Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full TextF1I


i M


F, 2 2 2 .,15 LA HARANA. DOMINO. 21 DE D1C1EMBRE DE.947.-SANTO TOM.AS. APOSTOL. ANASTASiO. SEVERiNO. LLI-S DE SEN Y N A. EO RA I ,.U .& PORTAL, F 'Ut 10 0s-EJAV

A TACA EL PAPA A LOS QUE ARRUniANY Proponen que se admitan en los tTEME EL SOVIET LA
L LOSJJ ESCCJOS ^ pE U. ra mil obreros de Europa.OSION GERMAN
DESTRUYEN LAS BASES,....... .DE LO ESADOI lT, fPrOl lIC INI N MERMAN -
An fn P_. A I A


MARINA
sacerdxio. --EPr< RIVERO.


swaBII D*im Tt"fol ***'*;


XAERBAN LOS ODIOS-'DIIO'-EY ci ropa con i o ; mel a i Udl ... LF. "R A C A000
.111ACE .BAN WS ODIOS -DIJOT- Y president Tmain sobre el Plan Marwsil Serian trabajadores alemanes, italianos T ? ES
FOMENTAN NuEVAS CALAM DADES ,- y austriacos, cuidadosamente escogidosVE LA REUNIOUN DE GANCln L n^
.LONDR.EE. die. -ID 'Pur Al-ir 1n-I L, C ,cxll rl.. briulUM dl 6 Is ta.i Y .s.. ...
dlJeton, -he AA.ociaied Pre .i -- etldti et Inglat *rr I a (nI ns a --e------ ~. L cL n eApeI n .prad I*. prewn. i- Tiuman. .allfcilpndolo de .c. on ...- .Pife(rdoi Jos obreros que mnas esca-can e1 EJllEvade', nidc.l. i ,
C16. d or e w II n ien to ,, de, tre end mlsrjpa= 'er' "
brest,.en Trtm, ngdt C hi.a.r t'ahorla.d I "l0aE,o._ CA, P,.oeeel proyecrouUna ade,',,ada disr,(,UCo'n pr,,r e.ntroil 5upnim o e +n a s or n a o es em
D J' J ^..L. ^ ~call i^Wd.= T dl'pltro Mr! l 'a ~ ~ fl; piod el S~ycou.,.,d .^o ,o onfn o v o~ie flas organzaciones semi
Record que la economic de los paises .,,,,y......ts o0 ...-S;a ....... #- beor ... d ,o. pa, ,,,r. ,t1 ........ b.,, 'OCo 5 s "del "ces s" a
ql .. ... ri ...... ......p.... ..... .. is... de,,bo p, d e". ando "cesantes" a sets
estd casi agotada a causa del enorm e P., .......e s .. ...N _. .. . opos onutn dranj
*sta cas^^ll l^ I agotala a rilitare Milr h.111 .&lproiprcto ./. 1. for. de Parts, agregando ue [a ae .. ; _..t ntl d* f,< Av p ..- '"'^' H h 5 nom0 rando 1r0sde t end n a ry
idlSa m/n U Olv py ra W SW IOS mW-M -n- qu -ru descr-to Ipr [l ore d(e durs elap! vrtectco repre ln 0 1, Oi,, )111. preparado par ,el ropree D. i a. D rro era "A r,-1 aelt .....
---,--- Eeii..eutho, norilemperc pngne a u iind d rertuperacl6n loUe. t,, a, a, P p liP r_'" *. rlitan Cuo ra cpmnr ini- "r*- I TAMBIEN MORD 7A A LA PRE NSA EX SU /J'A
NNY PELIGROSA PARA LO W =0URO LA CRISIS SOCIAL qua ul ien deoo l cO~t ,, an .. .... 1 Congeo I* poixudu C .... ^i .... t,,of -
~~~~Rlus ts so Rnico, o a rinen por eJ ino- r q., se permits Is entrada -n lo'w' ,,
-----,99 buques de guerra \m nto. at me''aTe' r,.,nt.ay _-eia nii .,r^ f,.c Lis dimin. ,li,,, 1-r i ii,,t pharu .'411'!
ide que se vuel-a al camino recto para encauzar i Ia e rno w ,rc iaadoiament, eieecion.doe .. ',1 r, =i .
P; q ". ado'Mosci). el obl'e '' i am- r poadoaamenle o d jee cuonsd of ale-
h manild yd hbrarla cde.nuevos males. Desea clue se rece }de la flora ,tala e Ii o n el eI~qes r sum.. t ao ne),........... uri l .,fe ......... .. g ,r .n stucin ll~l
do yt-r.. tea n co ntim ,a! mpertattrtao rome ..<.,U+,se oLe 'e ind luia pe ,,,4,n : ra ni re nn ,11-. dco: .n ne d '.o, L. .
a ,cohrseguir cque DN is km eap ...iefiy cs ,, repa rarte o iad s an'o" U 'z ".Pero ,blefrkw t,._ 6a C,, d W Fet ....... r,.. d ... ..n. .d-- V..

Cd r r.I) s m.A rilq C co-^L^ MA egg~ ri, DE^

lt ^ Sn^bs~ 'uS r 2 0'U --~:tlf r^ ^ ?^'"~aSl~tl grVl*t ?rlltc?^ ^ ^ ^ ^r,,^I^ ^ ^ ^ ^ ^ B ir, ^ Hi"o ar,,el'^d N~/tol',^", d+'.y." p'r'frr'". ,"^ K rr .=, -' .V 1'
1AP.)--Fi n sp&lasonsdo iamamlen- Intl :,uriw.l." r "r,, d,
tr la. piz, Si.ilia'iond ....dai de m... MR. TRUMAN SALUDA AL GRAL. MRSHALL .... ..Is. -..It... ".. .. l
8l&r, el Papa lnotact i c 1remente d os d9icina. democrltiB-, ,i de re nr'lacr eaNIKc1ry,' ,l I ci. / ^ ^ -.a, +P r i .ha -, t .rtrrnfe
Ic al taos ~ l res quienes, aeaon d o ILp:or ~,-r.,,de ,J a.,rx tIt e ra. l C r.oeL -
del e .c t o e tr| a Ica l. p roplus R O M A d ,em D 'e 3 0. ,- P -- E ll I is Dw x nm l r oarerc I1 w r,e ,' ,. a r r 1o, r r,-
W m e.1143 de e rton F Lad o pl.ilri C G lornal e della- E .ra puoii,.7 a l m tstclon,' -d c t w r mem.r!, gtdnja .- ., e I AA ljDr'.a" e o L
SiJnd mencoa ne[o ar a dojm ,. i Wg na II.sfA del ce-stino dodo a 99 1 Q'd r rc6 dp". rJIL, '.' i 'd sn.
1 .d o lonsr & a n e '* b u q u e d e g u e r r a l i t.lan o a s e g n por rD e s ro l l tr i p e a t C f (r ,5pL A gn lr r. r __ s n a
Zzmnutnoa IRSle, peoreCarlndo- rePue pOT : lecr rn/a cij lesi a[.a- ', lo r .,ncs do hrc, l K d< cA p. s--,,- I ,1 ll'. ,, i -,a, r do :a
3.^ .n ~ down. 'BnLon.P&.t mecu do"a ," tieti Pnire----------------------"--------- 1a1-"' r 1 C 0)0.t, a r^. Ew m6 i a La. J-
a. e en I ta 1P K.Mm y '*ei LAmrer ar"!la ... ^ Ir *1/ H tir iJs'cen.u gil> ulu ou fc ~~~~d .u*, a /U aitn
a ^ P o n r i c m^ m i 'e at6c A t e 3u rre i a v H o l a n la r s o frco r a z a o ; 6 a r ,i -, l rp i l t c a vo o r rA n e r <1_, r4, r t ..L I
9u -- -- --deOlu plan.n dld py 7 Ora n Breena. 1at. C3 ..-atr rnB a -.o m d&l elt ala. tnr, d d. en plear 14 WA w r l' l.a 8,- er E 4e
It t pl;s n. on hoA e pomnel p n d de tins, pr ,ads c.,,r, r rnoKTIE H-F U1.1ed r, ,i '^ iz;,re- teel, w, o Ado?
clus eLHII endu mu btos c (.I .kamenr hanesido dewueic ,r'r* 1e rdd ,..ois cri' s
W RC16an. .6 Isoe contra i n ,. ltth Ir La eri a ,,iwr l
ber-- do los dernue, sin duds que E) Lcorazado Giulo Csea e ii t1 ea o n i' o ,4 '* r" -,*r, raijt fedrile
no ret~ln e m~qlr e goblmla 281,000 lton fl da writ -r,.t regnaso a. rmittes q.to puedar, .,.at toA dilerer,. G Iro ec b.,Otew WtLh:rn Grim, -
pueblo, sinao rui blen sumenLxtrlo RUSIN, P811 que temrnoiln recibira. I,, I "o en~lom de !rana)c. rAr 6&ar. I --:*.,.cr MI P.rA,44n el Prtkfto
n r U at ferri a ru "nx v co in do ctf r eb d'tC t dosro r,_ 1 5 1.0A e- dnu, ope do= ..i, i r. ,,, s ire .rorin %ero S u ariln r ,,i $ rl ndn r w* o t 'W.G r
= tt.nd o o s a Wn terrum pt end so t @Iri s, cla, d rnubm tutr : M i ete L ,ncra*,.c air 1 ` 16 0e Ile q u s=1 ,l l ar oo0 J l e U Ardadl o0 u 'sL %
eurad ce Joe trnbl. or de I& Vl i/ ur- Ntopederlt; dos coroetil-e1. lr-&3 ian. ar lel el. al q-. E, d;rocioad c Cc" .. -r. r, eri ua. 1,*2 1 1 """"" I-rttea
banIal. chisl de desprinharco, un clique au'% a tnra tea pi de .rzuar to-. ,o ara-.I.L. Wir,-ur,.ue,. tll r xiizi.J questsilP
Il dexw rdel do #Ih .no buque-Eon-t t QU y coce terir nd en > 'a dI De a ni o ur-- l 1 1 .151.211Goa ,en ii tl I irh r0r. a0 c pa lo o mar*1dof
h*enerbles hermano, Sld. 1 S.luc *lardos. ye. 'au e aresc d jL e,,? f r .i r '[fi\ia. r,. h L a nor,-d d a mc ti ShoesT
1.bnif6 psolc.L a t csrlc~l a,be trei rJ e a. :,c-a ind Y es que i~o &jLAa. a ma. & ,+.- C noMt ( jrpt, r ,"/ lg~ a olm ,mlo
limea mde q u c. L p tiue a *e I y A ^u4ldsetro destrucyorey um, torpedero dw riot por t o a ox-qI -e e. ,i met ,t A' l !& '. r -" r r,, o d + r J tg ,pr d o E ll Ic a o r, d.f
Die orden Y hberted tranctula. do s- b l .ti r ,.a s itjate cisi 11 rlet llludel de uwldltme= te wZL6aMtrrazrr eeprmnoc e au la ffiyr .'!'r, lelt."Udoq." u'-1 ~l!WS-'AC,'L vJN
unun cir t. A IT1 CCl- un enoo atunvia, un or|Lrporte. sn. Ie njrna oai ,.. IMy fil o lrtea gra- r, w A'- Br .. arm
orblla I" c-ptlr eo nfr-. buques-tanci dy 17.. roe rn nt tj lz is s ,,ej 'rj6 reio-S. -4r DEL4.
^ I Jemt n" onLA ..--i _d Y re P'era) ra ,, ,ie *' "2 r :" ^"re : ^,= ,-'/s -
.... da YUgeltav ^ tres orpea,'mrz- ., dos oa r.' lite._,- ott rr .de aDie-..--.--o- 'P, '.. G,:,,^. ^ ,,r I ^,IC.
"e". y ln "en e 1o *eqtu, drjI n l -"r e c. a omfor 1.Ire, barreonm. n-.e hfpw ea -oa e pos r 'a,,- =, -. ,r, n en-
p tur o en n to ; Grer-tk l eibi .. ,t e o c oucero enr o .ru [a te re tZ i r^n 1S t 4 s reg .c.6[ d .....u- ,--, ; "-' 7 br. el- MC : Cr;. ,e T: .t X 'AP,--LIL
smajledled; i=lent,,, i ot'a quoze hae- sin Is dw...... t rnt .... .Di B8tvoi,. de 9.000 lonelades ae cdes- 1 ,05.-' trt zai. d e....rtr. da r, Nor, e ,- a. ,r,* .. .p, .-.'_,e r.m .. ...if, MU K g&,i .... hj V IA. eka-
.", y ton o : tcas naQtnP.+-)rt c 0n We ale a]o y es ~lz-iel, s a n & pl22ma;l/enr.O oprLRdes d atr Ja rlo "L5 il. r. c.. "- ;" -r t- roorar -3 rev hall Aida di.sgriadoA v.vprrzldOEN AR O ^ ,^ v^" ^ T ^? ^ ;e ,,..,..u 1 1 '_ a o p. .,, ,' ...'O. t ^ r0,:::: o .. M"nu Lrt
deva'faildsl par et cinlnic'Tai mundff oa epoz RP C L al sen P~teciJa del, srin iwa. .6 .1 S efior ,Gran B~rerfs. sunq.u ar in rwi- tm mn e ert e'- 1. ar ,.:ipioanoru ) -lni o ojj ehl~ar
y pot' ruina' y m ,e.rlas qua baun no conitru~e l at car. e eskl arll lta 1712110-4 u part ,ha peoldo qte Ira- I _..2.:_m_"i"t" 'i i "quaa. r !, c:. ,,, ,nX KA ,Ilclnog..po n,,~l l
4= i e ll r { q Pa A tu.tuum[nte oif, e.arn.- Lrt v",, :+' "r. -, e- I.' untolrlO effir m u ;rm y" biei.J..U]'.inRrmavdi tse a e. aid. desER cleCT '! Ir^^^ '^s^ ec rf~ q C 1a mXA a r~* ? ,t s; rl ^

fmisfuroets de rlo Eitadi. Do Ofl ARAiNSE^^ ENs enLO el.6~f ddi &m,<^ j /o facapta MLe xic ;a rfduocion
Laii x deAm en lr v ic a e a m ia cl e mu h s oio e.a ecaw s,^ ^^ j ^ iy s u h o t a y ^ clC wL ^ *i j j j MC
coincio dea~trucibu etr de a. C^na amba dsaose Husarr Or ude lo6,nce
opuails er a gcsn amzgu hal elan Maadsa llIA de Iner^u Otrntoe wil obrera at0 ---a nduat". ese rarr-- In EA,
110, 10 lceo'en, 7 ^,,+-- e U' do I s Cog a do C.el p o f a a s Fon d t IL U.
s a l P e a n i M a h e r o s P c l b i o c fe i x7 O ii o 't A n d o n d o a e s d eI. r u e l i I e n e 'a l dir t at p q ,d e Iron E ta i n ldu +p o b C - ", "a .M r a. ra k r ead e I "n .eli s ,a Y d ad d e E a n dr e lar io n

Do.tesr nc%- tinvdo "IQ A e cauia y Lxnad- Lan rcoa iones de r I caa i*i erai, y qdel? coraba f de 'm ------- seouef pea a[ Presisiof Trsnnn cuiqic general;' M bl as auo de )jM do r a cm I
o pucb.oA t **,i r Or rientf so .., t p lan. a -, cot T Mldo ,Iar O.r. "cvJ4 nioIre.pa _nf i .n eiipriinir. i (odfa 10, My ,, .dprMur u AV weraalole d .o"cel -n df d ,,er anae l' fmpfrts
dln inord ee enlb. a ud. (ra o n ngrI. o Ptl m ... .....';la ron cl [oten;a eayn^ jj lo ro(o$ teen 1 Ism t Rero *'., fa- ;,o_ p ao .oda .iso ur a 3. :
1.r eri. pi a b.n LRu t w s nIn ig 21 rindementeIlea ventaA de Pica s. ntl- iaadom pw Il. gueTrm )a nI IL XCam de
pup .. C l. ab n 7 _- .,ea ou -.+ .... -- ----- *I ... '-" al h olla n Aot B B Oer wo o mde, 17,A 0 m llon es da el
l .. m. $ -- t t .. 5 %a r...nht auiel dto. ^ r IvTt nc S'1, "11 / _. + ^ ^ ^ e un ei^u^na.o .o J fi jlroddades de un h,
La i L oin .. "& l r on O
do-r-.n;ls o. ersio 4 .nuor .. ur mov~a J ia -a,o ^^,, .,. L, .,- .x on a an .-.i um ;",.:*;;l~r^^' ,;" ,,,+t. o rfa'^. .V ^T ,ro 0',*..,+" ,, ,, -
SWNOTO rt ,br W p,,t .n _.( d. t c tul .. ,.*;o1;"^ -S<^,iorp r .^S r^ _, .... --' -" n .-^ y re '''*b ^ 'nenas pja r'^s -- *,A.^;?: ,-*. *.-'; e, .,: ..;* -,,*-*," ^ 3. ;
pti J.it. 4tn l Gxt In m Pl. IO ,tti > acI nt- t rnIUc io 'R' p Sr -fn ,, j,,c jorr M pr *)Cn+ r-. n ),n pu^ u.tiile =i '" "i J, ?,;" i.u., o<* __ +.iPo L r,./pt ae p ',c "" *;r.".-,- '* .-- ,,- .r **,- --- .. :" *"u'o ,,"
m~~n~ rt d prc .M i el dilm-kllco gu |+ytron d i-nm ~ [ ue n 'ir, | rjo |~w~ "* ,r i] O i't r- unllhS, '0 ^t *rs 1'' -';' ; t+*~ei i* ,* u--' *.xr +- n.-
>'o h n If irK.| ,,1 Am h- i K et1i" l -rno delr n -tro 1u., .. ., b, rn pi rw Ilia "a
hda d J rarmanobelr sibre bomenas baie
SM Xo n irl ,1^1 i(),i p" nme no ,' -r c r I' *S r a I nr o elw dc ,e ( S hi (. ofr- 11A m.2o. o md l ,6 1. i. *er o i, furknla' frw ner. or


drvp( Hapena~ro d Cu b cont n fd qM r ,.,c olaln ewr do< o ir { writ.tir.n.st'c.o omrae. rnni"tunas ) )as Iua ~ r' .'ue pue a rent~w tee r._tr'" e "uen mado pare': A r ecbOI r u.N I .guA M H1d de1 'l enad-' i'',n" n democ,* o ** *** bsu. ero de^ ~r,, .lr .- <1
f. 'CC~flndtcl:0 ro"ld do r,, p"l,n ewopci "n o over at L* e- e-a malaria ^ C,,^,,o p< n VN Afl, O E 1 O o *iei e de e = e n ,."c,, .s, .o .
M r am1 ob~ern ga ....rd r d U.s.-._ re a lose ErstUad'o-sr ,- ...... ... .JJidos up" o "J}n~fI""' nslnmnn el:tL'-e.....d. n l.... mll> .. ... .. d .r^ p .n t + <. ....+; I Amtric l i.t *+ ron -I o ie ... wh.. >.. .. r.p n ... U.dw<+ r...~ o... .... im......... ,......... C, n>o ... c o !...... .. ..... '";+ ', : .'. ., *< ** t .... --.'- ,- *l-
o re y t asr ri naip r o nno unf ioro e cc.3.: ja (sjfr e .. S t oe ore d A % la pn pr tcne ui r.pcie i
:de-C ub de ...rm I a, rua ps rurcs.u e id e cifi0 m d er+


D I *a n c t mt j b ~is de U na h r i C ta e l iies i le n re c l i tt n ot n i e ri c 2 n< ,i d d e W ti r f K V E e l N r o r n i m .~ t dm l r < r : > i l ri n r f R w n p d A r cinisu u brai i a nie s ifi lt (Sp d > ( ar p.- A ., ; re .it, ; % I ^_. ,
doTd 0llIM* p ete dyin l r stad,, Eur eon r tu- ,' 1s n nte PF F Dprn de .......ere/oVIN r, ls per ,, < *"r .n a r .6 .. e-

r ( H k rf i mncla l os c C u b a A lo n oer e -s r s c on e d o om rc l l )- "H. C n C t o caIs llb rs t ,.a t l e p u c a pr es e i n e x s e b e at o T l c O I I i e S q o s a l o .ro .^ i n h m < ( n p i o ro n o u i td rc~ a - -ab t s e le *t I' e la s f u c i n a i s f r x ne;e ^; a m i .
Rin r ricin p Gr au Sa ~c ln M a ir mtoin q obf el .,a'{ ": +. !Treviso, cares, de Venecta. aped-pa- .- ~Oto e,=lMmtroceE. or -dC~~e c- C? PP' di r tt a led deswiplefo~reta que sedo ga :[- ac-I .t c..a.I r r "t"s ulrr a.de IT ow dnec dow i tnxlrd o Ha-llld r<-> mi ll lvo s o r im 1*I ch 11ita innoe i du p r tecut ,d L olf, fa c a utli o._-i a edo. r Gonsul?, f lido- me ta ii nox patses n c n~it i rft'0 b ar- 7 f tibi ro el h gun A de ji ai lla .. p. *a*~v erara' flue* 1. !"e*ba 11 <* ,11 ,, Par 1&3 is na -..cire parle-
man,. ritir.. azucar~erst do Czba ion inuipiorA I Acrime.,Renwx. Reluerzot 3l, .aell ~trie. a a ,:,.,nl- ,,on del reau~talo tie una laboriomA a cntdad mayor,, ra 'aada Pstst. a ;m" e.,' +a+ ,," cit, la~o] at eo ~
~to G a l 3 be s u vi= a m e, r a W ash ifra, de aeuerdo c on IR eS f tu uram de I& ta res d e disperssr a la s m an :ies- tod o l o de A p lica- pona era r foda .s Jc- ++ n~ ctores del If aI; o n ada c up term il no cjp :a I rate r- w a nl ., ** m ... lu '& c tm eem o p`m~ i tn orn ra ds, s


s.ir rM l ot e rt ul rrnrv inbr n a urpo mao.prt!!u a pc re3 xl ? r" l "*.a pa n m tr s r;, ra 1-b ri.i;f-erran *'* ^ .a ''" *' ." '! -f '*.. m **
-- -i,^ ". ,-i,-i-,rne r mandas, ]a limviene a ratifr r o ha u rants. vin n Pros ,,nws } i o a l a acs sw ialset, jn e v a>,if to olula V ; _1 nai --* P O" T I*t -s *d ,., rdlio tde n
clo es rela lnda or, Is. pr.od',_,_. ata. reirmil, a ra tia, 'P re ne s ptro, de.. .are g .... e.+ y ..tar .. ....los,+. _j... i. r s bijo ua .....ra mol r ni+,num re ,,, m, ,, ,a e f v+,,e pole
clan sM<.>aera Y taped i 'n"e <.,lt blerno y Iutri o n Todorite a r, n tr e ,c,,d > r> ,m o l o-... .e!% ll !al. *.. .-- *, ,
t Ae g n ok%'r a I :- 3&'16 m~" + ii Para ceontinuer tratmido, ;obr+e +i~snimaninjustoel-eto Dis3,J;+),r # ?er++ ++,"' puesta Francaa,.... '; a,.. .. +,,& r,.. +++ ,
r, es, is. minmnottsunt, aolvr i .t is .I Am ri.o untd o.toteerm 1 saior Ca-i.J J J de L ..... ,-Td"'^'^ n ra'lot "O', de"J^, "+ |. *s \.i : p ar eeso a; I. :., o-.
I imprmi onsdn a_ I s. re" o(ab le .ie n ne dmi e-'ad . zMii o w R r e t .n l t *ta r e e rl" lu m e m a l a l e y A o s h o o o s p.? nna io W A ur erlnl lj;r n .. .r + iTo i ,+ al>n a. r < a -,r : a n i, a w ...B n .1..
r~ont~l-ersclorspea pr lo qua Teapec[v el poa.jdente. tai. c Cb cregnramneelrso aso i c r a e c o+ ++P iO talode SRq jusfi fr,- ?-I dm.rno :.emioficukI| -L- rlod"
Da a e 94 y___L0-1 n )a OrganjJza- tpudo alcaizar ,el maxinio de las oble- ,tl n l al ,+. *". t:{ e P r Pv <
It' latus.71r are tfa unela- st io.. [ W&, S t,,,.'" 1" nue srros velteran o s tinund de Nacion~e-s!IwV~u~os ue ,I,- tatproponWa d e haere|o.ee o a t aro(a m an de P -I" Pl + ,+ ...o, ra.-1 at. l, rrvne
--.ente,.At re r--. -Con la firma .rpre~spltmi fillgrail p;a.o de a vnce .. -
'ou e mlor liC lum r, e n imetr6a[ P e.'m i"Lo s veterainos aatt rn t "' del Prot~oolo de pars el proiirem del paus,, ,pone 'a Declara Ridault que su pai+ ,v +'I<' + '0l-ii +zer wiralojLs o fa.Ldkt
te;m mernradu O iPlr ea. Para der & conocer fil sia,'lacion .i plicafrl6n provisional del acuerdo la di~po~siciTin de Io product~ores cu- a de IaR !lz~l vd a Df- c
hecha par las Naeiories Unidlas ;el stainyc wdron 3/ no" teenera saobre Ara~nceles y C mercio Oerios los nmejoiet ; n.xru)men)to, que lie ha esforzado por reiit, r ,r~~ Y thn'Iv'i` !- ia :t:. 01 &-,,do Con lereltalhdzldtl tQ
Se lets h,t trata,110 COMO Merecen electuada. por nuestro representantle -,a han podido obterrrr hos ts, hor-, + JI + toJ de 11:1 pueblo, quw, fm,r <-3 -,Pa et wede~e .L
favor de Is, ayuds a ]a|3 it 4ea to .. .,...el el Con~sejo Econ~miro, y Social de parsate desenv+olvirilie to de n;e~stro! l u + + rci ndel u I t ,, itr---ra. "cl; jit atr.e d prrfduet es 6- '-nr
_ds c oieareei a uena Cn s[Mte eJo ierao a. CINUatp Pre. deto e Gal O i aS manticpetes ne e ~tralrcP e:,, .++a l vl ,p+R tl4n Ma i Pl. dlIn. 44cpaerrlllenPipln.
/|+ 9+( ~e .mt~na n | no tt .HsecJ'sA I-JOm ntieneel aa.A- u e Pxnl.-" "d.aitnal~lp cur; almna rd b-:.., 0."o IAl o par-l."no ,L+Ord~r"
reaztsxen~ez .teneat ~rn~to S-un xelente insetrmento Para e"I q-e haterlido itur-stra c tnerrio coil 20, iAP)--FIaII- + ea .a e t~x f llo
depestdlCptlo aini r bert: coroneles: Cosme de Ja pxc Oclos
enk run 3 effr L~orenzodS. lozkdo, qtu 0% r tr.+ f LJtraUL.lr, 2 romis Oliveira, Gustavo Pare7 ltaffegeg
e,, pil., 3 enr Loenzo$. I~ lei" 'el Aorau Alberto Barrerws, YrarieLkeol --De.lde luego, agree6 +P) C;,rciller. ; El Ogrciilce e:+tr ......xlen ....onen ,on cull- plemento en ROTOGRABADO de..... ,,t'm... p ,,"... re
Sprd'orle mitegrar an Oilm un XTrUP'Fernk~dez y Antonio Tavel Marco-! tanto el acuerdo general crI T11 e x- quiers de Ias-ISde- aa oc~trwta 7TruZD ;1 Y e) Plan Mar-
n a l il l n o co m a n d ai te s-, ^g u mtf n O--so rio l l s v o n c .. .. e+ ... a r]< < I cs_ t a d u o: r ,~ a iz v il.. i. 4 ) i-.n Li s P ote n cie s )a s M U S E Q U I T O S e n t oilo l e
na+to~aL .Joaquin Toyar, Martin Reios0 Y Ro-i ...... uupaltes reizpet+- ... .. .
*,aLui Esma, Alfred.o A,,s .... .,ueclara el Gobierno ruso en ellexilio A., ni, ...pues o ar
L a A m e ri ca la tin a n o esta' en !En iqu. .ulloe.; y.cr, uav, .sre ibe.La.No. ep a ..........u c io'
t Manuel Maniacal. se celeorot i Rd cco cil
.. ... .. cf apenib aoraniatlacurate del coronet ,Jnoomil h ;1na" de los aranceles tal
condidones de contnibuir de'is orI ria ue esclavizan a Rusia 7,+,; + ,,,, a orpne, xodlrdse e. s or as rjas lacuonas .xer~ltu-
1:+ rat"arque el veto dictadto por el Fie-, .... ..... en la C oere.-i
-1a f L- A tcon + aLev votada, p .ot ,r u ore
muhinda Annr ,ian.do qux rilia' ar-1 'dlrr 1
E| Plan Marshall rtlcula que 1.700 millonel; de dOlares pueden tesp"Lt, absltmented.+ee inun-to i .. qfnnginc. ..aorce :+adr.... ....pair;.. del ll er e n v i t i do it p ar A m i r i c a W i n s y C a n a d ~ i L a r e c o m e n c l a r i 6 n h to m o r e l y s q u e e l C o r o n e t C a s e .. . l. a e d r d itr o g r }a nr wdme+ e h a 6 ) r t
si o i c u d 'd e Is. T orr te ute .olki ld 6 o po rtu n a -, 771 o. e noN a.on a I o rat aklia nd ali rjp irt fors o )'es ta;' if ua l u ie m o el; ,,nn d t ta h a dt i rrpa e _ sInmd d n el informe que el Gobierno env1 ------...........Grau acornprvado por los, ene~rmilr- o de Rusl a ell 0) exilin, rotl vl e 'fl prcdme nt rfjnmoo "In aljaeou t o'-n ,a eusqfinnra 3P :-
+ Assert v Gampos Marquet~~~t pa ra p tro-e a pital, vpooa %, trll -dlle'ria mentark rx,vlw~ire a rPaionr [oF3J, +toa el+aIo 3 ,
lsvstl~te~s ln~dt l la hp~mlite lOr esltal cu+rar elargir )a% conceplow rive ,,eI dpi curnne! ttientuero Ali Pfla e o ml d rmb aY ~ O, la. a io~. 11 PGmA* b l~a edah. W170 WIV... ru uyI re tinoq iieo c m r meeIeIdrlM
Coe Is tontriltlgic6n 44 6 kmiri a tWins Par a ysidar a Europa e.n.inara kipracedentes o de, dlicii 1crcheriko, ho a dorn zfco,, sjuetde ;dernmilpat.elo ,+"o tmalo. do oc.olea 101.. .... esal+Ba ic .....
.. ~ ~~~~Imtprpretacidin, Y no Ic f+f& coneed'll avrip A" ete e'. .... e oo5 'updn Aipooo loh mra lu. sr mopoo. o .. l uuo ilad. e ,t~ht o cptlitt ~ io~e
im'anw los Ispr~ascm s 4 &no+ svs to Nay -partsda iteIs rtahlds i ra ush 'Ir relbrn itm rrcipoi" co~tric. ... df.+ IT" FA__b + l~van a Or,ao_ l,11 -mmo.._
I a br e aod) clha t m n oiranda s-1 favor (if' l- `. -' nie lel +w r+<+ xm+ ra. dolo P, r-e airl-.ea F e rolli-j,'r'. xrneo ,eiv rin s ll lL Pl e r l p

L,'r iLnoame~ricann' ae e nds. a ae- ter aeful empriatiton dl Rct+ anri, "- .. o retiu~len butlido el e+ n i.' o It .. ihavor d .... i eqtar pa. + el ^ ndo, sit, t, .'e,, -01 -r+ r a To-
rism -nte de qpr mle x tmde doA o I rem lInIportacidn y r)PxOrtoli0 t i+,, alnr ea ]Rus lP od m +. lbn ]nl1)+ u ,L ++ -+ { |O *t+[{1 "{ ael .e >"+ 'f I 'Z '. .. (" ++ .+ t,'3+a
frlses.. en b t la, a I Amrnki. de|8l S it% -nation nternsiclonal para -a -rs ,, ia" cl,, 'one, Nil, s po itiem(nr. .dl'*I fl i Iv plrbo qd~e l Itb~v +) e e+.e ern (i,tldi pnp;a de l~"] o + o. litt eWO.-n +0 ,a ln o ..... lvo ec a be r q",, +. tL a, x + ,-.,. + o .. .. +-. + a .tt a-r_
y Centrall pptedan conltribuir eeoiI6)-k sum proplos prob/ lemLit ecorotiC,+ n e titb 1 00- e" ..;,t da~+ ;n ._ _-"+ : dt .,+ '' I '+'f d rar'o
mm .. e d. ...do ,ple tiea modo pspire cieabl... ...e At ..I...... A.... I D ....' .. .. lo...iel. itd .. ...... .. .,a I Nar)ODRhI e D .. .. .... ." .... .... . .. .....a 'e....l ...I-
,lt hrlir.fltallde a'uda a Europm a lr m ne e| tr e a wr ^jih efla+ tt e+(t l@' m~lo ~l+ + P ml~~( tf.++ + 1tile. fle lo tit, -+'t'.- ot, + .+++ +,+f..... P ,,
miljMLan 01, la d iII pIom*VCO8 Q11 ,116. dicen qro ell at el sma or ad-jin a a ]A untro Tie la farde del -. t ,it _, -b- "I rvjl ++ +< ."o- Ca+ -+.v+++ o dj-b, dr,-djrt },+too, herho para pro-,,-....11,0++,. pow 7 .. .c t.:, ,11-: .+ +- +-.
l'o haln terldo titenil de consmilta,' Inil'te le, eeacmezde dolareA el ltoAt^ eilt e~rm irvado, eipre-3aroue st optntlin detlue, clongp am -o~lloJovn tnra do e itenqir'r'nrinr''n'' tra. Conrstituclon v 18 ++I t ttt,o'l e Ct + r;, te ix a 1,RROLLAN FN 1,A MN( IIII % F 0,c+:++, +. + + p "+ .. ie... el
f|i rcomant eldit| P~~t"~ esiosrlo Intalercto et}jeh omprr" eu ropim Otendin +lede lif, u l a lal;za+ ipile l "+ t.l+;b ma l n rO .etu ...5--. 3 ar+: ,e .. .. .


Ip ^ ^ ^ ^^'g^ i^t sr .^.+.+ 7 + ,. .' .'o,=' "7[. r+ =::."', -'.:y + +, --;> "."," .++'---.' "/;, "'*;"
[ .t'' .et Cila alft mrv*i d~er. do I)as- ^ jp ^ i~t y

fn--e en Amric- nn supl-..DIA IOlU E
=mrit, daM.-- B togrba,%.% .E. ntriorim. o E .. n [a.. irno un proFe6B.... n lo inino un


rlIRin rEF LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE iC. DE f947


e STEVENS)


q %oa WTEc W CVERIZA MUELE MEZCLA DILUVE EMULSIOMA
Tfle~~br Ia i~in
; *: *Pr l *r i f ^B, r
fft"'t, f t _. ,,mbo-
.. wbd


o4: a r Ie lovba-I

LU 'reps REGAtO o Ef

l HVERDADERO PRO-
..- ECHO. $5950


"...... ......... Obtenible pari crriilnle


t ..;. :- ', 2 1 11,1 0, v a dll .
A':'l l.* -j 1 i \ L


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINE


CatolI
Po, JUAN E

-Nueva Directiva i
-Repirto eu el red
-Veladt en It Pa,


S Noticias '
oYH domnngo e ifecluar iina
tlahco, en IA Uni6n 60 dle
de Gallo. ipan el 24 de diriemb.
I S aFranrci'to, ai camo Ia Pa
po de la Liga de Dajaas dc )a
Moarierra e. organhan uo epario
Ieligiesia qi nel tecluar el dia
linado a Ka6 niftno de ia caleqiuesi
de I inafiiana rleherari u junlaa
FIcarilica Populai rAdicadait en Is
l.a.s Damaca 1.sabelia.s; vilsarin
dil 24 la in reclunan del penal ptra
mujerea dei GUaniabacoa, panr hatir
un reparto de Navldad. A l.As Ochoi
n e la mahana se tendria una m"i de
SOmUioni y dleatSPLieh se tnaugurc a
un artlstico NcImniJemo. A alA ncih
i media de la noche de haT ae cele
brar* en el patio central del cule-
gio San AgutiJn,. situado en Bernaa
y Amargura, una liP-istl para festeja
en conjunto a loama de poneaibn de
Ias cuatro directivas de !a Acctin
Cataolica de la Parroquia del Cricto
sir-itndose al final un bullet. InvIa
ta el p.rraco padre Juan McKniff.
El 31 de diciembre .se efectuar b'et
ia iglcia de oM Padre.' Paslonista.
ia primera communion de los nifics de
ia carequtesis que dirigen Jo ni eneio-
f iados Padres Paisonistla. Y ia i a
trio y media se diri un nolemne Tei
Deum ecI accidn de gracia por loI
"avores recibidos durante el iado que
taIrmnila. El martea lax nueve de
Ia manania ase celebrar, en Ia parro-
qina del Vedado una mitsa por e
lternn ideacan del joven Rent 8o-
mdevillia -Parra, a\iador del Ej.r-
Cno fallecido hate emis aoAn. En in
Irlbulo de .s.u padres, doctor .n-
tiagni U. Saomodevllta y sefiora.
La. Obra de San Vicente de PaUli
al SePrv)iot del Preao lia reallzado una
Iructiiera vilita a !a% ckrelea fde I
prn ncatr de Matanan,. habiendo to-
mado parce en ellas el Obispo de la
riiocesti.. monsehor Albertao Mn.tin
Vlllaverde, el padre Hilario Ciiu-
rronido, director de la Obra de las
Miasione. Parroquialea y vor Mercedm
Aivera7, director de dicha Obra &I
Serrino del Pre.o. A la setide de la
atrianta de hoy Raldri la excurslOi
aic propaganda natlica qaie al Ma-
riel ha organtuado la Ut2nimin l d
Cabalilcros Catolincos de San Fra-
ciszco.
La Liga de Dama dI la Pararnquma
or Monaerrate. perlteneciente A )i
Rlama C de Accion Ciatt611a, tlen<
- una, nueva Diretivan, integrada en Is
forma siguiente; presidenalx, Maria-
na Menindez Herrrno: vice. Ameri-


A


Los aparatos v tiles modernos que reunun
I en ai lo practico y lo agradable son. indu.
dablempnte, loa R REGAL OS que man se
esliman.
Los modernisimos artlculos que olrecemoa
Sen ocasi6n de estas Navidades son todos
L ULTIMOS MODELOS de ma rac- te p,ps.
/. iqo mrrdial. y qarinnszados poa r.,,esia
compah)]


Refri9era4 'res
S. "GIBSON"


AqO CXV.


i c i S m o 0 Sectores

LuoFiGuLS LA 2: CATALANA Profeonaes
,rP J. X. tUya c,,uwf

en Meatal( ceate I oi, t coma t CxA*',n'. MRA. -& aU't ? FoII.
dcleorio de JGasnonbacoea Obropia 216, esq. a Cuba TelI6fc M.4761 -Elps Twrueb y Of-
.qoia del.i'ct. NUKES CASTARAS -- s B.ows.r ,ay

-o ----MEMIRILLOS ESPAAOLES H1605 DATILES
ondensadas PASAS RACIMALES TURRONES MONERRIS i _t P -a nc
mniciaoin de nuevos 06aii.,of C-. US DEI AHOA ES{ ^-*L
Florida, Carnag" re, ia, iglerias del sagrAdn Ca....n PELADILLAS MAZAPANES FRUWT CAKES A..
rroquia. del Angel Culodio, E c Gru- AVELLANAS Y PACANAAS --c Wctro"Jm a
Accidn Callira de Is Plrroquia de id" bl h "i i e s*tra.
de comida> parn lots pobres de i &i rada r d age A II Ja-
de-Nnchebeau.aii. ( .. tno e- Fi oTA$ airTA LIA ,A$C tifaj.
4. El domino 28 a 1hs diez y media FRUAS CRISTALIZADAS (Condy) _j
general de ercincone* Ia Anociacilon Quiin Toinrrell ansa 7 Mnns
iCspill& de 1xi MAdres Rep,,rodorll, Bit s oo r"UJU .Mr fj,&, proal,-,-r
Cl d M R d CONF(TURAS Y BOMBONES ,l .... o-n .
*' *; ^'iw rK vmi\rfa cf) <; it F'aiafa^>f. CA< cntiann "
a nft Morbin d eReyp; aecretirl, Minxi- j Cis y n piehai 7 Lr-t
r nilllana. Arang o viuda de Vlllverde, Importado.. En preciloso estudches ire, oyero t "I eReACW al OCIbaa e ni Mi Sdik
Slce, Otfel Barren de Oovante.; .e- at otr, easz p m 'y-r.
Scretlria de Correipontdencia, Roat y otros enaes propio para regolo. Ti nt* u"zmIsa n, -
'w-_ ef n dcl nw~ao twt d-c F*nr,G al--
i Dinz de la Rom-,; tenorera, Jacint ianza No. I de LaR a ,t
SMendndez Herrero; vie, Ma An-i A ntre eders.m im a
- ton LavA..lda ,Rom)l; biblotiecara. V.. .-i co a.urr: i aiteUn r n enUwzal ii
- Adollfina Marlin viuda de Catella- l pa porn'rtlcip4a jn Cl or]eIno C=ns4 -
SZ:oa, y vice. Mercedes Dolz viuda del; ino. uB etectua'rt en Ist d Pen,
,r Pelezrin. De. I(UflM(ITAC d aosl tIK *t ctioc de enero ndel ado
P ert,,. LECHONCITOS ASADOS (Praporoci E4Dlpm *t n"te..
SBrlllantDmCentquedoa claiaunardoa el lPeconodemnatmaealdx.irt)fL&flMi -
nprimer iriscatre del Centroa Snpe4 1'f( E1FUTD"nnaa ]iacM 7 my edia 6dc2Ia i-
r.or de Cutur Relgiom, aa qua o l ETOS DE FRUTAS (E.quinm odo) dedl di 6, pc errocaml. 7
" eflectuorI viernea por nmcian en I a len argiltoer de Batabuao. a a a d7
Anunciasa. bajo Is preaidencia del IL VERDADERO neit jtawa,,a emnibrarc nen>* # -
dNuncio Papal y del doctor Valentin rI E P1ntrOa rua a I It 1
ArenMa, president de I Junta Na- JAMON EN DULCE AL JEREZ Ca i, ir.IS i a rIA hari 6 c sA,
cional de la Acci6n Catalica Cuba- 1 onntiptr ir eay pco-
n Dinert6 el muy reverendo padre! Exdaivo di La 2a. CotolonL" xn
Rani n Cairo, viceprovincialt de I La aesibn inanulra ur*1 Oi x t.
e Compaliha de Jeanil. V i NOS1mS arn. y dt ei.ulaam, ej di
TO VI N O S l1J3 pan.io B-terlamo.
E CILTO'Ir V1 Hbr reunman.a de e *Aedr. etec-
eSP-o ore.ri de in Pedeancdn. exennao n e
EL CIRCULAR: Att expueato en'aI A niI e ao >lugarna de inle eatrt elaca, hln.
I lIa pcrrnmuia de leaix del Mointe AI ESP Ada ANdiin... to oimt rgiooc ao i y ateo. an elct Is, uica
partir de rnana cnlar c1 Art^ I RaN E f r9iAbirs, a ,Plays. & Embijanar 1 -w '
t n Premilia Made'a. 7mi an64-de de gn
mo en la Reparadora, cutya capilli rFTR{ASSS (B.rdaoi, Sovuernm) a.nel h el aantla t Rit..
l ectA $ituada en Relna y Gervaniao. (Borfano, Esps 'os, etlc.) e l--d
SLITUROIA: Cuart Domilngo dfi [Grove. Alsocio) F1octor dJ-lberto M^rbin. l*lr
Advlento. La mia 9propiad ePe do- emdeA ant mc en a en- a s yn p enPio-
I mnilng. r NraS ilzmrq^ a li ) re coanutnwirn luclilo por el aIel-
PARROQUIA LA CARIDAD: Ho IT A I I AtJit do 't eqa, eprooin Ae l& a
ace e/eluartn en aetetamplo Ica c1ul- 1 I T IAN (Chioni, i c.) auxlutnre con ko titulare-y ei pma
Ion m.en.ale., de ,I AcicalaLdi PORTUGUESES .0a "ed a afin 4e n'
del Santiasmmn. A ISA 7. 11 a m.. ml-n ao P ot. ) a IS tracion e c!& .w mean ma.
Fa de comunJon general. Y a, a --,--r-- i ---"r JIa-
8.45 a m., milni nolemne, srmon.
,bendidon y procesion. ARBOLES Te AV A ribunales
il ,o ^ ^NB: AES DE NAVIDAD
PARROQUIA DEL ANGEL: A la,:,
nueve di I& maiani, misa solemne de RTodo tomnoios, mniy copoaoi) L es TIbunal Pam int id Ira
miniatros, pltlca por mdnaeflor Jn- Err eif Tribunal eunrmao; lo haY
1.4 lerninde GOayol, epamtcdn. ben- A Seflia.ment ai p'nltnea., le a
,dicl6n y reeria. 1o 2a. aCololono" gaorortizo qua todos s orliculos -aon mandasae lncantiiciaidad.
AN TRANCISCO: A )as nueve d i ron y aobolutaomenta fre cos dt lo cosecha y loboroci6n do ai n 1 AIdiencLa: 9S&a Prianera y
li mafana, mila aolemnt. sermon y! 1947. Recibidos directomenit en esti-mes, do lon principal Seg.nnda de Io CivilJ: no hay efla-
i eroro, quuer eri Tiadl" por'rUni6r centre de-odin. =Dsi mentosaa. Sx P minera, Cuaria YV
arntdlo, ue nr 30 kllcJoaa p Qulia dde 1o Criminal cn tUagehict;
adio. en gN klhoayli. N hap.
___________ ena peddo nticacn 'SualseanfPa: Vitat. del incaidientO
G UIA MORADEL L CINEE 5 Uepare su pePro con anctiipnac n dii us e Prem
pom matinacian pars a lrar el pan-
Pars today* I famlll rci6d de In Coa.'
UN ANTIGUO ESTABLECIMIENTO CON SERVICIO MJDERNO r 8Sa, Tercera: Ln-an Moraec. ro-
Ail Ma ml namana _________________ ___ bo: Joas A. Gmnin, leaanee; Toasa
Angel y malvada.ISami, lsions; Virgilic Mrtes, Jr-
ainldidoa del deaierto. --- \io e; :eit Ca-.dllo. drogas Ale-
Cent.ur.. O I, bli t- n e a candro Tors rT.a.i otro. rob A-rDelt.-
Cinco lobitoa. ,Obras Pfblicas Haciena do droga.; Prfectn Esna nr eIoo-
Cuatro hInrmano lit qiieritn. n V A ne: rat l Junco, Iomi.cldio; Padro
c qrr. VISjTA OBRA8 PStBLICAS UN El ,Boletin Mensia de tatditic Sa o. roba.
Cle diI. | PERIODISTA ARQENTINO El nor Roger Querait, direcMr
De pertar. E l efior Pulch, d atacado periodiA- ge-ie-nJ dr staditica ha -repartido' lido avorable en in balan a conme-
Gung.a Dunn. ma argentino, redactor de aNoticazs el namnero correspondie-nt al. paia-lciii cubznia
aleSuans Ares qa i-do junior del Boletin Meaual de En-, ttua tambien seh-or Qiua-1l
Hort trece. La GOrifilca, de BUenot Aires, que vie- udlincas, en el que tse funlarilona-el conmercio r terior. a ecom la
Jatinctino._. El ne reitlzando un viaje de buena vo- rio hace un acal ado studio de ativdadejanlc fina ncieran v econ-
Jornada traglC. La luntad por Ia America, de confra- rituaclbn economic del pali en abril mica interior en cuanta a IA Aia-
= = ternt l ,er alean di es'le ado,. -e acnaa mayor in- rm paga.das id personal, dle lax er-
~ SA~TORAL terniafad perliodistics. piamerninatenaided u nmma cLaadoran P ramialcae s eidusairalen: Cl
Wi ..TO.AL... ten^d <" n Mfi lanoo Pre ul eomercttles inelltttmfef; el
i ------ -e entrtvit 6con el minlstro de 0bra. quea l ilntnercana o cpmerial con eli txraipOte y ios Uwreo" del Xa-
aato Toma. apoatol; Juan, leto in P'tIb0lca, ItEe1ddo en cnocler al- extrarjero Ce mnd/vlenn anilo- do en el expretdo abril E un bn
TemistOcla -GlIcerio a Anautain. g1uno lugares cornm Isa Caa del Ma- gas tendency: a I" del anterior, trbajo. qBe mtrec tOerse en cien-
rIr rinoInecn y I a zaAde ban. cei emnc- Dues numentaron la.n imp rtacInes i parm ran aoer Iii.cIrederi aitta-
; rtra Secrino, a tbdponyL em rie de lnasexclauutrad y laa exportacines, determlnando un cid
dena, eonfa--r, santant Dbora, pro-

brf a. .ovnlni de n }dr- ^.- | Si i jiv ~ ^
Viajeros
ESTUDIANTES
Procedentes de loa eatados Untidos a
Ilegaronayer por ia aIia aMrea, em1 nu-
mro niuy ecreido aon eatud antrit cu-
hano, que vilsen a pasitr lIn o a "-"
PcacloneAn pascuale en sun famliares. La dencrilp-lirl de au,
combre y' apellidas conurnala m"mu-"
chn mis espacio del que disponemow. -
ICanmentanda conn aming padres, de
In, quc esperabaid anrloaSn Ia n lega- I
da de an ya Mu tanto recidoan hbna.,
dlibr In crnneniencia. de n na mndan
a lo j6venes cubano a eatudlar fue-
cc Idenit pain poam caitar danValise
lacian con a t nsoledad en que man -_.
tarde han ade ronvivir,n ,03anosn n han tie .
renpoandltdo I oiguiente:
Manddindolos fuers Ae deavinculan
pern delindolota amiul g aprtend
a tirar bombs y maneJar piltala.
FELIPE RIV .Op.
Asampaillado de. an distiasgulda
Brigman, arrib6 ayer por Ia ata area
Imrocedente de losn Estadas Unidos -Y[ .-.
Cinad,. cnueatlro querldo amigo 3" .,
0nnpaheco doctor lFelipe RlveroY3'.f
Ainn.o, co nocido abogado y onratO17
tc .t.A capiLtal. *, ) I m.

jO .EL-. OCASAA I-.
IUcadpu&n de diLsfrutar unc braves'
aRcaclones en nuestra capital, parti-
isL hov hani Ndew York, dande remide.
el cedaor Jid, L. Ocalta, nieja assiPaaaustnilo
excelente compah'ero, qulen durang-r
i Muchas ih os compartiera con n. -
otit s a dinar i e t lpaaredt, gr~tlicn a-a
A s.e sianr .....cnonque nan aPuem de PASCUAS
c entlmblirm ean dinasllciaA entIc iull-,
l ri- dc-eamaon an leliz vlaje y tni
prna.peroaso nueao.
0


Reloi.ua --.Ly.
ASTER CRAFTERS .' M.,IR

D f1ibmidor Exiv r .i

HO0 ...


,, i:%. ,.. ,^Hi :. t; ,


Defunciones
SOfella Torres Diaz. 70 aPos. b1sn-
' ep Cerro nfimero 1.316. '
i Paula Maria Perez Saurit. 45 aic i
Sblanca. Manroique iumero i1l.
S.loaqmih Canales" '. Gonzilen. 55i
no. 'ilannco. Niuieva del Pilar nfme-
,10 66.
Iielfon.lo Pichardo. 64 anho. blan- I
r, H. Mercede.A
SJoasefa del Puerto. 71 aio.a, mtil-i
F, .omeruelos nsmero 118.
Ro.a Bustabal de Arma.,. s6 aflin
mest;7an. nattltii del Cincer.
Reiedio'M Tarata Pozo. eB afio.
blanco. Ave. Preildente Gomen nu-
Inorn 110.
Cnrolina Barberia Franqu .
afian., blammna, PaiJ tGomez Menat,
itiiniero 8.
AnIonia Padilla y PeraZ, 7i aos -
b'acus. Cerro nuimero 1,2.383. Cllnica.
,lulio Jovir v TristA. 43 allos, blan-,
'o, Cerro m iumero 1.383. 'La Ben-
cad..
RHabil Hassan Baza, 40 enfi blan- !
(n 10 de Octubrm nismern 130.
Masall Fora Cabrera, 4 meses blan-
ca. H. Inlantil.
Candelarlo Bpker, 60 alian, nams-
lino H. C. Garcia,
Ana Medina P6rez. 431 aho. neara.i
H C. Garcia. "
.losu Peraza Gnzmaefi. Sn anMn.
bs1ncon.-I. C. Garcia.
Piltgenclio Cabezas,1 l so.. blun-
o. H G Q rcla.
Mor'lnlndo Garcia Rtlvern, t. nfl.
mp.nti.o. H. C. Garcia.
7I0a Otrrn Prids. a4 i'ai. thanso.
H C. Garcta. -


~a~4~a- ,a~ -
~*1...


K-

-- ta~*..


P paiacelen! dr Ioda iHlow- pieutol
o[a Pajrimo un surifd idop'rlim.
oa l de hrtidei onir vdan a ancise
-doide I. 0i hota 7; .'cc~o de
ieOn. lutiOf Con nnnslcna mertaca
Ji ,t,,r'ou, didd I)5 htasrla 6.50.
V aumminmc uno qran celnicctn de
padu,.e~I faimpadao$ .;: noi.nalili-

C ai nrai de im ulti,'noi dslcs ysa
11 IdC lon l va i Loniiei a snecciwret"
(mil i.uo/alrnrei" horloIT mUu 'idic-.
dri otaa eoali'io de Paiua,


c .n"ic llotn Ip d I mal la Ie rnCsM-
rlelia dI lu p-rflumes" Pic'pe


(a Parijina


NEPTUNO 410, ENTIRE SAN NICOLAS Y MANRIQUE
/


P,r',NA- ri.-


j y-


,' _
S,k *' 'r

S,*-" C .IlLLY 514-.

.'.,


- TODOS [SlnTO ,R'r, ; ,l AA VCNTA FN TODAS NUESTRAS AGENCIES DE LA REPUBLICAN *
.-.";,.IV-.. .. ..- -


nDI in nr IA MADIAN. A _nUIN n 'I1 fr rIIr fF )047


PAGNiA TE


__ -4 IDIDCk D I4-t i ['1r t V ITn'n .t MllC'IMT'p Ii^c=,n. 4ix Ijncluy* lu Uftiu ni-ill h^nim rvson M hi* rely/ix'.'j I> -"*-.:.-i., .,, ,', ,.. **<.
-- APROB4ADA EN EL A'UN'AMIENTOl wtj nictpln' UU.&O Asitiii % rmo iaraoraeiaob ai a dmin W-1,4ao::
...i, 'l h l .T 1 {f. rr .,,. -tlrnlm rW" .1 i Pr 11~r l 0tI i ln o gue IncJqjubr lu i it- l|1 letrdo OI q fnu o w t n om rte- p i,&- C. ". ,
UINA PONENCI4 9 f CE ONSTITU E c tsy 1 p1z y '"tg L a y K" nd'iI"' cc.wLldi Ak-.atta E /..,
..^ii"'' "^>; t l.,-- I l 1L, .l ...." it JL- V^J O I I 1 1- gtma ae maeruL dei A;rWn n.- pir- Dr, nim niu~es p rogu'inr, C.ir I. U At .'. ... .
^* *& I|iM &lRnTI[,1)D 't IL,'JF TlilrDR 'C.,1 1"DII fS' ;rl I 150 ,1.IOOOO u i.1ooi ptro b>& i* iilimii ii~ 8;>.i|^*. ** .- :. .*." :" i,,
Sl5 A't~qll rI,[lr U / ~lf 1 it ( .,L, m J r[, J r_ .Il.g 1 \ pi~ra el pqo de hsoerei deJ .d ,< *rIIP o e or ll.r. l con (I if..'o Crr, lr1., '1. ,1 0. .
UN ANTEPROYECTO PRESUPLJEST 1I. P a""'o a 7, I
.... .. ........ ..;. Jr(cibii. a-gun anLIrria IL e tI } mii/mal11 GQLie par' Ii. iWoglWAo pro U"- Lquldl .- .. .
Reg lando los products de ,, 1. .A le ,,, ,. (a J Uca xan .i .r ,. ', qu pht sr i r A. 6ll r JaeT 1o A'amn r' .
Sefnalan ma i de un rnmillon de peiso. para leiinrnar de conalruir nl pAOr arrdn. priderii del AyUiiiLn j- dt '''*' "'
O c nueSo acueducio ran aumli lniados l ci rndalr i0n0 a lodo 1, .r 1 82lt iuibalbeicini'f 123 OJN) I'i ., milemwr, tt I s djrir cu a ri r. ha ,
honpuaies 7crcir. AIfr. iie M odrliaiiotI ji J d .parfam.'-i itti I .'aLm eJoa dotai r 13t 1 I .i'.a P 'WJ-,J 6 Aoti.'A 4d e-4 ^ *, ." U, *
[..-4 / ^ 7t .. M O D IPIC A C IO NE B D EPA RT I .7 .l.; i '4.1ll, 1F.L.
S lCJy Por la '.n d d T.ue apr, aca r .,* ur,r ,,n ,1 i .a ho ,r,, TAL-ES INTRODUC ID R, F h 1 ( I rL,.rL r,V, e rr[, r., VA li -
5APi, If ACllIA L e n hon's n i. n...ai.....a .. ...... i.l.e, 'i- B .u...... 1, .... tilgrun ;a ...a El apo. nr.n. i CA.ir .i,.nianr. a, i,sr.. .n isAnr. f.. rwJ.... 1. "1 2.i-.....
i-B pireuniana por ci coincejal Dr G, ]|-i!..|| a.. (1 ic-isa nil A i.Wfl.. -
%rrr. ..,o la, M., Lar Wr B ai,1 El-alv t.bre p .. r., a,, .. r ..i.-u .I tii ..i .'...-
i < c L.lJ i. /i ld orduIario pari J184 a iJ C1IAI 'inr-,Lri I .r .i rr. ur I 'r.i arF nlc.l q. i ,
. d ..r... ,] ,? d ^ie..... da ne prnn,,de I r*ic..... i iq... i r... .. j [ i.t1IiLts deb.. ,
-c ,. Ld ,h,. i -I Conchia VaiduinIaci L.a ri it'l& ..l J.I *u..J jr ri- 1 el 4 irra,iiinrn rm pf Up el, s .,
L nIri.i. doctor Blair,. aprobrda i. .ra r. ar I J iL nI. ha ,i, qtaae p r ,Cl u r
ii s,,n',i r C bs- mtllia ntmo liliann d l, 'l T ler,.i a9yin Caomirion a iC&marr Muni.,tr it nad I'), si C ,-g10ial Qu. t ailana. nes. h -iu- a .I r Ir-.POr-rIAutES CR1'I.. coloresconrialnanlas.
Irtea e'rsl'i m"adad rI el ^rprii' iiii' '' .1% A DI N's-^ri PRiSLIPULL-5N T, C 1 r awl.
buM ero l f J 1`21,10 lailernii daior J3.4 Din 01 3 MUNICIPAL
,, Jlo d r p fara celebrar t ,nE..,ii. a lrm d ,r di.r o h." ,m ypruquOa el aid.,,,. T.
iL%' ci n fio d t att-e s fn -1. 1 ti e la oALO n iu I I mi 41
S L.prorye ic ade pri i iiiho ai,, J, ,,r al .... La' r l iC a cr eoro -,, "I 4 1 42 8.30"-
tie S 8121665 B n n epi-it i iEu .il- i lliU,1I,00AO. pi fl a I.
"'' ,i -r- _arnier.t deS .'MW artic lpSo U, -.p --i M ai,.ii .pa r &i i t ,,
__1 I .pel dil nn ZI tr li .5 t, J ,lira 'i |>e i 0- ai inr l W. ". .
haber il. o el nwW Lr-il areek P11..1 I;. 1.,1or a n d ,, i a d cla c d d__a h d el a PiI.i .l.i a ; 1 i
.-- -- -N ,: l .-q l ~ "/ .ra r ., pA,.I .F,,. i 'U ele i 14 C aild i .. ./
Fn a pone-___,: T .0,Al. ,
pcnei-ue c.mali inura C.n. ', n S. I I i1A.)'.MA e
ment ,o dci Tn.r iu i c ie r ion aid ..... l P t ,r .ago i," ..rerao ljoral ,
Li a., n 1 peJ orns r n.iLrCO .L" i i *L:a a'ar I I
cal e Nl'ole~s _+.- a o-R r' '.. P r ', r rlj .b ll.Ji ', i
el rnw l or d.c rio 'l l.al l ZO' l i P .a' :, ,'sr c +), .
iT.r.Lrdrac. a ni iur.cr al I..r ut .,ari.i 'l' .-
i La pone cs a r pc .t.in c h r, Par. S -i slumor an public.) A,"2 tf,, r
aRprmp ai I 'sw d a ........... UVICp 210r 461 r ....... -' ,.
El 'rlloriflco de Aramres en rrimrii, a ,I a ,:uhits, Fu rla.nQ tl pcL:.',.PI .
camague NriPIr 'hr,,Awtnw General Pre.'re JI .
ma .en' itronlfirat"J ie ,calrit, oue r,' i .= h :fct. 1 53947",..6(50 pa;. '.
do del NfM sr.tr.:, ,l p"r .alt ~m ''6J'0 ra las Ia i "
Forstner ,Chain Corporation., Irvington, N. 1. (E. U B"13 1 pa... .... ..,[ 1 ..... ...... ........ ..... &.. ......- ,, ,.-
fahr conlal d. later,a d. offem caldad0b re t n ., n r.:,, ,p rr ,' ,-. i ;1 d a d d u / ,' 1 '
wa ,7.r% I,',, T~i.r, ,- 4 3 rr, ',rt l, En


-* -Hwu-.. Drri "
, .a-rI.A


".u elat Uwsps.-


OBitAS KUEVAS
i' s >'If :rise tanctif tu so
il "...'A t/,o. .r 11 Oodf o
sia.rdir, dW afl hr, ha chm
j'. Inlanrui dd bip nO04
*i-Tl rr <1 kinr~rse, 9800@1
.',.,i I d 6c ,Arita, d tUr.&
*y'/i aemi scanjt den ra 4bts S-
r>,, ,, rrrelr.ut,.,ea d d o I e m
.r,, Sn-dtbonewria
*A o-a,,r.iado ml ioawii-nSib do
1. i '-1 r*a -


"la epoca"


LA TIENDIiIE-EIlI- ''tIIl iI F ,1F%.i RABRATO ENDEE


~aa- .~ -in-


AM IU v. iI.-A:\LJ i.,ii.,i t LA --I/ ,Ul..V -1 LIE L. lJ .ul.,. 1 -71 . .. ..


.... .._ ----- mi1.1---1 "-- M i fta.h ^ ^ tm ifT^


A a~n t-YVi


?

rMARI D nI" [A UA-MArA lUrTn 7t r r nir nr 0147


CRONICA HABANERA

l-08 DOMING08 5KN 8A8 SitCI
I eI nlP FC I] aMleb~ll*.6re / /rtd eanlb a n ta fkrae.
A soa. i p if. la e ohd n 0ier.y. kb cor'ltro ra .wo, A. cralnlao 11"-
opierdAd eu.s p r,, oni.s r !oh doRingo. da Coi Yi pawja de nimhr Metch
*l] pintoreco Yo IleidnirtarAnnerL -r:. *
para. rinfamilca dic si 'scra sicirdad. 5 PBls
qr aiii gul otan reunidic, pars ditruc- ActluarA de ma Aiir dd o rem.oniu,
tar it )ar d clMoa comidam qu et meln I t tie cor erntino Adritn Cumno.
dde eo.L hor0 Y e1 bAJId. eMtarA amnnizdo por is
HabrA n qhow magcnilrco, omarf- onuepta que dirige Gulltrio P0,r-
do parn I rporarena i bailog deip .fo tola y por el Conjunto d fle nveildo
!. Rocio y Anionin; yi a ial barits e o-6n.
IA MRKBLERIA LA MODA.
Kicinprr c s-cmta cie InfiriA. pars mentk P Joena rqwUtrctto Jorge
la r umica orial 1 La d1ehMbin *r'La Peon acx* do recibir# Au t fibric
Moda., eta Mrsa EtIuodw en Spluro -l. 7rmtLaiirr-t jccP tierio cotedor, ct
V GRliano. qie e c n cacelrcd u i-a p ola .1in unLr s-ahlisdcAp iy dirnt I co nm.
novrdadd ieo as creacionc. lbcnaion#s, ie pia t dentro del l -
*LA Mods.. i] anica c,.-wwOi ',l ce.nta. con tnl deparlinC ito pa- p a- S de cncotcran ya en s chlnctin er.
Sraticatw, el quC. dirioc t-sriicn- ls salon .cc .eLA Mad.. ..
F1. BRKIDGIF DR..ASANA
Pf ecrit n IP PnitsiaPibhca n cqe ccia -DeiSdt fca hot-.si-drin rumbo &I
para. ci bridge parilj i -i ^io. dond Is calle 22 y 0. diL-
e.ror madna, lie, la*e*'s adl. Maetcn rohnibu par levar ])au cper-
de lolegio del S agraduOrazensfj i ra nA on e Ati., r & Ibridgc.
Cerro, it beefici o de nu efuens i- Ma sonourrid o promet rewultxr
tulitas. ca Dardip d -jueges.
LOi P0%.usI' W 9c4To-(;AR(l A RAMEAO
MaofiTns. lun a, celubri[aru Bu sc ried --T abn Ectsntae Unido.. dondU
ds dot Peri. ptran's aea. Or f cia- }t.u co e aiiotant manager dO r
ritdad cony gal, e. sort., Be' c' Co Tiona I Morgan Inc.. dc Atlanta
to. magiotrado de I AudieiiCM, 'y au Gcorira. Iled6 aver pars pasr is fe-
rdistinulda espoAa Emma arcia Pa- .h )unto R a aca qUeridot tAdrco.
meau. MuchaA fslicidade lea detiamoe a
Su hijo Oscar Casto y Garcia, quien los eepeaoso Corto-G0rcnia Rameu.
MARIA ELENA BARADAT
Hoy rumple IresRc aoa dc edad' Una Booth.
linda niftia, Maria Elena REredWl I H.iag Undrk con tml
Bosci. ci pel caiidt ,ad~.-i. ic. .cc... i., gracoisa Wissria Elcna
iovec es espaoson Ilcnr Bor.oi 0a 1( in 11111: en I& pigflns CINCOI
.REPARTO DE RACIONF-. OTRAS SOLICITUDES
Pfirodo m iiano mcsscar-n. aH *aIs c-ic. I-on dirigsi-iIs dr cis Esocpla ddl
sP ils maifaiina. Ae repaiirtrsii 4.0X0 r0a- Hoger de CRmagtIly. a S Intpreman
rionnet de NoR.dad qcce romo tbdoas IY. por ntl cridito para It coaatrucdcon
ahis really la CorpephtocaccIa Nxiaon.s de e.qia eitla.
de Asitinca Pfiblica en b Ja eiona- -L_ Aacoiacfon de Padrex, Vocinno
wse necesitsca c de la Repfilica. V Maestro die Ina Ersueia Pdblica
Este obequinlo que acoclunara ai ,rmern 8. cn Cirdcna", aEnicita. is
cer dicho Patronhto. quicdirie)]accP- rrparocian dei edificio.
tiors Maria Dolores M. vioda de'upc
man bajo 14;is cpicince sir la prime -Tambcfn ci inkenicre JLors Urcor-
ra dams di eIc Repfibi.ra, sociora Pai- IP. jic del dirtrilto Nortc ie ObraQ
Una. A. viuda ide Grasu. e haria so Pnblicas en Orcente geotionai s con-
lamcntl para )a poblqactin dp La HaL- clc'cie do an crtdito pars reparar el
bian, C Cntro Estolar ice Holguin.


CAJTEItAS Y PASUELOS I


Plants baae


GAL


Homenaje aljefe del
distrino 0. P. de la
Habnla Ing. Vasc6s

Un grupo de amigos organize l I
adcto como pre-mio a su labor. El
mini.stro, Sr. San Martin, asiKti,
En PI r iR de d pr a lasn 2 p. rr
fu ai trer)dcPn In is ardlne. de ,r-'
Crcts)-,. un i asplendicdo lmuern,-. 1r.
confrotercdcsvd a homenjReI r.i
ripro Fidel V. c6.; Maset. jefe ."
Dcstritn de Obras Publicns de La
Habana. con la i siatenccio d l teool
ministry de O P., arquaterto Jct
R. Sac" Martin.i P cs.Uecretano in-
geniern Pedrn SiuArez Hei nAndez. el
director de ArquitecLura. LUcl Dan-
vci Guerr,. el director de Admini.,-
traclon scoeer PernAcidez lads. asl co-
inao sus respectcivaa y d tticnguidaa es-La Oportunidad de HOY


GALIANO,
Entre San Josi y Barcelona.
Con salida a Rayo.
31.50 x 50 1553 M'.
Inform:
MENDOZA Y CIA.
Obitpo, 305 Telif. M-6921.


IAHO Y SAN MIGUEL -.(DISFRUTE DE LA MEJOR CENA DE NOCHEgUENA
EN EL RESTAURANT


PARIS

PATIO COLONIAL -- Plaza de I@ Catedral
ORQUESTA France% TOYMIL
Reserve su mesa antes de 1as 6 p.m. por el Tel}f. M-3242


po.as; la lider politiira m ftora Con- NO OPERAN TRENES
ch;la Castxncdc. un grupo de fuc- El adminislrador general eli
cconavro del Ministerio gran nu- 'GTMO Railroad Comptany, de
mere de .slmpatizadores del sonfitn. Ouanbacof, denunria que el prso-
El homenaje tan merecidmnicnte cri- Ial dc e.na Prprr.a ferrovi-riant e
bulado Il hiciransable inRteniro F Picdl nlPRa a xpluir operndo Ios trefta
VE.cos Maset. re-suit< como era c' el .t-M-, paino. dr arctierd o on In pt-
e.pcrar. brillantisinmo en dtlodos us 'do en la. bies 32 y 11 idel -.
aspectot. quedando profundacmend es'1no colmiectiro de trabiji, con m grale
.ati feriu as innunmeroseo ao.ieit leSi dahoa pars s ntIereces
al min.mo. entire Ins qua "c ciestaca- E Ft rcomunicacido ft tralaLadda a
ban bella.sI v eslentes damict&.S qu Cabobsncacin a c Irclrcs dt s]a cde-
dAbani rnlecordo a tan clnccrro clo a prvactsrin del orden. _
de confratPrnidad. E l horncaeiriado, '
igenirro ider Viaco. Ma.ptc. .e mt-l do por cu rcisbar-rinn a taln mag-
ir6 verfladcrnennt emoCrlConado don- nilrn ) xpre"ivro homernia -aU &
o las mrit Pxpresivxa gracts s If n Ifrela

A) elesir ous REGALOS DE PASCUAS recuerde
que los HOMBRES prefieren


U ~ ktPAPA CM.
YARONIL Y DISTINGUIDO
EXTRACT
LOCION
COLONIAL
BRILLANTINA
FIJAPELO
0 JABON
RUMQUINA
MASAJE FACIAL
SFabricado y envasado por PERFUMERIA PARERA
BARCELONA ESPANA
Los hombres modermos desechana perfumes afemisndes
De venta en a t principales tienda
Distribuidor: RAMON LAGO- Apartado 558 Habo a-


. PAr"rlAl- i amT n


MAV ...... ,/r.U t MUM- LA~i4 L U II t t


AOCXV I


L-

L M a w, DARIO DE LA MARNA.-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947 P

0 N I C A H A B A N E R R A %d Haurs dW If, nntel ,l'V l Inf"'|devuelv ntl: Bows" n IlUI M Th i
': i w metan a C d l--, t. i e. y I(, lv u, t, th a rat rBUtA ?LA7,,,
do Radio C;&;.tro, !:= 60ll 0Ml Qo IS 'n istrioUOman hemo. &do Ctan- Leptaxu Impnre o lur'.e 'u,. ttIRI:AH.O .. ..IRT URI. 1
/- 1 1 I L y *. h~d gi *Imu= grf:tai. tedo tonics los dnflex dr mL& furwion is. enviarse :01 ;e nclfii d %pnTAI PON* WItCL4. StlR6r.13 OF HEW TO=- j
SEn el Country Club se celebro con lucimiento y :. fA 1 q ae iaa- Al H',. gs, dCt ,pa ,. .,.. p..... tu rn
i ,klal l o :,. u t.ictlmeda mi girso'4s' de Is tempora- It enrr Pum y A,. Vedadia VYAO ,AA.
tlffllg⩔'dJ [dat. | CAIJJ.,X 23 &"Wmn~ 16IVlJrA~) B,
animaci6n el cocktail de los esp*oos DiazCamacho i s a' r e-. ... ds .... k e S-- -i
,. -. .- ....... .... ....

/
RafaeSl F. 'No".1 Girselefl Loret la K is ha de A-
iaii, joel., br)kz.n- ,,nil1 ee~r!
XilqsenLIla L Vidlal lap do Gonales Mubon y Jla ,,gk r.
Pars festelar el boutzo de su gi- .] Prender doctor Radl Lpez Cs- Pio y Rosalo Pile. doctor Jose MI-
elan hij Haydee, celebrado syer al tillo y Sofia de In Roay ei minutro nuoel Cuba y sefiora. doctor Antonic
medlodia en Is Illeela de Santa RI., ie Estada doctor Rafael P Gon7- (VEASE EiL FINAL nE EST"A NOTA
bMindaron ncneO un nim Coo cock- leg Mito o y Wshfori LOIJLa Vioal La- iCotinise en is pagina ONCE/
tall party ep lonocido Industrtal Y Bel.
atgf0o entlpadrlmo FManuel J. Diaz El pLgaaor de PaIacic. ort ..J.. d l p
y Bu bels eapoa Hydee Vamacho. Agilero v Po ilt Gr (lu M~esta e.plndilds. tuclIdlsIma. aue Mpnuen Aspuru y Maria An onia
tuvo Jugar en VI Country Club de La AJona.o Jesus Azqela ) Juanita
Htabana. In atrts ttcaL .iledad. Arolanditaig, 'Milguel Kohl-. % loittA.
conI& aolaltenc'l de un nutrido I-I. de a I&brre..doctor Julio 6rti- Pireir
pC de amllop de 1on eTPOo5 22e. V- Andres oullrez. doctor Jowne Ato- AMC"
CamacJo. nli Mestre y Consrelto Slcen Jose Hectierde q\e e
Di6 oomlenzo a los i ee.l Ramon Cuervo e illdRt Owtno. doctor
Y me dezarrotl6"con knfttatcirn cmn- Joxt MartL ?,u, N Arm eia POrteaa
pIEl& en In terrara Que alpres-la en- doctor Emidlo Marill 5 Mercedes
inareada par grannes palms arecas Pmrunau. en esios dias
y adocnLda con canteroe de flores- El presldente del Club RtO lO Cuo-
%'arloda rone] Alex Roberta ) Stella Sonvtlle.
Rajo tuna de lou pkrgolas Be sttu6 tan be tl.
El director de Is .erioa -Carte


but suHE lgeuardlmo su ifia
Yan Is oLra I men dero lea-, AlEfredo "SO. BuAlezCO en
fet, qoe e adornaba con pMimoarofs aim-., esposa Emma Sabourir
eorbeilles de callas. Dr. Eugenio Sairdia 3 Georgina
rLa .onu.r.nfc. s tomot asieo en Menoca,. Alejandro Molra y Loreto I s 6 m 45
numeroms mesas 1tusaans alreaedor Dorrbecker. Alberta Almasqud y n8-
oe In, terraa. donde a IS Once BEr s r Gonzoilez. doctor Miguel A. X1-
ofrecd6 uin sbow, en el que tomaron quen y Gractella orEt de MaIn. CTLi-
prte lea -Haskellt. notable pareja t lal Diaz y Mercedes QuernlL. MR- ; ,
in alabesufitmn. reclnrs Ilega a del nato Bamoan o Corsuelo Rowland ;NA_ ienlpo
.RoAnbow Room. _r el de raundo i3 Miguel RaSich y Ana Maria Reloftlo
popu mar senor Fernando Albierne. Alberto Malaret v Marlana Valdlvi.
actuLido dn maestro de eeremonlas Hairry .Mayorkou 5- Juanita Fablin
Willvy Bver.o que ofictlb tamblen dl- doctor Mecardo Etualide v Otelia Al- para vacer
ertos numeron., ziendo muy splaudi- vnrt.. Agoatin de Romero y Marl a
do. Ramirez. Oaspar PumareJo. director
Hasth cercr de Ias doce reino lit de Xbino PUdibo. y nu bella espo..a
sieeri-a e quella fiesta que enutuvo Martha Meate. con elegante traJe sus collloras.
anhmada par el cunjuntO Orancano. negro con ame de plati, cooneccio-
Can Jar etpoasots Dinz-Camaoho-la =tlo pot E -ena Alfonwo.
genmil Haydee viltendo un puetIo.o Dr. Alberta nrticetle Alharez Ly-
tr-ale de jersey grit pettR. modeto de dun 1laiardo.
Criatlon Dior. canieci-tonaca par In Enriqtue Miranda. v Elena (timer
exqui Slt Metlly--atendln n a JO- PtatL doctor Jo:e La-M .ia tr Antonio .'
vLiadonS el doctor Tomis Fmelipe Ca- Rodrl"guez Mario SaladriLs v Rul l .
macho y tot simpillcr matrinootto Brandt. doctor Jose ae Alvare y Jo-
Domingo Camecho v Carmencita D&- sefina Berenguet. Luis Rodrlgue
vIdo doctor Angel Fernando Gol- Juaunita Acost~a. feaerlco G3o=zde
eroas y Rosario Camacbo. seaor-a M'rirusa Otil. Rainin Pre
L. con.urrencla v Matilde Dorrbeker. doctor Chatres
EtItre los matrimotilos recordamon Mendlola % Josefino Knight. Antonio
(- ,
--- --- ---- ----------
-! Un Obsequio que la harai sentirse


la, mais Feliz de todas las Mujeres

Su Cena do Nochebuena
Satisfaga used, caballero, ese .rdl anhelo que ella tiene: el de
sera mas alegre con Vinos, Licores), Golosinas de poseer una fina v lujosa Chaqueta de SILVER-FOX. Permitale sentirse
en estas Navidades la m~is feliz v adnliralda dIe toda, la, ; ujerea optan-

EL 050 BLANCO do por hacerle ese grand Obsequio.

;El mayor y m jor surlido Almacdn de Vivep-es... el de FIN DE SIGUL) zierie preciosos nmodel,,s nuevos, escrupulos;aniewie
.MAS BAJOS PRECIOS en Cuba! seleccionado hechos de pieles escogidas ftr el gran lustre ,, coposidad
del pelo, pot Ia extensiori abundancia del plateado, por el esmero y
Expreonmente porn ns Fiestas de Navidsd, acabamos de ira- Ia perfecci6n de los remates, por la fin ura de los forros. .. En tipo
port-tr los mhis finoo Turronei., Mazapanew. Membrilios, Diti- Charqueta y en tamaifio tres cuartes, desde $445.en adelante.
lee, Higoc. Nnecea..Asellanao, Pacanas, Laulmijas. &,ecilunas.
Frutsls en Conservs. l,Itnesos, Sidrant, Vinos ,, I-ores de todaa
marcam,,thampagne...- Tarnbiu'n le ofrecemos Chaquetas de Platino, Blue.Fi\. Ardilla.
T ..... s gr"as' ,,ao-iedad d C .,uos adoread t .... F ,t-s ,, M uskrat. L~ n.. La pill Persian L am b v L ,,bo en di~ er s,-i e-tilb pre-
Golosinaa, di Pa,.-,, 1' ..... ayr -.... a,,'. ad ... ,acr, cios. Vt~ala, en ci Sal6n de .41ta Cosiura: Primer Piso.
rlientir, lot daat 22. Il p 24 so (t7TrareUol haura Is. DO(-E di
Is. NOt HE. ;Agmardaesos is sta.it]

GALIANO 457

Gran Almacdn de Vivers '"EL OSO BLANCO"

Tfnos. M-2832, ,M-4702, ,M-88o3 I ,-90r7
ABIERIT' H. s'I' I. 1r i. tII [I \,( til


I0 Mmoo

rADrin nr i i I UADIR A rUMMlrn ,' i nr nihr rlD 10417


PAr AU.IUU AMM L'IR tuui.1jJLOUtJ. ILa. UI.'-Ur,-


AMNDEV I


-~~W IU I OSQOE IGAN
JMdOcterre7tp4 Itiver. DMIU5150 Iskde tMCWOUM n l OIT
iCRONICA HABANERA P.Iltt.D ima =r. sa
bngad, d, DLZ8aan. han ro- .uR -mm.
gnosgic anteater de s male por NU..Tkail.0I'i Imar m la when 'A
a LYork. dend pem cleron mI s aebor is a,1,
Gran boda se celebr6 anoche en la menflegarm con bam he. .-l- ..ud
man ben onjmctdo AntORK o a Dmurtarut i .l.rn -o1 a muees l g
agiesia de Sto. Tomads en el Biltm ".re i r ee l' autnernia- MAMApIhaf'is men hmja L rs...
ta 4el'Mona* en ufion atf ah =r j- ahm.l ," e au hIJ. a, LL bga~lt
hrieareElena dcl Man- *OO4MaCd.Sandois.
W .0 kA1 le e QL tea .*I n l 2 d nttuWbm' om -, .--
par d an 14 Io'a Y r.recre a I 19 h1 r -a lezW-O i
,- madrdelt, ien e a pie aoL ..a-
I~i~ lle oron deo InsEetadoas 11 0, fO )I flf W lPpOrid
dm1. tonde i terJ, l nor jJoeol -iTamblie ham n do viaNoew York
man y Au pQdfly bela e empomil~l mas nla Umkeporads poe Mu-,
p11E Batte B Aurey. tn f 0Ve. Olep leJ M i an Haered"
a paaar Ia tfesntv do Pie- 'de as-I.d lZU ISdMa OO tpaoAM
= conI ma e.t-A Is aehra OfiausI: union m. su eancm)um MIS,5
en niada de Beattle, en XMi cgka 01'IOILICa-nmun 5M
It 2 y I I en .1lVedad o. i La K Ae awAra. Pft nacuni ;
S nucaLra jenm el etwae, t4ndi k tO
*AcoLahda doe, imhermeno Char-. mesa en ka onmbha ded di&doe Fu
lee. qu. vn-ne de Peeke.ill b tIILar 'rue e en Conel r O ChMab .t La Ia
Aa-c-ha, logedo I& lindianma aw.- 0.0. en honor Tde ILa &e~inLteMen
jAins SiclyniArnloldawe. procden-1-3es Sanchi n Loes menconedA&
DEL, GRAN CASINO NACHOWAL
L.e 0'imlnlte, son ,sleaprt anti- ntmr el show, en .elquo trznlfx-
Muos ,oncurer'udo. n. elG an [-in de ntXooI spt&le j o beall ei
Clasn Naitng ,4- qastro n I-crkteaU- tnnti e 'ted and Dnmoe lPreei
CO y iindiiin ceantrg 'de ecrwo. Harry Willa yu muuo. y uast. i.
Dead pnmera hOm oe rVlrv iaviaible; e1elborda ta nie MAr
omifta. 'on un exqulJto menO. I hal=o -g y e I y Ia a-uda al
Y el 0l. rlnal r a i a t-aordvel arina folkltrica Gaby, w n cork
d I Ia yr ru P A e C si n o d i I &i P la y a : 6 n e. L a s a n z a d6 e I i L e ftih l I
del Cn'Jniuso Caslno, ambocrinsu- Lu moeu saz d Z =f'
peTable Lo t e-fonos 1a I p 312 a a,
Dog .a.. or ILa nochte no pre-'cerlo, l eaballcroso .u.lre.
TEASLADO
LA. rerertale dame AUr0a Ba-,oacc.n dde DIARIODE L. MARlI-
rrinclvudu de Lopez IGo'V zu hi INA y ahogadog distingulhuekimnclair
Ja Martha y ran. hei doco tranuadta nu reealdncl .palm Is ca-
JosP#Raul .%oSertIo I =v Goldae lie,-25. ndmoro 320, entre L 7 eni
muy quenie--compa&cros d& Ia re- el Vedado.
LA ZXrOSICION CAIOINA DE BOY T
Gran Lte1l8 rcina en nuetnra to- pedal nv n0 p e poiy -116rat
oede d pars a. atr a a tLxpI onlrr46niuzp poe La r e1 Zm A I. 1orftla
Canilna que se celebrate, boy, a pLr- americana Mrs. Lewis 0. SpeONs de
rn de .-IRAf e p" nm. en el Palaco DallRM, Texas.
de lol Deporler orgnlzada pr la AI.Ao- Innumerables nimd de conocinaa
eciftn Naional de Crladore de Pe- families deafiarhn en este exposle6ft
ron ac Ruae. cno0 o.Peornf..
Entre Ica mfltlplen aliciert&e- dsen- I 0i n espo ethtllo muy aLtr*tle.I
to expoverl i cuntazh La eM ase u- IContina 0 enI spgisz ae)e


\ Confecioin LoR Majr... Artlc o, el M.-
ac ada. LujoaI yor Surtido, a 1o. precloe baJos,
\ re ada. Lujoa n han hech tan popu-
v Preanfttion lares.
iUn Magnifk a Regalon Para GRADES ALMACKNES
las presented Pascuas!

Vialaz en el Departamento de Cilafleros d& "i O1PERA"

A k P R ^*^--- ^ ^- f AL1ANO SAN 3"GUEL
''LAOP ERA'' G mf
a .'. Xsqulna del AHORKO)
GALIANO y SAN MIGUEL (La Esquina de' AHORRO) __ ___ ___


Il Mallr del. tmple.
Nunmerosas la bodae -elebradas
ayer, fsibado, 'en nuestra capital.
Mefeece sitlo', de preterencia-y se
lo dedleamos complaeldos--la d t unma
sefiorita tan encantadora y tan oella
como Wrtha Causo y Gonzhlihz, la
hija mayor del efor P derico CaubO
V de a Interesante eaposa Blanca
Menendez, quie a su pao0 por los ,a-
lonea habaneroa no ha reclbldo mAs
que elogos.y pelebraclonda.
En l igleiLa de Santo Tom s di
Villanueva. la hermcpa iglesia del re-
parto B Ultore, sc llev6 a cabo ,u
enlace con el Joven- Orlando Sierra y
Pedroo, die grande meritos, hiJo- de
los estlmados esposos Aguatln Sie-
rra OonnaleZ y Juanlta Pedroso.
pKtetjn y eopindda, al pLr quo
lucildlima, resul6I la gran ceremonia,
verllcada poco despud- de ia slete
de la noche, ante un select concur- -
so soclil.t
Un derroehe de buen "usto el ador-
no floral.
El jrfdin 3 12, en el Vedado, -lue con adierto
viene triunfando, lor6alll un 'iaddr-
no alga eicquin-o. seglni ditefios que
especlalmente traMAroan ms artlte
paa la ocI i6ln .
El altar, t da40 d-%e gladlolo o en
su frente, Ilevab !-k,;r L del oran
cruz una elta -ral l de qpvt ii-
beteada por reIiM e cendJdos-c -
La ampla tseni tra;ada "tr-blan.
ca lfombra sobre unaa dole 'die- mus-
go verde- oe limltap'aa'los lad por
canteros de pri7 tr udj los que tur-
gian de tre-h *s.e t.t-co' airnoss
bounces de gla l blanco. .
Al ear la 7s'y u oorfelo
nupcial la con Crrel a p soe de pie
ara saludar ad a-tea de Ias mis
lindas novias de It a tenlporada.
Iban primer Io utheras. loa slim-
phticos l6venn Federo Causo. Ju-
nior: Eddie Feton dez de Velasco
Oscar pe rnandSz de Ia Vega Y- Jost
Tellechea.
Dezpues lag bride maida. sefioritas
tan encantadoras como MyrTiam Cai-
so. Angelina Perez, Yolanda Causo y
Julie'Samayoa.
Finalmente. de junior bnr e maid.
Is monLima ninfla Regina Men ndez
La fiancee, qoe*presidla el corteic
del brazo de su padre. lucia un tra-
Je "de uma elegance y exquisita on-
gmaldad, creado por lan arttaist del
Saldn Prandts de oEl Encanto,-. In-
pirindoiF en' las" famosas Mernini
fe VelazJiin
Era un iree de nrquilnmo moae nna-
caaor-o ompilo el. eescote. oortas li.'
maiga-.e' ,-.riendo los brazos apre-
ladn s guanrs de piel: ajustadlsimo
e tc.rr, remergiendo la falda de ur.
?eqiMeft, p16ro que se remataba con
la mplia .' redondeada cola. ]
El ei,.' n "tll ilusi6n lo retenia ina
a Ilo:a ,rrorna.
laeal .-'.mplemento el bouquet de
-,.rt,'id n. biancas Y bouvarils que se
aia'rarna ion la filrma de Goyane-
LI oanman vestlan preclosos tra-
ew ambere. delt Sal6n Prances de -E1
I-rannin, sigewendo ]a misma llnea
ddl 'nuo rnimcial y conleecionados er
fa' a nr a. ero con bellsimno tnocadon
de piumas roJao turdeos y roes co-
jas en lo s bouquets tefjidos por Go-
yanese,.
Apadrinaron la ceremonia el senior
Federico Causo y la sefora Juanita
Pedroso de Sierra.
En calidad de testigos firmaron por
ella los seniores Beniamin Garcia Bel-
trAn, Jose R. Cueto, Eugenio Curras,
Antonio Vkiquez. Jos e RodriLruez Cos-
ta y doctor Tomds J. Martinez vI ia
sefora Asela AlarA viuda de Tairfos
Y por l, los I Wfiores doctor Alejlandro
Posada Redo. Estanilao Tellerhea.
RaelC Oamb6,. doctor Gustavo Del!-
eado, Carlos Causo, doctor Lorenzo
Martin y 3Leo Menendez.
1, NUEVA TEMPORADA HIPICA
Con el mayor de los xitnos. su-
perando a &cuanto oe habta pensado
iuedd Inaugurada ayer tarde, en e:
Hlp6dromo- de Marlanao, I.- nuevo
temporada hlpica internal bajo los
nuplclos de ]a Compafila Operado-
ra de Oriental Park. que preside el
cocxoeldo clubman, doctor Indalecio'
Perterra, representntnte a la CA-
mira.
Hoy, domingo, tendrd otro diJa ex
'raordinarlxo. .
En el Jockey Club. la %exclusi"a so-
-ledad. formarmn sus parties nues-
tras mejores familiar commando ta
Implla y fresca terraza que da 1o
bre ia pita.
Terminado el program. se cele-
brar el primer tA bailable de la tern
poraaa. que eaiari amenizado por In
rngrtiflca orquflt'a del professor Pe-
go y por el Colijunto Oraclano, am
bo insuperablen.
Tambt.n hoy quedarin Inicianodo
los ooncurao de las damas mis ele-
gantemnente atavaindas, con valicsos
prenilos para. las que resulten ele
gldfa&
OPERADO
Pore el minete ciruJano. doctor
Ricardo Nifiez Portuondo, ha sido
operado en lanAaoctacfdn' Cubana de
Benefleencia, en la Calzada del CQe-
rro, el doctor Eugenio Goo lezn Perez
de Alejo.
Su etado en muy natisfactor.a
Lo que celebramos,


Especiali;dades


de Va nhity

Ertre lai final especialidodem quo Io Joy's
Aim Vanity pose s onsillot do comnpromwo,
voanifim, joyas y objetos de orts y regoe,
figurea e*t peeioso reoj" de lo

Famosa marca RecordCalend6grafo
RICO RD

d eo 16 joyai, y aro do 18
K. Indic el mrn, fecn, ddie
do to semonoa y lt foseso
do loa Lun.


J 0 Y E R IA' VANITY
SAN RAFAEL 263, ENlte GALIANO Y AGUILA
de la alegmia sin iguialdel Cabaret!


/


su mesa a tempo!
xf


A-PA--C l-
ASOCAACION DE PROPIETARIOS Y ADMINISTRADORES-DE CABARETS


VAJ M-A rrU-T


p


l
AM. C.. M 1 EM.,- I.I' ...... ... --1


VenHta Especria


de Pascuas


Una extraordinaria rebaja en los precious de los traces que Ud. necesita ahora es el mejor Aguinaldo.


. .t ....a a ... . .. . ... 5a. 55.
r t .. .. .. .,q..,. i.,.. .. ,a ,p .^,,


1


I


4
Y1


FAGWAflT 'S


*R


DIAR10 E LA MARNA. n-NroC. ?1 I i r Dr 1c)47


ANO awV.
Aocxv


PA4dNA nCHO DPlRID DE LA MAR)NA.-DOMINGO. 21 DE DIC. UDEf' 94/ ------_-----


AMERICA: FLOOR DE INSIDIA Y SHOW. MATINEE. ULTIMO DIA Esce n a rio
X \\ ". :' r" ... "/.'.. ... ',-- '. ', r. ^',-"', f r.'I' T'i, ,' / ... -, **. |. i, "'-; ";"." ,'". "r", ,'. i ra l
p~ c l~ 'o,-" ,.1. -. .4,,.. r. -,- ,-. .,
j s 7 V:" ..... ...,. .. ..:' . ,\ isita al to
"1 ,. Fr"'" .. ..' .... .. "E. a.05...i. ..Lo *.1.".'. ....',, En dfI aferiores rkfai
Inarr ,'- ,. 1; : I. .A5s rea o N.'. wrr .1F e i ~ .. ~
W, .r.. F,.I... ." ."'.' '- ..,.. .... To ....... o nauiursdo *l prixim. 23, I
ili *. 1 ".*>< ....... ......... Ir Flrea, benef irio de aries ictit-itol
labo ,r,,,, 1. .r k -, ,- Ir 1. e t1,w A r.l, I'-
Inuit l 11jar aluA ltnlt tA o0
caInel e4.,olhareg de geogme
por el norle pot el sur .. pot
eBOY 1Fr P p I),.A 0e 'odoa
ea be IF l neoentdad do que la
*. I r,oamo:. anora. DarinL mace
145 Coiiemh prnmern rnnmcnt n .l, au
pie T. 'rowmce arma4n de ac,
c u ,L c aIosa,. c-,niolrio delto d adrilh


6'EORGSANDERS -LQUiS WV&
l N/IARY ROOKIE GEN ILOCKHART JUNE sm $0110Th illA ^Pi'wri ia pe 14CR CRI1TOK. DiBiiita p' E dga, Ulmii Lftlaml HII n1fh ltW
/''c .t =.Ta cv-, .'rv,.--**,
OMIERICA PRESENT ERIrNANDO ALTIUERKN
E. %d Ft F.%#0ttscinEs
LOLITA MONTOYA -7ROLANOO OCHOA .
ROCIO ROMERO MANDRAkE MARVIN Y CARLISS
fRN P4AHEJ DE BAII.E' E.l_'IE/NES H4.% ifP%T4D> PARA44 ESTE SHOW
4L.O SE-%_4( It) QL ESIATHEO DEL "'KETI1 H- I.% DRAMA RADIAL"'
,SCRfTO V iWo%TADO POR PEDRO D \%AU.AHI'E
DECORADOS. ,t-RIO FFRRFR i R. 4L(T'AREZ xFhih.cinn por MIEBLES
JO''ERT(BIRLES .,2CO//Z 6ALIANO 1 24. PRECTOr., $l.O


MARANA


to WOO so

ioz-co\' y ps &A~o
G01. po

poND N DI Ilk T.~OR, C0SANTO Y ARTGAS: OY DOSMATINES Y OCHE M
MA~IU-A R ADIO-CINE IL E UNIVRSAL

-A* 'Ntcli


Tie~ Icarp..va n c, i n 1X lo .oio'',.fnr n0 c'''O' larVsn" c '" nl- n c niel q
Alirnfn Oa. O 00 pr* 'Lcnie un iira'lOlol n 01tn ci ,, i.} ,110li10"Jl a iTol | oifilnil -lC elm e l c ii itc
Thi erpe... rlroei.nil CO c iA o oeeici 0 ,,, i,00 ,.1 'oo I' g, nleo ,uln m. e .Y
Yil i.* orgud eo-sl ioi 0 ooneoofln o.'c c oonr~d 0 r' oF I ...... n iIroIFT le 'rlc DIIai iemo r reoc ncec r CO i 1401-
914 ci'51d14 0 T

Lpirilin ..sr e elshiio 1 i aeriO ]Ir.. pnO ndi~iiO. 0., ..... ..,,,. q,O^fr ,o Mlh in I l ee ie ar dl 'o a Guerre
05i-r erriilh, aielregsl' Fe li o o.A n-c pceaio d I l d'' .r ".0e r.
is neh sss I oois n.I~e o.aier ,st, 0' ''f'' .o'.oa! oo'\ae-rl I0-10.0 o s~~eiooe iuar eon h aste lc
54- fa. c oyall1 ?iLn re'e ac e y .Oolicel- roe ola eul 0000' 7. 1 0 d ll0 1 al ana.0-ool olice il. i-
pals il'le l sliooo-I I a Ibn cc1,1110Ic' ',..'OV3134TO ESP~i,O a -od~i~~0e
eadOaItsCoic ceIr acaloice ono~ooioa 'ob'I' .
1-A iicelo on n c O'' c'oC0101 i.I .1 io '0y lo'0'3 Y- 00 o 0' c
i'lm ,10 000 0 0 1 0 0 0' F 'I 0 0o lC UBen A N00 0 01 0 01 1
Zit~ a L c a' I i o~i ad d l ol o. de n ~ i l ~ i o .i ssdo Ia. o uila o 0 1 3


*eat
I I"

ell
in
uL-
m el
e.rn
frjos
lomt.


sus catinOlas* piegandose l a re-
qi.jh)MFO a.I iuiA E Ie tlilama R-
tvi-r'rp r ,. j 13P nn Pqtll %ca -rr ,
ei hIAUnr e.',nerllUa ent e1 iUA-
mo rniro i I La Haomna En unm
,3 b a ai ib n a e mirm haciIa &
cail L e nciatan 'I teltro ,Wair-
no'r. 1l en Au,. mai fioo pull-


SPantalla'

ro "Warner"
el Itiro .Wimr ,tr- el ru l e i
0 p. m, f lmai6a do gala&y a
m dlis,.


menlw |u> hs fle mnug'irut ef
ia r < 'ne l 23 ) en isrn ftrin-4r
ae gaila ffijumrnsferlc ,.m.Mn es-
tea' Ci la"1I'. ',l paograma -.t nl.
nM m s .oer, Gar} Oranti y Ala-
zil e.dfn i .Bf lo de arvaJ.d4,
Cl ..rm 't. soorla Iat IC Q-
nsi., ar'.t,11 nc.prludn 'ins enrie-
nap r'i iji ,0P. i.uP riao hen trglll-
r a Lari*-' irislllucinlr.' oD nef'ta
P5.h o I i ,j' ae intereen por eA-
talLf,,aL rl.Uerlrmerornemmln q'i,
i1 mr.TjOJIfnl otl aotl' *Wr'rr7r.
mi.a 2 0 neLrot de etirno J 1Lmn-
piliin e butanL& pLUL etnlrer-
bE rrm Un reIIrC'uJ'n rm')rn )
iF'niIlr en is pIghls DIMZt


"CAMPOAMOR"
* MAXIMO SUPER-ESPECTACULO 0


-V.
2L


AD-en-I-K&oj I Im I an
Presentamos aquf a Jos causantes printpalen del mAximo superespec-
ticulo que presentarc el teatro Campoamor el dia U (Noohe Buenal.
Son ellos: lfqluerdm, el Fakir Aben-el-Kady, el hombre que desafa oM
diablo en euanto a resitir rTandes temperature eandentes, ya que
demostrari at pfiblico cmo hare girgaras con plomo derretido hir-
viendo, amen de otros experimentos esca)ofrlAnto. A )a derecha pre-
sentamnos a.... as6mbrense: "TIN TAN" el mago de 1aa mU y una
carcajadas que en ia pe1(cula "Con Ia nmisilcas por dentro", interpreta
decade un humillde Jardinero, cocinero, ballarina hats nna encopetada
condesa. Ya lo saben, Campoamnor sert el tateton seftalado, paa pasar
felifes laa Paacuas, ya quo laI empress no ha encatfimado gsmto alumno,
pars ofrecerlo iomo aguinaldo.


TODO SOBRE UNA PISTA HELADA


l,..... Io 10Reserve.r s
Pfl.cnIt.I 20 localidnden egun pianos eporogttefs.
't.itcflm. .. .~210 F-6608-6609- 6610, en el vestiblao del
D.lw od 1 Pit 4 0 P0 Palacio do los Deportes. En )a tenda
P4eo 4 .l.. 2000 El Encanto. iHotel Nacionual y Hotel
Psim, COD 0.11].. $3000 Inglaterra.

DOS HORAS Y MEDIA DELTA MAS GRANDE
ESPECTACULO PRESENTADO EN CUBA


eatroNACIONAL ___
COMPARIA DE ZARZUELAS

MORENO TORROBA
HO1 A LAS tkiol fonrndiblo progrrma doble
MOLLNOS DE VIENTO"
y-
"LA FIESTA DE SAN ANTON"
Pnr l n north a las 9 y ,.t
"LA LUSTRE MOZA"
MA3ANA. POPULAR, IITT-ETA 1I.00
"ME LLAMAN LA PRE-S.UMIDA"
bMAIRTFS, hcMnhaj Y benefrleo a]
primeretirer c6mien
LUIS BELLID0
cn el eqtreno en Cubo, ixito dooopi-
Iantde rima
"LA BODA DEL SENfOR
BRINGAS"e
inimitabl e rescidn del g-raelostisnm
actor qoe itedlesatl pdhllco do L
Hehans htue tanto to ha distinlrutdo
cnn *.I04 sptteinoo.


La funcion inaugura( es a 6eneficio de
los niios pobres con lo asistencia del
Hon. Sr. President de [a Repfb(ica y
ditds personalidades del mundo social
Desde DIG. 24 FUNCION CONTINUE
A as 3 30op.m.


~JA
JA


c pc coMui cInWMA'cm AincA POBEKK fs x cr~TAA
H upIAARQ)F


M E
A RA A8w


"""" iEE 'iaaa
ESTA PELICULA SE ESTA TRANSMITtENDO POR "CINEMA DEL AIRE"
RADIO.PROGRESO A las 9:30P m 3:00.ra Cadena Partagas del Aire 740k


INUje1U7,AIONv-~


iCALZADA dik UjANO e mm iue qa{G7TO. 4 (
PROGRAM,
La dinuamia rdprmoeeim

m WENA (ff24
r AURORA
'" RALPH RICHARDSON
DEBORAH KERRB

'] J"'LA 4 a 'qA


I~MUdK-^^"
"AnngelGGARASA. 'o ',
MAlicia R, .EL "
M.I ATIt o-
KASPA EL HOMBRE LEON paramount
JINETES del PELIGRO oest.
aCO"MiMA Y CARTOMES


VEANSE MAS ANUNCIOS TE
TRALES Y LAS NOTAS, E
LA PAGINA DIEZ.Teatro


LA COMEDIAN
Ate I-:'ro
HOY
A tas 9 3M de la ochs
egB isp oirnf-ara doblte
"ROSA L. CHINA"
r n
Hortrenia CoamlA

"EL CAFETAL"
Helia Ferr'
Lrmeta IT..t S rntarca t crts.
t',arte o laIa. 91 0 P.M.
"LAS LEANDRAS"
e- tre-ida
Per tods la rompaflia
Pars esVrar cLE-RA-
"LA VIIUDA ALEGRE"


ISUSCRIBASE Y ANUNCLE5E EN EL vDIARIO DE LA MARINAvj___ _____


MANANA


i


GRAE PREMIER DE GALA
EL PROXIMO MATE a 23 a l 900 wP. m.
Wxrnw Bic

i1 CARYGRANT
a1 ;. i ALEXIS SMITH
SMOWr WOOULLEY.
CAR!M oaA"MRMZ-


/An"


-7


. ... .... . i#%A n


i
!
i


F


*


SUSCIBAS Y NUNLF, EEN L I -I..OD L AI


I
?AGM MUM I


AS~O CXV DIARIO DE LA MARINA --DOMINGO(. ?I DE UIC UE 1947


CRONICA HABANER2

Brillante recepci6n ayer tarde en honor de los

delegados brasileros a la Conferencia de C


SAhora, a gozar en NOCHEBUENA con
Si CARLOSV


MATE
op


81 ANOS DE VEJEZ
LA BEBIDA IMPAR DE


('56^.'7Z^^ '0'S
Im OO 6 LA u "I laI

Lom mejoreu vinoA v cobacs
del mrnundo
Viedes y Bodelu del Marquis de Hoy"
y del Deqst de Ahmodo6va, deJ Rio


Memorandum Social
DE HOT DOFINGO
BODAS
Carorler Ledo y Anrono
BU'Ltamante. a I la le! ,'
trenitsa en ia capla de LA
Salle.
Mena Alrcorbe y Manuel
HernAnaez Puenisc. a la1
once a. m en Beltn.
Oelia Sirnchee Agraniorroe y
Jorge Santeiro. a las doce
m en San JuanJ de Leu'in.
Carjmelina Avriaran v Joa-
quint Via Mero a Ire acOce m.
en La capilla de La Salle.
Amparmlo Poada 5 Plinmo
Pr-eto. a las once treinta
a m. en Ia iglesia del San-
:a Cnrsto del Calvrario.
Yolanda Acebal y Pautino
FernAndez, a la- i Sn j
Streinta p in en San Juan
de Leitian.
Flrida An r.:, Juari Iduiate
a la d,,-c, m en I iGle3li
d, ia Caridad
Mhargana BanroeLa y Angei
Manuel Lopaz I la!' ris
Lru'nmLa p m en el Angel
FIESTA
En Ia rn6,der,:La ae a.li e.-
ponoe Amade-o Barleva !'
Nell% Rricart e el Cium it
Cluo er, honor d eu niia
Nelia quc rumple quince
&boa
SAJNTOB
Tcmrat,. Temrrutocies y Denora.
DE MANANA. LINES
Giads Martbin Er-Cooar -
Julio aVaieia a lar iiI" p
m t en la c apll 6aras P.itra
Herminia FUentes Eerura n
h-berto Rorirltuez. t lac
Emte p m nenM "jrnerrao
TNI A.N1
En el Drpe rarnc ae Ia Li-
'S concrS r CrCer Itr-m
We Crmile de Dna.e, a -1:
0100 ), Ite-tTTO 4 01
aiee y [Ktn TB a
BEND106ON
Del Tfatro Warner oat Ra-
a1c- Cenrro a las clutTro y
trerTIa p M
FI.NCION
Er.E l Atrtilorium a las nue-
e s irenia pg m del Pa-
irc-natc. del Tramro :on rUna
nocire ae Prtmri'.ern 'iP rile-
1i1. ae J r,-ir:. P,:,,,-!a
EXPOFIC1O\N
Er. e L r.: I i I-: 6 p Ti
D ri o. la Expr- ii':.:r.
cet irm.-umertiL,3. Anlq-uo:lr
coniercrn'.a c de Iliac .Niri:.l
CONCERTO
En Ia Cn-it C-rn--al a-. Ca-
iOiiCt aE iia cir,-.a --,o Ui-
lB p Co'r'r'T-iuc at
vil a.
SANTOS
Dmetrlo FaIro e Hj1dll'-Il

.IIUSCRIRASE Y ANUNCIESE E


loubillidai UAREZ

tolUro t-.e laaoe b ihoiMaris
Angelins Ped re r I
K Nur r-o de uS Sazudid aMans.-
bor Anr Ki TifTfl_'_
F minlitr, dle Boliv i aE cmc no-
En In fete se degLacau 01Molooelroled me "p Mr Roall de CA sedla DNIae Mourna h Grnllprmr GuvreTIi Vn Mur-
Blanc:" el embajador del BraslT '.il eo. ef.hr Caralsl. ivesa Souna. Antori de V UdeU Nenu V&elalr le 4Tl a'nr o Vnulri Cvo.lnmi Exo. n Iu gin I etms o t.-
d OO fa p^ ^ d*a TrC nnalez Gordon Paula Golk-oqhe de del %alT. I E i1r ?niL'A 1 v.-iCnadir x r, o TO. E PIMMM- td ur' p"e -. Heiv m n ul Oa n at E-
w To j@ wfioT 11oula-r rc tqu-r ',et i aA e dx s1ur l doI P erla e dIt-
De IIPefiRb e.lvol ,0y lt o Enmbala- tonio Monleiro d!- Barroa y Fpf,.r, un ric" hrLff(L peinIalt, 1i0 V" aiirrnr rL E I r,W)Ojpr,, C 1r E C I ,',,:A ,' 2 t. I rrdli '1 E ri i o
dRM. No iviols dpdel Brail Arliir Frrrearo Re.,. Joate G orr,-'-- ,,Prir. o'r, o. c.mrdrr ear, .1 sie.po 0 E mIA., -, iA6r W rr-J Em' dt
ro #us r wognAgeuel]n Aql Rgran cr. ir I Q. .ir.e Trrrre. x e-rnra- Romudn de A'r.-,- A -rA-nr unc.r It rnr.rurrnrRl hl T PhilippPlt GrMw et* Ei Imintal- r PrBlin i -cr oT -trir., 1Ii rqtra, t e P elr m ft lln-
rl l r. Avenlid. n Miro.mr am ,riri, i .' cnnl H-pll de Burgos Cn' ai' F miniuro de Eladdi dr'raor R-. MrJ Jmoe. L. Dod a oApose Idt Io o I ,r so aw > 'irido do e o 6r u enn, -
IUMnMS pars a r-ocp.c-"io rfwre'i- or-w Eduardo Lipez Rod rir- t P Gonnalez Mufroa eic rnirn Apnra. butanlco Dlnr6
do por e l Emn jador -Ic Bra-i P...norpx. Alds BEtinli P nrn dr, Ln.I's Vilu I o iin.r, -r 4 Me.'_eimb rn'm I De k V ,i L iAL DE ETA
L E~ma ineion C on A.IIP. rio STu- St|a Soni" H-imrrirro BaAtO E enbananir do in R-pu'Jib-n A-- er Brto lu Crqet u ya fuiyr Julia FA min" r 't PA'FV1E CATORCL)
z0,y par Au gp i,l-kma Po-, Cl- nr-.rn Rnr,-rwin Campr A ,-sing Kcma nefl A C Ar-Ramr-.
Its de Al es de Souma r, r-,do ,R IA wlter BlomonPr y efi"rs. Serr'-a.
______r__lx____________ __ IoM orw. m' t Do1'tgcl -r, bra- r, rT do Isa DolDr-ann, Begundr, F'
tllers& a I C.onlrrcnria r ri Cr.- :,n-.: rreparin. Arrnnin P Az.aredo D i
UNA ODRA DE ARTE y E'mplto ia l. io m1a.J n.'rm r Slltrira r yrnora Co.ngul Oil N-11
n Inacredtadaa casa -Meneji dp df Iaz qu. a-Fri, a iar,n imrnp..riartr dpez de r Hrr.n Cr-r.nul CartIr-% -rr
Noptuno nrmero 42. n* -exhibo r. ev-ontolorm a-I Srtio Vera PMnc."r-ar]o0 de lao t Fr
m nfloea retrato ai n.o del sefior nln tro Pkirr, r.-..rmrr, A- ir lO Irrl n rn, n raPh ,nL r M ro'oiLr Al.,r
Roielo Vnlmafra Muji,.a. reapLebre Vithenn Frrertr Bi. -r D -.irdnrs r ,uerrii Rufn Motia. sElmas0 om, ,-
Grin Caballero del Cr-einlo de an subtlltulnOE del Joe 'anprnlr] Ar. landR Mr t rink
Aguatin 1390. de loa Caballeros de Gornm'al y dic-r, Te.-.iIni ,r AmrAdr-t A a1 r I ,ot" mrertr dO (CnmitIr,-'.'
Colon Dichi obrR meon aer deae aI a ePeot. Detoaro- C,, m.a' r. Pir Pa- ,%nta frI b-ltRn r i hermnra quo .-
nrfli d.l gan prlaI.r or-ubano A..e- raguanA i t r B ..r.... H..re..un i pi ma.t. l Ien eplendldo- ... I
lirno Alvarez que r On e.lre itrito- Stlvno GumarPin r Clti 'A.:hinln'i.o non de to EmnatBda uy us bier, n i.'
urna m ravula de ta.nrilca pare a- Ol dee, de Pni Tet'rr-rrn A'l-,-li dodon jordineI
do-a&r-m de anotdlarn. un nue o imrEgo, de Lima Cnrn.pwr' Lto Funcionarnnr dn' Bron pars etl .r-
tnrlrfno. Dodaworit,. M rtlina y n.',.ira. Tn- vrIcio de tIn hbmbrdans


N


EL aDIARIO DE LA MARINA)) '

DESOCLIPADA
SE VENDE

a -- -- 1 -
Sterinea6m icson ,meC9,10-39
Desdo 2.95
PRADO
j9 555, f'ente al Capitolio.
Terreno: 500 Mu.
Informa :
MENDOZA Y CIA.
OBISPO, 305 -- Telf M-6921
__ABIERTA LUNES.MARTES


Y MIERCOLES HASTA LAS 6y 30 P.M.


fCX COLI L


ONIAS
LLAJ


Lw


CORDON VERT SUPER-FIAGRAINCE


CORDON ROUGE


de $1 50 a It. 50 de 1.25 a S12 50 de $1 0,,C a S8 50


Paor lI bW"e coio. 3 501
SPre el 0olodo. coia. 2 N'

LA FILO/OFIA


NEPTUNO -. SAN NICOLAS SAN MIGUEL


*I


I -


'I

- 1. -1. A rr NF.- Fr InAl


":N


. v


-.1
. 1


M"* ... t....

PAGINA DI
a-7-'


'F7


DI \RIO F iA MARINA.-B-mMINC .O1 1 F MC. DE 1Q47


-I ite'4,Y 4 I


-TOMMY -JIMMY JANET

DORSEY-ORSEYBLAIR


.a


, i I iA C ',_


30.19.


3!'9


1Et DRAMA
MMS AUDAZ
/ 0O BE LA
PANTALLA'


2 3(, i
i
ii R O


RAZZORE Malinee a las
anda 5:30 y noche 9:01'


Ma?


. 3. o


'I '.,.'.t'. .,,,. I-


I


HY Dea. la 1 p. M HOY
H GRAN EXITO DE
IDA LUPINO
Robert ALDA Bruce BENNETT
en


The Manl LOVE 4 Un'hi'WARNLR
c. NO APROBADA
0' C. PARA MENORES


)

/I


NATIONAL: MATINEE CON MOUNOS DE VIENTOa Y aLA
I'ESTA DE SAN ANTON;13.-.--" '... ,.
MARTI: Matlineey ( GARRIDO Y PIERO SIlAMESESo

Sna soberbi '. ',a ,. ,. ,
super-producci6n .

HOY CAMPOAMO4D pHAIMV
GARN EXITO 6ARRO k$
E 48, i, I
', -,,-,/ /.

HOY "I. ,il


E'mopaIfr
an


- 'LA" MEIOR
.pELIC'-ll ^ ,""L".:,
ADEMAS
LA DAMA DUENDE
Delia GARCES
-%W COPIA N"E JA
50 luneta O:4 '


I HOY

R
E


x

CINEMA
San Raflel
y AmLlad
M 714


*r c.:o o1--I]i:. 7 lPl r *1i *M rll


TEATRO .RIVIERA
M t v % I% I I .I i: ', t.I p.
SOCIEDAD AMIGOS'DE LA MUSIC
p r~-nlaita

ELLABELLE DAVIS
OPRA.O DE CO.OR
,'dralrt ia- v r Brannill \ .rdi FP hnr Cha -"n "T ,m'ss

LUNETAS $2.00 BALCONY: $1.50
I'FORIF1' T-I F -iF


SA LON DUPLEX EH X
---------- ...--,---,-7+ ,- .... *', I r r
do Isi o


EL BARBER DE SEVILLA R


FPsai. .0ORB1
oIlr., .ORRA. I E
),r, Be'.i,., T %10
lDnn Bjn-r I,.I,.OTh__ '
)RQ1 I -T 1I (OR 0H [iFI TrF.TRO VF I- E
OPERa, rll' ROMA
iDIri' tii ni- ti ..r 14 F..e lIlm. d Cohfisl
-' 'kd mal -
R T I F R K D F I I R I I
Filtpol.ru6 1111m%. ltrn, on it nni,-,I or
i.A" I RRA1 A- CHA.R[ TA.-A0 Ot'rlidfrhd- C rl.n' I N A
en IFehn-o..I..r F'sL
NOTIIIAkPIO* PAR4MOl'T Y BRITANCO San RWfad
AI. TL ,%I ).L) .SACIONA- y A[_
L.NTRA.DA: 50 e enlaui H 7 2 1.-4


SKA'LON "REX"
I Inimhl ll I-je- A I.. I J 1I dA


LA MARCH DEL TIEMPO"
,-CR ISIS EN INGi .LA ...TER RA"
"CRISIS EN INGLATERRA"


' 1-1,11 I i7-..li,,l ti n I I hI-,'ia, .-.n.r d d-o ilx h.
.l n 1> OlhRI"1 d i' '111s do- l.ro" pdn hr .ir l rl-l
n, to' 1 g1 1 R R I .
iii11ii ft.' % Pi ndfriid fn aiw% glll ra Il'f., ni111 hl lli "@rpm
IIIIIII-. I !'I lrot4Of
I AR < A I .IR I t '%V 71 Al. II Fl110 -n- )e I
I" Itltll. .I,.hr d e 11 PAIiI~rr I r l Id puhll#l R 1. I.
n.-II' h,. i 11 il-lr -' K0 0
IOI}IIMCI'4% ,.RI'Il A MI Di4% ll% I1 04 )A- 'IIF
'4-111 A f MP.RI A r en I n OTI(I RIiO' MFTRO)
1 lKlA
%( ri 1iiii1) NAlI 10% Rhi a| N', S.,Nl..
rI's, a fm, Gillno, Is' 6%. .,,d
SEIS CARTONES MAGNIFICOS
IENTRAIIA: Ma.ored 4U clm. n.fi.t. So il.


.11i


p -

" ....."'1 ,.1' s'., ._. -


I.' ~ -


Si


Io '


.+


Escen a r io
y Pan talla
it willu -l de la palil ICHi ll
.. l.iI.'... .. ..110 ,11h
I ,I aI ip I slldl usO loon
to,,,,. o~l+ .,l |lsy io~l1-
1.,,1,. 1, lll.. o,,I" i.'irnfslloi. de
q.1-1.- .1 (0'!& oaPp4ldO
p. +,lil'l. mIILoo'p i ] .. ~O .,ido

pe .enl. a o-
tol,.0.8. -s, f oC, 1 '.1 sc L ur-C
i ,Colle.l i. Co,
r1l0lh "lih TI lrsl-
,, o ,, ',' i', -,'j "f- tLoeis l
h. I "" ,'. 41 lr--s I


L ..I In I h.-. i.h. ,' J .'l .t
PI a 110
'"i, A r PI4,11 i+l ii'i deil JLon-


,P I'- Eopal 0o,
.A Itnr,.a t',


die


.. '......
.~ ~ ~ ~ ~~ d ......i 1.i~.i1, ...~. rielio
..I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .,~ ......P, r PJl u I Iii.1
,:' .;: :" ":y ;:", .- h.....

i L I.P

A Iro-a.
1 Ilkj,
,A rloI .
::, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, ., ,, f. l,-,P ,.. 30x


II


I r


_r


ACM -1


... .. ,

l'.


I. I"


(I


SDIARIO DELA -DOMI

1*1AZCRM ON.PACAS OICA HABANER.A

#^- .... : EN EL COUNTRY CLUOI...(CaMidfe)
Pd." y selmle. ,a Bn)min Menande RiOnda. Gusttvo Alarre 7 aurora
y Vowmra l6res. AJvro Moendes Oodhnaz
Lolina Torar. Georle Fowler y T cawraiando a rtelba a Ux mI-
Grge Ilsa lKtuver. Pepe lOdm y Nu. trimaonlm. nuestro aottr Pablo
ry OtIol. Alvarez do COau y Due il L LO-
Mr. yMr Henr Coleman. W. 5 '7 Joauiln do Potsd y CitU
MR lrryT. johAnsen Jr.: Y M. ) liest~tawn.
r.." Jan Le. 1.1O. la e toru Anotunes-I Lail-
L A a de La Vega. AmAla 0060 de
D1 D. nfdo Mortn y Li Porcie. pUlieS y ilra Aeairlo. uo
.1 y Nenits, g~luem. Lui'Un m deAftl~=l r
0. HSrpoanrJt Redr-e Ale- Marts O 1 Martrr O Mla >
*:5l M.JO I ,- a ", '1 iL R<)- id Or'ti. Ivlte moltins Chal Mo-
A'v"rf .I^ ^nHa *ela I S^ =1 & dbrt E. .des AJpuru, dan-lt Basi
cua s- AlatoIS U nva. OtCbri Crminal Mennriden. n" rth ltG
rt Fro y, Cheflha Orua. Jon Miguel OUis4t Ouervo Beb.ita Myork, 1
L.mg6 y (iaa. iBe Jori M06n... nloae 1mc:havar",rih.
7 llm a =) r.rOetir e tet ler
,,1 Jrci. Adolfo Arenas Y oalmejai aons naballap y: lort-
Men&. PfticlD RatIWorneo Seatoi I Clark. doectr Fl
E' lr4gr*On. Adrln Ol1ron Y ckd. doctor Jua1 ZIltoeArrlt. S l-
Jr. 1 O ght. Doctor Attiro e ,W l. nardo do- t Rimn da. doctor VLicor
r.. F ) "ulinee. Ot118tid fHill- XhevarriO. Oprloo y Be ItJafll Me.-
Joani olatrtu= Rti& Zena- innldez, doctor Carlos Muai, Rau,
l IICarlna do G oaar doctor EMt. GVIln Conrado MassaC er. der-o
'. ,' ""' l 1li Y Julia AyPuru. MI- tor Norberto Conzulez. Arnalnti"
Santoolm Bibi Aapfru. Lutia Aromal yqdorano 00ootMe. Silvio .1.
A:" WeiasLlPm wer rylvla de W Reyea. Euge- Cirdenas Jr; Pepe OrandIIL Pan-V O
I, 1 .: barryin y Mart de 10, Revs .. Vtanelo RI I panlagai, doe,
L1-. a,,a *m1 A12Galdo Y Aitna MarLt. io P? o# Antonio Motre. Norberto MA.
leS --' --r y-Mrtha Ellirbde. MErtlin quots. Jorge ardiflu. Alberto Me.-;
lD ~ ~ r6aJiaau thtf Sophie Ld a., Castlillo.- Lat Mavito Seigle.

;,ffe be iES E : zarDAa,. DEduardoM: M -t.o n'm. f ^ a^ '.
jt09A a DC166 C O A ni- 9i estr o ll c m yi a h rior a j o ,. M a n u e l
fTAEN L .^" S FONDONjI. ,'Oii CO L lA~=OrdLpe' loLu Mtetrecmphr.o lInt
qLE 1110 Ricardo Gabitbi, Miliia Elena. Me- VaIdda Cruz Marlo C&EWatellino
%C AIOLE 5'. 24-LiDA. GAL rai'rr~nrdef, Alberto Frerndode y .DOelia Y ete cronmtla
1"Mkmm Lilme 1tM--'@TelglIHAh A foblate h l~ as 6.45 de 6s tarde pLA oenadA de Is Rep'uROI
m m ~~~~~~Ant* @I notArlo, doctor Mario Pe-. rome hrendreliP.p.
it f erar. tendrt ef'ect Psaul Lard@, on IS kUItnl dnl e) d
'_"-" -- _mayor inuamidad. Is bad% de E;meltne a oia. o rundsepN
S&KZLUE Y )M~dESE rK ELm~ -KIAOD LA MEW, Run" e P- d. isDli i onor m~ usnce vua= Mat .
s sute damsl con el doctoor Tony Y1 cld.l en el reploro L a Stem.l wel~r
.- lugar 1i nupclal ceremonla. de a 11
wrn Leallgllo. par Palle de wrEh t
-is lobseohorna Jost A. mufioa Ca'-
beto. mBnLItro do Oobernacidn" rr.
Ionel BerflIl Eqp~noka Ramo. Aq-
lion Larret Oarsi' V Milruie| Ani.
nila Lairre P;no v Adria OOlqul ni-
S. IRulitncehr .r por Tony. Ida forri'
Dr Catrlo Prio Iocarrt.. Dr. g moir.
Aiiarpz feuerrtei doctor Albert OCt,
rA BrUen y dioia C&ser Cardde,.-
,N A4Carmenato y I se .ra Cortuelo Re"'
S"lgrd de Ruloncherii
Reibtan Loa nuenvo espo05t Dues, r-s
sincere felicitseldn.
DEL CONSFJO DE ACC!OK
A petwclr, do nmnsefior Arln I.r
araft nuncio dA Ba Santidad. Nro
SpIaLaea para. el paltr)xuo 'btido a
vtottm (pim promeil0 hxrer aver A
cula qcrial del Consejo Nwdcrioal (1,
Accl6n Coidt6lia
4Seid. puel el aibido pr6Ximo. P
iu nueve media d Isa .mepisna.
HIGH BiAS CLUB.
Ella nocnri. Aegfin hamba annwcin
do. seri I& inaururlban prirads e',
-High Seas Club-. el JlnidJ mO re,
'tibrasnt cabaret quao amdo, on p',
niclulna de Eairpedrado y Monrerrsa-
sbre siu puerisa a Is otciedaRd ,sta
banerr pars ofrecer un nuevo Iouerr
de dJveralbon.
Xe R*hleslub-. ge .e....b.
nen ferior un derorsdo bell
e lexanto. dindole craerl a NUt arr.
bent. refLnado y etqulist.o dedws a,
norhe de hoy at ruerpo dipfolonmkt
v a Is ociLedad habanerr entire cu
inrataciones.
d Aetuari hIn orquesra (C1odJlnf Al 7r.IJ
cormt faon.iDiu rn Liansn t debuld ,
,I marilib negquam enneatirho l rsW
IEn el show tomo~ri barit Prirncips
t'7" .j ltqma Is migriffiea eantan.t, mxtlri-
haIe na Juanita Judre. a onsdersda .or.
Iq rn rIla del memento.
Eli m artem eguninhernos dteho 4erg
laIn nallurse.trn nfieta debit ri, 1"'
hacer Ina re.serntacone. 111.). C,je.
Io. admainlrlrodnr
EN HONOR DE FLE? A H!YDRICH
Una merlendsa a3r mu' u-ipetuca
Tuvo efrcto en @I pritltinn t,-
dado Teanis Club er horse, de Is tar-
de. y airvi pars dAipedir d- in vi
da de follera a In ncnantAdora P.
horitf Erlena Heydncr, Ca.rano
ron malimuo de inn bodatr can ,I no-
:.. rreerr Joren lmrancinsc Gurl-rrei I
"/. FrnFeros snuncladLa pars I Proxti.
iro rernii 26 a Im mletr e a no-
T"0 hIre en Ia hod ciapilla del C-loIile
dr LA Salle ,n el Veodar.
Toin rord.al aoope ftun .Iisl, l '
eI r ]ia 5 iIer. 4ehora Orar,oitu Valtn
cu.U de Ri rn s. par 1,1 A*tf rli,- R-r-
Lics V'ia nr~co SI 11a Ro Me Nriln
rU.e. C'qaPlirsca Bti er. MnR.1
Aroola V Rlnia Loner OAFe
Con ellah i a Ir-8aiiA d A ri, i,.I
ion dei minlon. ademra
Manma Fre'drih de Rpr irme
Miantalkin de De,-din M-',a Art,.
lnets Castro de Crlnuan E' ner Pi
euproa de Alaoirt. Marina RaCi9-1 d6
Lopez Mlwiunda, Carmen MiP. Vas
itemo JdlIt~a Areslni do Rrmnguer?
IElera Villoch de o70rp..
y is r eri ma Marltha i. 'a Cal
MIargarita Altar7 Toabin D.,uty Be.
nsda Felicia Rimohanc -i PR-,Ulti
MW arlsga. Marta Urruiml. Rnoa Lne,
Centuriln. 9Ihria Linsr,.. t1uriel Ma.
rln Lopel r ilerun
Ana Mprta Oamo HNi-nI- 1 er.
rard, Miriam oe encas fnran La-m
D ata, Lilliarn preqfpmai kec
mLope Miranda L-r 11- l,',-, 3orh'
dle Is Torte Fell Cu-4115. Ct%Pr(en
Maria Luito Moralse-a Mmia "Tm
n., r I Mit,.a Junrilv AlI-u. aranae,
ACmnrnmui ilto Arsang. yr-.; 17&5wtU
Marl rin UTfn hr, MTen Lroei
P r,,tI L iln kn ite tn T rr- iA t nll,,
--t .. R Po U o j O l g a i C y.ni ei i ar l o
i-, A Olgs Aultriro Elsrain,. Batta
r I Aliutrnz Tabim Nent Lar U'
-' o Nosrotohoo t0 otine~ irira Radii inj. ErP~ PIR)
....""- No I Ntvedn-bolo lco vanitya.fine Oraie la an r t ril M1.nmiAl
(oya negro. cormolito oan Iona de Virginia Torna del Junct ers 5.a Yn-
negro Soda larsa R ver-
Nlo 2 Siao Iat cr"naon -railolmasa on Ia pagina (rCE,
;- mi-aehtlo /omb,n on pnq..do V, rgi,0, -egro
"C' ttda

rae Ga eaL1 dnrodn On ionO lona negro o l3
.oer l.,io fan bln oloaen kdoo o Virgi,0 rQn H
do m (eto .. tl in.......a do .. r.. FrEii PA$(U At acc,I'~~d S eal dorad ro En incanara noo 'egta'o o~ horri.
mallat doroda n Len mano eVglO negro td oqi 23
Noa 7HOrotLbois rM nroraea nr-r
o#do, oraon e,,Lnra On Lega Ly coetage cr Doo 2.3r0" a64


,ne a1, Soda Parn compiar con mls

ENVIOS AL LNfERLOR SO030 EXTRA Comididad }1 sugarimos
-.PeetnzLA ISLA hveo,.,.,r, ,.rmi


IMIOVITE Y FACTORIA .)=

:ASA C.IIAL 0001 Of h- m .AUAMm
5 iUALNEPTUM0ROO a.1-Aa. NCOt.5i


CW. 21 DE DIC. 1947


oA cKA G CE


)L'GOS en weehape de oro,
8.93

BILLETER.4 de piel de
morroco. ron cOantonerna en
enehupe de oro, 10.95


LCtRII IT I de seda, en
slerclos colors v dLbujo&s,
6.50

CORR aT.4n t Iilng, en
norisimus comhinariones
de colored, 3. 7.;

Ask^


Fdcilmnente Usted Elige en


"Ultra" Regalos Acertados


P4 CELO de linoldn, con
initial bordada a mano.
t no. 2.50

P.4,t'ELOS de fina batista
suiza. Todas las iniciales.
Caja de (res, 4.50


PIJ4 14 de chambray a
litea. en fondo msul, beige
. ris. Tallas o, b, e v d,
9.00


.ECE5ER compuesto de
dies pieaas de azeo perso..
nal. Esluche de pie! con
cierre de zipper. 21.50


C.4Mf154 de finn rao.-n
labrado, en blanco. crnn
cuello de ballcne. Del 13'
oal 17, 6.30


ESC4RPIF' d ,In-o,
pe f.rornt. fn rnilorest
lero.m. El pnor. 2.25

C.4LCET1lF irI nr'an"
ronn. en fino, dibujos
colored, El por, 1.7


oow% u.'


COPRE AHORA Y PAGE EN FEBRERO


'I:_ L


r A


". J


..
i PAG DOCE
" PAGINA DOCE


am


r


C


I/,I
CenE1a A "


0 ci".. ol"-""alI1

Cv53.0I0ftpersona 0
col 1110 Poe0 i
,, .... xqLI;;'tOa 1 crnade
x l I sph ,dJidos owS
-T "CA- -ISO'.G A N E p j 'R A C C o qE :
ci LSAD ON saorq' "i' '\
All17A-'


cTaD A. O I 0 ON '-"
40o.,,.


a o I0'33.. M- .- I ,)F_.; "
.j' ,n, o e, o :r.a 1 "UEa ,,,,, c"
M .f'Q 'P .M.,n a a,


.i^ ^^.,,,h,,,
"[W100. Za.. .. f.lu" 001,
ic" lG C sqa5v .


e i'.0 r '*"'J-'D-" ,"- -1
AGKADECEN LOS ELVICU'LTO- OLIClITUD DE-UiN "ITRRFNO EL EAOR JESlrt'S ECHEIARRIH
RE3 AL SF.NADO LA RAPIDA L.a AO'IofIiac] ae Plifr"'.. Vel-cno : ----
APl'fnR r"inN 1n1 UIit L[v ', Mae .lros ael Cenir~] ProildenciJ Fr, '.nlf e l ,,raca one. we pj,..uer,-
-n3...... -U M- t.o clat d, fe o ra... Public la. ra en nue c plal 1 s. ,cr Je-


El Colerao0 Nacnonl' de -SrirjilL..-. I'"r.Cesic~n oe un lerrif-.o en el bal- I w Ecndiisrrittia que aetualrnenit
i la pa-ienl._'aOO u Braat[ mier,- It). oili la L-onztru~ccin ae UnaB ct-Jdeaempefta el carlo de ]tle del pro-
10 l] Senado a3ei laR puD-llcB poe r~a-l"-a e' ,]a___________ l^e,^ airiK.l oilf M. eletula fn la
irl Praia 6l praolfe0 rrnaeau a in IH -'"-.L nm..... .. Rep tt.i.i............. pro-l n ur ...... I**" e ,t HI.ePUoh -
cule]a NSCIOi l Fnire-'i.l cmI. 10 pro-loau-ra en s,,Aloca fornA q~i el 6'- Hondr lo que represent 11l. to
"le'creq Ine ja S-fgnr fc En .,( r,,a- ,' e.po imrir' n~ter, ac* r *n ionbaclon mpriio DnrB I v sel icUltorea ci.ila-
D h-, rol.*,indrn pep-'r ,r, eenc \h 5crdl.il.,"mfr ri ia ,.rpeflnR |pi I nc-
C.''sem u e

AGRAECEG LS SEVICJLT- sLICIUD E-tN 1 rREnO Ls ESR 1.5 FCEA10q)j 'lSe1do3e Repullitno Po ""tan", a cr-."nAoaarirna.cei jcl nI
lAPReq CINe D NAI N rchFieaaa aez irnp ariiC~ar.ls -n robaclencmh inlairs % aions el.cn&oe a ,-una-
D Chc r rohciraaln aC pryib bliraa ntr tr.Ten nie aR c plr.l elamho flea


CRONICA HABANERA


EN LA SANTA C R IU-Z


MRTHitA LOPEZ VENTURA
Una boda., nclia y elegan'.e, te
iLeo a RcaO arocne a las atee. en
Ii liglIe.sia de Santa Cruz de Jerusa-
len en el reparm Almerdc.res.
M1rilna Lopez V uniLU'a. linda s. eo-
rcta ce IraLo afale v cautialdor., Qlue
G, hi ]a adoraoa del aecor Jesua L6,.n;
pgual y de ; u 'pons a Mercedes Vern-
tura. uniio au Lurte i a l del elegido
ce L, corizOr. el siiaTIptIoo y canD-
Ileroa joien JrJoauin Ferrer v Le
BIantK niala a j \ezs Ce Ia gerill
am a Rosario 1r Blancis N Mernocal
ael sefor JoquJnr Ferrer e Intrnw.
.MllaizroW- El icreditado lardin, ai,
ocllctado sierpre por nuesir faml-
IIaL luio a .u catro eli anorno flo-al
ne Ila ilehia r h-seC de palma Iire-
cm dii.pJesta jurni[l nl polco y al
1sonlo Cel alhar combinadr aqul co.,
rnacilca dce liacrolos bibanro..
AlIO prlmorc.,
Llamrndo It atrrnicl6n, de la con-
currencla por lu Delle/a r elegancia
ileigO bnte l Ira ia duOie flancme
de.aDlegiGOf el lu) nC e una tilette oe
ri.u 0DCr, USI oC nua confeccion
i1 1,- il Reir sYn artta Lnma 8cer-
nribeu
Era iUrna opip Cr ginaBliArea de ial.
rnodeic de Parii en ra.a DucnteAE
li,colre
La._re1O."a r,'itfrr de rG.anfre
10ienl el ci,fCi ne tul iiuiln oue caia
ern noalt' r .l la.' soure Ia cola.
Lin ramo mialsmo porraba, de bo,-
oarmas .pamiFi.E tl2ao c00Con em
acierio 6e los arti las deaMllarros.
De.spties ce la reremonia en ]a il.
ariauron de paririois la &eora R.-
,arno de Bianci Meinoral el s.-
nor Je-i-r; Lr-pEz Rigual ru-maron cI
AL.i lo.n ro ,no a a coninuacion lo-
-.: 11 p on
Perr dia. i, sincrre' Humberto dG
Bsa',.k i M%,enral. ineeniero E.,waro
CnLiholm. doctor Manolo Friia.-
Narc-io de Blar ncK vn Menocal G.,
laio FPerer v d e Bianck
Por el Ira m eiore Aria,-rdn |1
Bianrck v Menocol. doctor t i ,ii"'.
Mdl,os Seralin Menocal docrir. :-r-
'oo Pleiro a v O SmitLh
NOTABLE CIRUJANO EPkqOL
Se encuennir en Ia HaBna. iii
frutanJlao de uis lcarclone de Ps-.
,.u8 el notable medico espaol .
tor LUis Cueto aranda. clrujan.:. ':
Hospital par ,N-
lIho Pobraaes ,. C
Jon Aturina..
eEl dolra Cc't.l
Sd Orand. que L6a
entire &aus pace-
Iop alafusar.
i Mar, olee E


is Cl (uclaG GrsNai
El d. lla s Lin c ,, i
Du r nlo;.,
Laus ttC&en 1In H.
Siarnk el drocr i Cueto ha ..
rnmo1iLa re..s y clitnicm, expresnrno, I....
nrti c lICs elogicto par la ep .eir..
'9a Ge i'm inralaiornen P por eIlp
grad Ga prper eclion 1que cral a,.H.
isa Iriruiaa -noira
El dc i:,r Caleahla. enrorrada a,
IRa cloe Ml r ol"-ic cdanh s Una ,,,d.n.
nib'irna ald&a lieinriosie Gdar,--
ir On r orr nedlricioi de n,, ,.,
airreA pr.ieiilonale ura air iT..
INALIOURADOC EL PARQU
DE ROLGUIN
Co.r .;l.'rlernla ne numeroio publiC.-.
li au:.ridGaoe- [JeUP ialnbgU-rio, .
Holglr, Eil parque crOnm.LUloO. r, ln
callt Macer. ', CarolPra enCra i ri
rl oue ha slna coloano tin 0l1i.O nOl
Gcr.eral Anionio Marec. iienledo Dr
clara fiwrarae: An ar P-ri nr..


ORIENTAL PARK

GRAN

TEMPORADA INTERNAL A


2.30
P. A


EN EL JOCKEY CLUB:

Navidad, Ano Nuevo y Domingos

Te Bailable y Concursos de'Elegancias


W.ZNh LIAMbO Y EMILIA


. . . . ..I, .I I I


AR cxv -


] LZU4A LLAM80 T ZMIUA

CoAnunuAn aLMuLtdo co a )s*oApe
de IsA LtA a.un La. j eoramEa erA
Lm I6 y XUla Goame. Mes it"r.MWi
u map C buen plo. raio *lier dG:
GUIl Garl, call r Ba y Uraa. er
el Vedsdo. ateiit be t frorueLrwI.
pr DeowusU d ,em .
Llsat6-lomt b r cao.. atn A-
tivo de ia eaUvina.u dGe P 4us-
Una eZporamaea de baun, eIn &o que l 1apir trabae, ad,,
Inocertl, eaXa ) bodaa, Wuty
pnopus p r- redcJ ,,.
Por el teltaiono FA- ti LutAi-
06m bflb i r. Ln M flet fifoalic
OGLAOIJ.'
C Una de uodu de Ilnduuli Oi
enre soan Joe y B& E Bs i. Iw: -.u
mpd, vYzaiom da I& fLnx firms:
BoyorQUta" AJnt JZn#C-.
Lindia y priralorau tleW paapswr
VMw& Is Vmporads consloartomdus
en ua mA.a nueao m lWbf ae Lp
mod. '
Tt au e itr lu primrrma rn r-
Saeleorm e eAlu dear.&A m art-
mow., IaujrALmls 405. oltr Bar. J,,
ah y dSan Ralul
MONTANE
Unc )oyrro prndikdteI Ge ai ws.it-
G kLd nsbwner e UMonalne. el &ULALa
me I.. Cieaclone. cuya manon ri 1%
CalaLd d eGat eln JuAntoa jai
Modaes a uric, rede mlionLhI
Manuae. &Lnpre & I Lanio Om V
Ai macLa La lan mj. iteganue. olrtc|
enlre Ls one maaGe site. unia c ]-
cln de )0)efl mcAenos. en bfocr.-
clips. branal u yaotljaj. a oa w de
a gummanaw loparlon mnrauaUr.
aonud-a en oro y ro n brilanu Ly
Tmmben~n tie-ct preaisnd~afts c ri-I
lojes ce pnulteraIarn de moda. mrruai-
SmentIe.
(Caattoisen Is pifgi CATORCEI


UNA TIEHDA MEJO 2 SAM RAFAEL Y TAMMTAD


JOYAS.....

Primorosas fantasias de

exquisite elegancia.

Para usted...para un regalo...

tenemos las que satisfacen

el gusto mds refinado.


I S -.e p-nn.j 'r ', r-5 '.A en .',, 'j r. ." -.- !n pf r ert-
dnr tr ,nc-r Pd'-d.j..f 4 I11..10
Ar ie 1.30

S F, pi'r, 5. ,i;dr- er, ,_.r-i, -% rl de p.!da Sler

r i. 5.c : .', ..-"j; ,r, ir.i ,..l >-
,zni .y:., r.c '_- r l. dA -*.:" .-.: rid. r .j'-ra ..r
F'and.-r 7.50

e, 17..0

'." '-- -,,: 3--'. s Ce- r. c e're de es-:lava.
d.:.ra d-. I*^.1

P-nd;" .5.:'-.:: er, l:.rnma dpe barc-.r-eiro suizo,
4-23I

-7 -i.-~ 3:.- ,: ,.-a .i>: ,"- Ic Ir.rT-rr j c:ncha.
El -,.-io. _. 3 2.5

S G -.'.: : r d:"- en c-,-_, tj ,.-,-_ .o- p edrao

'. ? t l c d ,- -,:, 3 ar e *: -: i .c r 7,,T ,I ? S s o br.
Pa-Un .:r
bae r!]ipada
C,'.:.lar. Kjr
Pu!i 4.95
A'e .75

JO.- PFilry. ce r1- S irlira ,:n.,,d piedra r:. bnHan-
Ie M.-d.lo eI cli,.,.. 33S.


L
Vt., -.


DIARI0 DE LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947


Al escqe o RGALOS DE PASGJAS iinmii
0 6a -utd. refhlsGONG


El Waoef(moms 'nnaie y .gmsiajr ugm *too d
mIas Ouiw t um. P s k c 6is t blois d bel s da M e i ,
i. y I",, h iagfi p lnja
e|^ tM it Is a3MamrNi.
EXTRACT LOCON. OOtA
RRILLAKTWMA FUAft

PEURFUMEA PAIZAU

Vesta a I" .3 Irea! SM&S d am
Ditriuidar: RAMON LAW
Aparudo.5S kHam.


I


Dr. EMILIO YERO BOU
UirvBa Parts- GtAnrchAmg
(A e v, a &-rra..,,r.z a sa e al ne"L
Cnujasl' Martme. Ju,'.-t y Sablasi.
Hora Ga 4 a 6 pm. Hornu s C.l,. p ervem uto.u .
E.difjcn MACA. alle 12 No 512. (atre 21 y a Veao.f
TeWioo: F-2S9. HIb la. -.


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA AIUIAi


Ii.


E


*-* ^

I t LA MAI"ii..lI -JYUMM1 1 ut m n L 17-1 A A YtWA 790A MUnOR 0 S*AM IAAU Y AMITAB


'V-


: ABANO


...vlw r.. > w


Las dicz fragancias cumorcs dec las mciorcs marcas


SMUSE Extracto de Coty. en Irasco_ de 56 cc..
$4000
2 ABANO Extracto Prince Matchbt-ell, en Irascc5 de
una onza. . 38.70

3 Z1BELINE Exiracto de Wei). en liascos de 2 cr.n- 9.00
4- ARPEGE Extracto' de Lanvin, en Irascos de I uni .nza 22 50
5 No 5: Extracto de Chanel en Irascos de 4' onza_ 45.00
6 ANTICIPATION Extracto de Lentheric, en Irascos de 2-113 onzap 35.00
7- BLUE GRASS Extracto de Elizabeth Arden, en Irascos de 2'. -rnzas 30.00
8 MADERAS DE ORIENTE Extracto de Myruirgia. en trascos de 1 114 1300
9. JOY- Extracto de Jean Palou, en Irascns de una onza . 40.00
10- ORGUEI1L Extracto do Lurino Lelong, con envaste de o .. 100.00


En :-:[ q.l:ri-I
de un mu.,:, &: 'n-fliMLo.
(i bc&:l.i contcmpb
las obr.s inn rtr il,-.d' %on^ i- c~cnJA
aim i'r,.-: F.'i.- i,- .r.i p r ,ci t r n I ,i.,.l ..i ..


PAGIA MRa


rnfimn nr rA uArmA vmi- 7' nr nic nF1 r 94 l(7


..,,.,, ,,,,, ,: .


1/1h-


PRGIN.4 CATORCE


IcARIf 1 I A MARINA-.nINNC".n 1 D DIC DE 1q47


mc~ /n"toossice
Inl maO /amosool h.ne
D'ORSAY de
prcsentacnto ,,i'gual.


danly.

mystere


/< /,dh.+,'I,<, p,-.., ,+,a is, en re seli o 'aeol taror
SJ a ./nn-e /.nce.s..
Po.,s, frganc,'a axqusata i
la b/e.


duo. trophee.

milord.


RRLLLANTE RECEPCION...(C.atimuatas.) I


K 1 L L A N T E RECEPCION .. .(Ce.w ,z E
C-RONICAHABANERAs....
__ __ _el tEcarglo r e N".-OcY dei POrtuI lr M ltoo taznOe y Lt e y e n or
gal 2 B. Alyaro Marnec aeforv, Aawa die la Cow& dmciw If*n 3-
a Maria Criatifal deUlrLqLie7 gU Kaln M artrn a drr XW
En la ilesia de San Juan Bosco se 'I co.ljo & I -.-.it,. ..
, bllWads l3 9rti Harold Te-efl y Angol A- W cy bf- AL AA t- "
Cmt o nfrecL rCo rcb l M L celebr6 una simp i.ica ceremonial Em p le'.notam II jfe i D- + on .... > a e"L...
lIrglA r It Uenltl tel raenidor DuO Doewor Allrenc Plruerua V y i'ter
LUWA Mollnire;l; el imbal)ao Atlenr Aarmenterva, docu CCeaat, al1y I A LIAO 4 04 '
jiuffer mlembr d Ii De tlegulon de C Cur LamCuettra C rle, n f ftA ,,40
l m Eaco- Unl on.tir, e lniw o Rag-f- ablwli d Ai ,d n dicew, a 1im r .A -
far Kumllin, at i s eleegXg on d eia e& IValley a i Plula .r.,iueai. CA IS l A I hAN r afNIAA
gUeCiA, Ic, Carlemi R(yon, Jife or Is Alvam GwmCirzont iotcdc~ ur, y diire -
Delegmla ir, di Metlro, Andre Pni.lli. lh.a det, or rt.ri vta Iaooo.t y U.-i IILI.A 137-M-1 6466
leje de )a DelegacLon ae P -aerra; Alla Bernal. E4"r d IS ken y 'etre-
rDana L Wilgae. ) el dei i Dote- "ILa Md A,. I ul tsl aut n ltsoral I4 A 1IFD LA I IfrlAJ-ZA
nam ol Oar" tadAClarCharidanlil linda. Nut," P~arroal sadooro 4v.-
..... .,.e"'cr RulbelTURRONES LEGITIMOS d -
#n-? do" Ill Dehegalon (Gl Urusouay: L a~ldigL~t Ga Mae&rrm R#OL&El RIl..
DIIr'ea .... WiordDeeh^ tj J.orihb de Col...' n Ha Oro C e rICI TDo
Ilabwar,- Lerol D Siltrnebo s r y Mr y Mya BrLflurd ISt io
S .Clai r Wilclx, Delergadonn ko l d k OIXelerfx del e9I&eln liidi.r. A
lmd,. Unildon, xerrls,ni J 14-oieto Delfiro e4 &--
PI prindea*te de .la Unferi a C' w i l. t vrii,( l Ld-i & tritl.ah l ad *lav 8.bMU M ibe',Dia les. XOPIpa L A IM NPPA 0 1.
