Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
I I .- I I
. I I I .
I I .
__ I I I I __ N I I
- Ciento I I I I is"'?o RI -__orI par. I -1 A
. c t rce- al "rvicia do 11I y .Ah.4 11-1- fl )- K Ir""" -'r.1 IrIter.se. ge eiaIe:A;sPe-"@wtlls -tie Is I r
- - I 1 I"W". (j-P.j.,j- 7 P.". i,.hIA4--- ii
,_.___ _.____.___,,. ) -IAR -E A -N A I
I # sacdxqz El peri6dico inia antiguo do habla con. ,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,rl IIo,,_,,__ at ty,, XA, '
- 11 tellans. I -1--O ,_ I ..., _. 24 1
Unico peri6dtcq en Arn rlcx cortxiiplc I ,, 1. I 0119"VA.V0111110 _ffA,4MXAr.
.
mento diarlo en rotograbado. I El periocbsma 1 11110 on SACC17clOCiO.11- -PEPIN RIVZRO. -_ E4 1 !!
I 19 ca ca lo exteino Line *bsI en lo i4te I I I I
I "' !!f t '_ i
I __ I .. ',,_ I -,! ,, __ j I I I
I. 5 CENTAVOS
II __ ___ --- -_ --- - -I -1 -- .1-11''it- "O PRECIO
-, __- -1 -1 __ -, I 5ft ARCO. ELOY. EU 11 III -,
1, NXIST202" I LOU0, FELIPE, JULIAN Y VITALIA. ",III 1111 III I I] ft" '
, I 4947e--# I !!I
ANO CXV.INUMER0 21& A.ip, a. it "WpIr ;_; 4.4 A 11 I I I ,
. I IF IrA 1 i , .PANA. 13 DE SEP MI M 'j- I L r, 1_-.

