Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Y_,--'11 -,_ -_ -"-- -7 --- __- -7 d'7-1-!1. 11,_ !I- I 1 1l- -1, -!1:1 --71: ,1 ,- 1-7;-141-. i --51-7_:-7.- -, P;r I I _- -1, '' 7. 1 - 1 ,7 ., I I ,_ .- F.Y-, '--, ,, I _- --,- ,-;;- -.'E' -7 -- F-,7f 7- -- - 7-F-T-.r -, I -.F77,11"Y" 11
- I I I I -1 I I I I I I I I I I ,,-1 Z I I I I I.. I ,
I I
- I I
I I 1. .
I I I I I
. I I I I I
" I I I I I I I
I I 1 A I C16011ta onsitar" a6mis of smorol" do in I ImAntflb I A
JMoT2X39F0 Pron6stlco pars hay
- latereaft Son I @]*I" J, psrxaamau ft do I& viernes a flojos a fromean del budo.t. a]
naci6a. I Norduito. Melon dexpeJad-o Y oe ". nnblwd.x
xxomom El peri6dice Juas sattorus habla cam. Azentsoilp I& nutio"I dad d-pu4N d-I m1,1100A. xxcczax 1,
telianaL A xunas turbo" do dl"m Insdas "r ol torrlt
. Unica D .1AR 10 DE L-A M AR ,IN A rl,, d xpuffi del m dingle. T..P.r.t-.. d
I ; I I I I syer. MAxiinift! 23.1. M nfrna: 24.4--OIBSZXTAPeZIM" I I TOSUO NACZOXAZ. I
I .epto di" an VA:: I L(las -, Auplo" I r ,, .- I I -1 I 11 .......... 1 I
,, ",*II11-I--I I il 1 -1 I I -El peA*&u*o as '6 atom Mo profesi6tiv as 6 interso, on sacerdocio-.-PIPM Rl"Ito. I .
- I .lo I I I I .- ) I I 'r I it I" _L .1 I I 1, I 11, __1' I 1 I
I
I I I I 0: 5 CENTAVOS '
ANO CXV.-NUMERO 15,1. aa ."Jfa lablowoomin LA RABANA.,-VIERW. 2 7 DE AW DE 1947k-- -NUESTRA SENORA DEL PEWSP O SOCbRRO Y-STa. L DW7I6 t ""D ", -1 vxoft*0a"v=J,&; TREM
. I I - .- I t I __, _0__ I 11
I- 11 I I
-1 , Pit 0 "bee I' "'A" am'"'our' 200 POSTES DERECURRIDA
. RROGA,,E.U. r '" r&
HOY- SE NICIARA LA.', LA LEY
. I
I I Aunquenosdishce-16i'i es
I I I I I I W or es LA NW ER, F.
I ,
, 1. 1 17, M --, -No.1-ANTEURGENCIA
I I I LOSCONTROUS I de -, S X X",
REUNIONTRIPARnTA DEL PETROLEO Cuba t
-. I .P la nueva Ley Anciarera que DE : UPR f I E -I I I I
, I I I I 11 4 I I AFIRM ASE QUE
. HALLASE RPSIA T"ilin pernite laicy. el. estudia E. Us es mejor que (a de 1937 F1 pTpio Alc" Oelv _C
I
EN No ham complik* control de.atrosproducticiis I I I Jo" Manuel Cammine, wiciii lam tra6sliot., 11, ) bo i I _400 1 1.
INTERESADA. I 4O.L., -10' INFRINGE LA
prometida a Espefia I I 11 .. 11 '-,,
necesaridi en el extraniero eEn rtingi5in inoment' + e' ,,t ll Ci ,V
EL-NUEVO PLAN darante la guerni" .1 0 jariamos de ten J. tins 'Cuota- Mill6rtlls I dC Ila la6or lo piP I& MeJOT $9 eCO110ni aj

.1 WABHINGT junio 20. (uni- 4e 2.002,000 tonli I as. 13 alcalde municipal, seAor- Nice- &ce el Gral. Piedyi
Walfisfinsi, ted)..rA = de Lpresentan- C*6bii 1. ,b -,fn Mema'Redoinick' 11acend" s, colon llano RiyeM an pars=*
- _Ulmitarin lam discusiones 11 tan extendI6 hasta-el 31 de enero de. w7o y d re rft,,tratarelilos I cle Hagar a un ,acuerclo)) 10 Onste I Son distintos los texts
, I InIcI6 tr a lastrat 7 inedia del
. 11 I '11L. imu no. ,as ar
. p4ra ver III es possible un 119U IC ficultad % reside P:: (Doolarac Jos do Esti de actierdo con lo ex e apro6a" pot el Senado y la
- lr 1. Z ienes erells6" Para of DIARIO DXLA MARINA) t'"
I .1 I To I clar lea pastes Ilaread, do Ij muerte pu
acuerd9 cbncreto satisfictorio c1.7:!rtre...1'1!.neI fin"cle fik-, 11, I I : 1115pir'GASTON R&QuFRO qua deade hace varies alliogconxti. en ei DIARIO, sefialando 103 Umbra de Rcpresentantes
I 11 .., W uniq grave entarg*ia. -Ais, hors en: qua fuLraltim, a pre- ... __ tillan un, problems Tianteado &I, Mu.
1. ileARIS Jfinto 26. (Far JOSEPH- 1A AU m" 6n.14cluye-uns -en- I I l niciplo y a Is Coirtpatilm, Cubans & riesgos que acechan a I& naciAn uns de I
_ aquel C I as demanclas de inconfl.
DYNAN,'coxrespcinsal do laPrwua ; .WZW al'osmador Jost .. "ampusia lam controleal, de aminovs, Ilder 01,11211hirkti, Dzu- I Electricidad y cuyssoluctim me ha- .1 titucionalidid mis excepcionalts. par
: Asoioisda). Las ftncWere& do Fran- 1 fa guerra a Icit materimiles qua I ble, demorado am excem X1 flustre, general Manuel Plectra Jos fundamantos en qua ciescanisim 14
cis y Rusim, Qeor* Bidmailt y,1.V.-M_, 1, 11 El plan de %
M*tov, n !pectIvame4te,.espqJrslbsn = A Ila u1jos'acordado dea- ba envisdo a nuastro director Is ai- molicitud, an Is ql
Li ley pand sa Semoft l I puds de un as ge gulonte carta- tear ante el Tribunal do Urgencis
, radvietadwipan-'siloneftrk!WU con- I t.Ulm noMb.- rnAndes
aft noche Im, I Paris do OU IA enimiends respootiq &I petr4deo. stderecidn ck ,lx'1pft1VI*Sft fiLru- L boinlaidn de oil Maria4so, Junio 26 do 1047 1 el. camercJante Emilio Pie
li .-Ccdem IntIft, W :taBistin- .me aprob6 desputs que.-II .republics- 11 doe do par mitad par el a1caW l or Jose Ignacio Rivera, I baJo Is direccl6n profeX16InIcl cotivk=Claiies e; = xna, dej nuestromultilde-mislicarero, 1, Carrems iioctor Luis de Solo, 0011112119no Raymond Sprinffer pranunci6 tin dabsifin uns reuntft- Aei un gru- il. 1 ;. I I y por In ContraMn. comprende el ector do ral del
Ict6na;yrili"i recio6struccl& do Euro- discuriso. diciendo qua no obstaute Ja pa sojecto de a .:. .. I.... I : derribo de doscientos pastes sitUadiD, DIARIO DE LA MARINA.
stais ,IJ!M con los __.. 1. : tiendo is ley rifirincro I de Economist
ps, can Is ayuft (Is loslEatadof Urli- actual eseasem, cis petr6lati, &a esW representatives; pip, 14 ,rorte- I 1L. I I -en Is CalzadLA del --'elm Jefills f'ej La Habana. Popular de 29 tic abril de onto %A0.
dos. embarcando parsO Rusla ilyii1lones do "I I hionte, Calzada de Luyitn& Neptu,
Bevin. qua me hare Reornflinflar de ; americartIL .1 l l -1 L & Sailor director: que le fuh splicada en case qua "
, barriers mensualmente, -,-, . ,- ,:, -, no, San Rof".1 y Eilazcoaij. La- le milliliter at so ricionir.wle par un
L 'L Dias de grin actl ,.. e iii- ;; I I 'Al"'. gotitte qi* orgine el ti% Pldo hiiCI J rrnll;Rmeaque me rrflera, &I or I 16
l un cstaffi de.expertos an econornia-, IjoiiiL .L ": I- C L Is lo .Nuev Rcivertencia a Is ee& de Ito contra Im. citada ley. previsto
La clAusula, respect a lam ditilical. quietude donstante, enL Quale'i se .", 1 I'l Porte cs -A del
inanzrA* induqtrias y surnini .de clones cle tempo de guerra exten. I -- interior de ins aceras de c on el Rrtirulo 557
- 01mentool Ilegari aquI* mationa pot reallza age trabalo sile4closia. 11111- I L. : X nomlo, a Is politics y R In socledad v rancianadc,
L derA el control sabre Ins groxas, I .1 1 e .1 r!"L, Jos pastes coire par clients de lb cubanw.. quo apareci6 hay ell eme C6cligo de Defensa Social.
ia a tras de haber conferen- sible, qua el pals apenik.-ladivina, '41, ,, ,.;-
claV I azeltes,- astaflo, I 1 ComPaffis, de ElfetriclOnd y del Mu- El derntindante, rr.wrvindose. f.XpTe
It ,.mente con elsubsecre- iulnirl anUmonio, ': gran 6 gRno Informat.vo de Is opi
, el control sabre cubs L _: pore qua airve paraL, clihiftclerle a rilciplo a partee igua!ex a Tuyo efec- ni6h rublica de Cuba, que se llama ;omente el derecho de. &mpliar led
tbrio: de Estado nor= I a su principal riqu -.' El .sp- e I to es:e filtime, title consignation .er CrAlt de ante recurso, que as de
- ti.. n6mi., T= CW Zt"rias pars apoyar I L 0 DE LA MARINA, ricerta- motives
cargo de lam cues riador Casanova de quieriL Be ]IMS 11 I prfl-supuerto sels alit quinientas pe- casacl6n par Infraccift de ley Y eU
L, LL1, n Is qUe fie LaWcUla
William Clayton, hablendo Ilegado a dijoi que-regularmente eatfi an p.e clainente dirigido er usted.
Is politics exterior de lea Fxtarloo 7 L -L L via de JilcormitItucionallclad. onninigns,
e0onclusiones genern I 'as Linphas* so- Unities, 1, L '. I a lam main; cle Is maligns, y dedica, .. I :: I L IL I I qua ciento cinctients donates -babrAti Estay de acueri con a[ artictills. expresamente Is infrRcci6n de log
true oncintla La ley autoriza el sabre -AdiscusJo- 1. L I IL I I I side trasladadc6s 3a cri diclembr to tri qua ante el gran quebranto coil or
11 bra Is recalls 'cl6n do Is ec control todo-su dis. a entrevlstts , I .. L a do ticulas 137 do ]a Conatituci6n, an
del Continente. lam expoftaciones; di articulas que nos ImbereS iftnuiliorablts an los L I "I ask. &fie, La., restates, _cinonetta qua amenaza a I& industrial azues.re. nu pirrafo primer y pirrafo PenW,
I -1 ra cubana el proyecto de una, nuevs
Lea funcierl franceses; anun- puedan estimular I& -procluccl6n_ an .e;Y4om de mus actlvfd"els', nos re- L L, I I , 11 pastes me traslacitrifin, during Z.,de quotas de azilicar, presented tima ell relaci6n con lea &PLANA06
1, cian qua In conference. so iniclaril el tic productali vitals it cibe con una scdpdoM obinrisa: 'LL I IL l 11 Lj" Proxima ejerciclo econ6t dc, a) v fi I del 134, y & tr, tambibil, an
el vierries a lam tres de I& tarde an I ... .1 .." .11 La = :01norteftEncricans. I L ", 11 '- T una nueva oonsignsci6n presupues- entemente en el Congreso de lcm su A initial e Incises a) 7 ft).
. *sAi tien k lami
- -lPars at DL pe ro, I ,L I il Eatraclos Uniclos. deberrics aprostar- rid flog salones d: I ual d-Orsay. Bidault q no 9 prob DIM M control sabre Is quinina limits una reunt6n y me vespers air&, I , _'L, tal. close &I articulo 37 d.ce el
abrilri. Is, nit con! unim declara- 196 INmAdWWF U de Arn6rica*,, ha Ila existenclas a lam .del Goblerr"i. ' I J, 11 c I INICIO DE LAs OBRAS -el Proal DIARIO no.puedo nt quiem ,i, 11, L, I vIda econ6mica, hasta colcicarlo sin recurrence qua express qua
el6n-de ]as puritan cle vista do Pran- declorado el jefe del zirbscia emps- No me permit" oontrolar is impor- eirle que no. ,UAgame'sui pregun- I I I yecto do ley qua obtenga In ali"llbs,
LL t I :, L AccimpaAado pot e, jefe del depar, crisis politicos, sin convulsiones, ni
cis sabre el Ilarnada e M-isball.. Bel, Nenermlalsimo p rLnalscd pran., tscl6n de estafio. , I tan, Y verk clob derlas lDme- I tamento de Rrquitectura y Urbanlq- pa clones, a tanc, con Ins po- clim de scribes cuerpos; cole"tadores
c16 as- "- ll 1 : I an necesariamente, Ll
-1 L :L: ,o, me del Municiplo, Ingenlera Manuel sib clap, 7 u 11,r )a qua me pier.
ta noche con Molotov, ran co-, tgregando qua lea necklines qua- .. I I 7 I I diatamente. is p presentark
e;ri: : reconocteron a Is-Eill de ipiin uestidniiiO... Senaclor, . L Pables VaIdds, a cuYu 965tiOneXT011 da par 11a, del mercado president de la R-epdblica par of del
forn6 de lea averenciss -;FALLAN CONTRA Nuestro a I 11.
cis ice ca de ham, afies, L estin tratando about cis I I -le declimos- me xbre con ante par ", "I I.. mf .1, W Compoifilim. Cubans de Electriclaad am Cue qua le Imp"6 Is sprobILtea de Is major m I I 11.1 L' I ,= no bien Pat IS OfertlL hecha rpon one' j:1, I -' I se debe, el rApIda Inicia die esto.r cl6n It a], den to de lea dies disal
rganizar a lam naciones eiii"eas prcsentb :41 111161111113 Goblemb y al le pregunts3: LQut-oplupusted del I I amereados.een bsa:.de un
" . r I obras. of alca)de Nicolis Castellon btenido ic bale testa, L 0 tes a dicha aprobaci6n. El pre
char ]a oferta de Ion r mimic, Pueblo come pellgrosca Pam EU LIDER ROJO f:= %1ey aliucirerm, a ac lr I =
1, 'In a n W, Auilotilm ", 1 0 RiVerio concurrI6 a La Calzada del Is aplicact6n de lam, reourons quo :11= de In Republica, clentro do
9d.. "Civ. L In Pak I 'L I eatfi. I : ; i,- .1 -.- 1, j,"' Cerm train comprendido JT -encuentran ',actimuladoo a 103 diez c1las cle hAber reciblido a,
lea Ettadica; Unides?, cre qu listed _' .. L arelsall nue me I
_.. l ,L I -,:, )royacto y previc, scuerdo del ConBevin, quien habla, fiJado original- En Una entrevista con el qenf %- EUGENE- DENNIS .," fz
1, I KA calks 4e v Santa vas forms de producal6n que diaments Eu arribo a Paris Pam esta a: actual zlya= IL I do Ministros, aanclonuri y ProI L I .: ferlble fit Pr6rroga j, 1 Jost Xnatimet Casamarra L donde me
cloche, apirenteraente demord-el vis- Ilistmo, obte4da par Virgil Mickley, ; ff; Aciticarer .situado el paste nitintlyan lam importaciahes de IPU- seJO
. I a del afip 037? ,de In inuerte I qu1,4bria do b" ploW qua esto. oltima saris IQ mulgari I& ley a Is devolverl, coo
)a parb conferenciar conClayton. Be de Is oUnIted Press', c JIJP6'Prar- Un jurado federal lo decial-6 _I&L Ley an is forms an que es- NA come uns notices exclusivu-IR comenzar el a elien gti6lci. laa 9bjeciones quo bonsidere oportu' par6a I tA redactada, neglin copls,-que he- esperanza, Is C Ila L mis snerttdo 'par% oy y 61
- qua Bevin riportari axis geon- & lam Esta". Unities de gran aegurklad coal. do que El alcalde E personal- future. Cuba an Is ictuallZalim. nos al Cuerpo colegislaeor do quo
.19zess a Jos ministers de Fran- de Is actitud L del -inundo hacia. an culpable de desacato. pues no mas recibido --coment6 a expli- el honorable presidents Truman mtiite empufx6 utia, m= rria 'r muc Lrt'il -qua coal sm- procediera-, etc.
cis Is sesl6n de &Pertu- pals, y dlJo qua no me han cum- )n firmeza, pore daspaclosa- usari do lam facultades qua le con- oedI6 a romper Is acera an of y an clianto al articulo 134, La
ra e rifilnen comoareci6 ante el Congreso corn ei ace.1,14'Anteres" &L- tines itte 91, pirciduceh on Lau XZI
a. plido, lam promasas qua me le hicie- ne te- no satisfy fiere Is Ley, Pam qua sean redu- ell qua h0is. Jde see enclavado Of blc citron qbe -serlan sucepttliles ne Ins fa.cultades no delegables
Clayton deberi Ilegar a ante. ca- Yon duranW' lim'guerrs par a) pre- ill Ins necestilades 'da! ,PUeblo de cidom ]as detaches arancelarlos qua nueve, poste. Despu6s; de ante IctO do producer con un tanto do esfuer- Congre", qua son- former lea c6dida
Pital el 14emeaosibado Para per- aJdente Roosevelt. ,., WASHINGTON, junio 26 (AP) Cuba. No quiero afhTa&r qua .1eR hay pop of mildeariAlevindolos al slinb6litic, y,.* Is vem; real, at Inge- go, caricter general, etc.
, I L Un Jurado federal declardi oonvicto sicafin otros del orden Industrial Ism leyes de
maneceir aqui par lo-menos .duraritc I L I uns Ley Injusta a ofmoriminstorta: So par clento del arancel actual. i0eirc, Irebleg Valdes. validriclose, do al wnee de is trinnuMetaric domda- 0 APRODO EL SENADO LA3 DII
Is law initial ,de Is ocinferencis. NPL sEspafla as un pal" I a Eugene Dennis, isecreteric, general es, sencillamente: , la conqeieuencift Pedimas LA CAMARA
jo- el Ge- ift -aes, cle treinta una Pals limpia of hueco de uJoida ties. I .
LsiatirA a Is feurri6n, nL.adn.en a&- nerallsim" ite par au citimunicisd del Particla Contunista, de desseato y acue"do cle-interesei de dlitintas y sicte y cent6si as de can- Lndo qua In de un Pals Al desenv
I ge pace deaputs inis Wit, do Is r olver el doctor De 9010
11dad de obserVador, Pero stark dis- de fe,'-historis y civilizitci6n ean.los al Congreso. El tribunal de hacho, Areas, qua halt; encantradoinia ex- tavo, (0.375) an ugar.ade set#nta ompalita, d*J6 Instalsdo el nuevo ncEndtibe set considl M. solamente lam C104 InOtivas de Inconstitucionallmnxtle Pam ner consultado par Icis a6lo no tietie compuesto de no y blancos pot cosivii, 6n eh" at Congrvro y cinco, cent6himaa d pared de Is case I mus recaudsciones diLd, &firms an at primer, SUSWrem pueblos do Am6rica no cr
harms .1 7i6ne a do c
. .51 Asian ]a demean' Lok mitad, tard[6 clin an = rrontera., eylamenik me hLblan rea- lxxd _, uIll.constime del talmentex -at pron
tunclonart diferencia alguna con aquelles na- ., Ilegar. 2 de lea Uiilldoa. (0,75). Las gostioneg realizadaA con ,,49r lo ,to' do ley
franiceses hace hirift- veredl to ,b a
. Sin alribeigo as preferible esta onto objeto van muy adelaniadas IIXmdQ r trabnjoa de chapoo de ex I no' at .del pue- g se e 6 qua ha a passoo
pt a a te#6 clorl &Ina qua par el contralto me utlli;rmla fi 'acul;mda de Ifinbersei.ne Ley &,Is: pr6rimogs," la'scitual Ley y nos permiten Bentirres optimlatma. Is mr9ax Is c"& do made que 0 ,a ar Is llamads ley rulmero I do
a landWittlonea" sabre I hui_ sionte -en parte americans y unids a compairecier ante W-00mial hublers slojil para-itil -posts.',, n
dA larstarev!vtrm, -= .a., Zillail lamas hist6riew y fami- 6n Axticarers del she 1, ya, que roil ,-tC6mo opins, tTd. -interrolA- S .no fud robsclo pot ambod
I %:do. Cimars de Representantes quo I Una cumdrilla d4t rare$ de Is P I as OcilegIdatiores.. alimdiendo
in sit Is pr6rrogs perdem bs ei dero man de nuivo- qua debe disponer I a I1
DO= 11*kes Oom filtv, pe 'eticLrg ;m an In to a Qscets
41 iri L _4ue r)ad* lograrit borrir. Lim investigm. lam acti(Y)dacks antiamerl cho qua me nos otorga. an Is nue- Cubit do out Linlear tic is zfra pr6- e I facial *a
r16 al. secretarici de Estada 'de Ion edill"ft do ante oirclen serin'. de po- canas el 9 tic abril. va Ley, sabre lea 46ficitsde Fill- xima: debe realizar mus ventas de de eq tr, on' ,deO 'do.; sft ly Toe pubUc6 Is Ilainads ley lodussEstadoo Url an au disturso del 4 clo,'durici6n., I Louis F. McCabe. abogado de Den- I an, qua bntes uo*ve*dsn a Cu- matters contrOlLds, I a M L '' al' do poate, 11 11 ,-4, so public, it ocintinuseft 44
, 1, I 11, t a, uns, oomunleacl6n firmsi', de Junlo ante Is Univeroldad do Bar rils, ,anunci6 qua spelari contra ei gTsino a otros Pais" extranjeron, vendedor drilco, a do' %jarne 'Ll en -19 Q at a, cub, noga a 9, Y .
vard. 41000a-dljo, m6A tarde al jefe, L be d I fts ndid callez tic 11, r at ,t el residents y par Ion doe As. veredlipto. Eato pG&L, dar Ll TrIbu am Dome ithwParticipliol6n proper production disponer 19jon. Pars hacer : to, LOW 0%
LosbrltAfilcos y franceses presen- del 0 L libremente Santa f"& y L Juisterio. diiiindo el articulista ,a quis #nVk
- L de oratorios el Senado, dirigids ma so-,We espatiol-, pbr haberjo clal Ruprento Is oportunldad de dleal cional an, latd6ficitmi lam areas su azilcar ell a' meresdo? LQuO 1". I
4 mus puritan do vista ser six f r4o par haber estsda, mix W tin-lSHO acercs, do Is constitute. do A ti -' lbp ASIST a AL ACTO un, lcilldo nplausio. aq,-s P,:, flor president de la Repilblick QU4
d Mies c".:W.Tql = Ell )Fv oplins Ud. sabre Is apartura tic is
perflaron ,an.1a entrevista Bdault- A*n qua ninglIn tro pueblg, de Is Comlsl6q ile V% n hte dispuso quo me publicars, pw
- conocilf nue Am,$ tableoe BolsiLen cuanto a Ion contracts, A ode nd* aencillo.
Bevin, ,oclebracla aqui Is pasods me limuni" to ,,01 L
I I an at qua fue7l: tHa de comensiame- P* 8 I r a VU Reneral oonocimiento, en )a quo bo
I I c' I to lue ra*6'4 ,'Rb*dy.' ar Pon lam iscurson colones' U 'L -N an uv
y 14,161 q major a p 'a is ;U6L= ,q 'do, 6o- 4 y 11 d social I .1 1. 1% Pro,
mans. Dichos Puntos ban resultacia I do luebar do Al. Espa. Dennis 1vielbo 6 a Veredldtq con as L .1 de a= 1 Gemuestra evidentemante quo t
do )as itilgrorJcIall hechna hoce diolt ft, ,'a iln Pais Pacifica quo no pa- in& La untitled a, w l,4 000 Jim I I 11 cis at baJa en -w -osotros )as Oroductoreiii,' do- .* IN uds ollocuencls del trabo, inquisto, 40 id a yecto de ley apr( knadies par prve Alphind efe, V 19
do ,il$j a I" In U60 Ud'di ,ooin"twOb
?I, 'is I U:)t-'' ,,, ".W. ,olost I 01 I 'A..@ IM 9, %Jt4ors Jlus to do ra do Rsptliagntantes, tia, offistanto k
011311111141% 1A ,,
sectiOn eciond n) lowii I I I L fi i iK' s " ..
.
".,iW
4141ri, A L: L4 I I
'" W, "'
. OJlp clones dos do r C quid'oo-, 0&,ft do 'Uv a 1. i 1 qua so express an In trariscrits. count'Ja 'L, li6fildom Pu Go do .
P1 ""
4' ,A"4 I 1 91
rinds. & me d ; %,,
Exterior frances. De exuardo con ftomk rr do ba M l 6 , = ,'= unal del Ina OtM 'arig !!, .1 ,ql' Lzi. 'r on I n ow par el mk.
bi I no .L ftrilb $A Oil top lr,.0 1. '' A.'"Ir",
ollas, so formarib, un comit4d de4de- I I ,&t 'L 2hkigi I _:Fcma oomun ,I PI 1 a6 John W,, loffiely dJJo al TrIb n ns espon till "" 'A I
J8ma;L 7 i&o a me 2. .W13 a a I barrels. termintilde In TAIM mayor .. (* do -VA&Z
002 J I dos .
. .
de Ina hL vaeurado en ousinto as Po allik DiatrltA), despuft de'snuncisda el ve- locales deben ce quotas sullclen d L A nuestrim, bist6tla. No hemoa Do- 31deni del Ayuntsmir 'A c _1 PW I a ( to d al ,:g d I of Al
,k
pars caft Una do lea diversom cam- contr& ol,'cosiounialnob. I Cali tea pears quo Cuba pueds disfrutar d4do vender globsImente is ax1rh Lid Diaz Clrid cTloJ jkA Jullo I J. a eco- del ticula el refarldo
pon, e4peafflicaol, Islas cionto L trars, Wsl mer scusado er I ,aml: Jloa con 1scalb fronif I al '" InteJfrO de'l. im. forn :nylque me dirigi6 a surnm6ri. do as" cu6tl, mirl Otm benill- 4@1M -y me promentan a Is ocinsi- Alvarez o del 0onslotbrio. 9%6r*l" 'quis,,, bio**ab i a L V a de par L "%
portes .aghculturs & surninistrod. tic (VARROL: di IDr M&UdO do 11L V109ft PiMMIi-J li todon I 066m sonadareii poPortainta entrovists. a qua nos re as y deade AM ficlo conalisto im qua In Le ot 4etailft del prWitelor una serle et vero 0.4a post a, Lainsintos actuales,
ahmaritax, macro ell y combus- .fe, a Rubs. Froy"to nos 6 096 per 014% I de c'mation" ltiinour"ttin qua ,:a R Ilan Ronutil, Andirds Ave- ,en senate a In. seal6h an que tat actiordo
tJblaa y eneru rimicia an Ilk Ina quince). In viats'do Is Wormati6n suml. I& Jktrwa, pig = Toqawa,,. me NiboL dooWr n me tom6 #Im. Intel us
Los funcionarios fromeeaes lion pot 41 I a v resolver; antbmLdo fleter_ 11419W man 11 irthadoo ante at pe1. n.ifit"AL fiscal, e tribunal d#flcits de Villipirin.s. In tatal -' One qua V !a 06tres, y 068V = !L ,. % n,. Q Co.
L al Ministerlo del Extoior Sao .rden6 quo Jot flonza do $3,000 qua me tos de consume Tainar c6mic, ban ot lier organisidiss', ce; J' 41 I. Ill tan to )IVVL Ilmilnenlif do Jfqfosrl& Y TUI- plada a In letra
guran norteamarloano y ]a )articitimiclilin 11s, vents y 41stribudi6it do altdcar do I 11", '* Aur nos 1-iisionaml,'-ft' tdclas. te-LA frame = Jos disUntoo. eon.
L qua Bidault. so esfomw diligente- NVE$F$0 MAGAZINE L, e habla sefialaida parls. qua gazers I I at_ el doctallo.06n. 0 I --an, do Juds on at D del nuovo aru 1, do libertad ,Ievam proporcLanal'an Ion d6fidita du- Is zafrL cle ul4s; qimtro 611so. l derw, it 't tecnloos "ficirsi rque.existen' e b I. ticulo 567-A del C6dIgo do DefolUs
mente Para impedir qua Jos P provisional me I Tmalliff. bnc cou
'. I rante Jos eltitia afton de ,vigen0la; Cablerns, social qua or"* ol I 0 Y' I lson It a .0. 49--$.bi'ala .r. SW,.l .no .1canza Ill cam an quo
sabre Ica principles encontradQ4 N L I I r ,! .1% 1, iNEXATPGRAFIC0 *10,000- Fod-*L0o';' L
I urrld Dennis, convenlentenient-e espoesdo, do Is Ley. Se calcula qua el AU-,;L 117, qu6 regu)i Jas suelclai Y I ,9* V ".. UIL444n- on, qua parm. a r," pre- vendleran articulas do prinism
tren Is conference, oom6.0C fares I'! Ju6 sticado del salAn do Is "Ienois mento par afio del consume do jornalex do In tridustris imucarcits, a" de.lx aliminlar IlcupAosciaps, y ql encjo do isturrir. 80
oelabrada an Moocili. I C"intamente ball. islastra edial6n Imientras all Lbogsda, decis &I Magill. w1car an ]as Eatildom iiii1d on de 'y Is mignim Lilly de Citation quo a Lrocitim in ., ,,,, r rectiften 0,4% Milleclad do dock qua necesidad a pleated inferior LI off.
- trade David A Pine qua presidia Is units 100,000 tOllitill a tan-', dispute an Jos Entadea Unities, ,Is -*',bpL -corchos, que clal; par corimiguiente no iticurrilrAill
eCiertamento nos proponeMou 11- do maillans,',"badi, ser4 repar I i., Cubs, WA do
I I el rn" fueljio.olesje no puede hun- en sanci6n a1guns quienes vendi@M
mitax cualqulor revini6n do diferen- j1do 4 Cap swL6n qua intantarls depositar Is to, poidemois deducir que el 2.umen- oust neceaarlamente nos oblIgHTIL.9 ':to yorik, seller director, eclas mis bsjos-.
ut 10 quo hizo frocasix 5 401 Ma' finuila, con clue hiso mks tarde sien- a4dones de Is produc- XX JULIO VOLVERA A UN UONAB dir, Poklo &Xntinds diallendo at emerito del
Diu. qua f I I" b to de nuestra cuota r1ablefito Con' 'nueval reglil
quint, ., *64 *Abo botireviend el nau.
a -no an el, &fie IOU &I en TERIO D i..
Is conferenclL do Moscil. Intents 4Wogo= do to en'llbertad Dennis. cepto no, sira, dasprt e. cift, Al lk CARMXLitA0 LMI' = K. Adirprionderk en infectin- doctor ftlo, sabre tal extreme:
woo reatirl It tales cilacusiones on- too be nuesliron LA jtWido nos Ileva a claolarar un future, no muy lejano, Par t-0- RANTE IORAWdU THrokRy .EU consecluencis, Is situsel6a
do to bade 7 q1to reconocerlo y = an I -AROZK dos Ismentsolonest y sin hacer rinds cl
an Z NY dlJo queDehnls as un ham dos estu materimIniente I I .a
carg 81 =oc Hellodare agradecerlo. quo Is coopermoldin y impossible eneste momenta 11
in lei cariMerea a entre Ica carol tA : bra que #me conaliderm, aimbolo del p6blicalihente pars, D I agul par evitarlo. ads par Is no aprobacl6n del go.
too qua = an crearsee, dilo un Garcia. partido comunlial y qua as in" gran I aside de Is tOtLlidmicl del proyelota
alto fun del Qual d-Ormay, do y min fuerte qua at Goblerno de el Interim del honorable presiden- sabre esa grave cuestl6n. Colones PARIS, junlo, 20.! (") El Rlml- Y es qua una cat&Atrofe eoon6rhi- &ProbLdo par is C&mam do Reptit.
infladiendo qua el objective, a so Per- El nimaro do Maftna contender In- lea rAtados UnidaW to do In Repiliblica. doctor Gran y hacendados, nos proponcincii ell rante Goerges Thierry b-Argenlieu, ca tic W indole eq uns. deadichm. tic- rentantes an Asia:
= an Is reunidn an ontavlecor mA- McCabe wtuVoi que Dennis no efi- San MAirtin, no nos hall faltaide, un mesa reclonda, con trabaJaclores 7 ex olto comLidenacto de Prancia, ell Is neral pars In naci6n y no un revAF ezXii sancionable a no at hecho do
do procedliniento megiln lor terexanies s"Usnale", title$ come taba obligado a contester a] empla- solo instance, moll come tods on Goblerno estudiar lam problems Jot Indochina, velvet* it Ingresar en eJ pora un partido politico en particu- vender a preclos distintas de Ica fl.
ousted lam naclones do Europa Into. oUn Lixtaids qua so convirt16 an tamlento do I& Cornisl6n cameral. ocinflanza y respaldo Para WI30yor future par& flegar a ahistes man- morailteria cle carmelltoa quo abari- lar, y ail nuestro pRim bode eill SU- lodes par Is autoriclad competentio,
I don armonizar mus recurmom y orga- on dolor do caliezu. y .Laral- par tratarm. do un orwismo que no lam Intere" de Cuba, nun en Jos nobles ell virtue de )Do CURICS In don6 Para participar an Is guerra, el bordinado al Interia particlarista, con aust nclas allmenticlas, articulos dis
nive'ree eccirn!imicamente. ne ray Isere qua martrwe pars on L legal. Mantuva qua uno de Jim moments mAs dificiles. EA nece- inclustria azucarera pueds seguir pr6xima 16 de Julio. El almirante se exclust6n do In suarto y del porve- Primern necestilad a de uac, coffletiIA = nza do qua Ina ruses 6" mer luem6, y allies, amplia knfor. miembros do Is, comisl6n chado, ell sario qua at pueblo maps qua at teX- funclonando dentro de Is normall- Moo miembro de in Orden an 1932. A] n!r do In p4triA. Nunes, y menoe, to Tmercanclam suletas a control oft.
Ito a ell to intcremadoi; oil ,bl inscidin grif"," sabre Hollywood, reprefientante Rankin, estA Ilegaimen- to actual do ']a Ley presents riu- dad on un estadc, do poeitguerrs. estallar eJ gegurido corifflicto inun. nun an eaten dltimos allies, hemoo te. cis Begfin el texto del proyeeto
plan a affluiza en vista tic la mag- stis rtw" y" W mks costomias le an el Congreaci par Is mz6n de maroons vartaciones y modificacio- Sabre IR aperture, do Is Bolsaylos dial, volvid IL In Rrmads, Cy4 pri- tilde en el poder un partido do sin. sprobado par Is Cimars. de Repre. nitude Importancla do Is del7s. a 'un,,, que ]a mayorfa tic Jos negros rx nex favarables a Ctibs, obterildas contratem 4 y 5, hay hernesestado sionero de Jos alernanes qn 1040; porn Jillas m1ras nacionaleii. Calls cual. sentantes, ha de contertarse LfIrgiv,
nift ue- Molotpv ha tralido a a. producclo efillematogrificas. vot6 ell Mississippi. a braze parties par riosotroll; Al rounidoei ran ei Sr, Presidente de is. pudo huir pars Incor0broxse a las cuando una, anal callejers.. a el tivemente negAn el texto
rin. Ochenta y nueve funclonoriciii Gustavo tuarzas del general De Oaulk 'D-Ar- sufragJo casl vl6lentado, y nunca s!)' bacto per e M ado de Is Repdbf4
Adamfis, custro piffiras astarin do- La cornisJ6n d1ja ue el vercladera igual qua el senior Presidente, el Bolim. de Now Y(Ixk y el Br. lutamente legal y pure, to ha Ile hay que conteslar negativamentes.
novidticom, entre experton; y auxilla- dicallas a las enAs files elpo. nombre del emPlazado is lerarictm embajador de Cuba ell Ion Esta- Lobo,. Frealdente del Comitt Cil- genlieu 1kne Rctualmente 58 afios. so
rem, llegaron an tres aviaries, pars rientes del deamiltrollo alcanzado Waldron, de Seattle, WAshington, I dos Uniclos, doctor Belt, ha UctuR- bano de la Bolas, y lam colones Y I vado al Gobierrio, de lo finico qui No podrin.alegarse que Is moW
participLir on ]a conference. se ha culdado so de acrecentar
El proplo Molottov lIeg6 esta ma. par of A qua usa el de Dennis an lea cir uloA do stempre a Is altura de ]as cir- hit-endados deseagos do cooperar a tenfilkniftnte, Para precipilar Ica ell su fleacl6n as poca importance, par.
da 0= fladodel ernbajador ru- nee. elm esifillifial contempor del Partido Comunista juntoccon cunstancins, y ba cumplido con su que Is Balsa funclarie nornialmente, tendixWentois entre lam tres ww- tinriderIA, dindole a sua particlaricis qua In Constitucii5in exige parm, quo
,a na It 11 I otroa alias. deber de cubano, defendiendo ft ias rawneit antes expue%- rem do In industrial Listicarem sinecures y ebotellas I ccne movl' un proyecto me convierta an ley IS
an Parts! Alexandre Bollornollow, I lizar par innedio. do Is n cla y el mprobacl6n de ambas Cuerpos 0olequien estaba an Mosod an carlsultas. El All"go (.4A"Mftgrttrjco act El 26 de marzo Is comisl6n trinpla- plenitude nuestroa dereell0a., GrR- rz,7xcr1terlo predominate en Is -Xiso nos parece lo min noble Y llberii aje a Ims gente de lea mil gialadores.
sciviAtica, co. DIA1111110-bi: Lkil[ASINA me re. L6 It Dennis Pars qua ell vista do CIRS a Ante, Y a In labor tescine- reunion fu6 de caperLr a 0e iv- Patri6tico, bajoa fonaen mociales, par& preparer
La nutilds. deleSticift qua no hablL comparecido ese dis ra, agotadora, qua henim realiza- resticen los njuatep, Para poder -L
'alted no sabe hosta qud punto se au continuaci6n..en at Poder.
rrobara Is Imprest6n prevaleckrite do park. enteramento gratis a nues- lo b1clers. el 0 de abril siguiento- do, el texto de Is Ley presAntase sconseJar entonces &I Gobierno AL as pstriWco onto. Yo m opongo en case de difJauIQ park 011o'dejat El Comiti Investicador de
i;lue el interdi del Kremlin an all tras Jecilores, oama an servicio pero, ell van de cump4r con Is cita. ell Is forma qua ahora cement&- legltiiacl6n necesarif,' a fin de ,jut a lox eontratoa 4 y 5 torque darian en 61 un sustituto Personal, qua
4pln Marshall. aumenta cads. Nez mks quo Us brands, esta emprem d6n envI6 a su abogRdo Y a -to rnos. Nos quads tedavla coma core- estom contracts de Reims, tengan Is pie .pars Is especulaci6n, con bo- uflque $Us cdclifill ol"s' Falestins no ba desWdo
mis, esperAndose ell Ion circulcia all- ,auto& con rw
males mosicovitas q dabs is acusaci6n de des"ato quo plemento de cam berieficias -y lo debida virtualidad. Par Lhora he- do le, title ells signifies de peligro procedimiallic almi &rem. uX lea tkirmince Al. Y continuaretince, sector director I die resizar so labor, dies
siortoamericancia; p an nor. acepta- 4El Partido Cooniodsta de hm. formulado contra L tnformo a] DIARIO DE LA MARI- man acordado esperar y laboj r in pars In econamia.
doe. I - --libors., maunder, Ilegamos a una. Aterildom a nuestras rafras asucare- JERUSALEN. Palestina, Junta 2L
ChAll *xp6ta a 6s masailD, explimar a cad. moment. ., cci6n pregunts dificil. ICree usted quo ras come ftics. gran actividad no
con respecito a lam dificiles %incli- Nuentro editorial do hoy, on is vialan 4: 5 ..... I.nale. moniffirtaolones an la.safra, tic 1948 ha do eatable- cional. Nuestras zafru allucareras, (AP)-Los mlembroa del ComJtd Die
TRIUNFQ LA CANDIDATURA d9ce el Presidente Videla oeraeldfi systems, de quotas ell cuLu- gue par Intervaloa hace a alguno Vestigador do Palestina negaron es...
NUVWX0 DOB EN EL COLEGIO clones de Is. vida.. 6*1 11notrie &actor IlLuAl do oirdonse; oe Io, pig-loa $I Ill drain do 1% JUESTOKATOLOGICO HABANER0 -Los communists chilencis me Ila- Touted on rtalia, par Alfonso AW111411 I to a] destIno cle Jos mficares R Jos cis ntlestros hombres r1con a mendi La noche oficlaimente qua se bays
4 ,.. PORTO ALEGRE, Brasil, Junio man -democrats renegades. A es- I I Estadca Unities, a otros poises o &I gas, de Ion cuales Ins masas do In tomato Iniclativa, &]gun& pars susEn fcol aiomicices celebruclos Lnoche 26. (AP).-El president tic Chile, to a6lo puedc, contester qv I consume national. y ell case afir. naci4 rinds ,a nadie participant, par- pender Is labor ndagatorta, quo to,
on el Ocl eFlol Est6matol6gico de La Gabriel GonzMex Videls, comen- qulslera qua Jos lideres del comu- mativo, qui base debe usarse pFC a qua de una mantra a de airs, Is rna- fu6 ordenada pot el ConseJo cle &Babans tnunf6 Is candidature. nl tando hay Is situacift del comu- marre fuesen tan clemocratas come Is distribuci6p do. lam quotas entre Yor parts de sus utilidades van a pa- guridad de Ina Nmionen UnIclaa, pot
ingenicia y Antes c9n Aus colorim? rar a mancis de Ica americRnos v no el hecho cle que lea krabes no cocipill.
more, 2, del, particle Acci6n Estorna- nismo, declar6 an una conforencla lo may yo,..* agreed eLPresidente. R ew m en"', actua lidad zCree usted que ha de Fer In min ran
bolftica, que Ilevaba cle president de Premia qua iten mt patria el Quien termJn6 diciencla 'qua Chile I-,-- ,4 1 - ma a tJtul, de lox mix fuertes,'corro '
&I doctor Evelio Tieles Soler, de vi- PftrtidO cOm libre- tiene ante rA problems causadon I I ,.:W ;-Joe. a debr madift- se ha. do& en decir mine a fuer de Ei doctor Victor Hoo, de Chink
I scuerdo con la p secretary general del Comith. decls
oem a Ion-doctoren Jesfis Garz6n Ca- mente dentro do Is ley. Actualmen- par Ja inflacl6n, ill Igual qua otras -DE 111,17 mAs capacitaclas en' Jos negoiclos, y lea informed de I I
macho y Rarn6n Iglesias. Vasallo; nacioneg, Para hace eAfuerroa parm, Relter6 Lyer el ministry de (Iobev-, Loo-puntas cle ViAtL!! IC "J,0&3 actual? ro clue
to represents un dies pot ciento '11S haberla de tener lo 7ue nos falts. a ncootras, ,islonadat han cablevaTiaed as co
f- at A~f- ff- A 171.-#- de In 617111111611 elPetnPal III~ 1. ,41- 1-1- .__ -- ___--_ __ --- __ - _- ". .. 1-o, #.. A. I- -4- _1.. d. -Mta pregurits creci -f___ -_ --, a a Ils
P-AGINA -DOS MARIO DE,1A --MARINA.-VIERNES. 27 DE JUNIG DE 1947 ASO CXV
EL MINISTRY, DE GOBERNACION
ELOGIA LAI, DISCtPLINA Y LA Ch,2i M fi,
ORGAN IZACION' D E L EJERCITO
DecIAT6 Cn Palacio que habia acomplefiado al Gral. Ptirez Dimera UNA carts 7 U
enIdO a -in
on una visits de inspecci6n al Quinto Distrito Militar. Sefia[6 pollucvo que yu do- ,_PO-RTAD.O RES
IM.
tarnblin la efficient educaci6n 'que recipe el soldado cubaro, L& I= = .firus de OutUermo Alonso'PUJOI. 31-mainifletto
El aeflor Alejo Cosslo del P111o, cl6n. U declarer que ]as ftleimv Is de'Ricardo 76""'POAW11%&
Goberjlaci6 P responded R unu tat,
ministry de n, antes de del EM reel nd
paw at despacho del Bettor From- efficient organizacl6n y disollilinA que No Is primary, me am
candidAtUrL prclildenClaldente de Is Repdbllca, solituvo Una e7tituyen un element capas, de
conferencia, con los-itiporters. f on or lai; mills dificiies circuns- ED el'aegundo Be somete idintiies
El funcionario expresado Informo pandas. Pero to que in" Ilaw.6 Is lannizi6n a un requisitio1dectI66cls
a Jos pertodifitas title hLbIlL salsitido ateneldin on Is educacibn que redbe Y a otra nUllodried, I : 1 -1 .
ayer, en horns de ;a Iniiina. car, el soldado en todo to t e acinniclo con B A N C O G E L A T S eec Ambom documents ti on' suslojuntamente con ei mayor general las citestiones en. quic tiena!- gae in- on
Genovevo Phres I)ILmera, a tin& ins- terVentr en el oJerelclit de sus funVo. ga, hweendencia. Por Cuanto, actspeccift &I Quirito Distriio M btar, nes. lip 5oldado, por apartado que eon parejas situaciones en el bando
en la Vroom, inotento-crie so eri- see ellugarL Wide se encuentre ailn del gobierno y en el de to oposlcl6m
cuentna.al mXdgo del coronet Epil- ez? ,el milis inaignificante Puesto, OPERACIONES RANCARIAS
quo H 7n de7. Nardo, mantlene el t1pit standen.j v sitisface
Aoompf% al general Perez Da- spreciar como c'asifica con Preciso
n;ra--,diJo el- m1n1StTO Cossio del conocimlentAD, Icis delitos, ;is contrit- EN GENERAL Mentras en el senO del autend
Pino-a uns, inspece16n redli7ads, en vencliones, los nicideicis admi-istrat.- cismixt pulgran mWtipla tendencies.
Qunto Distrito Mill- vos, lo cada. Una de las cuLles 11,91UP&
Jus futmes de le permit UeL.%r A.= funtar. Empeflado como elitay. endar clones r menownbo de uInglin dit.- Istrediodor do dro nombre per& Is pdcumplimiento & Jos inatrUCCIODOS del reeho. AGUIAR 436 MANAMA rMs ma&traturs de Is nad6n. el
senor Preaddente de I& Repilliblica, y 400mo ministry de Gobernsci6n- Pla:rtift Republicano se ciam difidgarglotiss, oomo ministry de G0bernL- mtimo COSSIO del Pino-Y pitnadamilitate en jorno, a uno solo:
= Prubanci me sianto proftiada. el do su lider miximo, Guidler-0
mente satisfecho.- ADHESION DE C. GARCIA
t" MAGNIFICO HOMENAJE A TILASMIMON RSPUBLICANA Alonso Fuja
COKHffA CASTANEDO, TEFtUINO DEL MPL 10 DE LA seguramente Jos firmantes de Is
R Elsp xhT aedomingo, de slete y me- VELEZ A LA CANDIDATURA cart& procimatwia, tuvierop en
P1,STOT-k tit& Is noche, por Is, AHCPOR SU CONDECORACION Cade accis- PRESIDENCIAL DE IJOYNAZ cuenta, como pollUcon &vLRdw que
En Is. sala de recibo anexi &I des- tnto no Awl. se celebrari Is
betide radlac16n de In Hors Na- n, Is Importancia que tiene que
En is trasmisilin seminal de Is pqtcho del seAcir Presidente se en- clonal Republicans, eats, vez aJuatada Ei general Carlos Garcia Wiles, to el partildo menor de unit sensacl6n Mesa Redonda Panamerican se Ile- contmba, el wfior Orlando Le6n 14- al siguiente programs: ha dixigido unit courts. at general Rn- do undid cuando el partido mayor
V6 a effect &yerLel homenaj:.. Con- mus, -Perando a ser iecibido T)07 el -Una soluel6n at problenia do Iw r1que Loynax del CLsWlo, en Is que, Be hall. dividldo. chit& Cast^nedo por hatter sido con- Jere del Estado. cuando -3Rs6 r' rnl- returns y ]as pensiones-, por el doctor entre oLms cosas, le dice que pot toria, nos enscha que Ins decorate con ]a Leg16n do ilonor nistro de Gobernac16n. E Whljr U- Alberto Aragonds,11illachado, y,,.Diag- armigads. que eatuviera su voluntad La his 111, gran&s luchas political. cuandc, 'Aeacto que We organization, por esta con uno de sus sm',901 que 10 n6sdco y Terapdutlcg,, i4 e schor de resistencla a no intervernir plo
acompafkaban. enhebr6 uns. conveT- Cilsar Madrid Vega. actividades politics&, el 361o Linuncili nen por cause )is aspiraciones perprestigiosa, asociscidn y a] que Se c16 que 3e extendJ6 R mLs de cle que *cepta Is candAstura pars sons)". se resile)ven muy a menudo
sumaxon citrus institutions terneni- sa tit n idencia, de Is
do m nevillino Des de Cuba. me a hom con el seficir Cossio del HOMENAJE A PRIO SOCARRAS In Pecs be4llblica en I- por Is via del candidate de trajuacr I& seflom Aide Pelliez de Villa Pino. elecciones de 1948.1b do conmo. cl6n.
Urrutis. diJo-. Tierminads. ]a Improvisada entre. El pr6ximo dcmingo, a )as cuatro ver hondamente su determinaci6n,
ista, los periodistas por tratarse de un nuevo eduerzo en
pu ffl n verW olo do EP RESO -Plet6rica do Justo orgullo abro v Pudleron ,onocer de ]a tarde, en un restaurant de Is servicio a Is p&Ui&
acto de elite, trde pars der Ins qUe .1 t1.L de In COnVers8cl6n IU1 Is Avenida del Puerto, se el,,b..ri Mis adelante, expose el general c Pero hay algo mis en ht reclamagracias Ll fieftor Ministro de FrRn_ del estattledmiento del Orden. acto organized por las distinfaz Garcia Velez: -Cado. pigina de tu i6n republicans. Ultimamente. %I ci& ya que debido a los informed a aTengo 6rdenes terminaDies delfie- RgrUPAciones POIAticati quo propug- iniciarse 14 contactois aut6litiolis PotSU 00blerro, T*ZMtO I In ictuacibn fe del Estado--conociercin log Dior- Dan accidenLada vida ofrendads. a Is In.
Is, candidatum pars president de dencla. refleja, ensefiaraLs de rL cciordffiLr en principict ]as asplide In Rep0blica del doctor Carlos a .
de Conceits calitanedo ell pro de Is adores que dijo el ministro-de r ternerLrio. nobleas. de caricter raciones a cargos de tontu ImporPqwwd& Libre, par prime vez Ile- desitilstolizar it I& Relifiblica. Cumplit PrIO Smarlils- y tit entrLfiLb4e amor L Cuba. que t1n(ciL corno las seryadurias y too Coza, a Cuba Is Letift do Honor dedi- con ello instructions preclass, ter in ejemplos alilm.1rables de abnega- biernos provincialles, se oIvJd6 east
It I AUTENTICOS HABANEROS VISI- Fc
n borques "CM 80b10188811 cada, a Una muJer-. min Dies, del doctor Gmu San Mar- TARAN HOY AL DR. GRAU ci6n patri6tics. jQuMn puede Igua- por complete, Is. existenCIL del PR.
GracielL de Armes, hablando por tin. YL es horn de que exista.plena. tar tan brillarl ejecutoria.'que abo- Estas amneslas son frecuentes en of
Its mujeres periodistas, express: pez y garantias pars todos. Yo mis- BA14 MARTIN no el aereclict que te aslistz a dirigir
JOS destincis de In Repdblics. que ayu- PRC.
M erge Orden ) Hoy Francis rinde hornemaje on mo--idijo--siendo mirustro de Go- A las doce del dia, hoy visitarAn Ell Oriente, por ejemplo. hubo re4 nes ere cron en su cause y n bernacl6n ando par Ins calves del;- claste It fundar*7
still heroes. y Reciproca asi Is cilida armldO.- al doctor Grua Ban Martin 1w corn- El general Loynaz del Castillo he partc, con I& cuchara grande y tanto
desinteresada, RY UdR que le dieron Por su pe'le, los reporters conocie- parents del comilti cJecUUvO Muni- contestado dicha carts. agradeciencio el ministry y senator Alberni, con cuRljto en ell& hay de levantaido y me el actual 'gobernador Mon Cosus admiradores y premia Is fr! que ron quo el sector Le6n Lemus estuvo uipal del Particle, Revolucionari. Cu ep Is. rosurrecci6n do su causa tu- absollita v toDtalmente de acuerdo eon bano (Autdntico) en La Habana pa- en unct de sus pdxmfos, express: tons, no fueron teniticis en cents excepelonpi relm is on nuestfas vieron Ll trav6s del mundo, sus &Ila- Ins pRIabras del sehor Ininistro de m ofrecerle su adhesi6n y teeter so- D'ces quo a Is noble cociperaclon ni sittillem pars unaL mencift cordos y simpatizadores-. Gobernacilin. lire Is. recirganizacift que se aveci- que me ofreces le felt& In cuintia de t&
ED nombre de In Sociedad Aries na. un partido. n ores Mill que eso Ante esta. actitud olvid8diza, e intarilas SERVICID PERED y Letims, su vicepresidenta Is clocto- EFECTUADA LA FIESTA LIBERAL EL DR. NUIVEZ PORTUONDO A Una baxidem. At frente va esa diviss different. es natural que el PR ha,m Berta Ferrer, manifist;6: EN SAN ISIDRO LAS VILLAS
tPor prime vez se ha. concedido triunfal: Icis quo Ia, vleron en Las Tu- ya reaccionado hacienda valer
nos, saludarin en ell& el regreso del derecho no ya & unas cuanias selit Leg16n de Honor a uria cubana. Con gran entusissino st oelebr6 ell El pr6ximo domingo partiri rumbo programs, cle Montecristi: el Pais is. naclurfail y a tales o cuales gobierCon ello se premise, Is lucha de Is, Paul& ndmero 256 Is. fiesta organizli- a Las Villas el Jefe del Partido IA- seguirik hacks Do leftimen de Orden y nos provincials, sino a In PeOpilk mujer par is, Demccraxia-. do por el comite ejecutivo 111)cral de! beret doctor Ricardo NIfiez Portuon- garantins, y fraterniciad,
*AuJeres barrio de San Isidro. en colaburacll!in presidency de ]a RepdbllcjL
Hablando por el Club de I do, quien vialtarill, W distintos ter- Justicia y jlX d-.
Profezionales, I dijo Is doctor. Elena con Is 58,17genterla liberal cle La He- mincis de one. reg16n en campaha de PROOL.AMAN A ALVAREZ La carts do los lfderes republic&Moure: bans. proselitismo politico. nos it president on functions del
Conchita Castanedo es en nues- Usaron do Is palabra en esta fies- El recorrido del doctor Nilficz Par- FUENTES pextido, doctor Jose R. Andreu. vieIs: Ezequ)el Sarracent, Abelardo Re no a decir to siguiente. el Part4do
conTinEnTRh WN IN tro pueblo exponent cle tuondo per lit region villarefle, diura- T
N PRES com pRnil 'a que pue nov Mpidio Oliva. Ramiro Bnzq _j
lit voluntad tesonerit, de Una MU- Itimamente hen rAdo constituidos Roepublicano
de Domingo Quintana y Enrique Mar- ri cercR de un mes, segiln se cale existed y no puede detsu- comit.Oz pro doctor Gormilin Alvarez
Jer; dinimlea y entusinsta, he rea- tell. Is. Fuentes pars preside to do Is Repfi- conocOrsele.
Monserrate 485 487 E partado r1o. 1282 lizado Una admirable labor, demos- ED dicho acto Ae prociam6 ]a can- bllca en 1948, on los enigulentez barrios Con todo respect, pero tambi6n
trando que el toTnLr parte en el go- diclatum pr"Idencial ell 194a del Dr. SuArez eliquins, a Gloria, barrio dc del thrmino municipal de Gibara: Ba- con toft energia. Telefunas ffl 7398 0 -AJ13 Habana Cuba blerno cle loa pueblos no exclude a Ricardo NtIfiris Portuondo. Ceiba, otro mitin liberal. rley, Sur, Norte, y Fray Benito, baJo
Is mujer de su feminidad. El richer Alberto Alberto. que ofiuio Una fiesta similar se celebrate Is pretildencis respective do Ins sellioP16AUCIDAD GANA"* Representando al Lyceum Lawn camp maestro de coremonta. &nuncio tambiAn el diR a en Romity. entrf, res Isolina Perez, Arsenio Escalons, Este tfictics respond@ a lit Millis
Tennis Club, Is seflora Mary Cabs- que el tit& primer tendri effect n Monte y Onion. Juana A. Diaz y Antonio Gonzilet. rancla trRdici6n politics Puede sin.
Ilercl do Ich.n., dcj6 oir sit wz; do
mull palabras entreaacamos !o3 st, tetizarse on estais dos regular.
0"411,111111se Awelio Alvarez 640 killocidos gulentex pArrafos: No hay mejor mantra do defenyer el caindidato unitario, 11C 4D Ila C 14,10, tMUJer formada, politicamenLe on
4133, i derse que tomiLr Is. ofensiva.
low ell de lit Revolucl6n France- Pretender lo mAF eA el mejor Ajoa la Presidencia Nations) ideal
Oonchita Castanedo se puso 6es
sa, do do antegurar to menolt.
tit et primer rinctimento do parte de In
'M'I& Nom Liberal Habiners, ha- Resistentla, que till flelmente too 0
hWol asnador Aurelio A. Alvarez on encarnaloa y do nu glorlow caudillis
= a Ins preruntaistr haceel el general De Gaulle. Conch" Cas- La primers. reaccift en lot; milis iuRLm6n Vasconce nobre. no E S C H E tanedo es Una cruzads cle Is derno- E. P. D. too circulon auttinticoa se ba miniPM tod do Is OposiclOn y sus po- cruel. cubans y de In democracies festadit bLjo forms diversax
itiblitdes de uniclad general. universal y su Ingre3o en Is. Leg16n E L S E A 0 R Uncis hen visto en I& caxta. de
Dice ell aus manifestaclones; el se- decHon., no h.,e mks quo seller 1narms Una fints sin consecuenCHLA.
aft isimente un tKulo que todos re- Otros disputan de intelligence Is
nodor Alvarez: los lunes a la's diez de la conocemois ell ell& 0sile siempre-.
k0ubw realizari sin dud& el gran I& doctors Lolits, Rodriguez Orte- Z manlotirs.
d L qua to atilt, reservado, tan A ntero C ort le-'s y G onzale Algunos Uman quo hay que Ir
9V noche la palabra de: 9R, por el Club Femenino dijo:
oorno )a culture, popular logre EI Club Pemenlno de Cuba, que penssndo ell -acoplar, a Jos republifibrarls do We vicics quo lit corroen, he sabido captar desde loti Was tit- H A FALLEC 100 capital J sde abora, &I se quiere conA lit Pregunts. ooncreta: jHacJx d6n- fieffell do su fundacl6t) liace veljjte tar con sus votol; en las pr6ximax
de-Va. Is oposict6n?., respencle el so- y nueve aficis, cuLntas vibruclones a clecclones.
p Ador Alvarez: -Hoy YR )Joel& ull MiguelA. Suarez Fern,=' dez favor de ]a, muJer y del nifto han Despuis de recibir los Santos Sacramentos y Is Bendicitin Papal tas quo. en Is anterior, fuehimediatc, d6uUv, do IndlAcernibles vo
oonsecuenclas, quo licilamente atilds repercutido en el amblente nRcional, ron dectsivos.
podria ponjurar Is opogici6n. Pero. Diego Vicente Tqera se hace eco tRrnbi n, con el mayor Dispuesto su entierro pars hoy, viernes 27, a las cinco de ]a tarde, Ins que swcri 0
to, In opoxicl6n no I reve orgullo, de elite acontecunlento que ben, su viuda, hijos, hermancis y herniancis politicos, en su norribre y en el de los de- ED CURnto RI manifesto Likirml, es
= 4 1,1"o y por ello, Mill ePectlva Porfirto Pendds Carra constitute un aigno luminoso en el
2 to (ytI, A61o ha. demostrRilit cohr- dexonvolvimiento y el progre3c, do Is mis famillares. ruegan a las personas de su arnistad se Jurvan concUrrlr a la casa nior- )a fells cristalftci6n de los contac3n raresdamente eircunstancial on muJer cubana-. tuoria, calle 25 N9 310, entre L y M, Vedado, para desde alli acompahar el ;adiive too habidob entTe el jefe del PL. docel Parlamenin: mlentras Ins partldrA Herminia. del PortAl. pericidLita Y tor Ricamo Nilftez Portuondo y el
ift que dimann no hun intorntadn st- Lider communist de Miximo DECLINA UNA ASPIRACION A 8rcretaria. de lit Mess, Redonda, leyo hasta el Cernenterio cle Col6n, favor que agradecerin. del PD, Carlos 8wIadTi9R5quierg poneran de acuerdo parn oxa- REPRESENTANTE un mRgnifico truhuJo en que rela- Los liberals no We no me muegMinor Jos graves problemax quo c*n- G6mex imrresa en III P. R. C. iona tar, nombres cle muJeres quo on
fmnta el pals; min que estn quirm El doctor Juan F. Chalons, secre- c La Habana, 27 de junio de 1947. tran intrRiiiijelites en to que conFrancis y Jos; demAs naclones Osten- candildsto
decir que InA dirigentes de dichon MAXIMO GOMEZ, Junto 31 (Por tario do Is administraci6n provincial cierne L a be;eccift del
de LR Habana, lis dirigido Una carts tan in LeRi6n de Honor. Do entre
p4rticlod hRVan dejado do cumplir rs- te16prato, &I DIARIO: -Ante lit toda.s. muy joccas Is denen en Arno- Feliciana Coffo Vda. de Cortis; Josi Antero, Maria de In Aurora y Gloria Maria Cor. presidential, sinc, que hablan de Is
laidamente *sufi doberes, denunciando JunLa Municipal Electciral acaba de it los Iiberales del barrio de Paula, rica y s6la cuktro en mil6s de dos rii- I necesidad de uniticar a lit oposicift
Muchu veceA lost desafuerw uber que ell dias pazados to r lamaron tes y Coffo; Domingo, Aurora, Aquilina, (ausentes) y Ram6n Cortis y GORIM112; en torno a un programs. Pug 10 Lld It sit baJa corict Rfillatio all candidate a represents lecn In Ue glos han IIegadO RI grado de COMPn- turo
mks points. Intell dice, entre otris cosaz, que AA IRS COARA. PreC go A or Ido Comunista. el conocidn lider clador.. Hubo interpretaclonen Ilri- Isabel Alonso Ae Curtis; Serafina Arrojo Vda. de Cortis (ausente); Estel& SinDamon tales gencia entre iichnJi Arnoldit Pico Moncalikn, con un gru- ce en cuanto vale dicha proKmn- cas, tambi6n, como contribucilin RI Ademis el majiliesto. no es sold
oartidon, pars que procuren fronar on po do sus amilicia. a fin do ingres'Lr cift, pero que se ve obltgado a ljo homenaje a Conchita Castanedo. chex Vda. de Cortis (ausente) ; Migul Gonzilez (ausente) ; Ramilin Corro Cor- Ia, exposicift do Una levantacla actin 00111116111 Y'lltil PMDC))O I&A rlemzsiJL% en el PRC (AutAntico). scepter. SECCION JUVENIL AUTENTICA tis; Onelia Ruiz de Corro; Josi Curtis Arrp;o; Ofel;% Ruiz Je Cortill; Josi Goss. titud, ,ino Ulm nvitaci6n cordial
& todog 1,)A nuc eds oposicionlatall;
Oil Gobler6. oblittindolo a linbernitir So proponent luchar at Iado riel Agrega que, ligado politicamente it DE LAS VILLAS Cortis; Antero Cortis Quesada; Dr. Nicolis Puentes Duany; Dr. Ram6n pm que considered ests. cuesti6n
conwra nucistra Carta Fun- ex millistro do Comercio, seficir Ct- doctor Raise! Guas Inclim, tendrion
= al. sar Cases. %its amigoa que realizer un gran es- El domingo 6 do Julio, R Ins dos de Galin; Rydo. Padre Justo Anasagasti. con alturs. dcs'Dter#'Pico Moncabilin fire ispira-rite R In fuerzo enapoya in su candiciLtura pit- In tarde y on In terram del Gobier- Empientla :,a a clarst los primercill
Sobre las bases on clue so duede e- .1 Idta municipal por el PSP. m que h close of papel adecusdo a no Provincial. celebrarA sesJ6n ja pas hacia soluLlones viables.
trucLurur un frrnLc de opwict6n. ex. ca su significact6n. Seccl6n Juvenil Provincial del PRC Elspianorams se aclam en las dog
pone el seAor Alvarez las ideas si LAPert Sardifins, correctional. Tombi6n dice en su carts el doctor (Autentlco) on Las Villas, de acuerguicat": camp& No na duda do que estA
ChLIOns que el future, del gobemador do con In siguienue Orden del dill.: carta y stc mwnifiesto tienen bazUn verdidero Lpalr16tice, frenle do SECCION JUVENIL AUTENTICA de La Habana, que els su Jere politi- Informes del secretfirict general; tante mils llittles. que Jos trentenoposiel6n. con v to a server ]as me- DE MATANZAS co ly Is possible Jigs do los s 4
.Farliclo. posters, de In Secc)6n Juvenil Autn
jures convenlencias naclonalles, podria d a oposiri6n, prohlbirian doctor Lica- reorganizact6n de Is. Seeclon dos brulotra quc se han cruzado en
estructurarse medlante el df istiriiien- El comit' ejecutivo provincial de in Guas Incidn ayuclar a ninglin -candl- Juv nll- campafa a clesplegar pars onion Jins Chlbfis y Carlos Prlo, B41to, en 3u caso. de Jos parLidas oposi- provincia de Matanzas, Rdopto ell dato a representative o cargo elective que el PRC.. balance el mayor nu- te n pfiburo que Ya DO Be &"I&
ciontstas o de cualquler roalicj6n 0 reunift 61timamente celebrada el si- I rromuchal vinculaclitin 3' nicro do Rfillacionex en In pr6x!mft 2 3 y porunada,
cull.Ri, guiente acuerdo: SiVno'q
ftud6n de alifunce de ellos a f to Una a Postulado. reorganizaci6n: y asuntos generates.
derarse eon mejor derecho at andl- -Declarar t 3s fir- No pudiendo contar. pues, con 3u Convocan Peru I& 8.38mbles, los sc
dato pre3idenclal unitario confiandolines ell las 11,le nos man eneni(. LYuda elective pars ml eircei6n,- CretRrIos; Valentin Gonzitlez Rodri- 9.933 8855 .480GA E. SUAREZ RIVAS
its del PRC., en RPOVO M FUNLRAL HOMK 'LOS
du recomenclacift a los delerados que a In obra del Goblerno del doctOr finalize el doctor Chalons-, es por guez, Enrique llernindfz Garcia. POR LA COALICION DE
d"nen con ese fin. desires de N, I Grau San Martin. siguiendo las Orion. to (Lue hago co-star mi renuncla a Humberto RovLm Gamboa, Manue' __j
nerse cle scuerdo sobre extrenicis fUn. Laclones; del comitil ejecutivo iiaclo- ULlquler aspirsel6n, SRbino Vilarift. Tomiks Career- PARTIDOS DE OM ICION
damentales del progrania en cu a dr-Inal quo dirige Juan Fresno Gonz.A- VRS V CIRrivel Vizquez Vizquez.
fersa se unan. Ivz. srexetRric, Renpral, EL PARTIDS DE CHIBAS COMITE ORTODOXO At .-Pit un turno en Is Rom
Resuclixt el extrrmo capitalLst de Vib Re or % el scrudor por Ltui
candidate En Cadbart6n segtln nos d U P
presidencitil-aflade 7 .1 10. N. todo on un reclo y sincere en- Ell 6n qmero 458. e In be- l Ed 1 uArez Rivas. des
Mist Dues de procl&MLr que Cuba se deDoctor Alvarez--seri tanto n mAs ini-i tondinflontri climfin- conlpflfle O Vicente Treto, so cslx ct!I _iin 4. l h'a In r-id-rI* rn1WrrQ Wr1W J1WnQ V 4Zn1:IPT'KTr) m- r"
1 -, r, 77M- 7
PAGINA,,TftW.
Dmiolw LA MAW.-VISM, 27 DEJUNIQ DE 1947
-,.ASO. CV,,
.............. . . . . . . L CONGRESO DE
REBA TE EL.-MM. DE SA L UBRIDA D CARTERS SERA
LOS ALEGATOS HECHOS CONTRA EL
INAUGURADO Roy
WVEVO REGLAMENtO. bE FARMACIA PARA SU PLACER
El acto de apertura se llevarii
El decreto, dice, no wwone censure afiguna a la Prensa; a cabo con la asistencia dels6lo exije quelos anunclos de-los products so ajusten a Ejecutivo Nacional. Program
las propied4des. terapiliticas declaraclas al inscribirlos . . . . .
Este noche, Jos nueve. tenor&
efecto I& Inauguract6n tie.. "Primer
Hasta.la opinion p0blica ha lie- sin escrtipulas y recetan midices sin Clingreso Nacional de (;arteros". Al gado, at eco de I& protcstadelo see- conclencia. acto concurrirA at Presidente de ]a
tares Iarmaedutloas contrIL at Decre- -IC6mo se explica, pues, I& &car- Ica, doctor Rarridn Grau Soan to: 91 qua aprob6 el 0on4ejo de Mi- va critics contra at Decteto? y Be celebrark an a], edJfici,)
1113tros an uns. de aus Altimas sc- -Ahors &a levants contra el De- social tie I& Asoclacl6n Nactonal'-de sionis. Pone an y1gor dicho Decre- creto un statue organized que. de Carterom, xituado an Revillagigedo to un reglamento pars Jos especia- entrallao, exclude 03 caracteristickz nCimero.115, an esta cludad. lidades farmactutic". El cit do Congreso dunarh trei dfas,
cinalea,' dpoteripicas. y = :- _, L I I sego)n nos Informan los vehores Joad
.t&do..Lpor Is: Junta National de M. Cali Capote y Francibco L. ValSeldbrictsid Par lenC&ML del rmnistro ties Ayerves, president oclal y Predoctor Jost R. Andreu cocoa tin pa sidente del Comitk Organizadurdel
mismo.
'a W Inis an I& politics q ograma confecclonado at eftcla ate- el Goblerno para velWr par Is to, es como sigue:
sedull del pueblo. L
JUNIO 27
En estas mismaa piginsts se han
1,
venldo publicando las 9 p.m.- Inauguraci6n del Congrez, sorgumentaciones de Jos inconformes can dicho re- so par at Hon. Sr. President 0 Is
I ga n Parecla, Pues, necmesario, Re
opinion pilblica, pudl tin.fiblica, Dr. Ram6n Gran San Marv L O
formarse recto criterio. obliener Palabran par el preoldente social
Tet a Congreso. Por el A.-C O
doctor Andreu unasso cleclarlicione, Signiticacl6n del
que ofrecteran el punto do Vista ft- president del Comitd OrganJzador.
cial sabre tems, do tanta trascenuen. I I RESTAURANT CAMPESTRE
Selecclo5n: Banda de M68ica Mucis. municipal.
El despacho del doctor Andreu as- Fresentaci6n tie Ion delegation y an- Uri lugar tranquil y clistinguido
tA 41empre ablerto pars Ins periods. trega tie credencirdes. por su ambience de comfort y
tas. No hubo pues difficult alzu- 111 belleza. Dishute su "fin de mena Paz& liegar hasts. Is mess del dili. Show par magnificos artistax de mana" en CACOLOTA. Buena
te funcionarlo. Y ba3taron unas Is radio.
pain ras trasmitii6ndole at intertiq del JUNIO 28 comida y Bar de primer orden.
DIARIO pa a, qua el Minlatro deja- 8 a.m.- Primera Seal6n del Conr. Jo M IL greso.
ZI nuevo, nalmdatiro de Hacienda, Ingenlero Isaxtra, VaIdds Xorooa, Jltrma ol meta de recelocloSit del ifflnisterjo Be a un lado todos sus quehaceres y Smanbridad, %ii him ayerm an rt- 11 a.m.- Visits tie his ciplegados CARRETERA CENTRAL Km. No. 11 ARROYO ARENAS TELF. No. 22 do mantle del doctor Jorge Buis Cerdi, que lie ha rcin tegradc, a Im, segunds. subsecretarla. can ad Inge- se mostrase dispuesto a otintestar el doctor del DIAR10 W int"esiantes Sr. President tie Is J ?ePuinterrogatorlo. declairaclones qua reproductmos en RI lion
niero Vald& Moreno, an anclana madre seffora Flora Moreno vindst do Valdois,,sus hIjas Aurorlta y MatJldi- Como nuestro objetivo era obte- blica.
Its, of aludido doctor Ruiz Cerd% el subteserere y tesorere general de'la RepdbUca, an functions, sector ner uns, expresl6n la m" clara no-gi- eat" colum"& 2 p.m.- Segunda Seol6n del Con- z.
Armando Dalanam. Almeid&,L el Jefe de despacho sefioi Adalberto Meneses y varies fulloclonaltios de Hacienda. ble sabre at terns, an cuyo to., no de las qua tienen rWn: at tono as greso L At crece Is dispute, iniclamos la char- violent, )as afirmaciones hirlOntes 8 P.m.- Tercera Sesi6n del Con- L
TOMO POSESION COMO MINISTRO [a y Is, mantuvimos evitando disqui- e Insicilosani: los causes deaborclan del greso. JUNIO 29
LLEGA MANANA LA -iciones qua pudieran enturbinr in debate serencl, respoetucona, an qua Be 9 a.m.- Peregrinnei6n at pante6n
recta comprensi6n. Y oeste lud el In- le confis. al argument In fuerza pR- social partlendo tic 23 y Faseo; es- BUFETE
DE LAS FINANZAS EL INGENIERO M ISION. MILITAR terrogatori a: ra busearlo an Is. estridencia. t do a cargo del Sr. 14icolis J. Te-,Iuil fuk el arisen del decreto lamentable esta observacl6n par an
rry. Is oracj6n iebre.
SENOR 1SAUR0 VALDES MOREN Ay 91 qua regular Ins especialidades far- e stigma tie Ica act lea as Plenarla tie De- 'VEG A PEN ICH ET
DE LA R. 0RUG niacduticas? no 9Xonocen In verdad ylnmb nluos
medico licitos de exaltarIL cuando Agular, 30 Telf. M40" Habana
El doctor Andreu, con Is limpie. p.m.- 0frendas florals a las asza y Is. seguridRd qua define al que lie tiene su apoYo. tattles tie Marti y Maceo.