Iner,er'lejSrri,.r Clar ) el lfe deViii a= r-ariat u gensa Dwearerui7r. V ~1m Yewa. P aI l l, nll FS iVja m.(wa Ma. M
I, D-l.IrA4tn di Cu Q, a dotwor Qu- Da- -.^or Iu 'ilt t ortue s P '' r Vl, oi ) t l Irtt l i r a i M a, taa leas a .i
c.O tiulerregz v lloa Marti Vlajre- Rcfloaci'a. k jtLrnt dit Zlde oafMi. Sl-qONl, WLDMLAJ, C KAGNZS Y ULJCO5
1; 10aWLOMt 16m oeDilegadri Alberto, im .DuC)OlLrillip. doctonF-r arjunue Ii-L Iha VW El&I.- SOICJTEC17 h7hLOW G MI 5 CW~O
lr, r.v,,e lvinre v relform Lydta Pa- rt.jrJJ
js^rams % doctor ErnealanDto r, Ju Jorge Luto aLI? U uey. ora A 31VYEO 01CMI DO.B
Irn )a IcIIBI r c l c i ar P i %r el -i UcF dir,.vrnea ci.. Lfr. o AUrpkL n x ho a"- "canam
pir m iot de 'a Ripubjl.a. doscI':errirma MJrlilh Mlrqu-2 5irtn s ROGAM d" Carr e ll we"aM Saia
RawUI d, Cirderia.A yfseioa Dul~t tArtxna ) VliLOr BcLrB py Mans Ar,- a di al.
Marns Bilanca. LaonietLa lirra ) -1 di, i at
9 rPy nretdicir, di Is Repuo.lAra, A. mnce. Mario MavrrI, aetaora
ic,-:I r MlrcLl] MaIlaclo taw o ir.- "se- Carm irn Cuorllaz
fbr. rkProlins.Diogri F1 wmtratem c Pabk, AInBreo dei scwolO
Ei rnmrqut I& narquea oe A A.)n-ora .. e de marrauLe OL I-,n.tG1 ,. vl, Ia., Y ci na .
.a. ,rfA ., ._aa h ats Sm biril ta -, i-i- "all [asi & lma w dcvr a-w- Maa1C 6! Is e di
Lein'Cojol a Is Tnrirll y Gnle a-tt0' Lorcga' E~.rller M,. T Guem. un JAO CV-12aA. dccorr cc ,el isli3)0GQr Attu e 801110
Lor osie a ih.6rreni rrnva'era-.A' M "J sa 01 upm ii ploi? II 1 OR
l.q befrora LaLela BrroISr, naC- -cl -ay ase. Cirrpnr .Jr Li "Se M-6,untrnicasos r Lpr Ae z,n L is 5 esa~ ol JiM3
Ca ,lrar Juan JT Rermn y letvceo "aai I de r d Rn" Ia A rocautio Pr, y, i b McISOUl tcL a ar P .i C Aear do
Camilla'-, ,To -m M cinM Saln 81ome U.-. v ,upode z-eii.rrLtaj laMa ci, r C iny
'2 Swniarir,a. B dorcar Aii-Lrw Blar. p,,, ), Lt o L eraUinas ia de r3,..z. Con- r 'EIy IL M el -d y I a 5
rLic.; Zalba. dct ,r P itor del Rio -loLa G ArL. ALia Garcia Serrn-nao P.PrM. Ca-ri l'ir"" ,er I'ba-. aodrls-ae
.,.exdiIi MarlI-e'mr.io drIorr '.'1-' lc.ipnine C-eio Ligia 1 .4uerlchra nr y arar "sco d6el VaIi't 4,U a. e' ag2M Is Dist- wIfCl7,O'.s,


-ZJL SJ^ 1.Aol novlil y n yInmarlna de Iia rei-'rnioa.
Ant el aliar iaor ue la I igle.SIR la en la parl inelrior una. po oa."
ti. SB_] ..l. a Bosco. Vibora, guirnaa l.d. prlo de .Iladlolo y
rp Ipandcine oI ltc'e.s v de flores, ue trecho llr trecho cflumnas con
I r I juro Pjino r l- o P I la rimt.- larltas de C'ra1., y gladioloa.
SA I r? lshotas dea la e noliCt id ye ypina I A la enlrndap. doOs-niiazog de ire-
D 'C )R S A YaparciJIaalre~dnranaiI-:18, Iscl irbii evlnb
R dn las venSura5. IF., arcad, del tPmplo
i Era la nolaO Candad Cocina Y La .-Pforiln Covina, qtle lucJ6 tinal
/.. i< j 1 !iOardf... ienoritlt todo giqr .. be- eL ..lt. ..... tl. nupcial, hiz...naI
Creas, Vsados y se/daos en FrC llp., hila adorada del se-nor Adolfn C iaovA a Pncantadora.
f. Cocinr a de .-u PApo.-a Mana Jabpla El bouquet, lambeiiobi d *-L.I Prin-
-Cldlla' CdenI I pt Ilb'decia a un inodelo de nue-
S S pelepgido, l un oveni atllito v Cea-, a i ,collo lel00o con orquliaea
bil11, II 10 IMPIIIICI Fe~l-0 I Alyll- i- IIRlmasI V b011,1' a.
-I"les .1 hio dr la. banda.doa dna Del-, El IIIlano eI la ,flower girli era de
.... ... ......... .. .... ...I& n i .l It 'll'* Ari ell es vluda de FP 'rl clm r;e.' imjl)ojlpdoP color rosL
HOY SERA CLAUSURKADA LA VIll FERIA DEL LIBKURO Famnlarpes v amigo ie losos Ileci 'acirp dp ovio viad de
.. .tray-nt.. ltrt~yei en l ulrido concurso1(,. N etpadre de l 'a1fancel.a d,,-
Hoy, a las nueve de Ia noche, se- tor Enrlque S. de Lo&ada, oicl dl ICUde nl ,aroI-a ,ilpcal u ldp d roi ro l los padriaos
Na~-Departamento-Sociaa!tde lab NaclonesU.pri rgnha
ri clausurada la VIII lmera NTco- ..P.ar "nto --1a las facis tun ioe adorno ladra] de la/ aC",111 ItP"'l lrmairn por partde
Si ds, ablai sobre a iauacion I de, Caridad ltlas leioras doctor Iaac
lii oe Lbro. de los nlos en los parties devasta- Clionfiado stuvo a .Le PrintenipscC. Miro, do'o l'- gnato perrera, Ma-
Maritza Alonso, i teclLtaoia gie dos por a In guerra: y el cesumen del C 1 nderno lardlt da ]a Lialle 23 fC `nuCl, o. Blarr o Ramon Cihao y An-
ocup a laelatac de Iia SeciGn e co o halA el Director de Culd- VedO cuvos nsa emerarn Loaio v por Maolo, te-
Bellas, Artes del Minbterio d Edu- ra, proeror Jeslis M Casagrdn. Ha- d o Eie I f dIi del o n*oo Anlbal PrnP FPrreiro. Avelino
racibn, InterpretaTA poemas escoi]- blar* tambtn el companero en Da 'c."e un marco de aricas i urig v l G.- AranR1, Eduardno Cotareln, Celen-
dos; actuiari Ia coral de ex alumnot pren.sa, seflor Francisco Guiral La- aliar ino Alvarez. Canto .6pez Cabarco
del Centro Superlor Politdcnico de mlar, director Inero de Rlaco- i anrallas de prive q uenmar-v Mnu .Piro.
Celba del AgURa Ia. aBanda d,. la Iles Cuturalles del Minml.L1O o1 e -1',-1 ca ban. I aofmara bllan i v vprdp. Reciban o.s nillPvos espoaos nuestrt
Polici-. el diplomistioQ colivuano doc- Lado. en el- cto d&e It claun.lra. iodn Io laro dc Id e encda. llpvbale !ir',icIlol.^ ^ ^i


I,-


Jn e.(a, Navidades i A ao Nuneo,
dias de regocijo y alegria, (uente de gratas
e,.ocioies y inobles propositos, ace su copa
lnilrltiloeavte Je Sidra"'Ll G(aitero', en in
brindis por la elicidad Ae sus series q..eri-
cdos N una paz perdurable para )a humanidad.
E:n todo acto social esta present
su sidra favorite,

LA INIGUALABLE SIDRA


Liqualuucion


AR~R fl~


-'7,-, ... -.-_+-+ -' -_. -..i


( "FAI


Io,


S. D1IAR10 DE LA MARINA.-DOMINCO. 21 DE DIC. DE 1Q4 PAGINA UiNE


,CRONICA HABANERA


.., J., SAN JUAN nE


LTR.A N


I .


La Iglesia dep Ban JUSin de Lelraii. is i.enco it Hoorlggie-/ CiJi.iRIa luc16
guo. h SinO v Aigue Slerdo una s e oIs simboaits nisaeirn de in. dtsesx-
lms m, faiorecldas. por l iaomunlas indas pars iu miLriimori coil el doo-
de Is- tociedad haansrra. parra IA br nEmilo Lpp7 Ceritelln abogado
bodas de ausa nijos. engalann .sua ha- Joail y eual oiiu O qinu higiia como
vena en Is noce de sayer pars el ei.- raonijllor enr cl MiM ,-rin de. Ha-
IAcc de Is sOaftRla E'in Ronrigur.' clenia
Cuemrs ER E'lllio. plai oi q-i.- i tcia
MOv linda C Viniu gr'g[ .ciGao3ih- rIMis %ins&sUCi.arecur. r iR
das r'm&. nc ura n 'jinas crliitrn / clciaRd ina% puri re,-ibin on IR

POR LOS CLUBES

-Calonge y Granm almorzaron junlos.
-Coss que se comenlan en el oYacht).


En Ia ulims us-ianii-aldiircur.o ,i-i
Club Romari.- hi Marlanao iamui-
raron lUpl.i cI nr.:itnr R;,ul Cr. -,
4e y F55u.iisnr, ci'r. i-,i. pp..ilRA
querido; ,cir. del CaiilO Espn-
hol de Is F tH.'ann. e ,m 1.11lpaaOi,
como (andoaLo.Si Ai prlrie. liceppr-
,idente er IrL' ilcirlras elecclone-
parclajesq or r.;o nuciedadi La.j arCm-
.paftbbtLn ril iiiJInr del Caliro. oar.
for Enrique Alornri Pilol. u l:ills
GU.sis'a p0 1 airphirLo Goiblc
Facet. El a lnntc-i;o s orlcniliili
aUnidna C'rinil[in. MA mlii p,.r
#l nomore. En ri Ci'InI nri" eiu-
chins mon'as de. c'.-nilio ihire-.r
Oue ircmo; dannrio a roic-rcr tL-c
de -,,,ie me sa In II rnonPrl cnl.
pee -I lcitrr Coil.L- Lan,- ciii
Marion SAn,:ll.f ReRi Oll ir'rc
Peplio Mrnl'ic, .r'cri E.ii .ia
n oy-n lia.me ocirreil f cOmu
*forrapripfi, Qti r tlir, e'lo, ;e i,
srhRca ,I a Do.. PeIj" ,l;urririi
-vct cis el s nial nin iL,.I. "iA St i-iiri-
RolP dice .ci, -, -mLurreicln. l ,[,, ,
iccc'dFunMcr hi'ardP .,'-a p I.n
Clde Oire e ui c r o lt l. ilicia-
n0ren y piiiinialit, r.ipiec ricul.i -
dlo'r FI camroiiuin cit nilsir Wi.e
el CRiin ILpnlNr.di tb in Hiltiub
7-ltlanal Billinirl' Yfi. hiL mrid Cu- -
try Club % P.llnnir YArii1 Cr,,n
Par P Ii C Alt. .rt irer ir.F I nR .".I li ,
Iruplp ninas rii. -c ciiitinrii r i, '
tab'rmr.,iri J llrir. P ,ic...fr \ ;..-
Pier-lin dae.i os'drril-i-.1
- t I, e rl it-rimc, r.I i tfr a ricr r ip
nCesinlivr.. No ia fvluda -,rf
pouaiei rnro W ic.,! .idel |:I.
n.Y. C.
p .El rlepoil I- H bainr Ya.' i C-iIJ
niteoaled en IR qn e frl,.irn a i rn ,
bre.s de nue:ara. pre li'rt iULi i i'l ,
di; tonelnillic f Ianilini- sic.iprfr -i
temr al 'e-lnor sci- L t'r.oiw- r-
coge nu fle.;Lm B0i ,.1'n.-' UL-ill:-'
Ie, riO r ;iIf ulll '1 i- 'l.-rir n r '" 'e
Sultan 'lenipa Ilir- lal- in'.. ridr',,r
Sdel mi berlln \ - SisicoA. Tamrr-ii ci Y-i. 11.i r' i. aw
5t1 i l, di r1i.J n isU.lC sri t nh'_, '.,
Sfndol directvR, alnliiiriLrFiit Li
I elarlaon dAu Co ,, i.. ii I l rir.,n. -,
laBsaccifecrcs( Ci lerst No p-ali ifilir i inifos ,,i r
41 c o ni-ru[ -,' i.c -.---
lw til &f Ila. 111 l d'l ,nilpil..
socioa t1e ]A p,-',ii r, cir nu,..i,,"
hoclcJdifdt n ull$,-r c., *,r,'in.l,,
h 1 C 1i0d r'-nar.- in r, ., ,. r.c .11f ,
Proplo hncir HHr.% ..n li,, b .rn .
p hp hla ri" ,' n i ',n i.,ri -
renp 'cip in t r i-rlr c .; ir r-:I -,


ciao. porque ltoda i, icirioiir dtl
Ciu esolk pue.:tAi en Irh ir-n hespli
Otc Nochebren. que creiebrara iallf
con cuironrainfiaca nillioii. i ;'-
quiirennror 3ealar. Darai IF.mlisA.
I coara que sillw n cc-,ncai,,i Ls.'
obra-s ., renilzarl en lodo l Club .
La ictliload dtl 11~ienrin Msrutn
% -r dc-idnlerrFaaa lanor E viba-
If dPI soInmilrraiOnd Ailhro Los
piipsrintlOni uliIC'.- rJ-,i aoniao.
ro Pc-na La asrpiraclin prm.iden-
cIaIl sri docicil Foii.h Lat7 can-
n1inqirl'Ic pairn im piroilma elec-
r-Crn(. LaU isue,- cir.pt pf edl-i
r e'r. ic Q r.Ia C ,i-.-'r..- La ,s-
.-cirla i( Albils .n R, ,- I-.La'
llifla.' alasm df hl)or aa ac'--'ic-
La.. opi .,cn p,= la.i P c-,a.
I rh. -.' r,-,j', maf,' i-1ir a(i I ..P


Los Clientes del Inte.-
rior pueden hacer sus
Compras* en I&s .-
guientes Localiddes=

[ Silo. Jn Cuoa. Ag-la., .Plr
Caingu9y Sfinald P.I.., l43
Holuin .. Maiao ino
C;inasblan Sa nFemandaI65
Santa Clar.. lIdenpa.dacia 29
C. da A0.a Indeped,.ec.a as
P.na J.1 41 .n Marcv 1
S. Spirmua indep GuantrntaeP A Pa.'i. S.u,
Salynm G,.ii GoI m
V.fct.d I.i TunuasaF Iac 1 ,9


Gu-I . S ^ ..n 6
.Sain I C.i.n,o-i 66


Mila.-i so


La misma Mcrcancia a
los mi;smos precious en
edams nuestras Tiendjas

d ,l
3 .


rGran Venta Especial de Pascuas


Una extraordinaria rebaja de precious, a modo de Aguinaldo, otrecemos a nuestros clients,
......


7.00


4.00 ,2


.Jr, m,,,,c :


Algo primoroso

-. I- i-,*' t ,?^ i.n. ,J- Tdf 1 i ,. 1I .-.j
-,.1- r- ., ,l ,- ,:- r'- color em erc
Aric. c- I L' ra-i-JM Nu IsI b'n1ri
i ld ': I
7.50 8.00 de i
8.50 ... J. e 14 ,,,-.


Vestldito de Corduroy

A.o -ri-- rr, .: ni-c"o']v pir ,' 1 '
e-h.: ra aue c-?m;er.,-i-i i,. tic, -,?
En mra.qrniIho Cojjrc _- '. ,:
.,3 verde o O ic,'i C ;,,0 ,3
t -":c "':cc ie o li.,' i '- i- er.;,i 'c
Mod ,"r:, ?9i
4.50 dei 4 s-', 5.00 ,' -


7.00


Traje Sastre para niha Excelente Chaqueta


'JP- -"e-q cb
i r| P l 1 .' -,il .d I r.-. .3 Ij j '
j- ,.' -, ,eru i- c-i idr .c_,3.
Ic ,:.ida d '"ir' eo.:,.c.:.:
Mcc.3S, 2 .'.,-
19.00 de 10 2100 de I2
2300 . . d e 14 ano


tw


I .rn F, 5,, ,Ii P I ,1 ,
i :. j0F. -,I::... ii .:-ir ,.
-. rch. I ,:.-- i.da": r-l .r4 ,-

i, q .i I.I .."- 8.0 0


a !!W 49"dad 363..
-a-.1 M.0nS l N


Trajes SASTRE de Pano de Lana:


Una de sus mas apreciadas posesiones

Prend red /mrne necesarian ts el traje sastre, por su utiloidad muitip.
.Ahora qua AimcaCenes n/in los ha rebajadoCi grandemente a
modo de Agu-ildo, resi /a m-e-or oportunidad pard Iacer la que seti
.in d.cda .n ,Jr sus maSi precciadas posesiones c e I a temporada.


-- -- dci


$24


$28


SA' ,, na.y . Raie 55 .. -e--- c a .256
h d c.. a nii. *. C-.. .--. JaA .,n Ac..Iy S...i' S M.i?.l i c .et.


bInd
nu=n
tia]
dialo
fie" LM
aproi
En
derni
able
Duct
fibh
Piat h

AG po
Ift erz
al
tttnl
0-op
autis

De
ern e


union en pe-tencis de un grupd Thola Railefs y 1ef. IS4 MUSl- r umKA DR LA HABANA
eroso de fsmUsreas y amigom a ma hJlj del conipnAern dodfo GO- -
atJuar mayor, taplizado de ga- t rmo Rinesm y ie ai bells sPOI, En Is iglesa Parroquiatl de San meab on un largo r nteern ,mbiraldol
, fti iluninao sil Ilegar Ia se- ESUlier Ry. a.psIda I a novla .irc.e dei lA s Lain. ae celebro en Is loslornel, fde deiah lrrsilienylems
Rodnrguez Cueaara. cuys en- en calia th de *lower girl.,b hbsa i eorn nr a .rr. sbado. A is aiete I. glsdjols blanco
ia tallueLss encaniraba majeco altaUr n ioor. noa dr isa rnclJtLadors aeflorilsa comapletabw i P idornr. (Ic ii rl-
dclo en Ia toilettle nutpcil. Su ranito. de Ewee hearia rot E ijller Moiira 0a V*allo con el eal.rt- p de Pers.'s in eitrchda O
a un lji. e die. ina mo mo-ra lmra d i El F s.. iwr )oen Sinco It Mro i cni i am
a nLerpreada Er is tLaconps- Laeora Meioede Games tudo lr 'lar.- La -ieorltAi. Molin ,rompten,'llla olq n
re Mara t e l do c .rpe afuntellanIlrec d e Lr cora curroicilA pe- i ,e ana con cl bouquet Iclldao *e 1- 4
arlastl Maria taein sP. a-an r o Odeell@ dloc t., d .J. Mu- enci amplc enlae mann de clancifa imporladon pr, IL a
e.se. aeguin model de ls caja in ur nn ec ap te an clvlf imporldoz. pon la dr1 o
de Pl"arts. S e &t. e a. Escrbon cacen cala Adono floral qua aurtn 1 oemn- lormltai dt nLa Ddalia 0 1t d ,do.
do Ociiiesero l aate en nllcl i ot.p lo ILuO etllsdo poar ton artille ita I pueron padralno. In forf iaMa rt' s i
)or detls di ie 1 0SRiv on re Ila trdos. pr '. IL docporc1 seit renombredn o de aLa Dftlil., el acre- g Sibarr de Mrc,. madre del nn- e<\
p en Is lsus un .emptecemena. c-I aOernas y MercedesSin-v en d lado j l dcl Veldaho acuvlel W ar Razu'ao 11 .I
rcaje duqlueta. DIs. eOrna, Io doaoren Aristides 8o- '416 in ailme sector I arf do eIa ntvLa
veio de mul liUslOn, corto. iba OsB de Qe~snans. Rubn Arango y Mi- r ai Sede a a dJa'lon. non., lrmaron or Pila.
"Vela ellaltar myor cutsjdo v sare ngenlero FduardDIU-!
1lo Per preclosa oronas de pul Pire. c inn aeflores gAzitolJ del gsdllal alancon. d jm a M enbu- ah- aiclne de San lJos tde Ia L-
IPCIL y"~ pe el. cards^1:- y^ jordnlai tradw I^S In L$e-11ferln H"
lrB-Coliado v Oscar Cenl-lo: y pr el, aws a pardlnwra. con on n :tron IML mCOn VOl. B.dsenldn Poo. -
aicueoao con el e tloa del iraJe lao cloOren Juan SolloNo, OCarlos bonrtle de palmsa araesa-l ilo Icmiue Rnblaa y Adriano Vaall _____ ____
OrA.i l0mo p J el non doe arIlaoni Jil ~e_ -- --r
n-annam- AiolnneitW, Jori t- cobn dlnb-i-loHam11
nod pelo dcod lsat Iom- Gairca 'IaBsnicnt i, el seor Juan Y In sends. Paltab tLrzada paor Ia Juneo RadrgnUe cornnel Gonualo -
BM.-B Jeron Pua llam< loll ,ombm rde O ,ILA Dalar. en-o Grin Pedroo dncr HiimBrla (Vte-m'ml-CRONICA HABANERA en l6
se B n.. el limono JcqueL. mirrada par peilipflan mitcron d Ohilllkr. Rafael Romero y B'mrnar- ....
n del P.seo de Carlnr ITr relejie:Ddlal.e: pr.Po cuPd da plano.i ( euprOiotOs He- do MErn


I .11 I


000amaER


Tercor. Secci6.)


I

i


Mat ...as


' ; 7T "' ,

PA(,INA InIECISEIS


DIARIO DE LA MARINA


DCIIC'BRE 21 DE 1947


Ablaerto hasta la
7 menos cuarto.


A flo de brindarle mis tiempo
pars hacker sus compras
ide Pascuas, EL ENCANTO
esti abierno hasta las 7
menos cuarto. Si Uid. puede,.
iproveche las primeras
horas de sla marians y 1I1
primer de Is tarde, que ion
lIs de menor afluencia
de piblico.


RPodemos
ayudarle?


No aube Ud. qu i realar?
WNo tiene Ud. tiempo
pars hbacer personalmente la
elecci6n de sus regaIos?
Vea lo que nuestro Servirno
Personal de Compis puede
hacer por Ud:.
...Una experts en regaloi eI
har ad sugerencias adecuadai
pars cada und de sus presented
...O e hari cargo deel girlos
por usted, con Is exper;encis,
buen tuaso y buen juicio
quoe I caracterizan.
Servicio Personal de Compra,
Segundo Piso.


Regalos de Pascuas


en la insustituible


tradicio n del oro...


deoro y rojo de 18 K, con piedra
de amatista y brillantes, 345.00


/^ i suizo de oro rojo de 18 K. con
maquina garantizada de 17 rubies, 600.00.
Pulso de oro rojo de 18 K. enla mejor
tradicion de la orfebreria suiza, 500."00


6 ee C{e'ororojode 18,K. 150.0.
Pasador de 6ro rojo de 18 "K. con acqua-
marina, brillantes y rubi, 375.00. Sortija
de oro rojo de 18 K. con acquamarina,
brillantes y rubi, 350.00.
Planta Baja


1 major regaio.


He aqui el regain de mi,
c6moda, mil rapid y mis
fliFcil y egura eleccion:
el Cheque de Pascua dc EL
ENCANTO, con l1 cual
no >e equivocal Ud nuncs
porque la Iperona nhsbequida
elige ella misumi sl realn
dc ou guamo.
Hay una Sccrion rpreia-
mente dedicada m exenderr In,
Cheqes, In orual permit
atenlcrle en un inintnc.
Pueden adquirirse oI ncheques
por ciulquiter caiudad
Seccmin dc Cheqtue
d*-Reialo. Segndo Pro


/ de oro rojo de 18 X. exquisita-
mente trabajado en el mejorartedela
joyeria suiza, 875.00. Cadena trenzada de
oro rojo o amarillo de 14 K. de exquisitas
lines, 250.00


/' aZ-t de oro rojo de 18 K. con
topacio y brillantes, 360.00, Sortija de oro
rojo de 18 K. con fabulosa piedra de
topacio y brillantes, 225.00 Aretes de oro
rojo con topacio y brillantes, haciendo
jueg b 160.00


PREST1GIE SUS REGALPS


Planta BajaCON LA ETIQUETA DISTINGUIDA DE EL ENCANTO


it '' i


14A 3 -


'00


p


r

F- L ] *

LflrJ


DIARIO DE LA MARINA


AD CXV DECAUeU LMA Nu LA HABANA. DOMINGO. 21 DE DICIEMBRE DE 194> .zlo-.a.3.zA .oAoap: PAG[NA DIECISIE'TE
L. i9,W.2,L N. LT3= ,, AGN IEII


y "JUVENIA" telnen la marco en la Mdquipa


6' LES DESEAMOS
n.."a AtA TODOS
.aj,~, Ck a


Diga oiled tambiin Felici-
dade ... despu i de ha.
her cenado 0 de haber
adquirido Ion mejores ar-
Sliculos en el
RESTAURANT-BAR Y
DULCERIA


EL COMPLEM-ENTO DEL EL


UNA CREACION


Se Uan Iusionado MADRID, die. 20 UP E'-F rUa- moria de Pep:n Rjero. en ei .c i
anyrio se It lrame aln olor niaci ar arec..r del DAR /Otr E LA MARINAe "
la Banca Arnmos y DE LA..... ,,ll 1" oN ? ,- dD.A.Al
I blica un artilcul dcdlcado a Ia me- dc Ls Habun.
p1l Banr o(7entral


MADRID, dlclembre 20. APi. -
Nuevamentne. oon I n adqilieclo de u|
Bancc Arntia. qcue Fe funds Pa i
iuPnco Central a& p trr_ dll Jimerc'
ce enero proximo. cuelve site Ban
00oo Iteur n Cialutim.
EF curioso er cdnma mlientru .lo.
'ascos hin logrado levant |rgrnde.
iLnstluciODaneX de cridilo. cmno &or.
el Banco de Bilbao y el BInco de
Viet1C que lenen munL."ttlportLncmi
umnia en lode Ia Penlnsula. 108 cRul-
laner, lufera' del Biunco FILpoO-Co-
lonal: no ilenen griLndea In-tltucice
nea der es cle s endo a f undirr
muchas de sus anlgul r aesu bar-.
cerlus reloaeonle con Ion bncos ao;
ntra regbonea que actuAn en Caia.'
Fundlda is Benta de Arnri: or
el Banco Central, se ultian riam-
pLart uz. negoclos en Cace.Llafh co.
mo In han hecho dltlam ente otio
bancos tales ccmo ei Hluspenomier
rmano. el Erpaol de Ordlito, eL a.
Bllbio. v rl de Vicleya.
La noilere A'meir hah &lo en1 IG
ltumos dIm Ia 1ociedad ezpidaole, qu
maiores muejtrias ce actividad ha'
dado, lles-ndo LS accnentS L colt-
rarae ha.la 1i800 por clento o 0 e
a .00 persetas cada una
La cmmpra oe nuevos barecr parn
mocernizerla foIs a v el reparto oe
nueips aecclones entire los Iacluale.
rcionlstas facn Is caute de Lan exer'
ienLe coujit-rldn.


..LA-MOIA^ :
I EBPECIALDADES DR E8TA CASA
ARROZ CON POLL A LA fHORIE-
RA PAELLA POLLITO LACL, P.-
IOLA RABIOLIS DE 101LO--
SLECHON ASADO ANCAS CE RA. J-
N A FLLETE MIGNON A LA MY3 J
DA" DELEITESE COMIENLDO
CON MUBICA SELErCTA

INDUSTRIAL y SAN MIGUEL Telefaw M-4122
Publlldacld: J I. Gavilltn. A5-4511

Desea el Gobierno de Espaia ayudar a
los que no habian declarado aim sus
divisas para que lo hagan rdpidamente
MADRID. fliclembri 20 ,United' eJo d ire MtKcr. ireiailvo a In reni-
En icF s e,, lt r,. DolmtimOss a linanrle- .l ron com ie t e Is.c lenlsiclon ,i
iw *e ,c rc aCL ha acimiercaO del CiCn- genie en materla de oepdltoan v dL
-ponlbilid oe i, nla m saa e n oro
IS9BEL Y SU ESPOSO CEDIERON ',alorcs. v oroen ae nallceclrn nl
A LA CARIOAD I.06 REGALOS fN coma lor1ireetene en le luldcacior,'I
de ins o% I as mi 1Oi Cl oe sen1ta 06
METAl 1(CO biener v lloren ae esd -i ltfle--. enSaI
rncamimnaO .i a aculfe r a ieolc 1-
LC'NURES aiciemorT 'u ,?Po rceoares dce,' adi'l, is no aa las ch,
L.''a nothe .L niiIncjn qup I p[jin- a idecinlarado. ocer hacerlo .cn i,
ceCa nereaea liabej5 ) .'u ecpoio. el ,rrlr en Ina.; aArcionea oaeretaoA'
Ouque at Ecimrnoiuro. han ceaido a IB anileio-lerier
Carload oaC05 0 ccailtcri ien mel- Dlicl'o; acecnas al ConiC lo sI ret-
mca quiie tccrc'ron par niii' at 0oroLS laclonso iibiccn cc. na hfccicrtcc
reIt"'I boair .m tona La ciIlYoaror eor La aio Gaidlm.no. al" acertaclon Oci
de Ireem il lit nR eSierilic., hc or el ul ao0 .c arordo lilmbldn babldnl
'2 .111 dniI.ic' ; ci-rnia cc oarOnoallano c eosl griaI
corilliad de %alores rxiLlnailero'
(VEASE I6 Cr6nica de SOCIE- Sc renOS cr.-nle shoarp nor ,-'Ia,'
le .eo dni .s e aoofar. Doara DIOIe-
DADES ESPANOLAS, en ll A Cer .io e. riei de Imo e.sna olmi.. e .
Saind lp ii Francia. suoonlendoa
pigina 23) ceiiic cl obiet ito iratl. ce facrialr e
legrego a E-pria& ia o ouae In deern
.i4rimpme oue no eiiasn meulnasis.
dellIos de cagrei Tamblin c rre
I Que el C obleriso ne aiODOiie neinOl
in hclU1o1lO" c ielUgncaO etilano nn
,dicrltO. a it o. movmienis' oia Illi-
con crt oimn I n rlmelm n a i[ctll
OVI1EDO. aio v0 'UP' -La cel'-
*acronl cel C tiiiro A tilLirlio ne o In
RHabtsia cii AlturiaL ha. enclbelaocC
i i inicrjlpci Rn a lea sniforo'a 1i mo-
nurnenRlo a P lnaii Riscro :Coll in a,,',
2 0 AN T E d .il pel.rr. ]poijpi....n..e o> I
reruceudb" l61i. .
La. oelegaci6n central de A- ..rl-'
'e ha dirlgico Ia lod a; N 5iuocle.e
tcmione- p&rL que cr cai c localihdac
e rci ilen 5Ulcripcloineso, e ep n-
irAn r a lln. entldad mail;

EQ IUIPAJ ES-
Peeouiu'u CRpu e s h-on.e Id
poreolma mm et -s ea n.dId
"CASA VEREZ" IBob"rgJoys am onais a ratidaiea
MODICO NTERER


Jn an O KFinns, Nl MIIpIAs.


Nefptu no
SLA C l M UX 3147
A li a a a- I
AU KR N N LI "IDA IONUPU ODER E 'U.314UT1

I:uni 34


HERRERO BULNES Y HNOS.
F. b r i ca* n t c i


LA MARCA MAS ANTIGUA DE CUBA


iCUIQESE!
de las Falsificaciones
Leos Relojes "CORD"


0 SERV/IIOS PEb


VDOS AL INTER/ORg 9.95


SE OL V/DAN


REGAtOS QU/tNC

all.IoleI.. ,I-i.tl
10.95
I, Sodc.m. I.n,
beocOdon deed. aco
b1.-. ,..3.l0000
t d, \ -s 3 i ,
SCintur6 HICKOKton
C% cCmacc c ;;.4.


Cu.qc III a
Arabasun dedem 09o'
"? ,;:;.;'


j'" DS ll -" 0 h| t,


A(
hil. .a...330.ooIFl s1 ,,l hm.a LARILLOO
CA SAPAR ER ,


do hl --'u. h


JUEGO PLUM/, 16


Dffbafflusud etub.,od -w

-n --a- .d
r. nLLEgt


. o
I Ell C,
iA -
DEPARTAMEN,


p
li
10


UL rLlKrtUYitKIA
JL CA.SA\ Dp pK~4


_, __., __._,.,,,_ ..,,__ : ", .. .. ; .a ooi.-; .... ., ..


~1
maCnoon


32a 37k

A ALORES Y CAMBIOS
O'REILLY 170.TELF.A-8343


|? CAAISAS Jo IT
SPORT PREMIER
SAKANA
6.95FOSFORGRA Y
CIOSARREA
EVANS
6.00


4.25


,vEROSWANK ^S ^1^
.o// ,.,

49o" ^ v /


mim[U410 ,=& .....ll. 14 .-,


il


LL&
.n,-'-.-i


I


7APA
';.


La Feria del Musculo


S IAi-iA rfrflrlfl-Un


P n A0 T 1 Si.WDIl nPl I A-dADINA __rNMNf' 1 )\ nr nuI D n1. 1q47


L PorELAD[O SECADES TIENEN DOUBLE JUEGO LOS ALACRANES DEL ALMENDARES.
Lectura de domingeo.....Cb...h o
Le de pu lGalovani venci6 al Vapul eando a tres pitchers, venciS
Fraca,;os de un hbroe. ....

;Pitcher?... Olvide eso. Oive)ra poT k.o.t.
qEl loraitero st convenci6 de7 L" lm yL 'tou Klein eniahezaron el tLaque delmo sL.ooet'.we
iv que )a ba a pasar muy ma)h !.,A retornaron a[ primer lugar del campeonabo. Esia iarle jugara
r /p RA NO de 019 L. .nda o.r Ir al de ls d aeacor pville en f-enn, v y apro uech n un golpe basja i team azu I contra ae Cuba y iueg ontrda el H abam
l la l h at h qa .vlrro pr ii p or Pe bale lfi on amor Jiin nso Naditie -- .. .
t t nra nor poque a .a. r.uents d ecialo sialo de edad. c iPued p oral0van ots e canocl e ,ii .Al Fo R Pe RENE MOLINA"
p C el p iaaic" in e e I i r.la d e nrn ro por Rn 0 T en lc t erraer .. .C .H n
e 1 -, l ," p np ve na i riers e p acardadara round. o import quea u adversa- -
lC. rPioml 3 ,,a r a 3u1.oterp ri a. Logs ntflao de l actory tllta te- rion o'uerl f in pdgt i 'l a avergs- Lao.d' rSonCnaIInMePv01del nsi hlnst.d & IlaiOe-een y Oim eia(o. r oas k B )OiR
n3en I- rque la L ,a ef Vi liaF .e m plrort, entr e rln llr, coaie d dorse uIudet taoany Oh6eaioragsro i ma f f0ru pea Carre t- chen tie flrade Tony'0 o i coara qun A Sa tieTan toehil ua aI'lrak d S3,serw. ar, u de MLrria;2gi otll e),d


caiala Y ^ Peloe qu e ltislel asaer aL e iqeleptiiu.At qt.p A b ienn ^ ^ VP R M U T pow. Tin re- cuaWdde yi ^ n ueepay o g jore.. ( M C11fopl CeD rIL VL. lI II
10 Q u e p er tu rbs e l I rA n si to u r ba ip y r n o y reonai n i a er V o s d e vi gi la nc la co rd co rn s p l) ^ p ren se n taroe do n drl '" "i'a r,$, I c L ain dc e ntde pola n G i a v r e c" p y c' n tl irt o d e at .M .
po e ri. I LoA Ia larde el piquete de oaetoryvl ,osaleaasIoaqauierLFa-ero~no h.y que olvRr que1d. n .
...... el i au... e ....e S t iquu e llo doet Pi ncho Outierref .er. A l rraenta n roal b n ..ima C U en f d b v Lo.,ea lo Psl t" l
PlD rr xe i-. qsa elebrar W. letaficis con eonjuntoli de otroa barrio "Ine Iuno de tantos t Pt&A de mil +ia'ZlretI n m rlll es CUD% tulo Tin filelttO derebeilLs ,,t-
ecor. idran e.temigrlq l. Iptlotera ambu/ano i de 1If afla ei s pitcher. m peru a a horse ea d boxcra Ihear c-" i tadim Iropil l. In sdo el ano- en I nlo Pa Cnryl Wood tabr
Ian ocfion: con juaoo barrios qua uno tatos mboirdlea aaobire Homer DIhuca moa5 e P ctn iC ty l r ont con nit &I ri e If Ha)
!.fepl e1 h ))vr nu n t rlvaon, porue en el manager h y lP ma el mejor. Y de atl ae par qu)' ,-W. rhndaeo .obre oIr b.n In alf d risee C
) qjro r ~r iulRinuindolo babre Wilfredo Bgalaz ITRA wrht ae lalqoee ~:'
us. te h alo. No puede oar mix alto el precio durante el desarraoi Gdel aorta match, 05-4 "-j= rmdo Roger Que actusron an an e. +A 8ar Ci!t&a iab hbar. p0r
d In p imer opoi.unl c 0,;e O tr a Dbo l r poer to m an Q!tfla and. p Iua d oa fuer a el Cb fcubanao asrntarn clRo a der s oars l to,,- R earnn .ru or lse'nAd I o-


*j^ *~ ~~~~~~~~~~~~~~~t ia nu jabr o~v~ I too ra ucia Bnad .ls ,r -, Bin ra nlid o d or o a p e tm de Ia
a. v U r en/o de flr rial-o natporcanu de ll9 paper Na canren9 Elr Tony alivaerl par lur records lune Al" candan~ndo a! Coba s an irnn 110; 00 Poy ls UIo flfOrqlo M Braid
,no otirild cmt hebtozo ya qua deedl Is ean- prr a aran Pero u el aba na, hor -O e eun neelao r e n.
Dieciocho Innings to".c",^ s*'T nu^r ^ Y ^ ^ "^ p l Ataelasaa que conendt; brr peso ocrI 9oartrar aaas mAr OT e I MCA I
-A t n r a L cod .a nun s laogdn Paialdd -qii ni yc SMh a nm .1a en elsrimodi aqut B bl e ofe Cl OPivpr SP lne-s d Obd 0s. a Cs-- en #I ., pi de
trF a iia o n -ie- trlnfercnis e -rt ea. Nluatro pn anio or en au In!an- e enel r tng. as major Demotra 6 uaa in A ,1 n l 'n -----afrn ,rensL
la ni iruba de spa e .E] i I? M lento los R e G sa srr- arga ibre is quc bto aniore Wood.
pra. Dba vese d lo n.r -n n d f i Quar aor. pitchr. roi toa n as anlf Oesa an -? R d a G a & Cdu o 0uZ 2 an r al.la a
io'i donna ala tnar. pru indu a"ri t cr nnr 17 o r e an t mi .mo Olivera al reeonoe rds P 'quae brutal atofe y", errIs ara o a",iuas, Cars B snA o ,pe irua atae a.
-E..... ric Ken,n .... n'oo p Hn s, n .nau minion 1, rn d e Lan Gahampani e ao pagre /c O earn iutu rup t auere u l um ale in "u Ocmo, P Klenn
d ace p hon tad o acltpanr anarawt ran hartua sld f yc oda- r11 da,^ y1 C~anI d ner'och Ia sanha at prmr CoP nc Gu C (bleo p y do. nle a c. DOBLE Jr'EGO DL HO11
I v al aeA lfda coo ninabla 0'Oal flfat

ptI erInSa a! ,telOr i rl neC bIno o. Cuando ha- supnuoa dereahsGcoa r Pmb elC y an ol t e"o tao a oTen e Iiunro fDe f d n un a ar ,'aam da-a nud a
bI.. do- nut rpa o p tthear, raicrp:'e ha dirsun hn samsan iQue oh,-Ida e.ra... 'I ha qar thue anu aruc da boxaar. a,, 1.In a ,mlar, hel aehon Terla aeM lltfU da .ra Ln ant e coma n9. cnoosror oP J'
Ei r cr .anra a qua o h d an n r tsun lou noc- r pa rn qou pn ede Co vjors e dl auburn. ron -e rnic nte a on grima boa tlutaca r .in 6 oo r o se h sa, u Gt5 doai iL n an ennmp enoa r ,do rnoae
P Il nt cInsera da iots anr TienntaNo.- GonTe fadn traecluenc a a saun a ncl a ibraenr d le cring a eof urd my .upaerian. -a ( rnotmetoe .no Bm rC g o r i mqn eis nar iaodanre IfTl .
prdq Ionrt.laoh ldao roo primer co-nre sa to m. mn tempoo. <, in GaeJ'. emo ensi- io. r, AlsaracoO .nen ;oe po.nO.
-ra r nn r o d. dqe puno qle do as que otoi cos e u o rs.bo d it a motaa d o| ci pcru o r e o 0l u enrra J..r Wo r
irain n u f naor s hi p ao proteion, lmnea ta El" c ub de ntn prnep loe aue u r pi crn na a r l It h lrn at dero re a t a i -e n tiai -1al iAB anc n Aam i a
PaQn, ir ania carl dipuearte o q ut elh n trome s yrpentlnrero eoma do. en. o huI ot n quel surc rot s I qua Y mbo: d.et all arac eed la lown-a l a e or lnffp i e ar a. yau ncl a raLndor a in l
dr- hi .eRfunda b rr i roanm o enufi e ldae- tiseled ? Ufn dollar par Juego. aIn prueants da ongafhfiedao par tnun .gs vmacca J on haifa h hitslDs ela iOtafen, pae n os ma 6P t as b amelo r *
ongh culbano ouro lace aimpoth. p. one n ohngun hceno aadoewOr.r -Ir.l Ealn m(l.flt, Od e 1
n t ta o a(ut to yua. mrc.u h vala. ed eato ff1-,t- nor n1aeo dln e n.lnos-r real Poo el ur ari n par as R.ouml e e-s
p r n c .lue los. Par era moath protest n de q LOir f I .. do p T erenlr U.n in r. P u earr. c p Is oeoC8 o Ro l .ed r
nn unll .s de lo sp ole o he dieran a! ..o de rell l Dam. D ellan o oaric s, eci-r a R mon BragPs-a o 1 itn et... r
N llr a r iln de Ja i u tntal rn u rto a ra ni a I tole pareao Al Vne a i Ade PIRl reti o a Mar ia Rlerm ia bre H rir- vao an n er sn ve npcbdo I e o i. i e l n p
ra ,.uerdo qeiur i> ranin.nlo qa adquir rs ,nrv lo etuabs a rc ue l alao aole sr. rona a- o lrtne ,eor tr'' d isend eB o o- 1 1 eL rAC n .C dlAliel r c .I
lnOd fnirahol0L Cn! hlarl.y Mala n. sn I a- roi cvo de a e ntrir 1.ont c p'a y aa m itmctl aTit lesi G ro a o dos c s clue- l Elc I L LU do -e*
Ir a r aRa n ra rurinlon mb dos. l >hl aI, con E vatt peorque Lubo Galndi Icalee .ancl eno en p odlo ean o t G a anad ea u l n pr el r -go On @ s Is pIro| a .
club plte ht r n u rdo l idiestra publhno. el par qau a n c a atao at re cobrlnedi o, b I *Sliena W ri a cbcaro ,s i6L tae r i d Ah o Is Ii ruAYtfl
V!*"ta]in o, i- e oo i nr d a itgart e d c l oa. L Iga t laiyo ren. Wt llma pvor e a e qn e h bab.U qru e hangar.e nneo e ta l @n .so .r n ma la t iea od h 1Sl vaor e a t te
Cien doA l ale l a l ampaWn, per o aalo b hr-1uefsno de control lar perto. s o npai memento a de thos erta Lo a a saeto lt.e huepo ar er o,,e c -( n11 .p Oel C yL .
1 ns duri-i oua l r.rsa I-aln rb s r Hubbe prodier n t.sos mnpanrs- b. r "i r TnOm.ao ptmiera en slsso r el ,a --
-un aani har@Ir&binr alnlhupe c6as


Ilud C o- m piaeo er lr a por Wltls. ren 19. E le en I l u e m e ano hen e e ......a oor uf o aeowrla n ..,puqa ea;ruuahe doRrm ConIr
rlcu 0qe mi ae f st l- t is. -tm ca ar e l iPau l oCsarlr on Oaa dcca Mga
ti a oro buunt nta die r otsiid fl erblft.e Iatunclo. acquarsamana Jg~ i M hirello.

e-Ilanefie t ie a sra le- a da vC-aolboaon, qua El an s sro prmaI s C rAae pI P s1 eo si.eO.
Pnn ianji 1' s denam lo' i \' q e torr d en d : Aepr eare at serao n oIsmAma ql hto Rula, Tony Ciosa he oirnn a 1 tar qua e a rta a e r, udr- Cona Lo n.r P erd o e d1
ireerha ho qua .eo no ha uodldn pcrfaeionor cair ha l cvqia rdss. Y a Iane fCtclI a Cecilia valdda. pero coma. "vroar qureta ranea l me n ,oo ,Is-o cnro s l.-bans p-ople nare sd y
pc-"no u&raa.oe al niniahuolnnh n nghreato afel ho IUn~'eradad Ge Buruiekt-e. eml chiqonhlle da Rane Molino, tampioral pal" rt O pen-Gaerbne msu C sand n ol n, .Caoo- I H asrslan Ga Pn endateam
Crf:,-a aura dr baseball hcor Is qf ine ho h poddaldo arar eolealal algunno on ca de Ios qne re puade praeaentar' sapasno pererro mz -na.r., 01. urnnon rt-n oot dn oeos~ro
no eio t urcnrn6 o.D h a6 o enep m usGn llar m peiol uti .c ene arnge l elte e os e la e de n nca a deno eperodllo.cunco t, a .- = Car AlProfe~ronae de SIT. y # /.,s4n I&


Ians anles tat pasatlaempi Pa u~npriarta Itrahidr en catrella, do football, gauener e I ll p uebm o, ca~n a ananrl anuei O.it:.J u- s'ct~n besaloarrno a! pJlrh'r p'rn Ltonsl Ga. Bose BsII Proleslsosal, l -
not ,nomb'e omph a a r r par al pals en Maim de Is celebrldo. 1 rn elrveredcato publos, riodo he dunir nuest s aees 0s n e. o sra a adonfter-toca o tysna p -i a lbridel n ...... fnartoaraI rfs e a G a st oers Is La -


']Rle ^ ^ ^ r^ ."> Ff I '*''R0 ,"I'.'Ell IAELDI 5ECADE5A $Vetur conoce if pithe zud nusr pu)c.E n u sCs Iem eorL neibllld- c nL
rfnln M dl e to, L la der .i nrol d I tntear aLa par al y Oe 1o llea C osp a do a q d ta ranq o. atmnnu srbrtrohneltteepa y I o o r- -- -n ii- PRrI0D eBiTs a PrJAo Ma -
Go dbe.-nnoote paIA me SonTnTl. I "maroaer Gal Na el lrd e ra ur n t pa pe- Au[.. Cabs-, an ae ny e ao ha'cnLiecndos cohao uc a p Is-a a TI Pa lenoif oil! Osese51e ,, se Bad Prcsro. rsaa qo-
don lei qurt s hgeiao lamar a nial mimo Smtt h at Froumd al. p e anr enH l u ppularldad, Jo umpatla. poor aea Tna- P rn cioel wood e pdo n nur era Tropr l no qc o dr --
/..p.~nodr reeNl dc. n ln. H 1 ho ab l ea eo m he t n p m u G d c hi q-. Un reca. Ge Coa, i-A hair Is lee.rs paoulsd dfa du e i
fi teprror -.1n, pruhusto enali a batna para padta nocar 19 E lb elobs lel cr 116a.el Isc~adein brtelhde anoce.elnfl Gibscond sobe rhic anal e KT% leTLin Lieu~ ~~rt naa losiBa


mra r I? Nodl o r l ond. al b r !as.. .1 Cn i h i rptia a, L t r "PARAMOUNT que con sus cuar l Cidades y B oaa. cayd moc .-f.a. Ga r od..on. de... e Is co ne l c e lo
r.e to lnl y e dn tioohelin iie laber nopoian coacia lInqu-ne ta deactd r.e J t di!.. n om r Jn o ), co n c de qa I ea de .oecind u ,dA! a Mann- lir e s ril G ye Almro Gde "14 .
Ipr, h eai .....m..ua. .t .lrte ln n aoen l Smith arnld o dl to el c ,ila to i or h ae rei.no ien e r Min e tp o coo pore inig ua o abs es contribute a reafirnrnar oJ; l Io h aas Lie lyn G, e Sc- ,L qae aC coepc t en blois i -.
Ia nnet on. rnaa snl Ienou baao .is rddnn. es. Atp ni la o ieempao ndld B o rin qua. Ta t rala e a eni r nn i n e r ,rer m o a edl Mr..n r sl# u l
ina sa ,,ri o.n las l.n nf i o a too G iga tu sa a' C eoba. I. a rofoia de aRI toan yiln a ya teniq acia ple gi7 e aestura l 5 1a chn n la ir p au a Lte h Galvaul Itc l elsn plntala Ge me -a. pan. NP ablo Oar- rtanuc ne. p0na l S e Cub r rInda i L Hl-
gind l it d eba io d e ll un saea. tn i oflitdeerbe oBlncOrI,. Ide peni-. Coan hi biera di.. lho a ..an rutio a, Ia que thraob parif hom .fl on AR AMoUiN T".ol, alle -n etsolnde imnon a im palas lo.l ul m r elB a. ..pasea si- a lnlasio Ge s i ia a o-


orn ala rn i o r~ r nfiiTnl' Gea-mo rooilo. dotaren. .1 uai, hind. y I n ronarus. ~jabl ~ ibrdsn.l a L~~d< i Y "BIV romonI ,"rlnen anitsid Gah pO;map Auu'a yccu ronept Mi inOndalO qu eo Amm Ge aes. vi f
rdooe ad au to r6 aa aI pa rnaa .naad Natnarroa y aci Irs ganla. tun l Le onar peeroclu e eame oorslo l, ooar
,i er b d e rnoloede aornd o 'e.m OI dImu d- abts temnporsal enoe El Cubs re- neaskasaio den B.se i ln o elanesi pos)
the l :eI n e eVegi' cutup r oa mo duo-r duby al msrgen enrr l acggsltd o a cto imado dis art enie, s alimlare- 55-
*c r *t larK.... "LA CnUDAD DE LOND'eES" secomplace sndo un nlel..... rea.-
c ml p'ei o par e a.o 'ies paqamion.aae S tle h ar naro Rla n- enI Lai n aul narolfa hIa mahi a OnnaP r OI. soe filao adegnd iniel d n u l d0 C rao n a sm a e runs en el an daa deua GnlA5
1 nmrmcl nutpd~ o %Ga a ~ntrca sr a blrato apo uct en I es- p icuaroa s- icomna telf bira n rauundn a Lus a hne ra Ivarh- derr cpc IIha oi e..ad. ln lelda.rG a- aineo ne siliaG o u-

bire "unad. lNterte.lai o lan h-B en nar ea ver aa coicn nvernalde codao Pr az na u s i Ge pue na .. a -a Aice Isson Ge Peiaenos. Pells 0-
Gi1,'001o1 l A ramp s de Tnbr teart o r po dia en c. prmarl p elotd El ar.TileLeA, ye an rlol- Jll Wood" par l 0001rt prno ran noue P losd pooland.ros GodI Ins lo-
..niag.nr Gel f e as i in Ih Irelae Can i eal to Smtnii lc tm in. delitd ea Ih nl es del e asLto ciuanaaon r nu doe- t Jlaaliunber .on trod "ePAR MO N T".a, t ad L en > a e i0 a scr n 1yd 1 n oa. en. e < o .,.h <, .
Is noraielo quta ierae e Narfole a l Tiena ni e prorlo. No boatan I /o aai- doirmpe da Tutierda, coiern ete, hmsealnsa c apt la bogriera n Oaelan Oma Draen r a une0l mb e ros Verah lompea-
lri oe a pranuf. Ja r ]',elast e n forrme secret i.r d a os o d. d d a petonsell, s.dd oal I a rus. pr.nrst ila don mbtal panH abd a I Te o mau rannPiane a Runun Gula \Oen4a rlas.a IJ-a
at aleress1de drnra cur ,1 hoep. Pl'o nvisima tela que con un peso de 9 0nzas tiene: ly de C iarla Ba c. R FC b pr i. n bopmO.d ie Gle .-
--A nar, ra rta, cno nra groanie 'a asigo ohh, tiinmainte... lrlsasima. m qua To r Ole cran spar-on.
N e,-i-lana nrrasbra y 5 aenaoem plenaa I priebs blrando loO N "darr al' s]h6 da e.e etualie porn l aner unca Co ni b ar r l
1 halo qo., Wihta,.rl u no h1ob/ld padl do parfc aonr can Islclaqusmrda. aTnr de aipaaeena Elm at .ueh ha/ aatlet Ian Rjoo pengarv al u r cura. l e e. .
areg. t"LAocIUDoD Entoncan nouse'd /2 acelgiltazo acumulando urn a man la,, .' 1 li Pmee onae l i d Base Iusll
: --EOn. oauh a; m. noa p,,;id 11amerae nora' in ba. Geande Lins o I- cu pana hvIo Ilearo a bi u e tR -. 'ana I dqi- n to ut, e sgcale nd n f ran.mld ou l P oa de nlerCr
Daaaa-n stoodo d/.spus.rna t~ redo ann atod si fuarca p O lin d t odn lila. a nil! .lgauld air ha teatraterta. .Iua/ i a( al( (+ rao dea.. *nis. Lo~o ~r ssquuo go' ...13
r I pbastter aura randfn6 da- "ntneon a e an a I littne eb-r ado P ure s o ,,te lumhld cc C c-n-. itie O tra 'i o
nanma nni Ian seanuda -Ia ha idra ds!an inhate a! lelv sanraem clu6e a,.',
El mao agraoinpir, na r. rairi nt oruinis: n oh i av rs de 19 l) l o M 'aad emo pser e c ellquas tIT-P r el W od p r I s ot pe o e r/ It s m s7e h o pr

Sa visanr recie conu Iasal an air r ua ace r aLon-d/ caree MeDsiu le. a lc o PHab an a0 uo- od
-Gervil vien de e ) e N\ tT .ladel.. de admur T e meo d I, l"e u a i r mb ieb momenMi. nsP ent e I I P en u s b (la t5 Pe F e e1
: -;; r oarl P a oinagia' ;* / y tgqac cai Ce yel Iuegaot au lit reo a re'ero line lr acalo IABNar -s -- I --
Y., a.. i o ntro, ononlo .l brae a n o l, c h n Iana ta l .( 4 ,- .. .. ..
do, rVI'Anierce ytaniano Anll i hR e hapr- ---o -a w od, beut .amb8i1111oir- uan bame iS II IF

-v unte r o n ro sa eum I c n sasi pa r knack oud tdet naicar ode a|earInns. C
1A an m. tr d n, ,,, i,, t roao plnl o ne ....+cla n ton tia mporaM I n v< ,u' r d enEll sa- ree n i lo !n a v saaJos Cjb l s y o Ou
George Davis I e cati r. dehe,,.nit. 000> -on a c na a I rost a. poril,5 dande d' o o d. .ante p it"aaci c 7 r r _____np a rl__pa__ _lNAl_ a rp b R
-iEs,. ani wo Ti .pl ,,n ptiedr llsmpr~e curveron Ills Grandes Ligas lo nIa r can i a y In IIC a sit sqt VI- brn qu ,ut, Me D nuf (,,e rdel dlonrd A I el,, . .
j' Sl nrg an ha.s talane.. *l al19 mI llao th' /-/ j Jcr/-/ / I' 1 .del era lmbl o e po resl plnara 1 i C
nld.roI, a lonr iba ottoho qru era. p tcher' Qnt u oL ide era... FrdEl .on a! sraillrl aan6o par lb. C /Q O. Ii Wl a'n,-atio ae s om o Pa G b ar, -a o-a rn Ftr n
(ovhaeIo oh NOat'olk ps-as qrre ermensoinar o Ie t-rnpovTda stil. El pro a -ta tarabJadl ein err o1 lareer o aga -.. Er
ls d, eant e, oclf d e pn d Ts in d rea.o.& cepacec Gdle de pCo ilr rido Satacr. Reol I abrt c ir na he-p LtC agt rica Lain Gyma anuma .., B o re r in:fin-ul Ja A Ia di
o rpmrra ha a a haslalsooat do.d or La....leI.de.....e........ earlar r....it-.. ,l .. ...
nr TCv ,am/ad a. mdoororL. majoralto a Co arer ar. c r cad lriacr GeMoIs-nle sr1. nr, t
Calvl n L f n...a / ,1. / plat al aa 110e dla- r llo enitl- A P\ad-sl'a ja 0 0 0 pines fen s& Is-a
Y oner lan n peapruyneso r a Ma a! bseaorbPl ha snrnoclMro. Sni hoa re ,,ll--terminne Iro64 Ias d u-a raoondy dio que no podiat ra..4./--g a l otHAA!.o
Gahle m-api uroa nairho ion el shIl de Ia. TaloR.lg Stmu records esldur c.uarlts vo irplnao.htl- l (.-c ll-LLuKan ~~arIa alro 0n '
-clr r c n tr om, arimeInala l a rd.l e aur- er aC.lrado, er ser" G t CarWoo Bloi-n.o a C,'.rsthoo Pnacs o e ....
l d oeaal ,R5 Pa k oc o on e sac6 etaja bac f ie on pars o nthar nSr h he norraol o l ia T,- .
....aeobge D Clarity Malvn w ...r atiedo -lo p...... t. rlo r. aura- I-5---- m ...........a

| -rve co 1 < l el 00n do l orn no-d l de a I aoies ond r Ia I ve1, ra.fn I s t p r lna r erid hs rde# I' A a r. r l i.-
elnglo l o aln .n el Boal prein, na. cdnlocamre iauede R oPnoI1 ,J ... afP~ni

a- eho. Toy arhacs loe par a Cb r 0 u nn h o- ___F_ _n'I__Jai AT A.nan a
,trip grar ev r aB v r. er-ocacoronadede Jqrrleioyeruea an de hots queteno-Ircanra an /,,.Lua (7,IllIer h, .. .. ,. .
m jrs.sn elm jr e rids. aronl earo-rA, elGmdhmdant ana-1 D teTises yc 6 J5;-


P! erpirltacnulla Rmp~donodreoigIuezo(Ir"leogst aCrGaeoo-.d.tr MAMAd,. standomnS 2sputitA i.rl lasI
Trabe Jo .Am nco n o H l i a In a in Su e crdi e stv it flulu af u cir pe arahatno. tanro .Lo len t r r-0ITn ails"e s


denlmunaris I "e AaPur o mRic o s'" er del... .. I"- n ....c r. nO t do-lm ddeanla.DET OIT, deGiHospltamb de 20. Munuteredi onpN&Ao i'Qairiua.. Ohlsant .
ii nsr'lio Clfti t lR .sol o hIril.L peC .. m-}utd ta n de dtruonoe ln.,s ,mr, o r
title n aoPa ya vmrn Alla rt~n IodRvl-olaAlrecor4.olel e Amm
u a Plaira,3 qdo) oro ____ e________________ l-Laeama G to watersA.1h
Manuel Herero Aaraln oyi Rabin usaye n meala
de acaRo.in do oro~ig u e nt da ioriaRp~~ia 0 la L d oLa nuk YI las mnla dl N ptl Ga Mars sao-nris 1n-rla -5
I d r ) id e ota lu d d t otal sus dr aterodl n ot ir. ysoe l S Or-un rs nln


I, si. N,.,rA- Iu .t fluh.hsrpairsa. roa. la Iel -iI in---- oi /iPo-r ddAThmd- qua a-, Reiron
d ie C olo mI a no nrIa IX raurlnlau il lod Yeli.nt iut 0 1'.o allye 0'.. ." Roy coama a nra Oltimo contrincante.
"1- .. -n Lain moon. [+l c, +.l'uolmrol~ r cf .T ploatrr)Pn non' I"a all-no. etaRa H. s.. .aChucks Tsyhor.
no .. a.... ,'Pm li- ... or +aei .... oo,u., 0r..... s lolnou,, ,lo ...- ... ,raphl. I ... +,Daaataado moo Ge eso: claqans quine- USCl~RIBASE y APNiUNWLCrL
puncher RobuPnaon aenniJ a Taphar par EL eDIARIO DE LA MARINA3
PS.s, r in a,f' C *,R+ is i p l lnn Is ,1 l je'. ih n ,-r --.. Ia rtip e ra n asOasypcmape.igrtoJO5lL5 J i
I' tPuroRco pr lindoru u0- .-ic ii ar u ld r ai.-Or or ae-a5. ne ipo ioim
anlonrAn doLonororausenJos welter wiiloll y IIT-u-a
dri..oaslin i ,m iuilsf r,,rr'.,ld in,,.a n,. nplbino ooa r).Iade.- .. 0 0 __ Ray__ _Robinson___ ___ ___ ___ ___ __

a..-a ..... oa ................. ..ni at ....a ....i ........a.... or .... lol H)El dinero saip6 bltad por Pist6n y Basurco,

r i.. i I +1-(, \ I~dx ~ i'aol' i o,, mor als, I'+,, r, oac. R d' e )~'' nn. 11
co Norortinrue -o Pul nh-a t ,alhl. ra di'dnlurstieue asrdi de '' jugarn4 uy mi '- se Hedar en 18
n Ir 1 91inO i ti.ioIno aI. n I,, A OC,5 ci,. a ,.Ar 0 IMnil. rI a grb.edaot 'anions. .sa a ii a: on o .
cA( l ot -" A -.+ 1 ~ q+I *+ i, 10 1 lkN k a c u 6 st fi-i o cot-n an


aln bn(n-or, o li-,.ma ou n e tr an ,, 0 l I-- +- "'. _V_____. ___ "Taylor,.
IIi P- y +o (DOl|, .+ ., I lP ],ln, I -ll---.. .. .... V.1' ) Deaa d ln eeo" ",t; le U CR B S NU C E E E

rAT,, Id...a.. r ......... ............. -omL ., Por LADJO SECADES DEL sE Co DE LOS I -
'ul~rnptt I ml+lra1 ,I l .nnlddss I L,te lll 4iiiaia i~qiOXCO dl~ y Cflf --1_-__ .. .. PFIrR1CODISTAS
n msrn Gos ellroon e o fir. KI 1 I R.2 1pua cerRol -I R.. : a1 oa gnson aTaelorerad ParELn acoiBELA qiun rtft anouRInNA *aoo do-
gnaa,-snoaI~r n rd. o_.L naiiai l. ( l r l ,In ,.r .,KqOa as daretenna pan cle itu la h,.. n.,a.i.fnd.0d podla huuitra Celts a? Guu- ( Nd ra n uOilu an duIcnpafberoan Lioll
I. In r. 'Iunnml -uum to 1.ufr-ixu1;a,2li,.illetelO .1


I~ r~rortl hoit .D'(I"Ii'lmu a l.tnda, ri 1 peasonan qun gutiecoa te on aciaUI .i 0'0 raP lrei-rnmaua h-asteo dlonid h Iae Erue-Esa Muil p 1 Eruienla Grasp pra-
en. .i pl| "IC lnos im Ihospal'sho. )e #,of m rQe a e slo ;'m er, i4+t n~l nI Prontot, In, i Alal. uo n lo e hi.ln a dnonio no- I o in P .um i guamnci a purilo-verna oc qi nld-r, niaa 5 o nornl~nlo rar hclva e E En 0I
a ... Intonus p ml marl ii. d ena p l e a nd ',tu n _Q e ga1e2nr4 -l no-Shi In m a rl ull-l a rala ta enn a t pad G s
.I.It. .1 n 1 11n ,1 0 11 o, ei l qoo sani rnno1aodo tr1nd 1 a Iino, no Irv tnu0,1 ca1 ,dl In ri-o harlel bde na o N o p or i-to ny.,dc- Aee[
no moo alm aim- as t~ do e,tlr t4.lrri da no 'e pra e e oidel o-uc n e Haauer L n ao lns no. :,t,.,, adm rs.t6 Nunsn hmor zafitenron d'-. i os Ia 00m o-a t aon .nir u snla m' palrl~il,, I rnnuolon d rnao eu l taruap5oLmU I
a--.Iftll, no erred uS' hnnoH,,0I.ao ri ciman e 'aont ahnaao 'e nziu o rainmu Znd a I r.uh n n ,o' .. I ,, ,, ,, deI"m'd cl nim mobi t es a a de a do- qi i. ihi ri-i mor uul[ rrrnino rra u ,b d-ai ,.i.o ,nsn lui-n en annah Ge .u
d I f I Isao ltm aan, +" sa, n do A 0 ,01 5 05 mtari enn nrdii ,al Corapeouiola CO ,il- ha b G o-o uruld, e nee Ion par-lula 01 b ,lo-luet lol -+sam yx qun lailno deciden nn a nola Is )o nheglados. qua Is. rn-
I l lrs tu o Cn .m crnnnad1r.cn lpAd nolP.rsAnaI-"n dI al o a Ie s di I Inod a rn a ns te
rnol, ha x,,|l6 l Istirionl~ial+ Iia, ,,+ .... o atl" I mai Im couln.. is 15- roia, .- su Is ,mo-,uta e/il rean a Im h--n ii rduo da lla o'holIlomn ula + o- Il-- 1 ]aull al (., a rnrf eom
--n ni ,^, n O ,,. ii l M \In |a 0(11.1 Il' no i\, \ soi' d,a' aiAlh nob I) llam a. (h) i min t r ahi~o eamrteler r l aima a 11 in uI ,~i-- muao a aln
eaan"m c Irrms1Os loosm('1fi.11.0:,amio,, a, n-i li's En Is ael. s, l ,, li,, .aem a Oln lol oi .i (lam- ,'ls ,hlo sill ,P,,,Ill ,,.Ial eml tanianu'u aellrtn a lie' Il aut II mll a pou-n groldns. i-mo-lauine~orani 0n- ,e, palsl inrpi ra I.r+naeo, nle
I .'In- 12 2I T A I assM ~ s A) nlem


Or 1i |\ l Id hsua II1 amniAneeu iio o a nia' G lohrt n w soloq n;l ..tl n Il l ,i a t-olacl ta ha npun i01r III 00 n' ,+lan~osr ine llnin ciIrbn lolaet,,.. mum. arlqslaamu e elpr
.... ....... ....a.l ....ar .. ... -. Iiua n ho oraIl, dtd, 1 Irrue,,v no, h no...in .01. h" repaiho in cohn carlo-ho-i.il, o 1-11 ................. de lodoulen}to-su e0aohorseuuerdniloscraebpaca.lEgres-
scuM r or.O cm orainimmls 1001. I ~~~. .umun ,lelli dc hade no o iu e onnics 5'lIln ax .' ot ',, n o -r I I d o- leaoo ra ;a~d mul(Il, Ii laelr tiidhe i d mlie pinurd ri-d I v qiiotoumrmeaa h aai -
,it ptro. ,A ,,, % r"Forr Ee eAD10 SEhg CA i' # DEL S FGgURt\ _ELOSt

.. ... .. ..l.I...1- 00000e l nammdemol xtiern 1o ll...n n n nr tt ino Can k sap I -inyai o Par eo u o' lin In n... i-e mo....tr n. rr .s rnm en-
'ammoia B qmx-rF. m111a1,in11sqIntm. nI Tsrpi tni-a i n psapraubs lid e L, II -sc Il~s 6 aTpodia.hr erumin in r ul- Ilm ril nuncull los n mloda ly a ro pas urlla;a m n .. j 97 nam c~ rf


ll.. ,inn o la'nansq'ino g ilRl 010 .,,lanll raa ann.ficia ole....... .- a. .e.. |Rec erul quITpasse.E I er-
,- .5 rialur 0,111 O i." i sium r liOhlla Ioua......l- insc n na l a 11.1-.1 in n oalll do nl-r iro iinindn loubll .lclr a dmomosloil por ili n-
.'l-! 1 m O o- lin o~ l.. lemn 15 i', -d a rod toy o Ema is-apila enndo n n A MAN Q


a.... .. s i Tin -0, I .Ia- d- a la stilun n l ic oi llsvI miens. I an 7 cmn's" e'il Ii mInor lao caltgaEe0
IT '. I, lsn in al05Cwo.000 aIl Ill ,,I-5 uc lmCo lorpprn nPad oar6 Ian ruom r loins- ron so '' .ti i-antsa 1m'i am e-ieIn. 'I I Co-ea'a s a aer I b nrrin o G.Ce o
- ina-a. minanrl am ',i ii o ,o n-' rlore .........o Oi d"ell l- r-an. I 0,,1i d a nile, do lao ianr"se 0 pral' Joen I I, niar, ,,e o n ama phtl ne o n elIna!..o.... .a lde...
K Io limo-ifls ml- ,0ur ma \flu e JlAI esoiuo,- a iesIl ,ial l -1lO d ll -iualo Pns so el rmd A Is..i .om l or a h ,to ,' m I Inr Ins .miprfan orIIaI s El Eonnmon rh arorl -1 .
a. ......... ..o ...uarm s ..ain Ommn 'do- ,.,.lsuurls m oc oo,- o h mi+t n.a- O pillr. .. .i ....i ......1, an _n .or lanro-n _olo sI o ,r,,,, +, iIlcn,oa '' ,dnii-n osiinr f e l ol n | roro .o- "n ii"he .ario. ma p~ ,'m ha qils.iTrr Ga S en V aro Flr au ha p1aopu are Me
rs~,s..r~s.aCInaooms ~a,, eu ad-n o-I I dcrnksdeortiva cabana: -T*NUMRD EXlAOdia eARdes er
s.IT .0- .1 nmo ~as l 'Io l.om41hm dl,0 .~lIi.. In%- si, l eI `n trai-al cimaueli rbLQA "l 5 ilrl ..- o Ins. INinao-rabe delllla.AIte nr sI at r lo mait n"i-b~ll hiaaiije e1prxm dic qmme 1por ,I~- o ~ s
P. ." nri o un o lruil, It I VI ag ad m. opnein rgauro im-lemo do 'moo-ru-T l i. et-Tte L w S I ll nsis ,n iio a -olelg~ii u o rienh rucaooonlln ce ah iimnonus era "rs -is ,. e -tn r win sI m' sa G .- ''' a lumAC nos~i e l a .u rahoil Ol usi ho sC oleAmar.i o lao harano mini-i- I" o uim l i . .
i, ..l, mmrn,, ,,,-,lfinl cnn I, eelo Iinhumn I -0, 1 l... an s iniR. s n, o.. SeO .i n.Aurs.d.iscr..... i p...-I.. .... 'ala-id le.i' .nlonh,', darhr In aa I. ,olid o Phi-loll m an- nohadn ne se ernds5 Fe orn vando P. M ana:l e Miaro d Se n lef,, e ro
la~r-so nro~s N, CI nkv"r- sspleo I rn i noulli nIomno~o lAnIM..011...,1,10A, -1 -nl01 niui. 1 -'YQCoIsb.n -nnolrmdmrlii Ih ini.Il Iomni c i. ep nihceraluII m-a a n
I CIPIAlliat-ssmoo aiiauimmiol A 11 (PILL, el opc16n AtmCtimpmuirn, G,,Tj 1.do-iIinnle. u-mrXin lilrollr rum lo mi nIvatuaIo diepanoi
-. a .cln a I m1I ll nlnie aeh. o iur do-41 c li-fitntiso .il '.. nt I- I 0 s s0--'li-la r .0 R II 'P11el 1 0 lanoir n i nno ho11 s1 ls(nnn Ioti- mondv l r elI om- Cu o sr Clos o n aitila nos.q elin a!tacn-oD t U l oe I e u r l s oa C n b
a+h e.. ad a+ t 0O+ r .... .. .... ia,5..i ..
.. ....ln ,s m lia io2an m lll n ult.i.-r t. .onipo..r rdel i .. r. Psco 'ni dlP I enl h e ronhol-s lero pr-arnin blidaroi lldrh i a P a. s e e, roe an
ma..... ptIque rImel eta;,n'mull:amoIncro1 oie e011 I I m.r\o .O,-lsiu r rum, l, olno io n so. i ttu,' i Ihsgoaluo r af dad s l i-Ill


Il.lS Phtba ions millS nmonloa ho quinnn ci- Ills orni-alo- ,Irannend,-. o.. .. oh i n l omarho' "-, s vOs ooa s a ssl o~par
.............la~aa cl l,a .... 50051 o 115'n Ibdi-I s-mar al loh hpts moinmiamta do-i.. ao d eo. on.+ Ill r oo.l.ada a C min patio u-rsneltrmamman man- [t. pum-tylo lliea nay amao ps~d r conuna SABADO DEno R~io d e X 'RReur. DiN~A:I saro a ci
o isr I-srs- se sa s-smorI aie' 1101lihhmia t? b 10c
....... Wo ".'l .dasa Ida "sls a. u ,ales Ici ne.. sniu arlnmo maca ml, ii,-. 'Pas~b ne ilc Fdne .. ...-."hoc..qua. too.. n..., ~ al I l'ollh,,, seln. Tda n. cafl rabali 'roon m t ia rub o- taetar v ,'eito~ra Caaa'mea p de prsib tc D p r
elI-a .... ..essm :L, ."le adios rd-s~. .. ', I e -amoh ma ll do, omneatros, lands "' ......n ; s "i"e ..... '" cant Ia o .. in~roo anlao url ... iiw ala t~ orurg do,- puboh n. u. 'n, mu I rnenoa nh ..IPI -O P ola iera a. 64 pAgente Sesrl cae n veoeto~rm d.

"1 .. .. .s',' ",.ss ....a Isis s... inlaflfnt ins ....s *a rrnn~r do-I Romreblo Tuclnlean ranpelct maa ) --1,eud in g, uaho -+ til larmn ta-ove tr nor Iomu Hona nods ........ote qua al ran. at--P dsl gne p~eo ta ~ r
n.. .... a ase .. ..... 3O- 5~f Mi1 rn....a do uss ban G detilleao eonrus!a......ante Ia, fsanttl-[ A'to Oei at .. auida he +'O' ....aa us o ...... 11110 e dso- ,,, o.... o-rodo Phnlnil ,':a ran qu .. aalniea l... pa ,rdadorceao o, ,I I
Or' i- '5 55a sss.abis -s l o hr'I, e ofaren al ilU l me poor tar an Aearsal Ge dons atoni )n-an pan Plottom. nina qme f|malala lits roi- or eotaronaom 0 nu palma datlhulu non yaulerora ya~sr Gal Ionto It.
sal it4 nS- daals-i'a' ..t ,ea ," Bd|el s t3ieo naIJ Os Iin nmarol s i-go m:+ elt- rh~laolhhns Lulls '~inadt -. O~esm olama col o el. 1 qune ho aimprnendaul ,0,1 .b11mh-- hate d ha~1 Psnon estlnbn en- Err sI primmora PaIna y Arpir!, Ia.
m,,s aimi'. a e s eiA s, i- .. 5"l ,, 'rein .1 eI e /4icobslu Torrsa has{ ira-Ito Vhtog, isanhons di Ia saellrcis a mae. ci -albsol imlalle Oaia0t, onlnrgO'nmo 4111f IllI~ ql o n o pu s ta l m in0i isP naPrhllna SOIl' oaImr-aan rond o a aanitmaront is Garolo
5', .o as ,4, ol- i-r' pc 1 dl osa~a, 5,-s ,inbeII ,elllo on a! mn50io -Planed.- dlana.+ tlo p e-s+irt1a qua, ao pro-ladn Ir.lill II shio n, mnpatd a' i l- o rasns0olinle- y. Ugoart-.


-. I a


~1


9 PORTS


ASn -V I


J


I P UM A W E~L, U MlLP 1 r v m 1 1) It'J!/\111 %.1 l. .,,/ IV!]%| 1 |% r 1 --IN -I #'' r_ :,' I. %-. ..... ..


]
1


I
AA6 -CV -PO TS


DiADitR Icr I A MARINA __'MINCT )I1 i1 iDC F IQ147


. F ORTS


PAGINA DIECNUEVE


UNIVERSIDAD E IBERIA; JUVENTUD VS. ESPANA, HOY EN ELPATTERSON DEFENDER EL LIDERATO DEL HABANA, ESTA TARDE,


Orestes Diago y Rosendo Perez Tomeo Guantes de Dosbuenos partidos Con un buen

rumbo a Cuba con "Barquerito" Oro en Rosario en Campo Armada oenci6d el Ha
- Ya-se- estain-habdlitando-tlsacademias de implementob para el a.sA& larde a Ias ti-ea ; me's, aera *-- F cartel de eats Larde enr, i' r veri,, (i. eI
b o x eo a mn lte ur A n a sta sio M ed e ro s h i o p -le a in la m e e n P o rt c "g rad o e l E ca m p e o .at te brtc C a .d .. ..f a ...d r,
+~AmarUuar CluaneJ de e Oro en A~a-. Capeo~o de ttdao!tits ro.pcLn &I am
Au-Prince.,Un saludo del Bulldog Camagucyano. Oiras nolas .r e con un intereuan-&e prog0tmu P-drOaFI n lo tie FI$EI L .,p D- 1,a .....
3onde Iniertendrdn Joa meTored bc 4 na. mi -l aiglelt.'.
Pe, lilf lI P~n1 rdore.a if ls tocatldad. wra. ,\ ^;^'e^^^^^^^^^^Be r ofreclmoa un P o r A L F O N S O R E N A N P E D R E D O Z Ktirtclod reca g 1. .. il s l.sa o lt, oar os A ido yrP q n i. Ii es e.. r i .I
fancneaie p no habtamos tentio
La aeman4 que rc4bs de ainrknar toe con citivose s Mtric, Moreno aI A Is, IangalR Iaciun UiltUrol ei di- scen l a5uel re gn0nm e ctnm- F.I |lD- ,
ha sldo prodiga en el mercgdo de Las quien los tandAlcuro cojocen en Cuba nactor general tc' Deporles el tsOP. cu enu. Is tenfia ciel a tie olcitm- E
colored En el nring del Placio de pe r Mario AAlsma. lltra un ecord x- uor Gerla Bue o cl a Dieenr:on d bre. que e ba huL h biltotad. o po, onr c x3r I .. .
I'atscio genera Lento 6i oeu Clu ciepoe n ica I.-:
CoDreOctonea y Deportes se otrecto celente, enlturbiado por Ia de troi ua r Invitaaos dGe Lorenzo Per celeoralr ecla arre no son ins dci }0 rrO I.
Ia preaelacldn de Tony Oliver, que ufrldlda a manof Ge Doni Murra, un nJnde. delegAdo de Boxeo en Agua. domig 21 que o ecuon Pi
h. slido ou&, de ui. igur inltern a- peledor que cc ha enlrc-iinaco Cci aic e a olD AIp, om'O oc1. ouai e r e n pasado doming-., ino log correon I e ,
cionales. La Motla. Adquiro poroeile in.er o ailenteA a ons del 0am 28 porque on- liprov rni.
Una nolcia agraoable en excremo ANASTASIO MEDERO L a iilae Bo e o de )i DGD no las tries LAFAYETTFE mo qulcla expilcao. tfLienemos utii n Por pn-, ..r
It* Is de suoer que a Camaguey s H-i11o una nUeva peieh Pi, Port au ci en tern LBics coar,.G W'..-i,. nh. lern. de adelanto. ramecniS .1 1 .
hblatn eniado imnplementoa para prince. esta vez corha, .. tiulauo nager de Harold Dadt,. e a.cprico d co e pele o up D macera qe ll I.I-gO, ex er" lia ,i.,ar I .
Una academia. Y lamblen teneMoi Campedn de la&s AnUllb; anzondo.e mundlal banianliIelht. para enlren- ta t arae son ulo li e .as ,u,(.- '" I I
antendido qcue .en los prtieros dl._ e.n el primer round, ecrBnoo por el I 9.r L. Once en 11 Prt. a q t n(.e^, ,no leoon o conleoo.o i son fi.,eni n 1
de'la semana se proveeri lanbl-n f suelo el cartel de 'obos ios cubano del mens de feoreio con ei g'-ador etegu co, coneco A s tic-, rlierilad oe La 'f
*in academia de Luino. sl 1o03 Ls boxeadores domiricajios qde B dGe 1a pelea enue LuA ats anA \ A anodo- en a A s meo'e elo H', ra 0, t lt irr ,.
pr oetos so encuent-an obosLAcuIG.l encueDran en HauIi iic-ne ncimbrea Jorge Sincriez quc serc escenificoda Aodas eRA ae 3 e 45 J-, onicu Ao Liiana AI|T, lr
raos in ls i rerc n s))p C Lr il, l:.
muy prono se hablUilar ltambien el i ranou el signUrlcaao e. idEilico a una '1 l Ir nds oni cena diel men, de r cgtesoa y ome'icocos Espar i'rfiai
Pc'que M riL Esto es muy Lunpor- trib del Congo. Kid Cabin Cacun. nero fr, cl Palacio d e nt. P nrec M no Arm ic l.. e de rt- ,e
bunle, y quea lo que miAs neceulta el Ocho, Baby Gachi. etc ef c re, rn el pramero ea do s i en- Pt ;ou .i
booxe cub oU son nueva tlguca-s. Y DESDE E8PArA enlirertra coil -TUio. Purortugls. rep en ei primero Ge eSIrS cS E,-
of Carr i i Wnat de lon te s aI en P1 S- E SPNiA L uezitioi con Morarii s y Pedrcr t i, ,
Cl OGUo peoA la u de too Buaeles Ge fManruel Alfonso, Ia n',- na pern5ona rn peso-Hro we iter naoc.qea ta. r -e et ir'rPcn HGc ,, ... i t...i,

lie ae. iarbr lalinca... E cI 'Caw~w~lup~"^~'r nnn ?ura e~orlasaron ,lg rrlivifii tic a.--1 1.- -.lh8odtMul'6r'll<'fal- ',','.'', "' '.'; '
sbo ast alder eas atel .e ne p ad ieu4p aue lear a nuestr gporEbr puellsi- cue el cui 4aon %e itomur Jensu,. E. ro 6 1 1 arles io i iiun ro r- <. r
ic at Len iia Coh silusBelde- rice. ,e hr Iii uaor pdc I.nir, I Ifi Ro -,5jx p -
r an aderm el t er is Gl d T u rrelo esc.rc ci p ars sign il- peiea se elect ila r S el di 21. E x itse 0cm on rpk j f s oK a E l oi r rped it. o0 -, ir, u n ... I .

ble a prdximd a. Gir to mra o. LEON F IGlER o roA d e mna fger i- rui en N Gcrtisa es CaLmo.,i i uc i o n rIu i D In c 1 *- i i.

Re0 p cc i c rotul a rnmo qu hay Ne Ded Ccacniio iccaiii O. de cal iiidu or.- al ^71*rrpYoll''lngrri t!I PG^^ pnr^^ s ~ l "'"d 100 Is "1'-0 olti 1 uviccr Nl"n1'.ai'-,,,',,.'
osible qete para aodoa ls a ,r- tcale ur E11 PANA.M
l os &es cubasal s cl e color pars Barcelona Pocus as priihu e r De cedo LomO si nii s "
g hn cat i rd t ua ei a p ror naz o de pel i i en. E spa l' n q ig, .. pelrar a .. .., uiaii o s ue...
Ya sle ce~ebro Is prlmerll 1 .;ta de y Portugal. una tu',,oota~a sctRr&p imn Ige'r& '0 wetrV| S'- '22.95l +i p brs desrtla r~!- .


Ec-bmeo ~ en el ooe ador A dmne LEI-pr. I os noel- a eno ltercsia,(ad %13iri !Lcltan c pii I c niodlh oii a ble aeus LA -ISA DLFN D iaSie
renciti P~ernknidez. Fu6 un 4xito. y tUM-r extreflim Presidere of- Is RupUtMlLCL, que Wnfge C m o e L, ro ec did [ "",,,e .. ,, io ., r
do Js rx m a p o tL ..:O e |i, do ULll 'if lthu I -= `-,,l %
ei1ep. Irilo m1 o, LEON F CGUEROA ie manager u es uii frrh depo'lts.i p"r loan Inounco obin fi .
po~ ele entua Lsno que hay e3 De~sdeE araru,'vp. 1..LA,'@ m~J~n 3hds. INPN M + |TO elv ,p
ace. a luos muchachor Iors Cau -. aco lempoa. coclta con N PA a cLU B LT R -A I-'..
a~~~,ILlO Is.,, af o cb af,, lu
Be bamon nliddo Jos Puen-eus par %e; jigaoC par mazos orepirctios ai rie nerMY pCor tUtoSDeu -
p ro ne l ya .. l c e c i e n. a o n c a m e i o -. Mue osp m. .i ca ia a e i a Nrc e k i l o c a 0 14e cd d r" i Ib e a m i
Orra a Cu o arooGha In Ge hci.' GCrs ei Ienido an my o .iante sc G -e LA FIESTA DE FIN DE ArA 106i'i11'-i
all ubn. ,.lg1flcar que en febrer I n | nl Gen lo ciivetsoil rnnes def muen-i hoti ai njo i
E a cr i b e o f b o x~ e a d o r A r. n do E. I II n u e v a e m p o r a d fl. c u e n = a c o n )o Be an o to e l m is b r i ll an u p e, j u .El l -L C U N A T C . .
EYiLLn", C o mani Fers oe osnte Diago nmosiao ai peicer a prorm- me cii ci Cio- NICAhi Ge lai EN EL air- i-

HcbapKid-,ec aerd pro l uma synleti New I moeo ceGcborci o m0 i rla 7ctl-u0 Yo %ng e a 7i nnl o.qew auadr aiieirie iAn'Nt-di l-c -i -
Yor d. c astao n a pludo r Ge s -ac leadores cubanoi.s. rlu coe or nlds 0 OUt en el SF'eVL G ro.niy a te es el prti F I-_- .
to del p ars. a oreciendo bus, aervac uba. ls ve mnoos, mex baon. e ars ie ko out qia e Marecibe men ai ri emlihn al1 ii A Inuid,.
O tr a p e r& soLJi d a d q u e d en s 'ie r L a r n os ', E U COttor ,Ls p e rloc o et lr e Im i ta mi-su Ge u ". G" -oric a a n ,i,,Ei..- o n ,, iM


MARIO~~~ hOEOncfiens Muriicz i clre Ctllr Gedn en sr p are-itod c Cuoa. ia de bor-btiae di-c an-i,
aftcifn cub~n4,. tante~sede W. Amnericr. "Tambien eo. Que dese4 |1.sitar /luee;ira piayai, es-/ releb[4trh el dim 31 Ell, '101, cotr'=el',. alal qko r. r .


utcta. FrII l p~~etre a is c ompsun a oe i na a.l.iro s repot1- ierien elict-id rih l~ero. Mc o n -7. die ti, tr O ea d si ci gnt-i- a Ofi le a ui l r I"r,'t,- .,
SIULLDOG CAMAGUrEVANO rihunk, Fquercla que Ore-SLes DOago Ell %extl~do p:ari. pixear @I pr6xlmnr PI, 4-1e Club N~lUtwe.r d Marl4itna fie- a _u or ., 1 1- -1f


Notitca qu scas Ge e~ue sa c Monpaa cptru or i Repuli- ieccicanb c-cinbriact cer)a- dc- coijitoc nrc iuioA- riao ciOr fiill,
Hapario era proxl mamente en New I R c*arao Perri, desobereec o or- t i11 2 or a l noa 2i7orras, Yruic |o c L a I l ,-
'ok ev un alludo de ftscuiAs cenes con,,enidas rEh~u.mror, Tegle. R[ sunque le .!.perit en pe-o., ntd QtI.1,. rl,,l., ..
y.!oNuevo pars, !oclas los fanntU- Al Curia, embere'ancto amboAs pars hle ganado. 5a cfie Max e-, experimen- L.m On-DMIr. U011111110 L1, I NAhL 1.0,
eo.M irnciando is prbxima peles, a Atubs, en eompaillsa ce BarquellO.. Lado y pegs reci amente I Ie', elealallhroGS. 6 ..l ..... .MfloI'l j.q I P F i n,.h .
loaf~k~eO deesa ert, u a-JESUS .CHICO. V&PONA Los empictanios Lie 'oxeo ce "" -se basLl! ea o lag dc e do of I n ,1 n,. ,-,, m......
trill. ,En comPah1a dle %u n-mspnaer Its- fiction Luna1 flig r4 !.[ern+o n41.. dl,. ri ,l+ n._,I ::ICTIO O Ji rsd l~ ,l~' n ,, ',i ,,t,
MARIO MORENO mon RiLvera MarlllzFj seP encuenlrst ra. de .ser pre.Nei-niada Fn Curia. %aJ I '- 0 a Ill& R~oroe% i I"% ; I~,m a r' ,, % ,
Nnotifics qne Beebe de Ix ~ r su er.. Mann~gua cap,,t l.| e I& Repunil- pte.s.nLante P,: ei mrn ihager mnverr,- ci,/ r 6 on~juInt, nnLICRI&lf P(10d nl,(LjI",r J i,,i
palmern p ele despue~s de doee Irlun- ca cre Nicaragua Cornde V'aronil hA are rionlal JuA17 01h11 1 -_ -~ n-me s~ %P 1INIrE,, hlp-.I Ee L. n81.Zl. ....


Nuevos estios en POPLIN y OXFORD B)
color entero y a rayas. Tallas del 14 al 17,


CUELLO NATURAL COUOUE DE WINDSOR 5.


CON BO0ON 4
NEaNO No. I MZNA D GM
NEIruU4O No. 1. MZNA. DE GOMEZ C


ancas,
desde

rLM


BALOMPIEEN EL CERRO


"taponeo" de Lorenzo

bana al Marianao, 6x3
, ,in 'ti ir.nv d. ..u, ',,j- I- habian
-,., -,,- i, L n, ort ,- r.. -, .rr, ,:-n d ibte!
I II., ,na wan, .n d.,, rail- .-. 3 / 2
Por PETER.
i =., =-. i .- '' ,r '. r ,'- r iA -I- - - - - - - - - -.--r' ca oii~ r~i-a- d' .c.i' ir

*r .u 0 :1 U 'i n pF:rx P righl.
. ir,-^1^ ,,, i.- ,,11- r 'r f v -,, '' .cupa n
f ,m, I,. ., a., ,,m p-
., i.,., . D f ,',, -r. -n il
.r j- ,-r,,d -... i,,- r- a Bai,46 J l ar,fi 1* "l
i d,- ri- p',r~ar', 1 -inc ,al pie
,' ,,- i ',rn- ,r;.-c ra -i .
- - - - - - - - di or ra ,.a P II. Ilamp-
ifanlatcri L. i-If, i,- c.'. at,
,, .I i" 4 t. L .. L[ 1 3 L Ir k B11 ,I
,.It .n n ,, .. .. r, ,
.ur ,- : Iou t"T ,.rr, up r, awm
L -a n a iprc-f. is- i .r,i l I eror,
SrrP,- 'ard .Pi c ri .-", Ge up si
Q ,. iJ M a-ita .' I&c- i d m Bf-eII
a i- 'ic. i ri-din Oc c-, n lii d ar T mp
, L. a d ", rCc'r 1.fii o r i TC c pI Pvf rw.n Pa o
... .....a r -i n i er ror


5 1 '''- .. l, r ir n *i ^. r... l. j if .... .. ..
I. 1~:., H 'i. ,'i t 1 i'n (jl~~j ; ."nar.Q'Unc D'' A ill l Ba e
~ l -~ L, -, 1%i~oi Lo e Io prPI me/

.-* iii 1 i, Q ^r pl IA [i nrvP lr in A.
nI,-a- ... Kc ,rHni,
i r, jar 0 i-i -
. Pii -- Of-,n -F iIIM-cd-a innran 'ac1 % -

l~ r,'. r 1 1 P i Q o If v
',',, '',: ": (. .... .. I ... 1' ... ....
ran i i' -ii a r a n -a 1 q 0nan
SI H,,,,,' ,, i ia Cnci aiar, Iel Diall ai e0 -
P -,, i ClI,, ,r t D/A Lo,- On pr-seen-oS


-, ,,i,;, ,,,I
,' i. ,, D .I r, }
ii- -a''.. a -i~u 'ii-a--. ci-i't psi prime.
Ancvle.O,Cc Inr(,?r n a a.-.Ih~~cica
0 rA..a rr.r.,
-5 v--I 5554%AO
Sin -5 I if iF F
0, 0
,a 0-0

,, ^ 'L 4 0 1 3 0 0
li- i- S iit 1 5 3 a
Di i 1 I i 0 0

Ki..nII t


rliil-in.a D oe Cii pars dLifruliafr i e r i iii- --i" ....... .... iI.. i
Ip s o nes a .v F IIm e R] a ud rla tiAr I.1 .. -- r. ..in s O
I, n r ,.n,- d'1L P i C iD i to out"' I ..Ol- P .... ,,, .r.
:... .. .. .......o o.& .. .. t . .. .' ," ,
Manyi-Il..colorer iiJ v bro-ocr ~ivA. i 0 f -vit o tivt0 NianiaHi-ai ------ i- ini.- a c ial
oreni ro mooralilS fivc~ irC inla 1 -
35.00 no cin u, A Ferniive Cc m ,-'. di- .'. 'i"'n ",. -r"-L ,' 5P'
-iAa% I k. IF L
cermu ic c i 25 d i 2 c ii ca rilee- .ar.
TRUJES DC CASIMIR "'RI.iIRA Zt5.00 Icr -Ii erlF 0 dGe Pu Ur -'- I- ,, -. ... i -,,,, ,...,.
SNORFOLK 12.50 | rir a i tradiicnni i fc-id i ,ili ) i-t 1 ,, .., ,,. D, ,.,- : ,'2 J 0 0
.. .. -ni--i---,,n,,"1 -,,ic ,t in -5 .
GABARDINA INGLCSA -i.S0 clod ot-r ic i, c,-Flin, a,- cI,n 01..- ",,",,"' i-', I
S CASIMIR SUPER. LArAYETTE DIBU. 11-cra-..." _____ no .-..- ... n,i- c P. 4 .
JOS -XCLUSIVOS 65.,04 1i7 i.... ... .. id v.. --- "i Q
SDERROTADO PARAGUAY POR 1- -u "a .- .. i- '' 4..i7.0
p e rad, n .-,,,, a.. lI- ,_, i, ', a ,
phra 4 1 4031
COLOMBIA EN EL FOOTBALL Aic if iwo i -........-wvr- ni o000
Modeovosad dos y a --Fie v.,,nc. i 1 -.-. .- 1 iri.a it.. ..
Iaces bletoni -Cru- a in C .. Lit. ti ieL c idt ,--c Rive a----2( .. 1,-, ,, -" -
.nucad s nb l d, B .--El l am Ge nf -i, air nl I .- Plc f ,, fhaa 4, I, n L- vA ii 37 a3 2
zen /dw4 un "ln n. L- ollL.0 I 0 ci d 1 Q del Pc- ',,. 'er- r.,-. Qa ., r,c '- ...' 1..
Te lla del 33 a l 50. l ,s d n o. a7i5ta l eiJ,.n ,,. .if,., A- -a.rI.. in % ... ,, -. .. st i p. I..' l ''T 4
"ni c.ru lone- lih - vir.fnA i Ii busr00--
| ,_. ..... l mr- ,I.. 1 :. *;. ,, ,,.. ., .,-,,-, 3.10 ;" 50',

".el at m n e r dfh, a ioip d 08 ecc .. ^ ** ,. i *. C r rD ~ ) v; ,ti ;,.. 11 ,It,, trh I ,i- u r j "" '*
TRAJMS HECHOS MO S QUE A LA MED -- i,, incD .. J.. : n "i ..-... i .....-li t min l r Gls

IraMEDI,-i h n,,,, ae i.ii.. ,v.o Ii -lu1 ,- nt .,,' Dn
iiv. a v.-il ii,,l-I fi r Ic, I i i ParFr-., D nOI c1Dr ,2.
Elm mmi i -n,- 1,. i L4,i ri-ni i ll ri
Todo est IdispiegIo para i' iciarlU hLv .. ... ...... .. s s,- C
01. i I, .,ni Ita --A,
trabajos de la pista pa-a a I tII r al n ..I.......... I. i.....-...-- .
se ,,+[., ~ l,, ,, ,,''' D,-.w, l L"A n 1 Hr+ Ptar..on
L p erosa. p c qusiu a rtilcic qie sef- podicl6ni do. I.. i ,,, ,. .n. i iin....... -a- l I FL J I'llna na,'r..h,.qo M c Pri9 H~b
fit-A pan coin geila ie akina en f arrebai do- e,1 0 m rl.,---, o --i,p, e1l| -n ri "i. 11 ,f IiLki.Ol u i B rPTinill
qde a3e elect.rIsLY el 'Cciriavi en ios quimce -d c- -.i, .,,1.- I.".I_ n- - 'h L
HIeo. ia iiud nsenAuclu, r..6 uliiegar Go c Ii P IloCI- .. I'. .. .L n BICJCLETAS EN TOD05 n c1' r 1 i 'i...... .. .. .. ri i saru.i
en un camonn enorme al Palic ia de diciembre 26H. ." I'TB..
Io l portest Eln .r ca l6n i vI coioccdo Lasloocahdi, ;.c- s i c LOS TAMAROS IA Ni iiA .-. i,-, a-,h i I i r 3enI
de mo n. i-ip- I-ri CcIraen~i
en U n0 pa t le Ia Lera l de) Pa la iJo d fe n iosn ig u ie. -, i ,ti. 'FF ,-IFe .i.o I' ren ,.. rF ,F F iv .., .ae i .
lon DepociLa aun gr po v e .tosorI nieru iecicr-- i- ,,1,. If i .Il .."- Fa le i. r,.,i .i' .3n -- h h -anc. or a.' rnr,
inmediatamentie roded .11ca p" ii c-m.i.ye- Ga 400, a-l~fc. si. I Ae NCFl m on.-- .-------.-... ....-I-. .... ,I f n ..........a.rr.ru.I
ras obse ryar de qerci al niol uiol ia ne- Lo cvre, C ia-n t i... B- L, ,., ,( ,i .Nin --o. F I I..... a ........
cano ic pcepscrre. ecaivripal' iuTa ...-.. ,,, 4 r ,,,,,,, l R.L,,,-,-,--,,-- l.-- -,---Frcr,r,:-
]nsai gi nlaan ,-121i-.... -....-,rP.H- P otcen
i, congtelacl6n de io psia ci gu -2.I. i-tl, c N" fiFe hi a 4sefniF l dcl 15FF-r = i....'1' i.'
harin 31u pirueil iasn 6 uarcLcco cionn. .. -... -. .n -.ft-
Vl ue :umpon el elenco dcl Garir- -- -
VIIl e/n .il' O,


De1pue6s del program de boxeo co-
rmenzaron' inmedl.tamnente .las ,nsLa-
lalonen prevlas para haer w o pie-
parativos Indispenscbiles pRaRi ea -.-
no events,
6 A BI entusisa.snio Que exisLe es des-
W^ bordante. La. llegadua de lo 'RutaI..
c'l elenco, que ahora finravrqnm
ntrt exitoua pcesentacion en Tainpa
.cti seasefWalda pa.r a esta diva.. 'Tal
'"vez malana 0o pasado ya easen en
La Habana todos tos vfrticav, q a it-.
tervienen en el show .y que a ira'/is
de todaa las cludades niorlefuis harn
electrimdo today class e d co-'u-
rrencias.
las entradus parR e- pricier pra-
gri.n evtin rPrObctacenaeimt vgoLada.,
io tqune s;re pars dar una igero
I dea del entusiairio coni qi' ha .oi
acogido por el pCiblico ef scn.icm-
nal espectdculo helado.
L6 nyltistas quiie uricmvic'n -;A el
show-Ion mejores dereufdepo'te-
han sido escogldos despu/.x de unii
mmucioas invesligaici6n. Todo., Do"
.sen records fonmidabica. iLrofeas.
en-dallas. etc., etc. Es una ifrradera
concste c6n deno gurs evidiale ,II
Cornavm] en H4elo, prer.samre;ilr dr-
be su lfr~nm inLer'nacional a h irux-
tmA que mantlene en sti seim F P.9 +
deseo de todo potlifdor poder IBegmr
w ceonverti'm on un miernbra del
h lt.rm Carnaval en Hielo, porelie a)
lle Rar c. ex piano yr hi lorino e -
T& calir I pocli6n rnA uali ln ini
S enorlo t e-ldoi. El Ciarmicv!l fn
Hlelo viene ser el Madisin Sqillm'(
GSarden para ei boxeador oi la iiia.-
des Llgus p'ra el iJigiridr de bar
*./<..-'ball.
;. Por elk) quie el W rimitil m,* % u,**
..*1 > r'+I)rigurJ heleroshinwms,. nilvii "'^ .-
do iaodon Iox pfibllco i v...k"4 e' i ii-

a Habana-Madrid
PROGRAMA OFICIAl IA.41A E1 TA
TARDEr A LAS TRKES EN P5NTO
PRIMiXRJ PAIJ'iDO, ? ,2:, innlia :
Joeatt>i Myrl>a.ivl bll-,a ron-l
ira Luiasiy AIMiO caztfm .A-.,-dr
mbo n de 11 y mIioiil
PRIMER QUINILA. i 6i inias -.
JosaeLo, Mirandiii. l, Anibai.
Prank y Oiiondia.
BRiUNDO PARTILDO,, a: iiitai:-
MonIbes Hugarie. lieo-o. ton-
vrs Agulc v Aicanliicn ntlf.%.
A jacar ni tB.s di l 14 1 edio.i
SWEOUNDA QUINTIiA. a fi ainin' -1
Alialar, Abnrtdo., P n-. Vlll.i l,
S* HABANA ,, ,Cashtro y" Viiior
A_'I iRC aR PAdrltDO. a If lnilti 1.-
luItsdalYCiaciboin, blacain-
Vtltar \, Altbai i l iii.
A ~a cr timing,3 l PL11 IP{J


C\TIS AAYSUYWraa1
' Mas alia de Los Labios l' vo
el placer de lumar. Mas alli
del paladar y del ollato lie-
vo el deleite de mi atroma
unico.- Fumame. Soy el ci-
qarro "GUARINA". Llevame
a tus labios y deja que tu I
garganta de varon 'me reco-
nozca. Lldvame a tus lahios
y yo te dar6 la double caricict /
de mi Iraqgancia y mi sabor
a tab cci .

PjdJo GUARINA hoy mnisnicl -. "


a ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r.....JAI LL MKII UUI..- 1lr it.U-14


rn
EL "JOCKEY CLUB HANDICAP" CON TODOS LOS ASES EN LA TARDE DE HOY

Chickie D.D. i Vormonl se anolaron Io. do, estelares aver:( El mejor de toda Europa es el stadium hecho en Marid,
duras peleas se iaii de ofrecer coidra iMai lo Bo' To You! que ha tenido un costo de treinta milloneg de peetas .

Magnifico es sel prosrama corn- Per ((SALVATORi qe Ie sureda In mismo que A Ca- Tien este Starurm capa:dd par& 75.000 personas. y puede ter -
biade pare e) tiiinge mInr tie ln jres It tie di re. ado, dadi las comIdade- quetien e lo <6z
tomparatia. cona esenins en, 551 Ise Sit emsargc. ceatrs memso y me deaja .dcaIa cmodde qu bnt nslode
redne la rerdadera elite, de lotrs f irfsrt't i rrdo el 3 de aotilo,, d;o e e niejmiento de Ia compeen- minutes. El eptecltador mia aleiad esti a & 6o 44 metro
ejempRares cubanos aletidoc ell elN tinsa hoas Ins lairde sr cc n d(- I a crtiva m iiele pesar en Is haln-
H ap6dromo con la sola excep'idn d,( r r ]as nanuces Mayito, O.verseas. Ca- iq por muy bien qUw m haya prac MADRID, Madrid lumnt desde tfrr.K'n ilf Uf p'nnnu 0 rc, 1 \
Cabeclla Caz6n. aIns dos liJders c frec. Mi Flvortio, Dr.-Carrillo. CUarl. eti.cn. piles no e n mI mo s orrer er e bn con uono dt I\a mt mS ma .r.-. d u- go queda I -, c
S idram_ nel cc iU n s ie.esc eis t' r'c.,i ,e.. ,r. c M 'ai o nr O-e .rseen itn: 1 -nr s ..bi ecrdArc .,tm lo al de flRcwl -e E arOid meo nis o pd 'me r'eeeeri df 1 pon ra ari dg n}ec- U e _sl.
nado en prmi te. I r,,e"s .... ;- ,.I prIn i a r,,-, .e niu, tl s s .-sper.l, q)iw pmr la tardr -bel dIub ur.al M d A trd mo d u. i.Blo. d I prI nert it& de esaow -
Enai en lpisrctnm ddcn d n po i' .1 -6" -Si-tez i n pO eas teStti5 p.' si ptis ati of club I-a MAdfld con an eWOC'5dC?fl Satin 6O me3iiwidi-
En el episetis tedictic a incs ar- tii cner Prci, Capete cnt litrs s qiis Ins sdvtrsarici no dan cia r-f tot r do In sillnes d pesoa y tI la W =eize ;na t I aria-
ductos nacionalis que hia de rsee del terrtorin nscional. trl y si liay neccsidad o eonves -n- raacirulds A rli 78.0o e tdoWri nS m r gdess irn sh"cdenea eotunse
Splr trens a eos el prtximo dia prinmero. COl rsta iie isoni ntii-I ni Io en trmincar, exponlpndoce a] cas C alt fmpueflf o terren o fi )ueoa n o,'It tLd '
aalep a Pal "'Tcni a sa metis quet pi ts nti s, cc supoaver qle "Bov tc, t:pn nfpcBi son muy Pecos ItOs aiue-gtcrn rerlmntemente e V Resl MAdras is qumnl ons-
Bw to You. Secret y Califa Cr qu? Yoetv eServ qtpe e. i.ntcan cci .- i, 'ie tlltibean Irente a a alter- un psrtnro do gnl lre lo peropt- 1'1r-iT n Itea para a p tac del,.


t~eTslsfscvn ens. Can5 ',sz en -t Ac- tecitiet ssiirce. lIes tie eecsulis ta.a de Jsaoa y tkaa.a01 M LA t
dti c SiLrn' Ides M r,'l Stakes a vencibles esta ard,I sin que 'uepa TIENEN OCIPCION no, e '.%lenat& tlemte c et atcrip te pae I us61ern
AdpmAs Kumayv, gan6 en la ma 1.,A I l eWL molabe onto m, sa o d^'" eporl. pwoo desarto-
"I-' mn por eunda vez en su antrior levtat en el lateral dertcho dt hi d sda en als, com i antlllama ," .,
ittrF .Mlie l e'nicndo en elJl grand con- peronlagcTl delPos t Ikt d oaime- ett e. auquriando at
^^- A.. ^l^nnR aPepiton "arafa Moreno- ; CB. I q t. ha do rl It -1, 110) (a1 de C"}lmaltl 'n ^t' J o t' -
Dadi otvopcsddil I ue na quot has aide abirta a Los a-dtln ue .
letri ielt' reeitai iais r-aae cemctdlendo con Okate aeon- C5IM eeag.asaOan-I
,a de forrer RI galoparle a sits con Elmint .. .. i e ore.e rytn
tie ~ ~ cn petrc eeateasetetelnot deoretiee. X1el odid, x'es to lpotfttleco par lit crereletle oliftl't
trins el domi tngo anterior, y 4i bien edt cituado en uno 0 10a lugs-
dnsbis la Als opinsln que p se n e a lia mks implies y bitD -sdt Ia a_ & ffi b pa ra enistee iny ,u 1
Ife )a dije e This England en 'a ptl. E7tael ro a ftye. aur o r et y c
anavera; y por fitimo, at props Ca a .c a r carret.e pra macnn y Glpb
!,sa C l e te eelaea" i ]]bras sty LL eara das 51 ,doelettt-i
anterior donde qupd6 It larg y me- teneldad eitiai dea a Giport de d dd d
nid de |,iinmy a)o final un d bartair
:gule perd16 Calia poer nariz v pe- me .i. .t. Par cntir e s uea b qt- esit'"il V1 ,/,/^ Knni nset d^ eulmnl Madrni'd ^ h" .ont0d* Go.B. clct e t -. _. .. <(ia^
cite tie ccitusaya :-" at~e ,a p en ,, ^ d r fial cS ^ : ^ ^ ^ ^ a pee i'*SA 5 votran aeidd-Iopdc e s nausdd&e an.lt
S U-esn contr-r, IOs c4lebres Bow to You ,- doea di et in c a d de l ai- a nr he .ia tii .
'"-, eeto en el lc irco MAntillo-, Fer cni a. .ds i a c. I. eat expect usa alejado dcl Fs W
slideti. mre In InIclatlvt, prirada has dotado BIe spcao a ljd e
rresPo 10 taetic c ees ite. lon 11 litnas cso ees-ec ntr acoJt- rreese Ge Juitig istt & 44 metres es-
-' .ak -r ^o Wo tao,"ba -s de a .u .mayor, *ancha" Jultbo- ,cases, en ju .r de faa d0 0 70 de I 9 Q-QTAU A NdTONIO MAzl&
cbr las c.)ititla s I s tie aspirantecs hits p del mia timportantA reginto mavori a Ge Ieo gresuda cata.dis Alt- 3 MEV.
cer preclamados campedn juve- pars especteilc s de mtniaa, contrn- tuae. D de uqulm punic Gentra
cde 1947. aeunpie no imagmnasuss' do con Isa rifndes plaza Ge tores del cecinto el pfibliwc gnu dol unra s 2 his--lascla i gwste Dante
qet Is P0m O en ies i, teN Ceatra AseN le Madrid y Barcelona. y el eats- einlbl~ldad pereegia,- puts 'Ids -darn J- -Zn Barbara Ga $svtlis.
tics Argele Pee Paltte per s* din Oaplc, do M"nt3iich n ven eriulatots del pr"eto, e, D k z. i0
porte ce muestren optimistise, nadtn d .tim civ du da I, rig Alemanc-y MuleinMgtoazt ti lo, en fz- oeltsa-BaLtt, erlatlo. Dana .
tienen ganado todavya, y no me sor -- Medlsn-e In. elal.s.. d u.O. n un alarde de treV miento, an 1- -La Mor. Dan .
'prestiert cue sitidestie e) ejeusple el Reat Ma~drid. mee Is coepeceattet pelusldr lag cnlnumtiss quejiantat Ge 2s- 651-.o L tyea asalai ss
"ne Cnlila C debularan Rmbos mor- d~e un Bn co. cos.te0 .m W gaato Rut arI eo e oad | ..4 et
its ableC ilbesaas astin uses Ge n Sace, oate l e g s ustd neentsr lea inormen ia roadliea -..Ortaient y- oeeildsut. b~ase
,tiendo el Amargo polvo de )a de- -In Ia orsa, en usn principle pr .pues- De los 753.O l p"idaer que put- -d
,Irots. 'aa- en 14 mllanbe e peaseia. ha- de Slbergar, aLproximadamonts It mi- o Rquz rtA CR rmI cfeOVf E.
En 1 The Hla-ttcap Jockey Ciuc de to alcanzar Ia sums invertida. 30 lad esfAn t entadoa y, ha",.sue au a
sNw York,, canmo tRle casll ,mente millaone. ome cenecuenca, dG Io cnnctru|an Ina vtarti do de ooronslin us s a-z q o .i..pa.. S eTP -Ki
ie lin btcuttieado el estelnr con pie- aubitia de precios de materlalea Y del piso superior, &hera cotS baoj CW art L
min de rai pseso, nos encontauam o mane de ebra. tchado mAz de la cuarta pa drt el -Em pgelo o na o a-aebs
,Inssf trees fIs1tmenas Maylto, Cafre L tat diatintas emisione s de obigles- pvablico. .. a -o oso.-qsles Caplells Wan-
OvoPrens qupe l~evacTn 114 ltb-nse, s a;one fueron cubuertPa ripldamente El edificlo Ilene 32 peersal. 110 0- -Errs roe ts gatil. Oueat stb
miy simlares a lo.s sjittjeores en lendo Ioe compespader muchoo de log clers y p torce omltaelotai di pd a u- a-m r alt tolo m rn--Gu a .
c'ltikd c a tIhemos de cntr por el -e- 23.00e oclan que hoy tittle el Madrid. bico ve Jugador-,. 1 que permt-ite -' a d. ole, r.
sn-sgens nota n r A 6sto y Ft Ins directive do. In Ons- 41 campo puedol ser destlojadn, ctrn- _al d Bele
n Srrno, nMyd Favor, e-dtoa dty Ca *.. ./ tiza monde el croiista qpie Cautlv~dorea eonulyr con en urstadio del que pue- nutei caueiom mAxime.
I ConCretmaestre n tac mei don e.n da enorgsullecerte. i -o- arptitgr ban t paeeL
camsisa de once varse al par:,tpax tEats aporte16n volantaria. v en- psie a hancer el'pro .reto e Inesraron -
en eest empetencci. tuaiaste d. Is, gene modest ha te-ien len cistiadlos lmeatui itne LnfaS Guar^acihs.
S t LUCE ANORMAL nold an -mta reco*npenna pe-rque lscO' cretamentc en an italiane s'aun- s a as -ri a ase r. Ba rsn .
Ene l c Handicap hat tIcs aspavis / inverAitn ha fup mc f ) a let- e ae stear n-ei m atiz esplslol, deTi mit-arog f--li.s
stnd e etoditcuaEnnt 0l 5udia hayo Io Iset: -Rlevoltm Gu2ltr l._____ -pi.ts cipalet peeR, s RE u fD DE A S c uttleR elect c' ,-i;;,;;:'" ca,,;st ccitt ceatcnccen ceensi. E sado Get M sn.le, ceriei en eat cls 3 uf
.H *o^.. .. --- ----------------------......,** ---- .,. n,-\- ester ....-^ ortuc.... ,,-d "i .ti, ^p ..... 0~. e? ,3-l-M : te.
CDrincipaI6 que eti lasG astA h o ao.ido Ge etlfles.lo anen. us-ms--Us dae. Sn. Mam N
nr:mero de t s ts c l p peso astgnp dol ,eguh eiprisidente dci Real Ma-1 Comoe Istalacione seccUndari s el
Iue en Cnadl ze parece ac qua oies drids Santiago Bernabbeu en nenenta.,stadi ct cutt con custro vestuarlis --Solttande t sp a S
eecrgar Caelll enats p c terIa -c millones de pesetas. t-a Jugadote. can sua cerrrapen- 1-0al--eai, Celia Coe. o lt -
re.% y re.uBltaindo qt6e .segfin la es-| La C pbnl !. halII i r e- n 'o"
ILa csncha loop tacugurada ca en' Guenice plaiusna duebhe tndividna- Cloe
afrce, el soberbl ejempbir ie litanuet rez VItlco e ltoa sale ias en diclembre st61c deben recltbi n premera. flae de contrucci n. le, departsenlo ps-s 1rbtrs doe --qutia, QNtas e- .
o _ts te re era Is p retear dn ds see baste pac p unle Iaylit ep ea reitt- miss lae s tires Atims ,'n cinco puetto que cuando eis t t*etau n e net me ril paca epactad oree p u- _-- -Psteota -no e macdet.
I-aa rpap I..1
a c areerit- e arrearla qutrc crie eret-e lane e tee cunrtos curlnes; de lei de ma-t tecuinada, ha Ge alet erecta 6o ea fr,_ 'a f leaGelc a Ge Gnas5 s omps altow"u! ~ ~ ~ ~ ~ o o0:':,..'' ....... *H.." '. ; ,*;"*,^"';% o *:**;*- -; ...... !o; P arall ....mg ,^,--. ^ ;/, 'ErR R 5.1 rr on.. o,n. ...cn.nCb. P. ,O *" ~ ~ .I^
'AI, cin c ;* ;-r ydcd. t;csct pse Oversn 10,000 espectadoec. Al=l la ha repera-cite, almaceces y Talelaccien tuaEacyna.
Al en los tramos inreelees de la rompetenria. El antigua an Ge Crusellas ;rcnca de cuatro toes. ganadetra ti-e y4 caliticado come 1e acatsesl te cc- restaurcet y biaa "
hb practiceadn may bten psta su deiut. in,; carrerae en 1941. va. dictidole do., mento y hinerro del fritbe h l ano. El palco de honor, fen te deftl- cuteO 7 S1
litbrs a Mayi a 'n.doIr de cince Leewntade sobre parie d] t, ;nt cu. ruS. en Is emra tande, ee elena Ua ORQEPSTA."r;.!..! "-"-'*-** -'"->* *" *" "..:; ."1 oo ; ....... "". A fi N u ev f ** ..... .: ,. i n o-Jl 0a t ....'* ... o o Elro ri,o0 ... ... I or; R *-
______ sisis e preetos sense doteP a t:.. tu acepe elactiiss auspeGe ii luca ti us e til esprria e5-sla---sdehnde peonecta
.11,--h en ptimv eilo, etiiti cc Catta 0u eu d Clowiecmecoma torre oara narcader, hah r
sss.r *uc lhs i.. r.. .c a cc hate, t inl mistitn el ecstado cebre 34,000 mee- aobjeto de. a estudio i seca T !\-)a-' Cumd alr,-f1erks!
-_ eN tra cuadr.dos El ediici teS e aus CanseS tie antepalcn. escalissta de Beqllne.
Claris. -- adort, die tre-% IstaN y metr-a lineales Ge fachada, habien- e 'cieso tende Is, puerta prinecl.1 y -Boeit We St. tavel
d.co. ..... sl -e-plen en u V llrusi. .-eg eai ec.a. cos ic. .etei.le... .o..... Samba-
-- c s dlrs, avitc, TeMblendo c.iatro li- Q w L0, I @a d IA... 4,11410 .t....aa... d eeo n te,
ils ofert~vac. p come tie ret e. So t fl iee en bamLrdanrlhlt te han invertcl imodrilpo. "LS porticos pcr.ctpale. auLtt-at -os .--
-sate ~ ~ mo in dcree Jome Iale siee doG treas kitlnmeteos Ge tube de hinerro.mt -c'~tteti peira, ao f-pf--e .~e. Gnaeechas.
lq rInnuahdn convene Ilqm ar )a e tencin er r t reve stidcat s de se "i peo pt-d*71- .ue not O e 1111
I W K I ien teri qu pe m a es e hndcapear, quL A forma de Ia cancha a eliplcca -entinde]ol emblemaus deportivos, cua- -nrtm galtega Eust at-
e /Tinndenl paraIR eRcu|el. cnist tie it-es pano l s. -. Cet rao M dstatu v Varies -leles. e pid
TERRY -.. F! ,,gnndo nepecic cc plirveseniI Como yt Stin 1j ante rit-aol-e
... .to en' iaidp Gn st tien a dos acnitetrans. El sU-reeo nrigi s afn be h le-t-I -
-r---- r ~ *- ,-, ,- '*"* <".,. I ,;-- -,rlrr lt ;-*n^ o nor iorm L I& -' tru .tura vBis ib .le i I r p r c!ul r p # i _-)
_________ -Cr1 ni I. tit' 0 ,'e,11ie.lo Sele te cs f'r ee I t-tnur V ac do laltecind pot ceomsrsui, gin-C
l'"" ', l,,.>rr ,,- ... -. ,- ,,- .. .. ".. -,, ,, t r i, a am arli Sd lr l, ,nrI ti e i" d r, le.... .. Ea in. eor- rr.earra .uperinr di tn iltera del G
{w _"|_-, ,- .. ocr,.,"* -1, ic s t a m, cada aIll dPAnr. le .la pre da, Ilt crded ra use sOeaten usrbr letto metrols cntdit. n-t nicen aro-e en ufle m 'a a
fti I I ii a* ti y medt dtel rniticair Oslon Ge herrtinre mu. -eCn a qpe: ar- LARA, S. an C.
._ 'I .- .... .... -r 11 ,j t i 'tesid C n, .ccionadn -. n .i..' i L'l en i.ts letr r r t e 4 L '. .- a .. ...
,,,,_____--,. 5,- -, e.. .- ,,, s -,tt ,-t. ,, t",^ .- p.ies-t en tia m, m u in pn % .ero v de i ,sl ii c|ar Gri. 'Rell_ sd rda, ri w m o 1 rMs J .
------ .- ,, ig scpee.m e (eitrennd ept eiaroaan e etMdiicietaae o
'. ... .. .. Bat 00~~oL t| ni .erna 0 ,, r ,erio. .idE La C ...En pe" pGa m6 auPra m cEM
Pen sae..s.. ""1ta .ar.h.... .t.... .e.. e'"'~a L nI alrgo p'r 74 do e, eas, O]1 tlu ,cr _it n j-, i,,a n teat-
nfLt Ge. G1 net-t on Is.i di- lacintae eiro npteaeetttarl Ma Is 's n 'm
J. aIV- lielnect usea linea inairma. Icrtta~ rel ~t~enns aecehi7 velo- GaeO ,.jniveriidad
'" ,;,.. ,' o 0.RECCI.NDFLCI D N ... ....s ,,,[ .... ," ato [ "" ...n... :.r....
L? cnrnde %tsiplic. -ensciclmoente v i Plan para dar inds El eoieipri cI osadia a- ifl t iem po extra
Pacer Isr c
s iitniies tleI cetualaadesa rrolio a I g olf dee estr i 'mn' side
usseira- pit'-'; tu -d.:' l;Ica ta:r erle Pt ea t ae vPe pr Ge Ur! .I ada., l ie te i d a
,-,, .' ,", -,,',,,'' a r u arl, p no dan ahr na at. -n l sn1., ot -as n a. 'e- H dl V_ a s e el tempo excra o.-
Of Ml A .epecliee do Ia 5Nl.5 t lin, meicc po r I :rgu la Ferncdez Get
IIC II ; ,. ''... ''-*., "; 71; ,, '*i. ,' ,',l r," ,, ', "l r':( ',1'%" 'L"n t De'ort," eke, ct UN|LUH i4D 10 P EFOI -i, 3 .,- -. L
---- -- --- ,:,--r,---,, ,',, ,' 'i emperllra t-rht,;. PRE"5 Ltn r, erpas,: t, lirmone ,ae cp.- C.lue C ub ecic o : p*opOrC L :a
SNir'A Vt-IRK Die sO i~lnlrtxti cce ei.Ttna atl eatcslt~etnl it s1. [TrtLnceraldsd Ge a Ge La HabLan. el
Li Ftt F iy La YocRstec 2n r-eloetones i Ge Got! atom tl, e 6P ac- pennato de Ia zc.ne babsinerl. DD -
.. ., i., oer, a ..1 ( ra tie C'1r Ill -t a t iepic G cerftan a de maci ttmc e a r b
....... -- a- ... -l C-r* *_ t 6 'O 5 4 t ,', an posr de AonrAonu ra Aalrpdrlt ri' t is la er p nGrmat Us M a riba D
-,r)n. r Cc atWn cr ,umst mane f-r5 .a- its- hlbis d8atomnadr.e el prudo coni
.- por te ptllf tJnter dasnmrado R c-o- ildai! l l C "* =i"' '"*"- *- ** "*-'* .. ,M- ,-,rt- ,,,C ..... -Tn ,t ,rn I.. -.. -, --,, "- ... .... ... 1 ...... "" .. .. "an B |*r st M ... .. .. .... ... Mpll.rTW?dl.. ... ..o....m. Crmi ..... ]*** o .. .. .. d- ... -o *
P,., -' s, ,- t,, am, p*euram otcrntst cRl pae, Pna ra rpom-q. ruo; o::. 'm omuiu. hm.nc vu ,,n.gu Fei*o p orn e nit l'rc,
0cm-sate cc Cercerany it-taco's de Bea)[ drer fr. tmrtute rin a eeepisof at reomi-u poca ueect'Sm Btr
e, I .ei.c Tioertir, .-. s' qKti r, ellmit,-- siet .arLrm n .t. irtarmr ri. -icic 'a :t' -s i1 'r. e Pr. Misorner Rrdlruetr J seine Dcc-
:. rnr.npn AI d I.mJn. rr.r n P prom ,l- ,n t t'"r r, ',r nt zfIif7 raclndr, I;L: crmsa bienA ,E
... ,,,i ',. -,. ,siei se,,;, l.s er 5 at. i r ,nl no s .r se.- a p.- 1 u-n -s a. x I -,21 sl e nt a i .j Cr aV. co af i c La. IE IN
-rp 1 tac` rI, iARv ncllpsr-er eeriei oden -- e dit ceI I'_ t le, ra"eor A i -u," ',mn-mI G ie Is ao-
-o LOS MEJORES D. ,-, I W ...ad, o ,.,r.ntpuaer lri. e eri d ta at 1 m %d
rtiiusesr-s an ar ikre iry c at c- ran sjleroce E-1 Pilsisc ere pmoas ieee G


Co -' w I .. h. 1' r. I la I L .1. D i ist D o I le e s ts a d et-* c s a im a c o re
aCO-C ESPAOLES '',', '"i R...mperr -s I, me In' t'it~i


I ,, area' t; r .pe r e i et.,w<,r -.*'r*e -.,. r" ,!T" 7a'~ is, c ro 00t IW -tn t pl-,ri
tittec t ee"umr mApL .rLEi ,,atnt. ...no .od .. .n us- ..... ..... pad.. Imr so erslt e
t*S.. ..Dl"I"OSrl t, n m-, P Ino n u -r se ,' n i',cvr. r r 8 .- rcci t e d n t ,, a. rp. "n In r tn tnie I-na
-. r, -ii 1 r,,:r, ,il Iwr, ,.r;. a ,r il,_ .. Tl.

.fr,,h.,, .. ..L, .,,, .T. sa aleES Iu~ ia -g z I scat, 00n espr toics lest-*' arre, moist-en r tees rr ,sic' ,, e'fr in 't0r,"iotr or etn-
E,,~~ ~ p,,..- h,

gi~~~% cir~i 1~ aslct Ix s-'rsJiItsIC Isi
,,.-,- ~~~~~L. ,~r .......nd -,-i-t,-,';'', ,,:' ;


-%COMPETIDOR trE',n. d"..ALVATOR at nil Ge t)" lertensn. I arnot r t tn en(
YN MALLDoRADnA -i 5CC5 art Lt'.e pra. unin5tJ 18_______ eafcoo oa4C r t

-- '- sa..es.. 55..... ....RS'C"ii.. ..a"' .... ....... I d e A L cT O Re e is .......... co .... ... r.. ..s....
DES ST E TP St -.iyi. rt stotn lin enri --''Il' tfii can s iliccia.n .oo
Ile I gn rnp-rni on tees p55'-'-' rerm, 'itire at a v'n rial -n-.sce in- armfiEpro
T e 73r--ii ,,eou ,rstns.a.;.i i u.- Fe n -

1RESUIJAD DEILI ISA UAREA AYERji u- C
pa s S..ta7 R Ysa...--s ,..ot -,I, AC, ,I,,R .-, ,-- ,, "s..a.. ,- a .-, e.mko. Premic ",.asia .--.. .-
Ill .... 'n'--te'tee'.. -- '1 ,- -- ,-____.-_-' .. rr ... ,- ,, .___ __ -F N -,, rt ...... .. ....rria 0iie ... .s ni
.sa.n c- 1iVn s .. '' "'' t T -' .. .... '1,,trr, u t a ,' antic~r as5 t resiq,.n ticeiat Face oseI-Lt it.O
Ls~liit '' ________________l7 ~ eeta en-ilce do i 137- Tact-st I I


tots ira. fU' l Citlo-- --. ac a} li i~i 'v n.... 1.I",,." gu,',',1.,i ,'ar r~I'' 'h -i,,*', ,' ,ss ,%s"]l rI saA[" R eR p t-- it' T"4 r c'ln at -. O .Pet mle lea, .
LII n lria-;.-I- a A F IIM:.I~ n
,lu~o,, p, ; ,;. .... ....... .on .e.. c toR[SMAtDt uin E IS ra ceR.k A )I ..... it0 ... .,. .. ", .,I NIlla r tact n, en,-, de ,,T ..e.. rt.... .DSai -"". m s' ';, ... ~ ':: af,-..Y .sy its5.5. : 7~ ... ..... .-so' :"c "sz ~ c.. .....:.... ,% : ', ... CANNERS,,C-Il tula,,. ta
Sltm st's-- 5' ,-,- -, r- t-e--tf-.i. iro.ae o'=ei' 5 T 'rLXrOInbO LUumIU 10. TO luflr,,C; ~ ., h aa ]. o atr.. :
sat# :. "n ,',su .at ," ... .. ......'-..... soare. ai -l ,.,o n,. 101' 'l-tN A. ,',r' n d
I-. r... .s. }5t.. .. i T 'o .,i. V o6to 'In n r p, La, a - I I
---r It1?3 R % F A C R E A M IA -A yda -i a r -r 3 I n n nrm a ., cl s C PM2
e. Pp .n eie Turn, libriemesee
......... .... ........~c '-. -%Jh -R IE D ME- ,F.]- 1-...- -- t, ,,p ,,,~ Lille-e~ r n bo ,..... .o I =Ierl nu .&l s m..-" i -'m" u | .. ,~ attn.-.. eluJ p "! o. 4 ..,sP, I.i e -t t IrIum .u.-4. te,?f iti
i-r -eri 5--. ., e ,. --r m;a
,d. ...... Ii. -rut 6o' nro--s .e :' rarque _- n Eirsitt teen,.
C- .. r. % ro"s., r 'ri ,, r Ibe F 2l A. -'.


... 1i' .. i.." a ..;' .. ... .....a ,.s. t ': Ii ... . ..eaPa qr ] .. ..c, e pt... t..... n t- ur Slas..... .
0..i r 1ttun t 1-. 1 c.1,t- T's Iisi I, Tn-ct r rkr l .; ~ A e n I l!ry am nI, j

.T ,. l n .' .. e I.I5 I ., F ,INusIRR R c 1-e -ur e P itt 'tI r irr O is e n a
312 F.' -11 -- ---ai R E e'. DE. LAS 'e u' ',, ,' -, A t R0- d snes re"ar'- pa-eer i e ow la Da'It e 2
..... -- i 1 n .. t I .... ..e...-p- fl..te.te......It.......t- ARNil... ...- -riA o ,OIFICL l ip
ataii..-, t-r''. .,. .. .e...f ,' ....... ,,. icnnei-- -o-... r,-C .0
4Veils pnrn A Itri.I riii F ra-i?550ii 1.u.. Osis te.llt ., ..,. ,-,, -,. .'ti .15 'it C rupe tr~p A, H, pp- ne, ppi Z 0 'na ti enn o s cc~ma to e ~ rduH b -, c 108
aus -i i-,,t -. ia s -I, j F-4 T-~r i Dim -- - Fq mei aia. E.n~ U. -,ua if"J In htti 15 -l Pnt9tua ri e eee P a
I 1TT, ~- .t. 1 .. 1rm Gfrl ie
IJ V.. hl. ol KH & P-,17 no 7, r,, r'1 : ado E I. F

h. 815 r*" r a tt e me cae tarts el Tnre' rr o.n V_.I'd e s TT cI.,r e :Art;- mp t .a' L easta'
.............. Ia A a n a ... I ... 1 is- E eR a -Rpad A. a- I -tO nlone i 7 ci as roi aden huba.vremide 9 I nt
i., n e NO A 1L K .., t ,',,esic -di c 4C-, t r,,octet,-,-I i- N r -t'E.Z 5oi sis-e'55
"/sao-.L .....-- C i a '.... i....... "NV" Tc i ruci BU i t o c I'q 5 m o st F.
,',. At 1r,. ,T-.- e- cent; 5[OII PmwFIER .".- --
.... ..... .... s,.. ..... ... .. S a 5 n 7 t et du li m rm dot E uaor d ,a yo'-
-' ntisi les t TA CRN 05 uroc. imnrit- Piet -ie _____7_
FIL~t M -ia enan eln 'inq '- Marttiii a iirio ~~i -' i rpc i K ES A 0PESN eras--.( j 1..

Md.lP is, .1- --NA a- -11-14n" ... In "* ". t "1 r t ''._r.. i 1 _- P 1. .. .. .. BI r
o.in~le~erii Isa a a a i. ata -. .., re, d., ,, : l.A75i .? ."i- -.,-- -.'Br; ,,: h St ntt ai 0'*t55 | ita tinS t'd'san r- ie l-.et it_ o n -.- ,- e.i,,
tn~~r-ssa --we m.- -I ~ '- --'=i-ii ''-t-"sC --,,,- ors ent trauit' '" "iirctr, CarIM' C5, -.Mlav md 4mo. m .P-me !..-.
AUs eh iO Dliil ou I s I s N Ca I. c-- "I n..e.. ..ectua.a I-te pare it--- r A N R II.na ara len ime P-'I
nusit,a nsaaaa-s.. "a -' ....... ... '' DERROTO MANUEL ORT11/ A' ore tIa;aCa s 5nt .....PB!tDSCAT[: Dr CI|IADRA BIVENA
e,,.. a,' el 'i-,i. P...t........ .. Ill Sals Gisrancia i, corer pe,, SELECCIONAN A L. BROUGH
II sb .... r ) ~ ncu .....u i ts tt ..t~s~s m ,e...... r........ isr ,, nit .. S'aaoeu -.. race lni- 4 lie, ,et de ir,-eor. iso, ,nt __PE__N D IN
ti~fu t, | -n ,, i s i .. .. -- -, -. ,-- ','-' -T_

ramnoo-r ts15i n i i ... ........ tri.-,,., i....... Tr.,nr .................. ..... tBic ic le ta s P H ItiLL Iu-PstS
Iau ~ o ~ -. ~~ oi-~~- -a-ua ran-s-c-.--e-is u pu,.- tie totsmt u-r-,, e., sic.,, tiss.' g ttmec n ri ,s n Lt I at,- l, t i t l',ma,, di ..iusn~
&R~. eat4 m.T!ss, .nde es e.llin| ca ioi alt otea l wl Se -.icean I r tnt ,rne it totr. ar~o mu Lu,. iFi-, H- ~e
,...,,s.n's .i i r r.. itr... ii be i"uir ,i .'iii- cc-.I [ r s-cs --, Sirs t .1it ijOUer,-Wtod .N e e.I CASA,,
ees|te'ETNO 5 -(.57 e tani


PAGTNA 'V'INTE


j 5,

a' ... L .. . ...


IARiD nLr 4 M&RINA _MTNM. 1i rt, nrC nDr 1947


APOB1TI


S P'lDR T c./


$ON TODOS LOS ASTOS PAOS P0i UNi SEMANA

ISED MdMO W eed,. aMr MM e eae, N M d O.,
saw 4b. I se exeal .Pown". dsMkl nl Tol
4w -i-a- retoi coda mw do eIa jV f s-e a Mimi,
I onfades leg oaes. pef durate'i e. cmn"..

Ecuds el monagnilico progroma "CONCURSO MUSICAL
DRNTOL" con Maria Ci*rvide y.aI Orquesta Casmnnopolito
dirilida por Huinbrlio Sunrox; comnarve au dnitodura blon-
ca., soane y furNe, y.dispngaose a scr uno d lou fckM
hralsaiwoeu vnilen la foramos ployo florildona par uen s
do "MNTOL"


UNION RADIOFELCES PASCUAS T PROSPERO ANO NUEVO DESEA A
TODOS SUS CUENTES Y AMIGOS EL RESTAURANT


"LAREGULADORA, S. A.'"


V'engr, i ,-elebre ia Nochebuena 3 Navldsd gulstando de loe mAs de-
Sliciosos plalois proplos de elurn tradlcionalesfie eitas

MUSIC V AI.EGRIA KINARA E8E DIA

El "maIlltre Anionio F'inAndez Tendrl much gu5io en nleriderlo
Para REBIERVACIONE$:
T le fono: M-5l 7
'i1 AM I NTA D No. 412
H A 5 ANADECLARA... | ,i
RERRETEML
d Sm ride Fa, PRIMERAI O O
tW a rusaot libr. exendldos-por LoS DOS LEONES
el MLnlterno del Exterior de nues- a Reilla ,hlna
I tr Ooberno. Deben obedecer nues- Cealentiadorts de n
1i trai ever. y deben apoyar nueatra e Caina Reveie de Ut
lucha por Is )lberaclon final de 0 CoBn!l l Re.'ecero de Lie
Brltlanle.
lRusla. 0 Inodoros. bldt y ldvabo1 lo0a
Watamo lermmliRando con el status Carl6n tbia suitlido.
do esit patric de mnIlllocs de nues- e Ginn aulildo Jardini In r,r.
tros acompaltlot.a que viven en el irales. coas y muebleg
extranlero. Los harenios cludadaiuOa Loin v criptalerla.
del pain. ue a sBU llterra nIltal y lean Pintiura linsan y eamalas
umnLni lrranemos pauporte que se- ; nia 1I.
rin reconocidoz por iods los go- H14, mo: cn:in Intelan.
blerno democraLicos del mundo. GALIANO. 20. 4
l econcnmosn lu deud.ls de In Ru- Telforona : M-29M M-?.?
Ws imperial que nuncA rueron pags-
a l I-po n ios bandidos bolchtVilqueS re-__----------
ba!Jando lP el crMdlo de nuestra
amada parla.. nooitrOs Ieconqui. .I- A
renme IR e del mundo en nue.-%ro O FICLAL
Mpals. ralajada por las hordas comu- .TRIBUNAL SUPERIOR ELEC-
tnlsta. ORAL. SECRETFARIA. AVISO
Nuasiro Oobierno nombrari sus DE SUBASTA.-Se hace publico que
delegJclones o ageniLKes conulares en uLsit 'as TIES DE LA TARDE del
tadc io0 poses democelllcos dpl dui VEINTITRiB del actual men de
mundn. e afmos Inal actall regl- diclembre. se reclb'an eln lI Secre-
men camuonia ce Rusila, pare pro- Lana de ete OrganLnmo, proposicio-
bar ante -I mundo st son ellos ao nes en plieos cerradoas prar la su-
moo rXKwnrosa los que repreentamo ia bstals de &a Impresilon del] Bolelin
la volunld expTesada libremente Olcial del Tribunal Superior Elec-
del pueblo ruM,. toral. durar-le el ato de 1948: y lo.
Radl-remon en tos IdomL v dim- propo clones bc bonrin en dicho das
lacts qua h.blan los pueblos de V hora Los pllegos de coudicione.
Rujia. a lodad hornl del din. desde eslan de manifileto en eats Secreta-
at oOean Pacir-o hats. el Mar del Tin Lo HtanR n o 0 de dicriembre dre
Norle. lanzaremos nuestra cans.gna 1947-Dr. Artaro Mennlden (arbillo,
deo guerr a muerlte contra oe- lecrelanIo-
.munintas hasta lolr-ar Ia llberacldn
total de Rusnla. tan pronto nuesrran
fiar mrhtlltL.res scan .uliciAente- cha entre el blen el mal de Ii.
monte fuertes Perseguiremos a o liohumannJoad. -b.siO pueblos hermanos
actualeai bandidon roloa del romunli- Brasil y Chile han nido Ion plone-
m o IntemrnaConal que goblernan en roa elemplsres. guts y allento de
nUltra pairs } por io1 crimenei r nueslras esperanza3. quiera DIos. que
a tiralcil6n. los luzgaremoa de muv pronto allneen lunto a elloa
auerdo con las leyen de nuestro en Is cirfra posture todos los paLies
OOblerno legal y genulnamente amantes de Is llberlad, Iraternldad
damaocitlco. v paz msundlial. nuesro aaludo tanm-
Todos Io nfunclonarlaio sotltelo bln a nuesiron padres y hermnnajor
daben recorlar, que por cada hecho de Europa que itrchan inconmoviblen
que eometen en perjulctio de Ion In- ante sla penetraclrn rolt bollhevique
ecuea dea Ruala. nerbn Juzgadoa y nuetira conslgn de 'termanos hen-
castigtdos tiualmente sl no renun dos. tlened le. esperanza., v luchad
clan la lealtad a Stalin y 0no 0e que Ia viclorla sern nuefl-i
pretann noltrotrt 1 mayor ,
SbrnT aonQ oaoImedayo iLiberiad par. los ptieblom oprimi.
No pasar pa"ar Inadvertlda- dos por onnunistao en RuIdalI
mnt a en ants momnento hirtniro I Lllbenad pars ion pueblon ociipa-
tan perado en el tr'anscurlr i-ren dos nor Is horde rotun a
deUadli paa dirillrnos al mundo el dos or hor al
paftitlcoo proeder d palt e harms- I muerta par. st, loo aldors de I,
nom del coinentms amencano tan liberladl
i-alorna antet fll% y anxgedor padr
ljo cityo manto ha nacido nueaaro Reasltuoarnmelle-
Oolerno aclonal; aeto gobiarnroa An1tIa OolTchenkbe
nnunmeanlae dimocriatlco han dado PrealdenLe del Ooblerno NactonIal
lpau aa a aeglJr e ant a cruel lu- Democritlco RUSO an el rxllint'


R. 1. r.
X 1. 8 IC It 0 R

RAMON INFIESTA GARCIA
Qua ftftCt M l a n Hottntot el fI Un 5 doin a t Iambi de 37.
Dolalendn relehaiore aoliemnr honor as finebirs par rl elirno
drosn. n da ao 11 al*m. @ matem Tie d diclemnbre a l.a 9 de-I
anacana. MI I lglreila di lon PP. Pallnnilaim. l.5II Ruiesniien-
lura *ant a Villi Arlivi. Vlora. los q.m auacrlben datd. hlloa
y adennin fantlisa. r ae ran ia lmrelaonaa do asi amiated an air.
van aromipaflarl an [n piladonOn ario
Hlibban. 31 di rtdlrlenibra d .17.
MNei RlagsN lIqulerdn: aim6nn. Dulier Mria. Manrl, F.lsm,. Or-
lends y oabrta inleMU sanev; Ricardrn Alvrem; Klma R-
drigUn. Carla44L (IuMitn 7 AlbertaAoioea na lulerdo; Me-
rk Olea SaiJ Belfwr; Ramn Rodrigue Oarcia


. I .


DIARIO DE LA MARINA.-DOMINCO. 21 DF EiIC DE 1947


U


rrnoutlaion. su-cinsad par uns en-
miendi del oelegado aoctOr Luls D
Tinoco. oe Colsa Rica. y que lien-
de a Isa expaiuion del comercio in-
ternacional y oe Ias Lnceniaonea de
capital ex[ran/ero en palsen econo-
rnicamenle poro desarrolaloo-: pero
quc reulla materla sumamente ber-
nira compleJa. par Jo cual se scor
do qutK los delegados de Coaa Rica
Eladon Unldos v AutLralla se reunan
para formular un lena sabre Ia be-
se de Ila oos proposiclones preenln-
da S
EL (OMITE II


Inlcio noy tel Corit6 dedicaoo i
eVtudlo del DrsaMrollo CcouomICo I
dLuctulion del Anr 13 dal Cap. II) que
iratia de la insInelsones exLrarjeran'
lou deleesad m de India. Iraq \ LI-
bano propusleion .Is upreslion de dl-
cho Rrtlculo Lo apoyaron aunque
| ugtrlendo enmienda i Norueia. Nue-
va Zelandia. Paklstkn. Etadno tUnt-
don riranda. Braill. China. rrancli
v Checoloaquia. mientraia lJrugua%
V Argentilna e necaron a ComOro-
meterse para el liturO en amegurar
iRgualdad absolute de derechon a lIn
incrlontSaui niaclonsles y exlranle.-
ros
FL S tiBCOMITE A DEL CO-
MITE III
En el neno de sale BlhCinmlt, P
diaculti ir por I* larde itna en-
miends mexicana al Art. 17 que Uta-
la de reducclun de larllt v llinhms-
cian de preterencias. encaminada a
aBelgurar Ia expansion del oomerrlo
Interrnscional medansnte al desarraoll-
eoonomlco sano de losa palj que I1
paecnlten. conusiderLndlo i ODleg
clon mnerxircailia que el Lexto actual nr
Proyeclo de Carla da )A Imprestionr.
de prohlibir a Ion Palen Meimbron
elek'r ansI arancelen aduanero vs--
lindone en Ia errnner nocitn de ac
Ia redurctin dre Ion minmo condili-
dlria a meiorar *l colnerclo mundlal
Al terminal I wsCtOn parecla ha-
ber tin acuerdo general robre el for-
do comno reuulLado de las aclaraclo
nra hecha par ion represeniaooai en
Olnebre 'Prancla. Enialdos Unldof.
Cuba n AualtraIli: pero el ainuo wc
di nulirk nuevamene mealrLana. lu-
nef
IrOTUICION A l.FtS INDUIT11IA9
NACIONALES
En el CinMIIA 111I-B la Deleraci.,'-
del Unaiam defeliKlo relterndamen.
Ife el d'ercho de los pnllea peqtleen


PAGIJU VEMMlrnw


ATACA EL PAPAALbsQUE'
tCa-rn -1l1i-i b IWS. PRtE. A E n Is pmennte ansguta, U.poneqpo
ltea qua, dgrcladamanie ase ven much cantanxa en l]u preca ne
ObUIfulau ontra m u oluntad a Pa- )oa Inocmaltea nl o a quea *1 Di
ean or en hlaigst Infruc.uo; lno Redentor redal7 ama = i. De.
por ool lado, dmLfortuIuanllept. no Jad qua s aeerquen a l, dumrnLe a
alitan io qua anaslsra. la mis tri oIamldad d Maldad y qua mn vo-
do tal og ate.pZaletaria, eon mcsre-o cC imploren pax, cancordlia y mutua
y eatricto y astuLo propWtlo. Carldad. T dead qu a s ns r -tdaL
.Pero a necirlo ttinalmente. qua oarelnes a aso unan ademaa aqteloe
taode romrpendan qua no s con dis aJeJJal m ide pJedd ariinae y yoI
c]laI, con tumulloe. con mnnsacrm ca eneaco otracimitios con qua Ia
de hermanos quI loa btLona perdi. Wind. JuatIca, ofendlda, par W tto
-dd pUNdan ztcuperaras o Ia quea es emnio, n ap#ic y al ualamo tom-
An an peUligro m ivarae, adinm con un na p pudan rrelr-en I medld% lQut
omanerdia, con mutuma compren io. I adndJ de cada undo no inperUa-
am labar paciflra. L a qu con pro- Is auda oportuna.
anmeditado p;an. n U, mlUSntaaim e lev IL- Teau pa .enemra cmlea e vn ble
tia a Is mulilutUtia exeumnl J tu. hermaism. en c con asidul sdeica-
mullo, n 1 a L Is ct. coptra 1p bMar- altn o dyiigane.doa Ian cuSlsatais
-Fad d e tr d misn-am-duds qua no moon *asntaprneaans. vacua-qua flues-
ultcian mtitgar t Ispobreas del pue, tram paternalen axbore-lonn ag popn
bo. a.. m"a bIskn Iau.ni*rl ,- r t'na en npric ica y obtendrin f t.
voer una extrema ruinsa, eacer.i- oe ru toy uetodoS poarenagpaal-
do o1 oalo a lnterrumplendo el curac meona te Ina= irepmdnWinS2oar-
ds I L rabjos en Is vld. n l55L d1el ,PalMn a esa nuaa flto.""a-
De -.esbo Is rash- de io) as cld, atones quc v-,ouseg&r. h a-"laV-tmra&
eu ycarrLApaismauchoan pueibros ltme c.-oo anuUc14 on-an
unma elamllad mayor qute Is PrOPia on a vasoros iaoMIJug y Ha~-a
u1=6ra qe al hambre y qua a eI mente al como a los roebeLoscomiba-
A 'MLM. dos a5ue9srto .cuidado tmipa tlamag ca
eft aleno t Ucpo Incumba a c tluaded ePtrtiu lSn beIS idas apS .
todo oomptenda qua Ia crisia nsoma tlis. teatlimoniado e nou.a arnismSal
as tan grande abhors y an pel.groat benevolencls y augo- dodlgran l-ce-
pa eli twluro qua inace neceaarlo IatlaL Dado ian Roms, crcatr S
quo coai uno-y eplacimlmeanl 'a" Pdreao. tl 16d id ayo Idodicimb a del
qua tmaen naul-ponrsaln el bIeotnr I 1o 1947. nono de nuMnlre iMtfi
comelna par eimI, de as veria jah y cdo (aoi~) P10 3M.
provetlbos priad s. Y an les que na- EL a.NI,, ".-TO A LA -L
d,. e abalauu.n.te or-e pctin- l ," P,, D .P1RBEr A EL
car Wea eapriuis, trarloa &l conaenu Dl NQCMMUZNA AL
su fnraternal. a muluo enlendunidm SACRo ..O C..OLEIO
Do, a Is reciproca cooperaci6n, de mo- l CIDAD VATICANA. dambre
do qua aean capaces de Ilevar a cabo 20. ,APL>-W anuncJ6 ho) que el dnJ-
0.s doctriram y cams normal direcU I'lu de No'he leSna qua acaatum-
vasu meeancontensconsn bra pronunctar el SaSo Padre at
seda criaLlaats y lan condlc.on- a dtos-i m indo [ora in smidda prua
Oe Is horse, prote. d- o unopa n tclnd
,eS rdpSE ^ l Sane a r MS discu.rpoe -
neflordeas que ecms enoleucloneq claria en Itsllano v z-ri, raeor, lun jd
de males qua hames leoldo que su-par las esataclojoca italanaa aJ lu .55
irnn en l a&tis pasadon han calld de )a. no-i "-Ceenwich al 24
sore I humarnldaa prifcipalmenl di diclembre por onda de 1,06 me-
Scaus.a de que la diving reUgldn de tron.