-, ____ ___ -_ __ __ __ ----- ----- _15- I
- __
V 1 $ 1 Ill, I I I I I '. I I I I '
T .A R A ,L A --- -, A --f,,5T .A %?, I! 11 "I : i : I .. Ill I "! 11 I I I'
W,
I I ,1 X ,
11 ;.1 I I I I ,A t
.I
, -, L I : ; I T .T W SO DE .,
AWIMM X I i "'? 1, NDOSE: DE P.'RICO Y AN 5--MENORES TN.Ct EJERCITOS 1,
P R E S.11DE T E-"_""70v": 7,1* I I I '' L l 1.
It I 1 N '- '-).I' :T ,,,, 111-,;1 11, __ __ I.... -- _.
I I & F71- ', 7" 1, .* .1.1-1 I Is ,. .. _______.____..- '
',r , .. .. ., ; - I I. I NO C011PRENDE LA PRoPOSICION ,
"' "7'"'t" ,_ -- I ", .1 f _'!, I L- W*;A -1. ,, I, I I
, *,:, _9-A L A I'D A;' z P' Al I A, , _-_ - _'Iil:&_ i ''_ NARA'RELACIO DO CON BUQUES :,
. I
' 'r, it If I
"A !i-i, :::" 1, I .1 !"", NA RM AMENTOS I
- I qs N ; '' I CON
-DIQEM-11919-7k -- S. RRI N .
I *' j 7 ...... r, RUSIA '_ DE-,"GUE I ?.
3 ,' 1. I a- 'j
_,_ .1 1,
. It I- ~
., i --- ." ", '0-- :
VISITA (IA L ;-' r, 11
,- : ,r,",;---_. W"F'! "', ... "I.. 1- ''.
. # .01110 I -_ I~ __ ___ 1. -.1 .. :
. I T' t . I .... f -' 4 I, n 11 Cado dice qu
--,-- I 1 W I. il e -U investigaci6n I ir scoIn"Pefi"
' -, Nt** W*I .: -60,
-1 ., 47 = ,,, .1 I I-, .. .. ; I gan .
T" iin nos visitarin vein 1. 0z '5 ;4 I 1, ej -. :: ,.";;- 11", I I de I
te __ -, w ... _A..
" '. OM -Ik '.L
TA p v , 1, ,af a pet i-'o -1 I 11 I -7 de un S
- I A
r_. 1111 .,4I f- -, _-I :I .zl I I -1 "A' lAtcMdAlle $Irv& W& comPro bar Is veracidad .
1 1 I ,,
"' -- i., ,
V" r -_ ",. .
L ,r_ ,, I .. ,:. 'L, - I ,
profesoris y estildiantes%, Se ; ... ... ." 0 ;-- In ,', i-ecibirdot A I Cad& 111,11,6611
t ', I&& eatsaisticas que *fre=a a le ONU
III , I "I I !,f I I '.
F 7, ." clan '.
-: ii, il cia onvia 3 I 1- .- rr, L,.. -1 I..L .-I". .., 1. ,.., 1.
11 .. clan ruses de 11 I I -_
les hari una bella recepci6n 11 .i 'toda IAII ,w . F T_. l1w 11 : *j IIIVII ,,. ,:! I 1,ARX SUCCI zoptAembile 12, 1 1
LXR W .-. 'L I- ''
=. 11 r una CA A LOS
. I I 7 L , . Ohff PEIRJUDI 1:,
EI'Moximo mes'do- W_ i Z", podrin W 8048'6t Lf, I I_ I I I I.", ., 1, I 4Uxdted)-OW )5--fls Ob
11 iti _'Zrifin "Chkval iI hIL 11 .. r,,' I -- I . I 0 relitz,006rf la "
via 14 p"? V. "AA 111iivi PO T1 Aw p ,, ". O'. W, An
= L M & L- 11 IL ltu-' I .. I I ,it
-quibi jlg 0 "alwo, 11 I I .- , , 1, In-"' *" It '
Rail= -a* SmI i 11-_ '. I I CI de I ,Ikjdrc
I ; -F#( a .. LL 11.1
'I ,.4.
ciad ide LA I ,4d IdAf 'd; git 13 ,_Ipsifftnql 911111111 *qpo CON= % .11 I I I '
_. I ,, I.., it- die Ins seita GARAJISTAS EL P"L. ., ".. L L_ , ' ", w -,
cs nq$ ,10II Como 'qP8
, "
''I I L 7 ,ri-,.; O 4 0 11
L ., 1 -7 ..(,- '- "I"; '- 11
Ica Esteft, Uniticia 602W vw= e pe n"O def7'IF","-y 4tis hotifle,541 I 1,1% 1 -, taillidai, par& res iec,
LA , semin WarriliI eyier Oar llII la Xecto tort -,, :r rzf,,.!
I%14*aqI su declRI6 I -_ L t ..
ra eVI ,&I emtI .ia reaccift "advidticaii,#I 0I actit'a- L' I "', ,-, -,, Ocate 7 facuttar
In tar 11 L'y el NUEVO HORARIO
,L,,'.. 'I,
Ift # 'iii ", L .:, ,Lj. I 1 1- I., I ersal. I
In. iP1K616 Mtiqlaipal, du-- I 1, T -' ,;_ L _' ,, I 4 ,t = .e I tcift se cxp" ,-,0r media do tK :etique_ par. It rad!q lij,, [?sd*y uns, .. ; ""," '.1 II
ranter;-eilacto de I&L airlift de Is ca- I ,,_ 1 4 Ii. ;, ', I
" I 1, ,
, l6dico-OF4iind del Partida Conrofilate ,P- ,a. ,, -, ,k ,_ , , -. L '. I I L I I "bupertja* j, Is CoI d
, ", ,
criturl do I ,obrM -del-'nuevoacuc- , ixoiriI dj Iron dlcett,4uI gna .. .4 1. .12,14oo.)
= gel.' P 4ver' -It' '. ,
CRUM% .isl., .An I egan 4 jnW' ,-4 ,7 7 t, 14 :.,- -Qr jftsgrlipa de.su jeLargo de un moll. c. que tamlI es
- en d- _i6 trania do Js frbo*&,pon jeiplie- ; it I ,, I *-I dil";e;do brittrilco. gir
erez Andr6s Or ,,,, : : p seen te: el p 6 6 1 1 C 0 y
ex giabetihidbr de ,Wt-Vrovincia de ,on. active ; "I I laive,
Orient doctor Lai- via 6 10 lai4la, I L. _i" ,- : I 1 2 k ITdAI a 4I 1 11
. 1.11, I
t,-qIianAcoWpaAaba a] gue detanques, emplazarniento diafnetralfjid6isty', xp 14I con !". V I I I 1, 'i, I I dal".:pboo porq ,
to Diet de Urdartilla, ex minis.!) riflect6res durainte ]a noctle. 1, IL '. I L. I 1 ,, 'L .. .- *-- L i fla dibe,46,W Ci ".at. Y cinea ._ pare Jos obrcros y drivers I
,e Eduimci6n.de UWoo, con ob-' I -ErL clirculos informados de TeIII a, IqF sol 4': 'j I 1 I I I vibinsI _.tntegran W N" nej I
,q 40 1 re -1 ult Ir intormea sobre, 911111- Allilldes, a. III
.... .... V, # % .!,
petrolera prob __ I 'i '61II
!' de presentarlo altalcalde Nico- el 4 abl a 4t al, ro to .1 I 11 .: I .1 nilabero de hombrea qua LieDep en Una comIsI
Clill :&01*0, 1, *, ,, 141'' N ,-t 1porzes arm integraft
, Cut Ira. It colncldiendo con I& r= ede liN IIIII = 1. 1 I 4W sIellancis. 'r '' -J tarlos de I ..Jiab
terrogao Inmedisitamente sabre e I I I A I !1, I I 1A kibn I = pital, VWt6 nuw
n n Nueva York, la seman a pr6khan. IS ". e: -L kA no cohn de SarsiJes de,
Unldaj Is sem U oIlcircul. ',I I ,%, ..- ',. I I l1rTMvesulisclon Lr& Pad&cCJ16n Pare
el ticular el doctor Diet do Urda- que In cuistl6n Iranta alin fIjI en .49. ternarlo del ConseJ6 de S&' ,1 .11 : . -,*.a 611'.1f grr LhOTL informer de I01 I
a, so Wsur6 -a corroborar esta 'L .1 .;. ..".; 0", i ,I "e'O". Men Jon7wrialikonentas y I011 acuardoe adopted- en mliSi6n celebrS. .
portante noticia. I % gurldad tie lag Naciones Unidai, j puid;I ser debatida nuevamenke, .1 I 1.11 I . "to -; i 4" 1 $ Z.." ',',. AGII "
11 1k y1 ide I motive de Its disOPE __ -easo-de-goic-111JI una eniltrgencla. Una luente gxiernumenI I I I ,,, W -, .-,4. , A 1 I,, pero Cad do at etocto con
ITA DE VEI autoriada dIJ6 que son inclertoz Ion rumors de que rnglaterraL hd 1 i 1, I I 4 l 'A 1 d 14 ormote, "I rectentemento Por .
.On PR If tt,_ .. 1, us, poster) eatable: gw= : rzj
-'a que "dejara in .99 09%. !! ropTWm V 0 senudo de limitalt
;Y ESTUDIAI MEXICW I I Olverep 4 1
bleae enviado Lint natf a Irlin pidlendo at, go.borin IN U 9 . i 1. I sabre lag Len yelat" 0* AambustiblIes best& Its ,; 'L. '." _, _- .
j MI ,dill& trisits. que le hicie- i I i .. '.' .,_, .. L: ,
"t, .406 mIIItA- sels de Is Lards, I'm diZA hilibiles. Y do 111.
; yer al Puerto ablerta if <,-- ,_alcalcle Castellanos el doe- fuente tambikin se dkI el rumor de,:que se haOLLW jo O , rl . . I ties ,,I- a i6n de
de. Urdanilla fu6 solicitar en AU9 negoclaclones petroleras con gol. En esa fAr O. ( O_ OI O_ 411 ik: r"', c -X It Pp= Que be parjacerl en Aru totaJJI MillDiet I M xadn a lun I i I to 1 .,:, ,;, L 4 I
acue. per 16i Eifi UnI I ,i 77,- -7-4 IDI -.a- hy 11 1,
alojamienW en I* e4cuela municipal do-,irlpartitol sabre el petr6lea Iranlo, .. I dos 1. .1. -!;I'_ _.. -L % toll Is. lii tlxaclon == 'dooffingos, excepw on $an 0
&Valdft -RodrliI barn veinte pro- In terry Rusla. ,. I , 46I i I a dijo.,q ,comprendidoo en el dstem& ..
L I I do un ARIII do kwho, que me establecen medianto
Is del clel6n del AllAntica, tramda Par el ltj!, 40 esI I ..., I ft I
fegores estudiontes mext .&nos que Si*t'eiifilbargo, admktk6, add ciertos consejop al Go- "'LL 110tin :IquoI 1jaW d 6 .pro r Is, verac It a d ick6n.
Prllxirn.Lerite nos visitar*n. blenno Iranio", Pero -rehumil'. espealfichr el caricter de los miarnos. I L 11 :1 4. ti 01,1% Cad& PI L
. i 4"1911 V I& &&sImble& celebrada Par 11111111
El alcalde'Lecedi6 al ruego y pro- Agreg6 que Inglaterra no% Wed6n, aIgUna_ a que la Uni6n' I..- I .. 1; I LL-U ETW ZW YA PI itisrole a ca- Zn I
., ,, .1 4 0.8 Q1 69 dLtM efiPI a rajlstsa, se Lcord6 &olicttLr del Z10metl6, addends, ofrecer toda sti ca- vi6tica fornerite Jos rocurs6elero So- BSEAVATORIOS ntivo, Is ci6n del doer" do
"- ollferam del norte, del IrAn. L [ S '! M AW , ., latrar
Fel ixito del viaje do I i I 1* I -0mo 14 1 ciI bar cI
operact6n I ,Q act referee iderar quo Mae
.. Y A-,CON 11
tristrucet6ripd. toin' ?distfftgutdclj i L ,. I UNRO comprobscift.
'itantba. ,, I I .." I .. L L I L LA QUESIGUE EL CIC I i W len- de brindar beneficial a rAulle, PI
sre ;1 i LON d% .' I pp
.11L X Aitllizilca rp re, d'""A L! t% 0 ? jud" n lemente tanto a Joe
iL .1 I. "- NO R F, E dt pletsrloeOtab
. F ___ .ill U'-' Uan Ili= ento xrtf$m Iva en
I I I is post ril de dichos establedmktt4M6
'NO PROO JER6 ESTM IA EUROPA I Par tratarse de un ciel6n de me- .ci6n anterior de nglaterra quo
,,,,, ... ,. ,-. Plan Lod& guI de COMO 11 Petsional que presta serviclos
WREM ADO UN LIDER I 'X 'L 86ptietau i l1i,'. O P. M.- dorado difilmetro au influJo arenas me habit opuesto a I se I
'L I rt 12, 3 I &ftbipcjera en 104 1111LIMOS, Y el icular, &I ;*Tiene jptog' ,;, !IL i "Do
ANIZAP N El ciel6n -del,, At *. a can- 4, L45 rnillf#,,_ desa.me uI V:zn=
ARASE. POR DEWDER, UNA ASONADA ORG L I I nal pollel"R y bit- co- idor, 911un I
I h se deja senW sabre Its Ulu Vir- I _; Is fuerza In K10 I adquirir 01 cOrat
': I _. ,_ t" ilhl;por multiple I 11
- : veftilfteii -winple n, eon g:nes y los Indiciols actuales, son 0"
, I 1 ara at se ptidlers, cM'rqW
LOS DERECHOS HEBREOS EN VENEZUELA UNION ADU ANERA Yient- i*:unes.140 here d que pissardi bastante dLtante, JI no: 0 1 bieft el dessri;ii; , tril I v E que acostumbra, y en )am que veneral-
.", I -0 CjoIaL nI 415. !
I I 11 -1 oh: flu am 1 de par el FAte de Puerto Rico dumnte:,. ,, exotic ento qI anuit I mente rz:W e Jos ventaijas del
: I., v piW bG relative- el dia de motion&, sibado. "; ."" 'to I A -M t 'I. Items itca, establecida eq Is 1_ .. cedonga him hinca- ;
JERUSALEN, sept, 12. (Ur)- 64- Lo , I I MIIIIIfite pequeft _'y el r do-Ja tor- J. R. Govern, W% Acirida, i 1M.Py crar., Orin Brets,111 ca- tanto i
int Tell 8 cabecillas estin prcsos, Se bim el anun io cuanido t e [. 12 L 'dispoesita PLL'scillitir Adelante con mayar pLrte the Ion come,
a, lider krabe, fud asesinado I I r ments sigue material n en unas DIRECTOR. DO I'V 1* gra. .- vlolenc -' c0ii 108 posion ineres JI el dI Las empress do servicias pfsb= L :
balazos par Lines clesconboidos, me Chamor en Nicaragua, partCe E. U. rcch4z6 las peticiones ip, A Its 10 vientos de',413 rail '. r ho atft otros ifequizacs transported, etc., came pare las Pro- I
nos deocho- horas despt*a de hahe, P. m., ca sproidinsdehiente en los Dice el Nacional: ca del 6rtl6e, I Was sep n- '&: eilgla anter-iormente. pietarics de autos particulares y otros,
pronuncindo-un discursa en Haifa en I que prepal'abi otra sedici6n cle a3uda por may egoist&s diecinueve y medioL gradea de I&- Marina de Guerra, 12 do mP- tn'onales de 1- Menores .. Fgtol, sgreliti, origintri )a confian- En Ill que respect, IL lag gar
el Rbog6 par tecimpletos derechos de ., I I a sun
- I I- ,_ Utud Norte y 61 gradoede lWilitud timbre de !L947, a Its 11 p. in.- filtims. here de bay, ocnitintando can ta mut= gay
., 1"'J L u I cxpoLn2,Xestraa vimitantes Z!:laI
ciudaclanta. para lodes losjudlos de CARACAS, Venezue Centel, hallindow tOcIRVIA Is., Sept. A2. -LONDEFS, mptlembre 12. (Per El Ciel6n d I 0 I Pars, q e .
(AP),: ._ j.I estab W-IN turnoz deJan de venI Iles a) N-NF.,&. Saint-Markiii en eat& hore 4 llki"& ti n It = 11 I -1, 1.111
Palestine, del InUI JACK Sha ., I t,4_ eva f ,
de The Ass. Press).- 11 e I It der am' y ile prestar sue
El mialstro, I WO R in. mn ft .. I I" .
Is as VirgAnbs. villas &I i. -. X! -4ift.-De I I mxvidm
"tientes Arabes se c Maribi Vargas, en un comunicado ,ingIaterra. ancia. y otiras once na IRS 11 _;, 1, : er, ,En, i allfic6 in 191., V Cw I 1=9010,111enteg habitualet,
of LA, duracit ." .9 A .. .4.ttle -,;t, JR,
amente el ataque do -RI lel. anuncia que' el 'Gablemo del clones europesal participarites en Jas maijimlent. 1. .-* A? 14cd&fkk- W qi in,- 'R 41 11 ocaslon
inediat 5..'do ad 3 W" n as indole ello Ica quebrantoo amI IRI ce habiise, incli- de Barlovento. Re ganado alga en
riLto politico., provocado po;'ei'dis- PrUldente, BetancOurt domino' ripl- .proposiclodes del Plan Marshall, de.- tris - pare teoro puart sabre las BLhamesi Y tin en extreme, Pero se unf6 a AUa- sigulentes
bjjbjJ
curso do,'Taha, quien habl6,eh eon- n conato de subverstiSn'del anuncliut",- Issta noche quo lnvesU- ruldo un = al NO, ten- intensidad, Pere no en diimetro Y Ilegari. a Is. seccl6n meridion&l de Is tmlia pare, rar que is proposicia- 01I di Ion sectors mis aerlaroon, diendo a deiftkM hatis I Atlintl- contirift moviindon al 04,10 0 costs florWang,,shoria east a 1,506 nes fueran discutides dentro I union
Fartia., Or P ca en Carew y Ins ze- geAn. Is"Imilillided dc forniar VAR'
0krama politico del I ilceldental de Is re, 131116il"'Adiinera Europe, is,; tiw -, 11 millwoe illiltabois. Pero Ica meteor6- cusintoo dlaA. Le slectisdos par estL medics., conti
= r quo A61o perthitela Per. I 4 III;, ca y a slejarsi"de 1" Antilles. pace mi. al N. iii IfzziSiI I Ures
maienis en Palestine de IoI El moit-mislitO, estA116 &nbi anctisli-,4ipress, que MI .ijj,3 Oft I tMWi6n sigue 480 miles per dis.-MiftTIC EAb_ 6 entrance que Jos Tniern- n(tan dicitndonas nuestros informilin. Su seloolded' 4 0,90,_j"cia, obseftsin YL'uffz tendencia del toll, ca el de log modestas choferls
, *3 skqdo de 15 a ?O mills lor hors res, cruzari POI dcl6n % recurvar hacts. el Norte. De gar do Dourme
'_ A; Mi eiintro apparent y bd III br: Id- Co"i6n
1918. W 'juevo --qtie 'jiqdn Is Cancillorte' j '. treL elO.No 7 No, .de-LW de aliquiler, e inclusive Joe del tUril. tin L, L, y1tiditeccl6nen Islas Mirque wresdidian alli en mb I Opt I& tons. al nartIe 01
ta 6, que tenis 32 aficiI habla mrit. I Puerto IA Cruz, on ocurrir ante, Is terrible torment& pet, S"d en comitt do trabI
;tr:n 0Z=1 'AI Y to '* A I tes de 6rdeii'de manseeri sobre el AtAirI YL no me,
do un manifesto durante al, dis ,.-= if.re -:oriental de Ve-1 e en It C&I'A "% Mai' do in. .1 itaim" genes, a unt dismantle, del .In suit Ideas sabre el asunti -1 I I ._ fj is r rM i : ofrecer* peligror.s. ninjuns tlerra., Pinalmente exponen nuestras YWnezuels,, Vueron cApture4ciaaiguiI fl i : L' "Invitallas a "I n I ,les I., 200 railIRL, pwoscrito anbes del PriiXimp JU L,
, ,
ame azando con demander 1LI perM ,ivileal."uniflarmisdas .do I OticiLles Y u ep am ,: t'thlii Ma- 4- I.. duds a L r di KILLAS, pft harg
dicorldel M fU en Jerusalin .porquo -m m.l., I* : .1 La .voilbeld", Los. tr*#Isci6n de I 11 y our so reuntria nuevemente
1 V. ', Va 61 05 is 0 tastess que el propia Estella. istsmclams del oj6rcfII IIiuales'por- 1. I 'It I" into ptiI do Corbellis, ablit" ,
- ' ; f "" IrW 'ill a ., ,
, L a .. __0 501110111131# Pare dlscuW 4djendo, a In impartaincis quis ropite
a 4o dieriamentev. ., ,4 Lid 16000, "A . metivow g1rabot :1 -, -,, .,- :_ I untan en el Orden fiscal I" op'".
me cat& at tatian fusilft y Lmetralledoras. Tro- I 4 . I .. .1
de PMEVM R. 1 Am I
, uc _.. I '_ 1I ;'i= I I k- III
Fas de tsballerlit ieran Ns ca- r VA L ", t _; 11 L ,f I I I 11 1-1 I lye z4bow enIA11111111111
% Ape. 4$ i W.ftiI clones relaclonsides o=,A&,-"0t% 66
IN 3 "T zWT=&CF I -1 L LOOI 'k QM
1. --oiche. I Nzd 'ikboftx surazo"A LA m ipta que el, awrista W4 1.
Ica durahte toda jr 1AA au-. mbros de: eren , -* na ,combustible -en ves'do, 11-11tag on MoHAYDISPUTA = I ION =1 regrean' do It" 211111) nue do aiguicia, dictuse sedwida", deb=
. tarklades "ItIlraeg Day, a groups, -M11110, DIP, REU N DCL "' m .,
1. .M L 0 ,"1% ISC III ,
. XLO ;ZL ,, 1
cliudisicapon a& I I Al, -b a _, IM I. osideate TIrjjrn1in,.l*.
ce L t A
',, L -7 e ,rs" 'Icic"n -so AW'" D )a tem I JAVMI
TA maxiso L L .11) que t* VI I # 'PIA9. 8,.'-C 0 .-E N r V, _pUerta InM- 4a
FNTRE CANADAY, II q eat Is 9 iw :J W, do LW L, 1
I I %one ..,jjA% 0 III. ? I de, OPR*Ugew" a J"
_4 kj ,
, I ,
-1, 11 4 OJI iraLf Waler It, JLY11114% Lpanctleft crialsoceI do 16 neche xj ft I
E. U. POR',Et P-MME L i = 4 - 41 .fa Zll I ,,'iow Me
Pt 114 1 1 1 ; "; ", ... ill ft 1.!,L-, , "' I I I',d , ol, ,., 'Is *: -1 U-ff O -_ ww. ,
Aemalf len, I tie owde L 411 do, Is r Auk
:1 -N ft o qW ii;s- 1141 f- -ftm -3
"I Im tM __t#ft
11 ..6i 1 , )'T,,, ;", ,:,, ot :, I V V! I -,qs an ell !III 4 me '
("I If II Toy, I me I t lift = 1 iiI do it frasis , L r ,"'16MM4 ft 1:1z R e
I 'r- 0 'r IRV 13- II 'I ' ..
P juxado. iniciari I or' luneA, , -aftai -4EI, '- ,, a
wim V01'-Ii-ox cp #lFion"L 10 ,* a Beyih Ia. a0Jaz6 aluber i vierildiII mAs,,.fut I L I la 'A
IA to .1 gires eel AacMp 11 Jos. 049171,08 901I I ,,, I '.Lji@I tins,'ji,'lft camerelabW-ju -. I 'I L 1 4ondo do c en Its 121 V e -, .
en K'if6rk una inveatigalci& "'p* que tP'dl I I A : SW entritr4I Iii reacci6n de lot E: U. por 11 ]&a Antil b ,I 11 )
interior. 11 . 1 I ., tire Ito t t --- 38 y elh B 0040 T -'e en el auge 0e am resvkUI newiwell el caso del papel peri6dico Entre 1" I I I 414 0 a 1, tin& I J a tiI Is MI 400rems, fatill 411 IL L Jos toact. I Ai. -armI CiaL
l i I to '.,Oe a Cow* CliI I if ti 14 (Is e Jos L i a Ila I 6 auxili''s illicit dos badaI Al .,.
Is. adrua= n "In JO, celaiisi, It L I mentidii. --. : ,.f, .. I..
I I L, PadeL,'1egandq' dicho USO & I .;- ainctients. L r..r L Ell .
at, Ni6obnedoa Itilf"', is el fuffis do J Is OtAftialift t I I septitembris iAP)-E1 habril. vientas I r. AUTORIZA 84 FjWA A \
WAMINGTON. 'septlembra TtIlimen d ", Con. I -Len ,,do Propaganda P 12. tro L I It rrden cer do, cual I .L. XiII 1.
Las invItisciones, a loaWoblernos Dd do 6 Habana, do Exterior brilAnlev 11 I (WembI I if, = to del eat"
XUrilted).-Un voccro. d4i DispartiIIII trees y que el, mcrKarid' del on'el ,Inar, muy- II t*A, j. y e
OP t ta 'it oafera sovidtica. pare que se ad- '&IbI 00"MAnIcid un 111I QW AV
ento I Estado dij cxiz Bede 'AI C I 0 0 H O n el --a , , ,')Colilin, de, Miami --- I Ulf *#I& nsI adt"d9r de 4clo.
"go, .- ffik ptleaft
V dispute entire log %.2901%nidos reI del Oebt del 0 11 I Ca 6rid i;kriLn at* tgrupo de studioo, serl 910 01:111:11I I 'LL I at, Ernest Bevm'"hig, -_i ;; !i 1. .
:t4,* ile'llivem- I do ComunitiWones, slendo oriAden- I It' I ft" Orilij sa nek- .VW hacti el Mirt6orb a lab dos I
el Canadt con respoi un Movilinlento, InIctill pars tender BeI I tL &I ; 081 log rt" In de Is tarde de hoy,,para comprobar CIUDAD VATICANA, slept. 12.
Ug I uhxiii W-46bre el.fosoque hI 09, 4i PIZ , "DIA RIO "
acion nolbre el problenut do'. papal to el Moral Medtns. m Am nombir de Ins Cis& ey Marshall debido V
ve = ca, que Iniciari itin JurdQ doctor Victor 14 a L, h M R. 41I . -.-- 1 :706 critics. di"on Estalias Unities liable Ru temperate je I but is cl! N. 8.)-E1_PVfi-P 01 011112. -
icano en, Ne*,L York, el Ill- c !h L I 1: jIii III _&I depaktament09%. 9" 0 'L'del i a : osde 01111% IA 11. U que I&' _66e IeL.tpo :. fins I Ins necosidade& las cosirientes of a&; 11 I- aprobacift alkproy w, PereO' 0 glib JI ?= A .
pr6yj ; ,- :. MjnJ3terj6L I satdiltes! = fb,).L o,1otrec1- comordl, ,- nar del I 17'Mr'l 'Li grIinsci6n a Aonna 41;iflo ji mo
MO. 11 L de Pabilft zl., -&, knef, cis esti i4*ifi 1. iL CeZeLj' 1-71; d miI lanto mon- desde _fjerta ,
El diario .Montrc dejado U'j ijbilezi I el m del "I 1. quo Inforen6 un vdcer"det depart : c alturppon hle1q. 0 y I
li, hiI doctor no 14 rig, 'de EstedO trads en Clilba, y, fu emplead
ticusado a too Eatticlos Unidai do a tjLI captain dial 0 46 IA6111des III Marshall, .tie, ayuid r Amx)p6mleamento amplisimontifti-Awl.,e) a rgan ismo 'an : to del Exteriew "Landres que Bc- otrO&--prt tea Wall ONARAMli Oar mt6licos noAji i Il iganowj c .0tiba en ei maps turistico. .
I I I v in, come p ,.' rite de Is 0al6p. nalidsid c iu.OI "erfr'lIuI ht-. nadienset, dirigIds ,iI el obispo 11 equi.
In soberat In del Canaclik, al en- deZ; y All 06M" RlovenZa, nieto do RI ,Continente, ai';.4I tqma medid" de qua lo Koplin. a, y &Un inz6lJtn proyecto cia
ylar citaclones Juan Vicente O6mI par largo III ropiadas parz,4udarae L.51 Mi3- '. L., nes; liabla.'anuiII citridole perder fuftz1IYIob11j*ndolj Boston, Richard J., IR firmnfi canadletims. RP jildai *- iunclada ,;., ii, U I cushing Desp & paracift professional (Pilig. 4).
- Mo, mediate Is. a oopirecUn v -la LD'O 'Ll or '106 MibiStr(A a dispersarse. ln 'rcalldid se Va R de Line sudiencia prlvads',ecin el PR- cTftica Internacional-, dedi.
pp dictsidat do Vtnozuels. OSVA ,*A*9 O PARA ciadc, e8tZ 'deCIIII L" provechar Al actual cic ldn &I Atlin- ps, el Obispo suitillar de Aoston, Re- cado a esitudler Is, situaci6a. I
, Una fuente allegada alGoblerno ' coordinacift internscionalft. 1, XW YORK sin f1jar fechiv
111 "adienne dijo III que el Canitclik El oomunicado express, textual- Las, racioneis que ya participan on Rio Dr. A 0, Rapt 12. TUP). Puentes autorizades 4e Londres in. tico, come ,riaboratioric, en It .
of iclaidea mente, que ten Caracas se intend c grRA -3 verendo John Wright, dUo que 81, griess. Wig. 111.
b lie amilurn. I que Ins sitilni bloquear Ian calles-adyacentes &I Mi- I .grupo de studios, idernis do XL, delegaida deI 13r forman que estJman qlJo It demorl cala-, Pero no me realizari en for- Santidad sprob6 el plan pare In peorteamericninas rin inlI In me Inglaterra, y Francis, son Italls, .clbbe Rail ante Ins Na. fill de ma el experiment planeado par un regriracift de until mi) pernienap. 41
1 Deranla canadjenAe. a t*q,' valdo Aranha, 3I de una a dos filaments niaterto de Defense y al.,Wacio cle fi. jr Os de hombres de clencia, en co
Mimflores. can vshkWeir,.Austruldoa Ausixig, Dinamarca, Grecia, Islandia, Parti6 b _'. York. a bordo do que W delegaciopes delas Ill naclo- j6rel
Pero un vdocro del DerinritanlentAID Fire (Irlanda), Portugal, Turquia, un a I 0 ' nes ,puedan actual de acuerdo win = 66n ban cificiales del e V) bijo los aligpicics do It Confratermi Callas:
P III ell ue, ior ones LfectaI J k- -djrigen- I '.., 'h American. a lat dad de 1% Doctrine, Criatigna I lo-, -egun se presu- 1161glica, Holands, y Luxemburgo. once 11 't A. las consejos americanos y recartar il)m,,itas on Is p4glais Mtin,)
Ul "I W diiI )as tenio- M del mOvirnientill,'xiii4wat", a IRS L Estados Unities. aCarta sobre el transporle.,
11 111 lel. 11 linens de transportar:,urbstics. Esta ,., -, '. suis o4timadca.
adiensesi al clecto on mayo de, ;% I W& d I 1 ,,,,,.' Uhs fuente Secretarial inI I par Pranciscii Ichaso. (Pig- 4).
.i
I saado ell tin cambio de eemunica. inbetitone mAM contra 1 1 ,_ ,; ..., w que Con I& venta del doctor Mar,()no" 4 el -84 probablemente Is sesilin dulial .,unaa
up rop COMG lonales j*j'jI uiZ Caflas., par Ernesul Perpo tedorniente. LV cate at= rl (I .-A
. I a dta
I -; .,
no s greO que no tiene razonex at -; 11 I I woCfra : tres semanas adle ._* -al colonatio'el sellae
,,obicr a t6: 'I .*Gtra dl I. Id it 17 Exigen
7 1 1
i I -.1,
11 : PAGNA- DOS __D1ARi6_M LAAAR, --;7SABAD0..J1_DESEPT_ DE1947 I I -Z
I "b__" _M I ==-- xW -I
- 11 I
,
OrLiz; el industrial, Bernoxdo To- I -1 I I
M C R4que Plilido, Carmen Tre
- Resumen, Informativo Vida civil ,boo, Y w i th muhicipio I Educaci6n
, lael Pacheco, Earl Pre3t.., -1 UNCIA A6rPTADA ACI i ] I
,
. El Juez de primer instancia cle: Jorge Pzusu I Alfonso Martin T Fe- STA". NO EN LA CASA -DE I MINISTERIOS REN A
norte. doctor Juan Alvarez VegR,,dic- dro Alonso. F ministry de Educacl6n "r
lorbentenca ante el secretailo doc- Par In isma vla parLieron rumba -ConVuJslonea on Is infancla. par doctor Car" t:ler
!! ". ketirarin a Jos adulteradores de Ia Jeche reincidentes sus licencias. to A oncil do In Torre, declarando a Moxi, M s ul cl. L6 al doctor Vicente CsLuco CLrraza- De turno hoy
0. Ins 19 entft pasajeros: el doctor Adolfo Vilastiao; -Trata- Ha enda F na Ia renuncia, que prehentob COTOO
e n lugar en parte Ia demancia qat acompaftado cle au esposa, chairs mlento cle las Alerqms., par el doo
P 11 juicio declarative de menor Conn- Sarw Gutierrez, el doctor Oscar tor Jorge L6pez Vale& y aTraiarnu .: J3 do egad del mIniALro d,. .
-Eliminados 5:83 aspirants de ]as ejercicios a Ia Normal. I en LA CONSTRuccrON DE HOGAR Dire"i6n Trikilopoe
-Hey, a ]as I I a. in., 61tima char[& do Silva Herzog an 6 Universidad tin ha lnteipu e5i.o In seiorita Leo- Gans, embaJador de Cuba on )a Re- to del edema agudo del pulm6n* pre Y CRECHES o n= l J
; noiN Lep contra Ia COmPahIR IIIMO- EducLci6 OPA Manuel Ale
L public Argentina; el popular actoi senlado par Ion cloctores Juan Go- Curs6 el senor Jos* m. Fernandez milin---actualmente en u&o de licen' BrrnriA, 54, esq a Obispo M-7142
I -Se harli par adminitiraci6n Ia presa en el rin Cacoylliguin. biliaria Residencia.s, S A, v conde- y impresario cinernatogriLfloc, Cuba- vea, Alberto Hernindez Cahero y Martinez, director general del Ber- Ion Asunion relac'n- Mcrc d, Paq. a Plotx M-f*,47
- bsidio a Ia harins. n It no. Enrique Herrera; el diplorri Pedro Rabli5a son Jan dIsertacJcq)os VICIO Central el decreto preal Acaxl%273, exci, Comptimols A-M.30
--rNsan de $10,000 los expedients par in nando a dicha rompania R qlle I cja-- par& todoa
de $921.67 v .,us interests leg dolocla" nadirm con la Inistrucci6n primurl". 8. Ig n cio, 462, er.q. Muralla M V"
acto r16 % iingue R Ia actor IA 8 "in" cirtillto de 1.200,000.00,
-Posibilidades de inten.sificar !a producci6n petrolera cabana. mexicano, Eugenio AIMLzAn: EdelMi- que so presentarin en. el 8taff-me- que autoriziL el tanto urban, corno rural. .
. I ale ra Lopez, Alma Fitz, Argello Garcia eting que Re celebrari el pr6inmo lu- con-carilicter reintoegrable, a dispomi- N I San Ignacio, 'A . . . M-3fim
1 -1 de-scle Ia onerpelacion judICIRI ha-".1 Aida Diaz, Miguel Naya, Luis Prats: nos dia 15 on el saldin do actais del ci6n de I& Corporaci6n Nolcional do ELIMINAN A SM ASPIRANTES DESDE PASF0 DE MARTI
I L I- 11 definitive pago y a rRner por re- Ramon Fernindez, Manuel Torr6s, hospital municipal de maternidad Asifitencia Piliblica, construIr LL PRIMER EJERCICIO PARA EL A PADRE VAREI A
I Gaceta Oficial Tribunales. ,iielto y extinguidn It contract cl Ana Rodriguez e Isabel Rodriguez. -Am6rica Arias- y que ha sido orga- hogarem, creches prey ff,,L.leA y Con- INGREBO A LA NORMAL RABA- Pasen fit Marti y VIrtu4ex M.,%8W
- I Arrrildanlivnir, celebracto ent.re la., nizado pot ]a casa de socorro de tros Ln6JO9dk ea Ia Republica. NMA' Industria, casi .P.q. Neptuino #1 4Yn .
EdIcirin del viernet; 1.1 de VEINTISEIS ARDS PARA ITN parties At 28 de noviembre de 1946, DE Y A MIAMI MLnttl)a, A ezta reunion scientific OTROB CREDITOB QUE SE De km 667 Lapirantes libres quo Ave, de Italia, 513 . . . A JW1
. beittlembre de 194". RFCLUSO POR HOMICIDIO score una casa In MaTianao. a plirtir Ayer arribaron por Ia via adrea, bon sicto invitaidgii toting Ins r0dicas CURSARON concurrieron &I primer e)crclcio )a- Crespo. 62 . . . . M -4530
Ha Mdido el fi6cal. ell conclumone del 9 de enero do 1947. declarando procedentes de Miami, los siguientes que laboran on Jos central benifloos $100,000.00 pairs, Ins obraz del con- ra el ingreso en I& FACues, Norinal Agulls, W) . . . M-41M
- '12 pjovi sionales veintisAs anos de prl- I C. reconvencional pasajeros: Iis eclitcra, Mary 13ean: municipals 7 .jeri prepidids. par el pam Maestros de La Habana reaul- Industrial, 122
ModificRrido resniurior n0mern 6 _, tRblecida por ]a PRftIR Inmo- tro 05colar de Jartico; 350,000.00 pit- . . M-2292
I MiJuppero 1125. cleiando .,in effect IA recluso ell el Presidio Modelo de Isla biilariR Residencias. S. A genJero, Rafael Garcia Bango; el Lair Antonio Acosta Borgts ja_ 5610 ban pasa.do &I selrundo ,jer- Saaobre Cartera Dactlig: Resollu, in ; sion para Ai'mando Larrea Agurar ... el abogado Rafael Calzadilla; el In- jefe de Ia Saniclad Municipal, doc- ra otro Centro en Guilimaro; $30,olig taron ellininiLdo 583, 6elmaneris. que Agulls.
de Pulos, quien di6 muerte con P&rR recOnstruir Ix, carretera de I rro, &d ro A-6"
indrsitem 603 un PENSION medico, Sherwood Shwartz; el abo- rnco is'Balnox; $30,0M.00 paxsL reps- ciclo. que ae realiz6 on el din cle Experanza y San Nicolis M-,%72 I
CLIChillo a sit galera Por outo de R er, el juez de primer gado, Francisco Alonso; el periodls- 0 Seri Jos y Lealtad . A-a-53
I., HACIENDA cOMPELflero cle ,Ls Lancia del Centro, doctor Enrique ta. AnLonio JiqueirR; el banquero, rar Jos calls y noeras E!e j&ruco; ayer p r I m e r a asignaturg exx- Salud y Lealtad . . M G146
MareLos; suticricuendo el robro d fin!%er, ell It cur-so cle LinR cuestitin Rubio Linares, ante el secreLaric, Robert- AOsarena y seficira: el im- $20,000.00 reconstruir Ia carre- La
der,)Gho. a iniportamon pi ;nllu- portaclor, Joseph RQthemberg: el me- Palacio J rigua a Ia central, provin- min Monte, 054
que sosluvieron, El cnacto Minist doctor Vifluelim se declara qW Ame ter.-cle P1nPyL ca ,AdN&oCeionie1t6 ciserAigatiorea yriltamelulf; 6ervaslo, . . MIR176
melitos do cirura ortopeclit a c7rdito ello rica Hermenegilda Fria-s Miros, com dico, Alcibiades Pena y seftora- It Campanario yallojoand %a . N%,1.72724
ca ,!ica el delito de homictclio, a, cia de Pi or del Rio.
par' SI.200.00000 parn Ia Corpora,!i6v gra- viuda de Pedro Jose prats, colloci C TOR DE LA RFNTA 43,000.00 par& reparar el Puente se eyamin6 RYer fui I& de Graurittivadn 'por el iLso de arma prohibida e 5 F Escobar y Lagunas . I'-:Y,44
do Piilontol, yJuean ofAicaintluldlely S5CriOTto;.Na- EL DIREC Ilbrth, - 'A AP"')
N&Onal dr A IsLrnr!R PlIbIll R N, hatierlo (nmeticlo Larrea durRuLe por Pedro Amador, sargento qu C San Rafael, en In carreters. do San- caDquelocahmialin es de carkctoer elinil, Indio. 71. ehq. Corralez . A -77,l5
. ,,tUVO &yer on Palacio P.1 senor Uago de Cuba a San Luis; y S4,500.0D naLono paLrL los ASPLMntes Belascoaln y Pocito
:)DIrecclon General tie AduAnRA el perindn de IA extincion de una fu6 del Ej rcitn 41bertador, tiene de- officials del Salvation Army; Sid. Marlo Roca. director de In. Rents, cle para, los gaston de viaje y estancia a, aegfin nos nformaLron, Belascoisin y Virludes
I Piotestas e, tableccc!Rs por J. He- on Que .so le irnpuso. Pe- recho a disfrutRr de U11R pension d,!l ney y Karen Booth; Ricardo Fer- Ia LoLerla Nacional. de I& delegacidin cubada a 19 Conte- los FLspirantoes libres YL ban quedado - U-dl()()
-_ F.stRdo Ascendente at .57 por ciento nAndez, Rita P*rez y el dentiSta, Neptuno Persev(-ianf-ul M 3212
reaA y otros. Cuando termin6 An ronferencia rencia de Directores cle ICA serviclos reducidOZ a un nfinnero menor qu( Suilez. Ia asti MJx16C . A-79W
AGRICITITURA FOR HURTO DE UN AUTO Y cle ]a cantidad de $420.00 que disfru- Francisco Varcla. IRA plazas a cubrLr, YL que so cuen'.;
Ilion I] CRcu snte. con el senor Presidrnte di.10 a JOS pe- MeteGrol6gicos en Wishirigton. DESDE PADRE VARELA
triburuil dr oln riorrs n !, ,n- ASALTO For Ia m1sma via partleron rumbot rlodlstas que definitivarneri.Le so. ha- DISPOSICIONES SOBRE AUSEN- con 85 plazas Paris ICA SLIUM1104
tedril's del zrupo A ric la, , ilp' DECJARATORIAS DE HEREDEROF, a Miami. los estudian Les, Carlos biR fijado Ia -Orcha del 27 de rnarzo CIA DE 1,08 EMVLEA1)OS eAa procedencla. oe HASTA AVE. MENOCAL
prcivinriale dr Ari rifllii : a or o. rrj_ I HA r,,wrn7prin ell PI Tribunal cle I El proplo juez del Centro, doctor NiArquez Sterling, Sandal to Clenfue- Pr6ximn Para ceirbrar el anual sor- Miximn G6mez. 903 . . 1,1-5gi) I
te, LR- V11IR5 I ,Nlil;AI!7- ';ce;'rIq e! UXIn del caso ront'A garita Pon- CircuI6 el senor Fernitridez Mar- Ell Ia mahana de ayer rIndie;,on San LAzarn, 211 1 . U _6=30
Rubio Linares--secretarlit de ViAue- gar y Carlos Ferro; Max Leo del mII16.
Ancel Bnl.,a Onto. Reinaldo SRldaha in.-cteclari!i intestadc, el fallecimicii- wa, Hortensla Carrillo, Jorge RodrIT tinez, director general del Eervicici It ejercicio de Grarriatica, Lectura y San Rafael y Aramburo .
CONIERCIO guez, Matilde, Chacon, Salomon Ma- Central, Ia dispoalciOn del minisLro Escritura 1" aspirantes que poseen Ave Menocal y J, Ppregrino U.3rao
% MRreplino v Dagoberto Valdes, acu- to dr JosiS Tellechea y Aritza y PC; PIDEN CFNTRO ESCOL-AR ingeruero Valdes Moreno, de quo Jim cerLificadois de octavo grado de laL Oquendo y SiOcis . . . U,3(,31
cins de ser Ins Flutilres del hurto do sus finicos heredcra, a sus hiJas MR- duro y Miguel Chacon. I
clel do Pn FelRClOo con los .nipor',ado- El-alcaide del pueb o cle La. Es- directors generalex y jefes de sec- escuelas prilnLriaz superiors ;)ub!i- Belascoaln, 919 . . . A-3344 !
*.iilijos un Rutanicivil v, del "alto y robc, frus- ria Antonia, Dulce Maria. Jo.6 .San- 0 Peranza, doctor Joaquin ZurbrLno; cidin deben velELr por ei cumplinijen- cRs y par Ia Larde rontinus.ron lia.$ Infants, 1101 . . . U-2428 ,I
citron r:etiendo a inforniacion pil- de Ia rutR I rfecto-- EL un cobrRdo: tos, Maria del Carmen, Maria de las an herm&no. el doctor Remigic, Zur- to de Ia media cle prohlbicicin a pruebas con los estudiantes quo po- Hospital y Jovellar . . U4;6M b,,, iaicr 4 de los Omnibus Alto- Mercedes Tellechea y Otamendi. sin loz
.a, C, L5i6n del precio de Ia gil- bano, president del PRC A) y el empleELdos del Wntaterio do Rusen- sten certificados de octavo grado de San Fra c
oil,. In esla ca Policia doctor Rafil Gomez. director( 11 isco, 262 . U-2266
- del has- Miticirno Gomez,' 1164 . . M-527-1
pitHl. El juIclO se perjuicJo cle Ia cuota victual usufrue I
S014 0- tarse de Ins ciflicinsa en lioras de tra- Las escuelfis prima.rials superiorss pri- I
. a derivaclos del petioleo Pr ,u.,penclici ha,,ta nuevo sehaliunciento. tuarla a favor tie su viuda Maria del pital de .San Juan cle Diw- de
Troman.i. precio,5 del pan y ha-rina a bajo, debiendo log ralembros de 1R VadL5 y Ina aspirants libres. DESDE AVE. MEINOCAL JiA.STA
Carmen Otamendi y Durailona SUICIDA Ciudad de Santa Clara, estuvieron i
de .iirigo. LA CONFERENCIA INTERNACIO- policia del departismento exigir el L06 EXAMINES DE INGRESO KN EL RIC) ALMENDArtES ;
. -Ante el secretary Boudet, decIR- Fulgencic, Gari-iii Nodarse. tie 32 RYer ell Palacio. paise corresponcliente quo Re expida EL INSTITUTO NO UNO DE LA Calle N, 455 . . . ( 8M I
Dirercion de Seguros NAL DE ABOGADOS r6 intestado It doctor Rubio Lina- afios, encargado ue era del hospe- Los VviltariLes, que Oll liornbres, I
Relaclon de compaMas; de .setitiros at empleado cuando Re le permits Lai AyeslaiAn, 626 . . I - L
autorizadas para opera eri el terri- Fl doctor Enrique Dolz ha partido res, juez del Centro, It fallecimien- dale situndo en Kija 564, se privo politicamenLe Influventes e1i Ia re- ausencla, Paso quo serk extend HABANA I
ruin to de Ramon Pastor Lescure y Gar ico Infant& yosan RhIm.l. .. .. U )11 18
torio nacionAl bO a 10.5 FStRdoi; Urudos DRra tie )a vida ahorcindose Ili dicho lu- gl6n vi)lareha, so!icitaron del senor por el Servicio Central. Igualmente DuranLe el dia do a.yer be cee- Quints, P ire 1) y F: J, -fti72 1.
RAIMIV Cia. y par sus heredero$ a sus hijos gar, Ignorinclose las causes cle sU Presidente tie IR Repulilica que Se que Ins empleados deberin Ilegar aj baron Jos eximenes; para tl lng;tmo 12 No 470, e*q a 21
TRABAJO en New York a ]a Conferell- Natalia, Maria y Esther Lescure n . F-6172 I
Aclarando resoluci6n 1212 de 1947 "RTnLernaciotiRl de Abogftdo s que se Rubiera Y a su viuda Julita Edeimi V determinaci6 I construya el Centro Fscolar do La trabaJO a ia born sehalacta. en el Instituto do Begunda Ziuw- Line&, I", enlre 18 y 20 . F-VAO I
so4v-salaricis dc olorpros agitcol;u brp que Retica In cooPeracion con PROCESADA Esperanza, en donde 110 hRV escuela. OTRAS NOTICIRS DEL hanza No. I de Lis Habana. I No R13. excl. M . . Y-6224 "
rel brix-A durante el proximn octu- ra Rublera Martinez, #sta en Ia El Juez de instrurcinn cie Ia See- Par& eats nbra IcX5 vistantr's ban so- MINISTERIO En Ic, que falls, de sepLiernbre he 23, excl. a I . . . . FW%
I Neg. de Inspecel6n del Trahajo cuota quo Ia Ley le Rsigna. cion Primera Pr0Ce-N0 RNer con exclu- licitado Ins beneficiaries de un sort(o Informci Ia Tesoreria General de efectuarin ell el relerido planted lo VIBORA. JFSUS DEL MONTE 11
1? lit.% Nacon" Uniclas. cle rUVR instisponlendo el archive de las ex- tul 6n de professionals es mlembro CON LUGAR UN DESAHUC10 sicin de fianza a Nilda-Lnutil C
Pecuentes In reclamariones de F arte- de Is. Loterin National. IR Republic& que ell las b6vedah ciele:iRimenes extracirdinarlos paxa Icks Y SANTOS SUAREZ
Dlv.j y R. P rez. fundaricir Par otra sentencia. el juez del ra, quien hRce dias, Ell disparar un gFemor hablado con el senor Pro- Ia musma existent $20.500,000-00 on Riunino's officials, incorporation y li- Santa Catalina v Go~ I-8242
,,Secci6n de Organizaciones Arnrnp Centro, cloctor Rubio Linares, clecift- rev(51ver contra su novio -SRrmento sidente-roRnifestaron Ins visitantm- certificadas Plata dedivergaz deno- bres. Juan, Delgado y Liherlad J- VM
fia Al doctor Dolz su esposa. r6 con lugar Ia demands, cle minRclones. que Re ban retirado cle 16 de Octubre y E, PRIMA 1-3911
,Pflora Dulce Maria dt!a- de Ia Policia de O.P- CRAISO IR inner- y le mostrRMOX nuestro agradecimuenProfesinnales Castellanos y ahucio establecida par Maria Joscfa to Per habernos conredido In suma ,a c1rculacicin a y Ave Arns., 1-3535
itud por el SindicRtn del Co- .se propane vLsItar Canadii labo- to a una senors, al ter alcanzada por or deterioro y que 10 de Octubre ;
ik res preparntorias de I& Conferencia. Aloy y'Verclej& contra Guillermo To- uno de los projectiles de quince out pesos para el Rrrcglo ban sido deb icramente Inutilizarics J. Delgado y F. de Andrade I-10D4 11
At de Banes rres SuArez, condenando a este fil- de las calls de IA Esperanza.. Gobernad6n J, Bruno Zayax Lacret 1-7322
-Jgnta Central de Maternidad 1A cup preside el comit,6 encargado FALLECIO UN QUEMADO Para su cremacift por Ia Comisfcin
cle lit redacci6n del reglamento in timo a] desalojo de Ia Casa situada Ell el Hospit. Calixto GarCIR, fa- FiscalizRclorR de escis certilicados. 10 de Oclutice, 367 . . X-2395
15Toyecto do reglamento; licencim. en Juan Delgado 216, th esta iciu- 0 Inforind el cifirecto 10 do Octubre y Prinreza 1-6492
-. terno tie IA Conferencla. lleC16 aYer el a.sn1kwco Francisco Las recauclaclones por el tributoo Cossio r do Personal &e+ FDUCACION dad. bajo apercibimiento de ser 'an- nor Oscar del Pion que ya ban Arnau ) Alvarado. Repar-o It
T)acretcs: declarando extingwrin be- zado si no ]a verifies, dentro del t6r- Chong, quien habia ingresado el dl del Emprilstito do 35 millions alcan- 3
SEIS DEMANDAS DE TNCONSTI- cinco tie los 'corrientes con gr&vLsia Universidad zan Ia cilra de $7 462,748-19 hasta It ido situadaz par Hacienda Ins can- Santa Amada . . . 1-7870
! ,reft;los tie M. Villiers; nombrando TUCIONALIDAD HOY minc, 6 ocho dias. mas quemaduras procedente do Rai- 4 del Actual, Con supertivit de 528 t1dades correspondents par& I& MR_JL E. Jaxquine. CONFIRMAN UNA SENTENCIA res n de los recluse de todas Ins Calzada del Cerro, 1969 . 1-7777
COMUNICACIONES Como toclos ](is silibaclos. ostAn se- El doctor Acha, juez tie pri non, Con ochenta Rspirante-s se lniciR- mt] 866 pe." con 99 centRvofs, nutencI6 11
-') 7 prisoners do I& Republic& durLnLe el Calzada del Cerro, 2203 . 1-7M2
,, Elicretos: eL aui I a QUIERE MORIR. ron Ryer Ins exAmenes para el ingre- pecto al estimado presupuestal, que mes
declarando lesiva a Ins fialactas ante el Tribunal Sullremo ell Tristancia-del este, ante el secr o de agoato. Agua Dulce. 224 . M-5026
4n -stado IR reposiclon de Pleno. In Isla feeba, las visas de Calcler6n, dict,6 sentencia P0r Ia que .Margarita Maud Vilarino, de 17 50 en IR Escuela de Pedagogia de I& Is cle $6.933,881.20 1
,,, Wem del F Jun- Universidad de La Habana. Con vista de las irregularidacles EXONERAN DE CULPABILIDAD A Osma. esq a Linea Oestp 1-445.5
Ada.Rma Lora: retire de Manuel Li- estns clemanclas tie inconstitucion.li- declare sin lugar It recurso cl Ape- anos, vecina tie Mayor 15, ell Ia zona UN DIRECTOR DE PRISION Moreno, 602 . . . . 1-7410
ha)qw declarando lesiva IR reposi- dpd. laci6n establecido por Eduardo San- nelo, se corto Ins venpus en ambos; Hoy, sibado. continuarlkn c as que Hparecen cometidas elle Rogello Puerto: concediendo D, 1, saricq ViLzquez contra Ia sentencia orazos, por estar aburrida do Ia vida. Pruobfts. fiscal de Santiago de Cuba, el mi- G-obernacon reciblo copla del de- I 1,UYANO-LAWTON
Id ... ift _.vRllA coal C ampany cGrAr nistro ingentero Valdes Moreno ha!creLo dictado por el &Icalde de Ciego Concepcion. 157, esq. San .
... . a OrosmAn y Mornara Mt- decreto presidential de 4 dictada por el juez municipal dc CARTERISTA PRFSO
I A. In citsda co este en Jos autos del juiclo de dezabi- Despu6s de tenaz persecuclon par CUELA DE SERVICIO SOCIAL adrnJnistrativo at pagador Jose An- culpabiliclad al jele del Vivac Muni- Santa Catalina. 61 . . X-2.397 .1
R 20 dp enero CITAN AL PATRONATO DE LA E-6- dispuesto que Re Incoe expedience de Avila, por el cuid "onera do toda, Lizaro . . . . . X-2W
N osd A. Armas. Andrils Lafer- de 1938, dirigiendn m- CIO, seguiclo par Eduardo Sansariccl Ia calle 27. NO cleterudo en Infant&, wnio R2mni. designando Para ins- cipal. senor Gerardo G Luco y Muniripio . . X-2540 11
Irt*' .,Teresa J. Casillanes. T)affia el doctor RubOn -Upez Mi- 6mez Garcia
,-.- DEFENSA NACIONAL randa. Vizquez contra Eduardo Moreno, Tomis Ochoa Suarez, cle 22 aficis, ve- Los inteRrRrites del Patronato de In trulrlo a Maximo Gomez Toro. a los escoltas Jesus Basulto, Raman Caserin de Lu an6, 20 . X-776fi 6
" tgicretos: rethinks y pensions confirmando Ia resoluci6n dot tribu- cino de .Salud 110, quien con otro Fscuela do Servicio Social, que fun- Echemendia, Elio Abreus y Felipe Conrh&, 1001 . X-1122
dr De Encarnaci6n Alicia de OlivR nal inferior que declare sin lugar Ia ca-i-terista. conocido por .Musolini. quo K,
Oa4ftcl Palacio, Maria del R 9 ciona RnexR 1, Escuela de Peciago- Borges en el expedlente administra- Luyan6. 261, esq, a FAbrica X-2373 k
W1 V11a y contra Ins clecretos 1720 cle 1 46. 1917 demand. se di6 a )a fuga trataban de carterear gia de nurstra Universidad, ban s-,do Estado Livo que se les instruy6 con mDUvo
I .0% J. MArquez. y 1931 del mismo aflo, y decreto 947 TURNO DE AYER a Jos pa.1ajeros. citadols a sesicin Para el pr6ximo In- de los; cargos formulados por It capi, PRESTDENCIA cle 1941 on. algunos de sug articulos: Exhortm: De Marianact ell desahu- RECLAMADOS nes, R las 4 p. in a fin cle tIoma7 tan jele de Ia Policia Nacional, y se 7
W4=sos de RIzadas interpuesto6 de Maria Bernal Gonzilez contra cio par Jos6 Abela contra Angel Par- Por aparecer reclumados par dis- acuardog en relac!6n -con el proxililu El mLnistro de Estadc, doctor Ra- les reintegra on sus cargos, a excV3- IFAM CU
el SIndicato de Obreros del Con- SelltCnCiR dictada ell apelaci6ii oar el I to
Lai al sur: cle Marianac, ell dWorc fael P. Gonzalez Munoz, recib h a
-Santa ArrRha: Roberto VifiRs: Juez de primer Instancis del Centro pqr Dionisic, Montero contra tintos juices, agents del Burn de curso. ll i6 aye, C16n del escolta Ramon Ec emen a, DROGUERIA DZ
Horta; Coleglo Provincial do Ar- Otilla 11rivestigaciones arrestaron a Nelson de I& Cancil-leria, a que por resoluct6n de fechR pr-Lmero
Fr. de La HPbsna ell julclo tie desahucio & Urrutia al norte; do Isla de Pi- Rodriguez Piirez, de Inclustria 173; LAS CHARLAS DEL INTELEC- 105 shores diplomiticos extranjeros
guitectos do CamaRtley; Rubine,, S contrn elia .seiruido par General Elec- no,; en jubilacibn de Arturo Galletti Manuel Fermin Sfinchez, de Luz 319; TUAL MEXICANO JESUS SILVA siguientes: partarrienLo. rA., y otros, .TON NO UNIVER- tric Cubp1la, S. A. Intestado-_ Jos6 SuArez Miranda &I Jos cuales prestaron fianzas para go- affl, Nuncio Apost6lico y Arzobis- .
, COLEGIAC al Centro. Ayer, R Ia& seis de IR tarde, brin- T A] ExcelenLiSimo Monsefior Antonio 0 JO H N SO N I
SITARIA De Manuel ,Rodriguez MAndez v sur; Manuel ClonzAlez al oeste. zar cle libertact provisional. po cle Sergiopolis, acompaftado tie DZ TURING LOS'LU"S It,
I Wilfredo Cn.stro P rez cle Corcho, I ANCIANA DESAPARECIDA DE db It IntelectuRl mexicano doctor OBISPO T AGUUR a
Goleglo de Profegores de Ubujc Declaratoria de herederos: Ramon SU HOGAR Jesfis Silva Herzog su primerR Cliar Monsehor Carlos Martini y del Re- Salubridad TELEM A-21N. A-21M M-100 I
Pinturs. y de Dibujo y Modelodo. contra sentencias dictadat en.proce- F.spIna al de Almenclares: de Fernan- Ranni5n Verdui Leiva, tie 41 afio -, Is. ell Ia Universidad habIR rai verendo Padre De Caira, nuevo I 1
Merteneciente At municipio do Ma- .so, que se les siki-te, &I prirnero on, do loernAndez Meninclez, al Centro. ru6, on el Aula Magna y In InL.'tu- Agregado a Ia Nunciatu.ra. At endiendo a IRA iristrucclones del .1
rtknzaii: reglamento. La Habana, par hornicidio I I esiones Desalluclos: Venancio Quin -s vecino de Francisco SAncliez 190, de- 16 -Recordscicin hist6rica de Mdxlco., At Excmo. Sr. Jose Nucete Sardi, ministry, doctor Jose R. Andreu, ]as I
11001111gla Municipal do Mccan6grafos unri nunri6 a Ia poliria que de ue Ry(r p
i, de Holguin par culpa. v At .Segundo. en Matsln J Alve s Rl.cle Almendares: Maria ,. 116 de qu casa su MAMA Franvisca LIL segunda y lifflatia charla se elec- embaJaclor de Venezuela. directors de Salubridad y Asistencia I Is
Men6nde4 contra Cipriano Navarro at evedo, de 75 aftas, )a clue no tuari hey,
I RiliglamenLo, ZP4 par infraccilin electoml. este. .Eeiva Ac' a Ins once de IA msfi na At Excmo. Sr. Jozk Bernardo GoY- Social, estin preWELndo Ins memo- 0
ha regresado, temiendo to hoya Ocu- y versarill 3obre -La revolucl6n Me- buru, embajador del Peru, acompa- rias relaLivas a las necesadades de DROGUERIA R U I Z a
i 0,taCLoPODER JUDICIAL Y cle edIficio La Metrdpoil an&, Mayor cuantis sobre reintegro de e fiado del captain de Fragata Alberto N 1 ;
nes y otros asuntos. 1W ", hkenes de sociedad: Hortensia Mo- i rido aiguna desgracia. I'Ipne p rtur- xicana y sus resuItRdO5* del Castillo, commandant del B. A. P. las jefLturas locales, hospitalez y de- I.
S. A., contra sentencia, de 11V 1SWIt listing Has facultades mentales. l mis dependencies durRnte el Rfto TURNO DIA Y NOCHE
. I f. Lo cidermilin contra Luis RodrlTRMUNAL SWVgEMO Primera e to Civil do Ia A ,:! -Rr MENOR'SIN PADRES Y SIN HOGAR .. 0 -Callao- y del capitAn de Pragata 1949 como informed &I Ministerlo de
, Searetsuria, do (;6blerno holm, 1 gu L6fwz sit tie Almendares. Edmundo Guzmikn B 6n Encarga- 5 No Z54 VEDADO
Josis Mn- OR 'baba.ricra on juicio (I F1 vigilante Bartoln Suez, detuvo arr Hacienda Para laconfeccicin del --nte- '
( Concedlendo pt6rrogsi' is e I 0 uantia por peso8-Manurl a] menor Jesug Calderlist, do 11 afins, Defunciones do de I& Comisidn Naval n Jos Es- proyecto de pres'apuestoo. TELEFS. F-6072 F-S872
thado: aceptando rernincla, a S. M. cio seguldo par IR recurrent I Wgurego Lopez contra Pura Rona .,, o donlicilio, el que deambula por tados Unidos de AmArirEL del Trans- i
Cacho General Electric'Cubana S. A., ,.1 htdro .at oeste. ]ng valleys hacienda maldides, tiran- domo, 29 &nos. Porte de Guerra Peruano. PETFLOODO PARA LA CAMPAIRA I Servicle FAsilde de Ken*&Jerm
_ I I p CaTmelins P6rez Per TIMOSQUI'M
1.7 0 do iedras a Ins comerclaMes y fill' A] Excma. Sr. Antonine de Clerq. AN
Via eros lAndole at respect a Ins personas. El Jestis Travieso Pena, 11 Antis. nle3- ministry de 13,41gica y a Su Sefjoria El ministry de Salubrida.d, doctor .
menor dijo que no tents. padres Manuel Galim, Encargado de Negocios Andreu, di6 instructions &I direc- n' Liza, Hospital InfLntil. I I
domicilio y que vivia de Ia mridad ad interim cle Espaha y Su Sefioria tor, doctor Espinosa, pam que Re 1,
OFICIALES HAITIANOS Ochoa y Diaz. 78 aAos, Alvaro D L, Marques, Encp-rgado tie entregaran al doctor Antonio GilLucien SaintRIbin, Antonio Dan- public. Qued6 In un lugar adecua- Etelvina
. better, CrIstophe Mervillu-9, Razor do de In Jefaturn parn ser trosladado blarica, F y 15, Vedado. Negocios de Portugal. vez Gomez, jefe de DesinfocCi6n 5.000
.,," A LA O PIN IO N Montrevel y Marc GagnerR, OfiCiR- a I Asilo tie menores de Torrens. Francisco Pau'inc, Dilum, 77 Antis. a gallons de petr6lec, par& In, earn- E ffl am
les del Ejdrcito de IR Republica tic MUJER ESCANDALOSA AL VIVAC blanco, Santa Catalina 456. pafia contra el mosquito. .
Olga Martinez IlernAndoz, ,de 30 Maria de In Cruz Rusco Suarez, LA IM Van of sek-10"
Haiti. partleifor, over, par IA Via 50 Obras Pu'blicas S1741 A411" Affft A4616
I a4rea, rumbo a Mexico, donde RsIsti- 81)05, vecina (to Ion kioscoa de Is hhas. negra. Hospital Calixto Ga-rcla. .
rin en representacl6n do su pals A plsyn, fub deterildn por el vljZilRnte Estrella P#rez, 28 aftos, blanca, Hos- LA CARRETERA HOLOUIN- El doctor Luis Espinoisa, director 11 11 T _&-c
P U B L IC A de Salubridad, evacuando una c,,n- I
I Ion distinos actos quo con At'lvo Ezequiel Martinez. acushrutola tie em- pital Calixto Garcirl- GIBARA Local
11 del aniveTsario do los; Nffios de Cha- sulta del jefe de Camagbity,
bringuez. escAndalo y 'fallas a Ia so- Enrique Ramos ;Grillo, 67 aftas.
. pultdpec se Ilevarin R cabo en loridad. La acusada ingies6 en el blanco, Aclerto 618. vWtar Ins obras de In dice que Iss cotorras, papagayos, to- I
En e4 61timo n6mero & una important y muy Iticia Revisip la vivac. De-sput's de ros, etc. que se imported, cleben es- !kd4,1b1 ,-I-
capital aztecal pr6itimamente. Dolor SlIve" Alciazabai, 25 aflos, 'arret ra Holguin-Oibara el doctor in
seminal que so public on Isla ciudad. se insert un arlicul. ba)r TRES GENERACTONLS LE ROMPIO LA CABEZA as B. re eLI6Piz. ha inlorma o naberlas tar parRdos par un certificado de I
Con motive de partir por ]a via 0 negra. Hospital Lebredo.
los litulos -lprIr6Ico-.- --Misterio del Royalty-, que contienp con- Sergio Concepcion Garpla, de 15 enCOntrado mu Rdelailtacias, naci salud del pals cle donde proceden,
a"res rumbf) a ]as Estados L-nidos, altos. futs asistido de leslones graves Higinio Garcia Blanco, 52 An( do consideraci y en- par& evitar la psiLacosts y otxaa ell- I
ceptos, que enta Agrupaci6n de Prilductores de MoIrm6 clesca es- ell. In caheza on el renlro (I blanco, Cerro ;551. Ones ue enaltecen a] ItI el doctor Carlos Manuel Calvet y 0 o P sneorro. Laureano Rodriguez P6rez, 50 Jefe del Distrito de U P ubllcas Nor- fermedades. 10
Echemendia, ell vIaje de negocios, y MAnlfestli que all- men r conocido to, de Oriente, senor Julio 1 Lora DONTRA INFRACTORES REINCI- G A R AJE S
clarecer cithalmentr torque afectan it una fuente de riqui-in na- an hijo Carlos Manuel Calvet y Son-' por Antonio Penn, "ecino de is Lis ancis b*anco, Cerro 1551. Uri'arte. DENTES
Manuel Mufitz Rodriguez, 79 a i os,
cional, camo es IA nRfla, hoy m precario per [Alia cle adrcuada le Ianz6 una piedra dAndose a Ia. C I I atenat ell viaje tie studio, y concu- go. bl i651. OBRAS DE SANEAMIENTO El doctor Jos6 R. Andreu, mmis- brrir a ciespedirlos el senor CiLrlos r an o, Cerro
ayuda que, si sr prestars, podria eleva r1a a un importAntr rango. u JosO Nrez ArmiftAna, 57 aricis, El ingeniero Valdes Roig, jefe del tro de Salubridad. ha chapuesto cie Deturno hoy 'a
I I Calvet Padre del primer y abuelo biRnco. calzads, del Cerro 1652 Negociadc, do Aguas, Cloacas e Inge- acuerdo con el Reglamento de Ia Le- .
6 rebaja del -royalty- oblenicla A irais de limpias. patrici- del segundo quedaron reurild Cora josefina Almleida Alvar z, 1.6 nierla Municipal, estudia Ia solicited che que los adulteradores rebricider- HABANA 6
tic&& y honeslas mrdidA, con funcionarin, de Ia Rep6l)l ca 1) as Ires 5 hecha por el ministry de SalubrIclad, tes, tondrin Como sELnci6n maxima Oficios No. 355.
1 genemciones que juzgada.s p.r I., ficis, blanca, Teresa Blanco 7. bre giecticion de obras de lanea- 1. di
I l Rpariencim -buena salud y opti- Pedro Castro. Vigil, 1 afilo, blanlo. so reti.rada tie Ia licencia sanitans. Tenienle Re% No. 60.
grupo 4e industriAles cullanos, como Ins Froductores del NI ,tomIloti, mismo- pudieran converLirse on .C ep eurem pma midilto en ]a Ciudad tie Camaguey pars. dicha industrial. Eg do No. 5-99. 0
no puccle mercer critics. suco clogio.s. so is. I I pars, evitar el problema cle las aguas En relacidin con Ia adultera4ibn de Genios No. 58. 0
I O. V. blarico, Zeclueira 254. EL TRANSPORTE POR EL Ia leche Re recibi6 un telegram& .e Iindustria No. 124. 1
* Armando VaIdds PledM 50 anns, cle &Ibafial.,del Cuartel .Ngramonte-,
La Le i -rovally- DE NEW YORK VIA TAMPA v ,, blanco, jefe Local de Encrucijada. doctor Virtudes No. 269.
Jog6 Badell RIeJO, 43 &hoc DAMUJI.
y de Mnrrales Combustibles determine que el Frocedentes, de New York, Ia I 14 : -101 d Uria, dando cuenta que el Juzgado Zanja No. 157. .
cle Motembo dche ser cl 107r cuando su produccuin exceda rn rl sorts, los siguientes pasajeros: e I I Calzada del Cerro 1652. Interesia It alcalde de Abreus que habla ordenado Is reclusli6n por ") Alcantarilla No. 60. I.
aho anterior de- dos millions quin cnto5 nuil lialoncs (2.500,000) peruiLno, Daniel Pointe y Gabina AIC, Martinez, 60 RAO-'- In tRnto se adquiere una barca de a no en el Institutn do Reeducnc 6n Corrales y CArdenas. 9
sefiora, e professor, Frederic Shi- 1, IL fTll 1. I blanca, 23 entre 14 y 16, No. 1260 hierro para el trRnsparto por el rio A r Cristina No. t2O. A.
N a 'W I I1 de Varones del menor "JS.'Zi I 1 Irll;e Calzada del Monte No Rb,
cle nafta y el 5"' cuando no cxcrd. de cia canticlad. Iler,,el e6tudlante, Enrique Rabel, M, Maria Silvetra Delgado y Delgado, DamuJI,' sp siga utilizando Ia alqulI Rodriguez, que sis" 't - ii
En el a6n de 1946 sr .%obrri)as6 In unos (uantos gallons a Ia Alicia y Cathyn Shiller, George '- ,C., I Maria del Pilar Garcia, 84 ancis, Inds, por el Distrito local de Cien- adulteraba Ia leche quo expendiiL al Carlos III y Marcluh Gonziles, I
ker, Georgine Castagnet, Jos46 ;( ombitalo con 11161duk- fuegos. Marina v Humboldt. of
mencionada cifra de 2 500.000 gallons. blanca, Zapata 1301. DE, NUEVO A SUBASTA public. Concordia No. 812. 6
Iacio, Aristides Romero, Thomas Do- el remedic, MAS COMPLE 0, FrRncisca vp.ld#s Montalvo. 65 ailos. El mulistro do Qbras Publicas arLos produclnrcs dr Nintrinho, ell Iranco proceo de depaupera- herty, Carl Ginirke, Maria Rocirt- el mejor del mundo! mestizo, Principe 121. altos. quitecto Josd R San Martin. aproto Jesus Peregrino No. 403. *
guez. Emeterio Falcon, Clara Lisle, Damiana Herrera, 87 aftos, mcs- Ia c:ocumentaci6n do Ia subas a para Agricultura BARRIO DEL CERRO
1 1 ci6n econ6troca, purs no coolahan, y Run no cuentan. con unA ca- Adolphus Branen. Elmer Redington, Una tablet% Bblduk &I scos. tiza, Cerro 1424. Ia construction partial de Ia presa Calzada del Cer o No. 168L I.
I
treterm que reduzcA Ins (nslo., de IrAcAportes, acordaron pedir .al Glen Ruyan y Benjamin Cosslo. A Pstaran 3 LugEkre6o. I
DE Y A -NUEVA ORLEANS tarse permit dormir plici- 0 en el rio Cacoyuguln, Para el Acne- SIYMBRAS DE CEBOLLAS Agua Dulce No 53. I
Goberno algo tan ecluilativo corrin que no se maniuvierA PI -in- Arribaron RY er procedentes de climente toda Is noche, y &I ducto tie Holguin y Ia cual fue de- -La Direcci6n de Agricultura ha or- I
Nueva Orleans par Ia via 0res, JOS CIRISida desierta, ordenanclo que ecl densdo I& inspecei6n de lotft do ce- BARRIO DEL VEDADO .?
yalty. del 10", ell 1947. poi Ia insignificant difei-encla dr uno, otro dis actda muy bien, sin La Iluvia tal virtue se contraten dire ('alzada %, A,
sigulentes pasajeros: Richard Mc dolor ni molesting. to Ia% obras. ct-amen-' boURs que se destinarkil a las siemlialonel, cuando Acis ,tifuracinnri a otras medidas que conjurArmn su Comarck, Carlos Valdes, Dolores Fr- Segtn nos informal el Re' RR wi
nor., Orta- XS bras de las proximas cosechas. Calle 17 No. 557.
crisis a, a[ mcnos. Ia aliNiaian, n,, habian inclo %atisfechas. rez, Nilds Diego, Thomas Brown, NOr IRW A. NO NABITU& vin Marti, jefe del Centro d TeI6- REFARACIONES DE CA ETER Calzada No 404
, Aprobn el ministry tie 0. Iyu BEaAS E& E. U. A. CA I le 23 eKuina a 21,
I Clemence Barnes, Johanan Opynen. frafos de esta ciudid, durLnt4! las til- R Ingenieros agricolas del de I A!
El schor Minisirn de AgricultulA. previo cl favorable dicla- Gretchen Van Hull, Herman Jaede- NO DA DOLOR. rquitecto San Martin:
timas 24 horaz ilovI6 ell: -La subazta Para reparaci6n de mento, ban solicitado autor)zacidin Calle 2.3 y 10. is
men del DiTircint Gnrial dr Monics, Minas ) Aguas. con per- ,ell,, y Robert McElllot, Use Ud. B61duk; I Ia carreters, SaguR-Rs u cno Veto, del ministry y ilubsecretario de Agri- Calle Paseo N 29 in
I Par Ja misma via partleron rumbo Provincis de Pinar del Ran: '40 at son CUItUrs. P8.rR que Re ies autorice it
fecto conoeurviento de Ia (alarnilosa situacicin dr MoternbO. rcco- a Nueva Orleans. los siguientes pa- ;I verb que bueno es 1 1 San Crist6bal, CandelariR La Co- knis I adjudicada or Victor Valle No. fI4. entre Basarrat4l S 4
" -at NlA- Garcia Delgado. tOmar pvRrte, escalonadamente, ell las IvIaz6n, h,
mend6 Ia pinnicillia(icin del Drti-rio Pre.icirricial correspndirille sajeros: Miguel Perez, Carolina Za- loma, Guano, SAbRio, Cent] I I
I'll . I yRs. Fernando Zayss Jr, Fernando ft to it a vara. Minas de Santa Lucia, Car- Y It contract con el .senor Rene becas que ofrece Ia Ford Motor Com- RXRRIO F)E LUYANO P
--- ,,;,,---- __ __-_ __ n.nv In F U A nar. rfftliz- es-
PAM, %
10 DKIA MARlNA_-_SABADO,
_,AA0_ %rVTX--- DIAR 13-DE SEPT. DE-1-947
_41 4RACA 79LIW
-DEADJUVICACION QUEDARAN SIN TRABAJO CLIENTS MEDL
KIANELA&A. 107
ta Ret 0', liDE LA SUBASTA DIE LAS 0BR S DEL lt DE OBREROS SI INSTALAN EN LOS EN EL PROBLENA
8 0, a TALICAS DELOS VETM10 ,
al__ dul; NU V ACUEDUCTO-DE LA HABANA OMNIBUS CARROCERIAS ME
s mmediatmefite los trabijos. Por otra parte, I&& que actualmente Be utI izan son muy El coroner Rosen-do Collazo
eran micia 0 Entregan &I
.-Lot Veteranot de Melens, commandant Villegas se,
del -Sur.-' alcalcle Nicolis Castellanos una niedalla commemorativea ide peligro3as, pues no rcsguardan a lot pasaicros en caso de y el
-Carraters. Encrucijads-Cala- Its Mauguraci& del.Acuedul Al6ear, en el afio 1858 choque. Se encuentra ante un dilerna cl Dr Carlos Prio asesorarin de
zosplvo aytr organizando el moirt dpi :(a 27 de -Con moLivo de Ina reunions Ilo- 4
-b"ar-Mata.0ventet., Una largo entrevista
,A I& uns y veinte tie la tarde fue ttar qua an I& viola nada, as impo- el ministry net este men en rjue e vpda a cabc. par el elfele tie la Pb-PW*n an Barrk Obrero pare firmiscia, awrr ante- of notaria doctor sible, cuando hay butrus fe y firme con at doctor Grau didatura, a Is faz del pueblo u1barto Lcla NaCLO(lal, cOrOn d0CW Plint
Cawsa.&7 Abelardo Martinez, of actst tie lLdJu- y decklido demos. TrabaJo. n of coranel R0 1erA0
Dijo of docillor Carlos Prio a log Discre amen te el doctor Curion P, to' Ruiz Relax CO
dicaaMn Ae I& subasta par& Is eJe a a e, corn..dante Pablo
-Orden on 10 Moral y go I* MMZDIATO INICIO DE LAS reporters que I habla dodo cuenta content c. slax; palabir" c ,,, z
el notice dtitintos "Ese asunlo htli en man,,* rle h Vj, y".. tro compsherro
cuci6n del giruew de Ins obrw d OBRAS del Estado
al Jele last.. arnigo. -I-,$ 2-0 kjorlzaiez ce Is. Pe, Jefe del Ne50ci&
Dos horas asuntox tie caricter admin',strativo nos y entus
= =Irdd =or 6810 lu cuatro debo ter yo el que halite tie tFe do dePrenria. y W 10 do Is POIlds
relacionadon con el departarmento tie
-Ea favor del paerto do teuw=3 Rivello, ole la. tarde, = ya into- Launto." Naclonal. nos rue&& Iis pubu-16grade por Is cast TrabaJo. PLANTILL,% tie la Lciaraci6n Eiguiente:
Oon-el alcalde, ell ingeniero Me- totallidad de Jos 1 F'ROBLEMAS DE
concejalas del tandento de L& Ajjreg6 el miniatro qua con at so
nUel Aggel Tamblkn se entrevifit6 ayer toil el:
tT tafkga a la. entidad 'adjuditca- hor Frewidente xe habia referido of I& Republica el; (;fue el colonel doctor Uaroelo do,
NUES77 01!11 CORRWPONS de tftokx de Is escritum, asi coin F LndubLria- tabor Presidente d de La Caturla, par indicaciones del J01111111
Is subasta tOompaft Nackk- tamblikai par lag We& deputamen groblema latentle entre Jos,
a fabricates do carrocerlas par In administrator tie Is Aduana I doenal'OonsMetors S. A.D, tambil br- resolucl6n de In Comisl6n de rrans. Habana. tie 1. Policis, N-607121, Corona
Rcigamaj todds nuestros co- me= comot toodges is escriturs. 1" In doctor Jaoo do A A log petrocitElas Informe, 0 e .'tor RUIZ Bolas, preside JR. 00trou"111%
cronistas socials beficires doctor Josi Diaz Garrido, c I I porte qua ha exigido a log omnibus ComPuests, POT of tworiel Roseso,
rrespowales Manuel Fables, doctor Carlos tie serviclo pUblico qua tenjan Bus presado funjonarlo qua hal)ia trala I commandant Pablo L.-an of interior tie la, Repfiblicis qua' presidents del Ayuntamiento do 'A do Cdspedej Que3ada, or G er carrocerlas tie acero 111119tillAble, &I do -con el doctor Grau Sari Martin,! Collazo y e Is erocati-gaids, 40
nos envien con I& frecuencis, pod- Habana, doctor Jawbot do PlAzact!ts, [as pasol i as sabre distintolt asuntox elac,onddo villegaz y que es
meretario de la, Administracl6n; in- Castellanos, doctor Roberto Ur- objeto de protege a e termite ow
ble, todas aquellas notliciffs de inte- qUiza, sailor be.,ena tie Una muerte segura :uando be con Is "planiffla" tie la Aduana ha-ibumar la. formula qua
geniero RMU Couto del Pino, con- NU.Montanaro y otros, El Allealds de La Babam wfior Nicolis. Castellanos, Um el primer tarlfds de as! Ins d.e foZ veterance y no
ter6s general y Its de t'aricter so- PiLrti6 del Palaclo, Municipal aicom- suscitan Ion frecuentisimos chriques. boners y tobre Is 9"ptse n I Conge)o NacloceJal president dela ComW6n de pan W olirsis del acueducto Esto Implies. han dicho log carroce- inuelle.-. I Cam
cial de fus respectivas zonas, con Abasto de Ague- sehor Guillermo palkando &I Aiwde Nicoida cuteifis-*_ 6mrtibus tie madera, Interrogado el adminiorario- tie !a iial de Veteranots. ahi Como Qua eL,:,,
a] fin de poder confeccionar nues- Castellanos, AG"trador del AcUe_ nos Rivero Pare 0010clir Is primeja Ion que hoc"
,I cleerriplect do nurnlastis obrCLob Aduana sabre wofi I'mas i 1-laclunb-: dOCLOT Marceio de Caturls, cub&nO I tras aecciones .1AL Repfiblica 'a duct, de Albear; Angel Gutierrez Plectra de Lan obras de 'In de I hvt de gran prestiglo, cents, con 1144- 4
a. tSociales. de Provincias.. '" dg ICE rusnati gUa_ qua Be dedican a ass actIvIclud. do con so fuc(vm. el en r S;knl- J ,
Corclovf, president de I& AAadacl6n I" &V cowdVA basta tres fincas del ideraclon Lie 10
Reporters y AnWnio Oil Carbailo da del Cure, deade el derech. do, ran a so E sabido qua at doctor Carlos Prio Alfonso Be Mosno herm, lto. a n sLmpatlair Y conA
HABANA Puente qua ya s4 a cobstruyendo se encuentra entre unt dilemma en cite cuando se If- pregunte, %obre dc-niin- bandoe ell disput.a.
Gustavo Parapar, periodistan del air kac16n sbre at Rio Almenciares y quo forma, asunto de lab carrocerlas, flues no Bit- etas que se hiin he(ho en r -se truta. par cortaigulente,
Sector munki be frifirreamente a qU6 facto decidirkf-.. clerics contiatanduh que ;;e ban
Melena, del Sbr.-La sticiedad qua 'Ei doctor AviLrdo Martinez, IeY6 parbe del Plan del nueve aeueducto, central "Purio"el pr6ximo dia 2' "a', ling, cornision arbiLral qua preside of
actilts. en este 'Pueblo baJo la cle- la escrituns y. luego de ser debida- = 108 Tainques tie Palatino, direc- 0 salva a Is Industria de arr ccrias tado tie intioducir en el i-i-ritor;o1coronel Caturia e integrity cada UW
nomlnacjft de Delegacl6n. local tie mente firmacia, bizo uso de Is palls- diet sabre uns. extensl6n de union tie madera tie una muerte segurn a Dacional. tie los representatives de &mbos bgb- ,
kil6metros sproximadamente. Las propiedades estin en poder del Mutnicipio dc Calabazar conderitti a muchos pasajeros a un fa- Como hem"s dlho "I dmlnibtia do6 en discuslon yca:fut. of o= ',, 5
VetwanoB, Hijon y Famffia, viene lecimlento a plazas mAs u menos dor cle Is Aduana nada riiits infor
M- uien expuso IS Lfe loquebrouitable qua me) 1 1 Collazo y el in ntr te
realftxando una belts. labor, aig bra ei 'doctm Jost Diaz Garrido, pasandto Por Aldaty. de Sagua. Deben $6,000 por conccpto de contn'bucioncs larzos. fuera de Is "plantilla" tie n
LM- Cls-el Consistoric, an pleDo an Is ZI inillentim Manuel Angel Gonzi- -factor Car- lielles. y soore las ga.s. Cad& uno tie kid do@ c0midopre con a] pensamiento y el Sabre ante problems. el tartfas de kis m e de un WW
IN 'del Valle, 9obre a] rados, puede LfiesOmr3i
efteacits del plan del alcalde O"te- terreno dismal A prop6sito do Its noticia. Insert log Prio dijo a log periodistas "qua jado. hable mall
z6n *I meJor servicio de is Paula. 60nde se ban de Iniciar. Las obras in- ndo designado of car
common Is prontitud on nosotros, ayer, procedente del' que ante asunto no era de la cam callow al doctor Oscar Soto CallMedixtartiente, eXpIjc6 all1uncs; data- %r INV ITAN A LOS sun UN
concluidu Ina abrua del rasterio de Gobernaci6n, de que 1 petencia guya y at 'del Mirlsteno tie CURSADOS EN
La nuevis directive tie ests inatitu- =169. Z del" m .
cidn esti formed& por a] titular On tie Is e4ecticJ611 dal proyecto gl Comurilcaclones, 61 ha rc cjh;do del deran de Is. B&rca. capt
nutvo 'ameducto )qua proporcionari Municiplo do Calabazar de Sagna, L
ts1taide CaStaif"65 Y reSPOndib a 134 en GINECO MES UN MILLON
de Its Delegacidin sector Magdale- de Veinte a trainta y cinco millorift PftUntas qua dste le hiciera. Las Villas, he convocado el calif -on cito Libertatior
tie gallons de aguis min pare el Las para LOGOS A Jefe del Estado to sugerencla de que
Herninclea Garcia, if secreta- arrendamilento, par diez del erencle Inmedialamente ( (,, I
Irio mfior Sixto Ferrer, of delega- abasto chariot de 1A Habana. con 10 obras, sevilln diJo, estarin conclul- doctor Alberto C. Crk!iz, mimit of
do del ConseJo Nacional colonel qua setespera qua quede resuelto el des an el tdrmino de doacientos cua. no tr I Puno, UbIcBdo an !se rait. UN CONGRESO as y con log mlemb s TFL EG R A M A S'SIDLEMNE BENDICM
renta, dias y pare ello se cuenta yj Par Its surna anual de $25,1Z6.00, Comunicaclon 1*0 toe DE
iultrinct Zamora y ayuclante Ord6- mis Importante problems municipal. se'ofrecid al reporter an log centros cle Is Comial6n de Transporte para DE DOS BANDEW EN
ENTRMA DE UNA !dEDALLA Judiciales un cletalle Inte. clue
ACE., AL ALCALDE PRIMERA PIEDRA... VOLADA respect cle lag numer6saa eoritrwet. entre todos catudie el caso 105 materials; necesajrIos. resante bl Disertarg s ci b r e intere3ante Be halle Una f6rmseula que no Pedu- Supers esta c1fra en 153,575 EL PUEBLO DE REC"
-Ha despertado gran enfuslas- TambMn hizo entrails. al alcalde a) Una vex Ilegada a Vento Is coml- sing terna el Dr. Manuel
mo Is noticia del nombrarnitento Vuseltaclas sabre el domino y po odriguez clique una fuente de trabaJo a obredoctor Jos6 Diai Garrido, an nom- Uva del aIc&Ida Nicolis Castellanos set n de ago important finca azu- ras cubancis". a los mensajes trastriltidw Matians. doming dig 14 de Us,
de Hijos; Aclaptivols de ante pueblo bra do JOS farmiLcAuticos que pres. elicontr6se of Lugar cle lag olims, Jun- camera. 1_6pez, de Montevideo, Uruguay Sabre lag victims tie lox cirrinibu$ a in
do Jos ministers tie Obras Fftli- Lan Bus serviciont an la Admirustriii- to a ]a car Ese detalle as el do qua el 25 tie tie madera riada dijo el doctor Car- en igual mes del afio 1946 corrientes. a lax a tendri P&
Be retera de Rancho Boye, a- El direcLor tie la MLLernidad Oore- 1 gar en el Cuarwl de Bomberos dd
foe corrientes, a lag ocho de la in ]as Pria Soc rks. Comerclo de Regla. of solemn &M
cas y Educaci6n. A ante filtima ci6n Municipal, do Una medalia con- 1705, conseationado cle autos y tie pik- fiana, an el juzgado de PrImera fit Se terminal In conversac)6n sabre El director de Telo6gralols. sector F de Is bendic an
debe -a construction cle cuatre (12- qua se cifsporlia a presenclar ra de La Habana, doctor Juan Fe- le I do Ig, bLnde, & naJ%
memorativis impress par of alcalde blico
San de LL Habans seflor MarquAs de la Inauguraci6n official del grueso de tancla de Sagua la Grande, est& 'e- bles, y el president do: I& SoCieciRd log omnibus y log reporters interro. dro P. Torres. entrogb Byer al Misas-escuelas y del ingeniero A R.3 Claras an 1858, con motive tie Las obras del nuevo acueducto halado of acto de I Timers. subahta Cubana de obatet cia y Ginecologia, Ea -ministro del 'I'raoajo so- rilatrot de Comunicacionea, doctor Al- clon qua don6 el general GonoV100
Ir ugurac16n del Acueduclot tie Al a Xel cen rn a) sehot Vo ] rez Dillinera, jefe del Zj6rctWMartin se'lespers. is reparacift tie I. de Ins tres fincas tral c otro terna qua se encuentra en el berto C. Cruz, los; antecedentics relacarainog' canretera, a] emb ifel Tito 'I ue doctor Gonza'o Arbistiegul, ban conJuntamentt con I& benders. IM*- Desde la margin IzquIerda tiene an su toder a] repetido muni.
arcR94- bear. dirigido Una invitacidn a Jos miem- primer piano de la actualidid, es de. cionades; con el numerx) tie telegraro de I& playa tie Mayabeque, re- AlmendiLres, Junto &I nuevo Puente ciplo de Cala taxer.
Como dato de interns histdri cuyas bases bras de esta dItima Institucl6n a IT, Is resoluclOn del gobierno gobre man que fu ron rursados par lag ll-! bolo tie dicho Cuerpo.
paraci6n tie otra.8, etc., etc. Producimca a continuacibn within concluidas ya, So Ego. subasta as an el'juicio ejecuti- Is pugna sindleal laterite entie la neas telegrAticas del Goblerno, du- Oficlarit en tan bello wtc P1 eo1315 dispuso ei alcalde a hacer estallar Is. clase m6dica para In, aes16n ex ra- CTC cubana y )a CTC com-int3t.a. Los rante el Wado Me5 de RgoFto. en el I misndante capelin, doctor Mots&-Los maestros del t6rmino estAn o;ripciones de is referida m vo, seguldo contra age adminisLia(im ordinaria que so celebralik an el sa- j Arrechea. quien tendrit a SU clf W!
ya an BUS puestas tie trabaJo y Its En au anverso tiene Una cri '10'n el primer barren tie las obras. Muy local r Its sucesora del jefior Ili- perio'distas quisieron saber rl, fun- que Be super; con 153,575 ITICTIBMjft
cerca tie ]a carretera se encontmba doro Mad Ion de actos; tie I& ClInica tie Maw- clonarid tan autorizado raill tie ]as a igual mes. del pasado aho de 1946.
Miles tie edad escolar ha respon- qua rezz asi: g8c inaugur on Po razo tie la Torriente, In. bendici6n de ambas banderux. -1 diAPUeSth a) magneto. qua, por me- su hijita do min aficts tie Mado sea nided Obrera, en Columbia, Max'R- dos centrog sinclicades es el qua tie- La estadistica entregada at MinlsJ Esta fiesta ha sido organizda 00obras parts Is conducc16n de a An.
de los manantiale"As de a a a es 15 del actual. a Jos luc- ne raz6n. CuAl de esom entro ex a] tro doctor Cruz. revilla clue ell hg05- mO un homenRie mits an honor slo
dido al Ilamarniento de sus men- (110 de Un alambre qua cubria la. dis- gelita of lag Nieves Madrazo, Abl.eu nao, el Jun
tores; an ndmero cada afio mis noviembre de 1858-. tancia de dowlentos ve tie la noche an qLe tomark pobe- oficjal IR Virgen de R991a, patrons do 00_ matron, harla represented par su senora madre' el verdadero, a] anico. to tie este aho Be curbaron nada me- vecinto pueblo de Pescadores.
grande. La directive del Coleglo Y an el reverse e5ta otra: fGober- eztallar an is otra orilda Una carga Anastasia Abreu Soto, casada actual-' sibn In Junta cle Gobierno de 'a So- Lo 'Ierto es que al Joctor Carlos nos que ull Trillion ochenta y cuatroi
Municipal, recientemente renciva- nador Don J066 Ingerriera, Echaft- cle closclentas Libras cle dinamita. se Monte con of sailor Seraffn M.,tf- cledad y Be trataxan tie distInLes te- Prio no contest a to pregunta de log mil seiscientos tres despachos, mlendo estA presidida Par G'llberto Pd- rria. Alcalde primer. Exemo. Sector trataba'de volar IRS rocas do 1& 10- nez: Monteagudo, baJo In direeci6n mas mlidicos. En Ia. ses16n se harb, reporters de Una mantra concrete, Iran qua n ese del afic, 1946 fue-1 nainnente. el de Santiago tie Caw
ITIAL a rofesional de Un joven. y estudinso 'a presentacii6n del professor Ma cuando d1jo. textualmente que "eso ran 931,028. 134,970.
rez, actuando como secretaTis, ge- Marqu6s de Aguas Claras. Alcalde se- trav& d6 Ia cual, partiendo p e me"
neral Eatefarria Alba y secret del Puente an construction, strave- etrado del foro villareho, cl doctor I Rodrl L6pez, tie Mont4L'v!- dernora sun" -agregando- "he TO- Tamblen aclara Is estadistica. role aria cundo, S. D. Luciano 0: Borb6n. Re- ez El director de Teltifrolos aftede
de actas Evangelina RuI7. gidores: Excmo. Sefilar Conde cle Sari la tuberia de diez kil6metros de Otto Fischer Lorenzo. deal Uruguay-, el doctor Manuel Ro- terado que Is resoluci6n que Be d'cte rida que cze million y tantols telegra- el former rendido al. Ministry, quo
O-ReWY. Excmo.'Sef2or Marqu6s de Iar90 Y sesenta y gets pulgadas cle El Juiclo ejecutivo.que nos ocupa driguez L6pez; disertarri sabre Di- estarA animada del mAs implio e'pi' I tan considerable- atimento an el vqLAS VILLAS In. Real CaMprift, S. D. Pedro R. pe- diimetro, an dIreccJ6n a Palatino. as en cobra cle Is suma de sloo.o0o rectrices quir&gicas en los graves ritu tie juaticia y alejado do todo me- -a& cursados Be efectu6 del modo si- Wine, de Is correspondence. telegr1k.- r- dreso, Exciiij). Beflor Conde de San- EI alcalde, an vez de colocaT Is imported cle log Intereses acumulados traurnatismos titero vesicales par wn- tiz a irrterl6s politico". guiente: el Centro Telegrikfico de Pi-! fica pone de rrianiflesto dos coxasZ,13 I
Cifuentes-El cura p4xroco de to-Venia, S. D. Rafael de' Toca, S. D. Primera Fiedra como Be habits -tnun- de la hipoteca tie $500,000 a que esta tativa de aborto-; el doctor Tornis Par 61tinno, camblando de lema, lox nar del Rio, 41,357; el de La Habana. actual eficiencla del Telftrajo id"
Corralillo, qua atlende tambibi la Nicolis Martinez Valdivieso, a. D. ciado, h zola olar nada simb6lica- sujeto at central Purio, redpondien- Armstrong, secretariat genero, leerOL reporters interrogaron at aspirant 429,315: el de Matanzas. 60.572; el de esfuerzo del I clue lo Narciso ftxia, S. D. Agustin del Po- mente, sino con enters. efectiviciLd. do de lox mistrials doce- fincas de ca- la memorial; el doctor Emilia YEr0- presidential, doctor Carlos Prio, qulis Santa Clara, 173,073; el de Carnagtlevl a) hRber venrliellg !114LZmente iglesla tie este pueblo, Be ba d1ri- zo, S. D. Gabriel de CArdenas y CAr- A Is explasi6n del barrano jsiguj flat A bien at repetido juicio se igue dari cuenta con el informed de to tl- Be estaba haciendo y c6mo estrba 128,358: el file Bayarrol. 116.958, y, fi- traordinaric, servicia.
gido al wnLdor lost R. Androu clones, S. D. Pablo ArrietL, S. D. jo- Una Iluvia tie pledras qua !ueron s6lo contra dichas tres tie -gas fincits, soreria; el doctor Ar6st-egui pronlinrogindole qua Interponga sus bue- M Jorrin, --an poder del municipJo conno Ya ciari un breve discur w y despu6s
S. D. Francisco .8arabirt, lanzadsis 81 lsire y que, no obstante deelmos--, qua lag remat6 en tercera de Is. toma tie eoses16n de la nullrpa nos oficlos cercs, del ministry de S. D. Gabriel L6pez: Martinez, S. D. Its distancla, provocaron nervioso tie- subasta pars cobrarse $6,U00 tie con- directive, I= de la palabra el
0bras Pfiblicas para I& constriic- Miguel Kassel, S D. Nicolis Lopez mor entre alifuncts LsiptentC3 al acto,
cl6n de Its indispensable carretcra tie la Torrf, Exemo. Seflor Marquks qua ech on or in ndo qua tribuclones. president entrance. doctor Francisax a c ter to ie Lan controversial suscitadas nl Te&- co Rodriguez Cartaya.
Encrucijada-OaJabazar-Mata- Cl- tie Prado Ameno, S. D. Pranclac-a les cayeran encima.
luentes. Campos, Sindica, primer S, D An- pecto de tan Importante central han
tonio Bachiller, Sindico Segundo, S. CIENTO CINCUENTA BARRFNOS sido y son diversas; de r-Alas se han
.De no poderlo conseguir-le di- D. Lucas Arcadia de Ugarte, mcre- MAS venido informando tanto en Ins eence---Aeria bueno qua ImlWa a] pro- tarfoll. Junto a la cuneta de Its carretera tros )ydiciales habanerlos como un DESDE MAYO NO PAGAN LA
ceder do mucboa golicrilliRrites dot de vi1lareliton,'y s6lo nos feat& decil, RENTA
Y continda parts toerminar: Reina- Rancho- Boyeras Be hallaban 109 DEL EDIFICIO DEL
aclor tambidn -estacionados numerclaw ca- par aborts, qua tarribldin se sIgue en
otroa palms clue. si fin de no qua- do de Isabel 11, allendo Gobern
dar mal con Bu conclencia y Bus 0 General cle la Isla do Cuba el EXcnio, milones y 91711as con qua so cuenta I Juzzado de Primer-a Instancia de MINISTERIO DEL TRABAJO
pueblos, abandonan suit cargas ptl- f3eftor Don Joist de Is Concha, Mr- pars. Ica trabstjos. Varian cuadrillas Sagua Its Grande, un julclo de maw quda do Le Habanas. de trabajadores ya hablan hecho Lan yor cuantla sabre reconocimiento tie
blicon romo protlesta civical an lam derechos que asisten a to nifia Se conod6 extracificialmente que
tel patio. Me sonata do Bus buenon NADA EIS IMPOSIBLE OVANDO excavLelones necesarlas pLrL Is con' Angela do lag Nieves sabre at Purio, ei propietario del edificito dunde esprov6siton tie ha, uncia j" y Id HAY. ISVWA ii6- duccidn de I&L actual tubers qua par to hipoteca tie $500,000 antes
que entonces errlcfvico y verda-' CASTELLANOS Have. el aguis do Atuads. del OUT& ex- t& instalado el ministerict del Trabadero lo an tambitri on )a actual pregada, constlitulda desde 11 Vida Jo, en I& calle tie Oficlos, gestiom
Braves, paro suffleBtIvas, lueron Las haots Is TLZL Chicis de Vento, Ll del senior Madrazo contra tode kquepalabras que pronuncloS lei Llcalcle Ni- borde tie Is carretera menglonada; floa quem crean con derechos I dRd-. a, nclu- qua Be ]a Ilquiden los manes peldieiiCartagena.-El vecindario do ez colfin Castellanos RJvero al moincriLo dandle su entronque con IA tie Wa- yendo el municIpio de Calaoazar de tes tie alquiler del mismo, a sea de
- de finalizar of acto de I& firma de Jay, bast& el sitio an qua Be cons- Sagua.
te pueblo. qua dende bace tlempo Its eficritura. truye a] pulente robre a] Almenclarels, mayo a agosto Inclusives, baJo ametient al mayor carlfio al alcAlcle -Hcmea dado forma, le I -dijo- as decir, el oonocido par El Vado. que de no curnplLr el E.Aado
sefitir Jost M. Alameda, por au 'Y conch.13tente aun prota zo, acauda)ado hombre de nel-oclas naza
am& am- Poco despu63 pre3encia del pro- dentro efe-un pl- pruderical, propliamente diacutido. ampliamentoe es- plot alcalde, Be 'L Jut amainado en el prooto central
actuatcl6n llmpla y entwistata, no- hicleron estallar un s hace
Vre todo ch favor tie In carrete- tudiado, ampliamente planeado, pero dos mil cartuchm de dinamita dig- alios, min qua Be haya doterml- cederA a interponer contra ci la ac- 9
ra hasLa Piro, catin alor qua nadle habia acometldo hosta trtbutdos an ciento cincuenta arre.. nado qul n Jut el autor, pue 1 bien 6n tie desahucio par& el dealojo
dando e I I l,
nos en at hecho a un ohr"-., fLA I(
In idea de erigirle un mo ahora.. prueba de la c-elerid d on Be acus6 d it de mrstro, ejercitarido Bus derechos.
nu- a c b uelto, al demostrar su hiorenc
Lue el proy cto. r 'En el Ministerill nads, Be infornio ollmenLo on Racists. %uls perpe -Hernas dado forms, legal al dc,,ro que Be piano& ejecutar el a acts pare _Iendo, posterlaimwite, mAs
RftCtO y In eatimacirin tic toda Inquebranillable do ante Alcalde, de Con ante motive estuva interium- at-usilicion. cialmente respect al asunto.
dIgno compattrio- la CiLmara Municipal do 1A Habans, Ido baistante tempo at trifico an quells zona al tie todoa log funclonaring; qua
ta., col F4L carreterst. quedando data cublerI or migo, laboran, de jpro ordonar aguit it ta tie pledras y UerT& an uncis tresCarralillo-En toda iota vasta y la ciuclad y resolver pricticamento. clients matron de extensift. 1AB CURriquiAlmA zana, que comprencle pc- eficlentemente. eate problemiL tan ar- drillaz do trabaJacloras se apresurnblaclonea muy Important&a ha. call- duo corno vinjos. ran a realizer Lan laborers de limple- L u c h a r V b*e
sado bond& pcila y decepc16n to -DI(m medlante, hemos; do demos- za, restablecidndase poco detipuds In.
a enLre ](in numero- 1 0 1;
noticia do qu circulacion tie vehicu)os. "Luchar'con enteresa; solo eaih
siainang ortclittis votadoe an lox till- A partir tie bay, do acuerdo con
Umon connejos do rainistros no ft- CAMISAS DE SPORT log cleseos del alcalde CasteRancis vencido el atue admire su derrota'
gure cantldad alifuna que permits expresados an ]a escritura qua Be En lo que toca a la vida Uca, si precise luchar
abrigar esperanza, en la constitic- Ilrm6 aytr, esta3 clones; proseguirin 5 e2 5
d6n de Is arminda y necesitada ca- can Its neces" intensidad qua la contra reboldes trastornos funcionales, del
rretern Norte tie Cubf V I T urgencla an resolver a] problems del
agua reclama.
No obstmnte este olvido y as.
indiferencla, el CornIt6 Pro M Jj- -FA S e Superior
ran quo aqui actila con tailto
Acin, progegul-ri su iLrdua y capi- INFORME SOBRE ESTO M A G O Y
nosa Jabor. APLICACION D TAtTiones concomitante
Sancti Spiritus.-Ha tornacto po- LCANSADO DE E
Aesi6n de su 6argo tie Presidente ES'MEPTOMICINA h1ga& y MA I
(lei Club de Leores el JGven doctor Rail] Mendigutia SIIVeTa 'I Ue LEVANTARSE
r uenLa en esta chiclad con graii- L& comW6n clasignada. par el Con- ilcera gisfficat o W denal
des y merecida.3 simpatim. Naclonal de Tuberculosis Para
DURAKE LA NOCHET sej- A B
CAMAGUEY dictaminsr, o major dicho, mtUaiar en la generalidad de los casts se logra
cuarito &a relacione con In optics- plenamen te la victoria con BiSMAgOn
0 81 usted so lawanta pot to nocho con d6n do In ertreptomicin& an icS -nCAPItAl.-Pitra flnes del presen- frecuentes defects clL ormar, y podsce de fermcis tie Its vlas respjratoj -, ha
tA,, mes, Ica delegados de la F. E. dolores de espaldis dsbidns al excess de dodo a Is publicidad un informed Si a Ud. le es w esario, use
U. y la, Coaperativa, tie Obreros; del scidej an Is orina. I long dffto I intitulado clog actualles conocimicn- 40F
reparto Beneficencla, estAn orga- ;iace tires generacksang at Dr. Kilmer. tos sabre Its estreptomicinap. Dicha
m6dico fannow dewubti6 e cientoo corritai6n, I& integl7wron log W
nizando Un ImportanLe acto pi]ibll- doctorea Fido am pacientes 14. 2= lomento Rodriguez Acosta, Pedro Do.
on can el fin tie recablax del Go- Ritit-ees elaboF6 wgg modid. 16 mingo Sanjuin y Bartolornt Beiva
blerno Central djoamog. Ll Le6n, president, vocal y secreterio, I? 1 ,f kAk 1E
un barrio* obrero en ests. cludad (RMZ-PANTA- respectIvarnente, 105 cuajes, Como Be "All
Se Interest. que todu las clasen NO)". Milloam do havallares y -ujem I- I
Vlvas camagUeyanas le Ins men ban tomada cosil excelentes ressal public oportunarnente representation le hari mucho Wen !o
titucic SWAMP-ROOT. (RATZ-P a Cub&-en of Congreso Inbernaclorooperen at logro tie esta aspirm- ANTANOI nal de Tuberculosis de Paris, cele- 6NICO!. NO ACKPTI IMITACIONIS... Hit ItIPALADAS.
tralinja rApiclamente en Jag OPA(;Ai PERO LA FANIA DrL
ol" alit
c16n de Inter& general. 1 brRdo at pasado Julio i;; . . CIO L- Pit IRINNIA1 ,a
PiAndolos y twtimentaildo el Rujo de Is R LA RRCO%%X%pA4't0N PERSONAL DE '11I.- I!-A-. .--T-dichos pro I ba MEN GURTORANS
toclas as enticlRdes SOCIR FiXfONIMNIDARA TA'f F..,
- o clrinA PlAr aliviar at c2l:eso dt scid" K at Afirman lesions r..
-A- A. In -i-_ Mil- A. n
DIARTO'DE LA MARINA. ARO CXV
c ula. TR 0 -SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947
D I A R 10 D E L A N1 A R I N A F-ENTRELINEAS-1 I En Miami Por Rowfiadaj ACOTAICIONES
FUNDADO EN 1 8 3 2
Director desde IR95 a 1.119: Don Nicolhm Rivero y Mufiir- Por FM CM0 ICHASO
- Por E FERMNDEZ ARRONDO
Y desde Junic 18. 1919. hasta m8r7o 31. 1944: Dr. Jos4 1. River y Alonso.
Editado por DIARIO DE LA INTARINA, Socirdad An6mma. cortatitulda
en ja ciudad de La Habana el 28 de enero de 1857. Con ]a venia del Dr. Martinez Caf
Domicillo social Pasro de rlartl N9 551. Apitt-tadc, de Correog, 1010. 2as: Carta sobre el transported
tido human y al propio tiern Rrc/l raof
PRESIDE.N'TADE,.LA EMPRESA; PO of. T_ CON Matilro the un reclente ar- pecto de Is. cuestl6n. Y. por filtiSilvia HernAnd z, iuda de Rivero. de extraordinarick InLerts histbricoi MIERA tIcUlo sobre el probtartrus del rno, lu autorldadez, que en no poVICEPRESir)FNTE DE LA FAIPRESA: I T RAIAMOS en dlas pasados R Is amistad de inaignes figures de D E11V C transporitte, not c" oculones conLribruyen at ,rela.Dr. Jorge Barrost, y Milan sta columns. noticla. de tin ]as letraz y las artes, con m6dicus
DIRECTOR IN=RINO: Jox6 Ignacio Rivero y HernAndea. antee ...... I a dIrI914o unit r Jot coo gu wcci6n ck &u liruccii6n.
her diluviano porteho-el buen se- famosas. He advertido, por ejem- amiable e Intakre- En ese LrtJCUIO Lhtft refeTido hLcon tabis Fit morir ciento cua- plo. en la blog:afla de c6lebres sante cart I hlLbsiocts nogotros dq la tnmuADMINISTRADOR: SUBADMINISTRADOR: tro fi Gs-q u c poets y milisicon Is presencia. ci ----------- =Z23 e nidad de Is chaps oficks6 y dirimese antes hR- mMico Rmigo comb si fuege el m do.". It
Eliaeo GuzmAn. Oscar Rivero. bla declarado de- do de acercirseles; en Is Lierra el More, Moralet, giuncta una. eApecle de exhorW brk
ber su larga raYo de luz, la, fuente del consuelo, 1, president de 'a o Darnamiento a' lefe de Isk PolSECRETARIO DEL COMITE EJtCUTI%'O: haso. -CooperLtivL de cia, Pues blen, *I he6or Mene ack
Francisco let existence al cut- ]a sonriss, de in esperanza. jQui6n ....... Alirsdado que slem- no recuerda EL Verlaine, tras de Omnibus JoEora. his teTUdO POr 10 MMOS I&
P R E C 1 0 S D E S U 8 C R I P C 1 0 pre tuvo de huir doo, S. A gentl)eza de conWtarnoz actbre Is.
Extranjero EistranJero un perlodo de vagELbundaje sOco- Todc parte qua a 41 concerned. Del co6stos ronel Psablick Ruiz Rojas ho tenemcks
de los m6clicos h6lico, Ilegar cast deshecho al b(ks- g"A" -B" I clonsda
Territorio per cuan o
naclonal convenlo no convenlo piLal de Died clamando a su a trinsito Urbino noticisks; blen ea verdad que debt
Meg ....................... S 1.50 .... .... solo le recomen- go Charcot-initria, menos que uno tiene Una actualldad Ilena, por 4es- extar harto ocupado-y preccupaTrime tre ...................... 4 35 $ 5.75 S 6.90 daban clue deja- cle los padres de Is medicine, rijos .............. 8 10 10.40 12.79 ra. el Labaco y k derfia!-que la salvars. de aquel J-, iTILCIA, de ribetes drMitic0s, y un do-en is perbecuc!6n de Iis -JulSemest a ........ 19.60 11440 inter#A C016CW0. IA Ctle&Lift tICIL r&IJfi1 Ta-.
Aho ............................ 15 60 23 00 61 Pra tin em- inferno en vida, y el solicitor) y del trisaxporte his Repido entre Y &hoya Vel el JfCtOr Is cartl
Aho, dominical ............... 5. 80 8.10 pedernido fumador. arnwoso cuidado que Charcot po- nosotras a un punto en clut,, lis so- del doctor Mora, que tiene gu miga.
TZLErckNos: Al cliscurrir sobre el hecho, nos jils, en reintegrarlo a la salud y luclOn" no pueden deroOMrse. 0 Sr. Dr. Frzncisco IchaaO.
3333LEOCION: ADDIMINTILACION: detuvimos brevemente R consicic- al arLe? Y sin ir muy lejos, lquien, C010MMOG este servicio al nivel 0 DIARIO DE LA MARINA.
PiraccOn .. ... A 4- rar la razon de la sin raz6n con sino el director de ]a clinlea. Nues- la Importancia que Is chided hr, a'- Ciudad.
Jefe de Rt,11-1'r 1 -1739 que justificaba su longevidad el an- tra, Sra. de los Angeles-, cli Bata- c&nzadO 0 fit prodUcirkin en no le- Distinguidn period sta y amlgo:
Jefe d lnf-!, i A 1_ ]"Ali, (, cirtno Rrgentino y expusimos lo bano, acogih R Juventino RO.Srls, el Jana fecha verdader' Hemoa ledo rtm 4Acotaclonkes
Cr6n,,a H hlrlr. A 7 I r . Nj- 603 cor'llic" de
Sp,.r, s que en unR oca ion nos relatitba immortal Rutor del vals Sobre las orden pfiblico, cuyu06 proporclones del dia 31. del pasaclo m#-% de agosnot-rr d. no Be Pueden prefer con fria!dad. to, intituladas tLa Inmunidad de
A rv rr, r, is NI .2 -1 q 9 un Rtnigo it Ilestro, clientoe ademas olas. R su pnso por aquel puerto
Ttedacci6n Ao del cininente maestro de cRrdiolo- y lo curo y to tuvo conio hijo y Ultimamente Is. poblaci6n ha. vufl- Is Chapa Olicui.4 donde Be hacts
gia Dr. Jose M. Martinez Canits, amigo entrafirible, hasta que una
solyre la. forma. en que le Jugaba to a tremecerse con accidentes reference, a.1 prob:ema de los 6mUALES complication imprevista, consecuell- WA
EDITOP a prohibi- cia Rcaso de su habitual alcoholls- 4DA muy graves, reveladoreg & qut :& afiDUS y ez, como debe suporker.
In. cabeza. a Is d fistle el statistics, miscabra prosigkie su lo que ricts Ileva. a e6cribirle, ;)ricion de fumar consignads. en mo, ya vencido, 10 Rrranc6 hacia marchs, at mistook ritmi poco rnis rrikero paxa, agratitcerle I& Justez&
Plan que el m6dico le recommend ]a niucite? -Esto no puede War; en cuanto lo vea el dcl6o se desharata. o menos de antes, jo, que eviden- con que Lnaliza nuest.ra. altuari6n
Cuba en el mapa turl[StiCO seguir para lograr su curac16n. De esit rimistad que manteric- Cla que este problems no ae renuel- y de6puka parks exponerle oreveLis notis sobre el centeriRrin por- mos ton el joven y sabio prole- vie con pallativas nI remedicis ca- mente, &in carksai los PLLnes qUe
ttMo-que R ]a posture, fumando o sor, es PrOCINCto IR carta, trasnii- berog. Hay que ir R la ralz del ma' be desarro'lart en esLoa moments
N dias anterlores se publik:6 Pero. desde noviembre, absorber, no, no pudn micer otrg. cosa que to de sit ingemo v delicado humn- EL H O M BRE M A Q U IN A y splicer sin conLemplaclones !J& Podemcks Wa.ntizarle que desde
E el clato estadistico de clue Io5 intrgramente el tourism america- entregar el piojo., corno suPle rismo, que en seguida. transcribi- terap6utica adecuada. Y los ml el Iro. de encro del &1 10 LCLUKI Ll
cubanos han gastado en Miami, no clenso, abundantisimo, cut decirse-rtzurnabs, desde luego, mos: Por Francois Ma mos dirigentes de IL Cooperativa, dia 31 del' pL&ado mez de agosto
en ette vi rano, veinticiaco millo- clesciende del Norte dejando atris cierto tona de rebeldia contra ta- Miembro de Is. Academia Francesa mi Como su personal obrero. ileben herno& pue6to a circular 260 arkida.les prescripciones. suit cuando no L Journal de Geneve. (Diaxict por to mencs considers. eu ten- ber los mix Interesaticts en qua ello
net de pesos. No duclamos del las'nevadas, pars invernar en tina dejRmos de apuntar, a mariners. de E des nuevas, de construoci6a rmA FernAndez Arrondo. de Ginebra). que estudia, fria. dencia, en el material human, ocurra. 81 algo nos ha gustado en clona.1 y 50 de Importacit5n, y en
clato ofrecido. Creemos. sin em- temperature de veintid6s graclos. tribute FL Is ciencia. de Hip6crates, Doncle In encuentre, mente lot datos de una guer.a. como to que hay que destruir it, to- esta Carta de Menelso Mora es que, estoa inornentoA, en log muelles de
,bargo, que Is cifra cubre algo Canadg, en verano, atrac diez mi- cuAl hubj"r sido el tiernpo que Mi querldn pneta: Recibi ti 7nr- eventual, olvida, uns, da las con- do precio, como el mal ezenciaI que el)a Porte de maniflesto que existe Ltst Ha.bana, hay gTiLn number de
Ilonr5 cle tourists americanos; PC- dej6 de vivir at por el contralto ta, Y las -EntrelinerLs. donde me diciones primordial's que derided hace del homore mejor entrenado en esa CooperLtiVL Una ClarR nuevoa 6mnlbus de5tinado& & no&mis que los gastos flamadw tu- de lo que hizo, hubiera, cumplidu citas cariflostimente. PnrR agrR'IP,- ]a Victoria: cRda uno de ]os im- la miss imperfect& de las mijui- concencia de )a situaci6n, pwso trucks, pars. ponerlog a. circular InTisticos. Err esa cifra, positiamen- ro, en cliciembre, es el monlae de sus m6dicos y amigos tan sa- cer tu envin y tu fecuerdo cordial periods antilgonistas ilegark al ex- rim. Porque subsisted atempre en el previo e indispensable para. aktor- mediatamente en. is cludad.
te'elevada, hay que incluir tiume- de los sports cle invierno. En ve- Wit recomenclacicin. te he 11timado... iiitFkntas %ece.91!! tremo de sus posibilidad#8 pars. !a -Stiatkanovista-, en un -as. del darls. con poslbl'IdRdeg de ac.erto.
I Togas compras de articulos que no rano, tiene Bus ricks y lagos para Y tcomo el clienbe. de nuestro s ese DIARIO que yo no Rcirrto fabricact6n en serie de Las bom baz rendirmento, los residucts de tirtsue.- Cuatro factooreg Uenen que ron- Iguestros compromises the compra,
Cuen o no era nadie mks que nos- a romprendrr R qu6 horn miste- at6micas. cohetes B-29 Y B-36 Y ho que ningfin m6todo podri ca- currir pLra poner remedlo a. IRA con fibricaz arnericaniss gurnan atze encuentran en Cuba y cle otros ]a pesca; sus -manoirs- fastuosos otros mismos, bubimos de enviarle rio.9a van Ft verte esas linclas dFt- otras maravillas del rnismo g6im- miner del todo. calamidades del transport: el gunos clients de nuevas unidades
Clue se oltienen en el extrarilero, pars las jornaclas cle sosiego. En FLI Dr. Martinez Caflas el recorte mas que aparecrn EL tu vera en ro, dentro de la medical, en que -jQu6 sirve at hombre ganar el pueblo, 164 empresiss, log tT&bRJR- y Jos talleres todois de Cuba., en
por via directs, sin intermediaries, invierno, ks leaders cle las mon- de la ncitR. invifAndole a que Rdll- el rotogrribado. He pensado que sus obreros former psi te & Is universe, si &cabs por perder el dores y laz autoridades.. El pueblo Ju gran mayoria se encuentran ravLna,.a de qui6n se tratriba. baJando, a su mAxImo de producprecios razonables, tales como lafias, cubiertas de nieve, son pis- seri en el aquelarre. Te felicibo, st mAquins, RI punto de confundirse ELIma?-. Como todas ILs pLIabras no debe adoptar una actitud Past- c:6n
I es gsl, torque In, magia negra sue. con ella. Esta, mecanizaciSn del del Hijo del hombre, cuya usur-i va. No tiene por qui aufrir en At- I hacienda c&rrDceriLs par&
autom6viles, radios y refrigerado- tas y -clescentest, para el 3ki. Mi- prole lago, micida. con Its, erit In- Omnibus Aliados.
le RCOMPRfiarse de ritos muy salu- de siglos habits engrosado lug ft- lencio un drama en el cual si no
xico, a nuestras puertas, tambn v, clustrt r to me- Las medidas de orden pilli'lco
res. Librenos el cielo de CRer en la tables. conoctri en Is, eTa %Wmi- los. Osta brilla de nuevo en r.ijes- hace de protagonists, po vistas con sunpatle. por nuesI El problema que planted cia es- como Miami, en breves aficts. se Creo que hubo un GiiznlAn Pit Ca. un perfeccionamiento que yek no tra noche; lanza los relimpagoti de nos Ps victims, frecuente. Civica- son
I disiica, esa inversion cle millions ha convertido en un centre turis- petulancia de In, afialogia, pero la histo.ia que no pudiendo v.9ca- dejari nada que envidiar It JOS la e3pada entre laz mancts del An- mente debe denunciar Ise nfl-&C- tris psrte. Aspiramots a 'a menos
a siempre.nos pareci6 de una, gran IRr una murallil, lanz6 su gorra. organizadores y a los adminibLra- gel que guardaba Is puerta. del pa- clones de que sea teAtigo y sobre imperfecci6n possible. No deseamo&
cubanos en Miami, es grave; per tico, acumulando las atraccion es belleze, spiritual, de un gran sen- Ilegrink dores de Is muerte collective ralso perdido. Lumina con 11-inix todc, no prestai a colaborr en accident es; &I contrario, tratamns
0 para el viajero. No estamos en por encimFL de elIR. Asi Le En un mundo dominado por In, por todos los medics que nuestros
In indispensable es aborclarick con ahorek estas lines. Err este papel, vengadora, los universal octricen- ellm. Ijay que reconocer que mu- empleados Be supermen, tanto en
3enticlo inequivocci [a Poca del viajero tkenters. la mRquinRria cuenta miks tracionaricks. eacts impericks en don- chas vec" 109 accidents tiencr.
altura Con un saco ristica cle Cuba. Hagamos por hecho parts, la recent vulgar de tin ue el hombre, torque aqu6ila, es de Its criatura es tratada, no corno por origin Is su traw con el pilblico, como en au
co c- a ]a espalda. Hay 'numerosag gra- atraernos ese coploso tourism ame- cRtarro, e va mi gratitude, mi Flat- precise y este no vale sino en ]a dr-genvolvarkiento en relac.6n con
de Is realized, en todos sus aspe )as reses -puestck qua 4fistas son jiLderis, de ciertoa Pasojercts. Las
claciones en cl tourism, sobre todo ricano que Ilega en clients de ex- peitlis v mi fraternal amistnct. Gra- media en que se converted en mA- cuidadas y atendidas con diligtm- emprezas tienen que ir a Is reno- las ordenanzas de trknslto Y lAz
to& c implications, sin recurrir a
en el americatio. No s6lo viaj' el cias por Ick que has hecho, Dero quiria. Se trata de su rendirmento, pac ones necezariaz qUe Be
a CUTSiones a Canadi, a Mixico, a cla, y que tods. criatura humans. no vaci6n de Bus equipats y &I mejora- P"
Is$ quejas catiriles, sin cleclama- m illonario. Tambiin viajan el Miami. Hagamas por que los cu- no it flusiones mucho con la his- no de su felicidRd. El homoie ya tiene un valor suflciente -orno miento de los que eWn en condi- deben tcxnar para que no hays.
clones patrioteras. Ciertatriente_8 em toria del virjo portcho torque Is. no existed sino en function 6 Como I a mano de obriL para. mercer bpi, clones de render servicio. Permitir accidents.
,lo largo de los afios, Be ha re plead, el depcndiente cle'restau- banos encuentren en Cuba, no s6- vleiR l6gica no permit establecer sallaje. Su destiny par cular no 1117110hLzada, y alinkentada, que circulen tguaguazt, sin frencis Va ea nuestra verdad, doctor
PC rant, el hombre sin m0yores. re- lo las atracciones clue van a bus- leyes gpnerales de casos particula- tiene realidad pars, Is potencia kn6- Lo sabemas ahora, y los proieta- o con Is. direcei6n en mal c9aft Tchaso, y podemos ofrecerle Is, detido entre nosolros, que cl turisnio res. Adernis con RenAnk te diiiR, nima que utilize. sus servicios. Es- riados de los contincrites en gue- a las Ilantits deterioradss, no es mostra66n que Usted solicited de
curses, la muchat!his oficinista, car al extranjero, sino los articu n es iticho por coskiz ta burocracla ignorst que pueda
es Is segunda zafra. Bien mirado que emplean sus ahorros en sus Jos que company en esos lugares, no te emocil n rra Ick saben: ganar el universe &I uns, terneridad: ea sencillament- un notaotros. Trabajamcs &in trastienpudo ser la primer, Pero en esta vaclc que no sRbcmoN si sucedieron. Pe- existir algo en el interior de Jos precio de nUe*ra alms. ea; coiner- crime. Lois trabaJadores deben da de ninguna, indole Cualquier
tnatcria, Como en lantas otras, he- Jones. 'Cuba no ha Perdido torque no lot hallan aqui. Y aclue- ro tu vie)n vicio quiere srgumen- seres, esa mirada rec6ndita que tirse en Is victims de ese univer o, rnontLr una verdaders, escuela dc dato c, xritecedenbe que necesitare
su presencia en el maps turistico, Alos que hoy, abnegadamente, tra- tor, N, tu te das el lujo de com- cads, quien lanzek sobre si miimo. es esLar mks que dominado por Is. tratV a los carrots y &I pfiblico. Por- estaremoks prestos It isummiertrmat sido inclolentes y Is acci6n Pero hay ue hacer mucho par;. bajan y luchan per el mejoramie pliacerlo. ese anhelo oscurc, de reposci y de material, absorbido por ella. An- que Is verdRd es que hay muchos Wo con verdaderci gulto.
official no correspondi6 nunca, ni conservar Si es asi, furna, pero engAhame contemplac16n ... Si no -Is ignore, tes que estas misses humanaa ficm chamcks Ia. oportuaidad
Ia. Es alarmante clescle to cle nuestros -resorts-. turiaticos, birn y dime In contrario. que no se sRbe quL odian rnis: at Aprow
antes ni shorn. a In que significant destruidas por centenares de rn'- a Is igufig-ua. que conducen o It pars, ofrecerle el testurrionio de
luego, que, seg6n los datos cmadis-_ no olyiden 'que Ia organization Urk 11brazo de W devote, I lares, laa bombs y loa cobetes de Ins psizajercis que transportan. In- nuestris consideract6n y noa
porter en producci6n, en fomen- licos a que hacemos referev-ta, turistica es un hecho econ6mito, Martinez Caftas. Col a era at6mics, habrin sojuLgaclo fluye en esto no POOO el C&-In- -timos attos, Y m.,
Jo. en estimulo, und gr an fuente los cutbacks hayan dejado veinti- Kequericlo austancialmente cle apo- HP-Sta R(lill Ia calt& flecha en el blan y encadenado -para. su fabriciLei6n Cie, que agris el humor y Bolivian- Dr. Menelao Mora Morales, PredC Tiqueza. cinco millions cle pesos en Miami YA' ow en Ia divulgaci6n y en Ia -a log t#cnicos Y L 109 obrercks dL tL el Artimck. Tal vez horarios mis sidente 'de Is. Cooperative. de
visto, con nuestros : pro0a, IV todos loa puntoo del planets, El rscionales podrian mejorar eate a-,- Omnibus Aliados. S. A.
Lo hemot Pudieron quedarse en Cuba mu ganda. tn fin, d6tese a I& LRS fuerzas political e intelec- vencedor seri squ6l de lots dog
ojos. CanadA, en brtiret afiot, por chot de rsos millions, aunclue no Coffiiliiin cle Turismo con los fork- Modelo de epistola, 4vrrdad? tales mAs ci menos infiltradas de Impericis cuya. mRno de obra hiLya
ejeniplo. Be hit coqvcrtido em un porque 1&5 mein- Tod, rI mundO Rdmira Pit Mftrtl- atelsmo, se prepRTRn a desorganiza, terminado por no distinguLrse cast
poderoso Centro turf3tico, Canadi ca cosa de diclar mccliclas clue im- clok suficientes, W as no solo su nIta clenIR, ]a civilizact6n cristianR, Para ha- de log robots que habri fabridrick,
piclan a. los cubancts emplear su res iniciativas se estrellan cuando nez N U ESTR A M ERICA
sino su culture vitstisima, su ertilo cer frente FL Ia inertia, de mu- en donde los tiltimoa mobresalWs del
mucstra con larga complacencift dinerck en Is form& que les s6lo se cuenta con veinte cents- de escritor, en to que sigue Ia trik- chos, ]a britalla, de los buenoti se alma asezingda. ya no interrimpi- par RAFAEL RELIODOR0 VALLI
ws tistitclisticas: diez millions de parczca. Es evidence que muchos vos Paris renlizarlas. Prepirese a dic16n cle los grades medicos impose. Triunfaremos con un pro- rin el trabaJo en serie -a in. canortepmericanos entraron en Ca d' esork milInnes, como decimcks Cuba para, absorber los continRen- franceses; An embargo, Ignora lo fundo capiritu de sacrificing. Le-s ca- dens- en los presidice del mate- HOMENAJES mexicanos, sino de todos 106 Que
nadiij come tourists. en cl 61tituo e que. son los tel6foricks de uns, redac- t6licas no deben limitarse at dog- rialismo triurilante. tratark de construir Is nueva Amtrites, pertenecen a lo que pudi keg turfaticos. Que nurstra presen- c16n de peri6dico, a los; que liarite ma spiritual puro, sino que deben Todo gucede como at un razonp.- Para render el homenaJe de Is rica, torque a todos log Une C1
Jafio, y ca de suponer que dria- rnmos Ilamar un intercambn co- cift en CI map& turistico sea una va it responder y tie los evirkles to- RctuRr en Is, solucl6n de los proble- mientAo por el absurd fuera pro- meditaci6n austere a Ica mexicLnos pasado comun. E5e PArr1f0 dice
ron alli muchos millones cle pesos. 1, mas prActicos, en lQs que de mo- PUestJJ a lost hombrea de !a era que en 1846-47 ofrendaron su Rmor stal: -El principal motive, de deesinercial, es decir, que fuero. gas- realiclad vicloriosa. E n I o n c e a, king nos servimos. DP tod, m""' do decisive se encuentra, profun- atornica: dado por isentaido que y mu sangre a lviftico, jamando crkdito de Mexico en eStOS P918cs.
PrActicamenir. Ia in A a amplia lados en ]a adquisici6n cle arlicu- cuando eso ocurra,' no lendremos rns nos Rlegramos de que no hit- (iRmente interesada Ia cristiRridad. Dios ha muerto, pues asi es Como
litiente cle riqurza drI_ Cana& ca biese dado con nosotros anterior- eternidad, Ia Sociedad Mexicana de es esa fluctU&c16n del porter que
In, que no pe encuentran en Cu- que caer en Ia clesesperacitin, por- menle para RlRo tan innecesarick En ese sentido, dijo. Ia pa!abra de el mundo debe marcharl Perot, pa- turas desarrolla un pass, continuamente de mamck en
ei turista anierittkno. Ahorn birn. orden es estar prescribe en todas ra nuestra. desgracia, Its demostm- Estudios y Lee parte a1guriL.
ba. o cle otros obteni6les A mejor qui Jos cubanos vayan a gastar Como exprPSR.M05 SU gratitude. por parties, por Cristo, por la Fe. don- c16n no Be desarrrolls. en -1 plan ciclb de 17 conferences en ese An- maric), sin fijarse en
lot EstadosaUniclas no murstran precick. HAgamos, en partner t r- jus acbrantes en Miami. Entonces curinto ello nos hubiese privada del dequiers. que Ina interests VltRIeS de las ideas. La species humane ftteatro l3olivar en cuya, anteWs. y Icing de consolidsr las instituninguna inquiclud, ningurij a. pc- : gwto de dar su carta, hoy at lec; qua afectan a )a Iglesia, la fami- proporciona, su sangre y su corne Fernando Leal ha perpetuado mu- clones seris. por st misma. c1LPaZ
mino. por completer en larga es- ese hecho 16gico, no nos dolera. tor por In que Ia. mismis tiene d lia, Ia escuela y el orden social e R Its experlencia, en curso- ,tlk ralmente Iiss imigenes de BolivLr, de debilitar afin las mAs robustas:
TeX&, por car hrilio. Frin. carla ca Is Is vercladera organtLaC16n tu- como nos cluele shots. autil enseftanZil. hibito de apelar
dia, on Noitrarkrk6iiLa, sr acrtit6an veark ame6azados; dondequiera que comprometicla y empeftada cuerpo Miranda, Pdtion, Morazin, ArtigRs, es ese inveterado
Entre &%omos de travesitra, com- plueda formarse el alms, popular por y alms. con sus biesies mis pre- Sam Martin y Morelos. En ese ci- s. Is, fuerza. y I& violencia. para co138 AtraCC1011e5 para el viit;ero. El prensitlit filos6ficEL y eicento afec- me4to de Ia educaci6n-. clo. inaugurado brillantemente por rregir Ins extravios verdaderas 0
coso de Miami hay titic juigarlo Un ins6fito proyedo de equiparaci6n tunso, la Carta es una notR de ex- La muJer cat6lica no debe acep- ciosos. con Ia herencla, de Ios Fi- Arturo ArnAiz y Freg --- el cate- supuestos del gobierno; es, en fin,
ton objetividad. lince inwhos quisitn burn gusto en que conju- tar compromisicks entre Ia doctrine gloa con lost Instantes mustraidos drktico e historiador que conoce a esis impaciencia de que las cosas
aaos era tin airrial inhAspilo. I'l ga Ia sabiduria con el sentido hu- cristiRna -y Iss teorlits' que son irre a Is durRci6n y captados, inmovi- fondo I& entrafia del Mkxico del seark perfectRS en un dia, sin deprofesional mano que tienen todom los herois- conciliables; con ]a misma, sin em- siglo XTX- participant Agustin jarlas mRd&Lr. y queriendo IlegLr
genio ameritano Iransfoiniki cl mos y tambft todas las clebilida- bargo, Ia Iglesla siempre estarA lizaticts, Itnt los lienzos de los vie- M ez, Jorge I. Trimayo, Arntonlo al tirminc, no por pasor, mesuraarenal en un drcmado aniable. SI. fe_ des en primer, lines cuando se trate Jos maestros, con Ics pensamientos Castro L&M, Luis ChAvez Orozco, dos sinct per sRItos. Estos extraHoy. terminada la guriia, ic aw ha d&do a ]a publicidad un y a los derechos de una pro Y que nos perdone el maest. Y de justas reivindicaciones AMIRleli Y Y 103 gUeAOS. Y IRS 171111SICaS que Stivia A. Zavala. Paul B. Murray, victs de Is. riz6n por un lado. Y
proyck-ln de icy prrsrnt.ido -a si6n, balance forma legal. La co- amigo por Ia sorpress. que va IL es partidarta de I& division equita- surgieron de esta. Europa sagrada, Leopoldo Zea, Antonio Carrillo Flo- de los hAbitos debidos de Eumiva el gusto por Ios via],,. I'lles In Cimara de Representantes, se- jo, ilevarse cuando encuentre que Ia tiva, de Is, propiedad y Ia paridad _y el canto de alondra de Mozart rPs, Raill AnguiRno. Carlos GrLef stock y obediencia. por el otro, son It
bien, hoy, Miami, rikep, i it skis sit no mereceria m un comentar cartak que no; Ianz6 por encirmt de Jornales entre hombres y muatraccioncs para cl %iijcr(,. able giln el cital Ina Procuradores que- por descabellada, at no se tratase del muro le vuelve impress, it sus jeres, y que trOajen el mismo na_ ge Rpagari tambi6n para siempre FernAndez, Jorge CR.rr16n, Josi Cr6- por Rci bastantes seri y apre
darian equiparados, con toclas las de que viene a poner de relieve mez Robleda, Joso E. Turriaga, y ciRdos en 10 qUe VRIen; asi es que
inuevas vias, construyr pai(jurs, propias roaring, por arte, no de IFL mero de horRs-. por ellcims, de los "combrog y de Jesils Silva Herzog. EIjentario as todo pueblo s6metido a ellas y cuattibuciones Y dereclins profeskn- un inclicio mis de Ia gravisima maKia negra, sino del periodismo S. S. Pin XII. en reciente los osaricts.
aumenta sus hote-le, admilabirs Y. mRgnifico en xujestiones: tocis to- yo gobiemo no tiene el porter y Is.
aclemis, Babiendo (jur it(, es ricr- nales y socials, con Ins abogados. subversion de valore en clue es. rrko errko. elocucl6n a I" cadjeres. Emperor. es tempo akin! Seg0rI el dos 108 RsPectos de aquella gue- voluntad de enfrentirselez es conEl ca5o, en cuanto sc conoce, mue- tamos viviendo. El autor o cl pro. Journal de Genive,, cuyo redactor rra, sug effects paicol6gicos 3obre siderado como en una sItuacl6n
to que el burn pafin tn cl aia Ne un poco a desconcierlo. ellasta motor cle ese proyrcto, no lia te- els acaso un vidente, log FLacios el mexicann, su inflilJo zobre Ia injusta que infunde el mAs frio
Vida econ6mica, Ia lecc16n que ella defaliento en los que podriari o dese vencle, drplirlla una fnrnli^- d6nde Ilegaremos rn nLICStro pais niclo en curnta %]no In -formida- El pal's de Ia grarhaitica Umdos guardariRn haste, 1956 cier. ha represented en Ia Vida politi- berlin senior In voluntad de &3-uble propaganda. Otto piwit. r(ino ,, in.,
y hermano, Mki(o. sr ha cnriNer teria de confwi6n y cle ca- ble ocasi6n- que se le presents. Articulo tarkilito de ta InvulnerabiLidad. 4C6mo dpbe- ca del MkXiCO RCtURI V lag influen- darlo. Este es el lengua)e que Be
pricho? Los sefiores procuraclor, parts introducir a los procurado- PIERRE DESCAVES mcks usar de esta moratoria? En CiAs mutUas que ann os; palse-9 Be uss, aqui generalmente y es tri"
lido en ponderosa aliac(itin Imisli- realizan en la socirclad una tarea res en el retire de los doctors otrR #poca hubiera sido cuesLft han dado en el Rrte y en Is cien. pero n.ecesario convenir en que ex
ca descle h"Cr "IYU110S Aft"'L I'll- inkly rcilictakle. Tirnen sus lun- en leyes, tan peculiar y tan in- sEGUN el testimonlo de de rn,knelar los idiomaz no podrh de cr6dJt,06 militaries, de armiamen. Cia. fundado..
'os MAS Jr ffiks confundida, por nadie
tre nosotros. rn lo que irlictla severs censures, el reciente sr
CiOnCS CA110Cif CaS, Sit alcan(c, su di5cutiblemente propiedad de ellos discurso de M. Etienne Gilson que con el arte de hablar bien su pro to hasta el extreme. Pero he Rqif SEMBLANZA TEMPLANZA
pronu, la gra- que ya, no se trata de esto: estaal forricinto drI lurismo, no Ilan radio dr ac(i6li drierminado, y en como cuerpo y como individuals. siguiendo In trRdicidn, n P lengua. -ste arte es Ia
faltado vocrs ckwuentrs y piedi- cuantn %r pir -rnda dcorktato, Parn nada se detuvo a pensar en vri ocasl6n de su ofIcial entrom- rnktica; su uso en el Campo de Ia MOG &I argent del juego -o n,63 Con In, capacidad del muralLsta Lit tarea del historiador s6lo pocantes, no han faltaclo, indusir. ,, esta 1)nnicndn rn eNidcn(ia aurk que los e5tuclios suponen una je- zacion acetclemica, constitute un ciencia. Que el mejor uso sea el blen permanecemos en 61, iay: que ssibe maneiar lejanisk Y demP0. dra acometerse con probidad cujLnlas buenas iniciatia% priNadas. Ia (oncelici6n misma que lo, prn- rarquin, ni en que [a Univemclad trozo select y. figurarh digna- cle Ia gramitica PuesLo que uno Pero Como un simple peon. c)mck Antonio Castro Leal ha pre&entadO do los invfstigadores hayan mosPero Ir, orgamiaci6n turi ti(a es 'Llrador, tirnrn de su tra[)Ajn y coniste en algo mat clue en es- mente.enilos angles de esas Jus- y otra son obra, de unFL ISCIR y uria Pieza de Rjedrez, movitindo- en Is, segunda noche de Is COn- trado a ]a luz los woros que estin
I~ or in n, aoni. -i- rvteli-- -- o- ___ __ -- _- I rnemorReift iins ,ernhl-tt histA_ 1 ,rhivn% rile
A00,
DIARIO DE LA"MARINA.-SABADO, 13 DE SEPT. DE PAGWA C"
TOR LOS CLUBES- IfAcnan"08 F
un pMn.,,it,
LC A H A B A N E R A' 13A
varild .-r"&NTALLA
yW van y O:X qult*ctoo Migual
A= sa mugsJai* Qnimbju conspi- Gast= espoeft
llw -- 0 S rits,
74e* cm y so iias"ves Mas., Con n recib familiarse fe'tej6 el compromise de ft Ils clinic& de 15 y 2, an at Ved16 a luz Is, ,nor, de Out6n
I doctor Julio Ortiz
Or _) 1_ 1
H_ 4plaudidO& Su ruefia apareceri an emilnente tooc6logo. A
Iss jpkin" Acciatez. Carmen Bernal haguirre y Pepin Miguel Rivero;W
fillempre se his dwbo'-qije" all aHa- .0tro j6en y simpitico maL
nia, 6e Is socledad hLbaniers, at invana. senora de Entrialgo en I& clinic de V doctor Ortiz P*M Ltandil 4111
3fit-olve Ya6t -0 Co-try C. E.
Club* 00108tituYe trea cubes an uno, gentere, Alberta Garcia TuA6n y su
porque Aparcs as parte nititica (via Crintina Goleta, best, 21 tntre F y 0. en el Vedado. [a clinical, do 21 entre 4 y 6, an d
Ya, n sWMn yachtlhl( y reVnas)' = v=0 uns. Rinds. riffs, fruto Vedado, a Is aefiara de Gormiles. Are'XI oOnWdOrO del 4CLsino Espanol a]& de'iclf (Country elRb)-' I Is de de Yys Habana*, senor JavierQuin- terocro de su venturosia unl6n ma- Otro lindo who. venido &I mun- cel, quien y a ha Aid* trasladada patsAid; acabs, do adquirir uns, magal- do con tods, felicl ,Pd. alegra at ho- ra su reAldencla de Arnplliacl6n do
lot deporb 1A senors, do Garcia Tuh6n a la, a del doc Rafael CarnpurA"iio. Alrnend;Lre deride recLbe viattaiL
s in general 11ft- flcssembaraslcll& tip. AEstralja qye Lfre de Conaultorta del Municipto de
Wall, del5e decirse q- -P- ts con is ded dwkiPi qwtr 6d:I doctor Ortiz Perez an
.1 po Inc4k son 1. ca HRbILng Y dC AU LtTaCUVIL e 4p()- Por donde hel a antolbbscustro tribes an 'uno. Or cantar I&L'do& prhMe=,,:quc 1 21 entre 4 y 6, Veda- A& Consuelo G Lrcia Vega.
t-bMn Coll otra sector de gr%!l 4 1 u- de is flotg del eCasina = .1-%t'- do, mellbirt vWtas desde ej lunez Atend16 & IR paclenLe el doctor 6o, linmogtrato, an estas -momentas
hasts, el sibado pr6 an sul re- Oscar Valdes Cruz. L&Ien
le. all hipico. RmUte, &M construldO Prgp6dto. del ciomodoro Quintana, &I oven y tAD- log jovenes esDoson Gernuin Garcia
cis, do 17 y a aad.do. so ginec6logo. v A!rn*rlca Hutiman, quienes con
Un -86inffica, picadera y'gran" -W -adquirir as& :embarcacl6n, an el do motive ezt4kn recibierido LrinumeTst&bks OM todos Ice adelantax, mo- WnW pgrie. en I" cilebres registas Tambi6n ne!encuentran muy com- LZa j6vene-%--y --pstl mad.,; rspolom blea fellcitaclonesdernas par& We caballcalde W so t0trelllu* de Inglaterm. 0 E vice- Is Ilegads, de un Xe- Luis GonzAlez Arrces y Santa In. La beftora do Garcia fut ttenClft
at- Be rics. at joven Aquilino Entrialcelebran frecuentes omp- presidefite del .0&41no Espanol., so- ptscidlr I brtll to tocologo doctor GW-%encW fiesta hFun vu w ralmadas., -pl- el a"
hipicas que, revisten 'i prl"Ir F16.1. Vautrin nablendo sido Ya
gran nor Jag M. Villamil, acaba cle ob- go y au eaposa, tan encantadararaciones con ]a lleLnda de
lucinllientO Y diSP" Alimi=O, de tener lloencia. en su (110 1:6 hijo, una rilful, hermosiBirria. LraziadiLds, para. au residencls.
ull profesar de equitici6n, 'qua 10 tivo de un viaJe, que hari a Ion FA- at diatinguido tor6logo. atend16 A Ii. (Conthitka an Is pion, SIETIF)
el seller PTancilsoo ocsido. 02 00 Was Unldos de Am6rica, par trainAectOr el club introduciri',mejori& tA dim. Durante Is ausencia del aeEl'eglltmore. as, pues, up chib-po, Aw Viltiamill ocupari Is primer vi- 4 111.00 44j#
lifacitico, an plans, pujainza. cepruldencia del club at doctor A
c1lantiom blenes, pues solLmente Puncisdo de la Carrara. 0 Ptsado an terrenoo posee muly corals de, ". manikins, lures, Is Directiva del CC&cientoe'mil maims, -todo to Pual '10 aino Espatnoll, celebrari junta ordlconvierte an una soctiedad de Is que loarIL, bjLjO Is pre IV
sidencia del titupued t a
100 -ban0s, lar Ael club, doctor Enrique Alanpu" un 161tura de ISS ]XIllis cOm- so Pujol Nos dizen qua hay un diplet, del ni do. Y caft, rectivo qua Ta IL present ar am Idia ell
de suf constructive dLTec- Media, doceris de mociones, todu
alcanize, mis destacadoe rellie muy i1hportantes. Par to visto la
nitestra. illtinis vista, IL no teMinazt- hasta Ils lernapres, gic" sociedad que preside a] na qua viene, 0 31 doctor OscarArq:i Paz Lwmbld bt vim garroa, vicetescrero del club, Lcaba
ton, egt0u,- PIA51: de leger de un viale a Ins Estad4oi
till bay. 0 El tBfltmore* tiene P-1 Unldos de Amdrica y'la primeis; llsCZ) to de Vu Una vez formalizado of compromise los navios y sus respectivols; padres possin pars nueAra I grafa.
p blicar muy an breve madsi telef6nica qtile rccibi6 at Ile- ff 7,
revista, n1ensuLl, similar a Is M a Sul case' fue I& del sehor Juan Formalizado q u e d 6 ayer, tras padres, at coincide artists del pineal El suceso se festej6 con un reelbo.
demills clubles, paris IlevLr a Gelats, teawara del eCaallin APIL- Is. peticJ6n de mano ae rigor,,el com- Mariano Miguel y su siempre Intere- Desde Iss-seis de Is. tarde hasta paall& lm disLintas actividades del Anti, qua tLmibld4n se encontrabs, 'an promilso de una parejita para la qua sante espona. ChIchi Rivera, ante log sadas las nueve desfilaron por Lllf club. El president social, senior Paz el extranjero. CuLndO at doctor si, hay muchas simpatias en nuestra so- padres de I& linda-.Carmen, at doctor los families de amboa prometides) T.Arrablde, viene trabajando v'L an garros contest: &I aenor Gelats, #a- ciebad: la sefiorita. Carmen Bernal e Alfredo Bernal y In. gentilisima dama Y las amistades mia intimas, an ho-1 eatt w proyecto y vespers presently te le dijo: elle leldo an at DIAR lzaguirre, de belleza ideal, inspirado- Carmela Izaguirre. nor de las cualea se sirv,16 un rico
mury pronto- uns. lujosa pubUtacift 10 ra y el*correcto joven Pepin Miguel Be escog16 la fecha, para, Is saiii:1611 btilfet.
q e at Casino compr6 nuevos terre- y Rivero. de este compromise par eatar de dias Aparecia d"tiesto an at cornedor,
sensual, digns. de as& sociedsid. nos Pam ortes. jEs cierto ago, Poco despun de las sets de to tar- Is madre del novio.'Ia -,Ora do M-- -domandose la mesa con on contra
Esta noche estarik cle fiesta el tBlIt Sigarroa? Mo...--contestltl el &a de tuvo efteto el acto en to residen- guel, quien an unl6n do sit Uu,. de dahas rojaz y claveleg matizados. moreo.. Sus salaries se verin railian- nor Sigarkxw- -Egos terrenna se cia do Is novia, en el Vedado, hacien- hija Politics recibi6 innumerable fe- niuy bello. temente 1huninadosy an log misMOB comprar9n hace un 0,110, pera lAs do Is petIci6n a nombre del novio sus licitacionm Fu6 un recibo animadtalmo.
no falterin los Ldornos florals, qua obraa no comenuron basts, ahora*. p6nen tan bonits. nots. Seri Una tMe boats, Sigarroaw---dijo ei sonar fiesta magnifics, pars is qua se ban aelats-. cAhom reconcillo at sue SANTOS DE HOT LA MEMORIA DEL CONGRE130
contratado dos celebrados bonjuntos lioa. Ran as to qua se llama er un Sin Amado es la festividad cato- dy 'on a dan,4,oven y muy
musicales: Ins Hermarms Castro y at tesorero preocupado ... a asugtado. I a 0 Lu q o z I Z de _.'r do 1Casablan a: y se presentari un in- as 14 nd M6 un c
le de b y sbi I u --b Constituye un grin 6xito pars sus
teresante show, con Is actual, san to cumplenos; 'saludar an primer an ni Columbia
Entre las damas qua celebrant su t-d I Un as do directors Is Memoria del Congfeso
-16n do H'Y C U ".r.Id.d do Eucaristico que scab& de ver )a luz,
Rosario Durcal, Elsa Vallsdares y t6rallno de mantra especial, a la en Nueva York, con magnificas noCarlisse and Marv4 artists muy Habl ando de las gmndes legatas senora Amada Luisa de Vega viuda tas. Incluyendo en sus; piginaa articulos,
de Abalos, a Is que nos unen estre- Entre Ins sehoritas: foLograftas y demis datos; de interest
del dorningo veintiuno, pars, las clur rhos lazos de familiar. PTimeramente Airnee Motion sobre aquel inolvidable aconteennienat 4Yach6 tiene extraordinario in- FAguen Ins saludos paza las gen- 016zaga, tan celebruda, an log &aloMemor6ndum Social ter*s, diremos qua at objeto dt estas tiles damns Amada La rea de Ca- nes per su fina belleza. to religloso. 40
oompletenciss as reunir at mayor nu- rranza. y Vitalia G. Duplessis de Pe- Amadita Nuflez y Calvo. En el Arzobispado de La Habana,
mera possible de embarcacion -s de rez Llanes. Y una monisims n1fis. Aimee Gra- ell las oficinas de Monsefior Alfredo
vela pars, ofrecer' un espe tAaiulo Airrite Fowler, I& joven y bella se- biel y de la Guardia, hij Muller, una sefioriLa atiende diarlaMargarita de in Torriente a
y Aramis Rios Valdes Blark- hermoso, a Interesante, a cujo !fe6- fiora del doctor Pedro Pablo de Is series espouses doctor do Gra- niente, de tres y media R sets y melas state de Is, noche to so ha combinado Is regats. fijan- Ckmara, tan estimada en nuestra so- biel y Margarita- de Is. Guardia. dia p. m except los sAbados y doco' 8' 11711119os, a cuantas personas desean
an 1. iglei. Presbiteria.a. do unH, d[stancia distinct cada cla- ciedad. Tambi n esti de Was an esti fe obtener esta memorial.
se y seliallindose tambitn distinct Otra belilsima. dama: Amadita Ca- cha y to saludamos especialmen- rnin
-josefina Jimenez flita Y ffizares de Rasco, te,- el estimado amigo Amado Gra Las v is interesadas an obteEmilio Vald#jr. a Ing Alete bora de Willi., segOn 'la veloe'dad a Gutierrez de b1c], acreditada personalidad del co- nerio Ili presenter los bonos
p. M. qua desarrolle cada tipo de ombar- La respectable Amad distribuy
Rodriguez y u hija, In dulce y en- mercio habanero, gerentede Is po- que se eron cuando at concac16n.'I.A Wida se dari an la Pla- cantadora, seftorits. Amadfta Rodrl. pular tienda Fin do Sig a-. greso, de dos pesos an adelante
ya de MarisnaC), frente RI cYacht guez Gutierrez. Amado Trinidad, at conocido in- CUMPLEAROS
MERIENDA: siendo Is lines de salida, como dF Amada dtodriguez de Garcia y U dustrial,
En at Casino Espanol de costumbre, Is formada par un bote nieta, In encantadora senorita Ama- AmRdo A. Basillo, active gerente Unn. sefiorita. muy linda. Celita
Ls, Habana, a IRA clnco Y qua tenyi una benders, y una am- da Garcia MachadIp. del jardin Vogue-, de Is calzada di 6,,mz Alvarez, la dulce prometida 5
media p. on. para. despedir bari - (qua coupe at jumdo. A las AmadiLa del Valle, Is interezante San Lazaro. ; Lie nuestro astimado amigo Jorge
de soltell, a Marirfa G. Pu- diez y cinco a. im, darilin comlenzo livi &efiora del doctor Aristides AgUero. Asimtsmo saludamos a un joven Y Fstevez celebra hoy su cumpleaflos maxiega. regattas con Is a"n, do las -Estre- Amada Alvarez del Valle, Is joven talentoso perindista, Ami,.Ldo Luis cuyo inotivo le enviamos un aa.bell& a del doctor Aurelio Miranda. que con tanto d.,- l.d..
Ilan.. A Iss diez y treinta a. m. list- kdr6n, t o odont6logo, amigo ta Is cr6nica social do El Sol, del drin las dItimas embarcactorips.
c nuestro, Marianao. Crumple hoy des afios; la monliuma
FIESTAS: sea, tall Velltas. y Snorkies.."El It- nifta- Ileana Fernizidez Rionda, hits.
Comics, bailable an 61--Ha- mite do UempG pairaAerminsir ads!: AMELIE ORTIZ del canocido matrimonio Alberta
banL Yacht Club a partir lu clam seri de cuatro horas, por En la clinics. do la Calzada del practI66 con ru habitual pericia el Fernendez y Ofelia Rionda. 01,
do Ins ocho y me" do is to cual Ins barons qua no hayKii Ile- Cerro 1316, se encuentra operads, lul doctor Jos;6 Lastra, at bien renomnoche. gado antes de Ins dos y treinta P rn. tilisima dama Amelie Tambitri hoy crumple sit primer
quellarin fuers. do Is. regaLa. 0 Vrancbl, tan estimada en 01jrUte;ztlLy brado dirujano.
-IMesta bailable an at Haba- a aflo de vida Maria Irene SAnchez, is
na Blitmore Yacht slid El estado de la pact
Johnny Cruz, el popular profewir de sociedad. ente es MUY linds. hijita do Ins esposos Fernando
Country Club R lam nueve bo tintLL ofreciendo coil Oxi- Operacl6n de Is vesicula biliar que satisfhctorio. SAnchez y ElvLra Villcdas.
y treinta do la, noche. xeo, can
to suls clam a Ins socials del eYarht,
0 Johnny, qua tiene un excelenle grupo do discipulos, nos ha manifestsrelipe, Etilogio. AloRdo, do qua at grupo de too -flhes. ca
Maum y Vitalla. at major y mix encantsdor. Estb cla. 44
ro. Las -flfies- pagan muY flo.lo
MUSICAL Y M-USICOSI
DE 6A PROXIMA TEMPORADA DR thy de 06mez Cticto, asi colon an
LA SOCIEDAD AMIGOS DE oboe U10 a JOB periodl5tas qua le hall
LA MUSICA. brin3Ldo filempre su colaboracl6n. IL
A contliluaci6n tenerno at gusto do sOCIEDAD DE CONCIERTOS
Injormarle a1gunom de Ion artlistaa qua Trea bellu obras pars. viol n: la
R can an at Calandario do In pr6- Sonata E Trino del Diablo do Tax.M7 temporada 1947-48 de la -So- tint. Is. Cliacons. de Bach y Is, Sonaciedad Antigon do In Ml)sicL-. que ta de Debtlmy, interpretaxi at gran
aside is aeficirs. Mary McCarthy de violinists ruso Robert Hitein en el
K6mez Cueto: recital qua sluSpiciado par I& SocieEllabelle Davis: soprano vRIlosist- dad de Conciertos brindLr6 at P-6ma can una voz do on timbre belli- ximo Innes a Ins cinco y media de
almo y de unLXan musicalidad. Flue Is tarde, an at Auditorum. S IC .
= ntad at a pamado an LAL Ha- La Sociedad de Conciert6s, qua asi
oonatin grkn 6xita. inaugwa su DUeVL ternporRda de
Alexander UninaXy: magnifico pia- 1947-48. brinda a ISIM ISOCIOS In OPOrruso de calidad ezoepcionad que tunidad drilca, de escuchar EL este &rnIAtjL As Para las bananas frescas
a6lo par haber conquigtado an 1032 tistz qua precede do Nueva York ei gran prrmto Chapin an el concur- donde se le consider, coma en el so Internaclons.1 celebrado an Vaxs()- reato del mundo, un valor musical.
via tiene mia qua asegurado su Higase socio de Is Socledad de
thunfo. Concierges, an cuy programs, do as- que vendran, estos Nuevos
Ginette Neveu: maravilloss, violi- te afjo fW an grades estrellas muriksts. franoe3a qua fui escuchada an sicAlts.
un gran concterto.en at Ablert Hill DICL CONSERVATORIO
de Londres, par S. M. la Reina Isa- MUNICIPAL DE MUSICA
bel y que ha recorrido at mundo on- Nos informs el seflor director de
tern conquistando 6xitos a su Paso. Belles Artes y at sehhor director del 111odelos en G ablardina
Claudio Arrau: pianist& destacadi- Coniservatorlo Municipal de WLqica.
Alma, qu eno neocalta, preaentacl6n qua las matriculas para !as alumYL qua as conocido par todos y to- nas del pasada curso, 3eri solamenle do concern to qua on y to qua vale. hasts, at dia. 15 do septiembre, a In,
Loan CbRvaUo3-: grain ballet effpa- doce del dia, pues Ina claze comennot. zLritn at dis 6 de octubre; tienen En tono, osCuros N medlo, de brilliant y
Maxitza, Recole: planista nygentl- quetfwezentar at carnet y dos retranoiQlnio colorido... en tina stjae N li-era ,abarn u as glorla de gu pals. ton ) Inds csrnet.cLas eximenes ex" Vmred Heillia: contralto de be- traor artas del urso 1946-47, 'rinzarin at mil5reoles 17 del actual, dina de ra.N6n... coil sencilla y depurada
ilislima, vom con unL t6cni a per pe
facts. a Ina cinco, de Is tarde, por la. asigir-, r&n-Al- ominontA -rs- natural do Teoris. elvaan( a de linpa ., (,oil detalle, N adorrios
___!LWA DIARIO DE LA MARTNA.,MBAD.0. 13DE SUT,.DE 1947
TOPICO INTERNACIONAL Carta. de Francia El lastre de la paz Por mier Vida'',en Leningrado
Poo, arrimm Soxmwr
El Cable Pot J. H. T.
-NUEVA YORK, septiembre 12.-Lot Istadoc-Usidwiddimm aber
hay qua demandarin dil Consejo de Semidad facilidades par& quo -Do Goml[la sefiala ell pelivro sovi6tico.
&vorclo: *006 OWL
1 6 Asamblea General de It ONU actfie- sabre el problemia do lea- BaL -Su pensamlinto no adapt a In nueve.
canes, &I fiesnpo que so mantenga an Grecia un grupo do vigilancia -Euro a serl sisclava.
-Lonlarade t,
que represented a fat Naciones Unidas. -Restablocer el equiliBrie.
luas mejor.
No as un secret para nadie facificlacles para' qua se rziantenga do do pensamiento. Aboris bion, ps- (NOTA M
-y an el seno de log organism Imayarla do IN ruM oetin d- a g- 111.1911 , et factor
s on aqueflas regions un grupo je row qw an JOB altimoo raft" Watts., De- Otra case quo Me;
Las L Ad6nisdo un tLato au olalettv* d"laris XM ORt LAL 4olor &atzil"o a= It pas
de lag Naciones Unida5 incluso se vigilancia qua represented a ]as Na- ponuiedn" '= w Dorothy. 'c&dL Veit mis en R0mAA* de Is
me y quo coictlenza. a dourse cuenta coppetencia y ap en al
-que la situa- clones Uniclas. ei gobierno griego pirceedgute, de Mom York
ha dado a concern sk; de qua laluch&M esti planteaft recomtruccift exude rivallidad.
ci6n politics cle I& peninsula heli- ha iniciado una violent& ofensiva % Boodan,, despuig 60 orls, visits entre Ioa squdpoa 7 los ipllividuce.
nica no ha podido llegar a un con log ejircitos de qua eati ar- S. S., sino"antirls do& oonceptos a Lamingtade. Zna as Una de HAY finli -jecogi penaa bacia el asW' Poe" nerteLmoTicanag an fuerzo ext. an it fdretia-de r- ,
cierto grado de tranquiliclad y de mado, an un supremo esfuerzo de Vida quo enclerran, do una in&- Ueiu extr", boletca W
sosiego, descle que termin6 ]a Se- por la pacificaci6n del pais, pbr ners u otra, a Its dos terceras holier vistola wgl zrida ctudad ines; "I'Men
parties del Globe. En eato writido, de RVA& doopuig do it, guorra. ra Jos 'tfttros; otc.
gunda Guerra Mundial, debido a el 5ometimiento de )as facciones 0 no caben Jos papeles de equilibrio Esta dis4oorls do pielm, que I L4og now muestran orollosqua el Soviet ruso se ha encarga- rebeldes. vidt6 JtAterultrulente LordngrL- mente lea kdtoz qua h&n I0Vd0
&trio ei alistanniento Wo cuakltue- do on 1934 come tourist. flit an In.competeribins. Una cantondo, par mecho de sus agents an No sabemos, par el momenta, P OR fin el general De d'aul'e h& ra de ILs dos binderts. AdemM It Onles miujer entre centan- to de 6pera, qua Ile#6 de MoWd
pueblos- y ciudades, an crear lag c6mo habri cle reaccionar I& ONU sefialado con el dedo el peligso reSUItL impossible darse cuentlL de res, de compirg4oreg de todo el Par& 'reunlrse connilgo, c0oAtitu7%
mayors dificultades y de proveer ante la demand de log norteame- soviotico. Decinum -p6r fin., qu6 funclonez desempellarla Fran- mundo que asistieron &I re- = ejemplo del made edirw As re
par- cia, come medisdort. Desapismidals
a log guerrilleros de las monta5as, ricanos sobre el case de log Bal- qua De Gaulle se he verido rests- mate oficlal del gablerno &o- compenim el talent esPeCiAL
tiendo a adopter una. pogtura OC*- de 3u orbits lisaaft coma Poloras. vi6tiw kesailsodo el nits de Me cont6 qua on su h*W
alzadas contra cl regimen griego. -canes, mas con relaci6n a 'a ac- dntalista. peal a qua, par otre Checoslovaquia, Rumania, sung-Is. Julio, En exte Lrdculo, aegun- mowd tenis lardin y on clud- a
cle armas y municiones con qua titud rusa, nos parece qua todo, parte, nunca, dej6 de sefialar-lo Austria, donde tuvo grain influM do do Una wrio de tres, ella. todo momenta. Su SPLIrtaramto as
alimentary Is guerra civil. como hasta aqui, scri machacar cual era inutil-que Francis era Un Cis y predigLimento, Lqu6 titles habIL LcereL de lam tenden- mucho major qua eFstandurd y au
Cada dia qua transcurre, pue en hierro frio, por cuanto el '--a- pals accidental. En el perisamien- puede preeientsr ahora? cias qua disapubri6 an el mOdO gaimentacidlin, tento an camt1dad cto poiltacc, del general De Gaul'e, de penw ruso. mo an variedad, es infinitILmen1b
6 situation general de los Bal- viet desenvuelve planes cle darr.i. 1rTancia debe ocupar un lugar de Par ago se nos sLnt0jL un abour- superior Li do Is. mayarit do
nio y I absorci6n, de log qua no preeminencia dentro, de las reia- dola pretensift de De Gaulle do (Eserits aspeadalimente peris Inter- rumm.
canes, y principalmente ell Grecia. cione rtrictamenteturopeas. Que- unss, Ewcpa..que eatuviese diriVda. national Mom Service. Prolsibidt Ells,
ce!ara por groups de vigilancia su fUt It fInIC& IaUjer ruaL qua
as de suma gravedad. Si con una re el General qua Pais Vuell's LI alim6n, par Inglaterrls y Fran- is repreftwidin WWI a parchil). vi eon sombrero, puca *I resto do
mano, el Kremlin suiela y escla- mas a menos, par informed diplo- a empuftar Is batuta de Is. orques- eta. INo ve el General que as& Eu- lax mujeres aevittleas Ilevaban unt,
miticos a fin de cuentas. Consi- ta conti ntal, lo mismo que to rapt ha deapLrecido an au mitad? ignore LI.N.8) species de chal ware sus cabeza&
viza ]as regions fronterizas y ya hizo an nero tempo. Pero lag eir- N" YORK, "
amehaza a Austria y Checoslova- deradD con pala6ras Ilanas, Gre- curistancias han variado tanto. qua Movi6ndoise an el terreno de Is Las rusice hey an tla pare- Cuando VCnIMOA a LeningrLdo, 61A
cia es ahora, lo qua fui Espaiia -su prop6sito y su deseo no parecen Pura abstraccibn, Do Glatihe quie' Lrajo sus pxQpioA itlimaptoe, inrluquia, con la otra utilize, no s6lo can estar trbbajLndo tan fuertean 1936: la ambicitin del Meditc- de possible reolizaci6n, al menoA re que Francla recupere su fun- mente omo la as possible, part yendo pan blanco y mantaqUillL,
a log communists griegos y yugos- par shore. Todo el mundo recuerda citin dirigente. Algo hL conwoldc, Ilegar a ser igim qua log hab[tLr- products qua 14 mayoriL de loa
lavos, sino a solclaclos cle su pro- rrineo, de la qua as primer eta. a' viaje del general De Gaulle & Francis, On eae orden, y no cler- tea de otres paisee, esto as, am- ruoos nunca vivebts, 1
pa lograr y respaidar n seguida i;soza ;
pie cj rcito con el fin de man_ Moscd, luego de haber rechazado tamente por ral6n cle sus rairit4m, bic)onando mis, power objetas Y muy dificil UeW prM.I mostrindabe mWintere"606 an Is der ei orgullo, do, Jos ruLkd
un gobierno raja capaz de plegar- frivilamente I& entrevista qua le &trio pura y implemented, porque a*
tener encendida ]a llama-,de' )a Jos prop6sitoA
discordia an acecbo de la ocasi se servilmente a de ofrecia Roosevelt. Par aquellas ie- alAn no hL aurgido ninon pals conroetencia, y Is remuneracion. sus Postpones, -risquie thtas P
0 Moscil. Ego as todo. chas el General no ,;a liable. der- qw puedL austituirl&* Pei difiell- Race 13 aflics, par ejemplo, lu can Imignificarites ba)o'
propicia Para lanzarse par soby catado si]in de qua an Is nuevs, mente podirk ir mis lejos. ApretLr muleresrusu &a burlaban del ma,
Par lo tanto, nos parece bien quWaje y de let ecarnktiocia. oil rsn- eitrao
aquellos territories an busca y con- I Europs habia qua adopter una pri- sus lazos con inglaterm 7 Con Ell-, rdidarisnaoints
quista cle log Dardanclas y el Me- 'go"' cuantas medics; ofirece a litics, tambiOn nueva. tados Unidog 'Is dnica perapedtl- Como de Is rops stre.ettva, califi- sols de poster plumes luenie re-'
ONU an suis afanes par asegurar c ndo todo esto do -capitaltatiOO- tales y an at interior dt I& 'ALBA,
diterrineo. Asi firm6 an Moscf), an diclem- va qua se le ofrece, Pero no Para V ibraciones N orteffas ys burru6s-. huts. poster buenos reciplentu W
la az, y una comisi6n de vigi- bra de 1944, at pacto francosoAfti- dirigir una Europa qua no existA, Hoy an dis me mueatr&n rally ra cocinLr.
El ca*so -se respite con parecidos lanclia tal cual Is solicitan log Es. ca, eco del pacto anterior, que no y qua ai a1guna vez reaparece seri
habla tenido resultaclos eficientes. an rituy disitinta forma a Ici qua Par JOSE CAMIINERO. pre-ocupadas aoerca. de su aparien- IAA, mu)em especialirkente, toTd&m
lineamientos. Si el Soviet ruse fui tacos Uniclos, par lo manes scria eta y sun cuando I& rops. esti gran cuidado an I& ipsyl
Bidault, entonces ya ministry ne cree el generald. De Gaul's--un
sabre Espafia torque necesitaba un notarlo fehaciente ante Is His- Asuntos'Exteriores, pronunc16 pre- ejemplo lo puede encontrar en I& eacasa, procuran arregILrbe a me- personal, sun cuando con fractionde )a peninsula iblirica come a] )or qua pueden. Muchas mujeivi eta 6sta deja mucho qui dtfiev.
toria. Mas, en resume, log tri- viamente an Is Asainblea Consulti- uni6n de IMIgica, Holianda, y Lu- qut vt benian el cabello andulado, LrI clinic egtU(i dt vestidos que as
obligado camino de su voraz ex- miles del uen entendimiento re- va unas palabras que ahora bue- x6mburgo-, Bar& pars, levantar una -Lo quedabast 1,100 pews. Ligo que nd at vela, hace Pocas haze an Rusia et aparentementa
pansi6n, ahora an Grecia reedita sultan deliciosamente ingenues- nan extrafismente: -Vamos a par- banderg, frente at avarice soviftico. Y -Rita Baulord babla con el Pop&. Lhos. unci sin forma, COMO tUbC. quo SO
Is conocida maninbra vahinclose I., hechas anteriores no nos harin tir par& Moscii-dijo- Es este un atin en age carnino, Francia tro- -Miss Make, Goto. En otras palahras, Ins rugois e'3- &fianza en it cinturt coo IM cinviaje wricial para, el porvenir de plaza con el obatictitlo de su par- tin cambiando. En tin& Opoca, &a tur6n.
cle ) ugoslavia, qua as su Estado ,,tir-cuando del communism, Francis y paxa Is "nquilidad del tido communist, cads dia mis me- --Contra la bestial, lam hims. comideTRbRn a Jd MiSM06 :01110 Asisti a varips clubs noetumas
satelite. y do lag quints colum- rusn se trata, par I& sencilla ra- mundo, torque 'no puede hacerse tivo an Is tare& de promoter nuel- simple& parties de uns. gr&n mi.- dursurite in, visfta a in ciudiLd y tonas communists qua tiene an pie de z6n cle qua su vertical intenci6n una Europa sin qua Is U. R. S. S. gas y destruir I& recuper4cift ec4o- quint y &her& piensan mAz an jus das; IRA MuJem an t0d08 1- 1;1guerra an log Balcanes, iniciando as sovietizar el mundo. Y tal am- teriga un pesto a tono, qua le otor- n6mica, social y political de I& as- bRAM'JFMY'NM DAIL-V A NEW' personas came pertelaeOeDdl() a 19, gares lievaban el MiEmo astI10 do
gan su importance y sus; sacrifi- ci6n. unidad familiar. vestido.
pocticamente Is -invasi6n- de presa no so evil& con notas de ios-. Aftdl6 qua no cabfa hab:Lr AVID Everett-quien coma tal John Sublett se present, todo En unit *Poe& Ins niflos eran axre- Los zapatos; de manufacture ruactuellos territories. protest ni mensajes do inconfor- c En su Altima, discurso, Da Gaulle D fu6 identificado at hombre qua excitado, an la estacidn de policies lbat4Ldoe de sm famulitz cut desde sa tambi6n parecen estax MLI 0017-cle no se aabe quO cordon occi- seftsild el pehgre &ovidtico ydIngI6 segilin contiLMOS an reCiente colum- cle McAllen, TexaA. el memento an qua podian cami- tadoss y tocias Its muieres caminan
Mae, a contrapelo con I& noti- miclad. sino con mediclas qua ga- dentLI qua rechazaria, hacia, las un statue relativamente durc, a no, regalaba billets de $100--se -Una de mJs gallinas ha. pues- nar, pero abora varim personas c4 rno si el calz qua portan lu
cia arriba apuntacla, de qua -:6s ranticen la libertad y 6 tierra cle Wofundidades de Europa a los qua Rusts. Pero se mostr6 aferrLdc, a peg6 un tira syei. David res-ult6 to un huevo... me manifestaron qua era suma- quediLra dolarosamente PequefiO.
mente agradable, tener a sus hl- Los oficiaies ruses hablan theEstaclos. Uniclos $a disponen a in- log hombres qua anWan 'seguir _,no tengan gorillas an el Atlinl;lco, &u idea de qua el Continente eu- ser un carpintero qua a fuerza de El magenta de guardla lo mir6 Jos an el hogar, demostrindo cltL- bacer de Ieningrado un.
teresar del Consejo de Seguridad siendo libres. Allanza an el Occidente, se nos dice. ropeo odebe- unirse *par& conte- ganar altos salsirios, Lego a Acu- de hito an hito y pens6 qua ha- el c" o familiar. ra de
Cierto; Pero tarribi4in slianza an at ner cualquier ever)tual pretemsi6r, mulLr unit crecift cantidad de do- ramente centro de mod&-. sun cuanda anOriente. Jamda aceptarelmos se !- de hegemonis y colocarse entre Ica lares. Y, coma siemprs ocurre qua bris de vdselas con un ambstado. En un pals dande el dtvorcici tes, corisidemban lag mod- coma
mltadca en el Orcidente, pornue dos peligrosos rivals coma Ca- In qua entra ficilmente, fitclImen- --Sl, fieflor, ha pesto un hue- era muy sencillo, hey an dia as sintomas de capitalIM0- LR qctiD e A ctualidad nosotroG tenemos interests; mola- vo... y dentro del huevo encun- afi mulerez hLJ del mento de equilibria, sin el que. no to sale, cu&ndo se vi6 an posesitin extraordinsriamente dificil y Is as- tud cambiante de I
lea y politicos win m6s all puede haber Paz-. Lo mismo Val- de una forturiAL perdi6 It chave- trd.,. cases do papel, par extratio qua cis estas cosas puede quJ7A ser dna
For H. L THORSON' Oriente europeo. Francis tendr66 dris qua recomendaM a 109 80VIetZ ta y se did a It agradable-agra. -Clara y yema-le adelant6 ell parezra, as unL de W causes de de lag MOM PELrg a] cambio opecon Rusia, y con los; aliados occ,- qua se democratizasen. Quo Europa \dable part los; otroa-tarea de re- mirgento. I esta condicidin. rado an las eaferas gubem2 n'
dentales Una gran tareL qua CUM- desempeftaris. una taxes important. partir Its contents de pesos, ca- -No, set=. Encontr# un plomo Una muchacha rugs me explic6 tales.
-voteranol a emigrar. plir par& asegurarr la Paz...- lAd- tisima eii el manterdiniento do A mo quien reparte sonrisaa. do pistol, calibre 22... qua par& obterier el diN"rcio as La pintura de log labios Y el bar-Australia quiere potential humane. miracle previal6n-I Paz, at volviese a Is situacidin do Pero no conforms con su euf6- Con lo cual el sargento lle&6 &I neeesarlo publicar tin &visa an log niz an las uhas, qua ers rechazado
Log p=tos de vista de De Gaulle 1939, as evidence. Lo qua ninon r1cs filantropia., quW tami)4#n dis.- cotivencinatento de qua, todavia, an per16dicce, Pero pesto quo axis- Lntigu2mente, son short MUT Po-jPor qui se van lea americanos? sabre las problemaz exteriors no estadista hL descublorto oLAn efi I& McAllen, Texas, no go Lcabwon las to Wages de pLpel Para periodi- pulrag. Las megeras y otras -M- han cambiado spenaa desde tn- fruitar di It enaccl6a, de verse ca,- cos, ei n6mera de divorcios publi- pleads del hotel Astoria rechaza-Pooden hr 46,6110. f6rmiWL de qua nuestro Continen- AQA0...ft6 a Ver A SU do Sober% Pistlu- codes ea limitado Y hay Irr113 re- bay, at dincro coma PrOPLIUL, Pero
tones. Do Gaulle area qua Is tran- te no quede sepaxado an dos ban- y Is VJdJ6 Is mono de su hUs, pri- truo an Jag publicaciones. cuandD lea ofrecian botellit-,"de*
quilidad del munda esti amenaza- dos. Par lo debris, so advierte qua ML a lag uft" a media eM$AN FRANCISCO, 5. Sept. (E.P. de ella Is mayors. de log qua quile- do par dos grander fuerzas expan- at general De Gaulle plensa an unA ilys, do 17 Lhos de edad-la Moscu Bolshevic Ya aft par necesidad a par gus- barniz par&
mitad' de IL propia-part cassrse PezaT a tubitcs de pinturs Par&
W-Cutrents y cuatro vote- ran 69tiblecergie &W poirecen estar 910nist&s-la U. R. S. S. y F-stados Europa qua aceptase It direccl6n con ella. El do le dijo qua rstaba En Rusla, par tercers. Val ),a to, eI griLn nAmero de ruses con
ranos nOrtkArneriCartas n Unidos, y *qua el manto de Is doc- ;L let. quienes conveTa6 son Partiftrios log labiM log aceptabsn can grLny &Us flL- s oonverfcidos de qua 4m tambift u 9, trances&. 4,81 no se contiene Is 6x- tocado del som y #1, corroboran- bajadn at preclo do Jos vel. ictrrimos;
Millais, qua oonatituyen Is vangu&r. tierra Ilan& do oportunicladw, Pa. trinai en Aham me pueden adquirif IMPIA su de Is lamila, dando is des muestras de regocijo y grLdvuelve 30 qua no as in'&, parzi6in rUSL, Europa quedari con- do 81 awto del tio, &a peg6 un mpresift de qua separtarin cual- tuddist do unjrogr" do inudigracl6n -,tn elloe. AuAtralia h* reemplaza- ten 111tirno oxtremo, qua el des- denada, a I& escl&Vitud. --co tam- tire. Cuanclo moribund In Ileva- preclo de $0.16 is libra. Lu tales
PLtr0CJnX(J0 par el goblerno Bus- do iL loh Estados Unldos conno un &Mllo 4e Is potonCia*. lQuILn pue- bAn an su diecurso.-Exacto. Pero ran sa hospital, LAn le quedaban hain bafaila, tambitn': altiom n vantraliano, partieran, sytr par& Mal- pas den frpriterao 6 an dedir, Una di restablecer el equilibria entre at 11nico cisterna. qua &a ofTece.& in. once billetes de -a $100 an un be)- don a $6A7 Iis libra. Ell t1po aticial bourne an el Vapor oUarina phoe. regl6n a donde sy quo llors.r ambu fuerzas? Europa. Pero I& I rtz6n para, lograr age fin, as cola- sillo... do cambio as at de 5J rabies par
nix*., otrL vez Is lucha qua Lfrontaran I aparicift de Europa come luerza C arta del ondres
Its mayarria de Is& mujeres qua lea -pioneers- qua poblaron el oez- entan- borar con lea poderomis (Eeados cada d6lar, esto as, isproximadacompepsadort require el Unldos a Inglaterrai an cuanto se jPor qu6 no esperRria, at muy mente ones $0.19. y, tn MINW, Par J. A. ATTERTON
Integral ow grupe, SM j6venes aus- to do log Wades Unidon. dimientoo entre Londres y Paris. En zingano, huts haber acabado de
trallLnm qua so cLaaron con sol- reflere a anticorounismo. Its papas se estin de'allanda a ra.
Wage. par ejemplo, el ca-so do el caminal de, ese entendimiento repartirlos, todoa Part atentar con- s6n de diet Illirsis par $0.39. (Apradodos nortearnericanos y vinleron George T. Ackerman, de 28 alloo; etristen dificultudes tales come w En el Plano eAPIIA4. recomenda- tre su yids? Quizi ai ei bien qua as del Principe.
con allos % lob Eitadoa Unities. y ximadamente a custro centavog It -Los mandamiehi
do Garden City, I- I. Bus ante- future de Alernamia, lea obstAculos clones; Do Gaulle propuso quo to- hubieto reallizado ", hubier& ate- Hbra).
ICAndase 0 u papal sert moy educido en-lo ofici&l.
us &her& regruan it su patria, cescres holandeses se establecloron que Francis encuentra an sus re- das Its naciones, inclusci.ItLlt y nuado on &Igo el mortal p"ado r,
a sus maridoe. TTn se- an at Este norteamerimno an IsCieries con Ice Estadoe Axabes y, otroa aliados del EJe -'no a. 11105 qua comoU6 tan prematurarnente. -Alberto y Victoria, recardados todavia.
gundo mpo, cornpuesto par &pro- 1632. Ahora Ackerman. qua as un an fin, -1sa Intrigas tradicionaes. qua sluda a Alemanis-, vuelvan a The Miami Herald
x1madalrianto sagenta vetertnais y ex maxino y tiene a1gunas eco. cuyo rastra, vemos cons tan temente ocupar 108 puestas qua lei'-cortft- 0 -40 espera Una vida muy dificil.
Bus familial, part" el 23 do este Jack Xafoed, escribiendo an su
nomins, desea. tener Is oportun- en. diversois puntoG. ponder; Qua Be P0ng& a distposicift columns, &care& del general Patton.
runs. dad de comenzar una nueva vids Rita Banford as una chiquills
Del multado de eatce Viajes do- an un nuevo mundo qua capers Desde qua hage un afio De Gau- de Europa It Lyuds -exterior, cs- de once stica, de L*s Angeles, que dice: -Es probablemente doloroso El otro dis. un Viejo lord decla
pandert' qua se reslican otros. El Ile formu16 en I& forma qua quad& pecialmento is mirteninericans; qua qua el Viejo Sangre y Trlpas st el teniente Mountbatten 10plan do ser explotado y desarrollado. gusta, de It buena mijuica. Escu- qua,
akeolutamiento- de Inini- expresada, su vlaidin do las cuestlo- FranbIL a Inglaterm mantengan ch6 an Is radio el. coro del Vatl- fuem muerto an un accident su- gralca hacer dichosa a It Princeiitgrantas norteasnoricance Jud anun- Un caso similar as el de Euge- nes exteriCireA, &penas ha- canlhia- un eatrecho caritacto. cano y' sin encomendarse it nsdie, torricivilistico, an lugar de haberla Elizabeth an una rattail de lo fe- .
CiAdei primitramente hLce doa sema- ne Murphy, un mecinico de 27 URM6 ji r telliforici 'do larg& at&- hallado meticto dentro de un tan- 0 liz qua fuli Is rein& Victoria con al
1344 Par Arthur A. -Caldwell, mi- afi(m. de Staten Wand. Nueva el Lpapa, an que de sus fuerzaz motorizadas. Principe alemin. el Imperio le quatancia, a Su Santidad
rilltrO tustrollano do Wormacift a York. Australia tiene gran nece- D esde W ashington Roma. 'Per;o si at mundo aspire a ganar Is darts reconocido y no le exigiris
lrdWgracl6n. El gobiern6 australia- sidad de personal especializado, decencis de unt Paz hortrada, nen- mis.
no, dijo el ministry, so complacer poTgue durante ]a guerra. cre6 una Clara estA qua no Iogr6 su de,- driamos; qua reconocer qua el no- ..... EL CATECISMO DEL
considerable Industria. Murphy, ca4m der Is blenvenida a un mil;61na sea, Pero at pudc, hablar con Mon- torio valor fWco del general Pat- it PRINCIPE CQNSaRTE
de jl6venet ex soldados norteamerl- me cuELIquier otro aite.sano a pro- --Saterdotes protestantes en sierra de Tito. seller Carroll, quien le Prometi6 ton as de menos significaci6n pa- ISM Diez aflos despu s de su cah-
cancis qua lai ran Lr a vivir a fesional, seri recibldo con loss bra- clecirle &I Sumc, Pont4fice qua a Is is -humanidad qua el paciente inento con It Reiria-enaperadors,
Australia. or. parta 'del pro&rL- zoo abiertog; alli. -La propaganda de Tito. Alberto, model de principle conma que'tiende a aumentar Is actual ell& le habia gmatado el core. ili&irno esfuerzo de un med.co a ?
Segun Caldwell indic6, hay no -Lot sacerdotes, bocado del cidio. + de'un scientific, o at de un esc-i- sorte. &a habla complacido -par
potilseldn' australiana de state ml- manes de 46,000 puestas discord. Cuando le cont6 a su mami 10 tor a un trabajadar cualquiera qua ADA conmueve =to an Inglft- purs, diversion del espiritu- an
Lao" y,-medio de ftImu a veilite bles paxa ests cla3c de personas. -Mintieron lea hirejes. qua habit hecloo, aquAlla tom6 is suefte con at melortniiento de- sus N terra Mine una .oveia de Liner concretizar an LlgunLs from el.
M1110des, Deco rail persons& -des- hombres a mujeres. Tambi6n se cosa a broms, hosts qua hallien. semejantes con preference. a cau- I, par ow Pease qua at snunclo *Pei qua &a le habia amgnsdo:
"&dos* europeas wrill iguAlmen- necessitan con urgencia mMlcos, eninvitadvA a, trasladarge a Aus- fermeras. etc. Caldwell &firma que W ASHINGTON, sept. (INC). El defender al derecho do Is 1glesia, a do Ilamado, a It oficins telefOnica destruccift-. del ingtrimonu, do Is prince- &i- -1A existence a no a atralia. habri mis amplias opDrtunidades Rvdo. padre Esteban Lacko- impartlir Close&- de religidin a W &a enc6ntr6 con qua tendria que sar su z1beth con el bombre de su predt- beri confundirse completamenta.
pars una vida major an un pais vie, S. T. D., quien par espacic, ie hijos do sus files. pagar $36.50 imparted de It Ilamads. Sofiando ut6picamente no estA lect16n, IIen6 de jilibilo toda,$ log con Is. de ini asposa.
Las oficinaa de informacl6n :1115- cinco Lfto& fuli secretary particular No, gpor qud cree usted qui le mal el contenido de age hermoso a -No deber amblc'On&r rlingun&'
trUsnaa an log Estados Unidosi haii esencialmente deffiocritico, qua as Pero ellos le hallaron culpable, darian un par de axtes? Fzo no pirrafo an Is columns de Mr. Ka- corazoneis sensibles de Gran Br
tan parecido a to& Wades Uniclos. del Excmo. Mons. Luis Stepinac, taft Verdad es. que el tenieote ierarquis. por. 61 misma, a pox& 61
datisdo reciblendo nurnerosas sell- Como ejemplo cita el caso de qu arzobispo de Zagreb, condenado par contin4a. el padre Lackovic, coma esti score con I& modem peda- toed, Pero, desgracladamente, hay mismo.
citudes de informed respect de las mAs de dos mil vetersnm qua 'hallaron culpable a un obispo ca- gogia. qua reconocer qua los.Patton, y Ins Mountbatten cuenta con u3c fisicD
faellidades qua ofrece el goblerno de fl- el regimen de Tito a 16 afios de t6floo qua fut muerto par log gue- MacArthur y los; EizenhowPr resul- Par& agraciar y hacerse AIMPALCO. -Deberk mostrarse siempre ocia-,
Australia a log Inmigrarites Se tle- nalizaron &Ili su servicio military prisi6n y trabajos forzaclos, ha res- : Fn virtue del Viejo dicho ori- tento.
irrillercia de Tito, a otro qua mur16 I*& japoneses, tikron muy conveniences y seguirin tAnico 4quien eg bien. hace bien,, -No asumix ninguna responsablme entendido qua log gastos; de tras- decidleron quedarse an Australia. pondido a IaS deClaraciones de 108
We, corren par cuenta del gabier- A juzg[Lr per a) nfimero de ,oll- slate ministroa protestantes; qua vi. a causa de log malos tratm de sus no queritndo ser resultando asi. cadR vez'que hays pueden forjame Lodas; iss esPeran- lidad personal ante el pliblico y
sitaron Yugoslavia par lnvitac16n carceleroa, a Jag liderea protest4n- qua salirle &I encuentro a una
no menclonada. otude& qua reciben las age Mon qua los zaz an su favor y cabe suponer adopter Is misma position qua is.nclas especial del Gobierno oomunistoide tes, ortodoxcia y musulmanes qua americanos sea- bestial negra. a amarilla, o raja qua con raz6n- qua at papal de prinei- reina.
LOS interesadog han sido tantos australlimas aqui, numerosos vLte- fueron condenados a muerte par Intente arraricamos Is cabeza. de
que'las oficinag no han podido ie- ranos nortcamericanos estAn de de squella naci6n, y quIenea; de- ban de celebrar pe-consorte qua un dit Felipe estA -LIenar cada laguna qua, come
vair unit cuenta detallacla de ellos. acuerdo con Caldwell. clararon qua no obseHarcin signals log rojos lin pronto se aduefiaron un concurs pa- un zLrpazo. IlBmado a desernpehar, seri cumpli- muier, as capaz de desatender en
2bu interesaclos comenza-ron a pre- de persecuc!6n religious an dicho del Poder, y a lea 210 sacerdotes ca. ra escoger --- an 41 do y llensdo con enters, satiEfac- at ejercicia de sus regiaF function,
17 A- Kgi- 70- %r--L Tj/--Ij
t6licna -uertns nnr lax -ixmas m&- clan. -Estar constant v riiinucioaa-
PAGINA SWM
DIAR10 BE LA MARINA.-SABADO. 13 DE SEPT. DE 047
_-N-1 C A- H A---B A N E R
L --idi--d la M4sica" ofr Or
a Soc se a. ,rAmigos de. ecto ayer an .1 8 a m e n 10
----a Z estgkndo el an&ersario, de su fun4x 0
'T
S o n d e I i c i
Los niho- Ajentri %,rda(lrii 1) r I I r r, 16 n
por lo alimenlog 1,,V)b% *A. La n! A <1 r s-ii. pnr
4 Writ part tirn,,n la "guridad d qu
ridn prnpor( ionan ot
matinas pesadas--.. problems, lablas
tin vio a u
Nimln do Midi 19tond6n...'CUARI&S neelln do 14 ithinri-ito fa, il d cligPi-ir. d,
horn-genriza-i6n
441116 PW a] lodlanle? Pars Mos, 4una es Senlie Sale Ylgodu 61corthro, colift- LI prorrpsj esprrial de hoin,-xn izarj6n de
est- alimpriloq
d#Adlll Mayor 11111C11111 T i0sl3lowla, Slao po rohilk nu
'A hare po.iblp qur
1111i rontengan r-%rlu iamenlr r1emritoi;
:MIIM@Iilt, loMindola MaS fill T MCI& fidila fl los
tritivos niqaFes pars
fardmi-nir mitt
Is U, Ifimere esoliblan' ra hall
it, i1no, V to 'dor; Ult K
I'MAO AA
confidence Almento quo yelfilop l6slorio 41 celebro, SaKue Est er Rey de Ituble ra, 20 a
'-A deliradtis rpt6map
Do lzquierda aderechn Rparecen en esta into Conrado W. Mae h an If
F91111111deado bliflafiliSIMOS 11SWIA11105 in My PKI de Le6n de Cuillar, Francisco Sendre, rtior Reliull viuda de Irernindez, Rafael Iguires Sol(m, Mary Me Car- eptop alimentos nu cli-It parlifula 21guna
F11111a 110 C11i 111911111 21 141118 adipaso. thy de G6mex Cneto, Graciella de-Armss, Lola do Pomade. Marlanita FnrnaKuern riudis de Santana, Julio dr (ibras.
de C6xpedes y Terina Suhies; de Emnard.
ay Una solo; no qCqpfe substitutos. Con un almuerzo, tuilmacki y lu- clada con la actuacift del destacado iiRdRs participarrin de Cato acto IRS
cido, festej6 ayer tarde su mercer puLnista Alexander UwnskY. &I siguientes seftorias de Is directive: ISO
anixersaxic, I& sociedad Kmigos de A las palabras de la sefiorR PlIRr Retull viuda de Pernilaidez.
la Musjca prestiglosa Institurl6n que Gomez Cueto, giguipron units de IR Josefina de Le6n de CuOllar Mario- LATA
preside desde su fundac16n la gentile belle. senora Esther Rey de Rubie- nJtR Fornagurra viuda de ga-ritana. seflora Mary Mc CRrthy de Gomez ra, director de Propaganda cle lR4rt.y Lluch de Berg. Sterile de CBSW CUetc. sociedad. en laz que hizo pa.ente el I tro dp Jullach. Nen# Salm6n de DuILI Tan cordial (LIttipp tuvo por marco agradecimiento de los; -Ann g de ia QUP Estrada. Margot Pestling de C 0 L A-D 0 3
Ina salons del Vedado Tennis Club. Music. a JR. prensa habanera. re?, Pernfindez. Terina Suhrez de BsI Hard. Anti Maria Relefto de Rosich.
pectic pando del mismo, tambi#n, un Tambitn hablaron, loa compaherm i Ore ia Perez Angulct de Humara. y adem6s,
grupri de periodistas, R Ins que IFL Conrado W. Massstguer y Rargel s.uii- IZZ aiociedad quiso t rstimonlar su agra- rez Solis, que agrAdeCieronj a nom- ano Rftach de Leon y Ofelia decimlento, por Is desinteresads, coo- bre de todos los compafteros de IR Rodrigupi; de Lopez Lima. A L I M I N T 0 5 HOMOGINEIZADOS
DE SANS EOUCII La etorita doctors Bertha Ferrer.
peraci6n que PrCstan R la misma. prensa, ]as frames de elogio hacia Y de IR prensa, aeftorm, Gractella Resplandecerh esla noche de ani- Durante el aimuerzo Us6 de IR Pa- nosotros dirigidas. de Armas, sehorita None, Benitez,
macift y select concurrencia, el lin- labra pCrlm ramente, la sehora de Finalmente la sellorm, de Gomez Julto de C&pedes, Jos# Sainz de IR disinno Sans Souci. Gomez que se refirM FL IR CUetO apag6 las tres veljtas sim- Reftil. Francisco Sendra, Ptedro A.
En su espl6ndidit terrRza, rodeada fujidaci6n de ]a sociedad, menclonan- b6licas del aniversarlo que se, eTL- Fernhndrz Machinea, Raul Rodrl- FRUTAS SOPAS, VEGETALES COMBINACIONES DE CARNE POSTRES
HOY de pintorescos sardines, formarin Sus do nombres de gentiles damas quo contraband en un hermoso cake. con- guez FRurR, Luis David Rodrigi.107
parties nuestras mAs distinguiclas [a- cooperaron con e JR. en un principio. feccionado especialmente por la se- Je-Ifis Mier y PornPillo Ramos.
Y los seftores, maestro Luis Bor-'
Ilas, que gustan de aquel ambiqli- Despues hablo de la pr6xIma lem- hora Ana Dolores Gomez de DUrnos to tan select y de Ica muchos &li- porada que habri ft. inaugurarse a y clue f4 servido R. JR. concurrencia.1 bolla v Orlando Martinez. a o s r a c orl
'LA"FAMILIAARRIOLA m' e brindan fines de este mes, que quedarA Int- AdemAs de las personas mencia- y este cronista. Consults Ud. a su M6dico; 41
EL ACTO mi ESPECTACITLAR Muy interested el show. que se
EN VN W RIT ;LUB, presentaxii a IRS once v media de la do re,11
0 noche y a ]a Una y midia de la MR- BAUTIZOS En IR parroquia del Veda
CON TODOS LOS ARTIJSTAS drugada. bi6 Ryer IRS sacramentales aguas del
DE TROPICANA Hoy, a )as cinco, en 1P capilia del OflCiRri como deferencia a JOS esb o, en ceremonla de canister DE LA CRUZ
Trunfari nuetramente IR form4oia- fautVrn BLANCA DE LA PAZ
to krinobispado y en la mayor intimi- Chediak-Rosainz Su Emincri- Rmiliar, el monisima nifin JosO Ig- PILDOR A S
ble pareja de bales Internacional poscis
L Resemdones F04S44 Wallace and Gale, que proceden c dad. serA bautizada, ]a precious ni- cia Manuel Cardenal Arteaga y Be- nacio del Alamo. hljo de Jos ini- Ono tin lucldo 0. Pn su casit Social. Garcia Dorvj vue7, Maiia Tpresa
fin Gemma Gloria, bija del conocl- a patiquisimos esposos Jos6 Ignacio dr] elebrRrnn las darnat; de 1, Cruz Martinez Apsrr.n (i. Fd z lilar
Rambow room. de New York, y que do letrado doctor Natalio Chediak y tRincourt, actuando de Jb idrinos OR EEN TA LES
tanto gustaron en Sul debut del Pa- t AIRMO Y Sofia Lagueruela. Blanca de Is Paz. su decimocuarto LopbaLo de Gnante Fela Rin-i de
de Sul esposa, JR. gentile dame, Glo- seftora Nens InclAn de P6rez S a- Fitertin padrinos; de) nuevo crist a- Mor&les. Frl,,a Bacigii)upe de BIRnsado jueves. ria Rosairiz. ble y el doctor Moisds Chedialt. n0n JR. "norm. Maria CeJRs de Lan- anversarin de JR. funclaclotin de dichit cn Florindit Ja:wnf NRrirretr. Jua- SENOS DES.
TNSPZCCION A LAS VILLAS Tambiin So presentation AM, Para zift y el doctor Jose A. Lanza. institucl6n, I na JMVIR Arnparo Flogio de IR A R R 0 LLADOS,
Ell doctor Alfjandro Barrientoa, co- conctutstar aplausicts, IR, celebradisirn-A N 0 V I A S DE S E P T E M R R E La fiesta result,6 muv Finimada v Puente. Angplilii 1,6PP7 Rerin. Car- R E C ON tiTiTlU IL.
cantante Rosario-Durcal, figure es- Graciella Mirtha del Carmen, una Una verdadera demonstration de DOS, HVRMOstualonado para Matanzas y Las VI- telar de Cabalgata: la ballarina es- fran-'mela RodHg i,7 rip Ba-roeta. Elsa
111as re&liz6 un recorrido por Let Vj_ Paholit Rocio de Granada y IR &DIRU- linda nihit, hda del doctor Abtlar- cR cOnfraternided; siendo PI acto ex-Chaple de Feinitndri dc CRgtro. dor- SEADOS can is&
lusivarrente Para IRS apociadas v suti tora Carmen Valvvrdr. Matilde Gon-' "Pildotas Orient&
dida pa-reja de rumba Elpidio y Mar- do Gonzililez L,pez y de sit gentile I lea" Allud F Ow
INS. Ciomprobande, que funcionatian famillares, habiondo sido Invitadc, el, z lez viucla de Fernandez de CR!Iro
got. esposs, Graciella Quintans SAnchez, grupo de periodistas que slempre hart Munciftit FPrnRndF7 de Alvarez Abe-' Hess, ftl inpra in.
gierfectamente loot laboratorlos copro- Actuari de. aniniRdor 'Rolando foe bautizada Ryer en el SanaLorlo cooperado R Is actuac 6n de JR. Cruz 1IR Olga Hinzc rip Snsp, Oneha de afrnsives: benefl16gicoo Para In campafia antiporn- Ochoa, el con6cido actor, radial. La Milailrosa de lost Cat6licas Cuba- Blanca de IR PRZ. VeJRzco de Wer. Margarita Fuxa; clasas a IBM ds,
altaria on IRS poblyiclones de Ziflue- El belle *c prolongarA hasta la En una mes de Pncontraban vR-I.InEefina Rn,,, de PPdra B-1A, v At-, miss. Solicits, .1 folletn. ltn j* bojo
to. Cabalitufin Calabazar de SagUa. coRdruRada con Is. orquesta del -pro- nas, donde nacj6 el pasado dia !res rims damas deala, directive, la prcsj-;ma de PiedrR, srfioraa Rodriguez mobre sin membrte. [Mr(Jssa a P
Palmirm. y RRnchuelo. fraor Len Escalan e y del conjunto bajo los culdados del repuLado to- denta sefitira BlanquiLa Fernkndez deDiaz. Olga Pnvrntud N un 91UPo 'e orlentales. Apartado It" Hobana.
.WiWo... c6logo doctor Octavio MachRdo. Castro de Jardines; la secretariat. se- Rsocir.das, entrr PlIas, Amparc, Surro.
Adernslis, ninnife;14 que liabia 10M_ Como es Sabido Ya. Ins Reftoras cha,- La ceremonla se lev6 R cabo Pn fictra ConchAa *aldlvia de SRntn To- VictP.rla Pocinguez, SchorlLas Diaz
probvido qUe el estRdo Ppidernlol6ill- peronnit serilin gentilmente Invitaclas JR. capills, de dichn Sanatorio qli- m4s, v IR tesorera, Senora CRrinela j Pardo, Jose na Romn tie Piedra. Brt dez, Florindn Vlamontes Jardines. Es40 de Las Villas ers. ifilnejoritble. por JR. empress.. y dcapw6s del pri, clando el Ilmo. senor Obispo de Pi- Diaz de Oonzilez con IRS vocals I tv PledrA, F. trplla NRranjn, Josefinalperitriza Guardinla Vizcondesa vicidis
mer show, )to celebrarA el sorted. cle nar del Rio, Monsehor Evelio Diaz Aracelim GIbergR de 1zq lerdo. M.?,na L d Moreno, Rimita Morilk.n i,. ci dmurts. Amelia lzqWerdo, GaCia y giendo padrinos, el Senor A]- Figueroa de Gu radia
t1irrez P da. df Giroud. Carmen Man drd mores y otras.
tin lindisiMo obsequin gntre Im ao- u ope". ne til
floras que hah asistidn'durante IR lonso de Juan Rodrigues y seAorA Teresa Malpica de Vayard, Me rin Teresa Luengo de Febles, Raquel
ArReeli NiMez Pirez. ress Morjkn de Ponta. JWefL F Chapir de CUrto, Lucrecia Heroin- (Continfia en Im. Rights, 1,%UEVEJ
mRna.
Los merits pueden reservarse por el
1,11316forto FO-7979, a Melchor, el nt1tuible maJtre de 'Saris Soucl. App
Dfl UX --xCAPftnrrmoS JR. concurrencia de
calm. nochr.
El pasRdo Jueves, se vf6 muy conTINTES PARA currido Sans Soucl. por ser noche de
mods, Y enLre los parties reuniclos,
'EL CABELLO pudImoA anotar Ios x1guientes: . . . . .
..... . . .
En Una mema: el repr"enlante a Is
CAmar y president de JR. Compaftim.
Operntlora dr, Oriental Park doctor
,A LA NA:NTA tN indidecio Pertierra. y seftora Olga
Pl-'.LUQU 1;111 A S, del Pico Pori el doctor Raul del MonLe y senora Silvia Perez de In ToPERFUMF.AlAS I' rrr.
En otra mesa- Arist1des Agileno, y
FAA41A04.1, Horleniji, Montalvo con Ren6 Nuflez A
now
y Senora Ina Menocal: Isabel Picdra. v Mayito Selghe y Angelina CKD(STRIBUIDORES y Mario Perruindez Tabernilla.
PARA CUBA: La menot-Rit Gloria Beguirlstain Y W r,
Cover, v 1,01 I-Apez; Castillo con la
Senora Carmen Goyera do BeguirvsPIOUS i [UNTE r
Carnpanaro 206 A-4142 Habana Dos matrimonios: Pernand(
minded y Leonor SuAret y Emilio
Sobrino y Carmen 7elada.
Bernardo Garcia y Senora Martlia
Pola.
El doctor Ignacio MuriJJo y senors.
Coca Pttrrz con el doctor Barry Szmant y Achora Nenita Mesa.
La senora Nidia BetAncourt de
Ayala y la -teftorita BeRtriz Arms
EDICTO 'Lazo. MARINA G.,PUMARIEGA
DF ACIIA Y F Inflnidad de parties mfis. Para el sabado veinte del actual, Jose Pereda, doctor Oscar P mmrlez
VOCTOR EDUARDO a In,; sicle de la noche en I& linda Montalvo y cl Rvrio. Hir). Virtnrino
SOCIAS, Juel 4F Primpra Instan. cHpilla del (;olegio de LR Salle, en Pa gks.
cia del Este do La I-labaim. cl Vvdado, se hillia COncenRcla una La 'boda civil se rclebrarA rl )op- h
boda elepai te. ves dieciocho, ante PI notarm rl rtor
Por el prearnte edirto lingo imber: Nos rclerinins Rl an]Rce de ]a bella Alberto G6mez Miguel, sicrido tr. tiPne In el expedience de ex y encantadora eflorita Marina G. gos, Por la,
Kotoacinn Punitiriega % Alvare7. novia, ins sefinres doctor
rzoam establecido poir el tado Cu- hija de la bollbann contra JoO de Urbizu y Mt-n- Miguel Figueroa HerniindP7. eX MRna Manna Alvarez. viuda gistrado del Tribuiltil Supierno de In y otroo sobre ias casas sefin. del doctor Gonzain 0. Purnaripga, JU 11,ICUI' doctor Benito Coto Parra,
Miss coo lox nurneros 102 y IN de Tat vex nesces" que filera magistrtido d P ]a And enc a magistr'do.
Is callit do Detiampazadot que curso tie Matan7aS V de IR Sala Se-ndR Habana dP IFL Aurlienria PIP LR
on ente Juzgado, ante el Secretario I onlow ton laxsevie. de lo Criminal de )R de La Habana j doctor Antonin Snto, doctor
Dr. Silvio Everardo Perdoino y Ile. Slesomil, PI io cn Oscar Bonav) 'a*e VC91 Vega. abogRdo ri, Pfirrada, me he dizpuesto pot, sets de of salbbb vr d P Peralta. abogado (I )ea Y Gra- P J. In Audienclit de La Habana.
e oficio de 6abi-iel Guzmfin. nuestro compa pro
tech a .sintis6is de ago3to actual IR Audirricia dC Matanzas. hijo a su Juan Antonio Purnarirpa. tA ,rnnra
Ila .1 todom los que se crean in. Nei del senior Osar BonacheR, Teresa C de CRrtava v JR. ,,finrlta
-nnietind on ... iAn ApyiVE11101FIVA.T.111111 _.-I.- co'l A* Adobe,
ARO CYV
PlAt-71 OCHO DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947
Scenario y MAR71: GRAN EXITO DE C a r t le e r a
HOY GRAN GARRIMPINER0 Holy ST ACOKI
1XIT0 Anocho demostracon on& vex his. ACTVALIDADTA: Vensmag. La c la n
G
P a n t a I la "0' i,,Z5 EXOI c on of teato ctMornrrldo* Plflero. V14m, eca cluis mancOO y "uAt"
.;;V1C9OS LT., quo on lob cti.laa fvoritos 4. cortom.
AMERICA: ((CANTO DE AXYMICA. Canto do SchereroM",
astintog oorjAa y Crag Lo,
SCHEHERAZADA)) 4mestam.
ALKAZAR: Alms, .. Is 04MLrt y
HE ha hablado mucho, en favor Tres tontox, aabiox
y en contcra, de Is actual pre- APOLO: LK primers Aamm.
on de Hollywood Por Ins blodileccl ABTrJR: Tengo direcho of amer,
ligrafiss, de m a s I c o s famosos. So PlatOn do ]on fuertes y "onEduce que no existed mejor ni mAs to.. cow VA a vs
rapido veh culo de divulgaci6n que ARENAL: Graind- 11-In.... FASTUO&A MEVWA.
el cine; que c5te tiene como pastulado, o debtera lonerlo. Is sups- BELASCOAIN: or. .. .1 C1:10,
QU6 salot. tfi do --or y an
Tac:6n cle las masas qua 10 nuten to. Ortos. RAPS011A
y convierten en j llgcso negocclo. Qs CINF1 RE)SUMEN: Rerl.t.., -rtnPuede qua ahl, precisamente. ridi- nee, docurgantalem, y aipuicidlu, MAGICA
que el ma.], en esa coo.placencia
tan ODA Iinteresada que flaco serviclo & &oggg ,
CUATRO CA341NOB nifia de mi. PAW
presta a Is cultures. del pfiblico. v 'A OJO-, Los m4rldom an ban d 7
y 0-sunlox corta. A 1" 12, El
Lo cierto as qua tales peliculas tran cimpt6n y Hombres intrilson hijas legitimas del sonido en .1.1 0 41 p1dos. WiATIA FUNCVAJc
la c;nematografia y, un9poco tam- 530 930 1 A W i I I I
-rechnicolor-, si es que S, OS CUBA *L& n1fia. d. into jos y Los P. LAS 3 00 1
Neill del 0 os XTAT, NTMCOS MUM ALES marldox entrallan do 7 a 9
N14 c Q I LO
nos f1jamos an su creciente fre- Garirdo y Pil f oche SUSSY CAMUERA CiMMONE" COL()SQ (Cerra) Be a a
1,OS Oro tiring. aron am
perfeccionacu ncla a partir lel 6 ol", -,.. Marti- LOS = ZPATIC06 BTIUNM rnuJerogr y EI annor
ento de este metOdO. LOS CEMWS. '351,jo,
-JLC)l Cit. r, OJON. l;iF:1,AIAf;D9SE ENTPE
pnbllco. Los aplaudie FITEUL! A
ya FREDDY nuestro ron de- KM O ROM= T LA OROURSTA FAUM -CANTO. Coraxon caulAvo y Cran
sean -inolvidables: o do Sche litrantemente. To mlflmo clue EN
rezada han cle Ilevar Is rubrica cle v ANNY show. A t
N. rahe KaTmus como aquellos re- 'do Jos artititas do su grari cnmPEftf-.cu6.n. URCA 'tiche '-bl rtl tan FAUSTO: Abismo y gran show. A~
bona. N m-m-1 In
latos d I. la infa ricia, se redondea- I"t". sutures. Figure, on e I T l rograme. dos FAV(-)RITO- maidita. muiar, L. camet --nar, .
ban con at prestigio de un CalleJaz obras formidable.. ita jaimrm. ei eat- del muorto y attuntos cortoo.
en colors. C05140pDLITA note ro ts*a 4LE Hatana NoV!urnb KINI.AY iCuando norar, ins voliente-,
do Agu.tl Rodrixti- -0,1- do or
IA SSELL r-ION F1 Pakajero 10,000
Los propiGs m0slc0s CuOntan con cum. OSENC)o HC A-rp'AC (;on..I. P11:1g. I Is, seirund4t unR revis- V I
A NOIAEROS de r),SCUTIBLE- to de actualldmd do ('mrlom ptohrefio, A ins A 1.9 12 4.
Malicia an6cclotas acerca cle Is fan- t9e, 15 Tom maloto imperanay Ih Z's
tasia melficlica. de -algunas genies IN titulads. .;Amigos'., ,n Inti.im de do caracol. LA tocalerto
del cine. Asi, A. Tansman, a quien DOBLE Irr.,at,. LPourtritt y It-d,,Po Praia 1-2 FLORENCIA M&Idit. rt uj.r, La ca-8
componor I,. muho Ion,~ ins Ibros del muerto y asuntos Coitus.
babian contratado pRra RADIU CINE HOY PRQGPAIA wa inerji-aciLminia do lob
el fondo musical de una cinta, le econ, la m(1 GRAN CJINE: El ,gr-. de Monte- MARIA ANTONIETA
rristo y Lcus Bultres.
recomendaron que aqu6l debia lucir ',SU DERECHO A VIVIR P O N S
bien francs, estilo Tschaikowski.. GRIS: Corrientes oultax Un canto
una vez mAs clue es criorlur 1, tin Para Eva y asuntom corloa.
Anotemos que el Firrisky-Kon5akoff
de The song of ScherezRda se man- Dorothy McGuire and Guy Madison nuef) eeperlAvuic, (nizoogrilfirn qns ep HOLLYWOOD: EI nilaterloso tin SI- A-MANDr) CALV(j
tiene, astmismo. fiel a Is. ultima do[ X do drl P61,11C.. So astrenaron Ian. DO 114ftlao Ileg6 el amor y
i' 'a-.r.d- d, I., art .... amounts comics.
mocia de Hollywood. Y, por lo tanto, v:r d
e cene-grafos Luis NIArquez y NIRnO10
no defrauds. a nadie que vaya a NFANTA: Lon miiierabl s. Sublime
buscar an 61 ese espectAculo des- Rolg, pre-nicti-nn untirfiam caras n- Michael RED VE I ennuefVo y .untos corto..
lumbrante qua s6lo Norteam6rica P. LARA: San Antonio y Jornada oxJosefina Nieva. marla. (16 Ins Anxelem k PETICION GENERAL! ,franc
y sus infinitos recursos son capaces
cle ofrecer a-diario. sn intan. 1. p..Oj:, do %I.y.h n-I cri.- L A. Cartunea y comedim-"'r At
MI.. in escuitli-i Marina, Carlitos POLIS hurnoriska. MAJI TIC. Jornada i ,.octur
R Joyce AYRES aniterican no
Tal vez; me le escape a su argu J-cn ONJUNTO 'CASINO. o1igI)Rrft valenrm crocinisr y asuntoe corto.
mentisift y realization, qua trattin- Despecticle del C nr, jos, jerAnd,,,
dose de una misma persona gran Zapata, L.., Tr.pi-I rmanas ARRIOLAS. 6sitarinas iiispqFjolas MANZANARFA. Cuando H., va,
y ()ttR.m Glrlo clue I- ieron in
empefict hubo de poner en el asun- Jos- tales, dIvettadom por Sortic, nr- do nOMEU y 1. OAQ. Irteiint. .1 Oisaae A. M-I.. Ilentex. Ell deaptirtar If munde
to, Is. oportunidad de experimental NACIONAL: HOY, ((RAPSODIA MAGICA)). EL MARTES is. y confercinnarlo per ]a cass crinlibremente con el technicolor- y I cie y Mme, Aurelio. METROPOLITAN: Los miserable, La i
orquestaclones de ((EL PAIS DE LA FANTASIA)). Gran ixito de RICHIARDI, Jr. Tambil-ri r1jeron muy I-Ien re i I'ld"' AMERICA: ((CANTO DE SCHEHERAZALDAY) Y SHOW. EXITO jv & do Brandenburg y asuntom UNA PAREJA QUE
las brillantes no, el prbllI'. Alicia R ro, Alarlto Curios.
Rimsky-Korsakoff. Las posibilida Ya Rnuncia. Richiardl Jr. I se"n- 117ic,so. cluo rn ts Ile una v-1ha pues- SUAr1r. Candid. Qiintana. Enrique
des de este tipo disitan de haberse .Nn lia --to'usted P-ta maravtllo y Anny. genialem. del Casino Urea de MARTA: Calcuta. Ast as -1 titurra. Y USTED NO OLVIDARA!
agotado con Fantasla-; alinque io estreno de so brave temporada k to en peligro Is vida. del fanin- roa- Santi-it-lan, JURnItf, 0U!IArrPz. Artu- asuntos courts.
YEL F. %Ila, nemalo. MAtienzo y rn ,ch.b so, S, Is re-m.nd.mo.. Brasil, tloa Panchome mexican". exof tearo Nacional. Una tempomda f;o. Recienterriente. en Rlo do jRn,,, MARTI Ls. Compabla. do tairido-Pls In del genial clusi%,, de Am6rca.
,,,ya se sabe qua el ctachnicolorz, A 11 I1L1_1'I- CMQ Anima
apart de a1guince; experiments qua per su brevedad y I& intensidad ro, hiiho una norms conmocitin an el fl-, sp rcpit, ej n-m, p-jernma I, -wff, cn clia puedo olr Rosendo Rosell. Orqusta Cotarcopoll- flero. .
aJslados en Europa, continfla en de ,us xitos. deJar6L un recuerdo in- ttBtro. Poe, Ounce, estuvn tan en pe- de anoelip, ,-rneo-,dn E !is 9 on "'ena, (A. t'330 1. direccien del maestro MODELO, Larga as Is norh-. Con r
]a f;izi6n. I,o vre- R y V_ bomb. y platolos y Noticlarlo
muda. admiraci6n e imitaciffn de Is. I,ilnble en JOE h.b.neros. FI oe- ligr. 1. ,do de P., o.. lorls,,-., neta- Paramount.
unt tantAo--- eFcpnorlos fastupsos a] Humberto Suarez.
in, d Patnaturaleza. Hasta, qua no logre des- condo estreno us Rohlardt Pin el tea.- esto acto de La Guillotitin. Io renit- Co. .5 hc 31 -1, clelantern omr- MODERNO: 2,Ifixica maestro y Lop
li notes itrintos de I& Jo. pr-ios on Peso luneta mayopojarse cle eate complejo cle Infe- tro Nacional. as titular, oEn at pals de Ontaclns vecei,. ; HE brA sinocj6n el de t- ulja itt clIz v teclifIR In 1R, de Canto Indio. Capri- res Nifios 50 centavos. from mosqueterom.
rioridad, no conaeguiri, descubrirse is fantasia*, y entre los-cundros, son- martem &-ri la escona del Nacional' Separe -s locallades pnr of felt-- c hn I.:.- I;, F,, I Fandango, t-Ja ]a mar Lunes 22. C4sar y Cleopatrav. de
si mismo. saclonRIOS todox, estA incluldo el ti- Esta noche ,a respite la gran revls- It Fie
or 1. prtmera mit. all-i I, 1-la cousicc, ciiie -tusas Claude Rains y Vivien Leigh con mi- maestro 5, aEuntos courts.
t, Se ban preferido Is. andcdota rO- tuladn La Gulliotlnn que es tan pe. La del debut. aRapsndia Miigica,, con tircre R 1,,. 3 de 1. jsid a % arinnire 4f'an-o de Sche- Ies de extras mAs, La pellcull de un L& Compabla Ricbiardi
mintica y log pasaJes de grata co- los -nsa ionales ntlincrns La muier NACIONAL:
h --,! -jt Inn.e de carl.. Bran r,.,tn superior a sets millone. do d6 Junior.
Imicidad Para el cCanto de Sc4ere- rel mpagn*, oUno, dos ties cAma- Dn'c .7rin P! rre Aurriont. Con lares. NOVEDADES: ObsesJ6n fatal y Vanzada-. El joven compositor Nicolai nelpr milagroso,.,, y tantos y tantos SACRIFICA RON 2 rt' gCAsar y Cleopatra*, as una pellcu- ganza. I
Rimsky-Korsakoff, quien todaVia as iHOY CINE GRIS- HOY! otros, como Capricho Hindtl.. qNoche miles de corstas, cantantes. ent NEPTUNO: Nocturno, Maldita mujer
silos Cha,!es Kulman, del Metroroll. I& tomada de is. magnffIC& obra de
_.-figuri prominerite en el grupo de Calle "E" y 17, Vedado. FA 11" I)nzar,. cLa. gallini invisible y tan No ripicla e9ta Joys d6 artc BernOrd Shaw. y asuntos coriog.
de El,
Joe cincei, pertenece a Is. Marina CORRIENTES OCULTAS til% recuerdo de abtielltn.. mundiales Este dia debuts an Joe Show-con- ,EGRFTE: Peluquerfa sellioras.
de su patria, 10 cual as hist6rico. Robert Taylor y Hatherl A UN CAMPESINO Una re ista de muntos 01tirrio do los Vega y mauntos
ne Mat)ana domingo. grandjosa mailPero, mAs qua las artes de ]a gue- Hepburn. Comedla, noticlarios Royal y Am6rl clerto, el maestro Leclions. allfrente courts.
rm o del amor, qua tapto preocu IlExclualro an el Vedadol! nee a las 3 do Is tarde. Richiardi Jr
pa ca, se exhilpri tRmbiAn. de on trupo de grand cant4rntes y NODARSE. La fuga de TarzAn r El
A los cadets. &a dedics, a la a- EV pr-entayt. -On programs, aspect.,,,.,- El hecho ocurri6 en la finca En la escen. 5 39 y 9 30. presents- I ballerinas, entre ellos Maruja Gonaik. hijo do Lassie.
a, a __ __ "'. ", z
todo, a Is. buy litivia Vento, en el Wajay. Les'onado
sica, y, sobre mo Y haTilt caor una. verdaderu 6n to la atraccibn del Rrio. Freddyllez, Hortensia Coallft y otrost. OLIMPIr La Insaciable. AsturA&S de
aqudlla qua crea an el navict. Esto de hombones, caramels 'y gallticas mia recuordo. y asuntos corprovocs. In burls. de suff compaheroa ANGELA 'LANSBURY OBTUVO por media en una reyerta Jos.
49 inclusci la. reprimenda del capi- prim el -undo linfantil. iY me regale. LA COMEDIA: Exito de los ((Farsero's)) en cOtra vez el, diablo)) PALACE Lalanift. do mis hdos. El
tikn, para, quien una, buena juer EL 'PAPEL PRINCIPAL 0,EL rAn lift Pasco. rin.diante un conctirso AIARIANAO, Sept. 12.- DIARIO, rn
98, I I, I Hoy n Ins nueve y media me repro- ,a y media a. reppe an el Teltro as mode o arba. A.U1. MARTIOlett
ncillf lm entre los hilins. Seril. una Habana. 17)TRA IVEZ SL DIABLO- Silverio y jmuntO6
entra, a an el aprendizaje de so a eentat-A n,,,,nmnte el cuento do -I-- ]- C--edi" FILM ((STATE OF THE lJNw'y1N)) tarde Inolvidable Para of gran mundo En el Centro do socorro fuO asiedbomb". cle mar. Es necesarlo true do de ICsiones gives Tulin Lorenzo (10. original do Alejandro Casona. ti. at cuento do mledo an tram ACtog; 60 PATRIA: Alf Bob& y Too cuar-ents Iliel litiqUe-eacmala, tOQUe On fin puer- Inrantil linbanern. Garcia, de 20 ahos, vecino de Terce- I "I a do ct OTRA VEZ El, DIABLO. que A. Carona. drOns y El hue,. y yo. L
to espaflol, a fin de qua Rimsky- HOLLYWOOD, SeptiCmbre 12. ho- ra No. 40, cl quo a[ promediar en una In'14 noche de ayer 4FARSEROS* l1r,- La luneta numerad, 11,50; Butacs PRADO Cerrado
)Korsakoff encuentre EL un tempo III (United) .-Angela Lanslytiry obtuvo e (To un Peso vincuenta cental"s Is tLina que sostenia un herniano, %6 of pAloo escirrilro del Principal de numerade. Ill. nO y fin numerar 1 0 Ott. PRINCIrAL DE LA COMEDIA. La a'
16 cayendo a Is calle an cl moment la ComodiR, ltict6ndobe admirRblemen- Pedldn de localldadem &I A-6731. COmpnhfa de Fars ros.
mujar Ideal y I& mussc inapJradora, el cleseado rol de dKaY ThOrndkev lunota numerada, Un Peso Is hutaca que cruzaba el camitin 71859oue (on- te (;Ina (Is Cabrera. en S personnel de
glue ningitria, faltz Its hacia, segtln '.'A
an 19 PelicUla #State Of Mmnana domingo a lam 3 y media PRI%-rIPAL f MAnAnao) El hijo desthe Unlon Currents. centavo, ]a tertulls. 3, trelia- ducla el chauffeur Alberto Cals l3nf- Inflintina. quo tuvo los rnAN cAlldon
Personificari a I& Intijer. del edl- ta el'paralso. fill, de 47 aflos, vecino de Ca z-la logion del pilbilco. Tarnbl6n fueroin gran matin6a con 40TRA VEZ El. obrdicnte V El crime de Is itThe song of 6,:herezide. &pro 105L pas6ndole por encima. Ingi(st) aplaudIdos y elogiaclos en sits regpec- DIABLO. y por la noche. a ]as nuave cob&.
- tor perlodifitico qua trats, de cOnVer- Pidan Informem por lox tel6fnno. eit el Hospital C. Garcia. E) act i(it it- :IVOR pRpP;eE P, ;ro Pablo Prie to, n y trelnta me repitt do nutvo. RADIO ClINE Su derecho a Nivir.
-vecha Ila OCaslomea de mostrar led tir 69te an tin titere politico. ..del teatro Nacional: A-6700 y M-4646. te se estlm6 casual, quedando en it- I estudlan e; Antonio HernAndez an El Juries, an funcl6ne a preclos popu- sombre. do Cain y grain show an Is
ericantoo do Ivorme do Carlo, an- bertad a] chauffeur, an 18res, a@ respite I& gracloNs. octrinedia de PARECIA U N AN G EL
vuelta an velos y con el protexto F.'] Cascabel; Just. de San Ant6n ea-racoreogrilifIco. LE HURTARON UNA YUNrA LIE El Diablo. Todos Jos components del Carlos Anichen aLA SERORITA DZ RENACIMIEN'TO- JE;I conquis- DF BONDAD. PERO'
H 0 Y Continua desde las 12 del dia H 0 Y BUEYES Y LA MATARON nJunto 4FArseros* bal, Is dlr .. Ida TREVELFZ. que con tanto ftito me t"or y asuntos courts E R A L A PERVERSIONI
Jeftn'Plerre Afirricint, a rattois apa- Enrique GonzAlez Gutldrrez, V11.11- cle Santiago Garcia O"a's, 'r.V.C._ extrenti, is. aemans. pasada. I REIINA: CAPItAn Forte. y Cuando Do.
Vsino, v cino de.la-finca Vento cri -nue at p(lblico concurrent, A-10REI vlerneN 19. In grain comedian do HE4fHA CAPNE.--iflonado, P. ratcia lejanO, stemp -AIRE ACONDICIONADO PERFECTO- a ay, de I ap aus. car Wilde titulada &LA IMPORtr InUnc 6 n el OUdrtel d, III nt 21astas y relifticlos re ran Ins vallentes
'convincentA, a pasar do no Oaten ar e
Guardia Rural del Chico, "' deIapa REX CINEMA: Revis!a, carton, doIna cillebres barbs del mi.18100 ruso. EL DESFILE DE SAN' FRANCISCO rici6n de una yunta de bueys do su No to olvide, Este noche a lam nue- TANCIA DE LLAIMARSE ERNESTO lal
-Canto do Scherezada. crumple Un film en precloso technicolor, de In aerie do vlajes onsa. El Cabo GonzA]ez ha C n do I"_ RIALTO
de Flitziuri qua nos muestra el San Francisco de vestigaciones, encontr6 com do B'sn'Ll, nnIceables, La Jnva de
sdn deamaycia su tares. do entrete- R fine%"del pamado miglo y ei dema"ollo qua experiment. kil6metrom de Is firica, al fu nlo (1, 1 HOY C A M P O A M O R
iner A Ins Witting a Ins eistrencts. t6 hanta, convertirse en I& ffran eluded de hoy din. Cementerio de Mazorra, !-is GRAN RIVOLI Carnegie Hall, Tram at ase J:un
Flizin Alletro, parte de ]a come de las reslu:el"s 111KITO 2 COLOSALES ATM CCIONESII pejo episode to y a too cortos.
"DANZAS BE ESPAIRA" CASTILLA. Ninguna. GonziLlez se consider perjudcAdo RIVIERA Ronal ri uror inperspectiva queda ausente an eat danzas, on que en dosclentos pesos, Reen Imes- y A PETICION ruso adore bunt ortos.
N 0 T A 5 fnati de la pinceladn tiplea y all colorldo clAsico tigaclones Para detener a Ins ua. \.i t EVELT FA estratto y Pedimom
is GENERAL ROOS
E pnflo bacon de Into m1purnas In mis genuloo y tra- treros.
NACIONAL: Maiiana, dorningo, diclonal del hilile popular. Danzaa regionals ... ME7NOR HERIDO GRAVE a] "es'no
quo Pon expreal6n del senior y al alma de Ins tierras Cuando Jugaba an el ;ecreo de la CAGNEY ROXY Mar abierto. C&stafiuel&s y
inatinfie especial para los nifios escuela de Pogolotti, re.qba16 cn en- &Buntoo cortoo.
1,NSTANTANEAS DE HOLLYWOOD. El irran rodeo do al pavimento, causAndoic les-01'es SANTA CATALINA: Milsica maestro,
Con un regain, do 150 Poona! me- sound do Lila Angeles, California. Boy Rogers y Fu groves en Is cabeza, Jos6 Riiii, S Suerta de mujer y aRuntox courts.
FERN N
[Ante un conourso mencl fAoll famous caballo "Trijer", haciendo tverdad ran ma- Meyra, de 8 luftog, vecino de Prime- SAN FRANCISCO. Doblo ilu,,6n. Tar,
I X ravillaii do adlestram ante. Jinetes, emeraro
ant re lonlo y a clue ins' acr6- Iles 773. Fu6 trasladado al hospitA GRAVET
nifo destile de sobe sin el hombre mono y taunts.
betas hipicos y on Irrandloso rblon AMENAZAS DE MUERTE
axist.n, ofrecierk Rentrie SAINTCYR cor o..
domlng... Veimplares Film Columbia. Luz Maria Sarria SAnchez, de 21
mat'lans. COO* COO BIRD. Graclosialmo cart6n del pi- aflos, vecIna de Norte 359, denum ic) ANTOS SUAREZ: Una cruller sin caPrichIRTOli Jr, unA C I jurn carpintern. a ]a policla que encontrilknatise an- Y MAS DE A bezA. Adl6. Pampa mi& y asuntns jpumg UNA MISMA IdUM
matinO.6o sapeciall- SUCESOS MUNDIALES Y PARTICULARIDADES che ausente de su case, se pres(nt6 TODO QUT SE PU UNA PELICVLAI corloF noticlero y cariones an
s:ma drilleads, expe- NEMA DE LOS ESTADOS UNIDOS E INGLATERRA en eh Is misma Elena HernAndoz, N, colors. DESPERTAR EL MAS PURO DE
C ailment. .1 Craft I NOTICIARIOS METRO, FOX Y BRITISH OL-.'M- cina del reparto Las Yaguas, IR cluL 1; ROJO LOS ADORES V A LAS VEZ
on 'In 1 0 fantail. SALO. Calcuta y Lots InaPIC. le vIolent6 el candado de la hahla- cenria, DESENCADENAR rODA LA
1CINCUENTA PE, M-2214 A)CqTUAIIDAD NACIONAL Royal Nqws y Notiela- cl6n y dici6ndole a los vecincis q,, G. Peck, Joan Bennett y R. Preston en una grain pelicula STR FU)UOSA PASK),Vcilli to CARNE
SOS' quo me lie- r1o, Nacional. 4e dard muerte cuando la encucril!e, AND: La ley del valor y Espo
vRrA @I nifin qua temiendo realize las amenazas. III. Tres Junninarlas del firmament presents el autor a sum protationistas Para dos. MIERCOLES 17
r-ill, titonfad., nora las causa4 que tenga para
On In c1n1u Adentuis, hasta lam 1110 de la tarde me exhlbirAn I_ hollywoodense, han sido lax escogi- Ps lot Jungla Africans, rnotivo #.,is TRIANON Los miserable. Las joran A PUNTO DF SACARSE UN IJ yes de Brandenburg y asuntos GRANDIOSE ACONTICImIGNTO
faillimo q,,,. or. SE i S CARTONES SELECTO S Sebastilin Alzola Romero, de 9 alIns, das Para ]a interpietacl6n del forml- MAG que stificiente. Para hacer real]- cortom.'
CAMPOAMOR
sarisa Rkhlnd, J, PcIrn arlemA. ie RADA: lillayores, 40 centavom. Nificts, 30 centavos. vecinn de Linva de Tranb is or, la ibble drama de Ernest Hemingway tar Im. labor Interpretative de Jos ar- TOSCA, Masics. maestro y Lox tres
estom cliaruenta pesns h.il.rft regain Lisa fu6 asislido de una her da I-NILIerto en el coraze-n*. qua se estre- tistas. So argument, on problems moequeteros. 4:61Z
ve en eldojo izquiprdo, la e Is Ili I qja jlq
parts todoo BombInes raramelis s6 Curio n jugaba con Linqua n- nara C pr6xlmo mi6rcoles 17 an Jos del corazen donde el esposo me si#nte UNIVERSAL llorena y de pe
Jgftllatlcas cl, L. F"I'Vile, 1. -'-, i,l r6tridose. Ingres6 en el Aospltal Ir- [Estrus Trincrin, Nletropoiltan. infan- ofendido ante Is pre"ricis. do otro ClIrtam a mi arnada y asuntoo
,farrica. chn-let, anlil. Rialto. Son ellas Gregoryteck, hombre en so vida V Para el qua. Curios,
T R IA N O O y GRAN ROBARON A TIN SACERDOT!, VANIDADES: ComO tq ninguns. y La
.1 ..In furo pnn K El Padre Paul Victor Ortirio. do 2' 11 or hov uno do lox glare. cine- son Indus Jos halagos y minnom do Is LUNES
H EXITO 1, P h-ella del asminn.
do Richlardi qiie en I N Ir A N T A allos, vecino de to Universidarl Cm6- matogrAficoa qua mas cimentarlos lie- eslins.. E [PAYRET PROXIMO
los nifins rol,1hr-n -on (-I en Ica smiacia en Billmore, denunci, a su prestigious artistic, pnr our RDT--N Hii. V rival.
R I A L T 0 is policia, que personas dese 1110c,'j'Is ne I QtI6 motive aquel cambir do Co. VEDADO:4 La sultAna demla :uywt:.
Of program&. nenetraron on so hahi aci6n y IP SLIS- mt) tip eg realizaciones. Joan Bennei rActer en su espousal No era 61. el VJAJe sin regreso, ep od ZENITH FILMS
M Ir or Im n U ru T T 111WH lu !I.11 ; -- 1-t I __- cotton ........
DM O DE 1A MARINA.-SABADO, 131M SUIT. DE 1047 .............
Social' de Holf aw ILP BMTKOILZ
PA Eats, noche se efectuari an' at art&1CRONICA HABANERA tocritico .91avsna Biltroore Yacht
P r'6 v, in c ia s IV and Country Club-. sociedad en Plecasci V- A LSPA R no auge, Is gran Ccxinida Bailable que
hemos verill. ....clxnd..
-Una Im.beft. Sim boda se celebro a er en Una de gain m6A poderamis allcientoa
- tiU27.1____. 1 0 Neptuno 673- U- I as el regio #&how- constituldo Z brlla Usintialmos artlatas como trio
testa e S-dti-JU e Letrdn-Dt1.%Ij- Is I&MORL-1 Insuperable eetrolls de -Citbalgata-; riss Vahada44.-4 Riavida -AuL ig res, t&n admira" y 1 pareja de WIn ilibernaclonales qua bace eat& noRl Ali j)L LOS BARNICES Y the, su'Premlet en Cuba, en loa preCWtaL-'.Be hIL g*Mduado de eoc- ,Yq* teu.no! dias del Biltmare: Clarinet and Maribor Or yin, uns. de )as mis notables del mot,,,en M:di, con brillant&s no- ESMALTES 3xiento actual en el mundo.
el oy Pestano More TA CtA Los b&Uablex estarin a cargo de Is
j6n, que estit siendo felicitadist- dorquests de Ica Herm astro y
mot. ConJunto sab,=r
-Im Whor Jcs Antonio Lugo Un verdadero aconteelmlento noAbreu, asPirante a Serilidor, -at* tial. on todos Ica 6rdenex, sort eats
Ya restablecido de su molest. do- V A L S P A R magne, fiesta del Biltmore.
lencia. SOCTEDAD DE'CONCIERT08
-D-Pu6s cle una auseficia may Hate 1 20 sifios que se fabricau, y m"
XT019logads en loa Estados Un-dos, de sesenta de consurno, en Cana. Tres hello& obraz violin Is
_4_'riegresado a rinar_ del Rio. of sonata El trino del dTla de Toirtlni, E Chacona, de Each, y Is sonata
-PAtuvo eft 69ta C&PAt91 el se- Son products moder- de Debrasy, interpreter a] gran viofiliaor Firic, arr", acompallado linists ruw, Robert RiWn, en el recle strl t6r, nos con garantia de lar cital que auspiclado par Is 8ociedad
esposs, seflors, Julik Alvarer.
Mi 85i3tI6 &I sepelic, del infort-ina- 4 de Conchertoo brindari el pr6x]mo
I ga experience. lunes a im 5 y ao de IL tarde en el
'do- J0ven Jugnito Mantes Junco Auditorium.
-UnA, bell& $testa do despedida La Soced d A Ocinciertos, que-aid
.de.isoltero &a celebr6 en al Club VIENEN EN LOS COLORES DE MODA Inaugurs. su nueva terapOrSft 1947.
1 a In sefiorita Elvirs Negrin 48, brinda a sus soclog is ooortunidad finis. de eacuchar a e9te Lrtigt&
,Slir166,' Is Que Unird am destines Se mien(e molar vestiJ& y UK
de grRU temperament, de magnffica
9 .W del' joven oomerciante aphor De vents en as ferreterias t cnicn, de arte Incomparable, que brassiere Maiden Forla.
Procede de Nueva York donde se It tipo, At lausto. Fito me A&
':-;-,HRbfend6 rebassido felitzmente considers, como en el reato del munenferMedad que ]a retuvo Fn 01 do, un valor musical. van mano en mano Con, Is
U6 disefio. Maiden Form.
0 durante v-ri- cliza. esti cle NfkFase socio de I& Socieclad de
Conciertan. en cuyo programs de este P
vo Actuando el doctor GonzAlezSE REQUIERE UN RACIONAMIENTO 8110 figuran grades eztrellaa must- r
stlIe, director del Dispensario An. CLIeL -I*- DE VWrA EN LDS E917ABI
luberculcect gAntonict Rubio*. VOLUNTARIO PARA PODER-ENVIAR
--M fieflor Sbrto 1Wro ha regre. ISELA GOMEZ
Ede
%!M
ad de su excursift par los Eet SUFICIENTESA IVERESA EUROP Deade Nueva York, donde Be enUnidoz en compaftia do su es- cuentran de temPorsda, nos write
84- sellers Cira Sinchez.
Is distinguish y notable arista se. Dr, JUAN J. CASTILLO
0 El Cobierno arnericarfo, his descartado la idea de volver fictrita laela. 06mem Roam, comuni. a
ci6ndonoet el haber sido centrLtad& ESPECIALISTA EN VIAS BESPM TONUS T TUDERCULOM
A
freer dos canciertox on TcWn
a implanter mediclas de control sobre los alimentos, y r Profmor do Is Univerald"
8 go de Us Vegas-Es gran- Mill eO invit"a Par Is pDderoaa ra- Director del Dispensarte Forbush
4e.4J entusisamo clue existe en es- busca los medics paia lograr a6undantes exportaciones dioemigora N.B.C. Para una audl. on e conocirmento de xua clients It amlsoa qua
_:U eluded corno an lps pueblos 11- duraol,
Wn de arpa, en un programs Para lox mexem de vera I, ii consult seri. excluil.
mitrofes con motive del festival SE REQUIERE UN mercantile ) y Comercio, buscan RfaMRmente log vamen .,
Is Arn#rics latina hot. d. 1. m.fia.a. (do 9 a. nL a 1 P. at
celebrari el- aftbadc, 27 de, para lograr abundantes; ex- Machos nos cuenta do
WASMNGTON. sept. 12. (UP).- midiciii der
= 1 Jos salones cle Is enticlato Funcionaricis del Gobierno norteame- portaciones sin afectar la economic Ins 6xitos artist= de eats exquial. Virtues, N9 619 TeWf. U-S346
16cal aCentro do Instruccitin y Re- ricano, descartaron las sugerenclas nortearnericana. is artist cubLna.
creo-. Toclos Ica saloneF, Is terraza para que Be vuelvan a Implantar las
tat m Europa ha sido prevenida, ya que EN LA CAPILLA DE ISELEN
el testro lucirin, con otivo medidas de control sabre log alimen- too envloa de cereales norteamericaWis pere a a vez indicaron que quiurA iluminaci6n y un adomo sde- nos Berko inferior a los del aho pa- Una simpitica ceremonla nuPCIM bra blanca y la'doble altotribra ver- Apadriniaron Is ceremonies, 19 11400
.011MOS. zik seri necesario el racionamlento Bodo, en vista de que Is produccl6n f"!
voluntario at se ciesea que Europa re- tuvo lugar of dorningo flItimo, an 1% de de TriM, Y R CRA& lado, altos mu- flora Ttren Buatsmante do L@mW& f
ciba Importantes surninistros de all- oerealiStR en log Estades Uniclos ha 4- linda capilla del Colegio de Iselen, en
sufrido una merma de 750 millions roa de prive., de Ins que surgian, a madre de Is novia y a] adre del nomentos eate invierno. cle bushels e6pillcios regulars, pecluefias cuims,
CAxtagas,-Uns, de Is& tiltimas Frente a lam perspectives, Cada vez Allf, ante aquel hello altar mayor, nag blancas, goBtenlendo sentim coPL9 via. doctor Evelio Tabio y Castro PS.
Smdes bodas celebraclas en eat& menos brillazjtes, de que los Estados Funcionaros del department de unieron Para siempre sm, dertinas blanca, cuajadas de gladlolos. lomino, magistrado del Tribunal 812Is encantadom seftorits. Martha LeclutiLd hs &too la de Ig, sehorita UnIclos puedtin producer grades can- Agriculture, clijjeron Ivue seri made- rvelio Poca desputs do Is In premo.
cut mus y Bustamante y el doctor L art% f1jacia Ile
Dors Capax6 Urquizd y el Joven ticlades de articulos alimenticics, Ins rado. el-cikl a rela a que las ex- 96 11 terrPI0 Is novi vistipn un
Tablo It Rots, ambas pertenecientes Como teatigos. par ella, firmarcill
lrlnw Prado. asesores del president de Ia Repil- portadtanes se reducirlIn en un 10 par a estimtdag families de "t, capitAl. exquisito modelo de Ymci h" log seftores doctor Adolfo Bulls. WALa werriania ae efectud, en la bllc Harry S. Truman, en Ica de- clento, y afladiq ron que In. disminu- Un gruPo numeroact de familiares con -ficog detalles de e .3, do Plata, null y Wallredo Bustarriante, JM6
centensria. parrucluta, ante el al- apartments de Estado, Agriculture cl6n puede Ilegar a rmls del 20 par I orpifMio muy st a Y am- Aguirre, Elicki Bu&tamLnte, Roberto
en vista cle ]a ausencia dr Los navies al abandonitr of sagrada recInto. c a deftmonia. Para Is que luct6 Pl'slma call'- Lopez y Domingo Baldor. _14
tar de It Purldras Concepci6n Re- lag restricciones en log precious; y las el sagrado recent unit artiatics de- I)ejabs adlvimtr gu procedenciL, de y par Lit 10, geftores doctor Clotuando of cur& piaToeo, P. S&A as. DENUNCIANA UN asignaciones en ]as Estados Uniclos, igalanads. y embellecidw, con fici-i rez. Rita, Marla Lin.RR N, Mara Cases. corRc]6n floral. que corr16 par cuents EI Fnc*Rnto,, Is tan acreditada tien- mente Inclin, rector de )s Urtiversi.
Desputs, en Ia. coas de Is novia Emperor, son pocos los funcionarica El ever Bus puert J.Rna agr.l, Fabrt. I de Is -Ca-a Trim-, el elegant jardin do de Gallano y San Rafael. dad: doctor Carlos Saladrigas Zam
sirvid, un exquisite buffet. ue considering Drfictica 0 Po ible Is res y piantas, abr16 C M Sarita Quintas y V L& corona stabs, Interpretacla. con doctor Roberto Tiant, doctor Jaw
INSPECTOR DEL In, Ig'csFL de San Juan de LetriLn p"111 It I Ol. dei eclado. parecla surgir de IV 'is
_Zri Varadero efectuaron gu ge- reanudaci6n en gran escala de log ra Na simpiitica-cerernonia nuptial, Re N Carmen Suf1rez. El altar MaYar, el miamo encEtie del vestido y finos Garcia Mantes, representante
sd&-cotrilds. los rotaricade Circle- lea de tiempoi de guerra.
R.AZUCARERO Tuvo"efecto pocc, antes de las ocho. Durante la ceremonial Be fcuch6 un frondoso boscaj r de Palmas are- azaharp ; nacaxados, y el veln era de Ctimara: doctor Aurelio Ferritindes de
nax,,On Is (ruIe &a tmt6 de Is Con- El secretario de Comerclo, W. Ave- Y fucron contrayentes la belle, un hello program a bfu c dP orpano cas, y en sits grPd. se multiplicaban, tul ilusift. Castro, Jowls Roig de Leutchsenrig y
vencift de Ejecutivas rotarlos ce- rell Harriman, declare que probable- attractive seficirita. Fina Linares San- cantnndo la seflors, Dora Carral cle, clients de gladlolog blancos, dispues- Como complement4o de Bus galas de Federico Tablo.
]*brads reclentemente en Ciehfue- Et doctor Josh Morell Romero, pre- mente no podrA reimplantarse el ra- tana, hija de log esposos JoB6 Luis Riiinio, de exquisite voz, ritcalonsdamente en btcaroa y desponada sprisionaba, entr
jar neram. nos vn vaporow ramn de lam m1- Felicidades.
got 7 de Isis stanciones allf recibi- sidente de Is, Caja del Retifo y Asis- clonamiento a tempo Pam ayudar 5 Linares Machin y Serafina Santana Nuestras fel-citaciones a log no- to ;d 79 amellas,
tencla Social de Obreros y Empleados Europa este aho. y el estirrRdo joven Pepin Alvarez % Ins. La ifenda Ee trazabs par Is allom- t4ambiOn do Is Cua Trias.. (CanUnis en Is pigins ONCZ)
dasi de la Induatris, Azucarera, par reso- Eoi rbi!m, hijo del excellent caballeSo lnform6 tambi6n de las diver- luc16n de ayer commission at emplea- Otros vocerm officials hIcJercm no- ro Jo.,6 Antonio Alvarez L#rida y de ago imriticlades; que fueron distri- do de dicha Cajis, senior Reinaldb tar jue con toda probabilided ni el su interested esposs. Lucila Bourbuidas con fines bentficos. Simpson -Para qua Ileve a cabo una, pue a nortesm-ricano aceptarti Is bon,
amplia lnvestigaci6n de hechoo de- reanudaci6n de lag restrictions a gran
- Con el lucmlento de If
nunciados en un perl6clico de esta verm. se bcdas Be ierifii:6 Ia, ceren an,,
LAS VULAS capital contra el inspector a aus-6r- Ei senator Scott Lucas, dem6crata, t.. iselecto concur 'a de fairdliares vI
Sancti Splritns Eri eate.-CiUclad denes, geficir Gabriel Torres. d1jo qLx no em pfirtidario de volver a am gas cle amboa contrayentestriql1p; contrajeron rxistridionia, Is saftorita En dicha deraicia pfiblica dice lag re8tricclones de log preclos, pero invadi6 par complete Is. her osa. Maria Victoria.LeOn Rodriguez y el at secretary del SindICRt0 cle Tra- igiesia de ]a calle diecinueve.
en camblo pensaba que debta vLpli- Nada ma3 artistic ni mAs origme
Joven Luis Peralta y Rojas. A has bajadores del central tEspafiap, oPe-, carge sIguna regulacl6n a los cerea- iie I decoracto realizado Bill Par )as dro Trujillo, que el Inspector cle ia
pertAneoe.n.& faraluss muy eatima, leg. flaristas de Goyanes, el renombrado 'AT
VaJa del*Retiro Azucarero, senor To- ;rA
.as aqui. Como alternative, de log controls jardin del Vedado.
rres. vali0ruicee de ins funcioneo
aritinald'et"matrA6hic, do GIRdlolos; y mAs gladlolos; se disproplas de su cargo coacciona, a log obllgatni-Ja estRria el linmado raIs seflorita Anffel s Barscaldc, y Lrabajadorcs agricolas e Industriales clonamiento voluntaric, pero las au- tribuyeron en el Filter. eon un fondo ZaM hlja del seflor Amaury Be- de loj Ingenios con fines politicos, torldarles cluclan de la eficacia de 05te do palms areas, ast como en la enracaldo, Jefe do telftrafoa, con t1l citando, como caso concrete el del IlegRndo a decir que el ptablico slgu Ca nupcial, en grandeN coluni6im Joven Mario GranadQa Quintero, sailor P6rez, vecino del barrio Ro ansioso de comer carne y posee dinero blaneas que se fillternahnn junto a empleado del central Tuinucu clue, ELI que le fw6 exigid su c6dula para comprarla. Ins Wancos con rectos caWeros cgimRr_EI catudloso jovencito Ma olo electoral y lit de sus f=llarps parn Ctirdo In. alfombra blanca.
In tramitarle un expectlente de retro. CAfiECF EL JUZGAD0 MUNICI- I C Jebrticlislma par la roncurrencia
-Morell y Corrales fut someticlo a- El doctor Morel], vIgilafido par IR fi:W'a su Ilegada at lemplo le. linda
ce dW a Is operacl6n de Is apen- buena march y prestigin de la. en- Juincre, cuya gentillsima figure Be
diceptomia. Be encuentra ya en tldad clue preside he ordernido al era- INSCRIPCION realzaba con un traje de elegancia t,
visa do restablecimlento total. plead Simpson le rinda informed an cmjui ita interpreted en %alioro razo 1W
-Despuds cle largo& padecimlen- un plaza de setenta y dos horas. FOMENTO, iieptierribre 12-El Juz- Duchesse.
tois It a fins edad bastante avanza- #ado Municipal career de libros Para La simb6lica diadema de Im despo- %
da fs11ecI6 en eats cludad clofis Fe- leta Inscripcione.i de rulcirmento, y no saclas era de azahares; y sostenta el
obstante Is. reiterada solicitild del Winoroso veto de tu ilusi6n.
lips WdAlligo y P6rez, perteneclen- EN CAMISW UNA luez municipal no llegiin d1cho, It- Un primer el ram tA a de gl m 0 F RECE A L T A 0 A L 10 A D Y B A J 0 S P'
to a una, farallia muy astimada, a d a e R E 0
-Began felices a una hijit. log bros to que occasion graves perjul- ins, ."Onfeccionado tamblOn pair el
cion pRrR )as campesinog y obreros, Jard i Govanes.
eApechilmente, qui#ne.s Be ven Impoqi- Con las belles sefioritan Manola Alj6venta esposcis seflor Josd Quinta V I T l E I T 0 D-A S S 9 S T I E 10 A 3
na y Olga Vizquez. billtaclos cie acreditar el nacimiento varez-Bourb6n y AleidR Linares. de
_L& recaudscift que en favor Be do ", hijon en ]as expedient de maid of honor. formatia ]a carte Is
do Is reatauracibn de la Iglesia cv- Despu6s, Ningu Materniciad obrera, y en otroti autn- joven dame. Teresa Alvarez rip Santa
t6lies de Paredes viene realizindo- rizRdor par Ins leyes SOCIRIC1.3 A T)Pti- Ana, como matron of honor.
darrint; toilettes con ar- KOMPRE AHORA PARA TODO EL AF401
m, bajo Is prosidencia de Ita seho- clilin de numerals obrercis CoMpletaban suA
enta rip esa irreguIRridRd par tisticas rRmos de dahlias rosadas, ters Maria Teresa Bustamante ct du medio
III DIARIC. y solicitamos del Mi- jidon par el jardin Goyanes.
orizondo vs progreanndo dia por ED ICTO nisterio de Justicia ]a remission El seficir JosO L. Linares Machin y
de
con gran satiafacei6n del CO- DOCTOR EDUARDO DE ACHA Y Ins libros rip hiscripcion d hom Lucy Bourbon de Alvarez
de naclmien- lit Be TRAJES cle Crash, 3 bOtones ...........
SOCIAS, Juez de Primera Instnn- to.-Mon(6 Sotolongo, Co L .rlcla apadrinaron esve, enlace sien- ...... 1. ............ $ 12.00 It
cia del Este de LA Ilabana. rresponsit], do testigor, par ella, los sphor" docCAMAGUEY Pot, cl presented edicto hago saher, tor Carmelo Urquiaga, Primitivo Ro- cruzado .............. ..........
que en el expedience de expropia. DELEGADO DE driguez, doctor Enrique Rubin Line- ....... J, 13.00
Capital.-Deade hace cilas 9""_ d6n forzosa establecido par el Es- res. RaW Rages. doctor Manuel del Dril, Cruclo, Beige 0 gris ......................
da cams, enforma. do culdado,' IR tado Cuban. co Margarita L61wz Valle y doctor Seyismundo Obreg6n, 15.00
respectable sectors Juana de Varo- Uford y otrob so re lag cases o nie- Y Par 61, Ins senores doctor Peden
Xr, 9 u EDUCACION A Muselima, grist beige 0 azul ....................... 16.00
na viuds de Socarrfis. Dads su ro 751 de In calle de Parqu csqui- Castillo, beniente coronet Antonio
&vLnzada e4ad-91 LACS 5 abri- no a Is Aenida do Ague Dul e y Os- N CONCURSO Diaz Baldoqufn, doctor Gustavo de
gan poem esperELnzas de que pueds ma number 17, en el Cerro, Pn esta los Ropes, Oregano Santa Ana y Vi- Riverbreeze .................................... 20.00
rebasar ei mal. eluded, que curse en pate Juzgado cente Dominguez. Gabardina, cruzado
-Par iniciativa del senior Rafael anto of Secretario Dr. Silvio E, I er- El Sr. Fernando G. Campo Entre la concurrencia anotamos; ............................ 20.00
dorno y Ilerrada, se hr. dispute to amor alpmnos nembres.
Gonzlklez Blanco so acord6 dar or acta cle fecha dos de Scptieni Muselincts-TropiCale
- representing &I Ministerio en el En primer tArmino In madre de!, s ......................... r, 30.00
el nombre de*Plaza de ias Ursull- re actual Ilamar a toclos 103 qUe Z novio, Lucy Bourbon de A Varez LenLa a is vetusta Plaza del Carmen, se crean Interesados en lit pro;)ie- Premio Juan Gualberto G6me rida, ataviada en negro, de encase, Crash Cruclo, 100 c linct ............... ........ 1, 25.00
despuds que Is mocl6n on tPI sen_ dad, posest6n, derechoq, participad6n con sombrero rip tul roinr fushia y
t1do pormaneclem dormida duran- a serviclumbre objeto de dicho pro-. El director tie Culture. del Minis- flares. y su hljft Lucita Alvarez Bour- PANTALONES de Gabardina de ray6n ..........
to vexios allim en el archive ) inu- saber: a), que han sido nuirbrodos t,1rio de Eductici6n, professor Jesus ban de GonzAIP7. con traje impritride
nicIpal. Comislonadom en pate expedlote los C11SR91-1111, infnrm6 cup el delegado de Y sombrero negro. $ 4.00
Ahorg so trata de colocar en di- chores Manuel P rez de in INIess y ese centro.Rl Jurado de artculo cr6- De la filrailift de la novia Banta- Rivercrest*NipeKaky ............... ..... 5.00
chl pW1 Un r6tulo con el rlue A, fierahna Santana
vo Cayro, Ignacio de Vega y Rarnon- it Ica v repartitie del premlo naclonal mos a '5u main Riverbreeze
nambre, to que no ge habin hecho teu y Luis Morera: b), que log re- Pen de Linares tamb-6in dr negTo can ............... ...... 00
mejor feritios Comisionados IiarAn In in- odistico -Juan GuRlberto Gt5mez; -Fombrero n' To adornado de plumas allic y sat podri recorder anclein de Iui cargo el dia DIECl- doctor U, ar Garcia Pont;, habia re- blaricas y su.q hermanas. ZnrBicia Ll- of Celonese-Dril Blanco
el vocirdario cuinto debe a estRs NUEVE DEL ACTUAL MES I-)E SEP- riunciRdo In derignacibu por as mu_ nares de Silva. Olidul Linares de .................. ff 7.00 4
monjitas en Bus clento catoreWRAW- I TIE MBRE, A LAS DIEZ DE LA NIA- chas ocupaciones Qu tiene y que en P6r(,z y MercediLm LinRr s. tan gra- Donriver ......... ......................
do actuaci6n en CamagileY. A. c n lox propicis terrenris nbje- su lugar habie. cl-signado al senior ciMR, 9.00
P.ru,
Fioilds-El hogar do 106 eat in de 1. ri,,.ente expropiai6n, silos FPrnandosGC!. CRmpoamor. Completarneme esta partr de In re- Riverside
dos esposcis Osvaldo Salas, !st:tMMa-. n nUmero 751, esq,,nna a In llap6n -las tiar, del Pila- Fer- ......... ... . ...
Avenida cle Ague Dulce. y Osma cu- El jurado de reportage, cranicit, 0 9.00
Inandez do Diaz Olivera v Carlota Crash crudo 100-n linn ew m,do companero en la prensa, y ae I rnrn 17. en el Cerro- c). one io Co- articulo del premic, -Juan Gapai'je;- I- -111-1
I . AMD aV
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA.--SABAM. 13 DE SEPT. DE 1947 1
I I I .
. I
I I f
I~- HERMOSA LABOR .0 ORGAN.IZADORES
_- I I '
"', C a t o I i c i s m o DE LA IG-EESIA, C a r t e .1, d e I d i a ENTUSIASTAS DE Sociedades Esplaftblas I
' 11 I
r,t! 7 I DICE DAUDPOTA ACTUALIDADES OLIMPIC GRAN HOMENAJE I
*_Ur" I Mon3errate NO. 262. Tel. M-4402, -8711. I POR CANDIDO POSADA
, ,,, Line& 60, iVedadot Tel.
Dead@ Ia. 3.30: Re late. not clero
11 I Dicho fuqcionario mahometano, noiclort.1,'VENGANZA r;jhyjI.hAG0r- A I- 4.15 y 9 30: II-vitillo, --it- Un comiti de dammut secunda I
11 -Pardiiii La Anuaciata on lititimmis luailadoit. I I C ,8ta I iajd, A VIDA J,,N I M N H cirro naclonal, AST(IRIAN DF MIN -Acutordual dol pa" POP14F. .
I" .. rloFla Ia educaci6n qu 4onn3, 'X'url, y Varm9l con Itiauln Pardave
, --Do duelo Fray Luis de Zabala 0. F. M. k "'DON a -clementos cW comerclo.
. __ I __ _- - -- - Lonel, -yor.. 30 t 1 ar!;..Ik :. J -'O'- B-ha- y LA INHACIABLIC -Eloccidlis is am roobma,' 6y.
; M n Ia India. Ofrenda is ,t-. man-n-li of ini-mo progrannii, coil Mari& Antonlets. Pon:jX.Lojoneltx. I Pleitesia a Martfnez Tortosa
.,fi. Trildla -Vakda it 6 Ardodu Gdow
A d-- l" I .1a mayorioni
,
__ ,_ 4. -Nuevo president an Ia Uni6a No. 27. imparted e 25 a.
I 11 t", I -John E. Swift, Caballero Supretoo do Jos K. of C. 1-0.0 minno. I""It....o. dead. Ia 4i I
, I" KARACHI, Fakistin, ,septiembre 1.3
. .. A STO Ciontintia Ia 00MIX16n OrganlzxdO L-MohmaUmij 4, 6& hago"iftL
, -- r -I" I AWisial a 6 Bien Aparecida, an @I AnjoL i NC). El doctor Shams-ul-Ule- r;m. del hornerlLjoi a Rafael Martinez
:L, '. 21 entre (Vedado). ortiassi-a quLen al Gobierno ite Lit -Adhosionlois a maw Issummajo.
I i ,- cion Publics, del Entado de Sind, A lax 4.30 y A.30: Ravi.(.. ,,.it- Belascoafn No. 159. Tel. U-1661. Mirito Comercial-, :aborandc por el -EI Congresto Midico Cattifico do Lisboa. me Daudpota, director do Instruc- To ff no F-26W. P A L A C E Repfjbllca ha, concedido Ia c;u?, del -Ropestat 6 Imummilia Lormide.
I do religion mahometana, he ren- Dead, lax .1.00: Ral.ta, n.tici'lo txfta do dicho acto. -Romnia de Ia Comms do Gakia.
I dido on alto tribute de alRbanza a FIIFR'rFS -jo I-I.no-y F.nft y IA a, 1.1,1o ... tonal. PASION DF [.ON I
d. D.rnfli y TES00 DERECHO A, rokel.rial I,, I MODo BAR13A FJ homensja set* extensive, roIa Eacuela superior de San Pa- AMOR ron Ronald Colman. I.impta : AZULsx.Butooter graton v A. (,'a- mo hemos dic1loci Ia gentle espo.ws. I
trJcio, estableelds, an ests, capital mayorem 40; niflan y hx1cono 20 rip. ram&. an Iota vo Sliverlo y LA de 6ste. sehom 'Maria Josefix ArsruMnfiann: .NJIQA DE MIS OJOS Con SofIR Aldel nuevo Elstado musulmin de of mipmo progrRMA din. Con tal initiative fuk desigamiic ,
El Congress de' los W dico' Cat6ficos. 1. 1.30. to "PRdo ,arf.. Luri'l.: m.y.i., 30 hant. tax 0s
. Pakistin. 6.30,jr 40 d..P.".. Nition y T.r tilj. un Comlt6 di Damts, a fin de qje
faint Jar 20 Cie. Mr-nana. .1 m am. moeWe conjuntamente can Ia courtnuestra mesa de trabRjO. RCR- j Ia necesidad de la, libre eleoccifln del El funclonario 4 mostr6 parti- BELASCOAIN 1,,,.Xra,.. d-da Ia 1.00 si6a.
I ban de llegar los primers infor- medico y de Ia inatitucidn m0dico- dario de qua me concediese al Ia Ins- Belascoatin Y Petialver. Tel. U-2500. - Pieside el Comitk Ia Sahara Jo- AIRES DA TERRA REOILGANIZACION
Ines sobr I Ill Congreso Inter- social, del secreto professional y de Lituci6m Ia facultad de expedir color. Dando Ia, ol.io: Rvista. nilticlero mel Cepero viuda de Jorge, y an 61 I
. e o RADIO CINE a Cads, dit.es mayor al Inter& entre Roecienteniente dinaos a conoW it
: national de M6dicos Catolicos. cv Ia libertad Lerapikutics dentro dr tifiesdos de studio sin necesidad nal.nal. oR0 .c.N Ff, i 'IFLO ,-on figuran lit% sefiora.s Rosario 11'-'LL- los. Integra.rites de ultado de last estudift part
I los limits impuestas par el Inen Jklilen .41t,"n't y P"Illiot 'A' (l.ddard Nptu,, v GaIJano. Tel. M-1407. nez de Perrukridez Mallo. Ai or, IL co onia. ga- rea ," M
l Iebraclo ell Lisboa del 17 al 23 de de que Bus alumnos me examinaran y 141,F. 8AFW.q 'N' Dp MOR ,-,on -de Ia. I.:;0: llevl.ta, % tjeje_ Bastiony de MenOndez, Ainnarito lJe9R parm. al festival qua con ex- ganiraci6n del Cuterpo aspowo d.
junio. bajo Ia pre iolvnuw ote eati C01111111. ante tribunale5 oficiales, y me ma- Moorle Oberon y Mehyn Doliglap. ro.l. St' DENEXA10 A" V]R Alvarez de Mestas, Margarita* Fer- Lruordinarlo Lclerta, organism Im. Stec- ternom de Is .0civadooriga-, q1W a
alts, cumbre de Ia Iglesia que es I.meln. mnvorpp :10 tmain lam 6.,o r- naci.
, .La y 40 dr.pj(n. Nirion 2a. ')',rt,,Ila mu. nfindez de Men6ndez, Mercy Tamapersona hurnans, es, natu- nifesib en favor de )a fundacitin I con Dorollov loic (,uire y LA SOM. ton de Orden del .Cent.:o que pre- PLICSIAL de Asistencia Stattariald"d
I al cardenal Manuel Gollzkle_ ralmente, social. Una Medicins, per- de on colegic, catolico aqui, para yorion 2f niflon is vip. ,MBrisila: al BRA DE CAIN .-on lmvrenc. Ti r- de Rivais, Mllagros ParadeIR Cie R'- ide al Behar Avelino Rego Moreda, Centro Asturistric, habit Lprobadict Is
Oerejeira, y en el que Cuba toostuic sonalistli, Lendri que ser necesaria- toidam Ia., comunidades del distri- r-NO1. tori)Kranip da.dp 7A I .30 neY. Ademlim on &ran allow an In. Vera, Maria N. de Pedreira. Lwla an honor do log mocicis fundisdorea de Directiva. rAts modallidad CONIMOVA 0
1 istusente, par otisliculas do tirmpo mente social ell so espiritu y eon su to, y, de )R aperturiC de unis re.st- -cnli. l,,.-l. -.).,on 60 ct. Tor- Luna. de Ramona, Josef& Fe.*nkrider, Ia mortituci6n. funcionar al din primo de septiasno
pese a I buenR voluntaid -do nues- it-]]& ,10 ,t M-Aion-: of inlunno pro- cle Garcia, E!ena Ptirez de kIv- Esta ,ya tradicl LI rornexit. que bre. Do Intnera qua about I" con, so deberi colRborar 3 jrr.,- ae-le )A, 2.00.
I tre, Carden I arzotlispil. ejerricio. Par r dencia pRra too.9tudiantes de todom CUATRO CAMINC"""' rez, Estelital Ceballog de Arguidin tendri effect an L=. 109 )Lrd1Ile.S EUItLA de Guardia quedstrin a emrip
con el Estado, sin Rlodicar ell nada lox credox, R cargo de los misione- Beikscoaln No. 1107 Tel. M-3676. lam doctors Mmaric, 14
LA ctuttli, Dentin In. 4,30: Revist.. notice. ClRrita GonzALle7. de R.driguet v 1.; de lit 1.11 Tropir.1, al dorningo 9 at de
dad do Jos Acuerdos fo- de sus; preirogativas esenciales. El ,.as It mLAala rardo Houglmt, Gonzalo de Varonai
mados-fluto outran RhorR. despue-s r. nAcirmal, LA NISA rW, .NtIS RENACIMIENTO seftoritas Fifi Jorge, Conchita Per_ noviembre, do nueve do
Estado. representarite del bien cc- R Ia turtle, !IeVL poor tit1110 al Joaquin S. Mirandis. 0s.cJLr Diast Ca-He tenido ocasi6n de Isitar OJOS ccn S.fla A),*.r,. y LOS MA- rifiridez, Catalina Calractions. v Cella sets dc Ion y C. Lammor, on groups de doet, por
de efectuado el Congreso, ell so pla- mun, tene el derecho y al debar RIMS ENGARA' DF, -, A 9 ,on 14 V 15. 'Vedado). Tel. F;.6128 evocador y enxebm .Alras da Terra. or
no de vigencia y de action: v pot, muchas escufflas y terigo PCSRr Arn.rd. T, d-xm-. I.,.nt.! mity.'r. A IA. .4., y 9.1-,: R-i olio, nrotl- ccde ocuparse de Ia salud de los sr- 'IV Yifiez. cuyo nombre as motivil de nos'.9,;- turnom de cuatro h a partir do Ia
Ia que de aleccionador y ejempla- cip manifestar que.muchals de ellas .10 hapt. I-- 6.30 Y 40 d-P110-. Ral- rf;r. n-4i-,.l, K1, l'ONQI'IS rADOR Tambi6n fuei ampliadia Ia comi- g cos recuerdias IL Ia Llerra. .meilojo ho do Ia m&hLnAL houits, lam, oebal
ticulares. sable Lodo do ku econo- Stan organizadora con Ice member de Ia noche: Ia guardlis nocturfma. Ia
Kizanee tuvo ese event interruirlo- I-ony 20 ,tn. A I.. 1! do 1, ..,-he: "On a' de los Que hiLn nacido on eliL y de hart el qua Ia clormpoinda, 60 Sigtom
nucamente deficientes, cotiformiLn- se apartan notablemente del ideal. E I Enrlol- H-- ., ,M('.I1,:II emo I lefties, modemAs d Ida qua ya
nall, nos murve a ofrecer Rhora a dose coil el principio de Is funcifln Pero siento on verdadero placer en Ff 9 A. roomplollo v HoO,111-in, lOilk- At 1-1 F--Avtd- Ag,,,t dimos a cia Ila Suirez, Ar- especial Inberts dc Bus dezcendient-_ y log restates
ritiestros lectore-s unit lareve sinte- so PA.-* 1'l'".I,_ ,,,,, ,'--- 15 rloo,. N-il-, 1,11-114 ro-1-a- ::to .,il,, , rialla tf.c, cam por concern lam cossis maravillo,, qua haste. Lhom IRA
pirtlvH or koaa coiec"Ivilla a decir que Ia E cuela Superior di, IS ,IA. 20 i.I.. A1.5iio. 1 ... 1.11", p-y I 1, 1".. mando Rivals, que actualmente esta de e8tas fiestas que con tods, pc ,rl tanIlQuReIrRilesinict Anno,) y re.Spe- Sao Patricia sh-ve en alto grado a I-In. "InlPah(Il 1-11XIIII., Par hatierhe pa se oelebran an Galicia el d1m. 1"Z amnlian coma auxi"res de MeI isis de. I, no impona que nos .sepa- N "119.111.1t. ReLinando de becretarlo,
re ya unas sernamis desde que Lis- Limed lit pluralidad ideological de Ia vida social de nuestra riluclon-, FAVORITO 'to ('t.H1re-,, "I'al. austnL&db el senior Luls P-dreira banto patron. pecialidades, a razon de 40 turns ts
! boa, Im, capital portuguiess que alio- Ihs insLituciones medicosocialeE. &9- dijo tool doctor Daudpota. acompahado de Rafa.el Martinez, on Todas est.as C(i--LS emoLIV2A y exci- I da. uno, lots mIltulentes: doctor ArtlPadre Varela, No. 300. Tel. U-2860. vJaje de vacticiones a IoB EsLados ticas, propim.6 de lab l(randes romt-' ms. an Caroliologla, ralortes,
ra celebra su octavo sigio de cris- La intervention del Estado nunca Al ofrecer al 87o. reported anual Dosdin Ia.. i.00: Rxlstm. notlelaro RESUM E N juey" I
,tiandad, acogio coil so hospitalidad podri Lomar Ia fdrma do itestatiza- de Ia Escuela. sit director el R P nat tons I, M A LDITA MILIER ,.on Unidos, de donde regre8arin pron- rias, Its sermon ofrecida.s ell ests. df- (Llbadtog. de 8 it 12 m.- Dr. ULIVO, an
lbera a ]as rn&dicos cat6licos. litimph"y Bomart y Wilful) S. Rafael V Con.,ulado. Tel. A-7907. to: Manuel Fernfindez. Josit Fernin. sAirea da Ttrr&- 0. i0h 1,01C106 L14 VILs Digestivas, los itinets, mitreialff.
I cidn,, de Ia niedicina, ya qua e.sLo Mo-dr.stino O.P.M, expuso qua *1. y FA VARA DFI, MITFRT; tI' S'K-at 01"It, Ia 1.410, ito-11al. I ....... hal. dez. Cipriano Fernfindez, Jo96 Beni- C-entro Oallego, a bus familiar" y I y vierner. do 8 a 12 m.-. Dr. R. Diu,
El 6xito del III Congreso .Be hu- '"'In amigo6, en la. que no faltari on '010 con t .
seria, .suprimh Ili libeiLaci pel.-"Onal institution que 61 dirige obtuvo el ,,-,, Morley y Jim Bannon. M, ,na: ('11le (to ,',-i-l;-d- olil"WIlild) -No- to Gorizilez, Manuel Guastella y Sal- I subdirector. los lurfee, midr08cio con so catikeLer de univerSRII- Idi- niti., elevado porcentaJe de s.pro- It "-left-- liol-04"AloolA daPlie a I 30. llor e ro ni-iona); I wi riooip ,-n in vndor Castafteda. deLalle y donde habril. rna.un& ja,
. Lanto del enfermo c6mo del me I capital mith..". -.j-. .NOt"lo,", I Tabs-res. enlollifloom.
. dad. VeintLsiete naciones de Euro- co. Par eso seria contrRria al bien bacilones an lox eximenes oficialea Las adhesiories bon mucham. Co- lable de 2 a 6 de Ia tarde. Amortize- lots y vernez: Dr
ph y America Be hicieron represen- "it -no ,-on 1',-rr,.I -nPr,",;oWn,, de 2 a 9. todom Ion dims.
on Babe' a' acto habtiL de efec- da par seiA conjunLos muAlcalt-s quv
1, comun.. ell todo el Estado de Sind. F I NL A Y Yonmato At gal., o" I (or, A. 0 'to
- tuft .so ell los sardines de IR cerve.- serfin cl stribuhlom en lam
tar, Rigurns, conno EspRAm. con de Otros acuerdos fueron: eTcdos Zanla v Gary in Tel. U-6649. ext.-a d. '..'".-n de I r istinton K-j El so rvjcjo domicillrio extj a cVIlegacioneA nutrida.s. al Priviar cm bl-, ". A., ceria. Hatuey an San Francisco do lones de log jiurdine-9.
- El doctor Dudpota se refirI6
Jos profesionRler, catolicos, y par en- Dead. hiep 4.3as Revipla nqjIi.- .-41- 7 ,in WI 1-1-1 Al I xa go do lax dv)cWr*A Artistes, Calve 5
a 7! AN I.ON '.10 ,-I,. NIA- 2i, .i., FJ -NDO TIOh R. Diax. Lodom ellon poor lam t&rd*&
I I I ocuental m6dicos. Noruega. y Sueci. do los m0dicoa, deberin enculadrarse, lit labor quo Ilevan a cabo lox mi- r. n.,illtniii. (,ItA PRUIR el dia 4 ae octubre. Un gran concurso part elegh
oestaban presents, sin embargo, sioneros en Indis. diciendo: itDis- VAfIFNTF..9 ,-on Pedro litfitnto banqueLe, duranLe el coal Seri en' do Galicia 1948 y Bus damaA do ho; I t tracias a quo cada una de esas dentro de Ia Accion Cat6lics. parm, I YIrAlni. S..-r.t y 10.1, PASAJFIRO, R I A L T 0 tregada Ia condecoracitni. nor Be desenvuelve coil grandeA tr- y adernis Ion dom jwirnerots par lam
9 asegurar lit mejor eficacia de sit Pllel tas it servLr a todas W c asex looffif con R.rRa.1 B.liod(- ]--in: La Asociacidon de PRbrc3nttA de tusia-smoa par al ComiL6 do Dama", mal'ofarimS, en lax dias que no dain con.aciones hizo enviar al unico m4- Rpostolado m6dicocatblico.. socials, ellos hall elevado & lam nmv.r- .10 hiomia lax 9.1f) 40 do.- Neptuno y Prado. Tel. M-1831. Tabacoa y Cigarros y al Comiti Coil- que preside Ia sehoritL.0bdulls. VAL- sultas an ell eW Lnmt-crlo..
Idicia cat6lica qua contsban on el IntocRblex desde' IRs profundidades puA.,. Balv.,,y 20 ,-I .. A Ill;-O,12, dt ez Lkdo, compitiend eon al Ino,I + -Log midicos cat6licas deben Devil@ Ian 3.30 Itexintp. noiii-lero tral Asturiano acordaron adherlr.iequ
p0R. Otro aspect que hizo brillar agiuparse ein organizations de ea- de Ia abyecel6ii y de lit miseria hu- 1. ,t.,h,: D.nde Ion mR.O'o pe *R nuclonRl, dO-j--1ml, 1.0s Ill ISE11. A al meta. mi) hasta estas in mentootjal Congreso fu6 IR presencia, an manas a los'ringos de ciudadanos y La oxeal r do, calalttd. Litwin, 30: HLES con Ftedrich Msirti, v Charlem Las adhesiones--que Sarin publi- Ilas condliflats.s. La t6mbola cuy& of 51do puestRA it Ia vents. ell
'I's rActer national, dependlentes de Ia J-.Rl,-nv 20 ,Rt-. I.Aughttin de' 1. ,elo, -I' Mrse an al Cen
.&#Sjonea de Rites figures cientifi- -_ v LAS JOYAS Dj' RR1,N d paulatinamente- deben ell- ganizacift still a, cargo 0-1cha, pudiendo iLdqu
Acci6n Cat6lica., civilizadog de Ia naci6n, y par ello I )F.NHI'I(t;. 1,,,,,,t. 0 1,, t l ca a" 0 R 1_, rita. Carmen Paredes Tells. conuen- tro: Becretaria dr Is Secci6n, de 9
lcmi entre ellas al doctor Guchte- n merecen todo al Rpoyo del Esta- FLORENCIA 11'r,
Editor y reSpRidar Ia publicacio' .10 "Is. Nor~, 30 rl 'I.I.Ii.!, ,-, 1f.rSe a lox organtzadores, R 12 do Ia msfianR. Y de )% C013US16n
r,", de B01gIca, motor del famous do il-llo- p-9l.l- olsd Iiii I .v), I Reguladara. drk lindoos y VRII0508 regalo.5 n Org&niZRd0rL 6e 9 & 10 do ia n00h^Iibria sabre .Limitaci6n de Ia N&- de un .Enquiridron de Deontolo- San Lizarto No. 1064. Tel.U-3533. "' LAS entradas par& esLe festival ha
gla M6dica., redactado par al rla- SE PERFILA LA ACTIAVDAD Dpsde lax 3.30: Riovinin, noticiaro ,-
talidadb, quien present una poi- dre SobrRdillo, doinde me coleccio- ANTICOMUNISTA- EN EL PANG naclonal. NIAIDTTA mr'.I.R con RIVIERA Los monterrosinos ACTOS PARA BOY ACTOS INMEDIATOS .
I r)ei sabre .EN Estado y Ia Me- Ifuraphrey Bogart y ElIzahert Ilrott
- dicinR an 19 sociedad contempori- narin todos lam documentoa rela- RAMA POLJrnCO MTXICANO y LA-I'ARA DFI, AITTRFITO con Ka- 22 No. 507 tVed&dQ). Tel. F-2040. MONTERROSO Y ANTAS DE SOCIEDAD ESTUDIANTIL ,CONren' Morlpy y Jini Rlintion. Maha- A I.. 4.15 Y S.30: Reint., n.il- I
nes.. y Ia eleccio'n de reina PCION ARENAL- : 9xcursi6D 5
I nombtft tit .Le Blond, cRtedriLtico tolicismo ,y qua abarean de3de al CIUDAD D 11 mi mo program. dpoide lit Hero nitei-al, RKNACKRA I.A A(*- 'T juntoo it Ouchtener, los cionificts con Ia medicims y el"ca- E ML'XICO, septiem- a 'I ULLA: Ultima eiscrutimo para. el,?- CE
Concilio de Elvirs, (afic 300) hRSta bre. INC) -Mientras el Partido ] .11). RORA ,on R.lph Rllhardio.a y Ff. gir I. rein. do .sit fez1J,.I, Ills nue- Martel y GuansiJay al domin a'
de Higiene Social del Canadi; Luis iomilista, integrado en su ma- I rNTRUSO ADORADO .11O Siag I de sa bello festival ve de Ia noche ell al Palacio de G.- dendo de Prado 2;54 a lag Sets dM
'iGeddis, de Ia Universidad de Turin, Ion ultimom discursion de So Santi- Npic
yor pnrte par antiguos revoluclo- G R I S Cr-xb3. 1,..,t-,it, ,,.,.,,,,,,a,, 51, lot. Tn,- licia. Invilan el president y el se- maAaria.. doctor J. Pemberton, uno de 1, dad Pic, XII. tuh .10 .. sl o oniolno P,.- cre a MONTAIVESA DI
narios. hace declaraciones ptkbli- Calle oB, No. 4W. (Vedado). Krani. do-t 1. 1.10. Hoy, sAbado, a lam nueve de Ia no- t rid, sehorer, Manuel Garcia Fe- SOCIEDAD cional italms,
Imis Solicitation clinics ingleses. Como secretary general, actuo al lipe y Elisardo Atalles. BENEFICENCIA: Tradi
cas pars, pedir que tool goblerno ell- T Itfor, 4292. che, Be celebrara el ultinno, escrutinio nor de So patrons, lit BWO AV"
DjAdico, de Churchill; el tespa. 4P SOCIEDAD DE EMPLEADOS DE ell ho
-1 hill doctor Pasteau. medico nacirto ,11 mine do Jos cargias qua ocupan ell A I~ '00 ,08.30: TIN VANTO para elegir marina de Is sociedad I dominge a Ins nueve -&-Illlf
-A -Villejo de Simon; Hynek, de Che- una ambulandR, millistir al afto PARA F\'.*A -,O*n AIRrahn liu.*t y R I V 0 L I ,Mon terr. y Anlaj dt Ull.-, que, h. LA TROF'ICA7,: Gran baile ell ho- recida. a jarpostelft y 01111ortAOSS,
!, eoslovuquia, qua present,6 un. into- 1810, actual catedriLticit de la Ps.- Ia Rdministraci6n R lam elements John Carroll. A Ian 5.30 9.30: de ser proclamada en el festival ti- nor del estimado joven Odeljo Loys mahana en Cc ente y al secretario,
confunistas, a quienex acu.sa ReV--too, n.t1,,Ir- y CORRIENTES 4 V 5. (Rerfarto La Sierra). Praga, decide las nueve de Ia noche Invitan al preside,
roesante trabaJo sabre .ConstRtacio- cuitad de Medicina de Paris, Miem- de Ac- (1)(11,IA'AS von Robert 'raylor y KR- Tel fono FO-1459. tulado ,En La Tropical te Espero-, ihasta Im cuatro, de Ia mRdrygada 6efiOres Emilio Ech8ve DILZ Y F"Ibirentuar como una .quinta. column que sefiala para el diDnalingo dia, 14 Palatino clic Ferreira del Rio.
Aes midicam sabre Ia Sepultura de bra do Ia Academia de Clencias v lhpiiijo Heillburo. Lorain: mRyorps I,,a j8n.l. ,, ,,,,,),,: R-.,a, iotl_ ell todos los sardines de as& empress )ell sus propiQs salaries de Y ANTAS D11
JesUcristo. v olroN muclio- qne ha- Delegado de Pio.X1, de feliz memo- Noviiltlem, y de preparer unit serie 40 Nit%- .y Balcony 25 r(A. Mall.- r. ra"'onal, '-p'."'i'll .1 El 1-11or- cervecera, number 35, Cerro. Los orgRnizadores. I MONTERROSO
!:kon do Aod, Hordy. ,erilre Jos cuales figurR el imponde- UI_,LA: GrRndioso
rivin dentaxlRdS. extensa esta. cr6- ria, parm. Ia organizact6n, de asocia- de hLIPIgRA ilicites para agitRr al A': el 11112 111. Vr.911111ia )' I.- r'-- r;o del I-Oo. '111A.1 1:1, ESPI-:JO, festival cl. dominU
4 '"'. (I. ". r Figuran como candifiRtas Jorgellra rable L&onRr)io Colorado Pallas, h It Inaftsons, hastainica. clones de .Odicas cat6licos an vR- pals, eon el Estado de Jalisco Be ron '() "Hand c.ki ., :- Guerrero, Martha GuznnJfn, Silvia Vi- an desde las diez de IM
I IIAIJ, y NI- i. if .... t .111". so
Xntre ilia conclusions tomadami rics Estados europeos. Padre y Corgliniza, Ia Uga Anticomunista, leccionado Infillitiles; alicientes. las sets de Ia tarde an todos
abuelo do sacerdates, as cufiado del que en extenso memorial elevRd0 al HOLLYW OOD f;t'iltand. o-oll ....... a li ].A 4,M). IIL- Ilar, Olga Martinez, Estrella Freire sardines de La Tropical, amenik&par gj, III Congrto v coil In 'n- 20 i, Nla Mercy Aguilar, contando todaz ellas 0 do par Be i.sario L4XZ, HavaW
nos licetICIRdo Miguel AlemAn, presi- San Lizaro v Genlos. Tel. M-871D :"" 11111"I" "I "- t con Y EN EL CANDA
WA104sable brevedad a que carderal Ruan y on& de lam pri- Da.d, IRA 5.00- Rovista. notlel, A.I... .,,.111 ... Ill,191alo. 3 i 1* las mayortes simpatias. DO Sloring. J6vene3 del Cava, Sonors, Mxvan* forzadom, vale destecar IR meras figures aeglares -del caboll- dente de Ia RePfIbliCR, manifiesta I_ o_ ..... olj_ ,,,,,, Nota isaliente de Ile9La (let do- Lancers. y Quinteto T'arnk. En tool
TERIOSO TIO .14 ___ . I mingo a ha de series& t6mbola, para. El satbado 20 del actual. de nueve
fillfulelitt ell 10 qua rito Ia orlon- cismo italo, so prop6FIto de actual entirgica- I li... .., -:-loo)io f ',;.x"fi a1,o y F.I- O.C..o- transcurso de dicho actia Sarni,
I I tAti6n do dicho event: ES de as'perar qua ell al pr6kinio inente contra lam rojos. .in, I' DE MEXICO IIFGO Ff. R 0 X Y Ia que Be han recibido millares de de In noche ell adelante, se celebrara clamads. Ia reint de tan simplatIts
I regains, gran verbena en el Club DeD0rtiV0
I #La perwllR human& Vista desde Congieso, anunciado parts 1949 ell AMOR ,,,,, Tit. Goi-. Lonel.: rna- tua-lCandado. siLo an Durege v Buenas fiest.a.
I El mitin celebrRdo par Ia Con- yiliooo 10: Notion 15 rt.. IMAh. 13 entre -Ajv Primerm (LR Sierra) Ell el festival monterroo ac CLUB CARRRRO: TrIdiclOtallill
.. un angulo 'Aariltirio, v (-nt% rate Roma, Cubs, est.6 reprementa4a, co- f(ederRci6n NRcional de Campestiloi ... 1"o. P'..joi-it"'. dentin 1. 1.1to!: 11 To fono PO-4255. ran dix-ante Lode, Ia tarde Havana Aires, Rctuando Ins orquestas Havana bwriquete de confratternidad al dofflin, toltulti, objeto de Ia Medicinal, debt mo correalmodle mi on p&IA qua de Bellas Arten de 11.30: fla'i.til, .oil- Swing, Belisario Lopez, Jovenes del Swing. Gris, Belisario Lbpez y Jove- go a Ia una de Is tarde an ]a$ JRYM", L star ents. ctudad tuvo. Illualmienbe. me,- INFANTA (I ,. Jof 'I I inn. v INIAR ARIFPT0 1) Seril. not fiesta de extracordinaricis rcispetada, tanto do parte del cuenta con one Prometedors A40- an el Palacia, ,,, ... nooLl" "J. CA9'rA,'I'EiAq ,,,,, Cayo y el Quinteto Tome, entre otros. nos del CILY0. nes Hatuey, sttuadca an $am Fran
Pic into comic, del midica. Do aflut U 8,00 loo M-1111,1 F--. I'lort.t.. -- LOS POPULA&Er!,- haven. corno toodon, lam que celebria PARTIDO JUMCIAL DIC PA-stin opLai6n de )on observadareA Infanta v Nevtuno. Tel. on 411; niflon 70; bakoni mAvor,-n tan simp6tica entidad. DRON: Almuerzo en honor de sur
- politicos qua a 61 asistieron, on Popalle lax x.30: Revi.tx. notici-o I
20- n1n.. IS ,11. M.1i.o.: of .1-11n-l.n.1, ftflRLlMF-I1N8ITFFO cro. ,,,;, ro ... A dead. I., !.3, Acord6 en su recent un a integr&nw al domingo a Is un do.
CIJ LTOS SEPELIO caricter de oposick6n de log eRMPP- Payne .Partido Popular de Soc., e I 'I 'a a' VELADA EL U Ia tarde an )as jLrdineg del doctor
.time. Haver v Jolin y rees d Ion-re
" KI L Chroollar Rsuin6ia GiatUrres Rialleverrist sinofi al mRrxi.,mo. El lider de Ia franc 1,08 MINERABLE'R con Fre tio Asturiano. contribuir & Ia cc- Sierra, situados an Puentes Grandest.
. I FALLexpuento ell Ia rapills. do IRA En Ia tarde de ayer con n al me- pronunclot, on contra del nuevo Per- ,11. liudnmi, 1, "ro", ,A ".. 'rrnm. utrido, masa agral-IR, Roberto Barrion, me drtrh March, Ch. Ialulhtiln Ar R.,I,.- SAN FRANCISCO lecta qua Be esti efectuando para El bue RaIlg0 Florindo Blanco Ba- RIBAD.WIA Y SU COMARCA.
. Madilmo Repsiradora,,, situailm, oil acorn pa his mien to, me efectu6 .."'.. .. cisco No. 362 (Viboora). socorrer a las victims de IA
1;) .: It mimmo program. San Fran Las- rrojuct, titular de IR Agrupaci6n Ar- Banquete-soniversarito al, dorningoo
Rejna y Oarvaxlo. I polio, an al cementerio de Col6n, t1do del Pueblo que proplelan Lam- doond. IA 1. Tel6forto X-1700. trole de Cildiz: acuerdo qua flc La- tistica Gallega. nos Jnforma qua an Ia una de Is tarde an Ion jardines
p&nvquL& del Angel: de Ion resins mortmolea -del seflor bardo To)edRno y otros elements ovhl: f ""nin nojj,-1- mado par unanimidad an Ia RSRM- IFL junta de directive, celebrRdR re- del doctor Sierra 88,16n IA NpUllon
, Mallanis, domingo. a ]ILA 0 A in RiLM611 Gutitirres Echeverria, limits de izoierda. M A j E S T I %. ,(,F .',Al My ?1.J1 ,F.t 11A S ON i,.. blea. Tambi6i acordo enviar RI Be cientemente por dichs. entidad me CEREMONIA i CLAL: ZI doPooi;ono -J1'ooo(er 3- 4;.,l Pal-k y hor Jose de Ia Uz, su exteso-pro, el acord6, ell atenci6n if celebrarse al raingo, a lax Bois de Ia tarde y an Is
- olen "" miss. do ministron, con socto fundador qua contabs. todaviR -El ciumposinado do todo el pails 0onsvilado'No. 210. Tel. Ito TAIIZAN Ff, HOMBRE MONO ,OO nulS sentifict po6same e', itallec '17 del actual R las nueve de Ia noche iglesia de Monserrate, attumoda on
Ill
L
6. cargo del P. -Stebson Ri- Ia Congregact6n Mariana de Ia afiliado it Ia Confederaci6n NRcio- D-8111 lax 3-10 no"St-- -(I'l- J.I,,,,- Nvoi-mullor, I.,-t.- ,Oolyo- miento de But esposa ,( ell el Centro AsturlRno Ia fiesta an Galiano y ConcordhL. bad& GiorgiI Cultin organizpido par Ia Anurmiata, y quien falleclerm, al pa- nal de CampeaIncit; ha m1do y es ,on 10 .I.. Ninon y bill, -y 26 (O. Comunicar a Jos 'I honor del compaficro Adolfito Gar- na Sufkrez Crist6bal y "llot Riert
'.. (II, F'-,,,i NOCTITIFINO I ue ,
.1 3 J. 11 (an ii.l... M.A.n.: of -,s T
' 4d Ooilra u,,ft y I.,ro Effort. I :".", t,!',' hall.,, EL su dipo&icu iri la et cia, transfer parR el domingo 28,.L Armas.
. Montelficia de Benellcon- saido jueves. liniernbro del, Partido Revoluciona- .1111- 91.1on I.R fleet. ,In Ion B
I e
, cla, pars, heintrar a. no PatronR, Ia El stellar Gutitlirrez Echeve;ria.se rininstitucional, y ell este momen- tn RAI, on, : 10 o-1-OA. N fion. 20 traclas para IR function e Ia I'llusnia. horn. Ia gran velada con- UNION NACIONAL DR VENDEVften ell Aparecidat. contaba entre liter treints, y ocho to refrends. so inquebrantable Jos]- ,1,. 'I"'I"fi. JnA3.1-op 20; yolfl.x I0 Be h. do celebrar el e memorptiva del aniversaric, Social. ell DORES DE CALZADO: Junta ordiIV j6venom qua fundaron )a Arouncialta, Led hacia. '.11. MilAxon el rniann. tormir.-il SANTA CATALINA ocl.ub_ e en-la Artistica Gallega, Zu- Ia que hari uso de la. palabra el pre- nana de firrectiva, al tines a Its trail
Ilflooki do Retinal el propio partido par ,1-!, ja I 10. xidente del Casino F-spahol de La HR-11 de Ia tarde en el Centro Galk
Hoy, sibado, a lax 8 &,rn., mism, el afto 1878, Revando an Ia instflu- considerarlo, el defensor de too In- Santa Catalina v Juan Delgado. Jurta nfulnero 658, inclictincloseles que Ila
Tel#fono 1-1438. las pueden adquirir ell CurRzao 103, bana v destacado orador, doctor En- I f Cits. el secreLario, sefim Jose Maria
r
i3 1%rmonizada con cAntIcilA, do IR dolin mariana aetents. Y doz RAos tereFer de Ia Revolucj6n. y fit on De.d. Iii. 5.00: Revi.l.. no(iiero San Miguel 159, 0 Por rique Alonso Pujol. Puente.
I Jon Hijax de Milki'la, como miembro activill. s6lia campesino me MANZANARES Ia,, telefogriellactI611 do pasarii R otro ,,,, vk-l. SVERTE DF. lioll'.1F.u. v.. nos A-9159, A-8Q2 y A-6038 Tani- Felicitamos a Ia Artistica par su CENTRO GAIJ GO: Junta de Im
,, oqn plktica par el P. Francisco Ja- Numerosos congrollanteA N mielli- partido-, declai'6 Barrios. Carlos Ill No. V.9. Tel. U-3354, lAArhnro Halt, v Robert Voliiiji; v bio n fu6 tomato el acuerdo de quP gesto, tan simPALleo, de trasladar sul Secciones de S&nJdad y Orden al luL vier Aiientotio S. J. bras do otrals organizaciones cat6- Fit loinda. v nor, R-lala. ,noll- Al I'S I CA MAESTRO, ,rewif,?l fie fiesta ell atencion a un compafiero. nes an so palacio de Prade y San
, Iffleala do licas asistleron al mepello y it Ia rtn- '11min Frarmiscoi En el memorial elevio pcoj Ia vi o ,ovio".1 Rl DFRPF.RTA11 NVAIj 1),-,y). Lkinpla o prefe se celebre tin almuerzo sensual ell- Buena prueba, blen evident.e. de los Jose. CiLan lofi respective macretILLiga AntimmunIsta JRliscense al DEL loWNDO coil Vit-for MR111ve .1 -m inlOorps 40 tasta Ian 6_1i 5 0 tre aquellos fitte deseen asistir. sin IRzos de solidRridad estrecha que rids, shores LIAR Fernindes Alba
Matiams, domillso, R ILA 3 P.M., came, mortuoria. president Alermin me inde que ce- !, I IANIIO II.ORAN lOS VAIAEN- ,j.ep-1,,o. N100A 20 y 30 Its M. -- que par& ello el partido se sacrifi- unen it Ia Artistica y a Ia Prensa. y Alberto Meneses.
s -o po ,t- t..r.we Vlruoia I,.: ,I ... itinno prograil'A y taoda a lan que econ6micamente.
I L illontinusel6r, del ejerelclo do Ion 0 sen Jos campahas en contra do la I ,;,,, .1 Loo-1. ,,,a-r- 11) tam. I it P. m. a ,NATURALES DEL CONCXJO DR
Cinoo Domingon a San Francincto de REUNION l9IeSiA qua IItVRI1 R (Rho 105 CQ- Ian 6.00 y 44) ,1-pooln. Trodi,, 20 a NAVIA: Junta de directive al luncs
" dMill. A IRA 9 a.m., mL4a, canLRda, ONOMASTICO an el Centro Asturiano. Cita al meI !A CC serin6n; a lam 1.30 a. m., mism. Fa Ia Anunchrim, Inuillstas en muchos E51,Rdo.,-, sefta- ri-, Mlihaoa al minnio pr(lgo-Rioa SANTOS SUAREZ CretRrib, sehor Juan rconfria.
I n colnUnift,,Aentioral. I Matiana, dortungo, a las cuRtro lando qua )on ocal,611ccis me hRn mos.- d'.do I., 1.10. Celebran su onornkstico ell esta Se. halls. de nuevo on LAL Haba, ASOCIACION DE VIA-3 ANT"
; -, dift Bali Antonio. do I& tarde, .me celebrari ell Ia Con- trRdo respetuoscs; a In ley de eul- Santos SuArez v San Benigno. fecha don Aniado Pico Garcia, socio na, tras unaa stoorrianas de vairs,)one. DEL COMERCIO DE LA RrPUBLJ1.
"I'll Santuarle de Pravlanogregaci6n Marlana do Ia Anuncia- tom que prohlbe Relax rellgloficim M A R T A Telefono 1-4600. 1 ndmero I ael Circulo en San Miguel de los Bafim. Ia se. ,. Sltuado an Ia QuInta Avenida Y A ].a 5.00 y 8.30: Rlliat.. r.11- el ex secretary de Ia propia enti- fiora Maria Miranda. gentile espo- CA: Junta de Woconaisi6in de dele(3onaulado, an MgrlRnao. MisaA to La, alLuada en Estrella 4118, una re- fuers. de lam temp)aa, obedeciendo 10 de Oc*tubre v Marim6n (Vibora del estimado panigo, Bemardo glides iLnte Ili Pederaci6n, el lune&, y
..
... union do Wita antiguics alumnae de -trucciones dictRodas -61.44 ,-- loacl.nal. ITNA MC.IER .1i.1; dad, doctor Amado Pico Longoria. sm, reunion de Ia directive al warteg an
an todo Ins in, Park). Tel I I Laredo Berros, ex liresidente de Sa
difus jois dominRos, IL lax 6, 1, 6, 9, En t.i.d. r It-!.? .tn,,l_ CABKZA or.L, Nini M-1-11 ADIOS La sehor& Amada de lit Puente -1.
IR Escuela Obrera de dicha rosocia- PAMPA MIA Iro so palzctLe de Msilec6n 21
al respect par el Exemo. Maria. "I": r.a Alberto Cli-Oll- Y ie ;posa de don Celestinct GonzAliez' nidad y de Instrucci6n del Cen
, t 36, Ill. y 12 de In mRARna. o-le", n--.I. ASI F. Mi I I ,RRA MROO HIJAS DE GALICIA: Amamblem. de
. I I miretawaso: I ci6n marines. con el objeto de cam- Luis Maria Martinrz, Arzobispo de o-oa (,.OtOri.- v Modol v CALCU'rA P,-r1n Mo.. Iutieilo- intilOrolo, 40 ,t Francs, president del Banco As- Asturiano, y roadre del esti Delegaidois al martes an al Centro Ga;j I JCn su c I apilla de LuyRn6 exti ex- blar unpresiones score Ia labor fu- MAxIco, mientras lox foojos; Ia.% ata- -o Aloin I..dd 1:rtit nol-oll. I~- Roih-oy 25 ,to. Ni.fi.o- ,,I ,oi.-oo turiano de Ahorroa so distingulda annigo 4Lalo,, Laredo Miranda, que ilega. .
;,, puagto, al Santiminno ell hot" dol lure a desRrrollar par Ia Escueia can sin media. ni restrieci6n. ,- 15 'o ,.Odt, 'O-- 30 al- Ia' Puente, esposa. del sefi6r Anibal esas dos Seeciones de Ia Plinera. ta del Corniti de Dismiss al martes,
-1 niencionada. n -0 poor IA nohv. Perez FierrPiro, ex president de Ia Tanto el sehor Laredo, padre
1 I fiants"y de lit tfurdr. CILs. el padre Fsteban Rivas, S. J., Los. Liga terminal recordando al 11, ,,, ,n, r,*""","",,.", ,. -prostrama. rI It- STRA ND co- ell Bus profits oficinas. CIL& is met," citadR entided; v Amada Rico de mot al hijo, pasaran ell aquel hello cretaria, sefioritis Marina Igkstm
,,, a M=ja Auxilladorla: Ejecutivo qua ell IRS RCtIIR1eS Cir- o- ,let JOrwroo.. fn noOe, .,m-tra San Miqel' No. 360. Tel U-1771. Pedr6n. del Centro Canario. lugar algunos diss, hst como Ia as- Matanzas.
I , Mismut boy, is lail 1.15. 8, 8,30 y 9 y el doctor Jesus Ferrer Rovira. curLstancias ]a naci6n necesita de RTI ,,11 OlOni, ,I,.,.. ".
, -1a ,i,.,-ie .: Oln- ,, rroror,- i,-g-,, coati, Ili 1.li h0a. Ia sehora Ainadita GonzAlez de tmmbit n, como so padre, presIdI6 BENEFICEINCIA GALLEGA: Jun.
1 0 IR cooperack6n cle todom lox chl- Pn l.nda ,- P-11 R-kta. rdi- Nuestra fCIlCitRCI0n mAs expresi- posa de cLalo*, bears. Delfina Arias. EL VALLE DE ORO: Junta do
. ,. Cie Ia mallusna. ,- ... j..Af, I A I,.1 Po.j, VA- VR. que estuvo reponl noose de recier- directives. al ml6rcoles -an al Poalmiciat
l : 41 CABALLERO SUPREMO dadanom part sgjir Rodelantie on ]as M AXIM LO ,-on WRIlave B-ry y Mal-got. 0 te operation quirfirgica. de Galicia. Cita el secretarial, stellar
graves problems que Ia aquejan, -Rrion y F.qrO'3A PARA DOS .
, DIJI'LO John E. Swift Avrstarlin v BrU76.. Tel. U-692.5. ", EN LA BENEFICA' Con ellos estuvirron tamb!6n )a
to 109 ":i Oohn' HodiRl, y 1. ille RAII Enrique Herrero.
-- oo I La Orden de loos Caballeros de y qua lam cat6licos estin dispueston Depdr Ins 5 60: Revimin, notfoern .k;iiFianA: al OJIFMO prograina fi-de .,enora Olga Alonso doe Lo -e-oo y ASOCIACION NAMONAL DR
'. Fray Lult, de Zatimis. Colon ha anunclado Ia rer:eccion a colabormor con las Rutoridades, roillooRl, oA,1(o,,. TARZAN V.I. TF- In 1.1n. Nos onfcrma el SeCrelRrio de Ill, ,Pancho. Laredo. con eI hijo de am- CONTABLES: Develminaliento, de tin
1 secci6n cl fie.,LR de Ia -Asoclacion. has, y E)enitR Garcia Miranda, 19 retreat de so . president y actual
,, Mill Azoottis (GUIP'17,coR) fstlerI6 del doctor John E. Swift, miernbro par ]a coal reAulta Injusto qua se MERARIO -n Joofi- Wl-nl.1loil pasado dia. 8 Ia seflors. (106A R11- do Is Cal 1, Superior del Eslido de Ies Rl-q-a 31- mollvi). 'SICA NIA1,STRO. --Iein 6- T R I AN 0 N de Emp'raci(s de Ia Ben6fica., .crlar sobrina de lox esposoa Mirm-rda-Lo- secretary. don Domingo I. Cepesicl,
.1 I ,..111 ,__. 1--I.. -.3-Or"s 10 Gerardo P rez. cuyo organism pve- redo. el jUeVes en an propio edificio de
MO a Arembarri de ZRbRIR, Irindir Ma.s.sachusetts, conno Caballero Sit- Par air& parte, an lam filas del lot' ,.'firo."fooo, ,I 0 3, .A,. (VedRdO). A todos damos Ia bienverlida. ale- PerseveranCil, 64. entre gain LAusurc,
" l O, r,,-., -- R ],--,,, L.Intem entire Puse .side p.s.r,, el seflor Pedro Fedrouso,
F delnRy4o. P. Fray Luis de ZHbala, premo do inchm, Orden, estRitlecida. PRI me encuentran divididw- lam 11 "I Ili 1: .11 '. : A Ol P, .Ago "'a Tel6fono P-2403. de haberse dado mmielizo a Ia or- grindilnos de clue ha an djsirtft j, eg undsl El sillbado siguiente, con
, ,, I filrector dal Seminal'10 Cslo:lco ell leis E.jLados Uniflos, CRnatfill, Cu- opinions respect a Ia actitud qua dr."], 1. 1.10. A Ia. 4.041 y 8.7,11: LAS .10YAS PR ganizacion de till festival para el 12 do de uras vacaciones encantad .. a 14 aniversario colectolva
I .San Antonio-, y perlenrclentP A 'M ba, Mexico y Purrto Rivo. debe tomarse con Lombardo To- DENIF11,11tt; -o Rkhn,,j T,*R- de oclutr, titulado o;A Ia Tropical ras. balle do socios en el bomillnearho d;i
"I comunidad franciacatin do IR Ha- Ell Ia eieceloll e.stua presenLe el METROPOLITAN I',' "' ]Ali 5.15 y 14.45! It""tot.. no,- Me 0411 .,. 0 Casino Fspahol. invite part luffibing
led&no y Fernando Xnalloa respec- I ...... r ,,.,i,,,,,l -ru- rlo-n I --.-- _____ -_ __ __ .----. I act,05 el president, weneml awfirar
LA M M-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947 PAGINA OWE
DMMO DE
P1DE'N,,A' GRAU
No do 'otm-manera. sino do grain
flenta, deberi callificarme In que a&URL L HABANERAI
VaIll Po j ta noche oelebr" erropleLnab. el
-F iitiiitla UINA DIS CION' e Ui*L 'beillfilmo y arlstocritiu) teatxo-res0, S Laurent dell antigua Villa Mina-,
- ----- C cig"
Reparesentatl F,,,ols Lq fiesta do fin tit, humans contsielel ri con nuevos allcientes.
jur d T:e'4'"_ 14 fLimilia. Arricila. in
tirnna&--w on Pao;
TJN CIR"I IJIU 1. id par& solic!1w I seflor RXeii artintits magnificon y
Del sWeM ,sAdente Is mccW,4016h, Of deeretb de acrobscls, son Imosli&46&edad OfJCJ$ ltfil CSCAe*L L& cuyos m1merals ravillows, tomari par,
uli dl chi ponentes y me
gcddi C611111ibcIft 10 CAUS00 eh demands c9nalsti I retro- to en of fifiran show- de, medisnoche
nu i 13mmon;- *I Priffmatura fs- tr 'erejeconoc ento sa &ft do Y en it de lea doe y modis, de Is, meuscitoleol: ISTa drugads, en Ion cusles. tomakirAll par
del. tentlevIii cmnel:Ba, en que come'36 a runclonar, ya,
Gcna;1I1JWzSantana fu# haa- eirrulis, Rite, MontLner, miximl91110 a I L J ge el.,decreto' declare, Is oficlaildad te, ad
te of C11"In 1,ilrus intArprete de nueXtra, efUlill ]a
argWilislifto & Wtir del 8 cle me.;
11W el ID to e'-Ma fizas." y6. de-_este _i do., ce) belles asplatioloo' Deng 3*
41-aiii-vidso -"eontaii rt de
Ica Oarlitoa Points, elincOmpArlDe no prpoa erse'_ a IS, roctitica
ba 40 ca do 4pa trai0ors ef6n quedarin'sliza vallciez los estu- ble ballarin y canclonera excAntrico;
dWencis Ileva a I& mic Ila rUmbera Egtela, con Arturo Lion_1"Ue fUt dios cursados 6,-10s., dos ahos ante- Y
"P0.1181no de ca e 10rior6a por'M alums. 0 Como animator y maestro de oere
Y dechado.de d" U9:d Integration I&-comisl6n Jag profe- monim.'
-,y W Lft Porte Musical efitSX& a cargo
tj of UP0, Perfecto clel, Battle- soras Esther L6Pel Montee. Eloise Buena., SUN
s, Is icwl6n:- del vocablo KOTEX no, delta
4 I=WbW en of citimplimiepw dei 4- y. Gloria JPerror y lag 8 ,Ujn_ de les; orquestas de. Armando Rtto$ n" a Martineii.itna mardo.
3= Radiants 4W An'imos meu Jr. y de E. Grenet, a cUYcF
rw W exift W acordes se danzLri hosts muY even-1depu coronell 0 NOMMRAPA MARPOT QUINTANA Of
.C tns,_'fW,, al, mlsmi -I.qNCARGAVA-'PE, A8UNTOS DE' I- d--* 1)f Chesa 0 is el zada Is madrugada. torque KOTU
Mp& y Mope*.tieuen'un noord
do Y Is comics, Be empezank a rrvir fiens, extramidodes oplancdoi
WII&L-EN CHINA de eficacia, paris rogularlsat lam
y an millitabS 4 2, ez M9dz min ro' I Estaclo. doctor Gon- -medirdOheif ij- lomii; comp 1nfok=6 ancehe ron* el h*ado y los inteatijifoo. a las nueve. con un exquisite
ran- a log rid. que he oombinado el famow clue no so
.,'t,.-%e.L.sabis compe- Acto aftWdo, ema'A
hIlmilpilliMOL': pelitidiatW pa"St'nos del nomilra- chef. Mario. Ef control do seguridad itzpaidal
dolorts, re- mlenito dle Jai doctors Margot QuIntai- a IrUB it ones reopen.
'dettN3 do : cAnones 9. 1 id Ili I spetito Y facffi Reservaciones de Inegaa at linaltre.
a- a pus' of cargo, do Eneargadi" do tan, is
Adolfo, en of F-0-4544. do K0111A afrec* Is mayor
is', cuant& proWelinas rwlima- Jos Asuntm de Cuba on Mina y -A- =1
an L Ita jorarquie liplinas., Resefiarcimos Is fiesta de esta. no&F-laudo do 14311111 do In 'as nocivas con proteccl6n.
La Dra. Quintans. prest6 durante be orsa'Dr. Chase pairs el'Rigado che on Tropicana-. %
y & .- Y LresPttd0 POT cl- y InUc4c, ttlempoi, servicing nrofesjonz URifiom Koftx so h"o *a Pat forma
108 he' admirer dentist y nicupare sus Animoo If
-111sel q6eirej-1 leiLcorno to en China corno co- aidall. ANIVERtiARION NUFLIALIKH
eff b* "to" voclaft au hom- In
quo permanence suay* dvroole it, ad.L Me da de Cuba-en Is uNRRA,
-lde bion iu ejempMfl = de embarcar porn wu desti- Celebran en -esta tech& of quln o use ...... y to menlione
D J,'al rettrarse do no la doctors Quintana hLri en Is
1*6rcito, squi qUed6 re- aniversaria, de sus bodes, par In
eafttionald"Un matailic0b, m6a. Habana. -una, exposici6n de obJeW
eso, decide qua se supo, Ja mieva chinos de-- SUL pronfeclad. loz felicitamos, el schm M"I serono y segura.
driguez y Su esposm Olga lWiche.2 G 1,
de an deWo, pw Sit residen- Aflaft el ministry que care'cel do Tarnbi n felicitarrion at doctor Berfundamerifto la: inoticia dads par el
Dos, t wow nuea L eA_ cable de lit de-,dgnacA6n del embttjs- gici Raymat y a su esposa 14ercy
Pas dor de CU6aL#.0 Madrid y la, vista 11ouerites, quienes cumplieron %uatro
a[L"plisaine & del general Pdrez. Dimera a F-Ma aficis de casados anWayer.
r
I P
;I I a a4"
Vvis ca' herm"ooi y demills fie con una 'esnadrilla de avione.
cubancia.' TEMPORADISTAS DEMORANPAGOS; UN PERFUME
ardlente, col- I 0i
ofre florales,, le hen REUNION SOBRE LA MARINA
hQUOMI milftreal 105L nPlem- MERCANTE El doctor Rafael Echevarria y su
Anneh, -en-jas oficinas del Pre- &AT-ORMENTADO gentile espoad Nine Aranda, tn uAid. A CONTRATISTAS
-vtorne infer se reunJ16 bajo ]a president POR:,E' tit, s,-,.hl.- a"to 4, aPlicido*, en y y R I el list, 1 0. 1)
meftana en que se. celebr6 el se- del sefiar' Evarlato Ulloa. la Coml- V con of prop6sito I U.I do a a DE L BLICAS
V Be. Ne pasar allf une
= Ct4OLVtoenafiinoi 00-0 CU&- 5ft LMarftJmA. con asistencia del
ru i te jerarquia primer ifitnistro del goliterno doctor temporada.
M tpaddl- ftenojift;a Ce
ilLw no' e 1,6pez.det Clastillo. en su caricter de DE REURALGIA Que les deaeamog rhuy (eltz. Los Ministro, de Hacienda
V r JeflWar I* president, de dicha Comisl6i).
de euitaptrefica, roily halageds me-verk an FlIkSTA EN EL YACHT
lte'' Be idoptaron acuerdos fsvor bles n 9tj aflans pf* y 0. P. cclrbraron una larga
, af cadiliver del a ]a creaai6n de Is marina mercan- If LA,.NW RITIS? ..1gos y adradores; 1. lindialina befinrits Noeml Mirallei y Poveda, 'sta con los afectadw
nibs car C;on2*lez te naciomM quie as relaciohan con In gain do In socledind habanern., organize- entrevi
Simitan"ell caballero irreprochable y compra. de barcod con destiny 'a es- En cusuitoi el dolor Ii Eta Todo estA6 ji erlectamente
I I.A seftorita Mliallew, likistal in quil, linesman Ilegar por anticilindo do pars. In-'romida que as celebrari GLI111115111111:416i intege a q4e' acsbarnos to, argaplaacr6r. arliqueie LINIMENTO'9% esta. norhe en el aristocirfitica, Ha- t' art trRtRr de Is. drinors. en 1c,%
0t S OAN. Es potenre. No to nuentra, sahide, an bija del doctor Salvador Miralles, especlallets on on, y de otrm pRi-ticularets, rela- Ott
en fe llwa hoyincon- ba a Yacht Club, con Is cual que- Pfilit
TL JEFE DR LA POLICLA frote. Basin oplicarle a Is parve huews y de so espoia Esimeranxii Porda. 00
mW U1301 A dente celebr6 unit ex- d rin Iniciaclas lea comidais sabati- tJvaA al trabaJo que vienen desarroCon ell Pre. I adolorida. Pruebas reallisdas
till 'xu' 0 suelo. RM nas en cliche sociedad.
Perils entrevipta anoche f) jefe de decluiestran quo UN LUCIDO RECIBO AYER 1IRndo, loa contratiBluls tit obraA ceL a, de Gonzim La fiesta de eAta ficche seri de lebraron unR entrevista ayer con el
Don
a 011, I'M, fine- Is Policle Witclonal coronet Ruiz Ro- AM A MAS PRONTO
Jos.
El se' r Manuel CardO C6- cal-Acter Informal; por to tanto too
no na y su in- Grande, Juanita Menfridez de
lult, 0 le pa Dijo a Ica periodistas, retirl6inticise a 1, 6_ ministry JorA R San Martin a Is
1 7 p aus e anes v sug de- ]a muer e del carlitAn RaOl Avila. de Y POR MAS TIEMPO teresante esposa Dulce M" Gar- mas, Emma Nadal de Granda Ma- solos podr1in concurrir con
M deu sent1do p6sa- Is vigiloncia dlo Balubridad, nue afl, cia Rbrieion ayer, por Ivez primer, harts, Aparicio de OvLre&, Chef'a Ta- moda, lguayabera-. CULI asis*W ta mbikn' el minlavo tit,
me- no existla nista, a1guna respect a, TambUn porn el dolor causado su nueva resIdencia &I Rerto Mi- gle, Olga Cortizar de Beltrin, J e- Desde las jiueve, hors en que em- Hacienda, Entre los contratiaw reUNA ACLARACION, sus rinatadorm. our eatiernba, en VIT. pos el Artritismo, at Keums- ramar, linda cass., de es colo- fina Calvet de BeltrAn. pezark a servirse I& comidR. relriaTilcordamoa al presidenlie de I& Asociatud de lag trivestigaciones oue Fe Us 1 Ltunbar, el LINI. nial modern, situada en I& calle Hilda CasteII45 de Nadal. Is alegria del balle a los; acordel! c _wow
IL cores too Z ion de GontraLlstssl sector Juan A.
mlfr :jI NIENTWDE SLO N It aruds Diez en el aristocrAtico reparto. Dulce Calvet de Beltriin, Aid& Ru- cle dos conjur.W6 musicalez; y de una
"&do mi corres realizan. localizer a los- rpsponsables a obtener el tfly-o r1pidu quo W =4L O-Naghten, Fedro Duquesne, Mepondencia, del naft6oles, con IRS Te- segilin clcurri,6 er, el caso del atenta- Ud. busca! Be festejaba &Ili un rato sliceso, bio de Novallaz, Alicia de Miranda. magnifies. orqueatiL
seAms cle Is fiesta del Lioeo y lea bO- do a] virflanta 0sorio. el onomistico do Is seflors, de Car- Leontla Fine de FernAndek Moderns, EntTe Ica *aocioa del yacht y sun nuel Perez, Rogello Lauredo, John
djWde, Is ToM-Arango, clado Viodii Tod@ *I AIxxdv dons, tan-gentil y tan L. virnab'e. Nens, Sfienz do Ca'ahorra.de Rqdri- families rein& gran enLoSinfilmo pa- as aza e ii,
ain wo sess dm brillsintes aconteci- *vri'AI4s.4e 70 Adoi Los bien amuej)lacloa jka)ones ader- qUez ToyffiII, Bertha Vega Fln,-er & ra Is, comidin de eats. nor-he que ser- VilleFas, Manuel Gambs, Francisco
mlontoevqcigled, del allibado y of do- No f6onvoi aro'n al nados con Iss bellm forces recibldR.9 FernAndez Hernia. IMorinds Quints- viri de tema para. I& cr6nica. PAuj" y otros, quicnes en Pit despase* 5r Wete del corriente. nor In duefia de"la case dieron at- na de GonAlez Clavell, Lils Justiho deliministro sostuvieron un cam=IptUrIss.uns somiuls, despu6s. re- bergue R un grupo select de nuestra niani fie ifirt6nez; Rojo.
Congress de E. U0 LA VIUDA DE GONZALEZ MORA
oc!ecled. Y F-sperRnta: Payette de Miralles. bio de impressions, con Ios ministrOi;
. 41k, Josd R. San Martin e Isauro Valdes. LOCION
de un:,,poeti intorfia' ue renunclo a En In terraza del costacto se impro- LFis sefloritas Raquel Colete, Rgilier Cumple en esta tech& achenta y
inpistir en amb vIs6 un bar, sirviendo ricas beb1das Alvarez Peruyero, MRrianitR Howe, ua Un bouquet % vv
legislature extra tro afica ee edad to respectable
'Taritti el pan blaile. nuestirb le-: 91 En of citndo camblo de ImprealoGlisciels. Galcla. de-spejadoA Ica intut, t
djLrJtPQjub,,o0moesca esponsales y tambl6n exquisite bocadito.s. Martha Beltrin, nea, quedaron daueto q.0 &,*ca a
din ominjo eh It copula del "to Trilman no es partidam Con Jos estcoscis CardonR-Garcia R-ntriz Lagornastrio, Woeml Miral;es Y bondadosa dams Maria Radillo ciadog motives de preocupac16n en PARIS
dO.'11%jelftil AlcOnzip-6n characters -tendia su hija, Is, encantadolra se- v Carolina GonzAlez Clave'l, encan- viuda de Gonzilez Mora, que pre- ctlanto at estado de Is Hacienda pufiorits, Maria Antonis, Cardona. tadoms lodes. TAMAN05. 1.7.4 1 8 *"an
ello; ieria para diicutir un Eptre of grupo de damas, anota- Lourdes Rodftuez Toymil, moni- side una estimads, farrillia habane- blica, pues I& demora obserVW& en
VIAJEROS ra. algunos; pagos, que he production In-:
A log'que' saludar. auxiho emergence a Europa mos it OrRc4rlla Morales de Lagovia- sima,
JWR I. ArWrre, administrator de Ferrer. 1,olfta Y cerpando ]a relact6n, Gaby Guz- Para festeJLrla, sus h1jos, of querl- tranquilidad en Jos contrRustail, Sueno, Delia Nadal de MRS informado de obedecer a dosl
Is b6zmpatils de klarcia,. still de re Ramls de Colete, Emma Nadal do mAn DulzildeB. do compaiiera Lisandro Ot-ero ran %
A BORDO DEL ACORAW causes fundamentals, que Befildril
gresodeade el Atimingo, de au vinje 0 deu y su esposs Carmela GOnzilez manifestaron Bmbcs illistros, Is
do-notoelm AC6xice, reintagrindo- WOF7TAM.FRJCAN0 MHOSOV N T. VIIAJEROS in
a Is direccift da, W ponderosa in- EN EL MAR. Sentlembre 13. (1 Marti, to ofirecerin una comics. esta primers, obpdecia al acciplarniento tores, y superadog, en PrWratis llw
dustria rastanoers. -Fl twcr-tnrio presidential Chi La sefiora Zolls, Pdrez Fernindez para Ingresax en Porter Witary norhe en su residencla. adminlati-Ruvo, relactonsdo con el sea y dado el crecido aumento do
-100 camblo de los funcionarion opierRdo las
0. Ross dijo boy nue 4-1 presidents SCOVAS1 Us* do del Valle, tan IntereSWate. V SU Academy de Charleston, North Ca- mcaudaclonea. as nivelarkri Ica
Se ,d,,o Exquerrt Beres y a] L Felicidade&
21ra Truman nb provecta convocnr arita, In lindisima siftorita. rolina. recienb6inente. Y Is Segundo
ale arsdarto, eroirin, ha do Luis de POSADA. CRUS& filt.1711sos y be continuari at rit
xdo4u,. erappol enw Irrill, Oongr"n a una Beaft especial pars saldrAn pasado mahatria, limes rum- ge RioAtumbirsdos loa,,screedurres del normal en Is altuacl6n de 11= 7
dose de nuevo entre nos- Water del, empeorarnierin, del In crt- bo a Nueva York, donde pasarin una Deapu& de disf facto a Is rapidez en el' cobra du- pairs los pagos. i
otrg^ ". su 48 msnail6n de, Is Alp eon6MJ0g eUrop". R40## rdijol que corts, temporada. rutar de grates va- SE HAC9 CARGO DEr 4A SECCION rants la actual administration, les Los contratistu se retlraron MuY
de EDI& O caclones en Ica EstAdon Unidos. &ca- DE INSTRUCCION PRIMARIA LA he Ilamado Is. atencl6n, esta ligera
*so& xral Xiur Mr. Truman. quirri rpure.-a' S, Was- satisfechos de Is entrevista, y MsCm Ita is 0 fq Garcia hington deade Rio do Janeiro, n bar- El lunes tarnblOn parte Dara Jai ban de reirresax a age capital. ei DOCTORA CAMACHO
StWhal roollin In do del iMianourl-,,nn bR RIferado xUl, DOCTOR JUAN B;--MORE Y BEIM. Rstados Unidoa of alimpfitico Joen doctor Jos;4 A. Riamos SobeirRts Y SU M en todas ia.R tpocas en Ica meses nife.staxon que prob"lemente, el,
lo, P gir,,l R.Terrig11= 1711aen plftnex desdr que sa116 de Itt rppital TEZ, Juez de Primers. Instancia Josd Anto,,io Muftoz y Echeigoyenljoven esbosa Tilde Alvarez. y desigrid a is doc re Maria do -septiemilre. Despu6s do martes, terldriin otra, reunion
cuf tivo I us$ a oQuesada. con nortenmerIcarui, v declar6: tLR po- del Oeste. de esta capital. Jos Angeles Camacho, jefe del ne- esos don ipeses, el ascenso es now- lo5 mLnistrofi menClOnados, JOS C
motivp do Is 'free re en una plerna -Ictft del preAldente ea lit mismil POR VIRTUD DEL FRESENTE RESTABLECIDO goclado de Resolucionea y As t,08 ri levs de resaltLr que., &tin en e to traListm y eleme-ntos reperesentWr4fl
quo sufribra hit inas somanafi. U11Z on
]III )afe, der San dad, doctor Arturo title di6 EL concern illfirriamente en EDICTO, as hace saber qua it este Be encuentra complettimente fill t do t6r Reinaldo de Villiers, at Generates, porn que.: hails sJdd mayor la recaudaci6n '0a de loc Banc0A que negociAn cr&149r%
Can" 9 sefflors h lixgot 13ilveim y of qu ennferencht con Ica perlodJqW, en Juzga ha correspondJdo el ex ( co niho Orlando Cardoso y en comW6n de i6n en estb4 dols'llneseo, que en ahos an- d3cs con of Estado, Para re4tableemell
-do e- tablecido, de5pu6s de ]a intervendes.-I Ali'ma Ad
dlente sabre expropiaci6n promov do am IS -,ca dos fee- los anticipos at costo de lea ohM Rjf,
lidminlitrador de a A4ULnA, Lauren- Washingtlin. Por el moment no con- quirilrgica a que fuer"a A eticin re- Arr eta trucci6n Primaxia. terioreg. Vencidoz; pues, e.
no T4 Pit U esposs, Molds, Cassis, Idera que hilly motive narn convo- por of mentor Fiscal de Partido, Dr. ci6ntemente por at conocido special, Lo c'lebramos.
sistilih %mu ca I of Congreso antea do in nesl6n Jonquin Foich y Mends, a nomhre
regulnr en Enern. Pero at surgiese V on representac16n delEstado C'u.
ja lb losetailloa UnIdoo, on of que Ina I I R M A H E RNANDE1
t1no solicitando In exproplac16n pal
Is alts dams CjLrmIta tine grave necemidad. of presideffite
41 causa do utilidad p6blica y ner ne.
= T, viude do Slivelra, a todoa convocaria Ri Congrrso.,
utstriL cordial blim- Lcift comentniricis de Mr. Truman cesano para is reallzac16n de obras, Ins qU& 4smoB n ban neguldo do cores, a in, innume- siondo objeto de dicha expropacift
v*rlAda. INVITACIONES bles conleturas que so hacen una parccla de terreno situada on In
to una bad& on manzana fcrmada par )as call-as Cria.
lk N111110% i JoaA M. Garcia, Washington mobro la necrAIdRd do tine. Castillo, Linea del Ferrocn.
una sesl6n especial. Be declit que Ins rrl) y Fernandina. con frente a Is
MIS &I Morcedea do RoXi v At mallas cosechits y circa factorpri re- calle CristIna. Tlene su frente, en 9:7rt. C: Vrr.u Torres an, invttx, querlirian que los Fatadoog Uninco; una Jong1tud de '25 metro, par ]a Para Is bad& de sun hilos Martha y prostasen ayudL a Europe anteB do calls Cristina, linda par In dere. Alberta, quo so clactuari at din vein- r,
an I Iglesia do Saint que a] Plan Marshall pueda mer PUeS- cha, sallendo. en una longitude 'do to del ofillirlientoo to en ejecuci6n. El paseo mi6rcoloA 12.77 M2, con propiedad de Adolfo
Peter spoll POLO), all 01111, Fla
A las cinco, de Iia tarde ante ante of secretary de Estado Marshal dijo Castillo; par In izquierda, on I& mis. ; -?l A W
ce' a JOB periodintas que un RUXIIJO longltud, con IS propledad del
e tan dtatinruidom .16varips carde pro- ma
IsionRI para Europa -a fin de con- 9efior Castafto; y par of fondo, con
frontal Is flmenaza frumedfats, do el iesto do Is manzana de dondee ppro- mj
LOR CABALLEROS CATOLICOS hambbre y frio Intolerflicles., pareciR cede, en una longitude tambi6n do 23 "Isons"
Xn vlaptims do Clioclones. fmvRtivo. Aunque of recretario no metros, su extens16n, superficial ea
-ticket- nl)me- qu
1,1098 a ml mesa of expresni-se de mcido categ6rlco de 306.75 M2.
U ta al ingent,*ro Oil .11. reRpecto R Is neccAldad de una so Y Be conv6ca per este media a] r lose
soon to of Dr. Joaquin Falch ;X
To Real r, par& Is prdsiden la s16n especial, JndIc6 que RpoyRbft dedo 'a U01% n8mcrq I fin Ion pr6- eldidamente tat media. Es muyl sig- ffenrolaveyrl Cahahas, como Fiscal de
cornit q4 do Is IrintItucidn que nificittivo que tambiAn anuncia' que Partido, en representaciOn del hs.
par larril Poi Dion y por Is Be tndo Cubanov 'y at propletarlo de dlPetri&.. Be mantenin at president T. 11 man
en at 'lliket. informado diartamente del desarrollo chos blends, gefiar Baldomero Alva.
Lo scomw an Wlf de rez, y a todaa ]as dernfis nqrsonas
d do In crisis europen y Is. urgencle
estra I simas lesions y In representer a Ica mlsmos, nombrarAn s 11
redo Moderoe, Osvaldo L6pez OJe it, Is situncift por medlo de cables Aue as crean con derecho algimo en Huge Font Lannothe, Javier Lazcos, de
lop diplornilitteca norteamericartas en lcha propledad, poseal6n y dere6 b"g6n, Herinairub Asular
' a'Amn d 1 Andes, y los vocsfes Ultramar. chos, participad6n a servidumbre de
In misma y en el nsunta. para e
Vicente InS, Antonio Diaz. Eva par z tin en I Juzgado, to
ristai. Q01tilla. Jos' A. Arafka, Fran- HUBO NECESIDAD DE AMPUTAR- cionmPanooc de Marti 101, tercer yisno, claeo Trujillo, I k1goplo .30tolongo- LE LA PIERNA DERECHA Habana, a Is celebracl6n de
Como presidents do honor, va Eml- Ila
SANTIAGO DE CUBA, septiembre ta en la cual of dueho a duehos tit
hano M13% Lizano. 12.-En Is c6ntrica calle de Estrada Is proptedad, posegi6n, der echos, par11INTRO MXDICO un 6mniblis ticipaci6n a servidumbrill en Is msb1iiVilievo instancerito. Palms, esquinR R SIRCO,
al fiervicto de un colegio, alcanz6 R ma, que hayan de ser ocupadog, usevomit; Carorna Tralles Solom6n
Magin PRIRcI0s do setentp, afloa dos y anegHdos, a Is persona 0 per.
y jow aroft ttinza im ven repro- de
duicidoi an' Is grMna do un hermo- edad, vectno de Rabi No. 251. oca- sonas debidamente autorizadas para so tab? quo ibWa su Ilegada a sionindole gravi
mundo el joven, y prestlitiod J"co- fra turn de ]a plerna derecha, Bien. un Comisionado que los represented Joe doctolij Fernando P&O., an0n. do necesarto amputiortiela. El choker en los procedimientas que habrAn de En-el'iniarno estabiftimiento d16 a di6se a Is fuga. sexull-se para is ta.saci6n, y [a persohis of imidircoles. Ill )oven esposa de HUELGA DE BRAZOS 6AIDOS parezca par el Estado,
nornbral-A un Comisionado que to re.
truilque Pundora. nee Rsbrca Car- Lail obreros de to& tallerps de reballio, Un -pr6closa nitifters A Is que paract6n, de loB omnibus La presented pare tal objeto, previnlbn14iblllS el. doctor Plallifla Can- tal- Iniclar doze que en el caso de cfue of propietampion On un hueign de brazc
t4%. rattles ailegmildo que Is empr"a nicl- tarlo a propietarlos no estuvleren re..
ReAc a cumplir )a rosolucift No 1 150, presentations debidamente, a at
Inhorabuens. vieren Eresentes, dejaren de hacer
del Ministerial de, Trabajo. fij[ ndo
TIC WW'MCITILARTMNIA PI nnm -rnlento. ilstos nornbrarAn
ARD,
PAGINA DOCE DIARIO DE L.A MARINA.-SABAW, 13 DE SWL M 1947
ARTE DE LA COCINA Y PLACERES DE LA GASTRONOMIC
Por GUMBAO
b QUE SE PROCLA
EL COCINERO NEGR MOREY
INVITACION Per Valentin Dyartax f
La CIA. CUBJNA DE REFRIGER,4CION I En aquella Navidad de 1772, el ne- tranoeses, y huy6 a.,," montafts. EL TRAGO QUE CONFORTA
groaEn me, hijo de Is Can 61 huyeron es de negm iq cocinera, ayu 1. VTM
d6 su madre a mandar las papas otro general de -'Or 11-ado Damy coma premio le fud perniffido
ELECTRICA, S. .4. distribuidores exclusions dj los %. d te I- hulds se hiw
tar el comedar de Jos senores port lp';c war emperattor, con el nombre
rendija de 1. pueTta.
produclos "FRIGIDAIRE", so complace en invitar 6 de jactilito I. F U N D A D O R
b Mis de cien c=delas eucabdidas ENRIQUE CRISTOBAL, Un exquisite coftac,
a uted al CURSILLO DE COCINA PRlCTICA. bacian brWar )as cop" de crutal y REY DE"HAITI
'veat= erdt-.d p,',Zo'n&-i = ft= Dessallner, cruel y ambleloso, fut envejecido por
organized por /a Sra. Alona Cuenco de Prieto, que cater donde las brili"tes parecian asesinado, y Enrique Criattittal elemtrellas. y Ion caballeros de czlzjt Vado &I cargo de president.
Carta Y casa- bordads eran el as- Pero.&I miww tempo, qn mulAo
Irndrd lugar en Iox Estudios de RHC Cadeno 4zul pecticula, mis extramdinarto que En- Ilamado, Peti6n, que durdnte alffun 0 IW E C Q
U'to habLa presenciado en am ocho flempot eatuvo a] ]ado de log frari2. de vida. oeses, era nombrado prealden
Un caballero ingl6s, con Is cop& bittri. El uno fund6 au repo 1:
Prado 53 -todnx Ins MIERCOLES, DE 3.00 a 5.00 b n
en I& mano,'brindabo par Ia gloria el norte de Is isla, y e otro eki jil es decir ccodad
de Ingiaterm, y imegot cantaba uns sur, aunque en gUerra c6nartante,
do In iarde.
to MA Para calidad... DOW=
AGRADECIDO
BUEN GUSTO Los; roman" le hubiesen WxCONSEJOS SOBRE LOS RONGOS dorado de buens gam &I pa
Enrique VHI, rey do Inflate- Adriano VI, qua futi P.PC EL GATO TIENE SU HISTORIA
rra, a quien I& historla, atribu- 6e Carlos V, = d6bll
Par SALVADOR RODRIGUEZ ye tan pocas virtues, tenia, all ends poliltica, pare, ne V= .-,
En Ia antiguedad se conrcian Ia& bongos, y Ion clisices Jos mencionan menot, IA do Is gratitud. Exte DULCERIA RESTAURANT Y BAR soporW jam" Is ardlinarlm de Par VICTOR SAYDEL
A menudo, ]a mismo que se citan en los primeras libroa que trat4uon do monarca i&n arbitrarlo en &us Paul Cada gata individual dUiere en todas IRA formal POSibl" de OtrO latD
cc Disfrute todos lot dias individual--Ectatiene Van Vcchteii-y debido a eata, raodalidad no ea txtracina. En esas 6pocas los cixiirros entendian mucho de hangar, Pero no determirtaAelones clev6 a un e6- parpodia-ri, coma nosatros, entrar er, un comercio y pedir media kilo. Hasta. cJnero all rango de abalone qua Je gusftba'el bacalao. fia que el gato tenga =bai ftrvientez admiradorez coma enconLdca dono hace mucho tempo, no se vendian sIno en lea grander cludades, Y Ia -haberlq service un Jaball de sus exquisitos intufn I tractorea. Artistes famosos, cel(bridades mundiLlea, pensadorell pratuntica
i nico que se podia hacer era ir ad carnpo y recogerlos. IA otras tpDcas, a punto. en an ambience no han trepidado en hacer Lulurosoc elogios de au 986t4o. El aefior Bergeret,
otras costumbresl familiar que, coma se sabe, era ei mlkmo Anatole Prance, le permitla todo a sm
gato, no gozando am espwa ae igual privilegio.
Roy dia, ]as hongos en venta estAn sometidos a una restrict supervi- C H IST E S Ray muchos gaWs ralmadoi, muchos salon independietitts y muchoa
PARA SANTOS, PETITION BODAS, BAUTIZOS,
% ES, gatots avetittireras. ailn en el mundo y los habri par Mucha, Uempo. Pero
C O C TEL E S ETC., ETC. OBSEQUIE CON Daba un caballero un banquet en
COSMOPOLITA $A-. 811 y aunque todos Ion convi- E L P A T IO TONIC CLUB COCKTAIL dadnaasad'eblan ser personas decent",
EL RESTAUXANT DEL BON GOURMZT Usar la cocktelera con troops de "Cakes", Pastas, Dalces, uno de ellos se eaconditi un cubiefto V A I I L L A
en ei bolsillo.
hielo. 10 a 12 frutillas frescas bien Boinhones, Bocaditot El duefio de I& cars, que no era
1MAS COMODIDADI 1MEJOR SERVICIOI "r-r-' trituradas (50 grams aproximadamente); 50 grams de Dry Gin; 25 y Ponche Siglo XX ciego, observe Ia accl6n y CRI16; Pero, deseando at mismo tlempo reGoce de las aelidu jastroutimicas en gramor; de Crema de Leclie; 1 cu- L O C E R IA
c arada de az icax Impalpable. Bien cuperar Ia robado sin dar eacindala.
1UN RISTAURANT SUPERIOR! baddo. Pasar par coladorchino; ser- Septiembre 24:. NTRA. cog16 a su vez otro cublerto y Ia es1 :1) vir en copa de -140 gramoi. condi6.
P R A D 0 SNA. BE LAS MERCEDES
U-4500 PARAISO COCKTAIL Porc, despu&3, el criado encargado
e de I& Plat& las echo de menos, y ello no obsts pua qde los gatos alentan eiu; Xc6t
Y _G EN 10 S U4.600 Usar Ia cocktlers con hielo. 112 TELEFONOS M-499t U- 6S6 y -6109 princIpi6 a entrar y salir, busciindo- talgia de Jos tiempas pajmd(.s. cuando eran objeto de venerat:Wn 7 reaparte Rhum; 114 parte whisky (esco- NEPTUN10 Y BELASCOAIN Ion par todaA parties sin decir Pa- peto. Este culto gatuno se tmonta a 1,500 afing antes de I& XmCristivia,
c6s); 6 gotas de Apricot; el jugo de labra. ipoca ezta en que tuvo aus crigenes Ia domesticaoi6n de Ion gat*L Xoptb,
s16n, y no existed ei peligra de usar una vaxiedad venenom Par Ia tanto, 112 lim6n; I cucharadita de azucar -Toma, descuidado-le dijo enton- que venerabs. al Ibis devorador de serplentes y anunciadw de lu aecLaA
no precisamos; p64er una moneda de plata, a una cuchara del mismo me- impalpable.
cez su amo diindole el cubierto-; fertilizantes de! Nklo, trnia en infis esitima &I gato &I que lIsmaban Ion tar enla olla para ver at re pone negra, Ia que es seflal de que Jos hongos Batido, server en copa de 120 gra- el sehor de N... te darA el otro, par- I
',estin envenenados... segiln c-elan nuestros abutlos. Mar, floreando cort vino. larga historic, clue el chica, oyd, Enrique reuni6 una asamblea para que Ia hemos hecho solo pot pro- gipc os maau. y dcdicaban a ]a Dlosa East, de cabeza gatuna. Dice Gbamabriendo moor oJoa coma plates de Djar sus derechos: Pollan que al pa!.Vl mlto.6g.,o del gato se le atribula Ia enorme h --- fim
Existlan tarabitin otras pruebas, suponidndose que al se cocinablin con SILVER FIZZ porcelain. Me proclaino rey -dijo. y de-s- barte de haber devorado In cabeza de Ia vibora de las tinieblLai-que era q-jAen
una varledad venenosa, las cebollas volvianse aZitlft Y M&rrones, in ieche En I& cocktelera con hiela desme- Be tratabs de un gran hombre un dobl&ndo un pliego, que hRbia hecho coagulaba, el perejU tornfila_% amarillo. Abora sabemos que s6lo eran n uzado, dchese el Jugo de media It- gentleman, muerto en instanter. I su- escribir a un negro letrado, se Ia hi- Plana.
upers liciOnes PoPulares, Pero entonces se Ina tomaba muY en serio. Mon, dos curharaditas de nzficax it- blimes: c ... y cuando v16 que todo zo leer en voz all&. Is.-casso stileaneduursatnedte reelpavreoraennVejNaor
S, se emplea hongoa frescos, hay que asegurar4e de que )a est6n real- na y media clam de huevo; Ware estaba Perdido, se levant I& taPa PANADERIA Y DULCERIA
El reino que acabamos de procla- tome usted a los ladrones?
bien y agr6guese una copa de Dry de Jos reacts de un pistolletmo-. Mar seri bereditario en mi famidia qmeDmei nlan&&Onestmodo.nsztrNUoidvedeusteedGin (ginebm inglesa). vuolvase a -IDiablo!- pens6 Ehrique, par linea masculina.....
50 COCIRE NASe batir y sirvase colado en vaso me- rando con sun Manor Ia Inns, gra- Asmismo decret6 Is fundac16n de mento armada.
diano completando con agua de soda. sienta. de am cabeza.- ZC6mo se ha- I
ria eso? una nobleza hereditaria. y sus amigus
C U f If GOLDEN FIZZ recibieron sabres sellados con Jos ti- GALAN= IA
, LIBRE Y SOLDADO, A LA tultis de las plantacione en que haWK RE11TAUUM Be prepaid del misma que el -Sil- GUERRA btan trabajado: Duquesdel Membri- ti; ;MJ marido acaba de tirarme un
Jos ro, a In cabezal Milre usn l
ver nzz-, empleando Is yerna de hue- Quince aflos mAs tarde, Enrique Ilar-, -Conde de Limoneros,, mire usted c6md me ha puest(
14 sine = Genii" vo en lugar de Ia clara; Ia diferen- Crist6b er cocinero del conde de *Marqu6s de las Jeringuillas....
cla de nombre equlvale a Silver pla- a carat
T111110S ISPECIALIS teado, y Golden, dorado. al as A villas inglesas. Pero los favorecidos no quedaron
El conde estaba orgulloso de su muy satisfechos. Be ve que espera -No le Imparte a usted, sefiarsWM FALACE TROPICAL COCKTAIL 10cInero y iste no Ia estaba means alga de m6s substance. ball El negro le sienta a usted muy blen. VIVERES FINOS
F
YmAw F e,2 2 1 1 'n vaso de composicitm: 1 4 parte ENTRE JUGADORES
mmommo V2 parte Resperldina; 4 gotas OBSEQUIE en sus FIESTAS con BOCADITOS, d. LA CEIA
Grarradina. -4C6mo no has ido Lo dren pa
hongos a no MONTE, 360 Entre Agda y Rev&z4i tdo Teff. 111.20.1
Monte. Pero hay quo tener milY en cuenta. tambikn a 109 y Servir en cop& de 130 grams, con ra ver Ina fiestas de 1. cornacib.
*n IRta, Quo son Igualmente suculenins. mcos Par me YA que no hublem podido
Los fiecos deben ser' remojaclos en un kinnoto y 2 0 3 frutaz robs.
XgUa callente, un Paco antes de utilizarre. antenerme. Estoy seguro de que acaTENTACION COCKTAIL Q U E R E S T A U R A N T bo-por tirarle de In oreja a Jorge. se tragaba, a su vez, el sol. El marketer solar atribuido &I gato ed4-conAunque imAos prefleren polar log bongos, lots entendidos aseguran M L, firmado par las papiros funeraricis y fud taxita Ia venerac16n y respect que
ue a,, En va30 de composicift: 112 parte Pero sefioritc, Ia d6nde va ust-ed le d1zTtensaban los, faraones que gato que se moria, era mornificado. A mi11ta suf1clente limplarlos Won con tin patio hilmedo qultwdo un peda- Martini: 114 parte Soleil, 1 4 parte con esos' pantalanes tan viejos? les se Io6 han encontrado en Is gruts. de Bubas", aepulcra y littrimade
del exLrema'del bronco. Esto baztL, tratindose de bongos realmente fres- Bitter Bislery; a gotas Benedictine. A S L IM P 10 11 a 5 -Yo me entlendo. Voy a decla- de los galas difuntoE. Begun Ho:odoto, cuando a un egipcio se le timemaba
Cos. Bervir en cops, de 120 grantor con rarme n rat adorada, y par si acaso 1. cRsa, pensaba primer en scalvar al gato y luego a an faxnills 91 que
Bi se pelan. no bay que rfniGjarlos nunca tri agua, torque eso PerJu- una fruta al gusto. he e ponerm
I Idle PLntelodneesronduilia.so, -:nos qpre- matsboamunsegavtec,, essil6fuiecroa 9.-siune qu7rga.tosse ihivac-irs, ppoosribmIeksisequle speenloscaplimtse.
dieft am anbor. Be pelftn mmed!atamente antes do UtlliZarl0g, ParL preser- RUMBA ExclaInarin.sadsfechos sus clients cuando usted ro var
Val' pleriamepte todo im nruma. En el vaso de composici6n ae co- u3c en su establec,111lento HERCULE5, el desn- ciso ahorrar Ia ropa. en una perpEtua ahoranza de o1ros tJempos en que eran illosm
Itica can hiel.: I cucharada de azil- EN VISITA
LENGVA GALLEGA BIZCOCHITOS DE NUEZ car Impa;pable; 30. gramcis de jugo fectante de pino que dela los pisos bndlosos Y ji- PERAS A [A AMERICANA
de naranja- 40 grams Rhum Blanco. -iPero, hija, qu6 vecinas tienesl
Ingredientem: Lengurt. sal, ajo, pf- INGREDIENTES: 260 grams de Bien baCido se sirve en copiL de bres de bacteria, y COMAX, el modern 'nsecti- _6Por qui? Ia INGREDIENTES: A tostadas, I Ia- individuales Calentar Ia rtiftad del
Porque cuando yo subla es- ta de peras, 2 cucharaclas de vinc, almilbar de las Peru, agregair el ri.
Inlenta, cebollus, perejll, vinagre, pan marina, I cuchgradita do polvo de 80 gram.. cicia con PIRETRO y DDT para las hornilgas, .9.1era, bajaban unas sehoras que jerez, mermeladR de frutillas. no jerez y verter sabre lam toy'srallado, cixldo,,, mlenton morronca y de sRI, 9o gra- CLARO DE LUNA iban hablando poster de ti.
grasa do chat hornear, una pizea FREPARACION: Untar con mer- das. Acomodar -Pues entonces no eran vecin&s: mItades de peras
r= cl6n: P6ngase una buena Mar de amilcar, go grarnos do nue- En 11L cocktelera con bastante We- moscas, mosquitos y demis inscaos nio eran unas intimas amigas que sea- melada Ins tostadas reci6n nechas y sabre cada tostacia, agregar el res
do todog Ingrediente3 it- con limplas- un huevo, leche. Ia se MeZCIL 10 sigulente: 25 gTa- baban de salir de agull. acomodarlas en una fuente a plates tD de almibar frio.
d1cados, porcl6n coma de un plato PPEPARICION: so tamiza Ia ha. mos ODintreau; 25 grRmos Cordial
opera; la mitnd, se depositary e' Tina con el iLzilcar, el polvo de hor- Rod; 50 grams Dry Gin. P I D A L 0 S A
unit caccrola que tionteriga 2 cucha- air y la, sal; se arnzaa, con Ia man- N o 10 p ien se m ids!
rada gr ba do chancho derretl ne CARIOCA COCKTAIL
aida y cortado, en rebanadan finas, bien y se le agrega, el huevo bati- En vazo de composicl6n: A S A T U 'k 14 C 16quese I& lengua co- teca y las nieces molidas: se une 112 parte ddc P ARA COMER BIEN: CAFETERIA Y RESTAURANT
Ia qua so cubriri con In otra par- do con una taoitiL de Ins de cafit Gin; 112 parte Oporto; 6 90tas Ma- MURALLA, 60 TELEFONO M-8201 LA HABANA
cl6n do las 'rigredientes. En un cu- con leche; an une blen y se pone en rraschino.
Oiar6n do b.o. caldo, se echa una moldecittin de papel enmantecado; Sirvase en cops de go grams con P
(tuchRrada de vitingre Incorp6rose & se cuecen en el horno a temperatu- Nin kinnoto. Table D'Hotel
a; tApese y col6queae sabre ra moderada durante un cuarto de 1.00 1.25
ilu no to durante Una bara. I hors, min a menots. COCKTAIL CABUREBe prepare en cocktelers. con Welt) de server a tan alt6a seflOres. con all UN RMNO D E IMITACION 1.50
inachacado; 114 parte de Oporto.re- delantal y gorro blLncos, entraba El afto 1612 ae firM6 Ia pas en-11 NEPTUNO Y ZULUETA
serva, 114 parte de curacao; 114 pekte triuriftnte en lea banquetea pLra ser- tre lea dog Estadca-hLitianGS. rn, de jarobe de granadina; 114 parte de vir par si mismo el Plata filerte, Be dice qpe el rey Enrique sprendia
cognac; I& IJ4 una Yams un pavo, relleno. a un faisin en ban- a leer en .11bros, learg, mientras le Telifonos:
de huevo. Be a bi p acio y otros -is
liffte ede y se Jurve. deja de plkta, y siempre era recibi- construlan un pva. UN LUGAR:
COCKTML PORTUGUES do con una ovacl6n. mAs par& los -nobles del relno. A-2106 A-2235 COMODO,
4L if most seguian siendo ingleses, Rizo oon3truir slete esstill0s, 10
Bus a 'Mis TRANQUILO 'AGRADABLE
112 copa de Oporto; 112 cop& de militaries: parecidas possible IL Jos que estaban
Madeira; mans gotas de bitter an- P ro ahorr teran ademis iibujados en las llbroa Fund6 el CoCIA DEL P A L A D A R evaban un sable at cinto, que so- I
DEL I goatura; unas gotas de licor de ants. liaba al arrastrarse, charretervLa ne let Real-yescuelas n tocias Ias &I111011011 Agitese blen y sirvase.
oro y docenaz de cruces oolgando dc; deas par& que JosnegTAw aprendle
pecho. ran a leer de tiernos aficz... MAI
M negro Enrique los admiraba con tarde lera muy dificill
Lis ojos paamados. OrgznIz6 au corte y Ia de am espo- ALGUNOSPOSTRES DELICIOSOS
RECETAS FACILES DE PREPARAR Un dia, su arno le 1lam6 pars, de- sa, Ia- negra lea. jLa negrR estaba
cirle que se iba a Ia guerra.... Antes army triste-c) Ila p6rdida de su III'r habia becho libres & BUS JO Mayor, arrebatado par Jos fran- MERMELADA DE FRESAS BOMBITAS DE NIECES BOLLITOS RELLENOS
ENSALADA cA.B.C.D ervrdore. min files. y ast podia cesesf.. Tambldn Ia estaba el reY,
ENSALADA MIXTA TOMATOES CON MAYONESA e r'
quedarse, at era am gusto a marcher Pero su cargo le impedia, lJorar.
Be cocinan dos huevos. y se pican con 61 coma soldado at Ia preferia. Cuando I1eg6 Navidad, el rey En- INGREDrENTES: D-oslibras de INGREDIENTES: 75 grams de INGREDIENTES: 125 grsmas de
Tonar aclilcorlR V11 CRnlidad all- finamente, aparte las yernas de las Ingmillentes: CebollLs, alcahuciles, -171endrd untforme? rique, rodeado de all corte, brindo fresas, 700 grams de azucar _refi- nueces ralladas, media chauclia de Manteca, 4 huevas, 50 grjM08 de
plintenta. Rcelte. vinagre, pi- Ei conde le asegur6 que tendria bajo la luz de las candelas. jL66stima nada y una pizea de vanilla, si se vanilla, media litro de lecbe, 150 azit]icar, 350 granics de hLrina, 4 cuOciente coma ara representer In ini- anse cuatro rebanaditas S&L
Ld do Ina crmnentod que compon- claraz. Pie mie ins coloration, huevos. un precious uniform de soldado in- grande no poder lievar patillas coma desea. grams do marina y 5 huevos. ch&rlditas de polvo de hGmeax, Judrin Ia ensitlada. Prephrese Ia airs de jam6n cocido que se unlrin a Preparacl6n: Elljanse cebollas de 91ft... )as noblet; ingleses.1 Las damns de PREPARACION: Lavar blen las go y c"cara de un lim6n. mermemiltad de Ia aiguiente mantra: Xartcs Ins yemas. Entonceg se hace una regular. tamano y desputa de pela- Enrique Crist,6b&l cambia su delan- !a corte, con amplias descotes y ri- fresas, luega sacarles el tronquito PREPARACION: Be mezcIa Ia le- lads.
Iguald de Amates peladosj esPe- taisa mRyoneza con una, yema y se d&& se hamn hervir dumnte 20 mi- tal par un hermoso, traje y se mir6. cus collared, itnitaban Ia mejor post- W se lea saca antes de lavarlas se xhe con Ins nieces ralladas y Ia vaipitador, y tin foridos de cachoIRs ponen acuosas), colocarlas en un re- nilla Y se Porten a hervir dur&nte 15
crudas, corLadom en lonjnz firiRs. incorpors Ia mitad at JELm6n. Be lea iutos en agua con sat. PREPARACION: Be bate Ia Man.
Par a" lado se sarim clientt; es preferable que sea de minutes. Apart se baten 10.9 huevos teca con los huevos, rettrando Una
qulta una tapita a Jos tomatoes. se pas de alcahuciles hasta que'han ul: cobre; aplastarlas un poco con un con el azucar, y se le va agregan- clara. Be le agrega el Lzdcar, Julia
Agregar daras do huevos duros car- b1a. tenedor agregRrIes el azucar y ct)_ do Ia leche, alga tibia, batiprido rik- y cAse
tRdRN finamente, cubrir Ia enarda- leg men parte de su pulps y se Ile- den sin que 3e roman A ltt-_- 8,1711 rallada de lim6n. Be tada con = de hurvos duros Pa- V IN O R 10 JA N E N A calor fuerte, revolviendn con pida y constantemente. Be Jimparan nuzi, Ia harma con ej polva de barandoa a de tin colatior de agu- nan con I& MeZCIL de YeMR, rociin- bollas cocidas c6rteseleW 0 1 Itoinaula amen te con cuchara de makers Jos moldecitos acaramelados, 3F en near, mezclAndola con I& prtpgrzci6n
aspect color con at picadillo de clairar. Be mos, deblendo quedar hasta que tome Punta. Para que is ellos se va colocamdo Ia preparation. anterior. alternadamente con dos curLe lea darA dep:.ittLc'=
jeroa grande.s. dentro de cada Be -in
de wv rmicelli, t5azonRT r0n una sRl- colocan en una fuente sabre hoJas de Una
Cal ucil y encims. unas DE BODEGAS BILBAINAS, S. A_. BILBAO (HARD) mermelada de frutillas quede de un Be cuecen aJ bafiomaria en el bar- charades de leclie. Be athass bien exas, vinattreta con mostitza. lechuRa Y so roclLn con Ia mayoneas. Wn v.a WtM *.Pan 9MA%,QTT11WftA_ vm xim zituA L&GITIM0 T PUILO k- T1,. -- --.A- .- A---
PACING TWE
DRMO DE LA mARiNA.-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947
--w CXV
_7_7'7777
CON 51DER-AN- A- 111SPA OAMERICA I A INDCSTRIA
-M-e ri d-- is a- n -o Is COMO LA SIEJOR ESPERANZA PARA j
SIDERURGICA
EL-RESURGINIENTO--DE-L
Elas y Ia pofitica. -Ell Buda viviente. Manifiestan los dirigentes del B anco InternacionaL que en i(onsidera el Gobjerno de E. U.
un future pr6ximn Ia ayucla7 financier y ticnica, a los passes Illur s6lo de "to modo Podr"
-AyuAn-do al Irin.
-An" Ie Mimic.. -19orpresas wilists?. 17r SoIlKlonados Bus Problem"
cle esas zonas seri de interim primordial para Ia inatitu66nn
1- -La -Censo WAhHINOTON F'Pt 12 'United)
LONDRES, Sept. 12. (Par William do parix el mayor blenestar econ6- -1 ComiL, Pequeh 09 del
dr, Net A
Higginbotham, corresponsal de I& U. mica futuro.. Sclado advatil, It Ia industries, del
E I M U n-d o Press).-El Banco Internscional se- En Is a"6n dedicads a log Palms que a rnenoE que pongan Orden
La Isla I "Umis. el Unr, u's nrwo,;0A por
ha]6 que ]a Am6rica Istins y otras de i!conornlix straluLda, dice queregiones paco oe-wrollindas indus- urgenCiL do is reconsu-mc16n tie Eu- ri aue cnrivertirle en ffu
trialmente constittlyen la= Jor es- ropix no merma Is. importanclin qUe birl-rin tend
nranza. Para at resurgi to eoo- dene el deaLrrollo de Ia& reglones con
Ica del mundo, y dijo quie en un riquezu En Una r)nlrrrncia ron quince Llinexplotadsa, y I acero,
(A jpfen de Is ndiztria
naturisles Mond, sm I Fdward
future pr6ximo-la ayuda4linwriciera agrega el informed que-no passuri mu- el preside-te COMIt#,
tdcnica a los palsels en eam zonas cho titmpo pars. que at financIR- jjir, MLICA COMO ej
Seri de Interds pr L imordial Para el mlento de lea proyectos; tie fornento MaLrtln. d Sl rm
Par M. SETENTA T CINCO Banco. de eSta3 regionea Comilende a Coll,- del Mel"C&CO gra del scoro otrOG
ESTRENO -6 Empero. el Banco itivirti6'seguida- vertirse en un Uunto do intends Pri . . atusos rontinuan deaarrollkn no
so sorprenean do que el Tie Samuel
L mente, en au Informe anual, que lor mord;al pare el Banco. Ctoe C()mo un poi;rla or triflcoYa at padre Goberns w eWen6 For J. M. GREENWICH passes tie poca des 11 industrial Tal linanciarniento y desarrollO, A Declarn Martin due Una mv"ucoma director del Observatorto del EN YUGOSLAVIA deben ayudarse a si 7mo. y coope- vierte, represents, par nec, t1% gac16n renilizada ha deslutnerto que
Colerio do BelhL DUlmos squi re- rar con el Banco por media de unit plan de largo &Icance, pero qua ya exisLe el merrado VrIA del Lcero.
cientemente qua lax e1clows Ien- mariscalito Tito vue)ve a oci;- politics financiera'sanit. antes de po- se ha inicado con investigationss Y operacionea cast IPgRift por I" cU&- 1.
drian qua darse mucha'auLfis. pare E- der recibr I& ayucla que necesitaban negociactones 4ue at Banco espera ICS el L(TrO eA separado do 109 capar Ia atenc16n, de Ia Cand- El reconocimiento de In. Amidricit que reffultarAn en Una ayuds subs- nalf-A normalet, (lei Conjerc.o pairs
sorprender Ini sapiencia dell Jesuits. Ilerfa. norteamericana. Es mucho latinti, Rst Como Asia. Africa y e! tancial. aprovechar PriMS4 en 106 Preclos
Y *a comprusibs el d1cho,- porque tio este Tito. Race meses-lo re- Cercano O pnte Como fuentes de n- El Informe seals, qua el plan no
APensis asom6 two sus furies par el -.cordar6is todos-se permitid el IUJO quezs na urales que contribuirlin podrill efectuarlo el Banco solo, ne- res dl Aindicato ee azir rfn del aceAtUntico, Goberna to clav6 y cla- de derribar unos aviaries norte- extraordinariamente at bienestar ge- cesitando In, ayuds privada, qua 361c, ro, afi!,ado a la CIO habian wcUAAstfic6 -sabre am carts geogrifICAL americanos. Y, desele luego. produ- neral, So recalc6 repetidas veces en e consigue con el eatabilicimiento de do a Ia indu tria de ni Ia
El primer parte del padre'Gober- ciendo las consiguientes victims. el informed. Ia confianin =i el crddltlo de Jos dis- producc16n en im dos terceras PLI11L, per log raffitiples datos quo t-n: TrAgica derra 6sta de Yugoslavia, Para liegar a Una econornia mun. lLnLos painip y conla-eliminael6n de ic, do su nivel normal
Ilene y par on corrects, y sobris re cuyo signo, es ya is letra viva de dial cade. dja mix arnplia,.parn. ele- lax obstAculos al libre movintlento Y as scuAactones respondI6 el
daclel6n. )m inTide pars, qua Ion su pueblo. En tempos del reY Ale- var el nivel de vida par media del accl6n del capital privado. A amt de La L'nlLed
Suglere el informed que el primer Identz Station
babaneros confien an el nuevo me- Jandra-:que cay6, con Barthou, el Incremento del ontercio. dice el in- grr_, l dictendo ue Au cOMPILAIL rLL- r
teor6l a qua sabei hablar con len- mini tro del Exterior de Fran,ia, forme, es requerimilento indispensa- pLso es- el mejoramilento de log ereg7jeog en las calls de Marsella (1934)- ble utlllzar efectivarnente )as recur- ditols de Jos palsies respectivos, me- bl r;alizado toace log e&fuerzft
tan Beg"o. I hlblrA Par lograr Una d1stribue r6.
lQs problems vitals del pals ya se SOS, tanto materials Como humanos. diante el renjuste de aus devidals elt- UN TRANSPORTS milljor norteame lenito Unto pars abandonar-Nueve York on direcel6n a Grecia, on tin equilativa y ut be'nig planeaeo inre6olvian a Urns y mediate Vnea de estaz regions poco desarralladen. teriorm, y aAnde que couiprende que nyudR quo 16% Estadoos Urildos tin R n at- I ilio.
muthos Lqtvidos no so enctientirsin en rnirgamento do material' dc Kuerm, parte de In n Ia perlurfia nat-i VI-I Lkr 500 M ca extra par& mejo
celamlentos. En lea de Tito, per no 'El foment potential productiv,-l rx, en IRS pIRnW.
TEMPLE Y VALOR ser mienbs, se detlene a todo el mun- de cstss regions present a Is vei Condiclones de reartudar Pallas ba- kfinlra pars que puedal 'afrontar en mejores' condiclon" Ia amenass del comunimmo. (Voto de lit P
do, incluyendo a lost rcllgiciso, So un reto y Una gran oportunidid.. jo Ins no nidliciones originals de W
Si 10,que se avecina par el Atlin- persigue, se rentatia. Y, a veces (Col- MAs adeIRnte el informal express empr6stitins, necesitindose reRJU5tes FUNCIONARIOS AMERICANOS REDUCIR
tico-merm el nomilore de cicl6n Ia esperwriza de quir, coma resultado favorable pariL Ion paiwa deUdorea. INICIARA-N LOS A INGLATERRA MUCHO
10 qua so esti moviendo por I& re- mo en este Casio de einco soJdR- cle Jos esfuerzos de ]as mistmos Pais" Adernis, dice-el inzorme que Ins
gidin do Camagliley es un huracin dos arnericanos e Ingleses en Ia zu- poco desarrollados. ayudadox y esti- condiciones originals tie aliltiros em- ESTAN COMPLICADOS EN LA
de cuerpo -entern. Y Ica carnagil na de Trieste) ril se repair w las InUlados par el 'Banco. Seri po3ibl* prtstitos son en Ia Abtuallciad tan JUDIOS UN PLAN BPLSA NEGRA DE ALEMANIA M AS SU EJERCITO TRATANDO
Yanos, al resistirlo silencioscs, deL extranjeros. Par cierto que este ca- efectuar un progress ripido. onerosos que no 'pueden former "a EQUILIBRAR SU ECONOMIA
muestran. so concrete que Mueve Ia encen- base do Una lictuldacl6n realist. DE RESISTENCIA DE
-,ajj bi n ganada famiL tie dida, protest, de Ia Cancilleria de Porque en In magnitude potion lal For otra parte, nefials, que ea In- FRANCTIORT, Alemania, Sept. 12
de entos pe4s"-agMa e rmce- (United) La policia rallitar anunv9-ut*k -so hay w joir pruebs de es _I info dispensable que lea pines deudore,
su zei* Aii-erakulantar sin Una WAshington, tabs previsto. La 20- descansa ]a mejor esperanza del Cripps anuncia tanibi'n que se Jarin facilidades pare
nalaternacional triestink dark lu- rrun- proporcionen evidences. Clare de su Tensl6n en Jos carnparnentos rl6 clue habla acabRdo'con Una dt. e
., R6xi*. Oresiden gar, on un deseo de haocr- todo Ia ible par IRS empreras min = Leg negocjOl COMO Medio de
ciabl es Ilegar a un scuerdo just:i eqUjLR_ que ocupan en Alernania. Unas mereado negro de A y Ia a inversilin Jr dinero en nuevos
.;.q '- sufro I an imstas dian. future mAs o menos
_Porque,'- Alonisd P4jo), 'Miguel Sui- cercano, a muclias COMPIICRclones continuaba lea Investigaciones. en nternaclonales. 14o queriendo im- Nuevo bom' In evitar cl colapso econ6mico; Jos nuevos plans 0111 AMPhos
ro tiva con sun acreedor cleclair)kqionLes 'cle su dirigente cuales estin Incluidols funclonarlo,
rez, Aliarekftentim... manlobranj harde" Con este fin, al efi4iiorme sugierc
do enAftA4$o.'df& en -Ia mgidn pr6- t X all ni 'a Yugoslavia, las americancts y alerruanes. do e
a que So estRble7,ca tin drganismo In- LONDRES svptj4-n llrP 12 (AP I- rie rebalar el ndmero de 1300,000
oer, eo*aiii -min y hMn ruldo = n 11huan organized Una es! a chorro-fabrica ternacional, con Ia c 16 de HAMBURGO, Sept. 12. (United). Como cerebro de Ia orgarilzacift u if Board [)I -I JILdt' tie 000 en marzo do 19468.
, 7= 1-tzig, cuyos friction Ia- oqperac n El ejorcito, britAnico aprI6 R nue- fullgia El d"" Ilombrell a I o"
mayor- queva -hurgellim Y esas son_ deudores Ia aeftorR Ann Bachrrutr, ,3 ta I to i (I Cripps 'I rewir., 8, mverxiones de
medicim tie seguriclad en i6n de dine
precisam"te, Ias personas que Dam- r erni siq duda a1guna, mis S riton que, tras lea debidog ;tudlos vm Ins arrestads. Na, cle origin neciyorquino lis on i,, pital, CIpp. hi.
en Estad6s Un wit,-, n,:,!, a pl, I U, Intnc y equitarde a mAs temprano. liqui- pern que 3e hizo cludadana alemana furrzas Rrmarlas Ov I g o Br"._ to invertado en maquinariL
ciden en Una cJUdLd agramicintina ido hag)s recomendRciones Para I" Carriparrientas de Poppendorf y Ams- ta"
0 dac16n de las deurias. tau, despu6s que el vocero de Ia' re- en 1940. 110, y ion nuevas edificaciones y Lrretallando, Para ganar3e el favor de fugiados judlas ELIII, deciaro' que Ia t1a y el pcrrni o pira Ia jl vojoeri del tras in
las asambleas. 81 se cumplen tales recomendRcio- 111) de 11 tiguas, que all;
HIELO SECO VS VIENTO Es de 6 motors, tan grancle nes, dice el Inliorme, *a ellininiri un organizaci6n. clandestine hebrea Hit- Hace poco apuftaJ6 R un (hofer con CaPitales c0rno worlidas to crisis 2oo.ooo
hRbla ordenRdo uns. resisten- Una plums. de luente y debido a estc pare syudar a tv inr cl colRp. u eco- a in no in n6 Llin embargo ninComo [as superforialezas y gran obsticulo a Ia oorrtente de ca- Cie total R1 control britAinco sucesn So le siguil!i Ia pista, encon- nornico. guns SUBIR CAPeCifIC& a qua el GOYA se hallan en Miami aJgunos, pital privado. Los visitantes autorizados lucro IrAnclosele documents compromete- Acon. eja Lill allmenAUSENCIA DE MUYERES bombres de ciencia que, en Su balance no seri rev laclo to de ul, tjeljjj: 1), jollt, ex- bterno reduciria ca& Sums
unidin de 'ciertas Worms del Ej#r- Agreg6 que el Banco eataria dis- rrgistradlis cuidaclosamente por JOS chores.
pesto a ayudar tin proyecto de esta. soldados ingleses. Las tropes rehu- portac ones y dijo quo Ia inversil!in del
Nuestras mujeres, que con tanto c1to nortarnericano van- a probsr, naturaleza, propOrtionando, par ejern- saron dertr qu el;tabin b ndo capital tiene qiie ner cirasticarnionte
enthusiasm se han lanzado a ]a vi- WASHINGTON, Sept. 12. (United) us R ible ese aU- SABOTAJE EN LA
por primers, vez, el made de ldi- PIC, personal ticrilco. a de cualquier La prediction de un estallocdc vlo- SUGIERENLE AL ,,.,tado pare hwer pol,
da professional y del trablLjo situin- EI cartel general de IRS Fuerzas otra forms posible. Afirm6 up r! GObierno utisolver tin huratfin, provoca do A6reas de Ins Estaclos Uniclos; revels lencia NO hecha por el au;cnom mento
done an verdadera pariclad con lizari cildRs rle rnmpu sion si
03 Iluvia medlante el itriesgo etl6r n brado )Idcr del Bagana en el cam- EXPLOSION DEL
hornbrea, no paxecen entusiasmarse eo de ron hay Ia existences de un nuevo En muchas Cason, continda el in IRANNEGOCIAR fueseanecersarjo pare lograr objetlyoh
un hlelo seco-. Empeceincls por con- bombardero cle propulslidin a c orro forme, lafalts tie pago y Is deterto- payment, deride hay 4,300 refuglacon Ia political. Una simple revision I"ar qua desconocemos; en absolu- de Sets motor, y con un tamaho rizaci6n de lots criditos hip, gido el re- dos de production. 1160 pods- R. DEL PACIFICO
a Ion paaquine3 que emAiezan a de- to Inds, clase de hielo que no sea tan grande Como el dr las -Super. sultado de Una politics financiers Y El lle.er habl6 a Ins periodistas a ("ON LOS RUSOS Dijo CriPps' -Aun lr la Im
corar IRS Paredes de La Habana tra-;6A do Una cortinR v dijo que se cons IoTrar avueFl tornporpt de
demuestra esa repkIsJ164 que Ia mu- el de Ion refrescos; Pero apoyindo Fortalezas-, alunque con las alw econ6mica equivocaft Selfials. qua un daria Una pequefia espera a Jos I n. Etados uniriw. de acurrdo con el
nos en ciertas opiniones--porque ya. jnis echadaz hacia strict, Y un ti- cisterna de presuptiefftoe y Un Plan o-1 Gran Bretafi plpn Marshsll en a1pura. otra for- La compahia armaclora de Ia
jer senate hic Ia politics. Faces, de distinct model, utilizado monetario sanos son neceMAOS R Ins gleses antes de comenZRr con Ia vi a le aconwa ha opinado con ttrio, tanto en los m6n lencin. Ahad16 que las 6rdenes para me, no podernos confiar 8610 cor,
intly pocos, am )iw nombres ferde- Estados Unidos Como en Cuba ra en aviaries de eate passes deudores Para aquel Gob' nave nombr6 un InVC5tigAdOF
por vez prime restablocer gus Ia resi,,tencia debia vcnir de los; su- ierno que mantenga _o,
ninos de aspiraAks' a delegados. podemots anticipar que IR ducla, no tIPO. criditols, y en esas condleforift au- periclies del Hagana, clue se encuen- Ia puerta almerta a ese fin Cripps se cl rlgiO a 2,OGO industrlei- para que aclare lot hechos
Tan escasog que i6bran Ins dedom El avl6n ha sido identillicado co- mentarlan Ias probabilidades de I*- tran fu( Rgrrgrr Nosol.rol
de Una mono pare contarlos: Con- cle fondo, sino en CURnto a Ia am- -ra del campamento. Jos y unioni.1ta, I
o el Ti SX-47. Seri sometido a cibir pristamos del Banco y sylida Sesente, y. dot lideres de IR resLs- no quercrno., r tai- iltadol, por cuerplitud de un huracin, hace difi- m F. velocidad en breve, V to del capital privado. tencia fucila en el transp" TunnY- LONDRES, septiembre 12 (Uril- des econ6mica:, a loR deserts po:itl- BELFAST, Irlsnda del Norte, W .
got Aniceta y na dam que hur- cil su -disolucift., except I se que balance seri un secret, milltar. Respect a este aspectoo del pro- mede Park se reunleron nuevamente ted).-Un vocero cle Ia Cai.icillerls, ces de otros paLses, no imporl.e. 106 12. iUnited).-El blanco Casco del
ta el nombTe de los; cartelones y dispose cle' elements arnpilos pa- El nuevo avi6n es Una cle JOS seis blema, el Inform@ sugiere clue Seri& con ,its camaradas en Poppendorl dijo que Gran BretaAa he acoiiseja- amigos que sca- tuoso trL&zLtliLntico Reina del Paofrece s6lo grito original de su ape- ra ello. bornbardr-ros die propulsl6n a rhorro deseable utilizLr Jos servictom de un despu6s declos; dias cle deLencl6n en do a IrAn que -mantenge. Ia puerta Bir taford. al arivertu-1e a lo.s bri- "tin
111do: O*nziaez. Lo importance, empire, es quo be que las Fuerzas AdreLs de Ion E.K- 6rgano international de periods que Hamburgo nbierta. pare nuevaz negociacioneb LgLnicos que sun je% agusidaba Me- rifico., retorcido y ennegrecido par
disuelvan ]on clelones. Nuestro as- tados Urudos esperan toner en Ope- haria recomendsclones a solicited de con In Unl6n Sovj6tica, en caso de yor austeridRd no amplific6 hus IA terrilica expicialon se hLUS Ylk on
piritu Ilene bastadtes motives tie ract6n ant es de noviernbre. los distintox goblemos pars moder- que el Parlamento de:;apruebe o: anunciaclag mecodas; die rtibaiws slit 'a bahla de Belfast, mientru 13A Ruangustia coma par& no sleffrarnos nizar sus glatemas econ6micos. conveniq rusoirano sobre ei petr6- cionBles en 1,s fuerzali arroldRA clue tor.dadez m6cucas informant que 19
de que Ian proporcionadas par los FALLECIO EL GRAL. ROBERT El informed, par otra parte, di Ce que lec. dir)Rilan libres R mks hrmbres Para
ACTIVIDAD .4 cle 5us tripulantes perecteron y 35 reelemfttoo puedan nor combatidas son Indispenaables Ins garantials tie exposividin britinica, po, I IRS industries faltas de tirn7cisE nuevo Nuncio Apost6lico, man- con 611to. LEE BULLARD, QUE COMANDO que el capital privRdo no sent objeto embojador en Teherin.#6tibrava que Alias luprites guberna men tales in- AuItRron herldoa a consecuenciiL de
sleffor TRIM ha causado Una hon- EL 2do. EJERCITO DE E. U. de legislaciones restrictiva.3 Injustas. Ia aceptaci6n o rechaz4o d, fas it,- lorman qup Ias rrbFLjas .9prian me- Ia expliost6n regjztrada en el cuarto
da, a inmajdrable impresi6n R CULn- Es natural, contirilla, tie el capital, gocisciones efectuadas el afio pasadu %,crcs quo Iss originalmente plane, de miquirlas del brusque.
tu'peracinaliclade3 cat6licas Ia ham .1 Cha- jas; por el Gobierno. que erRn
PEIPING LLEGO BUDA tonto extraho coma naconal, sea re- A por el primer ministral, Ahmed 'er-minar el origen tie Ia lor.16n
tratado an log escaacis dies que Ile- NEW YORK. seDL i2 (United) gulado del modo necesario a Ia poll- vam, es un asunto que r6lo compete
va an nuestra patria. I Parlamento tranio y que Ia Gran LA ESPOSA PUEDE VACIAR LOS Que drstruy6 el cuarto de M Lnas
K UNG Kehu Tu Ke Tu el Ila- A Ia edad de 86 Rhos Y a consccuen- ties del pals. Tarribilin an justo qu del navio cuando kte navegaba, ILyer
Monseftor demostr6 Sit capact- mado Buda viviente 'de SI cia die Una hemorragia cerebral, mu- lea passes p6co desarrollaclos se pro- Bretaha no Ilene que objetar en prin- BOLSILLOS AL MARIDO
11- r16 hey en Un hospital do 6sta, el Pn iriaje die prueba deEpu6s do haber
'dLd de compTensl6n formindpe, kiang, Rcabe, de Ilegar a Peiping. tvnlent general retirRdo. Robert Lee tejan contra Is explotac16n politics ciplo &I convent rusolrRnio. consi- SAINT LOUIS, Missouri Sept. 12 sido reacondicionado
en escasaahoras, unit exacta. earn- La misl6n que le Ileva a Ia antigua BuliRrel. cuia correra military IIeg6 y economics, ya que en el pasado Ia M I A I 'derando que se debe facili'Rr R 18 Upi.-La espolia puede vilciar lof AlgunrA tripulantes mazifest.Lron
posicl6n oe lugar de Ia que ca ei Ciudad Imperial de Ch-ins, e3 im- a gu etapa entrada de lea capitals hi traldo Um6n SovlOtica Is exportact6n petromix brillante cuando co- coTgo, con 503 y ex- lera del norte cle Iran. bolsillos cle An mando mlent"15 6 tf quo Ia explos16n se produjo ineiperatolicisyno cubano. Puede prede- portante: interceder para que cese mand6 el Segundo E.*cito do Ins 0 if frectiencia, abu 8 sali as duermir. segun el Jelin dRAD porse adamrntr, Y agregarcin que los priEstaciris Unictom durante Ia PIrimera pero, Ia necesidad tie Ia El vocero neg6 que IF, Gran Bretscirse quo on el cpkmpo cat6llco Ae Ia guerra civil. plo acioneg juez Eurcne J Sartorius, y adprinis moros que Ifellaron al cuarto de midejarA;entir IN actividad de Mon- Un hombre con esix cantidad tie Guerra MundiRl. en Europa, proteccl6n no justifies, un trato dis- fin, hubiers. enviRdo una. nn(a a irin puede Lomsr Ia cantidRd de d;rerQ wirias encontraron un ndmero de
:1d a $
seflor que Ia Accl6n Cat6llca y nombres puede hincer mucho, Indu- Bullard, quien a fines del sigio criminatorio al capital extrenjero. dic rias respect<) al asunto peti-rilern, y dI)o ur time
dablemente. XIX Iuch6 contra Icts Indicts en Nor- El tnforme nefiala que entre Ion que estabR RutarizRdo pare negar -Uc necesarial'. hombres muertos. sgonlzLntes y heI& obra de captac16n social de Ia empr6stltol; pendientes se enctientra Ida vuelt Ontre ]a Unitin Sclvl tirs. v rsta na. t' Este dricisift fu heclia con mc- ridofi.
Igleain recibirin de 61 un empuJe La de Ia guerrR civil parece, efec- te Am4rlca, se retired en 1921 del ser- u -a habido ril cuj;iotiis resPec- iio delsjurio cle d1vorco lie IR Se- Duranto toda Ia noche, varlas red ic r
tivarnente, coss. del vicio active. no de doxcientos nueve million de cillin he) rirs. M e V. Robiwon, do 22 afins molcariores y lanchLs motarITAdas
decialvo. -rtikico chin.),,. El general liable, ingresado en I d6lares, aolicitado par M6xIco, pare MaS to a )as esferas de interests cn el cootra ,u P. rioso Ranscm M. Robin- tr tsladaron a Jos agotizantes y heEmpero, no e4nria demis empezar hospital deride falleci6 it. consecuen- riego, proyeetoo hidroel6ctriens, es terntono iranio,
par clerrolar a Ins communists, con cia cle unit frartura 6sea. presentAn- rreterns, ferrocarriles y mejorag do, $30 ion, do 25 afins. ridili R Belfast. donde el p1lblico cado bre Ia integridad tPrriLon.1 cl, IiTo qurarle ret-irticlaa vet:F Ins bolsilloS TrKlas ias personas desernbsreadu
10 cual se asegurabs, el ixito tie doselp el derramen cerebral on for- puertos. imp. Afiadin Que Ia arttud br' tA nice Robw!on sruE6 P. su ippra tie a- peralya p7esa de enorme ansiedad.
ESTALLARA Ia misl6n de Kung Kchu... y Jos ma ineliprRela, mlentrar se trataba Chile lis pedido cuarents. -millores fu6 expuesta en 1946 m rrtentras dormia. El juez d Iar6 recib Pron Ia sugerencla do no C&dernis nombres. Ia fracture, de un hueso de Ia ca- de d6lares par& mis a menos los mis- Prado 252 A-7241 Jo die Segurided do Ia I Eso hasta mi expose 10 liacce y yr monster @I desastre h ts. que So efocFl Buda viviente tie Sinkiang- dera. main fines. ml.-ma no he sido all, '10 puedn impedirlei-. ndlente invostipEati al Iniciarse Una Rrdoro- tuara Ia Co"PAP0
as. y fecunds, pol6rrtica en tor- provincla china separada. del resto ri6n, par parbe de lax autortdiLdes,
no &I destiny que se debe dar del Pais par Ia eadena tie man 'a I jobre Ins catism que clastrutreron a
ellte trasalilintica oonsidersido Como
al Mercado del Polvorin, ya en [tax hintalayas--no debe confundi1r: Ee Us dispuesto a respaidar al Parece que m ejora la situaci6n el mks bello del mundo
vi" de destruccift. For Una se con el del Tibet. El I" tibcparte el director de Culture, pro- tano Ilene taimblin Ia factliltall d eadapt&ron el
fesor Casagrin, maritiene lit lox millacrox, Una do las mis Ii --d"s qu'
Iran en defense de su period eo :)areo se negamn a formulas cornenportantes, el do quo entre monle" en la India de un m odo rapid I"
conveniencla de edificar sill un I.- ERANCIA COMPRARA MUY tarioz, perc, circulan rumors relatienorme paladin que 0 albergue fia y montafta jamis ocurre nRda ,o, & que So traLIL de un acto de SILal Mulieci NRclonal y tarribitin a dig-no tie menci6n-o par 10 me- Washington se muestra desconcertado por Ia political FOCO EN LOS E. UNIDOS botajc
un teatro con cabida pare 10,000 nos pareeldo a Ia que estA ocu- Muertos por Ia fuerza p6blica tres individuos que trataban
personas, anlas de conferencias, rriendo en China. inglesa en esa nation ce favorecer a Rusia POR FALTA DE DOLARES
que pare e asaltar tin tren; Ios establecirnientos estin cas' vacios L& Pacific SLeamshTel NtzaAi!1tionn
ff0lertax; cle expolsiciones, locales WASHINGTON, seriLlembre 12 d Company, propirtiLria
t1co. he envisdo squi a UU 1nve5tiPIca agregadon culturflIes de WASHINGTON, septiembre 12. yor partl, de las reserves petroleras 4United). El rmbaiarlinn, frances, NUIEVA 'DELHI, India, Aeptiemb-r Die/, mill fuRitivok so rpfuwiaron f r clor lis clal.
MTEmbajad&E, Biblioteca, etc. EN AYUDA DEL IRAN (Por R. H. Shackford, corresponsal del murt a.. Hcnri Bonnet, declare clm Ia esca ez 12. (For Robert Miller, corresponsal ]a ilra Fortaleza Role, en bu-ca Las personas que hablan eomVrlde Ia United Press).-Se reveI6 hoy El 0obierno norteamericanh, e (to dnisre Francis re uitarit en
Die otra parte. el ilusl.re &lit- medidas nriisti de Ia (United Rresso.-Licis dlaririsd de prnteari6n. Tod6s los almacen- rin pa.-Rip pe-ra ei primer vlaJ
cis qu Jos Es aclos Unidos confian on cal, Para reducir fts V1,
ca Tomfis Felipe Carnacho os- H ACE escaso's dies comentibarn e len slefitc perturbado POr Ia actitud ari- Nueva Delhi informant que Ia riudad % P.,tablerimlentos estilin casi vaclOs bVico del -Rrlria del Pldrico..
QUe el PRrJRMent4n irzm s cance ari tAnica en Irin, que parece favors- Importariones de Ioli Ei,, tendri In irn roceclente del uro- en esta misma columns, Ia ne- a mencis que el remedlo league pron- es!& asi normal, y que Ia sitia- F!i Nueva Delhi existed $rtal ritres- rIrAn shnra que d!gperLr IL que
yecto razonando que es Ftbhur- cesidad imperIOSR que tenlan laoconciesi6n petrolera otorgada el ble a Rusia. I en el Pakistin y el resto tie iii till do Ipche y verduriL,, El sisterrin ses reparsdi-i
Jos afi pasado a Ia Unl6n Sovi6tica por La Gran Bretafts. ha disfrutarlo to, clon
do ese apareamlento de organis- Soviets cle que el Irfin ralikficarik el N Jefe del Gobierno del irin y que de Una concesl6n en el Sur del Iran r, Dijo Bornet, que explicaria R Mal- India ha mejorsdo-. prlal estit paralizado v millares de
TratRdo firmado entre Slldchikov, on Lai caso reSpalciarin en todo in durante muchos Rhos, y he]: IR dificil situarlon econbrnica Lit cast normalidRd se interru (abjes v tolegremas Win en la of
mos, pesto que el Ausen no ie- Ins irane- n que se encontraba Francia y coma M, 1:112. general tie Comunicalrioneli si"l REAFIRMA VENEZUELA SU
siste a su Indo tin teatro do gran embajador ruso en Teherin, y el possible al gobierno de dicho pals. Ses han dejado entrever que si a .5 probable que empeore. EAto oca- dio con Ia explositill de dos bomoa., jyder.,e PjAregar.
capacidad, que Implicara. gran primer ministry Ahmed Gavam, El Goblerno norLeamericano me- altuaci6n empeora demasiaclolicance- sionarin una reduccift en las ImPor- v el cruce tie disparols entre policla, FI irai!sjx)rtle a6reo he Sido reclu- RESPALDO A LA MARINA
agiomeradidn de personas, con el primer Tnintstro persa. djantc su embRjador en Teherin, larfin tamblin Ia concesl6n ritArn- taciones mas esencuileli, cr)rn(, ,(in el yapaisanos. En Ia estRcibn ferroiiaconsigulente bulliglo, problemBA Dias planation prod6josq an heelto George V. Allen, he eXpUeStO cla- ca y el cridibo de 25 millorips de trigo v el carbon y e.9 de C.Sperlir clue ri Ia policia din muerte a tre-s in- cdo a !a rotted. MERCANTE G. COLOMBIA
de parquearniento de vehicuio-9, linportante sabre el petr6leo-que rame nte su po-sici6n como sigue: d6lares concedido par los Esados Ia a.-icla Ilegue antes tie que pueda divicluos que pretendlan asaltar el D-1.( PeshaWRr. provinia f7,,)rigualmente ruridnaos, etc.. etc. era of objeto tie, aquel Tratado-, Primero: El Irin debe decidir it- Unidos en junio pars Ia compare. do hacerl;e efectivo el Plan -vitirshall. Itren. a del Noroeste, dirrn wir a
exagero mucho-IfAq infdr-tp C-,llRACA.9, septiembre r2. (UniLa opini6n pfiblica. sRbi'A pron- al declarer el embajador tie to% breturrite, y si So decide a ratificar equips; militaries. En era forms, Ia 'i I _r Dijra. te el arto de present&Estados Unities en In capital per- o rechazar el acuerda, debe ser sin cancelacitin de Ia concesi6n sojeti- v q 'j i, en %ez de -mucho5, srio i,u:)
to de esta pol6mica que debe presion extr guns. clase. ca parecerla motion partial. M ANIFESTACION EN EL CAIRO PORI trr, r- rip credenciales del nuevo eMder lux pars quo lo quo en defi- as, Mr. Allen, quo so pals apoya- anjera de lor rolombiano. Anwrillo Marla
Segundo- Los FAtaln Unldos no Be informal. qua los britinicals cs- .11)), hia>o 141 "'ase,
,,I nitivanse resuelva sea In que ria ;t Persia, on el caso do quo, pa- oartic:pRrA n en ningun acuerdQ. pa- tin conform ines; an que si el prcclo IR exPl-lor, de ulla-,p Rrrulo PiRnrmti-t reafirm6 el
colectividad. M amar Ia ratificaci6n menclona- LA A CT ITU D DE LA 6, 0 N U11 A N T E' 1 c1la, lun, :IIR el P5, derte de VenezuemAs c nvenwa EL lit Rr.Ai Rda ar da. Rusla apelArst a Ia coRccl6n tie ';a proleger a Ia conCesift petrole- clue tienen que pagar pars retener 'z tin contra w. t:oi-, J,- a ry n (if -u gobierno a !a flots. Gran
ra britAniCH. en el sur del'IrAn. Si el sus conceriones en el sur es el.mls F. I P R R I F M A A N GI.O.E(. I I
I P C 10, !'1-1:-1 n ol ampamr,kio de C7o orrjc.sj,
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINX-SABARO, J3 DESEn. DE-1947, AM C" ,
Noticiero Politico Liborito Alumno aprovechado, Por Pjwhilds De'sde Ia"
Aut6nticos dri efecLo en ]a Acera del Louvre. serik proclamads Ia candidatu- A n tesala
COWTES ra presidential del senator Felix
L8 GORUSIOn GC-StrGrit qUV ell Ia So ha designa4do _una commission OVA
provincial cle Camaguev propugna organizadora que tiene sit slid x
Ia candidRtura presidential dt Dr. el Liceo Aut&ntico cle La Haba -L*s Limes Y
Carlos Prio Socarras. presidida per I AmisLad numoro 219, entre San Mi- -visibullies Wrpo&adnaJavier Siinchez A[lue, e integrada guel y Neptuno. EstR commission re- -Ausencies a Pala"
POr Im seflOres Miguel Angel Sf- cibink a CURntos se interesen por _hwerfidwake set Is amissals.
Yran MugRrra, Rodriguez Fre re, esta -fiesta, descle el dia de hov.
Ins hermanas Rodriguez Serrano, a steLe de Ia eassuar prewisr?
cle tres cle ]a tarde
Varela v Martlnez ell reunion ee- 110che. AR"
I brads. e I pasado. jueves RpOpts. Aver se efectu6 Una reunion ell A- 1
re e I mencionado local de Amistad ACrIA mUChas Acililirs" qU9 00
non las acuerdw que regular Jos H cocribiamos; Bocci".
1 9 Corm- "Urn Nuestro director, Con mury buen
ctos de or anizacion de los erc, 1.19, adoptAndWe distintos esta
e-s Gestor Municipal y Provin- acuerdos relaclonados con I& procial de Camaguev y que tendrAn clamacion presidential del senator Juiclo, suelpendill, par un tiormo tel dia 14 a IRF dos de Ia dm W
" se
lu g de en Republics 216. ell Ia ciu- Lancls.
dard de Cal agdey. ESPERA RUBEN DE LEON QUE La nota de hoy INICIARA MAXANA UN RECORRII)O tenit" diectorls DECLARACIONES Its, pars IJAW a
E to, Con ites Gestor Municipal POR ENCIMA, DEL POLITICO POLITICO -POR LA PROVINCIAL DE Is. confeccift, at
v Provincial tpndrin a su cargo Ia Por ministerio cle Ia finallLa Juventud Civics Autentica tie esta hennows.
in
constitution de comites en cada Las Villas 5uscribi6 unu declara- E COLOQUE EL LEGISLADOR dad Ideological que los rige, Ia MATANZAS EL DR. R. N. PORTUOND0.1 pkins. que viei1no de )os municipios de ]a pro- clones en las que expose: que S gran familiar conservadora, quo
, 111CIR y estos. a su vez, In de cons- quiere reiterRr a tocia Ia opinion represents Ia lustre figure del rie & wr corim
11 tuirlos, ell Ins barrios respectivos: public cubana y a los dirigentes Tlene que hacerse compatible Ia campana reorganizativa de Caudillo de las Tunas, volverA La excursl6n que emprenderi el Jefe naclonal del Partido !in L concre66
Indos el os Para huhar pOr In Can- a unirse Para cumplir los altos LtInadisima de
didanirn pre-sidenrial del doctor del PRC que con motive cle en- los particles con las areas del tongreso. Son dos deberes de Liberal durari hasta el dia 21, pues se propane visitar
contrar5e en franco period de re- stings del pals. Yo estoy en Ia LctuL]idLd
Carlos Prio Socarrits. organization en toda Ia provin- concillables. Los'aut6nticos cle Oriente se inclinan a[ Dr. Prio Ia mejor disposici6n Para Ile- los distintos birmincis comprendiclos en esa provincial
cia, no puecle por el moment gar a ello--dijo el doctor Got Politics. de MaRADIACION. BPOYRr Ins aspiraciones de ningun Visperas de legislature y proleg6- cambios en Ia composici6n de mayo- Ilermo A14pnso PuJol, Jefe del He aqui el programs del recorrido los Ramos y Las Arabols. En esLe put- yor vibir" n Y
nuembro del PRrtido Para algUll melios de reorganizacilin en Jos par- ria y mincrin en el 6uerpo, perspec- ParLido Republicano, en el gran que harit, por ]a provincla de Matw- b1c, esperariin los auLom6vi3es a io. xna-rco adecuado a todaA W tellcargo clectivo.. Lidos L6g!co, pues, que Una charla tivas de trabaJo en el hemiciclo, pre- banquet celebrado en Cama- ?45 el lefe nacional,&candiclato a In excursionistaz para beguir por ca- denclas e Idea& Que en Cuba exisMahana domingo. R Ins diez v enhebrada al piaso con el president lacitin cle materials por orden de ur- guey Para festeJar su pirtelams- presidency de Ia p(iblica per e. rretera al batey del central -Tlngua- ten, menott, naturalmente, L Ia comedia do ]a noche, por Ia Hors Agrega que -en su oportuniclad gencia, futures rdlaciones de las fuer- Particlo Liberal, doctor Ricardo MI- ro.. Almuerzo y mitin. munista. iVadc Retrol i
Radial de Ia Seccion Juvenil Au- y asentada ya nuestra ponderosa zas que colocaron al doctor Grau en cion como candidate de hu. par- ftez. Portuondo: DIA ZO.--SalAda de Ia Habana. Doi
ten tica hue se trasmiLe per Ia CMQ juventud en toclas Las Villas, apo- Ia mais sits magistratura. n ional, tido a Ia presidency. de Ia Re- DIA 14-El doctor Ndfiez Portuon- el tren de Hershey Para Arcos do I" Lilizaro, Jos; Blas y los AnimahablarAn los shores Juan Fresno yaremos con toda nuestra fuerza, cuAl de ellas acabarat por iancp0ner publics. do recibri6 en Ia Casa del senator Canasi. De Canazi a Malanza D, litos, ye. ni niquiera podrilwn ligivar
GonzAlez, secretary general v el Ia designation de Ia Asamblea Na- su candiciato Estas palabras, on figure de Ricardo Campancria. Matanzas a Varadero, Guisimaji, en esta Antesala- C013W Lnteg, qkIt
dirigente Jos6 de Ia C. Montiel. cional del Partido Revolucionario Ell doctor RuWn do Le6n no elude tan clara mentaliclad, de tan 8.30 a.m.-Balicla, do Matanzas nara Cantel, M6ndez Capote. Almuerzo en de vez en cuando apsrecian, porliat
CubEmo con respect al candidate, ningima pregunta. No duda, aunque honcIR visl6n de estaclista crimo Cidni. Reunl6ri eii Ia Casa del sector Varadero apponernole qW d espu6s de hailier
todavia estf! por hacer cAlcullis con- Pujol, no Victor 0. Camaraza, en Juan Gual- 8 p.m.-Banquete y mitm en el pasado incitstinLamente varies Lara Ia Presidencia de Ia Repfiblica.. cle ma- Ia del doctor Alonso berto G6mex. hotel Europa.. do CALrdenas. gas horaz de espera -rcaftXIL,
PROCLAMACION Firman dichas declaraciones los vincentes, que haya trueque s6lo clestacan una actitudl con- 11 iL.m.-Recibmiento en Alacrane DIA 21-SaIlda de Matanzas Oars
seflores Zenon Domenech Muro, yoria y minoria en Ia Cimara. Y cordante con Ins anhelos de Is en Casa del doctor Gonzalo Morej6n Gunnabana. Ceiba Mocha, y Corra2 tarde Y noche- par& tratar de enafiecle vivazmente, capLando el inte- trevistarse con el Presidente y 6e
Lw autenticos de Oriente cele- president; Marcie Montenegro Vitz r6s periodISWCO: nRci6n y a tono con el mo- 12 m.-RecIblimlento en Vleja Ber- Nuevo. haticrise separado -jGrar4as a
britran on los 01timos dim del pre- quez, secretario general: Fernando -Pero no haTia falt% que las vo- mento que vive el mundo, iii- meja, en Casa del JimidenLe 6f! 2 p.m.-Gran mitin et, el teatro
sente mes. Unix concentrRcion pro- GRrrandi ValdOsosecretariode co- Iuntacles alcanzaran Ia mitad mas no que estiozan un rumbo a so- Partido Liberal. Sauto de Matanz&,, Dlols!- de los ParUdoa de Ia Allan%,metal en Santiago cle Cuba pa- rresporidencia y Nelson Duque de Para que yo abRndohe el cargo. NI guir y que puede culmmar en I p.m.-LlegadR a Sall Antonio dr 9 p -Gran banuupte en los sa- za Aut*ntleo-Roepublicana., no Lu,ra proclarair- Ia candidature pre- Estrada, secretary de finanzas, muchisimo me"OS. Bastarla un una concentration de fucrilt:; C b Reuni6n en casa del doctor kanes; del Casino EspELhol de Matan- marlin los comamistLa sun nariceii,
Carlos bloque representative Ia consideraia IL ztata. AImperzo.
sidencial del doctor Prio politJcas derivadas tan!o del vI- Jorge mills o menos chatLa, enfundadon an
Socarras. convc*rfienue nada mAs Para que vo goroso troneo tradicionni, cnmo 4 ii.m.-Llegadii a Unl6r Con e-sti- acto quedari terrnmadd sue costowus 9UAYLberax de lino do
siguiera ese Camino v prestara luega el seftla, come de oLros secto- Re ibmIento on el Circulo of recorrido. Irlanda o de Japoneu seda, a diez
We mi olicafio, Ia mLs entuslAsla
de, doeLlberal. mills iL Ia recionds. de I&A cercaCANDIDATO SAN MARTIN Liborah s cooperac16n. res de Ia opinion que guardian 5 p.m.-LIegada a GUira de Ma- nine do Palacio.
En Guantknamo, con Ia presiden- PALMA SORIANO Aprobado ya el Tribunal de Cuen- afirudades conexas con tale.5 curiges.'Recibmiento en cala del pre- SIN EFECTO LA
cia de Isabel Luisa Garcia SuArez, tas, no se atreve a precisar cuil de orientaciones. sidente del PaTtido Liberal.
- En Palma Soriano, Oriente, -so Ia sleyes co plementarlas es mAs ur- Conservatismo dinimico y 6 P.m.-Liegada a Bolondt-6 Or.n CONCESION DEL Descl, cit. no eficribimas ests, seese constituyll un comit6 que actua gente, a que cada una tiene su esriL en favor de In candidature. pre- han constituted comitks que specific misi6n functional. De lo que progresisLa, al par de Ia defen- recitimiento y mItln. cion, tres meses elicascis, heipps *nsidenCull del ministry cle Obras Pu- pugnan Ia candidature presidential sl se sJente seguro es de que arnbos sa tie JOS Valores permanentes e DIA 15.-A Ins 8 a m salida dt vej-ido un poco, Pero hem ce vLsMatanzas Para Jaguey Grande Reci- ORIENTALPARK
blICRS, ittrquitecto Jos R. San Mar- del doctor Ricardo Nfifiez Portuon- cuerpos colegisladores se decidirfin, Lnmutables de Ia vida cubana, o to mucho y meditado butane. ILL
do &I doctor Jos6 Maceo Gonzi- de Ia Cimara, lider de sul provincial pasando por alto banderias y circuns- bliniento en )a casa del president monde de tres mesez hit habldo
tin. podria Ilamarse, en isirlfcsis, cF del Partido Liberal.
lez pare, gobernador cle Ia provin- ademAsr tenga el doble aspect par- tancias momenti5ineas, & tramitar- aRlutinamiento de elements quo De JagUey Grande a Agramonte. La autorizaci6n fu6 concedida ca-bios en Palacio. Por hLberlos,
DEFENSA CIR; y a Elias Thumas, de Ia Ju- lamentario y political, de tal modo Ins todas, como-basta shore, lha ocu- converged a esos propios pun- Recibinmento en Cwa del se6or Ma- por treinta anos, segun actlerdo se han deLeriorado atin mis los
vented Liberal, pam rei5resentan- entremezclados que cuesta, un es- rrido y seguramente segulri ocurrien- tos, ante los cuales-y en el ca- nuel Garcia Herrera, mueblez de Ia Antmla, que son anLos amigos del alcalde de Guan- te. fuerzo separarlos. Sobre todo torque do ell Ia CiJLmara. mind de obtener esa un16n po- De Agramonte a Ported Rec;bi- del Ayuntam'ento de Marianao ticuaclos, inctinfodos y leols.
el doctor Rub n de Leon puede ma- -EI legislator, aAade el doctor Ru- litica--declara el llustre lider milento erf Casa del sefior Juan Fe- Visitantes? Persoazz. muchas lk
tknarno, doctor Emilio Bustillo que nejar various temas a Ia vez, sin de- bon de Leon, se colocar6. por enci- icano encontrarse en Ia lipe Alzugaray, hijo. Por resolucibn number 1125, deI Midel Partido Democrats, se Incor- EJECUTIVO NAC16NAL jar ninguno inconcluso. ma del politico, sin perjuicio de que repubi De Portico a Pedro Betancourt. Re- nistro de Gcbernac16 ellas, que no conooen &I doctor
poro hace poco al PRC AuAkritico, Luego. los punts tratadds son de cumpla tanto el deber de afanarse mejor disposici6n. n sehor Cossic, Grau mis quo en fatograllia, y que
han dado a concern su decision cibirniento en casa del seior Fable del Pino, de fecha de ayer, se ha de- clicidirldose a al mismos qUe son
Para esta. noche, a las ocho. en 'Xtraorduruirio interns. Posibiliclad do segiin Ia representacl6n que ostenta Miguel Alonso. Almuerzo. Mitin. jacto sin effect en toclas sus parties mis autintlow que Pria, uno de los
de defender Ia candidature presi- las oficinas de N y 21. Veclado, Como el de dar ayuda &I particio en DIA 16.-Salicia de Matanzas, a 'ELI v a toclos sus; effects, Ia dictada per candidates a Ia Presidencia. o que
denial del doctor Miguel A. SUA- oetfi convocado el contrite ej ti- que milite. vencido de que UNA OPORTUNA 8 a.m ., pare. Collin. Recibirdiento on e! anterior Ministro. doctor Peclue, o. Chi t de
reie FernAndez. ecu DECLARACIONES, EstiLfirmementecon fi bfiz an es; s di orcio co e
vo national del PL pars dar cuen- Ia alianza autenticorrepublicana se Casa del doctor Felix Fernandez To- ell 22 de abril ultimo. respect de Ia Gobierno, no hacen mig que torDELEGADO ta con los expedlentes* cle irradia- D-EL SENA D O R MRntendra Para ]as elecciones do kCLARACION DE riza, president del Particio Liberal concesi6n o contract otorgado por el pedear Ia labor de Joe pericidistaee16n recibidos de Ia Asamblea o 1948. asi Como de que en los ajustes De Co!6n a Guareiras, donde reci- avurttarniento de Marianac, a Ia Comacordado por Ia Asamblea Provin- females no habr& problems con Ia bi A todos Joe liberals. pahia Urbanizadora de Parque y PlaEn el barrio de Casa Blarica'a MIGUEL SUAREZ organization que preside .9u, lustre COSSIO DEL PINO 'De"Guareiras a Manguito, recibien- a de Marianne, S. A., de Ia clue ha
pra a delegado el senior Manuel cial del Particlo en Oriente, de do en Casa del president del Pir- resultado sucesora Ia Compafila Sin- Y a pester cie que brillan W mtrCantallitin Rojas, que 3igue, las acuerdo con ti pirrafo sexto del amigo Guillermo Alonso PUJOI Para tido Liberal. d;cato Territorial de La Habana, s. R,
orientaciones del Bloque Alemkin, iLrticulo 11 de los Estatutos de que el future president sea de IguRJ < Autoriz6 al doctor Alfredo extracci6n que el actual. MangUito a Calimete. Aqui ur. Para hacer tal declaratoria sin ha Perdido tin mnto el lustre que
Grau Alsina. ]a organizac16n. ELlMUerW, y despues mitin. effect, el Mirlistro tie bass en que en includableinente le daban 11911nos
Pequefio ara que tutilizara No se hace esperar muc ho nuestro 116erales fueran a pactar con DIA 17.-Salida cle Matanzas F. la. lit resolucicin nfimero 603, tie 22 tie perreelstas de pro que actualmente
El schor Cantall6n Igualmente to,. entrevistado Para expgner su persurespalda en Ia barrinda do Guada- A MATANZAS lo5 s6tanos. del Capi lo rial criterlo en cuanto a las inciiia- el P.R.C. (A))>, manifiesta 9 h.m., Para Limonar, recibiendo er abril de este afto. se determine que se han ido con sus bagaJes hazis.
lupe RI sector Ramlin Castellanos. clones del autenticismo oriental: Ia Casa de Manuel Basilict Morota. -el t6rmino del contract o concession las huestes del ap6staka,
tambi6n aspirate a delegado y se- Segfin Ireiteradarkiente, homes in- -Wk con Carlos Prio, exclama, sin De LimCmar a Coliseo, reciblendc vencera fn 30 de junto de 1952 y
forniado, mariana inic4ark tin re- L F slimar Ia fuerza ni olviclar los Despu6s de Ia vista que Ryer hi- en casa del president del Partado. que los juegos de suerte funclon n Con Iss huestes de ese Lutero
cretarin particular del represen- corridor por Ia provitfcia cle Ma- nandez, presidenLv del en.ido I i" I -,Ubechos de otro aspirant: Miguel zo a] senior Presidente el rnw-Aro de De Coliseci a Carlos Rojas, recibieu. en el Hipodromo Oriental Park de encemoniado que regponde por Chitante y ex ministry de Goberna- tanzas, el Jefe naclonal y candi- Republica, tiene intei s n ;,i -Ia at Sulirez Ferruindez do en casa del sehor Filiberto Carbot. azuerdo con Ia Ley del TurLsmo de tiks, que trata de poner en solfs, toell r laclibn eon un incident ue Fe Gobernacicin, el doctor Cossic,
cl6n, doctor Alfredo Pequello. ciato a Ia pregiciencia de In Repil- 1,,, 0 el De Carlos Rojas a Jovcllano re- 8 cle agasto de 1919., agregando el da Ia doctrinal, purisims y Amorosa,
bIJCR por el liberalism. doctor Ri- ocurrido en los s6tan3s del Ca- Pino charI6 brevemente con Jos pe- cWlendc, en Casa del doctor Waldc sehor Cossic, del Pino que In concepilolio Nacional, In sigu1cn',:- I de Ia Cubarudad.
OTRO DELEGADO cardo, Nuftez Portuondo. "Que Cfectivitmente auloriz6 en Se constitute Ia Avanzada rlocilstas, mELnifestando que .6i no IF;Fnikridez Secada, president del par- s on o cantrato otorgada en 30 de Ell endiablado dissident, el calvidias pasados a] representa-fle it 1. 'de Mujeres Pro J. M. Alemin h bi asegurado en mantra algulla ticlo. Almuerzo y mitin. Jubo cle 1917 Por el Ayuntamiento de
a a DIA 18-Recorrido en tren espe- Maxianao lo fu4 per treinta aficis, ge- nofilo Incorruptible y un PD00 trgJulio Cuesta Cciflho, funcidnario CAmara doctoillA]f redo Pequeho paia que e Pa-rtido Liberal fucia a Pal- cial por Maxti, Itabo. MAximo Gomez. glin establece el acuerdo del Ayun- gedlante, que segilin Buis -detractoque utilizando tin espacio fibre. del Y organize delegaciones I
del Ministerlo de Hacienda, ties sotano del Capilolio Nacional, hicie- tar con el PRC (A) const,tuyendO Altamisal, Banagiiisles, San Jose de tarniento expresado, de 29 dc mayo res etas cosas que dice Lhors, W
remote Una note, dAnclonos cuenta A Ins nueve lie e.g,.a noclle, en ca- ra pintar for 1, i-sonal njeno RI Con- una a-hanza electoral con de 1916. per el que se autoriz6 a Ia agbI& perfectgmente Cu&ndo ors el
por ol c Se acnbFL de constLLUir Ia Avan- a 18LS
do su aspiracirin R delegado greso algunos cartelones v cl:is ties- INAUGURAN MARANA companla adjudicataria a establecer niho mimado de Palacio, y cuando
barrio de Santa CIRra. Ile 2 n timers 81, esquina a 33, Ve- linados a Ia presented onnipanki I oil- zada do Mujeres Aut6nticas Pro Jo- elecciones generales-. juegos; de habilidad, fuerza o destredado, so celebrari una fiesta Lie s ManutL Alemftn-. Todo surgi6--agreg6 el n,,n.sL.ro- EL COMITE CARRENO za. creia a pie Juntillsii que Boris, el
Ia Avanzada Liberal do La Haba-' tica QUe ('011 N10 S191.110 sU 111ICa La preside Ia doctor Esperanz& tie una conversac16n informal sos- Y terminal rxponiendo el
df, conduct tie sienifire. do (]Ill. cuall- Ministro sucesor del doctor Grau, y en ka
side es Cejas: actua Como secretarla gene- o DEL BARRIO MEDINA el momenLos en que era sefialado coCONSULTOR10 na, que pre. el doctor EsLebr.n In', falijdadc t6l' "' s" 111"ll" a Ferninclez y Como secre- tends por mi con elemcnt.o cc tros; que venciondose In concession per
cle Varona y Ferrer. (oil" lot; congrestslas, sin dislirigo ral Raquel mero transcurso del t6rmino concedi- mo el unical vocero de Palaclo,-y *1
Los seficires Roberto Kessel, Bebo SerA Para dejar const)tulda Ia de militunciati, I)"ru flue tarts de actas Silvis Ferrer y cuunt2 partidos. Maimia. lunes, a las 9 p. in en do, aquella finalize sin necesidad de hombre que poseia los rayon con log
Fernindez Arango y Rafill Vila, nos van sit% iwtixidades pollliia Que con el doctor Filiberto Cortazar Ull(,a Y clijo per 01tinio sobre 1111"mo In calle 12, entre 17 v 19. sera a cleclaracion express, y sin que obs- Qque fulminaba a sus desapercibidos
filial de dlChR orgalilzaclon cc- esil nornia tie conducla del prus:(lell- ( 51Or7.adO Paladin de nuestras luclia terna- aperture del comlt,6 auf,&ntico del ba- Len la-s actuaciones administrativas contraricis,
invitan para Ia Lnaugurnel6n del rrespondiente al barrio de Prin- le del Senado, es bien -onurila por comicia'es, corno asesor politico. consultorio mtdico y burb Juridl- cipe. La Avaiizada de MUJcres Autenll- Soy hombre que hablo claramen_ rrio de Medina, que dinge el aspi- posteriors del Estado para modiflco situndo Ed nenador Eduardo R. CIUWs lboas rante a delegado Eugenio 0. Carcc- car los Lerminos v derechos derivadw
en In calle VlRis nu- En el mitin hablarfin Esteban a quien (,oil surno gusto Ila cas Pro io,6 Manuel Alernkn-. que Le. mi lenguaje es Ilano, simple fie' perteneciente a Ia tendencia que del acuerdo del repeticlo Avunt(Lmieil- Todd es incerticiumbre en Is Anmero 164. eliqUillit a Cerrada, In- de Varoru%, Andres Rivero Ague- (rado ell cuantas ocasinnes In lia go- ha surgido con una grRn PUJRUza IrRnco. No me he manlfe-sind6 on Ia orients el ingemero Franci.,co 'ar3u to de Marianao, resultando Wdia to- t,,sla. cal del Licro Aul, .nticci de AtRrts. ro, LAzaro Vigoa, Jclse Callava liCilado, Ins sprviciox rip Ins rinpit-a- ha comenzado' inmediatamente a I o--- forma que se me atribuye. St., uni- Alsina. future senator de Ia Repu- da diligencia encaminacla a tal fina- NRdie sabe nads. de nadie, ril naque tendrf*efecto a Ins ocho de ch- Francisco Barcelli Mendieta y curds. dos dpl Sprindo y aparains lumlni(os ganizar delegaclones en Jos 43 on- bargo quiero aclarar con todi el res- blica en 1948. lidad. a die de nada.
in noche. Para sus arlividarles poll(icris", rrias do La Habana.
0 peto que me merecen quienes UL.-a CO- Es inutil hader conjeturas. Smsa deseen, soy Un paxtidario decl- P tar hilos. Aunar vistas.
ANTORCHA ORKERA BLOQUE NACIONAL Contesta- M iguel de,,Leo'n a unas dido de una allanza autemicolibcral Fco. Batista y sus amigos dejan el -L. 16gica, emsiderada In cienMaillana domingo, ell ocasidn de En Una reunion celebrada por 1. 1 1 1 que gpoye al candidate del Particle, is de ]as ciencias, ha fallado ezInaugurarse distintats obras, critre el Bloque Naclonal Liberal so acor- Revolucionario Cubano, Detno'cratay se hq en independent crepitoosamente, en cuanto & seftellaB el nuevo Puente sobre el rio dill solicitor Ia renovation do los declared one's 'del alcalde Batista es lar con dedo segurc, y certero, quitin
Martin P6rez, quo complete el pri- cuadros del Partido; plan de tra- Respaldari A BAGA al seri en definitive el candidate prenier tramo do Ia carretera Ha- baJo Para Ilevar a vlas de hecho Asi lo decidleron, por aclarnacio'n, en una. nutrida asamblea sidenciRl del PRC en las elecciotinna-Varadcro-Via Blanca, arterin los acuerdos de Ia Prithera Con- Manifiesta I el Jefe provincial del Particlo Dem6crata que candidate que sea nollninado celebrada anoche. Fracasaron las gestiones armonizadoras. ties generviles.
principal hoy en Ia comunicacleni ferencia de cliche Bloque; y lan- seran brinclaclas toclas las garantias para ]a reorganization por Ia. asamblea del P.R.C. Hay occasions en que lost prode Ia cludad de La HRbann con Ins ZRr tin manifesto a] PRIS y par- 0 En Ia nutridisima asamblea celebra- sea Una fuerte masa electoral que feLas, los poets, los hombres con
municipal de Regla y Gunnabacca, ticulaxtiliente a IaS tussas-liberales, El sailor Miguel A. tie Leon. Jefe Menocal y Angel Fernindez Varela- da anoche per el aicalde do Marla- 10 -sigue. v-Lslon y con talent, los que Ven
cc celebra-rik Una grain fiesta en ho- dindoles R concern Ia proyeecion provincial del Partido Dem6crata, ha represents un grupo aut6nomo dc Procedente de Las per vla nao, herior Francisco Batista Zmdi- liabl6 de Ins gestiones que real,z6 mAs alli que el resto de Ia gorcia nor del president de Ia Republica, programAtIca v objetivas que per- formuladG estas declaraciones: interests politicos sin Jos cuales el Rerem regresci en horas%easla malha- var, con Ia sargenteria de La Haba- Para no abandonax el Democrats, e insignificant humaniclad, predoctor Grau San Martin y del mi- siguc el Bloquie. En relaci6n con In., manifestacio- Partido Dem6cruta no podria Man- na de Ryer el joven Tony Bartolome, na y de otros; t6rminos de Ia pro- porliendo uor testigos RI sen2dor Ta- sienLen el porvemr y 1CtULn COnistro de ObrRs- Publicas, arqui- nes que aparecieron Pit Ia prensa sus- bener su fuerZR en Ia Habana. Dw perteneciente al Bloque AlemilLn Grail vincla v con otras representaciones rfa Gopin v a las representatives mo si tuvieran interim que recoCrites per el sehor Francico Batts- figures, que adernks de softener Mi Alsina quien nos manifesto que ha- del Mterior tie )a Reptiblica que ,I- Armando Caiha-,. Bravo Acosta. Mar- gieran el fUturo. cto JosC R. San Martin. Orto'& xos ta, alcalde municiptil do Marianao, posici6ii do Jefe provincial y In as- bia cambiado impressions con Ins guen sits orientaciones, decidieran tinez F'Taga N, Nuflez Peflalver, ): Noscitros, simples periodi3tats, sin
Esta orgRulzacion. que propugna en las que a1irmR Ia negative de Ia piraci6n a ratificarme, tienen abso- mAximos representatives del periodis- Ins reunidos desligarsp de ]a dir;gen- expre.so su wguridad ell que derideIn candidature del ininistro San COMITE GESTOR MUNicirAL Jefatura del Partido Dem6crata en Ia lima inclepcirldencia, y por consiguien- mo en esa ciudad, doctor Armando A cla del Partido Democrata. ;3o- no quiera que vaya o seguirlin 6US vision ni tedento, solo nos conMartin, 111VUR R 3U.N Rfll)Rd(XS N 31 Habana de ofrecer garantias con vis- to exigen Ia mayor libertad en In Machado, director del periodic E! estar conforms con su a C tuacion, amigos, formamos con mirar desde Ia Antepueblo en general R quo concurrall Nuestro c*responsal en Sancti ta a ]a pr6xima recirganizacilin de pr6xima reorglinizacibn procurando Pueblo. y Antonio J. Vidaurreta di- y declararse independents. Destacti one 01 cumphrA Ia iec sala hacia el Corrado despacho del
RI Reto, Spiritus, Sellra Carbonell, comu- los partidos-v sin entrar en el anfill- Ins limplias garantias que canto Jefe rector de La Publicidad-. en uyo Tuvo lugar en,>el circulo de Pradc, mendacion del ex president Batic,_ sector Presidente y recorder uno de
nlca que en esR ciudad se reume- sis dp tales cfeclaraciones- me inte- del Partido Democrats estoy en Ia cambio do impressions con am bos "06. altos, donde radical las ofic.- ta do no fbandonar a In sarwer..r- Jos pasajes cle'los Hechos do Joe EN YATERAs eon Jos integranbes del Partldo resa hacer co-star lo siguielite: obligacl6n do ofrecer, no tnnto por periodistas, les manifesto on decla- mLs generates del Partido Dem6cra- ria cluL-sigue sus orientaciones y se Apostoles- que dice:
Ortocloxd y aligicron su cormW Primerc: Mi aspiraciOn R Ia pre- rerlamos Como por Ia necesidad d, raciones a Jos citados diaries, Ue el ts. declare independent, sefialando quo
Reunldo el counted ejecuLivo mu- gestor munJcipal, quedando Inte- fortalecer a] Dem6crata on ]a Haba. Bloque Alemin Grau Alsina % La Abrili Ia sesi6n nuest-ro compafie-. en el future demostrarA su Doderio -No toca R Yoscitirm saber Jos
sidencia del R D. on In provincla de Habana aceptaria en todo moment tierripas o Ins s&zor*s que el Plainicipal del PRC ell Yaterns, acor- grRdo por distintas secclones de ]a Habana no es un hecho persona. II& ro on el periodismo Melon Ramos, Politico.
y pondria a Ia disposicitin del can- siguiendole en el uso de Ia palabra AnuncI6 clue*.5us adictos todos se dre puso on su sols, potestad-. do apoyRr Ia obrR del gobierno del obreros, campesinos, estudiantes y lists; porr el contrario, obedece a) Tercero: El Comitli Ejecutivo Pro- didato que designara Ia asambleR el conceal GonzAlez Orue y el ex darian de bala del Partido Dem6cra- Y am n. doctor Gran Sail Martin. professionals. acuerclo do distintos factors pofti- vincial que preside esti integrado per del PRC AutOntico, toclas las fuerzas conceial Duarte Cagides, Ia sefiora ta y que desde hoy mismo quedarian
Ful elect president el 'repre- cos y a ]a solldRriclad de un grupo ]a mayoria de los factors del partido polfticas con que cuentR en esta pro- Aida Rodriguez Saravia y otpos ora- establecidas las oficinas de sus RrniMUJERES sentantr R Ia Climara doctor Fer- de Jefes y tendencies que represen- en Ia Habana. A ellos corresponded vincia, adernfis de ser este un dere- dor". go,, en San Ignacio 102. esquana 'R El tempo -que a tociaz Ins Conarido de In Cruz y Chmer, secre- tan, sin discusidn, Ia mayorin rlei designer Im miembros que deben in- cho civic son tambiOn asl los de- O-Reill
En el rp. Laurant del Capitolio partido en el municipio y Ia pro- tervenir en las corritsiones de afilia- eas del honorable sector president So inform a Jos reunidos que sas cambia-. he variado mucho 2.
land do 11CM1, Ernesto Sales Fe- Panchfn Batista no tents d: Ia Antesala. ., y a Jos hombres que
se reunieron numerosol; Plementcv, rrer, Seccion Juvesul Andr s GU- vi cla de Ia Habana cidn ell cada barrio. La MAS RIMP129 de Ia Repliblica, doctor Ramon Grau a !,- 4
femeninos del PRC, 111cordando in Segundo: Cada Uno de P os Je. garantia one puede ofrecerse a todo,. Sall Martin, defensor si mpe de 1., tenci6n de abandoner el Parti Do- per esa esLancia discurren. Por
ller- c patriss mocrata, y o -A PROBADO COM
lines R srguir con vista a Ia can- tiOrtrz v Seecion Obrera Gui fes-Carlos M. Pelkez, Humberto deberA consistir en Una represrma- justicia y las 6bertacles que el ex president BEL ejemplo.
1110 Pahnero, lider del campesinadc' Echeverria, Alfredo JRCOnlino, Ar- cion proportional a cada tendencla ....... Tarafa Govin scs- P A P 'F I n i i X7 A d- El Primer Ministro. el modesto
DIARIO, DE LA MARINA.-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947 PAGINA
VICTIMA Dt UN.COLAPAO LA Imposicl6n la hari el Presidents del Distrito de W Villas. so him TIRAGICO NALANCII UN DZB- gotorrm. 64 una horW on 3& tab@a M U M CARDIACO del Club LIds Boan Callejasi.-OB.. iniciado hay lu obras tic recon&- CA"ILAMIIATO IrA. oor, conrnocl6n oerttW.
SAN LUW. Pinar -del RI% AePtlenl- DULIO A. OARCIA, Correaponzq& trulocift y am 16n del hospital MAXIMO GOUZZ, moptienslits 1: csuaill Laandro rundors, bouss4or Y
_p Ro -- -M DO ZL San Juan de en eata.
bra 12 Victima, de un colapoo car- CELERROSE LA VIETA ctudad, -Dos Mutirtos, oorno consecuencls vecind de Salamanca '13, al dajU Una
Prensa IDE W TURKE EL quo at ancontristiLn varlas La- del descarrila mien tz de 1i locornotoo- trorrips,",
N acional dtaco, ialleci6 nueatto.querido p6xro TERDICTO ESTABLECU:)O POR LA en el das dobido &I estado rul- ra, n0nieril 195, cocurrido anoche en ]a )ov.m 8anle
OR co Jos# Martinet Gonsilez, LnUguo CIA. COCA COLA lam spuntLia. ispierlislandis zlj- *I ps w do I& eatacl6n Ban Ant6n. Jn& dlatinlruida I
'or --espaclti SANTA CLJUtA, aeptiembre 11- nm dal edit
--DE-E5TABAJZAq0A-AF7RMA ab TA itiscriptor Ael DIARIa-L =7:46:7= Z1
:a treinta Olea preA6 itis nerViclos En I& matins de boy celebr&se an gro diche hoopkIl. principalmen Is, doncle perecM el maquinista Pedro ha oldo traxlLdado al Ficapfial Csrellgitism an eats feligreda. Ei cc- el Juzgado do Primers Iqatancla Is aala de nifloa. 86 espers que el mi- Juan Lopez. y el futionero AnsAL&- vil. dado au estado de grav*"d,-un -'donhap do Carbli. Manifesto que actuairnente se habian realizado cOnlipras de gran marcto local ha cerrado j;us puerta., vista del Intardicto establecido per nistro de i8alutirldad doctor' Andren. alo Vina. es el balance de cze su- ALBZRTO WVIO, Co"ospim"litripoif1incaa- -4pm cxpres6 que- inuch-as- tat Adoras &6n Se en eftal do duelo sumindose &I qut I& CoMpallia. Coca Go* representV otengs It ampliscidin del miamo, caso. oonsecuencla natural df-l ma.)
so as iffiriort- - --ef_ experiments, el pueblo. da por el procurador Federico' A)- 0 ut nee"Idades & ex. e4tado del material ferrocartleru. ltn MAR DI TRICS MORAN PZRNANIKhdlaban inactivas, dekonociendo los motives. Piden una esCU & Mirmol, varez Campa, dirigido per el doctor to idaV enXncijL"6e caricter IOLC luffIr del hecho W constitUY6 a Me- CIO A ORCURAX LA POINLACION
-Nakiiililiii7y ooftaPnsal ftublini-blord AlmhLafl, contra.-W&Als- in seryWoo provinzia- dI0, noche dc ayer, el Jue. Muni MAXIMO 06MEW septlewlyre 12.
'it"KiR FSENU ISLA) OFRECERAN SU 10 11DA "icantes de refrescos Red Rock Cc- as Y so encue-tra carenrte Ae 11rai.- cipal, iniclando dlvtra", d1up"IX&
Y 4duc&d6lL -i SESION (TELEGRAW DE NUFSTROS M UM MA Is Plants embotelladom de sarintl des reforms y de Is Instalact6li de deride aparecla tooLlmente mcada En I* noche de ay" duranto mix
Y BAILZ L0tj LEONES 11, ) dr tre, h6ru. Is poblacibn permano.vordiiidw -- S Irttus. repreaentada por el procu- ernos pirates. MACHADO destrulds Is locomotora, y fuera d
PINAR DEL RIO, septlembre SABADO PeIj6o, dirigido per el .t [as vlas altuniss valoneA. Es urgent 66 a oscurLa hocro) quo acurro 6iia_ZI doctor Gustavo A. Porta. secre- CIEZ77 06, septiambre 11-El doctorr Jost Francisco Valdivia. -re- qua IL COMIdi6n & Tr&nZPOrte StIP116 riarnenLe. sin 4ue is Cconpofda do
Ramos vacilado taric, de la Caja de Estabilizacibn del ARROZ Fr6xime bodo dia, W an Its asi- v : q 0 usurp& el nom. HERIDOS DR QRAVZDAD AL 808- uns, LMPII& Investlakeitirij, elj, Zlectrirldid nI nuestra.6 motoridaAfts,
PINAR DEL RIO, septlembre 12.- ones del CieRuilicis Yacht Club, glatrLdo por otra ocin- TENER UNA RZYZRTA I& Com flia de Ica trrocanjr, ni I& C*."lon 6e bervtck. Ptishow
Tabaco &I ser xbordado boy por L IL11 Is I el Nit
antea de ascoger W ofreceri comIda y bills el Club de bra re an Con efIC&CIA Liguria. LAM
4 ResWt& XILrhl&nte I& swisez d, el unl6ft tga Una tota. Intervene
at articulo, Agua qua diche organism* inlLiara lam Lcones. parls conmemorar 461 dicimo eldridolo an staUtucl6n de Valdlivis. periodistas, ah=6 qua era possible Pahla. En acto inform6 Mord, ha- SANTA CLARA, septiembre It- rep&rLc*n de tod el I y Person&& y entidades Lfeetodw par
Duke., tie. Sergio 00IMPras de tabsco, an Ica primeroa an aste t6rMino' Los comerelo'n' anlveraarlo de sts fundsicift an eat& I doctor Marto Lamar prow, El En una reyorta, quo acetuviaron an dante &A como ILA lInMa-L0pZZ 4!1 istalino servkA* y ri boje voltajo CLrb6. Oncierra una c4tics ente- tag AleffLn ifter r6affsadas comprab loc4ldILd. La Aerin t
-raniente objetiva &I sistemia, de go- diza del antrVinte in" de octubre. de Roe franc a Ica 1nip'llailt" 1" 1"- Launto declar6se concluso par& iUc- el bar Sin Daniel, shiiiido on Flo. SARDIPAS. Correspond a' que vienen dando, eas. Computga norl
bierno del doctor Grits Kahffastil, que-actuaimente &a hjLpj Llm&cenlsU3 Pe- signia3 e3peellsks, eavladis per 'of tar aentencia. Es raw 'can tnt*& "I. protestado. Ya que e&CLSRMWW W
San Mar- : ts. lift Pirez y CJL.. Pero precisL qua el LAons InternsUostal, pd s rex y BIO, Ro" R&MInes' Rlsdrigualt GRANTURNTZ HERIDO EN LA rectise una corriente de 95 va" Vw-11-C10 imPOrtLntw oQmPraa de an -a .106 aliguientea
tin? No. LL critics, as objetiva cier- bsco, pero, expres6."que muchaa caw Ministerio del CoMercIo autorice mlembros: doctor Rodolfo 1, Hernin. '& resolucj6n la importancijk del tamento, Pero a, fuego do pasi6n importadoras todavia me Italian inac. dez. doctor Juan J. Pujol, Juan Pe- "Unto-ARMA%)8 MACHADO-Co- y CLAW Gon2Akz Diaz y Marto CABZZA A CAUSA DZ U-NA TROM- Jundic-ndo Jos sporallog qua tmba*n
103 m1fiffm !a remisl6n de CSe Lrtic: rresponsal. Francisco Diat, issuItsiron herldoz de PADA QUE LE PROPINO UN cc do fluidic. y Uent is experAnza
que eneforra, Ica recuerdoo P clue alu tivas desconoclendo lox motivols, pue,,. dro Hernindez, doctor Emilio S. Bor- gravedid. 'can una navais, lendo'l mA noxxADoR de qL* on aiguna tunidad at lisde, las entreltueas qua pe 10, Para eVitar la carencia. del mis- 5es, doctor Rafael Diaz Jaoomino, SANTA CLARA, Wptiembre 12., atendidw an at Centro do szort,
I& mocanizaci6ri octor Aurelio J. Villaverde, TANZAS, septlembre 12. DIA. it& juxt.Lcla y so ob= a "A emprermanecn to qua I& cosecha %ctjuzI am limitu. Mo. intactis no do y buena. Sqbre doctor Con cargo Ll cridito de cincuentS LCtuanda el official de guardian d- is RIO.-EI Joven Pedro Sanfeliz, v.- ss a no' surnentLr el urec$o. que ej
obstAnte IN nitidez de de I& indusWa diJO Set Peril- Guillermo Rodrigues, Bienvenido Rumbaut, doctor Pedro mil peacis qua concedlill Pranciaco Machado- MA- cina de Byrne 41 an *"& cluds d, de por at bien elevado.
Au Prow MuestrAn Una 3ubjetivi- corresponsal, L,6pez DDrtIc6s. Plonentino Morales. de Ministjw a la jefitu
did an la q daTio de Is misma, xunque buscgrl- el 0. F, CHADO. Corresponsal. sodstido eats, t-rde en .1 Crntrordf L.Apez Sardifts. corrp por.Ajl.
clarnos. ue no as Prudente met. do slempre Ica medics aue evitan qua r& deConslo polkj&
Sergio miles de tabaquerps cubLnoA c&ig&ll
q1rb6 fuA uno do Is pen- an I& miseries.
tizquis AePtembrista, Is l9racasads ELEMIONES CELJMRADAS
pentarquiap, qua dijo Grail en ,u Calebr6 elecciones, at Oolegio de discurso do Agua DUIce. Aquel epi- Contadoms gradusidos d esta cludad.
resultando elect presi;Tente
60dio de ]a vida rcvolucionarilladt itberto
C&rb6 debe haberle mordido at, I fi Rldrigue, Abreu. El acto resu rnuy bra M118 dellcada de )a delicada lucido, Pr6ximamente tOmari poseson' 316n In Directiva.
,sibilidad qua esconde el revoluclo- 8ENTIDO FALLECIMIENTO narlo, (cuando It, an de verLs y no En at sanaborio de is Coicinis, Ebhacc firsa de Is; revoluci6n), c )Mo piflols dee3tiL capital jLIlecj6 an IR uh %'ervici vivo bVo la endurecids tarde de boy a I& adad de 66 ILW el 0-rte. de sit Lima. curli Arroloo de Ban Luis, doctor
, Hemcll leldo su articulo Agrealvo, Jost M"nez GonzAkz, quien duievero rante mucbo3 aftoa ejercid su noble
, amargo y hemos compron. s&cerdocio cat6llQo. El cadaver file dildo LI instance qut C
163L 11 redactarlo jXb6 dispo- trasladaCIO a Ban Luis plam recibir de Mucha MiA alli crtstlana sepulturs.
bioci6h qua la necesarla a un es- Guillirmo Rodrigues,
Ocitor Periodista Para cumplir aus
diberes cotidinnos con al pfiblico. desvergilenza qua, con otras, hate
emoci6n affects, de personalismo ilusoria an I& Europa Central y c brillante Panfleto de ayer. Pero Oriental Is Paz, consegulda &I preas a] de C9Lrb6 ests. vez, up per- cto de tan horrendous sacrifices, 40risill4mo tan human qua da en
la,-vivergAlidad de Is fibra de qua
o8taincla hechos; las hombres; Io6 En sus Parrhombrols de pasift, al menos. receres- de ayer.
NO rePrGducimos ninguno de &us of doctor RjLuI
PlkrrAf08 Porque no tenemog nI asi- Maestri, ascribe mobre una -Consberrics.1as intimas rLzones do Carb6. piraci6n contra Is HumaniEats comentarto s6lo quiere ser did.. Contra a" fatisids HuknaUn am, una resonantiA de deaga- nidad qua forzoilamente hL de trLsrMda sinoeridad qua su deSL11090 ladar3e de un Itigar a otro de I& hR production. Habana odupando sitio an una 0 6 1,
guLgu3k
Y dice &at at doctor ilaesitri:
HOY *De5truidas I" 4LIL prOteSts do los manufactu VL
calumniss verti- I& muerte sobre ruedas
214'sobre Ica; comicios an Hun ---Qua Lai pudlem decirse de nUea7
VOW an Huntris el nOVentL por tras gruaguas. y sus earrocerie, 'ie
ciento de log alectores. Destru madera- solamente serfs digna de
calumnills; de I& prenim &xtranjera'. atenci6n at elloo pudieran demo,5- tA
Do mis eativdecir qua eg el Pori& trar que 311 PrOducto as superior dice OficilkI 1 11180 an I& Habana a[ ILI otro, &I de ILs carrocerias de qua 1140" cools &firm&, contra 10 pro- acero. Superior daide el finico, punbuder ha" 1L saciedid to de vista respetab4 an este ca
Ica demila. no: I& garantla del pajajero .
lQue de d6nde viene y e6mo via- ciaoHay otro punt6 de vista an este ne I& notiCia? -Hoy, a I& hora de Y tambilin as respectable aunqua no Io mencionit of doctor Mies. IeKl
Inventor no rapers, an medics' Via- 0 0 -9
ne P" -c0rreo Soreoll, y jabida ]a tri. FA at de loi; cLrroceros. 861o bilens, Is y el respect a Is verdLd qua al entrar an OpGaiicift RI de qua distintue a Ica camaradia, I& generilldid. debe reacondiciono rae o perecer. Esto 111time serfs
bay Para quo dudar. no
De It, qua sl dudamos as de 10 lamentable. Code vez que Ligtlu
subtlonjo en eat& otro product national a. tat a tierra
desp&rnpanante algo not duele an Informaci6n. De aqu6I qua dice asi: nuwtroa sent x c o s
4Fucr0n eJemplares his elecciones.. mention de cubarjok Debe, P buncarse una soluct6n, por parteT
y as irl-to PiLrk Ion bolcheviGoblerno, de ]a Conilsi6n de Transquell afirmar Lai coss, Rjamplarez, ports o de quien "a at liarnado L 10 que &a llama ejemplares, as de- busfarla, que salve an lo possible cir, qua fueron model parls I& a quienes dee I& manufacLura de I&A
Ism 'faincoas clec- 5P
Isciaterldad. mon 0 6
carrocerlas Para guaguas 6erivan
cionell que nirvieron Para. dar CAL el sustento. Una noltici6n qua ha 4ela de cebolla de conatitucionRil- de ser apremisda por is Insplazadad. de legRlidad, al rAgimen de LA'- lilt nettaidad do modificir of Re11111. EJemplar, en el ten do de qua tual 3ixtema de transported urban vRoY- le do a este adjet. fuj at qua padecemos. Una soluci6n, 'si 0
AlAttma electoral ruso de 1933. cA dable, qua modifique, qua rrUno de loA sectorIca revolucionR- es(ructure Una industrial, national 0 s o 0 1 159 6
qrio Rill, como aqui, entonces cc- Ain &rrazarla por complete. Pron- P F
Mo shots, a] Mena, numerow, el to se echa de ver qua exto as lo
do log bolcheviqueA, qua encarnAba dificil. Pero tambihn se sabe que at marxiarno revolucionarto y con- par& dictar uns. resoluct6n dristitab& con hombreal -verdaderamente ca po hacen falta egos altos orga- 1 0
capaces irente? a Is. lncapacldad de n[Arnox que estas; coom regular. Is it)O S 0
Werensk:L y Ica nuyog, As aduefid Por lo derniA eatiLincis de acuerdo del poder. Pero encontrili que an con el doctor Miestri, incluso en lom soviet. ruralas el ochentA por la parte entre PLf*nWis del pil 0 0C 3
ciento de too miernbron no era cc- rrafo que taimbiAn coilliftnioa a conmunista y el veinte Al. En carnaln, tinuacidn: an 10A ficiviets urbanos eI cincuen- -El dilemma as inexcusable: o trta rojo y, G
y state por ciento era nemos 6mnibug de carroceria de
an eAtRz conditions so procedi6 acero o seguiremos sufriendo la 0 1 0
a trazftr la norms electoral qua inuerte an rurclas. (y conste, &aI P O ,
diers. un triunfo de aparlencia legal a l(m bolcheviques. IC6mo? Re- entre parAntesia, qua con eats. sola, auminicsio para darle cables en la urgent a lnapILzable mflors, no resuelto
habremns ni con mucho
brevedad do catos comentarios. el purulento problem& del transLAm movieLs urbanos IP&ra el ciao, Porte urbano.
algo, Lai como municipal urbantAl, Claro cati. Porqut at problenia solo tenlan derecho a enviar un de que trata el doctor Maestri, no 000 euya eseasez tante
delegado al soviet do district Auna. es a6lo de mRders v& acero, Atexpecle do gobierno provincizl por no de incultura y jguawia contra cada segment electoreg. zn camblo, transigencla y educui6n. Ica xovieLs rurares, imunicipion a e6tA afeetande a = 11
goblernas municipals constituldoz
por campesincis, por I& enorme in&- De Tinta Rkso del pueblo ruso), a6lo anviaban EL MUNDO Wit-. quo eAcriun delegado por cads, treacienLos he Musa, tOMRh4bli-antes. rrs eate pirrido:
jEl truco? Esti claro, aupque -c6mo la eacutia pfibll6a ha ido
media el diAimulo. Mediate la ase- Para atria (y no como a] cangrejo, mejaci6n que la Ley establecia an- que no as clerto qua canine hacia tre cada sesenta electors con cada atris, sino de lado), como, a media uno de cada tresclentos hablisintes, qua WiLluscurren 108 LAW se ha- SE R V IC IO LE C T R IC O
resuKaba qua, tie hecho, an el g cc Mis negaLival por is politiqueviet urban voabs. un elector por ria, la Incuria Y el Lbkndono de cada dog habitantes y en el soviet loa diversoa goblernas -qua no as SER ORES
rural uno pDr cada cinco, produ- 6ste 3610- ya ve uaLed el auge y ci6ndose una nionst.ruosa y abusivat la preponderanciR quo eatin Mcan- INDUSTRIALES: dice K-li'sto Kilow att
desigualdRd entre I& represents- zando Jos colegias particularly o ciltin concedida a las rusos del cam- privRdor. Todo el que puede nian I C In millirnn MIMI en" injill AkjjM&"tndI_ r" IR errRIM
PAGINA DIECISEIS DIAWO DELA MARINA SEPTIEMBRE 13 DE 1947
Prorr6ga Comercio por sesenta d, E81"ABLECE UNA 6nceoden ecas TRATA COMERCIO-DEIASEGURAR ama ento del -lc ldi NicoldFIRMA DE CUBA de Agriculture LOS SUMINis'rROS DE ARROZ A C s e
mas los precious fijados a M harinaBECA DE PINFOR TODO EL TERRITORIO NACIONAL llanos al pueblo habanere
en Costa Rica
Se conlarii a partir del dia 15 de los corr*entes. Tarnbie'n Picle gut sea cele6rada con todo el entusiasino Y devoci6n
11 Es Ia Scoot'May and Company, Detaffi5tas y almacenistas muestran linteris- por conow el
luo prorrogado el preclo del pan para el consurn. p6bllco quc q u i e r e asi estimular d S; adiraffirg s6lo a los destiny que seri dado a) arroz reterildo por el Ministerlo. que erect q[.a Sernana de las Naclonw. El textq
El Ministry de Cowipic; doctor :adas primer, Segundo y qLtinto cieljos j6venes pintores cu6anoi botinicos q u e jealicen Se aplicari In regla IV de ]a Rcsoluci6n 7. desde octubre Con Ocasl6n de celebrarbe IL part r apr. n ta da hobu Lw altog principift d,
rplai rlo Ac0 1tB marca'. lirnin a3er. decreto Nr. 2170 de iecha 10 de juhn7 studios sobre el c cao de Malaria, dcomango. Ia Semarijde Iguaidad y Igticia 'In todm w
. con el number 1276. del pre.gente aho, durante 60 die UnA firma commercial radleadR en Durante 1& 11111111108, semana ae IRS Nacilones UnIdaA, r' -alde 1j pueblo no port-Ln elwloft.
"nar "'n 11clo' (-Irts iurnlrs. rontados a partir del d"fina; hft fiJLdos en Cuba, y pIdI6 11 LP11- nicipal, before Nlcol*A I anos RL- ci6n Como potencle military o eta.
lirn,,rocando per 60 d1a., ;ns pre I notacto en todoos Ica 1istablecimitraO4 cacl6n de Ia Reg)& cuarta de Ia re- ivero. ha 'dirigido unk acift a] n6mica. It
de 118 ITIR op tplzo dcl l1all scrAicinbre del presented allo. LA Habana se proporle establecer Una h H. Allen. director de esta. capital escasim de arrox, EL golucl6r) n0mero I.
Prr el ;n(cres (ilir encierra djvIlA S-'GUNDO: LOS direct-ores de Abas- becapanual a favor de UD JOVen pin- El seftor Rall pueblo de La Habana qu- coplada a Para dae a concern t&W hirialotAgmerl;da. iamo, a copat literalm-we trc.miento y de Ia Inspeccion Gene. tor ubano para cue acticia a den- Jet Inatituto Interamericano de Cten- PeSAY de IRA existenci2s quo bay de REVISARAN LAS FACTURNS La letra dice p6d: des y Ia muy especial de contr0*11
hR lrso ilc:oll, qu,- dice il'i :nl cle estcuMmisterlo quedan encarJde riesee, Europa o cualquier Pais cle nas Agricolas, que ractica on Turrial- ese grano tanto en eata-capitfu Como El miniaLro de Conaercio, Dr. Ro-, a Ia solucl6n de ka problems, qW
170 CUANT Por el decreto nu- :ados rip] c mPlimiento de Jo disputes America, a perfeccionar sus roroci- ba Costa, Ric dI6 cuenta al minis- en el interior cle IaE(epdbJl:a. Lando Acosta, ha. dlaPueato que af ALOCUCION conclernen a eatimular Wx sentAWASA.
0 i, Varlas comisiones IntegradaS por reaNce Una reYW6n de Las Incturas toe de solldarid
n"En 2 de feciiii 10 de jiilio de to en esta resoluci6n. in _ntos. Se trRta, de Ia, Scoot May tr de Agrica' An ad
s I to, I ultra, doctor Germ tarnbreil de cornpra de arroceis, it fin do evi- L4L FlederaLl6n Mundial de ksocla194, c'. esa bleclepoll tiprecins 'nlax; Publiquese en. )a Gaceta Oficial a and Company oY Cuba Alvarez PuenteS, de Ian becaa que ecornerciantes minoristas, y terroiciona) entre
cks P,,,, ell a arR la.arwa d -1111, todos los effects legalese y Para gene- El prop6sito d OMPLAia es cj6c, a aquellas per- por Llmacenlatai, extuvicrun en el tar possible alteraciones. Loos con- clOnca de Ila Naciones Uniclas ha se- y =nl objetiva do I& Pederacift
el se adopts i (AraS ral cono uniento. no 5610 esumular a JOS talenW PIP- sconLs que esthn%,desarrollando trsbs U14isteric, de Cornereld para conucer tudores del department balciaron en halAdo del 14 &1 20 deJ presented rn, M Ia. Asociacion Cuban& do lu
sjcjwlo,, c i 0 investignei6n scibre el c X" of destiny quo Be le clark a Las ex;s- seguida dicho trabaJo. Para celebrax Is Semana de Ins
en La Habana. Ministerio de t6ricos j6venes de este Pais, sino tani- jos c,
DADA I Wen daT el ejemPlo a otras enipre- n H. temclas de radaz, de acueldo coil IMPORTANTE OOMPRA DE cloneal UAancletaointroc, V iajo-,ao-l operacJo5ri del Goblerno y de exte Ma.
POR CUANTO Por el apartado Coinercio, a JOS once dias del mes de Dichas becas especiales so' a Na- Naciones UnidaA ha, recibida Is vc4
s6punic de dicho decrcto No 1-9 .,eptienibre del mil novecientos; CUR- sas para cue a su vez constriboyan, clonales a Ins 16 becas corrientes que 16 oestablecIdo en I& resollic,61. nu- ARROZ clones Unicina, subrayando tit respon- nicipio, en cuyo nombre eccoo Ia .
se di. pusoi que los; pretios establel.- lentil y spete-Dr. Rolando ACOSTA Mll iniciativas semejintes, at meJO- se mencionan en el prograrna de es- raerO 1252, del 2 de 5e kmhrv Be oonoc16 en at Minlsterio de Co- 3ab d y of pagi que tiene el in- caide municipal invite d pueblo go.
ranilento irltelectual y spiritual del a divi UO on IL4 m mas. ra que ofrezca In suya concurrkndo
dos por hs apartados priniero v e-: Ministro de Comerclo. ludlos y que son apllcablea; actual. merclo quo en ding pagadois se h i4.".
gundo del liu nio. reguan lia.,ta el pueblo de Cuba. reglantento de dl- Para Jos que poseen el grado, do Hasta ayer, el Min, Aerlo de Go- hecho una. important oDmpra die Las Lsociatclones. antre las cual a JOS actors p(iblicoz beftladon
Aun cuando el MercJo no babla termunado cl conn- Rrroz Rexora con el 4 per ciento de Be cuenta a In de nuestro paiL, Liene
cila IS rip scpurmbre dQ1 pro-sel cha beca no est& terminado aun. Be Master en Ciencias o su equivalent, ;, 1 in j(;e6ttjar ;a Semaaa de 1. X.=
11 Rrur de dwha !rcia t q rasdo poir 10 mencof puto de Ins cantidades dfL aradas grano partido, juscendente It MeC11O In encornienda de hacer Ileg r B "Jas
DETUVIERON A Tdn nos inform Mr. Heber Cott o que hayan CU
Q111 '11. fa 1111 111)", qI1o-TrSllel%(' I) I A-' que Ilevari por nombre el de Gu_ un aho de e5tudics poost graduados y Pam fiJar In existencla disparable en mill6n de quintales, a rjLz6n de 110 50 fundarn"tog en que Be ba&&n,
ra fi Ar pro-c.ois maxinios de -nta a tengan actemilis un arlo a mis do, todn, Ia Repfliblica, debidu a Q-1e to- por Jo que podrA venderse en Cuba giendo Ins arising populares, a I'n'cd,j Nicolis Caxteflanao6
IS j1pr1p, c, rf.2o a] pn1j. Cada Sp- -2 jOk ENES POR in ... indo Barea per ser el primer davia, falt&n muchna decIaractoi:-.eoi R menns de 15 centavos In libra. lcue &e structure Una Paz duracteril, AJcalde Municipal
ri ntor cubano que conoclera 01 y su experience en patologia vegetal. que no hail Ilegado ai Denslura I al ronomia_ guelos, horticulture, boti- Juradas
P'013 CUANTO S b.;'Irp la, ci- EXIGIR DINERO sposia Helen a] Ilegar-K e-ste pals. n Ogia 0 fisiol Ia. in ca- partamentD ,quc pruceden dcI ;nAcitmis Ia raz6n social Scott May Ica, POMO 09 a- terror de Ia a.
r... y a edltado seis acua- Box excepcionalex se aceptark Ia su
ls,11 1 d, 'cls lIrrio, rip enlm Id and 02TPKiii E -9 titucibn de varies afios de experien- Begun Be pudo concern en el proIn La acusacloin Ia hiza el dueho a todo color estim siendo dlistribuf- eta thcnica en trabajos por el requi Derio de Comercio, Ia mayolip ri; a (jr t! i, ci Pii n, relies dfl area. gas reproduction,, pio Minis
nrciv, srfmlAco, r!) cl if, er.do dc- de un tren de Javado. Atac6 a das por el mundo enter al objeto site de estudlos; POSt-gTaduados. F-5- ria de Las declaraciones lurada.j prccre'o No 2170, ,jendlio procedelite. por stog sentaclas Be rontraen a Imi arraces
tanto IS, prnCroun. d, dichos precious' de dar a concern Ins bellezas de Cu- ins becas cubren lodes Ica ga le vitaminados. adquiridos a precious mas
ric 11 1 un transe6nte con un cuchillo ba, pues en ellas capt6 el artist ]a flJos, menclonados en el prOgrZmR C!
portud tewin" I de 60 dias naturalv.. entrada del Puerto de La Habana, estudins y, adernis, pagarin el Pa- baJos y que debe ser vendido a los
n a (w a pa r d r del din 15 de e,,tel El caiitdn Mariano Miguel Rive- Una calle de Trinidad, un patio de saje de icia y regreso a Turrialba, precious reguilados oficialmente. A MCS Coil JSLR I a,, extstencias qc-; juzgar por Ins impressions recogidas
tales i h'asta tanto las circuiistan- ro, allmal ido de ]a Tercera Estacion Camagiley, un palsaje cubano, Aa pla- Costa Rica, m66s una Burns. merinual en Ia Direccl6h de Ia InspeCCIOD Gecias no acensejell Ia adoriclon de otras de Po icia de Marianaco, dispusco ano- ya de Varadero y Ia Catedral de La de $5000 en efectivo. neral, existed Ia creencla de qua I;t
disposiciones. rl'e Ia remission ILI vivac cle dos Ili- Habana. Para lea que posean el titulo de pretend vender este tipo de arru2
venes nombrados Angel Esteban -Con el portfolio de sets unrore- Ingerltercis agr6nomos o sia equiva- an POR TANTO- En uso de las fRCLIJ- Abreu, cle 21 afios, v Jones en colore,.nos dllo mister, 1 tes de que V poinga a Ia vents el S ,E P T I E MB R -E
tade quo, nip estan confericlaN. ecino de Manri- 5 ente, y que tengan un afio de expe- reclbloo postertormente y &I cunt Be
R E S IJ E L V 0 : qlle 416 y Enrique Ponte Garcia, ScotL--queremos demostraf nuestras riencia en trabaJog; agricolas, prefe- le aplicari Ia Regla cuarta de )a rePRIMERO: Prorrogar, con Vista de de 22 nficks, vecino de Empedrado 30i Ampatim par este Pais en quo to- rentemente en cacao. -stas Was Ile- solucibn 1. Ias exislenx -s actUales v hasta, tan- .50 bre quienes pesa Ill acusacion de nemos nuestro negocio, pues de nin- ,n Ins mismas ventajaz que Las del t, 1 ', rctilistancois no acrinsejen haber realizado varies exigencias de 9111IR mianiern mejor pocirlamos darlo primer grupo antes mencionado, ex- Cumpliendo instruccioneg del miIn acloiwion de otras disposiciones,,dinero. entre ellas at asqitico Julio a concern en todas Ins dernAs na- cepto en que recibtrfin $30.00 men- nistro de Comercio, Dr. Rolando to., prerias estableciclos por Ins apar-'Lee, de 52 aAos, cluef1h del tren cle clones. Bugles. Acosta. el director de in InspLcCion
e- es es el mes del hogar en El Encanta.
lavado que radical en Ia calle 16 es- Para j6venes clue hayan compi General, Sr. Manuel L4pez Louricio.
quilia. a D, en el reparto Almen- IA activando Las investigaciones
CONFIRMA UN dares. INAUGURARAN EL tado su educacl6n secundaria, y ten- par& comprobar posibies ocultacloA Sobre el particular inforrolf) I P gan alguna base de conocirmen W nes con fines especulativo&
ca no- PUEN gricolas Re ofrecen beens Como ayulicia que_ en dias pasadcos dich s I dantea. Estas bee pagarin Ia trans- TIONAN CUOTAS DE ARROZ
SENTENCIA EIL dividuos-pidieron 25 pesos at asioli TE 6,M A RTIN a GES
porlaci6ro de dv y regreso at Tutic Lee y que habiendo vuelto syer i Adermis cle Ins gestlones realizadaz
PEREZ" EL DIA 14 rr allia, cuarto y comida, en el Ing.
T. SUPR EM O Oisitarle. con el miarno objeto, 6s- tit Igunos establecimlentos beneliv Uto Y Una suma sensual en efec- Per IL
to, hubo de formula Ia correspoon- COS Para que se lea asignen quotas de
diente dentincia. produci6ndose ]a tivo de $15.00. varlos alcaldes munIcIpales
Aquellas personas de JOB primprOF a,,,,,,
lam6ioin seri ifiaugurada Ia del Interior de Ia Rep(Jiblica. estuvieLe IMPonen MUltas a Vario, detention de los; acusados en SOle- das con Una
dad y Aramburu, cuando tripulabai, groups que Sean agracis.
granja-agrlcola POZ05 DUICC9, beca, podrin ser inscriptoa en el Ins- ron en el Ministerio de Comerclo soindigentes que se aprOpiaron el auto chapa 8754 que gujaba Angel licitando quotas de nrroz; Para Bug
tituto conto candidates a un grado re
en choirrriJ o de R. Boyercs
unas parcels, en Marianao Esteban Abreu. in 81 YR esthn Inscriptoa en tivos to rmoinos.
de PANICO avanzado. ra.bien el sehor Ernesto Romaotra Institucl6n podrin, con Ia pre- gosa. Sinchez, president de Ins MiLa sentencia. de In Sala Cuarta de Juan Corona, oe 45 afkos de edad El nilnistro de Obras Ptiblicas, In- via aprobac16n del Cornitt de Estu- nas de Matahambre, soLicito Ia deslo Criminal de OIR Aucijenci4 habR- vecino de Salud y RRyo, provooo genicro San Martin, asistirk el Pro- dics, Obtener criditos Clue So trans- congelac16n de Jos arroces que Be nrit"a que sanclorti coil multa de $5 panic Vocole cuaiido armada de an ximo domingo din Ij al solemn ac- ferirfin Para Ia obtenct6n de su ifcuchillo, en Neptune cast esquina a to cle Inauguracift del hermoso puen- cuentran en poder de tog depar
a Pedro Yero Diaz, Crislina, Cu tulo en otrB InstItUCI6n. Aqu lloa en m,,,t,, C. rbe- Industria, amenazaba con agrecUr a te Martin P16rez, obra realizada 'so- Ia categoria, 3 Be consideration estu- c merciless de dichas minas a,
JO- Arteaga, Alfonso Ezscobar Ceres pars tender Las necesidades de IoJ
Y Otro 6 mots acusitclos del delito de cuantas personas transitaban per di- bre el' rio de este nombre y en O- diantes especiales, y no Be registra- trabajadores y emPleados, y, adermis usurpacion, ha sido confirrilada por cho lugar. En jAcna ascends. ataco a mJada por todos, por 19-9 difirultade.3 rAn pars recibir cr,6dito. de JOS diez; rall empleadoos de aquella In Sa de to Criminal del Tribunal Pedro Dicguez. die 23 afios, vecino de cue ofrecia y Ia sentida necesidad Los studios en cacao son para. Ia 7101111. S rem San Jacinto 76, en Marjanao, a quien cle sustituir el andquisimo e In-6- Jnvestigaci6n en e Jecimientor Fbr su parte, el Dr Juan M. Flel-,
up lao, R. instancia. del fiscal I estab 'A
Los to cau Ia Colt
encausados, que son inalgen- so una lesion grave de Ia que modo puerrLe cue existinuallf, en Ia y marejo y rehabilitact6n de
fu sistido en ei Segundo Centro du carret-era cle Regla a G Lnabacaoa plan Les, representante a mara, ges
ten y que Rduje ese estaoo parn taciones de cacao, en cuyo desarrolloo
Iron p Socorro. y en el cual se sucedleron various tiono el envio de arroz Para varies
ampararse on c Cocljgo de De en.sa se dark Onfe.9is; a ]as activldade localidades de Las Villas t
Social e interesar Ia ahsolucl6n. se accidents debido a que iLdemiLs de prlixticas de campo en el Instituto )
aproplaron cle variRs parcelas de te- su estrechez Para el trolinsibo MOOPr- en plan ARROZ RETENIDO
AGREDIDO DE UNA PUSALADA 110, es taclones de cacao cercanns.
tabs. emplazado en plena currrenos del municiplo hnbancro, en stas becas tienen COMO bjeto RYU- En representaci6n de Icis produc-*
-el reparto LarrazfLbRI, EN EL VIEN= E va de Ia via. dar a tog tog Hatuev concurri6 a] Ministerio )
eStableciendr, Palses Productores de cnew
en ellas BUS vivienda!i v formando Ull Ks un aporte mits el nuevo Puente a mejorar ]a cantidad y Is calidad Cie uomerclo el sehor Enrique Par-!
barrio de tales indig'entes, CONSOLACION. DEL SUR, seP- a Ia gran obra de saxlearmen"O Y de sus cosechas. do quien solicit que Be descongela-1
0"o a tiernore 12.-En el parque de PsLa
virtue de In sentencia, que eS clefini- villa fu6 agredido de Una purfoillada embellecintiento cle. aquel popfiloso ran JOB 5,800 sacos de arroz que Ic:
Ova, del Suprerno, tendrAn quo desa- sector y de gran berieficlo Para 11a fueron ocupados en dos naves situalojar Jos repeddos terrenos mUlllcj_ en (,.I vointre, Caridad Ortega, co- entrada alida de La Habana por 0 dos en Is, calle de Obrapla, en esta
nocido por el poeta de Cayo Rodeo, Ia Via B1. S
Pales. nca. capital, cue no estin consideraclas
que
ABSUELTO UN-GUARDAJURADO por el anciano Bartolo Jlm6niz, veci- At acto ban sido invitadaz Ing a.1- PIC A D ILL Como almiacenes alianzados, por 10
director cle Ia Inspecci6n GeHa sido absuelto Por Ia Sala Se no de Loma Candelinria. El agre. or tas autorldades nacionales. TarnWn el
Liene Una hija a quien requeris de win Inaugursdas, en horns do Ia CRIO LLO neral estimodi que se trataba de Una
gunda cle to Criminal cle In Aud
ne a) El onaftana, Ina obran ejecutadas, on Ia ocultacidin.
cla. el guardajuracio Francisco A mores el menci nido
herldo ha sido traslaclado en gravISI-_ Granja Agricola Pozos 'Dulces en Ante el director de Abastecinniento
ya Diaz, que estalin. acusado del he- Fw S11XGIO ACENAL
micidio imperfect de in' 'stado at Hospital de Pinar del Rancho'Boyeros. quo ba side dotada
Aleini"Idro La Rfo. Las Hutoridades; locales ftivestl- de tog ectificion; y department Dr. Sixtoo Aquino, aleg6 el seAor ParRoan Toledo, contiia ci quo dispa- tog ade- do que 3,ODO quintales de ese Rrroz
r6 en ]a villa de CtlJjieF, sin" &Jcan- gan el hecho cuados, por el Mini4terio do Cobras Cu6ntase-que cierto din son d cospTederocin nicaragUense
zwrlo, durante Ia cupsil6n cue sostu- lylen ndex, Corresponsaf nblicas, Una infelice jutia M preclos auperkirea que
vieron Pedla el fiscal divz aflot, de Otido subir pooo a poco
prisl6n. pern el doctor FdUHrdo L A I'l R 0 a una gram main de coco oL
Pigueroa. defensor. demostr6 clup I S.1)E AMETRA1.LADORA FUE que, y --I-- Lem-. ft LIZO ACTIVA
Re habla. deteTnunado nue ill rji t.C ,Jit MaJA cruel y taimado,
luerR el nutor do Ins d1sparns. roc"I. M UF4RTO EL&JEFE DE LA POLICIA #'divisarla, apostado LABO R EL S11 E
rRndo, pues, Ia acusaxiiin con el re Ia mRta qued6,
sultado Ya CXprCflfldo. y largo rato esper6
LA MUERTE DE MIGUEL ANGEL DELMI.NisrER10 DE SALUBRIDAD EL PASADO, MES
Cos qUe bajeAe aquel bocado.
Para el 18 del nctual. tivile fli.)n- IA juitla --que ignorabR
do IR Sala. Quinta de to Criminal I, La ocup'aCL6n de nunterosos casquitlos determine que por que el mnIdito Ia acechaba Mis de 500 servicios Ilev6Ia Andlenclot el jujrlo del prcocc ( a sus Instintos cedlendo, lUio P&Wa
-cz, el que lo menos fueron tres los atacantes. OcurrI6 el hecho en una cabo ese Cuerpo s196n infurmecontra OjcaC Suarez P6i iba royendo y royendo U n nuevo sa ineews.
por diferencias en PI trabajo, en In boclega del.Vedado. Friccl6n cle groups, m6vil del suceso Por doncle Be le &ntojaba. Fendido a] Comclte. Salabania
carreLern dr Ralio-ho Boyeros, ncometi6 con un pico tic labor it Rafil Avila Avila, de 42 Rho ra gistrica, costal izquilierdn, lilacs. de- a El sector Luis Lans6 Valverde, Je
compafiero Miguel Angel Cos Cos, pitAn cle In POlicla. del Ministerto de re2ha, infratocien, superciliar Un racimo de render,
mi- derechm uerz& tal, del SlIE de Is Policla Nacional, rintpushridole unit liprida que dete', Salubridad y amigo de Ia mayor coil- e izquIerda, occipital, parclal, mastoi- y cay6 con f fe del Negociadc, de Investigaciones
116 an inWrte. El fiscal ln(tCpsn fianza cle Orlando -El Colorado, Leon den, muchas de estas regions Cron que. Clio muerte at animal di6 un amplio informed estadistico, at En toodo ajuar lde casa bien surbdo,
treinta Rhos de prison roirn Suarez Lemus fue acribillado.a baIRZO.1 n.yor., mis de Una herida y haolendo Cau- que Be Ia quiso comer. coronet Mario Salabarria, jefe ratto f
Wreir, apreciando ngraviinte,, dlveiMls it Ins 'c rlro y Lrcmtn de Ia Laro:12 sado uno de LOS provectilles Ia p6rdicia ................. de dichn institution, para. darle a
an delito Cle 1101111ridlo.- CUftndo c disponin. a tomar un re- total. del oJo izquiirdo. en Ia vida suede, concern Ia no pueden faltar estos tinos juego6
min Clue ducla. algiana qtede labor realizada clurante
fresco on Ia bodes aLR Esmeraltls Primionv en qLa Esmieralda-, mA,* y sin que parezca extraho- el p"ado mes de agasto per JOB
de Jose Manuel P&ez. situada en Ia lard en Ia pase, de socorro y Para no suele eftusar el daho agents a sus 6rdeneS. En el citado
esquina de 21 y D. en el V'x n trabojo aparece que Jos agents cumCON DECORA EL Jado. termed ar. Por ditimo, en In. NoVena quien quiere, sino quien puede.' de m antel: verdaderos prodigies
ces seericuentranneirc EsLacl6n, Be constItuyeron numero- plintentaron 60 mandamientos de los
coBw IINO CIU NO Ula .c C'"'na. Po' cii Naciqn I dus SOB oficis-les de Ia Policia. Na.lonal, jQuatre Una cosa may rlw correccionales; 141. de Ia Interven- Je befleza y elegancia que
autos mo&lo 1946. pintades .1e ne- list Como agents; de los debris ciwr- Tome leche condensada
,A L CANCILLER ,..,marcu BuiclL y Pturkard, rt,.ip,,,- pos de jnveaugacl6n, it fin doe co- con MATERVA. Sabe a gloria ci6n de Ia Propledad Knemiga y 13
LIVIlmenLe, dondol, so, asegura que hu- ric,,r de del department de Direcci6 n de El Encanto pone en sus m anos
lo ocurrido y ordenar In y alinnenta.' Mi palabra. Ia PolAcia Nacional, haciendo un toveron )(is 'rogresores-ror to,, M(Mos pertinent.
tres-%in ha I Bola It fria sabe a sldra; tal de 501) -informes, o sdase, un anIlad"S. ')O'e a Ell las actuacionea que at final de a sidra de Ia asturl
Se )e impondr Ia Orden cle LIS a a. mento sobre Las actJvidLdes desarroIll ullf 1 a bUSqUedR realizads per JOB In noche fuKron envindas por' el CR- For eso thuchas personas a los m fis razonables precious.
Nubes Propiclas. Tarribi6n se ugenten del Orden. Los autos exhibian Iladas durante el mes de Julio que
pitAn Francisco Loredo, a cuVo car- en Ia mesa lea encanta.
dieron un resultado de 437 inforrhes
honrari a otros funclonarios chapa annericana. go estuvo el atestado policialco, apa- El Grupo de Drogas integrado per,
Cuando Jos agre.sores; Be alejaron rem Ia declaracift del dueflo de In Slempre que veo unos dientes Polo, G6mez y el propio Llans6 Be
del csevilartil de lo: hechah e! capi- bodega. tPrimem vez que 'e reia- en encii" saludables, desW6 durante el pasado mes de -yuno, de fina muEi r,.xinio intirtes. d a 16 de loo loin Avila yacia sin vida iobre Una dijo JoM MiLnuel P&ez refirt4ndose vlerie, at punto a mi mamoria agosto, realizando servicios de repre- Bonitos juegos para desa
corrienW.S. R Ill.-; 12 no, irlld]A el"C10, encircle mmichn, the sangre en c: bre- a Ia victima-Fwaba de pedirme Una Ia crema dental COLGATE sI6n qUe dieron come resultado el selina blanca con finos trabajos a mano e
en tit Legauo!in de tit Rcp0b i a (I(' ve espacio comprendido entre PI incts- gaseous. cuandoo &I parectir huyencto Blianques. Is dentadura procesamiento de various acusados. Cb1na, en La Habina. cl sowilille a(- troldor y los arnintaqcs de viveres, de tog tiros prnetr6 en rot estable- autal'ninguina. Y si Be aftacle En of dia de aver el Grupo de Roto de In uliposici6n. por el ya que so unico, ge- to defen'". "imicto deride mur16.. lb que de frLganCift ELI aliento, incrustaciones de hol-In.
Sr. King Chnu Moll, Envinclo Ex- darse cuenta d, Iii ,, 11. a (Y-ur,Ir, -I Unca, POdr4 recionocer bOS integTRdo por Raimundo Arag6n.
a sus 4quO mfis puede desearse? Aymerich, Cruz v Enrique Valdes.
Iraordloinrin y Mwistro Ple'llpotell- fu6 tratar de liiti'Rducir, e en I,% ',rllS- RtacantW-con 6nInSix term!nd di- Juego de 3 piemrs 9 .0 0
clarion d9 Clinin cii Cubn. tic 1-s III- tiencla y at no pocier I-,or fall..i de clendo. Viendo el dxlto que akanza prociediti a Ia detenci6n de Jose
signals de ]a condreorac;6n Orden Wenipo, abrnZaXSC ill bodeguero Jose 31 dependent Pedro P6rez Gon- el rico FENIX MALTEADO, Acosta Pefialver, vecino de Vives 564
do Ins Nubps Prolnc!as, at nll- Manuel P&rcz, quien de un viownto ocupindosele dos propels ue haW z 22 afio, vecino del mismolu ban Salida, mil products bia. sustraido de dos remolcadores
iiistro de Rslado. doctor Rafael P. empuj6n Ingro &-sasir5e del mimlno- gar, R. 8er interrogulo dlyo: !,no vi con Ia intention de irnitirlo. en ei muelle de Tallapiedra y Ins GonzAlrz Muiniz. at IJJj-Ul: ,,,,,r do, posiblementop va herido-, ocitsi6ii ell ngoa Y al clause cuenta que los re- Pretendleron, Pero n9nes; Magnificos juegos de Bridge, conf ecciona.
Embajoldnies, doctor Pedro roj liqU07 Ia que period su equilibrio, sw do porters grfificos It enfocaban ate- en na intent Iracasaron. gresado en el vivac. Tambift fue
CRpote: lot (oronel doctor Cwnw d(' remIllaclo. rrdrLzado exclarrid: -INo me retraten, El FXNIX MALTEADO es tlnlco arrestado Enrique Bacallao HernAn- do's en exquisite hiloo de f landes con bordabt Torricille v nl schor Jaiii, 1,111.1 CURndo el vigilante de Ia posta 3, eso puede perjudicarmel. bace como veinte ahos. 'dez, (a) Xibecera. o -Amiab6n,, veMartin. cerpnitillift It ill ell, L;.11 Mo el personal del cairn -perseglidor- T.mbi6n declar6 en Ing actuacic- cino de once No. 1115, per hater
InVitilclas diferell les; pel.,01'a !Id., dc dos estilo Richelieu.
oftriales Y (AV Ia claso, ilunwro 45 fleg6 a' lugar del suces(, neq un familiar del occiso noombrado En Teniente Bey y Habana robado un reloj cle oro a JOE,# Gon- 20 .0 0
parn prestar inutil auxillo a] cap,- Norberto Valenzwels, Morales, que es y en San Rafael y Aayo W z de Gitlinno It. 36-0 6" con 4 servflletas
Ian Avila, quedaron sorprendidos ILI sargento de Ia Pollcia. del MinisteriG EL cOmprar colchoneg pueden GRAVEMLNTE LESIONADA darse cuenta qUV 0ste ademills de Ia de Obras PlIblicas, y cluien en breve jr con JOS Ojos cerradcos.
MATANZAF. sept 12 Ara 1,111,i pistol Star calibre 38 que Ilevaba, conversacibn con tog periodistStS ex- LA CASA LIFE SieraPFe tuvo
Silveira, de 30 aflos y vecilla de ("'Ile un prestiglo extraordJnario S E OPONEN
colointacla, en su funda, ocultaou, de- preS6 qi!e -e6taba oonvencidR(Ae qur
.. .. .- ___ -1- I
Informacibn
Desde Ppafia
-'KAR-1-N-ARR_1 0 1)T,., L A LL 0"0.ip,. FOODFor FRANCISCd CASAILES -us
JA -13 DE SEFM BRE-DE 1947 MML-n PAGINA DIECISIETE --meroll'ift Sol lit"ris.
el decaeri en la salud y Is. bistoris, __;k"MwU$ Park ow
de Z$PafM me ha refIeJado en Is E-460, = Pmg
Preaencia en el mar Como at fue- ESPANA SE tSPERA QUE LOS
n-espejo,-nos dis a-1a-exacta-_ EXTSTE- A-C-ER-T-4DU MBIW DR M XAMO8. MM'
1. In no, de 1. 4L1_.uicie- kwo
.Fr6. rque Is lingx1ria, en t-ESPAft-, ES-UM_-DE__LA-S__ E INGLATERRA NO TARDIEN
aus dos fundanientalies petado, & does
atiog defied one
I a o nacionsit.'.LD M AS. N FRANCO
ign F. T DE RUSIA 'SO V I ETIGA HLUCHO EN N EGOCIA R CO k
dos 105 pueblos. Vernes, cuando Jan- rn 26 dt AtP ^11
to se ha avarmado en las clen- twmbrt de 19"
qur o oe mpresa. Los espahores, que 'antes tenian muchim, fe en Is ONUI I& han
= renlo aclone a Un inf rme d,, b i vititclice que t1a e C'onitra Gibraltar ei reverend PaP= dt., nple Almad de 81mcd. d0ct- D.
no pudo 'realizarse torque frzcas6 ]a acci6n para arrastrar Perdido a causa de sus fracigilos; todo lo que Wcede con el I&n&6 Is Idea 64
105 itineriffics maritimos Y trasla- ro GCrrm Pereira.
ercanclas en piazos a Eispaiia. Para apropiirselo Rusia qUCre dominar Madrid Soviet lo sinunci6 el Generalisimo, Fra o hace ya uno, 2 afios erl& en In Real Abadis confladA a
su goblerno un monument a Is 1 1
Z1P1=h= me6ma Is aspiracift n_ 4
relevant, 'a veoes angustic6a, pa- MADRID, Mptiemqre, tAND11- Clue temM unlL campaila Conno'Lls, QUe e
rl, 1,06 passes sin mar. es &sonlar- En ciertoo 01rculo"ficiosos, muY site- este Pueblo 'Port#igal realizal;06 MADRID. September 12. (INSI;_11001 nUmer0lbs track". de Ica Estadox memories. del esclay cido hJJ0 Y W0noWeria existed la oertl Is milma F. Magst"
se Y tener puertoa. Be dispute, se gados a, Is Can Ab*d@oeCbJ0nue5 politicos entreat lpausftg tsnfuendoya tdeendaenGteasniLBroeotnasfeguern qzut Yjer.-ProetnelLoo dter6n
- ciescle INS hissits, 1813 6ontirs Napo- dos y citeustesrAunear, lievan it Saft cooper en el restablecimien- Imo, Fe1J6o-. rwourifie en tOrno a las bases nava- clumbre de que Espafia constitute Will Bonaparte, que consurcJ6 agul no tienen vi o men to que hablis, de tencr ell esr1kcles. Z en Is. pasada. guerra. clue es uns. de Ins roetas lejanas de I"nidn sus mejores tropAs y generates, creer que Norteswiftles. y In Grab 44 dmi Europa. Ebm fr&cL*W fUCrOn
revoluci6n trascendental en las ar- Sovidtica, comic. lo, fud de Bitter, del qua Alem" ernbareadim desi. Irw Bretsfia, afteraxin dentro de pooo so predighon por Franco en diLA en que ter de horntraje O'ciOnLl &I
actitud hacia e) regimen del Vne: par too britinims y norteamericates de Is lurba, en los instrumen- cual han revelado los. documents se- en, Is, guerm contra Ruida, compren- fut enrtplreblentatlv&VlTtliglur&PrideeTV5-r
creton hechos p0bliqps an Nurem- did que stacar a too espaticles aeria rallsimo Francisco Franco, quiin. at nosatra emAi Lin crime menclonar it- mit
tos Wicas Y ]as estrategials, el I n lag Ittr14berg, el interns por ap oderarse de crear a all costs. y en beneficio de gun rumors, me aprestis &ctualmen- quivers, is Pon bilidad de friccl6n en- Pam to W clencits
tritullb, lo ba determined In PO' GibrAltan. Mste tambidn Is, certi- ILterm el esegundo- frentei. te a modificar au Gabiriete, A Pe- tre lot grand aliadoe. Los decl&n- Los filtimos Liempon de Is Rep(1que co- blic, y In subbiguiente guem
--tencia noval. Acaso-.IlsgUe- el dis dumbre plena de que Hitler no' he civil
del aft los ejdrcitos anglosajones. Es-m ur de to Imposibiliclad evidence clones hizo Franco a matt
carobto definitive. No he Ile- adtA6 a, spoderarse.de.Espalla por- pafla pudo haber sido un carnpo cle unificar a )a Europa occldenW sin rresponsal hpce dos ahos, ifirmando
gsAo alln.-SI pELM otros poises, por Ideal. Fu6 en encro de 1941, Is, participaci6n* de Espaft, ambes que )a entente de too Tres Ortridel parati2aron el PrOYectc: pero por f
eespues de Lnoesanw rtlLaurmclon,06
t1h sentido secular que no ha sido = .do el general kermifino stuclen potencifia iii ban mostrado *hakta, abb- serim, rota or differences. de con- en el yiejo claustro que, no 6e *errevisado, el poder naval es esen-- tuvo Is orden de ispoderarse de Ct- net* en, isA ]a rs reaciss, a tratar con el Caudillo ideoClebous, han xido cast pro- v M&1 00 at moriumentio. 66t4l
con su posici6n geogrifica. singu- 10W NAM IE ARTU' caidistas. aEs impossible to torna de corrida celebrads 6n in VIAaa -de San Sebastlin. el din U do ag"60 dtl pasox flevaclas por Im. e3peranza de twimientos. Muchol; epatioles e5ti- Seri cial, zqui no seri par& Espallis. F0 A C E 1 A N ,93 braltar mediate un &toque de para- Un dow.pi de Luis M11Uek-Donlinguin. Is' faeum, quo ;real espRflol. Han etado marcando el = a In luz de los filtimog 100n- ir de
lsx en este rinc6n merldional de Gibraltar -dijo -squel general alt- afio 1947, can kill prfi ir Silig, perteneclente a Is vacada de "Villawarta". clue me produces un cambio de r6gi- Man que los choques der.VLdoe 4e 101, sente MtL
Occidente, esquins de dos mares, min a Hitler- si nosotrol; respeta- Alternaren con.-lilkiniminguln, "El Choal" y "Rovirs". men a
Puerto y adulkha del Mediterr MOB la- Aeqtralldsd EaRaftm_11cr 4a g licoloque a EspefiR dentro do wfuerzos para Lplicar I& Pont axi, el Excrno. LT. Nunc*
kneo, su Porte. el propic, Hitler escribla a a democritica F0d0:Pmre- Truman y- ei Plan Marshall est*r de Su antidad y It fraction pane,
que que en estos Was babri Ilevando it Lruropa v at Mun
ha ido Is, clave en to ce indicar do hacis 11m.
L 'a s, it 5ue- 66N A Mussolini en enero de 1940: -Lo will
'Zid d es anora In2portante deade mi punto de vista en Espefia un camblo en el Cooler- Una nuevs guerra. 'Y cor.sideran que girica estari a cargo del
VIR TZU 'W" no tendiente a -liberalizsr a medida que crece el Wigro d Obispo de Mondoftedo. Be "Pers
es y to planes, sigm sierido el cierre. del Mediterra' CablAheram as de Espafia bi;ete, pero, ese cambio s6lo tendril, nuevs, corillagroci6n mundliml, )as Es- Ldernis, is matatencia. de otros tefto,en 71 1
I. fu ra e, 111dad
guerre a a pontifl6al el Fe
34 10- neg. A este fin,. voy. a tratar de por fin complementor Is ejecuci6n tLdCA Unlock y Is Gran Bretafia atri- rea Obispo$ y Abodes Mitradca.
W. ra deter 1. nueva arrastrar a Espilifia, par* qua clerre final de In Ley df Sucesl6n cue ell buyen importance creclente I& ;D- Despues de !a mis
7 t !a entrails, ollicidental a dicho mai..
Wd h d Ilegar? DE MUY ESCABAS ACTrVMADFS da Aumente y Tomis Lopez, que fue- ropto Franco prociam6 y que el put- sloi6n estrat6gica y geogrific de hor Nuncio, scOulpattado de ObtsI I ca.. Deapu#s de I&. entre:Vjista en Henda- LA SEMANA BURBATIL EN ron cogiclas en to plaza de Oegfia. 10 espfiol aprob6 en reciente 010- piLfilk, eorno puerta oCCidentLI del Me- lick Absdel, )er&rquW eivuls y 60.
Todo esbo, cuya 'elementalidad, Ya -Para I& clue Hitler realize e! IWAM" -, Los tres estin graves. En Toledo lud biselto. De darse er6dito R 104 rumO- d1terrimeo., Por poco que -tuxtrn de in asistentes me dirigiri at Intone=ita ub 10 mbio'' do M ed, herido el banderillero Alejandro Ayu- res. Pronco ze I"pone ceder Is, vro- granIs on as viaJe mis largo de all vicla, yendo
desde Berlin hasta It frontier. espa- MADRID, t 12 (AP)' -Una me- Franco, no me cree que ess-n dos rior del cilantro, donde tilts, el mO- a
flos; en una aWtircla ma ,etFl min i ;a Al 910- so y en Horche y Guadalajara, c- sidencla del 6nxe o de Ministrna a des potencies hRRan nada por pergs Excluinge Act&- volvid a escribir a Mussol' bendltoro na bur de Ion .*stores que 'ultaron corneadoe los novillercs 40- uno de rus honlbres ee mitt confian- turbar Is situscift politick proceder it su
de deadft. 4Baftos? Ha- ria. IA MayOril de Es- numenta pairs
tud ni: eDeploto Is, negative. de Pranco, Daniel Garcia Gonzilez. ra, poAlblemente a Esteban Bilbao, critic&. La Im- 66n. Acto aeguido. dirigiri Is pa- 0
b comenzaron a ba.. pafta en ests. hors.
tras necesidades que me can- Jar en l"-,PTIr1q.1Pi0s; rntntinds, en grave'eatado el plea- d I Ica labrit a to circunstantes el R. P.
pues por nuestra parte habiamcis terit allos .. Yn an ,
mInacto los preparations gra cruLar de Is, semana, me nPlismito algo conocido tradiclonalista. pon er n e que
kraban rolls urgentes. La polit %PU 0 dor Hiena Segundo., herido en CIL- La verclad to clue a media que a oil, I es Ab&d de ggraqs, contestindoie el nca naval ha sido -deidichada. Me- Is fronters' espalliblia el de enero su terminacift, Pero' sintidinrlose lRtRYud el 7 de septiernbre. El dies- ossa el tiernpo me hmoe mis relinct& an too 'on- 1%or ministry de Zducaci6n Nsclonal.
-de 1941- y atabar a Gibraltar en todos los wctorea bastaxite. sto- rit I _rte Me
Jar dicho, no ha existiclo. Y no a Uo Pepin Martin ViLzciuez sufri6 is 0 h m in.
Y en I& ponibiliclad de que se produces. un n entla, en rkegoa6lo en to que, por un prejuicio v se restablece con difficult. no lard. i
Veigto de febrero. Creo que all- n1a, no s6lo en Madrid, &16D tamblen una tremenda cornada en Valdepeft" n por expreso privilegio de Is SLntJk
estdPido, se entendia Que I era in- Pam 9= 1ogrado el Wto con relative en Bilbao y Barcelona. Ant" _habl camblo total de rWmen, obandb- cinolones con Franco para I& obben- Bede me perMitiri a las muJeres PO"
ridentell continues Es nando Franco Im. Jefaturs, del Elta- ei6n de bases military"
cHnaci6n a In defense armada, rapidez. Los gropes destinaclaa a In mOvinlientos Rsceero. shorn. probable que sea rometiclo a un nut- do. Us diriRentex repubUcanos es- netrLy en el recinto del monasteriO
operaci6n habian sido especialimente abundando el din I I bulando ,o tratamiento. reftoles en. @I exilic estin mis ditl art Laistir &I acto doe I& insugwaesplritU castrense-que con postu- escogidas y entrenadaa esto me ofrece un camillio. hAY dl- p
09 alempre importantes-, airic lo ha confirmado'el a rante Doe nero park, compare FA que op UL diclos que nuncs, en au politics, y cibn. y atin park YlFiLarlo Y reeofin In activiclad commercial, vehicu- do cuniqlder, pr"ucto do nltz quien en un informed publicado to indecis;Wn y In paralizale.6n ve- INCENIP10 DE UNA FABRICA DE nads. serviria negar que France hit C ITA D E rrtrlo a otras norms del dia.
lo de I% riqueza, forillento del in- mawtitactuirm, minsericans., an enero cle 1047 pbr el Almirantat- raniegas. BILBAO "nseguido cor olldar ni poslelft
BILJ3AO, Sept. 12, (AP).-En dentro de Espefia. IA reciente cal k
to britinico decia: eLa empress con-: MUEREN UN N11qO y UN OBRERO R O N O R B 16
tercambill, seguridad de eficacia PA_ DE lllcF-ndio de una fibriciL en e_ ta clIu- (4el itoblerno republicrnft en #I MADRID, nolidernbro. Be anunra las competencias en los meTC1_. OVERSEAS' STOCK tra Gibraltar no pudo reiLlizarse por- EN EL DkSPRVNDrMIENT0
CO... quefraca.0 It ifecion politics part UNA OANTEAA, EN CORDOBA dHd ultaron muertom; dos norerw. de Rodolfo Llopis, y su retimpla.10
dos, faciliciad pars. el turismo. asib"el Ro4l Sevilla 1111 Arrastrar a Espailia.. E, ,J,7i cio sufri6 grades desp!rlec-'nor im rWmen presidio ror A)va% 0 1A CONUSION ORGANIZ.4- is en loa. Mariam madrilebon In
Muchos; lustrous de viejos barm-, ApirLan*mt6 14L Teff. El no.haber podido ocupar Gibral- I CORDOBA, Sept. 12. AP)-En Is Lo& No me ha podido preclsar ei orl de AIb07nlx4. ban colricidido con el 1)019A DE LA PRtMERA CON- Inaugurimician .-do until reddenclas
de- timp bizb fracasar todim los lanes gen del siniestro. -linrclumleribn de It brechs. enfiil VXNCION NACIONAL Dz rc- medic hotel, pedle hogar PIXIL Perll&mados a Is jtibllaciftque Wriads, de E Naranjo se produJo IC
blan ser desgumad2s. y pagando un desprenclinillento eli uns czntccle Alemania a Italia en el JMte_ ra, quedand e tacos doa nifios DETENIDA EN MADRID UNA Ll. Triciale&o Prieto, el dirigentf snela- NZATEROS, que me celebrari an rants que hay dia luchan tra In.
rtineo, is 0 4 TU -a& Un t6tri, de Is.
fletes a empreasseltranjetas. Mu- conclujo EL laz brillantes I I poco MOSNERA RICA lita moderato, v usn Negrin, '@I [A Habana Ion dims 10, 11 Y 12 IT
cho tiernpo Ae Ilegs. _y cbn'- vlctorl- de Montgomery sobre Rom- Un obrero salvarlos. 'Y Idolo cle la extxema lwuJerda. I& do Octubre pr6ximo, esti aeftor,, trde H met pri,.. despulds to cubrian tinabitri to, M.R. MADRID, Apt. 12. (AP).-ill a]- ricansable opoEici6n de Prieto a 16F rods per el seflor Antonio Gar- 00nstrucd6n hs, diolho mobrb estas
Ills mercanclas availadas. EnL ?eI ro 'y. luego elL desembareo
mi1I6nde%_toneIaJe, el estaricarililen- Cia ispanoCoW n$ merin. en Marruecosi Et convoy teriales. Be trabaJ6 activamente Para citlde Jos6 Moreno Torres dec:.14o 2 communists y su disposicift a con- da QuIr6s, Director Wenice do casks 10 struitnte:
to, grametneill I te lesivo pars In pros- rescatarlos a lost tres. SolanntriDe Be Ins perioqistas que It policla wunt. PerRr con lot morlikirquicos eapalfiolde, ta Revista YERRETERIA, pro- -Rxiste en Im grande. cludades,
Quit conducts las troops estuvo dos pudo extraer vivo a uno dt, 10S nt- cipal madrilefin, en su actual cftm- It ban conquistacto el oclio eterno de fundo conoceder de Is organs", y Madrid to dis mis caft d1a. unt
en I& liable. de Algeci- endo el otro, -$A Como el D fin contra Is mendicidad, det"" Is. extremes. lzquierda. Los dirigentits d6n de estos Importantes even- t-re de famillias de diplinniticas Y
perldad Y is econornia. Y sinto- cuas anc a o fjog, pereci
ru SaCCIOReS rais: se encontrabs. baJo el fuego de
linitieo, poomp expres16n de Is, all- de T clue generous cbrero. a una muJer que peclim, Ilmosina, ocu- republiepnop- que estin dentro de Ek- too econ6mices. J91 emitrech6 ron- been de negoclos, principalmenI I Ins baterias-cle costa espisfiolas tocto del eftor Gordo QuIr6s can
sencla, *.del pulso y fortaleza. Es- podia baberlo dossechp, en. media h NUMEROSOS NOVMLER0S HE- pindosele 311 pesetas en efcct!vo y T"fin. odmJten apenadumbradom out hom
to, his si6 11 t6nica, Mis clam: (Cau do cambia) 0- [a referlds Comial6a OrX*ni=- te, pars, quienes to vids. de hotel tra, con los granules caftonem de 38 cei:- RIDOS EN LAS PLAZAS DE unt cartills. del Monte de Piedad no Dprece existir posibillidad a1guns
Is at4nic Iniciativals aillisdas, pa- servicia do timetrom; do Sierra Carbonera, que ESPARA con imposlciones valoradaz en 19 mil rie que se Ilegu a tin scuarrft durim- dorm Is permiten In acummulmd6A ne poco de independlente. Puerto I
saiersi. 'las de los Llmirghtes Fe- doniina'Gibraltar. Los espaholes vie- MADRID, septiembre 12. (AP).-El pesetas. ble Pntre Its facciones cle Prieto, Una Cia. s" &I de un mosteriall vallosimilma park vue lu estancian do vivir son reduci.rrindiz, I Miranda, la de dou ion el (-qn06y, supieron a d6nde lba mes d,! septiembre ea en el que &e SEVERAS PENAS PARA CINCO Negrin. el afimere extroardtnario de Is clas y In convivencia, social tiene qua
revists PERBZTZRIA, qwh me
AntonloMaurm. Un libro muy in-- _HABAN. 3V4_--__Dp1o. 309-- cia de ezt6 en el Esm-- celebrant m1s corridas de torlog y no- JUZGADOS EN ALCALA DE Dentro de Espahe es grande Is editark opartunamente, ennte- efectuarseen too hall* y connedom,
-_HA ANjhj
Una Cia. st ,40 *Madrid- pero los ale- villas en los pueblos espaholes. Por HENARES opozicift a Prar ro mayor eis el
teramult0i 6el culto escritor y &ca: numnes It dieron im &rtancia. Asi ello suele w tambri6n el mis san- MADRID, Sept. 12. (AP).-En e! temor a to que Cc' cria Pcontecer _dd kilendo todoo les trabaJes, loto. donde Im, curiCSidLd humans control&
ddmlco don Melchor Ferninclex A0 EDIFICIO MURIA Po de job salstentes, asambleas ple- tods activiclad y tods. conversaciaL
rnagro,,.con In distorts. de medlo corne Ik prinferk ttapa de It griento, registrindore numerosias co- luldo ante un ConseJo de Guerra, Franco fuese reemplazado, repent, inarialk, Me- Los ferreteras, del to* Por otra parte, Is. buwAL de un pino
sigio, nos explics- todo to clue se 1lberadi6n, Aue fba a cbritinuar luego giclas, Is, mayoria de las veces por en Alcalf, de HenareE. contra cimc namente. Las mass$ esmillolas que torkpir Aebec spresurarsp a envisr reeblao y to que J6 de hacer. Y .trav#A de Ititlia( de Normandin, Y experiencing, de log cliestroa clue to- individuals acusado, de colocar uns, todavis. no se ban rpoobrado 4e W so "h6sl6a a] Apartsda allme- comfortable es dificill y est"
co y del iMicil. krone&, part concluir all man parte en las novilladss. dreastross, guerra civil de hace MIX denclas ran un intermedip entre el
call. politi- Berlin. bombs en unk tends, de vivew aflos, observant ansiosamente lot Ftcon- ro 1481, Habana, Malec6n, 500. bogLr y el hotel, con Ims vents in
otros, de carict.A En el Sanatorlo de Toreras ingre- de, rebellion mihtar, el fiscal pb 'd'
co, de don Luii, 'arrere Blanco, El possible error de too alcmants Ito e cimientos en Grecia, Italia, Pmtf-'
saron entre el mitircoles y el 14 a 30 stios pars, too prowadom. te Est# menc16n es"una cortesia de do uno y otro, sin ninguno de sun
nas dernuestra. to quo Imports te- fud haber tratado do convenerr ILI loq novillercs Jost Maria Mdr-W No se ha anuncledo alln Its senten- cia v log Balkanem. Ven avanzar
ner un poster naval, sin utopias ni cis illom &I poderoso ariete sovl2a Incouveniontes. se puede hum en
Well, Ica spartamenion, on& vida hogareft
itobierno, de Madrid, en lugax de des- lesionado en Oi Dpesa; y Manuel Oar- clas dictaclas. 'ra ci
exageraciones, en consecuencia. con haosirse del gobierno de Madrl(L Exis- oil que scompoan Is. guei 'orl.
to que es necemaxio, impresclindible. te Is cut certidumbre de qu4pudie- term, v to miserlik. La mal d, J -" P U JO L" con tofts Its 11-cillitades en cosindin
Pero no era eac. Nothbamas e n IR r4M hiscerlo, actuando a expatioles estima que Ya que puede proporcionsir ell Now h_CUan- de In opoWl6n. Ms bastante durable Is guerm ILAVU AZULW S let y, ademis. como, I
decadencia, on el obandono. espeftolas dicta on
Pero Rusia ut-h a- eboa de ellos dicen: tfts Rustarls, te de aging a.-tanclas son .11=
do Espafla resurge. se pone en p low
y eltM cion vlsl6n enter, 1-o"lits, eado-pondeff.experim Fier -un .00bierno mis, ;_' L : f, -- 1 1 "es de pew' no exl&W elk vel-41W
4_ que el que nos brib" 2= !% X-3535
loa oaminoa de su mo A car un-piso W dificultades do haaeticonsetuirenlao ew Goble:
de L a, corno 4o -a go en
to primer es friar unok irno r3pah co ise vap Y mirando a to que awn- con Lin mobillario, quo ho
articular una tarts, penAando en son Ion de Vassovia. Belgrado,'y S(, tece en otrox lutgarem de Europa Be' oulLiquier dexplasandento to diflell do
pryu.n'an at lu costs no irlan oolocs
at mar. Es Is voluntad de hacer fix, .81 Rusts conaigue in4talar en df r, guardar a ceder. L4 Ingobarcos. sustituir el letaxto de nftoA Mdrid un gobierno aQuisling", GI- n peor. Fie temor &I futdW i6n do estam residenelms, tres
poner en febrtl actuncl6n astilleros bralW seria suyo en Lm pr6xima guc-, 1166 a muchos empafioles quese Ma- E171%.- cuslas oomentarlin en ]upy factorkas, incrementar en In Ar- rm y e l Mecilterrineo occidintal que- nen I P17111CO, vbtasen por su Ley de
mads. Ing elorrientos mininics y-en- dark oerrado. Pero Wors, Ica planes Suces16n. en Junto pasado. ritimaron froa astrat6tricoo do Madrid a funsancilar hasta donde es possible, Con rusoa sobre Espallia.estin fracasaclos. que esa LeY, que back de Espefis, no- Woriar, son un exponent de e6mo
CLJUSte a lo tille reclaims. In vidR De que no triunfe en ellos depellide minp.Imente uilm, monarquia, podria Ja vids, misidirtlefis. recoge del modo
econ6m.ica Y Is. relaci6n commercial, tanto It seguridad. de. Esp4ftm, como server de freno pars Imoedir In repe- de vivir de lax grades capitakii,
nuestra flota mercarite. to deg propia coritinente americano. tict6n de I& guerra civil. Ess. ea una Modog de hacerlo osenciales y c6, %, de Its razones torque Ispafla 4
FA cleric que, entxe to ilumi6n y POSIBLES P E$TAMQS PARA permanecido relativarmente tranquil modog pars families a Its que Is disInterpuesto Its R. tancia y Is rimpides de usslado obllel trabaJo, ne han Is, mientras muchom de sus veclnoo hotar conformis graves difidultalles. Si ellas DESARROLLAR TROWO europeos son sLcudidos por dem6rde- gap a encontrar un
no hubleon Ilegado, otro, 'serls. el ner. table, InLermedio en" Is placides
balance. -Pero ello no lince zinc ACRICULTURA EN EUROPA hOgareft Y el bullicio do un Wow
La oposici6n dentro del oRis enti hotel.
amorttar In tenacidad y sefialar Is degorganiALcia. Los Rgitaclares ban
lrnp6rLancia de la mngnitud de In OINEBRA, Suiza, obtepido poco Jx1to en sus esfuerzol 0
obra. El Gobierno del Caudillo, (United)-El Con3eJo de to Organi- part ilevar at pueblo a Im. revuelta,
recientes delibers- xac16n do Viveres y Agriculturs. re- MADRID, septienibre. Ei en tods
en iina de sul pues lop e9plificiles allruen slendo en*cientemente establecido, ha envisdo migoll de un conflict fratricids, co- #Pwa del aflio, didam las circunstanclones, ha eatudlRdo In MRreha de un mensaje at Banco Internaclonal
laA oonatrucclones iiRvalm. 0 In- mo el out Its coat6 dos millones de Oak econ6micos por que straviesa el
dioc to satisfacLorio. En medic de y el Fondo, Monetario, solicitando vidail. Por clerto, tado esto no quie- Mundo. em dificil el aborro, parece
fanto obsticulo, con In sensible dls- ayuda para solventer las dificul. re decir que hayan terminado Its QUe to es m#A estoa diam en que lot
-con6micas, respect a las de
mInuci6n de materials, se ha eeall- Lodes L --- actividades de Ica extremists. IA
ficlenclas del abasto em varlos passes. verdad rRY09 del rubicundo Pebo obligan
orio esfuerzo. Y pu- Orr, director general de segfin information hoy fuenzado un merit Sir Boyd Les autorizedsil, que, mis de cuaren- & buscar refugio en playas y montara este alto se anuncla, ell ritmo la OVA, manifesto a los periods ta personas coDsideradRS soapecho- ft", wonder uns, briss. ffratA 7 lin rtplausible regulariclad, It incor- ins que se estudia Is. posibiliciad de 'SaA., ban sido orrestaclail en relac16n P090 abscluto It hagan &I hombre
de
poract6n de once barcos. Para cl pristarligil pars. el clesarrolloode los con )a reclente explogidii cle un or- de Is ciudad recuperar energiaz Para
alto pr6ximo, otros caLorce. Prute proyectos; ence clunpo agric Is, serial. en Alcalk de Henarefi. Si blen beguir en su dura lucha.
rna, petroleroA. bacsladerm, de pes- Como Is Yu a general, a las nacio- X In prensa )oegi, s6lo se le ha persaje, do6 Lras; W / eame nes de lurops, part poder resolvci mitido decir que en I I mu- Un reporters ha 'Juzgado intereca, de c"a Y p& P Its dificultades de asptcto economi- Ja explosion mu- mante ver si en Espatia, pese a esatlinticon nueva% park Its Iliteas rieron nu t onas y veinte re,,u,
C. r i; be que air nuit,-. rid a SE DA POR NUERTO YA finitamente que en muchos palow.
niks cc La OVA no dispose de condos parn mero d 'it
de Arn rica y aigunws ilinidader e muertoa Ilegd a treint
programs que no cubre Ins ambl- tituye uno de n he m Y A UN SOLDA130-HEROE tag dtficultades de vida, menores in
tic different Upo y tonelaie. Un dicha ayuda, to que segon Orr, cons- siete y el de los hericlos por to e- hav todavis dudadanom que sharran,
los grades Inconvenos a currents., Segfin Its fuentes ci- 1 ly nin"n bar6metro mejor pars enclonem, que quiA 110 Ilegue & lo nientes. El Consejo de I& OVA se tada--, Ins funcionerios del Goblerno DE LOS ESTADOS UNIDW terarse de ello que In mill popular
que se necesita, pero que sirve pa- reunio esta niahAna en sesi6n es- estin convencidos de clue Is exvlosJ6n nu-strw InEtRuciones de tharm
ra evidenclar In vigilandfl. del Ks- pecial y acDrd6 exponer Is urgencia fuO obra de rmbpteadcireF. A blen to., I WASHINGTON, septiftibre 12 de
tado y el firme concept que se de sus actuaciones. En el pecluefio investigadomE 6ficiales se inctinan tUilited).-EI Serviclo Sec et) dioi Como PS In Caja Postal. Y. ciertatiene de In que as el mar-y to clue ronrilti fol-mado estin presents Fran a creer que Is explosion de Alcali por terminada Is, bOsquPep de ,n Mente. lam datos que Lmablemente
son Ins navlos park contribuir a cia, Inglaterra, Hoianda, Dinarnarca, de Henarem fuA un incidento- mists- hei-ce de 18 008 de eclaV., at deridir en Is. direccl6n de ents efiticlad proto grandeza deseada. Cada vez que B U F E T E do, sin relacibn alguna con el desas- que el recluta Wallace W. Forbe,3 es- j porclocan Eon realmente satisfiLctoaabf.mos de Is botadura de un bar- estudlari los problems de Its Co- tre de Clidii, el cual es teniclo comil 14 mufril"ll. ricis park Is vida social de FsPSAL
co, de In labor Incemante de las sechas, y almacenaje.de grano part V E G A P E N I C H E T de carficter accidental. Be sobe que Fortei se hallaba preuniWo wri- El Panrclo Rho de 1945 hubo un
factortas, de que nueAtras frutwm y el consume de Its poblaciones que se han sido tomadw prvcaucione_ n cio en el Carnparriento LA zea '-'l3_1Lhorro en Is CaJa Postal, que Ilega.
14W I rianao. Habna. en el Pno ne. 1901,
ad. 308 TOM. J11411144 Hallmons todos lot polvorines, arsensles v denuestran mercancias en general considers uno de los problems mils Espafia, en previg ruando se le present oportullirlad COnIG se sabe. a todos to- rincone-s
baJo espatiol, graves, pues los gander p6sitOS de 16n de In
conducen pabell6n tica naval-lite Is, clue to tetUmo- 03 semue5- cir corive0tirse en h6roe. Outs Ille de EspPfiii. de unt CRntfd1d d@ peel inirno se alboroza. F., Is corn- nin to que se hsbI6 y 3e sur en tran renuenLeS R disminuir a ali- nuevas exploslaneE.' till que se presto volum..* -nmentg. seta, 65 2g3,5U con 91 cintimos.
1. "ru de Its rezone: torque Is OPO-iunto con atroa 16 soldade, R wervir
pi-cbscift de haber hallado-gin te- tin reciente Conscio minist I- mentacl6n part el ganado i6n a F nco deritto de Espafla de c-cneJl.1o de Indfar ,j I 'f-ur. c It
0 mor de destininio ni riesgo de bn- es tambi6n aigno y prueba. Sternche-la i'se I" pruebms efecturda, i, dirnv
trayeetoria que se period. I ;e h ;. menos noLorim, rJurante
pre cut F-soafin estk en estos ift- /luil:Aev i- rL_*__ Apyly os It os mew, reside en el cam- 1 carriciannfrito Dor el docto, WpItet A,7 SEBASTIAN. septwrnbri- -
P',GliNA SEPT. DE 1947 APO CXV
VECIOCHO DIAR10 DE LA MARINA.-SABADO, 13 DE
Actualidad econ6mica ASOCIACIONLONJA
DE CUBA -M U N-D 0 F I N A N C 'I E R 0
COTIZACION PAXA V1111TAI Al
POR RAMIRO GUERRA Pon XATOA T ins CONTADO ROLSA DE L'A i[ABANA Central Violets, sugar Punta Alegr4h Sugar 06. 9 radio Keith 11% OVER THE COUNTER
39MALIMADAM XXTXX A3611A. Company Cuban Atlantic (Preferl- Rexaw Drug- 1. 7
COTIZACION OFICIAL Cia. Azuea-rera C spcded, ... . . . to Rep. 1. Stoel 26% jwlgw YORK. septlembre 12-41eor
-Bienvenido el intercawbio can Espaia. ALSOCIADON (Prefs) . . 1 2 1% Cuban Atlantic . . 20 R4bO Motor 29 % el Min director da Ltus biltrAm If
-EI incident colinabianoarneric"o sabre I& flota sh:VTIF,%Iri'RP,1 12'1,1--' 1947 13 DE SEPTIFMCBRE DE 1941 CIA.. Azucarers. Cispedea, Cuba Company (Prefind- Robert Gair I % Compaillia);
i Cams) . . V, des) . . . . 65 Revere copper 1974 64 a&
maritime. Profundo espirita de sationafi-nd ec" Acolt. Comp. Vend. ;ia, Azucaxera Vertlen- Cuba Compsily, lcpmu- R. hylation pUbs '00., (PrCIA) 21h 3%
4, tea, Camagiley de Cubt 13% 13% rits) Cuba Go.. i Gorns)
n6mico en latinoamirica. )-a, 111, 17 lu qq 3,) 1) Boned y Obligaciones Per 100 Par 100 24 214 Richfield 01, 15
Ajo. Cie Azucarers Vicente, 11A..Pan American Airways. 10 13 Flectric Bond Share 1114
-Concesiones de cridifas mi Ministeria de Agri. ,,r ..O,,u-n.. I 2T Reptiblica de Cuba: CenLral Ermits, . . 33 41 Cie., Oubans, de Avia- Sesal Lack 21, Exprtao Afteo . . 0, 4A 0.16
Cie. Cubans, de Avla- C16n i6 . I I I Stand S. Spr. l3e Hellcopw . . . b 20 0 30
1906 tDeuda Int.) . 118 C16D . . Expraso reo Interame- BOC4 VILCUILIP .. .. .. ..
culture. 50 1909-1949 . . . 102 ,J ExprerO Atreo litersime, 1 9 16,. Tecs. . . . . . 2 % 11/s
rictoo . . . 4 Echen Dis. 297.
A-.* 1914-1949 (Morgan) 1031. ricano . . . % l/. LitogrAfica, (Illertfs) 21 South Pac. 4,2 ,
t.d. p,-.- 1923-1953 iMorgan) 1061 i Nauyfl Distilling Co. % Litogrifics. 4 Cams 2% 3 1, Simmons Co. 331
La mi., salient nots (if' aell"l-i- Hot Springs a Ginebra. se ban ne- .. 9 -11.'. 0. P. 19301945 176 Cla. LJtogrifJca.de I& H@67 Acueducton de Cu 7,6 South Ity' 31 PROMEDIOS
dad con I, n Amp 10 al(a;lve P01"Ice. rho numerosas declaraclone-9 1937-1977 ')Or G--.,, 1ArX.,s. lode. proce- - 1161, 17 bane., iPrefs) 21 South Ainfle 4 1,w
pero de no 1.1or tambien econom,- Ila., naclones InLinclamericanas fa- d--x ii;,tii 12, On 1941-1955 . . . 108 1 0916 Cia, Litogrifica. de ]a He- Camp. Vend Stan N. j. NUIZVA YORK. Septlembre 12.Co irnportatIL1,111A0 qUe I vo.rables ell troria a In %upre,.611 T'Po VRI"n-I JAv- Oro con 7 bans, (Coma) 214 31A Par 100 POT 100 Stan Brands 28-, Par ti hila director 6e Luis. Meridadentro del campo de e-Ita Secc,011. de )as barreraS RI C0MeITJ0 in'.e' le"pones . . . . 97 Cie. Acueductos de CubW 7% 0 Sylvanis, El. 211* za y CompaAls.).
d" 81.- 6.75 0
]a dieron to., perlodicos en In tuli- naclonal, at bien se ha. cuids. o A.Ac- ligaclones Oro con 4 Concretera Naclonal (Co- Perrocartilell UnJdox 2 2% Stan Cked pr. 23"1 Industriales . . 175,92 Bala .24
fians, de ayer en cablegranias p- siempre de hacer salvedades y e- Renno pri-rx .9.10 cupones . . . 95 muneg) .. .. .. .. .0 37 47 all Otudtbalter yq!rrecarrilex 47.51 .50
cedentes de Madrid 1965 . . . . 32 Me refic:o it senas a Ins cuales IM norlSulle- C111trIl"RR sa- 1 b.. 18.93 Centro Asturlano 1926- Orange Crush de Cuba T Sery. Publicog 35 24 .05
iiplitil de persDtC- ri ano, no les han dado o hall Rpg- -rritorial Serie B, ROLSA DE NEW YORt Thom Starrett Acclongs . . aa 01 .22
I-a3 QUe dRban c Banco Tc Texas Co. .. so
muchs imports!,.- 0 J JR 39 On
tivss m4s la\orables respect K rentado no dRrl" 17 00 (No moratoriadas) 90 100 A Teahnicolor .. ......
niks 110. CIA. Banco TerritnTiRl Serle B. Allis Chat 12
relaclones diplonikLicas 36% Tennes Cor. ILA PLATA
niales entre Cuba v Espaha. i POI La reRlidad es. sin embargo pese I-RAlff- I'llel 31 00 1944-1966 75 Unities . . . 2 111 3 Allied Chem
ende. a intereambias comer a d eciRraclones favorab' I Banco Territorial Serle C, Unities Oil . . . 214 5 Alaska Jun led Oigar 5
oent- jales les a tNo moraWriadas) 90 '100 C6dulm Primers. Papele- Air Reduct, Tuvito Airl COTIZA(110N ID1 ZL RAPICO
mis pstxcchas y mutuaniente inks libre N fAcil comercic, interns- 0.1tiolux. Gas 1904-1954 . 117 rR Cubans . . . 100 Am. Export L
Ia,, das pRises. todas A-,riaons qq. .4 in HavRna Electric Am. Radiator 16"i Union Oil Go. JACINTO "DROSO
ficla os entre CIODRI, qUf ell CRSi ]as na- (Consotodos los sectors de 11 le-- --- .50 60 COTIZACION A MES FECHA 13% United Car
En clones latinommericlanas, a sin cisl P.I.. ,f-- lidadosi 1902-1952 Amer. Crys 20 Unit Fruit .. .. 56',
tra production tsbacaiem. Is. PO- preaiece uns. corrlent de nacio_ unicaar.. Havana Electric (Deben-I Amer Airl U. s. Rubber .. .. .... 43 cierre del mercado ayer, 1&
.,ibihdad de un Lrifleo reciproo naIL-mo ecolibmico y politico. Q- --, "'I. In 40 lures, 1926-1851 . . 7' 12 DE SEPTIEM13RE"DK 19,47 Am. I %
7,., rlIl 11 Car Fou 11 U Aircraft . .. .. .. .. 22', Plata national se cotizaba coEspatla ha de verse co:, termijuida p s (III . 12 2h Mercado de AbasLo
mayor con par una vahedad de Prijol.. Consurno, Ia. Hip. 20 Comp. Vend Am, F, Pow 3 14 Unit Car. pr .. .. 40'.
gran satWaccion. 5a clue lill-1:3 causes, que conduce Indefectible- Papelers. Berle B 1922-44 10 Banos y Obligacicne5 PorID0ForI00 Amer. Type 13 1,J U 8 Steel 6g M0 sigue: Ins compradores a
llitille Ueneen el inereado -pa- mente a crest una disposicidIn [s.- . . . . Tel6foricts. (Debenturesi, Amer Inter 12 IA p.
hol unasaida que solo cede en It 1:1. 1"941.1.,.196, 108 lRepublica de C u b s.: Am. P. Light 211/. V
vorable a Inds. medidadle proLee- Ni Cri- 1, wt, . I- 1 164% de &scuento, y lot
ImportRaCIR PATH, no&otres a In qie cion;.Imo Industrial. agricols. y me,- 1, qq I 5.0o U. J lDa. rredinu- Speyer 41 102 Am. P. L. a -7, P. 10% Vanidlurn venc6doreF a Ia par, en ope.
Uniclos. Garbanzo. . . . 20 log Vert Cam. 134,
Ties ofrecen Ia.% ESLRdw CRIAli. par ret,rictlva que sea bles) Morgan 5', . . 103l Amer Sugar .. .. .. i laciones de can'e por ell b-i.
NUistrits vents ell Espana on. Fse subs;tractum nacionklista, es -1111". I_, Sir] Or'11A.). CIA Azuearers I C6 sped eS 13 31 Mor7nn 51-,176 . . InflIt Amer T. and T. 159% White Motor W 261, 11r;e smericarlo.
descle. luego. inucho luenoles 0,1e habilineme utilizado par indus'.r.R- qQ, . 1924-1939 1977. 41 I . . . 119 Amer Woolen
Ins que efeclualli0s a Ins norteaulf- les que con Ia. mi-re, pue-sta en 1' Xnrina North AmerICRIl Sugar IP55 41 ... . . I DR 1,, Am. Encaustic 43% Woolworth 48:
D. TJR. pfl'. p-, 20n Co., 1923-11 143 . 7 Havana Electric RROWRV Amer Smel Vil West Klee 26
ricanos, pero no par eso dejall dP obtenc16n de mayors bew-ficios, i -.10 Gent-ral Santa CRLAIIIIR. 5" 34 W st Union 241,. EL ROYALTY PETROLERO
ser de grRn valor Para nue.0ros 710 VRCilRIJ ell 'RPOYRrSe pairs, III-,, 8 Co., (Bonosi 50 60 Amer. W. Work 15% W Overland 8%
PO- III. tlxo, .,gI,, 1936-1940 Hvana Electric Railway Amer. Marac ..
producLores. F.s indudable adema,; nerse a salvo de 'A competence MI- . . . . . CIA A"ne"I Pra Vl(ana, Co., (Delicrituresi 71, Amer Dist 3 W aYner Bros 14". El senator Ragello Diaz Pardo his
a N, 491 1
apapharse ell grandI'S de Jos de otros passes, .Sn 'Debenturc.5) . . 43 30'A West. Ind. gull. 24 dlilgJdo Una coltnUnleacl6n LI minisque podrisn sun cuando I)e Cuba R R. 1952 .5 72 Alleg. Lud). s. 34 14 Y tro de AgriculLura doctor Geradin
CUbs, R. R. Crrtificadon A. Oolortyne
cantidadc.s. Ya Que acaso 110 hav ello redurde freculentement-e en el I ..... 21 Youngs Sheet 08 Alvarez Pufrites, en Ia que It da.
pain ell el mundo donde gust tan- qq. IS a. Comp. Vend de Dep6sito . . 33 Anaconda C. .... .. 33% clients. del reconocimiento de jog inencarecinuento de Ia vida, con cFLr- 1 01,
to un buen tRbaco de Cuba come gas mayors &I corinumidor en ell- ri,-, p.i . . . . 911.111, S par r Cuba R R' 1946 6% 61 Allen Mel. 34% Legrantes del sector Petrolera par Ia
en cualquier rLnc6n de apahl. da paLs latinoRmericano y estO en PAI. Me 70 00 pa Cub. A. R. Certification Allied Star 34 % rrbaja del ROYLIty'de producci6
nadle Acciones action acc16n de DeposIL0 I 38 Avit. Cor. conEspaha cuenta Cuba R. R. 1946 V, VA BONOS DE CUBA cedida recienternente I Mblerror airs, pane, ignores. contradiction con Is corriente mun ugtri&Cr e
en Cuba con ,in dial favorable a un mayor Inter- pl PO, 61'4 Arthloom C. 12% no a dich(M Ind I sitnificiriextenso mereado para. sus vinos cambia international. No prieterido ps, III,. Nueva rilinra. de Hiplo 365 Cubs. R alllt Certificallos 36 Armour and Co. 13 -A NEW YORK, 'aeptiembre 12. iAP). dole a Ia vez Ia posibilidad de M*le
SO NueylkFAb, de Hielo Be- de De 6si o . Atchison ., .. Ill) Lam cotizaciones de las Banos de Cu- -se int-enslNue Ia producei6n Petronumerosos products :ili- ell una corta nots, de actual.dad, neliciarlas) . . 95',1 Norte de Cuba, 1942, Allan Coa-t KIT ba en el dia de iyer, fut
pars, discutir los aspecLoa favorable u I..) . . . . . Banco Territorial 1.5 51-11 . 1 44) Alreen MFG. el luguien- lers. en el pai&
rnenticios de grRn consume, no ;61c, Norte de Cuba. Certili- te:
par Ia numerous. colonia. eSliafiOla desfRvorable-s de naclonallsmo eco- Pepe, Banco Territorial I Prc!r- Abre Clerre
que confine con nosotrcls, sine pa- n6mico y de su derivado el prow Pat.. 1".. 1, renters . 95 Ocados de Der>6Iito 37 Best Foods .. .. ..
N I irtorial (Belie- bligacJones de Unido. 21 28
ra todo cubano sin excepc16n III- clonismo de Ia misma clase. Me A -IcAn-, 6 In Banco 'leri Baldwin Lo. 16% Cuba Nor Ry 5 ',,, T, 1942 50'* 53 -JO SE LUIS
. Pin'll"toll l',, 5 Cuban Telephone Co. Salt and Ohio
guna. Un mayor intercs. ibio de limit B.'serialar el hecbo de Ia fi:,- p&I, i,_ IR" c,,p ficlariasi Manati Sugar CO. 111 13 Cuba Nor My 5 11, % RCT 40 41
A dos Palses seria gal F. C. Conbolidados de Cu 'Debentures) . . 109 Ba)t and 0. Pfd. 19% Cuba Railroad 5% 1252 79 al
MeM v extenst6n del mismo en lo!,, I Bendlx Avi .. DEL RO SARIO
products entre 10 ba, P . . . 21 4 2214 301A Ctlbk RaRralid 5% RCT. 341,1, 35
par tanto. extremads. y reciprOCR- pRiSeS latineamericancls. Los herhos PRI.,,, imhda. a,,, )SO 11,5 4. A (I Cubn R R . 31't Boeing Airp 19 Cuba Railroad 714% RCT 36.3)5 31 TELEF, X-140
mente convenience pars, Rmbof. irin corroborando mis claramente Havana Dectric Utilities Comp Vend Beth Steel W 1,s Rep. dt Cuba 44% 1949. 1 oolc,
El president, doctor GrRu San cada dla Ia que dejamos expuesto. T..ajo 00" P. 6 90 S par s par BOrd@n Co. 43 Rep. de Cuba,,! J% 1977. 115N Ila (ANTERIORMNT]Z ZW
Mar I . 14% Rbys. dt Cuba 5% 100. 102% FARRICA, V CONCHA)
HRva IA Electric Utilities Accione accl6n accift Buter Erna
tin. Tede, Pues, abrigar Ia se- El case de in flat& merchant de TI ... J. 31.On .. .. ..
guridad t. que todo paso que de su IA Gran Colombia es un 31ritcnis. Tociao Co., P. 5', 171t Butte CON. 34 Rep. de rmbe, 51, % l9il3. ID.5 It 1 0
ronducente &I Rumento y un ejernplo de lo que acaba. de Bull. 39.50 Havana E'P(,tr)r RaIIwV Nueva FAbrica de Hielo 365 B. A. ItIrchine 1314 Manatl Sugar 4% 1957 84 %1 8614 OFRECE A TODDS SU NUE.
gobierno . . Co., iPrefericia-,i 21 Nueva FOb. de Hicilo 'Be 13yorde Ia vents. de nuestros prodUC1,05 Manifestar3e. TO=At*g del Pei$ Havana Electric Railway neficiarias) . 95 A. M C 171/. 0 VO LOCAL, enclavade on
en Espafia, empezando, par el is- IOA'4, .is le96rI .
i,l of .t.s) Co.. I Comunesl I F. C. Consohdados tPre- ChicRgo Corp IN CAMR169
baco, y a porter al ales-nee del con- Otra nots, econ6mica de actua- 1 '90 Jarcia. Unicas -a . 109 feridas) 22, Childs Co. Compaiiia Desfi6dera Gan.
Pul-A d, RJR, l rII 22
sumidor cubsino Ia varledald 8e pro- lidad que no deseo War, per alto, 1. . . . 9.75 Navifra. Unica5 50 Cuba Railroad (Preferi- Callahan Z, 2 CIERRE DE AYER FN LA BOLSA cede, Ave. Gance", estre
ductoa espaftoles de toclas cIRse:3 es Ia conce3i6n d er4ditos par I P, JR, -g0n .,.r- Tel6fono, P Ex Div. 118 das) . . . . 31'2 Can. PLeif. 11.1i Y RN LOS BANGOB DE
en mayor abundancia y a prectoz; t '. I Telefono. C. Ex Div 94 Havana Electric Railwa Curt. W. A .. .. 184 AISTA CAPrrAL Concha y Viumseva,
mfis moderation, que se desean en Consejo de Ministras celebrado el P.ri_ de I lillo, -Kfi. Primers. Papelers. Cubs- 'Preferidw) . 2% Case T. Mach 36" New York, cable 1-16
Cuba y tierten entre nosotrosi.mi JuVves, pars. diveraos servicloi a . . . . . 9.50 na . . . . 20 Havana E:ectric Railway Columbia G. If I, P. 1Ayan6.
cargo del Ministeria, de Agricuitu- Cuba IndUStFIRI y Comer- I Comulles) . . . 11. City Serv. I New York. vista 1-16 P
45 Sulza. V,!.t&
meMado constantemente hisat.Ls- 311i 8-liza, cable . . . 23 87 Y anuncia qoe:
ra, a propluesta del m1nistro, do.- CIFLI Jarcla. de Matan7aS tUni- Chen and Ohio
fecho, seri visto con gran gu.iw tor Oermfin Alvarez FlientIcs. fo% Aarde el mereado cambi6 abrupta- Banco Continental Ame- casl . . . . log Cuba R, R. p. 34 . . . 23. &5
idldament e pol' Ia nueye crkditoa que*ILparecen apre- mente pars. cerrar de sin cambia ricano . . . 100 Havana Electric Utilities Curtis Pub. Londres, Cable . . . 4,031 per APERTURA DE NUEVO
A 3 punts inks alto, pricticammi-ite North American Sugar (Preferidasi . . . 19 Chrvsler 58 li Toronto, cable . 4 03;1 NEGOCIO s, encoestra IJ.
inmeriss, mayors de In opliii6n cu badon par el Consejo pam Agricul- I %
ninguns case del giro de azucar Company . . . Havana -Electric Utilities C. Violets. 13 Toronto, vista
ban& tura son todon Importantes. particip6 en Ias operations de ayer, CIA Ingenjos Azucacercs (PreftrenLesi 7-9119% D. QUIDANDO so gran existent.
Coleco en primers file los.des- encontrindom IRS cesas counision III~ 111RtRnZRS . . 11,,l, C. West Util. Argentina, cable 25.oo cia de m '
LaA diferencias de criteria entre 10 Cis. Cubans. de Eitctrt- Comm and Bout 3" Argentina. vista 24-95
tinadofi Ll Laboratorlo de Invesd- W a ambos laden del mercado. Las; Central Santa Catalina Ij cidad, Prefs) . Cons oil
larcancillerlas de Ios Estaulos Uni- PreCiOll Get cierre quedRron: 164 Mdxico, cable . 20
gaci6n y 4ulmIca Industrial. tanto 1111Y(l Aceftes Vegrtalcs E1 Co- Cuban Telephone Core- Cons. Edistin .99
dos y Colombia con respect a 5.1A, tulle 5.15 aeptiernbre 5.15 y 6 1- incro . . . . 95 PRny (Prefs) Ex Div. 117 Cant oil 25;i M*x1co vista 20.66
pars Ia construccr6n de iins. quive clembre 5.17. kI total de vents c 454 Madrid, cable gsill; (VeL relo cllon en lot
ciertLA cuelstAones relaclonadas cou de acero pars, el Departamento 6e d, 57 let,,. fu Aceites; Vegetales El Co- Cuban Telephone Corn- Colorado F. 14:4 Madrid, vista Clasikajos)
lad eafuerzos de ]as colomblanos pa- chiero. iComsi 20 pRny. iComs) Ex Div. 93 Cont Motors, 84
Plants, Pilotos y Tallerescontopa- 71J China, cable
1 EL INFORME DE LAMBORN Central Romelie 55 Naviera de Cuba (Uni- Cub. AM. Sug.
de ra. el equipo del mismo y pLra los Los seftores Lamborn, R ggs and Cia. Cubans. de Flibras v cas) 17 China, riste, 25.30
. . . . 50 Cmml. SON. 24
ra desarrollar le, llamads. Plata I
Ia Gran Colombia (Colombia, Ve- laboratericla de Sintealls Orginica Company recibieron Ayer tarde, par Jarcia Int. Telephone and Tele- Cons R. R, p.
inezuela y Fxuador). parece que Ila- all bile privado, Ia InformacHin de 22 lii
y Microartillsis, MicrobiologiR in- los mercaoon; que dice come Iiigue United Fruit Company 51 gmph Corp. 10 % Cruc. Steel 20%
brin de entrar en In via de una industrial. Verilleact6n y Comproba- Cla. OperRdo de Sta- Vertierucs-Carragiley 13% 14 ti Cuban At. Bug. 21
dLwust6n razonable Allficares crudos: Contin0a In ina c- diums . . . . Franclsc4 Sugar Co. 15 Canada Dry ..
despu6s de Ia cion de Instrumentoa y mobillarlo tkvidad reinanco an esLe seewr riel Concretera N.cional, Pre- Manatl Su'gar Co.. 9 'A 11 D PASAJEROS Para E U R 0 PA
excitacil6n publics, que did lugar pars. 'as laborstorlos menCiOnSclos. mercado, a] segulr retraidos W re- ferldas . . . Guantiname Sugar Va., Del. Hudson
a Ia pedrCR del edificio dr Ia Em- Necesitamon emptier Is lnvestl- finadore-s come compradores. Be ob- 39
Banco P0pUIRr . . 100 105 1 (Comunes)
bajada norteamericana en Ia clu- gaci6n clentifics. en todo cimnio servs, sin embargo. que COnliell a R % Del. and Lack .. .. .. a
dad de Bogoti. dasarrollarse lnter s ell vender par Dan. Aire 69,
concerned a nuestriL producci6ii parte IDS productores r haclend 't
Ents. ctmztl6n navirra Ila venido ustrial y aparbe de de Det. Michigan 12 .
% IL Dupont ISSij Va
agricols, e Ind posibilldad de obtenerse udon pa- 7Z El Por som "LUGAN O
trarr a )a superficle ciertas co- elle, el MInisterjo de Agricultura, ra embarque en febrerd Al precia de P_ P_ Diafond Mot. 19
rrienlit.8 profulides. de opinion muy debe con.siderarae come un- Mi- 5.15 CIP, sin hallar compradores par
generalizadRs, a que denden a ge- nisterio de forriento. Tudos Ia el momOnto. P- Saldri &Ohre el 15 de Septienibre para lei poertes de:
Axiiessres refinados: Siguen los prenerilizarae muchn, entre laz na- cursols fillancleros que ar azignen Exch Buffet
clones IfttinclamericallaA respect R at minima pars, ser debidamentf- a '840 Y 8.30 respectl1vamente ps- 6'P 0 R Q El Pnw LIg. SANTA CRUZ DE TENERIFE, BARCELONA y GENOVA
cuentJones de politic& econ6truck empleftdos en mejorLA y LUmento at de remolaclia y el refinado de ell- Admitiesido pasajeros y carga.
con #1 extraidero. F y .11 I l LErlre"c- 102 44t
de nuestra, produccl6n sarihn siem- ftR de ultramar. A R Q U ITE C T 0 5 Contando con magillificail acomodaciones parl pas1*06
de.,ide pre pocoRl. ftirchild Ir. 3q
En milltiples conferienclas. As6eares futures: D0Apu68 de estar
cast toda Ia sea16n con tono reIR- de c6se primer,
Pox Film C. 2614
?* th;%mente 10"OPITTARIFOS Follansbee
floJo, come to iridics, el
hech 0 de que Ias cotizaciones bajp- 2,T -..j
ran sin Intftru pci,5n sets punts des- A Farnsworh 7 .
P or los m ercados de la aperture en el men de mayo. J Fajardo Bug 29 i AGENTES
t ste Imercado recobr6 energies 2) virefierera 1,u, 'Ihomtb G
TABACO AZUCAR aProximarse el clerre. Rs cler to q e aF Gen BronzJ0 A. J. M ARTIN EZ, Inc.
Par Is matin ercadoB GuAnt. Sugar 67%,
na Icla demilLs in e. Gen Elte
El mercado local de Labaco Pit I'll- de produCtOS n-etividad ell el mereado de bisicoa estabaneniuy 36 1,, TELEFONOS M-7833 M-2131
ttis, viene most.rando, poem Jos 110JOS, basis el Punta de ea r ri. Brewing .. .. .. .. .. EDIFICIO LONJA
acLividad crudos ha conununao come ell I 1
dias anteriores. Los vrndedore., MAXIMUM Permitido par lat; fegul J
tn eaten dies. Posiblement.- ell Ia se- at; Gen Motors 51
pm- clones, y esta situaciiin, natu Gen. Asphalt .. .. .. .. ..
Man& QUe Vielir se electfirri registios embargo, ban hecho ofertsis pars, ramende cantidadea ya comprometidas, I barque ell febrero a Ill base de 5 15 Le. ac refleJ6 en las futures de Rzitcar. Gillet Saf. 27
-Lafi notician recilildfis del campo CIF, pero Jos colapr0dores se man- Mayo Gen R. Sign. 25%
non dieen ue en Remedicla Jus coln- lietien retraidos. Loa futures ai He- CiCrre Rnterl or 5.19 Oen Out. Adv. 15 TJ
pradores calAn cRrgando el tabylec, en rre del mercadci registiRron avaneps Apertura. de hoy 5.1 8
Goodrich R. .... .. .. 53
matules. Proceed" de Vuelta AbKJo hitsla de tres puritan. Mis alto hoy r.! a Goodyear
-macicin Min balo hoy 44
-hemoa recibido Ia infol de EY ISTENCIAB DE AZUCA 5.12 Graham Page .. .. .. 3-%
que la, firma de Jonj Toraho 1, Cla.. El New York Journal of Com Uen- Clerre de he v 5.IR Grambv B an c o P E D R O S O
ce report.6 ayer la sigulente Informs- Tonehidna vendids.,,
oornPr6 don veins. Una de ehRs tin .,He 2,050 Great North 39%
cX1 Hato de BarbacoRe, ell Sall lyuls, !oil sabre existericial; de aLucs- Clerre Julio 5 5 H A G U I A R 3 0 5
Prooledad de Maximfilo Ldpez, Ia res en poder de indUNLrialesi, egnn anterior .. I Haven Manuf 6 tj
6.1D
otra, vegs. es Ia de Bernardo Orti.. de w dIvuIR6 par el title director de Lul, Apertura de bay .. .. .. Hougron Oil 22 li HABANA -CUBA
Ban Juan y Martinez. Mendoza .). Compahia: Mis alto hoy 5.13
AlRunos de Jos mO importance In- MAS balo hoy Hudson Mot. 16l4
-Par ferrocarriJes y ell .1 0q Hupp Motor
"RanOlles dustrialeA que emplean Rzilcar, mien- Clerre de bay 5.15 16 414
st recibleron en rain plaza 10-5 Sl- trau Lanto. se reports. Que estAn ven- ToneladRz venclidas 609
ftilentc_- partidas de trrcios diendo sils actual" de Septlembre Illi. Cent 25% 'Operaciones Bancarias en General. Coentas Corriente y do
. exiitenclas Int. Paper c.
De N4ndoza, pars. IA Cuban Land azuear iefino in bsise de 8.36 cpii- Clerre anterior 5.14 48
and Usf TobRCCO CC., 00. LIFIV0.9 tambl6n v n1gurin de esta, w,6- Apertura de hoy 5,14 Int. Iran Go. 12% Allorres, en Plata Nacional y en Moneds American. Do.
De San Lnis, pRra Toraho y Cia., car ramble de manes en el me;-cado. MAA alto hoy .. .5 i.j Int Cement 6514 martamentei de Cajas de Seliuridad. Cohro de efectol.
de rpvents. Al preclo de 8.25 centa- Mis ba.1o hoy 5.09 Int. Nickel 28%- hrittames v Destuentes de Letras. Cheques y C&rW
Its Sftn LulF, pftrR Torafio y Cia., v0s, Rulique Ins transacciones 1 1 11- Clerre de hay 5' 16 S. 107/4
40 v el mRs billo esLaban relacionadRs Toneladas vendidas 200 Inter. Tel. 10%. -4dite de Viajerot. Costodia de Valores. Vents de QOS
De Taguasco, pars. Menendez Call OPeruclOlles ell el mercaio cle Diclembre J
I as. 226. y fulur Cierre anterior 5.14 Jones Laug 2q 7/4 Y Cridites Comerciales &Ohre tod" las Plans. Facifidades
R CArRCteIiNtJVR de Ins operEt'lo- Cierre de bay .. 5 17 18
Contratoo en v g. i R Kayser and Co. Para !Iemesas y Criditos de Viijeros a Espaia.
nes ell el mprtado de futillos R 'er A 6cAr reports i Or Balsa de 7%
VALORES lue exaciamente igil I qUe Ia de ;as: z Ia Posicift a! c:erre :inney Co.
do% se loljes autt-l-ioll de IFL, oDeraciones el jueves, colno s;- Correspossales en todas lot Paises.
sI(nILqtAS fullo 175, sepfien;- Kobacker Lo. a ll,
'vet n Rue, Mflvo 976.
El mercRdo local dp v "Jorps Rel,16 de Wall Sit estuvi 'o-S bre R2, cilciernbre 4. Total 1.2:! r
O'c i on L
comprando ell
I-. Me Neill ASOCIACION NACIONAT, D EBANCOS
PAGINA DEMUEVII
IDMO IDEIA-MARINk-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947
Cuesidones-Aiel Trabajo CERRO--CONSAJA MBE DARSEAL ICEA LA PLENA COMPRA BRA L En el ptierto
DISPONIBILIDA D DEL AZUCAR TRES-COMPAXIAS
DE -Y-A-TORK -DESTIN'ADO A LA LIBRE VENrA FERROVIARIAS
--So rismisirilin taillike de-salairWa-io- lei -gastron6vokes. --Cuestan los salidices del Pu*d* con anis laschis movies,
:j= a dictsdaravountaidaen Santiago do Iss Vegas. -Espiranse pr6ximamento mumerroses bares con carra.
let tkabaia del animento a I&. gasatina. Se debiti a ]a amenaza de que el Dice Luii; Mendoza y Compaiiia. Hace a1gunas 5ugerencias al Pagari dos millions de l'bras -mantilinese &it* el sup4ravill on 6 recandiscitin Ajeaftal. 'r
-Parialistaron as imberes I" trabijadores dWasta"Al. ( .obielino a lique a ]a indtntria- Gobiernoi e3te- particular. cE3 precl5o dar salicla a cisterlinas de s-fis b a I a n c it a
P Van hatia Europa mis do 200 passioms do Is Ansiricis.
-Pidlan of latikon, Jos awspljo S anfirMeM to CHnkAL i az6c&res refinois clue ya han sido daborados)>, dice ommulaclos en Londres. DaAus
sider6rgica n u ev a s medidas 10's Franquicias a diplowiticod. Las insportaciones. Chinot.,
__ParjMMR7-C;-WALZIgR- La-Misbana-Spbre. A 1947. modify en las insmas candiclones LONDRES, septlembre 12. runtCARROICERIAS estilk discutlendo con IS pall de I
CIUBANAS. Products Qu NEW YORIK, septlembre 12. (Unt- gue el resto de Ion anicares acipull-l- ted).-F; per16dlco .1i'manclal Tilneb UNA LANCHA NUEVA REIMITID0 A TISCORNIA I
Imiciesel atimiento de t1d3-L11 acclonest cerration en Via- OPOSICION CONSTRUCTIVA. os per ella, a cuvo electo Quba dr- in1j3rm6 hov que Brosil pagarii, clus 114" Yuk remlUdo &I Camparnento dia I
outlines sell ifadd par cliche Sin- Ja an antigipacift at fin de Saint- be hacer su notifleacf6n RI respecLo nifflones de Libras shterlinas de sus HL comenzadc, a prrstar beri
nos ldlil hope dos mewz. no LA bals obedecii5i procl linen El sensor Preaddente de Is Replabli- a a ob, LA3 ra una lancha recLentemente comilruida I Tizcornia. hahts. quit justifique quo 4
L ySo bpraetro diCatio de I ntes de diclembre primer de este balances p.cumul d en ndre. Pa.
tricks de te a. Its inestable altuar-ift Ctuernis: co, en reciente discurso, his lnvIYtdo a a Is Oficina cle Jog Mk- esti aumirlizado a enLrar en nueatr o
to inL-astris ca- aflo. comprRr tries sub-sidiariab de Is y destined
ELECCIONES_ clonal y a Is stmenats, de %US el Go- a unis oposici6n construe zill RaAwavCompany-. dicos del Puerto, quo ha rr-%urlw corl terraono. ei Lbulltlco Enrique Suen
rrideem "i'v ue ae- ello Is grave aLLuaci6n que venla con-, 1,
cubana b ortearnericanc, up que, nue- fiale el-error cutando 10 rtR Y Tomando todes; estos fqctores en Sellfin rl tFir.ancial T rneli* el Lm LO MANI"FATOR
se ban movib- Pars. el lunes, per I& noche, his Wnlsi=lacinea; is .1. J.dusitirlis sl awrWjj" el rentledlo olovivenientell, Y ronsideraci6n y a fin de tener em- to fui! anunclado por un comlt Do')- Iront-ando para el tervicio de inil- Loa marilliestooA registration de engros azecaresfode estR I nto de tenedlorrs de bonus del It- peccl6n hariltarls. de los buquez.
aside contra 119 side convocada. uns asamblea ge- derurgics. aunittive, no Samoa politicos deseamos 6arcades Clue i triads. per los lunclonar" de ba
resoluciones 22 y neral, Pam desiemr I& ComW6n Los productom.de consume baja-, aprovecbar eats oportunidAd Pura re- zafra antes pr6ximo a calcu- ruracarrit brostlefin v e0i bornieddol Dicha embarc"6n serk bautizach: Aduan& de Is. Habana durante el diiju,
45 de I& Carol- Electoral del Sindicatc, de ReW- to cua oontribuY6 tumbb6n a Is, baJa, pi purte de lo que luernali'venidol lamos que tendriamos; que embarcar ahom R )a aprob8cibn del Congresio en lecha pr6x!ma y he le pondri si6n de Trans de valores. ad 4 tiendo 'at alliblerno reapecto a su cerca. de 500,000 tonelLdas miensualcs brasilefto. nombre del direcLor general de Cua. de ayer son log sigulenW: 18118. cotidores, de Pan. La dnica, excepci6n nivencl6n en. las cuegUoncia azu- to que rentenas, doctor, general Hugo Poshrill imicamento, podri lograrse si Las tres subsidiarim r al "Per C
fueron Pic
clones de I& American Telephone., que carerss. Sablemos que IL ea Imposible las in to& vapors necesariol; en pisdas por un decreto del Gobierne be r1a. por Coastal Defender. que vine ft
en Cubs de ca. PROBLE subleran un u sit q e v de Veracruz: IWO, va-_, 11,
reparar el mal,;caus do, peral -bodavia, fechas oportunas y se obtlerie Is co- el 22 de Julio die 1940 y son: !a New York, 1910. Joseph R Pa.:;*U; 7
rrocerlas de in&- Lu obli w ants 'iestuvieron en ba- be puede eVitar que league R maYO- operaci6n debida de bodes Los stctO- Lurrher and Colonization Company- LAS RECAUDACIONIES qua yino de West Palm Beach. con- I
dem. rn el taller de confeeciones de V 'as im exh-anjercis se came : res proporCiones. resQque interviqnen an Is manipula- is. Clunpaffia de lndustr as Papel?_' Las recaudaciones die 1 Adusna de
Piden los pa- rGPa mascullits tHermann., anti- grizaron por unts baja de cast cuft
troncla v trabajadores de esa guos de Garcia GRIellL situados tro punts de los titulos at 6 y medio Convenzimonai de que es her& ya 66n de Ica azucares vill clue bay a]-, rns B,-asilefias, y Emprcm de A)- I& Habana se mantienen altas. Pue. dui cars& general, 1511, re-'
Indusli que se les concede U en Obispo 216, lestill gestAndose un por clento de Minas Gemes de 1959, de dar &I Inatituto Asucareio- Is ple- unos puertos Como Matanzas. C' 'r- mrcenes Frigorificoti. huts. el diL 11 de lo,% Corrientes di- molcador Sheawater. que vine dai
PIM prudential, durante el cZ conflict obrero que puede ser Pvi- y de Is ciudad de Sao Paulo, de 1957, Lad de Ion istkares de denas y Caibaritn, congestionados de n lidad esas cuirpalilas eran cha dependincla habla recaudado por Miami 1612. lanch6n LuLalano, qla,
que perdleron trels puntios. cuota de totros-twisells-a fin de que amlear, qua s6lo padmn ser alivisd0s norteamericanas y )o que hav Pin Is Lodos concepLos I& sump total de tre7
Puedan estLbXvft Isis plants nece- lado antes de que surja. Los cerealeis e3tuvieron flojos y el dare los vendis sin p6rdids de liernpo, efectuindose el embarque por otro bolts. de Londres -in 'os buncis oro millions 95,922 pe os I IJ*n Alonso, que vino de Tampa; 161t.
&arias pam fabricar lu planchas Denunclan Los obrelos do dicho algoct6n on bailla. puertos, come La Habaiia. por ejeins 48 c'.nt&voa, 0 La MacNna. que IIPF6 de Is Piorta precious cie'competencia, Pero plo- de sesenta. afts que me.10ral-Oll a3eT que represents un superivlt de Ur
y lmontaje de carrocerias de Rcero, entav(m cm- i do. y 1615. siefttrain New Jersey. que
taller que at patrono cle ess, In- Be operi), en 600,000 1 titulos y en curando que sea ertformis de refine, plo.-Luis MENDOZA Y COMPAIUA )-str .34 punto, mill6n 348,261 pesos 37 c I vi-no de New York Todw li barii. lo
imPortando estemateriaL a fin de dustria est& desintiontando Las 116. $3300 bonos. en la culantia que sea necesaria para, parlindols. con I& obtenicla en igua
Pocler sbastecer nuestro mereado. I ya hayan' period de, tiernpri dr] mes de sep- cot tra)eron cargo general.
quinu sin que se sepa a d6nde d,, old, is es rolifirm clue t
side fabricadaL I Llembre del aflo 1946 LA' 'MPORTAC'ONEgr
sin' parazar esta industrial que IntenLat Ilevarlas, y come se escogr ACTUACION DEL MER ADO 'Conferencia del D r. A lvarez Dia I La reLaudaciort dr slier "s importacionei ve Jfjcpdpp pnr- Ir
aostiene a nurnerosas famillas cu- a determinuicics obreros de los cin- -YO No necesiario, que el Gobterno se Umltro puerto durantr PI dis It de.,1
LC DE ALGODOXEN N. RK a miz de 873 mil pIci
cents, que tmbaJan en d ha. cass., dispongs. acontinuar prestinclole td ob Corrientes sumaron 2.270,634 kiloo,",
Estimamos que es Justa la do- sin que se sepa los fines pairs los' DURAWE EL DIA DE AYER do close de apoyo a Is industrial azuinanda -de patillonos y obirieros de e-h la A soc. of Cost A ccountahts, Dll MYNTO'S ADVANALES de mercanclas en general.
carers, come to his verildo haciendo documeriv)s aduaialeg relaclo fi.
hasta aborill. tan INFRACCION
que se escogen a unclit operarios do descie con el movimlento recaudaLo Ell capitilin del vapor -Frej.. fulf/
ese sec"Alor industrial, ya que, si es sin que Los Ctros to sepan.- NEW YORK, septiembre 12. 1P01 earte moment 4jrs:= t1V& corr a
,icieirto que Las carrocerias de metal Low obrercks seleccionados pasa- at bile de Luis Meri y Cie.)- ponde a Is indulstrL& y que & poru-I El lema du-arrohdo se tItul6 < I I t jl s es Los pri al'abre eran de 12 a 15 ,Ld. el dill. 11 dl prsenLe rneb. su. mento del Puerto, ya que. aeon dice
\lo recen mayor gamn In pam fin a desempefiar sus function en solo no tamArl mills aoclon qua actut- econornia dIrIgIda>>, hacienda interested y delallado c5ludil) maron ]a-- siguicnLel, cantidadea:
,'pasaijeras de omnibus, tarnbi6n es otro taller que el patron Hermann punts mfis altos paral los Imeaft Red- IS qu, Is Industria le recoliniendle N, I-cs departurn-rilus de Vistas af(j- )a Policlu Maritirra, de Is rhimenes
tiene en Is calle de Muralla. iNos vos. Es de au barco tolls. gT1n cLntidad do.,
Los precious fueron aproxima- que el Goblerno esUme de, convenien- 'ado, el mier- I h divulgacion seria co- raron un total de 2.317 drChLraclone%
vdiarto que huts el presented se han clumente lots infis Lltos del d1a. IA tils* Como se liabia anunci I
iinido fabricandd carrocerins en creemos per este motivo-nos' dl- demand fu4 del cbmercio v fibricur que reattablezels W prantlas ne- Coles 10 de sepLiembre, tuvo lugar to 1 qmu.c ci'or .... .... vi;ho una bola de luego habiendo queclado pendlente3 de Lnlk- hollin.
AWtro. Pais, y bien puldlera con. cen arnenaziados de desplazantlen- de textiles Pam los mescal de octubre cesarias a fin,-cle que pueda operarse ciclo anual de con- coii Is cual pereceriamos todos. Es logo trimite. fiscal 3,321 BUQUES
an el Cantrilato No. 4 de IS Bolas delnauguraclcin del liqui- En reusi Pon el movirrilento de,!7
un plaw para que se indus- to. Hemos hecho to correspondiell- v diclembre con compru por 10 ta mundlial) ferencias correspondent at ejerci- pornello uc no se comprencle a los El ne-goiciado de Liquidac;6ii
5 AzAcur de New York (cuo eco ormst ge lie- buques ocurrido en nuestro puerta,
ti ren ]as plants de fabricacidn C. T. C. que dirige Angel cofilljo lire y eliltregas mLs distances. eatudlo de un plan de-financlarmen- En husencia del sethor Alltonjo M.i expresan en lenguaJe L cn ic %'. gorltid. de Importarillin y E te dentincia en las ofichlas de !a comislonistas del contract, de diciem Que codlpere con Is Industrila en le i CIO 1947-48. tv", quienes; nemimente se db y curso 60, rillelitrah que el hasta las cuatro de I& liarde de aye
t Iancbas y montaJes en Cuba, x 11 freer to higuientle infor-. a
R. y se nos ha ofrecido Per 6ste y per Parte de las compras at principin too de Libras esterlinas en ectribina- Herrera, president de ula National prensitle solo pRra unob; gistr6 to entrails. d 4 po = 103 0
ei aecretario organizador Pablo Bal- as acreditaxon a to demand cle te- cl6n con el Goblerno americsino. sill Association of cost Acco lit jits, pro- pero no pars to generalidad die los I Claracione habierrin hri Arr6n:
quedaris ofI(ial1cs J, 45 p6l ]baron el vapor Jullin AlonAo,,
TARTFAS GASTRONOXICAS butena, arnPllas garantiss de que las materials en ei district de to calle que able quiers, decir que el Goblern sicllo I& sei su vicepresi dell te ell puclilos. el buque taiiqite Fak6n, el motoveleWorth a prel ligeramentle mis al. asurn, jois rlesgos sino. que brindle cl sPlIcT Jos6 Garcia LA)yola. quien te- Crce firnivinente en Is PcOllarnull portacibil.
Segdn inform a Los perl(Alstas realizarin las gestiones pertinentea los. El mercado se torn6 flojo des- apoyo official necessi Para llevarlo Ilia a su derecha at conferenciante dirigida berri IR que habri de Impe- ro La Machin& y el aeaLraln New
pairs, evitar un conflict. puds de ]a primer her& de operaclo IcIL Este plan quizis pudJe- de ess, noche, docLor Jo.,e AlviiroF rnr ends vez ms5 intemamente. sin FRANQUICIAR J tersely.
del Ministerial del Tmb&Jo,' el se- aj Is prict i DIRZ. Iiije por Pilo se artiengue Is Iniclati- La Ciincilleria rubana t-olicitl5i Itu Salieron el remolcador -A&nuela. el
har Joaquin Receiro. delegado obr,,- CAFE DE HONOR nes a cauAa cle unols Pecos edyes. ra ser compaginado can )a ayuda, EI sector Garcia Loola abri6 ell'in plivada. la que por el rontrario, corteslas de rstilo 3, Irs"quIcIRA Ir motovelero Victoria, ej buque tanque,7
To ante is Comision de Salaricis v aumento en las vents delcu" americans a Europa. & fin de que pu-,
ELL Sinclicato Provincial de Tr ba- corrilsionistals. Cuando Los precion t0- didramos; vender anIcar pagadero en to y despues de br vris pulabraii.1 erjk regulars. y encauzada ell belle- 1.c!irArter d1plornALleo a favor del se- EsFo C&ra:cw. el ferry Joseph R. Parjactores Bancarlos ofrecid ayea e it LuLi Chcrilz Jong, canciller de Is ro I. at velero Rafael&. el vapor Shea,,.,
Minimills y dirigentle del sector gas- caron alrededor de 31.5o Paris octu- Libras esterlinaz que lueran redinji .1 sector Ricardo, ficlo gelicral t
,'jondmiloo, en to prdxima Samaria t un bre y 31.35 Para cliclembre el merca ep,.E uc- I Insua, quien hizo Is pre5enta Eli resume fuO sumamenv trite- Legisch5n de China rn Cuba. quicnI witter, el vc!ero Santa Maria. a] tru_"'
caf6 de honor a Los periods bles con cargo a Icts ill I a ecit6n lictiante Is conlerrincia olrecida par embarcRrOL rn el vapor -Lugano.. queotanque Potrero del Llano y el
061ar gd, doctor Alvarez Dia: c 0 1.
Sarin tevisadas por cliche orgal,,',,- a"' quit do tuvo api Iles preclos RI cierre to de Its exportact6n de Los oso
tienlen a su cego Las informaciones zuca_ ditorio que scudl6 a oir su autorlZa-j r-I docLor Al%,ar(,z Diaz, confirms. ido, Mons. Carlos Martini. Fircretarlo d rem Icador J E. Cartaya, con un
me las tariflas de salaries de Jos del Ministerio del I rabaJo, quedaron sasteniclos de 9 a 12 purities rrpees que Two comprosen too a do palabra. El schor Instill, con bc- una vPz trial bus altos merecimientos Is Nunclatura Apmt6hca, que p&rti- lancli6n.
trabijidbres de ese sector. Con inlis baJbs que el cierre anteriorri res. rik per Is. via alki-Pa.
por motive de, Is terminaci6n del III Thomson McKirinon. llas frames, hizo una brieve biogralla intelecLuales' Boreal surtoA an el Puerto. hairta k
Be harill una clasificaci6n Congreso Bancario, el cual resi.111.6 La Rctividad re;istrada durante la del conferenciante, exponicndo sills Its, c.u orltd;% )a tarde de ayer, eraw,
centers de trabajos, 'determinando Aemana en el mercado americano de altos merecimilentos y su reconocida c. i; ia : Jullin Alonso, fire),
los hotels de Primers, segunda v muy lucid. LOS SL'SSIDIOS POR LA'HARINA futures y el alza en las cotizaciOne-I Baracoa, Neww Northland, Norlsln lc,,f
DE TRIGO pa,_'Lapocclad en ulslicln,s economic4s,
tereera, categorfa: las cassis de Algunos periodistas hicleren U50 se debe a nuestro jWclo en gran d 'spues la palabra at con-, Nordambris, Coastal Defender, Cipe.. U
Los caf6s carildna, las de la palabra para significar que Son innumerabria las expedients te al hecho die haber concurido a I I ILrenclante, cluillin diserto sobre -Eli La Cja Mis .&Rfiglia en el giro de AVICULTURA, Alexander, Cinch Knot, Coastal De-,
4u6speries, c que se cursan po .1 director gene- -1 Papel d6i Ecoriom sta y la E;conomia,, esta I JN-1
'umpliendo su misi6n se haci-n algunas productores cubatrics' proper blecida en el aia JF ', recciallerlda los tiliniintoll legate, Indalecio, Tropical, San Joal!
cafeterias, too bares, etc. eco de los acontecimientos tr An- ral de Contabilidad sehor Vald6s del clonindole ast un mayor volume que Dirigida,. I-ePh R. Parrolit, La Machini
Be exigiril, tambi6n que los he- Ilk Fine para liquiclar subsidies a bri Ves importados:
dolos, segilin las verdaderas coll- ha, permitido vents de a1gunes car- Cali palabra fa(il v certera entru pull a Fernindez, La Fe. Cien
telest S61c, abran cien dias a] one. adores de marina de trigo, confOrMe gamenbQs de saficarela de In Proxima de Ilene en el trims clip su brilliant fueVuera. Vi-veniencias de in ecainorrifa nacid- riato. Cefah), 19 de Marzo, Callao,
Los paltron0a del interior de In la autorizaciones del Ministeria de zafra Pairs embarcur- thirante los me-, conterencia hacienda, una Creve Ljis- Peguot. Asbestos.
Rep0blicts, ban responded &I Cues- no]. Comercio, y que suman, en conjunto sea de febrero y marzo a preclos en- tcria del Ecpricmista lilista nuestroc -.,r En fechas pr6ximis son expersidas
mfis de $10,000.00. tre 5.00 y 5.15c. Coate, flete y seguro c.iai; -ieguid mente se reirio a en este Puerto Los vapi Henry M.
t1ohario que las he side presented PROTESTA A toclos 'atiende el citado funcio- puertos arnericanos.
per Is Corrisi6n Nackonal de So- narl en Job; visits que cliariamente Luaci6nceconorruca actual del mun- Flagler. Joseph R- Parrot. Flonda
luring minimos. habidticlose nega- La Confeclemcl6n de Trabal le hacen para obtener at page, y, re- El Contrato No. 4, bi tam-, do, reCRI ando de modo claro v, pre- (hondurefiol. Gragehollin, seatruln N.
do Jos patrons de La Habana a res de Cuba viene pronuncillndose pite que cUantos adeudos contrale el blin sin duds Intereses especulatiVos LSO. rue el mundo ha formed o una OTIram, Athelprince, Grand Haven,
hacerlo. tan riecesexios en todd, jjercado sill PRula Dan. Sugdrland. Aeatruin Te
contra el. intent 0 aumento cn el erario public serfin satisfechos an Econornin con ideas par, ialrL,
precto de Is gasoline, ya que able Au oportuniclad y mediate Is trarni- brindarla a Icks productores cubarim Pstablecer anLes planes gelierIlles qllp M1. Atheiregent. Toblail, K Stanbuu--,
RESOLUCIONES significant en 'a pr&ctica una le7 tac16n correspondent, sin Que PUC- a oportunidad de ir vendiendo alis ta rneauzaran lo clue Via proveleado q LR Capitania del Puerto otor#6
do hacer distingo, pues Los pagos be azucarea de cuota mundial Paris set- el sisterna CRPILaIlsta. haya sido com- over el despacho de solids a log atEl ministry del Trabajo, 'doctor baJs en los salaries de las challf- cobradu en delarea. At amparo de dl- tatido tan FiCerbament,- por t6dos los; Z1.1lentes harcox- Norlantic.
Carlos Prio socarau, dIct6 ulla feurs. Dichs. organization obrera bacon por orden cronol6gico. Cho mercado las casas exportadoras socialists. Es por ello que-cl sistr- neral Peraza. y el seatmin para Ge
relsolucl6n per I& cual se reconcile se adhicre a Is prot-esta de Is dema idas plantleades per bull com- estarian en situaci6n de hacer c6ni-I nia capitallAR hit sufrido sus modi- sey. Neww Jerchauffeurs y recaba qur no se per,7 pras R base de Libre a horde Cuba v ficacicne cricuadrilndo Is economic,
]a effesteis. juridica, del acuerdo to- paheref. Ids pro6tictares no estarian entonce.3 actual en econornia de derecha N, eco- EL FLORIDA
made en Is Oficina Provincial del mits. ese aumento. A,' AMBLEA solo a merced de un solo comprador. nomia de izquierda. con In Clue Ins' El vapor Rmericn* -Florida, de la
El Goblerno tiene Is, palabra. goblernos con bus enormes problems Pn rd Occidental S. S. Co.,
Trabi de Oriente. en una reur N rein
AUMENTO Pam las nueve de esta nGche esLA ecoribmicos, s,! hall Visto preclsaCos. de Itinerarlo hoy par
n16n concillatoria celebrada intre ;;_ sehilada una gran asamblea del FINAL C ZApRA. At finalizar, a ir a Is. Econornia dirigda, como I -oce ente de Miaml, canIsis representaclones do IRS Seccio- EI SindicaU) de Dependientes de L du pasinjem
Vivieres &I Detalle est66 ries.Utan-' Frente Ferroylaric,
'de olpsi, Peleteria, I sus Ane- Is afra. operaclones el Central solution intermedia ell tre aniba9- cerldo
es Tsinarno en esta semana, to zafra to- Economias. De ahl han iurgldo las' CARGA -NTO DE A'Cxca, FierretleriL y Talabafteria de do uns movillzacidn enicaminallia es president- el lider Oscar Ama- tal de Cuba en el afic, de 1947 ha as-' diversas conterencias int2riiacionalesi F-n Is && 'e \ martinis, de Galicia
]s, CJM;Lrg de Corderclo, IndusLria a lograx que cendido a 5.677,238 tonelaclas largus!que ii s gobiernos de todos los pals s iv Diaz, Ltid hemog =o informs
.,Qmeu. Dichil, equivalentea a 6.448,320 courts, to que' del mundo estfin realizando, coille- dos
Navegaict6n de Guantinamo y de trabaJadorels de ese sector rec,- ue el per Manuel Calve, as--,
is Asocliacl6n Stridical de Emplert- ban el aumento del 40 por ciento asambles general as Ilevari a elec- arroja un aumento de 1.736,510 to-' rencias Clue terminal slempre en 116 e dia 10 del prosente mes de,
cloo de RoPoe,-Pd1eberkAY s-'-APe- en aus salarlos 'Y-qu0.*se restleivil.1 to.en el local cle IS Federac)6n di pelficlas Istgall; en comparaci6n con la'acuerdos o pacts que. a su vez, los Ceuta para La Habana, conduclendo
.Xojs do GuRntinamo, estableciendo diverscis problems que tbnen pen- P*antas Electric", Frado 615, con- izafra de 1946. Habiendo reservado cl disliintos gobierncs deb n c um plir un gran csrgamento de accite de
-1s, somans, inglella duranti Is. jor- dientes en el Ministerio del rrR- formic Fit siguiente orden del dia, Gobferno cubano 650,000 toncladas pars, to cual 6-tcF. tiellell que dlrigi ollva para eI mercado habanere. Dinadis trabajo. baJo. l.-Elecclones del,0 Com'Ith re largRs porn venta a poises Clue no scan y encauzar Is economic de -us rr.s- rho buque es desperado an nuestro
Ajustc. 2.-Delegado &I Congreso lor Estador; Unjdos y consume loCal I l; F.7 it vos q aises. Por eso, ta,j todoil, Puerto a fines de mes.
Per otra resolual6n del ministry tenemos que ]a conticlad R recibir blo tlitinen hoy econornia ch-i Starting, Growing, Bloiler, Laying, Granoo, etc. EL MAGALLANES
del Trabajo, doctor Prio Scicar rks, INDUSTRIA CARROCERA Filerroviario. 3.-DesIgnaci6n del rlgia, unice medio de regular v ell-I TambiOn Is agencia. maritime GarIs Commodity Credit Corporation be- r! !2a
El anunciacto paid de Is, induls- Comitid cle Luchas Departarmints- I cau or Is situsclon economira um- f, (lar"
se establece IRA normal a seguir PR- gull su contract con Cuba ascenderd. Alitmentos par& P4101111141, C00ej01 Y COChilftfill ciR v Diaz. Ltda. ha side in orroad,
les. 4.-Experlientielk demorallas, y 330 vcrsal.
,ra )a realizacJ6n del pego ya acor tria carrocera ae verIfJc6 ayer en I Que el vapor Magallanes AaII6 de
5.-Asuntos generates. a 4.697,000 (una vez desconLaARA Hace un Pstudio somero de IR cq-, CA,
dodo a favor de Is reflneria Arre- nuestra capital per obrercs v pa- mil coretpondientes a IR C1101,11 de con- licirma hasta el siglo XVIII. cahll-f SE YNTREGAN A I;DMICILIO du para La Habana eI dia. 10 del
mes actual traYendo complete at cuchsbale.-. de CArderim. troncla die ese secLor, en seflal cle LOS ENFERMEROS sumo director en Ida Estadus UnIdos), cindola de idealists, formulas sin de pasaleros y carga, tanto, Pam
protest conti hIs resoluclones 22 de las cuales ya ban side exportadas plan, hastily. llegar at siglo XX, ell 1 w York. como para toe erto,
CONCILIACIONES Agrupaci6n di Enfermeros Gm que la economic estudia y reda,- 45 de la Comlsi6n Naclonal de i deride es desperado a] dla"26
La, subcomial6n die Salarios Mini- Transporte, que prohiben Is, fabll- duados no universitarios lndep x- 3.235,OGO hasta agosto 31 ffltimo, que- La log planes en Clue debe encau7arse -05 tlembre. Seplinall, cermpondient-e, ha comenza- caA6n de carrocerias de madra dienbes notificaron a ]cls perloclis- clando per to tanto un stock cle un Nclam, que en su cOncepto, Is ecOen Cuba. tas del Ministerio del TrabaJo que mill6n 402 mill ain contour los sobra n- nolniA d i r I g I It EL no es econo A Lpfid 0 2044 Telf. M-1359 EL VAPOR LUGANO
do a tralar a cerca che to sollcl- En ]as Wtirnaj; homs de I& tarde
tud de Yft mensajeros de lormaclas, Los trabaJadorelit y patroncla; call- ban tratado con el secretarilo ge- tea que queen Sin vender de Is, cuo- nomia planificada. Y a able respec- Oblilp. 410 Habana de ayer Ileg6 at Puerto de La Hshi
neral cle In C. T. C., Angel Cofifia, I to recomienda que los econormstas no procedente de LA Guaym, el vayetipecto a ittle he excluya cle to e- currieron ante el ministry &I Tra- tas de .0tros; Poises- y consume lo- divulguen sus conocimientos de maflalsdo per el acuerdo No. I del bajo, doctor Carlos Prio SocrilrAr, sobre el IncumplIniJento por lps cal v que segfin estil, Concentric, Put'4era asequible a Job ;pueblos paia. por 5uizo -Lugano. que trajo sets 7
citado orlsonlarno, como aprenclice3 trasladAndose despu6s at Mimlf- Pmpre.gas Industriales; del dee eto een tambi6n ser entregadas a Is COm- Clue 6.91-cis logren entenderlos, por l pasajerns pars, esto Puerto y 190 en
y se lea considered come trillbalado- rio cle Comunicaciones. 2,774. cle 30 de septiembre de 1934. ITAII.Sitc.
que clispone que cada una cle '!as A Is-% ocho de Is noche aun las &urise oficialem. A fin de poder garlar Todas los trabaJadores die 111 !1!- toridadem del puerto be hallaban
Ion sesenta pi niensuales sell-'- dustria del autom6vil paraiiarji mismas debe mantener Is can'idad efertURndo el despacho de Job pai
jades per Is 1-41Y. tambl4n bus laborers en solidarldad de enfermeros correspondent, de Jerob, telerldos
Ei minlAtro del Trabajo, doctor con los obreros carliddercs, dura,l*e acuerdo con el 'nilmero cle empleaPrio So ;Isf_ dAez minutes, a fin de apoyar Ins, doe; que labored en las misruo'. EN TRABAJO, RUDO COMO ESTE BARCO NEVERO
-trirris, ha designado a) NOTAS SOBRE EL MERCADO
Aor jurIdico del Ministerio, doctor
Marcelo iie7cano de Castro. Pai*ll, DE TRIGO, MAIZ Y AVENA
que pfslda un acto concillatorlo -DE PETRO LEO PREFERID0 ES EN LA BOLSA DE CHICAGO
relaclonado con el desipla7umiprito BANCO HERRERO EL MOTOR
d., limbaladories en Is Standard CHICAGO, p4embre 12- (per ,I
Fluit viaccarld Line. el Clue ised be- 0 V I M
.f D 0 hilo dp Luis ell dom v Cla.i-Los
nalado pairs el pr6ximo dia 16. mereadold cle grants ban' dodo aeflaI&A 10 de IjL mulleins. Capital- 30.000,000 de Pesetas G E N E R A L M O T O R S D IES E L S E R VE 7 1 iris de flojedad toicnica y estj per .:t
TiLmlidin hain side convocadas a Cuictntas corrientes y Cain de Ahorros con &6no ver hasLa Que punto &e preocuparin
una ooncillaci6n las representaclo- que estan at alza at Aurgir notilies pstronallea Y obrems del puer- de interests c as "ver.as. La noUcia de que se va
to de La Habans. pam trallar so- RUCUASALES: -r- a hBcer una InVCStlg8Lj6n sobre los
preclas. el aumenLo de mirgenea y
bre Is, aplicaci6n de Ifts remolu-10- "Benavente, Beat, Cangas de Nor de que hibm boicotz en aigun
Arriondsix, Axtorgs, Berribilbre, Nfir- as
1,946 y 1,161. 1,126 y 7 P
nes 1,D42, de Canisas de Onis, Colungs, Cudillero, Grado, Infiesto, Ls , I rnidadrs Contra el &]to precin de Ica
jjjl de 1941, relaLivas a Los Ru- Feltruers, Le6n, Luarca. Lanes, Mleres, Moreds, Nava, Navin, L allmelitos. influye en conjunt-o piLra
mentor foncediclos al personal que I Palencia, Polls do Allande, Polls de Lavinna, Pola de Lena, Pots ras. I'd
do Siero, Pravla, Ribadeo, Ribidesella, galas, Sains, de tAnlrreo, Pstar est!MuJo a ;iuevab comp
realizz IRS reparaciones the embar quir re.ultaria ma., efectivo que nada.
c- Tineo, Trubla. Vegadeo, Villaviclosa y Zamora. POWER
9 para detener i alza de Jos preroc
icades; a las embarclu s
cactopes ded I -eria unp decIRraci6n per parte de
die azileRm. 'luric;onarioli; del Gobierno preSRny finalmente, ell doctor Prio So #At, MAS FUERZA o cXes son las limitacioex de )as
carries. ha desigrindo kI Ilesor ju- poitaciones que lola Estados Undclo 7
Tildico., doctor Billinverildo Alviri- EN :,Prspn hacer Pin fi pclca.-Chicia1I.R. parn que presldR el RCtO Cori' Journal of C(mmerre
ciliatorlo par& buscar Is si S MENOS- ESPAC(O
&I Problems existocrite entre Is 00 Reffi geradore' CON COTIZACIONES DADAS POR
,ri- .m. do Transporte Exprese, XT.. A- 1i _:__ -1.
A1QO CXV
MODE LA MARINA.-4ABADO, 13 DE SM. DE 1947 SPORTS
I PAGINA VEINTE SPORTS DIA
'eAginas de Francia
EN AGOSTO- ESTA NOCH-E. LA -SENSACIONAL PELEA GALVANIMZULUETA
Por Jean TRARIEUX mando dice que Zolueta,
Orculo de Artesanos vs. Tekknos Todo'el
V co larormancia. tan lien d recuerdoes de glaring, do duels y
a r
fag olvemos a enrontrarla inmutible; Deauville; Jay& 1 0 asta Galvani
as can log brazen rshey v Universidad, estafarde ablerboB, y He So _ero__a nosotros n s
una temporada brilliant. Si exi t, todRvia una alegtracle--vivIre; a par- la,
Menca. un deseo de existir. Deouville nos to ofirece.
iquillo de Pincho Guiti6rilez sa6e mucho Y 11
El adecuncio reglamento del Casino, de too grandes hotele8, 19A scales de Los representatives de San Antonio de los Bafios y el team de los V6 El ch o hay Por qui teIs Peclurfia cilidad, los jarcli7.es N Icis hIp6dromo6, conducen a is euforiR. hdos jugarin en cl Stadium Caribe y el encuentro entre Her- 1, mer 4 punck de Lulue4, ya que Lu6 fui enfrentatflo ante
11 En el Mrs de agesto, sistimos a Is. reaperturs, del hip6drorno de Le hombres que pegan im" que culailquiera featherweight
Tan Pero no MAN encanta- shey y Universidad se brindarg en Regla Park. Detalles
14 ques. Los hay mils rm,)I;cs; 3 mks maJeStI.10505,
taclores. En el hip6dromc tic La Touclues, clue ea un jardin de flores. ur.
oasis de vendor. Be experiment, scibre todo. una impreal6n, cle encanto in- Dos intere.santes prograrritis di be.s- rrotas es la selecd6n de VJtJco Mu. Por ALFONSO RENAN PEDRENZ
time. Alit todo parece national. hasta el esfuerzo de Jos cabal)os. boi nos brindari esta tarde la L;ga hoz frente a Tots Sols. clue irk &all
pro- terreno blasonando su envIdiable reNo hay lugar en el mundo clonde las luchas del turf Bran, mis descan- Nacional de Amateurs. Y dos Eats noche veremos un buen en- Is clue I deporte FIN,d' pcsl jva Importancia ci, cord de 17 triunfoa if fraftso.
&ad Zne "a e Zu
&t y donde Jos resilliadog; ze Roojan con mis cortesis. 11. do
-I su minpecinato. at LL resliclad nos Indica. ventaja par cuen&rO- Una pairs do Is cual tiricis Uana ne par dice& Or
ame ac In primers, reun16n era. una careers do clue 'e restart tan 561o tres prog.a- el Rosario, clue cuenta en sus filas . . . . . . y troyancis no &a han pueatat do lueta ea el hornbre a cludert ax venl4 acuerd,,, torque Is realidad Mae refiriendo. Ayer era m=t*a.
1,4M metxos, en lines. recta, fiitrc osbRIlos de tres afteis y sus mayors, El M&S PRrft Ilegai R SU final. Ft cinco bateacicirre3 dentro do I& Mar- babillidadies 7 con mi
4kito de los primercis -obre Ics segundmi fu6 complete, Jos tres primers La candente lucha per el segu,,do ca de la fama, entre Jos que Ne Be tests, Oe Un coleci de doo Fera con aus
naron los j6venes La gftnRdora, Windorah, uns potranca Jugar del evemo nas present R -Ua- destacan el short VOzquez, el eat- tos-, y nada Vernon que de dos* de burns gula, so ha metido, par el tddel -stud. Bowac, catRiogadp. come una de las mejores de ini genemci6n. tro clubs con amplias oportun.da- cher Mantara, Hernindez y Gain- X nueEtrog; mejoM tiralleros. Como ex Ila, clue ocirldixe a dande estLn IN
natural hay cierto respect. Tanto
hallfa sufrido un pequeho Rccidente en el mes de Mayo, en Is prueba de dr.,, AUnque TelOtonos v UnillerSl- 76leZ. Con Sells en el box y ests conaLgrLdogs, y L111 be viene enfrenatrasados en rp- ofensiva. es dificil clue iel Rosario Aba Mchc)- Gutidrrez canto Manalo
IAN potrancas, y. desde entonres; no habla reaparecido. Logr6 una trictoria dad estilin un poco t&ndp con ellos. Ya to hiate con Lino
ficil. clue deja presaglar tinR tcmporada fructuosa- IRcion con el Artesanos y Hershe &rratado. &unque In realidad de clue Fernindez inn dos hambres entendl- Garcia, y short ige It entrentin a L,%da.
dog en eaW questions uel ring, y GalvLni. CURnd0 Be In pared a Until,
A] dfa siguiente. bale oi;R temperRturR deliclosa, se corrie el Premig empalados con 17 vicWrlas y cinco Jos Carlbes comporien un team clue Run cuando en ocaitonefi, deJan Is opW6n general era I& de que el
die )a MunicipsAidad. Ei rimpeon de tres sties era Clarionquien a Jos aos riCr-rMas en el segundo escal6n. Los se crece en el terreno puede Eignt!
a je_ tflefontstas e6tan Et un juego com- ficarles un Mal fal4f). El primer-Ille- IlevLr de AU -entualasma y de tu -ft- ruble del Veda& se to thin. & comillif.
ifieN habia-sido el crick de ga cuad. Pero clue este Rho s6lo habia dad, rifio par el prospect, clue Lienen, Is No result ag. Jow.urw do aus gmcepciones. La victoria la obtuvo ]a pettrarica de 4 shoo Fair Eirr* clue se pu- pleto de estos dos clubs y la Uni- go de eate progranna, esti a cargi)
sde ]a snIliR y no fui alcanZRda, ni Lmenazada duiwic vers dad it juego y media., de Casino E6paftol y Pinar del Rio, mayor parte de Ins vees acip.irten. deg triunfos. Ahom clue at vs it meso a )a mbeza de FsIR tarde entrant en acc16n kis buena oportuniclad par& ver bawar Lo mks probable ea clue una, de Jos dir con L" GSIVLni, el veredicto
tcda Is prucbR. dog Be ha equivocado. Tal ves no. Popular Berta clue lo van a mamri,..
tanclo el se Florque at %el plelto resullia una de Pero at no hubiers. ro to
Las lyr6xim&q prurbAs (Prenflo KergOIRY. Premin Monry, Grand Har- cuatro c ubrs que se estim dIsPu- ELI lider del circuit Martha. nocirialen
dicap, Gran Prernio do Ewaayil:c). bencirkri grades atractivos: numero d, gundo lugar jilicando n- Dos juegos completan el chedu vsaz trifulcas en las wmbs log Ctni- resultado de Is arit4gr1w trJfulca ...
tre ,I! Los Caribes chocan con e! le: Hershey en Matanzas y Viburg, C
en Santigado die las Vegas. M hoslt)s Jllecofi, POrque Orlando Zulueta hizo una tabla
concurrentes. excellent terreno incomparable deconado. H rshey en el un co encuenLro qu 09 dUdeJ.9Xftnu:0r
les plies tan Jornnto ptrfecta con Lino Garcia en su anse brindarA en el estfic[IO cle.fiainan I I., X se deja eactichar at vereclicro. habrb
Lobo. e- Pit" y clue terror aalidL Fvrfecta- rlwl I porse iniciara Aw concloisittia de clue I -hubo vent^Js part ningunci
he el Club-Cubaneleco IP_% tres tic la. tarde. dos tenlan razi5n. Par el control, a, ge no
-Brin dar' esta noc Y el Tel6fo Esca-16 el Detroitno; juega con el Artiesanos; en e Joe dor. Pero Lintea de este a=el trlunfa Luis Gilvard )Iabrit cim re- bate, y en lo que vs de &he, on em
un eaflido homenaje al. team de nataci6n segundo turno de un carvl ae ,e conocer clue Pinchat on un lc&n en Is- mismo Pslacio de Cionven8ioniaii J,
brindarA en la Universiclad. clue ]a el segundo lugar "o, to del arte p-ro 0 De
b0XiNtJC0. Ah 1, fez Io hemos Y15to siete veces
iniclarAn Aduanas y Club AtItrico par el contrarlo quien tr.,)nfvL en el zarein 'acci6n, y en todiax lax veces
Por #MANINv GUZMAN de Cuba, alto gran. clesaflo. NUEVA YORIC, sept. 12 (United) match es el negrito, sub!riLr inn saIJ6 Lirodo. Nun cuandoo No enfrento
Vicente Lopez serA el lanzaclor de -Art. Houtteman condujo boy a lot MAN las sectaries de Mano,,) Fernin- a Diego Boaa, un experlmentLdo del
A 'as azucarrros en u malch con 103 t1gres del Detroit a la victories No- dez come preparador de Rtlet". cO- ring clue Is gente tirpterabL tamwa
En Is Interminable cadenza de OxAck- Senior: 100 metros Libre: Jorge Su Caxibes. Respaidado por el battl g_ bre Jos Yankees del New York. sietS me hacedor de ciullipeconeit. -que No to eorniera-, y sin embargo,
conseguldo par el Club Cubaneleco rez con 1PIA minutes.
ton Is season actual, Nmta en la 400 metrois Libre: Jorge SuArex con de Quills Valdi6s. Cabrera. Eche-e r dos, permltlendo s6lo sets ssfew Ahl tienen demoatradoo 106 MIlF10- Ileg6 hista el fin camblanda galcome en 4.58 minutcts. rria y Fleit todus les. nados el porclut de las octrientano. I& poetre le dieron tin- tL.
r dee; Houtteman M eficazmente apoys- dislintles clue No vienen haclendo pa- 91..
Us il'timas justas libres. hay una Nota: Hay un tieMP0 de un relevo clue. en clue tendri tic rival R Ra- do per Roy Cullembine, quien conec- ra rise coteJo de eats, noche en el tur"e En todo rate aho no hemos vUtd
labor conjunta de ]as -elktr!coa* clue junior custro parr cienque no con.- n ntol. Los Caribes ratio en un t6 su cuarto cuadrangular en log Ill- no estelar del Palacto de ConvencI0- perder a Orls.ndo Zulueto, est4i to
fu6 factor de triunfo cada vez clue tL come oticial, par limber abando- slump al bate, con s6lo Chan Li Po times dos dias. Loit"Ilgres pasaron nes y Deportes. Justifleado, pues, ese
elicits invadieren el liquid. El deseO nado log cronornetristas Is. placing, %I clue No dice, Invicta Tiene ties tabina
die uedar bien, siempre aCRba de acabarse Is compel Hernkndez bateando per en7ima tic de este made ELI segundo lugar de ambience tan extraordinano clue Be con Diego FORL, Una Con SoJitti, 0"i
rnoJa. AdemAs I& marca de la fama. )a Liga'Americana, y Las Tledlas Ro- advierte en peftas y mentldero Loa
:W Lr lag mejores divillentics, a Is existed Is cilricsiclad ue en log dos- En el cloble juego clue se brinda- jas, clue perdirron con log Indies, toe par aht no habla, mks clue de con Socarria y I& 111tima, cam ya
re, an dillmoa antez, con Lino Garcia, quitetal
socieclad cle 17 y M. Confesamois T cientw metro-s libres, siempre el Ciub T& en el paxque de los univeroua- demendieron a] mercer puejkto. Ha vans Cubans y de box ... ffece qua tiene metido una. bicicitma inculcaci6n partite seguro, I Cubaneleco dejando un 6M par ej ricis los managers Picazo y Reyes, Los Tigre.s se aseguraron Is victo- UNA ESTRELLA QUE SURGE entre pecho y effipaltda, y no lo de-1
coach Osvaldo Francisco. infiltrada media. ha logT&do batir unL m1krcs ban Rnunciado )a presencia tic Cane ria en IEL s6ptima critrada. ELI explo- Nueatro mundillo de In coll-flor ba cumos par el bigotiro en clernes er
a sus nadadores en el enLrenamier- de In aociedad. Die J. Illan a R Pe- y el ripido McIn GEL'.C'RL tar el lanzador Allie Reynolds y conocido tIltimamente tin& Agura do No &dvierte en su Isho aupe I Nino
to. IM equipa, del Cubaneleco, den- drosa, pazando par L. Bencomo, J v Mora del dircuo de.-Artesailas anotar tres cartras. Los Yankees
trot de su juventud en el sector Suirez y B. Nodal, de, un tempo El pitcher anotaron sur dos carreras en In a# esas clue &e abren page a paso en el ue herring; oido decir a Jos bom-i
tos Ito ban pues esti entre los pritneros del circulo, p- camino de In popularidad, perodno a rres de ciencis. clue titene tin, fracscuAtIct& verda trabajando incesante- de 2.30 minu to en con nueve victoriaz- y tres derrotz-q t1ma entrada, con sencillos de Me- Luis Galvaril, 01 briltlante eampitIm teriallit, do Jan bantam weights que baze de simpatlas, Nino par me to dt turn en el Manubrio. (U
mente, par conseguir victories. Ho 2.33,3 minutes, lo clue pone y en _ot*des verint
mu Fin esta noche hari au primers prosentact6n como peso plums enfrentAn- Is ciencia, de eso quo Iliman esgri- clue todaVIL Jos; hombres vamicial a
Gs d. Mir y el segunda base Quinn, Billy Johnson y Aaron
16 aftiorado es una realJda, el club alto el norribre del instructor: en su recor
Jkpez son log atleta-s que, mrJor ei- bison. dose a Orlando ZuJueta on el turricit estelar del cartel anunclado pairs in& pugili6tica, y que vlene IL aer un tener peciales y rueds libre, porqw
scabs de firializax ]a temPorada de valdo IrTancisco. tin bateando per el tegm del Ar' DETROIT el Palaclo do Jan Deportes. compendia de boinclades en un Rtle- catahna, ya. hay muchos que Is tle1047, eon un balance envidiable paIns cualquier sodedad. Junior, justas guanabo y lots clue mejor tendri ci e V. C. H. 0. A. E. nen).
de Varadeiro, senior y I& corapet-!n- Vasto8 Plaines. en c-idar -Main, con hombres en bases.
oil dItima del Palocito tic log De- Mir tiene 22 carreras empujaclas Y Lake, ss . . . 3 2 1 1 3 0 Los caballistas se disponen a una reunion concifiatorii4 pero UNA EITIMELIA QUIS LO EB
portes, futerion todas del Cubsneleco_ 1,6pez 16. Mayo, 2b . . . 6 1 2 1 3 1 1 Per e contrary. do Orlando ZUsin contar qua a Is large,, Is Union el sector hipico Los telefortistas, con loseuniversita- Wertz,. If. 5 2 3 2 0 0 1
conceder* el Juvenil, clue en Is rios, ban decaldo mucho n la Dien- Mullin rf. 3 0 0 8 0 0 la situaciiin hipica, det m moment present. ciertais dificultades luets., Luis GLIvard. ea el campe6n
siva, Solamente el. oportuno Maiio Kell, 3b . . . 5 0 0 0 1 0
piscina garib el Miramar Yacht Club ('a n motive de log nuevos nombr.. de log bantam-weighta cubsnos. Y w
Vero clue en oficins. gan&ran log tel6c- mention do Jos meftoren amesores d, Diaz msntiene en alto el pabeilon. EVerr, cf . . . 4 1 2 3 0 0 Dos semanas Ileva de dercanso ab- Por cSALVATOR)) Arellano asl corgo Miguelito SuArez t o Uiere decir, clue ya estA conaatricasti, beside, en una protest& qlle Deporte ,,,a Par& este encuentro el team necesi- Culleribine, 1b. 4 1 1 6 1 0 soluto el Hip6dromo tic 'Aarianao y intervening con Is gran plan& ans- 0. es decir, clue No trats de uns,
habri de darle lugar. 1^ inchinift Conio. Ing. Hemorato Colea. Dr. Er- to, ie"cionar flrimemente, torque c . . . 3 0 1 5 0 0 Ya empiezan a movers log caballis- yor de Heliodaro MenAndez, Ivan el estrells ya hechn. Ha fiffuracki in.4w stleta Millin, pelotart profesio- nesto Garcia Rubio, Enrique Hurtado junto a un burn pitcher y fur:-te Houtteman, p. 5 0 0 1 0 0 tas, cambiando impressions, comen- burns, lavada cle cal-a a la glo -I ta, a Terrible Valdis, RenO Laborde, ct- cluso en log ratings de.Js biblis bo21al hijo del intendente del mismo y Ra fRel J. Sanchez Ahalll me Imp- ofemyva el Clyculci de, Artesancis po- Totales - - - tando las species que se corren, diii. ]a pista, a log jardines y sa!ir en Par Cano y Eduardo Beato para scar. xistica Y e&o clue a Luis craffard pLu see un fielding seguro. 38 7 10 27 8 1 puestos lotion a Is reuni6,n que con Pan del refuerzo equine clue asegure dar lag terng1rad.as de John McEntee rece clue Pincho Outline In tenis.
licimilore, privarik a log ecaletercis* del ra. quo eqte departed reelba. un imp I Is Comparila Operadora que preside un program attractive, to clue en mo- Lowman, rie Flynn y log Keel- metido en tin cofrecito hogareftio.
ftiunfo, a parecer &I olvldLr MJJIAn, so may grande ym qua eximten proy"- NEW YORK
de a tempo anunciarlit a Nut club, clue toe ratty amplias que abarcan desde Is jUEGO8 DEL DOMrNGO el doctor Indalecio Pertierra y Lt. do aIguno puede lograrse con el go. ker, ID normal era clue el popular Deade @I rates de marzo, clue In Mt6
abi donal en el donnc]6n par el Estado do una finvA UnIversidad y Hershey vuelven al v. c. H. b. A. E. hero ban de softener en hares cle Is nado clue termin6 corriendo el ;era doctor Carlos Miguel de CO!apedes pu- par& echAxselo a Luis Castilla, el
all- La Habana par& fomenter toerren6 ei derning,4. Las Caribes - - - tarde del pr6xima lures, dia 15. do mes de Rgosto ein Oriental ark. siera In firma al cantrato cuando se AcarazLdo de Bolsillo mexiesido, ensoct del HabRnR-Madrid. Poseal 4 0 1 1 1 D En honor a la verciad no existed Los caballistas desean cuatro cilas dirigian hacia Is "tira" que me era. tr6 en el cuarto ciscuro y Abora,
olla- una eneuels. Picadero. hosts. I& cnnfec, enfrentan en su terreno con el R(' Stlrnweiss, 2b.
d= ambition del Juverill unionist, i6n de un nueva calendario hfpica mrio, en la fflt)ma apirici6n. de ]as HenrIch, rI. 5 0 0 2 0 0 tomor de clase aiguna entre lag po- de carreras a Is semana y Is acos- pleaba entonces, los conteriddentes do despu6g de sets Mears large, v01vi6
vemcis clue el Club Cubanel".'pirl"e- deportivo, con troteon mu3r tmvorthn- Ilderes en Jos terrericis de I& Capt. Lindeil, If,. 4 0 0 1 0 0 sibles afectaclos par log acontecimien. tumbrada temporada de Nersno a is. justa Inicial. a sallir par& Nor enfrentado a -tmo do
41caminte ha barrio con toaa Is too Rol como Premlon en metkiJeom tal. Goylto FiRula, con un hermoso Dimaggio I 1. 3 0 1 6 0 0 tog que amenszan. toda vez que ties- continuaci6n de la de invierno, y sin El gran Julito Pertierra clue con- too nuevos, de los clue estLn en el
McQuinn, Ill. 4 1 1 2 0 pu6s de catorce temporBdas cilreciclas MAR c.aballos no se puede scifiar en curri6 coma asesor ticnico del team candelero, y par Lbadidurs., de 1% inop6sicift clue encontT6 a au Psso. para. log propietarlon do too cabRilos record de echo victorias y tres de- 6 1 pitoga ese nUMero de dias nI puede asegu- cubano clue re9ult6 victorioso en IN
Cuando hay una labor tan bTi- con to cual @I estfinuln de tetns Pe- Johnson. 3b. 3 1 2 2 en Oriental Park desde la ei;tre mediate divizi6n. Orlando ZulUets
Ugnte, el asunto no puede pasar dea- rim dreinivo. Los mlembros -del ra- Robinson, c. 4 0 1 3 1 () caida, del general Machado y el cese rarse el mitin de verano, lo que obli- competencia de pesca de tunas en loo fut ranqueLdo este SAO en. terciar lusporelibido. Esta, noche Is directive tr..Rto mantpnpdnr do lit Forie Ex- 111lips zz 0 0 0 0 0 0 de activiclades del Havana American garia a Jos uncis a pedir mejores pre- "bancos" de Nueva EscOcia, exPe- gar entre log featherss, perci ha hedel club, ofrece un cAlldo homenaje pomirl6n -do Sanrtl Slifritum mantarAn H abana-M adrid Rizzuto, as. 3 0 0 8 1 1 Jockey Club, la colonial hipica no se mios Para e) invierno que no podrin riencia clue adquiri6 haci&ndole fren- cho t&blas con log otroa dog qua fueILI nitentoor Osvaldo rrancisect. natu- varies eventom do nation do obatAcul,,% Revnolds, p. 2 0 0 0 0 0 asusta por cosa alguna, pues carre- en made alguno dar los otras. te a las "tiburanes" y pez espadam ran fijado, en log sitice anteriarts
rLImente, tambitri extensive &I gTUP0 duranto In rplehraclft do Is. MIEMR. Starr, p. 0 0 0 0 1 0 ras se ofrecieron durante el liombar. Con el pur sang excesivamente ca- que rondan par el sal6n de apueitas &I suYo. eQu quiere tostict ditair?
numerc, qua practice In natac16n &.111. qua Book del 17 At 21 do diciembre, ran Programs ofictal par& eat& tarde. Brown, z . . 1 0 0 0 0 0 deo de AtariSs y el sitio del liotel Na- ro en el mercado americano y estan- del Hip6dromo, se ha. mantenido en Fuez bien, a pesar de todo esto, rd 1%)o In orerta, organlzadit!in del a.isionvis. dr, in". lax iinetem dpi A lag tres on punto. Drews, p. . . 0 0 0 0 1 0 clonal coma si aquello fuera ig mks do a mediados de septlemore, Is ex- constant contact con gus sodas de Pincho ni Galv&ni pusi repair
k"do or or P e Roca, cliche de l3litmore y EJArritit, para. Rol der ]am Frey, zz . . 1 0 0 0 0 0 natural del mundo. cursi6ri de ir a log Hip6dromon de Is Compattla Operadora, y nada cle al match. Be hab16 de 61 y No acep' Icular tiene clue Be quIe par
el h6roo an nimo dt ests. be- prtmernm paran en firm* an PI interior PRIMER PATtTIDO, it 25 tantos j7 3 J.Sn 4 - - -largo, bueno es que IR so- segunda categorla y a1gunas final re t6. Y log amigas de Pincho y Jos clue
F ruzads 96lentsdo constantemen- de Is, Rptlbli,. )a quo so di Frank y Anibal II, blanco. con- Totalea . . d6n legal se balance lo mks pronto de Maryland, Virginia, Ohio y Ken- M vs York presenclando Is Berle bien cluieren a Galvard, andan por
equipet *elilctrieo, y trabaJanda.vultar on In mAx roxible a) malto 4e tra Joselto y Anibal, azules. A z bateo par Starr en el lo. possible, Pues at bien Jos canallisitas tucky, en busca de caballos que pue- Mundial y lot dueloo de Armod, As
10 e .,.u,,, re,,, Lhl eon las mines en JR. cabez&. PisWift-al emch en log mornentoti die or -1 1- aan-xue -R, gacar log pridierris del 14 y Me- zz correct par Robinson en el go. cDnflan babirk de to. dan adquirirse en precio razonble, sault y Stymie,- dando su Pxcur*sJ6n ro inJustificado todo, creemicia noisApo. Es ue se rendIrA tribute a regilin gitrinders, par exrelenciR, ne die y los segundois del 14. zzz bate6 par Drews en el go. dos man a cosa varia cuando no results del todo sencilla, code die aL Narragansett par& ganar algun
()"side, 14nalsecl, y am polluelaa embull.n moniRr tin piea(ioro. eJ asur a descle el Punta de que transcurre es tempo Perdido y que otra apuesta con Fernandito Fe, orras. Porque bay welters I que pegan
PRIMERA QUIN1ELA. R 6, tantos: Detroit 020 000 320-7 v curece mis clue un truddle, luego a m4s imFrank, Anibal 11, J08eito, Anibal New Y r Ista de Is empr so que aprobarn I Be difficult ]a qperac16n atin MAE. y nAndez, at las nubes clue -Ibs
plausible media tomiLda par Is RI cftpilAn Mnnteaffudo omtit tralim- o'k . . 000 000 200-2 a e n
dlz*otlva que rige actualmrnte Is No- JandoarduampnIp en In Exhiela de reunion con Ins d Phas de pur gangs at dejan pasar a bctubr cada cuadra el horizonte local desde ei observa- portante en estots pleltais no son Im
Heriberto y LUIS. Impulsatiores: Culleribine 2, Kell libras, Nino el punch. Y at Luis (Wciledfid. Catirtep, en Managua. y do suponer Evert; 2, Swift, Robinson, Rizzuto, y otron sectors III cos oara Ilegar Adierrina habrd trazado sug planes torlo clue ocupan log impresarios, no vard lo virricis toreando frente & Kid
Home run. a tin acuerdo firme n lo qae a ra I invierno, dinporiendo del Its- varla dentro de breve.
91 programa clue ff lieviurk it efec: quo. murja tin podroma equipo military, SEGLWDO FRTIDO, a 3o tantos: Wertz. T ubeyes: Wertz. rada inverrial 1947-48 rcgr ect'.R, np:d.'ero bran te, pudiendo -isegurarse RESULTA CONVENIENTE Gilinche, estimaince clue no hay meto ei noche, empezando a INN nue, qu, until. at Team HIPIM Militar Pascau y Echave. blanco, con- Cullenlyine. Double plays: Stirnwe tempo 0 pinl6in unfirime que no exis- entonces que s6lo a precio de era a tivo pairs, alarmarse porclue as vs a
a as er'ns miendo Clare estA clue no seremos nosotron enfrentar con tin hombre e no le
yo art el CubLneleco, Willis the cine. poniga do maniflento Is. puJ&nsa del tra Renci y Anibal, RZIlles A sa- It Rizzuto a McQuinn. Qued tiendo na
KJOrcito on Rate amperto, y In que es car ambos del 14 y medio. bases: Detroit 13: New York 9. Ba- do fundamental que to im- pagando el viaie a los "gitanoP" ee log que sentaremos citedra en lo que 71
b" y entrees de medallsa &I equi- ss par bolas: Reynolds 5; Drews 3; pldiera, pronto se Ilegaria a un, Charles Town. podrA conse;zuirae si a la valiciez y duraci6n de 'a concepot, deblendo asiztlr tocloa 103 80C108 man. me quiton In 4P.PInft1 fitle TePT QUINTELA, a 6 tantos: acuerdo satisfactorlo. qiuicr si6n clue ampara el Juego 4 el Hi- ha hablado mucho del peso, 0 Sul: BEGUNDA 'Hotitteman 4. z."a uno, cincuenta ejemplares u6sl teatival. Rents. bay pnra of xrxn Norte ]a a 17ascau. Echave, Rene, Anibal Struck outs: Houtte- P g. p6dromo Be refiere, ni entraremas a ponemos clue hubo algat de Clyhoo
A media jue el lector pueda Jul- pr.,aat. d. 1. -moz.n. Silvis F.hr# Veltia y Llfita. man 2: Reynold% 1. Hits: a Reynolds INVERSION IMPORTAN,,TF derir que lag autoridades deben pro- en eso. Luis Galvant y Orlando Zua I mile -opl t. Jint-tt, do 1. actu.- g en 6.2!3 Innings; Starr 0 en 1 3; Ppro suede que Para ,fre( r una HAY ANTECEDENTES
-, In be, I. Oro In. ceder con tempo y ajustfindose a Is lurta firmaron pars. pelear en I"
quir en paque &.5 est mdistl lidAd. TERCER FARTIDO, it 30 tantrks: Dres 2 en 2. Dead ball: Reynolds,, lemporada en forma el enid Por fortune In expPriencia del paiondida par el Club Cubanelecoken -Rale y en Is Heriberto y Veitia, blanems, con- a Mullin. Pitcher ley, pues de antemano supon.-mos clue Este fu6 ell peso que III mente
I PftrR Is. Rporintia onii qup desde Is is, tima
gu ocirts, vids dentra, del sector In u- Rcimmerriledor: Rey-nolds.1 vierno con log premios que ambicio gain anions. a todos, va ban tic hacer. Pero tratkudose de hizo Zulueta contra Lino Garcia T
roolde.vin del -e.or hipl,. Rafael tea Luis y Llatg Rzules. A sacar Umpires: Passarella,, Hur-1 nan )as caballistas, hay que Jnverfir Opoca de "Curley" Brown ruando una noticia que affect el sector hi- Luis Galvani en su dItima solid& hiUOO, Lpr2-hmmog I& oics4l6n par, sAuljo, mutlit me ),.,, do .unIr arnbos del 14 y mr o. ley y Boyer. Tlempo: 2:31. niguno miles de pesos pare der una oft-P66 au mitin de 1924-25 y Juan pico, no revelAndose ningun srecreta zo girar la biscula hasta Jig y me4fivulgar NIB recor Ins ..-are. -1 -mo h1- de Estado y estando par T, I-brarse din. Para esta pries, que se ha preon 196 unl6n Atl6tICS, produc- un reunl6n cuyos acuerdos ban ee parade a -lecrie entera,, de seguro
del aris le- picom jutrati-nint- Asuntom Iniporlanit -itt
Ina able trabaJo de ILI ft verse neutralizados par Is i rroga- clue pasari de las veinto&
maseulincis. ci6n que existed abierta, results spro- Tal vez I& pelea de eacts dog muPiscips de cincuentit metro. Platte tocar el lema par& queios (a- chachos no encase. Farclue at ]as dos
NOVIdlos: 200 metros ilbre; Jorge ballistas no se Ilamen a engano y no Be Fonen a huir pudiern. haber chiSufirez con 2.381 minutes. [ INDICE DEPORTIVO log cojain per sorprema. fla era. Pero si les da par fajww,
jUrtior.. 400 metros libM. 30MC El mitin preinvernal clue debe dar ya veremos boxect y ylt seremas Mi,
jklirez Con 6.23,4 minutes. comienzo el gAbado 25 de actubre ha gas de escenam emocionanteg.
SM Metras libre, Jorge SuArez con W pectilculos aeflalAdon parm @sin side concerted en Rus facets todas
Pero no suede lo mismo en Io clui 9 QUJI!n gan&rii? Ah!, ya esto es ha113$A minutes. f#chR). a Is gran temporada de invierno res- nna de otro costal. Perque a nos4X100 relieve Ithro (C. C.) con 4.44 Dottie JuPgo do hatir [ui][ amateur pecta, pars Is cual se presentan di- otras nos gusts. GalvLni y todo el
UftultION. on .1 stadium Univr.itarl .,lAdua- ficultacles cuyas efectom palpan M undo par &W dice qua gins ZuIplactina, de veinticinco mettr0o: it it y sgeri lueta.
Novictios., 3X50 rrievo medley. R. .. v. A 4 o do C h Ofitntis hasta en el sector de to adores,
va CIrruln (is Arie.%anos), rnmenzan- cuyom products j6venes que curnpli- En el resto del program&:
fttilroigs, M. Lamar y H. Grandil, Con do a 1. un. y media de 1. t-iI. rAn dos shos el pr6ximo lo. de tne- Hermirdo Gctnzill z y Manuel Ar1:41.3 minutes. Rafael pedrva R.JuPlito do base ball amateur Pit 'I ro, perderin grain Porte cle su valcr menteroo, a ocho rounds. Ya la misIm metro libir,": P91L 11nrk (Hprrhr vs Univerni- at el itinerario de clksicos clue ha
wo t.33.3 minutes. tina). comenzand. ii I., do. y media venido ofireciendo Is Compahla Ope- ma distancia, Ciro Caloodevills. y Tono Metrati, pecho: Hernin oranda de I& lardc radars de Oriental Park en lag 61ti- mks Valdes (Tunerito) me Jos t,=e0q, 1.193 mInUta. Fit_ In d P,,"I. mas cuatro temporadar, no puede raJirllay: 40o metro libre: BenJa d" on I, partido. y dos
I'... 1.d" on tificarse en firme en virtue de Is nos telonerces: Roberto Angel y PeILI con 5.13 minutes. quinle, x, romenzando' a ]as tree de "espailli de DAmocles" clue pende go- tire Otaho y Lizaxo njukn y Fran
% 0NIOAtros pecho: Herein Grinda In In, "I". TAMES bre Is. confraternitiad hIpica en tan- cLwo Tosar, estas dos thimas a cuaeon 3.04 mlinutom. .11"g" do I)nxe bell en PI Nuevo to no se do una maluc16n juridic& en tro rounds.
sinolum. PafrrntAndnR, Fit. Peters- firme a] tan debaticlo asunto.
,.1pt, v, ..,'Ron Cubans, comentando La peleita de Gonifilet v ArmenteInteresa el juego a Inn n,,e,, do In nohr. pudiera ser lo mejor *del cartel.
ProRrama do boxpn prnf-innRl en Fuerte eleven en Y Tunerito. era uno de lics chJde Bauta y Caimito .1 P21Rvin do Ins DeporteP. on tin r"',
total (to ruArents. rotindn. comenzan- quill, quo Jos. p.ra &rTiba, perto No
el In stitu to No: 2 -tmbo. parece. Vamois IL ver c6mo
Durgrite muchos aftes, Is rivalidad do R IRM nuo- d, 1. aoh,.
eiglocilers enter Jos pueblon de C.,_, I ,to,, (I,. p,lata .P,a on el Fro.- resparece, portlue en todo rate she
mit6 y Bauta ha side Lanta d_ I., i AW, -n doP p.rtii.. y dos Los muchachos del parque de Mg- no )e hemos visto en acci6n. par to
orhit y ruins Grajales, estin listosepars, em- menQs en Paseo y Mar, que ez deride
mite uns. actropsracictin con C pezar una nueva temporada clue paactatienten por igual M&LiLnz& i dfis, una, esti I& Catedral.
detfiga, 0 Santiago de lag Veg ra riles ha de ser come
l6an Antonio tic Jos Bolles.as -n muy glorima ya que el Azul nunca
b-nit hubo enter novenais de CaIlmintolAutorizA peleas la ha cleJado de reinar ent-re Jos demis
- AM CV S F-0 R T S- DMRIO D LA MMM.-,Ml1QOi 13 1 DE- 3M." W 1947 S P-0 R T S PXGINA VENMW
T 7 Raipidai Amateurs
--Q)NM- T-WAX-In RUNS 48 Y 49,
ER, "rikyME
Por RENE MOLINA
j am' bith el Cienteaem tiOne ya Ia KINO MAGI UXA FIRMQ CON ILA LIGA PROFESsON UBAN JOS -El Roisairio de6 asociarer
exits de
usti para -escopT-p ay vana--- G-bans -Ba&e Ball Femenisio; an
'Los surefios contain con populares figures culbanal; como Pedro primer triunf6 Lorenzo y nuevo Campo par. laaie
Pages, Luis, Tiant, Rafael Noble y Silvio Tres pit- en el segundo Parrits, pilopino'
chers americaqos de Ugais Menores ban de contratar. Datos una espe)a lechada, La meta de Han Ariton4 cAtin mis expUes-.
LO Plefantes Verdes del Cienfue- f egueroB ellgirAn 3; Is. receptorra Loe ya, up el Tel0forlos, pass it XUA
gos salcansaron uns, impresionante cuenta con Willie Mathim. Martin Ta- ?or aPETERs, Eat& fin de wmana promote .,er, uxpl- ry.portLdic", es todavill,
victoria, on -In. tgmpomda de. 1945-46, bacheek ICenneth Staples. a escoger 9;ochgo en (riiocones eci el oa-,e as teams mikA tem1bJes del
3pere on I& sIffulente, Isea on Ia pa. 2, y in of Infield an baralan pars, ds; Ganaron Ion dos J go& log Hayti- 11 amateur Hoy actuarli al Cffcuas. I.. sit 10 de Artesanos ell al StLdW
Poda'us un mal Cubana. En el-primero Joe san- ,a I, in unino DUAleron reo Ir h Ask tender Ia segunda allnuhadille. 1 Ia& na Ue
lebid. a no nombres do Romanus Basgall y jack too. non dieron qua hacer, al extrerno r5 arid y el Herahey tn Regla' La mu)pr cruille, he decidildo Lan- 7
tenor complerto u team en Ion pri. Undany, onlentras I& esquina callenti Park y matisna enLrarik an acclu;- zaue Ia conquista de un nu
meron a protegida. blen par Robert clue hubo qua Jugar mis de Ion $Jett
moment a, len,)prfv6 de toda stark al Deportivo Rmarlo an el propiol ector. Desputs de frivadir Ian of
oportuaida innings reglamenWics, Pero an caniIt de vict ria, arenas ne young, del Rochester do la Int. Lea- bid, an al aegundo, Is, coss, Jut dis- parquet de log estUdiantes. So; ; c,,,as, III poiltIc& y hasta aigunaA f
rOmPleron IAK hostilidades. gue, a par Larry Lee, del Sara Diego Unta. Con pitchers zurdog hernos re- estos )as tres equips que manL.eEn Ion Jardines Pedro Vag, ducido a Ia obetUencia IL JOB bteL labored manualeB I&& represeritan-,
lUmirkoson propietarlos del team Que Dan lzp"Clones miLL a manes efec- leg del wxo do W invaded al deCon I& experience adquirlda log vO- de Ia Pacific Coast League. Porte professional por Ig puena de
Is conta- dares del Saint Petersburg. Primero Jvas it] pennant Unionatli, y de
Rafael Rivas, y anoche, Tony Lo- balance de limbas Jornadas d Pell- Ps.Peria d al Sur,'Jl&n to' rit con )a aYuda de dos d, estos cuafroloil- ir.a. El oa&e ball... Un grlipil -Lk
3pa6o sun oft mldiFs c nag deOTcTR renzo -y- .Uvita. Par&- So- ac-harru, derA, clue I& eXpeCtitl(jgn at e I j trifiz licit access tri nuestra
ticillAcI611 Y of n6cleo extranjero que Francisco de In Pacific Coast League, i
dit a reforzario servirl para for. RJ-chard Burgett del, Columbus, los zurdos, Pero YA 0,atofi, comd ILQU61 gUe a case Para dar pvo a a con- chiquilLs enLre Jas qua figuran &I.von Ga. de qua dice, ban pUegto al bea m cas aolidaclon definitive de Jos roLa- gUnas estrellss 4M Lmateurigino eoi
mar on onJunto imponente con Ian Ia Bally League, John Creel del DA. an al vestlbulo de Champlonabilidad, retiog. L o mis logiro as esLo LILJ- I mo Angela Iglestati. Alicia Suillfell,
Posse. Entre sales podernox citar 61 Wintry flel Savannah de Ia Sally Leq, y 10 qua fall& Poly hacer, ya as = me. Pura asegurar el campeonaLo Ia gallega. Carman Berm6dam, tilla,
estrallas rfotlaa quo actualmento 11sa do Is. Texas League, y Edmund
fAvzmerlat StIvio Garcia. a Pedro Pa poco, qua no as pear rLnLar tang" Ica (jachirnboD6 de Aguaczje sold halite. desertadto del bgAlLet pars to
Affs, considei:ado par parts do Is. cri- gue. 7 Ahora I& lucha entre Tampa y HU- necesitan un triunlo. J, contra Lo- convertirse an prolefilonaJ de Is, ra-f
tica. Loomo of entice center fl ld vana, Cubans, to ast: daz las suporilcloneil carentes de uL- gUeL cuando be InLugursron.
.No conforms can todo e,"m mate.
.cu- trial y con log novaton de reserve. que G. P. Ave- se solift se aiza ia verdad que in- Lawn Tennis; Mirths. Marrero, GI&Ivfd,E AL Jabuco. Jacinto tfommo on Ntis fi Ae
Calvo. Crist6bal Torriente, Cando L6- dall. ialleron 1ogQbgAQsxLoJ=4_ I - Dana 104 43 106 dice I& coronkcion de log actua e ria Rua. Milicialia Perez, I& c-W- 10pen. tambtfn (1103 no. Navarrete y otru, as ban pth"
hAce. don dfas bacla of
figure an of squash- Norte y a euretarno quizOL. no. orez- er luego -Ton LDI E l- sario jugaA contra lo6 Carlbea dt to ba)o Ms oraenes del experimen.- ih
Cionfue, d I I modo qua can siguna o9pnesa. (Iftlints a a- In Universidad, y aun exi el aupues- Ladd Adlonzito Rodriguez par&
'ot". eros to caso de qU(- SLa larde el Circu- mar un equlpo de baseball profiles So
J. id
Rogizo-Xr..,-.J mzmo pr Jue,
v log. inicialista
qde In is defense, del primer seen zabe, Bari dt slete AC Ia de Artebanob derroLahe &I T 6
emula Ian glories de Joselto Itodrl- c, net y despues de un largo y silen- A
M orT --mo &I Ilegar a ese epl- 'Janos y ei Heibhc5 huperbM a Id te period de entrenamiento qua If
'A e0ton debemos agregar Frontdn Jai-A lai match d5taba, empatado A Universiclaa para mantener uh shared casl sets meses, estin ya an
al voters- fine eariters hilbo-que aeguLr Jumlr, Tiant. cuyo oorprend*nte come do y an reatim.Alia cutouts &a Jugo chances challip.onables. slempre L.Li concilclones de presentarse por pria ca Programs offelal paria esta nothe. btlestes de Lorencito Fernindel mar& vat an pilblica. Par& al deback, as motive do todon lom men- Igual qua de no exiatir Ia orden zUr- tendrian fill elevado porclento de but, lailcriollistas aprovecharin unw,,,
tarion entre log fanAticon basebole- .49 eft de log floridamos, qua Lam- factors faoratnc,. Disporcen de Ta. lane qua tendri lUgLr an al nue-:-,,f
roe qua conocen on actuact6n con too A lam ocho y media an punta. 01til se ha Puesto de mods, an OtrOs is 80115, con un reparador descan- vo stadium desde al 77 de aeptlem- ,
Now York Cubans Y &I novel Rafael circultos. Preclaamente an al nove- tUbre, an Is qua nam f a
no acto, despuds de dos outs, :ui so, el equip(, president I& proxi- bra Ill 5 do cc
Noble, a. quien of Juego diarlo en tie. PRIMER PARTIDO, it 30 tantog: .......... midad del laurel y se mutatra ;a- dtj,,,,rticipar dos selecclones 1nt*-(0
rras nortallas ha -desarollado en ma- "Kiiiiiam MoVillist, tm verdaders lastituel4n quot fuers: pria" mente un player bri- cuando se vino a fabricar Ia carre" d1closo y conliado, y ell Ia banque r as
Ramos y Ugarte, blanco, contra Ilante y qua mis larde *6 rettrara porn ocupar un carlirk de lUpptre, at cnal viene desempehanda con el ta opuesLa tienen un sciveTsario trelI&A TO, c ]Lrnpeonatdesteamarlianso edso-,, TT
neras tionsiderables. res- do. al hombre de I& dicha, buted ro- despoJaclo (It Lade briosldmd que
III sector extranJera eati. integrado Pruderia. y B85urco, azules. A a&- puldo del fausparno an general qua admiral an Magrilliat sual dotes de honradez y competencia, firw6 mu ller pt tercera, un machuc6n de hit Ion Estaclos Unidos qua finallM ha- .'.; a
por.Quentin Altlzer, Carl Erskine. car ambos del cuadro 8. contract con let Llga de Base Be if Profesional Cubana parn..Actuar an el pr6ximo campeonato, como me. de- que el delensor de age eaquins, quiso ademas Ins Perdido figures de .-r- cc paces diss... Ya Jae yLnkW -; &
Clint Hufford, Pran- I lieve, conno ei gluggtr Echemen- actuaron, an IA Habana am lnual- 4 .
Edward Vitallclo, muestra an- ]a presents laid, donde nparece al veteran umpire con el Com1t6 F.Jecutiva de In Liga: docto- converter an out, Pero metdt un MAI dia que pooiltivamente, redondeaba Lade txlto, y an esta oportunidad,
ain"11(eaffher. William Eggert. 5 Pit- PRIMERA QUINIELA, a 6 tantos: res Rafael Inalin y Carlos Bobrefto y al sailor Paul Miller. tiro a III inicial Y -Sojito. Ileg6 ca,hers extetares do Ion cuales log Clen- ValleJo, Basurco, Miguerza II, minando a In. segunda, y deade este 1 poder ofensIvo del conjunto Si hay motives pars, suponer qua vuel ,,- .
a un apohLador professional de van IL imponerse, puts &a present .
Andrts, -rions, y Careaga. lugar se metid, an homq con Is del n-st Ia oblIgHser) R definir al pleial ran unicamente dos combinades as- 4
RALPH KINNER -CONECTO SlaUghter SAL MAGLIE VENCIO AL triunfo a) producer al ptopto pitcher de maftLna enLrc Rosario y Univer- cogicias entre Ian primer" figurU
decidi6 UZ Tony Lorenz al hit salvation QuIere alclad, no
Doble victoria SEGUNDO PAATWO. a 30 tantos: EQUIPO DE VERACR vaeflarla en rotularlo :a- del bornect qua an adici6n estarin
con- -OTROS 2 CUADRANGULARES decir qua elomuchacho gan6 con au partido de veinte a doce-. an eondiclones de render al mW-'C, ga y Basurco, blancos, en ellfnoveno acto brazo y con al bate. Labor complete. mo un
iogran log CubS tta Muguerza II y Uriona, Lzu- PUEBLA, M6xico.-Las pericce Ia- Par eso venci6 a laidoro Le6n. qua 10 qua art otras palabrLs significa Mum por hallarse Lhora an Y16,
PIT Ttb OH, septiembre 12. Uni- top
:UR 1 2 cales hoy nuevamente vencieron a tcnla malas Intendants. qwurep, rasunq uoe lindictedel asesqguoe dsee una tolromk.e.y. dLeA.rCuFraun.kreAVibrtYronPre. .1
17es- A sacar ambos del 8 y. me- ted.-En un Juego an qua Ralph Ki- ST. LOUIS, Sept I (AP) ,).% azliles del Veracruz, 6 a 1. En al segundo encuentro Danlel
CMCAGO' sept, 12 (AP) .- Tos did. ner se puso al frente de log Jonrone- Un tubey de Enos slaughter ell el 'lanzador azul co- Parra fuk enfrentado a Cat ponga el liliper favorlLo. A pesar sidente de )a Liga norteda y Al- 11
ffie, primer terton, as vigilantes an vV
Cuba del Mcago reunieran &late novena estando Branca an al box, McDu pare, ya &to fu6 harins, d otro coa- progr&mas qua aPLra Ilevarse el do Ia SEGUNDA UINIELA, a 6 tantoS: ros de ambos eircuitos, ]as Piratas del rne"2o muy mat, se deJ6 pegar an da!, a cle ago. no puede negarse qua In be- ternariun con
extra bases Ps 0 did a log Cardenales de San Luis mang as de gran actividad capita- has de log diez.
leader frente a Jos PhIllies del PRO,- Gabriel, Salazar, Maycue. Gua- Pittsburgh vencieron esta noche a un triunfo sotelt log Dodgers' de tercios de entrada cuatro hits entre Lai. torque mientras Parrita pitch lina. Par un capricho del destillo. recen an al bra
delflej ganando al printer con anotA- log Braves del Boston, cuatro por Brooklyn, reduciendoo Ia ventaJa a ellos un doble de Crp-po y another Colosalmente, permitiendo an tot& ye y attractive sche-'
-par 3 y al segundo, ell al ra 11, Pita y Garcia- cuntro carrrras v saIt6 de Ia caje. sets hits, y sin qua se lo pudierar Ia solution del crucigrama parece clule- La importancla, de egtL Prue
cihn de 4 cuatro y media. gurada Para nuestra plaza y t:
cual cometieron clincit eTores, con tres. enLrando ell Eu lugar Wilfredo SRIar lip:ar, su opositor, l1ricticamlente tiv, I ba official no puede pLsar deaaperLos Dodgers anotaron cuatro ca- detalle ft doblemenLe Interesan
some de 7 per 5. EMPATARON TAMP(CO Y Kiner connect ests noche doR MCI- trras an In. prime parte del nove_ one hizo gran labor de re)evo. dejAn- de al primer inning perdJ6 al tiego a qua Ldemis cle I& possible del It Obida,... 81 laa locales gustan y
Jortrones de Cliff Alderson Y Ray drangulares, pars, elevar a ocho las do ;e pe-lar solarriente cuotro hW%. &I concederl- Is, base per bdu a age
gara tomar ]a delantera 7x6. Y I- convencen. &a abritri, un nuevo mer)dack; 7 un triple de Bob Sturgeon. Tres de 6stos entre ellos sencillo Charles, quien I o fud a terceral nicl6n se nos permitink ver come cado deportivo qua debe producer
SAN LUIS POTOSI que ha conectado en Ids Iltimos cua- non Ia Lu Ilamado del Montreal en su dp Avila. doble de Maglie v triple con bit a fiege Hiram Gonzi-, nadan hasta In orl116. log azucareros generclects rendimienton y puede
las cureras de las tro Juegos, y a 49 su total pars, primer salida an ]as Mayoras, Jon I can ro
1= 18= 1 p= Juego. Con al awl AGUASCALIEIqTES, M6xi rada, con to cual se sitfia con rone de Polio w ligaron en Ia s0ritinna an- leg y Rnot6 deWtll6s de pisar cu&ndo del Hershey y ias cotorras. del meta efecUvR de muchisimag chire anpiatado, tres carreras an e a co--Em- as a, frente de Johnny Mize, al 6 con Reese en base y despuen tnida para dejar anotRr dos carre- QuIcutis bated fly a] centre. En el CircUlo de Artesanos ... Tal vez al- quills cuyaA aptitudes an al 30f t
X1u6 safe par un turn- p taron a &air carreras lea equips del New tres hits seguldos dieron dos mas a
noveno, -Mack Pointe y anot6 par de San Luis y Tampico qua Jugaroi toletero de lea Gigantes los Dodgers. P mAs nericss. terCeT acto. Charles Pdrez anotti Ia gulling (It ellos ca ga ell esta ultninn ball leg capaciLan Para recibir una
L.-xs azules se salvaron de Ia lecha- segunda camera con un Jonrdn y r emboscada. y en ese aspect as jus- oportunidad consagrator n a We de Ralph La York, que tiene 47.
Rqui hay su segundo Ju!ego de Ia se Berhman lanzando par las Dcdgers 'I por Ia a I ba
largo triple de Sturgeon par Ia I'- rie. El larimer home run de Kiner an a camJn6 al primer hombre de los Car. JR Pl Ia sexta entrada cuando liga- I Itinno, an el sexLo, Ia hicieran a Cat- W consigner que Ics represenLanter me ball ...
neadel left field. Ralph Hammer, ha- hits que terton cuatro con tres hits y un
El Juego se auspendi6 par oscurl- quinta entrada, con una en base, pu- denRles, compliefindolle Ia situation roll tTes de, Iris finicm slete clando su debut colno fierpe4tinero dad. so ill frente a los Piratas con anota- error del short. Este fut al dltlmo
an is Ifts, Nacional, permJtl6 doce Par& al Brooklyn por error de Stan- a Salvatore MRglie pudicron pegar- inning qua trRbaJ6 Catterton, por- Inician. el dia 30 Bateando mucho
Angel Castro y Mosc6n Jiminez, c16n de treT par dos, y su segundo ky, surglendc, desputs el bataw cle
hits, aunque log disemin6 pam &era- dieron Jonfrones par log alijaciores d4e ballazo, en al octavo episodic, decidi6 le n todo el juego. Los sencillos lue- que Ia tiraron 14 toalla, para qua se
Slaughter qua impuIs6 dos L c" ras secara al sudor infientras Bowles Ica
ditarse al tritinfo, Tampico. El manager de i tos filti- al encuentro. Brazle fu el pitcher gariatiftr Jrn de'Olmo, Clarkson, i Heredia, Ia Serie Mundial ganan log Indios
En al. segundo'J celebrado ba, mos lu6 multado con cien pesos par "od", ndo Oste y anotando olmo a al monticulo a calentarse. Qua era
Jo protests Por a Danny Lilwhiler bated de home Berhman al perdedor- ]a queble pasabR RIspitcher salidor.
To manager Ben alegax una Jugada. an forma aimda.
Chapman de Jos Phillies, lea Cubs run par Ids Braves. BROOKLYN . . 000 oN 214-q unica carrers- veracruzara. Tarn i6n Parra se not6 & 0cimo CINCINN-N71. .,1,1 12 Wolfed) nosT( N. -1), 12. Wnlled)- Los
rompteron Un empate a cinco an el Tampico 010 300 920--6 14 0 Boston . . 002 000 001-3 1 2 Baterins: Gregg, Casey Bankhea( Veracruz 000 001 OM-1 1 0 segundo triunfo con cuatro derro- El teriltdo testollido, entre F-I Comi- lndln del Clrv land derrotaron hay
Mptimot par doblete de Ed Walticus, San Luis 000 203 100-L6 10 1 W. Y aunque an al fl)timo acto pa- sionad. d.. 114- )-flil. A. B, Chndi ios Medlax RoJan del Boston, on"
senCAllo, de Aberson, una base por be- Pittsburgh 001 020 Olx--4 1 1 Haustad, Berhman, Brinca y Ed- Puebla 400 000 20x-6 8 1 recia, qua iba a perder al control Cud y of PresidenLe de lom Yankeem dee'l aor -i. P.A.nd. (-at.. *1 te ... r ],lea a Bill Nicholson y un triple de Hutchinson, Ulrich (6), Leduc (6) wards por Brooklyn. una cosa momentiknea, ue des. N:w York, I.nrr). MuPhall, aparente- gar de In Liga American&, a media
Clyde McCullough. Arroyo (7) y.Sommers; Gibson Mon' Baterlas: Baxret y Massi; Sewell Munger, Pallet, Brazle. Wilks, Rj- MeDuffie, Sala6 (1) y Pascual; puts de dar siete bolas %rlas v.,- m ate se dtsuli(, de.pu6m de Ia. .n- JUego detram de Ion Tiares.
Chapman prote3t6 al Juago basin- tera (8) y Correa. y Kluttz. ee, Garagiola par San Luis. MaglJo v Lopez. v16 R encontrar al home y 66 fereneJam d a.ver, en que Ia fecha Lon Indlos Prepararon of .mjno
p:cU c"I inaugural d, Ia S-i. Niiindi.l de para Pij %lcinrt -n net. -rr.r- an
don an un tiro qua fud a Ia camts. is, misma forma qua em z6. rut 3447 a, fG6 1,mra I treinta d, sep- 1. u.ri. nt,oda. r-nectand. en el
del club vigilante. casi un Pasta. 0 par Ia menos, lucid tlembre o I voinero de ortul,-. trwrm(u-o dl Juem, 17 Iolt.. do to,
asf DempliAm de one conl7prencim d, In. (ualem eej fueron doblps ) uno un
Primer Juega: Todos log pitchers cuando pitche-an elienta rnlooln% en I,& %fivina de Ch- triple.
Bob
bien, parece qua gonan filell, pero uri. Mlentual lAnto #I lan-dar
Filadelfis . . 001 001 100-3 12 1 'to* I .far. No I,"- I on -mnu,. In. NIdjap Rajxg
as qua Ia mitad de log dramas ba
boleros no trasclenden al pfiblico. El 1 tnl I Io- me he,., n 1. r beat (a'. entrada,
,hicago . . 001 300 001-4 8 1 l onato NtIrrill dl.trabaJo de ParrJta 1 11 Jelin d
Heiritzelman y Lakeman; Hammer
y a a g e de in oArlrangolmr ran doTen beScheffing. Sojibo Gallardo an a rgtind., fueji-6 eno li nada I~ m
Io. -11n. I~ ('on -t. 1- Indlox me
Segundo Juego: roll las notas de miki subldo co'or Ia ontrvj ia -ir nd ,,,,r %Iar r. : onto un Juego debris do
)I.Lla h.b.do uroorr -di- 11,,Jell el doble Juego dee anoc4e. Hov se xerfa rRmfigsido nor lam ol.m. NI, CLEJ FLANP
FILADELFIA repite una func16n d do.; fRrifi-- FI C if 0, A, E.
ftmtmlone qu hi o-rft a in vrenma
primer, comenzarA it las ocho. v bre lam plolialtildadem d, 1wrocher'"-1
V. C. ff. 0. A. E. ae
- - - corno ahora habra que poner 4n mer vontratallo huevmrnrnl,- ono, nia. -2 0 0
d AI, 1, 1., 11 1 r A 2 3
La Pointe. an. 2 1 1 1 4 1 pitcher derecho, vamos a ver si ell- n g r de Itim Dadger (1--i Icrooklyn. K Ito,,
00 piertan egos muchachos de Saint Pe- Ell tuento A La serle 10tindINI. me
Wyrontek, x. 0 0 .0 0 0 Hov- 31, il n 0 n 0
tersburg. a quienes tan corto ban deti-miln6 que (,orocnznr ,, 0 irfinta de Eduord rf a 1,
Newsome, as. 1 0 0 2 1 0 ornr --- do Ids pit-rhers del braZo eQul- hepilenitire ell el I'Rilket. I 1 0
0 sladlum. Boudr-u
Gilbert, If. 4 0 1 3 0 avocado. (10ndt. ee Jugart, tarnhOn el primer I,
Adams, rf. 4 1 2 2 0 0 de oclubre, .1 Yonk-. r).dg ra C;"n-')' I a 0 () 2 a
ST. PETTERSBURG ordn. 21
Padgett, c. -4 1 1 1 2 1 0 A E conquintan lam pennitnt. d,. I~ r- B.,k- 2b. o a ft 1 a 0
Seminick, c . . 1 0 0 0 0 0 V. C. H. P,,,,.xA ligam. Entome's me Jugarix enFle
- - - Ehb.tt. Field I.. dl.. d- I 'rning fi
Walker, cf . . 4 2 1 4 0 0 y tk.,i; 4 1 1 5 0 0
Jones, 3b 4 0 2 1 0 3 Bottoms, ss. 4 0 0 2 5 0 mu-tro de ctubre, %ol l -ndo- xlYan- HeK.". I I I 1 0
Schultz, lAt'. 4 0 0 7 0 0 Powell, rf L 3 0 1 2 0 0 lc c Stadium lo, dl.. inc. y 1-on
Ennis, xxx . . 1 0 0 0 0 0 Andrews. c. 3 0 0 4 1 fur, n-r.arfu. 0 a 0 0
Verban, 2b. 4 0 1 3 3 0 ruchs, If. . 4 0 1 d C, 'I x ... ran la TAlt. Na.lo- I 1-
ft I a U-dnn Kiin I,~ I
Dornbush, cf 4 0 o 27 14 1
Donnelly, p. 2 0 0 0 1 01 o.11. 1. s-. lo.., q 44S I 1 1
Sherldnn. lb. 3 0 0 13 To
lid. xx . . 1 0 0 0 0 0 Bum, 2b. 4 0 0 3 4 0 \o- l'orl, o p1lo--- d,
tlighea, p. 0 0 0, 0 0 0 H A. F.
I-eon, p . . . 2 1 1 0 3 0 t,. San Lut.. dond, -t.ri.o no,,. 1 4 1 (1 1 0 0
Totals 36 5 0 24 11 5 -- .1 1'ack St.. Ill, 4 A 1 2 0 0
x bated par Ls. Pointe an al 60. Totals . . 30 1 3 26 17 3 Ion dIRm och. 3 cu-, 1, -1,, fi n 2 -1 0 ff
xx bnte6 par Donnelirtzen at fin. HAVANA CUBANS IV, I 11. If 2 A n 0 0 0
xxx bated par Schu art al go. 1'. C. H. 0. A. E.
- Ib Ir 0 3 0 4)
CHICAGO 1 2 0
V. C. H. 0. A. E. 1 2 -0 0 ;tl,r,d" 21, 11 1 It a a 0
POrez, cf. 4 0 11-. It,
------ In las Grandes Ligas
.GonzA]ez, rf. . 4 0 1 2 ()
Lowrey. 3b. 5 0 2 0 2 0 n
Waitkus,'Ib. 4 1 1 8 0 01 Hidalgo, ss. 4 0 1 2 0 ill I I a QQuicutis, Ill. 4 0 1 7 () (), RESULTADOS DF AVER 0
Aberson. It. A 0 1 2 0 1 1 Zard6n, If. 3 1 0 2 4) 0 Liss Nacional :
Pafko, cf . . . 3 0 0 2 0 0 L. Su(irez, 3b. . 4 0 1 1 1 St. Louig B. Brooklyn I nocturneo, I n on .1
Nicholson. rf . . I 1 0 3 0 0 0. SuArez. r. 3 0 1 8 1 Pittsburgh 4. Boston 3. 1
McCullough, c. 4 2 2 4 1 0 GaIJardo, 2b . . A 1 1 3 2 0 Chicago 4. Filadelfia 3 lier r-icga) Zio- p . . no no al Do 10)
Mack. 2b.. . 3 1 0 4 8 1 Lorenzo, p. 4 0 1 0 1 0 Chicago 7, Piladelfia 5 (2do. itiego) 0 it al
Eit.1,117geon, 88. 4 1 1 4 1 0 - - - New York vs. Cincinnati illuvlaP
Lade, p . . . 1 1 1 0 0 0 TotaJes. . . 34 2 8 27 5 O 1,7 1 2 0
Kush. P . . . 3 0 0 0 1 0 t. Pettersburg 000 010 000-1 Use, Americans 12 4..6
- - - S Detroit 7, New York 2. l-r el lx
ToLsIca 31 7 8 2- 13 2 H. Cubans . 000 100 001-2 Clevelard, 11; Boston, 6. ... hot,,. I~, zut- n .1 9.
Filadellia . . 300 0012 000-5 Carreras empujaclas: 0. Swirez. St Louis 9, Washington 3 offo gi inn-it
Crhicago . . fill 300 20X-7 Powell y Lorenzo. Twwo bases hlts utrno). "A 001) 042- 6 r
Impulaadoreq: Adams, Jones 2. 0. Auirez y Lk6n. Bases robadas, Chicago 5. FiladelfIR 4 noctarno, -'Jo,", Grdon H g.n 2.
Schultz, Waltkus, Lowrey 2. Aber- Fuchs. Double plays: Le6n a Bottoms 2, Fwulread, Fle,
roog I Comb. 4, Fl-kN, foml
son, McCullough. Tubeyes: Wal tkus a Sheridan 2. Quedados en oases: Lisa de In Florida 71- 1~ hile L-rin G,-rdon. HeTribeyea: McCullough 2. Bases robs- 0, St. Pettersburgh, seis; Havana Cu- Havana Cliban 2. Sr Peter burg DINI.xxie. D-rr.
bans, ocho. Struck outs: Lorenzo *8 1 (ler Juegoi.
deis: Walker, Jones 2, Adams, Wait- TF,,,,- 1 'hJ Gordon Pesky.
ku.i. Sacrifices: Lade: Double Plays A Igs mejores vegos de Cuba, par aisladas que se y Le6n 4. Bases par bolas: Lomizol Havana Cuban 6. 81 Pe!ersburg 0
lifack a Sturgeon', Verban a Newso- 3 y Latin 2. Dead balls: r Lorenzo a I (2(in. JueRa. 11-0,1, pi- 1ino1,,4,, Gordon y
nie. Quedadoe an bases: Filadelfia encuentren, Ilegan los experts comprodores de Ia Andrews. Tlempo: dos ho &E. A;IOL? 1 West Palm BcRch 12 Warn) 9 ;-d- l3cludr- ) F Iif, Chicago 6. ases par bolas: Don- dor: Julio Frinquiz. Unlipires: Fred- Tampa 7. Lakeland 3 -1- land
outs- firma cigarrero de DOMINGO MENDEZ E HIJOS, dy Ihome) y Pate (ba es ESTADO Dy LOS
nellY 5, Lade 2. Kush 4. Struck (11A RES
Donnely 1, Lade 2, Kush 2i,,Tlta Serunda Juelid: 11ga Naclonal
ST. PETTERSBURG G P AP Dr
Donnelly 8 an I innings; libl fobri ontes de REGALIAS EL CUF40, pora obtener I
an 1: Lade 7 an 5. Kush 2 an 4. Dead V. C. H. 0. A. F.
ball: xuss a Wyro3tek). Pitcher go- Brookln 96 54 614
DIARIO DE LA MARI _13'DE SEPT. DE'1947 .... ..
PAGINA VEINTIDOS NA--A ADO,
SECTION ECONOMICAANUNCIOS CLA---S-IFICADOIS D-E LAT-IMA, _110"R APROFESIONALES COMPRAS VENTS VENTS VENTS
3 JORES EN MEDICINAL IS UTILES-DE- OFICINA CASAS 48 -- __CAAA3 48 CASAS
VIAS UR 920 0%)XFXAA UN 210110TArONO slisel'a- I Or *0 V ALMENDARES $7AM lu V 1% 40 =*"AINARIAS, ZANJA 54 -111, data Cam Lla at at cado ad'"!!,' #10ADO P Y4 atractlv%
Entre GALIANO y RAYO, A-3347 C-418-18-15 Orreno 300 votes an San Francis lrm f7.m mC.r.u': ,r.0,d11'n, I
VA D &.1; 6 -.,! Ac a!
Paul&. callde.A.renalm A-l": RFJIDANCIA: COX 12 .11.1 rmitoribi. lujo*n blifton'r
40 (n ... rv'dumno. 8404-41-14.
C M B-m y &the MIONES preclodo an Put
e rr 2! 10, 0 ra
Pat, V]M a A fttKAItPO T313" Xo- En Ilk &lfb ii. me*,& 4.0. 1OmmbriLlM am. ."i"
At. Ala, T maS RIA
- Itlll 7 111 P.
I'll, 'j* aldancjaG;t a plan GANGA CASAS MASPO 11114640N- C34
Radio Phillips A-114. so so og4a,, 6seftulim, $200:
One. servIiOs.,So ontrere 1-7470.
$89.50 Z4 CASAS : .n.ttrem.m:.In oondlelo
procia casoomble por tratarm
bricar. InforM. M So M, diflIi
Onds Corts, y LArga DR. ALFREDO COMAS CAUZZO CASA MVT VMLXSCA, ISAN- rel" 9, ROPArto Rosa If&. no boreacts 466 osti tops.?.
4F5,6az& eq B-4646-41.14. Par. rent&. dead. ch. it V, l.tjcln Cotorft. OSUL OtAritt
mil Pftox an to me eve molmalcOP.
Gine, MoKo Cl;! J- ins StiAlres: jardin, portal. Note. re- do La HAD#
Ibldor 3:4, eninedor. enrina. Win ,, BV3M dDlrjCj0 X03yUnina, Tifici rrippIn J&C I -."nm As" It lus 0160 6
A P[Af Y On n, H a be no 4 -hWVANA Bt1f1NJj A( erladom. patio, trxz- MENDOZA y CM . y 4 6 1
D. arvicin con B-41 1111- do antra de C. 10. cran rexi P.Ixmn nor la, opera.
rerA N Iqullar, por ntra Pero- iltnelm par. y nue, I e parts. Areal Eadvalves do Vasta
Id rayla Rodriguez y LI sr- 11111.111LOG C.hlpletalri6nte Initaptindlentes pLgar 0600 O= u&ll
R.djurn. S. NienIA., (ad n Inntitutn Edison, independlen- rentandn 500 D RON mensuales: $65,000 1,
12 4 M-7729 8.4764- .1 -1 q2 M RECIEN COINSTRUIDAS flag, jardin.
desto. directarn onto zp vrorletarlo: 1.701ml ObIsPe 31S. TOW. M4U1 ballo AtittrCalaft tompli 6. eo
Fascau y Echlave DR. ANTONIO PITA B-41601-18, ii. I Cents do LP&rWM*Gt*& 48 1 019" fin Ralparto Martin 1 4
UX-C-170-411-14 ,on 2 406ttannontO8,001 Plant&. En At-All
Enfermedades neryielas, Glandulares 0"1110 CASA QVXNTA man 0 $10,000. TENERIFE. 808 of entire Aw I^ stabolso. salto Visa- 7
3A, I)Rflo Intercalado, strain, terraN's. Rene' y Allibal ZRS, momponterfa, manolitira, Medida Ideal par& un gran edificio 004. hi at If, a esinstraottilin. ton
W.rid.flArem y ,r- Co. zicta -r a Para reedificar: XMIR. 714. on apar- LOMA IW O tuberfas "Xibra. Coolant, do $to.
ttratnAo, On Is IRZOLcA DOOR -seryle.O, eta, 140 .4; 4a4&--GSm&
lrlx P T., FsT. 11111111-tra.. ... il-,,* .cfR I, rentando 170 par rents $60. Purde ranter mucho Z41C OE"fto siltvicle or
Un particin popular anuncia paill ast nim. Imp(ilenla v Frig? a N'Fdado a Santos SuArez y Arnaldo. A64131, Villages 441. Recta psquina frolim, I CuLdrs attou
el tut. no estear dAeSLa tarcle ej jr.- R- dov hasta $6.000 vuelto. O-Reilly 514, paradero Vlbork, I Inatituto MENDOZA I CM 0 a 11 a. ns.
terldente MillAn cW Habana Maunc It,, fiiagl,6 tt, o Fislot-avlA optica. GRMPI. B-47,511-24-14 Edison, 1260 On. torrent 660 is2 a 4 -A-9292, S. LA: Arent" Raidadves do Von% pan so
JugarAni Pascau el vR.,Co FcIlq%*v 7-1 A7. C-394-3-12 -t. 'ESQUINA VEDADO: $35,000 bricacift.,96 ontrellin democtipada. 111t3so"Croeloplift,
ccritra I- cr:ollos Rene y A-'uql Call:. Lines. I eats blectri too y Trate Air cto. ]if NO. 703 @*Quin& ToW. M 4 rimallea-proftba. Cot". '1114.
mayor, y Que el duelo JIO Rl' rln. A. Apartamento No. I V4&60. Obiw 36L $2, 1. ; ,Z. t,,,,,ayl x NTF it iaP.,MId4eA$64 milietfoo )AF route to ApilrtAment0s. SOA PLUG, 214 t*ldnae'n is e traordinaria e: REPARAC10i EOS 119"00. CAM
CUOMO a Ins COM PRAS x. In ad Tel6tono -4814. on, do% Lcetoortas fronts, 604 CnAdifts
"Albres. no es nl iio L6pe UN-B-40TI-49-14 pare.ill ltranvIaA,-Un4PM00rOJn1t4
cierto que tie:e niveficion. jj o e., 11, corcs, Mercado, V anw ge.
los fac oles InAs nfluyentes ell e: Ventiladores CA S CASAS --CASA, INDaTRIAT $11,M TWO 4"00. 11.1'416. )wit#
colonciot del I., Cubriencif) e Drade barks.
os' I Olarltam'y apartarrientomi altos. Ml- VIBORA
ultinio turno verem a Heribe7-,o N $8.00 EL ATOMO- do DX17: rents $96: *1 terreno valt III a. Aven' vasoa"AZA ga V11122.
Vetitia' contra Luis y LIaLa. Este vend 5 Wa Miramar loinal. M
COMPRO EDIFICIOS Taller emplelalliado an id.ptallo- dinero, Amletad 46C Toldforio A-4&J4 Carca moJoram coltgloe -a oomputsta do )Lrdln
1 _4 _T
Wtima zaguern emik "Jugand de tiendas comer- L6pez. can&: JardIn. portal. 914. 1 1 ffidtff i& I halt. V .,,art.., b-fi-,U;Ga,= M.99
In I, Is Se ven& gfan re 'trailpatio, on 13.100. "E.OlOtj
pendamenw y cada Ms. evidencia HABANA o VEDADOI .1,11,84. qga,%Ionem
,let no trabajo MAN rApidd flos, comedor. cocina. pato. haft. a.
Yore PrCgr[ 50 $30,000 A $80,000. que nadie. Skjostros trabaJos Ailterin- CASA VACIA: $6,000 cublerto., to
Els e.5 tell one garantlyAn, tales .inn- lam viclo erl = 001i oeerr"6 Y. nor- bricada a' todo Mo. con Isbs rrL 471.
Wlar dcajoch e In Ranir n abra -fR., L awton. rpJle 19. exquina; portal, de mirmol en colors do I& mesin gra des am, os' )a paela, ABSOLUTA RESERVA GTOA' yie Lkils lqnm ( coronet t Bill&, comedor, 2A. ballo CO'cina. Mi- valicitio QVMO*A 07, fir,CAM
un e90 PRr(,Io las tre4 or r)rtnpedis CarrAser, P-dro 1. de A. Reyes. Bola, COM dos euatr, I
ttrilend 11 u SR. CA FO-2696. Zpyn air. San Ni(olim NI-43(1,. l5x2O, Amistad 0154. 616f. A-4814 jor calidad. Tient Mili de tttl to' to 6n- On nolftic Cilia, ta.
decenas, Cc slanted y Hugues ven- L6pez. : cItar6n; On G. nst6
mil Y&ras do tirtirrena. sequins. no traspatio: 1,660
citron Nr ocho mosafc(m al tr s.- j;jS. - 11:100 olquilerlis. No ealliI
lio integrado po r a Benin AzilleAla _WB_-4004-,90_- 1 9 APARTAMENTOS. $12,000 M-11187.
Machin. qlle tard ron ej empricerse VENTAS Calif. Parflue Salva Moltrno-. VENDO CAB INFORMAN.
cuando lo lograro n-W mediw -ya NA rentando 4100: ?obriac1A6()n-de primer F No. 19. *sq. a W V6,11660. LEFONOS: INvE I NISTAS
.y de ... Monies 14 AUTOMOBILES ACCES FOR LOS TE SffyfflC&
era demasindo tar I/ _4 9 Aillaintail 45.4. Tel6(ono A-4814. L.5p.m. Nueva. Renta, $660 mennuales Tndo simpt=lifid
Clastr tambi6n ganaron sin dificul- &J1 CASAS 393 an.11. 700 m.2 tabrlcAL.16n Pell Contra del barrio .. poida, iftbtadeso extraordInItriRF. supvrando a DZX310 COX]PRAS CU" COXV31R- A.020 y YGJ347 nolitica, do 11L. I& it& r6fite. in
more. tuberfaz tobte, herraje 260.
.Nfervuij _19413.. na CRAN CASA MISION: $19,0M buen prtclo Mutton. 1 A
Colineau v Echave nor sie-te nla nl- s $1
0-3797. 2 plantax. 8x40. rentand. *I A% !I.
C019: mientrRS qUe en el 111irlill Lul! I~ n Jr F4 bronco; toda alqullada. FI-3721
:i t)pto. No. 1. LIL 11,101i,- 1 0 IlrA szonLictirM VASA
Ve Va perdiRn per dos tallies fren- F4 72 -14-17 bie huern f hrlraleln: estA n to m- of mar,
AgUiRr menor y Llat-a ... Ma- iGANGA! Jor do Is "-If, MI-16n. Amistad 454. 1 mu' biben Wands. fabrica9vUb"
T616f.no A-4814. LOpel. tro, MuY &rLt$- MtlnO2, 1-1160ch gar6 'R primers, qulllielft y Cons- 17 MUEBLES Y PRENDAS UH-B-3907-49-14 ;E;;;ona 4. ., CASITAS
t. nte Is. srgundii... CA-11117A T11 ML V3.9'" AM 1110
Junt 1. do P"
major 0 CI ta 146
Par In tarde sw PeInte6 fUrI0SR- COMPRAM'OS jOYAS ANTIGUAS )/U,000,Renta$600 CASA EN $7,00 as. Monallrican, moderns ilon f
ra ciirticlos. Callr Sitloft y Oqueilido. 2% plan. LINEA, $U METRO $6,000. Vaclam Ia alquiladt. a it 214. baflo, comedor. cociri 6 acme
n el estelar Aguinaga YaOrtiz ven- MODERNAS, CON BRILLANTES ins. bu na f1bricari6n;7rentando al- cada. una. Montilla, I cuadram pa- troo. do terrtnG da Rican
citron po, dos cartons A Aguiar ) Nevers, Dende -afiroA v esmeraldam finas: Oro. olati- Debts precioliat C&Slk& y garage. qutl:rez b9joa 160 Amigtad 454 A-4814 entrePm.eo y E. con too mstrom' ot 1-119111).
Abandon despii& de tres deceriRs er no. pl.t..'enh.pe hRstn pedazos oil- Lop Z. Fdifi to modern. rento. $500. on rad6ro. Reirdblica y Rentc Ra- quierL. Wait B-11517-0-19
fovEDADO
las dos tendencies alt-,r- $68.00 J I OIRIR. bAndeJRF. juogns cafA. rt:- VEDADO 450,000. Casa moderria, $28 000.
]as cuales i briertos y otr- article". no.-Ar:,,o, ESQUINA WLAtROS
naron en el mando del tan eaeor. Be 2 Pstertas EDIFICIO DE 2,400 METROS Solar.,1,0110 metro&, pefrado a It. VENDO
a._ 'Lle.l. C.o o plain: rkilnla do perlas. ama- a 125 metro. Notarin. Obispo 396, Cast e1gulu a raile, RodrIcubs,
Tpmbi6n ei primer NOS de extermi- tistns. J'AgRillo. bi n. Vsmos R d-,,rl!- ,.Iajestuoso edificto. eaquina. trot- Cerca Tales, cast todo 2 PlailtRIA. 2 M-9119. Do I a 1. Nonell. _-UW-B-11140-4111-11 jjkp4jjrj ft0j),. no a. hat cilartoa, L26
nio para ]as legionaries de la cli- DAMOS GRANDES ,ji, I-srhAllill y Hn m. S. RAfael 618 Is. todo citar6n. campuesto ocho esQuinis, fr nte a Calsada. props dor. gitio, a.,
'to. b. i"t"j.
t*dre. A] final ganaron en Is trA- r rvRalo, F-i,44. Rpartamentos do from babitacib gran Industria a cifnlA: -day a $42 dos. vaclacOTT 11 CO 0. VOrIP6
gica Duarte 1, Onandia sabre Hfri- C-3,47-17-12 o_' "' come dor y cocina, conL metro terrona y fRbricart6n, rebajo UH-10-B-346548-1 STOS, SUAREZ bkdo y domino. no nuevL ra*1 1066.
FACILIDADES DE PAGO ':' A' ho automliviles. moratoria $35.000. AmlFtRd 454 A-4814
berto y Anibal peouPfic,... Para con- 9 Para a, Loppz. 3q7 411-14
suelo qued6 el 111tima. que gnlilxo V60110 y ofrezea. FaJer. U-6310. 10-B-4521-48-16 Moderpas 7 preclonas cases,- par V391WDM 1113 ZVWMMGL
de Un tir6n Rrl 1, L!RtR, d0ll:ldn A.,6677 ACOMPRO c"e ENRIQUE CALVO It mitad do AU valor, pr6timan e "'lats. CAROL ILMPI 4111 D-Stram
er 12 miseros mosaics a Pa.scatl I "CASA LLANSA"' on-w-hl, Ste. Catalina. Juan D61rhdo IIL rrm y L.I.
es rl".o y OCASION ATOMICA dificio. an at 10 y Xlylft Rodrfgutx On A mil, 12 112. entre Estrada
A M"
Veitla. -lft ....... ,V Il de rant&. Habans. Vedado y poll I, L9 anti pesoff. Notarta. Obla- t*veK an buen WOOD aguL abaddan.
Cestero. NEPTUNO NQ 624 "c".:.; -HhH. RJ.. -dol IRepartos- Casam part vl vlr, de.- Nonall. to. P ede verse do 3 i a P. M. Precis
VENTS RAPIDS % PO 355. Do
-Jill- 't.j., 3 cH.qa% nueR l abrjcRci6n,' r nt ocupadas Ved.do y RepLartm. rasonRble. '11 4,659-49-14
entre Gerviisio, y Escobar. -- --l't.: n r,,*, 1. una cu' 'a compare p1dame InforVICTORIA DE LOS BROWNS $2509000 A drr Antes do EDIFICiOS DE APARTAMENTOS
TelRono: M-1600 6, ju. to Avon 'r p I: A r, d T M:ranxfam por In Meg.
(7-395-17-12 "'t. RENTA $2,000 AL MES PuertA.A Prop-i.d CallIO,. Aran g'. 'a- :Con espl4ndidaa rental. *300.0m.
din.rundrk ( R]7.Rda Conrh.. NO., cRWASHINGTON, Sept. 12. (AP).- a r nta. I.Soo mensuales. Otr* 11830!
UN SOLO RECIBO sag Rortno $324, -tronftdag nace o UH-B-4005-46-1: VZDAW Or 1750. Otto $66.000, tento. 96
Ijmit6 it nuevp hits el Albert* in
Jack Kramer Memo Mptlernam. fabrieRrift pri- 0tri"832,0N. ronta, $800.
log Carmelitas un trlunto con anota- -6 EMPERAMOS. Formidable edifirl. acabado fa- CIO: i3allifton. ronLA. grAn Inverpl6n: Dr,ataque de '105 Senadores, dkilaole a mop"' HABANA More" de Residesicia de E"Im rrora F.&V14.
j 'CIBO
,.e.badnI.I majorr.tlm_'s
66n de W. slendo au quinta,,victo- mosaicos E-quina. Avenida do No matron dommillapsida aleirkoto 3 PLANTAS AVE. FINLAY
brialr. renandn S2.000 monsua- ri con astableimirito ademAs C E R R O residencla do tas Gain is)@ be.
COMPRAMOS, VENDE!O 1 1. Ifirluillno. rellidenriap, pr@parada Para Alto'. An Zanja cast &SQuins. 8 002.111
as 1: n so bitaciones, a Set& I.comedor t comerclo. Altos Rain, alett. 1114..
ria consecutive. dfc,-,t af:vos I I I 1.ao VU
-il I ..! CIA terla rfthriarJ6n
Con fa,, Andes. nijobles 'n $ D. 0 clitse A No. I bar
ST. LOUIS 022 140 NO--3 rild'. 1 00 Ituado an at major pun men na. .1 () plants, anti fflia. As antreffs. Alton TA
to do, La Habana. Infornli Fa S 0. "' Pff fiestas. 760 motroo as OR cocin&
pa, e, ra lArri s n", tr Q,tpor moll of MkIlld IMhRr- Late de casas de 2 be
WASHINGTON qutnns InfleT y escrihir, bales, mHe- CO. 3' terns o an 2 )Of); as qunjil% termna, it I, Billion. Frocia- 644.016 ciox, bole, nuevO. dtiefio panda Vaditir.
ON OU3 It I far. U-5310. VandemnA finca propiR para R, pt-to. V:t all duefto director Zar'Jj, ill toBaterias: Kramer DV00Vloss par Iln tRA N160i ouern y tndn nhJPto Va gual. S61idas paredes. Propias par& MENDOZA y CIA.
I ]or. Gloria 520 a InMn. A-6827. Casa 32.000 varAs, rRsaa va, fAbricadRa 11 &Curauladoret, Preclo de
Luis: Wynn, Cary. Dozier Y Evans, D tram y moJorRA a mentions d"' reedificar. Grades mejoras p66ficas 3-478flilft
por WikshJagton. 3 car-tarAm. A k1l6metrox Habana. Van a hacerse en sus inmediacione3. Agent" izdalivu do Vasts
C-194-17-12 Oct. TS1N3)0 UNA CANA VX "ATAXill0Mnfb- -ri- por Is puertk. Aprr rtox hall, W
'act]- ,IRA Inversionx Que nn vni mon nasal& comedor, dos cost
Terreno: 686 metros cuadraclos. Obis" MS. T I patio. fit on.
verAn. Imponen. NIA.Innino Mni-tine..
Kramer, Parker y A 7140: COMPRO Victor PuartR.. 1-3173 par 1. .rd,. Renta: $110. Precio: $17,000. ntorc&ImA-. cocJn& Y.
treg. daoocup&dL. Otro, CARA, Ole "I
tM-C-261-4 4 cuertop. Asia. comedor, servicloo
Hy- nitnirios. cocina. y patio rtritA. 11113.06k
ganaron GONZALO FORCADE c rretera de San Micuel del PLdr6n,
Drob ATENtIGN
n-. bur(-. rvhl -. REINA, ESQUINA fa-nte a La Balear. call. Andreftq
vAjilln,. Tod., Ii, t) I,, -. on G. LANCIS
imOREST HI New York, septlern man.. A 714o. 06spo 305. TH..M-6921. "its Gallano y Lealtad, par Is Cald-ri.,,,Informan an caJ
I LL, 9 It miamn
y
broi 12. (Por 4.11 Byers, cronista cle Com- A4 17. REINA 361 F8-&W7 Of de ou valor. 4010 m4strom, a H* No. La rule, 1 2 par ei treat%
OPORTUNIDAD PARA In XO-1847. Ramlin D14
de In, Untied Press).-En 10 UH-C-348-48-14 '0$112So metro 'Proxima 0911"0 y Telffono
F-0:1:zde hay del campeonatc, nacio- PRAR UN EDIFICIO ACA- VEDADO: RESIDENCIA Neptuno, free cases, a 16 Call, to
nal de toennls de ]as Eslacills Uns- Magriffico chalet monalitico. Sala. mil 7 $35,000. Notarla. Obimp.
doe se destaCRron Ina triunion de RIE SELECCIONADO BADO DE FABRICAR CON recibldor. biblioteca, dor. goraie. HEREDIA No. 265. VIBORA 166. M-11181. Do 9 a 1. Nonell.
Jack Kraimer, ITTailk Parkor, Doris OCHO CASAS. TODO DE PRI_ Altos: 614 y 2 baftoa.C06711a matron te- I ALMENDARES VACIA
Hart. Margaret Osborne, todn.9 no JACKIE ROBIN-SON rreno donde Vale 146.00 metro. Pre- MacnIfica cast sk 20 mottos 'do UIU-10rB-1457-48-14 CALLE al, $11,60
MERA. RENTANDO $380.00. CIO; $85.000. Desocupado. Lancla.
tcamericnnos, del RustraIII1110 301, EL NOVATO DEL ARO FO-5807. la.Av: do Santa. Catalina. Doble hip.t.cs. raoratorls."
Bromwich y del checoslovaco Jai'oslav vt d tranviss par In esquina. ,, ,eg.nocer
Drobny. pdra z6cajs I rule, 14 par at frente. A una cua- r6do E A 10 meJor Rate ROPLrto,
i Urge vent& par realizer nego- dra. del Colto Lourdes. y a dos. xtm&,,Curv& Idontatve.. 'Autt 10
inLas Iresultiltdoxf, do too; encuentrois Calle VAP OR 3u rta, tar6n. monoll fee I PlAnth
"cU Incis de mi gles file -on: 1. Mejorlpara cocinus, cuar. SAN LUIS, septlembre 12. (Unl- cioll. Se oyeq ofertas. Trato di- VEDA00, CALLE 17 d I a to Marlm An. Inatituto de Is ardin.. portal. crLn malt. I habit&- ted).-El primer )ugador negro que Albors. a lnstltuio Edison. Hide clone. bario intercalado. comedor. 60nank Parker veric 6 al ectiato es come- en las Ligws Mayores, Jackie I metroo' equivalents a 490 LUGAt C9XTR1CO cina, cuarto Y baho crindon. r'
rian. F"mclhco Sellur. Cano 6-3, tos do bago, Solon act0a recto can el duefio. Mis in- VACIA: $19,000 10.r.t. Tod& do citar6n. Techos P "X-h2T 19
1 1-9 dares, lecheries, carnicerlas, Robinson. N6 seleccionado como -el Una, plants.. d socupRda: monolftlea. Offortutildad as comprair tree canas Pa Grandk
r3 e monolfticom. Jardin. portal, sala_ O iod.uli.
' d 6 n 0
J rklikrancr derrot,6 R su comr- novato del afio. par el sernanaric, forms: Sale. omedor do do& tilantas Indepeadlenteg, ,4da
is 'i. I i i i 1 4 4. 1 ballo. c.. s'e. vIi.a g.lorl. rerrRda con perstanam, ba- Plants'con trot hatilts,610664 tent'llilviiburg 8-2. 7-5, 6- tionclas do viverds, Farmcclas, -ting News,, que hov plarno. 'I' rd dem x.nga. La An Interealado, 3/4 de 4 41 Co. tando cast $200 en total. (;oo&tr
1xiotift Bob P deportivo Spoj Cie. Re no 361. FO-51307. A-8917. ac. 49 SOLARES,
r 'e 'C
Bronwlc se impristi mobre GRI'dilar 6ar6erios y restaurants. Gran ariiialmente hace mas seleccicii FO-3510. medor, .,InR e tl.' 7/e. cift a6lida "mianticua: Inversion-,
a OC'
varie socarldad.
r; dad d Col. to OL citio 'ir'a -I. '-I. 17n eliarto ^It.. Tr. d1rcto. bu9na pars. julan bullam, SR VZNMX UX BOLAS ]IN VIESSAS,"
0 ior P r
y Pliede verse tip 4 a 7 T.11fono Procio: $27.0 0.
6- r6o rl y r.t- Gran
Dirolln' dad cle colors qua sir. Ell iin articulo explicando la':,lec- HABANA: $14,500 1 L.. A-6641. B-4630-40-14.
CUBA ANI A
a 'an
tearnericano, 7-5, 6-3. 6-4. van Para mUChas com6inacia. cl6n, J. G. Taylor Spink, stibrRya 3 Plantas Inflopendlenim pr6ilms 1-43-.5'. IRA entrant vacla.
,.,as g que Be lijzo tomRndo en cuenta In U3143-41149-48-14 ad. un.: S.In-e.,-d,.r. 14 MENDOZA T CUL CAL1.111 12, RNT= a Y C, AX.MmIrflinficiorv.s piLsaron a los lenil- nos. Distinlas mediclas. habiliclad de Robin-son conio batea- 3, ocina. ii do in. IInw.. Of~ llllsllsllli dar,,s, vend ;olar Forabra, ter"na
D - d d ,
a o "
d-P.Oltlital unit L1, Alwillera& own" 30a. 7614114 U-0922
Los ming)cs fempnlno.9 arrojoron as dor, corridor, jugador at enmpo y $ 00.' 1,11 UR-B-415n-48-14 firoo,. d, -C.. 1 .00 Vara_ No 90 rOrestiltado,%: Doris 'IT CUBASANITA "n"do fic Ili cooperact(jil dentro del $200,000. RENTA $1,700. 118. A UH-C-271-4B-14 baJR_ Telf. A-3644.
vI as c
Aiffulenter H. t B-4699-42L-14
I venct6 a,,5ii compatriota l3krblif '. equillo. PEGADO A RADIO CENTRO TARARA VEDAW ESQUINA
I Krafie, It- 6-2, conipletalldo lj, j log Agrega PI articulo que -el expert- HABANA $30,00e Magnifica Inversion
iffiffinifinales de dri De 12.66 r 10 metro. S80.0- o,
Mar Wen- que represents RO- VEDADO En ests plays. reaidencial 've9do It, fOrribir
ret OAborlie derroU) a la ru- bison, el zurco clue abri6. las ba- RENTA 200 w fit Parcels. Otto control,
nurac 6-4, 6-4, pasando ,. A, It do come. do cant@rta ackbada. me
mans, Uagda rreras que destruy6, no pesan en In. Ell to mia ctntrico do Is 'ludad Edificie restando A dn to in de 3-50150 & $20.00 metro. Albertoa. los serniflnRies. Formidable edifirlo, acabRdo fa- 0 rmi x-r. Portal, iijilla-come- Herrera F-4211. B-4916-49-14
Latliae Brown, norteamericiltia rar, rtamen- Preciosoeodificlo construidd Par arqui- dor. trot cuartag, baflo, cocina.
PERDIO FILA!DFLFIA decision.. lit) r I compuemto 17 apa tectoa d reconocida fAM& Y comvuea. mendares. Frosts tranvias. SOLAR CALLE AIANGOS,
I y FILADELFIA. Uil Ilial turn del no grades y garage. Terreno: teirralst &I fondo, etc. La ragalo
I& &UStrnligna Nancy catcher CIII)RIIO Mike Guerm, qu le Ascimbr do por Ill velncidad I to do cuatro costs. dos vlantRa. coda on SfI1,900. Informan: U-2001. Ro- A 40 motinbs'de, It 'CAISLOA.
CA d Bolton hall binson en Iss bases. to calif"' Ro- 910 metro: fabricaeldn. 2.900 came tiene: sala-comedor. 314. bafto y Precioso edificio.. aca6adlo de ram oficina. 14x14: V ocio sli reb&Ja Para. ftritrlb
gansdo GUIA match c las cuayrtOs fl- peg6 ell Is e palda a Jj(xIgIjI p Ica d. buillb
nkle& cl ml- Tq Cobb de 6bano-, e hizo notar matron. Se hdmiten terrenos co- cocina- MAN informea, LAncla: A-111,17 16 Amista'd 464. Tel. A-411
tic, allotar a Lille Appling Is camera ju into parts de Pago. Fajer. U-5310. FO-61107. co UH-B-8843-48Mafkkna sibado, Kramer he ellfreii- que dio cl tritiliff) a los rikedia.9 b an- que muchas veces Jackie decidi6 e- ristruir, efi el MejOr lugar cis .6pa,.metro.
tari arfort In y Parker jURRrA cas del Chl('1190 solbre, las AL101. Cos, gos par su velocidad. Almeindares, rodeado, de tiffell
contr c hy con anotari6n de 5x4, tra. diez nn- Dellp.u6s de hReer notar 12-B-4862-41,
Mar aret Osborne tendrA Como ri- 191-1.9 42 to- ALTURAS MIRAMAR .ci?nes. Construction dt VENDO. OBISPO 3K VAIW ER0
Val IL lt;;is Hart y ingli de 11,1chu, Mite 11 612 cpCctR1to- quek-,de bola call 6xitc, de )as cuticles primera, garantizada.
ellfrontAri con Nancy Boltoll. ars--encillos. 25 bas 's robifll- RESIDENCIA DE LUJO La Pejor cifadra, entre Agia ad Louise Brogh lie re 14 filler Para reeidancias, an at IuW 940
CHICA(,O WO 100 3DO 1-5 29 doubles, 5 triples y 9 Rodeads de magnIfIcam; cabas. me RENTA: y Habana, no hay coctralo, clos torrono mejores par Fu elt6ra T
F I1,AD[-:LFIN 3M) 010 000 (1 layer batc6 el dichro) con nn vera v Ode eata. realdencla. comDuesta do no. Vando late total a pa rcelao do
BaLella.s: PaIii-Ill, Hnriist y Tresh, ge de 295, Taylor terminit d clendo A NAN F1 4114. y 3 banns con Pisan ile tranito y plants. Informant: A-8217 2,'000 a 4.000 vs. Tadao can frent4
Ultiman ta j U St a Dickey por Chicago Mr. Callan, Fla- que tJnckie RDbinson hizo todo esto demilln comod1dodem. Para verla a In, El precio he Aido grandemen-* mar del Norte. Pr"lo 'rasonable, Ih.
rc. Savage y Rostir, Glierra par flO, en su primer afto On las M[Lyore.-. form a', :, Lancla: A_9917 FO-6807. 10-12 a. m.
do, firo de pistola I re6ajado, p6r urgent nece format F'0-6357. Vitids. de Stsm.,Na
-de Ifla. jQu6 mis puede. pedirsele?- ALT. MIRjCMAR: $24,000. ifid.d. Trat. directamente con LIH-B-4285-48-14 ran, Marietta. R-41958-45-14
LARRIBOTA UNA PLANT VACIA el chil par el
El Club de d,,, Is lial"'na hn Precloolt CAER, con Inmajorables cc
o'nv.cadn COUNTRY CLUB
nal Para .1 enMp-rmt,, M1113117RClones: jardfn, portal,".
.1 G R A M A S .1;irnll TeWono Fz*94. Din
de r;,v6her,9 plptolaj' d, (-LilA C R U C F-2496 mador, 414, If.b
fal RAOLn Reina 36
at 4 dI, 4 Vfala Oy M cis,
hit, parn A-8917 h W-3107. S E V E N D E tag tin.uT hrb*t1.cand. &.9 It
st Is D I'D COn%"'Rtori. VEDADO does do On. 111111.3 do 11000 metroa do temno "a
at grAIT Feoto llvort,- ,a- B 4652-48 plants, 149 metro Primoroo" jardirma. belloo
clonal tirr. le, p., ,, 21 j, Baho, y CalliadR, 1,515, melroR MIRAMAR: $14 500 cundrados, f&hricRci6n citara-y so entiess dommm"kills.
tip Joe corriento. IIl l -opo 11*tl,,, 'j, Itar6n, monolltira. en terreno $121M
is In Ciudad _T1_ terreno, 900 metros fab lcac]6n ESTRENELA d 190 MtS. JRrdIn, portal de
x-111nient'. de primer. Aa*mI-moAernm, p I Preclast. resIdOncla. 1. vl.nta Y crintale-. ala-comedor, hill. tres MENDOZA I CIA.
%do Para Palo efertfi Por l g,- denutiltzRr cimlenton 3, pareduees do comedor. 214. baho. co- EN EL VEDADO habitarlones. ball., c.cjna rntry
literal P6rez IlAniero cUu,". 'A a raja 11. 14:
7 :a criado. Ka
Part Rgraga.rIes varies pi .1,2: GaraJe. Muchos mi do O-Ticlo,
-A. A-A ..... $100,000 EXisLe una hipateca. mnn* varlil.,:"reclos. Lanclz A-8917 FO- 30 1 $22,0W efectivo y pequefia A, Ire Primerm, Y Consulado. Am- 11 UMtn Eichielves do Vests
ASO "(!XV DIARiQ UE LA MARiNA--SABAD0. 13 DE SLPT. bE 1947 P,,AW VaiijliFO
T I M A H' 0, R A
N U- -N -G- 1 0 C A. 1) ____0 -D T
VENTS
iIVENTAS VENTS VENT AS VE N T AS VENTS V F, N IT AS VENT AS
_-SOLARE&--- -- -SOL"FS- V---- jj7 7777= BOVIDAS y pMngomEs s3 AUTOMOYILES Y ACCES. $3 AUTOMOVILU I W-1123.
41 SW R93 So- ----FINCAS RUATICAS
CANYON CXMYAOLMT DR PLAN, DUNA C=V-Ol-" Iso's, 7Z'"
on Tuarian" IIIM = VNINTA y DOT YAC 13!. BOVEDA.,-,RAPIDA VENTA V1
A Iran- dos. ,Ica rto;rto at,, 'I's biv
CRI B.,. Rat- r ItAlIx. I I,
9ZAI Iler 5 Infuriate TIAI A 0142, p,,r -nw-Ar,
'S. _N via Y otra d.716mnlb do Iiuy I;,
L M ot a R. (ti I- lia -1 Is nulul Sioux GrIll.. lnt r18 -Fit--m,1.7MAm lnformes? -6151J 'a Ivil 4-44 -con tiltrip, r6muldN. In iorill.: RA, .1. 1 1. 'Pr4l, rAjj'4 6
iffl-IL MENDOZI W-L'ArAW et Infor, I jo Port.lo. d-r-bl.
En In. cludad verido Manx^ Ill do te- harl: 1. Soler. B-4sloo-Alt-16. Muebles; 11munado, X !ItnAm "' 7 BUDAR MANY DODGM. 4 WTAN. a Xctfor k-1 61) 4 .60_ 16 urim.. -lidi-, I-- I,
GA rreno do I Boleros entre call Wall A-4224. ,itxd,, on .111a: no P-gullIt. d-' 0
o TRIALIS jan; I; 12; 2.7. To Wilt b-n u-11.1 14"..
6FRECIC HOT: --on 6 cerca fibilcA: dy. Pinillomi Informes: FO,61 ALMACENISTAS h IS
#IN V]xRD31 U A PIMICA 302 50 CAurro mpilai6n an muvhAx y Itli Kolacerveta an eonstr relilin 46nofV16 Ssex. Avenida 6A. 11 A 008 METROS.'5-00, after( : buino. potreroo: 1 4-11-1
Xua S. telefona: I n ori i-a Almendares, Marlan5o. Palmas: pronlK pare cochIlION Y &Ann- CHEVROLETIB-41159-40-14 ,,!eny .000 mtx.'do terrono ell In
3% v a' Ull MOVILES IF ACCES:o r --rew
I& Avenma 'let torox. 10 buyrs
X TA RE s 4 call I-amrreyte x: to Militia. 6 yes n *Z.009.
con nav y chuch ',r,^, GAN0AI BW VIS POISON. VIIINDO T111-111
LDO Puerto. t: a horror 4 burr- Bil-a. cm.ft. 103). C-R H-j-1
MEJOR SOLAR YED) rril. muy barstos. P. )dufloz Imunr terin. A one mun, J. M. ELIAS
y -S ARAN q-a hor. do Ja P.Iuin. TJEl R parto Residencial! mejor AYE T B-4536-41. I.- - -Ailtii o). 14 In. ZRnJ. No. 602.
MIS bonito quetiene I& Habana. jl!n TullpAn entre Ayeslarin Y 26 par 29 rpetron, Acera sombre. R-470-53 14 23 Jr.. ly, oaq.1.4 wools"OL
kireters, front.. PeAn 'A 4, IFINCASe, r=313FT2 CARRMTRMA9 VNWDO DOS AN
R7.4 7 Il' 14-- PARA TALLER, GA Inar d RIo. 43 raballiri..: IRO.1101). at
untlaftelo, con. el',Club all)ana Calla N. entre 19 y 21. Prelo: ()P
Alqui-, 4 _1AII-I.R. me". tip. P-d- Chevrolet Pinll Dlisory 1947, 1 42)- 4
$go metro. Informes: Vr. Barrios. DEPOSITO 0 FAB rR Roju, R allerim. vAQuer!n;
Biltmore y- or&imo aI Aslular 361. M-2963. Solar do 412 Inetroa. 'a Una Madre, 'gr.d. A: $14.000. Otrft. Ssnti8 a rono: P-45ifi. nUevo de lib(Ira. propio pare
Coun AYESTARAN I caballpria: $15.W. Se It"gan B-4665-53-1 rtpatto (qiiiros. (al panadrtry Club, Circulo Mlitar, etc. ra fatirl- DA PLYWOUTS
Antre La Rome Y Tullpin. mombra. TYA-B-4767-40-77 d I Zen* Listo PAL Al.n.n.-I-7470. R.44,F-60-14 iANGAI RN $511,111. SIR CON EL 5076
a a calls'
inmei6rables. 14 vat-az do frente. Pen It A-4329. car. 110 trwitcleva. Contra Rm.ft nuev..,
as 6 on "n I Pablo y Linea. Telifono
.M. 561. 2t-B-4710.49-14 Z.P.I.Illl ,_ CHEVROLET, %in rodar 47
FINQUITA RECREO diclono.. Verlo;
Teffe"Ps altos. buesia tierra, MARI NA MENDOZA y CLAL dado. 4
Arroyo Arenas (Finca Herrera li7ciNzi tia, 4 PIIIMTAA, V-S, SUSNAN A-2236. Valicnic. DODGE SIX. Fluid Drive. 46
fresco y salisdable. Magriffica alocsisl Agent", Ext" agg itis Vents, Satolongo), 1.35S .2. tod. "tra- Komae. Precl. Piled, 11-1 DODGE BIG SIX,, 7 paw
PARTO'MIRAMAR do. casm min cmtrenur: $AIR. p.r I flana: 22 No. 34 enirr 3 UH-9-4355-33- 47
RE miodor, 3 H. con closet. W.rx me
_nima66n. Ultionamente se he venclicla con) frenti a dos cullas.- late do etc. 30 niinutox linhatin. Arux.
1.100 metrus people psra gran sell. TOW J1, A-,. Miraina r. C ClLE:f FLEETLINE.
ramho 'y hay muchai cases ell cors' MagnIfico late Primers. Aveni- ficle con aldn do oxhlblet6n on lux. tPl6fono. inrorinan oil In aiis- VENDO DODGE 1941
trucci6n. da. coquirwe calle Ocho. Super- plant& baJa 7 apartitmontom arrive. MA. J006 M. File . De I.u.o, Our. pa.liji-r-. -Ix -I- PLYMOUTH 1937 radi 42
0-5 rl !indr.i, FIL'I,1'1)11Io. Ilmd'o BUI SUPER. Scalia. 41
ficie: 1.536 varas tuadrad&3. 4 "1. In;.
Un late de 30_pmr 58-95 va Mide 34.75 'varas frente par MENDOZA T CIA. IIjnl't"ro"r. u a BUICK SUPER. C u fi a
'Superficie: 1,768.50 varas. MIRAMAR GANGA bi .. .. .. .. 41
44.20 varas de fondo. MAASS OL Tol6ftne U.Sml FINQUITA DE RECREO J. M. ELIAS onvertl ; .
[A -cuestis a $2.75 IN varls. Procio: $8.50 Tara coadrada. UN-C-372-49-14 '$9,995 Frit- .1KI Paralso. y San Franck- VENDO BUICK 46 SUPER, as We. 17, iuui-lil. GO EZ GARCIA
$"S % __ __ =I- -, de -Paul&. ell a] PRradero tviiia no- ron -dl. dralto -rr., oil --1 11,6 Gairais.
Vond. herma:ft parcel& en I a Al, von 21.500 rnetron. tre.m cpxAm 41 11 adolanle. Tr.rad-ru
-informes: n"r. de Ill am tire: mide -10-88 (dam do mamPo-terfft). arboleda tru- M .4. 1, 0. 14
a nando 1 .55. n mean 1,129.01 varar,
.Quj puede P a g a r abo 6 Isles, agua. do scueducto, IUS y teI6.
-7754. P A R C E LA $8.gg pmrR MAS Infrur fono. Precio:' $16,000. 4NDN CIMYROLAT 15" RO- SE VENDE
$2,363.37 do contado y los rest.._ "RTINEZ. A Meg llama
duefio, Sr. RRMIrest, al J., poort.,. uAm Ford Cuft
-'"nlo, 1111 P- 'i A, CAMIONES EXISTENCIAt
fies $2. 00.00 ell 36 plazos de $76 MENDOZA, Y CUL of u "" I, *[A.. rl- Sol, Iw- 1
al mes, que incluyea capital e inte- U14-C-373-49 -14 y S O L A R S 11 mu' Soul. Clare, mar.J1. Ii 46.,A-1 1-, .11 1 .... I. I, ..... I,. -n- 1940 rh-lillllt
Agonies Exclusivos de Venla. CHEVROLET 1947 forniox
reses. 1147. Ford -Itilll.
HAIIANA: Obispo 305. Tolff. M-6921. Molitor do lujin 4 pilorla,. Sin rl- -77S4.
PARA I REPARTO Sam Prixualmoo, outris Salud y goods dar. No Intorni.di-loo. C.11 is Martipex. Te4fewo A M 1142 20 In'-f.
Paregrino. acera,.ombra, quedo Una UH-C-2-,--'M.14 209 entre 6 )h, ],a SlirREPARTO Vendemos doselentoll cincuenta. y parcellts, de I x 22 metro. RIEPART-0 P A ANIFU610 sea.
sets roll metro ep. Arrive Apa- is,
In Callen Avenida' Mallimlin y ARRENDAMIENTOS i .. cuivs
Z12flusta, ontra man avol"I r Valle, At Is- ultr
.'me -,uerl. do del' Teatro ell colistruccl6n. d- "o. rl, I~., 0.1dorla do III CURA COVT. FORD 1939
-SEPTIMA AVENIDA IlilarlanAlala.. I-itrI.Ii y en el parcels de 9 x 32 inetron A-1 FINCAS RUSTICAS. III a 1 1). aIlnx,, Ffl Vsfi) Ple- t. it. tilde.
tat, J Tails, ejetre Infanta y San Francisco, TORRIENIL, URBANAS -- it- 4 -, _: 6 14 7ALUXIADATINS DR PAGO
Con refile a Is 7a. Ave. Solar IJM-B-4 _5649-14 sombre. quells, one, parcel& de 9 a ZZ; CURA CONVERTIBLE 47 Can 4 games Iluevas' I gual clut
sombre. NOZICITO UNA PleQUIrsta. rxmQui- ift P'I,.Id IWmatron. to de una a 2 tAballorlax a u- Immix Illar-a. -i miltu'vor-I I., J. M. ELIAS cle paquete.
Aeum, sets, pr6zi3no a O-Amilly' lot*ci can el doeflo ell allittil., 0 Nrelu!n- 51.. A-111da
23.60 par 43. MIRAMAR 11 lea in rn ta Pro '. Hallah. ln aru I'M ,It, 25 Mo. 17. luilits. X It.l.
n total PI D. 'I,
de 11 meti:op fie freille, e Urbanizindose R-009.1-G. 4 Z3 y J.%Vedado.
Superficie: 1,012.40 varas. 'lost metros. Preclo: $14,50o. ,or l 'T ollif. X-2219. t
A I P.M. Preguntar nor An III I Fi 4=9 61
$8 VARA A ___ I
+ A $7.7S IS Tara.' B-4612- 1 7 SE VENDE BUICK ROADMASTER :Fl 4
A plazas. En I& calle 12, pr6ximo a 6. VEIDADO: Un modirric, Reparto bellisimo EXPERTO AGRICULTOR AMERI. 42, negio, todos los extras, gorna! VENDO CHEVROLET I
do I ..a situado en IS Ampliaci6n del Carlo, desea ponerse on contain 6'capas, nucvas, niquelado interjo" 194'. ."1
Proder $7,U5.79. 5ta, Avenida. Otra ell I& calle mombra pequ fta parents can persona que lenga firica, ell la FO- 1220. B-4805 -5 3-19 BUICK 1947
- .22 metrGs. Precto OnIco, *32 Metro. co"torro. ..... jarl,
28 Una ganga. provincial de LA Habana 0 cerl:a, cle 1-. ,j. I.I.nes. radio, eabi,
Que puede pagarse abori;nclal Entre mallets 19 y al, &car& sombre, BUICK CONVERTIBLE tot 1,.go -- W 114n. on -je- n g G. d" rRIlidad-s.
.19. precloso lot. d 25 x 36 metros. part(- Esplindido, alt fresco. tran 10 a 20 ca6allerias a mis. Par*;t fru- ROAD MASTER DEL 47
$1,%1.44 y 36 plazas de $17 9- Silt. CALVO. F0' site. Frerl.; $40. Well-, quilo, frente A la carretera cle Ina menorea, con ague, pars. arren- M.,aIrliltina p.rtunid.d. 1,. 1 1-1,. iur-ui- FI-7991.
Pasevi, Retire Irs, y Sea. Solar comple- darla y darle participaci6n ell n J. M. ELIAS
Calle 12, entre Y. Y G. to, 13.66 x 50 me t ram. Precio: $25 Santa Maria del Rosario. las d %i,11- or,
or 1; I, _R.277gfi2-j4
9J.6-c a$ No. 17,
utiliclacles. Tiene equipos, experleni Arm lorin de 3 A p M do A,
16.11 par 41.27. Metro.
Superficie: .664.86 Ivaras. Ponemos a Is venta on esta So- cia y esti conectado Con los Me ill^, Sal 112 A-34,3 1 -1225.
rCxi_ R-1-11.0 1947. Studebaker Comsmander. ITHW4814--.rilil
A so." Turn. $ S 0 00 AYESTARAN: mama un late de 10 par cclas do& annericanox. Mr, MontMeny, Ho- FORD 1938
P or Amquisim. d* frail* an Ave. Aranouren tel Sevilla Biltmore. APrt.' 869. Te- 4 puorla. go- I --- 6 an.Priicie: $SiM.74. con 25 vRrss do frente. ell total pot debajo del costa.
do entrada y 1.030 varRx. Pro(;Io de merge: $I- liforic, M-9961. B-4587-Al-16. I*niflal -tied. u-to, a t-i ... ... I K'n. French Auta Co.,S. A.
A $1.15 Is vara. SI ESTABLECIMIENTOS 3 (Coinces'onarios Lincoln
Alle 38, entre 7a. Ave. y Ave, $ 9 00 'I.M. itluandas'y AmS6, pirrelita In .. ..unn III F: I
Ruritne V j'!,liII11ro lIl fllfl
at&. cle entracla), .1 SR 11 L ',uI o 11, 6 N.. (,j 21.
Almendares. de 9.50 x 23.58 varR9. Precia; ;2.700 Sin CU VMNDO TINTOMMMIA RQUIVADA .- 6 f n Mercury).
r(in HpArntom nindiornox. Julin I'll- I tZ.111
4!a 6ds '11.79 $6.00 code mes para amortizar. i31 VEM 2 PACXA.311 1)7 3940,_821111 Fi'4 ?0A.fi323.58 par 35.37. SIN INTERESES SIS-6 y oral. Wistroz, 'pare* = 1 No. *16, ?_ ___ _ii Oliere las siguientes atilos ell
Superficie: 835.36 veras. x 14.47 %arms, ell total 3 1.. 5 111,., Corra! I Sea Ud. cle los prime- Glkili NIIGOCIO: PANADWILIA, Slfiltulro., M-Auh a to(im pruohn excelentes concliciones cle funPrecio: 19 vRra. ros, pues los precious y condi- dulverla. rlintilIR y vIverem. Eial- F-11 .11 2" 4 7, .-14 CHRYSLER 1942
,Arlft v n,. y in-11. a o. Surn IA. i;-
$10.0 Tara, clones del resto cle lax parcels r r 1.. 4 1 61,000. No it tprniodiarfn. inrrr- 31RD DxliCi OANGA, OTUDBUA- OVInd-r) V-1111ol. 11111r. I&- cionamiCrito, Con Varentia:
lor d-I .11, ,, hit.l..I. huna. ran, dia. ('-u- -.-, WIv bun
Compra Ud. un War, ALTURAS DE 1. MERCURY Sedin 46. 2.000
de 4 iguales ze venclen a mucho mis .'as'':mTzAd. do Pal.0n.. I., dlrlrinr par. In quo .,'pTfl, $2.50. PaEs On terreno alto at lado *I Reparto ALM ENDARES.' Antnnlo. de 9 A 10 p.m n a,* h,. ra. raAA Informen l1nme x.1 F_3507.
to& a nuevas; el lbarric, es inmejo- Avestida Allmidaw, sessitIsM core& as Is Preclo. J. M. ELIAS King., negro, ell perfecto& con
Tab,.. PARb9LAC,10N, Calzada de Columbia. lutrar muy Rlto, precionn solar. Mille 16 x 43 va- Garantizamos una urbanizaci6n 4XZllBWDO ANGTAUNANT, ACANA. VENI)o IN r3mrsOTAS COWDICICdo dr reformer. Bar faille. SuAroz y n,. proi-J... ruft. onvprlibip 1,1n. 29 Mo. 17. osquilau, Xospital.
IWODERNA Affrode A pod I Zphr 111,1. 5 n--, ram. J reclo $17 %,are. complete, vea &I Sr. sea. Martin,.. B-4619r- i-lfi, 1 0 11 -- CHRYSLER Seclin 41, Witnoi in -, III r to .(I" -tid- 970,121 7-1,
Rodriguez en el propic, Reparto UNA TIDAIMMA D S2,100. N,, 1, 17 s It, spr, 6 cilindroA, gria.
EL UNICO REPARTO CON ALM E)VDAILES: hot-.. y garrilot n 35 a l
de 9 a 6 p.m. Otroa infortnes Is purde ve'ri
VEDADO TODAS 3US CALLES CON' Calla F. ntr. 14 y 16. a-r. ..., so on Morru Nu. Fit. 'I',- Ai-i" N.- -STUDEBAK lft 1947
P -8951. Lliniis 327, on- Ilor d, SAN LAZARO 3K
; fi., ,,
Calle 3a. 06' FTENES, ACERAS, ALUMBRA- brailpHrl-ela do 1.5 X 47 varar. pot el U 11-471-C ;.1-I
q. a 10. 0. Well, -5 ]a varm. -___NFACiIAL 1939 0700 SIN MA- t r". I ,
Esquire do fragile. DO PUBUCO Y ACU9DUCTO4' tm Arbol Seca y Subirana, Hi GANGA EN MIRAMAR UICT (I.Inpirtaln. t u-,v I embre Galena y San Nkelk
Is Curve do Nou. bans. 14 3' Ift. Allf.rilda p.r 84 v Iola Io (2 $,',4) Chr-IIi 1937 lot- I.,,Ig,, I.io, WI nulm linflu d.
20 par 30. PROPIO FUNCIONANDO left1iln yC'de-1lr Par'q7ue. OnIcn n In I hotil run oil rn.domo xilirimu I.,. w,, $4, .1 9 1 st,". ]a 14.4tin. TeWome A-2135.
, I- lillnonlo. iodom ron sux luj- a in. 4 1111l' 14:16 Pntinmho 4. I'mrmdr- CUETAR
di;ft por Nbricar. Mide 20 '17 r'R prhadlis I. r, Ppd,6n. A
Sliparficie: 600 m.2. Sislam desdo $59 Preclo; ;11.60 1& %,Are. des' indx le d rn IS, rre vit. me tell- Pa- Littar. 259. M-6511.
r,. 1.111-391A R-4r171--:.5 ;jiN 14 is-33- 13
1130.00 61 metro. No. con" wimilpatox Cosartux DO NOTONIPTA CUSAMEAN,
Preelil.: $18,00.00. 8036ANXIMS DONDi 2STI11 AM PLIACION CAMON CNBT]96. ru. I I lao- do "... ungntri-II
*Do 11,0" MgTROS t I PI dl ruiodA.m., -tilt,, I "Ah.. -ndhion-, hln uld.fln. (',all... 2119.
TOTA2,1111311"JI VUBANIS .)in ii I
Los rajasi 4 Y; SS li doijim on 01 ALM ENDARES: Invid. on Is pun _R o 1- S-C, 34.3-11', CADILLAC 1942
La calle 3a. do una Sol& via tiene Irrenles IS Calsadis AIx 19 wa. to- quillnRIn, ol mejor ntn do Ill Holm. -1-.47,- D-R-LUXA
]Reports.' Offaimas aistorlas todeal Callis, Dove, core& Got Primer P4rqua us, asua r talfifcon3, a 11.60 no Viojm. deis. orhontR rpmnx. InAm 7 'n. Model 60 Special en magnirtMucha trifico y un gran porvenir. 6mrilhus vnr el frente. ran fallen su,, L* con l' min xI-n.,. vpln h .1-oll.r .1
102 MAN foatives y groselares. 4 metro. Entrees. InTiliodlauit. little habitarlein, dir-larnentp rall, Figuri ., F pm do y San F,..rt.,n. Cos conditions. Games nuelras,
CALEADA MAN%-Mlr.A cor(as. Mills 12 x 6 viras a mean 155: perfecto. 219 mitom, prrXunte Fornfind- _, I 7 entre 1; 4 74 3 5.1- 15 Plym outh 11947
zmoxmvno 119.1/2 Radio, vestidura de cuero. UaVMAL0 TAURMN to septi*mbre 'Calla 21rawls, Sears sombre, cores do Is MENDOZAr CIA. LOCA ON Vjwzl zl";! ICX Also 29 OPZCIAL
L CON NOTABLZCIXI I O ho J.- Special cle luxe, come, de PaALTURAS DE MIRAMAR 4 Ill 14. ask 01 also XOXXA. Quint Avenida. procinan on. do lea h-tv-, Siif).011 me &I U
l Mendoza, a". k Agentlas Exclinsilves do Vesta r.. I I'll nri.. ronirtil -yu, quele. vendo. UH-13-4499-557-1 5
Lay '47 "are.. Prlci.: $7 ]a Arm
Aven+ R&M6n Atre I,. sexless lissair --dilad., l 1,-.d im NDqo roxio as Don iViax-rA!.
isdo 0 worsase Obispo 305. Tollif. M-6921 1 *11-4rol, -un."Ind"'. -1.0u'. nu
13 y 15. 1 telolfavie 9-47". PARCELAS .1 14 H p:11". I, MARTIN
.;MIN 3111100111111 ROSA, T I I I r 2 C. .4 q I v.irro,
23.58 pot 47.17. PEQUENAS: PELUQUERI 1-1,I S. A Call# 13 No. 1204. Ap. 2. EsSupairficie: 1,112.48 Yarns. Calls Trace, 8 X 23 Terms, on 11.340. SO FINCAS RUSTICAS % ndo peluqueri.i
AIII-C-384-49. 4. .'1 Kim n't ......... IIII0111-i 1 TW. A.'-W.. DO yL quias 18. O M N IBUS
4.44-71Calle Once vo.41 iamjujum u SUICK 39 IN
x 23 ,arwii. ,n $2.070. Aveold4' unlo PIXCA RUSTICA JIM SANTIAGO DR 111A
$15.00 [a Tara. a Se 11.11,1uh III :,i,
do. ontre eAll- 11 Y 12, rk-rn 101, lax lindniul. con rI Sin, 1. ot-. 12 x -1 -1,
.1-It volorn 1 u BODEGAS CON VIVIENDA VEDADO
1, n, I,,. pailcelflas do 10 x '12 v.I!.. tl fln dc juiluria, 300 1'. 1," '* 1- 14
Dos solarei igualis, Una enala 'a c, F Is o.qu I no Is f" Ill & 14 x 22 vs. trut.foll, oful c'-pl- it,. IPIA- Do di-gil ru Callpflit li ni, ------- I FO RD 1947
9?a de [it sombre y otro Ili Accra rar. Tndax wilm parrelAs oslAn .,Is lotion. 41, g.111nao. Infwun,, rn to hodog, lial."no X31 V3INDN CADILLAC 1947, 60 ifl- UH-B-48o6-53-14
del eaL :nhre Is mrPrR,, r1moul-i6o do I._ inisin. tn Fgido 594 J- 11, d.11- 1.011d.fl-, cor".'k. Huiih_ "I
com am ,4. Rhi-11-d- I-do rund- I _., Nl_ Cost cristales inastilla6les. Con
horl.. It~ ..u.,hm Al f-id.i. ,wi- tilic 1947,
an Ir.d.d. v 2650 Alt-,. pr-16 11-&l7t.. 1 41 1, 1 4A
A L T U R A S r n sru.gua. U A. CA]BAX. IENIA CZRCA MEJU- R-049-',l Z., 13-t-, l9:;9 carroceria cle majagua, to&
VIR: ell '. ..'oIn 41 1. 1!4 S TUDEBAKER 38-39, $975
t2 9 41; AT31NCXOXt S31 VMNDMDNA GMAN S 1; 26 pasajeros.
chum I rr,6 atornillads, cle
REPARTO MIRAMAR Pida milis informes is: I rarasrjo. n I" o.oj"r di j \_1 n h,. r. Motor de wr6lea. Veria en r,
I"oe"f"s Ilo"' .1; d 34 -t,,, -3itoms' "' 1 3211,000, 1 f- A-93 Ali.,) STUD
rrIno. J)t,. $8 "041 1 1"
W e 32, entri Ile. y 5a. D EL A- Ffl -41501. n_4r,-.1_,-,(,_14 11 4 ri 7. f. -. I I I'm k r I, A i-.- Au I
- 'I ." loil Z3 y J. Vs"do
NrNXXA QU 1.1; 1.
15.3Z per 29.48. M endoza y Class- Vill DO NODJIGA CA 11! 1 R;-1 MAIFINCA DE RECREO 413T_.:1 14
Superfcie: 451.94 V.2. T*ffs. M-692i. M-69g2. i_]p1jN-W3)jWiT.LTj 37 MMAL PARA
$12.50 in vara. CEIBA DEL AGUA VZWD0 AODZGA 2 1; g _UH-13-4827 53-114
PrIacits: $5,649.25. Con I-Iih.' kilel-t- f-wI, In lo-li
C A C A N U A L n roflIKI-JR.-Wal mf)IA 11 In. I I"i CIA]DILL C CONVERTIBLZ'UL
PLAYA VENECIANA fRellidadr.. (lairis I . 11-11 ? CAMION PANEL
.1/4 1 1.11- ft .(rl: Il. q, le r.1 I,,., ft
Calle 28, entre 3a. y 5a. A 35 MINUTOS DE LA HABANA x Amuohilidit. To. WILLYS 19"
OR VINCE UNA ACADRUIA Y .:i 1.5
Accra do som6ra. -,Ofrece a Ud. el disfruic de gRl p-, r-lup"u'l- fit,- don lom mu rblpm de in vRN RR-Tr- DODGE 1947 1;- nu-s. arahadis do Pin.
1,251.54,varas; Plan Parst residencies con bueno, VnIAR. LrNCOLN ZMPXYA todas Jos deportees ell un am- so ofrecen solarem aMPIIo., pro- -Rrisx mlernbrits. Enlrego to fir' A it 0-. 949 SAIDAN 11 Flicilidados do palo.
I Fluid drive, radio, %riticlu
dines,, de:do 13d Tar on adelan- QUINCALLA: ON VRNDM XUY Bi Ne-Orl''Im \%"In I
A $1040 6 Tara. 6ientel distinguiclo. "el' A k 6m trom a Paaya do are. Precio: $12,500. raja y Won aurtifle. SAII MlgtJf,1 V,. Pro-, J. M. ELIAS
730"sq. Oqu nd.: here I.d" cutro. Venda barrio.
Pr*cio: $13,141.17. Parmi Is construction del pi- me; cantles pare conoas. bol.s Es oportunidad. H,4113 :.. L_' 1 25 No. 17. esqslisla Xospft&L
ya a permillsom, &I glarsique Veria do.puA. de 111. 7 do to n- Icadero y piscina se hat cediclo rv, ..onLe it la romidencla. dojIum JULIO C. GRANDA E HIJO Ft-451WI-2. IjU1CXXOI)NjO 40-41 CXKFA FAIL- MARTIN ITH-11-421743-14
Club cle Propietarios una ex" ell Cubs- Urbanimmc v compi tk co, hi - it, Ills I ,
Iles. lot, acueducto. te. solicit. PIS- V4-5921 F0-1"S. LA GANGA DEL DIA Calle 13 No. 1204. Ap. 2.
COUNTRY CLUB AlensIlt parcels do terren a- infill-mas. Ev
Idt, I N: quints Is.
ITlT_1- ,,fiI [in, ri-Ir. VI. Rif, :, 1; 11
MFNnn7A VIA 'I R= 431hortini
ARD CV
RAGIk ilEMICUATRO LA wm ,-SA&00. 13 D. SM. DE 1947
O IR A
--A -A U, A C I 0---S---, C L- A- S I-Y-1 C Al.....10-10 S D E, U L 1- M A
VENTS WE N-T A S ---V-EjYT-A S VENTS VENTAS VENTS VENTAS
S3 AUTOMOBILES Y ACCES. 53 AUT6MOVILES Y ACCES. 54 MAQUINARIAS S4 MAQUINARIAS U MUEBLES Y PRENDAS so W10 T, APARATOS, MA71MLIS VE Cam. 62 TO$ VARMS
---ILIIM COS EFECT03 SANITAR103
SM T 0202-4 "102T -XA- us Tsmilosr-ImA Vende jimparsa 11be
40, Is -"0 pn.a.leros. Pre- dlo d lujo, co riv- fint6ricit.: 1Rrro rites 18 'Pies: hFlL modern, MAXCA TO -R1 3 "ti-em cuervos aon'toet" Y Taxivo aff"Nitirloo W&WO rm- FREGOADEROS NERI*Cbnp031-GX
Fargo del., Informari p I.:,,,n ado it, wince. me
nll4vus, e umy 0 comedor Ren-ciall-nirl lips; batorla
mouth del 41. M berates. ce
ple para c gomps -r Vedit- d a 6 6n u D I ,-, nuevo T rap, Y lilentax do r*cl":' us tujAldf. pore
egin 6 12. 3.j0.";T I= Do hi rro
ull 0 elf, E-S-E L $' an y respallo 48 arnallb: radio 64 bats ill 0'I' Illir, Lafu*ntlFO-I 8 9 B- h lax brl_ 240. Realaten Jeldes fuwrtvv. Parrf mAll. Contkdo
pR Fra d d1linto sennestre CRile F. 407_ Tel0forto F1 9 el ; ape cusitinjor cgritidad. In
chaPs Inf( B-4734-51-14 = 7 M to ble: #Or& Simmons: coins, formed tracj6n *I A-7
--mois 1*4460. CIO B-4629-53-15. Rents: cenlcero 40 Pie, crarnado so.rvlr 8-46n. 3401-16. 1B.461442,16
nrl"IdRd". -. Vii-MOMOTOR 39LI10TASOO 023(- nMeo ins COXADOX, .(to y V-7414 de I a 5 p.m.
,gsu,, 0 PONTIAC 42. FLAXANTIIS CHEVROLET 36 to modern. As 10 please par eM- rate portitill.limefilre condiclon
ra IF P.. corri nte--110- Y--220, 7 6. Nepiuno 610, vftrlos pbJeto PLAYAS V -Be
condictones; 23 y 18. inr(Ifn Dos puertas. b6mas de pRqu, 0 reLvoluclones. Pue- barque. Voirlo: -blos. Par:.ad1:a6 r
turv fi H' 1.0 ar I af* ILL
B-4,l I ul-ft.ico. IN C ut t s alton. entre Campanarlo y Persove- C Inoxid N as".
n'f r, do verse: Alvarez Mena, Cgrporation. Mottle. B-4695-156-11" TUNDO VZAXTA A&ZIO-A3K& Nacional.jo 1"b.q.
San I.Axttro. am N"GX I ,atto, to
M4NEjAR jajproplo comialonlata a prolosional. Prado Y vhjsjs mms SMA telegrifJca a exltador, 40 Villages
1 B-4664-54-15 lasituaNTIN, VENDO MUZ49110 ad Due 1. a toleforlia heat. 0 m- 1111b.
APRENDA rests 206. U-4356. m. caoba. c rap. I:,b -doc- -'NO 0
B-4910-5&.15 ill -7-qgo cuarto s pleza w.r. Have rack y lanterns O"A va QAVV
- PLANTA RLECTMICA 92 TRINDS W&AA V50 ANS butac6n. a a. tapizaldos. L- Iblett 66 Dies. Iniormartn 1-6617. bar, COD
DOBLE CONIROL s.de 350 w. San Rafael y Eapada. C.- OMNIIIUS ler, P so el.
AN KAQVZNAX DR glg&nte, San Rafael 3 r i E E N T O Us compare ollraTsdrEVROLET 1937 M orga n. ratfOlmO. I lirails, 61.
NicOlfill, toq e timbre.
(tillsbablas Vatentsda), Manfique San B 4799-56-17 SLAMONSCAMICOMI Sul VNINZIN AXZA. A
Samoa lax anicos qu. fracemas AMERICAM to. so go" in
LOCOMOTORM cPrecisilina ndm. 244. clo eaor 1. so elm
:,gnridad absolute e instructors Pintura. y vestidura. nu.,a. MuY Volt-Ohm-milliamater come nueO, a
r"eclAllsadon. No so deje colli, Men c:uJdado. $900.00, Con facifi. CARROS DE LINEA Moderno 3 cuerpom; dire lutgo cao- plies frescan; to major para 1.0617 not "o, I a Hart
gn or anuncton Pareold TRACTORES amateur. Gangs: $40. Inform 6 D's a.s.
dir P as' dades de Page. ISTACIONAM v ca, regla. coquets, $195. Jue90 cOmt.- B-46 3-9 -1 4.. J uan detDia t11. AD.
RATANA AUTONOMILIN der, sale. caoba. rejillas Ja%)Oncsnm.
SOZOOL W. RLIAA PLANTS RLICTRICAS nuevecitos. Aparador $11. CRIZads P03% 31- TZNDO RADIO RIS y BLA Nbu
Morro 6% astir. awdos y Refoloo. 95 Va. If astafts, xoxpit&L MARIN03 -Jezilin del Monte 29. altos. EsquillSt portAtil nuavo. Model 260. Cargo VENDO MESA BILLAR
Tejas. C-415-56-12 a,, '. Per electricidad, mares General Else- Chl : ,- X1 I= Voris, C4.C tric. Victrole, auLornitlea, caMbla 12 no _.. c f. L_ V ndo MueXOTORNis Its SANOXIM& INGLFS- MAGNIfil iENTRIGAMOS EN EL-DIAI- P-' I
Ulf L -C-7 8-53-30 asp tIH-13-4916-53-114 ARADOS --LIVING 6 dtvruw.-- 1-mforman.-rO4O11-- Illat mesas vitfolile, ewimi:
bles.
OLDSMOBILE--M7- LE ALMAGRO MOTOR COMPANY I pleas ewriplelamente nuevo. Pre- ,Ir,,l oilm
GANGA.-OLDSMCIRME close I)amasco. ,also y mesa laqucp- ]FOR XAZO31LAS XZTAAN linat, Frigidaire 4 puertas. V*rlo beSets cilindros, 1942. Carrocerla Ave" Mesocall 9611. dos. regale sinii.00. sAbado Y domingo
cualrililpr hors F No. 456 entre 19 y Q van, a radlo R.C.A- Victor model dema Lealtall
C(,nipletamente nueo. A precio RES I V bands, dos corrie tex CD PRE0 0S de
grande. come nuavo, radio auto- 01 22,
de I $is. YuAllco, pintura dos tares de fA- it Edifici. Ar,-. Apto. 10. sdatio.
B-4&86-Sf-I4 nox16n par tocadlecon: F tz 1)
infor- no. -,t"
b.i'a. gomas de paquete. B-4824-54-13 2 P. rn. 13-41M 4,
CUETARA m* R: njonda. GaraJe oficlos, en- VENDO POR $651).0 $5.00 MENSUALES RADIOS LIQUIDACION CRADLES Y MAUTAS
Ir. Tte. Rey y Arnarbrura. Juego de sale. cuart earn odor. I Comprismas y vorldernos gad]**. Mo.
Nan Lizaro 959. W-6511- DIESEL Y radio. 1. IlLmP-1-- cundros y Qedo 1947 clescle $55.00, Va- M-9437. Mr9U7. so _JOS-Alpob 7
-3912-53-14 M OT RES 1 1, = -1stRA; m
UH-B-3912-53 -expR&L cderna. qu $4 00 allot. V#& nuestra. oferu 7 Drem it lno& ortj as or a esqu
RES me nor el FO-4951 de 10 a. M. & 6 03 ejos a ci rta & Indio. Catr eo ir. Nix, 3off'r. --- 13-411a.1-56-15 sual. Radios Emerson $29.95. Ra- C-299-01-12 60PLYMQUTH 1942 0 ""'ARATIN di. gabinete $35.00. Zenit $20.00. M T-r4-MC- 13
T'L M
INTERNATIONAL de nitio. came, Simmons. librero y G.A N G A
lalpl onal,
1041 H P.
A 0 DIESEL]
puertes, pinturi, vestidura, go- lots .IAmpara*. per
TIONAL to tener Que -. Radios Maleticafi ntievos, vari ra- Ile vead.. dos par.,. T,phenb.
mRs, niquelados PARA ENTIEGA INIMIDIATA DE 39 y 100 H. P. area Ban Miguel 409, apartamen 01 Iriyeetores de tire, comPletok, C691 bus
-t-1 c-Inple- to dios funcionando, correctarnente, halaments, nue"t, Par IJ culnr. de I a G M A 'S Aradoo nulavoo JO N DEERE I Flibrics, Nacional de, Implesim 22. Zo. piso. el Mon- ALAMBRE OF PUAS mntores. proplos Paris teatro, 'clot 0
No ID5. do 4 y 11 .91cc)s. B-4157-56-15 go cambios. Caizada Jes6s d lo,al ampli.. ..I.n on peftetas Canal M-a5n3 No intermediaries. to AlTicolas, S. A. dlc de= amlento. Verlos &it
Tipo Coniercial Para carniones Trailers do volteo Y ExPrtas. a te 29, esqUina Tejas, Muebieria. JTemtro um. Calzada. Y 1).
igeros. Tanques do Goo gallons mail ,.0 'Als.Z., $02. C413-59-12 o t. CHARO LADO Vedado.
MWNNN N I* sabre tMileS 4 somas '5 / LAMPARAS
proplos paria'agua, combustible j Tipo standard No. 12!/2. di
Cuerdas ray6n 6 capas. rancho. UH-H- 1639-54.14 Gran xurtldo -Y variedad do ]Amps- us T313011113111 UN RADIO TOCAVIX- 's
actor Allis Chalmers. ras antilituas Y moderns. de crystal ) "Von automAtim part. doce discos, tancia entre pilas, 3 pulgad.s. CAPAS BE AGUA
1947 600 X- 16 $-26.50 Mr mpletamente nueva, portiltil, adtotores estaclonarlos nuevos, de bronco, fRroles apliquesey candeoto us- I ,CRsa mAs con rostra Peter aJustables at En eXistencia paza entrega in650 X- 16 29,50 seral U rs Dlevel, do 130 H.P. GANADEROS labros. PrerJos baratfxim a y mueble en $170. Be vende una. Persia LIOPIDACION
Se enden Pl3nionth dtl 47 de 43 H.P, con clutch, radlador. PrIe-Io,. GahRno 110 entre. Animus de zorros blue, latino sin entrenar mediate. ANGELES 56, ALTOS
Paquele, cualr. pti, tas con ra- 700 X- 16 33M Concrater" nuevas. 1-8. Vendo picadors. de yerbe OHIO Lagunas. 12 .06 $300, Una eliterilizadora Prometheus
dios, Su Pei De Luxe. Verlo., en $7.00 QUINTAL En tipm de-cludad. on X1.barditat
de 3 Tons., proplos par& No. 11. Otra No. sin 1.180. 3 emp.trada. an xu mueble nuova $125.
No, 156 en re Lin 750 X-16 35.50. Trailers 8V2, NEVERAS Y REFRIGERAIJORE dlatermia. partitil. y operate Ferweirla lavables, de aelloras y caballeros. r
d Inform Jorge CarybonCel cargar matters,
glia, Motarea do gamoRna wiliconaln Sr. Vidal. X-2256. go, de electrocoagular. Dade, liable, etc. $375 ttivo Barrasin. PjLrk MaIttar
nueva. Calle 154 a tax. an- trot Pos Y calldad*x. todo r* aIfs. F-64 A-843.,. Tipo fangueras' ;nfrisdom par alre. do 2, 4, 6 y J2V2 a ly P. M. ONTMALING 0.
KZVZXA COMO XUATA V2.nQmero "La Castellana" Id B-4696-92-16.
H.P. $45. 1 '(- st- a toclas bores. Calls 8. tro L y K. do. F-2075
UH-B-4061-53-20 Matore. marlmon-fuers. do hard& beet. a 190, Vtdad% Apart mantes. i3-4769-69-19 CALVO y F. VIERA COCINILLAS DE GAS DE DOS
600 X-16-4 Ply $ 21.30 Evfnrudes. B-4540-NR-19.
750 X- 16-8 50.00 Motores marinas -tChry8lars, do UH-B-4505-54-14 IDANGA: POX EMBAILOA COMPOSTELA 663. hornillas, especialts Para apartaIN VZNDO Pujol acaba de recigaumlina, nuevem refrigerator Leonard de 5 gles. en Apartisdo 1M mentors' Chico$.
750 X-17-8 55.00 41 Motores Diesel estaclonarlam y SS )SICICLETAS muv buenal; condIciones. pace use:
marincis de 16 R.P. a 300 H.P $20b. Informed Tel6fono FO-9179 HABANA bir pequefia partida que ofrece a
(Preclos especiales m lotes). nuevon y de umo. B-4590-Nit-i 5 ACA BAM OS X-3535
Placritas ellLetricas Diesel y do Tamino AICrCLRTA, XOTOR, XNTA preclos muy bajOL 'PUjOll.
Gonnas recapadas. Perfectas en nueva. Silvia 57. Apartitniento F. V E N D 0 FLAMANTE NEVERA Lki-C-69-MC- I Oct. Luyan6.
irlsolln.a do ISO Watts a 200 kw enquitia IsRbpl. PArraga. B-4620-65 15
V E N D 0 toclas las fredidas, desde cinpo gasoline do 160 watts s 200 -Nacional Navarrete-. de tanque
* Tractor Into atJobal T-D-19 BICICLETA-MOTOR CALENTADORES DE GAS DE TOPackard acabado de recibir. pesos hasta diez pesos. con bulldozer. rn %lendo biclcl(,tR de r ;I P. porcc4ana, herrajes de primers, ba- DE RECIBIR dos los tipos. Abora es, la hor& de
* Comprevores de: alre -Diesel y do tode mares. Whizzerufin-elMK'A'a 1947. rats. Verla en Ocluenclo 814, altos.
olfna hasta, 315 pies clibicos. -Barattima, Preclo $160. San LAzaro comprarlos, antes que VCnP el Me,
Super Clipper 1947, nuevo. I"Tractor ALLIS-CHALMERS 1206 frsnte BRsarrate. B-4698-55-14 B-45 5 7-NR- 15. Enfriadores de agus de botell6n
REAL-TIRE-SERVICE RD-10 con bulldozer. que escasearin y. subirin mucho.
Precio razonable. Sin interme- Roldadores elLsetriewn General REFRIGERADOR, C LEM E N T O Pujol-. X-3535.
Belascoafe 107 Habana. Electric de .175 amperes, con motor Diesel Caterpillar, GANGA WESTINGHOUSE
diaries. F-7988. De 12 a Cortadorfis -do e4sped acclonadas Y RADIO 'G E N El A L UNLUJOSO BAND EN COLORES,
UH-B-4405-53- par motor. Verde 2 blelcletas marma W-H1- Onda corta v larga. as ... de. Otro GRIS AMERICANO con suit &ZUlejos adecuados es L4
Winche can matol Diesel. ZZER, con au motor, comPlets, rad in chico. Informed de 9 a I an 19
BombRs centrifugas do 2.0100, No. 20-, b.j.s. Vedad.. complement indispensable de toda
UH-B-4222-53-1 T.HO y 0.000 G.P.M mente nuevas. Pueden verse en B-4726-7\111-141 itTucci6n moderns. -Pujol. tiente
Caterpillar do C 23 y J, Vedado. Preguntar par 3111311PRIGigulAndazin rxrGrDA=Z- E L E C T R IC Cabillas corrugadas dcoent:dos colares. X-3535.
PLYMOUTH 1941 EnSanfr a n ciscd Ol Cute. 6. 7. 9. 9 -plea con gttrRnttk de f&-A brica, models de In G-390.-62-16
an MOTORS MART CORP. UH-B-4828-55-14 jo. Tamb14nP0nuev o a0' eon cinco ano- Aclemis
Pintura, vestidura y somas nutf- garantra. FernAndez. U-45%55
vhm. GangA: $1,600. Day fitellida- ENTRE J. PEREGRINO Marim 67 *sq. a Vapor. 13-4 NR Radio maleta de bacteria y
des. UH-194-54-18. 56 MUEBLES Y PRENDAS wzvmzA DR 3 corriente. ETIQUETAS
Y POCITO V31INI)IN UNA FranciscicDodayCo.
POIL RnA puertas en magnifleas condiciones Artfsticaxnente litogr&fi&d&x, pLI lee,"suris 1t3u&d"aOCn10e1D039 t,116n en $46. 13 No. 408 bajos. O'REU Y 2U ra comserval,
J. M. ELIAS a de b -NR-15 licoren y perfumes.
MOTORS DE PETROLEO case a tre F y G. B-4946
25 No. 17, exquilas NOOPItAl. CnicoxttfAri to que ACSea en au- NO. v. ent,, 3.. y 5R. Avenida Mira- n Alta calldad y bLJo covtb. DIMm r. Cello tamblOn contriltO raBn can v3csincl xzr3RIGRILAZ)OIIL MCK312 TeWoso A-39S3.
U11-11-48lu-51-14 EN EXISTENCIA Muiler m6dico. A vialtar de 2 a 6 un nF- uso solemente $69.50. V6RID W estinghous jase a. Bernazo. 112. TaItfone
jorn6vil a los mejores preclos y P. m. 1 1-4566 y 10 comprarA.,Telf. F-5074. HABANA M-3756. Habans.
URGE VENTA faciliclades de Pago. So torran Motore3. -CHRYSLER- cle 6 MUEBLERIA -TINA- Entrega inmediata de estos ar- tTH-C-412-62-14
cilindros 61 H.P., efectivos An pu COMARCIAL'
Cadillac 42 1947, compfetninente VENTA DE PROPAGANDA 4rX1srZt&LAD01L it 37 ticulos. Servimos PeChdOs al"inn carrots en cambia. 2 y MaLRder.. f,.nte Rl nando, no, gentle barato par necesitar
Vo. Cry.ler 11147 Ne Ym*k.r. completes con clutch, radiator, Monte UH-C-363-MC-14
SIn rodnr vemildurn tie eurro. Mercado. Increlbles oportutildRdes de local. Salud 505 entre Santiago Y M. terror. Precio especial para co
Acis 1, tn R4o p"'in.fia do n.o. G.- I PLYMOUTTH .. .. .. 1941 arrainque elictrico, baterias, pinsos Y at enntildo. mAs barato nft- Gonzilez. Delicateage. mercianteS.
raj Kure its. Cn rardin No. 557. -base, tanques, silenciadores, ca- muehle ,tde toda closes; 13-4772- R-Ifi CEMENTO BLANCO V E N D'O
Lu.,5n. y" Marrints Gon- I PLYMOUTH .. .. .. 1946 t ... Vial enon. Mueblerift. erknav
11" REFRIGERATORS FRIGIDAIRE
,A 11.26. pot, etc. M-7197. C-1 1-56-12 oet. TRINITY A''eite 'ae*coct) de'Imporij,4a.
DODGE 1941 Motor -TANGYE-, de labrica- VANDO NODIMNO JU3190 LtVING Quells line nuevo do PaQuetik joyeria FU ST E $30.00 qq.
sin tin r spin lezaa. Inforroet; It a pipe tiltimn modela mils barato que CAPO Y LOPEZ
3 JEEPS 1946 ci6n ingletia, horizontal, tipo 12 2 6.RM-7201.1) R-402-66-il; Rgencia. Estrella 917 entre Plasencis Affiliated No. 208. AVE. MENOCAL No. 551. Seloci argentino, $20.00 qq.
CHEVROLET 1941 pesado, 24-26Vz HP. ciectivos COMODA CHINA- XifrO.. U-4204. B-4749-NR-16 Sosa ca6stica s6lida. $18 qq,
NEVRRAX: OBOBLANCO.. AWACIO- HABANA U-4450.
VENTA ESPECIAL JCHEVROLET. 1947 a 350 R.P.M., 4 fietripos, inyec- Vendn hgrmopa r6mode. de iobn. Soda Ash, $5. qq.
lacl eadR c n Do Je chino. tnmhiAn na $48.50. de flibrica. Para coj m rcio $75, $90, S100. Tipo eCoca-Colas
ciSn a6licla, complete con acce- ueuo dr, rnmrdor eatila califoralft- $he OfIcinas, *3s..jo. s, tonta. su ne. UH-B-4498-MC-15
Ambulancia CHEVROLET. no. (tr.ge A*PntR per emlinreartno. M -7-1 M3- -I PAGANDO Y ENTREGANDO
ACUNULADORAE 71 dorlos orte exterior. El C)e A-Rklb. R_4C4 7-56-1r. vra. Farllldad s d* Pago. Vent. eaPerini. Monte 808. A-4711, Cualr" Ca
20_N -14 PALACIO ALDA14A
do 12 volts, 170 ampereir -Na- FORD.. .1936 ciguefial Scos de accro-niquel. R-47 R
tional-, especial P&ra motors Preguntar por LA COMPETIDORA Se Venden 100 Rollos Rona. y Awlistad. DPte. 4W
Diesel. p6ntas cl ctricas, ya- 1,IquldnPl6n perormnente de ronebl", REFRIGERADOR k
te$, etc, SALVADOR O.ALZUGARAY ZALOO Y MARTINEZ, S.A. Jayne 3, corps projesdOntex de Pre-litil- P L A N T A S 7 B-4633-Q-- 13
t IBUIDO RA 5
Mrs, gran relinja durante rst mes.
Gloria .5211. -rjuilut n Indio. Tel6tono Alambre Galvanizado
CIA. BISTRIBUIDORA IJ -B Mercadereat 24. A-8317, Cnsa Arring.. COMERCIAL YATES Y EMBARCACIONES
VICTORIA, S. A. Telifonos: A-9360. A-7754. C -19S -.5 r, 12 1. VPndn iguales prerins Nor(e. libTe No. 10. Hueco de 6"x6",
I n 1.mp.rslur ELECTRICAS
San Rafael 822. Habana. 1947 cut b Is I.. s
H.bals&'nrr a 4 'It'*' 5 pies cle. alto pot 200 de tar- YATE-MOTO-V1LA
It e e Tarn.6o Y made
C-387-54-13 MUEBLES ESTILO 4 go. Apropiado Para crrca o re,esite. Salud 167 baJoa entr %I..ri' r, C a B e _I 2V2 KILOWATT
AntlA(ledads.. objel.g arte. juegos n, amp nnrio. -45S3-N R 4.. 36 eslora. 11 manga, constructor
4 fuerzo de hormig6n. A $35 c!a.PACKARD ESPECIAL cuarLo L. XV. sillerla. fruncesa. I 10 VOLTS I Axk n. velaii Marconi. Motor tau.tilt-in.
XV. medall6n, ReCrPter.. lutrguello,, Pueden verse en Is 0alltar Gilay 90 HP. Perfecto esc6mndRS.,,,vonsoIRs, catir t, ller.s. r- 100 refrigerators, nuevos de ALTERNA lade. Listo para nayegar. Inforpipes. r, es P I e S oner a. bjetos pla
VENDO FORD VICTORIA 32 8, nuevo de paquete, con r -BOM BA DE p 1. FERRETERIA
to, orce na y biscuit, Gialiitno 110. mes: A-0115.
M clinical, pintura O.K. 5 go- dio, aire acondic'onado, 616111110 V-406-56-12 oct, fibrica, 7 Y4 Pies c6b'CDS. EM 6!/2 H. P. L G. AGUILERA
m:s. 6 cap&& 16 x 600. Sra. modelo. 60 CICLOS
Rodriguez. 4esputis 6 p. m. Ca- A G U A LIQUIDACION DE RELOJES barque infhedlato desde New Mercaderes No. 213.
& B. No. 52. Reperto Rosalia. UNICO EN CUBA Ya Ilegaron las famosas PRECIOS PARA VENDEDORES York Dirigirse a- 1,8M REVOLL&IONES 0 informarse en el Aid(W OR E S
Luyan& Informes: ENVIAMOS'AL INTERIOR -2524.
BOMBS ACABADOS DE -REdBIR
Uti-B-4506-53-14 F-9559. 15 Y 17 RUBIES JOSE GOMEZ
el"nrds. 0tivPnins. ePlerce*. qnri.-. Oscar Cam ps c E V I N LR LU 0 E''
Ar. ... Urltas., Invicta, A S A
UH-13-3 S udios. Novorlov. eNationat Wnt,+ UETB-4825-MC-14
sCorterhprt Alphnv. IIrrui-. F- L Barnet 607. Habana. Nuevos. fuera de borda. Distritlvn*. Bpnrus* e Inriniflad
CADILLAC "CASCADE" NORTON
eas prstig! s sulxu. Preclo; Tellif. U-M 7. buidores:
IRIP, endedores. Aten,16n
11 1947 0 300 GIs. x horn. R envIos Interior de in Re
Ford 1946 sedan cuatr PrivIenosd9pliro postal y ruandareniis O-REILY 632
TWO 62. NUEVO. SIN RODAR V4 H.P. Motor. su rel nj Vnr Certificafin a ExpreFo UH-C-376-NR-14 TejasPlasteel. MOTORS MART CORP.
asegurnflo. En eta intsina pecrt6n
AUN. URGE VENTA. BUEN puertas, Super de Luxc, Como anuncion hallni-A Preclos de. nue3 tlos HABANA Marin 67 aqvin a Vaper.
PRECIO VALVULA DE PIE relojes. Ente mu giro postAl 8, P-1 y Triple protection HABANA
de paquete, $2,500. No inter- TrRAInY v Ofrl. eLa Moderns, S:iA- V E N D O -B-l474M4-59-l
Inforines: FO-2998. Precio postguerra. rp. 19. IlnhRna. P. 4 0 2 4
mccliaricts. Avenida de La Co- SE VENDE LAMPARA DE COME4 $145.00 1 dOT de bronco, *completamente REFRIGERADORES 61 ANIMALES ACERO
UH-B-4189-53- pa, entre Ira. y 3a. Miramar. nueva."$40.90.- Neptune 459, altos I SE VENDEN
Casa Verde. Teliforio U-8941. (Instalada). C-403-56-15 6 PIES 22 VZNDZN 100 VACAS NOLISTMIN A SFA LTO
BUICK SUPER DEL I de 6 v 7 mates de cargadas a $150 dos magrifficas embarcaciones,
j- CAN NIPRI AC 1 7!?0 DR SALA 1,11',70150' D2 RAT. 160 not I las Holatein a $100. Teitf_7 11 .-. --- --- -- -,. I ZUEVOS no FO-1,85. 33.4735-61-114 M ICA un yate y una lancha. lafnr
. I I
I I I I I I PACMA VMXfK=
AA6 CW -__ I DIAP10- Dt 1eA-AA0M -__SABAD0. 13 M SEPT. DE 1947 -.-.,. .. -_ I
I _-__ W.-em-mr....A..."Im" I 4,
* I .
- 1 I I _____ -1 11 11 _/ -------,-,------- 'D E U L R A PROFM IONM M MW
,I-- i A___N_ ,JJ_ _N- C 1-0 -S I -C-,L --A---S j-F.J1.,'C A-:-_,W 0, S, T 11 R A H 0 -re"', Dus. a _UMCM
. ,11 I DR. MrrRAXI: ALLWAS I
. I '
L-DUM0 I-W= __ = AlQUMMES I ra SE SOLICITAN SE 90LICITAN SE OFRECEN Tratamiento M snaps. coriza& dCA UMERL'5- ______ 11 %A I is CRIADAS CRIADOS [area de caborza cr6nicos, oczaamil
'2 D1 -111111 82_ _____ AM 103 CRUDAS CRIADOS 114 A15INTU urticarims. trastornors romro-wirgetati,
OFUTAS --- 'jV I I --r- I _TAWNTOS_ -,._, 67___ -, C an or"Bels ORIADO A I PAIWOZ, V04, Fruebas e"cia It"IIII&S. to
. :_jg JAZT40 BE SOXIOXTA J! Z AVA OTk Pars, Perfum6ris. ImPOrta4A Sol$- I- I
AXT,21 29 I ALQUIX" 7.08 TI ,. S JnX compottritt on ruanto reclutort &
rl"ja bit. ncj& Previon turns: H No. F-5MI.
to 211" n1o.10 -".A % ly rof frtela.& ps Alan usne, Prato 50; 18 beP N, r als habllaolotrlo: OP oksacabldcms -d" a 0 "fM I 2, ?,4 eftanne stirtntIN r4la4was- reticular. be.. Xxza'-n
So lquIls, he,.7o, he CR Ia Sets No. 21 entre Ia. *m
talent: call& 2 p Ito y to Vedado. comidar. ban reforonet C.U0
cob 0 ..Loi.j'a com on ,:Itament, t t. trAmar. i B-4617-10 &Igun&g locallitedss adn rn.qj R 4411-111-11,
_ _____ 0l a. .co. lo "it tard $ 0. M 0. .1 I
do Ron 0'0 . af as par
am let ccMPu@.1bt.o1i,de tree cuartos. mala-co- Varls. de 8 a. or 3 4- - - ___ __ mucha- 1-imple, parto sefloritats -jI7-I-. In "...
-Con garantl de joysx, rapes. IS- interior egatifdientes -a j6venes, ft M der. Intercalado, servicloo ,do I ,B.4478 SOLICITO XV03LACXA LINVIAN sponibles del Interior. forTsw 2Z4NGO DAL CAMPO DX- DR. RAUL AYXAT
a Uni babitael6n. Sr". SAW a ca Ina, con closet on, todat 906, r colocacl6n We 8 dl c I *Msim,
dios. InLquink. eager Y do excribir. balle- criados. cocionees. Informes It los GM 2 %%=AM CAMCFAMAJUID cocinar, dorml d he
118. Srs. Fernin b gom. 0 ocor cr &do on 4ass a ox-Interno or-&
- objettij L da arte y do valor, Gloria 520. n y matrimonloo Wit ninon. Ponta IRS habitat RIANAO
....... A esqui JL d to hate Garef",
esquines Indio. TeItforto A-11111. Casa 0 .Ito. .ntr. 25 y 27j Vedado. mismos, B-4690-52-14 C. do 6 Vailim; salt, come- eraonftr. Sueldo I I a'
kranga._ [i()44 12woct F;_3861. 57S_%0_IS-r niumo AP"TANZ d4. I amphops habitLciones. gas. be. anoMlguel 725. entre Oquendo v '.% APARTADO 37., MA ufspe 02 partic ter, reforenct&a. Imp,, n Ia Flu),,%, 6111114. Enterzos#tol6fono y"O AMUP- ties completes. B-4513-87-17 q US Gonzalez. altos. S-4519-111 11 I M-3181. 9-4161-11A-15 4,,jBt'v*n#roaX Pentellina.. Curs, .ON
I blado, con gas. Me.rium, --
1 S2 ApARTAWXjOS __ 55. entrf Principe so 35. Ray *soon- X-19"I AZQU=O I CASA, 14, an 80LIMTA XUJISN ". MEDIA 0311 11130010231 CNIADO, WSPAAOL_ -&I TistAml&ntas reserladas. flecit:
HIPOTICA .1 or. Informea an In. mijima. do 7 a. ill I &KI'tacriento $46 y $50, 21 1 1183 y edad. formal. para. limplat ti.i.st .N-dj&4-114_ plidon ;,,A ti- ,a .*,,I,,. fin.. tie. -.dos pairon Atoni6n tsmortoda. on- !5
I 11 I I k .0. s. M. 0 &I F0.11421. Sra. SAnchex $20. onsulado 217. Informs. trends Y liver alguna ropa. Dormir no ---n-1-n- do cases conoci- form" interior, Cov.ulta. I a 7. 1 1
Do $1 000 &I 6% en hipeteca. Quit- AJPAJBWA3M T13.8i k1uln' colocacl6n. Referenclat claram, suit. ",* A-1711 IwoprA, GiOrlb. S94 A-'JI42, 1
- I B-4 -15 tant. 18-4976 41.114 6nuebles. refrixera do $25.00. Neptuno No. 672. 2o. plea 11-202-1-1414arso
ro gayranita. Penn: A-4820. M-6561, Tildfono. jus. I 9-4K42-119-1
- 1 21 11-114-14 der. otarain erviclo limplexa. Ub solo ARAN'RAI930MOIJ ramirTz I ND E S
bift Abacus 11 Sala. cuthr7iV019 ,* ba- C 8.4642-133-14 VIE, D ORE 92 DNXXA COLOCAS ON IA34MW" DR. ROSAL. SISTERA NERV I I
- -B-41 recite. Conctrato best& un &fie. train- files, a entire Gerv&Bjo y Badasconin.
.. sin amueblar. tomoder. a color,,. $40. 145. Correa I
00 go. I criado do mane Pox& ca" particu. coraz6o. pulmones. m W a
IS_ 82-19- ties plantain, ruta, 14 Puerto. a. c', A RDMICILIO lar. aabt cualquitr trabajo do dam*.
am $ukrex, Ifc a UNA MUCHACHA D INTERIOR
Agus stempre.' Vorl a I ad horiio jjsa n6nigno. Santos quirt. ___ALD IN E R 0 Tel6fano r-ss7 I 4.- a E AISQUILA N. Que donee trabaJar an IA Habana. 96 solicluan Para articula do pri- Lira, tient buena reforencia. Telf: tern&, diatermia. lux aipina. ConsistBe nectatta. Para lam Quehaceres do cara. nec6sidad. con amplit cc- FO-2716 B-4402-118-15
CREG, APARTANOBSTO XDMCIO B-4861-82-14 una --- Ian dia.rias tie 4 a 7 p. m. L."It&d k
nuevo, mucha often. dia Y nothe, me- avmoi "Asilwasirwo iroxons. 0 Beflaratola. Tiene cut oar olincit. I misl6n. Sol 406. Tol6fono M-7$54. XXXVIUNTM BLANC* V31XZA
diatite Ia cornprat de too muebloo dtl J, %-an y an rameite moral. Para MAS locarat Para limplaza, eirvt rupk I
cocina, eacriba If rina Men#ndez. -_ he va interior, Pxtran)oro.
Dams dinero pars fahTiew a Ismo. (Ideal pan at _que me case). A #&I&' I moartoa, bafto, nformem,,II a C 160. bajos, entre Animas y Vutw -'
-, pantloo' I tre 17 .y 19 Vedado. It.. C A S A S 23 No. entr 2a, 1 26. Vedado. UH_ 4- des. -A4342. F-7909. a ;
9&re__ ya construidas im I. M loen W101 1 4, E-4771-1 1 A-11 I
34111 licia. (Belastoafn 3 Fliums). lllfotm Z B-4555-62-lS Habana. B-4732JI03-1.6 __ C-182.2-soet.
Una cumidra. de Im. fita. Estaci6n ,Ia Po- fori; ea cal
. 'SAS
'NOXICITASIS 111:10WAINTA 25 AROS IOCOLOGA US& JrOTXX VAL Go,
A-0351 at dominoto best& lam '2m. 83 AZQVMA PXXC1GS0 APASITA. ai;abadas de fabricAr. Verlas de 63
-----Habaww-Y-M ReW osjaterh a- '-a' -- - - --- -B452342 M an adelant con Cowilimento VIRREY r pars erlAda do mono a mantja- DOCTOR ALBERTO VENERO
.!4v-- -115onte en-lo-Ifietor dol-Vadado, fran. referenciam carts do ..,be is llodt.d.
tipo baricario. operaci6n Apido-y CALLA 11, AINS" 4 T a LL, 0= to &I parque, Maus, fresco y lUjosa- -10 a I en, ___._ I -1 _.___ y-de alffn tiempo-para limplar y nor- re- tient huenh rtforenria 174W Visa urinarlax. venoiree y efflism,
- baF !cf.b .rl.. a.
. rra Apartamento modern. alto m'nto amueblm.do. recibidor, Sala, co. vkr mesa. dormlr colocaci6q. hxlpn Elaborado con ingtotlientes car- 8-4,77 1184L Curactn rapids onformoodadom 64 is ,
- frenl Celle. terraza., Sala. c a, inedor, despacho, terrazam, 3 cuortog SAN JOSE $11, aueldo. tificadon, solicits. agonies en at pr6.ta Impotoncfa.. arlifern"141440
clam Allmdecemoo sit visits, Calla 12 No. 33 entre so. y 5a. XXPXXTA SIMLYZESTA WSXV2- de .*eram electricidad ns"lc& 4Wdue cuartoe. closet. bafto. etcinernae4sarr' belle color complete. r6frigerador 1947 Miramar. Tell, FO-4694. Interior tie Io. RepfthLica. Merril. clo doonkstico, rtftrenelas Clara$ gteurel I&3,0IDA1-052Afi012 y 4 a-80192ansoelo,
qAKC0 HIP6TECAR to y bane cri.do. strata FO-2431 tolotono, cuarto triad". vervicle. stc- entre CanWonaris y Lot C-417-101-16 fica COMIN164. Camllbe 9 alrre0s. 6.11&6, duerm, 0 'no. burn su*ldc.442-712114,15 .
, I0 MVM ZA 13-4686-i12-14 etc. Pr*cio ;250 mensuales. F-2075. ahd. Ampliftelft do Jkl ad
A
I B-4768-82-19 Infediiiial A-341016 IMU SOLXCXT0 C=A3)A DR X"O PON rianao. Habana.
- OWSPQ 365 002 PXaVX*OS APARTANXiST011, -- 1 horns tie 8 a 11. Sueld. 15 pr.soa. i
sautts. earneder, cuarto, serviciam, Calle 2 y 15 Won. Almond rem. E BANCO DR. MESA RAMOS at.
_ Teweia M4921 B-4645-103-11, _TTHC_375_I1_H4 Piti. AlfIlls. ven#T*as. Zactirpooelb! I
, jigum callente y frIa Is. duchs. cocina. 94 HABITACIONES del campo par& limpiar ) ser,,ir
1o------ -- ----- 13 -00. inaarrurmal. Lkte;I75buertal ref1rM47c14ao.I8jl&jfi- .dp**rsvonrrtux&P.rteyioTera oLva.netTrsateemiento Or,
-1 ; r, SOLICITO CRIADA BLANCA, XA. DEL IA. mvi a Ofona AS-0102. Coasult&16
I No. 309, LaWton ftil.la, U=uk*-IM-MANSICAO'LONZS aflerancia. 115. ba)oL Anion&& fo
Santos toot ds __ & anus, pirs. cu&retozrcy VENDEDOR DE. JOYIJ" - I
UK-C-269-44-14 an elegant! chalet an 'terfor, 'butna vrfs6nrIA prrlrtl 6 _*,*.1..1oO,#_ Duman: AM AD! -, -Y' T .'Fa-.---_ __ FO-4601. B-iS76-82-I!_ NuAres, bafle con agua abundance frla ooKP VEDAAO ik ax. Traer referenclab. Pa Be solicit& un vendPdor con per. experience, butnas refortnci.n. -- - t. parto y dormir an lit colocaci6n $26
$55 tate.liente. l6fora. Preclo $22 y $25. F-4474. 13-4689-10i-14 sonalid.1, e.p.rjeucla Y qt1t pue- fonn F-2926 B-4742-1111-1111 is
,IWARTAMENTOS $25, $351, exxon rwferenclan. Informed Tel#- sN ALQUILA "Is S111111"NAS, XAB- tie afrecor reference. Me prime-
. D I It E R 0 Habana B, RPtoo. I y fon. P585 4 tie 1.0 a m. a 4 P in to at 31 d: octubre. "ag, amuebl&- SOLXCITO XJRVXXWTA PARA COCI- rt close. Para trahajer I& cludad Jim Crises! IMWA*VLA OWAVA DR. LUIS BERN EZ w
I
r Lm cAx $20, an todos ion lurares camblamos y B-4594-81-15. da an at V dodo: tree bablisciones. minarfutra.110apitir apartment, Dor- de I& Habana. exclusivarultritt. mane& 0 c uart.br r.trenctaa, do 30
AIMIrICAS 0 XIpCiT2GAX darnoo regalia, vengs. Inmedi&t...,..;r .-... Informed: F-429&. apmr- Informact6n &I ararta- CLINICO SEXOLOGO. F-1288 0
PARA Concra" I-I'. Za B-4117-11"S Matin6stico 7 tratonnianto do tr"Wv,, hombre.solo, muebles. mu- B-4666-8 lie 20. entre 15 y Cal- Sualdo y comtal6n. Dirigirem dan- a. 26 peons MAIM& 9 a 1, de 3 & 6. non Dentition. Endocrine* y Nerv Ill
y alqujle se,%ur. 40rgenizacift An do do Columbia. Almendares. do amplla
' I bitooldn, 00-8, t.jn.nt o. B_4jB73_IfI8-I5 do 2017. Methane. Cuba. Russ CVRJAD0 W1111Pk*OL log"
Uleament jobro odifickciOnts clenaoSACari bean Services* San 111,111 cha Ague, buen batio. jelOfono. .'& VAG DO AL Is no. I UN iiene a. Amboo solos. impotencia. TIMM ej
1 9 a] Tarsonto decent: exigo riferencia. In- an r6 ,h Las. fj:c@ FobLa. Neurasterita.
on Habjent y Repartos. : fast 5 altos .Y. H ol!pjt B-4146-91-14 y 12, chalet de dos Plan BOLZOITANE JOVSK ZZANCA, -It- I p ra, c"a particular. Indiferencia. IA0. portal, reelbi- L H-13-4511-114-1' Woer at a.& o .1. ,,, B .. I k-, B t.rilidad, D*lWadt2. (Ginec"17114tis)14 o .I 4 0/0 ir at 6 0/0 ,ormon: M-8869. Arnargura No. RG BSJDB Jardip. garije, ,+,a,,, I I
I Inter, entr : piar ap&rtamento chico y lavar ro.
anual. I SE ALQUILA primer plan. B-4621-84-14. dor. sala. comedor, biblioteca. servi- pa, bebito. Necesarict referencing. duer- I Hlodo. (hornooexuallstre). Info-ntiliotdauls So Rhos parm, amortizar lit ANPWA KANITACION cJ auxiliary a CO a, arrvi 16
N En Calla 10 Wo 157, up apnrtamon- ZRJMOIA, 0 p ntry. cin
Amoals clones mensualem y .der. alquila. con ast4tencia. cam rer, y cual' to de criadoz. me fuera. vivo care&, Libre deade )as COCINJROS motserill.1 y ObWd.d. Etifornowdades .
ri a can to acabido decorar de, Sala, com- me Altos recibidwcaltrAiin iuando is convenes. 8 hatiltactonee. cuarto y servicict de to familiar. a hornbres 0 Ina trlmonto cin habitacignes, bane y pantry sit: c.Inco. Cello 20 No. 172. altos. Ve- III COCINERAS d. Piet Y lam Visa Urintrits demort 4,
So Is 'aceptao entregots a cuenta. criadon. cocink de gas. Ba!ua 4slempre. solo: noun. lux. telfforic. 0-11 illy 5 It xtiter. La. Ilavii on -el 1006. Informed SO LICITA M O S .... -----.. Consultax diarlms; A Ii
Informes- M-7915. 452 .82-19. Alttlegas-Bernaza. 8-14538-84-16. U.5981, 4100.00. B-4592-103-15 ESR OCTXXRO 7 I a 1, Visit&%. H, 101. antre
6*1 capital odeudsAo en eantlds- ._. ^ .,,a 40.,_,;0 1 i
, do no menores do $100.00. ORDO APARTAMMINTO, BARO COM- CASA PARTIOUT.A.1111 AN LA SIR. B-4723-BA-15 JoLponks ,Bie ,o,1nAr xi.lls y Suit- Vd F-51AP C-3
Interest solarnente sabre capital Plato. cocina de gas. 2 carton rro. alquila. dos :mpllan habiEm.clo- VINDADO, GAZA DR WAI.A. TNARA- efomitrian liam DL MARINO RAMOS ;
'doudado. -- .. grandes. Alquiler $40.00. Regalia nee atinuotoladas. an an &I batio. Onica ", cornedor. 2 habitation", ;ara- SE SOLICITA UNA CRIADA B-46SM-111 is
$35.00. do Rein& a Infanta: M 4 Je. elcriado. AlQuiler $77.00. go ce- de traces clue .trabajea per all NUEVA COCINIZAA. CON k*OS tin m6dica eaptciallsta. consult" RAI.
Plamrits espe ciales do ,amplia pro- 439 inquilino. derecho a todala came. re-
-teccitin-part In, propiedad y fami- B-472AS3_lj frJeersdar, y tel6forio. Pido referen- de con tolefo'S &I quo compare wego y unt cociners. quo .ttngLn role. Prketlew con sarantio., dutrmb don- co"cimlentem. Trot&mI*ntna. Floo- .
., Its, del datuSlor. clam. F44132. -FYI-I.176. B-4492-84-14. de sale come or.- terraza. Y refrig,- rencia&. Cxlz&dL do Columbia nd- clients. too a fuerm. 430 F-7214. roacoplaa. Antlints. Penteltinotersiplus .
.- E W AZQUU-A USA SURNA XALMITA- B_ 473S-SS-15 ESTEBAN BHARATA B-4751-112-15 I 'e"Was Eflurlog. Diat*rMJA. Di"
Llmaltes: deado $1,000 hanta to DIFICIO -POUBLE- trader. precio 1.5W pesos. Inforni.in n6aticas y Tratamlento rk F-2179. mero I M Plan. R41
ite-e me En 23 y B. en el Vedado, alquilo cl6n. Salud 157. primer plan. cagi es- 154. entre 8 y 10. Amplia- DESNA COLOCAIRSIX XXCNLXXTI- no 112. do I a I 1 Te f. -2107.
21= 666pod mos, facilitarle harmosas departments tie .alo-co- Quins, Mantrique. inagriffics. habitecl6m, '16n de Almendares. TRAJES a maestro cocinero roventero H-7502-1.18 00116
i P : edado (2 AL FONDID INSTITUTO Neptano 5". stele ro y pan 6TO tie lit &its cock
nor CiLntldad y par manes Llam- medor, dos cuartog y demAs cOmOdl- Tericerse 160, entre C _y D, V V ITO ad
dades. Molina tundras Auditorium). & fine, Babe disponer In. cmlda y es
a. Inter4a mis bajo del mereado. Walopi. Min informed __ 7 _,, _11_114 no DR J. LYON. DR. A.- GRANDA i
FiRON Y $AMOK= U-6315, P" m Inaflanas. B-4873-94-15 Informes: prictico hncer plaza. referencias. Ile. 61 LA FACULTAD DR PARIS t
201floloo LARISSA 1 B-4551-9247. C. No. 652, esquire, 27. (Entradil mar do 9 a 2, A5-6962.
(Agates Y 311savedrado). DOn KAA1TAOrOXZS LAVABO DEN. par 27). $&Ia-comedor, dos habl- I JESUS DEL SOL B-47911-119-15 Especiallatsis as Ia cura rZdicW do j
. 116106. Net. 204. rolilf. A4WM Ire %,late III mar a gua. 0. slempro Una buena criada de mediaT i homorroldes &in oporacift padj*o4a ;
-_ EN KARIANAO $30-Od $22-00. hombila so] matri- taciones, bono, cocinn. ffK6, cuar- L-6700 I OTAIRCIERM BUENA Cocrx. at patient* contlnuar ous ecupagion I
70 pesos, ners D utrrn fuera a dentro. Tam. 40 once do prictics. ConsulU le"
;_ , C-383-94-18 mono,' Crespo 2, bijus. to y serviciom criados. is,
Rea. I_ 117-13, esquina. a Santa B-4862-84,-15 Llives: C No. 716, alto rill eda d se scilicita, to Ia calle UH-B-461 3-114-19 Wn coc) no yalimpter a matrimortio. Consulado 21. oaquinj a Geniteg. ,
I M AIM DAM A Isabel Apartamentos. SRI&-CO- I ALQUILO VXDAV9j PAX20 64, AD m* i I Referent: Its. Informer: Em,, Prlo, 13-1162-1-11 f,
S rrodW 2 habitaciones, cocInt, quina. Quinti. amplisima. freac. h UH-r-4730-98-14 15 No. 206, altos, entre j y A-6709. _14"118-119-15 DR. RAR AYMAT I ,
baflo. agum callente. Puede ver- bltacl6n con use cocina gas y frigi- '7 11
70 INTERES PARA LAS DAMAS se. Inform.n: Telf; FO-1675. Do daire. Vista calle. F-3357. K. Ha de tenCr references. A genes: 120 MANEJADORAS MGMee ex-Interno gealiIrto ggralao.
- 1 a 3 P. on. B-463844-14. 90 MARIANAO REPARTOS I = sscla, F111106, 91fills. criferimos. 1,
kPose, Penteillus. Cuft rg. ,.
O.Mer&d& MI.
TXKD XAQUZ- UH-B-4651-103-T4 DEBRA COLOCAMPIN UNA XO V'2X a1c.l. TratAIM160 tam reservoidoia, paci. :
-_ "Q'UXLAN DOS 3KAXITAC1Otaties do sanctions. del cameo Para msneJadora con re- jjdaaez VIZOIL Atearion
A UN I p0r7cedje)nXtes de Gua- __UH-B-4l5T'8214 "nee. juntas a separatists, c(.n balc6n. SIN n8=31NAm rNBSOV131MOS "n
11 malt con __ bajos. i tundra breulinsa Sala. cc- forenciap M-7.959. B-4467-12 -15 fermom Interior. Consultan: 2 a 1. 010prociosom dibujon. Precio __ I a matrimentio sin ninon a per..ona so-
$350.00. Informed tie lunes a vlernes : It. MaIec6n No. SIB, to. p1so. entre mador 3 habitacionee. 2 banos. cuar- A-67091 OFESCREN SUNNA NASA- ria 564. A-Via.
,a 2.112 a 5 p.m. Srta. Ho= sia, San Ge va. ,a I afici criadca. garaJe: 12 7 2, Al- SOLICITO SIRVIENT'E M AG NIFICA
JzL3Ln do Dice 112, apartay 0 _a. t LEI, Escobar. No moles a. an to Y Miramar. B-4605-90-15 jadorm, Tambi*n col6came part cr,&- 31294-3-14 **VL I
U-4714-70-14 EOIFICIO FORTUNA 1- .Leader enferm.. Indispen- da 0 limplar ror her" Refertriclas I 1,
- B-4699-94-15 AZQVIZO CASA ACAZADA D31 37A. Informed. Erntterio. A-6709.
i AJMONIO 39MC33110 NU I zapates 312-314, entre tin Julio bricar dos carries. sala, ctmcior. mble tonga buenas referenciam, B-4717-120-16 4 OCULISTAS ,
has. log precicis do AnAvOlsef 831 y. Duress, Becton SuArex, Apar- 92 ALQUILA XAWTACrON AMPLIA, .an fialuckable. limping y cumpli- - .
anto I me- coina. closet. gerv-iclo crLados. Ia.
I d4to do Ian novias extAn a au at- tamentes sin estronar con .Sala, anexa &I baolo, vista a Ia caUe. Hay entre 13 N 14 Ampliscift tie AlMen- dor. Sueldo Para empezar. 125 O-PORTUNIOAD BE OFAXICE MANBJADOJBA MEDIA- .
rAlice, Prada 109, turnon A-481, comedor, ho.bi.tacift bafei com7 toldfona. Calls 17 No. 54, entre M Y N, dares. $60 FO-3510. con case Y comida. Llamar a na edad sabe ou obligacibri. refe MEDICO OCULISTA I
B-4840-70-12-sep. Plato, cocJna -y Cases &I Vedade B-4719-94-15 I B-4648-5AD-15 12 &.in. y 4 a S p.m. Tel. FI-8041. rencias. buen sueldo, Revillagigedo P .
I Patio I 62. 13-4759-126-IS
frente con todas epmodidades; 22 ALQUTL'AN DOB RANITACIONXIS VIINDO 0 ALQUMO CARA NUEVA -1 Necesitamos hombres Y muje- i
1. Demdej,10. Verse a todas h ram ars -- ombres Moles, estudlantes en Allures; tie Miramar. InnneJorable Uli-B-4643-101-15 82 OrANCIR USA JOVIIN VAL CA31- Dr. E. .Cuffi r del h o
. Com P res cle 20 a 40 afios de edad.
nforman: The Trust 'kc modest", independents y frescos. po, con experiencia. Para maLneja- Exp&cljmont@ ap@r&dcn9a Ctarstas t
' of Cuba, Admfnlstrac]6n lugar, rodeRds. de residencies. Tiene
SE V E N D E r I ,do Big- mobre at irarmijli. con led& a0i'ltencI8 4(4 114 criado. dos baftos colors, go- 104 COCINERAS COCINEROS que 8eseen- prior 5 o mis pe- dorm. lndumriR 3117. ter, PiFo. (Ventosas). Entrabiorno. Eloccitei do ,
1. nea. .sular 351. M-6917., "I Quieren: part;. altardelnVed&do. R rajot. Duane; F-1619. B 4840-120-15 lentm Coommultes: 9 a 3 y I a & P.M.
I I A. unt. culdra tie 2 Info me : FI-3661. B-4979-90-15 ON NOLXCZTA UNA XBPAIWOMA PA. sea diancis vencliendo un segu- I Reine, 161. Telfilona U-7769.
no $250 precloss. chaquets. larma, I I 9-32-14 ____ B4577 84 150 ocinar y limptar a un mairimo- ro de $2,500 contra accidents 123 COSTURERAS MODISTAS -_ C-70-4-1 ?gap
. Silver Fox, un she do use, coa- I ALQUILO FRENTE TRANVIAS moob uen Eueldo. Calla B esel. a ID, .
l t6 46110. Infortines: Telf.. F-4407. ALQUILO HABITACION Play& Miramar, came mclernA. JRr- N", 102. I.. Si.rrR. IB-i544-Inj J.-- en guaguas, tranvias, &uLom6- OFRECESE A CASA PARTICUAMIABLADO, VEDADO Calla L Ijo. 414. Apartamento 9 es- din. portal, set&. comedor, Rntry. viles, aviones, trencE, motoci. DR, MANUEL ANTON
I u1na-A 25. 2 caroms pars emtudln tes 32 SOLICITA. COCINSILL RLANCA,
ri ,Ina, baho colors, 214. servicio crj- Que aepa coc)nar 10 8AIC-h&dnra. lar, modista fine, hace clescle yes. confertable Apto. Sala, y mueblts. F-4273. B-4529-94-1.5' cletas o cualquier otto vehicuUHIBs825_ 70.Ij Lujono y due. garaJe. patio fruttles- V6KI-: B Ltnnwa Y formal. ion references 01a- Lido client. Sueldo $2.50. FO-6386 DCULISTA
I I I comedor amplia, habitici6n etc, AN ZXX=MNCILA PARTICULAR AX_ entre Fuentes Y LanusEL. AlmendRre ram. St no es set no presentorhe. ;5or- 10 que utilize fuerza motriz, o Enferrotedides do log aloa. Consul.
'ENSERANZAS A ,. B-0SO-90-1 5 mir en Ia colocaci6n. Sueldo* 30 pe- B-4M2-123-15 LAS diarlas dt 4 a 6 do Ia tarde. C:&.
not, ballo, etc. Refrigerator, Sl- quit& dos habitaciones con toda 1176.
--.Z namons. Cam&s annual I as. stc. asistencia. n1da PresIdentes 156 SIVRAIATISTA DOS dITADSAX $08. QUInta Avenida, 323 eF7. a 32. manejen iston, per una prima 110 -Do No. $19. maquinn. a 27. Val, _!'!! Verlo an 27 No. 90, entre N y 0. I altos. No mulatto an Ion being tmtranvIfts; Jard;ln. portal. sale. P.J.- Repartf) Miramar. B-461 -1104-15. de- $3.50 al &fict. Requisite in- dodo. Telf. F-2108. C-104-4-1 am
76 PROFPSORAS PROFESORES Bjf l 6-84-19 214. .cocina. bano Y sanitaricts. her. ME SOLICKTA COC1XZXA PARA 00- I 125 CHOFERES .
Apia. 1. U-3952. mono patio frutales. Voris Avcutcie dispensable: tener buenas refenos Sn"AL" AZOVILAW E31ilLuo- a cinkir y Invar mtnudencias. dormir 82 OPURCS VN CZOr3M PARA S DENTl3TAS
MASISTWA "StAkLISTA SA OFXX- 6L habithel6re aznueblad& &neA LI Citocrt Letra B. entre 1 y 2: 10. lit- en Ia elocacttin. con references. url- renclas. presencia y disposici6n etisilquIer Porte que sea. Limit, refe-1 .act "ra-trabolar an colegio. Da. cla- I rm-8-4243-81-14 btho, on apartment modern. site: former: Calla 2 No. 39. Apartarnen- do 125, 170-196V B-4606-14114-14, pars trabajar Ia calle. Entre rencle lam e &I Tellfono F-9215 proParticuyLrem. X-4034. Calla 11 No. 804, apaKtimento 26 an- to 1. Miramar. de 9 a ltO
tre H a I Vededo. a COCTNEILA, BLANCA Ram6n Rodriguez.
B-4499-75-14. EDIFICIO __ __BY4124-916-15 BE NOLICITA guitar par DR. IGNACIO TOUR11110
-ALASKA- dormir on Ia colnencl6n. Sjold. $21"" vistas, cle 2.1 2 a 5 p. in. Tam- B_#609-it".16 CIRUJANO DENTISTA
,I. __ B-4903-84-15 Ave. Allados Nn 6 entre Calzatle CnMrs. Kayansc. EsCUelas Nowilmalet; SE ALQUILAN blin se solicitan agents en el BE OrXECA 16M ONOVIM IMANCO, Cannelton de I a I Y do I a 4. Act.
FresQuialmos altos. Consulado Ia 609 e tre Perseverancla'y LoalI. Londrem, Perim, lecclones Ingl0m, CALLS X, *SQ. A 23, VZDADO YAMILIA lumbla v Aleniclit Victoria. Rpliarto con reforenclax. Tel6fono FO-2751 Man ot
francts. Conversaci6n. grRmAttra, htrmosa habitatf6n. agua corriente, esq Ave. Central, Reparto Sip- K0411Y fie 9 a 10 a.m. 2 R 4 1, nl.: interior. tie 5 a I s.m B 4 42 5. i:! '-! 6 tad.t Twiffono M-28U.
i' ditci6n. Prontincincl6n perfecta #a- go alquils, spartament' complies- hombres solos. Exlgenso referencias. tim'a Avenida, Miramar. n dos 4-de iamil- B-4391-101-14 72IR-111MG&MCO, H-11011-6-to Boo. ,
I usidras do Ia be. Avenida. Sin Bill SOLXCXTA UNA JOVEN PARA ASEGURADORES, S. A. c u b.no. Ones time, 25 shop lterc, DR. WALTERIO A. ORTIZ
rantizado. 8 meats. F-4659. 2 a 6 p.m. to tie notla-comedor, 2 hahitacio. Aguacate 61. 2a. xx orsisest Onto
B-4767-75-J4 nee, bona Intercalado complete, I B-4670-81-14 estrenar, compuestos tie living cocInAr Que duerma en
11 aspl6ndlda encina. entrada y Per- -.m. cifin ran referenclais F61idas y cIRran. pa- I
5A ALQUIXAN DOB G31LANDMS NA. cornedor, teTrkzR 2 cuar- v tenga rorerenrlas Av P ?n,- rm. campo o eluded: aut1do Pecan trA. C1ruJftnO-De0tI4t1L Exclusivamento
etclon a criadox Independlentax. I bitacinnam a Bra. solo. San Luis 70, tog. 2 baflos, servlcl.,r iada go- rR -,n. 2nA. entre q y lit, Am ph ci6n Bemza 112, Depto. 21. to, Fl-7732. B-451n-125-15 dentaduras I, Pu&ntes do difIcil aujo.
I k INGLES nte a todas home. entre Mantros-Princemai, de raje closets. etc. e t,, pro,,,: do Almondar". Sueldo W. C16n. Rayon X. Campatnrl 251 ., I
Monte. Bm466644 jfi $15 Infarman en Ins bajos. Te- quin Concordia. Mom f1jo, & sollel. ,
l Blmtem& oral. Wtodoa sr professor Planta, b&Ja. Informal at encar- 11-409-141i-I-- 1,4 HABANA 126 JARDINEROS tud.,T.16f.nos A-0410 7 M-7249. ,
araW o Teacher a College Cu
I turn University. Diagn6stjco satin. Favor detraer referencias. I"Ona "4762. RA ONIC. B-igs-6-ioetpitu,..
led Ividunt de ensonanxin ampscla- Precio: $60. UH-C-315-90-14 sn1irfinAp joven blanco. Iavar un& 52 02=34=1 WIN JOYSIN DA CAMPO ,
Illads. En case de familimi decent ve. r.marw nnn.,IrrL- 'Medt"'if.s par& jardiniro a criado de mono on DA. ZZXNA ND= CAZJUVZWA.
4STrDIO, abitirto on It --- Ijhr-. Noresarin referpricir.s, duerms radon )on quehaceres tie cam
No. 265. bw,-us, antre 17 y 19. Vo. C-410-92-1: me alciulla. hnexa al 61 J. DEL MONTE Y VIBORA ,,r,. 20 -lz,,. 272, UH-C-240-114-13 'a. F-6244. in Cur& diontes flojus. Plorreas. extrat- I
dodo. Visits&, fi .. habitacl6n f .er., 'i'a .. ( Rile clones min dolor. Gas. Radlografloss,
Aide fi a a P.. t-. Ved.d FI-86AI. B-4763-126-15 Pu- too rem.vibles. Arrego rt Ida
no, __, r__'rople.. "farbano, a opermona. Sol& a matrmo- CASITA AN SANTA AVALIA, 2 rO- B-46nI 1n4-15 lls OFICINISTAS mena PI n 1. A-MY
.. a .' n _..bl..,
I I' * a d"Cen'e
76'n .."_ -I
.1 -_ coina. Ia- 129 OFICINISTAS Concordia 12 Jos), C-1 91 4-Wet
1JR-C-2111-75-1 YEDADO: $68 a $7S njo sin niftos, con a sin mueblei, Resiones. baAa ccimpl t. to o-ncb'4,.Pu- tam
I Predessis. 3 cusirlos y garage lu:, tel6fono y limpleza, Juror- vadero. 137. Slemprt ague, Isabel 10. BOLICITO XUCXACKA PARA COCI_ ON BOLICITA 'USA 93103LMTARIA
77 ACADEMIAS I esquina Arnao. ruta 1 Uerta.1a 2 y nor 3, limpiar apartment matri. con experience en correspondence I VETERINARIOS,
Ic a cases stcaba- m n: FO-9777. m n o, sueldn $25 y uniform. dormir
Alqullo magrilf it 4 cerca. Referencing dpnde vjvi6. I an In 168 I EAP&AOI. UnJted Distribu- 3)Z3liL 00160GAIMSE US JOYSIN PA.
daa fabricar, compuestga en Ia ,a... Laguna 210. apRrtame nto I ion. Arcel 168. B-4494-115-15. ra &tender toldforto, Saba excribir
terra- 13-472q-91-1 4 miquirift. Ilona refereacia. Vlrtudes DR. SERAFLN SANTAKARIA
an, Sala, comedor. tree cilartoo, ----- 15 I- 4 5. segundo pion, B-4954-1134-14
. Escuells do Ads batio Intercalado y ffaraje. Wa 456 (Wo). 13-46ii-1:9-15 VeterinarW Pootgraduado do Wal- I
lam. Calla 211, exquinL a 29, Veda" 95 NAVES LOCALES N32CESITAXOB'COGIMMILA, XErLOS_ l A 11 U I G A, A JP 0-3931CANOG.A.P., ter Read Army Medical SchooL WAAb.
OENRIQUE SORRAS- oo- SE ALQUILA tera. Ret"Prenclar claras Dormir c- in
do, Llavea. encargadot. I locacitin, 130, 7a. AvtnJaa y 40. 'Mi. graduldo. del interior Tien# mu, glue, Norte Am#rlm Vacuruscil6a
Director: Prof. Den Braulio de 59 ALQUILA WAVE KODNZNA I us ,ritirribica y antimoquillose. del W
tM-B-444 -82- metro cuadradoa $150 monsuales. Propio. para, industrial. Casa en Ia ramar. Telffono F0-407. b nos refertneias. Tolffono. F0-214Z,. "a. Visit" a domlellios. T9141 6n .1
Goisdomar. Clot E.Ile Fornento 168, una cuadra de B-4898-104.11 Pablo Gonsilet. M-7221t % M-31,53. IH-IS64-7-19 Selp
Frincon 412 altos entre I y San TAQ U IGRAFA B-4493-129-15
Giants del to Marta. Bvie-89-85-1i Ia Calzada. y 2 tie Agua Dulce, Bill SOLICITA UNA COCIVIIIIA :A- 1w 1111 OIFILMCN 52**XXVA TAQUIGRA. IROPEDISTAS
I Orstorio Decl&msel6n, Recita- Ampilom salons y un tramps,
,l 6n. Publieldad, Novelizacidn -_ tie do .90 m. 2. con de maiquina. que est4 di 'puestaartr a -a- QU ,, cl PARA i9QUINA entrada un lugar cerca. tie La Habana. E pa- EN ESPAf4O L ,,of. m*taR6gr1fa. Ti an#, elcunos
Radial, Hiktorla So Ia Literature. Particular. cede Porte garajo, del Sarnia. Informes an ]a rnisma. ra un matrimonto solo y Be do buen cimientos do Inglo-s* ,in pretenelo
.1, y do Ia MGsica. edificJo do L V 26. blen cuid&do y me- Ida: FO-3708. net. Telf. AG-9121. Con." at to de all- DR. RAFAEL M. MORALES
Clasen c0lectival y Privation. VIVA FRESCO guro. Tel# f one A-4914. site I Compailta americans neceslta. to- cinas. B-4659-121.-15 Enformedades 450 108 9101L a?&.
T:R-S-4532-91-14 13.470n.104-15 In .. ePVRrOI duado lJoilversidad*m Habana 1 KJ4. orms especiales part prolosto- B-4530-85-15. q-wn-tecR6ga can
notes Y estudiantem. APARTAMENTOS NUEVOS experience y muy buen cortoci. western Chicago. Tratamiento El#eIN LOCAL OFICINA 105 I MANEJADORAS miento li.l idioms. 8i I I one ,a- 131 trico-QuirfIrgica: Callon. W104"&44a.
Apedurs, del Carso- Octabre 1 92 SANTOS SUAREZ MENDOZA nocimlonton. tie Ingl0s, mejor. Unes. Verrusas. Hong". Empobroel.
Malec6n 161. entre CrLspo y b En zone commercial y hancarin, lie. 22 BOLICITA XANZJA3)OXA C071 Lielcir.: Rlrpdedor.de $100: (-Jnc XKTWWON10 DEL CAMPO. 93 miento circulatoria. Consult" diartaso
IQ /47. ora, vleJR. s4 alqufla local tie Bar six UD. ofrece par& choter y criada. campo Arawtfid 213. entre San Rafael y Kapo.
NECASITA POSER CASA references claret. par& nlh.i tie dj
I I or Ia F"M.n .N ,orte.tt
1, Inform motrom, con luz v telo fonQ. Alnuller an La Habana. le afrezco Ia min en corta etind. Calle 4 No. I P R Y a., W1 no tiene expPrienria, Escriba a Habana: FO-9237. tunn Honorarios. 12 Oa Horns &apeon., do, I a 4, Aguila. Dos y tres piezaa, cocl- razonable. Telf. A-0449. 16n en Ia mejor de Sanfos StiArez, LR Sterra. FM-3276. B-i5so-105-15 S-4727-IMI-15 '141's. B-992-Quiroved1sta-2 oct.
CaUs IN At*. $72. so, piso, Todado. B-4680-85-1 4 cc e0a I &I Arart"o 2614. Habana.
F I n Jardfn. portal. sale, dr, ,,tiar0s, CZTO XANEJ ---A 52 OrNXCS NSA. CUtVAX WW"A. No SUFRA MAS DE SUS PZS L
t; I L no y bafio, gal, agUa albundan- ballet Interralado. comedor. Pa- SOW ADO A CON BE' "
L. tin -111A. ferencias pa no Me 2 atoe. d.r
1.111-ts-431in-77- I y serviclos tie crindo. Rpnii ala- ra ni ones din. a nomhe. references m4,
, LOCAL EN EL VEDADO mente nl)s -muehles mir colocaci6n, rins malidaa Fpmana. U14 13-4616-115 14. '11caE. .na. Joseft. F-3397 Camine, hile. Hap lo quo Desm
0 te. Informed en Ia misma, I de lujo. IIvln Serreter InglAm. Rs. les y tiniforme, $2o. ralle Diez v A- Adquien d y elaigaiscia. We toons
'IN . ,,,a tipo; nida Hegunda. apartment cuat ,., .
IA ACADEMIA PITMAN Proplo pars. Academia, laborato- dio Phillip. lan66.. 61ti 116 SOCIOS a Ila tortures callost, Ones. malacir.. SE. EXIGEN RUERENCIAS Juego de cuorto Adams, cc-melor Ar- Ampliacift de Almendare eu AsciAn. pie Plano a doloraso- cum,
I Decanin do )as Excuelag Comer- I I I ric, u oficina. Calla IS No. 664, an- te modern IaQueadc rpfrigeraticr 1-1-4741-10,'-15 BOLICtIO SOCIO"CON 7000 CATI- PROFESIONALES ,"Idamente Bus Plan girl gooledtla"'
, claims do Cuba, afrec WONtInghouse, altinno tipo etc. Larot SOLICITO M7UCXACIEA JOVEN PA- to[ pare nega.in encRminado -ij Masaje elitrico Y m.nual. Soportism
- Ire 27 y 29 (Vedmdo). -recio. $60. ',a. 620, entre Juan Delgsd Goicti.
tie de 83 anus do labor Probatia. I -!3783-82-13 rl B-4510-92-15. ra lavar ]a rope tie un n1Mo de Pr- productive. Ttiformts, J, Alvaroz. -mr Rnat6mlcos. Conzultag- $1.60 do J a
. *I preatlgio do ou nombre y Ia ca.- I L. 11 ve en lam bajon. can romme, v aludar a ruldarlo. dcjl- tado $69. HahRna Ft-4r,61 116-1., I AJOGADOS Y NOTARIOS 9 p in QWr.vdi.ta Pardo WX Vl- '
pacldad do site profegorcs __ L_ I mir furra claras referenian. 9-.Ido altome bay mismo Reins, 163 y Encino
CURSO SECRETARIAL VE-C-371-06-14 31. Caile '28 No. 306, bajos. entre 21 DAWRO AAOC1AXXZ A PERSONA her A-0467, I
CURSO DISFRUTE DE SALUD SE SOLICITP N v 15, vedado. B-098-1 05-34. Berl. dedica do A .egol.o do "m P- BUFETE'REGO Es- I IBM -Quirevedisti-S Oct.
-_ I y vent. E.,rib. d ,to ]led a in,. t. B 11, Pasapartes. Cludadanlan, Jubtlacin
I*AMDT VTfk nr rnArtprln 11 I v fresco viviendo apartment I ES A, CIR91ficAdos del PIAP.Irl DE LA nee Pensionee. Div.rt I- MRtrima" OFICINAS 06 Aint wIT11n. nV AinITTI.F.RFS 114 AGENTES VENDEDOR MARINA. B-043-44-116.14 ol-. Herenciam. Rocur v Asuntos C O M PPAS
. __ I~ -
- I I I
V I I I I I I 1 I I I I I I
I, I I I
: I I I 1 1 i
PAGINA VEPIMSEIS ii. I 11 DIARIO DE LA MARINA .-SABADO, 1 13 DE SEPT. DE 1947 AMD C, /
- -,---------------.- ,--------- I
. -
__ .
, GO M P R A.q COMPRAS REPARACICIA-1- VENTS VENTS VENTS VENTS VENTAS
I
---T2---- ____ __ MUEBLES Y PRENDAS ___ ------ ___ __ 48 __CASA3, _411--_-1. SOLAW
,"TAPLECIMICNTOS 117 MUERLES Y PRENDAS 42, -_ - 48 - ,-CASAS -- CASO -_ 48 ICASAS TXXXIO CANA -_ - extra 16
1112 OOMPRA jrciTarZTO 0 CASA PAGO MAS QUE NADIE -XL CIMLO D31n.TZNUS _RZNAC1- akAmwos"zzA
VZNDO CANA Don PLANTAN Y X31- torlit. i,, = "MA: I; ,,. is v., P.."Ass 6,=,
h J.P d-. C-t- I-I.i.l- [-. r I-,, I ,,,,,,,I,, III rnu, I_. I a In D.. I VEDADO: $35,000 Ill. Slilud. rnedl. C-Ira L'.1oll-lito- AMPL. ALMENDARES ,orIn. CA 1,11 0 11:
e $I&II50(l 33.400. Portal. sale. f. IL con Is I *1 1014 41 r I "". bot
dictendo a d cl. jt.,cl, 1"" "r ,, I T, ,, .. ,Ueizo, (,,A r, .. ,onidor, an R,.,. Pr,,IF, $13.holl. Inf-.ki: V 1.1!-J. I do, b.for, Intilre.lado, a 1. ill JJX -' .. 11. 1=611. 1.13 n '_ '
tel C.Inteal, C..."10-di, 411 1 ["A- --- Pt Do $300. nuevo. 4 case.. monn Klama.tI r.RId,,n nulls. en I r U 7. Cho A H .,om BA-121 0-20. I" In, Ind. cl le, 1, D(Z"S", ].a ,Tififforn; IF
'I 414, elf-h-tI, I 2d.. -6 27. 0-1724-40-14,
I S'I'l," I A-7949: _COMPRG_ :;. ,,,, t, r,, 1. it, 111411 t811b ZI. 1. ,sombre. c.-unica. An. 200 M. fabric '14. ononlay'.
_____ffA8__ ______ __ S. IPA ,'- ,I. I ,I I. ....... I ,jlohI-i yanierin Iran "A"An N p
_ A de i loan do pri. DANOCUTA330 VZN DO CXALXT 2111- 3 bmAno blidlotecA. 'a r. I,~ V I, I~ R-4167.0-13 -Ft, -,Iltt, voJi.n- CRmpanRrIn RAI in.rR Robarto. NI-75SA. 11-41189-48-1;. (juIna: 13 i lia.. AmplIst-16n Alrnrn- Orin -Itirios. dpn fix jo. ,u.ri. "a sm2AJWAS 1111,1164213111100 INIM
M-M- I.da,, CIA~,, Radiop, I _U da. 1 0-41.122 1' I -4
_ A jS.1,- Ff. I 22 I 4 2- 3n,., 4 ].I I
17 MUEBLES Y PPENDAS G Y 18, ALMENDARU I ,.r.11 Av..". Arenfta ans, clsidirs
rr:jZPradnr N-rras. MAquina- t ditroil, r.bricarl6n prinierm. Jardfn. R _3714. A 11 CALLE Silvis. v eustirs. IF Media _,. ., I .1.
,,,, Fr ,at, k7on-li-IrlImov. MODERNA VACIA $9,200 portal, .PI.. romdor ,o,-I,,;s, ranliry, jal V31XVA UN joCIrIC10. COW vti. r.1, irruar, 0 1"IfUlne. ittol-.1- FULS,024.1 Mtn, do tre"tto w .
. I sent, A ff- -,- ,A. __ I j 4 d 1, 41.1 -1
to ,'- r-- Ndos Ch .A ,,4.A ,F JRrdfri. Poria.]. sala.-- oniodor, 2; 4. ,gnra e. .1 D. h.A-. ha At Daniell" 2 cifInp, b"JUA 3 tit f nda. qua hae4k" *0 total It?,
4" TAPICE- SUS-MUEBLE" rl 1.9. bAho 111 1'-I. 'u, I o 17.111 11o: 1'.7,143 I t 712 I r,'. F FaRR pu-t. dl ,Ilatru CS..x run 1-3 I~ "I"Ill -all.. d, t ,,nxr ,,-. d,- MIS. CUAdrattloo. Farflita adannis tita- I
. -.:I 11. FR1aM- .It I.,&. I rt y dox xparloinnudt. ,I, in ,.Pit, 11 I~ t"d., A 1).
- I COMPRO JOYA I "..", ,", in de- wjA-. crl,-Inil. vatt.. pexad. pa,;il,; &a V35NDS -- -- I _4 So ban herho oxcavaclonare pora a :;
';-'S ILIA '-, d, warantin. 25 %fo,; tie P Parin- .0 rondo Parader. rule 15 .,r I 7 $32 000 01, IlInet, 4 y AoRli- RII-m Y fjrlt, .1.190.0f). VI, $46.600, 1 n For _ T4 I.A-49-12 ,
. l A VI I "J": $1 (' ( unR rpmIdentiln roli Trlf-fono V-3362. F- raho. ,-onxtruccl6n it. un xar&Je. Veri adeMODERNAS, CON BRILLANTES N a d"I"'F1,161 San larn'l 13 IVA 6 .4 11 'I rntn 3 '"" 0. I I
, GARCIA ESPINOSA i Fula I,',. Vicente Ojrdn- t'r- UNA. PROPI]NDAD 11IT1 Ill I 11. Nl,,,,,, ,1,1 t_ Iffjljo ulAK conoodidadex. Dupfin 1- itl I Ion flars au construocift inanowa% ; ,
, 0 KDU. N-qn. -14o -- u,, 75.00 C-Ile 3 floino ', Agul n. B-ZI10 4 11 VZ f)XA AXPLZ"rDA X1011IMS10- ,.AxLun lot# chfquito quo outside votes,
ii I plr-- eill .;- "AIII-o Compro a *Particulares I D ,, ,,, ,f,,,; ,,,,:lrU D'I., -,--d I'e I A rg ,n Rr)tp. All ollia. d ,B 16., hl.r ..... I.- I iii'llonellin rnaeblonbrAll, 1061" -n u),an6. rolls Train PISfacloo y X11. "I
'Q ", A, ,e I, d, ol-r' 0. General Lee y Figueroa $1 Far, TI, ,,,,,, i,; ..... plnl. -11, jardin por, %Pr. Otra an reparto Marti, carna do 1
cu. I.111 jel. f ", \ ,- I:~ h.,n'-o-, y I.Q.e-- rd t.i.. M-wItt'. (doli.eurwl.). .1 ,,I to. F'o- '91' -aeft.
it, vpor er .1,A .Nfd-1;l, .,,, r- 16 B-224U.49.2t SE VENDE EDIFICIO DE 3,500 ME- IN, A hall, 414 harso. -i-d-. -o- Ia Vuvr)to Lumino". Pars, Internmens
. a, fo.6. .r, I r-s FO-5303 ____ r.7.;-4? In,, -rtaf,,, 3 4. ,nintdor. ImAn,,dz. tros cle fabric Dnet-. -11ad. fru. r-urrK 1. C 11. J7 No. 411, antre
7, I,,,,,,h,, I top P ti',l -. ,h -. FOR aci6n moderina, con ,,,-,-. iii, o .,O:',i lX1254 b 4. Dolor~ y ATej. r.sr wton. Habana. Cis- .
I' A' !7 I1,v I .,., I ,;,InR,,,, .r.j Ap-- no LXQUIDACIOX 7AMLLL, V7ZNT.
..." S, c --,,": ",'h, r ,,1 ,;,I, t 44 vj-nto ,1 'Z: 1'rFUla 711 food be, .
__ r y t. I RADIOS- I'll. do c6quin a FIN,. R.Ilel. pr6.111 11 20,000 metro, d, terreno, muy pro 1 11 4371 4F 14 B-2704-49-13. I
g r.deo rUl. i5. Tell. 1-7191 D ". I D, -A-4074. COMPRO BAULES ""'"" 3", FIIfr.,,eAftrea. -- I Wi-,. 1 ,, tr Ill. ... Pr- -s AV. 6 ENTRE 9 Y 10 I I I
- P-, el.n.. I, 1. el I I 13.426R-0-13 ch,: $24 0"o Inrorman L;fn7A!. Y., Pro Para inclustria, seminario o "ROVURM
L't, Lode.d, FFaparl!, L-f-h I -) : III, 1- !-, r.dII. CA~ n .(-; I olli. NleIA,,. ".ff. :1 S. 5. cu,
Esq., 2 PI at FO-911 3. All I'll-116- Al-nd.r-, -difien, At -ade un torrevo, de rell Quilmits- I
"'. It, 91-nI,,,. T- D h ,' l I, ,'. r- I-~ 1-11- ,-i,:rto. LinarIFF. A -1- t ... antas Modernam $ 19,560 11_ 4849. Ff 11 is .4 -e4 In. Inlormes
ra F ,.I. d" ""'v"', "," I'% ln.--' SU RADIO ROTO 4 ( C- 1 99-48. 20 ,,, --.td ftrnt 5 ,nJ In- rincuenta. metro$. been exquirus,
,a Af,-- il-701N 17 I- -I, 111, .,,!,, In, % I nil, PrIodlenlo. con 3 4 I_ a. ."I 'On d a- "as. do matters;
5 il, I 1,1!, I.. Al I Ron A 90. Inquilin- I-P Una biettl
I do Dn otn il', 'r '. 1; A 4-.4 REVARACIONES ..,, I ,11 (I R Pbtnrx ,1.R-uptd,) TANDO UNA CASA AL TZ3011IINAR tmbl*; Is otria an walam condl
.1,, g,,,, I ;,rt,,Ud" p iia. con-u-16n priniera. ,tit. rXF. SM VZNVX I CASA CON o IN Ii I~ o.,ioF Alq,,Il,-r moderato. Olro a cumd a 4. Is Calzada do-
C-A- 1 4F; 11.1,11a, lone I 5 D- h.. 1-571tS.- r A
, eu radin sit RD mnFu,;,i; III~, %'-.I ()J,,Iegutlr tclaaiz7mldR,,,iN'di, d a .IUPN.A h I 4,171A. IA-. I SUM plant.. Crins.81ad, 1005. ,,f,.,i- ,.Una j
___ I, v-' 1. rl.e necellta ,H,,,ta 0, I. Sarno D. call# Ban Antonio y &or.
i A-7421: COMPRO o,,r.d,,,, rill. 15.aTelf. 11-71AI Aer ivlom (-oil gRtajp vitarto rjAdF. Allures Belrn. MarlRnao. BA42-0-12 men an Arroyo Naranjo. can Lrboles
.\I,,-- d- tnda. ,1.-,e,. ,Aq,,)nA, n,",I.i; -, (*-PIr,,fIa Rape a,-n- B-4269-4lt-11 no U, Ili, I Irl-no fond I'llpairto SRn B-694-48-11 frutals. & $2.00 a] metro. l1bre do I
M-8550: C 0 14 P R 0 J 11 ,!htr radj-. I.4,I-r N d1-EIA,-tricaF. Aguanli, US .otra Matta.. 15 DDI.U,", d, Habana. Ili- grhameb. Informes Manuel P. Do). I
rt, RPA I Muralla. A.S366. forman 1, ra: A a 12. 83
I"" _,,' :._ do Cf 1;:i,rl,,,l"i :', 000 VACIA U. 5f. Vff C.aVXXI)X; VIGZA 68. d!BQUINA
, C-16;-41 .1 "'t, 47AI-48-1.1. ittio 2. 4,ts.1.3.!w e r ,,r,, 49 IWIo. rsJie-Primera $2. Relparto All,
I "Ill' rliFo cha!it mmdera Ilu. 'a I .. S .00" I InFLn 4114. FARID Miguel del Pori 6n. Lax Itlit.
PARTICULARES, PIANOS -- 11 1,1- ,,". _,;.'.',,:, -_ ____ __ __ - Rgf. or,, B CID. It n: I l., ,,, ,,Jr
. M-hbp, -,I -S V I I I 2 Ill I," I Ili,', \ 7421 C "'2.1-. -., ,.A Il jl f1*1111115". d.ld f,,rr far ""'"" F.14 JI4-ff.. B.I!.97-4,-I!, VXNDO RMPAXTO LOS PXNOK. 110- Ism 7. A. 10, 11, I 2 an cores, del
P, --,-NI-, -1,11- -- d,, I I VEN TA S frenfli trRililn, a-r. "__Ul' ,d. Ile itix4t. Atueduolo. teltTono tit, dn"A0. U-2177-45-12
arf'! III~, i-r,1--: I~ iar dll:l Portal Fall,. hall -ntral. 81 C7AS IPZZSC 1, l"(111) ,ntrxrla v -1
_, 5 -1_1 :,, _____ -_ --------- bl ,n-111no, BENITO HERNANDEZ 14 )p sea .ad. li ofahrlr.r Jadirl - 1)5 an IMPASTO A2"A. TMMS 1
'e" ,-,,- I. '! I .- l on-lr. I d", ,n,,: total $!.ho. ,-a ";a. 315 Pass. IMF namero 11 front# a calla Cji
- ; CASAS' 1- '- ,",'. ,, I';,' I rnado I:rr,,,,,, "An ""' I~ 24 26 lore, anLra Primerk y Torcers. o*o.
f."""'it".!", EMPENAMOS 48 1 N 'In I ,,, I !;, r I I I 3,119-, erndor. no
sF,,I -9458 I ... ." [.,I U- y polio. rnrroilo ,FernAndva.
- 4 1- P, ,,- I,- 17 ", 11" I_ [__ I'll", A0,n), f I .- ESTRELLA 68. M D 1. all ,',In' Ft-212F-41-22 Extensl6n nuperfieWl 1.251
_. COMPRAMOS, VENDEMOS $25,GOO. RENTA $228 ,,I I''I"."- S1.11lon NA,19 ,'-d IF. Qof AMR, H-1511-49- 4 n1da.,
U-2530. COMPRO LANIPARAS I (-,- t-l qld- M-bl". )..y,., ln dg-1 irO.171 6- -- At 11 %' 1, en,.,Dtp .4. 1 r 5 1. r I.; $9,000 __ REPARTO -LA FLORESTAo, EN verRm Inf&r. d
-l" joj!_V-0-1 ,I'l Me,: Notaria del Dr. Recta. Banco del
C-'Ir". ,,a I , 'I L-1-1 I I I ,, r I ,,,, ,,,,, lnnp- r,,I,,,, I, A. t"I- AIII1- ,I f,,",I,,,A I-r .. 1 16.11.I, lllont 2 pla.l-. ,Ig I- Ia Vibora, VEnclemos solares at ('.n.dk d-P.ri.manto 416.
tAl o ,I ,,A b '' ,_ 110'I : 1-11 I I : v --,i ,,.q1- A I "'. -l""llp 1 "' ", SM VICND]3,UNA CASA MAs4rOSTV- ". F-t, -ntiirt.. Alide 6XI6. S"!o INVERSION UNICA
ii --r "h"'I oi-- ,. ,, I ,,,,, ,, I ,!, $25,o(ll. llpnil 1-121- I Ill IpA, t )e4A conlado y plaicts (queclan muv po. R_ II
, ,
-'- --,, t.d. w.j-_ ,,[,.r : I, ,,,,, Piol: l-i-,I-. 3 4. ,11% ,-,"". Pali.. Vin
Pa- n-,-J- in- ,-I i, \ n, r _,,, I I nd I o. A 8 2 -, CI, o \Iil 1 e f Ill ,11a,-ll ilK \Iber.t It I, CIF11.0'.. ltl n-, 1 III fw- do Loir IMI a a r ) con urbanizaci6n complete, SIN LOXA D
IF 11 ot k- 1 ,,I - ,,i, ": 21. ,area fifibricat do ibmas. so van.
---d, ,. 'e.[.A Pr-i.l- lr Pl"I'l-1, R-4097.49-14 ___ In 7=3"I"It" Zl"31312"
f-1 A __ $120.000 -- c
1 C-744-17-1', .- ,r, i7i -_ ,.fl 4 I 14 $10,260 dIna y alcantarillado en ads, solar, ,Ian I 2,000 va dealer eno imon Felt('', r) CASA ANTIGUA Iii-QUIN ,-no f-nt, ""arrat ra- Informes: D
- I', p. I:~ I:'' -,Illr, Al.'"It ... I-lIA EN 6" 191 17nlfl" ,IASA CALL. I-qw- 2 PINntaI ,.if -W.1,, I 3travc3aclo por ]a Avenida de Ac I' 458. V.dailo, do 1 a to p. on.--- I *r- :, ,I, '11, ,- I .1 lorr"l", I" ": ('" N' 17 N, "', 1, I 1, 1. I d III )" In I ,I!,,- I.lj-. 2 .I-t.U-oi ,I ell. N ,, M-1206-49,12 .ov.
6 3702' COMPRO Is UTILES DE OFICINA i I 1.0-14 ; ";. l I ,,, N!t .- RENTA' $700 DA 6 o :a Omnibus RUta 15, Nueva i"Ictro
- :: 4 "lldo'. ''Ill". -1"". -,,lrIN mflipendwnf NoW
'17,,da I - .--- Intel-, alad ... ..... -.- I ". I- 71 1,-11, H1toA-IFz. EIIiIll. 68. Nid.dcl calla lotra. lora 17. .- a Land Co., Banco CRna4i, 322 Ill
, a- no ,.f -. COMPRO MAQUIVAS 1133 ZSCRIBIR, 111APSANAO VEWDO 2 CASAS. 94:sao I,, -r, wl; .. pa AI 0 4 Ii
, I Xll o-riprio. 3000 mt*. rabricaco6n 4
, il, P',dc ,, .1, \ !",i, I
131 1 I ; ] ..'l '"Idt-o-on -_ 2 ""' Auw 367. A-8875. Admor. 0scal' PROPIO'PARA INDUSTRIA
I I smoar y r8lrulnr y nrChi-F. plgo i iz,,; I,, ,1-11A jo .111" n .1 I n.
Ane'. -bi I I I, nf,,.r,. ,pj!. ,o. dI mereNiti. At a- dli- ;,nt,, j-:.-1i,, 'I 'r- d,- ?,. J.'n. !,I A F? (?", ", I I lido $0 ie ,I irrenj gjaiis. rje)n laz amo 2 I Sep. I lr- Aii-M. -Ilo b.J.. T- hdo 1. IIhrl. I I
,a.,, . I' ,_,, , ", _. HABANA: $7,500 X R s. H4-8558-49- Co. frent, a Ia CAlmada it, Gusi
ci I Te .-o ,I I ". -411-"-J 14 1 ha, na y fendo a)
0 ui vi, a k ., ,,i I~ -52 I f,"'I" r 110.0011 5 11 A nil lotio" M (*a. ferrocarrit. J."til
serve. Z: -A F."I I ", I : 4 noelro, ,uadrAdn,. Precis, do altuaclifin.
d E,,jum,, ,,,,, -njerw -,\I:d, Ix-f l1rt, Nl-nmnk dit G'6MFZ 3 It. ,\ o-lit. SANTOS SUAREZ, VENDO CASA
RapIdI AR -', 7 o 2 1-1-11073-tl, 1 SE VENDE Tirn to 1'rg,, \enIR. F ,' I 11 InforMex a cuniquier bar&. T Itfore
11.11, I VEDADO : $28,000 ,*,I-, ,, ii, J\Ai Itl. poilnl. sala. Ul 2-11-B-2971 49 13 Ijl,,j-,Pnd 'holl.rnodrn .rdln. nor.
COMPRO MAQUINA mscwnin. PA- d '' ; ', 1-1-11, 1-1 odor f,",nifn 14IFI-Dandez. I.-tI,- ,NJ R I I ", A 12.1 6. B,
,, 6- 1., LIm" ., liji, I, I \ , I ...... I- D; I ....... It- I I'l U." .ho ""'Id.... ,zai 11. vs. 1,1-tw ., sit. ,I ot, 'I). r Pat to 1!4;.40.1 6
N i hN,,I.,,1,,I- h, , I,,,,,. 'r Nil..: I ,Ualt"'. '_1 oah'., __ ALMENDARES $15,00' ."P""."'Ina. V'rIA do 12 PLATA KARrANAO. 3MQV= CA1: ',,,,,',' ,,:,, ,,, ,,, ,,i,,,, ,o- I- P4i I_ i I. .... hottr' A ... o1m it,,, d,- Ainterld.r.I. ii.. 4,,Int,,r
'A w.,tAl''. ,, 1, U I 69 0 4P Is Ile R Y 1 1.3til varan. pro .aA-931): COMPRO ,:-( -! !,-.1,,,-,:,;' nd---d ,, , '! BUENAVISTA: $13,500 _'N'ilil, -a. ,.I.. j-)-.,I. :I "-1", "Iti" 1, 1.511
"AIIII., N 1, _-,I;Il M -7. 'i G. Giran ,- 111""IFt. F"--,:,-,. Lo, y 0 rt ,
1,;,- ;.;I!". h7, ,I I I A. ., ,,, N 6" '' Ilf". 1111111.11,0'. -.1,.- I'll
",- I ,, : 3 .4 Ornlo., tin, Cuadrxn J Co.
P Zo a t'.p P joi Por .-I III-11 li-44.:J 1 _I, If F4 -4 --IF.I 2 - p.", ....... I. III,, J.,li., I ol h.. 3II", -- ",..I 4- al.". A :'71'"" ';1'..-AI. 114 (*,FF.. I I
VENDO: $12,000 CHALET CALZADX COLUMIM P(,'ill ,, r ... ...... "'I'l-"I -I- "I,., I T.Ir T-4282 R-19 4 3
l,.,A f I ,, I" ; _,_ I. ,,,, ,!. ,i, Ir j.,..:t.,4:, ;A- I it U I 7, o A -4 1 .1 I I F. I AMP. ALMENDARES 24. W11 ,,I
D, III~ .1ti. A ... I.~ Nio ,:'': ,-'- ".,:; ,,,,, I~ ]. I .
"" r,0,: llr-lin. ,;I;.-,,,,- 'Ir" ll- v It"'fowl 1,,p,,I.,, .1 ind,,1" nd'i", I,, r I ill. I -'. I , I I. ,Pianos, Porcelanes, Mai 19 LIBROS E IMPRESOS 7 I , 7 I _., l " ., [t,'', r,-l,-e I--tr,- .,. If.\ I.Ill lill I'll t,-e-, A __ __ XODA CA
", ) ", ". , I !_ ,,, "', IiE VXXDi I-Rili6AY GO SOLARES so FINCAS RUSTICS
VajlEal ll,', I I~ r ,, LianERIA -LA LUZ., 'COnTrnO III- - -11111- h1h- ,, I- -F ,z'. ; ,, : n" ,,, ,,,. I, _' Pll ,,IIi, : , 1'1 I , ,,I AI A,;","", -!-dl n ,,i "uI 'A--d. 12 v -11. 11 -qU FIR .'I,.hir JA, d, 1 I I "', h, J-, t ... rr,-Ols, 4on ,,I), A 1. lol"I'M_ ".1-1 .,I R. I I, "III I d- ."'I ... .... I- l"g ....... I, 111. 6.1- 11".. tritnViIii, -s ,,, 1,6- ltIdNd- ] U
r
a ,_. P, 'l I I ,,, !,. "IN, ,. ,,!.% ,17' I I :.;I'i I _. I., ", I, I I (I I -I'
7I '.,oos I*,-Uild, 11 :,: -- A- 1',-Iwolot. R 411 V"-11a 69, M fl4tA. r. ... n1-ol-. 1.(-r ,,,, Ft- 71-fib .;,\fill A,, ,,Id,.In .UI troo 3et"MIM
,,!a go I I ".1:111 '1'11 1 1 ';. A I"n ,III, "r 4 I I flern re 12 13 -r. de3a IP=CAl jtrretorx I.
.pI , ". T__* P nor de Rlo.
.as C. I- ,,,- 311 ,.\'-If, , 4 A, And, -1
"I. -, I ,I '. 1W,'n, NINrin-. __ ___ - _____ Sal*
It on "'J"Ina ", I .Nl, Ijn-. AiiP AXES., VB R..", 4. 1 .141;,-41 1 F. -,,,.,,I,,:- T ... In ,-ad. Arbriles frula LUIS Elazo, 2.114 caballefflaYso. tie=a
I-n 1-1 r? I: .. loq-0 !ACION_ LXX7 ,1.
A., I ,j VIBORA: $7,000 ron, U -H. 12 So. 659 propla pars, tabaco,
[1--in..- ,..o Q, I, B 14 12 .1, I ;! I~ audin SM VXND31 UNA CANA XN AV rL''_-,,,o. Inr I
__ I v A,. F6.5444. art., ri. Informant:
MN LO MAE ,a,,,., ,,I.,rI ,, f-Iif---. b-- 2 do. Jov, liar No. a. As anDOraICI. SE VENDI; ,. 4 il, In I 1, I 1, I I AInpill, ,6, 21-49-21 Dr P Irhn, 4
If JUNTOS, 4 1,101- 1,1 r rld,- ,,,,,,, ,I ]it C- M*.Post
PRO LIBROS. VOY I I ,,, ,!,I- (,. I -,I;, '2 -- ,-,"I"'. J- __d_., i4AIo ,.,,, "I ,._ i r
]I,, I I" di te, N, 1, ,,,, i,,t, ,1, l Vloor, Snia, 4nO ; ,.,12. :I,1 "":I, ,,;:1; I;1 A I, do 4 1 -R. d- p.d.. B-616-60-17
... r ,I,.: I ,,,,,I'll,., ". di t'll- o I 1;,; ,'!,. ",;,I"";, '. 'I'D rl:!a I 11 ;:, ,.'',I, "'D" haA, I'll, ". ljw ,, fllt I UCompramos ven6elflos C ", 7 , ,i: ", IA I ,:', I "r, ? rl""I", h.w. I'll QUINTAS DE RECREO EN ARRO, H',- Dlloe In A12.111. I ,,,, P ):ar!- ldV. ,,,,, 1, It~ ., I, A 11 I I I n f,
'81A ..to II- INrI- 1'. ,,, .11' ;; 0 I, 'I ,orld, M- It'. ;A ,,, ," '"'do' 9" "j" ";I t "' .. o'. "
n'l ,!"A.,'- -l',ill. I I [.' ,, .,. I n '" "oil '. I I. 'r,"," 14GA, H -. : 41 14 yo Arenas con carre[Cra, JUZ rlliC,
EMPERAMOS JOYAS ANTIGUAS 'A I e I io 567. Tplf I '_ 0 I 'd, ,,_, ,, laltl ,I-lo jj- N An-:N ('-j-. P ...... *-fi: III. ____ I- ----------- -_ -_... .... A- 1'.1", Inent" \ fill,- ;':, oll il ,'" i,; S, \Pnde fines. -de 2 y media cabs.modprna- ohiptols dF P'91A ri, ar I, .1 __ z t I_ 6-11,,, H- Elf ALQUILA 0 VXNDI:. CALLE lilca y agua. FincaI, B- 144 1-; -; 11 1.' d.: ". "'I I,. ,(.t.n,, ,-n glrAl AMPLIACICw rLAYA MrMAMARI nAlid-. E,11"I A A j .1 4), -Resurrecrinn-. flrrf.- de murho pnr%,Pnlr Una$ cua.
midAn .,IhIsF in gIl. r. "A st" *III,, ,!I i'n-]".4 la hd- \Irl,, -A d- ",-,- ',-. -T- (;l01IIrA ,,, ::-- ,,Ar,, v, I ,lirmi, (it varies Indumtrias negalis, &I
abcon uIA i, todA I& ,-,I, rNj,.- e, I, r '! ,,, i .I-.,0.,T T; hl,, ..... nt- tl-R .101. 1,, l,"r t llr ll,,- l(If,,nl,, r) ;, flhr, %'end""'05 de5de 2,500 ltaras en ode,
, ? A I it;,, ,N'i n- I ?I ante. al contado y lacilidades pago. aoueria, an lla can" do
Consuladn Isn. taj(,s -iintre Tr-aIrn 20 RADIOS I :. I , ;, A ,,_,,._.o1 I,,~ ", 12 -,no. -, Non ,nti-RdIt ipFto Ili. AGUA DULCE: $19,000 R-"" mPueblotad elvCoLorro. Ilene much&& Del, P*arrill .1, vfa. $
Y CoIrn M_^_5."14 I--74.1,17 Ii(let I, I ;. Io', Iii, ? 1, fi-AA1. -l'.?r' 1-1- Ang l I *it sU, o. n-7612 4 r- At f-nje ,* ,nt,.d I lotes ordefin tie' crtas avicol a__ p o Toclos In& frente A carretera, 'has as III
,, ocapss do todaw elasama.
U-4197: 'COMPRO TODO RADIOS, LOS COMPRO _- I ri-4il-, % .14 ie'.1-. ,"iI---"- I'l ,,, 10. frota"es
SZ VZNDE CASA MONOLITICA iN MoDi:ft!, '. 11 ,I,, 12 1,,, .-. ,,,, tr- K ,,mj),@ a ente dexocupad
Ropai, rFD.,.l it ,N,, ,",,, allt, del Il,pN.rto ,,an Nit. SAN RAFAEL r.uhos frutales. buena herra Infor- entirereg
C1,11,1- rldl- 0- Ullliu,- o,.Ir- r,, tdR, Run ;Iembr". buenas Pass,
,I Apro-l- 1, 6,,,o- ,,,,,, in "I ro 8 ]a misma finca y Oscar Diaz do 'artlilarjos ivtendx manatees y
pe-1NIo- ,,-w- ,,,,, s- ,,U,,,,,, ,Fttsn d--m I', I I O $16,000 t .;','. 1; N ", ,' f1,FUo- kra,],F). Ent~ A- hU '
Ja rei.s. RPt-III'll-li- ol-It"I- IA 1- riir l--!, obr--:A. ,,p, ."I. 'I I Bull, "Ti""A 42' "'I"."- t :1 T- Re-!, H-,Aod,
rp 6n ",_ ,,,,, ,,',,ft_, N ir, ; ,rn', ,11- 1'18' 2 _'o ,-, -4- R4. -,,- Ax I,, rd Solodd 2!1,41, Slo Riif.,!. 1 4 tie bafto. so quiere vender vronto 1
ly ., ,J J,;.,,,n. ,, Ti,14f.ol., AI-5ro I,- I, Ir 111. Fi,,h- jorIfn I I No. 322. ,
" ,rlthlerfa hlrdei- -1,-10I r. R nri5xinla 1, 11 ,r tI n I '.
nd.fRhr- timp.,,, Fl--- .,-- -, ,o', :,l, d ,,F, 35 ,I,,,. A I III ,"; ,_ _d_ 1 26,Dnfl. par a] lugar as vends, per
, Alies, vu.d- .11-rlq s "'A" !I- I -,:., zu,,Ia. A, IF,~ A; I, I 1 ;; llrpl,: d" 2.',,.., 8 I-, it I I I,. ,, ,al-t.. , Uart,,F. gorl, Lipt-nA r ,z ll A-8875. H4-8559--49-21 Sep. v"r.. I terreno. estn as un bunin aeM ..-'so" P. -:;-. -, 1 I Frrer V 1; 4. -A ,,, 2 !;!'In -tii- ,11119I- ,
FIRIR 'eNIr, ,;-?hir. 'o;,-j- en m- I h R-41 ,7-4,1- 2I So -Ud ,,Io 'I'll,,11. .ellhli'' 1". ,11 "t. P- ,,, $r"':.no, 1.11 I !.Cia y u future may buena; plars.
- T jdr. ,t !,?oon 1, ,in H.,le do lnfnrm" Man1. i ,A D 1, ,,,,, ,, t Do 7, . T t
A -,- f-! : N, I, -, 'I- z,,, T t n Telf. A-US$
nIra Fl-, r- I .1 91. COM11tO UN RADIO-roNoGiLAF61 VEY. INDEFE--f- GR N GANGA HABANA $20,000 I aril,, I I I 1
kin .. nn,,. _I',I1,, 2,F1, I, ', ,,,e,. i.--11- l ,. 1*1. I'_ 1% 14 r1qu 2 a Ina. Malec6n -60 12
_o, ollt"U'Al"l"I :)G I)OB '171,t TAS 11 I No puede mudarse? ,_e_. -U ii-B-272 IN, Sallt- Sit I I D', .1 ,, I
R-21fl 17 14 't- ,ond- d "'" ,I I'll 1-1" t .; 'l linll 2 ,,!-ol- "I"IfP"111- I'Ard- 11 I ,';'I. 1 4" 11
I-lidaigo AI-5 34. Ile In., 12 A, -III) "' It ln VARADER0
13-4 I::A-_'0 I FfnI.,U,.rjj- ,p A N ,.,] PdI ,,,
... I 4 : ,- ol ';:,,,- .',",," If, -1,I,' Ill')",ri- -,,,, .. .... it
_ __- ,,, 2 , in I .1 -, PINCA 31W AMMOTO ASS.
m.dindo'.. F. I'lill -11111. 11 $25,500 S, -nd,- I~;, -nlerla -61id.. 11,e Venga a vtrme boy. Le proper "NI) 0.1 It n
- eas. rrAo a o. r in cRrretera As,
21 INSTRU ENT16S DE MUSICA !;!I.',,I-- I-, ,,,A., ir-i-tija Ienc I rn, 1,"-- F ..'. A' ,,, %A (_ ,. r,
LA RECENTE: M-26K "n "" I'; ... "I't I " C.11, 11-01.1c-l. ''."I'A ,A-'',,;'! rfl I, ', tll ,1-1 ciono por este Ines terreno para, mu. uRt aminom dp Falriin: buena raF- ";,I, 1'"', ,,,, ';,,r ;, ,-,D;,,,,,!r,;,, 01 s n .125 UA rd, 2RTAD '?.' & 34 its caballo- -i
Sa"Id An Infr, Fin,. I 14,- ,NJ?,,- (-. I i ,jla VI I" 'I 1, l 'Irl ,:1 M, r?, Il't, pIsm?- --r', A,- "' "AS darSe. con agua, luz, tres lines cle P"" In ..
Ift (',,UraU,., FlI, '' ; ._ .',!. ; tI,. I~ '..",1" ,oo,: "".. P .ol;,
1, 1. 1, R I .0 4.41 !I 51,
, I COMPRAMOS PIANOS I I I 11 __ I Ha. F-3176, P So
" ,Ill Coll, I I': 4 ilako,,j -Iwl-a -w- en IN 1 11!11c. d,""I.Ill".11a 11,*, ,,,, I "I' Nx, 0 CP"'A GRANDE, PROT-IA onnibu,, pasale cinco centavos. 13-2930-58-14 1
f, n, l, T-in 111"ta" I 'P"' 'A 1 "I"" '""z"' P.F,.n-_, I,~ p4c- iIAl,,,I,. 1114. 2 R SOLO $6,500 1, L I t-j"A lod-Tli, -;-,: ,,,, I--r MUriCplo
11i6n ,1, Item ." VJ.Z"- .., 'i-flinilinooS bu ciailf. la .,",lb, ,,,, ,;A2"1!1I,,I1Ii- n A Z74 ;- I, I1.1,11 I, 11
aus; muobltis Fj ", nit 2 A." I I : I I I. T(-tjA rlrj(,n Inn ___ -1 de La Haban2. Piguelo FINCA DE TRES CABALLERIAS
B 2 65 2 1 7 A I ,it 11 011111- 41. olit-11. o I.I.,n't'll "" ",n": 'd ;,'- PA: A .ill 1. I 19 -I ,-- I-A Veri--.
11 I I I, 'it,"Ird, ,f1lI1,,;,d', ,k- 711- V,,,rr P " t 0 pueda. Vengo hoy m con tu cerca do Xl- 1.
""'"" VIVIRLA No .;r tr,, Ar .... I N I liigi, ,, com ISMOL Frentit a ]a carreters.
,In I vj- r ,l .NT6F;, Cn S Itni- 1 1,4 ,:1" I [I 1. I 7, I.
, IL,. "I', I I ; 'I, Oil.da n-d1II- -;lI-I--. Abi-IlIrrin 1"6- AFujar 561, altos. ,.
--A,-, 11 f, r'. --j- --- IA. l 1, 1.
",,,,,,,, Cnnularln. 1,1-4 qU Tz. r. rbina Par& reffadle. F. '
".7ql '21'!'-..' .r, :;, n ,,-I-.1,rIl, I-i', 11"Idi 1. Ct j Dj APARTAMENTOS CON IN- Ir, 2 Ca'N .7 P),twlF. P IA 4, "7 rrix. Mon(* 970, Telffono AS-1201. 1,
1, I I~~ I,, -,It, J,-lml -r- I 1,, I I, ,, &-ri ...... hef r. A-2011-60.1 4.
COMPRO: M-9136 N ,,,- o'r,Lj h It- ., 1- (1 1 7 at vre,,in'.. A ,,, 9 :
,,, N;.J",I,,r 1A !_ ReDta SInfl. Inforol, .Nj.:.,11 All,-I r, I, -ifhul. halt I "- S7lVX".1C UNA CASA IF UN So- C-131-49-2 Del
, U-1454: COMPRO PIANOS ,4 ", a I I,, F. NZO T=CA A 30 X. V3 LA iU: 3
" \ A. ,,Ill. 'n r". '-1 1. A ,, I, %I ,' '.Ile L)'l-DID.U." inf--o 2o 000 banaL ;
Compro miquinas de comer, CSC rl- nN U *hl"" I--1.,ml,. J-rrol- m., fllld,- r",I.,,, I:, T,,Ir- [--.I' 1, -, A S 4? ', il-14 L 7 1. r,, I. I A o-d.r NXGOC1 qua, az or
- A I '' 0 "CID! IF. In' & caballerlat do filarris
I titiJ rdadfs. marfil, b--P, P. __ _ BE VENDEN 2 SMOS n t", .,,,,,N. pat" I I I, Ir I., -, "' P-1114-4'. :: M'tr_ t Frren en a, .11ten 0 r at un
_'o A I CASAS. 568 y ra6- VDIR -Asl D T r 11 -11 LUYANO, XAstQUE LA T03LRE PI.- enlorai d Primers. con cass. its vi- .
.bir., rtfrigeradar, airchivom, cAjas hle- %;ijilinean -- : .40, -troF f-1 . All, -r-d NIFrf.. jN.dJNI, ruhl- I N-a S. p- -rIa, D .-F,,t,,s S--.. R-1: 7- A-13 I'llp -"I'a .-A! 8 'IfE sall. --, "L ,- AL an -nfal.. metro Tololron 'ienda y otram, peso con su equIV6,
,trl, -ndel.hi- tifintInI.F, AhDl I ", ," .n. TI(.'e.n 1-&S A. .Nn d,'L
Tro. contadnras, har rrias, bluebles I, VIA BLANCA $4,200 IA nI,-r- --- ,- larnbr- criap y hueye.. fronts a I
_. rl lsma 1- 14, o -4 79.49-14'
.__ I I
" V-,,,;,pr Im :, I "";,1',;-j :",f!j"o,U' li '-r """, R-4114fi-0-21 .. 2 4, --I-, -,,- r.li, magelrb, rRrrptera ran ]us y tefillrnodernos, caAas cr mpl tits. Vencle .,L, r. I _"'A', f, l,4 "(ii'-r "!I"fr nLi', Fr D d 11 I it AYESTARAN !I,:l1-, I--j,,,t- Foi---i6o ,iI I rI rono. Precio In.000 pesos. IfnfrF-ax-.
c d.1r-. A-h"o.. Eqmv.la. 0-14-, ,l, f'. D E A N N 1,000 .... .. IL .Ill I';A,- j,"nil'i'l., 1".-- I.'-F'-N 'J' ,A;' IT-1674. -2960
r,*. 1'. ,:;i:,I I"'o. 1: I, ,.,. :1 4, ;' -'Jj'l, I'll l I I ", '_ P.- 11.- (_"'K. %_'.0 6 y $1 Rnd)L IS -60-IS
I I I I .I,,, I 1. I;-11 I 11 ,,,I.u -Fin di, porlo,!_F, Il. I'llIL po- '! 1 4 ;-J' In Mo-, tin 114. A, I 'l '. ., I.: I T'llif"on 7= 0& TA
in a a plazos. Acepto sum muebles __ C-74-- 1 III ,.'.."'t" I .Il,, I ". 4"I. f,;'A,. In .j.d', tin I,.. "; "_,-. l I,"; ,,. -, "" I*,,, ,, I.Il I.. F - ., ga. Arroyo Arenas. m uchox ut.
,; I .... ... Ir I .. .... j,-, dl P-Parl.. LU. .gi... TXXMO 2EW03L LoTm I
orno fondo; pago birn, M -9136 I I P. I 2 4 11 ., : I "":.:,;,I', I ,:. r,,1,1,,, III 11 ,- -_41_ 1 ,,, .,. ,,, [". Z._ B.i" t
. "".0, I"''A"' I ... I i'L r,,,,,;:ii., nhi" ,:, 46:, o7, -_ 1,
C. 1043- 1 ".28.1;;j, .1 I "i-i"!': v ; '. ; 11 '. 4A '-- I __ __ R-4145-4!- 14 ti..,4."O va-raw. Lotew dexde I man' .
- COMPRO PIANOS LAWTON $5,500 VACIA ; 1, F,? I it ,A ;' v'n I'5 N 0.
.':iL ...... &MRito, AS VMNDO 2 CASAS PARCELAS IDEALES SUR "L Families e.cogfilas fabricate i
Lt I ,,,,,, r N I I I. ...... ,,,,, I *_ I,,, j,. P I .. 0" I ,_ '. l'iIt'li"', .NIon,.;ft".F 2 c.S.x: F-3179. Viva fresco.
. 1 'J". I"'I"', "I I- ... U".- ("; I. il, N'- ... .. it o I., -tilanpdo IxIn A?, HDBU DS UE A RTE U-2530. TbDAS CLASES ,:!,;:. 1111, ;:,,,,,, ,,,,,,,, I ,."I'. ,,,,,, ,,, ., ""i .""", ,,, ,;""""",I It "" I- -1-1o t,% 1523-60-39 Sep. i
,; ,:III ; ,, ,,,;; -rl 1, on, Im ll.."t'l I. ...... ;o: I ill ,,,,, ell la D"'I"o ,I,. S it "'. 4 I!,,i ,I.,-Iilo. ,,,_ !, I,21. ,- 1111. n ,, ,1', "' 'l V 'l 'i" l. o ;I ..oh ." 14, "I A.I. f?.4011. r, ,T,- .
' I .1 I I"- ,'I: I I ;, ,,_,,,,"',! ,'
, a MAI, :_I',radl L
' ...... I L """" "j. INfl $1 ?"o "'.'r"I[I rN : R-1 7 1. I, I,, o r. odo I,,,. I~ I r,, 6, I '-' I .I :- A ',' o:
ANTIGUEDADES-PIANOS A-3605 I~ :'t"i"'"'. I, l 751, I-I.P;2. G.."'A.1- I d-I-r, Yang. A',-tl71. A,-II-, VI .1, '1",- ,-, ,I ...... j-,,,,;. l-rIN1. 1: 'A", iI,, ,,,I- ,1,1 ,,,rl-. .14, I I RUNTICA: V31N'100 23A CANA3463Complo mil-bles alillgilos i rr-dj r- i,.lwPo rtc ;, ,,, Ain I w:,- jo-rZ 1 11 I I ".7 e I ,I, )III, Vihori,!, P. ri-F frente a Carrpterai 12 kJ16"Ms. V jil as. ,ribialerla, nlUfte"- "'Ji ; 11 .1 I'., I I i!,zR, 441. 6 r_."!.(I I I I 1A I I ,'I'll, I ", I t.,iA,. S n ,,ot- A., R.
" 4n'l 14 etro d, Habana. 12.500 pe"s. Int.-An .,hj,-t,, artp. Ill.. _ __ _S_ , l, 1,. (), r.4 I ,"'. \c, 11. 7- ,- "" iKL.Ililt MAGNIrICO - lor,-D: ,NJ-93.17. B-4107-50-14.
e U a -' I I 'A I ".":: 1, BARATOS. A L T U R k BELEN, -,, ,,,,, I-~ (, I"o. ,l,-It,
elm R. l1larril, broll'iF, y I'I'vUtf. -qlll. PrIdile 1111 I ,L,.,i I "I I., MIRAMAR: $22 1 000 A XX Avz3rTMA PINCA
paje&. rfrigojldnr- n0,1nnoi, e-, I frrntr GrAn A%;rn'dA. Chill e- b """ I ,I'', '"_', ._ r,". 1 4.1r J-4 I'll~ rl- A,--."" pr6-1- Jun Bun 2.1:4 CANALLZBUS, 02=16A I
crIhIr I, co-,r III. II.H. lm ;l. vo.d.'. I ,II,,,,r,,U"n'lH1", '. I._,, ,, D..-, ol I-l_-. lI'..4IZ 11 ZR%,F, 12 it- fl-l, % tan 17 1,lo. carritora Do.o. siernbr&r. vaeft,
ReFer a ah.. u a Cn.. U-4197. CO $22,000. Olm I I Irfo,- .%I-. ,I q A 12 .1, 5 A ,. IIIj 22 X. Otra. 34. c., 400 S1111.
I 11,11. -00.
MPRO PIANOS quina. 25x4O: Vnd,, regill (asa, nonnjjj,,8 I :,l:jr. tranla l ,mnh j- ju :,' EN MIAMI: CASAS DE APARTA- R 4: _,l 4' 14 DAN, gran arhrleda case tabaco, 32 X..
- I ; Ai_ I, ,,,, ,,,-.,,,,,, ,",I,,, ,r Zt.
2-17.1 eot ,%I-hl;iF l-r-I-A, lar-- el, i.rr,, A-rN Foolbl- T 'r. uad- I I .NePluncl 163: A-67,4.
- l%,J ,,,,,,,,.,I', F ,,III III, 'n P, arla, esq. 4 1. 3 bafios: $20,000. Miramar. FI.J 'I :lrdfn. o '' I- -I A to, :; 4 1 li- 1,1 'C 1. T); mentns. residencia.s. pro'edads
it too .11. ,,,je D ada. Fohrii:Ac oll --, "I, I I L A R 21
I "IIjn. 'uhl.-I i6fi primera. ,% dF, ubl,-rl : '__ , $j.',.ow,. leforM.o. F-! M.
""'d I It -A-4:39-10-12
'
- ..'III I I" h,., IA,,l,-.r-1. .,ID,,,,- enecup do, ., I TIN f" ,I," I 11 l Fi-.14.1, I, cornercialfrIc, sola-es, nrgoci .,. IiII lr de -jlio. .n ,I ME V39NFD31 LOTM TRA31=6 ]MDComprn nobles. twlm, r1n,- P:: ;r,,,,, R.,"1g,;,,rAn- ,, ,-,A-1795 orlnillit-1 1 -11- -Jotl- Alto",_ Marlern. Callc 8. 108, Alturas Br .,,;,r1-.,oIi-,.,,: IF. I PARA VIVIRLA Gonzi)cz. a.soriad,-, con E. A. F.,- I' rP. jaf, ,Ina A F -_ finc*,
111;11111 it 1 11 -1 I'll, -1- I N tie M- I,- Cuadmil.., pr6XImo &[ Colegic
,I I 11 A I I 9 .. I
I nitti, ,1 ,Dnndlr. T.U,1,611 -,, ,,I - h,-'-,- hnIw-Io-,,: r1;;,,I.,,,'1; N -In. A I I.. V- t I )ad. Ni ode, .A, ler & Co., 19W, Flagler St. Miami. 'IfIr p,- n,
ILI IDA FF a lor-ir .irloa ,,o,,,,,rb r" ,,,, 16n. FO-2266. B4-4055-48- 4. :.-],, I INtIo A:I- itl ,i 1. ,,,:, .1 tran\fam. Casa 2 p'anin,, a I Ja Tel6lono 9-451 6. ,-4"A ,4, ,:, ,!,,l \ to H]A -' "I'll-, SI pilld, diidi, an dow lotes.
milh n-dIr- it 11,63-21-1 I I o -floj, i I, [.;I I Nbanm. A Uo. B."'o-M.Po. J.i..nita-. a 60 cta.
In Do. BE CrIMPRA UN PIANO I: Z r PARA LIQUIDAR UN NEGOCIO fnII42 ; .. 1;
_ '', 'I,, .. I I; I'D III,
- J; - :, ; I I j:,; ,\-'at"', I C h4 I .\ :. '. 1:11- ;l 11'', ;I, ';,
M n"Ir aR7. '\_- 9 r-l ,oi7 iri-t I 1. 11:1 A!" Il''J." d. $,in I'll,. ,'..I ".." : "'d ". o ..I A.,, .... w ., (',,III- (;UIW '. .,., I. 11111. ;:.dh, .1 'IM I I" 1- lel- I In-IR." -1-., q-1 k lo'."n"''I I ,I., pli It lpd: ii C i -Illo I:. A- 11 on. FDpdrado 256.
- it; I'It .N I, I 1- ;, I I __., I r :I I ha:l ,-- '- -'" -27 1
_ __ d 1, ,: ', ...... ,,,III,;, d. 1;, I'l". .11:1 'I" _. I I I 1. ;:; lwl,:- 1o. ,- ,hp I.., It 176-1 -'I I I I ,,S, ,I I.G. 1. A ..O : 8", M .
COMPRAMOS MUEBLES, ADOF "" '"' \ I ...... 10-13 -4174-50-21 1
RTICU (',-I'.II-,, ,-- I~ 1'1,1, 91- IIII- -,,; 'I'1, ,,I ,.,,._,., II,,. 1 4 1 \ ,, PLAYA DE GUANABO -_
.]I S, il-l''i ;I '. ; I', "" XiA ACCION Z131 UNA *
nos, porcrlanas, jarronri, vajilli Ill,' 1,-A ,,,,,,I,.,. qu, Ili ,],-,I I '..". Chondlr ,%n.),;Ii 1-1:", 5:i I, '.0 HABANA: $21,000 .: I I 611. 'I I I I -'-' ,, GANUA. SOLAR ESQUINA FRAI- S:Rf I ne 3! wll ) ball rf. 1,S. en .ur- I
. ,11 ..... ... 1, .. It., I ,, - I \- d III ,-."I, I'al"I'da 'I, \ ,d., - 11lil- 2 11111111;- ll, P 1 21 I -, .4 q I I ,,I "I. .'' In"', J, , ,,, : I It I ". I 1: ,, -\, 1; .. _. it le. Pali lam a y M edrano, Buen J'A 1. 3 Ia
chataleria, plata. Pro, brillantes, luc "'"' l I I i I 11 -- a 14 L-JIbmetrom
,.I'. ,, '. I'll I ... I,,., 1'. ,., I) ',.o- 'd,0 T lj ... I .... I- p I 11- 1" P-'.,2- 41 1.1 fie I'AntRirana.-.
.' g ,,,, 'I VEDADO. RENTA $950 d, 1,R Habana. Con ,-.As. frutom megos c -. Ili. cu6icrics. candelPhins, i-- : -il"I"", ".N:", ;,,," ,,,, , .1 I ,\., :!aln ., "I: I ", I .11 A11.11 la""I'll lz.nta I -,"'. o' ": Retito. Nficle 30x5o. $6.50 vara
IIIIIIIII.,; n ,11.11-1;j. ., ,,,I,,, ]'III,,,,;, ,I W o 11 .... I, 1,11,11 c'I"I". Mille 6,11 It !;; ofoo ndo 1,ml, w i ,:,I VENDO M AtNIFICA, CASA "' I 'R RD IMRI s do trabajo y
limparap crislial. pianos, miqiimas .11,11,111,11, I-,1;-A Ill~ mloro- ''Ill,.. -A 13". ll,,,;,,i,. M-7. 27, I -,,;I -,I- l,,an Pdif,,:,, ,, ,,;, ,,,Il,1?l-,-. 1.-Ill N. -D11 Otro Ave. Colurnhia y-Mirquez. 4 a I I 1'o. de labranza. Informant YO-7941
OBJETOS VARIOS "a ,It. Co)Iln) I P'a"I's. f.""I"''IN ()III, I, _r I I. :2
21 .Ia 610. X\, il,- "I"'I'l, ,., r1di- d ". "o" "'""I: CLJFNRS: 10)(48, $10 N. Varlos fini R- 422-50-14
coser, escribir, prismAticos. -Aril: I ., ,; l'l l"'
, h, 'erts li.,Oo !l ".1, .P -o 7f
I gurclacles-. Equipajes. Rapide7. Ci. C0MrRO LOTZ I)M CURIE' ;, ., I, ,,, 11- III I I- 4.1 I I GANGA: $9,500 "."noti 'I'l.11. 6,-,t, 6, 1, ,iNl,.n A k
05 -_ ;I- Ill, nlr ]I, :;A 1,- S"I'll 1" Pl,- k1l'', ,- f 1-1,4- I FO-2266. M-7774, SANTA XA39rA I)MIL XOgAXIO. 06.
IT I OPORTUNIDAD. 3 ERFICIOS 4 'k-d .I, N-rA ,-DnhA. I'Alli, If,, I ' 77t.; I a !.7. arrero,
%a Virez. BernazA v Teniente Rey _, I~ "D III 2- ;I "'I ...... It N,, 21o. Oft, ma di, A'1-111,. Vil-of,16 I'DIIA11IF elte p,,bln. vtndo i)rec;n. ,.I", ''."?I'll, I-:,,,,I.A doljo Dix P,,)Xilloa ,SAD IAz,,, B4-4054 --49- 14 a fina IDA CA
caias, 17 apartamenles. Renta ,","I ,i FRENTE A LA VIA BLANCA ,hRileria fail& care"&
A-8232. C-794-17-- 17 ;rp I_, :, ,I'd-IN 11-. Sr fill, ,I A,,AtA- A A lll F ,nd-od,,o1- 1,I1. P(I-tel, mad- ura, 6 PIII-4 Alsmbe,
d" IIAC lf;lt.,Ir. 11 I I 93 2'. -t. $715 '":, ',r, I, n- ,,.,l RENTA '640: $75.000 "" "" -c- ,,n 7hl) ,FrR- PREPARE SU CASA DE PLAYA I.Irll-a lot, tons. Porto.
__ ___ ___ - __ __ sensual, sin 10',. Preclo: ,' I .", ril.re.n I .F-.,. N A 11or "' M 11 IF o 4.1r lt lsva ,IA mbu
,_ A-3191. COMPRO MUEDLES Fl- ilmmiLLA f6i juditirEmnTA, CM- $98,000. 1,300 m. fabricados. Te- i:,, ,I $';_".. Il. ()vortunirlad "$"' r trill C A 'I' I "ol l Il F d. d, R 'Ir", d"." (7 111r.. I), ,"it Hprmo.,R M j I Pozo la"I".1
- n --d" g-" "'! dl I~ Ire F:o 10 M, A, M. A r a in. vienta;
-- 0- ', f 1, ,. mod P! 14 %_,, ,,,
pl,!" ,.;,, 1. it ,.it M-92,1. ',,int,'DAI Ft',, l, A-- I: .,I, .A 2?A. dl _. D. 1.,],n ,I, I;~ I -, ., A, ,,- dir.d.- _bele "Ps" p "Do' variation. are"
- 4 I_ 9 da urtida 400 Dalm. ,,,all,..
nos, mactumas co!er y eseri lr. I. I Tr.to Ill 'i l!"':FIl -1 gAr .I?. -hra 4 .
I l. rI; lllil;'d I.I'llil' I ;1. I'll I.."I i,"It'n" rreno 1,300 v. Situaci6n excelenle, - 21 I Apilrtal,- (.F. ,,nt. $4_,. I-~ I P I.; 1 7 4 R : I loijo d ,Dar 'or I '-'A
Refrigeraclores. Ratios, Pianos, hu- ,I,,,- I,, AI,,-I.d,, .", I; .... I. """"" Al-c. Columbia y Linea, Alturas Be- If I], ol;j BE r_ \_7111._,l!.._ I'll, h.,.s lzua)* hos ,; parnarrosets.
"". 9 .16 $1 Y1INDF UNA CASA PA3Ajj T, ,, ',' ,",' '-."a -Ill- -,rnr.... = t9le
Wer"no. I I X0-I:'I.,., do --:- -.1 ro r $ ,,Itl, I I ,,,, Imr.-r., ,.F,, :I! Fl- -4 I- to.:iCi-al lh'Q-11--. r-Illneras 112.M o
jam fin" A* _, "" I: ," -, A-7379.
r6c Libreros. 'hicrio, %,fit- CHALET: $14,500 r.,,.,t ;, l, ,$22",o $,29 1 ( 'T ,:,,, V33"A P IFLA REPA-ILTO 0 INEUS- I-tleg- I.-odl.t
, I- I, -. 1--'-',, L .!:, lin. FO-22b6. I I, I, I 1 11- HTA
llas, objets arte, dimparas, ca as _________L_ 1. "I I I ,,, ',,','. oil -, I _." ", r 44 11- 11 14 d,
;Trnp)elas. Pago mis A-3191. os REPAR I ;1,. 1 1 ,".ill". Sf,)fl.' MR Ill r 1, ii ([ ,,,, ,. [ , "' , C
_-:0- _; _WjA l I PX31XTA A CAMUNT]MA
r, f-T DE II, No. 21o. La iAN! S SU -Ami ',.Ir.l. I
nNES piao;f Xi%&A Sjj I' 11 "'it _'Id. Car SAX.
GANGA EDIFICIO ESQUINA PUN- I ,. ,,,,,, I, I ,,, I n ,, :--. I,0-5616 ,, l1l -h _-, rd-- 11 .. -,.':I-111 1 1;1'_'1,1, Ppull. -11- do, 17 -Md11- -fin-Inte-ai vend. fir,
erm B_ 4 ,'-d" "] ,',Iat ". -_ ,, I I 'o I I ""o. 11.1. 1. ."- I. Me I. ,I art., tior-ra. mu!At..
minos. 4227-17 to com racial. 2 plants. 4 cslablii- I', -- Nil'n n I e,-i,,,,I I h.lt I ", I-, ,',. I 1', r. -1 1 4, I. 1', :" I no. I Iilojr.bl,
__ __ .Ili \I,,IlfIl-. ,I Ff- ,;-Ia" 'A$A ,- ". EmirsCOMPRO 11135 SO CAMA.. DXITDZ LA 4 L 5: IA, 3 I'! LA SIERRA: $22.500 fl ,.,i --'r I .11 III;, 11 ''. kn-- I,~ of--- ,,, d_ h,. ,,, El Inmedlat. 56.60n A.7;7s.
2 M UEBLES Y PRENDAS cim ienlos. 6 apartam entos, renia sin 'ill l I A". -T,,'sll-7,1,lad'- R1, .' t,,. ""',- \'I"I"'i-onilo g'', ,J ll,:, "''i- I'll"' r. ,. ;, 1 '-, ,,, adl Q I I N.1, T, ', f ...... F- 7 I -, .1,l. ,,,,N. ll,,,,.A
I 10',, $305. Fabricados 589 rnts. "A 1 ''. Aro, Patin INral'. .ij, 1,1, plnlls ,,,,Ih,, Nin \ nf,-,I '! _.."In .3 I*1 I ","It, Ill, In l I? P-411)6-0 -14 .
I gala haFta Ia -,tra ,-,I; I 'T'. 1.1111-11 if XXTRis SAN rRANCTSCO T COCI ourls, nindernos, odj t- A, -- I,," '' TAPICERIA Y DECORACION I .1 ,, 2 1, I n N 111"i "', VZ N_ rrr. 250-000 metro do
, I'a % I, n t '[ I t tcl'I"I I,, _' A I 'In Fes I o I- w I t I, r I n I. =I n F"'A. lendo snbre
dan. roils. Plnnli I'a n 'I .Ng " F, sir., P I ntaclo y reconocer l,, 1, r,,: I "' REPARTO
I'-n ,mll... fu-Ill, ", -ecio $15,000 Cri i"I"". MILTMOIEL Efo PR31_ le rreno A 7, centRnx metro. a. propia .
rioldo: A-4800. I 1, r,,1;, rNDd'NJf,,nbj.. TA1,1-0. In rad- M-712-11. lolp ,,,,-dr,.,znrFjP \,l--rIu -- VrNno tR nnitrCI d, na ra I-Pppi-tir T)nr rnblinibir Con Un Fit, -2266 ___ nR ladFrp n r;,. Tra 0, A PLAZOS. STM l ,,6,, i1-1, ,on 1,,jn
,A!'r, it
lini j.-i -,I_ I A _--16n Jr-r-r T1 I, $25,000 al 6' Marcro. FO ,Ir ,-111- (_*.Il 10 "',,. '.'I(, -t- IA. ) ., 'A-. 11,", I. ;1111. 1. 1. i,. .',,-,l ,. rrent, ,,-oida 3IlrRf)t-s Tnt,,I! "arto \ Propin lam &D Dar& e-xp)ntar
, Jor ",Z. it ot, Mrsid,, Rarrn ':'. I o b I Ifflidra dura taut
", r .. .: 1 M-7774, 2 CASAS: $11,500 1 ., r. Sitir FO-51;I6. Alpirdre. ,,Ia, I'l P I
__ ____ r'. A ,-, 4 ""I"dr, no, ."oo o-t- ,Ffr,,i,,, Alhrlr I', U A U.na rantera it I
ORO, PLATA Y PLATINO ,A. I ,Fn N pt-n T I In I, r 1,, rd,, S I, I A I,0-r .d"'I,'Ilr, I,_ A-1'FDo FoIlledrAd, 269 A-','05. St. tione an 1)
Ile .Ni-iloo 11 177-42 )A! D. --- nentan ll,7: Vendo n AlFUlfin n, - .r q 'ii 7 (-,r- F'c-- I--,I-,: 11 N.M. arts de Ia floes. A-7:71.
rompramos ,,jairpoeir J, ,"ndl, l ", _. 1!. I i-ls, -1 -Ia, MonelfIlra, ,-nil friol, ALMENDARES: $19.000 R-11lk i -_ AN
7 -i;nderna. tit qir i- er el A -11- Liwp, ,molJ,,rnbli, I ,.I-, %, t __ __ TIME GUARAZACOA T SANTA
cado, jryerl. Pl .. ....... I, I IN i Fk,,nIrs,'entrr Linea y Diaz. som- nerIN 1. Fol, 2 ol"PliAI, h-1-0,I I '. I"J"S" J'a DO PARCIMA ID3 T31j1tjLNNO Maria. Vrndo finca ,a,
mlot d ass. "I A SAI, I PINTO A PiSTOLA ,Ued- -1 1",- ,, 'rglngeri,- 0, ran,,, ,,I,, SANTOS SUAREZ 71 1:.-PArt. San ,li,,-1 ,as mil M., 'F, "NA" lot"" "A"" Vfh-N A Irn a 10 eantavnot metro. Tj-. sob.-*
'' ,,, -I1 I p, -1 "'llor"." ulk,- -o- ,I,,r -,- d 11 I*"'- -in -trna its
... )ra, 3 camlas, 9 cua rtoi,, re'flta muy I'_t"'I tin. Por.dn. M- ,' I I ,1 4, MILAGROS 608 1 !I ,I r,;, "'a" ,',,, N-F. Ir- fronts a dichl. catrreDA CL i I i, haraln. $100. Mide 3509 v. Dos "' ,'I'r', '. tol, ru.lrt, s--- -,% f.". .14 A if A IV A I.
A-9567. COXPXO TO AGE __I) E I -"""' ',- l'"',l' --,' ',,, ;':'l r-' "'7,_. r!:,- B-42 11:1.''21..', ,;,, 3 Iniflo. All~ 4 r,,.,.. ,._f _1","o A .%[", I. It .,i I_ 1 ,I 11,1, rl, R. A-I)aDP, FP,_ to- A-7.37S.
tit .... ... 1! fl-! I In "' TrN ,, ,,,!,,,,I,,,. ",P, _,-" ., .."-", -.__ , I 1,, ,, ENno SOMARES --j- r A pnd, Iof. 1, 1722, ,xr..mue -11,1d)-AS CRICCF0 Playa. Marrero- o I'll A, - ,'r -N. 1-6111 P -,"-. I 4 4 '21111 -- I 10 R-41,l,.4ri-21 31NIMS SAN PRAX=SCO y COTO
I 1 .. I __ L- .. ;j 4 jV MOS 0 in_ _ ___ can
liqUien Is-l- -,,,;', ,1," ", _-_ I !-,-":,":_,, III 1P_11;__ f7n-??(I, skil 777A SUSCRIBASE Y 'ANLTN'CIESF Ff "' -;-.o,?,,_
I I I 1 1 I 11 I I I I I I I 11 "
I I : I I )AGINA,
I .
! AM CW ; ,, -, I I DIARIO DEIA MARINA.-,SAM DO. 13 DE SEPT. DE 1947 1 1
. I I I ; I
= I __ t w_ nE20 I 11
I I I I I I .. .. I
-- V-ENTAS-, -, TE 14-T -A, S :- , VENTS - _ V ENT A S VENTA$ V E RT AS VENTS V EN T AS 11 ; .
- ,
- !REMBIMM IS, 1 .1
INCAS IRUSTICAS L - iUEBL i76 MUEBLES Y i Aj
51 : ESTV RCMEMOS- S3 AUTOMOVEM Y-ACCES_- K TMOVILES Y ACC -1- 54 - __ MAQUINARIAS- --- ----- -_ ______ _-conF*4- aotuaw-%4- WAS __,m= I V-rI(,b_0_--__-_- -_ -_ M CUS R SED VWE FRAT San VZ"Z US ZUNGO COMIFU"" I
11 dtfalQuItAss. $10,000. Rutas 4 UPE 13 A TAMPA ARQUITECTOS CONTRATISTAS a a Ole mesa Con "P& de CrIgtal y Sol&
Caurnstera. Monastic K 11-12. I Gran bar fondAjmvIdrI*,& t;.b Del 4T, nuevo do Jim to, T ,trot#& autonsavil nuevo a unado, Venda Winch con motor I H I Ill.., todo MIM1110 C-te, Illi I, f, MIRE 1-1-11-0 -- I
as,
orr*rA'd*l; Cal"rio, Tam& Refrjgermd6un j, d,- reflect9res ,carr porte, -do. to So do to jr so ri rc at ib lii UqWdacWnAe__re1o?1, day a 466. T.Idt-n,, F6.11216 j,,,_IZ POR SOLO SN MENNAL
- voilt& menA aa Peace. Trato P start, Ira dinero me a Lq-R ndando. con c ..
d, vr--IO-An- 1
H-, 1L,.,,-1, forms, W cill lip, Into = ., &40 I- bmanx Pugde eras: Calls q- JOYEMA -ALDAMAA. ReInaor .41 -AMF- Dolores 330, I 386
-recto--con-A 0 .0. ex. 47 JUEGOS DE CUARTO, 3 C4UeIIO_!C_ list4b"05, -Tall- AfAxTcm. _11A t c formaclcri Fi-379 1, glbja Salb tin' 7 Cullaills. P I Lawton. Informant: Pall# ll 9 ej n4745. B-9703-51-11. I I n7e. Constructor B .53 54!2 Es4. a Amistaid. Fronts a -Suroi., on TZEDIIIII DON JAKXONMS OXI 110
" !n
1%0"-ft LAS VEGAS 32 CTS. V. B-235 710 Teas S. Fla. (Orracemos
10,V vier": I AS VZ"Z XX I I 9.63.1 autonIN expe i;..II!. Olivia 004 tam guagu". so- *SA3MA:: StSir, CKINTACIZZI! 47. I%=? =A 11!2 .L ,.6 a ON,, POD ABUXTQ--DR L71X- _ CIO; 112trou."Toolitan, Vlgj'2 1 "111% ','i 0 Formidable cobi:d.,, $8,00. 3-19 1
lid-tritocerca Fabricada habits, I .y Calls As rcancla. Tractor Inter- Gran liquidocilin rvioJes 4SU1104b a M 11, 3 K'j % _', I 1 I
4 ru $1,000,en Ave. So I..1,06 '. -- -Ah'B"': radly 1 930 sits s:_FArd__t" 4A3;- -W WjgrS r $8,00. Radio $5.00. EtItianter COCU$S.
__Dpeva-mempoaterl --- at I CANION CXZTAoz3m aflaonal 681a'sal TD-40 Y TD-14 do ta- p am. rellorma niftaw nihos lassemba, I
I Ir6rd 4 $1.650. 21, 3209. 11 y 14. An- ras An perfectam conditions con ,_are Cabalist
R1 C t 0 MJ n too a a. Informts 1 46. Cablita. sobre, motor. his fuor- tat IreclOs empocia to pars van adore* 93 VZ"g jV11160 ION SALA NIO- d
ir _U .7, ellt46. a volteo*ArSRs3._.Ta .%J an 99. so Kira postal I reribiri meta ptz.. ,a
R.* A V Aellaviii GANGA -. dr4a. , ,,' B-287t-53.1 a' Odn arados Cub Special No. Ing. NJ. Envlo hoy dtrno, 3f Ca:l. R No, $5.00, Piczat sueltas. Ve& ;,
yiliiora. Tel -, oaturba. 5 VXOXR 1 1 mt. tripidataptnto so reloj a jayn. ilbra go#- 992, altas, Vedada "Il'i furtido. Precio, calidad y f&cjid4- ,
11 'Von do tintordfla Par no v --Inform n- :k-4_09 Rodrigues. Calve No. 319. Cirdents.
A-1626. L .1 I qog -Soap-: TOROS arLo"3SAIX-6 do IT -.- Re no 1, 621111111 Arrils(nd. antiguo des, Muebterfa -El Modelo.. Son le
_'j .- _2798-hou-14, intender. boons. clitiltO dos most* do us*,-radin calefactor 8.3851-58-15. 8.3767.94.2 a. On Joyerls gAlaama*. Is 3%14 lA-)I
- L _- - Is. Paris inforines I too. Dir