Proclam6 que su obra ha- cle ser francamente construcfiva; Comisi6n de Oficiales del habla de cases bien sabiclas, nos ros. -jC6mc, refute, usted esaa impug- 9 p.m Clausura del CDnRreS3 par
orden6 que cesara el register de los que acuden a dicho Ejoircito par& recibir a los Ponce: naciones? at Dr. Iboerto C. Cruz, miniaLro de
--SegAn Be ha ido afirmando nues- -Be habla. cle inconstitucionalldLd Comunicaciones. EL AGREGADO DE PRENSKVIE
del decreto y a priori 6sta. Be afirdepartamento; estima indispensable el concurs de la PrenSa visitantes. 14 Pirez Dimera tro progress cientffico y cultural. se ma, sin esperar la resoluci6n del %Ini- E.U. OFRECERAL UN BUTM A
notaba Is, falta, de line, reglokraEllta' Co qua puede dictarla, at Tribunal tend16 entrances ese derecbo a las Gran enthusiasm predomin6 duran- monia, corno Is mantuvieron sus an- Mahana sibado 28 aterrizari an cl6n adecuada an la produccilln y Supremo tie Justicia. thrmactuticos. Y tiene qua ser eat AS EL Mk
te is toma de posesift del nuevo mi- tecesores. Pero afincindola mis. ya as &a forel campo de aviaci6n otTerdente Bri- vents, de especiandades farmace.uti- Be habla de Una violad6n de pro- torque Jos sueroa Y Vacun nistro de Hacienda, ingeniero Isauro qua no desconoce qua IL press on huega*. Ciudad Militar, In Misl6n Mi- cas. Estas Be regiLn par las prescrip- cedimiento an In Confecc16n del re. man a triLvis de Is Vida celUlar de El prtjxlmo o a Inn (!lnC*'% 44
VaIdds Moreno, qua desde hacla me- un fuirte baluarte y I& neoesi* Plies jillos, conejos, terneras y Was Rnl- ""Ad restaurant do In
litar de la hermara Reptiolics. de clones de ]a Ley de P'LrmRcin de glamento, ]a qua signifies descono- cab 1. iorde n el mal6sea estaba al frente de la Tesioreria puede ayudaxlo mucho a tritinfar an males y son comprobadas sus efEctOl! Aaovla6ton tin neportern doo L& H&b4v
General cle Is. Repilblica y que. con Bu cometido. Uruguay do trinsito pam Jos Esta- 1912 y era opinion do organizations cer las prescripciones constitucions- an Ln jjnzjes y personas y aplicados los no (Clrctjln NRri.nal de FeriodIxtax)v
dos Unillas de Nort2amdrica la qua y personas interesadas an )a licitud les qua confiRn stribuciones al Po- Ls y animals, Y son
anterioridad habia dcaempefiado Is El M"trQ. terminado el acto, lue viene precedids, par el general Cipria- de la pr Jos regla rod Ins a person ofrecertv tin btiffet ocktAll a In VtGRI
Intervencilm General, dericostrando vitoreada par aus correlicionarios, aml oduoci6n y vent& de dichos der ejecutivo pars dictar m6dicor y vaterinarice Ion tdc* j1hann, el nehor Alljkn Staftrits
no Olives. jefe de Estado Mayor del products, qua se haels, de urgent mentors cuando no to hays becho at Lsta3 an at astuan Una y otro cargo competencla y gas y subalternos y acompaillado de Ejdrcito de Is expresada. Repilblica. necesidad una reglamentaclan qua Congreso. ni Jos a cial, JC[ Q j( m mre g'ado do Prensm. do la Embajad&
probidad. El aludido acto de torna de grueace contingents, abandon el de- El Estado Mayor General del Bidr- al ampliar y splicer Is, mencionade Be confunde, a si c1lo conoci tento do I& anatomia de inn icstadom undins. con motive do
Fosesiom fui an el ampo to local cle partamstato del Servielco Central, re- Abiandas, lo qua y lisiolo ta normal an Ica PrOce- at, reciente demiffnacl6n an axis daYloo
ar, cito, ha designado una Comisitin tie ley, pushers fin IL irregularldscies que es una marca commercial con una Ins- Y rsonas y ani.
oficinas de la Direccl6n General ecorriendo diversas dependenclu has- officials del Ejdrcito. pars. que. den PLto 6gicos tie Pe
del Berviclo Central, an at sdptimo ta dirigirse a su despacho. at qua se corneten an perjuiclo del comer- cripci6n tie una especialiclad farma- males. A dicho acto hen mido InvitadoIC log
plea cle ]a parte antigua del edificto liable citado a Jos perlodistas enoar- la blenvenida a tan ilustres vidtan- cia legitinno, impidiere, ilegaliducles c6utica: Be quiere mantener Is la- Dejaremos argurnentag y detalles diriKentto do orranimaclonom vorldollstes, Integracla, uor at general clo Bri- v absurclos qua hacen possible In ull- mentable y prejudicial situaci6n qua del Ministerio, par ser Incapaz at ties- gadog de Is Informact6n an at Mi- gad& Gregorio Quereleta y VaWs lizaci6n an nuestro pals do me,,lcj. hace possible ensaftar at p0lico con pare. capitUlOs futures de este deba- ticam. dirme.torex do peri6dicop, dt;:n0-,
Pulto del jefe cle las finanzas na- nisterio. Poco pudo decir el Ingenle- coroneles. Aristides Bass, y de Quesa cast de dudcsa a Iffriorada proceden- cualquier formula inscripto como as- te qua promote ser largo. ticlarl(W. Agreon. Y a Ica parlodistan
cionales do contender la enorme con- ro Valdils Moreno, ya qua stabs, su- da, Jose R. Carreflo y inallo, Enrique alidad gin Indicaciones especifi- _4EsJj6 usted firmemente conven- an ffenerat 3, aAociado. do losrworoi
currencia, tanto de correligionarios. H cia, carentex tie Ica product.cos sefut I lo quo mis convince term, quo podr4n concurrir aconaloaftsrnindez Nardo, Quirino Urfa L6_ indcla en su composte16n, presentRdos cas, sin rezones clentificas, sin be- do de qua as conan do amigm; particulars y fun- raclones pildilicas sabre la r :t sgre Paz; terdentes coroneles, Antonio Bll- a, neficlo pars at consumidor. Los qua R I& salud pilblica? d.. do u. -xio-ti-al .8poesm.,
clanariob y empleados de Ins diversaS dr 51 con f6rmu)Ls Imaginarias y sin
gando qua lea reporters be am tatua y Benz. Camilo Gonzilez Chi- splicaciones profilficticaa y -Como ralnistro del Gobierrib sub,
terapeu asi argumentLn, olvidan, a sablen,
dependeneigs tie Hacienda. pre ablertas las puertas de fill de5- vez y Josi A. Garcia Montero. Licas qua ellos mismos anunclabon' das Ins ordenFLnzm manitarlas, qui rayo is formalidad, legalidad y re, DVCLARACION DEL DIR="R
Antes de encargarse del Ministerlo, P09110; qua trkbajarts Intensamente Durante In, permanence an esta ca- _LSc concrete do alguna manern pr;1iiben distribuir a vender reme- Cexift qua inspircl liL ponencia de DE SALUBRIDAD
el ingeniero VaIdds Moreno hizo an- todcoa Ica dfas, desde las ocho de la pital del general Colivera. h sido de- esa necesidad? dicts, medicamentos a especialidades ull cubano sin niAcula, qua sprob6
trega de la Tesoreria General al sub. Is maftana y qua' recibirls. a aqud- a qua contengan at snunclo do uns. in-' el mks alto organism tobcnico con- t. t" Espinosa, d$rfttot
Ilca a I& uns, de Is tarde de h signado edecin del mismo. at teniente _4& concrete de alguna manern dIcacI6n teraildutics qua no corres- aultivo an ezt&3 materials del Minis- El doctor Luis
teSotero. seller Armando Dedarna Al- coronet Lizaro Lendeirs. y Gonzilez. an,, necesidad? panda a mu composicibn real. tarlo de Salubridad y Asistencia SO- de Salubridad, ofrecI6 a Is pronssooX
maida, suscribldridose el acta de ri- SUSPEINDIDOS LOS REGIS7MB Uri baWl6n de infanterla ie rendt_ n clod y del Gobierno, qua tuvo IL siguien to Lnota of Iclosa, respoetto a
ue en Ins ar- Una, delu primers disposicionea rA Ica honors correspondientoes; -Este consensus general fud re -Creemos qua an otras nacione conditions del tasajo an )at& ue
gor, an Is 2ue conx 3
as ar2an $30.370 fint va"im cogido pot el professor doctor Jost hay Reglamentos semejantoes al apro. naejo de Ministros. fabric& an Ins clistint, tovina
nac at so uua )00 del tro fud'Is de suspender de- Lna coompallds de Scout Cars. cis tIfIcaci6n del C4 Z.
an" dinero an clectivo, mAs ]ca va- 41imente Ion regiatras a Ion Perna-, tari deade el campo lie aviaci6n 4Te- Capote Diaz, ell discurso proinuncla- ORdo, 4no as set? Aceptanion sugerenciLs, objections, Mon722 Qua Ins muestras dis on-is.
lorem do divermim mcenclenclas y Ins 118A qua concurrent &I Wnisterl I c3' nienbe Brlhuega- hasta el hotel don- do an 1928, del cual extrRemim ]as -Low pueblos j6venes tionen quo reclamaciones que tiandan con bue- Td: A-1728 ta cupad r ests. DI an tode se hospedari ad da quelloa otron ex. no fe at mejc r exclarecimiento de Ins do
capeclea thinbraclam. qW me liable a3lablecido de5de a I litanies pfirrafog: -y tras rApida tornar ejempl ITs a EW0
I*. pasado nAo &I ocurrir Is misi6n states q R major organim- ,, Ieirritorla national Inadea
an el repetido acto de toma de *o del el expreisads. ueda an un archive, rI doctqx perimentatice an 1. ac cones I a resultados Justox qua ex- Par el Instituto Nacional do HlgleoWtado terrariats, cuancto ocupaba a) Andreu lee: cl6n del Estado: In WSW i6n fran- cluyan toda proteccl6n de Intereses
Whisterico at aeflor Florentin. Mar- A min del jefe de la m1al6n vienen alas y mezquinos no resultaron an buen estaft y aps
= 16n, el doctor Jorge Ruiz Card&. calls tiene requerimienton mis pre- person ,gque garan- qft aptleactones exactas Y no procretario segundo an proplecind y el cc- -40tro fin asignado a la y )a lit- ductan de prepVaci6n)defectuosm. qua Eam at conaurna, no conteniando.11.q
oninistro duranto cerca do dos mewa, considered at ingenlero Val. Dnmo Integrantes de ]a misma. Asocial- 1Z mAA rigldos, pars In inscrip- ticen la licitud, legally d 4
prontincI6 braves palabras an ]as qua VM especialldscles, qua 'Moreno qua Led prictica. hinne- rconel Javier Daddy Nito commandant cl6n FarraRC46utica Nacional, al qua ei6o I de no me midad de In importact6il r*dUC- he atribbyan cualltiLdes qua no tie. ras vegetaleso,
exprea6 la maUslaccl6n do catsairia ya, deadloe de los mis ele- Josod Luis Ronnagul 3, at mayor Vl- quiero referirme an caLrL ccust6n, ell realizit ell aquel Is a[ no tienen d6n y venta do Ica mediciLmentos, nen. Pero at ocima, obre, numana el
entreg4r Mentales principles do correcci6ii y cent Users, del Ejclrclto do Estad(m el tie afavorecer las especialidades caricter tie novecrad, ode originali- qua protcjzii at consumidor, an el ReglamenLo tiene defection a errors, EL SYMPOSIUM SOBRZ a[ Ministerlo a till funclonaric, qua. rox to al cludadmno, Uniclog de Nortcamdrica, ante dltimo. farmac6utleas del pals, tie profeacl- did; y In legislacl6n americans de- legitimo derecho tie utilizar medica- discutirlo dentro do Ins VIR
coma at Ingenicro Vold6a Moreno, I bre bles camblos an el MI- corno ayudante do campo a IntOrpretle. rea establecidos )egalmente, comber fiencle tanto al con5umidor, qua tin- men puros cl, respeto qua regulan him Hoy a Us dift do la moLfians, se ce.
montr6 ell todo momenta. ell Joe aX_ alaterin ljo qua nado. poffla adelan- At recillimiento de los integrates tiendo Is lnvasi6n de preparpcionea pide lit Inscripci6n de aquAllas qua cell tener y airvan par& to qua di- rehiciones entre gobernantes y gober- lebrarik an at W6n do actors del Irpa, presaclos cargos, stj capacidad y de- W y qua boy oelebrarla un camblo de la misl6n oconcurdrin t1unbidn, cJ extranjeras a extrenjerizadvis, qua no tic tengan justificad6n adecuada, in. can servir. dos, y sl las reclamadonors son tituto Nacional do Pigione el S
do sulici a mayor general Genovevo F*rez Di. as le 5 Queremos qua 'lai tax viruels, qua seri
scos -acl6n, agregando qu do, Improslones con, el doctor Grau scan de cas a farmRctut a de re. dicaciones exactas co m Ichm g: macla el comercio de far- general torque beneficial at Intoer6a sturn jiobre
mtetitras l estuva nl frento del Mi- San Martin &I effect, 61 1 mera. rfe do Estado Mayor Generall conoeLds. autentlelclad- ra. Es lo qua heni 8 he a an at so realize tionestamentoe sin no neremoa remism a lo qua par el nunistro, de Balubrilrd, do"
nl3terlo so esforM an Ilenar au co doctor Ruiz Cc ( a uag a r gada ir eblo qua conll con nconsejit )a buena le, la riz6n y a] tor JoFA R. Andreu.
:rdik que .rl r in% Ta- del Ej cito. el general do BrI 7 lito tall discutido, con ello de- CIIII10108 a un pu
matida a conclencia, eatimando qua do hay a I& Poco a nada so ha hecho an esta I
ubsecreWA Ruperto Cabrera y Rodd uet. Ryu- fe I production honest y &I piano derecho an IL acei6n do sus noble affin de acertar.
habla cumplido con su debar y trata- dealt general y sus RYUT.n a. asl gentido descle Ins alias esferas guberLA CONCURRENCIA. DATOe Pais consumichor conflado an Is. protec- gobernantes pars protegerlo. La charla, aunque liniltads, Ll obdo de coopernr jL lit abra do goblerno como oficiales suporlhares del EjArci_ namentales. Liegan a nuestro clan tie un Estado efficient, do un No nos encerramois an ningiln ch- jeto de Is entrevista, sin permitir
del doctor Grau Ban Martin. BIOGRAFICOS to. francos de serviclo. con el pomposo titulo do patentesm, Gobierno justo. thrill Rbsurdo ni caprichooo. Nos escapadaz hacia otros temas gratols
Como decUno& In concurrencla fu6 an alarmante proporci6ii, un crecido
LOS PROPOSITOS DEL NUEVO desborclsnte; 4denuia do Ica direc Be discutt Is exigencia del ratio. brimoa a todo razonamiento an que a la convernaci6n amens del docMINISTRO ta- fimero de preparations fFLrmRcdu- F OR SALE
res generals del Ministerio, jefes tie narlos y empleadlis de la Renta; A do de nnAlisis lit production ara I In verdad, Is juaticia y at bion scan tor Andreu, se habla ya prolongado
El Ingetilero vRidta Moreno habI6 Secciones y Nesociados y emplandos Redolta, doctor Bills Andres Orozco ticas qua an Is. nac16n de origin tie- identificaci6n de Is f6rmuFa qua su fuerza y rechLxamos todo lo qua excesivamente.
da%pu6; ngradecill, In cleferencia quo del deapacho del Minlatro, vimos Bill director del Conscjo de Achninistru' nen cerradas Ins puertHs a Ion efec- grepara. Les Pa*ece a alias qua as sea fruto de insidia, tie Is pas16n a El dillgente Pubillonex @stabs R 1,000 Standard 7 ft. Kelvl, hit terildo con 61 cl Presidente de Is &I Behar Mario Race Prats, director cl6n tie Is Caja do Resarcimientai y bre, que aqui en I Jos production de el inserts personal a de claw, an runto de ver c6mo Is. impaciencia de
RepilblIca al conflarle misi6n tan de- general de In Rents cle la Loteria el jefe de desparho de Is misma; Dr. nuestra, mediate poinposos anun- cualidades milagrosas y de preps. rugna con los interests generals tie a atiborrada, Lntesala iba a deabor. nator Refrigerators licada coma an In do rector cle lea Naclonal. Raill ArrechaVnIeLa, subdi- Obreg6n, Carrillo Cort6s, Joaquin Uluk- Ion, se venclen profusamente par Is racl6n. secrets, an provecho lie Jos a nar16n. dor au diplomacia. Ya conseguida Is
finanzim del Elitado, proplinhindow rector de la Renta; Luis Arango Fu- vez Rodriguez y el seflor Josti Manuel sencilla y i1ruca raz6n lie hallarse mantenedoreli tie estas anticientiti- Y el doctor Andreu sierra sun de- rinalidad de apresar en Ins cuartlieguir merectendo lit conflanza del J9- nungaill, Interventor General: Armen FernAndez Martinez. secretaxio par- Inscriptas, con ficil tramitacitln, an cas y oscuran manipulaciones. Se claraciones con Is siguiente afirma- Ilas el criteria del ministry senator re del Estado y superarse still mM, do Dalams, subtesorero y tesorer ]a Secretaria tie Sanidad y Bartell- quiere In. Inscripcilln con valor par ol6n rotunda: Andreu sobre asunto de tarts, man- John and Mario
a en ticular del Ministro, qua eatuvo in uy
rues fill empct)o en cl de cooperar a functions deade ayer; Armando Barba deference con Ice; periodistas, asl to cenclaoo. tempo indefulicio, pars. qua sigan an -R-sunuendo, creemom qua at de- ta pars, liL salud del pueblo corno as
a obra administrative, qua desenvuel- director general do Iminigracilln; )as ma nutridaa representations del 11_ Unit formula legislRuva qua 00. at mercado las products de labora- creto 91. que reglamenta Ins Espe- el del Reglamento de patents far- Phone ldianlii 6-2202
ve el gobierno, sin qua )a gule otras smadores Antonio de VRrona y PAIN tenticismO de ]as barrios habancras y hills -Is venta libre tie tales Preps- tarlos que hall dejado de taner ac- cialJdadea Farmackuticas, Productos mactuticos, eatrechamos Bit mano upetenclam, hacienda bueno at conto- la )rovincla. raciones seria saludable y amp&ra- tividad, medicarntrites qua Is cono. Oficinales, OpoterApicoa y Biol6gicos, cordial. Beach, F6.
rido revoluclonario del partido Autiv. plaza de Calles- doctor Tirso Cle- dando Una nota de aoendrado cn- ria a lea naclones quo tam idn de- cidos se sabe qua no respond an a aus cc bueno. Estamos seguros de su Y Asta qua dejamos consigned: a# R- han sido modi- efeLtividad pars, protege lit produc- Is. Ini6j, official an torno al = as Alialid
tJco qua as, afirm6, de obra entinenta- mente. jefe de UP rific, maternal y con el orgullo r r bleran enter sujetas a determinaclas indicaciones; a qua era. P. 0. Box 402
mento constructive. acho de In, repe tacto an su rostro, sabre at qua, en tor honest y al consumillor qua ne- to 711, objeto de apasionade paidtias.nenta; doctor Bartolorn6 Sagar6 reglas parat ue no Be siga ofrecien- ficado6 en su composicl6n.
D16 las taclas a sus corrallgions- mftco del MrdStro; el conoejal ha-o refeticlas ocasionem rGdRron las Ill- do el espec 2culo, bien irrisorio par -Hemos lefdo qua el Reglamento Desitz adquirir medicamentos puroa mica. rion y dem I concurrentes For Is de- bancro Julio Alvarez,, Manuel L6pez estaba Bill Is sefiora Flora clerto, cle conferir la dencominaci6n Imptine, to cierto modo, una censure
most.racl6n simpkica qua le 14urido, jefe don personal tie ]a Lo- 9.1mr.t liuda de Vald&. ancians. .ep- de otespectfitos a patentes- a frascas a Is prensa.
ttabo, lo qua servia de eEtimulo Pars, teria y Alfonso AmenibiLr, y fullclo- (Continfia an I& Pit. 19) zell-os, las nuka de Ins veces con -Be habla con togs do romano, demarrollar una sans. politics, aumi- simples formulas de ftspensario-. del ataque del Reglaunento a Is 11
nistrativa; express nlaba an -La Junta Nacional tie Saubridad bra enusl6n del penEarnientoo, de la
qua sun subalterns Xeexcep66. U_ -coattails, explicfknclcno. el mAs al- consagrac16n de Is previa censure
gunit., colaticraxian a la misma y ter- or anismo t6crticcoconsultivo del cxlas anuniclos tie especialidades. No
Estado an as iste censure en at Reglamento diamIn6 asegurando quo mantendria con -1 ta materin, confiritS a] cu
PICADILLO CRIOLLO ticlo. Sencillamente se prohlbe a]
In crease, en Renerni la mcior ror sersia, ACEBAL doctor Gerardo Pernindez Abreu, 'a anunclo tie products qua no eatkii
figure mis pulera, prestigious y res- legalmente inscriptas y qua Be RjuaQua el mundo me callenta graduhimente petada cle Is, close farmaccudca nahe dicho an Estocolmo un sabill sueco, cloned, at encargo tie redactar tins te Is propaganda a Is f6rmula, a )as
propieclacles terapauticas a profili6cY yo so 24 51 Peco, ponencla qua reglamentando ]a pro- ticas y a las dosis declaradas an Im,
carialmo lector, de irreverent ducc16n, importaci6n y venLa de in- Iiiscripci6n. Y gara qua el Ministe@I digo qua tal case, mix qua nad&, dicinns, garantizara I& legallclad y do tie Salubri pueda verificar
limpleza de antes actividades, hame parece Is gran perogrulladk cienclo possible qua el pueblo adqui- que estas conditions de la propaganda se curnplan, me dispose In preriera medicines qua tuvieran un Ori- eentacion de Jos texts ce juitincion,
Perogrullada, mi. torque as sabido gen legitinno, una. composici6n exac- pars comprobacift de Ili ofrecido M
qua Ion pueblos estAn mix bellcosoA te, y unit apIIcacI6n sin engaftos rd public. No Be exige qua Is presen--quiero decir, foxoson- frauds. El doctor Fernandez Abreil, Lacl6n sea previa, ni se require Is.
y at Is sombre, Bon tie In qua han aid,). con su tripod de capacidad, activi- aprobac16n del orgRnismo official.
Ya, par nada Is sangre me lee hiela: dad y honestidad, redart6 In ponen Nada deben turner Ion qua cumplan
SU MOTOR el qua mix y a[ que mantis es candelm- CiR. basada an principios par Ica cua. con la Ley y ajusten ou propaganda
les ha luchado mucho tirmpo, en de- a In licito. 1,as Infr stores serAn con.
1.11 i I 11 I .- I 1, I I .__ __ NOMPMFMR-Fp."- _-- -1 I
, _:_, _-'_ I
, I I I
1 I . 11 I I I 11 I I I~~ -11 -,- ,,,- -.1'..-- ... .--.---, ,-"- ", -,.I
:, I I I I I 1 I I .
I I I I
I I
. .
. I
I e .
I ..
. I .
I I I I I
- I I I
. I I I I A140 CXV
PAGINA CUM, DIAR10 DE LA MARINA.-VISM 27 DE JUNIQ M j 947 I I, 11 .
. .- Y I .
. I I I I
DIARIO DE LA MARINA COMENTANDO LA PRENSA ., Por Rom&& I j I
I Ir IT NX! ADO Z N IZ32 ARMONIAS 'I'' "' R.ESERVA Qu6 listimat Caudel entT6 en
k Director descle 1895 a 1919: Don Nicolks R vero y Mulliz. I I 1. I .
I I I I de Ia gesd6n dvica
I r desdq junto I& 1919, basis Marzo 3L 1944: Dr. Josd L Rivera y Alonne, Per GVSTAVO L 111BRUTIA Ia A cadem ia! .
EdItado pot DIARIO DE LA MARINA, Socleend An6nirpa, constitulda I For JUAN.J. RKnos I PW Edwards AVn='XAMMZZ-
on Ia duclad de La Habana el 28 do entra do 1857. Bien dicho, y a tiernpo, I I
Domlewo social: Pasell do M Correos, JM(L I I TZ N still &rUcuW antorlor as de- r6a*. do Rjinksaud, de Tb6oWls
y realiclades azlica l XTANDO el viril y-maglatril pro- Ckauthep. As'- 66ard do Norval, do
PRESrDEN7A DE LA EMPRESA: c 6 H EcHOs re. ^_ I I" Q sista bollviano, Alcides Argue- cia quir Me mejores y mist sin I
SlIvis Herniation. vitida de Rivers. TRS- es el titulo que dJ6 at I I i I tabLn Me- rgUe de Lecoulte de UP
doctor co I .1 des, PftablL a conclinion 4 deWls- cores 'clieladebat&p. an t .Jules Llefo Fort de tan, VICEPRESIDENTE DR LA EMPRESA: Ramiro Guerra a un ar- -1 , I I :dor"- con 'a su ten par Is de Mudel on le, de Oide, de Paul
tIcUlo, suyo publicada, en nuestra I I I I rasp ecto PM610 7 Is Academia. Za -1 tog mills a quienes el centlictilit eeDM = R UrrERINO: Jos& Iginsefts Bill! Y ffer"Wen I pigina de eco- 1: L 1. or", badel"etwILAUts .0 exact, Y ya ve-, I rT6 sin puertas (It p- de 10 culef
nonlife, el Altimo I (i : AU9,061o spasict- I WA"W verdiederoo Ange, l Ma Is. rayAn que -aguen Aendo lag
ADMINISTRADOR: SUBADMINMTRADORI I mll!r6oles. Es un I mie en'lliste es el, lea exists. o I __11, '"joX lag verdaderos tiontos 113morI I e0plifidido acler- tribursto de Ina L I ,! .I
Ellowes onswell.- I OEI, I-Aginalos quo. ... 4j j -de Is poeds Y do Ia liters. Oscar juvers. . to de. aencillez, L 5 _0 Inditiduallclades, cuando bace tura)."', -,,,.
g I claridad y opor-. yorgue emn. to co, -111" LfioS, 0
Al ,__ IL Claudel I ,_ 'jnsiaCMn,_,*.Jajmme5, converssaido
SECRETARIO bEL comi i M C= O, Francisco' lobe" t tuniclad. TI e n el- L I I E: 'lectiva, se vivo, guise entrier en I ;4 1 .
I 9 SUSCRIPCION para. rat el L ,%I... 'I unia, stroulaclifin j lcclvo Jvles "Renard: usted
&;,,, M67 I,- I 1 Is Academia 7 --v jelmiirieE_ ,_11- guistaris a
,0, progressive, con etxed .,U
,,,IF de xtraer .1 xxtran)- I I I K Ilarn6 a SU PUer-,, .,I I ,' ,"Academia?
Territerle ZzelAn e're nueatro actual .. 0", .1 818tente fin- I -,,%
1W p \lilt to, Radiante, no ol __ tQud Acecermar
seasonal coneventlo me salevessis, ..2 ,if. .... L I PIP I gir un bleennestar
problem aruca- */Z S .- I All., ___ will ests Puer- .. James: -4puit, his de set?. Is
Is 1.50 rerc, do is zone ,W vx/l I que no existe, Radiants qued6
Mes . . . . . . -/ ".. I frarwesiL. I
Trim stra 4.35 5 i:ii I $ A:~ sentimental y i M11-- stable Jagaiendo tercanciente corrode, afno que Ion I qua as refers Usted
e . . . . 9110, 90 -' cle IR 'zona Politics deride soleinfams __,__. Ujierce seiesionL Vi Renard: Cre
Some tre . . . F 40 11.2. % ,,, L rninnifestaciones que Afe0tan en ge- stiendo frallilles a is de Epicure. dore,
Allt 6 : : *_ : 0.1110 l a. : 23.70 ,'L Inscribirlo, YL de lijarlo eatricti- zz
I .6 .00 fjo I neral se'todos lea Painets de nues- rameadosi, a deCIr que Be tueM Y en forms solicitariR, 60fia
Aflo, dc mlnic;l '. *. *. '. '. . .... !.110 I ; !. 10 Monte ell Ia zona.ec6n6mica. \11 ..11", tro origers. SU famow libro, que que &Ili madle queris .de A 4ue crigUllfrije y distance, Pierre Louya
.. __ I C -- -mInaci6n de ,lag pasfories OF \11'. '% I I ,A le., tanta repercutd6n tuvo en todo el log verdsidercs ilrinisortsaft quo As. I comentarlo: -La me,
, ,- eon su Mquite de le- I y in propto
:1 COntinente, Parects mij bien gulf of taban dentro cerrNIN111.9311 IMO- yor desgracia, pare, n I
I I TDITOA IAL ovn: -js personaJes
. I I ; I es resentimlentos y ofusca- N J)" \111 \I,. ; I studio de unte naci6n detlirnlinsdA, nlowe aides &I Iismado de sa ln- serls of verme entrar en Ia AJMde'
I I I clones, y sets ellminaci6n de con- I Un "SAY0 80001691co hecho sobre armilnica vM y qua of "am do enjs anice, forms de slejartne do
.
- lestacionek de sideraciones political, tan prop"ciaF I N, Ia observacift de is vasts. herman- eft pirestao eatable prohibida a IN ;j" y gianindonarlos en MitRd dis
Sensacioliates mafit 1 distre .1 viejo .pintar come queers fa- \1 I I... 11.. I dad do Pueblos Pliciv4stientes de 'Is insignificantes, mortals Adanw, su a en y pulcri.
-, - ,_ L cilitan enormemente ccmcentr r of N111. : Vida onri W L Ha
, Interilz cubano exclusivarnente 0 oi- ,onTe lb#rk&: L 1" MIAM&S rlefeM Como 61, etc. blad ba)o. amlgos mine, no quo
. doctor Ralil de O rdenas l quiera par made primordial n Ina PC) \)f Idtlintlece moles, stailogon; procedl- Pazle mayor gr6staris, lag Imalor- new ojgjsjn .,
L L esencias econ6micas del problems, a niienton, Igusits fracases dell.kifeal tales refugiadon on at Temple Rao- E14-- Via. Pero volvarnots a CILUI L esencias que, cuando actilan de ma- R ,'. ?\ V1, I PoIttloo, sixtaflares deoepciones cle Is. plandeciente, conlo, astabass en )2 del, en quien no as sabs gut fu6
CON motive de on acedo Pero del cese de )a contiencla, tomada nera normal come en este case, SkA Justicis social. Alit come en Cuba, obligaci6n de eacoger un nuevo in- 10 qua 10 hizo ll&mLr persegunds.
patri6tico articulo titulado come pretext para crear los ones ovation, contrarreatan a se sabre- ., Como en el Centro a qI Sur, log mortal, pusleran sus ojow en un ell- vele a is Puerto Radilknte: si Im
I I d ponen con naturalidad y eilcacla -Dice on sneco que la Tieffi so esticalentando M dualloelde.' triunfos'o lea fracases no valen ni critor de segundo orden, en im, es- no consfeasda, rec6ndito'y vivo de,cProp6sitos. no misticas idolitri- y el nice, el mantenimiento r Ia* a Ins merits maquinaciones y log tienen signiflescibn (come At spun- piritu antibludeleriano, antiverlai-- Una debilidad
cas7,. publicado en -Tiene que set, chico, Itti sables 11a cantidad de baybaridades sea de -ylengainza, a at
-Prensa Librev cargas iMPOSIUVas y gastos- que simplicismos romAnticos de log to) Par xf ralft6ow, sino en cuanto niano, antibalzaciano, antintenahs- de caricteti Bi to primer, gu &eta
con Ia firma del d I rector do ese hacen a6rumaclora Ia gituaci6n del hombres, 10 mismo si ktos son cu- quo se hacen todos Jos dias sobre A& ... ? Puedan ser relaclonsdoo a un jefe bona, anbinslatralle.no y 'antima- Se justifies a mottles; at Ia segunpopular peri6dico, senior Sergio contribuyente, muy clura. atin sin belles o nortcamericanos. a caudillo o a un grupo 0 particle Ilarracanc, --4ue mantra, too- cling do results imperdonable. En ftlti0 L, determined, ya que lo de Interis be escrita: el novelists popular raii ratio, nt 911 persona, ni mucho
I Carb6, envici a 6ste el doctor RaIll eso, pure jamis bubo tallies tri- I r a g neral se converge log magnates Clande Ferrite on un 150veligIA es- mencis su glorls, puts, tenist! 'neft- '.
de irclenas, vi Ia butas ni cle tan variaclas cases, Si son vfilidas lag eafadisticas _ I de Is politics militgnte y se utilize winnable, quo dJ6 dos o tree fodime- Aided de cate fraque raimeada de
Reptiblica, ,Ina enjund ta para. on cleflnutiv:i, derrochax los. ,el doctor Guerra present, toma- Sr. Director. I pafteros, becomes Ilegar a Is opi- exclualvarnente opera exalter nos que wportan ser releldos a core, ni de ese discurso, ni de ese
quo el ga ineertlS pecedida do sobrantes de lag raudac!on 'fi amehkuar lea m6ritos personal veinte afuls de distancia. Pero de titulo; come ,tempoco notes de Ia
. cole m '.' das de fuentes fidedignas norte- eA
'M CY il' americanas y confrontaclas con ]as Ciudad. nl6n pfibllca en is forma que ae del'toundantp .? Mil a ser parangonsda con el au- creaci6n de lap Academia, ni desun breve p bulo, on of cual Ia cales, on vez aco- I conducen filgunos compe.fierce _,. $,gon Jos cases 0 308
rea cle dcstiiiar!os itificiales cubRnas, acontece que en de acontic ifni&tol 1pdro siempre atri- for de .Snuffer de Satins, o del pues, tuvieren necesidad de ella,
, ,
juzga corteramente al decir quo sas d.r positive utiliclad palica, -stimado sehor: nuestre giro, guindoe par elemen- .Annonce Isite a 1114sirlie, ril gut log espiritus verdadieralmente in-'
too slew Rhos que Inmedlatamente I buiondolog-la.*perions, y no que- pensarlo ni qu6 sciffiarlo, ni qu di- mortals.
cricuis que un comentario a] edito- come, per ejernplo ; 6bras de- re- precedieron a In entrads do log Fa- Ruego it u3ted 0 cabins. en su tog enemigos ,de Is actual d1rec- riendoecOlati6ftr Intriguing, limportast- I
rial a gut, hace reference, es un gadio. 1. .1 I . taclas Unities en Is segunda gue- lefda seccl6n, bajo su digna di- ci6n del sinclicato. eta 21105, ist'llarsoil"de orden impr_ vagarlo! Las antipatias y fail aim- El becho de ser xescitralco no
' '-4 .rra mundial; el consume prornedio recci6n, at asunto siguiente: Los compafleros disclose en elote patios, mks que Una determinaci6n
concienzudo anilisis del panorama Critics ponderactSmeinte.)olicloc-'. I wines enernigost sonal a exitad6a at gropes. U sola but&
',de azuear de is &ran naci6n nor- El senior Ralse Martinez, em- teatro no de lit pure, habian dietaclo aquells tre- on. mis en Jos tocatros en que se re- I - I-' A, FAto qluj es.dars dteristjco de be mends, equivocaci6n de preferir Fanacional.. for do Cirdenas a orac.ticsYkjosa. tells, fuA de R190 mis cle 5.5 jnlllo- plead de miscelAneas del teatro unidad, at contrarlo, Ia anbeismax, Aradrics. Iht1n4,;,Id'. alifirlincls siem- presentan sus obras; no bark quo
Dados Jos muy honroso3 ante- de disponer -con abwJuta-)ib4;i1sd_- *.nes de tonelaclas forges y au pro, .Maravillag-, site ell Ia Calzada del Pero particlarios de Is legallclad, de rrfte a Claudel, equivocaci6n que se vedds un libro infis en lag 11* duccli5m s6lo excedi6 un pace a Jos Cerro y Falatino ntendemos que el V pre en Cuba con",41f ritmo unifor- nos liable Ilensdo de alegria a to- breries on cuyas vitrinu aparecen
I., ot'JoA fosadlos-p 7 ell esta ciudad, Is justicia, e _'. I aus Ilbrois. Ni tampoco sere. rilis
cedentes personages del lustre hom- e impuniclad. d lall" '33 millions. DUiclt, place, unoG manIfe.it6 par medic de un Peri6- Congrew Obrero debe do celebrarr" moments scaleltSdO, que dirfain lea dog log que annamost of settle de
bre p6blico que ha realizado ese cog par clecreto -y- tjfir quie_- di' sisc .2 2 millonea cle toneladu largas. dice de esta Capital, que Ids tra- se delspu s de Is depseracibre do I fialcos, qM ciioWj,*1k med$da qua Iols Claudel. Torque nos deciamms que spreciado en Ia estimo de Is crieconcienzudo anil'sis del pano- -es mis rcxppmib#" eo afics de-,'Rep% 0 avanzan. Las Claudel no habla, perdJdO nRda ties. NadR, In, de Ia ACRdenlia es
jtjrw del cu.1 Cuba cubrid, come pro- bajadores del expresado tentro credential" y no en ]a forma clue en
wt1#1 .. .
rarms nacionallp, ell el que per cierto qUe el Pod E* ;- si- medio actual, 1.877,8W. 81 log Fj- consecuen iRs lea, soporta el pals aquella Sacrosanta Cpsa, quo no te- s6)o Una comedia al margeg de su
r JeF ,1; # -MR.ravillas. felicitaban lit whor re ha clucrido bacer ver a] pue- .c
_, que I en eI cciraik do aus interests pri- nis par to tanto nads, I bacer .
hasta Ia econ6mico- empicza a el pais clama pot -que:#, .Nilliiifa- ta0w Unities nos ban vcnid0 00111- Lizaro,,PeU per surl actuacli!m en blo. Querenicis Una Central Sindi- I ,que props, robust, y pettl6s perionaii,... prRndo durante is guerrs dos y el V Oolagrme 6brero. cal, en Ia c1lal IR mesa eje Utiva, tricirdialft, PPAW finicamente 21- en one, y que aRd el descri!cIfto de dad, finica. que game log 511fingiciz
ofrec&senos sombrio, Y lenienclo gan neces blades que soh eselacia- c canzan lass privilegloo
hasta CRSI tres vec" nib cantldRd Como tal Manifestarl6n no se sea elegli-IR por Ia Mayorfa de log de Ist Men- lit Mansl6n Divina quedaba
en cuenta, aclemAs, Ia circunstan- les y hay pl6tora cle slimiro on Is cle azficar fud, torque exportablin cift oficiali-squelids Individuals y del pfibIJeo y le asegura Una IRrga
ajuAta a la. verdRd, Puente que RI trabajaclores. en evidencia, vids luminosa derputs de muerto.
L cia, do set el doctor do Cirdenas Tesorcria national, ante la*atatia ,I rlsbo del mundo cuando excedia hacerfa cliche compailere no ccint6 Atentamente de Usted, squellos Juprek que a lit vez slpo- Muchos de log sca&micce que se De todk ess escentificaci6n, do
I quien, per raz6n de su investiclura, cle los legislaclorcs e1jefe del Es- a 10 que su pueblo necesitabs pa- con Ii mayqrfit de log que en ese nen Un interim de. exceptional cali- habilen dodo el gustazo de cerrar- todo este -divertissement. ucadtra oubrir el deficit de su produr- espectficulo trabajamos, come log
sort'& el llamado a sustituir al doc- taclo no Se Puente cruzar cle brazes, C16m. Aristiden Vasseur dad, para Ins voluntades dis lag cua- Is lag puertu en tax notices, estin mice, y de todg. estv Iluvia ret4rics
tor Grau San Martin on Ia presi- so Penn do carrot el riesgo, cle Acu- A punto do cesar I operadoreg, que son cuatro, porte- Delegado do Zons, lea depends is match& de Is no- boY muert6g, -otroe en presidio y de log discuraos, no quedarA naR obligacift to,, scomodadora, seccl6n de re ol6n. La- perspectlysi viene stenclo, otroa andan par shl desacreditam.erario, Jc"4 B&Ivasseds, Pues, desalentadors ends vez mks; dos (Un Abet Hermant, un Mau- In el poets cat6lico, enteriza coma
dcncia cle is Rep6blica -en Jos mular ta) cantidad, de nu de proveer de sz scsx a egos Pat- Porto,* el que auncribe conjunta: I do andando el tempo. Quedlari s6, SeS trAnsocesiniccis asumida par Jos y no tendirfamils esperanzals de re- rras, un Pierre Benoit, Una estatua. En su discurso, Mau, mente con Ion expresticlos earn- Set. de Actas. tuUn Pitain)
cases do ausencia, invaliclez a quo provoquc unit itusci6n-de ca- ,FEstados Uniclom, 6fitoo 111timos no novacl6n del slaterna, si no fuera y often eatte Yes no vieron mfia riec rescuers que Claudel se convirI muertev, conform a Ia preveniclo listrofe-. ,Discurrliendo 'sabre as- pueden--en puridad econ6micR- I pot ess. potencis imponderable que rernedlo que Inclinarse delanze de W6 &I catollcismo de gblpe. M enI en el Articulo 148 cle Ia Constitu- Ins y otrat4rkdmalias, q6c no cons- gELrRntizRr a Cuba sine un margin -1 Ramiro de Maeztu ba llamsdo tel Una Pequefts, maybrin (un Henri tones joven dramaturge hable. lle! I mis a menca amcpho en of dOficit I r.u 11 harizonte que nos mueve., gut nos
ci6n, I& cart& do reference me- tituyen unit puts vienen Bordeaux, un Georges Leconite, un gado a Ia ceremonla, nocturne de
'n&JOW, citacto de 2.2 millions de toj n ensayo
, rece especial consideraci6n y ha producilinclose ;Iesde hare ilempo, des largais entm Is produccidn he- de Teatro lbero do fuerzas, porque -ya no son Ina Chaumejx). Noel, en Notre Dame, a buscar &I: cha. We benders americans y at coass que son, tan que nos Inspiran, Eat& species de gmes culpa# seaproducido justificada sensacio'n a trae a colaci6n quo el deja arcci- abaericano en Paris sino Ina que serin.. 0mieft, &I recibir par fin a Clau- glin detalle esUtJco para agregarlo
toe diversos clementos politicos. do doctor Lanuzti, I dc i'ata -Mo. consume naclonal. En puridad eco- a cualquiera de aus obra.s. Fztaba
I ;1 1. 6mJca ning0ji pals paddle pechr Pcir Simone Deambroals'Martinx Ante esa enfermedad cr6nica de del, no Wine a I& Academia del parade junto at segundo pilar, esecon6micos y sociales quo Is hall Maria. to di.j6, qla Par. 'eL'aao 11 I I deacreclito Inicial. NI is guerra itsquo Cuba le garantizara Una omits nuestros pueblos, surge, come un cuchando ]as visperes, a lit entra, lefdo. 1917, comentalicid", lag, 'cosas do de palates mayor qua el ddficlt.de p CH Is Drim04. Vek on 'I'llrim, tin 0tra, eatampa sudamericitna de moviguento de roserva quo slompre bri, hecho olvidar semejante bur- tin do) core, a Is derechn, exac- ,
Realmente vale )A PCnA gins r nuestra vida fnibllZa: -'t'Ve, ustod nuestra produccl6n de patatas. Artists esp;01# rnuy coincide, gran clase es rl poems de Juana de se opt)ra on log individuals conic on Is al EApiritu. Se he Ilegado le'lan. tomente. Noel do 11186. De plentri
, El ell pue-ttra AmOrl par blar hasta del laterite de Not, liars
! par to menas parts do cAn epist:- In Maio quo co'jk etto, Wicit on el szflcar narleamerl- cles co sits cri5ni- Ibarbourou, -Milngro-, recitado per lag colectividadeA, is socilIn esfor- Claudel. que babla perMRnecldo Fij Ia, que no liene clespordicio, come pondri mucho 1 1 PU4 cInno Antes do )a guerra erit, pit". ilUstr#0ag dola AU-Costurs, Marl del Villar, lit famosa balla- zadn,- vigilante, eficalt, de las ago- cubrirse Ia earn avergenzada. Pe- lencloro, comprenditi, fu tocado
I It 'Cnr*l Ulle 61 :,.do 2.2 inillorles y is hurva, ley hablaillaii-140 J00 OVZnmurle, cula- ritift clue ttimblOn spar" come re- ciRclones-aftless, vOrtice at que so Ira v traWs del Martin se adIVIna par In Gracla, crey6 y sal.1,6 de RIIi
I suele clecirse. y quo do segurci Pa- no idea do haglA unicurers nos concede lines 2 1111- barn4or do exle iri6dlco. Pinter, citadorR, torque lit regIft de In com- precipitan is, diversa., activiclRdt's ergilenza enrojeciendo IRA trie- convertido para slemprr. Turin el
lco. remos; yo no lo, l I 01 Iltilles. escritor, y creadei n Jillas seadthrileas.
"ri a set un clocumento hist6r' d-ndo' d Al, )iie Modn Peri- Pailla OEI Candilo es que enda line que perailtril el drAenvolvimiento resto de ,sit obra quedaria, nrctfun- voll 1 xto 111tincto ex to sesurcs. Allen," nienise, bal -heeh&'Y' InLento de or,- de ski, fictorcs debe bailar, cantRr normal cle lea pueblos, do Mix. Pero infinitRinentoe mis hu- diameter iLfectado per aquel InsEn to relative al problems po- Pero Us i. # 1'1-11 acuerdo filers valido a Claudel no haberAc tanJe riciellano. Fu6 In Revelacion
do morir pronto, ,_ '- hay grandest prublibilidadeli de que Pectficulo lberonme6cano, complies- o recitUr, segull jV, necf site of es- con Ins ventnjRs y lutsta Ins exigenl- premnlado mix driantg de )AJK* -. -;It
Utica que Mis cinbArg& Ia. Mon- verA y so acordarA do rTii.* 'blas 6e In c1NI!lza T6 i. No son pre- V ri" De la.5 Linleblas p"abs
, Cubin'reaffiliente pueda enjugar par to-de min serie cle. cundron mucesi- pettAcIllo: ill Radiante, dcAj)ucA (116'118V 414ii -'* sA ,pterpas clariclades. Del subtecitin p6blica, cl doctor do CArde- El vAiicinio Ia da pur cumplido utgunns nficiA of cilificit 1411PIllo title vols, numicales, corrogrfificon o first CIRRMente agkitinamientos (it MR I -- a, Maria del Villar aparece maravi nvergonzado, rehado pot' Join face, _rrpxso,# is terraza. De Ia ignoy e r I total- miticon. mobr ".qkd
nos sulterlift, con In enttreza mo- el doctor do CArderins. no obstan Nag, Aino de Individucta: Pero clacia
Ia lluevfL Ie I Illinninente vestilin par Ocrinaine uno de low cuales represents u y0i; de libres. 4". Is, "riclu-4 ft alablituria. De Ia nega! t mente.. Timillitri at 'it el doctor El 6xito tin xldo rotunda y clecl- Lftcomte, de terciopelo nricro con ter dentro de Ia tbtallcind que .1 ,
Guerra, lit cireT I title do!' que Ion .ilyo. En el pequefio tratro de L-Mu- Itimenss, critiolina, Rtlornada con "ec hublerR vftlido, quedarille 8AW"s. on 016'n, a lit a0ftwol6n. aEra. ---expItral inclepeli9cAitia do criteria quo to 10 ctial eslima title 11110 cle6clatil n compania de Ion Verdtdeiriik inwor- ,01 wiffillao:- come sl neRlinra, de .
- to caracterizArr,'el juicia do quo ser pcAinuslaslP y (Joe -no pode- E4taticial Until stif iinit obli- mour, comoddo ya par mus rapec- enormo ramo de romas rojes. hace possible y comfortable incite Ia Wes, on compuffia de Mlxtrlrl de nacerv t2jetme fille Violaine. es
goei6l, 4notarlitti. tendrAn' no obs- vida personal come lit contrive, I Mallarrincl, do Baudelairt, de Vai- scle do tarribift, set come
l Ito basis con que Ia oposicitin or- race haceincus a IA idea do quo thculoA de vanguardin, come tAte Suzanne Delv6, que presents 11 En ellas no privh un Interts de gru- )nine, do Bartley, de Stendhal, do 411L anunciacl6ri herbs a Maria,,,
ganip un vercladerc, y pairi6tico some% incapaces do gobernar s Lante que suphr buena canticind cits if- M de particle, mine el.interin do In Daudet, de Isloupleginent, de Fftuy, -odas-, todo
. nitlear R Peters cUropeOll Y line Ila- qoePitormisocumpindhrnodelftile.Frdoioely&Tdo- fdraRlIpCorS AgtntaCDMeocaltliAdeeMun Vnege' lea .paribolaa'L y IRS
frente, come ha propugnado el torque si Adc, Cj,) bri do scour adqu"ndols ell Cu- 060 comunJditd; ell mAx, en ellm Pe do Villiers de L-Isle-Adarn, de Zola, Orodocto do In misteriosa, y fulgUdoctor Carles Saladrigas, cuYa estnM08 perdiclos.. Cree clue -Run be. Cliel-Arritnte, que, tondreillox plamAtico, arimloso do ver un ampec- elegantlAinto que va blen con ou mezelan )as miks diverges crite- de Le6n Blots, do Flaubert, de Mo- rents Revflacidn. '
hermosa actitud de, renunciamien- en media del Ia situacitin defqui- asegurada Una cuotal milyor que to nuevo de L-jqte arte espRAol tan belleza, ruble y fina. Luce PriMer'D ring politicof;, religiogos, etc., que I
no q Us 4CA nccc sarm ciAnte on quo vivimos bay sfnlo- on JOA Mete INIUM06 0001 (to is rice a Inagotable. tin ventida de cattle LUIS Xf1I do ImAcan precisamente on elt, clones
to, plaude, si preRiterra. y. sit, gogu'riclad Pero coit JoA6 its Zamors presents au pro- terciapelo negro, con gran cUello Y dinaclibi de diligencloA, In I
, quo gsur a on ej pueblo unA renc- MAS que deben servirnos Ports clar- truchas pomillifiAttles, Un volume ducclibli con of mfiximo cle lujo y puftol; de organza blanco, Inertia- y firmezag, Ia crIstRIIzRcI6ende un D IA
ci6n contra nuestea Politics cle co- nos alienlos.. aclucienclo quo -des- adicinnal con)ddibrable. Elio eAclarc- de trRjeR Y adOrnox, puento que, tado do bordadoa cle plain. Dcxpu s, ambience que cii to mater I L I B R 0 S D E L
rrupc.i6n y micul W; Tuts timien- do 1905 estuvo luchando el pueblo ce quo no hay anotiveg fundad'a cilbujados par if miamo, ban side para recital poemaxi de Federico en Ia moral, hags propicil.la. 0 1
in de reasult4mlento contra 108 Late- ejecutados per C. rmabmi Lecomte Garcia Loren, Ines un prinitic'080 lucl6n delprogrew, sin of cue, naI tras no venga ese clk to funcla- pot el reApete al sufragioll-, quo don Unities an ente munto. y edth -tan conocida entre ]as clegantefi ventido de recite, de crespdn cle un da podrian ni alcanzarian ull 4cCOSAS D E L Q U I j 0 T E >>
3 a as
mental, mientras la, lciudAclanfa no -hn costado free revolucione y muy loins de aconsrAr Para Cu- histin.nonmericanate do Paris--y par verde desvanecido, drapeado a )it peelficas y characteristics Ideas. I
se pangs, on pie y diga: hasta enormes sacrificios, Pero al n be Una actltud fatalists a alclule- del impar Hidalgo. El terreno fud
_ fi Mondel. Los sombreros y Rclornos cle grleita, y cornpletado per Una gran Par fortune, Cubit se va Lnun- "IEL Quijotoe. no @A We et Libro
I squi, ocurriri Ia gut hay pasn' parece hnberse impuesto ese res- rs de reAignRci6n y pasivicind. cabeza ban Aldo Interpretation per echarpe de crespilm violets ciscuro. .dando cle asocisciones civicas; lag Impar para allv)o de genes rein estudialle inpogr6ficamente. Las
I a moron clescaecicial;: ea tambl#n of distancias sefialRdas en of hare in! que cada president hace 6ucnd a polo, sin quo esto quiera decir que .0 Evelyne Arznn, nueva caeft que As Ln bailarina Amparito, que for- CURIes no a6lo propenden a su4ga- recurso of expedlente, JiL past6n de mortal fuercirt comprobaclaa--las qua
su antecesorv, Y -Ia& dlas 10 do podamo% dormurno, sobre Joe lau- I pone de pronto en bolls par el chic MR unFL poireja perfecta con Jos6 nar Ia incuria official, able R .,ajvLr quienes I ya no pueden alinsentar lag se hallsbala perfectamente estableoctu6re. fecks, cle Ia inauguration reles.i, Manifiesta que -hay on Po- Per Ia contrarlo, liesputs cle des- do sus creaciones. Ast que, apar'n Reyes, ved!tte del Casino de Pa- ]a incalificRble injuaticla que invik- mks communes del almin humans, cities tante co&q Jos anotaclas de. i pejflr In mrntiq clubann, y ubicar- de ]a calicind literRria de esta pre- 'ris, ]ties un preclow traje gitanct riablemente y Cori muy rarlsimas torque ban rebagesdo. In eded fe- jando Un'buCh TO n a Is dud&.
_ .
jV
1 presidential, seahlrAn slenclo cle cle r del Estaclo cuya funciona- lit dentro 'de 16 mielondl Y 10 We- sentacl6n, so une of interns de su que blen pudiera ser lucida on un excepcionft (pow par Is, Presiden- cunda. Asi exte seller Rafael Pe- Calveres cle Ia. anenA, raws y ea
ilusiones Y lots Z" :1 V do desen- rmento es lambi n un sintoma quo nice, nos' cqn.vbca :9 Ia lucha eco- elegaricia y refinamilento. balle de sociedad. Es de tafetAn eta de Ia Reptiblica. cle algiln APR- ralta y ) 'to, general retirado del tkiriles recedes frohAsols, pueblos
ptuin, I m.4e,,tan, debe darrms Animo.- Ese Poder es n6mica en A.' mierca& abit Rubft Dario ]lit aide evocado en negro con dos grades violates sionado per ru lugar natal) hall pit- fjOircitkV espieflol, que he realizado dp Arjarnstallia, E TdIlkitits, etc., toj gafios*. Y C411-0-- Una de Aw m&q belles poems, .Los fruncillos y adomaclos con Junares decide lax poblaciones del Interior. civics maniW toclones "clilma:,- ci judicial, al quo merecidamente CUota segura aaustool Z Fitillon un trabajo mignificil cufindo su do en fin cay6 bojo let'-fitfo4cable
4ICuidado Q,, 6j motives para encomia, significant quo tinlen- of merendo iii;rteamerlicano.e Nos
on motives del 101)01 qUe, R pesar do y ble.ses de terclopelo rojo. El 'car- de Ia Isla. De In que p4rR cada In- edad poniRl@ filers de -it dimen- Agics. deli ingeniero. Tal is Wit, inhFtber side recitado on castellano pillo, Wilde hasta lag cadera.i, es caliclRd sIgnifican dichas agrupR- sidn de sus activiclRdel; anteriares. te4g. TO a, In -'vez su ingenuidled.
quo Cu reli','66--siVroduzealp 'frat Ins otros Poderes clistan mu- aobroc4q, ,-. 1, con.'sobrods rR7,6n. el h I a logradc, denlumbrar a) p0bliect clones civics, nos da Una impre- 1. tons t de'r -4pair nuestra Predict- de lentejuplas negras: Idea Jntere- #CPW del Qudote-. come bier I Pues a lt s trescli lWs cuarente, 'k..
efials clesoUcel"het:11toje Its- :, cho do flenar sus respective, cO- 4' L-11 I on aberso publicado Ia
. d6n'.- r"i; Wria ,---a no. seria vill- franc*R con lit melodic y lit fuerza SlInte a retener, .416n diarlit, desde su seccitin do ea 11fdica of tItUIQ, no ext Una Wra Lres aftes; de
ber cesado Jw:, g*fe-10 'h&Cc dos metices, nuestros jueces y magis- r do sus times. Los dentin trajeft de Ia obra Pon to peri6dico, of Inquiete y protefco clue se desarrollen teor-128. aunq primers parte del .QUWte-, Ingeafics. y adviotts qi ,jinientrat lea trades realizan sus fares% ell forma de sterssrhcw- '. eli Clusivan),onte qI Ell Un include celeinte, iluminndo ell mi mayoria Rut6nticos y tral- Armando .MR01ionn, A quirn hrin las hay perfect;amelit r emtnb)ecfdfLg, nuo results clesperdiciag,' of tempo
FAtados Unid6j, que tomaron on 6astante salisfactoria.; que -nues. snerc;Wo, I*bid
' ,ijb: ,j4 Rated& Unities. per un rojo reflejo crepwcular, San dos de divers regions de E-SpRfut An 0 el seso dos preocupaclones derivadas de las lectures pacientes en saber si tal a cual *talle conFrancisco do Asis, Inni6vil, levant Impenitentes ell sit vida: Ia pi!iti;- lievaclas haste el limited. Per ejern- signado pot Cervantes fu meditaella Una parill ,tAx, principal y que tros iribunales lrabajAn normal- C, elfa, red4zeitplbs nuentra produc- y dan Idea de to pintorercos y ele, que 61, aracitAiiLi, clarna el doctor sus mancis y all Mirada lit cleio. A gantel quo son log alcleares de Se- rR, on In clue Ila cosiechRclo Inurns pie. of gentir-RI-gUe perteneeI6 al do a conciencia respondiendo it un
deagraciadamente 'ficuen que se- friente y se puedc decir. sin Guerra, ,,fiAsjjtqhgjTcmsIa.'pero re- sun pies, of lobe cle Oubblo, repre- govut, de Zamora. 0 de Salamanca. merecidisimos, y el urbaniscino. en arma. de ingenleros-estudi6 a .Don afAn ingenieril antes que litersguir con el Arms al hombre, ban pen.'em"s clue son perfectos, quo sheitcla ii-en7rellitarmos con tea PE- sentndo plAstienmente per JosL& de El clou do aEl- Condit*, on In pre. of que s6lo IIR cosechaclo dolores de Qujjote. sobre of terreno de sus rio. .
dejaclo sin 'efectO Ws Joyce do disfrutan do Ia conlianza p6bli- ripeclas del intercede ablitn7to, coma Zamora-que es tambi6n mimo, SentricitIn de tres obrraR en un octal cabeza e Incomprensibri. .ste ba- ciescormunales empre5as. Y echan- .Coau del Quijote., emperor, es un
emergencia, nosotros, quo on tea- caD. In cual so Rjusta, aforlunada- to hacencq)AIsell motion blen data- ballarin V comedlante-esti doma- coniptletamente difer0rites. La prL rrenillo Wtimo es el que le ha lle- do manct Ae log recuraos de sus volumen-260 piginag--de gran utiI liclad no fstimos mis quo provee- mente, A Ia verclad. Dice lamb* n do-, quo .10sotreh psre, Ia economic do y su rlso. IA belleza de este morn es .Tigres realness, de Gar- trade a reclactar (y a re4dattRr ccn conocimilentos ingerilleriles, estable- lidRd para culenes, versacloo mks a
I Rzucnrcra-- cuadro vivo, iLrrRnc6 un aplartso eta Tells, bagada en el episocilli de lanto 6sito) ]a nludida secc;6n cui intiltiPles verdades y cleslind6 menos profundamente en lea cosas
dares de aziicar, mantenemos ]as quo -(Iuviis es per esto quo re- 0 Uninime at pfiblico chlecto. Otra BoRbdil, el ilitime, rey moro Y Ia primera y no so si Run unica-Rciul grRven duties suscitadnA per sus lec- -guijotescas-, necesiten Una sinte.
; nuestral, ya labemos par qui me- sulta tan inallialado cliche Podevo, donde tan pronto se imita-y oja- turns. C"RtrG MAPSA magillhow. six clara y prpcisa sobre determinalive"; cUesti6n ista do capital sefialand. el hecho do quo -mien- a fornIRr un frente ullico del ca_ realizael6n central de Ia famous Villar ell of papel de ]a sultana Zo- Ii baya .side ImItada) permitiendo- Tficittimente esti. convocAndones entampa hispnnoamericana fu lit renclicitIn de Granada. Maria del hecbox it escala, trazan )as saliclas dos perronajes del libro immortal.
importance. de Ia cual hemos IrA,, Ins olins dos so clesenvuelven pital y of trabajo anticareroa con aftnci6n mexleftna tEstrellitav, del rRida. estj realmente acertada do nos aprecidr of VR.StO panorama de Cie.rtas tergiversaciones son endereecliteriales, dentro de tin ainluente do abuip ei resto de Ia nacit5n, Reducir maestro Ponce, POPUIRr per Ia tit- voz y de gesto. So traje oriental Ia noble y eficaz gesticin que en to-, titudes y prGvoc6 el inter de mu- zadaseconvenfentemente; aIgunas tratado en distintos n- die y of folico. La cant6 con gusto es de una riqueza digna de Ins Mi, do of territorict national realizan chas localidades del planets, decide poll5m as que ban enturbiRdo, a
come probablemente recorclardAn claricia, nuestros tribunals clan In nuestras zafras futures serla re ,ieli-i. M-4. --I.- _- _- __ . -411- -. .f.n- -i- Ia. :o-,.o. 41-u. .f-_ I~ trievis. A.1 fi- -- ----,--
ANO CXV MMU0j)EIA MARMA.-VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1947 PAGINA CW0
..............
i N 4 EJJ iot %P i
(t" t
ra.1 VeHt H1 e J 1,io
do cuanto la Habana recuerda! ajo aae.u -to
Con R6 s 6rep4 4n
Si no viene usted a. FIN DE SIGLO en -estosAlwa tonocer, por lo menos, todo lo que estamos of reciendo, habrit dejado pasar una de la8 mks ventajdsas,6portunidades de su vida. Las REBAJAS, en effect, constituent
una-re'alidad- IMPRE$IONANTE. La superabunAmicia de BUENOS y NUEVOS articulos hace sumamente fL re i Me fresco, 1A estableciniiento invite a recor
cil _y grata -la tai a de com raf Y el,-a -y. agradable de rerlo todo,
a examinarlo todo. Usted pgisar4 un butw rato y'harfi7*un MEJOR negocio viniendo a FIN DE SIGLO en estos dfis'.
%sot
Gran Rebaja
De Ray6na B)Wddl Violeta.
Woe medin Were en Libros
82C par
TAMBIEN LOS FINOS Fina locidn parn A pelo. en
Con pitfranek Y roitura, perfume violeta. de nuestra 2 0 416
en tejido mmidoble. exclusivarnArca "La We",, Preelex normddea
Products Embellecedores de Gran resultado. Diverse
colors. Y en a1gunoG casos. en ma.
,Colonia La-1-ete. yor proporci6n. Por ejemplot
40e aa..-djii. LA MONTANA MAGICAL.
de C..Mann de $10 a 16.2S
IRELENA R__U_ BINSTEIN De Bemberg, a i Una delicious colonies
extraseca, de aroma fino. EL VALLE DELA
exquiaito. ABNEGACION,_de M. De.
99e par venport, de 84, -a 03
estdn ahora rebajados en un En tejido de gas& MEMORIAS, de LWt.v..
7 con uns transparencia T'alco La Lete de 2.40, a 1.50
exquisite. Media@ de gran 45 e Una fibra, LA FERIA DE LA VIDA,
duraci6n en seip precio. de P. Strong, de 2.20 al.35
as@ tonalidades. Un talco muy fino. en
perfumes ioleta, 6eliotrqK. Libms y et hias:
mediag plaatfa bejd clavel v fougere.,
e!7,
De Nylon Colonia Sombrillas, a
51.agujas,,a u, im, 2.95
En p"furnes "vetiver'. ValiaN813 9.50
1.99 sindalo v simple. De nues.
tra exclusivs mare& Con un explindido forro
iiro precioeos Remoig. de ray6n negro' diez
En cu llas'-puRo Jr I ite
00-V colors veraniegoo. Media adornado. Otrsa, dvide
todo nvlon, lav, mlis fifta: Talco, a
y hermosas.'
En fins mothers de cristah
De Nylon, a T&ice Remois perfume Costureros,, a
"fougere", con mots.
if 65. 3,23
Loci6n We Two
Con pii branch y cos. De mimbre muy fino,
tura, en lindos colors. il,i, nt,,. 2.40 forrado interiormente, mo.
Refuerzoe de jhil delos' rectangulares y
p Exquisits lociiin Oe cuadrados. Color natural
Remoig, en delicioso per. Tok, .1 con vivD6 azliles, rojos
e. 1 1 /771)
- OY,
A140 CXV
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARNk-VOM, 27 DE JUNIO DE 1947
Las N6ticias debris de las, Noticia I REUNION TRIPARTITA EN PARIS Hoy y Mafiana.
REVISION DE LA POLITICAL -DEE. UCUESTI'ON DE ENFOQ Ayer llegS a Paris el senior Va- Par Walter LIPPMUM
Par PAUL MALLON. cheslay Molotov, qua se reuniri UEVA YORK, Junin. (M ).-Si no nos quedaba otra alternatIvR,
(Derechos reservadoo par *Kinir Features Syndicate, Inc ) alli con Ernest Bevin y Georges N Be respetan y Biguen sus can- ]a qua hernog logrado an Grecis. as
(Exclusiva pars, ei DIARIO DE LA MARINA) ceptQs fundamentals, all dis urfio un ejemplo Clara, y prectiso de Is. Si"
Biclault, a fin 'Cie efectuar una I tuaci6n an quo no debernos 0010'
LGUNAS personas creen qua epitetos p r calWcar as& camps- del, secretary, Marshall an Har- rnos erl, otros passes.
puede deja.r de existir una co- ft Pero si Be leis. detenidamente reuni6n qua so consider, proloc principal do "Si lo que tenemos qua hac" CIL
SR. si. Is ignoring allies. Han Ilega- lo anterior, Be llegaba eventual- do unas at gentido de gobernar a Greets as
do a pensar qua at Be imaginan mente a una cita de Philip Murrny, gaci6n de Is fracasada Conferen- relaclo- In. gDoctrina. Trumam an la prkcque algo no as president del CIO, an un mitin nes mia natu- ties, entonces estA fuera de lugar
cierto. eso no celebrado en Nueva York. an que cia. de Moscil. Mr. Marshall no as- riles y min nor, In apliquernoo an otra P&rte
FT I I males entre lax que
uede uceder- di a que Be obtendria un d6lar al Estados Cnldo3 cuLiquiers.
Para ellos. Sin mes. par suseripci6n voluntaries. c!e tari pregente an Paris; Jos intere- 11magintrise tratar Llgo qua Be
embargo, resul- los mlembros del CIOP. El artfculo I y el mundrk eU- pareciera a in operaci6n an GreciR.
ta bastante di- en cuest16n no sugeria siquiera al ses y punts de vista norteame- ropeo. El Sailor hablar de
Marshall &a- a,, Holanda, An El
lee tor In Burns. a que Be elevaria In Is. Francla!
ficil escapar de A.L U6 an q.. .1 = UBreUfia 0
un, oso. simple- dich.a pcjc q %, xJ Is reference rican6s, estarin representados---o plan para, Is, re- embrollo griego ilustrR Perfectamente ignoldr- qua el'CIO'tiine 6.500.000,mlem- mente Is necesidad de InOdif"
:bras. prcscnre mis bian- -por tnglait- 6 in bisics, de
d.l.. mt.l. Fhici nuestra POIWca
ropes, &a am a mops. y no cm16n
as dejar s Pero Is misma historic. c1taba. a an los Estadoa Untitled; Y on qua europea, tal Como seha.16 el disIs influencing de J@c k 3 roll,'_jefe del dIO-PAQ: di-- 111. y, an cleric made, par Fran6,060-000, -par nuestro papal as Lslatir, ayudar y urso de Marshall.
I .0iendo qua esa agrupacb5A se" ha- Cia. ya qua uno y otro pals man- alentar, perc, no iniciar. dirigir
no verlos. Iero Parere qu Cti- bin ievivfdb permiananternente an obligar a las nacimes europeas an El Nuevo Muncie, puede, Coma dic mente ,a ha logradu. una base lo al an localidades y ba- tienen lazoa muy firms con JOB Iraicaandoopcift de un plan norteame- jmoCdiafncnELrpg bace mis de cien aftos,
yo atWo art distinct forms- SI rrios., para, pulsax la opinl6n pil- Mundo. Pero no Puede gobernar,
Riga existe y lo veo a In oigo a to blica.. Estaclos Uniclas... Do esta feun4n torque nos hemos; dada luenta, cepta,
siento. creo a ples juntallas que as administrator, dirigir. ni -a%
Las subsiguientes infarmaclones al hacerse mAs comprensible Is an cantidLdeg limited- Y temporeal. Especialmente me ha pmado interiors confirman y aumentin tripartite, se espera poco. 1A grayedad de Is crisis europes. inini- ralmenta financiar al Viejo
esto con cuanto me ha perseguido toclos los dato5 sabre art& campa- nente, de qua si Europa he de ha- Mundo.
y aderads he credo qu e results El- important y sin anunciar. agresi6n a Espafia an ciertos see- cerse manes dependent de nos- ve smenazada par
go de primordial ese ncialidad ILI na Sl Europa Be
instinct de conserve 86:D eso as lo qua he podido an- otros an lo econ6mico, debe bacerse el Imperiallsmo sovi&WcO. 106 F-9c16n. que es cantrar an los archivosL de prensia, tores laboristas britinicos, puede del misma modo menols dependien- tados Unidos no podrin salvar a
algo mAs que un instinct Animal respect a este fen6meno cle co-- te pollUcarriente. ASI, m.entras a] Europa hacienda frente ellos s(,ICs
normal. considerarse como uno de log cost- sefor Bevin y el senior Bidault miLa raz6n par la que ahora cl;go tradiciones y escapes a Is publi- a Rusin. Europa debe salvarse a si
cidad, aunque de vasta importan- ren primeramente hacia, Wi6shing- misma. I.,as Estados Unicios pueque quizAs todas estas ideascno cia. sabidos clones diplomiticos qua ton an lo qua respect. a cuestio- den ayudar a Europa a salvarse a
scan ciertas, estriba en que pin ti- nes europens, jamis Be reuturhn Bf misma solamente at el esfuerzo
camente tcdo el mundo ha decidi- No SO en qu forma ha sucedido Occidente hace &I ago moscoylta. coma, europeos. Ei hecho fantistica principal par au salvac16n parte
do desconocer Is maniobra que des- todo ello. Pero at me es dable ver de que no haya atim una politic& de Europa.
de hace mis cle un mes ha estado el resultado, incluyendo algunos comun franco-britinico-belga-ho- La cordurs, profunda del diicurplaneando el CIO. la PAC y otras de ellos que no son conocidos n landless, acerca de Alemania y el so de Harvard esti en el cAlculO
organizations afiliadas. para gas- general, Pero qua evidencian qua Ruhr se debe principalmente. cast
tar una Burns Clue oscila entye 6sta la campaha mis sagaz qua precise de nuestras relaciones Con
con toda reg-uridad, a una deferen- Europa, evttando tanto I& falacia,
$ 3.OW.000 y $ 6.000 000 en LMOS el CIO-PAC hays, intents, do y qw- cia y a Una preocupaci6n excesiva
cantos meses a quats hasta ziis tambi6n la. de Mayor enverga- :an WAshington. del aislacionismo como Is no me
$ 6.000.0ft an un s6lo mes, al ob- dura. EL DRAMA DE LA JUVENTUD EN ITALIA nos falaz alternative qua as Is injeto de influenciar Is opinion pll- Todo el mundo conoce a debe co- El discurso de Harvard es, creo tervencift universal unilateral.
blica contra log congresistas, an Is nocer, qua Be discuss &I CIP-PAC de f Isa relacJ6n entre Jos pais" eu- Las necesidades de Europa son
cuest16n de Is legislaci6n del tra- estar dominado an $us posiclones Por ALFOW W FAM ropes y los EstLdos Unidos. Dice, urgentes. Sin embargo, allows, qua
bajo y para desviar y controlar per- estrat-Agicas par los comunistas, an Har& poco mis de un mes be- con brios de conquistadores, or- consiguiente, an Is apatia y el au- desorlentada, dividida entre st par an effect, qua an lugar de buscar hernos dadc, el primer Paso justo, manenternente Is opinion pfiblica todo el pais. 114barne an RIDMIL an IL grandio3a mados de dinero y vfveres an tomatismo. opuestos sentiments, de acuerdo cada una de ellas, separadamente, debemos proceder lentamente, dcamericana. Algunos scatienen que esta si- -via dell-Impero.. Coal an Is ml- abundancia, a poblaciones ham- Hubo j6venes qua creyeran an a] a au anterior afiliacbm a los dis- acuerdos con nosotras, deben po- jar qua germinen las semillas SamComo antes d1je. lo qua So pro- tuaci6n Be he purWo y otros adu- Ind de Is Miami, entre el Coliseo brientas, desnutridas y pores, cu- fascismo haste at fin. Creyeron y tintos bands, vIctinta, a la vez del nerse cle acuerdo entre ellos. Par- bradas en Harvard pars, qua sus. viene de cuanto veo, oigo y siento. can qua los camunistits eatin tan Y Plaza Venecia, Be yergUen 8,119- YL resistencia moral habla sicia Be entregaron con sinceridad y ge- fascJsmo y del antifasciamoi a est, que nosotro6 no podemos gobeimar frutos caigan sabre Europa. Yo me perdi de pasar par esas eta- arraigadca an dicha organizacl6n teramente soberblos. los rests de caal LnIquilada par los padecinalen- norosidad. Be indignaran CuLndo juventud. la actual political Italia- Europa ni debemos tratar de- ha- Porque pDdremos ny4dar efectlpas an este problems, Pero cuan- que es dificil desplazarlos, porn qua la Basilica de Constantino. En is tas, I& congoja y IRS privariones Mussolini fu6 depuesto y tncsxce- na, parl, screcentar act dezorien- cerlo. Las inacionat europeas deben vamente s6lo tan pronto coma Eudo empezaban a sucederme cosas ahora Be leg estA anulando. gruesa pared de ladrillor, qua pro- sin fin. lade. Se regaciJaron cusaido l1ber- tac16n, present la pluja ca6tica gobernarse a al mismas con obJetO ropa en conjunto, a en cualcluiera
extrafias, trath de determinaY a] Tambi6n Be Saba Is popularidad tege But base, el Duce himo grabar Afifidase el fen6meno no menos taclo par Hitler, instaur6 11, off, de cerca do 70 pirtidos, at tenenics de poder nosotros ayudarlas efecti- parte de ella, par ejemplo, el Ruhr, m6vil do egos acontecimientos y de qua ahora gozan los movirnien- cinco grades mapas. El primeio an cuents tambi n los de caricteT vamente en period de transici6n Ins naciones mis interesadas puegrave de la vagancia. infantil. qua mera y funesta Reptiblica Social, cle la guerra a la psz. Pars, bastard' den y estdn dispuestas
encontrar age Mn6meno. tos locales, descle qua algimos de ubica Roma an los moments de an el Sur tom6 proporclones alar- qua precipit6 &I fascism an I& de- regional. a actuELr
Mis serviclos de recortes y otros ellos han obtenido &dto an Bus su origen; el aegundo represents mantes an Jos primeros momen- generari6n nazista y someti6 a I& Estes partidos politicos con Bus Be a sl miam deben empezar par conjuntamente.
mks, s6lo ban podido encon"r gestiones. la ampliacift de Bus dominlos des- tog de inevitable anarquis, Aun hay poblacl6n Italians a m6todos via- disixtag, aus comicios, Bus debates; toner confi-nes an if mismas. Tampoco podremos proceder mAs
tres notas pdblicas an relacift con Mis conocimientoo director tobre pugs de lag germs ptlnicu; el ter. dIL (a pesar de las disposiclones Ionics y OpreSIVOS. L IRS deporta- y disputes an las plazas p0blicas EstD no quiere decir qua nos as- ripidamente qua dentro de los Fsestos particulars son bastante Ii- Caro ahade Ins conquistas terrIto- Boa -otrora, repletas de gente -encua- tamos retirando de Europa. Segui- tadGS Uniclos. Si el Congreso y
CIO-PAC en el tArmlno de doe me- entoa del goblerno y de Ins obras de sal- clones. ]as tortures, IRS matan ue- drad", qua escuchaba en silen la el pueblo norteamericano han de
ses. Desputs de sets a state pirra- mitados, porn Betas -movientl rifles del C6w; el cuarto ostenta vac16n y prevenc16n organizadas y todas IRS represnlias de qua I ]as directives univocas. inapelabcles remos manteniendo el equilibrio de fos, an in parta inferior de una in- locales no disponen da ii's.000.000. Is maxima extens16n alcarizacla per institucioner a privRdos, par- ran objeto toclas los pueblos inva- poder a lo largo de Is lines, Stettin. respaldar un programs ellropeo de
formacl6n de primers, pigina del at as que t1enen a mam alg0ri dt- par el Imperic Romano, El quinto ticularmente par las casas relig!o- didw par ]as hitieristas. A PeSELr y aplaudla, on maza-son Is Pal- 0 Is. envergadurs. qua in sAtuaci6n exidebia dellnear las conquistas de sas y IRS Institticiones de A. C.. de elia, el Duce, con el rn marts, demostract6n, par tin lado Trieste y an el Levante, &I mism
.New York Times-, de abril 14. en- nero. unifies- ; tempo de ofrecer at respaldc, a ge, tendrik qua ser muy Clare, pars,
contr6 una mencift a la ligera. So Ahara blen, los contrestatas re- Mussolini. En los dies qua siguie- files Intdrilretes de los Ilamad.03 to de la nueva Rentiblica, logr6 de I& Incomprinnible necezidad qu un Programs. de recuperac16n eu- alias qua iste as, an verdad, un referfa M blen conocido esfuel-zo republicans podrin Ignorar eats. co- ran al armisticlo con Joe ahados, del Padre Santa), an Nkpoles Y an crear on aquellas j6venes hl illi- tienen todcs los hombres de expre- ropea. E5to no as alslaclorilsino an Programs, de recuperacl61n y de Paz Is. furfix iconoclasts, del pueblo lo Roma Be ve a numeroaca niftos, do si6n de que &t& eeltabs. destinacia Sir su paxecer sabre los asuntos del CIO Para lograr un amplio res- an que So ha credo par& cleverer- arrasd. pfiblicos, y par el otro, de c6mo es rungin senLido. Pero tendremas y no otra forma VR9L de donar repnIdo contra In reform de la ley los. QuizAs otroa sectors '.a I& Opt- ambos sexes, mendigos. vendedores a cmegir vJejos errors y a Jill- dificil la vuelta al ejercicio de Is que retirarnos de complicac lones curses qua no cubran nads. S61o un
sabre lag =Jones y otras relaclo- nl6n poblics, tambidn lo bairen, En su IuW no qued6 sino una ambulantaB, dedicados a )a *bolas ciar tins, ruta major y lot; electrl,6 vida democrAtica parn. un pueb. o demasindo intimas y de un Inter- Programs, hecho an Europa, par nadas can ]as sindicatoa. Pero yo seguird opinando do dia- manchs, Informe, deadibujadR, filn negra. y a negocloa todavia mLs con la idea de qua era precise &*it- qua par tantos ailos ha vivid -LLn vencionismo excesiva. Aunque ad- acuerdo entre los europeos, IlevaEn ells Be utilizaban los pecres tints, mantra. dejar Is posibilidad de reconstruir, negras. var el honer de In Pstria, lavan- critical, ni de libre mitamos que en el cigo do Grecin, ri en si Is esperanza de triunfo.
no dign I& wrifiguracift de di- En at Norte tale fen6meno Be do I& vergilenza. do Is traleft poBibilidad de
chis conquistag. parc, ni siquiera ve agravado par las consecuencia3 consumada per Badoglio, con res- accl6n social y politirn.
los contornos de Italls, Me pare- del mal ejemplo de Ion escuadrones pecto a Ins camaradas nlemanes. La primer confus16n Ine%,itable deres del Partido han adoptado
66 ver an ello I& tristemente sim- Ahora. estos ex combatientes r#,,- eA can respect ftl significado de In. tAcLica del Jobs can plot de cor-,
EL COMUNISMO EN LA SEGUNDA b6lirm representaclon del desfigu- de 86. y camisaA negras- que on publieftrim hRn pagado con la pri- Is palabra -clemocrilcia-. dero al declarer qua el Partido Co- Periodistas rojos y
at malhadido tempo de Is RePfi- I- oPoseemon toda una muestra (]a munista Itallano no v3 el comunlarado rostra de-11411C cual Be mues- blics. Social ItaLliaria, creada par '16n Sit crgucra,'Pern nadle Its qu
GUERRA MUNDf ta de In cnbeza que In socledild democracins---c.scribe un period.s- mo aten: mks alln, hay par licy, la fibe rtad de prensa
tra a quien trespass suz fronterns. Mussolini despu6s do haber Aldo )I- ha cometicla una inlusticirt al ca:- ta-, una muestm amplin, vRrIRda, es respetuoso Para con In rellgl6n
Rubuss sniaterissles y snoralts bertado par Hitler, enrolaban a tigiLrlos par habor obedecido hasta snis o nK'Ms agresiva, y quo a del pueblo Italiano, do Manor& que Par DANIEL J. RIVAS muchachos do trace a catorce arias. ei fin al que par todas Bus educa- menudo nA& Ilene qua ver con Is, Ica cat6licos qua Ingresaron en at (Par Vaclav Myslevic, corresponsal
Par supuesto lo primer que Aal- escapades de Bus casaA 0 sacadas do ores y jefes Its; fuern sefiaiado -democracia.. Wrong llegado a] paxLido pueden seguir sl6ndolo, di- de NC. an Praga)
- V I I los reformatorlos y Ins iLrmnbnll to a Is, vista y prime el cars- can futile -ametralladoras y born- ccmo at FnIv9dor de In. Pntrin, niks punto en quo cada coal se his for- can, puts la unica fin"dad del co- PRAGA, junlo. (NC).-Loa punL s ruins materials. baa do mS ILAn, Como el hombre qua ZLVCVR Jado una democracy propla par a muntsmo en ItL1iL as In defense. de too de ViSLL de los periodistas de los
0 comunlatas do Cuba--comn lyni6n Revolucionarbi Coniunlsta z6n son las ano.
los communists Jal mundo en (ahora SociallSta Populaf), cdtt6 Par sombril" qua puedan pa.- sempre ragionev. su uso y consumo.. Ins obreroa y el logra, do I& jus- passes occidentales de Europa y de
- en Dictembre 23 de 1NI otro fo- racer )as descripciones quo so hl- Como st eAtc, no bastara. a Ias No as clertamente ]a permanon- Y he aquf, rerumilda en In ca ticia social. He conocido a vLrioa Amdrica, reapecto a Ia libertad de
tero-fueron decididamento can- Pecos horas de ]a liberaci6n. una I~ mucharhas blen intenclonados. Fetrarlos a participar an In Segunda licto, e5ta vez Ilamado "Cuba on ]a citron, todaa son inferiors a Ia empress Industrial. Avida y turbla, Cis. mis a manes IRrga en Ia cir- ta de un joven. Ia reperciLsi6n, Ill n roses y actions qua Be han deja- prensa chDcaron continuamente Guerra Mundial, haste tanto Rusin Guerrn"-n6tese qua ya no so dice. dolorosa inaprosi6n qua auscita an eel I& que puede A. mediate, que esta si unci6n I ene con log de los periodistas de Rusin
aprovechnndo at momenta interred d, rr6n,. an ]a psicologla Juvenil: y de pains someticlos al Soviet, duel Limit In visidn directs do )aa vented de aus __4 Jon Zsta. y militant
no Be v16 atacaAa par Alemania. "guerra Imperialists" como an at no, Ia carencia de I& ley y do una, e; n an Ing cilulu
publIcado en 1939. En In phirina 4 CAARLS vacladas con un mont6n do policla suf1clentemente eficas, con Ni 1 03 a Ia I Ia tAintes, Jos jilvenes, teniamos tra- partido con un sentido do compa- rantiLls, celebracibn de Is. reun16n
Ya sabomos qua obedecen clega- us del
mente Ica dictadoz do Mosed, de este nuavo optIsculo se lee, "'Cu- rulnu an al radio formadas par lines do lucro despTovistc, de todo jurl:XX I Ica. desill ads de zado para seguir: un camino (Ri- herisma, de abnegacl6n, desinter6a do is Organizaci6n Internaclonal
an pu'.n..
lost place y at techo derrumbadoa. 'me do eft
us cu rax a e
I.
us'o
En 1939, antes del ataq., emfin be eat& an guerra par In d'fensa n1pulo, ha lanzndo sobre at rnrr- toda oo :mci6n sobrenatural, so, sin duda, pero un camino. 110y y enthusiasm taLn grandmas qua lea do Perlodistas, qua Be acaba de oePar Is noting so eXperimenta una. corno is ue se usa en Ica tribunaRusin, ascribla Blas Roca en ]a propla y par un Irranunclable de- extract sonsicift cuando, al cado do IRs imp-rtantes cludade I. nos encontramos perdidos. Un mun- hace nceptar sin difficult unis dia- leilrar an esLa cludad,
pa- S les de i a, los qua pueden con- do nuevo del qua no teniarnos ni ciplina y una, obediencia clegs. a Los delegados ingleses y nortep4gina 3 do ou follato "Cubs y it, ber de pueblo l1bre que anin In in- Bar par ]as Callas do MIJAn, a tra- Itallanas uns. Soria do publicactoGuerra Imperialist&" to miguiente: dependencia naclonal y Ia demo- v nes cruncterinadas par ]a mis de- vencerl de c6mo y por.qud pue- siquiers, Ia Idea de quo pudfem Ins directives de los comisarica so- americancis manifestation, al con6a de Ian ventanas deavencijadaa den Bar culpados por u fideli- existir. so ha presenlado ante nues- vl6tlcos, no muy different de las cluirse las sessions, que lo ocurrido
"hay, corno on 1914, IMB CALlaas de cracla". &a van I& lans, y laa estrellas. aembocada sensualidad; noveois
esta guerra qua onaangrIenin ni En 1939, cuando Rusla compartla prohibldia an sus paiseB do origin, dad y obedlencla. tros ojes. Un mundo en el que que mantenlan a los j6venes Jim- tc una desgracia para Is, demomundo se encuentran an Ia existen- con Alernania las fruios do una In- AIgunaa ciudades como Camino, traducidas y puestas on circulaclon Agnarlrura Y eseeptici5mo hemos expertmentado par on lado cistas a merced del Duct. cracia-, pues Ia Organizaci6n ha
cla mlsma del capltalismo..." vasl6n salvage, Raea eRcribla an el hint mido totalmente Lrrasadas. De con rapIdez asombross., libroa at on anbelo -nueyo, una vish5n ones Tal VEZ sin clause clients, hiLn caldo an poder de Rusia .