Jeau.to, qua a lauctor de mut. A contlnuaci6n y tambrnu par Ia
caridad centre Jos cluldanos. tim poe. Ainem nuasnda yi cutinit del Vatlc-
hJ",iL^ T ^l? rr,^^" nllmin ""and la esL-cldii del Val c-
bos I n arants, no regilla, coma e- no trasnitllri traducclones del dBis-
blea. s Idl pr.vada. dom#nAI l curo en inglm. poiLon. ef)OIo. ale-
piblca. SI par rso6n de ante extra min. rnancA. hdigsrro, holamdn s3
fiamLenlro di Crstoa e ha perdido el Pr1LUfgues
iAmlno recaio, es necesario volver a
61 en Isa vid plblica JnLo como ell
la privada.: ii el err o ha ourecdo EN I A CAMARA
isM menlet, es neceur.o rolver A A A A
eas verded que. nendo revelac16n di
vina.. indics el cain que condu. EL VJ ETO A LA
ce al claou; l clnaqmente losa od LEY DE BONOS
han daod su trulo moittfero, s nes
oesarlo volver a alumnbrar ee ue;d,"
criatlano qua as lo dico que puec-c
deavLneoer lmtas plagau morale. Es I que ,iabilizaba ieJ pago
veneer l ttos lerrIbles pel.gro., eu-
duls'r lanton ama-lon sutrimeios. d adeuldos a I velerano. Lo que
aY porque [a llgratan soIlem.nldaei Ideclar a Angel Pardo liminez
de Narload e cercan. Io qua i 5
Uev a comiemplar ai nito JeAa quea
lona en el pezebre, Implorando co- Dde ayer elae an la Oiamar Iel
IDa de angelea sI paz para lo hornm- veto del Elecutlo at proyecto via-I
bres. oeemaos oDortnino hacer unia biIlLando el pafto de adeudos a Io
sr-denle exnhortscibn a lodos Ino veteranoe, promovildo par Radio CTe-
cnu'lbinos. y eaipecialmenle a los que mate v qua tan laborioao proceso tu-
eatiAn en I lior de s u edad. pra qua no. Pero ie desconocen los, t'ud-
vMllen en gran nilmero Is anIL cu. mentla an ale" ebesst Is deval-
na y depositen IUi as orac.ones, di6n de ens er. denoarssda diel
pidan afltnlanre illtono que edleBo no deltnbertuon a, unto hio
elxlaguir y elunlntr IL& antorchas que ci reprealinao Anne Panrda 1ima-
son amenamdremn'te agieciP., ofe represemantau A It Pardlo June-
aod aen andoiamente ayla 'la pa." nea declaraclones. creyenldo qua se
o luna imn cdon. nuou o. 'cele lat Shan j dona asa llbertadorey e a echa
n dmre on ulu ckltm I n anolvido n ua e a dell. Reciter-
mlenLie de quenes con c recuenela, 0n Ia qud e a1t dl&cuUlre ol dic amen Tu-
que mov.dos po r ienaz MOclta. son in clam vislnn de I qua Iba a su-
cltnias de errors veSUdOs con en cedr. Consldenr u o se ha meno-
pecioaiaapailenicla deI lerdaderoamar, cadoao a k o nmblniaea v so lamen-
Que reprnla y plaque loa adioo en t prolundamente de elto.
loa eApirtlus. componga lI discoidia.
r.'vrr y rerigorlce Is carldrd cr0- HOMIINAJE AL COR(INEL ALOSTA
tlana.
A Ion que oaan de gIandes fortu. Con molivo de Ilc j'iente awn-
nas. les ensehe una prudence genera so. loI reporters atiallais lIe olrecle-
jddad hacla lo pobre.; a tOa qua 0u- ron ater un cordial liuinllaJe UL,
fraen pur rard ae au pobreza y mo. aimparia al coron.'l Jot Acosta, le
laia cond.cl6n. ieve, con su eiem de 1k CasC Mailit.- del Pre.uaieh' .
plo y ayuda. cansauielo esplritual y lesi El Pnc-.. que coinitlio en un P-il-
bag& desearse obre lodo. los bHenes ce che. tuvo iuigar -i. aPsl6n e l..
lUtlales., qu son Io a melore y que bao dle oWs pertfdi,". a, I16Umendi
nunca ce exJinguen mucnon inuinda.s

NO ACEPTA MEXICO LA...
mCoilltinuacin-de Is PAg. PRIMERAi one alaguaroar IL llberiad del uFs
buyendo lal a estar a luda Io qta pas proegeIs ouStri -
io io ethn., & cionale ide Incipienle daealoilo. mnon-
I El debate proeguiilri en ma proxi. de cuindo V en Is meilda qlue me-
ma redol6n del ComitItn-B. imar- oJor oenga a Sili ernomianl n .in
mes neceaidad de rubordlnar ee oere-
|EL SUBCOMTIT A DEL OOMITE IV cho a aprobaclone de ltercero ia
Tanto par I& mlaiana coma par la clendo no ilar. ademi que el nm5,ior
larde de aver eaten Subconi1e olacu- deaan'nllo Industrial de to1, MlAe
1io la enmiendla presentada t1 pars- amnericanoa sera parallel a sitl naor
II del artlculo 44 acerca de ila ploder adquisiuvo, y Eehplsrioo que
|llirion de preclo& o l mInnorI. o con- ia avsnadas legliacloes sOclIl"e.
licione e lenA eni claos enlicansi- de lo s palse. amerlllcafiien rIOler
irano.- a no II esLablecinlnento de oa- ImaneLia graaosa ell lol cos ai, de pr-
i nerl. il comrecio Internacimonal I- ducclon.
ino a raimbulmir preclos ) e iingmeso [UNA ASAMBLEA DE PERIODI13TAS
de Io pWoalucnme. s IIcionale. b lE DECLARA EN SESION PER-
El dletie se caOcerrro airedelor MANENITE PARA TOMAR ME-
de ina ennmlenou propum.a oar Ia DIDA8 CONTRA CENSILIRA
Delegocion mexLanI pars una udl- EN LA CONFERENCIA
cl.n an pnrralo I ael arnlculo 51 que Contocado popr el Decano del Co-
hbia blde las pkcictas utillada. por logio NcloralI de Peiodilt' fot mor
Ilu Banros Centrales- con el pripo- Gullermo P rec Lavlele loI nilemoros
slo de regular el crdlno v Is tl- del umLemo que r nen a sio cubanr0 os
ultaclin de Ia manedl. a to que cl inid ormacmue. r uI Cnfstrn.,u rode
Ielegodo de Eutiadac Ltnilon. im. Pff n rscIn 0 19 ntwre Conerein r Enyel
Vert Ternill ropua so nilanohv po' -ONU sobre C oern preo
OUrSs Insutuciones v agencia.s guJber- onra -O in e uI cmboIP s mpre-
ramentalem de cr1dado-
EL SU1BCOMITE CONJUINTO DE
LOS COMITES II y V I1
ProIlguleron la nelDcracic-.ren an-
ete Subeomlnt, aOercl dle Is doble


LA CASA SANCHEZ


DE NORIEGA Y CIA.

Monle Irsnle a Amislad, M.9679 -:- 10 do Oclubs y TumadiMe, 1-1754


Ioin f i ,flu i.', ,in il .,ir ,'iAri i',' Ac [ribF r'0ain1p. or aIn A' .- IC bi Ii p i rimporLI l, umlRUl .. Se 1idopl lternic alonnale I de ron itcs 7 ltod
plevin p- isiOc. i I. C= i.F. c'.n I r i., r. Pns--B dt Cubti ol l PI i r,' paor umitma'lmla cc Ofr. -- ki correuponsale de Ila Preinna aex-
s Subfr.rmifm M: ii. A Cri.-ir. i.":a Biiurie Pa .i.h1 Ciibnio ol Preim.-a :l.' Po i cln n s5j1 pebm lnerle hBtu 'a irnr' era acredlLados en la Conleren-
I la proni Iic ll I n i I i 171 Ii Sm jI -u- 1h did ] nm f ri a fcO f ir i.:. .Pia.. ru O rccPmEoi l a medida c
niones l. ri. m :n .. prl. ,,i'' -in,.. ti- u, ', v: ,. Al-a.Pna, re dm Ia Prc. pr. ,. ,nc urm nr la Coimereihria n ,e acordldo en orinrciplo apoyAf
celebraron ,i,,. ;,sm m 'i.m.m '' O'i.'.l-ie I Tfc,'.. ,& C'Cutb, rri.il,G.ore nuetalnm mre } prr, I n m- a la D legaciori Cubans par a B ci-
I& AsO(ri'lSmlo iLp R"l j-'li P m D,'.'p,.m LP or -%.:lInfr uario' nf ir mc, iI p A evia ric'iiloi nki la5r) i,- iC acluaclOn respect al problem&
AqIiieroi, % r, ..-.,,' ,. i11-. 1.i '* -.'MI dl:-, d c n m R. irrr -i.l i.' p P& laiRmfnie uf.s age i vca-i crPadn pot r dicna cen ur


ALEGRES PASCUASY
PROSPER ANO NUEVODESEA ,Na sus queridos lntelienlt es y I

eltimado ro.isuidilores


-EL UNICO PULIMENTO


- I~ lIu.~n.~ ~- -- -- --- -


EXTRA! EXTRA

Solo hay que hacer esto:

Un. SOLO HACE ESTO OLOCAR s LAROp.1i Pioeden lyarsea baste 9 lilbras d
YeA. atnmbind menos caontislad, pies como el
,l:. p ire grntdlmnes tinaIanlidadtderops, an.
s lan d anl l uiel e masl [avad,.
-I E a ANt r FUNOIONA1 .-;Es tan firil' Sr inara rel t
...- .1 ietu,,iuu.. i.. e.lag t...e.gni. ...at .iu.ladN cl.a
n '"r-._ l, sn h ay tque chliarele jabtn en pohto.

2 ,"pa ;..ai i Y... IYA cTA!.-;Poiiliv m nite' N may qutc ocpat
Wina. A 1 l '2 1 iminlon, almroinilttia(mloonte, Ai rt
,te nisder a... inniacuiladaaento e ulitpia. Y used p
Sdo quiera, tuies LAUNDROMAT SE DI'rENE AU

o e v6 Id--,* .0 I ^ / / _J
c5mc'l flo ha
L g... EIJUAG B lrWe sVells
i DETIENE IAUTOMAT


fnc lIot omilgos
a laos 7:30 p. m.
"-Cfle s", par CMQ


---CIA. ELECTRIC U
Distonhad.'.i, \WESTING
Galoeno 408, Tell. IM
La Habana

AGINCIAS EN TODA LA


de ropa see, de emali.
tiempo de lavado
hay peligro de que


tempo de lavado y
an de ropa. Luega.o


rse de ella en absa-
ops estitlitas pars
puede sacarla-euan.
rOMATICAMINTrI.


ice fodoI
I)... EXPRIME Y E
I CA MENTE !


DE CUBA--
GHOUSE
1-7911 '

RIPUBLICA


WESTINGHOUSE


LA MARCA DE GARANTIA


DIARIO DE LA MARINA- DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947


i5 A a0- nticuado/


PRQTESTAN AUTENTICOS DE
S. LA GRANDE DE ATAQUES
HECHOS POR COMUNISTAS
El senior Jose An?,n Rodriguez, ae-
cretaro de prensa y propaganda del
comnut central de ]a iSccJl6n Jutenjl
del PRC iAutnUitcoi, nos remitel. cor.
el ruiPRgo de siu publilcaciOn, laf z l-
guiente.i delararciones:
Eq u comitk ejicutlvo naclonal de
,a iecl6n 1Jitveult del Partldo Re-
voluciouarlo Cubayo (AiutntJlco), ba-
re pubtliCa .jl prom [ta contra ot ele.-
Ientos oc)miLunistas del trmino de
SaguIa GlandILe iLa.s Villas)- que
hin Jormulado acusaciones contra
Io0. drnger rcieo' la etScc6n Juvenll
de _.1ichn o cim .. Humbertl Rovlra
OPmona), Ori lfrrT-r, Oonzalezr Oro,
Eunebno Morepon y Adallo Valddeo1-
LoS elemenios communiStas, cori su
LActJica R de siempre, hani querldo In-
culM-ra a nllichos cnrdalfieroA, el de-
lito de haberie dndo fuego a ta mo-
qii)na de Partildo Sociallsta Popular
t Conmmunita).
S Fste ejecutuvo manonaml ae solida-
rizc c n los compaoeroB de Bagua
la Grande, frcnte a Ila conjure c o-
imuista que iutilimiando la InJurJa y
la mcntira han agredldo a mienm-
bros de nuesLra gloriosa Seccl6n lJu-
venil, cuyas condiclones morales loa
hace merecedore.s del eloglo, consl-
deracinu y respect de todosa.

COMITES DE LUCHA. EN PRO
DE UNA CANDIDATURA A LA
PRESIDENCIA DE LA NACION
Se Teun.erime Pi el barrio Oesne, dc'
tlrmino nunitcipi) de Moron, al ob.
jelo de former Amn omith que lucharL
pnr 1 .andidatinirau presldencali del
ex premri- docicr Prio Socarr"o. nu-
mereIsoi simpatizadore*
LR directive desigmnada para dichu
comit de lucha y propagRnda. eslto
presidoda per el senior Ramdn A. Rl.I
Vavaroba.
Tambdin rn e barrio die Veloasci
del muiniciril-o de Holguin, baJo Ina
presidmncmu nil sefpor Manuel Cam.-
miron Rodrtunezn, se constiltuy6 un cu-
mt6d utminor
La asnmblea Idel PRC., pi ci ternil-I
no de0 Gutlaiy sp nonstituyni, bajo
Ina presIdenc dirl Iotor Alberlo
Nuevo Aladro. Alcalde.
Se hizo pfiblivo el Iprophslto de lu.-
char por la 'andidntuma prdtlden-
cial del sedadmor Prio SocarriLs.
En Florida quopI6 formado un cu-
m:td, que preside Domingo N. S4_
sa.

ORTODOXOS...
El sfbado 2n, a lasi nueve de Ia
noche, en ea Liceo del PPC de Ma-
tanmas, Smita Teresa numero 20,
tendrLt electo una asnmblea de de-
egados y aclrvistas de todoa losn tr-
minos de )a provihcna que aig-uen)
]a line n deI lndependencia polltica
del senator Eduardo R. OChiba, lat
que en Matannzitas represents el co--
nocido lider revolucionario Charles
Simenn.
Nos participa. el senador Pelayo
Cuervo haber recibldo un telefone-
ma de larga dititancia esdsde ]a pro-
vlinca de Cainagey, delI llder orto-
doxo Jlos Meneses Coma, el que l
hbo Iniforrr1,i ,-o, p tic p. mia, u O ltlt, h
tIe InR a.rfima ,- noititit ot i npa -. \ l W Mio-
ron. Olepio dri A A .l.nir.r.,i,:n ha
obtenano ronn.' in noaI n a IR Pro-
i In.e u tic a ,d le,'r a tc to
ri aI- ) ie ui. irt, er, C ,.',', ,le A'nc- 1
i'o doe. o .lin;nn cmJ. C, 'r ,n ,,',n ae to-
ilcAndc o a.ip r ,lri.,om V,. m. i' a ia,
Iex [ noT r MNe.e.ae en i 7.-na 0
Ia Tre. Os


Rectifica el Dr.

E. S. San tovenia
una informaci6n

HRace c',n'tar que. eiectivramente.
c6nver,', durante varias horas
con ei Gral. Fulgencio Batluta

EIl sepa.a:.r p,- Pirar del Rio in-o.
ltor Emeiersn, & Sfnlo'pnl noa riup-
ga JL phiiirarti'.n fe In carLa algIoen-
tn:
LU. Habaua, 20 de dilclemor, de 1947
8r, Dr. Miguel Angel Qu(; edo,
Director do *Bohemiav,
La. Habana.
lD)SiJtiigluidn amigo y enmpanpro'.
i Atao rie leer en Is nscFein En Cu-
bai d R.'lnenina LnnA dedlaraacloneA
aBtilbiidas at generr.1i Fulpencio Ba-
LIta. En ellms aparece ml sombre.
Como el denoionoldio lnfomrante poi-
lie ell boca del general Baiqla pala-
brasr qu o 6lo en part rporid-rn
la",vrdad y cono eta media terdad
pulldilera ser r utilJzanda por I& 'q.Lpira.
ciL al IusO para interpretaclnup taor-
cida. ui, Dm Jnteresa hacer algunm
aclaracones.
Eieutplvametl', eii ml l iilnti to iaje
a ,Ic Estaoldos Unldom, en la m'peu
de Junto y Julio de 1947. al rpgresar
de New York a la FIn1brda pot ca-
rretera, me detuive en D; lonna Beach
don" pernoctu una nochne En eLa
oc!Lion ime ilf grated vitbltar en u
caso al general Batista., a quien la
din .r'it i antes del ff anudar Pi
tiajr, -ilL a ver. Esto aclar onue
entonces converse con 1 ex prem-.
dente por espaclo de ajlginas hora.
y que no fu, como dice la Itinlorma-
don de referencia, una vemporada
lo que pas en Daytona Beacn
He sido, soy y espero eguir alier,-
do amiRo personal del general Ba.
tilsa. Una entrafiable ratn de gira-
titud me obliga a esta conduct. En
el tiemnipo en que, bojo ou preiden-
eta, fiul ministry de EKtado. en me-
dlo ide grand a difcultades Internia-
,inialter, nn todnos enlas debidas a In
snui.onni btllicon que onanviaolo .
mnunio, lR.5 Afronti ilUipulsado por el
dieber do defender la integridad de
la sobermn'ila y In dignidad ntaclona-
JeI, y en Psemjtante. trancTes tuve el
respalrio absoluto y alentador del
primer ni aRgistrRdo de la RIepubllca.
Desnpr;r. tiitado ya no figuraba yo
eil el Gabinete, el Presidicnte BaLs-
t. din el ejeinplo insigne de asegu-
rar ino.s elecclonesi que fuerroi dig-
nia cuinunaciin del process hacl lat
nortnlidad institucional de lmf it-
tinmn anoso de su actuacdin pdblilca.
F.itas relaciones entire dos cuba-
ni nn pueden llkamar la atenclon
de quietee esstrn informadol de Ia
historta dc Cuba ell el timo liustro
y ronozron mi mantra de ver y proc-
ticar la convivenciao political, tan
esencial en el desarroflo de tqda so-
ciredatid huniana orgnlzada, o aspl-
ranlt e a star Organizada, con arre-
glo a inornmasi de respeto y civliza-
clat. Fern, todan vez qne conoto bi
medm o n eiqUe non desenvolvemos j
clerlas. inicliiaciones de todots Aabi-
das, blie querido hacer lao aflrma-
ciottes que dejo expuestai;.
Con mit agradeclmlento adeltnt-
do toIr la publilcatin de estaj It-
ea"p. qinedo tuyo aied.lsimo amigo y
compaficro,
(Fdo) Emeterlo S. Santovenla.
CONSTITUCION HOY DE
ASAMBLEAS PROVINCIALES
Ahior. ernpleza lanst moan Impor-
tante de IF reorgailzacdii de loa par
tidos politicos, on la lintegracio"l de
sus asambleas provlneliale.
Eisos orgi lsamos elegirfin al gru-
po dLie veintliin delegatdos qut deben
former In .sunlbeR naelonai del liar
titdio, .postularut Ids cn f.Idaioas pro-
vinciales, conio m .emadores repreaen-
lantens y goberitdolrsi v, adlemfni, tie.
nin ta funcitn declsivn lde aprobar
o o los pliolos electoraies que acuei-
die Ia a.sambnlea unacional.
Este dlia R ormatln nstl. asanmbleon
de provincia ilos republicans. Doln-
de liinJitamrnte exlstii dificitlitade
gravens es en el seno de In ramnagie-
yana.
LoA autntticos. qne va formaron il
lie Los Villas. hoy deberin onstil-
uir tais de L.a Hbatn. Pinar de l Rio
v Oriented. Las de Matanzas y Ca-
magley estlin denioradas porque exls-
itel recur.oA contr itasiambleas miuni-
ripales.
Ean tnPdio dc una ilturon.a piligna
oy tratar:ant ;(,; orlooduntr, dte Ir
niar .ws Grgainanir lrrvin'iales.
Los liberlie.t foaorh lian ro ntS1
a.lmbleas en MatntanS. Las Vilas,
Caolagoley v Orlente. EtAn demura-
ds i]as de lPinar del Rio y La Ha
dana.
A aosu vez le s demlicratat fo:-monrin
sun aRFamblea., provialtrles manar,
HOY NO HABLARA CMHIBAS POR
LA HORA DOMINICAL DE LA
CMQ
Per tener tue Iraolinenr.e a Orien-
ti el aenadnr Edlardin Chlbo.t, qup
In biz ell horns dp esa nmadnlirtana
ayer ofrec16 Sno aostumbralioaradial
rildn senianal a travds do Ia COCO.
Hoy. elln su ilugr. lu hanA desde 'a
CMQ el reptenitpiatic Manuel Bi4-
ihp. .
iTNIDAD DE LA ASAMBLF.A DrEL
DEMOCRATS EN PINAR DEL RIO
PINAR DEL RIO. iPori trlgralio
--La snniamblea provilncial del Partido
Demd6rata se const.l.ulrA el domlinnit .
a la.s dios de I tarde. Seri rat.lica
do en In presidencia del ejenutivn el
senadbr Simneoin Ferro,y oetuparAl le
primer vicrpresidenna P i tambiin
-naiter Manuel Prez. Onialn. quoen
reter6i a los periodistas que .he man
tendrt nnaltrrpbl e la unldid dtel par-
ido 3' rerhaRd vperslones sobre la pos-
ltulacion dle elmenlto ixtraos' a
Vueltabajo en el ticket nIatorial.
Gnlllrota Rodrianes.
ofenresponsal.


Prectat
$24 y 31.50


Felici'te por medio de este obsequio incom-
parable: el juego de pluma y Lapicero Parker
"51"-que combine admirablemente la belle-
za y la utilidad.

El, o ella, agradecerin doblemente un re'alo
Parker.

Oistribuiidors y Central do Atencie.:

UNION COMRUCrAL DE CUBA, S. A.


O'RoIlly 46.-465


Taelfono A-8522


I


COMPLACENCIA POR ALTOS
NOMBRAMIENTO, DEL
PRESIDENT

Contn la firms dp Jos Adan reclbi
man uno nnetaa ton qIn e OR ePire-
sa que la Serciinn Juven.l del PRC
(Auttntoni' eatA complarida por is
dexignacir6n q1ip huen rl proemdenta
Orau dIe oIn serimorps MoItnupi Lop7
Lo inole prIn i. tpri'n u l dei Lmpine
zo de Caller.. v Jonquin Saneani Per.
domo pant to dIn r'i'tcn general de'i 0
poatnres nr C.t-o'rrmt


*~-' 1
B- III


- AUXIL/O parSUFRIMIENTOS CUTANEOS
SARMImDo >inni ER Hi I ?'*


)LASK

Nan
C. J, s txT-t,

Npicaz6n
cist, o seine
comprob d
tOinol pai

c-a 'n-


deje stormentar poa I& Ebcaarente medicinado, man suss,-
n o ardor de tales olet- Ilselo geaerosamente ea piel adola.
eisate irritxcian, de caust rids y poce de su aciibn alieiadoc.
X"- tomo el *h,,ador,. Par. tnmpnr1 I. pucl. liacee conaIs
an pon- eaicrnai experencm saeo-. muaida lboaiduanl del JaMb6
cde xutl~ le. -eRsinoL
... Unqeantao R I H L
y*** Jabon WS I& lllUL

RElD


* ^ S


.- PAGINA VEJNT7DOS


C
(7 n fascinan-t
Hcolores, quo
- -.... pondrin una aota
do ve ibrnte
eleqancla
en toead
indumentana.


Noticiero


,olftico

-Las umuriouh eikaaW ii
hoy a MIhaaaL
-Hey aM eiatiiakk-h sal.-
dpel Gbeia h3abuWL i
-La Hona adomf IqbeV6

-ActOti.es del PRC (Amtdh-
lieo).

3E.CRATAB.. '
Al medid.,l (le boy en I dudad
dI MaArina. en T"r-ij. 'rrtm 5,
quitdri orntuultid I al a umblea pro-
Vinctal del PD.
LIBERALE.,. .
V Partildo Liberal maitWu Phoy,
En Motanzaa, au A samMla pnov-m-
oral. La convocatorla ha, Jdo Ube- I
da para "t local de Indepeadencra
nimero 12.

ZRta aede t reuntbr \
tautoS de la Jdtude .1
rerfs, atndlenado9 a Ia
cha par losmto oefor Anfet
dez. Carlos M&alo, GaullNee Vtn |
dle. Obdttllo Ceb.llos y Joe# Oro a-
mirez
A lj-s diez de la maslanA de lo, .
en Relna y Otrvasio. &e conAUtUrl-t
la asamilea municipal dl EPLM'do
Liberal, en La Habarn.
En Radio-Teatrc. Sal Clan, |
quedaria organilzada a is nuiesv de l [
maftna de hoy la gamble, pib ih.
clal del PL en LLa Villa.
REPVBLICA0S..
Al constltuir8e el romld ejeeut)vo
idel PR en Cabilguin. La Vtla.
fuk deignado prealdenLe et efior
Elo Machado Amnaz. -
Hoy on eeectuarn t e1aiAo dn bdon-
titucidn de la I us&nmble prorinmaj.
Adema del wn alor Andreu. que IL
encabeza. aeran viceprealideiets R4-
flel Orizondo y Sanunago Rey

E Ist l'a Impt'cion de quo la
aamnbles naoetd.1 del RpaubhcaLo.
que ae anuntfci aeria conaooLdi p-a
el dis 10. Sr&I spllada bsut el
dlia 20 de enero.

En Mfaceo ndoefo 150 Matantxu
qindariA gaLt2nza eW AUrde. Is
Bambla proveianlc del Pwimdo Re-
putilcAsno. convc ,da ..por E opreo-
deane doctor OoUllerlin Aorso PujoL

Esta noche, po r & k C Csdens
AmuI. dieslte iY' iaatea 'B4L y par
Is aorn Ntolonai Rpo Ia ha-
blara el aeior CAdr M4 Vegt
sobre -Le Alweactome etlllcu,
Sei Eefior Enr,que Mao l'iLAan*
noinlcadn tIe del. Wr ry2fae I0
hari sobre ,Baja Ld Jmlpe'dI
fulleria ,, ,rr

AVpElM OCDS. .
A ian dw.:e dcli dll, i'Quint y A.
Veoaan re reunira ',-1 deeollds a I
Is ,amulefa proviell del RC en
La HsoarI a ai( de',.dejar oana-
:uldo.-dJcho or#nInlqaoy dinTgnar
io oelegadoa a A Nacift.l.

ParJa ayer. eefbsba'c rlavoc.da I
asambles municipal del PRO em O-
magiUey, al objeto de onautuirse.
En cuanto a la lan Ablea prn-WU--
cial como exiglte riA pkoron do
26 delegadoa de ur a phe y 25 de-
legados dIe la dItra nintunmo de l
grupos pueda dar qurum poriue
daste es de 21 delegodni Be estMa I
que la samblle sPenr CliadaI pIe.
dentro de breves dias

A lan diez y media de esta, nohe.t,
por la CMQ y en ]a trasmiin dla de
ia Seeiton Juverl Autintica hablarm
el aeftor Mario Carmonoi.

En una rfinca de GUlira de Mele-
na oeI le oireo 6 ayer un atuerno O
que result ep extremo concurrldo, i
al actual tesorero de la RepubUAlt
v ex conreaero provincial senior Ar-
mando DaIama.
El act fu#u organiZado por s
AgiupacInbn Movinmiento Nacionail,
que dinrige el aefitor Fllix Cepero Po-
zo.
A constituirse Ls aIMnles, mUIm-
cipal del PRC en Bauta ti MIts-1
to president el doctor uil]o Sb-
rondo, alcalde municipaL.

Hoy. regreso por Is'via areas i loa
Estado L-'nldos, tras breve stanap
en La Habana, el eonicldo revolu-
cionario Willy del Pmno. '
En Salud nfimero 622, se cOnstl-..
tuy6o iun romit de Antorcht Ob ertim
National, en flavor de ta cnandidatta.-
presidencial del arquitecto JoadR.r
San Martin
El norantismo ilo preside Mautl,.
Velitzque&.. -'
Juan Noriega Paia preside un mo-
mitd constituldo en San Oristfbal..
Pminar del Rio, propugnidor' dA Is'
candidatura presidential deT dbAclt
Carlors Prio Socart by lat de 'I '"
M. Bugallo. pars gobernador de In
provincia.
En una finch a del trmino tmunl-
cipal dei San Crltob6al, se celebr6
un almnuermT para gaojar ci non-
cejal de dicho murelplao sefior Ar-
hnldo Echoverria-
I6.e eectuaron la rgulentei pro-
cmamacione.t: Para Presldente de la
Republlca. arqumtecta JIOE R. Ba
Martin" 'para represtentahe, ?rao!-
rlsco SSuaren Dlaz; y pars alcaide
eIP San Critebal el agaaajado con-
cetal Echeverrla. '

RNta noche, con asitencia dl] se-
iador Lands., quedarba naiuguradoa
los Lircos Autnnticos de GOimra do
Mrenoa y SBn Antonio de IOB B-
intS que propugnar.n la eandidotu-
ra reeilccionlsta dpi actual repre-
tentonte b-lo-r Meneao Mora Me-
tle .


COLEGIO ESTOMATOLOGICO


NATIONAL

A LA CLASE DENTAL CUBANA Y A LA

OPINION PUBLIC
El Comlid t.ertrivot l0eItetln .ii oa ene-rgies prntisl pnr
SInluslia lre que se hR hprho ojn t o a mA:' dn illn entenar
IIe compaiae rots en ltn Miniterios de Elducarl3n y Salubritdind.
y declare' qile protiPRPrit. mtitndliRn tdIns in' la que oAe II-
ye aofrerei.er a log denitnsIo AfeetsrlAs, itimpllPndn ant ios artier-
dos ie no VIII A mnmblpa NarinnaIl, e Impldlenipdo a inldn coliegarido
in acepitnifn ie nlngmin maron en diehoa Mlnis erIoo ihnasntanto
soa reosudtlo satlsfArlnrlamente por pi Goherno P)e despliza-
mlents en mSa ique oroipa ln din eni6niln lie nustratro eoiglon.
l.a oIRtpae' n ieodp un cargo le ldar etienie at Colegin parn
au aprohaCiln, se llevarm a conoetmlento de Ins Cnnsejos DIs-
rlplinarlns.
Ded. el punt.nde itsta humnanitarittltP'F.FN. lam-nts at
propiot lempn qip nso hayan atecfadileni z rgdn tan alevno toi s
servicios mdlncodenfnlesn ons escclares pobre lde boda It

COMITE EJECLUTO NACIONAL.


.1
. .1
I
^


i
I.


A^^ RIURSO P^F-Cl^

LIT, CN m FACILID^^Y^U


i
A'I X -.


' .'- A' A LA MARA.- ,MN. D DIC" DE 1047 "
. -, DIARIO DE LA MARINA.-D4OM1N.O. '0I DE Ic. DE 1Q47


5 Cafonazos enDiscos "VICTOR"


Mam'selle
DeBll o Day

That's My Desire
Sammy KaYe.

Peg 0' My Hearl
The Three Sunna.
.-- ~*- Heart aches
Toedl Weema.

Near You
Larrn Green.

Adquidralos inmaana mismo en:


IK't asd del Disco Victor Giganfte en
Galiano y San Rafael

Oiga todas las noches "HIT PARADE"
a las 7 p.m. por CMBD 1460 Kls.

EL REGALO MAS ATRACTIVO DE PASCUAS


2en l:RADIOyCAMARA


PAGARAN MARANA A LOS
EMPLEADOS DEL ESTADO
.T LAS FUERZAS ARMADAS

Asl lo inform al minisrio
de Hacienda el subletorero
General de la RepuNblicA


ARTIgT1CA .Al LFGA
La Dlp.-.1,itpaoit, Al1ifr-n,',.',PAc.
liDlI,. iALIth,&A u '.'['rie 'I ,1-i,
madc., wA r -p, F le, e,,.m r ,,
PI.. +1, ir n ll- 'F 11+t i s [[ it ,
I. Pei. r. in -ri -le a io' l b ,a c
S. a 'oI..J- r':,- 1" I( I..' an,,, ,,
a W.,. ci e ic ., fni tor. 'drba,.6


Como adelaniam mrnahailt, .IuI,F .'l r u, i, jir'lPr 10- autinai atr a'
21. as olquidarin tons haberP% norl 6a- I., ,_ 1,' G n a i.a hr. laP 0 1 8 0.
teal dillembre de l0 l -urciOnik n' 'jul ,,i p, ei' ak nI iRn-'"
e uplelaa. rmaltro D pubicc.sv I lier- ,' ", I l e' n,*,. .- c I d, la ,1,1
a dV 1 l!jrcilo. Matina de 0OLierrat Ip' ,I,'p., Z,'tuein i8 mi O .j.
y PIlClIA Naclonal Como 0.0 I 0raol- iO e ,Pr a-df ,i t ,, J ,. t'-l.Ui ,IU a-
cioal.a, s adelania Ia fecal., de to i ii
g tet r ueso por las e.qultidnden- "_ -----"--
el aflo. Ro ,., pai i l qi i rue ne.-ignadoir. pinr
TOMA POSESION FN FL el Pre.eilr.,ie ne la Rep.I blp'cat qi-
PONDO ES4PECIAL oandro a-,',ilpio n la Di-rcclon Ge.
It tomenado goe.a6n del carsio neI r.Per.t de Conr"ri'-Tria Aprem.on
rI. if GUarti Clie de la Dir' crron Bierre- del ELatao de la quP e a pelr
V neral dl l ordo Eapecitl de Obra/ el Droltesor UinieriLhri'1 docLor A,I-
pbiksilt el doctor AnJdre, R Tar iFnn'. Trinav Le6n


T


UK,


Sector de b6squedas
del consulado espaiol
Con sumo gritn brndamnnr la ie
lariOll de peraion acuvo parcadera I1
terera conoccr el t-onMilado enaii
de Fpd, n e.nia capital el qu-
agroaeterr Ia amnable colaboracio,.,
de lof eco'CLre ael DIARJO"
Josk Gonzale? Marila.n 'na Caft
Oviodol: Do!olie. Truillic Mairiahr
Pardo Borges ide Villscid de Cain
poa. ValladolLdi Joer Ramon Piti.
PaJon de Ortlaueira. La Coi-uia,
Vicente Soler e Ibtfie/ 'Oe Valencia'.
Guadalupe Atib iez Roaiflgue. B-
n:goR B-fIllo VIBoi 'de Valro'iio. La
Coruaai: Migiuel Ceballo.is Campos ,d
SaiiLandei de 14 a 0-i.. Jo't Rami'i.,
Centdls Y Gomez. 'De Br.sar C'opfi
'o. Lugo': MMai,'em Coiipeuli GOrit, o'
Barcelona. de 48B so,'.
Amaden Cre;po Aime.no rde Moi,-
teaerramo Olen'-" PinoreIninO Fate
vea Gr.nzAler ide Tuv Ponltevedra'
Ram6n F'rirgnae-' de La Malosa
Ov,..doi Benito Ioe v Julin PFtr
nindet GontAle/ Ca\..o ',dp Rn,
tander'; Jo.-% v Maiera Ferreit' PF
re@ ide Fslan de Rey t.,ino0. M?
nIiel Gotrallo v GaRinllo do P',ii
levedra hilGo de .lJo' v Virgina'
Angel OareIa Maiine ? i.D Crrels,
Ovledotl: Geli'io Gn.onlrP; 'do Ca.-
tro Caldolas OinOeo" Joe GreRoii",
Cangr, ,de Hi..a Olr,

JORNAIDA EsCOLAR
Hoy. aori.np,, m-"n AL r-lrr.P-,1 ,t
palace a\el C'ilno GalieiO' ina hc-
mo-F, Irpia nioiirahnaO por los alun:
no, dp IP, clas diaturnom O. pill
tel ne ,,,renh',1h ,Concrpr-ilo Are
iale- Pn hnilor no 1; profe:ori y da.
a Sercaioi oe Ciili'ira
Coil r'ie mr-'tioi ha iido IPasair
do. por l luFi-or ao i 0o aIlumn.-
tin gigante'CD aLirr-l de Noirnpd. [,
mayot de io.' reclOtios en e i preoe,
te Peo del ex[.ainero. el ique hfin col-
madu de precla o.x ;,lbkv y lfarOli
de brlillaiiie, cole. lnga;' guairlna.
na drie bo bnm illirl.- ii','n.nla 01
adoriiC'o piop,.' Ile Iaf ff nit i q e .e
comtnorael qne haobi nie er I,
admijaclicI i L'UAIh' t perpor.,n a- o,
rurrmn P;tie lh n n II.I:]I la CA a
de Galicia
Fi picorRnma eo,,fr,',ro,,"n habit
de ae.-er,' sireF,. a,, el s,,igP fe.
den. andn comitei,,', r iA., i ve L.
lit maaiart.
PRIMER PARTE
I -Himlio Nbein,'Rl
2-Apeliiitr onel csic pni lP pr^.
niPe oel1 Ce.ilrr. GtII'PO si'n.-i, C
ro"ps Gar.ia Laoe
3 -D.?ctirro-otreclndiiion oe id
firf'a. por MI1Rn nit del seals 0Alrs
4 -PalaiDRaa re i (.s deitl .seati.
ire, Me tl:a HIllis. a irnn', re d e III
rircloi oe Cliltlirh
5 -PC R ari se i h, .rc t l-i ri110 i,
,ae1A [,cla'e, n( ll llg,, g t 1om btre a
N ti u DIf'l','oie.'
A ----ColoiniclOi, me i l ne l-
Naviaaoeh.
I-Caro por Ic, iihr,', tel plim-'
Y sealirdO 1iato 0 Noclit e oPal;
o--PoerIa pot.' 'b'inh i C,,. I
girdoa Pifur .0Sk,, ,la 1
9 'a "'hi,&l.la,ine a ii, iu ipa
p. l --,uIR I.,n J, I ,.Ut l le,.fu i ii e
rr'r. Pn 'a wLu 1itt.., 'e bl,
,, C Ih ,, Lb, kh,f-e*
,lGLN' D PAR'i F


2 --Stn.ol i e ,- iu.. l l 'w ltw ullii
Josei.,,h B,..U.ri ne e I' FO li-b %-*i
3 -Ca,-n it 1 r.16 .- l lei Piir ,t
Lnlulao g,[n .l_,A P '..,i',
1--I11 Fre l(Die ',n ,,rt, p- r r,,
rim C -lla DM Iri.e 1i .e' P o I -ia ,
5 --Cm-,: n,-, a,.'.; Gel r',r 'Os-
Pia, u d "ls aE.;I,r.niia ,rc Ot,e,'r
6--E at a,,, *ie.it b a 'c-ie'r, paI.
]coc.ai t1,g.nl Oala re- e arit.
a.--[ic7 i''1", I ,,' r p i1c m 1 ieln

0 -- ", -t'l ..-. GalitaI.n
,i H t 0lh' 11 I 'LL111.

I Or' ,1 ',SO.-NIk- %RO-s
La AsrrciIaIioip'I ar N ata irm ,.
Ben i,,el n it .gulencio P ,-o t' "rip,,'
o'ip blIdI r,0, I tO'e,-A i crtl hreqt .'',P
mo lr tf Ia. p,,-,x,ma., Pa;trui,, t
Na,,,ho i'-a heano 'IPr I O,,atll.,u rex
tr l'01,1 is a11, ..0 r, e14 e..,pe oa de ,
c,-,i,,,i,. qne compreiite a lao'. a.-c
pa rai toq.iSucv p detacerio'nCietlee qat


Sociedades

Per CANDII

Actos para el lunes
C ENTRO GALLEGO DE LA HA
BANA: ExceJente programs de cl.
raciker eaoar a lians nueve de la ma.
flma m ti u paJaclO de Prado y 8a.1
Joi. Trnvitn el prealdenie De la
8ecl6n de Cultura y el dheclor di
Ian clause diurnas aoel p'anicl Con
oepcl6n Alenalo. don Jost Mellar.
Rortaa y doclor Angel Tur Cainuma.'
CLUB LATNN6: Recibo bailable ad
2 a 7 p m en sun ralones de Ii.
faoLa y Pedroya. amenzado por Ii.
mejlor orquaLa de Ia capital.
AJSOCIACrON DE VIAJANTEF.
DEL COMEROIO DE LA REPUBLt-
CA&-.eltdn ade- lcw--elemenLCr qut
hubrin de reprebentarla ante Ia Fe
deracldn de ALocliacaons de Agent.
Cornerrlaler., a lamI ire de Ila laid
ensu plactce de Mialer6n 211
EN LA JOLEBIA DFE LA CARl
DAD: A Ios cinro y media de in tai
Sde,. boda d Roslt. Gonzilez Ferre,
ro y MigurNl Noguera Irsula
EN LA IGLESIA DELrL ANGEL
A I AWS Y media de la tarde. bi.
da d Maearg'Al. Barroelta Reguera
Mk Altngel M. Lope7 M.,.nda


Gotas nasales


"- FLORAXYLcon SULFATIAZOLzFewrmna

No mis reafsiriados, catarros o grippe. Las GOTAS NASALES
FLORAXYL oontienen Sulfatiazoly Efedrina (Vaso-Sulfa), la droga
maravillosa quo destruye instan tineamente los g6rmenes catarrales.
Las GOTAS NASALES FLORAXYL deatupen la nariz y combaten
*ficazmente los resfriados, catarros, grippe, coriza, sinusitis, etc.
Son agradables, no arden, no irritan y no manchan. Recu6rdelo,
GOtAS NAZALES fLORAXYL con Sulfatiazol y Efedrina.

MJLLARES DE PACIENTES LAS USAN DIARIAMENTE


PAGINA fmrrWlT-RF


Actos inmediatos
OENTRO OGALLEGO Juta de ta'
eccioDea de Sanilld o Ime rcion
a las ocho y media p.m.. en o pa-
licio de Prldo y Ban Jose. O Itan lo
respecuvoms aecretaric.. aeta0ru LUL
Fernandez Albo y Vidal Tarn o VaiI
des.
ASOOIAOION DE ALUMNOS DPL
PLANTEL CNrCEPCION AREMAL P
Junta generaPu Ia ocho y pmedil
p m. en ei Centro Oall0go.
OENTRO DE VINDEDOR1YW V
REPRPEBENTANTFB DEL 0OWR -
CIO: Junta do dlrectiva a lag .'ir I
1Y medu,, p.m. en au local do Prow.'
410, .tgund0o pl.n.- CI# '1ae1reari'
salor Antonio Mdnder.
RHIJA DE GALICIA: Junta de '
Common Eapeclal de Obra a Ia
Ocao y media p.m. en au local d-
1an Joac v Coniulado.
CLUB POIBADFSELLA Junita 0 I
diectim a laa ocho v media p.l I
en el Centro Aituriar.o Oli a el e
crearlo pa.r. moor Sllverio Mar, I
ner Rctdriguez
VILLAVICIISA Y COLUNGA ,
Jtmnsa de dirretIra v general de aS t,
1tada a lae ocho y media pr.. en o
Ceniro Aisturano 'Clt elN aoecretanr.
p.sr. ,thor Modesato G noWJer i
HIJOS DEL PARTIDO DE LA
LIN: Junta oe direcliva a Ija ocio
media p.m. en el Centro Galleu
Cllia el .cretlos. aenlor Jeasit Moil
Iot0o Pere
NATURALE'8 DEL CONCEJO Du
NAVIA- Eltecionem pircille a Pa-
richo v media p m. en el Centrn
A'L.unariO, Cili el eereLranrlO. n0,
Juan P1onrrta
CHANTADA CARBALLEDO y
SUB COMARCA9 Juna de direc-
lia a iaI ocno media p mo en 1,
Ceniro Galleop Coia el ocrelart'
'eflor Arturo Gonraleo Mataira

FES11IkIDAD DFL DIA
Celebran ar onommsTcr, .n 00Sio rt
rha don Tomii Domilnguez ,in.U..
iLtlule adminlitrador del balnearlo ,.
HIla dCe GalICeli Tomab Monlero '
MoneTro. deJ Parlldo Popular Amu
rano. m i hiln Toma.tlo M ontieo
Corilsla. neclelarlo del Cirrulo At
IlIno- doctor Tomis PFllpe Cain.
eho. ex presidende de Id Asoclanid'
Caiirla. y dot Tomi ; delP Rio.
Nuetrit ( ellcltacl6n mhe cordial.
HONRAS FliNWBRE8
El C tI 33 e t IoI, c,.rinlnni. a rii
P de ia mial, ank % ee l a Igleisa (-
la Meireo eor dira una mi1a por 0.
etlerno ntsra.,to d, lo Inolvldable amw
dora. Viclorti MArrnez de Suirer F.,
'I prrtpto din- a Ia molma hort-
lertdran eretio an,' piadoao actos r'
Pa igloils ne Loas Pa'.onIsla.d rio "'
VIbo," 'ih,,1, mir por el nescainiz dr
non Ranpon lfi.leirA Garcia. v lit.11
perel-tncion ,i el ccemenlerio e,.
mem,,iia detl Fh Sabin o Rodnr-
goue Giviea. ol .ImpIrae el primeri
anlisretairo or &,, fallecimienin
A eoscuas ir t rntitn .nua lamrili
lo hsirinaois a I %- Z, Ia neflo'.
MWk a. lia Cri.r Concho Gonzmle ,
Ecihfr F. Gotni? po.-identia, vice
.-eclitarln re-pep-iimenoe. del Par
Imo PopiaIr ne aclo, del Cenor
A.. ur.sno
FA.LLECIMIENTO
HondlmIma oDeOra na rai.uado en IF
colonia eIpafRain. donae era muv .'.
Uimado el /flleclmieni0 del doc,-
PelIX Suale. quien file profesolaiml
de Ia Cana de A.iurlit v a e dLnaco
sobremanera duranrie miirchos &l,'
en la AirupaciOn ArtLtllca OaUee,
Inervilene en etIe Ca Ia dIdeg,
rraoora ctrcunutancic ae oqu hat- I
nleo' de ITn m c erti lo, olo. jainA
aiermpre i espo lm a I Piolidtoble e i
nort ViC'iO-a0 MaJIhe IZ
0El ipello del cnabollero Plemplar I
runilgo in-.nperable e fcliaimr noi
a IPotrfrll ro Iat larde. tetiontdo i
airlato de Ila qIIinia 'Coradolmg.
nacia la enerroplil de Cnl61,
Que Dmw Doremie ei alma uenr.ble
Iloena del samizo enrratiable

PalciIr 'rh i -11' nL:,dto clro'lPel,
lieoie lit ef'l ,r AninrlRa Pnilla 11 I -
nr dp Hoitp iao> iPpell n conIrli I
,onilda zna.lpi hr.Irloi ne diipol
FslAII ipe-i-lenrno rearisnnrrln, o 1
pealne wu ii lc.' ioena iHo-so Ir
GiillellP q~ll,.,' Dle )l0i 'Ii Co'J|iJI?
',ipEpV ti p-1100 cuieltBiien ci Cc0on '
Fonierirn olopCesls C tCrIOllear
Cis~ina A.- ...o % aAai-IIP-. ..s.i hP
t', psina1...' iF.- arp'l air0..GI, Ier-rI
AralYir, Ai,,,:,i ,,,apnpirt.PI He ,rei ,
.u Ralai ij C epllar 0 Ch.lrrlld ep H-.

Ial (FtIKO 'an l'lg
El i-re-Ifna 411C CjetquISt i1,1-10111
Ceio .,inio parar, dIin a rc,
dOrl C"-l,, 'a- il ,,,, ,,l., .f l
Ie i, I r iI a .li on pie ,' 1i lh" i -le prI
..b.l a... i i ',h o dO ,le L r.Phar',.
LIIfiWo laceh ee a al pleaiataert
diCih M tiIatO pira el airllel cn-i
Coeg On Mean(u Nacional p peia it
ilmroi mat ltciacoon~auileplie 0'
rOita l.-PoSai iloll lrcr i 5 oenle.- a
ie i l eg i A l llO ro In ft- 'P.,
Pe(a P I op1r4,, inle. lor a, PA4-
000 10111i"rad .1a, TVP.' M-1
PretlalO IPa seion pI r oh,' tr.
Maxmo.,. OFrc-a Ahla',-
PFuniai otoodel min ma ben li.,eo-A.
do par Tr,naoa aol Ceniro LrLI'.rr.appn
aotocereilphratdernoot el a r AllIM
do MIn.P.i Oora,,aez n'o .rai n,
0100laO AiIti,'us. e hirO de an.-,ll.,
El i' a tm, to k,. toll
Eli irltce-a.aapo ur r,iqplqlrr 'rirl uIo,
tinequa ..epa0 1 1 clOrIo rcllrln ar lt
por- r-poiL r u, la P aeCPIORa -1:1
Cenpra t liria, ,O para da t-iicaarr,
irocr a ia's1 q i e periOTe 'IF 11,0ere.',.
i',iliir. 81amp rs ,rlie i.'hnAa
c'i(+~on
No r.s pio, PlO ,lelr oui e-1 11
litrka de smnp,,i sa gran en.pti.
disa que prasiae n utP.,l, ,JerIn.
ai.m roon Venancio Zrolew A.t a-r.
I'r a

isN


mnemori lel Gr(l'al. EN NUESTRA REPUBLICAN

Ig nacio A g rai m i, f.o- 'A' i ..... ........... .. ... ..
i. iiii .1 ii 1, 1- ....i.. .... ... .. i
Fl proxim M a1o ,r ., 1 ,." ," .. ,
arrientl'n r a la., 4 p FlI. -..' R .'1 I' '''' "" ... 1 '
I" Pn o A Capl.lno i p.. hl---Al .... .. .- .
0e palt r aio -e nc r -,.Pi- i" r -' r ... P ...r... -
dTa,..o ir t R ,',, n.C.ir .a"], r. I ,, ,"I ,I I,
di o r a l retire ii e '..' -. I I... .. il
sirada eM. A o i"' I, {'.-,,-,l-. "'P,,| i., i ,h l '',l, .... '
0,0 D c're ndrt s ,n o ,t 1e 1 Cr, I .... ,
niardo a tI'-'-in
in~ e B a si ..-,ras,-..r....'...,

Ii, Bantderb. C nlt]s,,h S, r. I, R ,,h,, ,, h. .. '
do MarinPrio Abon
iIara l i'0 de Pa p Pu' .,,1 ... r -...M w P. '" p .. ,'. .,
'a. redo ARramo,ati ,..'1. ........ -.. .
doep .' Arma .h- .. ...,. ,..,,.. or p...
,nrie.- e roel R,-en".. C.."'..-

aornor Ruben in.,..... Oi -
'i,n, sl iirZs Lo.n.- a,. I". .... I ... ..... ...
,714 M P... FJ.,e'% ..
Ph )i et neam 10 .;P n ,. ,I,~, ,n. ,,r -..,
eb soum, e a.. l'..o .. .. . ....
a- olue mp r m e.n"-li 1 v.' ."i.. '
tto-in h ,.. .
to.'...de ......... .. ...-..


S..--......... .... .... .... |I" <. < a n ia d e.


Pa I t' .. -... I ,, k


e- I', -, ,, -. q


SIa r'io eientisitla'F

I, I;.". c perslo dalol ericn
,{.1 I,' \i t Q se nollh(-ar~n
..- Fl el peiodo .',-rl, ,I


I, In,.'il at Ce."' ~ apr';."
N d'a1,,n n,. "'s' to a'rag, .1. 1. ,
, Ii,- I I 0 I 1,,1" -, I:,1 1a

. ,, ,, ', .. p" .Po" i. 1 .
. -, .- a a


Espaniolas

IO POSADA


DIRTRIBIIIDOR F('I.LURIVOCASA RUIZ

I DRK OCTlUBRF. 1T.1 IFFONO ,111.SII
SFR.IVI OS PF.I)EI O.S 1. INI1.lIH
PKFIt.CIOS ESPF.(IAI I-..'PS Pr O KhbR


ho rd I ,TENDENCIA ROJA PARA EL ALMUERZO PASCUAL FN -
SerA honrada la DESTRUIR LA DEMOCRACIA IA ESCUELA DEL HOGAR 'lli<'i Ir.oPIAt


DAI, thsl[ 'VIyTJJ Ath,.r- Uh' ] avNsraUU-A Pip L IZ A US.D5D L M A aI.-.IN .v -'1 IUP. L rsA'1. Ur- t1'L J114. ..1I sU.." ,U--U. U ....


C a rtel del dia

ACTUALIDADES N E P T U N 0
,-. .. .r, l "r E. TFL H 1, ., t'FT 1 l. iFr[i" TEL '1A ,1


F- R, --TnR 0 LIM PIAC
C ii I ,Rl n ,,r r,.. : r
S ... .. i F 1 k
1 1 F I H ERB-A onn Ar,.". '

PASTORR .OL I MPIC
C AT S AM1NOS E",A... l"., TF, -.:1 1,
IE i, i T A.- I. B A- I A --J T a$1 A. *p'A TC.II

I AV y Iva Iro T l II-\ ---T y P.-R no I.rl' Fo MITDRN A C -CRN
I 1 I HA lIA.. I I% E DIIIE
,L. n ... l I r .I..I -. 7..1 M1.r... INN.lI
."~~~~~ .ir.r. kI, ,nae i lii '..
'rA, ... .... e 1 L ) Cor I'.. A

CUATRO CAMINOS ..... iT..T.... ..
BEA.T COAS] OA. T1L. J0. I-""49 I Iin II T I- lu
On'i In I .an. Rn'vl t. t0ol0lclA AnAieln IA 5InIM daO. J OE 'J,1 cal.
rt nArlTnAl. RA'Dy CAARRO DF RAN- 1ALI'OTr, 0El. DILEMMA Fn OIC
A-AD P R %AN'DR y P F. InfAnI 3A' S la'. 'TIlAl" c an RAlph ByTrd y Itrn. v
All Ar-c A' D-lEA' PAAn Ronnile F'nrIE PON)DENA LA CONCIEN17IA
I I .llp .A y Dn nr d .0, arl. e A IA rf A Io r s TPI F0i ( IA NNon i'i.rr N'ri; DR A on- -t rr.myorppc
n6 1.2 d r Ia nAh -n IIA I-;, RoAMA F A LlT0

aL n t ~ l "Ip r "I IR DO ThL 20 .
EL ..,.... .1' ,..A...A.A. E.X R E S U M EN
nets, I ,I-. ToA111MR INc SAN' RAFARt, Y CONIi'LADO.
TELEFFONO A- 7AA07
FAVORITO O.Desdp la l.l: A;RevlalB AnlAld.
PADRE VARI ,AA. TEA, 15 El clrrdIn de gAhadorrn (ldoe i nA-LA
Ilr. n~ ir In1). Notipelrom Nationaml y pi Cii-
Te'11d Is I IA Re" n. ,lA-a- V1,11 N a[ Sol -na eni nel t~ PnIC~
nA'cinnl. LA IORNADA TU.OICA rAA (An Toal 5o6 Ad-nAnfl 'A
c nGarry Coropr y .1. Arthri My lr n IA-or,). I'ampet n doA niOcky (Ear-
QO ELIDIA RUTHA con WVIIIaIn Inl- I6t nCIolrA W. DIAl)l. PrInramsn
den LIIl In mAnoro 40; N.l 2"0. xtrla dRI elnnca y d I a 7 p d pp-
Ter'A,lfllm nA s.Nt- 15 v Int. snl A I I.A1IAS a~nge ,"pRda. Im-
nets :nayorea .0 .6M .. NlIoa 2o ty.
F I N L A Y RENACIMIENTO
RZAN IA I GER ASIO. TFl. 1V- 6649I
Tccd e I 110F: RalinaF B lO lci2 rn 14 Y 1l5, I'DA DO). T ER., F 121
AnlcnAll. I.O QIe l"IVIERON .on A lA 12.A30: Eev-lan, RHl-Belndc IA
" laxd Sll. A y gAoes. Gar-tai y' GO h1,A. a llnalt AIAILTANDO FI, PAN-
I'M .O A AI Icnjhprln A'cnlIIenf. LI- 'RESO. rnmordln y rartn. l.nef:
n.,A 30 hP'AIR' Acnln In lA 30 v I A 41 n nMayor 15; ninn, y t rt'Alt'lA In IA .
dp A la ,c Ralonn. 211 -Is. A ln 12 A IAA 4.30 y 8 0.30: Re-lxnla, 'ILPA-
d Ia n-hAe: lA DAM,,A EN El, LA. RIL a-n Alnt MRrIcal y CiANDO
r n I I. miF.nTI. OR <~ATErFR- AMA I'NA M'JRR
1,00 L1 *riero III. ... ...... et--, T-- ;
LOA,,c~lAlARllnIA-r RIALTO
FLORENCIA 'EPT,'NO Y PRADO. TEL. W.JS13
SAN IAZARO 1064. TiEA.. -, "DesA d Ia I. i; levi Ay notlcirc,
DesAI In A .30I A vi) At- n lletI- nA einal. ea-trean de ( -ITE SAA LA
rn "nrlno"I, MAI DH IETIRA e-on AIRAAORIA AAon Tommy Dorney. Janet
SAitrA-cA- Tenor y KaiAnthrn Ha lrcn ile, p1 W ltAmnan y olrop v ESO
FEl, A R DE n IA E cn Eli- IECIDO YO cnn Genritge Raftl
nnhblhin 'ayIor Y Fir nk MnrgaN, I -lIclnwl IR Balcony r tayore- 50 CAi.

nes L int a Iion ,O R roI, -" **
nl: lre, 40: n ylon A Tpcrbllpl NI3 An, tx11-In
IA A I'\nAA nAAIA nnnla
... Ma. In,%,, R I V I E R A

tlnel.A BII< 11 X.'1H N~r 2.n 1 N I'M. 507 TELA TE. F- 20411
G R A N T E A T R QO 2A I, 1.30:, Rvflol",(. inlF-,i,
REAL ESQ. A SANTA ISABEL. naronnl, JUL JACTAA(IORL0 con
TELEF. BO-9232, Red Skelton y EL PODEROSO MC
A la 1.230 Bevita, artAnA, nAtl. (l 'RK1 noA'- Wallace B. rj, y Ed-
elerr i. nln P )arn A dhe mal egile- ward Arnold. LunetA: mayorAp 50
roA ..A... ,6,, TRAn IIA O y El ctp. TAr-fIln jAo et.
HO O IREQI'E SUPO PFRPDRR co O lon
Alan Lad ... .2n.......0. R1 V 0 L I -
vista, ar'tn. AIf QIIERIDA RIATFi -'
con W%. Anldcn y EL HOMBRE Q1. 4 Y 5, EEE6'ARPTO tLA SIERRA.
SuP OPEROER, JlaA .- mAayA-or.A T. T.FOCNO E-1459.
90, T c h iirrr. eArter tn a1-
I0; nei non 2A en ntlln y Iy R 1.31nl inllc lin c 12: T n olnl r n-
50, blAon-Ay aa a nllnon 20 en lando co:- pI llorA.F In 'IOInoi` 0IA
A' nA PA B Ma-All If,. nI."' MArlrhn Robert Sllm-
G r s ..... .. I- .A 1En1. cIo .INF. n
G Rr I S Atlcte- lnH n.-Lne : rirn'or 3n;
CALLE 17 Y BA'TOS (EL). 'EDADO nclnA I nnr P lit IntAm y EArc IA,
TRLEFONO F-424.2 A.f nn 21' QU n 'td a 'A y A e"
A Ia I n, I O1A y 9.,0: LARGA ..-.
ES LA ...-'I............ a AAnA R 0 X Y
3" LA, 3. 1RI'A DPFI, ORRO rn ,
Pnder (quI IrA snla aonton in Ira 12 ENTR, aA. Y 'PRIMERA.
tilne). IA In 4.00 r Anf: Ntnlt learn L A SSIERRA. TEL. R-4AS.
5uano y ,A DTAMA PANTAMA A Is 1.3:1 Revatla d, oenl cne,
cnon Gen, Siorny A G. Salnder. LA- El, HARAGANE DR LA FAILIA ISAn
neta Ima n.re 40 Ita. Nfta on yBlAi- rrp Arlan Y i etel La Pandillan IA
Connry 5 ea. Arizona. lnAlO 30 "l 0. R aOi lcAny 2I
Y 15. A lIa 4.30 y 8.30; ecvIstal, LA
HOLLYWOOD MALAGUESA con Cr.. AIIan... I
C. Frank y EL HARAGAN DE LT A
S. LAZARO T GENIOR. TEL. M-9710 FAMILIAR. LunetAR; mayors IA. Btl-
A Ir 1.00: RevlaIta, 2 cnmedla, d'e- Iony 20I'lp, Mflana: reglo prnog a'ma.
Anrtvan car a6n FUGA EN LA NIE--.
BLA yl .L TARANO DEL -'ALLE SANTA CATACALOna,-I IIaI n piM i A~trIAHI R I '' ll;*rol'n -*l"",rl
tap, PA'LA ran -.Il-n F-I 3 y LA STA. CAT4LN'A pI J. DELOADO.
HORA TnEC, cE n A rrn. .1 nrl'-. "AFLFFPOSO 1-742L
Lnt 'Al: In lyores 20 haMta lsa ,.O D, I0 a,. a,. a 12: Tnnda. con re-
3' 40 dE nI(,A. NR ita I h t. Mast.ann Vi'al Ar'omncllnr, c .ca toe Y p n a
regln proneramn, qlIN MAIDO, Ulayoren 30; NIoan s 10,
DNNode ta 2.10P: cAvllta, ,L HOM.
INFANT A R ~ T A -- AN O BERT EZ eo \n
INFANT T NEPTITNO. TEL. U-370A 'Crae- c Inarid RAr-man y- EL ('ASO
Deede I] 1,30: RevlIate, natlc Ilero AINEl.O 'iin J'ohn Hndlak. illnetn
narinnal, cArt6n ., Dianey. RF O LO n Prf'rc, ncla 40 v 20 hlasta laIp A0
DECIDO 1'0 ran Gteorga Raft y QUE 5 IA V 3I dalIA A
SlGA IA .ARIAONIA ecn Tommyn -
Dorse.. Jane ni y t,-ncl 0 R L Oa-
m lis. Trtclnll 25 is. Motian S N CARLOS1
Cant dc Seherezade y DAlNarlo. 9 ENTno .It, Y'Fi 6n., B{ENAVISTA.
S qTEV.EFONO1 B-5322.


eh.M~fn A JE I IC r In 1 15 3"~ Isla.los notltr lleo
M A ST----I--C--A---- ---- --inrcA-l, A.I.-NF.-F. T.... N
*- -- j T- rrlllro t.n o A f,n plruebA final. A
COINSALAAO 2.A, TELE. U-4477. Ia A AOt I..1u t nlastl., nn I-
porde il ,.30: R' vlnla niI 'I"c I.I Tl SOA.\'DO 1 'IA -
r. l "-16nul nil. 'a trn LA PlpIEBA 0o ic 1.n l. Br-k y A I.A l ,.
FA TAI ,eo ChL rAr MAlOrI.I c ALMA p'iiA 1 O. ll TA'cun 11k Powell.
RN rT..N RA cn ltn. l linld lIt niell v
Mel 3 it D, ,UKIR Ijll/eta a [)mlelllv "
aA.... i,; i... 2 ...0.... A ,,,,,11, SAN FRANCISCO
oiayo'e :(: clon, fl n A OIa MIIan n r'I SAN F tAI N'(rICO NI'M. 263.
CAravAnA ,Inhnacc-dR y VirinslanlA conn 'EIEFONI) X-1.00.
tra e1 rhllAn (Alrl oll.n pltaI). ElI mcalRIIIe: n vlatn, Pilndn F.nEl
E S JiccIc IlnlAlin .IA eeric cnmplela
MAN....... f 12 LA CA,.AAENA
CARLOS III I M, .10.. TItCLEIONO IIEt, "'Ir.ROI con PI. Alnendarla.
V-3r a f III, 1"'* y v c" t a Re A, ."n2CA-

A-- 1t\J.\i ji 22 iN | vlIAAI -'ccn A1c nln~i Iin
En a nLLn1 |A nd1 ;1I n A Re N AIA 'n Arm, ando Cln y Ma.r
vitas, nn,. Ilcn narln;Al. A. net I Ia T. SAl" y L.A PANA DILLA FN;
tEL I InPAEr O MA T lt 1 lnA. El, AIt'rt'()l. cI. | l i R. Arms tonag.
-UA,13A' AInRO MIqTvl n Inaun 1,1,npla: .inayncp. 15: nine Av balco-
(que vA en lt atnosi nfenfe) try 111 -attlnN,'"/\',
y iXn AnA n Tit ay -yn~rasA 30-
I0EXIt'ANA cna TIll, AltarA- I" ER-[ nI cA htIc Idony ,c v Land& y ma-
TRA A .a[UJE0R con AIcia Barr(c "1'"c *A0, r VlKi y lanlcony 2I par
y A S ler. Lunptn: in yoroy n rc af yT,,
Tert'll I A-I. 21___ e'_ I I n ____ ___
M ~ A. R A SANTOS SUAREZ
in DE oI-BRE Y NAmAAImom. SANTOS S7ARESZ Y R. BENIGN'O.
IBO A PARK. TEEI-L, 1- 14,. A TEIn N1.OO 1tRc-46 an00.
2.OA3 A0 T ,L: i$14 A Ia 1.15, 4.45 9..10. RevixfR,
A_ Ian 0l).IA R c."" ccl'coIt Is l ltrl., AnAionac niA ENCADENADA
Elrayo snlnie.ro y Is gria. ,'nmpl- Aon larnaI T Squl IIa v Armando
ta en 12 iArodlos AVENTIARAS OI C virr A EL AGFINTE DE SCOT-
LOS CADETS AEREOS. En an- LAND YARD con Sir Aubrey Smith
da v r AchI: Revsta, 1,OS H.lIO l yS VI AItor Maro nc I Luneta: mrnnoran
CRE5CEN con Marla D .val C`IA- to Rolny 21 Is r
RUCA con lIsa GIahp,nnLlnMA- r-,'
yoren 1A; niflos Y prefetIp'ain IA Tn
1 n718 13 14' ni ll a 2h V 3 ,11 3- ,,IA ns y S T R A N D

ne11nh m illeIn Av 2 IAU M I~l-OneB 'iT n oViRM I.1
prferencla: 15 v 2n an tanaIA v no- AA' MAIGUFEI 51) T LESF. I'-1171.
ehe, MAleAnn"' anda Ja 1 IA R:v-tn. r.n, rlro
'.i 1,tonni PASIIO FA TO'R*RI'LER-
M A X I M TAS Van Dnni O-Kcr,' v ll-
A, 'RTARAN Y RREZON. IIcMn AGOLPE c-, NaA ThIIIIIA- 0riAl
TEA4EFONO U-anl2. INit 40 ts N no, Terfrll. 20
Ocada In J.A3c0: A.c U N"'
tlarcr narlacal, rArdbn Paitc Do1 IT R I N0
nAld. cpila, 10 do 01 An de it In lmier- LINEA NTRHrI rPAAA.EI I aA.,
Ir DSON'E LOS MAI.Os EM P. PA- "ET)ADO, TI-:1. I ?4113.
R AN cnn Ralndctnh AcoLI y 100 A nl IA.1,IO, IAly R,,IC,l,tn.
lI[CE Ill,'O .I'EEON ccceo Sarll Rea i tlA-Ici neA-t-loneA, A-Atn l~l' I'A A FA-A
,.tA A A'aAAI All~, hnnaltal nlnp yrcc cllt IA RN APIRnO 'cc Msclcr1e
IAn h,511 lea i1.00 p. 46 deapuln. RAl-I~ en l/.4 {a s.0 K t n
_____ 12n1 ,i ,'E STAIA l..A ARMONIA A-cc TnnA-
lll~r k~-,l ,L 'xA 3I A. IAAnlcocll,{ a1) n fAecla Innl
tCA.I.IE 17, tAI l, A.MFRDAR.E5). An v n n~len 4a nc. In carIha
A IA i l., Ih,'l~lnl, Anolle~cr tnl N I-R A
DiI'MR lA'- ,,. I'elolps ALeIIIIAI 3 AlEINITDA RE 6E,, 11ArI. 1'A V" MONTE
OAF l li ll \ A IIAII NIA iII '11 T EA- I i'EFONO(' A 1, 16 l3
A% lAllIa .Iaf IAf lc{illl A Ia, 421' ]l~rnIDc-lA A,,A Ecl.allh, ,%nIlcIemn
1 '1 n IA I'''-,,--'RI'I"FN1 tIlVA .RA- IitlAl'nAI EN''I'AFRI ll ARS ,on1 AIhlr
'PADtI l A-I I," A'11; I AR lAP~I.N'A a~ellantlcrA A 'NA I'111'.A, A.l" APA-
lAln I I,.'l ,. ''A A' -a c.t AcA- r. I~nnda I maccl',, Ii) T~ctII{ll

VED .TI1 ADO ?.(%WDA

PRADO C" A: II~, AA 'I'IA" *iA 111 1]'EA.EA-, F lAAA
I'S cnn ctlln ,Aa In ,.,,ItAI'IA '' i'Ila Aic a- An A .11a' Ed-'Ila Ia ,ll~
n'lnl dc PI.C relIaI lal' IA ,- .,,,," \hl r ll ,, I,l ii.elA lna. I, *ll{In~dI A El hnlnlnlc
TccArAha A Isa A III A', \,' ',l'c Ill 11111 l~l-el nnll, 1-Il n rici ,t L= ''anlI IA
AAAC.-TO I ,A AlI,'II,, '1% II \'. I' AI, A'ENXt.A 'lA OE pA AR 'l'0
.ATON, A lap Al ill i-, .,11- I A i,, lln~atlt AEI'A'EAE, l l ERWN.
lInATRE F IO A, {l.lll.In .....a In 4l{ I'll 'fII\'A A, ,,on I~ur ,Sa~ldI{l 1111
II 8. l Fallellta l~lAc 'Ir A I,l IA' I I't1,'I AA11 I1AtA rcA OllIl~dn RlAn.n
c111 PaTSAln An -,Ia .SAAA,.iI' Al. In .... _______________
....n An .... a.......d I .............. VICTO RiIA
NEGRET D i 11' -'-N l'"'ll\ np-Mi AlA V'IaORO.
PRA[DO Ar' lTP(AOI'ADEFA TEAt.E 'Al' t 1,111 A O ltc'la.*l ncll,'Aracn n-
M .I t h" ,,, *I'..t cllods 1 1,.I raln. da Is
Dalde la AGO0 Re' IcAc, n,,tI ---.'a-All All, A''OIl.ER 1.0.1 RE-

Illill Acllnan y TA IP AaALA.02 R En A' A', A ~' A v Fn IA Rac 1nt15. ao '
U.L. AMAIlOE cnn nIlnlano 0. CnA, LIIa-/ldlA ,I IIflY'AL, POIE AMOJI ccc
aaa ayre 6 te )4sCnsI L5 l'A". ,PNTU RElAl -A
SllI n cnlycrlca AiA r4, rca TA- I sI,-' l "


STeatro INFANTIL
P r a a*e n I a
DOMINGO 21 -f A LAS 5 l MIDIA
La Comedla Muleal
"NOCHE BUENA"
Hajo In dlrseecrn dp
Cuqui Ponce de Letn y, Mirtha Andrews
Orqueatm bajo Is treccl6n del profetor BERTINETTI
Tastrn-Escuela da VALDES RODRIGUEZ
CIle 4 lntreB !l.5, A. -, Vededn.,
Locelldadea ... 9I4
Do ventaens nIn entrads del Teatro.


Ca rtelera
%17 1TI Ii Ir..Arr_ p .-, r A,6 *..ero


sillr MI I .-.di ". A ccSI
P., 1,At. '- f..-rena Y, allA I..P O r.. rn. ,
r IAI.r A ,r, daI.,re@


Ir,-,, n, l ccn-a rnra Ai r n ae
A, r.-. n ,'., ., .n" r,..,a AI.- A TIm
O-- A ,, ra, Lat i nEndscl6c,
y' auniln.ac c rAlPA.
RIARANS "AINT I'Anln d M S-herP-eRnd,
Al fntIc AIlono yt 3atlntO cnrtoS.,
"l'ATRo 1.1AR0I1: O cr chaCrn Ad
(;RA A-A rin lni, iDcnrA y -ainlCc
coris. la nI12: LA dema en el
AnO K I.e hore Irnena.
('INF RA.AIAFoN. A IA'. A .., AP-onns,
trlcicmantle AI ,p eA* tic,t D
lV.RA: S c. tharta dea Rancehn Grander
YA MA'R- Antonin y Cl Eoplnta.
COIOS IC prrn): El tadrAn n Mle. -
Ir a a q Al oerpo aauante y La
AlInm bh -a, -
DORA' ChlrAtmnallclcmrloAAi,
ENCANTO-: En In nochea del paedon
1.1r s'rIt "how.r
FAUI' A-ac alhfornitc 1 transhonw.d
FA VRITO: lTa JrnRda R trAgi nAl, l
iqonrdsn RRuIht nly- Acornlo.
FINIAr Inall I7 v cnlcidron, oyep -
A .a n A llnlo nla or-c AyI lna 12:
Ia dman an el lagn y El puentel
Ae AnIrloo. 9
H F'1\ rl. '. A vll. f lin di
FL T.ERNAA: Mdrc Ici I hrb, El valor
do tIA"Yl p acinlna eArrlin.
IRIRANC INEMA: Enrlcenadp(.
(IRAN 'CEATRO: IMa.rl.a P): Mt qua
rid.a Riluth, l hcdrn h a alp
pard-~r, Cmin. tIrAgcnc y anaunta
,art..,
ERAS INE: a nlItlmn hor. y Ma
carc-a nsL rdidR.
;lRIA: La-ga cf IJ nenhe. La .dca ms
R O aSaEmmET, am ,arca elazorrnl
y' naInIna eCaros.
HOILYWOOD: PaleI, La hor-ra IAe-a
ma, Flan 'n In nibpi, El tirano
dIIAl aile F ,nmt corlox,
INFANTA: ER an Ancaldt ina. QuLa i-
na-la Inrmonla yAtsnnla catoln. n
LARA- La telaraNla y Noahe Irhtnfale
LAWTON: El ean Arnelo y tEl nhor-
hr I y la bealn,.
lERA:' nIcma 0td tin error cynarto-
ASA.1FSTIC: I.NA pruan lftal, Alma en
MNZAZNAARES: ExtrAfl muJrl, Mie-
xicans, El abnsllero mlsteriono I'
auntn a A-ort Ins.
ImARTA: polrel, L A-o l hes ne rpen,
A vcnthlrra AlaiAr A-1A p nt -,ta
(lr-i a rcne oli I.a pisodo n Yaun-

Insfio Crlo a. Colll.na d
MARTI: La CompaldfO anGrrldo-PAAe-
POR TFnniK nA N
MAXI ila 1710oll-leA In mern,
1 IBo I *O .IVIron 3- A. nto cro- e
I.c onyeplsodlo,
METROPOLITAN; I 'ncrimdn divert c
do.AQtS nicrA A)AcrmonlA, A-ac.
0tonel cluant A-c Inn.
MDoLO: e anto de Screead. Bur-
in htrInand ) calcin lA oAtna d,
NoticiIarlos Paramount yRoRyalI
RcnA-c
MODERNO. El a.nn Arnelo y El hon--
Ihve v .lot h."!ta.
NACTOZnAL: Lae Cmpalr, de MorAeno
STorroba..
NOVEDAlDE: Salom In la embriJado-
rc dsunta an c rlon.
NEGRA*TE l RI jundor, TreA mIlloA-
Pea y el amo" y Aumntnp jrns
NEPTUNO: Mar de Aicrta. Elc ear-
tornllaman e'A. ea y asmnroI
enr top'
NODARRE. El nIrbhAn ,Y" Vlonncia.
OLIMPIC: Nnel c t-cAi r#e ad6ia. nL
ntrAtin eoete, Cartoncn yp ann-t
Ira eort"o.
OSCAR, Alma on AIanombram y La laoy
dcl Alor.
PALACE: ASoy rharro dn Ranrhoe ran.e
At, La- Itrmenda cortdn y A-cr ntolc
PRI NCIPA I, ISI Icrinsc I- IllAtoA, -En
lea Ancla.ccIOsn,
RAD{I) lIINE In, cIla a- WnIA-lt.
R IX Allow. Ac 0D"k T,.-,.c. Me
condenit Ia ,inAeAnuric yA-.lln til
RAcor1.NA tic larnI'I hd111
rulo"'l.
ldA-LN 'All A t I A':A-.'rc Vir pclll0hi. (Vllnlilt
mua IPA umR #ljel, A.IAno~l.doIt It-1
BlX I'IN'KOAA: flMancA, certn, d,,
u rumanil.
RIAAT(): ii(ue la l.a I tnA AnnA, A lE.
In d r ldn yo y c .Itntcwx rnrlnx
RITZ: Ip'll d lion, nJno An miller fa-
1.1a [.yLospac-' a perdonnn.
RIVIERA' El eleannlnaF, El pndero-
on Mc (Dicrk -c"R on I-rortos.
Rl %101l: Cilolcnric, nrand Iplilaiona
un ne.ite, carlone y a.elntoa cnr-
BOXY: Le nleleOTIinAM El A-eA-een
Ac In fanclile. It pndill.a Id Arl-
onA casun on A-rnrtoA,
ROOSEF.FIT: Ablcmoa v. Lenoa clnl-
a fhlopi.
SANTA CATALINA- El ccin A:-lo.
El hlnAb-INe AAIAh A t 'A Aln o.
xpi.q,.arlone,, y .puntnq,.-rfom.
AAN CARLOSD' Aficacitd Almo1, Is
a1tima. hot'a. (Tuerri~llrr, tpjann.,
Ia prorhA final 3' Asuntn cor-
1o4
SAN FRANCISCO: acic~denade, La
pandllln del liltcnr.a, pilodin. La
Slavery lAM terror (-,cerle comAp-le-
tat 3 asunlos.eortop.
S_A.1ZTORS SI'ARES EA'rc.noenA'nln Rl
anente d Scotlland Vard rvaeun-
III% vor,ns, notirleoinv csrtono

5,\.PIN' RoIl(.l hI, h11 v ,r n l Ce ('
ITRAl lInL I .PlA-AI I cailIn l lc


rOc', 't A-Acaa A,'np{c 2' IIIq hcehArr
NON R-A l, Ia e na

A-likli Pn p Ilnoc ,aa I raln 'n ca Adl'l
t .I. rI a cton- Al~ rc aA -I 'llma v.cl In,.
A tER'AFIN All-annal 'Ic r"3al Ilrl'-
A l II.lFiil UPI n-h(c. ic-lllI r Al
S I'N p'ma i { y n I ",,l x,

I llt Aaa n ali lca l f- eAll. plao .ln So

A' ,\A-'IitilF'c-l ,'l tllic 1 Ala A i'~l,,,
r} sto II-Ai nI 14,
n 'I \ o I. li


SEI ('A(IS UINA MI2N'(AR IA- lI.A
AZOTFA A 11N PATIO
L e naA- to r D laIl c V dl O l VrAt le
n 14 1A1a Ale sedaId. .edin da Obrn-
ian A-Ile ciide, Did eAIAI lls
navcc tarde, en I, na-na da anocArrn la-I
IMilelie do LidZ, Adecaltea lehinessn ii-
.emlnadan potc ei rlid'n, les qus. re-
ciA-di 6 caltnA-r de Ia SiAI-Ie sI pat1o
Intelrlr Ac Su domichltn, A-etflndI Ike
a lsenOer In coa qua- aectabln Ac in-

ROAR, TEMORg A AiN CHOQU1E
RE CIBIO GUAVF LESSONDES
Rn ftaseA, Ad ecrrPo dcl Oro AuA
tedoeli chudadane Ale~rto Meo-An
Floras,. Ill1 athoe de edad, I-eelno
de VhstA Har~eTsa, IA, Ie Icahonen gcrt-
I-Cl. la.n 111 se cat{,d al ]lanmarae do
tln can~l|An de neparts de hints en
ace vIal mba, 0rC2yCndOo qe dlneh't te-
hciculo Ib-a n cehoear an Ia TA a Blanca
s Calzada OcdecRnthn Boyerns.


EXPONE EL...
i('antlnmuainn de In Pil. TRIM1ElRAI
ainn a ila jt'ion da r.icetrni repre-
entan es en 'a& eciiofraccres e sobre
eP eomercno rrrdil B& r.o'AL Iell-
merl.t qu-. n-l el primrE'r monmento,
na haolido iina lcncnrci lcmAiplinada
t 'in peracmln' traeerlor en Lan
Aecandan f.rci.'iaioc cccI" in~qtrucclo-
re del lmhor Pr ldeni.e oe Ia Rpu-
OlleN.
Utica.
-DuraniAi (er, a Ie n ir me-AS. Ia
Delegaciun 0o Cura a Ic Conieren-
cia que ci celebrc en la capital aulza,
-integrada por hombres consagrados
al eAtudto en aC s cue.Utlone.s econ6-
mJca, aigunos de ellos con experden-
Cla en Nanterorps negocaciones de
esta Indole- permanecJ6 en IntlmoI
conlacto con 'otracs delegaciones ex-
tranjerac con el fin de procurar pun-
to de navaencia en las cueatlonen
relativaan alt comergio international.
En to que afectNa eas relacionex
bliNlteraleas con nuetro vecino del
norte, mas de 50 entrevistas lhev6 a
cabo el grupo negoclador cubano con
pl gnipo norteamerlcano. En tales
converlacJones c hizo tn mlnucioso
replanteo del i ntercambio entire los
dos polses, iendo dlscutlda Ia altua-
cin de tloos los productom que in-
tegran nueitro intercamblo comer-
cial. Con un criterlo esltrlctamente
tkcnico, s lleg6 a arrceglos atisfac-
torios para ambas naiclones en una
gran varledlad de artculon, y de Too-
do singular, en lo que concern a
aqiiellos que lormonr el nucleo mAks
important de nuentrc exportmaclon.
Aalmlamo fueron exanmllnados, dentro
del espirltu de 0lo que se quierea que
sea In Carta Internacional de Comer-
cIo, los principics de carActer gene-
ral en que se encuadran nuestras
activldades econmlncas.
,COmrno se ha manifeslado el penn.
siamiento de los l Estados Unidos al
respect? -pregunta un periodlsta,
-Frente al criteria norteamerlca.-
no, lnJcJalmente abollclonista en lo
que se refiere a las prelerencias
arancelarias, Io Delegacldn cllAunna
propugn6 con energia.a tenacidad el
mantenimilento de aquellas relaclones
preferenclales que constituyen el slg-
no hist6rlco de nuestro Intercambio
con Estados UnldOos.
-En ena oportunidad Cuba no
mantuvo ninguna nueva actitud aino
mtisa blen se ilmit a conthnuar de-
fendilendo anoclones e ideas que ya
habia postulado desde ]as sesiones
ide IRs reUnlones prelunlnares de Co-
mercelo y Empleo, celebradas en Lon-
drea y Nueva York.
,-La postclOn adoplade- en aIs
Asamblea de Ginebra por ia Delega-
clin norteamerilcan fu6 alJustndose
a Jlas condlclones que contribuyeron
S rear Ins s0lbdbs argumentacones
culbnas y. por fin. traIs larga tarea
en Pntrevlstae I' seslones, fud acor-
dado el manterinimlento de les prin-
cipies de preferencia que son tradl-
cloinales en nuestra relnaciones con
Ia Union.
-Durant l le discuslnnes SoIrc.
reling!oneP espcclicois de inuestr i x-
portaclone., Ina Delegacld6n ncbAna
obtuvo benelicloi en el tratamienlo


Z R O N I C A SOCIAL ANUNCIOS CLASIFICADOS
It 1 DE ULTIMA HORA


PROFESONALES

I ABOGADOS i NOCA OS
BUFTE LOPEZ PEREZ

DlR J14ON. .trA.DA
Noei F CIId"nIa dt 1. M dI 0M & eyNorlega ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ %r~~ yl1, Che(lrar fenld~~ ~4 prcdr u a l.ol* ____ A S ___
lm. "" lrr.r1, '18d ~*,'$Pa.i3 DRES. ENl MEDICINE
DR. I. LYON. DR. A. GRANDA
DE L6 FACULTAD DE PARIS

simpaR~~ciiiAa ay el retpel Ie 'Ao -'~~~~ -~~
Eh-.a 0- 1. 1 116-1r.A m -, 11,A l 4.-Han~~ ~ ...... los conra.n.. "e .... co preos al;m d crn ....CO PR
pl-en qa a- ci l.ypr. .a n ;
lq, i, i Iil'A'Ta a cG aui n.
Cnnoulmd, :9 oj .n P 1 *oci

BODA EN COLUMBIA C O.M P R A S
Noem Ferrta n d le, y Fernando tiguo en su dedicaciny d ilIgencia- ,
Norlega y Chemnlcharo ea en s prceder, que me ha ganado Il l sCASm
siAmpatlan y el rspet d AlAodes amm
Hanl sldoAr os contraccestA le e st compateros, alternando cn on' o de COMPRO
Aenlace quei deAn pubhcarRe antes, difcerenta jerarquia y siempre atec- Frarea .i e dfcito A la 1a n rl
pero que por imprevistlas causes lo he LUcso y dlgno, el primer tenianle at Ie- nf-- mr La Hatanra F.lalr
dejedc para ecte dla. flor Igneacio errin., I .,d- tsr S Arn" r nr. '- a
La bodN a Is celebrada nnc mno de Pr eso aNem l cpoe- a noa esu hija le a compr.A a di'A. ,,n -, d


Ins--------------co enua tao dedo see comov~ do- r,,,, irn iii,[,rS .r A. T r.-r \ *
ic a en q se aci'an dl- bella Noermf, hizo que riniern a ad- .l p .,ia.a in,' l'rr-ipa -rn
cumentnacnnes del E rcito Constitu- mIrarla creclda cantldad deo M1-i ra Te-1 A.b e .' H .'"3
clonal v que estAn baJo In custadallades oue oa lmaon el hermoso ac o
del military que prTdujo esta rosa en-I noaril con Jos esplendore de su --U---U **lcl 111rqo rellIDJo N co~nlS I-naqaltal ens la eplelara e dcrbi so COMPRO EN ABAN ACA
carnsda de tan sngeetivl NTerianncla. personalidad y las g-las de aua mu- PARA RENTA BUENA
Ella Ar on oficiln m corr tilmolase n- Icces. AT 7.0
_____________________ 0e_ e RAc -n Nectcoon In p~ol n rtre rr~rll-rHATA-.,0
Ion enguantados dedos que, coma it s ,Tle el e n"
FARMACIA Ao- del ame- Ova nsf deliCadne-,- nz.',i pilrat r. IS. rjlaAc ial'-
mentce en el apaclbae gozo de ans jO-'P-;- r- r.I. pr.c r- av
DROGUERIA DR teniles prnp6sitog. 1.-',-a e a a iII
(~TINIC~ i"'~ NT I el gnlin apoesto, conteritc, de asuI .
conquista, acecha parn suacribilr de' COMPRO CASAS VACIAS
JO N TN Lu 1AN na vez el pliego que la hace auya i CON CINCO. SE|S 0
DE TURNO LOS LUNE paor loda ina vida.
OBISPO V AGUIAR -.tendlendo a Ia express Invitacs6n MAS CUARTOS, RAPIDO
TELEFS. A-2129, A-S21, M .MI rI r Itidi al tDIARIO DE LA MARIl- .mniA c-n.',. ,r".' .a ,p.n.
NA y relterada poar el Joven Raf.el.Ai rI N 1 I'~'. I Al.ia n ,
Yera- Prez. no pude excusarme. a ,,,an Pr.' T'" p- "
pecsar de los compromlan Aque yea t- T 1r,- i.ec .1
nie-,
Y hnsta iloit aze-On de Columbanl-
a Bfl PunRD eU ,c PROPIETARIOS
Fesqulna a Oral. oNlleez en laos lndes
Oc. : t' de ln Quemados de Marldnno, luil N.ab a N p i numerosa 6\,n
c, a-n nnc hetiba-cn que pacece IlFc.'0ep Tar
U O Y B IaFrcar" el clerzo frio de Invierno, ial dlna las prop.dacrn Edihr.,,A n
f.y i a l Jna iumlnnaba Ins corIln rnl s eidacn chiai ln. cnasi, olalera
4 I 3322j t.'-r. *u 7luz plateada vistlendo de cla-
Trm -~ r"nAlnd el esmeraldino matiz de )DO A. kr '- n r..s r n
T N Cole; qote cien sin elegantez caeas let-a Prihilo-Zabarle. Compo,,tla
IUN 6122 dr ir, forecJente poblacl6n en que Tl- |1 A Informes. J. CahIno Re.-ea
J r tn iranqUilos y gonons sus vecinOa n H-" '942
LINEA Y D-V EDA DO n 1, c. .c else ailn qu. o -- o to
alumbrado qUen sefialnC el paso de I
ios militarea en servicio. __1


Al descender de Ia mAqulna quell
me Ileva hasta alll, say cortAs y agra-
dablemente recibido. o
Pocon despueIs llega tambltn el doc-
tor Luis Manuel Fusts 3, S' nchez
Morales, abogado y notarlo que con-
sagraria a los novlos que easperaban. -
La efloritas Noemi Ferran 3 ales.l,
Como flor de los Jardlnes mias cer-,
canos, surge c'stoea, atractiva, Ian-
rinadora; su traIj es ico, de teIa
muy fina; encLio el corte, pero de
adjuilirAt gusto, hecho por la mo-
sialea -ehraa OCIrded Padilla, que la
ou11o murno desde'nlfla 3' que ahors
Ile en Santa Fe.
RPIn2I en su tlipo y lujo sin pon-
IIra. IA--r. n' su toilette, lutcia admi-
rale lt ISULtlVra como fragante vio-


SENORES

PROPIETARIOS
:.gn Iea'Aye r, p, l., r1.'d s A4-
-,. r. l Ic, -a-a a r I: g r.,a F I. 'Ir.'
orr.la~a!ee 1 h ', apr'1amenfe

L 'I LIP c '.-a' pc
B. :1 O .1 ,AL -

33 I r cr a ApIA..ec..AnIpro 'a
.1 '-r. 'a t rA "-' n el r, A -m c. r.-.,


COMPBAS

n O3O31 Y VAMOS
00X7XW oomoWA *20IM S V ..
dea A usbe ean lva AMbfls 411 n1,R1
I2 m-nLs feaatsurn nis m rlan"a o ac
SIcd'i Oaljen el Hatsns> (S1 1 I a m A-lt421- L-l.I
B ,7711-U-a .

CAMBIOB

24 CAM
sa oAjc -L u OeulA e- ai.e-
camadlr 3ACA6e2iaa'A = a2'6enelss
,omed-r bal. later, -tldo y COCLoc
plllr, P-r una ad 1 A 4 latcsalz : S -
meru-lc.l 04. olna o de I p am. i .
H-7110-2.".r

REPARA.C10N.S 7

44 UADiSiSU RADIO

ROTO!
Na poim r"Mpiffsl
Aenprns radio per SO def
a) to"
Se le pnne todo lo que nu-.
itel I Hastl los, bomilloill
Siele alios ettabnepccl Ms
nuestra mayor grantllL
Uicia Cuasa Cakt
COOPERATIVE,
DE REPARACIONES
RADIO-LECTRICAS
AGUACATE 475
entr TmwJeb ktey y MmJb
AJ3MVENTAS

_48 CASAS


GUTIERREZ Y BENITEZ
AmBrpra 112. Tef. A-tS4

RENTA $6M. 58O00H
Pra,:ito edlflcjlc plan OleMona-
r r'a, u.., 7 58 p .- bele,. dd I. A'-u.
r,,l cii'lpr rlnr C 'Irlos. Ill l1 aILI-
ltarcIln A plac. 120.000. Telf.
A O40
RENTA S290. $2 O
MsaptIcI didcAin laronto mnIoe-
llnc ? plar;.5 .nIala.rota aa
A' I an. I 5 a cal isincrn, a~ Pr{I nOSSl
A lac AA E11 1r rdsilrno siac.
Mani's s litl)n, Die, patvenraaa-ci I
planlm $1 I..n Telf A.l0I4.
NlPTUNO 1 PLAYALS. I3OOl *.&
dcr 1N; O"AcIno I10 ni Calz&.0
d ,:lp upade .'?za ; isn a jardln por L
il ,aleia hall crrnral b e5 .a lI 1
A-p iniercrmidol cornecr cr ,tor
ke~cs Ia~p~ci*'AAI Arn dd, ssl
I erriadoF irl. on euro alt&
macan lI nrn Tall. A-I04r.

503xA M111o110cUPADA 'TBS raS U
'Or leil30 ml i a cupadc frnrl-


.....ce.irio del a.c..ac, looholes, Ap... -. stmesa, A' ....lolcadA en Z:a ecnaa- ann Am r'medila cndra anvIe 4ldes
getales, etc., Ilogrando mejorar Ian-- --E V l' J fl tI rrrFmn angular del salon, lud H 1'I25A 2".l cunad. rr mla AnA irel n cAA ndc'
bltn los scnndicione e In .d n, a r'o N--nemi."r "".,' 2a- -'. lnuarsc a.' iar
06n .... onal de tos] .... ob tc'.' d", IOREPARACIONES ......00-). To
o1.5 ncluyen do eolcam SnArZ d ,I -.n dD ira s plantiAs con Dfnas ho.e-At REPAR A C I NES A,' A lr l A-. T
rldvlles, arroz y on-os much, actlcl.
Ins. Al pirloplow Cemo ueron rc ntiec oA,'ui, ladolocs en Wcaron que ,42- M UEBLESr L PRENDAS LA sIRU.Aa ATAN. 11002
Jadae la t crIlas do Is M maercis prA- 321r-,1'aA r, su figura aitOSa. I inrajl I .CA Il11A-"" GUa
meua para nuestrc lndustrilas sir ,N- -. t- ,' L ap IiJ las clna on d IA
cluir ln ..omb.ustnibles, ..Dn aCalrS cp c..c.cc.ln.cc.lpto, todo e.canlta- rQTA naminI,,c. pt,'a ....... .... _n
Y, como Si recordase alglnos co- 01747 164I0Z A A104 1 dAr. A1Inli p al.iJler" I lO lit. TI
mentarim srespecto a P,1te a-sllni, sin TwoA i tiA co, nl>t Ell este gTilpo que el Iot6gratlo e t- c a R.:.A.-i-'-
dcudli nacldos de un I.ncompletr co- coge con u cA ar eC ve la Ixpre- pArR A H. ."51l-1U
noclmlento del mismo, el Canciller -7 AlMn dACIAs6 dulce de Ia aflancAe- con el 1uA-
expllc qes., rcon posterinoridd a \as Ato IuI c conmpllarc P Au adorado pro- LAMPC PS
negoclaclones, quediaran aclarada.s M metldo, surcriblendo el acta que le COMPARIA S EN GANGA
medlante a acer.tada lntervenclc n da derecho como esposo, y deberes e-MP
del Emba-inlor Belt, iterrnga'lnes_______________ que son lneludibles que cumpllr a I0 iNTER.AMERICANA fl! 11l!
que surgleron en cliuanto a Is vclgen-- ]nA""largo de tod la-vida. I I PS
cla de Ilas prele-renclns ar'ancelanrAm.s El Inslant de Inemoni6n, los co- DE CUADROS f IL PS
En cste .letnltdo, -nAdio el idocor rzone vibran al conjuro del amor Ha .......... a .porLarndo A la
Oonralez Munoz-, v conforms losa FARMAC1AS v el Idnlo inilail sn romance con suS FABRICANTES DE 1t.'.. t .. .a pae..r for.n
principtos que in Iorm.ron las nego- teJldos di e llslones. RaRONr. ai.-d-r .1 r.ll. a d -r pln
cleiones bniaterales, Inos Estados U1- LLa scfiorita Noemf FerrAl F n suscribe BRONCES au.. ,r,.a Hacoa i"
dos hall mostrnAcdo Ia inejor dispo- honU na phma suA nentomnient I- -,-Bs"i "'cl" .. dI-As1
1A66o e AsolventCar (odAs Iasc duda De ,uurno hoy neros. su asPrracScn Cumplid.' .A, A "o'-,,F.0, il_,, ... eCr
que puedan 'surgIrC aheo nP)efu-.o..i.. .1101" r
urce. DESDE BAHIIIA A PASE O Inmediatndrente lo hare el se-or N-*" '* ** ru-lA II
El Jele de nucstcRa CicilCerlIa cer- DE MARCI ,cd iol l I c ec f l' J rl" .
Mina: Dfirecei6n feleolona Pernando Nonrega. .....i i ,%1 H =' iP H rlji
-Es e-sA oA, ervado a g irainl ra.s- Luz, 302, Esq. a llabann A-l-,-4, Despii s lo t PSIllg.s. ".... I "1' -1 -' r
gOS, el In-repsante proceso lnuP ha Monte, 58, cast Esq. Prado N-tw4iL Pr Nocmic los- docnlres Sergio Ii" ..II '. I (51 PRCIOUAS CANA jUAN DI
recorrido It paL-Icna e.ne. iaclol Neptu0o v. Ave. de B gica M-227; Gonzalez Galvn. primer tenlent .V...i... A o .nia..... 9 1. -1 .,1.,So .: q1,,, I
que acaba de sr 'lbicr stl ,rkAmile final Oblspo, 155 .. M-'.7. nW idiro; selcnr FPllpe Zayas OonzlkI p. B t i,, r' To'a
en Lake 8Succe..s que evidenrA-, una labana y Obrapla . &X.-30 le7, primer teniente, M. M.. secre- SAN RAFAEL Noa. 472. 0'11, loo. Interos urgal, De
vez mAs., la honcida preolipacin de Lamparilla.o 402, Esq. VIllegas )I-S.0l- taro del Hosptal Mllitar Agramon- Tell. 1-4916. M-7092. cj a 1. t a la*i 6.: 1 L Ani AcnA
art delrHspital Mrita. A.amon- ,'l,. 1.49.. M-7092
nueipatro Gobiernoc dle velar por la Morro, 114 ......... A-A8388l te v .se, ora Iniia Allonso errfnn i ,cal I I- IA_ -
propneridad de los intereses nacrc- Paucn. 311-......... M-b7Ali oe 'yera Porez, v el c ppttn ItrAni I IrleD6 MAOGNIPCO DZZIM0OI
nale.s. Habana, 957 ........ M-5890 Quintana GonzaIez, jpie del personflanl qulnn d n l cei ntro del barrio E]
........ Lepo/do, ez, rJef3"delo1personap
DESDE PASEO DR MART1 de ecse hospital Leopoldo p ca ntrea au -on otiec poa
S A PADRE VARELA Por el efinor'Noriega ChernJeharo. pa & .' .otn I. un pto rl
C o mull nist Sa s d e Mlan y San Nicolas M-77. 2d12 toresAlfredo nonzclez lApez. eMuo: 1-320._____
Leattad y Anlimas .. 1"" A'I'IA -tre'tr del Laboratorio Clinico, y el l VTDO CAKTA MA"OTZLA 2
Camnpannlln y FiglIAas 11.2421irnccts. mdenl cLab ergePcb PA-0a~n 4 nsancno
lMarianao asunien Pda elan y cyrrale A-3 tnenemdcnor Sergio rn. portaln.2. comedor, coa
Rn-naura p C rre -.. ccmA-9466 heriacno de la noviabafie lnI nCalada de P. Grandeas. d
S1. I,, ... Escobar y Pefialver . De- la elect coricurrencia tom6 c eupdras Papelers. Mufloz. I-3250.
ridictu ia actitud d RNa ycnso p a o.., : .-11.218 aD s noc Vbros. nSorasety -m H-T1-41s-lF

Permanece ocUpado l Nl6n Sn NialfIs y Gloria 6 -I.4 rez GA- rcs ra !An a i cVeddo, 2 plan., d60,0d 0
Animals e IndustrIAa-. .111-4040 Ana VaB At Ae Abceu._E MpAcrarn Va2zaA.
de sesiones del Ayuntamienlo ARevillagigedo y Corralaes 131 Puentes de Mesa., MBliltde Diaz de Po cnAn Lfno, Ay Paseo s'-a
yI. ~ BccAd "CAdAoePd~a cia anccnolllcs, RcA-Arn, lr,,',
A gu3fa- Lo d" I-'3,3( .BAr: 'egocAAida ,a rtcrnn de P e. s amon nc'olea. Is. -Ama. -drM !
por obreros de los 6m ni'-,us Gallano, 105 R0 afaela Boill de Nodarze, Julia SC -, t rr''o. .. j'"o' ....o
SlaSimdn Bolivar, 10 .... M-COJ balina de PAyrellade. Celia Palame ," I do cuartos2, n alics pirc ry.
MARIANAO, diclembre 20 DIARIO Suicrpz, 252 . . A-35 ra de Borrego v muchns que dier0on I ) nasJa 2 mnqblnn cacan plants,
Habana -UnC grupo de s pleados de DESDE PADRE VARELA realce a lF, b1da con un 1s1nncias A-'d etc. Ferrer. F-5l94.
los Omnibus Allados que fueron se- HASTA AVE i'.'ENOC AL refinamiento. s
paraedas Ade sI cargos ,por AI Minn- -ArbolS eco, 120, cq, Sq.tnos U-6061 Un grupo nmeT0osR oe e fiTr cIna*-'A.sl:
lerCo del Trannoyporla yCoora- San Migu y Oquendo L-4 36 Angela dI la C C rdau. Ccldd Carra],
,tiv de Omnibus Alidos quenendoMalojn 0 s arn s Calos. ,.-: J- Nosefa Norpg n Emna Vyo, AtonaI VSORA
Idsr no l nod Ale eecton s c lr,.lolnt -Nreptuno ..1010. .0...... -1 \":Dolorsc Calvo. Marcla- Lise c ngA-
ra en el Al'tta-riento,' nIs.i-AAISan eLiznrno, 18......1774 ies v Laurac AldanA, Silia .Dzi L LATINO AMERICANA, S. A.
se en el alonctie eslsones. enIRAP ai- Fernandina, 251 ..... .M0118 OItalna A osal. Bicany Sara a -
ca ltaenelAlp dor e enccarci e a ab;el Ifntca 11.. FI.n .a aU-97fhr rrn Sales hema muytgrada- 0-Reny S24.
Insl. u~lIn a A-art IA-I -IA-cDESDE AN'R. SIFNOCAL 'iASIA be leI nvls,1allba Ferno, o- -Raly 24
d o n dc d ic e n q u e se d ec la ra n p n h u el- I . 1 '' ble s d e l a n n 4vm ^i3a. b a U Ar ,N A
gA de hambre. El pueblo nlan \isLo .u ILnfant. F L tIAlENDAfES ridad Pndilla, qu-ndisima.- a der I la HABANA
ateltud con indiferenIia'c ,nnAhla h cc "c in- y Inc 4A%.I tSan elegidrol Zenaoidl Blanco, Elide y yCIra D kpanaan" d.A-&manin
o.'ea docsu prcoyetosp Iuny no co, n Oln cRrn y r .I.Ae' .d -b Etty, Sac Fernaindz., ESaper'lnza y d3-)a a 0ars.. ... .... oAs.".l
otros que ro.neguira Inc AiAbI hrIT elnul a -4- l. GraIrlA-l Outenb cG1crgclna Pad-, BRTA. GENOVEVA PITA Y
neilcias qUe obtvieron los enmplen- 23, entire J e I F-100 Ila. Lconor lar-lc. s _m-re Incere RUBALCABA ,I ouCs
dos de Ia Reflnerila Fontecha, que por 17 entire F 3 G .. -1222 ..n'n. .loven, O2el2a MarLn, LsI BeducM rcLa e tolra viboreN que sum6 a nus .,a I" sud sa "' I.g'A
drnoK vces ocipacron Ins nnloncc del Zapata. entrc 4. 2 c 4 . F-60 La'reinasa Aldarrn. MMAriA Antonia poecsanAfias Io m&n para colocar"na-"*, c-.-,- laddlr -
Ayuntalcnieni o en in .demnniandaiu jsia 199 enlre 14 16 F-3311 Pujada l, Julia Marlinez, WilmaN UDI n Ia peitud de su Iloroa existen- tI T Po r1A 'A 1 r.e ', Irr" B r
El pneblo se rie de Io huelgilstas. Calzada, cenlre y F F-,190 Artiles,. GOrtrudis Gonniler Oviedo. CIs r l rraja rn
a IAn que reprwha, dilcendn que no 28 No. 162. ccnit, 17 y 19 F-5100 o Hilda Sarduy, Esther FerrAn Sarduy. Su aspectAo di piccdaid, las galea' to-" o -r C r* .*- ," ''..
enontll"nrAn apoyo, que no oi ldaoI VIBORA, lJESAS DEL MIONTE Angela HernAndel Pidra, CA-daa' que A u ''-imo'surn rirecen v na con- ,a rlc.,-, e entreti d.-:j.
el mal nAalo qcIle Ie 0R01l lpu1liccn Y SANT OS SUAREZ Nornega. Nisisn Hcrnandez Piedra. quitadora unpreslon qucr inlspira. le i Ta""
qllis IRsA nIvldRa R vilcr ilnndlIAn(lo A-I SnnAalA ('Anlflo. 46., Esq. a MAeara Antonio Fabre, Beita SAnchez, dan derecho a que mi plulna a enal- I-e 1 .0oA
In omnlbuI.s. Juan Dclgndo . I-'33 Lucia CIonfileZ Angela delay a C uz. ltezcn a con s parab.cre. l .', ., ,n
El Alcanld te nIcd e co. sipor Fraun- II Oectilhrr, 1ll2 M-;24 CarIdad Carral y nulmerosa mrds qu Orlunca de tun guerrero oricnlai
i-Inc O()AkczAl s Orl 4, se Ie.AlA Aenre-i- S IOc StIII'iIeZ y Syerrc n Il-2r)!l deploro no citar por Ila amablildad con que estuvo con Mareo e hja dec In, r, .. a rr
vlilanno con IRn asRuornlades v rol Fstrtadn Pnlmn. 153 I 7 I11i qui me trtaron cordialmente. relictes sp A Sra M crceds- "ps RubaOJ- s- is -, io-. ,no.
rl nAIVltro del Traba 1 cncc I i0o d A OrllI re. 115 I 724 Elntre de los craballeros fl-oua I ain cba el sehorA AUgU Ato Pia, me Ae- 1 C
Ia ... A =i r..l ols. Ar, h.... In r q~s. e 1I DA-Icll A-, ,~AI I n 7- 1212 1c -, e Ac- "snlA A IA. Ala c c s. lnntl cc us potn ga r~,. SIn .aO0
jo i r de ,4 i nielgult, = niie lo dv Orl\ooit-e ,RodI g" -7 lag-'2-'7 loa reforpis Jo.F& Ocobrl Psdtl a, ga. recomenddad po un poelt gene-i Prem- Big %00
Ansoeon tierInsp m s. ir LUYANo -A. tA ON Aurcl o NI drse Medardo Acosta rosoa. por un perlodlita de esta caaa
nvoAricnA or s ICoop l Ie enaBs IRt, 'nt- .,' Ipr Sampera Ser-rno cnpitan del DIARIO y un companero f eque es- -c
ilc~ecnlpn I Ccp~n~ I.Cnl cln IA- d A-el 171 AItIe
Omnbus., Alr dospa Il7l .. {" ,. ,sc 1 21 SI" Quint.,. Angl Peyrlc llde i .imon al Sr.c Amando Lnpez Fuen -| ....... .... .. .
MENOR INT'tXI(ARAA ll n t erA- 4-' .. 1 'i o ArAng Ppdro Cnyro. Manuel Her- villa.
El en lenie JAah R. I.op/ .c r e 'lt ,lnA -, 2 2 S land.7 N22ln ei rTAlvi Rotr 7.o Oa "Ana p.ara ePtan ce11 corlta e;udcanO.aIA" "A 1a c senoritaI."tcdrn -
liyn en erlc r nroin .de ncocr dcii ac inA, 2 00- -1J6a c c Mn.in F.. .t Santlago PflTellade, Ci u .We s ec oe I s P .Ba
dr era .nsls.irdo de t rare nrrIncoxiarlnn r(l ifn p i, .... N ',I' Rfil] M crrer y Miuel Ruiz. ..N o s que tiene derecho a'cc4loelll' -l", i. a--ndo.
olandio KeseIl Qcdc. t Ae 2 ano. FIhrrIa-A A Pice .. N -I C.rnplicdmen'.e otecquiaron s0" co milijer c lcm professional. n
vecriot de San Ceet-lmo 15.i L n l \,1 ianA, '550 rlc4A. visilnntes la entu.lIsImada famnIla dc Y I league aa Delilac 31, dondc ,' r l ; ""
dre, nombrada Zenalda, diI.n qie sl Itl'rrera v VihAln eva r tenente l Ignclo lerrtLn, htd6ndo, sreoside Bebila, las flores mds olorosiloc a :... ... : t
hijo xllbId a unic cIllla, BIac nntAnl cP CI A con de Luyanc. 48 i IS v m lr' aa la esanci entr ellos. Ie ml Jar bo, *".n r Id. ,,. so, 1
unia repiso lInlti Cnsillas vAnei-A-I Porvooir y D . X.Z ,0 Mnhos presenteA rCerbie;rn los nns Pno-ln 611.0
1e romlc. InreAsi en el Hl-pislnnIl ViOS que eStUYIPTon aAi-pIca-ocnl SUBa\S iA Y BAIL A I
Callxt OcG-larc -. arom_.' ehaeladas por las llndcas 10 En el Club Isora oIn habr I el 25. en .' r .. I
RECLAMADOS pOR EL n EZ ARM iA IAIareq nI a e opce-an. La-Tropical y en us nalonaes dc i]a -?I, Iraa'.a
DETENIDO A|l FARMACIA_.A na Cerr dele doce sTa la encntalCde de ,nMen In tT --.;
El vigilante Antolin Domln.ii.i de- ._ -- -S--A dQ darA pa reita con rumc b. a Matanzas. 'i A ,,, ,....
iv- a Rancon Cardot Pafio, or e.- l -- I A ill p done psnarAn la luna de miel ccon ELECCIONES r 2cl; is aO
tar recltmodo por el JueP. rcel Jui IUra e ------- : odas clac as ilnnusiones de Esta- donungo tendrc iSUB ellccionen T, a a A:
rio 1,032 de 1947 y Raill Castro ,,-.-. ~ D iD TIHN0 lenamoradO. '-a 3cderacli6n de Sociedades Cubarnas I a'" an' e" ,
Rafael, reClamando en lulcico 4 651 .2 H o y Para ellos la dicha sea tan I-n- para elegir a Dlectlvea i
de 1947, Maria nAosele fcanZade clen Ci -7l 4 H- 0 Ai-AresIonane mo lI an',I que cil- lbert COFFIGNY OTIZ
poe-.-A, Martlnet. corrcpncl. I"IItivaron par Ic duln 1' Cyerdaen. AlbertA COFFI1Y O.TIZ .-


or-
fam
'0.


a.
8-
All.Ca-

alL
ls.
in
r1a
lIt*.
II-


me'-
rill
All
.-2
)SUL


Fl'
tro.
Ln.
I


-f -


m I


DArTMA \TivmTrlIATtr>


MkTin tr lrp f l I AU A12 l A iTmirr' 71 "r nlf fr IQA'?

AM AC DIAPIO DE LA MARINA,-DOMNCO. 21 DE DIC. DE 1947 PACHIA VUKPfICO |


ANU` N C 1 -0 S C L A S I FI C A DO0S D E U L T I M A H 0 R A|


VENTAS
45 WAS.
HA1AJ%. 2 ?LANTAS: 1116.50
DIENTES, TRANVIAS
PogadaOqnood. nailo Dainn 86 no-
is ptua. lll ala. s 214 mgraodea.
nnornodor. nicoin hallo pationcctanao
do Lep Altunlereo 84O lodo. cerrenw
oIninotnr nale al dinero No molester
S por eusto. Duefto: 1-7181.

I VEDADO, CALLE LETRA
_Paet* ales- taorl, toeeiat. aaio, .
"ador. p. r. 114 C. onnj Allow 414
hL Vocla l26 On~o Jorge Oandiilez
'A 'u, r 2109. M-77if
VEDADO, PROXIMO 23 Y 21
Una pliniw. ineonol0ii edit pee-r.
111. sale. C14 b000 Inercc0ndo lade
cor. o-rtaie IS16 flin onlreng danric-
9;-7-77 00211 Goneahlet. Agular 20n
SIERRA, DESOCUPADA
Modern. nonolllmie prexieto [ron.
fa 2. driilbui. Jardtn. prital. sala. bi-
b'lolon. htll, 314 2 bloo cgm-dor
marat*. gren potio giano: te' IOq
orleGonttI Atrufwr .04 M-778f
DESOCUPADA FRENTE PARQUE
oFuono Leoomuonw. jwrdin. poreol no-
I 'ln. 14. bhto IntcracaBdo. cne-itr
atoot! ltol con hiaoloewra Jeeetnne-
he rdiS 1ll0t. lJorgenG nslal. Akilar

AYESTARAN
Encr-eo dewocopodo. 1 plini Ino-
t ,,P10 onrita aalo 4A4 Conericor,, 0
tfo. iri01 121 npfi, -lIrm 9o I s tr. I
ftdpoodionie. 81t6.l1n Renta 02o
Torgee Gonalot Afuie 'A0. M-772?
fATETAJSUN FOXIKO ZETA ATE-
tld aa,~a at!tIt fetes o'sf. aota
co. oeidor I apart iconlot Rtn.
t 0120 entlrero c ono frrnie dron ed.
pinl 12 0((0. Jorg Gonzalea. Agtilor

CONCORDIA TRES PLANTS
Pe~lvoinie 0.1 oonln tinedectson.cc
$s 110 Gsnoeg SIt O-mn s onr cor!a
Macrtn 7 caon Ocnreo 11,1" oaVj
!21000. Jor.e ,eonaIsta 5nimor ri
N -720 6.
535,000. RENTA $230
Prtilrno MaeI ROedtrIlpea 2 '0000e
innlin inrdelno tan24
doer Jorg. Gotcedlca, Acolar 2,14
M-7781.
HABANA, ESQUINA
xdl1nor ell'nii rnidad d Rndl on-
at a Poaisos, inniortom oo 10. reribl
d 'oe. 41l. hale. crnn-de' .' : R-nol
Gnt': 17 100 1 on1rGnilir Agfoti

VEDADO CERCA LINE
Eldificio 4 planio ionolllicr- rn
ow is< y 3 fpor'oianlo owl. <14 bh
fIo Reto 010' Enl.rcl ncasal..
eo I 57715.
AMIERA OflOLA MAN DAAOU 2A.
a dean0conalet.n i. wnnt c'.inrcl I5I
palantai, GeiirIna. enlrepofnnc, et
.o ~ 000 i nor, *.tMien ltalr.m _%, I
Ip1otto. 46'0 in tabricam'moc eictll'i.
11o 7.6020 Go0nertlet Aeniar 7r,4
;0-745 l-H-7 4 n 4.4 A-22

GERARDO MAURIZ
MIETROPOmITANA S38B M 7586
MIRAMAR 2ZPLTAS. DE LUJO
Raffia proptedod 2 P:lis Itiepen-
dMenteor 10 ISa"cnl foil. t'i ,)dos l.c
C etlIF 0 ten.d cnn-nW0 prra

LA SIERRA
M or lftc -. naole-. 4 hariv l )


Itrfcic.a y n II Ic ef l entr-r g a d'ri
OlotnoiS in..ncliiltO onnlg .1
L u Oiro I n, 1,1, Or r n d 'I. 1" m
"ti n 0'1 4i h h'i 1a ,tan' s 2 cl-f-.
on '~~~ A110 7llpC'
IMOO MUTrl M M- icpol
VEDADO: $5I0 ,0
Cbafel 414 2 bann.ti r. Ii' j r s
denc q,1C tf~rlflltlIc
,rA ncon hccn rochaertin ao-Pin-os
1.74 C Mn.rnpOlllwno 63A
VEDADO. REGIO CHALET 565 000
Olro OttoI..151 3w4A-O Fa eno-
tI-coon dooi,o.p~o% Oino n-7oiiler cO
10 070 Cat 11' I 2jan10 i'i 2 ta,
,i Itt Il a M Lte

VEDADO. CHALET $54.000
T InetonrimA S7a. -VT 4. $00110 'I
2ad,4- .-,t:, 7cwo P0il11o 4 .1
ni t t o itndi Ic Lirii in Iq R lnf. 1.
urin M -< M i-p l n *1
VEDADO. ESQ. FRAGILE, $54.000
'Cl~ t-lee 1 1 r---'-'o ii .1, e 'r r
onen mrojp Fl.rl .-i r'' i


CHALET REGION $55000
Plnio do nmtrmol i.7P I 1nn
tettcon 6 hshol.,:lonpn I cell-i

M70 lIRAMp-Aion$22,0
Thn crTime, -"nir ,^ I ""* i' ".''*


|IR "'* G r- *L G:rp' rpn '-:1 Mnn n'
.eril 31trn MI'.-< 50 li-nl
CALLE 23. CHALET $50.000
as clr. ro gro I. 'a". -7 ho tills 111.0so c l pF1 i.. I r ire" 4 9l-. uplid
7 LASIT.RRA, $0. d''
asn 1 lni 4ss nn~n bo Iid., %I-1.1.,

MIRAMAR 7a. AVE. $36,000
-Mididrmi- p1.10101- a Roinln nIt,-
0..ar ()Ira "'." 7101100- ind-penl11-1

till ri.,11 qj MerOn lotn 01..I
So. AVE. 2 PLANTAS $50.000
Otootilt a Ia .1070 pilin 100In-I,'-
elpnt7.riep 4 llanlitacin-n- 7 notlc
dnepacoe aaln j-et -.dA Mon
ISo Solo lernene. 11.Ir 010 m oahril.:t
cl~n 140a me Swor inl in-11'.nlidi
Rent a I002 (107 i 0-rlo .l %I1117
MIRAMAR 573.000
l hi:' 1% ho., '-, 7.,


MIRAMAR 533.000
Ur~nea nrans m.te-'ilo
"an I1 1 1 el f l n Ic i l
MIRMA 522.000'414,1 PF'-'


VENTAS
45 CASAl
MAUmNlCA NA0X COX 00 AcXO
da ferroetirrl. an IL Hatnanu. Zoos
toidlutrHl. prdnaroa 0 odo 100 0f"-
frmcoanmonareltlsa- POLfototoenpaeo
mmutopull morieaicloE direclaornwno A
too cnrros. s ontrBlte desocuopda
Voeidoa 7 CIy Obtopo 100 t Pfann
1H-C-4.1 49121.

OBSEQUIOS DE NAVIDAD
0'otdo oditicto. 'Ottoa. 113. bota
eoonotnoido. ocneocosa. Prnove
a 80 s.00. in intner ein rit eso Al-
mndarao Telf. B-851-1
UP U 7'66-H 49-s23

VEDADO
coranpuin pars I sofaI@ cu.oro
poe nltn ro ten, untarle d@cual, o
pareuarote. coonidne dcoalen
per ojnco. Who comptinl. cocina
d eocmaatro paretrm oyImndio. go-
raJe V potto Preclc l. 13110 Tra-
to direcln. Telf. B-6;l.
Chalet de Luj o


$43,000 EFECTIVO
30,600om iplocta *a 5%
6
Ortiodo reglo Cholcietcrlnriandi~n
pI-mehra ennoCe 1nu-0 inmodcrco
an enic de ranitlO tolrdin.
dS ala 101100 poncome
C-,aF10 1,10 do ri adon go-
inje. bs ofoa u"fta i w,011-i 'loonto:
01110 0100,1".1 ,Ae~, C01tn ~ o.n c
iclocirdo@cop-Je 7 Ii nllol ds la-
]a3to- Olinnnwe. 51101. 40 Mir.
tootis nCmrrars. loot c.5idlriolias
lcnoetno B-<102 n hi -aJHl
13-411427

MA@iICA NAPJ CON 02V0C0O
do feteca lii. en 10 Hattn 7one
Indoustelol pr-57Iinn 0 Ilwde. I.. Pen-
fr oleialtlO0 Pltlolrrion 7010
inetnlpi vooetcacwtlo direot".nitoel
a o-00utattrromSseenlreia demoonoct doa
MendoeL y CI L Obi A"ilt". Tifllono
11-4. 21.
I H tC- 435 498

FORMIDABLE

EDIFICIO
So terioa colte Me-.
2 PLANTS. TODO DE ES-
TRUCTURA, PREPARADO
PARA 4 PLANTS
Rents M46. Precio: $62,506
Dots coowe .11 Anicr-Itles. ter-
r'ode de It sCn 1i ,rtlmc fren-.
.don-Is foes tronllIon enado
Arrniclt.'Con '"i, enn '0 plaocaL a 4 n aA f e r r x r P ipn i To -
Pira "t ~1(3 lm i. isB
Ccncrsiela Nan,.noi. Tiotoia do
'oh Io I c wleil.I tn io r
terow Coerd, ienointtrm l'5a os.
AooWi" cl- I e'ojes. elic do n-rine-
no Lacted
I, porn0 ietinvirrhtl It nllo Ide 40
Olitioee Todao 7.11
tep '#olnetli-o do nord1.111 211

DEL 530
Palo mintodelallon. lnoto al d-ot-
no of
F-4084

UH-H-7905-48 23

$9,500
Ven-f.-10, iiio'ot'sdiin de 0
-n a. boor' I- A..0


-356E4.
1 ---- i 0 1 iL <'1 -... ;-

I M ANAMA NAM3ADA A SIDN-.
-1011CA;isso 00 Tram10 oEa n"oii
an agn fiedepeieiselcoded-5Ia c

I 'in"i d ncobe .. o.l...1 e


13in, '-Id slfiato d--o ''--010-ni,
mar 'coa di g:"nn 0I10 pimtelanehI
PTe 5Io00 (o m'l o nil a v~ Cla "0 0w
cn H Hon C


SE VENDE:


7.Magnifica

Residencia:

Qufnia Airnid ma.Ile I1
130Ainpiotlian de Almerdleo.
?Ipro pia para p07110de bunc
gno Fsnobiincm n dn rplimeci
(51Mlmtr elosI, moo do AMO
ter msplaona-it te l-i,1i T one
dao plonllw occn L la eolenle dio-
IlablC l all a l' g rn
Plooto ntoa dnoi s iat.ocs
wole banlw m W.. 1,0io nlocbo-


AILMENDARES 318.500

.1 Iont it


o VENTAS i
4a CABAS
A2ON 2 PLANTS: $1,00W
PrxIrna Sian Leaoo. salta come-
dne. S p 4 comaoro. bnfo. coetoo. otc.
Cada platiate ratpflivamDnt(. Renaan.
1105. Ferrer. F.7-94
Aiain 2 plama Vacld 525000
T reconorir 16 000 hipoteca. re.o-
tarlada PrOtxna San. -atlroia. mono.
IftICO. sOamna amfo. oaalo .ioirnedor. 0
culo0no y damsi. Allo AI cuartno. co-
medir % deintoia adapiabla 2 I oata
jdapesadisatam. Ferrer. T-4894.
2 CASAS VIDORA $3,000
Bntamooaa rest a 1. cnadeao Muona
Rodlrfgun. poretl salo comcdor 2
cuarto01 bafto IntLrclndo. conrles pa-
uo. cada 0m0 -ntnc Ferrer. F-6604.
2 CASAS EN REGLA 15,200
ParCt om pnehublo manpointsrle. vt-
la y lofn. EnreI-at un0 0 acla. por-
tltW. oml.tnedoe. 2t00ar111. cotina.
hbllo Y patio 0 a...de ca m src-r. F500j
VEDADO'2 PLANTS $20,000
Pe1onenp ytt 231 11ononottica.
eloet 0g110run 1hundewe. poiteico
inmonorpytonqoct hmnniol. onle. eonr-.
401 2 jrto5lmn 00Cr f uar~nto rI -
'n10 d emniso r batcbso haoiaooc Ins
ertrer. F-55491.
VEDADO. 2 PLANTS: 527.000
6ttdn sdIficio prnioio 2M. pomrl.
Inf. rcmedrI. :1 -23 pIra oeirianon
yd domai coda plants. garrJe) l ar-
die. Blota. -aclon Ferrer F59F00.


EMILIO R. MONTALVO
5365 RENTA: $41.1100
Colla Irontfoomp io eniao. 2 innsa
Irnooe ParLol co~la.. cnirndne t1I01.bi
Jarlocn I tw'mo cuaroe crtodoe.
eu- Innicea Onam -nenord
2 hablialone. balo cocltn Dejo
enofqiolelnoP lindadhilpolen Manen~l-

VIBORA: $14.500
N RcdrIouI4'. 13. mcncollra 'j.
taon eo -lon- load. I p101-ta o.01401-
nom Inc-" "I~b ..11110 ''ted-er. l.ll
2 I olrioll-ino -o ~ln tc i.npll0 1-
00m (ole I Cm,,aricern Inlno Des-
ocunpado E R 7ntal-o 0-^o%5
C. R. IOYCROS: 23.00 M.
m -rr' n ER aoriv B '*


C. R. BOYEROS: 52.00 M.
FleoC o B5< neI-o7InKcrucert
teroa de in orIcreno prl Ioc In Pre
tee 010 11 1. iro rin 111111n rnt,lleo


I n te 0F R ll ii 0 B-6!l in

C.P. MAMNAR S: $35,00 0
j ron len phnmo eoalwInno nT icdl m ah
1 0-ree7a17I tacos Onl, f, nim a rteo ka

Ire03 B' 1 )w 7. c

AMP.ALMENDARES: .00
$I71,0019Cc p- % dno Lo Rcwolw'- "* bnt .,crt g .-rs l pol -'*o coo
Moo's n 5 740 lA91AdaoCV
$530A0lorENTA6$521
A ALMENDARESS1
clt Tm tr~imnI Amo n-el--I" bs'e oh-
is, i a a-ioa -o o cl l or 0 p li 'r coci
cnolcualoicrdo 0 I bbtci1 e
$52RENTA $

$15 EN0A, 9 A% 1R
Ocdodo ioueir, -e I-,^hen I
imtmirr scor rn tealel 4ce-oeo a.
solo r-: l.- n d~I n dt u c-1 '1 -'w 0 0
m-ooltc llI r terp B.-an I.ti lm.g inh-o

fillr 1 ieloinplpf..a-In, o mni
pre Iton .1 51' 50I lela& 89 me
te 0


VEDADO, $63,000
2% 2' I.c o,' Io --net-I'-n 0--'
in 11.n o a', Iiel 0
Fop' i-deo' o li.II e,'od

3 CASAS, 3 PLANTS

$23,500.00


ANGULO y RIVER
0-REILLY 251. 8-4182 M*-9602
VEDADO: 540,000
111.- -an O,2plon'It. _
Iil~ dl 1..' IleoCn r, .- X-
a r VAT- C 1Pc 8 .A' 1 0

STOS. SUAREZ $21 ,500
RENTA 2192


5105 SUAReZ"2000


Nueva Tarifa de Anuncios

CLASIFICADOS

decade el

PRIMEBO DE ENERO DE 1948

T %ODO anuno que page da 20 paiabra y no Uiege a Ins 2. sari admitlia come
do 20 flabrau. y psmndo do 25 como de 30. y aul w~csmimmemwnl
Todo smuneld qua no ngardo I& ilnklornlidad do Ia p5gina aor& cnaidoaado per p-i-
gaId. a "lG Ia p-dgnoa.
Todo wound. aeleegade deapuda do Ia.w-d--de asLard. tondri uno margin do 90.10
y &wrt IBnMordo en Clamillcodoa do ULTIMA HORA.
Todo anuncia qua utilice n dierccino do anoa Departamonto ntndri un rocugo do 1 00.
No admltimos checks en paso do LnUnClOL
2 3 4 5 10 15 30
DILE DlAE DOLE BDAL DOLE DIAS DLEu


VIBORA $20,000
SE ENTREGA DESOCUPADA


EDIFICIC VIBORA $16,000

Metropolitana 429 SE ENTREGAVACIA

Telf. M-1269 rhll cg;04
SR. ARMENTEROS d tn" _-
Hs1 3 VIBORA: 57.000
Horns: 10 a 12.30. in-. I i r".'.0 so -s -i<


$060
$0.90
$1.20
$1.50
$1.80
$2.10
$2 40
$270
$3.00


0.90
1.40
1.80
2.30
2.70
3.20
3.60
4.10
4.50


1.50
2.25
3.00
3.80
4.50
5.30
6.00
6.80
7.50


2.40
3.60
4.80
6.00
7.20
8.40
9.60
10.80
12.00


3.20
4.70
6.30
7.90
9.50
11.00
12.60
14.15
15.80


palabras


5.40
8.00
10.80
13.50
15.20
18.90
21.60
24.30
27.00


SO l CITUDES DE T R ABAJ 0
(Tarifa Especial)
Todo anuncin quo passd et 2n palnbrh.ort i conidesado como- de 30 palabrna: al pas&
d e 30 como do 45 paoando do 45 palohcO or inic-luldo on Ia lcalto oarditnnit.
Eslatoi anucloa aern inwertadoe el prnmer de a en Clalfirdo de tdo ULTIMA ORA.
Est ctirlna vo paia un pril sons(n cda do unuco: dos frJl doblol aita. baa. tripaI. St&
3 5 10
DLEI DOAIN BI
Hasta 15 palabras $0.30 0.50 0.80
Ham&o 30 0 0.45 0.75 1.20
Haila 45 0 0.60 1.00 1.60
TEXTOS: TITULOS:


arifa. De 10 puntos: $0.10 linel .
e. De 24 puntos: $0.30 ineaa.
tiCA: $1.50 PULGADA


I' *l~l


VENTAS VENTAS'
48 CASAS 41 CASAS
TRNiO XI OAEA COX NARDIN *o TNDE CANA ML 3A CALLS
rpnrnmi. Islt. 2.4 batio int-ncoti- -.l *:n 1 n:% Cc do OIpetficle I l
comedodnI, cotlnta non half y clom w -r. I- 010 fc c.,, 4n 0I- aQuil nresn4 1
no da curI ot ptic o % II ropatip toon 0- jIsm tO A ;ir100 .01100 e
b,1. '" 11 f n. pr lllom rs laoricoea -?CgI1.71--.os f
En "do pilnmeo "icnfronoenl. I .- COUNTRY GLUt?) MSXIDJXO1A DS
innaI Cn ic No .-000-cq 0. MunIII pIo o e2 P l Hl Miacdo l2hi 664 1 0d0 I
L- anA..de 3 o 5. ecolA ianls. Pm- I---i rint lnld
Ill n 1,.,.MH7451.0-- :' IIo-cn cn rmr~~ a-fip
isola o ped Pilltlo il n oz
MANUEL A. TUNUN tC O 11.144;
CUBA 162 A.2303 y P4293 0*10*. GNAYtS TVDADO.
-------0 3 000

HABANA 3 PLARTAS Pia. menI
PUEDEN RENTER $10 $13300 0 P. r
NMaaoIl'n o dificio poimnolteh i Onl o no-,loo 00-Ol A l ce gailO 7
i'oolo 3 ceano aolo om imedno Io n dI rl, Iuoil ~ a-r
feeone a hr, 0lo 1151'SIdh nests.er nt s o ei o It Pls errerl C 0014
inPn,-012 T lin-dIn-iio clita RP,0 n 115111
s12 r, n.. (c A- 11?13 v1F71"13


HABANA 3 PLANTS 1 Ace-o Rel
RENTAN 5280 $30,000 el,.>i It-
MaanOOi Ia nm o.Co-es~r m.l~do eil 1` C I r. I P iI,
M',I. m I I i-e7 nm o i no la.- 3 bin en
Pl~n'- 0-rotem lj.IA-- j- co
pI.con, 4 1 b ifl t. TuB o"r. A :r 00'3 y
F ___ VEDADCO VACIA, 18000

MALECON 3 PLANTS Im, '.
PROXIMA GALIANO 525,000 ,rsf;* -- ilar&)(
rm P i- tel n ;Din


Flir,o mn ,,.limA a1 a1h1 r,1 1 f1San Lizaro 4 Plantas
ESQUINA RENTA 2400 $55.000


I C:,' n- r ,; I
Nlin' 3 plaofto .1.1 Oc


VEDADO 3 PLANTS
RENTAN 5700, $110.000
It-,' redlfl I' eel *o,n, f-. -.
14i oror- cll^ os 1 1 ra
7 .100 A 1. F 4

CALLE LINEA ESQUINA
1.820 METROS $80.000
*'on o nmop. o..p 0.
7105 01 l-I C.a IA ~ 7
7w~ o rm.-a. e tenf A.,
o F 42 -

VEDADO ESQUINA
REGIA RESIDENCIA S65.O0

F p. onolnlt
01010 InplT-. a


VEDADO 2 PLANTAS
INDEPENDIENTES 532.P00
oal cronainI,o mo.,oo-
Os .-deRo I II n' -
olco P00:n 1001 T A i 1 tI

Almendares Rta. $470
$18.00 EFECTV. Y RECONOCER

F7 I .01. -


Iy E N D 0
... -O'OL'TTANA 429
Telf. M-1269.
SR. ARMENTEROS
Horn1 : 10 a 12.30.
APROVECHEN

ESTOS REGALOS

DE PASHUAS
AYESTA RANMALOJA


LOMBILLO I ERMITA
IIr logos..


Alfredo Naranjo
AIe1 tar ir 160. 0
U-2674.
a1 I aI. 2 6.


VENTAS
48 CASAS
DESDE S4.61 CASA Y TERRENO
FELpricn Vu CASA On it' disk Inde do
Bu Spirsoaut rau de 4a mlatneddo|oI' pinenlltohalo inrndinlei 410 4. 2c
Oilmm tetot0Lagae d omo t@ n ld idj-n
1.151 its II in 000 Rtenl be1n
Io I. in-ir.sioe olMar 0o O 01
".710427 100 03

Bureau do laPropiedad
Miramar $263000. Regia caa iLN
2o. Z plono indeptodisnacta 4 4. 2
bola. cninoi. d4ete c madidodee
.151 Isa. piranoter ton. Renia 54thi
ff10an toidteu~. saallace guolo cii
genie F 3995.

MIRAMAR $526000 REGIA PLAN
Iia noinea. tmedtainaa 78 Ianoc
nido. iardfn. portal. 4c t4bo. n ao
It. comedri. 34 2 boar. pcinf
gat. oiwia. golafl, : 4 Crticies arSa
en.ire-s F-3995.

ALTURAS DEL RAMAR. $8.0 RE
giw boonina. omodernns785 '.. 10,
don. e'ibiio. salo, 4 4. 2 ibainc
l mi i c i, l ni. pa ubitila. b ir.oPn-
in r(11 110 50, 1 4 msen ttio. pai
let. pma.-- tera zzo F-3995.

RICANOR DEL CAMPO 128.000
rmsie 12. meOrni-ita tItle-. rmono-
hImp. itycdin. potlol. Isaois.mecineo
bhnb. ponoh. c100na14 4 oetmll>.,
Cole It.01044. 2 bsitao. leliwow
det'mipado F-3"75'
6-H 75046 i

"BUFETE-N0TARIA"
DREOS. PORTILLO.ZABARTE
Compooiola No. 158. bajoo
TELEFONO B-2249
Depto. laceroiomes, J. Cal|o
CONSULADO: $22.500
rr-o-ocPrtt.- io n.lr ?'rim--

r r n l oR n- Oeo I Pm

CORRALES: $25.000ANIMAS:220.000VEDADO7$226S5
DRAGONE5. S18.50nI.wn~C~ Ir-
ACUIAR 314600


|-f ISi.1 1518.00 l '

OLIENAVISTA: 318.00
10000 A -P.


VENTAS VENTAS
45 CAmAl 49 CAMAl
A 3M. wu o BZIA*10 DL PLATA DE SAMFA fl
Pootha. ilanoca. CnIa llseanotAs
CaJsI 4do apnent-a 4w At do esiniw Vend, magnifies prompted taS-
nate nine I ota Ga ra.,'I'. p le-a ral 7 1.,
tro do 1M woo 00 rm s ot'l"' ale putnctpal ceohoo
040 t, O c al n-o Mt 4-Iu v Ct blac16n. jaidnoe, portul. asi. 4s
Obispo 3ma roir ad a211
ltiocioneo sitoy sarophas. boll. cuar-
ao y aervctw rt'lts~. coast. Panr."
DESOCUPADA wro)*e. connfodoirmn lode Con o an
Poe nile 'It" i- boono i"nrbelo.n Insenp'tOn reeg.lio pyropto
anqlira. P"s a .,nm4c dad lnforlens Bm.WRt anoad F-6BO8
d.Lta oA A r100 noIe.n'014 I.I .';; 4-H.7517-4826
-oSen aA-0 fl.- I 1. "r -no ci-e "
* lso P'n" --nHAVANA. R UTA 520
-P~ottn paet-Ir Pa nt1s100 Ali'io 2 31144 na edo o o 4. 25&S
*pu't~j 9<> 'in pian AI n-ni' I ll i rl i ml-'.00 0071 B11 -
W 0(l112 0 11: -. Ionliote.r/r ;!Ao-

inA Mediala 0 7.t
6 Y CEDA. BE COLUMBIA BAN LAZARO:T52M5,
FGrans O n. U A loal tila m, rerCann Go ata"s'oo'n 'snla 1:1013w-
nollll'n- r-ain min-irml 2 nI o not i a reir i L-oln -wo a o-
condof,. n.o'lq-i--o 'O-.'04. A _oaal- ind n~n "a%-woo IL.
0 a on. .'P-d- nAIr- aoo loll 0M.41a..W...16'1U
nI ie Si Tt--o Bda-alnt) --
Tndr. i T30 HABANA: M3S0BM
Sa1 | 11"i t otI- Be
AC.II i A "f 0"*< 'i'm do n m IA Isa.mn-
-- fleajfl, rn mno S'55 Iapol~elntt
AGUILA 124. .ota r2t HI n ln-.-l
V di 'a-no. i12plant"0Forae,,& _.

il a .Ho.Ta401, DISOCUPADA: $14,90"

111.00? V k f -'toa l'i io hConnoptr oflitf
crle 7 i l o rOro-nc I Aeplioihi randl r idaonil. o rxn .
pl n ot@. 42I nocalla 11 loellna lari pee.
p4atibe lol W o'. hall I ameit..o ln~aoo
aja.aor t 'a" 'til tr s -ioo tae inr T'e-alsr -eater. en.
LAbited 4-in--eon6 doanooo 2 lr. a n-li. ao0in,-
An lf r'CIF t (Bx o n a. pFO ole in 7a tlldautio B-11017.
TWPO.yf.71?? 14.40. DESOCUPADA: C32.w
Loiplianith oarais ne rloa. Jardi


HIJ"u BOIL_____^r,' ", 4 SILL", I "@a Daft In-,
BUENA GANGA poreoaoIlLdoten!iodelneoo no. 10
Por IN- IPA 1inLoad "neiad.d ocoo, ,arI LT C .
Peo &nOll lataalronis nor n-otle Tr lrwaeloo iftmorass
kprarin. d &1al.e d. in- 3-6117


I n I r m. 1 R n Ia
Gnaasa EL NAi D ortsey Iran- DESOCUPADA: M lao we OinlaB'e ei Atluseo.s a C-olunonia. mlielendlo.
44j ?joedle. pental. axisa hbL~lo"
I ao einoeoenstG-4 neinodec eerena. g
'.. (1.nelc cacafog.IL aIs'Gsper .nIts

PASE EL FINAL DEL A110~ DESOCIPADA: 815.66


an nobei.a Mcrp io oin-
l A'. omi CormIt. dot So


OP lo fO11P0 llt a H ort
r Al- '-m-Lr


LIN-M-.7101-41-.I2


RENTA $600


MENSUALES
Lujoac edifieto .de wouittctur
modoenou cabhdo do conatnitr.
Doe p5flo.ts Lndepenlennwa. of-
tuado en In mteorn tonc readtni
ctil de OuiruAm.

$70,000

INFORMED:

F-6713 y B-1120
SE VENDE

Do Clientes
Facilddao d& page.
-ALLE HASAPN%%a *nlr Obiapo
I 'e OI-1. do Cnnimmepar
12 dO fon
'-0131LuLPO iillolinocmle
9- o iplraine r.ECoci. PAu A Do
.-P tr-n l.ol-a I' d 1T I- a i. m-.
-irP-TE.AI. p EF01 JoOw


f' .n 11 .r 1.'o plo h;nt]2p -

A7'o'nld 12 PI ~wnio pc.l II2
ANTONI L -ONar-
pm Iad O
P? TP AO'VISTA -A L I.F r-H01.
oco A a Juir M 1 Tl 0. o-M
h0- ERAn midetnon tO MAOraI
teommos4C'frice ,rorlb100non-
r Mn.75-
at XIn A r10 V1105 P A-'o
IoMa p ia,0 r'10 f tCI -flMC.

rt. A.0 f19,50

Rtn al. II550~c 45.0Oe0
Rt7A.TO 9A5R0R F120,00


0Rn~ta IIS1 00200 128.001100
ANTONIO LONGA
AEOSlDO
Sdoot~ioteanld 6%doOcoam i VTaeINON
R absom. M1 Wolf. 00.0m.GERARDO MAURJZ
Metropaltama. 538..7586


EDIFICIOS


Ri-a. $200 $19,500-

Rba. $415 $39,500

Rta. $550 $55,000

Rta. $610 $15,000

Ria. $950 $120,000

'iRta.$1,200 $123,500

Rta.$1 000 $135,000

Rta.- $1,300 $148,000

R ta.- $1,530 $190,000


Rta.l.n0Rs'25nnnnl


I AVE Zdo. 21000aOfto
9p r- Am GERARDO MAURIZ
.1010. 7 l- -lc o Melropoloans. 38. M.758P
I -e 0.111 P.15.1-' -I. 0


fatrnoclida ariLti pnol1.f owttr. 424
'nom*ndr e ia. "cinotx habits.
nice, mdo 6ba naO-i tirat-notoo2
hipltAoontoo torciumbrnW grs)&., pa.
tia. 3-117.
DESOCUPADA: 516,000
Mcioifmno imro~n I plates loi[ad
p.ndiane, 4 habItantonoo cada plan-
It boii inercafdo conardn'r. coccus.
ala. porifa. Irdln. treaje VAtiD
B-ill.-
DESOCUPADA 1 $21,006
Alturoia do Boln ritarOn bowro
meaotivasygranguno. inedln penrcal aL.
Is 4 hobla-iimioa I3 baior einireatl.
Coo noonston nocinn do sgt.o.'sent.
(LraIs B-8I7
2 CASAS: V7.000
Aliuraa do Celnmbl minnoltinoa.
pe- me pIalo. nanILtetOni bano tontr-
colodconomodoe oortnn PaioecS.
ton 012 alin a 10 power c nn OirLeo doE
amlc mnnelftleaa. nlta 2 2rnstAndd
20. ot tOo 3-s.l9 I711- Htii.t-13-
GANGA. VACIA. ALTVRAS BE-
\Ik Esqumna. 4 H balos. |gs
rale. etc.. terrene 750 o. Faboicadot
250 metroa prejnera. 520.000 Me.
rrero-Rbvirom: 8 No. 108. Telifo-.
no@ B-2266. M-7774.
GANGAS TIRES EDIFICIOS. MO-
dentoa. 4 canai. 17 aparlamentoa.
renaen 5720- 98.000 Otto 2 plan-
tao. 4 casilas. renotn $140- 518.000
Propielano: Marrero-Roviroia; 6
No. 108. Talifotn B-2266. M-7774.
EDIFICIO ESQUINA PUNTO CO.
me-cial. Calic 8. dei 52 al 58 esq.
doeb lifnea, Paradeao OQfila. Ainc
ran Be-Mn. 2 vlanlai. 4 estoblec
mienios. 6 aparinmentso renta $310
$42.000 Matre-o. B2266 M-7774.


I0.H-728i9-48l-23

SANTIAGO MARTIN


HIIS
CALLE 3 Na. 356 ALMENDARLE

TELEFONOB-1126


$13,500 RENTA $134
2 CASAS 2 APARTAMENTOS
o no.r, nonion tt c non I
'I,00 s 12, 1 n,tohIc bnftn.t' olna y patio-
'I0 .0' 4-odl. SantlogIMartfn a MI-

ALMENDARES
$13,06
SE DESOCUPA
Imlon&-'Ionnn 0perlal ata hAloo ll3
1000 ahalo enrlla0.ao em
Cn -o''-,nt arols oY p0170 AltON I
" -0i"n p 1i h balo Siintia o Martin-

ALMENDARES $21,000
PROX. OMNIBUS T TRANVIAS

2 baingbon lios
at d oahlro o
S~mt1.O. mo-'paft
logo iln a H;Jo B-112f
59,500
CALZADA COLUMBIA$17.000
LA SIERRA
,07 1aV r--od-
ameall' All.


1l 7.500
RENTANDO $100
2 V. 1 1 0, 0 I --, -ALMFNDARFS U14.00n
PROX OMNIBUS T TRANVIAS
FLTA T FMIRAMAR
57.000

11 EI 0* 0 ^ ^ .! -;


04,-,. -7,. -


En letra de 51/2 y 6 punlos: precio o
En letra dt 10 puntos: precio'dobl
SECCION ECONO3


I


PAGINA \IINTISEIS )[A1!0 DF LA MARIIVA.--DOMINGO.'" DE DIC. DE 1947 A

A N I N I 0 S ( L A S IF I C A D O S D E U L T I M A H O R'A


VENTAS VENTAS V ElTWAS VENTAS
48 CASA&_ 48, CASAS W 8 CAAS 4 _s9 SOLAIES '
I SIN INTERMEDIARIO WRIA 00. CAL.111.R .MLIA S tFRENTE HOTEL NACIONALN.AG- AA
Vendo uina case t mplla Rellarci ,-fau ,, rt.u.I, r, F ir.. I .- d.q
Vo'd'u,,'. -Im.ta ib".. ~,: t- ico solar mide 16x5ff mis. 1, ,e,
ecro. ^, S onFrancisco P hL. ,:,, ,.... ......i,.,. .i., -- enre oadeje mis londo se puece dar. Preo .
r" .L IU7 rilCtrlCa. valley, r-. ,ed, ,i, MppilLEi i l nlhl rl
tHe i d lor i,, .l d ,. -. 1 cio 15) melnlo, proplo ho'l i o trian Co
r'aj'r lu,, ,.-, n. .: .7547-49-22
G fANGA CASA p^ kfi POIACAI&GDACOLUMIfA
Desea a sus eon An^,, (GRAN GAhA ,No,,- <,,o ,.d
r f nt: T- VEDADO, VACIA ,,.' .'n


... ua. ri.o, s o vn a h e A ,5 7.3 v.. a. ., a n.t.. t. m. I r- e
c l i e n t e s y a m i g o s .. . r ort.. -. > ,, .o .. i ... ..i-77 ; ,' ,., r. .
*- SRPES- -- $5 00 "" M1AMA,-CN ISIN


F e-ices P ascu as '.,'.' ^ ad ,os l u tertat. unit uarhl, ,, e lni.1.000 di ,ne-i'c. drroeedn le ri'n., 7I6f-,70.
_. "' ,9 '. n l I l Ole rI .,.. r n i pI rlvifi +'lf l r n ole d ,o 1l t
xIl,. ,,,1 I ,1 ,,lA e d ,.6-te r r.l",, t... ,. i., O. it, o. .VEDADO, CALLE 17
y les ofrece COLON 3 PLANTAS" ;"P. la Rrdnt,p1ortl. ,%& mp' r lleit oi 17.32%6.0id i o I.
is. hall. ,nieedoir, f. ,-,,l,- toi l nra t- brjtar idetl nare, apett..
RENTA $166 EN 31 $ ,60 0 hn.,a ron ei c. F-., F... .: l; me,,to.., .... .7 Jorge ;onilez.
//i ?Bjagnfflfc K aquina. hien FR h1t,,,*,lr Agular :06. M-77f6.
estas magnifcas ""o' -o-t'" 0............. ,, PROXIMO MERCADO UNICO
_-_-__________recI_ IOU. %in Itt'. pa. -r
mide 21.4I P 5t-oP lo1nt .1.1n t. l .t- ,Il.
inversiones: -- E U R G E tpd S..iv. o.... 1.1'.........l.
s in 0-7n Jr-7r. nAI, 1,&-o ,.

tn uc ct-el. d'.' n
VEDADO: $300,000 ,4.F'NTAIutn ...... l.. n nAnA-.del
mv'po. L on agun t he ,al lr nt r ., .n, r.nn ,nl 3 -allesu. rnld, 1.3(14
I r' tde' bronze portalsala. mlhtln. n 'etr, v end. loldo no Darelset e.n---
S!TLIADA CERCA RADIO t.ut',r i'a o 'nlc tuut.tc i ria On '.. n e'.otrt-.. ot re1'e4t..A l..
U t/ci-c. on dor. f~oc_.ina 'ol el~petcns Sia V nleir., Jorre Gon~illrz, Airolur
c'o. et, donlle 'freg uderu nptaltai(, .,-5. ri J P'.dn, l.il, o- .7 2 .1-77 .
CENTRO plPtA go [tPrtpa ll. patio lo.it .',dr
Soraje -6.norto .on pueril .nteil,'z.i miodI, o- ri,-urai,.o servln in.- LO. PIN
etc, C'nstrucc'.n de primer e l'.u 1R LOS PINOS
,.pf: $ Z,0ar*a'. tttrltlctnde pr r Al to s t unt'e'..p, .pttln .con.en- l ido A abri, IInd ,', 'o0, n rult.