Is. dushat Telf. afilmar JXSR A. CARA NOTIOM 0 7 OVAIS DR GUSTO, .
gal vmmx rxwc& xw zA CARDS. I I -4248-51-14, y extras, Como nuevo, prealo razona- VZN3)2 UN Won VA311210111,AA, ALOVILA NA. edl P '10fall
ter& Centrist. fronts Avenida Data- B b Ice I. OItAcIOn, vista a It call#. matirt I vend* to I ..go rt, liter".. Rafael 409, MAnriquc y Campluiss
, ,er. Dians. giarajo Son Luis, Bolas- 3 Pla. C allo 16: $000. vorlo on Is. 9
4, so 71 Tell. U-6906. Voris do utra Carman nio sin Clan: $22. Voris: 4 a 6 pmo' living tapilado finlslmu y c
Can 413cer OR. Various caaam, bodess.. OPORTUNIDAD M: B-2561-51-Ial ad. S, Belascoaln.op rran- .M. RELOJ SUIZO: $5.95 Todos aria modtroc, F(- P242 *114 ; 5
:W a 7 a. 0, 1709. B-31 3.58-11. Y c 10 rin.
, geldfono 1-6609. as Tll=x DOMAIN KOIJRZO 1949 ED TSVII-8 VZVMOV-ZX 416.0 1 'a" 36 R I7. 4 .! 4- 7. viaNDO Iris 7.= ..-ISON nos
tlepa .aria. barlperls. y Be ,.'ad. .stabl.cAmi4eito dedicad. 16-1 AlmendRrem.
CA" Up, e arnie, ; &I site do frutse., dulces an a & 11 P m calls 11 'll,--,-, rm -GENCIA-. SEG. CENTRAL. .95 P- 11, q.. ofl.- a ).Is. cuarto
lugar c In Mod.& Had. r Re PARA NIAA. $7.95. fin,, at;, r i o, .. A.I. iam-dar, ,
, H-JI844-50-14 "as Contrato busno do Soda Son MISUO".460 An- tam. Totalmonto nuovo. PLANTA XZMCTMOA COMPLETA oROCA
B-301-53-13 A 271 3 RPM a cilindro. I4xI7 con st- MUM M A PLAZOS' 11i'viagircom st-11"n.5 port&,. zatives ,
I trIna. FO-6957. lite. Virtudon y Blanco. motor Fairbanks-Iforas 150 HP.
XANCX0 ZOTIMOX,,P3NQU l*A FIN- pot 4 ..a. informed tire Escobar y L a
quita an a? linlardai, B6yeros I 1. v I i-ea.1; 257n Gran liquldact6n r*IOJ*a 4guizaab.
, 81.850 I I B-2557-51-14 1 44 Castilla Y Fernandina- I
tib V aguos = TRADES VX 8-"-z 3U*A IITV M31LA neradOr directamento 100 ,kw, Van. smatundario central. $6.96 cRapids rri 8.1492-56-22