El proplo Bias Roca en Ini obrik fancicula "Cuba y Is Guerra Impe- algunca pueblos, encarimados en obscures, patologia sensuallsta, do MM desorient2doz ailn so halls cGrapleta y libre do Is vida, y por caido de un totalitarismo an utro, El debate sabre Is libertad dc Is. "Los Fundamentas del Socialismo riallsta": "No sabernos cuAle son las verdes collnu, otrora encan- torpezas morades, velaclas par Co n otro )ado v1slurnbramos un abismo: No hall ccmprendido qua no es prensa fu ablerto par Milton Mu]as prospect a adores y risuefsoa, no han quad&- m contraponlendo a un error el error rray, president de Ia American
en Cuba"-publ.Jcads an ID43, des- ivils de ]a guerra Impe- plicadoe cerebralismos, revistas de log J6venea que partiCiPILrori en In una ruerra. perdida, una patria dedo an pie aino pocon troops do pa- e guerra, de Africa, de Rusin, Ae to- vastada, ]as concienclas de ]as clupuds del -ataque alemkn Is Ru6ia- rialista actual, ni cuAlps scrin aus tiP0 franc& con muestras de d S opuesto que Be reEtablece el orden. Newspaper Guild, quien urg16 par
red, qua junto con las vigas dobl': sino contraponiendo Is verdad at una libertad absolute pars las pudice: "La iluerra actual, an )a que possible transformatione.,, (p&Z. nudo femenino integral, con ten- dos los frentes, qua sufrieron lar dadanam opuestag y desviadas. LQue
clan unaa sobre otras, parecen I tatiVas de seduccl6n. ca'cularlas con gas meses an los Campos do P11- tendriarnes qua hRcer? ;,Elegir on error; Ia concepc16n cristiana do blicacionei Individuales y para, IDS
Cuba as beligerante dead@ diciern- 32). Dos afto despu 3 -cuando En pidis y cruou do inmensm y de- todos log medics de la PlAstica. Y sioneros, y shorn, vuelven a Its- Camino? Para ello necesitamos te- Is. vida a In concepc16n materia- 6rganos oficia es de enticlacles y
bre de 1941, ha surgido bnjo condi- 1941 Rusin fu6 una victirna mfis de soladca cementerlos. lia. el alma Ilona de trigieDs com- ner un concept exact do lo que lita. asocJaclones.
clones mundiales dIferentes tie las Alemania--el Comit# Ejecutivo del Pero min triste y desganador de Ia perspectlYs. bates y al poner pie an el suelo silrnifica Patria, una Clara Idea de Pero lo que ha. faltRdo precisa.- La oposicl6n a Ins propuestas del
de 1914. Altars, a dIferencla do 1914, Pnrtido represented POr Roca ha- as at topecticulo do laa rulnas mo- I'm quioacos se hallan rePletos patio encuentran qua todo lia, to qua ella es. Pero Ld6nde hallar- te a estos j6venes as Ia for- sector Murray fut dirigida par Paexists un Estado SOCIA116U, Ia cla este pronunciamento contrario riles. de este material Infecto a 4AI carnbindo, qua sus compatriots In, F.1 todo to qua nos rodea es in- Men
Unl6n Sovi6tica, qua... esti libre al anterior: "Nuestro Partido no Son conocitica ]as numerosos ca- Punta, qua as obvio pensar qua piensan de modo distinct quo ellor eatable, todo as resbaladizo e In- mac16n cristiana La trigical expe- vol Yudin, editor de *Trud-, 6rgina, de tendenclas qua Ia Impulsen ha. It& tenlda dudas, ril Ins tiene, so- gas do col&pso an Ins poblaclones una fuerza ocUlts alimente a ins- y Jos reciben friamente, torque aferrable?. riencla del lascismo--escribe Ge- de los indicators sovidticos. El delecla ]a luerra exterior.,." (pAg. 99). bre el final do esta guerra", ("Cuba merldionLIes, ]as episodios de de- pLre eat& corriente OPRCIL Y Pes- juzgan imWl. eStkTil y. heats. All- dda, pTesidente de log j6veneg de gado yugoslavo, Ivo Stajdc, atac6
H y una Cass en ]a que casi to- A, C. I--demucstra, entre otras
Do modo quo Is Segunda Gue- en Ia Guerra", pAg. 5). jAntes no cadonCIL moral an IRS mujeres al titers. y que, ELI Lnterds do lucro tilp-atri6tica la guerra, y Its pre- dosalos Partbics estAn cie acuer- cosas, quo una relitl6n forroa- al Gobiemo de Atenas, acusindolo
rra Mundial NO, y at misma ttem- nlrRnzahon a ver his perspectives encontrairse con troops alindaa &a acompahe In intencift secrets gunman: de peraeguir a los pmodistag y al
do grar las ya demaslado 1por qud hab6L% ido? jquiin as he do. en declaxarse antifasci. fas Los malista. hecha de ext4arioridad, pepo no fui-seil6n Roca y at comu- del conflict y ahora aseguraban comptiestas par hombrea de todaa cleginte qua hacen Ia voz m6s grueFa pa- ro desprovista, de contenido moral negarpe ls, Ssamblea R autoriZ&r at
nismo-de caunas y condiclones se- no haber perdido jarnks de vista las rians. quienes Be presentsban probadim energlas morales del Pue- enviado a In lucha? re, lanzar anat ma s contra el -e- prefundo, no shrve sino pars es- delegado Zriego EL cielencier a su
mejantes a Ia primer. Es un cam- su final! -.- particularmente de Ia Jil- Es indescriptlble ]a ama-rgura gimen fascusta son los comuni:tas, wonder el abisma, como Ia nieve pals, iste Be reUr6 do Ia reun16n.
biazo demaslado violent par& de- Cuando In Unh5n SovI'tIca Paso- mo Partido declararla ]a ntrario vented hoy mis qua nunca des- quo embarga los corazones de cs- que Be glorian de SCr L51LS enenli- qua cubre ]as grietas y bac. MAS El delegadc, britAnico, M. Kenjarlo sin excuse. Roca Intent6 ex- ba par arniza de Alemania, Roca al sigulento afto, manifestando, co- concertada. tos ex oambatientes cuando ven asl go% mLs implacable. peligroso el carninox. yon, manifestd entonces qua este
plicarlo, y sin queer, aunque s;n aseguraba: "Nuestro deber es, on- mo to hizo par su Comitd Ejecutivo, Desortentaci6n menospreciadon sus sacruicias en PrActicamente Eon I(i principa- Incidente demostraba que Is liberotro remedio, tuvo qua confesarse les que nada, luchar con lodas qua "Cuba Ilene ya una virtual ei holocaust de loa camalradas que Its sostencdores del movirriento de Esperanza do resurghniento tact de prenga no existia en un Pais
mojigato del Comintern, FIjese el nuesiras fuerzas par evit3r que allanga con los, Estados Unidos! han muerto par In PStriL Y So Sler-- Ia depurnci6n- tendiente a elinal- dande Ia pren5a estaba bajo control
El tener necesidad de orlenta- ten extranjeroil an su tierra y. a nar a todos ]as responsables 0 CG_ Tan s6lo Jos j6venes que pudie- a influence del gobnrno, Ins finanlector en lo quo sigue: "Cuando nupstin pueblo sea ronducido a es- Eats allanza debe fornializarse y ci6n as propin de la juventud de veca, an Bit propia hogLr- laboTadores del lascismo. y ran vivir Intensamente In vida c ris- zas a cualquier otra luerza.
Ia guerra xurgI6 ... ciarn Rora n in gtivirn imperialists en fmvor do hacerse code dia mAs estreclia y efi- todco los tempos y palseg, Pero ell Distints, paro no major, es In 81- be c6mo esta acc16n reacaicneasr'ta tiana hall poseldo Ia energia ,u- LAS delegados de Polonta, y Ru"Los Fundamentas del Soci fl; ino ualquipra dr, los dos bands bell- cax..." ("Cuba an Ia Guerra", PA9. moDdo "oepalonal In as do Is. Ju- tuaci6n psicol6glea de Ins j6venes se presta R menii(in a da'r satis- ficiente como parsi resister 11L3 en Cuba"-enrontrarnns flUr PIA gerentes" ("Cuba y IA Guerra Im- 9). Ailadieindo especificamente "Cu- a mania critjcaron a IRS agencies do
una guerra Injustn pinr anihos ladn. pAg. 38). Sin embargo, ba debe defender su independpn- vented de Ia Italia cle hoy. qua lograron deserter de las diNi- facci6n a Ins venganzas. con I influenclas fascists, escapar de la oticias occidentales, que ellos asPar muchos; y con todog los ifle- stories del cj6rcito conLroladas por pretext do queer Ia justicia. Se triaripa. del comurtismo y estar its- timan informant err6neamente sabre an Ia cunt los puPhl,, -InnPMe umi \- title el Soviet se vi6 en re- cla con elements eficaces y olre- dics. an Is. enseflanza PrImaria y Ins Rlemanes, y pasarse a los alla- preata tambl n a ]a hicil maniob tos pass. ]a tarca de I& reconstruc- ]a situaci6n de Bus respecLivos pafperderian. NuestrR artifu I fu6 pflino por Ia aglesi6li gelina- cer a las naciones allaeas In opor- secundaria y, m6s tarde, an Ins au- as Para ra c16n de Ia Patria. ScS
traria 4 Ia guen a en c-,% iii,, "I- d luchar. ol lado de ellos, de obstaculizar Ia march. de Ion
In It( I icn cornunista JnterrBcio_ tunidad de hallar en su terrilo, IRS univeraltarins, en ]As organiza- V ne
en el Cuerpo Ita!iano de Libera- partidos adversa-rios. acustindolos 861o alias pudieran Intima
f- P.v. -..d. I I i I I :,,I I I. III- i ll-d .1 -. .6,f-i. A. 1- I I~ ~ ___1 - - - __;_ Prava scrA Ia secle de In Organl-
A90 CXV DLAMO DE LA MARINA.-VIERNES..27 DEJUNIO DE'1947 PAGINA SO's
CRONI CA HABANERA PROXIMO DOMINGO:
SANTOS DR HOT San PEDRO y San PABLO
RE A, D E D ]A S,
9 atividades celebra boy In
Well., at6lica: Santoo Zoilo y RooSaludemots an primer tdrTnino
de ZAPATOS DE VERANO en el to
I" Zoilan.
,Ion ncl:,,& Is. sectors. Zolla
at, Ill 4
SAN RAFAEL 255 1 To Fn ntereasnte
IUAZA IU IF UA NCE1 (Cad assruhas a AGUHA) .111 ex Em ajador de Cuba an
lington doctor Aurelio Fernindez
been. h %Ja he embei con Au
a parts *1 Norte.
Zolls Norcifte, interesente esposs,
COMIENZA MANANA del -seflor Anibal de 1 9 R cuy
concur3o valiaso an, otodseyls. do.
cuidad as pre scilicitado.
ra de Re
Con In B:r yes esti do
Ninins. de lots Reyes,
1. bil.'h. ra.
No recibirtili
Zoila Soto. gentile esposo, del hec
Zoll Maria Betancourt de L6pez
do la&T(=, Zoila Guedes de Colete
y Zoils, Jorge de Model, Im tres muy
gentfles.
Zoils, li de VLrona.
-ZotIL-Venturw, ]a- Joven -r befla ff-,
tiom del eatimsdo wnigo, Pedro Rodriguez Penin.
Otra bell& damit: Zoils Pdrez Per.
nindez de del Valle.
Zoila Meas. de Marsal, Zoilis Cimi
de Gli -11,L M ;el6n do VivanC. up AIXISXG
Y Zoila Carreras, espon
pw de nuesPool "i -_ iigrero Grablel Quevedo.
asiludamols boy a In sehors. Estrella Muftoz de Cueto a
C.0ti ll;uc su hija Esze=a, qua estAn do dim.
Entre Ins sefloritas. Zolla Estrella
Soli v Tbmtt. Zoila EsperRnza Tariche, Zotla GonrAlez
Zamora L
TZi quo no recipe.
Is encantadors. Cuca Ma tines
$US ClientCil Piloto.
06sequis a La otra festividad de hoy as son
Rcidolla.
r Celebran su santo: Relojes Herme'ticos, desde 29.0 0
y Amigot 0 El doctor Rodolfo Mindez Vieftate,
Mesor distinguido de Is. Universi- S RAJO
de La Robana. Siempre Lo Nis Nueve AL PRECIO M I A.
El doctor Rodollo Armengol y au
hiJo Rodolfita JOYERIA S FONDON I
"LE TKINNON7CAj-D.
I Un prestigious etrujano cuyo nonnIt nlill 40 dion key Is aeflora Z-ila FernAndes de Velasco, In bells, a re eatA association a grades triu 1AN0 405 JE-roSc QoFoe14SorJo
Act 4 hateregainte eaponat del quarldo analgo Guillermo R. Carriers, gerente del foa quirilrilicos; at doctor R Ito ILL GAL
Chan Basi Garcia Navarro, vloedirector do Is.
Xisell dersoorbadones de ar"to y slimpatla recibIrk do sun amis- clInics. sLa Innusculads...
El doctor Rodolfo Pella y su hijo varest, Joven y talentoso abogado de M doctor Rodollo Guiral, diAtIn tadess de Is Socieded hallosinern, donde tanto se ]a eatinsa, Is sell de Rodollo Pella y Somosints, amboo co- la Direcci6n de BerieficPricia. ii oculista. Carre IL merclantes bien acreditatice. El doctor RodoLfo Nrez do los Re- Ell conocido abogado, y notario ROis Saluda paire eft. cordiali.%imo. Los doctored Rodolfc, Fernindez ges, el notabilisimo cardi6logo, mlem- dollo Marurt Quillo y su bile, Il
Criado, Rodolfo Alvarez Olivera, Fto- ro del ConseJo Nacional cle Educa. dolfito, el simpitlen Joven. LA Ill IN'FANTIL DE A dolfo Rodriguez cle Armas'y Mdollto cibn y Culturs, en cuyo seno osten Rodolfo Franco Santeiro.
Plrhardo y Arrondo. Is represeri del ClauriLro ne Finalmente un estimado ani all
Ayer ctui tres aficis de i el Andr6s Carrillo Gutidrrez, Candy El doctor Rodolfo Bahos v Villa. Mecticins, y professor del Instituto de caballeroso Joven Rodollo Poll Mdo y simpitico niflo Pepe FanIul Ernst Boullosa, Carlos Fernindez 34meg Mena, el menor de lo,, ti-ps Freyre, Maria Teresa Salazar G&nez mil, conocido abogado y notario. Investigilclones v Ampliacl6n le I-% y Hernindez, conde de San Ferri RoDdolfo Luis Carrift, Rodolfo de studios de Is Utiiversidad de La Ha- clo cle Pefialver. hijos de un matrimonio ta-n quendo Waddington, Flora Maris. Pari Luis CArdenes, Rodolfo de Armes, Rodol- bana. (Continfin an In Paging NIll
an nuestra socledad como Alfonso Mendoza, Laly Carrefin Sampedro, to Trespalai Rodollo Garcia IAFari y Lillian 06mez Mena. Pedro Bilbao 06mez Waddington, Jo- to, Podolftto Alvarez.
Con tal motive au abuelo. el cono- so Maria 7 Rosa Maria Arellano y de Pato Caballero. cido hacendado Jose 06mez 1%4 ila CArdenns, Lourdes GonzAlez del ";a- Ei doctor Rodolfo Ban Martin y SAMARAOLE 04LOR 'pi I vwiv
an unift de su bellisima esposit Eli- Ile, Manolo y Mercedes Quevedo y sards. Sami le otreci6 una f (Ilta Carrillo, Rosario Argilelles, ydta Rodriguez, talentoso odolit6logo teMendoza y Menocal, Armando DA_ rienta dentists, del "retto Nacional qHOL)N LE PONE FIN
Iftesta, encantarlors, do anim iri6i VRIos Sardiftas. Douglas y Jorge La. destacado an el cuarpo do Aviael6n. de alegria, qua tuvo par mar, ,) Ios
ermosw Judinels de Is. rcsidw gan Mendoza, Maylto y OorlnIt. Men- Rodolfo Herrera y Rodriguez. asqua an. el Couri Club Park do7a y Arango. Ivanne Mendoza y timado amigo y su aimpAtico, hi Ro- A m o lin ',
m Whitehouse, Ana Marla Martin MR- dolfo Herrero y Noill
log espoAos G6 Mena-Sampidro. El doctor Rodollo Bombell ORANT IT
C vertJdo qued6 aquel ftirdin en cli.eCiulliermo Meet&. Jr.. Mawda y on Ora 11PI EL Rocbk Zorrilla. Enrique Er- Roclolfo Pella y su hijo Rodolfa.
un lugar de leria, con carrousel! ro- doctor Rodolfo Rodrigues Alches eldctricos y ponies, que hicipron %'ViSfin e Hidalgo Onto, Domingo Ou- El Is ti6rrez de In Solana. Vido
s deliclas de los pequetuelos. CrIstion, Miy;,7 I La piscinR mitunda al centre de] de 61 nd Men dozR Ila I. rto
taba adomada con globos niLs ora. Crist all
Jardin es go 10ndelin, Irene Goicoe an ain
Publicidad. tIUAREZ rojos, en ella Be Vellin numcrom,, rhez, Trodoro Menocol Joh n. Gul.
barqu no de vela. Ilermo Agullers. Pollack, Ali a eno,
In unit gran MOS11, Col()cRda a] (-% ral Johnson, Arturo AbR1)I driez,
PILDORAS Muy concurrido se vio' el recita'.1 tAdo, ae enoontraban los Juguetes qw Carolina y Eduardo Arellano v de ;D ESA.FIA N DO
mis turtle so distribuyeron entre los CArdenas, Micacia LoVola Carrillo y rites, ll los qua toLui hubo del Vi Jo,-A L Piedra Nt)dqrme,
OWENTALES que ofr cl',. Monchy Agiiero y Grauuxi doliclosa meriendc Alberto OutiOrrez de In Solana y PorUn numerous grupo do nihos par- tn. Mercedes Rochn y G6mcz .1%4ena, ticip6 do ests. encantadora, fiesta H#ctor y Eugenio GalbAn INOS DXS. y Saiglie,
III Al azar.anotarrica algunos n6ni y ]i AL VIE'RAN 9
A 0 LLADOS, En el sai de acted doo Lyceum Jefe de I& Policis. Naclonsi Panjul y Sterling.
x It C ONSTITUX- Lown Tennis Club otrecM syer tarde Noun Tremola de MaclA, Carmell- ANIVERSARIOS NUPCIALES
Don, HERMO. un recital de piano ei simpitico e no Barba de ]i Carmea Pilar
con log Irtallgente nifto Monchy Agtlero y Morales, viuda do Vila, Anatolia Al- El doctor Manuel Dorta Duque, sante caposa Vity Barrios. .rtid a varez de Ii Isabel Fereda viu- represententC a In CiLrn&rL y ?;U ii
arms Orienta. Graul, hIJo dorado del pagador
los". Salad y Be. Palaclo FNIaldencial sector Josd Agile- da de VAzquez, Cacha Kemh viuda til CAPORL Carmals. Ortiz, cumplen Finalmente saludamos hOV LI InUna, Alessi in. ru y do su bells. espoga Polits, Orau. do 06mez, TetA Alvarez do ernhn, en elsta fecha veintiOChO Lhoa do fe- geri Leonardo Zapico, alto lun- I Q.
allerui bonefl- Monchy. de slate Lnos de cdad. r dez Figueroa. cidad cori -BOdas de Frutals- cionftrio del MtnUsbei de Obras
01"so a las dw discipulo ayentaJadisimo do Is Dra. Andrea SuArez do Ortiz Pdrez, pro- blicas y R su ancantaclora esposs. LoMAL balleitts *I folletts. Ill baJo Elvira Doploo. a lnterpretb entre III sidenta del Toni on este dia celebrant III Is Martinez, quo festeJan sus Bodi
sabre -sW pnmbretc Dirijase ;L P admiraci6n de Its numerous concu. Mercedes "AlmdaI'go Gato de Lars. vigdsimo aniversario do mu venture de Muselina, once efloe de dichaas
Orferi Approds UK Hobans. rrencla qua lienabs, In sala un pro- Marla Eugenia Garcia do Grenet, zo enlace -Bodas de Porcelana- III conyugales.
djlclmos LulaR Somostria do VIllegas. Gracicill, doctor Martin LeAnda y su Iri Whricladets a todosnuy bonito qua repro Rodriguez ClIceren de flinches Zacontinuicidn, 'p
En todoa morrientax se conduJo yu, Agueds, Capote do Ayala, Car- EN EL LYCEUM
de IQ a or lo cual men AgUero viuda de Focs, Maria a
(In 'rt) p Luisa AgUero de Bonds. Ans, Dolores En el Lyceum y Lawn Tennis Club I lubtii a 1011 profewres v al
Mon c Van Ac" finalizar el curiso.
M AI H bid _h_ ap". goo. G6mez de Dumois, Josefina Vilela de so oelebrarA boy viernes, ]a fiestalnos, con motive de
, 1 .1 pr-grame. Cueto, Noeml Rivera do Oarri y Ly- traditional
WA01ANA t or. 'ut.. Mi:uet an Sol n u oirece ess prestigloss' Seri a Ins cuatro de Is, tarde.
110 vor lie Bach; Herrero Armonloso. I(Te din. de Rivers do Chab&s.
nloch niedwin& do fame" Handel-Robinison; Aire (de 1L FIRULft Mary Landerns de SAnchez AltonMozart-Diller; Minuet 50 P E T I C 1 0 N D E M A N 0
porque ioLita Alvarez de Mentridez. Her
ali us I acemos do color, 14
de Don Juan-. do Mozart-Durgan
do dabiIIALd. do MD""A. -r, Mini do MozarL minla Perez do Rivero. Marta Lulsft
do InItabifidad, do nerviashanodebt- 96rez viuda do Avilds. Carmen Oudo LION portadoll ftuclonslea do Is Segundo. parte: Rondo y Minuet en titrrez de BascuaS, Anita Ramirez -od salgdura" ProPitis do Is muJor. 901 MRYOI*, Bewthoven-Turner; Ln- (31ralt de Alvarez. Martha Valdivia
Ka tod" Is f -mixclu- Ilaby. de Brahms-Duri V833, Cho' do Agilero.
lImportaittel INC of amplion subsist- pin-Robinson; Marche, TrIlitar. Schli- Olga Foes do Outicirrez Cuervo.
bert-Coi y
tutoal NXIIII40 al Isatilitmo. original. irad Tres Valses. do Shu Nenita Rodriguez de Pies.
tert-Diller, Oraciels, Alvarez de Milli
Inic aremos Its relacift con la pri Orridins. Visiedo de Schu senora te, Delftna
eVEMKTANDELY01A E PINKRAM merR dama do In ReptIbLica, de Ferri Estheli
1-hulina Ali viuda do Groot y con Garcia Garcia de In Cruz BuigRis. ZenLidL Espinosa 'q,
hijas a hijas pollticiLs. li do Herrera. Marla Teresa Herrero LA NUEVA LEY DE PENSIONES Osrau do Ali qua vestia un IIndo viuda, de pontanals, Cuca FernAndez
Coq motive de in ley recientemen- fRje color rose; Tots. Grau.OtIlIn' de Arts. 0
to votadg a concede penii a los Castro de Grau y Avelino Castro de Ofelia L6pez Bosque de Mendom mlembros al los disueltda EJ6rciLo, iau. esposa del Ministro do Cuba en B61- 3
Marina do Guerra y Pollcfa Naclo- Solla de Is. Hors, de Upez Castillo. gica.
nal, se ban estado reciblendo en In esposa del Primer Ministro, HaxdOe IApez do Vellii eii
eocidn do PenailoneiI y Jubilaciones Celsts Campos de Rlvarez Fuenies, del =sul general de Cuba en Miami holdn do
General del Servicto esposs, del Mini3tro de Agriculturs. Still
S Is Direccl6in Sarah Castro de Guoyclibercis do
goentral innumerable expedlentim que Folipita Estrada de Collado, espaso. josefina Dardet de Herrera, Maria
.= d. ls = Rev, Bascuas do AgUero. hilo, on bldnco. Tollos
Z* isora de del subse restrict de Defersa.
as ex y doctor Asels, c Un grupo de sehOritas: 81
V111468 MLnresa de T*rez aell 13 6 cii 17
Erj4que Carvajal Rojas. subdirector Wmera. esposs. del Jefe del E:J6rcJtO- Beistriz Agular, Maria de Ios AngeMarifts. Gil de Aguils, Ru z. esposa Bebita Villegh&
liesuli do an department, I les POrez Acevedo, 16.0.0
Ime impartir actividad a In "tZl- del Jefe cle I& Marina. V'da y Mgjarita Barreras. Flaquits
taoi de loa miunos. Delta Arango, de Ruiz. espoats del LAnderns. rellita Castellanos Fees,
Angelica Sinchez ZRYR3- Arminds
Schulte, y Its lindisirria Aurorita de do ofornamo
2 Guoyaborcis
It AYSIR. Dorita Collado, tan bori
!!!Illillllll;:: 21111 Regina Xi(11165- Carmen Gonzilez. blanco. con tres fachonei
41'.Ill "?Tw Cacha Barba. Ceiia Fernindez. Carmen Hernfindez Reyes, Ana Maria 01) 10 aspoldo y dos 01
Mufloz. Cuhi Ablaill x
Pererit, Adelma frente.Talloscle 131/2a 17
Bebita L6pez, Martha Maria Ele11, Garcia Magriflat &nchita GaAlita y Carmita Formoso. 7.75
l1ardo. I
= _- IWI. Vida1. Carni _;- -4.1
7
ASO CXV
PACTNA OCHO DLARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 27 Dr JUNIO DE 1947
0 T
C."N rsTlkrNo
Iil CUBA 1XAu69= C10X)DZ,,11x
Scenario y Pan!alla]
wonli NUMW v1JU"Al
ell;
(r0TRA PRIMAVERA)), DE VSIGU; EN EL PATRONATO.
El lunes; 30 pri5xinio, el Patro .0 un decoracio que. coma Buyo, sera de
118 I R NOIC10100
Afic del TeaLro volverk a render IT, ho gran valor ar istico. La comisidn de
a Ilt.4 letras mexicamiz, con montage still aplicada alte5tuill de A
la repiesentacitin do una obra dranu .- todos los detalles imaEL Lica original cle Rodolfo Usigil, un.9 vera., quo Tequiese un complicado
de sus prinieras plumas. eseenaric, con objeto de bacer una,
TrAtase do Otra Primavera-, Uri presentac16n exemplar Como eS C03H U EVO Y-.Y ,o retj o -y bello drama que present la tumble del Patronato.
crisis de una familiar it lit que I& vi Por el tel6fono M-7485 se ibp
1.641 det GFf.vV Stifil da plantiEs, un conflict singular. re
Rodolfo Usigli is el autor do ilEl solicitudes de Ingreso en.el Patrona"CLARG, do LUNA" to del Teatro, iwtitucl6n que honra
Gesticuladors, que acalia de represenWON tRrse triunfalmente 'ell el teatro de a Cuba.
Greta MENZEL Margarita MONTERO Bellas Artes de M6x1co. Fsta. obra fue
HortesoPRAN0 ARPISTA I objeto de Jas Talks apasionadas conn.i. LANZA -I- gran ballerina MITSOUKO troverslas. Tambi6n ha, escrito -CoLa pareja international VORIS and CHARLES rona de Sombra que el Patrolia o
At piano Rafael'VRTEGA estu4im para su prekentact6n el anct
%%olinjj JesCis GETAN Carmen BORIC pr6ximd.
OtrR Primavera- serk diiigida poi A 9 R'l b-*W,-'E k9i B.Irien-SOCARRAS 7. Glcur ia'BfACCI Julio Martluez Aparicial. entubiasta Ica 49IR14 1110. pole 61
Clint.: Maria E. d, 1--CRUZ-Mil-i BOIX Clime. G()DOX reati .1sta cubRnh que'lla clado pritcMitith. PINEDi'. 'Xarta'TONAS' _Enriqum CAMARA' bas de su capacidad con Ira dileeclon .4 dos6LA MATT qOtaAd&MIRd, 1 1- de La Loba y -Mister Beverly....
A Lvis- Mfirquez se ha encargadif,
%qrr
Idia y,.m6ntai$:.PEDR D-. VALCARCE LUNETA $f.00 ((MUNDO DE CRISTAb en
el teatro ((ADAD))
LUNES Pr6kimo
Como una demostracl6n miLs del
el tiLshistrio que tininia a lus arti.tfi.
de ALTAD, el skbudo 5 Tic Julio cuundo st, descorra ]a corbina del teatru
cle' lit escuelt, municipal -VKld ,, Rudrijue? el public de Lit Hitbanit
telitha ]a ochsi6n (je livustar Ile non
abra que lia revolucil!nadu IH. lee"
111ca trairal Illodivi'lut ""I
ci-L, !it, cl'lie glass InenaKelle), at N ellTennemee willitilm. (A -,
LAS moue.sul centenu. tia acurnetido lit
chreccion Coll. verdaderu empeou 3
TRES comprenslon, de Iu que una obra de
MAS ese. two es v significa ell nuestro
Dostacadais gult-jue actors Sergio Dori6 ,
d1o Aconipaliall It Centeno 105
rLsabel SAenz, Minin Bujones
CANCIONES gel Espasande La traduccl6ri se ac- CPA
DE i be a Maria Julia Casanova y Andres C010" e
ha disefiado el vestuario femennic,
Y en esLrecha compenietLrRci6n con n Is Petit-Re-,ita OSVFALDO. el director para sittla-r. la obra. LuLs 11 AIRES DE ESPAIRA".
Mirquez estA trabaJando la adecua- so esconifica Ial popular canda. esceilograffa, ci6n del maestro BASTIDA
Ell el vestibule del teatro exhibiri *FAROLITO DE MADRID" Iff VEA' Portocezrero una coleccitin de cus- SuPild-creaci6n CIO Is aricartitador* HAS DE. dros Inspirsdos ell la obra quo eza noche se represent&. LOLITA TORRES
to que ESCU, Antes de comenzar Is funcidn se LUNIES pRoximo
CHE! OICA -As hari enLrega de los pr.mi. lo, Z,--=
DE LO QUE VEA... triunfittictres ell el primer cancurso N A CIO N A LM
de obras teatrales do I& ADAD. Pida
11.4 HUSICA MODERRA infointes por el tel6fono M-9362.
EN TODOS SUS ASPELrOS
CON Jos VOCES y to MUSIC N 0 T A S
do NELSON EDDY
Dinah SHORE Benny G08DMAN MAR71: Exito de CABALGATA con ((PANORAMA ESPAROLD y
y u Orque.la CHUCHO M: GIL ((MANTONES DE MANIIA)). Miircoles estreno ((Ventas y Molinos))
TRIO CALAVERAS ESTRELLIT4 Califilgata. el sliperespectActilo qne de Daniel C6idoba se verb. una vez
RODRIGUES EDMUNDO SANTOS actua ell Marti, desde IlRet inks de iubs ell un de.4111ilibrallLe desfile de
SALVADOR BAGUft RIABOUCHINSKA wls me.ses, sigue atrayendo una Con- estlil"PH-8 111110nosas y bien traza- 'till 1,111 M1
Y LICHINE RODOLFO HOYOS. Currencla extraurdillaria ell todus su., das. Muflauft shbado se ufreceimn Dieltribilifla por APROBADA
funclones. F.Kto se explica, si tenemos dos funciones a ]as 5.30 de A Larde GRA MEORFrro
de 11, y 9.3t) cle lit nucell. N, SHOWi
ell cutinta ]a aiRlinificencla 4 ORBE F11 M5 -HERNANOU Qmritono
presentackin esc lllca POOLS VeceK & ROBERTjBailis internacionsles MANOLO
0 C O ]ROY Ae ,,s i1sta. ell La Habana y clificit no wInente de superar, at siquiers iglill- ROSITA CORREA Soprano,
Madw. ine.,,., WA 4 1 MARTI *
lar. Huy unit serie de factors Clue COMPA141A ESPAIROLA ario Rommi *it 'a Orquests' Gricall
01 x &I favor que el p(lblicu M It
0 conti-lbuyen DE BALLES y
110,01140 v le viene dispensando con tanto, rari6o. lit esplelididez y modernriRd ROY
S14OVI roll que son puestas todos stis -progrit uts, lodes tienten una linea TIC5,30 9,30 n 0
'60. 1 laial its Ilra pura. que elevRit R la rate- M U IS I C A Y M U S I C 0 S )T 71
artl so I76"Na, q "I.H.,. goria de Arte mayor, to quo rn reR- sto H1
PT4,41 PV UT 14 Ildild no pasa de simples hechos y DIOL
cariviet, 141% Kill. rostumbrels de lit vida, coticilAna (To PARAMO
tom provinciRs espaftol;LN; Ve.r6nica Mimosa, prodigic, sobrena- estnit factors intent,
Sit a IRA diftereni GRAN EXIT09k linteron pars. camEl. Ross V Mil nd'. Teresa
I taw todo hay que atribuirselo a lo homo- tural, de ruituralidad aorpriendente blar notablemente la obra de Falln.
g6noin del conjunta. a 1jL')uvenLud del 1Vr08f96(e kfANIZA' Enta. delgada. sonriente chiquiliR. Jim, Ir
-;. ;; Sin duda z1guna, en Verfticm, Mimianto y at entuslanino y disciplinn. "PA14V() P,4 /" ,4 -una de mtichaA#, unfi, nifia nATIR moso existed to genial ell all arte; hasC Ins quo hill demostrado on esta largit extraordinarla, hasta. que se Aienta ta hoy so ]a ha dejadr, producirsir
y tribunal temporada, que Tom hRbn- FSJD4/Vot note. su instrument. Entonces, PFL- empontilineamente: holy est0t ell el rnonercia recorclarAn coma una de Ian rece levnntarAe Tin tellin que la Lrans- mento ell que sus conditions extratemporadRA MAA gratal; y fellcem de TAIVIFLcol, forms. ell el prodigio musical clue ordinariaLs do artisita excrilciona.1 reLUMS Pr6xima, cumiltas hefficiat visto ell nuegtrR cru- tiiaEVISTA slenLe y hace quo sus manos tras- quieren, ineludiblemente, los conscjc,
I LF dad. ESTRE140 da- limit eme innato sentimlento y com- y gula de un gran maestro. Asi podra
141k 0 'ROS, iloy vuelve el-mismo program, n pene trac16n del artist con lit must- tnalitenerse siempre ell In, cumbre
Los S IS3 14150 1 1-4: ca, it till$ oyentes.
las 9.30 do hinnoche con -Mantolles tAs 4 W M SOCIEDAD AMIGOS DE LA
d Marula- it ic va ell la prinifira 0 Cast nos parece superior Ver6nica MUSICA
pe'rie y 41"anotalria Estinhol. ell lit 0 rRo ',jzqC1VAf do la ortiant4ta a N. planista Y, cierla- Para hoy viernes 27. it Im cinvo y
firtrundu parte. C17,02ADO" rijentir. till perfecto tionflulo de ani- media de Ill. Lurde, esti sei ntladu till
Ei 11114 roles pr6XII110. -callaig-Itti, I ULP, instruintrilicts y de .41 LnWilh, It, itian cunclerto. Que Ke vetilicaik en
Yap ------------- dull Till upoyo y lina avulla valiu.sa el balOn de actus de Pro Aile Mu- Nv.
yre nta la fantasia Vetil.ai, v Mo -NI A
, ell donde lit InKno 11111pillil SANA, TANDA 5:30 -11 prohindo senthnie I rilo, cum Tills- ieul. Que otre(vu loi -Alulg0r, dt, Ili
11CI.Sillo: sit clarldful v sullorldlid. cull- M LI.Nlva,
te ni- Con(lerto de canto. arpa y c lic
Jtintainerite con una excellent P
AMERICA: xEL HUEVO Y YO)) Y GRAN SHOW. EXITO ( &, luCierull Ingpiradii.s %its lllLer ue_ clue piesentara a ties connotados arFils,,gritit, 1 1111('1611 hoy lat, I L". 1,111. '1 IRCIOnes de al-A proniesa del heden- (Istas L Tlla 06niez Romi, juven cull- A
3.30 1 till, ii p, Intl'I", "rl n Nifili'll Tor ell el jardin del r.d6n- tMendel- ctrlLsla cubatka, arilLsLu nuty nutuble.
It'i'la 111, 11.1. 11 dlH lienal.d., 1, 1""': di mulin I, ]a eToccRta v Faga ell Re de que lue alumna de Lola y Joirefina AT
-'I Kiitite -Iii. IT'.). It I., ;-- It.. Bach y la Sonata Tali it Organo de Mo- UUIA. PrOcedentes del Couservatono
3, 1 : IT I t. Ill. IK: I. It tl 11,61in- -I,-0 tie".1 Y41rt. sobresallendu It,. obrK
9 h "H,IH, de Bach Lie MLsica cle Mudirid. 1hela. sievillire
V/ "' INI, MISTI-AC10 Ill' TA ('AMA lit) por el domino In.9itrumental y liel estridlosa, todos Jos ahos tonia un
y y". "u, JA P,-d t6n j- inLerpretacittin de IF. obra de erlc CIA- curso de perfecclonainiento con el litI qcov ('olhert, viln 1,4-7 "
olr.. I.. \11%a ItIll, Illnin. sico. niclso arista franc6s Marcel Grandvainj Anteo, A.. ,,, "He. de pe'IT". parcel recorder, en ri con- jany. Muchols suit to,% recitales; de arpiailiva OB C', GFO line r.n..n 1H. I-i. el p0nl cierto cle piano, esto es, lit parte de- Pa quo Ileva ofrecidos facts. Gomez "The Irrillerfilet IlAdy
NE ETE HOY N- a te Instrumento, una in- Romsi en nuestras; principalles InstituNIT I Ll"T -ris,%cot, rh ".l final. dicada es Clones culturalles. conquistador siem- ADA
fluencla marcadal. del 6rgano El fTRI empleo'clel pe- pre to,% milis entusla.9tasi aplausIrls.
.GOO oil- 11110l, Y Arnilri- Hit C sen, Ing mRdoex y e A IWENORGS GRAN SHOW
h1b.n tKnihilin. in I Otra nrUsta de I& taxdi es Moryy Gois .1icul. iniki "P.110ki, Mail it. vacit" A. C'ifelb,
0 rial, evocan grandementle ese st ru MacCiLrthv do Gomez Cueto, xoprREn In -cna Wlti- ri. .1-W 0 mento, al que eatuvo dedleada. toda no valialli L sima. Estud16 eRnto en el 1.6 7 15 P. .. 64601.66fl J. Mail mumnill,
mairnIfirn qun interrrelart rrpta Men- T I& prime parte del progrRmR,
,I, HtIrttiIIIH, 1,anza. Margarita Mon I ConserVRtorio de Boston y aqui en
HOY Continua desde ]as 12 del dia HOY ern Jescm Ftpl n. Rafarl Ortiiiii; N nit! la Sonata en St Bemol de Cho- Cuba con Julia Luclgnani. SIT vciz.
Hill In viollneA rnn,,I;P1 nm cnrnm. RRIIP.s IF T pin, un exponent del talent ge- do bello timbre, ite presta para es- Novi -4 ARM Ax
Aire scondlcionsdo perfecto" Por la Wen I., M n I= y Or., V., N 0 niAl de Is. pequefia concertista; J,?ux ta cl&;e de concertos. con acompaDorim and Charles. T 9 d-eau de Ravel, Truly bien logrado 3, fiamlento de arpR. Ha ofrecido mu- WARNER BROS, jimpowit!
"PATZCUARO PIN TOR ESCO" prerlom: tin Petit, lonpta rnllyn- A I magistralmente matizado, aniba-s Chas; Rudiciones, entre otras ell el Ly- WARNER BROS. woleals:
a rem x 50 Mri. irliftra. L_ A obras seguldu de -La Maja y el Rui- ceum. Pro Arte Musical, ell cuya opor- zmi nTlill-Alub SW N i nm -Aink s I n
Del M6xico grandlinio, Fitzpatrick, con tin marntri It F Reftor-, de Granados y terminando ran tunidad full mcompaAada, por cuatro
Incomparable, non tra, una e"trial de hellezat excep- El Squt H.. I: Hn ii.t-rin, MI'SICA I IT Is. blen conocida tDanza Ritual del arpas. Tambidn ha cantado on Jos
canal. Un mairnificti i-iiije en technicolor quo no. MAE 110. fitnt.-M. L UP Fuego-, de Falls, Todas calls compo- F tacos Uniclos, siendo una entusi"Ad.bid. 1. anigin.,16. del genial ta de todo aquello que implique una SAN ANTONI
deja tin l. siciones constittlyeron la segunda par- SAN ANTONIO
gritty -uerdo. tMictro), Walt Ditnitly. Colorld.. M6.1c., Carl- 6 A te del programs. clevada expre-si6n de arte. ActualTRADICIONES Y COSTUMBRES DE ('1111111RE. Som ... jill.t. it., -rnall- ."Ire IT~ F , mente la senora de 06inez Cucto e5 En THCHNICOLO ign TBCNXIC
tradiclone dall nl(tho it letenda itui- enclerra milt" I-rer"R. ]"lit Pell"I'll, PArA n1j)"m Comenternics par un seguncio iobre privildenta y Tony dinAmica. de la So- A MAS LOS
no HIM,, Ina till, 111lu A esta Dariza Ritual del Fargo. Algo del ciedad Amigos de la MuKica.
'A Z 11.1obr, Ino Id vid. In,, el triun. rnnI.Kin nAK It '0
IT. 1 5 genlu CI eador de ]a plarilsta-compo.91- CORTOS 0
tora lit ent &do ell sit InterpretaciClu PATRIsto
to de lit evoluelitin airrivola. Indutriat y tiocial. hilt- %,jklim a In PHI I it Del tercer arLista que particips. ell :YNEM P It D 2. IlOM BR
A -ogrfinia de ests. tarde.
resaute documental de Art. Unlilos, el ill Arillando tu NAPA is
. f de esta Wilma obra. Clertas liberta- Mrjillu ya tratamus anterlornitinle,
20 DE MAYO". En conmemorarldn d 45 salver. 12 a 01 4, des, permissible ell toda interpretft- Fs Till exetelente violoncellisin, slnd, APROBADA PARAMENORES AFROBAL)A I-AkA MENCIRFS
marto de la Independertela de Cuba vemVilk lot title- PAYR HOY 'N e MIN11= 44 MIT artistic, pero till tanto exage- mi presencia ticogida siempre Coll gerentes enerpom de las fuerinis armadas ell un de*flle AV04 radas par )a )oven intisica; &19IIIla5 neral beneplAciLu en la.9 SiAlft.9 de conReno de colorldo y espiendor. .4l"IUMda WAX(IR 1779,0y (1012rcj prolongaclonea extreinacIRS qlle 1'e- Ciertus,
x Clier fill de ratevo, III 6rgano; Iodv6 El maestro Litis Borbolla tiene
LA'ARDII.I.A TARAMBANA. Un cart6n en tech cargo el acomlyrinamiento de s lit M T1(
cot r con nuiclut gracla. Teatro mer- de Canto. hi N EPTUIVO -A PO LO.
Tardt que serA de placer esj mow zOrRENO evwR,9'.
NOTICIAS MUNDIALF.4 Y CtIRIOSIDADES en I.. TeatroA ST O R PRO17PRInle
Piurm ..__ __ _.i_ Para tudos Ica que ell el saloll dc
7, ;- 71 -7PAGINA
DIARIO DE 1A MARINA.-VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1947
HABAANE-RA
jas Adricas, m, orindum Social, Una merjen4a, se celeb ayer e el Yacht C1,b para
FIMTEW 101CENA
des ir d e-soltera a ChelaDiez Sierra Visite id
Y ClkliW&IA pled e to vida d
eners
Can Iniativo do odebrar su pri. neasterilo, J.ofescir de Is UM- I'
=Or 8= 0= u Tivila veraidad IAYO* -N-Y&I
Audi
on am. ca Orleans.
-Del Patra n toIas eis d 1 rdl tatro'lob
VENTAISPECIAL co"' 'u
Cal de Is Calzisdat& a" IA- P LAY A
y grades rAaju de prods ftro,, anadores del pre,;
mio
que comenzari
KMAK.Aq W ADO =c Cie Is nefigritS PAY Sinchez om,
I A
a 'de 14 W 0, in el Her JEC I
Ire A]*
Tarieftiai ei r b=a Yacht Club.
articul d; Ll= 'rs= rfa,
Cut= C BAR CO. -CONCIMTO Muy pr6xim& a La Habana -a s6lo 35 minutos-- it encuentra
--,S0C1eftd'AmJ#6q d '1'* U49 Q30 -140-Yineciana que It brincla estas ventaias.
cai'las dneo. 4 hevm
U% A. el ftim ug'.aullow
re ajqd& too Pradou playa de fisishaa aretia qve to etifiende a
I"evPrIlis en del
varlos kilimetros.
ltliI Alk![Oik AL Jos 'qua van n I S Udllso, Zoll. ycribkc nta,
al;irovechen _e4s W ales do &Pat tralaqvdiss pan yachb, Wei 7
APIRWEDAD. EL Cil MEN'S GAR RM, DZ
LA SALLIL
-Dias Pasadon tuvo lugar Is reW,
VISITEN08- Quedarkiliated tIci6n de Preralas del e0hildren's W oo do rosWeacias, portomedealles a favarms so.
agradecid nosotroo za n. Go den do Is, sails, el acreditado lectas.
pisntel de I*'Ca)Ie 20, riftmero 45, en
tre Tercera y.Quinta avenidas, en at La entracla, esti limited& exclusivamente a lot residents y &us
to el acto, que se v16 muy amistaides. UA nizaci6n complete, Cal es
baricurrido, so de6arroild un intere- La festojada, wflorita Dirz: Sierra, Ararece en In foto rodead 1111, acueducto.
IiantWma programs, Interpretsdo por A de lam organtzadorno de In merfends.
.. n , Con uns simpitica, meriemda de Alejo y A OLAR Y FABRIQUE SU CASITA
l as k d ricas 'Un grupo nUmeroso de alumnos, que Itit da. Sierra rigellta Arechn- zama. de Cardona, Julia Tainargo de
fuerondmu desPedida ayer de Is vida de bolters baleta de Vives y sefiorJtaa GOria Basterreehes. COMPRE UN S
A9016, 7 1 bitre, Utrella g aplaudidos.
Las Gras, seniors, SIIVIR Fuen, ]a lind.Wma. sieflorlta Chela Diaz Ste- Maria Sierra, Olga Ponta y Olga Diez Entre tea liefloritabs:
tMIa Cie ZamOrano y Mrs. Judith rra, cuYo enlace Con el excellent Io- Sierra, participation. de eats merienda Martha nritainills, Was Encino, y 141101111 4'12164#0 A-7335., aroolne-Finlay, Rat como IRS profeefioritals Carmlts, Hernkridez ven J056 Antonio Ilmagn, e Izinags, las siguienten seficiriss: MITIL Armando. Lolits. Canes, Ma- SOLARES DE TODOS TAMAROS
BA04:s, 8j...,t. Currals, Adelms Mu se encuentra concertado pars Ion pri- Arminda de Zayw de Gutiftrez y ria del Carmen Gonzillez Sujrej MsWICItaeloneS de' Is concurrencia11,015,7 Corichite. Valle, redblaron W moron disis de Julio. Carolina de Zayss de'GuU6rrez_ ria Garcia L6pez, Georgina Padr6n, DSLYMMANoa OS hiciertin V0tQs Por Is continuacift Ests merlende-sincero lacimenaJe Poll Franco de Comes, 3oskrula Cstica Rodriguez del Poso, Nenita,
alcarizadoe en onto ter- de Bus Militia y fRraillares-ft Ilev6 Diez Sierra de Silva, Ol $2 50 ia vara
UN PANT1101f XitoS age. go Rodrivuez aessena, NITIL Suirez, Roattal EwheZI presidential ft IjL'De*Vuddn de Tambith 'quiernn per isste med to a Cabo a Iss cinco de Is tarde en of de del Pozo, was ?Alinero, Jasefina goyen. Veterancis do I I I .1 an- notificar que of dia 7 aristocritico Habana Yacht Club. Ach6 de Durin, Angeles Saavedra de Gloria Cu#llar.
Is Xr*4*hd0hCL06 do Julio 1)r6xj- Oonsuelo IsUgga,40aMita SWIL, Eq- SeheRe W evom a
Camptebuells. at hk --A#i Odial 1*1 ml- mia, hasts. at dIs 31 do ese man, CC- vid muy concurrids.. Aramburu, MaTia del, PiW Die?. de peranza Galvani, Maria do los Reyes,
nistro do Obras ftblicals en relacion mentart un, curstlio psm Ins shim. Lai aslatentas tomaron sailento en Garcia Meltin, Alicia Lizarria. de 03'al- Margarita Imago, Alicia y Mussy Vihas que deseen ;aisrjas asignatu- distintas mesas que aparectan deco- VZun Y Sylvia Forita de Gonzilez del lar, Rosa Msi-js FiernAndez. Mary Cola Ian obraa do terminsialdn del pan- ras Lecture, AritmeticS, IngIft I Es- raclas con flores. te6n do to$ l1bertadores en aquella critura, tenlendo serviclo do Omni Gonzillez, Elvira Fernindez, Babi L,6- M ENDO ZA Y CIA .
- Ademis de las organizadoras, seflo- Lecipoldina Diaz de Basterrechea. pez, Carmen Jarro. Marla Antooleta localiclad. __ -_ bus. ras Cstlnen Ifernindez de 13terre., Oil- Cells Lizama de Duff&u, Gisela Ll- Iliffiez y Margot P16rez Piquero. OBISPO, 305 Telf. M4*21
LOS PERFUMES Y COSMETICS PREFERI- VIAJEROS ANIMADA MERIENDA
DOS POR LAS MAS DISTINGUIDAS DAMAS A bordo del vapor Florida partie- los ntados Uniclos. donde ELdPM&h En Is residence de Is Joven seftora
ron RM rumbO a 108 Estaclos Uni- tornard. un curso lsobre su eswiRli- Aleida AWitis de Canales, en el DE 32 PAISES. don el whor John F. Hoiskinson y su dad, pasando despui6s a too monta- reparto La Sierra, be celebr6 Lyer
sa. tan gentile y tan stable, Ame- Au pars, diefrutar unaa vacaciones. tarde una animacia, mertenda. LAS CARRItRAS DE CABALLOS EL DOCTOR LADISLAO GYOII
VoSolberg, quienes as lproMen a,.
sar todo el verLno en as Ayer salleron en el r Florida Ofrecida fuO por Is aefiora de CR
nales y por au hermsns pOlitiCR, 15 MafiLns, siLbado, me oelebmrL an el ejemplaros conocidon por sus inno. Oelebra en sets tech& su orionIA La seflors de Hosicinnon. tan eati- rumbo, al Norte el sellorM berTo or- seficirs Martha Canalea de Lombana. belJo Hip6droma do Marlanao, -in in- rderod tritinfoB. wo Lin faleno que disfruts do" 9
mada, en nuestra sociedad, non en- tiz Planes y su hijo, el sector Rober- Ta. despedir a to encRntadora se- tereantisimo programs do eArreru Comn de costurnbre. en la. elegant. nombrnd a en nueatros efrculos i Ictor. jutenes se proponan pa to y fresm terrain, del J It C; ub chtles y m#dicos,
Cargo. deWdirla. por eate medic, de to Ortiz He cc I el doctor IAWIW
bus I amistades. recorder tea ffibir Cos que represen- flora Mercy Montand do BRrquot, que de caballos, confecciohado al efecto "'47. is- oyori y Felden.
tan. tros uns grata temporada an nuestra se reunirAn as mAx dial
Capital. partirit pasado truthwi, do- por Is oomilaffill, operadom do Orion, milias do nue.1tra socieded parn, !)ar- El doctor Girori y Pelden. q" Maftana. eAbado partirin por Is mingo. rumbo a Ciudad MOxIco, don- lot Park, qua prealde @I caballeroso I RlIcienten que
via stroll, rumbo a los Estades Unl- Acaba de regresar de too F-stildrA tlclpr de lodos Cs el ejerciclo de Is profesidn 96W
Nos to grato Informar a nue8tras distinguidas clien. dos el doctor Alfredo Figueroa y au Unidas el especiallstR ell de reside desde su matrimonio. clubman doctor Indalecto Pertierra., RM 7 brindnn y presenciar el for- conquLatado ftitos. be veri cc
teonoewo de In coma. ie hails. repreaentante a is cAmara. mid Zy.
irtereisante asposs, Mers, Armente vies di ges lvas doctor Fernando Mj- En el cornedor able program qua ae present in. gratulado por aus muchoS tal
tee que ya hemos recibido una exquisite colecci6n rublerta por Dori comienzo a Ian dos y rnedia 'I pr6itimo do:Unflo as prosentark amigod.
ros. en compaills de sus hijas, ]as lin- jan s Alvarez, desp #A de fre-sentar ba diApuesta 4L mesa, otro grRn programs y dari ocinuenzo
d6 los famosos perfumes y products de bellezis de disimas seftoritab Alicia y Welts an la duclad de Atuantio C ty N. J un fLno mantel de hilo y adornada do Is tardo y estari formado por &is
ingueras. ante Ion Congresos de Is National G con iin primoroso Centro de flores le JuAtas y en todas participant a )a misnia hors. (Coutisda as Is 04. owcx
Be dirlgen &*)Ashville. donde per- E. Association y Is Am6rica G E do prinravern. i
manecer&n hagta septiembre. Association, dilstintos trabajos retail- Asistleron Ian siguient*,a darras:
Ar van a su especialldad.
GeorgInR Model de Ajanili, Elsa, PIAcompailsda, de au hermiLng Ar- w de lieros, Mercy del Rio de Monrnwritins sale hoy hacts. at Norte In El doctor Eugenio Garcia Azolra 'a'6 Virginia Vargm do Guzmin,
1 entjl zcflora Ang0lica FernAndez perteneciento at Cuerpo do Proff-slo- Gonzilez de Larnela, Elena
inspectors do Rites Manua- nales do la AsoeiRcidn de R,-Portem Police de Mar
Affis N on ti ez de Castro, Cecilia
ea &I Mirdsterlo de Educaeioft y saldrA an breve pani Jos Estaclos Var de Fern&ndez. Margot Poblet ,f, Rutora del libro, de Corte y Ociaturs. Unidlis con el objeto de arnpliar si do i.,.bl M.nnAiRr dr, Az1.4 Def"L laernindez Barrosci va conouirnientos en Is eApeolaildad Cie peltia, Georgina Picats, do MuzaurrieAd 606stird de&l susfe6to A Invitalds a Una Eacuels do Costurs en visa digestivas. Loreto Rivas de CRnftles, Oraciela Rim
m I I d e
FIESTA PROXIMA Ponce de Reinaldo, Betio. Viadil j r
Cartaya. Adriana Picnza de MaM
El Club Rotarlo do La Habana, In noche yo tendrh por rnnrco los ele- irms Carratalk do Alorac, Pujol, 0srZ; prostigioes. irstituct6n international, ligntes alone del Vedado Tennis inencita P#rcz Am6zags de Caro y
prepare una gran fiesta pars el jue- Club. Lo16 Diaz Candela de Rodriguez
ves tree do ullo pr6ximo, con motiva Los orgainizadores de ft5tL aesi6n de a force e pcsesI6 ftura.
do ou nueva comicia, Ion rotarlo6 gefiores Paden
ue esidir el conocido cc 0. Morales, nrquilroto Horacin Y las sehoritaA Haydk Blanco, 01Al., 4r Roberts. Navarrete, doctor Gnst6n de Cir- ga Salazar, AmeriqUAL Soto, Lulita D ele la noticia a todo el m axwM e..
Drill comionzo a las nueve do Is denas y Alex INE Roberta, ban confeccionado un interested programs MOnt", LoI6 y Marts-Antonla Porpars In misms. i tillo y Maria Dominguez. a sus, amiges... a *a laW ne
'BODAS DE J U L 10 Shasta a los extraffiwal'
La 1sla de Cuba
FINALIZE SU MES ANIVERSARIO
f.1 1 1C, Con nuevois articulos a los preCiOS sensacionales que han, hecho famous su gran venta
"Tres aiios de Vida" "tres pesos por uno"
T E L A S MANTELERIA
Nuevo surticlo cle Peter-Pan. infini-dad de obras. colors y Medio Luto, rapetes do Darnasco de I V2 y I Y2
Vara 45c yarclas a 5.0
Fintsima Batista y Peter-Pan. Vara 58c Manteles cle 1 1/1 x 1, 2yardas. blan '1.49
cos con preciosos dibujos
Gran surticlo en Linolan. Vara 65C
Secla Fria y Peek-a-boo. gran surticlo DPTO. DE NIF40S
en bellisimos colors. Vara 98C Pull-Over a lista3 y color enter
gran varied
Crept corrugsdo. la tela ideal para ad,
todos Jos usos en estAmpado3 pe- tallas de 2 a 8 ahos a 85c
quefios y granules. Vara 60c 9. is 98C
Camisa Cohro Azul. para ]as esCONFECCIONES A- It In _-
.
1. ". I I I- I 1, I I I I -1 I 1 I 12,,,! 'r -_'; tt? -, 7 I I
I ..
. I I ,
I .. I .
. I .
I .
I I .I I
. .
. I
I
I I

PAGINA DIU I I I DIAR10 DE IA MARINA.-VIERNES, 27 DE JUNIO DE 1947 I ANO M
.
- _IC EL DEL DIA SOCTEDADES ESPANOLAS
I
I I I Par JUAN EMIL 10 FRIGULS ACTUALIDADES NEPTUNO For CANDMO, POSADA fiANC=Z
D I S T I N C I 0 N F 0 N T I F I C I A rrera, Rafael Rebofvdo y Rolando 23 entTe lul y 24, (Teftillo). Noptiamo Ifflinii. 5M. 19*16f. X-1525. .
Rodriguez, junta en Ia qlae se es- %Wdfon 7-3m. Desde Ia 1.30, revIsta. not., naclo. Ados para hoy Se repetird en Ia Villa de Pepe Antonio el
La Santidad tie Pic, XII Scabs. de conferir It Monseficir Enrique Pi- tudiarin distintos Punta& relaclo- ,,DeRde Jos 3.30: Revista, noticierO net, un cartft, DINERO MARCADO l
' 0 (A LAS 3 T MEDIA F. M.) -6n de.
lonal. CABALLERO -POR UNA con Grant Winthers 'y estreno EL 4xito iogrado, en Regla poria, ASQq1kC-.- L
rez Serantes. 01)ispo ae Carnaguey, UnR Sehillada distincl6n de su pit- nedos con el apostolado juvenile en NOCHE con Dan Duryea Y Ella Bill- BOBO DE LA BONIBA ATOMICA CASINO ESPAXOL DZ IA HA- I I.", I il
ternal aprecio. a] rernJtlrle una Carta Aut6grRfR con motive tie Jos Bodas In Menclonada provincial. nes y ITNA ALAIA TORTURADA. con Robert -Newton. Luneta: m&yo' BANA- Junta general en In
- n I I', reside Ve Pres' ones an.,factor,
n c. ., ., on a ,.= : Dependie"'tei...;iP "
de Plata Episcopales, que el lustre OTdinario de In Di6cesis carnagile- Para efectuar un cambia de it con Ver6nlcR Lake. Lunela: mays- res 30 y 40: Niflos 15; Balcony me- te cle Prado y AnImiss. Cit It rd I I .
yana celebrar' Dios median(e. el pr6xinuo 12 do 11908tO. presiones con los lideres de Ia Ju- y Tertulla 15 eta. Me- Yores 15 y 20; Nlfigz 10.. Maflana: I
Anna: el mlorno programs y tanda rolginso programs. tarict, seflor Jost Alvares I .
E docurriento PaPR) refleja IR satisfacci6n del Santo Padre ante [a vented Cat6lica en Las Villas, ern- a IRS 12. I CENTRO ASTURIANO: Junta de La Delegad6n de'la Asocisci6n. de Ousnabscoa, en liod makwil"46 16,00-*
proximidad del aniversano episcopal cle Monsehor P6rez SeranlIes y an- barcarlin el domingo hacia Santa Ia SftrA6n de Propilf"rWilL 6n su W Dependientes del Comercia, en RegI3, Ionia PAPSWIS. IA Wf2finlis -ti PlodC'ara Y Placetas, con Igual fin, of ASTOR ... ... .. (Vedada). lot P-111I IaCio de Zillilleta y San Rafsel. Cita = preside el sefloir Olegario Ouen- dente, aeflor Vskrlo Pr4sMaWLvuelve a ]a vez el recrnoc4miento de ]a Santa Sede par Jos valimos y OLIM PIC I RL
I persistentes servicim pmstaum a in IgICSia par el actual jefe del ca- sector Manuel Fernindez, vicepre- MOnlonEv'st. No. 262. W.161. 39-44M A I.. 4.15 y KAO r-l.la, not. .a- el aecretarlo generaL sector Prignels Ls elebr6 IlItf-almente en of Liceo prometido all asistend 41 PC11111110-08111lItS,
tolicismo carrulgileyano, f!gurn indisiolublemente unida desde haLe lar- idente del Consejo Nacional y An- A Ing 4.30 y 8.3o Revi.ta. not. no- ,,ional, EL OBSTACULO con Alicia. co Pernindez Santa Eulalia, Artl;tico y Literario, un acto de dl- Maria rk4mL
gas Rhos a 1.1 historic del apostolado seglar en Cuba, y de cuya labor 'a CENTRO GALTIPGO: Junta de Is fusi6n y Propaganda, al que -is- Jawits, S, $0
cc a Prelado y conno niLsionero tie toda Lonio Veciani. clonal CARA DF MARMOL con no Rlmoldi y SUCEDIO EAT DINA- Seccift cle Befts Aries en su pslac!o tierion el president do Ia Asociaci6n, eon locaUdadvinfRtigable apostolado quedan en John '(-.rrndinp y estreno EL VIA- AIARCA con Yiguel Ligero. Lune. Before Jose Maxim P6rez; el vice pri- 1
I.M CURSILLO, EN EL SERVICIO JE ST N RFGRRS0 eon SebastlAn to: mayors 50 cts.'Tertulla. 25 cts. de Frado y San JoM. Cits. el secrets- Para concturran en el mom n1b-,
Isla- Peru principalmente en Ia provinCiR Rgramontina. una huella im- sector Luis Vizq W le.
borr ble de trabisjo, de sacrificim. do vigilante atencl6n pastoral, ende- DOMESTICO Chicle y Florencia Marty. Lureta Mariana: PI roletno programs. ria, uez Oaclo. mero, sector EmWo Echave; el Pre- mero
zada a En el Convento de Ins HiJas d may. 5D cts. Balcony 25. Mallana; ASTELLANO: Junta aidente do ,a Seccift de Propaganda,
derea TEL mejor glorin do Dim e I CENTRO
Maria Inmaculacla Para ei Serv;tlo el' miPn-..p,.vrEEyno. - I de directlva en au locai'de Egido y seficir Lorenzo Mijares, el a0do it. .
A Ia lectures del DIARTO bien to podemim privar Rhora de Ia exten- SCOAW -, PALACE I IQ
" Dom6stico se 1naugurarik el lures 30 -1 BELA 4 Imelamoosin Nam. 159. Tolilit. U-1961. Monte. Cita el secretary general, ae- mero uno, dor Labor femenina en pro,
so biog-ra Tim de Monseh" ,Perez Serantes, capocida como es cle ,tcido el fitor Constantino Gilitiftrez Ruiz. vocals de In, junta directive, ;R6ea
pueblo bano- su labor cvangciw adora en miLs tie, stole Justros tie per- bc lots Corrientes un cursillo det pm- 1111.1ascoain y P.W ver. Tel. U-5200 Donnie las 4 10 revista. not. naclo- ASOCIACION DE VIAJANTES: doctor Felipe Prieto y BelisaxiO Lasmanencauen Cubh que ha sabido'Deffax Can diversaS H.CtIvIdades, todas be- pardei6n paf a ei ingresoen IRS eS- I .D,.,Ic In- 4.30:' Rsvista, notillem orl, CHANO 1,;N TA BALA DE BAN- Junta extraordinaris de chrectiva ,n tria; el ex palesidente de Propaganda, de grandiose ronterfa
0 cu L pa ace e$Malec6n 217. Cits el senior Rub6n Buret<)- el senior Fier'3em6ritas y excepcionairs, especialmente -en el camplo catequistigo!,Iper 'elas sul3oericirIes, i'scuela del Ho- national. IA GRAN I.NIPOSTLIRA, ORE y IA %'IOA INTIINIA DE MAR all I to d
7_ I con To,,, Conwity y TIDDOS SON CO ANTONIO y CLEOPATRA con
moncts debemos recorder Is Jorinada Eucaristica de 1035, drganiu- gar, Escuela Normal de Maestros. A. Pose. Lu- secretary, actor Juan Manuel RuiL min Miguttlez, y el pIresidente de Ia del "Centro Gallego"
, fo MIS HIJOS -n Rosalind Russell. Luis SRndrini 3, miirfa BENEFICENCIA ANDALUZA: Jun Delegaci6n de Olianabaccia, senor VZ- dia x.lifentada por_61 yque ,constituy6 una fuudada esperanzapara el Oki- ,, -Institutos de Segundj* Enseflariza, Luriets. mayorem 30 hnsta ,as 6 3IT nets maynres 10 IIR.%tFL IRS 6.30 y is de direcUva en lag salons del lerio FreamaneL
to del Prim t Congreso BuCkrisrim D16cesand-Ve -Capiaguey. realizado en etc., Clays- C'SWE e8tmrIuI--R -C y-40-,dlss os 20 aHTe; 40 despu6s. Ninot, Y Tertullm fa-
,latia- nilliar 20 cts. ,,DO1;,na_:LRvJdaIntl- -Centro-Andiall -- Octlpexlyn is tz buns- Ing- -peftores -- -mitimazite- So efoctu& An-d-d"N
enero de 19ii 6, que constituyera unal de Im 1contecirrientos relligiciscis de socias de Ia Juventud Cat6lica I[& mftyorea 20; nifics; 15 cts. 3 in& de Alarco Antonio y 4,*Ieopatm y P. a. r., sailor Antonio Reins I* piLcho XmidenciaJ. del Cientro MOO-,
I mills idestacarics disnLro of- Ia, Inistoria CRt6lica tie Ia piovincia cle ]as tina- Cubana. nit. el misino programs. PARTIDO cAPIRMACION rez. Psrez, Prieto y Iiiiijares. El progra&tIana par airs parte. Chan Sin Ia bala ,Is RanKre. riounl6n del CoiMMAN
Jormis, de rn rcada,:tradic.i6n cm. La matrIcula, y classes serfin com- PENSA. DEL CENTRO G y DE- ma tuvo sui Parte artlirtica: ejecucio- Kxrrwtjf yd. is Comisibn OrpAbilALLEGEO: nes &I piano, par In sefiorits Clara en ante alSo tendri Jupr en IN
unit, escsdos actinticurtientos, sus constants trabajcs par Ia pletamente gratultas. CUATRO CAMINOS JPumndtao deNedpirteucntiva en all local de Morales; recitaclones, poresladoeflorlits is
= ?;
4 n y auge oil nuestra PatrJa de Ia Acci6n Cat6lica, a Ia que ha Balsocomfle No. '1107. T.161T. X-3976. RADIO CINE Clta el secretary, Mileyva Vicetto; cancion dorm, del Is romerls, 4Alm C 7wroa.
IGLESTA DE SAN FRANCISCO D flp ]am A.30: Revista. notAcle Moptialso y Gallano. Toldf. M-1407. seflor Intorilo, Maria Souto. dines de L& Tropical al dom1W
dodo especial arroquiss, escribiendo en 1942 su Juan Tejeiro, sco-Pallado, &I 9 de noviembire.
I Instruccicii P oral sabre IS Accift Cat6lica, el finico trabajo que sabre El pr6ximo lunes, dia 30, a I r. ritemnul, LA ','IDA INTIMA DF Dead. Ins t.:io ritAimn, not.- no- UNION DE NATURALES DE EL par el professor Gcirtzblez Ittibiters, y
IL nueve de Ia noche. se efectuara. actularA6n de lam guitarristas Frank simnPirnads y emottva tesultil at&
nst as AIAM-11, ANTONIO Y C1,11,011ATRA ,[.net, VUEI.\'EN LOS RECLU- FRANCO- Junta do directive en el I
. *tic& reunl6n, a Is quo concu.
]a efinicl6n. actividades. medics y fines del modern apostolado jerAr- con T.uis SanEirini y JIUA10 FN LOS TAB. Cot, Itb Ahb.t IV LEE" Con- Centro Asturiano. Oita el secrteario, cisica, sCluestaelspIndniudeol bZA1rfaebayc&U.1xnI- rrieron In CA do to& SCOMPOS'
- en Ia iglesia dt San Fruncisco, si- (,JOS e-jo-id Silva. T-oels: gn_ lello y UNA CHICA DE CUIDA- llor Jos6 Carnposmor. umer as Mi
- quico de Ia Iglesia se lih redric tado en Ia Repfiblica tuada en Cuba, esquina a Amar- s se
La, oratorio sagrada. en Ia que ha sobresalldo notablemente; sus tra- yores 111 ?Insta 1:,S CAP y 40 Is DO, con J.no I,:,, a. Ademils, un
e-P. I1nIv-.y ,na. T.,inetn. .ny.. so MONTERROSO
gura. el ConcierLo Sacro par el or- 20 ,-is. A Ins 12 do .b., Is, In ,.,,. I ANTAS DE nmndo el acto en uns fiesta bailable fladas de sus familIares, Tocalles 60
baJos catectuistico.s. reallzri diariamente largas jornaclas Para llegar it" LA NOVIA EN UN 1,10 ,.is. Nlilon y 'r-t,,n. 30. man ... : ULLA: Junta general en el Centro hermosisima. Beeciones y asocisdos.
hasta los pobladw mA, apartados, sin miramlento de distanclas ni de fe6n Vas7 0. a bet;;eficlo de Ins obras Is !Itl-" ;: I.ANCEIROS TIE 13P'.N(,A- PI _Ig"lo I .. .... I Gallego. Cita el secretary, aefior Ell- En Ia or6ni-ci6n. del acto se dis- Tornatron Ralento lon Ia pregidenclig,
dificultades: su preocupan6n par In funclacidn tie Archkofradfas del San- que se vienen efectinindo en el LA. Lijovist 211. Tectoll. III I. I.e. __ I, "' --- --- saxtio Atane.s. tinguleron el president de Is Dele- el titular de Ia Secd4n do Orden, at isinno, Unlones tie Caballeros Cat6licos, Grupos de juvei tud y Lign mencionado temple. RENACIMIENTO PARTIDO JUDICIAL DE PA gaci6n, senior Cuenllas, y 105 v0cn l5or Avelino Rego Moreds, y is reide Damns. son Ins etaDas mas acusadas en esta vida tie fecu7do apm- El reverend padre Estanislao DRON: Junta de directive en el Cen les de Is Secci6n de Propaganda, as- no de Galicia, sellaritz Enriqueto,
I a FAVORITO 14 y 15, (V.d.do). T616f. P-612S. tra Gallego. Cita el secretaxio, sector
tolado. Sudupe, 0. F. M., tendril a su car- Padre VRrela No. 309. Tel. U-2650. A IRS Vista Y In Acres Andrits Lieft y Benigno Gal- Bermildez 06mez, elects en el SntsC &I co c to, I En lnn(In y nochr: I1Pvls1R,. not. 4-o" 8.00: It' R. L6pez.
Monsehor Enrique Perez Serantes naci6 en Tuy, ESPRfia, el 29 de no- go In dire ci6n IT for n- ens-lo-i eerie -mVIetR Sin Is nares rior festival, acarripaAads. do las davienabre tie 11183. llegando a Cuba en el 1901. Tras breve estancia en esLe terpretando a Is vez Como solista rittelonal, A CAPA Y FSPADA con E-plPodios Iis TAINIJIOR FS DF. Fu UNION TRIVESA: Junta de direct- EN iA VILLA DE PEPE ANTONIO mas de all Corte de honor seficaltax
pals partied, Para Italia, resilizando &us estudim ecleailksticas en el Cole- V-rv 0-per v TAIv Totiltopir 3, BF- AIANCHU, L,-Is: mit.-re. 20; ni- Uvs en el Centro Gailego. Cita el El pr6xLmo domingo, a Ins dlez Angels Ban Martin, obdulls Vftquex
varim Trilmerm at 6rgano, entre SOS AT. AAf),NTU-EI( -o Dennis 110, y ter,11)II 11) en tends, y MR- secretario, sefor Luis Arenal. in mallans, ofreceri unLcto 'it- Ledo, quien a su vez preside'el Ooigio Flo Latina Americitno de Roma. Tras veinte &has tie ejercicio parrOI- alias Its TOCcats, y Plugs, cle Juan Mor;rRn y .Inn, Wyr.tt. .NlArkitina; el Vorem V, iir,,,% y tertnum 16 por CaUNION DE BALEIRA- Reunion Delegaci6n estableelds. en mit6 tie Dammil, y Aurora Pereira
quiaL fud preconizado Obispo el 24 do febrero do 1922, consagrado el 12 Sebestiiai Bach y Ia Ramodia, so- m Imillon progrimll IR noclie. ,%ilifi.ina El hombre do junta del Cornitt de 35amas y la mlllr Ia
de agmto y tomato pasesilin de Ia Di6cesis of 6 de septlembre del nits- bre 106 Aires Catalanes de Gigout Kris, Lit Sills ,Is in fortunit y ept- Becci6n de Propaganda en fl Centro nprimide, actilando de secretary IR
mc, Rfio. Su Santidad Pic, XII le hcmr6 recientemente con el titulo cle Patrocina el concerto un comite man M FLORENCIA s nd I o. I Gallego, par& tratar del festival que EXCELENTE LABOR DE LAS CO_ sellorita Carmen Paredes Tells.