't'or .\'. 4. eu..t alzada doeC1 _d '.o- I l'1'., ie. O cH' e'. 1.e71, '.ad(, il"tS5do 11,445 l oran 11t'.g
P .eclo.-i'.'.. n, fabrl ,,a c6n de l r cnla y O 'ft|il done ra'r s Anlt- -R 1 '. ot IdelLal 'e 1 .ie t 7a t d O t1'5ila. Jorge
i tra, 1ollre.Lo 6 RP 't'tI.- dtl C ileg lnH d Be nOmnibusv.a t'n-. .1, n. Wormo.m e ln l 0 Go(nnzAilez, A 'tuli j 20" AI-7795.
bent'. lot rilo', s.'.. ladtsd ,r I n Pr'nth r o R ,n'um.tit I .. .. P ...-.
qio Ot\d l ciut T nn'. __ tnon.' at lotl Tofo ,i e. NICANb DIL -CAMiO-- CALLS 18,
rioo t pelttO'.. l r sltotbra, f'entet, Iesta, .344.7
iera de fRA l10r, (1 6RI, 1,_- T-. .e 1s qu1nU Cal, Itt- 177. soilrt a.
o.r l e. .te I ll'n. MRS $16,300Po P O CU O TOOT U Iff-77 0 j5402 -x75 2 'asaIn. $111. t'alle Once, 11.7!
ita 'endot utctro clmt flhs rbi'c catlo i, '-6 .5-S, i t. i II, pVEDADO
Itr ln0rR do P rlltr.i prdl XIm (t '-lloP.o -- 11.7 17, T $1.'0 lle 4 gadn lGrt.-
o wd. t,,tttttd iAAS 2 A6 .tea l u S ua' .16 1n.lut 11l.7 n4-.1 tSr1.l.. aJor le
016 '.'f, lI ieft n l 'nd'. l Iordl.: Ir.tt' Ni Ll ABANA -,'.n AI* ., 1t *lI, Pl .. A ,-77t. .
ln ^ nt' .. d'*" W h o orl.; P terd o'- 0 1tuit "l et 1 n r I e? .110J7. 4 .tdro
VEDAD0 $_30t000 51N-ESTRENAR .......... ............../0 t
VEDADO i~iu~uuu We1C ,O:l7.lM lie 1 .n.3 "e;.0n, PA ,rCELASo
....ti. OAA .......I.I O IO.t n ... A .. PA- .l '.u.o. no. tt.. ,n" I 'n.to,. Y A R ES
domi- n oor I*tldnd'.e -n antann. Plot-lt
F 11ri6,1, / e -' p O-in lo. :?d Il., i te e 3tr I. e h. e1
.1 h '. an 3.ten 16t ,. an I e alt, n'l .u parc tnt'Itenl Mide
nteeon- e.. o. ...... .... D10.. .VACIAS. CASAS. CHANCE:0 6K .fi l t.... .. ....n24 melr..
',ujttoso n r~tmrnLos yE xaxIe,
tlt-tt ',tuad tlo pretl',tt0.ofA- Se Oen ell jtintlamon, tept radem. OttA t- dn ici dolt-'. pot reEo.
t'1 e'l l sit0l, $ Indepeltdt en, en rdnlt n ortltOt '.t l nla t i I l s 0 r ''e Jon T 14e
m~~lll F .lK! l~il 'dTo ,Fl ctlarlto)3, hilho, Ijll. 4,orljcinr ill rll|d'f, "l tiArnta senie I. t ler/a" va"x.U al 'ers.
n I -- r; .".P4 ,. "$1300 sen e&)
.. l .lr otl t '" '.' ,"'< RemIiet $1I390 umes.aI. P,'etlo, '.0 o~tclo
7/ rCA aT. MO3Zr, OENALA. HABANA
n0.,,Ett hi.1, .t intl'tI'.i'.3 ''.t .0,1, ( 6 plantat It19 '.parlk-
o o .1 li, I lS pa l." ',I ndr n.tOttt'., 3 oe ala, ont e ,o o 3/4,Wtste, .u aa tel 1o s. 3 o 1 6 0 'To e. al
0q r,',r r, OO I,. ... It : .... ,llnlt ll uloIn d, Letrv z do del T -tnlt i Imi m Inatl.d Urar-
3 3 i. .t...d. dI o.<-. ., -. d t, .,.i coined.t, ,. .,, ba ." pelt,-o
I33_eltt.tlad. I ,ocilta. o-erltnt Ba&i lraclcfee. eite salad 7 ami
3 3 3 U U- ,tt. p i u l~l' '. t oi' la i4Ttn Pe r ole ne. ITo rit, to inea h i,.
ASTOS. SUAREZ. MODERNAS, 'n.,, e.. u o, ot-Ondo 1 d n... Quedae doa ..ri.cela, d do a 2
$250,00 0 VACIAS. FRENTF. TRANVIA No. .niteNlelMa'.iatl. 0.0 a"ometros.l.
I PLANTAS INDEPENDIENTFS ruan 7,.t>'.tdn. a du ae Ola 0ido.Crlow 2111Ydon en &-
o ~ -1tomelt-ros, eC 3ll
Renta $2 000 al mes .drLt-,tl.e .. et eei i ....., ..___'____.. _......,
e,'sar...al rts ..1762 7 549-21 AYESTARAN
UlT SOLO RECIBQ ,It l I s,. G. er,..... '. e .6.* y ro .e, parolit.Ut. oL1.79 A.
,sT e .47 u p o. '47 0 "ut-t. Preut nto
IAHANA BNUENA VISTA PINONY Arm. 4e, plla a flliaIl-p
cid. Mrt 1 AI dftntl ,, on ( Jf c ido rnij 5ilde
F01e11rdalhl ed'fleln, ?. ba l- ta,.a..... f,1 rfiq 7 6o, .. E 17.(8 x2P1.7 ... PrTe,'io va;',a. -
t'.n.lt, nvr:?. ,lniUR- -l n tttr".DT.tIi SA N C H E Zt ,- .n
L tat'. 01uilro011 -P'. 14 oMIRAMARtn
p!'(."'. s11 ti n .n r .. P iel' i GERVASIO. RENTA 5163 Edi{. Lirea. Dept. 32. atre. Je Ae.ieid a fa. Y i.cre&
tn ,l L, ti!.0n,. 1if'r.,- '" MODERNO: f S.5.W det oe j. ll, o 1de 4 ., 3h lic.ras,.
,R 'ealc 1,"-51 teara Peetn: Sl1'.6 tart-
;t'-' a 3r 1'.'en C 'r ie trs n.l St're Jam Aol Al y trpemealo. t a A.l 8. tf..mi-
oop '.t'.jrl-a r '.A Ine. AolritL tit m to Pre olo .t o nlcoo
I. r1 lou,e rA'llnlo- e3 3 .* $|i Tell. A-.3 23. s.t itt var.-.
Sf'tO.. ,,. P*' --1 a AMPLIACION DE ALMENDARES
SNO UARETZ. PalkCall& DOI, Atmpim, Apsia'ee 0
$110,000 tRelta$860 MODERNO.TANVIAS VEDADO 1'.'ou...t.7" t.. ....
reksA .n.ra Ni#n,.1-iI V E A D '2T 4 Ed'n ean. fi52 arX3. Pree-lo.
HABANA in erthot- toot-I m' -r' itt'^ o"t. CI a l .15* .uia'.
n^en"?x Lnl:n 8]fiu|tl odoidot ,,- iUoelo ''P. det-l'.u l-.'..
dtotIte dI-It-tndo S '. .tp o I O 1,e 1ottt', l .' V'A e. Ir .slt. .1.0 (tl. t oap iu 5.lrlm, a iv sola-
t ,, Oti, ~ 1101trn O V ptr.t.a en. I1. l It|]'I.I--.-1tn f .$4. l,, 10 1 1, A- In '. ftn t o Pern' : Hi \ \io.
tr tuinodo t -It difio i1,l.iluem noA e e1n4 i 19t1. rt i 1 H eoo t'.i .. o.r (E Isai. et.i8 e ere
--.o .-h~ .1('1itrl prtt~f '. 3000 dos'6Wd.oo)ttino'. t'.;6' latA.
r tado t.erca do Se l 4'5.l t1l t : el.t t' ."rne 3 e I I tl o sl "ti .. I s lotn io a ssrt m
...dStl .fiil. a ,, Rile .... ,o,,anel"c, -e- oIVED A D O ito jld.jipoloRaa tam .o
y- Pre.t. Otro, le ,lo. tltllntt- o e .l~tt on-'M.t M i te 0 K'0 6N.0'., o ean e I0 a5 txo
e' Ro'.dt t i300 e s. IAo 04- eal u o1 ti e I ut.d, n 11a.Rijn t nl-,doit-ce1rtDeso6..,siad
I-orren Fpjer V.5,1)t ..q1.0o l eilnUS. tn e r ,'
RP'.tte,'. i uti I n'.0rlml ei.o d ttt t C l~dRi rac, et m ihe nitra. m a o
|OPo3Io i NIB.ADi 1'I O13 lol U l t rod l' i 1 :1. !icllll, nll tl. t a t l o ln l. ll' e 1-o r to O .i"l 7 It
tolC'. rio. (L nt nAl 7,'t i tpo Itt- lt 'trar -l 17 it :!.3 0 .
tlo t-t'.ltitn0. .6e tt'0ll tc.- 4r0'..00' Aa.2-0$Iniov'.1'
VIORA caoia) don plantiajo 57nno. Felll. I il" lr lIo]l-,4r MENDOZA Y\'sar'
1, a -hit-& puede vivi' l l-'t n Ae Y, Av A ol7, o. 000.
i A A M.... ......... y r .ENDOZA y ..."
*. ,-,l' HABANA oi.. s. Tov. M-I2
4.;ML "ie., -0A,.,sha oru nda03 a. 7 133.1- ren i,,lir.ixir a' fl. Pt.,. 4
U lA N hUR 11. A, "". dbrnim. I 0,0,,'. pa I Oaii.. 395. TeN. ,1-.6.y
t~, a. ut-lit. rle. '. pttt '. '.I .
u n ~ n ^ ,../;,.0111, '.11111pt..'I:;, fir'.'.. E,;y^ .5.0.4 11
1 -'e nn.4 -ll o. n'ei .'i n ma A-V .,. 0 P3 parcela bkarl, : Veiado.
vact. ho, loadA e 1Hjo,.Ut-9221,
$16.,901. 4 RNTA $i,3t -O t t l.
l,BA ENA: 0' 13330 CA* 31?AITNFIGURAS i .,. ,..i.......l ... 17. .,17
*VX OCAMA. BOS TIMANTAX 1. W W*.- X^^^ *.*i.t, Ix3 RR "". A 1311 m;
HABANA: 1f % posterta'. media 0.''.ne 2. 35O'n lt ..v... ., > u .. r"" i f Velt, .e,',i IA-
d'. nletit Tireo l o -tt f e l S, t o, .n ...71,1,t -I.ll ItnVc'j.-d6 n, tit 4
t-onm] .,te io 1.3911. t-1 .74 '0- It1'.' 0I'- t o. t .oe o :de 3. v ..A S X p ..
tr-etu'r, c ,o.in, ', ompuoll.O re '. '.) nformes: 3A 42 ,-t F q A.6 .
e tl"mert'i. N 1'.'. tt en stuOttlitdI., REGALO CASA QUINTA ____________________________
I, .1 tr,'.ein-t, o ti. Vdttt 0 itk.r6n M totltttica. t f 6o I to.7074 -
-t~rotf "e t'n e't. 1 .071 6t.. be|(lt-n. tn'ptb ~o'.l flnnf~tt .n ntltneold ______-__________________
.r =.:toP. hre.ro.pi e'-dosmSIt'..'. e l tt'.tr
r;lut1 pl o trlk .t o tP ho.t-t FIt-' TERRENO
,qA Rena'r T--oL sPpitirps, le(*PI .@ l~r
00'..Fucrvo' No'.. It '. r 'd Flo t De licias Y Lay
........... ...... SERORES "n '- C ''
PttrO'.1 A-466). Peoput ipo Int?" Leo ctiodru Calzudo
SENOES del Monte

$47,000 Renta $320 FINQUITA INVERSiONISTAS | MLC'
Stt-It Da ELCIAS 456 V LUJZ
Ajuv- pr6,ima s. lt 1 en.fal. I'll 70
PRECIOSO EDIFICIO. ES- mettros a arreottera.r3.600IMt2.t -,.: P ame Rl- i h -cu ler. 458,-I49-1I
porta I lut3 mI.a R 1-tn-rs1 tu p o1. tirpledatillt U r i.
hilaoi.t'.es, Ito',, i00a0111 ela es%-dir IHtilinx mtI'. -
QUINA, VEDADO (RnpMit. pantry, .ot'.l. Ibhl~te-I patto ,.amt'.nn.lo &J..I 'AIVt.
..apl n ^, araje, inua tl 5 in. on seul .rA ,-.'.c npltn clo i nled i ,, 0.nlan .
P otts r Itilt-tel lutrlait. '.- nootor, motor 6etr'o, at'.'n t'.'ttidod
.O 0 I olIt'. o a tt l l'.' eotlta- de, inholed, c,;nlrtdRo l rln70 1' Ic ilul-. otarl 1rts llo oabaO'te.
0', Cat o rt..inl P' .'.. o '.ee I Iu Coo e l Re. 1-4IE1"
menet'. Fr bltIc"n prilmiri -. t .e i.-. '- 4 l B Ik Toloto l ioe. 41B 1 .
ti .. r. ...... n .. ..............uB' ""------ R EBII.T1L*MT

C...., ..,,. $:tod. '..n. CHANCE FIN DE ANO -
s.. cap.u.,In,*een,, oran Gan-a. Hhbana. S198,666 REGA LU

io Altoont .. '.. o b, el
"n.'e n~ tlo en.te l p nr -Rotl) y, propt porn-
$60,000 Renta$600........... o, .., % DEPASCUAS!
CUATRO CASAS Y OCHO VENDO ACABADA FABRCA, I FERRER. F-5.04 rl
.|t,.dio. porLA'. -&IA. mla ,-,' .6. .#ell Es Rip s lar
APARTAMENTOS i.. e'-" ."- 6-I-/b3l-*- .]"
ALMENDARES l,,1' .... .. ......: l r, SOLARES R Can LA-L
'.....t ... ll........... ..t...... .. .. ... .A.D. o, ,4. ,-o-. .........?AiDCIiA
'" < .... ... ...... VEDADO0 ....i M' ...... R ........
RES1DENCIA: 43...50^1 .L tINICO Roparle #talmIe-
,. i i. TESOCUPADA O011Jo. m. dea afl mco i rf,,B,,,^,: cam ilnc a. h
.. 4. ..* f "'1 ."' "'' "''' ," I. i" .. r. ...^ n i,'. r .- c r n t p p i l l ri


1., sm.,in... .. 7 -" --o CON 959 d. e, .aiad
CA D .. ..DE FABRICA v S-1-0. O ... .... ... l.

'af r .," ;.^ '"' "- ** ,- m. ,* ,.; ...:
F ajer VEDADO SOLAR ESQUIN "'".. -' "
STl MPO M 'llO.Q -t'n OI UW llW. ..,, .. ..* '' *** $ .... *,- '-. ,r"r,,,,r"
Oh"''*- **;., ::l i:I.". i'.: "' I ."*...'."^' ,'l i i*" i i^ ', C.h.J ,, n~l* r. ,t. l

FOIFICIO qOL/MAR '" ..... .Cu .. ""b '.b |i Proltoalca p4. eiI .iT.l .
i. '~" < Tt s<''*rorlo 1-4y" '0 0 ." ,. 7 .; FNE R E S S
Ap~rl.~nlf. W .....;.../ ; ;, ..- ; .-rT~. o ^e : i -..- l '," .... e-.
Cp M Lioro t SU3e1d. 0-U1 .P.e, "o ;'. .......... 00 '"- .rUe',1' '1 K
A ai msl 21 t.-... _,,_"_..._"'.,'_"'_.'_" .. .'. ",,, RF, NE ROQUE $054

..... ... iUJ.I 'I .... .. a L p ... IO'11 aL U 0 3 K 3 .....' .O.eep'.


VENTAS

Z*A*A 2 2NI JNL U SANX X0.
onnc II N, m erInd. olly d upa-
In D. hOnft m 0iledl. r p 6.Sne
I -o e'.iredilal Mcndoe y I'11
lip ir6 Tee f -gR2
I'H.r 4;l.45 ?'1SE VENDE
tin lott de terrenoo de trenil S
cuarena lmil metroo, siiudo
enlre el Country Club y In. ca-
rreters do Jaimanitai. Inlorman
por lot le leoos, A-6020 y


UH.H.X -65g6-49:-2
rl-Iv.. pr I Llonalml
f~rxl+,,n. .lo .op Inn. nral."..

An, ,s. ijendo s., y Ctm. Objspn 3PS.
elf. K 333 1335


MAGNIFICA
OPORTUNIDAD
VEDADO
LoI( de ierreno en ,s l llEt 19,
entre 18 y 20. acera de Ip bri-
,.i, tina cuadri, de 23, Mide
13.66 x 50 metros. Inlorma:
EVELIO. A.9I3P.
MIRAMAR $13 12.
Cc 30 ,,enmlre 3a. y Ia, ACr e
it -o'm.rR. Solar t' e cbteto


23.38 N 33.06: 1,251.15 vi.2.
URGE VENDERLO
FERNANDEZ. M-2S25.
Elpedraid 309.

A iA. CMLNOON, C01 10O0O
por Ot'a calle. Lotl de 1.00 metrot.
- ]IIt de-'uado p ar edfltcito con
'ercit yltv l6n tdo exhlbltt6nii de alt-
0l61lles,,It. etn anl tobaH yv opa2-
.meon, 111,. 3004.endoz0y C. fa. Obts-
o 2 Telf.l YV 0321A.


C.nim bsequi d Pascua
regale una parcuai h


Pd1ai A 150 m. del 6mntb~u. Trerr-
no alto aobre I acersll. buena ;Ie- I
rra, en la acer. rte 3i sonmbra. V.-
lie, peer.'.. o contend. u. im tn "lu
teld/ono.


VEDADO
3-. BIolui o I2. Somber. Ptr.n-t
ol Tennis Olull.
22 por 30
SuperfitIC 660 metrt.
A $W." el metro
Prerit: 11,1t0. l
Lc. nalle 12 s es ti fabrlcLndn
nmuy bien y Ja calle 3a. decide uue
es Ga un. olat. "via stl totmandto
much v.lirr. SIta esoquina e de
grin poivnir v 6e mrdldni nxce-
lente.

REPARTO
AYESTARAN
hoe. 20- de Mayo esq. a Panchhto
Gomez, estuilla de frlle.
30.60 ltrente a Ave. 20 de Maiyo ;
20 vr-s frente i Panchito G6mez.
Suierflcle: 688 variz.
A $16." Is vir.
Sun terteno l io. orectsanmiente
irente c Ia portlida 'el. FI 20 di
Mayo.
Es tuna AAlenida de ,0 metra ide
slrh oue comrnuni- ir el Vedido
con el Cerro. .
A,:@. Arangtdrtn. entre Ayestri.n
v Panchito omeoz. Arer de ocm-
br?.


fam *t30 Vor 14.
1e11 ( Wlhterficle: 680 0var,.
A503."0 cam.
Reparto 'TORRIENTE' REPARTO
Situad'o Irente a I carrElrtEa e
Saola Mria del Rosario. Con AMEZAGA
parcels lindlando con lon Re- Sotumns dee omblr., frente i 19
p Drto a Deliciac Amrica. Lu- d ao. de Clda d Ays-
poiotA It. un. ale Op fcleotdia te Ayo,'-
gar alto- Illlo. proximo al pa- leaiti, lindando con tin edlfiric en
radero de Ia Ruta 7 y Is. Ca- onstrttrcc-n.
24, nor 74..
retero Central. tiltrfJrin :: 850 tv re'.
'ea )s1 obres de urtaniacri6in A ie$15.1 'ar
i7ue ceSlamoS reAl/,ndo. Enlra- 11,1 .
rAi ai Reparto por: REPARTO SEPTIMA
LA CARRETERA DL. SANA R A EPI
MARIA DEL ROSARIO AVENIDA
El Reparto .America.. Ate. Central, entree cl1\e 44 v
El Reoparto Lues Delicias.. Ave. Consulzdo.
P-060;1.30 vara hra*l .. 39.20 de ifrente nor m f, fon0do.
P-ecio: 31.3 c* 0 Sup-rfici.e: 1126.0.
Tenemos un niinmero limitado A 10.04 urs.
ie parcel x a $'3.00. F-, ln Solar de tna mudi a o..x-
tiaoidliarolimente bilen. Hace
5 potr 100 cuola de enliada. f Irente al Jardin de una r.oldencia.
Sairs paora pal, omuy senatada. de l. calle. Terreno
alto, marlftfica rimentacl6n.
S.in inlerem -
Otrao parcel& $1.40. $1.50. 'Ae. Central,'e.sin Ate. Crn-
rtc. tc. 2.30 de [renl.. "' 37.90 de fortin.
Compre ohor'. ptie, pronto siUr Simef i:997.20.
hIirin estoi precio.A
INFOnMES:. Ave Almendares o nie CopR
entire 7'. Avenlda Calle 40.
171Inn e, lt e.n''.t ~ -72 nor 2 .358
not.i,; l ta- tn. t I e R '.r l to to .' y ^ 35
d r tdn Rortfue., It 2 mt iip e ttltre: 10.74 varat'.
ttl d 'odnl lom t omnte A d 2.50 c .
rrt9. Pt reaie: 56,i44.5.
iol, mn P.rm.'. lr '.n terreno muy alto. frente
llute .... tll]o de 22 metro.i d..c anrh,
CARRASCO d e d idenria%
yloan otrndedo do residenries.
Otilelcee Ilxiu.I Re. oat. *em.-
2".....". .. 'ALTURAS DE
albol 81ao. p lubiraum.
F-- .'0-5 MIRAMAR
A'eo Amtriar ,n VenU'Avenidtl
VEDADO, $35 METRO Alo, 'tvAvnod,.niiedcl Rosoaxe.
21 nor 44.
tell. lt, -.r0e '. t omt l', I aSuterticle: 923.90 varts.
'Oli.T'e r n.oplen, 't l. ha.*e 1 to A $1'.." I A1 .
'.ln l 6. 1. nn 00 ll e trl i '.trdof. C,- Pr Ie.Jo: 3lI,9.51i
t'.'"..n'e n IteAvenidn a. '0IMtntlcTt. tntrt
H-- t '-.-t- 0 02.58 por 47.17
Sti-erftcle: 1,1:2.48 tares.
A $1t5. 0t* 1

SE VENDE:
olAr (Calzad det (olumb, en
el reparto Kohly medi cu-
dro del cine ArEna), liniro en
esa ii e iiCi6n. Mid 57 bQ por
iO.71 l ar l'. -UpP l e 1 1.
BP q 5 A .... ,...ddfb A.
Inlonm,'I

Metropolitana 429
TelIfono M-1269


SR. ARMENTEROS


D.M .olnre.i i les. ,noe en 1 ace-
ils. t eIn5 otmht-oVeOtn o eno 1% Ire-
r i del sol.
COUNTRY CLUB
Ave. Real del Oeste, -ntre Ave.
de nt- Lcui-lt''l v Ato. MlrIflores.
50 or 93.
Qiioerllirti: 4,160 rarA,.
I A $&% Yam*
Preclo: 5112.482.1.
o-rnindn $3,.20 die trntito d e)
re '. Pi 36 nIazos de 42844.0.
fes iin terrecnn mrru alto. i-on hu'.-
na1err tttr. v'011Inreti'.v'0npee.Ite'.-t0
fcfos eutin cons trii'endio mprnffl-
rp' i. ;orldenrIlas.

ALTURAS DE LA
PLAYA


Do. I a IZ.3 do Is al 1 rfatle 3 8 n 6 m0 renro de I o I.t
SA'3Cnien.
16.723 or 31.23.
H._. ,- ."1 "-1A 11.00.
SE VENDE Importa, ,2.10.
s V NDE Rav tret solares ilnual. |

2; ALBERTO .. MENDOZA
F.SIN S F-.37 AMAGItRA t0. -
H -''.q,- I M, 9,h14. H5 A
^^ ^ ^- -^ ^-*.q" ., ,-:, 11-H-7156B (?.-2: l


cuadra Quint& Aenii $11 .0 -'a.
is. Olt t& iqun _- -0 % 40" me.os-
Zona Urbana $1300 .. B.5307 .
IF.SIDENCIAL MIRAMARI: 42 RN,
Ire 3. la ol.. Precio... e. at
.11eipoe eel., x12 lend. ro-, P.!An
"ELL runT I U (alb.rtem 3 '..a' e n ci. 3$.00 Ara
.ncir. B-)307.
En plena Habana COUNTRY CLUB. TERRENO PRO-
po part orn e-1,e r cla con arn
o Frente a )a Fosct-eI.l-Normil. pilo% )idine: 5 mcilo. de -cenot
a In Alt rnid Real del Oelee en L,
o Entre Infanta BeoascoAin. Ri'ier4 por 48 de fondo nreci e
o A 7 ctiad -, a '. Carlos 11l. n-o3t, ,0 ui. ero [ 8 17
6.5307.
Rodeadca po, importiOtetil Cen- ALTURAS DE MIRAMAR: EN E S-
iros dte trabaio y o7icinea p6- ie eXnclu-no roiparro ituareIe n o
b tca., Io que set iraduce ci u0 panre mat ills de Miramai leng, o
grand ncirn ode tqutlihnoe para s tents lareoAr j do ,rth medrdiv
e) ionvter'oni tsi. lecaliazciones de %14 alS3b vs-
ia. Guilleimo Unci, A-8917 B-53'07
Fn esla zona Ia ordenatz* de I I-H.75 30-.40 2
constlruccidn permiten fabricar
SIN NINGUNA SEPARACION F VEANES
de )a .a. s;onfiguA y APRO. -N
VF.CHAR HASTA Fl. 95 0(0 METROPOLITANA 26i
del iFa del lerrenno parn 1. M-Kt-4. 9-31
.... ....VEDADO

NUNCA Init e a) u'eft I ne VEDA
7-ona U.sna .F.L PONTON., ESQUINA FRAGILE. S21V.
comprusbelo pcrsonalmente. 26.71.ll2 Va.
Todavis qucida, orcs r!csde00.1 ,,n n l .r P

$2,252.85 =1
Teniendo qi pagr de ,onl-. VEDiAUDO
Jo %olamente 1[ 40 010 y el
restl en 24 plazoi mensuate' CERCA BE 15 '1 PASEO
t^:T^,,, ...,,[b. t5 ",x'E0'; .a
2o0 ai I ii '.Or i .,ltMld "o r,- Dpto ,.O

GOMEZMENA LAN .
m iupA, j- i-I t ,"*p*-"" el -i k1''el"
COMPANY, S. A ..,,, .. i 1
Sant. T.Mm (Lfis) 152 JUNTO A 23
e Mq. a Marqvi Goauiltz 14z23.48 A $22 V.
U.326, 3' I I r.- ,, i .

,.r.. .,,.i t. It,, ", 10 ii $3
SOLAR VEDADO .
Cal))e 17, nire 22 y 24. Mde ESQ. 23.45x24.52 M.
27 x 50 meirnros. LEperial cli,- 0 38z37.5 Mil.
CA o .gran rto1.. ombra. 35 METRO
PRIETO. FIl.712. $3 R
__________ 12 CUADRAS IR. CENTRO
H-7355-49-21 r-, ,t paorrl pn Ita tie oqin, t n m
jn-fble oituacifn. 2 ruadras Radcin
C-t.ro, n.dla en .1 lredolidoreaT poa
< n. -(I&. M-994-0. t-igq. .
Miramar MIRAMAR,$8.50 VY.
Media Cs.ti Sta. Avaida
42- ent'e 5a. y 3a. Ave. Pre- Solares oJuin un sParad'o., oar tbr-
noo tcrreno ne 47 dra n ne ,.do I: m.io drap rrea Ip r;Ai dfod
e .nds in .l Jtnt. ha,,n Ilt meddi d e.d
frente por 37 de fondo. .F7.2.T36.h6 v'aras. F. Vernea. M-S1I411
1 11GB-t P4-72112--4 -21.
A Ai U


Country C lu
La Rmioer


$4.00 metro
Tertent propio ors rardenitci*a
ron amplios jarclincs. 58 metros
de frente por 48 de fondo.
SUILLERMO LANCIS

A-.g17. &S37
C6(09-49-21


INFANT
Esquin d (te )30 metro. So-
lare dAte 7.62.30 melros. Pay-
celo de 6x23 metros a 30 meO-
troas de li(anta.
FACILIDADES
A CONSTRUCTORS

Cesar I. Fernindez

Zaldivar
Corrector Colegiadno.
EMFPEDRADO 306
Tel1o'.en M-2525.
I "1H- l- .7S 4-1


so FINCAS RUSTICAS
INCAiS IRXAl. 3I. 10. -m eCA-.
Ilerfa. a t3 k. trreterC Piner d!el
RIoe-Gtiane..- ici. 'con lu la -.rbhO,
audas.. Ttnolc preco.: 1).,000 p r no
at-0t0'. 60 A- 00 4. -13407-YM-22
100,000 MTS.2..
$4S,6
20 tlnulrots flel Caplloli. MIUnafIJ'
fin"am rene o..rretera. .on ,0l-londi.
C am ms .l, rdn. m ono ti. o, Porp t &. a '-
I&, I hitIttctone. baio onterc.l'de,
paner). nocins. c ur, n y aexrladoe., s-
r f t'.,' 200 merole fabrlacaiO.
Teorreeo 10ul0.00" ttts fedoe. ta1lfogeo
Mlrtf t BIJ" R B-15.
ll-H-:!t31-.00
SE Y -ENDK L.


SE VENDE
.Finco Iatll'... Clnx "i"alterfia
IOo i modi da'. ttrrte ir. pi-
mers.Ci.0oo-rda, iltuttione ieam.
I -arrelergt r tlm-o a Vereda
Ntla a 'at-IrCe rtnl da ou.
por e' fr.nie. Prectlo entrada.
pnalmr., -Knrlte.P mnemaedo.Yt
)elatoi, aoi nampostrlea i iy j
frrneses. Polo ffrtil. tcepts
ttrbln.; memhrodx lod& da Pru.
MAte.rum ro rxcA, 'in.euie oe.do
yn t-oohto'.0 Prnet-'t-on entencta.
Ottl dfTh, Oe ta mlame tolos
horts.


SE VENDE
Vonda 'ml"'IfnqflfmII.0.469uvares
en Atrnyo Arena.. ParP eleclfh
S errFet Sololon' n. i'.'rutae. 1 in-
.erlilttO. Inguo- Pteort y .00.
Precl : 0'.'. "Inr- m '
F-SIN fy F-537.
H-7314-50.-2


*0.


VENTAS VENTAS VENTAS

A-- W w Q~~al Y w wsso VOW& 42 V
ALBERTO G. MENCOZAPLA L,..b. 6.k*I rn. 4I,,am ,D.ie* *U-
l, Qujromo ier **rm0 'nt1.i ,..:lo :.. P.naoroum arel *
IL rAR TO E L mV B.u AO n .. n. la u..I Lni o .'.a.' do4 1 e ,A !.
Cal1 v.. l.. n --r D-sLrp.m 'Plt .t d alllm or I '., ol d. .. a m 4 gj o fl l
Clle aevln ,etr ID- '. ... V.* in- ,. l*. Hallsaa. LP6.1.'
pea y Jorte. 10008 tae awooS'.,. 'IM -_____________ peugo..,. Pr.' V ,Ieo po a .'..altoi~
frenie al W Z Ue. Von ihi.I h ...IT. la. por Me
DO& r371, SAKS-W V 0 IS ', ""a rom d po .i ,, pa -
B C,# I2C 5 6 1 O i onr. 7.4 mli -- r. J-- Pl '.
A l ..... .......... rii lnoi. eti *tn.......... | e I .. M. s.e rI. .#
Prods O1.l:l: i 19 'lrr:t1 r 90- nl$4. 7.
A hULnlnn on r ln l riLr. ., DnImI
Ent~rCizdo de ]Laldo v l.lnm ,. on Is Fr e. AICELACn iO SAN i GUe L
tntrsgaindo LaZ~lf do coouado i B.na.o ., ,i. ir..,xi. iZ,010 eA we.fn n o.r.el.. Lmi *.n.a o ya
nlalilalt {IE 'l~~l Cl~li lile o I trn ulle A'.lelellh ie l ll iel
Jo. feagtntto 1 7.0S 0,4 00 pl&a A A .71 V. at.a* 1. 1.1i%'A.1-10 Ban. ;a c -
merthualGe 4 do 4M di* uno sue tollpmoqut# -n tof Fi* lsil,"uge d ir from-
Incliuyoen capItal. 0ia l nlre.An taq i. .I nihU oo Is
tompuL4l05 & I RobTe l 2 ii3 .- ,,:an11 ~. .1. t, Im 4e 'l
ldtod pendleniep de pago. 5' de i .. nau (rrr.'r In i n y 1 t
delcutenLo pO palo de Co oLido. p V p. 'o,1 em i. i.lOnl Ib hLp'.i
HY varICo! t6lere llei coni .. S O R- --
r" 1A Mnoeo DTA CA3*-
Fi- in Repority preclloo -n ror'.- -1 "@ I VSut. p.i'e.T re "-. n uoa
rucit.ion. VLiie Ia. obrz % llln. muS *uprr] t1 .4' r ; s o. I >. arm L ..
silo. Cada ariler il./ con-zl0n de ma r I y Wo .-luao. Do. Aeto.llt
4.311 Y e ,.niom i Li.. rile' 3,SR IA A O Paer i .l II 4O.... d 0. DO
ron conlener. Io. acer lau3 ] as DI-Vp. I II I 'a. 49-4. .21I.
1eo0 3 de *rmei. 11ARIANAO 111 TV101 LA 01 l1-
Atinoiv~che I orestwe de inicio. i- li 74.,4del fleilpaolr, Ui'.ao. enLir
Pregunte ?n ia c IIn Gel Re- -IHYell A-en14a...frm2n'V.10412-.
i rla o por D Oel itir atrlli M orm. -F-S-----4--_ --
quien le entregari Blano.s y le In Queano Wo 4 p"ce. )u. mi .
Iliormare iobre lo terreroil ya 'end- 'n '. .. I lLLIE U LAI'I
didos. i 4.1Ix1.l.t frtle Nt I UUlLeG ILLE IU MO L VIV
La rota 13 ccn h erviclo '. dl- 1.xIItln .96, r'aiuma* y tor de.
nibu det lujO lours. peot odO el,ren- 4.Zx2.0A5 frentt a Lomw.
te del Rparto. El paradero de la Trrn lto. llt.iino y rodead de SOLARES
rutl 15 estl. a do. CUadirS. il fl'mI.,li r.onxnru-;ulonle. re-
-nllhu1 y tran%-fa!n i Ia mxquin. Miramar. a upni c.uidra Quinia
REPARTO/ BILTMORE e *.nida: preC.o.O. lreno da 22 me-
KREARIU BILT RE I U P1RoN SANCHEZ I,o. d. Ionme por 35 de fondo 1.)(,
Ave Sain Feli, centre Quirljano ey 1l cudlel da SI 1 010 n1.
2tienavlsto. Efific; Larr. Dpleo. 33 Oc7a. $ 0o
4.1 r 56. 5. B-5307. A qli.
superlicle: 1,460 vars-. (Ag|ii y E[mpelads). A-J.1l -
A *" I' iMIXAMAR: PRECISA ESQUWINA
Todn lrodleado de nueva. renlden-5- -7-7-4..2 1 3) x 22 mel.' 1.000 1 ala!. *.ia


I


to
O0


If


s


ie


I I
S -.. -
SA". U N N... O, I D-IO LAA RNAF--M l21DEDC.S D 'F7.. .....E U L T I M AH R A..... P A V t

AN U N CIO0S ~C'LA SIF-I C-Ar'D O-S DE U L TI MA H O RA


DT1&UO D I. LA &UAAlA


VEWTA& !
-.- ,'N_ R _JSp4AS .T
FIIIQUITA EN LA CIUDAD
Pas 4 inseSuale iPuehres Gran.
des) ,do aofremdaimpnto; propJe entr.-
t nlrlei'to. 1, n gosi- ro e uer@ fa-t I
ces, tIIpiop I Jens ranchilp, merende-
r cbanterlut. teorre s. s*uK. Prec,4
fD. Itoorrei- F.443 '
; _____ 1-61894.i-56-1
: t.)iASl $4.Sr,-ll
rma Oa i, ua, co ,viwT c5-CU
s fIuvaC m isposterla.L monojilLrs.
-- it--co eor.",3 te.-r3 T nr--talt.--Ttr.-
roelrJ aZrsje. 0 40.0 mtrs. Ague. lum
y esll5tSa 1)11 iC. Mtroporlaa Is .10
6Sjf H-fI.ll.-S-
Cb.onias en Matanzas
Cox Ir"dn facildades pago
II c1balmrlgt. I.-.,n.onn I- %ran r.r
dt&lor, i',Ilends n Jl ono 1.15 n.A.'"1
0lr. IS.6 cabailerlso. inclu;e nopCr
dai.. d30,000O I. 5anaderai. Jsc rrna
$50r516 0jra i4 oaDsolrlo. tn. li'e
propi'dad 4 l51. rrff 1 irt.rdldr,
5) 10 .0 tre. prftisim Ar lIm e, 5,
caballm-la8s. mcu. prrpledeh1' I 5 f'r |l1n
0'. rio ftr-ll, de ontandn zetd a Pro
petits $100.900 Adtndod ferlqs inf.3r
me qomrrifgoe Atonalo YprnAndej.
.Url Id 15l HabLol. TelfOn."e
S-4102 do 9 i 10 a m Br273 d .I
__________ H..'ICll-54-2)
HACIENDA COMUNERA
VenMto ;90) l i e.s.o
bscloe de detlindeda ahe~t
rlar Ifdllndo blhfl S pueblo Puer"I
Pesre F.443 "" -7 4"0" 21
Finca (naranjales)
producece $70.000 grainn lltuacl6n. ca-
s. ,LrbOltdmo nr. emba.rcader fe-
rregc rrifl, regadf.m 1- mil' doesTIoi.
li 000 O doieda de tod& moderna.
Grasrdo MAturle. r letroinlc1nts 53A
.M-756. I-H-~Pi-O^5-23
5-VEOIDE EN CAMAGUEY FINCA
de L9 cab-ilerias con 10 de canla
liita par zafira. yMolera 700.0011
arnobai. Informnes: Pedic Caetrsts.
Avellaneda 265. Cemanuey.
*H-7580Q.50-25
EU TgInl IXOMC .LOp. ,AXhOJ
d Sill cabaBllals (horrers M ,ai.a
kiifs klldflnetrn 1 13 11con 4,S1 mrr"O
e fr-n s 4srrtlera, ,c.T,9d. peICr.
sle.e rir l.1d. "," ,& taI end-., np s Ills-
gOraisle enC1"q LLCr&.stncbl exrce.14i,
gI Inmedlear 9,.F6, Telr 1.31 ;
H .:E .50. l
51 ESTABLECIMIENTOS
o0DX-oA:NV291 O3DO A*4. OAM.-
9edl. 6 puentas mtllcs F1.bpfo e4-
dl giro con -il'endsoc>wuA. lus mee.
viclas, !IS 118 qilt, pCinpCIAn 1,14
ROBERTO HERNANDEZ
Ui3It. 'IIVERSIONES U411S
$AN MIGUEL 456, ALTOS
OFERTAS DE NAVIDAD
33mr;4sCA urai14' I, OVI, a(i fnn-c4.
dodo C. oLn,4lr R.le a5cRg'
Vedade Jt h1,i.pFd.B- HaebnA I
Heban,- 1'n Bolcv, Hiann d VedsdA
Pasr bqdefaa cl. ?t ,1 dh n. e
herO cIebuien Si 5L'-AlI"r,
Panadielaflalleterna
,,I it.d.en 1.:.lr."T..r de L .a av.ar.
F rlis Gallrlerl, T rsndle.lrbi
e@J ile *na a diB l c pilpe .Pnt 1 TP,' '.-
no v. .:. l q. .'.^- .: -:-^
TVWDO OA.I, "* USlUITA AMrLIA
fonde. Cli 0n.oF tcltl $4 ,', Be
rrtt Ila I ores ca .l ,J~ x 72 0 l
llIJt Bre 45- ,t. r. r 7nn7, '1 .
lAVlSO URGENTEI
I' i R r. "'l
______ r isr AH-- 'i
,",
BODEGA, BAR. FONDA
SITenrH .n i e 1i l- '' 4 rl''lA 4 '.
er r., Sole Pr.l n iq l Jlilea r r Ad,
re er. g -nlt $ r114 '.,n. Ire ,.ll I ,r. iC
C0L5 nffi I t'rfe 'r. r, .l.T1 .
KEGALO BODEGA. VEDADO
rt ,Jul. R- h' '4'' 1 r,
coi.in i.,.Rl..r
O X205130 xOlO D11 MhAOSTS
F l a n fl r -, r r f i .; i
G al. -IFr *- r ,. Jp. P,-.r
SR
tem

INVERSIONES
CARBALLO
Hoteles. Casam de Huipedes.
4onpedale Cafe'. Birn. Res-
taurants. Panaderi,. Bocvega,
LecheiaI. Carpc F i,. T to-
rria, Ln anderia,, \ id' era
de Tabacos v Cigarros y Quin-
clla. .
GRANDES INDUSTRIES
*Edrficrru. Cawan. Snra re5
Credilos Comercialel H.po-
iecerro.. \'allre Nnc,onnalr,
EvlrAnIeroq f1 alcmice dr 10-"
fil If. iitunai.. ;
GRAN BAR VIVERES FINDS
Lo oien, ma, morp -rnr \,,e,
dadri. cwnao,s-n ronlf i. no
siqurler %!nla dr.ra. 1$ 1 80
rimlizadn. Ideal pan dp- *-
rcnsnt qu di'een peanar d, n co-
Urgenile 4en5. A-jn.lo rxplira.
rI terdnd.lro romprindem
5ERIEDAD 1
L iMPI IMWlFNrT
CARBALLO
CAFE FDEPENDENCIA
Reins l Blsimcnsln

Se vend, BRr-Reitsarehl


.p "IAil -,,, ..*. ,r,.C Ir,',-h
En ITm c~l I. n ,4-| \ Ird d- 'l

Lib-'.r La n-C Anl,rr [.pe. H, emi-
ljt.'n l(>r l lnlnrm,'i Ksml=
Tn.. F-/l2',. [). 0 = \I i n.
'--'----- |e.-. l1.7- '


Con Garantia
S C6mprelos a:

Roqud-Albertini
SJorin-Caballero
SHUMBOLDTyP


iiESTRENELOS!!
I STUDEBAKER Champ.
4 puerts .. .. .. 1947
CHEVROLET. 4 puerlas
Snuevo ....... 1947
CON. 'FORD nuevo i 1947
CONV. STIDEBAKER 1947
SCON\. BUICK, nua' 1947
FORP 4 PtIa. nuvo .. 1947
NIU)DEBAKER Champ. 1947
MERCURY Con nuevo 1947
FORD Crpi radio, nueto 1947FORDS
No aguarde turio.
Escoia rnodelo, coloi. flc.
Prec,os ohcialej.
Nue'i.s gareania agencia.
40 c enmirada. 18 meses
a pagar.
INTERESES BANCARIOS
S
FORD' 4-fMai... .. .. 946
PLt)7KLrTH 4 Ptas ... 1046
FORD Coupi 6'Pa, .. 1946

PLNMOLUTH 4 Pla, ... 1941
PACk.A D 4 Pfas .-.. 1040
STIL'DEBAKER Champ '41
DODGE 6b% 4 Ptasi .. 1938


/VEALOS!

Con facifidades de
pagoy tomando su
carro en cambio


HUMBOLDT'
Esq. P '
F ondo de la Ag. Dodge
H 7, i .17 61-2


dase gomnas de fan-
go. Lo mejor para
cami'nbt mdlos o
fangodsos.'


Camiones Grua

con Brazos

Giratorios
marcaI DIAMOND T
10 ruedas, fienos ai-
re; gomas fango,
winch p a r a 20,000
libras.


AMBULANCIAS

de guerra y

civiles


e INFINIDAb DE CA-
MIONES DE GUE-
RRA CON UN COM-
PLETO SURTIDO DE
PIEZAS DE REPVES-
TO Y A -UN PRECIO
Q U E. SOLAMENTE
CON SU VISIT A
NUESTRO LOCAL


P O DRA
BARLO.


COMPRO-


Gulf Motor


Co., S.A.

MARINA e INFANT


U-3069

S'E. ANOREU
Presidenle
C f3. 53. 21


S VE)ILAS VEYTAS
sUD NhSO KU*as ,A
=,,imo f uoA -oAs ,A-, '4;
cI:dle tr .rlll s." cen procresn eqilposs i P0 .- -
pilntr p1i1ols prenv r ner s m |Lrkil l-o'i| l I
Ivnite m" a. m,, t iale se.'ret-> i l*--- l- 1
manjcln Ise t C ro1t I.I. ma1. U r dn | |
nes to A %,ev." M'il .l
p5r .rnsi -.iueto. l V"lINeIs ad I _MAIW
co J, ui*reAo Il. BVSail '
*~i5O POX BWPMUW 13DAO 25
A-. T iaon u IrIan pIut n- IN
Hs7s44--1- 13C |4 ASl .

a-e li aian alls mpalnlmr. macho hs E B 5 n

D-I, e ...... .llidal- BIai;|L i LuMB
|oa uChl on etrled l d f li t Say ,
vi. Co iprfndn C r irle y. .- ..
5 I va of@ I--iseS
k. 00 m doi n se moderns. Paco e i)
:n Den".'. Ii~n flnSril a GtCA VEDADO' G""


l-,l,1 ... o 10 ruedas, 3 diferenl0M

.tCASA .UESPEDE. VENDO ciale,, doble fuer z,
4ogissr nrlcsesd s i 'lr u ins 4 i ll) D -
,. 5o ebaveIfie @IdE% o n "Lu I '

nTOIr del 'lvddo Bmn .muel dl el'. W win Ch; 0 m i& de-
,I, .... ........ ..... ,-oi-52


,D I00 Tnfnrmas Sr nso p Hopeltal
CAsA, IIUEsPEDE vNDoo ciales, double fuerzc ,
40 ne. ldd ,J r 1e -. l e s-
is 0 p4esos iibres Lstr silus do C5 n m e a
maiodelo edar, -....... e.. r winch. as d
i In fo I rmr'e& nr Car' Hr4epItel
4.. -j r..-- -a- | cImango
NO VEDA3 YPANTEONES.
J Puled. do Mdrmol Ilsiso .
Vndo con doa bfds monarumeifn- tI I I A
5 ..... Bnr ...bern Dtrp.in..ento CH Vi 0 LT
fi Rorhipde 'J l intellnr. Apn rf.
ntt 5 DI e pus 3T imerO LE
-'", ". H-01545 23 i U L i
AfTOiftVHIES Y ACCU. 5 Dll*nK
l 194~e1-4!'C. t 6mRUEDAS f
ii r. Pare Informe FPmp,-radn ,"N-
S I-&fnnr A 0 A.4m4 H .172T.16.2
"WinVO ON 0A21 DU TOLTUO

CAMIONETAS

jA1JTOMOVILES < P
1Con winch. 4 rue-


53 AUTOMOvIUS V AmtP'.
NUES ThO' GIIAN
VOLUMEN DE:VEN-
TAS NOS P.EPT
OFRECER LOSI-
GUIENTE

UN PRECIo32
MAS BAJO DEL QUE
TPUEbA ENtON-
T 9 'h' EN CUAXL-
'QUIEf'O'T R'6 LU-
'GAR DE LA ISLA.
.P,
Una garantia90

-fb[AS
Igual que si compra-
se un camion nuevo
yun',

SERVtCIO-I I*M E-
DIATO A TODOS
NUESThOS CLIEN-'
TES SIN CONSIDE-
RAR LO QUE PUE-.
DA COSTARNOS. '

ESTA ES UNA COM-
.PAiIA ORGANIZA-
DA, CON OFICINAS
SDE COMPRA EN TO-
DO LOS ESTADOS
UNIDOS, PACIF1CO
Y EUROPA.

RECIBIMOS E Q U I-
POS DETODOS
ESTOS LUGARES Y
SOMOS EN LA AC-
TUALIDAD LOS MA-
YORES DISTRIBUI-
DOfEP DE CAMIO-
NES DE GUERRA DE
TODAS LAS REPU-
BLICAS LATINO-
AMERICANAS.
'-\
*


Gulf Motor


Co., S.A.

MARINA E
INFANT

U-3069
.*
E. ANDREU
PRESIDENT


SAUIO ACs '?ACCE.
; AteioiOccn!
Para Entrega


Inmediata

23
CAMIONES GENE-
RAL MQT.R. 10 rus.
das, 3 diferenciales.
triple tracci6n, go-
mas de fango, winch.
I .
12
C A MI ONES CHE-
VROLET, -6 ruedas,
doble fuerza, winch,
gomas de fango, con
carrocerias de VOL-
TEO Y CARG-A.
4
CAMIONETAS (ZA-
PAS) MARCA DOD-.
GE, E INTERNATIO-
NAL, double fuerza,
g o in s de fango,
winch.
CARROTS
COMANDOS-
JEEPS.,
2
OMNIBUS FORD, ca-
rrocera de m e t-al 1
Wayne, 41 pasaje-
ros.
56
CAMIONES DIA-
MOND T, tipo de
guerra, 10 ruedas. 3
diferenciales, double
fuerza, winch, fre-
-nos de aire.
16
DE ESTOS C IMIO-
NES ESTAN COM-
PLETAMENTE NUT.
VOS, Y EL RESTO
CON MUY POCO
USO.
HEMOS ENTREGA-
DO MAS DE
50
DE ESTOS CAMIO-
NES A LOS PRINCI-
P A LES COLCNOS
DE LA ISLA.
2
TRACTORES M A R-
C A CATERPILLAR
de 40 H.P. c,- nue-
vos.
1
TRACTOR I N T E-
NATIONAL Modelo
TD-14.
DAMOS ALGUNAS
FACILIDADES DE
PAGO


Gulf Motor

Co., S.A.
Marina e Infanta
U-3069
E. ANDREU
PRESIDENT


de


GUERRA


General Motor
10 ruedad, 3 difereh-
ciales, winch..

Chevrolet
* 6 ruedas.

Conmados de


Pasajeros


SCamionetas
r Dodge
r (ZAPAS)
con. winch.


Omnibus Ford
42 pasajeros

Camiones

Volteo
Y MAS,DE


100
CAMIONES DE
GUERRA DESDE

$1,575.00
EN ADELANTE CON
Tv. T X e Xi 71 A WT 71 .n


UNA A.ANI 1LADE.L


I UUIIIIUII I I HEHO rNMA.I


TRIAL QUE SU AL-
TO COSTO PROHI-
BE- USARLO EN CA-
MIONES CIVILES.
FUERON FABRICA-
DOS PARA LA GUE-
RRA, NO PODIAN
PARARSE, TENIAN
QUE SEGUIR ADE-
LANTE.


Son mis.

FUERTES

\ mic


J EIUUQ
y IIIo ....

BARATOS


NO
SE DEJE IMPRESIO.
NAR POR LA PRO-
PAGANDA CON-
TRA LOS MISMOS
HECHAS POR LAS
AGENCIES DE CA-
M I ONES CIVILES
AL DECIR.QUE NO
HAY PIEZAS DE RE-
PUESTO PARA
ELLOS.'
.ES EL UNICO RE
CURSO DEBIDO A
LA POCA VENTA
QUE TIENEN POR
SU CONOCIDO
FRACASO EN TIfE-
RRA MUERTA.


o." MADE 100CAMIC
NES DE GUERRA
D SA S DISPOSICION.Gulf Motor Gulf Mot0

rn A Co.,S.A.


uu. u.I n.,

Marina e Infanta
U-3069

E. ANDREU
President


L OO?,.;:, ',


A-
A


MARINA
EINFANTA

U-3069
E. Andreu
President


CAMIONES GENE-
RAL MOTOR, 10 rue-
das.
COMANDOS CHE-
VROLET 6 RUEDAS,
'3 DIFERENCIALES,
WINCH, GOMAS DE
FANGO, CHASSIS
LARGO, FABRICA.-'
DOS ESPECIAL.
MENTE PARA LA
GU.ERRA, DE UN
MATERIAL L TAN
BUENO QUE SU.
PRECIO LO PROHI.-1
BE USAR EN CA-
MIONES CIVILES.
*

DISPONIBLES
INMEDIATOS?42.
ALGUNOS NUEVOS
Y EL RESTO CON
MUY POCO USO.-
*

GARANTIA


9.0

DIAS
SERVICIO EN TODA
LA ISLA Y UN PRE.
CIO QUE SOLO PO.
DEMOS DARLO DE-
BIDO A NUESTRO
ALTO VOLUME
DE VENTAS.
**


Gulf Motor

Co., S.A.

Marina e Infanta


U-3069
E. ANDREU
PRESIDENT
c -l. l


VENT-AS A VENTS VENTAS
$3 AUTPMOVILE. T-ACCES.- A3 uT7oNoWi\ If ACCESS. 53 AUTOMOVILEU YACS5

~Co-mpre(
VENGAALA C unreLo Mejor

!HAi NO Para 'el

DEJEQU LO Camiones .,

ENGANEN EN de iro e

SI. PUEBLO Guerra Caa

Gu ra Pn
PIqM, n"n At


I


I


1

PAGINA VEINTIOCHOI BIARP10 DE LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947 Anu tAv.

A N U N C I O S ( L A S I F 1 C A DOS D E U L T I M A H 0 R -At-


ns.- -.711


VENTAS VENTAS
"3 AUTOMOVILLS Y ACCESS. 51 AUTOMOBILES Y ACCESS.
CANGA vED0,, LLtNCOrt.7.t CoN v2T'rI
... ,e ............. ... ..,.. .,., A, .. % '.... ,
reiselsest n p,-i- f e iin-. ,' .... 3.'h rl,, 5,lr,. ll.
usssis ~ ~ ~ ~ 11 ed41ii 1th~
acunmulador dI,, z~(, .. I, ; ,.
blane., flros-i l n- i 1s c ,
,yp, a, de oi l l. R .... .... 'r GLORIA 7, GARAJE. M. PEREZ
too nuevo, ( ill 2 it .Nt, Duh,,k 47.r ai F-r
2 ,A s era. T ir-.' -.'. 47 I, 42, 41,
111~i-' "c i ,l 47 ..,tpyst"l v ,n lojr'!
______________________ ,llr, 1 m-,.+ 2P c-n,,'.', LI-
$1 ,200 ... i ii i,'t Airove i, .
vetdura S,-o, l l ,1, UIt.,________-71.1-.
I niI,- .. S.0,0 ', .0.. d'.. -......... PLYMOUTH NUEVO DE LUJO,
si,1c5l., -R- eldlelonal, redio,
o T lT-Da CAM ON PANEL TORO D i\elJdir, e sparto -le hplador1,
4'. goinm- de replieiio. Peiln teezo-
t erInrrn : t2n2 o P1r1 an-
tr i Dpto. d An nceI s, d1I DIA-
l, I .. I ]II~ "de 9q A .'n a 1-2 m
T'NDO DODnut SEa NoD LU
del 1542, ol buen d..cd r

le, b tios 82 ,'' ," i .... ie C mi pu r i prl I-rI-l rie t
$3,00__ _

.Su Pi.KIEKA rUT I ... DODGE SEDAN 47
rp.er ow r :,,n me+n., d,- 3,100u 1.,, Cunr m ra et:~ e~
......._"i_, _i r .l,. lip) i".ls.
pIP-INER 0r11117 _VNDO C3.
-... 0. 1-......... ; ,-...... ... Telfono U-5287
t 'r. r ,-m'bi.',".. ; I + ',,:;r ,,,; I. I ^ !^ B*
rn Rs, plintura Putfertt- llsto Pat;' IIt-
,)a Jar al ,,,III,. Ta ,,,-, .... l s. STUDEBAKER CHAMPION
.1 at- ro'e, I. esten,.. lAd.,er. 'I.,.
uev sr. Vidal, C61dobI u l.- II- 1946
H 76 1.1 t-5Z-2J A O iTENDO OLDSMOBILB MOBDEO 760 -- -H-S92-53-21
del 47, el, i, Ii ls i ,, t-r
clue aoiselooc lei fti 111i I IN iS-11 uller'
ct Oililaetu. C-is-stls

mtqu rnas dele and. sP. rendo rnenalj, n arC
pre~guntar por Afnantlo. VENDO PACKARD CLIPPER
dipii ret-its v edlilsies., plnili:-
TNeDO RASX 3DEL0 40 IEN RIUMN mS- ,-s y guomni> 1esvc.-s, P tit Ne i.1
sri h-eilsi.A c"nI i l' I -' l I d s 8 en eli, c i iisds r t
pe nil tyre. ie- n i iti nt a le lirge ll. d ieel i-5l,- rii. mrt y la A- S i
Corre fi1 R si-ar s In~fo ,-sIk 1uu 1 1timio I. Dnciilsgss. n-it lli. ss-nte
-i72 No.2 2 N i m .n 1 arel i 3 yi r Amn-
CHEVROLET, VOLTEO: $050 iH-5-1
4 neto lic. 6 eiieilsc, es, iii regulle. ___________________
Ds]ere. .416, etiuiss RI", 12 ltepsal,t
L ol. lNw -1-lll. 4 i1i-n2 .86-i -6 r. iSE VENDE
]PRInS L 11142 S cc YSA "c el, -el-e ORD del 29, clsiss. Ce-
Windes r 1od9 e t .rfe I --[---- u H .6,.5-
nc..rolnen t e r eleis Be i siul,, ut ridde. ppi2-
dverls1 Vule Nie e1r. o C dp.. o i-i .c
F191 CousaX roan n~o 3s, xorOxL fersss: Luise Quijeec n~edeei
5, Coerats. Ceisne- FiPr dl stfli ".a S ot2.O
raOa terraeda. 4 .11 l ini se: %0 Vpli s a452. Mares s.l |
r!"(] ad pr e vprt para ahile .-inlc p.arn I e r i; en gna*V lu ndo TT
Pr-eec.f Ic ;05 es nle iC- I. sTi t e t r P- A
31 VRL. 13Oyr TEe. 11-1r1 0 I -21.i Ug-2ii.l. -1
POR EMBARCAR. GANGA: $1,400
Lkncecc ZcgC~r 1940; 14 c 2i NOi~c
pe lni. 4 gKuIlt- 46 us. n uelle ; SEA PRACTICOr
De""r1a i.e pSIntaee pe f ,t/oe ieg tie-
-A, st. I c-. No. 51 c-le2 a- Mce y
1 Aenl ,- S 'a. _r-S. t v.r r Te uae Cue-lr try el Als. Nm-
T.EWO XIMCfL O UE COUPS., l7 omean:les suiCas ssiy
4 onx iet. 1 t,,, -. x I e-Ir, I'm U -6ei-c-il 1
6Xa sevec C O T1.5iise Ideelee It- l
Oni)enids ices OR sc 47i i cc i tsei Lux y 2Si.

*PISICORRol de4 Supiltr rerLuxe conradro.
S..s n eslesedoee esi.r ,,neiidI r. pI- -
tOtEMARiiCA. GANGA. l140
fuayLeinco n indph r ie4v', s s 2 r t.-I.42J1 Hy Onse '-n-li, ee- .iel11 lEfriR
icc Do ,.:i eprtl.o 11.ro 2. Vendo PLYMOU
art 11)1 Po+v 1r2 yo nr 2r-

Ven a .OR 46,e con v ertible rco !3,2,525
-T845O O I-OMCITO 35 COVES 0 17


BUIj.Cl, K SUE 1947 eL" ur" o
n Cise ve ier c e1. 11 se B lC t1 l. R iva ,le-900h
rl ,. p4i) .-ntad o Pel. N eve, radis. Vere en Lace ot
ci,, 01c1e. Peels 2 Pel -I 1, ee1s243
T.NDO PLYMOUTet DtL 37. PIN 31A3. Sues Suirn.
iteec, Atsi totieder, Cceiesesor is-t-9
re FOr de 2 -ba- GreAM 3,ctnr Ta r'Nor-
o-all -b, e-iesr Wi- I-IH-6322,-53-2
r S At. OMEnO111Tr n1. 4 PeCIAT.L


WILLS FORD 46.. .. .. ..Y..2tO
-taStionc Wagoe-, sic rodar. Super de Luxe, 4 puetas- con
par. Che usrle s. i (ine te-
r R ~ln at .ell ~~t+ eo adio. Vro Lce


I -7a-!.,-+. enla m np lco dc?
LINEA, 956 r adio.
r Vedad FORD 46, csreai ,le- I 7 .2,525
t_ _d yn r__- ____.-h 'Cor rIdi .
H-76 84-53-21 FORD 41...... G1,725-
Rala o.Super de Luxe, 4 puertas, con
Se sencde, comPletameote ccc- BUICK Specie 1,900
v no s pt ado ruje crorree eIti- 4 M. f fcUA
ods eL radio.ds i B 1, gels ce00s
eMc. PReceoR $3,350. -5694 BRANAM -7,!4 comidos 725
INeFORNATN FRA erle 25
H733-53-21 Co radio.
Todos stevot de mseiuica.
'- o uFoclo det de page y tomo


'^ BEUIK PEVE ND1BUICK

CONCH -9. uyan. ---*r ---io.-
[ Se vende, com'p]Htamnte nBARDS
vopinadoroj m rr~, eui- 4ciC~perlas.-4' pecial ..ee. sl,900
HYSTEd o d r de 2, r So Telctr luI .coll
pur isduPrcio:s3,5. SitArepNTAMil~ri 410, uam.,n, e 60S 0
mo. cINFuRmespeec do69 GRAHA 357, ura 2
Con rada aio. Vda
H-7H-683-53-22
proedcts ecarpadores de
corg ES VENDOR BUICK
TeceeIspei perfectee egndheione-, M tEI r
dHYSTER de 2 y 55 e .. -, eq ne ; 1et.
btNcn CORMICoo -DEERING I0 I
para indnstrias. Si tiene prohle- hln, rilI ntVlp+ + |
mas. ena is manipulaci6n de .su t+tli +l.
product o carga pesada, vi- 1-7795.
sitenocs y compruebe )a facd~i- "- -.4- -.


udald, T-30 y T-4i Ci mihiy lc-


valaoree le e rotse reidu nan.l-ll A RR SR e MACKI~,, 15 ul
i9 ple s.- i. lo l
Tenem- s parn enteega inme- J. M. I-IAS -
di ra aaiannctures 25s No. 1 i, sq. xll-ital.
"EML. CORMICK* RDEERING
INTERNATIONAL- { PNIC4

modlos T-30 y T'-40. (ampl1- 4
'Amentle recon..ru'dOi 3- Rairanl- 4 l-in .1,,1,,.m nf-
iz-do-.-. g,, -

"EL RELAMPAGO .......-..D ...


1. -...... ..... .i~~e
, ,, ,',-uI \..,li ,, -,, ,,,,FORD 47 DE LUXE, 2,725

PI.'Mt ,i i ill I", I dt I e
I 1. nA, ,eal' II... I
V r l -. 1 .... ..'. ...
Ic-t1 Ilsc I 1 .... ~
D-s qlc c I I .e- ,1" ..


VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCESS.
tB. VERD7 SB 'rS AIUOS 514., PA-
1 .1i 4 1 l 1 .,c ,,. ,.
etl i an S arelyS al y Sln Joi de 14t n
1-3 a do A 5 p.m. dicm h iillec.
tE VENDE CEEETXOLET 1947. SU.
I" r doe Lixee 4I puertae. 2.000 killS-
It-. 1 ;,, : 1.r llo .I .
--It. Fe, n %.s ef.nme l

STUDEBAKEk CHAMPION 41
1,-:; Tic 10.ar 'ts i-em-
i falcl idades. I
J. M. ELIAS
P No. 1.7, s. Xoepito.L
f l1-1413.! 1-?t
ICt-ia Chevrolet 47, convertible.
I-adlo. ore gc lancie, enJo, sMe-
elr-6n, ealefesel6n, complete dein
extras. preiloee. V yela y n
tlevs. Lazo de Oro. Sas ceAzAro y
-oslpllis vidriere. Sr. PaRtrondo.i
De 8 n3
I m u-. 71

HUDSON 1946
Perfecto estado general
S 18 n6mero 208, altos
VEDADO
H-7521-)3-21
CAMION CHEVROLET 46
('a '*rloPrera de estiaca,14 loneladam,+
I! l'-dall,, OIImas 7x20, en Dpt'rree-
in exindo niecAnlcal. $2,600. F~act.
I Wlde.doPsd ar..
J. M. ELAS
25 No. 17, emq. Xospltal,
____________-'l4as-5a-: I
AMBULANCIA
SE ALQUILA
Servicio inmediato
TELEFONO M-9991
C-600-53-21

Magnifica oportunidad. Che-
vrolet Flectmasler 1947 de pa-
quetc, con radio y extras. Via-
Io e inf6rmese en el garaije
Ambos Mundos. Trocadeo y
Blanco. Telf. M-4750.
UOIft-H-7362-53-22
STUDEBAKER COMMANDER 41
Iledli, snl.I.i n eca sls, v ihht11rit
i~loel In r1 1 1 atIldades I........O :/
en- iipn seoa, ls.
J. M. ELIAS
t5 o0. 17 e, Oea llpital.


SE VENDE BUICK SEDANE-
tte 1947. Nuevo. Verlo Lunces
Ave. Menocal N 551. 4.4450.
Il-Iti t- CI.755- .R.S.


EVANS


S.A.

36 SUCURSALES LA

MAYOR DEL MUNDO
LOS MEJORES CARROS A
LOS PRECIOS MAS BAJOS
DE LA HABANA


DODGE 47, 4 puertas, verde
claro, Fluid Dricve.
FORD Super de Luxe 46, color
beige, radio, liamanie.
PLYMOUTH 47, 4 puertas,
marr6n, de Luxe.
RENAUIT, 4 pucrlas, nsesvo sl
paqucte.
STANDARD, 2 puecria, csemi-
converlible. Niuevecito.

*

R. S. EVANS, S. A.


UARNULLII |
ENTIRE PRADO f MORRO
TA A-1916.


Camti6n Pick-Up Chevrolet
KWi!ri, a H, K .rmlpi < l lr l r dl-
S t 1,' t).Ple. V- o d
J.M. ELIAS
9 N 1o I. *iig. MIoplial.
CI
GANGA
.4e ,e l kt'qSmolh 1 .
lo co Niatmbinue 17. entve Nb-

U H-- 62.-53-2t


VENTAS
53 AUTOMOVILFS Y ACCESS.
CURA COMMERCIAL SE VENDE:
Champion. garanlizado 35 Klms.
perfecla de todo. Vella Garaje Mo-
delo Concha lOO 00Luyano.
H-7288-53-23

Lincoln Sed.n de 4 pueltls. in-
leno cueso aC IliC., con de1-
ea'ar, s a ro,. tiadio. pintue.e
Smolor y iodn er perIlecls
condictoneo Con garantia de
la caas. Prece de opoteunidad.
2 Fotd Sedin de lujo. uno de
1942 v el olio de 1q46. con su
itdio, 'ecldua dc Nylon nuc-
'a. gzomas nuU'O.i. En peCrfcto
eielado ) ga.aii.,ados por la

\calos en-

FrenchAutoCo.,S.A.
Son Lizaro No. 308, ontre Ge-
liano So n Nicolis.
UH.H-6794.53-21

CON EL 50%
BUICK Super, Sedn .. ., 47
BUICK Super, Conv .. .. 47
CADILLAC 62, Conv. .. 47
PISICORRE, Chevrolet. 47
CHEVROLETI, Coup 46
CHRYSLER T. & Country. 47
OLDSMOBILE. Hydromalt, 47
GOMEZ-GARCIA
Infant 105, gar-ie.
UH-H-7 159-53-21

SE VENDE
l'airllase ,lel 41.. Ct,,,,pleiotaisen U
S ,tct rfiellidadei en el,
A,,)y + onl arrnl't i erlimbla;,
Vero ell m vorr s 61. Preluntsepor
lVIlla r.
UH-t-8.6s58--3-is


PLYMOUTH 47
Forrado en cuero. Radio Moto-
Srola 6 tubos. bola aguas nitue-
sado, bandas blancas. B dias dce.
uso. Vsalo, quc le intercsa. Di-
reccidn: Calle 13, entire 18 y
20. Edificio Govea. Pregunte
por Carlos

UPH-H-7246-53-.2
CADILLAC 47
VC, dot WtJsc Cedilloc 47, leet-o
Sin Y,, ,,,, [lAot s dl ,, -
Q~le~ci~etiEees ds~t~. U i-u
I ~r- iot lo. 25.1.1. -4366:
H-UH-7035-S3-2
CURA CONVERTIBLE 47
l ,n a ee ralo,. gonllnx i,lin-
.. 1 stlhleI.r Nyll. 40011 Allfi-
I el( 'ema llld I Pl -llu delInIl-
qluelt-. i paht }re'lo "m mor 11.,
In. Ad lulls ,- c e ali o 5iil i. S te-s
rralte 2Ii. U-436t.
H-UH-7036-53-2


GOMAS
A PRECIO DE LIQUIDACION
lengo gomas de uso casi nue-
vas, de lsodas la medidas, pIa-
ra miTqcuinas dce paseo 6mni-
hbus y camiones. a 50 por 100
de su valor,. ambicn nuevas,
toldas las medidas, dce la famo.
sa marca .U. S. Royale, con
descuento especial.
NO COMPARE GOMAS SIN
ANTES VISITAR

"LA CASA VALLINA"
Vives 514. Habana.
UH--C-545-53-8 Et.

CADILLAC
Parti,.riinr. Seisnetdle ll,-Il er-

r eel.. is ie: io 115, me l-
Ile l .51dA


STUDEBAKER 1947

SE VENDE
I r l..7P,.in.1 J. )" "
ii I slet\S. 2 1 61S11 eel -s elit e -
271 1~en, ei.tliid. Sitl esXlbe: ImiA '.4 Nui.
5. ,,w.rtliuill nri-,i- A, [(,"I",
d~ans i d \-n "ir p- ,106-
Ilu.lit dM711
H-1-6176.1 -;1:+


GANGA

BUICK 1947
M Si.o i fi 1 5 c.,..II..

i n Lir., ri-.n .i. -.-i. -r
r- ---R. l773y-. C Ir


VENTA( VENTAS VENTAS
53 AUTOMOBILES Y ACCESS. 53 AUTOMOBILES V ACCESS, 54 UkAQwIAS 54
MOTOOTICLTA XAELIT-DATIVDIO T XWDO fMLC1f t P'Er7EC- D". meUS ETl."AZ IOu N AUsT
laie,-rueiacc..ilci"l' .l lr -tra is O-.id ac. 4el S. tpai^ y I r'l.')'n ei. s., Iimpdtlld mtquie O
it 5',,,, e-, iontrl Cte 't% e hu,, obir-.O tJ S h" teelid iteldrl ters. P e elsleci,1Ct. Ha si g IIO btelon Teotes.
Pet, r i -i, .tt, le-+lrcenr o.526', us i S t ol ers. vile IC Nc+ 1001 n- ltes 355. is. 5+ cisteoite
r,"1-2.-23.. s icr.. 24 1 -1d .d.. F.-s i H.yT-lM 44-d
Sale. Tas -roan.EL ii;;COy
ptciaiu-.. i.nu. .* RD 4. COLONOS INGEN I o
dof I.e.- 12 ate Ihoeroac I-sr e ro 51 i-rcd esa s 7 -23.7.|-aI,
I,-h32 -714 ..i.:' olVe Bnael ar. I me7. l'hN'ls c, I6 4.
-ucte, tentanL8 y Zitrelie, U-Ill0 \Or.cdtco gttir iseegoo .ca .T5
.7! 4 .- rrosr,,pen V x D I Ia IMAM A S O 44. IT I :
APRLNDA A MANE.AR TN.Po onn.. ^C- iii9.u O e t. os Oe pocta
Id. ,, i In1 2,l,.rrd .al n i -4ii-46 itCrL o Irl IetOe S etce
u. u..1qluz i s ...... di .t .. cdc C.le oie l lateI I.tea..oe, .o Vt |
a 0 E strellat 1,%aga er te e n. E rasd o sc .R M5n .
DOBLE CONTROL ASO tf,....C P. D .l. n t ,'5'^i KT5Cl i'rAa
APRLN u A I,' rN-d.q11;:1,21.lnanmr~oAd
tatItas pa neulsto) Ieit I: S. sr -ore. z s -tl'rR l e set oliereioc Tue-DO PACOXARD OO rT ThJL e~- tN,- lone.Omnlbul FEDENRAL
Rea raw1sls l.[ris at Ins~a utrc stloIet c A,,r. ACKAtRShlh sa el :o.
d.st ,or.ll- l eo.a e. deiJgro a nul.edrn..lle 1,s. ll. u-.l.e inf'nll.y RemoGlque. FRUEHALUF
dlr g. r ae Oeloa peosdo. Esirdit I .1Si..
H.I a
7 ...... so.. SENIOR TRADING C., S. A.
vNo" 60 e ta e l 7 ms av ,.^ ..,r I in4 T! ,dpr Me^ %
r,-.. r. ..I- d .ITo < 1 ? ."r;.*'ri : l :^"ll.l 'i", ; u'''"r II' i'n- ol~li T t F Ja = I
q -., r7-1 c. O 0 e.t. Tei."do l... IV 11 Z-5l 4


r...t ,h ,al.. F' r-o r$ 3 ,1 u de d P..
d.. S2-40-e *;. Zab611
-' .. .la- d..........ct .cc. ........... ... i ll .. M O T O R E S
Slit -, ., iterre.lee ct, r lcico- t.,,,,.,, ., -, i i- i ..1d-'.+."
............-ri- ... C3,100ie l de P a o NE EL u
..1-727i .. r'-........ ......... INTERNATIONAL
r .-.ltl.t -I o i s. ,lUd il l trlr.
L t'IL.L7 L ..-22- l,.l.,l,,sd. <-..,.l d ---- H. l. ..i DE 39 1-- 1L ?.
SCHEVROLET SEDANETTE 1946 i .
1 ....a. -.... ...- ..redlo plui- e .. Fibric M Acie*-l do Iupla.e ,,
itt I -i o ~,. I- n. I. Ie.rVeil AAelcalats, S. A.
2 3 Y J ...ol t ... h ui.d..i... .t.d. p 5 5tA
I dci' ... i+ -,l..~ I pea.32 e.U b
Teltfosna F-2986 54 MAQUINARI1AS Toll..

-r0" EN EXISTENCIA PARA rel I-i-ion in
Derr, 10 r+4' ..$2.200

Diligia Fd.. ENTREGA INMEDIATA Enexistencia
fPackd ,41 ... 1950 MOTORS NUEVOS Y DE uso MTR ETiO
Chev..., 4 Pla,i. 8 $ 900 % ,..1 r,, I. 1, 1 z 4.. MOTORES ELECTRICOS
AUNiAt NO LO PAREZCA. I .... A. i :*, DE 34 A 15 H. P, MONO-
SON RGALOS DE PASCUAS TrACHO FASICOS Y TRIFASICOS
RLSI IlJRALIOS PARA UNA TACHOI
NUE \ L\RGA \IDA .. ..' ,e DIFERENCIAL ELECTRJCO
.... p.r ,r .-% ...... fr. .
AGENCIA DE AUTOMOVILES .i...........- ll-L......YALE-
DEL VEDADO, S. A.
SCONDUCTORES de 2 iosEelades.
UH-H-7160-53.21 .... 4 ;, .-rI iitt l. Pt, le%'ador de sacot ,Farquhar-
S E -- V E _. ..:... .ad FLI r...... m... de 2. 7 Ee...le ...on gradua-
bIe deode 66), haila 18. Mo-
SE VENDE REDUCTORES iorrdel 5 H FP 220 ols,6
lsltei i,:i:. cal de lonelada ) me- los. Irlliico
dia, .. o.:ncera cetada del ri-'ca,. .. r .,j,. 1 Des- atcaradorai de arroz .En-
pals rlc om ple .lo. l ,15 ,ea I i :'. i i--,', gelbe.. d
pacido ..s.,- p r.e. paira enla de isd .Har .d 6
gallia milc,!anc Inor-discos Pala Ilaclolft
maa.... t.s.. a I3r- HORNOS "2 d. 2
man H R O y 5pi:,eg cde orle.
LLIsa Quniano imeo 452. d iw.i..... -- .. .. Ti.. d a de ia]ce \ lu-
M nriaa.. c... i I. v i b ul .cn c.cclhilia I.. te. .ble.
LCANDIDO GUSO Y CIA. Cob.nada de Arr.oz MaeI.
UH-H-6661-53-21 H,,,i,, ,, L, ,, A H. ari,. de 12 piede2pe e ecorle.
t'"'"' Botmba cenliluga .G-ouldo y
O eM-nu UI .ll C sABtIt DI ca. .Gardner Dernier. de i. 5 y
Colons. Coecheries. -n-il--- -.. I,, t e pulgada-l,
,-, u,.I[~ ..... I -. ct ...... I,'.l If 3 ,..- b pelgade-
I M O N, ... ....... A" .. ...... -- i.. .......-.i-". I Dem.se 'I, Bom edba 4 ,e ..co. de I) C, P
'.11 ...s.... t actlid s a o o ldr de b
IA M Oi -:.'.INl',t.. I .
COMANDO ...... .DOD...OL..DO-. Aps ..n...ot. tompede....
C OiA N D O i rI. ,;...-,s 4,'a .I..
... .. ,., oca v ad \WARSOP.
Dib i t i .. I r d1l "Ile a (ingle eI auio.eoquipada. con
rmolorep de gaoicnat ierd.t.
,. ,, .. . .. .. .

e.,- pulAdo,,! -lu a II palW adsa
n 1 0. e -dod ocs
/ .. ........ ".. ....... .... .. .. ...... ..... .... .. HERRAM ILNTA; ELLCTRI.
le ....'.. r.-..... i .... '. ... ..- CAS PORTATILES .BLA'CK
., ,,, ', .' ... .. ........ ...... ..... .. .... ,and D EC KE R ,.
ROBERTO GONZALEZ 5 ;:15 1 I..... e I..s.d ........
21. de 4 puluada b cci-uc -,, 3 Pa.ul-
Cello r; ada. deasarge par. ns n.ecctin
Al R.a caldena eso general

TELEFONOS: TRACTOR CATERPILLAR ZALDO I MARTINEZ, S.A.
A5-5252 -5 ',-... .. y- A -5 1., ,', "r .'.,.
MERCADERES 24

I -'H' H' iii'i-" -QUEMADORES DE GAS Tlotns, A7754 A-I36

Clon'de.T,16_o_ _1-5221._E_ _lft_ 75_.
i|pPrtunidadu .... -1..9.! -'... MOTORES
PRECIOUS RAZONABLES Motores de Petrileo D I iE S E L

CAMIONES "CLIMAX DIESEL" HERCU L E S
D e xoeltnie eeIf itd.d, d '0 y d401 E a3 TOCK PJARA unTxun
I RUEDA5 tliP.P l uyaprl-pie o.du opel er- M-TS i.ATA,
t'lJ -I r Ieiomotoras peque- PAlEA UIOS uvN:
/' ..1,, 1" .......,. -b romb .. .lo-OM I U
I ODGE.. .. .. .. .. 1935 ,di '. c t c o OMNIBUS-
L Y... ,. Pr'e,, u ... tm .is .enle ba- CAMIONES
I-ORD. ........ 1936 jo LOCOMOTORAS
CHEVROLET .... 1937 Calentadores deo IRST kN
.......ESTACION. PJO
h mrip ft aAft LANTAS ELECTRICAS
S Agua de 30 a 40 oARNOw
.CARS MARINOS
AUTOMOVILES ga3nes l .
A M ESgalones ALMAGRO MOTOR COMPANY
onrIn ado ,r-..41
DODGE 42. 4 Ptlas. Fluid-Drive. tIe o epee liei reeel eo S- Avenida Menocal 908.
llina ,rest tit-c ll que KBI-raniUM. nt t
I... use .... i u, y -ret a .il. HABANA
DODGE, 46. 4 Plas. Fluid Drive. li--. Evi-. -peI,,., ,ln cn-
tidndos, de 2 a 10e l lideit.
OLDMOBILE 42 4 Pas, Soldadores EIctri-


AGENCIA 9s MODOfSicOs CHUCHDS DE
fl l l t iillli 51,, 1~ut to ,,ite tltulrsetii me-
lel Pulie s y lnz tu.
DODGE < ^^f^ELECTROO
23 y P. u-8947 Descremadoras
1I^^ ^ ^ ^ I J. l Sup PARA BOMBS
-- 46-5- u"es Electric PA

CHRYSLER WINDSOR 1941 IfWA N VARItLLA

a e.e+,' -, .," .. .. m"" t ..... I,, I eic I ,, ; es it i elicite- SIN I17ERRUPCIONES

i It I \ ii tldos n[ iie nLt-,S [N
SiNDEPENDENT Mora a Company
SE VENDE ELECTRIC CO S A
I .atr.-. l1 Ca L,,,r.[.sdti,~s~e RiC,,CO. SA,.e
-*da D b D. Ie.W". licrc a El Obrapia 512. M-6MI. So Niolia No. 10S
i* streel,).t LA HABANA DSrTRIBLIIDORES
'H -C.- -4-. -I UH .,. .' 3... 1


VENTAS

4 LIQIJIDA
SEUQUn>A
Anerls mddeea Sei d t6 a |
uon adeu Ia0 etbone. Molor
rifatecO H P. Irattif.do.
*irDnform4dor 1000 wain Iw D.
tD 1j0 lrYlao llt6nm acnO 1.7/11 y
i pies. p iura rM 2 holeW.
pLfauble 4J use. 47B 0 2.40 me-
tios. Informems TesL M-t11L


MOTORES DIESEL
Do 7 a t35( sbaltot fm uem.
BOMBS.
Dr lodes lo tipoe F e apeolade4.
COtMAS Y UTEMSILOS
ELECTUCOS
OMGEKMMU
INDUSTRIAL, S. A.
M. dam ta. 43.
Tei~use &,-444.
wE-764-.


TRACTORES
MOTORS
-DIESEL y

de GASOLINE
CAMIONES TIRO CAA
BOLETIN SEMANAL,
SIEMPRE ARTiCULOS
NUEVOS
4.rtel1.e de >oelo epeIe
tl ...e ..._ .. ...'o r a.y p.... I
o acaotre.I
y Moiler i l oi srl.o D 10 0oe.
t'elsiet a rl ci ,e .ei o. I
M10ri P ala. ,rrIH .olanebo.
H P a d 1 H P. l clCIL
4. 1tatleio nr si51l T-.
ln T.qlede ae I t alo iesm. mo-
It 1, mew o ttrllertd csn omn.a
hill cono~muilbll r rancho.
I ri~lor nir'ruls n alr. a D-14.

h tel r.r n I edoe r. 1e
n.e d. A alo n. -0e00
,r,- caiar T.rAdera
4. coo..-rr. id r '.,jn Wt leonst n
f r . i s'. d l A 4 .

5higuneiclr. dcu 1,- i
Ni.e r. i r.r .i e., (r il.cr @e l-o
la- r. e, .l
Mi.. m.; Di Oewel eSticionalrom
S illr-e o de 15i HiP P. *a00
do Martm. Electric
up ne..teaod as


r,'lu..etr e Ga
c aI o ie'ttA

tc'r. H d T Ap,. 1.Di el I d
SirIIR ,.rcu lar *0p' t leo
i a 2sis 00
h. 1s ir 1WPllM
S. .r.o +, de -iit I-Iel y
,. r jc II t eb c
MA RIN 6 SQIAS
pa.rae ,1o Gerneral
Ce- iee lilee gci s t i t V l-, ie s,
g otor e Leps. eiiep. tpee n-
''.,r, i' I e C ped iic elo+
,d la. ,r amiolr
8iull h-.mr.a er..Ifles do Ie001
3 ,111 [ {16 .0 -, PF t
e r.,.,sie Aea r,. kro le sans.
70 U -a360e -P.U
Mt'ar, r ectr ics %err. Uvelin
A i, %,, lle. G reat o, P 1
o No 'C'rum 1.

Motor PeMardleCorp.
E(>ecites,
/ Peco cersusos
MARINA 67 ESQUINADE PAGO
MORA.OA COMPANPOR S. A.
SAN N1COLAS No. 1(1S
UHab .54-54na

si- irr' rular grande y a ea,
Ka rp., "trom por*porchdor, mn- I
."Ii }le d r, t ornil11o de hsnEo,I
th~neos de cepir~ntertal, raderal, -
ct. 7ond, Ap. 1* lf U-76113.BOMBAS


TURBINES"DEMING"


para pozo pro~lnd:o.
Con
Motor Elictrico
Motor Gasolina.
Motor Petr6leo.

Poco consume.

FACILIDADES


DE PAGO

Di, rbutdo, e,:

MO0KA.01qA COMPANY 1. A,
SAN NICOLAS No. 165
Habana


H


-1:-I-
- ti


sr-ar-r


d


I

I


'I

DUMI. AR)O DE LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947 PAGINA '%E rM.W .

A-N U N C I O S C L A S I F C A DO S D E UL T I M A H 0 R A


S VENTAS


PARA LOS IMESORES
iO Ve nda 2 mAGulau, 4B cilllndro
0oL& aedJda d& p0tito& e do 30244a.
1"1 don son do un mismo fabrncante
j.Cottrell. .Una ato prepapada litrs
troquetlar La e or- par- imprniir,
i n aruj ban ..[nrormea: E lorial Ll-
dhSad n San Joei 66. tabanL.
mp. H-.717 4 23
*to-MIOTom- WENTaB0001131 -
I 1 110-3210 $90 .-68821
Ajionnra 0 -1'U'-T-: PaIor
ids aceaian. Se .edda un blnco Uni-
rTalr compuesto de alert circular
IS1ar hlr y trDonr. ..u 31., B Gar-
l aBp 6. mesa domblr d. &.124.. So
Xftnaaora meBa d 8.x38,. Mocni.
IhiMb ale.rr circular. pedeSale*.
lrd;eI. eIQ.lntormena Gonmilei O'ta
LiinLa 3 a 3enre San Juil I DaOre.
A "! i H.-711.b4.2


KOMBAS "SIMER"
,Bomlbeoi can luier llquido en
cialquier dieccio6n.

SEBA AUTOMATIC
-(SILINCIOSA)
ionitiuccl6n atnal de bronze.
Impehente, de gomas.
.tb*jan en cualquier aU& salIada.
I'TOma el agua haut, 20 pies.
;Db tamales:
Y4 J y I pulSgacda.


COCINAS
b)e ,Luz Bnllanite y Kerosina de 2
lomrnillai.' pueden equipare con
pateas o estantes.
in existencia, complete surudo de
*epueatos y mecha,.


TA-RATAS
ib-BALM
IlProducto Canadiense Mata las ratae
y Ia embalsama., efeicaz, de garantla
Aboluta.

STORES DE
Pr[ROLEO
aeWHITE,. De 6. 9. 12 HP.
.*HILL.. De 20. 40. 60 H P.
aCHRYSLER.. De 61 H P.
GENERAL MOTORS.. De
43. 65. 87, 130 H. P.

STORES DE
SOLINA
4ILADDEN., de 2 a 4 H P
QLADDENa. de 3 a 6 H. P.
,LINTON.. de I a 2 H. P
i.RIGG STRATTON-. de 6.6 H P
,WISCOIJSIN.. de 92 H. P.


iOTORES MARINOS
I Gasolina y de Petr6leo.
a

tANTAS ELECTRICAL
q8, N de 3 Kw,, 7 Kw.. 15 Kw
r30 Kw.


SACADORAS DE PAPAS
Marca -New Holland-. Saca.
ilrhfica y enoana.
Picadoris de forraie.
escaiscaradora de .rror.
STiplemenios pare el Tractor
SAFerguscon.
Aradon de 2 dirm,.
Zineadorasn n,0eld: ra.
Clutch paina motores de .solina.
*'Bombas ) Turbinas.


"PATA DE MULAS"
fievo equipo que su ilue laI, cade
0ten la roiedas de gome- de lo
T.cjores. para Tractorci de today
iias. No permtiie el palinale Y d
yor polencia.
*Gomeis prn el Tractor
'r Feiguson'.

ZANJEADOWAS
',CHATTIN"
De 5 v 6 pie


VENTAS

EN EXISTENC1A
RAQumia Induatrllo ell ar ia
mom fubneaa conmpleta. "Tarmbin
mniauanirU, part aller do cmr-
pinler Mlotorte y a nra ladorei
Tnformne M 0 Knine% Mill.
8 A. Dama. 718. Telf. M3-3507En Existencia
Soldadorei
i *KMLRSON'
Recibidos de nucptra reprenen-
.ad la Emerson Elecinc Ma-
nufacturing Co.. de Sait Louis,.
afamaidois epecialrtas en
motoren pequeios.
De 20 a 200 A. 230 olts. 60
ccldos. Precio: 225 00.
De 20 a 300 A. 230 volts. 60
ciclos. Precio: $295.00
Complete, con acceiaores.
MOTORS ELECTRICOS
De -/4 a 15 H. P.
Moncofasicos y trlaisicon.
ALAMBRE DE COBRE
desnudo Nos. 4. 6 y 8
ZALDO Y MARTINEZ S. A.
MNrcadtie No. 24
Tl. M.1526
C 362. 14 2PLANTS


"ONAN"
Han Ilegado Ia nueoas plan-
las electrrcas de ga so I n a
.Onani, de 600 W 1215 olis
en cala de aluminio. olicite
precimo.

L. SOSA

Y CIA.


VENTAS
56 U1ULES T FRENDAS
yum-o 11ro0 32 0O*20 ma
Crair-poel. cubs. inuord.6all lar6
7 padsa par r corrida puertc dal
clintro morqued. Gear "re 087 baloa
P6H-? 3-5-2i
mm 12323 32020 1300 93
cuairto, eall 44 y 21 lie. .8t baljo
v made. "*gel R1 H 7-1Si-26

MAQUINA. SINGER
Vendo ovillt- ra i- t A C compli-a
Monte nuev's de o vae r
nr Remnicntr pn portll. mrodelo 8. e.I.
p3* Nc 114. balct Niece. Lai .'cc
Jniir-rmedorlom H.TnI. 9 .2'
.OXAN[M 33 N1ATMB*DUia (M-.
bam-ea rsn- Sinc. 50.* reica'., r
Jaico Ciarion 8. 3,c2. ro rr aCha3rn
511111 melrmd 1ra oo aridc
apaia11 icnlrj 3 H tIt 8,6-22


OPORTUNIDA|


LAMPARAS
"DRESDEN"
-Doce luces, nica en Cuba.
Tirio Dresdena. maravillosos
gruposi. centios y iguras de Ias
Ricas.

PORCELANAS
Europeas. Jarram aMalser,. pla-
tos y inilatuias.

PIANOS
!t/4 Cola v Vertical de las me-
jores mt rc ars: ,Kallman,.
.W inkelman. iRonisch,
.Bluthner. v ,Staniey,.
Finrsmos.

JUEGOS CUARTO
Luia X\, enchapados lamina
oio. Comedores fins y aIalas
de eslilo Crmodas sala Lui4
X\. bomb. consoles y itrnas
finisimas Todos eilois oblten
5 muchos mis puede usiled aJ-
quirlrlos a prrcios de oparfc.
nidad en Salud nameo :7.. elt-
Ire Rayo y San Nicolis.


ob,,415,eq. Aguacal REGALOSDENAVIDAD

M-8675 MULTILUMEN
TENIENTE REY 360
Telelono A-9481.
55 BTCDUNA ICLETAS DEeen
33---3 ---- --* Uc lL l i02 Cqu dairon de toda cliii dc
nle i.aln C. 0b apt.' 1 lmparas luorencentel .
a TENDER IIOltl U Ai *A *1*. 5$2.65.
On I ', Inflirmrc ..J .3 '.
Ili. f r, H :..' En adelmnle.
021331 ED U 10101638WNT 32*-AIJIl-H_-6269.56K24
a.ca r nl p','r:, r r.,'I.I" -..-H
BICICLETAS -PHILLIPS.- SE VENDE
isc. i'a,, I'.~'. a'
T n n .r ,. .r ,
TKNDO BTCICOITA PARA ORPOn if.sNI i,
r320 3-.raL, n..,' I XAh 3f .. 1 0 I i. O lrc .'

UOCICLETA IeLHOUA PIL.LP78
. ii r. cncA,,riR.n, -
I,__.__o_._... OPORTUNIDADES

,ed n r zarnda cc, cr.r c R. loieria joyera y an miflda
-"I'l dli.. r--.n Rnaere d..
', dn r, .,, J .,
T. __ :de articilos m ls.
SE VENDE
I...I.... AIA.P..,A I.- ... HARRY S STORE
',' ". rR.I 0 T r.RI' i DuO. IAZANA
n.0I,- .,r.m .0104C Ma ma
nrc..de. PBrt ac, e.,a n' t.

Onrale .e(rob Brisam a C 1.0
"''"' RI"'- Kli c*l~r. eloli 5 .80

JUGUETES ...- :
Vendo biciclelai de ni os p y ni- ,,.,--.,.u.'. a. .. ... .
Sias. dede $30. aulomovles '"..1 1n .'1'1' 1. "n
s modernos con luz y claxon,.
dedi 25. 1, ilo:,pedo5, dede a Ir-ma. r. ab.
310. Irerei de cueida :l0mm-- itr"- .e iela o 11 er- 7 alan
oas. cachumbambi". Escobar .r.o.. m. r i 1..
205. b itoe. a or rc- 1 09
%. ,-n,. ,,: I '.:,:,,A ,,A
-. I .r ,.-n J
BICI. |EiA rT ,'r .
B IC IC L E T A S .... .. ........ ... .
i, d, -,,n,,3,P,',P ,,
,n4," LI RdJ1an r 5 iarlu n


I A
II .. ..c t..... j. I II_ *a. .l t .h e a tt


bepa~irsena fnemps pw- el dmm cam- ......... ....
trltriodo disponrbli para Age|tel del -NIlO. .. '..,, .. 'i
p V e n d e d o re sg ,,A-l l 1 'a m la ,i 5 e . i tr

Alvarez Mena .... I ...... ..a

...,1... 0 ..'-
Corporation .. ..... ..
a,., e i ll r....m ip'. frr oii.. i a' I
OP ir r m' r,. c 'mlo .S I 'r .- ,, -.t,. o $c,.', i 1
PRADO Y SAN LAZARO o r .... .. ..... .
SHASANA ryaii''--r^ c^ a r.:'moi. -.-"" .'* -
,'R rrrtir'At
le*1, U 1 hlf,';'"^ ^ ''^ Z ,, 'r1' ''
HA.NA,., ... ,.,-,. i" 4'* 1 1 1 I Y R
,h"- o t act Ii I ,, c

L .U-iDACaON DE VERDAD A.... s ,-. .-I
,,r,:., ;a..,.....: ',. CASA "FIGUERAS" HARRY'S STORE
m'a'c. Ft rin. 'Icm a9 6Mta- L spr fl f N. IOL ** a. roL J 1 I PADO U.44S.
Im... .I. llr r I a 0,*r11 na qalma Zaba i.
----- T n <" ^li l i ai tnu"ll l I:''*


8


mu


Equipo, para copia.
Fnio'alihea.


"- Hoieas de ateilar
SREQUELA,.
" Cambia dicos automahc.ia
Miller.
" Bombillor eldctric.o C E
" Camarai Raios Iotografl-
cos de todos los tipor.
S IlIlaI de scAro para rseca
nograir' mare Cramei,.
" Pannlla5 de Cine Rad..iri
- CabilIe, de Angel pari
adorni de vridrlerp. en .
dos roloreS.
SReloi|e Despertadorrc
Elecirincos.

REQUELA TRADING
CO. S. A.
O.Reilly No. 30. M-9088
HABANA
C-597.dR .1


REFRIGERADORES

Westinghouse


y

Frigidaire

Rrcibimos otro embarrc dr
REFRIGERADORES d '-. r -
cubicos FRIGIDAIRE ) d. I '
pr- cribicc. de 'WE. [ riN-,
HOLUSE. No dei ou. .C. FALCON

& CIA.
Connlado No. 306
Al lado del cine ALKAZAR

Telf. M-7106


REFRIGERADORES
o GENERAL ELECTRIC
o HOTPOINT
MODELS 1947
De 8 pies cub,.:c.s Stadard
y de Luxe. Se enliean en el
@CIO.
CONGELADORES
(-FREEZER%)
'GENERAL ELECTRIC'
Ideal pirA ca- A e e i ,J..
clinica. honipilc,, colegor .

LAVADORAS
-BENDIXc
La Ljaidora que LA\ EN
JLAGA 3 ece, -o ,ii.ime -.
tomlahcamenic e Ia o ri! 'in Mo.
)a e Ia- mlr,.".,
Cocinas Elictricas
GENERAL ELECTRIC
UNIVERSAL
I WESTINGHOUSE
GIBSON
Model., 1947. D, Lxe Sin.
dard Con 4 hr.-nlin.d -'Fla
eronromn ., h %.. .* ln' i .d,
d, comida,. rcir.- r oa IJc .
'rlol ,. I1N r '-': l 3.uioni l'r.O.
el' 01c'r
CALENTADORES DE AGUA
GENERAL ELECTRIC
LINIVERSAL
HOTPOINT
Electicn y .j m, ., ,nrc ii n
do' tCpo de m-,
COCINAS DE GAS
\arois mc.dr.i.'. e, .:. i Dc
Luxe y 1 'lindo.' n n cd ihrn -, .
dn de pr..c lne 4 hr, ..
horn.-. 1 ,A 0 --,, -,, ,.... ,
In 1 ) lu in el h ,'- i tnmh.rn
pequcnar e r, ,, d- ,ii.
id ,mam. ha .Ir: ", -r1r,,, O
res de. .rprr .lii. ," ..
Prrs ,-,r no,, ..,I n. ni.rnrm
de p4n a Al,. .
M al.. -, k I 1. I .-,,,,1,
S 2 horr',lla,, rI.r.,.'hn', ,, .
m,031lCm I de o fr.,. ,l"I
ele r'rr, r': o d, r.r ,d r e
r A, %d e lr 030' II ,l,' .
%Ia. crc
i-rl,'r-,r F u ei piFll t
le, el,
AHORRE DiNEPl II"'I
PRANDOC FP
"CASA GONZALEZ"
CUBA 213, ENTIRE O.REILLY
Y EMPEDRADO A.7M1
7 MM,_WW f,


GRATIS!
OBTENDRA UD.
Una demontriemo n pract p a
--in eompromir -
As lagm requinsm
HALDA
do onrlblr, T.
FACIT
iea.ieiallor.
iii 61mole oiim-a a
CARIBBEAN PHOTO CO.
BAN AFAr&L 1N 3. .
M0.E70.


AUN HAT AOBCIAIt
DIBPOirL !7B

SCONTADORAS
"National"

-; .. ,r .. ,... ,5. in'~r 'r, op
'r..'.rdr '.ru ,i,-rlo' .d
"LA NACIONAL"
De Manuel Naseirco Cia.
OrilaEim 3 l earao a Tim TIay.
A.B91B.L

59 RADIOS Y APARATOS
ELECTRICOS
rOPOmTI'.tm6DAD UAm II c a MO
I,....m'An~aado ti.'
.r .A '.. a ,.rl 'lr ,i' ,
ff.,.,
ADIel rnmooroT 5 CA VT-yOir1 crm, '. .. i 1 'ml I'
FARRICA.NTE DL RADIOS

,, 1-* r i. C.r. -T.lfr-

-H. '-.: 0-22
RADIOI cci.,. in, 1'. n,' c ',1re-
F-,I d ] I :' I .S ,IJb -.. I ,'cl-

Delicia,456 LJ .J del Monte'
3 P ic


C-618-59-21 todas clauses.
__ --- Tenemos un extenso surtido
en material electrico.
Radios .G. E. con facilida-
des de pigo.
R ai osn AGENCIA GENERAL ,
|adUIUo ELECTRIC-
MANUEL PEKA
'E T HBELASCOAIN 510,
/H Erq. a Je96 Peregrino
LE L i I IHabana.
d c P Se sirven pedidos al
de Mesa, Consola, Portitil con interior
Bacteria. El mis cdlebre de losI
Radios el -INTERNACIONAL1, C -39-92
Radio-Fonografos con rl famo-
so Brazo cobra ,Zenith,.
COCINETNORGE
lN n Fr .ECTRIC&_AMEITERefrigerador... Lavad.ora. CHAMPION
Cocias r le]ctricas y de .Ga,
Calentadores, de 30 y 40 n-
--owyw. WESTINGHOUSE

Circuladores de aire. cn Pe-
deoil y de MNes -fnar.a ADQUIERALA DE SLS
FRESH ND AIRE,, de 17-20
,, 23 Pulgadas. DISTRIBUIDOREL
SEXCLL'SIVOS
FlantaP elktnrar. s IOHN


SON, da 12 Volts 300 Watts.
' I orei de asolhn., y Pe-
tIoleo H S. H. Diesel.

Homnom, Cocinillas. Rel i r.
BE'tdoras y Mezdcladoras eldc-
tricas.

O'las econ6micas .LKtO.

Congeladores de 3-f-7-!- 4
2, Pies.

CASA


NORTON
O-REILLY 532. Telf. A-9030
H-7"-l- b- F--i


CIA. ELECTRIC

DE CUBA

0 EN CLUALQULER
AGLNCIA
ALTORIZADA EN LA
HABANA 0 E-\ EL
INTERIOR CONOZCA

QlE. ES


"CON SERVICIO

GARANTIZADO"


11


VENTAS VENThS VENTAS VENTAS. VENTAS -
36 NUiSLT1 1UA NEVEw A T EFKMGERADORES NEVERAS T REIRIGI RADORES59 "R10os ARAT5o RADIOS Y APsATOS
I__o 1_1 111111111o._ GERADORE3ELECTRICOS [LECTKICOS
.... ,,,,o*S. REFI ARIGERADORES ,. -. ........ .. ^0 ..
bliadd .5, DIpamre Aloie 682. IREFRIGERADORES ELECTROLUX DE LUZ BRI' u r. i H"'aI t" a" RCA "r 6 e OTABLE .
H .D442.4.2 T rr. ie. imppcial do P.amsiu Genera -, LLANTE MUEVOS 0-9' I i .. .. r u / o oV o ^ o
le icr 4. 6 pies ma d m n ,e41 Frje.at 4.rpar
6 n ury d on ,;. ar,, 4 7F. i e r '- ENRJQUE HURTADO ..... ERQU.. ,.,b. A ,.
SPIP.S-lie. ..... ,, p. .I.0.on es d .. 1... 10 d. OctW, Teh. RADIOS '
I.,H- OH-' f C > [rj ala.lerni P dea l. i I _______________________________1___________
caibe 37000. omearuelgta NO. 14, 'e de 4 t 4 "4 i 1pieas RefriaerAdorer -- O 163. e, "
runod plae. On.,A.qrrna& l so mal do ar.e 'is a d31. rammhoar RIcia In 102
H-.745i-0'-2:" fars Oler ecnre riaain cson' ,
OCAIO.. N... i--;h r, U,795o.NR-- 4 "ZENITH" LSO
o. mcomed U aeoor.un vardaR era31o n"ZEN LA DROATCONr
so on Lau ba marquai erim, bronco Prim- free l l DIe l W IN. 111d

magehi*ba mrcara-r. b^eiraTI.^, di liid ri10.00 rom cia a.urt
aseiacam e o ra. dar r. IV Dnr I. v, n&S "mA L A 210 id LA
8a irh diB iiu., au o H fin *
prot (on eO di n l ae o. V, .I. .. .. CO.r E' I CON dico radiom de balrtlr de I
Lraait e Te ronoiU-1Ik u a, Is V0le. hindeu.s de rd :fVA'00
l 4-7281-36. 21

lEra.e.i un-o T r 1 d|-oo. eA R E FRIG ERADORES ., 7 LA UNDRO AAWNTIA W S NG U
sio ua ar t CA- n4ir uler In LAUirMlTl ......
V;.*.2......nte a Iarrodies.' T4P..... .Desde $10.00 de I

.MAO.PICO ad' 0...UU S P A INEntrada V $. 0 WES TINGHO USE
'- 1 1.... nicef g pCller-cad. C Son
Are d'pRIC Eru.a LOREi.. NO,2Ri0 A E REFRIGERADORES. MensualesB
t. 1 P000 u1r Pe LIA OAn ape e l mI, -
il~ 21 20......f... Ache u N 0RecGhe .
calslO dinere Concepi o n i u 48 qui .AVA
...... VIA. WES TINGHO USE GALIANO 210 LAVA
a.os -r le ra.'.. .. ..1- Concordia y V de' T.'BEN DE
MUEBLERIA .SANTA AMELIA-. T m oM-JUA.A
Salad 116, Mamoqu .Sam N7kola T lo-o M-53.4.
No PiA ...c.u... .i. .ra G L AN 2PR.ME
c.erp. .radi eIera..J.go .. M IDELOSDE7I DE 9 Garca y Liare
dnOcr sal e i. alcI O pc 11 ra 52 100 p 1 |0
a ii mza,,r- A paaeom ,. IA'210 ALrTOMATICAMELNT
4em ecnrado. P reae iiUlt "T lf ifrn
V it ----24 | PIES CLI BICOS CON H-C-d 55-59.21
eat-e Concordia y V'rtude..SIN -UESUS M.2O
NEVERAB Ir REFRIGERADORES
,,v~s TELEFONO M-5324 ARANTIA COMPLETE SIN QUE SUS MAOS
P ml *atuIa.08raTl .4 G ri TOQUEN SIQJIERA
"'" "e" "'"Mil, NO PIERI)A ESTA o.
doeil ) nten 2,is n ru%1bun A61
do. Rapton F T TA 1 e enare .d re s( A Doy1..... : c p..... m. mn R rllrII -- ..... Gurnld. Bonbll_ _dr i _.mmo F B
r- ay- LnOPORTUNIDAD EL
CONGELADOR % ENTA EN: Le qudb -c-1-oIn 1%,, pars
Kehinlinal o 64 8pies6 n ae 1! L -C Li queden e Ill d paU.A
mo 11r1e1"n, ade t rl, dl aplo do az cc irar o A3STAAUNA
0 "A~mr-lo por refrlEtrador chlc ,Rier.-
i ral Intan l .ntri De er.DEMOSTRACION
jum"..no H .. ..." ..%R.' Rfierdrs CIA. ELECTRIC RAD1o.FNro-,-kC I DEO.TRCI
""M0 Wi251t1030UU. 1121-11 Ref rigeranores CA AI
Oleo .. ndirc a. 1d e ," .c'' PRACTICA EN
c Bic ci. I.. a .. I -In. "GIBSON" DECUBA CROSLEY
Infants In! riatre iDasv-,allue, .I,
5 tuboe. CIA. ELECTC

REFRIGERADORES Radios 'MOTOROLA' CnALIANO d.taP .CUrBA
Coo I exci usra DE CUBA

HOTPOINT I PARA 0 TOMONI o0 EN
'RDOPARA ALCASCAJOYA FLOTANTE GL o
PR IIOS-AA I.0I7,D &I preclo incre.ble de TAMBIEN DE VENTA
AL COTADOAUTOR IZ4AO
PLANCHAS y A PLAZAS EN C'ALQIER $85.00 EN ToDS

y ademrr.s recuerde qua es un AGENCIA.

PIOMAR JOYERIA "ALDAMA" A. DE L CR0 S L E Y
L-4"doras BENDIX. REINA Y AMISTAD
dCiecdos a la pluma. Tell.: M-2244 EQUIPOS BE
SHrn.. lias Chro... oxa e rd e .. 57 UTILES DE OFICINA H uM 0LD T
...... pa ror... c ar dc 1- .......... T oN A .MA ..UCA UM ILDi'oriestai lte
tne.,.u.-. d4e .,; ,rP- %-,s,, MU HUmboldt 151, i q. a UPLTOSTAIORF, I
'Fnen FOTOSTATICO A cabados de. .."' (Al foodo Agenci. Dodir) TOS.. TADRS
Q ..nicole pa .. cI m.... De Baticloras y pleccaas elictri-
a neibir ma I I cas. Guirroialdas. Bozcbdlloa do


.... I,'A
J


11


i
DIARIIO Dr IA MARINA -MIANMr 1 E'i m- DfC DE 147


AN U +N C O O


S C L A S 1 F I C A D O S


D E


U L T


IM A H O R A


VENTAS VENT-AS VENTAS VENTAS
59 RADIOS Y APARATOS 61 DE ARIMALES MATERIALES DE CONST. MATERIALES DE CONST.
ELECTRICOS oVLITO n w *a-WMP R1ADIO .UAltIOVA"L NC 173. PA ,..',1 ,- I-,l.. i, 7, .' ~
dl,;..... ...... : .. ... .. APO VC EPU CABILLAS
... ......: .. AR.V... ..CORRUGADAS
17 -' '"0 -' .. 7,- 1, .. ... an 5 l. ,
Mag.nfico Radio-Malia ::. '' .. ":" AZULEJOS AZULEJOS0
For0 Rdd. do ,!pil. iomp7iP rr,.1 i-f ,. -. 11 .... *.,'7 a f i..a -
te n e,'.,,. .-,n r.,la p L 74 ... 4'.. ":I' 4; 4 I .
Irri'n cl r,-l a C.3 dj- .. ----------- i i* r in~ INGENIERIlA
rr;,'le 'clr-..a ,d, ,, VENDO,0 CRIADOU OA. ..DE BLNLS Y CLLORL7 INGENIERIA
lar7, i,1o...... c E.... ... .....,.'. o7'". a Q QLtDAN POxO5 INDUSTRIAL, S. A.
Informan: F-5694 .. "7 ""P """ '' ."' *, MANZANA DE GOMEZ
'. '- POLLITOSr$ .0 5 .00 NUMEROt.
.,... n po.. nedi.,7 k.... 7 MILLAR...TelgIoao A-9.*
UN RADIO NUEVO ', 1-7i77t d an77 gut t
,,pluh ro pid. np omb lo. huII..
Para PASCUASy .- ..".,In. s '-7,7 CABILLA 62 OBJETOS VARIOUS
............ CORRUGADAS -vUNoo MURUCAU T.ZN.IAI. S,

ARO NUE VU..! K2,,,",2.cr, Ha,0077,7,t,70 ELMEJOR3"^' v .7a ^ 7.777.1^; 477'.7.. D'757n^B
e, nn lt,+ r e X(,re" A dRoW PP f re-
t"I` las ellfel'medatles, ga- C R U A A E 110 X RCsrvs sD
oo"I npdrISe ll ,1 IR Vuompetent-iK del el ~ ru % a n ,Js .aj spr:.
A O N E O. .! 1,P t ,ito" New amsi llp sht de EL MEJOR !,.r a- P'Hi ,',rl, p "ara r:
JA' .iL ]+,S 0 'o1 ,erllitk ado fie Pu~ln- i.;,, .,..l I8 .. 1r. k, h + entire
Pa.e oy admire la nu a .-. El p16- .io o,,ub:, P.RECIO DEL MERCADO ....
linea de Radios GENERAL CASA DIAZ. FERRETERA
ELEC~TRIC aao Ml'.aa771697,*7777777000770077ALTA AI
..o.dAd. Tell. ..-331., HUMB OLDT MALETAS AVION
Hay un modelo pala us id. I --7--1 HUMBOLDT 151, esq. a P.
S Facdiidades de Pa1o. ,-zIn7s-t2 (Al fondo Ageaicia Dodge) ..... ... ; .... n -, .,:.."a..
AGENCIA -ENERAL COMPRAMOS A PRECIO .t7.... 7.%.,,. ...7na, ,
ELECTRIC.- ALTO IHC-7-C.- TREN ELECTRIC LIONEL
MANUEL PENA Polos y "llinas para cae .00 ....01 ...ora, .wrlo! srr, Vl|...,
nIN E 3O2OOTSI IO,'., 70r77777 rro,, o d onY Itrans-
m A ~ i -c ,.... ...... ,.. o ... C B L L S ^ ...... 0'... .. .
¥ as a a doradorPa. reclo. de gana. Ca]le
BELASCOAIN 510, .C. a":- N o. o 3, ii,,Aplo.., Ved .do.
Ea. Jeaaa Peregrino UVfbomp. 1U;'l;, 1'. | n AR G AL0O l l1'"7101, alrX"MXCA
1'hd~l, be ore yt. UT-opo,'rtutidad. Vendo, Mballo de
Haan :n Pv[rac fivlulPq ]a [ cun toR %I- 'imuIadas conr 'uedas rde care. come
Habana 0ru uLs .rt 07,707,.-tUev, \Vell", n.0t 7t7 n .422 ba7ois
7 707I entire I-41agroo IvSanta Catalina, VI.
'^^^^^^-93 21 LA MARIPOSA DE REINA CORRUGADAS Te 77000. 7 7. X AI-0.710.000
_________________ -- Reina No. 256. Telf. A-9200. .10070777 .SIX,. oie, 3.0MW doCenl0 d0
doeenaa dle 1:oles, 3.009 docenna de
--------------------LISAS ESTRUCTURAL Coltflor. Ton.t. 0 e par- exort.clA6n.
pltno. haa ...ma,...070 00 ..r7.. 7
S U H-H-5061-61-2l mil1 l. M n-o, plhl>a ntr'u hoiortll.
AGUA |O X0 a 4' en. \ucanlidades. Informan: .ineo
f J I-(De. 20' A 40, largo) Son .uan. Kiln-Le-rn 64. trarrtera Al.
S A SE VENDEN LECHONES DE I2 ...zr. Arleml0.t. "R.t0h0n en: Anti.
CALl ENTE RAZA A PRECIO MAS BAJO anC. .. Obl... ..C.......
CALIENTE14-7419-6?+.2.1
on I& lhaiadera y *a 1a ducha, Capados y debidamentec vacu- QUE EL OFICIAL VENDO una brocha de aire,
al inst.ant. nados pot acrcditado v'eterina- muPA A y barata. con repuc n tos y
.ACABAMOS DE MBIR C2- li COMPARIA IMPORTADORA
LNTADORES DE AGU A no.. Cnados en cbiqueios hi- un compresor de mano. Una
E.ECTRICOS d. 6 tuones. eon verdadera gangs. Vala en
termo0tatn- automAtONo WE3S- giinicas, doscientos ejemplares SOBRIN S. A. Va
TlINGHOUSE oar' ,J lr. a l Rein a 460 bajo,
temniperatura 7e7eada de 105oO a, donde escoger, en various tamna- Apt. 3. Tel. A5-662
IlnoF. Soiaa 7776a07ni'1e n e i07 1701 7 3. Tel.sAS-6862
hao. e e.o n poo eopapno. No re- fios. Finca El Afln, Paradero
tri S ^ era n W.aAif es.6d1.16 PENON NO. 61 H-757-6-2
tAred. Rua )2, e, l. a bodega infor-
Ahorre dinero compranodo n; man. Teolfono M-3215. TEJIDOS
"C_______an.ZAp__" ___ii__-325.TELEFONOS: 1-6416, 1-6116 P......... 77J77 ... ,,.
"CASA GONZALEZ" Jvloj.Hll.laps pt.61ev2de
O i7 o.; oUH-H-6862-61-24 d 7-. "I ,h i.... y .,e-
_____________________fnl'tlo 7.t 70o0710'd. S7.'\'Imo'. 000l
C u b a 2 1 3 e n t r e O R e illy 1 ,=-y- j n a y r pa d e z. PS d ... uv -
serltlad y rt 77p77170. Pida 07n,-
1 pi' E CAl |U(' 1 IIH.Sy pl.rrlus Rl R1,n1ac~n de lei-
Empedrado. A-7513. 77asa 7s Antgua en .1 l,.o C-61 IL-t L-I do,"I .L ,.'r 7 m,'.0 7 .''' al.. Co ."-
0ri. A v-eulturk. esIOblecida7 ,, o pOS teOI 7126. Haba n..a
C-*16-,53-'1. '.7" 1S34. reoomlenoda lo7 nhn7 n- 7*C-9S-7-m0 .-
I-. pa .... Inmportados. | A kll I A0 -


ENFRIADORES DE

AGUA ELECTRICOS


WESTINGHOUSE

OFRECE UN

PERFECT SERVICIO
DE AGUA FRIA PARA
OFICINAS.
INDUSTRIES,


Vitality

S trt 6--.E oS D y-'on 75 cn R.7 LaGW
OIng, Grano Fno. Granoa nter-
m do, Grann G ln Allnento
el, 07. en. 7acos 7ire 0lota o' de1 00

Tene07oo7 polll7s do ra77 .
Precsoa eCda-le, par
comerciaate.
HEREDEROS DE
ALBERTO R. LANGWITH
Oblapo 410. Aart&. 20ao 044.
Toldfoao X-1339.
XAMANA


bADILLAR
de V2 pulgada, por 30 a 40
pies de largo. Liquidamos gran
partida a

PRECIOS POR DEBAJO

DEL OFFICIAL
PALAS
dc punta, redomda y cuadra-
da. Precios especialcs, paa it-


I C. _1 ., Trreteros y encoiraclores.
COLEGIOS, ETC. C-52-62. a2
MATERIALS DE CONST.
MODELS DE Y EFECTOS SANITARIOS PEREZ HNOS., S A
BOTELLON Y DE 1 TUnDtO : D. SZrU NYSObrxro LUYANO n02
Ohla 7e7ien7p. r7 'arms n .127
0,0 1.77aPt70. \'77oh7 7. .0',4 .'7- X-2143 HABANA X-1535
CONEXION DIRECT CARPINTERIA BARATA Y ETER-
na, no required pinturas ni heora-
PARA ENTREGA je 1, tendra used con ladrillos de UH-C-552-MC-22
vidr7o0, [nsulux-. Hay lot de .
INMEDIATA ocho y doce plgds. -Pujo.. x-.3535 Cemento Gris Americano
AZULEJOS INTERNACIONALES
dos tad ]mani.on. color y Ca Grad A. Portland
C U EL E C T R IC .... Precios del di a 'e,. dec r: Bara .
CIA. ELECTRIC to. Entrega inmediala. ,Aparalo 45,000 barriles con licencia de
DEn CUBA sanitario t. modfrno.. Banos rn colo- eportatcion lislos para mbar-
SCUB es.Pujol.. X-3535. Luyano6. que inmcdialo, a $3.12 barril
L.,A.B. carros New York. Par-
FREGADEROS ESMALTADOS, TU. Id'...a ..no Neodeo P25(0arr-
DLSTRIBLDORE berias de cobre. Losas rojas para It d 5s.
DSTRIlogUIDORES fagn. Muebles dc cocina. Mras cro-
maldas dc terra y lodo lo necesa-
GENERALES rio para n0 hogar71alegr y frliz. .Pu- I'edldos informes:
GAIAolo. X.3535. C-586-MC-24. CARIBBEAN DISTRIBUTING
GALIANO 40 AGENCY. INC.
LOSAS MARMOL 32 x 32 Cm. Apartdo 9. 6.
Haisa i Apartado 926.
Habanas' or l ,r. 77,7o0-'7 .A-9878.
1, ,. ,\ 7 ..... 7,'l, ,,.lM3 y H A B A N A
7777 0777, 070, 7007777777r 77 77777 77'7.......... _______________________
C 7I- J-21-- 71t" 7777 ('77 7 __ Lq-H-7204-MC-21
7 II 77- 77a 5'5 .. ....
60 INSTRUMENTOS- MUSIC /
ipANroxmAGNtaxirooaAPUCO
li,0i, En.Existencia: iAproveche!
Neptuno tif."0 '['lrI7777 77 -;.017 S
"I d .l:l i. 7W 4 CEMENTO
" 7D7 PIAO I.r.- O r7 o- M D7 NO j r 7 niiii0nad r d ,irt 7linino PORTLAND
'l~ 05, oP-- t7. 7 ..... ,' t i7 (. s 10 pl,,;Jr1 r 1 007 po(7 2b0Lt. S.S[AN-
1n-7-.i-,i ... \' i7 he77. 1 tn-dd dC 5" DARD GRAY
lDo ,,,,7O 0O .7.A ...'. ,7-. 0 .. peso d, 10 lh,., por LMBARQUE
4 1!.olad blare'. 77 1.7 .. l7,1.790 40777777 do l i to
l '... 1,,- t, I,, -,..,.......,,,,;7,, 40 7 7 7 I70 7 1INMEDIATO
',_,._ ._It,. --___ Y RECIBO POR
(3.0 VrXbo ,IANO PA=OA ,aTU. '-|,,7, d, HI1I70 d Id ., CUALQUIER
dlosa 77S)'or.a < iiri'7hl77 77l77 <., i i iS ,
,l]nva ia 7n7trm mi 1 .... 7.77 ,,,it 1 (t,. I 4.. Puerto de Cuba
l7777nta7 374Y117 y 2777 A, t 7'70777, 7771777 077 t e o low I Seel'-
IIta 611,ad, cr70, t- -,7
j;-- ... ,,0 O, ,T. 1 3 )," 8. 5 i f PAZl Y MIYAR
PIANO, de media col, ma7r7 y 3C40, l, L I M-8
Hainca BIOs., ac 0enlde-. ZALDO Y MARTINEZ, S. A. Aguiar 556. M-2810
Prec~o: $I.400.00<7
CALLE 0$No. 40.0, M.rc.drs. No. 24 LA HABANA
SEntre A-B, Vedado Teltfoao: A.360. A.7754
-r-i, .j+,o-fu,- 77~1 21.. 1C


RETAZOS
Reciba Ud. un cheque MYla"
nucl L G6om'z. vidienido re-
ta-os de invitrno. Precious re"
baiadoa... Grandes utilidades
para los revendedores.
Piel de CamEllo de
'a a I .. .. .. $1.20 Lb.
Franela de Mufiqui-
io ... ........ 1.60 ,
Piel da Guanle y
SRomano de Vt
a I .. .. .. .. 1.20 .,
MulLifilamento Pri"
mera de l"2 a I. 3.20
LOTES DESDE $7.00
Pida infornrs a:
MANUEL L. GOMEZ
Sam Rafael 406, Habana.
MUCHOS TRATAN DE IMI-
TARNOS, NADIE HA POD1DO
IGUALARNOS
C-574-67-21.


Cocinas de
Luz Brillante

A,.ba-n. 1, r--ibl, l ne1

NO .VA XU0O
NI OL>OB
Produce Ine XLAMA AnUL.

.1-. s9....00
,)' 3 In'nla% y n pataxl


ahorrea iaero comprando ni~

"CASA GONZALEZ"
Cuba 13, Mt7. 0-aillly y
lmp.drado.
-.0. A.-7'3.
a i Paeld. % p &1 oa altntarior.
7--oh,-o-.77

LIMPIE SU HOGAR
DE CUCARACHAS
con


;'CUEVAS

CAIMAN'
efectiva*l
\ao contammnan
fo kamento,


GENERAL ELECTRIC

CUBANA, S.A.

Edif. La Metropobtana.

UKeilly y Aguacate, Habana.


UH-H-6949-62-2 I

COCINA5 DE GAS
"MAGICCHEF"

DE VARIOUS MODELS,
CHICAS Y GRANDES,
STANDARD Y DE LUJO

IAMBIEN


CALENTADORES DE
GAS. STANDARD DE
DISTINTOS TAMAROS

VEALOS ENCIA. ELECTRIC


DE CUBA

D)ISTRIBUIDORLE
rrFNFDArIeP


VENTAS
i2 OBJETOS VARJOS


i


W7 rnachao au tops 7.771.iAX7LC..J
De ven&a en I
Ferrletrias-Balicag
VivereoaFinos I
DISTRIBUIDORES GALIAND 408
MORA-ORA COMPANY. S. A: HABANA
San Nicolis Na. 105
'i'.S0-60 I ^ ^ ^ ^ ^ ^ (2571 t~lt


VENTAS
5i2 UBJETOS VAIOS


ELASTICOS
an la Clle n o nO.l pro.-
i,, ,,a, i,,a dirna c nre clo-
1,- AC'nol.:e
a. 111 'ral; .or E j ecl le
COMFOaTULA Na. BSa.
LANGPSTA
NATURAL
., "I- or, ida LaflO.
,, e ,i F n
I, 0 ,.. Gab..s I..d I
7 40. 0 .,u 0 7-40 i .


Mab as. Ouba.

Cocinas de


Gas


"HARDWICK"

5 hicas y grandcs. Modolos
Standard y de Luto.


*Calentadores


de Gas

En todos los Lamanos.
Solicite precious.


I

ill


Acabamosoe recibir

*

.I. COCNAS DE GAS. En to-
do& losf nlilo, y lamanoa.
*

COCINAS DE GAS EMBO-
TELLADO. Los modelos mis
mnoderno ) aIU)oIo dc I la a-
mos, maa .*TAPPAN.
tDnsponemos de algunos sei-
,c.,o0 de BOTE.LLONES DE
CAJS paia nuealros cbenesg.
Lc !r.7r oiC ,rrned,.atamen.
77.)
*
COCINAS ELECTRICAS
.UNIVERSAL*, ,WESTING-
HOUSE- y -L y H*. En to-
dos los estilos y tamao'.
Muy modernas.
0
CALENTADORES DE AGUA
ELECTRICOS. Complex i a-
mente AUTOMATICOS. De
2, 3, 5, 7, 10, 18, 30 y 50
galones. Un alo garantia.
Consulted con nosoltros antes
de comprar.
*
CALENTADORES DE
AGUA, DE GAS. En todos los
Lamafios.
*
REFRIGERADORES
-WESTINGHOUSEs y
-FRIGIDAIRE. de 6 pies
ctibicos. Para entrega inme-
diala.

*
ENFRIADORES DE AGUA
ELECTRICOS. Para oftici-
nas, colegios, estableclmien-
0o.. ecc. -COFLANDo Y'
.GENERAL ELECTRIC..
*
LAVADORAS ELECTRICAL
oUNIVERSALD. El ultimo
model AUTOMATIC de Is
famosa marc .UNIVER-
SAL-. No necesita instala-
co6n especial.
0
HORNOS ELECTRICOS
AUTOMATICOS. De la mar-
ca aUNIVERSALo y
nEVER-HOT,. El regalo
mis 6uti] y practico.
*
RELOJES ELECTRICOS con
despertador. Los models
mi+ atractivos y clegantes
de las marcas -GENERAL
ELECTRIC, y .TELECH-
RON..
*
CAFETERAS ELECTRICAS
AUTOMATICAS. Tenemos
preciosidades en cafeteras
AUTOMATICAS de las mar-
(a. m57 acrediltada.
*
TOSTADORES DE PAN
AUTOMATICOS, y .STAN-
DARDo dc las marcas
I Westinghouse-, General
Electric y *Universal.. Un
egafo ale d,stmocion.

*
COCiNILLAS ELECTRICAL.
De una y dos horni0las, con

C.Falcdn&Cia.
CONSULADO No. 30
(Al lado del Cino AIkozat) I

C-ol 4-62-21


14-7645-64-21
DINERO PARA HIPOTECAS
A como Ud. quiera. Crandes y
pequcnias cantidades pars fin-
caa rusticas y urbanas. El tiem-
po qua qujera. Manrique 2. Te-
lWfono A-6836. Correa.
UH- 1 1-H-6693-64-28
I I


DINERO

.7-7 ..64-.+1 .-75
BONOSN Y VALORES
parO HIpolooar l ,a7riv ar.R10717 -
ficaor o Comprc7000Acao n Larlobana o'oa si A.. -r pato. da-
707077,771o7 enOe7777ieo0po nouta I
roooleng, d-. ,no 77 H- 7a7, s -20IP6Sl LANS D ANL"RS
7001X.O AC00tizaB7 2CO.7 007707-


70 INTEREST PARA LAS DAMAS"lTJ DO UK XO 'rn&tA,3Jm I)]t KOT'
777.07en ancla 777 coo l o on,
S norg ANo 7n5', 707modst7n d; 77'77 7077077.. 1-T6.e l .: .'-0n7
77770 70o~y 777.7700075dn pools
OI O (n X T' JC ra la p oCXX, f l a -
0707 77077 7077777C71771 0 7t 7777

PRONG SANCHEZA
ldiitoa 3Laaesa. BSyta. 32l
SA yoade bnito 60rn.de noA-MA-

65 BONOS Y VALORES
CO3MPUCACoXOO~a COI"A*IA 7M
S077 A.. 7 07ra 7de. 9:.!.

t'el~nnn "- 2'i : 7 17 70 7-ti70- ''
PAEiA LAS DAM2.S
70 INTEREST PARA LAS DAMAS
VINDO NNAM0O TILZZN33N NOVXA070. ho,'- ,, .',7 r.' r, t r, ,:o7 77777771,7 pa
ilftr ~ loro 077 77710ia. l t07orm 7177 S.a
T,If: 1-7975,71 --.o7 0.1-7002
AN7TOXIO L- OJMUCM DNA CIMA-
71070 07,. n Ao70, 0t ,77l 07017o7 71 I.. 1
7 P771o7 ]OP.F1 u -7000 71.4.i0 7-1 .

07,, 77071, boo 7 7770710777.-
TEND~O CEAQUNTA SILVNX TON
71a~ ~~~~o 000 t7077700075aa7


DA.CIN& T R-ItTA


- fAO CW


r,%jn% i n iI I'. -- -- ,%jl LA ~ W rUL.U 7.'I


I


V E N T A S DINMBO HIPOECA
a oplUTOS VAiMOS a SOUCITUDU
TOMO OMm ALO R%
^^ -* U mA~iirijid. -,rus p>pl4l 1 '64 .

Recibimos .. .
JTIENE CAPITAL?
JJ~fkj~--9 Jnvliflmk, i-o |r, lengR 6oa no to
T'umr-tn: ......... --. .
*I --- n fa ipru4u,.e. rnu.[T.., blr. .f.i .I 'r *.,,rl>r...
.m d-I le l p ,u e tlld oi
I h r l, .1 ... .. .. ..... 6.fs. Me-.
*****-*,,* |n ri.ii .l ] ii l al.iii r6 -.
ALMONADILLAS CALORI- r." ,,i .'a* ,,, "'.. .
Is re, t r1 n d-1. I m.L. ..ll
PICAS .WetlinghoUe- y _l4'mol B ... nl.r- "r n |'> l|
*- .neral ElI(c r,r> I o 3 c'o r. '' '1"'d r n, r l" n'L''" 7 ,r
0777 0r n hk .r, .r. y r. ,mr ar ,.- I.

y.,,e. lh te P lop, s. p a, a .c e.l .. d+=e iO.,ilonA5 ,l '~ .+
d711,71 rum a 71r.. h ,,,,'rc I llr ,t l'. o 'l ,l.
|in o le, m a .Pc.fn r i f. ---r,, .I, Dr11-- li-,-
I ,,, r l rll y lai-rile.s i~rldp i l.
;lk I JtlP 'l m- r- *l efri ,.-
flhl' rt'7" ,.. ,lrl,7r. i~l7jllr7rI. (ra
7~l.n77.'. ] t 7r7l 0,. 77e7 r 7777~ rl
MEZCLADORAS ELECTRI- '-... ... -'"-
CAS -.Sunbe.m. .Dame- H1 "40.4'.
vib. Propia, paa tcal7'i,. U oFIrTA
l *O ,mayon a elr'6 1
11A7o ]DOT 3 ?RmDZh ][ZZPOTX3
dlr-,ITA rDE AFE1TAR ^ "!,nr''., r.- H .

lab.riCac.r.., .. ,ope e .. DINERO AL 5
rials vmpeaiueAL5
HASTA UN MILLION
SORE FINCAS URBANAS
Habanay ms Repuiros
M A Q IF IN ITAS DE A FEITAR E 7, d .- .. ..." ". .. .1. 1-j." .5 o
hr+. iin. ,, a~lr. 1].4 Hat/a..m
ELECTRICAS, de s famo- ) ;. -.:, ,, .,. V'. ..-H 707H"(07 -.<-2chcs macasd -SUNBEA. y ao icopr ana 0
yPRESTON y -UNIVER- C I I SA
SALs..DINERO

I~+,lp -. t,.ncao hopcra 1io n ,I T~ id -
Ir WAFRLES LGENERAL ELEC ... r. sagrt, a ,,, ,t.
TRIC-, Lo mis practice pa- die.a .sn .. ,coou. Jtrr ,.lte .

ELECTR1COS. S agradecen jjC R1POTE AR10 MENDo.)
a preparar sabroos l deayu- 1om, no, X-.106% Han.. t rut a 17 y
n 1 p1as0all po r 0 la 7plr7 a, .ll0pt -vnl ,
n o07. ;rlabrIf- ie..n de -..m .,7 blc. ,a.ro,
Ane r 7 dmlat i AraleAZfa7rR i Bin en 7 -
herea t a k ad. ,#; p lamOt
-H-7O7 1-770 .421~
RADIOS Westinghowe DINERO
cEmeroqnx. con loca- automelicos. 71tto models
chico desde $34.00. Damos dinero para fabricar a an-
bre casas ya construidas en La
Habana y sus repartoa. enters aa
,tipo bancario; oporaci6n Tipida y
SREGALE UTENSILIOS clara. Agradecemos su vista.
ELECTRICOS..Se agradecen iSANCO HIPOTECARIO MENDOZ(
y sienmpre se recuerdan.
PALAOXO AX.DAXA
.A.aigtd 510. a. tr. el ata oato

Consulado No. 306 3
At lado dele ine ALKAZAR BUFETE-NOTARIA
Tel. M.7106 i Dreg. Partillo-zabarte.
C-6l5-2-21 Compoastela No. 158, l ajo.
Teli;. B-2249.

OPORTUhNIDAD .laveroa. ...Sr...'.LVdo
HIPOTECAS (5%)
l T II 1 I )) Er, p oe rijlPh s y grirl atru d an .
EN PASCUAS d-. Medln .de.dl-
fic~lo. rpsidenl'd,,^ hailif., rapav~,
-ltlt'L. a 3 l'I m-+. [rl t- u~uth y
reereo Ta hI n (a, IN dinero
Regia Vajilla de Porcelana pat.' R1r1,-.... 70071 77 7fr...y ....
trm ., Overaim, 'IrApjda.. abmnR
-ROSENTHAL,, pinlada a ma- N,,7reparws y Nberd 1. mple1p-
no, compuesta de 162 peas. vl PRESTAMOS
Eslupendo Juego de Cubier- n 24 hot,07. .Le 77r,1to7 .1...0
c7,1an ue -ncs av tfa7 Pa-
ton, completisimo. de Ia famosa aron ,." Firamts n onmerelantea
0 7nduot~rl. 7,7or,,7 C n -
marca ,WU ITEMBERGI .- b em i0t,,ui.....--. eippl)7nd.-
Ju N s wuptt1.r,,. "a'l bl,n
'7 ompro ('r-+di -at7 70 r indnr0m77 7I-
LA ILIA ~Irt on-erclI" y ).d-d n. del
L A Z LI A'' Extado 1944-47.


1 !

r
i


AGUILA 209. A-9MM4
U[-I.H-7652-62-23


MALETAS AVION
BAULES

MALETINES
decde

$2.50
( p-s 7fhls7es des 77 77;7 panta-
]ones, ,,amisati, ensemL, le-, e~rte-
ran 7elojps, pr 'cndits, intltu en-
7ob ( n]7 I,'aa,' mAq. i dIn 71 ,oflclna
077 u0 7 107nd7750, Deseo sa-
Iir de ella77. ltalas en
MONSERRATE 207 Y PAR.
QUE ZAYAS
LOSADA
(2-075-72-27.
PRISMATICOS ZEISS
n07n-7 0770lm 0 n 0odlo. especlA-
l roI 7 7007 O77.nIso Oieljn, 030 7
0in7r 0 cohBlllo g. 'T.i Marao panr
J0nn7 i 70, bajo., \%edado. De 1]0
o 7p, 77 .7
t[II-H-6E02.C2-21

-APROVECHE I...
AGUINALDO PASCUAL
p alpori. T tl clt-16n .... 1 b21 -
y 3,70070 i 5 dlreib-
pO .n 1:7. 17- L .e -dd 70-ts. Ad-
0A 707. -jat-olladoa 710d7ble
baldnr, I nodern. eloc 00., 1Pl.-
S a p. or. Telf. 7h7 4121.
H-(2-540-62-21

DINERO -HIPOrECA
63 SOLICITUDES
TOmO $35,000 AL 5%
iOe oeat m 77 mtO 70777,77
Ojed. 1-7777. H717,91c-.-.


II '
I '
I


I

i

I


" II


I
.+.; .. - .. *

S C .. DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE DIC DE 1Q47 PAGINA TREBNTA iY UNA

NUN C I S C L A S IF 1 C A D O S D E U L T i M A H 1 R A
-"'; "N' I A C 1"-1.. .. L T


_.PAM LAS DAMAS.
- PA. MLA LMDAN
oi nfla unr wean mu On
bhrlIn. A-1(II Al -1 111 n.
'm YMala ftt axAZZ1M~hkaW A-.
- r U a Us flslra de NrL- d o Al
, Nue\u. C'onfacconsdais *n ce.P i;,I
"IeXrr.. TaillA I a1 S 20 7? 511. 1.a1 tJ
Rant.., Keptumia. Y AmIull.
]PlmTi531t 32 f.Oa,, .-15.05I
. Hou'blanv. aneamdns orglsl.nimn
-I'a-rlns perfs"6.se LB Ki4.eFIl. u llN
64 Agulla.
.3rnnimos VAN21T T cluiroaw
*'.lPAX1l'lO L& mj oji *uo]1T o*]1
Analends jaeas tsrnrds n 1runsnerl
pi ,en 147 ap'e .V 1rill3ran2l. 'len, n
pex I1 ta pllt, 3 3 05 P.IJ imKnle
N. p unuo Aguila
- WPAJ 3LA E JS DUI S.ALLO ASL
N., D0a 4 sI.EA fll. nh u rI
al- rl .'n l S4 anI 11. 51354 1 iln hd.,lll.l
0riildlgaIr ,5 548 a l .al i'4 \s%
4u05o y AgullI
7lfllTAnul 2500X30U, 1US 30DI


NOARM IX GOOliOS CLABON PA.
tbA" d1. Ia msln. mssdlq Il. AI~lilradl-' l una, 1 f' I, Fula Z nir d, ,-,lj
pronosai]ms1 OOJ-Oru1'.-oIO1 *nan
Y t lso. 5 -4on. t, rm.I u FTlrl.aAn4

inop t' 1' Agul
en i-.. o "A.
M OABBs 55A 00.02 0thO sIOs
5 lP.- 4'r.n .It oan 1 .1
; ek a I de J ,A' [ 'io c aI o. d I p-nte. '*
n o A 'rua.


03*2U0302 DR KOLAR0 LA32
bordarivs ,,a--". ooTI o. ,-qoI

t"hl~ aJfldon ir~r^ LMnl-flAn -1.* dl-
: o g l n id e 1 l. I. l, .l,45 A 4 s 4 .
451a 0-a l e'", l~a SI', Usll. ~ 04 n .l' p., -


1 t un y A ts41 .'.


i- bArlanA a O n Xu. r I DR LANA
npl" .'s*** p h.. __ l.1'-j- dI.
1, 1 -71, lI 5 0 ,1.
a' As'II T aLE IMAlOs TA ]D1)1 ,S
i[ A I~~~ .p + "7'4 I "#+.
a ll. lo s.^ A'in ...,, [l..W, ts N. p'.,
L. r'01 i e pfn in'lalsnei-i. en1 r


n f m }s ~ tif' Ilirn ]l itrllll
En ) -FOL1P 1 1:
'de73 iS .o F- a ,in 1 .' Is' dl .
|lorssnde o .. S 51.4 10 4 %' p
' _lr., ___ ll I.67 4 ; + ."i) ,
OXAOUNWA 3DOE 0OS AN RA-

-, SAAA 5RnUA O S LTAB
l ,'B s, a l. l ltn 4. 1 ..n, Al144
- l. 11- i iaIn rad In 5" I-ie lC o.s I a, -
I on r ao,. i- I f.rr a. i.71'.;
I" ens. re de l1.4+ ,, Its1. ,.,,.r A--I':,* 4', ...
,,eI---M s--,

PIELES IMPORTADAS
Vts 1 r..lo i, 1 %I r. '-
rlljd T ,& l *l>. r '. .p i,,A. 4"~" 4 4" "1 904

Rf!r .0 rt t.;l ,..,
IL. 44ri .a
VELLOS
Dne apareaen tno lanlneamenle.
Pane a) I.,e.las IEzmenile

Jlb6n -FOLIPIL.
Pidaio at F.t1 ,i o Apa,iado
2625.

LT-TH637-70-21

GANGATRACES SASTRE
I PN.'I .AlXe 0 ,-.I.AC .'4
I~r. .2' i -n .q.
0 IL T N I X I ,)?rA SLIASR

1+' ,; 1 11"
3 5-7. 0-I
CANE DINERO!


K E TOMPRE RETAZOS
"" por LIBRASNo. e II = .
Ibr a d 1 35
an1,,- 2 00
r. 14 ,/1N 4.-,ls. ,,5,-
r.IFT AZOP d- n,,,. rv,
2 00
RIT .OP I- d i 2. 50
pF.'TA7.OIR a ,--
Ia iIrAn. .. 2 so
'.141"I'AZOP ,1 '- ,"
rmnao.lnlA1.. 200
R oIlT, "zoq -''a4r,,,, a,
'it X Imn~lo ?. 1 '~,. 3....
"n 4 ', ,.,...' 4 ..,
5 a" .... ..... 3 80
35 SSININA -IsIDInOa AL
IINTEI OR
A ALMACENES

S"CUBA"
MONTE 457
entire Anglel. e Indio.


ENSEKKNZAS-AAEMIA PITMAN a
MNZANA BE GOMFZIIN,'T NAD0 COMERCIAL
II MODEL0.

I P 4: aal, I-' ,5,: ,-,":.? .. .


S
A
II


ENEAZAS ALOULERES ALOUIMZERES ALQUTMLERES AQUILERS SE SOULICITAN SL SOUCITAN
SP7SraOOM.AS OFURES ",utiAfloM-OS o -ANAI-A 8 VEDAO i2 S uin CoTrErAS MODiTAS U soucMUM VAUs S
ONAIaI DO tOR M1U .3 AaQVNUAL 1 3 AiaTO M Sa ScfliA rna UA, 3*0 COlUtL W BOLETIN WUAtDO .,U s a KM-- uA. --mSdl.WM IA A 1 80LC1* 33 Aflf 13
pil. prof@nr Cenlro Aalrulnoj C.it hbl lone bl.ftn t I in ll, A n ," i r naliarr p lo. lpr 5tu0(0 B .L.TI WIWO1 ,, 11 g *. |i .a. *IAl i n ,. I e.n 6i .I, l A ,. ''0n' 65,ii rt* -t1
Aua a daomlcr lt ipr la Ina a ll S.. DOc b 1 a"a1. aail-uonan 411 ilion *a n1mor no- r e.mblo "ra rilrmo ncaim -io ,. a i l1,. Q I. n 41 ilt. li a "rr"a a. MILa. iIin o ta lI.U, a ap1 lirand4 .1 ,', 2a1. 8.. o. 'r ,.. h ,, a ,fi .ii"c" i6 f rt2. -
ra I adllr : I-71j 1'-14111-1 a o m ilrnionlo *l, nnlfhk hone )111R 1o-m4n3Q 'llJ~ahd "* .. aio.. 1 -1g1----------A _I,22r r;r, iff H-;<1';.1 l
' n. L 2, H'7bO'93i.32 San Ja i l. o 7171. .a quln& Plo.j AP.t I., see r .. B.I 7 I.7ll i i3. 13iU.. tinM*a. al e -I'4dn11,'t, ,A rn t Kt' e -'
___ _-4__A..'_l___________ ____ BAB a.e. 11. *hire ..rlin ye@ l | LAVANDERAS-LAVANDEROS -ol-I-A 7XOAA-oAtA'f-L
J Cr' D u u I 47Jrn niria.A. ..,... ...i H'-.","C.A O T.EAN rOn'"v ..iaLAWANDMA A SRA n. -,',' '
CA M*I Of U ani A :..... ..... \o .... 1 ......M. ... .. 1. ... ........I. i A,! Sat, 1., 1. 1' A- .. ;d.P'Aa..
RESiDR'AL-,NAn.laQUE lln. 82m pomedo. I y 2nai., dm ag, a rI'. 'i*; 2.:"0 .,AIn0 p3 I'' L '.. ,,'
"a. -c., ___ __rh___ _I__.....,__ ______ ______ A,4,c',,a,
guefi. con rll -. r iJt it., il+11Indlepe M-7'66S2'8 in' : nn,,, lI ly t.e ',j m-. llw nP .wi:,. I nn~t I
4 '. ,fono A.-i 9I.udil i : l.VreIa rl-, Ilel. 1,ai, a *pei pu .m ,io ll ,&ion..0-l.. .u, '. s,'ruA, *6 .u 'd;W N'. TiD.
0ud07 i 0r0..nieim e y .nd a ", rPm.i' ontbl.,o a0. Felpe ,,oy 4- h. n"A ,4 ,r @I adb ,o. ai^t.n lO,@ ".'& "it6 o14 AGKR-NTFSa^ -&- VEND(DORES WA NTE D- e
II. ,a'a ndm Id~ a41 d.0AptaI -11L.'ARLINe lu- Ica.p --0 or
g 4n y in A 011111" es;mvrl-lu,11Inh-!Vista Alegre ) I'llrmien. VbUr iSVokOA I "l. A..1 rla .h.Ile. F, ,r T,rIL 6 1.2L411.SS SSIM NTA~G O"Ia'
to. i|, | .S .. qufeHI.n. .. ..... nn.ool0i.H 6.... '.. :, p .. 1. r .. ,l i .i 1, i l a.. m I ...A...... ..... 8, .. ,".,..
ldre, Io" __ -;__ ,_;;,-_ -;."_ ",'-_,7_ v ,.al .0lm p, xein. ,.(dp .. ". '..^
-It., OXJJI-C JUO H ranH-a---.-.---..332.30 AL^^* a'' *"*.."** j""d'...o. AI. 1 12605 2.233* atfaI imTaM 'l."."aT" ",a"* AldI rw A~l*, !
a.rin a al...q ei IIa 8"l. aI i. a -- l1A"j. IIau 'A D RhLlC bU, ,Al.a 13 ,t And r," '1.. .o ',,a'+- A44 po".lllhA .-Iac r en
..a0.'..."m. Hne .......lla .. B A u,....i. _'__... ........._F21.. .: ;. ... .... Ta i .. I 4 1......... ........M00..... ..
11.2 s y ad. I la. -,11 i6 ad .',,l, Apl a d's le o & "Cuban America.E''nA .ll


.'""'-.; ; Ki2,0-J .n.^o yto An ~~l, en.nllAMO. ';' '^ novl* *1"*"1' -I *1 ..i^ ;,; '*" "* "" **- ,;// f" : ;.'; *, ; ll Ll,|:l"' l.'* ." ."' J I s'. loli<" < & w
*r erinl- ern lpni".. n | Hlffl .l|. I-3',151? nl. n. M 'lT i u nl o r.nl. I.nlln*o ..' ~ lt "*.* I'I *I" P" --------- H.14 i I| __ -- -- Idt, -l | M l'|K i..,.ti p~t "' B
f ....A. ...... MA. .H164.2... Bus-2 "ain essnd@ad.u. Ia... aH.... ..Add.... ..Apaa.d. ...' .... Ap t 2 14..
nmnanucc i8 --!.L iA r. U ASSOC ION -on,:.- .I ,SE;mM.PI. SEse SOLICIT,1 VNO c n Ac'1 O V p'.
a iasi'id. ilmmon04I4adnbI.l'ln. pB si esn. an' Ml e in, ,"p33,l"* .1 u S pJth1 YJD*, r a m' ,i.I.,i ,'l
mllon Ir~bAl J nr. |lxpl111rn ncla %1, I'1a Malll1....hR -ib I I&' .I Iw
... .. ...o r. ..nor .I.. .. ... ...... .. .. 1 ,6 .... .. I r. .. .. inr F n B .. .-irl o .... . ... ....... .. .. ,.r.... 1 ,- F. I- t. l ir
*a. ,',' ..]..l..i... 1 ....u i ,a ..S 1PF .l- ildo. room .ll .till i ,n....0....1I. r|..ar "O d"- '''..'"v. .___.n________ __o_____ __ nl p......ll.r.l -'. .__ __F__/ '
bo. ,1: K (. Ii t 1a o. V i'd ads. e r 4 p ,.u. lldad ea d elaslo d a n natr hu'en i u N a ta one r, g n c ,io
p';,?II I l 3i i '44Zll "i unaraH. l P A d. H-7t3.i4.11, ]llallamal.m, 55236 ...A .M. o. "aa.e.-.a- i-.r,;. ;-.'; SE F.a LOL
ff~*fl~,,I. 44U~al; 4I~Ab44'4wi AsN~ffl t.' ~4 1~-1m DEPENDIETE DE.Al: yn..so. aa",h 'lss. sall,l; j iin i~o^ oMTs,,',as A266.MUAR ,>f4.0,. 06. Ps"^;,a *-,"LA; 1";;1 *t:;.t;;-. .4. ', 656" 1N3 C~AA C ':Aa5 did*"^'.'. ", ;:;;.' REESTA O FERR TERA *C
_I r n irn. n ______ri_____ __________ frunb a., li' ar, a. 'r'1 "I4'&m& /r 1115''.r'r,. ," 'e.aa 3ioa OUC1TO a.,.,,O4a Q Lt a *.-." .,CU iau.1a4.a eO3E'l T 2&o.
SnO NAO Ja1P Ws A'Ii .Aa3',r 0'4ri AuH ,V',.A 'i '3.t':'2'A 'b.',e h I i, ui ''.i F. -3 1 2 6 .. I'"'F- 1 aa

a A'riui aun i t. L .rI. mnP ATA 7p hua 41 .. '" d 15. on ,". inm 1 aRDS I l.. .Icrb da ts 'r l oad y r,.t

ju8 a.A narnirinA niriniEl alnt Infori.jer. A361 TU AMO PIN: "^-1-^ ^ : ^ ; ^ ^ .;^ ."-^ : ';^ ., d pbop--d Par 101. 11 6..s^ ^ FECINER
uer.... -In uo.i.. u ,' *nl- '...'. RflI4 i' 11A- .,-,, 5,,ao .. .. a5j: .j.,. .. .-._ .... c._. n._.__ _. "_.n rn@ I ,
ii al. .i m. iQ n t m. IFri.D'B 'a. '.....T 2 .u2 i '. 1in ... .. I I ,l .l i l .. t j r f i -
,m" a ,r. bj ,-,IvI' vir n- s i nr-," .a".. rP. T 4 ... .' 4 la ",n s 'H, ,.A -_ -_ Arinci_ _P oba__ _e_ PI if] S.P EN___ lO NA_ I t,,' ,- ,,on,,' '" l..*""* ', ,'.*,: u *'A I 0 : ''f*'' l" o."'' ."A D H,,.,1T ,B ID ,A -., m ill .... O,"' '" : ,. t A ', '*B + ue rl, p ,,+ r mnr^.. I +.