to.lie,,irravamen. CAIIs ueduc- in Y EN ALQUILER ; ,
alk conmi Rodr!guez, 11116896 an VISA am vlowsall 4 Z A SIAILTlCVX4MR91 :" V22MM rra y todoo Bus acces-rios, derno,' old a. $7.45. ton seartindar
AS-9751. 1 99'_ -,10- =477f-Wlll prosi .ZLDJA y_.Arambouru. Vairlo im o 36 on perfecto estaido as mulct Buick 1942.' Special. Useft Ica $a- ;stado mecinico. prect. d-uy 11" central' 68.746. Vi:ltenos Jogirls. 4AI
trabo.jar. 01 .500. ornAndex y Mederon. Nuevo dam&*. Rein& 1. &Quin& misted.
.1 ,_ B-ST20-51-16. Informed a todas ,horas. J. M. rantizada. Salud-434. 9- 721-63-18 4 N and, amid' ,
VEM0 CERCA.D. I-CAL,.-'- -_ et. 25 No. '17. son. Has Rail. a .. del Pilot 15, teldfono U-6231. "LA ZILIV
,' ANGA Tel6tono P1,9372. B-foill-63-141 SE VENDE' CAMIONCITO LIQUID POR REFORMS
En Am liacJ61L do llx, Other,* 1. rie- L B-3538-51-14 RELOJES PARA SENORA: 20 juegoo tuArla. f1mis v corrionfes ,I
ga,6. Sg! .
: '00% pr Pis pars. he cerr re- I V ado Still sebacimptos pesos Un COL. CISTMOLDT PLENT jXU2?X=A 1940, alt",ebakor def 37 on perfecto e4taI ,
parto estk- rodesto fee to con VIvjends, Una cuadrs del do do 10 lots 2'eamedor it, luegoa gmlg Is.
do C&6"* Venda, airs Cine. Parque. Ii &IQUIler, cuistra, quertag, coma nuevo, precio mocinica, Telf. ,1-5111. 0 6 si -SUIZO*,CROMADO. $11.95 r OBJETOS E ARTE
antes SIA.: Marta, d 5 ?!I EQUIPO CANTERA a ,
elRosarlo y Coto Par Kra Ventis ript Local 93. B-305 % reJfl:ss Hot later dom& I,
rrO Coronas, = ,tender sth do. Ave. de Iis Pas No. Mollno. martill.s parat Polvo a gra. aSUIZOmo ENCHAPE 15 Rubles $25 n 'a vtir On as. Planes ouitax, pace fado
Atuat. ropis, reParto a recfeo. Viborg, Lawton. n JA__Kohly _,_.____ _1 _B-382kwS;'I- go do SMASC)AS TS3rDX 311 DOD- vills con motor, slevador. ate. Bom. L,!4Om..hI,.. ,
coma I c4b: mucha arboleda, Avenida Dolores nyo r entre .Are, Tropiessl y Ave.
.000, .Carrotera toata; In misma ,ca- 1. -- -B470441 1 .-- -1940_111mater-oriLmagnificatim con- be peso -CORDS ENCIAPE. 15-Rubles433 N-111unt, 914 Y Eirobar
-6L ,Cajr#. 1.471 -_ 1. -- --- 0 oxmvso]622 COLOR 111,21R. parfiSr. Dro4undo. car, citindro 1%. V go __ L'iarasj undelabros tri-stal &Monte, C ones do todo Inotbir acabado d*,re- tubes. Vets r.---#rtchwpxdUr.-1s (".9412LAA _I_ - -_ _____
yl-'P0. .7 10 11mtp All. 11- -balus, aseruints.L. barrio 'comerej I complex raknlft ntlmuoo --ts"Maut-,---oStaturet-Laft-va -y-Lueo. Luyan6. B-1119 -Ratal Irno $28.96. *Re&. FOS SKSAUCAR. TENDO UAGZN- Baccalat, obietos plats, letitimas i.
do it
it- Joss, Vl- VMWO PAMMAMA XODZMNA Z I do, do luxi I2tQlI1 -_231--mPArr-VtHVnU1F -- -a witio"
OU-11- venta. ,Gastox redueld'.LI,--'n; --m--&-neao -gal a ant dueno "In. 'a. a regale Pars, varlo on Merv. estate redondo. i24-95. -blohta- t.rno.t. parti-I., 1- .jj.i,,-,t- porcelanas curopeas y chinos, aballi 1.
73310A IM EXTRADA" 22810 PLA: charlatanes. f2r 00. F-JR6., .1 .:n $1,500. Abrica' n-19-OREBI CONTAIDOMIA ZLJlC. no**. segridario central. 129.95. jole. muebles jueto rlcibldcr, e⋘o ing;ks I
zoo 7 1des*, !a, to Informan-de 2 & 4' vestiduris 194 6' .0 do No. 387 in Is f tried de 30 Pulgadas ,a Venda. VAa. rise Rein& 1. frento a Sears. sale plazas $10r)OO
on I Is cALIzado ,CordobAri x ,mm' ''
g"L. a I_ edida Que, dulera;. & 'o P.-' T 1611 .entre 24 .7 2L __ I Is funrionando y Chandler No 2 a.- J ox. ,,n--!,r COS. marfiles, broncos y muebles 811- ,
I I d
,.,... j he& fru- u-3MU=OM 92 TXN3)= 9'amadso' B-8424-53-15 rle moderns con nonacimiento espan,,i harr-lto !151- IIguO,. Vea nuettros precious. Aguila I I.;
, ruba. .,I ar liiutot Habana,
4:_ gr ilerra rifindez. B-3766-51-13, '
. .arr ant ., X-2 22 AS 9762. 52 TRICS; UZ lus Limousine. ambulancla. Chevro- DODGE DEL 40 625. Taller R. Men6ndez. Joao. cuiarto cani a cl,,r argal orh
4rauc tfPOR. etc. Habana RELOJES PARA CABALLERO 1A.mparm. ,omerior. riar, urpi 125 (in
10-B-3777-50-13. rfu B-3896-54.14 .GENCIA-. SEG. CENTRAL. $6.95 209 entre Animas y Virtudes A-9044 ,
. o 'Poss SO Vo- lit ar varlaocarroo tallados. Plieldo
,amid dos ctimitas pamaliat- l4(!0,,. ca.
der atenderlo. an Tel6fonos fecto de milciinlea. Radio
__ A5-9992 .1ty-963S. 1 B-3765-si-13. Pont, Independencla No. a. Caterro. F nuavas. Verle an Luz Cabs- POX as SICANUM. v Run 0 U31 plazas. S2AO IYO-, !ATlr,, --! $15 (,a C,314--56--90ct. ",
CAB. CAIMETERA CENTRAL.. I H-007-58-27 Besi I era 461. Lorna del llazo Vfbora. Mf a -SUIIO-. 15 RUBIES. $15.95 11 io:
. I I SO LE T 1-3490. 1 motor do petr6leo_ marca. Junkers hierro. ,'A camera a I a do. bu. I
-tog fti'Sirt 1-o5d: Frente. dos ca- B-38210-53-13 do 5 -Ten vi, ,tntr.lu1._8j.9i. MR MUEBLES, DE OPORTUNIDAD 7 Aft;
E- do taller. complete ax- MR TENDR AVTOXOTIL CADILLAC H P May gconAmico, mcebad, .. m untlitriv
rreters id.megtilda Vaque Abant Para fabricar tOr a.. one aptelp. $16.95, .Altiha. If, tac2ff C1611A. 89 On. libroro 33n oq ra.
Cox 11nos.-Informas an fla. do reconstruir.' in $450.001 y on ter- rubles. impermeable. $I7 95. jrSulso. Ile Once 264, ontr. J I V.-I.da Produrtoa combing Juaroo Coarse :
, B_3S57_5j'*"O '. 2 Plea. entre punto. ,or I- out. 15 suites. enchant, 321,95, Joyerls I B 4401 64-13 comedor Y sale, 81.00 somanal. Pits" .
I X ntrimio I model* 41. d dos"puertamrl tn-gfo 'a) T.Idf CHRYALER--MNDSOR __ no do is
SO, , Carter.. Calld Para 6. FO-$643, No ,in:erinediarion.. (6 cilindroo) Fluld Drive. radio y gadas do volitto, con todox &us acce- -At areas, Reins. 1 y Amistad, frentt --- --- - AU01tax y romo quters Factildades pa- -_ ;
. .AcC 1.1 n_ ;r-: Est9blo. Tra. X-1949, 1 an-te estado. $S,500.00. Liamar &I
maler pr6xiYha xafrkZ -$70.000. Facill. A 90 wilorr"S 3)XL PAAQCR CAN. l I 11-:1185-113-14 fuelle autornitico. site 41. Sony men- sorlox y no motor. Lo reralo on a Sears.
dades 1116*P1190. Situacift especial vs. trad e de Barrtta "n1viviands, I u6nalcO, entsidlI, gVexal ShAV,111co. A 1280.00. 10 do OPORTUNIDAD so PoeltIvarrants III fon6a at ft"Or .;
re, Reparto. Tambl, refrig raad Van toda her&. I Octubre No. 297. on Is I. Proiiltcta.. S. Rafael 767, IM. IS,
sn'me cambia a at me OP. -MOStrador. vidriern. ar. srmullm- SVICZ SPECIAL 1937, 4 Lines, Nettles- Onto 602 fAbries do go Venda una cuna -oh. torne.da. rantillpi y Owjuand6) C-141i or,
admits an 490 edificlo Habib tostes.'afesiSs Y inserts. Ed antartas, radio, to major quo road& esq. InAlo. L i calzado gCordobknv. RELOJES SRA., ORO 19 K, be do berate. par n,) nfrebitar Infor.
Ra gal Torres. 1-3570 'I L go. Todo nqpvo: abp lit Habana, MOnAndes, Morro 95, I Comprornia,. Luyan6 52 VXNDZ Z2( 21 No. 1,40r, IN) SO
Parton. a Re old 8-3962-58-19 B-3595.54-15
I. 7 4 Atle -4 n 71-66-14
it. $3.500, Informa,.L iias. I CON PULS ,
- 'Veatidura ERA ANCHA ORO ISK. 1-1 Inn B9 2 Ved do, on jutgo cuarto m6- ,
. 6-13,41,07 50-13. Mo Hot M-7020 13-3 37.111-1 Al" B-3363-63-14 CHEVROLET i947 ON ismarmis SQVIPO COMPT.B.20 X-1959. No A
I VENDO 1110211119A ESQ. CON CAMA win 'UMMWM PLTKOUTIK 1940, Nylon. Radio Motorola: 441' eariders. vertical o. a. salaries. DESDE SU.95 1 $105.00 ____ __ 11-11.1 .1.11 8.091-46114 .1 .
viviends, 926. Inform&: Cuidisdor miquinas no do 15 HP
Repto. PArraga. Mucht, clal do lots, ,Para verse: Qujnts V on perfecto, condicio. RmloJas de are pars seniors. con i .1 0
,an Coyallon0a, slabloll6n go! 80. 11400 quarnallor der& Oro, todo 19 M. merest, sCord, P MAQUINA SINGER VENDO #.
I DW 'ENTQS lasolots OfJCJ.. YL Amarigurat. neg. corr Pace U
.1 ri 4 p.M. a 9 p.m., jj;W ;,L -_ Enterprise. chimenea. tan is. tBonruss. tTitues. EMPERAM0111) Do lite central con gum plazas. I .
ARRX to. Informan Telffono F0.71113. rf- Put'
Llsumar m.755e. H-1 .irribir Underwood do mama Como 11
TMCAS RUSTICAS-, ram Pies, do A a if S.M. -8746-51-13. ate. L B-3735-119-11. ,!Ue,,,. etc. eDriva.. 4A8tjr
A-1 *., I enter 93 ,4 sap.
_L 11 B more basrasto. .Urge ve tAncre cRelideb v otrai de *&ran ?v
1. I URBAN" I 2-i .58-15 Iis Absolute. cambiamob joyaj todah nutv I,
. . 82 TUNDS UNA L I deeds $114.95. No cam. Compramog. %: Maloja(Na. 114 bajos. sellorits.
_ ... ... P -7. press relolopullork sin ver antes class, radios Philips miquinas Nit a Last. 0 .A
Una rnAqulpa No. igr :,".. In- POAD DIM 40. INIMSORIA11ILS11 OPORTUNIDAD UNCA nue trodi mod lag y precion. Tambliln der. *mCrIbIr 4L& Cast Bernardo. N Intermediaries).
OR ALQVILA forman: I I Its pulsates do Oro It KL SuAres No. $3, entri, Corral*ft y Apa- I
,&INDA TINCA CON ConsulAdoNo. 1,09. Cosines. condiclones. Sr. Wineries; K. Ills Be Venda un Ford do Cuistro Invert" MAQUINARIAS vendemon IS 4219-66-11 act f"
cam& ardueblada, luz; tel6tono, -ate- I L I L, B-3995-51-13 ,Vffidado.. B-2053-53-13 on Joao., Glucons. crietialins. I coma I 1. 1. Wtra relol sultan. Joi.rla, eAldam.s does, frpnte at cin. .Patri.., T&I,1_ 11311.11 313111101311 SIN NOT3LMNAJL A262A 1!
Vista PsnorArnjcoi,,,&rOxIma. a baf.oa motores con a no It sequins Arnistad. C _& dared& apttonf ,&so blanco, I I
nUedicinalso. Sientik. 63 TuarTan Qv=oALr.A N IMTMOVTX 49416 4 distintam caballotle Mason OntI9110 fono; A-66211. i,
aria del Rosario JIVAM A 00 Am Am Am do ImIrmol, Una plants, suavisallorim y dIfIcIo La Coronas. led& Lallads. a Mono Pumas v--Iw Is
is old ro No.,064. Informed bootie do vestidurs" on filtro nU4vo, Informed- St. Sin. PARA INDUSTRIAS B.4383-50.2r lodes horas an -San Rafael 761
1125. Junk. P-6774, L B-3697-Al-13 ,con.viviendis, par onfermadad. once puortes Sodart,
Islo Ir a To c&niea, arvinat, Ban Miguel 460 a ..
., 8 nLAja n- Chad. Horan do oficiri r.9096. PARA PANADER09 Y ULCER OPORTUNIDAD: OBJETO' I .
- 3-2524-51.12 Ira Escobar)! Leallad. 1 111-1789-64-14
JD30929' "%X"A3&- YMCA 1131 19 A hordi - I* 9-8780-58-20. 1 fi UNA CAMA. 3 CUARTOS ,j .
Amazadora Champion Un saco. roo' Liquidacidn. de .0yaS Ora doo.robajam encPorceiRnag, Cris- camera. )
yu Tarl6fond X- do nueva: batidora Cha tales. no r lies. bron a. ifimpar con olch6n 661 a-,cht, .,
20 sab tllerlmia. -Paris truths mea,.re. I B-3103-58-13
an Li Habana a ,eat a. Pbe enei Zisaj., axtre Glith". y AgWk 22 VIINDX CRXTMSOLXT 44, TZETI tar &cop a C y In
11tto 19961. Hotel Sevilla Par I it"ilt 0 C I a dUra 0161. radio. y mks ex ion motor aeoplado sj Iltros: Im !to 6 b ,,hiffonjor, ascapariLts y 4 &Ill&& ra, I
- 1) ,
embarearms Venda trza, d; it ,,L: ARETES, SORTLIAS, PULSOS PoJoa. maebles Y obJ-1-- d or ,. e,
..jE I I *chart y lunch Una sea' ontral I d on. -a No. 1. metro to. y 2a_ Vedx4o. I j
to a dlecoli: FORD'46 g So Plrdn 1. .,.. 60.
rc -r.-,Montmenv.* do caN I paquate. I I Idor Cent rv 90 Iltros. motor .
11-4144-Al-14. I plado. reconstruldas. FRANCESES y MODERNISTAS tm:i so asa con distin,16n 0 haer on B-11611-14.14 J71. I
. Sorman. Aim64681. Magnifleas conditioned, pintura go- ]POND BE LUXX 41,, ASTis, I 11 TO, Gran liquIdaci6n do murates con bri. regale do exquialto ifuslo par pace Ill. am VIONDS UN SSCAPASLATX ,DS I I-- kl i,
I I .1 I vebtra iiis train a p no. riox.,, In. .
51 TO I I B-1346-51-13 mod, vestiduin, y mocinica, preci to. veatidurs pial y muchos extras. In- Quenosidoms do Petr6leo oPetros 11'rit6s. forma. roses. S, otros astilo" nero. Aprovache oportunidadt,. .La tres cuerpos, on mt
I sortable. VWolgirajo Aurora, Oquen. forman sortiJ&s modernam. ore 18K.. con bri. Pr.dil..t... San Rafael alit, Cast ". ,Inlfico osts.4o. I
led&& hertz. gantinis hotel u-madorea its petr6leo gPetro*, ra- par no necealtarlo. 11 Ponds verse
TANDO"'VIVA 303113iolUiT B-3979-53-13 Las Villas, Erldo $59. t Vom. con bombs tntetral. Ilantea. muguarriRrinas. &matistas. tape. quing a Oquendo. U.2630 a toda hors, ad ficto ,1.4paz Morrison. I
A CAIOLZA 82 'TAND2 UN C"ZGjjO. VESTA no as. I _par& cal. clon y Otras Piedras preclotas. Sortl- Oct L y 13. Vedado. aparLamanto 34.
r6t a B-3967 tA Jones modernom collation de brilliant, C-1 41-56.3 ',
long -1-0 ve it. Motive. explica- diarla, $40.00. 190 trAto% con Inter- l -61 derma. deade 10 best& 260 HP. ta
Am to ,..ebtre medidurtom. litforaten Flicres No. Igo, bi n pars. horns, toAtaderDA. SOM ;
. joll_ Erpliedrado y AUTOS Y CAINIONES,
'7 D Preguntar par ga- entre Aguis Dales SeratI i I VRWDO DODGE 2939. 4 P1112131TAN, date&. etc. CA* 0 con Piedras finds. Joyerla sAldai _." B-11600.59.1 !_ I
Man- y 2,09,51 Comprim ventat de Autos y cantiones lindfaimo. Somas, vestidura. Alfam. me*. Reina 1, asquina Amist ZXZAJLGAJ)O XL VUSgain J11st' B-3374-51-14. .4 leradi Operactones ad.
LA ACCION US UNA cut I IQUier Aeunto relaclonado con do- bras, Liquido de Empeflo flo. Sntde Jueso comedor grande "I _... 4
.1 I 4 y do repuesto.
., BODR&A CONVAN. 32 VIRUS Pi is Vents a verme. y resolvers todo Inleve. Cambia Oman. Pre. PAILAS DOBLE FONDO: PON
MUZZ 111 CIO $1,875, calls D. 307. entre, Fuen- Acero NTickel do 20. 80. 40, to. to PULSOS IDENTIFICACIONES renclmitnto 4SPLol_ Judge sals. I
a Vents diaria par no Po- CRES. con 7 habitaclones 7 doinjig tog Z carniones. Infants y Estrella. tax y Lanusa, Almendares. 7 I,
dart .sitender, SOCIL.1e embarva. in- comodidades;, pars. 100 Ketones, cobra 50 gallons. I ANILLOS DE ar,04 do rejllla. Sillones, mositas ar _.
formes an ja mks informed, In- Sr. uses: Toletono U4875.- I B-3974-53-13 Minlo de 30 do u. COMPROW1130 MALETAS AVION silla. sueltat Chifforrober Battle In- .
Calls C-282,53-80et 03 Todo fine. Mu- .
4.-Respartmo Buena Vists, Marta- Con diamantes. a Mom. $11.95; cin 916s Limparam de pie,tam Avenida 2a. y dustris'20. 2o. Plea. B-2845-51-14 y 40 entente, an &care .
Into. 1 .- I lxaxxvxoml V31NDO 3131I.M9,000. all. TANDO PLTMOUTZ DEL "NDO 03=IMLZA DOTAL IM T ralones. ca brillantes bIRnC $29 0:' Oro I IIK. Battles, t1usex. dead* $2 CLInizas raila. 460 antra Cristo y
4 puertas. $9.50. Identificaciones nt. a B 9-56-IS
kB-3293-51-22. 72 T Plymouth 1089. ambox 118.95. Otro4. He- .
trictamente III cont&d6. grain cold. &aP&tcx. Pantalones ensemble '1'1 111118-
Chevrolet' del So: Standard Buick particulates, extremadismants cuida PARA EMBUTIDOS: flut. 18K. $5.40. Otras. vr r. ram laborables. ;,
SX-VMNP_* US CATS CON TITIZN_ 1glo. Bide .itu&do.. acreditsdo, buen 1117; Lassille del 40; todos art perf6c 113-50. Id.ntifl- din. relojea. mAQuInam ecribir. VJINDO a U 00 OVANTO old, GAO. ,- j
do Y, r' dos, muY bourston. Calls 9 y Avenida Molino carne 5: otr". Mar Instrumented so- I
.vfxta 'de heladom,' Informan: edificio. buenlt matricula. on 6mnt- to detaft, Sri. Rafael No. 917 ul a Entervirisse modelia caciones grande. 1SX.. $15.9 Un mt. be complete. fine. alticno settle.
Infant eaq no $4.60. Pulsed macizo., do Moslem.
-)82. Telefono U 74 2a.. Ampliaci6n Almondares, bodega. 52. miQuIna. mezcladora de 360 libras. 111K. Joyerls 116n do cases. Monsti-rato 207 y par Verlo todm bourse, Mianrique 369. be. ,
- -. a B-2989-63-14 B-3973-58-I& miQuins Pleat cutdros as lotion: 2 cAldamav. Reln& 1. an ulna Annistall. quo Zayes.
$6.00 n Up I 1 C-169-56-3 Oct. Jr.s. entre Isa 'Miguel y San Rafael.
_ fronts Sears. M-2244.
.. .l N .51 bus Proplo, material-de Primera. Pro- a Soledad. q
- media do recaudacid or Como. I ill miquinas Velattl con motor &cop a. I 10. entrad
! B-3 'li -16. .
V231171f., ZPMXM*JtftA IN CAZSA_ t Bill VENUS STV,,, esterilizar latas con. 14 c.2 s-as-2r. VZ"O CZXF3FOZZoBZa $43 CUAR. cuarto 0- 1
.111,001. Gaxtos: 0. tilidad pot ANNA 71311- V3NDO 703M 44. 4 F. D* do. 2 cestoe Dar&
abarrotmd tener ne- no radio, inXorman Eanje, A .ariije to 81c. $99. Una caoba. 1190. Come. 8-"2.Wlg
do 0 asucho trinalto. curoo: $5,0006 Lo regale pot 0 a nuevo, $2,350. Fraga. fronts hotel serve. 11 :)K,.Telf.-U-4484 B- 121-98-11 Pestle. B-3934-53-19 der S41). ,Un Renacimienta. baratist. VMNI)O MINGIO JT3Go DUAR-20 I
do 111111KCstieta. an illl.500. Cori $37,600 gocio on Venezuela y me urge am. MO. Reclbldor 325. Coma personal still Moderna, color claro 181. Junto co- ,
" g M420 as Jet eptrego;, resto. tacit barcar. Escriba: a A. M. R.. Clasifi. PLTXOVTX 1937. FORM 1941. 4 T 2 FILTROS Y SUAVIZADORES MUEBLES, VEA ESTOS San Joaquin 363, entre 2dont I
Un f tire de arena 5.000 Ketones par B-2841-atim .
Pe 0. Mormon. F-6047. Cados del DIARIO DE LA MARINA. ,puerlaz. cullis Ford 1937, facilities MERCURY 41 CONV. a 0 as ,ed1r modern, 175. sparsdor Ila. re- ;
0', I B-8684-51.214 go. Tomo carro. Podia varied: do Con ventidura, fuell. y alfornbras hard Cochrane; 2 suavisadores Co. -14 dio 130 y otros mumbles mks. Embar- 1,
B-8644-51-14 I I All Contado y Plazas C6m*doo SIAULSS. KAmTAS, KALS-ZMXS ca, Bill a 74, Ratio, San Nicol" i
, I _. Is. 4, Maloja 957, esquire. Infanta. nubyam, radio etc. Peseta Anico. $2,100. chrane do 14.600 gallons cad on
vasawlim, Tsmi Nneopo, Ban Lasaro ,o. 065. Telf. U-4362. completes con Bus metro con a ores.' Neptuno 901 y Sialedad wEl F6niks a zapatoa H4960-54.35.5896
fuents' ends, vIveres, B-2197.53-18 tad traces hornbrt. cap a agum. i
QU, perfumeria, PANTEONIS I B-3978-68-14 bY-Paases. vilvula Multipart, etc. Juegos caoba, enchapados y toques- Bulnes. relojen do pulse y tods, clog* VINDO: jVAG0 US CUAR .
I I VMN3)0 XVIOX SUPER VSL 42 CON do alhajas procedentes de empefio. Log plazas, anchapado, esc¶ta trot
ricallet. dejet ;500 musunto familla 5 To arm .
:: udai ilunto Lineat 1113i earroceria del 46. Radio. &Ire Iscon- VNESDO DODGJI 2302. 81,2102" US on, cuarto comed6r, sx.la. livingroom.
calls Is fronts to PANTMO Ono US 3KAJWWL. dicionado, reloj, y eficandedor eltetri, Luxe. Sodan. Castro puertic ft MISCELANEA bil fiotecas 'y plazas sualtas Compra- JinuffitsUiss. Stites y Minion. cuerpos con ou unas- 3140.00. RavlQ bS!qr&to,,'buea a I
tranvlas ,= 6 CIL I I 10. Una b6veda. tods Cos.' Esto, Como nuevo. Particular. Ul- 1941., Color m&rrdn, ventidutas do t Motored gasoline. un motor elgctrl. mod y camblamos dos muebles use- H-379-64-26 Sept- llagtg@do 7 halos. 3-8418.66-11
ViSdift B- frent4o Pi a
- 1111 n o. Ion nueva, con ou radio .,I. C- 15 HP.. do- rn.tores Marione: mk-
. Armol, p 0 do caPilla. Otra ,b6- time preclo: $2,500. M-2957 Verlo! Motorola, 'T_ dos. Vialte tEl Flinix. Neptuno 901.
VUDE TALLER Iveda. to, a con gum llantas quina Ilenadora cervezo. a agut nn- esq. SoledRd: U-2965. GRAN LIQUIDACION GRAN LIQUIDACION
, SE did trani lit .solid&., F-2121., Empedradn 21O.- B-3945-58-14. games y cArnsirms, s nili.
Por'no pod rlo tender aorno to de- Peon. I ,H-1604-62-29Sep, Magnifiliam, condicio- neralem do 24 pittance. miquina love. C-392-56-11 act. -LA MODERNA-. JOYERIA -LA MODERNA-JOYERIA .
bt DODGE ST. NIUNTO -- "--'--' onservict6n data de Domos. Incubadora. bacterloi6havaus- ecrlientals. aproptedo Pa. an neg do funclonarniento Y c
do. do todo. Orlh vdase: GaraJe Jovellar 157. Inform&: EZ 16. ACERA TENEENT
ventaw at, ,pliblica Or: 53 AUTOMOVILES Y JCCES. TSITA uArtz 54. gica alfttrica. limpars lux Alpine. 60 LIV=GMOOX MOVIRSNO. XLSGAN_ SUAREZ 16. Luis Rod rfalu B-3692-58,14. Sr. Bacallao, OfIcins, Haban & .459. To molds galvanization de 200 libras OIL- t1almo. makers, preciona. esco- I
Amistad.,42 I 5 esQ. I Dragoons; I ___ I#f-o M-1387. Ila 5% DESCUENTO PRESENTANDO S% DESCUE
. CmRyaSLmjg CON"JISTIRLE CFVVS B-8940- -16. ra hielo. 6 sorpentines acero extra. side. barniz transpar-rite. tkcll de
1- B-8175-51-18 M TIONIOX UN NOSS III 2 3PUIRZ- heavv pars amonlaco. eateries link. limplar, $116, Eat& sin estranar ESTE ANUNCIO ESTE ANUNCIO I I
tan del $7 $7150. Patroolnio 12, do- 1947. model Windsor. absolutamen- PARTICIUMAJI TUSMO DOZGS betl do cobre de Mart caldaro Costa $200. Churruca, 257, Una cut. SortlJdn do caballero con brilliLnies.
Mg,""41.0 AMOUIL. .0.10KINA nto 6' d-espufs do lag J, fronts an Cuba, radio. as. fluid drive D46 con mucboa extras vapor 3 HP., tanque hierro 0: Relates caballero deeds 16.05. 4COrd*
,AbrIW do,,cirinnalos partame to nuavo. Unico vlelpara cam' dire. firm, y.
con capacidad ALI para&ro de, Is. VIborx. traus, complete do todo. Solarrents Is asti completamento nuavo. Calls A presor. 11 Bombed do a. Necemi. paradoro tranvias Cerro. Pirdra Ora 14,,k. $80.00: Otr*a defers ricer 15 rubles Illi.95. gEdoxv .
16 goducciOn 40,000 librat alert B-4402-63-13 poorticular*s: U-5914, de 121 61 tamon Ilm B-1411-66-3 Oct. con varies plodrat-tolores. Oro 1 15 rubies Stal. central 319.9s. Ohns,
an. I .4 a 3. No. entre 6 y I La Sierra Plot -1 almftcdn. Industrial Sit.
us 6"'ass, Admaplandet fACII M onto- _Para 30.00; Roseta I INk.
preen' Company ,rant, pi.tlno ends If 10.00: v variom tonal Watch, automitleo 17 rubles
UIL14 forotra Induntria similar. Tom.. B-16pli-63-14 i B-3994-33-13 Machinery and Equi t f i brilIrtes y Oro autorruitica pulse &care S1111.14: AN&U TINNUO mysisovi oxas 40, man 1077 0 & a t
MASS buen general. TeBtIdUrA do PARTICULAR Acosta 331. Telfforio M. 230 .21 a. rubies. slejandrIna. onchapado zer- central 119.96: Monadmiten morcanclas pars. at estado Is 42 do 4 pu TUNDN OLDWXOMZ- dX=YNZXM WINDSOR 44. FLUID ----- C_ 54 UEBLES TAPIZADOS ZcRofniromm tints
trusesnar, illiformes; Talf. A ertam, bootee condiclo- Drive con radio y m" accesorlos topaclon. &ASUA r1jrInas. tons. sulzo IS rubles seg. central. on.
B-2977 nos Somas nuevam, to razonable. extru. .OOO kil6metros carninadoz. MOTORES ELECTRICOS I Anlllos compromise Chape $27.96: b.muchas ptaress cona- I
6 14 1 .2 8 cuero y butane Somas, calls 17 ad prec Ignted ore
mero 703; Vedado, is todaus horai. B_ 8.16. a, Compre at major gSafi.Camas. con l9k, $19.95. Idem. Idem 5 diamantes ,
SR LA VW=z]&JL DEL CA- B-4441.5,3.14 Tplifono FO-5011. 410-5 D: Garaje Victoria. a todas horns Nuevoa an caja. de bolas Brown So. muelles y harrades Importados, Pere Oro isk. 1112.95: AnIllos comp y class Studio tva. Alpba. Cord. Ju.
LUZ, Vert (Sulsoa), trif y Oro ilk. v fronts tire on nuettrax vidrieral. cLa ldodernia*
ft Ea Dorgan, fronts at Capitollo. ;-A ENDO POND 1948, SUPER DR B_ 3393-83-16. Asicos 2201440 Volts con madras absolutamento cabanas. 5 brillantes vent&, Area. Edox, Olms. Vast precion
Informan F14792. ox TxND2 UNA 3111VTOCICLSTA V-8. loo HP.1cuatre Vuertes. Vomit Manolo. do I % H P 1183." 2 H.P.. $90,00; No compare extrarijerom, lox dentruYe blanco montado &I airs 128.95 citron
1 11-3009-5JI-13 In dura cuera, 5 nuevam. perfecto I I.Ijlaill'i; 1.1m..1 J11IIAO: I eL comejft. Tenemoa living room con Suarez 19, &car& Toncent do Monte.
Harl:ymDavidsonlioal fin 46 con to__ dos so xtras. ormian: Pluma. No. Somas Aliquolam as H. 0. T settled, Latinoo y are blanco demdo A-407t
11131111 TMOSS' 3 SOVINGAS CON CAN- 103. Marlanao, B-4060-kII-14. mecinica y con extra P 0.0 end 9 a ortenclas do 001!A-Camas y cattle Inside. Sarni. $10.00. Sort1jas moderril lite con ple. 1
S. SuArez. Telf. 1-6318. Ver do 1 a 3 bombs Para &gum. ire narformad orec 11mos r taplzamom. Mueblerlis .Gair drAs lealltimas, Rguarnartnes T 'matl
tinat ,Vuina sola. mocha vtnta. ME VANDS DODGE DEL 41, US LV- y de 7 .p. In. an &detente. Autom ft fles controled. cables Para moterrar a too eta Espinoz". San Rafael 959. entre tam, etc. deeds 125.95. Cadana y me4:- RELOJES DE SENOW I
811f Jo con radio, Par tenor Cerro nuevo. B-3431-53-14 kodernoo, par memories a Moses. Soledaid. Tel6fono U-104 Ila are ararantiliadD $3.95. Cadets, Mar. tDriva, sulzo 15 rubits, onchapado i
I orms affQnes 212 leldfono M-6066 meJorps Precina del Mercado. Taller Aramburu
113 & 2 112 a. m. Sr. Feliciano Lao. SantojL SuAres No. 7. B-4174-53-14 ailments a nuestro do Reparacl6r, Motoren ElActricnB Liame a cualquier hors. tlllada Oro l8k. maciza dead* 324-00 apart F salir 124.08. Montana Is ru. i
B 1947. IISDAM" S.L -i
rONUA. S. GALON a I do ajo .A Cxrreras L6pez. .. Amargura 112. C-74-56-100et Dormitories con brillanles. Oro blan- bl" crist.1 liPtic. 1121195 enchatio. I
- so IL Puerto.. Charnpion Base Loan, r P'r'A;rtICAN TRAVEL. A-9514. Habana. rn y patina. dead@ 85.95, DnrmI F mtlva 25 rublop onchape criatal tipTNUMO 1, QUADMA ANS.All INC.S. Compantie 40 VlaJes y To- .
oosin,' rodoada. do .tallerom. a Indus. 10angal Citroen 5 H P leep crin- completamente n.V Radio Philco. riamo. XOJMO So M antre Go- H-6477-7419-64-AnSept. n de n1fias orn. tarantizado tire $22.95 Cris 7 rubles crystal Opti.
tried zoo etc. Informant: Dragoons No. 466. Te- Zumuxsozxs: IAPROTNOXNNI L1. MUEBLES A PLAZOS colrlml. turqu gas V Piedras colors* dos. ca. enchape 917.95. Marr, rectangular
&"Ila local, led. nnoderno, ]to. perfects. mecAnlca.'g rviliis uev V'.tidurR Nylon. Ap2rRto calefaccl6n. atom 7 Refutio. am
11110.1to, dIjLrl*m ventim, ;6,000. Coma- 1fi.: 41i V01ase, CURIquier her&. a- 161i6no U-1659. B-300-59-16 do $1.95, Aretes francesee con brill3n- enchape ;15.56 Relojes suiso d lit. .
YA. atte Y. 9. San AnL Be C.21-61-30sep. quJdaci6n de hojas do cuchillas p leg. zatirom frente latino, Ora ,11k, it y seforAs redondo 19.95. :LIL*Mo- -4
M y Someruelox. Cafe. ca use. Relojes contadorea. Remain too_ -LA CASA -HIERRO, as
11: 73641-14 bae-41BV5 -14. PACKARD CLIPPER DE LUXE dos tamahos. Tenemos cCh&ndlerv 2. de.nda $65 On. Palmas Identificad6n a:. A.,.&,. Sukres 16. A-4074.
13-2 a ai Gran surtido an muebles as todas IRk can cadona marttllada naciza. 19-99-19
fam TWICE XOTIrL IN a 1.1ill no. VENDA BUICK SUPER 1947. Ara 42 IguAl Qua 46 motor a load 54 MAQUINARIAS I G.Ill.tin.. ,urtid... Ponchadoram. fir. closed a procio reducldfzlmo deride $15 95 Otte, idem do nibrim I ,eflar v -- """""""- C__ ,
2 din cuadra. do iaAnave.8 !-,,U.vo. color scrin an dos Imes. Ave- prueba, games, ventidura y. pinturs, TSNDO 'MOT03LMS DINSE11. 50. 40, .--.at A Castillo, Lamparilla 856. pace entrAda V Mucha. faellidades Da- -n at elfrgdo gratis I-,.4 y 15,95. NEVERAS Y REFRIGERADOW
Mo ,,,O.o rule n1dal,119 No. 27. enquins, a Calls 11. nuevas. Verlo Pageo No. 11 halos, 11-91o.0-54.14, r& pagarlos. Admltimop mueblem an eLa Modernns, Suites It mcera Te"
13. 001 Amp aclbn do Almendares. sequins a Calzada, Vedado. Sr. L6- 30 20 16 12. 10. toilet Momenta tonou. 4-urnpostels. J1O2,,Fegqutna bier. eont, !kInnte. 1 C-98-56.14
me admit soclo con LA TICTOSIL.: A-7197, NRTSJSAS
no poder atenderlo. FO-9163. B-4079-53-15. pez. B-3426-58-14 tLIjier*.* 40* H.P., marina:; alterna- PRENSA PARA LADRILLOS cad. C-184-56-4 a,:'.
B-815-51-10 ---Co, 25 K.V.A.; recortador Autornitica. con uns. produccl6n its 20 130"), 340 Estantes cociftit
COMIDAS 239 CAXMAMZ NTIS CJIMVZOZJIT ; ;csriico. 24D; capillo mecknico 24D 12.000 a 14.000 an I hors$. Tractor 61 $50. C mpramos y vendemos 7
0 mod4pr- FORD 36,.4 PUERTAS 1, ar radio. buses, chives. Urban eapteial, x LA COMPET100RA d-mC!
3t n"el?'Usido, servido huavo, Con metal& Perfecto mecAr;IcR, Oman nuevam, telffono 1-6799. 6'; bomba, do gasoline. modern. In Fortson. reconstruldo. Como nuevo; tamblkn reparamos au Covers. d0lizi
y Acosta, bode- forman. Lagoa, Cerro 2261. ourtido de turbines. wlnche con mr). Liquidaci6n d a data nueva. Trabijas gariantis,40s,
no, InfdTMILII V100t& day muv herdic. Raman. Jesiaus Pere- B-3468-53-16 e Relojes Liquldaci6n POrManento de muebles 10 sequin& a Aguils.
M Ver1L 13-111-51-16 grin. 113 antre Santiago y ,Is B-1754-54-14 tar, preparado. CrIsOna 412 A-7942. joy.z y ropas procedente do prfsta: Zonis. .
I B 4 IM, -r, ante reparado V ajus- Habana. C-1029-64-27 seP. ALA SULTANA- Suiret 11 M-7791 mod gran reballa durante onto mes, B-6112-NIK-111 Oct.
L Gonz6lez. & %UI3 MOTOR IF035D T-111-815 N.V. 1933. LO
AD oxovrL POND coal"Nins tv&nd VENDO TUSIX Gloria 620, emQuina a Indio. Tel6fono .LA VICT03"-: A-711117, Z3gV3U&"
Lm a- total It iso I ISIA PARA JgAdADIO T CA.
, M OM UNICO 2'rosienton. 6 do, sin estr6n r n. Prtcio 6270.00. Compressor airs. canters do 100 fleg misimp do pozon. dead@ f1A hoists RELOJES SUIZOS FINOS, $7.50 A-6327, CAB& Arango. a $20. 530 S, 340 Egtlntgs cOclu&I I I personas. radio. cor- 1,#alo y me convenceri. Limto Para cilblcoa par minute: martillo alre y dies pulgadam: gran cantidad an exIs- C-747-56-11t Sept. acero, JbO. Compramos y Vardaman Y
I note. recift Vote, a. fuelle Y vssti- mentor an camitin. autom6vil a plan.' 47' manituera. Avenida Primera. NO. a -ORIS- IMPERMEABLES, $15.00 as su nevem. dojLn- *. .
Venda astablecimilento. local 5%x3l it ra ri toman nuevas, motor to. tencia 3. Esfakis San Ion 1 206! tarnbt#n reparam
. pegado Calzada del Cerro fronts a Col6ri 53 entra 9j, 10 Ampliactlin it Al- C Ono LAM[PARAS REBAJADAS data .nue &. TrabaJos garantigsdox.
Tate, vivienda, &Iquiler $100 Monserrate 471, MecAnico AvellAn. B.2924-63'15 mandated. artanar ,-,,,a -1, p ORIS-, SENORA, ACERO, Pretiopoo model" eristal fine tam Zanju to. esquins. s. Ajuils. I I
V Oaliano, Venta. monsual listo. Verlo: -1; 4 M-9765. H-1 5 45.5 4 2 9 $14.60
rd- del 40. 8 pAsaje su torque do forrar rajam. del Palo a I manila Obispo y Cu
San Rafael Gastom: B-4311-63-14 g,-,,, ,,, ,, - alilovorims. seatIndario central: 110.00,
$1,000. del& MItad Utilidad. Novarlai, acero extra [aria, 110.60.
1200, Cum qUiers. CAMION CRIS 31 XXVIA TONXLA. magnIficas condiciones. Oquendo 45 GENF, A-7642. EL NIAGARA. A-7642 bifn tipa Trian6n, Versallem. Cocuye B-1253-NIR-12
an "rigarna Ran IIN x5fo-R ELEcIrRico Mollnon surtidon. martillo v discos ReloJea tBasisa. Was. extraplano ram y bronco. Vent y ca prari on.
to Mandl.. Preclo:
-0955. din. Corrado reparto. trabaJando go- entre Animax y Sin Lizaro. de 2 a 6 Tel 225 caballos fuerZa, sincront- motares todas ,claaes. Plantain varlom 81 r ]Ampere do gusto I ad pot me- VZSrCO ZU'BSA NZVNJLA NUSTA. 0
Directamenta.1 7 i.00. .Bastat. 16 tubules Impermeable no. dinero quo an ntri otro lada tip.
artist, Montana Game% 349. A buen Info;ma. Taller R;UCO, P. M. B-3337-63-14. Cidad. Equipo. Para refa- 1120.00.-La Sultanas. Suarez 13. Ira Prador an 840. Habana,
22 B-1930 Ado 2,300 volti0s,' par Is CUArta 'ip*' y- cop' Tamht#n hemos rebaJado porcelanto I-,. primelIrl,
-51-1e Cha,-)n 114. B-4271-53-14 I. Pis.. B-3417.NR-14.
iM VZNDag UN COMMANI)IM XTV- dios. Magnetos y repuestog pars as lease, do cristal@rta. bronco. espeJor rLAMAJ1173 TabuV31 0 MODSOUITA. CMSIOLLA. AN &AMIGA, STUD23BAXIM CXAXPIOIr dabaker del 41. an perfecto e-t.do parte, valor agencia; doy facilida- M'smo ToJal. Cristfna 412 Habana. -MONTANA-. SRA. 15 Rubies. W y obJetne aria on renpral Aprovtcho TJINDO NEVIMA
.16 y go. Tel6fona 12-07 1. 1940. magnifico funclonamiento. be- blen barato. Corte 20. esquina a Cris- C-1029-154.27Sep. oportunidaites. gain Rafael 903. asqui P'x Para klosco. Particular. $60; T I
.129 del pago. Refull $27 cam&& -camera. % came ra
BI 8.51-13 nito: JOB $1.160: 2 Duetted; Ave- tinn. Hue.o. B-3976-58 16. io 262 entre Inclu MOTO MON07ASICO I IL P., 110' -INVIC As. Sri. 15 Rubies 120 San Be booties
eaquinum Once, Amalie- tria-Crespo. B-2024-54- i 5 220 ItE.- Condensador. complete- -MONTANA- ENCHAPE, SRA. $29 C_142_5ri llrt hMtldOre4 $25, nigno 712.
, SIMIJOCIC, n1da Nueva 54. Stag. SuALrez. Teltfono I-5761
OPONTUNIDAIII RUNS POND 1949 3021 LUIS CUATSO I Monte nuevo. Se vende. Industries NO- Liquidiscift relays earn no B.3',03-NR-111
ca cl6n Almendarem. Solamente 7 R 1 11 tam, astado or M""" RE VENDA US JUMOO US CVAApars nuten quiera. empeZRr. ,Mar Fn-4929. B-4213-53-1.1. poor maKnIfico mot on 316. (Entre Neptuno v San Miguel).
,is Perfilmerla,. con etiquetes. clich6s. .rrooertz y xomas slentrure Portico' B-4076-64- 1 3 ;Fdoxp. 17 rubles, 180 00: 411ontanaii. to modern compuesto its state PI'etc., paid mix do 2t rengiones Buena SE VENDE tar blen culdado. Informed: U-4267. AMORTIGUADORES .... S rubles 128.00: *Corii.- 136.00 .VI K' z..B lnf,,ms : U-1593. VENGAN A VER ESTO
rsentnel6n. St. Venda an 1.000. Sr. -.- .,..- I CAILTONEROO: BAYADOXA 6 CU_ -nnIRI. 7 rubles. 330.00.. cOIrna* 130 S. 1 14.5-56 14 Se enden Refrigeradores domisti- I
arcla. Cuba 709 Solamente it 3 a 6. Un Studebaker del 40. con radio. Ro- chills. Carlo bohinae, v gLa Sul Rnn,, SuArez Ill. III 70. Be do
S-4151-51-13. Mae. a"mulAdor y pinturs. an perfee- Prior COAXE mr;ii: TA EZ rn;sa con ,os AsbRios de recibir
IN CAPE T -- -on "I'T" T 'e n.V''n o I TODOR KIM MUMBLISIN, KI g, ba. Bar Hart
diclonex Intormumn: a's la LUCENA 413 TELF. U-7082 120n Cal'e B No. 23, IntPT!ar Roper- STUDIO-. $35. -VULCAIN-. $40 .Vjta iDSa.!.r J-ego cuarta, A plaza. ri. B-385fi-XIS-11
il3)ZZX39A TARACOO 11-4212.53 li ,.a. Inter... lailifo a FO-9118 de
fonds. 825 diarlos ventim, $25 alout- a 5 de Is, tRrde. C-217-51-19 Rdeparaci6n de tods. class its amorti- to RosallR. B-4119-54-14. Gran IJquldadOn relojes &core tjjra carnival ,lpcorAdn china finc, ll 1119 ADON DR 7 7=2
?at .$2 500. SitIO de a- III VXNDm CADILLAC 41 IN KAG- I Cue area. MecAnica e4perialliunds. Ga- hombrom @Omega*. eVultains. ,Cnrte- room lapliado. Role comed r -91,, VZN DO DISTRIGBA
haciAndols. nulvft VRIe at do- nlflcaz coidiciones FO-4611. OLDSMOBILE 1940, 6 CrLINDS09, 4 rants. positive. Tenemos existence a BE VENDA FOR NO PODAR ATZV- hert. Arkas, eMarvtn*. al-an,,oss ratfig aahln@Ie. never&. !AmparA cu r Afil, 42 Fe I
trits 1, de d*rse ,,no prenra pars tronuelar con t8tudlox, ,Timors todog do 15 rubles. to enrhapado Juego sAla 1'ryfal- C?,- Verlo or str IA Na 1009 hajos. onhis, Cuenys. Monte .v Somer"1106. Ca- B-4273-5,1-14 puertas. $1.660, magnIfIcas condt- pars rillido Intercarribi t 02 am baj" .ro InfRnta v Ayestxrin it 10 a rri ..
- B-413 5 -51-14 clonei, do todo, V#Alo, do I a 12 ) as titles, C_ 24 4- ., 4.6 Ort. motor Iiirtrico 2 HP. Century: pren- cLa Sultanas. Sudrez 11. ,a. part-ularps Campanario 62. i 2 p m B-37TI-VIt-13
fV FORD 41 $1,S50 2 a 6. an Caribbean Photo CO. 01305 jjLACOR2S a. chia line Pqjtr. y atr;ig herra- San I.A'-ro-Iajru.A..
op VSNnX UNA QUINCALLA. Bar CAT313SPIrLlr.A mientas: do barato, Par erlri desEn muy buen a.tAdo do tOdO, JftltlmD del Centro Astpriano). Bulldozer. ,a. I r 6 1 I T _.;A 11 KErRIGERADOIL WIJITINGROUS111.
at Mercado Columbia. par embiaa- ternAclonal con 0 In pu?'. de I.. A p.m. Pr. Qjl 4 N o. RELOJES LORD ELGIN Ft 2, 1 'Ie
Informa: Elmu%&, Comilla ,r pr1clo. Belascoaln V Pocito, liberals B-3909-53-13 constr-ld-- Juan Gr:u. 87 N W. 69th 115 esquina L, Vedado. B 104-64-14 ORO Y ENCHAPE. 21 RUBIES CASA ALJIZATOv COXFXAV3INA 1.1 .m,,f4,. WA (1-m-rtO $225- .
L. bilallotach. B-4341-51-12, Street. Miami. H-110A.1;4_13 A 'I'I"j, pfrfe'tam.iit I
nor Diaz. reparto Alm6nan 47, ME OFSMC3IN 4 CA2LANTAN .T3UN- Gran surtido an relojes vuinmjkii,.ca: m ebles, orjjttoa.arte Venda juegn p, P rg -; 1, Praio 153*
-------- .- __ ____ ------- __ -_ ------ .rf.,a.. .%li'l.. .AlnhR. .'Aarvin, ,u ar"to ra erio Par pmrk I I -,v-s 1 aoIr!..,.,ui,, ant"i, 1 71n --Rpfu
.. _____ -.--- .- ---__._.. ; OPO1ITUjrIDAD: EUICX. _
:_ 11 I -1 .1 I I I I I
' I Aw CXV1 __11
RAGINA VEM OCHO I I DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 13 6E SEPT. DE 1947, I I I __ I I 11.
", I I I I __ I I AL11= I
VENTAS VENTAS-, VENTS V E N T*-A S- I PARA LAs DAmAs ENSERANZAS I 7=NANN=
i2- BJETOS VARIOS 62 OBJETOIS VARIOUS - __ _- !-= rot,
I I 70 INTEREST PARA LAS D 76 COLUMNS 79
57 TILES DE OFICINA 59 RADIOS'Y APARATOS. 79 HOTTW
1 ELECTRICS I AuagnIZO LXXUC, 00"MMARS-31
Piviesm's. USTIM Compa" uiw arx- MARQUESINA INDUSTRIAL'S JABON-EROSP WUV=ex A SAA.ANAUAAQVM IFAMMS' Pertains
Me6grafo Ed .on Dick" Jdando ,cip "c"': Toda tie tMetal 41n perfecto an do I' Ca, jactrmillble. rNologio c1lan Etafsel., 4 toda, onotq vl= ,b .t' o "I.-It#f..O-"
. Estol ,JquJ un R Me V31NDO ,a PMXCIO ME GANGA, 2 POIrtaco r enlr..L do ..J.te.ela C Arra- b'S. -asor, re-
I
..,. cllim a
. nos de .511 coNto. '%fail (.16rtri. radios R.C.A. Victor. its mebx I nits. tie rargo. Puede verse 1t;atro (,! A'. VELLOIS- ortds. gntro Dolores y C011000. HOTEL COLONIAL Is. larrass. vista fear.
C.) 7S. 77 1 76 el L nboielt! 9:b:ocr,,b" n';" s de Ile, Apolo Talfforto 1.3907, rctss I Y I&a#,tA. ropd. I
L I 're9lis n viva. en to dlscoa. y 1 ,Fictroin de Inue- Prado. Habana 51-2822 FO-6521 X-3967 ST6 acidez. Tit cibidor. 2 halbitallonom, ,
- SO11111 ntJno EN EL CENTRO 09 LA CIUDAD se I
losen Empedrad- 415 NI-9756.'Sr, Cm- file. Es sda 354,---ffJtcP, Jq. Peen I'll B-3931-62-14 No. 2. Tambores. Saba palm.'primera ,, Extirpaci6n radical de vello 31. Profe6ores graduado% Collura ri. mrna. bah. Color.A. Procina amplo &M- :
rri to. J-141.1-6-1 -27 sen. NeptUrio. B-3266-TIG calidad. SOBIL cAustica liquids, Asa, 4 Cara, muslod, senos, etc. Trarjs. ulelm. Idlomas. Kindergarten a An. Oro- Sea Y, G:1 --:'---A-I ricsn& sea, raIrlemwaidor, West. Pvte; i
CINE Pursuits. Saxe. ciumtIcs, 75178% site do Lugar mAs alto do L, Hobson Holill P!=. It irta Y AffrVIC10 violtamito. 2 ,Air.
RADIOXISCAN CON., G A N G A 0 a o miptoo, todso cum
licoll man. Informed Y preci 8: Pedro Mah: miento scientific %an iza a. El curso Ca- con h! privado. MaKoffilep Comador don. mareje: 22,' 164, apartainiont. I., A
OR t' III Sria. Vii. sAna a higi6nica. P. rr.or-,
beVende maleta partaniilto' Para Se v.enden 300 lunetas americanas I
con on luctro analiza- 2 Iryectorel,; de alre. doble equipo d; PUsbana: Pisa, Elovador Ms. Y Docile. antre 13 y 15, Vedado, borriPAPAS IrA
rr inlentas An. Calls 6 No. 511. altos. 'Vedadn, Zayas B 408, Apart&- P.M J1,41111.82,14
uina de escribir 0 azin; N,). miensm, an septleratirs 8. an el 11 V
I d r. Volts. 0111119 Y 1111famperes. Mar- proye-Ift y sonldo Western Electric. B-2491-6li-ko H-9212.79-258eit. preciols, sconfIrolcom par at& Para boas. quilm. Verlo; A a 7
Under cod., Remington. Royal. en Pa Wistoll en $35.00. Vert, ,n AII cc6n 2 ,r ctlfleadores tForests So-60 Anip. mento 205. Telifono U-5509, pedes del interior. A-4958. .79.1 7P W I e.
todas law cal.dad ca. Portables nueas. No. 557 Wtos). (CamcJo).J, t rqillv.olrosdenmeres. Preclo do opor. H43662-70-21 sep. COLEGIO -MAM COROWNAS- C-loo -a. 03 ALOVIX" ION "A"ACr
rw'.3. -hivot, . ._, 1 turl It Pue It verse Tentro Predo. I $00: Is. plants. 2 cuortaP asamericanods va Rcirlingwri Ar , Ps tie B-4 2S. 9 4. Iiab.na. Al-2822 FO-6521 X-3967. MALETAS1VION BUEN INTERNADO HOTEL RO In. comatior. Ina. m-rvlHo orrisda.
I ,in de se-t. ZA DE PIEL: $65 Primer. Easeflansa. Alsobillerato, Ca
cua ro gavetas G-B-3923-62-14 Ocasl6n. fibre. plel,, Iona. in itinex I 412. *eq. Campanarlo.
INSTRUMENTS MUSICAL v AGUACATE lit O-REILLY San we*' No
escapArntes P17 it, r., 60 CHAQUF cc -4667-82-14,
Peter- &died, sur- Vendo urgent par embarcarme *1 merclo. SPAcretarlado. Ingl6s deade [a
.1i'. relnit- roarradori- de tieni I laje, professional. Play b Mingo n na, .
Pa. ,quill R..uelvs. at problems de so comodi- "AISTA31=20
a, ,lob. ,,.IO,,r,,, ,,, BE VERDE Cal nial. magriffica chaquats, zorro pr*-primatla. Oarsntlsa In onochA dad LC6mo? Alojindone an U,
euelit. I, par. ', OBJETOS VARIOS lidn complete. VIxIte aL. 1 75 0 a. larga. comprada. an a In, aductsel6n y at Interned f no ill;alals 22 AZ42VIZA VU
ers. 6qil".. -tria'. PIANO, 3BU33NA XARCA Se venden 3 cajRn de cnudalekq. I ca- saldri complacida, ban Raf:# n, er. roll I Canadd. a qua a re de dox habitticl-nes, con closet. I--dye caudales, cast nuevo: $200: puede verse In Gonz&lex .Te Ap rovec ,e, dnica cPp0.EtuVj8.Ld, Infor cc. Naptuno entre Gervasio r Bel&$- herWomax. ventiliedsuey frescos
cmin. cajas contadoras F P, Tie- Ja conladora. Nateltirml National 999. quinn. Marquis tono. laclanes a sportsmen on con gar ICIOS ISO Interealado. Nola. Camedor. c-Ing.
.]Orin 339. bajos entre SuArem, : me : F-2 9. 3 70-12. coo n. Habana. U-6317. serv CI0
tjoiial. ,ill-gigPedo. B-3346 _60-17. PP regulitillores de aut6ireno: 50 1,.' & U-1489. 19.3 99.6 .26 I prJvadOs de Due disPOntmOn can &go& I a d^ crI16o.. una. Y dos tirl
I ;no o Kuara: 100 going Para fango; I Irta Y callente. Magalfico comedor. =a acera Ile In.sombro. Calla 1.4, In
PIANOS SP -e ve ralble Marino 20 (p.) care; 9 Pro- PON MALE: 5 CAMS OF WNW IFX.AMB Apetltoaas comidax. Am Ito -Roof- -tre'21 y 03. Vedado. Informed: lots. 10
MUEBLES DE OFICINAS INETES. tea grRndes v chicam: u"a never' Jars. I Ili, And 5 Ili. sizes. with ca. VELLOS INSM UTO MODERNO Garden. C6modo Erevador.pEmmerads fanos; M-it2ll y F-73112.
,,Bur6s, 11breros. Mesas, butocas. ri- VCrtiCales y Cola de las ings acte- Q: avarrete de t es puertna: 4 D carretf_ men and Caps. Priem below CIF He. visitelo, dmire comfort. yentill. xervicio. Mormildad absolute- Preclos R-4212-82-14 IF
,._1.,t.buretes.,silIonefi v banqurta tie doe ruedas Para alinac6n; 1, vane ran be meen at Asunct6n ir Pa.
s' clitaclas maracas europeas y america- dre.. Marianno. B-3835-62-13 Extirpaci6n definitive de los Va- c 14n;.:MP1Kad h1gl:ne y pedasoslft r.wrobles. VJmItenox ..Igt s d. it. pitch- 'Ornpl't- "a" u Ju trar Clasen. cam' rk 64-.10-3TO-t .. ILQUILA A3PAXTA39ZN70 '
c uan a listed pueda. necesitar. PRIRn tie punts. Informed: Nueva del e n nore, Paine
nas. Nadie puede ofrecerle mejores Pilar!--No. 165, F16rez, Habana. Ilos cle la cars. muslos. piernas, etc. P-deportes, fientilbus. Octavo Grado
.., 1, B-3813-62-26. YATES Y EMBARCACIONES Oficial. Elemental. Socretartado. C amueblado ep 19 y 2. Vedado. Asia, '
precious ni mis garallitia Bellisimoil - garantizados catorre Strampen y Milagram; I-20992 el.ZOID doi, cocint. 2 cuarton. bade, cuar- I
Tratamientos .; 1, A LOS VIAJEROS ,,-Psorvicio cria
ENSERES DE BAR I VRXDO MANOXA TOR, afios iXitO an Cuba. Sra. Alexander, B-1383.76-13 Ofy .doe. refrigerator. toFE rstilos y grades facililades pagg. : 90, VMS, NO It ona. radio. Informiew.r2S *
Estrella. Informs Bendamto M-762 I I 1 -25, %., 2.
v6nzase viendo nuestra, gr. n sur- de 9 a 12 y 3 a 6; B-3769-YyE-13& TerCefa 405 entre 2 y 4. Vedado y I DEL tNTM I
Jupgos do mesa y sills, ban to-, Con' OR
moritar y c u C- 1 60-70-3 Lrmzc* LUJOSO "AZT. AXUZMZ43)0
cclntRdoras. batidoram. extract.)res tie tido. -La Predilecta-, San Rafael, En todom los.tlvos, de I Oct. fi Hotel ColostiaLSOui KipdyGi Celle III No. Z59, entre 11 y 11. Vaju reba it adorRs y h-ICeMO% eURI- dad. an gabardinas lavables -y I ulan- *Va& a Mills para Yates Ins "tuto 'Cervantes
ugo capricho. Casa I [,ca' ofrecerwims babitacioves con ')&AD dado. con terraza. livingroom, cocina '
,,Ier Cano, Habana -803, YA L X.IQUIX1AXO5 VZXTXDOB AXNAICA. PUPIL6S Y MED10 PUPILOS PrIyado. asus. fria. callente Y Magnt
cast esquini Oquendo. cables. Vandemos at detalle. leAbrica 30' ALDEN BUeT ; A., bell. c..Plet.. I habitact6n can
. A-8607. C-109-57-1 Oct. C-I 71-60-40ct capas tie agun, Agulla 110, Trocade- 461 motor Kermath. 3 literals, to nos, ;1.49. RefaJos at hilo $IAO. AMBOS SEXOS fleas colloldils. Las I1tIquRRmOs '50 todo comfort. telefono. retrigerador; .
I To y CoJ6n: A-11535 .v ,,!asartl vende- major an ou class $4.500. RefaJo-aJagtador ;3.50. ROPPones $1.75. did QuJnPcenmPA y mensuaildades 0 coich6r) Simmons. etc, Preclo $100.
VM DO XAQUINA DR ESCILIBIR, 533 VENDIS MAGN13FICO PIANO dor- 924-62-2 Cot Payannas $1.95. Batam. $2,25, Sayuelas Este modern planted Instalado en pre'ci Ca mumamenteecon6micam. Ests. Informant: F-0-5193. B-227il.32-14,
rN nueva. %'6ala. rrr. cuerdas ruzadaa. egmaJtado con *1.60. Says. v bluzas. tGallev, Neptu- magnifico edificio de don plants* ofre- Mae all uadon an at corx%6n tie La He. r
,,,on pletarnen a 0. buen Internado y garantiza. r t !ZQUMO XODRANO ANPAJL
767 2., pit 13-3064-57-11 e.pein, innaernizado, preclo gan v PUPITRES. ,VENDO DE TODOS 56' ELCO CRUISER no 20S. B-3863-70-10 Cut. ca AP1- bana. EscrIbances y bagmCm-:7g!1,1; 'R- __ TAMIN
- ........ n-, el I.,.r P.ed. ,.grs'e Pe'n Dnx Diesels, doe doubles can Its, vrr rael6n. Matrfcula limit1ida. clim., -71 to P,.nnpl.t.merit. ..U.blAdo- lux. :
C I le G NO. 15'. altos. 1'.dado los tipos, vials, 103 mejorex pre- IWO.. eal6n do WertR y t;: IMPORTADOR DE RETAZOS Ser P, apad. 6mnibus. Director: R. Va- ____ r.11ente. Tor rneses a dies: otr. N