Anistente al Solio PontLficio. contando tELrnbikn con Is diatinci6n de Ri- presidio par Is, sellers, Marquess is.ro NAnt. 1064. Tel. W-3533. se efectuark of 7 de septiernbre en MISIONES DEL CENTRO IA Comisift Organizadors esta,
do Adoptive do CamRgijey lide Jilstiz de Santa Ann. En lends, y noclie: Tlevlmta, not RESUM EN La TorPtc&l. Citan law respectivas se- ASITUBIANO ba reparesentedia par sul president, seAl adelantar hoy a los lectures del DLALRIO esta grata noticia de Ia nainn.1, TEIL rRINCTPF SF ENA- cretarlos, seflorita Maria del Carmen flor Guzifflhn Rodriguez Boraches;
reoep6i6n de uns Carta Aut6grafa del Santo Padre y sin perjuicio. do DECLARACIONES: DIA DE 1-1 MORA Inn DP., ls Atom- y Jack San 316mael y Cometalado. Tell. A-7907. Paz y seftor Juan Antonio Berdoy. IA Seccl6n de AsUtencia Sanitaria sla mectrietaxio, Manuel Garrido Penepublicarla integralmente tan pronto Ilegue copia a nuestras manom, ha- ACCION CATOLICA Csrson y A CA A Y ESPADA con Dende In. 1.01): ReViRte, mundial, CIRCULO PRAVIANO: Junta de del Centro Asturiano, que Liene In Las, Y los vocales Wogio Cabo Valderary.CnzPrypTllyPrEEImPr. Alan- E.trategs del b-ket ball (departi- directive en el Centro Asturiano. CI- elevada y responsible misd6n. del cut- bertO
cemos Ilegmr nuestra resperums, y jubilosa enhorabuena at illistre prelado. Can ITIOUVO del Dim de Ia Acei6n n.- I IS m rogr ,no. ,a): Navegando en canon (vartedall); guso A] Merieses Martinez, ju
Cat6lica. Cubana., que par vez pri Ia el secretary, seflor Jesus Fernin' dado general de los servicios inddicto- tic Torfeirc, M,ndez, Jos6 Iglesfiaa VeJ. E. F. .c-.a PYI.In-.. (,arledad); Noll. dez SuArez hospitalariog a los scion, crumple fe- ga, J056 M- Oroaa, Agustin PeIAM
mers, as efectuarti, en Cuba el do- FINLAY ,. O, Av Y,,F 'is;, n.cl.,,- .1 tiwr. d- BP.K.- HIJOS DE LORENZANA: Junta vorcisarmente su cometido. Las comi- Ricardo Garcia, Francisco Cinzills BeJulio el Arzoiblapo, de Settle, 7 GoIrv-sio. TOM. V-6649. ,tie- Nifi.. general de eleccionex en el Centro stones, que realizan labor mis parti- Ilo, Ram6n Garcia, Jesitts Paz y Us,
Santli-ago, di Cuba, monsefior Fray Deede Ins 4.30 revipta, not. na- -------- Cita el secretary, aellor An- cular, se dividend en Comislones de nuel Otero.
ACTUALIDAD Valentin Zubizarreta, ha declarado ,local, LA V16A INTTAIA OF NTAR- tonio Rodriguez Penabad. ,
I ro ANTONIO y cf.i,.nrATRA ,on RIALTO VTVERO y Compras (Viveres, Plaza, Parroacla, Abri6 el acto el sector Avelino Recon relaci6n a Ia collects, dispitecta 'I SU COMARCA: junta Rops, y Ferreterla) y de Obras. Que- go, agradeclendo Ia naistencia de ins
Para dicho dia: Luis SREEE rini v TRES AIIELONES Weptuno y Frado. Toldit. u-i 1.
EN IA REPUBLICA 83 de directive, zz el Centro Gallego. Ci- jag y Reclantaciones y Asistencla, a numerosas darmas que Ia honraban
I Fl, A1,101t con qsntisgo IME-nez Desde Ins 17.11 r-18ta, not. nacio- ta el secretarlo, seflior JoG6 Gbmez Ia Mujer. con sui presencia, exhortindolag a IaCULTOS y par el sehor Joad Rara6n Caso, -La organizacJ6n de Ia Aeclft ('nit. Imilipta mnyores in linelft Ins ral, emtreo,, ,%lAIWU con Jeanne G6mez Las cle compras realizan sus tFureas borar Intensamente en favor de I&
Cat6lica es obra comfin de todcs ""A' :4' desp,,As. flitil-ily 2n ,t-. Cmin, Lyon TI-3, y Alan Young y
El Circular: EstA expuesto en ,a asi contio par un grupo de persona- lus hijos de Ia Igiesta. y asi Como Mnfl on el misioo proxi-Aina IN, lan- ADOLEScl-INCIA con Fredle UNION DE VTLLAMEA Y Vl- seleccionando los articulois mis con- romeris .Aires da Terra., I& que en
parroquia de Jesfis del Monte. lidades mistanceras president, e, 12 III, 1. EnI,.1- wart, Iun,,ta ,-v, ,,o ,to Ral,!utey LLAODRID: Junta general de elec- venientes descle el doble Punta de el presente afic, se defiles s. quienes
-oqula nuestra capital, entre ellas Is ge- todos tienen obligRci6n cle levan- (IL" Ins 40. Niflos 30. Nlaflana: el mismo pro. clones en el Centro GaIlE90. Cita el vista de ru resultado y all costo; at figuran Como fundadores de Is soPan de Marianna: A IRA tar Ins cargos comunes de In .so- GRIS grams. secretary, senior J. CrutiOrrez. en conditions antl6logas, de garantia ciedad.
cJnco y media do Iat tarde, rezo del flora Asela VaIdds cle Pirez Dime- ciedad cristiana, asi tambi6n todos HIJAS DE GALICIA: Junta de di- y effects, se Gfre"n dos products,
unto Rosario. A As sets, Hors m, esposa del jefe del E3lado calls -33- 405, V.d.d.. T.14f. P-429 Leg, Re procledi6 a renovar el Coyor del Ej6rclto. Ma- deben coOPerar econ6micamente a A Ilin 4. 00 3. X..111. Ite'lete. El t2l*- RIVIERA rectiva en sus oficinas de Ban Jok la 16glea administrative recomend'a'a MILL' de Damns, quedando L-te cons.
Sants. Ia organizaCi6n de Is. Acei6n Cato y Consulado. Cita el secretary, cloc- adquirir el qua cueste menus. Pues titutdo en Ia siguiente forma: pre, Iriero 1. sen.n. ionni y Pc- lon- g, Nasa. so, (Vedado). T0161f. P-2040. tar Josk Abell& TeiJeiro. bien, todas Ins Comilsiones Ia residents, de honor, S. K Enriqueta.
Pairoquis. de Jestlis del Monte: A DIRECTOR, BALBINO GARCIA JiCm*. to Rprip eotoplettit PEI IF, elfleodt- A Iss 4.1! 3, 8.3o revista, not. na. i boran
FT, NIONSTRUO Y MI 11TNTI0 NATURALES DEL CONCEJO DE asi, administer
W cinco de Is Lards, rezo del ,imn- BIANCO I, ... 11011i EXTRA rA rONQITISTA, con I ando y sirviendo equi- Berrialldez (3,6mez; presidents.: Obduto Rosario, Exposicift do ru Divi- EI neVerendo padre Ballaino Gar- CURSILLO DE VERANO EN LA RO rt L-ery y it, Aforgiln. I-"- Jnne ii;rysit DIIJANIP QUERERTE, BOAL: Junta de directives en el Cen- I tativamente its necesidRdes del Sana- ,Ia VAzquez L.edo; primers 'vice, AuUNIVERSIDAD CATOLICA DE EE-I. 40: N1111's y R.1-ty 25 et, At. ,on Tom Drii'ke 3 Dponna. Durbin. Lu. tro Asturlano. Cita el secretary, Re- I torlo y de Jos; socios, proveyend 10 Foxe n Ida; se n vi
DA Malestad, bendici6n y reserve. cla Blanco ha SICIP designsdo di- VILLANUEVA n I, no 1 "" 'Tel r""lee-i" y 'o ",in mny. ',11 ,,is. T.rtEll. 30. Me- Aor Domingo Murins. mejor. a Tom ira Bel gu da ce,
Invites el ploesbiterci, JoM Rodriguez rector Interino del Boletin do las Carmen G6mez; tercera vice, MerLa UniVersidad Cat6llca de Santo """"o" Ia1o_'1uIs"i( __ Elena: at inimo-En programs. cedes Riveirs Oervo; secretarls., CoxP6rez. Provinclas Ec'eslisticas de Is. Re- Tamils de Villanueva. enclavada en INFANT A __ men Paredes Tella; vice, Elena BarrDs
Santuaric, del Coraz6n cie Maria: mientras dure Is Una de 105 mis bellos lugares de In
: Hoy, a lag cuatro y media de ]a ausencla do monsellor Alfredo Lla- provincla de LR Habana, on el nue- Want& y NeptlEno. Tel. U-8700. ROXY A CTUA LIDA D Lravedra; tesorem, Concepicift MatLrde, plAtIca preparatoria cars. I& 11-1,- Inn ,1.30: 11-i-la, notwier 13 lIntre .A. y Ira., (La illietims) reams: vice, NAIlds, Blanco. Vocales.
ocraunl6n Pascual del donning. Tie guno Canals, director administra- 11c, reparto do Biltmore, ha organt- narlonel, rEirtOll et. vd.re., IlFIIIA A In, 410 ) R 30: RevintR, not. FESTIVIDAD DEL DIA JUNTA DE LOS PRAVIANOS Angela Son Martin, Berta Barroa,
- dor en propiedad, quien se encuen- zado Tin cursillo de verano de E.eis FIUnlANDO con 11-flin ("'.1"'I" 11.111onal. P'I. ,NIAR INFEIZ DEL Adels, RDdriguez, Isabel Jaxel, Elodla
ma: .La Fuente del Consueloti. in- tra actualmente en Europa. semanall, del 7 de Julio it] 10 tie agor X DKJASIF QI'FnI.IITIr con Depn- I'VKH1,0 (-oil I.iii sarotrini y CUFS- Celebrmn au onomistico en esta fe- Hoy, viernes, se reunirk Ia Directiva Riciseco Vega, Olga Dafonte, ConeepMR :,,EE,,rIuIit. Y Trial Drn n. ltine(A TA AIIA.TO ,-..I, C-lor Gsirdel, Lu- cha, el doctor Ladislao Oyort Fel. del Clrculo Praviano. en el Palagio
yita el padre Arist6ri Ursa. Le corTespondencits Para, diathO to. Sabre dos principal terias s cl6n Puentes, Yolanda Garcia, Arge- versari el curaillo: ores 4n; Tertulla. 20. Alan,,on: leta 3H y 211 lands y 10 yt2o Pnr den, lustre lim.leris del Centro As- Astur. Doti motives importaxates its MLrIn, Carmen Odimez, Felicis
Monnaterlo do Ia Preclosa San Bolet4n. deberi enviarse a Gene- rl inclen. progritinia. ,a on"I.P. lbil-11 20 ,,, 15 v A. ,,I&- turifLno; el doctor Rodolfo Bafi(m Vl_ -ademki de loa Lsunt4ug reglamenta- Can Dori, Rah Ellsa Sacrami Lee No. 1158, Marianso, teldflurio: Inglds: Qlariversaci6n, Compoalci6n, ,)Rnl,: am el,
gre: Para el din primer de Julio, .1 ComerciLl. "I rolemo proji Ilamil, notarin, de esta capital; Ru- rios-- van a ser tratados: Is fiebta. mento, Zoila Arroyo, Glaris Mufas,
felitividad de Ia Precloam Sangre do M9565, HOLLYW OOD dolfo Valiente, do I& Benericencia social seftalada pars. el 21 do iep- Josefina Flernindez, Nortensia Lmn I Ilapaftol: Composici6n. Conversa- SANFRAN Andaluza, R.odolfo Monteagudo, va. tlembre. en Llsa Club, y Ia entrega mar, Elena Dominguez, Mercedes
Nuestro, Befior Jesucriato, isa Little CIRCULO ASOCIACION CATOL San Lf.earo y Gonlos. T-14f. M-0710. Cisco lioso empleado de El Encanto. del titulo do Soclo do Honor I com- CLrballo Ofella Csrracedo, Filar R1I cl6n. Mdtodo tie enseftan-Ft. Dende Ian 5 00: RPvixtEt. not. n.- Man pranclitoo sitim 3ag, (wbors). pahero Adolfito Garcia Fe.raandez,
preparation los sigulentes cultod: A CA ESTUDIANTILE La aituacl6n privileglada do Ia rionni, IA REINA OF LA OPFRI W.16f.n. 7-1700. Zoila Colins, espoga. do don Juan vas, HRs Otero, .ydia. Santana, MaIns setis do Is mailman, miss, .%rm)- Effta Wide, a Ins cinco; 11% Aso- Univerniclad Cat6lica de Villanueva TA con soft. Al-re. y 1,10S AldeP el din del CiAcTrulsticto del misinno, e
nizLds, oficiando el capellAn do In ciaci6n Estudiantil Oat6lica, (Seel. Xn I-In y nochr. reilela. not. no. Manuel Ruiz, presidentS tie honor I c! rim M. Diaz, Father Inernilindez, Do0olmunidad. contribuirk &I mayor Itxlto de a y A)- QOF TIIINIPOS Sli DON Sl- ,_SI. 27 cle sept embre, en Ia Taberna d I lures Pificiro, AmArica Pifleiro y Ross
cl6n do In Congregataft de Hij stas I.A VIDA INTINIA TIE MAR. de Ia Berieficencla Andaluza y secreA IsA ocho. miss oficlando at rec- as curallion, que estaritri a cnrgo de ver- AIO' ,on J.eqon I"O"In'# Ilan" (1) ANT(INIO Y CLEOPATRA con taxto cle In Asocimcl6n do Viajantes- Centro AsturiRno. Quintets.
do Maria tie Ia Iglesia, do Retrial ) in rnill-re.. 3o: Eilnn ih ,-in, his- 1,11N 1111,1-11 A.STURIAS Dr, ,,ITS Dos aeon tecintlentos Paris !-I Circudaderan autoridades en esas capecia- ilann KI ilnoor ,IS ml bolto y BE- nT,(,IFRD,,.,4 I Lolls. Terraclas de Avila y Zolla B Ins concurentes, al finslizar el
tar do Ins Escuelas Plas cle La Us- celebrant en All local do Is calle F lidades. 011lons nvento- .1.11 Iom Bechr-s. Iu. trin. el Ia Praviano, ya que se sabot que JAs me
bLna, Jos6 Moms. Par Ia tarde, a .let. on.""e. 3n: cleon y te'tull fiestas do Im entusuastas chl"s que to, fueron obsequiados par Ia Co27, Nuestra, felicitaci6n mAs expresiva. preside el am go Braullo Villar iiem- Misl6n Organizatfors. con sabroso
Vedado. all Circulo do Es- Pueden pedirse Inforrines sabre Ins 1.5 en Ift-la y re-res 40 y ninon 3'
Ins clinch, bendicl6r, del Santistinno tudlos Para Ins; Agrupeclas de )a particularidades del Cursillo it )a M A I E S T DC 111)-l-ol 20 ,,or I. nolie. Ai.n.n.: VIAJEROS QUE ESCRIBEN pre resultant muy itnimadas. buffet,
y sermi6n par el padre Arist6nico Secci6n do Pledad, habl6ndose dis- Universidad Cat6lica do Villanueva, conmulado million, slo. T.lif. x-*4-r7. 'I "o-o", I'togrilma. .
I[Irsa, C. M. P. Durante todo el meA No todos nuesLros oinigos eac-iben HONRAN LOS BURGALESES A SU
I do Julio ad harik Ia Expoalcl6n con pesto parn el dorningo, a Ins diez Apartado 6, Marianna, a &I tel6fo- Dentin in. nin, rpxlstn. not. nRclo cuando viajan-quizA par aquello do EXCELSO PATRON
y media tie Ia mallarut, el circula no IM-7174. nal, docininpi-itid, tin rnrl0n, DINE- -'qNTOS SUAREZ que con ]as gloxias se olvidan Ins me- El pr6xitlno domingo, it Ins diez do Actos inmediatos
ol SantlAinto. de OrlentaciIin Cat6lica. RO AIAIWAIIO -; I;r.,E Avintliers s..to. Noires y San Imenirso. morias-, pero qulenea se decided a In maftana, celebrari In .Socieciaci
I AAilo do Tiscornis: M domingo. Cits parn ambon actos In secre. V "I ren" Ki, RD W I'll LA IIIIIIIIIA T6111folito 11-40M* ello lo hacen con regularld.cl lmwn- Ben1,fIca Burg.,,,a,, en 1. IIesla cle HOMENAJES A PABLO R. PRESL W 8.20 A. m., miss, organizRidu par ATONIII*% ,-o llherl Newtoil. TIE ,
taxis general, Milagros Nines de nets trin,-rc. 3n y 40 .Nlrl.S iii. A Ins !,.0a y 8-30: ReNAPIR, nort- durable. Is Merced, solemn miss en honor NO: El prestigime, cronista tie soJos Caballeros do Col6n del Grin- ,,e- nacionni, RAYANDo EL SOL
Gante y Ia president, Lldla VI- lC a rtel-er a Tlitlccc 20 y V, T-Itilin mRyn,,S ,_ Pedro Almendarix y AIRria 1,111- El consists. Its recibido simultnnea- de San Pedro, patron cle Burgos, y cledades espaholas de .Informaci6n.
Wo San Agustin nilmero 1,390. 11ILZU]. I 16 Y 20. 'N'll'" 10 "" N'"finna: Is' ,. Zen y BE ABnr FL ABISAIO, mente dos tarielas: Tins tie don Cons- coma homenaje a los asoclatim falle- serial festejado con un banquet el
FOR SOR RAFAELA GARCIA __ __ __ ml..", P-g-loll. I ,In SebostlAn Chlola y Silvnna Lantino Matalobm, valioso estradense, clam. Abado, a Ia I p. m., en el restau.
RETOADA REUNION. CABALLEROS CATO- ACTVALIDADIIS; C.h.11pro per U.. l.uneta! mnyoren 30 ctx. Bel- que al visitor Milli opt6 par ell- El senior Antonio Pella Sainz pre- rant de Prado y Genius, par el odonWaftana, gibado 28, R Ins oclio LICOS nochs, VIE, Icaft torturada a, aeon- ,ViANZANARES !" "T 2o cts. maflan-; el mi... pro- viturnois tin bello rinc6n del ParqUe sidente social, al invitarnm piir. el t6logo doctor Ovidlo Miranda- Y el
EI Consejo Dioce.sano det La Ila- tv. ,orln.. 4 Carlos M NO. 309. Tol6f. U-3324. It r. in., del Rietiro, par muchm motives 4nol- ReLo de reference nos ruega hags- domingo, en horns de Ia noche, conJ, media de In maftana, se efectuft- barut tie In Rama A de 14% AccI4511 AMERICA: -I hilevo y yo, Reunion ?In I.,E,;.,y. ri I- nevitita, ootl vidFLb e, pesto que hubimos de 'visi- Trim extensive esa invitaci6n a las currirA In Catania hispana en pleno
rfi on In Weals de San Franco.o. Cat6lica Cubans 'Caballeros CR- ,.rt., ,y Xr.. .1-w PEI 1. ,PPll. ,1,-;,E rat, o nI PIEN TF QVIE- STRAND larlo en 1946. solos y sus familiares. ya que se do- a su residence, Santos Suirez 362,
. situnda en Cuba y Amargurn unit 1,611cm) esti organizando una reu- ALKAZAR; San Antonio y anitintoa III' AITI con Arti-E IT, ('Ard.va y sea evocar con Ledo solemnidad y In a, Para felicitarmiss de Requiem par el eterno des- cort... I.A N' DA INTIAIA 011, AIATIC0 AN. Be- XICUS1 Milan. 380. T.16f. U-1771. El otro mensaje es do Salvador Dw ncurrencia possible a Burgos, le con motivo de su onomAsticu y a I&
I coxIao nift provincial do todog Jos Con- TONIO Y CLEOPATRA eon Luis F-o inn(In. y nnvhe: revista. not. Rodriguez, redactor jefe de Is rev "s L a tna 'or CID
de Is reverends madre., 8or APOLO: Clial an pni-nino y El rol)o qntidliill NI-la A. ron.. jonet- ,,.I I ...... I, LOS VERDES A!qOS -n IEEI Progreso de Asturias. y figure Ia inolviciable tierra. nRtRI. vez presenciar Ia entregu del titulo
aillarlm y presidents de Unlones, de 1. bombs, .Onolryl. o-oren is hastlE Ins 6.00 y 40 IT- Char]~ Kni-hum y Tom Drake y F'L prOminente de In Panora. rettmos ESCRUTINIO FINAL DE LOS tie Soclo de Honor que le ha con. lUfsela Garcia Rellinda, Hija de que tie Ilevivril. a effect el domingo ASTOII: Carn. do tnArmal, El %inj, .in pii6s. Tertillin Ter do -Unit
Is Cariclad, quo falleclerR el dim 20 "in. Al-n-cs: -1 ItUlIE'Aill AfFNTITIOSO ,no V- In a tilla que nos envia desde TINTOREROS I 6n Allandesa., Ia siTnp&-
13 tie Julio en Itas micuelas Plas de regremo y asuntos cotton. to Is ..... p-griOlift. Ihe-, I;rsy... ., June Ally,,n. MR- ington. a Ia vera del ties, entJdad astur que preside el seI do maYo ell el HoRar -JoM An- Ineg"(1 Nos ruega el president de Is. See- fior Laudelino Garcia Villares.
tonio. de Alicante, Filpafift. La Habana, siLundas en San Ra- ARENAL: San Antorlo. )enn ,I colsono program. Capitolio: *Ya que Ia fecha de ml clon tie Propaganda tie Ia A-sociacion
Invitan sus hiermanins presidente% fael le.9quiriR a Manrique. 13HILASCOAIN: I- gron Inni-ni-, M A RTA lleguda a CsLa capital no me periniti6 de Industriales tie Tintdreria y L-,- SOCIEDAD CURROS ENR.TQUrZ:
en Cuba, JoRquina, Josk Anuncia- A las diez tie In nuaftana se fill. Todos son min Wine 'y Reunion TeWonow IT-64as e lt.si44. TRIANON ver los cerezos en flor-que me hu- vanderla cle Cuba, senior Robustiano Verberia -Una noche en ]a Era del
ciiiii, Francisco y Antonio. eiRrit tin cambia tie Impresiones so- (,I J 111 81TAIEN: llelstili cartons, A Ins 5.00 y 9.36 revitita, not. nR- Linint ontre Passo y *A,, (Vedado). bleran hecho recorder $I IluestrR As-' FrA, demos a concern que el sitbado Trigo,, el sibado en sus propicis ,,,a.
. bre In labor future Inmedinta a d-urnentalem, S te. ,'--at. Elo,"Einectel. BAJO IrL CIF- T016IT01110 P-2403. Lurims-me conformar6 con recoraRr 2a del mes en curso. a las 9 p. m., se 'ones de Santos Sultrez y Dolores,
( LO TIE CHINA ,on TDEtb 1-1u-.,, 3, a los amigos ausentes..
NOMBRAWENTOS deaRrrolIRr par )as Unloncs en el ('UATR I CANITNOS: LA vl(Ift Tolima ACORTIAGADO con Dick P.wel) A It'.. 4.010 v 8.30: ADOLFSCEN- celebr6 el ultinto escruLLnio Para ,a Je6i]is del Monte, nmenizada par Be, JUVENTUD CATOWCA FEM E, et 'Presser y Judy CI 05 elecclitin de Madrina Social y sus lisario L6pez y J6venes del Cayo.
NINA pr6ximo trimester y a Ins doce y do hlarco Antonio 3, Cleopati-R, Lorelei: mayors 15 ctm,: nlfi "IA ,,,,, Ian ark, Agradecomos :a gentileza de anto
Naclonal de In in- me viril un almuerzo de por IR tRrdl y lune- ,'k IS, .-,.i,5 v .9.4h: Revista, cRrt6n caballeros. Damns de Honor, con motive de Ia ESCR= NIO FINAL: Seril Coledim m ser I-11111c, en Ins oJot, y asuntoa cor- prerpreneiR in "M
I M Consejo confraternidad, cuyo cublerto h to.. A la.1,12: La nolla P. tin tin 20 v nificls y preferen por ,.loles MXRGO con Jeanne Crain, MISA EN LA CAPILLA DEL CEN- fiesta que Icelebrari I& dlcha Asocia- brado par Ia Asociacllin tie IndusIR a- 11 It. y Tres n,,ra do B.ngala. via In Also Ynung y Lyn Bari Luneta -a- ci6n, en Lodes; los sardines de Ia cer- trials de Tintoreria y Lavanderia
vented Fernenina do ACC16n C ra in n-ite. NI.flana: Tres hermanas, ,oren 5 0 bale. 30 en tanda ,v may. go TRO DE DEPENDIENTES
t4lics Cuban& anuncu5 Ryer los st- sldo valorRdo en un peso cLncuenta CUBA: L. do a del tren y Perver- AWP, EnWer y eptnodin. vecerla -LA TROPTCAL.. al dia at- de Cuba on Salud 257, a fin de elegir
centaves. on. I bell. 4. p.r Ia noche. Matiana: el El limes pr6ximo, a las nuleve de ginente 29, de 1 a 7 p.m. Ia reins, de su festival inmediato, asi
gulentes nombrainlentos: El Consillaho diocesan, presbite- COLOS(): EI annor tie mi bohlo 3, Un. CROPOLITAN '-- irogranna. Is maftana y en I& capills del saina- El acto del escrutLnio tendriL lugar como las damns de honor de 6sta. El
. Seflorita Loly Vlllal6n. para el to Antonio M. Entralgo, S. Chp. y In. PEE 1. Vent-rot. toric, de Is Asociacl6n de Dependien- en el edificlo social calle Salud nu- s4bado par Ia nocho.
cargo de secretairin. drl Consejo Delta 22, (AMP110616a JU=Mdarom). UNIVERSAL Les del Comercio, so, dirik tin
el president, doctor Abel T. To- SNCANTO: CapitAn Furia y grain W*161ono 70-171b.
Naclonal, en sustltu,16n tie In se- how. Avenida do losigins y Monte. a misa mero 257. CENTRO DE INSTRUCCLION Y
l6n HernAndez fireman Ins citacio- F A IRS 4.30 y 9.30: Revint., cart6o do difuntos en memorial del senor
I Aorlta Luian, 06mez, quien ocupa- AUSTO: La dama Imperfecta y gran en colors, do P. Donald, LA JOTA T626folliko X-1155. Manuel Ela*anzategui, fallecido tragi- JUSTIFICADO RECURSO DE RECREO DE SANTIAGO DE LAS
ba interinamente Ia menclonada se- ties pars, tan importRnte junta' .how. qANGRIENTA ,on Tom Cenwey y FEE tends, L, noche: ,,vista. not. camerite hace poems semanas. VARIAS INSTITUCIONES VEGAS: Grandiosa verberm. el shCONGREGACION DE IA bado en sus salaries y terrazas, ameFAVORITO: A oapa y P.P.d., B-oa PA.9AJE DE AMOR c.o Cla.dett- noillolol, A CAPA Y ESPADA con La inconsolable madre del cl _,Ipa- En Ins ultimas horas se reunieron ni ado par Julio Cuevas, Arcafto y
'Cretarts. ANUNCIATA at annitnecer y amunton rortoo. Colh.rt L, John Wayne. Lllneta: Me- Lily Pillener y Garv Cooper y EL recido, sefiora Andress. Idarrame, M, los presidents del Centro Asturia- Sona,.a Matancera.
Selftorits, Justa Rodriguez, desig- La Congregacubn Mariana de IA FINLAY: La. Vida fntlma de Alarco Yores 40: niflon y halro"Y 20 on pRiNcips, I, BE EINAMORA con Den- vocal tie Ia junta dLrecUva de is no, Centro de Dependientes, Centro
riads tesorera del Consejo Naco- AnunciaLa, que preside el doctor Antonio y Cleopatra, Tres millo- t8nd 3, luneta BO y niAns y bitlro- nis Wrizsn 3, Jack Carson. Maltese: Lads instituci6n, invite pia- Gallego, Asciclacl6n Canaria, Centro EL VALLE DE ORO: Excursi6n a
ri to amis- Castellano y Ia representacift do Hinal, en sustituci6n de In seflo nes y PI arnor y asuntos courts. ny 25 Vor In nachr. Methane: at mls- PI inimloo programs, doso acto, a las personas de su
Oscar BFLrcel6 Mindez, esti orgR T o programs. Para esLe I& playa do Varaderc, el dorningo,
I I Jos de Galicia con los sefiores letra- partiendo del Centro Gallego en hoI .Waftha Mort, de cuya rentincia, ui6 nizando pars, el domingo 13 de ju- FLORENCIA: El Principe se ensconce, tad.
Cuenta el DIARIO en su oportuni- A raps, y espada y asunton cor- dos de cada una tie las lnstituclor. ,s, IRS tie Is madrugada.
Ila una excur.si6n a Cabafies, pro. to.. ,. ACIONAL VEDADO OPINION DE LALO LOREDO tratando sabre las resolucJones del BENEFICENCIA CATALANA: Tra! dad. vincla de Pinar del Rio, donde ,%e f RIS: FI monstruo ,y el simlo (as- Prado y Son JL&fa*L Tel. A-5700. -13- entire 27 y 09, (Vedado). ACERCA DE IA PANERA Minlsterio del Trabajo y Leyes Socia- dicional miss de fin de mes el do.La slorita Luisa G6mez ha side destirrollarAn diver605 Betas de tin complete) y asun:on courts. Desde Ins 3.15 Revista, nnt. nRcio- Teldiflino P-9334. Ell Is. Proxima semana desfilarA lets, ancordlLridose inberponer recur.y) Mingo en su propia ermita. Invite a
i oonfirmada en su cargo tie vocal propaganda CRL61ica. (IRAN CINE: La monia alffrem y El nal, estreno de SALON FRIJ FRU, A Inn 4.30 3, 8.30: Revista, nnti- par Ia harm ,Cr6nica Espaholap, clut! do Inc. tucionalidad on cuanto a toda Ia colorna el president, don
' del ConseJo Nacional, Como direc- Aquellos miembro,% interesatim en ,O,, 11'ri6n tie ]as Antim".. con Hugo del Cnrrll v Carmen Nion- ier(. nliclonal, EL CORNETIN dirige el querido compafiero AdoL algunos de ellos, que afectan sons- RRm6n J. Planio'.
.1 --%fl. E. hit. --.. I- I te.lo. LA MULATA DF CORDOBA A I' ADOR con N. Ber y. ..T!IAS Garcia, ei no menus afectuciso L mente aigunas de Issas instituciones.1 SOCIEDAD 13ENEFIICA BURGA- .. ,_ -.- I ..... I
-7 "V-ASO CXV DMO DE 1A MAR24k VIEWS, 27. DE JUNIQ DE, 1947 PAGINA ONCE
CHRONIC HABANERA
FARA- LA M UJER, Y EL HOGAR LA MEJOR TELA ANTISEPTIC
BODA EN C1 EGO DE AY(LA p- Pro destime dos
dUtLnffW=
Poe KAIUA K&DIKILAT DE FONTAWM 8 mills de aqueIIA socledad.
Mrs Is novis. GrIzel Romero 7
L A Y 0 D A ACTUAL TO na belleza de delicadog rasffox 'hluja del (lector R4odoilo RomeM,
To y de au a Grizel Tous.
Su olgicirpil cabs
Ubaldo Mursuli y CoIIIer7esjh11a
del sector Tomfis Murgull y de But espass, Juanita GoDazo.
Entre luces, entpe flora. &a UeV6
a c&bo )a ceremonta. paris A viat16 is capilla. Run mejorea c=ue
N Lw artistes de Is *Cwa Tri"*,
I, -, 1, ; el afamado ed6n do Is calle I& an
Ar el Vedado, se tragAdaron a CIRVO
de Avila Pam Is ejecucidn del Ldorta) 4%. no qua era una preclosidad, confeecionado, total ente con -emter UAt Contra de Is sends as &dyerto foe
pori'lo cohloccl6n 46"Ponal" Y ctfaa ancs, affornbra. do In -Cam
orricutot dol bobitoo c *.Olgod6n o Tries, bordeagis par canteroo de lam
mencionactas flores.
collided sliperior. Precedida por, Una linda aeftorits,
STM is to Iota prolondo POT lodos to Georgina y Carnacho, en ca,
lidad de mald of nOnOr-,
madies orque *a suave obsorvenley entrada en el temple is dulce fianc6e.
tgancts au toilette, uns,
J lu
to Wo STORK vione an 7 n lebellsis qua me nan
chchos disklos. do It 9, 1 T4 r -1 novedid del rnmte no, A61a par be
mataM -mroacne Aw,
.36 PUIODdOL 4 ime- mine par Jos ricoa bordados
brillmantes qua sdornafta todo al
_&%ism; el bouquet qua Ilearsba,
FAVORITA a base de Tests blaricas, nada mA&
fino, ni mks w1datico.
Una original coiffure de Urine del
Valle 3ostenia a Ina stereo ION veE N S E R A L E A T U H I J A log de Lul Ilusi6n muyluvaparoms.
LA Unsid of honor- tin at MISMO
Qua cien centavos forman un A Lener un lugar para end& case modelo del veatido de Is novis, peTo en color verde -reaedt- con un
y a Poner cada case en su lugar. adorno en In cabeza de roass blanusar un vestido sencillo. decir -no- con firMe2a Y a do- cas muy boniLa.
A peffar botones, zurcir media y eir si. y Boatenerlo. El rarno, tambidm de Tries. era
remerdar guantes. A fdarae an el carActer de aqua- de roaah blancas. sectors
Actuaron de Dedrince, I&
'us Is rope Mike costosis no as ]log con qulenes be raze y no en Is Juan is Co a cale Mur3ull y al doealempre Ir. mejur. sino Is tirdis hi- cantidad de dinero que poseLn. tor It: Zancro Viernontes.
-6nica y ponfortable. Fzis fiale todo eso, que no to testleos:
A A mLntiner las habitacianes arre- arrepentirds nunca, de ello y tu hi- Gitium ad ..........
b U is; Par ella, log Retorts doctor MIgw1
r4 LW Mariam 06n*z, ex president do
gljkd&l y limplu. JR, por su parte, algiln d1s. it lo En Is capillms del sallo de San Jn- I be panache uns bad& elegant, de Is Rep0blica; doctor Joad A. Olaziflacks-FIfth Avenue be preven.Me Is pIgnes snapoodei6m de japetim A Linear y cultivar Ins flores. ag; JeceriL Lt. on Ciego de Avila, Be IIev6 a ca- I Alto Tanga social. on Is qua unieron bal TLsc6n, Jos6 Luix Meneses 7
bethAs At W&BO desisufs-de Is SuanS. IN gooftie que oftecessom es do Fe- Joak -Ram6n Poveda, y par k, log
Italls6 11--do -Atisbians, Y as% intorpretedo en piel de w*, setiores doctor Rarn6n ZaYdin, MID,,
a, de gasouss..M.jusubrero es an goodele de veratims reallmando an tor G. Granzefap Enrip0a blanew con als. such& donde me ye is parte *a a" eteblerta, Pw mna que Busto y 0 Ma.tells etijLmpa& en colors alegres combine" ismeffbiralingente tavwe- yor.
cederes. Conjuntanlente Be celehr6 Is bad&
civil, en In. que te3tificaran par ella,
Ica Beftores Alfredo VILIMS 1,6pag.
CURSILLO D4 ESPECIALIZACIOR DE ARTES AFLICADAS representative a Is Chmara; Rogebo
de Paatar K. Mursuli Gollazo y Eva,
El dia 3 de Julio comlenza el cursillo de artes aplicadas dirigido par risto Alvarez, y par 61, log seftwes
Carmen Paws, que abarca lag materlas de cuero repuJado, metals y Generow Vega Lazo, alcalde murlmaderas, en trabaJos finisimors con incrustacionem y spliesciones de are y I de Juan de Dios Ranplate. Este curaillo durarA siete semanan y an darlL dos veces par serna- V1.1, doctcrIcK.cisco Ola7ANLI Rma
na, de 3 a 5 de ]a tarde. A In entrega de lox trabajof serfin clsolficadom y doctor Waldo Z. Romero.
dirion par un Jurado, atorgando lox certificados de crai e e(clallzacift.' Informed en ]a Academia de Industria ntimero 502, a p Or )no A-9M.
DIE LA ACADEMY DE ARTES
C-U I D A D 0 S D E B E L L E:Z A YLETRAS
El prdxtino Itines, dia treints, a Isim
Para, tomar ballot de gal hay qua 10uhles son )sa mejores bores; pa- nueve de Is nochs, Is Academia Naterner is aegurldad de qua el orga- m tamer bafios de got? Emts as )a clonal do Aries Y Latras. celebr"
Wfinio me encuentra perfectamente f.Terunta que a menudo formula. una wal6n Relevant y pilblics. de resano, a fin do evitar qua Is aocthn a veraneantes y, par extenal6n, h a lle re cepci6n del AcadAmico elect do Ins
belioteripics. sea contraproducente. aquClas que salen de vacaciones a Seect6n de Escultura, Bettor Juan J066
Me recomendscift as de Orden lugares del Interior. Sicre, on su local de Acosts y Camm#dlCO,= &We1(8, come ea nOtOlic, SogAn indienciones facultativas pastels,
Inat en Be nigravan por diftindidan, lag mejores horas Bon FRO El programs do dicha sest6n as 41
Ian comprendidas entre lag 8 y *,as allrulente:
3nedio del gal tornado in control y
con frecuencla an form& impru- Its 6. Si es possible iniciar la 1,-Himno Nacloral par Is Bands
dente. de Music* del FAtado Mayor del
119in disrIA a lag 8, para rettrarse
Im n1flom, torque son nifloe, Rue- mfia temprano de Is plays a blen EjOrclta, qua dfrige el capitkn LAIls
Un dejVrA dernablado expumtag a] p0nerhe bajo IA sombrilia, ]a vents- CARLA Romero,
.ILQ es Incalivenlente. No eA Aca&mico de Niln
ja serik m#A spreclable. Hay que re- To. 2--IA Eaculturs, Contem=
8016.yfi; U0 per IsA notches expert chazar Is creencia de que el got nea.. Dixcurso de Ingreso del Acementen Ica effects do una ligem do )as prImerman hares no darn ;a d#nnico electo pars, el aill6n H do
Jebre y qua su surflo so ves.per- plel came el del medlodia. Tod6 es In Seccl6n de Aculturs, seller Juan
urbado par IsA nioleatlan dertivadas cuentl6n do tiompo. Jot;6 filere. 3.-Diacurso de contendo Ina-prolongadas expoatclonex. Per PorninqOn concerto be dote- taci6n, par ci arquitecto Manuel ae
age canvieno extremar lox culdadox. n Millones de personas en el mundo enter estAn de acuerdo en que nada Iguals, a Eversb
erfie a caves, deacubleria diwante UP. Tapia Ruano, president de Is Sec.ay 66n de lemcuiturs. 4.-Investidurs
DeAde Optinto'de Vinta de Is be- lam expoAlcioneA progrealvas, -jj )IF If
Beat, femenina, Ins exposicibnes AN- qua tocar In enbeza con unpefittelo La Punta Mdgica de orQ genuine describe tan suavemente que es realmente silenciosa. del sehor Juan JOE# Store,
dldaa deben n1ijetarse a 16 precont A A _qomo Ace
- 0 mejor ailin con un morribrero de dernico de Nurnerw y B.-HUnno Intedo per el rn dlco, y a lo que &con- anchna w".
fieJan tanto ]a prudencia come el tl- El Alimentador Mdgico Impide que la tinta se derrame o gotee ni en un avl6n a vanor por Is BanAa de Mdalca del
Ls belleza femenIns debe tener Estado Mayor del zjerclto.
P del cutin. De to contrarlo po- an cuenta esta accibn nociva fie lots
d a atifrir Is plel en dernasla. pene rayon solareo, dodo que lot irrit4tel6n grades alturas, mucho menos en tierra. El Cargador
a Is, proteccift que puedan dinpen- y el enrojecimientode )an ojoa van SAAR u cremas a aceitts utilizados en deamodro de Is vivacidad y exaL Vacio es el mfis efficient del mundo, carga CELEBRO SU
con "Idad Preal6n de lag pupils. SANTO
Is pluma en un tris-trhs, El Servicio estA
EL ATRACTIVO RADICAL EN EL CABELLO
Qua una gran parts da, straclivo do una persona radlea en el ca- garantizado para siempre.
bello, nadle to Pone an dudh. Persons qua quiere distinci6n, lnimdua.
lidad, culda mucho do su Cabello.
Decl4axe, lector, y decidape, lectern, a tenerlo acondicionado y bri El Juego "Presentation" costa de la
Ilante, come me lo hace lucir Is brillantina-cromr, Lukeral, que to ondula
parmanentemente, ]a do lustre Y no 10 empegantA, no hacienda Impoml- Pluma y del Lapicero de Repetici6n.
bit, par to tanto, In carlein do In mane aninda, tan dementia Flempre.
La bri,11antIna-cremn Luslorml, el m8ke-up modern del canilfi an El prendedor y las tapas effUn
contione a cohol, lo cunl conptituys Una isarpintin de que no quema e I
pero at apraiure &u encanceirnItnta, y al conflene lanallnet, at ureiucto enchapadas en orc, brilliant.
par exceiencla parn ellminar In campa y dnr vigor at Cabello,
So ancuentra de venta In brillantina-crema Lusteral, en wiendnx y
farmaclas entre ellas Ins Drognerins de Johnson, SnrrA, Tnquechel y "La Los cafiones son de plAstico y
Centrni", de ]a Mmnzann de 06ma-z; "La Flegnnte de Neptiino" y "L.,%
-Epoca", de Neptuno y San Menlim, y en todas [as buenRs pelujuerins. vienen en preciosos colors.
Su d 621ito as halla on Obispo 252, esquinn a Cuba, Hotel Florida. I)ptr).
200 VelMono A 710. La Habana,
El Lapicero de Repetici6n
REGLAS S 0 C I A L E S carga nuevas punts insEs un gesto muY almOtico el No quMa bien ni es; COTreCtO
Que un pitilreasalga a ballad con que Ion reclM cangdos hagan los tantbneamente; sola0 gu hija en un fiellta ofrecida en honors de IS CARL en una fleALa
honor de elift, ya gen. presentAn- qUC A ellos estA dedicads. Son Bus mente tiene Ud. que
dola en sociedad, YR con motive de parlenteA Y allegados log que de- A
6u cumpleaflos a en el din de su ben tender a Ion Invitados y genBanta tea que concurran a preAentar bus apretar el Bot6n
Cuando la. plikeernes it is pareia.
despoosda no desea
qu on at mornento do 133
to Is besen Es obligaci6n tiLcita de lox pFkdriI, Migico con su vulgar.
icitaciones, una vez terminada
la ceremonla de au enlace religio- nos recorder a su shijado en las 4
a*, do so IL]zR el veto. fechas significativas de su vida,
L& inicistiva de der is mano CIA do au urnpleafloG, onomiAdco, i Compare y comprarA
parts milempre do Is dams y no del etc. Pueden obsequiarle lo que de El parade din TeInticustro celebr6
caballero. LAs excepciones a esta seen hacerne presents con una Eversharp I so anom""co Is Interesonte amnom son lag dIctan finics- Lar,Itlc. do .)utac16n segAn fuere fiors Juanita 111scrguen y Urkarte,
mente Is gran Am hasta Is qua hacemos Ungar an
quIli.tad a In con- ]a vinculaci6n que Ica une a log pafi&nza. dres del niflo. saludo.
L A S F L 0 R E S ENrERIMA
I'Tomi encontramos dentrn de ]a estselft de lam flores, en In que todo Desde hace variob dias me encuer,
acto social me celebra acompnhado de lindos raring, rode4ndome del marco ta muy delicads. de &alud, en su reencantador de bellislinan flares de Iris que sp cultivan en log arnpilog jar- Zdencla de esta capital, In respe.
dinea do TRIAS In flrma qua gat-Antint lox presents, slempre frescos table seftora Jorefina Odria viuda
de San Martin, madre-amantfstma
, I ,,1!!L"-,"rrnt e 7 T ." - ?v __ ,_ i I "F)M
I I I -, I I ,I . __ ,T7 ,7 _1
r I I I I -11 t,, % r 1 1 1 I I I I I I 1. I I I I I '' I I I I I ".
. I I I I I a I I I I I I
. .
I I I I I I I .
I I I I
I
I '
I I P-1 CINA UZGE I % DIARTO DE LA MARINA.-VIMNES, 27 DE juN0 DE)947 I I 1. APO CXV
------- __ -, 11 .
I I
I SERAN REU RADOS LOS POSTERS 11, . ... .I. ,,, .... .. I.."..''.. 1 -ELECTAS .,LAS- SECCIONES
. ......... 1, -, FUERON
Lo que dice la ,FIRADORES QUE CONSTITUY EN UN DE LOS A BOG ADOSDEL ESTAD(k
prensa eitranjera PLLIGRO PARA, EL TRANSEUN '
, I I TE PROVINCIAL Y DE, LOS, MUNICIPIOS
- .- 1. .
I .
THE NEW YORK TIMES: Tomari medidas a ese respect el Alcalde do Marianao. Acuerdo Entre los diesignados estin Jan doctors Doisa -Rodriguez Vega
Nsitnismo sobre Im. ceoper"n del Ayuntamiento cle Maribnap pidlenclo a] Ejecutivo Nacional I .
rusa a] plan Marshall Maria de Ja Pefia y Naida Martinez Jarel. Tambiinse entregaTOn
..... I ,,: I del concurs & oby juMcas
que adopted lag inediclas necesarlas ell defensa- del I tabaco ,c. 1. : Jos Oremios a Jos triunfador., as
Tielle POca esperanza que log ru- ___ ; '. "I .
.
Sos ccoperen coil el plan 11arshail MARIANAO, junto 26.-Al jefe del meicado espaftol a I I I q ". 11 -C0do Con extriLordinario entusissing y en Garcia; sstaft doctorti; Andris'Viff
ayuda coordinada causa de Is lla- zl
.-' I I .- 4 ..:,.,..,.,:. y Julio Duaft Ruili
continental ]a administration municipal do Ma- Maria Balsa Negra de Is peseta. I .1 un amblente de amplJo optimisell so -0 es, doctors J066 ,Rl! GuEuropa. P,,ro admit, sin embar- rianao doctor Vglds s, Astolft le luel Segundo: ,que particularmente Be : I lievaron a cabo en Is sede del Cole- .., ,
go, qLe quIzAs bajo los buenos cfi, entregado par of arquitecto muniel-i indique a Las empress navieras Is, ; I A I, gia de Abogados, slia ell Lamparills. Ukrrez L,6PeZ Y Jw6'G6nwz Qutat4'
Vlego, un i' ro; doctoring ,T1DMi1S_.' P6cios de Jos gobiernos de FrRnla pal Scher Jos6 A. ampliol obligaci6n ell que se encuentran de i' y Cuba, elpasado miskircoles Ins elec Educaci6n, 8
. I
V Is Gran Bretaflit puesia IS Ru- y detallado informed sabre Is nece-1 efectuar log sippositos ell In cuenta .. ,; I .- clionea par& renovar Im.divisiones de re Aguilar y RIC-d0 !I- Pin Garrigs;
, I
' s .11 Ins seccionea de 106 Allogadois del Es- Defensa, doctors Martin Lt0mdwAW
SIR Savisitlen p4rticiPRr ell ]a pro- Jdad de suprimir distintos poles if- que RI effect function ell of Banco n... % Tmb&JO... drets y Alberto Castellanos!
puesta anglofrancesa Para est diar radoies de Ins distintas empress dei Gelats de Is capital. ... I : tado; IL Provincia, of MuniciPiO Y ra almou
u servicios pliblicos que existent ell ell Tercero: que adernis, of Gobierno .1 Jos Organismos Aut6nomos, en cum- doctors Antonio Ote D 7
tin plan corijunto de rehabiliLa- ti rmino y que cRusan perjuicio ul active )a studios necesarios Para de disposicift reglamenta- Fausto ClRviJ0 Aguilera; 'Gdbergaof ar- P cl6n, doctors Elolsa Rodrigues"
clan etiropea. Despu6s dice rig di6 of docto Josi6 Portuon
ornate pilblico, segfin hiz a ronsLar lograr lasreapertura del Mercado in- 1= 10 r Ytp
ticulista queiel plan Marshall, ai in til un Informe of director del De- glis. para el tabaco cubano -., ast do de Castro. decade de Is clam to- y doctor Mario M&Ids; Com-10,
gads habanera, y fungisi de Secrets- doctors Raimundo Betanooort 'Plsin Is Partlcipacl6n de Is, URSS, partamento- de Cultura Municipal misme, se re lse el vigente trntacI6 Iria de Is mesa el que 10 on del Pleno del Bacallso Coto: SOCToUrill I&
Seri priest ell accl6n. nuestro compaiiero senor Jesus Me- de, reciprociond al objeto do que Ian de lag secclones aludidas, doctor Emi- presidency de Is RepllibliM doctors
No ,cree _eI -Times. -que el-21ap I6n-.Ramos. Estados Unities establezc&n Una, Clio- - ___ lio Planes. Neyda Martinez Jamly Arturo Z8Marshall consl una rotirada En* su- documented informed el ar- ta de bion millions 4e tabaco sorql- ofrecemos a continuncl6n el resul- pin; materniclad Obrws,, doctom
estratOgica norteamericans, de Is, I quitecto senor Josd A. Vjegb se ex- do ell Indestro favor. I I I Lorenzo H. Astorgg-JAWICIs Y W-1
., ocqina Truman. Xflrma que di - .titinde en-conSideraciones'tAcnicas 'y Cuarto: que el Gobierno gestione I I I I I I 7 11 I I I I .1 I- -1 tado do ones conalcias en cuanto a as- Rubio Padilla; Retire AZUC&reM doe.
agrega que .1& posters Alradores es Is reapertura de log talleres de es- I L nos seek6n cretarlo general y vicesocretario ge- tar Juan F Ba is doctor Maria
chq proyeeto, es solasnente un. )rescladible quitarIcs, ,pueh., esibr- palillos que desde hace mAs de cin- En los ones del Inatituto do P Reforimas Sociales, tuvo effect en In. tarde do miyer neral de las respectivas Secciones:
Inal -de-lar-Pefla = it.= =
pe0o' Junclonal del, inismo, --- del Conti" Organizador del"qla= Y.Eern",- enten -to-onsUtufile,--a-U-que n---T- ______ .
I _____ d0ct0rcS cloctores Alberto Araggs) SeWets Y RO'
a JAn _11ficts el' tiinsito y dtios ofrecen co nieces se encuentran cerrad Ministerlo de Hacienda,
____ calrIpleMentacMP-d"a--politles, -d- peligrb-g Iq--t-r&-mwftte-g-. el natural perjulclo para log tabara- ___ can en in foto-, el Dir. Carlos do Is Vorre, Dr. Agustin Acosta; Syn. Aracellst Gliberga, de hquierdig, Dr= Manuel Rey Araque y G1St6n Ugarte berto Godoy, Martinez- lwtittdo d0l
f irmeza y 'ayuds, a lag de ra- Recomienaa el arquitecto Viego lems cubanos. 1 Llorentc, Bra. Iguacts, 1APeZ de.Fellfi, Dr. Ismael tzqutorda, sefioris Rogeno Oliva, Gustavo 11ftesilmoo-, Tripular; Agricultura, doctor- Jar- Cart, doctors Eduar 6 L. Figueroa
'cas: Bennis, poi otra pa te, que que muchas empress y especialmen- Martinei6 corresponsal. Wail, 'Oscar Vinajeias y Gustavo Caballero. ge Albarrin Machin y Luis Rend y Josd Martinez; Caja del Retiro Texel Plan Marshall s6fo ters drk 6xi- to ]a Havana Mectric, pueden uti)J- til y Henequenero, doetaim Guiller10 St Ins naclones interesm4as tra- zar fachadas de edificlas pars, iststa- SE ESTUDIARA.N mo Peres, Lamy y Orestes Hernindez
tan ellas mlimas de recuperarse Jar sus tiradares a que deben unir Man, Oficinas del Primer MintsWo y
econs5micamsent;e. Da a engender I& Pared dichos tiradores suprimipri, Env-Ian al vivac al autor d Rojos y autenticos se disputan organismos adscriptes, doetoreg OURdo ant log Poston que tienen. especial- I Lave, Mendez Rivas y Nicanor Diaz
que dicho proyecto girs. aLrededor LASORDENANZAS
del proverblo: ayijdate y Dias te mente ell Is. Avenida .M&xJmo Gomez (Real). r0ho en la residential de ferrara DE SALUBRIDAD hoy la sapremada gastion6mica "'PREMIO cANGEL C. BETANnyuslark Ell vista de este Informe tecrilco I I __ I I I EL COURT. DE 1945
Despu6s. ill Teferirse a Is nuc- que ha rendido of arquitecto Ve- 6 I En ese proplo ztarcolca U i-antef
va commission europea pala poner go atendlendo a Is. solicited -4ue Hl Durante various Moses estuvicron sustrayendo do la casa los i Solicitan un sueldo mininto seminal do $125 para los t6cniros de las referidas eloccionea se. hizo
ell acci6n of plan Marshall, firms liecho of director del Departamento So espera qUC 5C constituya .
to siguiente: do Culturs, senor 3esiis Meli5n-Ramgs objets de arte valuados en miles de pesos. Investigaciones ' la cigarreros; journals y sueldos pars los ernpleaclos de almacenes entrega deI remain, .Angel C. Betanell pro del ornate pfiblico, el docroir ____ en breve Is Comision clue I courL. del cancurso de-obra4 juddl,
I -El 6xito de lit cornIsl6n euro- Vald6s Astolfl, at despachar con el Un sujeto que haba cumplido sie- lievaron sus pesquLas logrando ha- de realizer C50S estudicis Para hay, viernes, estan sefialadas EL PROBLEMA DE LOS cas del &no 1945, &I doctor Antonio
Pea no dependerA del ingenlo de alcalde Batista le dari clients. ya to condenas par delitos contra ]a ar parte cc to sustrafdo. las elecriones que celebraran los tra- CIGARREROS
sus compon4rites pars. dividirse y que 63te tiene verdadera interest ell propiedad v que desde hacla dos afros Otro empleado de Ferrara, of ca- rig y letrado de Is Secretaria de Is
ven Dos asunton; Importantes se en- bajadores gastrun6micos para desig- El goiter Serafin Rodriguez, presinar el nuevo Comits Ejecutivo que ha dente de In Unism de Obrero6 de Ci- Presidencia, de is Reildblica, per ad
astar el dinero que log Estadon hermosear to que pudiera Ilamurse is, trabajando ell I& residence ballericero Pedro Cayro. &I ser in cuentran ptildientes del studio y re- obra Mulada tDerecho AdministraUnidos sumihistrard, sino de ]a far- Is principal via de comunicacidil fiel del Coronet Orestes Ferrara Marino, terrogado ayer tarde par In Judicial, soluci6l, de ]a Junta National de de regir Jos destinos del Sindicaw. garrerfas ell General. vWL6 at subsesituada ell Ronda y San Miguel, en manifesto que ell varies ocasionen desde el dia primer de Julio Proxima cretarig del Trabajo, Sonar Francisco tivs) (La Actividad Administrative.
Ina ell que se orgarrIcen log re- corRz6n del antiguo. Marianna, plies esta Sallioad v Beneficencia, pairs, Ilevar- Benitez, solicitando de dichn alto sus ManifeilL43cle'news, Tambidne de
curses productivus, of potential hu- ell ess. calzads. desea. disponer que se cludad, linciendo las veces de habla visto salir de I& casa a Ar- to-- despues a In aprobaci6n del mi- at dia 30 de junto de 194& funcionario la mks ripida soluci6n IRS men6iones bonorlificas, g r &us encergado general de Is, Casa, ingre- mando Farres, Ilevando bultos con- rustro de Salubridad y finalmente Cuatro candidatures luchardn den- del problems. planteado en lag fiLbri- respectivos trabajos, a los Clorox mano. y Is Intellgencia de Europa haga iuia amplia Iluminaclsin v Ill s6 ayer ritievamente ell el vivac mu- sigo. del Presidente de Is Repfiblica. Pilots tro de Is organization: la No. 1, que de cigarros de La Habana, el cusi Andr6s M. Lazcano Maz6n, presidenpRra su. propla salvaci6n-. enorme cantidad de posters le quAR- mcipal, actisado par agents de Is Eli )as Wtlmas horas de Is tarde son in terminaci6 to de Is Sala Terceira de to I
ria vista a ]a obra que proyeeta Ba- policla Judicial, de baber pla pitulos que f& n de Ion Pecos ca- Ileva come president a Manuel Gar- cas Orimins,
.Xado el doctor Riera Medina, juez de ins- ltan discutir y redac- cia Castro, y de primer vicepresiden- &feet& a mlLs de sell trabajadores, de
tints. y Ilevado a cabo ling de to.% Jul- trucci6n de Is secci6n cuarta, jut tar definitivamon estas industries que So encuentran pa- de Is Audiencia habaners; Eduardo
,a m zas Sa i l te de las Ordenan- te a Ramon Guirola Pi rez. y que pue- rahzadas desde el pasado sitbado, en Le Riverend, profesof urtivernitario, TABACALEROS portantes robofi ocurridos ell log fil- coiioci6 de IRS actuaciones de n tar as Paris switituir a Ins de cal-Ificarse come Is canclidatura y Jose' de Valle More y Moy 0. Me. La. Cilimars Mull cipal de Marla- times Ivirtud de Is& demands planteadas
HERALD TRIBUNE- I tempos. Objetois de valor as- IlcJa Judicial, lnstru36 de cargos a actuales. difictles de cumplir par con- comuillsta. La No. 2. integrada por por dichas trabajadores, log cuales rino BrIto, magistrasips de ess, AuLa filthma, oportunidad do Is leall rise a propuesta de all presidenLe. cendentes a mis de diecisiete mil las.detenidos v Jos remiLi6 at vivac tener muchos precepts que pugnan n6cleas anarcosindicalistas que hall
nester FranciSco GonzAlez Orlie. to- pesos que pricticamente se hallaban par el terming qUe senala Is Ley, con Las adelantos scientific del me- piden un journal minima de 125 pews diencia, of priinero en Is Sala Pride tin asole mundos me el siguiente acuerdo ell pro de a su custodial ell Is cans, par ha- Drdenando at propio tempo a dicho impugnado Is convocataria de lag elec- manages Pairs, lag obreros Lecrticas, mera do to Civil y of Segundo en In
mento y la constitruclon definitive de clones y, adermis, Ee ha retirado de I& So ra de to Criminall.
log tabacaleros que desde nice me- Ilarse ausente del pais, el coronet Cuerpo de Investigaclon que con- in Collusion Tectlica Mxta, que ha lucha. Las aut nticos apoyan Is can- I Jento de ]as ]eyes socials ell cuan- A] doctor Lazcado, par -Coment4El .Herald Tribune. firms. edl- sea se encuentran confrontando una Ferrara, fueron sustraislos perisidl- tinue las diligencias tendentes a re- de estudiar y determunar Is forma y didatura No. 3, que Ile para presi- P tin
torialmente que el plan norteame- dificli situaci6n Par of problems, exis- camente par el sujeto de referenda, cuperRr to robado v aclarar Plena- designer el lugar ell que debe esta- dente a Avenilo Gonzilviez y'para vi- to a ]a concesi6n del abono, de rillove rios a In Ley de Di'vorcio Vinrularv: ricano Para reorganizar y rehabl- tente ell Fspaila: quien at ser interrogesin stile, nom- alente el grade de responsabilidad de blecerse Is. zona industrial de Is. ca- cepresidente a Francisco Aguirre. dias at afto par enfermedad. at doctor Le Riverend, tEl Derecho
litar ell escala continental lag de- Primero: dirigirse at presidenLe ne brarse Armando Farr6s, de 29 aftos los encartados. pital, Para el mejor desenvolvinlien- de la Mujer Canada.; 11 doctor VaIle
vastadas economies de los In Rep0blica a fin de que con toda de edad, vecino de Is calle 12 entre Tambli5n el Frente Cubano esti re- LOS AUMENTOS DE SALARIOS A Mor6, par cCompravents. Civil y Mer, to de las induaLrias y que no caused
Pals" urgencia se adopters meddas que 15 .1, 13, ell of Vedado. LOS TELEFONICOS DE PINAR DEL daho. par su Indole, a Is salud pd- presented ell Is candidature No. 4. LOS DEPENDIENTES DE cantils: y a] doctor Merino Brito, per
europms done una Importancia lp*s Dos ALMACENES &Las Coates Procesiales., qUe aparece
hlstftica lSe pregunta at Rusts, y circuristancias aconsejen en defer ,a individuals mLs fueron dete- RIO EXPULSAN A UN COMUNls,.rA blJca. kunque con pecan posibillciades de PreMiRda ell el concurs de obras JUtug satellite; cooperarin at Min del tabaco cubano, que viene con- nislos tambiOn par Is Judicial y acu- Do Las Ordeminzas Sanitarian ya 6xito. La. lucha se espera que se des- La Resolucism dicta4a par el minisen 5 Is arrollars, entre lag CELfflidaturns I y 3. tro del Tmbajo. doctor Carlos prio ridicas de )a Asociaci6n Nadorill de
me frontando series problems ei ,Rdos de complicidad ell est6s he Ell una Magna asamblea celebrada so han discutido y Rprobado par
At par el contrArio no parfel- I has-. At ."r interrogados dijeron ell Is Ciudad de Pinar del Rio par Jos Junta los mAs importance capitulos I --_, concediendo el aurnento so- Funcionaricts deI Fader Judicial, qua
.parAn y tratarin de saboteur es- nombrarse Josd GonzAIez HernAndez, integrates del Sindicato Provin isil y 561o faltarl algunck4 articulcis refs. tado par log trabajadores del Sin- preside el doctor Evelio Table, mate filthrio esfuerzo para poner An- SON VA LIDOS LOS de 38 aficts de edad, vecino de Has- de Trabajadores Telef6nicos fuecron cignados con lag construcciones do DESAHUCIO DE 'd'Icraato de Almacenes y sus Anexos y gistrada de Is Sala sio to C
bre sus PICA Is. econorals, europea. I pital 611, habitaci6n 11, y Francis- rittificados on todas sus Parton log edificios, cementerics. etc. 11milares, que anunciamos oportuna. Tribunal Supreme.
Dice despu s que At log regain no 0 Azanza Rios, de 46 anon, vecino acuerdos relatives a quedar inhabili. En cuanto a Is. constitucl6n de la mente, entrarA ell vigor tan pronto LR concurrencia fuh nurneross,
cooperan Is. divir16n entre el E3te COMPROBANTES dce Neptune 906. tado del cargo de ."cretario general Comisi6n Mixta Tknica pairs. tratar 2 ESC. PUBLICAS sea publicads, ell Is Goceta official de glendo muy feli6itados log triunfadoEstes robon continuation que lie- del S!ndicato el Senor Ignacio Este- do ]a Zona Indlifitzial se sailers, el Is Rep0blica. res, ocupardo Is mesa presidential
y el Oeste serit definitive. Agrcga ba accabooParres, fuerun descu- vez, quien par opinion personal, u obe- informed que ha de render el vocal La reglamentaci6n de esta Resells- to.% loctores Jose Portuondo de Casque la dectsi6n que hagan los ru DE LAC.DACTILAR v- EL 2 DE JULIO
blertos C Lined of cullado de Ferra- deciendo at intends politico del Partl_ ingenicro Sr. Juan A. Cosculluela. clon. CS come Sigue: tro, decano del Colegio; Ion miembras
mom seril, capital y de ella depen- ra, car net Charles Aguirre, vecino do Comunista, desacat6 Ill voz:upre- Para que aprobados par ]a Junta y el -Establecer of siguiente regimen de del Jurado que discerni6 )as tiabajoa,
deri que tengamos uss mundo unl- de San Rafael 1,214, se person ha- ma de ]a Federaci6n National d Tra- mirtistro de Salubridad. Lnmedi&t,. Ha sido sefialado para chcha salaries para log dependientes de at- doctors Agustin Aguis;re Torrado.
do a des campos enemigos. En cuanto a Ion permisos para cc varies dias ell Is Casa do su pa- baJadores Telef6mcos, a,51stlendo, at mente comiencen ]as estudlos, desde deaviveres at par mayor. El presidente; Enrique Hernilmdez CieSefials. mimlsmo que a 10 MAS guiar tambii6n, son 'viliclos sl riente, ObEervando que faltaban ja- false V Congreso Comunista celebra- luego. oyendo oportimamente it log f rcha. Consignaron $1 2,000 coancestensdo sueldo Ilia sensual. de- Ao ;L ambos prtifesores univerAiltarlos*
que puedc esperarse ell estas me- l rrories, objets do Plata y loza fins, do par log rojos oil of pasado mes IndustriAles y dessuLi inLeresados pa- los FF. CC. Uniclos. Rematch vengarii $165.00 mensuales Los Mis- u rdo C. Betilincourt, decallo Q
mention de Moscfi es que accept herien el sello de xAprobado>> manteleria, etc. de mayo. ra evitar que se Irroguen perjuicios men dependientes contratailos a suel Colegio Notarial habancro; Maric,
.idea norte do germinal, percibirin par cada se- Lluria Bonet, letrado de Is Presidiscutir y efitudlar ]a File entonces que el coronet Agill- Do acuerdo con Ins estatutos de df- par desconocimiento de ones; Preplan El doctor Miguel A. Macau. Juez Maria de labor, $38.08. Los obreros dencla de in Repilblicia, y Arturo GonRmericami do rehabilit r el Conti- Ll director de In Carters, Dactilar, ire se dirigi6 a Is Policia Judicial Cho Sindicato PrOvilICIR1. ocupara* el interests. municipal del Vedado, ha seialado eventuates a peones, percibirin par 7AIez Alfonso, comislonado del Sernte doctor Radi Oms. Irform6 que 110 para forinular IR correspondlelite de- cargo cle secretary general del mils- Esp6rase que Is Junt Naclonal para C] pr6ximo dia dois el lanza- ell este jo
nente simultiltneamente media Lenin notlelm sdbre el rumor de que nuncla solicitar una minuclosa In- Me of secretary organizitslor, Softer ell breve aboard defInitivarriente am- cada din de labor, $8.32 y r- victo Civil.
el desarrollo de ,los recurscis na- la pallets. este recogie ndo Ion com- vestige sm de to que vents, ocu- Arturo Pftez PlAceres, beg problems, que soil de Lrascell- miento do varies coleglos slLuadris on ,,at so incluyen Is, proporcionalislad El doctor Hern"es Corujo, per
re' I casas Aramburu 206 y 208, ell cl
turalen del Continento do lom q bates do limber novado Is Car- rrIendo. Con of anterior actierdo del Sindl- sitntal ImporLancia Para In saitlibri- im do lit semana de 44 par 48 let 9.09 designaci6n express del Jurado,'tulo
lit' 01 ulcio seguido par el procura0or Jose par clento del descanso 1
dependent el bieticatair do Lodes lon t '. iModelo 9). Ion cuslea son vii- El Inspector Gabriel Herrera, que onto Pr ovilleial de Trabrijadoreii ,Iv- dad y Pula in Poblacion cubmill .40 An- retr Ido-, a SU cargo of discurso alusivo, en el
passes del Viejo Continente. Ad- ]idea y Stl8tfluyen a to Carters Dac- it trRWs do su carrera policinca so lefUllictis do Pinar del Rio, Ignacio __ Pinto Valdes, it nombre de Ju .Aumentar Jos salaries de log em que, de manors. brillarite y eh trailse 11, o 'vez ha tomil Alvarez Urida, contra La Jimmite -ashrilhislo el articullata qu tilar. tin d1stingilldo n eFesclareelmientD Este quedudo lnbabJ]itado par INTFW81FICAN LA DESINFECCION pleads do oficlims de Jos almacenes jo modular que sbarco )os MIS Jimof pistil Marshall ca apoiltico y no Las autorizaclones (Mddelo 8). sI- de defiles contra Is propledad desig- el t&mlno do dos lines come dirition- H1 doctor Vicente Lago Peredn. je- La de EdlleaeiOll del Distrito JiLscoiasr do vivercs ill par mayor, do los; ven- plies firribitoa ell of orden jurldibo y
so tnml cuyc ell curationen IdroI6- glilb dielenditi el doctor orns, soil vi- n6 a varlon aubalternos y estableels5i to, perdlendo ;it necretarla general y fe local de Salubridad, do La Haba- de Lit Habana. dcdoi*e.% all come Ins rernuncracto- cultural, en general, so renri6 a In
,,loss ni tempeco tiende a fftvore- lidaA ml tietlen &I dorso el tufto de 1111a, milluclosit vigilancla cercR de Is. delf-gaelsin at V Coilgreso. na celebrd, ryer una eiltrevista coil CONSIGNARON DOCK MIL PESOS nes as demilsopersonas no incluk- labor descrivuelts, par )as triunfado, k das oil of apartad primer que pres- res del concurro, y enaltbci6 In. flLer sIxtema ccon6mlco ell Portl- Xprobado, y jailits sin ase requl- Is casa, pratticando, at mismo tlerri- At analIzar In situRC1611 politics del et jefe de L -sinfeecion, doctor Ati En el Julclo de ina)Or cliftlitla .sc- Lan serviclos a patrons pertenecJen- gura Ilustre del que fue president@ site, Pat vRrlos registers ell distintas ca- proletarlado cubano, reclbl6 una gran tomo GAJvez Lratando de lit Ill Lei 1.41 TVIT511
culor. En cuanto a ]it expedlei6r, do title- ARA colinerclalem dedlentlas a Is re- ovacift of secretary Keneral do lit Fe- ficacI611 de loA LrabaJos de desinlec- guide par Dionisio, Maria Y tes at sectAnr del traliftJo a que so re- act Tribunal Supreme, doctor Angel
rdituristlimia que Jim vos titulon y it ]a no admislon do .no. vents, do objetom do Rrte. deracl6n Naclonul do Trabujadores cl6ri pairs, VVItRr of mosquito on d's- Celia VelAzquez contru lag Ferroca- ELI Ileva All nombre el premlo, par ley
Empern. el rile-, Unidos de Ia Habana ell cuNo flere el acuerdo 40 oil relacidn con C. Betancourt, ell homena)e del cual
Run reclenUs ficitudeA. di6 R concern el doctor Aml go hizo possible lit recupcraci6l, Telef6iijeog Vicente Rubiera qUiell Lintas zonas do Is ciudad. coniorme V el 56. ambos de Is Comisu6st Nacion
rivicsi. it pegar de Oms, que permanence en .suspense de line gran parte del botin robado PrOPugllaala Independencia 'polhicala los deacon del dirccUr doctor Luis Ple'Lo fueron condenados ]as fer"o- do Salaries Mullmus on Is sumn do de ]a naci6n.
crIllcous Y afaqueA at PIR11 MaXs- ta tanto so dicte lit llueva regla- npareciendo de IRA actuaclolles qu de Las tr bajRdores, ESPI1108R. carries at page de $300,000,00 0 'I'Le- $22.50 al mes. Si alguno de log traba- El doctor Hernindez Corujo tuit
)is)], no voyan R desecharlo .91ii !"i-entaclilin do ]a Carters, Dactilar Gonzilez Hernkridez y AzallZR Rios reses, consignaron ayer los denlRilda- Jadores comprendidoo on este aparta- rally congratulado.
Anion entudintlo y analizarla con- que ,sort. pucata oil vigor dentro di cran log individuos 5ur Lie prCIStRilan gas In Susan de doc, .it pesos. do perelben journal diarto, se le f1jaqU Dictia surn IreTre enta- el plaza ra el aumenLo que to corresponded diclenliudamenLe. El -Tribune- all- breve plam R vender Ins people odes e el in- SACARAN A SUBASTA LA 'COMPRA que vencera. Se asM del. PrcsPnte vidlendo esa cantisind par 20 dim hitglere a )on ritAon que antes de MODIFICAN LA EXPEDICION DE lie' criado (to Ferrara Austmin de LA LLUM CAIDA AYER,
Is, calls. par haberSC Rcogido a las belle- bile del me5. Y st cI misme, trabaJaRdoptar unit decIA16n haveAtiguen LICENCIAS PARA ARMAS DE TUBERIA PARA CONDUCTION cs' EN LA REPUBLICA
log objetivan prop6allos del mIA- El jefe de Despacho del MIntaLA!rio El coronet Aguirre. at ser Interro- ficlos do In Ley de Moratoria, lit rc- doirnsapreArcieble inciterloeserrinnal. .
ferlda entidad ferrocarrilCrIt, nto multAelicaentedro
y des- de, obernadim, capitfill Octavio so- gd par to.% inventigadores despu0s
me y )a manors que pudlern a 0 DE ACUA SOBRE EL ALLUENDARES
arrollarse pore, ALL propla rehabill- ler, entreg6 it log periodistas copla de haber side recuperado parte do imus qua le cgrresponderia de estax a Begun informal, of senor Octavio
am ob log robadas, manife.IL6 que ell ornal dia.rio. par seis4. Marti, jefe del Centro de Telftrafos
tacl6n. Sonata lag dificultadea que dc In resolucislit dictada par el mi- :rls ilMemos sets meses el Los PRtronos que estin pagando a de esta cludad, durante Jos illtimas
r- nistro, y que Lextualmente dice mi CO"Oncl Fe- r DEL MONTE
bita do Influencia politics y cc ell All parte disposiLiva: rrarR le habla envindo desde Euro- t-0 El doctor Moleon, Guerra, JUCZ (do s
IR URSS y log poison bRJO All e, o_ n esa obra Se da iniclo al plan cle mejoras del Acueducto de ,,, us trabajadoresi salarioni mayors, se- veinticuaLro horns Ilovi6 ell Consoleus Primero: Modificar log models de pit vitrivis caJas contenlentes volga e Primers. Instancia de Almendares, guirin manLemendo log mismes- S' den del' Norte, Mines de Santa
la Habana, trayendo el agua de Aguada del Cura a los tanque aigunsi de Jos patrons Rflecestaialasr-l'os' Latcla y Puerto Esperanza, Pinar del
n6mica eatin confrontando oil a Ins licenciRs Para porter nrinas. de duras do damasco bordadws ell or 5 cl el Julcio de mayor CUalltIR SegUldO timnre Incas able
par Elolna Ramos Vera, contra Jose to abonar
planes do reha bill tact6n. pilmera clane. que so expidan a !as dies objets mits, to oust no ap. I Fernandez Gonz.hlez, sus heredercs 0 sefialatios podr& solicitilir del minis0-' I I I I cut vo del P.R.C. Rio; Baines, Vegas y Casa Blanc&
vajillas, cristateria, tapiceria y nit Palat'no, Visitan al Alcalde miembros del Eje ,It EIbana; CiLrderim, Matanzas, Gun-.
Dice ell oix% parlr el editorial, Cuer A do Folicia de led Mtni teriogl causahliblentes, saca a remote Is a- tro del TrabRJo que compruebe
Goblernas Provinciales, Municipales lece po tre ]a ocu
PC r el moment ell Posiblemente ell el curso de es
que Is Doefrinn. Trumftn liable & do 6- ado par Is Policia, ell Ica domicl- a ta bre of Almendares. )Iegarit ell lines sft situada ell el barrio de Jesus dvol incosteabilidad aducida ell expediell- eiras, Coliseo, Marti, Itabo, Mild,a y derriM orNaulsmos officials alit F1 de )a.% c6mpil rig. segun Juform6 ayer of ale
recibida coil clerta fri(Lldad oil lionlog. ces de Farrits y ]as is]- le mAs recta pasible hasta Jos mis- Monte, hacienda frente a ]a c-alle de to incoado at effect, pero, continuarA me 06mez. Mangulto, Tingtigro, CROran Bretafin y F'rancla porque casas comerciRles de Obispo y Nicoliks Castellanos. se saque R su- mos tanques de Palatine. Nuestra Seftora do Jos Remedios,
&-.gundo- Copreder un t6rminc, ca Agua- "Aa Is adquisicisin de todo of ma- VISITO AL A LCALDE RL COMITE ya fine& Its, side tasada on $7,71 00-- pliondo Is Resolucion hasta qUe lknete, Agramonte, Berxrieja, Alacraello allinIficalia poster fill it cual- f1rada 4 el mitilstro resuelva. ties. Cabezas, Un'.6n de Reyes, Ba7
ImprorrogAle que veneers precise- d CoI6 y Prado y Vir t ri I de hierro
tud s, hasta 0 de lom Investigadores mPlomado necesario EJECL TIVO DEL P.R.C. (A). Se ha dispuesto que el remnt.e ten- na
quier posibillslad de entendirrilcilLo inente of dia 31 de Julio de sull no- n gilises, San Jose de Jos Ramoa
Para, Is tuberia de sesents, pulgadas Log; miembrois del Consite Ejecutivo g lugar I d1a 30 del actual R ]as a I Arabos, Colon, Mercedes, Lirnonar,coil Rusin, y que, sparentemente, vecientsis cuarenta y alete, parn que de diAmetro y clento cincuenta It e nora Calvin no tenia derecho
PERFORACIONES DE POZOS me- Municipal del Partido Revoluciona- ocho y treintR minutos'de ]a mafinpinguns. de IRS dos grandon do- lodes log natembros & log Cuerpos de El subsecretarlo de Agriculturn, ln tros de longitude. doLada de vi'lvulas rig Cubano, AutkilltiLo, cumpliendo nR. arrendamiento par haber vencido su Matanzas: Gustairrial, Sancti Spiri4_ contract Y que habia perdide el dere- tug, Condado, Cruces, Cumanayagus
inocracian de to Europa occidental Policin. a que se refiere el Apartado genlero Francisco Grau Alsina, ill de desagile y debris pleas necesa- un acuerdo adoptado par dicha insti- CON LUGAR UN DESAHUCIO Cho de permanencia par no residir on y Jlcotea, Santa Clara; Caney y,
estaban listax para poster fill it Is Primero do est.s. r",)Iuci6n reniftan fGrm6 que durante el pasado mes de "as, que 1111 de ser colocada sabre el tud6n. hicleron syer par In mahana Par el juez-municipal del sur, doc- In finca arrendada. Santiago de Cuba. Oriente. .
cooperaci6ii con Rusia. Destaca log u entreguen ell of Negociado do LI- mayo, con los equips mecinicos ad- Puente de acerg revestido de hormt- uns. visits do cortesia at alcalde Nicellcian d XiAuss do este Militate- quirldos at effect Or el departamen- gon que se estili construyiendo par ell colbs Castellanos Rivera pare ofre- tar Oscar Ochotorena, se dicto sen- Durante Is 8ustanclacl6n del Juiclo En log dermis higares de I& Repij-. pellgron que ,pays Is paz universal I ell que 9. bile,, no IlovJ6.