I.. M.....e... a...... .. m0 NAVE LOCALEi S .... ..... .. r.. "l- ',i ..] 4 ,.,.I r, L -,.n..rA,..-.i. I. ':'I. ." i l. I.I.. ...... .. d o.. g d S IA Benn D e loNt RO 1"
l'.4',4eNaa I'i '^ ri I. ALQUIlO a r .dm 454 6 '. Fria'I- 1 a. -ala D IP Ii -') El -
EaS li'l- a- l'.. O. .|.. "As i.,i' _&_7_lnes_ ". "'I lei .......s...sa.. ....... C V...uB t.. y '
In" i, lirhr, WI/'P IrlllIRDAD LO. prPP..Inll ewt. -,ia... In n'I. -i'-.M.a.'-II. I II~o.

rinldesscma'sn T'4"pan a,, .545 a'4r ela 'A,'. i44I,,,h'"'64r1' |.6 r''l "",,sleIre
'...ed... ... .. 1... H at.l 4... 60 ... ... .. .. ..... ......4 A 41i3.'l a 1 pA1.544 !
t,..du 'Ia .lu o.. 44,' r~r~ne A' .4,,+,,.. *.'z"''uIR hA,. r.I~t *.'r 'j'. RP Fril.. 1-40"{1,- Aspa ... LISCANDO 003 Al MAt M.& 4-'... '.. 'rs,i,, %',l4 l en Iya I"'ioar $es'ei'ell |, pAlOM,d" d 114 I A'AaaA~l
4'1,1 0 ..... a'"; "' ""-""... ''0014" n ,,"'. ,,',. *, s *'.. jllle. ;4 ,' .'a.. 330. .. AS. 4.A C,,. .a ..'.. n.. rK,, 1 __ _. :'x,,,r -, 4E '13: I- l'
'.. rl 44,,, '4Al.4 A.n i '-a n n..Is,. BA trI,. .., 4 St 1,4 Y A 4. l0 i1 IpAl
or*, i. N ".ii' .:T i ",u i+.. I ..p S as o NA E LOCA LE r wri" "i -mr co orta i i 2
'-I II;;: P4 uisadt abi n 20 :. 1 I dir l..g IO'p.l ldat I .241.OI-! s ,ol ||. 4'o I'l, o s:' O; rEEN
'.;sal' I444.'.AA '4.54.;;" p I ,. s .,' : .. SE F, / to. ,,. .,,,.;; $ ;i. i ,o,* *

..-'** .** 0** 4 "4 .1 .450" ____ ** -**;; ~ D ~ M. ~ ~ a u -_____________ --= T ,sIG 1414I,4"'T4', I,,, d r" ",'noW ~ M ~
4 l."D 'de) AA c hA4 -4a Ti'4' .r..s nO C -___ n sa. g I IO ,'' 4 J ," .. i i C h*AD -
o. .. ..LADAS CRIADOS h u,-ariI CRD],tush.?.;"'/ AI.%aA.. i.."'7::4i:4,'^.f "l ,al4.e Z'a)' l ^ ^ 'ss .s*, *** __* _" ^ : : ; ,'' ," '"'.:il1^ ">*,*' 4"i ir( s' ai a. 301.30220 )S120L QUSSACS' -ou llpVa 45 es EORla S '"
r0li ,ll .3 j .I iI 1 2r VJ.'a.Ii Hobo Itn'Ipa. ll, ladS

." 's fl o r a e1 ui 1 -NJ F ir m 1 I LNIA O 0 M I EIKA X A 0 Y F J X .. -., A. f. IiAI A 4 ,i .. r >I.--
a m .It .0 .AN: r ", I A. rm n.. ....t. ,I.-.. A- EIuA I a .. ... *.s -. 0 .. .. ... ... .... ..... ..O1....... .'- .o. I' a.1.'4.1 0 I5,C r, Tl _-nl0 A.a
lap {rl|Oo -I aJ l.U:, 1111.1s ..dr.,.nOIN.re. .eb.I.r lwpll. ,lS30f--'] -k4.11mh-l '+r. for' -tn+r2

.I~ir~lO ALAO B ~ r LB. ,JEB I el m rl, lo ,.ll.i ,l. d r~lldt i lL|O tMBX i~ ll O1 I*O r~l 11.. Ir*" '"i: ,.h '" '"ll .. ,'":',', *'r_____._ I_____ ACreEM. GREGG .''.lJnllr; 11.13 .^rrlll' ^. ,p
els'R "'; .. I ,. Y, ..lRDaD' t 4. '1,'. P'.l. .,. ..,. ra. NHill'. A... a n'. a,.. i ', .d ........... .. rI..... .. 1.-' COCIE H RA.-S COCINE[-ROS-
32 APARTAMENTOS ea r ...... ,-.il ...I'form.'n* r .. .. .. 42n ...... .. C'' ,? A. 4,',' ......' t .. 'a H'* 'i t4- 1 '. i Agw.llem ds 54rap nd4 ,'on MB'
O s 'sh.pl' i ...* I . ll' A l "',5 e l l0 0:. ITb Il. P 51 r ? 3.U r ir1U TS 3 011 3 FAa.1 ..d e0 0
I] tid e. pr- 4 N. I0 a a,,m,....;.,,: .?--e33--12*I .1. -u....I- -- 3 p2e".c:. go a lcilas r-Is V -1 .

.-0 ALOV iL MA WI XC 1 "' "' 41 'g y 1 p',er,,..i ... I ,' 1'" I N' '" ,' 'A .. ,., l1 14 00, | r 1T35 ntra ,oo : ai Htl hbasic" 4a '
; ^ _l _' l l i -*' _gu n _o N A n o u a i o n '..asll.A 4 l'4: *~"' 4 *' --- .,-- ^ sda'd.'. qU"z*diet. R*'*ad'" ; s ^ ,,1' NSC A *AI CIs D -- O l~pc a f 4 T 5 .1)f
,,-Id, I I...,, I .. 41-' r'03..1r.-.s. D .czi. iA3 i 1 "
AVs ,a l a, 4,,l. F". 14s, l.A 4 AlP Ifit.l PU. A RE IRIB"' ION I,4,. ,o.. .lo -r p' Il0A eca ,,,l .L-
S 2 5 2, 0 0 s4 n fle 1t.z o ao.... .... na- ..... l a.'.l- l Ia.1 .so L -I ..... '." "-.-" ... .."* .'.n' '.'.... ,, I'. .ri,.n lrcn .... I p.,a.. nl... ... i.,r. iR .llVrjl .... /.... .Il ... ] h ,t .o I~n ,(.,h Ir---l)- ------|-TrHI -.U.|i,3-7A' q"- na "'m.nograni, " ;,," ...... ;. .'',, ..." ;',' d .....n Im d.rn c m ..m o.l"ar. ...A..R...... r -" '" *" '*'* ........ ....___... Sufr, $1 0 Ta b t H q il ; ; R C L M
,'l ......',. .i"....cl. P P. 1. .. p, llrr.-i, i e iopll. ... ... .. v lue .Jos,..0 .- ^. No. .. pot ^ nQ i ngg
sr,,,r. I' .'.,C.IMC M i..,OFRE LCt O 2 K ..... 1. ".' .-Z 3 CE-M- 6 C HI O 7SAIL -COS
: ,- ".::" U:. 1 0,, 9 e0- 21 L T .K MT S N ....A 'O. pag e s, p ..,. .,OB. JOI, m,,,..,i,,. M i d"* Gi e i 4. 1 2. P.f-, *
....... T..... r....____________________. ...... t...1.... I... ,,1 a0* -l A Cp.S.r i ,',, AC -rrFasioJot
.i3laL'.ILAN ,1O8 I..a...oa.... r.,..,..'A a .s'.s.l,,,L : T 031, 43., I..,, ,ol 23,16. 3 talJ e Vu qe a.1.P t
'82, aa- s i-so s so A a0,. ,...... ,....A..ias... Duk.enRC-O.. .....R.E.- 1r E..., m CINS
KO~ l In %IIa;!" Tr, I 1; __ ___ __ __ __

fr, ,1. al l Ji/."...'. ,h,--4 l~,..j,- Pf,0I 41,c.' Mrr l't .... ,.,.0e & QILO~a an (Aaa p0M.IPaL, l& ,'' la 44,1.9 I .oaL~ 1'sa -O M r
'0 '4 .ALQ IO Wa wiric Ai--N, SSOIROXCfITA UNAO W PlS 005331100 e licia nV ii s rISIXISc aO rnnu:v AMAc0,
... ....... .........l ... .... ...LOU..... ..... .1 'S p 5 'a I .... SO IC T0 UR EN E ..
hesl..5A do'.,l 0.lP' 04e zP liAETA Radi arnarityr ,., r ll'. n A 'si-A :itlols4, -As t~o-
ad's''. A 7P,' ,,' ', .- .i.. .o.f. 2"i.U-.b1I1,.119-21
45.-ri... .iDY59A1AJ.s; D.a..1.0'.. ..A4.... i ... ..a.n'.. .. 1-12 5-n''7' i,'. 4 II DS.1 5 ]A V. 0 0. 031
1, ..''.. ........ A l. ..... ... ... 11 VA i.F; B ......................... ...................
CPITA SION-YMrd -1 EAID ar3' SUTO 3 sna,4'CuLCA 'O" O LICITPR&O sc4,loAn.,,"-'s' i'n I. II7444.-A I*""'
GUArIuIIe A.(II.. dST ll
al*r,, I h! al .r7, .. ..a", ,On"'..P l,. '.so -TlIl '. ,nn A/d l l lA 1
-n. 1Ns.M R A I, j-Ia- ~ EN 13 03RUC C INO 25252302 P-
,,-,,,. t,,,,, ,+O FIICIN A S+II ,, 4 Ia .. : '................^1I.lI anC-,nad 92SOLIITl UN4. p sm

'___... _, __. A,,Aa "I. '". 31.&M I] P lYOM~t ] 0 nr4 IIR .M P~L EO' G r EGG, ,= ,
BD7 0 1 AL O V R T b riAG;S i.u a i P a e a APmAa.ba eA Ie r- e aB s, N 5.11,,' ls n tAs e o. F r- I a n css cfs lo .) O n & I
N-lfTA.ss. Alds 4 0 0 N o .d,10 .oPats(*


I" -... ... ...aitmJ 14AGNIPICOM ..'' fal."o....PAR "A aURa ..MP EOaGdEG ) ......ho' an ,,4,8 .
SE oa.I,7Anjn9 REA RTS. h va"aann O :.diq N.. c.trace.hu".'ac aa"u1" ,, ., tr l.. a ,rl. a'' ',.. ... .r. ,.' ,4,, Ip n .....' ci.,.SAl..Z
A .. Ia,.. .. I SOL. i TA UNA I r,_ __ __ ___:

pain..--%1 ,.'l ..I .,iiil.5, .1'lllr l'' c'nl'.3 l 505A 'm 3 30 22 k3n# 1. k5-+
f.".GA & t4l15 0 1,31401131Z. I MJ ALAn J a"n~tot

_UH-f__9_ lalfrmaner-lirin mlamr intamoMrie
p5 ,.' ......5 ,+ -x.... -L.2L A A L 2A U 'i ., O lo Rmaa N ma o. 6 Iuarle...o iu ,';" ...... 01:.. ..... -" '. an 4 S E'..'.- ALsIL. a ', a *:nr. 5 nSI Ii-tdo.oc..a-.euh lo s s ma
propo n'-1 -, 'n loes.Lu. 4 -.... .....a "''0L IA ,'a a'. '~u J OFIINITASA lcols 1 osydllgIs r
..As .eh4,c., l.,., 54lil,-rd.,-Isoes.s
A__ 'd___________ lo-.7o2-1.11 CO
....... .......L4,2 A ,,,6' l ,u. lo ,,IPOSmA'.
.....-....anAtaaat. IN a, .,.d,'u c,'.Ar.l ,
anr l t rL N A1 A5& U T OI a0.plddlaaha E ARA A A I R S SL:T C n-R -311 IAD 6" ''IT o U Gl N
!A U Z D TMI. n Aparla Ra-'A A nl~oa4i411s A A''o 15 -'l
a,3qC-Ijj rt og0-d-.tr__!.. F-601
\mDoss N" TR toO0APflR (' lL LAe, aI SOL nrliir i Cn TO -P ":o 1.4nor-'
3..A......E.. OUO...R.A......... .......... i.... GEN. ERA SER IC.En.... ...... .. ..1...,. *1. M T ,,Lru -II.I', .''"' ... I Ii4,54 d p a o l' r ': '4 H f ihT~ t~rl0 P 0, m s sot rl i s ngIo.l Bu. le, ,,lla i. Se.. ,m. 1 ,a;sa,..'I '54l, |l
'...- ..... .m.m.~o .".__A,& BD A R D EN.__1....--.I'I.- -n.70n4al03-_ Sorlds:i ly T 'mbi'd Ia .... ..
Aol(04110do tsFn I 45 '4A2aa' 40d.' Is' oLAubuu dzugales. Soot- D..r128 AG rm-Vnlaa ORESw
Malie.. 1. T,..M-324311"ri Ua. ,0 C N A C N O1 UU l I U CLIII 1IUU1 P A. U 11.
.... .......... il...... .... .. . r.. .. .. .. ...'.R A D__ ................a....... OEnTl" "ltt.....M-...... SURE AQU.ILICAN A L.....0.Ma G 4.a.
hl,..I41L..A a414 It.. ,eAa I RanI nAA' '1.,A4 ,
do rlitiml'+ xttnr dhe "l, l, re,

Pr~pi 1410 46diretore. Luar S ALQILi4''A M10-5oU-tWNSi1
.'... ...... .. '. "''''] A .........--a.a.4.... ........._______________AS ar .... .i y..... ... ....... .. ....LICITA UNA...IADAe k

ce tn o b rn p reo dnato IcaA IAlnI eoA.AS 4.a5
. .. .... .I.. .Z, n .. ....... i, n.. I t +i
II ...,I . . I+i l .. . E E A L a.... ... .... .. .. ....." .: .. .. .... ..... r I)-*,.on. T. ,o. ,. ,+. o.
,- A ,i- .I ..,, ., . : .. r .d- v ;

I ... ... ... ... ". IT .., -3 13 ,E AL.ILA A M U IAD S ..... ... .. .. ..(-rleno o propl a.l rotti1 I : ... I de ~llf41
... .. .. . ,,.,- P tn9a l 1) +1 Ai ns x pib l .
,,, ''-.... E... .. .. r .. .D E .. .. .. .: ,.- -nI Tilili ( o s


IF, lr.r. ..i \I"..lm. '. r ,lr,.1,. ...,.*.- l' n'* **II -". '."-*. ,V ,r A* Bn p- .I In 1 "l7B ..fg '6838 O' l0. 1 --
... s... .. P... ..-. ... ..... a .. ..... ... ... a. o ,, -,-, SO IC T C I D-flO tN
A' I Ir

'UNw_ ALQUILAN 008 50*32*0452 GRA l'4 ,,r-c-U2t 4
Tr,,,'i.T 'r *i .- *' *" i'r. f d S H ~a.': C ^ .. .. .. ', .' r en a N: n i-i

. D.A.. DO. N.GRAN I LOCAL I .. ..... .nI -I I a 0t >

40l13 PI- shrsI -3Laao 353
I, ar'-. ',.. *. '. ', '. ,' '-r. I;.*-r. ",L .. a..... .. I. .. 5.'., I .. -.I_ C i s ..I-
'EDADO I I I- rim r "'-.Frig 1 ,f, j 4 m
d' Au 'r i i f )) .Q -,' a l -' i I ",--- -2
.__....I.. ....______-.. ... --- .li 1'l nI ,--- I I -. . .... ... .. IAOLICI rBi OXA

. m M r I l ~ ~ N n m | n l A r ii : (l' i i ",.+',. I .i r. 'ld F.a- i ,t*. **** 1 **-", -1 l **le .*


ELE ANTE APARTAMENTO .. 4e b '. t o'., -da 5 .. '--. a .a- '. .. 4. '"'' ric .. I- i r- .
AMUEBLADO 1f t d u 1. p. 1- 5' A 1 ,OLn 1iun F.frncOa
l... .,, Ise' l' .. .... '" '"" ,'..n''5 l ~ a '. a l l,.a ~ha. c.. rdo... A. mar-.s :':, ", ,.. -.,:,6n. A'".." i ,'n r....a. -: A'. ," ,,-
Iu ~ r v ------ 7 4" i i' ? I "'. ,, .1,"...0
15 E S C" .. ,... "* d d'"* "' 5'*'* -.,', .. .. .....D A I O '. ,, ..... *" "-.0' ** *** '- 1 *" ** e .*TO- 11"1 10-^ll a lfn
ii.+ -"". "..r? tlrr ,.'." -' i- '*i. ,, "* ii '* IT: ,; :, ,. ." ,- r.: ,i .* *; *; : 'S E F S T
ELF-GANTE.-.* AP R A E T ie .,b + A..d *. B,:.t., m''.,.. ... .... .... .. OLD*,. ,v. .. ... .-. '^.''. ,- .* ,+ .. ..- .i ..* -. .f i f ,, "'i.-i0f ue
AMIEB-I" +., ,n L"hA Bd. ,., '.".'.,'.. ''. ,-, PA R Y .. MAR1ANO.. ;.- ";-.P oo;,i m,-,"T"6 --H' 1
__],__ _T___ OI-.D_ _,.__ M R .-- -.. .1rP.,P-. L-. ,D 00 1 ,1 .A., T r. ADAt.P= ~ *i.; Ml.TIa T'' rr M fnr S l-,U i,,,,'.?,. 1 ,, l.. 'i '. p i, .i. '" .. ,-",' Jl .' 1". ,.ir M r,-r
,r ,.,n ... .... ,~ rn i,.i .113 2 K B l .. i.,.- ,1 .a i, ,_ ., -," T. v~ C -7K -1 4-1:
Marina No. 155. SO. pisO 7 HABANA ... 1. ,' 91 J. DL MONT____________________________ Y VIBORA
2.2')::" MA". 117,..-.,1,01 ,':EDELCASA VIBO RA '.""
'. l.,| l .--,I -0 T ir a.s .. I I IITO CEiDAO Ir
~ ~ D -'2 6 a ** *'*" '"." *.-o >*A"'. oo____o_,___ VEDAPos ,,_'.__ .',*., .... .. ***" ... *1E1O CA' VI OR '.^/ ;"',. 1 'I .. **.. .. "'. 1, '"- ^" "".2
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I-----------------O O T i c t i ... . i i r~ y I o O O I |
I.. A m, .o.- ...... ...o bllg.l .. .
IS ESQ. A C I-. .. afH M .CA. .M an....' EO.. \ .. I-.. -. .. i F,- 1 4?,,
A.,-. .. a :- i ; O 4.' . '.

I....... aa.. .. Gua 5 rd a m b s .s ,..E NECF.... N . SITA-- j..... ... i. .
41444414%bls C I acId T'Aflgj 1055-
.. .. .. .. . ..... .. a r _____ _I.I_ _l__ ,_"_ -__.lAO_] A_ L O fI rl. ADOsaa h u %oi.. es O1LU 5 a s I. t. aa 4 aa, A.ve
S L SAlON. IfSAUN*2600 --- '" 'Gc
--1-1---- 1 l'O'** r l *i *'-I I( l. ... ...m i n -. .. .. ....,. ,, ..... II. Ic L~ ~ UI AIJ 'D
Vedado. pr6zEDimoe erminarse NEPTUNO 1,009 .... .." a.... I A
| A,1.1., .'.. -.. .. ,.U2', .'3922 U.n -H ., i ,,1-,1 ...1.__UH H-7T 0-104-1
4 ',.'a a^ ". 'I",^r"'..-,^ ." I '*';, |I SM ALEUILA E ENE UP0EI C TI'
I1..',', ...:... n, 16 10.5. MANEJADORAS
ql,,,. .,I 4F. asIs.. a,..+ ,I-a--. -.l a 'I I.,I ]'ir. q ,,1 I ;._ ___I___l ,, i. ___ ___
....... .. .... a 14 ... s a PLA S O ... .. ... a ao. Ca o i0UUJAD O RL UIANA
-r ", .N., .. i ., "" ?'"- '.'. .4I ,r i ... 5..i. '. i .

l(.. MnIa.. 5 L M ARIN I le Pd. SE ALG A*1 4 Sit I0 .MANA .... 'f .ILOS PINOS, 'NARANJITO ..
LINFA N-. 909. ESQUINA A 9 SVVUXS1
VEDADO 54*0 'aI'S-IPE A III-'- I
,i_,''A'N 4 1,. '.'a .
.........'- 33 a..OLICITA PI ...A .DO CLA N

I,.. D '--. i-4i a a. ro La-, i U NA EA S A l
SE VENDE ',ts. L'i~fL&DAA '


MALECON"11. . .K SE 14 A U.. .. .
a..., ,a ..,,'a4 -. -~ .,.i, SO LIC. ..ITO -

-- -- Ila ,V-,.an ,,4f 3- ,
,L .DIA RIO. Y1 A ,,,.N.IESE ."EN ...2""" "M" ea...aa.
S17CtBAS ... .'S'AN MIGUEL 652qCali, ,, u" ol ,,-6220.1
Ca BS E LA M A. ..RI..NA, !. ... 7o-.'N .
EL A .....EtLilMARINrls


117 SOLICITUDES VARIAS
CROQUINOL GRATIS
PELUQUERIA TAMARGO
4'I,,n,4, AIPI Pah a I- loss' .
"110 "11TOI l i -ioAl xolD>& A'' p ]
s, pn. I R iAlo. l 1.0-nt0 5 '. -I,
, 'J,. IA 4. 411r 0s14 I A D11 I. ..
;IIA. po.5nTlm dAa ilod, Mani'nl
, Z -i l) i! 1t-76",' ,"


UOLX~tTO U flC3O D.L.,a-wo
par. OR peOTdiont. bOdea.e pA Ir-
h'J I ,renl h-ls )Ilr do. lAr,n] rrpfrpn
I-A]t AI,.-nd 114en 5 AAIran~ese l4a,44
lo +, C ~ rlmt bd aV hn +
-"IA~~ ~~ "', IAsss I~
Soecte oerniateo de Campo.
p0h ~ o. lls 1111boiallfitln' e~..
,.a onIhe 'onmer fIs. adores
In s cp IAAiy4540. rdoflar y3
h1 I 164 Ado inrsrmSnA4e 1 0
Inm A3'p.M.Clla Nsn
a 9 A.'.ilnld Amplta'l~n
10ene1res2


GRATIS
Curase d Vemsta Capitalimcinac
cu-TN ssplraclse... Ands4oI4.t
no's''* tl Aondsleo Tlnlln p1h Sn; I-In
mA~ i AAlPIr~lln111 bll* 'l 4 '+tT
m .an lfl-i- -dSI I tII mp4 xl A I
mmaIr t l f e hIlA
A 5 a 12 a.04. I" 'I. 4A a p .
A'tl4I.a'IA No. 214. Aml~on.
H-73111-117-21
LA FORD MOTOR COMPANY "


I Tlaqultlrat, n gnl"-p,*nir.l. hLmuy
I .....p50Ien IN, Aleposlble d p'.sprt
4- 1,- rinro. iupl odn ,cr tlreglo.
2. Tsulrra snA 4n *Daslp rnno-
... 114lA. r4ll15 o nho". A 'd p--
T -19@,1;. qN inmetq A pruveh @in

INI- II1 ''ISe ,-,ponslwler.

Contadores;
l"on, do, utaduatdn A, r..
1 do 4'sorI410 ahAa aIsglda
,. i- R,,l .M.nl,. Iotl.T.I. It P"u-
h -A mIn ramp,-Amn91. ,111,lA,$10.
2, '1n roiA' PliI,aA'mraonsz-
pnr $n
1A loTIs'' .... i,'1. I' 5ApI4
p A. I's A ll -AnA ,s i llr.
44,IIAA j mn,'p.'- o1no.

Tenedoreo Ae Libro,.

A MoHsal,4ha-'Arl '':

'a1, Tll'.n K'. 4 ,." e-' a 4 'o-
3 t f f '*- el l+ 41x II" A I I- 4'

0 r ,ri -h, br +)td fnn n
'r l, PINAA W10 l s-.


IMPORTANTV-


solilt pan posici6n impnr-
in Io ervico, r de irA.P- ,, G. r E
rnoA Y iorlganizaacl6s d5c l AI- i A- .. er
Ado a dp'ri es c. ptllIrA Is -
ex p,r ei n ia110n IntaIs l P.
mayor v %I r dertlIr. oLo 'MpG.
dad-os A re lIentl pa, u. y ., r
a p'sictones an t ma% ,m;", BURO-EMPLEO GREGG
Antes para Ia & l pe one ed,"-
dA So daod css..drrs, --o-- DEMIA
iaa In% ..g...esI ld Ide.... ACADEMIA GREGG
,'ab] lar pas i auenlts(ar respon.
imaglnacI6n, inileI'A., in5en, (Agl* an do emphen amterlsadee)
halsllidadr pira 01Sep481 1544pon-
sAbllildad v l 1m.a d let lOneI. Mmme. ...e Gime 416.
Impr ,clndilrle hat le y srdacle Tell. A-0 23.
insdl o porreciamenne.o Diri .so-
[c,l,,1d 6
FORD MOTOR COMPANY 131 OFERTAS VARLAS
APARTADO 125A.
HABANA ......-.ACn.C. as .ors.-
-I -H -70111-.1 3 I ...1. .. ...


t .............PACiNA TRrITi v Il'DOS


DIARIO DE LA MARINA


DICIEMBRE 21'DE 1947


COMENTARIOS,
Por JOSE I RIVER

-LE bcina mulicc
-Al etill ruiso.


ri I, I -r ,
i .e ., ',i. l ...1c 1. ,,....
,, i ,s* :, ,,, I -, c -ic .' .. .,

n a ,: -,-,-I -, r. .

I .-.l- -, .,. .


ii c- ,,

.J r, L ,..l ,'. ,
rnmi, d iu u-u "
hanrI idr. Ic A,,, i
Pr 1- /.l.
rcr cc mu ,c ,-i,'' f ,ll;. .. -
c.p M i'c ade
i Ai Ai n oIlT. 'dn I- I -

,, on a--. a, n ,cii I, -l ', I-,,!I
'i r,. i,',. ,, ,-.' ,ii, ,..c.

r, a IcUoirno lo i z ooi Ii,


sqae sn abe ".~l. 1~,,,'-
deli- a Acnh u ,c.-.u,-- .5~,, -i.uon i
mo,,Mt del debhe, de, ,cpl,,,r!on
nq.ell.]o i 1quc ,'uz c ,, eimo, Ir, co,.
'rucirn iin del pu. ico.
Q U f mns'.iac e ci- p I iie i'.
c.a a[ cur,'. ac '; a'c -o ,,f'",
paOn *ic l vi,r'ci' o cccii ,'ic "i'.,'
pecia r t lanion uslucldos-e fian '-
r~na ic c loiscan ricici cn ii cni.,
ltp al Cu ba, retinaa S ,.
lacin d l burnu r,, d ,iic' -,

pa ca-cr c idniirr.,


Ia cioncca al nunl dr Ii, ,'r'
crc cute.' en ci a c-.c cc,' di, '"
se 'mcndci ci in que c aye r l, I
clue ce siabe.
Nacctras c-ama peroidisi as 'na -
macier-c el deber decceansurar inc-I
qacuea! que circa mis~riorscc al ma-
nocimiminia del pulcicic.
Uno cia ce explicc par cu ,
oms isa ilacitud. U Cccinierenrac
--a cictr Io% delegados--sal'n fa-
rat y gforiosas excepciones, ccrme
Ina de Cuba '3 Argentina., lian P-
tabilcidn ]a previa icenucra ara


SMmM =. S .Mu.-
"TOLEDO"
RESTAURANT
(Meca de lois gasilronomos)
AGUILA y BARCELONA -. Telei. M-5232
LECHONCITOS LECHALES TOSTADOS
DE 5 A 12 LIBRAS
Ordene el su1o con antiripacibn.
Prodactos propioc para Navidades.


I.- nue emcuryl n e .p ] f l-ln
I-, ,'iar ,, a, en l i-,,o ,,.. I c.
,lsd i-ic--.-clscrn e tr ,-d ...,,
,-li,, In c]i" *e" dm=a "' '.
n- public!. de Ic. iic ',-i i
in- rpnw -1P,, -i Wr~l filAr,- "'"-i 1
q-n r.- %ccllc i dc l!-I- A ,.i '
%Ic'iqu i mi iur~d.-l, 0.-
qur Ir,, deld ga c es ,r- I ,-
no conoccri por qui-lo acordaipn,
ni cmo ise Illeg6 a csu adopcion, im
cuales son aos inconveininIrns
bondades que lenigan on acuercld.
iY rslo sucede sin qiiue Ria
concurra que s Ilega acisisuiu. to$
dreleadas,rii cbligarian rAlia6lc
con mordaza. i' it dar de palos a
! )os periodi.ilan inlrui'on.
i Y mund o enhe lanin se inra
ir di l am bre.


S V NOS ESPANOLES


CRUZ GARCIA

Vinos de Rioja, iniualabies pot su
en te mundo entero por su paledar


t~L9


~tit ~


N^


Interesan un pacto
de control at6mico,
S ingleses de relieves
15ohiclan ride Truman y Attlep
pidan i Silalin que comparia
el control lai6mico mundial
LONDRES diclemBlre 30 'API --
OhCe ilgieaf.s ae reli.se poilJlco a
, Lelft-i ti plc.'.' io ti y ii Preci-
aerte Trumar, ) ai Primer Mnlatro
Atirfe tpje nagi sr, ar ultima Len--
Si.ki. cerca del generaititmo 8tialin
para Oersuadir a RUtia a comparni,
eI e nirol iriernacional tie IB. ener-
:2i& atc-mica Si 'el nelo eifueP zo fra-
caa. dicen loi prcponenLrc., log pue-
tios emsniaL.i a, Ci Lr l.erlta BJOCLI-I
a3S esire'rhamnle a Ingilaterra y los
Eilancc UnIdw.ca. ctuarir en formal
L-o cncrtidci para deiarroIlar en, i,
scaih Eli uerzrc dierailvia. Incluyern-
ao It.e de clm. ialOriica que ningucna
p tchiria se arreta a dcsaiarlas.
La ieclriacitrn fn. ion ce ingite-
Siaudioo s xpre.a' r:ue ioda las
Iifnlaulca% remiizadrcs nisas ahora pa-
i. el coiiirl ternaciona l *han cioo
irumfradas por la iriranmlgencia or,
i. Union Soaticiar igregrhndo que,
a, nienas que en el iuturo proxnimo
le.. a ,un esiriclo control] in-
ternbcIonl de 1L eriergli Btonlmica. el'
munao airontart, uina siaUarlon des-'
alpecdia-. Y conl.i.uba
Es ur, necho tr,.te que despual
d'e .ielA, fo- -dp guerrai para desiruir
,-r.a lorrrs.a de ini.il',arlsmG. IO. &lla-
ac. se 'csn anwe OUiR aui iwas po
aG.rca en E uropsa. qi jam a1 in lue
cj pn-1i-IhCialMoi SI Io, pueblo ael
i &. ,-iciiaoc i U l Ic e Irgi ,ieri tie-
-rn ici e- ido. pc- iel c c'lunL-mo a unai nie-.
a iierr. ir cremr.s ique oeten eico-
i Iguerra Igualmenle ereernoi'
IsLP aeJe nairaale ciaramenie a Ia
LUl .1i4 Sor Icia elint la poallAcCh e
esear Io. friolos Le lai gerra, siln.
hiDrr eita. puear ,entualmene lie-
ar i ilt, rconli'cto cirmado qi,. enc
ru.e.ira cplilinri. Rujil a no deiet ,
Erlicr io? nrmmi.- ti de ia decis-',
raidlonr Pi 111i c I 0ma0 0 iclcfo Ber-
[rain iRume el1. el dean ae la Uriuver-
;l aa (i ram, Paclo te'eerendo W.
R. Marine i. cl poema. T S Eloc: in
W ie p a laiTernL,,ri del pciltdo i-
ielal. Cileriille Dfilei Ladi VIOl' .
'onnriamT-Cai"ir. epre-iiar. ln dcl
partlido IberaT Lora Vanalilart ei-
flncioaiilrI de i' anic rleria. Lord'
Blab"i7c>Q. c6 Mir-.irn conssecdr.dir
dura'Cir IC uliima aucrrca ird Qu-I
bell. poar laDOsri. Raimonid BlacK-,
buti ',T.m 0-E, ,(i i el reerienciio
Goroion Lsjil Mrilirnaro ( sL Canicar,
Vo irf" Comrere

El obrero Frances no


I'lueVo Iincipio de ingenieria


prouc'ol^ /^/^^^


Lid q,.edara mara,.idc aii c,,'eI-ar., r i A.ue% a RC


I C \,alompa "as. 'con -iMaCoAntLL. C'.R. L5 tre ont ,
.... DELSA corparte las teoriHas i, oc b... F ......... Mic '. ls, .i..d.c.
des .L, is-ga,) ard c crs ccmbiac' -it-cddc n
GC'BIER ri.de.os ideres rojos' pclan gicr, ducac ..... c ,c .
E R Lr CKErq Itr M- reci -l gkib,nere dirno dt m"J ( A s 5. f_ so u .at
-.i iF, PRLIECi(Eic c =.r,.rr.c cl,.1i0ric~ ,-~.S "'ucdciudl~al~t re~cicu cI caacc-c,.-c.icnc.,,
--, ... ,,- .-E, ,-c.`. e r,,, -.,e( ee ,rla-Iini dcl I[nierior .residccc-
H."alna eti, I ciP c.-,nL',_10,E 1.
i%' ..,'m r pro,',a ipr.,r,..- que la 4,'_itud de la Asambiea
-. ,., Lci -n'i.c -,'ic Oca..' Nacocial al, p X C L U S a i d4' 0 D E L A
,c i nic .,. i I '.'. .u I PARIS raq *ll." ip-P lce Moaori
ei,,Ieuistac (!Oi S A (tMbcrigcifuusia -S OeQi 11,5, ell r iei ''it
rriaHo ac1 A emen nmbrado, dijo quaJs8It-i ii
ia, Hoa ,r iiab;acido dedee IaS maI tied-dernec sciaingrencos n e "anF-lic Acpca!"S cba-
alic-iras ti earnci lc u s p ici e Itali a i l e tie n .ei- n m ais a -
aiirsc semidestrxdoo Ira corcertadta par elcorimun is macnd"
S "iagur S carers R.ts ,qiea comurnla.a i cs .titi.d .CAV is
ibas de la viacIdnr aliada. expresci: a prinriaps e primaVni c ru-ers.tortrss /doiRCA icto
ilDeseamosIRis miuon economica roal lOs gobcernors del occidente de Ell-'
Pm Iiccia. pc'iicipcilciicite parilie d _c- c-aaciI
Aefreg6 que nciaramencc se ie ruee cb). 1-ispe. ib.
bem rs a nime-ncari n 1,ciestro puebso.soan ilos piaies de una oiiens, tie r c-h
is mayrn c arcme Ing ,imentos conr1-icter incercacrional contra el Pian HU fAII yLAS' A, S. en Ci.
ladilMaiario e- yque o co tienene l oh-c
-cc r eto de enc ender una guerra. civil potn yes m 4053y 407 T11"11. M. I6'ti6 C i.
jibe ,- Iegurnmre siericpre hall pc-re-o ahors en Fra in.l a inrc di unciar
dori r, gA a .,Rici. N ornc-ica- '-.ciis deSc rmandoi enr en c frc- I a
e llMarclla. inerO el Gobiernose c en-
dudc-ark de impeiir queliico-iensuis-c
;dad con los planles romuntis|taj Jnler- (PT O FR M R-:[Gben ref l.d~ naa R D C R A ] EIO
I nacionsies-.OM .
Diacciilsc ci, icieiaMcrccieiici CFTRiOLERA AMER[- I Crbierroa crgelilcia. chi:n ec-s hin 'PRODUCE ARGENTINA MENOB
,4, iDijo qtue ,ahis1ueJa r ec115 WI11e1 IL-, 1.1 1A INSTALAVA FS N rnjrfevj.'_'a qtue PI primer itom connell- AZUCARL
vjeron pot objeto hater caer PI Go-, 6 .A ARGENTINA zarik apcrtraT.e FLun,),, eten~a III...-
III par annas cic-e c-sec i-i c 161neErosGa)UstTrAdeSMenIJozAA. A InEa-' BLENOS AIRES, diciembre
reran Qic.. i..l robJerno .",j,,, i ., COCOA BEACH. Florida.'di. eiiri -)Lardar d-i ro dei res m i cinir sirme- AP.-La. Oiicina Nacional de Est&-
Trancesi podr\i essablecerse brllpc-ie Ic, 2, -lieS ---Dc -e n Sm',',r d rs a es a irn prrcIIonl c-oar pte- rIc1."- distic-as iniorrm a que ia production
l i-nc-a vrapldti ....ficientesrpars c--s ia IDnc-sir c-nic. .l.-.."l. a is Ar- icidau"irru'aInA.Ig...lla P quup ...-. detac .ira.en 194 cT, a idotde 589,74l
nec- cnoo a sus movimeie .nc-w I la Aqil, r ci a ie cesacI aneitias d a to cus. 6,899 :oneladas
c Frai lorim aginaron rle ci Gobie- _--_:.',,-, sn'i ompaftia nornieampri- Li,- nr'-ag n '"e cqn se crciinni'r a menius que en ic peia t rodo ie f194K
I Ioracisar- aAi sJ no ccedia a siun ex- m aa ls i -e peiforarlcnr 'uariiia pr o Ic-a er rac- n expm olalorn a daic nI
aen cias te exu p ori i- i ,e de-I e i6, la n[caste r a ic -e: r in rrI c-" t d el Sc n irtici .-
Mac-h en ib iyti.. i. fr ca de- Ia c-a Qcc anr ir ini e i e i iccicci cci balisi i,% i a Ihast : T .r... de el o Pte .... i r i I.. nra ii.... 'plaza tie .i-. S SCRIBASEd. Y A UN, E
Prmes:Lacti-rraPc-~'1. I msaaa cBotilec lccc. ciiv- ia hsiiiic ]a I oTiperra -de c-nie~ .- i-c-i ca-c-i I iiidoerl uiulzadrerscd 'EL DARO ELA M R
A Em oicu:ssel 2l rnbRel J.F c- c- e oi Brant'ce ,-ciur, el te ls Oi aios. Ls usqi eda de pelr6leo coa-
Primer..%:L oendrgica y rap o ........... Dderino ilini- ulng E ,io:..:fo,, Col"pal,*- MI;... tara li' .... e .. .. ii ....de d,- EL < [ R O A M R NA
luac-nc dci l obierno en lodas ,-..r r-- c ia'ai ad piirc r im n
/C kn Y en a f.s bleft Na.cioar roi orh,
Segunda! Las lcies cbreram.. le- r'l a- t-o
atias d a ial a madurezn. no siguei\ l c-
ca dad y su finura, mom i-eorca- de s conmunhfas, 3 ci."do, lmagrnes c-I nn tl r i s aN i c.....
Tercera: E Ministeria del Trhba)o [usl on, im' mieic- e 1 usc-ti de
oritin1Id las negociaeiones con -! a I aflue 'ia,u I I.5 Ins I mnlll.ir, ins
erqust0. Idereu obreros v ac-edJ6 a ti jas peti- transici n N Ills ulomhviles un-
cionr: c-ramom Pib c. c i de ellc. tiuvieras tan leinlamente.
Lo MS M0 la ir-run c-le con nu- 511,o
organismo. Ai aiIp rca'sp PI i-
(i r ipinas reckons ruy Vierno, con-s 1IaS bLISCIcS na .as
~ ~~de temperaIii, I... .. ac- .. I

.' "- il, .1", su industrial azucarera ,,sar Ia ,,',,-,',lha.... c rile rI,
,~ c m n iesro c dugano, 'hnipin ari-i
p 1or1osar que alanrc-as ino sea
~i~-cc! '~"' inns a dm-c-ci-ti cic sc I -ir iiI
WASHINGTON. Dic- 2(. iUnialccii eic de frfo in la rm '- ,.
La cireconrtrucccni tie la indus trial deg, "gipes" al or I C7. n11, lasli ;
Sazucsa era filiincc ase har. Sbiscavidn re-un.tc eos. dolotlrens 'a Ing l ifi i
Ia c-entraJizac-rin de its Ingenli -V ti r yi- a coi un '.la
par corsta'uicnte. rpec-ac-rnmsis a yclera-cctr-cair.iActui
,, g~r co a .Kll '3LP, o!: i ,eol~e n y mileslare. dtt Io. s,'la s I l-
eficicsc ~nos agrotan.
SeAin 01 Manilao Sewn Service. ccl N a maigasie sni8s1r1, si' -
cria-al crecmilento dei Ia indusii '5. liocics. Rno ticIc rue P era.:icch co
... ...... .....v dJ ..... hd- ......... ., fie I .xru0/.
c-no rsme-rsr c- ii~anuindc- ire iisada an ic-Igai)isnin iii- hlla-S
nIla,.. Seri reempilauraci .............. Tome in c c-ada dia' su ,nuchasadails t, "
gasi..citidic mavoea-r iRODONAL, el ,inico r .-...di-
El boletin sabre ia er, ,' i.. iu c tc rue ronilclrn Ias I -'
re qcle el coblerno de Maii- na-i il.... El URODONAL purificam i san- -- e c al c &..
m do i direcci6n cc ins area de uee- e, eslimlla Ios riinnis -
tralizac cl- iog cnm os tie di amie g-lr0 e i Inc I nisa pr ociisneats 3,c-
ADrTga rule i agobiernoa iriGina .. c,,,,ajas cde Ienmc peslisll. -,__ _
o ,cdo centcrales en ci rea1n --- FDONAL Tec-'iaizaI M1',.
..mitdectal de ai-n Negros. cV ha eu--t...
c-atici ru Ra ai-firith-,icis_ ___ ________I


el Kran centrl trB *lnalgauan .
De ac-ie'ado con experlos e7are- -Sn isI c-rgaL qse represents In;s
rog ttiirino. ior lnAenrm tedebern ccP altos ostos de la croduccit6f' disur-
ecintrallzadas en Areas dondec ei 1- 'a. agrea el boletiln. cia indn.istric
ma v e lserr n a-rmu -hinobeuncrnmi aarrc-era filtpina ascedet comatili
rendlmirnino mAxInilo. sin susidlos en el mercado mundiql-
PODEMOS OFRECERLE


TANTO COMO EL QUE MAS


Nuestras conexiones directs le qa-
iantizan mejor precio, Itnds segurs-
Are.-r mn-ar rcmrnire.


ClA. HISPANO CUBANA
DE TRANSACCIONES


HABANA, 30.4


- Edificio Ajuria


Dpto. 309


- s~, a tiasici~sssnA5e


V A VY I L LILP."AA.- SA... . ..


LP I rm H tamo I


(-),m I IN 'ONM P U FDI-N I OS V IN OS


i


I-U


Dhlrmcli .. A.Ifdl
J. ifo i taRe& r1 A-4t5t
Jeti ds InfomBaeld AA4ll7
Admlolotraaim- M-17I
Am. CmUOreanU a 4.7U
AIL. cwua, -i .


DIARIO DE LA MARINA


E.~a.AW.... n'
fncoms~

TuSies .... i-U
limCe C Qo Al i 6-75s
aso rtl 05.. 1I710j
Cr6a.i HI dan a. A -II7


A CXV. LA AW BANA.DOMiNDW.21 DEDICEMREDE 1947 PAGINA TREINTA Y TREES


Muy untigu.o [
y muy mederno... I

u. ml.. do


uI o b hoy.

S I o


PASA h"OR l.IBEoA 'k' 7Mt[ION
RElilKIORA
ZBBOA. dcJemrbTr 20. ITN) -
CUKTenIta deleamudoa m-tcrnor presl-
d/dom par el Rneraendo Pfre derl Vm-
IlTamn IleIado hoy n k a- raplial d.-
puod de. haber slado. l Congreso
Mariann Internsciornit '0ee rsdo en
Dsreelons
Los deleps.dI, fulron roelhldr. -?n
Luolencla ec r _r CrM ,'l Patirrca
6afl3na 'listil'an fl Sanvar.le- d Oe
Nuantra S orra dp Falima ani- ,I4
eonirlnlar ,I e 18J. .a lr.


p
p.


,'R.,-l r.b "Pew4 Pil.i To/ofno A4-IS M"


Navidad Perfecta sl


CASA POTIN
IAg MKIORES MARCAS MUNDIALER_:
Turrones- MONERRIS PL.ANE'LLS- Vc noe W MONERRIS
S1947.. Mazapanes op Cadiz.- Flizurit de Toledo.- YEMA EXTRA.
Queeos PalagrAh 'Hojanaes,- Gru3tre Sulizo.. Embun.os % So-
breasada de Mallorca tfresrcosl' Compleil o6.r'ido en Inos 5AU-
TERNES. y genmnp. de Chateaux, blanco, v iirotn Iifrnce%-i
ESTUCHES DE FINISIMO BOMBONES ROV. NTREE i|-
seax); MALLARD iNe.-York); PERUGIINA ,IHIo,. SMYLh.E
tCanidhl. y MAP.QUISE DE SEVIGNE. ,Parts,. FRtUiTAS ABRI
LL..ANTADAS- CONFITURAS Y PEiLADILLAS IN1GIA.LABLES
CESTAS FINAS artnrnadas. ron ftulaF. Utcrr'.. Vinos. Cognaces
ev todos tamCo o, .0 preilos


MARRONSGLACEE de JACQUIN, Paris.
(Exclusivo)
O'Rell.y ndin. an Telf. M-4944 A-7%37
Pldan CATALOGO GENERAL- Hapgnos su orden con it-mro
, ,


CENSURA "ECCLESIA" LA OBRA PRKMIADA DE PONCELA
S ,, M.ADRID. Dic,. 20 "API- P ni. de.enlrndido de lo di.ino .% hu-
amoral, el semInarlo catOllcr1o'c'lt- mao'. I
S matUIO "."* censure *I muior IrknreO Ar',nit Avider l -mniprlo 0qu \B 0.' r*
t W 'o I lO., AV ~ l' derse @I Pri~ilo Nobel do VllerafuriL mfiart dnil pudor y le veigiilema ix e
*1tDO It III"J6 E3 covnedl6iraft espait%4 EitliqublIlk Mur V lemmina mosLrindo ..xLra-
N*I. UJIPAJII .lardlel Poncela. qua line el Pfrmon h -ma. torque no conaseuimo5 Popli-
t Narionsl det Tealro corrtgponl.'l -i carpnr" qui '"en la ioteas re r.,%ri.
'".hecho golmnasla. lfambi'n es .'q.rile In pinpnor un ,felon Imn L.ir n
do |I consurs. quo lo roll0.-o C'In, IIi ren r el n aB.'"


DECLAUAJORO I I
MADRI. DIc. 20. tAP),- TJ
cia Cifra dIe decade Hueoi
so hall \ Pkdre Lucluo Pia
penor de In orden do .ln V
CanadA, quo ha manifestadlf
rremponsal quo "Franco ON V
hre provildenial y valJlen p
In balalla sl comunlaroo" y
es la rconcuenci a qu loIs Aj
sea han ascado del Jefe del
eopahol.
Por boca do I aaencJla C
Padre Page ha ditcho qu lo0
cor de su pals slguen ron Ifit
cossm espoholdi.
Renrindose nuevinmente. fll
rallalmo Franco mnnlfeAt6:
"Los canadlenoes .sbotaoi
vale tenor eme rari iter I el
gla. prerlsamenle shorn qut
munanmo en Canad eatli pre
do una fuerie luchi a Jeuc.ler


IDr.A.8RO1
CIRUJANO DEIIN
mXDeMCDO 9- A181
GALIA19O T HIVtT


1146.-4


Se.ora:

.AJAUS A

es-r3


-EMbl
5-*;r


AZUCAR
VIVERES ROPAS
to Lba. aster .........
3 Lb. .l ....
Roan uoaia psr libra -
AGENCIA GLOBE
Beru an Q 2IIZ 4
ToIf.oo A5-09g5


M Reacci6n ante el Mensaje
A;!rn- de Mr. Trman
do ----
!I, S IPer Brcs eW. Hnnm
tii C" LONDREB. diclembre 20 ,Unitld,
a boon- -Un vocero 00 Ia Canenliern
m d"" briLAulra callficA al meotiaj0 0n0'A
li*1em e do a l Congreiao ie 1 Esada sUni.
OAdl-n- do por @1 pro anlo Harry 8 Tru
-'-"E man Jejaci:o al plan Marshall comn
"ira., i ,n o extr.ordinarlo aoniLecmlcrnu
I niit,. t r1en, iias.. arad.euldu- F. l Preo'
eris lI.I i" '' Inrleb que aR lrialldcl arlo pl'l
en cunjounto ea ot bLen \i recupO
I n.. arlornl qle Is aIuda, E ha ilo:
Go -e ,,emp, e nutlr espersntaM la dIIkl
cuanir lablar de era sin Un exceso d e -r.-
Id ,ol- luiAAm oD
rl. o. Leo perlo0Lcos dieron un0 C1tlOi
senrtsn.- recepclion l mermaje del prueidenle
1a0" Truman al Congreso norleamericanw.
o ,bre el progiama de recuperctuin
--- europea. pero el dlarlo oposllonL-
S1 .Dally Express. dIjo quo Is Oru.
BIeLtaha halra bien en no sceplar
% 1 nJnguno ae usn enerclos.
ftA El cTlmcs., er, in edilor :.i UIIL
Oo a LL Opornuldad de Europ., dl-
Mlal) Jo EJ 1947 erki conoclId .Comoa l
21a1tin del Plan MruhLt. apreganoar
que el peilodo preJdenciIal de Tru-
mn berti recordado por el progr.
i6 96 mr. dr aiuda a Europ. presentao.
,A .yer a] Congreco.
e542 ReluLanoo Iam eriraic 'onginado
j Ira' Il coruna do h.errr, so'.'tilea
oa b, s l plan Marsnail riea baa
en en ia s iploinacia. del doisir d1l|
el Timrii .Ea inclepencencia lo que
- Clrecen !as Eslnob UrQido io 5er-
'iaumbre,
El *Expreir. dilo que I0 Oran Bri
irfia deblu declinar Ia seCpLaeion d0
iq, b.nclleLus del plan porq,,e purr'.
-ILtetali s11 ajuda exterior in propel
l1-,. PCornomicn. y balanrear lua un
phi p-iuOneR coni ilA exporLacionea e.
ado prOxmno.
D)iju el mExpief%. A lou britii
Cu le% Ia merjur cunao rle rle e-
frenia conI Ia dura realidad El plan
hb. aldo preserlado al Congre-o Lom.
UZ ll JlLrumeilo anlirOmun.rL,, .I :k
G Orar, BIleCb.L parlIcipa en el sera
considrraoa ireiLablemejne cornm..
L Cin miembro auoorolnsot, en la I& o
CBiCtIOI .LnlrrniO. Oependiente de I.
SpuilllCa noileamnerlaina.
Nu uOaOfiane, el Expre.-. dIjo qur
La Gra.n BveIaLAL aebla tumplirI pu,
m u pari. exponrlando carDOl, ) oirni
Pf1 0 ix".CL~
)CIA El- t.nite.iton Ti0 ai j reo 7.,
Cr,c .' i~cnr nerl a- O lo i.bposlblt
S'.rickleO q0e lendrlan que hoc.'
li Cnf.C nolLemmericanos er,. faor r'i,
H El -Daily Graphic. dijo .Lo S. F-
tCo 1 Unios h1i u.ea &,emprF PUI
nacinon de buenos e.noo Pern no.
e djia riconocn como verICno 0u-
SouF no solo hombreo y mu)er<8 dr E0
propia. cludadaa o Etsados. sin.. a
lo? oe tierrua dibLianteo.
Newa Chronicle. descrlbin el pla,
como 2no0 de los ima ImporLalilP-
I '1& y aomblCioaMo psquemau dO rs HIs
In4.,1' car..
9 .64 EL -Dally Worker,. comunsnla. oe
opu.o Sal pln d.ciendoa- verdeao -
ro propltio del plan de Marshall )
Trumn.21 os tl de aprelar los gilUrl;-
3I del imperlallsmo norteamericanu EIn
Europa y el de lenasr e f dearollo oI
munvLulenlo a eor pueblos democL..
A loos. dirlridos por los partldos cu.
muolJla..j.


REGALO de PASCUAS


-a--

S3500


CALENTADORES DE LUZ BRILLANTE con
serpentin de cobre y lave termostifiCL a. Tainm
bih tenemos pailas iavanizadaa para sco.
plirselas.

Casa "GIBERGA"
TTE. REY, 118, esq. Cuba.
Telfono: A-8363 H A B A N AAVISO AL PUBLIC

LA FLECHA DS ORO, S. A.
Pone enledrculnciCn un nervlelo de lujo con loax n).
re.iacachens que %e harn visto a n Cubhn e vlurn I-A-
BANA-CAMAGUEY. SANCTI SPIRITS, SANTA CLARA Y
CAIBARIEN.
Se reservannleRinlox pars el aerviclo enlr oirdinCrn de
Navldadeo p Aia NuevO. -
100 OMNIBUS SE DISPONDRAN PARA
ESTE SERVICIO
M-1'5-15 M-4MVt M-417-5
HOTEL "PASAJE" ZULUETA 412, HABANA
ff I I uI


LLA VEA(/DA$SJ
Cenas Especiales de Noche Buena y today
Clase de Golosinas de Pascuas


n^ ~~~~* 4 """"^

EN EL FIRMAMENTO DE LAS GRADES CONQUISTAS
PHILIPS
P`N !i*L-i .-P Sqlnr marc una spoca cn i l >r,-,rcso J Ida indurnia uni'er.
cr1 le Radio.
1' ltca nunca c.per6 bllar un Rrv.e)-lor de In ocquenas
imenionerls con las caraclerIcat de polenje v 1,lla mono-
rirl,d. gran alcance y ideldid de neprodu.ccirn de un Radio
de aIo precio. Parecia un empe'o irrealiale. pero
PHILIPS LO HA HECHO!'GIRALT
hrs:F& &WO" sIord, Oda ld sm"daa,
0'J-llp 467-Tl1 M-9944-S RlaOW -l .T 6511
O roJo, leie 5I sao l a, la Isi I 1 M. i,r K H C 'El To-o d.e I Sa "-'


,IAh-


AORESIERN O WWM EN a el p ner puoc 901' o Lamlor hlayTnt
A l. M- ea--mmnUo*E oW '.
renuncrrlll u* aug arOdI N owGIuDrf
FuLI, Ientes bloc loof~rmpau dtjeron as y soto Ins aft" del30p
- E l P sr[l ,teL, P r Sl B -e T up lan an Jaem bbk t m m ta r s ,e u ,,, =. a
anuncio qua nu pnrtdml v vice let partamrnetoe o Informalden del 1iC.ro.
ia tona ruoa de Aklemanlt hawif mando oietiro aen AlemanlA confe- KaWl m eait conralderdao c amoma
aino exopulheCo de sus cargo par rrncto onre ll sunLo con Il can- de |0 m4 dalt.aoad0o polIUicog 5.1
ormeneo directu del gobierno military miller. Y Molotov. cuando rlac pite manAl de is portguerm y ha dde
Fo Je|Ciro. Ppr Aemni df rt Tefreno a RuMts, propumgndor de t uns pollUCa demo-
La xpullnmn del preldenl.. ,IJskoO bd-spu" d* porticipar en It confe- cratrC par. Ia nueva Alemnanl
Kor v do u vtei. M"Mx Lerlmmr., rnncria d min'lrrO del Exterior, de Is unif llcrclhn del palo.


0.'


m2

LII


J


^
IW1. TIIl.TA V riYiATRO


fIARI DlE. I A MARINA.-OMINCl. .21 DE DIC. DE 1947 -


DIARI() DE LA MARINA
F7 -17 % E- ) E N 1 S 3 2
,ire,-.,:r ,. d L- I,.. F- -to, t, :oiso Risero 3 hlMdoz
Y desde junio 18, 119. hasia marzo 31. 144 Or Joa% I. Rier., y Alonso.
Editado por DIARIO DE LA MARINA. S-.ciedad Anonma coostiUtuldA
n la ciudad-de La Habana ei 2 t e enero d. 1Y7
Domicilio socal: Paseo'de Martl] N 551. Apartado de Correos. 1010.
PRESIDENT DE LA EMPRESA:
Silhia Hernindeo. eluda de Rivero.
VICL'PRESIDENTE DE LA EMPRESA
Dr. Jorge Barroso y Pithlar.
DIRECTOR INTERINO: Jos& Itnacio Rivetro y Hrnoinde.
,DMINIS rRA DOR: SUBADMINISTRADCR:
Ellseo Guzman. Oscar Rivero.
SECRETARIO DEL COMITE EJECULITIVO: Francisco lehaso.

PRECIOUS DE SUSCRIPCION' -
Exatanjero Extranjero
Territarto "A" "W"
national consvento noconvento
3fes ............................ $ 1 90 ... I
Trimen tie .................. ... 4 35 5.75 $ 6 "90
SemeFtre ......... .. ............ 8.10 10.40 12.70
Ano ............... .... .. 15.60 19.60 2300
Aho, dominical ................. .... 5.80 8.10

TELE F 0 N O S:
Administraci6n Direccio6:
Dtrecc,6in .. .;...... A-T177
Adminilstrador .......... M-173 l Jefe de oedaodn ....... M-5609
Subadministrador ........ M-56C7 Jefe de Informaciorr ...... A-.7
Talleres ............... M-.re Cr6nica Habanera ........ A-7575
Susc y Quejas .......... M.-U a Sports ..................-, M.-s
An. Comerciales ......... 2793 Rotograbado ............. M-375
An. Clasifirado. ........M-3fi2 Redacitn ........... M-l

EDITORIAL


La accidn del Gobierno y el problema

de la vivienda


EL cuadro de [a siluaciroin de [a I
p;-opiedad i'ai tihende a sr:
desolado, FStin oIn demuesira la
ba1A regisliada rn el oeima.dn di
las recaucliaciones pnr derecho.;
oaleos oponlunainnlnne comenlada
par nosnirno, y tn las edificacia-
nes. cuyn \alor doescendii un 40
par cienlo en los diez primeros
meses dr esite an. en rclacidn con
iguales mosns del aniterior, In cual
no se cnrmpadece con la actual
prosperidacld ecnnnmica.
Y a qur. evidentemenie tiencla
a sert droioadsor cse cuadro hant
contribuido. aparle las decisinnes
adoptadas en e- problema de 1a
moratoria hipoltecaria que culmi-
naion en la insOlila disposici6n
transiloria al tilulo cuarto de la
Constitucodn, la ley dc 23 de mar-
zo de 1937 sobre- alqudleres. los
ecrelost diclados 'a) terminal su
vigencia y la conduct nbservaJa
con lo propielarios que tienen al
Estlado par inquilino.
Esti finalizando el alto, y el Gon-
bieino sigue tin abonar -salvo a
quienes acudieron a Ivala judicial
eslableciendo demand de desali:-
cio para asf obligarlo- la cuan-
Stia del importle del segundo 10 pur
citr-to de aumento en los alquile.
tIe que, coma todo el mundo, de-
, be satisfacer el Eitado de acuciduo
o una diposicidn gubernariva
quo is a Ios propietarios de
loot, utanas para cobrarlo no
haitndoiedoe casa cuya renta sea
meon n de"voinconco pesos nen-

uales destinada a viviendai
Viene. pues, cometidndose, en
cuanto a! segundo 10 por ciento
de aimento en los alquileres, Ia
misma arbitraritdlad que se come-
tid6 el afino proximn pasado al -o
erripzar a pagar el primer 10 por
cieni hasia encero del corrienre,
salon tambi'n, como ahora, en
aquellos caoo en que para oble-
ner el pago se acudi6 por el pro,
pea.nt. en uso de un jerfecto dc-.
t.:ho. a la via. judicial, estable-
cierdn demanda de desahucio con-
Ira el Estado. el cual en dive-rsoas
juicios fue condenado a desaloja-
lais casas oi.upadas-.por escuelas y
oficroas pdblicas,'. e" incluso,'-ijuz-
gadn!', por eiempio.la'adel Muni-
cV.il del Sur de Santiago.*e Cuba.
Con esto ficilmente pude 'supa-
nen -mo se lntitn'-bs oropit-
tarjo- que tienen de,-inquilino al
Eiiado. i lo peor no esli 'en que
el Gobierno lea haga vfctima dce
oemel3nie irato, menospreciativo e
legal. rio en que e0o se refle'ja
por raz6n natural y 16gica, en e!
cuadro de la situaci6n de la pro-
piedod. cu>at ptrpe.:ii;r no 0, n
halauefias. in,, bien irndo Ic.
c.nflranc ri'.,-n drrr,-.1lItI OJp0
hay mop"'.o pF'i 5 .-n5 i el-, ''
agiadable, ni miColim,'-. mo.,'
ese cuadro I'- I.i rl n.c, ai,'* i-
do bain rendri-,eni.'. dti Ik rr.- -i-
dact on a piot doto r: .-. i ilr' o ol
docrs.oen Fii coi.- ioo. e
que n0-- herr,-., elirdo 0050 anr,
ba
Segdn en ,. dr el um, tni-., iqe
In alqrileie, lua l, ,iro .'. d, i..'r
el deciein narmerr. fMl dt m. ".
28 de' I944. d,:,dr. Al ,i.',,. 1, 1

dc 21 de en,.n el ,,iiin,.-. Ir I
de feboicor. % Ins ,miu er. II 2 I
13 do 't ,e I5 hrn in. nn d'l .... "
1942. pm,a runih.. I li. dl e
e msrf n litr '1 3l ,1 r,-i.,. i0, '
dolioroo ou~er ,,c ,uo ,o.c ,,, I s l
Cr,-.cgreo t dal. d, Irrr. .ro l I '
\WA)rlo Pno I ol0, nmrno,, I-
OpnReg acinn -,I I,, in d, I, -
,IIII abendAno. nia.-o io rl il n i .- 1. 1
rn da Ir- |pa.A I i.'- C, ,',r,, ,, .
r"r. rn 4nirw,ic o,,tl I ,o -,il
I.bcfl- 14fa u-1i
o r 1d 7 ,. -,..l .. ,i, ..i-. r -

phs ir .ninadoi Al 1itl',in, ti, i h ..
mn pron pn el ,rri,,-iln e i .I lrloc qu e o cort iilf 'I i 'i 000 irol t."
irlenfn decit elprt. o rnn Aptlln. z1
dr,& h-,1 plnp.0l&,n1 1 .1 IA |lll1l
ailo de-ues dr nihi.,,i- ,. l. i t-i -
mat asln rIe 10 al;rnc'A -I',l% 0c
UoI r, t l c od. d ,' l nir-, .00 Ii wr',
iil'D lquoOsoirad i pnous 0.-nd
en ikn cr niotle,lr. IAc,,r,',,l..,

bilrnn en el oenl don rd, lrisa, el
cobra deo primer o, r.o.- -
bass4 mares. d, 104h r ,n,,.d,

a~n qooe ional-za. cor o r., a iwr n,
irwri. mA. d, $" 1111 o 'r00 ,,, lrt
&o 91411 aiquoiadas paea oirotlda.


Los decretos ntimeros l 04 y
1155 del ano 1944, rste acdara-
torio de aquid y ambbs objetabies
por el hecho, hu i ahora so ad-
vertido, de haber sido refreadadns
por el ministro de Estado sin co-
rresponderle y seguramente pol
ne'garse a hacerlo el de Justicia-
que no en vanon Io era a sazin
el doctor Federico Laredo Bru, de
grata memoria- lo cual lea iml i-
de tenor fuerza obligaloria confor-
me a oIn esitatuido por la s Consti'u-
cidon en su articulo 143; fucron
apclados. conjuntamente con Ins
nnimeros 304 y 1,196 del aio 1'45
ante el Tribunal Snpremo de Jou-
licia, que declare el recurso sin
lugar por cuesti6n de forma. Si-
guen, puer. pasando por legales y
seguirdn mienlras no se combatnts
adecuadamente. esas disposicione%
gubernativas, y el Esltado viere
obligado a cumplirlas al igual que
cualesquiera persona natural o iu-
ridica. Pe-ro elC Gobierno. sin re-
ner en cuenta que',piedra angular
de Ia sociedad es la .propiedaid.,
hace cas omniso de ee'deber con
manifiesto menosprecio del dere-
cho que el mismo cancedi6 al pro-
pietario de fincas-.,urbanas para
aumentar cada do0t mess, en no
mis de un diez po"ciento, el preo-
cio de los arrendamientos.
Se explicaria que eso Cocurrirai
en el paraiaso stslini itao, pro no
en una itepiblica. Ijberal y cnuso-
critica. Asi' no se contiene el p.e-
ciao de las locaciones; asi Io quc se
hace es dar un ejemplo, por de-
mis lamentable, de injusticia e in-
moralidad. Proeediendose de tal
modo no cable esperar que se d-
fique en consonancia con el'creci-
"Micnto de la pohlacisn y aminoie
la gsavedad del problema de lIt
falla de casas, para oIn cual sqiia
nrecesario eliminar las medidas de
emergeocia cuyo mantenimitlto
no se justifica, y procurer que loI
,inversionistai no abriguen Lemor
respecio a l future itralamnienito ju-
ridico y fiscal de Is propiedad in-
mobiliaria. Es horaT de que se om-n
prenda que resulra inicuo y aca-
rrea malas consecuencias lo que
se viene haciendo con los pros,e-
tarirh el genera] y en particular
con aqudllos quo tienen al Es'ado
por inquilino. El aero pasado el
Gobierno dejo6 de pagarles durante
nueve meses er pimer diez por
ciento autorizadon como aumento
en los alquileres. 3 este afo van
transcurridos ya los mismos me.*e
sin que Is bone el segundo loez
por ciento, siendo de advertir que
ambos aumenlos representon el 20
par clenlo qua por decision unila-
eiral e kP- rfbiso Il r uraorUo.er Ci
ah i '4}3 el i',re'u ie' hi |nre iis-
sar PI d'16ol l e\r.enet o rr.nl e -
La ,i .:,c.n que corronir m.n int-
llu)e. mar, do I, queo se auc-inr en
el pioblema de lI eI&oond.i. qu e
es etnoCLIBROS

MANU'E DF FALLA
S.craito.
iPllhialolrr per F nopf-dil
.miarh, (irsertloos de NtIF10aB
Fo i ... r-. i 0-s cIrl nh n

0000 i ffl, 11 I N.oou,. boo-' ,100000
,I-, 1-1,,1,I,,leh t M i l lle-
i.i. . r n
el 00,0. Ic; q t Fii. 'i i Ci


.I F 0,',,wr..-l l.

.0 1 n `- c


i I i l I= ., I- 1 L-
-.l, n,- ,- -- tr,' ,, i ..w ,, --o

qu-o 0 --..,,,co asora01 010 nri... -i .... .. ol, en00n


-- PRO Y CONTRA -- lUn aguinaldo
Por ARMANDO MARIBONA "


La prolongaci6n de Galiano

L A noticla de qua la calle de O3- puerto, In metro de pavunlmnlo. o
llano va a ser prolongada, sea, de contKn a conton de ta I ac-
hasta el puer.o fu6 dad oflicial- ras, y dsta s'erin de 6 metros do
mente par el minlstro de 0. P., ar- ancho, haciendo un oetal de 30 me-
quitecto Jose troas deo latltud de lines de fabri-
Ramon S. MWr- *\a1 -| cacldnr a lineilde (abricacidn. mist
tin cuannol alila 3 marco. y 'medio de ancho lea
A mircoloa pA- \ orLalec. mientr qu e de Roelns a
iado del Palarlo pan Lizaro solo tiene 11 metros
Prctuder, r i a I. at ae paviment o y un metro 'd act-
tormlnar ,i Con. r|a. Hit de sor, poio, e! nuevo tra-
nejo do Min- a. mn. uno ovtllda digna dC tal cit-
tros. iNni I'e O r r t.llic'acl6n.
ectrers nr han LU csIl"' neles qu ti uene mt- -
envado rnriap. trow de incho, sara ocuplda to-
telefoaa do yoto Bark acopads, to-
trolonemao y- t-, Yalmente or' la Acera Ot#. I.A
legramapti do fell- o com inLiultneamente
citacifn per coniderarme sautor ei p nlog-"pa tn de uAtproeont
de e00 proyeeto. Eatin deopllcms gott .S d h prlon-
todoin lo .trariltantei. de Ia ciu-.
dad de La H 9a.na. 1 pTOyecto Inilpye el eoranche
En cuanto a la paternidad del de lI euodrt .oOemprendida antrb -
proyecto vamos a, poner la cam Malecn 'y aSn' I.azaro, de o 1rn
en claro una vez mas. All par el' ,netord hAll.
afio 1898 el Ingenlero Luls V. 'IA -s-.olueldm atdoptada per 0l Ml'
Abad, uno de lot primeros y con. nsoterlo .d (. P. no l& conaidlet-
tadO cubalnoa que al telznirnar la Itm oa I, sejor, pero idebe tnpOdlr-_
GuerrO de Independeneta se ocupa- no t-i.'cfiJfm'1 1, uol o ooue
ron de lia roeurb tilzaclon de La Ha.-' 0es *tolprmo. rrtforo Imporlta-ll
bant, ltanz 6 Ii i de prolongar que se habrh ejecutado an L''-So-
GOtlUano hacia el coatado oele del -bOna a favor del trinslto en unam
Castillo de Atared. Diez o quince sector de intense movimiento de
azos mias talrde el arqultecto Pedro,- vehtcujo y peatones? .
Martin InciJAn augirid que esa
proloosaclon r efectura hacia iel ,
este, aprovechalndo y eryanchando La situacdon political ir
la cralle Alamblque (aledai aIa lea so
Plant Electrica). .. Nada o e hi. por-el, eminente so
Lo s uceslvos gobiternos centrales y VersiOn y
municipales, per el contiari, res- Carlto Deambri
lizaron o peOranltlerion re'alizar mu- .
chs e l contra de It vialidad y de EL VELO QUE
la estetica irban& capitalinan.
El doctor Carloa Miguel de Cn.s- A flnes d olouhreon. an tin not
pedols trajo en 1925 a l famoso ur- -obrp 1i sltuaciOln pollticA on Fran-
banlsta francps J. N. Forestier, ,Ao y a-cerea del plan del mneral de
iuiloe, snublicaro en otseotrrn diar-in.
quilen auxllado par varies arquitec- h;,tball', Osrointo" t tuimentle "aLot
tos francr.c oirso il rio'r-.- L:h'- frnncoses votar-n eoatra li hue]lA
tout. es actualmeonte profe.sor de oneraloln e praliz6 iF v1Ida doo eat
Urbanismo en Ia Unlversldad de o :oa eltesl la rtdletailu'rIa d s ln par-
Harvardi y arqoitectors cubanosi, t ioies ptlliao; oata eIOsordon
opecrant y/ soatiO Ia quointa colurn-
confecrion un ..vasto plan de re- ia conintnLt&a qua, dridr J l0to0- t
formpr.Er w-- e. o.o (:- it, oo --_iiofprpreotide inponerrlkdeonmainsiaO
sees econ6mlcas nacionailes, y co- pxsirnlor dSe IInipprallsmoo rnoe, y
mo nunct s promulg6 una levy de l""-. ii Frmna1..I )i0. luinl-al. tnx
ubVtlcorloio\ or oii1a orst-ll ra a in Dl-
urbanlsmo quP lncuye-.se el recurso itoni l ooi ole iA l epnablla dr
del cobro de plunvalia, las reformnas ] .o rrluor'lio I-rano-esp. la do in.
de La Habana quedaron parailia- lirortho odell Homlire y dl Cliiuda-
das, 3 volverhn a parallzarse cuan- dan,,,. un '-at-illie or loe'-l.
do terinlhiiorn7ir ,c :7;.;11' PTno- 1ns 0oO nnt. otie h rono ltodn
i onds. moir'e 11 onomsm iena, on
riodf di svacas goardane. Muchos Pui, o-n dore aItlitnia seormana d"
hIan side a oenmendar la plan a nnIrmbIlei y eon Ia printrna Id ill-
Forestier. Cada ministry y hasta r ,emei. motrinan n ei panorama re
cada jefeI de departamento d-r 0. I W'rn-ia oitn.rloot-lnn' rhr mi
Poblicas encuentran mal Io hque iizo c"eor- i n rnt Tpaiio e.nmnno- o
proyectaron sus intecesores. e., #l I,,Inr (In -alis iinnx no lisIn
F1 carbo,-o'- r 1 ,i ,,d.. an 0o e in ,1. nanun-lat, in qutiod roorlroa
de Ins peores defrctos del gober- Y 0t-'dill on Frianl-. y riquo p0tild
nante cubono. De ahi que Insista.- to-n...eer on ntrnoso patise. ,, *
I-Jan d bn. d ,, IA r ii m n JrAol.
mos en que sea Institulida Ila Co- --0, a,.nor misio Nacional de Plaoificaclon y en 117...
Uibanismo, de carActer tcnico,. ab- o'-s a lo A t nooorglin Ao ,tllt f del
soluta y totalmente apolitirca, des- ohlernin dell ofiinon. Srhintan ey del
tinada -s permanecer -aunqueir carn- rno-looo'nlo frsanb- prosidiln nrmr
Heroloo, (lite nn i-PO ronoAnle #I
bien los gobielnos y los partic ,sChatatlr do ]A lPhrlKaurel'o-halannA-
politicos en el Poder. Conslderamos rI y Ante o1 1 itonsAdoArr prpo-iti'A-
que la relormal del estldo actual dari --ollolnei-- n lasidii ilerx
de los centres urbanos, la proyec- sanns indiilrrlAli. l pAf., iA A--
clon de saU deenvolvimlento urba- ttA'rofn pride oPr er ilrd.a I tlempo.
nistico future y el consigulenLe ein- El, 1 iroi no,61itn %adr- ;.w.
Itiur ciirgucito fried. do it Arnildomia lFriio-oxs. n00,
-pleo en0 eili d loa Isondos pubUcos rl.i, o > lre r,.arm. ]oprsitioeM ., lPAo-
no tienen derecho a deLtermlnarlo *inrii-nnnu- r dir-ldo o-nnrerenoix r
paor tl plopia. volunitad nlos presi- in aia----,a. ..ie-isilt a oonliv-r.l-
-dienX t o. is Republica s los mni- ,00 -a ~ A. ,.,i t .. ,to .--
1, -11 -.0-no=, w, "y I~so n,r,"; fr-I
hitrt -de Oarr,- Pobllcct, cual se" dIn sI ---'l n o e.op- len ..o a 1
oiene hleciendo htlAa ahora. Ate".- 0 C-ia. hor as ,.a. rs1 -(
Volvlendo a Il prolongaciton ide 'oltioinial'-ito, F"anr'iA. Nr trnr
Oa~r- ~ot-~riioo- leoteoornsipro-iooroo ]a 00-It nboth'lc-
r dr i -11 111mo ,3i1o l Ut O O ass s 55-
tar de ella ainos deoputs1, cuandod arra I" inler('ifnn i/'io o eonp-re~-
el general Batstt a gobernaba des- l, noI,-R n s n v1int]ii nrnslvr i o d loIo
de Columbia. Alil le visltamos, ex- r',oi l Intisl f r I[, deI la m.surs.
Sponienole nuestrras Ideas eil mate- rc'sno-.s -inrr innn proplit ob"'ro,
rla de urbanlsmo, en vslata de qlue ennran ins ssiAInra-s qoii hacen rI
'el Congotto no atendia las suge- vioil do- Mininl plrO> retlbir lax ron-
-yencaa que duranto largos ofios ignaa.
veniamos haciendo detde la as co- Oarleo titbo"oBe"-U iaa
lumnas del DIARIO DE LA MA-
RINA y de la revIota oCarteoes.. CADA vez mio, tenemoa el preton-
Tampoco loa alcaldes, que. salvo timlento que, en eate predAo tns-
honroassaa excepciones en provlnclsa., tante, se esti Jugando el destiny
nunca tse han preocupado por su do Europa. /Ea an 1a -conferencia
cludad. Artkbamoas en el mar. de Londres -come pudlera creerse?
Nosotros proponlamos la prolon- No, es en Francta y into nuestrox
gacJdn de Oallano deode Reina proploa oJor. All, pues, /seremos
hosta el lugar que ocup6 el puen- siempre el campo de batalla del
te ade Agua Dulce. par done cir- Viejo Contlnente? En todo cat,
culaba el F.C. del Ooeate, cruce que somas el ejt.
fud suprimldo drMtlcamente per Il St Francia s ucumbiera en la lu-
doctor Carlog Miguel de Capedes, oha que sosttiene valeroamente
hacindodle un gran gerviclo al contr a la jgresiOn comunlatt, today
trhnalto de vehtculos peatones, y a civilizacil6n occidental europea
quien se proponia uttlizar el espa- sucumbiria con ella. De ahlf I trl-
cio de las carrileras parn construir gRico de las Jornads qua atrave-
ampli aAvenlda que daria rkpldo samos: y par ello timbltn el mun-
acceoso al barrio Los Pines. do enter tiene. Actualmente, los
Con nuestro viejo proyecto e ojaos fiJos en nm ottros. Deade lue-
hubteran descongestionado automa- t o, no creo que nsdle oe engage
ticlmente Cuatro Camlnos, Monte todavia sobre el hentido te esta
y Orltina, autentandoa el numero erupcl6n dc huelgas politicas,. que
de avenldas radlales que partian no son otra cosam ine una empre-
del puente do Aui Duloce. El ml- sa de conquistt del Poder por ila
rostro de 0 P. acquiterio J.,.-' "'ina inurreonolnl Sn trite do ir-
RamOn an Martlin. prelir, r.o-.- podir -par cueniR o orden Cs Ri-
Aanchar CrLttlna dJrlir Ia orIA 0...- 0 0ue Pi;r-na e F n n c ,'terr.o
Iongeioln de Oaliano hacia ri ei (lrr io di is fi m lailI R e i a i'-a,: r,-,
aprovechando 5 entanchanoo ip ca- o,-odentajo-- en cuson denso ni.
lIe Alambique Ila i u wi rdanero auoar de potenria
OlrecJmo s nton m u r na A-tlii.: ,.,,ii tao artir
ilnterltedla prolongar Oallior. rn f
line recta para s ue eo Castill -Ie Dr eoite hr..nn. Ia IRmo fori rpm-
Aure.. fueNA su puno cenlrsi ne b-a aipidamenieril urge iiiu nupon
periptcltia. conredlendo r-nnio]-,' R oi1oodo rn la Cbmara frAii-.d'. .
eta tletale gisn importancin ored er, lodo el C lpa Deade la uDbra.
tclc. loi c rel terriloc- los comuntisai
Aclsremo ,o si coma ,ia r0iI f(orarn(ee. hsOian adoprado tr-a >sci.
earlo 0 P reonILa moors .-- --.-'o. rIa conform st orden elsbiec.oc-
81 0e ,sciouie P Ionoanche do Cii'- Lonagrir~ndo *al ntierts naoiOr-li
tin. lamblenl es eli que prc--n..i. .A Irarce. acartsnoo on mtor-ir-.
Smenns .maniana en irtlin--,..:, prtlamenliarloa Me lamo Ouei. ,
menon .reortes. a raduoir- l; .11 r0 ci pallor d e MelC rebaro, -
plazolota. qrd 5son witom ,1.- l- do'rila. Itsl Ingenu" oveoa t. p-
r, y c ronvmnienlet. alliea c-nrle rtiar'i,IroerJeoa Pero et patrtildn
etlauconar vehlculos rrnoltndO de prOi o al hilporrno
Oalrna. lendrA. d. R-is. m al manlo. 0e mueitlRia InI rUal e0 In-
----- -- -- anior 1ris orie a oen-ol douordn,
o pra 0 rs d Pal r. i olnca Se bon fn-
'n c ca nro o ,: ur o o em prC ., i,,-- 0 li i l' i ao co t u ootsla do IA C a -
eooapO cu moor-i lo 0nlo5110 oe a ITO. e 1 .c n de i' n ntputaroo 00
ereaeif*!n d, In pri o AMm,,J nnt&n ~lpo
s. . r o r. c r. ..o cr. .. 0. r i .. a l m a P o r a I r a p a rl ia ia -
is plrtronan0hru5 o ortoi/.onf-, os I-r,, ru par"Tosnoersr-en; t
r|co en idea, a l.. aigo -e ,.-,. nlao.aIs ,,omnslmo sparse. t n
saprootooccr, l, qna Ilfois on rn-,. sl..El. mtna...e.ooe
'~ded. 1 n o en "' phtuO., ^ i orte. o P.lctenaeM comoa ,un ol, ee"
sorto qtIe elI enirnt OOeori ro v, e0ltrsneoi, rno pieOCUp'.O',dn5
nieauo~asn {ratadiolar de o-I...: 00 Slqoirs -'r lenpepsr Il. regi-
conitmporane t.M r IdR" .1 O s ic.'r irtillcor, rn e poeo-,.a rn in.'
pnrece ei ollencrn doe Oraol. p-, 00001,d1e00. d, is Camaro Ce lo. Cr-
eiempln. coma nenuncia rol- i,, = morne$ lasndo btlo la direcconn
t-ta Sopetla en Ia LntrooJL-,,-,,, de Parnel. bastculiealan altema-
Qurern Dit que ola m itdlre' rr i tlfaivoenit la ,ida psilanmenrarla
va rstaon epara SOpoft Dai.s cur- brltdnica l Denemoa agrerir quo ia
tregar la tiografa de hails. roiliha tr-ouoria empleada DO] lo drpusi-
pronto uris mejoles Iruios para qoe P0,0 iomun0atii. --te Ouqo alarde
-01 e pep1oi 0 ma umeerso i ae-nd fuimo reouIor-.-. riot cilocio p'p-
oos. '. la mnxlima hanana m,,-- tno-ontmler La violencia el ItIual-
olcsi mnderna no quedelro i CI 0' 0- I" 5 00000 purdeu enetr cOl-.a no-
tudlo 0 ta voloracttn oe.- 0oa-.o. rirz porn coon, no alquler5 era v0
Mtenisa 5 lape~pds da ors lrion. 00 Orao Y Iirogp ta quo puode coot-
oeuooroada por dl Implaroaile alar. nO.cir la lenltaliVa do preientdr oir-
do pexlocciOn qua ol loir re ,',i=- par con-e..iOemendion e sroltbuin isn-
pone. e01e (olieCt qtoC litoer ,oe ferrumpiendo a torot lOe or0ado.,
pdo rer la Cemliorfsia OC'orrai 0e sno Oc 00 i-iBi sioprlmir I Camra''
MLtSIAs 0' ,Il 000ViO ,,e 0.0'l. 0 V *i tao t t ta aogunda inrtncion
cilnn to i-senoo e 1e ddrlhgUon l raora a-
11 1. r-tiotaooaorno n canalOiaas anti-


Pot Roeffada


-IC6mo prefiere Is cesantia, M-sidez?... La _quiere
de Jijona o la quiere de Alicante?


Ulterior francesa vista
ogo Andres Siegfried
gloat de
ala-Martins

SE DESGARRA
constitucionales de utin golpe do Es-
tAdo fsclsta?
Tal Ca lo quo s pregunta la opi-
nion republican Iratncesa, erm-
pleando este tdrmlno en su anti-
iull acepclon. La democracia w,
indudablemente, el rtapeto de la
minority, pero, ante todo, ea Ia po-
tencia do ] amayoria.. No vemos
qtue el comunisino ya no trao sLt-
quieri de persuadir a Ia opinion?
Obra contra ella, segtin procdd;-
mnlentos que no tienen nada que
Ver con Ia dlscusidn. En Europa
Oriental ien C a Europa que al-
tunos nos preentan como el mas
epvldlable dt la modaelos), vemot
que ciertos gobernant a estian os-
tnidoa por un minlnimo porcenta-
Je de la poblaci6n y que, en suma,
se hallan respaldado rinlcarmente
por la tfueri.a de la,bgyonetas. En
Un Pas comaeo Fracia hayv que es-
perar que aemejante eventualidad
et Impoolbe. Entre nosotros no se
gobierna contra el voto maniliestio
de la mayorla. Y sta, 1no se ha
pronunciado ya con una claridaa
qut no "deJa lugar a la menor con-
Iudin?

Sin embargo, JL lucha quo se ha
desencadenado s patrece a una
guerra civil, Vacilo en pensrr que
:a realmajte una lutcha ratricida
entre, frAl francses lo0 lldoeres del partldo, in-
cla* aquelios 'de reciente natu-
raj 0aclon. pero podemos Ignorar
pRle j comunlarno Mfranc. com-
p nde numerosoa extranjeros cil-
yo0 equlpos volantesa o de choque
emplean certos procedlmientos de
violenclo que no son de nueatra pa-
trl? En Rla cobardia de ciertoa
mtodoi s de -botaJe, I no recono-
cemosa la tradlclon caballeresca que,


ARPEGGIOS

A os quae sacan chiarda1
cruclgramas y acertijos
y dan con los hechob ftijo
doe coas .enmarafiadas;
para los que nada hsy..0.evo
y de zahori tienen pasE
Sy por saber asaben hasta
donde Jejen puso el huevo.
que me resuelvan les ruego
10 que yo no deoentraio:
iCuinlts veces casda ado
ne repite el Dila del Ciego'?
NIPSO

hasta ahort, habia permanecltic
slendo I nuestra!
Esia declnracion de rccurrir a
sabotage, a la fuerza, a ia violen
cla es el Oquivalente de un v-el
quo sC deagarra. Cuando se vuelv
a leer algunos affclehes francoe
de lAs precedents campaas f elec
torale-s, no podr disimularse une
,onrcia. Lao tontos, que habia.
tornado en serio las protestas de
lobo disfrazado de cordero. iL
mcstraraii desenganados? ,No a
Irritar-n con nosotros, con"ra es
manera que no se atenua siquicr
de hlpocresta, de trabajar en Fran
cia por los interest de una tesi
extranjera, a lancual no tenema
ninguna razon de anociarnos? Po
cuanto, iqud ayuda podria proper
cionarno. una Rusia que trata d
oaciar. en provecho suyo. Ila EU
ropa Oriental, apoder-ndose de su
recursai mAs esenciales?
ZY no se IndlgnarAn sun rsi so
sencillamente republicanos como 1
fueron sus padres), contran eC des
cio efectivo de la opinion, esa tal
ta de respeto de los derechos de I
mayoria -que 0e express en el vo
to-, esa Intolerancia del esplrlt
crltico que. en nombre de ila diA
cipina. suprime la llbertad del in
dlviduo?
Cuesti6n de opinion, deciamoa
pero tamboin.iahora es una cuesti6i


Su


nS
i"-


helar que sea Io oubicoentemente
luerte. i Claro que log comunltta
diran que "n la reacclonl
Es..t-weielimontie la defense re-
publicanra d Frarcia: y Ia mas
autkntica.


CONSTANCIA EN CALIDAD
CONSTANCIA EN PRECIO *


E-* E lf oi pocns ar do oosbfd taqv i fm im lqfept m hise tm a
A btro d di pi oer, miodtle. a tr& s di dos poeito" A o
a'Ir di prior, I aldad do "Ccac-C*4" jI hibe msatousdo
imitrabeof *goml qie It a preo de 1 et
L A H A A N A ,, (m/l { (a& (d S A N T I A G o


Fe ecartcter Inteasiunte n tril-
co deloperSodo ae manUitests, lna-
turtjmente. en la cUlttrt. A I. tri-
sis de la ]aJi-ltApdtUca c&, ro pan-
de, antatlOndola intnrtaw ntt 1. Ia
de today la tradiclon generti al de n o-
clonea, valores y ictltudes que,
arrancando del fonto autoritaLro de
la, COnqultt se habia manifett-
do, com sabeamo., en It slotist
teologlco-Limperial. Ahora. en eain-
blo, i atflrnanrn cads vae m" to
moduloa derivadoi del huimaltnO
vital renacentltt, conm sU b0efl-
cLentesa d e raclonalismo natulsltt,.
de sentido critco y estdtico. n IUnS
plabrai; frente al varo abolutls-
mo. todeo gentero de reattiiano so
erguiria; frente a )a tr1dkJ1onl I0
novedoso; frente a 10o ecrntinc, 1o
individual y local; coatrt el espLri-
tuaLtimo dogmatio, el vaio delamo
madniao, I frtvolidad e &cptca. el
utilttariamo poaitivitt. -CIture M U
emA son lo] ternlnot absolutB. To-.
do nuestro aiglo XX sAe mitve et-
tr elioa. man par lo miasto qua to-
do 0l tiene ete car-ctt crttico. al
hecho politico-cultural ranm vns e
miuesfttra adsrto netamiente a ri
u otra. pOican extlrems., Arino 'ma
blen coma tejido de h0 o contra-
nos. La crtist de que arranca 60e
proceoto se piLantea a lo largo dl
primer cuarto del atiio. Pequefoa
matices la vrn ilustrando en I T l-
da de la cultura. ait sitnpra par
modo muy indirecto. Y a ntlelpl-
mos come el historlador Valdea,
qu e publics ahora. (ein 113) ot obra
principal, deja aaomar 1 l mpaien-
cia liberal y cubana par detrid de
.u prevencion social contra la cim-
prudencias revoluclonaria. Comien-
za la critics a rebotar la mera co-
mldllla aldeana, a cobrar nndA unt-
ver.al, -Ideolrgica. --e multiplican
lo peri6dicos con nombres oteado-
resa o pol.mlcnn: El Regafi6m de I&
Havana, El CrItlcdn ode a Havans,
El Obarvador Havanero, Xl Ar-
goa... En Santiago. estrenit ls
prensa perit6dlca. en 1805. El Ari do
de ltg Cabanos, y en Matanxas,
haela 1028, con cierto lsimboltsmo
titular. La Aurora... De Ia primer-
Actltud llumlntista inicial, Acids-
mente mensora de laI costumbrae&
0e va pasando a un regodeo en los
proplo. monadot eapontineom de vida,
sobre todo del vivir y senrtr del
pueblo. Par to. cmpos medra ya.
en la dclma, una lirlca popular
que express elementalmente el
smor de Jo propio. En ais poblacio-
net, surge el gusto del teatrn cm-
tumbriata. Un comic de sla dpoca.
Pr1 nlaoo Covarrublag. fnda el
Salnete criollo, vclindo-c-mos
observe el prolesor Arromn-Is cr-
tamcla local an los molded hereds-
Sdo. de Ia Peninsula,...
Pero la expreifn letrada e
m" honda y fecundamnete expri-
as eCa crisis a la didAettca IlosO-
fiea y polltca del Padre Vartla
a poolSl a de Heredtla. Col etaso
nombeo Iegamoas yaa Ilanho el-
meros de nuestras'letrsl.
(Contlnuari el domIngo proxtt)


AO CXV.-


r.'iLl IUL, L.M I wl. wee 1-1


I


F- G L 0 S A S
_- Por JORGE MAACH

Perti] de nuestras letias
Vl-L: L. L ari& t.t ImeX a p U
EL P Coalleo. IM port c"cat dm unt recim &uota"llnas
quekra y Rubalava. Arango Y m is pop1 mi ana contra im
Parreao 3 Ramy. hb=li naddo Pirta9elai d- rttlM mdih A Sw-
tdno en Isa d&rada d 60. Bu cWam aaido, y e reiel nto q.a e,-.
se htra mesncdo g eodit en Is Penkinia I a tn.
en of Line n CeU eal olfi di t naumar a ta Is l Oa s
tado de Is ocupt- R.j pudo m5nm1 qu corimlj tbtlrec
clon ingamos ba- lanurm a tailor de o- atu M qM
duraron en la quo t e N lHlOtn btrlO. Ad of mph =a
pufalrnom It1- eI el hibelol u irx s s ne S
mar -Gene-cton ead m r paiitn oIt aic n WOUss coM US
dol rPapi Perio- olalore a0fil Bu a edio tur-
dke% a lie del bin de i etu bimmentaft. wn"aUM a
glo, y aunrue u 7 Amlfc do t oropta Fpi
gbo 0 00rna Ado wna w toe PBczpea-
tabor la amount M fl# C wl dd blo a out6-

onu to O qou. pr ,, "u ^ S.
ria aiguirntuse so i Z00- rldad que Is acetlatbta naako di
rnm modotadt por els.1lamomVre 10- 0e12U0r Yf el ApAtmll. mesilo., Do,.
v6 l el o llo de so quella lornad J dou- lprr t'
minktta klclal quo pr.oros..ie- gin COgde qe O U o40 sLmtatL-
ran mon dan. Abau sriid 1sd1ca-
Ahorad a Lre. ccn l XlX un nu- n Sailicaa delcfin
v perlodo quo t;e-,e caranerea Lo die l0 d Mo2 lMt
trartIK'n eo decir. de cr151. de apro S Sd 9009Sftr-
WnMic l1ter enre untna modaJi- mt i peonsb d bu
dad nimlor quae ulliUma y una g tli0e= 2 2d d ,o Ctba
modadtad poat.enor que e anun- sh oe6 t Isern tladft ARhu.
m. Podrlanoos IhLnarlo. segun el LA &ca m do Am idim 0.0
orden de laterses qu e prefltramonas ri C *y om5*j ig i-
cmanmpi i- e el paiodo 6e It tor- U l nfti p2;0-B"dlfel Ia-
rmacldeW vl A d l o dlo t de la bierit uSlrazio de Iso aoedA es.
tr>ck6nn prer lt Eae caista y e. pr b. do Ina
efecto ur,. pente ent el llurnmi- lprtends al e eI to Idis -
nitro esperanzoado pero en rtmt- Mrite to crioata ha idaM I& re-
mado. do .-I Pau.. ruyo scemto bef 1t~ ~a do" risj. am mi de-
caai tluatsivnenLe eduaciooaj y olna y fode de colto bisnm.
econosnro elatba pixto sobre un I []rel-en stoda ntee p ir s
fondo de lidelldad polltIc Italle- I E acltad sneca:iabau m ice
rable, la liustraclon a MAt ma- d d ute l lwtl pofI 1 qk rebus-
duro e Integral qu aeaspu#. de 1030 r 1 plbUbldad smlautomas de
s" firm l? 0o un ri lin v roncltn- ol"Cla r c1 r cla do .Ilta.. recoage t Intqu1tud OW el sprobtemz De.-4i I& rs-
ideOlr.ilCA emorljunal ole Prlm'r 1bel0n de Aport hafbt M hacf
cuartn di? uiglo \ r 0u0j1r Ir.. on m, m concrot o-- 5grit0r wbe Is
meras0 coraIn "ptrair'O o- evlulon de t sIla.a a sardar g
mfantirna. pros Ctcnzo extrAbj qau. a
No comprFnnerean. I, l ir,- Pn w U de eO n e.a PIl t ia dotIs
cioneP *wnclares quo enCorre arli) i Br id y 5 deYlTto tIuiem is
ran a Ins letras un tenor mouv n cn.rl en Is preecupcipds ltrads
cuenlt ei londo trerIal de aquIlla cbatA? l A Io eodolAtlo eorn ve-
tranFitcr-.n Pars reccroarlon apnao. romoe. ae 11005111 OCiBenfi tI
e0 oecAarlo mta que 0ehar ds- Po tca
cuetpmrnmi ir orrbr,nu,. ar-ire-o- COcI t p-udentcl consera ro
moeoto caeroresa L 1, :1ea ,ti 0noc5r5 01 o bsn e O. aa sto u nohs
o ltn -i'...a a...l'( pua it...a.- I0deas Iberlirta lirptadas en lr aO-
0 te )o que caractertza aquel period d& ea ocoal d I* dtrftaneadi tfer-
nueWo, e., a qua i IAta eampieisl. nadina y dedt contltodnaallm
l A ntir i. 1 ltic.r, l -i m ,jo on ,i a .- d o. fit tiat q o U int respe ls 7
- Jor dicho. a pereataroe fi ea pro- tranquicutopratittSta Awinret. LA
0 Eid6n. si el enrLiminamtento de la 1 eot police t, ntrt Iu vtCM y
a conclencia criolIa y el serviclo que l a nue M' a s extenrAi por-la
is la Metropoll presto a sus Intereoes sla, enrtachh aI caontenidw doe-
.- Inmediatoa pudieron amortiguir el trtoinl e de su cooct-anci poltide
a imparcto de las revolucl1n norteaame- reclen nacida, I hlia o Tvivir un po-
n ricana de 1776 y Ia francesa del E9, co., a diat.icia, Ia dramiklcsa Vi-
el no pudo ocurrir o n mirLmo cuando e utude detl lbratltsma polntami-
e Isa mutacion aecto el ocntro mitmo ga-. 'En IM 3 partcld que. S aleib
e de ia autoridad espanolo, al pro- leiegaoba haort de trhmfo d-
. du-irsae en 180R la us irpaia6n na- itaVo. SenaJante hludn s efrut d
a poleonica. El bu..y-t ~mi que tal con l ingerencl tfrancenS dt Lo
S mndano operaba opareoco pr-mero eCin MM Hjost dO San Lu.,uA IS
i comO una agreso6n odel ex..rato In- compllcdad terntandin, qut
vnaor ,ai mundo hispiuro total Y abrieron paso a uns la0g3t reldti
35pensam moderod,. a
) mr vi 176 at sentomlento3 superin- autoritaria, apena rodeT, de
r re de *patria que al principle oonstituclonpllanl i jPa U8 CTe-
r- acercaron aun mis a espafoles y clualvsan'ete peninoalar. gn AAl<-
e criolls. Pero aquellt agreti6n pro- rico a0o repecut#6 at saiztitt
mo. Oonldlendao icn tI&IbfadMb
a defuerza. puesto que la luchacon- f1hial de oTalacoont& del Cnten-
te,' ae ilcid pam- Cuba, a ~fI000
tra la evidence voluntad de la na- r-ode aI l Corionac, Cu pblatich. d
in c1on frltancesa, ha side l~nFda a CIs'e~ ~ A.'i Pltik(
S don ra ha ld l da a oe c0lo0a repretiin quo, lejote dae-
o. terreno. Es precise, pue. que Ia gurar 1U I )ltad d6Is la prOpiwot
fuerza permaneoca del lado de la 1c reccentet deasimiento'tle&con-
SLey, es declr, de la potenc:a pUblim clenclc crioit y bibrS trI At ode-jo
a Por fortune, tenemos en retncia, eTuerzoar.sp&uatlUO 4 ide ditolr
D- un goblerno decididlo: hay que a n- .i ..

AW .CXV.


PACIMA TRNIrA Y CNCtO


HABANE.RA'

EN EL CLUE9 .D"4'
rROFESJONAIES
aft un esy IsM Wm -mu-
..am rm


de I a di *di

a -luUe toi ',i. -t r .sda
Tm' : .


tine Knight. tu-u~iw
der.giebI ;hM'm.eeetAn
t F y tolauColas. n s J-

urn ~ ~ ~ I y hld uri A
-te rt ile a l d t r o ,
ofr Omb y Olttf Ju, actor


eoros o y erh, t 4I. S
70 lp ef Oie y oCorie, A]-


ollite Se VPedro. J u. VllMlno Jr.
tn yitel Rbto, yLdo Wa-


Doctor JAn. acabGom"iles ,o
Hemtolff y Mft M, o-Ola and.Arono aaa atAdiUB Ofa y Hlarttuel Garde t.
bro. de dcoor egtors MO .
. Mrs. Ala Cer. Andrew.. M r.D.A
d mBgo. almbrY. dot ytI.a Og-nOMoRojs Yv M36'odrWor% latn
Cteo ay yefLr, .arrlore, irB t
Mrdt T oplora. Ard o an o M e-
tied Cohaer. Wada e~ ligrdlob El-m
Ia, O5seos Ranthel Molua. Uduard Ld-
eeRedygiezy AL elnaCano. t.
D.oWr. Aret, DXo y Toloal dn.P-
ys GorrW TCorrs dot, Mor y.
T=f utlvid %ax u~ y
Anmiadb viMWliH, NMa 6oU

ton 7EsI teo. ooello.de de o duean
iny. Oaada R"U dutor Adole
YMr. y M, oritds Cbu'b, M
gadoturmo W"s.Concedo -d el C olos-
Mflr, Mtigare. OarrIao Torita-.re -
~yM rs,"I .Ai +Tane Anrsd. A. Ro-
Sitito. nPed. Ro. JMW.M..l.IF pn Jr.a
0 KW tsd Xenia. Rub.o y Lui .sm s-
pe6 Y ~ llezAf lm m. ~ ~ r
Doctor JM.-e Daae.Mr. Onitdle s.
lgtt Land. Armea. ndo Iel. M Cr-
J ril Cliiee. door e .0.Keorelvez
r ain. ItaeIlK Manedi GaceitlIe
olaoyrMy en y M. CalCna.
Mr. W thatm, Pr.Za er Mr.da

Mo Mrertt- Alm-to rDlhol erre-oy~1O~
ranolo ,B tooree Au Adeare.
Mra .tZn C. Andrles, Mr. D A.
kg jeandf eaboi des-Iseseoe Hi..n

bfttnica, M~. *~aik Mr .*.M
&r, i yM' Dodr ror." ,. M i ss
M. Lar., D. a ToMr. 'r.a.nd
Uri, Tbeophuo de Andratde. Wyoso-
S Ceosita,. Wands M. legaear, -
. Cdqpml. Ruth M.ols..'r CduTodd d-
brt dligueAelAeltlns ACampotrs1.
Olycon' de Palva. Mr. Aldo, Fnmrcto.
Cnoe ArAvlrta. Hello ClMa docAlor-
Jost oarido Torres. octor ClI nvi
W.h' tnoo rnolmroe y_ I delega-
cm del Brl..


Ms LaLno Ay ir. Ku'r, dele-o
Sad%=,iroa Concepcfdn del Coila-
do* Gu a Omrc-i, TAMIoL erCe-
yof Blare, Agu .r.


Lal ydot. omA. Ilanc r A. Rr-
Wtally Als D. E"la d r. IP. f. dU
W, Mr. lird Mrs: 0 vW. SmIt HMis


I-. H M FrP. M. eletcher. Mr.
J. PilUpe Jayp oU. 0. eInFr. ie-
broA de Is dplesac16n do Australia.
10guel 4 ArrUd y Mary Ctinale-


idloy tr MUarEi de Zy ario nUd
Doctor Jorge Moya'y Ranu Bed-
y'Mo Alberet. Marre, Yto whotme.

c 0otna ele-io. Muuel Rque dW


Caproy An Olra del Vatle: AYn-
Dirubr.
Aljui Pallb v 1 mom as V..
M==ceit *Pmus j w*ital TPjl,
Rubtn g4Lnehezs Tim, T Hersenals Cs-

brtono U. ui nchs Vanluit y a nlor
Robcno 0. fllvera

DoJtor Vz Ay al o v lrl do Catr
CJrlosn PArvin y aeflor. ltto Ar-
d tavo Rublo. efort l Per-
09car Herrinude y GwcUa Hurts-

doo. Abert uroch Andratel y ortRaquel -

fia Olbert.
Esarlalue_ tees p Gloria P.nilugll~.
DooT R moti dAveo y Ve -Lain
Llaft, dmwir Jort Ricaud.

WilY MorAlt, Eloct Ldes t ond .
fpl Jay y onin P troM- Dr.-
n(t tlony Ruth R.plde MairltLP6-n
y'Arnipai retones, Ehniliano Iluimell

c Clt y Mo. MIfftuel doque delus
lucete Anar enbeJadlr deo VeAne-
toel o eelora d a. nch i doctor Car-i

lobt D-AecolL. prtesidonel do Ia de-
leeclo n de Venezuela: doctor Lore-
dii .Herrslndes. deet, gado Go Vene-
tl doctor i.eta Hfio.ydoctor
Joquin rPjujool y06"ifealon. I sin


Doctor Juano Bflveto v AMlil
tWlnt. Lis A.P Treto. y eaontt Ti-
ltvetour, Mode tto u Orteg.
II t Rubio. ori Silvia Pr-
drtolv. Adoro AJndlres v eflorita oMar-
rig Olbert,
ta Mort Jeyes y Glo MaulPnlagu.
DDOWt W)a de I& VeM SM. Be-
btUA H. Mo Aria, dloLtosr Jo. Qoin.

Jua.n a Itilda Valdis.
l~ljt Garo.Ja Atonesoy Lolita Mo-
r. yJo ui BerthsC Mu s tro Dr.n
fldoP Fprnando Fel Jr. seits Pro-rlt
cite dCtro CY alerh i Uar de clucks
jiucett Sardl, enibmjador de Vene-
zuela y efator de Sa.dl. doctor Car-
D-Aotlr prstao Drreie dy JIs de-
ticladon d Venez dut; doctor Lore-
4r Ht Andtilm d Neld. Pdte Vena-

SowinE be~loi Itn Grove.
flo y dotor Marlo s Hurtedoy dot.
Doclor Juan ilviino v Aimte

Reht. Lues A. To. y ieoritndy DT-
U LItour. Modesto Suyrde AgOero
Havarrineo.

.' (tuerra. OPranr.lscto Patsa e
lvador AJvdo Pev .,l OP.rt Mrano
&hit Mortn, Joad Manuel Akanu
rsf Y ortll Argi. dagtor Joars .
Juan ad Rud& Vald .e.
INIo GuloT Aora p Y Lonldt uo-
M.rer. 05rt eSuzrt Muriy y Terin

.ey.g. triando PMll Jr. y Laureht

0 Ida datelotln de Nuova olan-
do..~t
Doctor Tnio Barr P. an y JPelao


AnttroM,; < orPablo Perro p
An Balkikt.eoy doctor Caolos Ou-
rIrO y Adelora lien R. Fiteio, Ba-


,tmrs istoraffa JMtich Lul.ay Oil-
terbo Tales.u" o Lla Otdneb,
rrrksXilte VtllnPauceL~se~r
ol.ta O Didtevian Pedro. Je roo ,
doctor. Meri Machado y doctarm Bc-


ils CuoL"el oi.p V an, KWilont AlPtn Cando dAolr DSuiory oD -

IT Ull OO' TnyLo5Jrd Stl'ltdo
Cessliab to ygieo NM)i eo
r ru m OPo. PniiaoPet
.d let. do PB.,, OlP. M)arol4


.Virgllot Alonsy. U elieri 0-Ia
atOOtoaro. tspir, qua hand, a olou-
a.r I. esoaso quo Ms X.eletr deo
deAr IU-C y dotrMpoco e-.otstrtsoa dy yao m nMa.ade-
Btrt T)bII i>4la pot naao. fi 0
oporllonaslon Mki* pa 0r-d


amoce et*xtomonto *I prldo a quel
- -s lendo l Uak mipor'-.


"IIAVrlRN


IUEGO
'200
Oro maci1o 14 i.
Pluma $135
Lapic-ro $65


IUEGO TRIPLE

,4225
Coni lapas de cero
inoxidable
Plume 1 20.00


piEslceroSgr7c
I Lspieero 1 7 5


S11 75
047

io


1UEGO

s33


SY REGALA UNA-JOYAi


LI I. ,O


I


EL REGALO


PARA E Y PARA ... PARA


* Ud seiareecordadotodoas lo. dias detl afio...
todaJs aos aos de su %ida .. con esfe regalo
Que Ud piensa hacerlr. Ea 'lo a El, de una
rlum& Shiealer s "TRIUNFO'.
La ditsnron de esra oluma v sus ei'tcelenie sre-
sultedos %on unicos. dis dis tu escrtura es uni.
lorme v son unicas tambitIn las caractier.siicar
dt su estilo. que la mantienen ierprrr (ocmo Ia


pluna de ultims mods Todo esfo hace quo ey
poseedor de una plums Sheaslers siento un
orpullo aaperecedero Si Ud compare la pluma
Shetfer's TRIUNFO 'coan cualquieroaira pi.
ma. Ud. se complacer de su apanriencia y renrd.
mientio. dt su (alidad y su valor Eisv son la' ra
zones del por que la calidad Sheaffer's e- pl.
mas "TRIUNFO v lapiceros FINELINE
se puede .er mnedir q comparar


/4
Ani~7


TODOS!


EL K-,jEO PUJNTO
CILNDRIC'O oQUe HA
EVOLUTION ADO
LA ESCi-TUta A
tOI AO.E
5i5 A L rFci-E


; ) LA suEV
PLIN TERA TUBULAO
67r
DEL LA ICEDO


QouJE IMpIDE L
0 aTU-1 DE LM
RIMiNA


Pida los Productos Sheaffer s en su tienda preferida


DISTRIBLUIDORES. GUTIERREZ MARBAN Y CIA.
GALIANO 206. APARTADO 1911. TELI. A.-8704


Atenci6n y


servicio: Gutiirrez Marbin y Cia. Galiano 206, Apartado 1911, Tel. A-8704 v (:asa Swan. Obispo 255, Tel. A54691


SALUBRIDAD manor de cuatro f de e dad, nom- recibo de Ia Invltaclon pars Is Con-
S ....... breda Rion Aredrlca DUseau. veclna vancldn deo Dirtctoreas de Hospita-
CABO D POLIOMICLTIB S del barrio S utnto Domingo, en Sagua| lea y aprovecha Ii oportunldad pars
UIn nuevo obo dG pollomleUtla ian- de Tinams6, Orleinte. dar .cuenta Il mlnIstro, doctor de jI
larlor asu pldOmica tfut6 reportLA- C ONVWiCION Rive, deo las necsidadea sanitarlasu en
do ayer a alslBrdua&L Be tato de la El coleslo Medico Naclonatl us %qUellos centre bend lco de la IRe-
-----------------:*- ---- -Bab c*.,,
-OLUSION DE DEMENTEB
-l t'JUezc de Primerr Instancia de
COLEGIO DE ABOGADOS DE _ILoranode h ..c.munlao ba-
erdipuexto Is recdua16n, en el Ho-.
LA HABANA do Meorr do.e lorate, Fius-
LA A AN ri s Ojedi, Manuel Brown,
A V I 111 0 O F I CIAL L DqlnSo' ndez y Rey Roque 80-
AVIo o ciAL la3; tnl Je de Santiago de Cuba,
La Junta do Goblerno del Coleslo de Abogadoz de La Habana dol uente, Jullton Barsialt CarritB.
advtorte a leo aei*loret abogdoa qua so abatengan de ocupar losx DIETA' A FmNCIONAR1IO6
caros pdblilco vtcantea por cesemntflas de compafleroa abogadot, El director Naclonal de Hidrologla,
baJo aprclblmlonto do opllcaidn de luas Regla de Ellen, aprohadaL en escrito al miniatro, sollclta dietas
an Junta General do Ceelelado de fecha. 21 y 22 de Jullo de 1947. traalbJoe especlales prestedos en
La Habana. 20 do diclembro de IMT4. an Diego de los Baftlos. para le
J. M1r6 Cardona .dOctores Victor BSantamrin.rtna, Jorge
Steretarlo. Ouerr, Deben, Joe M. Rodrigues
1ire J Knatw. Qonitlez, Jost de J. Albert, VUl0o-
Deano P.Lr. boa, scar de I Cruz Sariol. ylea
a icholeres M. Herrera. Jose Diax Ca-
Irrtbn y LtulLao Kessel.


Sortearin objetos entire
leos etudiante iganadores
del premio Josie M. Alemin

La conilai6n encargada del aPre
-mio REcolar Josd Manuel AlemAnim.
que coniste en entradas senanale.
pnm log Juegos de base ball del ta-
dium, de La Habana, comenzarl a
nortor tmanalImente, como un nma
yor eat.lmulo, trees .Electroescuelas-
entre log alunmo de las dlversas es-
celen pbilcas quo obtengan el pre-
uldo anterior y que acudan a presen-
clar los Juesos.
La Xlectkoescuela.a es un Ingenlo
so Invento de un Joven cubano. que
penrmite mecnlcamenlte, sin mayo.
esfuerzo, que el alumni pueda pro
bar msu conocnimentao o adqurirloe
con mias Iaclidad. Results dicho ins-
trimento a mantra de un curnoi
itt.st sobre laamz.rina.s .vlelccionf.
da&.


LAS PAPAB DE SEMFILLCA9 ,'1 a lip i .1.- n' ,U r i-.r. 'p. ,cAmr_ i Ir lr m o. pL.r am
Eh .e1. pl d.a. i," 'e.r,,i i,.-.,pr... ',rIr'!r a, C ij eC ese produce cla
El jefe de IsL Becclor, o' a.i ".,. or ar C ', L L C': 2 "i, ,-. aifPL. L conaciori e s iOi tuu nM
Vegetal, lingenilero De.R:n r, rl ,, m a n I l r,-. ,';..j. .. ,, ira L n. kmisit eludida so In I a a
Irmo al minlstro sefio N-'P al I,-|.T| rijr. I, c r .t.' -,,-, a ii. ', ra, e rouacaSVINOS ESPAIOLES

F'derico


SPATERNINA

o 0que aanz 1a, De vento en todo losJ buenos etablecimientes
*Pedidos: Tol6fono M-8692


DIARIO DE.IJ JLARINA.--DLUMIMmi) zi uttu .L IY41


-_'_ .. ,, .. ...., .. .. ... . . -' 7 7 L"AW- --" "_ +".. .I, ,... ; -: ; ", ... .. I -T, . ..I


4".3


jw


... .. .


Il


/i'no


i


.... ; ,, C I :


+ 40p"-
SHEAFFER'S
^-\^S4Ub


SHEAFFE-R

SPAGINA TREIHNrrA SEIS.


DIARIO DE LA MARINA.-DOMINGO. 21 DE D!C. DE 1947


I,


Desde la Antesala
Par JOSE IGNACIO SOLIS
-Otra vez en el antedes pacho.
-El tiempo passdo fue mejor.
-Pronto alguno eri sun tificadlo.


S ACIA ljchri ,cia- ,lp u n.:, i)l role meilr. en banco extranje-
pr Pajacio. s de ir que i cor.- to con r, omure praLJiado puor e
curria a ariln.sl er.n.prsln,, iilorma e BShakesipeare tamirn
'de -m3s amigao ae profeilOn pali p-jr 1,w no P'cOa SallomOn que en
Dweirj nirlCln v' n IApr-<.ca dei gran dranimaurgo a
re(fger aciit,.:. ',,e., nudaron a der bnllo a Is
que i-rir c.1r, ., paerle con sun cm dica prestarro L a
So Cliri,.) i,,- un irelnRi por .entao de Inter-a
i o rto u ;ro r1 a
beer Ie r N r, in.' er, Paltlcn. Airn coen r ..
q u e irner ,,T-ri c-Ill ,0l nrc. lace r f,.
colug rn'.rf
N r ,, k P-,- cuorm,d.a l odR4 ; rondo urlra n e l m
mlrjnin ue iljnb rr e clj,.ltaripe,*-
0 rb ,ru r r CI i R_ per-ol r-FuI o' qin C rP lo plr
c i i -a nr, J ron C.-l t-
-Il Pru pe;1l111)esneno Cren'-3i
cI lMM1 -'AII-f e ia.cFISiLUM0glode i L Uir)-F
rc ie el apsa'nanrie rjer. 041 .reha',n L Habana, el iulor, lI
e rdi( 'a rLea i, I ArlimriC no. ri un corall-
-m f ;on de parldno s'pofietwo formi-
Wrtenec.r,-o. auih ?OCfrzR. 0r a oable, l irenie deikm rues se
d d de In nrie n, en r-mayer'.:a
del Cucrpcro aeIn Poricia. que I
sion pL-i er, in qaE e| pl-oro
Iando R&eclarn'r ion muLhc
justezz. Is bIralila uci Report- e h n i o a
Rennitez. Iran pi-rula ploneada Er.
pleno corazon, del u'rrn de Mao.n- 0
n eo y en. qie p Q .er-of n La ..a- flon lOlit
toco htm or(;[fs n; n \\l'^ l~ jI-
ileuz J) mbar
Per e ner Iil nu ,,Twr nIe a IF
anresaJa V AI..- ai.0un q,-, .. ri, TuTrones Legitimoas, Me
* caers mi .rlti rlOie- at .aJorjcrr ,
Whores r.r:, le ,n.t etlerrin.l. -. Champagnes, Ceistos de
Sgraddo d ErKelrncas p.or ion Ra- os, Fruta en Conserva.
Fmn. io dembcad r fra quIul ,-- mcJa
parecidc, La m.m i, gri e Lc n, rrL:- para ura cena suculenia
mos roi-rrr! Ianv evirrina nelll'uan-
tes enn stU pernes dese',r conl
su primlirolu amriblrnlei dfTI ec.
Lr poi i.n.icn.l. gubernt.. h; .. Ir.. E L B R
UEznoa afBrne,5 ne prc.rllir'r a I-,,
faJdones del furijiaro cndlailr.i dpl "La Tic
uteflclntsmo v con el rniTno anne-
lo I lce. r con l-ipo de record GALIANO 560 EN
a power tnas Uc' A c-uenlt to0-
rrien no menor de Le s cirai Drn O-____ --
jo bveda de te aren o i Nete po-


DlSFRVUTEdcmu

NOCHEBUENA en el ambient crio-
flfiimo del CLUB FOUR WINDS
Una hermosa campifia en el cenrro
de )a ciudad
SHOWS MUSICA Y BAILEY
Cena conpleta o consume mfnimum:
$6.00 por persona
Pars reservaciones llamar a ailtre
GEZA, teVr.fono BO-9212
Calizada Real. (Alturas de Bekn)
Celia, Marianao


Ci.,',mraba 'CarlS BSIadrIgas. fij- facUbie dded) ia Pr-adencla de
urR nac.onl pr:, su lalerno y E i la Repblica, a vece ma lfoTt rldL-
npeilhons. y gracla tbacbihn--erlt ble quie el ml mo nrono de los vle-
Ln-ratltud cludadaha no mencrlo- JoB sur. fut el pueblo, desde don-
narlo.-al gcnexal Ba lra. qlue hio IFluaJiza en I& Pag. >50


de Pinar del Rio


0 ctiollo.

nbhllos. Nueces Higos, Diiles, Sidr&as. Vinos, Licore.
Golosinas paia Regalos, Jamones, Embutido%, Que-
Galleticas y Bombones Finos, y todo cuanto necesite
en la me or casa de la Rep6blica.
"La Casa de los Buenos Vinos"

AZO FUERTE
enda de luas Famnilias de Buen Custo"
ITRE REINA Y SALUD TELEFONO M-7292


I -


*>1


L


MON


- a -


hallari lid Ia mil apiopiadi parc so
hop.r.
\
S, ailadimros m cso. nuatraspohlico
dc barns prec;io y mcior airdld. w
ona. bt6 urlnot sperat.
Lr iniviramoi cordralmenrr i ciii.
Mrnol.L OS y cia.

Obrop4a e1 4Isq. Aguacafc
ToH. M-1l.7t Habom


CELEBRO SU


'- J-* .' .
... .. o:'-? .., .


Bojo Ia mdaocael6n de Nuestraa Br.- 6o I E eramoa. eclebr6 -m aut
I iPasado jtevps, uno Cigurlis pleas de graels y belleoo, prelcmdo admmno
de nuiesraom nulnns: Brbs Alvarea TableMo y Garcia.
Ea hlJl del drclor Carlos Manuel Avarez TMbo y d e pom Cas-
men Garcia l lifsa..
La maludomos.
FIN DE ANO EN EL BILTMORE
Superior a Inde ponderacldn ertl La aninmacidn que e xiste pam as
la decoraclon que ofrecer* el excJu- lpta ezsroordinarl reno s a isa ue
slio FHlmana Biltmore Yachtl and tcrlctrtn6 s lI 6. e Aa a nrteyia,
Country' Club. en el aJMpIlio aenTa- q tu ful ernorme.
nrio de au re eia fita de Ialn de flo. L. U arearvaonef de asM 61m.,
Mario R Arlhlano. maeotro entree 1 I
maeIro6 PasM ler-iendo en ella o Rn yna3irn dl| c Wlub rgtrlI U rn-
mls exquis'o 'v \llanJte de su ,gon- ualienea proyeclen broncuTl'is a Ml
rooa per..nnrlidid arlistaca. faesTa, que ccs apetsurcn a c parAr-
Comern-ars, a> tifs 10 p m terl- fieta Que so trsawure dtMuafni
nando a WAa 5 de a in icp im. n- m pars powder conwdr debldawnie
anendo a ir 5 d~e ia zadrucade 'sI nue atLamn.
D s ;graics aliacclonec. ademnAs.
so brindiarlaT ea rnocne- IL ctuRuOn L Mik5s selecLo d@ I Ik oceda.d ha-
del ,enaacioial .CascariLa. is del baner a e reunir i en el Biltmore enr
notable .IR-oeiO Flerncndez. ion lca ei s ifielta que bha de aer. a Juista
m6A famnosoF rnltanes. er n su 9ef- por lodo gan Indlrio. IA de mia
o. del omrrnte niomenLo El D rime- grande magrlLud de Iam verillcarJ
ro csilari ccrn el Conlunto Billmote. htast shore en ea arairstocrctlo go-
y el ulirnio con su orqueS.ML. cJedad.
REPARTO DE NAVIDAD
Oomo imlT. ior aflos. Ia Corpoir- oolego de Maria Auxilladora. Avenl-
clidn Nacironal de AsulenclsN Plblibc. da Marlm n. en Arrovo Apolo. en Jas
nalo Io aur octOns de Ia efora Pau- Hermanas Oblalts, Lealiad 60. ern
lin Aains tilud a de Grau afrere a Ia Esrueia de Medlcna. en el Aauo
io0 pobres n r lodIa l. RepOlDlc rs.- Menocal, eA Cerro es quirsa a araDiM.
clone de Navdad. v en ia Asocltacl6n d e Benefieenca
Et.& *AL-d ar rchoA mill bos.i coa. Domicllra a lIs ocho de la mafn-
erniendo aruculo de rtinera clae. am del dila 23. a sma el marte pro6-
E'l reparto e hari ordenadcamenie. lMO.
por medoin de larjelas epecialesa. Las rarc.rnea del Interior ae ropsr-
,e enlregataIn I bolsas poar Is ds- tracn el dim 31 dndoe a conocer -on
ma, del Paurnalo en sla Corporaoic. Uempo lo Jugare .en qu a lban do
Caliada de Columbia calle on el ot recer. part conolnltnio do todoc.
NACIMIENTOB
El doctor Cunrodr. NilNei. eapirn rclogo doctor Julio Orai Pre en
medticn del Hosptal Naclonal y u Ia LcUniCe de Lugarefito y Amen-
oelia espoaa Orfelilna Orcla Pedro- dare.
ia., Dean oomplacldos uria llInda ni- .
r?.a venIda l iriundo er., dla psam- LO atmpilttcos espOlao Joris Oul-
aone. Lrms y Angela Arulrre ae encuen-
mran muy complctdo con motive
del naclmiento de una hermosa ni-
Otro Undo nio.na el i*rcero. ha ve- fla. primogrnllts.
Ia-o. & iumeniar lea alr e na el Atendl6 a I shaora de Ouitersa
rogar de los Jovenes esposos Jomt el conocldo locdlogo doctor Oscar
ALL'tin Bernal y Mercedes Beato. Valde Cruz.
Ea t que enidI6 el rennabrado to- CWamisua -n Is pAilns I>I


No eabe Ia menor duda que loW Radios De
Wild son maravillosos, porque result -nr-
prendente %er reunidas en un Radio pequeno -K
de mesa. sus insuperables cualidades tcnicaA.


cuesion menoas porque no hay intermediardos entire
el fabricanoc ) su protaeeor. ,,
v 0 0 0 0 .0 a 0 Sa 0


.-


DE VENTA EN
American Eledric, MonIte 756, Habana.
Havana Radio Store, Aguacaie 206. Hobana.
Muebohlora Paten, Nephm 625, nabona.
Joyeri Ibas.. Garaino A12. H14abdi.
Sturno leaCtrk. O' 111.529. Habana.
Caf' Jmnans,:Agola 13, UHabana. '.
AuaWi.a@ las* crfalMIA hl4lkl III i4


ISkAKs iWa airi buldorwa porn MV "afgwM rnfamoa ouninomUa.
D rija la odi, Do Wold, AWr*cl 1 falenab


TODAS LASPICGLES
JACKITIO D
SILVER POX Y MINKS
Dud. $10
6$430


.A i..a... .. 1 .


c*t,.s. ,

.*-MITI DE DAI)AS tL PA-T& DO Cr1 ITUALIDTA EIL
CENTRO ASTUBIANO DE LA BABANALJ. P.
Nueoftr Prmldents de Honor
LA 892OXA
VICTORIA MARTINEZ DE SUAREZ
Que hallcid en La Habana, el di 2*2 de novlembre di W147, de.
pue" de reclblr I oau S BmSacramento.
Debierrnt celitrarse Hc5nria Fdnebret por el eterno demnaosa
de su alma el mares 23. a las nuee de ,a mahana, en )a Igle-
aa de la Merced iCubs y Merced). Ias que suscriben, ruegan a loa
milembro de Plae Comlit. y a auamis*(leade, se airvan acompa-
hsarlea en tan pradolo adco.
LA Habana. 21 de diclpmbre de 1947.
Amplrito Alvcmn do Meataa, Fe Cell A -er
s Preeldenta. E crmcLria.


SUSCRIBASE Y ANUNOESE EN EL aDlARIO DE LA MAMWAa


- a .-.rubn- uI.*1~o .:i rru.on~.LL nor


Aaow V-


4. I'.


RADIOS


DEWALD ,
MARAVILLA TECHICA.EN *''
IPTORK IsiUilot


I

AROC DIAMO DE LA MARINA;-4)OMINGO. 21 DE DIC. DEt 1947


I- !


ASUs T AMIGOS

~(SIUEA LA \IANGUDA


SUSCRIRASE Y ANUNC[ESE EN EL DIARIO DE LA MARINA*

REFRIGERADORESProdLucto la General Motors
4 ,.


Sa Is pillar privlfla id Paid leo Proddeneitl, me efectu6 1 Juees 1 bautliu o des imolatimab nloMAs
meis., bus dae S r. JngT Sam e" Aliero Y rea. Martha ValdivIm.
Los snenatador miffles. que r clblereon IW mombres de Martha Jorge, fueron apadrinado por la
Primras Dams de is. epfibllem, l. bondados tailora Paulina Allnm vluda de Grau y Antonio Valdivia y
Mariana Valalivia d Mtalaret ArlatldM AUtero Cay r.
Otrewmas un iapeiet d In ceremonia rel_ -too, que revimld ecarketer a sIntle.

SANTO TOMAS APO0TOL
Sefala hoy Is Iglemia Catdlica ]a
feortvidad de Santo Tooils ApO.tu,
Tenemos un recuerdo en ells Ie-
chs para Ia dloingulda aeflora To- _"
malsita Chabau. tan atribulads en ta-
tog moments por I desapar!clidn ode
su esposo, jeilor Eugenio de Sofa y
Suirez. ,_B '
En complero relralJnmlento psarB
u dia la Insefora vuds de S -E o
SBiguen los saludos par lma soi-oras
TOmass Moreno vluda de Nooarse
Tomuso Ptren Morales viuda de Bre-
ton y Tomalta Dia Alfonsio de M li-
oans. sla gentle espoa del doctor Da-
niel Milants.
Un grupo de caballeros a ondU-
nuac16n:
U doctor Tomrs Felipe CLnacho
conoclsd bogdo y notario, que pre.- 0 %.
tilgia el loro habinero.
El doctor Tomts A. Reclo. abogado
tambttn de gran preatiglo.
Tomra Machln. cabalero cumpll-
dflmo. muy querldo en ,ociedad.
Tomis ontero. antigmo cornpIAL\
ro en el perlodlomo. % sou hijo el )o-
ren abogado doctor Tomks M. Mer -
lerto. el intelgente compalero
Tomtis Pres Cautillo. TomA Per--
ninde Boads,. TomBs n Omez
Tombs de Ota.
I doctor Tomfs Terry.
El reipetable caballero Tomiens Be.
nite" Le6n y s U hl1o. el estilmloo
amuo Tombs Senhlenot
Ef-doctor Tomus Armstrong MIrle
notable cirujano.
El doctor Tombs Camba. v Tomb'
Dial Sllveira. estlmado. d6venes
E3 conocldo pernodlita Tomnia s I -
liA. ex director de .Ls D ulaco-n OW
El doctor Toms Parer Agullar.
querido amigo que clerice Ia proie-


hbdin de RboXg~dO
ACUBO MOCU DE EBPIONAJE A Pinixmente el emlimado compahe-
LOS PAISE8 DEMOCRAtICOS ro Tomis Brelin
--Tlmbfln aludwinoa hoy en quic e-
LONDRES-. diclembre 20. Unilted) L de dies. a La Lehoima Tow O'.me7
-Moscu acus 6a l1m psise capita- de Ca ado
1sLas de intensific car el plonaje den-
Iro de aL Union Bovieilca de *co- MISA DE REQUIEM
rromper. a ilos cluadanos 5o'lelio
en eli exterior. Psado maians. mare. la., o:a:.
La raOlo moaronlia e.puso que ec de requiem en in Igle-la del Savra-
periodico .Pravda-, orgahlo del Par. do Coras=on de Jessa. ce s Ca'rCIda
do Comuntta. staco a los e.,-piR y de IL mntnaa. me celebrari una mas
a laI propaganda capitlhtlIl. eno un de Remia. por e.I alm del que fuela
articJio puilildo con moovo del Li.- muy quierido ecerdote R. Padre Joil.
,simco anivera lo de la contlitclonB ge Camarero. M. cumphrae el quinic
dcl Deparlamenfo de Segrlundad., oo- aniversMano de su muerite.
nociao prlmerLmente como la Che- Para tan pladoso ato Lrvitan i.
Ka man larde como Is NKVD v ac- Oongregacnfl de Jesils Cruflcado y
lusimente como Minlsterlo de Be- ,us hijaz de confes6n el R PadaIL
guridaa y Aunios Intieriores. aldrector Odn Bagredo.
*Pravoa. dice qUe lo serIiclos ae-
cre1t deJ lots eados CapltalJtLSS nan ,CoonthiaO en s agina 311
dad, rra,or tmpelu a au acuvidia-
des hostile a Ia UniOn So. Oltlca
.Ha..en pesquizas entire 10 r ovaeLU-
oE de poca e.tabUldad moral y en-
ir ek. incrlhiduli d'ecadeetns. ire-
cluLanooloo par& sa red de espiona-
Ie-. dice el perlodIco En el exlran-
Jero tJratn de cqrromper a los ciu- Ubtla u tsagm inla de mius
dadanos rWlsa que fuieron prIlone- dme cuB l ton Athm.-
ros de guerra alemanes y esperan ser .sta doa del Dr. R. Schiff-
repatrilado i Mann. Blents allylo
4Los esplas capllaluIta se dedlcan Inmedlatoc on enas
a busear en Ja UnIfln Boreilira a Meia m. rvll lomom a pm-
h, intnividuos tlodavia esclavizacdo& por re Plrda l dm n en mao.
Ia ideologia burguesa Los .enflClOS C elgarrlloq a mezcla
.isecreios de los paIsLes Imperialsas pars Ia pipi.
usan maneLtaclone% de oolequloti-
ad0 y el er'llLnoI parsr alguno ndl- '
diauo.q infortundalnenle retr,%adca,
,LAo &iervlclos secreLoS imperlsJAS- M D 0
ia. e.mmn haclendo su mayor ealuer-
zo por complacer a los insailsgadorea
ae una nueva guerra. ES precima- P -
menle por esoa rezbn que el pueblo
Iovldico debe ser parLIcularmente v'I- lI polencia' OllliLr de nuenItra paL'S-
lglt'Lr para aalaguardar Io aecre- terminal dicitendo la informacifn del
in- de estado y robuastecer aun mia -Pravda


aOtra crescidn exquisita para

fa dual temporada.


,Sana,,iad Jolla iocpra. d.'
etfir. forroes J glac tsais.
fisK piaiajoro .ad .rechat De.
;cadamtfersamalata a mano

1200


'JS PNL R I F.iEL 62
V ENTKE PR ADO Y CONIHLADO
HAB I'll


Inrheiorables, amenrcands, de
la melor calidad en los ms
sugestivos colors desde

4.60


POR SOLO
- A ,h


de~iM

V


SE AN LE 5 C Examen scientific Pof
Optometristas grodua-
dos. Adaptaci6n de u
espejuelos con las tlneos ".
de su cora. .
'em?N---^ (^S^ M w irta* S12BO 1* -NTI M ';w


DISTRIBUTOR Friu daIie*
Un pedum d to da e" @Oc Me se
PROORAMA RADIAL .ACTUALZDAD CATOtJCA.
En el programs raamil .ACtaldiir nra de Ia rrviata *Altn_ 6rgao of-tsz
Casttica. que e traumile LodI lor rial de Ia Jvernitud Pemneoa iSa 60
domlngos a I" 1o1 30 a m por Is Atclon Castlica Cubana. que tataret-;-,h.
Cadens Ros. Cr, 550 kaloclclom. to- el Wema .Celebracdon Crutiana do 1
mario parw hoi l Isionra Josefins Nandmd..
Zaragoa, preloenta de is Junta Toda Is correspondencla relastaT'
Dioceaons de La Habana. quIen ha- a coLe program dbeb dillrss a: -s
blank sobre Ia Penin del Libro y l aelohm Joie A. Cabargaa. director do
pab6n de l IsAcclnr Catlcs p Ya .Aclualldad Catldlca. Calls lso. -
iterita AmOrica PenicheL. dSrecto- M02. Vedado


SMANTELES
Diversos Eipos de juegos bor-
FRgZRAlS DE NileO dados er los mas delicados
r- L jcoloret.
Pinis;mas, con r.betes de se- colors.
Juego de granite blanco ingles
da, en azul y rosa, desde bordaco, en caj a .. 5.95

2.55 Otros, desde......2.15


GRRN COiCHOnDERIN


Sucursal: .ELDescanso,.10 de .4ctbr. casi-esqui'na ajOTo'


....


r-


Itp


- I


PAGINA TRENTA Y SE .


IC R O N I CA HABANERA


En la capilla privada del palacio presidential se

celebr6 d bautizo de Martha y Jorge Pe6n Valdivia

.;..r, ...,.. i/H t .


o "% .AI


Mll MF' V^A'l

T-T A ih- ti-I U 6 Wk ',^ .~p^-i oat-MOPOOR W 0t


PA IN TREINTA Y OCH-10. DR J D.... ..... .....


SUYOS -
unos OJOS que

C 0 NW O LflS TA N
Quiere uswd te eaJoe oi jot ,do
xtdoerei y iUaii. ... respl&.
decienEes fueo y.tieduccia?
Pues en mquos t 0 o el *bsu.
massrtso de Unitos pesmS& lozgi j
rondosus umis upiduas y e
cantadorial ioritaie ... e
an toque del Obcnreccdoz
M1aybellinta, Ca4do, inofensivo y
ficil de aplicj, 'el Obscuecetdoc
Maybellioe sombre draminica.
meate lIo p u5E En Nerro. Ca-
m(o I Azai. lPruaelo bay mifloI
D 1 S ItL B I 0 1 0 R
.IBBADO LAMB
HBp.AOA 1OVDA


Con fort

Para ENFERMOS
y OPERADOS
Aft


La misica y los
enfermos
EntLre 'rios esludiw Cur., re[I-
ULadof nan aparecido en I. le erat,-
ra m dice, sabre la L nf;uer,s.'m aI I
muJtica en ]a rehablrecimi general
do lIs entermctM. ae neaLC I i.n
vesugaconeo del doctor Ira M Alt.-
rhuler. del o plIEl glofe. fIro',
Milhgan E U. cuyoo traaJ, c:t C-
anrnzimro nodse once aflos seflul to
lfoMF aIl Director de Shltbrlda
de Cuba por Ia OfIcina Penamerl-
cana de Washlngton
El referdo profelsioar,.a. e- ,A 0-
tudjir s qu IlncIuten cienlots d roars.
rla loegado a la ts sigulentea concril-
Slonef.
El aonino" oajo rJoertah cnt',,r.n'-
proouce carnolo3 radlca.lea en is enre -
nac-ionries el-ltrca do tidos Ica or_.a-
nos del cu cipo. el aouio,:. ,cr....
ienite regUtlado pued@ usarte para
calemor a un elfermO qaladoi. pars
trsnlimar a un enfelMo oeprn d':,.
el sorido lene. H.,eRtA ezpe dii-
mente bueno oooeAle empleai. c.n-
iJotamenIr con etrta, clase de h.-
aroterapla; el Snido tleM. aceso di-
recto &I piano tltJTuco o em.-i"o-
nal 3' a a repz lcia el piano tor-
tI-al o raticonal it la copwienci hu-
mara. El Eonldo puede mlatar o clu-
rar, con lt mIlaSma a.dca: a pe-
Ear de todaI las rTegl reptcir. a
loa efectoL del onldo. nadle aabe
corso. IO hmae. y nadie puede pro-
oar que no se hublertan oteonito lao
murmos reSuliada ain oanudo alguno
Aaema se dioe'ben el. i flonrme. se
haen 'los stguienteo guBerencian
El esioDI eCnIeDio de un jaboraol-
rio equpado c mon today (lae oe apa-
ratos aooorow a fe amcceorio para
Int'esLlacltones p iquJatltca.: ei labo-
ratlrla deberi tn=ralor- or, una ,'.-
lj-urlon clentlicsa: los tr oanlc do-
beran 0er di ldidos port ur, Po.qul-
Ira. el laboratorlo contara co r un
medlico dilpuslea.o a eguir la indl-
ractone, del p:tqulatra 5. fltnalmer,-
,e. se conlara con folndos suflclentts
parr un perlodo mndeflnldo. a fl de
eftudlar ls diferente0 eoriu
Para m uchost cubanos pqr'.-rrA
una ae ]la La.ntaa lonlteris a remilca-
nat este egtwjdio reallado por el doec-
or Althchuler, #In embargo lo pu-
oltcamoes par conotlmlento de noue-
Lros psiqutatras y, tambln. par&
nuebtras autorltdA& aanfllrAniA u-
periores.. ,


EN NOCHEBUENAI

At EN AfNO NUEVO
Y todo el afio, utill-

aico15 ms. oa's I ,. ,0010o ceen su cociflayeon
S 4 !,';-t.Su mesci e

Puro de Olivas,


T YETARefino, Espafiol,

CM. fuacCiJmoJom do ag a a"I.aq.. mava $44.90 |
CAMFNANDEZ KIW R l UMAL.I. U" S A B A ET
WgPTII.u011.7, ateo 1sbmoabdmo
Mmo S41almy 4Invio heyAu m 9.a aranta permanentse de u alud.
S u~lbi diid 5uAr J4
'M- M t I "v B 1 ^ H H fU ^ iti SS 1 "


'4


Subrays ,u die'
tinei;h eapiritual
con ?au .atquosifas
preparac;onef El'a-
betA ArdJn, al re-
galo frad dcional
Ie Navidad.


U.-SACHET "BLUt GRAaS" ilS Dol" .TRIASURETTt U linado noa.) '.OIFrT SET C.os.iae& Loci.6o
Woo amote poffumado. Choe oa Iladic6a do cuereo. cotf-, Talco Blue Grio .
I..JArON Db BARO "JUNE O01 aJload loWoMoInA, m o.1,
RANIUM .Con eaqultal lrap-s. polvo. ne. ac. 6 BATH SALTS Fisamemos Lam.-
ohdo 5gaw. 4.L-COMPACT-CLO b ldioade o ladf. co po olM doi "G o&.
Swwlurb~ -l-f- o Dorad&.

LA f|ILOOfIA -JWW"S"


CRONICA HLIABANERA .

XOVIAS- I 1 ",_ S ___. .


El dia, v flatiecho del eorrlentO, a lam nmite de Is anohe, m eeollbrrm,
'Im lueldialma eearemenioa tupcaIL
Non refrtmio al emlncea de Ia encanLadors splorlta Ola gE. Ckarreta
Mulkay, cno el doctor Joaquin Antonio CId Pedredn. Ifnclemalre del M3i
atiterlo de Hacienda, tl que tendr por marco Ia Illela psropqlal dot
Vgdmdo.


AJEIOI
Rumbo a Cleveland p Lartd nate-
aye. por la hIa seres el Emoajaoor
d lot E-tadc' Untdoa. Excmo behor
Henry Norweb con el pTpolto de
reunirbe Bill con au eospoa Mrs Nor-
web. que parild dlas anter. y poser
'unto a au famillare las lesLas de
Pu cuus
Mahana lunes saldran lacia kI
sAtadoo Unrdos, par breve- tempora-
da, el doctor Miguel Angel Olva y
tu bella esposa Merceedo Anrrlch.
Tambian partiran malnas hacia
Mlaml, done permanecern .hasta
prtinclpios de enero, It respetable y
dittnpulds danma Teresa Morel v u-
dt de BenavldeS y mu hilg. lt en-
cantadora eflorita Esther Maria
Benavidea.
BODAB EFECTUADAS
En Is tarde del Juevee, ante el al-.
tar mayor de IL Iglesla psrronulal
de Monserrate, conrtrkeron matrl-
iponlo la atractiva eorita O;a
Route Martnez y el joven Luia pro-
nta Zmadrld.
,El antlguo tenmplo de la Calzada de
alUano tut adornado par I tfloria-
tf de .Ooyanoo 1 el acredltado Jar.
din de 13 y 23, na el Vedado, oan un
trabajo sencilo y de acabado buen
Msto.
Tambln lUevaba Ia etiqeta de
,Goyane. el ramo deo camellias de
la novla.
La fenora Elit Lamadrid viuda dt
RonWro, tU do 61l; y el seflor Justo
Roosid 0-Ryan, padre de eUlla, fue-
ran padrinca; an tanto quo firma-
ron coma testlios, par Olga; a le-
ftora DolorMs Varga, Isa doctor sDul-
cc MaLria Frtanque, la seftorita Regi-
na Mir y kio sgflores doctor Eduardo
Ouarlntcs y doctor Antonio Loret de
Mola; y por tils: Isa doctor Con-
tuelo RaeaI, el Ingenlero Josi Riva,
el ingeniero Benlgno Outlirrez Sola-
noa y Ola seflores Josd ClbriAtn y Mi-
guej Angel Hernindez.
Ante un coneurso muy numeroso
de famillare y amigos de IOs cOntra-
yentes se llev6 a efecto recientemen-
teo en Isa caplla del colegio de Beldn,
Ia boda de la encantadora fsnorlta
Mitdalla Rego Lorenzo oon el co-
rrectloimo Joven Pedro Oottllo Agul-
rre.
El' aarado recinto lu objoto de
un artlotco decorado floral, por par-
te de los maestros del famoso Jirlin
nacional aEt ClaveI el ed6n de lts
hermanos Armand. en Marianao,
ruiento omblnaraon oUter lillie, y
dalia blanca en lao grades del# a-
tar mayor, al qua servlan de fondo
las gigantes y loianas p5limm arecas
de aquel eden.
LA o shorit Rego Lorenso hJio una
nov1a Puy lntereaante.
Reastabl e 1 elegant e robe de
flaane oa un fInltlmoi bouquet.
de Persia, que' e avaloraba con la eti-
queta de fIf Clavelo.
Tambltn llevaba/el seloin tnconlun-
dible de l* creaclonae Armand a.
ramlto do eweet bhert roses de Ia
aflowr girl*.
LI. padres de las novia, el caba-
Ileroo capittAn Jo* Maria. Re(o Ru-
bido y Raiona Lorenzo Santana de
Rego, fungleron de padrinos.
Lo taUIos:
Par els: low capltanes Antonio
Aecota y Nouera, lsxmon Barquln
Ldoft jTOiaM rA. Ara Cruz-, y r
il. log capltanes Sandallo Pfre Be-
Lancourt y RaIlael Parcla CCcerem.Y
ei seetm Esteban Perez P Wwoja.
Ntmutra fellelci t aii 0 pIP-
ides cnyuses.
(Cntlnfa en la pitgna i )39


,, -,


vow lo a gm of asin dco do su bogciNo~~n~ can e rn~p U kmbt r iqN.pmpo 1 a 3 u 5La l.7 Acempi6oo iro.-poml. i.
sea",d
0, OW Laraq.,, u. 3Y .
O-441af iep ,A =u, Rua-*ded., $2.T5
No pm r*eawbi up- .tawo" dfapSJUAN ,COB0 MATIN 6Z
"MejfHc 2 pL.. Dptso. 1oV-211
OUORei ey, qa a Ainmt.A- Tme. A.mdal. (b29.75
D'B'mn~tlooni r"nLrrvo:
jJUAN B.,C010 MIARTINEZ
Uiv6 **letmol~tow"- 29 pt, Dptos. 210-211
(yReifl, aqidia a AnMle* T le. A-7983 thbum


SUSCRIBASEY ANUNCIESED E L EL, dAO DE LA MARINAt


PUILICIDOAD VILLARIS


iSeiores Comerciantes!


Tenemos el gusto de anunciarles que acabamos de recibir por el vapor
"MARQUES DE COMILLAS", los afamados


TURRONES de la marca MO, ERRIS y PLANELLES
reci6n fabricados y con la inimitable calidad que tanto el pablico aprecia.
S

Se aceptcman encargos para entrega inmediata por los tel6fonos A-7493 y A-8741CIA. GENERAL DE TRANSACCIONES COMERCIALES, S. A.

EMPEDRADO 154


I


A~tas.
( c .c

icc'

as dHl-

nrARM rc IA IMADrIA ._wiiWUAiJn1 iFl nir nr 1097


/JI=UpU.UL LA MA'J[ ".---WL.SlUV- ./.ZI i1r. I-. U. P"/. ,


Ij CRONICA HABANERA


Otto bautio tuvo lugar en la mansion palatina,--

SN '$'O siendo padrins los esposos Pepe Agflero y Polita Grau


delicadoS _


PAGINA TREINTA Y MEW


Comunicaciones
PROXIMOS EXAMENS
El ministry de Coiunoicaelones
doctor Alberto C. Cruz. convoca pa-
re exameneji de taptraltea atl ltulo
de Radlolelgrtfist Eape1aRl que If-
culta para opera a bordo de aero.
naveg, de acuerdo con to ettablecldo
Lo,- eermclo.riv hin sido senalado6
p ia el 31 de enrro. t la t9 a m.
en rl Ical de Ifs Academia. Oirlicr.
No. 10. criarto pin
Las iulnlitidea .e admillrti ii lia
las 12 nimerldiano del dia 27 d-be-
ron ner aconipaoindas de los docu-
meiriUM vgolrrilca er it-i vie Pilt-ro
de Arifcion o de esiuiaenie para P1-
lolo de AteRCiirn -crtlflctdo de na.

m e" 'I" guir~ le arne t ,d ae P 1 1
cimlenio. certilflcado no nnTPr-,dtie
penaleR. certiltiRadn de bine ea Onalir-
la. declrarilon Jitrda pnor el initer.
ssdo ante an funclonarto o }Ife it-
ral dr Comunlireritone de srn hB-r
srro reparadn die earRoc piblii.-re 11r
telIw' rmittideA er .bu deaempevan
crtlictdn o facUllirvo de burena s.
ud v donI roografla jp n cramrnet

TURR9NES
ESPANOLES
Higos, Ditiles, Vies, Sidra
y ArIculsa pars las Pascns


"EL VAPOR"
AGUILA, 621
TELUFONO M-9506


HIIMBA i C ILEI
N.P.a li..s ....l. SUSCRIBASE Y ANUNC1ESE EN
"'EL a"lDo DE LA MARINA.


LA CORONACION DE LA REINA
DF LA :ERTLA EXPOSICION
OANADEA
SANCTT 8PIRrTU8, dJciemnbre 20
-Con gran pompa y iucidez E relr,
fico anoche a is ronaciOrn oe Is Rei
naO de Ila Fena EspoiclOn Oanade
ra, en el parque cYavabo. ante ml-
lhiuret de espectLadores
El bale homenP.,e celetbrad-o Pn P,
horor. en la escuelan de eqitaicl-n
del picadero aYayvbo. reiulto sin
.-oy cointlnCn l.s clatzcaR:uione;
de ejempliarei por v1 lurado A IBs
xhu oae a vnohe ae ceiebiarin Pir
la plaza del parque Iai (a-onipsi1n
cilas hiplca. nscionalr- par ..,. .,ii s
de saiod del Ejrcilo Con'.,Li.-icr.'io'
y los cadete.v de Maragua, clO.'e
los de Maniaigua y los del HBaona
Biltmore, Yatch Coiuntry Club y
Yniatio En Ln de.ua con-lante
Has naora diferenite- aclos. La
ClUdad eIa, a-iimaL.-tme.
ULINA GRAN BODA
Fn lait lesia parrnoquoa m',n me
e.oA rludad, ante aelecta c icur-Ar.
cia ,eritcove unot gran boda, in de
la etaorita Carmencila Tabcada Fe!
nandez. nija del director del darin
El Vnalx,. con el ditingulioi loser
aboaato doctor Joaquin Rodngaez
Marunes Moles. eistlendo 'arilos
compaieroa d las prensa de 8ani
Clara Los nuevos efposon sa:ie 'in er.