B 1 9.57 -' So- I' cios del Mercado.. Diverse tamafios. Herilloso Y moderncou. $27.000. Vents at par mayor tie todan closes reIR del Monte. Pide, Inform". Telf. HOTEL- FRADO penuefin Independlente. para persons,
LA COMERCIAL R I de telas N-cretazos.aVisiterion a escrt- U-2830. San Miguel v Espada. 93-76-11 Prado 251 entrada pnr %'Irtudip. me- "Is lax mi.mxx.cgndl*ne& Calla 9
-A ... GABON ZOO APPAXOSOS PIA. Informed: MOnSerrate' 207. bajO3, banns. Pre Ion do Innac6n. Ch. Paid- B-30 dia cuadra. Parque Central. habit&- IND. 68. VedajI5o. T F-25 B-3 292-92-19 .
'I Luis XV. to H b C-359-62-25 'C A[ Diesel lujosomi acomodationem man. ComPostela ZOO. frente a Sarri.
tit, as y b ,In tane- a ana. 0: clones con alefM a Prado. Proclos
Progreso 209. Monserrate y Val'g.. disiost Spinette Wurlltzermfi, niodelos
Vend' mpyamos tocia clase o- ,pllin.s 114 de cal. de Ins mpn- r1pido Y econ6mico crucero. $30.00 Habana. C-370-70-110ct m6di6os, port) d as eletlador todas h-- ,,Aj&TAjSUNTO XOMPXXIIAO CON
CMOs' ca dialmente con .rldan areas SEein- 8 VXXDB CASXTA DNOXONTA- 77 ACADEMIAS ra a. B.1772-79-19 todas comodidades. sale, commolor.1
les Para oficina. caja caudales, 2 XMLS, SALES AND INTEREST PARA LAS DAMA
mueb iva '. Blutliner. Raschal. Shooter. etc. ille nueva, 3x3nis. Tambi6n cerea, de ONAJMZS 3 cuartox, cuarto criadon. car&J
.kFf corrie, ur re tie cochino y 5 hilos alsimbre Charters. Bond Ypcht Docks. Allis. Par reforms* ymilinPliacift del to. INA RESIDENCIAL GALIANO framer. 7a. Ave*'Nd:,
gran surtida de pianos t.d ,,a ACADEMIA MED major de
archives, estates acCro, rniquinas %ertIcal- ., I I port6n. ml. Ph. .19428. B-2856-TE-1 I cal, liquidamos La Internsciona *4 jT.,j. Piptlas golvanizado con pastes J, Precio to- Lspedes Gallono 457, on- 131, entro U y 20; vilmse 2-6 p. In. n
- 2 -', 6 t, An-60.1.; informer: X-49OD. B-385Z-- bJeton de arte y de adorno. DnApodaca 106. entre Cardenas y Eco- Casa de hu6
escribir y sumar, a precious muy ra __ U P r a, portarretratom. a Cursom misfeciales do Taquigra- tre Sort Jam6 y Barcelona. Pare an to- Informes M-2308. B-2344-92.12
COnStrucel6n. 22 pies figures de porcelara. Y crystal. I ZEQUMO rjixisic T XODZRX40
zonables. Pagamos sus muebles Mis AGNINCIA MCA VICTOIX& D", Lancha tie if&, Mecanogra-fis. IncIds. frisromos. gar cfntrico. Habilaclones Tres,a r -trf: larkn por 7 do mangR.,motor Es- Tambidn liquidamos & Milad de ou a
-6226. tocadjscos. Albumen y ( ll 'J et"' Inmejorable emsefianza. min do vain. Tambifn con baflom privadom Y Coml.aff apartment; ssia-mm dor nos ha-S
qua nadic. M geradorem qleonard plans y Most- CAMAS TOWLER, tr I a. Toldills. Vea a Elatill. Pardo- valor, vestidos hechon arner to aftom do labor eficals. ttomfiles mo- Moralidad absolute. bltacionea closet cocina y calent.adnr 1
p LK en general: velitas a] contado y it 'Canos" darn 6 C_368 79-10 et
H-690&-57-17Se Sillan do Invilidom IT aparatom md- mo, Rio Almendares Y C. Ile 15. Anryxx Modas.-San Rafael 316 cast a& I I K. I 7370-7748840, 1 0 gam, baho complete. asum. abundant, I
- Plazotl. Almac n de MOsIcR cAntunlo B. 4375-YE-1 I sequins a San Nicolfia. C-344-70- terraza, lavadero San Miguel 467 ca-, I
Blanco* IMAximo G6mez dlcos an milliliter. Niquelamos. croma- HOTEL TORREGROSA PI esquire. Leal ad. B-3548-32-14
"'On c 'a. mom y plateamon. MAxima garantfa.
408. La Habana. B-30t, , 0-16 Neptuno 617, entre Escobar Y Gerva- ACADEMIA, PITMAN Be itiquilan apartments con bafia
.LA CASA DE LAS X1 y himbitecionem eq6 todo servicio. go LUJOSO T LIXX)O APANTANNINTOd
$270 VMNDM,.FA LIA XODERNO 510.dTeir. U-3322. AS-7242 Casa Fr- DINERO HIPOTECA ENSERANZAS To
P i.i n a barni.. teclado Min ex. C-841-62-19 UP. Manzana cle G6mez 214 a 216 Te- admiten alienation at comedor. C m ca ple4amente equipado y Kinat
Miquinas de Escribir y Suzoar 1"I u tela 357 exquina Obrapla. Tel blado: sale. comedor, terraza, dox.
. J; 0, Ilene b nhueent.. MArquez 160 ME X V1DXIMUAJ1,
a bajo precio y con loda garantia, R"Auna cuadra Paradero del C'rr'. 63 SOLICITODES 75 PROFESORAS PROFESORES lifono M-7035. Ensefianza direlta fp." M 13691 H-6626-79 I F So. cuarto bafio, *rocina. cuarto y blito
, B-3883 6,13 de mostradorey tie exhiblel6n. San- I efficient de Taquigrafia Pitman ge- clada.prar-J., Pasco 115 efiquina Cal.
se las oftece -La Regencia-, SuiteZ 113, ntre Inqulsidor y S. HOTEL VANDERBILT smile. rimer Pisa alto. aparLzm-nto, I
VMNDO ION rNSUPICILANIMS CONDI. Ign-io. B-49-6;-Ii VITA DR XV ZXN%'A. ZUTT.22* 2IU INGY-MB PAMPA COWBXCIAN"N XU ..
20, c e3g. a Corrales. dinero con garanLIa. buen Interls oficin" a an domicillo. Norteme, nutria. Mccanogrkfia, Inglis, Conta- FzptOndfdax habitacionen con baflo A 2. Puede ier-, it. 3 a 6 P. iiii,_ I
clones' un piano modern. barnix jai a. privado proplan Para familla. de buen Informe.: Y-75230.
nuevo, mAquina. intact: precin-oc.- triensual. part1daim, desda liloo. $500, ricano con.experlanchm mund an bilidad, GrarnitiCa, AritmAica y S
MUEBLES DE OFICINA ,'ft Venrl. a Inds. horas en San haste ; 1.000. Inveralones en todas negociD.. an eflanza. lingillatica. ofre- Cre austo. con a .In comlda: agua abun- 13-3901-92-15 1
A"Pist "CASA EMILIO"' tario. Orden. scriedad y respect al ante- Neptuno 1.222. esquina Maz6o. -.at NO. 621 entre San Francis- cantidades. No tengs. dinero.Inactiv.. ca opnrtunirlRd exc.pclonal. Informs. H-103-79-2715-r- 23 CAS1 ZSQU1XA A 12. "BUTZ,
archives matilicol y tarjeteros en ca .1111agr... I El tiempo:r oro. Vea a Can as, Ofi- (escriton) (11,11"emer). San [Azaro 59 .. ntos, i
13-38-sn-11. REGALOS PRACTICOS, TODOS cina; Rein 316, de 10 a. 12 M-8650. H-665-75-129epa an nuestras aulas. Professors gra Ciri..A.I.re ved.d., Apartame
todoi'tamafios, bur6s plans y cortl- 3FARA ,NU iacldn an artIculos do pivi. B_ 2539-63-21 PUMPAILAXON MXCALXNTAX us. duados asisten a nuestros alumnus. I -P It. ,&In .1,anar. ,on "I&-come- ,
BONA DR GUSTO QUM Par su -du or. hill dos habitaci.n.9 con cl-na, sills. librerol; y mesitas Para Is sepa apreclar. se vende una eF- tie todaa, Iaaem; preMon para.todos 3MO3151TO OCRO AUL PSX02, ION can6grafos en cuatro menes. con bue- Solicite informed gratis. HOTEL BIARRITZ xiet. baflo completing Int6rcallmdo. lCocl.La Regencia-. Suird, 18 pl6ndidR guitarra. PRg6s. I gltlnna con lus balsilos. Vilintas &I par mayor y prJmera hipotecit. a] 617c, dando g na ortosrafla. Doe horse diaries de 0 Or v calentador de gaa. service de
miquina. all magn f fJ estuche Y certificado tie detalle. eCasa Enflllo A-05813. O-Rel.' ra.ntla 2 casas at frente. con 6 spRar' prActit bajo Im. diraccl An tie on ex- B-1456-77-4oct. PRADO 510, freate all CAPITOLI c I Ran,. Debde $65-00. Verse a lodes
20, casi esq. Corrales. autenticidard. Un cStradivarlus do lit Ily y Compostela. tamentos. en Batista, media cuadra Perin professor. Taquigrafla Gregg, -mente matrimonins eatables huralP. InfOrman: The Trust Company
guitarra. en perfe Ins cnndfcic)nes tie ( lases Individuated exclusivamen-te? I'a hatiltsciones con bafto privado, of C nlrtraci6n de Blanes.' I
tranvlas, ,00 Viso (Portra
_ joetros fabricados. N Malec6n y Bianco. Tercer corripleto y Onset. Comida tie ralidad. Aguisr '-GI M-6917.
MAQUINAS COSER *SINGER- cn8ervaci6n. Habana 3-1.5. Aptn. 1. BOLSAS y Carteras intermediarlos. Julio, San Inda cl tie par EmPleamos a nues. Moralidad aboolut Reserve su hBbi- "
B-41,20-60-14. COCODRILO le uBlanco). ACADEMIA PADRON L _.
tionitem y rltimos eatiloa. colors list. 363, bantos Suarez. 0 I .. 0 XAB CZXTXICO C_111_11 "
ovillo central de 3 Y 5 gavetas. Se 21-B-3930-6.1-113 trod a] mnos. Closets deeds 3 v. an. Bachillerato. Ingresom. ToolIbigrafla tac)6n a tempo. Adrnltlmon abonadoA MIN L
VENDO PIANO ME LA GRAN MAR- bural. rojo, verde. R,?UI, brown. negro heats. 9% P.m. Vloltenos Pitman y Gregg, Mecanografla. Con ILI Restaurant. (4a. Pisa). Liana. Apartamento.amueblado. met]as OfTece 4La Regenciav, To 1 H-1925-75-14 C-190-79-50et. [a. un cuarto. bafio cocina: 1 $100:
SulireZ ca .1. L. Stowers. teclado de marfil THmbi6n fabricamos cualquier eatila
Aquina conno nueva sin comeJtu For qua desee. Vents. par mayor Y Pints. TOMO $27,00 AL S% tabilidad, IngIft, Franedg. Aritmfti- I I InfDrmes an el*F-8063. i
18 y 20, casi esq. a Corrales. no ser del irtro. Reina. 269. Nlan iqup Ile. *Casa Emillok. A-0513. O-Reilly Grantlat noberblo edificio 2 an an PMOr31SOX DEL CENTRO ASTU- ca. Urtograrla. Atencidn Individual. B-3387-82-1 i
v Campanario. B-4 ,8_60-Ij v Compoztela. Santos Su&rez, pegado Calzada 10 Oc- rf titular universidades Madrid Profesorej; con aflos do experiencla. LBAULES, Y MALETAS bre. Trato personal Sr. Santana y Habana. Clasen a damicillo. element. No cobramos matrIcula. Aguacate $9. HOTEL MANHATTAN
I-7181. tales Y superstores. Ingreso at I M-9659. C-114-77-26 eev.
PIANO STOWER MODER .1-B-3929-63-li ratituNO $195 ZAPATOS, Sandalias COCODRILO tu 0 v Ee uelam Secundarlam. Taqul,,r zero y Belascoalin U-1274 EDIFICIP "MACA" .
baliles americanos, bodega y as- CnIor claro Chiba, teclado hILnro. t c San Li
c lor natural. roJo. verde, brown, tie. fla. v Mr.n.gr f .. Drift .visa- ACADEMIA OSCAR ESPIN
grand.. vores necesito local urge gro.-Tamlilen Jam' fabri camos a 64 OFERTAS ctIca. n I Magnificas ty ventiladas habitacio CALLE 12 No. 512, VEDADO ,
CaLparate, maletas Para avi6n cle piel. v enta. hay. Calls D 207 entre 9 y 10 _medl MOL Doctor Pedardi. F-9410. Reins. 1-66. Tel4fono A-34-11. Ens.- nes con cuar a sanitario. Intercalado. I
Iona y fibra. maletines y carterall Lawton Batista. tranvIa IRwtnn. .Nia- its. Monedercs, elgarrerau. correa te-7 B-6911-75-11 fianza primarin basis go. grado. In- con a min muebles, x los meJorea pre- Apartamentos JuJo, con detallez &ca- r
loj. Album. Ventam a) par mayor y de. 3)13r]Mo ALAI-121110. CONTIMP31*01jar- fano: bado, Pronctruir. 2 V 3 habitaci.iries. ,
ec(5n en puerta. 13-4290-60-13 talle. ,Cama. Emillo A4683. O-Rel. mente. sobre autoradviles Particula- MANIC ZNGT.=K, APXMNMPA VD. MIP gresos: Bachillerato. Escuelmus Nor- rios. ViPancia hay mismo. TeI6 rviclor criodw. 170 a $140. Infurpar& documents. -La Rcg*ncia-. I Malen, de Comercio, Artes y OfIcios, U-1274. Propletarlo Sr. Jos Gelabert. 'm'an-. A-7468. M-6573. Junco.
. $350 VMKDO PXAXXTO ALM 29 Ily y Compostela. red, a comerclantes, sobre mercanclas. ingl6s con solo 850 palabras par H.g.r. etc. Comerclo. Bachilleratc. Se- E-164549-19
Suirez 1 8 y 20, casi esq. a Corrales. cuerdas cruzadas. a pedalXeFA soD13' __ letras, ferreterlas. farmacias. Inter4a professor Ingl6m, teldfonos! X-26O9. rntarieido InKI's. M-canograft.. To B-2SI-5-82-13
Ito On- CARTERAS ARA COLEGIO legal. Hipoteca 5% anual. Jones Ill. 1-5916. B-3 60-75-14 ,uirafla.' C-232-77-6 Ort. XOTZL XN=XNACIONAZ. TMJA- KAGNITIC0,
, m 5, -05- Portafolloa todas Clasen: carters do. _830_64_27 8;PP. PROPMXOR DR VIOLIN. PmorEsio. d Plants inde ridiente. sala comedor,
LIQUIDACION DE JOYAS mantisinno tado. Compromlo [Ito 60. entre Cuba y Aguiar. ha- PeAPAXTAXANTO, I
. "a ca per 22-H bit-Iones ampliam, vista cal e. cnn 'erraza. 3 Amplion cuartom y closets;
quina .a. Luco. .Teldfonn X-3103 l'U. cement n zI carters Para Pa. ra tie guitarra. -jolln. m6todo rlipl. de oro, platinoy brilliant', isolita- yan6. ,B 414 _A.;. 1 4 Silportes, varlos Upon. Vents Par Ins. do. Vibrato y pl zas en Porn tempo. ENGLISH LANGUAGE a sin mueblis. Preclos m6diend. I baflos, cuRrto cri dog. garagee, etc.. I
rios, -011Z sistema ocompaAamlento. -a. Ave. entre iO y t!
anillos compTorniso, sortijones yor Y details. 4C&aa Emilioa. A Gultarran R-397.9-7.1-1 S 12. N! ramar. V#A.
AF. AFINADORES 0-RaIlly y Compostela. DINERO sin Monica. folli.todn rApido. Informed: .'a todas horse a inforires M-2208.
scora y caballero. are- Te]Afnnn 11-1412. B-3407-75-90rt I INSTITUTE 90 'CASAS DE HUESPEDES B-2346-82-12
- Con garantla do joyRs, roped, rn- El 15 de Sep. comienta el Corso intes, Cruces, pcndantif, pulseras y pa- &PINE, SU PIANO. pCU 84.00.'AN- SANDALIAS PARA N'AOS dlos, mAquines comer y d9 escribir. PROP3150MA CON CAPACIDAD Y tensivo con Ion profeeores especiali- APAINTAXIIINTO AXUXNLADO, V131PmLa Regtriciatt, Suircz 18 soluta. garantle, y neguridad.. Ala. Cinturones Para caballeros. pantuflae obJetoo tie art* y do valor. Gloria B210, experience me ofrece Para cla"s zados en el m6todUnu;uacaban tie tie- VILLA AMALIA ta calle: Living-room. cuarto gran&adores. nuel Dominguez, afinador y mecAnico todas clones, sapatillam, mandating esquina Indio. Tal6fono A-6827. Casa particulars a domirillo. esnecittilldrid gar del English age Institute. VIva en el lugar MAR alto y c n_ tie. 2 camas. comedor. 2 baflos, *quJ- 'I
y 20, casi esq. a Corrales. doelpia'a on, craduado E scuelm. Dan. Para hombres. Vents par mayor y del Arango. C-749-64-15 Sept. en retraisadols mentales. Teldf. U-2480 tie los Estadoa Unidon. Llnm 3 Paseo I del Vedado Y sitntame cantor- Pado. teldfono. Frigidalre. Verlo: I a
gu aCasa Emlllo A-0593. O-Rei. Y U-2241. B-2841-75-23. Teldfonn F-5069. .C-290-77-80et. 11 r b1le. Habitaciones grades y chicks
rd, do New York, taller, Dragones talle. 6. F-5626. FO-5111: 2 NO. 405 Apart. (I
- lly ,.r Com postela. DINERO EN SEGUIDA to' 205. paq. 17. VedadD. B-2942 92-71X.
51. Telf. M-3040, CLASSES DE MATHEMATICS 9ECRETARIADO-COMERCIAL con bafto privado a anexo. Pree s
RELOJES DE ORO 19. KILATES EF-862K-AF-15 -p. QUE LO NECESITE P
a bajo. precio, y de las mcjo". MALETAS ESPECIALES PARA AlatemAticas: Primero. Segundo. En doe aflom: un aflo mAs pera. jn_ razo shies. toda asistencia. Cambia- APT. CONODO Y LANDARgUNTRI
ANIMALES A particulars an imirgaim y edmodom Tercero y Cuarto curses. ArltmLstica, green en Is Escuel, tie Ciencias Ca- ,as references. Atendida. par sus Ila- amueblado, portal, sells. comadar,
marclIS, par& senora y Caballero. -La 61 1 MEDICOS Y LABORATORIOS pla=os para, devolverlo junto con Ion Algebra, GeornetrIa. Trigonometrf.j. merciless. Curso complete. prActIco y flop. B. 458, entre 19-21. Telf. FI-9-52. 214 Y.cuartocriada con balo,,!, No.
AvIIIII, ligeras:.malatines todas closes IntorPoseti, con garantla de comerclan- Ingram. at, Insititut. y UnIveraltind. modern Dor at cuerpo de profemore. B-3994-90-14 62. A I. 8, F 8557. C_ 2-is
IT especial esjr ra, comadrories, porta- ten a Industrialea. Su urgent necefil- Clasen a doolicillo. Tell*ono 11-4524, con cue hemos 'obtenido v mantene- T 0. SAX.A. ILA]UTA.
I a Corrales. C-4 17-57-20ct-. rretra to. y un, an piel de Cocadri- dad do dinero Is. resuelvo an horse. C-299 75-9 ,,,.t. mom nuestra reputaci6n en Ciencias M45n, b.fio lujoso., cocina Y catenta. '
DELICATESSEN In. Vents Par mayor. details. ,Casa Vdame de 2 a S. Recaredo Rdpide. mereJa a Una solo eesl6n. de 2.30 dor ]a iras. propio Para matrintionle.
. Emilio.. A-0583. O-Railly y Conom. Manzana G6mes A-6840. SAXLEE MKODRIANO21. TOXASM PO 5.30 P. In Nuelit LINEA 605, ALTOS "AM "'EN"
jUE60 DESPACHO FORMIDABLE FRESH-POULTRY 350. B2.1209-64.2oct. sitivamente enseA. con orA'ctf N ,r. ,.11.s. ilpi-a y $4.5 00 Rxijo references. San lgr4cio
tela. C-2,74-62- 1. 11 huen empleo at terminn'r. Aramedia
In, cloy muy barato POT cstorbar. danz6n, son, fox. blu*s. vals. t,,i, Z.: Ca ENTRE B y C, VEDADO 715. esquina. a rauia.
AVES Y HUEVOS. VOY MINIS Arm 2,3011001 PXxXMAA closes privndes e indlld,,il,., tOda, C,.trO Poe) Troradero entre Prado
.sulad Se Rlitillilln magnIfIr83 habIttleloops B-4431-92-14
Tambiin radio-tocadiscos auto Ciflidad. eflelencla. servicio. 6 tren- .1poteca; GRrantia propiedad Pr6xJ- harm Studin San NIcOlfis 100S. dos C-242-77-9 ,Pt. can 1,Ahn y grRn terraza. con frpnte
-W rner Con disquero to- SaJeros. Salad 606. Habana Te 161ono MALETAS PARA AVION .a tronvias (no Marianna III L. wton) cue d To a Mont .. a Line.. I ods saint sorts. B-3SOll-RO-14 ALQ1T3MO APA3LTAX3KNTO XODZIL-'
Co Stewart U-7967. B-101,8_61-'.1 Oct. I I TambiLn comprn rec.noclendn different. 13-29git-7-14 no. Sala-comedor. 2 cuartos. baho,'
SURTID ria morstorlada. PrImelles 363. Cerr 0 APRZkDA ING cnMPIeto, ,ocina gas: closets. primer
do primoroa&mCntC cleCOrR40. San CAGROMMITOO P2=mzsl3x SIMAN O EN EQUIPAJES, FINOS 2 a 3. B 3412-64-13 L312 RAPIMAXIIN. interior. 2!1 No. 161. entre C ir Mj
Rafael 803. squina Oquenclo. gains vivientes par muchi Plot find forra sells. can- mejore all conversael6n. extunte V Casa munitions, mucha ventll2cl6n. do., ,u.,Ir.., InLtituto VedadcP: $55.
freciendo tonreram ;uero a Para avl6n, malstas implitud. tie esquina. situnda an Dun- Inf-rman FO-62112. B-4201-112-14_ I CRriAn y lealtad. Jos mejo- f DINERO PARA, ,HIPOTECAS modismos americanns. Professor. con
292-57- 5 r Calla. m. QUI. Us ten tiger a, fibre, Plywood. Iona slat me modern. Informed: F.47,73. gualable. tiouila esoliciolan he- 1
jRnn A12. AlarlItinnn. 11-1792-61-111 Impermeable forrads. tela. Maletas, A VEINTE AROS Call" 1 604. Pontre 25 y 27. Ve- bi ones con vista a Is calle. mri &LQUILO APAXTAXMXTO, BEGUN- .1
Iles y sencillime. Bodies ho- is G No- ESCUELAS ,0,.,-n,,
UTILE DE OFICINA Para h]Potecas. fabricar. compare dodo muebles a sin altos v toda asistaneia. do Pisa: salk, comedor. 2 cuaroosME PM. degs. .mericanna. Mainlines B-514-7-16 comida. ague. fria Y caliente: un closet. baho intercalado con clo'..
rros Pekln s. Para informed Te]6- Iona It- cases repararlam. s6lo &I 6% do inte- Abre an septiembre la Havana Bu- luu."MOda Is noche, telhfono. Trato as- set grande. entire. y Invadero, Zsco.
in gerisima plot y cuaro. cLa Modernall, Tea .'nual: Puede pager $10 Par cads
. CASA GONZALEZ 11. ", -2 4 54. B_ 4058-61-14. SuAr.x 16. 'it pesos: operaciunes dead* Trill Do- siness Academy, Una de las mayors "T" Preclos razoriables. Concordia bar 857. esquMa. a roncepel6n Lie Is.
VXXMO PAXMJA COONNA LIE *as basis to qua necesite. Pascal rar- INGLES 202. altos. eliquina a Manrique. A uria VRIlm- Informan. M-7538. Para varlo
PG.1. NIAZATAN BUIP23MG]MAE organiZaCiones cle cle Amirica Para cuadra. do Neptune y doe de Gallano. pregunte par Is, Have. Escobar 903.
van Mom, CoMpraMOS y cambia- mom pedrigre! extranjoro, Topics avl6n.. ame PAPUA aisles: poetic mricialar cumindo quiera; Curso Intensivo, tree horns diarial, U-9609-90-24 -D.
2 11 Sumer Y Cal ep,,IciOn a crta.1-7615. rlcanas. Iona Inpormea- lncluyo segurom de vfda. Incendto. C" Permits adelantar dos radon (stan- ensefianza general y COMercial an B4984-82-13
mos maquinas escribir, B-4297-61-11 his. plegable. peraherion do Plywood. C16D an at Pago sensual. Facilidades I
clarre rigul. todo alt@A- or. compartf. Y tl PmPo at cue quieran Para pager; dards americanom) an tres mesa&. Cla. e3panOJ a Inglis. Altos standardsde CALLE 27 No. 90, ENTRE
CUlar y toda close muebles oficina, mlentom extertores adiclonales. Gan tie oral Y laboratorlo, velf ulam.
- daserP Interilm e6lido a Is Inversi6n. etc El mayor equipa, do enseflanza Le Vedado. sparatamento S. amuebla11 dales y de archives. Com- MATERIALES DE CONST. 9ft:O $24 .1ir' *Las ModernalD. Tel@fono Day dinero tambi6n Par dos a MAR ldJ;Msm do Is Am6rica "" 3criedad y eficiencia Para qua un MANSION VICTORIA 11
A-4 74. SuA ex 1 rondo. Ten Cents de aft6s; eantidade. menoreo. Interim nn6. diurnas y nocturnes PtHRvana BusJ. rador, plain. A Is brisa, an edifirlo
205, esquina a O-Reilly. Te- EFECTOS SANITAR OS do camas gemelas Simmons. refrtKe- i
- I r latina. Class* diploma de curso bilingUe represen- LINEA, 902 ESQ: 6. F-6426
I. Monte. dico. Vilame: 2 a 5. Recatedo R61 14 Pass AcadennytP. F-3043: 9 olmintele. te la seguridad de un bUCn emplect. Habltaclones con bailor privad os. n. ev.. Aburid.rite Informex:
iforill. NO CAMINE MAS: EN CASA AS LIGIRRAS ATION rUZA- gua fria y caliPntp slempre. Comida 3 16 ., agua.-4 ln -82-11
-PU- INALAT B2.I2n.q-F4,- 20,t. an a. Fly R -0
..It'd cau
B-3098-57.14 tea y liviaess. metals* Iona Imper- C-90-75-1 0,,.l. A escoger 70 signatures, 8 CUrs0s, dae primers. sprvicio esmerado. .M, jol- hay caliclad, canticlad y no- measles. forradas iota, todoz terns- Monte 1,107 entre San Joaquin y Plias terrains. un lugar Ideal Para it C31MO "ARTAXNAMO A PXMXONA
AA CO 17 otra parte me Aom deeds K95. Maletam fibra fortlsl. ENGLISH vir comfortable. Preciam ra7o abi que me compare Jos muehles. Info I
DINERO Romay. Empedrado y AguaCate, .7-8 0 1 y JU. Apart. &, Ampliticift AlmendmiNFIANZA- SUAREZ veclad. En ninguna y ligeres, Maletas sencillas 12,96 Learn It rapldlywlth may short cut R_ ,, eri man an Ave. Octava Np. 57. ebtre 9
MAQUINAS DE ESCRIBIR encuentra acumu.1ada tanta Wleza 'eTa' Moderns*. Satires is. Phone F-5067. Charles E. Rex: 11 a M-1271. General Lee y Steinhart, 1 -1336-12-13 I
CornDramos, vendemos, Sobre joyas an todas canticlades M. to 2 p. To. B-730-75-11., r-. B
cftmhlamc's en aparatos sanitarios y a X III cvxzo CON 0 SIN (M rianao) FO-7244. En esta 61ti- APARTAXIONTO ALTO, rAMSCO. ,
minknul.nam exicular Y comer mpramos j '. MANSION MAINE ciRro. Lacre Santos SuArez. 0
To. uebles oficinR. archive., 4 Pujol- X-3535. ,'Iftlelle. Malgetafs. floss Piet. aspects- CO oyal y to- PIANO, SOLPEO. GVITAZMA, TIC Ma escUela me ofrecen adernis cut- it's grande, hermosis UCRO'l
dBlerls, lln,,.obJetom do arte, flops. ca Para RvI6 rradas .an seda. Ma- da clase de objetos de valor, Antes PC mirro pr gun. CRrro. Sa
tPa Tel ,M_9603. letinem ruero, plel a Iona, ,L4 Mo. rtf Slatema rA do. fAcil. Pia- lics de clectricidad y radio. Abierta FRENTE AL MALECON (11PR. dos cuArlos mRgnfficos. baho :
V.l B.415-57-16 -PUJOL- EL REY DE LOS BA_ dernmil. SuAres 16. A-4074 de compare o vender visitenos. -La ,as at ones. ExAmenes. Vernon a do* mlcJIlo- Informem: lun,, ,Iernes. A la .-tliCUla cualquier dia lectiva. CALZADA No. 5 ENTRE ISy N intercaladn. Sienopre ague. 23 Pe.,ns I
- flos an colors tiene sus salons a], LZQ C-699-62-14236D Favorite- Animas 116 M-3315. & S. San Rafael 47 3 .Itns. I a cnntodo 1,nantimentadn. J'O cambia par
&Q.16ERCIANTES AN 2239TNNCIAS MIS C-91-77-1 Oct. Ambinte familiar. Magnificas h p1l., ba nfolme.; Sphor Crestim.
3ANQUEROS en exhibici6n an Ntra. Sefiora de Ins saborea. aceltes esenciales. colors, C-353-64-10 Oct. C-S26-75.111 .so. bitaciones, con todo servicio, agua A-42E.1. B-3690-92-1 3.
de chambelonals. caJam de car. JAMITANCOVAITI MRBIM*A A LINEA
Pe a rugado nuevam. Ili". Rritntidtirm y fria y caliCnic. Disfrute de las deli- HABANA APARTAMENTO W
PmLA NACI-ONAL Angeles 64, Luyan6, fondo -Hijas ft '6"n" t D a r ntei Llamer 81 DESNA TOXA31L DINZZO SCAMS an 30 I Ortogra 78 ORIOS
M-7 5 56. H-1932-62-19-sep. I, alpdrils. cans. A Interes m6d[co. cari- fla prActicas. Clasen a domic ]to a art
6wees caj&a cavdale. Y voladors Galicia X-3535. C-295-MC-1 3 da 1 5 mill pesos, 6arne tie ias del mar, Pagos quincenales o ..Alquilo aPartamento modern. fre
Ad.mAs ar- au Casa: A-3788. F-3560.
ea tipo b6ved 8% R 11 a.m Aberto R. Arelinno. Cornpue5to: sala. un ctiarto gran
Chn reloJes B-1699-75-14 INSTITUTO MUSICAL mensuales. Omnibus y tranvias POT PIP. bafto. cocina. 3, calentador ;raE:
Ivan do acera v miquinas -ticins- VMNDO PU33UTAS XXITAXACAX COX- Ernpedr.d. 11.,R. 16-B-418n.64-110ut,
'. toilets -clamea. al-n. Naelon.1s. Village. pletax. carios huecos. persfanal; a BAULES Y MALETAS CZA13MO PAXTICU-LAN318 DA TA- CALLE 21 No. 1405- Is etquina. F-6481. Id-I par. onati-i-ni.s. Verlo. Rev57 entre Tie. Ray ir Am rgu" A-9915 Is franceon: FO-4688. Ratn6n Particular, sin Intermediarios quigrarta, Me-ograrla a lnglt VEDADO. TELEF. F-2051 R-1126-10-13 Sep encargada. B-4444-S:!-13C-120-67-10ict. B-4026-MC-14 Comprannom Y vendemos ba0lea, me- Colocarla basta 420.000 an Primera Elemental. 011da Jorddn Tremol&da. Firms. BaVa de Ro,.. Directors. CASA 3ErU]ISPMI)Zs LA WA 7ILE .
"_ XDMMWOOD CAMEO ZSCALIONA DZ X1MXXO DE CAMAw letas. maletinea an todox too tiling Y hipOteca sobre finea. urbRML 10 MISMO ProfCaora Graduadei an tMerici Arm- Adaptaci n I plan tie e3tudios del As. Monte 57 se alquila un. hrh_ APARTAXENT05 NUMVOS, SU.00.
,.. .to.. .nde tannaftog. VeR nuextra oferta y pre. menor cantidad. Dirigirlie at Sr. 1.6 demys. Te)4fono 1-3292. I
rwood 3.12. 11100 On- col tie IS a8os se vende nor no tie- .,-I. I-stituto Julillard As New York, SPA. taci6n a hombres solos a matrini baJON:
p clos. Gloria 620. eaquina, A Indio. Ca. pz. Nianrique L963. B-4216-1744-14 ...... !,'o "" sills. connqdor. dos dormitoderwco, ,." .lite model 3.800 00il: 11111.11-111. conipiptainonte, nueva. Para S. $uArez. lids culture musical. Enaellanza tie- nic, solo, con todo serviclo. 0 rJos. terraza. servicto criades. fren-.
so, Arangin. I
$125. Ro3al In.: $75. L. C. Smith $G5. ,,erlii 0-Farrill 366. NAborn. I C-748-63-is Sept Plaormsolas. TxTULAM T XXPZ- mental v superior del plan. v ,Iemfs I B-3194-Ih.ir, te calle. bria. reren Stadium Tropi. I
I Todax recon trutdn- Remington Par. (7-141-ATC-14 riencla, prepare. exAmenes de ingre- signatures necesaria, Para 1, Drepa. 1-1 Y Colegios. 15 esq. L'O. Nicallor. I !
FOR TMIFER QUB CAKBXAR DE 81 ron. .MatemAticas. Ing 69. Exito asega- rael6n del buen ejecutante Is d .A it .1
tAtIl: $60, Royal In.: $60. Renilngton A- D IN ER 0 a ,,a ,Va, ,, I B-4437-82-14
model 12-Z. 10.:_ $90. Reparation. it. y dejar el loal.-Ilquid. 'O.000 Ties (semillea do corolla Wells), JR. 0 Clases a domIci;Jo y C, 402. esq go. Tllulom con validez ofil: 1. 1.
, Abatis. Sell Its. B-1133-57-18. co3echa 19 7. Semillas do bortalixam 7 Vedado, F_ 5712. menes IgualInente .Obligatoriou Para MANSION ELSA CALLE S. JOSE 872 ESQ I
liles Rifarda,, do P1110ten, rlIcV0, It do todmis cillses. Solicitmt-hota do Pre. A tipo de interim bancario fAcilita- B-2551 75-13 108 alumnus qua reciben instruccift Soledad magnIfico AP Sala
it $115.00 Milli Ac0ndoln todo. to clon. Casa Thomas. A.rrlado 1544 1 an at Instituto a a domicillo. ELEGANTE RESIDENCIA oledor. I cuarto6. 2 closetto*b
"PRAWOOD 12 PULGADAS, COMO -Jr. I I
Undir-od 5. I _2 PRO2 311102A ME PIANO Y SOLPMO C.R39-71t-21 Ren no cclt
nue y $85 I-riAlil. d,, $..oO0. .;,, ,, a, $;:1,11.00 miller. R-Re Hohlmna 6.42 2 lcl, mom prestamos sobre Cases eD I& Pleto. ericjo criados.. 1:4 desolhogo.
mignt'fiiiii. $60; sombrilla P;19,11111 rrl. d C6 ,do jo, 14 U Ofy professor de ingl6m y espafiol se PARA FAMMIAS F4796 IR-d-, --ina I d-pe..a. .go. ,
. nuava. $12; ternon I gi,1611 N 1-00ta ii. Pregtinint por el h1Jo de Marti. U17AitaAs ir=", Piquisla v Habana y Repartos. ramb.in so- recen*para Clasen a domicillo y ca. e
grades. deeds $13.96. Jualros de cu bre obras an cons!rUcci6n Opera- legion y academia, inmejorables re- INTERES GENIE RAL RHn rinosas Y fr"c" habltaclonr i abundanro. Verlo tie 9 1*1 y fi.' I
itainento de 2 Y 3 piez.. y ...). B-4233-92 14
annericarim. $Ili, holpl RP919 1, (101 n z. loins 23-21. blerton plateadom con 36 plazas, dead* ferencJam, flare at U-6422. Rd .,"Y,5 .
71 too). Cal6n y Pad.. R-4232-Mr-14 $20.95. Dominli bid ci6n Clara y ripida. Le tnrtamos B-2609-75-16 --- - __ priv a. I center comida. Abunda "': BE A"ITIMAN LUJOBOS APAINTA i
13 llj '-;1_11 g&lslt %co. 'III 19Z I ROPA DE SEIRORAS lit'lla taliente. Prerle rn,'-,
gro I me Serv iiosconnidaa a domicilio. Col. n-j- -b.d,, d- fabricar. ,in I
,!13.95.cDom n6 de a qua a 65 r etrnar. Rel"a o. 31-. cast
10 nRJETOS VARIOS n n nos vilitm 111"ORAS, XM*OX TAN 7OXAXDO AJuPotadores, Fajas. Refajo njusta- cod I -- _es a I
Pre .t..d rate Knu cio tiers u I ------- 1-1 .. 3 en Pe G v H. Vedad..
. I I I I I I '. 1 I I ~ 1 1 I
,
. 1 I I I-
W W I 11 1. I I I ,
F . DURIO RE LA MARINA--SARADO, 13 DE SEPT. DE,1947 PAGhNA VENTNEW I
.
-
, 1. I I mNEsmmv2!t
,, .
.. ALQUILERES ALQUMEM ALQUILERES ALQUILMES SE SOLICITAN SE SOLICIT-AN SE OFRECEN SE SOLICITAN I
I HABITACIONES U RMITACIONES 'VEDAD0 W KARIANAO REPARTOS 103 CRIADAS CMDr I IA waw= vubman lis CRIADIAS CRWX 122 INSTrrmiz94 I 88 _. I I - -, - I - ---------n2nm!n
-7 .- .
CALLS 15 Wa.,:453 NNW" &L UXLO AN 0 404, I ln.. ItjT tlt I A, I A- WATAXNOMOI I MIATISUBOXIO J-OVEN, SOL.. 'A ME 110=117MAN "IN Migrasittizzy- r4rne. ors CANA CMADA NANO IIrpTTVTMjz DANAA TwAAAjAw
! _21n o habit-'lon's oil all baft. I? dos habitsciones Amptiour ala-com NICAN C criada. limplar -A. tea y dos agent" vondodoren
,.,.Xca.j1, isa bl,,- 11 par. 0 11; rto..' r-owIA -nej.dolr. y P111 1111- II.cA-1 V 51247, Lt. jr, It
PlIv.do ran comI6 Y emits adisten- tiliclas. anexam at Italia con toda out]$- dor .. belao complete Calla 15 antro 14 y If bajoz nuavoo. coe ,,expatiolm, parm,
t CIA Porn rp&trjMmjIo a lour y pl&nchar. R. eldo: 125,oo, mccooorloa nuevoo. Yord v Chevrolet. par horam, hoonk, roforonrlaa. Infor. If d, I p I;-;7I1-J;2-1;, I
n personas ho. tencia. pars, -matrimonion y Personas ocina. werVicto:triallon. 'Nunca-lalta portal cerrado. xaia 314 grades. ba- Dormir fuera. Necesarlax r6feralicial 51 Pon cOmPstIntee An 'Aucoo; into- Cl.luo.te. J-1171f-ll, I
, -go&. Chile 2T. 1603. antri 29 y 30. V.- 114 -1840 con hello,
oraples. ,Hay teldfono. Referenclaa, treyores; air& Independlente con so fie' color. &Irv. Dr. Santarri A-2266 21 No. 6&g: .-Idom, Autos Latour IFe"AUR , Jot 2"32-11"'i 123 COSTU'
B-3810-94-16. baflo &name park hombrom. Ray Let& dodo. Preguntar pot Jimils. Telotona, Para famIlla, deutro its Is. can&. occl- mento 32. el. D y *E Vedalto do l.uu*no,, 13 239-114-16 RERAS NOW TAB I
"Ill apmrtm, I
DIL, OXON fono. I I 1 .4 R. 1147-ki-jli F,0-9198. Rent& $50:. ,11-33104S Ifi,. no. comodor. Isivadero $100. Doeacopa- I -_ ORIADO ESPANOL XIBBIANA A I
A UNA NA3317A do el 12. FO-5494. B-3501-90-14 7 a A P. "'. 8-3917-102-itl- IPAJAXadA AM CA2%AICIMDM .INVA. me orr,-. -flr. ,I ,arnpl; r,,,,,,,,. Ifill OPZVCM PARA COVER AN CANA
IT Ueblaft. Para matrimon ct..doik TZMADO- MANOR 40, 3w0f, AT- PROfft PAU rins, selielta. sitenton vendedorps on tent* cuete ca y jilatiohar Ir*JPop to RESIDENCE S- RE A1QV=AX ITEMS CAVAN ail- MiO BOLICIITA U P--i ,i, r -r-- _,js y ,
P. ,AmpgtAn.
a fierris de cyarto. Tel4fono. Ian cuartom %In muebleiL. trader. NA XVCXACNA rAo, lad& I& Isla Sollefte Informles: Her. M .4 21 0. 1,1-3764-11VIII 'I ,,,, ,, -, -- j-r [,K,.rj,,. IF I
frfL 5 cali-Itte. Sq., exIlen r.ieAeoa nol,"'ampliam. YenttlAd.*, ago abun. Alquila I& esplintifida Casa Pasco vidualas con- garRje, aciabadan de ra In. limplexa, lotion lam than it* I a 1.1;,1.-,r, le -- I ,,,,?,,,e,, lei
clan. mlindilix r P Aada, PlAcido 240 Cama. I I r.lz;
PIRO dilate. Verlos I in 12 a.m. y 3 bricar. ;n Iml' call* 11, entire 10 ,y 2 del ill& y cuatro veers on el ni" ON OPMEON CRIADA 'DII NANO 0 d A "'. I o ,,,
, I j_ a "' Ill darae hasta In norhe. Indispensable .3117.114-6-act do cuartom. ljorinir rutrk l r I! 37 IA., I
Il 94-14. P oq 454. entic 19 y'21, n el VedadO; iz Nicanor dot Campo. Tat -3241 It a a C ,; 771.1A.
- Domfuga J-_4 It A.M., t' F roferenciam. Nueldo $15 y Ion vlajex. EX &CLIMA T3mv2Dom DR an- F-9191. B-2964-119-11
____ is I& Ilave en'la misma, Para Veda de I I n PAR
ANXMXNCZA PARA PAREMIAS. B-2430-841. -. I B-2192-99-13 Park trstar do I a 3. Calla Vociall"den *16ctrican con bUen& CSIAM DIIXZA COLOCAMAR
Prrkdo 352 entre Neptune y VIrtu- 8 a 1 2 YJe 2 Inforlin-, M-627 Ott iirnjA 8 resencia. Indixpennable 'expert I 7-8747. OrANCENA MUMMA A ":_ no IF bx
des, altos Sa]6n Criptal me. alqui;an DE- INTERES W 6UE --a-6 6 St. Mirantar. 349-11110711,03 P .nc, :, hifn -It"... iij, ,, '1--',r" 'I, .. A. 4 I
I crisdo. SsraJe jar- Nocribir dando dotallen y rertrottel Pon r-forn0n. lam '"
habitaclones. con Pin T;tiebles., A xetlaritas 0 :1e6Auor a quo eatudlon nsu- mowczwd xucxAoxzTA aLANCA triant.lador. o Por jr.r... Y 7 I 7 I~ 1.11 ,;Illko ., Igf" ,ohor. pars,
, ,a Sr. Cimara. e B-3341--88-14 din. terra" a. Informact6n: do it color. Para pequ.fl.. a Hr. F.. spartado 959. Habana. R "...1-119-11 ""'s 'i-, 'I. A ,..&.
a trabaJen, ,._. lit .1. I :, -11,
I I -_ R-3990-SA-15 a habitactorko- C&Zj.A do 4. entro, It y 14. AmpliaclOn A" ease 4: Una cAsa. Sueldo: $10quehn' B-4361-114-14 ;,., '.' ,,A con toda aslatencla, an cans, it* entria- VIWADO. 19 No. 1104,-" AL- Y caml il I
CARA PIOULAX. nforalided; blen situada. con' irlas too. Mntre 14 y 16. Terms.. ..j.. moodarom, ruts, 10. B-2125-IJO-15 da. Compromise 5, ..quln. Lilco. 7-21881 OrMMCMMM. JOYAN PARA I I 11.1 I--- I~, ,ofersn- I
connunicacl6n. So exlsen reforeo- comed0r. Contra cuartan. hill, bane is somz iv- ft. x5ax cow axpla- criAda. %! on I, cornedor. on o,
166 (altos), se alquila habitacilln de Intorcalado,- serviclo erlAdo. Para I LuyanIl. B-4350-103 riencla parm, pf br t,,
con a sin muebles. exclusivamente. clan. LUJa Eat6ves No, 9. Vfborn. __ :. -rfumerla. go prefle- perlencla v us" referenva. F-12:hombre solo. B-3959-94-13 I. I as9'iS4_Ig,. vorla, do 93 LUYANO SIR SOZICITA XUC3EAOMAXLANOA re quo hayn, entado an at %Ira do it. R-71 ".lit
6:37. park quiricalla. Sueldo y comisilin.
11 y Pe I AB 93-58-1 ;. lavar roPa. do matrimonjo y Jidon-a ", -I
ALTURAS VEDADO Do Interds .Para [as Esifernes' OAXWO CA jimpiar I cuortox y hatio. dormir co- Estives 171, 7% a 3% A. an 0:1100111. ESPANOLA XADIAiA
I Luglai- alto de I& VIbors. habitall SE ALQUILA VEDADO EA. POSITAL. JAS- xenranal.a. 8"oldo _IS reedo PIT. ru-nej.d.
'Rabitact6a, amplift, francs. morall- din. sale. 2 cuartow 4%4. comador, B. action ,,.. ,,,.,..,,r. ;, ,d.. .. tin orxzcz 17w,
no 125 Colin 1: antro, 13 y 16 Alturas 1 ".5 UC3KACXA PA- 1, I,.r -. !,iorclad absolute, .an maFnIfIco chalet to a frescas., 111I par*:, urxenclax. Mbdernlolmo apartment &I lad. cocinn, grand, 2 baftos. pantry y trxs do *Mlramar. CAR& Gl'ton 1* 13 4,, ._-112-1 1. l-., I X
9 'l _, ,
,leads dejardines. Tambi4n alquilo, Enfermeros, d1m. y hoche. $2.20 ill&. its ]a Lexacift de Portugal. cerca lot patio, $50.09 'MuniciPli, 65 LUy&n6. Ik-4235-103-14 115 OFICINISTAS C'- Tc f-- -1
In-com do Faaeo 656 entre 7s am-,y rios, TeIr. 111-0541. do I a 13 Ia. Y Palacto de too Deportee. proplo Para par otrL illle.00. Vicente. I OR 007-OCA 'UK JOYMN DM COLOR. P-i-2 124-13
27. 1*1,4972.. 114W841,Ail do I a 9 do Irs nochia. trIrnIo a persona solo y otro. 1 8.3941-9;-Ii 1 am IPAOMIOMAIrC 0 TA. ,Plado do mAio A romd.r. Wn-I,,
_. H-1556-94-14 ma it I Ulgrato. empahol. ingl#s. con expb- y F. 7 1 :!.. i_39 O7rMACM UNA LAVANDMILA PA- I Amue do de dos habilIqlimes. ... 104 COICINERAS COCINEROS q SOLICIT& trabollador. con referring
I AN MLIMANTZ ZXSrDXNCZA PAZ- forman: Edificlo do 3ra. y 2 apart. B-3691i-l!x '! 1. 1.1s, 11. s, -- 'j", r,"'Ad
. B-3744-88.14 COCINZALA A SEPA PA_ rf.r,.,jk,. T.Ir,,,,,, y;I_,.,l
tltulzr.del Vedado. we itiquila Ain- ALQVIZO A31ffPZJA XASITACIONj mento 2. 1 94 LAWTON -IIIATISTA xxonsivo gril4incil; mueldo 0160: excribir an Inr it 1353, Habana, dandn OrJUBc=ua"rt.p A!PA-,0doAr, PIMA
con tea& aslotlincla matrimo. I
pit&. frencal y clars, hatiltacilin i.inpxa, 1, so OfIclo. limpin, cumplftUora, con reforenclan. B-31141-1111-13 ra par& nua- 41)9;-124-14.
,tl ballo, preclo m6dico. liluebleaqUL. n a a dos muchachas. Uea No. 162. U03DJMXOS AILIEOS, CON TJMJLA- ,52 ALQVMA D" 02 TiNUM CANA referendaa, Sin axles condition
vos, arnplios closets. inint ser- enQ' K. Vads do. 14RY tel0fono. L I Ia. sale. comedor. dos coartax. ba., moderns. con' Jardtn, por.tal, sala, preouniar.e. Tambl4n nece.ito aIr;Ien"_. 92 DESNA -2,LQUXGZAPO-xxcIL310. t monle solo. Yntlende, murk;n_,1,-O. D AMMAd, COLO CAILXM UNA Ir"NA.
'. L Jorablg I I B-191 AD interealado, cocina. serviclon erla- comedor, tres cuaxtus, ballo intercut, to Darn trahajo par hora, litualex con. grafo cAPAcitado. Fa V-2812 R. 475-1 R lllan ra 1- ,viclo domestic Ex"leffos comfillis a 0 4 T-26' vor mandar in c "a I "ri, ri-- ,ar quo
matrimonlom di.tinjultion n do QMM6 M& do. Solamente Ir de 2 a 6 de 14 Isr- lado, cocina expaclosis moderns, palin dirionoN. Presentarse part tratar Ion former completes par twerito &I Sr. A. ," e Infor- I
. cj:, AN CARA rA1119031A AL irMAGE52 JOY39N BLANCA. f--:. !:-no -- its I, "I'll P 4115Z-174.14
emi Indlap sables dos referenclas coL' y trampatto con Arbolen frutales. La [tines, mi6rcole. y v1prne- par ]It Din- lAso. Ap&rtado 324. Habo'ns. Palo, presentable P-,ra ruArto.. -CRIle 15 No. 955. trojes PiLsmilda babitacift con muebles a Ir Iftlem. calls 9 No, 662, ell& 107 I B-4142-115-16. MAGgrxrzCA LATANDERA MAP
entre 8 V 141'. sin 'euca. in c Altos. Fn- Ruts. No. 23, baja y sube par Its pUer- iiana solamernte, an Jov r Duerms, fuers. o vo ocacifo Flu-n ,Iusl- A
Vqdado. Hay teldfono. B-3716-84-14. s 15i"Ved clo Ira L F63910-AA-12 to. lam tranvias an 14 onquirta. Called iner Plea. I 11-3,31144r, 40: F0.1077, HAOIX-119-11 I~]. I-. -- -I. ri, 'Ap., / ,
. so 31.1. as "eatre -13 _27 y 29. No. 13, Lawton.. Informts SE SOLICITA 1. Iu--1 ''I Io, ,il". ljo-. ,,,'QVIEITA AVENIDA. PVMMXA CU#-, i I I 1 'L 9 L 1 -1114-11. I AMUEBLADAS W-2766. B- 36S,_9 4-14. SOLICITO UNA COCINXKi- NUNN Taululgirafa y mecan6trara. que pue- ovAttlazifix xucRACMA, DR COLOR 1-1-- L__ .; F, -7',,
dra. Rep ito Miramar. a iiahbra ,o XXM XXCX4L PAXTICULAIL DIM, A. &L B. DARDEN. M,3U3 it perfectamente ol jn*lt-v, pars. lim6lar ) Is~ nuipriud-iM. R-4r7.4 !21 15,
at bftH- Vedado, aligUllat 99 r ALQUILERIES VARIOS fit ]a ,-ask. Ho. de hacer a1guns. me & es'-riVir a Para CAVInar,
lefterita. Rmplia y ventilada ha R216adida. habits. .C Illn- pars. co0respondeticla del 'holel Pre- -n rrrroncins. Surl:
'i6n. (casa particular). Rimueblad4L, I:16n, para matrimo con comidals Asks y apartments amusbindon Plexa. Informed : F-9214. dente. %'as; Sr. Roberto Acosta. do: $25.00 a 130 vo: U 4360
con bafto anoxo calentador el4c0l"O. Eaflos do IuJo Inexe. Exljo referee'. an Vedod Y Repartoa., Lo Revamom ,r dASAJM B-31161-104-13. 'I 6 14 US CHOFERES
refrigerator, luz y telfforto. F111-3674. risk.. Linea* ii B-201;-834-15a A varlon Oen nuestro automilvil. sin ON ALQVILA MAOSIMOO 52 SOLICITA UNA MUMMA COCIAMI- B-4412-11 RA997-JIX-12 NZCXZZTA UID, UK NUAN CROP
Referenda& ., B-4457-S4-14 canto aiguno Para usted. Genstra.1 Her. call capselded pars, 3 miliquinam.
__ am "Qlu Ague abundlants y Ion. lines. 906, .I- 1. qua ayude a Ia It mp lem.corts P-11112 r.SR ,OFAMCM UNA XUCMA- Z39 1
__ - -----M vice. -fictruss: Mallic6n 'iOl. Ph.5 ra. ,,.t.,.r rolo.r. boons. Liam., at t-Iff ... F-5215 de Auto
'trances. con -mue B-3809-98-13, f.trillim. Dormir roars. Sri Ill 125. Adotor Club do (7ul- Inencil.t.
A.LoUmb P"SCA NARITA To _'y H-7592-SA Is ".,. to.. VItclado. C. 11, 9 IN $200-TAQUIGRAFOS ireferenci... de.- b.s. ,usid. -:1,5 'a""t's
con vents. gr.nde. Vista RI r, blen 0 V3 antro 4 y j Reparta S.IF
na CrX I 4VIIII&O'l Y toda antatenclA.- an o. udirs. so
11M AS SID A UNA GASIITA DR I.. I B-385 Iii-ij me llsmhda on choler c"mo
parts urna seflora. sale a oeflorita, tIH- causio comfortable. muy blen situada, V E D A D 0 S I .41,rr.. B-3165-104-13 En inglis y espisfiol, ca ,a Ntent* Y bion -.nrriend.d. F-4216,
. eampo. %vin, part ittraporsda a fi- mpetelitc.
I man crimida si, despoil: toniamos left- con vlaw do tomunleacilin an omnibus S:m miquila primer PIRO 001uslUeAto nes its memana;rpn oaraiso an La 53 SOLICITA UNA XUCZACZA PA- 1-1-9377-12&.16 Yeb.
renclas; came. familiar. Linea 6. Veda- y tranvian -parsi todan parte de Ia its In, cGmedor. hall, dos habitsin. Habana. Joall, T rem M-5112. ra covlnar. Tlene quo treat referee. Para sucureal 6ancaria interior. Up park eradn, jim. )is jardinero.
do. B-4593-94-14. cludaid. buena Comilla. agum, fris a A marro ,I dopentient, n J.rdluero. Pt OPAINCA Cl SOTMN Z"A*07ft
xx ---------- -- a lad& Irs poche. t:. Y nes. born Intlerc I do. cocina v ,(!I-%-[. 11-31115-91-13 clam. Estrella 55 (bajos. derecho), lios conocimientos de partir clintinas. Won, o %I 1149 ,nuY Prilrctio. 133,13
1 I 1610110. Hot, de urlatlos, Pteclo 166. Inf ... ....... B .3970.104-13 H 4274-111-14 9 l'Ail'I.S.13.
031 ALQUMA UNA ANPLIA MA Preclos ampocialen Paris personas 'is- A-8258.' 11-46il_ k-lfi. ALGIUKLO 090-00. TIBASPATIO DR COntA6i]idad que* sepa inglis: re- -tacl6n art caset de familla corea do tables Concordia 202 alton, esquing to tiorra 20xlfi. proplo paqueno taller ON BOLIOXTA COCINIMA PASA XA- . ensable, letter 6uena Ir, U-18ml orlazoiji- 8-umma. CazA: CXOP3M M1IPAJrO% DESNA COLOIa Universidad do Irm Habana. Infor- Manrliiuo H-9410-94-24-sep XAGNMCA ZXSIWZXCIA AN ZL 0 nelloclo. Vicente, Munlefibio 850, Lu- I trimmilo. ,qua &3"ude a in. limpirka; gul$ItO IllOISP do parm cuRrt- A ,outed- Tmt,. -roo on eamx i-11ru'mr o de
I men U-1746. B-2793-94715 I I I Veds0o. 2 planta.. JardIn, portal. yan6. I B-3042.98-14 !,lien Nueldo. Tione quo trader reflrln- tra, Taquigrafo ell espafiol, pricti- bi0it rU^neja n I,~ I-r.e.I-'I. y ,.I"- ...."I,.. ,,,,,box &A,,. ,to Pritil. b.*. I 811a.'comedlor, cocina. Pantry. 514. dos I "Ifto ('nll, 2. Part. A 7mm. Avenida. plidara. Iteleren,,a.. I 81,11 OAK refereuelax. Informal, Y-,IAtj4,
I k"JVACIO ZOMMAN SOLO 0 MA- bottom. cuarto .1 Italia crimaos; rent& .- Reparto Mirilmar. FO-1411. co ell copier Stados de ctienta, in- B.431)7-IIS 14 11 1A66-12.11-13
I trimonlo, trabajen friars, no cocina. 95 NAVES .'LOCALES $95. Calla a carall pot otra do tree, I B-3810-104.1 .
a. on at SE ispens
no niftax, gab Francisco y Carl4 IlL I culortom; q rent $60 a mono SOLItft AN A MLANGA, PARA COOMA39 able experieecia. -Bur6-Em. AVIBO. XX OFAMON CXOPIM PARA
&Itoswlitanzanarea. Apto. 5, centre 20. Vedad. H.ba'.'.. T.16f... FI-6441, --------P- i X"O"
de 12 a 2. a -Gregg- e,:,,%r- --,- .l o t5un,1ua "Isti.1
PIRO, despoils, do Its 12. DIEiZ METROS POR DOCE .pl*r, .1 de familiar: ueldo $26. pleo -Gregg Academy M'-- 119 COCINERAS-COCINEROS n "'I I- ,,Iran,,., q..
.94-14 Cedo Tna A) ,.,..,.:.,n,
-ft 4 2.1 ntfico local para comer- I B-4074- 88-13 SOLICI I !rrato 487. (Oficin B. Inns de G6mez 410. Tells.: -0523 1 I' rr -in", -,
.ILL c ... ... .. call* Zanj& Antes GaliRna :3914-104-13 DESNA COMOCAJLAM WUCXACXA I, OI rn."AT"I" .,.Ufr!x11dA1
MARUNAID REPARTOS L L n ct..InA.
I CASA M2St3D]INCX"t 11, 959. y Agullat y dos quincallas ell La Us- nxxxo UNA a A 3. 63. Mr. Salmon. pars, cocinar. Ilinv- u p,,r hor-. Ito (Ilsrmige .3 As lar
biton. Rog. 1. Vedado. So alitullan he ban& vleJa. Informant: A-6469. pague poco alquil.r. COCINERO 0 COCINERA C-381-115-14 rnatrimont.. TIff.ru. F--;I,,i2. I-re, FI A-I 25 ..
tacione con d"ayuno., No ntfln- I
B-2569-85-1 4 AMQUILO "PAST D Amp"O. qUV,, .. ,,am. .1 ...... Para rinca fie recreo, troy cerca de .a. Ft 3 I- orREC3193 CNOPER BLANCO COX
. Preftrible. ..-br.. sales Ambient* 0 WISIANA-116 oy regalia.
d .ttlgutda. sombrii. it 29 NO, 24. mine.tre- no AS-3932. Ar=ndo Vald4m. In ,Iud.d, Prereribl. epno.ca cql 733-119-13. rr.,en-.. vov p;,!,;. Nfb.,.. Ha.
, 13-1269-84-24. AL 0 L043AL 5M CUADRADO DESNA OOLOCAR EXAGUA XA- I~.. a R.pa rt... I Ninnnio. I
8"00 Y17XA#XAX1TACION NX AJM- No. 969. Repartn Almenda- medor, "oink. dos nation; colors. 3 275. entr. 12 ), 14. reparto Almonda- ___ 2 UL, S nor. dos caaax lujosan tin& no. a,' c ,_ B-2866-99-15 na elActrica. -InfArman: Palle 15 No, 116 SOCIOS "linna celmd. no doerine. Para vocinar 11 4149.125-14.
lad 2 to. Camblo,,, .referencias. rem, 3 cundras del Crucero de Im, Pla- cuftrtom con sun closets. cURrto cria- AM NOLZCMTA CASA, Nar SMOVEDA, ,
98, Matrimonin do reopen- ro.. St. ref.,enclax, no prousentarze. POIL NO PODMA AWNNDINMZO, AD- y myridar -Itro limplo... 1 -6964.
its. B-2906-34-14 Ya. Informer on Im, mlima. bAjOx. do, are, garage an 120 pesos: a noviembre. -ledad con H.3822-119-1 ., D312MA COLOCI xzx JoVzN DR CO- H .Iavadu
I BI07SS5_IS air on e arto mine bar y Dimon terra- mabll$daai Llamar FO-3223. Burn sueldo. B-4012-101-14 mitn me( profegor I) profe, 1- para. ,-hnfer lutrtleulrtr Tien.. ro- I
I ALQ= O DOS XAMITACIONAR ______ so an 160 Demos. cast omquina a Ira. B-3723-99-1? Nara que ril"pong its 42,000? pHra co- QVXCNSII MUMMA COC129MILA MU- ferenclax. iformir fuerR Fd2b2. Jorge
claras, freseets: bvtlc6n a I& calle. ALQUMO 0 T3U[3)0 'XODXZZA Inform&: Vjamorana, viv lado I 31"AL 4 de Ia lArd,. (! rt. fAIIIIIIA V P0- (It. La l4allana. edificto de dos p!an. H-3950-119-13 SLICITO COCIN IRA WARTA LAM IP910 Y Araderni: on lunar v nirlco ropes. Buell" referenriax: F-734A. A 4299-125-11
11-3!478I9 MORI &"a
I juntaa a- separadam a persona solo o nove mamposteria, techo monolitt- TaMforin I 32, '11-14 ;. bitaci6n an La I con toe'. "'Ifla ,encilla. 15 penom. ('site 11 Nn. IRF "I 82 DRAMA COLOCAM, ZOTSM DU
. Emribir: a S. CAP A. 'Parts-- Co.
malrimonto sin Dillon con a sin corril- co it@ sequins, 177 m2, con local Pa- A UNA CVAZIRA DIM sol-viclo. Camm, do moralidad. AvtmRr !).,(; Pritte Ave 12 ir 13, Amplinellin do it,, 1 4 .,. R- 41 .1 VNIL COCINDRA INGLUNA DIN lolor. mollern. Pnra ,hdfr particu.
- lee y rer not:r Ifi-Arn. -10carse. '4250,
do. San Rafael 602, Pegundo plmo. es do .16n. precioson Altos. at tal&ono A-4933. de 2 p. on. ell Site- At ... -,11.,-%. B-411192-1414-14 all 0 ixt. Ilene referenciao. F
quints Gervaslo, Estricta inoraliclad. La Liisa. MarlAnno. Duefto: "' L' 7 1 1 'j, aid de dalartle. F UL17,
tada. do f.'ricar. compuestos de lInte B-39416-99-11 PARA LA CALLS D. 401, ALTOS, R-4204-1M.14
1 B-4111-94-21. F0.6ill 2. 11,1044-95.12 sale. comedor. 34. bafio luJoac, coci. EX SOLICITA COOKNIMA BLANCA -11. a I-,. N'-dadn. -P PrIllilk una R l7q1_111-13
- DESNA COLOCASSM UN ,70TAN Its
"S. VZtIVB*A SAIIIIALIA. C2DO LOCAL ISSANDS PAINA INDUSTINIA no, Puerto v serviclo de crindo y Una rA39XZa& COSTA mmoNXITA go. TI- laIP 30 11) ;them Pon referenrian. fa- lav"dern, qua metro. planchar con. p!an. OPSECRES JOVAN PANDA, 0Oirx_ C chAlpr con burns raternHa. Tel#fnhabitacilln, colnedor y closet Para terrmza. La Ilave esti ell: Calls 6 No. so can tires hateltaclonem art Loo tin- In., optrinnaleg Ilinpinr As la-vomerlOr ,ha. de gasulins. y limplo rouirlinnow, Iiiiermri fue- no M-359g. B-4084-125-14.
coctnAr. con frexadAro. todo amplio v con tendIdo eltctrico y teltfono' 56, Calzada do Columbia N, Linea. bans. 2111liximo 19 ler $K rorca do Buell sueldo. CRIIP 12 entre )2 v Ia B-4450-110-13 ra. Blitnas referencias., Sueldo: $.15:
fresquisima. Alquiler $38. Verlo do '3 AdemAx abundance serviclo do auffult. B_ I, qui HR.- Altuts. do Mirornmr. Coma Gaot6n.
5. Concordia 8; 2o. piso. Acehal. so. AIq -9231. 3422-90,14. EgIdo v Mon ipartedo 212C -4N 4-101-14 A-3909. -39- -119-13 931 OFILACA UN CWopAS ALANCO
L uila. Llamar. F bang. Bria. Mmr1s, B F3 4 Y mAltern, par& -me Particular.
B-1368-84-13. 1131-2907-3064-S7, ill SE ALQUILA LA ESPLFNDIDA B-3947-99-11 SOLICITO COO 117 SOLICITUDES VARIES VA
nwmXA QUA AYUDM BE Or"CZ RSPAMOMA ACEDIAMA Liame. 11-1,353.
I" ONXO QUA TMAMAJM 52 ALOVICLAX LOS MAJOR DEL case propia Para Legaci6n, Aye- 2 0 CA DZj,'2TACUA_ cluehaceren de, Ill eRSA- Dormir co-, admit, Para coritiftr y IImpl.r a ma- 11-44119-125-14
Para restau- at 2M In-16n. flertrudis No. 67 F tr. yl- trinionlo a eorix familin. lione refe-
0 itrtos. do. bfi-s. comed.r
Rlqullo hermama habitact6n. con ea- hotel Pinata. proPloll aide de 'Columbia, s;n. entre 8 y 10 It I .... N- 01.5. B-4093-104.14. CROQIJINO GRATIS rent,[". F4894
V. ndldx comida. Calm inquillne. ran, oficinas a camtro its diversion. l'-37" -llq'l3- 126 JARDINEROS
-Prado -1151. grande. diom cUl.rto.1criallool, preferenrique 415 DINO 10. (entre San Ra amplio contract, 5 15: A ell Marianab, compuesta de Sala, sa- a Ohl) M ramar, Parte alla. 919 SOLICITA COCILNZ]tA SLANCA, PELUQUERIA TAMARGO SEA. RXPAAOLA XNDIAxA ROAD,
foal I San Jose-). B-IS71-94-13 I 13-3514-9.5-16 I I ... at FO-3775. niedimna edad, ebri referee S.licit.m.. much.eha. par. h.P demon. c.[.-. Park -tnar: ,abP SM OrMAC39 ZXpARTo ZARDINA- leta, biblioteca, sal6n de pillar. ca- 4902-99-14. ir coloceel0n, Sueld. $3,0 FO-67.015 cumplir. hurpse referenflan during, Jap-II, porn, ,-. particular a
,11M ALQUILA UNA NAMITACION VAAXr 90 LOCAL AnLIO VxX- I 11.11 B-4215-104-14' to. u. .r.q.Inaj grill., coma On .., a on. FI-7641, P-1713-11'r-11 fines. ecinoiedor do agriculture y flo.
con 8 In Inlipbles. Hotel Palficlo tud.mANo. 4064 _380.45-is. me4or Y cocina an los bajos y scis oc ii;lxll :I!i i'l '"'A']I''A'JSTAXZNTO AN XA- qulo par IS diwe, Pe...ta a.t. Noun- ricultura, 'Con referenrian: U-2192.
Cueto. Inill 3, Muralln. cuartos con dos bafioi ca los altos. lines, Vedado 0 StOs. SuArtz, 10 mAs 82 SOLICITA' BURMA COCINMILA. cio ell Ra3o 415, esquirut a Indio. SM OTILACS 387&*OLA PARA CO'
B-42,17-S4.14 it,, do. darmitorin gala y comedor. qu. .opa hRce, drilPsa. con r.-rrO B-3996-117-:3 Pinar y limptar a matrimonlo. rp I B-3097-124.13
I SN ALQU=A UNA MANITACION Para veria, Ia flave ell Ia misma cle (tire ,,rest, d, 4 5 A ii pesos Tnmbl?-n 'I"- I larRs ) durrmt, ell A.,;,."!-R r ... netax 17-9110 FI-3893-119-11 Jt!031nn,,Xxp]MC,, ZAZDTNZZO,
I ea at Vedado. on casm do farnifln 8 a 12 y de 2 a 6. Informant M-6276 milad ",a tirr, I Sueldo: $3. "site CEDO LOCAL .1 acepto In de Una eftin. Krande. -j?,,I. ,,.00. . 3 5' SE SOLICITAN PERSONAS 4iJE 23 OrXRCM UNA OoCrwMAA DM n rnu a .xP-,Imn a, denex Col.hnnorable. Colic J No. 104, lei'. visa. ('Ott ., granites YIdrIPrAR a In ,,All(' onas honorablealque "_ entre 11 y 13, SierrR.,itrul. .10 .
Ion bRjov. 32 B-3342-90-14 .1 rs-aP cornndldar IPA ,Ia a al Tel -44,S7-104-14 padczcan afecriones, de I& piel, color. rop"Irm. con referenelar. n
No molester an .,4 metros, &h[uller ,3100: e:rt.;, ill" Sr. Cimara. :"npe" in ,Rr e tox"x partWulpr. Butria. referee.
x PoPinar y ll'TIPAr R matrirnnnin solo Ims CRIIP Aguila 267 FT-4066-1:111-14, ,
B-4137-14-17. prado h Galleon. entre SAII 11 1-11 Y folio L:-7886 0 41 F-3077. para hacerles aplicaciones gratis. Duerme fuerA. Tel6fonn. F-GO1Q.
.Neptunn, PIrertAinenIr:.,.(7arret. IIKU- 0"0 COWFLXTAXMNTZ AXUX. 15-4041-9q 12_ MOLICITO MUMMA COCIMAIMA JO- sultorio Acetolia. Ave, Menocal B-4001-119-13 JARKNERO, CON GRANDES 60
22 ALQUItA UNA ZABITAGIOW a G6mex 349. A-"h hind'. casitaa ell el Reparto Almn- n. binnum, prempritable. 17.rruir Can I .
on coma do morRIldad. it matrimurnin Am n -2 2 1 0 derem. bRjn allitiller. Informal: Vicen- 102 AGENCIAS COLOCACIONES dlilro, IIPfrPnrt-. 126. Calls 14 So No. 8M. Habana. C-167-117-3 oct PARA COCINAM, nocintientol"Ir jardineria y flori.
mn Iflo. San LAzaro 2110, ler. plen. _: A to Rodriguez. Call* 23 31 y 3&., Miramar, mente crritese senior. -1 cultUra, clesca colocarse ell Calla parR-4 t32-114-14 entire 20 v t_ I yp.;,.
. N A V E jilsilln Canters, Vedado. its 9 a.m. I a V. m. LA OFICZNA -WANDAII, SIMNFSZ S- 4 47, 1 .1 A 1-1 3 APRENDA durmiendo furt-R. buena. .az6'n re- ticular a
; 84147.11-0-1,1. solicits, airvientas v sirvientee. co- 0-17. fin'Ca de recreo. Infornies
I 2WADILLO 206 ANTAN AOUACA- Prbximx a demacuporzo- Ae sy me- owners. .no rn.nejad.rax. I, I 52 SOLICITA BUENA 000rNAMA 1,renclk.: le-i RA011-119-13 a[ Telifono FO-1951 B-4049-126-14
bk v Conno'et, Ia. hAtiltacift chlk; ,live con 223 Dialects R cund, IC 1111. Ay.de, Ia lirnpl,..., Sl:eldl.
, % Dr%. ALQUILO LINDA CASITA AVENI 'N"t1e n" e ipI,.dos oficina. n- '
g 6A _F an kgular 2r, Pea~ Emend& Palms 31i '%' ots. EXPORTS
I on Ago& mitimpre. Ref rencine. LIR- (Ira do Inl R"In y do In "... y comp I, OIBUJO COMERCIAL COC13MILO, 'Lo- MOPA- 93 COLbCA UN RUSS AAVZXSwC
van: hnhltncl6n 7. 13-41,24-1141-14. lelAr.no M-7668. 211 15 ffi-in y ,spatial. fteferenciam, j5 t I. r.-,.,'. do Octava esquina 7. ati h-Il I K draft. EdIf. L rr ai.2 La. profonl6n ,quo. properelons. llama
a 4 7,O 1: 1 4887. fie?. 38 .From .dod, des,. coma p.r- con rnuv auense referenclas. F,3221)
ALQVILO A 311111IUDIANTMIll UNI_ COMERCIANTES, dos ha 6afio color. co' 1'07. A-2553. B-2.19 _S t. R-4190-141-14 y It Solic to uestra libro lins. titular. ,.be hapr tritium Ian vomidx%,
. ___ ,ratio cArter, qua le inantrarill ,As Peril- dulven It, heladex. male, cumiquior parvermitarlom. inagnificas habliftelourP Alquilo eaqulnn elombra. ones ,list -6. Rli- .LA MATANCERA-. A-7740 I -onixx
con esimt. ps exlKen reforenf-Inm. S-111 quier Prat-vlo, 36 mairon cue it rad..: mcdor, cocina, patio. Verla 3 SE SOLICITA lplen oporturillindes qua tiens shark, to. hombre .olo, Rrroi du anua, 129 OFICINISTAS
Miguel 966. Mtom, entio Espad;L y portnI grmndo. locak Darn carnicers. tas 28-9. Plays. F-2620. Mervimos parm, cualquier parts fig.. Unn rovinpra cun bui, OR' TO biAn enviaremos plieg. doxerivil. InformuL, RoulLe 870AM.1,074.
San Francimeo. ,I ciltra coil I.. coma, VlXigido. Ztpartow. servidumbre munb, A ,,lam. Vorruir en Ia cot i.re ,ton_Son I -,r suel I _18 11
Fit b ,.. p.r-,.-rganjF.nr so taller a Sludio B-39. -119-13 COXV31TZNTB AMPLZADO, ArACA11.4.15S-I14-11 ,to ,11,ie u do. TreA Dean PA- -xrto. del Palo V extranJero. Pon re- (in $31P.00. Tolfifono: -4277 ct 7 D bit n .u ,r.,,. I
I qua P-11 6 n B-1266-90.13 b ... Y I is it I c.o.. Ezrrlj- in. C. Mariana.. 170-9-,Ifi. wufty rerenclas. Service, rApIdo. Sol 666 ell- utmt Noven. APnlda. PI Mi an MR nazza, coXOCAA UNA JOVMM n6arrafo ingI#s-p&fiol. archlvcra
PMANONA PIMA T D jglumm I 5 22 ALQUU.A CASA AN fit&. AVIS -, b a. rilpIdOrnente, Temltl@ndo 20 ct..
T Ira Egido y VIII.911L In'll B 424! 4.14 pa ra
to me alquila hahilacitin coll In- B 35-95-1 4 '78! ,. r. I ,,I a -Ilo. verdem: Academia Interame- ovinar x6lo. con rpferencia. corresponnal, empties conocimlentoor
flo Irjvoflo. ell (.nAn Privada a 1: on- CMDO PAILT31 DR NOIDURSO T AM Calle 79 cun solo. comedor,,; et C-034-10?-129-P Con -Piraciones do ii nar 1121,. LL.me contabilidad crInnercial. Omar do Is I
. [OR. bano. cocina y balto criRdo.: $7.f. SOLICITO COCIXMZA DR XIMXANA ricana. Apartado 683, lia.bana. Tel6funo F-6276. Edmunda Gorefa. Torre, Reina, dso, altos.
tra a del Vedado. 1,111mar nI IT-52-ill. plioloval. con grRn mR[6n (iftra ex- Veria I lotion horns. Telffono tr-71'7. Pdad pA ) nifin. nP- C-112-117-1 Oct-. 'I I
LA Za. DEL VEDADO _rR ,natt-Innoril. 1 14111,4-119-141 B-2903-1:9-18
1:1.4215-1.q.1. 4 po.106o y verltn. VIA uOuIrIca cArs- I R..1710-.9,1- I 2 pRrto MulgobA. Santiago do ]An VeBRUDXMCTA SAN WIGUML 1107 rattle UIOv Imlento romervial, .4'I'lufl.". SOIIcItA y ofrace on boon servllo sea. Informed; Fl-50-11. 83 NMOMMrTA ]BOWMAN QVZ SAPA JOYSM XANIO OTAMORM PAA I[XPJMTO TAQUIGSAPO IMISaK
,0 ir y Rjustar tin& MA -Illn
I bAjnA. modIR cuAdra III, I ,,Ali" reduvido. inrormem: N'nl .. ., 7 SE ALQUILA -MIRAMAR ,is cocidnerms, erlmda de rhano, crindom B-4 I(11-I (14-14 haver funclow enrinar matrimnitin. comi(IR Pont asr,-h-l. crit-re.Poneal. traductor con ,
i'olver* Podrm I m jo, arms. IRvandera.. choferem; _- quIrin tnpadora de lots. de mano. put Telifono A-66261 IlIgnbri tran prActica do oflcln&. .OljcILm am_ I
AIQUlIjI hAhIIn(,I6n aniijebindn. rrpA. R_441111-5 -1 Amplin plan bajo. ,orell dF CA-RIIR 0 "' rpferencian
IIMPIPZA Ane)(A hnfin $9 rcriinnn I Y del Deportivo. In!"rman an In-ints- con husnas referenclao. F-4649. Calla CX[ADA OOCIWAA, L1WP1AA CANA ra Filbrirm de comierks. Llornarlldo in B-4112-119-14 piA Pin'. F-2591. B-31111-129-13
! & 11 No. 206 el. J y K. R-Ilfit-1112-20et pequefla. mehora soln. boon trRtO, A- 10 a i2 At Y.".114. S-3714-117-1
Personas do extricta morAiiiod. 96 OFICINAS IIIR CRIle 2 No. 15 Apto. I. Ira hilgavl6n. d.rtnir: $19; 13 3 ti coxiiiiiii cocxjrJMA Tui-HITA
U-1880 dome& .". r-i-tir to 3 JOVZA "Is
B-4.10-94-17. B-174 U-1880 -d.. 2c. pi"'. Jlparlrt SOLICITO XUANTRAZZO DN COR- Rifo i ,onoril.B.CM
5 10-14 RENE Frilifirl. At~ to ill. a citalentas do mecanograffin
AN CANA I ,nento 10, Vrd.d., deal ... I" 9 -.fi- to. Para traps. poem sy -nd,.d.,, I I'll -0,11,1- in P Icon, R repRrio,
ALQInLO S Nepluno 1,016 lonquins Emporia. Pro- I Inlift. AD h.c. 11 Par& emPlen an laboratories, consul.
MANITACION E ALQUILA ALTURAS DE BELEN TIR. R-416..-In4-1,1. d rtoz-o ,,,,I,- pora'mujs i & Te- M-946.1 R-42,in-IIJ-14
famillim drernlem. So piden Ttreien- pletarlit: Rent! Ltlpr La Mayor do toric, m6dltn a dental. etc- min prePlan. hombre onlo,-Infurmer. T A I g,,, r; oficina. EdIficlo 4Palme- Alqullo c6moda coon its esquins, Per Cuba Ofrecemas y molicilarrom per.-o- l6fon. A-4327, told,.. R-44 n I,__14 OPXXCZNR X'UIKWA COCINZZA--iON tensions. Informex at A-4372 9 Gar.
11111tuo ra 'a' 0 Ia 114, antre Oficios v en del colegio. dmnibus los MANEJADORAS ror "'
"' 13. y tranvia3: nat erio y comPeLe.te. c.ejn.r .. 11-2721-illlj-1111
plan No. 26. Aguila 605. entle Son More.. dro.' 2.10-86-16 gran portal. sale. hall. comedor, vre- ,orariclasi; ewin. s6lo ---Itt. ')
Joss y B.P.-I-Im. close torraza enblerta. at ran( crindas manejadorns. lavanderne. vor CASA DM XU31SP313)20 ; ATAX"A-, limp a. xPgOn arreglo: door or ,,, _o A. BE Orxzcz PARA ojrrxc*-soir J-0.
I ANA MI MMQ A to. 3 IIR- horam 'crialloo, cocin*roA. chol'Area. SOLICIT* XANMJADOAA CON SUN- as ..Ilett. I".. ,..mpn Ili t4"I it13 4294-S,1-13 I" UNIA UINA I & -!ar- lot. A-4327. B-41 '*on bl.-.. oriental: ,dad 20'.A.K.
Ago tin n,= Io, pare, ullel- -Illtaclones, hall. 6 closet. cocin.. C-82-101-1 Act. nos referrnclam Para niho de 3 a4os. to quo tiabaje Norm. con -juida i Orinjil SAIn- I,,FIA-. NIP-c.grnrI.. Tkinit,14. I
CANA raNx 8:104 oforme, ,, pantry. donna call. 10 Xu 39. entre 3a. y 5R-. ,%It- toria -t-41snula. Neptuno 309. entr ro "In referenclas. cask pariltillar Is'. 1-1,g. O IIndn ropa. Present&3PARMT11 OAPITLIO, nos, acabndo it Itsi. lkvsder cuarto 1. I
Ha I halt mclolm. lnterloro .,,,,xA nI PI mismo edificlo. 11-31s3.86-12 y Nervilin do rrIftd-, CRIII, s. -.q. M-1634 LA COMERCIAL M-1634 ,.(A.r. 1 1-4044-1(1- 2 Agull. y G.H.n.. o ,-ranen,,lo. Inf. A-4327 14-,11$2-11 1.14 ritin, rerrenlaR It ,nnocimipril
it a E. fento In. ,mass d SArra- Propletaila. M. Adalft R-4416-117, 14
he 0: Ott "' M # n
'a I'll sm srilo.. 114,!ten- o. Rodriguez, IN r-;,,,r.l. Al-iso nod-- Anim ON
.Iin "'11"' '"o su"" 31 AZQUtLAN Van AVA TAMAN' qua. I.fd ,maa on Ia ui , 769 entre Itionte y Corrales. A 223
nistrimon lotal ...... I r, I .. an de 20i Agullft iiM SOLICIT XJLNZJADOILiL PARA PASOLA. NO LA as OFAMCM Jo N MACXILLAJj
PIMA. HAY rano, Ian muy ventilados. Ion allo% _qoIS Ito. fi.,,,,Jt. ,-or, '" Ft-iAlfi-17113 :
. fiduHtrIA 5141 oficimi. -_ Rolleltnreas permontil do limbo. Folios. .. do 1. ciudRd. CARPINYMACM. SOMICITO POIL UNA ports. Interior. Ha trahajadi F. i, i
plan. H-4300 84-14 MNCIA DN DOB PLANTAS R-41 section. ,- milin ,In ,epill. do In'- haj.da. Cornp.atal. 614. esq, a I
Ia itutm Amargura 112, Para Ion colocamon an el din. criadas. cria- Inforcren TelPfono FO-IS61,72-105-16, con U motor. Pago hien, PRAO a r- sueldo. R_4 7.:14 I I 9 1-4 fen ampl- --Mootisa do Inq -tpreatntallones. coniervialeF. 3BRAZID dnA. cocineras, coclnero. maneJado- Fjro .
B-3916 96-2n lujo.,amente -mueblada. can tel6 Ron ,-arro do entreKarin gIrs, Pa- tral)Mlar ell oflrlnm. Llamxr
IM AI;QUI'LA "ILMOSIL IKABITA- '. a, do INA- lavRnderan. etc. (1 8115-102-17 so. MOL1CXTO X1TCXACXA ALAN CA gerl. ,ne, h 't-Ame In Aa. its Ao.- 231 DEBRA OOLOCAN MUMMA 00
C16n cot, lavalla, Neptune y Gervn- fono. calle i2 No. 317 entro A I or ,.IK, I imen est do. % A! F-1-24n, -_ 11-370'-I-4 13. 1 i
In -Ro 211 PARA BUFATE, AMPLIA XAZITA- In. v "A. Ampilac-Mrl de Allnendares h"'._'. 9 n 1. Ira, 1' I .1 1, "' is -No. 412, LR,,L.n. Pedr.-..., .,_ cinema ..pRflOIA. -6111 Par- --cIrAr, A COMIPAAIIA 0 RM7RXSA 0PARCj
InformRn: Mar 11 .a y it.- 103 CRUDAS CRIADOS unVa -Nt %, Atro- queh stu u "I'
sin. Prog I, , intercelado. vplitalul- I viintro Ijnbit- I.uP,, dos hari S s B-43 _17. a pl-Artlea an 1. .",I".. ,,Ie ruln- .
npartamento 12, de 12 a 2 y 7 a I ,.I(,Ii Inifto rl 111. pe-, a ro u P r,.,, I n o r, Ila n. 7 Im hervnine, J-n taqulirrafo-mt.
I) Innial.' dON closets, Ilrein o ,dl-,, ,,,A% c,)Ijinflidadox. garAje. ruarto Y .,or- ell I ( .... ... ,Itgaci6n. In,",rraf. ,cO,-r,,.l ell 1113-flol. can
m. 111do referenclan. Agular. Ir.s ,.IladrH. del ralaclo. In- ,trin de truldos. Alquiler nionsual S"(10 ON NECA81TAN BUENA CRIADA 7 it a 13 St.. SuArez. SM XOLXCITA COSSADOM, CON AM. plir v 11 eu .1 9 !I',-14 auriplirt exp-,onta ,- ,npmrjdad. Co.
I I]_II4._q4-14 r.im.a: Sra. rool: M-2289. k*rie ,J, .1 A 6 p. lit. Inforroan- The cocinern. Suoldo: ;25. Pnn rer,.ren- I __T1-44-12-!,,--14 marerenFic-Rh.%.nnT92mbia(titoagenILr".. .Nilenreeti Aguilft 769, RILOR, TI-431 -p- satlIdioni,; Inirl4A Y arrhiva. I
__ In .. A -a Informers
Tru.t ('ollipany of ('10 Ad itilmil-R- SOLICITO XUCONACXA DR 14 A 3. paula do 3 a 6 p. to. SM COLOCA
ME ALQVILA NAGMIPICA NARITA 44 .1-;r_I4 r clan Quinto. '66. entre T) y E. N (dido
61 entreffl.um- 4 ;'r -,'n',, I e "'r.n.] .],A, de 9
11 R ,l. 03.
.- (.,6n de Ri P nos. A go, Rulk 6 COCIVINMArAMPOSTE
P16n. Sallet 167. jI-Ii,,r Dien. cool H-47R4-10-1-16 men. 16 A-. p- mrinej., ni 26 n- S-4453-117-14 ,.. epafml.. con role 11,1-. Px- i'l, ,A c 1 B-7-13 2 1116
mail. Monriquo, habit ,,,Ali .It I'e.jj.d ALQUILO WMANOSA, PILI1110A BA- IA NI-691. C-31 A-M-1 4 __ 9.1 I- 3
. AM SOILICITA CRIADA DM MANO ses. 111111-1-1IIs Su"Ido: 115-110. Z-- ..o 309. 13 y Ill. N*edad. _VZN CON
'14 Ito at 1, 6,,,. Ponkilt.rIn m4ldil,-, ob"Fir- QUILAN RSPLMxD -n -n- Aado -i S5.1, TO
A, ca 111111a \"Irtnds.s. do AL top, bInnrR. tiene que dArmir 1, 557. entre 8 ) III, \*c F
or, IA 11'ej P. cle'll
mudistax. oficinas. etc., Perso\e StAn. y .1 .rIDC8AB1A GANE DINERO F3-.Jl I I I I q 14 oxocrw=NTOS CON.
Slempre aguft, inatrijunni- sin Milos In -UP14o $15 so exigen ier-n- B-4116-111-13 So molicita homhre. no ma:ior (it t;ib lidad so ofroro Para auxillar do I
14-444-,-A" 1 B-4.121-96-14 garajo. 1-rial y terrmza-m. A% a-- V ci.. ,-mile 22 No. 1057 h.jo. ontr. 6 I .TOTRN NZANCO KARSTAO OOCI- :a ml rua. Tjr. U-5364.
-,, jKncia 59. altos. AlinemlAres. .1 hnh1toime.. rt 4n lill-. I)ien portadn. con propora- nor,, d"on, ,,As& huAgPedex A tren
12 or" Y A Vedado'tel6fono F-4148. !!6A. ,,Iro,-I.. linen. nroeuol- I R .11AT-1211-13
I 0 roo'. cantina. sabe trRlinjaiiU-1,652
A KATSIXONI ALQUILO NARIKO. tra 12 y 13. Inform-- ell H_ ,, _-_l(.7_1; 108 PROFESORES .,A _. it sl no refint on(at -- fie I
. 8-4117-49-14. -43'- -I 1q.14 JOV7MN DEL XNTMSIOW RMUCADO,
Am hAbltncirll an"trilladO "on ")do 87 HABANA dicion- 24 -No. 372 2.. I PiO f-- btrena ort, grrifl y letra. gab* o-rl- .
P^rvi, y t utfl. an-xo. -gua fria 3 I NASA, T31- NoLrC1TO CRIADA PARA LrIldilLiM P"Ir, 21 23, 'N ed#do, Des d:. jAO7AMCA SMA. VS COLOR IPA' bir oAjuIn,,. ,l-o.,I. tr.b.j.r camo
ca, Ian -IRs horns. lf" t lilfono ZA ISIZZAA: CASA NO]) no quofin cos.... su'ld" $20. BE 11OLICI fAN D08 MAIRSTRAS ly I B ..,?,uf,
'URGENTE rrutit. saiii-cniedor. dos cusit N 1. rp pi,
Linea .160. alto-. el. J a 1. N o&'J'). FlAtr.d. .1m. 6119 -,- Slall,, R-- -"u.l1st.,. on I'ug.rell. 13, .It... Is -1 do cird -4 1 1 ..In. tl- rPfr, x-retarto it, R-4403.94 14 ("do '". A91111- .153. 2d.. plan. -eq d-,AP ... Irildrifles: IA.. 161 orit re 10 driguez y Soln, Sins. 6ijir- 07,_14 pin- p.-. tire. ,11"'I"'.. SOLICITANOS M1=CXACXAS DII 16 'in- Itevill-KIR-110 -2
. .N.Joun. con I ciruirt.a. so is, ,."I._ ) 12. .ItoP IPIrn A. Toir F(I-117r. R-I.W.1 I it 13C.-ing.l.r, n I ,'l'.','i
13 4 1 S 11, -9 0 1 3, -0 nfins parn dependie-ta. 1I.Ad. .,'_, .'.u ,'r ,,I,, 11 1-1- -,olquier trabajo.
AN CASA DA TAXILIA. SIM ALQUI- ,1,,r. juegom do cunrtos, comedor on 2, NlatjA,.. I-np.,,1!. 1A, hoje,,
- unem. Ver Enrique, EmpedrAdn ,_I Z*IPOSTMXA, ZSFA*O- I P .1199-123 13
LqVIL MAk0 AN 15 21ro. 205, ENTIRE I Y JE, 831 ON SOLICrTA UN PROPER A PA. 1), 1, I., Tene rof.re.rur- d, hun- .,-.
Ia Una hallitat-16n a Nenni-A o living. Aproveche esta oportuoidad jM 'A A let. 7150 MOD I 0 10 Ili it a.m. B-4129-1 I _-1 3 COCIAM31LA, I
finrita Rolm. devente. kqo t-n.in rer- nhora. M-72ig Y A6-6831. Airplaci6n Almendares. main Atilirita un Ihd eAru r- o P-n r. d.r cl.,- a 2 PjA-. ,Ia -guul- 1131,07ACA AN, CA OGZA-
c7omedor can burros rP(Prri-;4-. 3, Fluinin grad,,s. R Ns horas 6 a I, .A.. Duerme fuern. gueldo $.'0 W-!-4-' co o 11 R r I, ,17e, !"At.riZirrafla,
renrins. Prado 154. elite .Neptune ) 8_1522-117-14 i,,,,Inr. 2 ,,,Ali,-- granites. hafn InJA. rl- .;;7 '(17-14 p. in. 'Ittrorinis, Teldfonu YO-77oll.. [4-4'.1.11 Ill. 14 1-1,- r sin pIrn,1on-, In"formes:
Virtudes, primer pima. 11-1.102-94 14 IL31PARTO I AYMSTAMAS 33M PAM- ,.-in.. CnIl. A r A,,nldA N.vPn,. - SE OFRECEN N-'_1 .1.1. R-4110-1;i9-14
Oinnibue -ciuina, triin%,Ins PIRy. i1n.i 82 NSCZXrTA UN jov-Ex PARA 1-1.44;1-10-13 1 U.1880i OPSZCXBM 3KAGNMOA COchitn (;6mex esquirin a Pedro.1 0- cu A dra, Pre, io $44.50. N'crlA do 9 n 1-1 IlmplezR par h"IA.. S,,,II,. 111" S, BE SOLICITA UNA PMOrSSOMA PA_ luer.. huenn --611 D11-1- 'i I JClVZM CUMANO TAQUIOMAPO.
PAXMIA ILMSP31TABLX AMOULLA rex me niquila Una coma, an Igo b Joe, R-41f).1-9(I-I 4. no lien, I)unl referru-Int de t1,1ha)O liormen ,o 118 CRIADAS CRIADOS I~ '111 fu-., I, per hu- III, I,, -. ?--.6g,.f,, I-hJIIr. b.lt-nt- lqUna hermoma hRbIIRui6n a meAvias portal. jardin, sala 4x4, dos cuart- Fill IlRme., Telf fouo FO-n!',S Ia ,In col-91. pequffio.j
stfl.ritac, de estricta ni-ralldall.,111. 4112%4.1:2, comedor 5x4. roclnR 30 &LQUILO CASA: SALA. PORTAL, 11-7.1-11-! 11'1._:'1 E-ohar 11,11. hajos. I-quJuR Lagiin _rollnos. R sn6, U 1,461-, LI"" -. -t',- e r P-I-Sju.".
hombree. NPPtunn .',16 noRundo P jn no 4x4. brifor criado- dos hall. 3 -,ndw .. .... gnrnj,,'.Itoe: 3',-, Ir. .S. ,:"
frente a Persooranrtn. Se (Inn v to ,.I,,.eln y pallo on ,I ce.tro fix4. In U-- 7 1). ru, S-1clu, $41). I 1_ Or]LXCZSN JOYMN PARA CAXAAZ- H 410r 111-:4 -1 ,,f-o. Hsrr,,IA 1.-1!4 -de I
- rt;iza. ,lospi %'etln: 3 R ', Druning-. BOLICITANOR 5IxVLxNTA ,PARA ,,,Kl .s IIu ll 014-1. ro I, Pilwhe vocins. adpIRntado. __ -_ -Cn
mail rerstrenriaA. B-4.1,e.-94 1 4 6.rrne an Is.-ruisina de 1 a 6. 11, A 12 sl.-,. 11 No. 415. P-quin. -%,I. envinar y, limplar. i4tu. 1- ;, reft- -14 1 92 DEBRA COLOCAM, UNA illiONA ;' '" R-I -::,.if
A-9379. AMQUrLO XAMITACION398, B-20211-87-15 21, A ... p1I-6o Alniondn-. renci.., Suoldo: $"().Oil, 14 .. I ... ..... 64. ill feonO.P. Inf. A-4321. H-411i l -14 1).- .--, S.oldo. rl lo D SAA COLOCAAMM JOVIBN PON,
1.11,. Anti-tad. I.e.1tall. 8-1ul. Full It 7. "A_ I I ;Jet. or .. P-441.5 11- -i? I SIMMIJONTA. CUARTO. CONAVOR, co, v-IIP 1, 469 t- ', v :1 I" I , r,", :"::', ,., ,,, 0
- I""': ____ CHOFERES N.- '' "' I ,,, v,111 ,tender
A-arci otra- N'PI.d,,. -ptt- .kl-- ALQUIX.0, ALWENDA "a CALLA 510 1110.1631CIIII. UNA SISVI.NTA PA- SOLICxTo CROPMR, PARA CASA I-efIreuvi- Huen .ualIA. -b, I~ I ,-W'. ,. I., "_. un I
I I __' UARDAMIJEBLES WARNER s.he ,iOIIir su .bligaciOn. 13.,n.s ,I.,,] ,, I1,egunt.r p,,r M 7. "114 A 'I'l","' 'I' i' na :..,! 1,.; ,,,:,,:o,,a;,,; .,on, r- "
rianAn. %'I ""' NO Unl,,e-,Ia su., rntleblex. deP- 1- IN I;, 'A'. .In ,-st,,nRr..Ir-rn 'd. r r y Ilinplar it jontriniAnto.
.1 ----- r.t' Bu."I'll"s ; a ',, ', t,,I- .Gu.,d.mUobI,-o w.rner. -- in ,,, a -ocin particular. I.ju.-Id- $Ioju). eu..- Y ,I.. F-7,214 H 4414-,19-14 1 ,, I 'I ". I 1 -ft_ I
---- .1'. 1. '. ., ." --. I .. 1. --I- dnrmi, -In-,.-IAu It.f-- imrms. --,i.. i---.. (-1-iI, 1-' __ ___ ____ ____ orAxCAON, CoCrNMMO. ZZPO8TA. 1111-1- 1.11-11- 1,' ,, l !.I.,i .-;. .ifig
F Is I I I I I I I I I .1. 1. I I I I I I I I I I I !
" I .
: ; I '
. Par las victimAs Cartas al Dirfi aor ', :;
SEPTIEMBRE .13 DE 1947 DIAR OPE LA-A'A %,1NA EJIEMPLAR':' 5 CENT&VOIS I
de a diz 1-1 ,. I ., I 1;1 ,,- 1 P : I 11 I 1. I -o
-- I I I "',.. U:, 1, ; 1. - I ,- I == I I I-ProlOolistioill AqWW&A*& I
, ,, I i ,", I I I. -,
Suma anterior - "28.4m.00 DE. G-A SV URI'. ES ) 1- -,, ';p-, : I I
, I ", P ". ,a' I J.,
. I , , e I V ., I I Z-4011owsit -pagamillp.
Jo&6 Bousorio Rodriguez .. I 1. - ,, ." I .1 W I I -A I'll, ,j,, ,, I I 3-Cesllfra ilals eltodwaL f
I 11 I
A. G V. .. .. .. .. .. 1-00 OBJETO DE UNA 1. ( I IL'. 1. ,,, 11
'NO A-1L- "' -,- 'N61L."', ,
5.00 ,. L Q, N I "t t" "', M ", .,
M41 M" I ,
Grand. Cueto y Compafija 25A0 -,N -, AO I i '' 1wj lit
. U, fW , LAS CARTA$
I R CO RCA I
-I- ',Nlilagrma ., .. .. .. jj).Vu I- - .,-, "E, -, ,VA.A ADJO EN EL IV U, I'll I I I I I ,
:; ", i ,, ..-, I I I I j I 11 1--8sJ!1or,1.D1rvctor.'
I- I ''" 11
Fartida Popular de Socios Ift"I" At LA-41 .
- I b , i , d , tlii uo
24.00 I .:V#-,9 , ". a 0 'eli ,
del Centro Asturiano .. fk, ic"Ar),*" I l LOS propkilartas de "AbA 1,rren,. ,0 AJjV -o I ditAlaa a) 111fatado'(enere Ion que deD u vl ,,, ,,,, ', 11 1
R IsAncliez y Compahis I iz I -1 -11 I 11.1 5 bo P1 M 0
, P 0.4 .. X I., 0011''esa AePWO404 y I I dichadirm Wale irocuatitro, vues
86bo a in ... 'i ,,,, 1 .. ,- desde', haft, uns deows, de afirs
Tota . . . . $28,5 ta ,, a I Ia libertaid Ae pallibra &= .4Wrutar de'-Ad 0aw de ill- '-1
I Informaruns que los envlos de azu- I yof I 1-1 I .1 1! I ,- I I vft de Ica 30 me. I I
car, rop For Nwrm I ---- I ... I 1 /, I .en
ns.,paquete., en general, etc., ,,,r,,
se j 11 I den ... eusndo me Jos den) crelMonteliller I ,' TLANTIC Cg.T ; Ilfew itt 1) ; I
-Expreso A IW cw- If a Vnited Pillisli), bre 12. (UnJ j4 tA- = n ." moo air 'ja yog de un liento var6n
tieben ser nviados a del Pue C 'M sePtlembre 12 (United).- teleftnics, fut vt*A' KaLr- -,, 1'.,
rlCa-EUr CPR Avenida Tta Rol P "', .
riumern 106. Hab&na, Los fzquiercilstas ban present4cip -to, Jos poll I '", .1 I 11 I I" I lit decir enfAticamente el actual
segunda motion i tal y ex= 1 &Caxitrol I mirdistro de Haciendaque todas, Is&
. qi': censure con q I ,,Cviw
el goblerno, 64 Printer ininistro M. ", CA Wykao -=lgrem A;eryl- I I I :. 1; I ,
LLEGO EL BUDA VIVIENTE cide -De. Gasperl, esta nothe, y"han ," z -. -,, : I I I '14 ,4 I steoctolm del Estsdo me pagartan
Pr vendo dt nuevo. que aea3o set ''I I I .11, ,. I excalimadamente dentrd de laz 6
PEIPING CON OBJETO DE e -* 1 I .. 11 I .. I -1 1 primerog dW de code mes.
necesario utilizari Ili fuerza, para 00- ;*. ,a . ,,, ""; - 11 1. rrocaw at gabiftete Oem6cratacri5tia- ra Cdq* o,. I ",.,4.-.,-,-, ,;-,!- 4W 11, I I I
BroadCaAft I I -,; Flow es el tcsa jqmdno homes
, I I
PEDIR EL FIN DE LA LUCHA no. q'.. I A""'- 1-1 2 3.-- 0 64 C *, ,' ,a a
I prehidelo 11 I-, I I I vilow an gr Joe; pro,f Togliatti y f- L .1 I I I pietArjaw, ye, que alibramos a IN
Los r 0r tik3'Palmir -1 .. b) ci ,,, , -, 'L -, ,
, "
China. Ulgi I 1, t 1. , .
septiLmlire .... ,- ,,
j;. QUe ekix i ,,,Y quilinoeo veinte dias do rencida CoPE1PING. 12. L ngo ban firma 0 Ia moel6n iM ,o'.41 ,"",*aiiciLita, Malria Antonia. Ginamelia.
(UnitecO.-E) I X .' I I 1. I I i urig Kchu Tu Ke Tu que guards relacibn on Ins 6rderies I I u team*, d I I
i c dad do mejcW & Be n. Son. -;
4E', Buda Viviente) proced-nbe de Ia de I -do qroteger lea gi-Rn y de b 6'ell ton, ,..,,- ", a AL dInt"M o
UiRccesible proinciR mouta.bosit de As 4 .en I- r , I r ,- 1, I *dIfn.dose diariginentoe :;r6di-' 4
'I I Jits provincial; del mu de radio'7 ,que ,.. I AJjjft1L tog (de WlIones parsor in via a6reR a esLa norbe del Pa a '. par ra Ia 0 HAW ERO. bras a rea
Sil, s, y I !i t I'll, "I'll, I I g.1'6 de notic a aufrir Is. pena regre,
, .4ras .regla hen a I I lizar all
spondiendo at Ilamarblento, clones reSPeCte R I S MRnifestftclonez .. ,. I I.''. que ,L I 16 'a I I I
hoy, res ET, pumzw: "t, LA47 I l I ufferift htelm.
. i NG, 41P, 11 I I roL Cnlesentar I I 11, I I 11 am nuestrea pequele hicieron los budistas de Peiping, antigubernamentales. OV 1 debla ,
. ..nrlsas &I empo 'ttor .1 I e berta obJeti vt - ,.y co 1. .,
quierda) es L ti, que 41 ob du L 1111 1q. ;j *rjug con muchos sacrificlos 11
para que par n Mio tie su divinea in- hos; izquierdislas ban preveniclo a '4,t: _ 1. I
. I I
I ,. I parcialidad.. I ",
-- H it. -,! '. y JVvacioner.
Saydru, sec!e ilos, N'tkaos; b, 11 I V .
tercesion ponga fin R Is guerra civil De Gasperi quo si no varla Ia poll- solapa de Jahn tarllb0o. H if 2, I usted respetuOssmente.
.111 -11, .. Agreg6 que. l6s 'emprelu do, radio 1- Dt "tia en-las Ajtrii, *i
china tica intern& del gobierno, acaso sea quien particIps en Is reunion del tern X ii le in e deben prestar mayor stencil I RCA;," I Emeterio Wax .
, ; Z on a Im .1
El Buda es ron6iderndo corno ]a necesarto emplear m6todos violentos Jndres ell Joey Sliyder de I !,on le p7gralmas de uttlidad pfablica. I f
M .SAyder h I ,;,
01iincuagesima reenrarnamon del BU- para Hugh Dalton la-diftell situnci n 2, f. director de Is Associatit P p, -1 I
derTOcar a] rdgimen que of on- 9 in, I Bretah or I d -, ,., 11
d. Viviente IaniRlsra. .Cabeza. de 16tam I a. (Foto e 'no anal N6 Servicel. r, .11,4 v,,11 A It 'A r: is J:.: 1 2. 'Sehor Director: I
Acostumbado a vivir en remotes Pietro Nenni, Ilder socialist, mani- we Kent 'Cooper, .. u gl sotor L A'511 61 hubkT& muchog PeriOdistregiones rn tabosa el e;;trafio visi- fest6 que a causa de la abundancia I 9 e m er ft nwo ej in' I *
1, illif il r I A kit,, ;
tante ded I ELECTO PRESIDENTE DE LA SO CISMD DE AUTORES, FRAN ; I I if I I I. .,^A,9093 aro a 1. periodistas que so de huelg&s y Ia intranquiliclad es cls- I. clas I-11's -- .,; ., W 403 Y-1001M '. 1, .'' I !A oomo Ud. Cuba ze veea ]Jbre de
ii I- ijQ q,4e is I I I I -w 1 numerasol; malts. Permit&me aYUencontra r1daderamente -a50m- de Lerner que sea necesarlo el CO ALONS el I I 2 ,, 11 1* I 11, 1' "
. . rant% ..erji., I i darle en su campafia prublicando
br.d.. del Progreso de :a industrial I plea de m6todos de fuerza.. o
en HRnkow Shanghai y Nenniba pedidQ a De Gasperi que iAP).-Hby I rr tis Alonso, quien ocupar 1 cjtli. .oomi w I 11 .
I modern. MADRID, Sept. 12 Jos 1 ) P I 11 Jos siguientes pArrefoa MI-:
Nanking. ciudades par ias cua;e:i pa O reorganize su gabinete para admi- elect, president de Ia Sotied'19L d vaC = delada par Ia murrte de I I 4, ,; ! "'W, H I 4Para que Ica trabidad0res do
Autores Espaficiles, A ; -, Juani CMenas, escritor y perloW.siq 11 11 '-1 .1 ", 'Zi I ".
tir en 61 a representatives lz4quier- '. a,7cQm;6t del =1 ,4a
en su vlaje hastaRoul. . I .j "'j" I todo, Jos p&rtidog Politicos se,
-- distas y ha exhortado a Lodes 160!'. '. --, h' I . 1, .1
' 1 en. up n I I Cutouts -de 'J& explot2cl6n de que
traba tota 11 - I I 11" i. .1 13 IR A, 11
. ? ... 66 DE 'llif ban ald. lictImas por el c0MUru7SUBrrA BAJA Jadores -repiiubjl anas Clem 't LA ECONOMM!, ,ArjjfCA
cra, Una ry,.- NOTA A MER' CA NA A ,l UGOSLAVIA : ...... .
tas que so unan a 61 en A ir 4; que ,. ,q4, I '. I I V p
. '. I, I ;- 1, I I I I I I I w Voy a domostrarto con prucbas
vilizact6n de las futrzas izqUierdis rbo. ") '
.9ri .. 11:r .r9k Is, -, n-1 I 'N
IRS. .t 4e a' ,
I ..M ANTE I jisg -,. I DE Jpll- Urrw- -1
EN EL COSTO EXICIENDO LA LIBERTA D I DE ., VN.00 I ;,N FE, ,
El lider communist, Palmiro Toglia , ;,,dei, I 1 I 1. "o I en de
. I I I L t013 11 I F ,l ', 14o dem" partidas Cartel
tti, avis6 el domingo que Rcaso son do I Ue 1 I on fuerza contra :: I ". 'I't It i-A, I LOS U.", ,pr$Wades, y el communist, 11 .)
DE ALIMENTS MILITARIES ANGLOAMERICAN1 12 ." pe
necesario emplear ]a "Iq ... I CU-A ': (U DA 1) V E'
I I I I I It r j .) I 1. I.
[ 4 "I L, ,.;L', '
De Gasperi y hace ,,,, I 1, I i .1111 I mi
el gobierno, do 11 ?.1 9 e I de ,1 , , . ii ser tan joven. P05te
dos di Nonni pidid -a In ASaM- ,- - I i lw .- 111- I .11 I I ,. -,- .)
' .. en r", ;, I I 11 I I I 1, -' iWt rd djollotilpo Miq Djea par Ia quo
, at' cv, I ___F&
I blea un veto contra el go La protest s ha hecho PQ, r ii:idir.acign ,&I- jefe 4lqWeM0
El ritmo asccnsional de las ,Jbierno. Los :,:* p&j6,j*% wil peaw
as I- I I -, .. : L'7. N I i e3 a iii:-* .. up peri6dico
so c, ,,, 77 ,,-" ' MPj w 01 Ro ,I ,P
- .. 11 .,,,obreros; Rgricolas ban tado Una -, k .. I -" 0 .. djarjo-4'ffoy-, que tamblin ha
semanas qued6 ile- allado en el.-Medjterrgneo 4 tillwist en Ia noth-Seis ca!3 6 k.',,, I I .... le 'a-11c ; 1014 -, Y- 4b'G Ujcrno t
13 lista de mejoras que exigen para I I r ... ,.,- , .11 i. costado muchos miles de Pesos 3'
61timas se, ;fuer .1 4 rmipw I 1
tornar &I trabao,-, ro segAn Is. ej, ) -V l a g -. "' I ., . 0 1 ;
91 6 J trateis '' -, 1* "I I OV,. agjeg tien? doede P..btsr del RJor a Orion t'
roto en Ia jornada de ave- press, muchos "eir. iian pue-sro .especifidos; btros eiric eto de."malos m, , 1 I ,,*ArS6 te, Cle cases alquilaclas con tei6termino a su hlaelkli. I .4 ,. ,- r.l .. ", I "I I I I
WASgTNGTON, sept. 12. (United), cheado M autorldatles yugoslavas. I ( "., -:, 1. I ji., I f -.1 1'" "I-, C ., OW--generai'de fono, pitra comiths del PEP: CR-
- j 4i i I ,,, I ty, ,'I i or
CHICAGO. optiembre I I I f ;,
-S 12. (I w I 'El de = entb ,de Estado anunCW ) -) 4A b 0 -'d 3
Claire Cox. corre ponsal de I& Uni- 3. .D'Vde.aqostq un official .11, .. 7 -, rre I dw 'I-27"Vir I #art&.. a. en Q rrot 4altoWlantes-, dos avioncz
s &Ie t. =. re;160 uWqhj
ted Press).-El ritmo vertiginoso de quo r ernb Inortimmeri no hk sa!1dik, y P L ND i, Sept. =:: tOd.)- ZJ 0, 'dos. y adelmis eleva. EL M EM O.- I , ;, Tum nurt ric.ano I e lOIGAL0 Tk I tic e.-d ft- ).
ascenso 'do I precious de los alimen- prote3t9do, oenergicame = ,.! iA in fill .t:n-
Aite', to Y "' ran 'a In fu I molstro .'#6'7CQmsrcJ0 eir 411:11ifford Q 49 46%.ia, keproenti t"'. 1, 4tes a'sus came
(is 1q. goals[vilk bar 'In tinitistificad deten' tras pescalian Aorel ric, ISO er I , L;rlpps, d"k#ro glie lk ectihornia-bri- A n se,' ;tclaxurido 'relasig Blao Beca, 7JAZaro Pella, Joe
tos on lot Estaclos Unidos parcuo in- (QQs#x"ak%-;tJ4', ;pK,'A" lor 'i A a.
i, -Ia '7 E Pol'' tinica debjr '. 0rdqfi1ot*jA$360ndtbii;
tensidad hoy, cuando Ins cotizaclo. ''. .. on Alos' trRtos a person I ca de Mom .Amboj. sigue d;tenI 11 W 0 fia. ha5la tenuia MInuel. Luzardo y
ties de los Jos y Ia armaAa. Asi to anunci6 es, a Cl I;r trice, y estadounidense.. dos 1* 11 I I to 4e cual t it -6 , do am .qtjW 'qrd6qtlIvgranos, Ia mant4e4uill tar I I .1 I YU %. 0 orl, I I Milton", I I I I a 11.
inte. DS- ta, fu hecha anocho. en 4, El 1 e ajosto. dos inarineros jtt i!Xjej. -, na y dI6 a c4t66if Up 110.* I -lintes d 6ipehez to
las carries bajaron ca La protest I 717=1r e q& b- ,pa; 5enadrircs
huevos v hgj. tarde of teniente command .. 411, e 34"
- C4*rV1Iar,'t3i cJa Ag4jero I Juan
cAjaN Iiiar 1 4 .1 tehf.rq" 11:21*WAV parajMp dir Ia.-ban- ,' li.
derablementf despu& del Rim con_ nle! Rex, qui n agreg6 que lus pre britiinifZ, del ,barco ior C.M.B.D.
parativos pam Ia verdacLera prue'jal los deteni -in' Ia zorla de Pola., La 1 I-Ivy. I... 11 , 51 f- Il. -, j, ."c"', I 1 .1 )I' -- '' ales de La Hit- 14
tinua de las W14mas seis semanas. hurac Estaidas .Unidos en Yugoslavia, Ca- 1. .1, dich tk ., !'14k' It J,;-. ... 01nelle, -Cowiej
de 4destrucei6n de. Vaughn Monr r ..
& Rwn6n Nico
1. ,
- Y.
I XjPtmj; 'Am ""
La baja coincidib con el informE ""' n' vendissh Cannon. .., 0 blemente pOr ., t', dos rpr qUe I 1* t1vas Pere'.., ;
I IlZ yugos I .- I,- Y-,, I Atint- -."10 -1 0. rla te, 7 otrog tn
estin concluld0s; afln. ldv& ,i reklail o.-.. ., ;Z-Qui Dicha (It"i U 1), I la-.* XZ "lea y y -,
ridice de laii precious; RI par ma- V;W 9 i"lacktealit6kcanos. pFotesta dice, quc entraron en Is, w-. ; no jk bu Orit. So pr 016,;duras: to I ,mill' o- in I m6l" ow'.; 1 I 9 F
Pr el depirtamento El teniente Jack Ingram, aer6logo La note revela que Yugoslavia Into .... W, I I fttp d6ndt
claida a conoce off I I I 11 A I.
propia 1hicia. velp, I I I '1 -1 V 11 *' 1%f
-d d M, sigue mantenien I, 77 eit= 0s,* ueron qrw 0 i4 I~.. or I Y yd" V y 4. ." miA. jtba
do -arpestados a dos &_Wr ,he n ',,.-*- mainten .4.1,tirl, W.
of Tralinjo, en WAshington. de que de Ia estaci6n na I Ia I ItAnicos If John Paris y no ... i i .,?
mi. dice que tA sub, miliftra y siet.e' detenlilos el 2 de gigosto to I z *W*:.:nue#ra economic y no Oeseft- -PJL- ur ir d I
Mai ofIciaJas_,y-soJdados britlinicos" T' Love .""
yor de' Ia semana pasada fuA cle s6- Ia estruCtura, Inn r ' I, CNT ,,., 3-How Can I So los;lffiorcados mundialem r i moo ni likeltAndimos ata rjitls 64 1 pars,114 risiliectivas)ear
to un siete par ciento menas que en cluyendo tempirstfur fue a 'v r Otrosi cinco fusilermbrithnic0s, do- de Albaioo-,VeArQva... inl6ti 11 I ,tar.lidlill-salvar Ia-,vida ,ec rnioa na- zog econ6mi6oz a.la-poiltich (fe t 8,
. I plian Una misi6n de patrullaje.' i You. I que -3 rot nals pollidegis? Nos to ban extraldo,
,
mayo tical del aire, el R1 a ve tenidos par los yugoslavos, pero, pues- 6 etent- cior al. ... passes, par muyairnigos sean!'. chupado, ji-slosetros Jos abrerog.
de 1920, period que precedid 11 21 de agosto fueron d Tex Beneke y Miller Orq. I '
ro C ible que hubiese Afiadi6: "Afin cuendo rademos Pb- Yo. que soy liberal, no da
Jnmediatamentf a Ia depresi6n de mueve con Una veloc de 2 1 Los en libertad mAs tarde, sufile dos os 5oldadcLs ,'.'4TItA:nico3 en Im I Aue.era .1 .. rk mi i
del departa- cercarilas de Pola L ; ;. e1920 a 1921. Ilas par hora den.tro' e Ia ,-i segfin afirma Ili nota ta h Ia Vilto a Nafiez Portuondo si va apo- ,
&I t niento. dii EiLado, .graves y J malos .1 4-Red Silk Stockin, Q loner algtwa ayuda provisional
.. f5lim U ,, dusnera Q r,',',:T y ','U', of dialite of Plim MarshalLbb podemcs yacip. par el particto communist.
cl6nica, serAn envia Todw siguen diatenidos. coiV-' ex-; ', I :
Par otra parte. Ins autoriclades en- comandante Rex, quie enc fr tmtos,. Green Perfulin. I'- j 4A.b -1 hacer-4gue Ia In- contar coin offs. y por-lo tanto, debevlaron citaclones a los representan- i cepci6n do los cit4dos cLnco W 16- -sm Propone', iCompaheros, hagan to mismo que
as b t '-11 o ", Sammy, Kaye y ,.! trabad6 cantribuyar pa- mos actisar sobrqAa,,4 ,.,Ol que te,
tes tie Icis frigorificos mjjs Schenectady. Nueva .York. La protest de los Fotados Unid 11L I I '. iU
iMPOT- Segfin of tenlente Ingram, los avio- fui formulacia par recomen4acilin "ail $1N;Cwd I I rW.. Aps exportaciOnes, el ;nemos que equallitra.,stoesiYos sataoff yol 11
, e .Estado ',dice' e6* la.y cuatra par cient6 di! y para, lograrlo tenentag; clue ajustar Atentamente,
duran- I m S.- -My 4forf Is A ; i ciestt=4
tastes para que comparewan neis ecazadures de tormentas, "' del teniente general John C. Lee. n ta U 14111 -,
.,r los cinwfutileros
ado partfeipen en el plan entrarilin en, supremo comanclante aliado ,on el C rieron grave maltratol. ftimi '" Tex goatlike y skillet ON ; to qfbi luillron en 1938.- nuestro nivel Ae vill[1100- ,,,indicioneE
de septiembre ante un gran Jur el cicl6n par el cuadrante on 'que "' ,MediterrAneo, y por tanto r spon- t roas q e4 .- ... L I sabla Ins durezag que de trabajo en todo 10 que sea nece- )cruel Brtlo. or :
tuvieron detenidos par 11A yup fi-Lillosion. ez a para lag britinicos 3, :,ario", 1 !11
qtte investigarl los altos precious En- menor )a violencia,'del viento, y de ,liable del personal mililar anglono,- goslali;., pues 61ttlierm, arrst.d. ris y all Orq. que tambidn influirk en rpar el mEr- Este discurso to pronunri6 CrIpps Quiero felicitar sincerpmente 91 a.
tre los citados se encuentra lc re- jando Oste par babor, VOlarlirl -n teatneriCano. 11 sin Jd8tificacicin aIgUnR descle of 16 cado negro, ya que el publi-a tendrA ante lag miembro de Ia industrial 3,
presentantes tie Ia Armour, Switif, rkrculo 10 e el P --F de j hasts, of 19 de Ju 7--Chiba-ba Chiba-bit. que conformarse sindicatoE. sExpIfc6 que of vo-;
Coudab y WILwn. I 1. I 9 -ct a ,,;j4V ,jjl, $ X:, embajadgortcamericano en tic. Agrees' menos,.pero qu de Jos pericidista, Gast6n Baquero per el 13
a l f9s,*, 8 e, I iliktitiq P ,cr ha- r Q d.q orden de exigir qw! U401vieron deteniclos on Una ha. Perry Como y Orq. no hacerlo, signicfa:uria el desplam: extra que ,se pretejnde en escrito que public. titRIado tPo- IfLos cJtados represantajites tendrALn ti t de Motto. v I diata itad, de tod0s ]as bitacion que carecia cle histalaciOnen national. ,' I clones repteseritara un ngre- J#Jr4i; y comunistas-, of Pasacto dia fl
que explicar Ins razanes, del Rlza de of o[iclal mencl nado- 3h*'lWWbU1L %life's britifikes 7 norLearnierica- .gall t I e les permitio llv-Peg'n My Heart. Uripps it I clonal mepguJi rginta y iin 3 en el LDIARIO DE LA MARIJos precious de las carries. mente un .hoyo perfecto. puts p"an perfl= e qeujecr no El P'" pro nor Ij .11nos detenidos oil dicho pals. cicloss necesarlos pa- I 4bras U.%iffist, "lige N& IL
1, ,!, The Three Sun A .r.rafn.. me ,do
nuben a trav6s.. y Uene tin -techo, La pr.otesta se refiere a set% raso- rR el hiantenimiento de Ia bue .,' MCI% ( Tc npA- 0 que
La carne de cerda hay baJ6 d ,na sa ,. lq L&tsuI6 o. I lobte4orcuantoo.ouites'- v On' Lo relicito porque ademAs de to- IL
as a ocho mi] Pies 0 links. P6ro alit PI de detenciarl!6 de militates aliadas lud y1que Ia aliment i6n' rj in ,A 91-FiJii1W And ren ard I In Titraxio ho Padern Neguiti ad- I -d6lares on quintet en vLrios merca- are estA cast en calma, v Be Pue,141 iii, le ra do 10 que express del fun esto par
dos, Los t q. .3 a Ia, ifilficiente ca-atl4ad de
per Jos yugoslavos, a saber: detuadR. ,a: quit Z Tex Beieke y IMer Or 016n aunquar'p.ru. 04 hlya q pe'l Lido communists, se dirge a Jos degrunas baJaron entre die- establecer Una posici6n-. I.-Cirico fusileros britinicop que La ta terminal ,.d:en -Inar lag prikcticas 4stri tos y 'T"terias orlmao paxa. gan W,
clocho y volute puptos, y .Jos jue- 4Entraremos on ,el cicl6n a line e I 4,40,-That's My Duke.' a dic.t 1. tener in" part1dos Para que se Pon
ciocho y veinte punts y lea hue- alters. de Unos 500 Ples. LOS aparatoF fueron detenidas el 16 de juMo en .9 r irertacioa;W 109 .cinco' soldid6a to gin., as-,- tl-' nen movinnienta nuestra 0
v0s; y mantequilla I goslava en torno a Trie fueron, interinarics en un hospital Sammy Kaye y so Orq. pro
el ]]mile permf quo intentarim clestruir Ia torment 'azona yu Segundb, inclusl6n de lag exports- dUcci6 to& to ,rtral- x1grifficarim .de acuerdo, previo juramento 5()- li
tido en Una sesi6n del inercado to- ,con hielo gecn. Ia harfin a Mucha to y devueltos a Ia zona norteame- con gastroenteritis ypno con fiebre y del trabajo en tin progra- 1 desplome de nuestros esluerras". lemne, a no pactar con el PSP. Acal. njAA altitude, pero algunos do nos- ricana el 19 cle Julio. tifold4p, atribulble la main a"- Todos estos hits en Disco- emlar"eyaluntario, q4 en el q.ABo de quo Refiritnifose a Ia excasez de d6la- Esto seria to ideal. Yo. par mi
rot, I 2-EI Ia. do marzo illtinic. un ofi jmenta tibn y at agua que Ae les dio pareclere que ]be a fracasar, serla res en todo el mundo, 1IJa qup esto condici6n de cobrador de un cenMI Warta ha tenldo Paco que ver 0 tienen que volar baJo den clal britAnico fu6 de.garmado y ca- mielittIas estuvieron arrestados. Victor de venti vitilisiv3'. gobierno. significifba que muchas passes ten- tro regional, traLo diarismeme s. -del huracAn. para nbservar el of c d1rigido el dr(Ln que recurrlr a Ia Gran Bretafia .
con las baJaa do 108 Preclos. Lai oa e directamente par
- I ;I I Tercero: Mils comercio bilateral. gran nfimero cle personas afiliaaervadorea del Mercado dIcen que sel de Jos products qulMJcoR cuando .,a- I i- mente, 4111111: menos dependencia de lag d6la para ',-adqUirir articulos, Ia coal ra- dos a todor los partidos. y he Po-
mf !ncell, tell I e bustqerA Ia libra esterlJna.
ha-debldo a Ia resistencla de Jos c Al I i stf!rll- I
i M. L Q N- LA UNI'VXRSIDAD.,D ,un plan que haga de Ia iibra
ont- I 9 SE LEY F I ., I dido comprobar su decision unkni- It
-onn -Dljo que ciertas reduccloneg tales
prad res, rumors sabre la restial- CO)IENZO A -RECURY'. 42 Ell C17 11.1 I .. no Ill diviss, principal entre lap nts- in
0n de Jai conLroles official 'lot impu0stoo-lit Las peliculas -me de no ciar su voto a ningun
rAC16 6 Como,.men ,,estou. CLON HACIA EL NOROEI19TE OX FO R D INTERESA.NTE '141ABAJO I i nodal; triftritacionales. ftesnecto a t It prohibiet6n de candidate Presidenci&I 3i el MIT~ r
to tie Ion requIaltos MIAMI, Florida. sept. 12 (AP) I Aduanera Imperial ld6ntico a ,. n #ior earpericanas y ]as de al partido comu- I.
on aS ;:I Oslo,, consider of sistema de. Vnid ,,, m It gasoline en vlojes ino va asociado
108 miriftilles en el mermil ,' y erg%- Tin eir,16n del AtlAntico. con vignt
nizacl6n de cooperatives do COnsulnO de 140 MillRA n CIENTIFIC0 DEL PRESIDENTEAY'34,L I ma de libre contratac[6n com4rci acp $Lborrarikn 200 milliner de fl- nista. .
Principalmente par .qr hors, oerca del I Jerlinat anuales, redticielitio
Ins organization. centre, comenz6 it recurvar a 01tima 11 ---- f entre E. U. y Rosia. : I Par mi parte It diri, sef oT Di Iries sincticales. ,,: Iiara de hay a 64 r .,it- Cuarto: Sefialir Como Tne as,&-:rx- it de 69.0 millones, pero quo rector, que en mi c&sa tenemos
MI menador holiest A. % of I ? de 372' Millones; habril qu sets votw Para el partido Aut6navect 170 "It, Ell- Ftii-gobrt Oictores alternates & )a viscosidad sanguinca>% portaci6n. un aumento Je 116 .pof
Taft, re Ruiendo Una q P li I'll 1 clento en lag L -1 1 r con un kitimento en lag exe co: per can- F
blicano, ofrecI6 Una nueva teoria, I ut oviles,.., -eau del Tie a dice -quo ;ha ellnil- Jr I IRS r ones. pei.6 afortanadefflente, ti a se Ia daremos at ]a
, i Se admirpiron los clentificos de que un jefe de E-tado con lai naWr4;es "tenem'o otro pELrtido si el Aubre 109 preelos altos ,En Una entre- IRdo todo pe gro I I ,: 11; 1 -4, J. I j .*j to on, Para Iw AitIllas I I I .1, I i 'Ia, I I Adwiam IT, I "tenerno gran reputgei6n didato de -Ia
ta do prense, que concedJ6 en Ban-, Menores y P Crto Rico. 17na'h? Clas, de lab 4 r- .I, a Jos comicicis 'en
re e , 14 '. I ' 1 calidad de mue3tros or. t6ndco article
c! alizar M ,6i "4 Vor- -a to .
tan t', preocupa 'ones del caroo, Pueda lrel.--b irlilicter
Cruz. California, diJo quo el con-toilcial anuncts que of meteor uA I ( SU 10 FM 7itit, Olt manufacturadox y 4Wbe po- ocallicibil con of PSP.
gurno ; USE, I I
do I Productos allmentlicim' locallzado R.lacinco deAlatarde A I I . SC T ANUN6 "'MI ministry de Estadl, do, r Ra- versidad do oxford, V i gan* en GaIiino y .51111ill a a lam gunqsj Si todos los ciudsidancis cons- jue constitute .'-" Vl 4" 0 ores que degean mi cer-" cientes- do to que es Ia democra- ii
par el Outgo norteamericarW -tIonj uv, 19 Ao gradof .f( 4 Muit .1 -- 11.1 EL aDIA 'ild
mucho que ver. con Ia aubldu de Jos '. Una nueva .conquist4L cientificil. dW - ,-- .., -1tafaid- RIO DE LA W iWA
. grades' rolnutm- ft, latittid fael J?: GonzAle 'n I.. .ri:di ha 41 J 4.o amente, noMaindo ed peligra 'tia'hictesien to que 7o y mi famirte y a in pitititom bitualoharla CC s S idel, nuest. I ,,, -, , I I I ." I
Prectus. YIP Iorwltuci Oei to. "*i0f6i'V'd1ir"no- de I ro Pnmer MRgistrado. ; A .: ruestra reputact6n"-,
rtamento les inforrn6 de 6xito I I , lia, of particto communist sports- !,
Tift d1jo citte muctioa norteame6-irresnonde R wi lotw or,. ,, skianzado en Ia expos 'n 'd, I ok I ,,, ,Z, fog ; '10
-Lotlt V, 1. ria, tolicks ,.Us Yofos ill candidateo P:
ofinos Podrian, 0011trilittIr a ]a 111e..1 t d Antigua, en lam Ailtlld#m ,Vrl- un iriteresante trRbajo in6 o, cle I
ducl:W)IL de los precioil crimiando ir I 11,
'. I I., I I P.- ill, .11 I I I presidential que mis ventaJas; It
tinleas I ', I 1 .. I e
nos. 15ugirl6 que debe formula un I Lost vlerlf' ,.,pr 6,e I 1nV4mtJga9i6n; deJ honorable tl seflor I ofrezct, pero, en cambia, It hitria
,.,pr ,I I to I
fPlln roam definido cle reducch n vo. d I A mlll .p Lj ri;111%inte de.144 Repfiblies.,J:doe'tor
1l$ W, R0.mQ,.QrRu SimMartin sobrA .Fee. of W o 1 repaiable de restELrle el
ItIntaria, on of conmumo-. ,)( .
75P 111MRS 0 MM ,, loits, jilteirabW do Ia viscosidid sanlira Zona a 75 1 I I i ..' ,rip a ei cuidruple de lam votos
Cilando me le proguntif mi habia I ., Irn i I'-. W q, Vnjv rsi ad de 1. I I -1 I dp IS 3nasa -rAiltril. y chtWiente de Z
. ., 6 IlQ la I -1 .1. ,
querido decir que of Pueblo debia ro. Vientos de ,n I &, iz" de Fiqiologia I I -,
. .1 1, -, ,11 1. I& poblaci6n cubana.
P)oW I I
colitest6: .menba carrot, I 4ti ''9 1 '- I '. ,, 6'
Mer mmos, redlOnt)6mente ceft tod" en aqlel Im- ,,, 1: I .1 11 q-w--, .. -, ebeT de nuestro pue- i:
. ", ', L I I '- f Es kte el d
Y menos extrpagantemekitet. llip del retro. 91 rumbn del meten- portank _.t .1 .1. I I ,T: Rhora que el
Pra Norneste, v IR wqtk0i(h1d,.t% centreo clentifico. I I -1
vocerom de Ids mercadlis i6ca es ill. I I '. .1 11 I ota.. psperAlnoente ludhando Ln- 1.
je 1 ;4 ,rfq tL.,! lnes Ilegados a IR Can. -, .
, 14 1 mundq,. eFh4ro esti J.
ran quo ,iR areciente PlIest6n d0. 1,11 traAaci6n de 26 mllla rvAr "rq. i, 4 ;.,
Be vatirins (me el cicl6n etintinna. CI&AA, ;- n 'el cugdro do RViS08 Oil 1- I I -: ., .. 1. CRT .Z estruir la
-efiferas gUbernamentales or, favor rA su curso actuml. Ncirmste u Oeste. que stabs. RnunciadR a los delegad I I I ., 'k 11 I I i 4 a.
as I I 1' r I , .. 9pre-91.611 y Ia 4ictadwa del comu
do oclos mills baJor, Para los -tr- Nni-lieste. rnn velnrfdad d. 18 a 2n is conference, que fr exp ta V j -1 I ...- -- "I ;.
I LiWors de consume. y otras nodci s, ,illas n IR.9 pr6ximp. doce .h0rR'; el professor doctor 11terli"esclXh. I A,-q- I I I 41 i
a I I I I ,:. Muy-cordialmente de 'Ud.' )
I ro origin ,R jin atimento en las InstitluLo Naclonal de 11-:! .1
fleganifo iina paslciAn a IfIll mi- director del 11 1 I errors. 'I
17 con Ia; caida consiguiento de I I I -1. .. 1P
11R." Rl Nordeste de ran Juan dA Higiene, en representation del pro- -11" I - Miguel
precics. Manifesto roil' q ue es pro- Pnertn Rico, R Drimera hor de lp fesor doctor Gran San Martin, se '!,- I 11
blemitico determine Ira 1. 1 .
f cnAnLo tienipa msAnnn riel sAbe j1p, TM1181111a.to- habia sefialado Como -muy-,jmpor- 11.109 CfIMTNIA
clurank esta l4ndencla bajista. predict un rkument en Ia Inte-WRO tante Ia sesl6n a ella dedicsion. Its- li j I
I ,
MI InstRuto Norteamericano d cirl metooM. ,, clue IA 7onn Ae *,r mailda Ia atencidn ran Una gtRn fle- I -sn'fii1 1eii'ti) tie Jos propietarirs -1:
P I 1-431 es" el Sstado les arriends
Carne, conviniondo con Taft, -4o vent-, peTIRMsm',incremepte. alga cha raja y Ia palabra .Unportante'. .. .a quift intly viejo en nues- 10,
Q116 tno bay misterlo on el RIzn de tAmlitin. I destacand' el tftulo y 19 hom en I eg mil
. fra AepOlics, y no Ileva trazaa ;0Ion preclas ... cuando In gente gana La nota del Bureau del TleMDn que )a Conferencia seria pronuncia- I I I ,, I P --, 11 I dikslLs 11I mis dinem qUe nunca rites. quierc agrega one rinhall loelilzro va, lit da. I 1;1 .;. :1 I de ser eliminado torque Jos go- )imis carne y MeJor clas& y se sabe nara laq Antill&K 14enores pi rutra La lectum del trabaJo -prosiguio ls i. r .;1 : "" mtri 1 1, ", berpantes carecen de vision ecoque los bF.reclas .set rigen Par Ia 1Qv Puerto Rico. v nue setblin Prrisdo tl diciendo el Canciller- dur6;!aproxi- ; % ,, .Pl ; T. -, .".." 1, )" ). ') C Ir: 1. I ; n*ici-y'di deseas de dar so:uinaltera de Ill j 51. ; I
0 ertR Y Ia demi an- sphales dp tormprita Ph toda
da,&. ,e- madamepte 15 nitrititos. Cuando se I I 0 cj& ,dLifirild" a Jos problems,
916n maritime. Sin Pmbargo. los hu- dlkj fIlf ,Ist.,rRt cultrit3nits, 0. escu- I 6butiolic4ridabo on alimentarior.
ques nue se enevientrrii, on In tra- baron cilidas; expresiones Icon las I Dkimqy4sta torque desde 1902
DESHIENTE QUE ARGENTINA SE yectorin c1cl6ritca deben navellar con que lot borAbres' de elen ia still reu-
NILEGUE A. ENWIAR CARNE MUrba CRUteI2. I . rildos premJiron-j#',5&CiJcfosa y arigi- r se ha p6dido, mediate empr stitos
-- u atra mo&o legal. construir todoR ;
rial I do ,J
,bar .1n#i6tigklJ6n !ex ..
&I pues- 1. .
BUENOS AIRES, rePtlembre 12 NO RFI)WIRA TR A.f .... ... 11 ? Jos edirf6os que neeesita, of Este I
I A , I I ,.", ii ,-,, jl .. do,, can 10 cual tendrian, adernis,
(U -El president del, Con ta on sus lines temil, A dt9to ) C, -, I.. I- I ad-hoc a .funcio,, rifted). '.I CONCRTSO PARA TRAJ'AR A, abriMe I ? ,
r,,Ei:n6mjfo Narlonal Miguel Mlril; ,e I ". U :2 .- -1
, el ,tchairms, e ,.W ja Dilipbre. el In ventaja do SeT
min.i?, tlrj. & jjjjj '" L i- .-.!.:-J- -3- -11- --I*-3--3 ---- -- 3
1. -ftle- 6 -- I~~ tic I I i V rl 016 I 41 1- r
S U P L E M E N T 0 DIARIO EN ACTUALIDAD NACIONAL
E INTERNATIONAL ROTOGRABADO 'R .0'D
DI-A I LA,_MAR1,/NA
3 DE Wj 1 1* 1047
EL PUERTO DE tA 'HABANA
K ftgperho de IS gmu remudacift qua, aegiln nuestras notld-, produoe &I ignpuegto de Mejorms de Puertca, el de Loa H&bana nos of"-* al extado de abLimdoco quo destar-an nue"ras loton. I.Atorales -pusmmte capaces psm 0macenes, porcionea de tierm emm In de CILYj Crj& restma al Vuerto is, amplitude y belleza qua deberta tenor. Adn -Aj:
-n nuestm hohl, bay un verdwjoro oementerio de bare0s; blvace, hun'Hd estarbas Pam Is, navessci6n, desperdiciM rutas. abandanadca;
sentirme recorrido
La navegadft, Induclablemente, debe re. par ego. ZI
de nuagtro reporter fud bo suf1dentemente &MPW 00MG Pa- daetscaT ZWAU depriMenteg, e0jAprobindow, -dm" que el caltaft de LljpnAm rgoodag do Is babla as mfidente para que Im tanques mrsquen m el aboral do Rials-Hbrements, pm dam aOA an el cam de tal "ISO do 008"
L
is babla.-JA lancha avanz6 bada los records del puterto. Y la cimsm pudo captar este amp-to melane6lico de aguaa y clelo.
V
I -on& Ilesvt& 01 Uenipa do I& SOCdn.__dljo a. el ftpe, wnf undW bon Is mulUtud, an la Clud" del Vaticano. Ante una convencift ca Ica, S. a. IneA6 a In
accl6n oontra W attlamo-MOto INS.
T
'7V I& ban destrufflow-40entras habliLmos de MiLrins Nadonal, I& be
his Libergs sigunce. buques--hundides unos, enhieat*6 otrob hem vLbandormdo y son un ver"dem esbowbo.
3 Nbs visM uns nutrids, oomisidn del SindiWW ft4untrW d a 0breros de 7% aWma y Sim del j dvfl. de Ls Habana, comunIcAndonox haber paralizado
- dibz ininutos *I trabojo.
Fotos del Dia,
m m el Palm m1mtJ6 a una gran domomrstcl6n, on 8an Pedro, do ROMA. Cayo Onw-11 nmm do Clayo Cruz, famaso surtidor de basura, qua
-mm el Ucmpo pam In *,ccli6wt --dijo perJudim notablemente In Whtv6 hact6ndole mermar au calLdo.
11( XJ]. Inalflujuldo que Is. 1glexis de-be bmmr una parte MAS ACtJvm en In Inancha del mundo, pam bien tie vL lixtrnmaittimA Uitos S0.0W deleputos do In Accl6n OILWIlca. IR lop q no m sumaron M" do 350,WO fseten, eacucharon Is. psasbra de S. S., j
vW.ndc*@ I& polbrAm, obligada a con tener I&& masaA, qua "AbdLn be .sar el anlllo del jefe de In Igle&1z.
k1poto Ilia.)
2 vIsub nuestra Redaccl6n unit nuLrlda mnW6n del Sindicato Indu5d,, T.Ile. y 81(.r At de 6
milams del Automdril de LAL Haimna, Informinclonos qua, cumplIendo acuardon de sus saambless, 51 sector tie csxrocerok de 6mnlbua del Mndicato de In Industria del Autorn6- m Is, primers f an
3 En el Ayuntantiento qued6 fir-CIA In escritura P4L vil paralIM sus laborers myer. duran- 1& cortatrdcc16n del acueducto de Albesx. En In foto del lado (an el c cu-
DIARIO DE LA MARINA
GRAFICAS DE LA CRONK"_-A HABANERA
Por LUIS DE POSADA
it
iL
_WZ -4mp9W '14,
S
TA seflorits Lourdes RodrigUes, Toyroll, Se dim cuents ayer, merkn"
sm, resideDeta
El capfWn de Navio de I& Mulng norteamericans6 D. B. M11ler, jeie de Is Ban Navel de Cbarleston, que wino I en una de I" uniuni6n do su esposs, I&L Miller y'dl eipitAn t" QfeUa y Toremita
ladea de la Marina cubLna reclentetomte adquirlds., VWt6 el KKbAn& Yacht Club en Begu&WWn que regrsde la Marina de Guerra cubans, Refael valiente y aeflors, Wo quo fueron InvALdom; por el comodora PON 'Ift f0to.,
I 's,
san al colegla en ti Norta doncia se educan. Xn ests loto Vemos IL Is m1ltzUn y a am boommus.)Oadas con Ro6que Z"Ukisttil%, Gloria. lie gufftstalm Val e n U n a
1 7
Faladom y Maria Anto Al
r" Oardom
j,
4
J
Nl
fi,
Junto a la, mesa del buffot apiarem om Is gehorits, Lourdes Rodrigues Is merienda por a" ofrecida, K Alicia MwIlDft PUT949S. Wmtinft PPSII& Bernal P erui6ndez
de Velasco, Mercedes Mardnez PirraM Carraits, Beguhistain do, Poseft y Cannen Goyem de Bejuiristaln.
L o u r d e a Maxgurits, P*xnindez Rebull y An gulo, Is gracious hillta. d-,l rr, 5ervando Pler- ON nfndes Rebull y de su
L Elena Angulo, N butirAda el pamdo sAbodo en Is realdencia de sus padres, setuando de piLdrinom la 4seftom Lold Angulo do 7- *:,-w
Canclo y el joven Bervvmd4D rernindez Rebull y Carrerz. He xqul 'IJ a
un expect tWico d
JA Win 7 dimUnaulaa soilorits. Maria Buxnedo Luem Me"- Un as luft ql_, la ceremonla., drift
cladA on Dot-echo, quo corAraerik matrimordo el pr6xirno d1m. 20 tatrA feWtaoidn, btoqp s 1jeW
del co"Iente, on I& parroquis del Vedado. con el Ingeniero JumL3 hamta Is Joym y b*4]n Jan& OuqUj ponoe U A6A twmblin aparece is
m Vp;own, Werobro del Oonme)o do Moccift do abuels, patterns, gehors
ILrtinQ GoruAlek. Dicha. cemmoniL. dispueBta. WR Ian alete do I& Pilar Itebull viuds. de
nocho, Wis, ramr*4 que con tanto exita a4tu den A ow- indeL
nor& apadrinads, por ]a mef$ora Balbins, Luego de Buzaedo. 1%m
madre MOO del Uatro Principai de is OOMPOOL L, Wora
do ella., on representaol6n do la mLdre del novio, beftora do UpMann t&mbl#n vlene Irl lendo 1qs enW% JA14- 4,
1^)Powna Gonttlez viuda -de MwrtAnez, quo me halls. oLusente, y via,, 1% valloss obra at 0 -nmeyset UxughLn, jlqIx)r r4 saftor Rwm6fi Blamco. padrino do havAlzo U Is fiancde.
Rn Im, igle" de Is Merced, dapills de Lourdes, fud bautizads el sAbado )a linds nifla Martha Cantic, y Angula, h1jL dp 105 e5pOS06 JOrge Canclo y IA16 Angu1 lo, a IA que apadrins,
ron ;I doctor Gwt6n Godo Jr. y su esposs. LLura- Angulo. En eats, loto de I& ceremonla vernoe a Ica pLdrlnm con la ne6fita, a gu mami, Is sellers. de Can00. clo y al Rvdo. Padre
que ofieW
v
L
DIAIUO DE IA KAIMIA
IPIM
S I L Vffi ER I O P R4 Z :'un torso que gusta vesur coffectamente
14 presencia en La h6bana de SILVERIO PEREZ, el famous destroy mericano, no s6lo bj dado oportunidad paTa 4ue un inmenso
7
nfimero cle nuestros entusiastat aficionados al arte taurino vieran on el ruedo a t" brilliant lidiador. sino par& provocar controversial, de todos los tipos y en todoe lot sectors, que han servido para me. dir, una vcz mis, el interim que desOierta en nuestro pafs la bell& y brava fiesta espafiola.
Desde nuestro piano. pars I& intenci6n que anima a estas pigL 7
nas. la reciepte visita del popular torero, tamblin hqt 9.ervido par& que se comprobara de nuevo, c6mo fuera de Cuba se conserve el deseo de vestir correctamente, aun entre aquillos que, por I& naturaleza do &us actividades y por las licencias que )e3 estin permitidas. podrian sentirse indiferentes o ajenos a to] preocupaci6i.
Y es que este deseo do vestir oportuna y correctamente ha de sentirlo siempre todo aquil que tiene el veedadero concept del traje; vale decir, aquil para quien el becho de vestirse no ts trivial afic)6n de -elegante&3-, sino necesidad imperiosa de reflejar en la indumentaria su culture y ou respect a la sociedad en que se de3envuelve, exigencies ambas que estin mis alli de kpocas v de climes y por encima de modas y de tendencies.
As(, Silverio PArez visitando nuestros mejores comercios de mo. das masculinas y adquiriendo en ellos artfculot y ackesorios para su
'T
ropero; Y, sobre todo, sorprandido por nuestro fot6grafo en una de nuestras mis prestigiosas sastrerfas, en donde hizo distintas t6rdeneS3, do traces urbanos, se nos antoja una evidence demostraci6n de buen
j
gusto y do discipline ciudidana.
Efectivamente, su destacada condici6n de notable torero; de fdo. 10 popular, podrfan inducirlo a vestir capAchosamente, dentro de esa conocida tendencia a liamar I& atenci6n o sefialar -.personalidad*, viz.
ip '- wl
tiendo una indumentaria ex6tica, inoportuna a exclu6iva.
De ahf que el hecho do que Silverio Nret se Intereso sentatsmente por su indumentaria, no adquiriera nueStTas guayaberas guaji. ras para su equipaje de viajero y seleccionara traces en modelot bien inspirados, constitute un aptovechable ejemplo en esta hora cubana, prefiada de indisciplitias y de vulgares incorrecciones, y un tema do ctualidad y do interis para estas piginas.
H. W.
f'ow L" Manos anw5traeo do
un pmtiglamo nantre aubano, hamn po- Is. oints do m*ft Pw Is MUM W gm torVro &at*=: Beguiv proswo do un oorte ImpocabIc IJ Uvje quo han de rubrkar estan MADG& Owv" pwa oontmirrooW on el extranjoro In J=Un"As *Pbd& do QUO metualmogsto an AUMUO p&U 86 10 as aftuteron clian-rrotat
ble matador mexicano fototnmfix axprosemente Par& nuestm Pic a, v1stlanwp un trajo somideportAvo quo Cons) *)emplo do Corte y oonfeoci6rL Utuye
IA 4e dois bdtones y om todas
W WA urxs coulpadam, w haL tratado or) SheU&ktl griB-azw y se social. a un P-16n do frLnels grin in" 0 'uro- Pron" do vostir como 6staB. constituent ruora do Ouba Un VIHOGO nente de peWi= C
ricii y buen gusto Y u or o motive Ua I& B"treriA cubxnx ai)&MVIM &IPftft Q
tuada enLre las de Prilnera clase.
T
Nuestro f o t 6 g r a f 0 W capts a SILVMUO PZ RICZ, urAo do ios Idolos del mundo taurino on Is hom resented front &I K=Fn DOUMMOURM, qua ho zabido arear para el f a.moso lidiador a.4runoo models do trL*. IAS ertaclones que el grun torem Be ha. lloyado do Ouba em 1A preatiffic" etiqueta. do 4rOWAFts, no m&o ban oonquistado C C to I i
su entusWUL aprobacl6n,, sino qua swvir*n pam quo me elogie fuel INI IR F4 IA Y L AV DFRIA ANIXA ra de nuestro territories
I& firmx sastreril quo lot rubric&
PRESENT
DIARIO DE LA MARINA
A -W-9 A A
I C NT 0 G R A V' A t LA GUERRA D E L 95
Por BMG140 SOUZA
Con Is colaboraci,6n del Dr. Enveterio Santovenia, pr= t, de Is Academia de 71, i j
la Historic. Los Acadimicus, colonel Comw de [a Torriente, general Eduardo
captain Joaquin Llaverias, teniente R. Pirex Land&, Gonzalo de Quesada. y commandant Josi Cruz, del Extado Mayor de Miximo G6mez.
Abrtmos esta IconogriLfin de hoy con el retreat del teniente colonel del Ej rclto Libert-ador Emll)o FlernAndez Cavada, irernindez Cavada, m6dJco distinguJdo vino a IPuba en la expedicion de Trujillo, que desembarc6 frente a CArdens.a. Naci6 en Cienfuegos y desde muy joven la proscripcift poUtica alej6 a su familla de Cuba. A111 incorporado &I general Betancourt sorprendJ6 con una oomisl6n de cuntro hombres, diApersados ante ]a (YuerrJlla de Sabanilla se le tuvo par muerto, y sal figure en laa lists del EJArc4to Libertwdor. Sin embargo, Cavada, pudo escapar oculto a Jos Estados Unidos, vinlendo otra vez a Cuba incorporado &I EjOrcito americano Como medico, y entonces fud rectifleado el error sufrido Ed darlo por muerto. 1pud un patriots.
General Carlos GonzAlez Clavel. No vamos a repetir squi lo que de este prestigloso soldado de la Independencia hemos dicho en esta misma Sece16n y en otros moment&
Josi6 Cueto Vaquero, soldado, oNlAo Glgante*, que hizo toda Is guerra, al lado de su padre, Cirilo Cueto. veterw)o del 68, del 80 y del 96.
Ultima, gwi6n celebrada por I& Comisift de Evacuaci6n compuests. de amerlcanod y espafloles que reg1116 Jos detallea de Is entrega de In Isla de Cuba al Gobiemo amexicano. Formaxon, corno todos saben la Combi6n americana, el almirante 13ampwn,,el general Buttlkr y el general Wade, por parte de los espatioles, el general oonzilez Parrado, don Rafael Montoro y el contralmirante Landeraz.
Una sagrads, reliquix de la tragedies de Punta Brava, prismiticos, maletin y libro de notas del geneT&I MRCM
77,
Ten*nte cor l EmBio Fwn"dez Cava4b.
Ultims gcsMn CtwAdft &a KwatuaeWn ]KI no-n,"
W
A Yj,.
_6
"ftdo Jam Cwto vaqw- PrftnWoos, nWet& Y Ubro niMaa del g6nend Wamo.
Gent6l" Mv*. Orkn&e
y
J .
_3 r ,,'T
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ERIKRIJN8_AA15Y0 INGEST_TIME 2014-07-16T19:59:50Z PACKAGE UF00001565_13896
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILESPAGE 1