I do. Ian ice posean pars. ser W. se hass reializa 26 perforaciolles arquitecto Miguel Angel GonzdTez de eerie sus respects y atestiguarle su wricia declarando con lugar Is de- se probe cumplidamente que eran
sign fica.ria Is d1visi6n del mundo rtnovadas ell Ion uneven models y de pozos, nueve de ellas ell terrencis Valle sabre el rig Almendares, come maxima cooperaclon. manda de desahucio interpuesta par inexactas las afirmaciones del c1Cell dos bloques IrreconciliRbles. Re a cuyu, effect debertin ReOmPaftftr Coll de distintas escuelas rurales y el res- Iniclo, del plan de obras que bar&n Fresidia Is comisift el represen- el procurador Juan de Mole, a nom- mandate y que el contract habla si- -cuerda )a reclente declaraclon de hu, licenclas que remitan a entreguen to ell firicas de lag zonas de QuIvl_ possible Is conducclsin de IRS aguas tante a ]a Camara. senior Segundo bre de Maria CRsas Sampere contra do prorrogado par !35 Vecretos de
Bevin sabre lit necesidad de evi- unit certifleacift legalmente expedl- cin, Saip Antonio de Jos Bailos, Cal- de Jos manantlales de Agunds del Curti. Suter del fanloso proyecLo do Arturo Mss; FernAndez, condenannio alquilerez, failknilese el plefto ell ,Se
tar qile Europa quede dividida par da acreditativa de sus nombramiell- mite del Guaynbal e Isla de Pillm. Cura hasta los LanqUes de T-'RlatLnO ley pidlendo que el Acueducto pass- al demandado ELI desalojo de Is ca.,R Senti(JO ell una brilliant sentelicla
*1 contra ell dos campoa antag6- Los, ell Is que se ce.tifleark que el Iguahnente se dI6 a concern que ell el ludependientemente de lag do Vento ia a ser propiedad del Estado. y it- Revillegigedo 57. modern. antes 17. del Juez del E;ste doctor Urbane Goslices y asimimc, recuerda In te- migo, u ocupan figure ell Is. plan- U NM W E E?
propio period de tempo se hall pre- v par distinct canal. gurRban ell ella el dGetor Andres Cita el juez precepts del C6digo day. TURNO DE AYER Comer con apetito-as uno do too grandam
sis desarrollada por el sirgano (let 01ILL Of1clIal del presupuesLo del Cuer- parade debidRmente coil Is maquina- Los Pliegos do consitclones Para JR. ol.ozco, secretary, JosO Antonio Paz, Civil y sefiala que lits; consignaciones
Vaticano -Obselvatore Romano', po a que pertenecen. ria Agricola del Ministerto 18.533 car- expresads. subasta le fueron entrega- Lesorero municipal, Florencig Nibot. efeCtuRdas ell los Rules lie pueden placeres do Imi vida. No am-prive do AL
jobre Is necesidad de tin plantea- Tercero: A parLir del primer de deles de tierrm de diversas fincas de den ayer par ]a inafilina at alcalde rcLiresentante a Is rimara. Josefina surtir electo para dar por pagans Lamar
jnlento objetivo y reallstico de agosto de 1947. quedard6n nula3 y sin esta provincla. Castellanos go c el ngeniero Abel Mayor Cuantia: Enrique do Si me sionte deagansdo conspire ho7 ,
IRS ir Pedrosa, Graciela GonzAlez. Jesils Jas rentas a que Ws mismas se refic- contra Sally Rudelheim y sus here- an
%,star ru efecLo a1guilo, las licencias tor general de IRA lbalbuoea, Manuel L6pez. Adolfo re par no haberse lievado a Cabe de dercts at Sur. fresco do Nismito FowATo EsaAT
diferencias entre Rusts. y log Esta- expedidas con anteriorldad a Is le- par IRS armas y daran cuent, a ]as obras de rehabilitaci6n del Acuedue- y comencei a wmarlo regulariownrim, .
Chaple Evaristo Ulloa. Josk Alvarez acuerdo coil to pactado y traLAndose Incapacidad: De Francisco Adolfo No s6lo recobraria at apetito, vina, tmm don Unidos. que -,eg6n Is. Santa cha de esta resolution, a nombre de triburiales correspondents. to. Rents. s.hora solainente disponer Borges.' Rogello Lopez y Ion serigres Cie una demands do desahucio no es y Margarita Sauvalle, al Sur. biin I& vitalidad y at been humor. Us
Bede no es de caricter ldeol6gico. to,, mienibros de los distintDs Cuer- Cuarto: Comuniquese ests. resolu- dicha. convocaLoria y designer a log Borroto ,y Delgado. stable, ya que esta, demandil fU6 111- Declaratorlas de Herederos: Agus- fresco do Nsulto FOSFATO ESMAY $Via
Terminal rl editorial airman. pos de FbIlcla It 11 roll el c16n at director de Asunton; Genera- mlembroa del Tribuilal de Su_____ wiliursta contra un subarrendador tin Gamboa Vicente, at Estle. Merce- ; .
00 que el mundo vive un momen_ A'partado primer %clalersli.merey ell IeF del Ministerio de Gobernaci6n V. La expre4ada tuberia de ci Adaran ell atinnefito a los de acuerdo ran el case ttrcero del des de lemon Arens] Fa I .scoriae. Habla Is voz dim Is
to crucial. y no gods exagerado consecuenCIR. do no toner las licen- a Ion seftores mintstroii. gobernadors s clients, metras de Jongitud esti des- decreto 304 de 1945, 1710 Mile R Oste menCia Leopoldo Ftlix Carbalic arperiencia: *1 NEUsto FOUATo EsxAv
cim para porter vxmas renovadas on provincials. alcaldes municipals y tinada a enlazar Is actual tuberla par trabajadores de las Rittas of derecho de permanencia on el in- Esesitore"' Centro. Antonio as el t6nico vigorizants par excelassoilL
RfIrmRr -que el proyecLo de Mars- Ion nuevos models a que se reflere directors do organismos Rut6nomos, Is que vierte SUS RgURA 19 ta de ble, arrendado. ELI Vilar Pl- Convinzaae: como at t6nica Nxu*o
hall on Is illtima oportunidad que el apartado primer de esta resells- ofe del Estado Aguada del Curs ell )a-taza chf.a de 35 y 48 de Ins 0, Aliallos mue noire, at Oeste. JW Francisco Men- FOSPATO ESXAY I no hoyl I
a- -feet- al I cl6 Roura, al Norte.
so presents para poster fin it Ian c!6n. log agents de 'a Autoridad y K or d4 Ejd it. fe de la Poll- Vento, con Is de diez kill6metios de INTI IRESANTE RIDSOLUCION EN
-Pos de .1jyN.Cl ... 1. See dell,ple -- Manuel A.
dificultades econ6mless mediate Miembros de Jos Cue, Seguri rcoa 1, NRCIODal Y JU crtenslilin qUe, p8rdendo de El softer Tomas Menditsla, adminis- JUJCIO DE DESAHUCIO Desahucio Portocarre
.111. -I-IA rt. -,irl.A --4W A.A -.-i.. ___-A_ -_1 -_1 -- ___ __ _--- -- --
7 -7,
AAO M DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES. 27 DE JUNIO DE 1947 PAGINA TREM
AfEtECTO ENRICO D I E NICOLA LOS RESTS DE UN BUQUE INCENDIADO ACUSA BERNARD BARUCH A RUSIA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ESTAR. HACIENDA' LA "GUIERRA
1TALIANA. POR, GRAN MAYORIA EN FRIO"',A LOS ESTADOS UNIDOS
e Jos E. U. para el control de
ReciMA 405 votos; ck los 413 de Is As&mblea Nacional. Conjura(la Sartich es el autor del plan d
Is, crisis coristitucional que hubiera pesto on peligro, toclo A la energia at6mica por mediode lag Naciones Unidas y spay& -J
Gabinete cle A. de Gaspen, en el que no figuran lot comurtistas el proyecto de Truman de unificaci6n de las armas on Arnidce
Par Edward Marray an at carto. No obstanite, dijo quWw WASHrNGTON, JuDlo 26. (United.) como Jefe del Estado Mayor dial FJ#rCorreclionsal de Is UnIted'Progs) iris a all reaidelia do Nipoks pa.- -El vieJo estadista y coiisejtro pre- cito para convertirse Pn firpsidente
ROMA-Jurilo 29. (United),-Znrico rt lower&# Unig brem vacacionas.. sidencial, Bernard M. Baruch, scu: de ILA U niversidad de Cohimbla, Co.
60 Meals f4 reelecto pmaidente de Pam retl4gir a De Nlooll, &610 me ad a R sit de eatar hacienda Is "&us mo vIdencla. de quo on oxiste mme,
IS Repliblics, do Italia, redbiondo 405 necomitsban As tres quint" pLr"g rra mufria" contra Ion EaLados nt, naza Inmedista a Is Paz.
40 109 431. vo-39 dt le -Aftnibtes, AL- d isle Vote$ do 196 La"Moloa, dos, Pero dijo qua of conflict armada Loghpuntog rapitales dpl plan de
Barue parm. a movilizaciiin Ira,
entre IA* dos naclones no erk una h#I
LA roalecci6n oonjurs is crisis canb_ El praddente ft 4L, aamb amenaza lnmedlaja son:
,I latijal El banquero de 76 &has de edad, lizadox v tnd.tx Ins
111tuokonal qr-hubiers'pusato an pe- camUnInits' Umberto Primera.- Todox )OR hombres y
Vg- (34 lMt& sin cowunistes del d-roclatno a Enrico de NicolA, c. Autor del plan de lag Fetados Unidas mujeres serin movi
mer rninistre Alicide de G"per, I I..du.111 wachn 16We de Rate& provistoo&j.. pars at control de Is energin at6mi- it u&n istallido bkA, 10 cle ZIL carficter -pro I ca par media do Ins Naclanes Unities,
0 ad al Isional del carfIo
, d
ion cotriverlio pointicu- as debe a qua no pueds proclSmarse un discurso preparRdo qua pro.
Yxr entre 61 y cle Gesperj, hace varied prooldlante permanent. bRat nunciari ante el Coleg-to Industrin) d:.- Plan Incluxtiml pars Is
dizz. A que e, r.,ula l e Is produrn6n, diatritermine W 0onstitucl6n. y me ratili,- 'de las Fuerzas Armadam, de to CIO$,
EJ r= te Present6 au 'rexAtiacIA: ca4e. Udos Unidos, Baruch he dellneado bucl6n Y Pre
ante le. anoche, cu pitendo ..Te rrackro-subriy6'que as un programs de 16 punts an reia. Tercero.- Organizael6n par& Is exull Mato formullanao a eda CRA6. L& Ja cast q e16n con Is preparacl6n military y Is portacidn de matorialos necesitadoz
oil' vo I cooperacl6n de los passes del Hemls- las damis naclones y compra de
aeML11L ind n- in forio Occidental. Fosrarticulos qua rtqU1tr2n las Eats"
Motom -do Petrilleo crudo
Baruch &pays at plan del pregi- doo U *a* WITTE-DIESEL.
-dent" =jb le, Harry R Tjucontinuer #n-su putat* y aici is -"i 9 y a 2 HA
do do-dodsUr do &a dwAWn man, reif Is uniformaci6n del
do renuacier.. entrenamlento y lox urraxon PROHIBE
7 himadistamento 40spuis do led-- Ileas amerikeanntaW n
labo las 11 a. ra, do maAma. Tarrigoino Dice B&V "Deberrios convprtir IMPORTACION
E64 an r agnunbies, auspela,46 I& Rand6n has
a Is Ami!rlca del Sur, In Central y
ve ha' realiziMo. 6, ii tiLmente haeJSL at del Norte an una. unidad earn.
de Gulairlisial am at objeth cie U rommalcador del servido do tneendift' arrojo *gam; sphre, Icss reakes a del vapor PI is". DE AZUCARES
Dotificar &,Do Kiwis. sobre su n*W- qua hiza explost6n *a Wilmington, California, at n do marine, Inoefidlindooe dexpa#m. Adn as oncuentran Una de ins recomenduclones prina'ONU en 2 aioS- L el6n. a bordo Intl region do Isis victimoss,,que no hall Podide ser reocatAdom, a P-ar de IlAIWrR, Khrdmila y, I elpalrA del proWCamm, de Haruch as
LOS dtrigenW.- parlamentarlos, de cameo Por foe homberos. (Telpfato A.P.) el entrenamlento universal de Is Ju- LA meclida affect tambi n a
too partldosL ericana.
toclos predijeron qua venivii norteam
LAKE SUCCESS, N. Y., Junto 26. votaci6n seris untinime. Pero hu EI estadista, hacienda unit Clara o t r o a articulos, incluyendo
(For, Bob Considine. corresPonsal cle 20 abstenciones dos votes parin pit- os. joyas, sedas
Is International News services. LOS, tro Nerini- MURIERON ,ferencia a Rusts, dice: "Ila hallidu autos, plan
..de Izquierds.; falls do cooperaciiin de pal te tie sque- FAIctricas WITTE
lideres'de cuatro de Us cinco dos par& Cipriano Facclainetti, repu- le .1a I '1LSD= 1U)0ASRSE UN TREN It-- c.y. amistad hen.x Holleltado. LIMA, junlo 26. (AP)-Un decrett 1. 5. 71,4 y 10 K
PotefielAs -- at Presidente. blicanw y UnOL I Huyen de la zona soViptica a 6 Plantas
Mint Paris- Glum _E j, - - I~ i - -- __ I - __ Qulzds esperan nu stro colapso f-co- tea
UC UelIUS del Minlateric, de Hacienda modit
[1 11 VIAJEROS EN LOS L U. .6nnicii. Do ser aml, me veriin ',race.
rl( to Attlee at printer cl, tamblin republicatim- Ell un vo;A t I Ritnactitir y jj ariscal to anulido par motives qua Tertut- de s a os U os alemanes SHILON, Ohio, Junio 26. (Up.)- madam". sIgunasi de lax dispoticlones rtferenOhleng Kai-shek LIaberan hoy at no no explIC6 pare, so gupone so tra- Sets emplead9s ferroviarlos perdieron
eelfra tabs de un voto reclaotaclo, an ton Baruch dice que los Estados Unl- tes a its licencl" de Impairtact6n.
do asta share por W 0 Is Vida y tres pasajeros resultaron don continuarin "dempu4s'que tRI ex- asi Como IRA autorimmicionts pare comLreemar Se niegan a trabaiar on las mines cle uran;o clue los rusos estin
V.,das, at% uns ceremords, Jocoso en favor del ex rey Humberto heridos, cuando at Velez tren expre- perimento hays. tracasado", y agrega:
ti,. del segundo aniversa- IeLftb so qua rinde at viaJe regular de Cle- "Nosotros nos dedicamos nI indlvl. prar divi"A extranjeru con destinO
TIP do Is ratif Amenab" el explotanclo y no acatan la orden Cle inscripci6n, como veterans veland a San Luis, at %St. Louis Spe- duo. Aquellos a endlosar at Entado".
icul6n do Is Carts de L oya- Nackonal ap1sudII6 &I pago de aqU0118,11.
06natitucidti do age organism mun. resultstlo de Is' vollsel6n dot frente cial,. del New York Central Rail- Haciftilose eco del rebentimiento Los modificaciones pricticamente
djell, unido de todox too particles, quo, no FRANKFURT, Momenta, juric, 26. Be cilee 5ue las Mines estin an lax way me descarrilil at pasar par 6sta, contra log estuerzos de I** simpa'i- : thjbe I& iniportact6n de muchas
quiere dejar de hacer todo lo que, pue- (Par Jack Meehan, cormsponxal de montallas a Zragebirge, precismente at ciunbiar bruscamente de viss, apa- adores de Is Unl6n SoviAticrt Be- etl coma Lzficar, bebLdLg alUblearser le at mLriscal Stella, man- cia. pam convener a Do Nicole de Is I& Urlited Press) Puncicmarioa nor- donde antes de Is guerra el Gobierno rentemente debidia a Ogling, deficlen- ruch dice: "En IS sierra an frin quo ooh6lic as vinagre, cervezes, perfu,tuvo milencia an Is. tremianderittl Ocs- exiatenctiampleta de Is sollidarldad tatmeriClLnOfi do* tats, revelmran qua germane localize LgUsA radloactivas. cis an at mechanism de un chucho. me nos hace, debemos stempre recor- me&, muebles de makers, cueros Y s1ft perio Ancirel Gromylal, jefe' Cie naclonal. emillarea* de alemanei estin buyen- Be aftscle qua a] Mineral an trssllL- Los maquinistas y folloneros do las der qua xu objetivo an Intranquill- gjgunas clients de plates y Sedas, Lilegiaci6n del 86viet prontuand-6 Un Eate respeldo an Sinatra. todL. Tax do de IS zone 4e ocupict6n savUltics, dada a Rusim. par IRS visa a6reS. Y doa locarnotorami qua ttraban del tren iarnos. Lo major qua podriamos ha- tombres, encaJeg, &ULntea, Piedras
'= rsoslusivo al acto. !%U ; confildnrea a abogs,_ haels, ]a zone norteamericans, eon a] ferroviaria. I se matron, y uno de los cmrros qua car an mantenernox an guardian can- re log" perlaa, mIgunes cILses de
ZI Priboldente do Chile, Gabriel 2-.n tan* do 70 atlas de edad, objeto de libraraj de Der obligadics a Algianias de log elements Slogan que, se volearan desitroz4i a dos emplea- tra. tales maquinaclones, medl&nte el F.= .iitas de telqrstia, teleforda,
Cxulzilez. Violate, envid un mensjJe Politicalpente descoooddo, hace un Lfic trabinjar an las mines de Urania ope- hay mis de un milldn de gerntonos dos de IS astacift local qua se he- mejoramlento del rivet de v1da on radiotelefonta y television, sutom6viciPeCILI. expainiendo 41a. fe y Is espe, digno de respect par IS Imr-& da rades par Icks rusios. trabaJando an les Minas do Urania. Haban parades; cores de Ia, via. Ins Estadoa Unidox". )as. discos de fon6grafos, pianos, van-m de Chilleen is conference, pa_ de su actuaci6n an media pul! Tambt n informarcin qua los ale- y out at obrero qua faits, un dia LI "Nos enfrentamos a un future lie- tiladores, etc.
die los'pueblo". naces parUdos; y torque alendo un manes estfin huyendo de Is son& runs trabojo as condenado a tries dias sin no de Intranquillilades pero no alar- Los comerclantes qua terigan qua
Jurist& notable, be sabido coroolldar pars, no cumplir Is nueve orden, re- ingerlir alimentas. R A S mante. No. veo in r on ',Rusl a
III PrezIdefite Truman, 4 E I d atal, edlj. importer articuloa do los prollibid0b PUNTAS PLECTRICAS
ones an at I&Uva a Is Inscripet6n de todoll Jos conno amenaza,,nme
content las Instituelones; republic Lg Ua r
do hablar on. representaci6n del pue- afia, qua Bevan de existence. veterLinog del ejkrcito alemin qua me Reportala extrafin say" Baruch cita deciol6n lel g nerai deberikil sollcitar permism especlaks "ONAN" Njovkis pot ;;ima
blo. de los Estaclos Unidos., calific. encuentran an dichs. zone. pars, su Dwight D. Elsenhowgr do ret1rar3e qua estarin suJetoa a cuotaim. Mo. "a. 600 Y 1,000 Ws"
a I& ONU Como itla esparanrA del dedicael6n al trabijo, obligatoria. cilindrim Tolando sohr*
=undo pers, Una W durations. HABRA CAMBIOS La Mayotte. cle los qua lograron ea"Par p.r1L no trabaJar an las mines Idaho, LU., a Iran velocidad SE NIEGA GREEN A DECLARAR LA
blo I mundo r Is jadjoo do urRnio procehe de Sajonia, don- I C E D E N E
ndres, FUTUROS EN LA PENDLL'TON, Obreg6n, junto 26.
6 qua Inglaterra, conftusA de toolcks los hombres elements com. HUELGA GENERAL COMO PROTESTA
au I intloyo a line carts de I& cual *me nd' 06,entre les edides de I@ a W (AP).-Nueve objetoa muy brilbantes.
adrfilte qua no as perfecta. pero Jut GUERRA NAVAL X. V a egni hen aido enrialLclas ps- de forms, cle aa)chichk. qua volaban
to trabnJar an I mines de urardo IL velocidad tinbre A LA NUEVA LEY TAFT-HARTLEY
agirobado, par Ion 51 Estadoe; qua me 5 as Ible. y aldift mil
r"Tifiron an San Francisco y ae Declare Nimitz qua Vanari IS, Ituadas care& de Oberaclemma. pies de alters, fueran avistadoe par
fe Un vocera norteamericano d1jo- al avildor Kenneth Arnold. de Boise
(411torth-Ift median mia segurox del O R / jings, esa media einsensata c inconvenientev; esti clispuesto
= 601miento de una Paz duraders, 'Vienen par millarem. Le. mayors i1daho), aeon su declariacift per, IRS Naotones., guerra quien hayadesarrolla& cuenta ]a misma historic: qua too ru. social. Sin embargo, at pilot dice a com6atiria en los tri6unales; Truman explica clue dicha ley
'Clilmaig Kai-shek obaervii &I rate- mejores projectiles drigiclos "tin operando IRA mines de urR- quo no puede giquism Imaginar qut%
rtias-S'lon, Yes problem qua can- nio de Ob nsclemma durignte Its 24 eran aquellas cuerpos deaconocidox. A k lpre Un de6e set cumplicla do mclo honrado por Jos obreros y patrons
IriantAxi lealKscionts Uniden qua 4nIn- WASHINGTON, junto 24, (Unl- hores del dia-. Arnold realizabs, una exploract6n.1 C VINTILADOR
IninA difJoUltad puade suborninar los ted).-El Lbuiramte Basta share, par to meno, don mil en buses, de un Reroplano dessipa- WASHINGTON, Junto 26. (AP Oomirreso, pasando par ancims del
Cheater W. Ni- alemsnes hen cruzado IS lines elf rectdo OuLindo vJ6 Ics nueve e3ttrL. Green, president de IR Fe- veto prealdencial. an vigor Is
IntONeek agolstam; riscionales an un mitz jefe de operaclones nevales de- demarcacift de W zones ruft y nor, floe ;)hjetos a IRA tres do Is tarde c Taft-Hartl
mundo unicim. clar ante at aulaconilti de lex iuer- teamericana. penetrando an Mts, aln ROBBINS&M YERS deralc2n Amerl ina. del Tmbajo, re "' ey, eMiunies, at preal- UN ESPECIALV A
FAR armadas de del Mertes, entre Monte Rainier y chaz6 ho iiyn
ZI primer mInImtro Ramadier &a IS Climate de Repre- IS autorizaci6n do too funcionariom de Monte Ad in y lea dernmndu qua It fue- to Truman pIdI6 hoy a patrons
= ..oata fecha coma, 41 Dix del sentantes, a 8, an at Ealado de Wash- S. Y 0 5 C I L A N T I S ran dirigidaA par tax Uniones ah. y obreroo at cumplimiento lest de Isqua Is prdxJma gUerrIL ]as Estadom Unldom, Pero contin0m, a)
Gromyloo, qua no expUc6 IS Frobablemente act& franadig, par aqua- Rflujo. InWn. FA avisdor dice qua pudn D11 1, 2 Y 3 VILOCIDADII hadox a mquCla, pera qua se decla- nueva legiAlacl6n. Y 0 tiampo que DE MAORI
roadn del fillencia obwrvado par Sul- Is nacift quo haft PrOgre8ada Mis AlRunox do )an germanom proceden- c"Icular qua- su velocidad am do re Una, huelga general de protestL at Jots del Elecutiva declambl, qua
lin hizo aluAl6n &I veto qua ad Pais an rielscl6n can a deasirrollo dis lon tes de Sajonla dencriben Is mins. de 1,200 mills par horim, contra In lev Taft-Hortley. del velari par que Is toy &as bion 'y ha dewublerto que at 90% its
oJorols AconJuntitmente con Jos otroa PrOYeCtIles dirigidoA a voltintad Y Urania do Oberaclerrims diciendo qua Las investigations realizadas en control del I'aboriarno on tax as fielmente adminlAtradi., ocurrian las tax enfermedados do Ins njos
cusitro, grades, cliciend que -serie Islam y peligroso suponer Yakins anoche, futrion Infructuosait, Unidas. mlifulentes sconte61nlentog all at [ranUs as bi- Is. obrL tiene ya tree mil plea de pro- a provienen do un excess do fa.
&too a 104 inboreaft de Ues Im na- qua tal nacl6n Seri NortesmArics... fundidad. y agregan qua too items- stage Arnold sunque hoy data ha- Minter Green C011VOC6 a loo pre- te del trLbajo:
CIOP". -. Inatili a n NIMItz dijo: 4No hay dudes que 'it nes. Incluyando alrunam mujeres. son hI6 con un r;mIdento an Ukiah, at midentes de 108 105 graining do Is Fe- I-L& Plederaci6n Americans decl- IISA ocular. Slusled hafis sum
,a op franden Y pequeflaA a. -Hartley on oJom regularmento con Op11i 6n PtIbilos, a ibntenersi do Uevamente Ilegim la, guerrim, IS nact6n obligadW a trilbajar durante dooe he- sur de Pendleton, at qua afirnn4 n deraci6n pars, unit oonferenclA que d16 copribatir al bill Tmift
los tribunLICA y medlante al uso del trams, me library tie Ojos an.
Jfrar demasigoas asperanzam an al que haylL progresado mis an at c Mr ran an on Z bar vist4 objetoa semejAntes; bra comenzari el 9 do Julio, an Wish
A nxton. Demputfi de una, reunI6,1 con voto an Iss, urnas, an vex de recurrir
tallcrero tarnpooo m, meucacallar 0 E mencronfdO vorero nortearnert- I&A montaflas pr6ximaa a UkILhO rojecidon a Irr dom, inflame.
,5 de lma.Naclonefi Unidas an Punted tendri IS superiorldid InIcial cano a9reg6 qua at tillmero de )as -Parect impossible, pero tit ver- on mLembros resident" del Conxe- it lLs huelgas.
rru Jo EJecutivo de Is. PAT, orgainisnio 2-El total de obreras pardon Ile- I- fropudoi, mcnxaol mu do de IS past guerra. V quiii decisiv.. Lan potencialiciades que hacen el mignon relpto as Lan dad-. termin6 dickendo el piloto, muy Influyente. minter Green decia- 116 a ceres. de tresclentos call, Ll cl6n de grano de arena, Ia.
de este t1po do arm& puede MeJol' grande, quo no puede dejar de Der quien pertenece al Serviclo Forestal
Ull I I grisneo y cantancio de In vista.
Balatando como repreatmLante do preclarge all DISDE 16 ye crela Insensato a Incouve abandoner las mines mix trabajaPals donde par ]srgon ation he Impe- .0 .iste. caors en que be sabe qua eacuchado., do lam Estaides, Uniclon. Won acceder. a to pedido an los dares del carbon; al paralizarne par
d al Illare ejercicio do Is dernocra- ritramedidma pRra ]on tt- Opirmex as descongentivo y
1C.el Preaidente do Chile afirm6 qua Pas V-2. No debemos olvider que numeroo(m telegrams y camas eil- repercuai6n oLras fundiclones do aceotras nectarine tienen Igual &I no m&- SURGEN MAS OBSTACULOS PAR vIRdoa Par lox gremlos de tods, Is ro y dimmilnuir a) movimiento terro,; antlm#ptico. Lot cilhos aprenIs Carte do, IRA Noclones UnIdes Inau- Yor acccoo qua nosotroe a lam ricam A nacl6n, pRrSL qua he IniCIC Is 1111CI vlarlo par fSKS, do combustible a IS den a Usarlo y me protege
gur6 Una nUeVm era aqua debe net Is fuentes de informaci6n alemanas, a ga general, necealded de economizer 6mte: y R' land, pl-quefts Contra doJenera do IS clenlocracla. universal-. sun Irstlacionies y R sus peritils.. SOM CIONAR LA HUELGA DE LOS En vex de alto -manIfc8t6- VL- ir ed,1: huel currents. Call hombres
31 secretary de Estedo norteame- Agrogi qua tales &rings -Indican mob a comblitir Ia nuevil ley en Ion en xastil ras de Is coats t1i
rics George 0. Marshall, &I viaitar an todan forMeA qua IS guerrs. naval tribunalem, y a buseRr Ia manors de ties.
Par "oimerR Vez Ia aede de lu Nacio- camblari oompletamente., MINEROS DE CARBON EN FRANCIA mantener nuestro8 derechos. all no- 3-El prezIdente Truman d:c1anr6'
ties Unities, cleclar6 an una slocuo16n Nimity. PIdi6 qua at Congreo auto I gociaclonen con lox patronss. Que el necratarlo de Justicle, obserTo met propilatto TrIncipal dg I&L a- Hot at entudlo do los proyiectiles guia- El paro affect a 280,000 miners y a 70,000 empleados Ahaft a Is Federacl6n Amerl- va lon pores de Im. induxtrift carboI ties. extroonjers. to Ion Eata ca ni- don a voluntad y Is realizacitin do ex- I calls del rabajo se orgRnIzari po- norm, con Ia finallclad eventual de paro qua he Inmovilizado durante doo
doe rd. alendo el foment y to- perlmentom call los mismos. ancarlos quo tambiin mantienen un movimiento similar. lltlc.mnte aeon el prop6sitAo de de- adopter leg medidLa qua sea nece semenas los transporting p1lblicas de
bumMmulento do Ims. Naclonea Uni- CALIAN D rrotar an IaA urnas a tartan los con- sario. In gran cludad. KI plan de arreglo
dam, do Tnaners, que, aterildricionias a ACURADA LA INTERNACIONAL Am6os conflicts espera el G o b i c r n o resolverlos hoy grealstas quo votaran par Ia terri- E unIco, Punta brilliant en el pa- de Ia Uni6n concuerds. exactamenI",igalabres do IS Carta Orgilinics. PAPER COMPANY DR FORMAR LARHAY LINARES ble legislacl6n contra )an gremlos norama del trabaJo fu# utia VOtR- Le can IS propoGici6p del alcelde
ev mom m. Ian soneraciones venide- UN CARTEL CHICAGO. junto 26. (AP).-En ;6n par los emploados an huellis de Maya P. Kaufmann de someter todas
PARIS. junto 20. (AP.)-Las nego-vespertino communists. -Ce ,air,, de T E L. M 2 9 0 0 sumento gradual In paralizaci6n do lon trRnVIRA y 6mnlbuA de San Lula. IsA cueAtionea al reLrbltraje de uns,
ras al szoth da Is guerra, qua do@ ve- WASHINGTON, junio 24. (AP)-El inclines pars, poner fin a 1Rx huelMi I gur" hu I do lan mina., CRrboni6 nes an nue.atro hempo ha-eealmado in- reprementante democrats, King d1jo c IS a gle Z I lon campot; rarbonerom desde qua at pArm, terminal condicionit'ment.r un Junts Publics impRrelmi.
contables ponalidadft a Ia Hurnanl- )toy qua at CongreAo deba prilceder de 280 mi) mincros de carbon y de S hebi a nado.
dad-. con Is moqor severidad at las gran- 7o mil emplesdox bLincatiom encontra- I 'I mt, movirrilentns huelran un nuevo obsticulo a MUMS ho- Rut endam par departsMarshall tLmbidn tafn6 parte on IS des, companies pageleram excogen es- me F I ti
filaprosionente 9"Morda qua tuvo lu- ra de ants. noohe. El Gabincte del pri- nErde'9H., aLrecen rrincluldo..
oonderse d0tria a Im, benders del mer mInIAtro Ramadier volveri a reu- Be orden6 a ]as pleads regresay
n Is made do IRS Naclonea Uni- I C rl di de cuLlquier atria pods. nlrAe MR11ans, viernes pare dimcutir treU: laborers M ntar w)
t .Di King Is Otmars, qua Is. In- nuevamente ]a situacign. convene
an relicti6n can Is firm& (W tin to a qua Ilegnron ran If* i 0 h q u e rr id o 1
Otinvertio par at CUAI PUR a set pro. a r=.n.l Paper company ae nean ,i,m,nt, at rninistro dr. Pro- patrons log Ilderes de Is unlft 1,oh
Ivan& Ut d. guiAtu obtuvieron una gratifiesPledid-da cliche organizaaft una to- X on r r.d. fedora I ducci6n Industrial, Robert Lacoste, y huel
]as :rche de am de. all& sub
Js do torreno a Ia ISM del Rlo FAte ties, The Canadian Paper flld'R- at director de Ia Unl6n de Mine- c16n de I,2D0 frftncosv pero Insistem
rl Nuea COMPRn Y ros. hablan Ilegado a Un convent an qua Be lea pague las horan piardt
a York, an donde no edifica- a Paper Sales Company adu- at filtimo declare 08
a
lin edifAcloa bermanentes. cleP. Ue son empreeas carimAlenges qua v.satisfactorio, das mientras eatuvieron parild
Loa 2,000 mlembrod do Im, Becretsria qua man fliers de Is jurisdicci6n de cuyj Rplicacii!iii devol eria )as tra- IA situaci6n extatente an Ias fibride las Naciones UnidLa me congrep- las autoridades jile too Estadoa Unt- ejadores a log pozos carboneros. In- cas de autorn6viles Citroen. en las quo ran on Ion terrence qua p!vvialcinml- d6s. mediatamente Lacoste Ilev6 Ia solu- 62 mil obreros no trabijan desde haMonte OCUPS Share Ia ONU, perim, as- ci6n scordada ante at left del Go- De al"n tiernpo, no he variado. A]
-Se trata. coma Be ve, de un caso bierno y los ministers interesadoa an mismo tempo at Gobterno &fronts
cuchar un discurso del secrOtairtO go- Upica, do cartel qua evade Ia
neral. Trygve Lic. Este manifest6 qua res- at problems, reujildon especialmenUe Una, nUeV& ameriLza. cloble: Is huelga,
no hay quo tornar dernegiado an motto ponsabilidad hacia, su pals native par pars, ello. Be tlene entendido qua Par 24 hores de un mill6n de obre- u n
media de una, Wig de sociedides en Ramadler reh us6 scepter qua se con- Too metallIrgloam. anunclRdL par& Ia
too scaloradoa debates que so ban Canacii-. dijo.
muscitadc, an las Nacionam Uniden so, cediese a los minerom grRtIfIcicio- sedans entriante: y otre de trabajadobra asuntos tales como Palestine. ties de produccl6n, hasta, de 60 fran- ran de IRA Industries del tatiften, y
Grecls, Irin L Is bombs atilmics. y Ica NULIFICARIA U PLM DE os diarlox. A filtima hora, de emla f6sforos, ambas naclonallzadas.
refugiados, agregLndo qua onuestre RUSIA 'IA FUERZA MUNDI noche me anuncI6 que Run no se )isdebar se afrontar talem problemLs can JILL, big Ilegado a un arreglo satWacLo- FA possible quo *1 Brasil y
resolualilin y an IS convicel6n de que. QUE DEBE CREAR LA ONU do.
con nuestre voluntad, podremos re- Un vocer6 del Gabinete d1jo qua Ck& hagan conjuntamente una
solverloo, to tambi6n abordarls. Ia huelga ban.
LAKE SUCCESS, Nueva York, 5 declaradilin anticomunista
earls, que segtin Informcii fidedignm
INVIOLABLE LA BEDE DE junto 36. (Par MAX HARRELSON. isti pr6xims a set resuelta.
de The Associated Press).-Loj MRneras.*en las oficinas RIO DE JANEIRO, Brasil, Itinto
LA ONU Estadom U De toda3
uldos dirigicron boy, all de )a presidency, del Consojo me ad- 26. (INS).-En circulos chilenos lFxiste uns alegris especial an poseer-y can.'
LAKE SUCCESS. N. Y., Junto 2 at Consejo de Aelfuridad de Ia vIrti6 qua tanto an at paro del car- muy autorizados se informR que !R
a.- ONU, at statue a Ia demand& do b6n como an at de las bancos, at pri. ducir-cate nuevo y marovilloso Nash "600"1
El secretirlo de Estado, general Mar' Rusis. de qua ILI clnoo grades visits. del Presidente Gon71tICZ VIshall Itrm6* hoy un acuerdo con IS mer ministry no decidiri hosts, at delm, at Presidente Dutra tien par
-potencies contribuyan con ldknti- viernes, calificando de prematuro- finalidad discutir cuatro cupstiones Usted obtiene Canis que extilo, helleza y lujoON11 concediendo a cate organism cam unidades terrestres, naVLIC8 Y el anuncio de hay par el peri6dico Itambiin as de funcionamiento inigualablel
status -Inviolable- parL las sets man- ,_ I. lMle-a. tnt- oinnsil PrIncipalea que pueden ser Pon-
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA JUNIO 27 DE 19417
Vents
:- M imas. d4
9
iu
EN
i Liu EL 'S DE EL-,,,L,.,,,(ASTO
"UN IMPORTANT MORRO., EN ell
----7-CAD"0MPWA-4w-vS
-Vea a continuaci6n a1gunas de las tentadora& Ofertm que tanto Ilaman la atenei6n en el Departamento 4de Nii*os y J6.
venes y que, por falta de es.
do, no puedo incluir en Ins Mustraciones de Jos anuncios
regularei"
CAMISAS
Cami"s de P010 de excelen. tente tejido de algod6n en co. lores enters y a rayas., 2. a 8 eflos.
Robaiadas do 85c ao.665 045
Robaiadas do Mso a- 0 SHORTS de baflo, impeca.
bles, con soporte. Arena, R*bajadas do 1.9'5 a 1 025 bei Maiz.
gel.10 ahos,
Rebajados de 3.95 a2-6s Pliamas y Calzoncillos PO
a n
12 a 18 os,.
Pilamas de d Rebajados de 6.50 a 3.85 tv
os pizzas, de inePANTALON de bafto de dia mange, de excilente po plin, en blanco, azut y beige d16 'ted excellent tejido, con sopor
con vivos en color. te, Colores: ItLdrillo, vino,
4 a 10 0108, thhiabdo 0$1- azul. 8 a 18 aflos.
Rebajados de 3.30 Robalados do 4.95 a 3,65 a 2.35
12 a 18 aflos,
14
Robaladat do 5.50 83,95 -1
Calzoncillos de excellent tela blanca especial para esta prenda. 6 a 18 aflos Al
Robalados do 1.00'a 0e75
Calzoncillos de excellent te -a*, .0%
la de algod6n..4 a 12 aflos,
1R*bajadoj do 60c a0e35
Panialones, Chaquefas...
Pantalones de sot de.g*Uarandot de algod6n. Vario's modelos. I a 6 aflos, CAMISA de spor
Robalados do 1.75 a0095
TRAJES-de ma de manga IaZa, 16
nif arandoF- fino plfn. anco,
Pantalones-desol de guaran- ico azul .r ige. 4 a 10 ahos,
dolgbardina y crash. de hilotanco.
1 a 3 afios Rebajadas de 5.00 a
a aflos, REBAJADOS 3.45
Robaladot do 2.25 a 1,25 12 a 18 shos, Rebaj adas
de 9.50 a. 7.35 de 6DO a 3.70
Chaquefas de sport de magni- 4 a 7,afios PANTALONESdega.
fica tela de ray6n en blanco, REBAJADOS 4 bardina en blanco,
azul, verde, beige. Various mo- de 10.50 a 7.85 azul, beige. 7 a-12 ahos,
Rebajados de BZO a delos. 8 a 16 anos A 4.85
Robaiadas do 8.50 a4,95 13al8afiosRebajadoe
de 6.95 a 5.15
. . . ........
.4
Imccl" . A-47ST ports
jeft do A4692 lallores ::32
11"CION Jet* do I ramaci4k, A-4421 qu Qu.1as 1101:61041
Advatat"rador WITS2 Rat4retiodi, M
D An. C moreWas W-2700 -L A Make, H.b .. A-74111
A o DI'AR1,0. DE "'MARINA "e"od"
Clasifleades, 19490
Enos CABizatiassAW10611 PAGINA QUINCE
ARO: CXV, 3 LA HABANA, VIERNES. 27 DE JUNIO DE 1947 rA A. V W. W. L N. IL 7 zxv
ESPANA N0,T1ENE PROBLEMASON LA NATION NORTEAMERICANA, DICE EL GRAL. FRANCS
FM.' WO
RECUtRDA'QUE1tOOSEV B
UNA PROM ESAFORMAL AEVANA y
Las calmisasde impe- EN L HORAS.-GRAVES PARA LWE.U. V IE
cable estflo con la D-,i RNES...
famous. tela SAKANA. Sos crlc que log espafioles concern rriejo r el cornurusimo,
por 10 que saben c6mo librarte. de A. f3w a ha Ve" ,
rnu6o'en 6s tres afinos .0663. LAN'r exterior, pernicious F
do la.ft entre-La Vgulento nue3tra. nacl6n. W AFW A
cimisas PRE. vista Con el generiLlfelmor Frail- uiucion a V 69.11= Y,%i
Jets del Estado C9.4,josic
de 91se'd F an co do Menge, at
esple ob nino" f ds 1,r,,e'r; da, repito, lx
KII rI.kIr,. Idsiad ntM &oj%.de qua en
S911 Ikplavos y- frip'scals ger ;ta central de 1. i nited AqUal, MOM mantra
den 1avarho Press to Europe. En el curmo clara y expre% jinn ospsl.
--da---I&s,-*ftftfta- duz-mm-sT-rtff-- r"onociera ai
veces quierat klo3 ha obtenido entrevistas con an eamblo, ahora,, a lot ocho'!A 1, 1
ple encojan ni el Printer mInlstro.,de It,-Ila, Joe representanten del muntio de Is
Alelde do Gaxp:rl: c Estguerra pretended presenter a
destifian. mer minister d Greet. M"I: r.
mm, Y on el rpst4ente de Tur- Pons, us z
qufa, Ismet Inunu. ,a = 0e :r peugro' =
d"I"i
FAPUU Jo. d...F-tr
Polr Virtu, M y traviks de todas las victisitudes de A N
Viceprewdente do I ad Neu Is. guem all independents, y lion Xureps bertad de accift, manteniondo re(Dereelses rewsTades do Is laclortes normalex aon ,tbdoa aqieUnited Press. 11947) "o' unaX U=%dad que
f-u6 =ble a
BlafiEis7y-en co- MADRXD, junio 26 (UnIL46d).- miA responsible, a'. Is' ciLuss de as 0 .
los Alisdos; _;uando--;VtIt6 I 1 ,
lores de filtima _EJ--"nerjLIisimo--1!!razc:i=o- Franco, f station
Modal.- amenanrlpres;Nes
jole del Estado eapaftol, diJo boy .tr I.& dijabetrando
que, lu nacionels qua reconocieron IL e ofre FIN O
11, faliwdad de squelTi creencis que
I& Rapaft de Franeb hace aftos, le atribuia Isiox u obligaclonea coi, --L A --C A C 0 1
a ce ,
estin tratando ahora de presenter respect a Alemajils, a Italia; msmo goblerno y al mismo pue- 0 do.el jebl salsteliper
a eomo cutando durante
Tend. t ml
ulgroa¶, a paz, 1. del Estado t6 po
Ilk, Eistados Uni
dos de gran parte do Is, actitud deres, cre6 lad Cortex de Is nit- de
Ci6n, a desde ham mis do cua
actual del mundo 'hacla su palst, tro ju V ER
y dijo qua no so hin cumplido las 03 colaboran en is confee- al cele6ra rd el T ERCER A N I
promesas qua so le hicipton duran- ci6n de Iss leyes; re5tabWA6 el Roo- regimen juridioo con uns:: justicla
te Is guerra, Por el president indedtenge ast como loo recur- la fam o sa V E de los art; culos
sevelt. add ne oson administrations
El jefe del.Gobiemo espafiol, qua
cents. 54 LAce de edad, contest,6 contra las disPosiclontei del- Eatslot siguientes preguntas qua le so- do; cuando sj vit&Hz6,sl-CkmseJo de Estado ampliando an funclones
met16 eate. oorrespowal: administrativas con Intervencift
Preturits.-Xi5mo cree usted que an. Ina recuracts de agmvics do los podria lograrse un major entendl- funcionarlas pdbUCW* CUMICH10 R
-4Vda1aj-ej? las mlento entre led Estados Unidos promulo y Be encue trx en'Pleno CIA,
y Espatia? -4Cspaf I tiene vigor Is lay del Fuero do IN Es- A
Respuesta. A IL no M =que ..garantlas ol,6erecho a 00
problem icana. ogr., no es inherentes a laverso- Y 00000
h.- -rt= d. P a ons na humans; Be lngtity6 el tefer6nPic)ductorcs: PERNAS Y CIA. !6y nada real qua pueds, oponerse dum par& I& consults p6blics y dla All amistad y buen entendimien- recta de Is nael6n; )eyes y decito entre log dos passes, y asi suce- A Jones traseendLnWes, y por :Itimo de lo misanot entre nuestros hom 114 E NV
,,: cuando man
:'bres de ciencia, industrials y ifestaciones pdblicas y A, W, 11 W 11,
Is reiteradas en Lodes IRS oc"i0nes
merciantes, militares, martrif d
EN ITALIA YA aiadorea o tdcnicos. En Loden Iss rolemnidades demuestr&n Is
PORCELAN AS reunions de carbcter miUtar re sl6n cada. dia mayor del pueblo RI 1-3
11 Poplin fino depi---a 0.90
LA ESPOSA DEL I-Aimes particulars he reinado Caudillo y su gobierno. deW a 4.95
JOYAS, OBJETOS DE ARTE stempre In mayor cordialidad. Sin -Y todo eato en un mundo ton
homes de reconocar qua necesitado de Paz, de orden Y of respect mutuo. cuando tantas am 0 1.45
am q b6i In guerra. deade Saturno!vd
GENERALPERON d"btem de a 6.95 y
ELX CAZA ]R fuera see eRstka loTnentRndo an el nazas verdaderaz Be clernen bobre
CONS 262. ASQUINA A pueblo espahol un sentimiento de lax frontiers y Isg libertades de
VMTUDES Lleg6 a Roma procedente de despego hacia Is nael6n amerida- tantostpuebled con descr#dito de !R a 7.9.5
Ina, como consecuencia de In des- naclen is dci d.d de naciones y de 110-e
Fsparia, eSCOItada POT aviones oonsioeracitin a injusto trato qua io de Is equided y de la
ingleses piloteados por it&los bajo el rectorado de las Estad m = Hilo pore de 18,01 ra 12-95
Unidom, EApefia: injustamente viene tEsto Were y.lubleva al pueblo
ROMA, jUnio 26, (UP).-La AMD- uWcn-do deade bace mM de dos etpafiol v extorba Ify, Wanda pro- Saturno do a 0450
ra Eva Duarte de Peron, expose, del :fios. p6sitos do entendimiente. Le tiniIleg6 it] Ya hR asiadio bastante tempo ca propomici6ii concrete quo an eA- Saiurno de'X 4 0.95
president de Is Argentina, 4 rmin
de Clampino ents. tarde, d te 6 Is guerra. Qua te domino yo podris hacer eg qua he
aeropuerto an el mundo ae haga algo cons- curnplan Joe principlon do Is Car- EDIA MANCIA
procedente de EsPefia, ell 'In Rvi61I LructlVo y Be eXtingan )as passions ta 4e JaA Naciones Urildes do 3o Douglaz C-54, do III empress argon* a injusticiaz qua Is guerrR deaW., Intril cW"o,,enJo que as ticilar tins, FAMA. Espana recibI6 una protest. for-h puebim oUs
.0 L 0 F -E S XI avi6n fui* escoltado lopsts, a] mal de vuestro Packard de 0 a 1.95
1 prealdente, an Mo: manors, no 61o el entendintlento
:eTopuertin do osta. mention graves Para, vuestra, In cor Espatia as alteraria, In Qua 1.0 a in) do .0.35
vines t= lpir (holfin clari
acishamos de rexibir: do cLza JIM Oteadoa 16n, en qua do uns maner% terml- as pellgrOr' Im ax Premier de >66 a3.45
Is fuerza a6rea. Its- c auld buens
ficialts de nante declared que nadh teniA FA- de P A E'Paf's oluntl'd
AUL PASTEL paris, qua temer do Jon Aliados. F=112 Jos citron. sino que on un 0 .5 0
1c, I a do a mano do atAes
CREMA 0 NEGRO Loa avionefi sLerrizaron POW y sin embargo so da Is para- corto plaw Be desharfa toda In
Las do is puefita del scil, d-pu& de dolL de qua habiendo tildo Espifts, go VERDE SMF uno do los 'diLs mis calurosoa del ilil.1ldid de convivencla. enten
redonocida por todon Jos paiaea del a y conatruccl6n entra 108
one. Universe an abril do 1939. a rsiz pueblos.
SLWAN CORAL REM IERON y VrMREARON A de su victories. precisamente cuan- tEspiffia, por otra pxrte, as un LARGA
,LA BERORA DE PERON. A BU LLE- do arr6neamento muchos passes us por su oomunidRd de fe,
CON sUs AZULEJOS 4V4" CIADA A RONA, NUMEROSAS conalderaboun qua EBPKAR Com gilli .cl6yrI&c.16n con log ue; (con Inicialies)
MUCHRDUICBRES consecuencla de Is Cruzada','estRbo blos d Wit no ?,an
ROMA, junio 26. (AP)-La senors ligada an a1guna forms a log pa= Premier y PackarddeAe0a,1 50 2A S
Eva Du rto de Per6n, esposa, del P diferencia alffuns, cOn squellas no- s de media docona do
JUAN PUJOL ado Argentina, IIeg6 er del EJe, y cuando Ito existing an clones, sino qua por el contrario be Caia
aidento In Mente en parte americatut, Y uni- ffi a
N, S. de lot Angeles, 64 tiarde a Roma pem reallzar una mi- d
16n extraofficial do arnistad y burna a ellas por jazos hist6ricos y 2.91S
6L 'Ift I o do Wa
Luyan Telifono LX-3535 noluntad a In naci6n ha s1douno I;, nada IDgrarfi bode Ion centrox principle. do rill gl'ft- VICENTE DEL VALLE I s A an efite orden seF C1611 a All pals. rAll de poca duracift-.
Be I Is Heron la anlable roolonladorn. y P.-jEn qu6 aspect ve XsPafta Premier de a3e,45 CORBATAS
por EL prensa. de In tarde, v ruok ob- I crecienLe papel de itis Estadw
leto do uns, calurosa y csponlAnen Tjnldos en Europa, y especifilmente
man Ifes taci6n FERNANDO RUIZ econdreferencla at mrditerrineo,
VE*DkM OS En el neropuerto de Clanpino. don- Cer ano y Medio Oriente? dox 8o.90.
01tO AM RAD0 de sterrizii el avi6n de, cuntro moto ofrecen a la Colonist Espaiola R.-.La civilizacift y el progrered quo In lag 5:52 do In tarde. a exporter a soien IsA comunicaclones hall didhors. do O= h. lo mismo que rn y par m nuldo el tarnafto del mundo, y deW a 1*50
cubano, melicalso y otros "'I'm y LIdeam por donde pand loque ayer eran terrenoA o marts Saturno do 326"a 1995
* UL It:
' n alejados, que no
,I i-gast esta capital. fud ob, impo tHban a In % iA66'a 34 5
GRANDES Y PEQUENAS jeto de tes ovaciones. A to E S P A A A vida do -Jos boy.vienen a. Mc6re9orfde
PARTIDAS aplauxittal y a Ion vivas a la Argentina ner oentros = de omunicay a #Per6n, Per6n., respondla con sus servicios: clones qua % todoz tnte.remn. Los
0 'Lando las Trianon o )an- Comprik do cuniquier mereancia mares no son ya barriers quo BeIliuld. beso. mucbedumbre. paran, sino cominox que uner,
monrlaas y ft aricans; despacho de Is Innis- doy da 0 35
OVERSFAS A all Hegads 1.1L a Embaisda, In mul- am
,no (neguro y Milt) embalreAn- tLoa FAtados Unidos, por su proSTOCK & EXWANGE CO. titud romP16 el cordon establecido o dols 4eade New York gram& clentifico e industrial, Por
la.policls. alrededor de au limusfnat y ILA 11absna. su fuerte posici6n ecsm6nika an un U S
(Departamanto Monedas) Dos vaces aparecI6 an una de las 0 mundo arruinsdo'y por Ins respon- Satu rno de J-9a .1 too
Zolnetts, 464, hajos M-876-1 vantanais de ]a Embajada para rem- Rofrigeradores, Autow6viles, mabilidades qua au victoria echo so- d 0660
pander a Ios aplausoo. bra ellos, tlenen un ImportRnte paUeR6 al ner6dramo de Clampino ea- Casniones, A .aratos fotograi- e ar en el arden Satu rno do 2v@6 a 1.25
LoItsda. per dos dam italianos. t que desemeti.
Las multitudes qua Be hablan con_ ficos Felih)' Medicinas, loernacional: cuando por otra pargesado en el aeropuerto, on su deseo 7 14, to I& guerra. no ha servido par& -sa soerearse a Is. visitante, desorgRni- efc., etc. carmentar a Joe hombres de All InuBaron las lineu policiales, pero Is 0 t1lidad y &I ampliro de ella surdams, argentine en ninon moment ten Imperialismos y violencia3
MANZANA DE GOMR 343 menazan Is Paz, libertad y In
perd16 Is ecuanimidad. qua ar
El program d1i Is] de dos dias de TELEFONO A-8678 propia existencla de tantos Pais"
la visits. de is, AecIora Per6n se Ini- civilizedos. DEPARTAM ENTO DE SASTRERIA
I clar, mafianz con'una audiencia con -Las naciones de Wes posibillES A el Papa. deopuds a ser egoistas III
de Is, coal visitari dades no puedei y las
Is W Ilea de Ban y otros lu- abAtenerse ante los at-roPellus
gares notables de laTd.d Vaticandi, injusticias qua ajecten al orden inobseqvi# y por Is noche asistirik a una recep- ternacional, no a6lo Por Is obliff&,c16n ofictal'que hs. arganiWo an All DETALLISTAS BE -riviLds, de 911 victOria,
ci6n moral de TRACES PANTALONES
%nor Fiedericio Quintana, encargado aino por el future de Is propia, Paz
Negoelos an Is Santa Bede. y civilizact6n americRIIR-1
hindisrats VIVERES, F-jCuil as hoy Is situacl6n
slifligos I econ6mica de Espaha desd, ei pun- Crash, americanos, muy frescos Dril blanco para playa
I Sean ootimistas; t, i. vista del hombre tipo medlo, 1A MIC "1 1 0 9
PAGINA DIECISETS S P 0 R T 3 DIARIO'DE LA. MARINA---7VIERNES, 27 DE JLMO M 1947 S V0 R T 3 AW CXV
P"r Eladio Decades LOS DODGERS DE 'BROOKLYN
PASAN AL PRIMERLUGAR
La muerte de
otro poliebineJa. Havana Cubans y Y, E RETAD.OR CAYO PAR-AS1EM.P.1RE.,.. Asisti6 ,el hesidonte de la Repdblica
-C p anca
,;H jo miog w... Miami, dividieron a lainauguraci6a dell -Cii a4l
L pablico habrA leldo n dolor y con as bro In calda tie otrn Por ((PETER* ?or el doctor M UO REN UDEZ
E polichinela del rirg. EclijoVen Jimmy Doylernfalleciri en el hospital H. divisitin He honortas en el La tnaugurac16n do Ia, Cana de lectull Log iniritados Uenaron to,cjbi6 'i ... blrlu 0 1 .
cenle He Cleveland, a consecuencia He Jos solpeN que ri er celebrado anoche entre Ajedrez Capablancs, abrM ritribuirendo a realzar el
Is noche anterior ell so p#Jea con of campelin mundial tie peso welter Ray Ion teams Miami City y Havarin Cu- n cl6n.
San Vj a historis de nuestro Bje- n Fursa bermosso espectAculto de I& J. 111
Robin 'on ji mrnY Doyle tenin vaintitrks silos tie edad 3, lleabR siete en bang florlditnos vencieron en el E Hors. Sr. President de Iss Relif,
el rorcad. IrA I a tie Ins cnilflorer;. Jimmy Doyle era su firms tie guerra. JUeg8 = y e bl I San Martin, A reserve de ampliar eatst Infer
so rn, 1 0 prsifeKsj'onal. EI verdaderel nombre del puffilistia desapa clein barns. en T= J que dp.r' Ire. Dr. Ram(m Grau
a coms- a hors comunicarift(Ill
re abrift, el Leto que reviatill, extrior- maclon de AltiM a que eata, noche.
es Delaney. _s. pensar, dur6 innings. El prime antez. Despuk de des a nuestros lecture
era JR NacI6 en Los Angeles, California, tie madre fran _. rd16 dinaria brill
3. Part 1 10 ffe a quien le so arja oonmemorRti ocho, Be irulluguriLrIL C1 TmmeD
"i6n not tearnei icano. nar a ta Como
re De median Pstaltil-8, He Ojos azu;es, e, c L.rimpe_ ro on r polo Sergio Vartmet cubrir a It eatery jr alinlas de Ajedrez del Club
in u fuerle 3 tie e.spiritti extroordinario para el deport. La hi stori a cuando pitcheabe. del ltFrado Ten- oundro at Men del famous P1 ernizolocial of cual PartitilpArin
tie este Allet e otia ronglein para el martirologio tie Fi tiana. Pis.. El Segundo result Un duelo en- teb.n Va:derrama dedicado a J,7s6 CgPgblAJ3c&, en
P1 of signal' of distinguidO maestro ingeniuss,
.es on lestimonio mAs del lamentable abandon en que se oncuentran ]as Ire Trompoloco.a Rodriguez Mel Nee, Raul. him un recorrido par el sal6n
11-abajadore, del I Dos velLes en el cuiso tie su carrera pugilistic. el pitcher que tiene no hit no run.. que -,erfi el future eseenario tie Jos, Eduardo 'Lmker, of formidable mu'I ing. 'y que parecle que estA empefladc, en chischo de diez 7 Stole aficis Donald
imint Do I re bi6 on av]so -del destinst. Cuando debuld el 'dia sets ild licbadores del tablero y Par el cual jugadojunio del atio 1941, to' notfuesdo"ew-cuatra rounds; en Ins ciudad natal par hacernos Is Imisma. gracla. Pero- faII6 'desfilmirkri l" luminarias del Rje- Byrne y sets de los mejores
un adversario flarnado Mike Delia. File- tin knock ful. elmitirp9Jest y*trEft6 anocbe-de*ven- drez mundial. res; de Cuba: doctOres Rosendo, Rn
out seco, defirlitiva, cer al team local. y en verdad Be Ics El doctor Grau examine deterrida- merci y JURn Gonzilez Vega y log
yri a ante. Cuanft to savaron tie Ja 'tartnia, pfireela qoi estsha d6rinicio, mesa hist6rica en clone seficilres Gilberto Garcia, Juan Anto
prueba niepecio pero no slempre al valor mente 'a Met Quesada, Carlos Calero y J096
so prim Revolvierido uestro inmortsisl Capstilsillca getrinies,
-a pareilla clue estalik muerto. All era asconapeifia JB fsIrtfina.. Be jugari a vn
papelesf vlejos y abandociallos.,enj"'gavetas. He ini 1216, Is castaillitad pusil Mel Nee mereci6 ganar au juegss e. cetro mubfjW de a)edrez en 19= Plorido. Este 'tornft
e mis manna on reebrie tornado del per-Iridicla "Los Angeles Examiner", No s6lo por- to bien que trsbaj6 ell el tie manos del Dr. Enjusenuel Lasker. sol ) round en notches sucesivEL3 a DRrll !z,.s tir do boy bRJO Is direoci6n del Sr.
centre del diatimantle. Stan torque Centemplando el tablero y las pie
donde sp revelan detalles espeluzi-itintes del knockout padecIdo por Dovic ade- Garcia. Anocbe Be acorda-as despii6s iecobi-6'el sn" Be cubrid de gloria ell el s I- Alberto
ell el pLimer capituto tie sus records. Algunas hot ex1o y que tanta gloria dieron a Cuba in
Octavo innings. ell los cuales M. cid unR feliz oracisin con Jos recne.- ran las bases que regirin y todas
cunotl to, Como at acabaral tie flegar tie tin finundo remote 3, extra 1 0, Oonzilez its. qqien paxece que le hat
riienj 1 11 : 11 , I I dor y emoci6n que ventars a su men- de aCtiordO estAn disDuestas a osbLar
all, I'. a us dllatados par el espanto y pregunt6 to que habla sucedido oducido buen efectosu contresta pa- nor Is Victoria.
11" to frente al tablero que es ya, on ITTONo se acordaba deciada., Como queda ditho. eso aconleciii el ditt sel; rR el Almendares-), baLe6 Beatles numtino pare. log aftedecistas cubs
tie un I) I, el ilia 27 del mismo mes Jimmy Do le %'oivJH a ponerse log tribeyes sin outs. pero ell Ins dos nos 3, para cuantog cuitivan of jues I r I -a cia, El Dr. Grau inspirado Pa
gus Lie arn ent on Fleming tie qUiell dispuno ell coals occasions to dejaron plantado en Is
Frioari_ A at'. ),a pregu I es h.mano, clentifiuamente es acceptable. que esquinit vallente. Por ests. hazaila me- No metieron una
su afici6n RJedrecistica hizo alarde Indi% d a que padece t;nZ -onmovj6n vuPlva a IS lecio gRnar. Y parecia, que por lo
11 1 a ( tie esa LIS(Uraleza, de so cultures con citas clentifiews de
1111iiriad vioicnia del boxeo en on lap.so btee tie veintiLin -Ilas? mentis uria vez ion, a liaher suerte pa- gran significari6n parst el acto, quo
rR el homhre honrado. cuando en el -A
inauguraba. Ramos fuguerza
N apaiienvin el p6bre 3immy Do)le no tan s6lo rebassi as effects clemmo acto. con un hit do Mahon A Mario rigueredo, president del
par segunda y oil tribes tie Halsall.
E de dphut dramlifiro. sino que siguiri ganando peleag y ell el resto crislailizit Is carrera que rompi6 el C;ub He Alledres Calpablaincia, do In
He afict 1941 IF-ii(i una eadena tie conquistas quo to convirtieron en emp9te R dots que Be produjo on of Habana, cabe la honra tie haber In- Por ELAD10 SECADES
Idnin sefint- lie Ins fanAlicria tie California. Es presented en Hall. grado que el gobil"no del Dr. Gran,
Vurive a Los Angeles. A toque tie rims publicidad do extrulmdri In llevRn error tie Calvifto. quien mof6 un foul- dotara de Jos forsdos necesarills pa- Ni RaM o6 ilt Muguerza metlerah
ra Is construction de IL Proptedad una en el turno estelar de Lnorhe
a San FrEinmrat i' Rparece en posjr!6n eminence en log rankings Inter- fly de Moron. In tercera bRm,-.y a que el prropio presid-te de Ilis Repil- en el temple de los; grit-. El estelRy
foacional" cuandn en msa viuriad noqueR n ruatrn rounds a Gene homaq. clintillusciOn el hatenclor dispar6 una
ErItonces apenag cuenta 17 sting tie rdad. El Px carnApe6n mundial tie Ws. bestial line& por el leftfield. pessando blica, inaugurl), Ancichle. s6lo ofrec16 un morriento de interns,
la pelota por enciffift tie 14 cereal ano- Impogible brindLr una relael6n en In primsere, decent cuando se Pecompleta de [gunos tantos y tuando losi
completing. Jack Johnson, )a ve y queda encantadn Irel punch, tie In ligp- tfindose un jonr6n. las personsdidades fille ioteamn a!
re a mental 31 fisica del chiquillo. Jimmy Doyle scabs tie nuperar par Pero empatado el juego. hubo otrR asiatieron Lnoche a I% InnugurLiall6n perdedores. asurnieron ventaJa de dos
amphis decision do- Ins jurlees y del referee a Zeke Castro en Hollywood escenL tan extraordinary como aqus del Club Capablanca. M president ridmertm, DesPuOs CELreRga. que jug6
Dr. orau asistI6 acclenpaladc, de Jos
se Wit desprijando He Ins.vendes on PI carnerin cuando iecibe )a visits Has en que se luciii Mel Nee. y fud mucho mis que en todan Bus Rctus-a viejo, pobre y olvidado, que viene a felicitario. Lo suJeta pot- eleg del Eilircito y de Is Policia. clones Lriteriores en esR cancha Y
del negi cuando. en at onceno episodic, des Yud.. Uriona, qu
lam hombreE, le pide que me ponga tie pie y le His un beso on la frente. pU#a que am" teams habian hecho e no tuvo necesidad tie
"Hijo-mfo, td.vas a ter campe6in del mundo"... ZPara quI5 rmis? 6Saben unR carrera mas, y 5egulale, anota- nes de nuestro mundo soctsil e inte eaforzars. en ningun mornento. fue
Todavia J cion empatada, pero esta vez a tres
ustedes In que Nale en Ins Estados Unidos on augurio asi? ack ran alejikndose hasta clue se queda,
carreress, el floridano Bass. el. rigt- DERROTADOS ANKHE ron tan Sales en el asfalto y en let,
Johnson sno liable terminado of panegirica y ya el cable ]a estaba trasmi- fielder. dispar6 un tatam estupendo, tonera, que en I& nave no Be Itstiendo a inj ]fares tie perj6dlcos y agencies Jnformalivas. Ell California que par In menos era tin tubey, Zjo LOS gMEDIAS ROJAS,) cuchable, otra cosa que los silbidos tie
hat nacido una estrelle. Lo ha dicho nada means que Jack Johnson. Y con result out torque Hiram di6 un 0 retests dedicesdots at Chatc, Y al Alese banderIn He enganche Jimmy Doyle se lanva a In conqViista tie Is felino y Be IIev6 Is pelota en Is. mar.) WASHINGTON, Junto 27. AF deancI
forturia y tie Ja fama. -Donde qulera que Ilega es el abijado de Johnson. enguarstada, realiZando IS jugads MRS Ante Una concurrencis, de "A" its_ c El estelar firficticamente qued6 deEll el transcurso del afto sigulente (1942) gana ocho pleas y plerde dos. sensational del doble juego. tadOres, Jos senadores tie idido en uns, tantorrees loca e In
Est 1943 pierce Una (contra JossS Mendoza) y results victorlaso en siete. Ell el decimo, que life cuando JOS M i4on venclercin eat& nocheL & contersilble. Ramos y Muquerza, tenlan
cubanols respondieron con otra. a la medlits rojas del Boston con. net.- ocho taritcI3 por siete Careags y of
Parece que Jack Johnson tiene raz6n. Ray que empezar R aceplar title qUe hicieroll los forasteroS,
el beso tie Hollywood fu6 una profecla. "Hijo into, t(i van a set, campefin ca roca elfin de 7 x 3. Moro. puses sucedJ6 que lots de alete
LOS Senadores expulairon del box de un solo tir6n lueron &I isseldatfito
milts experience, con miti cartel, Jimmy desputIs que le dieron dos singles a
del',mundo". Con mils peso, con Mel Nee. to sescaron y meti n a a Earl Johnson en el sdptimo, mien- idiecinuevel, sin que loss Lontrancis
Doyle tiefle el apogee ell 1944, criando flonquista ocho viciorias ell raclin Elliot. pero a stc le dierun e I mercer tras Bob Newrom registraba su cuar- pudlerars hacer rinds, por impedirlo.
ripida e Inintevi-timplita. New York to espera con los brazos ablertos N, ell hit del actu. parts flue Zardon anotara ta victoria. del afio. Cuando no Is Derdia Ramos la perdia
74ew York debuts el din 12 tie junto tie 1945, frente a Frainkle Terry. a In del empate. De contra. ell on out El dis 24 tie es(e ineq Buy (Sugar) Robinson retuvo el titults, tie campeft mundial at derrotar Par knockout Boston 010 000 110--3 11 1 Muguerza, no Ja perdian Ion dos qlle realizli Elliot ell home. lo 1RStI- en ell octavo round a Jimmy Doyle. En In foto puede verse el Instante ell que of retsdor cae tie espuldas Washin ton. OW 020 41x-I 8 1 R1 MISMO tempo porque en material, quien aveninja ell el punted. At pequellio anfiteafro tie New York vien, it Baterss: de pelota. vases. todavis. no se ha in0 1 et toric .9 S a pitcher ;para no levantarse mA.%! ... Cuando el referee "falls contando el novena seKistido, stonli, In emmitana. Ptr. buscarles on promoloor tie Brooklyn. Wnde esift el ahijacto He Jack John- ltiar 1 y 1 e also T, ho Dobson, Johnson, Parnell, Klinger ventado lit pilla simultines... CuanEnibitle. que empezf) tiran a oc Doyle pernianeciii tendido sit PI suelo. Del ring futt co nducido al hospital, donde falleef6 anteri tie myer por son? ;.Quil-n el protegido del ex campe6n mundial? Atli -stnba PI L'ohl-lo strikes seguirics. pero, despuq s le di6 y Partee par Boston. do cessi el chaparr6n He doce titrittis
de log Ojos nzulex. En Brooklyn, ante in fainaticada lils(ttrica tie F)aIbush, lit base por bolbs a Charles P rez- In lArde. Es una nueva tragedies del ring, file me all ma a tantast y tantals otrns registradan vii log nisales Newsom, Imerrick 31 Evans par seguldca, Jos que tenlan ocho, desde derrolis a Johnny Jonen y )a hana rin tie Boston, to reclisman tie Cleveland. efthen de p4s se robb Is segwida. Y del puglilmetio. Mmam volumna editorial tie. Eladles F;ecadeR). Washington. luego. 9eguian atisdas de pies Y made dande pasn a BCiffalo parts anilstonlar ell fees rounds a Oscar Suggs. it (,ontinURci6n LUIS suirez proclujo noe; a ese xigno y Isis otros ya eran
Pero ell rrnlfdn(i lodAvIa tin tin rompletado ]a abra tie consagrac16n. I.:l el batnzo tie hit at right que him jurnor, de urn ventRja lie eggs qua 109
bantIsmo tie xlr)rla In consigue at retomer a Cleveland y dentrozar a Lviv cristalizar is carrern del triunf.. tie- Pasill) cf Brooklyn jando asi a Jos miamenses en el te- En las Grandes LigaS Ernie Bonham 1ogr6 su segunda lechada t4crdcos en Is material Haman insuperables;...
Jenkins en trex roundx... rreno. Diaz al prim er In ar consecutive al dominar ayer a los Cubs Con once tantols Rhajo. el Cbato RaAnoche se anunclili que Mario g moli full a detener un remote Marc&NTRE Ins ahos 44. 45 y linens parle del 46. Jimmy Doyle Rano IR it R far,]' Ribris v Linionar Martinez, RESITTADOS DE AYER do per Careaga eon lit derecha y conIE Treleass seguldan. Jack Jnhnion murlei en In miserin. En sit LIKA Naolonal. CHWA(30. 2A AT') Fralm drAngtilitr 3 an menrilln Tiara Impillsar Ins. I& lateral y In pelota le pel16 on
he' Pit- estatilin -ready*- parn juar nUeVR' BROCIFLYN, Junta 26 (AP) Ell Cincinnati, 6; San Ling, 3. 1 es at ell imat6mRgo. Ciminando rally derecho,
OR, cmi-gada tie deshnnrAs 3, fie denting, neiln dr.jeli una rnsa pin%- ribente ell log HIL"Polk CU 11115- Y el Brooklyn Rlcnliz6 hoy el lidlerato fie Pittsburgli. 9: Chicago, 0. egundn 1,, hliriri La victorlet. congeguida a Pxl)en&RX
ebota. El elogin a Jimmy Doyle. "H1Jn min"... Lit ax"ns.61i HUM hAslit -press agent. del virculto, tin& rinull- Is, Lign Nricional at veneer a. I(% B Doyle Term sin Her sefialer externits dej dolor que
el plelto con Artie Levine en Cleveland. Entoncem se repiII6 en Indit III clo qUe (151a, nochr, que ex noche it(! ves del 13tigton con nnotac16n tie 0.71'.- Brooklyn. 8 Boston. 6, (Noche). osd, fre, ni I.p.rj-j, del ovat,. L.de. pan- 'no debJ#t ge.ndr, Ramos mftrcIJ6 it] ruarmagrillud Pliprintrian lei emIdA He ]n noche del debut on Los Angelem. I n sigmas gratin. par scr filtimn dio. He par sets parts. rrivielf-les nI Segundo LIffa Americans. -I. lie I ... r I miloa-r A. IR carienit IIA On~ derrnt.m rjuat 1I to, deride permrineci6 largo rato. Al
FlIndeffin. 4 New York. 2, 11101% Flet-LiAn el list-ndo viern- trutmi. 1-Impi mufridn Ills R-ftnern, mitten. r
misma crisis tie desconocinilento 3, tie amnesties. La mirma 4rilldn lei jrric. pitchearin Embree y Lorenzo, lugar. El degnflo fu6 tin dueln de 'I.. A I- pi-t- lie pl" I-rgl, It -. 'lie. A Ire, ills 1,-r. ... eaparecer xilbRxon hnsta. ctuedarse
tientlelo. IguAl avirro. El knockout He Artie Levine tambilin deJ(% a TIPS. Hiram hene since tribeyes.- briteadcres preLlenciado Par 33 .1 02 Cleveland. ; Chicago I. lll I ... .... I~ lie ,.A cubs. Adoniris. mArre, Is rinie. roncoa los que briblan apostado it Bit
DOI le Moreno'. trece finnados y cicx% rdi Persollas Wrillhingtrin. 1: Boston, 3. Cih. lei ierrelm %r Im owrinoft an treer A. InKno y concibleron In espergirim tie
conso At esluvirra dornoldo, a vorno at extuviera muerio. Tiiva eftle abort- dos... Trompoloco, frog Y r65--_- El manager sliott nli V vi6 forin- ESTAVO DF LOS CLUBS d.36 A I- 1.1,IIII'm 11doe en ritsidt".. salvar algo del total qUC YR consideQnnar of departed durante allifunos metes. Ein Unit cr6nien publ cada linve Zard6n ha biticado en estro do' 111ti- del it llarnar a Ralph"Brancs,; clit, Lign Naelonal. 111._ 111(tIll"ll o A u 1, r, I,~ -Ildn, PITTIMURI raban perdido. Para ganar pronto y
pocas nernanan ecrusurando In mortandad elevada del boxco, se ment-larinbet man Series. tar Ull total tie 120 ... I" se anotet su decillin triunin del Afto G. R A ve D, jl.-,jt.A _I. me., 1,1,. I I.A per trece fantots de ventaja, Careaget
Ill. calla tie Jimmy Doyle coma tin ejemplo tie lox estralrus titie puede pj6. Havana CU ns tienen ahorit bi) gfteste ell relevo, cuando lo.9 Braves enida- Brooklyn 35 20 574 1-1,. At III~] jul, ml 11th.dWili. V. (:. If 0 A F. y Uriona no tuvicron que bacer otra
ducir tin golpe on el cerebra y ell lox centron nerviomos. Como canton y rindost y quince perdides; ... Cost t&ron a sets carrera,, en el octaiti Boston 34 '16 .567 1, 2 ...... h- I, F,. - - -- cogs, que permanence en lit canchs.
tantox otrom boxcadorex noquendoz do eta manerst, ]a victisomis at volver ,,I Learn cle M tnl City, los cubanois hall unrin 1, (.. I. I nimiento del tanto
flanado ocho juejos y perdido uno Inning. New York 32 25 .561
do dj,. b't. auA rli an 11,1,Ard, rf. 4 1 1 3 0 final ...
a[ no gables d6ndo estaba, fit recordablis cuil era su nombre. jQud bablit Anoche hubo rul aficionado quo f6;' Jackie Robinson, que habla contrl- Chicago 31 31 500 4 tj I.,. I'll. llil.t- le -I-Id-.,L ,,, lin
..ba..- Gtiistnt,. 3b. 4 1 0 0 A 0 En eJ primer Garcia e Iriondo perpaksado7 Lo lanoraba. Eirtort fenlimenos via son nuctrom en el boxeo. Jack insit of gran berrinche. torque arenas buido at primer rally He dos carre- St. Louis .. .. ... 30 31 .402 5 1,, p., 11.1ph KI-r. El alit.l, I. Out- b[In" if. I z s is 0 dleron, quedilridose en 27, frente it
Seill, un pugilists amateur, murI6 ell un hospital, do la cluslad do Boston. abi-16 el rally ded- CincInnati 31 32 .493 5 -onecte!, ILI -u
terminal of Juego. ELPR91UI IRS stem ras con un hit fielder No dr6cimo ( -It- a Oreen
Fue. noquendo on un torneo tie aficionsdom. Inerte Its trasladarcm del ring Tock, se to volvia decir: tEll I& Tro- sivo del octavo con wi tubey, anotan- Filladelfia, 26 36 .419 9 erg.f.lb. 6 0 1 9 0 0 Miarte y Ugarte.
at cuarto. Cusiodo recuper6 of entendlionlento, v16 un par do guantes eat- pica.1 no hacen esto do despib6s par hit He Dixie Walker Pittsburgh 23 36 .390 11 1 1. n 0
gusto ell In pared, intently Incorporarse, mientran gritaba como loco: %Quis MIAMI *61* T'Y les primer tie lim dos carreras He ese Ligs. Americana. Cierran cf plazo Jsb i 1 1 2 2 IT VENCEN LOS INDIOS A
V. C. H. 0. A. E. -to. Carl Purillo jonron*6 pare, 1,):; G. F Ave. D. Donham, v . . 3 1 0 0 1 0
hacen quo no me pollen Jos gualitem? 1,CuAndo va a comenzar In pelea7" - Dodgers y Mike McCormick print lo. New York 37 25 .597 - - - LOS MEDLU BLANCAS
I)nas horas miss tarde fallecla on Is plancim Tie eNsinalte blanco. Lit histories Halsall 2b 4 1 2 2 3 0 vf"cidw. Baton. 33 26 .559 2 1,1, para lucha fibre . . 35 9 10 17 9 0
slot ring archive muchns aconleclinlentom que prueban con clarldod in r y
ene Do is 3 0 0 2 2 0 BOSTON Filildelfla 31 29 .517 5 CLEVELAND. junlo 27. (AT.)- At
(,Isin UUI del knockout. Cuando Joll LOUIS lie lit, gain frolpe seco, lerrl- Moreni 31) 4 0 1 1 1 0 V. C. 11. 0. A. E. Cleveland 26 27 .491 '11 Cerrark esta tarde la Unl6n AW
,ddie Sinims en Cli'Vi'lund I ;Oh, I IU(lud Bliss. rI 4 1 3 1 1 0 Flerrifindez, rf, 3 0 1 0 0 0' rli vasra 10 '4 '1 .476 7 Hca de Anutwurs liLs inscripelorms V. C. IT A. E. Get(el J,(-oloc6ua Indios tie Cleveljl anititillador, envid a lit Insist a F land e el v at !O'higar ell In Llga
ti-Agit-ft!) lit vicUllut me levnalkl por inslintu. Quet 116 dulwando -'onlo III Acosta, lb 3 1 2 7 1 0 Holmos. rl . 2 0 1 0 0 O Detroit 28 Ili 4llq 7 pai it 4-1 cami-wonoto He 'Lichas jmi or, (I 1. 11 Amer4c tin &I deirotareid.a. nache a
-hrlo y vil eI 111.411ifile ell qUe in olactivilla negrii enfrahts mim Bearden 11 2 0 1 0 0 0 M MlColmlik I 3 1 0 U 1) Wit hnlton 27 30 474 7 11 l 1 11 1 o log N hire Sox tan ano a(-if)n rip 5xl.
eisluviera I I v;,a M101011 Ll 3 3 () 0 Si- tl- r" 11 U 0 (1 o 11 23 '.4.9 307 12 Line m, en el studio" del 4 1. .. 2 11 1 -gan jonionve) en cl sextri in,list, flell, a HoIj,. el 1plonle. Sinjolm me Hirigif) at ceferre Ailuto )-m N (I I; Jim Ill
[tn.!_ ().Vjt. D.1ovi'll 2 0 0 4 0 0 Litihdri, it. 3 0 1 2 0 0 1, 1: 1:.A if 1, rs 1, 1 1 1.*1!, 1 -.,, 1:,t I I I Y (Illb Cubarielevo el lunes, rniercots 1 4 1 1 1 ning.
y is Hilo: ";.Qul,,re Usled it lit"' unit vUe
govern line iraign ninix,, a ]it terrani a hablar ilia momenta". 111110" W. Nevj 1, 3 0 0 1 0 0 Shoull.np.n.. I 1) 0 o IT 0 viernes pr6xlmos. If 4 1 1 1 C. H. F.
r. Lanfin cu 1 1). o it o o o o ...... ..... 1".) )I'll- (1 6 0 __. -_
ilidn In Donovno In v 111tint'l it Joe Lou" llat. le\an- . . 26 3 9 21 10 0 x Torgeson . 1 0 1 0 0 i) :7 11-4) 1;--tt El magnitwo trablijo rendid" P., 3 13 0 Chicago . . 000 000 ()If)--I 4 2
El p1jilien quedi minplendiHO. Stilling vagnbit por lit fort- HAVANA CUBANS Johnson, p. 0 0 0 0 0 0
trille el hrazo, Y-4 (-rhel In.% sociedarics que particitnLron en 2 2 0 Clv In OM 20 _!i 9
Lod" P. 2 (1 o A 41 A e nd I 111,
ma coma 11 flullmala. I,ellla lop ojox abletloA y lox hrazws caldlk. DON V. C- If. 0. A. E. fIrR71C V, P 0 0 0 0 1 iii N-- 19-21 (5-1) el anterior evenu) Ruspiclado Pot* Rikrt. (A) . 1 0 1 (1 0 Beferfas: PRpish, Rigney y Dickey,
a is dpallusts tie in pel#ln. no mabla rinrin, no recottlahn lintift.