Viale de bodes part esea cApilil
Serras CarbonelL,
corresponsal


ANIVERSARIOS NUPCIALES8 te Encti. Urace ALoA" v uotrao 6-
venes malrlmonos. comiandante C r-
Mucho no' place amludar a un q,. TinmoMen ialudamo hov a a 'foJ Mo a Le6On y Lourdes AigueUeso. onila-
po de matrtinmonlo. que en i s fech Benlamin Menendez Dlaz v s au ams- l1 M Fortln y Laura de Solo. WillY
de hoy celebran aniversarios nuocia- ole espos Victoria llorea. qua crum- Martinezy Deb Pfernindez Cmnps-
lea plen hov veintisell snos de cLAsdo-- nertia, y ftLnk Orca NaLttv Can- i
En primer lermino el conocido es- C das d d na.iLo.--.,v .a o. 10Oenet 1 uo a re arnban at pIrimer afo-Boda
necialista en hueuo, doctor Harrt ''.r mi Carlon Parodi v Naruchv I.t de Pa-el --------------
amnev v au obelltsims eapost VY na decoa tan lindR., V Charlesi Miranda Alilrnamo Flaudamo., en erte
de Cirdenas. qoenes cumplen unce Cell Arguelle.. OC ufestelan el ora- dIa anc r A,, LA. ESPERAN TENER AGUA VEC1NOS DE LUYANO
aos Bodas de Crtstal: V el iustre rr sct,. Bodes de Papet. ,r v au jn etispo drnci.,r L, ____________
rlrulano doctor Jo-0 Lautra v to inn- inaimente valudamno a varac are- d is Larcano que rumplen un alo dt o Is dlo bas vlit I 0- caret- da a hae- i dii.
teresante es"osa Aaludim >Ro-irli5ilei En I Oltim hors vvito al an- crece de n(n hacR lirta; deu.
Ve reae copons An" a odigTerr erHrItrmr,ia.s ot-u mahana. lunes, rumplen E2.mooia -So-BoAde Napt-i- V a Iat- ,n a dm a t a a o n p
ci oat-tar~ Tomb erryti caads:Ar otrPtanclt-In Wlas y agou ehat-ns mnardrd- ceotid aR- El action Vernenobre proncudI
Sahdrigiew. tan tentl lo tne rcum- nn.oeca.ado moni.rcor del acueaueo d e L Hs- uui viantesae--r,'sr La o.
Splea catice elo. odas dMe riti' En- ato- i idrra espos& Marits Obregnon. que bnris., eflor Prieo Vemezobre. ona Barm, Pard. etc- sander l
e. O ru MeMrit Ci iat Arrehn oAlvarer Novr5 en Ia fecha de maliana. lune, rra-i- comirl.n de a Saciedad dt Penyeta- titiada eitin. to coa Is
ace efiro---Badodaa Be ds-corn- ,, ,a m.l eaona Tere:aa Maruruan na,, na seiundo aatoer n lar dt carso nae g dt Jeads del Mont'i Lunadlno Jo. atulz a tOe citadoc ,oqua
plen don smatriono.nl el doctor Mit-' rmpr ieintcwea sis. Bod a'es L day -Soda vie g odan.ptas .
guel Anel Oltlva v Mercedes Annr OsanaaiQ. l o, MNontta.ne. le ctoric-.A, A todc, palesndadc. natr- irle malr cre dicho func-o-bdespues nona plareop medra sro, grn
v Lau Mariano dilva r Elena Blac.r ir.t-rero C Fu bondadcaa eEposa Coro- I ICIDrDBS. na msor sencion po"ibie a expreaemoa por ete media lU Ba-
UsLiariz nAv Prrtr- nue celebran |is Bodas taContlnes en Is pArina 4cr aqueUi gran noni oe Is capital qu' liua
rank Pez v u 'roencantadora
poaa Nenita Rodrlguer celebran ccr.
loda lellcidad el noveno a aniveriaroi -
Bodas de Barrot-aa


A sus Bodae de 1ierro-ela afno.
de ventures conyugales-arrlbmn vi
doctor Enrique Osat6n y tf 3 escsa
ran bells. Julle Abreu. v Raul e Bm.
tides Morel v su oven esPoL Canrn-
de Poadla.
El doctor CGsnr linchez. rc6nrul e-
neral de Panami. y 5tu e npca Ia s-r-
anltadora damn Cuqil Dimener. -e-
lebrano 'ui Bc.d.s de Madra. cinrco
afioti de ca.erdo.
Y el oven AitOnlo Falcon Jr
Raquel Lovlaz dve PFalcon celenrn
.;w Boda.' de Florez. cusater'- alnt d.'
felicidad
flnalmrite saluosionA aidoe I.i-
DAiItIco maorimonlo.ia Julia Hori6-nai
Varona i Tingutla Rodrlgueni SIren
qllies ecumplpn Ires anob. BooaTi de
Cuero. r el doctor Ediiardo Mnra #
Carmelle de Ribs,, los nue arriban
al oecundo aniveaeral-,"AGUINALDO de
PASCUAS
Fi melor regalt q.iep rie.,ra
par Iryd ma Iagxu.e oAtr.- mielrtnr
Anat,,mimco' reado pran de.-
csnar mienrata srsoduerme, .,.,'
Solf-Corns 'AnaiTeicro I .nihTr.i
marubles en uno
Tenvmos Itt-ere,' r 2 1
p-l,. aIl como loida 16&, o L,.I--
ilo'l es
Ponpmos 1ila nu-i a soe i -a.
tidor en el dia a i-o. -..,.
BASTIDORES ANATOMICOS
S. A.
BaJo Is direcclbn de Fernando
GoniAlea e Hins
Germslo MB entre San Mignel
} Neptuno
Telifono U-7407SUSCRIBASE Y ANUNCILSE EN
EL aDIARIO DE LA MARINA)


Dsfruie Ud.tambien


de estas 7 ventajas


sorprendentes -;


ES PUROLAVA MAS
Y MEJOR


I PMOIONGA LA
URACION i u ROPA


NO DANA
LAS MANOSA LIMPIO


ES ECONOMICACABA CON
LOS MXCIOtOOS


M is de un million de muleres (entre amu
de cala v lavanderas) son ficlIes consumido-
rae dcl iab6n Candado Amarillo. porque
han comprobado qclc Candado Amarillo
quita completamente cl "cihuri" las manh-
chas dre la ropa, dejandola., por mu rnipcr-
cudidd quc cue. ir-maculadamrnitc Impra...
rlcicnicr dc hilancura s con etc agradable
olor a limpio caracterotico de Candado
Amarillo
Ningun abrtin. ni ningun otro produnto.
quita el csut" dt la ropa coma el .abon
Ciandado Amarillo. porque sus materias liam-


piatncs estin mis I ims. m IeIt(VaJ I mis
lisas para lavar y frcgar becn en cuanto se
poncn en coniacto con cl agua.

Candado Amarillo Ic rvsulia muo %conarmi
co, porquc un pan dc Candado Ararilloa!e
sarve para todo Pra la' ar ropa dora 1 cm-
percudida. para lasar su rnpi de sahr. par.
quc Candado Amarillo es putro no daia loc
icteldo dr- las iela par drlcadie que iesru
scan. para frgar la sartin. las car,4nIa, .
utendinos lleno' de retne. no haa noda que
puedaC rompirarset .on Candido Amarillo


BUI cL i 1 '.333 PIG OCO MNS G* ISEOBIa: N OL* CN A ND


cas 1e p.lit mr-rcav
euerst I co er 1tlri
ae cll re qore v ei deln
eme n F ic1 ]lo

nitlra llmo .vr1m ,II
.r.Omdrbvi=I mso..emu n
p t C nnlr l is ii iiim -5 l

MADTA nr f A 11D A *m mi n -) 11 fr in i 14A7


PAGaINA LUAKLIN1A. AJLARIOU DELA UAltlE'A.-MMINa.LiU. 2 tU55'. US' Iv7


01948 tendrh MAS HORAS'


Al comenzar el Nuevo A.e es traditional
hacerse mil prop6sltos de vida nuevas. Pr3p6n.
Bie ulted que el tiempo le rinda mni on 1948.
Disponga de mis horas pars lo que qulera,
visajando en menos tiempo.., volando por Is
LINEA AEROPOSTAL VENEZOLANA.

Cuando vaya a Nueva York o a Caracas, Siva
"Ia distinct mis corta entire dos puntos" ,..I
lines recta y sin molestas escalms, qua recorren
los veloces ustrilmotores "Constellatlon" de la
LINEA AEROPOSTAL VENEZOLANA.

DIsfmMrb uied de -un traves!a deliciosa, y
ll.r1i much.o antes a lu destino. Viaje por Is
LINE AEROPOSTAL VENEZOLANA
y tenrb umtd pis hakoras disponibles en 1948.


&A WPOT ALM .ENZOIANA
"Usn, Iobn do Amis.od y Srvicilo centre Jos Americais"
Algante GonMrales: F. A. ROVIROSA, S. A.


OPFICINHASI Paslan Hotel Swll.,
Tow. A.IA3


Felicite a su famla

rindole su porvenir.


AEROPAQUETES (exproea<) Bance
MeW Scotia, Apt*. 503-07, Telf. M-7771


a


Inicie In ests Piasculs Ie qe
seri el Ivdulce hogar del mAhn,

dqWi@ ns porceflo a pIlius a na


REPARTO
La seie de mayor prvenir dl If Hebana
A s61o 10 minutes del Capifollo

Ruas 76, 51 y 36
Pau./ SU


URBANIZACION (OMPLETA


GACETA OFFICIAL
BDICION DEL SABADO 20 DE
s DICIEMBRE DE 1947
mica secctan: Mlnisterlo de Jus-
LICm decrtot otorgando indulto to-
clJ a Juan Feranmdez Oabllla; aotro,
io propio a Bergoio/Lu)t Rodrtguez.
Minij.ierio de Hacienda: Convoca,
lorim. de tI Aduans habanera pars
el 22 de diciemibre, sutasta pilblica
de mercanclas.


CRONICA HABANERA

VIAJERA


Aml. do lgpr do Id U dn Co rsii a ed em las "
al Chedi"t Hill CoUlce, do cqan Pa.. IS IladlibM sMeeta I O Ib aI
Avarem Meon, cuyo retreto piabomMs a mwonra do bLwamovda.
La mforita Alvre Mama, b do Ios esposos Pedro Alvaro ManH
y Juaita Arridp, IpAMOrd In $ VmemiM de Pacmtla ea son p padrM.
MASANA: EL fPATrONATODEL TEATRO
Ha deoprtado extraordlnario Into- madas de La IL bana m*e ha beciho
rd en nuiostro mundo social eli anun- cargo de eston interlores, quo podrzi
cio do l& obra del humoritsta pa- sarvir de model por ui Miuen i tw
Wal Unrique Jardlel Poncels Vn=a y acierto an decarado mooderno. La
noche de Primavera sin sueflo, que artistas que partdcipan eI n
el Patronato del Testro presentati tamblen seran vestida por una fnr-
en el Auditorium mafians, lunes, a ma de modas muy conocida, preen-
los nueve y media en punto de la ltando los itlmos modelos.
noch-. Reitnaldo de Zdfilga, el infatigable
Cc...o se trata de una obra de IE director, tan culdadoso en todos lon
Opoca actual la comisi6n de monts- detallea, diriglrat eata obra de Jar-
le reaJizara un verdudero alarde de die PFoncela, que as una de lao obrsu
ejRcucln eucfnlda. H"abr dop deco- teatrales mas chnspeantes y hurnoro-
racone interlotresi, brilla= tementO ticas que ha producdo el teatro eo-
ejocutadn per Luis Marquez. Una paool.
do le cana decoraaor. s mao ala- (Contlnfa en Is pgilna 411

PICADILLO CRIOLLO por S. Acebal


iDieclsiete mil milonesl
Be dice pronto la cUlra,
pero p6ngam a contarios
uno a uno, sunque de prisa,
y emplearan, para ello,
sin duda, tod a ]a vida.
IQA digo, tol! iNinguno
contarlos todos podria
aunque cien anos riviera.
Y a los que me contradlgan
los reto a que desde ahora
romiencen la tareita.
Pues bien, d-esos diecisiete
mil mlllones en qua e fija
Mr. Truman el montante
del gasto que se preciss
Par ayudar a los pueblos
de la ]Europa deavalida.
iaJgunos vendrin a Cuba,
conform a lo que publican,
de que gastarin gran parte
en lI Amdrica lat ina.
,ZIEl dinero que now toque
sera pars nuestra dicha?
A esta sencilia pregunta
responder lamas podrian
de manera categdrica
lo mne)ores hacendistas.
Porque ensefi6 la experience
que en este pals, la harlnm
adelgaza a los de abajo
mientras ceba a los de arrlba.


Para regales pascuales
hay que visitar LA ISLA
de Cuba, donde se adquieren
por cantldades ridlculas.
Compre en LA ISLA DE CUBA
todo lo que necesita,
que gastark menos plat&.
Monte ecquina a Factorla.
CINZANO, el vermouth sabroao,
es padre del CINZANITO,
el del frasco pequeflito,
aperital asombroso.
Adquiera en LARIN loA muebleb
y paguelos cuando quiera.
LA CASA LABIN aituads
estAc en Angeles y Estrella.
All puede alqullar sillaS,
por si tiene alguna fitet.
Acmrquese a lI cantina,
pida un FELIPE 1I
y tomarA, por io tanto,
un buen cognac, de seguro,.
ManEarbeltia y Compila
son sus receptores mireos.
Por esas calls verds
muchos carroG de cigarros,
y sin duds notariAs
que de todoa wes carrots
son malos s de PARTAGAS.


Minliatrio de A ricultura: decreto VIDA CIVIL
lijl.noo praI la zafra de 1948 en un V IV L
centavo por cada 325 llbras de aztcar
crLao o su equivalent, la cuota es- SUBSANAN LOS ERRORE8 rederos y dispuso que se subEanaran
tabiec*dr por el articulo I de Is ley El Juez de Primera Instancia del los errors sustanclales que aparecer
numero 141 de 3 mayo de 1935; de- Norte, doctor Francisco Oscar de lxs en el Registroa Civil del Vedado col
creto aulir,.ando al central sCaco- Reyes Payne, aecretaria, del senior motive de Is insnripcidn de Is de-
Cum, l .Amedrica*, al IMscarefio. y Josd Pieiro., dlcta una sentencia de- funcldn del padre de nl actor
Ail San Ajustlnt pars comenzar 18 clarando con lugar la demand que Francisco de Sales, que el apellido
zfrar, no antes del 15. los trees pri- en juilcio de mayor cuantia eatable- es Hernandez en lugar de Mdndes
meros ) oei 20 el dltimo. ci6d Ilumlnada Hernkndez Junco con- Cabrera, que tiene 58 aiAoes de odat
n i del Trabtra Francisco de Sales Hernandez, en lugar de 56, que es de estado sol-
Mnotr-o dei Trabajo: tala d Francisco Mndz Cabrera y &us he- tero en vez de casao y qu e hijc
talarmies a ondciones de trabajo parm de Jua y no de Pablo y Juasnas.
lao briineaz o talleres done se cor- TURNO DE AYER
en sacns v chaJecos y pantalones fps T Exhortow: D. Regia, en mayor
hechos i' a I& medida, Yn las plazas
hcyo -,'o ah l o m envaido aola 'l, FI E L T Z T 7 ustia, Ricardo, Manuel y Luis To-
cuy*ao ste coeipdo a jnb. rres contr Oregorio y Aron Chanal-
Mintorrin d edo efnosa Nanianai g' v B dier, al Oelte; de' Col6n en retire
docrolo r nn-edlondodretiros, aas,1a- BE ... medico por Sixto Cruzeet, Ia Norte
clonesT derecho a pensnpees prdlda 'd/ de Ouantinmo, en divorcio por Ma-
del minwc y otrat diposicones. i quo los paia- rio 0Cagig contra Charles Luiton, a
eo a n dea Predenc.1a: reso- es imjados no lo irritan la Este; de Marianao. en Incapacload
Rucimara eellc resa- Ar A)frodoS n ane, & al I ur: de an Mi-
uclonef or,'Jarando con lugar el re- piel, porqe s Ie guel de los Baftos. en mayor cuanti-
r to s ops n lua e ocn io, at Centro.
curo, de alzada de FIlix Rousseau, |chaacada bio nor Jupr Valdes contra Andrds Gar.
y otros BiB, y sin lugar el de Ma- [ **''""* pQ \ cla, al Centro.
nuel E Boullosa,. el ecorn mip4 w i Declaratoria de herederos: De gran-
d cacisco Gonzslee, al do Almendares.
P o die rJudicial: Audiencia de ..l),'; Desabhucios: Consuelo Castrill6v
Pitacion de testigo. Juznados de contra Ceferino Alvarez, sl Sur- ma.
PriMer siade sia n despahc n ey avor cuantlia pOr pesos, Pablo Pmre
l5 despachn s en S A NAValdds contra Josd M. FoPars y otrc
pIA tos procesos y demands que -! Este
cursa.n *' 'E s' -e
Anuncis. de subastas: del Min- .... ../////
orbi do Hacienda, suministros.
Parte no official: Ferrmarriles Uni- n Or 0 K.,/ ,INB .,
dol do La IHabnsa: oruerds l C pecina ds Ii. 5,Sosnn
lea a adopter o nesi6n de l de
enearo prr.x loo. 450.00
tnea aenLencia de ooprocoee mon-
see rIrinleta nmm9 y Miguel
cuehuiewsy i huaS
Se Informed que es posibJe e qu ac M 900-00
flans. sines, at hartts pibiless pom
Is Balab Prmemr do to Criminal de
ia Audiencia,l bo sentencisa, cor-
ddas ya, en )os procboo quaojuz,
contra Patricia Schmidt, par Is muer-
te do Jack Lester Mee, a bordo del
yate Sdtlra. y contra Miguel Cu-
chulema, por Ia muerte del indus-
trial panadero Meyer Rublstein. Nin-
guno de dichon proceaadon ha sido
puento on llbertad.


1


Ii


Felices Pascuas yPr6speroAfto

LES DESEA A SUS CLIENTES


TlHt MCEAC)O CAITLE CC.
T LI SYFRECE


TVARWES BESPAEOLES
"MONERMIS Y PLAMELES"


2.90
2.70
S54.c.
85.c.
99.c.
1.79
BO.c,
70 c.
,50.c.


LECHONES LIMPIOS DE 15 a 30 Lbs.

EXTENSO SURTMDO E VINOS Y CHAMPAGNES


ABIERTO TODO EL DIA EL DOMINGO 21
I af. I AIrAMAiNTF


JIJONA o ALICANTE. Estuche de I Lb......................
JIJONA o ALICANTE. Paquete de I Lb ...................
PAVOS ESPECIALES DE GRANJA. hata 16 Lb,. Lb ............
PATOS AMERICANOS LONG ISLAND. Lb. ..................
JAMON AHUMADO Moe Eatero. Lb ....................
JAMON AMERICANO COD TEMRO EN LATA. Lb......
JAMON SWIFT PIC NIC. &de 5 a 5 1/2 Lbs.. Lb. ..............
NUECES DIAMANTE SELLO ROJO. Lb ......................
AVELLANAS GIGANTES BARCELONA. Lb.................


CL FEOB CN ZLLO3
VIXPIOC RKIOS EN ]A DI"
V admininiarator de Corre0i de In
Habana. Mftr Jco A Colado. sn-
form6 ayer que. aeWln "lu taala-
ucCe. hs quedado drmcairAo qu la
vent de especles timbrads durrta
los dJumos tru e io h lfenido .i
conaiderabl sumrnenwo Seetn ew5 aa-
to. durane Ila prtmera quincens de
diciembre de 146. & vendiron Li.-
Uos par valor de ISMl488.0: en igual
quineens del mimo mes del Ao m-
.ulente. o lea 194.S. uascendt a
sum de 43021.00. ). finalmente
durante los pandos qwnce diu de
me de I l tech s depmacharo na-
d .mnesn o gue 552.7440: aumenw o que
pone de marilieato sin lugar a du-
da, .que el volumetn de correapon-
dencia s e actualmente ctrmo nunca.
y qua pese a eextrsordinariln er-
viso la entreta de Jn rorrespoden-
Cea n mantien Lal dia., al ZtreMOn
de que segu las parLoa que se lci'-an
al efecto dianamente s elerran boe
mintms aonAlnindose wee Ilnforme
favorable a la eficaencia del pi7lclo
pomal. requiilto eae qu e praetc
on cumptimiento de in rttrucci del
minlatro. doctor Alberto C. Crm.
MATYOR CUANTIA
En el Juice de mayor cuantin que
agues Manuel .rsMmndez Sure., el
juez de Primers iaftancia del Oes-
tO. a Mrlm do Martin. duapus que
w ti1ta a Allredo Oareia min-
4n fr~f. 13Lanoo. Crmziklz Ra
M a Ue, B" t ][e uorwaio Al-
vareal Morslilo, Beratfin Barren
Fuerte, InmoblUiak Ls Paunos S.
A., Oompatla Territorial Came 8.
A.. para que se pernonen en el thr-
mnino de ley. _____


tAN W aUMO.1 Frigidaire. 7 pies. modelo...R
............... ............... 4e
let. P11MO I Reloe suizo MARVIN, al-
Sprtectidn, pars caballero. Orao$13
tl t loya ......................130
3O IU d o. PhUw0-.I Reloj nuizo MARVIN
-Precisi6a. elegancla, dlstinci6n- pa-
J N PROI 0CT r r sefinr.-17 joyas. Pro 18 K. con ru-
Sbles on Is cala ................... $120
GINIRAL MOTORf go. P11MO. I Radio GAROD Senador
Internacicoal. 6 tubom, 2 bandas. en ele-
gante iabinete plistico. color nogal a
m e ar i e ......................."..... $? 5
4@& PMJ10iO ,I Mdlets tocadiscon auto=a-
tics. GAROD ...................... $0
Aq. PaM|OI.l Radio GAROD, model Play-
/t matei "El PequeAo Gigante" ara bate-
0 ria y corrienti 110 volts.. 5 abo...a.. t
f10 Pl 35iIOSDa-I Camara fotogritica mar-
ca ANSCO. modclo Pioneer. con 1oto-
'lluah.-Retrras dia y noch ........5... >1 *
^^~~>^^ Il / 20 PSMO0B5.lI Par de espejutlo, par& el
Rs ol, det finois cristales naturales y ar-
ma4ura de fantasila. diet pars caballe-*-2
roe y dies pars efeoras ............. $2w
.__.__OO -t100 1UM.Ot I Cheque por valor de
CINCO PESOS pars paor el Aotal o
@parte de unos spepuelos graduados en
nuestro gabinete o por receta de "ocsu
lists ..............................$ O
So 0 P019 O$ SO- I Estucht RAMILLETE
DE NOVIA de Ia pertumerla DANA.
pOa valor de 3.40 cees uno........."$102
100 m 0iSgOI-f lr juego de plums y lapi-.
corn dorado a ]ueo............... 150
I Ob 1 3IMOS*M.-I Vale. pars revilar e Im-
prilmir c npleltanente GRATIS su ro-
ilo otogrifnco (aproximado) ........$60


BASES:
Compre en IGLESIAS calquler artlculo, aunque au valor sea de VEINTE CENTAVOS. escriba
su nombre y direccida en el duplicado de conprobant y deposltelo on el buzdn del establecimniento.
Si ousted tien, cuenta utilice el comprobant dupllcado de su recibo original depositandolo en el
buzi. Guarded sun origlnales qu m n su arantla. Ni ompleados ni su s familiares pueden par-
ticlpar @s el concurso.
Ef concurso conmlensza en Diclembre diez de 1947 y ttrmina el 19 de Marzo de 1948.
El die 20 a la doe de Is tarde y ante Notario y Ven el miLamo establedimiento se procederd a la
apertura del BusMn. correrpondleodo el GRAN PREMIO el primer Vale extraldo y asi sucesivamentte
los tree premiet.
RAoOS UIFGIFUADOIS 0 Oirn 0 JOYAS CUIETOS 'POR SOLO
VAJILAS 0 UTNm 6t KLKTJUCO$ 0 POTOGIAFIA OPTi C)
SuWim l 512. TO.tM.M

Dnibuidorw RADIO TELEVISION $IBl 0 B frildaire


)


ANODWV


m*AR0 WISIT A0 l-fl A3S *pousB mTOormaemimw


b lleitW laf o nos am I allols de Ca-ulmdo G, I (onando del Tea-
tre Naoloaal, toldopw A-M4; a en Ia del Beparto, donde sort
atd14o tWes lop dlma, Inclusive lo domilonr y din. lsetlvos,
toliMef I1- lS


-- --l


11 -


I


MAPT l& I piP&


1. fWJIWTMnI \( u fa
Edtfdo dI HoWt Mku


/L-,. #. l 99A


TEL&TrN]: P-9109


U

iADRi r W I A UADIMA.- WMNCfJ n 11 c nir M t0 IQ4A


PAMTNA i'ARM TAq


" CRONiCA HABANERA


,,,ldiM, |iuih, ,,,A .- p lf ,i do,,e,
I!O 10
JASON. P0` h l, mC3O ai dM d 11,1
;uiisogls. du.dwa, lmAl. PMA CVhiD
SMASIlNTO.
lAN ARAILLADE iGuanabacoa al Dia
LA BODA DE HOY
Esta noche a las slete se oelebra-
ri con toda pompa y esplendor en
Is capilla de Ios Padres Escolaplos,
el eniace matrimonial de la bells
eeftiorlta doctor Alicia GontAin
Brifias, hiJa del matrlmonlo seflor
Oscar &onzrez 3 sefiora Clara Luo
Brifas, con el caballeroso Jo0en
Luis Le6n Manrlinex. president del
Liceo Artisinco y Llterarlo de esta
villa.
PrecederA a Ia novia en su paso
hacia el altar una cotte lntegrada
por las sigulenti seflorliua" Olga
Diaz Carral, Mercede Viofia Brl.
6li, Oeorgina Vljlar .Ldpe y Ola-
rita Rodrilgue Ramires.
Y coma omaetron of honor' Ia
sefitorlta Emlla Dlez RoL.
Y Elvtirita Rodriguez Diez y Rau-
lito Carral, como flower glrl* y
crtng boyo respectivamente.
Tanto el rams nupclal de la no-
vta como el de laI dama asi co-
mo tambidn el de la Iglesia ha xi-
do encomendado a un Jardin de la
capital.
Berit sin lugar a duda Isa cere-
monia nupclal mks bella del ato.
GRANDE ALEGRIAS
Llenos de felioldad bosai en es-
tos moment* a dos lindas criatu-
/ ras-dos pifias venidas al murido
con today fellcildad el pasado dia 16
---el Joven matrlimonio seflior Ma-
nuel Dial Carral y su bells esposa
Ssaleors Hayd~e Fernindez Ports.
Tants el estado de la mami co-
m ro el de las nifias es plenamente
Ssatisfactorio.
Enhorobuena.
ANIVERSARIO NUPCIAL
Oelebraron' el novena aniversa-
rio de sus bodos el pasado dia 17
un mstrlmonio oven de exta socie-
dad por quienes sentimos grarides
simopatlas sefior Raul Noguer y se-
tora Oonsuelo de Cilliers, siempre
tan gentil.
Al consilgnarlo aunque tarde. les
enviamos nuestras felicltacionea.
DOMINGO CABO BELLO
Celebra boy su onomaltlco un
muy eatlmndo amigo de esta caon,
el seflor Domingo Cabo Bello,
mlembro princlpnl de In dirpctlva
do laI Asociacidn de Propletarlo.,
Comerclales e Industtlles. de es-
ta villa.
Con tal motlvo lo felicltamos.
ANIVERSBARIOB NUPCIALES
EM dia do m4iana cumpllrin do-
ce alios de candols el dittlnguldo
matrimonlo doctor Balvador Bolt,
conocido galono guRnnbacoenie y
nu alempre bolla y Joven eeMposa c-
fitora Hlerilliida Arrondio.
Niieslraia mejores expresione3 de
fellcltaclo6n pnrn ellmi.
CAMPEONATO
Anoche quedt linaugurado en In
cancha del Club Deportlvo Atou-
rim el Campeonato do Hand Ball
Junior or anliado por Ia Direccli6n
Oeneral Ir Deportm.
En el mmio tinma parte princi-
palll ma al team do la Alislza
Juvenrill de sata localldad, slendo
los otroa teama tntriorantesa loI del
Club Bancario Noclonal, Sl4ciedad
del Pilar, el Dtportivo Estrella Y
el Deportlvo Asturias,
Lot dia* di jueao enclt IM lU-
nee, mlreokl,y, vierne.- a iaj nue-
ve doe la nocn.
Deade totas column tnformna-
remo el desarrollo de dicho cam-
pec niato. ,
EN SU ONOMASTICO
olelu.r6 al poado dia 18 au ono-


Celebre sus fiestas con el

Famoso Champin Espaiol

CODOHNfU


SUSCRIBASE Y AMUNCIESE EN EL aDIARIO DE LA MARINA


CIA. HISPANO CUBANA DE
TRANSACCIONES

Deea a, todos sus clients y amigos, a is Colonia Es-
pafiola, y alI pueblo de Cuba en general, unas muy IFelices
PascuaIl ',
CIA. HISPANO CUBANA DE TRANSACCIONES
Habana, 304 Dpto. 309
Edificio Ajuria


ma.iUco ia asforita Eaperanza Cas-
tllan.o Cutllla, bells damlta gus-
nabAcoerve, cuyo vlrtuoialmo en al
piano es por todom de sobra cons-
cido, hija querlds del ditinguido
matrinlonlo sfor Gertardo Caste-
llanos., miembro ditlniguldlramo de
la Academia de Historla y su tilem-
pre gentllilsnma esposa s eftora Ma-
ri CGatlll .
Para E.sueransa. nuestro saludos.
LAS BODAS DEL DOMINGO
Dos uimpAtlicao esrmonia, sup-
eia)ft tendran lutar en eta s illa
malana domingo.
La prtmera de ellas. 1a de Ia be-
ll seflnorlta Virginia Cuerv-o Omalin
y cil Joven Jos A. Martin VIaIa.


cronisia 'scial Ridel Memanari lo cal
I.a PliWiciaid. de cuyaa prtmt-
clas oftecim.js relcidn en pasadua
cronicaR
Y la 'v0uod is de Ia dLdilnUlt.
da sefowria Rer, Gallnit Alilb y
el Joen Manuel Abroi Nna hilo
de los mitrimonlos sflora rauwd-
na Abdelinjiir Sourok N Fellpe Oa-
llor Allub r Leonides Simeon Noa
y Joae Abreu Perea rptecllva-
mente
Amrou ceremoriiase relebTarrn
a las sile de Is norhe la primera
de ellao en in Copula de Ils EFro-
Impio. i la eg-nds. en la Iglemia
Parroquiirl.
AbWo DuI CaLrT&L


J6r- y ulmiiass insam Julio Binrisuler Zxpdli y halts
coye retrte publlum mca unn Baludo por mnumbo.
Qu' Ired a memlebrar m Bod. da Ore 0 amI silmma dl
autere RdeeA.
.*MI DE AlqO EN EL CLUB DE rROTESIONALES


I -en nueistrla ric colecci6on ad
Pltinum. Silver Fox, Blue* F0,
White Fox, Guwaco, DyeJ Rus-
S sian Squirrel, Lynx y aemfi prin-
,ei cl, ea @ de picel,.

\^4A^%^


El Club de Prolesionales easlO ler- erB rlgurosamerter de eUquela lo I
minando Is preparaUtvo parsa a grand rmams de largo y io(m caballeros de SAN RAFAEL 238 TEL.A.7SO9
fiest, de -PIn do Aboe. I, qua me moKing. d a
Las reerociones de mzaB pars
celebrar e Isi sa fueva Lerrarsa Oisa comida. doeortn hacerse directa-
sern InauurIdas e-a nochey quc s. menle a Ia adminostrtcicn del club.
tart arliucamente decorada e 1ou- hsmia el dia 2 a lias 6 p m a mi__________________ ________________________________
minada, l igual que el frente y Jar- aiirdr a] preclo de $1000 para I o
'^^S-~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ r .meniIra lo 1tVd^ r ^a8 ^L lW^ I CONST1TUYO SENTIDA NOTA DE DUELO EL SETmK DD.,
dtone del edIiclo. s"'o $1500 para sU6 InLatdos. Los LA EXPOSICION GANADERA EN
Tres orquestas amentzairisrin loIs a ,cins quo deseeon nios reservoDr me- sAN rr rvE
bailables en los dos r.ngs.. quea p..iemrsbWmar. abonarin Ia cant,- No i nformrs, ,de Snt Spurt DR. JULIO JOVER TRISTA
baliables en los dos irurigum que exu- os.a. de $5 00. nc pudtendo hlevar r-in-______________l_____
Liris en el princlpai actuori la e'n- isTdan los gocos que no n rs, e droanto to .iodo el dim se der
nombrada orqueta Coismopolitaa y e h-,cho reservaconecs d s r v con. mu,. concurridna los pabellons dc Victiima de unam d.'encai funrii- de uns familiar de r arrago y
Son)unto Carbe rren a Is iest, Onrn 'In in su-" Is .a X Perna ExporJonn Oianadera. nan's na dejiao do exLitlr en esLa prutLigio en la viIla de MArI.
onul Caribe crrno Ia e. onrn U endo comentada muv fav orable- rapitl l doctor Julio Jover Trusta El cpe llo a t ofeoteU amy ea Il
Comno ,odoh los ado., ecam lfest ma m a 300 mene I, preIrtla en Ia muma I l Uno0 do los mdnmi Jdienes mojorejr nepolhs do Coldn. ae .opafslado p
DE LA OCIEDAD DE MIiaSiCA DE CAMAHA mintuiro de AgriculiLura. sefor Ro- rputados ae La HLSan. El exunrito alta repreiaentWiones da Ia smtc-
mnn Nodal JiLmnez. qua ha per- era, hijo del bl1n recordadodo ecAr dad cuban LnviamiO nueoto mpl,-
Nn ixilo magnifico coinUluuo P i MNL% Bergner Mis Ho ard MLUs B manecido aill tres almas recoglendo Jblio JoVer Anido. e director del me muy menuddo a ilodam I fIaLfille -
oncielrto ute la Sociedad de Musica S Bergnes. HML Howard.W Ms J H Impra one aob er aeevento y ha- Inaituto do Begiundas Enehatarita ere del extnto y nMr palulaenoa
do CtLromra, qu e prelde la entill do. i Hcaard oelndo dl mi umo muy aUnados c o- Santa Clar. emLnente hombre delt a hiermmno. nneswre q.ar'1
tnra Nena ill. ofreldo aniatenoche r IContinia en Ia Pig. 421 menLariss rieleim v notable mereorblogo frlt mlo Agruiln Jovgs Trrt.


en el salon de acK del Lyceum
Lawn Tennia Club. en honor de lIs.,
delegados a Ia Conferencia de GC-
mercio y Empleo. qua tci0 n oelebri.
elt6n en nuesira capital.
A Ias nueve y media dI6 crOlehr.
el msanfuIco programs, qu esaluvo a
cargo del Trio y. el Ouarteto de dieha
Bocedad., ue Iriterprelaron li Til.-
en A manor do Ravel y el Cuarteto
en P mayor. oapi *96. de Dvorak iar-
pecuvaments.
De Isa numeroa coneurrenciB illl
reunida anomofms los iulentes nom-
breas:
Enire Ias geflora" Angeles Alcover
de Rivera. Clarlta R. Bacardl de Cs-
rrera JLsluI. lielte AgoSttiri. Otefia
Beulen de Alvarez. Mrs R P Pin
sent. espOsa del encargado de Negs.
coM do Is l Oran Brctifia. Mr J 6
Rooke Lyrla LGrunany de Bravo
Mrs. Jois Kales. Mrs. Crooked Mrs.
Gold. Mrs. Monson Mrs' Ogden, Mrs
F. A. McGregor. ilsia Sahlg de Che-
diak, ilaria Victoria Agosttir de Ago-
tini, Mrs E McChrthv. Brrtica riu-
bermann de Odnoposoff. Flora OTie-
rra de Utgalde. Oracrlellas OuzmAn de
Cirdenas. Mr. Harringlon
La sefioritas: Conchiila Osardn.
Rosa Ounil. Ross Ma.rlta Masvicai. Ri-
uel Coleae. Ea Collazc, BerLha Go-
oy. Ulv Whltmarth. Nieces Tenom-
oaum.L R lta CristrI. Mireille Bent-
Lez. Uebm Portuondo. Mis HoAkiT.'
Leopoldlna AriSo. Miss 0 L'Heureux.
Miss Mane Benda. Mims Pauline Jo-
nes. Mi;s Claudette Vial Mis Bettly
WInger-Zeller Julia M Perer Aaular
v Lydia M Perez Agular. Isabel Whi-
marsh. Mbis Alice J Sukl Mis Wi-
)act. Lusa y Maigdlfera Vllesa-
Miss E Rollin. MIst E Grant Martcl
Antonia AgUero. Mis F E Clarke.
Mini L V Ward Miss L E Mapp,L Ciencia Ofroce..,

"DRIG"

El Mejor Pulimento
Rawd: Drig no o n.:an p=meon-
to iS varmefi maRo d, e(ludlog
nos hen permlildo ofreoerle, el
inkro pullmento base do
GOMA-LACA. S. muchles. llm-
plo eon Dril, quedarAn coma
aaebados do barniTar.


/f PARA
MUEBLES


Fidm a a detaUlst AR11 DRIG;
cada p asi 1111 en i dboldita
In d I v id u m I.
solleltamm ofsen'el.
Dimrlbouldr: Comopsaim Imports-
dora LUA Rd.
Obrapis No. I1. TelMf.: 1 0741.
1PUB. G CRUZ


Tres importantes razones de la superioridad a

del sistema de lavar General Electric

PROTEGE SU ROPA... Si Ie preocupa el ICONOMIZA TIEMPO DINERO Y TRABAJO
cuid.ido de su rops. la moderns Lavadora Gc.- ... Una Laviadora Gcneril Electric. hard iodo
neral Electric srri una bendiciun para usid. el trabajo duro del liado diaro de su ropa. en
Su acicion suaie, lasa completamente la ropj o i no u oio du o. e
sn errpecirl.a nt enredarla. paros minulos. a un costoa my ba1o. Esra mi.
derna Lasadora vs de un manelo muy senci-
PROTEGE SU SALUD... Si uted es escrlpu. So... y odo en ella h isdo preislo pars
losi. no Lnnc qua preocuparse. lasando s rsi i).
p3 hiFiinicamenie con un a L.aIsadora Gener. maxima senc-iler fclIdd.
Electric.
Used puede adquirir fa suos por solo $1850 mensualesGENERALS ELECTRIC


CUBANA So As


.,- ., ,. ,,S na.l ra.a n g ~ yC~~


. AO CXV.


Y iL,<'
A0OWT.


r.lAihm [rA IA UIADIklA iu.Maihrjn l i r. rI' rNr IQA'


ViA I -n .LI IU Lt.LA M PMlNA.-- .JIYUA' ltJ. A m.....


SIAMAS SE HA PAIRICADO
UN TWIPO DE CAMISETA
TAN A LA MEWEA. CON
LA ME|OR CALIDAD
Y PRESENTATION EL
TEMPO CONSAGRA LAS
CAMISETAS THINK .


4- lmiades a ualu r0 lv M y niint ts


OiriNdaz eM lto lai Iehtu


Si k tuila ilm iulaime, dmpav al lIkbrKmle

RAU L PE 0 R T
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL eDIARIO DE LA MARINAs


pn re Get... .. no i ... ......... .... m
Jntrodietor de embajadoran del Minls
ai Georglna CaoS, al abuelo y a ia =a
y la sentll damna Eiperanua Treviflo.
Nuesltra enhorabuens a low novel.
LA GRAN FUNCTION INAI
Huy, domingo, a las cinco y media
do. la tarde, tender lugar en el audi-
lornil de la escuela oValdes Rodri-
Luei-,. del Vedado, la anunciada fun-
t'lO. en lIa que el Studio Martha An.
o(re(.. present a su Teatro Inlantil.
i, PI preciosa comedla musical en
Ow actos titulada oThe Greatest
O.rt bajo la direcci6n de la proper
Mlantla Andrewa de Godoy y CuquI
I Pnce de Le6n de Upmann, la cle-
braao directors.


IUN DISEO MARA VILLOSO 9QUE PERMIT MA YOR COMODIDAD.


Ampllo y luloso Interior.
El interior del "PONTIAC" permit* mayor comodldad pars sus ocu-
pontes. Sus oseonto anchor con vetiduro oatroctiva y ceniceroa
modernos, son moolvot do orgullo paro su poseedor.


Panel do Initrumentoo, Incomparable.
El panel el de una bellera culvoadr..o l.a Lomstrenenla boovl-
mibltm colocadot conme~eniamnve. hocenv uei manejor un
PON1IIAC % sonev iiodeao plcei.


CON UN PONTIAC LA


El nuevo "PONTIAC'" ha superado rocldos los
cilculos en cuanto a elilea. y runcionamien.-
to. Su diseio de lneas ultra modernal, su
longitud y ut dcimensiones, estin creadas
especialmente pars &rindar mayor etpacio
interior, permitikndole disFrutar de mrn co-
modidad. Eata. razones, unidas a Ia gran
economla de consumo y a au mecinica, per-
Fecto, hacen que Ia demand* del"PONTIAC"
sea mayor cada dia, por ser el autom6vil que
satilface *I. mis exigente automovilista.

Ve hioy mismo $us distintoa models en
nuestro Ssl6n de Exposici6n y Venta y us-
ted tambin exclamori: "PONTIAC" ES UN
AUTOMOVIL SUPERIOR I

D i st r I b u I d or s

RIVER AUTO CORPORATION
Calzado y 1 Telf. F-441 5-Vedado, La Hobans.k GASOLINE SOBRA.


Now enomplaeemos en dsr I-ia piumea> dae an eonipromlso amoroao.
quedari formallzado mafaaa lunlae, entire Ia aeflorlta Carug Me-,r
Trev|lo, tan bonito y tan greclow y ei eaballeroneo Joven Enrique rat-
terson y Caoos.
IA petilel6n, qtn revest~e eanceter intlio, amri formulada por los
vadres ddel.novio. ef 1 imadn amigeae'doctor Enriqlueo Ptterponae n lnla


^^ ^ jp go.r -w --"
alierio de Eitado y por Psu bella cslp
.... EL MEJOR REGAL
oa.
log. en paawns a en reyea, paraon
e-pan- P IO a | etrnerlerade Fri
LNTIL 1iE ESTA TARDE sidalre iarounete General Mo-
En la primer parte del pronrt- erD.7d Par. entGraa Inmnadlata
ma, que guStaRi tanto a chicos caonto..
a mayores, figurark esta gracious (o. 0
media. estando cubiert la segun. Ane pnro. Ma..n .
par nfimeros de ballet, a cargo de A Po
Alumnas del Studio. CARLOS I TO
He aqul el reparto de Tre Gre- CARLOS IRASTORZA
st OifL :
Primer acto.-El tender, Amu-, Telel. 486. Independencla $4
medes Rivero: Santa Claus, Ro.aliO M A T A N Z A S
Alfonso; Sefiora Orgullcsa, Tereaia
Soils: Sehlora Humilde, Silvia PlaiA:
Polilcia. Alberto Insaita; Prolesora. A.-
trid Rodrlguez: Colegialas, Horteni-~
Tarala, Martha Fernindez, Martha1 Edith Aulel. Vivian Cruz. Nanv Te-
Gutirrez., Silvia Montalvo y Shl'a
Odio; La Madre, Bertha Plans: 1.A Jera. Angeles Toraho. Elsa Arloas. 811
nifia malcriada, Otelan Varas; InostI s Antu-a. Nora Alvarel de Ia Cam
titriz, Celia M. Upmann; Laurita pa Mra Lutaa a Sola !peranza An-
Margarita Tarala; Ines Martin, lea- -.
na Arango: Mike, Marcelino iOber- guo, E.ena Pedroso, Lola Maria Ca-
lander: Patricia, Silvia Upmann; Ma- tlava y Martha P. Oarcia. Caperucl-
ry, Malt& Carbonell. ta Roaja. Alicia Godoy; GaUegoas, Den-
Muoiecos de la vidriera.-Boxeador nis McKnenee y Sylvia Salcedo: SB-
numero 1, Oustavo Godoy; Boxeador villana, Tereaita Jover; Aragonena.
numero 2, Evello Basque- Mufieca de Gloria CantOin Alsaciana, Almna In-
Lency, Silvia Oberlander: Holandd.i. clAn; Cheoslovaca, Lourdes Oarde-
OIg Suquet; Holandesa. Marta Sin- anal: Hungara, 'Maria -Cristtina Za-
',hez Arcllla: Francesa. Margarlta vas: China, Martha AlvarezGabriel:
Baservia: Rusa. Emma PAez.: Caste- Marlnero. Ada Isasi;: Japonesa, Ore-
lana. Miriam SuAirezm: Aldeana Italm- Ila Garcia Hermida: Alemana. 'Olga
na, Puuuvy Taers: Mufieca de Por- OGutJirrez: Dao soldaditos, Armandio
celana. Alicia Moeller; Soldnd>M. Morn y Tony Montalvo:-Mami, Aia


LAS RECAUDACIONES EN EL
ULTIMO TRIMESTRE
El subtesorero general de la Repd- administrativa, a pesar y el compli-
blich, Ingenlero Manuel R. Reyes cado trabajo que signifiea Is recep-
PNrez, elev6 Informe al minlstro de ci6n, conteo, expedicitn de reclbos y
Hacienda ingenlero Valdes Moreno, asatentos posteriores de tan luertee
sobre l]s recaudacloneo en el diltimo sumas, divldldas en miitiples eon-
trimestre del afio actual, que son al- ceptos y subcpnreptos: y la mecAnt-
tan, destacindose el actual diclem- ca interior de Tesoreria se desenvuel-
bra, en que, como record positive es- ve normadmente.
tan laos del dia primero. que llegaron LA RECAUDACIQNES EN OCT" -
a $5865.,229.59, slguindole en oraen .
de imporctanca las del dia 12 1 que BRE, NOVEMBRE Y DICTEM3RE
ascendieron a $5.707,610.21. A contUinuacin damorn un estado
Respect a la, labor del Ingeniero de las recaudacionee de octubre, no-
Reyve P-rez es precise convenir en viembre y diclembre, oomparindolos
que ella es u1 indice de eliciencia con los mnismons mese del pasado aIo:
RENTAL PUBLICAS
Abea 1946 Ao 1947
OcLubre .............. $16.540.351.56 $20.724.552.23
Novlembre ........1... .616.967.79 22.592.729.61
Diclembre ............ 16. 135.138a.49 (31 dim) 22.848.670.B3 (16 dia)
INGRESOS GLOBALES
Afio 194 Afio 1947
Ortubre ............... $22.958.060.37 2.870.647.04
Noviembre .......... 23.860.915.83 29.168.952.27
Diciembre ............ 19.423.081.67 (31 diam) 25.555.9M.9 (18 dian)
Laa recaudaclones globales duran- bre, suman M81.190,573.30; con Una di-
te el iltimo trimestra del ale ante- ren a favor del present de
nyc fueron de 4.242,057.87; inuen. 14.9599,15.43, diferencla a favor que
rior fueron de l$8o.242,Ot7.7; mien dado el ritmo de la recaudaciones,
Iras quan la del afto actual en octu- (& finallrar el aflo, habri de aibre-
bre. noviembre y 16 dias de diciem- pasar a treinta millones de peso.


4


< r ro
S..'.prdapir@

4 ANO NUEVO
H"Acem lm s ImN a simetre s-aM
fm]pr i dicha y felicidad
de todess twestros tlimles y
S amigos, co eslas
Pascuaes y ieel ado rveiderv.


t L.SOSA) Cia.
06[p 4- np # Agatsai
Tf M- T 867 M ".A..


CPONICA HABANERA
COMPROMISE AMOROSO


Maria GolcoecheaA Vecina, Salom ga; vestuario, de Ia Gaa PUilar. Or-
C'anano. quesa de d lbjn baj la direccion dtl.r
Coreotfraftla de Marha Andr, .fior BertineLl. A
luminotefcla. de Reinnfldo de Zufl.- n IFtnalI en Is p na 43.11


~1


.5.
-a.


... : .... ,-,. .

dLa miquina de escribir

REMINGTON PORTATIL

Modelo 5, De Luxe

Con fte,;o,,aniento de mdquina grande
y Caracteristicas de maquyna'grande.


EXAMINE est. suprem miquina
REMINGTON PORTATIL y compruebe usted
mism0 is Ficil y ripido manejo; su ,611da cons-
trucci6n y registencl inigualablie, que Ie tgaran-
tizart un servicio exeelente a travs de los afioi.

FACILIDADES DE PAGO
w_ .-Remington Rand de Cuba, S. A.
Ave. de Italis 208 M -971 Habana
M49


IN^
r-,-M T'.


PAGINA OCUARENTA Y TRES-


. ..... _IR4IJ9,J ...IL z~s ~ w~n.l~ .. ..N


-l f HABANERAI
.^l^j*' i~AO/T1^-Alx


EH SAiN JAN


fadox artagJi o Id Ca
moiAa, /gon ECH L1. Atr
;tool JtiFetado j deI
Uc
Parig,/y NW Yoark. ,
EXPCOrI,1 olof o n s io
Sil

-FR,. Am v ara. K
!of
P)U'
ItaF tit

on lPurnmIh1AI' j i PKPIM Y 'ICAIIDAD l

LK ECHO AOGA CALIE14TE
Rolando aAcota Heprnldel. veni- e
no do Malojsl d-mern 188. fur sa ar
Udo do quorneaduraste carde ctor gra- di
ve disominadma part l cuerpo qlue le J
esuP6 Mercedes Hernr indezlieslas.l
fdo igual domicillo.m al lanarlAe un ia-
deas ,bl.rvlenlt aadnd. hulaS or
I par strella y San Nir oljs, despud vpy
.-doe tener can eUL un ddiaguton vi
d
CAYO "DE LA MOTOCI"LETA
Al caerse do l imotocleleta .en E-
Islsooin v N uejrlc del Ptlar se causo
lomiones de carter menca grave
.llar.o del Tworo Amador, vecinoM de E
;anasilo nlo loS 9668. cc
1ELINCUEN1TEB DETIENIDOS
El vlgiante 2777. arroatd en Lu-
1oha y San Miguela los dIodelncuen--
a Radl ,Etalsa bhablau. de Mil8 -
grog 210. 3 Ber to Chac6n IernBen-
del. de Sol ndmera 10l. parque I nl
sorprendi romplendo el eristal de
S tuada en dicno lugar. con el prop -
s1to ne comeetr ui robo
Dlenao nuleto. son dirlrdos por urn
al El Gallego. que frecuenta la ez-
quit.a de Monte y Epida.
TRATARON DE ROBAR EN
UN OLEG.IO IEL EDADO
dUWIM JPlte r 4@1 nolegla St. Oear-
C. al g OO h .'Y15, vedadr tfut
tetenfd [ta t ulla Ui indivld'r
ogrJP05pora can rpr, uar PP.OMS, que dljt-noribroarse lUasn Hernandn;
Wrnfisms Hmndes, tde 228 sabacidiedan i r-r
Pecordatorios d Omicllia onoc.do, qienromomenta:
T anti puhab"a.. ,lted o A be. er a e, .
av IO calando una. verntank penetr en di.
Tarietas do batU~ids, nbA ior le. Al Qontervenmran dei
P1PQI do curi o nc erje 'Celsrtlno Carta.i MuhiI
coloresyt=005 vd, moda. ENIA MARIGUNA dea
Agnies del Bard de Drong de to
2h &wArmPol~cia Secrela tletuiermcro onSan
Ben___lo a oJndoC .abrera M.yare
V& dv Oa. voeciI2ode 'Roidrlguez 229
&eup ldo rep e br .* .do.- ctni-
P. E 1il z I .%IAiOhi Soa dv m e k ,w fr n o en 5a -
doIN 400. 1ANAR. TEL "-son I lla d y apn -Pleohs a Manuel OGrcia
DraqUe, dE410aos. realdenss an Ba-
lud l-al .que Sorprendlerm fu-
mando' disna hierba
AM.N AZAS
PROTOG R EL0CUADOR 61U PRO- lend arre.tsdo p'r t ,lrnbrC dri
DOCION DE ARROZ Burn de R,)bob de la Policla Secre-
a lnuan Oviedo Valoe'. de 28 ot.- r.
QUIrO. Ecuador. dnltembre 2 l(Uni v cio de ConcordLa 76b. l Qqua Beglun
tId--E 3L.co Central aproaOun unsa denuncla formulads. amena'r.
pltam.aO Se die" mllones, de sucre, con mater a tirob a Mercedes B-
quo ieoA ddicado excluslvament W1 allao do Ia Cuesta. de 22 mfos, re-
leasa do isI produelbn arroceor. donet on Muntciplo 114.

LA MEJOR TELA.ANTISEPTICA


36 nw '- (-)uI .) -W


CHUICHA BSILVA
n I a ITglea de San Juan do Le- La danma Ilevaba un preclao obou-
ran. e efectuo recientlemenie la bo- quest de rosa CatalmLa Lasa y Is
a' de la beila neflorita Chucha 9 r- njfa un peut-bouquetl de roslt8
I'y Herrira. hija del doctor De- sweet-heartp. ambos de Trias.
10 Slva Castro, Malglstrado del Trl- Fueron padrnos. la seflora viluda dp
unal Supreme y a eposasa Cuba E'rOLatberea y el doctor Slva CaItro
orr sl, con el Joren Rogelo Erro- .i :
Area y Punti. hl.o a mu va to LAS teau0g:
Sseflora Z0Fla ltnea riudsldo Erro- Par Ohuchta firmaron, WoB doctored
aberea. a. Oaabnel Picharso Moya. icardo Ds-
Solemne y luciot ceremonia. vaI. Joaquin Ochotorena, Jeads Ra-
r mignifico demplo del Veddo ldriguea Aragon, Pablo rizneza-rba,-
tecia bello aspecto rdom u.do en -Arituro Menn'tdw Or ba.
na ve entra l yen el ador. Don Francisco Sobredo Ramos y Rene Pe-
nlatas flames pan elr lt1i tn rez Amag; IL doctors Voleta. Lan-
inbeos trd I a r Cal a Tar e lI guchein y loa seflores Anibal Silva
asritos de la dCVease Tiai, l Is-Castro. aidro Errotaberm a y Juan
oh-io jaroln del Vedado. Herrera Hernro.
La sefloria Sllva llego al Hempio
OC0 despues de la hara tijada en Y POr Rogeol ao aO efrores Aure-
Invnaciones. luciendo una fle- 10 AliareZ de IA Vega. aenador de
antltauna toilette, que se comple- ia RepubUlca; doctor Jose Marila Cha-
nentaba con el bouquet. toeldo a be- con y OCalvo. doctor Bsrtolood BeJ-
w de Iaselas par las arilstss de v'a LeOn, doctor Rail Alfonso On-
ossta mas. rde director de Alerta-: doctor Ar-
d~ndo a ra nowa, en oAr. nmando EsMnto Aloy. doctor Rogenlo
Precediendo a Ia nova ett nL Rodrtguez Blanoa. doctor Aletanoro
ortI do honor fornada -or SO her- Or Queada lnfgeniro C-arla Pichar
Mana. Ia bells aefiorita Cubita. StVa do. Carloa Her nden Carlos Pio-
c.'rar d ofi ho^ ner. B'l" do. Carlos Hernandez^. CrlbfiRo"-
ererra. c mo ald of honor.: drIgue Machado. Della Sia He-
a-cros, nilna MAria Julia OrtesA rrera 3 Rvne Torrientet..
olfloa. de .flower-glrl. y el saimp.- ret Tlle
co nWho AlrUds, 8lUva Paurol, de Nuestra fellintacldn a los nuevo
ing boy. esposos.
LAS ESCLAVA8 DE MARIA
El Jueves dleiocho del corrente liari., y tenrera, Terena P de Car-
pelbrO aU acoastumnbrada fiesta iLaya
null. con miss de comunldn. of.ies- Junla de Ia Seccion de Fo tcin -
a paor el R P. director PTancilaco rado Presidenta Dolcrea M diudai
avBr, Ase'ni., 8. ,J., la Congrega- oe Miret. secretaria Marit de .eosd,
Ian de Sflfloras ai lu ,EAcJavR de Tranero i le-rer, C'oneuelo Oar.-
Ma.ta lnac iadX.. cupa d(reouva cedo viuda de DiaL.
or-man Ross Perdomo de del Vile. Termirada la meira paasrn las d
realdenta. Lily Iidalgo 40 Conll]. asistentes al Wsion ae junls en Qten
Icnproaidentl: Julia de Sena viuda iuvo ugsr ura seai r, solemne pro-
o Celorlo., sCrefltrls; Juanllla Du sidida por el Excmo I Rvdmno. Mon-
Queene viuda de Cabrera, tesorenrs:; efor Ar"'r.nLo Tuff. Nuncio de u8
ollta Morales viuda de del Valle. Santidad en Cubn. que dei6 oair u
larquea de Ia Real Campfla. y elocuente palora en un brene dii-
curse
iMeiltlna Orddfle do Contreras. Adems de Ias aeftorms de Ia Junta
ronsejeraei. ya citdas e hallaban presented:
Junta de Is Secclan de Ropero: PFaula Oorcoecnea de del) Valle. Ia
Frelwnta, Ellestta& 1llerio de Mar- Marquesas J.tiz de Santa Ana. Ba-
ner *eorecanra. MAua Lulasia Are- lome Santlmarina ae Machin. Ma-


a Dials. Ter-m C de Cartavs. Tn& Monteo. Anunclon Arla 'de Ca-Wislnla., *iriedt. y .Amparo OGacia Ronpero. reciblendo is NA.. W
Ae Solo viuda de Dehogue5. Lolo A perany. KaitCie Aloer tmn ,MiAS1 l o. olo. tr Ot CrL =y Mes, ,FEla.ciA y congre atwx al. l cA lt
Ie Rodrigueo. DuJce Maria Can- Victors nel V ,Io v uia il ,-l a- "tWM v ia a U rs .. onUcliierci p1c i nr entaiu l y t{a-
allo de MoA eJo. R a ntee.lin li. Canrr. en del Valie y ,M' Lflar dS1 r Udl'on idmlMlr o tlr. mos labor.
le Arnwa OGornin. Gutierrez de Cabrera Buwana ZayM. Adsl&M lbajc zJll ut adOl. r pat ecildan del i (C"Unt2ad e I I _)CALLAS IMPORTADAS A $2.00 LA DOCENA

Jardin EL FENIX. -'Telifonos: U.2280-U.2164-U-4136-U-2347


DIE LETRAN


. . . .


DVtI B r P T UAbltIA '"Lamf;JiuA "1 rf Mtlr tl 4 IQAi


1 -"PAGINA CUARENTA Y CUATRO


DESDE ASIA A AMERICA CON LA

FLOTA DE ALEJANDRO EL GRANDE

Par el Dr. Jullo CANTALI de dos fllo en el campo de la dis-
(N. A. N. A.) cusi6n. No haet much tempo qua
Supreme, i rin.Ac Is de Be di6 como fen6meno anterior a
cSuprema imagqnaclbn pla de esos las cultural Mayas, el aligno de la
cientlificos que saben aplicar las cruz y ante este hallazgo no lalt6
fantasies reads poer un cerebro el arquedlogo afltador que dijo que
supra-termico a las realldades de Ia doctrine cristlana.habla llegado
la experimentacl6n. As pudo Flem- a Amdrica en el primer siglo del
ming -escocds imaginativeo- dar- crstianio. Otros fueron mis le-
-l5 II.J pqL-nhlli-.a 1. aroga maravi- Jos hasta declr que San Pablo ha-
liosa que abre un sIiUO CtsRmino1en- -bi-aribado-can Lprtkediacine o
la medlcina y que ha hecho comps- al Hemioferio Occidental. El hecho
tlble los dos polos ms opuestos 0 de a coincldencit dentro de Ia re-
dentro de la cirugia: la Iermenta- liquia cultural en este campo tam-
6oIn y la antisepsia. La suciedad y bin cre6 Ia teorla de Ia emigra-
matanza mlcrobiana. cidn de ciertas tribtm Judlas per-
Con estos principles de la Imagi- tenecientes al primer .stock. de
nacs6n aplicada a las cienclas ha Israel dentro dc Amndrica, y asi se
ado escrilto un ibro maravilloso form ee cQncepto de I Divlnldad
sabre el orngen del hombre amenri- de larg barbs que uemeja
r~so. l tlu0 d Isoba a .M de larga.. barbas que Be asemela
rano. El titulo de ]a obra es Men Ia Moiss aportando la s Tabl-
Oat of Asiaa y su autor es Harold de Is Ley.
--i.wmng Gladwin, un hombre de La arqueologia americana esta
ne.ocios hace poras afios y hoy an Ilena de lagunas, Una son peque-
atdalogo Yde renombre lIeno de flas, pera hay otras enormes coma
cinaldad. y este a hecho de qua e la que seiala un period de 500
uk gbuannuss man* se vuelva hacia alie antes de Cristo hasta 30,000
Ia antropologia nada tiene de ex- aflos atris. dles que en Europ sur-
traardinario y mfis at recorder, qUe gi 6 acullura Madelaninse. cu-
el ci.ebre f6si ll&amnado hombre de yas relqulas son lag cuevas caOn
Pllti:awn. (reliqula de los Nean- sus pinturas en el Stiur de Fran-
thej.tals) fu descubierto en Ingle- cia y en nore de Espafia. Ecs pe-
tenA, t por un bodeguero y un abo- riodo0 aan esti enterrado 'en Arad-
Hade pueblerinos que en sus res- rica y d tenemo signos aieldo,
pL:w-os ratos de ocio se sentian como par ejempo el cesqueleto d,
ar.opd ogos sabre el campo expe- Tepexpan hallado en Mexico re-
rih4ntal. cientenmente que habla 'de l a exis-
I.icho se hi escrito sobre el ori- tencla de un hombre de hace .unos
gen del hombre americano. Se le 1500 afios, contemporineo del
hi Inecho aut6ctono como los que mamut y otroa animals ya extln-
.-n en el *hombre de Folson-. guldos
qua vino a la luz dentro de uina Man out of Asi aat no deacu-
r-.'. del Estado de Nuevo Mexico bre secrets par o meanOs abre usi
a gvca de unos huesos acompaRa- rutas dentro del origen del hom-
dQ- Oe restos de ese animal des- bre americano. No a par quk ha
apg.-wcldo hare miles de arlos, y de tender mis prestiglo que un li-
que ve llama Buifalo Antiguo. Oitros bra una pellcula de Hollywood.
cornas Polnasky entraron en laas ---------
ruir.lt de las altiplanicie ,de Boll- AT
via y en Tihuanaco situaron la pri- HACE CINCUENTA ANS HMORIA
mere germTinaci6n del *homo ame- SANTA TERESA K 1SIEUX
ricanos.. El Dr. polnasky nos deJ ANT S D LISU
no s61o una teoria, sino ademni-
una obra magnifics sobre Is Pre- per CUAILES PICHON
h'.'Aria de Amdrica, quizA uno de pARIS. que esla acoatumbrado a
Icr meJores trabajos que se han "ia clause de epectliculca. no
hecha en este sentido. ha vitola nunca nada mix extraor-
Abundan las escuelas que dicen dinario que las flasau del cincuen-
que el hombre que pulula sobre la tenario ae Santa Tereo de Lisieux.
cortlta del Hemisferlo Occidental Que una cuarentena de obitpos,
11iAb de Asia, palabra que se usa de arzobspos, de cardrinales, liege
de modo abstracto y los'fundamen- dos de varlo pages y hasta de otro
tos antropolbgicos de este aserto EB hemisterio e retinan en NuestIa
basaa en afirmacianes un tanto in- Seftorsa o en otro aantuarlos pars
genuas dignas de la secretaria de air paneglrlcos y conferenclas. es
un antropologo qua aefala el pa- Unas sa muy natural en los or-
scaldo que exilste entire clerios in- des del Seas. pero a menoa cn.
dm amerlcanos y los habitantes del rrlente que clicuenta mill pertonws,
barrio chino de Nueva York. Ahorac nocspeclalntaa. Invadan el Pa
Gladwin lanza su guanIe a la are- tclo e CwlIot parss aplaudir a.;a
m, y nos regale uno Ulbro que cea cresreograla ssarda, o blen ei Es-
fxa nueva teoris dentro de esa tadlo del Parc de A Prnce. cerca
Ioguna que existe 'en Ia prehisto. d Boi e Boulgne parsasastr
a de Amdrica, y que nada menos de nche & IGaseouJeose pde[a Vi-
Salcanza desde hace unos 45,00 i0 Sn er-
e.oi hasts los aias de lasestre- tuide v is Paq uea ata Terea.,
1a.7 de Hollywood. El nursa tuegoom ierpcet ado
Sin duda que pars digerir ets.a con doaciento comedantes, esta-
clce de trabajos hay que sentir ba m Iprn sdo B d ants em -ln
flcldn par la antropologla, par I isnrea. porque li propi. Santa T1. -
novelas detectivescas o par los rom- rea, al esbe declr, etabs ai. En
pecabezaw.I. Si no participamos de aLquel inmenMo etadlo de remnento
t;.les tendernciies esta cie de obrss donde los clamored tconmpalan cc-
no.ilteresan. Pero dentro de eoaS mairmente Ion. ebotes del bai6n
alclorioea (mis anas qua el cilne y redondo o del bal6n ovalado. una
mis Atiles que las discusionea de multltud orange vid6 paar lenLs-
politica) Men out of Asia ea ,un mente, bajo el manto de la noche.
oasits porque Bu auto con Una orL- la Urna dorado traida capecialmen-
ginalidad notable y un humorismo it de L Lisieux. Despulb del grand
de Balera anglosajona nos resuelve asuego Be ponia en esoena un gran
el problema con' afirTmacones uri Santo, unsa gran virtue, par cade,,
tanto iconoclasts. sialglo-el ultimo Santo, el de nues
Primers heregia: Las cultures tro asiglo, era la Pequlefia Sanla-
aborigenes no ae desarrollaron en sla cruz que domlnaba el podio de
este suelo, asino que llegaron del veintilete metrois, montado en cua-
Oeste. tro b horas, cedi6 au lugar a un ai-
Segunda allrmacl6n destructora: tar. Lo' hombres se descubrierun.
El indlo americano no es una raz Las mujeres colocaron aobre su
homogdnea de monglolodes, alno permanent un pafluelo o uns man-
ia consecuencta de una erle de tUll. Y,'como en las pooxde, la
emigraciones que eli autor alinea priesra Iglesia, la mlsa nocurna
cronol6glcamnenteL de .eata forma: comenrt... '
Australoldes, Negroldes (Foisom), Me dirigl preciaamente a Lisieur,
Algonquin., Esquimales y por ultM- donde se transport durante los
mo Mongoles. Claro eati que todas dos btlimos dias la muchedumbre
procedentes del Oeste y sigulendo del Congreso Terelarip, y asisti a
rutas basadas en fen6menos geol6- un especticulo sorprendente.
gicos que Oladwin explica con gran La multitude ae muetrac lervien-
driginalldad. te, es cierto, pero grave. No he
Y como ultima afirmacl6n de po- encontrado piedad dulzona a sa-
tencia diana de ]a bomb atdmica grade. Parecia como si los dAi
es la qua establece qua la flota austero aigulente a un oonnicto
de Alejandro un dia eotaba en un atroz armonizaran naturalmer.:te
puerto de Asia esperando 6rdenes con el personaJe de. Ia pequet.fa
para conquistar sla India y Ila Chi- Santa. Era amable, clertamente.
na. pens par Ia muerte inesperada dulce y sonrienle..iPero qud6fuer-
del gran guerrero Be qued6 inerte duleeyaonren. erquell urf-
sin Anilsos de conquistas. Erston- ran viniles albergaba aqUella .on-
ces aquellos grandes marinoss inl- risa de veinte Cfiosl No hablo a6lo
de Jos sufrimientos interns; qua
ciaron una navegacidn que circun- atormentalronrin su alma, sinternos qutm
d6 la India, Burma. Sumatra., Java n de los dolore fsi almsco, sde ta
y de aqui sigui6 a iravi., de las b o dolor scos. d
aguas del Pacfllco par. tocar en muerte inminente, qua supo recibir
era cadena de lWotWe, como par como hiroe. Aquellos que hayon
ejemplo Tahiti, las Galapagos y la podido engaflarse por sigUnos epl.
Isla de Pascua. Eatos argonautas tetos melindroaos de sUB relates
llegaron a las costas de Isa Amrtica (era e estilo de.aquel tiempo) hia-
del Sur, pero ya previamente ha- ran blen meditando aobre esta sen.
bian asimilado factors culturalea cilia frase, cuando descubrl6 Ban-
a travs de su trayecto, como por gre len el pafluelo: Escupo saMnire.
ejemplo, el tipo de embarcacl6n iQue dichal*
griega se transform6 en sla canoa Con esos rasgoc se comprende que
figantesca de los marines Oinnsp si- quells alma de excepcid6n un grand
cos, y una infinidad de cultivos de hombren, en verdad, como la otra
plants aborigenes en las islas del Santa Teresa-haya conqulstado al
Pacifico. Y al llegar a este punt Papa poderoso, duro pars el Mal,
los pros y los contra. aurgen en sla duro pars todo, duro para todos y
mente del lector y entire los prime- en primer lugar para consigo nrs-
ros domina uno par su exceso de mo, que era el vlejo alpinlsta Pin
aOriglnalidad. XI. Fub seguramente una de laI
En todas las cultures de los indios razones que 1o indujeron a hacer-
de Ambrica existe la tradlcifn ml- en 1927 a sla pequefia Carmelina
lenaria que habia de Is llegada de patron de la obra mas ruda de
un hombre blanco y barbudo (el todas, la de las Mislones, a co-
natural slempre ha sido barbilanIm- menzar con aquella mlsi6n increl-
piflo) mltad hombre, mitad divini- bie, desconcertante, qua se elabo-
dad, que ha de redlmlr a los hbu- ra en l Russlcum de Roma: pre-
mansos. Y efectivamente dentro dc parar pars cl mundo ortodoxo y
estas tradiclones nos encontramos pars el dia en que pueda seralos
con las divlnidades Qetzalcoatl trabajos, los especiallotas, los apps-
entre los mexlcanos, Kukulkin en- toles que le mostrartn el cambno
tre los Maya., Utracocha con los dc Ia unldad. Pin XI, a u vet,
hombres del Peril, Bocica en Co- diplomitico, eo clerto, y hombre
lombla y Paye-Tome en el Braeil. ae .carrera,, pren cuan tenas y
Son figures barbuda., ale le cia- realists tamblbn, no eocatmd6 .uU
rs, inyerstide ale ttlnlaa qule bleten amrc par ia Santa dc Ialasieu.|
pueden enmacjam denro d:c lea vrest- Hirnodaella tns patrona dc Fran-
mentas erlegan que iasabaslas lc.on- ala y muy reclentensentc, esarrblen-
tertullas de Platdrn en eil Jardln de oa bsod Byu-tLcex
Acardemo. Clara rota qie ente el do el abisio dee Bah"s-et-LlsleUx.
fendmeno dbe o que ac llama .cul- reconenrdaba C Ia humanidad ator-
turi*. puedc donlinar 1a coinclren menada dc boy, ocaxtraviads en
tea y la dassl acddds particular por (I orgllslo de aiss
La evolucldn de etos lesud6nensos dcscubrlmlentos clentlflcos, por au
Iraldos par lo navegantes a las preocupacidn excluailva de bignes
tiarres aurncanas son tambibn de terrenalec y par los conflictos dc
una orlglnalldad sorprendente. El interewa que rsaltaa de ello ala
casco y el pats guerrero sutricron secllies heroic de Santa Teresa
aqul una trsnaformacl6n qua di6 dcl Nfla Jeauls,.
par reaultado parte dc Ia lndeacl- Por ina paradoja de la que bolo
frables vcttltentna qut vemas en ae extranarcn loa espirltiu inma
loa peraonajts dt piedra de Yuca- tuado, la humildad a sionpimen-
tin. Tlahuanaco y Ouatemala. le la meoura con I virtud de los
Oladyln no0 ha dejado Intranqul- fuertes. El cuilto universal qua lo-
lo Todo lo qut dIce tiene uu ton- rdItcs a usa pequela carmellta da
do dGe Yerdad aon tamblin tiene Ie dcl bxlto, 9unque sea human,
alga dc errcnao y to porqut den- dr las virtudes oculta. Mlrad: LoS
iro do eac probietoa que ie Utuoc a rwos, los grendes, los capltane5s, los
aOrilen del eombr. Americno drBtadorco hen mierno y asos cenl-
robe coania teoria 8 plidsa for- san Permanecen Ignorada. a. e ls
snular. Loa qBu hablan en favor is Insulta. Pareo el mundso c apIlft
SUn aSPSUr ro crlsn lolois de racan v anle ci hiarmain -''ra,,,-. nu uina
55 onntrarino *l arcumensarlr }o nia rhita,.u ar.r s up.'* hp.'er sins
bhasen con hsecloa quc son armaI maro lra dt encrrai


DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947


TRAJES PARA LOS SUgSOS
Ueg aa hacerse trajea pars toda
ocasson. Lrajes de acuerdo hasta
con el empapelado de sus hablits-
clones o ae las casaa en que era
asidua vLutante, tan mlmenlcos que
a veces no se la encontraba.
-lIdal Id.l
Pero Ida en au mania de hacer-
se traces liega6 a encargarse galm
para los sUetios.
iY este traje rayo de luna con
volantes de hoja seca?'
-Este porque ahora sueto mu-
cho con terrazas.
XI ELLA'. EN EL ESPEJO
Cuando ya estaba realzado el
crimen pluscuamperfecto, el ele-
gante caballero se acord0 que habia
epoyado la mano en el espejo.
Sin dare cuenta, por eso de que
en los espejos no queda Ila huella
del crime pom mats de qua lo ha-
yan visto cometer, tuvo ese des-
cuido Irreparable.
Cd6mo borrar aquel dligilalimo


qua Ie Iba a pderd'? SB1o unsa mu-
Jer puede entrar en 10 habltaclOn
del .suceco Uena de gente, y acer-
candose aI eapelo lmnplarle con el
psliuelo y afiadtr a ms lablosia
sonria rola con su laplz de bolailo.
BoscA a Ia enamorada de Ios ne-
gros deasires, que era ptrecsamen-
te L0 tnca capei'de hacer todo
poar dl y en lasu narices de la poll-
cas que descorrhaba muebles y ob-
servaba alfombras. una llnda muJer
vaheabs el eslejo y despuea a po-
nia *rouge. dSplcentemente.
IiTEAO DEL VI6LINISTA
Stiempre habla aido el suefio del
grian viblintlta-tocar -debajo- del -
agu a para que se oyese arriba,
creando los nenularesa moicales.
En et jardin abandonado y si-
lente y aobre las aguas verdes, co-
mo una aombra en el agua, se oye-
ron unos comopases de algo muy
melanedlico qua &ae podia haber
llamado *La alegria de morlr>. y
despuos de un slImno glu-gluh as-
lin flolante el violin como un bar-


C A P R


Per RAMON GOl


co de r.is nidas que comenz6 a bo-
gar desorJentadb.
EL ASCENBORISTA LOCO
El asceniSorMLa de lA cua de In-
numerable piso Ltenias que acabar
lco, y ati sucedt funcionando en
pleno frenestl el abanico de lo na-
mero. n ientras el hotdn rojo re-
lucia como un carbuncle.
El hermetlsmo maecanico de lU
puertas se apretba con lnoa ri-
gor. aegun panta sin- delenerre
sublendo bejando el coche de
blerro.
S abmo nunca asababa de Ilegar
,,1I pioo bajo le que esperabanS gri-
,taban inutiUllmente.
La gene se renovaba como pa-
ra ver c6mo iba el ayuno de quel
Papua ascaensorista.
Se llamo a los bomberos. pero
como se temla por la vida del a-


DE


I C H O0 S
EEZ DE LA SgKNA


cenorlUia no at qui:o apelar a me-
dim extsems y 01oo graaa a aun
electrolmiAn eabcido en el tLope
del edUlcio ae logro detener el a-
censor enioqucido.
SCRITO ElN EL POLVO
Muchos atos dep"a de su de6-
aparilcon, ontro en el palacewc ijqu
haJbia quedado cerrad o un dia,
cuando ella e lue cansada de tan-
to efprnarle.
Todao efaba cubiertao de polvoa y
lai iIsLarsas af hablan dmdicoaao a
entrejer tapices cona )s llao pal-
saJes.
Todo habla cicatizado en aque-
Ila ILrga ausencla merw s lgo que
Ie impresln6 hastsa Io ml. hondo.
un iAdl6. escrito con su bella le-
tra de laI Ursulina. robre Is ta-
pa del piano de cola y que respe-
tado por la superposiclon parecai


ELE


MENOR ^^5UAL
CTRICIDADIENTADA


Es Ii


acabar de s escrito con el dedo
vivo de I espeida. -
EL PAJARO EACAPADO
No s debe penegar -l pajaro
qua B ea- pt.
iHay qua aber reconocer que Ue-
ne un es impoeblitorcer eae deAlno.
El pAjaro qu vol.6 puede ala
en el tejado, en el baLcn IleJLano,
dondue M. per hly que deJario
ir. oposar que aes baya mJvado.
La fiartat rubla no Lino en
cueroa ea maklem preaglm y qui-
ao volver a cpL au su piJaro
renJo.
La marqueau .1 rnictal relun-
CIL como una ptta de patUna)e
orrecierndoe al ralsar Gdel t
pie y el piAjaro eabs quieto aJ
horde de ella.
-iNo vayai INo vaYsal
--,Y qua sle lo coma mun gaLo?
N asabe volar y ademnAi es rengo.
La se florita rubeta corrio poar la
riasrquesma. y ya esftaba cerca del
psalro cuando se hundid bajo ah


ANaW3

piOn ua etyalp y ps d hu m
maibnmooe
Al pijao qew -nco&s 0 c W o
A o cualo poMqu 4 0 m A$O bn
to 7 d ie ,ai -- m so lMt ;S

LA MAMNO l LAr -BA
Ia veTda d a s e aqodbr cad&
dt amtXOM f566Moss S1
me I& tuapSA6 a -mM
no querla o I=
daMlaa cencptleo ni bt le. .
qu- a ts ar.aa"aga a ob- OW, -N
ando ella maltums V jL
El etego Ged Osm o qtela a-*.-i
bee .q nads man6.gOeqUM Is '
crtia y p h de amet..
-|BS i. Sef Ibtbadtlt- al
viM al ]dl ea ando m 06 c m "
ta e tlo quo babla bebo.
l senor eapadeddo gtac .
ws ions A o qua Bo n o ame ud. '4
nenmpos Ge Oa: Cato
-Vivbia mie@tr amlntma is *
&Lnvre con tti mane. '
Y -in viAre lsna ws va o r yo
as assmorai a n tsms a sIs 5
pustia en a bIrsa. '


..: : _. .. .. .... . .. .. .. .. .. o"" "' H rl .


^^ ^si su cobA DE $30
\SUI TARIFA\^ NO HA Sil"00/


4SUMO ES


.50 MEN!


DO AUN

ITArsiA lS i r I aa AmusA limlwjn )f i "1 arn 1m1 r ifldif


PAC- aJARMA Y CIKO


. .,UpU A I Z, .A E LW. 5 UT. ,.02 1 ,,,...Ut I 4. -


CRONICA HA1BANERA

EN LA. ERCED "


En Crilo "' UICfvX a" is.iim
DESCAiSa que n esp. al i u
a deer COLCHONES 0 K., ya qu as
fabricados con i tmjor mawurial pwa
qua usied tenga un verdodere DSC.A)SO.


"EL TALLADO"
"" FABIRCA DE ARTICULOS DE LUCITE


.. I .' ..,-A...... ln
En el bellimo maroo de I 1A Iglair du Junto al p6riiro y en laj arcadaa.
do Ia Meroed, donde han eele- e ompletsoan ete artliiUco decoraso
brado Ila mdr brtlantelso csrenl lu Luclendo una elegite tollrtle n.zo
nupcials. tuvorn eieco anocbe, con u aparicit6n en el tenplo Is novia.,
aixntilco lucqlmlento. Ia boda di a ique lego 1 at iar. del braiz a0 -u
ef0orta, Alicia Bspino y Mauel o padre. el doctor Joa6 Joaquin Esvi-
tan bonito, y encantadora, can i ca- no, que lungl6 de padrino de Is t-
balleroao J&ven Arturo Ordoqul y Pe- remonis Lfriaba. adfmari. precloso
eilia, nmol ae camellu., tamoiOn de *El
Par tan aimmptliro enlice. quo pre- NnTx.
sencl un nutrldo coneurao de aml- LA msare del nonI rsenora asdl
lares y amioa de IoB contavenAe. Pereus de Ordoclt. fud i nMLdrina.
se i6 n 1 iY n gus templo de Cub., v obispol de Pinr del Rio. mnn-
Merned. dcorado bellamente per ]a aeltor Evelio Diaz Cla. ofllCI6 en Ia
|frtlts Insptradoe de s.K Penl. @1 pupcil reremonla. en Isa que corr-
decaeno denuemtrno Brsnde rdlne til WitOR furmaron el iact& par artLe
Cana i o denue ran dei arts Ili e1 eil. losa eflores doctor Franciaco
oa inn Ia m obr n d que .rpon, doctor Mario M L.amar. r;b-
Ftirvt Is itol combSirond aoqu- omn Miaduro. Frarclaco Benu.ez.
1JoIla[U, MDIo en ]a Benda OOmo Manuel OJlwuemuy 0Seg undoedahe.
eli altar mayor. su flaores, mils In Manuel G ura eund, Ma.
90o1a. y pc, el. ]as WfloresOctavoi
Ordoqul. A'etiandro Ewcoto. a-limt
En Ila nenda luambln ressalltaba I 1S ernAndez Slia Prancisco Mor if
alfombr' rolo y Isaida, usada en In SLeon. Antonio Fabar y Alberto Al-
grandes bodasui. fonso
Orupos de palmos arecau, colocai- Felicidaden.
COCKTAIL BUFFET
El doctor Mwjo Martiner Apcue, an peClirv. cspo& Deo Argentina, doo.
l craccter der decano de I Pclitllui tor Raitl Otfo y Antler. doctor Ed-
de Odontologll de Ia Unlveraidad dI mundo Locci, doctor Jorke Be,:o
La Hibana y su bello esposa Nen loctor H6c r Taraildo y senora y so
Rolg.nr orBleron anocbe en su ilnda herrno-r doctor Oscar TaraJido. Di
readeneita de MIrImar un cocktail Verezuela doctor J.os Araulo. p.,
buffet en honor dor los proleooreo v reopr oe II Unlveroldad de Caracas
de loe eurfntiea extranjeroa y locs- DO Col,'mbi doctor Joad Mayori
lea qu e Intgraron el curslllo do Or v reflora y doctor Hernando de Ca-
todoncia Internaclonal celebrado bo- in De Miami. Fia doctor Her.r:
In lI auo iepllo de la Unlveraldad. L- Renedo v efnora. y doctor p.l K. To
cuBla de OdontOlolga v Asolaciit e n-v rydoctor.Alberto Monte, presIder-
Ortodoncliatas d. Cuba que preside el te'del Colio Eastomatol6gibo de Ciu-
doctor CLr!oa Coro. ba y oflrO;'
Ricoa cock0to l v un delloloso bu- A/dlUeron tambifn todo lo miem-
flet fueron ofrecJidoa a Is. oncurdan- oron. de & Aociacidtn de Orlodonuir-
cIA que pahamno a detallar. La dl Cuba. doctors DaOi Danda-
Aatentes" rim y sefnora. doctors Margarine
Dr. Olementel Inclan. rector de Is Aniolaga. aecreartoo: doctor PAD:O
UnJverildad. Valthonrat y seflora. doctor Rodri-
Vicerrector: Dr. Juliln Modesto 'i. d Ia Ra asv seflora doctor Ra-
Ruizs y Mflora ial Relneke v seflnora. doctors yo.
Dr. Rodollo Mindez Pefiate, ex :C- ianda BuCh. dncror LilsM Bariamal:-
totr y senflora. n y tsaora. donoor Oscar Gonzalez
Dr Carlos Coro v falora. docl.jr v saefinora. do:lor Juan DisZ ZBvI
Armando Coro y nora Baltn y aiflora. doctor Rafael MItS
Ademi- lons profesores qua ofrec'e- doctor krneato Puoinim
ron el curallo: dori'or Charles H. y Js belJis ,ieiorilo- Neniun
Tweed. doctor HR7ay Nincy. doctor Ce Martinez Rolg. Carmern Mari% Zo
ell Steilner. doctor Albiert WeINI'l., rrllls Armenteroa y Mercy Dummls.
doctor Robert. OGavlor. todos de Tuc
son. AriTzona. compeflid1 de aus rie- (Oo< -dad Is pilaa 47)


COLCHON E RIA 0... K.
CmiCentral i Suin. 411 Telf. M.311S
orMiiam: CrIlstna 416.20
SUCUISAIS
CAMAGOTY HOLOUIN SANTIAGO DR CUBA
RIplbllca 433 Liberfad 93 AgaIler *16
Iam" a Cr.) K

1eTUa l o C -


SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA


A CASA RADAR

Felicita a sus clients y.amigos

y pone en sus manos el me"or j
Regalo


Nlawl) tip 1%.G IO .1's.hi-
I A,' .. I.A..

MAI N lovemHUT0 .


15tb. t~ais. I 1
fe 0,i -I.. -ddd
so l Is.bAw I N.

LAINR,, : 10 11,,
,T.ratio &.7'

W poslr INTIIOI
Pd... d.
MNOUVO rfIAIIa

iICIIIOM s..


MM .I. 1 ,


Eni nuetira einposoi6n enr-ontrarA ousted ina xionans y arlida lines de
Artlcilill de Luclere. propla pars embrll-crrImur honso o pare hcer tin re-
Nur oor r inlirre resliari rn are Ud. cuilquier rTrhlo n dimreo
determinadl

1__ __VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALLE
nIIclIe nal roa ralhloso SFRRlMOS PF.DIDOR Al. INTERIOR
C. "I^l T r i A t" Fih tlr> dr 4rilculos de Luelle.
uiaK 5000JEL TALLADO Z A T0 -4l V4M HABANA
P i o UOII t u tItIrn
Sms. ARCUITECTOS: Etamom man condiclons. de tnferprtara us c-.
Bloum p *Ia d Iobde interior a n Luefi, pas Mi-aJacoe. etc..
Ir


AU mf* ON *FAG. CUARENTA V SEID.


Celebran el Dia
del Anciano eu
Pinar del Rio

Repaulirtn rariones en casI
i'ndcs I., imuniciplos de la
Repdblkica. (Mas Ielegramas)
CiDELNFS tPOPRTUNAS CGrN JO-
TitO DE A.S FI-.ESTq PAS-
CLiALES
PIrNAR LDFL RIO al.i..'nmor 'l3-
C--,- O O'Fi In I.. n'ie ia, pa. ca.i
e-i-. ..l -,', s (--r p -pi.. n loi
,i wi,.h.ie nuo.-,..ptl Aim-uha.n dfl
F,,,.,.,'Flh:rl. 0 ,- Shinn_' i ,-rfof,-
1-,-I-, 0, n In n eroI, oat--
S ,., ,,r o.-~l~ual. i Sin',,.ro. li n.h-
. i ,-,i.iri.n..nrtitt ie rniedlo c ,
n-, r,,r J ,. P \r, h ,C


EL CIA DEL ANCIA.N0-
N ,mcr.u.- :,; i:ir, iern er, (, ia ir
coon-,-' Fit 'is -. u-do psi.. celt.iht
ai 'Dia .igI An,:]anrC, C-':m,) r ntitcIp
a c.I fli'i, ,i ,o-mni-o p-iruxmo et,
sj lar.-lic-; o( nuesilrc alo. haDra
na mu-T-"llica lo.-muia. cud--> .n-
gr-c ;-a-i d:icaaoso i refornma
lai C"fit- eiitrata C ae ese cen-ro
bnefti.:o Cu)t 51rn5 supeoroi-., spro-
tei:h cia.: columnsE. parn ruoair la
r I ..,Dacopracinnacntttp-
.J: F :. I i-r- con ae rrnp ,c- "pue-
t,,:, fh .-i r1.:.61c fn p I'.:. ql]n I, alian .
-re r -I : circir a tot.I nferic ,ie.nci.-
ri-, ur nmi Onr, i I-.it: --DiL -
LI IfER;i' RODRIOGLUE .:,-,,.- e ,-r.

A..E--IR %N'.\ Zi0EOBRO LiN\ lFM
BSFCACICh.N PESQLi'FRA
OANTi.GOC, DE CLUBA nI.',.rr.i
21 r .i C I,-i,. ,] 1 i e I f.. iiL r;,
d ,i' 1i W,] q f .t itI ia.o jclF.il- p -
to- o-'j iicl- qua I s c1 iii.tQii
c!onalras a unas 35 mills de esta
ciudad debldo a hfuerLe marejada.
7.ozobrd itnl eI1ibarcacidun peiqinera
en la qile viajabatn vairis pcretnnas,
hiendo rescnltados uni hombre tuna
mujer Ccu.s genierSales t de.r'ono-
-n. exieitiendo a .i creencia de qite
perecit niogado o devorado :jor -los
Libtlrones, Pablo Vale, Vecino di e.SLa
cludtd, ignorfinidoce la uerte dic 1os
dermins tripulante.s.
ACUERDOS DEL AYUNTAMIIrNTO
Cumpliendo tin acuerdo del Ayun-
taniiento, el prxiniqo dia 24 en tel edi-
ficio del ausrtel de'bomberos.. se re-
partlran il quilnientas rac!ones en-
tre los pobres de esta ciudad.
ELECCIONES EN EL CUERPO
CONSULAR
la. s ne'e clones celebradas en el
cuerpo con'u'ar de esta csudad. re-
FuItni electo decano. el doctor Pierre
R'gaud. consul general de Haiti.
EL CLUB DE.LEONES
El Club de Leones entreg6 el pre-
doctormio cAngeles Ramirez a.l ga-
nador doctor Angel DIez Vizquez.
El premlo Angeles Ramire, efs
en memories, de Is gran sducadors,
santiaguera.
LUOIPA CABALGATA DE NA-
VIDAD
Con gran luclimlento recori6 las
calles la cabalgata de Navidad. or-
ganizada s por la doctor Barceld, in,-
pectora de Artes Manuales. con In
coopersRcln de ls. Escuela del Hogar.
asistlendo las bands del Ejdrcitao y
Municipal y tIes carrozaas llena, de
juguetes par a los nifios asilados en
Ia Beneficencia y de lans cuelau
piblicas--Garcia, corresponsal.
uomenzo lIas pavnlmentacion
de una calle
CORRALILLO. diciembre 20.-
A'yer se celebraron grades festejos
en esta localidad con motivo de Inau-
gurarse Ia tercera obra reliztada por
Al comitA Pro mejiorans de este ter-
mino, consiJstente e Ia navnlmentia-
ci6n de la calle O sJo Martil, reinan-
do gran eitusiasmo en el pueblo.
Aslstieron destacadas personalidades
gnbernpmentales v sociales. Ge-
neaci Rovira, corresponsal.
Subslsten cruelei dudaI reapectn de
Is muerte violent del doctor
Antonio Virgll
Se cree que se sulcld6 por eala
slituaclon economics.- Utro caniaver
hallado.
SANTIAGO DE CUBA, diciembre 20
MIildntras por una parkt- parece con-
firmarse la tests del suicidio del Dr.
Antonio Virgili, abogado, por mal i
aituaclin econdmica, por otra part
surge la confttusln al sataerse que el
inspector de laI Policia Secreta SAnt- cia
chez Leyva, rindi6 informe al juzga- ex
do a ralz del heciho acompatfiando una Vi
piedra ensangrentada con cabellos y
se afirma que el letrado recilbi una
cartsa amenazndolo de muerte. Seo
dice tamblen que el doctor Virgil set
dias an.tes de desaparecer habitat. lir- lla
mado una. escritursa dando por sal- ml
dada si psrtlclpaci6n en la beren- de
de
dc
anf

par
It.
n


S DIARIO w I A MARINA.r-DMING'.n 21 DF DIC DE 1947


CRONICA HABANERA

EN E L, CARMEN


El receptor que pose In calildad y pureza
tonal de un radio de gran precio I

46 L fgw,-v (MODIO 11 50ff
Superhoeerodino. 5
$ rl l luboa. Corriunle A p
C. Compormud onu-
iomdfico do caison.
i-- Super-onieo aeto-
br. Bello gobinsto
K do noglob
^ .^
^ .^ / ,,' --- /== _t
,- 1 ----^


4 1 conjunto de notables cualidades reu-
nidas en' este model responded al m6s
alto esfuerzo de los t6cnicos de EMERSON
por ofrecer las sorprendentes caracteristi-
cas de un aparato de elevado precio en
Sun radio de tipo familiar. iAproveche us-
ted tambi6n nuestra gran oferta adqui-


riendo este modelo I
de Tono Milagroso!

UNICOS DISTRIBUID
= f YEERIA ^


GOllano 416, centre San RaefSque Ie correspondi6 come hibo del
alcalde de Alto Songo-N Mrinira
rgiU.
Se trata de un hombre Ade
sesent *anon
El dictamen de los mddizou iori,-
s que examinaron el csqtielet.i nt.
do en la finesa Buenavista. aeter-
Ina.que se trata del de un hornore
sesenta safios, datando s i muerre
cinco meses, sin presenter sepalf:
lesion: ia Policia Maritima eti--
en que ;v trata de un crimen euL
enclor la i csaracteristica acel lu-
ar en que aparecid6 el cesdaver Se
alizan in,-eitigaciones para deter-.
oar sla laentldad del sombrero ocu-
ido .lunin sl esqueleto, si\ como
de aF m.ler cuyo nombre a parece
i el papel junto a I. vKtima. -
arcia. crrresponsal.


S Aim suerzoa a los perladItali
r"Itanaeroc
MAI ANZAS, diclembre 20 Aler %.
hecl, t jr,- alimuerzo a los Tt ,Od .ias
sntat&nccrr. por los dirlgentes de Ia
-E,.cuela Poltkenica de GCIpi. uno
de ioW ink, brillantes ceptrtos educa-
cionales loe Cuba, orgullo de MaLsr-
as I lain de gloria del actual Oo-
L bertnoii. Coas ineludibles nor impi-
S t ealeron a sitlir sal acto lamentrndo pro-
l'tnaolc'-tl no halter podlao ctorres-
poti-ieftt tla nvitat l(ntdu i ji stno0
hizo ,o ruoder infornmir a ls lee-
tor'e del DIARIO.
Ii la- 1rot t.unVOla isgentieiia de
brindaw. .i.nt uoinbtbti a ion peto-
dLst., v,.' hir" v venir entre Macan-
cat o a -i -rlo. Albarto Lovio.
C1.11 IeI.n ,,
am a FELICITACION At, .DIARIO DE
fLAI "A MARINA-
KT M.h.h Ga.i lbierto Gome' dllcrni
bhie ii -1.1. nrejn ,itsm ph-,r del
T IDIARIO sr ndhirin at Is i...ln.a o
1w c-l,- o tln cuotils,. thel n en el
|rIllar, ie Ifdlulcl rdlltnl'la ri le n il.
A I i C6tOi c tl.. il uciil niirvaliieI.e e.
ritiatlde ts. rirtisadlnoblesro at Ist ti-
[viiiJ= | IiI=.rlrim s intereser, qt ,e se pretemle frse-
EnInIns101116. con(cer.
MhIh al anIs enntastIe. I lu'ebuno del Puerto.
,aideii.,-'0' eA ,O al
OIRA PF[LICI l'CION
.tIAN flhiALRt'2fO (-'.OMZE il
eaeccbta 1 DIARICI DE LA MA-A.-*j
HE Hto-a-iltii. .=-i-ri-


ELISA VEItiA
En la Ilpieia de Nuetra Senort
del Cirmei, que apirecla senglaino-
aa beliam'nie con planlas y flores
ie celebro saei moment despues
de las sels la union miatrlm6nial de
I& schOI is. I sa Veia y Bernal,
lan graciwos. ron el correct joen
Joige Babot i Aceval.
Resulto muy lucids esia ceremo-
Isn prupo niinieroos de amigos V
famnllaises de amba. conLtrayenes se
conerero en el ampllo Lemplo de la
Calzada de Lnlarta en cuvo altar
mayor ie drLJr,1a lorea blanrcas
rombiharao -con 1is candelaoroi an
t. Iglesla
La seflorita Veai nta lRada con
U l'rle ae r pc,pC.;iad. llego haus
rl ar entire lot elogios de euantos
Isa conoemplaban
E' Salon Piances de 'El Encantov
ellg16 para ella enitre su extensa co-
lecion un original rodeo de llnes
modernLs que interpret en raso
Duchesse con un precioso cuello, as-
Lrio bera bordndo en brillasntes a-
redeaor del escoite.
Linas a Iar de aabares re eniaa
el vaporoso veio de tul ilualin ogbma
Lambten de E1 Encarot..
COmplemento de su traje era el
bouquet de glamaihas
Apadrinaron esta ceremonla el ae-
dor Juan Velga. padre de ella p Il
sefora. JElena Aceital e Chomat, Uta
del novlo.
OOmo tliais por ella firmaron el
acta lo aenolres Jost Barcia y Joe
AnLonio Garcla y ppr el, seftor Jois
5'anuel Casanovaa y las aelorlta Ma-
rta Teresa CLtro
Nuestra lelicitlacion a los nuevoas
espoasos.


EMERSON, El Radio CONSERVATORIO
LA MILAGROSA.
ESIa rnosne endro efecta en el
acreataaoi conoeiiastoro .L. Miiagro-
ORES PARA CUBA 41-a. aLe dirilge is cols -1,eora Mar-
ORE Aoct prC 1,u de Vain. tic .lm-
pilico aiclo en I qu se pieaenlan
los 0aluiirnos girduao oi en lO eaa-
menes que s %crilicaron ei omingo
P8o110 en el que ase hA entregsa
d ie le diplomat % medal. 1 gru-
pc, ae examninados
He squl iel programa-
Primers Panl
I. Aperttria del acto.
2 Nociurno Op. 9 No 2 F. F.
Chopin. Piano. ConIutI10 Alarez
I glesias.
e t3 tJerezana.. SIrera
mel-y Son Jsi. Tel. M-S752 Enrlqueti a.dno.
SSoiiata Quasi una, Pantasir Op.
27. No 2. Beetboven Piano. Jo-e.
zltH u "mw W ina Azcona Llasgouteia.
*5 La Bellas CUbana., J W iae Vio-
linI. Margarita Valls Peie;-P,.u
a esr DIARIO put el ecitlorial e,, Segunaa Parne
aelteirau iL' ciluiia', .i' ( CUO' I IOndaa del Danubto,, Ihi! its-
NIEOANSE LOS COLONOS A COR nc.lliL
TAR CA.A POR NO FIABER CON La Trasvist s.Parctaile. Verai
CERI ADO UN PACTO Conjurlo cae M niaolitna Glidarr.as
RAZONABLE ael C-onservatorlo. Margsrlia Vanis.
FRANCHO .ELOZ noeitnce I Con.uelo Alvare. MartLha Martinet-
CelensrOa o n ccinto nct central Prida., Manol a Agelin. Ernriqueta
iRimonr.i. iu.uirdan no conar canh. Deanto, F. FL Oarballes. M A lgie-
potr ,eai.'f ii ingeniero i& cot,- -as. a
c,:riti i, dce ,I. pact.o rarsunOle La 2. RondO Caprincco Op H 14 F
esmblea clesoraoa aonte a rtomi Mendelsnohn. Piaro.t Margaritn '',ills
el afderoo rr.,Ili mu'- j tnimas.a. (o. Prer-Pica.
IA (letnriuo& w. e.r(iclOn e Alber- 3 Melopea
to La lic. Recitaciones cad Litb, EcrjeTintii.a La
Se cOiii_01r. ,,I .'. fi: ne co haill n/a Ro05
a Alireao. B rinh Se peoitras in 4 Danza No. .Pa r-rPia F
inrterCiecr.-, ar'\ mr-i .fn de Agilculi Oranason. Art. irom, Sr,-pa
tura El ia.ul.a el cumerco v to l Toreacor. Aria a o, IR Op Cr-
dan la. cia, pn ena poii- retpaldar. men. Bizet. Batnonc. Ma-.Jt-i Caoir-
ea mcr.t micmlti- Hi grain. preocupsa- ra. Pianist& acompahAnr N MAro-3E
Ion popular. Rossado
-arabta. S. Polonesr en La Chi.pir. Piano.
corre.ponsslni. Donato Corujo.


SMOMEN70 ADECUADO PARA EMBEULLECER SU HOGAR
EL ARTE LE BRINOA LA MAS EXTENSA COLECCION
DE CUADROS EN TODOS LOS ESTILOS


LA ACCIOI CATOLICA EN LA
PABROQUIA DE MA&IANAO
La LaT deo -Dun de AeCi n Ca-
toUcbIdo e g Parjlopa de daroos
acaba de eletIr eu nueva dUectiva.
qu: co gtdo damos a conocer a
conttnuacin:
Presidentt. Amals uzmAn de O.-
terrezl vtcepreidenta, Martsa Eirs.-
da PDI ecree Pani ucnau. Ber DC-
ueatze de HUEMia lceregturia, ED-
pront Seria de Zublznrreta: se-
wetars do 'correapmdencla. Marta
Montajvo de Sow Navarro; vicewer'e-
ana de corneapondencia. on" Idu-.
te de Isa Torre;: Leorera. Pabiola oe
Arrlba, dd BeaJman; vicieAoera. Awe-
Us. ivero de Doemlnguez: bfbloiLecs-
no. Alcia Zayn de AMayo; icel-
blotecarla. OIga BlSterling de Panjul;
propgndlsto. E_ eranza Bernal do '
Zubmzanreta.
V"elss: aoCal te parroquua Ani'.
OVineut de Macia. vicrvc rroqula. Maria Luia PiA de Caras-
aes vodal de iemInaro. Ofella 'ier-
mOdez de Raso: ticevocal de aeni-
narlo. Loaa Zinowenan de iMani:
vocal de faIsmlia. Carmen Otero de
Menndez. vcevocal de fa mills. An.
gela Camoa de Mufio: vocal ,de ue-
otfIcococial. Paulta Xartger de D'-
mestre: vicevccar de bernflo0ocil.
Maris Lufas Prnandes Porno de
Mendlve: vocal de li s'Oladyn
Brown de Marti: vocal de reflgiftn y
pledad. F_.ej Vald*s de -Prcz &ro-
oha; 'ocaJ de estudlo. Dolors Fer-
mndez vsuda de Diez Oliver; vocal
de mInca Joaina Stnchez de I&
Cruz: vocal de prema y psublbidad
Angelina Reyna de Arloea.
. Al mLmo ilempo recordamos que
desde el dia 23 al dia 28 habri en
loes balo oeJ tealtro National una esi-
poucidn de d eintcinco canactltacr c.-
rreFpondlcntets a lzz veUillcmro pa-
nroquia' de la Liga de Damns bn
Accln CalJuca para nmiregasolfs
a Ica nsits que na.- can a hoasC ien
que naci6 el Ni.fto Jesli.
Lula d r POSADA


LA ESMERALDA
S. Ral.,l 10o5 vy107 Em ~cmuwo v ia Tel.MKir17 3 fQ\


. .. "


ACABAN Dot;LLGeAa,--
La 05n .osdoon do.Ins &it
rnabn,,'innaeWs do IMu j.-
%La A PKee o Sun
Ci 4 t


I
PACINA CUARKTA YET


cx.DLARO DE [A MAHINA-LNMIIIJu. 21DUIL. DL 194


-. I.
* ~ *$I~ ;~&'-., .6


ara corresponder
a la indiscutible preferencia
otorgada en todo moment
por un puiblico exigente y entendido,
el Cafe REGIL se envasa ahora
en modernos y atractivos paquetes de celofin.

La insuperable calidad ofrecida invariablemente
por el Cafe REGIL a traves de 66 afos,
queda convenientemente protegida
por estos hermeticos envases
de fabricaci6n esmerada.

Al adquirir ahora su paquete de Cafe REGIL,
usted tendrai la seguridad plena de consumer
el mnejor cafe que actualmente puede producirse,
presentado en un nuevo envase
que protege su buen sabor y grato aroma,
con un miximnio de garantia.


, a / '

V ', -'


DE


^-^


-
*..i.in ". ,M*- t '^ '


20


r.^&Enyo%^ -it nr ryr nr lQA7


Al

PAGINA CUARENTA Y OCRO


DIARIO DE LA MARINA


I
mcmiuz21DWB1Mr I


LE GUSTARIA GNAR S$l,$OO


He aqul tla oportunidad quo usted ha esperado... la oportunidad do
ganarse fdcilmente el primer premio de $1,000.00 en efectivo, o *I
segundo de $500.00 o el tercero de $350.00, tombiin en efectivo...
Hay ademds otros 48 magnificos premios de gran utilidad en el hogar.
1 Congelador PhIlco 1 Lavadora Maytag
6 Batldoras Knapp Monarch 20 Tostadores
5 Mezcladoras Knapp Monarch 15 Planchas elqctricas

COMO PARTICIPAR EN EL CONCURSO


Visite enswguda su egencia Philco m6s cercana... Compre un
radio Philco de cualquier modelo... de cualquier precio... al
contado o a plazas. El recibo que se le entregard al adquirir
su radio Philco es todo lo que usted necesita para participar
en este sensaeional concurso.
Con ese recibo tombien se le entregord una planilla.
Todo lo que tiene que hacer es completar en no m6s de 25 pal.a-
Visite la Agendcla Philcoa md6s cercana hay mismoa... y opted par uno
de estas premios... quo f6cilmente puede sor suyo I


bras esta frase: "A mi me gusto md6s el Radio Philco, porque..."
Envie su planilla por correo a la Cia. Cubona Radio Philco, S.A,
San Rafael #111, Habana.
Aproveche esta gran oportunidad de obtener un magnifico Radio
Philco... y ademds participe en este sensacional concurs que Ie
puede representer $1,000.00, o $500.00, oa $350.00 en ef*c-
tivo... o cualquiera de los otros prdcticos premios que ofrecemos.


aR


BASES PARA


EL CONCURSO


1 Comprr cin Radio Phio de ,iuilquier modcio al con-
tado o a pia0o5
2 Cnn o io icf o dr coomprra Ic crlih irtin una planilla Llincia 10
ri-pIltando no it ma,-.de2'; labia I frai A minme
q',t.,i in.t rl Radio Phi.0 pioni1 11
3 Pen i1,i.,, i n I .... ,,,n,~rn .iiI o l, mno i lo
t.l,, ,, I" ,,, tl d ,,\, l n,.r0 rr N\ ihdtald'd del e'(& I

4 '+nx~e l. I .I r'l.," I p ,, .... ]e,., ( ( nlv.nk i Radio Phd-n
S A Sin n .ti.inl I i. I I I i ..t. I 1 2

tf r di~ r ,A t-d d i ,, I tll p ,n'. :S ,d rin 12n l c in li ,i 1c ,i ,'d c


5 Sc ~n~ pc .In n i. n 1 n C.i C..ni. in R-. e nio I h 'n oA n
p reito rio 1"". ,da ad"
6 Ei' c(Olti n to nln .., r d,. In Ir co cil tal
erion ar. elA I td [chbreinto In d 104 13
7 Nosc .e"acptail ia n.a, ti dc in' ir h n o airn h no
ladoo pot ia oh, -id iircmeon dI h, I ,hi.ld dn'pnc' de
las 12 dr Ini noch, 1.Ini d, 2S dc i ni,,' dn 1419
8 Pot cads r1.11dla ,1 .1Ci uhmo,, Radn Id A rn
v'iar. ai Ireorinc o i ,od',. c. rcti hto St, irdi no in ihbe 14
cI %w nl- oritinamenir ,, l,, h,
S'Cnalqi% r rr sdcnir dr I, RrdoibiC,.. dr b (' ., ut-dr oni i
p. o" elioni rrs.o c iA I.r n pl- > ieado' r l I.a Ca C
bana Riadio Phiio S A Ih-,in, ,, itio. adr i rnia rn


La Habhana i Interior. y Ins dc su agencia de Puhlicidad.
o Ins5 familiares de Ions mismos.
Sera requisoiit mindiprensabei la prrscntaci6n del recihno de
compra par ohbtener cualquirra de lon premin, ofrecidos
Tenga presented lue iu compra ticnc que rrali:ar a entre el
21 dr Dicienhrr d 9e 147 y el 28 de Fcbrcrn n dr 1948 y
qyc '1 planilia dcrbeh crrenro claramenent on nonihre di-
icLy on modelo numero de ,cric v ocalidad dri esta-
blicimirnto donde In comopr6.
El iurado estar, tormado pot on repro .eniant I de la Asn-
miacion de Anunciantc de Cuba. tn0 oimnrn del Coilegcqi
Nacmonal de Permodoas. un representcnie de la Cia Cubana
Radio Phico. S. A., un miembro de sI apencia de Piuhlicidad.
v tin nolario public que dara fe del actdo
La, frases somnetidas al concurso scrAn juzgadnas por su ori-
ginalidad v su isinceridad. La decision de Ins )ueces seri
inapclabic No se dcvolvcran ninguna dc las plandlas y to-
das las frases sometidas scrAn propiedad de la Cia Cubana
Radio Philco. pudiendo ser usadas pot la Contpafiia- libre-
m cnrc en si propaganda
Ios qanadorco scrn dados a conoer el 16 de Mario me-
diante anuncoo rn la prensa. y se filaran reproduccmones del
,4n11nce rn todas I aagcnciam Philcn para 'u onocimiento
Admirioi cada ganadnr srA notificado p correonn crtiflicado
oportunanlenlc


- HAY AGENCIES PHILCO EN TODA LA REPUBLICAN


'
' 5 .. v ,


j


Hay 48 magnificos

premios mds para us-

ted, si result uno de

los ganadores en este


S,]1


TIZrONOMi
Redaeejm . a.l -
Sporti . M-tn
Ta"ltrai .l .. U.l 1 i
usae. 7 QuelaI U-nas
IRnamogsbame. WE it


TILE[UUP;
r l- .. lr .6 A mm "
a.m.-a, rm.,s e,im1 a mts;
,,nqn. It, ,,m .v,e.m ah mn1l
mim,,. m,n,| .d,. U 'i5
,C-m, a miims.,;


sA30z@
MFCO


A CXV.LA HAANA. DOMINGO. 21 DE DACEMBRE DE 1947... ... ... .. PAG..C..AR.NTA .. .EVE
AM V. _" LA HAPANA. DOMINGO, 21 DE DICIEM13RE DE 1947.... PAG. CUARENT'A Y NUEVF-


SLa Histpria en Marcha

EL IRATADO COMMERCIAL DE GINEBRA.-EI &nuncio hecha
el juenrs par Ia Embajada cuban& en Wishinglon de que Cuba habia
lumado el prolocol- jiLeprando piovisionalmenje el Acuerdo General
sabre L.oniercio y Aranceles iredalado en Ginebr- recientemenie, es re-
nelador de un paso en iime de rAuwsro paits n el sentido de mantener
en loda su luCZa. nun cudrdo 5arie an algunas extmemrros Ia manera
de hacerilo. la"s flrechas relaLi.nes de reciproci'dad commercial mante-
nsdas con los Estado, Unnioi a partir de 1902, fecho de Ia constitucion
de Cuba como macian ir.dependrienle.
Al eamanparie la lirma de Cuba al pie del Acuerdo. se ha hecho
conslar que el Gobierno cuhano eapuso su propislto de considerarlo en
'igor decade el lo. de [Enero. no sidlo en In que loca a los Eltad6a Urn-
dos. prin.pal pii romcrricor del miamo, sino con respect lambiin a
loda naciin que poriga en 'ior el cilado Acuerdo en Ia dicha frecha
de In. de Enero. Come es "abido. el converneio ha sido )a suscrilo por
LAtadoa Linidos. Gr-in Brelafa y cuitro paises mis. repreqentando en
au conjunto no meuii c :' 75-'c del intercambio mercantile mundial, par-
c'ntsje q'i- recibiri un eisimable aumento con Ia adichcin de Cuba.
Apretcado en mu ma. amphio sentido y en su alcance mis gene-
ral. el Acuerdo de GQuebra responded a urna realidad indubitable: Ia de
Ia creciente solido ,'dad economic del mundo, sun cuando circuns-
tliciaimeamle hays. de exctuirse en cierta media la Uni6n Sovietica y
aItur.asi de lans .aci:,nes directamenme comprendidas dentro de Ia 1r-
bita de Rusti en la actualidad. No es, par lanto, el de Ginebra. uno
de caos acluerdos comerciiales que se firman entire dos, trees paises o
mns, para realizar una political econimica exclusiva en relacion a sus
propios intereses. El Acuerdo responded al reconacimiento, cada dia mis
ampliu y mas di.lo, de que en laIs condiciaones actuales del mundo, fla-
ma)%s a persi'tir y a acentuarse en la misma diteccion, ningia paid's
par poderoso qiue sea puede corsiderarse en posibilidad de proceder
cmr absolute indepcndencia en el orden econdmico. Todos estian obli-
gacdms a tomas rn cuerta Ia opinion colectiva de la gran comunidad
de Biuehlos d la cualcada uno es parte integrante, puelsto que Ia pror-
peridad dce "m un"s se traduce en influencia beneficiosa sobre los otros
y 4 la inverse., ilnchoque nadie niega hay. A virtud de ese reconoci-
ir'nto, acuerdos .omo el de Ginebra se hacen indispensables. No son
el resuiulaca Je arilficiosas combinaciones pohtico-econimicas. Se tra-
ta de regulaciones imrpuestlas par realidlades que ningdn pais, o grupo
d! paise- pueai alhcrar a su capricho, Ians cualem persiguen objetivos
d-e beneficio geirai, y cuya observancia, par taito, debe considerarne
immrqrativa para lodos.
EL CONCEPrO DE LA OBLIGATORIEDAD.-La urgencia de que
cada pait recnoica cabalmente la imprescindible necesidad de la ob-
aervancia de aLu'rdos econ6micos del tipo y del alcance del celebrado
en Ginebra, es uta cuenti6M esencial. Result inexcusable no sdlo con
miras h Ias convcnJcncias generales del conjunto de pueblos que sus-
erib9. tales acutildos, sino en Io que corresponde al interim y a la con-
vagiencia de cada uno de ellos.
El Acumrcdo iparte del reconocimlento del hecho de la solidaridad
economic -Ieraio innegable- y fija reglas ajustadas a los principles
4E ea solidaricldad. Esas reglas, si por un lado afectan a todos loas pue-
bloin firmantes, por el otro hacen sentir sus efectos sobre la economic
dae cada pa; toi particular. Esas economies nacionales pueden cser afec-
tadas en senijoA favorable o adverso, no smlo par las reglan en 11, sino
tambiin, Io cuml ca muy important, par Ia media en que el pals re-
,onpzaa Ia rralidad 'a que esas reglas responded y proceda de acuerdo
con la misia. Este aspect de la cuestion e. fundamental. El pais que
b3 Ia entienda ari. esti Ilamado a tropezar con serial dificultades, cre-
cientes caria Jia a media que Ia solidcaridad se hag mis etsLrecha, a
ausandel dtiajutfe de su econemla con respect a la de la gran co-
munidad de naciores de que form part.
Em possible qur muchas personas entiendan que las consideraciones
quc me dejan expjuestas son de un caricter puramente teirico, $in al-
cance practice aliuno. Eatiendo que ean manra 'dle ver las coias es
un gave y peligr6so error, en el cual hay que evitar el caer por todos
loa maudios. Fn un mundo que tiende a la unidad, y que regul Ia' re-
lacionei entire sun divernas partes integrantes en consonancia con
aea hacho, el pa*s que pretends actuar y procedler con absolute inde-
pendencia, aferradcm a los criterios de una complete cautarqufan o de
un credo nacioraliita im cuyo fondo exiite siempre ,a tendencia a)
antagsniamo y a I nvalidad, vive fuera de Ia realidad y eati coanm-
pletamente al marien de Ia mima. Y la alternative es ita; 0 la so-
lidiridad inipuezta par la convergencia de miltiplem factors superio-
res a la voluntad de cada pals se quebranta y se destruye, lIanacion
qua se colcoa voaniariamente al margem de esa solidaridad y del mo-
virni-nt) gencrai mundial que concurre a intensificarla, se aventura
por an camipo errineo y habr dle sufrir ins consecuencias.
El Acuc'-do dle Ginebra, laboriosamente elaborado despuis de una
preparacidn de anios y de una minuciosa 'e intense discusi6n de meses
poer representantrn especializados dle eada patn, no se dirige a rear
una nituacin nurva de intercambio commercial. Responded, hay que re-
petrfoi, a Iain evidencias de que ya se ha producido y contintia acen-
tuiedosc un naevo orden dcle relaciones economicas entire todan los pue-
bloMe y de qre ere orden hay que iegular)o en tirminos de equidad, de
irsicr;a y de (oivneniencia general. Si hay posibilidad actualmente de
que uin mah vha luera de ese orders, ese pais puede abstenerse de fir-
mar d Acuerdo o considerarlo como un arreglo teirico de cuya ob-
se.'vancia en geacial puede excusarse. Si no la hay. ia mis elemental
pruidencia oblig a In estricta observancia del Convenio y a desarrollar
cma poliici eco.omica national ajustada a los tirminos del mismo.
ALCANCE PlACTiCO DE LOS PRINCIPIOS EXPUESTOS.-Es
ITermtaum en aIs Pi4- CINCUENTA)CASA NORTON
se complace en anunciar a sus distinguidos chientes y al
puiblico en general, que desde el di& 15 del corriente mcrs,
gira bajo Ia nueva razon social

BOLUDA Y QUIZA
continuando con Ia representation de loo afamados
products


Dr am'l eIana.O # m enio
efringeradores Cociual
Lavydora,, etc.,
7
tAnaMAXI*CaraX> N RADIO
Randia y Radiofo-Sgraf-f
*
PLANTS ELECTRICAL JOHNSON
GENERADORES WINCHARGERCASA NORTON
O'Reilly i32 Tdif. A.9030 Habana


Modelo 75-046. El Coloso'ZENITH Inater.
anacional. 7 robos multiples, 5 bandas, dial
Magonscope. Sintonizaci6n, universal.
Tropicalizado.


REGALE... Y REGALESE UN


Felices Pascuas... y felices dias en todo el afio con un Radio ZENITH!
La alegria de estas fiestas tradicionales se veri colmada llcvando a su hogar
un ZENITH de consola o de mesa... iNing-in aparato como cualquier
modelo ZENITH brinda tan alta perfeccidn tdcnica ni tan gratos moments
de placer para usted y su familial


Modelo 5D.11-.Y. Nuevo y iuperportee
mono de console, 5 rubos y vlvula recrifi.
cadora. Indicador "Rubi". Bocin a "Alni-
co-Dynamic".


Modelo 8-G-005. Maravilloso radio portiltit
Transoceinico. 8 tubos. 6 bandas, onda larga
y 5 de onda corta. 3 antenas separadas. Selec-
ci6n automirica de tono. Tropicalizado.


D.stri bLi dotst:


IXHIGICION Y VINTA IN LA AIANA


Modulo 12-H090 12 rubos. 5 bandais, 2
de FM. Bocina de concierto de 14". Ra-
diortan. Sin1oni6acin automitica. BRAZO
OBA.


--f "^d 50 c 1 modlo tc'\-------

t L^. o.," 'T, \ -^, o
1 .n 1 A tc" P^ 00EC RN AZof.
m Vealos en i's Telf. M-!127

IA EXPOSICION
Haptnea 652
Tall. U-5665


MUEDLES SMITH
San Nicolds 360
Tall. A-9297

LA CASA DEL MEDICO
I y 23 Vadade
Tll. .F-2946


,'itudelo, ,S-O1'1. Radiofonograro de mesa.
icon IRAZO ()BRA y caracteristicas de la
Lonsolas dc mis a o precio Radio &e 6 tubos,
ond mmcorta ,larga Bucina "'Alnco-Dynamrn'"


LA CASA NORTON
O'Relilly 532
Tell. A-9030

EDUARDO ORIJUAS
lteal 179 Murlano
Tlf, W0-9012


GARCIA Y UNARUS
Galios* 210
Gouano n10
Tll. MA-2iw

CASA RADAR
NOW. Ib?
Wl. b4tl


DiARIO DE LA MARINA


I

ASO CNV.


PAGINA CINCULIENTA DIJIAHIlU UL LA MAHINA.-UOIMINGO. J, 21 U LDIL. uID. 194


PENSANDO


EN


sus


HIJOS


EL DELIRIO) DE LA FALTAI La..dm.cin.,.cq .pg .ple Icon.empl.aciA. -. m.i. -.1, a a1 LA DI FT E
Smelor homenale que e Ie pued. Itribuaar a unsl buens madre. Pars
D E (.' A L C 10 udarlas a conquilar e.e ideal, em que pnblicta.' cada domiano P R E E
SII ( l.a ( ( eila pugina de Puersculltua, bajo I direcci6n del Dr. Fidel Nit P ez
Por el lI r Fidel sutis Carrion Carrion i la colaboraci6mn de lodo loia eapectislas que perten. P'r I Dr. Pedro11
,-A. a..s .n.. s n ua ..


C r. f j, .' 'h*i', prlr~ f ii n -nii.' r.

.( i, ,1.' i. ,,ifi,,.,jr ,r,^'.T .I's.,
dEr .. iela-t -i d rlAT-F a l-I


pla -r -A-'- n-a.
1rrll ," ,i m inri rdan on n a ,
;L .- ..i D '.. ,.. -
Itd01A :Fi

p Ia: ,(a lia d, p i r. .
Sl l bnrbc lclc'rIS mla .ccc 1 i-
tdi, l a01n uot e 10 aolono ni lgUl.
djenLerilo InirlcprdelaClOn e 1a la
fa'-tadr cac no.Sic I--bc pfal|r. o i c r li
S l e l b 1 a r nl a in a r r c a c co i a
fr".ruendla. Inlerpretarin dP he a
ab-lia. Ia rIualca Ia oatolla i conlpr-
te:. alta d eaircl c.
SI cl beb. o tiene higerms inilrva-
ioneOs en lls peironecnta.. r flc1to-
on el nsindo, 41o hay duca: falil
lie rairun.
S i un nifi lipnc dr.s o tnlce n -
rlits Callaio1s. La lnterpreta0l1 dc(
tnida: fAliA de catici.
Si)Ia s ar ne .0ta enrballiZiso ,-
uci dos ra d lesn o e ivla t nslaLio:,,c
o1rler. h11d(1 aol del adio 1947 a
Icnlar rca ho.
Rea:nri,,e. 3o in Ilgptsulll 0 Aque
idebe scha ran1iabliade carcloi
auea l los c1cprllu. Is ]aI neille.s
Cc 1R.s iniades siet pre esIa pre-
sente,
Y udesea allarar que la fRlta de
lcioa, uand o s es Videtile maa-
nilfiesa, rmuesira uli Siltooisologia
ezperal que etP erltIeoes e ciulco
qoUe a puedel adlerlr t ulasta acr-
probar por los an"i].S corrpspoil-
6ilt.ic. Nia I lnlueiaon d-e uniR a-
dre nil de una 1 lanilha, porntioch
xagacloadi ii hays. puede descu-
b.ra ina hipoCRalerena (alta lde Cal-
clo), que A lots niiFeris rmedco. eln
mulhta ocRaSlones, sos es doiic:i
diagnosticar.
Cuando tondo ise reouce que
degar lan padres a iiRueslra ci n-
ulta e nos hagan ai pregu tdlde
que si su bebe no lend ri iocaol-
slo y nosotras dare la contestaclo,
eportuna. baRstR hl ie probleora no
tiene much importancla, porqge
Ya nos encargamos de borrar de
I mente mtiernas esa prec aet Ils.
equivcaida; peroc uando la-s ma-
dres, porque recstilma que slu hi-
jltos, por un mntiva u otrO cual-
qtuiera, estin cacrente de calcio, y
comenzran ellas por su cuenta a
admiustrarlea to pletor de prepa-
ratios A bame de calcio que hay eti
el mercado, entoncen es que no po-
demos preclsar hosta donde van a
Ilegar los perJuhio.n que se le irro-
I n al pequefo liJo, vlicti-nLIno-
rite de los prejuiCios abundantis
de Rsa madrea y de ese vicio tan
cernn en lIa humanidld de Iodo.;
it. qurer ser mOdlcos y del todos a
"uirer asber curar. No ell vano
La Prose popular: -De midico, poe-
ta y loco todos teneros un pocOa
puedeoi, ontiderorse en nueatro patS.
.omno algo de produccl6n national.
El calcio, aeflorta madres, teue
a indlctehdn preciha, tiene au do-
ficacitn exacts y debe ser ad-
M nitrado aegft reglaso deftnttd


ne o| idoneo cuerpn acllUlainl o d aI& IntlfUluc n aque i Of Tige,LISTED PUEDE LIBRARY A SU


HIJO DE LA TOS FERINA


Querido Santa Claus:Trieme una


Regale lo mejor... Regale Hy un
modtloEVERSHARP Praad
p rest~pueto

ABA. CIA DKi'OYAlIJEORA EVER.SHARP [)E LCUBA. S. A. REINA 314. TELF. A-9416 HABANA


MISS(RIBASE Y ANUNCISE EN EL aDIARIO DE LA MARINAs
<"


7 dias
en Cuba


-Contra los Rojos


--olonos sin cuoia
-Censura censurnble


I-; A, ACACIONF.S
JFL. CONGRESS
Mlenirri la Conara frnal .,i
ies(ikn o rcn eI tel ce.-P e Ia i .
isilalurk *l Senado celern nral,--
re IRa .imana lrI %ceslione extr.
orrilnarlau para iproDars Irma te,
di p Sl0.11Jla r r ell j,! -a er~uipa,-1',A
en 0ueldn r en c,'alegorla a|io- ar-
feiiiorati e ot I enliros Aer IeiJ--oa
eraiesnra, ora onceinl iguati o.
nefiieo a los profe&ore l d1e 1a ,-
ruelao primar-iah supercrer -,i
terra dISmponia el proceomler,. r,-,
para qu o. lolbertacnori puedln
perrlbtr aJln decuenito mua pnsiej-
nen. aboninooseles, lambien ion
que ni lea hicieron en lot iultimor

La lo i oe s .. v I'tefan,' % i .Ir
io. f.roi.c(.z oe tie ,',[.Lda r,,:err ,-
I- t, l hI IbS. slido laptop da- I .-, le
rnatan car Ic. glue allerl-. I-usI
el E.iel: il' 0
Porca dia, rmRts larde eic.-r'.rr-,.
ne rneci al Congreso porl. c .i
Ple$1i l tiIe de la REpuOl(a I
Cn imo lde iiSnL.LrLlaer, tl, ,--i
r, tlrl.-I r a cont r r nosi sI, ..
In'lAtE.c Cc-.ol el iat .'lel
- rlI. el lorn.l,- d-ie nin lela,si ,in o.
eroiim pn.ti1 in n0slevo IlaIeni r,'.
ne amo" toe c.
Iuo# t'preran o cnnfaldatnir m ni
Fl,' ealr d, ,lel ,(c~d lr l Ac l Ilprs -
F li ene et er r-n. ,.d.


1rr. r lea l II e rnIln aIr l, n- .-.-
Oar In IlO rl ,5 r0.-." Is n. o ra 5d' 0 ..
.,.-i in, lr indpr- P 'i fu-
ps1-,l 1toRmla.hr, EN I I0I. I-M-I-I l
Fn1 0 1 ar a ele la 1,P ,
Nn a |r onmptoranl-DiasnekP-,l
&a00o tanlo el Presildentf Ce r hlie-
pluria, nO ocr Ramnm 0, O a, S,I
ihar1h,,. amnic ,elI lt deIel iretito.
aliefal Genoveaon Pdrez Daomert
pnronulor-,aron Lrsiainclers, 015e4OL-
curo.tninn ton guei sc aDoIalos,-,
cumuocnel de r diiente lictUaLtaOio
El efe del Esntao, et deleKier.
rllI, rilnci}lilorn teltumenre tr. li
statue contra it e ine, ,,i-mo ex,.
.andri gUm Ctuoa I-s f.,od11h ln .
IhV M' 11 p J 'os ,l.1 m, na .i,. n ,.
IA R11...re-, qlen raae a.- a, I i -, .
tele ,l-h s.e loanq s I iR C -i
Ej 'lel dci l errt 11,iin ,-itr ,-,-,.

ri at I i Eer, W. iacle IC. rn ,r


P'oF elIDr. Carrlo


a atI.'a .
- t/cn'i01 oaieid,-l le~l.nfI
li 0ali/a0 mapueafrai-i /a-
ra harer deposei (atfdiago P
,S i .e oai d. .
... j ef, premnamentle,
una de i'let fpa elpeiia-
Isdadai deide hace 14
aiioq Todaz ilatr de fo.
toagr'afaas coanercialef
ptara pr/pqagada.


cn:. Icimlnto i' rarI C I -- ..Je brln-a-
-A nmlilA. erneimS'. l r.-li is w
c,.,, e ntc ila e l i nR i 'u r .
r re le t #-I Pr E I .3,! c 11 -L Q I I
owr,,,ee e e p 7'1.a' r .
a.i r,. pu la dlirm is r IOr i ,-,,1 it -
r er-Aa aiuelE- 5r e-'tiAta'rira irde
,ilue re,:sera la renponia, l aon de


RIA Y SLi


La Historia en Marcha

iC'oUns fltla i Is rig. l0


,jur InP m tirc e PI ipi l si.- i l'O .,r.
'hoe., s m rprer
Que r -.1 sprlrri a ne aurl, % .- P,
IP .rirm-ril, Ps maiiia perju-l.i,
,if qurir en.:onrrar en tcoa'I, u5
l1F n in ti 11 h p I nlpf-. ',

e ,J q Dlri ,a c lle llll g_.- r i
Oe a.I ,,le, oe Is manrts q ,,
.. I .E M. ., II -rnl: Ll 6a 1 TI u- "

lac n a r".f dan pr ]-at ft nt 5" ta
.- 'rr r .al I., I.-'. ..


m a I a a r.. e rel d
.i s ...... ... .. rrl. r, ,,, ..,.
.- h'. .p ,ter, Ir 'l...1

tic. qu /or[ ll.LO00C lOS 10 A-
nlidados que rgorlzan, y toda.s ]i.
vlsmlna. que roabustccenli es dec.r.
toda esa sere lde preparados que
asm niladres dal por .su cuenta 3 mta
so:ur por consejo de Fulanas y co.-
ialaixcusa de escape de que: .Mai
to livar a hacer'. deben de ser


uodp s n paIo de avnc
desiterrados del botlquli domr esti-
c toda& estl a. cuestlones deben
tie seri lta exclusivRolente ad-
minosraldas par indicacion del me-
suea que ec i alutorizado a saber
rurlldfo hares fala 3' es el ilcnios
rapaz de Im inller lo correcao enl
eli ogi Ol'w Pla d no lic inr tnl -.
gi p.or noBlleo ni s6irciba pa r lva-
dItcu, i rmlo earsacs rinejaos ies-
oarblua P o':a.ir r l.hic os et reconas -
tutYc ruese nl ecrclonea pat Ia,
proaas t. sc hn Ibri dado en Cuba
uin dle In pass d le advance m.,
lirmes tpara reducir nuaestra rlor-
tand l6 nfanla lla Iual es el evao-
diima p en desacuerdo cauinr a
ermosa.s estadistic as que tienen en
cc sdentido otros paises civsiliuaos.
Si nro fuera porque ulerpre teln-
go par nornar no escrlbir muy lar-
go para noa cRansar ta m. aablies
lectres, abordariia de inmedlia
otra obsession que existe tanbdli eln
Ia actualidad y que ha ailcaneido
uin acuge exltrordlnari entire la s
padres. Me refiero a tal vlitaumia.s
Todas ellths quleren VitanriIks a-
Ia sus pequetles. Todas me hab ali
die os vitamins. taI so su letia'
lespectlvar s y Ioa ien que le fue-
raon ai hijit lde Zutana, per lde-
jemas todo astot prarotro rtlicuia
3' tanlo .t huanaos hay el pinto-
reso reasentarico auna buena Ce-
ora nque me trade I su nifio a t
vonrsulla p sin uesperar siqulera
rauestra rceert nos dice acn un to-
no de conveicimiento bsolulo: .Yo
icreo que a este niflo, doctor, In que
le hace flt es vittomina B-. Alne
el deaconcierto tl1 me produlo
]a aseveracin lde e~tRa docta y en-
tendilda asefinra, no qulse hocerie
mits comentaraoi, y to linico que se
me ocurril fud recetarle lo que es-
tmO convenlente "y rogarle ,bajlto,
a Daos patqueie s. perdonara.
C AN AS
LOCION


NO MANCHA
NO DARA LA VISTA DEVUELVE
EL COLOR NATURAL ALCASELLO
oil.rm,,,ae -06 0 Y alP


0r11r Iil dt-II.i .T1 C. _',r,- n's- La voz fulg-ura entire ]as ombrar con la inocencoa y la emocion d t un atro
lardv in> p1 :,lerr,.:,0 ,-,j,,i .-, 3 r,' Iinuevo.


ClOTS I liTIriA
.II-,.-,r ,l nur.5r t IS ms -,a
sec-. -cI ao ir a ihIr n n

18 0(C 7-J br,0M CeL'% 1 111oor,. ip ri,-
;o Pr"'"" ae r.ije,&vrl c-9til- viu-
d e'r oiler -rn I-r n IrOTe V, na
dr1!ra oIntIel 012 ll. I 's05
rctesa oe icL" mic'ree de l,10e111oe5
dp auIrar In QC4 u r Prndu 1,1 ia I1Iim -
I'slcnI le plFdI. Im ulI!
,l r, r 1. m ,-,, io d.:- ,ior ie< ,.-r_, ie
Is 0ociaso.
Pinoen earos tolono ro a t ,(,Nars
el moment en que sea ..:e,-.a-,-, r( "
acondllcionar a Inadllia iuiarela
i.mlianao I proauctian lta eLJ.-
lm no entire en % Igor L om:, ,a 'e-
renil aIlgUno, la eglllaB.:k.]i lat ua-
da que regla en 1937 trnlmpial-aO
ura mmnra psroscrluctihd-,w r. ml-
lonea ne ione"indas E l:,' Idl- 1,0.--
bo la n ilar ld eri:no no *Ca ,, I "
leglslaclanica Isana no p-,aner, ,yO-
aerlanor s 1a 1Crge. Ad. ,l, ,.,.d"i
,idad a ii q.je han rer, t.l, ;,.,_ id.-(
e I"lOa. o i1 1 general r ii-imu ,r
oursnite In- llltmoi ,r, air,.'- SI
elois hicieron possible ai rfc-mi-ue-
1o do li inoubia isri. Art, er, 11i
hnTyIr re onnanza var._rr, e r 1,r',
d, ir-, BrPeficICm *r ia 11-,1 ,r.q
(I' er, Or, eildlj $In -S n i a .5-l,' ,' cfl
eslr, l r r t o u.I ,n-,

UFNSUIRA DF PrFinr
etrirn inso ricou Jrc ,1l r.-,,n-
nQ '.-r.laN r. lew -rc r a -, In"

rplorird e-- r',l1n,a., er L Hl oa.,Ic
me;rclules cle. Ix, pu, ol.X: er, laI


i'-losLuerra p,-'lnian ursa toriioa ne
nterro I j ." per.:.'aisfi% i i s talr
a loa0i oe uiTa lIrrea ceinu,'-T pa-
ra las linforma,uoie-,
En lOa EItanos Unidoa pr,r.1pa.l-
monie to nc-e'a -[ tI crcLtCan. .J0-
rnluiemnente Mucnos fen.-olcoa oe
prMtllIo asmerararOin r1r,1 r.L,rar a
.. en-,Ialoo .1 perfi-Lila tir, an-ti
iemoarat-.a meoidn "Sa ritlar eie
poai imporUlanc r,1aifl!.. O1 I
raq:abs Ei DI.AIO DE LA MA-
RLNA .3-'qn"oli1 ii8 nlP co@ s-
d la sleipdr Er, I nlLne r'!iIrie-.O
de ia RLberrad picdr hi-ea


N PL su lIamadn compsh, xo toda s ]as cosas se levantan de su suefiO,
Los 1e.jos irboles de l bosque nefnten al fin sU oleded y sau $ilencio.
I. sc d aplertan col 0uS frondiS acarciadas por la bri-a del recuerdo.
I Las lores munert p y olviriadars vuelven a dar el dulce aroma que tuviero,
La hojas mudas v morchJtas i hablan de amor con la ternura de otro tiampo
Lco lentos pasos de las nubes hallan de nuevo el rumbo exact de am reinos.
i grander onljos de los ri -en er. l noche sus caminaos verdladeroa.
Todos los pijaros escuchan ]a -i'oz que canta entire loa arboleu atento.
Y en ella encuentran la armonia con que sofaron ddede el dia. en que na-
(cieron.

La voz palpit a n las riudades cc n el candor de un coradon reciln nacido.
Y en el dolor de las ventanis poneI la pazl de su calor earitativo.
Una emnioci6n de pecho humao rtcoTe el tfrio de JoI yertos edlifiod .
PundeI la nieve de los m tour, delirite el hielo de lot techos Intfnitoa.
Bes Ia luz de los desvane y InM tinieblas de los s6ta-nos dormidos.
V con au sangre tmiteriosa Ilega cantando hata tJos ltImoa ladrillos.
Bajo su8 b6vedan obscures. loa hombresa piensan en sus kngelea ntiguio&
Y, desde el fordo de sus patios, !o nifioa miran hacka el clelo que hon perdid,
Pero la svoz que eia cantando busca el sltencto de su.s pechos ateriladot.
Y en el silence de sua pechos enciende el uego redentor de sus latidoa.
La noz circula por las venas de! cielo mudo y de la e lerra solltila. t
T con la sangre le sus notas r.ima e ltinmo rincon de sus entrafias.
El mundo slente que el olvldo ceirra los oJos en las sombras que ae clarao.
Y quei las llamas del recuierdo brotan del seno del slencio que s apaa.
taao cuerpacAbrcn .sus prLsionse p yse retugian en Ia svoa ue los recloma.
Las almas rompen -us radenau y se disuelven en la voz que la. aguarda.
Eltlempo canta su nlegrfa freii a a isaurora de la tIlerra llbertdl.
Y. idede el] rieon redlJvivo, la etcrnidad jecucha el blen de lo que canto.
CaMsI lavadon cip siei rupa. los. hombres vuelven haciA Dios sus manos blancae.
Y con la voz qie habla port ello le dlicen todo lIo que :gnoran las palabros.


- 1


I-- e l ,.-- I ra I-.,r m. -
,-,. r.. ',n. l..i I ,,* I r -ao -
.r' m-n.i'r,-.:nh I. 6 I IrIf %JenI te-0


u5 n.1 ,',I. l,,,J s h- l, a .dat.,. ala,,
r, -, l -,, li a.rl-L,; -di,

setuecsias. Dcbese esto, en gran
tarLe, a qure no se csAtima, ell su
ital imporlanlla, elI pel,gro que la
Lsferina enLtrana para el nilo )
"c le atalogs, per tanto, coao
unla enlferminedad benigna. Naoa
mis lejos de JIa verldad. La tosfe-
rna dura de dos y medio a trees
messes. Constitute para el niuo un
sufrimiento horrible., ya que pasa
largas horas. especialmente duran-
te la nochle, ictimna de agotados
access de tos espasmidlca que 10
de.}an exhausto. Se nilega a tomar
sus alhmentos por miedo a los vo-
mritas pro0ocados ieor la toa y e,-
to lo conauice mnuchas vecesR a un
stadio de desniutrltion ecxtrema. Es
lemible. IdemIR, la tostennia. por
la freculncia de sus cnmplicaclo-
nies broncopulmonarer .sobre todu
ell ninos ltnilores dc till alo, ell los
cuales racLste ca:'acteris de extra-
ordimar.a gravecdad. A veces, en me-
sio de los violeltol golpes de Los,.
el 111io es victtinli de coalvulsiones
que pueden hastisa Rhaceric perder
el conloqtmleinto p e allurantosasos9
puedc sutUrir pequeimsl henmorragia.
(er-Obraes tUe rlelejan 111R0aseCtue-
Ia de trastornosnscnsorlcoes o ncu-
rologicos' a qu e le pueden durr lto-
da !a vi da.
par otra piarle, result a veces
muw dificil para el medico hacer
Iel diagnostlu.o lemprano de la tos-
[eria, va que eslta cominsiza usual-
mente por Un period calarral que
no sc dlfcrenca.a casi de una gripe 0
de un catarro corriente. Es prec.-
camtentee enieste muonento cuanuno
mas efectilvidad ttenen las medi-
has terapeuticas que se adoptpein,
Isorque una vez que tomienCa el pe-
riodo de la tos erpasmodica, muy
poco se puede hacer para acortar
el curso de la afteccdin. aunque,
desde luego, podemos tonliar una
senre de medidas para alnar al pe-
quefio enfermco. Enlrei erst Lete
capital inporltancia inaitllener al II-
f1o al sol y al airc libre, silemprc
que el eslado de tiempo lo permits.
Es bleno recorder aquil i ue na-
die puede detener til rcaso de tos-
teriln en plcna evolution. pero ai
puede perjudicarse al nifio con ut n
excerso de drogRsa s crmirtes de ai
tos. Y piensell istedes que todo e<-
le cortejo de horrores puede evt-
tarsec tir mcdlidas que ofrecen un
gran nuargen de seguridad. Puedc
oeurrtr que VI litfio htayr estodo
eol contact conlr Otys tr1 fin que
.sulrian lde lo.Terlia, o por el' con-
trarin que el pequegto no haya su-
fldo conlaglo alguno. Nuestra con-
dUcta serA ditinita pn cada cosna
Cuando el cgntagao nes esldehle te-
Snemos a nuestra dlisoslcitn tree


too Mitt rerez
'euraos que exaporianrenoa a
tlindaclOn Sone eto-s la mIetIa de
pIema saipulnreo Oe adullot' que
1,.un sifrlno en siu n z isa .fre-
E, En o aIrn n '. i nf.Io t'r,\ k .-
lorefira pr- ullt n0n
l ilamanaoi .Jeluo niprlr-nmune Li
nl-ci b dr pjtania de I3n iOv R.,
facl de obtener en lo' bancos de
.tangre paro es el mAs debll en
poder Ihmunizaante. El suero de
convalescientes es muy efectivo,
pero como es ldgico es muy dificil
consegUir de los padres de un ni.-
nio que esti pasando la toseruair
ia autorzitacin paraiexLraerle at
mLrmo la sulicienLte cantidad de
sangre para la obtenclon del suero
y pars someLerlo a una sene tde
examenes de laborolarto que Ra-
lautocen que no .ufre ninguna en-
termedad trantlinlsibic poar la an-
gre. El tercer proced.mientoien s el
uso del suero hiperlnmuJnie que re-
sulta muy election. es de absolute
garantia y ficitl die plicar. El uni-
co inconventlenle radic en el ll-
cho de que ia y que solicitaro ne
los Estndos Uniidos. El sistema ca-
blegrAtico y el trabporte areo han
itmpllflctdo el problema y hoy es
possible tenerlo a tlempn para que
surta a6 electo protector.
S i el niio esta libre de todo
eontagio el procedimiento de in-
munizacianl es much mks seguro.
En nuestro Departanuento de Pro-
ilaxLs vacuiianio.si latodos los II!-
os al cumplir .sMete me.ses de edad.
No podemo.s hacerlo algunas Ic-
ces por Ia InegaLcV inexplicable de
Ins padres. Usamos una vacuna po-
tente, recientemente prepyrada y
dividida en tres dosis, administr'a-
aus a internalos de Lres o cuatro
oemagas. Esta vacunacion conl.ere
una inmunidad que comienza pro-
xlmadamente tres meses despu&e
de la ultnrna dosos y que reforzamois
un RI O mit larde can 0u1a nueva
do6si. y luego cuando el nialo alcan-
za la eiad escolar. Las molesiata
que re causan aI n1fio son inslgnl-
ficantes. Podemos aseguror que no
hemos tenido que laRmentar absolu-
tamente ninguna complicacidn se-
ria pot estas vacunas y lo s resulta-
dos han nido esplundldos. Entre loa
tinos vacunados muy pocos han su-
frldo Ia tosferina en'"I forma co-
rrlente de tos, v6mltos, etc. Unoo
cantos lt han sulrido en torma
muy atenuada y la gran mayoria
no tl ha sufrido hasta esLos mo-
menatos.
Plense ustled qUe al vaeular a
su niano contra la tosferna, reo-
liza Una double labor. Prlmero. pro-
tege listed a alguien de cuya an-
lud y felicidad es used respOasa-
ble N segundo, cooperoa Ia la labo
de profilaxLs colectiva que ello
imp):ca. Tenemos Ia firme eape-
ranza de que cuando sea obligato-
ria la vacUna de Ia tolferina parA
taods loa nifos al cumpllr aieteLe me-
ses, eata temtble eniermedad den-
aparecera de la taz de la tierra.


I


I
[


ni a nvf% rr v & as A niki i r%^arvkv^- Nr ryr hC 113A7


DRpCIA ,r, ileilei profeior df.
meii0,na inca0ll], que en pre-
setnria de un l nifto enrero. aun
trtlandr tae ,irt a muy ligera in-
dlapostalcirn n' liebre, no oM deja-
ra en ningu triiai.nte de abriari iu
bcca i para examinsne deLerdOsmeD.
Ie au garganrla. Lecclon que no he-
mosA oivlddo nunca i que reclr-
oamon iada sez qiL r hcemos ,in
reconocir-fnLo a un nrilo
Cuando eamlnamnoa Il garganrn
de una cratiur y obaieramOa en
ella. el aientai de alguna slec.:ton
la lamliu que i la l na lalo dn.
anmtemrno no nace una pregun.-
sla lera Ole alrnlia
iSera nltiera lidolofr?
La dtrna, ma querido i tjecLort,
es un a enfermedia contaglosa, de
naturalemza enddmica porque exLO-
tI casl silempre, saonrojp causa el
conftesarlo, ta nto en In grande
ciudadca como en nuestrOa campos,
pero presentaindose en ocaisiones en
forma de verdaderos brotes ep:Ge-
micaos, aobre todo. deipuos de a
aparicion de uno o dos catoa en
eaa localldad.
Su caua. esi debido a un bacilo,
el bacilo de Klebs-Loetffle el cual
cegrega una toxilna que al produc-
tc" una reaccion especial en el lu-
kar en que asienta la Infeccion da
lugar a la formacion de cta& p;a-
car extendidas que en mucha.s oca-
siones tOil observadas por la ma-
dre del nifio enfermo, oucho ntlio
de relquerire ]a presencnia del mo-
dico.
Es de tal Imnportancra el reollzar
el diagnri-slco pr-coz de esta en-
fermedad. no solo clinlcamente, si-
no comproboah por el laboratorila
expert, que hoy casi podemoa ase-
gurar en fotrma enfittica. que el pe-
ligro de la difteria no radica en e.ia
minlsma -ino en no habcrse acuo.-
do prontamente a un medico pa-
ra de.spistaria a lu debldo lem-
po. El suror antidifttrico y la pe-
nicllina, respaldan plenamente to-
oaa nuestr a anterior aoeveracion.
Ahora bien. o s que tenemos Ja
dicha de vsir en este siglo que
marca el nic.o de Ia Era AtLomli-
ca; los que a diaro observamo. a
una humanidad que avanza y3 p.o-
gresa en lodos sus aspoctom, loa
que sabemos del radar y la elenv -
alsn, del Atomo y la iestreptomic.na,
etc., no conceblmos que extsntan ma-
dres que. unas veces par descono-
cimlento, otras por exagerado te-
mor aunque amba.s siempre Inspi-
radis en la mejor buena (e, .e nie-
guen o resisltan a poner en prcti-
ca en sus mismos hijos. una de
las conquislas mks grandes de loa
hombres de ciencia: la vacunacidn
preventive ailtidlfterlca.
Enta constltuye con la puerlcul-
tura, dos dr los mks majscluo.soN y
solidoA pfiares en que descansa to
oalud del 11ino y nuestro dcber co-
mo medico la maxima aspiracion
de 'toda mujiler comro madre, hall de
ser slempre, no solo diagnostlCar y
tr*tar una enfermedad present&,
sino encaminar nuestroi esfuPrzora
para evilar la apariclon de I&i mi.o-
ma. Es eo lo que brinda el her-
mono capitulo de Ia Medicina Pre-
ventiva.
En It enfermedad. motivo de es-
te artlculo, la Difteria, nabemos de
las exquisltas bondades del sutro
antldifterico. onocemos asimIkmo


NCION
P. ( hSAe Gac a
-l( .i Pet arLa s O e 4ue 10 is r i'j.n,:ji rn
p,'e en diA. caa-. 1",10ro '.arr-
hien cebercr. na.erie Labr4 qte r
meo.cLrua nj lodo eis aal ft'ia, )
por oIn Lani. degrAc.aIdameN lia r.
alempre donm y dos., auman cuaLro
Bi Ia t refiwlra ia dlinaU i for-
rma- atlplcaS de Is dlfterL que -
diarit o podemos en.o0LR, as s en,
ola. i t lr ah.oLalDoneia IArtniew.
capacea de conducLr I ta. mutr e a
un pequefto rnuto, in qu la clen-
cia tensa Uempo r.l oportulidad a'
ltuar. al lea dijt d Is e M cnai -
stuero-retleate. de laguro que cor-
lenirAramot Lodo. AbwIuiaomme
sodo,. que ea m1ll "ies miaA opor-
runo prevenir, que Irastr de curar
1 s asiun a juIldIIlrlta, :oji r.
aociadc a iotros toxidea que a 5u
vez previlenaen otra enfermedacei
como Is torerina y el ttanos, no
deblera dejarue de apltcar por ou
eficacia y poar u Inocuidad, a to-
do nifo que arribara a los nueve
mesea de edad. Y i con ello em-
plebramos pert6oltacamente la llama-
da prueba de hlIck, nos enconLtra-
riamos slempre inlormados de la
Inmunldad o de la ausceptlbilldad
qut posee un nifo para adqtlirlr dl-
ch a enfermedad.