eCien -celecectes el wcrele de, eo& ceeccesee -eeceeledi lea mcnceeq El peidc n& tiguolr dert hblaeee t elcee. e -1 Gecr pecidtc e -teeeelca par l pblice y teir inte graneuelas t~tre pece los obreroes y drvere detr4edleleteeree&obroel eWiret te bado@eedeteie reecteertaeetllel no ee-eeeirdc e y-. de tceece t ir re ir lntetGeGc~edeatte 1101et c e j e~ s e r ceie enl Yl-e eccee ~e L~e e sinc e le ~ Od ero c e leelecta, conMu¡eo de las tqupseri~ee ir owemeedclde ecetesete ir ~bietltO tetece i elidorde lmiter 91 o o etlelt rle ecd e u ee eire re ce#u elelltudtu=eee l rdirtengse:et e nirlos Ai0lat le lcecw zoeieteeireerncdidee ceelsestemae lee ~ ~ ~ ~ 4 de llr e tee eeeeree Iee mb cmpg e cei te teiro eeq se eeteblece iateb OBSERIVATORIOS =11 td*ttt eireeelt reedse mit, ee ceezliteeteMtc te ____ plnbMcarte enlet ecelbuctlee Peeteteceteceell d n-4 E peul eeeeee Ge d ic a notaleel ntetanrtea¡M t' Por tatars de u cicn a*mol lc i ne riehe lte rreaeqe Pe peo e chseel blc Meteradejedceeeteo eu Ieflujoepeeenaes slle mre hbl pesto u ctod eti e ce lersonlee rets er ~ Jt coa nrse este .s ce re, Ti ene eto'p d es en e dejaseraecp e nbpir en14E4874,YnPAt .a0* geesylsidco c tual esole neueru ol)te ua y leeeocec nsumidoee.que irse e c coneeltearee &e e -ie l ear e aqrrele c bl te eorel Zteede PeerocotIedranee, rup tcte quee eeeli ee eeeel lleltubee. ye loe ete ~tre Lve ade ee ptran bado.eee lelel y n, e rr xj, 1og z ecemet Ond a enaa e de ire Ire tbeernatehy e'l ru e h eseeeltern e rd
PAGE 2