I's F% R. Elliott. 9b 4 0 (1 1 3 0 P I-b-uh -11 Chl-- Rllgh In- nuestra. veteraino (ircuito, sefirtin un huilh. P.. It n n rl o IT par ChirRgo; Gettel y Hellan, par
mente clerIn cioe in viellmn tie 3oe Lnulg se.enteril, del reulinfin He so C. Perez rf . . 2 0 0 2 0 0 F. McCormick. 11). 5 1 2 9 1 0 me
L. Suhrez 3b 3 0 1 0 1 0 MaAl. c 5 1 2 3 "1 01 no.It mn S I 1,1-1A (nnrhe). lI extroordinitho parts Pate nuevn Mete., P. _LL 0 n 0 0 0 Cleveland.
prppin holit pot- to title leyei en Jos perldrilect. M. HicIRI90 AS 3 0 1 1 1 0 Ryan, 2b . . 5 1 2 5 1 1 r!,,rrenmIPrX#-r (2-q) P 11.1 (44). esluerzo. en el que Lendremas re A2 0 A 2 -- 14 o QVIEREN QUE EL TEO DE
11 ell i, J. Zard6n If 3 0 0 2 0 0 Cul'er. &s. 3 0 1 2 2 01 1,1(',A ANIRRWANA presen1sciones del Club AOsslicri He a) nnp,t,) in --nillo r,.r Lit tie an
Eq PI f E9 (let knocknul hArlonro tie manna tie Arle Levine, Ili SI ktmis Fn fleirml (n-h P,11- Cuba. Centro de DependienteS, Unk. el
Doyle H. Gonzililez. rf . 3 0 0 4 0 0 Hopp, cf. 2 0 1 0 0 0' AnWitrien nor entrxilan
D elituvri retirnsirt del ring aigunns mesen. Pero volvIA. 1;1 F. Quicutis lb 3 1 1 6 1 0 gain. p . . . 2 0 1 n ft n "12- vil. 0,einm, 7rirk. ,,iCld tie La, H abana, Club Natutri SAN WIS PASE A LAREDO
I ohrermt tie lots collfloreg vuelvon slempi-P. Como ln 1941 ruancin 1'. OalIRrdo 2b 3 0 1 3 2 0 Rowell, If. - 2 1 0 1 0 0 l"IAeI.nrl (,,(,,-be) (711 on tie Cojimar, Cuban Ti lvphonc Pittshiirgh ons ion 004-9 CTUDAD MEIUCO, Junin 20, (UnJeniftemha feirlentill 17 shot do PdAd, Air recoperil fie In rRida 3, hartlit re. 0. SuArez c . . 3 0 2 3 0 0 Totales . . 43 6 16 24 11 1 (-- (.1-3) vs. Ftir Y Club NAutico tie Marianne. Chiragn . . non non 1100-1)
r no p 2 0 BROOKLIN 0-6) 11 El"brem (4-9). Entrenados cuidadosamente todos CArrem, omptijAMIts. Xlner 3, GO.- ted).-Se afirma, sin ronfirmactilm
comitillitt"I el piano prominent title le ralnIosr(5 relAdor ofirial He Ray Sugar J Mo e . 2 0 0 0 in, 2, Greenborg en oentros depcIrtivog que Acaso en
Robinson. EI sencuentro lie velebrell bore muy prieris difts, tamlir6n 1-n Clslve- D. Parris, p. 1 0 0 0 0 0 V. C. H. 0. A. F. H-tmi Pa IVAslimittmi: Dorish III- Jos atietas que participal-An on In t Tubeyes; Rissell. L-,vrey. breve sea trasladado el team de ban
land. Finalizando el octavo round el campr6n lie Vieso welter nl(-Hllz(', y Stanky, 2b .5 1 1 0 3 0 4),- llijd qn (4-4). competencia, debe esperarse una lu- Home runs: Kiner. ball de San Luks de Potosi a Is cittVuIm1n6 a su opponent coln tin gancho Izquierdo. Do le ca3(r lie espaldn Totales 26 1 6 21 7 0 Glonfrido, If. 4 0 1 2 0 1 -11 York F0.00firt: (7Lh0 h y fuego en cada una B.sm rob.d- Rt,..ell. dad de Nuevo Laredo, en In frontiers
Miami City . 001 002 10-3 Robinson To. 5 2 2 12 0 (1 1 -Idler (7-4) is. (3-0 c a a Sangre
El, referee, Jackie Davis, prolongaba at noveno segundo In valistenin H'i tie Ins dIvisiones. En comisionacto Pa- S.,riticl..: B..haln. con loss Estassicia Urildots, por eathruisitsHav. Cubans . 000 IGO 0-1 Walker, rf. 4 1 2 2 0 0 rallos, que luclist par hkcer nuevos rinabir, III Tie jolinpon a Stur- se que Isis primer no produce lo suc!ontro, cunndo son6 Is camparia. jLo sal%,6 ]a camliftna? A Jimmy Loyle SEGUNDO JUEGO DERROTADO BARROWNS gpon a Waitkiis: tie Sturgeon a John. ficiente desde el punto de vistas, ecoyk nadic podia salvarlo, of In ('anwarift, ILI el vielo ],as se.-ond, v purillo. cf . 4 1 2 5 0 0 ntletas que piledan representer
el ma- MIAMI CITY Jorgensen 3b. 3 0 1 0 4 0, POR GIARLEY WILLIAMS Cuba en Ins pr6ximos events inter- Ion; Mmuch a BAsinaki a reeiber
n6mico
singer to conduJeron a mu esquina y alit le dieron friegus, masajos. nlar.- V. C. H. 0. A. E. Reese, ss.* . . 3 1 1 3 '2 0 nacionflIeS, se encuenLrs. mu%, sails- Quad.d.. a. bilas: Pittsburgh 9, Se dice que el dirigente de Iss Ugs
Ho tie revivirlo para que... sigulera produclendo dividendox. ')oyle no - - -- . Chicago 5.
pddo responder &I monlito del gong en el Inicio del noveno episodio Ray HaIISRII 2b . 5 0 2 5 0 0 Hodges, c. 3 2 2 .3 0 0 ELIZABE'TH, Junto 27. (AP). liwho tie I?_9 inscimpciones qUe --e Balsam Pa, h bolas: lAd. 3, Kush 1, Mexicana, Jorge Pasquel, considers,
31 1 Snider . . 1 0 0 0 0 0 Charley Williams, welter de Newark. logretrAn, que "' lugar a Meer, I ". 2 qe starts, convertlerile Intere"ar a Jos
Sugar Robinson retuvo tie ese modo Is corotia tie Ins 145 libras ... La D. Day ss 5 0 1 2 7 1 Bragan, c. 0 b 0 0 0 0 d rrolo par deEis16. tie too ueces en durtaii, inna reac'e't6cri extuSordinstrist jiltm ; ion"plI .... : L,11, 7 an B In- flitinsl6tictis de Nuevo Laredo con un
muchedurribre lie aIeJ6 del local Ignorante tie ]a tragedia que dejalia atras. Morem 3b . . 5 1 1 4 1 0 Hatten, p. 3 0 2 0 2 0 en estle belle deported. ings; Kush 3 an un tercl. inning;1nueyo tem.
Baas I'l 5 0 0 2 0 0 1 U 0 it I () LUIS Delon. a diez rounds at panameflo
Jimin sefiales tie vida. El m6dico del espectilculo. El Aclosta lb . . 5 1 2 11 1 0 U"99- P- Hrinking Barrows.
strislado urgent at hospital. La trepanael6n. La muerte. En todo el Bearden If . . 3 0 0 0 0 0 Casey, p. 0 0 0- 0 0 0 NOQUEAD0 CASTIGLIONE
ploceso que slgu16 a Is raids, el joven tie Callfoinin s6lo printunclil Units Maholl cf . . 4 1 1 3 0 0 Branca. P. 0 0 D 0 1 0 CHICAGO.---(31,e Burton, pesan,palabras, polls InIplolftl* Ins gel'ViHON espirituales He un sticerdote. Lns Levills c . . 4 0 1 4 1 0 Totales . . 36 8 14 27 13 1 do 143 librets de Nueva York, noque6 aulorldaries que rigen of boxeo ell el universe se encogelvAti tie homblas. Nee p . . 4 0 0 0 Q 2 0 Boston . . 001 000 050-6 esta noche a Nick Cast:glione de esElliot p. 0 0 0 1 0 0 Brooklyn 200 100 32X-8 to riudad en of sexto round.
T)eapu6s tie todo, Una victims sinds. Como Errile Sachsaf, muerto pot Embree 13. 0 0 0 0 0 0
option tie Prima Carriers, coma Frankle Campenell, fallecifle; III din
guiente fie unit pelea (,oil Max Baer, como Tony Molina, qiie entiegntin Totales . . 40 3 8 32 12 1
*I almit a In eternidad par Ins lesionex recihidas en el bokit con Indian HAVANA CUBANS
n,,I.j.n. Preirturs rn of crAnslo. Hemorragia verebial. Lo.s efeclos (lei I n Pilrrz 4 2 0 3 0 0 Zo .h.
. - .- ; . , L -11 -, ,:-71 ,-- --- '1:-- e ,;, I I I I ", ,- , 77- 1 I I . 1;; "
, 7 I 1, V 7, --- -, -- -, r -jl I
101 7! 7 -T-![ ,;- C-l17-,L, ,- ; ;- -- 2', -,-A l, ,, ,-,I .,- -,,*- -j-T!7,n,7---- t ,, VrT -Ic' 1 1-1 : v 77-11,- -,,Xy' W-,.W r ,',y-;4;14F". Y77, 1 1, 4 I 111. I I ",
, ,I' ,, T ; ,4r ; I I I
. I I I I . ,
. I I :1
I I .
;. I 11
. I I
- I
.1 I t !,
:- I I I I 5 P 0 R T 3 PACING DIECISM *.
ANO CXV I 3 VOL R T, 9 VARIG DE LA W M A.-VIERM 27 DE RM -DE 1947 It ') ,
1
I'll,
I I I
- I I I I I I- .0 1 !,
I DEBUT, MAX 1ANIER EN MEXICO PERDIENDO CON EL TAMPIC05 I POR: 11:,;
.
, I 1 1
- 1 I I I I I
. I ''I 11 I I ,
, -1.-- 1-1 I I I '
.. 11' -1 1 1 .
"z'' Los punts se,'animaron por el cambio, de temperature, I Julio Ldzaro.0i'az pudiera repetir R A P I D A S
11 : 11 1 1,I I ., I d 'i . . 1. 1 ..
': -,'11 1 %, 4 A T EU R S
- "" I -N
,,: :,:, , r: I la historic de su bout con
atacando con B'd 11 Terrier en la: carrera del, cierre ", -. 6 I", '' I ; I Villa AM
11
1,
1 .1. -1 I Por Ren Motina I
I ; :: 1 ,
Par tW VATORgsr ... 11 "I 1 El ex campegin pega fuerte y pudiera sorprender a Oneligi Agra., I I I'll
I I I I I I I 1- ,,,, ,e '1 t .
Pleitas, "Natilla"". IAs.l.pun I glem6m Des- I I I ;: 2 I : monte, que preCisamente hene su punto mis dibil ell el dac" Jos y ,P:do tras prolontiadistims, I I I 11 I -Examinando la comp on
ges dejecirigis parecian a -rdl .. "I i .,.
1, ,,Ir.t.( "i.;= carga an I a Dun- I 1, 1, : I I ment6n. Programs de gigantes se ha confeco: onado. Notas
wilift, .I& de sallints = .Ta= I...... -,
ly'-Otloft firinaron tras; An f In W.. .n I official de los amateurs. I
cla;,ei jndio a los cieferigares -tie Las resto del recorrido, y an el Idegundo 1 I I I I I I Jess Losads, di6 ayer Is voz clet R111- Cong
con la "Nacional"' cagarnallas Qua ,ccananda., eJ-c&Iebz* episcoillo King Halma Jr. mLrc6 lot : 02,0.d,.',' alinialU- dc,,' .,I jra: -D.I., ritemsantimmos qua ll
I I
. I I I den qua Julio LAzarc, ma as , it
1, I I *Piquin-. Tapia, .inventor tie la-dis- paw Como era the esperar hasta la at- I -, L I I mi. -No seo"i audio Villar cuando Aad conjubita. tiene el aliCitnte do .610 las compilaclones dan. I
tancis cjue &a introdujo congto nove- rum de Is Ca" Club, sitacando an- ", L ," I I Diaz noqued, a Cl marcar el rvprLss tie Onello AgraL muy poccis supolliall qua pudlem hajunto 26. (ALP) Nueva pe-- dad Y L qua se haL canvertilloen at iplaw toncespor luem Agracelti'de Is pro- ... I .1. I L I I I I I I L L cerio, y tampoco pierdan de vista at Monte y tie Julio Lizarct Diaz. our .
lote% de Is Liga Mexi Las (ompilaciones officials old, ,:
tag= Lrui fir- to filter di"ItiLcon gran content de Pieclsid del tibersaglieri. carmine Ne- I-,.' I e,
I Margin -hoy' qua tienten a su cargo, coo- 94 sit qua ha vergiclo persiggalericio hecho tie que Onelic, Ailmitionte ha han coincicildto ILI regresar tie 4os FA1para JUgar con Is Am- 105 Mulos I I I ,.111 L terildo siempre un punto vulnerable tacos UnJdos despues do Una larglu rante Ili celebration tie campeona-., ,
lacitign Aditeras Frofesdonstles de Ver Is, gat Is M" suarte descle qua sedeapdritp- I I L acilign, por compalfta. ... AgrRm tos vienerg a Ilenar Uri vncio. 811 ,
de Pe era L en at ment6n.... IA Rfirm onte lIeg6 at ))ICuba- an at, nuevc; circulto Invernal El ntercurio-fluctualia an Jos sae- dJ16 da'J.. Zdgar R. an vent& a un L ; :, ven pars. aclarar detalles rihnicia"
I dedogres tie lug 44 LLLLLL f', ,, vergir tie Uri cronista experimentagic, y ingliculor d la fama. obteniendo el tic
cubAno. I I 'L I . m ta ,grallos can- portorriqueft; habiendo InvertildoL efie ...., tin,, L L de profundos conocinglantoa tiene recho a elifrentarse contra Jimm) .
I I Ante Napole6n Wyer, *ntt" de tigradc's L Y Iss cargd Adel dinegro On at pisloit) negoali'de Una : I '- I que pesar an las poldmicas q I ue tilti. B.vIns, considered a] primer heav3 que ctLi nadie observe. Para rel '- ,
,19"ASOCIAC14n, affisarlbilerion-la juga- claspaebo de Tefrescos y conoblinadds, CU&dra de.iAlkebois obarroam-en Vez : I vincicar a qUienes frivoluntarla- I
d6res; cullanos Placing -Natilia. JJm6,, quimilcog Ionian Una titentels. tnugalio de'un Solitarld"caballdo de carrem co. ... I mangente han surgido an relaci6r, con weight del mundo durante Is, guer A Monte hRn sido olvidados &I ha- I
MI116S s rtp#rUgdjg-1rej-r- ngoera el h1jo de .Macww. 1: I 19 batOlla de mastorgicintes qua seii Y entre los traS eros ell i
1M,' Andrb Fleltas, Carlos Blaghc o te : I I I'll, i;
I Iiiaro Sal Alberto, din i, = -Y.q= l tie rqIeta, advh JA I ofrecida mallans Ellibado an at cuadri. actualidad ... Con X.r1m triunics on cerse el recuento tie la campatut,',
- - ;-- To- UhUdoW tan S010 In: prerVncla, gje jU-. I just& eatelar del Monti a6lo --- j-- -= i&-PrM I not, din cinrn plim I literio del-Palacio tie a aniante Ileg6 a set, pars sitar las Co&as ell Big verd*--
" I ; -el- proinotor ,, -- aTeo r. ,- eons dersdo el major novato del aho ... dero sitio. Natural I
lunuv -por A rarido A Adilea--s-"r ente qua mu I
-- I -91111111187-1111barIVIM liegircis LI -"an Potro El COCO : "A -14-'babb norteamerica rl
.1 con. of dro. Positivairgente, Julio Lizaro Diaz El muchacho regress. pues en plant chas veces log numeritos no dicerg '!
-Beff=la a no rge del-ingainto Toledo qua ,permitian.
, Hiliiili er,.j;igLnte de, Nueva ,abj4jsr lejanas espemnzas de favorite de a cinewo por au '- .
- de ha- as un hcmbire peliggrosor torque pe- tie triunfador. ), Como ahora Ilene en toda ]a verdad, ya que Is frlaldad .
I lo qua resultaba bar quedLdo tercero de Caris an ald 1. Cuba Is, posibilloiLd tie pelear contrA del score official acePta con freYork, eI JLrdinarc, 'Mexiegrici Epita- cambial de PiSta Y, do 'in gran consistencies y el becho .. ga muy Itterte y torque as zurdo. En
ctil "ti .U1111A. T'lorras y el lanolifor MILS IMPOrtante.. alln, cle temperfatu- I adici6n, at ex tampe6n ha Ilegado hombres do clase qua serin imor., %, itieziesirto Daniel Rios. ra. 1, anterior. grepartidnolose lcgs otroa pre- t, I ahom de Estadca Unldca peleando taglos. ca lbgico pensar que trate por cuencia el engifill que hign-fica tgn l I
, I Ayer an TaMPJc0 Millitro jugadores LIL Jugads tie Medict cle sedans era clog baJos; entre is ostroagiley May 1 tambidn a Is. derecha. as decir. earn- tools Medici% tie batir a Julio par tie hits Para un hombre, quail- I I
cublLnes, dos mexic&nosy tres am, Sing y ei chileno Hinc.pie.- : blander de guardian con frecuencia pit- TAzaro rra probar all conclicl6n tic tuvo Is. nuarte tie pegar dos tonI *,a floja qua tie co6tumbre, pues lia- Pickwick Arms. gansdor an galope I r y primer eavy weight cubano Los machuconeil. en tanto mantle-' I
ricanos acibilitagron Ante Tony Costa- bbL.que poster un esPiritU Lpruena a te a :
3110, d6lellado de la AsOdacidgfg., ir a de bomb& PAM atacar con *br de u an ri r, iliga, subida de grum esto poodle ser Uri obstficulo nam jLo lograri?... 'MI vez ... Sin em- ne en blanco )a tprcern calumna .
lug" el mismO -Campeonsto. con al. Tud&, corrienclor en. riLchuclos su aparichin, imperando Por at con- Agramonte, qua ha realtzedo cast to- barge, pensemos ell Jan palabras Ru- tie Uri slugger quo oblige a log Jar- ,
I por J- MdA nobles frentes, y todo ,trarict I& Plata ripida y Uri calor as- do su entrensigniento previendo la ne- t0rizaclas de Joc Loisada... Julio Ls- diners enemigos a situarse tres,arecia presagiar un final tie tRrde panto,50. 1. cesidad de hacerie frente a Uri zurcho zaro noqueb &Claudio Vll!ar cuand,, veces Junto a I" vallm delinnita.. tie pegads dinamitada. nadie to esDeraba. y Agramonte Veiiii,
allaques concentrados. ,- Big a] g1rdec; punto an qua estAn tie su vulitcl rii-bil Pn III ou'ladn. dorms del Campo: Pero ell termlplacentera sin fuegos s.rtificialea. ni TUTO, DINERO
0 EPORTIVO I TODOS ANIMADOS Fuerte fut Is apudesta a Hincaplit ucuerdo log que polentimin as que Is -- nos generates Ins averages respon. I peles principal de mariana terminal den a )a verdailera clarle del Ju- I
. 100 y veInUcinco se pris- qua ParU6 an el tercer lugar, ILI por In via brave y sangrienta del FAN SOLUCIONAR EL UO gador, y nos ilUstran sobre hechos-,
sent6 stibitamenteUn lloViiinazo fuer- que El Coco, abandonagdo por I.qff --
-I --- -(98PJ9CTACUL0S-SzSALAD0S te--que M&S-que, a--la piatK afectli- el -jedra- Pot knock out. Pegaidoces; log dos, as ;6- TORERO AZTECA-ESPAROL cuya comprobacion 5e hace east '
. -PAR&ESTA FECHA) idol go tie ,Jos apostaclogres 11co, qua finalize por knock out ... En impossible an tornecis ,omo at doe
Doble Julego de.baft bail JUVeall an tiendo Uri alivic, inmenso qua sm- medic, a uno, inarcatia at paso seguado, ese fientiolor at Programs, promote aer
a] stadium TropleW, comenzando a Cen,50 de Is temperatures, r Por el des- de May Sing, no batihiendo sufrido on Carnaval de knock outs, ya qua CIUDAD MEXICO, junto 26. (Unl- Is. Liga Naclonal tie Amateurs, qu
Is Una y quince die I& tarde. ca8i Wilma; las peleaa son a base do ted).-La Unitin de Toreron Mexica_ abarca a veintlun equips y -ul"
at gligantes, y estij clemostrado qua an nos neggig terfer 1100CIRS de qua lug an adici6n 3e efectfia an variog; si,."A
- ,a dispusie- bamboo Ijipiocesl6n hgstg el digood0l,
on abordale, Pergetrando en.-VI de Is callotem dondie May Sing qua
el. Nuevostudifini, c0menzando, a In gladiador equine coUzado an forma Para PePlto POsada, P996 por dentro 103 COMbates entre pesos granites Jos toreras mexicancis qua se encuentran diums singultimeamerite ... En eiD.gible Juego de base ball JUvenil an de &Puestas an buscal tie algilin repentinamente aparece Corriendog
Una Y quince de. Is tRrde. qua invitalse. a jugarle. knock outs abundLn extraordinary. en Espeta se hRYRn dir!gido por as- ton dias Is Liga ha enviado coplod!
4, Juegi) de lIP" ball. an el Nuevo Y Be 111550 de Una amplia ventaJa qu merte ... La peJea de Onello Agra- crito at generallsigne, Francisco Fran- Oe IRS comPlInclorles officials y 011. I
Bull Terrier qua habia cairnblado do le vallb para mucho an log ta e Monte y Julio I.Azaro Diaz esi co Para qua anule el tiveton, implies- ellas he estimado oportunct extraer I
bans, comenzando I Be- to an los ruedos espafio.es a log clie Una larga aerie de -ipuntes qua seJ",
'Btad'-- antra Miami Y Havana Cu- duefto an an anterior salida y qua finales an las nueve de la siempre on jue vino a la, carga E[inrA- I fuada a diez rounds, y an el turno
rri6 con facilidad I's pis- Pit, qua super a El Coco ,,"I'll, I semifinal a ocho rounds veremos otro tros tie cste pals.
, noche Pero sin Con 2410,14 &Aao.:vmx fOrtalems, fisica extraordinary y La Uni6n manifesto que considers guramente agradarfin a Ion lec-A
D9bie IgUnci6ro an at Habana tas susives, tenis Uri proctor tie cua- tlempol Para controlar a May Sing .L I tin ca" probstdo, combabe entre pesos completog. Giral0 -Ma- tro a uno Qua- resultaba halagador, qua T01my Cum Inee. hoy 4W gano do Ion grades Prospectorin del cundrIlAtero do Vald6s, at popular aNificip, se ba a r(m
drio, cornerizando, Ili Winters 8 IRS Y at Proplo tIeMP0 su jinete era CIn triunfoig per inectict largo, sets fur- aga definitive. I& rupture entre tore tores ... Por ejernplo, muy pocod'
- Jones an 1. 14.
tries ,de I& tarde y I& seguncla a ins dido Ponte qua promet16 'tie joven elanill. ,MII novel Hight heavy -eight cannalgiJaYano aPareceri en at Uri contra Aldo Rodriguez. qua Ileva eftafloles y mexicanoB, y qua tools, fallen qua ademiA de esa mz6n P0.15.
?I Ocho Y Media cle Is noche. resultar tin nuevo Fernandito pler- Chronology, at veteran. tie docie ProgrAss's del sibado .1batiglinglose contra io" Marla Diaz an tin turno ell la sangre ejUrpe boXisUca nueva gesti6n an este asunt. deberfi dero6isims qua se llama .Tatai, 1. I
nAndez, tuvo luego su cleseenso y fit- aficis perteneciente a liPanchitor. Al- PreUmium r si 4 rounds quo puede Inarear su octava victoria Donstectitiva. su padre fu6 la Pargttllra d gars! gar hecha POr parte tie Eapafia. 80lis, el Deportivo Rosario ha con xali Iuci6 a punter de ganar au Pitt- I --- nao- qua brll]6 ace muchos afloo an tado con otra pars, sostergerse ca- I
. "amen' regurgiclo decide -qua he mem justs del mitin an Is sexta, I I nues6;s rines ...
ogr6 otro emples el destablo de grecepel6ni, Para doncle se apoderO de I& vanguardia En Uri turno especial a sets rounds mo lider del torneo desde los pri- I
I M orea I evita6r Iss estlogulaclones. eiemos a Yova Kid, otro giganta Venci6 Colem an a maroa moments ... Los rosareficsol ,
al instance insintehitridose an tan c6- Juvelitud A A mariana jugard con el light heavy weight fronts a Dionisic, estin marcandopel peso an at bat- I
I I IM hijo de Bull Dog y Torpedo por m0ods POSiel6n durLnte Is recta leja- I r
I sena do 't ap a los Yankees, W centaje de .334... Sigulf!ndole aps-it
Man O-War qua cuent. Co. ugo. de na, la curva y at principle de I L I sensaclonal noqueador
la riunfo 108 ePedigr#es* mis aristocx*ticos del ]a recta final, Pero ya por el dpad hicipa m ahana Itu ridal j an Uri preliminary a cuatro I 11g colectivil con Uri elevado por-,!

. I Libro de Recria, por Una raz6n u otXa docki, atacaban a 19 vez; tools sus N u por la noche camagileyargo, Tony Cason frente a jo- rece at Circulo de Artessnos corlg

. fu6 el caballo Jugado, iniciiiinglose at 86 Maria Diaz, qua tambidn perte- Uri promedlo do .309 ... 91 Jearag., ,
WIMBLEDON, Inglaterm, junto der perseguldores comprendlenglose a necen ILI gnipo de Jos pezog altos. YR FITAr)FTI'IA. Junto 26. (API-Lo.
X (Por Dan ThrUpp, cronisW de scens"OL de su cotizaci6n bajo el peso simple Vista qua at hijo de Donnsco- For ((PETER)) qua ambos son light heavy Atletl,,,,. ,,,, FilirdlIfla. rortaron lit tie Ban Antonio de log Bafios hill,
ofMvO de Is United Prewl.-El ta- por el frescor de la Iluvia. I i courts ... Las o we'hts rxh, do triunrom de 10m Ynnke,. dPl sabido sacar buen provecho de lass I
del atagide tie lug punts; reanimados na ealsba a puntog tie derrUmbarse. tras dos pleas no N Pv 1-oj,.
Infilsta argentino Enrique Morea, des. En definitive Patland corriendo 101 cuarto match tie Is. nerfm tic 1-1-rificaclAn oo in migui,,t,: son tie ese Upo Pero son estutienclas ... do, "LL'If-IIII(Iloo runtro ivr reducidas dimangionex tie su par-,,,
puts do pasarse to mafianL Seth-s Lady, favorite original cle V R-Irt. .1 ptt,.Iig ,to in,, rIomomaticio ocho a einect marcol un' ripliflo Paso por fuera se anot6 au segundo Axito, bor JilternarionAl entre too eqtil ,I,. I.- Pito. con rinitr. Krl-m. Tomis Vega y at zurfitto Alfonso Pa- nne Qua y probtlindolo eat& at hecho do,. r
& Uri tratamlento tie diatermina con aeguicia por Is, otra Lady, colocindoge pues Play Spa qua corrie algo estre- Guatemala y 105 tie Cuba, tend,,, I, 2 -Bliblu Atinech" In. I ... Nol" g4s tendrAn it au cargo Una do ellas I Pli-- irnwo,'Irio 1. I.P.Ii.6 .1 qua hout ccinectado veinticuaLroll
MbUvo do log fuertes dollars qua au- Bull Terrier.en at tercer butecor en Cho por dentro vends Como Uri b6lido gar mallana silhado vor. Is. jinche ro -1-Riro, T)uAil. Mario 3, CRmjr ,x a Sets rounds, enfrentindoEe an otra FIIL IPIfI-. "It "I -911ndo oplooli ... .... n cuadrangulares, doce mills qua el'; I
fre an la espalda, venc:16 esta tarde vespers de Jos acc, Y hublem gLnado sin difficult en of stadium CerveZa Tropical. Y I,~ -u ,I-- wd- -d. ,in,. ..... 9 CULtr0 IN01 spectacular Cindido Uri trilll ,I,, Dik AdniLs y tin panel- team que Ito sig up: Hershey ... EzgA
decisivftmente &I belga J. Patent 1-6, tantlento de As punters, )o qua se I c6litender contra .1 .no, Ithfunivi-' 4-N'k-P.I ('.rl.., Tol.do, 1-*frf, GonzAlez, a del pueblo de Minas 111, Ili- lt-- triples es; MRLan7ag el Ilder oo:v,
6-2. 6-3. 6-3, an at torneo de single:-, proclujo poco antes tie enfilar IR rec- VLTIMA HORA do, Guntemala. be he deRIgnalo ,I d' contra Ell no me"(38 agregivo faJador Ell 'a -"ll"ll III(I'lla -I", TIIII[riggli,
Masculino, CkMdro ( y I"""'- '.on 'in 9''I ""'I Antonio Latin ... c. -I6 I." -r"',ld" 1, on'o ".,I n 1. del campeonatc, Inter- ta final, apurando entonces n a tie III aJuvintud A:iliirL-, ,,.,I. ,,,, 12 Y ell c1lanto a log tubeyes, cog,
Fo to Lettle Lee, Madre tie En total coil treints, y ocho rounds florin nin, (I,. I,, LIcj,.t,, ,lot 11,1 1 fln1d. responded el honor it lon agreslVoAl
national do Tennis de Wimbledon. au veterans, monts, Que sin gran Ili- Coronela, Calife, C y Cautiva Cabec"'al eQ-IPo que podri demplasar tin ron-)- CAA11110NATI. NORTEANINIIWAso de excellent boxeo. Ex Uri prograrrua In"o Iv-n ,,,,j r 1. 'ou", Col.- Rifleros del Regis, qua hall logra-_,,
I La chilena Anita Lizarga de Ellis cha pa-86 a )a vangbardia Para triun- sido vendida por Ramon dors., ha mgp complete,. va quir como c. I ;I ,,,
junto con 1% checoslovsca Jardwiga far por Uri marigen c6modo qua tie CruSellit' III,~ y n.torio Pt problema -n I. l'or(,olinto Io- -fu-,nm oi film (;I "01GEal. que seguramente marcarit I m'"- ',""znI- d, 10, AtI4IIc-. foA do 26 hasta Rhora ... El team quot,
r rpPn(, I, primer gran 6xito do IL nUCVL Ctgpa ','; ........ r:."11,1:11. ,,,I,, -,-11, ILI
-a- a, se reura tie la hipica a log Be- .., ,io ftith.l da I.. Pni,,on C I ,. win
fso 1.11,11n 1, ..'nk',u,,g'u UnI611 Juvenil tie Pinar del Rio: I
Jedrezowsk& vencleron s6 Is pareja InfI6 an algo las utilidades de logs area Elpiciic, Dominguez y Francisco Jugalloren mindleallgaidon no -,,t l Fr motoril Y del qua do sentirge so- In otrn ." I ., I )and. mAA struck outz ha recibido as at
f0tinaft por. laa sefloritas David y legines an at dl*. CILIVO, Bienclig Astie at trompetazo qua enel grovir d:(,e.ox equiplergii hoy it Nirtearnorit-F, on 1. r-IIm,,ie)n (Ili "' """
Grover, an Uri encuentro de segunda Ell ;cut q ,to r ondear-An at conjuut,,. (dtal i)or tmilto tl,,,,p. .n.nRcit). do in echo at promoter Alejandro y ad .N ICW ynIjK 82, y cl qua mig bcgletoa da libre
do r i6n do in& C sker Juan Oliva ... A pesar
PURA FORMA pregona is liQuidaci6n de la Granja .'ca, t h in 1,', 4'. If
vuelts, 6-1, 6-2. Este habla comenzado an forma Cargodg. ,01110 centre de rearls, no- Entre ellos. Pope idinaal y at gall.. lit ('ImfederRuicui .NoLi tie ago, regirin pricing 0. A. F trinalto ha extraido a log lantamuy balagilefis Para log catedriticcis ticia, qua leerilin con diaguato Is Mayo 9. Qvide. quo son dos buenus jugad,- iturcricann do Filt.bol let pr6ximu nips pulares. co- -- -TA seflor& Lions holits, a1do ell- r W brindose ochenta oeZvoit Por I& FIIIrnvP1-, 2 I,. . dore$ enerrilgoo an at Regla, cooiminads. qua As gulan.Por Is. forma, triunfan-I As de log faniticca. me, Y 04 Cast Return quo am ficuirla I Julio me IIPvnr(L R -bo Pi printer grada; 2.50 por hts preferenclas y Jlenric)l, if. . 2' (') (2) -'. ', no
tie Ion singles femeninos des. j,;- Cumpeonato Norteatnericano (to Fat- 95 ... Hershey encabeta at grUpqI r
PUAB do priar Au primer ancuentro conjar tambloin con of gualiro bol, teniondo Pro' ,,,do n I, ,,b,,. $5 00; $4.00 y $3.00 por las sills del Lindell, If. . 4 11 .1 I it If tie too estafadores, con 38 bans ggo
I Aon, ,In. an 1. Puerto, mijuipre I... j-tK Eat' ri WhIaggin, cr. .
En otroa cricuentras de hoy Ins re. he dogrucintrado gran close. clo. intportaywis, ,. iiioli do '19 ... 4 1 1 0 1) 0 ballast y coma, clato tie Interk t6c.,4
$Ultkdo$ fueron Jos sigulentes: Falta de seriedad en el atleta madad'or, vomprender me AtcQuInn. I It. . 2 11 I) it)
th-lie ell ,-nenti qua .. JohnIon, ,b.
b1oo do todg hemom teorllo suci. lum do ponerse ell 1191111, Ios valort. i I, rilco, destacamos qua an at AtIttla- .
rorwn Hamiltion. y 14 6n de la crisis, dice Valverde "i"Pu" VELIeDzuela super' 0 tie Cuba a] team qua mis sacrio
,,,.Ie n1nog La nOrtesimert c 8 raz te. Porqu Is, reallilad ca quo tin iiml reiremicritativon do] fatbol do voliom Ruirra
I V B D lentador quo ,to pudlOrnin- -a fice hits Its ocqnpletadcg 12 ... Los
* 1 deas, lIIxXu;,-:" .a. .. .. : : :: ,,, !, '" 1, co
derrotaron tan cuadro In .uflotenternente I u I I. it I., get . " I I (I Carib. tie Is, UnIveraidad han do-,
b d. 1 1-7 "a "to )""to 'lot "e" "" """'III" 'I'
ficlt
gi I a. th Chandler y C. r. 0, Planar on til-entO Y L1110 III PLOPIE, L Pulp for.;a a Lanier I por 0 ", I It 0 0 of Ili jaclo 134 hombres an bases, par&;,
Linter 3-6, 6-3, 6-4. Por aMANIN* GUZMAN Potonto Para dem.strarl. I- "-I- Purim do Una Inch& ell ]A (1110 IIIAM Totai'm . - -- -- - superior pcir Uri punto at Canino Es-; I '
Singles olaacullnon- t-nt-- KuRtOrnAltin1c, III -j-lLa do tardo )is do .or di.culida I.L .uprc- 33 2 7 24 11 I ..
IN franad Iguistro TAIMPICO.-En uno its log mejo ,
6 El catudio qua verilmos heolendo ostraciamo cong Ilgereza balompli. Y mumlic ye, ros Ingot& bRItinutuldica on todo c C -, ILI inturIC, on line& por Ilrytiolds an pahol ... El farolito rojo de La co-IVon Petra derrotoi, &I Indio D. X leto ... La Ceylon tinteads. Una truens. -uta.it, dos n ran Juegos viatcla aqu, Tamploo van- a, I'Men.. I& an cuanto oil ataque collective ;
3303e. 6-3. 6-4, 6-3. sobre el actual asPecto qua preserita de pensamiento U Valverde Para las onte, hRbrA do ner Pre..nt,,.j1ft ,'u'"
P Victoria. y on empate, ell trom -11- StAditt ... Tropical. 3, at, Intel,) tht (1 66 hoy at Veracruz I a o. FILADELFIA
is natact6n cubana, tie complex's. cri- contestackines, I& pone Ja prueba a &,- V. C. it. 0. A. E. eatill soditerildridolo por authors eij
El franeds Plarre FWlizan vencid &I sis hecha notorls, an Ion tiltimos dos nuevamente, cuando do In dam. none& as fordo mi lit dlcha es II&Iado Para at dim 13 do] pr&.I,,,o I~ El encuentro fug!, duark, de lanza- --- -- - - Santiago tie las Vegas, que a6loi ,
britinico Murray Delford, 4.6, 9.7, madiato, burina. Por to menum. ,.,,,,,. a v.r at dores an qW at mexiciagoo Cochihulla .1coat. .. 1
4-3; 8-3. latios transcurriclos, nos Ilace enca. toms. ]a palabra Para at nuevo, inte- do Julio, on devir. at .effundo durningo . 4 0 0 .1 a 0 manUene Uri average tie .201)a Ung
El francis min, I pigging &I Ved.do Tennis rrog.torio ... AmIgo Cluxtrinin- out Ivannox.old.ashowl, lilt:-N del oil!. (full vic.e. Valentuels, supergi, it Max Lanier. All-CillikI, If, . 4 0 2 2 0 f, punto mencts qua ADC y Sociellsoli. I
R. AbdeselLm V;n-i6 .1 Club, Una de las socledRoles an at parecer an este problems, quo ya ILI- :11I.cuentro I torna.'"ITI'al to .In Rexp.n diendo a in convoratorit line Lanier recibi6 sets hits, entre ellos Valo .rf. . . i 0 2 0 0 do Martinso ... I
Indio X. 1. Ahmed, 9-7, O-J, canza fataldriente tanto auge, as qua tiompo, Poder alfullatar ineJor ]a va- ful' )allied& por el Uri doble de Sommers an Is sexta Aduror, III. . 4 '.'
4-6, d-4. 7-9. sector acuhtico, quo necemartaxiiente lit do lom foramterom, poulArnfoics to cvvrrdrrn(-j6jI lrjreutlvu ('a 'a "Ininnall, r. . s I .. -en Manor escals. poco he Viene hit entrada, Cochihuila rectibI6 scilamen : 4 2 2 0 0 0 E.,
Infects sportar daton qua culliginen. ell C ,I- F(Itbol on ,I mm Itonnr '. I . L
, lendo Por oompeUr entre glociedades. "I"Jor ad to quo tenernom eo case. Pliterior, ye. olurm ell grader tic rxt- or to cuatro hits, entre ellom Uri triple sod o 2b 4 I 2 3 0 If
Una vuelta &I pasado glarloso curin' A partir tie ahors tan scicieclades del KmnImu- . . 3 o 2 4 ; 0 En el fielding collective son 141.
y do ficilmente dominibamom rxe do mafiana, Puts, me orre(miA un ning. Is ,PNPII-Pl. do ]a Nook ... I tie Bteiner en ]a meguncig entrada, ,NIAJI-Pkl, lb . I 0 1) n :1 0 Carioca tie Vitico Mufjoz Jos pri.
Doble fUnci6n ho Big Five toparin entre air tanto nfflcn proffi-figna. Aderujim ,j.'I 'hu'lla I'j"i"'u., 'I"o an dIPpouP I- La carrera contra Lanier anotadit ('0h []tell, it. . 4 I, I) o 0 meroA, con average do .975. ochd' '
Porte ell todR 0entroangI fuern do ca= nato conto an M, pe- cslrlnr entra tilblunicivoit y ,juveu_ jur-. ,,I,,., ,I,, u,.. Ili. juj., a en Is. cuarta entrads. JuA debldfi. A - -1 -- --ta ro deagract ante log cluben que il-d A-turistiit, ,,,r,.oIn ,,,,Ii,,. L .It IIIIII.IP'. ,1,.J, 1'. 11"Ju."'I. base Por bolsq a AnRel Castro. sen- T""I'm 7.1 4 !- 2; it
en Habana-Madipid III Is. socledad. eat& of orolescir 110 eatin dentro del Big Five. hasta of turn, tie ]am ocho .I. lit I ... Itti 'I tn avl"u t-n,,I,-t,, ,,,,,,,,, jr.,rk punt*A por encima del Depoortiv6'
----- con "I""I't"i' nliorn poco han hecho e8le ...... L,,t,- pc.IIuIn.r "'It., li,,Iuluo I,-hII-t-I,, I ... r -1 Koki-nl- !, -- JorRiec Valverde. -ue vi j,,. ,,[n-,,I,- cillo do 9ommers. hit tie plern9j; do AI-Io,-',u wir -,-,Ina Matanzas ... Lon unIversitarins hall"
dad estuvo en el Havana Yacht Club sobre lbilLfie. y line diffcll bola tie Pepe I,,,I;..iIrL1L 11.11 '"In 610-2 cometido solamenbe trece errors
4 Como en (IoAtumbre, Ijoy ,lorries partlelflar. Lejos do daflar of excess ), ,.;Rpmfi tiobro otote, P.---,,,- t.u... :- N, I ... 1,1,- Guti6rrpz al short. Rnotftndo CR9fro . "I" I'll 01it -4 que .%oil Poquisimcla comparadom c ? '
escuela depurtn'Jal 1".. lill, d.cil. tie .--I -11 on, ,1,-I".l 1(". .z(P t1I. .r ,I uI, tj.j." A"jt,'-d'ol" an fielders choice lit tinica carriers I .,, SI \1 \M.. log cuArenta que ha cometido it ,
at Hatiana-Mactrid birinclug-A dos [Uri- V of Casino fol. iIIII)OIllenclo St' tie DuRI-Mect, to quo IiRce an ei seci oil
I Won" Por Is. larde abriri sun puer- for acuitico, as niejorar Is. clause do I,, I oror-"I'lli 4- 'I',- 17--11-16 All". of "",.,..'I 1-11.1.1, .1ol"'Llitut, I., I"... al ....... deI juego. IIP- P-111111011-- It-- 2. Lin. Athletic tie Cuba, '- "
IAUI R tan trem Para oforecer all acog- La pregunta tie rigor one tirv tie- nallador abiertamente, sobre to cual - uton.d.r dtl .quit,. I,~ ,,,, I ILL.!, PIA"I'do a I~ jo9.d-..-. .I,.,. T.-Ino Veracruz.. . (1"11 "InPunin, DIAloxiti--, S ... 1, r que ell ese aspec
tumbradn. matinee, mos propuesta hacer: jCujil e.9 cl etitimo debe hacerne algo coil ur- '. 000 ON W0-0 4 0 'roIL3cP: ,%I.-r..I,), 11-... s,.,,,-r. to tiene Is c1fra mi., alta ... Aun-' '
4 YvPor In noche, mo a 1. suliodad qua prr-xior, sIj- Tllll )', : Ad- ,., .4 ... I,.,, ,,I, ..... ... .
RIA las ocho y moollig, uciva a reanig" tac tivio Para qua actualmente ]a na- genc)Rj. Pnsado at interroiatorio at ., ql.o 1. Sol-,161, .NIII.,u.l do Nl. --, ,Pu- Tampico .. Otto ,Do (lox_, a I que. usted no me to ores, a[ CIrcubrindando Uri 8 KI, to tie Artesantis es el qua mis do;. ,
clar sus; labored, a vela- l6n atraviese por Una crLsis tie coach del Vedado T. Club, scibre la ell ]a lines tip, staling me %erLo jam ca OrAn I~ pit-side-ni- de lit N'Il"mil y Lanier y Steiner; Valenzuela y liotno junm: cli pio-, iijmj, to.
a a tanta agudez?, tuvo Una gripidady crisis tie nUeztralnataci6n, creemoa Las do futbOllatas quo -t.,iao or, of do lit 1.1trit .%Ilo- NtexicitoR, Junio cot, Hayworth. acrificlo-: Hod,-r.
. 1. Alj ble play ha realizado Coll Uri to!"
oil rdri it Uri grupo P Le rtiu; Gumnipli-Ito, j3pi..j Ail',-. ). ellic. -nIpar"r.. d, lall"ro"n. Que CANO MONTEIRR M.j-kI 8 ... 1P, I
Ida last mAj dextac dadi figures del mirters. contestRci6n por ar el prudent 10 rar'L mores tie boa tondrAn EY - A ""
eleng os% regitin..'Pepe MiIIAn ... coach de Jos 4inarquesesv. El Instruc. aocloa e itil. deo4Z=s qua eats, Rr'oso, qui ... a .Ijn..rol Lln Plcquln- Inf-o'-,6u MONTERREY.-Los lideree; suits- .4, I- 'I. tal tie 19, y la cars opuemta ccgffej
El a .r nOcturno estari a cargo tor do nataci6n del Trnrlls nos dijo temporads Irin a laa distintas c station Corn. ..j-oo If recha diotlot.., durrio. do mLxic, nj todo ties tie Monterrey ganaron hoy a I I (4neriarlon ell bamom: lNuevit York 7. ponde at Casino Deportivo. qua gt : ,
10 om- at primer, *xtremo Iz(pnPrd;L of Id- to relarionado (on exte ter. Campt.n. Periclos de Puebla, 11 it 3. pesar tie poster Uri gran short stop 11
do MOntell Y Huffues contra Agular sigulente: -131 Motivii princi petencia.s. Valverde solamentoe pre- I"B"I'm Put' bol-: Coleman 4, Itoy. I
Abandon. y Como at este brillanto M.' sundo I. que net. N.,t .;., ,,ri,:n;,.de,,,Iiallntp;,,. Salvatore Maglie, antiguo lanzador an Pagan, sdlo sparece con sets dQ, por a] cual YO Veo. qua I& natac 6n sentarA equips an at Big Five y Iss a Interior of ter, Pro. 1101,15 2.
partido, no fuere stificlente, an a] ter- sufre Una crisis granite hoy, hay ustas de is Unl6n Atl6tica YL glut quiere deelr q a purde title *onrin sit I- stle" It d gAdor a que de ]OR Gigantes de Nueva York. car- PonchRrIon: ReN-milds a. bias Matanzas ... El team tie Mika I
encontrarla an Is falls .a Up I .uj.r. tisfecho &I flnal del jn tch. Pancho repremental-An a I-Itillico hs. aldo b.. 96 con Ili de pobre pro
Oero Teraroos a AguinLgL y Frlu del element joven qua do .rJa Nd large poco, 0 cast nails. an rrota. Por log Sultanas medlo defensive as at do0 Is practice. qua puedsin responder a Is .onvoca- Raise. chs. con Aunno ellidadii ys. qu 6 pars. Ismail, todo at jileggo at maxicano Da- PITCHEO JUEGO PERFECTO DE Is. Socleciall tie MariansoL qua an-,
podrA aproidgrae, Be trift do dos par- Ion maxicanom eat& compatencla tien: niel 41da Coyota, Rios.
octingo, las f6minas hechLn a un lado A Is U'. A. A. C. CERO HIT-CERO CARRERA da an log .911, Como resultado de-1
ocintim Constailte y AzPe'J"s 00goo En gram mRyoria tanto log licingibres torts tie Is Asoclacift A. Pemeninst. EL FUENTEIN GRANDEA RKINGRE- sj"jfI,,,i&o ritraordlnarla, YL q 11 Carlos Blanco, de log Bultartes, pe- Must treinta y state errors an diej;,. ,
k tiolon stupendous, sehaacionates, qua Is natacl6n, cuando a flestecita Be JulJ0 Sanguily, irit &I juvenile, con tie
I rollinirglin a ocho astes do Is Rafael Cowley y Jor. $A MIN LA 11P. F. IN. as .1 inleiador do esta Confodiracioln g6 an la quints entracia Uri triple KANSAS CITY, junto 27. (AP).- saflom ... Los honored, del bak ,
Norteamericana, as preclsamonte un con Ins bases Pangs. Carl Derose, PJtChe6 Ung Individual correaponden a.
.. Adam at hecho tie qua MilAn n6minji,, reflere; encontrindonos nosortras Jos ge Vaulcit an Is espalda. Rafael del Para @I olla do holy a Ix 1 P. in. en periodista copiticano. at distinguldo Anotact6n: Perfecto tie Caro hit, Coro carrera, Chan Li Poll Hernindez, de ls,
hays 18"JaclO hilibilmente mezclin Inatructogreat an Una situncl6n, dificJ- Cerro y Luis Egtkvez an pecho. Junto di hoy Uri juego
b list 10CA.1 .0001 do Im. Yederai6n de
=na ara coni Pro
dole an dos partidog qua lucen nive- CCLMPIetLr nuestros equi- Sukirez, Alberto Andino, Josquin Co- Platbol do Im. Habana, ,.trPg,,ri rl Antonio Flores ,%i-aI. in- Puebla .. .. 030 000 000,- 3 9 2 Contra at Minneapolis, dAndole R log UniversJdad, qua scatlene Uri red-, .
I 18 tegran ehtr equiruo lox nielaren veto- Monter
ladlaimos, Proporcion" mayor col o- rey ,,I 200 360 00x-ll 12 0 azuIes del Kansas City Una Victoria Potable qu n
an as competenclas. Los jilvenes mellas. At junior posiblentionto ir& dir.ctjvL dmi Puentes Grande. '" pla- rem del f6tb-l InPith-na, t.m.dol d, I ientos Como reaultaido
I por ejemplo, gustan tie su iragui ; con Llgunos tie too juveniles, Pero nills. do Inneolpel6n an dillor, organim- Maglie cinte aCorez6n, Torres 5 X o.
. VettlL y Behave a- battrin contra I Uri eVento CUILIqUierl.. del balcurriplo Cuba~ qoe I" & 3- religionist 4TO&UP Dislodges mientras que on Jos triples ma 11 nda .
rido a ]a jornada, qua BeigurLmente de vez an cuando. Y grealmenLe Cato segurallikente no concurrir* at senior. todon Inn equipom qua former tie suit once hits en 22 veces ay, I
IIevLrA a la coquetona nave tie Be' asunto at qua no puede corner pare- La mayor atenci6n del V. T. C., as mo. Exte Peso, do verdader-A Impor- ell of potp. Porte (5) y B. L6pez: Daniel Rios y H. Derose retIr6 por su turno a log bate.... Roberdw Rodriguez as el ,
I&SCORIntga Sition Una concurrence jo con'el deported acutico. d0ndc se POr at MOmento of IEUg Five donde top, 'I. Para el blen del ,IPporte be- ILeal, IMeitag (5). 27 batenclores que se ic enfrentaroll. que rinks hits ha conectado: ,
extraord ria ... necesita, Una vida tie I till or. ,spored. -11 ...iedsd 22, an
Por IR tLrde tambidn tandremos complete, para tranquiliclad sacark Uri material an el future, qua '-v on Jos tubeyea encabeza Jose Lopez, I
Poole poder veneer cl ell SeL
; oftroa 170508 motivoi do atraccl6n, trenamlento qua se pueda luego pasar a la Uni6n Atlt- Por Ins fandtic.s, ya got, Con L
Uc, F,,,,- cl?,n .nit,. trot. octn'tg' If. v :,r,11. KATANA ftrao Will
liecesita Para ties y Is. AsoCIRci6n AtItl I'_ 11" del Circulo tie Artesanos. .
Rent y Anibal an el turno interim El enfoolue nina. ;,,,I.,,,n.I, ra- RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 1 04 ;" ws,,1t!4 laro qua 1106 SUMinittra Valverde, Fri- x6n do ..Intlr. liable. q- Left 11242 -&-Il as ..it 111 el sensational novato Justo Jilgco
, u. I = olife. ... I &I IU logo lad If A Al::!wt mecon cuatro y on log home runs
g; dio, y i lititims, hors, JugLrkn Villar y sobre IL pregunta de rigor, Los masculincia qua Iran at Big to. Qua tied. Pit .1 ptlbli,,,. to of f.- I Isings", Q"n ,,* '" if F---tf grtis contra Duarte y Machin ... Los race tan blen traffla Por Is. ,nos Pa- ve son log miguientes: Jorge Consue- ratico get. glob 2 I it 2. 11 21 j Pa.." I ,
dos plot" acrien But mayor anclen- con vaienda gm, on merecedor III, tldo. X Ideal's Q@M& '10'b 6 6 I 6' 44 -j A= I ocupan of lideraLo dos miembrcgm "Eduardo Conisudiggra, .Guabelita. I I 1.
IqUe 1R.exPOne, Qua de ininedia- Aixali, Mangolo Sanguily, lox her- (Co"Pillit smany way lAb 8 7 4ab son so 6 r I@ tie Is troupile artesitnista: el cat- '
= 01.md 1.46 6 4 10 0 All ::!FWn: us Cher Brito y el Jardiner, Rivero, '
IQ to an in rilvelaclotin ... Son dim parti- to n s Ven a Is Monte hacerie l1na mance Tony, Juan y Manolci Come- MAXIMOR GOLEADOttE.S FN -4 by 9 A R Lgiftim .% Tv 111111, I I
. vez indRgando arer- IlLs L let Day Tig'"neddir Jm- K 11147 Titillation CLANO Trask FAIM lit Con cuatro Per ckILR... Como midos, blen C1111114408, qua an el Papal lu- segunda, esta LA SERIF 1 6i 1 7
can sitractivois y scibre I& cancha ae- rigrique Salas, Gustavo Vollmer,
- Ca tie ,it existed otra cabins. que 61 Ra l y Germin Bien Rigu. Is. b.talla Intr. I~ g,,I.Rdo. -7
l Suramente serilln I -0-ti"-.j!;:.M.b..'*.'.4" "' x1mo impIsador esti Fern ndez Ti-
. a In. gri (I P he. do. m 11211, ArneoWe BUENA Gs.AjbUftAD0 Beg"LLILIJOUAL La- .
sangre y fue- cres, pueda tambi6n lesionar to& 2c Co. n1ink Tre- '2' off i.t.,11.117 k.y I.li it
- Iles, Manolito Escobar, Fernando de rem pars. ganar
I 90 ... tales moments trAgicogs an Is nRta- Castro Johnnv Enricluez. MjLXJmgo Tsdo )a DIrpcr.Ift General ,I-- Depor- fly Lydia ,jed, pan gindoo as .1 din y .is do. I Pa. ..Lentir cab. Friend, Panes, del AdOtIcti tie Cuba, con ,
V11 ORMNTAL FAsZ,.jtV!.S __ 16 y el que miLs carreras he Lno_ L
-- ..'s, --- ptn" ft!!!1?2!!, -xv!-Qorttt-$Wr-w..I.",rm.-Papw
- -1 I I -- ---- --- I I
I
, I I I I Iw I I I I
1. I 11 I I I I I I I I I : I I I ',l
I I ,
. I I
. ,
I
I I I .
". "T,
I PAGINK DIECrOCHO MARIO DE LA MARM I :,-- wv,11 27 DE JLMO DE 1947 I , .1 APO Cw ,".
- I ECONOWANACIONAL'YEXTRANJERA,
I I I I ''. I '' I I
. I I I I
I .."niges- _.___ ". 7 -.----. I EKON LOS
DESTINAN MAS I SUB , J I Canfia] .1
San Francisco, centre internacionai de I I I I I Fiarional de Comercio del 11
I I I
. GANADO PARA VALORESENLA ,
.. studioss comercrales TORONTO, mayo, 3'
. Fn el carrAno del Progreso co- estudiantes de todas las no lona.11- I I I a junio 12
, INDUSTRIALIZAR BOLSA DE No Y do
dar otro Paso de singular PrOfesorea pro Aumentaron ap quotas en un 1948. El secretarial commercial = ose Ill.,A".rg.'.91cmal ,ar- mercIAI San Francisco .cabs de dades y con mden- a' 2 on T '
impor- tes de distintos passes. I de Is Legacift del Canadik en La no por,% de
I lector habrA Laj I nombr. % j"i'rps y
tancla, CUYR final reahzR66n bene C011110 el 60% para embuticlos y comes acciones Petrolems fueron Habana Rnunci6 an el dis de hoy tea a q -C'o do an- -. '
ficiari deuman ra evidence no s6- oportunidRd de Observarlo, as tenido que Ins 501tritudes de espacio pars, too procitfetos qua se pinesenten liqu10 a Is of dad eino, de modo muy to 'as- en conserVas en todo el pais I'll I las que.encabezaron el alza. El Is Forts, Internacional de Comercio, ren an el catalog de ta Paris in- .
especial Jos cuela viene a satisfarer Una de las ,del Canadi quoi se celebrarA at afto ternacional de COmercio del Canodd- a Paises de habla es- Imperlosas necesidades del prelien I :::::: mah logr6 nuevc, nivel de aIZa 1048 tendrin qua hackselas Ilegar A code expositor se le entregard6n
pafiola del continent. En Una prolongada reunl6n, qua I a BUS Mance log fabricates y do- tres distintivoo y poses especiales
13RJO Jos Ruspicios del Departs- tudiRntes tendrin OCasi6n de com- el desPacho del miniatro de Comer- I PQr, ZIAMR C. WALZEk mAs prodUctores inberesoclos antes Para Is Feria An co6W sidielonal.
te moment Internacional; Jos ea- tavo effect at mediodia de ayer an
I mento de Comercio Mundial cle to PR-rar Y aprender nue CIO. doctor Rolando Acosta, qued6 re- WmTeWnzal de is United press) del pr6ximo dia quince de Julio. En to Paris as destinari un pervos mdtodcs, all NZW YORK, Junio 26. (United). Ya se encuentra listo Para tits- sonal especial qua facilitari toda.
CAmara de Comercio se Ila verido analizar oiferentes prActicas; pro- elto at grave problems qua venla L" Aceliones Petroleraiestuvieron it tribuirlo un fOlleto OfIcIal que aefia- close de informed sobre asuntas 1.
trabRjando en of sentido de con- funclizar ell Is Psicalogia, de dife- afrontando I& industrJa de I& came, Is califts, en el RIM del mere"o de Is Ina diverse regulations y nor- aduanalez, tariffs de fletes de fe.,.
vertir ell realiclad el proyecto cle renters groups l6tnicos. cooperar ell con motive de Is reducids6 cuots, de V86!OraA. qua respondi6 a man del caw, Y an at que se descri- frocarril y maritimos, seguro Marlde comercio forma MAS e6trechs., conoeerse Ala asignada. de Una apretada situsei6n an Jos Ell. ben too servicloa de qua habri de timo. a informes bancarlos y finan-
internacionELI, qua afrezea facilida- mutuamente, Tra3 aniplias deliberations, an Ins mint trog no obstante I production = erse an to Ciudad de Toronto. ciems. Asimisinci existed el proYeeto
des educacionales especializadas ell de acercamiento y Ins pruntos do record en Ila ind.td. se celebrari esta Ferta, del 31 de facilitar intkrpretes y te.clulgrafos j
encontrar tas Areas 51;e intervinieron log delegation de Jos
el Campo de los negocios istJnt4DS sectors de In came, espe- I I El Alto de.lu accT;; a; de petr6leo de mayo &I 12 de Junin del afto 1948. ptiblicos Para la mayor comodidad
- Este pro- divergencia. En Una palabra, acer- cialmente los represeintativols de Jos ZU6 entre dog y Un punts. Be Ile entAn, enviando ejernplarea de loss expositores y compradores. I .
I Yecto ha requerido un largo, pa- Carse MAS Intimamente dentro de referifica industrIales radicadifis en to- I Los de acercis tuvieron un aiza del miamo it log diveracal poribles La ciudad de Toronto, sede de Is ,
I center y culdadoso empeflo ante la- un mutuo conocintiento inderna- do el territorio nocional. Se IIeg6 of -- '. frSOCIODSM Penn a que algunaa gran- expositores qua to habian softitado, Form de Comerclo, as In, seffunda del
legislature del Fstado de Califor- clonal. I acuerdo, y ast Jo XUt4DriZ6 at Minis- .. I I des empress" se hazi visto en Is, nece- y los demis interesadoa pueden ob- Cansd por all tamsfict, y tiene Una
nis, Pero sus authors no litin-des- o royec-' o osta, dtl'au- aidad Oe reducir Ina operaciomes, tener sus ejemplares. si to desert, poblacl6n de 950,000 almas. Be an- I
cansho ell su propi!isitO dd ftn'z to ge tornar& rbalidad curso inentar ell un 60 por clento lea cuo- 1. I I clum del Pigro voluntarict do ice MIL dirigienclose a in oficins, del aecre- central a unas 1,200 Initial de fe- I
vertirlo ell rkida'd, .an el tits actuates' que, ascitriden a 3.000 1 nerce (lei carb6n. tario commercial de lit Legaci6n del _rrocarril do Is costs, atlintica. Y a I
de p9cos ,IneseS _11FL-despitirtado un 'rew c9da mes, por, lot qua, desde ej I Canada. sits, en Is Avenida de Ina Unas 2,700 de Is del Pacifico. y cuen- '.
I ,14.1egislaturk de California Rca-' paYticular Interks, al until, de qua En at Mercado de articuics de Coin- Mistone No. 17, en esta capital. to con excellent serviclo de aviones .)
h2 pr6xImo Lill p"imerd de Julio. las In sume, a' malix lIeg6 a un nuevo La Isseria. International de Co- y de ferrocarril que Is oonectiLn con _-4le--Wobar -fiLJe" CsIg1[lPda-- la-r-Amara,4e-Conleftlo-har--e du&tr4ah-,Ta --elftboran-embut4do&-con l _nUmero 1530, ley est.-Auti zado' a recibir mitiltiplas Isolleltu- climes ell collservas bencirilin a su _ -Oced--do-todea-lica-tiempos -Inercio de- Toronto-habrA-, de -ser Is I
se Jos futurog l ambos, litorales. ,-' 0
hit sido ya 4ebidainenre aproba- des do- informacl6n oompleta, Los djApmici6n 4,800 reses mensusiles. . a $2.03 1-2 por bushel. prime do all close qua auspicia el -.1 do y firmada. Por at gobernador poises latinos estAn demostinando Itl Ministerio de Cam?.,clc p!o!r.e- No obstante, cerraron irregulars en- El honorable James A. MacKin- I I
Q 11 tre at ol- de jiJ cootav Gobierno del Oanadfi. El objetivo
del Estado. Esta, ley autori7 0 Jos% y primordial do Is misms. es el de pro- non, ministry de Industris, y CIO- '. kp,
-a to for- un particular enthusiasm y as en t16 a 106 lepicherittlyns de Iris in I y OCtIVO, an cornparaci6n Con !as ,,,, Marcia, del Canad&, en el prefacio
maci6n de unfl. escupla internacio- 6stos cloncie la ;scuela ha re dusting de It. came. factlititrIes ean ionar Un lufar coffin de re- lcibido COtizSCiOn#A de ayer. uninin a todos og compradaress y del folleto oficlal que se esti dIzI na-I de negocios, que funciona.rA una. cordial y entusifiatics. acoglda. cuota de ganado, qua i-rcilift-An crn Los futures del trigo cerraron e tribuyendo, al referirse at objetIVO ')
. toda seguridad ,file dichn% In- I -_ n- vendedores del mundo enter.
adjunta al COlegio EStatal de San Para I t ia 9 113-n 7- a tre trea octavois de &Iza y Clow octa- Se ba f1jaclo an Is sums de $2.50 de Is Pert& Internaclonal de Comer, Francisco Y que especializarAl, ,n dustrias. an las que trabaJan mucholi, Von en biLJL. Clot del Canadlit del afto 194g, to ca' y e6- u a Se OP06 an 930,000 acciones y an do pars I& rental de ezpacio, an ell- lifics. an el sentido de qua at mig- .
enseftRnza commercial prActicR NOTAS SOBRE EL MERCADO c:entos de obrcroa cubanos, puedan COMPARIA lVACIONAL DZ 99GUIROX. *.,A. (monecia canadiense) at ple cuadra- I
_L rica. Poniendo Onfasis en :a prAc- lisistir Y cle-vilvolverse dentro do L iiiiiii!UIROIS V 1 11ANZAS 03,311.000 bonos. y-o precio quedan inrluido6. adem" mo se encamina esencialmente &I I
tics. DE TRIGO, MAIZ Y AVENA unit reladva nomalidad. 01th" 310 L del espatic, an el suelo, Ins fachadas. ciewrollo del comercio tanto de iolEl doctor Paul Leonard. Presi- EN 1A BOLSA DE CHICAGO A'sistieron a eats, reunion Con el I X JU-4.4 .,. ,,.-,.- T.M*. M-5656 casetas y alumbrado general Ustos portaci6n como de exportacift,
. dente del Colegio Itstatal de San mimtro de Comercio, Dr. Rolando I I para qua el expositor instate sus Dice el Ministro MacKinnon: -I.Cs I .
Francisco, y Una de Ins autorida- Acosta. Jos seliorcs Martinez Garcia. ALMUERZO HOMENAJE DE Itlestras. canadienses estfun. tan interesados
des major conocidaii atlas CHICAGO, Junto 26. (Por of hilo de Beccift de Tridustriales cle Is. No &a cobraink ningfin extra par at en Jos production qua se pueden adapreci I L L almacenaJe de los production de Jos quirlir a log passes extranieros co- .
Carnlae de !a CAmara cle Comercio de UNA COMPARIA DE SEGUROS
en el Pais en asuntos educaclona- de Luis Mendoza y Cla.).-Las n0di- Cuba: Zacarip$ Yarza. de Jos enco- I I I I . I 11 I : participants de los embalaies mo an vender sus propice produc___ Je& b&_r4do__J0__que__PUdJer" cias de Washingt(In In.tran qua lw menders; I*rez y Rodriguez, de San- A TRES DE SUS DIRIGENTU -darante el W OZ qua va del 10 de too an Jos mercados del muiidG-. .
arpl funclonaarlo-s-ar --pruyeft -, _[a--CIara--Herm- &Ae-z -vitilig -Z -.- __ ___ ___ -,--- - -- __ -, -, - -,-- - ___se el alms. de este proyecto y .a 81-- k it An -he I
fuerza vital de 61. Bajo su I asigna 1 j y _nine- Jones ,le ma!z Para cx!"OrtR de Camagiley; r. m do El ConseJO de Administrwitm de
mlentras no se hays, ELCIarado Sancti Spiritus: Gar is I.. 4 LA FEDERACION TABACALERA
_ ,
diata direcci6n Is facultad prome- Ci6n, C &TM. :de C BOLSA D-E LA HAEB-A
to incertiliumbre qua rode% In _N A d .C.b.._. I
co- gG de Avila; Victorict Sinchez, se- CIA, de 8epros, S. A.,
te ser Una de las mAz efectivas y I I j O"n"I"'t" Nwl"' T A B A C O HAU DECLARACIONES SOBRE
seclia de este nflo y, de aer pos b!e, I -,pfr
prActicas y, quIzAs, finica en su cretario orgailizadqr de Is Fedem ganirAds a integrada por 09 orgs,
ramo. se tomarA trigo ell suititucitill del n6n Naclonal de TrabajLdores de to 1118117104 qua forman 19, Federacl6n malz ell Ins vieJos contratos.1 Nada GFLnaderia;, Abuln Lopez. de La Ha- COTMACIONU AL. CW= DE AYIM NicionLI de Detalillistas, ho, slowdado Junco y Compafda vendieron y an- LA N U E V A MAQUIINIZACION I
I Los curses se inlciarin ell el en ]as noticias qua Ileran 1: Comer- bans; Marcelino FerYfin, an repre- 002.EUCZON OpICUL NS. no celebrar un aimuerzo an homenaJe tregaron a For Larraftaga, S. A., 16 grams,
otoflo cle este aflo y su seleccl6n clo de grants Indim qv- los com- sentactim de 1s. Uni6n Nacional de XRpA: COTMAGIOX A KIDS 3?ZOXA a loot seficirBS Lucio Fuentes Corripjo. terclos de cabezaa y rezagos altos de que hubo de cursarle Is, Unift de Fa- e
Guana r ez Martinez y Manuel to nueva ccisecha, de esta provincla bricantes de Tabscos el pasado r,96- I A
pTadores privaclos que han NACIONAL JUNIO 26 DE 1047 Do= goM
estari al cuidado del doctor Leo veniclo 1ndustrias Alimenticla& de Cu I
nord y cle un comitd integrado por negocianclo dire2tamente con of co- bacoa; el doctor Martin Minsal, de- preaddente, tesorero cle'La Habana. bado of aeftor Ram6n Cifuentes, Depersonalidades del comercio de San merclo exportador, ban renunciation legado de Is CTC. y Rodolfo Escoto, JtTNIO 26 DE 1947 Comp, Vend. LY director gerente, respectivemente, La ( ara legado de dicha Colectividad pars .
I &I malt que hall contratado y todo R(MOS Y Ohlig-aclonox _;tlbs Tobacco Company,
Francisco. experts y autorizados amtos irdembros del Comith de Lu- Forli) Forltdi de I& citada Compania. Ins fabricantet de Tampa sefiPIres tratsar de hallar soluci6n a lea pre- '.
- At principle ra la 611imentacl6n de animisict.- problem& de ]a came. qua ban v6nido Banco y Obligicione Comp. Vend. Rep 0 blica de C Ubl; El acto &a Ilevarilt a effect el do- Corral, WDdizka y Compailia, Coin- senses; dificultades an Espafta, ha V. ,
en estas materlas log hace pensar qua hace faltL posts ps- con, por I& soluci6n definitive, del .. a For 100 For 100 Speyer 41A% . . 103% Mingo dia 6 de Julio an Ina Jardines praron a Toraho y Compallis. 97 ter- vlado a Is referida Corporacift Un %
cursos berlin conducidas ell Ios edi- cChicago Journal of Oommerces. ectuando on cl Frente Undo. Ade- de iA Polar, y conatiti. ca
ficls del Colegio Estatal de esta mills concurritJ a dicha reunifin el Morgan 5% . . . 103% l1rh pfililloo cioa de rezagoa de Is misma proceCiudad y mAs .tarde funcionaxhn doctor J. Citarella Permino. secre- RapdbIica do Cuba: Morgan 51,% . . log reconocindento a Is valioss. labor qua ciencia a igual tiempo blegrama, fechado en Madrid el 23
en los edificlos del Centro Mun- tario general Ide In 2905 (Drud 1977. 41,jtm, . III I V, los homanaJoados han Ilevado a ca. Tambi6n de in nueva cosechs, de de too Corrientes, que dice ssl:
BONOSS DE CUBA Asociacl6n de Fa- 1909-1949 .a Int.) . lis I 24 bo con enter, Wto dentro de Una esta provincial. vendieron y entrega- .Orden verbal dads. el 27 de mayo
RI Tasajo y . 103% Havan. I@ re ari la COMPtaffil qua log detallistag consi. ron 67 tercida de cap Ins Sobrinclis
dial de Comercio, acerca del cu bricantes de Embutidos, III's ic,- i i, I A' suspendiendo los embarques.fus con.
Ins ambles lectures hall tenido Conservas. 1.914-1949 (Morg:n 1034 Co. (Bonns) I deran triunfsl ejemplo do CAPacidad,
oportunidad de Informarse por me- NEW 1923-195 ) : : &VA a Eletr r, n le Antero GonzAlez. a los exportado- f=ada Por escrito. Los tabaccis ewTORK, Junin 26. (AP). 3 ( Marg n, as
Clerre de h.y: Los inclustriales de Is came decla- 0. P log H ce flailway 10 qua tiuribitin hit sido prOclamado res; Rotch6child, Samuels and Dulg- barcaricis despu6s de as& ferha quad&Cirr, raron III terminal I& reuni6p, qua el 114,,0-1945 . . 173 -I Co., (Debentures) . 7 ,
dict de estas resetins. Abre 1937-lq,7 . . . 117 1 7% Cuba Rft R. ll,,2 5% 71 an at XV Congresc, Naclonal do De- non. rfin depositaiclos en Santander por
ministry de Comercio lea JIL garan- 1941-1-455 . . . 112 tallists.s. I Pollack y CompWa estuvier clients de log fabricates, hasts nueLa escuela de qua se habla ,espe- Cuba N-r Ry 51j% 1442 7_ 2 53 Lizado que bendrin dicha cuots, su- 01111garlones Oro con 7 cu- 113 Cuba R. R, CIrtifleados on en
cializaril ell Is enseflanza obj de D6p6.ikn . . 2,i ,/, 37 El homeraje a log sefilorek Yuen- log almacenes de Mufiiz y Sobrinos, va orden, habiftdose conseguido que
li'll ('Uha .N,,r R., filt% RCT. 39 40 j mentada ell un 60 por ciento, con In ponem . . . . go Cub& R. R I iM 61 . 61 te& M#ndez y CUervo, qua con todo Para compare y registrar 123 tercios no los reembarcarLn. El Instftuto re- .
de prActica comerclati universR,: robn Railroad 5 5, 1 N, I 77. % 7 4 1,j cull podrAn continuar elaborando Oblignriones Oro "n 4 cu- Cuba R. R. CorlIficados entustLanno se organize, serk Una de manchados de Remedios, del Rho gistese hacer pagor a log fabricantes. I
estudiantes procedentes cle log cuR- (,uba flailmnd 5 ;, R('T 35 39 sus products. aunque decide luego P-nts . . I . 90 do Dep6sl o . . . 39 44 nueva demostracift de to Janza pasado Despu6s de reunlones con organtsmos I
tro punts cardinals vendrAn a re- U ba flailroAtl -, 1, % RCT. .19 4 1 no la enter capoxidad de Is refe- Centro Asturiarto, 1925- Cuba R. R. IT49 71j% 6114 alle Re p. de 4 lit % 1965 . . . . baJo In ftift de Is laetle, Dur nte el dia ge recibieron ell ca- officials. las Impresiones obtenidas I
Rep. d. cu ha 41 17, 1 77 114lj 114 do Dep6sito 39Y, 44 Nocional de Detallistas ban &lean- mines y por ferrocarrilez, Ins par- son muy desfavorables, Pero anteA
clibir entrenamient4o y enisefian R -III's q1 949 1004i 1011ir r4da Industria. Ranro Territorial Berle B. Cuba R. R. C rtiflcidos acift
objetiva, esspecializando en In prAc- Fj e I,. 44 (No morat.riadam) . 93 . . tidas de tercios qua vamos a relacia- actual ell e5a, debe esperarse a Una
tica. Inequivocamente se ha corn- Re,, do Cuba. 516 194.1 102% Banco Territorial Berle B. 100 .Norte de rubl, 1942, ?Ado log minoritaring d; Cuba.