Peracmos que con ello, rontribui-
temos al culttvo de P salud del l-
io, a Ia tranquiltdad enpiritual de
lads o gquei le rodean y a sen-
tirnoi dignos det vivir en un aiglo
de tantoas progress, que debe to-
mar pars au provecho la humanm-
oad. oobre todo. cuando su apll-
eacl6n en la nifiez propicia en el
future hombres fuertes y 'alu-
dablea.


DESDE CA ANTESALA...
(Continuaci de i pipgfin 361
de l tallera y ai que tan ben co-
nocla por haber paEudo do-lde Ia
mLseria de su trisl nlftie. sin ju-
gueton. hasta poseer Lodo lo que un
hombre pueda opetecer, eligiera
.in cortapIa.s, y en elecclone.s que
no se volvertain JamLs it producer
en Cuba, al mandatano de iaus
s:mpa]ias.
No todo esti iguil ern Palaco
romo hF.ce dos aino. Ahora aqu'':os
qup miraban at doctor Grau con
ojos de inflnila ternura-olos de
carnero degollado-y ecomo r- ado-
r a D:os en el Altar*, lihan cam-
biado su devoci6n-ime rio de los
mi A puros y constanle t feligre-
se-c!-por los nevos beato., en-
Ire los cualles uno de ellos va a
aer eentilcado Irremlsiblemenl por
el que todo lto pudo y lo puede en
iel Partido del Amor, atl no es que
algunos de epo diablos travie-,os,
del os que estin no s mtatn *n el
Partido. hace una de uIs clbsicas
dlablurva.
0
y oasl cvus en Ia antesala
mi-cha. pIrasIols. tOalc lto almas
enferma. lapor Ia an.schdad n oflos
erpirltU alertados y con aianes
Itebriles ie escrutadores del luturo.
sonrilendo a Canro Prio, en15mls-
mados aniil Pepe, Son Ma-til y
abobados einte Jose Maruel Ale-
min, el hombr' del BAGA que ma-
neja Ins ravyos, el dl seSIamo,
gbrete, ..
Era uin trnte especltulo. Bra
un cuadro, .muy de li epoca, dig-
no de aer narrado par un buen
novelist. Era un marathon cLt de-
seos Incontenibles. Era el cem-
peionato del empue. Era aigo asi
ccno deberan ser lon primero. tns-
tantes del Juicio Firal. qis nos
han narredo con ilP pseel magni-
ftico los artLstao del Rena-rmiento.
iEa una pena que sea asi la
hunlla.In-,, d,
-T. 0 5p..-f. o ,-.'.-.r t -' a-
Y por ni palef .1(t- w., .'
b,.t Lnio tantf c, s. y ., t i, ,.
mlurao iarglao de do I",.l.. ,.
'ingraul.aef ,O tl i i 'On- ,il.., i -:-
celo i'iad& m&% que er, L',.


rn.,j :o-isidea3Kt oduidablemente. y hay que Iomario en auelat dad-
dl el moratillo ra eque uestro pai. h6a uirinLo el Acneido. L[ firm
nj-liira c',rpw.' e n eIn mamo no s debre a pre.ias partiklar de Ia
a.'ao!i Lmid.I ri de ninguna aolsa nraon a grupo de osciei. Des-
pije de &0iahi ns muy detenida y cuhdadosamesle el rondo i e il apa-
J'.. ) 'I pro y ri (opl di desda icyla del Acuerdde ti Gisel:sa n ruan-
IM A w s poIblia eiectoi inmetiutalo o lelattf. nsa. 6io en I r"fei-
picr.dinie a nUekiia e& orMia globSlImente c oISdmada. uHa e ls
rll.ctin1rrlle ca rtia una de nueslraras dusdias, agricolsa o fibln. y
d' Avolir r.upsar.a' a55umcnlacionti anuealr rieastenclac cotm Is adop-
cmr, doe reslao tLt nruerlnt delegadt petsabas que podrian perjud-
rrr,o, nos i.aij ,iilo cr.nircreic'!o deciawiamernte induadoz., m e
rrdli'de usai un aini.e mis iuae. a Is firm del urnnteo. La Yailv
Sa idenite NuteiIrm delegation en CZ.nebra y lnutelo GCob nola ban
Ire. ''elA Is,.-laid d Ix Icualv y crecjenlte'unwdid y ioalidaad1 eco-
rernjloi ler p.tbloi. I y n aciudo n on ovltititnclli parl crearle
& (-i a lal o r ,ICct.ioIeI mri ia ra rabiei para dsin'.oelri.r e diItir del
nue r, or1en 4e0 rcla:ir,e ecri n'cmia muodlial tl.
.Ahora' ien. ii nuisn nrdia c et inevilbl treni Il imperrtiva
r.c -.' i.d de ili.rimi ira s ) Iarlerl al inlrercam io rr, rrllC ntlJl inte-
nitrnJI njI ol.r ,.d c.ofr.,jmlics Irat1 dI dl ndien menictado ae
aniitittcas. Hay que ltomar poer un camino o por el oio..
En a Ginebra ha aido ampiia y uninimemenit reconocida It conrve-
niencia gerper.l, Loricametnt hablando, de Ia supreiuir de lax trabat
y de las barers l l intercambio mundlal. Se ha reconocido nmismo,
de hecho un.liltLmente tambiin, que el orden de coias existente enA
cada pais. resuliado de uc n deurrollo secular en Ia mayor part de
'at miismos, no podria alterarse bruscamente sin grande ptrturbciao-
noct y quebrantot sen las condiciontsn actualei de vida en cada pueblo,
Ln rsaz6n de uno y oito becho, se ban establecido principios, y no s6ol
priunciplos ino leglas especiicast. para adelantar dt maneria efectiv
en el camino dce la upretsin de las trabas y las barreras del comer-
dio mundial. Al piopio tiemrnpo, ie han aprobado disposicionei de tipo
provisional para que el ajutte de un olrden Ilamado a desaparecer, con
el q'e ripida e inevitablemente lo vas iustiltuyendo, se produzca con
la meno'esn rturbacinces y sacudidat posibles.
Peto no hay que cerrar los ojol a Ila realidad. El mundo march
hacia ]a 'nlidancad economic, no a Ia autarquia, al nacionabsimo teco-
no6mico, ni a a guerra econ6mica. NooLtros, pot ejemplo, hermo de-
Jendido r.in locda nuestra fuerza tenazmente, hasta el iltimo miut.o,
lot preferenciast, arancelarios; an embargo, a mencis que las corrien-
let de solirdaJridl economic international cambicn de rumbo, lo cual
e, inconcelbible, In pref:rencialet. lo mismo que las cuotai y el prolec-
cionimo arancelario, acabaran por ter suprimidos. Elo et imperative
a virtud de las eyigenciat de una tconomia mundial tans. que tienda a
la espec;ial,zacidn econ6mica en todo lo correspondiente a aIs procduc-
co6n y al inteii ,tibio de I s mercaderias qu e conntituyen el grao volu-
me1i ael comeiL.o mundial. Cuba et productora de algunas de easa mer-
caderiaF: azlcilr, tabaco, mieLest, alcohol, etc. No puede dejar de to-
inar en cuentla la formidableti uerzat pueitlas en libertad en gran par-
Ie power lat grande in lencitne-, cientlficat y lan mia eatrechan relacionet
culturalet qu e lleva. RIl mundo hacia Ia unidad. Tenemos, por tanto.
que prepaiarnos para la gradual supreibin de preferencialei, cuotas.
prolecclonitmo aranacelaio, etc.. e ir planeando ]a organization ie Ia
economria nacimi.al de manera conveniente y adecuada a las condicio-
nes del nueso ionen mundial.
Loa intere, 5 creados habrian de crecatr obtticulo1 muy serioa a lI&
nuipvar rondici.i.ts de produccion que estaremos obligadoi a aceptar
c implanilar. No hay ninguna imputacion razonable que hacer a la ac-
titud delensiva tcn que t colocan tales interesteis, alos cuale son repre-
sentat vea de un eslado actual de cosas que no puede alteraise y cam-
biarse de un dia para otro sin conmociones tremendamente perturba-
do.-As: p'ro iccnnociendo Is legitimidad de esa delemtna en coruidera-
cian a ls inrlrctse vitales a que responded, no es ponible deiar de pre-
pararnots rapida eectivamente para tomar el nuevo camin o que now
irtpone '!as cri.nrLtancias. con cl menor periuicio possible pars ltodo
li, intereaes cre.do actuales que resulten alectadoa y pars la obtencitn
de los miximon b-nrfcio% que tengamos La poaiblidad de alcanzar den-
Ir. de Is exitiircad de una isolidridad econ6mica mundial cada dia
mayor. E% esia unm demand de lo s nuevos tiempoa a la cual no podemos
poner .idns Soroon.
RAMIRO GUERRA


M O Z A R T
Todo e a s lencio tenebroso, todo ee obacura eoledod en sete mundo.
Sabre la tie rramudc. y negra yact oliodado @l firmamento negro y mudo.
Un auefio clego y nin pzlibras cure las cosps y )I soer-s mtas obaeCmt .,
Y entry en los seres y en las corat con el Imnperio del silencian en los epulrcro.
La muerte legal. con SUo iJma hatan los siltIcs mmi remotes y confusos.
Y hunde la paz de aus races P'ij ics ugaresa misa ecretos y prolundos.
El viento midc laos tinieblas con la tristeza de MuS p.sos VgIkundos,
Y lon relojes solitario cuentan el, Iligrlmas su libregos minrnuto.
Los bosque Maro v ecalade.s piernen su nombrea bajo el cielo taciturno,
Y Ila ciudadi silenciosaas se ban olvidado par. slempre de lo souyom.

-Pero Ini voz casl divlna leg raiintalndo a las cluaddes 3 a los bosquea.
Y coin sus notas celestiAeA abre la.s puertas de los llrlox y los hombrea.
Entre la.Is hojas cseondidac bitsc el dolor de los calladlos lrulsefiori.
Y en el silencro e i lao caoasc t so:edad dle los deaiertos corasane.
DEice los nombrea de lox Irutos tlos secretoa apellidosi de I flaorea.
i Y en los umbrales de los pechos tpulasa con an1ia log dormidos aldabonei.
Vibra en las sendau mis ocultas, deja au rastro en los amis inttmos rinconM.
Y entra. cantando en el iilenclo donde la angotita de I-ms sjma Ie reaponde.
i Fn Io mis hondo de su nldo plicga las alas v te enclerra en sous amorea.
IVY, convertlda en puro canto, gsbieina el mundo del adlencto y de la noche.

DIARI0 DE LA MARINA.-DOMINMO-21 DE DIC. DE 1947


PAC. CINCUENTA Y UNO


LIETRAS DE HOY

Una antologia de la

Espai"a musalmana
Per JMei Mara Clam y Calve


(Osedle S bmach AlIoamax.
La Eaams maalmana, seain
l a Is aulatre IIaImIU y crb-
tl1Mum. Dos voldmenes de 428 y
S6530 pagings. Editorial El Ale-
i wam, Bueno Aires, 1946.

EL gran medievalist espafiol ln-
tenta jupllr con este vanto re-
pertorin de antlguos textos aribl-
t cristiansca la fali de a una
/ gran biatorla del
-. -"* Islam bispano-
Sque son los ar-
blinas epanloles
a L J h spanizantis
Ios liamado a
aecrlbirla. Naes
el sucesor dae
W DOs Eduardo de
Hinojoas propia-
mente un are-
Shanta. aunque eu
erudieldo en es-
tl s ia s diLsJploeas a muy co.-
ploI 3 Ma gns. Cops histonador de
los Origenei de Ia RecAonqulista
Y de lai Inslituclones castellano-
0oseAuS (en 1925 viwd honrado un
monumental tracado de loe orgle-
niea del Reino de Cas-tlla con el
Premlo del Duquec de Alba, la mis
alt. recompensa que be otorga en
't.spafila a estldlos de este Uinale).
ineceilt0 examjnar con denenlmien-
to leaa uenmes hltdrtlcaa musulna-
|nU, acerca de las cuales ia publi-
cado estudlos tan importanies co-
|mo el tomo II de loa Origenes del
feadallamn: fuenteWs de la historic
Ihlspanomuoulmana de los siglos VII
Y VIS. La er6nim del mnoro Rasi
y Is eentlmatle hiapana,: Resis,
Ifnmate de Abln Alatir, San-sdoro,
P-Plo y la poeude-Ihdorlaj. Estas
r investigactones realizaidas con ae-
veridald y con hondo epiritut critl-
Io lievaron a Sinchez' Albornoz &l
estudlo de Is historic del Islam
Ipenlmnultr.
Rinde el sutor en las piginas lnI-
elAles de su lbro el Junto home-
I na&,-que tnereoen algunos hinto-
'reiadores parciales de ia Espata
irabe: Don Pascual de Gayangos,
cl holandes Dold, Don Emilio La-
(fuente Aickngara, qud escribi6 ps-
co antes 'que publicase su magna
'obra el orienritalist de Leyden,
Sulinl HistLorla de Granada (Paris,
18532. Doi as un nombre cohstan-
temenite citado en las obras de exs-
dicl6n hispsnica; el de Laluente
IAlcantara esti rodeado de olvido
y, reconoce Sinchez Albornoz, aur-
ique no sea parejo el marlto de am-
bias obras, no es en modo alguno tan
dlatinto como mu muy desigual
Inombcadia pudiera hacer sospe-
char.
En una introduccid6n admirable
lija el historiador las Influenciss
|islamicohispinicsa en la culture
occidental. Es un ejemplo de sin-
Iteisa hist6rica esle capitulo prell-
minar de la vasta antologia. El
Imaestro lo ha dlicho mis de una
yesI: la historic no es la ciencia
Ide aos muertos, sino de la vida,
*porque el hombre no es al cabo sil-
no hlitoria.. Por ello los mensaaje
qua nos llegan, al travis de tin
milenio, de la Espafha islamita tie-
nen en. la obra de S inchez Albor-
noz, un vivido acento actual.
SLa escuela de arabistas ac-gone-
ses es una de las glories de la eru--
dUcidn espalola contemporanies. El
primer maestro Vld DOn Francisco
de Codera, que public muy diver-
las fuentecs 4rabes en su Biblloteca
Ariblookhlpinlca. Por la catedra.de
kodora passion Don Jullin Mbe-
Ma y Don Miguel Asin. Sobre temas
diveraslmoe de' la culture esppflo-
Ila trbaj6 Ribera, estudiindolos
decade el punto de vista de li in-
fluencla aribiga. En sla Institucl6n
del Justilcin de Arag6n ve notorlos
|anteeedentes musulmanes; en la
milsica de las Cantlgia, el Canclo-
Inero de Don Alfonso el Sablo, en-
cuientra'tambitn precedents Is'a-
amit; es c author de una de las teorias
cxpuestas sabre los origenes de la
epopeyta medieval: pars el sablo
Ilnvestigador las antlguas gestai,
tienen asimi3mo un indubitable as-
cendencia arabe, Esta iltima teorla
no go'hoy de much cridito, aun-
que hay algunrc detalles impreslo-
nantf: el h6roe per excelencia, de
Is epopeya castellana tiene un
nombre irabe (El Cid, de Sidi, Se-
Bor; en krabe); Ia gran epopeya
francesa La Cancl6n de aidln,
reilata a derrot y lia muerte del
hbroe y de los doce paresa a manos
do oce musulmanes. Pero con Ws
limitaciones con que puedan acep-
tars las teiwais del orientalista es-
pafsol, no cabe duda acerca de is
amplisim. proyeccidn de su obra
y do Is caudalosa erudlcibn que la
atrve de base. En qeanto a D. Ml-
guel Asin, es un author traducildo a
lse principalea lenguas: nadle co-
mo 6l ha esclarecido ia obra de
Ilon flldeafoc musulmanes. Ha ef-
crito sablKe monoralias sobre el
Averroismo de Santo Tomas; ha
estudiado Ia Divina Comedia, Ia
epopeya cristiana de Dante, a Ia
lux de Ia Eacatologia musulmana;
en el mismo Doctor Extitico, en
San Juan de Ia Cruz, encuentra In-
soapechades concomitaneias con Ia
oshe del mistico Ben Abbad de
Ronds-
El Islsm qtie e.tudlan prlnelpal-
nantte eotnsl maatron dec ac-bsimo
en f\ di Ia peninsula Ibirlca. A ln
ptldo escribcr una'obrb ale conJcun-
IO rebre el 1am rcinlitanlade. aticr-
manalo las reclprnces Influenrlas
dle dOs grande nivill[aclotnei Y de-
be oeialairI el hecho de qpie eato
orlintallsta inrolorai lueron pro-
iundamentfe ial1licos, y Don Mi-
nllel Aslnt ftili nil atlstero sier-do-
le
Deaplia ale examlnar sl- carac-
letr-ltt.K da la rutluir andblgoLib-
rala y dae tllrmiar qi| Epaoa daes-
caietll darlatie sigioa una ardua
y abide miallit, olendo a la par ro-
detl y nieotra dc Eotropa: rode-
Is perque mticlria Europ ci
traniformaba, en Espaila crlationa
velabtn laI arlt-as por ella tr-ntl al
1Ilsm.; emacitra, pues por el cmace
dae cai E"pafda cristiana, la Esp*-
nIa tjlasmlta Irradib sti limt B tsc
Eninips Ignorante y torpe. sc ade-
lanilaa iann poslble objecldia .81
AI-Andaliic inombre giii4rlc-o da la
Espetla nniulsniania pital tlumonila
lu t.lhlebiat ale Oseldelce icinio
podO preiar servlcto a Eer-pa Ia
Ipdie iirltaisna al pertlenecr con-
sr- Mc palS dilebsrdant- ca rultlt-
rat. Portl-li in Ia grondena de In
rilttirra irrbn. hOls di In lirtesa.


is p*rsn y In Ind. las former poll-
Mais hIclt fl um la Ubttad


humana. cOriente, dice Uanclex A] El m
bornoi -puda comprender It igual- El -ul de UROs qu
dad. ls Igualdad ante Ia supreme 3
potesnad ULrilca -pero no is, ,- o SUfren otros
bertad; pudo crear esplendorosas
rilvlllzaclone, pero de frigi |Ida. POR RL DOCTOR
porque nunca dewoanaron aobre ARMANDO CHARDIL.T
socledades basadas en el Ubre Jue-
go de aI fueris, Inlelectilves y Yo- P ONTRA o10 que aseguran il
illvaa del hombre. .to labricanLea en su labor
IL Iniluencisa de Ia Espafia mu- propaganda mercantil. atribuy,.
sulmani sobre lu Ivtillacionea oc- doles a Ia dentWfriro por blos e
cldentaesx es esenclal. Reumri a borados lta p
deulumbradora expluiclon de tra- p i eda dd dae
za de la mumnna del maesro de lox | n| solver 1l p
medlievallstas espaufoles. Enumere- \, blema partola
rd la conualones pars mayor tai- L co d e t ra
ddad. o n I au1 anorn
I. Lu bdvedas de cruceria. ele que en ueo"
mento arqWtecLoniro fundamental fjI diom& te .
del estilao goi0o U OJivi., e de or- plca, p a r a
gen hispanonmusuiniLmn 1 .4- lar [a i.
2. I a teori de RJbera acerca del den que acusa
origen hispLnoarabe de la mUd,- d
ca de lm trovadores y de los mais- alento de Al
nelnguer cad vez tiene mis adep- -- nas persona
to. que deblera 'uarse en vetr del
2. Puede alirmarae lo mismuo del halu.loslia. que e como li an
origen andalui de la Ulrica euro- mucho, rocurriendo pera ello,
pea. Rsta teoric, tambldn' der: Rl- neoarliamente, a la lengua
beta, lut robusteclda hare UnOS- BhaILkpcare), bueno es aaber 4
a&o. par Don Ram6n Menidei PI- I& vyrdad es otrta, pues todo 10 I
daL El reconsLtruco de Ia epopeya que te logra, llmpLandose los dli
castellana en su coniferencia de la te Y. Ia boca can los polvos y p
Institeidn Hispanocubaina de CUlI- t0 colut0oro4 etc, de aquella..
tura, en febrero de 1937, acerca de Be es en 4brir con los agradal
la Poesia Arabe y Poesia Europea, perflmnes que entran, por )o rel
corrobor6d I tesis de Ribera con Jar, en su composlcin, tan s
puevos pun"m de vista. El studio por breve lapso, el mal color deln
del maestro espafiol se public& pra- suello.
mero ea Revbilt Cubna, en el ci- La' ccostrmla, a despecho de
taao ado de 1937 En el alguilene que pregonon gentes Intereadi
i6 lIa luz en el Bulletin Hilpanlqe. en haCer qua el pfiblico cria 0
Aclaro eate punt porque en la cat o se, en que se soluciona
referenclaa bibllogriflcas de Sin- Ia manera simple arrlba Indica
chez Albornmoz 61o ae cita la bene- a clertimente y juzgadL .de ma
m&irita publcacidn de Burdeoe y irmparcial, un trastorti much ,
Toulouse. complejo 4e lo que a primer .vi
4. La spafta lailimica tranasmni- parade er. y& que est proba
ti6 a Europa Is coneepcldn liri. hasta Ia sadcledad que no aire]
ca y caballerosa del amor. obedec, a una soa p. conocida cai
5. Afirnma Sanchez Albornos el OL E11 mik, todayvia no ha pod
origen hispanoirabe de la Idpica m#- liquldarte aatifaotoriamente c
dieval (Ya hemos vistu la. con- de Ia tantas controtveraia aurt
tradicclones de que ha sido obijetQo das en tomrno a su etlolia,- es i,
esta teorla de Don Julfin Ribera). ) cr, en lo que a .e refiere a sui oi'el
6, Es notoria la dilusldn, a travis la que adn mantienen lo' que,
de lia Espafa musulmana, de las it han imputado a Is retencton:
matemntilcas y ia astronomia ea- material alimenticlas en los e*l
be. cti Intetrdntaloxt con los qu e
I. La Iabricacl6n del papel, fu I .cargan a cauas que actiann
conocida por lt Espafla musulmana sitlos ajenos o reoinotos de I& bo
desde el sigo X y el bhecho pro- fuera de. la mlsnma o de los 6r
dujo asombro a Pedro, el Venera- nos inmedlatos'y cayldades en
ble, abad de Clumy, al visitor Ia recta oomunlcacl6n eon ella.
2spafla cristlana en el siglo XII. No Obatante lIa multlplieldad a;
8. Los apilogos orientales -Di.- rente de oIs cause generadores
elpllna Clericalesa de Pedro Alton- Ia cacostomia, Wota, en el rondo,
so, el Callla et Dima, mandada origlna 'casia slempre par obra
a traducir del arabe por Don Al- mis que de dos alteraclonn.
lonso, el Sabio, cuando adn no ha- uns de ellas, lia que la nuscita I
bla ascendido al trono- expllcan cuentemente, el aliento viene a ,
buena part de los origenes de la rarecerse, para adquirlr s fina
novel en lIs Edad Media. diosa fetidez, trash de haberse.. p
9. La conquista de Toledo (10t5) ducldo a nlvel de lo pulmones,
done habian convlvldo cristiano., incorporirsele o agregiraele el i
judlos e islamitas, revelo al mundo olor a partir de ese punto y
tesoros bltcigrillco importantl- cuolquier tramo del conduct o
simos: la Esduela de Traductores vias que recorre hast& siu nalds
de Toledo, fundada por el arzobis- exterior por la narices y Ia hb
po Don Ralmundo, difundi6 par los La otra, ocurriondo a distancia
mis diversog lugares de Ia tierIra ls puertas por donde se expeh
un verdadero tecoro de ciencia y de nire de lia resplracibn, da Iigar
sabiduria. Ernesto Renn, en su .qu el ialiento resulte viclado
olAasico libro sobre Averroen y el ave- fibrica>, de modo que ya al pai
rrolsno afirma' que la Escuela dede e ladI sangre a lsu cavidadeas -i
Toledo divide a lIa historic cien- monarea cs de por si f1tido, w
tilica y filosdfica de la Edad Media tlvando de esta suerte, una ca<
en dos epocas enteranjMte dis- toals aintomtica .o Ia .verdac
tintas. cacostomlp, a Ila que se apel
10. La Enclclopedia allonsina esti .esenclal para distinguiria de
llena de la ncla artbiga de nu demis variedades.
tiempo: en ass enpresaes cientift- Asf vens,. pot un lado, entire
ca. -citecnma tan s61o a los Liberas del primer tilpo, cacoetomale
del Saber .de Astrenomla- colabo- dependent de afecciones de la hi
raron sabloa irabeA. garpnts y pulnoncn (eop alzia
It, dil daterro crdnlco, docaqulli
11. El pensador cordob s Averroes la m nfermedadu de t), do
influye en la filoWll del Angel fal& ade.cukdadoo higtinion I
de la EscuelI, en BSanto Tomais dc fecclnes doe It boca, carl dei
Aquino6 (Memorable fu 9a poimi- rias y criptas en Its amledala
ca entire Don MWguel Asln, que iagallonesl. Ademis a pudleri o
afirmaba y probaba. eta inhluen- prenderse e eAte grupoIa ca
ta y el insigne dou ico Padre Lornia que acompPafla michas va
Oetino que li a negaba). a las leolonen obstructivas del
12. La obra fundamental die D. ago, est6mago y porcdin supe
Miguel Asin, La EIatoloa i musul- del i ntestino delgado. Por otra I
man& n I sDivina Cowedla, rut te obaervamos a lau cacotoc
una .reveiaclin pars el mundo en- sintomiticas manifestarse en
tero. Fui su Discurso de Ingreso
en la Academia Espaflola. A poco
.e traducia a la tsprincilpales len- I
guas modern El mRinlano Ain re-
cogld y coment6 eh un llbro mu E M 1
intereoante lan poliemicas que sus- L
cit6 Ru tests. Le ol a Asin su me-
morable discurto: lqud lmpresl6n
mis honda aIl comprobar desputs
de un Impecable anilsist basido en P
una portentous. erudlci6n, Ias tan-
genclaa entire el divine poema y 1L Lisa de Sociedade de Ita
algunos tratadlstas musulmanael Roja, form un eslabc miss. e
13. jHay Influencias de Ita Espa- rcadena de esta Organizacidn
fil Islamlta en el gran mistico del ternacional, que tiene de tuni
Carmelo? Tambien Arin la ha sus- mis de 27 aftns, decade qua e
tentado en sugestlva tesls. El mis- en el afo 1919, y durante u
tlc6 musulmin Ben Abbad de Ron- tencia, Ia Liga ha sldo, tin Orgas
da ofrece en sui concepclones mu- mo sfederativo. y trepresentat
chose puntos de analogia con las del de las Socledades I Nacionales d
Doctor Extitico.. Asin explica las OCrunz Roja, y de Ia Me
misterioaaa coincidencia t(IaS ex- Luna oja, que arctian en
puso en u estudlo' Un precursor plan international, y *s un
hlspanonmunsulmin del mistico San ganlimo de enlace, de c
Juan de lIa Cruz (AI-AndaluI, dinacil6n, y de estudio, que ti
1633), por lM circunstancias de ban po la grand caus qui t1
qua en el escenari geogritflico en todas lIas cruces rojas del mu
el que alenta el mistlco del Cin-
tio Eaplrltul, hubo verdaderas Los aspectos princlpale, que
muchedumbres de moriscos recirn vistI Ia taresa dc li Liga, ae'r
convertidos que no podlan haber ol- cen a cuatro punts: Primero,
vldado la tradiciln rellglosa en te- cilitar los Intercamblos de opi
mas que no concernian al dogma nes y de informacionea, entree
y qile eran comunes a Ias don re- oocledades rnlembro en toldos
ligllones: It mlistica y Ia cLtica. dominion; 8egundo, server en
Tales non los' purton principle dad material a la aociedades c
de la brillsnte slntelsl hltotrica Cruz Roja, y dar a conocer sua
del Insigne medlevalists. En un resildade, en cumplmilento le
proximo articuio e.tudlaremo rl finalldad: Tercero, en ayudar
mitodo negulido per Bmnnhes Albor- soclrdade nacionales a relorzs
non en su vasta obra que Inrorpo- accldn, proteglendo su Integi
ro so nombre, unlver'ulmcnt. co- fundamental, pera qtlt puedan
nocldo, onomo maestro dae Ion eMI- negulr Ia obra rnonrn de Ia
dlo me nrlentalLhtta. da lea Intlretex dc ins mien


MAGDALENA


COMIBNDO estab- Cristo. cuan-
do lead, hambriento de El, Ia
pecadora; lea6 Ia Medlanta carva.
latigaida del veneno de wi culpas,
a brindar IL SeIator cnm zs ligr--
man : intraso ain Uadar, pero llsa-
madi a Impulos de la gracia, y
aunque oulquilera ocaaldna e bue-
na pars accarse a Dios. parecrl-
)e mis odmoda Ia de un convlte,
para coniseguirs entire sauiwe, mer-
cedes. No ae atreve -a Ilegar carc
a cara, quo sleile muy olendlda Ia
dvlnita. y Is ay I lan rorrlda. cuati
rulpada. Ilega. pues. por Ilas e-
paldas. qlta hablan arado i sicul-
pas, y cae herida del mor Ia betl
altantera gaorra ]c pleo del C0-
rador Divino,
Uor un mar de Icgrim& las
MrieacaMa. crs MM de r SLkU E l


abi mrno do au culpas, rega
piea de CriAto; con .um a
liAgrimas lava su alma de
mundicis de amu deleites, e
dolos con sim cabellos, trocs
laios de Dios los que habia
dado las almat; no cas di
los, haclendo pasoe* otras tat
oe como los habis ofendid
fe emplea ya en eu amado
today ae Ie habia pegado; to
puesta en el con sus pote
rentidos ruanto mis con n
z6a; bafilde Ola plet con
tfuentex de nUs ojos y chuipi
sui doa labios; con 515 blarH
noa Ion aprietr v con asu
cabellos k enjuga, porqti
e consagre a Dios I& que
habla profeanado.


ndc

man
ina
IM1
nuIs
mm
ind
ane
iIN
ntu
0o;
,la
oda
Idi,
lax
gini
lu
rll

CM
todi

40


er-


Ia-
rn-


hal-

di-

giU-
S.y
Pore


eWo'
ni -de-
1o


d y
de
1*5
lr-

at-


6do
iut
Pa~s
afl
ot"
L de

id-
ota
Sdat

pre

o-

, 1o
m-l

en:

lso
de
a.
pl-

di-

mpa-


adet
qe
pro
Mal
*ty

ten


de
,ui-
rbra
el-
Pu-
no-
leas
irod-

nr
0113
e U
que

OI"

Illy


oi~n-


Dom-


exm-

eribr
POT-
ntfi
el *


mnum de taxnIdu (acumulaarln do
vaBenu6"en -,a aeWal)a, aeIdOS. al-
oloDsn, Oler!daWde" ebriUw. del
%#"to idtournara d6 -l ure-
Ril. tc. bhait en los Icno muy
c9muna 6e etxt.i or6nlco del co-
lon, &ond@.Apor u iataoias o pera
qu4daL InnavIImA'do p! tliempo que
decade en duraolda Ia que o a"-
tm4a 9omo normal, ql canl4nldo del
Intcitno.m
Ineblyense qiotre los di eleqI to-
mla -enclcalaquelloh ca en l1l
cuael no hallano a una c auspo-
alUva a Ia uoe an jnt els Ile
pueda mignar ise mpolmabllldad se
su, prevooaclda. Rawe lgunpo acoe,
sM embargo, ocono fIrut t suta
experlencica. hiblt y iarntilfearmen-
t ceaniduldas y reallUzada. leM doc-
TOre Ios hn y Droid. di eNW York.
llegarop a Introcante concluno-
nn e0toldicai, laSr que alendcnao
a -lu valboass -uerenala IUrapfiu-
tcfs en -*Uais of~ldm pensan-
do que meren pvulggrge, vrn.oi
a renpduclr lnt*traanit- en a's-
gulda :
Perrnlltase hacer la ipot tai que
i hallolis ncial. a sIs. ea'orocidn
aobreda4l da *P Ia dv alle0or de
grasu, nraWomtl, qldop itroa
sustancla volitle rrultantea de
alguna faUalten la dlgeosoa o me-
tabolluo (conjunto do procesel i-
Blcsa.. quimloof y betioalo', me-
diante log cua es una ausmcncea-
Mta fc Il gra-4e la corporada al
ornpikllno. utUlxLda a paovechaoa
Par ite pars. su ,proio mantenl-
miJento y )a prostuloln de-i eno-
gla que requleren rn atiUvldadeob
de Ia grrasL LA suutancla f4tida vo-
lAtll dr pu de isu' kbaprcrlin del
%ranto gasIolntatlnal tprobable-
noente del eltrio mis bqlo'.o nt-
:ate del lntesprno,delgdo) fps aca-
ireada l hi|gado Idonde no se ope-
ra, conaiglUentaienlo, il cop e-
Za o'0l0c0va neutralLacln) M sn-
do. entones. una panrle do ea eli-
nmnad por la bills y Ia retntM e.
qpWe 4 ayer. rcogda par Isa san-
Ere crirculante. Is cual, al sitrate-
satr We pb4znonas, c ieshice d*
'a nlama. aoabandQ de eat gussa
por ser ezhilada coo p tpirs-
clin. ,CuIles son ls hedho. alini-o
cea qui "lpiuleran in oet a para
ustanclar eas hilp6=dsl? I li no-
'.ado que los clhnos, eirglcamen-
tc, ponen reparo a1 color del ciuerpo
en Wu permonea blancals, y atribu-
yen Me olor a Ia heche y mante-
quilla que Iao caucilcou. ingl.ren
con abuso. Lds caudiictas. al dqcir
de bo' chinos, huelen a eava*t. No-
otro"heino' obarvadj quelo pa-
ceinta atectosf de ulkea, de cat6-
mxSo duodenal quoe son aometl-
doe* a Ia dlet lactea de- lippy o
tratado por el .mitodo conttius de
a la gotA -s. leche, fireeenteimente
tienen verdadera hnalito4sB. Bn
dnfdolf a talei pacieintc ina dic-
Ita de cereoalp, huevos y earnes ma-
gras-una dicta pobre en, gr-a--el
color tiplco deatparece. 81 'ae le
none nuevamnte una 'dietta rica
en grasa, conteniendo mantequllla
y lCch0, muy pronto le.-vinlve el
olor halit6lico.
lien pudera- una retdeci6n mi-
xlms de las trassa en Ia diet, ell-
minar, ai no Ia cacoatomia .eao-
clal, aI meno Ia dea clerto djapip-
4oe oy 'contipados. -ntethna1-,
porqu es ,uin hecho Inneable -que
muchas peroonc descubren con el
color, a almento de nu r-uello. is
IWaole peculiar- del que inglnlriron
en su anterior oomlda. A l per-
sona qu acumen mte trastono,
ls end"a, edm no, aiimtrablemen-
te unna buena -higlmene d Its booa,
pero .-U cosvtlon 'tambln -,ltar
adwvrtldas do q* en tratindoe dc
cacotadunl- Mnclgl- dicha -prictleta
equivale, a una .cortlnns de perfu-
me' que enmascara 'Ia cacostomia,
Is coal, en lthmo tirmino, para cu-
trsae cxige, par. sabre cualquier
otro,. un .tratialento dirigido a au.
primer, .on Io possible, Ia causa ori-
ginjla de cste irnal qu lo tienen
uno y o suren IM losdemnfi.


Efeinmridesde la

Reuvolcidn CWow


PI h .J, SOVZA

CONTINUA : a Bllcattn del
parole de operaciones del Qum-
to Cuorpol.
newro 12.- j4fte de ia Osuarta
,. Brigada orone]
A 4odarer me
dire *ue @I We-
l ; I nEt e roronel
i ~1 ooloc unas bomrn.
bs <1* dinsmari
6 oiUl & en la lines d
4Pi J e Baiabano que ca-
W-VBE ;116 en IA mn-
S fa ns del ala9 ,
a- pasar un trend
S- cautando desper-
.. rfecto -
El corpnetl Raael a CiLrde-d s,
ee de Ia Preira lBrig d par.
tPiSpa.qUO 'L. -omnante.ani Uma
W0YO. aflhgo,.con 6 -rermlgo en
J4xilab, coglcndole un aballo.
.10. corndO Juan felgado, Jeol-
del rtqlmjqnto SpAntlago dI las
Vegas,- me dice quaen este dia
penetro en.a.su campamntato 1cl, e-
pitin del eJjedto ete4glIflI Josd de
Puga, Jeft mfiitar del ferrocarrJ
de Q(utnitjat icomnpiflado de Jbo
Cublfla, ofreclendo en nombre del
Goblerno' topitfbl $27,M00 al cbro-
nel Delgado y- 2,000 a cads iuno de
a comoalidantes' idemis de un
empleado il acataban el Go-
blemo Auto"n ico y be pesen-
taban. I.ierozp detenidos y Jtuz-
don en Consejo de Ouerra, conde-
nados y ejecutados.
Enero 14.-EI colonel Rafael de
Cirdenas, jeme de Ia Primera Bri-
gada, me dice que conpentr6 todas
loa fuertak-de' caballerla de la Bri-
Aidla y ales xlet' doe anoche ata-
c6 y ntr6 en el poblado de Santa
Cruz del Norte, prmaneciendo
denitro tre horses, rachamando- ia
guerrilla.que lunt ntaaltr, aaquean-
do tiqndas., de lS que extrajeron
comestibles, ipesa, iUna yegua, dos
maturina tree rtses lsin mias ba.
JM qu e U herda que sautriera el
camandante Pagi, al escapirseicl
un tiro.
El tenlent opronel Jaclnto Her-
nindez, Jife de I )* gunda sBri-
gad% me dic-'qu,< acrmpado con
su FEtado Mayor, escoltp y fuer-
a del. Primere y Cuarno Escua-
drones del rogtmliento segundo dc
Castllo, as present el enemlgo
en unna guardia, con Ia que tuvo
fuego, aiulAendo. march a San
Josn de lia Lajas,.
KInero 1S.-l Jfeo dle la Cuarta
Brigad" colonel A.. lIodare nae
particlntp qua el teniente coronei
Isldro Aea, coloc6 una bombs de
dinamita en -a l nea lireea, entre
LaU Cafias y Artemisa, que explo-
t6 el dia 17 per sla maiana. al pa-
sar un tren haclendo grande den-
troios en la maquina que descarri-
16, destruyendo el aijot, carro de
equipajes, decarrtlando lsa coaches
de via.tro y quedando sobre la
via. adlo el blindado, lo qu Ims-
pldi6 el ataque al-tren con Ia m-
fanterla apostada al efecto.
Enero I.-i Jef e de la Cuarta
Brigada coronel A. Nodara. me
dice que una coml=ndn del coman-
datnte Luis de Cardenas, que man-
dab el tiniente Prudencio Wlive-
ob, con tres ndmeros, al guitar il
enemlga, .n-I.a zoni dt .cultlvo dO
Melena algunac rcese., tuvo fuego
con Ia guerrilla de ene pueblo, sin
novedad.
Xnero ig.-E coroneal Rafael de
Qrdenas, jefe de Is Prlmera Bri-
gada, que 1 comahdante Lima, po-
netr6 de noche en Janruco, acan-
do -1 oaballo doe monturas de
la guerrilla dGl pueblo.
.Inero 37.-R tenintc- coronel
Jacinto Hermindes, ete de Ia Sc-
gundat Brigada, me dice que tl ico-
mandante Romero con el egundo
escuadrn del seglmlento segrundo
de Castillo tuvo dilez minute de
fuego en Oaldertn, sin novedad,
i mislmo me dice que el coinan.
t Valle con el tercer ecauadr6n
owtuvo fuego durante hor y mie-
dil en Aranguito con una ftuei-


DO y la CRUZ ROJA


br j. ROURA DEL CASTILLO

Crux n ado
In- LA UGA DE 8OCIEDADF BE tra-,,
dada LA CRUZ ROSA pliend
cred rim, A
axis- to tie
anis- en general, aIl fomenter y facilltar RoJn,
tIvo;, en todo -tiempo, la accidn hunmanl- no ae
de la taria de today us socios. vci a
edia En la iettualidad, hay 1 asocida- trux :
un des nacionales de Crus Roja y de decon
or- I., Media Luni Roja, miombroa de o d"d,*
oor- I L Uie; ta unrlivrslidad, es ,.1e cxqe(
aJa- que hqce su indincutibe fuenra. El endlf
enen carter ,Internacional laderatlvo y 0i8iM
ndo. repmsuntativo.de eita LIgaic de dlae,
ctedgades, m afinra, en nua 6rgana lone
Sre- direclveos, qa lo frnnman, el Con- aervlr
eou- aJo :db Oobernadores, compuato I&a. Cr
I, a- de oun preuentante de cada aocle- nature
ino- dad Nacional, y de Ia Media Luna nlend
e las Roja, mlembros de la citeda Liga, Ja, Cl
1 10o ntre iellc eati, diaded luego, .-Ia utisn
ayu- Crusa.RoJa'GubLa:a; crtos reprean- nmlem
de 1" tAntes. ae reiLnen crda dos, o cuna- f ac
Sne- troe Aftl0, pora hacerT 'Intercsn.bo acgu
' t"' de opinion4y, dejan olr au TvO ,, en- i
* IL presan I's dae o, toman acuer- a
tr au dos. en cite parlamentba de crnces Cr
rida c r0jas a- todaas las nacdone acrie- be y
pro- ditadas ante el miamo. La Liga no ha
Cni uUiliKt tro mtedloa de. trabajos: Ac
etors oonlerenciaa, Tntloneii y Metada doe don
mbrox omb
nbros itudlo., dando lacllitadne a todeoa nado
los' de6leado., par a familiarizarse p0d
-- n las actlvidades de lta ilga,'-en Pal d
Ia Suede de Au Secretariado Gene- ica
ral, quo an al cual incumbe sla dill- lea 0
-- il tarea, de dat pslblisdad a los pI"
o los acuerdoe decitslones que tom.na a Is I
S GaOran Ligs de Bociedades de IA Cruz .
In- RoJab i in lmtaclol.ai.i qut
gin- ItoelA0n nnte, el coronel doctor, pr in
o en Ouarino Radib, H. M., presidedl- .a
arJ- te y JWse do "s Cruz RoJa Cubona. il.
wr'- cocuqyi) pqp unl6n de otto mIntelD- e
L we- hra 'd*'Ilaihtuclon a dos nipdr- Con
Sods tantes congress de cruces roja, en dad,
a qe Europa y America del Bur, donde las ta
tuvo. ocal6n de presaentar Impor- demi
Sra- tenles proyectos en pro de Ia bUe- oomo
do na marcha de tales organtsmos, que lidad
con tleron muy comentados v a pgl- alivil
i doe non linptias, dado el aclerito tanton
ubios Y misrito de los mismon, p que todod
todla sersaln e nI dia. dtie auma ,tilidad que a
ls 0 prictics a lox fines deaeadoa, s ndianta
tavjr da toda lax Cruz Rojas del to en
45. 'TntmI~g -IW. lam waccoesi t- iMB.


c cn dichas concerencias. no-
abltn el preoentado par nues-
elegacil6n, y eatin cum-
do con rsultadoas satlRIacto-
tendlo Ia primers yes en tan-
Upo de fundada nueatra Cruz
;qua tigurod a de. Cuba, pues
concurrla a tales evtntos, tal
la alta., de ter invitada )I
Rtoja Cubana, o a causes que
0oco, peroa en esata oportuni-
e ha podloo concurrir con tan
Anteo resiltados. Tenemon en-
ldo que el caballeroo y meri-
i gaino, doctor Guarlno Ra-
prita pr6lim5& conference,
en eitudio U tile -planes. que
in dae much al progress de
ruz Roja Internacional, y es
al de quien tan alto viene po-
o el prestigilo de Ia Cruz Ro-
ibana, y par ello cuenta al
D tiempo, con competentes
bros en dicha Instituclin, pa-
tuar eflcame-nnte y con xlito
ardo.
iltemos amigon: Ayudar a la
Roja Cubnale, e ayildar Cu-
no lo olvidef, qte sin caridad
y aservlcloia.
he c de rtegresar de mu vlaje.
Luis del Valle. distnguido
re do negocios v imuy etl-
presiicnte del oomitid municl-
e sla Cruz Roja Cllbana en
ienos. Ha visiatdo lai principa-
Ipitalia de Europa, y tuvo la
uinldad de visltar tamabiAn va-
nstituclones dei la CrUz Roja,
-Conmlti international de Il
'Aja en Oinebra, Suiza. en
a fut cordialmente agaajado
Is dirigentes de tan alto or-

wveAldo, don Luis.
no todo los aLtoi en Navi-
la Cruiz Roja repartlri entire
milia. pobres, un obsequio por
is etitnado y de provecho,
son, frazadas de buena ca-
y otrss ropas aproplanas, a
r en part la necesidad de
A necesitados, que ae hare con
gusto, en favor 6de lodoa lo
e presenten a Tecogerla me-
i un ticket, entregado al efIc-
Slas deintns de Is insitu-


(


iijas Postales

Descoloridas
Pw FEEIEICO VILLOC'


LA ALEGRIA I LA VIDA
Una d* Ul nocheA de t.cm- I
breRe _Aetmpllrit aniiodi hba-
bere eatenaoo en el l'eitro Al-
inmbra en Sgunda tanda el sh0
191, La Aet-
gc-tiltie la Vt-


1
1
1

1
1


oluina ennemiga. Tuvmo un b- Ie-
idao grave, do rcabeiloi muerto y
Id hrldon.
tbrao g.-u norsnelt R de Cir-
devem, )fe de Ia Br"gada. me dww
We' mandi una comiln i Ita &o-
na ,e- cultlvo do IA abaftna, de
lia cual ac6 una muli, dol cabs-
lio. y tran nonturas.
nero 19.-E Jele de la Cuar-
t4 Britda. coronei A. Nodarus. nM
partilctpa quo el subtentente Pedro
i-aro, co.olbionado por *al t entn-
te tortmel 9ollaz p1ra extratr ga-
nadoede n errales de Bateban6,
tuto que. ostener vivo etugo, pm
SAdverttldn lo (tert*. rompleron
luego hriendoe al ireferido Ama-
ro., que.retlaron lot que o ascom.
pafoabon. El mlamo me oomunica
que acampado cI comandanite Cr-
de*nas en -Medla Legua,, lfut ata-
cado poar el eemigo, sotenlendo
mdia hora sde tuego.
El tenlent* colonel Jacinto ecr-
n4ndel, jet de lis Seguntia Br-
gada, me- die que el jife del Ba-
talIen. dc InlanterTIA rncinco 06-
meT, tenlente coronetl Mario Daz,
tiehc en Media Legua, llger fuego.
ffnerp 20.-LP coonO) 7tp~tael, le
Cirdenas, jele de lia Pimera Bi-
gada, me dice, que fou atecad yea
el enemmlo en su campamento, be-
titndose en retirada hasts Sacra-
mentb. done con e l regilento
eHabnuap y el tercer escuadrdn del
regimiento segundo de Cutlllo, que.
manda e\ comindante Vald& pu-
so tres lineas de tuejo quoe on-
tuvoeron al enerlIgo, que ae lmlt6
a hacerlei decargva decade una lo-
rme. Tuvo doe heridos el tercer es-
cuadr6n y un caballo nmerto.
EI teniente coroner Jactnto Her-
nindez, Jeft de lI Begnda t Bri-
&ads, me dice que el tenlente co-
ronel Mario Diaz con PI batall6n
de infanteria Francisco 0 mett,
tiene r uogo con el enemlgo en *Me-
dia Legiiao, sin novetiad.
El Jefe de la Cuarta Brlgada, co-
roneI A. 'Nodarte me dice que el
comandante Cirdenau, tiene fusgo
en Media Legua, a retir y hcbts-
Ril el campamento enemilgo today
Ia 'lliopthe y pnrte del sigulente dia,
sin novedad.
Enero 21.-El tenients coronal
Jaicnto Nernikdez ele de la 3e-
gunda BrLigLa me dice que acam.
padlo cort'au AtAdo I ayor, esrolta y
fuert .del 2o. y ,3er, ,escua-
drin del regimniento aegundo de
Cutllo, con s oomandantes 7to-
mero y Valle, tuvo un cuarto de
horse de fuego en OJo de Agua, sain
novedad.
El mismo me dice que el tnlien-
t coronel Mario Diaz. con el ba-
tallin de Intanterla Francisco 06-
me, tlrotea al enemigo acampado
con el Ingerno La Lulsa.
FXnero 22.-El mIsmo jefe me di-
ce que el comandante Valle con e)
tercer ecuailrdn del regimento se-
gundo de Castillo, tiene un cuar-
to de hora con el enemigo en San-
to Cristo, imn novedad.
Enero 25.-El tenlente coronel
Jacinto Herninden, Jefe de li Se-
gunda Brigada me dice que el co-
mandante Valle con el tercer eA-
cuadrdn del regimlento segundo de
Castillo sotilene fuego media ho-
ra en BSanto Cristto, sin novedad.
Eneri 27.-ER coroiel Cirdenas,
.loe de la Primers Brigada me di-
ce quie 1 coronel Ncitor Araalgu-
ren, NuO herido yv prialonetro del
enemigo en LA Rita..
Enero 25.-I tenlente oronel
Jaiento Hernindz Jife de. Ia sBe-
gunda Brigada me dice .qu, el te-
nlente ooronel Mario Diaz con el
batall6n de Infeanteria Francinoo
06ome coatiene lgero fuego con
cabajleria enemiga, sin novedad.
Eneiro 10.-b )oe* d Is Ouartsa
Brlpgada, coronal Nodan, me dice
que el teonlte Bruno noe con
numero de aIs-ecoita pnirt6o en
I gona de o CUIUt O ban Felipe, y a
peuar del uego de Io tfuerte tra-
Jo y condujo al -campamento die%
rose's'
NI mismo me dice que una co-
mlil6n del tenient ooronei Co.-
llazo,' al mando del tenlente R Il-
corrdo Monte, extrajo .don rcse- do
la sona der cultiao de Ban Anto
nto de Ion Badon.
El miNmo me dice qu es aita-
cado por et enemolgo Ia prefecture
de Pimiento. dando muerteI al vian-
dero Jacobo Ltal y haciendo pri-
sionero al eompafiero Domingo
Diaz.
Il. mismo me die quc el coman-
dante Cirdenas s tlen e' uego con
@I enemigoe en Hato Luia. Bfn no-
rediad.
El teniente coroner ,Acinto Her-
ninde, jefe de* Ia -Segunda Bri-
gada, me dice qut el leniente co-
ronal Marieo Diaz con -el batall6n
de Infanteria Francisco Galme,
ttepe tuego con gran fuerza one-
miga en Media Legua. Sin nove
dad.
nero 31.-E l jefle de la Cusrta
Brigade coronel A. Nodarse me
dice que el tenlente coronel Ro-
sendo Collazo, con fuer sa del re-
gimlento Callxto Gareita, sostiene
dos y media bh'raa de combat con
enemlgo numeroso 'sViera* y le
causa muchas ba]J. Tuvo trees sol-
didos herido, de isto f&aleci6 el
ilamado Josi Cordero.
El mismo me dice que el coman-
dante Cirdenas awtlene en Hato
Luisa ngero fuego con el enemlgo,
sin novedad.
Adenmis penetra diariamente
en las Wonea de cultilvo enemigat.
con frecuenciae si ulr tfueto conl
leo fuernan que lan defienden, y so
extraen viaTndas v reues.
L. campala contrae Indlutrit
Sanicatera en La Habana v Mvtxn-
PAL eS tal que el enemigo ldlt-c i
MA1 perlIbdiCo ogur ni irfn *t !
apoce da lea Invalsdn a. hsbat In-
cendiado tanla calls
Niieotro etado acnllacro hi me-
jorado, opesno hay enlermo. t-
ntmos medlinas y a moyor par-
li de las fuertna ha nidn provt-
tia de rope en su mayor part-. e
to ha sado regIno de Is patr-oita
de las distltlas ciudadel.
Hay entutlasmo y buena volrn-
tad y ii llegasen a nuesaro podaer
doerto element. cuya aiquLilcitn
ne gestiona nuetra situaciln me-
Jorarila.
DIVISION DE MATANZAS
El Jebe dc lia Primerra Div~sl6n.
I brigadier Pedro Betancourt me
participa lu operaciones ilguien-
tea:
Octubre 29.-Acampado el corn-
nel Clemente t6me,. Iede ale I
Brigade en el Pan con el rc-a-
mlento Tlradores de Maico- v
un0 compifila dcl regimlento Clo-
tilde OareSt de la Brigada de Cd--
den. eon atacatdoi per >nn rom-
binacado enemiga de trI., colum-
nas, dirtceida per el general Mell-
na. sostenlendo un reildislmo
coonbate que dtrt slect hocas, at
rate d co It s-salesa reeL~rt-a ete
j migo ann haber loerado tober Ins
nada* nI -tual pajiconle p do'-


un aRcto y JWL
cuadrom, libro
on pro" y ver-
so. origInal de
Poeen.co VUtlloch
mucua de J
Ankterm at n n y
deioracilcnes de
Noam Nolega.,
Pept Oomula y
Lon HrcA. Tara-


ARO CIV...


DEL PAS-ADO


DOMINIC ALES LosCapitaues
Goneroles Ezpeleta


la- N o r&... .". .... .. .. .". .' '** ._ ,... ..'' -- =,.


awaos. I roio tilUio le log cua-
drop da Idea del Isunto de sla obra.
Primer cuadro: La cena dt lats l.u-
aionet. Begundo: El Piacto del
VIno. Tercero: LA mansldo del
amor. CuAirto; La camiza del hom-
br tellz. QQuiio: El Templo de lAs
Arte y Sexto cuadro: Oro y MI-
aeria.
TrtAb113ar de cinco lJovene: Re-
gino, OGustavo Robrefo, Pepe del
Campo, Sarzo y Marlano FeruTniu-
def que despues de un anegre ce-
na, .- lanzaban al mundo a en-
poptrar la dicha y Ao lortuna en
aquello oitic deonid siA liualones
crelan hallarla.. Pero en el artx
allaban como eiementos dominan-
tea, Is Envidia y la Rivalldad: en
lA' orgia y el i-no, el crimen y Ia
leihontra;: en el amor. el engafto
y I& trnclon: en el oro, Ia dureza
y el egoimno; hasta el pait que o-
mian ae l oonvertia en Una barra
de.oro y con tanto dincro morian
de hiambre. En estoa cuadro, co-
m0o prte principal, trabajaban lax
prncIpalc anrtiAtas de Ia compa-
ulza: GU, ll, PlAr Jimtne., Blan-
ca Becerra. HortensrLa Valeron,
CornUlLo CastIIIo, Amall Sorg y
nrqdloa, una corit. metlcanm, be-
lIl y graclogsa.
Al cabo los xJvenea, iluslionistas
Ilegaeban a convercerae de quo 6d-
0l ia Carldad y el amor l pr)il-
md. pueden lievar un poco de
cOo.uelO il corazon humano, Y
bien lo han dtmsotrado entire otraL
personas, las primeruas damas de
nUietra Reptblica, quo ban ound&-
do con sus didivas, y so cart;-
tatlvos aportea, gran numero de
hdepltales, aslios, cas de soco-
Irro, y aoclaclone de benetlcen-
cia, dejando eacrito ens nombres
con letras de oro en loe anales de
nuentra amada Republica: Genove-
vs Ouardlola, America Arias, Ma-
rianita Bseva, Maria Jaen, Elvira
Machado, Eilsa Oodlnez, y Paull-
na Alslna,, y, 1 no, de lia polilUca
tambien, tu I prmera dama por Au
amor aIl projmo, y a Ia carldad,
aquells que niempre tuvo un* i on-
rina bondadoca en sus labios para tode y para todon,
amanite de lIo 'pbJaritol, ba flores
i. nnotio y tods lAu oowa bellai
de lIa vldp, ia que fue nuesutra Inol-
vl!dable Mepoea, que en pay deocan-
a., JuanaU Maria Fontana y Ma-
sbn, ahora al' lido de Dia, reco-
glendo el premlo de 'su virtues.
En lo tUempoa vlebo no e wveian
en la cables de La Habana, mis
colas que aquallas que formaban los
pobrgo binpando eu orrespon-
dnte ,limomna un d1 dal d a e-
man, pot Jo rfeular el cbado, ia
las puerta d* alguni di nuestro
ttulos nobUlaris colloa, en lus
calls de Praao, Inqiutilsdor, Cal-
zpda de Is Relna, del Monte y del
Cerro, en que vivian, entire otron:
El marquds del Real Teaoro, el de
aQirdeina de Monte Hermoso, de
Prado Ameno, de Bayona, de CCaa
tuquerme, -do Aguax Clara, de
Marlanao, de San Miguel, de G0-
banoo, de Jaruco y Mopox, de Ca-
s. Barreto, de Ia Reuni6n de Cu-
ba, de. aa ROmero, de fetrnandl-
na, de Ban Ignacio, de Peflalver y
ien qua la memorial olvida en eas-
to momentaA en que criblimosn
Habla en Cuba blene.tar, toleran-
eCia, compenetracan y Mslego, npoe
qlie habia CaridadV. Y tu, Gobler-
no de Cuba, fabulcoamente rico
umit a I generous nonducta de tu
pueblo; y oye deede el otto mundo
Ia voZ poetnts de Regino Lopez, re-
pitlendo IO. versos con que termi-
naba Ia obra a que non venmoon re-
flriendo, y qu e declan:
Y vorotios, oh mlllonex,
fruto del eafuerizo human,
que Uenait con lucre Insano
las arcaL de la Naciones.
En fuente no interrumplda,
caimad del. pobre el dolor,
que ea hater el blen mayor
LA ALEGRIA DE LA VIDA.


t-ozado lmltindose a recover sum
numerosai bajas, con un trabajt
penoasisimo per el mortifero tfue
go de los nuetros.
Aqutllas fueron consilderables. Ia
nuetras un sargento v tre a olda
don herldoa levels y grave eL tenlen
te Joi AbaJIi.
In IOE mes" de novlembre v dl
clembre ttan wta Brigada ligere
fuegoB sin mayor Importaneln. de
dicindo e a sl deotrucctln de I
indumtrita aaucrera. El enemig
crhuye el comaate.
"EL 31 de diclembre acampado -
coronel Clemente OdmeC7. jetfe d
Ia Brigade de Csnlmar con el cr
2imlinto Tiradore de Mactoe
una compafisa del reglmlento Be
lance; ex altacado por el ienern
MblinaL con Ia rolinna de Cuen
ca, guerrillas de Matanzas, Sobt
nlsla y Guanibana y escolta del
larto general enemigo.
Dura el fuego cuatro horas,
enemlgo es rechazado en today st.
lines de fuego. No toma una so
la de nuestras poslciones y se re
tU-a con numeroeas bajae quedan
do los nuestro en ut camnpamen
to. Tuvo cuatro herldon lev y an-
grave. Be le cogleron tiles d
guerra y dog caballos equipados.
BRIGADA DE CAKDENAS
De io. de octubre a 25 de no
vilembre sostlene esta Brigada fl
neros fuegos con guerrillas y de..
true por el incendio cenmpo
do cafil. KEl 2 es atscado el1 i,.
de Ia Brigad a coronei Carlo M
RoesA en .u rampameonto. E --
chazado el nemnSlgo con nuei" tO
la r confesadas d spus de med..
horse dle tuiego. En dlclembre se-
tline lite-ro tue-oe stn imports
Icla y destruye catmpos* co la
(CamtBur)l.


C.O L A B OR A C I O N ES


tr


FPw d eowd do IAN JUAX DC
JARUCO
D O ld J-6 de ipleta y G"Ildno.
'rc jral- dc Pamplona, XV Se-
lir del PaIICn de Bilre 7 de la
Pechs ConAhejiU' de B. Martial do
Unx. efior dc
Undiano, de ma
Torre y 6del ca.-
tillo de Cotrut-
nago. mai tard b *
con6er de Eipel.
ta de BIlr, afrMn-
66 sabisnb [tt or s
aenemtl dr AadA
I a A trops do
Nuevwa BapAfti
114t6 a Cuba -I
2 de* dtiemiron.(
de 178,- pDra tomr posesln
det Soberno inter rno de st
L42 ainUtbfmenelo 1blgaadr dom
Berntdo 7ronrio. o uaqu hala *I-
do rnombrado gobornador 6v Ve-
racruL
SbrlIgadier Eapeleta habis sfio.
igobernador de la plaza de Pan.
rtcola, y hbia, eatado rrLerkom
s ,nte en Cuba deiempeflndo ds-
Untol carton de IrmportanciL. Do-
rante tu goblerno en etsa Iol, r-
aigul6 con tean today claw de e o-'
nopolio, granJefodO cmon today sW
aeveridad alunon adios, que en to-
gar de dafarle, acaberon de Jus-
itllcar Au lottgridas Con ein oonw
tinuadL InAtanclU aLI Rey, conol
guld que vinlera a Cuba el famo-
An economiLta don, Jouk Pablo Va-
llente y Bravo, quo Jut uno de RM
tmis nolables Intendentes que pu-
vo nueatra Real Hactenda.
El capltin general Ezpeleta, f6t
m6 el reglamento part comUisarla
Y pedineoc del campo, reallad al-
gu9aA obru pabllbia, etalble6 et
alumnbrado en lon prnnclpale pW
blo y cludadc. contlnuod la pro-"
hlblcldn de reclbLr de abogado
pya establecida al Icomenzaz eu go-
blernol. por consilderarse ezeedvo
el numero de ello; a. s tempnml&
en La Habana Ia tamosa hlatort.
natural de peces y crustaceod, do.
don Antonio Para; divldi6 la Is,-
Ia en doe dltcesl y e hitteron
numerosas introducclones de .-
groo hechas por Ion contratai
Baker y Dawson, que en 1716 t.-
oblgaron a trier sels ml negro..
anuales, slendo Wiatos lo princip-
lea hechos ocurridoc en Cuba o-
rant e u tranqulo gobierno, en,-el
que C s6 el o de abrill de 1719,
en que ascendido a Mariscal de
Campo, fru nombrado virr" de'
Nueva Granada (Colombia).
Mis tarde, el general conde d
zpeleta de BeLre, bud director ge-
neral de Artilleria, gobernador del
Supremo Consejo de Cautlla, sj-.
trey de Catalufta y de Ntavarra,
caballero de la orden de Ban Juan
y penalonado de Ia de Carlos InI.
Durante au mando en Cuba, cas
el 2 de enero de 1783, er. l a Iilge-
aia parroquial del Espiritu Santo,
con doft Maria de Ia Paz EnrUe
y Alcedo, hija de don Jerdnlmd
Enrile y Guerci. marquis de Cs-
na-Enrile, director del Asilento g-
neral de Negros de la plass de Li
Habana, y de doflta Concepctnii
Alcedo y Horrera, hlIa eata ltim
de Ioa marqueses de Vllformade
Tuvieron per hiJo;: a
Don Josquin de Epeleta y n-_
rile, nacldo en el casitUlo de A
septlembre de 1731, que mia lar-
de, siendo tenlente general dIe 1
Realei Ejereilto, tom6 poatidn do
Ia capltania general y gobldrno do
Ia lala de Cuba el 21 de abril'de
1920, pars ustituir al tenlente a-
neral don Miuel Tacdn y Rami-
S quo, duque de Ia Unl6n de Cuba
y marquis del d Bayamo.
El Iluatre'capitin general cubt-
no lapeleta, tenia una gran pre-
paracl6n mllitar cuando se hlbo
cargo del goblerno de la uIla de
Cuba, hablendo sido gcadoasin
escens.e durante today la campa-
fLa de l Iandependencia espatola.
como ayudcnte de su culado el
vallente tenlente general don Pe-
dro Agustin Gir6n y de I& Ca a.,
duque de Ahumada y marquis do
las Amarillas, y en cuya camnpafia
cay6 dos veces prislonero de los
francease, logrando escapar poco
despuds, Be encontr6 en las me-
morables batalleA de Albuera. sltlo
r de Cadiz, de Sagunto, rondado de
Niebla, y otru, harts que cay4
nuevamente prislonero en el slnies-
S trn de Puaol, que fu( llevado a
Francia haxta 1814 en que Ia paz
le restUtuy6 la llbertad y sos lau-
roles. Peled contrai lo constltuclo-
nales, silendo gravemente herido en
Madrid, y concurri6 a 1a pacifica-
clan de Catalufa. done sucedi6
Interinamente en el mando Il con-
de de Eapaf.a, siendo nombrado
poco desputs gobernador politico y
mllitar de JarLn. Por sus se-ricio
preitados contra Ilo carllstas, fui
nombrado el 24 de abrcU de 137,
Begundo Cabo y subinspector ge-
neral de todas las tropasu de Ia Is-
ia de Cuba, en tiempos que gober-
naba eta Isla el capltan general
Tacdn.
E l goblemno en Cubs del ternlen-
te general Ezpeleta. fud I uno d
lon mas escasoa en sucesos. hablen-
L dose limitado eote gobernador I
continuar el plan y princlpics d<
su antecesor e1 capitin general To-
c6n, aunque con todta suavidat
S que le caracterizaba. por lo que de-
a J6 un gran recurrdo entrt los cu
baon,. Lon principles hecrhos OcU-
a rridos fuerono orga' -iocion de
o ctuerpo de bomber,o lRatRiracir
del teatro le Tnc6n r onr:.ion de
.1 camlno de hierrn de Guine.. Insta-
lacidn nolemne dae n Rea] 4udtfn,
rio Pretorisl de La Habani. osi-
v bleimiento de Ia Cola di Ahorros
p. tomoilon de iin must-o de Hi-to-
ci rs Natural e Inatiurraton del ca'
mnodn di btrn de Ctrdferna. ha-
biendo tamblen fIt: itzado mutha,
a- Idf la. n ,ra^ comenr.adast pot -l
precilet-or
el El letenon geners. tepe c-a. fut
c-s eleate dt e.lP icbOt-- ndte to Is
I- la de Cuba il 10 d e-ero df 194'
potr el tenitne o-enr.a. do'. Pedal
Tdllie-Gtron v Pinterle. prtnclpi
a de Anglona VIII macques d JIa
bailqulol grande de Espatiat, dle
tacado vrstago ma nor do lea us
tre c-as dte ins duques de Osuna
r- Fe ademnas el general Ezpeleta
preslderte dal Srtnado. ronoeJer
ie Fstado v c mc-.'tro de Guerra '
MaInra, hobterdo tl-elecldo en Mo
e ridt it 24 dc marso tie 1013
Ia s ia; oro'f. p or-a dt- ccnda
rco dP -.tp-it a de nit-c col
Cstandei-,. rr Ftspata eo dnPa Joe
a qu'sa d Epe.eta v Alortn d
Toledo, ctu; dliqut.sa dr Castro
Ic-rrcf-t mac-q e,.ale Monre Her
nose. r-nfesa de e nta,. de Tc-i
I blana, quo testfc e alexuco,


VAGINA CINCUENTA Y DOS


DIARIO DF LA MARINA.--NOMrN(n 21 DF DIC DE 1947


D DIS C OG R A F I A
Por A,,FOMO QUIEVEDO
SINFONIA .PATETICA-

26 L"ca tranicurren derde el @-- nihda clue pujede enrontrarue en-
rreno le Is Primeri Linfona ire to,,la Im r ,uiica Brwitno-
de TclJckuonikr hasra qufe n 18P3 Ite n T.-h ir:a"k)i Lon laI dn co-
1e ore por 'e primer. au Slnlonla loh del lnf-:.rimn rc.mirr.r,, unr.
Su.it. asmn&a en San Peeriburgrllo en vi, c.*:mlte-iz.- e|rTo en -A
La fatalidad nlzo que Ins dan u- prorrlimerli Peru i0 puede naCt,14r-
'Vieran un accgiois Iia unit pr.r se de .in rriu!lcr.:-. en quier, Is frun
parta del pilblicu como de sla rili- ciAn vr la !inf.-.nla de Beerhn,.en
CA A Tchfilkonrici le deprnmio rm'Ji- nealiza pinarente no en
cho el IrmecLno de etsa. cint.nim Branrr., qije ernf, i, In formal *tn
y baobre lotdcn I- eri.a aer-a.B- ectcrci, ri ., PFran.-k que 'e
Sr"ecesa eii.-nadc-nri sit mvm- If a,.-era mucnr, mAE ni en is
crmpaitero v, rm, aIr Otnrea 1r cnmirr,,rv.,,r.% I-r,:,i- rn.arriros nei
gamente meldicias ', elahrade siil',niin mo c (elf.-. e forms 7r0mn,
products de nrifees op e'rdlia tic. BrucicrYnr. r. lri ainforLvrro pf-
dlcacltn. eran 11) .fli.. en die? mki.r, r .,.;,,l. c,-mo Mari-.ie.
ur, lnutoe 1 ce-Irr r deI la pIma -r- sino |-.anmrerte de Trhalntraic., |
amo si I" leni-,uft, de lu'icandel E%- deilicial genial o riall niuii '
piru Sanio bS rin a iricridr ij ae cflino ., r Inrefftilo o rTu'.-,
Snmanerie puabiijrla rr. ima rcnfc- ioit rwa,,in ,'i,, irLipirad,0. rcP r,: |
clonea de Ins pcrlice.;' Soorp la ;III refiloamlrc oid Arlstocritca; ,.
Seitat Sinronia E T"ncnikownikt .i m-ilca. pfrc cle una capacid.-li
ie ha B.cJ-Ii iar-.- i ta. befii o fe ie nri 'iru ro poplar que Ic le a,-
apenLs qcldci oreTidJe lqie pueta .:a n la mria sirn liatcer por e-so 0f
otrecerse con rnI edatd .,lgJl.rv .- ei u r ic.cnmbie ocl p.iebio S.' 1-
_ mroiadores Ppeocr. r. In faninsti blllabde nc ltcrr.bre tue.-in :,,
Io que en mndterla hL-tOih:t. sljp- ghitulldadcj.s ti mcsicOc asl ,onl-
Sser tan a.-inno rcmo (cpediil-,. otlu el Romrr.iili'mo fi prolCriiir-
comprnbardb li qie decla Ar-bi..-, ,je ccc (>riii; o de ILc.p nw ,rer
France que .en I hriOra -e realieedo ;ey mo-ideo Nli que nc .e
triunfla por la imncinali:l(r, e ice'o I rloc ,omn Befi'r ,:,f
fDeipuit on i rr,,, Tt.nalk:.- rala- ildec.,.i T" chsikon'-'kn El tigir. XIX
k" Be ercunitrnaL pcrpiejon bre .i :e rinerra con el,
tiltlo qae habila re ponerie a la L[a Sinfonnia Pairioca ile]e ],-
S Tiea oibrae orniminaime,ie pfr.na- ru-iao nrmpo usuaie.. pern r.n. ..
i da cnmo .Una Sinfnnia ,:on pri- if ecun,:|a niie ijfle EPT habit.,,Il
grtlms.. isefun icrimnoil de 5u ,-c- cu aiilribuiin-n romp con oi ,'I-
t Tiporndenrcia Qu In. c-bra ifr-la nonen e.ibleridin pers, lrirror
Un prLrnaiR eta ian r.b'ir. qle rr, .n u Arnldagin laiBmneniso- w "
io nt6lo los m0i.l,:cis pre,'rle nen de.erriii eie ?ome un prorpel-,
el eatreno scno el mitremo puolrI finr,nbre. de la marra ma. gian.
se dicTon cuernta de eli'. Rtim'K dinerv 'y -iem-.e Tor) eg aIquI I'-.-
KOrakoff cuerra en eu, mr-pio- ioruon de uin palmismn ]laceran-
ri ditlilesa inlereaninle, deli air'- if Ainqcle In elaboraic.r. orqueN.
tO. entre onvr IR pregunti rimi- a it noA Voit.timrs. i& aien-ion dcl
d que hpo II atiluor obre I cpn- nert ri e cnnrcen l[r en .4u /ilip..itro
sibllldad de r-je Ia eirilorila, r%- eacar c er Pxpr.l- n t mi ir.uica p'--
andiert o ur, program reapcn- rece umarg|ir.i .ocon a pucn en Ilan
dlendo Tchalkcoa.vi' qu- fleicili1- a,,.mbraI el liprlit. en cpern ,-Ic
l entente I lenict. pro qtle oti desa- ila ircn-.peinas fIrml-eras del Juli-
i ba dLrao a conoc:er Her-tu fibris C| Elirr,
tan senzibles dte cit corrztn, lace- HR-e oint-irh .Pwopie'ia. pero .i-
rinsb Peridota rc hortiua que ci
rab heridna KIin hnO qu I ique lea llariare uiipre-
d;tcubTll liublera atido prolninat na oitec ic-,d e' la dirlgnid nor
uaiTada tecr V dlina IilImiOdan ltirtc ac ,egI. ,II fier, tie L Fl-1
eas %Ida inie-ir (le _.n Ollibtb latni,'ni,?a de Berlin cRCA-V'iclc-r
qine no nosa periene:eA. Ot.- Di i row 61f ilt.r, es In
Tchlkuowskv lu quiN bAniill, c M '' "r 1, e- 1 lamnm es Ia
Bn L Silnfcn Lie i.c iii,,n ,,i-:, .r): : t 'tc c ti, e ic clue l lii-hi-
e1 tlM ulo qi he 10., li rn DI:;cicn-,' -I eic t i n c .i I O rIn re- cur. ,
a nm boa en Ia hnuiln-i, ',,'- h ,c .cI l r i..l ,An[, -cs Ic... hU Qle n ,'c
S autor teL .ob, a pu -crc 1 1,L, -Ie tilt,, P010 ,, i U ,li-
parn en s pr t,', '. III. ,1 c. l. nr I .. .... -i i .... -,1d .. ,...
pu1o tiulnarla *t ni ,R l -- C c.-. i, li; t Uf hci lic ;E lic- I. h
Jo T ehelkonaikr n c, in, IeR1,,1,, ri" 'lcilnrc, &_ 1. ie --irI
tentS de Icn tt.aeiln, in. ,,, pci 1mi- la. rni-c d IcA qu, ii -
mit faut a& Inur m --lCH mitnren.,n- "I". A Is L ieit c iri..- all.-
el final Be, de.vornecfPi ,-, 1 ,.--%e ie ci i n n.r
r10 y en Ia sugmrun,, ca .Ic ii,,lccct. cn" ci .ciicr,.cc d l. ni;e,l-
oeoenlace de fue(,.u I-'entuN, ic ln.as IL Iae 1c 0a.l "Inlu"
Yo he- qtwrido expretii in c.-,tI,- donrotit.r ic ni tale ur,' o If cI iti-rr
lo br o, ci doinIer re,,mi rn ci r a In .i lck i c t, icrlif ,tCIci 04 c-, il, ci
u ngn denncla :- mierlromn :,in l i-ici'lene illeciPor .l i'-ll." ii Ad A- A -
qlll pde a Ic ,ini o' c e l n- It nll ica i r.ncn c.1 icc, c iii P. i --
cida y pateltiimc--,Pni~iii' Sio, tic.- Lu, ce.r ,ll,.- tin ex i,, hbI-

1ord PatlEics! augii-, ModI, ,, YOf ii e -ci
Is delim in inci rn fui irnuertIR'I- A ,. icr- I 'c t flu-lic cril -- G l Ill
mwt4e eepieptda. ccci,, ri.oerc-,a tie i.o,-,i,) 0uIct
U na terrible Fp.-t'ir.,r ir, r,,n,, li,,- Fe na-,dd,' tie i-, l rn-
Suwiba, en dcc imu Sl h 10 "crc. -, irlinimr, el, urn neiceuct iiic
Potesbratit. T-.rJai -i-g -i -- ,i.l,,,li .piiirt-,c) ,Qc
wS dijo olcaInrim iie-- ,',mrec fl ,n r- I., I. I c c .' ,I L
pirudencl In b itnd r n Iat T-1-111,L0 ec In ey 'lrPon 1,- A ,-
v& a un cafe O rlAchcdwl J Ia cm [ i IfPS de c.iruOi
Docli del criera or, c,, ti- .- ,"," cali e -n 1r, c-c,,_, I
diU de noe lt ic- o,' 1R03 Tuoi,.- 0,, ui cc,,. c-ci. I-_ IF-Ici Para. ec-
vs, ha Pilclce v ,,r Tti, I 1ci.114.1 Iuc-n Osuir--n
ann qua c l e a -I-i I,) e i, l la'c, 1 it ,i,'l L.-r.' ri-ic % ,ii ir, PFr '[at
pao dog I. incuradOlr rei c"lrn,l M,- Im1-vSlulP, ,' Gl-tla H,'ec-
quo domin6 c.r iida P,'l0 IN ifr- nnrrrce
dad IrrecUaib6le prirrP cer i prI- .1I.-, cup-rr.. 1c'-i. pNiR.
mera. La peraCnaliliad tii Tc 'r.,,- r',_-.r dn n,.:rrICre '.R
kpwaky comao Emrcnf-r -fi t F;' -..** a.". I;`
tablementn ariallitad. p>.r Salahr L-., .r- .ma lo ,:,I
Trchlatkowaky habla ndiridn r,-,n ,n,.-, -rot,
am ntnrospecrlion ilna Ti,'rnlra P-- nl-r, crni Ins holi.a hi,-en r, hran-
rblb: reamenle la IPicnir mu, ,l3,


NACIMIENTOS

S0 Preclouas figures para
Nacimientos acabadas do
recibir do Espaha en Iel Va-
por "Marqu6s do Comillas"

0

A LA VENTA EL LUNES DIA 22
IN NUISTRA SUCURSAL:


O:Reilly 314, entire Habana y Aguiar

TelIfono M 7196L UBRRI1A "NTRA. SRA. DE BELEN"

it- __ -


INDICE BIBLIOGRAFICO
CULIATRO LIBROS NOTABLES Y CUATRO JUICIOS BREVESI
l ~ ADVC RTENCIA 1]M1'o5?ANTU

*HISTORIA DE LA NACION t csaa 8etno darefmfM uoUiel dp lee Ubrc a* l b cli Pen'ilee. in auaa du WrriM
Eorent a Loet silis prefermen is .e-
ARGENTINA. -dgvlenle dureeelni Dlefae r del DIARIO DE LA MARINA. t-1at eic b T. n

A Academia Necional de la BIbllrAfIneo.). OunoiO hs by Mllvo pets *l 11O
L HL;lor.a piOP en cirruijlacln la -" *et Si- eanblo., le exprun
idrda asecrcin del nvridmen VT 7 FAi cOOinJc1V. Qusa,
Hit I H-iort de I. Nacitn Ar- PedJclon ljberlsdoraa Perd., az7 dala concrelom quo coinpow m ti i tno correaponldiunt e Una ebra
ienilina. deasde as orlgenes nnsia s illcn qla lnt-ra el irbajdo del bloiatli de Cervuat put ou- dtMtia d a CTlar vLicuoa coedL-
lIa organlarlin delini.'ca en 18B3. cepltln do fragtli 1.Hcr R lRt- yar un Itllnerairlo do fa i t 1e einuce du paras dl caolIJtUo-
a.u'a direction general elerce el Iit'. COrn A .Iuer mairltima @n penlurisj. rodokndolo do I" cr- to aneLino quo no t conctim
oncior Riciedo Levene Compren- a ue la del OUeamo P.ciflcdo. do cunaLcu tetllt y adilchitad s bl. Pon lo deem". U t notLclu
13,e ia entrega ten-sc relaciorna- 1815 a 1820. ao' qua IB r o o vivi. Preadl it obJeuv is qo J-n epltuito &a-um-
arie cc-n Is Independencia V, l nor- Y 'liugina 1 4 punta do cvr- :rabjo do Jobla TTodall. i u di on aum l clomtl pea que lai
ilrnzamntn politlca deade ia Azam- dadetio ntrfis dontro dl e ufdro Iaptala de Raelul Blanco aSeoan. lneetes lotrmea aePi crilt.
i--ea dei ao IB113 hasta ei Con- que ase expone. rr relaclonarse con w, titulada- .L rompol.ru aldel rito y premdil 5 a5dt7 i nues-
ngreto Dewr Ial Conailtuyenre Ie cueattcea q.e man aIdo debaldIn 30Plo. y rents I oa r eau c con un tra lib-iasdor y decadom. al
1824 c-in lpiPm1 i.olumen el u1r- en loa 'itimote lmpot con lit( ritnominc do 12. doctOrs I rA V. msneno Uarp a quo a cotapoader
rimn quef tfla para ccrmplelar ]i- spaalonamenai pro ul5 par .atalorea JA&to y Aria dno t rl- ded al r- a I.ani f amJ-
mnucimenial empresa a ocuprti aigentLnoi como xUtrLnJeroa Nol ai 1 Cornuil e.. A loA elleti di- nuyMro1 sit 0 oanquilta.
tel menrionaau Crongroeo v del rlnimie a is actuiclan do SaB doActSn tcat a iniertl unit colecel
iirg., y .-morlo pericdo tique t rx- Mutin y apecalmente la Is cle- do mtxixu. unt, croilogU cer- -
1lende iawa Cscerns one entrevtais de Ouayaquil. que v itni a yT una nitmlini dLe sid oMbra
Ckonccidos especlalitaa en ias ha aldo mlnucloti enite usalutda *LA VIDA TUEBULENTA DE
marnier rorrc'p-orindilntea a ee par don Rlcardo Rotfe vnallnditte QU1VCsDOs
irar-o de l hinhasrin argilntiea her, de ns!giu y nymodernap compro-
rciaonrano (n Is primera aeccion oacionea, cu" o aniftalE y conor- sCON6T"U'CTORES DI LA MIE- Po LaIr AUIS TANA 5IQND
ni .d-mo VI Er. primrit ierminro dancai aportLn clars > declavma RICA LATINA*
rfirma -jr, trabalo Eoare aLa icj, corncJlUlones con rspercLo al Litrin-- COMO todoI lca trabajos de eoat
rra errestre i la Irci0n cenicnreh- rcado PMl'm I o 0 prrni-wa ti.eni. di o preo ea utinldanro rei'tuad0 hiumanlAt., el qia
tal de isa rei.oil'Jri, rifeniina Rinatrao R Caillet-Bou noa n d una han coisaborado n eti a obra. stibsa de r 'pueato en elrculaceln
San Martin e la Independencia dte vlti*n imut precLis del O alracaimo itujiaa .Bulilders oft Lan Anme- en Madrid. sobre is %idl doe Que-
Cnlic Chacao-uoc Canchat Raiana oe San Mariln ie lons litimos discu nns en au edition orngitale ptL vedo. re(ne tel denao intartn qua
- Maip. e iernilente c.ronel i L,.- del Liberlador amerci-no dil lur preenitar a auis cc-mpatrioia c- derltian de au coplpos LmOoArulcJdn
pe.lao R Orsiin eituotio dte d ]as i lrmt de referenci acontiene peclausienle a Ino earudiai'tea. una del eaulo empleado. cqu ae6 ca-
campal a !nnartnniana-t A u nez rlumero(a maspu r-producntone gWTiLa rJe I, irau repreosentLilvs rncrtza pr p u canco li6n. ciann-
don Emill-" Laia tecr(te .LLa gue- en lacalimil I r document-r mrcra- de IA AmercI llatlna, en dl iiu- did y eletLn .L
rra cerreetre yi las dlera de fron- tre y Ios pertlinente Indices ioa perinarc d sui huillorla. L pnr- No ea nuea ra ocaui6nal li ii-
reras, La inuisiln lutuiana Ar- nerea prane riuntl.cloneri.. cam- l1ci6n quevedirtl del Iftor Awsr.
ugam ', i dSlenra tid In Banda prende a Hernin COnrti, Ac-ul- na Marin Antej de lhari di16 una
Orilnial, pa. P d Pro lc Valdli. Dors Cla ednirlA ciluce Ide alua obru com-
El doctor Ricaroi Leiiene a in &CERVANTES- r- ,figgiamr ncelecn del Poilc ro o- pitiu. a en las que mneluy6 nume-
luz de nue, a constinaictas y per- oniali. FrincLco de Toledo y el roara tra.balos hlaJltdo meToed a su
anaie t invetillacionr. explore los Por JOSEFA TORDESILLAB padre ino E, ]a eIevrccl6n del cfueroM peuonaJ a. Ju IlnveaTi-
,-racrcs definldrea deS aquiJa armbienl ie is conqulta.a en nu.5 galenes, qua permnnitiercn. I I-
enrrtrijadsa de nuactro paiado que DE I lertu.r. de et libro eape- di,:.rnm eirenanrio conaunitenrite ou-porarn l acereo blbllogr-lIcn.
he da,3n Er. elamarae aLa anarqiila rialmente eacrito para l is u- con al.lcccn del Rio de Ia Pia- del i genlsi ecyor. pieea de vn-
deli itio XXc. mostrando una nn-. enitid emerge la lirimr do M- t a. Braill Venezuela ColinlLMa. lor harl. entoncm. perdidsc
.edoaB Lnirerpieaclon de lo. sue- auiel d&e Cer'aoteaa Saavedra in- Ern I iseqinda parle Revalucian-. Li ppublitcacltn de eate lre a s el
-c cuinfucis oue tuvleron par ina- mer-o en aquella atrimifers de apare.er IMirarda Moren Boll resuitadv de pacientes andaga-to-
cenarin las capital de las. Pro In- avenrurs quo tan fuertemene Tres- ar San cMartin Toussarint L-0,J- nea nsrane nadas a __andi- la
cil. Lir- ei.%N la ijaclit6n de ig.i, pirn- el pueblo ipal-il en el nlta- variiree, Irtti MartI Co n cel tItuIl iessri blgrastlu nanlortlo quis
nc.ta epndina cuyas corzecuencim eutso de lsa centuria dcmnnoexti a de *Dl.-ltadrs!. e aludian tla pec- en Io generaJ. motraban un Que-
grariraron poderitamenle en el [dad de Ila br,'.u-Ta del ealuerzo sonaildadea de Roas. *el gaucho cdo. no l aolmenLe apcrlao en per-
fuiuro polluco del palo. die ,.iine en'etilar, ile aRarIr e pan dctaidor de la Argentina. Solano mir enorea de au vtida. aino tlamoln
Con r#icpecco a0l nerinn de Mar-. nlefiro de cada dia nhain eces ren L.per D Pedro II. Porfirlon Din en cuanto conclerne a au escri-
iln Ranniguez. dd.arroila8 d'.n An- I'l esr-Iri'%u orricr cn la eapada. y.v Juan 'Vcinie O me? Part ull- lta
ictr-, r agarn el remar ae 1sa Tlrri- IBI elal'pencia ecu rellaeid naovne ma in s iuTre denumlnan cape- Bigue Atrisa Merin un nroien
ma- oe R'-ainiia. particularmenle Iecamenfe en iii: pldginfi con que renadanerreH .Hcacis dn prvenir rigldn en ; au.-aimalon cronologira
is p-'IfiricT.. piJeil de ti l ila. t pr .-otsela Tc.rne.riila.n e.nca las an- niejor- in panre dedlcoa a Bar- ae ]c raechos, qule lacillti la com-
mas ae R,,iiclatai. alieclrularme-,- tar. i del inmoTial muior tde El1 mieninr, Henr, Mcigga Rueoni Da- rpr--rbcr. n eadsa noticlt. cras in
lI. 'I.i,a- i' er-. e- 1 ,' n.'c Ip- intenioo hicldailgc don Quilite de rio. Juliu 'TI ilt I.zaro Oirdenu formaicltn se apoa en exacla fuen-
r.IrriEa crc,nomicr.-i.natr--i'ert' li-. la MIancha. En nji pualiado te epl- Afrani e a Mello Franco Trlra ie oocumenral. La oibra en tal 1Mr-
iir'jc, lcijiiarF.s ; ecieciai- ic-Ea- bco'.a\,. Fr. rc,.,t, a ckpitee lnucan cc- a pi.,r atnerntrse Oe n int a ieati linas de aernir a la IMo-
er-cr.rer, aaon a D Ricaro P.-.c:- pil.,si-cc' i.mirrcz.a Firsiia.o de ceatsie q,-e iademi.u de itcomple- ,jerna tendencia de ilierac ]a ver-
rili'l i l iacilonaci ,.on la poll- l.s obraa ael PFinripe de laa Ie- in. cCma ,re e iaiemenie aeols ar cad Di oorlihca enr, obaequto a ul
i ci-ip.orr ei irconoc.iunleno Ira.- rcmliat l r, iac.r n% nnanoo result .1-r pc c iF Inrrrerojeneia a D Ma.r', la i %da rterer, in la esplritual ie asempre Ida rnc.morea pot ii mndo lieraria de la que ee autor ac
Buiiriin'io Un esturic de do,-, Hurn, qucen naia de rcnnqu l"i pars iu rTupiidoa peritnecer, s a moams muetra prolundamence alejado.
r.erin A Mifinlli -C-Dr- .LA o.f- PITpaIr mi Im .' .'n rin ,aI ade calorltai L3 poei e p iceigrl ar.e a Hn proncurado i erlir 'n modo par-
rRci nP, mic1i.h arercIrna n e in produJrcone ouie rctos cuan- nltrarin .miiar a despotaz de ia licular cuando lIe fue poslble, lai
Arnr,1--a tende id oi20 a I .t r n.i- T,-s ,-ornao-uerc-,- a Ic'anniar i npe ede ,. Rcza, Lopez Ciomez inl,,rimaniones perronales au' .insa-
a| i' f:Int r7c fie lSc rin' Imptrincirnd e -.- se pont jamM gcc-Frcrhrirla tan tllllC ado io- trades en varti c de sle obrus par
a. ,llir.i5 parlle dPfr n Icc p i n-i i.i.. i, -r Lapidulcoi quen l mo dinr Pcdro IT Pero rno corres- ri propiu Qvedo logrando en el
A",rutpraprrnn c- i(rran a ar.'e nt l rl-erra o meniamnns. ponde Lscurir el plan del ]itro. ronjurto una relacian que es un
nunifri a. I c.iptn nscinrldaa n her. e ir enbaic. :c e _cnn pern- cu -,c i" uluIade' u on e'.lderier e!eudlo icompleti diflcl do nr su-
p r-, mlp,,i ,, I -',erbc, r-rntrinune iml- ln r ep-,7inr a foIima en que ca- pcrado
D-r.- Lecpci ,n Orrieccr ,nlriDu',e and. is grarcia plirarefca nu e rim- Sd uno do e.t ,n tconru.rfore -a Cc-mpleita el llbro 11 reproducclhn
.'r. irro capIrIulo a e91 'arpcLmien- pea eapecaimmenle en IA no'enel c- ,e t d.ixirrrire -_-ha sildn re- el Onico elemplr exuat xitts del
I.-. d- *L erra teriesitr c i& i%- Celfn-plarea v n ee n I ntremeaes de rSatc-a. Lo- ,reg s-mrt0 V Pc- opnuiulo E I Tapab cs. quo awo-
,v-,cn c,-,nrntal ,i] Is resr luc1in c ic- n erep-in i ngeloc Lo esencilc ,trsol r dmuc-tjan on su trrabaJ-i an. eatrit rootra Quevedo y pl
argentira con el relatoc de is ex- c. qJe IL durara uha reunrldo u t lero a n rrncium-t.l Sr d c que c cCotinde-Duqut de Otnrm, en 1y0,
Pban \niido In la I inera timpila ilanorado duranta n reucientaai flos,
AVDADES AftD NUEVO RE E q ue ifF .r.pi..an .ruenr.c. pantes. haUido hate enim r,"ilempo por
NAVIDADESYES Se eletan p.r cmprender -n- l ulorando Is Abionlta. Eit Ia
0oeA eoiBROS t-oit q'e r leta iaril- rim-n c ren adrd ieda-lCoraGrantn
;HRE C AL. F L'I K19R 0b" colonial coored a i la rJoria ,It ca- Capnlyn


ElI rig .-', d' ira-io,- d 'tUilic ', Q,' r..irrnA .iI r.I lrn -ur a ,,: lumir.I.
e. a FL -. anniaitr..A, i Ion p"r.t.i.ilc icl'.ida a t i un BLIEN LIBRO
-cr. oiieclet.rP-' ib'erias. iCLIRVANTES. % LA MODERNA POCSIA. ter,-
niriT a tSu I.ip' iclon lin (rien y araoti'imo cTtindo en obrnA dte rodau
ribw % en-cr ineiaerrcinrtone espeilel de lu)Poisa presentasCiOn quf Sd
adapRan erJmIlraolemenie para ur, ot.ieqUiil ne I& man alila sralidad
hc-r por Il meni.le enmrilinal q.ie ercrlerria ee el obeqtino qua metor se
imbie y mMa moi,..a.erentme e con'emlc
Piri tu' iimlS- enenio loloanien e icuro n'ac spiropindo a ci edaS -
hpeAeciC a.. chiir IleI ti ( ni, o >n a- ,,cc, iCe at enirIrist. dae tleaei te

,cFI c liIN 1VI 1d I IR llc-

DICi it ,NARP1) I [N(rit-: OPc-nICO -: u Li A I .ii 7 eti.-.r. picfl, fI -
,-"c. :I c.iclloiccitices-uiccicc e,. Legrptitc coic-.
mrf, cmt inh,if .i h, ,,p'r l.12 1-e --,,R c,-a ec CI.r ne ,-i l \n uI,..iP
iu.c.ccc iciCjj,, L,, i ei tlacinc. Ii' c c ,, rnipch tc i in frr, plancnr ,i Au
G.oC .-..... $- .' ,
P I't'. i t)i~ t ,L-' ac s c piU.-,2 a0, i,, C,'oa,-d-, i .,,-.
H1S'TORIA DL" LA IUSICA pn.-" J ., cilri T..,', I Mmic.c uIicius 1
encm-w is u m cI o t,arn -le. I -'-[--- !I 'I ., nc c Cc) iid uccoic
acc.mpa na cirmcc-ria Cou, m l ,,,' d.i a tic edi'r,.i i,,criir.-c l",mco
en 4" nlrflycir Fu,r,lisrritin a ,s 1. l-i i..ii c OR me nrr. I7,, ii,
OCiAti CiiMi'cE- AS D_ BLATCO IBNF'; F.l- loin. n esir..
mi rte Incrc c.r, ri'c-ei Clniilr c- l, auntr-a-l cc phel ,P:luciun e*,n -
ch ..I C accc-fcl.c. *FW" 1'c .
I na-ec e ,- ,-c
oCBR -AS ESCOGI D A' DU EMILIA ,,.'. ,- L -;- F "'1 ] .... .. : 1,1
I'otaF. sf 'lF til.,ll pIl lOg ri r F --111C ,-,-,1if r,-,,,,-, ,-,, ,' .
r,.,l. rt pri~l i ,,i rh, L- e> cl n.:u a fr ,i,,il ... .h 'iii n i p. ,A el
I toln.I 7 I **
OBRAS i-rCGiLiH, Cil EARMANDOi Pi-LII_ \"-!_D t :c...- ir.r
de Lu., IA-ic.,, 1Ch F'.0ic-l.c' c--. ,, ca ., u i I ,-_,l, I~l.cr ,,
le enl.lutac..i.hoa Il p, rl icn'ii :il ... .a- .- I- ppROca'a I c..mOi. Sb 7'
RISTORIA V Ar"TOI.(-C'I DE I PL'FrIA C-IA TLLLA6NA .DEI FICiLr,
li Al X [ ,- ii,- ,,.. c icluicl- .,,- 110)o. cior a; .LaNrc" arp' c aI
Iidc ce. ci F r,,,, C Sale. irluit= ,1,II'c Impr-sa r _,corc p p,'l ob,0n.
%, ml ~i rm I eIr'rrjnnr[ ; Pi c iel naarrw r anen cn ix,% j aiD"-,,1,-


La lecci6n del comediante


i- u' is Ja ,rT cr ed- ,e ne.
h -a-Sn-i ,, c.l c,,,.ir i
c --C n, a. ,-,

i 'r- r-. ,, R ," e
.da n. C r I .c ..- ... ,, '., ... c-,,
ci ,,,, ,- ,
ac ...... i -,c., -,

".,.cc i -a, .,, rc,, ,_;,, c ..,- :" r


I l e.rl, .". 1dr. AR A i Int r | ,'. ,II r
COBhAS L'OMPLtJ.tA DE P IIIiL l.E CEF, ANTk-c E.cu ic, r-c-..:.c ... 1.., u r.pinIc.n cr, Cua.i.,r i:.kn -ei
prnologpo -.c.. 1 p i.r Alnii '.'c i-.F,ca Prcui E -1:.-cr.r. de Ill cr.mit;dA ir r nd- no ha" Q>I niT'r.dcr tern.'-. a
mnpintc .Impresa n Cor e papel Ounia ) erni.a,ifrr.,di f r, piel cnarri.1 ;,-, i ,,e grRlan. que :Impre F-are-
rancli la ei ndci Ioi Imee 'F ,, mi r penet ciritritet rc, rn r !. a ir,
OBRAS C tOMI ,LTAS DE ANGEL. DE SAA%'LDRA DULiOULIF DE RI1A', AS- crla n rn er 10 rer- a dc
Prologo tic Eircquc Ril/ I cla .Sqerra ,icir.lnrn ue lutn meraciamecite ep c- l 8 xi e ra
imprea ourre apem beDmhR '. fn- Itnuina',a en lel chaltrlnn C rnlin: ",IiCc"cmer Isendfers ted no
npestieo nIncc-muV.l',(e _FitrcminO coram ba lerle a q ,c cn et
O.ABRA COIAIPLETAS DEC SANTA TERESA -DE JEiSL ,S R .:.pilafcicn es- mn-menno oportUrnu ha de drcidtr la
studio prenmiunar v n cIOai. pot Li- S ac'.jia.iC, Eacll ':,. ad luati. erm cra- lel (rla5: e o etC ciiapn laC ldeia
dan-ernIe impresa .daore papel aimlia 3 encuaerrada en rciel r r'iari m nteirrmlnan condijr,- 21 a joi que
cinlo l )aspeadctE I Tome liF.1i pacormoc par c larill, rec.rntermo?
RISTORIA DE E-lIROPA Deoe lo roiaernes haEirs la accnalimtid pur Her ierraLs de America errlia.cl i en el
bert A L Fiher rd.cion iiusiracia cor, 31 mapwi 30n ijmLiL.' 3 tomo' ,Mn 45 no subieran dlcnr. que ape-
tn a ncruatfri- aoot en i eim crn ptaurc at ore aio $'i" em0 s lr- in cturcdn un sR,n el Braliu
LA ESPARA MUUELMANA Segurn ,.v aic-utres iSnamlia crUlianicis me.-iie. hl. arne mr n. .
sales. pcr Ciriai i) Sanc-rez.-Aic,rnoL Eocn-iftr piolusameunle ionarniln -. cla let" Orcr es no ,
con lamircaL er reqrv. u, cr,.oTe piharA,, \ mapa. i3 c,-,mn en 4 ,. te fe ei Americr, en rompe, isS
1. $2? -". rlarinnies ccn i a Uniun dti RdB-p-
ErTC 1lCIOPEDIA F k I .A HI1O1 Ri1i DEi 1c- t l'iN .O n01te rn rn. r,1ipr nirms olt ialae S .Otil,nca real
compieta op Is -.ia de n,'mra ,-.I c.-,nr a irileiL, de IoanOs i v ipm nuhllramos poido crleri ron ral
pun. complldca per cunjiilrm L LA,-,' r FPririn v mfnue ii.iirada 1 r,-m, *rc tir-i rncis aoplan ,':.L ure do _o c M ,c
4" eINa SIR0i por aquella lierra. p. naimraLmtn-.
LA VIDA DE OPFCiA Hcl.-irc ne iru c -ic. h. lii..,r- d .fi il .'ll .. prigO nrI-i c, a ta sapi, le noi dloan de
h-s[&a in cncquitta rc-man .-on ,ora i'rtriicLirrn p.r r Inhr Icy ulicifa i ,& mi l qua a nadlt El paao do
hitlaonrca te Crela ri.%k \wtl Drriir rC n u11i laminai 2 rumors r 4 in leNno esplaoleis era afsaliado
to a $I F1 r,. ,, .r a Prensaedel gih'lerl,. espel cial-
TIERASB Y PliEBLA6S DE ASIA c (-',ie H B Cr',C.'- L-e mA mucirn-. me- o an el Brnl td onlIver, eeuria.
que e hia esecrilo er gegri i Proluisamenra il,Jtrado I ic-.mo een 4' en e cln e
Elts ,5 .... un poliaro p ,Aiir.:, Lea ue pa.
LAS ARTr I L ic-r. ei,cwi-p e icl.r.ic -. t-T l-tendik v%. Vkn Lc.)- C.., gi m h eis o a raroau 'r wasi en iiele
gira odait'a o4 I lriM.cr en ,u rc- color I Lfncr,- en 4d. 732 iLjn t de propalinea o I*n i rem olar caeo
rei nt2 i00 i. nrid uponia fji- ionc e ia ri lrn-
'.p -ritable r-',mere Al nacer ercsa-
FF1RiI6 DFL LIBRO l a.r PornambuiU. nres p-cicrabs itrc
Par molon, bier..:.% a 11. a t.,hr -a.o nm h i ...h.e -- .,-,h, rc fo neno, en prncishon de i nuncis-
rrr a ma1 VIII Feah Naionuac ec Lre., c-,er-T'1 indconrcsoa Corditlm l'ie i a ,' deamnnes de I iobreroc por-
ta ei.enr cui'urain- ros cmplce a mi&r.ramiar que n nueari i etsiabiPcimi'ni--" lUeriee. En honcrr deIs la erdad. el
LA MODEFDDRNA P lESIA i LIBR RIIA CERVANTFS. oirenmca loa dei:uen. GorlerTno brasilleo ya empetana a
1c, y boniflcacic-nea quae en La mum&s e conf-cden in.quiieiare p,-r I .a inLccaante per-
uibsaciones c-cai onada I por e c r-
IEN .('.L3TlRAL. 5 A., HLLARA UStED IN LIBROE. multa. Pero iav v por el i tenmor
LO MEJOR DE LO MiJOR". inherenle a codao o Goblernos de-
ides War.das pr el l argumeantio It-
beral denriccrdlco y a no er tildt.
dos do reacionarto v en e sae mca
de fsuitata, la medida do repro-
ra n C cram trna uavues quc a 'ace
hasta pad ln parecer cariciai, Do
eanla suanvidirie i do nu. eonse-
U tu gcuenlaa a lbemos alfgIaoen aEpeltiy
TAN IA B A I RUBsMA POU IWO11a tabrin par dealrraca oroas pueblos
SI M lecnt-a& no onuentedan suc Gobier-
CA CiKVANT" IAUAMO04 NAM ot omo en en eBraj p en ClCu,
1o Ian entenddo y el reiilLtao de


aia ulurnea eleclniona en Francis
v en IngiaLer a parecen ciarloi a en-
mender, quo i el Iomtneiuinito pide
libeelatoieY emocrbclas es con 1i
n-curm initr.lcic h (e i l cocodrilo
(ijanaot prtleriulla rid. frfdlir al pe-
A(, a Au con'.-ertercla Bibe quiet,
I. ouef.l I I laile-acim ,:ccodrilo. Li:-
r:-, laLoeC A icCImaceir para que yo
Pcinra ipreparar i LI.io ml Urania.
Eperntn-c c .'es de que sea tarde
S.-.n da. que lot Gnbiernot y los
pitjii, v.Bir. den tic-limacdo de su
1i, r. rr1.I ,3ucrr-r it,ct sadormecc-
rucfnro I pcr.ian Il mcedo a ser
lOrCatdce ide racrnoririno ao de Ie.s-
,cItn No nu ecmprendido nunca
is rain o llamar slempre avan-
'ildo- a jIs partlle, dS extrema iz-
qnnrdp L5 minion ie iuede avan-
oar -p:r ia flr,-ri.a q.."- par !a Iz-
qrroea I n.i ,se i our .d6l]o por la
l.'-outITda cc p.ceo ir ccaaiino aue-
irie Er ciamr. a'er de fray
Luisii e ma.- jgn9rn qJe e l diremos
maAaris v paot Io re imar, loa par-
lindOs quie PTrelonner, eer avanzados
romprn ron eT aler otaetrozan eI
rim i do no promelen par mRa-
hSna aln delarn', ciquiera la Iepe-
ranas del aUJenTcto en cc elelo pa-
ra venri Puttl en e mafnaria in-
erio v leliano eatrita el mayor
prfeali d el rcomunmoa para aI
capracion Oe esa quinta column,
qua en su mai 'olida eaperana tUe-
gado el dia dei la conflagralcdn
universial envre Ioa dne mundoa, los
dos aLperclbidou pa a el c.boQiue it-
euviab:e ai tutLMenle apercilbldos?
Inevnirabje el croque? Dice Mae-
terlmiak que euando ,a cordur mtio
halle mejaor rrduccidn para la Pa-
lebra ageasre en e i cawa) pass
pr las simuas. Ila ftaladad s ale-
ila Peasar la cordura par at mun-
do? El urmunimno ronoce blen Ia
psilcolois de ois t tulutudes. Pene-
irsa or loa ispIrlu inferlorean por
10 mi alltI mlUA a eltleu Ia lUS16n.
la slorarim e i el t"mrno engao
dl tde l eo el porluguti o del
antlerro. ua sj niroclc prometedor
do flabulobas gananciaL prefertble
ilempro al negOcio razonablemente
propuefito 6Sar.ho Pana sabfa bien
que tis ao esiaba remrnatadamento
lIc imnist;s nl los w orregcoi ejtrcltou,
ni cas \venti. c-siiim.ca pero crei.
er, a insia q-Ji aJ sfiotr pcdia
,.--rirq-aric crla en ella miLs que
Iel mumrc. D.:ri Qi aua tue no esta-
o nan c'JcnroS de mr umenos de
Ia rapcJdaci de Sancno pa-ca go-
beIrnars. pro deitru del loco iba
Sancho con ia Itluilon do su atiul.
uirtca reaudad pasa el qua en lo
de mast albs bKan persuadlido de I
lIouraa do iu aetor Buproma habl-
tdad Is de RiU. quo hr aibido
raboaur pira Ii exporTacin sau z-
clenralamo.
iHaibltdad qule Ie tal,) a Hitler,
quien no lotr6 -ener quimta colum-
na fi aun en Is mmri Alemnia.
A' Sit e Hltler hubiera envuelto su
nseionaliJh o exclusivista eon Ps-
rent. ccmunlmino pa-i Ils exporta-
cIAn Detlumbradu sL attnec6n
del musdo o sr cea ipeljueo co-
munisla. me ia daesenAidldo del


LOS FABRICANTES DEL FAMOSO

LAPIZ EAGLi k N W@ PRESENTAK:
.- '' labb


in


caa n-uio por atender a c ia co-
munitat, grave error de cc ne-
cuenclta deplorables en el resulta-
do dq Is ltunimas uerras. 6 laI
cral de cuervoA ec pellgros qud
no rerA a de S guiltas? Y mayor
peligro si El a gulla, ya de aupo cre-
cido, y bien critada, re Ia colocp, en
las meJore.s condlclones de forta:e-
cer laI als, laS gartae s y el plco.
Rusia ea iempre Rusia: Ia mama
de ]ns zares, con Ia saurma political
y los mi4moa prop6sltos, tan suya,
que hasta en Religion, que sabre el
eapfritu nacionalista puede rer en
un pueblo el lazo etpiritual que Ie
Una a otros pueblos, Rusia ha te-
nido una Re:lgdn para ella so;a,
una Religl6n de Ia que eran ponti-
lices los zares epra qLe nacla ie es-
capara de d u autocrac,a. Y cate b-
solutimo persistale. La mano que
eoatiene pars defender y lt mano
qua aPrieta para caAtigar aujotan
JguaJlmente: protegilda por log an-
tutuo zareun o peregulda poar Io
nuevos; o imponlrtan en Rusia esa
tlner a Isl Religion en ;a mano, a
mercer del powder tkmporal, cual-
quiera qu este ca. Pudo crecere
en alg)n tliempo, dtrde Pedro al
Orande a Ia Gran Qallima. que
Rusia pretendia europeizare, Y ast
fud en lo parent, en lo Aiuperfl-
cial y aobrepuecto; en eao que sue-
le llamar-e adelantos de la civill-
zaci6n, que mio s consiatc en iccrro-
didades y adornois materials, in
tria.scender a lo ec-piritial. De IB
Gran Catalina pudo decu Vo)taire
C-cut du Nord auJcuilt-hnt qii
noum vient la tlumiidre. Pero ccn Nc-
colAs I se acentud el nacionalismo
rusao. que parecli mis apagado ei:
sus auceEores pot verse obigadog R
concentrar iu po;litca en Ia defen-
sB contra el ni itlumo y el anar-
quumo, prsaglon de !a PRevolueidn
qUle habia de acabar de nembre
con ]o area, pero no con el zirio-
meoy much nenot con el naoion-
lismo urto.
En Is fuerra det ltio catorce, Ale-
mnia, poTr deatcarcar a Rusts de lI
guenrrt, comnet,6 tambrAn el error de
favorecer y alentar Is Revolucltn
ruas. Crey6 qua el comiuniimo e-.
ri un d ialutivo de; nacicnaJismo
Y fud todo ]a contrario, Bn fortili-
cante. Alcanama, con tocts Aus
grande ftil6tofos y hcmbrcs de
clencla, no ha eido eunca gran co-
nocedora de la pscotogia. Cde los
otros pueblo y bien cart ha pa-
gado alea deconocimmente. Altrna-
ma nha aeldo la Inaido que todo lo
aprendi6 en los libros. Al acb-car
grsndei abitracciones e escapan
las menuienciaz, y en psicologia,
individual o colectiva. lo importan-
te es prcrblhr .as menuder.cias.
En clerta ocasl6n me attevi a dc-
cir (digo me atrelvi porque a mlu-
chos les Farecd,6 atrevr.mlento. ha-
ta prcoanacilni que cre remln al
Escorial no era ctnta !it ditanc'.a.
y que ci en el otro mundo ,re en-
cutraran alguna vez Felipe II y
Lanin, bien podian saludarse. Los
doe Sspireban al Imperlo Univer-
sal ; el uno, por is ide a catblica del

INGLES BASIC
It finl! 861o SMo palabrto le upre-
an toudo. ApendiJdsa en cass on SO
horat, co o kaLn diascoas, bajao elt plan
4el Iastltuto Ortoldeico de Cambrd-.
le, Inglaterra. Econ6Amlco y ripldo.
'Eraibs haoy ismopar Informina-
aei6an complete, sin oal"acli6s
WITBF1-AMTERCAN RESEARCH
COUNCILr, -nc.
1443 1,2 CirroUll Avenue,
S Los Agaelea (z6) Catlifornia
E.U. de A. .


Cristftenimo; el otro, par la Idea
comunlata Intrnaclonal. L oe dio
Imperics, el cri tlition Y *l canurd-
ato, ectdn hoy mA que nunca tfwu '
te a frente La idea en at non &- ,
tas; critltancmno y materialt:mo
Hay que iprccindir d o i* e.o-rlo,
quie puede enturbiarlas. Mi& peli-
groaoa qua el comrninino me parT-
cen eaos ctmuniamo con lordilna
que ccn loa nombrea do oclaiUmao,
laboritmo y todavia el poliladU .-
beraliamrno, c.n, oo $ aul'sMdli tUn-
tba y a& u tornllent past-lrao.,
c6mplict eficaces del tAGoMU-mo 7
el mayor obaticulo para combatir-
le. Hay que dear aI noble mtjl
puro y limpio d tooda ganga y do
toda.tleaci6n con Ioa meti.lea in.
feriores, y mda que nada hby que
pererr el mnijedo i la palabra r-
accionir -o y lacuilta.
Y vsamnos con a ltcci6t del aos
mediante:
Represtntaban unoa malo e 6ml.
cos un melodTiiaa. muy populaT 4z
iu tLempo: [El campnero do ea
Piblo, cuya iccit trnBeWara em
Ingiterra durant el araoe itt.-
nado- d Carlos I. En todo el Mi-
nimer actm y ran parole dI W ln-
tido, se habia imcho del Mey y l
Rey no parecta. El pllblico, ya prm.
dispue0(o al regAijo poW Is ,obra y
por iu devdichada Intnrpretaeita ,
e ditpcnia a salud la Ii tpaticic
del Rey con menoscabo do Ia i al
Majestad de Carlos I.. Por Il, Un
dignntric ecorrloerri6 uni tapti y
anuncid con enfausi: E. Rey.. Los
r;eectadoret ce comunlcaban el rc-
ocljo anuniAndose unoi a otrcos pa-
ra er inevitable choteo: Ya eat aqui el Rey. A ver w
ey...,. Pero el actor, qclue a ni6
venir el turbiln scbre su tIcte ca-
bpeB que at !iran de la obra habia
de cuer corlada, no ui.o anttciptr
el desenlace, y con tnpavidez, qua
Jogro lmponere aJ pilblico detmsan-
daio, se adelnt6 puo a paiLo ha-
ta !as candilejas. c -ue do bra-
WEs, mir6 con altivez de arrib Iba.-
jB. dS un :ado y de otro, y cuaidn
el ptblico qued6 en li-enrio, casi
atimorizado por 4uell rrro gnte
uctltud del pcbre cbdmico, ll e61o
dieo: iEl Rey! 4Y qu6?' Y Y l pu-
blieo _ucd6 tan cr.vencidc, que no
rcic16 a demtipandare en todia la
representacien.
Pues bien. hstat que lais deano
craci-s, tEmercsA dae parecer resa-
cinaytita la0 aistua no airendat
la Ieecciin del comediane cy ema
l no a se encarecen ante l) cou-
niamo y &ua similaea, y aI orata llt-
mar foac-staa no e adelanten a lI
baterla pera decir: quel?. no emprIarfEmoS a entTar e"
razdn. Por iort-uns. ya Eon muchMa
:as5 demccracias que van perdiendo
el mnledo y es u eterar que. par
in, strin t -c 'as I las que aprendsn
la lec-idn del ccmediente y sigan
el eJempeo del Brasil y de Chile.
Estamnc en el afio 47. En el 41,
iqui4n no lo hubhera dicho? Mur-
muratn o1 comunlstas que el Bra-
nil y Chile han cdo & *I pcre-sin
de loas Estados n udos. Todos asbe-
mu qt ue Jwtament el B Riasl y
OChile, con Is Argentina, son la
tre neclcnes de A1u rca gque no
tieHen potr qu cei-z sote lot Ec-
tdcfs UnidoS. Con indepei.enc-ta
economres, sl en mo politico colao-
ran ai a vna con NNortetamtica,
sei- atiermpre en el imims pplase,
untnca en piano Infe-ior. La Argen-
Loa y Chile son dc "ats. nsn co-
norSmos. y el Brasila e de .eao,
pertugueta, que en soa tambln de
buens cas.
Jiainic BEMAVENTE


w CGV.


- 1 u, A. I O _a


II ..... ... ....... ....... .. .. II 111


La piuma o coum aJ pora 6oso.

iAVLE PENCIL rnMPANY NVW YObK
Representante exclusive:

JOSE B A R D ON
Apartado 896 HAbualaa


AROACXV.


*-, rADI Rn n IA MADTNMA. MrNl>iM 2 71 IN fMC Dr l947


IGOSErEl~aS INFORMACIONES RADIALES@

ST. GEE'. _____________ Pe IITT FTN r. A La________ R., A Vtnr Anuncia


i- p El Trmiao del Saber"
_________________-, Jpreimiado poT 1a ACRI


UNIDADES INDIPENDIENTES PARA SEE ACOPLADAS
A CUALQUIER RADIO 0 AMPLIFICADOR
UNTIED FUDE GBAM programma. de ndiLo. conersaclones fis
mailres; conarvtr Ins vocea de sun hijoa y personas quezldat y
trsncribir en el alambre losa discos de su predliercion
EQUIPO CONSISTENTE Y DE FACIL MANEJO
PUIDE grAr u m antojo durante una hoba sin interrupcion.
co m ervLs o borar lo imprewo y uullzar miles de veces el propio
alambre par nuevos program
POR PRIMERA VEZ HAN LLEGADO A CUBA ESTAS UNI-
DADES INDEPENDIENTES QUE PONEMOS A LA DIS-
POSICION DEL COMERCIO Y DEL PUBLIC
A UN PRECIO EXCEPCIONAL: $125
Diatribuidores
RADRICH
RA D It I C PH
CONSILADO No. M TRLF. A-312a -OIABANA
ollldtmmo agoentes en el Interlor do InRp6bllcaPrep6nese la Seccion Latinoamericana

de la Divisi6n de Radio de las Naciones


Unidas crear una

Amplio iervicio informalivo de
radio ofrece esta organization
international. El sistema que
utiliza en la Conferencia de
Comercio y Empleo. es el
mismo que se inic6l en Nu-
remberg y que funciona en
Lake Success

1A aplicaciOn de la radin en ia or-
ganiloun de las Nacloneb Unida-,
e., an duds. uno de los pasos de
advance mao progreslsta que se des-
taca en li SnsImS. Y much mas
cuanto que ae hls logrado utilizar
eita mar.vUloa. ciencta medlanse
slnimaa ulu-mnodernos que facilitan
lao Lborea de es La gigantescas or-
lannaclOn intemacional
Invitndo poar el 8r. Eugenia Bo-
Sler, ft de la Secction Latunoameri-
cna de.Ia Division de Radia 0e las
Nacloaes Unldsis, donde aIbol= des-
de su luindaclon en ocltubre de 1946,
vslasmoa I os dsuiios alones del
Capitolio Naclonal. en los cualesa se
eolan celebrando las Ieaones de lai
Conferencia de Comercilo y Empleo
de la SONU. utiuzandoae p0ra su
deaenvolrlinJento los mas avvnzandos
aitema de is ciencla radloelecltrica,.
qua permiten olr a caida delegaoo,
las palabrau del orador, medlonte un
curlomo y pequeflouito radlorrecep-
tLor que conata de trees pasoa de fre-
cuenci asintonizadsa. y saets puntoAs
de antonia en 100 ktlOcJIcls. con do-
ce y media de sepalacion, conrspon-
diendo casa uno de ello a un ilao-
ma dlsinlo. de modo que el osenie
puede eletiur ei idioma qJue prehero.
Enel centro del salouns, e ailia Is
enuLsorA. que ulinza una antena
*LoAop. Ys ademmi. dos ampILtllcado-
1". uno paa sl pania y potro pars
ISa graoaciones. Todos ias equipos
proceden de Lake Sucess y a isns-
ltlacdn h osteldo a cargo del in-
alitero Kena Booth. con la eficaz
coiabornaeCio del locnico cubano Wi-
ly Rivero, que actua como salxliar
Rn do? casei a slIuaaO sderras de
I preslidenca, los trauctores escu-
than al oraaor y realizan su dLlicdl
labor casl tsuullineamente, mienaras
il operator de radio hace funclonar
i ecomplicado cuadro de control que
capra bhasba los ruidos oe fondoe
Amablemenle. el aeftor Soler nos
V motuanaos la I Sinitalaclon hecha
en el Capltollo. mlentras prodlga eio-
pLra lsm autonrdades cubana v
oemprasas de radio, que Ie han
brmtdado psotlva cooperacion.
En Il cuarto po s e encuenbran
1o0 aeLudaos de grabaciones. en los
couamies me reciben. par hilo ieleldnl-
econ la aetal ampullicada. las dis-
rursoa de loa delegadoa, granandose
lam mnmois en equlpo s Sound Scrl-
beer en 33 y 113 de revoluciones
LAS TRAN SMIBIONES RADIALES
Aetuamente lIt semlsora CMZ. del
MintLerio de Educaciabn, itranramite
today lasos noches, a las 10 y 1V2
continuLar hlacitendolo de 9 y 30 a 9
y 46. permanenlertente. en 090 kilo-
elclos. Ia servicloas informalvoas de
Iam Nacliones Unidas, que M ornginan
on Lake Success.
BxUlte el propasllo--nos dice Il Sr
Soler-de organm&r una Cadena
Oonturtntal de lat Nacianes Unidas.
Con Cuba, son ya adts los pales que
eAt&n rtrasTnitiendo el notti larlo de
Is ONU. Hay necaldad--grega-de
que el mundo conocsa Is verdad de
io qua so estA tratmndo. Por eao no
calebran mesioneo aecretas en La-
kee success, except las de carActer
mllitar. Ninguna transmistdn tlene
earkcter partldarmita -recalca el je-
t do ls Divisiton de Radio- puost
que las org-nloacin es do csricter
Interoacional.
-LCuintau tranamiaiones e rea-
Uasn Clide Cuba? preuintamos.
-A travis, de las RCA efectuamo
-non dice 1 seftor S oler-clnco
tranarmillone, de lunes a viernes, er
rcutallano, IngidA y franc#Es. otreclen-
do Informaciones y entrovistam cor
loas Prosidente do la Delegaclones
y per onalidade. Oontamos con ur
studio para s rabar lona program
Infrrmativon quo envlsMnos luego a
Lake Succeu, oontenlendo entrevmi
ta y loa discurosa sobra cuestioni
do fondo qua pronuncdan lon delega
dos.
LA& traneimailones pars LaUno
aiLnrica me ofrecen., de a 7 p. m
par l omlanoros WRCA. 1.5150 kci
19.0 motros: WNRX. 9,.70 y 31.b
metrsw; WLWR, -1, 11,.710, 256 me
troa; WLWR-2., 18.20, 1907 metrms
WCBX. 17.930, 19.2 metros; wRUI
1.200 kalotclos y 18.02 metros
WRUW, 11,125 kllolclos y 35.5 min
trmo. DOe s 10 de Ift noche. a tri
re te Iea 00l.anrws WRU't,. c 15.21
klllo rl.' yV 1062 mnetrm ca v Wl.T
en 11 77 klOclrmo n 25..%a metmr
Adom M lrauw lto ton masianS


Cadena Continental

serviclos Informalivos con aintanu
cdrecclonales para c1 Extreme Onen-
te y el Brasm.
El IaLstema que se estai utllizando
en la Conlerencaa oe Comerclo y
Empleo. es eli miismo que se Lnstalo.
prumersamente. en Nuremberg, y lue-
go en Lacke Succe.s. por el ex co-
mandante ael ejercilto oe los Eat-
dos UnrLido, Mr. Vincent
Tras de agradecer las enclonmoes
del- sefor Soler. inteligenie organi-
zador de los ferstcLos de radio de Ia.
Naciorines anis.s, nos despedinmos del
mismo salienooa gratamenoe impre-
sionadcis per cuanto signilica de ade-
laonto en a caena de Rla Iransmi-
slones rsajoelectrimas. 1I sslema
puesao en praetlica por primer a vez
en nuestro pais.
A. G.


sullsoo del snusmo


RADIOTE LEGRAFIA
Nombre del concursante Letra* de
Llamads Ptmles
Err-e.lo de Ugarnza Medraoo .. COUV II 664
Eugenio DiSz dp ViIlega. COED 8424
Deaslderio Sanchez Garcia .. .. CO2YK 7560
Hello Lopez R Ec- ..... .. CO2QV 6004
Julio Rodriguez Foi .. ........ CO2DT 3 600
Luis Oarcla Pelt ........ CO2CQ 3 ?40
FranciLco Verejo Pupo ....... COMSCA 2.754
Jose Maria Betancourt ...... CO2HB 1 872
RADIOTELEGRAFIA
Jamen D Bourne .. ....... CM2AZ 891
Agusltlnr Ramirez Bell .. ....... CM2(l3 86
NO CONCURSANTES QUE MEJO H CONTRrBUYERON
DEL CONCURSO E NVIANDO SUS QSLS
JoE Arn-onto de slos ReVes .. .. .. CO2J
MigiPli Fernaoe Hurtado ..... C06BO


QTH
C Jonalo
Clenfuegos
La HaDana
La Habana
La Habana
La Habana
P. Soraeno
La Habara
AL FXITO

La HaFbna
Clehicliegis


-11


Acaba de conocerse I a eieccidn
annual que resliza Is Agrupacl6n de
la Ordnica Radial Impresa IACRI
para deascamr lo v alores de 1947. Y,
camsso en am onrlerlore, tamblin ba
jereeldo el galalardn de er conalde-.
rmado co mo el program ma inuitruo-
1tvo n1M Torneo del Saber .
IA audlcion que RHC-Oadena Azu]
otrece tlodo losa ribados a ls s9 do
IA noche. patrocinada por Olralt 8.
A., es aceptada unAnsnemente como
la ullca que puede eucucharae con
agrado y con motive de entretenti-
nlento. aln desiarrollando un pro-
pulato cultural
El Torneo del Saber. se ha vlato
tamblin recompensado eate rme scon
un aumento ten notable en Eu radio-
audlenceia. como no Io ha logrado
ningn otrto programs. Se nos aegu-
ra que en la cludad de La Habana ha
dupulcado sos oyentes. clasilficindose
come el primer prorrama entire loa
que se tramlten una e a Ia sl sema-
na.
S Be juilslira todo eso cuando se
escuchan pregunfas tan interesantso
como Itas que el publico remlte y re-
puestas tan amenas y documentada
como las que dan i0 respectable aro-
resores que ocupan sla Mesa del Tor-
neo del Saber
Tadas o son dignon 0e una fellclta-
ln v las mejor que podia recibir al
ImaLUar el arso es cEe rasgo de la
ACRI .eleccmonnaolo rom o el pro-
grams mks nistructivo.


PROGRAMAS DE LA NBC y CBS
DE NEW YORK

NBC: Deade Radio Civty, N. Y.
P M
8.00-8.05 Noliclas
8OB-9.a c- Sinforma de la NBC. dsn-
gida pos Arturo TocaninmJ.
1000-10.15: NOtICIas ) Retla de las
Semana.
10.16-1030: Mdndo Economico.
1030-11.00: Paginas Melflcac
11 30-1165: Musica al claro de luna.
1] 55-1200: Las ulilmas noucias.
CBS. LA radena de las Ambrlsa
P M.
7.00' Noelcilas comenianois de ac-
tualiaod.
7 15 An-dre Ko.ltelanel7 y su Orq.
145 La Clencia en sla vias diUaia.
900: NC-tIclEaS
915. La Orquesta Fllarm6nlca de
Nuesa York
11.00- Notlcjai
11.15- Grupo CoraJ Eanil Colte.


RESL'LTADO DEL 11 CONCURSO
NATIONAL DE RADIOAFICIO-
NADOS

El II Concurso Nacional 0e Raoio-
aliiionsato ortanitziao poa el Racio
CwIJD de CUoa. resljo c omao e e-
peraoa. un gran exl5o en lodes sJs
aspecio s
O1recemos a rost-unuscion el re-


La tribunal de la induatria aqzca-
rera al servicio de Cuba, esto es, sla
transmisl6n que con el titulo de oSlr
Azsicar no hay Pais., brinda la Aso-
ciciacl6n Naclonal de Hacendados, to;
dos los domingos, de 6 y 30 a 7 de
la tarde, a travds de las ondas con-
tinentales del Circulto CMQ, ser6
hoy de extraordinaria importancis
por los mailtiples asuntoa que serin
expuestos.
pEn Brimer trmino figure el edi.-
torial del senador Jose Manuel Ca-
sanova, lider miximo de la indus
tria azucarera, quien, como de cos-
tumbre, abordari las cuestiones de
palpltante actualidad, enfocAndolas
con su claro talent y certera vi-
si6n de las cosas. Luego, figuran inaIDAK
^4me b


UD. necesita amplia rapidez y latitud en 1a pelicula que usa-:-" 1
Pero sobre todo, necesita edtas characteristic en forma constant M
para poder tomar fotos confiadamente. I
I jPor quk correr riesgos, entonces? Use Pelicula Kodak, la pa
cula que brinda calidad uniforme en millones de folios, afo tras
1 d aio...1la pelicula que responded!
SY para copias y ampliaciones de calidad, yea a su distribuidor
Kodak atitorizado.


KODAK CUBANA, LTD.

Neptuno 1064 Habana

. =


aerie de temnas importantlslmos:
-Programsa Debl., refiridndose que
algunas reapetables figures de Ia po-
litica republican. en los Estados
OJnldos, discrepan de la Casa Blan-
ca sobre la formsa y urgencia de con-
trolar los preclos, con racionamien-
to cludadano para impedir que la in-
flaci6n continue hacienda estrago
en los presupuestos famulniireas;
Rescate Econ6mico, sobre Ia decla-
raci6n del vicepremler Mr. Morri-
son respect a los efectivos adelan-
tos en el restate de la eoonomia
britanica; Un experLmento mk, s o-
bre el tratado de comercio reclpro-
co con los Estados Unldos;: Nueva
Colaboracdl6n, Polomica Encauzrble:
Limltacid6n Energica y otros aisn-


Las audiciones ms des-
t. a, de Uni.n Ra I P,, ARA OREQUIO E N STAB F CVAR- Ca rmdia de bat, -
1a d Mod.s .Luo, -,- o forms de emari.--, (pPnra mt.
ltdeddata)-R Preele ci d nrada: t$114.
Sr' PARA OBYQUIO EN ESTA PASCL'AS- Us radtnle form
Aita noh. *a lau ntuv. Is pl nMsaleta de bairrias y de rorriet ttitlcat pMra it-o r a I'


Se imponen los juicios apasionados
de "Leoncia" y "Alacranete en los
SprgramasR "Trinidad y Hno."La. fsailfaei6 &Ie bknebbU qua iiha- dioaudiecaia naclanal. A Isamua do
ma ban licIfoo a looser Islzha fO ma is lt rdo preoalna. do lanes a hAloi-
repreaosbamian on isa dopomica. no as Oa Oman Haole Trinidad. ron Cuom
canaan do roferO-so a iot goscionbil- Sc-boas s i el Qrcae, a a0 quo oji Ia
soon nuketcha. quo eacribe ?ranclaco misma Loopoido Fomnrnadea p Ani-
Pastas o intetprotas sLoesacia y Ala- bal do Mar, (Iigorso quo ocopan 0:
icanote. y is gfan pas-ja ,del lsneto primer isgan on Is radio national.
peroonhllcadom pest Jolita IMiflas. ia Y a prop~oito diromoa quo Leopai-
celobrada au-tints, y Adolto Otoro, ci do Fernandez. ei admirable creadac
agallegos. sic lao sinspatlas, programs sic Treopatines, acaba do er acioc-
qebmindad.odas lag tas-sica a lit rionado par Is ACE! coma el mdi
.1,Tniad p Eno. a trsve.u de 1a desalaado actor rdmlro do 1947, Eu-
RHO-Cadena Azul. Ic pcngrama Ilocnicb Subros San-
el


vyMay quo air lasI apionadou ma- to, quden ea togrado una nuva st oa-
mentat-los de Loncia p Iosports noa dolndad quoielo hare cads dia mA'
p chioaeta r epuecta de Alacramcte esurhado, Por ala tanlsdes, a las 7
sabre lot juegos de base ball do ma Pototo p Fliomeno, con Leouolsi
da dia., pars co y goans-. Be- bregn Pernnsiu, Anibai do Mar, n inal
iso amlatia qos qecaso cal siento Cal. Jultla Mufior d slito Dus s y otro-
.5Trinidad y Hno. han ltgrade moor- naliodeo tlementoo, haecen ia, delics-
dinar io- n ganAs d n programia oyento interpretando is-
quo abuorben la apenclon do Ia ra- gutoes uiemnoa do Aloaun de Villa.
Nuevo trifoe deo n la General Electric: ACRI ha celecciod ado
in prosrama er CMQ cono el mejor musical del Ma,
Aunque lI General E electric ya :uta1 Rospadando a hss trele igudas
aso uuusu a pr o ssuar jsessssu comeelao 00jIa mania, apdele oans-
.^A~n,.uel Q~eral., e~t ya~es _,R~~spld~ndo ..eu tr .fiu C,


plam, linrj y ,itra luecrn doode a saya eru a
mism k ti-mpa usaio en su hogar en I riudad, con 1 ernt
eletri a 110 M CA- Moaelo i BX: 5IS..
V PABA OBSEQUIO EN EFTA8 PASCUA-- Hugerilmos aibuom
eon Dismo RCA Vlrtnr- Su Agente &CA VieW paud proosWr-
elonarit relaclan loi 61tlmos reloid.
4' PARA OBREqIIO EN .PiTAH PASCUAX- lalos pma os -
rrdeatn eltrtr-a, dlverldad do. nmod# eouyns preoios asc alan
entre o.tn y OSO.c a, hu Azgent RCA Virtonr I eadarei et
Is seLecltin di maodrlo quo e-4 si talean"e d *u bo*oWl.

SEGUIREMOS INFORMANDO


ancln. sigue rinosindo uMa lira |
tlunal por si m Hmporale UM ARA Y LASTRA, .
as del Interior de Iniaa, presen- IS R S C
Utidobe,. comp fiad del noae
ianist&.-y compositorlMario RUi MURALLA, 405 y 407 TELEFONOS M-1640 y M-9093
Armengol, en todas las emitoru aiI- 1- 1
liaol a sUni6n Radio-. ,___i
El block de trees programs Infan
Wsu b n l tranomite R)vdel Hto
Club nfise bado cietibia doa Mr. Arthur Rocke vigit La Habana
os dias, a la aets de la tarde, con -
vallosos oasequies para laos nifos, en- El Zsfior Arthur Rocke, pretsidn-
treg6. rcicntemente, una estupend i. oe a I posor a Iiras a epatado-
blcicletLa aI la ninia Ollmpia Calera s l i lrm Prti-
de 12 aflra de edad, vecina de Agua- ra de los Etadlos I Unidoi, RoAfke
Cate Ahorsa, durante todos lo International Corporation, qaue con-
diu de Pascuas, Santa Clauas. ten- .trls I& fibricas UHmmarlund,
der* a lon nifias que asistan ail Ra-
dio Club Infantij> y tendri infini- Amperex, Wilcox Gay, Hickk, Uni
dad de JuiUetes para ellos. ted Tra.nforamer Corporation
UTC. Aerovox, Electro Voice, Atlas
GANA UN CUBANO UNA BECA Sound y otrzs muchaa dedicadaj
PARA ESTUDIAR RADIO Y prden dic ,osinrle d
TELEVISION EN HOLLTWUIM 4I 35 es arosorioU, e r.
CALIFORNIA irs* instrumentos dei precision, -
,ulerkfonet, pick-up, etc., asabs de .
r*ilis ia r an palmer vista a I s, n- .
1.H 7tidad aubdldirla de Cuba, -Fidel-
B MS. A., suya d recclbn ha sida p
Uo al fli atl o Doeminoer isot, me- y
faoe Manuel GAala LAS 1 0enis o anR
ente noido en a e el Ciro i 1-

Tuvisos is satisflscclrn de estre-
char lIs mano del vieJ amigo do
osta cans, y gran admiradar de
uestrA pals, a quieoan conocimos en Arth Rauek*
el sf 1921, pocoa desputba de ha-
ber inicad o esta Scein de Radio s nezueoa, alga dvale a Ayer ha y F ectricedad. I Nosva York Pam re sua a p015-

Mr. R]ocke, que ccba de visitor oeipao de a.so itar r de l poar e
,o llin I. oye Puerto Rico, Santoa Domingo y pVe-.IPer, Chile, ArMtneuCM y Brax_
1AAmerican Television I orato- ESTA TARDE. A LAS 12 Y 30 CMQ PRr iffAM MRDIO

SunsetsBoulevarde Hollywde28,-Ca-" E ELA DE CUBA STITANES DE LA EPOPEYAPEC
10iLonen SU cladesco de dat a cono-
cer sus importantes actividades, con- El ciruito CMQ, traMnlte todos los brante vnida en este programs quee.
cedid a in Repalbllca de Cuba, alt dominiso, a Io 12.30u de I tardeo com o un regalo espiritual pars to-
coma a cad pats de la Amdenrica i- un formidable program m iUtulado dos on oyente, y que o so nasa.-Re
tinta, una beca Para estudics loca- asdio Eacuela de Cuba, Titanos de dio-Escutas de Cuba, Titanrs de Is
le de aIngenieria" do Radioa y Tele- i Epopeya, en I que se oescenif l- Epopeya. Produce y dirige afldio
vision, en ass grandesi sboratorlo de can interesantlsirna- ancdotas de la Ea.cuela de Cuba. Titarnu do IsE-


olelywond. o Enelu Santtebn yiue los mils------------ cntrtb: Jo 11R .1.. 'igu Cu'bI as S'a
Hollywoodr, rente aen rei ou n rd n i toar, Interpret ad.s pys- Mario Matinez-Cado
Oportunarnente le buO rernitidia di- par Enrique Santisleban y loa mdistribe: J00O RodrigueZ-Dlsa. Fom7naus.
cha information 1 lMinsterio de destacados rtarUto del cuadro CMQ do Nufiez de Vilavicenla os ni eloco-
Educacidon do Cuba, y en echa re- ,ls ae or comerci, y Jorge uerreo
deonto, el ministro doctor Caro o s as F. ruyIaeppes v isiao
clene, l mlk~to dotorCarls Ftarts," lor:" nerovps- uya~s viidLJ*as noble, el narrador.
de Arazoza, omunicd oliclalmenteoa y viallosa se nofrendueron en Ia ma- Y esta tardeo, a lais doc v media
dicha organizacisi n que hatia sido se- nigU laoredentori, cobran nUev y vn- exactamente, el circulto CMQ pre-
leccionado el jooven Miguel A. Reyes s entar una audictin ms del po-
San Pedro, reidente en Marianao tr una voca en del nida haciaCuba, T-
El aeflor Reyes San Pedrorduyscian a clencia electronicas, tanea de Ia Epopeyas.
rAa American Television Laborato-
fotografla psublicamosA 0 Un expo- triesie Calitorma aegulrk conce-
nente de Ia juventud estudiosa Y diendo becas anualea para e studios
progresissa de Cuba, habiendo pre- en sus laborstorlos, pero b~aadog en SUSCRIBASE Y ANUNCIESE EN
sentado vadiosa documentacion D- 1 i4seleccldn de lon estudiantes ams
bre~~~~~~ mmetdo eudxodml-antaJados que tomen el cur,. per EL a(DIARI DE LA MARINAYP
bre $us estudiaosaemursdarioa, d100- tcoarespondencia quo po0e0 dicha or-
ma do Bachiller en Ciencias y Lc- gaoszacidn.


f Para fa recepdi'n perfecta en onda

corta y onda larga.

Tubos Receptores II

GENERAL W ELECTRIC


Los tubos que tienen Id abso-
NUEVA ESTACION TRASMISORA
EN ORIENTE lutd confidnZd de 1Os rddlo-
EIl mtsLro de C.r..unica .. .ne. mec0nicosenelmundoentero
doctor AlbertaoC. Cruz, acaba de ,,
firmar una resoluclon par la cual
autorlza al seftor Juan Muftiz Uriar-
te, para que construya r instale en
Santiago de Cuba, Orente, un qoi- G general Electric
pD trasmisor de 250 vatIos de poten-
cia y con la frecuencia de 800 kilo-
ciclos, tenlendu como indicativo de n S A
Ilamada CMKL y claitficada dlcha 0U ana S A
estacton como de segunda clase. Esta 'o
llcencia es de caracter provisional i lfE. M tSeMnai O'llomly y A Y Aw@ o
hasta tanto se compruebe si dicha Paii l P*.
Instalacitn y funcionamiento son co-
rrectos.

Mahina lunes reaparece en el Circuilo CMQ el Curro Moreno Hoy: La Eacrucijada de Odios en Cine de Estrenoi por CMQ
El Curro Moreno, famoso creador fiollsimo Trio Moreno, Quc mag- sCine de Estreno. el magntico terarioAsde la radio nacionaL
de a)La Bien Pag,, y tantas otras nifico conjunto de estrellasil Y acorn- program de los dcmingo a Iaa dos Nestor de Barboaa, actor y narra-
obras populares del gdnero, reapa- pafiandolas, dos ases cubanos: Oer- y media de la tarde, ofreceri hoy la dor de sd6lidos prestigious, produce y
recerA mahana lunes ante los micro- man Pinelli y Rolando Ochoa, que veraln radial de la pellcula titula dirige Cine de Estreno-, demostra- '
aonos del Circuito CMQ, y en el pro- estin considerados por la critical mos da sEncrucijada de Odlos, brillan- do en estas doa fases de su labor lue
grama cKresto en el Airec, que se cxigente como los mejores animado- temente interpretada por Carmnner es una garantia de dxito seguro.
trasmite los tunres, mldrcoles, vier- re radlale de Cuba. Montejo, la gran trigica cubana del Encrucijada de Odlios. la pelicu-
nes y sabados, a las ocho de la no- Germrn Pinelli actua en *Kresto cine mexicano; Nenita Viera. formi- Ia cuya versAidn radial se ofrecerb es-
che. en el aires y Rolando Ochoa lo hace dable primer actriz; Miguel Liao, el ta tarde, es un film de argument
Tambidn actuarb el Curro Moreno en sUn Prokdama Bacardia, ofre- sobrio primer actor; Manolo Reyes sencillamente apasionante. y estanuo .
en Un program Bacardli. que .ca- ciendo una brillante oportunidad a Alejandro Lugo y Eduardo Egea, un Wguros de que los oyente disfruo-
Je al aire los martes v oueves, a las los oyentes de distrutar de Ia gracia trio de estrellas de primerismuna ca- p iep d
ocho de la noche tambihn, y en am- Inimitable de la -sefii. Carmen, en tegoria. taran plenamente de la interpretac6n
bas audiclones se prcsentarA junto al diilegcos simnptlcos que interclan La versldn radial es de Marv Mun- del sso eapafiollsimo Trio Moreno, las mejo- aitre nomero y nimero musicals no. uno de los mdi altos valores It- que Intervlenen en su desarroldo
rea intdrpretes de las cancioneso spa-
flolas.
iE Curro Moreno Junti Ial e.p- ,
Tres premios de Is ACRI en el
progratmst Max Factor
Hollwood)) GUIRNALDAS Y ADORNOS
Para Ia prestigj. 'firma Max Fsc-
tar Hsollywoodquoe .ant.s prosr. PARA ARBOLES DE NAVIDAD
pa par pr entar en sus prograro
loG mejoros artiLaNs v aquellos quo
cuentan con la pred ilcriln del pu- U d
blico, constituye, sin duda xlguna., *
un motive de orgulio y de plena sa- If d 10
tisfaccin, anuncir el triunfo alran-.e
zado en I ] ia n oelocridt rraliza- -
za por I AGRI,. Agrupaclrn de In
Ornnica Radial Impresa, que ha es-
cogid ..mo ... i natres. iks desta-.At'ora es ." m e o
cadoas deltio 1947, atre de los in- Ahor es / moment de comprar
tegranitea de dicho program: Eliza-
beth del Rio. la exquslta cancione- "
ra; Ernesto Galindo, galan Joven y
Tony i, go, coan( composltor popu Le ofrecemos un surtido complete,
istax figures' que acaban de recl-
mob prraeehon, atuarne neln i a los mejores precious del mercado.
ma program Max Factor Hollywood
el martes nvenldero, de 9 a 9 y'30 de
Ia noche, Junto a In celebradisima
primers, actrnz y dama Joven. Marta
Martinez Casado, v a In Orquesta
Max Fector que dirtge el inop.rado
compositor y mctsLro Humberto Sub-
rLuols Mainuel Martinez CaF do. lotr
gTaa figure de I radio, que tioene
& uan cargo r4sonon do ise I koitetcs
drcsasticosA unfiados a Martia Mar-
tionez Casad Ernoato COaldo pre-
para algso r cpral pare Ia pr6xJnme
audrcln, N, Emzabothi dt lRio-. s
propon ..s.rerocradtmdeoInasdiltimoa
ca.ncioas e mexxinas de mayor uto.


PAG. CIN9 ETA YTIM


ULAMU Ut L.A MAMMAe--WMIln"- ZI UL Ull- Ur. 1"I


I I


sn
cl
a
p
cl
p
cl


n


Iy
d
11
p
d


brads cantante can
tari en el .Con-
Curso MusiCa]
iesntol,, con In
noporapncif de Is
i re&La Gosmo-
el destacadc-
islil quo dIrlqo
msastro Humber.
Lo Sure. snm.
mando VilIads-
e. Produce Sob
WiLkerason.
P Maia Labs
Eandin. Is on


acostumbrada a recibir premise y e-'elfares de )a radio, aparece invarla-
honores por sus magnificos progra- blemente cads domingo, de 9 a 9 y
mas radiale,, no deja de tener alto 30 de Ila noche, la Orquesta General
signlficacl6n el exito que acaba de Electric, admirable conjunto de los
anotarse, al seleccilonar la AORCl, ms notables profesores, bajo Ia acer-
?Agrupaci6n de las Or6nica Radial tada direccl6n del famoso maestro y
Impresa), su Orman Concierto de los compositor Paul Csonka.
domingos, por el Circuito CMQ, co- Esta noche, noche de triunlo, la
mo el mejor programna musical del General Electric presentarn a Mar-
aflo. Es asi, en forma contlnuada, ta Perez, la gran soprano, y a la
como esta prestiglosa firm, que tan- Orquesta General Electric, con 1w
to ha hecho en favor del mejoramlen- siguiente program:
to de laos condiciones radlales en Stars In my eyes, Frito Krelsler;r
nuestro pais, mantiene en sitio de Marta Pdrez.
honor sus programs presentando ar- Scherzo, F. Mendelsohn, Orques-
tistas consagrados nor el piblico y ta.
Ia critical, como Cannelina Rosell, Sov feliz, Francisco Godlno. Mar-
la eminente soprano cubana, beca- ta Perez.
da po eli Goblermno, y Greta Menzel, A kiss in the dark, Victor Herbert
famosa soprano vienesa, de extra- Marta Perez.
ordinarias facultades vocalesa y dell- Urania, (Farruca fugada), Joaquin
cado imperamento artistico y Marta Turna, Orquest&
Mi corasz6n se abre a tu voz, Aria
Perez, otro positive valor de la radio del Acto II de la spera ,sansdn y
national. Dalilau, C. Saint-Saens, Marta Perez.
eSIN AZUCAR NO HAY PAIS) hoy a las 6 y 30 p. m. per CMQ
- WBOW.


PAG--CINCUENTA Y CUATRO DIAIO DELAY .


La Actualidad Econ6mica M U N D F I

SEGUN F. SCOTT & CIA. BaLSA E LA HABAN rsao d a
BOLSA DE LAHABANA Merado deAbst.
Un nuevo silo se aproxima. Segfun (a ahora esos errores. Naturaimente[I Consorno It. 2a t
5losc tcrncos ecoonornios so us ao uegr el momCnth -da 0ez mis O TI Z A COON OF IC IA? Pape, l'. '. .
de prospenrdad para los Etados Urn- proximo- que I a esonoomla note- Teono (Dbent). 1944-
dos americana tenga que volver at s n 20 DE DICIEMBR 1E Dig 194'1 195 ... Is -
La mayoria de aIns mndutras nor- os UCa -- Onldos, 190I ( Ir.t elmt-
tfameroca na`s esti n trnb ajando a to- A OMASE LA CRISIS BCo ep. Vend. Oiale 10car0. 9 -.
doeaocsad ssoossmo~ EN' RSLIA BosssOtg~oOO 0 % 01a. Anuciarotr Ctspedom,
tlnuarsn ass duranle tods el Isrosxl- 1924-1930 .. .... .
mro aslo. Ft.o.s idsstri.o. d.l Lioba- ElI d.e(reto del Gobterno soklfsco R[epliictbcid Cuba: North Amerltn bugart
O birn remunlrae.o, a na.s de 43 m- IValoradoInd la Inonede rusa a ra- 1995 (Deudla Int).. 11 I' 122 Co., 1923-1941'. .
liones de prsooa.s. szso de diet. rublos antlguos )r usno 1004-1949 1034. C1intrl Santa C ina1
En conjutnto, II aocli\.dd a vcsi, si- niusio. sxpone Jo poco que .signiilcaB 1914-1949 (Morga.n) 10'i 1936-1949. Vina ..i -
ca. segun cs-l ulos ohclse- elcvasI a PI c .ssurro undivldual ell Lil pah 1923-1953 (Morgan) ,is07 Cie. Azue. Vts-a-a, (I)*-
^ ^ 7 S ^ ^ V ^ ~ ~ 1;^ bntures,, 44 --
os ingrrs os na nlo e ooi P 21,1 billon :., tosssle it eco ioolnia es ditlist'aids |or e, 0 P. 1930-I0 .4 17. bIntor t -, t 44
de pes.os elo psoxins11 1soa .'oslrs E.odos Bsta sI golpe de plumai soa- 1937-1977 . 1.. 17%. -
19 este fosll(. so (11t s oo el sjnero ahloraolso a 1941-1955 ... 109% 112 Cobmp. Vd. 1
E.uta css la peuspe' ,,o de Iu sie- soor.a de iabojo y privaclon, que- Oblhgaclones Oro con 7 Acclones keet|n lteot
goc'.os nortCaniels anus jiama e, aso er reducido a un0 sooma part de cupones . 95 -_, --
194. Fu valor. Obligneirons Oro con 4 Nueva Fabrics dt Hitlo 370 -
EL FL.TIl. DE I t)S croeiO que Jos de!moslts la.sha cuponns . 92 Nueva Fib. de ,kMlo Be-
EL F.GCTICRO DE I AS 000 robo,. stasn exentos de eo.sIP Crosro AsturianO, 1925- nefilclari8) ... .WI 1
NoGCCIOS EN 'EA l~ialuacion. pero so todo el around 1966 . . 33 Banco Territorall 10 -
Sobre Cuba no it ,ni,. ... c -., su dinsro en los bantu., prin- I anco Terrllorltl Sr-e B, an ertortl (Pree-
rotlscia q0e puooa df:o .l l si,. .iFFlmeite en Jos palses curopeoo. (No moratorlada) o90 100 Brenterriti.. ...l 8-
1er8pecta economic ra tel a,5 E a donvaluacibn de la moneda v.e- Banco Territorial Serte B, neficl.rlam 14 b
148Nue st b la l Renpaada de una reducon e 1944-196 . 70 P. C. Consolidatdos dt Cu-
Itisco i asis n)precis de aligujiros artlrillos all- Banco Terlritoral Berie C ba, P ..... 2.. 24%1
ventas totAl de la prox.ma 0 afra, y sesIoo.o.s s dc i suspensi6n de lo" tNO moratorindit) 90 100 Cuba R R ... .. 30% -
esta operation estA poe 0ea05a.5. rer,;sonamssntos. Gas 1904-1954 ... 117 Havanae Electric Utilities
Pero es cas ,eg suro que se eleciue oo n odr obervarse,. Ia econo- Havana Electric (onso- Co., P 6 ..... 0 -
Le Prov.dvncia. por tanto o nms o .00 so slo is ei nlrontaose a =idatos 1902-1952 52 69 P.an 69ectrte tltlte
,r_ un ao m p___________p__soe Havana Electric (Deben- Co., P. 5-% -
un plan economic quo tongaapo Pg. 5) tures, 1926-1951) 7% Havana Electric Railway
base s- abasirc.miesnto Jp.0(,.o La IT- -_---------------------o., (preferida) .. 1K -
habilitaclon economics oIel mus o[ IHan Co., ctric f arlwda y 1 -
Eignilscari para Cuba I. ,. laa., lomuneric) .al. way %
cion de aiucar superior t i .... ,c aOr Uneso . 11
do, y si necesarlo que rI.. Nav ers niar sa . 1 -
o.s d.sde a .hora p .ra....., L |IRETTfl r UN TIIA .... 4.... l -
con e.sa rea) d _1 r el fono tC ) . it -&
sNucstroos econutsla. -de.sd. Alan- lU U Primnera Papelera Cuba-
go y P aires o -a Mo t ro ," ha. 20 C
go, y Prra cna ,-y bo a iontuo f.* ** ^ ha . . 20 -
eoa reaolda, .y bboaaon o ...i..' Cuba Industrial y Co-
por que el precio de los artii m rcia ...... 70 -
ese..ciales parn Ia ssda s .s x .... I V 0 Banco Continental Ame-
me a nlvrlcs bajos. Y s. .... ricano Ex Div .... 100 -
actualets mosielitos, sIolo pc. North American Sugar
ogssrse prodlersisdo oss 0 I'" O Company . -
EPv debl de habr si s- .......... I Ademas de las cotizaciones recibidas directamente de ]a Cit. Ingenios Azucareros
objetvc deo acual O bpr,,e o. l .... Matanzts . -
ta siexplicable que un pai -..,, Bolsa de New York, ofrecenmos por nuestro hilo director de Central Santa Catalina 9 -
t'.menlte agr0( .0 l co0rin Cu-.. ,, Arceites Vegetlales EI Co-
ca comno esia . as.1culos allslnenticlos que ip ,.r-, :I1s Aceltes Vegetales oE Co-
eu Industrial o sus so e ,..,.1.. cinero Comuna) -
des is fcientes para abasotec(r ...r. Mrantenemos a Ia disposici6n del puiblico inversibnista, Central 'Romelle . -
cado dom*Btico. Lo cual ob0iga a ie-- Ci.a Cubins dt Fiboas y
clarar quo hemos carecido de una este nuevo servicio continue de noticiag de lo A.Itimos Jarcia ....... 7 -
dlreon ttn ca, de un plan econo- d s e United Fruit Company 90 -
rico semejlante al que Iniciamoe, en acontecimientos internacionales, la Bansca, 1 Bolaa. ei cla. Operatdoa de dto -
e. ano 1926, con Is reform arance- dlum . . 4 -
,irla. Comrnercio, recibidas directamente de 6a United Press a Concretera Nac. (Pfe-
Cons-retera Noc. iPrefe-
RESTRICtION, DE LOS momento de producirse. ranco P* s la. .... -
FETMSBanco Popular 1 .JI 106
PRESTAMOS Central VlBs- tas "igt
E s c a s- s e g u r o q u e e l C o n g r e s o C e n t r a l .I . ig u g 9-
traTar doe conlener In inflacon re- Le invitamos a nuestro amplio y comfortable &al6n ---con C A .uca' .. 22
godindo ol m mrltanto mnonarlo, r- ire acondicionado- a disfrutar de este utilisimo servicio tProferidas) ... .
ous-s~ndo iso prdstamuos onmors-sales, i.Aum~&(*e
proncipalmente los que ue conceden combinado, n Cia. Arunear .a ptda ,
a los consumndores. El fin que se per- u. nico en Cuba. VComtl rtnt.. -
ClOt. Azunlarersi Vertieritt
slgUe es conmener el coi1suno, y, al Camaglley de Cuba RI4 H%
propio tmo evntar ue continue Camaplley de Cuba 14 14%
ePevlndo1e ls -nventar olios. Obispo 310, entire Habana y Aguiar. Telifono A-7217 Compatfi A.uta.tra Vi- -
e~-booecan .. ......