LjrAuItAatS DIAItOitj ittA ttt-ai--tAniitOjatat i3-EEta Itas 1947CI 1t Vida civil OO Resumen, Informativottst 1= 1 itt 1 d~ P. la ~ l. itci l tit 5 it 1. 1a .it .de it itti tt ..., ,i d e u Ar n ti te o i uir iti i S.i 'i 1,1t it lat0 it -it ti i .tt s itt it io t s tiit RO s it A ,oi Yitt ott P olp e .i c tiod ba e ti. 10,00 o u eiet, p-i i t.ttitit.it au qt tH o t e tl ,,~ En1 t r. a : 1 titi outiuiit, d.t 1t Paia -tuutui ittt itt-1 i na .it"t.t utteat< ititttut t t -e o .geni~os Qtlion;eeS n ~itotiutitititttitttatogtdit-tut5uoitat5As5upttitoNst it a ut .ituait it it~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ leettt itd.aio00SttSio iaqottttt tiitttittt -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ¡d 1~tiii. tttiiit iitt u ititt1itiObottiotuuutttttiutttitistTttottu.itMiOt a-ca rbu aed -iiiitttiittttitttt-, -d, iitttitttite iii l tt itttttt aieta itbd t]_iittttttuitStttthtttttttitutitt thtttt Ed n ite ice 1, it V INTIS 1 t G u AR it ua it it it itr it t96 it yt itAt it a,n,, 9" RECLUSOiittit u POR ititi oittiitttic itt TosNOu" la t1oMitOtO, P t a pttitt.ah.a Hitititoit itliu,]ii itutt t tt i iiiit tttt ti it d, tti dt Au94 t. tl tiud Mi tiot Mait o ,ttt tIt tt iOLE IMhtt N AOI NV tH iit, t udtdd ti M1 tt itiiitt.ti.t it 1ott Mtui ti ittl ittit td' itiuuit itttiO i .., ,)d61 -1 131 ul, ,,, ],.,l ~ 1 1aict l ,Hea V, i j e ro 1 iiitt u,,tt d, itt tttitit gaTid l oleIt O di. ititit'tit ntittt bit1 on s s e dnsto a qu ire, ,>toInsep rttitti t ithmeg:e dr~ d ~il oit d dttiu iiotti lil itiitiituitiitDMtittittdui.ttit L d Gtenetrali d.t d 2 1 0 titiititid 11p ~nnd n titt ituittt del uste, Ibr Ttdei.c ttdl i lL. M AS C iSLErO Li Jtittt itt duult uit ttitut dett dta p~tttt toit ,tttt nitui. itui Bit o itdtttt dt ler AiALT ls, heb, - eii i ita itt O utdei1.itepioa lc~ti itutittoitt< tituittitai d.t ot u citionestao cl.Sitio 6it iat tiotitu u it nu ist ot o Jos R.t ndreOlo Cembajad ior ti tVenez ittla. it r oit s dePSitisitit53 it yAs~ti i ta iui Odel iit tTtait le tijftas oclehopiatty e dl.ti lo o anu nt e delt tBCA . AOpnd nititt duranQtit e)itt itt tititotiy itdel tica it tttdeu iiita1 o info tme att tro it tadtOsitnidos Lat is itideltTransit iteid itiiit s pfla ytSt Sot a ti tor Esitnttosa, pa au st-l s, Alvaro D titiiL, itarques, it Encrga o-d nrgrn a oco noio G Neoc Oi dueta t toit ui tatitvztGmeziefeaittDinfeccitnittS. btEsgalEM oti nettstide ipe tr .ra l1ti it~ittttiTititiit titt sis itt it on trao el mosuittio. i tiititii tOrastPticas t Cit otuOSUT EViAUADitiiAGIB RA susltaiteJee O cOitideiittit o tispustde istitar s i oititde ost tc.tiquttsetimotnRdebenaeit consideracititones ue ntece Rpaeviarpitcltur ta s n tu jeiede Distiito detZ Pbictisitol itoasao o it teodeuOiete,seoruioitU LoaCNTRINFRACtTORESti EINCI-t O BRAStit EiSAittAtI-TO Eldos ors osR. Aruniis soreitjuit it i Ptde o uobrs tetana-la rit a d a lti i ni a s. a into ent ttla id iditiamaueit patalO ichat indutia.o o itO i 5, DAMUnrto Iittit io dan oicueta qui el Juti d Ineeae* lcle d be -u ai rd nd a r ula o i Laureano Rodrguez Prez i i i t u to u lt i rtt paratitti sadtt itit .1 t u it i ue ve i i de 19itRit lanatu l.-, que sucri ben: suit it itt ii itttiCititt i resuit pit i cs pna o itiit iiiiitt it i o ityt udtmitit i fitititaesto yutt i g tiiti i it i it d itu I R ~ i Caplla"A .te ist5oideila Funeititta L tTta, Eftitu totito lto nI nfnayttu edn ed U l #mlpro at aNcolsd o,fvi u ga 1TURNO DIA Y NOCHE No. Z4 -VEDADOI TELEFSFit-6072-tF-58721 GARAJES De.turno hoy. tH ttAttittAtttNitA Of ic i titN uo' iti55. T i et i e;titu t o.tti60. it t ittii tNto. ittitMW. tt itttiostitiNo. tt ut58. i o t it itruit i t N ot ii124. ot t Vtitue Notii 69. t t ttitt ilt ar0 itliai uNto.a 60. t alad t iiade Motetitotitt
PAGE 3

QUEDARAN SIN TRABAJO CIENTOS MEDL4RA CATURLA DE OBREROS S INSTALAN EN LOS EN EL PROBLEMA OMNIBUS CARROCERIAS MEVALICAS DE LOS VETERAMOS peligrERE.puRenoEreguardanEa la pasaeGroencsode y eld artdHneRRV~Ike, choque. Se ecura antIdndilmaelDrCarlos Pri aesrrnde osEbnEER Unalara etrvisa Astvo ytroraniand e miin ]e Al 27(l iv -c;n otio tc a&reunons llREldcrEEERRG IIAraue lliio&let e e le ~e a~,n~rwdw. Ecab. pre ee elaPETraeao idtua afa e pel -uan Xa ainacroe ~ ai RAjoel d ertr asPro a los ERTER Disr me ee oco JrlsPi'RuzR) o l roml BRRA reprtea u l hai a d nlaconest ewesa. rilthr cllaz Te oadae ~lIELR e e] EstadoA odreEA Ra RE 'ERE DR T"Es un eten ', b.,1 A le IaxE, nueztro DRpaERRE P~ asuno$ d cacte ad inIsral,. .y nturasab a igo m1-% ::01 oralez e l P Hjee de ERlA miiro e con eRlEEDEbDE. d a clrcinsiuene firresidete s abrA e RErid ] TminR e enteit iyLer ;i l EA I.,pE fRobE ltetIRpRe entr dbriaerPTresiet el RTRepbRica el; . pARRAel c rone EDctr arceEodEf DeariantdecrrorasEporlaainistkRrador de laARRduaa L HEE D oridiccoesRdelpre queE haAexigido a loaEmitibu A Eopeids a Ifr DIRDt:IR I.' to R Ra, peside lEa R RED de erico bic q e en an us prsa o fncon ri qe bl ia t r-enrE p sa RTelREm E l R s -A prce Ias e ae ,r Ia sA Dtil al e o c e d oc o ra.a M r ln, Rla i y e c m an ante EP 1 obeod rtegerRaI osDIRE es&ore lR dsi ntos D autselRacr.dolVlegayue a RERER Acr f e R' de un m er e eg ra cu nd s c n pa n t Ri la E EDEd A u n i a-R E DI Ia f r u a q e r ie HABANA 0.ER PeERE, EJAE dEl Me~ e]E EE E-LE -¡ ad pH EARue AEl o Abc A MtRt, le R e ECR REERR l B1 pE la. d~e l alcald eE RE E E .6. . eElRRAE-E EEEd e 1 -U:al
PAGE 4

AO K CUGIA4ATRO DIARIO'DE LA MARINA-SABADO 13 DE SEPT. DE 1947 DIARIO DE LA MARIN A 'r ENTI 10tt O1 Ot. 001100 -,1111-11I 194041 DI,0011lo 1 111101100y.A11111 O ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o tFo tF 0000.0to I-itd p 0 0IRI DE l, MAIA 0 011000 01100 A, 1 inI cou, U1 ', d. Con l vena11 11 en a 1,nId l, La e] 28 d, acc0de 11101 r 1111.00111010~1 11 110d aa t1Ny55 0Aprtd.de 000. leo e 00 1 110 .7 DE LA EM REA 10001 00 111111 ToooIis ..R 001010 00110 5gi.u 1011011111~no, 00100011110 ...1111 11101 SUBDMNISRAOR 0001 .0110de-,1U c 1100 Ao. ...0EL IL11 0010TVO P, 01 11110110 111101111 11 111111 le 11~~1 1 01 111111 1 1 0 11 0 1 .: 111 1 .e11 010 s11 yOl 1 111 An., ~ ~ ~ ~ t 1011i. ..8l P' 1 11100 10 ri do 011 EDITORIALESAlo loir 11o11111011 h, l d,¡111 ..0011 de1 plo 1 1 0 1 1 t 111 11. ,e1 Coub310la en l e l 0010 mapa tur idc iotso 101100 1 0' O i pa110 1101., 11Ura0 o' l ¡ad .hoy U11 111111 110 o, in lo opi do U5oo o A Eoia etea, e ij' oo ,,,ho .0110 abn gsdo enl11O "~1 i,1 11011 denso, alo o.tii. qs., 00110 ,-5 10 01010101 o o ,a o e00 10e 1ver1111, oto anc tooot,, r.o doN oo l d ejdo loo 0110 lo lo s 1111. ".tO1ll .d01110 pe~.o Nh. tud.oos1111 d l o 1111i1110 dool.c ,o. pde11lo.0d1 311110100 l i st C~diooodooIn~ o,, uulorop~ -1 yodooootooo gadoslo.M a lo.d i g'olo 311 .oi oo oso 111110 MoCa ad e. ., traeo diez, oi cul.11001111 Id. 110 1 lo 110 Endot s a f-oo do' 1011~11sel1000 d u. de ene loee.c. a Utooost 00 obodoot1 U.,1110 pcbo N i ooooo E.~0 ] daa o mpa ds dd ¡ ulo 010 0011 o, loan ld. Hes roy lagoos par 0110 oio laooo u ier td encuetrenen Cua oy, o os 00ca $o 11111110100 ooboo l oo s 11001len ogo huim deo los 'abnr enjo o 1lo xaj ,i. proa djornaoas Node oi joE .1 EnMt irezsC efud, ol o leCo i ps.o. iootals oIo. 10ll000cbiert 5 d nieve, n o po sol 00' Ms il i o se 0003110 lot.6ils rooo d .111 refioo, d. ao plosl,lo -pd r. e 001111 Me oooooo Oiooioooiioooltoo Xol. ol nuestras puertas, 0110 l oo llo 3100 i, l]opgb1,od -ol.too ood 1111110110 othl ol ot,a DLb lriI decu pdosi eo .lo p111001 11 03 vrld eni 1111 centr0010 o tuis ~ad, t 11 100000 0 00 C11b sie pr hsP. 1 0 3 1 0 o s l o 0 1 1 011101 0r ¡sd. alO lelez d 0l .M aa 110a. N.o tooo oo' 11 lido 00 o oo to us Ib111l111 1101 0101 111101c 110 111o01110nfool, 11t1110 00 oo dootqoooo. ~ l 1110111M11 Viajro .e d ladio uri,.ood Cuba. H.".ooi I.: queja. .¡ los o3dsooooto di' o 0 lmriao. No "l o loaj e l o ooooolo,oand, ia osid1nte oo i s, que eo l tursio sol, el00ho0bre11in lo rs 10 e11l00 l tracitones q ue V110111 P ..o 1 0 i. o 01 0 o [ 0 1 n o 'o l sd q h a rd o it 1 t sd o rq u n 1 0 1 1a lla n 011 11 1fooo d ¡e c yo d .l ooo 0 110 110 11 t 30 el111151111000 o C'10 q uesoo lay dosoopool ~ose ni bd .'.Uado 0'.' 1010011011 ..E11 ..t. Hsgosd, 00 1111110 l Uo .l .hisOOosoo Mtso lo. ens otini o Ul 00 ..cfT. e .h b lOo o s, oyo ci n milit pyct de -¡ teupatrvaciOn .oo oloid. 'oo brvsao.l.oo rnqdcCh.m -E fn 011 111111ho d,010td o~oal 1011101 .111 doqu n1 o to doTuriso dot HoyPID se10111 ha 1 1111011111 en0 U 1 1 1~S 1dca eilsq e¡ -d ¡ p q 1 louar o n faro l o nait ec 111111,1 010 l C en o .D Iqueoo k-oo 00. 1 0 1 1100 con 110111 .5. ~ ~ i 0110 031111110uu d, -111 10, a 1lo110 pdi loo do 3000110110a. ~ .fi. ".o fl muroittlad, ¡1o1. dooclo ~.to 110 end, el lop lort j F rcicamt,, l, m i 00 ~1 01111110a[ t 01131101011. quefura gs 0ralda 1vctoioa,10 ,1000 'sdooo. ~ ~ ~ ~ ~ ,,i. ,,1111,11 11111110i 111110 1111011 cuando1 esa011011111110110 C000111 .I01.11,1 0000 ol qd,¡111 011ad r, 11, 11 ~c11101011111011.t IbI n 010 doque .e, 1110110 e un~ur-011101111o1111111 111111111101001101n 1111011 od0 1 .1111011011 to Llo d. 0011001 lt a. 111 111111 00. odo ros lo nh, 11111011 ejeo lo7 ]Oo 311000 loa y100100111 ,111,10 l reci 111111011 ~l pi 00111011111111111 u.i .1br.t.,111 o. to. E do0 111110 11111 ['o 111111 ot1. lo,,r tutoo 1100 111115000101 0 10 11 4~10001e11011n1.loi roo,Pol.o.Tooo o la~ 01 e oye lo 0 ot 011., o, t 3110naii u, 1111 InI oto o01 1111110010tpopo 10101, 1 lti' 0, -t1 ,o1 o o11111lt,o. 1011 110110111 1 1101 Iu.e, 111110 .,,n11111110 uW 1,I i101111010111. oo 1 iootoqotU 00 100111to311 11111011100 d 110 11 I.,1111 o lcioyO (dllo. 3,g1 Eytodo. Cnciat~, 11111111 lot a 1 b 10 0,dI sb C lo do V l.oe t. oolno, ', o b i oa.b 1 ." 1 op d ~ 1 .lo ,l al. de ,0 100 110 u,001 0 1 .VenleOtO10lg ~a111011011 101111111100\11grn s w 111011 cid.1 l en131 l00ti lo.1 1 61s. oaad l o o. .1011 0110111 loton lo ldo Aohoou do' ollo 0000000111, 111i 1 00 1,0 1n, lo, lo.p 0 oo. io 1111 tid 1 dioo m -nn u o 011,0 11,0~a0 re, 1111 1t 111011111 11111 1-01 ,1 e0 1. lo, .3 1 9 ~ r01 1 1 1 1 1 ri 1) r ~ y t 1,e f e ~ e 1, lno C 1 1 0i , o lon loh ~re, Y.o e, ,olo. ooto lolo o rloo 1 a0 d~ ''01111 tt. r .n : 01 1 11101111 booooo lot ~11110 11 p~.1 red. d~~0 10ooo .100 1. 11111li11111 00t0111111 ha,101111., 1 'h-,sd 00 10 t. l o 1, 1111 d o op o 1 o 111111, 0 ~ ~ta 0 o 11 tt,no, lou toooos y100loo a 1 lalddo 1.h Inooo U, oi q -0000511 al o '; a -y I l o ¡.l o ud.lo ,lo 1o ,oltaloy. Bosl. ~ro,, l 1o dotpoi dobo o Alsdrlotoooodeo1p 1 ~ ~ ~ '1~r,I uLooo11il ~n1ltl0l 110 ,6n 0 1 hecho de o.,001 11lo h olio 110111e 3 1100 0100110 oold t ttt l RELINEAS.FERNANDEZ ARRONDO ade] Dr. Martnez Caas r 1 d o 0 t 1110, Irt lot ,,)a. no 1 L0. o to, 1100000110 .d. r.1o t, l lii lo u,1011110 los lool t to-11 o',0 31101 u .ot'l d 110000 oHesovertdoor j1111p0lo, 01011a 1101001113 de011l0101' mo loipo om sloflos eltOo-0 rayo11de, 0110,1la Jfuente10delconsuo, la 111111001e laesperanza. Qino no3 11010011ata, tr10011111tr101111 1110c, l03g1001010 lshe00111111 w de. los pdresdla idoi0ci0ahoi00ierno0en ida,111y l licio110110 001110011cidoIt quelo lo ot0, 0 loa 00010eintegrarlo 11a1la1111l11011 sioe ietor hi lo 1 1 ues11 tra01Sra.1de1los1Angeles-110110a0ainotlaotrde1 l vas1 301b110los 10100.00R0su10paso p000uelpurt o lotouylo otoicomo11003000 a10.1100n0r,010b0101000,ta 00u00unt 310o,alvenciollo lor111100ha011 De10es00110301000qu11 iaitl.1111 000 pCon l ov 311 ai0po 1100 10lo sor,01es0 ltolto IR1c00t.1100min 1110de.slu1in10n00o 100d01111ado um 1000 n 1011t00 00100lo oiO Don101130lo ncuentr3e. 3 ta y las -Ensrladonde me10 100000.vio 30urecero0 co00doalo te0h0 llamado.01113 dol 3001001110 El pas de 1 Articulol o 10 1 doM.E1ooo111o11 1 sEU el10 testimonio11 11,11d111 1 si io la tradicln, pr1 onuncbia 011io 110111 1101111 constit11 uye11 un t r o0 s e l ec10 t1 1 1 1 1 0 f i11 u r a111 0111 g n a -1 11111011 en0 011111111100, 111100 111111111 11a1calida010detM. 111111. 00101101 1En Miami Poe R~lsdos) /Sio9q DED tIER / -Etosopod Iis;escoot o eselcsiD e lobesa EL HOMBRE MAQUINA Mimblo 1d110111011' iaOtFrancesa 1001t53 E31110 a e enve dotlOOporolot 1131000 100110 ooesatn3001110 id a OltO d e 110011 l on-' o reco.com e0a00110alqu la, victoa lo: cada 031unotdoo im amsIpefsta deols ooooo 011 o nonis0000s0 lo di 9. 00100001 otoobois300siep0e00nob teo de sus ol 11100lo oOspalaO 010000. 111011 0eno 1n p&s d¡ fa0 icai ento serie de las bo 1101 lo ren ieto, los1001100,s0de0 101101 atmicas. c o'teo O29lo 0-361Y' o que0ningn1mooo dr 11 01 1100as 00maravilla los 0dol ms o il' to. m ina e o do.101011000 01 mtuinaaloopun toto co o1101000mi.Coooaslastpaabra ogazo 0 001y03alo Otil 0.11 11glquogoardpbaola puerta111¡0pa113 loo ndodom30 d porod la vengad1 looootoralo uieros oric'11111 meid e iqebeto nvooirteien -c010.110 tedo10 00ias con 01 0110' no Ooo desufeicda.1El00 11110ilbyat ien000 nl alor sufici000.0 01 0000,e 00iste s in o u 111101 1.010 00 la o e oba1par0 merlo r 010 lalj.S etn a a o 00300 lo 111001 al imnt ad30 al. o n aqe uiia sts 3slervic ios. 1100 1110 0.de 0lo 00000t1n 100110en 0g011 flechuen ansbeb incoos etoroms que d.omiao rl ese ahelo scurode reo 00 yde 0m t oa, 1absorb dol p ooell. An ooyoii lo000t0i11LLoo11loao-0tcicos yaos o breots 010 1000001011101 0103. Ob110 od0odo las 1013011010 d30301 11 110001El Las110000aslolticaslo to e11ve0c00d300staol dlos os 01 1000p0es ms lo os onf ltrada 11' Ipericia cloa 1310000. orloay lor frente 0a l nriOo 1de101mu1en onde os 0103m300sorealod el11 tlasnodbn loitarse al dogri l o 1011000,a 01. 010 10 011 espiritlpo, %¡niooquoedeben 01Todo scle ob o si un 01 3010 100 actuar1en0la olucin de los p00 ble-1 mieno0p0r1000 absurdo fueralo30 11ma 30 oto3o. pen lo u Fd o -puetol0 a000lo ombres dt ¡a er cio decisvo se encentra prfun atonc: dao p130.orOsentadoiu dRmoeInteresaoida la crisia. Dos ha muertoous 1es10corrol En00.se01sentida,1tdijo lo palabra1de el0mundo debe1 010300010e0110030 porden e estar00e00te entodas rapnuestra desgraloa, la dernost00 looq 1110001010que oolos ntrse itles de110las10idas.Laispecie oumana queaet anl ato lao Ilesi110,slaof0mi' prooionao tos11110e1yloslo ot lia l o cuea1yelot dn s01010000 la xprieci0en010o; st La mujer1 tslotlosi catlic tnldee aep se¡ .o n loa0h10encipde10010100 1 '0.lo les o n110010100 ma, sin em -l 01 s i nlos l inzo delo s000000 tilgo, 11310 10I 10le 11000a 11sie0mp010re1010epootaor en 0.rmerae0. ano &etrae Jo mesto10 con1000110. into ma gehrs.pomtica U i pdeolos sombr0o100y10e S.Od S.o Po__ XII,_ en_ reciente__ lastiOtbiio lot .0110 oo e1s0acaso unvidentesilos iloil lndio de01110tt 1Invulneol radbi11110 lida00d.lo 0000010e00 003 idooll30 1310m0os usa deosta ortoriaooEn 01otraopoca1hubleraObodo u0030010 de10 anejarlos1 idiom00 no0 po0110 e rdios00 mil0i0tares,0101de 1. 10110. 001110. su10so e l camp001 0odl sal ao gen del juego -o n0,. le la gramticao puesto q11110103 ero00o03100 impleytpen,1 0 1 en ti H Frn iR, o 0 o oo 1 i.lo oloro aeanas ojo. 1No1111111 Si1, Francia e~selslode la 00.t100.mirada1 lido,1un espit 03 ,,l. Y M. tenn isonha prepardo enfvorni enonta saio magnificar100 111 e001ad o d Ooo eto l10 timo aliento it heh.Ni hay 10100 ue10 sir o s lu 0000 ndishomenaje a ¡;L 0ltz proii 3, 300 laop0001100 nc 1oooopara oolnconrrrbiaoiO11 r0c0io0sobre0este0mundo3y30 111as doa o ns310 ulOtas onsagraola 00que Oo03l ud o a'toeitl El clorrecto uso 1del 11000idozao oo 0100 01000. 000a 0110a¡ 000 Oblooeen1931201 O 001001001110.lo 11ompro-1' t11011 e0010n0poco 10111101111, 10100 0n el' o 10 1010 prdgoo i o e OTilioi tiepo l iboto rOto 110lvno 130que0011.003Gramtica0.de00aobAcademia. fi% pobloo yoiOboda10100 tOsdi11101110000 10 clo o&eiovend1ietron rin o sin ft osb1001 l00 0001 go1tR. Fula0000e10eraioncaocioes que pueden dor11ugar, so1100 ld 010011110bir ooez lnossinoo1loe loRomoneooa1msofelio, on Oto metr, onta lasinaxi o e di 3,laom103 tli, p11000 ototooobo. 111101100113 a1 faltaiog00010 se delei11A1 111s gramticos; 3011110000 11 001 t con1 100 1cont0110o0vers .0ias Oque 0sur010.00 1 0.ha 001000111ido 01n1di10100 nollo'lo censores, Lo e-1Est0bie100u00es oouegsogPO haansio'lasoioiioolOiojams ooloiiesao el pestigiood hu0o1.0Pueit erdad es que'0en 0tepasaoodeoestadod do 00000M Francia, )a gramti0apodr tener 000e000 G1s001prueb11erfec00 hoe.% y100 000300n10 00pero oon o ten eteqe lenuae.paa an -ACOTACIONES --PoFRNCISO ICHASO Carla sobre el transpore 1101~00 ..0100 -00bd e 100010110 50 e000 s lo oo Ytl P.,0 111 ltoOlo o~bo.1sioooHoooo d,1t o, 110otlltl.,311001 1 00100001, bo 1ees1001300101011yosto1o.l,eios d, ..'leoe00101110'ld 1011 ,10.0 t, -11 M. Po oe 100010 M~ 1.b. AlU-do sopo 110h. 11 o 0010.01 11011.ts11100. 1000010110. 10 eo-0o low ~ .m. 1.s -1110 001ens 1000103000 tOgodo 0010 by ot.oooo o'oo o 011 l 0 b1111001s sese01110115niel loe0DIARIO01DE1LA ~IN1101 a nolidi1ahoi1 qe la ciudad ho' cidod 101101h.0000dCna 000deto-HId00113100.110000 101000 0111111110. .000 0011 0 .., 0 ot111A0 0 .1, ,a 00111011 lo d10 101110000300 l 30111011110,.1110" lo O. po 011t11.011o l e, o 00110000MIOon~otoeeoo eo adcIrl0 1,olos01~110 mlo antes, 0 lo00q1010-110-00 .1 0ue oo.)oo oo1,111. o, 11 0010s Hy 30que 01,0.lot 100e[ so lsOO 11 0 0111~ 111101111 y pl-osinoo PM,0 -,¡,.al].,000111 000111100 oo lo , ', 110to100.to1t tloloodeltA. e .1 ll st diri 1130g 00e U ooW lbo too 0d.1 1. di. 110de[' 0o 010. .110100t es¡ t.me .peson.l b0, a" n10 to 1000 O100010010 01100.e 1 10011000 intex d 100 1111001 de,0 1100010110 101 0000110ros de 1e3000 M-1 es0000000 -1001t01110,00 en01. l lsd p~.IiIptOt1. 0 010000,looar e tobby10 0100 10010 lo 11. 0 1000io do-" logos. 0011 100' Loy 1. t~d, oodo.yin 010 debe llo adpt, .acito u tio~ -101n1do 00 1 d pOlt 130111100 ,a Vo1ti-, pe,1110100100U0~1011' toOpl1 130011001001 -n.ioOOOOOOOooobooo011l=n,~.,puol oooo, 100menos pjaooqued __ que -_ to01110011101es111_11U.t0l1-1 101101lo 110 010q001t000 00001-doleo 111-00p~ que01010hoyo 0'.30o, d odi000110 .t 1011 10 oooi, ot" .o 100 0 110101n1en -.1 e~oAo li .sey ph01 re, le00301-11010 qu 10" 1010"""n 10010. 0 00 1111011111 30 100~ tlo 0 t1_ O0tOlo 0o11101110 110100 000000 11 100t 00100. Loo lootdoooom100001 l 10010110e 1011d0 olet ds 10010e1000.10100110t da11 d,o01000010 pdol 00110100030 noz lo ool 0 3rb110l 11110 0010 01101 10 011 01 0 olo00 ~la d010' 011 o1001101001010 l 111011111011 .ma: quelootldoooo .i.Oo' r. M e elM000050 de00 110y ot 100 101 no oo e ¡0me, 010000de 30011ti O 100110000el 00= 0 .0M 11110 1110110. 0.0 NUESTRA AMERICA 30pe,110F0EL HELO0R050VALLO 00MENAJ001000 1000100111.10, 001 o ldio1 que1 Pa 000001 0 nae do lo. 010, 3000110011 11 il i10 e1 0110e.n --10 011 1000010 000 001 0 00o pEse 00 1 000e y st 0011010 0 000011, i50000d30 o do lo 00011111011001 3011., 00 000 ooil tOOl1 du 100 0 eternidad, la 00 0 000 011'de 0e 0 de11 l0 0 00o tgtque ceod 17m frl 00n0M11010 101' ,1110110 ije.o 00 11 10t100 oopo dotooods, 10o. Mooo .100-10, 00 0 110000 oiooM lob30W 00.0nd ""o I h doooto 0 1' olo0100yl tio o00 0 010,tc .h101 10oy,que iit ol 0100.e lo 300 .100 1001.0 ono.oo. olaf. Lto1ooo.1000,] ., 01100 000e,01n11,,0010,0d0000.A -., P.¡ B. ti 010 lj o 1. 0b 0l' ol"loo ot1 las, oaibtoloJClos G>oso o, y oed~p,1oto o Jess BOIAto o030 .oternar o bno ub.a ,.lo010 00110 lo 011 s". e110000ot -lgieooo edo 0 O 111101,311 11 1 ,,ob uid.,01 1 10 0000003 30 oqoto 0110m.11.10 1 o00l s Ir¡00.00 ,,d.se 0t 1 1. 100111110 111 lo lbtOl 1.1.11111111110 b 1010d01 yo dl tMOoIo ottloo. tflcIsol 100t 00 o 1000101 qu10s0 ,l. mutuas que ~bes 10Plises m 1u000qui110000011001100v0u000 lole l ,o 010 1 0lo~s n o.-u. p01 necesari o eir m que 1110s C.00~ 1 001 0 l l 0000013 iloo tadel tOiilOO 10y01 101 "e -milanse h"b010t01ootooo ,l es0 ,hUi ly11q0ue 0110 10e ]osadoUnido olso' otOle. OO 1 1 011110a0 11d 00 Jo~i.Y 000 111000 'o dtOd e0 1.10 smlo h. Puesto dep0relieted01.0 Ls .010010 511t0111000 un, d010101101tue3110 deoloslodi,o Itioo.brilan a,0.0idoooboren ' %0001300' lo001100o _toodi00 lo hoode oo1 do 1000 13 01-10oImoro ~Oi ol pe. o1001000 00 01100 1300000 dl deaolo o 0001001la mi1100. l 3000 1Y,0.0k0_osea11roel ~ado. 100 o1est en 101111 ti 111l0 t ns2 dc.000a, 0010 b001pe0 0-0 0000~0100001.1011 0010 lo ¡101001 oo eW d, lt ruos, o0o M0doooItoM,.o 10010 000r 0001110100 0110e0s 000-1100 losto ol liiodlt 001111 0000 .pr.pooopioo100eotorle booo 0MiotolY 11 t pl .eloO ie h.oibio. 111100, .l ayln1d o m~o oo bmivl tn, ,,-U-Porue100 11030M.01.0Uo 30. tooo 1r'_ seoiO oos001110ooo 010300. l i 00000 -01000 -de0 30 1011 lo OOpo.01000110m., 0 10 1 30000s d 11. Oro o G-1o.os 111 10losooo y1 1110000ella un p~osq010MI¡e00000100 m o 000010~ 00j1,_ 9s o nued1001000030.6 01 0 los M o booooad~ s, d10,101100. 1

PAGE 5

nipnn:IAMARINA.-SAAD0O.'13 SDESEPT. DE 1947 -AOU~ itLA POR L~CLUBE& R NIAHA BA NE RA Un -Javierc ~a& .Con un recibo ^familiar se festej el compromiso de, lt,' IL2.Y 3e,, C ¡spOOOOOi~Su rese010060 enCarmen Bernal Ijaguirre y Pep~n Miguel Riverolil o060 kta.01 do l oh0a l lcdad0 -bel 66elsp~06 id la o uic d 15 2666 o id izt 0006600. di OOociedadddObi6i0Oel t60 sora detia1010120aolo Iolol d 10 do~O 060 0060 002106*0 lbe ritn e0l6a, be$& Vedao, a0100060 Ode oooira~ Are cm di 000066000sa un66n 00docooda 16o 11106 0,alegra1el61o-00 06u0 00 60 iado 600060260 0 ~l:eldctrlfw66 vr4ii. lenaez dne e ibe vi do Jw1ad 1ete4 ea o o -i e noLI taMoioodio li2 i e, OdooaLoodild 661110zOgoeon 000016iO 060200001 ooO lbod de OO17lyiR.6Y* a 6o. &o ncl6oo 6. 16000 10100 estn6010 06600. 06001101 20160 0i010de un060 61LuisGonzez Arees ySarit In-14. &flo6ad00666001101002 tIdI '"i 060 6660lo toilfiest.,6han0611 10106100 066 2p-oeloillante006100 010 00 su e&~ tan encanadoa.Oracioes c on6 eg0n11011,sprle, 0 00660t10 obnoo0ld idoYa Loh 0oi66i. hilo, u600nIOoh0000006100, 1000106060pera0s060001010060 1 doio 6006 00066012 Olliella. distinguido t600d6o. atendd 6laEOa e6la li001201TE i10220601show, c00 la 000tuaci00de .y 0Ros0rio url, Elsa VoljddesYo o 0006620 000 Moooll, oatOis 6MUY Hblanodo di laosgoesollo 6000 d0006100 o intiuno, 0000 ls que Memsorndum Social tersdremos qu el objet de esta -ero0posidblede dimbarcaciones0de 0000000100 di la TooOie holo nteio0000060 co,01a lsitedla ocOhe to e hadombinado la r0000000600n enlo iglsiao 00006100060010 do una di6600c62 660660ta a0160a01la -jo2060 dJiezita160Y se y020006006010tabinlO di6001066 1016110 Valdir, a loo ild 01000a d salid%, s1gn666 lorildad p. .qedesarro0le oda 6600 de obicacldo. Lsida se darenola 001aya00di000060000, f0e60el iYoododi MRIENDA: siendo 6la0lnead 201660, 0000 de 00 el 000600o Epaol ld c02060000, la formada or000n6bot6 meia p .o. p0000esdirO6 Ooooooqd ocupe60el61jurada. lao disoltera a Moolooo0G. 0Pdiez yc6000 a. m, darn comino la 000112. regtm on la00 lo 06di 1e0as o6061e 6600. 6 las diiiydtreinta a. m a IOiDOEil 10. 00 is l lenas ey iO oei. 0 comida bllobl end 0-aoie d i Odopi olo-tR inar oo 000 d lasoooyooomedi el l llsaro s 1002que 010 hodoillenoo. 0a60 00022 di 600 dlos yintai p o. -00Irdi bllabl en el MboqueiO0060f06r0 dila0r00006.9 00 0116000i 00066 id 6o0000 000.uz, 0001opuarprofesorde Country 0166 a loso. nuee boxeoooodinofrecienldo con, Ooy ltretadi l'noche. d¡o si0lasesilosiioslOde¡loOiO6 Jobooy, que ieneioun001 i006i01grupo0dedisdcpulo, n000h010 tooloibo SANTOS: do q6ue 000rdpo d o o6oo 6e Felip, 010og 600Amad, el mejor y m020ecanao r.Od st 0010 0006000 V16011. 0o. Loo 060122000Peg 06001110 [MUSICA Y MUSI1CO0S] U10600000S 0000661 0 y i06C0Ob,06A060 DELA PiOOOOD6O 6000601A0DE tbiideO 0 Ii 001660600asicoo en LA OCIDDIGoO S DE 66e0600060 t eiodistas qe le ha olda0d: la seorita Carmen BernaooelAlfredo i oo al yl ¡s1606000000 00 60m s 6061000, e o yo irr, debel10lez dal, inspado Crmla Izgui106. delascule s. irvi n ric ra y e'orro ven yPyp16 Migll1 S ogioo la fechpra Ol anin bxOll y River. deese opromisopor esardediadlo Apareca d611060 o nl omeydor, Poo dsus el esde61 o laotarla madredel oo6,seora de 0Mi-¡ad odose la msa0 on0n0 cntr d tuo ft eO61l actooenlaresildenyel, uin en 160indei 0fuura1 de dala ojas yolavels matzados cade la nooi, enyoel Vdado, hacinia poltica recibi Inumerbles fe-¡.60 belo. do lapetiina om6breydel 00Ul novo ss liita006 F un rcibo ni 0. 0001000 DE HOY LA MEMORIA DEL CONO1REOO So Amaoooesla festividad catLudyG606lez, d6ma0 oOen 0yu UAITC looa delho blla. que acabade rADOOrO de 1os Costye un g0a00xito par su Entre 1as damas que celebran suEtados Unido donde om006 16cur-0drectores la MmoriaOel Congreso tooloodeomner oepcialala en1NuevaYork, cn0aniasn-610 rsic qea1b0d erl lz seoa 0AadaLisad VOea vi660 oinluyenodo en su--pginas artcul0, d Abaos, a laque nos unen0estr-Entre01as seoritas: ooraas y demdod e iOnteres chos laoso de familia. PT60006y61o 6Alinee 00ol0no 'obr aue novialeacnecmi1 06061610ssaludos pia las6ge-6Olza0a tan celera6en loal yE' 00 tldamas Ama60da 0odooo de Can600110u 06a0be0eza. o rel 0006000odso. oo lneoo Y u660 onisima n1010 61001 Gol011las oficinas deMonseorolrd cidadd. 0066i00 est dodeis16 est6fe-o0t6610 esa0 meor60 Otoo bellmadama: A6OdldO60achaoylo s0016600000 ialen.00 personas interesadasienobe 610000 6de 0asc0. tee 0600olesiomgo A60060 00llo debern p00100100ls 100 Lores0100610 Aomada 661100010 de bll, acredtada personalidagd de¡ q coO06000 60 ou 0 006600600 y 16 hilo, l lce6106n0 -me000010a606060, gr0101 l 60006 s dstiuyr cado 0 00 0oloncat oraseoito 6006110 0661066100 tienda 0060 dego00. rsddopesenalnt 0600 06600000z. MGboTrindadd, el1coocido loCUMPL0EOS Aodao £odoigezoodo Garo6o yOd du010101. nita, la encanta6dora seorit6060606066 A. 0001116, actvo gerente1 Una seoritoamu060inda. 001110 da Garca 00006060. del1j100610 00061, deol lozadaod9,60 1 600Alv0rez, l lce101pomeilda 6606161 del Valle, la Ineresnte an Lzar00i6d n6et006& 00 do1aigo1org 60000 61Alva10zOdl Vall, la o 100001 601061060peioodsta,A60do0Lu6s 60 6000616 o motivoleenviamos0un0sabllo esposa dl dotoro 6600110Madaodou66000n61t1ntolxioda-ludo. 6060, talenooodon60061100, a0000060la10666000socialdo 01 Sol,10.d 0600est6aMooloooo OCumple oy60000a0o00la onsm 000ELIEORTIZ02nia-0I011000Fe06n1100z 010660.hij1 606 000160do 0matrimonio 61l0060 En lo clnica de lo Calza6a dl 0p001106000n0su habitual poriia l Ferndez O fe 001110 Cero 1316. e encentra peradaIn0docpr Jos Lasr, l bien ren Ooohd hy 601 Ol oll ollloloodama AmeleO Ql Oyb 6odirjo01061000 cmpe u rie 00000066h, t6n0est11ad60e00106str600 a066deoda Miril lob Snchz, la Ssocidad. 011e106ado delo paciente 0s 0,61 11n6a 61116a d 1os 1s00000 06060060 00er06160 di lo 600101110 biliar q060 ooliool .S yoEloiry 0106o 11060 si§i ¡e.Xi '60~O 7ky 00; / 4? 4N ADQUIERA PARA SU ESTABLECIMIENTO El NUEVO PONOGRAPO ACCIONADO POR MONEDAS11MODELO FIESTA, FABRICADO, POR IEN G A NE DINERO PROPORCIONANDO ASEORIA GRANDES' FACILIDADES DE PAGO ADMIRELO EN:: Para las maanas frescas que vendran, estos Nuevos miodelos en Gabardina En oo oscrosOOo 6 060110(le brillante0 000; 1-1 110 colorido. ..en tina6011660N ligera abor1110 ii 0,011.,. 100 olr1lel elraitI 6delnea,66, 6y 116c on dtlWLooN adornos0 conta10 06 lti6111an original01106 idadifydbuen 6001 011 Ii ollo 11sf6que6lol0 ¡ilaro 6en %c661 loo f<-te eaaar 4ro -l666 601110lano a0j00 60110 Izquierda: Modloetl las0010ic60114 al 2f) o o iedo 11160agri > cao/o 6 > cipitlrOp O ontra5lante. -020 Cetoi en1 lo l deoo l 11104 alo. 29,1,0 ede qu.> o o o 6l, -1,ll.oli I,, -'<2 l0 .o.1 0Debel,,th11la .ll l .1/ c ,l o d I6plo 1 ,d,l lpr1,w,o

PAGE 6

TOPICO INTERNACIONAL El Cable -N paamii.eDea§ a dapta ailo a. -Ea -sr sial a. -Resablecer.el qlbd. 'lpu.ehau had teiesea u, pit tr tlgeeal Deii iiiri ocuarun luapu-t d quetiu pas uelveui i L bauadhlaiues iemp, Prastupla vaiado tan.pue dblypolto dtu dis i $idt PRNIiitit.Spt.ii.P. diuellal muayad o uetuidi dpor dosadfuaixp i1 tuireta cuatrovteii tibdil idpaeentar iinitlP.iR.iS.i hiytado piao u tacaa y &ust ii-u oautuid di qde a tahbin na. -Uia., *ue it maut ti l dilaulla., quei aluai ti taitpta itra lena di tpalutudiis, Pa tinienvuelvt )o qui no es mi, ddi di ititida*M di tiutaudu ti uallas. Austia d reemplazacoa dlial adiadr, que it desiaoidai port a elgbero&& di , tub Etados Pnitosca m un a MId di ti ptipidii. uin pue-dltp paieni ayer para luipuii di fronteras an diri i una ahstablcre u iidri ente boun ed it tap it pdu tutu it donde hay que ttiuii ambas fuerue? Europa. Peuo ti it. ,i otra tu l luda tuealrntarian apaicin di Europa comt fur Itegraesgupod~t Jvtnes uiii al di las Estadas Pnitia. dituenare Landea y Puls. d ttral atasqe uyiuuii o slVae.porejemplo,.el a-sodeu e ctinodtadenediuiend dao nudauyuaci Y viero i T. duitiuda, de 28 idi edidu diiultdes dilu atao et con0510 lta EitdaP Uidos.y di Qae iity, Ui I SudtfutrodeAleantiat1t.idiud i ui.or regresan a du patdia auua holandesess sa ibleciiron qut aa encutntrauendu ud rea iudida &u ial ridos. Un aen i ale norteamicada en laiones con le Estadosabe ydi, iuid grpoP, compuest pPr iprol 1632 Ahora duianut e es un en fin, ita Intiga ddciciae. itdiaiuti seana veanos u ex marina y tine algunas eco.~ ad £u& fiias, iatt ul 23iii uta i dttt estett. uy rastro yutacnsaneie didas di se a ener laoporui enadiro tunatos. d di ah~ ~ ~ ~~~~a deuiiu diena ana teva divdd iti idapt dii u uDrulta dia esto Vudia deeni unpnuevompdo uetd esper Dedeaqud -ieunaoDeG iedr' u di uiuttdpe tros di srepltd desrrlldiilii drl dlu dira quequea auand titditi tuinmitu taaitd -expresadatsu vidid d.la dd1stiC1it pimamente hae dos tucm&ti diurpd. it mecio di it dli dar APir d. -Cltdilh miais, di diiiin dliii, dueva nUdt auaitno di iittdih u Torit Aualialtilen grun neceDe d W Inmigracidn. dligben utauditl sidad di personal especialido, D esde __ d diio eiittro, ae ampace poue duranteul guerra creun *i Idada bienvenda adunpillndi cdidtli Intia .aduy dcou--Sidiuu iinostue iShta i u vivir u tyitii. sert recibdod tin las di-iapr awtitl =ld pat 'del progretu ierosdait. ¡L rpaad ti. e tliiiiia uientar ti atual Seiii Cdwei indic, hay it -Li. sacerdotes poblint' rida di site mimenoa de 4,000 puestas dddi -Mduu. =iDI~i Diii il paiuiii ida.dombres d aujerea. Tambin tu jsiid itii iupal.r iildiunecestanconugencittmicosa, en-ua i intdua triasladaea u dfermeras. etc. Cdwedairma que WASHIG dON Luid-IC) E Loictias d informacin lugpara ua vida mejor d d pu cicodiaoifuiscrtipatuit lulaiua en las Etados Unido adi. iiidii encamtedmocrtio ite as dii Eid Mona. Lua idipita., *atud recibiendo numerosa sutun parecido u tls &iltadosUidas.upd itduddi facitidadas qal itec tei oit rn dei mas di dos mi il d erno que fit elrimed di Tutu a ti aiii di Atalt au aindigiti Se tit l si u u iit pri y tdaba forzadi haidene entedido que loasitos de daudeiieron qudrs un Autai. podiud u I decaraiones di o tut itdiii pur dunta del iihrA juzgar pot it nmeto de ollite aliuta protestaaes uedliio ahidtid. ilud ii qu reie tis iddddl. iiit tugoaiapo dIitacinu dTu uaua dtla det elloa acuedocaa at capado que notid ititHad ignos d idtreados comentaon aur -di prsecui reliiosa d dicho asentirse desde qui Cdtuit hizo SE RUNEdi d PLENO SAHAuA pi blilddy ue monefiii Stii llaiatiti por-raiot a Ii EL TIBUNAL DE LA CAtpiitali iitb muy i buen dat ds taa iotddiidaio que quSAiDL PADRE FUAlUtL prilin. a~Iateda uduill., diii diii -El pade Ltitd, qien vio d. Adea. ue reibendumeo PARIS, Setd pi. tdd.-di triduEstados Uidos d 1946, yiud coid dita idi it. miud setdiiin diil ecules iidisios eriditr m iiPiudiadu tiindTtaroqiade slodeli todlstado di lia d ututit npeodesiertot d uhar a. nPdro y Sa abl o enuI tun ,,UiniiitambuiindIRti parat tocuiu ctacinen u el din Nuueve Yor.esdaau miliar¡. da. domo Indicacin tui uute due Carlos deii JessdiuRid, ey u tstio preseialh dii laiqu renta ctas di "lt pildido ii .tdo ent192. yui ya uutre it l gui hady complea iertahd:l tira e gobiern australiano. tu padr Fitiuuld unasitili diJ st acsumads deuila muiad raidad ella dabla sti-d i utoruizada uiaecrt minad pipaand dii pugide di diio, disdi dha dies me&e La qu.u ienenda ue a n ecoi de has pa~di barcoi. ittpi., iitir la -LA d iFE Di DEL t itR EN du lbaupleadas pr lea nazis d itra di Inittditiui a un diiiuah. tuiPid igualdad di yciustancias. uado ntitro durante tot meses Vud u-pul it i -un it I.u miitros protestates die priiala dundo.tuu maytut Tup: Vttu t de u itr eniPaqii viiaantrla ort daniaitidies di puede iutidtpuuiuu '.ut utdulu iid lud iuu u tutw uirteaieilaiiutuii da dei mar con asitenciah tt tulioa, pao se ti dili al tu aestahit ci las cassqeP uy, dxeiu dual Jos Lpez diexpuao tu la escuelas los Jiden tiduid a clidida ii d, e t las agua llievand bao tuS eiie lup a pdhuis. Au "z tiera ntdayiti.a lena di fianitao uiuduiutnhptidi qu elpiilocursaban. iida tuindaez aiuiicui Tii taha-uthi uaiuiii itu eni dei msd p pquo dla difuieras i deltmlii fete yudal idditYie canutoi ite eli aroidpo iyotuaia Viita AdstrMinai para Udi. y dpara it lietad re¡~t hayue un tiala d4a ~teid di gtdu, y itao mundo. donde &e enctarcl it un u ~ dao d. d p~itiiid. d~ .ii, P.y tie' ii e ~ &a s. aaa i de rd.a u enirra, d itsa -itr .lda 1a. ltd. ldda e .0.d. 1ieteapantida, cabe.']" pples tdat~'¡brto, M-aa)ltime, iatl. dit., ,s, t. 1dd istarreii dtii. pdld tet t i taeewtLd d -,ia as a. iet tt ditacu .qu. saiad. ll. tipi t it iptvate ucata pa Y .dipabnd, iqudtitaa ini Patleilta iphoa taa di. pp diii 1 UUatida ~ -i a d agdiii diii VibcihINpororteasia tiP hi. did.la-,.pat~t? rcoe -it itpa. el tapreita&i1. ei aip rdddtt e taii ti iiPali Ctuii ittquttii.sltritpa iiit L adb.1,0 p. i.dtgtOAiiiia.t c tta.Y Bt aidbb.u. i t na iiti. lndii. alrit,-t ailba ain W ti ttd i pt,,,. iti ~ ipudytidis. titutpaL P~dili att teyii .ittlp dtit itat tt ad iMi pd didinaf .1. utte ia.tpll P.did OSEidiit. ditttti.ii"' nridt.zardtpi diipilati-a.liai utii d ieiautipiddSerdparaii. tpit-ii -L.al i utui d pida ,100 P-d.iit.daid a p it. iido tu di-it di ipitii i" d U -itiii. fo d pl e i P.tp. .. tt. iontsidua itddii Piap i aittt itca .i t idi l t, t iti ii dtt i adid Yapaiid itd a dt ptptM-ait iidli it suii i iti Piti d lur dsu sD G 11 D aldID di t papi-pinrtaiiitm ree id td untdi _di _vipidi .yiatit .ad.icotcN niiitiait u di,p di u i iaritttia idi ue. idtUdiia1a h-.atattt a ittiiiptitti.dttd. itlit .,-dLaq iuerattIariid d=ti tt a. itidd a ltsu dt it00-da pian i T l. L t uIt d d ttadii ti Ltd~iila l tuegaluntira d-U i.de ra .h. it p u i it dia iduit ~ a iputiit. da u aydir. ditavireut tiunhuei ..id , tl id tau ptb uia. ii %i,,ra -1,t.t.-d rottu ,, it di iia 1. a iteidiP. .u. g it, di" di1j .,, dt d. ,U.i t. .iti pe ttlq i veittap. ~I u-a rcdlei. ,d. d 1,. a lauta y d.6 uidiii.U tisduch, y -.tipiPititm.Y, co .iiuPial .-iudii d iii di ita ttbt a tradi .A i i pe l tos itdi a uaaedro e l ueta f ilimiitnte.fiii di -iit sd.,i h .ut u. m i itidit atiri i dii al tdsat, tadd i6e p di ia .tt.yet rodlheo.c da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~r la.aii dld tiaiii ii td deiiiitaP.aliiiitaitdaiitttitad,itidti1tdtapdiiadi¡,que-ddi iiuidt, Udiaepi ida, is. Lgaule~.. .ltIiittd d ludi dta e q tuese i Piita idi tiua di i Queidroitp a d bdiir 1 ..d," iigel. d t u i ai di itiidarla.untr. ud Par i d itasaidiaciis -t.,afi a.nd tru di tistina e¡'-d eiteiteidiluda dien ta.,te i--, dit adidii22i~ t d pashing siuaon n ,i-"o .0 estadista. _____h, ____ diuidi d its .l.t.d. tiiiiii ltdiT I. attpet, dt t Waait dit i, ., tiiitdi ti,.l d .T i.iidi. ptt nuesrita. di_. uitttitiiid buid. Udi idi. e+ d.i.ve,a it dicd dlii _________ eritase_1._ dieccin_ e-uil.Eldi., di i idiidiii tid i. .UM, .titiititti iih. alpPrid dlia dis, dit cn-d o el sa.tde iti i6itaAd. alupd i autirir papasitw. Puig d a .lti d.-ff.ta ti-ti d d d i tttib tii' 1. idi ptttitt$0.ti d.tUitiiu L t. biittdnsit pudieLEatp r, ~ .a1uthitlti aqdtu u hs:ttd pamdin:a&htsduu d .tiltaedi qui, i ttn -.d ii.La t iitblletes d 1 0 --N .des .dlii ah l p f iunpIuidituatu fi.asdila ,,. .it d.itau &ii.ud,upt brrcnlepde-dt ut*.aidaud dtu larii itt. ^iepiu d -a .da, ut ita ts ial ~ inm t al, .u m iseaii t, el m y ~ t iiid %0. ,,itit i ~ ii tiiitduiu audi p: ingh tuhst a d uide hap.".des ti. d.,~&tt .idcai la ata diiSdt?d idiii7 t e't "" a "a masasocuetapa .ca iidsisD it, ita diudseidui al Nlisd a, u it~ i bir) ocup a tiar .u tiaiorresdiiiiuit Nta YK. WctiOdoe pon¡d;tue cd. d~ a~diistutu t itt i. .,cuitiu ~~dedi ji diii, iii itdt ii. LNu" 1. yda ci, du &fia, da L A Ide audPud dualteto Titt idi t i i ,iutd di dei 1. buena ..t qut l i ejo S.g. y r-p iiu d M11-.dP.,P.idttit,.d1.tiitil ,zi s -do me itiitido tde=td. di~~~ ~ tilt, tdtiut iii i tuin to ipdedttd. -ti.aiidia , e. d. .n .gi d m itme a t a i. ..Tit t.tlti di.ditt. u e e mrU d icanos tt u i it tu add io.ilt . U.-,,3d. titit.cit tttidi di da d ,, ii -¡t di ~ ~ ~ ~ cad tilei, tuiconu itdiit.,ttip i diid e.tesid ii t id ti uti .id a hecho.d iqdella. a.o p1. ititi ~iiiit ,ddittd, d i ii i tde .iii id.iidiaconquedi iii . u i $@.0impord de laadttu d.i idt, di it, t tu step hio diuia al itt piiiip or qu i ree Ustdue a M]e cneidii1 a ilires di tti,& troidi uu tuit d iiitt d.u t'i~ tu" ie putd dii .it ditid-e p uaatl.ptat aaii iaiidtd i tiai-diiatltetidlttadiput tup.ati"eiui tt iiipieuiititdU.dud dt id iuu. ditquelqe 1dih diL Liye di dt. el Elprnitpe Albitaeit ui-Cor tic t la 1 itldi di los iiiugo.diu piar~ diiier lliiiTnt d iqe cade indperfeccli. iuinditiddt sd idei idhiti ui. el vijo iiiiduiettadi--det tuietuousali nutI hibapusto-itittla-taia capir compeito nil tua deisud a11idipLitindeilaPiui tu-h diii dittii. adia., Vida en Leningrado -Ii ddaiit -li .>. l.iu. -d¡pdi-ua4=. _t_, 6. aPms taa ta Lee t. d .ii di ~uia iid~¡.laa d.p=1. ui l uA id duuiidai idtIn~.all ttiidi.ii y iqedihit. didi. 1.i~d ud -i tari baitu d .pa. que i1. d6 de id -Idi-.d. ~ iia -il ri.'t-Inse ytaliui d.iu la undo a ",t ~ a-1i -a ipi i. a d,¡ d~ ~ d. i ita tiw d.mieradtidtd ap.it taeto ttd at i i ti.dat ~ d it p Ma.P dai di a .te L a.tu, dA la.1 .tt u. P a a. di ua id a d d t pp u a tttu, tad it ditu ad diidiii m di aieu da pd in ituii i.dlZ. -l u i. PIaiil di ues ll.1 eto d.d tPel d. caeit a. e.~di N 'w YiPx,' aldtiti ii upt i du(uil1iiu L-udr~u hoydi .atpadt it au ue dtta .ut 11tLi. tii.t& i tau idtu-u6.D tu im e~iui id al i a.dia, da -d.ualP. Idtyil.euila siu e dipa uiii^indl iii nuatddaiditiu tu J-a13~,ipartiidllitl-dpytltiudiu .W.>elyd. dadipaiibdi.au-el'i5.adie a dIda W4117uadl tt t tud1 di p ..y ptitti ul p to i d u tui idi itdid ddeal piL Y itti i liihL ti p~ din I ] mgran uid ao piui a¡p.,. t. u u pda, tala a l.ia sdi t. iiii uu ud ~tui itqu id tt ibiit ad.1 c d,1, id dlu esti di aida ii s dii ialndi. .ididapta idieit dal a-puil=~-"t uii. uoit f-.icttottueal dini.~apitairu, ¡l a easinuu d i titit-tunitcmltdcaitbdo. Enuna ptdai i sidit tP.d~iptu ar= .% ildai ttli¡ala da d i ti t ytid.i1.ta u --d o u Enia.udpu.uiiuuiai idLaadoi dar aitcti b.ditudisuieutt¡ddi.iididbidaP-'aldi_" el um taw p' ai ttia d l.la~atta i.ld la, u u t, didue u ed i a.dloraiet e i i. id u it1tiit -tfici.d aud, huabd di. iio duu tadi dat n.dit teid d. ti.luJtiddiP .-'t. 1i .a .l, p dit ultrid di dthta d iipl -id dt d e .dtt1 dlii uahd1,~ distu uua al-m pamu.artilidi hayal.di dtinuaputu ldid, tiiii dd fcilld laes. d id d la a .t itiidit it dt .Viu d 1 au ae dJ. dt-d.iaratltubati Pa.iatupa dt. ai dd.lid.ala,.u uui u calud palidit. pt iiiusiettlida -ula iuu dudt ad p~ a~a., el pu pu esl,a-Pitae luia. aida eldti, t ia-d i sua-t a ehdgleiit a i uel eriii aidaniidedrditioe i P -.diieit dliu-i-att ala.y P-t dade it ld a pltudaenita uiudilu i--taydi~ di Ti a p l tdicede per it X Itldsdeli ii iii u tdre ttrasituIa d i iditim, d --1. d.ta1i. iii~l pu ttptiiiidi1. upadiit ialtu u -Carta de Londres L.-L. aiidaiutibtuu diiltip. -Abitu ,yVtit ti,ad. tdiu. -S 1a 1 d.tcoitdi,, itbahardlii la. -i ui d dal 1. Ehuit itnitaIi ii Mtttadklea ddii.ui ti tuinaVit ittecoit pI. pioutidt. it .di~it1di, dra ca dpesde .d i laiAlero.mde, e rntpe ~ -a .tu iabla iddptitdd -da 1. NAAao ~tat nIngliP=1 dauiidl aditd diit ae dnir .pu. t d-ti l-Li ,liladie. algunaIrdi i tdi *P.d]lddt Qtuit setiedia a es~ .: u di. T iiu ti u ta .d ti -Mt 1 hombre P,.,a-t. eda .ipletimen pu itya ith aild -aidt aisu ud p tuem i iud dii iiiradn tdi LAua, id.ld a ..idi el i', -ti idui idiud tal W. t-1 tuthutu da I iiuhi -did iti lemitpe i tu rtd delu pudi idid ciuald hapiui iid piidad uia di up iii -aoparla mudis=taii ue. td. di oy ue. it ade.cuu.ira.ih d a ~ta te ueau di. Pibttiiuiadti, aitia ulda lin.aladi, it it].rmdAo i i iatdiepr acm!iiJ, p ed .ii pdidi en d. y it t1ld. d. l ..ieii l d idalii e&srge uiiau id. tiilttllpd ii -dliiiconan ty icitu c. ci, md iti, Pi obiti di t epi Pbi ttaua,yi~a d a Uda iati prpcuiimttde d i i.todo diiien g~ u idpfj .u ldebe dadib dt adP .ii. aldti9t i diV. u m i ii cercat d 1 u-d i liii pieliu i ifl ta i. u iniii esi t .d rt. -Elidi i t eat uui odictai t ut itude Su uUdase ih,di aloricierodi idiuid tuuiluttd iiidifernte. itde iuuidi puo mdi ut. pvt o.dii c u d .i ~ s -.de u i d idu hu. ditiu tiidi t dilidea i .vdi ,a taiue i. ii idistad el itdiatcidi prstatotdua f du id.ldiu -u es : t ii i isinpc, ~ t. itdebeiUp .id.te u ui d .da, ca d ii iuddu ti iptdingnme-.%iii iniid u -tpati t a l des dui~a m ltuer t tdd tt~ p ii tupie it a udlii .li Pi t iid, .-pu i aIi d td Ptrecuera~tmi5t. u taid iidi ud.s mW al a .-,m t i tituola Pi iud Pad a, lpor uid~yestnpcasat bdiJttdpd it t iii 845. uNii. tui iudui tuu u idw ltIn Pula.b .u Ch ttdli. alqade .d Pero ¡p tui¡. t see lit ..~ .nsci d dhd e i dii ahen ancv ¡da