' 11, I 01,, 51j% 195.1. 1041jillo-'u 15444-196t; . . . 70 5 % % . . . . 50 66 _ nor: reunion que so celebrari maAaria con
probado que unit instituci6n, edu- Int. Tel Tel 41il, 1952 99-11 6 lot .dern. Certifleados do Dr- De San Juah y Martinez, Para Ri- el seflor Navascue y con Mirtistrost.
MAnall S& Banct, Territorial Berle C,
cacional de esta naturaleza ca ujia uaAr 4 I'57 94 Pasito . . . a MERCADO DE ALGODON vero y Gonzilez, 70. .
% .1 86 39 4 1
de lea links atilremlantes y urgen- - ,NI'FXA YORK. Junto 26. (For #I G.(No moratorladas) . 92% Ion Cibitraclon-. do Untilos So De Reffiates, para la Sucesi6n de
tea recesicladea; de Is hora presen- hib, dir.,,t. do LUIS Mendoza y Coal. HaI 9104-1954 . . . jIAl4 Cuban Telephone Compel- Manuel Garcia Pulido, 67. ACTUACION DEL MERCADO
te."La CIERRE DE PROMEDIOS , A ne. Electric (conpo- ad, (Debentures) . lie 0131133139 DS ATES ]IN LA SOLNA De Mendoza, porn G01lZAleZ Y ViZo. n 1.) L
E8cuela de que venlmos ha "' Co. Ildndos) . . It DE ALGODON EN N. YORK
. . . . 2% 45 ManAtf sugar Co. 80
blando difer1rh de las ya establecl- ''Ub- I'll Pfd . . . 67 72 % Havana Electric, (D.b.n. NNWronz quez, 50.
.NI'FN'A V(-)RK, ,Ynni. 26. (Pn, ,I Exp-o A rt-o . 0.45 0060 tur es) . . . . Do GuanaJay, Para Junco y Coin- DURANTE EL DIA DE AYER ..
dos en el sentido tit que serA ex- 11111, director do Luis Mendoza y Com Irlecirie p . . . Mercado do AbRato y Con- COMP. Vend. Julio ., .. .. .. .. .. .. 37, in paffla, 64.
. 12 4 por I por Ortubre .. .. .. .. .. ..
clusivamente Parn materialist Comer- pnnin): Tara . 2 eler - - .. 23 Acclonex ACCItin Rcel6n Dlcl#mbre .. .. .12 b8 De BeJucal, Para Sobrinos de An- I
cialea y de negocica, dedicada a ;nd-trItil's . . 176,54 ,%].a .q, If Ffelb-opt.t- : : ., ., : 0. ,"' Pet'lumo. flerl. B 19'22* 31.64 tero GonzAlez, 54. NL'W YORK, Junto 26. (Por el h1lo
let r ...... rrilem . . 4.S.!)9 .. 2 ___ 36 948 . . . 50 NU*Va FAhrb-ft de Hielo Nlar.0 .. .. .. .: :: :: 30,93 De Cainuto del Gtayabal, pars de Luis Wndoza y Cis.).-Ei merca"r 1, I I.-MA 4 .95 Telfforta. (Debentures), 370 'NIA Yn - - . 30. 42 (Junco y Compall'AR, 31 do ELI abre estaba, soatenido, con 0 a
. . .. VS- Fab. de Main (Be. ___ __ ___ punts cle alza y continue fIrms
% .1. : f i2.42 I Ll q4
SUBIO EL M AIZ I r' U','- :: ",7' ENVIAN VIVERES 1945-196.5 . . 112 Its n6ficlariR,,) . R 14 a Is maftana, establecienunitios. 11106, Orred) F. C. Contiolidad.. (Pro- atir nnte tods,
. 'de' ml CurerldaR) . . . 0 21 APLICARAN LA REGLA CUARTA DE do urvos niveles do LIza, an at moEN LOS E. U. DE RACIONA UNA COMPASIA LA A AUS' : k vInitlento pam las entregas de In nueRIA LOS Cf- ,)I-;.,.,ir.* ( ,.'od.ea', 2" IIA Railroad, (Prefert. ha. El mercado subl6 gradual. IiI24-ifing 23 31 des) 241i C
GM LINA A SUS CLIENT Nnrlh Amer Surar Core. HXV"UA Ebeellit, RMIlWay LA RESOLUCION 7 AL ACEP TE DE vaerotseeccon operations on desclibierMODO INSOLITO ES ESTADoS UNiuos p oy . . . . . 7 trreferbifiR) to de fijaci6n de precio. Principal. I
I C.UA . I
I CHICAGO, Junin 24. (United),- tral .SAUtR Catalina$, HavAn- Electric Rall,,ay SOYA EN LOS PROXIHOS 90 DIAS trierite ell octubre y diclembre. Casam
En log 616MOS 99 aficts nunca LA -Standard Oil of Indiana, anunci6 Ell -primer paso pare, hacer 1936- ft 1940 . . '. it, (Comunes) . . . 14 % comislonistas fuerun huenos coaripirscon efectca Inniedlatca el raclona- el CrmPa. I& Asucarers. Jarcla do Matanzas (Vndentes cans (Debentures) loss- CAN) dotes do estas posicioneg diatante3.
se cotiz6 en Chicago a $2.02 mienw de in gueolina a SUB Cil . . . 116 122 Se suspended por tre!; meses la aplicaci6n do las disposiciones Hubo alifunas vents de proDercifin de I
durfknt p to,' meses de verano In clistribuci6n de suministros 1965 . . . . 43 494 Havana Ebectri.
cant1daides de- Ju- cle ( Pr.ferkdas) I'TtIIII.I.- 79ki conteniclas en Is Resoluci6n I --A de textiles il irs. dclembre,
el bushel; segundo dia de al7a sipran ayuda por $350.000,000 Havana Elactri. utijiti.s 163 cle la extingu'da Cli Tamble'n to qua aminor6 la different. entre
_ nproximstdRm nte guRie., a Ina uaR. romp. Vend. ( Prettrentes) . . 171 Ile autoriza la nueva forma de calcular log preclos. Detalles octubre y diclembre. En las filtiminst
CHXCAGO, Illinois, Junto 25- daArn 1948,,porque las vellifis de $ por $ per CIA. Cubans d* Electriej.
preclo del malt RUA lin WASHINGTON, Junto 26. (United). Arcinnon Accift sccI6n tied. (Profs) operations hubo rnfis cameras do I
(Unlted).-El It a Iffif. ritementi! aumentaron Ell primer Paso pari difitribuir JOS gut . 50 ra
Irededor El Ministro do Comer0o, Dr. Ro- Ministerio, COPla do las f&CLUra5 Ca Cobertu y de repotilcift y el merpars de un 15 Por clento scibre at Cuban Tolephn, Cnmp.Antrczfw do Julio subiti a alturna Ito ano do 1946. ministron de ayuda por valor de 350 ,N11-a. IrAbrlva do Hialo lot, ny (Preferidal111 119 111.11110 Acosta, firm6 ayer unn Re- merciless Y consulLres, correspond. cado volvi6 a tocar nuevos niveles
precedentes por iiegundo tits sucent. los distri- millonea de d6lares, coma socor N11" It pill,, do Hiel. (Bo- rulnn Tolophonlt c. ' soluct6n-la nilmero 832-por ]a cual dlentes a Cada Una do Ins Imports' de alza ell el dia y los dItimos "
I VO, llegalldo R 2.02 flares el bunhel, La col"Pallis dijo qlle to adl- 11MI'lViRriam) . . 9A14 ny (Comunes) . ml.'a. 106 Wien, Ia Regis. Cuarta do Is Reso- Clones rellizatils. vioa fuelton Jos majors del dJ&.01 mia alto ell 101 99 RAW do existen. buldore-4 tendrAn que diRtribuir If, rional despul6s de Is disoluci6n de Is Banco Territorial . . I 5 Naviera do Cuba, (UUl- ILIC16n 7 de )a extinguicIR OnPA, ELI CuRrto: El Director de Atips-W, Thomson y McKininon. i
cla, do In LonJa local. groollnit que rrc;bftll cl, Is forma jf, UNRRA, ha sido Is, fol Banco Territorial (Pref.. "-) . . . 50 Rcleite de soya, conform R )a s'- mienLo de este Ministerio. ,jeriPctirA
f Ma de un Con. rented)
El preclo m4i anterior fult. el crean inks coliveiII4 L in' T-lotiqion. And Tel.do -lite. LU coUjpU . 95 graph Vorporalinn 11 __ gulente pftrte dispositive:
Ayer. oil que n1can.6 2.01 lit venlo, Pritre too Estation Unidoe y Aux- Baneo Territorial (Be .e--2 MlRrem. lindit 000 rVA[XTt0 R 'it woarz tit 6% el costo de origin expresad-o oil ,as MERCADO DE GRANOS
I FAta rA In tercern vez ell (108 SCUM- products derivarloR del peLrolm. tria, niediatiLe cl elal so enviarfin it tr eliirln.) . . . 1 4 %'orti.-ot's-C.1"Asiley . I Primero: Suspender. (jura"te el Or fncturru; comerctnies y consulates,
Inallas que 84, sullen. el preclo fiv ------__ ,___ ___ F. I ..... A Ild.d- 'Is ( u- i"I'lln0sco Buffftr Compa. 1 7 1 Inino de noventa, dirks naturales coll- cop. eI Lipo de cotimci6n ell lit Dol- CTIMIL31 DII ATTS EN LA ZOZSA
P-9te 1111,11710 Pala allinelll,,os, ropa, me- b-, wreforless) 2n 21% 11) . . . . : -_ talloR deade el isigulenLe a to fechR tia de Cilicavo. el (Ila de In fpciln de DR CNICAGO
1010 qua linbin sido of mas (iltu linan (110110-8 Y PrOdUcLoa agricolam. Coba . ,%I A o0f Silent, ro. ,le Is publicaci6n de ests Re.-olucloll ]a adQuLgiclem cle lit mercanvin y bon
whorn MERCADO DE CAMBIOS It. It . 24 t;nRntAnnmo
L008'comercinlites ell cervilles Ittri. __ El cOlIvellio We firmado ell viena I In % ,"Rf,.F,1rtr1, L I 1111li- I.. n 3' biigur Coin- on to CiRceta Oficini, la nplicnei6ii v,,Z verificndo dicho costp, publcarit T R I 0 0
( ee I 791/, tit Ins diaposicIcnes conLeniclas ell In diarinment.e PI precio lie vrntit del Jul'. .. .. .. -_ .. 117
buYeron eac Ulto precio a In.li primcwt, (11INXiall IDZ AYNX SIX LA SOLNA mitre funclotinrios norteRincricallos y I-l"Inon Elecil'ic utilities I'unta Alegre sugar com- Resolucl6n number 163 de in C)flci
compraz del uohlertio parit lit exportit. y NN LOS SANCION nN mustriacos, Pero no so ha especLfica 0 [I "... 11, fil . . . 17 % i . it ulac o aceite de stivii, a) por mnyqr. Int. septlembr. ..
Cub Atlantic (Praf no de Reg 16n d Prpciog y Alias- Dlebmbre ..
06n y las Inundaciolles qiie hall dwi. A,, I'R.y - art. ,,r
308TA CAPITAL ,-in Ple.Irl. Ran .y mnndo del trl. mo a la Asoc',RC6n .. .. .. 2124
truldo fall cloritclitts ell alglinns reglo. lit cumlltia Cle Is nyuda a facilidarse. Co., Wrof-briRs) ft.) . . . .. 102 tecurilento, hoy Direcci6n de Ali-- Ionj. de Cuba.
nes del Medio Oeste. N,,,- ),,,I,. sbj_ __ __ 1, I r, Funclonarlos del DepartRmento do If %nna Flotri, RA ilway 1 ('"ban Atlantic . 20 becimienbc, de este Mirdsteno. de le- Enero ,. .. .. .. .. ..
En Willawngton, ei Relindor Robert % 11 )"ll, 11 . . 1,1'. I: C7"bft Company (Pr.f.ri- cha 3 de dictembre de 1943, an In Quinto: LRa existenClaS de aCeIte Julio
ot .. . . I Estado cideron que los embarquea Co. .,,(" Woninnem) . . V4 % (IRA)
-rencia 1, 1.i- 0.ble 21 8's ,.rrift Uni .... 117 cub. 6. 69 .. .. ..
A. Tart, rechR76 In augf it S-- 2.1 %., menzariln dentro do Una semana. L, Rliern Unless . . mpany, (C.Mu- 74 parts de In misma Por Is que ge re. de soya que. en Is ferha de promul- Spittembre ., .. .. ,
-", '. '. i 1,05 Egtadoa Unidos tienen at prop6- ,roiorooo P . llg% P no-) . . . . gulan lot, precioa rn&ximois do venta gaci6n de esta, Resoluci6n, tuvieran
qua hays, necenl4nd lie restoblecer v I ...... j,'_. _bl, *. bo
10 Mj6XInio, At lon fRilo8 ell IlL% co- Io,,,, 4 ::.! j Ato de firmar an breve convention at. 'rwr-o' I,' ' 1% ,V del aceite de soya Y sun distintos nj- lon comerclantei; mayorlstan en sus
Z.hu de malz produced IIIIIIIN1105 *1 .... .... 1,,, n 1.1,. lego I&. Cubana. do Ay ml veles. almacenes RfiRrizados. establecimien- Julio .. .. ., .. .. 209%
0 1 .. . . : 0 :1 collars con los goblemos hiln. Primpra' PA'V;le ro' &uba- i( ..
. . . ,,,,, 11. Raro, italiano, r nX Ev 111'.. . 7% 9 Segundo: Durante el t6rmino df tos commercials o di res d Diclembre .. .. 184
ly I -,.-. ocilacc, y Xno. Tom . eg : : 201
alm precedeites oil IoN precion (lei '1 -.ni-. ,,
. . . . . 20 Exi-so Aoreo Inter's 'me* noventa dilLs a que Re refipre el Apar- traccl6n de Adult en Rr 11 0 e I e x E -N A.
. malt y In come. Taft d1ju q. ,IIU III .,,,g,.-,,,,,,,, ,s,1,',',,,, ,_' %',, ) bift se enviarin amorros a ,1,riestc- Cuhn industrial 5, Comer. rlrnno . . . .. b too ,
por qud restaurar el control de I- ,%1,9' I-11L . . Se dice que ]a ayuda. at Gobier VIRI . . . . 1 1 4
, ': t % In' I ;dfl,, 24 no Bane. Continental Ame- :: rrllllcjt (Prers)
cion.. pr . hilingaro, controlado por log comunis. rivano . . . 100 tado anterior, regIrAn crmo precious berin ser vendidas, en Ics tkrminos A V
- .N111".., 1, I, '0 wrAflea (coma, : Julio .. .. .. .. .. . 97%
- 20 Gil M
, Las seri en pectuefia escall Y prince 2 MAXIM08 officials de vents de scrite munilcipales cle Lit Habana all"' Septlembre .. .. ..
,%I;1d-I .abl 6.1 North Ame -Sugar Coin- Aculductos de Cnb. . 7 Ij cle soya los que resulted de Is apil- nao, Regla y Gilarinbacoft, I's at' Diclombr, .. .. :: :- I g ,
.XI:i-1,,,I: -ta 9,3 I 6 wlmente len medirinns. La qua so Van3 . . . . $A eaci6n de las disposiclones contelij- gulentes precjos: ..
t TIPO DE LA PLATA ''I'll".. -bI,, *.*. : : 9 rindark I Gobierno Polaco, tambiltil CIA. InKenlon A-4ticareos comp. Vend dos on el Articulo Cuarto do ]a Re- (A] detalitsta: (qq. de 46 kilos) I
,... :1'. dentro de to 6rbita confunlata, Inclul. Matmnl.AA . . .
3 2.',, 7. o ACCIONES AZUCARERAS
I AL CIERRE DE AY ( b'"" '1 1" . . ri viveres. In For I 00 For I On soluci6n i3fimero I de Is OfIcina de $22.00 (VCintldos pesni).
ER Central Santa Catalina 7--- Regulact6n de Preclos y AbRsteci- A C.* % F-r-arriles Urddo, At public: (Libra de 460 grams)
cellos Vewetale. .El 2 mlento de fecha 6 de Junto de 1942 $0,25 (veinticinco centRvos). CIRRAS DIN AYER, ZX LA SOLNA
I COTIZACION DEL BANCO .-Itex V-Ketal.. .El PVblicada. ell I& Gaceta Oficial del NNW TOZZ
VLTADA POR EL PRESIDENTE DE C tit. 18 do too propicis mes y L Los precious de vents. de dirho pro- DR I
irar LA BOLSA DEL ann.
i, EE.UU. LA LEY AUM ENTANDO LA ducto, on las dernfis localidaclea act Comp. Vend.
JACINTO PEDRUSO 'In I Re Tedl.' : Ell consecuencia, of aceitoe de sova
Cf-. C bank do Fl"bras' y qua Be imported en at territor;o n'R- territorio nacicnal. ze cletorinlriaran
I Jarr I U 3 l4 AZUCAR PID E clonal dentro del t6rw Amer Sug. Ref. Pfd . 131 134
United Fruli co' pen . 8 ino scflplado en In forma dispuesta en Ell Aparta. Central Aguirre . . 1914 III
- ,sta. Re- do Segundo de ]a Resoluct6n numerO Francisco
Al cierre del mercado ayer, la an of apartado primerct de FARIFA A LANA DE IMPORTACION CI.. Operad-ra' do Yale' soluci6 Sugar . . 14 V, 15
d uma . 8 de I& Oficina de Regulaci6ii de Great We t Sugar . '. 22% 22%
50 AYUDA A CUBA n. no podrA venderse ELI pcr
- leiv con reaulte de Is, surna, de log s1guJen tes recci6n de Aba.stecimiento de e&te Punta. Alegre Su a.x . 11 1
! Plata naclonal Be COtIZaba co- #,: crfa rudo golple a nuestra iniciatiya en los &SUntos mundia I[Trd, d Fruit Company . .1 Mayor a Un Prtcio superior del que Preclos Y Abastecurtiento, hoy Di- Hollyvrood Sugar .
craters, Nacional (Pro. 181 192
Into sigue: rid.s) . . . . .. Desea cOOperacion par elements: Ministerio de fecha 22 de Junin de Las damns acclones azucareras log
ios compradOres a dCc1ar6 Truman al Vetarla su a la -contrark at lector. an las c.tizacioi 1164% cle descentt, y lo! apOyari el Veto Existent indicios de que el Congreso 13anro Popular . . loo 106 1942. a I
1, Central 4'%'Ioleta* Sugar ape rtura del contralto mundial. a) Costo neto del acetate de sova nes de Is Bol a an otro lurar do aista
Presidenclal. No cUnctan con VOWS para rechazarlo C--p-n,, . en origin en ]a fecha de su ndqui- Sexto: Esta Rescauct6n 'jejarA de p1gina.
_ __ . . 23 Asi lo declare su presidcrite sicift, fletea y seguros terrestres y surtir effects a las noventa dJELs na. .
. vcndedores a It, par, e, G ___ CIA. Asuc4rera Cdopedes,
Pe- WASHINGTON, Junin 26. (United.) otros y otros Poises nnduvimo3 (jes- (Preferldas) . . 1 314 maritimos. aegiln el Caso derechas turtles siguielites at de la fechR de todos los effects legales y pan goraciones de Canje por d bi El 1,1e,ideni, ,riilmall %,rt6 boy el 6 d I primer guorra mundial, Cf.. Asucarera, COspedon. El sector John C. Gordo I. presi- ccnsuIRres. gutos de dwimentos, su Publicaci6n ell ]a Gacela ofjrjal. neral ccnocimiento. .
. 1'10 erti lie leY numentando la ,all: a a a (C.Munes) . . It dente de Is Bolsil de Azi cao de Neis impuesto, de exportacift de rnoneda SOPtimo: Lcs Directores de Abas- Camuniquese al sefior ministry do
Ilete americano. Jptied. aipmbar tal accOn". York hizo ayer Una visit de corte- comisiones bancarlas derechas aran- tecimiento y de to Inspecci6r, Gene, .stado, recabando all cooperaci6n pafit it In Iona illiportada, con Is d -CuOncias desalilt-osas. No CIA Azurarprn Vertionel a '!on r .
-masto
i tee, Camagibey de Cuba. 16% 17 Ila RI ministry de Agricula celarlas y los derriA'que deherl liqui- ral de este Minifilerlo quedan en ra el MeJor cumplimiento de to dis1 __ 'a"""' lie I"" clAu8ultis disponlendo Las voteciones de to CAmara y el Compnflfa Azuearera V1. turs doctor
- e. ,, 11, GertrAn Alvarez Fuentes. darse ell Ina Adu as. exCePI0 el gados, an 10 que a cada uno do ellos Puesto.
__ '(" '"1111"1110 11" In., lorr- --ei. - _-_ ____ I_ caraccinifisfift- .nn
117 -1 I .11 -- 1 ,7 -, 1 77-- ,:_;v- 7-7-- T1._77__T_ .- -, -.' t-,,,,- -. _, - -- 7-'-'- --7- ,- 11717- ',-I- -I'll .- I 11. I .
I I I I I
I I I
. .
. I
I I I
..----.- .. 1. . I I .
I .
I I I I
APO I I -1 ". 11 L- 11 VIERNES, 27 DE ANO DE 194 PAGINA DEECrNUEVE
*R:=M!1!!n_ CXV I DIARIO DE LA MARM. I E CONONU NAMNAL Y EXTRANJERA I ----." I
. I I I .
I I I I I I
. I I
AUMEN I 0 LA IMPORTATION DE, ", HACENDADOS 1Y COLONS OFRECEMSU COOPERATION Y PATENTS SOLICITADAS
I '
- I I AMMOROSDELABOLSA DEL AZUCAR'DE NEWYORK DEEDIFICIOSY !]
'_ I I I futures Y. deSPILlill 117111C SC fiji Ins cuoias a nuestro, En In Direccift de to Propiedad In- But establecimiento cle vent" de to11,1 1 QUINCENA 'DEL PRE-SENTE M E S Es con vista.a )as contraticittines en DE TERRENO Sdustriga fie recibleron oyer I ig n6grafos, radios y refrigeradares. go. I Gobll;rro. Rec'epci*6n a Ios Sres. John G, Gar&ner Lobo. Nlabras'de) senator Cosanova ten. solicitudes de marce.to asyn p= 11citado par at agent official Juan R.
I I I I 11 I 11 .1 I I W. Lopetefful a nombre de Campania
it Nuevas rcmesas de manteca, marina, leche e I aporada y arroz; I I P lr I ....... ... 1-.1.1 1-1.11. ; "' L -,_.,.Nl i li, Vendida, una casa en Ayestarin MIXEMINAS. (Marca), para dis- DiAtribuldora Pan Americana., S. A.,
.
Heg6 el primer barco italiano en la postguerra; no podri traer 11 por la suma de $i6r,8W. Fui tinguir prepara.clones farmacAutias Habana.
- on Is chase 6 del Nom. Ofl., 80JIcita- Campania Distribuidors. Pan Ameel vapor iflorida>> autom6viles a Cuba hasta el 15 de agosto traspasada una casa en $6,WO do par Parmacia Monserrate S. Ha- ricana, S. A.-, nombre camerclal p&rX
l I ban&. aplJcarlo an todas las transaccionen
'
. dJs. mercantile ell canto at negocia de
I E senor Secundino GonrAlez tra.5- LA NACIONAL. (Marca), parts Importaci6r. y vents. de fon6gratod,
0 MAS NOTICW DEL PUERTO DE LA M BANA 1- 1 paa6 a favor del aeflor Alfonso Ptrez tinguir serviclos itineraries velas, c&- radios y refrigeradores, solicitado per
- L I '. Una cam de Una sola plants. ladrillo Jos, candelabras. etc., solicitado par at agent official Juan R. Lopeteglili.
En el resume hecho pdr is Mesa DOCUMENTOS ADUANALE9 -L 'i.' I I ,;,azates, Con frante a Is calle .San at Agte. Ofl. Juan R. Loopetegul R;n a nombre de Campania DistrIbuldorl
; f "I I "I do Jost Nistor Rivera Y Fernkridez.
de Central de Bultios de 1L Aduama Los docurnentias Lduanales relacio- 1, dM an at reparto Ayestarin. Pan Americana. S. A. Habana.
I L L ". L. e ,
die La Habana. respect de Ins im- nation con el process recaudatorito de 11 -1 Estlfi, edificado onto inmiieble an Habana. -International Electra Refrigeration
* portaclones verfficadas par nuestro Is Adu I an& de La Habana ouraadows "I I 6 I 1. un terreno qua mide 239 metro CUIL CLARAC. (Marc&), pars. distinguir Inc.-, nombre conaercial para. splitdurante Is primers quineens cluirante el dia 25 de Ion. Corrientes 'L ]L It.1-4 I draclos. ginebra ran. a.guardientes etc., an 'a Carlo ell todas log transaccicnes marL fl s portsicift
. gaW en curso, complarklidolas con sumaxon Ins sigulentes caritidadea; El Behar Pirez Lbon6 par to expre- close 36 del Nom. Ofi.,solfoitado par cant e ell cuanto a Is fill
LasL'= adaa an la segunda. quince- M Negociado de Liquidiscl6n CUr36L y I 11 saft propledad Is gums de 16,800 Pe- a A Lorenzo S. Ruizaztiade de retriger3dores. radios.
na de O'I rlts Clause Flfare U. vic vents
mayo ditimo, Be con- IiquId6 539 claclaraclones a consamon. L I e; 806. EtabM.nn trails, etc., bollicitado par at agen
gigns; qua bubo Una merms an el &lu- El Negociado de ImPoTtLci6n y Ex- I , CASA EN LOS PINOS. FOR SEIB Eel Prar"cis. to official Juan R. LoPetegui & n,,m.(
d1do rlcgo do tempo re U portact6n registry Is entrada, de 616 ,L I LLLLLLLL L .1 ... MIL PESOS SIN DENOMINACION. (Marce.). bra de International Electra Refriitentope, ...
.1 an .5T a ra an
d .de junto de772 .043 declaraclones a oonsummy 311 quo-- 1. ,: Una cass. de Una Bola plants, Is- pars distinguir frutas frescos y c ge Lion Inc.. Hab a.
kilos. al &a tiene an cuenta QUO-60IL- darts, L&I Como 38 p6lizaa do expot- drillty y azotea, con frente a Is. c&Ue conserves, embutidas, chorizos, acei- .CGmpaftiiL ComerLial TransocetniL menbiP Be recioleron 9&207,448 'kilbs tacl&l. ' I . Finlay ell at reparto Loos Pines, tud W, etc. an Is close 34 del Nom. Ofl.. ca, S. A., overseas Trading Company,
0 do mercancias an general, mientrah EM QUES.DEAZUCARES adqui;4da par Is senors Marla Guz- sollcita o par Matins Gonzilez Gar- S. A.., nornbre commercial pars, LpliL
qua an Is segunda, quincapsi del met 'El. egoc de Import"%n y 'ft- miLn. cia. Habana. Carlo an todu Jos transactions mar!. de.Limsyose recibiron-108M63j,11111 klll taci 1A *mw babilitO Mide el terreno deride tione aff DERNIEFL CRI. (Marca), para. dis- cantles an cuanto a tea negocloa de
do mercimcfas.. . I __ Una za ,.] Is cual se-atitortz6 el construcci6in el inimitable de referent- tinguir cositiatticos, arrebol. pelves, importact6if y exportacift, solicitado
Wl ornen speculcooe TeMtU-- am iLrqqe L f cla. 483 metras cuodrados. etc an Is clam 7 del Nom. par at agent official Juan R LaPe0 &a de mercancisat &a advierte sin am- par-el vapor JosephL R. Parrott. IA vents Is llev,6 a effect el BeACIT IjCj6da po Oil. so- tegui a nombre de Overseas Trading
, r el Agte. Ofl.. Jost Outitbargo qua durante'li primer& qulnoe NOTICIAR GENERALMS 80 I I Pedro Cagigas, mediate el p z Company, S. A., Habana.
ft de jfmW se' reeliblercin 23.313,811 --- - L R90 de Crag P6re sin de Jost A. L6pez Gon
.; EL MOVIMIENTO DE BUQ I la surns, de sets Coil pesos. Won. Habana. 0. T. Co_ Havana Brand, rnarCo,
. kilos do viveres, lo qua ma. a un En relaci6n con el movinflento preddenda del scio'celebtrliAlo "" tardis an in A.ocisci6n Wadmal. de Hacendisdoe do Cuba. Aparecen an TERRENO EN 500 PESOS pars distinguir frutas y vegetables an
i aumento de 264,716 kilos contra 23 buques ocurrido an nuestro puterto la fain, do lxquleida a. darechn, Ion nefiores: Federico L6pag Aldnifibal, mlembro do In Aso ban Naclonal do Par el precio de 500 Pesos le van- CHUMANI. (Mares), pairs. distill- conservia. principalmente pthas. an Is
ruillones. 49 mill 95 kilos qua &a reri- hasts. Ins sets de Is tarde de eyer, Is Asocincl6n do Colonom de Cuba; Gustavo lAbo, president dial Conti Cubano de In Bolas del Caffi y Axfi- di6 el senor Virgilic, Chac6n a I& Be- ras, an Is close 34 del Nom. Oft., lase 34 del nombre official solicitado
b= en Is seJunda quincens del podonacts otrecer Is siguiente infor- ear de New York; mensdor Josli Manuel Cananova, president do honor de Is Asoclacl6n Naclonal do Hacen- flors. Josefins Jaime, Una parcels de licitado par el Agte. Oil., solicitado par eI agent official Juan R. LopeteML a. macl6n: Call metros cuadrados. Dicho terreno gul riambre de, Overseas Trading
.Be umento an el concept de vi- dados John C. Gardener, prealdente de ]a Bolas del Caf6 y Asdear do New York; Aurelio Portuondo, pre- ain.. del doctor Fillberto Ramirez Co
BARCOS QUE ARRIBARON sidente tie In Asectsel6n, Nacional de Hacendadon, y Dr. Arturo IL Manes, secretaxle do eon Ingtituci6n. dene Bit frente a to calle 3, an 'a rria, Habana. Company, S. A. Habana.
Peres se cuntrae al rengl6n de hari- ArribLron los vaporer, New Nor- __ __ __ finca .La Tomasita.. Para un procedimienLo Industrial
. OTRA PARCELA V ENDIDA SUSPICION. (Marco). rra distill!# nis de trigo, pues an junta Be reci- thlaxid Joseph R. Parrott, Ambra. G. Durante 11L recepci6n oirecids syer ran at acto qua, sliat4ticamente, he- d, pars, obtener agua de mar quirnicableron 6.951,569 kilos con un sumen- D. Riley, y Peter Holmes, too arene- GRAVAMEN FLIADO A LA sidente de Is La Compaftla de Urbanizaci6n Mi- guir products comprenddos ell Is mente pura, p resentada par Feltz
to de 2.863,lft kilos, ya qua an Is ran Dominium Park, y Tar&rd6 y Ion tarde a ]as seftores John C. Garde- mos resefiado, at pre rallores le. vendi6 al senor Juan 330- close 7 del Nom. Ofl.. solicitado par eJ Fmak Trotter, del Caney. Oriente;
s guncla quincens. de mayo rye -reciblit- velerlm La 11achins y Arturo. LXPORTACION DE GW OS ner, president de Is Be" del Caf6 Asociael6n Naclonal de a Hacendados rrelun terreno con frente a In Ave- Agte. Ofl. Jost A. Lanza Pujadaz a n pars mejoras ell reps. Interior feme1 $ Lron Solamepte 4.089.400 kilos y pal y Az(icar de New York, y Gustavo de Cuba eoncedJ6 to pal bra, at PreLOS QUZ SALM ON -ncionoda rilda Central y de Una extension de de Jost A. Lo6pez Gonzilez, Habana. ninR, par David Bralido, par rranWtimo on cuanto al concept de otrM L EN LA REP. ARGENTINA Lobo, preaddente del Comitt CubLno sidente de Honor de is me n s Fe c L;a
I vivOres ya que an junto Sallieron log veleroa Joavon, Paqui- L- de-Is menclonads. Balsa, Ion mis ca- Asoclacift y -mitembro del Cal it# 234 matron cundratics, par Is cantidad D-LEBON. (Marca), parn distin cL co Iip fRga. de Is Habana;
Be importa- to patris .Santa --- Maria yaxa- -Co_ --- __- ----L ___L de cuatrocientos pesos. es Bm
-I ton-&-520,435kilos con un sumetaw de I I racterizados representatives de Jos Ejecutivo, pars qua an nombre de guir cosmkticofi, arrrbol, polvofi, tal pars, un procedimiento special p
2 millions 740 trill 733 kilos mlen- rulfia, y Maria Cristins, Ion vavores Par Decreto del Poder Ejecutivo de groductores e industrially; del azilcar, ese organismic, expressed, am6n de Is EN MIL PESOS con etc. ell to cla.se 7 del Nom. Ofl.. el tratantlento de azfit!Rr y productog
traa qua ail ]a segunds. quincens. de Knot, 9 I& Re public. Argentina -difusi6n de tero 7 otros solicitailit par el Agte. Of]. Jost Gu- del mismo, par Robert Thomas, de
Quiri u& Frideborg, Norvana, Bight P ubieron de promoter a Jos mencio- despedids, a Jos sefiores Gardener El seflor Gustavo S.
. ana con y lp vendieron al senor Jost Garcia Ras ti6rrez P6rez a n de Jost A. L6Pez los Estridas UnidaB: y para, majors&
mayo solantentE Be recibieron 5 Im- .Joseph R. Parrot, Ins areneros is CAmars, de Comerclo Cub nados sefiores, tods, is cooperacibn Lobo, el senior de los mitembroo de ,
Ilones, 779 mill 702 killos. Dorainium, Park y TLrari y el remol- do, de .Mercurio.- Be h dis qua solicit'beLn 'regularizar las sa organizaci6n. de Is, finca .El Pilar-, par Is suma part- tods. close de rlerCRnc as, pretoo a pues- Una parcel. con frente a tea terrenos Gonzilez, Habana. de un aparato pars. cargar transI.m restates ren&nea de v cador Jost E. Cartaya con un Ion- to qua Ion exportado de grants, on aperaciont'. en'dich. contra de con- El senator Casanova, con decir GAMIC. (MRrca, Renov. No. 51.767)
Iveres T maiz, to par qua sit, para distinguir pasta dentrificas, palch6n. El Corinne. qua Be incluyen el trigo, line, trataclones futures, despuds que se Preciso a icero, dijo a de mil pesos. Dicho terreno mide 496 sentado par Flederico G. Sinchez, do
! cebolln y ajos. itrijoles y garbanzos. BARCOS SURTOS EN EL avena, cebada, centeno, mijo. alpiste. rijasen Ins quotas y nuestro Gobier- Ins milembros de la Balsa del Cafd Y metras cuadrados. vos. Jabones. etc.. ail Is close 7 del ants, capital.
I I man' teca'y arror, sufrieron merma. ell -_ Nam. oil.. solicits .
I PUERTO girasol, mard, nabo, arroz y residues no considerate oportuno las opera- Azucar de New York, que IDS azuea- .do par el Agt. Oil
junto. I" barcos Burton an el puerto a de cuslquiera. de Jos products men- clones a la. base del contract nfimero rpros de Cuba estatian ell disposici6n Gutitrinez Pftez a n de Jean
Los elemAs renglones qua refislan as de R1 dese volvinflento de Dan Fauser Habana.
I sets de Is tarde de Byer eran Ion cionadca qua conterigan mis del 50 cuatro. or PIDEN OBREROS 'Yom
a ra Junin son an maquins- siguientez: Baracca, Gibara, Talca, par clento del grano base, deberfin Is men r B in ninguns, rer, sum nto pa: cooMn.d also n Ir GAMIC. (Marea, Renov Oert, No.
rias a implements agricolas; petr6- New Northland, Tucked Bend, Ino, pagar, A PRrtir del primer de enero Ell sintesis, ese es at resultado del serva: pero qua los problems que PORTUARIOS SU 51,767), para distinguir preparacioneE DE ACERO HAY
14 Ion crude, quo se recibieron 9,135 ki- enta- cambia de impressions qua hubc, de tenian qua resolv formaoduticas an Is clam 6 del Nom.
: Jos. cuntra Is segunda quincena Norlaiiiiia, Levers Bend, Cape Ale- pasado, un gravamen de dos de xander, Coastal Captain, Cinch Knot, vas par quintal. producirse despuds de haber oido to aspects del moment, y Is, actitud
Innyo; petr6lety combustible qua er interested informacift ofrecida gor que pudiera adaptor at Gobierno, no LES DE AUMENTO oil., solicitado par at Agte, Ofl. Jost
L Indaleclo, Florida, Zesta, Viriato, Va- Est& disposicilm Be no adoptado Gutidrrez Pc1rez ain de Jean Dan EN LOS EE. UU.
l junto Be recibleran 21.6M,5" kilos eon tartaric, PeriatrideLL chalana nilmera acuerdo con In ley rildnifero .12 253, S resident a do Is Balsa del Call Y les permitlan linear ninguna oferta Hauser. Habana.
. un autmento de 6 millorties, 462 mill 145 Tropical, Ann McCarthy, Nor- artjCUjoL '
507 mil kilos nafte, y kerosine qua tan 28, inclso a), modificado par zurar de New York, de las trite- definltiva. L -enov. No. Con ese motive es posibie que
'tic Racer. Pedro Muries. Sugar- is Ley nitunero, 12,360, LIrticulty 21. ligentes resputestas dif senor Lobo, a ASIS77NTES AL ACTO Solicitan a ese fin que sea rNSINUACION. (Marca, R
serecibleron h 168 kilos con un au- las preguntas qua Be le hicierion, y 52536) par& distinguir pastas den
mento de 23.181 kilos. land, Yf Orinoco, Annette, Asbestos, Par Ion colones eatuvieron presen- aplicado el decreto I 1 7. Un trificss, polvoG, jawbones, etc., an Is. los o6reros de los autom6viles
Sitira. ,y. Roberts, Peguot. Corinto, de las declarseiones de Jos seffores
.En .tejidos, farinacis, perfumeria. Bayspring. D-Auteuil, La Dominica- Probiben importer tabaCOSL Aurelio Alvarez, Jost Manuel Cosa. tes ]as 3eflores Teodoro Santieste- close 7 del Nom. ofl.. solJcitado par
ferreteria, effects elActirloos. tubes y na, Ciudad Caracas. Jullin Alonso, nova. y otras de Ion Beftores qua asis- ban, senator Aurelio Alvarez, Eva- problema cigarrcro. Reunion el Agte. Oft. Jost Guti6rrez P6rez aln estin sin trabajo dos semanas
estrif turns. atras mercanciss, y cigairrillos en I& zona de tieron a 19 reunion qua nos ocupa. risto Sotolongo, Gast,6n Godoy, Fe- de Jean Danhauser Habana.
Car
b6n de madera y tierra, Bacon par Phoebe Knot, Ambra, derico L6pez Aldazibal, Juan Agui- Los senores Gilberto Gollath, Jost DETROIT, junto 26. (UP).--CercO
a BARCbS QUE SON ESPERADOS rNSINUACION. (Marca, Renov.
, envassir azilcar, gLsolina, carbaro y Grand Haven, May&, Monte Arna- las E. Unidos en Alemania Antes del mediodis de syer lieg- rruchu, Enrique Dolts y Aurelio Vi- Fesant, Nicalks Barrel y Enrique Ro. Cart. No. 52356), pars. distinguir pre- de 33,000 trabajadores automovillatu
ga6 oil bpbo merma, an Iaa t ran a esta capital los shores Gar e- gil. 110, asesorados par a] doctor Axnlan- paraciones farmacdUticss.en to close se enfrentan con to poEltillidad do
ImPo bal, E. R Kemp. Be- ner y Lqbo, a inmediatamente de gu Los Invitation fueron Ion shores Dr. do Nodarae, visitaron at ministry del 6 del Nom. Oft., solIcItado, per at parar de Una a dos semarins, debido
tWones correspondents a junto. DESPACHADOS El Director de Corrects, P. S. r.
: LAS IMPORTACIONES La capitania, del puterto prooedi6 al nor Enrique Agilero Cayro, inform Ilegada, el presidents de la, Asocia- Ramiro Guerra, EL Pike, Luis G. Trnbaijo. doctor Carlos Prio Socarris, Agte. Ofl. JoE6 OutiOrrez P6rez &in principalmente a Is. escaaez de acerc
I el6n Naclonal de Hacendadoo do Cu- Mendoza, doctor Raill Maestri, Eu- IntererAndase par qua at decreto 117, de Jean Dan Hauser. Habana. y do materia.les an Ins plLntas de
La Inapeccl6n General del Puerto despacho de Ins siguientes barcog pa- ayer qua In Administraci6n postal de be, senor Aurelio Portucindo, convo- genio Mort. Lucas Clark, Francisco qua sumanta un 23 por ciento )as so- DANY. (Marco, Renov. Cart. No.. abastecimilento.
,,, lepart6 qua lam importaciones verl- ra qua aalgan del puerto tan pronto too Estados Unldos de America his c6 a Jos miembros de dicha Inatitui Fernindez, Inederica Sonderhorf Y larlon a trabajadores portuarjon qua 51,681). pars. distinguir preparations La .Chrysler Corporation. anuncid
ficadas durante at cila 25 do 109 CO come sum respective ticipado at Ministerio de Comu- C uIn
capitanes to de Par ,i6n, a tea dirigentes de to Asociact6n Kenneth M. Grosby. manip In mficares, commence a apli- farmaccuticas ell ]a close 6 del Nom. que se verd, obligads, a cerrar Bug Iirrienteg. sumaron I& cantidad total de terminen: SvIthJod pars, Arub& plo- nicaciones de Cuba, qua de acuerdo de Cuba y a otras parse- ivteron presents Ion hacen- carse a partir del dia primer de ene- Oll reas de montage an las plantains Chrismillones, 34 rrJI 605 kilos de mar con Una d posiel6n die do par 1 de Colones Y eAtu .. solicitado par el Agte. Oil. Jost
rida. para, Miami, Ciudad Caracas is to a nalidades, paxa. qua Rsistlesen a In : Pedro Rodriguez, Gus- ro del corriento afto an vez del di Dan ler, Dodge y Plymouth a lines de secanctlas an neral OfIcina del Goblerno Militar para dados seflores a OutMrrez P6rez a!n do Jean
pairs Puerto Cabello. despuds de Ion cinco tavo Balsinde, Arm mans, y Is De Soto at pr6xImLo marrecepei6n que, a ando R. de 21 de junto Como on el mismo Be dis Hauser, Habana.
Los manifestos r g:tradoa Lyer par LAS REMOCIONES Alernanis (U.S.) quads, prohlbids. In de 18. tarde, ill it ofrecer Is, Asociala Aduans do Le. abatua, ampaian importacift cle cigarrillos y cualquier Blanck, Jost Gesell, ndel Barroto, pone err6neamente. ten.
Lim remociones de barects extranje- cift a Jos representatives de is Bal- Alejandro Suero Palla, N65tor 0. de Tambi6n interesaron Ins visitantes BELLO DE ORO. (Marea, Renciv.
O Jain aiguientes Informaclones: Con realizadus afer an at interior del otro product de tabsco an Is zona sa del Caft y Azf1car de New York. Mendoza. Antonio FIFOc6n, Manuel A. qua Be ]as sumente un 30 par clento Cart. No. 51,696). pars. distinguir El Para detendri Is produccl6r, de
Manifesto nilmero 1145 correapon- puerto son Ins a guientes. Ciudad Ca- americans de Alemanta, advirttendo aguardlentes, licores, cordials. etc un estimado de 14 frill carrots an In
diento al vapor New NorthaInd, Ve racas rye fu6 trasladado a bahjs,; qua Jos envlos de esa. close qua se INFORME DEL SR. GARDENER Mnrtlnez. Rnm6n Barrer, clear en log salaries a Jos obreros T, eral"'a- an its close 36 del Nom. oil., sohcltad prlmf!ra sedans. y de 6 mill In Anlie 6 de Jacksonville an lustre. noe cursen Indebidamente. no serin de- Fowler, Jacobo Lobo Saturnin. Ulft' inaritimos quo manipuan cargo gunda.
RIO 0 a. atracado &I muelle do par el Alite. 011. Raul L6pez Ibiftez
an rri, Mariano Vallejo, Adair P. Man- ,zerteral y a los dependientes y am sin de MiLnuel FternAndez Company Funclonarlos de is. Chr
ifiesto ntimero 1146 correspon- La Machina; Jo6eph Parrot &I mue- vuelt0s R Bus remitenter, disponlepilic, Ante Is numerous, representacl6n de %fu .ysler mant,, diente III ferry Joseph R. Parrot, qua lie del Arsenal, Phoebe Knot y Is go- de elica at servicio americano ell Is too colono8, hacendadoa y personall- roe. Enrique Rodriguez Penin, Ju- plendoa de corredores de aduans. festaron qua hay Una critics asessei
- forma qua se considered mis conve- dades Invitaclas, el president de IR IlAn do Zulueta, Carlos M. Falls, RRW REUNION CONCILIADORA S. A., Habana. tie plan0has de metal pa.ra Ins ca11eg6 do West Palm Beach, rindlen leta La Dominicans ILI muelle de In ei6n de to Propiedad rrocerlas,
do But primer vlaje regular bajo ban- Mots Blanca. nlente. Balsa del Cafd y Azficar do New de 7AITFiga y otroA. Par delegaci6n del Jefe del Ministe- Ell In Direc
ders hondurefia. y tit Berviclat de Is York hizo Una amplia Informacl6n rio del TrabaJo, doctor Orlando Puen- Industrial Be recibleroll Byer Ins ai- La .Briggs MiLnufReturing CompaWest Indies atic. Prult Stealishipo I acerca, de Ion prop6sitos que alentaba te, el se.flor Jacinto Beato, jefe de In Fulentes solicitude.% de marcas y Ps- ny In mayor productora de carroce
Co. trajo cwTo6 de ferrocarril Conte- dicho contra do contratacionets. sabre fiction do Asuntog MaritimoA. presidi- tiontes'. ri s del mundo, anuncI6 Is exceden
niRndo selif do ellos; manteca at gia- Ins operations ell futures de nzu- A Una reunl6n conrillatoria, qua &a ee- Patente de Invencl6n. par junto cla dr, 8.5M trabojadores pars at vier.
moderns, Julien car explicando Is forma ell quo se V A L O R E S 'ebirnril MRARna, sibado. a las trra de perfecclonads, para tubais, tubes dis- neA. de Ion cuRleA 7,500 no regresarlir.
nel- tamillft trajo BO LSA D E N EW YO R K il utilizacift tie dicha hatto at 14 de Julio. El cterre parcia.
vaclon, maquinaris. latas, tapa& etc. I I ren udftrin Ins contratacionex an el I Is tRrde. entre Ion repregentantes le- puestoa pars. In
Mariffiesto 1147 correspondiante a] contrato americano, of primer del 9RIPs de ]Its organizacloneA obrerm de- junta y enhambladuras renjiltantes, afectarli. In fribricad6n de CLrr0CerIL
l vapor italiano Atribra, quo lieg6 de COTIZALIONES AL CIERRE DE AYER pr6xImo man de Julio; despuen de Los corredores interesados ell lam nominadan Unifin de Porteadores do solicitado par eI ageilte oficliLl Ricar- Cars Is Chrysler, pare par& Is aPat
I San Francisco de California y esca- gradecer ]as palabras do rialutlacion boned; de Is, ReptIblicit. 1977 del cua- Cargo Local de La Habana 3, In Boole- do Marti, a nombre do SocletA Are- kard Mowr Company-. La -Briffffs:
onduci ndo 459 mil 030 tonclu- I "i Ile hubo de ofrecerle at president tro y media par clento, estuvieron dad do Conductorea do Carron Y CR- nyme des HH11ta-Pourneaux at ran- tamiditin hR side afectads par Is as
- A Del and LAVIc . 7% Nnti.nal P, Ji . R clarion de Pont-A-Mousson, S. A., de ca".z de acero.
t da mercancim varladus, entre ellR Allin Chat . It, r)ou Aire . 561/s Nifigarn. H . ,% e In Anoclact6n senor Aurelio Par ayer tratando de nbloner otros Intes mines.
arroz. a aporada y muchas fru- Allied Chem . 17 7 1/t Drug Inc . . 7% ,Norlh Amer . .4:" Luondo. do Cos. en-dio6n, pero Ion precious que PROBLEMAS EN U7 A FABRICA Nancy, Francla. La Nosh Kelvinator anuncI6 qua ce
! tam y produeLLS alimenticlon an crn- Alaska Jun . 6 Dt Michigan . 12% N'. A, AI.t. . 7 ii hubieron de ofrecer. parece no satis- DE CIGARROS Patents de Invenci6n par procedi- rrarik par doR semanas. de acuerdi
840.1va. Air Re.dtit . 31% Dupont - 191 Nort Parif . 1 7% El Baiter Gardener hizo referenchit fachan a Im vendedores y ningiln ne- Una confusion nutrida de trabajado- ridento para Imoducir purificadores con suit obrer()a ara conceder vitro
UN BARGO ITALIANO Am M.port L 18 Diamond Met . 19% () P. to visits. que bubo de hacer &I Be oclo, que supfi ramon nonotran, hubc res tie is induntria. clitiarrem *Compe- aolicitadc, par el agent a r inventario. UTio
(-111,.r (-or . _'0,, fiar ministry tie A ricultura. do Cu- re roncertarse. J r a i;ap
Prooodentin (!a 8ai, Francisco do Cl. Am. Radiator 't 4 E ,is ... asenorads. par cla Ord6fiez, a nombre tie John J al 4 240 a as dejarAn de trabajar a
I Wornia y ascaW y conduclendo un Amer. Cry@ .. : 291 V Eactl Air I- . 1 9% Omnih roe . 8 % Its. in .poco de au, lPegada a e-sta ell- no emisi6n, Como otrfts de Is Re- el senor Dagotterto POrez, mirmbro del Naugle, de Estados Unldoa de Am iftimo tunes.
Amer Alrl Fx I Buffet . 74h nil. El, . 2s% pilot. at cual expItc6 Ion pr Ito-9 ptiblica y de last empress stilldRs, Ejecutivn del StndlcRto tie dicha Indus- rica.
, Importonto tailt6mentio de mercancj w Am, Car F-u 43 EI P... Liff . Ih __ P quo Ir tralan a esta Cp,,a,.VB,,- mikintuvieron durftntop. el din, en
-.. general, llt66 ayer at vapor Ila- el tria, vJIAIt6 at whor Tomlin Vega ZaAm. F. Pow Eris (ft. R I . 9% PHI steel . 91,, tendi6 despu6s en explicaclones_--que mercado lociti de valores, to firmezo mora, director general del Trabaj -Cerelix., mares pars, distinguish
limno Ambin, qua results at prialel A;,, ,,r. Typ ,r. *. : I ,,, a . ,,, preparaclones farmac6uticas ell lar TOMO POSESION...
- Slec Beat . Is Patin,, 1,11 .1,4 fueron traducidas flelmente par el qua viene constitilyendo Bit caracte- paTR Interesar de dicho alto funclono.
buque de ma bandera qua rinde VIRJC A er fit . lo % F Pftramount . 26311, doctor Arturo M. Malian, secretary ristica. rio so Ion Cite R tina. reunl6n concillatc- claBe 6 del nombre oficliLl solicited
Pan Am. Airw 11 0 (Continusel6n de In Pig. 3)
a nueAtro puerto deAdo at one 1911. Amer Loro . . 21 1/i Fairchild E. 2% Parloird Mot : It do In Asoclacl6n Naclonal tie Ha- Par IRs ncrioner especulativais IT par FRrmacJa Monserrate, S. A., do
an que dcl.ldo it Ins condiclones eXJA_ Am. P. LlKht . 10% Fox Film c. .. 2g7* it ria, conjuntamente con In represent
tien ca en Is segunds. guerra F.Il.n.b., ti MUIl_ Am. 11. I_ 6 % P. III - 191" Po p.IV" In . , I ,, cendados--sobre todo to aconLi pe, a1guna demands, dentro de Ins cian patronal, pars. tratnr de distintoltr" 'R Habana. tuRgenRria, am nte madre del mini;
dial, at goblerno do Cuba Be Inci % P.,Ific Tie . "' )ones Amer Hugar 39 Farn- rh : P mut It. It. nlrededor de Ion asuntos azuearpros. niveles de In Boltia de La Habana; asuntas relacionados con at citado con, -Mcra., marca pairs, distingltir RpR- tro Vald6s Morneno, con aus hijas se1106 .,,.. I 5 Tit iI Fftjartl,, Sug .. Bill : I 4 Se rcfIrI6 a las declaraciones del Ee- pero no supimos Cie operate onAno-r T ,,nil % tro de trabaJo. ratos de gas, lyezas, Ilaves, etc., an hors, Emtber VRIdk de Rodriguez :
del vapor Itallano Recca. u I .net. P ... t. ,. I 11. cretarlo Anderson, a Is fornift. libre certadas a Is base de ]ax mirma
abanderadc, cubano fti b;fUlle s ,,,,, Amer 11',-I- 31 1* is. El senor Tombs Vella Zamora con- Is close 3!? del nombre official .%all- Maria VaId6.9 del Pino y Ion hijits.
zodo All. Eneau.ti. 4 It, __ (I 8.111,"i- .. : to ell que operark Is Balsa cina presl- Be rumoraron, ,gJn embargo, nego- vocarit a ambas representations para citado par el agents OfiCiRl Manuel del Minixtro. Aurorlta y Matildits
el nornbre do I-Abertad. 013 A one r 4n-1 .' 6 6 % (;_ if ...... lV . Prv%, Spr . 24%
-_ Puhl ', dencla, ostentla; RI prop6sito de evi- cios ell Ins preferldas de las FerroNO HABRA ESPACIO PARA L Amer W %%'.Tit I 6 (111--l. .91'Knr . 6 1, I'hllv(, Co. . 261,2 Lar quo Is, especulaci6ii produma Una carries Conrolidatim de Cub In proxima semana. Lloret 3, Rointlin R nombre de Hom quo estaban rally contents. no con
7, ;- ,, 21,,-,,,. . (Is tit, a y "' EL JEFE DE ESTADISTICA DE ES- baker Marierithaler Elsenwarren Ili- eurriendo Is seftorn, Maria Aurora Re
I AUTOMOVILES HASTA EL DIA 13 Amer Mat-aV, . I. % __ it __ baja injustifirnda, pars terminar (if- las acciones de to Compafila Vertlen- TADOS UNIDOS, VISITA TRABAJO dustrie und handels aktiengeseliscifft ves, esPoAa del Ingeniero Valdh Me
DE AGOSTO PROXIMO ; mw- . : 5 11-dh ('-wi, . tlix clendo que on anhelo de
Amer Net . : .1 (1) t I r, 9 Is Bolsa tes-Cronagiley. El senor Sidney W. Wilcox, tkenico Moravia, Checoslovatfula. reno. par encontraxse en Mtx1co.
I Allg Ludt. H. I fli, lvftn las problems del MERCADO DE NEW YORK
. Rumba a Miami znrp6 anoche. e A 4,11 VtYtt- 21 1. (; D- A-VII-It - __ it.,io, xoth . I I% que se restive americano perteneelente at BUM de La- -Cof-Kolator.. mares. pars, distin- El .whor FernAndez Martinez, se
americana Florida quo Ilev6 'un,-,idn. C 1 -1 77'. Ite.,i,, Ilrug 1. 7, t momenta, pars. que Be puedit. opera En New York .w- vendieroll over
vapor A :14 ;111. Snf . I bores Estadistica.s de Wilshington, Es- cretario particular del Ministro no
caxga general v mAs do 400 pasajf.- Albin Ile( '. . A 6 (;V o P S'Kn 29% Itep. 1. Sfrel . 241,h PIT el contract nimlero coatro, do nil) Rcriones de In Vertlen es-Cama- tados guir aparataii portacohidorea de caftt. Inform do niguncis datoA biogriften
(;- 11M. Ad,. I't ron. antre lots quo liguran cores. dc Allied st- : 3T, ., % tie(, Atot- . 29 azileares de Cuba. gticy. a 16 1 8 y a 16.1 2. Nada se re- Unidos, hizoouna, VLIta de car call y sin colador, etc., ell Is Close 31 del nurvo Ministro: es joven. cuent
101, rt (".I, . 7 solldados Tit del nombre ofIcial solicitsdo por el
M b nos u v a Ion Estadoti ANIal. (-'tit. : fiA ;-;Irwh R . . 54; I, portil, ell Jim Con, ell if, tests at seflor Frill clsoct Benitez, sub cuarel
R I ,,,, ;r secretary del Trabajo. El sector Wil- agent official Manuel Lioret y Ro17.1don do AmIrl'o. e'Ln viaJe de placer. Arlhl ... ,sit C. ..cj : I 's ... P.ge, . .1 % It , r,- (' ,II- . lg% CAMBIO DE IMPRESIONES Its aftos escri pues nacI6 e
In A ..... .. tit, ,,.,I I 1491/. ( ;ood,-r . . 4614 R. Cuba Railroad Company. Cox fu6 presented par el doctor Or- min. a nombre de Lloret y Compahia 5 de octubre do 1907 en Cobaftsu
At,,hjn,,n 7 % It ,,,, - : I Pronunciadas las filtimas palfibrm P. Scott and Company recibieron ell Is region pinarefift. obteniendo at
El senor Jorge Jlm0nez Rojo y . 0ramby . . 6% I I h I 11 ,,,- ,,I. , i", I siguiente desplicho ell Is, tarde: lando Aranalde. secretaria de Is Co- de Is Habana.
senorita Dinorah Alsty6n, pertenecirn Great North . 40% del president de Is Balsa del Ca- misi6n Nacional de Salarias Millimos 1 P24 el titulo de telegraflsta y at
tea &I servicity de Inspeccl6if del 13 Alreon M F G 2% 9iKnI Lock . 21i y del Departamento. %e Atlun C, -.. I . : 62 1 ft Azfienr de New York, .se produ- ,Miembros de Is Balsa de New -La Caffita., marca. pars, listing IT 1927 el de bRchiller, Ingresando at
11 1-. ril 6 York reportan que durnnte In soma- a- tabacoa en Is close 14 del noinbre ffl- ,I propict afto ell ]a Univeraidad
grtarnento de Pasajeras y Equipalen. uliiy m N .f . 141-1 S. Rpr. 127, jo at cambia de impressions entre no terminada ell junto 7, manipula- Be interetio el senior Wilcox par c '
guardian an Is casilla de H.u lco 011 . 22% So,, cial solicitado par el rtgento oficiRl
P-aj 'ras N"Auun . 16 entes nocer Ion ni todos utilizados ell Cuba lemando pone ell esa fecha an In
. del muelle del Arsenal, nos inform a Spitt Fo In . 22 iJ RudsmT MM. . 15 10s asistentes at acto Que 110-5 oc"Pa ran valores propins ascend, a Juan R. Lopetegui, n notobre do It- actos; asterisibles Contra el regimen d
0, Ds 29 1,j )as sefiares Gardener y Lobo. Es- flicilnld,,I. I", . 18 Hupp Motor . 1.234.740 acclones, representando un Para la'mejor soluri6n do Ins con
r U_ Schell . L le.1pondleron k las Interrogacio- Los entre patrons y obreros. ant Como
ron qua, con motive del ,.bm Halt and Ohio : 10 7/i 44 South Pa ' . 41 deforlso Pena Rodriguez, Habana. entonces. durante Ion seslones de ul
de eato numerosos vlajeroi hubo un BRIT and C). Pitt. 1574 I Sunmcns Co. . 321x nes do to.% senores German S, Lopm volume cle 18.29 Par clento del to- 4 Compaftis, Distribuidora Pan Ame, con.gelo do disciplirot- Ell 1938 so gra.
tie tlbltco oil 11 t/, Hli. Cenl. . 2.1% South Ry. . 341, tal de operations efectuadas.. el desenvolvUrniento -de estadisticas.
Inusitado movimiento Brdt. Al'i . i 5:l Manuel Aecas, Luis GonzAlpz Men- ricans, S. A... marca. para distinguir du6 cle ingendero civil e Ingerderty elec
, aquel department aduana pues nu- Boeing Airp . S, Int. P.Per ,. . 47% South Am. . : 4% doza y otros, sabre ]as cusles corres- LAS RECAUDACIONES Tuvo elogios para. el senor Benitez el radlo6, refrigerRdores. V ntlln )reli
Inerosaa personas concurrieron a des- Bell, Steel. . ,, let. I -. C.. . I I It, St.. N. .I. 761i el gehor ,obo, informnndo Ell Is Balsa de La.Habana se no,, cual agradecio con irases arnables, an otc., ell to close 17 del nombre t)I:cull tricista.
. 41 & Int. Cement. . 65 ii Sinn Brenda . 27 pondi6 e rego ayer Una copia del estado de lins. gentileza. 5011CItildo par el agent official Juan Colabor6 con el Directorio Estudian
entire log que Borden Co. 4 4 as recaudaciones de In Havana Elec MA tit Universitarlo hasta In colds. de
pedir a Ion vlajeros, Int. *Irkpi . 307A Syhlinia El . 22"i acerea de Ins operaclones con crudos I nt SOLUCION DE UN PROBLE R. Lopetegui, a nomlim (.IV Compafii gobierno de Machado, deplegando at
anotarnos, an primer tArmina, R Is llutor Br.. . 34i It@] F 9. . : tric Railway Company, que es Como Ell Una reunion celebrada en la. Di. 3% 1174 Stan Gas Pr. 2 4 Fit, y refines de Is za.fra. de 1948 y otros
aeftors. Encarnaci6n L a- pp Figue: reccion General del Trabajo, bajo ,a Dstribuidora. Panamericana. S. A,, de (,.so
S A. Machin . 127/. inter Tel. . . 1 1 7/m Studebilker . 18 % detalles. OPOCR actividades revolucionaria
talvo, esposa, del general Rafael M11'11- By". A. M. . 16% i T Durante ese cambia de Impresiones Semana terminaida ell presidencla del senor Juan Sanchez tit Habana. ell el ramal 3 del ABC desde all fun
Wvo, ex secretaxio de Estado, que C Jones 1,AUg . 30% Thom Starrett . 6 Intervinieron tambi6n, con interro- junto 22 de 1947 . $ 121.442.54 Garcia, Jefe de In Secci6n tie Con- -00tripshia. Distribuidora Pan Ame decittri hR.Sta que ess. organization. I
concurri6 at muelle paxa despedirlo. r'llf"go Corp . 8 Texas ricana. S. A.-, r6tulo psra distinguir retired, .su conflanza ell 1933 pero man
El senor Angel Ca.mb6. de Is radict- rhild. Co. . 514 K ,,,('n. . 6:1 ai gaclones y observELciones inspiration Igual perlodo del RAO Motion y Crisis. par delegaci6n del ell
6 T en .IVr . 12 I, ell 'I intert6s. cubano. quo ss on in- 1946 . . . . 114.2118.72 rector del Trabajo. seflor Tornis Ve- -Vou. iin-Tripe SUE principles de
anilsora, CMQ que fud despedido par rallah.n Z. ' 2 % K.y-r end Co. T ell n C.r. . I 5% torts junto, las seflores Jesfis Az- ga Zamora, Be logro dejar solution R MURO LUCIUS BOOMER, beraciiin politics, y econ6mIca,
todo el alto personal de esa, plants, rile P-,if 11% K'ne" r'- - - IT
. trasmisora, encontrAndose entre ellos rurt W .A : : I.j Kennecol . . 4 3 % I'loted (,Ixar . 5 queta, Gast6n Godoy, y otros asis- Diferencla de mAs esta do el problems, existence ell ]a indus- Fu6 fundador 'de )a Grganizacl&
('.a,, T. NI. Kobacker S . 9 1,J llell d Airl . 22 1,j tents. sedans. . . . $ 7.153.82 Iris. denominRda National Cristal Co, UN CONOCIDO HOTELERO Izquicrda Revolurionaria. stendo t
el senor Bernab6 Otelza, y Setl6n. Ell a ,h 17 11 UnTen 011 . 21 Luis GonzAlez de Mendoza d1jo. re- tomAndo6e, entre otros, Ion sigidente ejeciltivo de Is mt ma formado pa
it representact6n del director admitiis- Columi'l ____
C'- 11
b City Srv 3614 U Me. N ili . 8',j United (?nr . "i firi6ndose at contract number CUR. Total desde energy I a Rcuerdoa: In cast totalidad de !(is miernbroa d
Aduana de La Ha ana ,,hpm and 0 45 t Inr . 21 14 .NI*f1%*A Y01tK. pm,,, 2r (l*,,,teh
(trader de Ili hin _4 Loewn Unit Fruit - -9 2 "'i tro. que era necesario el notri junto 22 de 1947 . $2.910.268.32 -Qua Is empress, reonudarft sus In dicho Dirertorio de 1930, ell el pro
. concurrieron el doctor Jost M. Mir- Cohn R. R. p. 2 5 Lehigh Vill . .5 L2 1'. S. Ruhler . 4ti 1 miento de Una comisi6n cubana que Igual periDdo del afin bores el lunes pr6xuno. desp,0-s d, 1--'l ""I n'""n .rtun,,e, rrFo
I : 9 1, Lael.de (;tin 4-,,x 1 Atirrnrt 1 9 ,is In m,,, rt, "'n" :,"""It.- ...... 'Ie que ctilmin6 en ]a huelga d
quez y el senor Israel del Rio. Curtin Pub 0 gestione to convention a los intere- 1946 . . . . 2,838.553.58 Una revision qua efectuRrAn ii pec- le I, Tri del 1936. particip6 ell el Cc
El banquero senor Alberto Ruz. e) Chryeler . 1 6 tj Lollim, N- . 461/t 1'. S. Ind Alc. . iq -ind ah, '. " "I,,
Lockheed Air . 11 7/a Unit Cor pr, 4 S -,,,, les de Cuba. ell vista de Is realidad tores de Higiene y Previsilin Socla mitO E,,tudianlil Univer.sitario, cam
senor Agustin E. Figs.rola y sefiora; C. VI-I ta - Diferencls. de mAs este inar to extim a no corr, 1. :,"'I""', d,,e,,.d("",! rt I.., h,- 1, ,. ,-el ofidial de ]a Marina de Guerra "nW18t, "tit - 9 % M F. S. Steel . 6 9 1,- del momenta. Rho . . . . $ 71,714.74 ra deter escapes. de ,1-1 2,-,.J, .IjnlR ,lo II,,?-,i %Veldcrf titian del corripahero Rcberto La
I __ __ t' -- tied Scut, I Mt. KRnene . 4 li 1*. Merchants . 15 ----- -- ---- -11. Jos tuberiRs y no hay. . A-- 11-1-1 ,- -. ". _1 .,._ 91) PPI PTIR, v Como parte de Is .m
. .

F1, I I 11 11 I I I- 11 "', 1. ,- --.-,". 'w"It- --
' .
. I
I I .
. .
I I
. wI
I I
. .
.
I
1 1 I I
,I I I
PAGINA VEPM I I DIARIO DE 1A, MARINA.-VMWS. 2-7 DE JUN104DE -1947 I 1. . .- I I I ASOLOM 7. 1
-__ __ I
I
. .
I I ,I
Gaceta Of icial REWMEN INFORMATIVO Actividades Policia Aso M*dotu% I ,
I I EL RECIBLA LA l5iRORA DE resididas Tior.ase grant prestigious tie I LE LLEVO UN CORTE DE TRA" j
BR r EDITION DEL JURIES, 26 DR
EGON' a ensenanza lie ell at doctor Ma- JUNTO DE 1047 estudiandles Mois& MizriLhi Maya Y cino do Civicas
Con motive de Is festividlid de San No me cabri el donidngo an Saute. ESTADO: CRpcillerls. Alutoriza- L Roba.in cas For ARMANDO MARM NA ,
El Pasadis Mertes nuel Labra. Palado Hadenda I Inquialder minsere 485, &MUncid clue
clones a Juan A Reed y A. Williern. EL SUBEMRETARIO Dg: LA REGULATION DE LQ5 DECRZ_ LA MATRICULA EN LN ESCVELA an W RAfl at a, Qua r'aJuan Bautista, fecha ell que celebra- torque toda In Matanzas bien, an sum DR VIMANO DE LA M VERSIDAD mente frecizenta at Ministerial do Goba su onomdstico Is ELIta dams. jua- distintas 611tes, Una vez milis Je exte- Clincelando el ExecIiisiltUr a F. Casta- AGRICUL7VRA TOS DECESANTIAS P061CION DE TRABAJO15 DE I
fieda. Presentaci6n tie credenciales de Durante Una brete coinversaci6in El doctor Ruiz Oerdi dIct6 syer La matrkulA personal pars Is skp- Tnercio, le estaf6 an qorte de traje. EX nits. Gonzalez. de Obreg6n, me il riorizarit it ese planted qua lieva el Jose Nucete. qua swtuvo, &Yef con los perilididu Una resolosol ti 0 LA EWUELA POLITECWICA I
ron cita an sul elegant hfila.4 40, an horas de Is tarde 3, aquel serAfico mentor qua me Ilani6 el JUSTICIA: Decreto. Extinguien- a] Subsecrets.rio, de Agriculturt.' in- biles, pace anted de -bacer entire" 401 de In UnIveriddId de LIS Habana as- CAYO DEL CAMION MENTAL -PAULINA ALSINA& ,
do derecho de Zoila Reyes. Decreto. geniero Francisco Grau Als at ingersieris, Islistarts, Val- tari abierta hast. ,I dia 5 de Julio At caerse de an eRmi6n de! Minis- ,
de la riciche, leis numeroilsimas malls- doctor Arturo Echemell Bus ban- UM in- Minimiterill Ya explicanood an esta Wcift
tades con qua' cuentan ell esta so- patios y ILL. grel que le cabe. pur Concedlendo dispense -It Juans, M. form6 qua ya. habla recl a decide Wo, did Moreno, par Is qua se regular, at proldidisnal, pudlendo .concuffir -culantool terse de Salubridlid, cuando -tralba- 109 almilsires sWificadoo de Ind "
ciedad, quiesies ell lodes los orderlies haber dotado a esta poblaci6ii de till Pulido. Estados Unidoh quince Vlas tr*ihtjL r dti= to an at cumplimiento de demen sinstricularse a las offelisdan de jaba, an at patio del Cuartel de Ban pgifibrag qcivicos,'iUrbanciii, Iurbs-
de Is vid4 tanto me destacen, tanto retro educa(lvo ejeniplo dle ejem- Dirrect6iii General de Jnsticia: perforadoras de destinadLe A tan den par Is, Excuiels. instaladas an Ids baJos 'del Ambrosio, sufri6 lealones menoss 9T&' nissssi y .civU*, qua me derivan '
I y can de4tjn6 IL termination; lox ser= do 10. M. .difictio do 1. Bibliatecia General Uni- Yes Abel do V d6s, inzs de del conce0to r Tanta teris
brillan y tan grades simpatias ban 1110-9. AProbando fianzas a favor de Zenon Irrigael6rodil agri as or &I vine San ro nane, ficorca I de su .
sabido corlQuistarle, per sit% grades J. Abreu. M. A. Bonficia. Ricardo P. as exCuelal rurL!eg. clonaries y empleades, con, el Md. versitarla. I .1 ta Catalina sadmerc, 377. ciudad, donde todo ade
ENRIQUE NIELLA Upez, Jose M_ P. Gener. H. Guerra, IiEspero -ELgMg6 at ingenjero- .que delo qua me usarilil paft notifical ILI Lcis slumnos qua hubteren efectus- sede-mRterial. intelctItUtil 7 Irtlfivirtudes y lea preclaclos dories que Unit bel que liondarliente me 'fectm A. S. CmAdeval y Rueendo J. La- Pam at Meg 'de entro entrance' me interesadO a fin de eviler Tan difl- do all roustrictits posr correo. debor DETENrDA POIL HURTO ticci_ slendo birbarb to demili-10
sureolan suis persorialiditoles, impro- in
visindose Una Tras cruelest sufrisinflentos, que so- vin. enctientren an poder del Ministerial cultacies con qua me be vesside, trope- ratilicarls, Imente extracapitalino v 10 extrarijero-y "
andinfida recelicion port6 estlisicainente, con quells, recte- I I ent" 106 El guardaJurada Andris A. Di als,
qua se -prolongdt haste bien availZRda dumbre de esplritu qua To caracteriza- Direcci6n General lie )as Registros no Mellon do clen perfersdarifis que, zando. I dins 26 do jPe;d'ona9 de Mo, an Ids pertenectentoe a In. tkend, de rops die am qua .urbinizar. Y -c1vfIIW-,'
la soir6e. del Noturiado, Convoca EL napt- .3erin distribuidas Pa. szopas pars, qua Ell red& as& Ict6ndX Jos qua Inflations de I& secretaries. situada an Monte ildalls y sciuciiidanial, &a deba. deJ6 do existir ell art& ciudad el y on &U& l y Assolistad, arrested .urba
ra tea a Notaris, an San Diego del realiceri po ridencid, .cle yetrite.p9ill-a Sean guad .a squ6- Lis a Sara Oa.rcla, Isonago, vLcina do riven de an mismo pirtricipics. No
Colmada de flores, torque fueron pasado martes, at lislinbre integerr Vidle. ., an cadfi,7, t4rinine. mussolcipals.,- IN 0, 1105 you -me 1101111 Be dain hu ran poidice form.11-r sis Defecho Romanc)'(
muchas, muchisimas las ofrendas ca ter- Is nividerecis qua ell
que me. correctisirrics, &fable. Ilare y sell- HA CIENDX: Decrettis. Resolucloin. tarnoWn 44 deutro do. dig missadoa me lea dar&- n an Is Matriculs, antes del 5 de Julio, San Francisco de Pauls, par haber deJ6 sentaide.3 Jos clLspostclassites qua
hxta aill ilegaron con las flotillas de X died; so Po- sorprendido cuando sustrals. varies tones socials. ,
cillo al que me uni6 tail sincere y Suspendiendo el edible de dereclicis a lio tWrrj an qua IT In qua correspond a sun on at dil matillcularse con im recargat de man lea relac
nuestaes principles sardines, quells Lan afectuosa amisLad. I I P entregarin =icinen qua Pal $too. an Jon dereclical, del 7 ILI 9 do objet4os do Una de ins mesas do ex- deZ ilues, catiesor bajo at titutio ,
ansph residence que me ts fite most Importacloln per el A5iI0 San Josk d 1jistalaaa, 'Is Estacides Z,,pe= l r 6 missmal decreto de J 110
No supo ALL ideceso hasts. qua pQr 10
Is Montane. Autorizandc, crAditios per de Is, Cans y qua Bit expropittecid, led d6 un encargo Zate'Privilegio eati limitisdo a hibici6n. gen6riCo de .AfiMiaciones CivicaAgrato's recllercles de eat tail lajana in- Irente a -mi propia casa pasid su ell-. $50.000.9[).Pii i obras ell Ij ,a n. cessaild6n a. nort, aquatics curse
tRnCiR, Estaidiosozz cofitaroll &I 30tade, milrededer .6 ose s confle I- a an qua Is orgaissizacift bodas aqu6llRs cUYaA hetividaded
.. par sus. sales pasaron ese din .ljorro, con -dIrecci6n it ICALrden;sB. I A tEL GRILLOo IL mejorax at
24 de, Junin, pars, rendii pleitMig'a y Bio Icia, a otra oficins, agreWdolle qUe an do IN MiRMOS 10 permits. tienden a allmenLar y
file grande, mi desconsuelo 5or no ha- -Vatiololgics. del Ministeric, de Agri- MIT ACUSO
culture. J50.000.00 Para obras de un UN ?M URNMA AL PRESIDENTS ningfin caw fie dari a too suistitutess ,Lox derechos de matriculls Ban de juan Leonel Pont Added, vecincs de nivel tie cultures Y de cii illZacll!tn ., "
. [a gentilisims, graK leader social )ru- beric, podido acompa"r n es", 'its Hospital ell Florida. Declarando ]eat- El senor Jos6 L Fiedirs., president M idi del cargo mientru no do $40.00 pars MLtrieulik complete. con Vives 515, fuk LsisLido de losiOnes del pue"allo. on
muri6a,,IaA 'figures mAs destAcallas pastrer jornada. era notificadot Is resolucidn ro- derecho a earned qua no excledan de meres graved, qua le cau Yes y
- dentro'.de nuestrill gross Mande. va a los interesea del Estado. Remelts- de Is Und6n de FabrIcLintes do Ts- El Circuits, de Ballad; Artes. am W
I Esclavo del deber, fanitico, valga Ili eldin del alcalde municipal de Cirde- baco, ha dirigicto un despacho tal calcla notLficact6n Qua me hari den. 21 horas lectivas a is seminal B(IISCID11113, 11 Lgredirlo can Una CR- sus exposiciones de Artes PI"dI Con 'Salomon Obre Arenal y fraS de sus obligations, porque co- Des. trkfico &I Jefe del Estado, picilAndole tro ol veinticuatre horan, estableci6n. La restricials, partial pars cada, -UnD bills, un sujeto c9nocido per El aux conciertons 7
M G i' y AplicadRA,
. Juanita tan at select o enadie sable. mantenerse an Ad e"- Asesoriss. T6cnica. Solicited par sCO- qua die adopted led medidas o5orive- dome, tall1biin, qua an caw de domiji. de Ion cursed genemlea sari de $10-00 lie, individuo qua frecuenta at barrio suass oriferencias, dam recitals 4 do ,
I coneurso Mli congregation Bus hijog, tricto cumplimlento, Enrique Nlelta, dina y Grandsd,. nientes y urgentes part reforsifils, all eWo ignorado se tendri par abandits- aderoolis &a abonark $3.00 par CUOtR de Jealls Marla, poofilafi y gas empelfses teatralsX,
0 el joven matrintionic, Racial Cartaya primero an at central Tingueza, al Aduana de La Habana. Edicto. Su- forldo de clivisas d6lares del Institute nado el destmo. a inscripci6n. $2.00 par culdta. de lay Mimi Obregbn y I& encantudora que consagrol todos sum entusiasmas 0 debe mar considered coma Moil
Alaida. Is. fiLne6e de Valentin basta do mercanclas. do lit Moneds part CONTINUARON LOS PAGOS AYER boratorict cusndo las; star.turaz 10 ROBO ciacism civics., sin qua M AfIrMArIO '
PO' Y SEGUIRAN HOY requieran; $2.00 Para act vidades 80- pretendaroicks concederte ni negarlel
res Balboa con Hortensia Gonzilez, juveniles, despuo6s an Is, Zone Pis- OBRAS pUBLICAS:. Decrees. De- do continunr adquirleunedElasbfiatenide t 't A In, Pellets, particip6 Marcos So- qua Is
cal do Matanzas, fuoi at horrible efi- Was, haviare, vecino de Corrales nohermRna de la bells, festejada. clen tistmo of funcionaric, Integra y clarando lesivas a lea Interemes del Cuba. Los pafos de Ids atenciones del all dialed y $1.0o Pam asistencis me jeraxquia determinalla, ya.