Por supuesto, este plan tiene su.s Central Erfnita ... 0. -S
I.convement.es, y entire ellos, es el de Cita. Cubana d Avia-
cletener la expansion con- ercial. LAs .I 1 tn -.do .r .. 6 1 a
escasez de muchios articu.os esencia- s Epreso Atreo Interame-
lea para in soda exlgs una prosiue- 11 ricano ..... .
cron mayor, quo on I .n.dda ad.cun-tA t E LA T j Nau' Ot Co.. -1
da Con tra )a e lev acion de )as pre elos M E D Z E L O R au .t Lltogrlin a C o &
a .inCia. Lttogs-btlen do LA
Ocnanerodlsrcl9dna, LPrefo) 21 -
e' os dustabie que eslo pueda o'te- Cta. LtogrAt(rei do La
nerse si se restrlngen los prdstamosa. Habasna, icorni I -
Pero, 6que importa un experlmenti CIa. Acuedutos de. Cu.
Bias? La economic norteamcricana sn Ci Acde.u..o te Cu-
ha convertido en-stna uspecle de co- b.a Con.reer .Ncina (
neil o Ine latndtds, y en ella se en- Ii"MIS i 10 9IEM.ROS DE: LA OLSA OE U 9 muneH) I -.. .
sayan Ias :,Ipr.t-Sits ma.: abuirdas. Y HEW TORK COL IOfl AR XtE CHN4t . .
Natutalmenle. el aitlo eos e- .......... Oo Vd
psttlrnentOs ha s801o baslnte eleva-
do pero Ins grants relrsns na tu- -
rae de qa diaporan tIas Estados
Un bta han _.Qnevr.l6o B6an.l00o h A- ddula Prnimera Papele-., ..-. -
LAQ MArIA CUBANA TODAY ONDA, So A. -

LA -C0 "~LC 42 MIIC QUE HA I3100 DESIGNADA DISIRISUI00RA EXOLIIIIVA PARA

C BAED LA


|^NCJOR OIL COMPANY A


|ENOIBAAO Et.0DA. PETROLERA BI COUSIN TEXAS. ( ..ESra. ama de casa:


Sea nuestro primer menwfe poft
#sted y el qu e It dedicamos, con legiti.
*o orguplo, para darle a conocer que:
Naestro coombustible "DEL-GAS" es on gas
imtbbtellado, derivada del petr6leo, que
posee las minmaspreopiedades.y se emplea
para los mistOS us0os, qUEi V gas de
tmheria.

# "DEL-GAS" p)ede ser usado en stcalquier
oc/ina o caleniador do gas.

"DEL-Gr" n o reqsirA] #4italaciones IOS-
tosas y pede ser sado hi on los 0g4.
res m&s apartadoi

"DEL-AS" ts meih li1*pto qve el carb6o y
Stam econo6mics coma roialquier rot gas
derivado del petr6levi

a "DEL-GAS" coma Asted misma podra com-
probar, t iel combvsitble modern paar
la cocina moderns.

Solilcife su lnstalacl6n I/ahorall, modernl-
t. *u cocina y comlence a digfrutar do
las ventapas do nuestro combustible
"DIEL-GAS"


Sa DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOSS

COMPAIRIA


STODA ONDA
SILAN RAFAEL 103 HASANA TILF. M-792d

AGENCIES EN TODA LA REPUBLICAN


NANC


ri Cubana ... 1 -
Unldos .
Unilon OU -.- 9 ,

COTIZACIT4 A Mi6 'na 't
20 DE DtICTl9 1 k 0t itl
Oomp. Vted.
Bonon y O~l~l~gaionrn _,4. 1
IWOpA its1ca do Cuba: I -
ipeyet 4i4% .' 14 --
.Morgan s% .... : -,
Mortan ,-
107, 4 .. w -
JON 4. % . ". .. .,,1l%
Ravena Electric Railway
Co., (onot) I. ,. *l t
Ratna Ele910ic Rbilliy
Oo,, .Cuba R, 1. 1 I9 ... '- --
buba n. fA. ,rtthitadbt
d Deplto . 8 -
C .batA. Rt lM *. .. w -
Cuba R. f, C tied
d Depito ..... -
Cuba R. t. 1Ft. 14% -
Cubat R. R. OrftlflM t
do DMpotto.. L IA% -
tbrte d Cuba, 164,
84% . .. -
Htet. betrtletla .At
--f6ltn. # -
Oblltanlones det ;in ..
Oubh n 'lthpht U--
.ptiny ,ltbturt), -. J# *-
Mknati Bukir CO. ,-. M
"cut. Ven.
'Oocp. Was4f.
Spoe uor
Acciones aceldAn acl6n
Nueva FAbrica de Hio te. l T7 -
iNva. Ftb, de oieto (I-
netficiarnat) 1
P. C. Consoldadxc (c 1-
feridaso . 9 I
Cuba Rallroad, (Preferi-
da) . 0 -
iHavanaa Nletric Rallway
(Prtef-IdaMA .... I -
aivana Electric Rallway
IConaunt) ... % -
Jarcia de Mktanto (Unl-
Cls.) ... .......11 19
Havana Electric Utlitlit
(Preferldas) . (0 -
Havana Eltctrie tUflties
(Preferentest) . -
Ol. Cuban& de Electral-
dad. (Prteteritu 0 -
Cuban THtephone Corn-
ptny, (Preft) . 11 -
Csiban Ttlephotia Con-
Pliny, (Conma) .. -
NTvterat dt Oul <(bnl-
cas) .. . 48 -
Int, Tleiorlne khil' T'I1-
gritih Crp. . 1 % t
Soet-mliy 1914% 1914
S Vitentds-te-CimaHtly 1414 141
"Miibtlco dSugar- OV6. M 11 Al
khmntt Sugkr 06 0 t
uthlfttl uar 06.ar-0 ...f-
ouiAtanmnl mB tir Com-
pany, (COorOn '114 .6'A
Punta Alerr But. Com-
pany . 10
Cuban Atlantic (Prteri-
das) . . 100 -
Cuban Atlantic . ih 21
Cub tCompny, (Prtfoerl-
l>i") B --
nel 4. 4%
Pan American* Airways 318 % s
COl. Cubansa 4d Avsa-
el6n .... t 94
Atpreto Aet9 Ihterams- ,-
icean0. ...........94 94
Litorrfica (Preft)t 21 -
Litog, trica (Cota) -
Acueducto. de Cuba .7 -

0o01p. Vend.

trrocrrlie Unidos 1 2

BOLSA DE NEW YORK
(CIB RR r DI t AyER)


Alil Chal -- ------
Allied Ohem - -
Alaska Jun - -
Air Redutt - -
Am. EXport L. -
AMs. Rdiato'r - -
Amer Crys - -
Amer. Air. - -
Am. Car Poll - -
Am. f. Pow. --
Am. F. Pow. P. --- -
Amer. Type - -
Amer. Inter-. -
Amer. Loco - -
Am. P. Light. - -
Am. P. L. @% P. -
Amer. Suar -
Amer. T. and T. - ---
Amer. Woolen - -
Am. Encuatie - -
Amer. tmel.- -
Amer. W. Work -
Amer Mtarac - -
Amer. DIt.------
Alleg. Ludl. B. -
A Colortypte - -
Anaconda 0. ---------
Allan. Rt. -------- -
Allied tor --------
Aviat. 06r.-----
ArthlootC 0,-----
Armour arnd 00. -
Atchison - -
Atlan Co.t -- -
Aireon MPG. - -


4014


143
21Bi
190

8141


12


ION
43 A
a' I
1B's3'
30
C'S
35
31N
32
5
914 7


31
50
,


Best. Flooda - 31
Baldwin Lo.- - 16'A
Bait and Ohio ------- 12%
Ralt and 0. Pfd. -- 2 I,
Bendix Av-i. - 30
Boeing Alr-. 23%
Beth Steel -- -- ----I104
Borden Co. ---------- 42
Butter fsm - 1-24
BUtO OO. ------ 14
B A. Mahne ----- '141/
Byers A. M. --- 18t

Chicago Corp. ----- 11%
Childs --- 44
Callah9n - 1
Can P cif. -.- -T 114
Curt. W. ',A ---- 1
Case T. Math ---- 47
Columbia 0.------ 1
City Srv. - 31
Chess and Ohio---- 4814
'ubn RB. A. p, -- -- t-
Curtis Pub.- -- 9%
rhn-sltr ----- -
Svlolet -- -1
Sweast Utll. 99
Comm. and out ----. 2%
Cnno. dtson -- ---- 31.
Cons.-. Oi 17
Oont. Oil -54-- 1'
Colorado F.- - 16
Cnnt. Motors - 4
Cub. Am. Bug. ;- '
Cmmrl. tolv. ---- 2
Cons. .. - .
'r-ru-. Iteel - %,
Ciban At. Bug. --2-0-- '
Canada tDry ---- 1414
D
Del. Hudon ---- 410.
Del. and Lack ---- '
Dou. Airt - 47
Det. Miehltaln ------- 1214
Dupont ------------1874
Diamn6ld Mot. ------ -18- '


Eait. Air L. -
-Exch. Buffet -
El Pow Ug. -
rie (R. R-l -)
Erle. Boat -


19
- 91%
- 1794
- 10'4i
- 1214


Firchild E. - -
Fox Film C.----
Fo-nswotl-----
SatJarso Sug. - -
F ajardo Sug. -y-- -


lf, ent. ------- a
tn. abrc - 10i
tnt. ron Oi.n ------ --\
C8. Ftet. -------- --1%
nti. Nl1l ------- -
ttttr. kit,
J
Jo'I~r r '
J" inu----. ------. -4%
K
aay Pr-,---------- 194.
u y 0-'-. -------
Krtftnobt ------- U
L
L. Met Neil]----------- -
LmO oI. ---.---- -|4


hfix. XOt> -- -- 4%
Llbu~iaNas.-------------421
LbcklseodAir -----914%
H
Ml., Kania ---- 4%
M. k. T ,A. ----- 17%
Martn it- ----------t
Marac Oil-- ------ -
Manati Bug. - --
Montgomhry - 4
14c1 (H. R.) -------- --9
Wurrta Corp. -------11%
W14"
N. Y. Central ---- 14
Ntah Kiv i--------18'
National itt. ----- 4
Ninal t - -t
National Dairy -
National P. LI. - -
Nttork I1. ----------- 8
NOrth Amer. ----- 10
N.. A AMst. --- -'- ,
Wort. Pacn. - t-
0
Oliver 06o-, ------- M

p-
1aitl. steel---- ----------149
Pitt Mi. - t
Paraksount------ f-
Pan. A n. Air'-.- --- -. .
Paiecd M16t. ------ -
Pieoa0 1'4----
t t.t R. R- ----- I-
Paclfic Tin. --------- --
i Puerto Rico -- 5S
Pres. a. Car. - -
Pu c r. -
R
Radio Cbr-. -------. --
Radio K Xelth ---
Rlxaw Druzg I. ------- 7
ftep. I. Steel - -
eo Motor - 30
RobOrt Ohir -
.6O9Ore Copp -- it
R. Aviation - 1
&ichhfeld 0. -------- -17
B
Rega Loc -- ---- '
Niid S .1pr. - 14
c.Vacuun -------- Is,
hen. DIs.- - 31
outh Pe-. ----- 481
immon' Co. --------- -
h - le
ht', Amn&. -' - -^ 2V

Stan Pr. - -
Stan aO -----
t debaker -
T
Thorn Staf-ett ------ 4
Texas Co. - -
Technicolor ----- 13
Tennes Cor.- - I
41, in
SUnited Cigar --------- 41
United Air],- -- ---- 17
SUnion Oil Co. 26
United Coor. --- ------ 2
i Unit. F'rult 51'
SU. S. Rubrber 47'
' U. Aircraft - 25
U. S. Ind. Ale. -- 39'
Unit. Cor. pr. -------- -- 42
o U. A. Steel --- ----- 7B'
i U. Merchant ------- l14
'V
SVanadlium - 11
Vart. Cam. - 14'
iW
' White Motor ----- 23
% Woolworth ------ 461
West alc. --- -0
4 West Union 2'
SW. verlnd - 9'
Warner Bro - 13'
SWest Ind. Sug. ----- -24'


Young Sheet - 79
GRANOS
CIERRE DE AYER EN LA BOLSA
DE OCHICAGO

Diciembre ---------- 3101A
Mayo --------------- 300
Julio --- -------- M8%
CENTENO
C E N T E N 0
Enero - -
Julio ----- ----
eptembr -- -
Dloiembre ---------
Mayo
Julo -- -
A VER S A
Diciembre ------- ---29
Miy ------------- I%
Julio --- ---- 10414
CAMI03
Ct.R t IE E AT "ENI LA OLBA
Y EN BA"COS Dr BTA
CAPITAL

New York, 9abl0 -.. -. l P.:
No0w y9t Vista 1-1 P.
Suir. cabie . "23.6
Sul a .",,-t 23.92
Liondres, cble . 4.03%
Londres, vista . 4.03%
Toronto, cable ... 10"% D.
Toronto, vitta .-.... 10-81%D.
Argentina, cable .... 3. 10
Arontink, vitta .... 2B.-0
MExico, cable 29
Mexico,. AU ...-.--29.
Madrid cable .. 9.81.8
China, cable .... 25.38
China, Vista ... 15.30

LA PLATA
rtOTtZACION DEL0BANCO
JACINTO PEDIOSO

A! cierre del mercado ayer la
plata national Se cotiiba to-
mo tigtie: lot comprdotres a
1164% de deacuento, y lot
vendedoreT a Ii par, es odl-
racione de canje por el bi-
l1ete americano.
(Contlsma as sla Pi. M)


RAiroaid ; 7a. a 2-. 3M 9 e 7 i o W ft_ -- MUM
Mntrtttr a o&n mM ta%; t dl lM[ tlm.l Wan
aan in4ts a 9e 0 a01. t 2 l90lM

=um n TAS& U
MlmCAo De K W X YORK A
Kn Hcr 1tOrt M Tle.Ion Uter I* t~ttrto Btnt~tt |MU

mn ~ ~ ~ ~ Y 6k mpekoneb ue e mr W ]%O W 6 MM
ms accmttt ,ti adietf, aetawldad U -c 0re i SAt Itt
4t lox Cooaolkidaoa, aen lk loW. doa opmracoan- aiubtmos d, ra-
directo. &B actuidoe K 409ul3 tUrto1 i 2 Ulotxa.
mercado brumna ineriate, ose- t q-t. Ae 8- aom"t Lola LoaaUft 700mpa tdit- yn tr swi* lE, cuyw de-
ron In Impresioneaa que resomen ta ft e10 lo bs* ts99o al
lo, ttlnot atgylbntuda: nioi-tnto tH 89 ftl e rt9a0
'La apa'iaaldtea 900 19. O1&omts de, 945 b2019Itit0rt 0293fqI ftrto5
4t Esotado UilOoa. de )a lupiaorata tolla-n y. 1', c ,, -a-v M 0,
pmrehats tiade b,Aun r Vn ID c sB t1 eofal eo roB: laL C .e-
Y1a habi adot apialn, pot P s- _rj.C., Co'_6 :_Ok 'u. _. .a L
andoe ast no om tinenaj tdel Pa- Kal. Maib and Beya. 8 Mt vo-
dentE Truan. dinrfL ao a u pr- nan @8 Rmela- .hoia-
Po. otlirando ayu riM A%2 pa- B- Ca oB9na asyO a rh..
t Europ, a, hinausto ao favorsabela4 Ta- v ae tn aE.L E& e
"in l ,rardo, M syern Aiado. n -Pro. 2 dctpa* v reBode6i n-2e
duJ na 1ts mb0 |at 9 Uinortfivni an sa rt-Mpn a lRmM R i .-
I& mayoria eIaTlra OMPb-Myt SSS W YS.
lanaott 5V210 bo do
muchos de 0~a unoT&y rts ttrbl,^"Ki* etSTf"^
iendo lota quoe m i gLanron. o d
acarso. ferrocarre, n aototvre p- I.d ^ 2
stlrma. El ada o logt errocarrTilea E Rt I Om ^daydo m Wdot-ri -
itribuye mia que nada a lIsnmin n- e Tt Sn d de -" s .
aencia dpena a atoriaacl6n. paT par- cam-n ^dr1g^mS. onC. & p.-
I* do 1a Comrsl6n entlO Eatadso. 46 9dM bl5519 7 ^ roSclg419091M
ita oublda de immportancia en la ta.i h q""a a I. 2
ritna, coaa nta qu ae 8.6 p4. CI45a nd lm, 1.Jeam% '
htntada paro ttil fmtto B0U0 pt- f*or. ,0 F' t A-ajo.
rimo. E cleri del mercado iuC muy o P9OYaat iPt1o 002i3 y 7OlsAs a
hrilO, Rtktbrcanjtt tnttt9 lan I" so 7 C 0P1A%. soG 9 mod a
oft tdroearril erf do de Sounl I BM ProMiDcda La Habamna.
Pfcltc, quoe subieron mk de un en- iog slmo. rtebas do torclo dI
t(r, L toLmbton lax dh IlluOA Cen- Ia& emana., Mpoeds-fta t oat
toal. atea dntla oreon pertptietro lta productors, s 96tta:.
Vag lav.rablto a *e puobnbleino t ec ...
gTaiar4n alto ma- de 9s.90 por iatton DoBan Jun y MMrft5t0. 95" i
IWte 010o. Loss valoaca azucareroa.i Duyt and Company, 620.
aunqut no Oirtiprtm 4n del alita del n s> COrv, pt"a DomWnt Mont e-
Syr do, e ,uvieron s-toe-it, Y, y no H1Jo1, 292.
dudArmos que me)oren La .aeoansa n-12 a|.,i Drom 11
tranle, opue el otmtlnilento ha cam- De pas, DM- Lu
bi do de un. manecs radical Iu Coo 1 p1 sy, 27P.
Altimas vointleuastro horsa, con ell De Zaft del Medio, Par & IWco
nuncio de que l E. U. comprarin y Conipafilb, 14.
14nnde cantidades adtielonales Oe DL C0abagun, part lot m 1l eh-
Ltaica.. probablernnte 2.400,000 to- stores de Junno y Oompafrta 17.
nladsdoeh o prodoa d 194a De Manaragu, part Just B.trell prelhl eF ^ Scott and .p. .
tan ckutela y noprodftp ttkrI
tahto es-do no sact ublcasoftcijI- 'odas aisa p9rtidasas r90 &2
Imente. Lor ptOmedAgatodo, tanto en cainiones, pueoy nguena hbohi-
los industriales como )a Isersiclos yd- bao por ho 9Itrocarllet.bli.c 'os p erTOlodrrl ue, etenttvo B e __erii_ s .nde .d
11.0, L 33-24 y 81.7T, tespecd mentd.d
En .9% 33i4 othe -terLAS COMtPENSACIONES DEL
una tira mporta am reoen las de Expreto t eC, rr
MAMro. quo cErrmn do .52. a .&2. .os HABANA CLARING nHOUSE
a Olubash Company, comunta, u on po-
60 clis tlojas. do 4 a 4-114. El total'
tO ide 9 p verlldedar en 1d oas ho-) trtdr?' uaYo
caam deon, nuo d1e56 haataa mo CIcne etabhuct&*iota y cuyoZ
Slendb la segucinda hor la mis acti- n o tnn yr anbe
% vi, cuandao e vtndieron Mu.e 0 ac. ;4.on 00 I talo
Stones altncidiendo eo non Is lauI me- aro- na a i
)6.-la de Ios precteaso. emasraqon im eltz ddiet 9'dAklIt
DE LA CURAM ThLIEPI'9NE cr-otc
Ha sado confradr Ida inoticia qua,
, recibida por el hilo de F. Scott and 20,- rn--r
SCmtnpany, hublmos de publicr ent .
nesta teccen tel dia dfecinueve, tbbrei r .
el plan de e oxpransi6n de Is Cuban' SE DESA agente biaen b-
Telephone Comopany. I
M El aetor Joso Aguatin FeornndeE, nectada y con Wuin h0no
VitOpremd ehte de la compafrta, de, .
s-lrd a lao periodisias que, efectiva- de eravicios en el negoco de
menti, ae estatn haciendo culdado-
0o0 Mtltdius part ampltar el niste- productos tefflies, para ex-
ma teltaefn,co en Cuba con el obe- ... .
to de poder levar el 1ilton aB un portadores d; Nuva York
mayor nmero do auscriptoras, r
pectatmeote da-tro do laz ^wss-ise u bien ltablecio% y cuyoi
dtntas do Ia narsdts.
La nuesa Inveindn que oupondria procsos son razonable
dicha ampliacisn asd Is-a calculoa 7 an
pretiminares, snria de unos veinte Box 1207, Gran Central
miliohs de pesso.
Intormrs tansbldn el efnor Feerna Station, New York
dr-a qua oportunarenute ose ats- s
so tratakrAms-on elt Dobiarno do la


SE VENDE EN TAMPA, LA FLORIDA
ESQU1NA COMMERCIAL DE MUCH VALOR
526 PLATT STREET
ESQUINA MAGNOLIA
MIDE 111 X 132 PIES
Mlqttlld0 t la 1l'ertoie Tire & Rubber Co. (1u. is Its
m 6 reasem cop O-tcloanesi en lot Eiatuosi Uidoat par
1t,66 anuales iet poer dos ioa, con tm prlvleglo part
Cotiv -Afi ti 99. El Inqnllino PON torOa t1 nmpuetoa f
t6r-o. Precnto: t,,-9.55
LAT)ERl & BLUM, INC. REAL ESTATE
$i tGraviel.trtnl Neva OrletmsB La., U. S. A.
ZALDO Y MARTINEZ, S. A.

OFkECI A SUS CLIENTS
-Abonos Quimicos.
-Sembradoras de papas "IRON AGE".
-Sacadoran de papas "MASSEY-HARRIS".
-Tractorep v Arados "MASSEY-HARRIS".
-Cosechadora" de arroz "MASSEY-HARRIS".
-Deicascaradoras y pulidoras de arroz "ENGELBERG".
-Maquinaria para cafe "ENGELBERU".
-Molinoa de viento "ESTRELLA".
-Bombas centrifugas "GOULDS".
--ombas de pist6n "FLINT & WALLING".
-Bombas de pozo profundo "PEERLESS".
-Motores Diesel "PALMER", "CHRYSLER"
y "TANGYE'.
-Winches y Montecargas "CLYDE IRON WORKS".
-Herramientas portitiles elictricas
."BLACK & DECKER".
-Carros de linea para Ingenios y Colonias
"KALAMAZOO".
-Tuberia de Hierro Forjado "A. M. BYERS CO."
-Equipos para garaje "ARO", "BRUNNER". "ERIE"
y "GLOBE".
-Bombilloa incandescentes y de autom6vil
"GENERAL ELECTRIC".
-Acero pars herramientas "ATLANTIC STEEL".
Cabid)as corrugadat, Tuberia srp y galvamnizada,
Alambre de pias, Alambre bo, Grapus, Cable di,
acero, Puntillas, Alambre para galliinemts y puertol,
Planchas de acero, etc.
MERCADERES N9 24 TELEFONOS A-7754 y A-9360
HABANA


I %r. f A ISAMU& rt^tArmvr.^ .7 v nc nir rW IOA7


E! RE Por los Mercados
a -- V A Ln B Wt M I n dfj flz i d Ea r Is 1 b'( ._ ut As-. -_ 11 "S
bg Tuvw.. ...I% r,
X-"1^ "1- lm silo tjt To" wxcwtat a, P hT b o derms~, a po

a* 80-------------- r t 1 ft asw!
lMiFt,,an.l S- ; StG m&^--- 24 = 4afs^^"1^6
' siv -z c %.. e at a a_ 9ts.t ,

82 t, )#itb--- _"-_--------- o .t 9th htO r '1 af._l
out. 11. ad o a dm m a. ". @mao

M ONa .,..,. .. .
eo tw -1 aS la at -


PI U L..AO L tnP.dAU Ll iffLUflfl .iLAiMLIUU. IUr, 5L. Ur. I"/-.


Se Desea Agente
para urpresentar a una bien ro-
noeida compafila de Estados
Unldo suminilsltradora de paque-
tLen de obsequlo, quea ofrece una
selecejd6n complela de vleres,
ropbs. drogas. etc., a Ios-precios
mis razonables Los aoilcitanltp
deben itar en condiclones dF
producer un anplao volumen de
nesgodos. Se dartk preference a
quienes tengan bueneas i conexio-
noo eurepepa.
UNIVERSAL OVERSEAS Co.
- 276- Fifth Ave.. cMw York 1.
N. Y.. U. S A.


MAQUINAB DR HUMAI PORTATILH


CORONA

Rtmpaldam per d pfretiglo, calidad ilumperaMe y K-
pereicda de
L LS CORONA *YPEWRIMU (o0.


EAqdKc, Segurwido, Fortaeza
O nM para dar lar l s y satktatorile Msswvco.
Hermetmcamente cerrada, rilenriosa
Liberal decuento a ditribuidores.
Agente extcdivo:
LUIll FERNANDEZ


BOLSADEMUEBLES EOFICINA
o09SW 4MO, (-mie AEd.o LA Metrbvopotam)


A-S144


EARANA


A-T7H


PAPEAL ANTArrUlO
PAPEL TOALLA
PAPELE8 PARA EN'OLVER
BSERVELLETA8
PAPEL ENGOMADO
CARTON GRI8
VASOS p 8OBRES- PARA AGUA
ROLl OS PARA MAQUINA- DE SUMAR
iTenemos loe mojores preIlosa

COMPANIA INDUSTRIAL PAPELERA, S. A.
M-1799. M-1795,
MUALLA. so LA HABANA MURALLA, 83
THE GENERAL ASSURANCE COMPANY
8EGouOS DE AIITOMUI I.ES. OMNIBUS t ICAMIONES
ipoprialldad en plltim Drrelo L.et 00. de 193L. "eaponsblilldad
Civil y Dalioma a I Proplrdad".
Ot1EILL?, EKi. HABANA TELEFONO8 M14211 A-A740
HABANA CUBA


Cuestiones del Trabajo

POR LUANDRO ROBAINAS


OWTENGA GRANDEST GAN&N-
CIA8 CON FONOGNAFOS At;-
TOMATICOS OPERADOS CON
MONEDAB
Enlre lo nuesltrols ESPECIALES
esihn"
Miquina de 16 discos MflX0
Mequlna de 20 disaos 'IWOO
Mdquilna de 24 dicol N"0o
Tenemoo dllponlbles m
olras mAqulne. Todae en
fpcias condicionea de operact...
Escriba solleltandoa I lisae com.
plea. Pequefio cargo adliconal
por aondlelonar Iln mAquinac a
ius monedau y corrlente elec-
trica. Agregue 115.00 para
empaque
WEST BIDE DINT. CORP.
698 10h Ave.. New York Cliv
U S. A. DIreccnin oablegrAfirb
WESTDIST. N Y.


COMENTARIOS DE HOT nipularon afcaru y amu derivado
v entlender .que eU r tinan. "
Low comunriau desttuldo de to- Lanwo. derecho a ea compenacan
dos los stndlcsato obreros han Lnlela- per o aqu se han dirilgdo tmbltn
do short i una nuev mltnlobr. con. Il secreLsrlo general de Is C. T. C
sitene mni engahtar a lo6trabtajdo- Angel Oofllo. a fin do que Intlerpon.
rea hicltndokl ver que Ia C. T C ga aiu buenos oftlckos en lts i otlones
aceptart un rebate de salorloa y que quo reaJilan.
ellos. loa dictadore slallnloats.-
conarlluyen la unica garannti par 8e queJen ramblin nos t-abajado-
impedir qd ue lieve a electo em rea de que la Havana Docks pIe
rebas buriando el descan o retribulOea.
En el pueblo de La Balud. poli r'KUIttA aUX K a KAPsmrItJ'
eJemplo. propsian I.s comuniii.tI en-
Ire las obreral delo espeililo. iL El Bur6 Nackor-al de Transport*
patralea icreniscl que I C. T C de is C T C ha formnnulado una lor-
-]a glorioss C. T C coma pomp-o rmat pro0t.,SB onLra el minianro de
-amense la Ilamaban entes-estl die- Comunlcaclones y el prealdento de is
pueSt& a aceptar una rebaja de don Cowilui Naclonal de Transporte
centavos eni Id tibra de tabsco olabo- per los hechos que vienen sucedlen-
rado, o siase que se let papgrit dose en Is empreas de Omnilbus an-
vost obreras 14 cntavos por libra en ta Clara. 8. A.. de Ia cuusl eo pro-
vatp sde 18 14cona pags tlmen-pletario lI seftor O tlo Veld*d Ra-
von de 16 corno se paga actualmne- mon, el que e, Jts, de u au mltad
te, con el mtnncier, Ad. uunnclonh-e.oI


Lo que ocurrei es que en L Salud-
tan de celebrarse prdxrimamente elec-
em es en los ditferentes asindloetos y
If comunlstas tratani, por medio del
engaio y de lsa calumnla, 'traerse Isa
voluntad de lo 1 trabajadores pare
continuar en la Nirgenila sindleal de
que han srdo destltuldos.
Todo esto. cuando result& que lob
que ot aceptarlan cualquler coss con
tal de obtener el respaldo patronal
pars mantener nu dicladura, son Iot
comuntistas. Per o los patronoa log co-
noceni ain mejor que los propios
obreros que vieiin sutfrlendo tu fe-
rrea tiranlt.
VIDEN AUMENTO
Nos comitnican loe seflores Victor
Bllo y Alejandro Navia, secretary
general y secretario organiuador, res-
pectilvanicnte, del Sindicato de Car-
pinteros y Aparateroas en Blanco de
La Habana, que eastn gestionando
con los patrons el aumento del 30
por ciento en los salarios, uat como
Un nUevo Convento Colectivo de Tra-
bajo.
COMPENSACIONES
El Bur6 Nacional de Obrerom de
Mataderos de la C. T. C. en pleno,
con numerosos obreros de mataderon,
visIt el Ministerlo del TrabajoS ge-
Uisnindo con el mlnistro del t nmo,
sefoor Francisco Agulrre, que sek tra-
tado urgentemente en el Consejo de
Mtnistros el problema del pago de
las compensaci6n a loe trabtJadoren
de los mnataderos, que se encuentra
pendlente desde hace much tiempa.
El niuii.tio selor Francisco Agut-
rre' expresiS a lo vi'itantes su desu o
de que sea tratado este asulto en
Cunre.uo ie IVin,rtros, atendlendo a
sna i--ticioni, s.poynda por Angel Co-
fifo v oiros lideres de la C. T. C.
pa's que se pAgue a csos trabajado
res o que .* I-s adeuda antes de
Nocihebuen.., siiinf.irl. o que tiesne
ept ranz.L ce qu esoos anheloa se
conviertan en ioalidad.
MANIOBSIA COMIL'NISTA
tinnoldo Md',itez y Lorenzo PO-
r2'. lideres s:,.itlalte de Le Sailr:,
nos Informan que lon comuntrtas do
esa localidad estan propagsndo entire
los obreron del despalflo que Ia C.
T. 0. estt dispuesta a aceptar una
rebaja-de dos centavos en la libra
de tabaco elaborado, o se6ase, que se
les pagaria a oneo obrere 14 cen-
tavos la libra de tabsco en voe de 16
centavo., que se pagan actualmente.
Agregan dichos dlrigenton qu e el
secretarlo general de la C. T. C.
seflor Angel Cotifio lea ha aegura-
do rotundamente que todo eso es
partce de un plan siniestro de los
elenmentos comunistas. paras producer
confuslonitmo y contlnuar en sla di-
rigencia obrera, mantenlendo la dic-
tadura sindical.
En La Salud han de celebrars
elecciones en breve y lon comuntstas
pretenden engafior a los trobajado-
res.
RECLAMATION
Diigentes del Comtid de Lucha
de los TrabaJadores de la Port ol
Havana Docks Co., vsialitaron el MI-
nisteroo del Trabajo para gestionar
el pago de la compensacl6n del 23 por
ciento a qu e estimoan tener derecho.
Los obreros de esa CompafiiLa ma-


i UD. tambien puede COMPRAR un Automio6vil !


I..-Meior precio de u nuevo auto, cmi6n, EL AUTO-PLAN funcion* ahlt
tractor, etc., por pasgo I contedo. Medunto t Irninito i.nctlto y rdtd, AUTO.
2.-Mejor( lasci6n doe au utom6vil vicjo. PLAN. S A le extiendo A Ud uin choque por valor
3-1D motes pars pagar. do lam don terrOrAs parse s del prorin del AUTO-
MOVIL. CAMION, TRACTOR, otc qua Ud hays
4.-IntertS minirno (tipo bancario) elgido d n la agenc>i qua dem Uld comprTa a
5.-S curo an Compafla do qranlla. aonltado e vehiculo quo qurr., crn sits cheque,
6.-Cr dto tiliale er o f a i nts.de.ernbol.and c9lo io n fctivo Is lorcora parts do
6.-Crdlo utilbl uuanmu valor o i ntrogando a comb o su cartro vool Ud.
7.-Garonti y Reservat Abiolutas. I rstombolMa a AUTO-PLAN. S A *I driaro, a
plazis mdticos.
110. LAN
PMr o mi cinformei diritS jai.

--- AUTO-PLAN, S. A.-

Al.., )05A. ..re wObetie Y O' H-6lv H TOA. 9 0llt Ae 5, .


doctor Cruz. t=pr haoer eua cnlso
de las denuneLa que so han hecho
por ]as infraciono e eirregularidadeF
en el cumtpllmiento de todos I De-
cretos y Resoluelonea vigentes.
Agregs el esrito de protest que
dirigen al mitnatro de Comunlcacto-
ine, con copla, al de Trabajo, que ol
es cierto que el primero no apoya
esa lolnraeloni, que bags cumplir
las leyeA vigrente en material de
transports a dIota emliresa.


-PideB aumetL o de lari I-s carpmiteres em Bianco.
-Muiobras com.Iiatau para ca mfmdair e a Ib ** La S I
-Redamas eberoIrs portumriesc coBepiacion per &airtI
-Pagri el Gobiermno cempemadem a sshrwMe de Mitader s


CONTROLAN LA
INFLACION EN
ITALIA
Per EDWARD D. KLERR
Corrmponsal de INS
iPrlopledad di Inte-saltnal Nen
Bervie. PronblbtA l repredomaei6n
pacilal o totally
ROMA. Die. IINS).-L. medl-
dm entrgieu contra la inflacion
ordenadas por el proferor Lulgi El-
naudi. el elonomlata principal de
Italla y ministro de Hlaienda en
el Oatlnete de De Oaperl, han
conlrolado el xtces o de umnpral6n
d0 papel moneida.
Una de Iat rcglamenatilone terras
irportlan le, dlri idas hacila Irn.
f1i4iio. uI liS roatricln de los
iiedlios gubernamneriLaleo a IKt i[-
Oitalrll aitallalleS. lus quo liaban
,100 reapaJisables ne ]it linprt..i,,
ic na pupel nolionda.
Por o Ira printed el cotrilrol rtre
lIs LrealLonspreoeillO a iuihKhL in-
preas InduaLtrtale titallanas pro-
blemrs pars empreas tan inipor-
tantes como Annaldo, en una epoca
conocida comd" el Krupp Italia-
no.; a Isottan Fraschini, el princi-
pal manufacturer de auta6dvlles
en el pats; a Pirell! y a ouon. La
emprea Anraldo, por ejemplo, aun
cuando tiene ouerten pedidos, no
disponia del dinero en efectlvo ne-
eesario pars cubrir sus listas de
rays y los pgastos actualte, canteda-
des que generalmente obtenia par
medlio de crddito gubernamenta-
Para evitar molestlai mayors a
las Industriaes principal y sUs po-
sitles eectom nobre el frente labo-


EXTIAVIO DE ACCIONE8
La s worle Matta Regis O .'onzAle
Marlnez denuleqt a os Jmizgatos que
no le extraviaton cln al portador de a ricr. peroas cads Una
emlUsas per is a oloedad anonuma
Garcia D Garcia orelgr ProductlS
Co ILI csualei. labia adquirido doe
Manuel GaLrc Martinez en 30 do
mwiyo ao lf47 Con Mee moltsi el l)uz
del FJe toeoretacra d Dour) hizal
,orr a 1on lonpodJreot qia. debir oen-
lt|ipr rJK llliat al Ju'Ead'

rast el aolerun ha docldldo or-
ganluzar un forio especial do 6 bl-
llones de Iral. pare ayudr a I a iM-
portartor indultria m in .ala
Bi foono in embargo. Ilene
una naturalea mOts tiers csrno de
flinanci manrtlOiin. a quo 'eom ECa"-
dos Unido4 nan adupl.df *, rif le-
rerles ocailor, parsii iajJudr aI
deoarrolK- .o una indr trit prin-
cipal en ts te i:,r,w r,. sr l'.Lhl-
tll'S 1i Ltt~titdti, mc ,.,,,li5 i
F.Ii forsea d. gr'.il ot taills-
flea par laW eilk o,'a ir, htJ. r el


rtc que la. ondiuta it cancJnpita cin
p ,-. or P i..1 T-i71 t.1111aF A i pt-ti-
cipe xen srt e .rj.l eOt iit(.Il'IL .llselrir"l. im..ore
el Plai .Itleislis I ..ioi+tsTie o, Pa-
ns
Su labor serk de grand Importan-
cia paract ia rCsoTnin Itallana, pup-
to que Ia Induatria mectnica con-
tentrada en el ctriingulo indus-
trials. formedo par Milan-Turln-
G0nova, da empleo aproximada-
mente a una quinta pvarle de los
tralbaJadores espectiallzadon de la
nacidn.
De acuerdo ron las declaraclones
del professor Tremcllonl. la Indus-
tria mecknica estari en poeiblldad.
en 1948, de exportar cerca de 120
millones de dd6lares de product&
Los d6larcr. nortoamericanoS re-


ri


^;' .; ^ ;: ..*c,
C .Cf.. 1.


5t^jcos $u~s c^i^tint


c~ie.-ites y aminps,, unas


Pascuas alegres y uin Nuevo


Afio pleno de ventures.


/


-.:^


U


Prado 252


Telef. A-7241


Habana


Agencicas en lot pnrncipal/es locahidades de foda (a Republica
its o.


HOLLAND AMERICA LINE
ServiKo regular memdA dea pra ide r -euga r
LA HABANA y los pMerto, de ROTTERDAM
y AMBERES
B adUitr r..r a rs rstqualor pU t.ot (.UA U CMA O.tU UrOp.
a- Medl-rn.r, r (raeBo Ofternt. crm ttlambed c Sotlrdam

Vapor "AVERDYK"

SALDRA SOBRE DICEMBRE 26
*
PABA INFORMS

DUSSAQ y TORAL, S. A.
INJA DEI. COMKCIO DYPABTAMBNTOS D1. 14 AL 21
TKIt tONOS t4tU AfM HAAMA
I HOTEL


PONCE DE LEON I

SERYICIO EXCELENTE PRECO0S MODERADOS
TODOS LOS CUARTOS TIEWEN IANO

MIJPL Ct ID


clbldo husta i T eli isvudtrin quo represent una condiclr6n on-
substancialmente P n a :oaltscion i ria] pare Is rteupracisbn coacntl-
del actual plan antltIl faron,'ist. ,a d# It]ia


ami" -vi,


I I


PAQ rCUENTA Y CMO


nuial nr i a UApiNA rnlvTkr )l r C mr nr 1947


ls------B

ti'sratbs fA- c a lAiftrks ftM,,efA stic tpftn tit 1447


,A%.. CI.N.UE....A Y l.. -5 LA L. LW


Alimentos ,


Alimentos Especiales

PARAGanado y Ayes

PRODUCTS DE ALTA CALIDAD

Difganos que animals tiene que aimunentar y que es 1o que
product en su finca, part recomendarfe l mat convenient
a sus intereses.

*

Los animals en crecimiento o producci6n, necesitan mas
proteinas.
Los de trabajo mas carbohidratros.
Los de ceba,. ms grass y much reposo.
Todos necesitan vitamins y minerales, pero hay variacion
segun la cldate de animals, edad y fines a que se dediquen

*
4
No queremos venderle lo que usted pueda producer en su
finca mas econ6micamente, o lo que le brinde la natu-
raleza sin cost alguno.

*

Pars el desarrollo de Ia gaaaderla bovina, se necesita:
1) La selecci6n de razas.

2) Mejorar lot potreros, ya que el 80% aproxi-
madamenite del alimento de estos animals, to
coattituye el pasto u otro forraje, ensilado o
cortadeo, y aun iniltrado en eA establo.
,3) Los alinientos comerciales conccntradbs

*

Si me Ie enferma algin animal o necesita am r(|um#n Ai.
menticio especial, consfiltelo a mu veterinario

*

CALZADA REAL 146
MARIANAO
M A R I A N A 0ANIUNAS- 1NTES COLORANTES I AUXILIAXIE

CIA. OIMICO COMMERCIAL OE CUBA, S. A,
WWtriktd Excluavl. is Ia
GENIAL DYrMTIUFF CORPORATION
,,,, 6146 .EN EXISTENCIA
TELEFONO: M.S4d Y DE IMPORTACION


l btrldot de tIu ha sildo el mejor vefde.
dot deS and W desde batce els de 50 6*0,
y .. el abridclor de lat as lo 61tuco que
necetita muted par a descubrir la calidad u-
p--.or dN lee product S snd W,
Melocotones, Per&s, Albaricoquea y
much otrats frutms de Californig que con-
Aervan li tabor y la suculencie de las frusu
firnirls, Espitrragos tiernfsimos .
Jugol de Frutas, entire los que se destaca el
famoso Jugo dc Manzana blanco jugo


Los brithnicos que
regresan a sut pals
traen mAs alimentos
Par RUSSELL NARNES
(N. A. N. A.)
LONDRES, dilciembre.- (EPS).
-CuSndo el barcb atracd al mue-
lie en Liverpool, el monto6n de p*-
quetts de vertA trald dte lot sA-
tados lnlidoa por, lo0 pJiajrc Osrl-
t&nltioe era nucho mayor que au
equlpal.
% lgo dfl/lcl de comprendert,
dujo un ille, contemnpltndo lo
plquetes, en &u makorta procedten-
tea de os lnmacenes de NueMa
York. tAntes traltiom ginebr5 de
China, 0 o t de I India. Hoy car-
gamos artlculos que son de pri-
mera necesidad.
Y Asto e replte cadtk veC que
lIlega sun buque a puertosl I lgleses.
Otra Jndlcacl6n dIe ]a escaes de
alimentos en la Gran Bretaftas ue
laI declaraction ti un alto 'f/unclo-
narlo singles que regresaba de lan
sesiothea de lt Naclioes Unildas
en Lake Sucese, quien manifesto
que los mlembroSi de la delegacl6n
britnicRa, que se apIroiman a un
centenar, eatin remltiendo a suas
famlllares mensualtoente un total
de tres toneladas de viveres.
IA cantitdad que llega a la Gran
Bretafla, tanteo de los Estados Uni-
dos comio de los dominion y colo-
nies, en enorme. A pesar de cso,
las necesidades no son plenament*
satisfechas. No es que ningfin bri-
t&nico s estt muriendo de ham-
bre.o ocurra tal peligro. El g-
bierno parece estar reallzando una
magnifica labor en ese sentido. Ha
raclonado rigidamente l a provislo-
nes, de modo que todo el mundo
obtenga is part que Ie correspon-
da. Pero Jos observadores teen
que una cantldad insulilciente de
artlculos como huevos, azfear;
graas, care y leche termlne por
afectar ]a moral naclonal.
La seriedad de Ia situacirn no es
&cUllmente observable par& el vi-
sitante, porque es possible comer
bastante blen en los hotels, res-
taurants y carros-comedores de loa
trees. En estos, por ejemplo, par
una cantldad equivalente a un d6-
lar y cuarto se'obtlene sops, pls-
cado o carnet, legumbres, queso o
menzans asadas, cafle, t, cerve-
7a e Cino. Ormidaa sirtlilarea son
servldks en Jo restaurant o clu-
beg.
Per los britknies Tno dieponen
cots frecueneli del diner o que esto
cuesta. LoA quJ 1o tieneni pueden,
admins, coimprair muehps otTt. er-
ticuloa qUe tatn iermpr* dispo-
nibles, ero Afecl&s muy ItoAs.
El problema del Inerscdo negro no
es tan agtdo eomo en el continen-
te, pero todo el mundo confleaA
que sue aetildhtdest van en u-
menlo.
Lu gentes que mas sufren son
aquellJ qta s no pueden corner n
hoteltsi b retaurantS, o no pue-
den coma tkt raclones extrA PArtl-
cuainreote MAlA ts IA aituac06B
de lke illaiu que s61o titnen dos
a trts thtitte 'O, porqu 1 nO4 puE-
den varimr maucho us dieth, como
Io haeet Is" tii hunmetoa t. Un
empleSo dte hotel, poa Ajerlplo,
nM dUo:
aTenemorn dos ninos, y yo gano
1 equtiltkencIe de d lnie 6lWares
p Mt e Mmanb. f1 Ia pasaeos tin
mla, p6r tlue come en l hotel, y
I il t U 6l64 puedt uAlkr t racirn.
La radtiOn de drime s I AqulVd-
lente s Ateint* centavos por prtso-
nah ActiitlefAtntA. ft rnodoe qu
s6dei la Aomflnfi lot dotlinei. 6*-


Miscelinea de Salubridad

Fr OGELIO FIQRANCM DE ALFARO

---Coafianadamn tak del Dr. Juai J. Cutlll
-Re.IIae lntid UI a tod6 Il. hupectdares
-ComiLda dell Cqdi ifdemerai
-Frlfgadoa*s reabhadu pe w Dein(eccis


COMISION DEl OOLLE10 NA1O-
NAL DI EN RMMRAS IN .,
SALUMIDAD
Tinar otimon adel Co04%o MkAletOiI
de Enfermeru vLsit6 Yt el 4 t1i.-
terio de Balubrldad, eon 6 l (i de
enl xevislatM con el Jefe t 4 UPateho
del Ministerio, doctor Villavlosleto,
tratand acerci de la repiSlct dte
la OnfermersJ cegtntaMlua,
La. comislOn, que eatit prteatldeda
por la Ateflonr Manuls AlArecoft, pE-
sidenta del Coleglb, ihiotMl6 I I
periodUitati que t 1 Ate-fe d ed4M-
pacho. a n riofbre del ftmhlutro, doe-
tor de Ia Riva, lbo b Manilfit*-
do que todas la enftpr Atu eol#t4-I
de que hubleren qledado Atflfsa
seHan repuettM de ttlVO en n
cargo.
Tanbiin te dl6 a conocer que 1It
.elora Ana Itota Gontilez, jeta de
las enftermeras del Mlnlstrlo, habla
elevado un memorinduma *1 ai8or
mlniatlro par obtener lk repoeiclin te
las sefioritas Espranza RtAmlre y
Roma Pinllao.
REUNK ILISASTIGOUI A TODOB
LOS INBSPCTORES A SU MANDO
Pace celebrtr unt ehbib lo d iffl-
prenlone< s6bre Iht s orthi attu r
en lo adelante en relcil6n con la
Tintneri a ettilr l t1 elktet tuft-
plimiltito de Ma OrdkalfMu AtMIMta.
riC, 1 doctor ArtiAto l ifUtglul,
jefet del lotiael to IMflse oin ,t-
nittria C d Okt y e tatbleCUut,
reunl6 en AlU dMOho a tMM W
Inspettosre quA ltwt eAt el C-
partamento a b si catl3.
Unk vex Vell renonida, et d6titt
Ilualjlagul, if infortii tile sefst al
carge con los 0 *mMy tr diea
teaba)kr, pelto q pi tt ello, Mn 1'
Atbaet de iAk ooperaleta dt todgd,
Ain i Utial no A pdOdrhi A nar por
pae depastanento dfnt lkbot qu be-
nelielat tal putbl2.
Termtnaosda I teinitn el doctor iTs-
sietlgul, aco olpelndo del efgunoi Je-
le del Negoclado, seor Lu Oarltik,
vlt6 el ai NI16n de tepo tlti, lflA
formtando loIs perlodlatfi q" hi-
bla dado trdeneA a 10 n1Speto-
res de que vitllaran prlrinclpiLnbttt
Ioga eatkbleelmlentoai Y vntkA 4e o-
meAttble, dulce, seU. durante 1 i
fiestas paAcuale.
Vilfflatin 15 nspsectoceB t&MbIti
el que lodoe loe inditlduo qmse tt-
bjjen en et s pumitoS 5bl tiO itEn
debldamente autorltdA, 6 deelt,
que lpoetn 61 Cortttapbrlentt Cet-
tiftlado do Salud, relqululto lhtaiden-


di doe semanlA podethoa ec brr
un poco de tnclno. No eodftftb
comprar gallitati PerA en dallhib,
hay abutilnclfS de peicido, all
Cno de waint de baliena. bta
eO bistantA aoeptablo, pus m b4
a came tie rd on suit peqftit
sabo a POckd6s.
rftn tetta tienA que paakr At
invlero con tes dicta mtnitii,
Que ilertimente ipedira que eli
pueblo A Muira deo haitBr. efro
la tiErra tAdttlsidAI do 1M bjriSl
carne WidthE k q ue hOtltEitLM prin-
siplmenimA tton iseado, espolloa,
iasnaoitlu y wnI.


ible, sin el cual nidie, puse So .d
nipulitr comdid, dulces6, A 1e.
tUMIGACIONEd ktALIZADAA r
P0t DBatINiOlpN )
El jefe del Depattamentb de /D-
InlfeOcint, doctor Antonio Oi Ot 06- tl
to, intormt6 yes, que teumlnplinaod
lo dlpusto poe 1) Jofe LOta dot 8A,-
lubridad de LaI Haban, doctor Vi-
cente Lago Pereda, luero- fumniga-
do por el prtoonal e uI rdh1te d
10 eAcos do correte b u trajo e) va-
por uLong Eye., procdlente de lqe*
York y atrcado en los muetlea dte 1a
Plota lanca.
ACTOS DE DIVULOACION
t lDUCACION SANITAKIA a
21 doctor Jofqiin Plermoeelle Bt- t
dirdl, Jefte del Depaiftaento de tdl- t
dhcl6n y Divuljaclon 86nitariat del
Inatitto TTetnieo de -alubttlda Ru- t
ral, Acompaflatdo por el dctotr Rta-
faI Cal6 FltonAeds, eomlolosAdo Adz 6
special de Aalubrlid( de Pinar del 9
Rio y director de lIt CutnpaftL Anti-
pirasitaria, vIrlto el termino mu-
nicipal de Pinar Gel Rio, donde olre-
cieron acto de lTediAulgct6n aUnita-
rid, acopllhdabo de psllaula a 6reE
paraelUttS6, *icufleit6, etc.
El primer acto s e celebre a las
diez de la mafeana en lsa ines El 1I
ReUroe; el segundo a lW dos dIe la
tatrde n 1 linck El C 4 r1Sot y C1
Itkreerb a IM cuktr 66 l tAirde en
el teatro del pueblo de ass Luis.
M& do dt Sil pfiasu ae be-
lieflillarotl de IU Chaie ltUtrcticva s
y pelftlkA ailthri aobrte t6picop e
dt hikina en Ui tre* btrilente t
Mtto efeCtAdoi BJiO it diteSlOn del
doctor YiernoeIllIe atTdl. Store los
elatsntS a lkm tref t toAe re- c
partietn mt de 1,M00 folletos de t
Idivlgaolidn.
TgAS1 CONFIRMADA
Xn Informaclon aparte damos
cuents dIe 1k btlllt.nt conference
pronunclsads ante Ia O tledad Cuba-
na ae Tialologla pot el protetor, doc-
tor Juan J. dastillo, aobur eur aes-
prfrienclis en Is apUoiatln de la
Ireptolniilna,. COnflrMitdo la teJl I
nantenifa po r el consirensctat, p1-
bliftmos ia I tini6rn St protewor Fow-
tr, auxilladd del dotor Sellgman,
koe que Ilarnat aI a tteniso sobre
el malestar, v6rtigo y perlodo transi-
toflo o lermranente del poder auditl-
1d C enenfMor trataedos con ]a es-
Ireptomlclna. 0tbido a las posibl-
tidaflia d staW ecotrplicaclones, di-
Sen lo el chtadt alenos norteameri-
canO0, antes de a9pllcarse la estrepto-
sticna a cetAi eatclilst, deben .ha-
WACA audlogratlu y pruebas vesti-
bularmei pars vrifliear e l ecanismo
altdltivo y del equnlibrio en el enfer-
to.. Bin embtrko, aflrmkn, en casos
eXarrmos, dtiando I drog a se nece-
sItkt de Inmedlato, l]as pasibllidad.e:
di la complctaciones auditiv de-
btp desechlkrM.
PANA LA ULCEKA TROPICAL
I1 doctor Lult Esplnosa, director
dic Itblritdad, ha recibitdo un am-
pUd InfOrtne dd Is Medical Jorunal
de Eatadode ntdo donde s le dice
que At I tatftwos de Minas Oerals
y GOOyLA, en I6 Republlca del Brasil,
S hit molnlEadd, un nuevo arsenical-
xlio de melfxasn--en el tratamien-
to d variasi enlermedadea troplcas
1lW, *dlninistrindole por via intrave-
nAy 7 bin obaervarse reacciones t6-
sdlAM
La i dtolt result especlalmente be-
ri~ielO .ffl el tratamlento de Ia slce-
ra trtpical, en que se disminuy6 el
tIeMo dte cicatrizaci6n a I& mitad.
TArtihbien los regultados obtenldos en
el plan-enfermedad que existe en
nUlttre region oriental---en su esta-
do S eUndaexio, se compararon favo-
rablemente con lon obtenldos con el
malfarsn.
Duenal nota ha tornado nue-stro di-
rector de Salubridad, el cual ya he
sollcitado inks antecedentes a l Aso-
clacrin MedicA Norteamericana.

BIBLIOGRAFIA
ECONOMIC
ESPANOLA

Rlesgo, lncertidumbre y beneft-
cio., por Frank H. Knight, profe-
sor de Economia de Ila Universildad
de Chicago, tradlurido por don Re-
mOn Verea: revision e introduc-
nirn, por don Manuel de Torres,
catedriktico de Teoria Econ6mica
de la Universidad Central. Edito-
rial Agullar,i Madrid, 1947.
Deede cierto punto de vista, ea-
te llbro, no obstante su titulo, pue-
de corulderars como una intro-
tdu6sli eritit. al &Itudio de la EI -
noila, y uI, durante muchos arios,
li aldo JIbro de texto de cursos
generiea eftn Is Loridaon School of
leonomle*.
Otro aspecto no means i ntere-ABRIDORES PARA

LATAS MARCA

"EDLUND


Tipo doieatlco Igiul I ls
nuetrcl e6n.Ineiddi el freanquro a eualquler
parte de Is Reptpbllca.
*
TAmbleS ienemots 1 tipo grande
pare. mostrdoree, propio park
HoDeles, Dire, osepltales, Cols-
eS, etc.
0LICITAMOS comerelantsa del
gro estiblecldosi, pars la dletrl-
tin. Deasuentot eapeclale.
Ferretlra
LA CASTELLANA"
CALVO y F. VERA
bmspatela No. 66
Apsatado Io. 1245
H AB AN A


eotr. tode'del mi gentuno ya que en reall-
dad 66 AMormLt Uq d...
Tedoa estos products constituyen siem-
pre lo major qua sea dable c6ftteguitr,
porque ningf& product S oad W es cmtpa-
codo a menos que la material prime (el fruo
cosechado) let superior, y 6ftn entoattces
S od IW s6lo temple lo mis elto, l Aot
y nat de dA IcosAochiL permo que ttttd
juzlue I calkdid de S& aI' pot jta lsA
Use ei tbtidot de iL.


[ndicee econ6micog
Sindustriales de
os Estados Unidos
AutonWYOtW podutciodn durnte )a
e vessl elU Ga ddicteibre.
ttW udid o, eort 1t 0,e.!T e,
V W d A attor, y ,'Mht he un
noc.
Carbon bitUtbinet: producing du-
ante l. Omnt q"e venci6 el t de
lwilmhsfE. S6aflfre d1 joeItiiaa5
htm, oi Ab tlA id o keItd
5W, y zje/ c an tfo.

rlido e-tft% e ft tlUOnet 6
CW-J., dtulntt it enfl que 7t-
I el d dlenmbre: iU contr
*Asu rtOiokoInterio, y 4*11 ttM
4 un d6. A
Petr61te, promti el darit6 ld pr-
ductlOn en ba-rili, darth1% It usint-
it qel venttC ti d* e tcitetbre
\Mdontral.fl7 *tvry 4,80 hate aM 0.o
t7. 1a Btl Corp.: por iental e
capatdid Gd producci n dute l ti
emank que tehec tl d ie Atlem
brat: 10.0, contra 01.0 pefrlodo en-
ti& y b7.0 hate un a0o.
CoMij idt slderirtcU intrepndten-
t#: p Cl to de capkteatilad de pro-
ductl t dlurantt Is asemank que sen-
d @e1l d# diclembre: 71.0, contra
. Ml peo ntriodiri r 0.0 hac
in ifio.
Lingote s de aoer, produocl6n an
milloea dt toneslsd, durtitei el n* -
de novltmbre: 17,0, contra 7,W el
pertoo6t kterior, y 5,41 hate Un oL. S
TrisportE de cArta: en Milliri de -
,VgAO1ed Gtlrskt el MLkna que Ven.
dl6 e#1 d dileiebrt : 17M, coslta
792 el period anterior, 7 hbite un
hfio.
Valor d t ventls die X randes
A" ssetteis lptonttdio IBtU-2S-16)
lltirntA IA rtasie 4ue vesid6 Cl
da dielftahT : ?07, eoett 0 1 1 pA
todo tAettriof, y 4 "L ts SflO 6.
OI"11/i, podncelfen A illlated
dt bafti)W, .durtutA I5t "APffk qut
Official 01 6 d6 dIlertnbt#: 86flcohdl.
tra 6,310 el period enteriot, y
38,183 hace un afto.
Quiebras: durante l Whiseaa que
venei6 el 4 de dicithbie: tts 7 el l priodo taltetior, t W hae
un ato.
Ocupacln: nuimero de perSOnas
empleedas durantr t e tres de noclem
bre, en millaree: 8,095, contra
9,M el period interior, y 11,640
hie un alto.
Desempleo: yolaferb de prsgonas
desempleada i durant* l men dA no-
lienbit, er tuillared: 1,21, donita
I,'m epe ridO antelrit, y 1,946 ht-
ce uh Mo.
Exportacienes: dnurate el C es dt
octubre, en mille* de dteAtras:
l28, oontra i106 ei period anterior.
y 531 harce un ato.
Imporfttnnet deirante eal ]M det
octubrA, en million do d61ares: 402
cantrI i e erioodl arillelot, y
394 bace un aao.
Debitas btnearios n la l princlpa-
lee ciudades: haita IA *menam que
vet le6 el a d diiemrts, en tilloones
de d6lares: 10,348, onira 01,7 o el
period anterior, y 1,852 hace un
&nio.
Dibltos ganc#Aios en aIs cludad de
Ne* Yotk: hasta Ia semana qua vII
did el J d* diclemtA, n mllones de
d61res: ,t57, contra, a,68 el pe-
riodo at tedor, y 6,903 hace un aflo.
Pr6at*lnt( e 'tereltlekl IiduAtrtkls
y igtlcolas, en lA prInptlnileA diude
des; durante la semitt qttie vent6
el 3 do ditlemnbre, et tutllftne de
eleres: 14,268, ototrk 14,267 Al p-
riodo anteriot y 10.11 hace un aflo.
Prdstasmons comerclales, Industria-
les y agricolas en la cludad de NW
York: durante sla semana que vehclt
el 10 de dtilembre, en mlllones dt
d6lares: 5,17, contra 5,293 el lp-
ribdo interior y 3,778 hace un adlo.
OCirculaciftn monetaria: hstI l.
semans que Vencl6 1 10 de dicitlni
bre. een iillonti de d61ares: 25.14,
contra 28,817 el perIodo anterior, y
28,948 hace un alo.
Deuda piblica. en bn.to. durante Ia
seminsa que venci6 el 10 l ddiclem-
bre. en fSillones de dorfte"- 2,51.1,
contra 257,963 el period anterior, y
262,374 hace un afio.
F. SCOTT Cao.
sante de este libro, en su teoria de
sla competencia imperfect, dettt-
minada por el riengo y lA Ineet-
tidumbre, que result, de te 0no-
do, una teoriat dinAicta.
Finalmente, y ello tt/nlatuye ac-
s lo mks d tafcado de la obra,
es un estudto 0tOplWto del dtliCU-
tido probiESia del betseflki del tEm-|
preserio.
Dada Ia fecha de 15 pUblicationt-
original del llbro y el #e-rupuloI0
temperament del autor, Aste 1a
id revisando t n uc*AlV60 prrlO-
gos eus opininlea, y pt 6 1tS tir-
ducci6n hi dtSertto uno EipclAl.
cuya lectures e recomendable Antles
de comenzar Is del t0p0pto lbrO, Y
ello aiaras puftos de importnlseia
vital.
No se trat t61o de un libro en
el que se examlln la Is tora ecot6-
mica tdesde un punto de vista ri-
ginlal y realiata, 1 o tArni- An dtc
una lntroduccnln ftcllientne Se-
quible al ptlblico en fenereL, y,
sobre todo, al homnbre de empresa,
que puede contemplatr en1 Aita orli
la villdn de IS Econotnia 5 travi
de lo que pars Il eonstituye lo SOU
familiar y obnalontea-tie lu profe-
idn: tl rleo 4ue entrarls la in-
ertlidumbrs dtl future.
0
eMemoria comercial del asio
194S,, de la CAmara Ouiclal de
Comercio, Induntris y Pakveg6tih
de Sevilla. Sevllla, 1947.
El Itlsfrne de eita lnttltuclin d*a
una vlIlin detallada 10o mrs am-
plea possible d* la. provinciA de e-
villa en lA ilgauentls tonstAltoA:
poblasefmn, trkbajo y tdl6h seial;
agirtiltutra. gCntdtrla, e rtiod
exterior, ilndtltria, oIlnerit, terds
y mertades, trnuaporte, tba~te y
precoth,' ftnalntas, comunicaclitns.
Finailis l trabajo con unos alpia-
dices'sobre aitms simkarte dteo-
inercio de Espaflta.
Reviata. ,Texttl, iO. 40-44.. Bu-
mariao- Mts de dots ril lHbricrs de
lino funtlontn en tolhtnda; LA
Industrial textil As Sitl Inti,; mere reuin3r pleneret dte Ia Junt
Social Central del Sindicato Naelo-
nal TextIle, por J. L. de E.; ISO-
portanlna dte la aplineal6n dte la
elecmricldad en ts fkbrieas tex-
WeM>.


a


NOW-YOU CAN GET

THE NEW YORK TIMES

IN HAVANA

ON THE MORNING OF PUBLICATION

The same complete isue
well-.injmormed people read in New York

From vourw Own naotdeeder or
THE DIAMOND IWtWO COMPANY
PaUleio ATtirfl"6, Pot SaL fJO60
Havaon4, Cuba M-2468

USCRIBASE Y ANUN6ESE EN EL cDIAUJO DE LA NAM"XAa


Si su consume de

Electricidad es

menor de $3.50

al mes, su tarifa

ni ha sido ni sera

aumentada.Ahora bien, si

por el contrario,

su cuenta deElec-

tricidad es mayor

de $3.50 al mes

y usted tiene al-


guna duda sobre

su tarifa o impor.

te, aviseme para

explicarle o para

rectificar si hay

error.
X-LISTO KILOWATT

Su Sirviente El6ctrico


Retrato del MejorVendedor de SW


m FINE FOODS, INC.


air MUM ICMT A v ecte


jes


n^

- M ,uF ..,rv flTA&r f I A Lin --. IvUNLM 0 2u rsr niI1U..L, % n "I 7 P NY


FACILITAMOS

do o qua le cuesta adquilr a fabricar mu
S casa para pagarlo hasta en 120 mees.

*
de ]o que Is cu sta adquirlr un .rtfrilgerador
8 90 -(palr comrh io o indutia)-- piAra pa-
garlo en 100 tsmana .-

*
7TI" Q7 do Io qua Ie cueota adquirir su chassis; o csami6n
7 j5 par& pagarlo hasta en 50 9emanas.
*
INVERSIONES CONSOLIDADAS, S.A.
Suan Juan do Dieos No. 64
HABANAS FIRST NATIONAL =

BXN Ko BOSTON
S "Fundado en 1784


S Dosea a sus Amlgos y Clientes
c Felloes Pascuas

Sy Pr6spero ARo Nuevo

OflclnadelaHIb-na:
SAgular esqulna a LaMrprilla
Sucursales' -
S Avenlda de lall 16 Ave daMAx to G& 702
(Guimno) (lo.nte y .Irmoen) ,
S S.sntdll Q de Cub C ua Suaet Sparl ius -fL111t11 A1LVA11 L tO111MA aUa1 1 iLU. U.*1
opauelo do tods m do m d loimdoda.
K*CAICA ESPECIALIZADA. OARANt POSTIVA
Tonsma.l auAteal pam rtpldo tIntateamMa og to"as Io Upoo.AVI$SO
L& Cia do Trafispartes Omnblus La RAUhchuelera S A ttFqir
el gusto en dar a rcnors ll pilblirc n eng lerll,. que renudardl u
hervlolo directo dead @ agua. Santa Clara. Habana a partlit de
dias 22 del corrienle met y afo. con los dmnlbus AEROCOACH, que
son loa m, lutoseos rApidos y oeguros. que circulan dentro d- Cube
La Empresa aprovecha asta oportunldad pars dosearls s asu>
cllefitef y amigos unas fellces pascuns un prd6spero Afto Nuevo
PB intformes en bUIs Eallonez 0l; H bsna ]HOTEL ALCA
tAR. Crdenas v Arsenal atedlina M-8271. Santa Clara. Lords en-
6 idependencia y r,'arque, teleflop 2901; aUgua. Cart Helados de
Arls. frierte sa parque telkfono 313.
COMP. DE TRA14PORTE OOM0NBUS
LA] RANCRUELEA, a. A.


SUICRIDASE Y ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA MARINA)


Europa dntard elI
mds rude inienmo de
lo tiempoes mdernos
Par Fred D-rfUxwr

(Propeada a do la INScruNaai
Mmw loryina. ?rintlb~au Hia
eoduSes FU*Wral t"4).
LONDRU, dltembrte. (314).-
in lur a' duda, el pro6xm6e n-
vlmrno afth I1 mU rud par t~d
eonept, que taa ld Kuro-
pJA e 169 U eM lbddeitSt.
Ant4 de qt4W trIale aI 9itaoLdn
que ilgn ica a para el VieJo O6
tiet raghat heladsi de vientd,
lluvia, nieve y grantzo aobre mi-
llone de series hambrientos, es
Mnuy probable qU lO allmentacifn
en muchos palses europeaos league
Seoar tan ecaa qu Isa gene mue-
ra pdr inanildAt.
Itta IA cds oluti6 a que han
llegado los experts en todo el
mundo deputes de e atudlar los
datW m ?ioclentes de lao cosechua
niUndlales.
3E xsuy poco probable que se pue-
d6 sdmlitit a A itro tlatOdd el
grabh qu e necesltz.
Mala soaceh de aneo
La oosecha de granos en Euro-
pa durknte el Oiesente sfio ea aiete
millones de toneladas inferior a Ia
ael afta pado, qu e fu Uy Mnla.
Ion M atrft Orincips.lel paltoe pro-
ductores de trano, AustraliA, Ar-
gentina, Canadia y Eastados Onldos.
airven de graneros pars el reato
dil niltindo. El exoedente de las
necesldaaes pera Ia allmentacion
do tUs pollaclonesa Uenta la defi-
clfhdia quo hay eotre ia produc-
cl6n y el consumo en otros pal'ses.
Ptbd. el Atio actual, en que los
hambrientos passes de Europa, In-
clUsive InglAttrra, etftiit olamando
desesperada.mente por md de 50
millonea do toneladas de cereals,
se estlma que eastas cuatro nacio-
nea solamente podrAn sunlnltrMo
29 tonelados como mxsim para Ia
exportacldn, en las que estAn In-
eluldki eas mllones de toladis
part final AI tlientitidA.
Los expertoa preolcen iavA re-
ducciones eift las racione de pan
vigents eoh Europa. Debido a Ia.
escasez de trigo, los defschoo nu-
tritlv s que normalmente daban a
los at rnale tnidrian que Or en-
pleados en el coriumo human.
Reduecldn de Is ganade@
La anterior circunstaneiat lgnl-
fica la reduccidn del ganaoo, Io
que a au vez da .or reiultado db-
toner inenos leche, Wame, JaImd y
huevos.
Aunque la coecha de trio de
16s Ettados Uhidos eli 1947 e0 0s-
tufha Ln rmil nllones de buhtlhl,
(un bushel eg iMukl a 3A.35 litro),
en comparacd6n con Ia de hace diez
atfios, que oif do td)o iiolonle de
bushels, Ia doiechk de jiaiz e un
coipleto fracao en este Afio. Se-
tA solamente de doe mil mllldnea
de buiUela, en eoditpricidn de mas
de t'es mU mihlnes que uA el aflo
pasado.
Como lot EotAdoh Unidok ncensl-
tat call tre rnil ifUllboni de bus-
bels .AA milt pari coUt rwh aS al-
to tWe61 tn lI pt6dutel6h de teos-
do y carde, el ddicit tfidra que
Uerinaso a base d boldha de trigo'.
SI Mtints en la actullftdd que
Aolkhente 00 iftlllOntli deo bUdhels
di trigj podrah expoanearl. en Iu-
gar do lo 0WO fitllonee qua M c e-
pefahbe.
A iMenudo & e peak per altO el
hecho de quo la Itteiao 46 trroz
en el OriAntf ia unMintad6 I& es-
caoe de ttA ed otralt 6 A t* del
mufido. 1L India, qu4 no OuOd ob-
tone f s aOro ui fteSAiltak de bur-
mA, stIA limp6rtand6 eft Ia adtua-
lidad tfigo de AuritrAlla, en lugar
dexo t do com anteit 10 hicia.


MOTORS


HERCULES


DIESEL
EN STOCK PARA ENTREGA
INMEDIATA

FACILIDADES DE PAGO


L


10 A 400 CABALLOS DE FUERZA

*

Para today clue de uso donde
se necesite fuerza producida
a bajo costo

*

MAS DE 2,000 EN USO EN CUBA


Arranque inutantineo en frio.
Faneioeamiento sendfio

*
AMPLIO SURTIDO DE PIEZAS
DE REPUESTO
*

Distribaidores exelusivo,:


ALMAGRO MOTOR
COMPANY
AVENIDA MENOCAL, S908
HAkBANA


En el puerto

Pw FRANCISCO J. PEREZ BARBOWA

-D lap i acdm paa los m hidUdata cubaaog qua vu a U.
-LUfari bey la v*a o zara d ioevrw Shla Po"rc em tirau
-Um ao.hme d tovMa oiM amW yw a] purto do La Habaa.
-Noodal peaha sobo o 'du**tmitento d b0quos ocurma ayer.


PACOILIAt A LOB
A2 IPA OAlinas
amylases eootla

Go1iU A Peordaitdo
and CeoldifttlIS.
0. OoMpny, full-
Mas'hnl6lmadao

etbtic? prote-
dimledtoa Mopedladf pfara atider a
lot oftudlnt4i cubwas quv an a
curnar eatudMA A pINJlte8 orto-
amotteafoa, ya quo hablotb dleo a ra-
tablldo 01 l afi de MiamW i a la
Tabona a trAvis del vap & MOrilda,
0 ist ifnctnOentado el0 trAf6o de
dilhas &Otudlinta owo Anidft de 1s
ftunda guerra mundial,
Ayer lgAtron en 0l eIpnu &td I bu-
quo UiheradOA J6vet6t cbi62A, que
vienean a dirutar de smlu vacacnte
pascuales, rgrando d#atPUii.
La Ptninoular and OaCidental U.8..
Company hiA orgisadt asu 'Mrvlco
epoolal part io estudiantes cuba-
noa, de manere que lot pdr s y Ia-
milare Antoian I& tralqulltdad de
qu4 Nut ijobs, por ooo atol que
esnteh., pUedn Ir sOlO e el men-
cionado buque o Pta el luW done
radique l 1lintnl educlCatial don-
do viayan doetinadoa.
EL 8TELLA POLARIS
tn vi.ie de xiuraio y olducien-
do numieotis turlstu 69 0eoratdo
hoy por It matiana dh La Habana
el vapor Steila P1fgaf.
IL OUAYAB
AMr iAll6 del puefto d I A Ha-
bta la friiatat euitortin Ouayao
de la MkarlIa d Guetrsa deo diche
ropblica. queo permAnecl6 Isrid dia
ei nueft0 puerto.
stscvtpbl fog
Los documento* reltivo a ]l pro-
ceo recaudatario de IA Aduana de
LA Habana 4ue uordan *u d aoo du-
fahte el diga 19 do lW dotrltOs su-
mnaroni las algulentes cantldades: Los
DeplrtAKnntos de Vista aLotaror
27111 dotigraclones hablindo queda-
do pendentes 4,091. .i Negocladl
de LIqudacl6n liquld6 y curA6 613
dotlaradilonea, mientram que 1I Ne-
goclado de IMport6ldoft y xortta-
cl~n regUtr6 la Isttrad ade doW de-
claraclones hablendo habUlltado 294
Quedala y 13 p DlA de eoxportatdidl
BARCOS QTt ABRIBA16N
Hasta lao de lat Urd hablan
arribado a nuestro puerto, klo si-
guientes barcos: Florida, Doininium

LOS MEFRCADOS DE ALGODON
LIVEPOOL, Dtciembre 20 (Com-
telburo). -(Par el hlo0 dire1tc de
Lutl Mendou a y Cla).-El cattol dA
algod6h britanico no hA riMs cornm-
pA de oAlgodfn de loa Ustdoo Uni-
dos mientras a la psiclAn pra sub-
sidlos de exportacifo no e hAya acla-
redo,a eogn e rupo h nAU rulos del
comnercto asqul. No e ha htecho ntn-
gin anuncio oflolal tidavla.
Com o resultado de ello, Australia
edA OnvlAdo lieno tralgd6 a In-
glaterra.
La produelda eo puede atifacer
bea nioedlade
La produccidn europea de otra
materlas primas utbstltutlvas p00
slblemente no podrd Iloeuar el hue-
co que existed in Ia oecha de
granos.
Las patatas son el principatl ubs-
titutd dI ldoa creales en Europa.
Aush att & d lta guerra, asil el
20 par clento del consumo total do
dalorisa en Polo6nia fU obtenido
de le patataA.
An Rhsla, AleInAnia, Checoslova-
quisa y htelica, las patata propor-
cionaron mis del 10 por ciento de
calorias. Aun pei ]scandinavla, Ho-
landa y Francia, las patatas pro-
porcionaron el 80 por clento del
total de calorlas consumldas en sla
allmentacidn.
La producc1dn de este tublrculo
en Europea ha decaldo desde la
guerra. 1La cosecha europea (Inclu-
yendo a Rusia) en los cuatro anos
antes de la guerra (1934 a 1938)
lleg6 a cerca de 146 millones de
toneladas, anualen, como promedio.
En Is coasecha de 1946-1947, sola-
mente ae produjeron 102 millonea
de toneladas.
Cagi todos los paloses europeos
estan produciendo menos pattth
que antes de laI guerra. olamfenti
Inglaterra ha flistrado Un fais
aunmento, pro r a production e0 el
contifiti eonh g Ietl habJajtdd Uh
30 por cletto, principallneit de-
bido a Ia fall&a 1f IA produ6din
polaca y alertiah.
Los p dosnG do Paua
dasfadM ear m a ttempi
El mil tiempo dafta muchO lI
plantloe do pattA europlee el preo-
sente aflo. Nolaiuda, por ejefiplo,
que eh flrfalnAeintl exportadora de
bulbous de patata, no podri Oxpor-
tar nt ato Io, lo tual silgnliie una
reduccldn on 1 Area ffmbratfda pa-
ra la o0snhik. del akto pr6xifno.
guropa ta bLfn emplea grtandbi
cmantldiAdei de patatas comro forfra-
j.. Antes de l& guerra, ae destnma-
ron 63 milonema de toneladas enual-
mente para allmentar a] ganado.
El presented alo no oe dispondri de
nlnguna cantidad para tal efecto,
lo cual, inido a 1s escaset de ce-
re&len emploadoh romo forrajt, Ida-
ra par resultado que el ganado de
Europa teng. que ser sacriflcado en
grande cafntldadns.
Adtnai 0te CUt', la iltuselin h
empeorado debido A qUoe Ia s4ul
del verano arruln6 much, de 10a
paatltalea.
Mlierl~t- dmide Ia matanza habrt
came con ln. A '005oi abundaut-
cia. pero pfecisamentk en la Apo-
ca en que el Intierfld as na fl-
guroso habri una aguda ascmez d(
came. Jlaorli. leche y huevb.sa.
coma gruss y aceltea.
Ya en la actualldad. la reduc-
crAn eon el aonmuno de grosaa s
aceitea, mliparado con el do Ia
pre-guerra ha llegado o un puntc
pelilgros. Antis de lia uerra, Nuro-
pa prtdt.udI,. Aprdxifmtdamente eA
85 pOr AflentI dO la granat y aetl-
tel (ue liecoslta; ent li actualldad
oolamuiito 00 eapaz de produdlr e.
40 p6r 0e10t.
Ai misA-i tempo, el exocaentO
expattblO quo nay 00 el mutidO df
eston productos es ccnulderablemen-
te manor quo antes de la gierrar


Park, lo que pone manmileato que el
moviniento de buqUitt fu muy *-
UN i 0 01 dia de tyer.
LOS QUE SAL0EZON
Salleron, IV frajata ecuastoana
, do d a Mim A d GuOrrA
de dicha Repiblicai, l rofttlcadO-
rea Raquel Naya y JosI t. Oartaya,
el remolcador Segunda Aguua 60 OrO
con la goleta Central Or016 la ito-
tonave Bampldo, el yate Helen Cer-
trude, el vetler o Coomnpatidor, y el ve-
lere Domingo Priegues, Henry M
Fi Ager, el vapor Goatun y a1 yate Ba
Kay.
BURTOS EN EL PUERTO
LOm barcor urtos en el puerto eran
168 iguIelntes:
Marjata, Veracrui, Habsoa, NOr-
vana, Argentina, ong Eye, OOsAtal
Captain, 190 de Marzo, Virginia, Jua-
i na, La Machina, Indaledito, PAItuca,
Florida, J. ernAindet, IA Fe, Il4
de1 Tesor6, Peguot, Asbestos, Mag-
dalena, Gibara, Baysprlg, Franca,
Annette, Robert L. Cralg.
LAS IMPORTACIONES
Lau Importaclones verilotadcl p6t
nuestro puerto durant *l dia 19 dO
los corrieites sumaron Ia eantidad


^f r SnteS 0


Neumtidcoa Especiales

Para

Usos ESPECIALES


U. S. ROYAL FLLET DLVERYY
Ideado pan quo duu tmucho cuando hay que
hacw frmcuntos pandu y marranques. Su ban- u
daja es rupeior il de oo* nammMtioomi para carr-
terus, no patina y as mtr resistaente 1 uso y
abuso del mimo. En vhculm comnrd iales y
autobum do dcudad, am imuy econ6micoilU. S. ROYAL CON.TRAK-TOR i
Fabricado parn radar e tacrenos accidentados
utra da la carreteruas comoe euninosi de minus,
tonnrucdin de obruas, explanacones, canteras,
'ranmportes, etc. done quiera que sea necesana
traccid6n de prisnr y fundcionamiento perfect
Otlo io mca -A.I-E-=---- a.-.. r- ji.. ;. a --


total de '1.303,672 kiloa de rnercift- ef ar'>risanc*"" ~.mte s. ru .j corat m e- EmppF
cla on generaL triado te linpia por zi miamo y ei muy resi-
HURTARON 1,1T27.00 tente a lus cortaduras.
Pedro Armas superintendente do
In Compatfia de Trabkjoe radtlitA
en los muolleg do Htrih y, 1t did
cuent a It PolielIa Marlttiua qud
de it gavetat de un bureau que tiene U. S. ROYAL EARTH MOVER
en I&a Ofl n Oe lugr It ur- Ep te fnbricado p umolar vehfcu- OlHa
ron hoy al medlfdl s la rudtlo JSnab td cado pars r e a r rihfu
t1,1A7.00 emn moneda. de curso legal lo en trabajo do excavie6n, obra de irnga-
LOS MANIFIASTOS d6n, preas, carretaru transvenralea, rellena-
LoG Maniflieatt regltrdOa de oen- mientoa, piltts, de abopuenro, etrc. Tiene los
tada en el dis de ayer per o10 fun- border curvo y el cordaj. dia mi
cionarlos do la Aduana son loa -t-
gulentenR 2261 Henry M. Flagler, de eapMsoloqueolaciltaalrodajeen'terreno bland.
West Palm Beach, con car* lmoM-
rEal 2.282 yal Se a Kay, de Key Westd f A l
en lastre; 22,263 vapor 2lorida, de
Miami conducibndo carga general.
EL FLORIDA
Conduclendo 214 pasaJerou, en au
mayor part turistas y eatudiante
lleg6ta aytr par 16 mkflaan i el vapor e.
Florida, de Ia Peninaulsr and cci- I
dental S. Company. ...,a .e U-" .L A.


^ ^ r^Msmsedsieaa EN. L- BOsaA DEi CHCAO E G P N C
Entre loa pasajeros llegados HSU-C N -N"u-
ran los artilts Emr il, yela i eh, M I aa-as e A
Y Karl CGoetschi, cilcsmprestrla Ii-
tier Pedro D. Valdircoel, a o enfertne- 0 1ta6 A WIWe M-
ra Maria Vllar yros.UNITED STATES RU E C LTDo

1a Habana Lcendil6 a nt de 25 I I p Ei e i IInIIII
mil] person ei dim de Ayer. NOTAS SOBRE EL MERCADO ]'lUFi
BARedS QUbE SON 99PIRADOSle e1 rxmssn.eao DE T'I'G0, MI Z YAVENA VUA,_ p ,EN CT

Visl e MrNordarbris. Seotraln. Te, A -i
gestraln New Orletanisel remolcad~i HCAO cemr o. oc)._/ l soil t "Rm
Moody don uha chalan r laubno-a
JoephuR.Pr, AllocateRosario, doea y Of).--ms ereados de hrM- MsnproduMelpn de trigo de InvAerno clembro a 12 centavos de primaAo
Joep arotAlo at, A U- 1 6,8 en In dltinla racha, de &In* me/para 1948, el que indic6 una cose- tre M&yo y se ofrecid a 12 y medic
omar Haven, c eidellaora NTArepusieronRen tuche deMaERCaD s .aSUaETustEoialment..m.yr d e1 t.V0s dot En el fItima me-
Vington Roe. Thala. Aimee. Averlyk. O tufrlron comO reultado 6l ea- que lrallnntea se esperaba En lI mento hupo actrva operacloneo de
CosAil Defender. Quitrllua. trmado prellminar del OOblerno deot bola haba Inverds por irdgo de di- corerturo en todo las g ranoa. .


.1 castaica

SI S 1 0.


. I


'Aflft M


PAG- CINJENTA Y SM


MARIW fA r A uRDMA.-rMtUINW2t 1 rn rr n"ID 1947

PAG. CINCUENTA Y OCHO DIARIO DE LA MARINA-DOMINGO. 21 DE DIC. DE 1947 A LOC

1EN EFECTO LA PROUHIBICION DE Acuerdos de la Directiva de la 'pIDEN PREFERENCIA PARA
r o OEXPORTAR PLATANO VIANDA, .... ... TRANSPORTAR EL PESCADO
Banco APEDROSO XPAY OTROS FRUTOS MENORES Camara de Comercio Cubana AL PUERTO DE LA HABANA
AGUIAR, 305 .- L Junta Dlrectiva de I Ciarra rogacidn del Decreto snme, n. d
F1 Minimero de Comercio, Dr. Acosta, firm ayer Ia Resoluci6n 1542. de Cnmercin de ali& epblica de 7 7 ii-ot r l'nli6n6 dfl. PSW. d Cubo. el r 'r.ado"ot pru to An
HAnBA NA CUsBA t ci. i j .* Csuba ha celebrado Au reuniln men- impueoto ,untuario:-- Qur .-..' .n^ada por Ia a rftore. Jose Ta. m naJo. Juxlao o.la de liaz.
oaanoe en que las crcuntancs que aconselaron la &dopcio auil, bbu a presidency, dl ae. rada a Directiva de lao. r-eur.'.r-,,Rjl)r. lo Cerser. Indaleieo Ceaenen LanCr Cna d
c rlel aleda antra extreodnrsdan Juan SanrtdA y atncle de Io, celebradao en 1 ICcai df la CafArrlI" petrandt y Arbmando Lorae*. v ern- o r lieu is r retrai a ae ca
da a n edida anterior ae has atenuado de pnoreo JOE* BairuiS, VyetCo Bay por eAcnivdo a it mJn.Lma, p) r p 'ar IOuW con P! M iuO ie( Comer- i ]i y muc*aa veorm en ml esiAdo.
r eBancars en General. Cuentas Corriente vy de or
eraciones ancanas en General uentas orente de -------.-- rique Antiga. Gaspar Olvo Vizoc- cmizon ConJunt a de A.,,a'- r.r. doctor Rolaido Aoriae are arh A- earon (rj d ruierd c oe ,
AVeracons ati weci. lalr
crr, e aoa y en Monea AmeranaD- El nn'tro dp Comercn. ocor puerto de agua de Ttnamo, Banef, no, Arturo Chabau, doctor Garcia Tu- ne quei actai en pro de aPr., I. -,',,r su dcnoopr en nel1 BenMldol pea ce Ice ferrocaiia ent
rros, en Plata Naciona) y en Moneda Americana. naleI- Rolando Acosta, inm6 dias lesoados Guantinstp, Gibara y subpuerto defdn en n representacl6n del aettor cn de dic iebo 5inpuesto. En la i1 vgr&r ae I Comulon do. Tram- c ligatn a adnlur e toUA Secarp
partanentos de Caas de Segurildad. Cobro de Jertos. is resocion numero 142, d la Jurilsdicedn aduanera perteneIen- Juan aGet, andiso HoNer minde d la, reunlona s acordO rrs artsu l eryoceriet dn pt- pe- cdo scu e renut pipar
sn efecto Ia nilmero 25 de 1944 que t 10 Jo mi Aram Adolfo KIate, Brailib A. *ufiau princIpi o, ctuar en ans de I To I-frecia aoa elib&er d pca ewa' i -ntrb- c mcalj melnt te ptece.
Prstamos y Descuentos de Letras. heque y arta de prohlbia eeportar plstyto-vlantna, TRCERO: 8dlo pdrn expedlr rbano 8. d Crrdito de Viajen ros.re n n y rod "plon. pe niJos de exporton de Jo0 er- Juan Holendta, Jog I ftj6ve;da to y cOnvocAr a unIsa a en mba -n ; Or.ente i de L Menea. i lrn, MnL llbru d Sa e d&
Crdto de Viajeros. Custodia de Valores. Vents de os po a or onsidera.rar dich i medld ic de dculon o productoa iuti se refleret y B 'oy Gonzilez. ActU6 d Setlri., ateunda tcen do en eropa prt ra os1oinad mfld m rnilaArmn dAleirnoa to- lrarporLte.
y Crdito Comerciales sobre todas las Plazas. Facilidac des granImportancia paar, nuetroe ex- el apartado prUnImero de eta reo- el de It lnstitucl6n, sefl Ra Wl ficr Iuda euerdo y h.ar otr pa r.. ,I, B mY)I&MLaI .eacrr lprrlo Al propio tiompn ,otllrt..on dd.
prortaore,. reproducimos Integra 'ucl6n lo cosecheroA que credit. A Dvailcf. nedimienlots qe precede nKnIi diLinipn un elo pren p o init f ir, tComem-, eularbadf
para Remesas y Creditos de Viajeros a Espafia. mente el texto de :a reolucidn. que en tsu carictcr de tale, a tr.vLt o de TrdoIa, lecturY P. probac.b;6 trr eownrtato ia ZAuladm S3Ud
Corresponsales e." todos lo Paises. t t~ANTO. por roiuiion s aso acsone"s quo Jegaimente i re' de lacta do ]a aldn precedente, JI .-- -- rrrne'easer-en qt puce
POR CUANTO: Por resoluclon nil preanten. como del movimrionto de rond co s 1 0 *1ade't&I Oollo. dto a q IS veda de
mero 25 dictada por este Ministeric CUARTO: Comunlcar esta resolu. rrspondien;te al mru de novlembre NIGavlbra Aenar, A. r ciha o ,. sao .ni
-on /erha octubre 21 de 1944, publh. Ci6n .at aehor mJnJitro de Haclena fot inlormtda" Dlrectv de hsbar- iNavieraA znar, S. S ..nA cned, e e e
MIEMBROR DE LA rana Fn 1a Gacea Oficial correpon t fin de que o Itrva disporner qu ., cumplmentado todos a Ion wrter exd$ p u ur-nr le ni.edeease
ASOCIACION NACiONADL ,E BANCOS c enl al1 dia 26 de octubre del prno rour la duad.ns. de Ja Repdlblici e doA de Ia Junta anteror. $E flniO MIEI 11l PnA.l .. Ymo dorr, rtltco. eom I0 dg-
Y BANQEpOS DE CUBA lo anro, se resolvi6 suspender ]a ex- aauorce en todo r aa o I export
BNUR DR CU-A porllcion de pi.tano-vlando, malan i6nd do los prodouton a que Ia pre- tud i jo de ]a Ley 14;- Informs- .ll n mu,\ Arai el r, r, 6.quD o Ice pele
Sa, Ur 3cuquer Lro artdculo sente resoluci6nio ne rey dentr da i Directiva del etudlo realio7,. aOH I 1 i iiAen t dco ,p mFm .urr a.

Ta, rur 3 cu-II I ^ ^ nibrcar de^ ^ aaS ooc t^" ^ dlMo '" or icenr 7 <~ii<"g otro1 T P a r*aicO se Mla *e ci me-cd nan
Ide prImer necea1idad hato nuevns da ela, norma establenidao is do par el s ciDepartme to de p o tudlo E6 =0 %entL On* e) nw po
Sesde Mintisterto. mtm o. Econbmicos a a olcitud i de Isa Diviio. nnr0 enon t r s ea s e ad t
QUINTO" La Dlrecc6n de Impor- de Industrias. Y no teniendo fint l ue a. I r, nv
CIJ I mANTO:rP3r reso uci ttr t- tciots Exportacion rip este Minbute- boded prdctncal&un& dn el ebtinn E / M "MONieTi Ar I Aon la lboranerte. doctoR
mero 28 dP feco r29 de octubre da ie 0daued dencaralad e ac.n m oee eneqtns6 dar a diho traban oseo pr- guno C a il iavi r t. Ics2o
1 1944 publoicada en len Ia Ga ieta O-fiCI R o I n de I ecsteci d ciue m enIS, cn e r es s da... rde dieal omld t .e.. ,d e p r pr aI] 2 c i.. ..... cla dim
T E C O T T E ...... d. .... a)Ilia. n,28 de de oiem tdelo i sef B bor PreJdenteede)]adepbp et r deVeracrpZUelry- IR 2-u6 de dicembr y a draar E -, ... p.c delpa.
I orr el pronienth, e reoi 6deJ resoiucidn, y pubilquese 0- io IsGcte dlsfo rsdneteI ea
r e 1 del iropi af de e.ovid da Oficial pAra general conoci nilento cpa ... conductod dc efor Mtinstro pafia sobre diciembre27, admitiendo Carg general] P -pa. _d'om ea ti e" er.-a
itr T. tar em lecto a proh lb crton te expon a a en La Habana. en el MI ist de Hacienda. l .dentld a qu *, =I e) e i-apon-
d L rpuer ta por la reorucin itde o Comercio. a osels d as dei Tarifna pars ie ron n lso Etaco5 sajeros de primers, cdedniea. 1eron que Ia scen e vend do.
PLASTICO Y SEMIPLASTICOne t o de ti e Mf i tot e ra tan muon a n d o de a nimbe ode ml noveclento OUnidos:- Hubo un cn mbo de im .pre-
SOt dn es c nar u u biera d-/cuarentas y; c siete ones en relactn con earte eetre- w.e ce-tv be l ] bra en el M rc- do
La meo mseconmica precci contra y e rtado p arlapo uerto r of RolandAeotaMarcos, en eque ntervleron sefloNER
reparac tEnes empleando pedazos de planchas o lona. FActl de ap a aguaedeT o Banes. Brco l Mnis trode Ccmercn re a batt. del Realo. u onine .F e al laa 1 e nt
car sabretcod clA se ode techoYI hia. 1t1nro g "nisn do. ab to. oseton t par el tundan ento de -a co noi l1r Cm i ro Ve Popg; a nda oo yd P l ecio 31 Deoto ic09 on eab a4a ase G-65 I ho I Al ti a. 125ent O 9 Is h o auor
*ementsyetc que d Itaecailio odeneia s b p mel AConnuaagestoncoinado qu metircet conu acerla d 2 de rene
TEC O-TITE nnel talal ENtrega naroei ransporteniadecuafo en narndnolde que a. e l produ o tao earc&rlao puet de pr
coons deecn- a 10T. cinto t.. alsa Enlres neata l os.;cltados, r cdmilosi otaos vil a oeIdebeAX .e bondc rUtdarn soe Iunen eluptire n rlcet h iZ. tui.o deBorieno qu d ea t ilruecmut eniutohr.illroe: bian ln.ntceier. noedhn lena I n piuacidn Jo m nic mo peE roblmon e tor a a lian iedoe ena U1 tdo tecnuns e d epouereen o r nce lt~ _----------------------------------------
iinOco onperiories Al]a d-Cody yba. Para informesr etc. ienotnrgeueutidd.
Domeneck & Company 1" Pse l P.ducocon IraP idez y ve- econo.is capitalist Rusia entre..en wi-tey.r ode a p artcido a Cc ----e
OURAPIA 4 HABANA. TELFF. A-1iM de ab ....NdeIAporcimnMcdentral eoNL..... boAJn de guerIaIqC...... g, Control dr. ,ICIrtANlenfA..i ,A M TO
IattaO s eoitamlroe-eaii oi d uer u eoi aDrecieednia T OUS Y ASTORQUI, S.A. POQEAT
IS Isla O n Ipquie exolea mayro-dse o s vencdos. La oua de- iaoaras:- L d ,_de_ 1116
___ __ __ ___-_ m ntda derl tado a rt cuto ni dm entl- m ,ien tr 000 s d ta .e a "parr r tain ode Ia l b ctus n a n r a l
"a .... a una vez MILS que la guerr*RPada'de ........nen MI
reo t non ton R I Besaioceon 1921 dc Mi AAente Generalee El late dat puerto do Rode., no-
90Ix C d i no taindeporte aumiunienta n io. rp ornl ci. q I om ncedt 1 1 el i ue mc6 I a c afra el oenlral
LA LLUVIA CAIDA EN LA REPUBUCA POR CUANTO: Las ausas que Si a crisis isote t uEse en a l.ier y lotonatto odn io ntde PComer i PbCl. G. 1 D eto 201 an. e A prue A lo epuo de Ito, r t -
acon.mejari l s J mplaniicion de )a realldlad, como lodo In EL F suponfyr. C i e en de l i'opaganda y Pue ll Lo; 33 2 ,emn Tl I-' A d cof l Parque Alto, a] que rs ha autoriay -~ ~ ~ ~ A NOitc fuese una a haicriulerloo a pras ren iEtL-s del 2a dein etere yaa nde .n. 6.0 e6rvrioato e areonnrnlplpuro eEiiit neto
.tt. findl d .. etad d ida n Pr sbbth'a, d rlo,,c U el q apoderio polit .co uso declinant i o dad:- La Junta Directiva c ou c sl a h ... I o anten del 2e ener..
Segrin ituorma clsedior GctRi n NJn IArlA5 "Mootto uIols HB i- 01 plaatto-vndo, motatneas d on YEurop el pa; po its i MallBeadse deon- cmpot:udole u aprobaci16ndoe dci lo Infc de l fcn para 209. Habana. cA-o560
martin inre dI el C i otro t Te alo rso n in My ros regetea esde export o se re- t tolveria sin ropezar con grande fotme te t a Com d. del us t -
- timee jeig UctntrO ae Ttioi dn b C Rrano ios ., Eo pra;ePnar de smen omprxnoe rn, dd or CmyoDOmon O I
Ios de esa r Iudad. durante tea t- E Lo den uar d t Rp- itener .1no hn desaparecido complete olsticulos n Ia r ehabiltacion econo- desprende que, an el periodo a _Qu y__ __ __ LAR, _
tima veinticutrohorR. 110116 en: Mrsano od ,i center ,ehas atenuado en part, mica de Europa i)odri acanzarse en el m rmo nse ontrae, e produjeron PROMEDIOS
__ __ __ __ ___or__In clue_ _s In_ _ltuscln dact__a] dei a sO proxlmaos ncuatro a os. 'a .sigliientcs artos ta de ,Oc iados: Cc
PT ci irf~i hn *I. H~g.---^-Tr-TmeSSM^B 1-- nroduccnio die los citsdlos products. Lo que result parad6.ito es qulF:,iireo Llano, Almacrn de SederI t N UElTVA YoRd icembre 201(p, l T & |A|S An rt|rin 71
l 'reas si o mntemaent de Josmcentr s RUsrao ar un pso --pao *udce/C:MarEllSva Aub.. YO.K. a. 1 "DIAR DE LA IMPORTACION" "EXP- RACIONES"
-'itados produnsos vgetet ateomn- ,muy coreda- hacia t o tbracion dbc A. Inverainnoe; Jo e Pb complemenelr htnuo ldrecto ode Luis Menioz.a
SAL U BnmtD A DL 0 E Ienm o n ode Jos mercados habitualte i s pre cios y supreme totalmenteu i -oo ton A tI I ndut o icore, -tsrbe Compnf-af:a:
SAn-t LO EXI s y zde exporLEc1dn de os mcsmo aon rlaclonsamienLo e el president Tru-sCrpration Azucar acelte comdsti, DndustrJales .N11.0 AIA P V Susr-.iban.. a e. fot "eton dieros con Ion dasdtlesa ,d.ies.i -
semiaean que parn este Miniterto e to- mai rectmdenone esa. s media en oU ble y heneWu'n; Cia. Paseuco, C -Ferrocerr1 7 t e 1 orsaclones y exportaaionesar todos l Spuertoa de Cubap o 0r
"FU uIGAUIFA men ci constderacidn ias solicitudes riensaje preoidenctal. misione" y Dtstr.buerone:' y V. Wean.. al muesda uno Eabletmos en Cuba an ala eat&elaimde infe,-
ade exportacidn6 de los mencionados EL FIN DEL ESTADO y Cia.. H. en C.. tends an genera ,. uottibncos 2 .. .3325 elroesc6n, hasta-entoncebdesonads s cC uib -- 1rot bert-A eaoen-
articulos uljeioa el permiso preyno ES LA LIBERTAD Regiamentacnon ie ferries y sea Tiendas. 64.80 .6i 7 arlosfos en Barcelonea, plncipal puerto de Espaes. N- aetr-
que concedert, cuando proceda, ei Actua,mente es muy dificil, Bi no trains:- La Directiva quedb enter rchhsos on, poBr cio, leo dncos de as clase en to ep blica en
at InitrooeCmrcs i cirsmposibio. defining el regimenn potit~cllde Yconlnorme coin in curoda tie' cuanto a deanstie se portaeltdyexp apr-taebd n tonoIe ftlinas U etese.
ico las prescritc"ones del decretdeoe' un pats par su modalidad ecOrdn- C~cmtlO Eecutivo. deeig.ando" Unaa OVER THE COUNTERI LeoIb__illeosPer-a muettrox suacriptirssa coltuir _eftadtiAlc III-
CA3.485 de fecta 27 de diteambr ode mica. Hubo una 6pora en que era in- Corniition de tdustra.les, comerdaii form r qun eeex.t, sin costa adlolal n o,
1915. concebible usn tsatema tie econosumt ts, y nvuieron, parn. cue etudi taI NEW YORK, dmciembre 20 (Por eel
POR CUANTO: Es firme proptsl- planificado dentro de un -T-gtinen convnntecjR a nn de ontI~jtr iA do hila di Lute Mencdata y Compa- E R n PRO RRJr
to del Minitterio de Comerclo y po-clmnocrmttnco" sin embargo. dna 00 ies.. .-. .. A^R y DROuCARR, Jr.
ACIMIS CRLutA~o, lica general det Gobienno, In tibe reolieAti ahora en tos Rotation UnI- eh iall:
ICRO me.. LFoacarton ensiopostbie ode los coistroteit dog yen dsl totios Jon paies demo- Mundo financiero Cuba Co., Peoridar,.6 5 O'Reillyniimero 259.Altos La Habana
..~ ~iiy ais mplatacionide a te libertad nde crbhtcoa incitusiven elanetuestno. I i.~ Cuba 0Co. Coinsssr- 3 1.4'.
Psee er aapi ea. sr ... ei l.toden aquelos.. tentore E sinlnudable que InIdem....ia,r (,.ti 'e ---1Electric Bond Shame I' Telfono A-9435 Apartedo 2343
major ..mplimia.. I 10 -- .. de ]a...... ...conom tnacional que por ha. -segdn la concebion nue.. .ros padres .. . oa ......50el 94
ota ana atpt AC Ferarinbado a una etapa de mayor sti pasanda poc unanctim.e parcial. 'ZUCARERAS$Eci..e.o 'Po... ... I50u2..
40"Gat" a sOMiabel" 6RMP5olAs, i.nrrnaladod, i1 0i a.COISee..t. ailt. obre ito o en too Estados Untdon. Pe- 0Tr ". ..-- I
IF-sodo ccntn en el presnante rossoe no Jo desvtiaton ode too ominniptensode- C13PRRE DE AYFR EN LoA HOLSA sseiicoiuiot -205 .l
se eflasilem|IaeIftspes 4eratn de conservar ion mercados de mocriticoa hacia i s medidas toal1- DE NEW YORK
V am e a we qu s oa xppriacimi de ]os producton agrico- taria so its dado ios renultados que Comin. Vend
nos efesIl dea oop o si. nuentro xitelo que hant posnitis esprban nus patidaros, rIs en Ame- .
sialles .acareskeaeaeepaoas nutertores si ittmrno ion "rca ni elt Europa. y es a Jico spe- Am Sig Ref. Pie. li 127
da~fuls la to "Ivala.d U CAFEMIfflir mundial, a tf tnhe mantenei isr quo touatdoese rose aminore el Cesirol Acuirro Axrr. IRA. 181,
nrab reortabalan-a international pejibrocemunista vueian ILrerLa- Franci-so r .," 1414' 14 ',
de pagos en nuesoro pals en relao1ilu biecerse, y Ia ibertadi en Jo politics o meai West Sugar .., .i ,' n t'.
c' ot ma'mercos niextralijero,. v en to I economic sea otra vez el Hoilswrodod U ga 19, .. l 2 05,1
POR TANTO" En uso de Is" fa ideal supremo de ios pueb~os cUlOts. Punta Ategre ear9- --
I cmtaids tue me estin conferida El fin delEstado ---ecribia Espino- Lop tims v. ... r. Jar
I~t S "9""n Los el s emas valores szuesrerosIm
C c omo mi nsutro de Cemercio. S-aohaeemks de dos Aig-os- e n. .n.oel t n s .
RESUELVO, tie convertir un oer I'acnol en t
via PRIHERO: Dejar pin efecs oIn re. una bestia o en un aU .mata, t o inl en clone otr de lan .s.de New Tomb. on
-o unon ode este Mintsterno niumer 20, repacttarlo parsqUe tou U c ue pe Iteots senci6n.
leasE' te fecha 21 de octubre de 1944. pu- mente puedan desenvoiversebazo un
bo coda on la Gaceta Oficini corre- ambiente de segurtdaod. ALGODON
pondiente at di 26 deI lot propian mes Aol cue el Estado no puede ten .
V aho pcr io coual e prohJbi d I ex. otro fin que ]a lIJbrtad. Era tibertad CIERWRE D AYER EN LA BOISA
p ra:1n dotie piabano-sacnt ,e. mt e shorr, cede el Indivoduo en nora- DE ALc.ODON DE
an .yuca y ruetquier rtro artculo d tire doie un benes economic muy du- NEW YORK
primerp nfcesi ad. doso. porcue taste ahora no se hat' EW YORK
Compolila cuaana, ustorazads poe Is Junts Nacoral do salubrrdad per& realize, SEGUNDO: atiflicar Ias dposL probado que I produdin de bie- i r
satne otabasjas egfohe dispuesto en*el Denreto No. 964. cones de lns decrees tde este Minis- ne sea mayor baJo un rdgiment ola- D-c- -2bre35, BEoJ4
sioteera peiclico Itcedmica-Poersel tico co .cpec al eaIto aeguaa er o ode de fechao 2o0 de febrero de 1942 litarlo. dirigido generalmente par una Matzo----- ion-35.
V 20 de agotto de 1943 y. ets au con- burocrci. teasn ucostsa nomoineptMayo--- ---34.38
ISEA PREVISOR Cuide su salud y I pdo I ogsuyo, firmando un contract con: secuenca, lao BooIcitudes de expar- que bsJ ]a lilbertad de empresa qu Julioa31.54
I tai1node lom products a que se re- obliga a coda indiv'do e nuprarsn. Octubie--- .9a'
on rlere el parpado procedente en eS ofreniendOI a in sotIadd o ue u mdximo- S .aP
ta rezoluc'dn entarkii snmetidas R ho oesluerzos. MANTECA
tramitacioil que establece el decreto
prmsldenciao 2485 dc 27 de dwiembre MUELE EN CENTRAL eAMEIRICA C tOCAGO. 1 iiAembr 20. IPor el
do 1941, publickdo en IS Oacesta Ol i Inform6 el jet-. del puesto tie l ilo diret eLi MnoayCm
cel etort'spondiente at die 30 de lo., Guaxdia Rural, sargenta Rosales. que t tatId :
'TANO"GOMEZ propJoas ms m yoio. a excepcidn de tel central -America.,. ttrminn tie Entrega tnmedistsi ... ..24.50
LULUETA a A-eM 4 IAANA- Ion embarques de plbtano-vobanda o Palm ta oriano, envas6 el viersni321i Diciembre. -.-..-.....2.90,
"AM", pldtnnode cocinar que cc recflcens -'acnstde szicarz nr etsdo oe ,ti u orl- tMarmoa .......... 26.45
par embarcedorea tabituales par ]- mer die de molienda. Mart ...2.6... 6. /..2


Un crmion es como un cd-
ballo, pueo/e TIRAR mes cSe
0o que puede CA GAR. Acpondo unremolqus Fruehauf o u com-6d pue e U n 6s1 o co-. ruede OPERAR vno.s rermolque%
10 q~ue, pede C.* TRANSPORT'AQ DOBLt CARGA al mr o coslo, por- Fruehauf:
que %e puedp roo ads de lo que oe puede "corqar" @ Uli' rerr'olaue re co pora ser eorgado desco'-
godo. "meIrcaos el co-,6e frobolo tonsetodfemenee reool-
No es cerco o Cnopoo r un C'ronM grocde pwo condo p an eo umo y luego otro remolqoue'
Remoques ACARREAR u rooqos. oa un comiorn pequeao Ie ngrego lps remolques Fruehouf Non seguro. r6pidos. eco-or,-
un rerOlque Fruehauf y HALA %us coges ohorromdo cos y muy 6hie& paon elho de cofnc y do Olucar. Pora
*" % | | LJ ^ || f ne"fo en qc-01-n, 'epwo~oones -"el do% y/ rn"'en- cado clame de co~go fe-ne-os un remolquo o~proPiodo *
F R U E H A U F ."' s.o o.. Surtido.e compeeto de pis
ADEMAS: Con el stemo det IDA Y VUELTA liene Oblenga oinormen y ordene su pedido a los represen-
vn0 horro odcmonol tontes excluivon p ron C uuo.


SENIOR TRADING CO. CONCHA 261, HAN. TEF X.234

_A .CX. DMARO DE LAr ARVA-WOMINGOA 21 DE MC. DE 1947


PAG. CINCUPffA T YtNM


IO L M.AS' AFAMADO6S OiCHEOS DEL IMUNIDO
0Aa /Ptyeis /AMox 4" eW&d
0.6ia.DAu.OWai
MANUEL, LOZANO Y CIA.
FA 101WHAA 09 CASTRO &23 v 629
5P5...... o2 .." "-. eamo... a .6.6.0 ....
INSTITUTE NATIONAL DE CORTE Y ALTA COSTURA
La pfinrIpal rlenclr, qie dieben tener todas lu madreq &a otrecer
a sn hijas uni, iduraclin cr.npleta e,. ademis de la martdinas qua ae
Ipranden en el coleglo. iz oe adorro y clOaie pricueaa oae rosiura y Ia-
l)oreg Para aprenaer c] ccre y ]a costurs recomendamos el SL'tema de
Anggllca PernAndez Barrc.o. qde enseha en Ia formal ma senclla y n rle-
tlca a lIS Vez. Altma iTec-.c irldo y aprobado en ls centros de enmeftnas.
Usl olbno oatenladi en r Cla L en Io0 Esladon Unidco donrde In han pu-
bllcldo en mainl. Pids un ejemplar por el teielono A-3114 o directamente
en 11 Academiro de Is Manzar.n de Odmez No. 250. donde ofrecen las elates
a todus horas..

SI UD. TIENE QUE APLUCARSE ALGUNA CREMA
Limplaore y ..uavtlzB :e compare Ia Pomada 'oalpll y af no tendrti
que lIibentarsJ mAnfs inre de la pretencia del tellao superfluo. 6l no ha te-
iade ftau precaucitn y Rua Vellot se ie nolan mnucho, putde hacerlos des-
spaicecr en unos minutes coni el Jab6h Depllatorio Folipll, del cual Pue-
de adquirir una muestra enviando 10 cenltavo en sell) 1 apartado 9028,
: Habana.
W No olvlfe que para quitarlon definitlvanmente lo Indlcado es aplicarse
el DepllUatorin Folpll !ento. Epipece ahora, que es el moment oportuno.

S EXPOSICION DE CANASTILLAS .
La cor feccidn de canatlilIns y ropa final de nfias puede decirse que
a un arte que redne Ia belleza en la comodidad a IS vez que Ia exquisltez
de Il labor mnb delicada.
JA telorlta ELINA 1,OMAl, macstTa en nlo trabJai. de lenrerlt, ofre-
ce a eapoaiclin perMainotele'w rifiastllli fiam 5 eapeciar1ente para todas
eatll Tlesits lIS trIJECito de Ians con "pllcaciones OC flitro en vorc Ado
dtbl 16 cAorldog aleres en aEu ateLler dt Mantlqie 258. altoe. entl*
Neafit) Conrordtla. d'.-ride puedeafl reclatre suE trbajor. Para infor-
meek tul tcltattn.p 61 tleflno J]-33. ..


IDALIA
( 40 iom t raeahPia k OtlGu ei ade Jiluoi)
c" anio. c ..qor.,rib.. W deatdaio
0z- A, E-J iuiih,..- d-:,.,.- .-, -. .-. -
S .pCrqu noe l Eis nmarchdo pit alcipre
el qibe fund ml cajw;
S padretidolitrttdo tnblvi1able,
hqntdndo deboltad
n ulclnsma. armndcsa j buena naire.
TUorjo Bin conauelo
hasta aegotalr aum ilrams.
E.nloncem c Setor die. un Iernutlro
a 3u i.rt6rLa. m i'ga
y vIno a rtuestro hogar, comoapaLoma
a l lterr. envleda,
un .imn alegre, ceandorosa y pur
on almtna oern y- blae-ica
utn pr-cioso quercube,
su nietecita Idalia,
arF aliviar del pecho adolarilo
a doloronsa llga,
y atenuar el pesar de su abuelita
con ats mianos y graclan.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Un alml vold 6 cielo y otam vino
a alegrar nuestra cs.Ws
Sque olIttaria y triste deude entonce "
sin dud re .ertontrarm .
sil no hitblera venido ese Angel belle
a ocupar el lugar que otra deJAra.
IPo eso es 0 qqe bendigo el dulce instant
en que naciera Idallaet


ARTE Y DECORACION


BELLEZAS DEL HOGAR
U hobgrcr deben tener aienipre lonues alegre elarroas y ep isloea
dn da ti" a ddilfrutaro rde Ian hora de decansnao del dia, ceundo se reanin
loa jidllaram paft eonveraar, en un ambiente m grtudaible. Ite qu ofrece-
mo,' qluo ha idon adornado por LA MODA, In gran mueblera de Galllano
y NPptno,. refne iesitm retales que tnresnog.


PARA LA MUJER Y EL HOGAR


P o r M A kIA A E L A T


DE FO N7 ANILLS


NUEVAS IDEI AS A RA LO- iL0S TRACES N-UPCIALES
r 1b'Rn E rJtoA ,- A.b

14,w.," 4:


Presnaoriawna es 5aee oa alias an bele ,sioliteelnleffI~o leha rehalA
elonsda el mania dalas&is mcias. Ls boft Se [s linda hefibrifts 5lvunfts
Marmi"Echanarri eonei ja"ena-Frank RMors yLoasna. qaene a arecirran.
adxwAnjodel bad. brillantedno aesnu ialnnalea, ls novedad dala lcir La nanks
el primer 'hbjlia b 51500en uansballisilanamaill& dehila eaaablnada ran Viam-
.a denm ,di =lpunin fi ane omie a. paseralab a u linaC tniatdo i mua
caiatpradurfa an eaetariancuutiador.
tLasntraduldoIs&lbAWILIb tavlada ran i uorna odhib rosin per SMains
E. ade Moat, canotltaph Is9aaaoaart6n deli moIcata qU* od, ois abbmban par-
que, cdombi fia.rerreasnipr ins shea is art. an sma prfg.etsrof Mai.N
reaniaaen sa s mbado la dellradims npraln do de e usto qua neo dslt-
an e elqu tod al[a dIs mndas. a 1 riai itd I l65.
oR aea= On eanla uo ra aank clebr ter oflqenfelrrcin bome
haft Onrme natdloi is Cann n i macIpa preidi isam aiale rgo.hmdo ewS IMA-
dacomel poAtkustWe einlaempdei 'ude. i an bie mat, quarodeU ie We-
ic ntlrvaildbn I, kchlarms. taqueabe rajutabh marobdano bos 'erna afls
Is. sjoadeMn, at ods Ia Imaiplituddel aronjun.to Oi Lafalidaqaacats eb nrH-
amsaneutin Sonidutoaespque icm ntban la mreadems, pas famseguIrenH.
nosa suenm halms Selaui. La scla, quo mise vadnas yaeatado Leara. lun-
et an arfarms .aso s qamoso artist eIadraimilct duaedo. ka Isoft htorI.
mbloniedlss q era l aIs autolrl d d eb d ldo, i la i qs U r o as aliadvi pque me-
ia a flI Oetulame Is naveaf quo aecpisa'tn darsa Isa lodas daV'.4 i to.
41 R.-,F.


CUIDADOS DE' BELLEA
Nunca he podldo comprender, y menos aplaudir, a eas jdovencltas que
se esmeran Io Indecible por arreglarse los ,ojos, acumulando oinbreado.
sobre los pirpados, rimnmel en las pestafias, brillanttat en IW eJai, y &pe-
tan luego al hapiz, con lodo desparpajo, para rectiflcat el trinbao del arco
superciliar, dando & w u mirada1 un aire meflstofdlico, nisterldao o ex6tlo
que cae dentro de lo extravagante a poco que se lo anallce.-
He dedicado en eatos Altimoa tiemnpo varlos comentarloa a I la tianra
que podriamon denomlnar Incorrects de maqulllaxrse, pe6 si pinclow entle
porque son losn miAs sfectas r. adopter l a s innovaclones slio aiesrlminacldn.
No oeben olwidar que ms ojeras muv marcadag producren una LiMpre-
Sion rnfelmla Y qut loe tOIOIDS ocuro s majIograR. a aJa-monis del roatro y
la quO se buta s crbn el color,
Tawnpooe han dOe etcidet Io- tons demaslado obscuroa pLrc 41 rim-
mel ya que I pecado e.ri4 mby similar
Con relkilft l& d.pilado conmsene Ia mixnma prudencia, a. que la
tr'dflcacibtea qu em hacn no siempre da n el aptieldo breultado y on
iugr de utnmlntsttkr realce qullar. expesildan la mjrads. ,
L.o qut db6 culdAre auperlatlvimenip es que la mirda no P tindu-
rf-bta y ababenire f ltilismo de reducir 1ia cejan a. I t m.Ilrnia expreauon,
y en anhoo, y en lakrgo. Ln Ornsiaont cler ro reloque avarece., pern \p
eApejo dbe a ronseJar la .ct:tu t;que citreronae,
Telngase preenLe quq 2oa oJtO pequefios alargados barecen m &o ran-
,,Mse.yradoandi ln iQ .Inton-,amente I o p&rpadn' en lo Icing on y
ttzando unat raylt t Wd rL d extiemjiaad A tob 0ons grande N redondoa se
lea oonfire uns forma muOa prcnurciBaa tra.rando una lanea que sI l
borde del pkrpadi. In mn rarere boibid de laos peItaAaa., rtlenrd'6 dl Ihit-
rtor pare teniltnar en firhria di, o en trazIo mis o menoe alarLado. en di-
reccibn hOac lao fjna. .

MA DAMI.E TAMAHRA
tIA produete Ae.b IIRo que fabricck la conoclda y bien arcredtlada
Mme. Tliiubrm, CTteddl' dse'& BaIda dt Oc% t y Criatal, a.l comb de li
mascara trU foils 4 qa reirji los odntbs, endureclhndo lon tejidon, hA
ao Cacan t e OI''1tm a lOe a todm mujer dLsUlngulda que to uaan con IS
cor.tauclsa deblda, ldesde ,tue oI probaron. Inf6rmese por el tel6fono P 871i
o dirTv:tamnte en 1 Esltudio de A y 3a., en el Vedado.

REGLAS SOCIALES


Quienes luego de una comida co-
piesi se sienten Invadidon de Ia-
xitud y somnolencia, o deben abs-
tenerse de consurnir muchos alil-
mentos y bebidhs o dtlimuler con
sum& dellcadza u eSado espe-
cial, a fin de no dar un la inmpre-
si6n deplorabillsmnk y de aescor-
teasi.
Import much que se enst-fie al
nifto a no inmiSculrse Jsma en la
conversacl6n de los Innmayores. Los
padres que apoyan esta intromi-
slonesn de Us hijos en la conver-
sacl6n y les celebrAn comb una
- gracia ao s61o incurren en lalta de
r" tespeto pac, con sus vlsitantes, l-
no que rtvel-an deficienclas de su
educaron, exponi6ndo6e a oir des-
propdsitos y a quedar en situaclin
e~v~ f desairada en vfrtud do & u falts de
discipline dbe caractei. Est'. bien
que s eprmli. a los nifim en oca.
0ilonf' a icrnar ron mayores per"t
dentl'o do regls. de rcircur.p.rinr


y en circinstancia. propiciea, ye
que de esta torma se va preparin-
dolos parac el trato social.
Es Ia de Aflto Nuevo fecha de In-
tercamblo de d elicltacioern y de re-
galds.
Asl como por Navidad el regal
tiene lgo de Intimo en buena
proporcl6n de caom., por Aro Nue-
vo camblan las circunstancias y el
obsequio adquiere cilerta generall-
zacl6n slpatica, gata, que im-
bollz-a a.cto, recuerdo, estimaci6n
simplente en algunoc ja ---
BE l1et00 d/''s recorderio-
nec amemles p t ao recordaclones
protocol. s as nece aria pars la
atmosfere crdial de la conniven-
cil. Es un product de lI cortesia
que se express finamente y hall
mU formal de exterlorLzacidn mag-
nifica y digna en la multipllicidad
de regalos y de mediw i hater-,
nw prsen ern Io material T n l, 1
e'pirlua "'" .


DRA. MARIA JULIA. DE L AR A
DKDICO-CIRUiJANO ;
Parton.a Cy niia Pla f".- .'" '
C.n:., la on, a.. no 3 IL S- i, 3 .i"
Ca8, a 1io .,ire Paeno n A V aldo. l.. Y'. Q ''
______"______,---- .j -t i -- *- I.-- ;

ARTICULOS DE MA AD .. .D
Pn.rioew epcoo." .hc-ra qur va tar, I le Redid& i'tt.\yr dad qj. lalt n r i .'.r n-,-' i' dr i Ipri-r n.a io. l iUetlcm Lnaev' quf. con l lrrinr nP CARR mall Co se rclbpn'en IA ELO. de CJ-
Ada [L -*r. 'r.niarind. P i-odne r ed ca o mai vna ealuchea y 'alas
de morel rrr i ir,,.r,' ;impre lr'sc6m Esla mIeii quea m o r i.
es 1 "rln ron ni.r -i ri nolipnm, ofrrer a granlen .9 oo en ortrof d i?
santoi, o n ortivos .ociles.iase rSaOI dl


VELLOS
Exti radio-al aaraneda
Limplea y Trtamisleno srul=
SERORA SANCHEZ-
RAN NICOLAS No. 18I, AiOSi


0 0m ft
(^ L oL~oL\io^^Mj~
' C ole;rfirm.. No se apelillen.
Merlino Extra 4 cabos, en 40 olores.
Ciflro Especial para NIFOS en colors apropiadop.

*fIIA EI',UAI ANAiR fl


MENU DEL DIA
AluerJM
Cocktail de fruta.
Huevos al plato.
Berenjenas' guliadaA.
Oelatina de frutas.

Sops la Juliana.,
Frituras de papaz.
Polio tado l hrnoo
Enuslada de- reosolacha.
Torta ed. chocolate.
RECETA DE COCINA
Puain trsncdn
Be baten bien cuatro yernms de
huevo con media libra de azicer
SgregAndole media libra de choco-
late rayado ay d-rretldo. al bafto
maria, despu t e le efAade media
libra *de;.i Ula derreUtda, un
roarLI rA4 ta de 'tlnilla,
T o Irll'e-l 'iflOlhda media li-
bra W -,lJult'I Cantli a pob a
poC(o "'ti ,tir. F POT Jiiimo Ia.'
rcatrib-nliUi.hbtds cOtI, imeren-
goe g o-pona en in.imocil bafado
ton cwal tO' mnantequilta codl-
nAnde I bItAf-rnmaria Cuand6
eath frio se 8leja en Ila never hs-
ta el a dl si guiente que e sir-ve.


I


LA EDUCAC10N
A I la bi a Iw .,i-a ',crr., i a quien
se l e ar,r:.JB '-'r i,--r-'-- e. no ae
*a ofn eca m V.a'o- 'to ri nuper'
nluo t Inr#.:'-. .,r .' ,ie caric-
ter MTrenr,. e' r'r i-tiquir
rnootvo trlt-i ii-qf' R mpnRAa.no
m 1@ Praiea a .1'.rrmrni u 1ml-
muL otiOn W grr *rrnr I 11 d-
asfr Ia '.zon *ii-lan'n, (uclOn-
cola npr. n 'ran drr '-relir a Ia
de aus dea.,orii, 1ir,-nr ron i, do-


DE LOS NI1 OS%
mis., a Ia. bosalnantO uIf *"o~
nocn mao ly quo so Teamtt
"Il tenernom a t irtitond B MAP
iss dfttlihaaa 4- lb to- A c l 45
-hmd a -t e r la. Ionib -
adicha porqmin sqaoeom seb u >
hcerlo no an p acSctiam S i
sar los malts tinio ldo
te. Muchoo de la delLthncftbth
venileso In4, rlt, B* tt
lpadreb dtrbiN db etriettt O al
nooitn ftxtr"Lrtp


PELUQUERIA MARTINEZ
Lon r.jailt,i n. n-tllAm representan par .Ia mujor obttA k
flaidma qua pri-i f, mo !&s obligiclont dlalrt wbPfctNm teo
ben re llnTr; .I a'Iu'rdr. drn m a lndlcactonea do kAt 46l S 9
llen qw. com', -i 'i i ia Peluqueria MlthAbf miAtlta ftl a bu I
empleadoB Irv ma, <'prnani.oo en cads =o ft le I dIbtdlt
toW quo poas -n Fu rliudl,-, de I& calle Neptuno bimtero .
colNA v M narlqrt ... ..


..o'


LOS NUtVOS SOMBREROS
FS nota un cambiao dstacado en la t maria del sombrero parme el.in-
vierno. Roy I nmUjer luce coino detlkle dlstlnguldb, sombreros en rtdas
lais oceolonea, porn zts" nseo w- dentro de esttlos y adorno qutl vaxi'en
en tbodos s aaopectos a los quo ne vleron n ItmMamente, I mujer seven
muy vestida con Ing nuevo nmodelos que llevan profusl6n de lazns Y plu:
mas, disemilnbiog en colo car6i elegant, haciendo lucir mojor suo dotec
natursate de btllt2s y dimtIneldr. Hemoe tenldo oport ildad de admiral
ton dlsefios escogidos pot rel erior B randa. en au vlAJe fiitimo p.r New
York, gerente de toe% onocidoA nlferenes de oDracnda y 'Taacr, e.taebecldoa
eh Neptuno iltbmtro 211 dndci eo prenentan en caiaaestaclO Itosm Intin-
dos en o todos Jaos etUloe prcclos parc o41o0 ton. tilIos.

SJE ACERCAN L44 rASAS
Seft.ors, abr- ato qwu los plonashab 4t. moas
Ia ba ne c di pole ,itlofi so q no t eTl ,o
Ier. mod M."dsesac srelienaas,- mends Ia MIRTA,

qbaim IV pri IQ 41RiNopolo fCOi~~Isflalin 'I-

in de "afleat,8ci17.L,Vdado. t* dho.I b-.
pit a ",ba br e afi y i s.Wo Ii-


S P iR O D U CT de FA M A M U N D IA L

kLa protecci6n mis efi-
caz contra las afecciones


INVITACION

La Cl4 CB4BANA DE REFRIGERACItbI

ELECTRICA S A. disirtbuuit4orosedutia&i ia

prod,,rtao "Ff ICIDAIRE",. ao'rmpiwolfn a e tnw

u.td a/ Ci'UPILLO fL COCINA PhA'ttlCA'.

w* iwiizndn pn Ia Sor, snao Ceaaouex dA Ppilg. fu

endrd /g, "ii f in Eotuinm de RHC ( ( P'adO, l) ',t,, In, MIEFCOLE.. DE 3.f a 5.

d- la tmrd-
il. IIIMrfBELLEZA PARA SUS OJOS
ti t,'i ,d ie Greta r i-t, pcttafi. htrl ret'ltar Ia 1 tt ft M
die tuat r nrn.r q,.. 'i"' ira na quodarit t&librtdL
La gaz rnreta .Li 2 pFPtai fla enconttrk tt o" Wt( "O O
t&mafjMa .L-.. r *.., 'ir *j roior", norpo. &ail, atsftm0, obe T hkt


, +!4,


i


11
ANoov


n 00 ooV7I I AoDkA mo..0kir* -,, ooo- ro nr 104A7


PAG, SESENTA UIAIDU UL LA MARINAA.-LOJMINGO. I. DE U IL. ur- 1-.


Matanceras PROFESIONALES PROFESIONALES C O M P R A S
I__ ABOGADOS Y NOTARIOS 4 OCULISTAS 17 MUEBLES PRENDAS 2
EN1 LA PCLITECNIiL A DF GELPI
2Inv.1do0 el C Voio ,,' Pr0o--24 o BUFETE ALVAREZ CARRERAS MEDICO OCULISTA Comnro a Particuares
.Pe od .. .ld .. ....0 0 4 .r .."...2." 000...... ..... 0 E. CuP llar de l Rif a, r d I ,
do la Eoueloo P.22i20-. 1.. pi7:..:, r 2,: :, ,.0i pL-i,po i i.,..'2 M 0bl, Miquiu de Coin 1*$303 ^


tablecimlento. que ha dad- en !)a- i/-651-1-I l .ne c-7.4-4-24Dl r apartmento ro.nplto toda ho-o
mirsele, la U..v..sidad del Pueblo. BUFETE REGO ... B-30 E..I -. .-
acon el decano Juan MRanul Rodri- do ....o.. t' ol- 6 Z. .VA 0eran 0 CA O 9i2.
guez Cartaya, udieIoi a aqueltas lIjec, CninlnleA,. jularoi eon',D, M NEn. A O Mdor, l. bura ta, oflclna t rchlvoa -
Isplondidos dorniooso lodo el ejercito 2ina de lnda. clses. M rlo o1n 2 0OC L1STA C rab'. r.erler. d ofr.aradlo.0, cpa p,
D rrlo.F Recursos. Rn'pirlex y ef OC LS Ae;.,rf~grdrx ais
de la letra de molded. de !a Yucayo. ieu a t idd'n 1 0 ", d rooo. utel u eloa. teo rea boudam bales0
de Ia lenc asap~rtes. Ciladan a-. D-!, n0020 dades de Ion joa, Co0 0 ul- P a t suelt 7. s. jNo lreg 0 0 -1*e lnO- dab
as lendo todos. m&S que h sLIsu echu Inlerlnr e rihir: Dr. Alonso P R. lir d 4 4 tde Ia t rde. C p m- A- r3.7. oa 06 .-a r
Sad 1mirado0 de cuan0 v6eron, ex- b o O-R Bllly 215. Depto. 12 1M-L.b1o .6a 00 0 l d h a d.. h- D.
I 292 I Cr220 002 0 do T .Ji tfoI F1 es 4ul na a 27. V e doI

traordlnax.amen.te orgullo oss de la ... ..... ..... fiesta. I .... '*.....Ene G,,"h,1 a^ ^ i?, o"y' fniSa cocino. M ue m ian .1.
Inso, inoudernos, obJetomaerie, prendia.
,)bra sill rea z o nll por el ex m ints- 5 DENTISTAS rdpa po2e a2 radio. hel i onaea 00 0, 0 -e 2
1ro de Educa206n doctor JosO Ma- 3 DRES EN MED1CLNA S02rAp ol lgA-4 oo.d Hrl o a o -01066 0 00-175 -
nuel Alemhn. a impuLsoi ) a inicla- DR. JUAN UNANUE U4197: COMPRO TODO D r;
dv del d.ocor d among ocrau San d ALJANDR 0 MUXO CIRUJANO DENiSA os Noro..la :.. iel,,T el
M a1t 0 1 00 0 6 2 o Extra220Toioner %in doio.nar. PuenteSd o e fl- 0
Fdm1specdo qud pre0 1nLa 1a P0l2 WO AS URINARIAS 22 12 y rerno Ib.eo Dentadur0a. 002 0 22 1a crodt lc 03 a3 2andeJas, eubl .rto0 (
-_ __ __ __ __ __ __ __ __ 0202. 0002,0. bjls a nooi p rim6. M
Vibr vista desde fuera, eI algo n r y c d dNTSTA ,0g ap7a.o.t 'Iu adroo. 2 02..,par 'om ras a n oAqUi-r
I au d V y avaOlda, con u.s jar- TRASTORNOS SEXUALES D6...N. ..* 7 z 1 En...o .,... int Be A 19 7 -0*.
dines precioos, sus edificlos de mo- l'p,*rillsta de )a Quinta co^a;,n- ''" i ORT1Z4 "nr Frgdie: ( H-4107 ,.f .2,
o Iec lne.m sus campos de sports. R, ,dad D R NIJ. ...,i9 enB O T,-D
l Ia altura dte cuaJquio r universidad RI.. *0 1o.. .A eq.lbrAoAi ,Ci. .rujAno-DenlaI. T..... u 9 0 O 0 '
0 3 0 O 0 i,, nnota hinePreole. v I- d.ntad00r, pu ecntea de in ,I mu ia d.f2
extranJera, y 0u vasta extens16n 0 e 4 A '. Ira 4"74 m.do I 9.o. cln. RRa0 X. CanpanArdo 21. e -s-0 bM5 8 OUM r O
su deslumbrador conjunto. C-40- ,f0 0-1. Be. ] ol .2n o Concordla. Hora fljda d sollci- Mo ebres m oderno n r .-antlguoa. Pla-
Y isrrne t suaECea- IId .Tel/ fonom A-0610 y 111-7249. ns raaev~lss nlen o
si Topenet e ascea DR. MITRANh: ALERGIAS 1-1162--10 D210e60re 1 sv, 0-
Pol]t llica de GelpJ de, de el ex.- rtrinodlam pam. broncee, porcelanas, binillem me-
40ortr1 v'.s .orpnden 1 Traaminto del oma, corizas, do- 2DR. J. HERNANDEZ CALZAD11LLA (22. M-crbr. l prj t -,o
terlor, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u trsvmm opednD.J ENNE AZDLAfn ends. Negocin rApldlo y reserve*
reulta. isitaa departamento po [ores de cabeza cronicos, eczemas, Concordla nmero 12. A-7537. Extrnr-a, o aro. c-447-7-14-Ene.
departimento, y aquilatada la labor urlicanas, cras.torno neuro-vegelati- ppuntesi d oloR .. ..oR do. AoRTI CO 02417- 2 l.
admirabilisima de su funclon0mien- VOS. Pruebas especiales y vacunas. te dil 2e. quedando nueva o f oda M- M R
to y 3u desarrollo. 02 r1.44 4 -2 d l do ho en. 1 U 4,
L0 o evda cabo all[o oor Previo lurno: H. No. 509, F-5001. 12-224-6-0Rn0 Pagoos ale l l ae sus Muba P ni
La' br1 llvd 00 aos Is l P 002515 122 ,TbiO0 6-12 ----------2343.tpeco orc. nele


AemAn,-ideal que acarciaba des- MT A : C-68-3-1 En. ALO D S r s 2 1 ouJebiea 1e at i
d e q u e s u p a d re o c u p o e l m is m o M l V o u l umASSs eA e 6 5 0 0 6 5 4 d o- DELol P or c o ra O 2 t o o ,
WA RIAIS.ZNA 4- Pianos, Portach, Ma glJ Ide
nitorlo, qreo leo c a h~onorode ot uo 10 do.S Negub dlanlc yoarfi a .f


neltrrio que 1e cdpo el honor de ocu- d GALIANO y RAYO. A-3347. NO SUFRA MAS DE SUS P -aES. Iaob.a stmunnm -c-r y ....cbir.
pogr dor, pu s a -1- 0 edncIlamen1 Curaclones d la enftrmeladem u env Camine, Baile. Hag& Io qua Dete. J cudale. piez2. su0l0a> o e11-
onsagadora, pus ho reau dad ln se iflls. Blenorragla. Estreciz Adquiera 20 lud y elo eganla. Nona o om. R A npets 9 1u.6632 c 4ln g
que por aftos de aftos fu6 anhelo urettla. Protatlt.i..Trastorno, .. compleees. A-9311. .Antolln&.
e.FJulo", Dr. PaIe Gutitriez. Con. a ]as toritn'aa: cellos, rings, maJa elf- "24-1- n .,",
de los hijos de esta provlncia, que ul : 7 a o p. 5. 5Gratl In- -'a1 l on1 d pl000an o. d0ooro0P.000r0 mo 4
ven en ella el crisol en que S fun- yee,,one. curaclones. AnAlisls A-3747 rapldineno sun pies s An moleatlas. COMPRAMbOS MUEBLES, ADOR--
den log hijo0 del proletariado, ya C__-740-._-_!_. _ntM h'osis_._vmanual _n_ _, pe j e
do 05000 odroooopdob02000 Coosll-g $1.0S URIAReS 5J a4 nas,. porcelanas, Mafrfns illa s t


Como mecinicos, Como carpinteros, DOCTOR LAMAR s p.m. Telafonno A-0407. Quiropedls'R cTistaleria, plata, oro, brillantes, jue. na
Como a.baffle, electricisa.s e6pec'a- Especlalizado en Aguas del N1ino. rardo Wr-N, Visfteme ho3. Reina ; 6 g3 ." 1. '
lUados, quo con sus titulos, alcan- rurarinn del Asmsa y Coriza de, ad,1- Escobar. ogs cafs, cuberfos, candelabras, fo.r
z~unl jornsales auperiorsim tos en la t. *r,;I'nn "a* previn turn. Tel f,,o --- H4-< 0-Quh'opdis .-llnern. |lamparas crystal, pianos, miquinat t^.
mao adel caos o e lm- V-i0.Yrtodes 630. altos, A-3...
mayoria de log casos, 0 Ions de e ml- 4 R.-319-1-11n,.o DR. RAFAEL M. MORALES coier, escribir, prismilicos0 .An l.. -
liar de profesionale- que Waen anual- oGb-d _, rndu0ado UnleBrsldadea Haliana 3 gb edades o. Equipajes. Rapidez. Ca.-
msente de la Unlversidad habanera. D0R. J. B. RUIZ Midwestern. Ch30 caao. Tratarn5t.a ool, aytolo
dom10 fJa0do ios dootCr 2am611 E F 0pe.D.al Pl.a del Centre2 g. r Co-alosdades U*0a21, sa Vlrez, Bernaza y 0'eniente R7 'F .n-
pAcocmpafiando a0E02200- s en vis a. ur0 nr1. ..., ven- Vrrug,. Honaos. Empobrolimiento A-8232. C-798--17 24ic r
Arellao, director de ]a Escuela; e0 eas. t[ Ily i trC Stornos sexianleo r r4 ulaptor7n. Am da0d 213 ,ntre San Aal M M S M L E, A O I.
adminmstrador,. 0efor Paassico L6- 'retroscopiA v Cistocdcopi. Con.ul, tafael y eptuna0. Honorary do : 0 $2.C p A L0. L
pea y una comisi~n de profess ores 420a 4. Santi tizaro 621, Tei.,ron o d etiaras especialeE. A-0854. A4 074. EM ,bi Co.IO. T AUL
dealtnado aUesal p na 5 ,1. Pare pob;.. die B a 6 p. m. H1-liil"i-Quir,15 Fn.. Maq. Eoeribir yr Coact. Traje0 |
drosmo al effect, lo repreioentanp- C-153-3-l an. --- 182---- Compro ropa caballero ,uPn elstado. ,'
tea de la prenaa, reop rrieron los dor- I 1 -.--I -P------- RTaMA,,ndios modernos, haoles bodeKa y o -a
mltoriot ventilados, pulcros, como los DR. MESA RAMOS RAAEe.MRE parate, crinaras fotogrAlrican y prs.-
del mejor centro prlvado, los come- Plel. Silles, tendoreas. Extlrpacl6n 9 gl co, obJetos q ie a rle. cr ublerto' Ca-
doe sn te 1'erruXas Ny terapla. Tr~w latrnie o CA A lain, lPagamos blen. Ateneifn inmne. `fa
dore0mplslmos, alegre sin qu personal Preclom cDnvenionales. Per --------l TeC A-4074. Te017
a plto %Ili un detalle, los aulaA con severancia 11o. bnJod. An2inas Y La- D11UO ColRIA1 2o POPTlDAD 0 *VrrBa '-ob05-17o2S Ry
iu2 pupitres reluientes, sus piza- 0une. T "ono A5-0402. onsulaO 2 'e Hpro2l0 i e2ld2 pa de pare rents, basine barD
Aronelsa35, d i ret a. d E-Iss-1-12o.n2 $40b 00., en I,& 2 ,la62an 2. 0'ed0a2 ,, Nt BRILLANTES GRANDES
2rron als M ps, ]a00 s111 CoCna COMO rosiar. Si no lien pre4rl. 3 r0ent2 In- T peqoefios, log ropniramos, aunque A4c
las del hotel de m s tango, a I R S 27-... -12 .o St.. A s 200.600 OI.. c tie fa1ls 0000 e.t.. -.
eador,, DIAvnt11id IoA pA1AINAM lia- rahlurs 3, rubdes f/ioo Pagano2 s 2 l2en. I p
vvndea con sus aparators elctricos, DR. LUIS BERMUD1EZ" ,'arhalll 'ynos, Soa Itfdo l. 020 20r0
Wo servielos sanitarios, proclamando -s2 1 7p6 Certo- -A74. -7 n R
I higlene que alli se obsxervai, los ta- CLINICO SEXOLOGO. F-5288 -COMPRO ED-3 1F1C1 -O'--.-41-1---n .
a L 0iagn62stc y to ..-.. (O0r22 dt.tor- Para rens. ..a...n .. y s0010. (26tos0
allene en los que quedarin sinstla- n o Se1nale2 Endocrlnos y Nervio 4oF A. Fernindez, Sari Ignacio 313 A-4113 R A R
ds los maquinarias ya pedidas y qu" 1ie ambos nexos. impot0encla. Timid~ A-71924-5-2 1 (
hasts el moment o no han podldo ser- Fohila. NeurastellIa, Jndlfrencia, Y2s- t b 2, ompro nil2 elod 0 ]a0es. Pa-
vi" la grandes libricas americanas, lerilldad. Beldz. )(Glncomat). COMPRO EN lABANA a, lAb q 1ue2 n0di. T|odbis -o r0-
do..nd s 000 qu n ho0s0pu.a0om).e 2i0d0. F PARA RENTA BUENA ...... u.bo, 222 22 s mode1-
l eaos dal~O~ nos.itreo, Ono ea o35 A- 95.
dos parquet, la piscina, como no hay de in PI.p y l]as Vna Urinarias de ort- HASTA $75,000 Ca-50l-17-18Knp.
media docena iKualeS en Cuba, el "en sexual. C.onau.tas dlarlas. : 8 I l Preflern propledafl con ,onirrio. r-
iho iltal qelosimente o tendido pos 7. V,, ta: H, 203 ntre I i itndipensi'able. Trat, direi A-9003. COMPRO MUEBLES MO- 7 o

el doctor Cuas s ChAvez, la farma- ,'ond.. F-"2S c-49i.3-16F.n,. on uo propletario. Nsor li.pr regalos, dernos, de oficina todo, miquinas no
DIo otb 0 m 010 735.er 20talp000recin se no 00s razo-10
cia, en fin, todo cuanto iIntegra eSe a aM nOM O "malKAPn o *Ms nb .. Sontana: 1-7.18. de coser, cajas caudale., conladoras,
Irtltuto por 1 que a tres tan- ,nt'sllnn, fining er6nio, vn'ra y ____- neveras, obj1cos de arte y muebles .
to, tantismo acon el doctor Gralu y el sirili. 0 orazn. rflonenl y puElmdn, COMPRO CASAS VAClAS corrientes. Pago ms que naclie.
sefor Alemkn, nuestra comprovin- ln)n crlonlb ConCultaR gratls: 8 a 11. I A N 2 62 T i o oc "
Pagan: Iha .1, Angl esbo2. Reins.lbFo,


ciuln L nort Pauine Alelna vlu- : 0 n 00 Angeles 7. Ra. CON C1NCO, SEIS 0 A-9003. C-499-17-1 E0,ne Ca
Id& 05 olou.it ai p 1-11 080.- -*14-69-3-1 MAS CUARTOS. RAPIDO Tr0.. C MO
w tdentos aesenta y p4co de 1DR. ZAMORA Solamn. r.leto p pel. l mpin, n "oo. d l92
edu .ndol existentes hoy en la Po-0 Eigfermedades y Cirugla do S,,3 ..Rmin '13 0 0 7n.3 0 7. SIno moe 1-r7 ,an 4
ittenicr, unto ormados, como colego a- t ,a ni. Hemorroda0 c 'ld Ba -o co m2pro anode. T'ra2 r pr el Fartlculare. necesltaiop muehl, -
aiteforleanl, unieormao comaprovin.a elo ooc01e Cooolerna 0.22Tratameo 1e-


1 de Ia mfls riea ademl ia de La 1 ante Inyeeclone: y Foterapl. T"oelNfnno 1-711. 11-11-7S023-9-21 e lod closes, radios, rer9.gerado-
Hdbo na, contents, si lechos, re- C.la da e 2 R 6: Lunen-. m7 trc Ir VAqunaS C Se eoa er 5 eacribt r, Piat
olo ra e en oernes a prev turny conperta do. DR.-ZA92 S2. Garc0a. E-90$a-17-26D0 o'
bdando lud y llevandob en los al- PAitenc d.ia de Clinic paor convetro. FERNANDEZ Y VIDAL an 0010
tamri de rs tiernos cornzones la Ave. Menocal No. 46O. Tel". U-237.
Imoigenes de ls que tanto ben Ws E.-2...'-.-7Do l Compra0.o. y vendemos para lien- ..lhl O002R00 IAh
han htcho, alternsron con los pro- Dra. Amparodo Sobral de Led6uB Ie cases, olares, sincas, hipolecas, A-6, 6200 PI MA S
fesores del claustro, y loa periodista Mdtco y dentlat0 Parto y enter- Actividad, honradez y reserva. In- CON Y SIN COMEJEN t"
que dueron hu&spedes del doctor RR- medade. de u slora y nlo. Con2 uot0 o A partlculare, do 20odn6 marra C t Y
mon Artelno, en ese dticiiso, me- ,diart ties d e 1 a5 p am. en San Rafrel former nuestro en todos tos bancos ,, ar t ie torin a ry 3
568,to. de 6.te r reE.o br Sy o oHaelo.
diodia dAellanoo en e dlloo 0- bai*, enre 015 o 1ban0 C v00 de esta Ciudad. Oficinas: Aguiar .;iinr. Pago h0.en preclo. OperaOC n e
dbodia del p.5do Juevo. Tol~fono 20-522t.Gabano.1 el moment. Tel6fono A-0077 e 4
Mientrn s *se pasaba visilta despUits NE-1*7*--2-DIc. 556. A-9112 M-1506. c-44-1-12ne -
del suculento almuerzo gustado co 6-H-5845-9-15 Enero 0A1A AI.X0TOI COMPTLA-VXNTA
oeapl'ndldo apetito, aistieron los pe- | MIL SOLONA ,mues jeto sts. Ve W.
riodlstas a disintais classes. dondeton DR.* M111LH 1OLdU 11 FINCAS RUSTICAS q(de 01.201. colorr, *2, y 00*0 e.
lopl~~a ti pletnaauetit INo
comlpetentes profesores, llcvan a eca Enfermedades de seloras. Traator- I. G 2 28
nde cubnas con