PAGE 7

-~~~~~~~~~ A 0 HAIASET IRODEL AA-SARAO1ND EPT .DE14 1.¡La-Socdad i"Amigos dela Msica" ofreci ayer u~n -f aIm~rzo fesejando, el aniversario, de su fu.gi4 !DEN. zaAyIelAdotorAJosA. Laa. iAstitinA. 1Pa JsrAPAA5, PAIAAAmaogideIAABUQI0 LADAN, Ea fAieAst AAPI AAa rs my aimadaPA AAA-PY A A P Aet.Pip1iiL0 eiA. AAR E U CA-)NiATAI I. Pid ia iJA Pl AAoAtor AaAe APAPaco a AAA.dad siAnoAaA t Cal AIAAA dePPIAFA P AA-A AA PAAPAA, AAASEADIAB a AA e es aPGACAielA APinAPAASnAAeA, gApoPAdAApAAJoitAIque iemApAA AAn MunJaIAPIPA FAAAAAAA AA AaAAA APAj A lleA. *~AJAB a Pu autiadaPA AAAAeAAel taAA riAPAcoApeado R Ala RtaAPPAAPAdeAla CPAzA la.Oia iAA L dPA AA AAA, Oe AA de AAfensivA4 a s.PAA AAA*La MCaIIAAAAd a s atliasCu aIanaAdela PLPaz.AAAA AAde AP-A. raAAitA PPAAP ACA APa l!as da. -EAnIPIA unAPamAPa de-encontAabPPan aAAPAAiDeinAAP~odPeAA.AAAAIAl~, maL slltDA .1IIAICA A no aj clogAAAdoAtoAA AAAAIO A cAAAPAPP PAAAP AAeAadinAA:la sAcrAtaia. CAAisoi.aAA, eAAPia s,___Amparo____________ la capilla deAdchoP anAaoAioPAiA ¡MAA, A IR tAANAAA, saAA ar elaPAAIPPardA. ns AAA A PPA AdAePida, AAIdzFaAA P a Va A A JardAnPs, AcandAA el Almo.AAoAA bi pdePil DiaA AA AA APA con las PoAAAlA t PleiAPA. tpIAI AIR siaPernaGa aVzods id A CAAsinpAa riAAoAA.el AAAAr AlAFAAgue AAroadeGtriraAPAdAsa a aA dA AA Appp. CarmnanilaAAP, A-Ip daAAmoesNA otrA IAAAA PAeIJa nAACAAA A y eaAAAerAAAa AiffcaAPdAA ay APdar¡&AAAATerPa Teresa LuengAAdAA AbleA.aqe PracAJI PAAAA PrezC PeAArnAAAB AA PP. PAAIAPUP APrz A hpiP dAA PiPA, LPAPAAiA HArnnotiP AAnAAa pgAACina NADADAUN RADIC DIGNO DE AD POR SU BELLEZA, Y SU FUNCION ) -4600 MIRACION SU TONO AMIENTO. CARACTERISTICAS PI n9 ce DistriAp.dpppspiPaACppp A%-CXN PAGNA SEM DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 13 DE SEPT. DE 1947

PAGE 8

Escenario y P an talla -AMERICA> CASTO DE SCIIEHERAZADA HSEll ha hablad muho DenSfor A 555 5555de5Hollywo po E a E D < oEL IgrDOlS d5e ni> sfmso.S aduc e o st meo E i mE E s5E Pusse qe ah recSisEarree ErSEdiquD l mal, en p eS 1 s eo.< A en prsS S-Sa Oa SEuAtura deEE plio LSoSI cierto esEE ASe tae15lcls Eln SeSEA DOISESoo si eOs qSu.e Esas fijEosER eII Os rcete frSe Aa SRca EaE pati SISeEDI pereSonReES, 0de05 atse moo Locnt& Oasea Einolvidabls oSde ScheREDESi ESmus corn EauellSols reSmaliESia SScdoES aDecadSe la En tas ldc ESO a>pgnas eteOsE el55 lend msERa deSunaIina lEeSS loenao Ese RED d5551 e SiOIa ESci AnoDeos qe el WSEKOrdE515SSE de Th so. El lSIESead se550 matiene siismo, SSS-el E la uESiSES md de HEllod ID pora lo REanto, nEES deraud aS SSe ES ue laa aE EalESe &e lRe Oesa a EsE aru rentsESSO SE reSlzdr e ratsESO d5eE5 leua E s esn SEE grS pEan ome hubSo de ponSAerS el asuntla opS-rtunia de xp5eore-a ORo d esetp sE a dSREEeaberse atuez. dest quSe no CESIO, desGRA EO S ERETO iE'S5SwREEBSN OepOiddiCONJCJNTO CSN fiACIONAL: HOY,RAPSODIA MAGICAs>, EL MARTES, EL PAS DE LA FANTASIA. GraE xilE de RICIIIARDI, JE, el CetoRE conE l ES, te oraads. 551 ,5s eSiE-ErSED D. en Elo ro aE E ELo N acinlFe Pitl,nI pa sELd e S SEtai vece. ;SESOS EmSI OS e lESIE lFILM ,yerols-TA uOdTro., ~lsonmat&i l sena eS ES ESES HDiaESEStods, et Iclio l i t Sce05 5 e re ite la5 ran1 e v515 5 S, tulcisoSL a Glia,eSs t a p Se. OS Dli Sebu.c ~I-SE gica,5con ¡HOY -CINEqAS GR ESS-SS-H Y op mas SEI-yS tatos ytant1 Cald E ES SI ,lOesda IRdo .F422 'trs*SESEEm asCaih l. .#Noch coeogESESiES HO0Y Contintia desde las 12 deI da HO0Y raD PIES-E. 00155,5 a ato apasindo S atslejao IEsiemaEpe -AIRE ACONDICISOAD PER.IETO 5.vnen pead no 1ostentarEESE SS lea clee barbas del ms-iuo EL DESFILE DE SAN' FRANCISCO inra ls aaldosE a lo& estrns t hast con etrsee la iran ciudad de ho da "DANZAIS DEES A -EI CASILA. Ninguna NACIONAL: Manaa domingo, dicioal del Ralle Eopular. Danzs r:eginle inaaie especial para ¡o nlEs cselns JE IISANTAEIEEDEISOLWOElEtranoeoE maan ECAIESIE. I unNFANTA a a la dediad It. NEMA> CHRE LEADHO NIOEINLTRAe ES alEaSEE .IIS LAf oR INORSTAL O YBIIH LI mundE VICTORl. HUYO lCICIENT PM224 S-lALIR NAIONSAL SEoyalqsEySotiia p ,, AO.ELT SUS CARGEEESSELECTSESOISE a nu lir o: ne ti.i ,Ir ur nu ,U e R. ti: E E ~, L ARO qry PACT71 N OCHO DIARIO DE LA MARINA.-SABADO, 13 DE bU-1UL 1941 lo 1 ,nAry?. A nrT!n nTAo7n nr 1 A RAADTXTA CADAnn 12 ni: z:PT n: lGA7 MARTE EGRAN EXITO DE C a rt ele r a le-uT.~ a.,. EaESE RAPSODIA E DSE MAG ICA LOS TATOS UCENTIEICOOS IA aSSESEEEE a LOS TZI~ ATIO~E aSEE EEE E SES W-1_~S 9I.CR SEESSMARO ROMEO Y LA OROUETA -S .Ello y ~EE EEj > e. ESS 5E E SS SS SSS. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T AEE1,11~SS 5 SIESEIESEEEEEE 1 a$-E 1-10ySS 5 E NS5EEE E E E ESEES XT¡ EEEEYIE A1 E E 1~~ 5 E IES 5 EE55EEEE E E S S ESES> SSE afl ESESE E E ~SES y SSSASESS IEEIE ls RD~AVE RJt. ESEEOSENS E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. D. u.EESE S>E>San.ESS l E EES 5' Jayas AYRSEEEEEEEEEESEE EEEEEARIOLAR EEEEEEEBIE A.OES SEElE>EA>IISS LS IlSSI E LILEEEIALIE HOWS EXITO UISISREAE.U ES ~ ~ ~ ~ ME A CANT DEIS>SSS >5>IS5S>SHEHEALAe S>EaEEj~>EESSSIA-Eo.>EESSES~-S 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .o.d, 1>E E1 51 555 ESS1~OE dSES 555>, a>USTEED NEO EaSESSlEE EE EE5 55 5E 5 5 555 5 ESSS EES s ESO ESEE ISRE L 1-~~E E E555E EESO E E 5 5 EES 5 5> 5 5 > 55 SEE ES> E 5 1 ,~ SE ESE ~ 5 E5a SACRIICA RON 2 ESTEES E EES00EDAEURSSSa l.I. E E RESESOSEESARDSE-1I Ea A UN CAMIPESINO 'e'EE SSaS SS. Ia.SS s i,.5 SRE-ESE .ESEEES1 ESES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o v. 5 E SE >SSE 1' EE EE5 El~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Y SSaSSE E 15E .51fin EE 1 15 5 E. 1~ o.a .,.,o E SE SEdE I IRsESyEEIELA COMEDIA> Ydito de los FseEOSa e o0" ve el> dibolav-.ES .aJ. 1 aA EEESA ESEEE 5155SSI. E S EE SEEES-555 SE SDE E5 50 E 5 11S .~ .1 E E1 E EE1EE E .-E EE 5 5 E~1A. 1-1 d, ~~11lE aESl S SSEEEaDI l SOE-Wa-DE SELE RAISRE I>Sa, SD e .,SE AG El 5I Lc E, 1~ ~a E1 Ae, A5E5 I -1. 1aES> OE SR S EO1 E5 -IS S el,>110 aSA Eee o ,TEREcDI ~1.1.SIelSISe, A >5E5 llE EEEa S E Z E l, ~~SEIEa ES SESEI>SOAESE. > I ESESIEE, SIEISOSERESE R >555 5 SESSSSEEIS 551 ESESEac~lSE ESSl PARECA UN A N GE SEOO L MTERE EISESEESSS ESd. EISEIEOSESE.SSSS ".E alS OS5d, E>S SEE DE BONDAD.PERO OESSE SS~. aElaE E-EE .EESS .E.E.EE 5555 SEEE>ERA LA PERVERSION SES E a E aas DE E, E l, SE o l .. paSIS de S1, ES-S d aslEr-El. EXIOTO 2 COLOSALES ATRACCIEEESEE o EES f ES SIaElE-ISa ESE5SE lSES 1 >.*55 ~ v A PEECION 7tsSS R s S tIOI-E 55 Alsa5S"S J It i EERAL R DR SEEl ~. y aS o MENORS ERIDO GAA-RVEO f ,EEE OO S .5SsSE5 CuD El SEI eS OSSE E SI~~eP 3 ~ PSECdS0 SEoEES"" DS RsEt "L."S"-Nt., c~~11.f1 ESES. dd5P ss e ESEla > 4IEI ~ 1 o AOEA RSSO SIS alpvESe ~usnId ~ e -~s s< SEE a ED EE 15 e~. en 1. ESDEbAe-S 1,s, P o,'EE .E1S el > lE.S-SI L.EaAs.> OEES SES 1. e 5< ES 55S SIE SaaS~S5 SI IE-SlEtemiedo reilc, w eme -,s'SlS M E O Sd7 'A1Sss> oo TR55 >O-ESE ISE 5E lE5> SEEEI s 5.5EESSE SOEA ES SEE'OSN5>E-e CdSCI EA5 E P CS 5 A 5 1> E5 55O7S 5s>55 s 5551 SSS>E 1 a I-UNE E 1 555 5E 50555 Ee ESAS OSO NDITEl> 5 IEE aECCSEE EE ESS-ESSESsI-assa is E ~ ~ o 50 e l 1,,1 s lIs~11~ ~ ~E. 555~ d.5> El P55505 5V5,11EE E~~. dE SEyE S .o. a, ES1.R ELEE "__Te ~B ~I. NEGRETE ,~ .l., ~~ .io, AIREN ~,, sVolalo s ALAON~DE ~e_, SK mor SELO E OTEA9,30Y iRNAd.10V~~lo1. Rda SAN ANOIJ jB, Ma 5 n¡¡nICP ORSESo ~ ~ J SiSN ESAREU7 ApR/S4OZEN-'/ASEDOMO5 90yMO SULAE NINM VES ATL EV EE A CAONA AKLA Ea Is ESARASO DOESLO 1

PAGE 9

Q:~1~. 1 _______________-_7_________1._ROYOOO 17-11 ma ilui0dooyo¡unodornoo deos, Pero a la j'vez in 20.0on u u-1 ~ -0200222000 4 v02o. otarolsiseodesea que Euoopa reoe220020oenlos Estados Unidos h c00000mpotnte 12102003000e al-00202 OOoo ciudad ha adoo l0dela2seortaUn do ] enpouci gradoes0ca0Agriculturadon u er 122 Do or aqi yjovenbOlo .0de0atos. alimentioslos do l lo rea oaqe laoex 14 -cereoniase fect en¡a le tO do yS. do agoOenoos e-cio, ypod 1000 qu02l. dls 20 oosoooooo parroquia, ante el alpraetsd stdArcluo l dopueeollgar 02210del o. tunoe ur koo P aia.DENUNCIAN'A UN asinacinesen2ls2 Etado UndoLsooi.IOO2o ow 0 qun 0o2 0u22 .INSPECTOR DEL gu oo c ons DtiOo 02 0 00200a de0an0Juan2de 00etrn 2 0002200000000000000dR.AZUCARERO -'00 300 T 202o e 02tpco antesde lasocho. nunlo 2220 seOoratdo lo con-0 22.-22ecearode omero20, W. AveY frieron2contrayentes0la bella0N2u Cm y do las aotecoes 0l000000s0000200e la Caja del Retir-o y Assl2osmen tiem00222a0a0ayu0ar00.0Linares MRchiloy2000020200022020 do. 2 ocialoodObreos oy Empleados Europa0e0200a00. y'el otlo2odo joven Popilva22020222 OoOoOodeoOlaoOIndustriaO2Azucarera,00202 por20 reso0021022, 2ijo del excelnte 0000102-s cantdades Otoe2fuero distrido de 2di00a0102ja,002-or Rinlciti oo quon to22do probabilidad ni el su2interesante esposoa0.02110 Boubuidoasoco inaeioo c0022o. Spopara q0020 leve a0cbo una pueb0202-lonoteaomericao2acepta0-0IR 22 LAS VI-LLAS capitlonel Inspe002000002-a 002 -r 00El0senador00220 Luceso, demcrt,2-b selecto-10con22urso00do Oooliao.v Ban lo ooimE stidad do2-oo, oolor o 00001 2Toe. d0002q2e2no2erapartidario de1volver0a20022de 0am020 022-200202-002 2 0 00000000020 0002002b00la2elo oooto 0Endic-ha deriaiooo pb01cadie oollasretlLOoo do los pros, eo, i0nvalodior lomp10 leo l hr s Mar olor0000000 Rod rguezooOy el1eA secre0ariodel Sidicato00deoTira-00nooambio pensaba quedoblo o2l-oiglsade 2Ya.calle diecin0ue 2200e. Joven2 Loi ea 0002y20Roj0s. 0Ambos 0000022-20 00del2-central *Espa o.00 20200ar 000200un0regulacin0aloo cerca.02000 mas artstdo ni ms arollO 02lu 2.01000 20 .20amlis 2uy 2 idroTjlo 011, 200e20l Inspector-do lo eeodcrdoraiadl o da q oaalo doO00ooAzucareo, seor O02floristas 2de22o0ooe, e ombad oqol. 2-020.l0202223000de.lo" 20020ones0 Como2 alternativa0 dolos ontoles Jar0dn12delVdodo 1112022000 '0000200022202 deop2plasdedosu 0argo00coa22ioa0alos oloblgbnlas, estra l ll000ado02ra010202o2-y0020gla0iols21e0d0 lo seorita Oogelo 000000202 0y trabajadores agrolas o Industriles lonaminto2 olunaro1peo202 18,500-2 L 0-2220-200200 onen llron un-fon22 ZaMo.,i000 000 seo Aooooy Bode o,,2 02Ingeni 2los o ie oi2ltiio, lorilddn de ola oeficacia deotlde palmas 0.0020220a0. oo en20lao 2-ososdo. Jfeetoe0lOgaoson !1022-00itanodo, 02om220202002odreo e e lelo an100002e2ir que1elo blico sigue002ea r00002210, e rads00 un; joovnMalo 00000000. Qu02222o, 0seor Prez, v02ino dol barrio Ro00220oo de comer2-carne2y2 posee 20neroobloo 2L2q200s00 olloo2ooo 0 00002 a empleado d0l0ent0a22002000020 e, l queole2do lo 022000000su-1ctuio para 2-2-00202la. 1022020002-n-rect2os canteo 00002Morel yCorale f soetio2h -tramitarloe0u0 expediente, de io.12 CARECE 00. 300Z200'0200CI-' lboOoodi.l00 or0020 2222 022-002 .000000002002000000000. El doctor Moral], vigilandopola fl, Rosullegada al 002022lo IR ld 00010001000000000200000002 Rpebueona marchlly preot la20enPAL D020.00000202 I;0n0rc, cuya200021000200001fi0ura0se 00000000000. Se encuentra Y20000 ldque 02-d or eado a~ l e000000220020220200 a2-2-01200020202r1j010e1el .02-0002 -Despus de0l0r0os.p000022010202 plao de setenta o do h~oas 000FMEN O sptiebre 2-o 10 0 30uhne tu. y a uoa odad 2002023 avanza________________ jdo Municipal0carece2de lbosO para -La osimblicadideade 1920 00.spoda fallei00en05esta idddoa Fit00020Inscipcionesd nacimiento,.y no 00202 0era de zhrsy otnae tos 0Mdfflggoy Prez,. 002-00202EN CAMISSUNA 32b0202-00la reiterada 2soliud dol 20222202 osl el2a 002tu2il 000000 0te a una famiia muy estimda. iD3 oolo que 2oasi2-oa0grves0erj-02 ¡al, c002000020032 o tamin or el2 -000an felices o 000 hijita lo& cios2, 2020lo 2000iosy0 brros0220 2 Gvaes -tos 02000002000 que0en0faor hi2 Olos 02 loo expeientesde do 3 0of oororm12aba22la orte2-0la de 1.000000002000n do la igblesi 2Despus, Ningonoo a''rifdo OberNe 2-ot 01-r 020o 000020en ama 0eres-Alvrozde 0a20a titos de Paredes v0ene realizndo________________ Iioo02lolYPo ,,lO 3 CI APolO320. 22002 0001222-olette2222. r e cuenta de esa 2rre0gu30000a102o000 dio 32tlstic 2-0amos 3e daliast 2odas, ters 002010 Teresa oolo2oBustamant02222e000-0cl0 00 i do000r1el jadn Goyo020 00000220200000202dIo122-2022-2222de usicla remisin0322deo El tificr os L. Linares Molin y da on 00ran250t00200020130d000CO 0222002 EDUADO 0DE dCH.IY 0os libroso lo 0002221220202de0nac2¡ -olOs0000002u022 o22 on de Al0are00022. SOCIAS, Juez2de PrimeraIno 22-2000 o 02oolA 02021000, Corres p002000 3,22020apadrion. e nlc in CAM200 30i*1l 2010te dico ao L er or10Carmelo 0000022 2221000.Primoitivoo0que0en el0expediente doe2expropiaDE LEGADO DE 202202. ,docor En0221220R0bi02 000Cali.02-LOodobhtoe22as02022002 fozosaestaleci0odo 20or el E0DE 202 0020 03002. 300o0002200 dol dos c.2,Loma nemad dd o,' l01. ta ldo Cubano 02020002002Marg 0000ita l0pA(020 Valole octr1222003002000 0020022 oa viu0a do 00002200:ti. C0000u o 75 21 de 0a 00120 de Parque,, esqu0CUNt200.0202 ni10te0coronelA012000 avanzad e4id-0t LOo-oo obri2na1alO2001 deAgaDulce y OsUN CONCURSO Daz BaSo 210.d302222G200022do ga oa seazsd udoa0030 mero-217, en el Cerro, e22es00 100020ye,0Gr002r0o SantaAlo y-Viciu 00000000ursa 002est Juzgdo ceteDomn10 z -Psoiniciatvloseo0o o0 20orbafe ca o led, se haO 01202002E Sr. Fernando G. Cs.poaoralgunos l 2-2222000 02100 Gonzl010Blanc00se acor0032 2202 ac2222f0hadotos de0 Ao 221022repoesentar 01 Mioisterio oenoel 2En0primer2 0020022 la2madre20el; ob noombre do 01o00 deoas rlo.1ol02-0a020200llamar a od 033 lo u n0o223 oubndeAvr e 100a0la3e0u000000za2dl Carme, 0se cran-Inteesados n li2o 000 0Premioo Juan Gualberto Gmieo 002ida, atavia00220n2gdo, 210encaLodesus0uela 000L2obin n 000Aedd os,0020, qpO20tiii2 o 12000 0022o00 0002 oservdeobjeo de dcho2po2. 0n00200erode-lo c0olor ulo 2 2002 0p00002021000 dormidadur0102an 0-203200000 201010bjetode h30202 0022 0 202deCu0uradoe20 20 002fl2oes2,2201su2hij uit Alv30ez0022-02ted0varios2afijos0 el rchiva2saber: a),oqueoh2222 obblo d 0.0 22220,do Oliioin, pr0222200230000 222de o 002-tle. c0020200jeimp2-0002 oboSoal,2Comisionados 00e001ste epediiio Olo C2002iinf0212200qu22e00delegado del on 2002002-egro. 3020b00200000000022200022la 0-echo 2-o, y 0Luis0Mora b)dquelos re2202o 023 o ~l2,o-d Lnares002000 d lo o cn an00y00900podrordao meor0 riol22,s Coisio o tao.%2harn0la32Pod co uan2ualer22 000000ombrr 2200 02donadode1puma do .oo.OltLO 000.2 lo. de l is piopoo i222 su20 lug0ar25se20 hbiR 300020 odo al1seor0200 do soa vld030oo alaststi 2n2Parque numero-721.0 2200000a lalaoo 00loo 3as00l 0000 ,PilaF02220 0022 0 l 02 A0. venOoida ldeogua00ulce.0yOsai El Jur02200de0reportaje,2220020 22o nndo 0e00azoliv000020 lot do compaer002 l22-22 o e a rnaysnr 1,e e0ero0)0qe'0,C-ariuo del220r0emiooan20.00e0022230dezd osa0oda, 00n 0000000 to de na lina nifi. 00002200222D02SEPTIEME002 30000<>do dela E2cuel00 o20120200 20de ooo2eoIt 0000Vga0210d2deOooda Ceontl FrototLc-L b000,de0LASDIE0003DE L0.3 02220022y, di, 0020203002, 0022010ta0i 220seor32222 Mara Teresa to00poo do Boiso .Car0.0000000 0atigio Fernn000ez el200 comparece antelos oniodo22222o0,o 22022de-lor020003deoa0Habna:0002e0orieOdolo Mrcho Mulo 2000 001n0002 moti0v00 deotoda n oO 02 -2para er0ods 02-l dto r oro pioodo 20'22 0202220JorgeLuis00002o 02 0000000Marinaio o eo o lo 202-i 0.la tasacin2a-presenlar culezqu00.22 olo del300o2202002a0020200de Pe-220Iz 2 30 20de oa ; 2220222 1222-saciones. Previamente s celebr en rapruoebas00alo isos onoFi2te002dits;seori00002M 002002,02ela e ariaV io. an ntersant oienda 22,00000no desdda1de00eo ode 00u0Informe. Soe00022e20220elr tes 22Lera yl seor Fernano0 .2O Maro Chodo loe Beoo. 0202 0.02. daban 000s0am2g00 a lo seor¡O200 l Juzgado do Primera I0 020 -Coponor, dlegad3 o deloa02202200mi0nta0dlOValoe.0Ana2L0000 0-! taRomero. R0000000a fi00 cta02 ¡20aoll EOlo se encuentra ;otijoo0en0 02, o 2de Cu ltur0d¡ 02i002-riodoe00ien20 do Fuetes.Ao. 000 Laa0le eloooorcelrlo d acalo, ile doe032222-000, -dlo 002-o, Dororra200lo 000Rubio. 220021000200000. Paseo de 00,220nmero00221: El0 0 Jurdode 1Informacin Grf0, ica o Rbiho de Rubio, 0000-0 200 lo hace lo preve cio 02ga0de -irnrie02202olorla. arict, Dibu, 0o 0y2Pe-debo, Cristna22000,0 0002200 c.00000000 00e erpuoio a que haya020lugi,.2o(lo00220020 02s0e 00sig00ete: 202000000 2armen0Barta 8e Oor 0,00 00002 osoO.oo do 0,00a-0 obl001,222-01020oroJudlio 220020002002. 1delegado e iso 0,oo dIObr002 -,22 ran 00200 oliboddoiario de los022de 020 02 2 0 i20c22 020222 0 2oioProfesional loe002lods20202 viuda d3002-210Y ]¡2getab eloua l Oiopso muchachao doe So,.OEduardo de Oobs o11oacta0%20200. olgado deolegi000o acioliv020200 Roo 00222-0 100020a Motoda P0200 regin. 0oodoroyoHerraoda,,Secreta0do 00002 oMseo0Enriqueo 2200200. 00 2Teresa Argeiles, S02-lio iot Jua os30022 0000. ley0leo n 4r w A LA HORA DE TOMAR, Dat.e oc0or02PedoPaa Made o~oon de2lo nueva2dire-2 i ~ [ 0000002 e Ojoenolando BalsoIMPORTADO D E ITALIA OFRECE ALTA CALI DAD Y B A JOS PRECIOS El TOD-AS3 SUS3 TI1EN1D AS ¡COMPRE AHORA PARA TODO EL AO¡ TRAJES do Coooto, 3 botone .$ 12.00 222,cruoado. 113.00 oDril, Crudo, Beigo o gois .....0015.00o oMuselina, gris, beigeo au ..........60 ooRivoobrez o .o,,20.00) 2 22Gabardina, cruzaood ..001 20.00 2 22Muselinas -Tropicae .0 230.00 o oCotootoCrudo 0 01OS' lo. .225.00 PANTALONES do Gabardina do royn ...$ 4.0 lo 211 RivercrsotbNipe.K2aky ........50 lo lo ~~~Riverbooooo .1. 11 .00 o o Celonese-Dril Blanco ....20. 7.00 2 Riorido .......o 9.00 o oCoooto coudo 100-e lio dol Norte do Iloaoda,201000 20 22 03000 (Tejido Excluio ) ..8.00 CAMISAS Sport doeOGaoardi00 Azul. .$y2.25 o 1o Mongoa 100a2g o o ..2.50 o do Vestir, Ban os. ....0. .22. /o 3.50 11 11o de oolor .........2 ., 3.75 o Sport do Poploo(Regao) ..b.o, 2 1.75 GUAYABERAS, VARIOS ESTILOS .Desde $5.00 hasta $ 10.00 M000202N00200 o720 A0Nz5AN2 SAN02020C02R0 D 20000002m1C11NfU105 Casa Central.MONTE 6 81 50-0 1 0200 ENA RRGANIZACION DE SASTRERIAS QUE ABARCA TODA LA REPUSEto,

PAGE 10

k AOOYX -,'PACINA DIEZ .IARtIt.D.Lit tsDttd--dttBit. t>3t6 Sti .M i1941 ___________________________ HERMOSA LA C Ca tolici smo DE LA IGLE DICE DADP -Pdi L Asit.l tttea i Nitilt ftionitititd ht -D dt Fy L¡ d Stt ..F. .tig I it t q -N.~, .1.,tI¡.t ¡. M..t.7 .i .t .t 1 .Itdi. 3 ElCogEso d losM, ic. 4. Catlic bil.d¡Ztd d Itgrsoiti lttstM dico s C ticot stid-]uit~,i itt d it lit1 utuit,t tiuiu1itui,, -1, tl tit, tti tu it dt t i . de cau i %1 li ti
PAGE 11

DIROD AMAIASBfO13 DE SEPT DE 194 7 PGN C U M P L-E AOE noianLdeltiu, MtaLAElE." Md fui d, .I.E EE ECECEa. l$ -__________________ ___________ C.ECEE. ,rlIEE EEIIEE __ __ __J.__ cuEoM.r.AdETE EMR A0 ~ ~ ~ ~ ~ pirrtn Y t dE-lEE Eth-E-'&E (ONHTITA ,1:A4; CE, ElE ~ryE eEE.lEIII~ IE iR~~~~~~~ eEa EEE. EEE 0 EEnEIL.D O.W>BLd. GIA IEE MEE CECE CEly. LEEMIECECE=d'117,4 ¡¡11 EEE.EEEECEMEEEEPEE*EEEEEEAEEEEEEEAE d-E 1-,E e. .EE. l OP El E EE y .dIEEEEE E El.EECrE EEECEEL. ME MEnE¡E EECECEEEEEIECEEhEEEEEE. .TECL e strEoEEEEEfEukl~>E:IEEEME 1.E EEEEEEEEEEICEhEEEEEE-EIIEECEEIEEEEC El IE qEEEEILE¡es.LE -,uEElEEEEEll3 Ell dECECE E~EL MEICE E.EEIIC u EE C 11C T hEEEEEEEEEEEEEEMCCCEEE.T.,EtosEL1EenIEEEEEIEEIEIEEE dE. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ___________y_ ElE ECECElE ECiE EEI-EEElEEJ EEEIE CCTEICEEEUCEEEEECEEECEEC EECEsiEEEICC. IIEEEEEEEIIIEEEEEE ITO l EEIE-MEEEI CEdEE y ECEIEE JIElElE MEEEE d LCEEEICEEEEIE-LE EEIbCdierEEEyEIETEECEEE O E.EE EE E EIEE G CEE, EEE E l E EEEC ME ECEIL ElE CECJE EE E EElECEE CEE E EE EEEE EllElEEECEIEEECtECCE E CE ME EldE CEdal CNEd.-&EEIME CC EECE Ea= i EECEE EtEEPEC -IEEECEECIAEE--CEEEE1. EM CLECCEEE CCEIEEIEEEEE-Ew E mar EEELECCTE3.EEE.IEEYEEEEL1EE 1EEEC. eEEECiEEEEC1"E.= En EEEE~1,EEEEEECE esidd.pl.d. ECECCEEEEEE EE-IE1.CEEEEICEEEEEEE ~ECEE-a un CEELEEEEPEEEEIEECMJC CE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ?aEEEEIElE EE CEEEEE EEEEE E EE EEE e h bg.e] l. -EEEEECEEEAE m EEEEEEEEECEEEEEEEEEEYEIEEEEVEEFE e ElECEEEEEd.ECEEE E d EEdEEEEE EE LECEE EEEE EEILEE ECEIECE EEE-C FET-C QEI eEC -1-1,Ce leasiEC EEE.1 CC E EEE.EEEE.EEEElMEE E E EEE l EE CEEE E E E ECECE CEEI, IdE AEIEEE dElPO454EE d.C K ~ ~Va E E E CE E EEIE-E CE ECE-EEE hElEEEE LEECEE RECE.a NEE ee.1.1.1 e s.LE EEA L C ECEEE, E EEIC E E Ed d ELEEE EE E E EE E L EE 1 EE.A EE-E E E EIIE ELEE EE E1 LOnO y EEEEECEEEC ECEELEEEEEEEME CICEIE E-lEE E CEL LEE EIEE E E EEEIEEE EECEECEECEiE~~Eas E EEEbIC EEE CEECEEEI E. EEEEE REElE-DEEEEIE EIEICeECCE .en E CEECIEEEEEEE EEEaEEE-IEEIEEECCE CEIEEEEEEEEEGEIE-EEILEEECEEEECMIE eEEEECE CE-MEIEE.IEECEEEE .E.E.E.IIE CE EECECC CEEEN.EEClCoE E-RE Eiig EsEeAaEEEEEESanEEE NEEI MEEE ACEECEIE CEECEEE. CEECCEE MEE. -E CEE -ie-EEE u EciCCl e -E--LCE EM CE EE CCEEEEE ETEEECEE CECE-ELEECE LCCCEEECLEEETCEE-E-ECEE ECCCEE M CLE CECE E-EEEEECEElELEEEEMEEEadE EEYE-EE lE ECE CECECE.EICE E-CERCA E ECCCE EEE CEE EEEECEE CJEElCCEE ECECCCCEEElt.-lE CEd.E- CEEPRAISA D EECE-ECCE E ELC UNEE ECRFUME -~ ~ ~ ~ ~ e EEI C CEE. EE EEI EE-EDIEEC. -CEEEpEEELCICC EMEECECEERafaelECEE-EEEECEE, CEE MECE El EA LEE-El E EEECE EEECECCE E-E.ECE al E d ECE, l PoECEEyEEE E-E ElEE -C CEE.1 EEE E E EEEEEE CCEEEECEE EEEEEE E>R" EE EIE EE EaCICC ECmIEEEE EaCCE-El 1EI L E C lEC eeEC S C, CEEDE .P L ECCIC -lE ECEE CEEEEE EE E-ElE EE C CEE-C. CEh CEE-CCEEE EEECL E-ECE-bEEECECEIECEIEEEEp~EE E'11EEE-E.¡,EeC EIECICEECEEEIlE.ECICEEE. .1. d esans.y (,CE.-E os A.IEECCCC eEaciRenda --CEE-IE CCEI M E EECIECCE eEEEeIECEEE E-.____.r______EE_____y_._P_ -,1_.__,g 1.CEECE -aedECAr-E ECCEIEECEEEEEECEEeEM EE L d.ECCCEE-Ela ECEEEICEdEM CEEE e-EE A _.CE E CEE C Eel. Ci, iCEE. l, e rt.duEEEEC, E EE L. eECCCb.l M lelgaal u' aeECECCM llEE EECECEE iodEIC e -EE EE -CEE-E Cala. r.EtAnRIA LA LE lE-EEC l ECE-l enE EE IEC E E EE CEE,¡Ja de¡dEEE S ~dCECEE-1,te o-a1CEl e. E -CuE. Ye -eCE-. El E .E E -C -CC CEICEEC E E CEE-E-EEEALCEOEC C EEEECICCEEMIICy EE EEMIEaEE E -EECCEE EEE-ECEEEEEEEEECE LE EEIE-CCE EEEEECCE-ECCECEECAE CE-EE ECECCCECCCEE .EEDEEEEECm lCseEECELands.-E CEECLEIsAE-Eq1EEIEEEECEEIEEd~~ CEEEECEMEC#EECE ElEEEE CEEECE, EECCECECEChE-EEETI ECE ICE CEE El-C CCIE El EEAlE E MECEC C EEEEMCEEEMLEEEE EE-C ECEIE-MEeE-EEECE. lEE. ~ ~ ~ ~ ~ l CC.EsCEEEE ldCECCestEaElELECECLEDE E l E elo E aulCron C n Gad.Jait inesd a arce aama;p seu ,tEu. Y Eo teE aA t ep A i -mi EuaNdld rrdMa a Sb I .t .e F mma. E Sm E E -nu E C,,E EE-p"yCEECE C-Earcdee ,ChI. .d rsitlsibn'l d Ed E N-rstecadlRe rOM-91 1-C1, sc.J e ed a a,1.fa," u .1t,1 -.,ECECe.IdE1 E1ELaltd Blrn -rsJ.e .rra.--n. niE m d ,stas n & cle-CEEel d .n e'd¡ .l .~na ,. .lii t e1 rs Dise aelritciorpra Duc th 1.d ind --ii J.A E Eal, Ee CEE ¡EaR-d.ciijJnt aniw ua0 c1 fe Ea '¡ C aO U i E Evela .Alei d rr paf. E> CEa LE ,11 EEE" Cl-Lcii Fn eIrine M, Nohw .ero OCEe .d. C oE ngniitn.'.IE, o kodlyty~ UINaR 11L eo UEECEE E enEE dELECECLIEEEcrEEEMCCM Sene CWE-,e-EIELe ciudi EErnstW. ~SlsPn Aus,1u ,d CE CECEEMEE1~ TEE-CEEE EEEEE-C1EPME-CECdE rEE-tIECEE, E-EEMCE-CE-EsCE. E E CE EEE-EIEEE C E-EE-CEECEE-CE-ter-M-E.-EsEl EEEIECElEECEE ECEC Id ceEE1hi. EEnurdMEE-,Cr .a A EEE E CCCECE EElE EC-C deE-CCCE.,c le-EMEEEC E EECE d pur ) rnca E dC EECVUDADESABANAS DEAu[.deWARANDOLlel nesd E E, E E.1 iS aIDRt 1IAur ads L ,E d1Ce~" -EE EEdel EI arn a Z~ CEa. E-.EE E.l pClaECEEMLCLL\C G \ EU C AEFE .P 111E-.bE-LE E bE.1 EE,1~ -CEEdE AZCNASgE l E E E EE 1.EG 11 ,1 ,T i r~CEl. dE dadC.EE-E-CE E-E-n ¡CE E-CE-CEE-E-eEorp¡CEE-LEE, E

PAGE 12

PAIADOCPEUDIARIODE LLISA ANAAA-SAASJA, PADEALPTP.DE94 ARTE DE LA COCINA Y PLACERESDE LA GASTRONOMA IN VITACION La CIA. CUBINA DE REFRIGERACION ELECTITICA,-. .4A. disfib ¡dores exphAjpEo dls productos ~FRIGIDAIRE, se cmla eniiar a id al (CURSILLO DE' (RUINA PRACTICA. orgaizdo por lar. Nea Cuencop dePr-ieto, qupe pp-pApI lugar rn los Esudip deRHC Capdenap Azul Prado 53 -Anlos lIEIRLES, DE.00l a 5.0 dpIn lare. CONSEJOSSOBRE LOS HIONGOS ~~~~~~lA A APca oshnoYa IIbAEo los menianPl Pa meud, o ismo qe s iRtCa enlosprimeos ibrsAqe gapA Pde cocia. E esa poPas los et pCpCpp etn mchodPell APAos Aperon COSMOPOLITAEL PATIO ¡MAS COMODIDAD! ¡MEJOR SERVICIO! _-' Goce de las deicias JCCiitCC"UCDC esn ¡UN RISTAURANT SUPERIOR' P RADO0 M4500y Y G ENIOS 5 L 1-400 l7.r CIPn, y no existe el peligr de uar un arida ACAenn Por lo tanto, no peLsaIDAD Apne uaP ACACIa de plaPa, Ao unaCA hrael mPAPPo metarn aA oll parIaP verC siAs pone negra, lo que es sCaDI de que los hongoso ,,estCn enveneados. segn ereP nuAsrPos aPueAos. Existz i~AP tambi otrapeaLs, suponindose qAue al e coiaAiPPA APA unaaedad PCPCnoaP, las AcAPAPas vppe auls y marrone, la ¡echAe Pcaulaba, el perejiA tornLe-sc ~AmarA. AAppa saemosp qAeClCeanAA r 8C sAe emle honPos C-eps hay qAC Lsegse CA le l es eal rlA No COCINE MAS. OEE RESTAURANEs TERMOS ESPECIALES t MM F.2211 (pAlPaa, que AP IgualmenAte sAuces CAs scos dCAeA CerP reojados CA IIPIAA esC AAiJet lAaxo be cnu pCCo hmeAdA piAIPEdA PA pecPPLIt Ip l Aexrm de trA n c o P. EstoP bAL A tatds dAP e PC g A ea lmnt CCIC C 5 rl aP aDAP. Se pla iIACPIPICament ates de utiiarlos, parapreer v ICar Aple iame APdo .uA uA Por GUMBAO EL COCINERO NEGRO QUE SE PROCLAMO REY Pr VaentCAPDyuECA ro Enrqe, CADA dA le aICAcia, CaCa l AhuPeronA ePAde ne" dE alsu5madrea.modarCAlas aDas Ueeal dAe l¡a ~ CACI ti¡ eniaela Apera. dPJeaD e L e cin alelAI DDDasecCnAIsID ENRIQUCAE STABAL, PaclaPAbAileeaErAles s e sal A RACA CCEdA PAosIcierosde lEsa~. LsedAlaS,vestIidsle Ee, DcgercEE d~ADessaleCPAC5culabicCiosoA Au APA IPode lsAil dlaespaean la~ad,Py APrile APAspIbaD el estrellaylos caallAeosdeSaSlCCnIvadoacreode pIalenteC'1 Aorty asaca bodadaICean el ePero&¡CismoAempoAunAmAa AS pecculoPma exCSAaoiarloque AplPaPadCoPeADp pqe durdPSeDAI algn__ ASCmASAJroingAAPs, coa coa EISAE CAPfndAsPAD e wCSI de -IngateraA, AYAlueoASctaaC naA. CAA A aunu Dn ura con~tAL CCcTELES PA ICAPADBPCOCKTAIL alPea cocktePIaPCcrozos; Cde mele; A50PILe PC deAiAA Alin;P25 laio Paapo Ar oadAAPinoA AA r Ai ncAlAoAPCpaAde ASe0PSPamo DACPAAAISO ARCRAI Pa adA, UADAlrA cn elo.IA112 pat PA AA14partAwhsk le APAeACeM 6Pas 1Ale ApiPAPAAPAel CAPd atio CADAirCe cpIla dCACl0 graEnA laC CocieaPcCn ie lPACA pAnu A-do APc As ,e juoPeA mdiP 1 le o ccaradCiaPdeazScaB i APyImei;al aPa dephev; aseP PCan IcomCpletandAAo ga dAesPa AA CAA DIPCAE APRAAPA TO PICAL COCKAIL AD A PIaDga PstCi, qAA el cAPAcCoy, EnPiAueCrAAniPua aamblea paPa Aariendo unos PjoscomoplaCos de fijCCaPs echos:A porPclaa.-MCpramoAAreyp-dPijo, y CSe taaade PC anhPmbrAAAun AA bando unApAiegoA quehaPIa hAclI esabIapepdoI, rCCleat aPA taCpD¡aElArino Ae DacaAao epCrcaPC los sesos de un pPAistPeaPP. 1AaC e eePA iaioen CA ailaR -¡iabAo!pAenls PlEniu, CA0-ACpolnaascula. sinade AuAcaeaD-CmoPse hauanbeahrdtrayssaio LIBE YAALAA A A PIAPA de asplDanacAiones e CAePaQuince CaL arCAP, Enrique lAPA, CoAPe de losA mnr EtaDiA, e C A nt APiaAiglCsa. PPArolos avorecPidos nAquaronCA Al APIeesabCaPAPorgAllosCAdPsu CAyDatAisfAeo. SAAe PC perabaaDP QUE RESTAURANT. MAS LIMPIO.! u Ce n s APstblecPCDCAPA HERCULES, el desifcanteAde pinAo queAleja los pisos bAilIPAPA y i e beade bactiasC, y COMAXA el merno 'AP CA Pida conPIRETRO y DDT pra as hoigasIA mAcPas, AosquitAs y PdsiscAtosPmolestAos. bArte. le1(APA PAPPARA A PAP de lato sA eleatrbuaPl ne E q-ID ADAmCAPAtedCaPloslnAes? A PANADAEA y DULCERIA APA API PANRA Dpe Al negro le sient IA a Ausedm[ iDn. VVERES FINOS ENAAEJUADRESA OBSEQUIE en CE FIESTAS coC BOCADITOS de LA CRAt -Cmono aP oaLe PpD=L A PC PCver P l es PIeCAaADde A? MONTE, 360 -EnaleAguila y ReellAde -TalO. M-2871J -PorquesednohubAeraIC~idoP bo porAtirDaCle Cde PAa or a a e s traaaD, a sPPez, el sAl lcrtrslAl CAAD A Aarati ACaP aoE&WcA-Pero, seorito a [Andpe vAausted la dispCesaanlasIfaaons qegtp eemraeCAA PAE lra DC EPAEC A IAPA eIspant Dalo a viCes? DesPs loanRA enAontrado en A lAla t e SAPADiaP, eSplcroey ele -YoAmAA nendo.e Vo a dcaAIle I AAPPlosgts Aiuts. ACDPpp R AIASegn AA P cad au gicoie e DCP ro IIear a a lonesAI nuARev.os: e AArComoPsA 'ACesIlgico que los atos vivaDnPpo LAseqAE e APEe, 1:6PPPhl, u vcAina iPAPCslPERAS A LA AMERICANA -Ple Acu PAaPdy PRubaaIDeINGRIENAATESA.45tosaPIdas 1laindvialesPCa leDnCaraPC ta P del P 1CDAIPAPRPA tAA adepras, DA PaPracasdP ClPaRAlmaelspeaLgear elviiPan hablando pAPAesdel jeez [A, mermeSPlad e APAPas. AA lereA y PAe PA Abe a DaAPe etnes oeaAvPcinas:AREPARANCUnaPADAoPnAmer-das.AcoaA r2DCmiaAPePAdepera PAa dele rd q. ooa rl e R CCAPasIeD aA fuPnte A pIAa oP a lmaI tiAl -¡#No lo pense ms! PARA COMER BIEN:p CAFETERIA YTRESTAURASNT ".0-.5 P LA Z A" NEPTUNO Y ZULUETA /4 TelfonAs: UN LUGAR: A-2106 -A-2235 COMODO, TRANQUILO A 'AGRADABLE RECETAS FACILES DE PREPARAR ENSALADA MIXTA TOMATES CON MAYONESA ENSALADA aAB-C.A en, c A. Ai e vinagCe, pE Ud deI(ke cien qe co pICADra. PAA DACPCenecar eaadiIIaC sAllclACIadosPC, hPeCos dPrA P Pla ennl Pep rPAAeela otaAde aPARn ClIA APA se uirnalPC A PPCaIrain lAAsae cePbollde DPiladPdel a sgete maneCrCIa:DI APtsas ID (As. Entc esAAAeAae aA reglarPICAmaCAEAyAdespus de CpaDIgale eRoatspeaIACAdAS.1 ePSPCaCCaCmyoa connaPA ma y se Ad IaEPsehaeCriPunEA20 mA cuas otCA PAen lCAz inaDsA. n CleCIIIIC Por oraa do se ancca SeLlIAAAA PPP a esIDles saDa pCate desupuPlpa A se lledn lne A I romp AanA lasEc dC cAn CAC lenhAPPsdurosIaD-( AaPca mecAPDAlad emaP, rAPiCAblaesAcocias re selesC Als ete aPda a e ncliAPA deaPuDDAAI APACDC Cero grads.qu PlIe Rda apPctoPdolos APAel picadillo e clara. PA AA, dePiendoquearcm a cEAitas, mndo e l EACADlo PAimAieno iE 1 LA REGULADORA, 5. A. AeApuse afaPEtod:cona&al* CuntABasbrndeP a s c leantes spatst .E a Ude fama s le Cacite, vPlACAD, sa,pimial Sat EPAEadAeia¡anIgl a ellaA,DAsates Esn, a. CAsEu@ ACPA PAd lC E GafinsICA TERNERA SALSA POULETFE E El aAntonioAernCndAE ez edr Emuco~e atsender¡& AIdine-CCan, sI aPegaplAOISTAD NI 412 TELEFONOM-5027 PinaP, cebollaslaveppoPerpy DADALGUNOS POSTRES DELICIOSOS rey MERMELDA DE FRESAS BOMBITAS DR NUECES BOLLITOS RELLENOS AAINRDETE:Asiba eING RETDIApEPIPDSP:A7A5CAramodAD PA INGREDNES 5 5e aeAdeP Aldo fresas, AC00Cgrao a zaelAC AI-Anuec ld IPas, meiDa cacadlemanteaA4. hueRvsA, 5APg ~P e ra aayua piSca de anl ,se vain II i llPa mARiAo ltro Pde APRA,15 Da ca35 g ao elePAnaC, 45APoodsa.ALgramdA ai a yDAA huCvo. cPArDR ls e plv PA deCea, AAA A PR PAPAA AA IA ACIN:Lvrbe la oy ccaade P n lA,n. Mempl Areas, luego sDaPcarls el tA ppp ~PAAPAPARA -AP eSPezca, ale-la que ____ o-caa mPLAencadaIArPPoAPIl, e cAAecn SCA y ugotpCaa SIEMPRE FRESCOS U pearsaRue EAI Pegel e elbe a tapa, tPatandoAPrduct?HAITU EY"£ bencalene-Spvoran cA7erfetamene. La AVICS EMEAD. azcar mliEA Aga cuado aP CAATAQUDLLA AyOPCA d pAPIlA. AAABCAAD COALON CREMA SOUFFLE trs Yeas,200 FLAN DE ALMENDRC AAIA d ai c, eD.ACla, CA (Ca Aa;20Pa as d Crito, lsogar e eara. no e, DAPgamsazar.le itrAsAde leche. PPAPA250e ACPC l a )qiod Izcrmsd e lenrs ipiCaCRPC.PR PA A RA e ieCrPIDe l e Vas. h conDua aide vApe CaALse Yeasy ¡aD -ce pcon Amedio Akio e¡azcaDA nCA, ti azcDPar ylaDaia quese he y el APEA 1 aaI d enACPas huevos qu e arAnPACAliA Pe chrrop, bIaieo PAPASCun CAim. pp(Por ItDoPla P daAs a P p putdenvme ntePlI; uAcueePa f5 pPIAC A_. r mancaBAderret--seIACAADDeAS ~eInT1uegega n la s Ye asuD n, A Pcado el pIAC o DAEe eei poCa C pDpaPC atidAhast aRCque Pe Azcleiero, se le aaIdnlo s dul Ipara un caramIeloPAa PpnaA cPConPCCAAseCeCIaAcAnAAID hoCAPA dearagaA. APA el que sPAcuR asIDpa-mancaBdIa: e Ace e A E1 ASn ar PIepo lvor ar-tpfe e v P Piete el, PPbaPC CnAIACAdePvolne sieADAA aS CA Lmne Pe e AIcerle er, yc, azcarP I mpa I aC Aela;s evale, no arac PIAoIndiiuae, lo ueI rslaCA C AD A PabAoA DRiA A c l Aaerior. (pctAAo PI~APA~ ARO 'W W 1 r) A rywi A rNn/Ir MADI^ vNr y A '11ADIMA b A h A r,^ i i iNc e ru. rw i nA

PAGE 13

a MIercdode PoEEorE, Ya Cenl va de dstrcin PorEEJ una parte l dirctor de Cu>lElEs, pro-E farCE EEE EE, rliten Elar II peErsCnEas, sala dEe, le>elas EaleraIEs eJJEposiins lEcaECle .JEE ajEE E ibleca e tc Deorp ate.Ee lCIilusteEEE EitiII Eoms PeSEE pEECIPE os ted lEoLAEIE YEIClC E IEEE EE I IA luEEE-EAR SUEE <1< = lElnd en uevo cgmicaE'E 1 E EN L WE eEEEE CE1.EE EEEIEEECEEEE_,lEEUlE Sgia q e C EEsE EEIE uIEEEE la u,' iir: fnlee lEE C CrsEa nt11 ,e p s,1,ul < ICEEEyEE 35 L E I E E E EEE d imEYl< ~EIEEEEEEJb'oEEEs Edlte EEqEsEEElE"Eo EJ .d. no aC< Es r.o. -m. I" 'a a1.= l.En,,EE>lEni dCd, CEdr p E -i u l e n c is in o g r n a i E.EEE EEpIiEd Ele lsEeEE<1 11 E EpEE EEE 1PEIEE<dondEE < e D lE o l M EEEE d E E IEE E pdE E aIO lEEEE IIE E ECEIEE CE eEE E la n e r d d I no e e s s 7 ., e o m -.d un u ECEas CEEE E.e< CECEE-E E EJeEEEJEEC EEEmpEdEJir 1sEal0 naEll yCIy"IEElE EI<1C11II ECE E o< Ir.,OCE loEEIE dII1E. U .d isM e s toE l E a< rl esE Epa E l a r EEa lE-tellIN EE II rlE E E s C O E Eup e r l o EE Iu ,lEo< E E < << EEREE EE CE C E E I JI E E E E E E I I d E E E E < E I < E E < < E -U l y -l i < E E I E.E < E E E s l E E E C r E h l E i E I C < nE < E E E E i E d E Eu FEEANCIAEEECOMPRARAEEIEM en aAuitd n oo pid W abn l e mu sr d so ce o p l a lti C Ec JEE POCOEE N EE L OE.IEIE UN EIDOEESEE PE in g le a e n sa n ci n q u e a re ce fa v e1 c e r DE 1 E E E CEEE -EllstnELal CE E dlE EEE ECIC ECI ElE EAHNTN AHN eaatru rn;l'1tblioino ar 7e EsELEEE Z_____ ____ ___uI-IE iEEEE l EEUno> e taaAe Po _ _ EsE12EEgS.EECE EEEp~ ,-l EEEE pE EPElE recE
PAGE 14

PAIN CsmRC DIRI -E ILA MSSNA-MMAJ Noticiero Poltico Liborito Alt Autnticos refcoelaAeadlLu 1111111k .111k1 ser prcamd la candidatu1 COMITS rapresdencal dl seadorFli 1 L1 a 1 1 c 1 1 1 11 ra porl 1110 11101 11 virSce Ale e111 integrado11 guelky Neptuo.Et 1ko kgol Tre20 osptbo l 11p0 0111111 Par 1las1p11 seOres Miguel 11 Ali P411 Se-10111 cibpirdakuantdsItsegol ododobor rrao ugrr, odrgU7 rere eta fist, ese lodio de hola eiaia orge Sera, detre 101de la tad a 1 11 siete¡1b111 Lde ldOatod lDlP Vael v1111 Mfirtlne-o en k441k10 ce-14 noche.1 1 okkk lebrada1k e dl po pasado.1 jueves appt.do1keefctun1ruilron losacuerdas ue1 regulan los 11mecinad1 lcaldeAmita acosd Jnic o 101 losO Coro¡-1. nunel 219 adatnos distintas1140 lugar1 el01 l dia 14101k a lasOll dos de1k la 15110 tad en Repblicak 21k en lal11 ciu ESPERAl 1kBE DE 1 11110 QUE44 dad1 dek Cak iO 1 1111101a1011o105111 111 Esto Comte,,Gestr Muicipl DELARAIONE POR111 ENCMA DEL OLTCOo Y4111111k Provin110al tendn sucarolLaJuvntu Ciic1Autntia0lno de1110 )os 0unicipio de1l1prcions na que4 exone que4 SE4 COL QU EL LEGIS ADO 150atr peSSSnca del11 Libr otrre en ranclesid dek re0-Tkkosau tco eOretes n l Dr. 11414 Car losPi S111ocars r"zco n td la111 provin 11141111 1l 1 1101111411101k1l01l001144101114k11111111no 1 puede 1101kpor 11 el11111ogkci1q1k11510Slo, 11lkk apyr5a0sprconsd ning Vpea del leisatr y1k0 Rk1k cambio Pen11k a1111 coosicin de mayomiembr del Parid para1111 01011 k11101 kos rorizaci en Olo 1a11r01111Y105p4511ken1el1cuerpo,15401k1DEE S ana do ino 1 las111 diez1111 v4 carg 111-o tido111s 1 11gco pu11111 doe uO 011 cha l t sd trbj en10 el05 h11111 o pr R111k enhebrad al11 paso10k1111 1o10 n1011 el presdent a1ide materias por orden de ur-0k media de la noche, por laHor Agrga 4que ten1 s4u111 oportnida gen i fuurs 01111 e asfur Ralo deo1 110 1k0l11 Juvenil111y asetad 44141 nuestra1 poesl zas11 que10 01cro 01 1140. doco Gra en40 tes101k001104k11 1ic 0111se1rasmte or4l CM4juvntu en odaLasVilas,411-la ms1k41 alta 1magistraura 11110111i habar los1 seore Jua 1104 Sn 441101144 con41111' NAoa L sr 011za cu11111 de11111 01 la acaar por111 011 mpone'1 1111111z41le 1111 secrtar general4111101411 y011.1111141411 el141111si1111011111111110mblea Nad cand1dato1 dirigente10111 11os111 de1111111 a1 C.111 11111111111111111 cional del Patd4eouinaildcokund enn ld 11101o con 11104001 al1 cand1111o nin1114 prgna.N 5uaanu 41111111111111avi est pord hacer clculosk con-1000 11i1110111l1101kM11 la 114 deci deoo o la11 Relica. DECLARAC1ONES ue>hayaotruequo deo ma11111115410N Firman40101111111111 DELha SENADRone 0111110111 yor y 001100e a mra ____________ -10seores 10 dn Doenc uro, Y 11ade viazene captand elo 411111 1k111 Lad11s1k110010 11110011o deI Orient cele preidete LOo Monengr 4104 rs pe01k 4411 4rta en1111 los ltmo da del prequez, 4111111411141 general 111101011 114r 111110laqu ls o p111111111111101014 meslua111o111114pr-1110115als, scrta¡o d c-0lntde,1lcnzra O1k14111111la1mitad1m 111411114 en 10 Sata o de lo Cuba pa111 rrs ondni ylon1k Duque1 de11 para11qu111ya11110401 1el4cargo.11Ni 4114444111 prolaar la 51 41ndi0at 4, p 41111 Esrao secetri de11 finanzas,4 muhim A144i44l4o1o lf11d Bastara11k que41 un bloqu rerkenatv la1kidrj 01004011k~Arobcl yao e111 Tribunal4 de, 1111444 En 01111111rno con41011 a0 prsien PALM SORAN tas n1 o 1114110 a precisa culd se onityou clOomit que o acua En 1 Palma 1 Soiao 0111111, se gente, 11 que 01ri un ti-ne 4404004 11enfaord 40511diatr 1111 ha constituiio doit que 440c misi funcional. De loque 01110s arquiecto111 Jo0, R.01 San144k Mar deo doctor10l11 Ricard Ne P ncepoclgiadese didirn do:aldocorJo Mce Gnz d l Car, de d s prvici paadoMporialtobandera ycri 111ca; a441411 Ella 11114111111 de4 lat Julamentri ypotca d tal modo111 las toas y o obat 110 hora1 ,lao cu-i DEFENSA 4111u Liberal parao 41111111an enrmzcao que cuesta4 un 011r141111 y1 seua et seguir 111 111,414111I d os 1111 a de11 alcalde d e41 0 1o11411111 4111111 o 1 Guan te.1 furz sepraros Sobr 111111 01qu do, e la11 0041 11111ra. .1 tnarno, ~ ~ ~ ~ 414 1do41114 Emilio1101 Butil que11 el doto Rubn10 111111114 Lenpeema EIsilaoaaeeldco 411111 ~ ~ rija varios tema a11511 la vezo sin de-0111 0111 11141 de1 Ln, se oloar or nci ee Pard Demcrata se1 door jar ningun inconc 111 luso. ma1 1 de1l po -ltio dsin per 11141411111u poro hace11111 poco 441 pllO Autia dolsTIV N 0AC 11NA 1 Lug los puntos trtao son de cumpl tat el debe de 1 afan-arse han ~ ~ ~ ~ ~ ~ 111541011 daoa ooersddcsn Pr estanoce, -ls1ohoen xt114dnaro iters.1Psiblidd ld sen a 1141entci qu osent de1efe0 e 111411 canidaur 0111-1 s como e11 11e1 dar11110 ayud al parid eno I I I 111 l I111 1100411414la 401114a de N y111 1124 k OO 001 Veao 011 miite.1 -1 41 1100o0 1401 O ll 1 11101111 4411l doctor 1 Migu l A. -"t o nvOocado l 1111111 lo ti114v1114i111 de que1I> --1 -1111114pld 1 11-11 I4 11t 11,111dez 111 D E L R C O E Est firmment 11111411 41 on01 111 DELEO1k s1ta1 o c11on 01111011 los1 expedientes'1o1oo4k101 deirda 111EA O R mned1aalselcins d 1111 00110 1 01001, recibido deoO la 41o 011mbl -o 1 1948 as¡A como1111 de que en1-I 011 ajustes 11 En l 'bari1 d Casa01 Blanco'o d s04111 ado 10 r la 011 mble Oo o v-n M IG U EL 114111 orgnizci que preid su1 Ilustre141111 110110110 pira a01o1 1dllegad o oseor11 Manuel1111111o11e4141d¡ Oldel 1Partido1 ll111en111O1rient1041111,0 41de Mana doming, en1 ocasin d r Oli podes1 la 01111111411 141 la ciudad 1> de aHin con las 1 En1u4111 okceleorada p> 1141011oi l Prtdo;4411111de tralos1044cuerdose la111111 d on-11 feeni d sco Bloue;yl1Ortodaox65 Nuestro411 lsoas l e111111140 nicakueOenesa iudadse114eunli roklos1integrantsodel11Par0140 gra4do po 14111110s011100111 41d obrros campes0111 1silos, estudiantes y1 1 Se estn i 1111111110lo>prepara-. Demcratas lio e 0l si7e o lPaq1140 nra candidako deilapr sisdoo> delo to manadoino en10011 Ol iili 0041111411 > 111en 1948.R] ctol 01organizado 4por1lai 14111111140 emPro-oilrrsil, b> oo lFeico41, R ortlooCi1101-111A14CRUZi, OhioUR1vid011111 Do 411110 d 1recorrer11los ro,>o El J1 o O iene de o 111111011 > o 1 o 41, 44<1-1s *11 >-Oo a 1 -a 111 in 11 de¡O Partido111011 001, 11 1en Bajioa1Cruz del Sur e¡ ( 1 1 mi ,La 11 111 Oh 11011100 R 411 111111 11111-011 Psb,,d> o 1 .-1 o. >oseil 11,,,, -> i ..1>0Rr t01 R111R 1 pr.1 .l d < e 1 1 M R 1 SI 11h11 1 1 11fin -de 1 1 0 1 0 la; porel 11111 BRioo l, Ill - >11 de)0 PD1 que>1111 Ide11iORin A ni co.0111111111Osiii o> o ii o 0 5 u 1enir 011411111 11dotor lo: en >esta pooolu i t la oin0111 Pi ,id lo 1141111011111 11 1111 \Dol delii iii 01 col]0 !1 01-00111411y loas1representantessiO.10-toal 44 R.410111111111 y 1Salvado4r1 111 1En igual sido h01 a c0141011 ta Oooor, 01¡00o10 el 1ex011111 0011 1ite 104411 4 14 11de1 L d-t d]Ol 01001o1. OM 14410 l linsOhh, 1e1100>oralo ,Pez O d ntfm l tal p401 0100110,11 olos iebo so mOO<>s l oso '1 ~t. d I ei t 0h01iai lf_%1>11 11' 1 e u (I-o 11.d.1 a 1uesralor-i1 l < 111 ContestaMiguel de,.Le,n a unas declaraciones del alcalde Batista Mifist o! jefe prosincial de! Partido Dmcrata que 111611 boiodadstodao ¡40 grantias p411 ¡a1 reorganizacin11 El seor igelA.11deoLen. j1e1-o 11011y 111110 44>oolos O>o1411011111111 arid Demcrat1a,11 ha11 repres01-00tan l1100grup outno lo d 4En 1relac on1I> O 411 Oo1Partido1Demcratnoo o d aoooo 0 1 itas p o loseo >ps lop 11 s pfirsloqueo1adem>sldeostnrm 114acld11 ncip p de1d 1 41 111141 O l o4 1poicindo jefe> o vinc11011 y00la as11111ur 11041 tido1 Demcrata en lo s11indepen11 doencia,11y> 4or laon. 4411e Pobnadofrergaraason vis>>te100ige01111m4411 ibertad11en 111 tdsoI Olxima1 re0rgaizacooin doe prxima01reorganizacin pr011ocrad-sisde>tlesdie0411>11onOomeo inte1del1Partido-Demcrta1est-o1en4la resa1hacer1constar 0lo1sig iente: 11obigacin11de o fiske1-040111111odor Pieo M 11111110 n la 001011 pre 1 111r1laos11 como 011 or 1 lanecesi0da111411 sidencia-del PDe lapoino 0111 e forta1lecerh l 040 crata411104111 1aia. la1Habana o esu lo o, 0oo a 140. O lista; 1040rel 110.r441,lobedece a l Teco:olCom411110111 io Ph 110er1100111 istinsd fadictores oti -vinc ia quepres o t iteg 111110o cos y ala soldarida de 1ungrupo >a mayoa de 1as1faloes dl partido11 djeeytednisqerpee-elabn.Aell 11100oOo5011ci tan, sn discsidri la ma 11140e desgnar o k>ie os quepgsde 11111111 Republicanos.lelezHubrodeon11isoio enlungarepresenta1eo 0Je01s 1de 1la ers do 110 1e 1-11 idel nsvmspiao dedra ae y ne i,1la nac1101 ,1 Lo que1Rii >hsisA 11er su011114.44110 1111111 14411m10o 011111os 1 prm rs loo 0-seguir esa conducta y0ofrecernos,0en 1-u osoisc0tido1ojefe 0111>0nalaRtanPI 440 O5lAIOkDE1k CIRHOR e ececAsDEL PAd qu d lo u ur d un 1111111de;1'1Por1ltimo,1deseo expresar qu lumno aprovechado Po Pha Desde la 1 Antesala 2 -y --b" 1 -Y~r p 0eIei.eMePor eSiun La otade oyINICIABA MAANA UN RECORRIDO 0 4441do11O-POLITICO -POR LA PROVINCIA DE leW o e~ aIdolgca qu1losrge, laMATANZASEL DR. .N. PORTUJONDO -.o gro loil 0111111 01,aqu 111ecrt 14 Ii011-0 ige d[se Od11od tlo 41111, oJverLA la 4oiusi 5411e1empender el> 4jefe1nacio1n041do! PrtidsnLcnerel 40 0 0 01 0 fj, ipsel.p ilos dsinos rmios1 omk1 14penid ios 1114apovincia404411 111, 1 l-dll0 el door S-_______d. 14n o 0114 1-114 11 W, dol HOai 4 ll 1 11111114411lo e1 0 y 1 A11111 1411ese 4111 101Ibl.i-11 1 pe 1dl, M"" bl. a 1er i l ~o 41104 1 O., 1110 1~1,d 0114la~ 010 441114114411 blaro eo el Oo' 11011 01 1 0 01114 1 ~~> 10 1 114111411051111 111001 10441e RoO So Oit. 00400y1 o1ks 0111111141ViO 144401 1 1144 400 odlO0 di411 14 1111 e1-0110110 1 O1ol0 li1.1. 1 Iplsi 4011441d .IRei 0L1ira p. dod N O 104114o sdi Hoooo 441010 Los, 11Ro, "lo 11y l 14. us. p 1k. 4en lOo .d Rcado Colmpord. 01114440 1. oi1k, 0 -110. st. t--4111 411 14, que l a r o"' 1lldd di"o 130 o-1di M10toso .t1111 14044, M.O i joi 41444 00101e11d1111m en ~dod 14011041,9001111 sloo 01111111111 a111111 1411411 111 .0-.bit OdoO. 15101 d,4040. Os OOdoo 4 hoode epe -011111111a 1111111111.1411 lom111111do 1 1. o. SIbiCutO e01011 111110> IS 1.-llda de 111,12.111111 O 1 1 s,, o1114011 1,wUr d, nc Y1 Os ono>0 12-Rcl1b o Ik 011 11141,,11N11o14110,.41110-0o ~ .1 1 nietoqu vl 0unoal .14n0. del 1401101110- 2 po 011111 l iti ~ 1 .44111111 000 0 io100i11k4 44 qu sica0001 11 o1 1ou1110 rubo .Prtd ial. suuDI--0 d 1 .Parido1101-01 ln 1111110y 41u00 p col 111.0 1 .1-Lal1gd S1.1,1d, 0 0 p14-011 -1o o s ~ 00900111, 11 1114 .1 4. Rcimlksk i el >sk O l 1 11110 144,I. 0 ul d ~ u di l1 o .d~r soial da 1e110111 50 14. l, 14uge.-cbld,, 44odo 50 -SIN EFECTO 0LA 011"11114k 011111101 4,. 1 .OO Ii44dol o" o>01 ULJNCILI511N DEL DIloqe o 01100040111 0411la1ase40 ll,.1Pr d .l dolb o t4 y 01.¡t1> 51 410 0141 111 1Oslo.04411011041 liS-O o o hOc1ORIENTALPARK 10O444101lo.0 unauil4111 e1 .d i d.e sa ar ag Gade 4111 0 0 1411 1111 11kRo0,0114110co y m ed 10111044. 11En porliire nsn ss c dl Pl I l10.l. '-'c04111 1141dd1 1011ein. 1141. ioo bi., 00110 111111110 011 11 lDOiA>osol 111011111111-dlAyuntaieoi151de1Mai114k 11111410040110 l0ria, ls 1 Im r l 14 1411111, 1en e.11011111111 l~n.01-.F, islc ?P ,. q1111 14111 I10. ~1011111111. 11110411100110 g .11y01>hijo01P-p 1 11,~ 41140q 411100i44 1141111 111,, d' Bi4lo 014111414 o 111111d, o1o s0 I G111111 41 O Z ,d b fe111 ~110 i14y1que 1 COS IO DE IPNO 11 -SlOo e tlds1 R 1 R 44t1odo eis lo 111aa04011 Phesa a oqu UNA O O RTU doe .,Oaradoln.od11ls o 00P -S11011101141110c111,lPequelo.4> 414o111ucddi ,~05l414410el ON4s114hiigO Deldsqo¡sdel4o 1114d111iberal I,,011n-10n~.1 d Li 1101 e'1 -11.1lososddi lo.011pOd., OO11od11li rdoi oIao11k1141 > 11101 l ok>o 111 11 polid.40la11loO.141 p4l 1 dooLibera0l41114 olks. oh 1> l Co La do b 110 a51101> 1s01101 rcin411 di 110. o! P.R.C(A), ooom 1411 111111411,¡ol 1 1d o lo 10 11 k>o9111 ue so1410 1<1110 00 O Loo1s 01o sbod ~110>1 111~ 11 1 111114,lo911001 11>44011 aOo 1 ue1 R""4 t,¡-010 h -1 s111p>o0osk 11d0l4Partid11 e440.lo 40145deOorole .o-l as1410411> O s 1<11o0di 011s 10T.,01 ,4od4 O0 1 i O0d1o14 401 o1 10 1 W011Okl 11 >10110qi041 011 .1,.en eOs:ln111 cl 1111d1d1e C l 0041111 111110>0 C10 l 114101 1111 i > l0,~ 1 kde mmdo 11111oque4 041410 .oOl 11111101111111 0 doosso l ~l. O del1 Olh.o-1en sR-O 11dsd O 111411111 414441144141011 1044Carlosk114d,1ld ~00 1.0Lede41l oo104de 4001de oae su. e 0110111114 1 0 1110114 11 011111 11111 410111111 y.olo 14111 d e111 411 u e1s111.0one1. do114t11na,1 41r1011444, 11 1110 11011101110151110141141110411qu11,00 ecnstdPsined]p00001.14114441111111411111en 0o de1.11oo14411110111i411 110Iid 0140110o00010,is441 o 101 1 f~110 e, ti~emiu,0i4 11a11> 403lo115, 111 11011y0u,4poca,0V1quec]> rid.Li1eral11101111411111 110" 111 i,SlOs eOs1i elo011111404 do 04el 0111od= oso ptwgnjsD 1144011 z_ ~ 111cni-NAUURAN NMAANA coop11 d1d11ko 1 a 1111104111 11110 ooO di P]-., y001d 11Oo 4>11-1ks > . oo EL COMITE CARRERO a, ,el1111011i41 40011 0111111e1 do U.1 inen0lo. .,l el~40DEL BARRIO MEDINA aYS_1 pII.d osois = de octrruyenl 010111. 4 oor mi111.041111 140l1 1. o4 I l, c00¡1enquee&111 loco ls.>01 1 >11_,]e lO 1oos11 Co> 17 1 -4>a R lo 0>0III,101 Os o que bs-1111 1101111R111kcbid >11>0111mun~, oo,>11111,1. d, Medin1141111 que1 01111 e o 11041 ,de Etti -0m1111 1011100111111104 eia~,111 011,40110~PI,1 wpre 1101Batst 'yRtfE mi gos dejan el 4411>1144 di 4111 N1oo he olle d11-b ,ns>O 44ie ~i 111 001114111 01 11>>oI 101 .o.t 114inoa o, o 01100 041 co. a ista0y1us1110go41dea14001p1'110 111u11 1111101e 1 l. 1 >o ,d d Ii del -.11, 0 Ii 41111011111di 4b411 11 40110 1 o -li 14114104 104101111 .40 01do111 111001111Oiii> 0 1 11s>o 1>011 1 41111 15100110 1110 1 40111 iu.1110>s411 i cia441011. 111010 0 1l11>r, uboo ~ 0pa ~11114 lii 1 11s0e11>0>011>1i> ndependienteslo4 11110 1-os>0011o00 01 11 e,11iis ia s 101 1111111 50 1110k 0 111h Oko 0lo 1141114 11011-0>111 O Ofo lo Oo M-uin0 Res 0004aldar 0 011 loe00 111ACA alo O O ooo 110 P oo 0 s odedo> 4 ~11 1 y000 00 100 01 sslloo 10114111110 Ol po11dolioood11l00114141-I dol 1111111> 01>01 4 .1 elOdcandi1101 0 Oi4111401, ko 11111110111., 1V 1111 d.11 111111M,1 dl, 1c de O ol igue.11-0~0 y i>si l o 1 00epokque 144 dIiloSdqu ien is ., li. 4Obl11olllosoOoo oodos do O1 ohp11 vaelOoo> siotveal> scu qerco 110P00044411111.10i. 01. 1011, 14h. 04111101,011011114110gil,-1110el1511001111 111, e. da ,do00110 01Oi 4>i 41el1R, So 111 11 de1 la511< 141 110p44o100 1104que41 01 M cos Osi 4411 oboo l 1411 do-no -14o 10014a11', 1111> hin 111111111 s, bon 1 doch y Rio d iJ. Vd td i-k1 Y111111 4>10 1111 111 Olip 1 o l i,1 11. -. do ino u Oeo~Y i.o)t .W 1110111-o 1>lO 4 _XP O ADp Ij R 44>, ~I. 1 11111110 0101411 44> d. E-IsTO DEa DnlEStOBE DIECIA h>s1lueaid "id ollo,c 1o-'Fa 61114611 111111 ns 01 oso>k 011q41 io o 54: 0 Os I, oIpara In todosi-i enos 0 -1 en11 el P rOil li 141 1111 41 >0 0 Ha1 10¡as i I os pt tic0 O > 1 N .11114441la oliJd dlva. ig1 ec.l e-I111e 511i 00.>.,,044os d. s 11PO1do-1 iOOili basd1Oo do0-1144111~1Oo 1 1 ti 0y11 c., d.Ood 114.110 11 o11sioloooiyari,, del 111 ol ntr.01s1110114 Oo C uoi t4 i.lDuare0011101 1, 10411010o d1>1h1 11 1 -1 ,oe¡.,d,.411 110 1111101 1 101111 1e011110-11411,1110111-h0 d_ ~io 11j~ ,.i>11114 lO O 1140 110114110110> 011 4011011 O~ l0.1so ii o .ehOs= .0 1 1 loue .od s S as 1 Olu b a II, 14 10 1 m o1. 0~ u O o s> 1 014 n .011 t 1 00n 11 1R 1 isla411 1 10 h > 0 Iiy41 11 10 1 h o re1 1 1 4inMu i111111l 1011 s sop teri1 1>1d111 011 oIl Os l111 Partido1111 1 1e-O>O 1>10111, 1 11O lCO M 00 1>-1111111 441001111>1 1.te y 11i 1 11 11<01 1oi1 11 1> 11 1 0 1stId c Ilds1 1e-. 1 1 1 111411 1111 o ss > o 1 1e.1--1 -11 4p11 4 -01 1 1 1a1 1 a ,t, r L 0R 0 OX c 11 ~~40 0 Los>,1101NL LIBER L DE AS VILAS o s11111410111 ioo11 ] attu e u -1 4 > 1 o 111 11001, 44 R:,l o rsop1k y SR ~ d LAMO>401114040010101 hoioo ePrcio4 410>0011 RDLIB D OERAL CIA ',e 111110i-511144111rIMigul ,Lau Fueoicadad la >resocin lo -riOs. il 400110104,0010411 RANO 13, dol oo>quesdt Odior 0011n0011 b. ~ siol d,¡ 1,11, d de Hizo u P,---0 401en lil, o 41ur 40qu dictada1Por eolsl 11 114t e,1>u>100l>,ih 114011 .401 1 11 .e. 111> lli de i411111111011110s40Y41arl>a ,1hssh>>0014101-111>u 01110 o. Iii -bur1la 0411056 E el&, 1>11 los al ¡Oso O Go 11.1no11111011101istr ooyoa 4 -ibIP7 ydl is 1110 1 11011 011A1111. ioo.11111 14 ,41,11111k llo ., 4 o 0 y11 Oscar Mart1100in en_ _ di imncto m

PAGE 15

PAGINA IlINC ~ogt¡diAea liIlRAzLA& COMPAS DETAIACQ Prensa Nacional EL PIIMRO IDE OCTUBRE EUFONDO DE-ESiTABILIZACO, AFIRMAPORTA -U. .ssEp ¡ c,~, MniIPIIN qu aculmnteIse ,hbsn relizado cmpraE d grn si^-expis, e cmucha csos, mtadre nEse -a. h~iIbsE¡inacias, dNecnociend 1los mtios. Pide n s c R _2=a. (TELERANSDE NUSTnROS CORRESPONSALES EN U.A SLA) -Mss &, h sdsd. PINAR DEL RIO ElgU.b,e 12ALARMANT LA E SE D H INDellEUaN Eldoco tdE E e. oiE E bEEN IgnEE AEIPIN ARR OZ. ,NA -%EDI ~tfoEEeID ENENIEAE ohy pr dEN REEt DERIeeterbA NDE2 DNDNNA .ANIN= noAANRI. DEDE 1E.N--pEd, E-tNA. ENENDEE EEE Nde EI-g lE:1 ENEEDR N dDb. dE recEEN, EAlAN E Al.E DE, NR LE Ml"A be tivNpe.DNe NSEDE pDNe ¡EE D EEdl MUniio e ensreN CAECtrE E NL l -1NEEII NNE p""DREENEiD,ANEIKdNElNDEllEU N Ne.-cW1 de dE y NA.%. ENlD, lEneNEadaelAN 11RINEs EdaAEIE .PENENDINEeN^ a.E SiDEiv-l e la mima EtN. anAue NANEE dEaEenNEEIprdeEneN!ee.doMe NENPEdida NE evliteIn AuA EEEE. DUEE NENEDE1.E DAN"A PAPQ seAN.dReNP.NidN'I. r~lE -EE11.de eenitaE oLECioES CeLe, ,erUDA EoMSdlC l l a ,l IN EEdeiaEda NAglEsNDEolnDEI~ A DEid.D qeNIA NNEANEN1 luEWle16El IDI PEEE NCOpe (uanN EIEdo, Dlo evm nEE I n EEE el D.~d.E.E .¡.L DENNENDDEIENEDEEl EN iEN i l.dEI t.EDPAI LEN seInDE NNNINNDIDEEEENE ard e de WEaDE&apiaD IAD ENE NEE AllE NNEIEIDN NDI 1,DNA deENDA Rte A NENNsAd EdNE. ENA.EYE1EA.E ENd E Hnocas IciMeD-NEE.DEPE~ltEN. DUDEuAAeEE DDEu. .lea.,DESE n e sD E RllbNenaRdAEne,, IDE DENINNAENqueENEonlEpril IDs .1iEE-'li.e ENEEE E lPNE. AENU EEENEdroeUO, REDy lbalte t .] 1. p. co PN EANEIl DI DnsENEIldal:e eel de C Iesta NE, un p -MDEd n ED -fEelN l ENEE IbrdeNNE lID N EN echEoPEDI. A N. 55. 5 oi u P.re DE IDfloDeId a i AN dE1 EAIE UNaNEY., DEENSEE DEpENqu e t rdeDn elDMESAi, De i DDbe, dDE. CINE IDn -,En. E NE iDEEE d.Ede NEEEnEEadDqeIfetWNEtEhdNIreEiDE. ERA sNtErEDNa de & e~ESAN IEaENse ,de EEN Egar NNEtr AeLE -rimes E -NENEd NENESoEDE EldEN ,SANE d, -1.electNI~,IDEEDEPEN NEdENnEEEEN I EEE CE in. dE EENANnIEiEId.Nla DIRnes,,-er-ENE'. EllE ENtA-11ApdenANEEdeDER~ E~EAiPNqDeE EENiEDEN DEI lA EN E" baWdaREDEl acea prl .EEENPI AE d Apte IpEADA E 1. llEN. so: lE Enad .]NEIpEEE. ~Qe, AeAIEe ieneNEECRE EA¡eENyNtEmbin u dE NNElE nE, DE.A.NicN? R. .1 ENE U qeD E Ne.i.n, E1NEoctorNE1 EE En DENNEo EN y .E.bid.E1lE tN. EEs l de lIs cNECEN. 86IN q.DEN CE EDNENE. lEND. -NE-UA1IANEENN hay pAraEqEANIE. lEEN. CEErDDEr, BAD IDNEUEENEEEN.EAEEE eERNtINEN d1.e Ig EEeEENNq ID llE NEnEo e rNE ece~E DEdna iD c c e ro. El rr inNEEE EqlNqEPieNE ":l I.1. E. dD e NN. EN l ,P-,.N ENEfEiarWE~ENeENENENEEE ore o e qiNeD Cn eIeIDel lmdDi, loquEm, eINEl~pA, eNENI deNINNENNN qD E PNsaE PEElENpieD eNe -l ..-d .uNENEE NNENE ,DDI ENNN Nd IINEI N CdeINerD.Ez IEEN ND E.tE_ n oDE lEEIEAe-, -C. Es, IDEPENNA NENENNE ERN. 1d EsoE EEAde enetE ElNaEDNN d epDENEid.e1. EE .RIEA.-lA,,E ENip ,eNANe Ne. od e, en. El&¡ EisE. DDEdenport.uElEn EAUnd,1NEN oeaEq 1.1ncnaCE -I -tEuEE. E EE CE iEA ~Pl CEDE E etEre eEde~EN ~~~lDa ENEpEr ARc Eo iN.,.oEAiEDENE,qEDEi' nNEED ENINEDA,E e INIEEE de ln blehoJq-e que en.nE CENE i lI eEN ENE NER.IENNI qeENI.1 cNE. ErNo oDjeN oNEDEANE aEraNEdictDE ne soEllEcEin dretEE ENENIE lE -E.IDINEE E ae.f1.~lA .g cENlE d eNe eninaoe, .IENe.^I-[qe AIEEEE IC-p¡ED. en ID DINeeNj. eUlE.CRE EU EINA L oNEECIE EDI E .C ciNAEA NE NEI NenUEEEE NdIuECEr,N d LoEE RElEcondce peedi NEOnENEA EDEC1. a INEar aSE en eNUNEoIEN E UI N RN EN .N d.n. o aNdC E .INNea.N1ENNESENDE U .E.f.EE dIe puiEE.DNERN.EENNENNyni, Eu.t, ,conN t.E i EANIR i CeNININENEE EDEIIe-ND re ri np& emjrn p~INEDCN. ENNbdaeNN.NED erdee s.,lt5JN opJI- DE E brddIA d. -1CiuEDE A NANCEEN t-no CNN.NENE eENNN .NENEE .NEC ~REE eClIueN_ E, ENEN, EEE lANE EN" d.E alN eNES N ,ENDUN DESt naE .E 6)NN e D ~deCEUlD ENE DDEe.lr. DpED.CWI ornoNd ENEcEEu. y l DES ENNUCeNE EPo En. d7NS l NIEANENED EN EeNDEN a E .[ncie oE c RENEN IS NE lEE E MN SEDO iJE ESda.qeII1 ad tan ESL'INRICNNIENcC ueCNNeEENESN IDIED.,Ye dE IEENE NEMENE que eano reel dIE lENA ,. edEaE' -NANE,"NEEN .DUN el "nA CI ,o a tm EEINEEEE.,,DDE ecEA. CINce k n pE NSNENpEE NN. SE C sia, ansit ,¡L ErbN. NJEPE u.EeNE'EPEI EN.CdePN n.NC RECenSAR nN pdiadrr cde o ncnE C hP ElI ENENID &NEC -1~UE CDRI EnE cdAlIEEE 1,NI iCUe,.rNEENE TeN q-NN uedNe NNE EEENEEAN-A1-da lee, ¡-moda.mu desjoori c. nti~da .e acuE erdplEE EIon AlE cique qe n sien ¡CENE CECAl E EN E ENE l ID .eter,. .hE N EEN o s l e re~NS-N er NEEc d e E l d.cn eNE on obecar cu ESE CN.ENIW.ElANEDERI c rgdiic ENE ElENA Nque nkb.EI¡.tE D .NIEE ENEE~fnauINENl ¡IE sivanue sts ln tNN oelNNACEE ECI Eno lE R pENceDE. dEfneAs, 'oN a CE P¡elN-eaNEDSiEEINn EI CCcu.a neNaDEJ. e, Le ro amo PE CEEDNEEE NNE lNE NNelARidD~elIDIICE y vi C ~ENIe ~ INrNEE dNEEIN IEEI CNiNENd, 11 EIENEN lE -Eue EloA r¡ EdeEeEeC EoA ¡oEqEeE.1RcEl INdeEmodo E' E %, EN E GIA ojAosE 1a 0 oAa£L' o#S ~ ~ e e~ 3,10 -ee Ecuya escasez tanto, 1 est afectando a mi ES ALES: irmadar ha queamen te 9a exce'ye una garable. spues, ¡y espe'pie nos ites de lquier aonal a eas. SERVICIO ELECTRICO dice K-Iisto Kilowatt Coan la electricidad sucede casi la mismo que con lo* alimentos. En.la gran mayora de los casos no es puede utilizar en su estado natural y hay que trorss [armarla. De ahl que a los equipos que realizan 'esta indispensable funcin se les llame transfarmadores. Pues bien, ese equipo tan esencial en el suministro' de servicio elctrico, cniesaenoaleteode que, muchas veces, nos impide atender solicitudes de nuevos consumidores, y ampliaciones de antiguos clientes, Si su solicitud est pendiente, por falta del transformador, recuerde cunto nos esforzamos por aminorar su espera. 'De los 5,106 transformadores ordenados a diversas fbricas ¡se noshan servido, solamente, 1,58 unidades. Y precisamente entre los 3,510 equipos restantes figura el suyo que, muy ansiosamente, estamos esperando para servirlo a usted. e~0 DIAl
PAGE 16

PAGIJNA DIECISEIS Prora omrco pr esnt dasESTABLECE UNA Prora omrco pr esnt dasFIRMA DE CUBA ms ¡os pre cios fijados a la harina BECA DE PINTOR 5, i.r.,MM.MEiid, dia15 de isMEEEtM TmbEL Esl etMMy and CM-pan Mue p regad
PAGE 17

Desde Espaa PSE FR~CSSCO CASARLES el de~bo e la salud y la hisoriaS U55 prseca n lma om a ue EXISTE~ LA-CERTIDUIWI~R& undmnaECs a~spectos. Me TAS -DE RBUSIA SOVIETICA ASel pAsig o non. e sA.* arEaEtASAS-. ______ to se ha avnzoenE lsAS en cias, n Ia omuicaions~ o l Un inforeES deboEEEAO dice que la em.prRsa 'on'trS GSibEaltar ;I:Al,.u podr ecis sA le no pud hESOiase porqe. frecas la accin rrs trEBSaG OO.S.A maio y~I trasla-S ES Cal ELMU SESENA B LA ,MKl hIformacbft mPAGINA DIECISIETE b EN ESPANA SE ESPERA QUE LOS AMS E. .EINGATERANO TARDEN M~UCHO EN NEGOCIARCONFRNO "nd LES espSaEAs, que SOSS SteanSOmuchaAfePe aSONU, laSE AS h5San nS o ESAE E peddoa cEaEEsa GE e sAs f a~ ;EodSlFe E sed SAeS cSoe rAb Sad RA!d e BIMZ ESEMa ro SSSAES m E rE SE! 5&nAs laAE ~EI e as de Espaa meguirAEque Pr.SBenito JEESO SPSA!EE. om abJeP!ASenAmeeS queh.aaSeSnrelO Xc EEs!Sfueran Ae e OSnae oaESEEsS!al EES&enSqe-SA 1SExSSA ESOY >Stearei fu 00eS!SOEen ei !ES S!5AS PimaS enEEona al-Emb StASE!SatiaAAESASde V ESj AeS*SAS S!e eES AEEE eSlas AleSE .as d ESelr.lna A ieoEs e a555 ES. k8ste eE-S PEesI aSEsE 5! Ptent gueraEcivil afirando SSASASASS rsGaSde&E!! E Earo.el AS 5! OS ero EP07 A A A d sAs.Proen e yejocstroEqe a deAS StimEos a PEE i AAe Oalmonument, ste hloE!!,.Aes .Eseriauado ¡Ada24d¡Pc Sade 102A seOt eS EE 55EA A -all. e SeS Satida!yla oA En aEESSSE IeaSE!S aie!.ObEspos y AAbds. Mita~A. SAES Ae 1 EESlo NAncio, SaSSEESS e A.OEAsAS!]delMepES AGLdA, !.SS.e!&qi ies y tiaSdeESAESento paESproeer aSE SsuediOES. La ¡mcin. ASAc dirigiO a pac. que1aS AAS5 APaSSScn ~esAel .P SEnA, 11L4 A eSEO ~SSE, cestndle elS e, la obtenPSrex~E priilegiSdeSa S antSa Seese EPEefiiaSa& A. Es e-. MADREID, SSpSASEE. -S n [AE AIS a S En .dari.osEGA .55. A ESA CENAiSnSaurid ~e A.as raencasEO Al. DES PSSeSEE EAte!, PESAE EESSEpara pS ESE!.i .AS Es.SS 55 a diEEO eta T Sne eS -SS.loa¡guSE A. ESES SAA rKA, pro-A 111xMGA en as grandeS S.AE e. La intSSEiu tesO 1Se SaS. POSIBLES FR$ETAMS PARA DESARROLLAR PRONTO LA AGRICULTURA EN EUROPA OS!iE!SS-E!lSsej!e aS OrEEEEzai e!E5 A.ErESESy Agriculta recE!SE!SE!SESuSSeA!SE!A,haenvEado y el FondAE MoES Eo, solEES!SAE SOSES eAnEEca, AreOspo aasde-ES fiisde abaoSe aris es.A ESSrE yOry, dirAecto5general de5.5 E 5 laSOVA,SEaEifes aserids Y tas e E5 s Ee di5la siblEdad e A prEsArri51pSrael esarlodo pryts en eSEOcampoEEagrcSOlaSASE comSoanda eealEE as EaS¡Pnientes.El CnseA jSo deaESS .O reuio stan _fia e sei es L,-r ECra"PE E RL ESSY (HECHAS EN CUBA) Muy cmodas y protectorcis Las hacemocenEfldiversos toarn+~ IIDUSRIAS NACEIALES VALLEJO, S.A. CRISTINA, -416 -(AL FONDO)TELEFONO A-9392 APARTADO 1417 -HABANA C EDRO0-Y CAO0BA DIRECTAMENTE A CARPINTEROS Y'MUEBLISTAS AproESlESEiS.qSSiSEaciS de700,000 pAErSS deara,.deCEDRO Y CAOBA d e rimer cSaidad, cES anchos entre 5 pulgadsSy 30 pulgadas, o tSaise leASpodESrEseaS acerSdocs u csSiSSSdades PRECIOS: $32000 SEiarE d piesSde 2" --340.00 A 1ES 20.0003/4" 20000 12 INFORMES CARLOS SUAREZ ZAPATA y C -(VEDADO) SANTA R OSA Y LlOSA QUIJANO TELEFONO: 0-3505 (MABIANAO) TELEFONOFO-7322 AeE ESd!S',mu ert s e a treia-, SE DAIPOR MUERTOJ EA t1 EEta!SESAS quASSSeAEEmucho s Ssiet 0y A. eAls;. Erds r oA mAe'. 1 A UN SOLDDO-HERO h O lES OSAS ciuaaos eSS A5 ASEES laoos. EnoAeioCs dOESGEbeoSSDE LOS IESTADOS UNIDOS SOerArs dellSeESE a ESOE populSESSEEEbrESe saEadSES l SOEn o,¡ ASHINGETON, SSA bEE 12 SSAEhAOSSOShU aeerSqS e a SSeplsinAe EAEOOSSESEO SSSAScl oSer:aal bsue e ,nSentS. A.os do ASqe amaee teE tre AeCEAO, e caeAsOtSeioAScSoSEASLa SerES. OSpaaSavia socialASde Es. ts s polvornearS. senles Y eS50raSEAS,HASAE. enelSonoSeA S OE.1 GAAS-SenSElaSCESOSPAstaS!. e ea O EASOAAS AS Espfa nprE E esiAOAe a ose lSe presSet a upOS S tuaiOSA comEse s e A. 5AaEodo s -rnoneEE 5000 quese 5 prst voSEISE A sEeEO AOA5 SA otas de asOrSaoe: preSE lOPOSiASAoAScEo Sotr o AA EEAS E E SA vr a 6 9351cn a cntim. SiinFaSE oS dE ASoS dA.Esp555 Se coneio de OS 0550 o ,l *AS A e5 ls lisAOeAS se ,eside en SS SOe¡Sca -1 ArESpSSSEESE EASpor e Ortm WpSeSOES 7A' SESARESAN. sepO be AES AbioSde Sadd os sA Spaol esEaci ESES-. e re 55055 con IR 0 555 555-gOS OEns.eSSa gstrSa o 1Eas lasE EacioSes Enidas. SEESEanzeln ri5000. i5 oseeEESESAOSSd A~e 0i OE.Oe;c &-qg n e A-Cren E LSSSSS de EOASE OSde EFraE. ye probabEEe-'¡O1S ddSAOSAA. ESO 5. 555 SS 0 Pii u euns SAS eEES t .e ,eS Oa S SSS leaenS eral qOAse iau OSES pr lwrpo *n" S SSEE -,S E Oauncraua.e nras haES gura el aresSOS. LS SEEESptol&A SrESASprest rvrAS ,e ,r5 ca0 n ecdo Crmn stvoagS cosidAeEas cESESuAStAAo, mirSao, OS EpieEASSE S s ete OSoS ,r,^ 0ando SSutroS sE.5y 55en vsta Ae Eon EAAE esp.eto yEconfiazaa lz.-esprei ~ aeteaESEloESS SSO, S r, AS S .SSEE1 A AEEEA qSu Oe1EgrE.aS n poreEl0 ioeSA E UnidEOS as e5 .55 di-,EeE .SEEesOAAS ASdeFaS Fir Ayunt am t oS SESOS ASfeeni dS EE S onES FrancisAo.CuSn-A SE OESOSSeiiSaOSASE SESEE, CgASEzaS EEEOE 555iE EOSSmSundialEOSA SSSEA atac doE InfSructuoEes tSoSOuARe gitaal raa sOSA coo aSS SOEAEE, chaeEsaoes e e O eS sehESAeho 5SESE;.A ronAqe a a SSESEdEo SaStiaShoaE PA S ESz EESASSAS E .¡inE 55 ESS3O.eSS di e BSeS el,, 'es rien, nerAA aSEapSE SS ESSSE E EEEaSrenteE 0550 41-S 05O ye rESA SSESlESa aDi iA. a deSla O enSS. ecasEoS deSOOEEES f SSconecoaoS piiEE-op aaeiaru rrir n 'FacoyenataSioA esE tSE es SS OS aSESor Se S gEA E 5 ASO n E -le-ainUa aw ess 55555055 ESelsBl a ESESEdoS 5 e SaYP-UioS 5e 99 eAroA a r ee Ioi-jijt:SE ASEAS TapooSan Swad ad .rliw orAetde )EAA S A S!AESEA MADERERA ANTONO PEREZpS A i~a~SSj~ES FABRIAS I -lSbo. E SII 32piXcaSE -iSO ecrPS.oS O A s eS aS o -E5~ 65055.aS eSOCI AROLAS enSlaSp 3EN E14 1 KBRICA 1 LEROE HELAZAS DE 1

PAGE 18

FiGNA .0 CIOCHO DIARIO DE LA MARINA.-ABADO, 13 DE SEPT. DE 1947 AOy Actualidad econ" mica ASCIACION LONJAF N A CE R D_________ DECUBA -m u N-D O0 F 1N A N POR RAMIRO GUERRA Pon M 22A22D CN-DO BOLSA DE LA ilABANA4 0entral Vilt Bug2 Punta Aler a22b 06. 0 -I.20)2 ~t),211 OVER THE COUNTEJI ___________eTal 2222IA Copn CbOa A tni (PreteriRx Doogl. 1 A22222OTIZACION 0OFICIAL Cia. A 20 oo022. 4 ...2 2 .l -Rep. 1. tc 2222) .22% 2EWY0. ~~A 212-1~ -Benendoeliiteca:bo o Epaa.1 rea). .2 A1% Aban Atlanti ..20 22 2222Motor 214el il2o di~ de L2122222r~ -El 00 iniet coibosn i sobre la flota 12 DE SEPTIMBRE DE 141 Cia. Azucarera Cspede, .20 002ba 2 Cama 22220fRAbert, Cl212 a% Comoal20 kiI2(Caras)2.22.A.2.C.2-2y, -das ....22. -2A22222 ACA2Ae 7y. maia rfnoeprt e 0coin "Cm.Vn .02.020 Azuarra erl2Cuba 000202il, 02220R. hylto robo *CA. (Polo .A 2% -C2 222 220221 M2,.2 0 p.Ajo. Ca__ .A 0Aucarer Vicana lh .a 1 P A2220 aA22 010227. 10 12 E -2-trt Bond21A2 a re 114 -Coceioesdecrdit# l instri d A2.Cetrl0rmta. ..33 11 C. 0Cu222a de0Segal LoA ..21, 2p22Areo ..22228292 TRepblica 02 Cuba; Ca. Cubana de Aylaci20.2. ..2 1 .20 7 9 a BC). ar 31 eioW .02 cutua2*** ACT-a .) ...)) ....222 02. .A222 222 .2 7 02 ..2% 212 n. ...............222.1 -cinA2AA2022 .20 .0022202eo2teae-Vmu .. .J d n lb.2 5022C220 1909194 .A .C222. .102 'JC10xp920.2)02 Areo222 ineae 02io. .2 .2tO Echen Do. 2 07 2 ,,. 2 A -* 22 2O 1914-1949 M. .2n) 11 -OO ri P2222. ...2 % Liogfc lres 21 -022h. .4,2 02 L2a2 ms i not de2 Ho0 Spig ier.s a e -~.d ,. 12-93oogn 01 -NuDsln .2%AV yOORfca om % 31 ta og <.3, 1 i 12015 0 P 9014 76 oo Cia Llogfc. .A la 'i7 Acueucto de2 A22 % BoAt 2223C1,A2.EMO dad co 222 ¡l Ani lo al ar 0 02222l1" ell nu eoa delaaioe >o 12 s~. lo).,) .2 da 2rce 19717 ~ 111 1 hn , 2> l 0s barea a leo i,220 2Av2"& poe20 .9 -02022.Audcosd ~ 7% 22 220222010 27.Biad 28-, 02 y72 Coma.2 ce)02e0>22 de >2> >)0 Madrid Me 1 >2io s 7.l. 1296 5 ...232 -Sery.2. .P lio 3522 C22 18205 ue>nta22)o>>22 d >2 per 2>0202>2Cb20)C ¡lo esChn dao)o1an >0)0B LSA>E2C, 22200) .2ho 0102000t 0012001202 ...A 022. que 001120 dl 2>>1>2 0e0 Bo00>21020>22 ,ao 00220)002)22210 Ser)ie2,22 B, ~A A) 000oA2A 20> 22,C80 0>0 EL022 O ~ ~ ~ ~ ~ ~ uh importar 02>202 20 22 0212222>0 -19002 025 2 00b2 .22 -0.0209 2 00 2 2O 0C7T 220. 222,2>m Aa;oales respcto222rnt-do-nodarles No moratriadas) 90 100, >20>2)2022222 2>222222222120,2)20 >->2 )12, 222222 7 7 A20CLA 022 OPA0LAATo)A00 0 020 Ci ne 2220 2>22 >22 20 22 no >2 .caf> > >20 2 2 2 2B0 0 -Oa co T )erri )torial -0022e B .Al Ch al2) 7 2 d 2 2 00 2 12 020le entre 2>22> Cuba2220>2 s-212 Esaal O araiddes i ma o ese 2>1 00 .94 22-1966 75 -Unidos .......C21 3 Allie Chemo 1221 02002A, I0020202022I0 e>2>)00 a~2 22reriba 222202)0'.r a2 0201)0 020001 n -i fac erioilSre Uio i. .2 22 lSaJn4, e la 1220> declar les >22 lOl000 02atrads 7A21* '10000 Cdlo Prier 22ple Ai 22207220220 Oo)).C2 p7.IACO D ms ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B22 MA 00002utatine ete slir gfci2omrioiten20222Gs 914154. 17 -raCuaa .0 -A. x2r entr9 lo do.) 2 ., paes 000ir >22 .4 in02 Hayan >22000i Am.))2 > 22,>>to _ _o 164 % 02. 1222O 0O070 2AA2, que22 en casi22 22 0) todas la2-(C -; ---0 502 02 0>IACO A1>10 ME FECHA0200 100 0020>2>2 10>222 07tdslsscoe e ls insltna eleas i ai ri ~ 0>22-w 1902-1952 2 ..~ Amr --y 202 2200 P0 W se',001 02>.>~~1 U20.A> >222002 22',21. pl0ata nCacional se20cotizaba. 1 mbildad de n Lfilo rcipuco nal-mo conmic y oltco.ii-q. n 41 tuez,192-11151 .." 12DE S PTIMBR "IM 1947 Am.2&r1ci 12 mayor>22 con> 2.2,>2, por2 un va222222 de1 70209 _2 Comp 2en Am, AB232l¡ C2B]Co.pB2.2. 0A)2Papelera>2A>l Serle>022A022222 B>>. 122)00>>00 0 10 -Boo y022, >022-rone AolOol o A C20,2 .90002222022 ...222 vorale toa m did -di prwe21 0221 0 1164 de deceno y lo 7>02212a,sa20>. >221200>e sol2o21 ced en02. b NIO>> "l. 1, .0 a 12>2 l0.> >12i;I Industrial 22 cl 0 y200 222 e22,22>, 1.2-92 rrdnl 2 p e -1 072012)> 0> 02 0002 P. 20 L. 220272 BPa ..los 020)22 2 2 220 Estados29. Un20 09 i das.0 >2e2 020220 ..00720> .222 C .2)0 > 2 .C ,C-10 o 13.2402 0),217 2 22 9 22 )>0 O O )0 C 0)2 0 02 0 0nos 2>2 22>00 OA ofrce los call por reIleiv que9.o a2 oOoldA S', 1031s >022)02. Sua 22. 222 .20222ne de 0a 1222 el Vi.)2.20 222 2 2 210 o 2220 Nus 0a C02 Azucarera>220)0 20C0202spedes,CA A 222)212 .020000,22 .2 202 020 0 270 2d ven0a en, 0200072)2 73n Es-i ta tri n co kLtl'e o g n 5,1 ....16b A 2oo02 T. and T. 40)0 22214 w0 194193 1 .)2 2 ...93 31 159% W2it2 Motor22,111 desd lugo much nie0>202 00212 2>220 enL utliza22201 do por 2>00 1r(1, 1 ~00ea lAa -,o> 197 4, .2 ..7 C.l ..22)>o 1 1 02)12 0oln ~4% o la que 2)22 >02,2 02 lo notiif 2>2>2 2222 0001 222 mir pust A n L'!2OA 2in NoAt Ame 195 Vil A 20 Am 22bl 02. .lO .079)020. 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D T,~0>C ¡,B,. do 0229. 021 >)>220100222 02 >> 192> 23-04 72)2 dDopo> 22cti RR AA)) Ee 4, 02s B OSEC UB 20% 20)1022202 22 ser0 d gran valor, 20 a2 a >22 020 ) no vaci20ll 022 1022271200022 -L>, A22x, Air ~o 10614 .0 -7)7>,1 022-2 a2 -2 00022rt El0009. 220022027 12er 002a 12)% W lorn 822)2100 0 2 produores.>2Es indudabl 02m n re a av de 'a co ptnia>bi .>0 .ooo> ..0 2222 .2) .00. .022 lo .-uriea Vla a Co. 02202)n s 22, -BloC22 22s 3 o 00)y 20C22 02o l4". El20 sen do el02a 20ar)7d0 tip22 1A p a2 022222. 0020) P000.0 Y02 A>, >22200222 000 022>20 2>2>.>0 00210 022tiac L¡ O 0 1)200 lo bue 00000o deOO Cub conio2 gas mayoresA alo 02smio 220022 da90.) 2$ por0) CrA 034%1 1922ne de J seo pelUISpr a en culq0 e 002022 212 02p0 a>2 2) pas 0 0210aneian .ese0> 0 0P C b >. R. Cetfcd.1 -lld O 000, 34% rebaja del R00222 72 9) V BcI 2009. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ccoe 022io accin de020>> 22st ,2> 302>0 A2> vi L.>220 1or _p oo >2222 22 2) 0 0) 9 00077 %BO 2 en0.00 Cub co ,i ia fvo abe u m yo i te0 ..do -o. ...1 2 0 )22 7 no0 2 a 32% hO in O Atri I 2)pa cuen ta W 4 020 A 02l00 C20)2 13000 oolo >22,aptemr 22, 001027 dot>0 00a la 0e) laC2 222l d y22) 00222202 nume 20o 00000.La 2202 2222201) 00, 0)02r02> not deaculiad 0uras0 .>.> >Nrt0d Cba 192,00 >22 ....02 ~t 022.220 19a7 202 122 da22de2Bayer,0 .2 quMolo.10 on nosto, sin02 o ponmooo 0 de 7>)00020 derivad el 2>2. N. ,9 )cao eDp ...-00)12 222007ob2.02.2. 22 22 02 0 >0 20 7 00 22 2 >020 ,n0b 0 22 2 2 ,> .222222 biacei e Und s .1 i,__ C1po DCliode Gjo.CnCnoiaosd.u M mt uit o dos 2200020. seria22) meza y> ex eni del_ mi m0n02, a 2 .1Be x A ¡1 Cua M 2 ito ki % 1 5 9 i D LR7 producto entr lo ha, P> o .lo .2.0 .2 22 110%A2 2222 22, 022)0,o 5%._ _31,l_3 207022. .......garla e 3.011. ..........20 goro220222)9220> .0.2.C. 022)5002)0l22222.l0>22, -NuevaloMo>ode .o,2o2> 22Be00) A2%00022 22 20to espaoles d10 toda loo-e PA000 J., 29. 002122 Telfono, P2 -x 22o. 11b8 12s 0>2. > 0.2 072 200 .> 222000 ,22 .22 .i dl, -anoquS1% .ola.LS SD 9.20>20010002)0> es1 >lad,>0202202002 concesin20020dC202>020)00A22 d crdito p2o2> 23 Teoo C720 Ex iv 4 avaa Ee,0 2 .2222t W.A 7e 020)22n 02yo abnani y.220 a >2 prco OoO>o, Conc1h2a y> 22 222 2>>0120 C-02,a020e21 002 22 02,220, 12222)22202C prpust del022 00isro dar-OA Co>,l > Jaci -e Matanzas 02 (Un¡222007. AA 0200, cale ...2 27Y a u ca q e lecho, 20>ser vis oc o 0 gr a O 001, 20 22 2 07 2 00220 0)02 222re A 220022 Lo2 2 2 -tarde eld m e c d a b a r p a ao o ntinenta A m e2a 20> ......A19O ub R 01 R9.2 p,242 iddoe t polA CA Alev crdio 220010.iece 22-o 20e702212 par cerrar22 22d2 1 sinAO 2 Ib2 A 20 mbi 2), riocIno ..lo .o o 2 o 02 220 022 1022aa Ee ti tlte u ts P b o d e, a l ,3t o P R U A D U V y2010002.0220)0 resalad de9: 007%22 lodrs &JA0021 .2>>2 .02 .2022 1 -002 C A .12. 00>1, 2 baospo>loA o nejo p 00C AblAA l l lo2 00070002 ms dlta, prctcamet 22702 rcn S ga Peeiw .11 hvle aI oo tcal 3t E O IO S s u nr 0220 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ nngn 02s 000270 giroA07 de>>222lA00 00022 2AO222l22CCICO2>2 Com0022002) 02 00)2 .2. 10000002>20.,22> .ilea 3 Trnt, ita. .121216 D.o QUDA D su__________________________________________________ bara. 0220110>2250 00> n oo do s Jmp00 ort720>l>2 a ripe la oper0210 0aci>oes d ayer Coo200a.ignosAuao> (Prefeentes), o .2 1 1 C________._._.______rgetin,_cble____f 0)2do al2 La or to i de011 In, >0s ,o am bas20)2 2l00d>s de 1020a22> 712921entra SaAt0Cataina0l0229.02Prer)0.2..0.00224. AolodPrcio CAO0012 00020e >0dRon 0-0 002>2> 0010>>0 224 Mxico cable2 222. 12 oo2A 02CO>220 los 2220200222.022 en2200722222r02,222 d)0e00222022 los02 coomiao pa-cieo >Cms o2. po2e ¡ i SANT CRUZ DE TEERFE BAC-N yn GENOVA' hiacal 0270)200722~~~5 Na0v2>0a 201e Cuba 22-i >22)0 C>ooo22 00 002g2l 02 02o 0 )3200021 0202002 ~ ~ ~ ~ Panas Pilotos02>o0 y)2 Talere con 0>->0 EL2 INFORM DE10021 LAM O Cenra 22)200 0 20 022000A n ti2 a oo jr 2y 0020A2202 )200ooo22>o 222200,202202220002> 2022020Al00)27120020 .02. C.25d0oo2ogsfca2oomooooo2poopoj2o 227 iarol alam d lt de 2220117 eobol2 u p 0000 2220 mim 2)0r0o0ssoe a botR n Cia bn delba a 7 Cia P olos mercados qu diecm siu OPn 51 gal op. 0 ru.-Bcl26 TBACO dZeA enra en70017 la va20 de u102 A.tral J.ilec M ATyZ Inc.a i.OeRd eSa eteWsCmgly 1 1 4CbnA.S discusi 022nbl >esu 0200 22, 020200re00 TELEFONO Contin la M>213 eEDIFICI LONJA .-Fanic ugrC .1 -C i .2 220 tc pblic que0)oO d lugar02 0,00ra 'o la l)2l0rlas meo nados merado a0C2A b lo 2)ui 00020 dosls r -frda .-Gu nt n mooa v .Del. AooM oAo 39 ) _ _ _ _ _ _ _ .....7 Banc Popular.C . .0o1o .720 .) 100 lob19(omues la02220222 ledii0 i de>22> la>9 2>2.2 Ne0Ja21>0 ampli oo>ne -0>0022020) como1omprdoe. Se20,2>0 -ecniadsy2 omrmtda,,ru e)0n19 feb0>)0ro a7 19)2210 base deO 222 50222 210s elee 1202ftrsd zcr nos dicten 2720 en >20 >2,ned los 27i>22>12 retrados.2 Lol2) fu oa,>el-Cireatd .1 r20Ols. Pl>AAdriL1d Vueltadbajo hasta212010 de2trs>pu2os.2 .7221 broooO recibido la ¡nl>)l0llormc 0d0e 000 0000020002EAZUA Mso bolo hoy ..12 M 0 02t d Barobooooi., el2l,ol,t,n R>e0>1 sobreo existo>>o, de22>21>22202 2io Propiedad de2 00002 ez a e oe de dousrals 227.n 22re nero 0222200 Veg Moo00, lade 0072)oOr. desediugpo l hilodiretod Apertur2 d2>2 hoy22) .72 2200 3000 y. Matez 02ldz Y2220 02)227ja 222 2>2t0 11>o2 d-5.13.) 2 De80)200) praI Cjbi Ln azcar0 dio a7 la200 >12) de>2)2 827 .vn 7iere 22222222 5.1 0n >29)2 oae Cc.,lo, .22>202>2020>22>2>20 algunaode27 222072 U 02>Ape 2>r ,.deho de 002nt al2)2 lrcod .5ceia a o ho 02). 7>2.2. 00 em 2027 0020700 Coacoada To07da 200221>220>92)022270 201 .20 De 20029.2)par22.0020 a To ea"0> >,222e02>2070tu07el2>2cao de Diciembre. 0 ?ML22. 11)2>0 tiro Cierre loero s.14>22 222 VALORES >2>0 22amnt 0 ig2> u>a20 que la do Azcrreot l a) Poic 0 al>22 0. El mercado loca2 delo resl 7 002>2 >0>0011ti de 2 l 20 ce estuiero julio020 2220 >202 0 172 seplen0y20002 200 00 2>000 e~229>> l Peuea 02 ndars Ar >R2 '.2 diimr 402,0>0 .20 7> e .23ron-22 d,! 022020i. 00 report2 que00se 0>1 0, lAni por e7r > d0 Clo r >2>2 LCO ON 70 72)220llc CC IR Deu22 Exero >002> 00> ',lnt 1>20,02)2 a0> 2000j, p, a-CER ED YRENl 19 >22) 02)20)2d202 )o loouoeron de22 ;ol 17, g. 2> >l>270> tos .1 b>C 132 5 00 >2027n d los >2 OlloCo> >1 >2>0 MAYO. 22212.2421 70 222 )20ACod 00>222 del WRI0A00022~n0ma-0Juli dio)7y 222 72>10o Se vediro 00 221 2 o -;11 PlR0do os 2s d. 12)i 13 Aicoe 2,0 2l2a Cb Ral cut 2 n de mao Se22-GR NO 0>00, 20 .d a2 33 y>mdioy,3.-qe ,", 20je02 ~i0t_ IR EDEA E NL D 22,022) *,,t olio e: 17tla DE CHICAGO2 1311 (.t 20 >0t 22ul., T2 > R 1, 0G20 022)22 DF C2F D0NE 222K 12>7> 221 l e'2 Diim r 002100222 Ste7i)CAbreR to 12 60 2iiui tle,2> 11 0150 May0o .> 27 2>20)2>0>20 5 reia de olio o n C E N 21 2 N 0 0 220701022202,7 10 2202i >l,,o Eneo0202 19122220 pr cOC7 >o d,,1 22210220 el0>027 lt 22>. Jli Jui 1 -9 0 > dI ) 22> (le >222 1200012 caSetem r Coolo)Com A,,>ooo11 (107 IR. 12ipr. 2ftem r 2b570 9 0>>2 20>02 G A A EA 0721002 oo. 1>2>,2 A. I<)2002A 22 10 10, V I TIeli AO 3; 0002) 012027,a 000,2 pi20 20I200 R22 20>22 0>201>2A2V. N CIERRE0DE7A2ER)E lAIOIO2O ro 02 21 >02 oorSpimr 1 -~ ~ ~ ~ DEDeLOK2o2P2o21i IALS Diimbe111 C 9 22 o mp Ven Dcpu_ 22002220022222 9 A> 2> yo 106 l7 i5% ,2 T 12% 10%. 48 % 13% 5 16 --i 161 Vi i7,4 12 Y. 14 y, 30% 14 Ri g 1 21% 9 28% lok 1 LO 221/2 4% 4 L 0 12% o20J MoAsyrian 21 202102 A.2, 122)20enBOLu02009002 102202110 oAo2y 20002212.RS 0>e020222097>02d9 2000221022200>2>22-.1).7 770000t)Ao72010202>12020212 0211,, 212,2 2202 2 oOod0272222 22 oo)7>27 02 Olramb 02120022 02202222 0020 0 0022030 0,ooo 4Ii2ougr000)10 LO MEJO EN ELCTRICIAD o0,1 Banco PEDROSO AG UI1A R 30N HABANA -CURA >Operacione Banoano, ecm General. Caentas Corriente y de Ahorres, en Plata Nacioal y 22 Mooeda Amneodito. De. porloio.o2d deCaja& de Segaridad. Cobro de 2122121. Prstamo yDescuentos de Letras. Cheques y Cortss de ~¡ldito de Viajeros. CusIodia de Vaol2722 Venta da Giros y Crditos Coeorciales saobre todas los P"s.oo>FociRidades para 2222 7 yCrditos de Viajeos a oEspalo> Corresaponsales en todos losPases. *SCAINNCONT BNO WEST COAST uINE, INC.O Vapor "PAULA DAN"I Rpio1Moderno -Vent2lacilinelctrica en tus bodegas Saldr para New Y2ok lrededso de SEPTIEMBRE 16 DE 1947 ADMITIENDO CARGA GENERAL -FRUTAS YVEGETALES Para RESERVACIONES, diriiooe a -FEDERICO GASTELEIRO STEMASHIP AGENCIES, S. A. Agentes Genmiaes en Cabe le WEST COAST LINE, INC. SAN PEDRO 19 16 -JAAA TELFS> A-3585 .M-4502 23 SR 44 3 61 V 21 44 51 30 24 19 21 21 E E 44 E r, 21

PAGE 19

Cuestiones -s -Ss EEESEhI d. ¡-M ¡a de]od.0 hd .idlo.1 .,¡u.w 22 y ~5~45 de le CerliiE4SEde TNEAtreAs PECE 1.ECE s p~SE Inut Liabalsrs e iS e ctEJE iN s te mate ri fCES eE rSESE q. Ees ]-t pE.NdelJ5SNSES al CEE IpSE 1.frIVCC mayo plEl lto ra SE pbIEsE SS= 4 \ rnoilEvil .ti tE Cb h.l5 Sel ~t.a iESE 11 1C SE larca d Seeracceri SEIeste ECENsE yI SIEhE pudeIS.o aS UEE ENES EE del5dN Mi ieSE delTabj eE l e Esp-e l. hES dNeESIEl 0itn1 iene Sl T~bS gs-lEE .sern-PES OasS, AlASo aISE un J.SES II .bEESE Etro e BES aE, El, 7 ESA Sbe d ES leS do EcfsE cantia, ]e 1.w do REy eSUEI El l Se exlx tabE QeSosh Ples .61 E ES-. ld.S d l .E1S.E dl'EESESE1C, d.IE lE. SeSEE, p~ laEEE dE16 EdNacoESdS NNEMlee SEPSEEOESCS negaIEUCOEESlEEEdES E.l ElEe SEazi SESEE uES MSuelEES pSE 1. cu. .t. .Cla IEIWI dE TEbil dSEE NE rE rE ari tmEE dEl M S Ea E E S ~ 1lE a~.EEd. LIPE-. El 55.L N.EISSE ENE El SEEIESE ElE ESE dEL .PeSE y Z EESE 1EE inges E l.ESS d d~E CEE meIESS l. P.S-SE SIS waEEElec 1. ESSSE lE PEEdad .EE-CEE, 1E AEEEPle CEONCILISECIONESEElENE Ea Id laeES. d el E l ,l MiE,¡-E E PECESI Aa T t, SEpSe E,,t. ue Nc sEy d.EE. E SlE. E11d E ESEESS C EE E ¡ Etod No S L SE EE ll SESS SEIS SSEE. 1, ESE El E loLr ME E "b. E d.,EE (E-1 E IE SESEAS ke rESl CENE ESESad)a ~ ESE ESESEENS deE, IE EStc1. NESEo pa e lESSEEE iS i, 1 E. ISE 10 NEkIE"EE ISI. 11.hPE EE 55E E1 iE b E 1E p5E5 lmi ., e Eia -.]o,¡.E"a 55 l I. I e ,4 E pE1ES 1,165 Y ronile nE r L e 1 -5 1 ~ ina ESE .1E5 E ES SEm te, SI eS SE PIJ SISESEE 5o,5peNi de sw E E ~'IS SE, te vi11 ri: 1 del ladin, 1 L.s e BANCO HERRER( OVIE fDO0 CapSitl 30.000,000 dePsetas CoqolEE EEoiees yCEjE dE Ahoros on aS bSo deinterEeses -LECU1%SALEEE -rEdoSdE., ASESCEES, BeooASew, ROenOSeSoa¡CaI nEEs de >l NEES EC5a e. Ons 5, CEfEEnrCdlGao, EOSEE EE IESEE 1 TeNSuES, LE6ES, Lososa. aESEON. ieeOs, Noreda, Nava, aI alnl pCl. So ASESES. Pela de EEESS,S.Polo de Os,ePo] de SEEeroPOSEES, SSEEOEo, Sbeite'aIS, SEtEs, SaSa e Ln. TnIoS, TrSEIS. Ve5SSEo, VtSSleEiisENy5ZamCrE. 100 Refrigeradore Nuevos, de fbrica. 73/ pies cbicc Embarque Inmediato desde New Yo¡ Dirigirse a: OSCAR CAMPS E. Barnet, 607Habana -Telf. U-22 Asociacin de Viajonteg del Comerc de la Repblica de Cuba JUNTA GENERAL CONVOCATORIA Es umiEenEtoE Ayepos rfeEglaentaErlos y en nueSsSdlocal soi, MaecPn 217, a011Sf.HEISESEE. mingo 28 ce SeptemPbe a la unayedae a rdEe, Eyaceos consAelAy-OrdndlEa",olpies ertaE. HaSbana, 13 AeSeSpfiEbsA147 JUAN MAUEL RUIZ, SecretaoCoEnEad,. ODEN DEL DALOeuaSEy5aprobacinE del SEIS SEInlefs EEEy EgresoSs AelTrieste;SISERsultEaPoa de SpiiSbee AS1947-, Elios deEyarosvantes;ES 5eso-3 Cortsty Comuaines ; SSAsoEsNGEPekaCe!O, del Trabajo E CERQN4A oo. a. -E6DE-ME?( SE dbid l5aenEzaESde 55 jaOSE¡E.tBOI. EbEemoapiqE alaE ECh ,e uet e NEWEYOESKseOpbeE S.E MAS ichoEEES 5 SPESESESaEEe nSESSScSS al fn eE seE ELECCIONES_ CECEES PSaSEaEameCnaza de u e be5EEESESericaEEapEue55S OEEElerldelsincatoIdeA SS ardeCvaloEe. tdrS, e PE. L nica ecein ESEr"SE cinSela ACEercCEETESESPhoEE PROBLEMAueron un ES *es ieone OES l aSEeS Se cecinEeNs d Es 5wSESEE. ISmersseNe ropa maEsculiEnaESeNSESE, aESESjISES r nCaSbaEjES eI siES ENE Sde GENES ASIESESAsESSEECEaS CO eSO1S 6 ASESr laaesee&urSESa. LE cereaesENesuiernEflEsS SneaAlevErls, YEomSseE sEMCEN ACTIJACION DEL MERCAE E deraos; breosESdEeS los cinDE ALGODON. EN N. -YO snqeEe sepaElsfesEpSEaSZEDURANTE E DIA DE A sEn que ls rsENSsenN.NEC EYORN, 5setiebe2 LEE.obesEEE seeinasE asa CSeS PESE SE LEs MendozESypCE ESO a ESsemeCEEESE sEncoesCen OCLEE preSc s abeeranEeS S1S tieneEen ES cESES SE MENEES.Ns Vs.EN.t054prcisAfueCES ESCE) S. HmNEs PechPEl SE espnEN5ESSE5YSEdiciE ebreconcrs pE E.TC. qu Eeiige SASgOS tISE ESES y EltegsEEs C sanes yse nsa PfeciENoSESoSCsEe ypEr aeEAde SSSscmNEasl pi ECAPE E EHONESES E EEalcEaEsa e uoL E~EEE E El CSindial<>Provnia]Se ETErESICCESEEnsIA. Cuando Eos p5NeE jaesEancarSEioEsofecier SES s alESESrESE31E.5E CEEa ESESfPSde hooraENos eLEoisaEEESES SSESEE313SENES LiembreSCeA 55 m1y lESEEo.LOES SUBSIDIOSEPEES LE 55 Se SE pEalESrE paESaIsgiESiNE 5 Sue SEn InnumEeablesSlos exe cuiSenSEEsu Emisin ose hcaEqCeEsecursanpi ediector eNE SEdSe lscnecietosEESLE EPEPEr eESEContaESbiadseor Eldo dolsenlas verdadEes cEEinpESErESEliquidsbCsEidiosaE SE S NEEI EIt oES deSE harSiSna eES g, o venencas e it c9¡om ncoSa utoizcies de51lEMnsteSS PRTESTA A todoEECOESESEs pPtiendeCESE citadoENi pE C E So o SE EIEE 5E 5550 NEE l S Ee n sE s ts p e di a rSE LaCneSdeipeASSE ESE tleae nEEpara EobenerelSpSSS esO eNSSEadveA SroLE ChwEEEqe canStosEaPeudCE E Csgifcen laE rcicauna. e7 pESEEScores prti esnqu baenElsEaaroEdElsch, PEdahcer dEngoEEEes ls feus. icha EESESiapESEberaShSc EEESSEeSE dncoogio se aee aSlEaENISE ESCa eS y.%6 EEOSSEE chIleura y rNOEecaqeSIn A EIys EEE dmadsEIESEESEENaportu mita EESSEEEOeseE CIerez.EEEESSCEE AEEIENNESSEISENSEISEIE ESc ABEASOEEIOES AUENTO EPEaraEOENESSSE laSIsnee eAPesoeEA ElESindcat eleediEnes eealPENEnaEI graSn, PEEdE ES Vees lpetaeSISes E&I-L' PrEnE FEerririEo CubanSESE douaEIP ircnecmiaa e-CEesee el er sIcarEE, diero rbe a E qu EE S N EE, EnC EN E1SE E, Es E 555Ect iS, E E C 615 PINEDUSREACESA PSIESESEE. ESrES Cri EEEEPEECePsEE SESEINSElauaopro EleSE ESuCmt eSE LuEasEEESIEE SC nuesra cEial ESES berEES o p-5 -ESutsE ee rle s.S S ESESCdeElaCoEisnSENEcionElESdEe AruaiSP ESESE leEos DL4RO DIE LA MARINASABADO. 13 DE SEPT. DE 1947IAD~U1V IEBIE DARSE' AL ICEA LA PLENA COMPRA BRSL En el puerto A --DISPONIBILIDAD) DEL AZUCAR TRES COMPANIAS ___________ RK -DESTINADO A LA LIBRE VENTA FERROVIARIAS -BEE 5 ESE .SC E E Eh e el Dice LEis MEn&dSoy Compaa.o 3555 OIEECEftiel5euSc-SE.SIPgar dES NEISENSd iIbSE EpEESpEEEE I N5Eb,e-AEEN tESEGbirno sbrSe ese Partcular. CE EE. r., drldES .SI .serliEn, d syEP bollo nS E -EEAESSS SESEE 5t d-OSES .¡. ¡o ¡dEs ls aesNrNefinoCe ya5 hoo sidoEloEEdSf,,dieP SEuados en SELEnEres.S DElES -CES hEC¡.Es EEpE ESE .20P.¡.E-N u.1. ESrk. czr a .aacESEdgI, Eei NES LANCHAS NNUEA EMTSTENA SEEEN ASe -ElESacoSNfSSo d.SpESEs QES EAts' ,d II, ,anr d I ,vrcsEEIc~Nds un.E-ud c a.55 PeA ie ~uSlSa EEh.SEEEN, S lSSES EEElE CoSES. "nAA. 5500SA= .A=b, EEE ElSS SSE EA CESS C1SOS E P15551TES ESSO'EESE 5EEEaSao .OicaEESE de eSIEEE.LE SECE5S'SSEOEED.COCt-5EEO E SESdiaCrEE ES EE S SPl ESEE sE p eSEEEE1. ElS EEEEESE111SE.IESASO SN BEE5.E.ESEMESM dEECN EEESASEEE ESEEN E EC lES ECSESEN o EAPO -EEES SSIEE O S SqN ENESIEdECEAS ENE, 1 P ~EN uN¡ &EeSEEs~easi r~,NSACAtlLLuAdNoSLnie; de smee n ustr oSE SS ClE N EESd EIS SEES SEEE 'TEES SEEE5PSIIE55 11 1SE cNSSSN S" E Eh, EE SiE S EnSSSS EPSSES -' L ¡DaIE alatoiguEsPEeR.E Cio d AICLTR, .y CEES AtaPCDefender, C.eAE E405.C SESEE SESSESEE CC lESEE. iSSEEE.SE SSSESS E lS' O1 OE ENESMxESsdeSE LsCEESESE SISD e-451 el ,frleSEE .EEEEl_ ESpEEO P ap el e ESe 55.555 ES Syla e ~IS. iEEC se l E .mdalskir-. e~ ISSaeESSSE ESESES S anSIE 55 cbEt.SsPEOSSd CESparaSEEESESalaC ESEES EESSES.5j lr> E ESISE E5 _h" SE Ssse .SobSNEiN E SEASS 0E EldESESSh'Sd.E' cEybr[ (¡,a'E laSPEld ESCS1. E.ES.C~ "EtSESlEES.5i a NESSSS SESvi-ECSS2 4Ep 1.Ed. U"S1,1A CEESES1,02-, canEtE arijota ca _e b~SE1, tea f .0 ES 5.15Nc.IS E St,1,E ySEASE.S. EEI 511 s~a SECE f eh s SESo, Es E AE SEEEu S15ESECoES u EOSES SES 551E s s 51Pe ES E EESbE 1te 555 ESSE SEEESIEiiSESeSSE 5 55 epuolosE sLEAulcEH .51MES ENTRBAO'UDdOM ETEBACONEER, D TarRI MAZY AVNA .brndara a m poduco lar~ lhel,91,,SO BRE EL MERCADO ).o rUuae MOOR E PTROEO REFRID ES EN23 BLSAdeCHICerAstg6 Guc~ ENERAL MOTORSa. DIESEL SERIE 1.1 .'.', o tn ,cbam,, noe ES 1 5despacho Ed, 5.Id.E SEPEE SO_ aS DIESELa en dlares. l cabaid, -ESEiaElaSFEp.El¡.Sq ah, ~ ad. as lwa i~ra h-POWERW c.,tAn n 'Iu.,, d hacr c~, .D c.nt.1taha _r bo a,, r~fi-El51P--E .nipas a bse d, ibre Aolsd Cba E,,E n~d ,d, l sol. nanEe.t5n5cE Ectual5en eSE Ea ESES E,5l0,5s5 Ecp-ErN,5.5 caMAS FUERZA -.r.dSiaiEdeEIN SSE. e aSESES FoSi.,elSE ESE1. EN.5 o, ESE LOS COMSIONISTSFDEL. k, COMERCIOic~no BELa n~EXTERIOR1b," d hArnabarn, en e ta 5, ,,Z 1, CfDESDE I.35ICA BALLOS b-TSbrEn 1 0, 10 id aVEALO238S EN NUESTRAa111 )o5n t .1 le EXPOSICIN'O'PIDA -,5 Asn ', ,l&Roin SI cuera5 pgeOCO, OMsoRc aia-CORREO. '-Id] rsn, -e 'NEN Gnt Pa.,aHAauo,1 ad.lad En ra f a ',148 -E 1 iI5.a Aiere e ~ 19 d d .v .q_ --""e. Ol5 oal qu -ncniddare de ilrpolca boauieenflv~nrn, i1 (gEii, EAg Boie Ay oGaos l.E M G LAE ..........

PAGE 20

A ia de FrniPAGINA VEINTE SPORTS DIARIO DE LAMARINA.SBD.1DSPTD 97 $OT --DEAUYILLE -EN AGOSTOESTA INOCHE, LA SENSACIONAL PELEA GALVANICEZULUETA PorJea TARIIJX'Crculo de Artesanos vs. Telfonos -i-c -TooemuddceqeZlta -, r,~ Hrshey vs Universidad, estatarde pero ~ osotros nosgutGlon a.es undcoi deseolo deladgcirlddo oxitio yolcc.ococotoolo no lo ofraece.lotooaa.oOO o cb loull de P"llllO Guire sab much Y.1 1o El dooda reglaeno de¡,Caldlo grade hodes lacalle de o s represetantedeld San Anon o lo aos y l teao d l os i El0 AlF S oE ) hayDRrErDOZe 1 I n e mH s de acoto, ,oistimon aa la reapertura del hipdircr. de o Le Hd hombre que. pea "~t que cuaquer 'Oc H.__________ Tan hoperoo nolms!dencanta-lc.ldlyodUniversidaddsedbrindarHclenReglaccobloc Detalles. que. o &O-dHlAddOiolod0cl0a hay10 ms rm1c 3li m1s =lll h c od teSctucl~coooccdl cqopotcodood~l Niolo hay lgarcH en el undo aslchdei, lid tu Oeao dscnNacono cal d h ateurs. d Y o dl Ooc, cto c oOa ,0 .cid oodosd pro-gerrenablasnccdosudcnidiabe0re 5tioche d T~ uO bue en tcaccodaaoque dacode~ OOl Wd dodoaHdBc-oi oloodoididiooio dcoadcdgoidoH .V ild' oiH laIportci enldo io d 17 .Oocodmc y do cVi oiid opic ,docoocdooddoooo sed ft1diOH0iniOlOielodcdd.dpdO Ddaadd oiiod edoH io.d lolodocao-o oco Ctoo oMcccad colcoldocaLo ayd de o H-lloe cejcHonAO Oidoi ms cAela 1,. lHlpdcdddclliOO0ddiHqdyOoO~ co docddcloodcot.ccyhcmoooAOdl La prueba ms ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cccoOadmocco imo*e.r, s apoao l L elddnsIdc etaaprcetr-U&pla d acultll g.ydaHo.do pord~mtOrd Ua l'lioidOllos O ns LganadraWidccrahO naotrancH lOlugar Hdoeven o nsprsnadoH---n-destacan el doOO. V oiOiOdl t tco-, y nad measocque de.do e uen glas h > prel. de dstd o dw r aaodoo una i de Olasimejores d ddol suinrain.t~ ue, capisoprud-chrMnaa Hernndezo yclilocdolado Mc~y cbOre5, qdHierA dCoo llo cuec c a o nd e estnodlc habla sufid 0u11n peqe accident Ido eldem ye l read e, anu eoo U ieS-7l o n .Spad id end ld o box a c do consagradds yo all sc. vi coqlocooOcod Oc o A io clo atraHsa HO do s end rHAHofnsva es d01 ficil u l d Rro Hh ho Guicre ccol manolo d c O 001,0. lsotrn s H y desde lo ane no0 aba OioidooOido. L or n ioria do d estn unoc o .0nd cc .lo Ya0d lod ~ oo o-d 0 0 0 ool l O O O OdldO o dLn __________ lcocdo o ~ cetoe l ringccydo l podoc.oc Cua do lccc o Al da iguiene. bajoiiioH emperaura delciosadolocori eliPe01 epodds conb1ovictoiis ycnco lo Caribs cdmpoencaneapao-m end tie fo er iro gue alo m ce-o.R OH. en i.aunlcuandoen ~ al deja la opii geea er adeqee d lMiciaiad.E e ta o h lC u a ee o cl el s1e0undo o! ld scalccen el terroud it 1 c l~~.: l -odcoo.oao ,,mc 0 o te ddfod a ist! a njueo com i cre unm lat.E ir-lllevrdes-etamiay etu-a rbid o c ooddlVdM s o Ibat. ao alsid el lc e% ud.pr u se o< al dadooolo riio poH elpoct o que toionen, l a o Oec i do ds.PW o dco&u£lgranun a l o o.oo enaj dea '.oR nataci entranl en aci las buena oprtnia par ve babar do do! Poabtoltc esqu uno colorco cGaMi el od~ __lapueadsseh__ _v~ .Ta e no.ioid Popla &ex¡ qu l oa a : Por aMANINo GUZMAN astos planes. en el sector hpice Oacad0o ]noo K tucA ombullano mlontar unl 000 iAdo. 0 000id Olloaiocc enoi doeruR olo 000n do suponero teoll o ch emp0000 d do id l a nu! ,01 0!i!!lId al 0010 ol ipi m Milita, ve0' eolod ouirdl!co co-ot do cine. poio, 00 inii nto la.i 000 nl deli b"yeteg iemlodaloeqd-l Eico-il0 enene11010 y l uee po e n o sistir odo los oioio i,.,i ta 1. lo .ert~~ !~~l al dd fetial o!nt c!t, lilococ oc.r~ u A metodd eel eo r puedluz-P91' d l e, toioon SOilO1oc 10h, dlaloc 0e 0 Pe 0000do esdalm O is laorl A d c lete3100 d.1 ,ndo elClub Cuaelo, -enii l ,,o,1000 .,uuda -,]dnO do olni o ltcnolo de,010100 dLl rballo elisO di],_ peopr rtrAuimiioirt tmmzcolin o.i Hi'o NIEur~ u .00 001 4 00 metIdo librd o rgca Uodoooz con r2.8, liuios J00ior:t400 lidio ibre OhoMe i IilOIolCo DEORTIVo000 O 11~5 minuo. Uo1 000 0 dlev o i (. 0.i co a lio icl .o risoolis do veintcino ccotmTo: n .a1,m lnv -tr,At ambvilo.: 0000 releo -codl.R110 A 00t l d o n oy bt ~so Mo. oocco yO doH. d Gad co CIroo delie.niOo 1010100n 0.4. minutos. rilR la o-.0 .1. tarde. 00 9Wmotros olpi lioiOOl oIdrooo R0110 d base0 ha¡ o te llo *3J minutos. do 91.d P.r ioooo i loo Unves 001.100 mi10111. 0lo ta d. o i oooo 00000 4000 00110' lir: ocJa .o tOoa.0 u PILiodo., iOl o O1 d1.alt con.13 min bo'. d. o i atdol o Interesa el juego hdo hi~ d-naiCiR cmnad de Bauta y Caimito .! Pa.o id, l.o pitrs ou 1oaal oOc tco ooliO loalo ib'.rt. ron. oezn t011001000 entre lca pueblo dr 10! u 01 ilo d,plio .00,0 o0e001 -m¡t y ata ha sido tanta que a d lo'I. bAl¡ o do. P.oilioi a,i ~&a, o Santiaooded la ealonddcoicoOOocd 0S10 0Anoiodeo lo Blos. Encuen 40.0 hubo o catr ona dliAutoriza peesla y 0at qee parquede la locli-' pla real0t 0 00 liotIoot u o ia un sesora de Boxeo oc rxm dlo minglot vanoadolvoerola ,2 oo.ilioa 1110 delco lu,]o mIo d H duo! resltdo pueide lib! o 100 o l 01 o d dr. sgifctii to ald-lie esta ,in i po 01rAit LA001 01100 OmloIa final 1d .iHpoO o iliciOil do.10 Rni 00 d, o 1. 0Iee1 de0110 Cmto y BautaOOiiid lug ob oo II l braao nt e lasl dosi cHOloa di1o i onmrn eted. ml ooocu y ol dol!rge loidd!o 11, o1 o .1iteric o r 00000 frent 001 fr! t b Hio o l do -la nvio 6%oyOrrde olioA debe ilc trbaa 1 rIr]iido in 1.101v al zur dobloe formano Hl bi ier O!0l1001H iII1 de lanzadores do puoiv calidad lo. 10010rnld ft ladio inta en unt.d IR adoien maanadoino bOlbld o' doblo bocr n Regblo FIlO. Ciiron o10 e 1 Promotor Tcoo too o e o e Hoel< seguno, u 1oc1 ua 0 OaocopReyes y Vaoarn lbod iiii M--l Prmoo Hrcio Arria pdOos dO es10 dol doodoi quei on rs" 1111! Mar¡ -niig# ya je 00001oer aotaor. e, ol lar0 010 0ni: Julln GUAYABERAS st. O,11l.0N.lt~e¡" esiete losimeod e lo dOiidio aotaon rdio s ciarrsenlcr ececi u teeun re Lde onc dolosalasc qH, mejoOaes cdo. aOdrlaodc o eao en olturno estelar del cartelaoucadoto 0000 macpugidlatca.y 0ue vieno L 100 un doner pedclesay rudo libre, p~i Idton oo ba oadopo oe l hi dl AODETROT el Palacio de los Dopartes. coca!en dio odadesoenOc Ido o cata"&,dyalohdymcho que ladogao y losque mor tndrlcld V.C. H.o0.A. E. coc. cuildar-oicon h !lombresaeoc 1 t -----Mirtine22 arers espjaasy Lke s ...3 21 3o Ls oabllsoa@ se disponen a una reunin conciliatoria, pero -cNA odrodoLA A ac oi Losatelefoitasodn ilo AcleilOWoclo, ¡. a a. a2 a a0 0la situacin hica de[ momentopresenta ciertas dificultades ,,l onralodeOrolanda nao do, hdc odiddo olidho en la iofenMlliii. 00. ..3 c 08 a 0oo mui o~eselcmpen sia oaet lootn ai el b.50 0001 __100 de ldo anamoigllla ocuao -W Da mantoc ien n lol !podoin. Ecoc.o a. o -1 y Hia0 os smaaso;lOdado deoscan oLbPa, aSALVATORo Areiiccocs oc o gicioicSurem o do qAooodocAr, qeoao y oto ccooOcio eoaste ddIi enunr loiddOA'hHin e OOkC ldiOln. lb. 1t1lO 1i 0 lut o o ielHipdooc d oianocy itervenanconi o la ibio moOU co -decir, queasedocto de una tarecconr iremnt, orue voft e.d .d.3 o 15 0yaemiezan aorelos cllisyidde iodcco Mendez ao l estrela.ya hcha.a fguradodIn oesv elCruode, Artesaos o-do---tando los opcies o uedse ciorreni-l 100 olait, a lojrines y sa.i en 00 Can o y Eduadodo ao paaocior. ciXcIdids eo q000 a Loio alvarsl OcJUEGOSl DEcL DOMINGO ev ooc -lo doctIndil O io Pri errdO a i. diio guopd lograrsic on elHga.i i r, d io n omleraO'uel o ulaoL cDd o esde a rzoodqueloroOo. nIiooidoayHralley vulven alV. C. H.*o. A.E. firahaniode Oisostnr nhoras dela oddoie termino* oiend oo lcadoc los MiguelHdlCspeds pu-para echoselo aLui a.scillo, 01 iooosile o i iiiLOos;Ctdor oibe ---ade de l!Orx oimo dOnes da1. doooesdeoo eoic OientllaPck. sioolaIlfimaolontrtod cuacd0seAcorao d o silo meOA O ensooA.en ola lt)aaico de 10.5iiloo iihid o 5 o0oa2oa0lteord tiHOde ls luaetlos!coHdeocrreasaoll sanoylaadodOiO oso loobo enon.cslocotnienteso de despusde &l&cmesesyo~ ,Ovoli lddoOOOenloatrreosideOllOdai LdlI.4d 010d () atlOsafcn tacldo to ol!Hilo iidoOie .HrioH!la eoradcaodeOiOraaljsaIiciaodl l. acocH1ocaraseroefrnaddouo de do!. doyioP0aul,co unrso-6iiD MO 0i Ot O 0 OltoodaeanoicdaHveztqueOdescontinincd la diinvi oi s in Elgra dHio POii!ieaqudon-lO ostnuevosdlos que eOOOden e reordiIdeocihocoiasOy tres loMidiiilb .aia1 20Ods deOcaoriicltemporadasotcilaomscaba!ls iolsepudeooar enOllHiicdomo aeor o cico dl tea cdelero y po ~durdedladindodiiaii,. 4tilO 1 )hclda dHo!gnerao c adoi y elO!ces0eirase idelmiide vroti loqueOoblicopetenciade pecaode tnascnO o s it 011 dqedo.este aooenOct~.lu1fg f ¡ 1JPlilp 7 ,z .0i0 -0O0-0O0deoaciiHddesdoel oH iOiili 10db n a lrHla d oHapeicmejiorspre"'ancio"do Nuevadsoci. aepe.-arent o adoters,.perohchena a aRia l izzuHi .do -0 0 1 1 Juoey, .Club, lcloahi c oseos1padoaoe)iniern o ue no dpdn lrinia que adquiri hacindole tenOoo a dblao m so tra do oa aloHabanaMadridReyriocs, .0200 0 (cauta ordcoa alunapues arre en oidHOido luodrlosdos elosiaurcoaes ypez espadon fHcdloseoscsti.oOane~ Programa0 cial0 para00est o aroe do oii zt. .1 0 0 10 0 0 do doeHiodc !y o e lic dlo i ci o! o end el mecad111oH mericano y est 10 d oel H idiro, 00ebha do o!O1do eo uesbio ape rdet o ~,n A as resen pno -0 ew0p. ....000oc 10cilol co to siaquel or o ms odco a medid o ccp!ioelo noicostate ontatoconuscii0 O iosdeoPinc 000000 dodo 0100, do _____ O. O. .1 t 00 0 tualodol mundo. uin dir a lo iulddrido de ladcccpaflaOHpeo ratcy. nadalde aliimath.Sehabl dl y se Ooprrok y sidal II, banos. cnTlaco oaoc oaiuiYoilosoco!iamigosdcd!od iddeiilluPinchodod yooidlloa 000oc y ueoo diylosOOiidei H atdladeldoo !d 1o4c-co.oc it Hiav -ndo nitreslta1 delHo!dosc ililloda do o dcaoodaldocio rgan oo0ara odn a guao dc Ad iadlot odI!o, o.O no s00Oicd.HlelHJasunto Bei i a'id .dHOde elpuoldo qu00 translcurloesa ieoii e di dacueotraopuetconoo dIO ioiiic ooi i PrqHel hay-Odlldoo quepegan PRIMEA QUNIEL. a tatos* Deoidd 020do 000!! 320-do! iostia u-l mrsaea proH oocodldccOdiH dHiobaaJiedfiutlolhii anmz.ynndz ldoiolsonbesqueo bcireceno.msoquclunocoda oleg oo la&oni 1l!!!obo.ydiLtUoS.oa uidyoO oro s sipcc Hidflscr o dos a 001-egar cO dH a llbr itraza ds lane-s lo o qeocuop ocn os ire aliosnolidras, si o loioo ch Y a Luis r o loo do 5fft dyl!Ri e 11 acurd fime Hi d a I C li ivieroudinleicooiidl 01.010r dt io id o lu. aOplOloimoo reliad r ente acdoo0 00aRecyciiil aul lo -ca t0 0 a Ritoll Ooiic!.Qued d e iendpo nad ocfundamental queinsipaga de i aj e aoo los "iiio di 0 idde i enfrento-doo b a r01 con podo ombre e n-oo le 5 araosA l 14 y medo.O bases: lDtol imo3;o.P o rk a-cOlolque entaemostedaoenoo!qu -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pdea pra1010ontolii cse'p-p ao -10 lHH llegara a un i harle 'civn ol'd Hdrcnei e lalaovalidHOy urcido e o! oc 1-LA.Hlo idd WdlcodA -SE UND %U NTEL .a6 t ntos se yo bols: eyr O .i15-D e ; cedo i f cto l oa 010, oi i u iorai uno,cincuendo ejemlL resdc dii. cque Oiamp a i ia e jeg eol ¡lha cha cla do uh o d ~ nper o Fascaudio avH, Ren, Anbaj dcotiatedan 4.colcoidoout.,: Hlcoe dor000000 rnn 2 Renold 1.Rit: aReyrolcs IVERION MPOTANE p do o seorefie, n oi Oi etarm oemos0que0huo lgo d e olo d oo y odloboqudcias atolidadesdebenypro o¡* por ceder co!timodyoado tdo seala yo ofir-caro para 00e000 en 00k Herierto yVest, blanos, cna M llin.Pitche perddor: Ryripoocs.ocierocod lodpredoscqce!qco QA animoa tAH!.vaq oPAdsde-ahd e acer.dpd eo dou at ro dehio l do ontmod o. O io onunareuic uoc ur dos hiande poa.rOdo -lereetr esgr vecnetrazd os rlio. oodc -doue p asad asi nte.-o pa o oit oa l e api ara1 o ci _dos ac hacho s o en aj. b1 idioosdo o. ita oo s llac en0aocdo o y n0li o o odo thi pder abrciOo! co prsorresa, do OH, c don m o o id les daYp orfj -~ Jv pctaparala cal s preientnpdi udto o00gusta-clao do l Furtaenel co eenoencriad0re111 1. Id rnels ast piuo Nol2a. H!de0 OHOopro ter cos.oco ounda Ya la misseliteaid o de 000 sicosi que-hca, 01 1 1 n d veo lli ofre i do omaal Ope edstniu oCbdvil e tifcare n frmeenH irud e a s a "pdo cdec ol exql!u ede o-droOa 1 zxojunyo ra bre la onraeriadhica enitane n T sa t a o hoyasaua dc o o n olin Jurd i ntro os. cO firm l tad ebat!idou to.cco OiOd ALaoloupt M--cc l a de o nz1iOlz YAoi t iclrosipudieraocelalocliol.'del 0100! 0 ,n pFduer de cieaev Je cl!nu YiuOHoOII i o. raLo de ooaol> ccci doipilo doue oiloPAid-lo!. ot perocse il lInsdtccituod No: 2A, 1&101prece.0Vaos ercm Oc l llro. do d ii, 101 -alpa0010ce, oqu1eti1 do este &lo ILos ucl o s d el parqued Mis00o0)e1hemos-vit o nacin o rl liolgo dc a nuea tempo oa 0111que Hp -estl -a ated al 1101 hadejcaldo d eiadHtr o s m o cc, y MLioD elgaH0do ceta l a nt001 ii00~ago, o ya o c0on gra1 maeiaol, ti00nen uno 1o10de 1 0 ii en l~osAmejosbcn l quedl edacn do hactnid 1o ensut i storia01 Cuentand E L fUiC VEGAS, i O -Con do el qillil ikdon i mpreres-. uo ad lidado idueo rinur ccii y teip gentedo caditndlMa. Hai sc do i l camo ntol poclnoldc do Ocdhien os a lvez, on o 4de Pbal olo ,iSp