Rumbosamente olssedluiadois fueron el Estado laz reposiciones de JoM N. ALONSO PVJOL Y ANDREU tual June continuaron syer con at Algunos curscis espectaleti; tiersen de- to C vastedad de an priming. no signi-,
todos cantos me clieron cite -Chez 31a, large entrevista scistsiviero-1 personal del Ocrogrego y lea pensioneff rechas de metrical& min bajo, -Lo- mere 580, qua le h" robado tie An n a
colaboAdor ilustrado. con vamos Charles Willianifi. 1L flea autoonfiticamen calided ul
conoctinientos. Enrique Niells era Us, Andrial y
Obreg6n. con pastas. fiambres. dulces -causer. inimitable, torque salpics.- AGRICULTURA: Negocladso de aver con at senor Presidente cle In 'it 105 r*tlradoa civilex, y hay, come me par ejempla, lea de Educaclon. Pass. joyas per valor de 40 fs sns. En rofundids, Y asms Wtimia &a Islas-'
liecires, alzindese la x cop" ell que di Reptliblissm, at sensor Guillermo Alan- ys inforina-mos an repetidaa ossAidines, qua serin de $6.00 per code erdolibc_ el cam de lag investigacionels filk P:
be sus charlas con at Ingenic, y la Asunto6 AziscareroA. Predict prome Go cis, 10 Ili van o desclenden segiln quieran
burbudeaba el are ,tie In espurnoa. gracia, qua tan pocos sabers malleizar, official alcanzadc, per at azficRr. 0 Jo Pujol. president del fOartido Re- Be liquiciRrin los haberes de los furs- y otrofi mig elevation, come Ion de detersido Pedro r ve a e puedan to& dirigentea do cualquier '.
per I& felicidad y lit dicha, que come Publicarso y el seracior Josk R. An- clotiarios; y empleados Jidbliccia, maes- medicine. qua aerin de W.00 por ca- Amistact nfimero 463. agrupacidin. .
un tern&, Ya qua an M era natural, sin pujcs id COMERCIO: Ressiluciones y (Co- dreu. vicepresidente de dicho particle tram, 3, ruernbros del rjdrcito, Marina da curio. 0 Ei Circuits de Bellas Artea esti .
tradoicefine at traspasar icis exteriorizaci6n de sis humor. pia Corregida de la No. 590). AUtorl- politico y ministry de Salubridad de Guerra y Policle, Na.cional. Las classes de In. Escul de Verallo ARRESTO DE SANCIONADA ahi, abiert edor pars rectUrnbrales de Lan 3ehorial mansion. o
GladiclJos rojos con most Inconfundi- Aqul ell Matanzas oerr6 Tatra siem- zando a Villegas Graham y Cia; Cla, El primer Jnformol qua h S CUMPLIMENTA- comenzatrin at dis 7 de Julio y ternill El vigilante 2255, Lrrestos a Roma bir toda colato &W= generoSL Qua
pre sus ojos Enrique Niella, pere qui- Comercial de Matanzas, S. A. y otros. tacla a ternamente con el doctor Gratz DOS AYER narin el 16 de agasto. aunque aigu- Romero MlIfictso, veins de -spada solicitan y ficeptan con LmPUo cri- -,
ble selle del eJosefinap y lea arl so reposar ell Is. amada tierra card Consuniclaciones &I senor Ministro de sobre distintois temas political de xc Cursdl Is Direccift General del ties curses durarin solamente tres nimsercs 512, par ester SanciOnSlift par terio at president salient, escul-, jackis qua cultivar ponaposamente at nense ue to viol naseer, y an 1. 111119- Hacienda ell relaci6n con Tom Imppr- tualideld y el iegundo qua at Diapers- Berviclo Central emitce decretos con, semarlas Para facwtar Is 4sistencla. estar sancionads, per at Juez Correc- ter y profescir Crispin KerreM 7
tBottinices. con dahlias y elevates, Rzu- triste Ile las peregrinaclomem, y con adores Cla Comercial Lucy y Peifiez sario de Erifermedades Ven6reas PA. cediendo criedites: a Iciss mismi do professionals del In- clonal de in Secclosss Octava a diez In. pre.5identa entriante, plotters Y I
cenas y rosas an los miss dellcizzles el acompeftanniento m& nuLrido y not -Irez. ti siendo isuitalado ell la case tie so. $4.462-68 al mes, par& scatenimien- terior qua no tieden permiallecer sle- pesos de Malts y no habefla abo rojesora doctors Mail 'a Caplievi-. .
matches, erguianse an jarras y Jill- mis grande y dolorosa sorpresa, 10 Direccl6n de Seguros: AV150, All- carrot del Muelle de Luz, hasta que ,,a to de Personal y otras atenciones de jades de slid citentes per mayor tion's- do. Ingres6 an at Reclusorio de n,'_ ff. ,,in. .is.. de corMin, acuer-..
caros, con tarjetas qua Jellies at vue(
to destacaban ]as nortibres de Hilda vixasar. inerte ell all 0retra, y asim- torizaci6n a Uni6n Central Am6rica. aclopte Uzi local allecuslics Para dicho 108 Mercedes de Abastecimientos de Pa. jeres de Guanalbacon. do y aspirant a elevar at piest4gidlBeracier ga 0 Para sionspre equal espiritta tan S. A. dispensarto. Vedado y Cerro; $4,000.00 Pam fuFaz de Barrientoa,. Bertha jovial. EL NUEVO EJECUTrVO DE 0 de is instituctim. Si no 10 logrAn.
to de Amezaga, nita.L. (lie Nfifiez, Direcel6n de Is Propledad Indus- ANTONIO PRIO, SOCARRAS mar dos PellcullLs at Mindsterlics de LA FEU culpa ser& de quienes an Yes die ,
Alberto Tarnisco y ae6orn. B Pax& sto vtuda, pal Bus hijos, pa- trial. Cite, a Juan Lamadrid. El director de Houses a Impluestos Agriculture. sobre maquinall Rgri. El nuevo Ejecutivo de Is. Federal MENOR ARROLLADO
ernardo ra 'Bus clouded todoM, mi sentidishroo ComIsI6n Maritima Cubans: $5,000.00 a disposic6ro Evarigeho Diaz Vald6s. de 12 afi slyusiartes se complacent art omsu-
y Marilts. RDdrigul hernianos Cam- Sell- del Ministeric, de Hacienda I- Ael,!- c0las: A de eme eldin'Estudlantil UniversitariR, he que- es rar y an Murmurer. I
taheda, con Ind; del cronista, perfu- P&ame. y lit sincere, participfici6ii asse citiod per Cia. de Construcciones Ma- gado de lit L'NRRA ell Cubit, diJ9 a Ministerio pars, sociorro it lea dari diLde integrate an Is siguilen vecin6 de* Pocito rifenero 413, fu6 I
tome ell su gran dolor. L te forms: ,
mablan aquel amillesite,*con otras rinit- ritimas, S. A. los reporters que Jo interrogaron cual ficados T or las mundaciones de qien- Fresidente, Enrique Ovarioss; pri, asistilics de clobtusioness de caricter Duralite dos.4emstrou hR'PcrM'K- .
cha% qua mi podre rrs'enuir)a line fuer- ZOILAS Y RODQLrOS TRABAJO: Decretos. I)ecl&rRndo do terMin6 s'u entrevists. con at senor fueg"s; $75,000,00 pars, adquirir clos- mar vicepresidente, Relnaldo Arza; mores grave. qua to produjo en nedido ablerta &I Indblico On 01
za a omitir. I Ext la festivillad do Iloy. terminallos Jos servicios del doctor Predidente de la Republica. que *he- cue"ta 'Jeeps' Pam el repetiold, M,- selrundo vicepresidente, Joel Buj(Ln; Arambursit y ZanjL. at arrollarlo. at Circalo de Belli )iReA.-44tandes. ,
Ell torno a Amparo Cominglien cu- Celebrant su. onsimistics fl ta ell Facamodo HernAndez, y reponiencle at bill informadc, ILI doctor Grosso San llisterio cle Agriculture: Y $756,000.00 secretaries general, Alfredc, Guevara; auta-6vil 31932, qua canducla Ma- seftaluds, sta clausura pars bery 6 .
ya sinspatia In atrae stempre gr ruw esta fecha del 27 cle junicseldaniftS doctor IRopoldo Arizat. Desigriando at Martin sobre let clausura del referido Para con-struir dos bfireas pesqueros y tesorero, Jorge Redondo: e z P6rCZ, vecl- Iss nueve de I& nocbe-la Z'p*- is
numprosas. cha-rlpban Xgaplth I u- tan distinguidas Como ZoiJa Noeml doctor Facursdo HernAndez v doctor orgazilsoinct y FL elevni le an ,in ,a a an rouselle en Surgidero de Batabsn& cle Organizacitm, H. Ruiz: secretaric, no de Esperanza nAmero 212. ci6n de Dibujo, Modielado, AlfW- z
rralde de Carballo, esposa del v Ice lit Byrne y Miranda, to esposa del doctor C111171110 Cabrera. Sobre conv"tarias del referido organtsmo fell 'itgd.j. 0 de Prensa y Propaganda. Federico 0 ria y Cerimca del primer. cusi "
sidente del Liceo, Teresits Alvarez de Angel ViLier Guanche, ex decants, del per Federaclossit Nacional Tabacalera. por la efectiva coopejacion que pren- Educaci6n Merin; secretary, do Relaciones Ext,;- QTTFMADURAS Wie h Is novel Rgeuels,
Frado y Lydia Cartel de Nfifiez Colegits de Abogados de Matanzas, Negociado de Inspecci6n del Tra- Lara Cuba, awendienbc. a la stoma de riores. Evangeline Baeza;, secretarial oJIt6 a ofrecido allies AlBooth, comentAbase lo qua he de mar Zoila Barreiro .viuda de 0 Maamed Ysber, vecino do Pil nica Elemental -PR
livR- Z04- bajo. Disportieudo at archive do dis- seis millonen de peses, Ayer le f"15 colocalla Is place de Arta y Culture, Gustavo MejiR; pe mimero 54. floe asistido dis nue- ubicada an CangrtJerail, pr0-
aquelia Is Espafia de Lahullier, Zoila Duar- del fiecretarici de Deportes, Miraussus; se- madras Menem graves que sufrios as Director at doctor Mario Villar,
Un fausto acontecimiento ell I tintor, expedients. Declarando com- BE DESFIDE EL MINISTRO Who RI magnifica, centre escoi filinnal de La Habana, y cle Is CULI
a Lr qua an
casa en I& vendidem season internal, to y Guzzlifirs, Zolle, Quir6a Y Z01111 probed Infracci6n Cie. Ind. Taba- DE FRANCIA construe el milistro Jos6 Manuel cretario de Actos y Pestejos, Emilio Ad domicilio, Ell verWrsele un jarro a juzgar per .1cis
que se Diaz. ntuvo a GU" competence,
casi seguro ell noviembre, ell cameraa. S, A. n P31acio con of objeto de ,LzsecretLrio de Asistencia So- oonteniendo al hirviente. muy
despodarin Aleids y Valentin. an Una Zoila Gallardo y del Sol, pr Alerraln, Pon crillitos del Propio Ml- cial, arde Order. 0 tratisl expuestes. .
' ofefill, er Negociado de Organizacloneg Obre- despedirse del primer sragistrade, at nisterlo de Educaciom, an la zone d
ceremords qua he de mar Una replica an, convent dlinde practiCIL at blen ras: Solicitud per XTii6n de Trove- senor Philippe Grousoiet, ministry de RUlcon '51 BE INTERESA LA rM EN EL Be preaentan dos randes grocal '
fellz de lag bodis.de Mimi y Ral I &3' cortiograda at &PCs- dores r del Son, Francia en' Cuba que parte Para BU* bladtol n escolar. PROBLEMA DE LOS FRECARISTAS CON UN ARO NEUMATICO de dibujos y acuaref.rZ correspOn- I
Be charlaba, an otro4gpo qua It- toladi) Ae a ensellanze, 6 La Federaci6n Estudiantil Umver- AT saltarle at are qua Pont& an dientes a varones y a hembra& an
Sees: n de OrgLoalzaciones Profesia- Pals on brave vjaje de vacaciones. Toole el die Permanecidt at senior sitaria. seg(in &a nos consunica, scu- Una rueda a su autorn6vill, en la as- grospo do alfareris y oerikmica, 7 .:
deresba Maria Dolores 11fiess deBea- Zoila Delgaisici'viuds, de Glou, a Is, nales: Solicitudes par Sindicato Tra- Dijo at distinguido diplomAtico 10 Alemilin Pn Is construccilin, misspell d46 con at CoMit6 do Mairstog Cam- quina de Conchs y Guasablacca, su- otro mis do modelado. Los Mucha- I
to, con Emilie Gallirdo db Gutl&ress qua me rescuers. all con tan grRn bqjadores de Ruizinchez y L zilft de siguiente: gando directarriente las obras, qua me
Mijoya, Re& y Heydrich do Pdrcz Joe- affect. I Central Eacambray. *He concurrido it Pa;acicl Para des encurn pe.,Lnos de dicha orgHnizaclolh a entre- frill Unit corstusiollis menea grave an chos reciben tarribidr. an add oen"
mxCall Sabine de Fernindez I Y Zell% Bernal. tran Ya may adelantadits, vistarre con at Presidente de Is Re- It cabezx at chafer Josd Dominguez docents enseflazzliza, general escolar
iltll, Rodriguez cle Urr6chsl so- Entre Jos caballeros at doctor Re- EDUCACION: Autiortzando at full- Rdirme del ieftor F'residente de In El Subsecretarto de Agriculturs, psiblica. Para solicitor de 61 In main- Cruz. vecinci do Compromise del primer at sextet grade, y a=
bre at festival de San Vicente de PaW dolfo Moreno Bomcewi ol rembre dicinamiento de Una Eglalelf!L Profedo- epablJen. Fztar# an Francis Lreg me- Ingrnicro Francisco Grau Alsina Y nume- Mtog ge relacionan lea ejereiciOs
tz ,fil de Comercid, an Bayern& Aes despises de halser coll an c!dn del probleross, qua afrontan Tom ro 13.
ell at Paladin de lit EgcuelR del He- mena pars. ocupor Un Innifortante car- a at Secretarlo particular del Presiden- de Dbujo, Pinturs y Eficultura,
go en ]a Judicaturs, Secci6n de Admi-nistracift y Ser- cate gran Pais dults-lite ocho Aos precaristals del vinculo do GuantAna- 0
gar. cedidin galitritemente a Scir Vir- Neron echo afios, te Grau, senor Ram6n Ora Alslna, me. del Realengo 18 Y de la hacienda que tienen a But cargo Jos profane. gLnia Marcano. por at ministry de Edu- El doctor RGdolfo Gutikrrez abo- vicioA EspecialeA: Disponiendo do abo- consccutivos, 10 estuvicron con Alemin an elurefericlo Caujeri. ald come otras questions re- ARRESTO DE UN RECLAMADO rest diplo adcls an .San Alejandroo .
cact6n JoeA Manuel Aliessizin. Intel&- We rnRLanwo do grain prestige nen mensualliclacles a Maria Marrero mAz dare pars ranClit. Aqui an Cu- centre. Per enter reclamado par at Juez Carmen 5ed Last, An% Maria Msio, que ba he podido comprobar hastS, 12, Ila- El P:Rntel serial maugurado an I lacionfides con campesinos; de Is pro- Correcclonal de Is. Segunda. fus! 'le- cuderss Benitez, Domingo bill
dad Ind PrI ras efitione.1 Para e3te $a encuentra actuLlynenta an Vara- y Vrudencia Pbol cleclad at vercuidero y sincere affect incia de Oriente.
1. feAtividad pstri6tica del 10 de Oct tenido Julio Hernindez ApLricio, ve- Ignacio Nt

cte= socini an Lot Hit- dare con all al Hilds.,Gatell, qua SALUBRIDAD Y ASISTENCIA qua sionte at pueblo cubano per at an v Y exterioriz6 Ayer in disgust pfo J. Camitulto y J066 F. to, 4
ran acoNn bre proxhirio. dine de Factoria 350. perfectamente preparacil
I gene, con un comit6 ell qua apRrecen cali at front tie In coma .Block. de SOCIAL: Decretos' Decigrando last- pueblo franc66b, blicamente per at po-co interAs qua .
tres alteA figures socials capttalinas: [a Playa Amul. Yam a Tom interests del Estado las re- Es possible qu@ d!irsinte su brave C011.91art. de ocho aulas, kindergar- ider6 qua at primer magistrado 0 No oonowo Is. producel6n.artias
Ascla Rodolto Beguirlstalm y Rivero, cu- POKIcioneB de Pablo Monies de Oca, viale do Grumfict tan, bibilotees, gabinete dental, en- cons ties do toclos Ica rolesores do Is
Paulina, AJ9inL viuds de Gress, "caciones el senor L de lit na6iom presto a los asurstas qua PROCESADOS FOR ROBO It
Kgrorese, de P, Dimeray SI)vJajIer-. yam bodam; con In, doctors Dihigo Ga- Juan S. Ramon Clarcla y Ramiro Re- trate do Llitonsificar Ind r1laclo-les fernserla, salons Para Is direcci6ii le fucron tratados, clinsignando' qua El juez do instrucel6n de lit Seccj6n Ill"CuOla Pattillia, = no.- Pero al
nindez-Vda. de Riveru. Alicirs onjUllo rrIg6 conxt1tuy6 he Paco Uncs de 106 driguez. Passildo oil .comisl6ro at Dr. conierelfiles entrc Bu pain y ,l ,nies- Para let% retiniones de los padres y 108 edirk R Ins inAtituciones mis calse- Culirts. excluy6 de flanza per el robc, lit do Domingo PoUII16--noiable Pins %
Be olonvocarlit a. lit soViecall jantuncerp LcOnteclinjentoom mociales nib demta- Jask L. Alcover. Aceptanodo i'viluncia tro. Profestires y otras dependencies. ferizadas y al pueblo su intervencift qlle cometieron on Is, idriera de ter y escultor-y Is de Pablo P0
W formosoll6n de )its coMIXIOnes castes tie esta season'. &I doctor PKIrol Noiguetrill y nombinin- -PRESENTO BUS REBPETOB UN RINCON PARAOLAS MADAEU ell a, caes(.16ii v ilue lanzarill till ma- Aransiburo y San Litzaro ayMarto No- rras, escultar, ricienternente Ingrer&ra.. Lie limit der L00111crar it In or.- Rodolfo Heriiiiindess Perreiro, gross do al ,doctor Luis Espinosa. Bu Excelencis. senor Etirique, 7. El 111111LSLro de .EducRel6n Infornob 111fiesto licntivo. darse Gon7AIez y a Manuel SuArez &ado an el ousidro de radescires do
gentlest I CL'RR t to an an uropa, it Is

An-prActica-de one event. figural tie lit Pkilla del stir. vlep utiif- cOMUNICACIONES! Decretom y BO.Nd, u0nistro de In Republics do a Jon version quo fiv cogxtruirok -Rde- P1xD0 EL PLAZO FARA Clomez. quienrA Pro dins pitmadooo; file- ese cell ro, I I
Liblita Cuirl, Nellix-Roniaguera. Y bit- go nuestro. Resoluciones.- Ocincediendo- franqui- I'mI ell Cubit. esii.vo Kyer :"Fa- "I" 11 11 Vsa. solona. slat Rine6n.cle Ins SOLICITAR BECAS PARA LA ron Rrrestrid(m I)or agents del Bur6 sonibr III des musecis y ,
als wflor" tie Alildritl y Y Rudelto T16 Jr. y ftdollfo Solil!s clas a J., R*driguez y A. FernAndry- ILI y .me nn*evlshj con P *(or Mztdrlil Kliftlogo al erigido on el Ca van a ell ff id. .1tist. fafits Vegas, I ESCUNLA DE VERA740 do Ilivestigacioner, silostis, list adquirldo Is ,remantria t
APOITUILL' Y jimoviuda. do BituraiLytie. EfiLrada. a Ins que desLftinom Ins aitt- D"larando do impoIsibla cumplimian- Orionis Ban Martin Itil r. Ayer quM6 cetritolls, el PITLED Para .. 0 madurez de cobeept4is; I I I I
nivini ei tru nrly Y ell KIUpu yorea venturam. to drepomicl6n do Sultans IvAtulftrolo. SOBRE V1-!N'I]ik,j DE AZUCNR UNA FELICITACION DE LOS Aolicitar (let Ministeritz tie Eduencl6u, FOR ROBAR BILLETFS
TUY.. Inc it lit illegria clue PilIcIdades. Ell Phlacill ronocieron ItYel' Icis re MAWTHOS NORMALES .. trnbRjoLq de DibUjo y Atilt- (d
11 is Do larando leniva a lob Interemes del El Colegio tie Maestros Norinitlex becus para lit EscueIR tie Vertuiss de Antonio Martinez Cancto (it) ,Ei ,,Ili estin clivididos an Decorative. '"
Iefi acs"Illsefut LL filculpre. Cilorlists U r- EL SENADOR CAM3)ANERIA "Laild, repomichin do Clara M. Moi* Posters que tie lot luota asigiinda. Ili feJJcJt6 Ayer lit UnIveisidad do lAt Illiballa- Cayiiquito,, fulL arrestado por agents
411171L y Luz Mpez, Raclel Cartavit Y Recolildo ell Bus habilaclones. Incluyendo el cmf6 con cAmarR, dea- cullmullio munditil, que culuo se saLw Y Equiparndos I miilis- Libre o de Imaginacift, aprecia- '
Karl Obreg6jk y Rarat-lito Alfomu 3 Unit afecci6n at lit gurgants que Ina- canarAde y Wfitkuisi (let Pkim 0 all- 801, R LA NORMAI, Vll,'LAOLARElqA tie Inveshmaciones. porque eI (till ilue- cl6n axtistica, copies del natural y
I trescientm still tonelad". pal-it It'll Jose, Manuel Alenizin, conform ya El director de lit Escuela Normal ve del corriente nipm arrebat(5 varlom coW111% Y Rdaptacionea de liminam.
Marla Elvirs. tie Vera. clio afecLa a lit vuz, uquejR ,ell lls- portado, e tire ins afticulsix excluldon ser vendidas A otrus filsom quo no In liablall hecho otras enticludes edu- TiRra. Maestros tie Santa Clara, doctor billets tie in Loterift NRcinnRI At me- Lus tomas. son floras, frutas, pfid_ -onalsitin coti- 4can Jon ItstAidois UiiiXt:.. ya fucrun caUvas, per IlRber oonvocutdo a opo- Alfredo Smith, estuvo tratando con I
Pirrnfo aparIr Para menclonistr a tom aloinento3 at popular pulit cc in do sumentil. Anitillando L nor 3esus (,oiiz&l(-z Mhrqurz, ruando .sales, Rnimales, seres hume.nom, ob.
Una dating. qua a ALI belleza 11111111, fill btLnero, quo es figure tail dextalassim ferlds &I subsecretaric, de Colnunica- vendidas veiliticinco 11111 toullejoldlus R h1clOne-1 Para CUbrlr Im.3 vacantoes lie 1, director, Lie 1, Enseftalull, senora ,a elicontruba estaclongdo este filti- Jetos edificios, marinas, compoid, 5racia. y sit dUit.1110611, Pina Ralselts oil el liberallsino ell exta provincia. clones. Deciarando, extinguido date- Portugal y treinin inil it Is Republic-i Illefttrod qua se produzeati on Ins L. Villaverde. scibre la organization me ell In Manyalift tie G6mez. El de- clon y ensayon de Loitiliftelsis col o Neugliart, quo come ALL licrillanu Per XINcripci6ii factiltativilk at Be- cho tie Zorhida J. do Is C. Reyes. Me- do Venezuela. enAPARAU8 especiales, Ed Is, primer qua dete d4r6ele a Weise centro. es
tenido luot enviadO Rl vivac. merciless. Ell allareria,, car 7
s an UN POLLETO SOBRE LA 0 modelado ]as eriseflars a lea M-1
In senora do Blanco Herrera moil bill' nador ticardo Cunipuncris v Valdis ris del C. Bilveirs, Adrlazza Barristraj CHEQUE DE QUINCE MIL 12ESOS Vez quo qe realize estas pruebd ts"Val
series de Is hermodurn 'do lit major tiene qua permaltecer ell atimoluto re- y Eloy 0. Valo:16& La sellers. PiLU1111L Alsina viud4 de nUestre readies. LJRICA CL-BA74A PRESO -PICUSA. nos a confeccionar belami, ladrjllos,
matancers. Pomos y ell aislamlento complete. DEPTNSAI NACIONAL: Decretog. Grail, Primers Dama de In RepWL- laa diplomas del coleffics Municipal La doctor. Jualia L. River. dirce- J066 Cueto, alifLg tPicusat, vecino vasijam. pizzas, plates, objetoa Ati- I
Hall Urrkhags, rollisoldn' 1711111 Por In pronta mejorls, y at total red- Retires de W. a Vald#n y 0. Full- ca. entreg6 at sis 'Aor Rub6n Mendioln, hall side tra.miladadma Para Aytsta- tern de la Escuala Normal Para Maastiam, insistrada v I 1111" LitblecinilentO (l POPUIR11.9i alcalde do lit cludad -ie Clitrderas, till riwo nilmerts 24, altos, frente a Maio- de Meets. 104. ILL6 arrestado per Rgen- les y de orne, an tiliattca, victria.Alfonso, Poe 111110 leffifi- dora. Retire de 1, Hernindez. Dan- Lins, do Pinar del Rio. he editado un toes de Inventigaciones per estar re- des y pol cromados. Los materialefil
Maria Maggy, diomentntian la public 111dol, rin4 cheque de quirsee mll peActs que fue- Ja. ,
XImll W ormulames 104 vG- do de bAJa It Jorge J. Fey AIVRrex. folle.to con Is, Ponferencia qua proeon obtenidox dis Jos Derieficlos do un AULAS DE ESTIMULO EN clamado i)or el robn lie qua hizo vic- que emplearon an este call sort '
ol do lit novel& 4Lft PePillit Quit IT- to., n fervicli A. VRESIDENCIA: Recur80B de Alft- LAS nuncioli el pasaills, 10 de abril an el tima a Is. sefiora Eladis. GonWez y arcilla cocida y Iwo directed a an
I cibi6 Una data Ioccifti,, original (let surteo especial do lit Loteria Nacal- ZSCUEI AS PUBLICAS Auto Magna de ese planted. con me- Acosta vecina do Norte y Julio. an molds. Miks tarde tricluirin madeconfrere del .Imparcial. JuanJ. Al- LUIS ANTONIO des interpurstomi per JoM ArebbillbaPor lit gracia del bautlgrislo. Ill. S. A. y Teress. Garrido Diaz. nal.,pars, adquirir uria bombs de m- He dispuesto at minixtro JoM M. tive, tie ]a conmemoraci6n do In Cons- MriLo. ra, metals y otros.
berti. qua comenzilrolt at vur Is luA till cendion para el cuerpo do bomb-ern por titu- 9 El prograreg he de ir recibiendd
led piginas do dicho diario on brvve Recildrit Wanitila sibado Ins re I COLEOIACION No UNIVERSITA- .4 Alemhn In creaci6n do aulas do @ALI- tituct6n do Guiumarts. Lleva
,l qua hit para radorks agunA del Jordill Psi Re to RIA: Colegict de Barberos, Polul de In expresariR locallclad. mule an Ids escuelaa pablicas, an Fol In: -EI sentimiento patri6tico revo- ARROLLADA GRAVE. modificriciones dentro de -is fin&H'I-'
16dico de Guillernilto 06mez cerc-1110111a. el prinictistrilto let ovcll ros, Manicuristas y sImilmses; del Tdr- orRr nuestra argard- lucionotrio en )a lyrics. cubans d En IR CaAR do socnrro de Man'.i- dad do as& escuela etprotent-jap..- zaclon escolar, de actierdo con too Heredia hasta MiLrti, Y me encuentra pRra at ingre so an Poo PrIn 'Idal. in Ina Municipal do Ciago de Avila a, fu6 asi.%tida de lesions graves rm= aBuFerior. deride, a Is par
nititinsionlo Luis Font y P cioxe m del Presidents Grau. 6 Manuel 11 Fat6c I ra
I rmsban uzi grape numerous at- Reglamento. Viaieros Por prologado Per el doctor Jos per al cuerpo, Is Aenora Saturninst es '
rededor del ducAo do la casit. do Sit- primer ilicto lie ese encumbrado me- ve UP cursan os Riumnas at s6ptimo
trinionlo que cs el doctor Antonio J PODER JUDICIAL: Audienciam y La comisi6n qua he dejignado parn Cortina, el i-lustre eatadista Y tribune Cabrera CRIlrera, mavor de edad. q c
tagatics, citacione8 a testgos estudiar e3tR, n a a modLlidad me ell- cubano. l octavo grades, adquieren mks
lom6n Obrep6n Arenal, el tesorpro del y otroa U v dine. de Real 55. qui n fut arrollacia y fancies conocimientos industriaPatronsto Pro Coolies, clue BRcrifican- Pont y ninclittica Tils. J
Luis Antonio, quis em el nifto MAA amounted, la via a6rea culontra intagrada par Is doctors. per un 6mnibus cuye" driver me diii, a ro do artesounis. y de ofictoL
do all bienestar It ALL reposes. Be he iindo do Mntanzan, torque as un cro __ 1, ortensim. Martinez Amores, profeso- ]a F"
consagrado a server lox Intereses de ra de Educacl6ro de lit Univell Obras Niblicas efuga. Por su gravecad In senora
MatarivLas an ene organism quo Lanto me viviente, aeri apadrinisdo per sum Marcano enter entre nossitroa an tan A bordo del eCubL Clipper-, par- for doctors Ansado J. Fernandez, C brera file Lrasisdads. &I Callistl La convenience de incliner & Is
hecho it la Yucliyo, Del,- ties, a) joven matrimonlo Rolando anhelads fecha. tieron rumbo a Is c.uclad de Miami, Antonin Sexittiventa y Gerardo Tuero, Visith ayer Obras Plablicas Una oo- Garcia. jeunventnutdra Idaectlaa geestnaeralictidvaidaudei-,.bien to hit esti resuelto at afiunto, Pedro Montaner y Huge Domence Inspectores escolares; y lit daicturn mJAi6n de vecinoa de Cojimar, Inte- 0 ration de haoer do cada, cludindirso
ge deAper is dormida coriflan7li Breton y Neria. Vidal. Como Ya sari ants festival h,
L6 1 Ell fanillia, sin alardes. come ell le- adelantaremos qua cubanos, y el meiieLne Rafael Man- Celia
Ing yurincts. it% figures molts des- Herninclez, directors do escue- resindose por la carreteri Cojimar EAT QUE MUNCA ALO y clucladana un diplomado univerlacallLs an Lodes ILIA 6idenes socialt'.4. ma tie aquells, casa del prehideritc on at palacile de' lit Escuela del Ho- zano, qua forman un concicido trio is, Guanabacoa, inclulda ell el plan de FI jijpz d, -t--t1,n de 1. s-i6n sitaxito o un professor do algo-no
I may lateresante r ciev- del Lleeo. todo sericillez, todo bonded. 'lures de Simpson, fren- artistic, calificado come de Jos; me- I" comisionadca tonstarin poseifloyno visa turisticas. Presidlan dicha comi- xpizisrifip, dnt,,r Artiiro ll-i, rpriftiA imports, de qui, Pero profesor--es
siondle tema W t:rWrn frent' Al chalet do JorA Me- jores grapes de pulseaderes acrobfito, Is labor quo van it acotueter pRrn todo shiceridmid, linril su entrada, an Insinediallamente ante at Delegado del si6n, los compaftercis Ramon Ositta, de iiyrr.' provedrnte it, lit Alldif-il, lit di, tan 16gica q a result inneciesario,
at saricamialitio do Is. Playa pilincro, lit grey cat6lica Luis Antonio Poll'. nuel Martinez, Is hermosishista 'Vi' ticos. De Miami me dirIgirin a New Ministro an Is Endeftanza. Prisrutria, nuestro colega qiAlertal, y Luis Fell- I-FL Hablina, i,, cs-a rpie hnp mjkp argumentall Ya analizannicia des.
V de Was lugares dil'sJ311i'S, el il)KP- Vidal, tercera generacl6n tie Una as- Ila Dulce-. York, Para actual contratallos ell ,is I- RAn ....... ,- nrtmi- ,ii -sn- de esta seocilm, an recientes ar.
niere Jefe de Obrus Publicas. el Al. Llipe que ,Is primers. entre ias prime- El ministry de Eclucacift docto" Una tOUTn6e arWtics per Msoadus doctor Vicente CRUCe. pe Bryon. Informaron aI proplo tlem smi-Inniii -l- d l 1,rilitnt. d,,i c.pito.
dc ras hoN, Lie lit rancia .%oclednd tie In 3066 Manuel Aleiiiiiii, hit dado ya sit 0 pal que ya estaba, arregl9da Is carre- dculos, el error ode pretender crear
calde Municipal y el Jefe locill Unislos, Honolul(i y DDrodres tern de Cass. Blanca a CojImar. Ii., Nitrinniti tow r#-,PntPnit-t, No, ell Cuba sets escuelas superiqres do
Sardlind'Serglo Barrictitus. Serxiu Mv- YUcIIYo- comientimlento pars quo sea RqUel Lribunates LA PRESA DEL RIO -CA- -hr-ldil, -, jot-,,-,Iad 1,.b,, Pintura y Escultura, mientras ell
y Arturu Casas K los que pre- IAMI soberbio edificto Bede del festival de De regreso de Ion Entailed Iniolos, COYUGUIN- ,11-11--id-, ki -],- ,-,., 1. n,,- Francis exilite Una per cads. diez. ..
I ed peraci6n tanibleti el Pal San Vicente do Paul. donde disfrutaba do Una cortit Lem- Fueron absueltos aver per el Tri- El ministry Sall Martin Ila dado dlrletnrnhi ln ,I,.] pres,,1-1i, de lit jjejjCl millones de liabiLantes. y an Italia
Cuya celebraci6n anticipe Ila Ull Tambi6n ell I& FACURIS, Ttenica de pored tell sit IRMAIR, Rrnb6 ayer, burial de Urgencla Jos carnicercis del Justrueec;odeesjpara qua ell Is. prudent ,it .\-Ii-n-l iii xoler lit una per cads, diecisiete millions tie
to Pro Callas. mes Gelpi se celebrail Rlgullox actual pro" IL
COO denlie de Miami, el Dr. Edllhl'dL) barrio Bacuranao, en Guanabactia. quiric Jim, U110 bXilno Be efeCtij, -11- nj ]L-11 111 ,J1,11111. fl (- I..,-ffl.. liliblianteS. ES prectliamente de las;
Como Dioa ell todas pall Juald Ue filk estiv I come ter Rlniuerzw a conC atftcl6n de "'" 11" I -"'It"
Yuyn GonzAlez Carballo. del a y Lens juez de Primers, Iluitallcut del Jtss Mario, Piftero, Avelino Duran la subesta Para s It "111 lil "I "" e uelas elementales de Ar Plis
ta Gon-LAIez de Obitg6n, dd grupo en coitinada ell una fiesta do lit ate del coirl de ins excursions de to,, co, Esi 'cle La Hatialia. Santos y Cache P6rez Sinchez, que obirsis parciales eii la press, del rio 'In"t'r'nr IR"' ,I' l1i1,, it, ,ian,,,l-s litxnsi li gpnir tiecallonydepl)Icadils. y en politicnicali
Uispo, prodigalits. sus gentlivul.s. it ....... I Iceo por el doctor Nicolilis Sativedra, legions religioscis qua voitgan eclat _coyugusn con destine al actieducto "" an de salir los artesancis
e.itaban acusadois de Infringir dispo- co 1. ii, ,-nd, f.-- -r,,..-, .1 ,l-- y Ins obreros especializados qua Una
Las Alcida Obrego5n 3, Valentlit TV- I' ',lit& Popu- cle Holguin. I's"ll" 'I'l j,.j'_t_' (1,, 1. .Nii.."."i. nact6n necesita Para su progress
T.Odf actualmente ell lit Iselin, durante Pan, semana del festival. Eduardo Li5pez, president de In siciones de Is ley do Econornia ro de CONSTFRJCCIO 0 y xu establildRd econ6mica. Y de
rez Balboa. teJian el dulee ldiliu cu- cludad fl(,iidana, contriterill nupcins. BODAS DE RANOO Asoclacit5n Cubans, de Artistsm Tell- lar sobre matanza y surninist N DE CALLES EN
yo epilogo coronary lit realidad ilue (-omo ine cupo lit sittlAfacclibn de ace- tales, partI6 rumba a MIRMI, R fin carnam. habiando denigstrado a, doc- SANTIAGO DE CUBA
lantal ell estas columnam; tie las tMa, tie entrevistarse con at delegado en tor Jos6 FernilLridez; Toll tie Infer inistericl ILIUMONA CAUSA MEAVAIDA enLre toclos los alumnus de las mls-, .
ya allsorea, pnra cl peliWtiliiu nics De elevada jerarquia social. fen- 5 lbidoz ell at M iMlos que demuestren ca.
del corriente tine. tanceras-, con el joven caballero Car- Para at sAbado 5 cle tie, a tall 0 ree
com- as Mblicas. dan a concern la El d-l, ..,,nli.j;,. NI-0 J.-, III,
Pasadas Ins doce re inicialla el dol Ins 911v(-Arc, radicado desde hace siete y treinLe. tie ]a tarja hall side IR Florida de lit ASociaeft do Ar- sor tie JOS RCusiados y estimated dis Obrme mins, aqI
be- Unidos, Para pahero ell In prelim, qua tested; y ca- prolongs. Ion de ,In Calle ln.,,trij-,(-,, d,, lit ,,e-je.n
file, Be R.pagaban Ins visits; Ju losiL slii 6 A lit A,,,i,,nrn ds Primprn- pacidad y vocaci6n artl4ticas sin.
us' tivillpi) I'll N11111111. sefialaclos Jos esporissles de' la Lstas de to,% Estadori c Comandiinte gulare., extraordinaria5. 6sos y s6.
a se reinaron eft dia de Sail Siknchez Alfonso, diAcutir a.9pectos del problems cil da uno de Icis actors de aquillos estu- Borrero. hasts. la 7 del parcelarrien- L. 3 )iInll, I deben ser becELdos r
J "" El conficre clel sloriparclal* no,% do Ila sesilorita Esther do entre ambas organtanciones con voron isjustRoicts a In. Ley. El Tribu- to .Villitl6n* quedando asi conectacla In riildo a A l- wip ins 6 ha,. 0 Call,; EL, QUO
Chez Obreg6n, v volvia In, vivioun. Lic ya avel lit fecha fIja Lie es nup- de tan rancla estirpe de la Atenas ) 1. f.]Fi- estudien en Is Escuela aclonsa
Milardis 40 EL MetIVO del Ramento tie cuota tie en- 11RI dispuso que. ,me dedujera testing con Is. EBCeulFL de Arta:; .r Of1clos varl,,s mpx- rrn motion 11 11
su IiRbRual quictud. it cla, '(1tie Ilan skdo .srfinlndiias 5ue as hermana del administrator "
A gull trads. en Cuba a Ins artists proce- nio, a Is Juriadlecidin correspondent, pr6xims a ser inaugurada. per la ca- ficari6n (to cheques lips !Lllntiri. III, Superior 3, Is naci6n center tam.
Is. serene calma con que yo Is. rpni- J Albi rti para el sicle de J1 So' a )a Adusna habanera con at dis- denies de aquel pals. I de Ins; deities qua puedan haberse lie 5ta.. del citado parcelarmento. Airricultura, remilli.nd,, olrjuliteadn bill con grades pintorea y will.
more, cuando ILL IlRbitalin, lit augo.,Int xilll,, a liL, sirte de lit noche"oens"l tinguido joven Fernando Espin y ell ,tir,,s .,]Is. d, ps,, ,arl.x tore.,
fl-". H. .h".I. ..-Il .I., I _. ".,_ Per haberse vencido el lincto que cometido. de violation de domicilio. LA ESCUELA NACIONAL DE .- I_ -1 I I
I ',,'-,-- 11;7.",; 17 .-11 -, ,Y -1 -,. -7 !'7 11 -, .. .1 I I I I -- I - -- -. -.r ,,' .- 7,7 ; ,- ; ,- 7,7 , --' -.- ,,, ,',"7 -,,F -- "--FT,;--X t' :-, ', ly "-. 7 ,W,- I, *, 1 ,. f- -77 7V 1 I I
. I I I
. I
1, I I I I I I I I I
I .
I I I V.
- I I 1 .. I I 1. I .
.. I 1, I I I
.
AM CKV -,!- I U41110 DE LA M!R A-,V MM. 27 DE 0 DE 1947 eAGINA VEMM
I I- I 0 I - .
1 I I I I I 11 1 1 ., I
LAS REFORNiS SUGERIDAS EDICTO -APOYA VANDENBERG-EL PROYECTO GUANABA COA , CORRERAN LOS COSECHEROS DE CARDENENSES
. .
- MR OFELIA IPEREZ -DAIAERA DM EDUARDOd, L
-. Jues tie Primers. Instantl'ahadely ", DE QUE-SE SUMINISTRE AVIONES TABACO DE PINAR DEL RIO UN wa zsPOSOS EDWARDS
Its doctors Ofelds. Paire ; Datmerm, eat& C&pit&L I .AL DIA I Regress, del Norte, Lot matrimorildi
,.,1= 1! general, tie Escuelas Noe- ''A LOS PAISES LATINOAMERICANOS REFERENDUM F,,L MES ENTRANTE, ... tarato ciul to. I
l regresado del ,V Congre- a For at Prosente edict* me convoca I I CON EL MAYOR RECONOCI- I Vuelven tie kine9tado. Unities. donso tie lasp tores Teenicos tie Inm_ Ili Beficra. Elvirs, Pante y Pam, X to- L I MIENTO j permanecteron un Carl& temtrucci6n Pr faara, celebrado an San- doe lam qua me Crean. can adon dere- C 11 di L El mis sincere y obligadc le do, e5O3 felices ZZA que tit'a on e aca, ce, se putede mantener la'industria de los L tie ,as Serviri para saber si Be limitan las iiembras en 1948; )ora
tiago tie Cuba, del 19 Q 21 del ac- Cho 'an el expedientie promovido par agradecimientas qua quiero hacer ten todo ml affect y MIA simps'
Wal, donde Presentlia dilas mociones; at Estaido cubancilocaliare expropiaciOn aviones a un buen nivel y cGordinar a su vez ]a &Jensa I p6b &..,do pa. vendrin despalilladoras de C&Ma)Uanl' al gran desfile .1m. el prextigicso ingenjero Mr. Paul
reQrgLnizici6n tie Ins '. con as I'loe"A L. Edwards, prototillact tie to Cabosabre In, an. formism, del Inmulebtle qua as Una cut = .q.ellas perwria que oil
cuelas tilrams, qua fue mareado, con at n4mero 433 do It CIL- aireal & toda3 esas rep6blicas contra un posibit ataque del dia 2; identificado el suicide de Santiago de Cuba
pnore ran apro Ile. Diaries an asts. ciudid. can un I Ot;:v fE a tuvieron In genU- lierosidad e hiclaiguls. y au ximp*tlca
badu e u Mrs. Verns,
. lam
untiolneldR& ires, de terilreno a exproplar de 83.17 WASKINGTON.'Junio 26 (AP). modo qua podamps .'a tie I a, "a par 'd' ORRESPONSALFS EN LA compechans. emposa.
y el lei 9 as 0 amd te Idea TELEGRAMAS DE NUESTROS-in trot de Educacl6n, Be- ugarlas an at can I I' eg, .", ISIA =v A, 102 cualea; fueron a Is. grin
filar Joild Valtald him.-orde- tie que acudamos an socorro tie otroo Jorn u n a ant cronies, tie) AlenAn, metro cutdradols y tin ires, & fj, Fj teniente general Hoyt S. Vftndanm .dhe.16 buscar a xu hiia. ose lurti)
i1lLV 1:,IW ,efOrm&s sugeridas par bricaofft isdernoler de 71.02 metros berg diJa hay qua lo= don Palmas.. pasado domingo, sabre Its fiestas pro- -En el local V1,139, mLnejado par Jesits Garcia Ilevs. el nombre do
dlim cesionales del pr6ximo I ,Nlatjunja 26 Jragante qua
& t Difiltnerama pongan cuistindos. a fin tie qua L.Ju lifin do Is se propionert surnirdi4 I A UA
train aoilumlL Intarrogatic, par at reparesentante mes tie &M- C 3 army, que estudia. en tantalum do
Praictiest inlinediatlinitente, snafiamim. del is del litares a Its denoW repilblicLa a me* ackson acerca de qui *tipo. de.al to del Sindl Dupalillsidorsai *a Pedro=. vecino tie Plaeptu, mufrieron -, v v ene =
. J don cele7 ante- lealones Alfonso I!zcobar Ramos tatupi, colegio tie 'LclUeIW lare
pass efee-to hm demigmadc. unit co- Ante do Junta, comparesca an ante Juz- fictions an el caso tie qua at con 0 Be aspers, envier a lit Amirica del Bur- Sean Plies e9taim lines testimonial .br6 Una asarribles, general.
talisman irkt!= 111, So&, silo an Paseca. de Marti, ndrae- pruebe at procralra, tie icaci6n de .cimmas. ham: tie nil tiendo, at alcalde, lam concejalea. 18. par su estado de gravedad fuak lievado ra a digfrutar del verano an nuPA- .
porlos; doctors Al- re V biri ue mayor reconacirraliento par& *I hospital -Calixto GarcIR-:
rodlc, ,,L I a 11L Ott Varadero AZUJ tie Ion poenflas,
4 a "L i toas del Remisferrio h& diaries Cirramars, tie Comercia, y It& organlzi, pi ChaIda Occi con codes ellas y unly.eapeciadmiente C -r N11fiez Rivern. menall m ones posesionen pintorescas; y maInisplector provincial ro 101, alta* n ents. ciudid a IN, un- . a -ro
Jn= p Lai como trans iones obreras tie distAntoa retrials, tra, Ile grave y at
PrI1nAr* re- is qua me refieren im pjrrnfos (leg y dental. portespa. I reciban lea tarri-0ima; Alvarez. Sabi, paaajero Luis Castilla Borges vectrical ravillossm, del aptidento hombre tie
aidarite. Alltrado Organes. = I= tram del aportsido Irf- del decreto nil- E segundo Jere de hil lialuerzan Ai. ,Prtesmanes, AlvAtrez-Rigau, Marrero, tando at problems tie Im, inclUstris. tlk14-ft- Ank1les'01das y .Aurom Na- mere 595, previdindoles qua part qua- ream del Ejdrcito comparaic16 ante Is Algunofi patinae do Suramtrics as- CUblefles, Dislp-plarrar- Arronte, Ca- bacedera, acordalinclose LaisUr at dis, 2 tie igual domledio. El hecho ocurrio neROCIO6 Mr. Du Pont que admi111 inspoetwas. ascolarlso, y Al- djX autcrigedoo, I)Lm tamer pocrte en Comlsitm de Asuntoo kxteriom tie Is iAn comproindo actusamente zerelpla- bo-Alonso, kern d frente al Caserta Zaragoza do onto nistra, con Wento y .billdad tie
. akismlez-Cano, Martinez P:ju,1io.sI desfile ante Pedecio Para
live = tino Lasl;ra, tit- It junta deberalan presenter lea prue- de Representanteas a defen- 4468 en'l 'Pstaidos Urt!0ca, I I tkrmino y eatimaiie que to motive la hornbre oe vasta e= nca el Inge
tie nochurnims.. bas tie sus' inte an to quo as "cia 1A Lin pequ is enntiallmoes, qu pre* Leyro, Arencibin, BLlxzLr. Pernindes I do comercisd con v&riog paues y in Imprudencla del Chafer del pisicoi niero Mr. Paul L. rdal.
_ I I ., Li Gablerno parim tlevar a Cabo el'pr6m eict itea prilithibitito.. Part&, Diaz Pernindez, Corldero Vol. = 1711. del Mercado ingl6s* el aU- pues dads An velocidad ki;t.a Is obil* Estin ya ellom an au manark6n tie
motive, tie I& exproplacift. I ties, Florida Soler. de Villiers y tan- gal ft S&IirAe tie su deratcha P ir a cho- Penns tie Hicacok
, gTaina citado. Vandenberg dijo qua at progranut Las otras. 6uy4 rellacidn haria tie do Is, cuota al laba&; tOrCIdO
I '- Y Para-sti-publicacitim an on a entalidear tlaramente que axis- static i CUkTa- en Nortearratrica, y scalucionar el Pro. car contra Is, rueda del citado cami6j, En me residences frente a] mar
ED ICTO diem dlamrio- de Is knunicipaliclad, Did, permitiri a ]as Estadcag Unidos mcan- u ,exteriss, y proilla, WULB I Ll- blame con Eapaiia, part qua sign Ile- El Chafer Nallea quedil cletentato no Lornsaolmdo tie nuestra Varadern, in. bj at 'Prop6tito de qua Its naclones tener en Its mejores conditions a an ", as expressions tie roli mayor habit Bud at Garcia Pedrazz. comparable, hogar diatinguido tie
TOCTO MRIQUI9:Rl7R;Q T LINA cjo g do tabaco COMO 10 hecho
- rsfi" meqw. de-cinoo dii4- rd.-M iunerl r Litud 8 alicam Coo van
'ailes-adjam Canto imgtien algunos at no to Inclustria, ILArea. JacIlitando a log Pal A par u muy v pera- haste, shorn. TA situaci6n do las obre- Salactar, virtudema y noblegas que so sunin en
.,, L R:Z8- 'J'qos do Primers, Instancla, condlecutivos; ho4indome. 40s. ,o, aviaries qua reciban. Bes 3urarnericanas et media tie qUe clan, scibirlinciame en igualclact tie correstimonsal. Jos espillaos Edwardia y sabre el cual
, I& convocktalU notes X enctolomada, ras despalilladoras on muY grave par
. del Centro tim ante Part.1do JudfT me Trailtmse Can el sumdralstric tie &via- Lompren aparatos. critericals. Muchigimas gratifies. PESTEJAN EN EL .TINGUARO, LA Dion derraMa a cliaxio, tadRA Bus
cial. 11 ., --- Vp~ nte- 'en-Ix--HibeuiiV a Its reptIblicas del continent escagedoics
Jii idicto - lfbra, a I UNA V.EZ MAS letter el trabaJo. y los ZAPRA RECORD bencliclones, que bien imerecen Bus
.--P6T-4 -iiiiiiiiien 1. -is -publici I. tit. tie junica-de mil noveclentO. cut- -Le. Argentina dijo es UnO do tie rams, estin confrontando Una siL-taddula, Ui dice-, de lograr dos fines: PERICO, junta 26.-Con diversol 'Impalaticus Morisclores.
Brea: Celedonlo'l6ralalinaltz, Rodol- do 106 poises inalis ciesLacadcas an Sur. VolVenicts; a dedicar algo del espik- juscl6l, igual.
, rents, y sletle. Pirlimero: Mantener I& Inclustria to tie eaten; ociluninas pars, solicilar
Ante Pal, tunkirlea eat in producciani. tie aricut- 0 Quiros, actAcas; se ha fe-iteJactil eat eAa localitind )At blenvenicia pare as& families. a
't- fb Llanor( Joe& Quintfn, laid Mail- avlones en un buen nivel y I ulla, Vez IndaA, tie Inn autorldides mu- correspon-sal. la illayor, aaafra que registra Ili IltmLo- It quat trul(C) elltre MIA UJILK AJW6
Vn I y ,client" personas Am Crean Coll Dr. Eduardo de Ache y Scale, Segundo: Coordinar lam defensax inellLOD. !1jaivales, el arreglo de Una tie lax BE PRIVO DE LA VIDA ria del central Tingumtro. Entre 0114A. ,,fectoll.
I ]go &I expedient* do expr.placid Dr. Alimirla Casanova. y Lbpez, qua. que tenia lucticis, tie que .media do-! potalucion: El parque central y all rijudatiA, se suleicto di.4pdrindualle ui, 1114troll cast todus )us qu1 0;i 'JaAer6a on exte wounto. Joey. tie Primem Inatancla. &6rfts tie Ins Ainitricas contra un, sta- El representative Waltec Judd, diJo IjArLeN lactio neceldtadu Lie nuestra MANICARAGUA, Juitio 26.-Eita te ofreci6 UU bit"ClUetle
flarsoRA plair cause. do Iltuldad PtIbIl" Be retarto Judicial. Conatestando a preguritas. Vanden- cena do palsies; tie Surain6riest tLenell niexta. Liro tie escopets. An.seluno Rulz Carlo- turalciad Intervailtron it flavor tie Ili Rumba a Europa iaja ya ei rracm. pratmovida por el Eattalao Cut,. at. Dion: 24, 25, 26,C27 y 28. berg dljo que too Estallos Unlclos, tie- a at tie Adolio Castillo. a vc xLrucci6ri del central.
do lam aliffulelite. blouse Inantiewes: genes en Buenots Aires Intentandoi k. linprescinclible oil tAodcot lea dr ya. ell -I& finell- uble'd ell eMe I Oil petaule Ina I. 1-111 loll k.a.
bido a I& existencia tie aviaries tie Van rar armas argentinas. Vanden- deltas, title role colectividad pnecla i6runno. Be cree que el inotivu tie .11 Ent #1 me enectintraban loll senLdorrh AcaUsu tie dCjLr a Cuba parR pacA a sittioda. an to oliquitan qua for- l mucha veicack coulp
radio tie aceltin y tie uerg reveled que ese plain Ila comPra- I ut I eeer a Bus moradores lugarts Cie det&ruiftlKei611 Ila slito Is crifermedat; Jose M. Gutierrez,: Luis del Valle y ;ar utis tempuracia tit el exuarije, Men )a. cation lipparto y Oravina, dad, pueden Bear istacadoa culescle JOB
tlenvulfrent: Por eala. OlLima. Biwa do un nfjiiiero tie eazas de propulal6n I e.spareuaiei to y reereu, Qua m, man que pareclu. Las autoriciades actflau. JOUqUill Marlinez Saarnz: el alciiitir Ila too disthiguldoh c.sposol; sonorl
P-r darecti mallendo coil ei natal. ED 1CT0 cuatro puritan cardinals: to mismo chorro a Is Gran Bretafia. Tan pron- I Lie Iletiar I I unclones; ornamentaiem, Illertatiandea Machado, tie rerico. ducLor Pedro P. Arrieta; Hol-teusle. Rsez tie del Valle. gentile
15 Am.]. miximic c.Ile, 1,.r 1. itualulerds. par el Norte. que par log flattens 0 el 'tLo como lancemois a;I Mercado Joules- L1111to conLaribuyen a su Mayor salu- correspousal. el secretary del shicheato, sonar ?-lit- data]& y nil querido amigo don Luis
I lon call* Repartu y par all forldo DOCTOR I Surat. train t1pos de aviaries crialls segurld d taticiad, too parques. sinteLizando ant- REYERTA A MACHETAZCLS nuel Leal. y imas autoridKdes locales, del VaIle Esn1rd, fuctot importance
con ,a oa-a. No. 14 ,Is axis flitima, MAXIMO MARTINEZ VE- Preguntado scores, de too planes h bra, an el Heiniciferict Occidentals Phamente eat", finaliclades, tienen, COVADONGA. junta 26.-En In fin- empleados y obrercs. die Its socieclades de Circienam y Va,to an. torts. volt techom tie pla- 17,DE PRIMERA INSTAN- pars, at establecimlento tie Una red a- tie loll cuales Be proponent vision ... Ito LEZ:JUL 11o),, par he&. lugar preterente an el ca tLa Limav me proclujo Una reyerta Marco la atenci6ij In ausencla radero.
ca monaliftlea. y piece do M.oal.0m, CIA DEL PARTIDO JUDICIAL VE tie bases s6reas que'se extienda des- Lrazaact cle Issi-menon Importaratft to- entre Roberto GoniAlez do 17 ftno- representatives deI sector tie lox co- tar a to,, Estation Unidcm v tods, Eutaniendo tin Area Aft fabricacl6al do GUANABACOA. -------- de-aL-Artiole. butsLAa-extremaidad our -S-E- C E-L-K B R-A-R-A calidaties. blanco. y Lizaro Garcia tie 18 &nos lonos que tan inaportante pa I he top&, capecialmente Espana. dande
--:4"O--mJ --- y- meta dedienda- Tror all 16. -- IrAGO : en eate Juz- de Sura.m6rica, como, parte del pro- -- Y c n tales antecedents refeen- resultRndo herldo el filtian Air
quillno a enmerelo tie bodega; a de llj ; jugoda ell el atige del Centro FAto Fstarin virtu semanu ell viaJe do
camn gado y par ante Is Secretaria del qua grigmas do defense hemis0rico, dlJo Les a cla gencranclaci no ,as par4 U, i machetaims tie caralicter grave. Goll- Se. Ktribuye a ]a situncidn reads ILI recreo.
Reparto rulm. 14. oa Una conatruccift refrenda curas, el expedience No. 134 qua oprefertris qua Its bases se Cons- LA REUNION DE t.quai. no poctriamos decir del Central Wait; a@ did a It fugs, Y mLm tarde se pedir AAbos quo Ae Cargue s I& earn- Tuve el "to do. dexpodirme 64
d: madera do Cut solo plan, con techom del afto actual, promovido par el Si. truy mantuvieran Par 103 n- polite. )as excellos tie fletes tie lu za- plW,
de is r
Inudera cublertoa an parts tie tejas eran se I que conatituye el cortzon, el ner- prment6 en at pue8to milltar del ce
,ca
do Papal Y Place, tie mossicom, el Area Pilical del Particio. a nombre y re &ties tie tal R. D E IANEIRO frai; del 1945, 1946 y 1947, Rsi COMO Don Luis del Valle. una tie nues.
de tabricael6n as 111.56m2 station sentacift del Estado Cubano, is mm paiseg, Pero equip V I'm central en. todu parties, el quo tral -Perseverincia..
'Casas sa hallan construldsm; sabre on lando Is, expropiacl6n format, par n mayor empefto y eamero me debe Evelio Gonzailm qua se proceed a Is liquiclact6n tie las Lrom; valores Socialea tuvo anta de
ewdar? Es COMO a manners, tie un es- corresponsa.l. inJelea y a otras antedidis que han pairtir frames halagaharis part Cir4 terreno con Una superficA do 620.70nall utilidid lidlitics, "Cle Una parcels as EDICTO Los E. Unidos ban infomado a Deja en at que occavergen todu ins LE SECCIONO LA CABEZA DE UN production ciertn descantenta. dents Social de Varadero. diciAndoinclulds. an dicha ires. Una purci6n tie terreno de forma, litreffulair, que Be era- Durnnte el RCto del banquet@ hi- nos qua, sunque me the temporalmen. terreno yerrall; pertarlecen dichos In- cuentra. situads. con frente of Wile- DOCTOR JOSE ARGOTE Y VAL- Brasil que cwdquier fechis en "tiviciades y an ei que.se miran ciu- TAJO
cl darion, orgullosm y conacientes de MANICARAGUA, junta 26.-Exta cieran usn de In palabirs. par su or- te. anj respaeldo tie skempre to terrain Is
mustaloa a. Caledonia Fernindez' Ulan Jain tie Is SangTia. barrio tie San %C' DES, Jues tie Prinliffro, Insteficia, del a mLd&na en Is fines, .jlcotea. tie 6E. den. at sector Lett), del mindicRto: el. revista chic carderiense que a tmv#j
Juana 1L. CAN& do In squirm. arrqnda- guel del Pladr6n an eate Ttrmino y Sur de TA HabarU6 agosto es acceptable para ellos lu necestaiLdes tie su Auelo natal
affim a Rodailto Lienort, dedicada a ne- Tantas y tantax vocals hemos dedi- to 1:4rindno Diane Marrero, did muer- LICalde Arrieta: el periodista seflor tie catorce aficas bit 3ervido v eraLlPartido Judicial, linds, at frente don "A'do Unox; palirralos, abogando par a] to it Santos Hernal6ndez. secdorAndo- Juan B. Echeverria a nombre del ad- tecift a IRA ,ociediedea tie Cirderau
!"Cio do bodega y I& vivienda anaeR dicho c&Uej6n; par It izquierda ran ror at presented edicto hago saber: WASHINGTON, junta 28. (AP).- iLrre tie I(Mtffquea ae Guanaba- te It cabeza tie un taJo tie Machete, ministrador Rodriguez. y lam doctorea Y tie Varaderc, frums que xupe agraI ca. a en Para echL con log seficares serLfin Paranco Sakrachez, Los planes par& I& celebraci6n tie In cam At 0 Outilfirrez; y Martinez Stan& Fztos iliIs, Totems, to cafta Reparto 14 mrren- 11 3yecto; par la der a glon resul pralictico LIguna, Ignoraltraclose lam motlyca tie Is, reyerta. clever do quien nunca hit negacto Aru
it dads, if am* Luis t1mos hicleron historic. tie In ocu anew d: J036 Qu ntln, y don habitacloi calle seffunds y par of fondo con [a Manuel Pernilindiez Franco, J conference, tie, Rio an un luturo pro qU; ahora, at comentarlo tie nuevo El agresor ale fug6 ziendo Persegui- POYO L todo to que he sido dignil
is. misma arrehdadas a Jon CA, ideal xima estalin tomando forms, con 'a nos puree qua ex Lover suore iou' do par fuemas del EjOrclbo. ci6n official dfl Tinguaro, exslt&pd 11
Usturin. Ile A, y resto de I& marizaaria, tie que del Rosario y mederos, Is ant n C I tie mArito.
. Par PAYIdenCis. tie eats. fechn an precede, midiendo cliche parcels *Ge .Muzelle y Comitaftla-, .Pundici6n clecisl6n do 108 EStaclcs Unildos tie )ado ... Pero Una y otrL yen insist' Hernindes Machado, la figuriL del ex president Fulgencio Lieven Una fell& traV69iL tan buequa Ise ha. teraido par promo 'Ido el'ex- terrena un aliree, tie 2093. 98 M2. qua Vucano, S. A.-, Y IL tod0s; 109 qua se Informer at Brasil que cuniquiers, fe- retracts ell to internet y esperannos quo corresponsal. Satiate y expresando mug critics ell 110, nalligos y teragan un viaJe do re,ad ante .1 Sr. Juex Am Primers. Ins- Be dice pertenecer At Sr. Juan Ramos. crean con algfin InterOz en lit pr0PIt- cha del mes tie agosto as acceptable. alKun tit& nuestru petielones; sertui BE CORRW;LA UN RJ2TRENDum relacl6ii coil el Goilderno del doctor Vreo tie dulces Impresiones.
tane"a do, Centro lam dimpoento quo me Que en dicbos autos se he dispuesLit dad, posesd6n, derechos, partIcips- Ocurri6 elite acontecimiento &I mill- CUllverticlas ell reallclao. SOBRE LAS LIMITACIONES DE Rani6n Grou San Martin. I
lam often, Para 1. Junta para liner at en providence de aste tit&. cionvocar clones a servidumbre sabre el lnmile- mo Uempo qua se anuncica par In STEMBRA DE TABACO El doctor MarLiney. Siena: iLtsed en EL DR. JOSE OSCAR
nombramlento tie Coati In lonadris pars. at dueho y derricks personas qua ten- ble: cases mareacias con leg nfl-r- Unl6ra Panamoricana que inaffitnat No vamus a cletallar tar, mil y un PINAR DEL RIO, junta 26.-Un al- su discurso it la politics Inporialiatt JIMP24ZZ PLA
avaluar Luciano propledsclon, parm. lit 451 %I I& calle tie Concha Y rip delectug Clue a district RSKIL9.11 a Lulcb I f tie JO.k Stalin, califickildois de Anqua me, Ila meftlado Ina Moat tie Is MR itan Intelts 0 Be Crean con derecho it 459 tie cuseutig telertm false tie I collie n o tincionarlo de In Asoclaclatan Na- Vuelve* do su excurai6n de recr;6,
Ann& del dis, NUEVE del pr6ximn to que as objeto tie Ist expropiaci6n, n(Imercis 158 y 159 tie I& calle RefOrma cla tie RIO. It'* Vista cuando cruzamus; nuestrod clonal de Comeheros de Tabaco, cut. minente y piellgros& amenaza para lax el Van y slectucaso allude.
to COMO pw este media me verlfica part y dos naves sin namero situadu on illawligoilie galeno ilia] subdo Julio, y ice lea ootvo,. por a Los delegados; revelaron clue I& &Its- rauLe Una breve i8its que realizarR inatituciolles fell
", a Lo title con tanta abuildancls. existent, v del mundo. Una malvii. de splauscias si- yd:e I& Coloparm. to qua ei dia ONCE tie Julio pr6XI& 4 In calle Plibrica entre Concha y VI Junta comenzarlit a tratir del proce- ell ests Capital, declar6 Iniber recogi director del Sanatoria
0 Inedual, qua Ralstim a diolm a tie peru at menus peduraos para eilos till do It impreaft entre Is mayor par- 9ui6 ft I&,exprr.slun tie raftot; concep- ilia Espallola tie PaUt eluded, mculicat
con los doolnuonto. que merediton silo I" diez de I& raLfiann, coinparezeall Blanca con un Area do terreno durilento pam Is celebrael6n, de Ila poco de Ktencaun taticlal, last co Le tie to& vegueromi phisrehus enirt- tkIS. tie recorder important" ciudedeg tie
der.atim., '.p.rLAI.J(ud-,I- do que .1 ante ante JuzgILdo silo an MAcec, 58 2,Wa. 4 inetroo elladracloa y un irea In"
Lantes veces apl&taliLa.s veces splaZa- LaInUiell algo mas tie cuidatio y 5 Marlo Fernaindeat Glammillon,
33. to bacen lea parnrilic Jos perjuiclos arits, pera, designer (;O- tie fabricaeldin de 1,201.09 metrax re stcas Be correri un referendain tit el Joe Estadon Uniclus ydel Canadila, vir Q al acto tie Is Ju Cum- da conference. J)eLU par parte cle ullextrogi convect- corre3o anal.
Lie lavalliere. 1clKar via dere.cho. misionados, part el avaluo, aperclbi- directed, an el expedlente sobare expro- pr6ximo me& tie Julio. put* el cual el 0 Itall(10 R'IL yes faniosom centrod clenPara 'I tar "'ta-lom oil In. forms dos que cleben coneurrir con to Jald- piacl6n forzosa promovido par el Es- Lea funcionaricts extranjeroa creen I "os- 140 adelainUirenius Linda. si tit- citado orgunismo liabri tie pecinul k- NO HA SIDO IDENTIFICADO EL ,ificoa que le hn valtdo Ldquirir nut-ailectuonts. libro 1. prottento eat L. Ila. n1cas y que el tado, reference Ad Inanueble antes ties- clue Brasil tra gun chm. lots repRran y no nos JOVEN QTJE INOIRIO 45 PASTI- '
bana a diem do JUnlo tie lull 1mv.. tifJcaci6n do Bus dere Labs tie escoger Una "fur- clause sabre las liniltaciones, ae his vois conoelmleLitom eat su carriers qua
a. V a. ( 1 meta ae celebrurill, con cualquiera clue cripto, ban Rceptsdo y Jurado mus; Jechs, que permitiern &I Presidente mincis eat conserver y embellecer tan slernbras tie tabacom y lugares eat Clue LLAS DE UN BARBITURICO aclut eperce con 6xitoa Mariam, rec cnt, tuar.rat y ailet f) r. vi. Sea at ntlmero tie asistentes. cargos Ice cornisionaclos ciesignadox Truman asistir a Ia, Jnauguraci6n do precutdon legados. Ile prohlblrJ6 at cultivo do esas ra- SAN-i'IAGO DE CUBA, junta 2d. tornancic, Maly ilatisfecho tie All v1RJe
]plor. .4..,r.l art,. u Perldclicia, In conferenciR, pero el jefe del Eje- E, parquet central nereatta. yR dexcle man, durante at afio 1948. Tm.mbi#n -At mer comprInildo entre dos ctruln del quo true mucho qua canter.
Pal publl .mr en tin perj6dic,, d. e\Lm que he
eirculael6n dials. Ar ,min rAplini it. cil.rlo tie It Cluclact tie Habana be Ranionteu, vecino tie Agular esquiria cutIvo americano ma.nifestab hay a log hace mucho Liempo Una total trans- asegurct qua dentro de breves diam nes el obrero Silverio Camejo Cult- Recillas, ant abram tie bienvenlaim 0 bro el presents Pn La Habitats. a -d I .. Ilona, el presented en OuRnabROOL R a Empecirgdo; Francisco, Salazar y de perlocillat8lia que probablementa efita- formRal6n ... Ya en hora do que me representative; tie toduma Ion car-tidox no, aufri6 graves leadonex y In frhc- pl smigo. qua tiene mix affects y
do Junto do 1047. sets; do junta de 1041. In Puente, vecino de Heine, 359 y maw ral. muy atareado durant at Mae tie emplee Is piquets, ell demoler Im, polfticom organizacloa on at pats, visi- turn del. hupAn Illeco, siendo astiatido mill AimpILtI.A.
I Dr. Naritall Rubio r Limustroo. Dr, Malizinin MILlitilsex Vel"s, Joe% nuel Pdres; do In Mean, vecino do Lgosto Can los asuntics legialativo.%. loriets. central tque rdnguni function tartan at Prwidentot tie la Rep0bli- en Emergencies.
Ante ml, doe Prinearim leastainclim. Antal frit'. Juan Bruno Zayss; 369: que dichos; Begun Its declaracionem qua him a fiena), que se ureglen y cu tiven Bus co, at objetal tie demander Par medto Nuts, el presenter no hit x1clat idenC. i Vicente Tlillualm, Targ&L Jood Fuert", Seerelarlo Judl- wilores cornisionadcas harin Is test- In PrOnjut Truma. solamente hay dos canters, quo se pinten 3, Rumenten do un scuerdra del Onnsejo de Minim- tificado el loven qua, se Auicift irKl- Ent grandpa reformax shorn, prepaSee. Judicial. clal. ct6n do lon blends a que As refiere &.- Moses disponibles an @I presented &I'M Am fRroleA qua Ae Lluipen y Rumen- tron, qua queen eAtsiblecicials lu cuo- friend 45 pastillu de un barbitilrh,.n. rilindose par& Is telnparsda.
24. 26. 211. 27 y 2A. 24-25-26-21-28 Cho expedlente. a las nueve tie jai part Is. conferences. tie Rio qua Ann ten sus bancoA. En relacift a #BtAto. lax tie lilembres; do tabacon huta ten- y quien Be Ir rncontr6 Is chaps. tie go embellece con actividad all her ,
maftnns. del tit& tres do Julio actual, loll tie Rgostfi y ilictubre., &I Aumentar Is Foblaclon qua-. con to demparezen In actual criaus. tin omnibus tie Le. Habana. Entre lu mom club ue. preside ml quarida
en el referlda inmuebie obJetca tie est tant.. miduldad n visit. hen per- Solicitarin at rialismact tiempo 11" conJeturmi quo r1rculan hay Is tit rrLno. v con @I cual he compartida
.IaL LAL mamblea tie Ins Naciones Uni- manateldo equOllos en su mismo infl- ruievo pr6stRMo tie cmen Millones tie er Luis Castillo Alfonso.
FARMACIA expropiael6n; qua me no AeftaltdO as du tie reuralrak R fines tie sepUeMbre inn ndmern. pesos 4 lit Cajot tie Estabinzacidn Tie Pue'" x ,n eqto dies en Rqu@l palicete, hiI DIROGURRIA 09 ED ICTO nueve do Is matiank del dis diez del all conaeJo tie log ministers de Eal- Sit actual aspect me. nom antoja 'a) abjeto do title #mta pueds comprs ll matador deu.Allelf, Ebankia Ber* blindome tie lam provectos qua tieis. itioral y Bonitos. Joe% propict mes do Julio, par& qua diction Ull do IRA custra grades potencinx r lit rems up halark tie cluedarate min don an at A(mat dc LL Habana. ne Para I& .nession. veranle a y tie
Dortor,.Juara ,Rcia vex mix dessaitrona. entre Is. Re.- Garels, corresponsal
do P imara Instancla del OWN tie comilidonadon presented ante exte Juz- ell Noviembre. yonder e51L tho, RAcendent.t a mAA a actividad social quo he le tener
JO H N SO N ( gatlo, alto an Pasec, de Marti 101, Rl- rroquim, el palaclot Municipal y at Ca- tie clan mil quirittles. SENTI'DO FALLErIMIENTO IN inxtituciaiin en r
eat. capital. x1no recicin plntado. ,,n
.t,, -- tog, is toAaci6n qua practicarkal y qua HOMFNAJE AL MINISTRID BAN- nSAN DTFA30 DT LOS BANGS. )it- .qua dolivelos, todoluxuu:n I= am
ON TURNO LOS LIUNM #I pr-.t. .,It, ., hm- 0 lam portes n In 26.-Hands pens, ba counsdo ell 0 y
Pair I teresadu podrin camps Fn relacialn con el tie Adollo Cast- MARTIN tod a Bus preatiglos, socundindolo Is
I OISISIAO Y-AGM S bar quo & ante juzaado hL ,.rr,,. recer wrate Ion comisionados pars. tier ED ICTO tillo, 4quA podriamon clecir que con- Con motive tie. haberse termulltdo eAtR socleclad In mucarte deI joven directly. an piano, muy especialmenTICIACIPS, A41211, A-1129. .1 P por 11milLrijullento y curma
"d 00 I ondidn oldha en el dla f1jado par& Is Last- DR. ADRIANO J. ALCOZ Y GOMEZ. tribuyers A, disimular un P-OcO Au numerrisms; obrAs piltalica. gale jp- Roberto -BeAil, persona muy estlms- te el director de fiesta, sailor Be. Naito mi ileortitarl. doctor Eduardo 0, ci6n.' a presenter cualquier Prueba JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA complete deterioro? Ni con I& me- nian lievinclose a Cabo eat el pueblo do. Su entlerro verilleado hay tons- wundo Flerrulandeat y el Rairrainistrador
D&UMy ,y %Ialdfia. el expedients PcOult" IL log allamon. con anterlorldad a In DE ALMENDARES DEL PARTIDO Joe voluntod podriamon ocultarli). do Puerto do Golpe. panado mitnalia t1tuy6 Una verdadera manifestaci6m senor Radl Busto.
.
Ida par rj doctor Carlos y1gu-ed focus. tie to presentacift do sun In- JUDICIAL DE LA HABANA. Carente do todo cuidado, tan 0610 on domingo, el COMM Por at nie)orR- do duelo. Despla:116 este clasticando Habarkla milalca an at club todo ju" An IA -J a' formes. miento de One lugar, last Como altax Ins virtuden del extinto el Dr. Chi-- I fiscal de P.rtldo. oil rePre"Ollt"Cl6ra tit no tie observarse Is. bells. entatua Ito y agosto par )a grin requests. tie
del J,,xtado oubAllo, I)Idlendo lot expro- Pars publicar ell un peri6allco ilia- Par virtual del prestento ecticto Be del noble proper que le lin sit norn- representation do lit vida, social cle arino.-Foriteclia, corresponsal. Jacubo Solar. I I plaeltill ftil.xoxm n favor del Emistia Por arlo do anta, capital cluralibe no meno.1 hace saber, qua ell .ante Juzuado Alto bre, In provincla. ofreceiiian ull caluroso TRASLADADO A DISPOSICION
call". aid ,jilid.d liallown y ma r Ile~ tie cinco diem confiecutivold, so librA ell I'Veo tie Martl No. 101, bujon, at- ISert pustule quo &at to content- homenaje tie grRLItud at minixtro de D1111, TRIBUNAL DE UROFNCIA RL CLUB ARECHABALA
6.e I, crotarls del Actuarlo qua reIrprida. No plen tie utievo nue.stru l1raLas tie LA Obriu; Pfibliro.% neficar dan Murtin COLON, junta 2B.-Ha x1do trusts. 0 mado peril In 1-111111-1611 do 1-0 ""I"' el premente ell La Ilsbans, a dice iuntfincia Un expedients d propla- Tutelar? quili'll sidatirill ILI acto Reollipafinclu Lie dado it MalstrizRA a dimposici6n del Otra Institucibn tie Varadero, que
11, A. prolicnan"If-It do 1. vitil. di'llou'll'". tie junta do 1941 don forzoma it InstanclanedeilEstad allon 11111cionarlob 'I'vIlaunal de Urgencla Ram6n Tomvi- Extuvo mill reclentememe comparit" i q I pald", A. uum rojo AnW ml. 0 PONCHE DE HONOR
it,, AN-111dal ,to O.:t Cubano. mobre %m terreno tie clento OiLuilarmit Rildrisuez, yo tie 32 aftom. mestizo, veolno do Is iiendo, coil @I quo Ila tie ser ell el indo ttl-rou" 11. I 71.1d lu2 qua 11-11111 Dr. Jusai Argote y Valilks, diez, duce inetroas cuadradom tie uper. Helium reclUldo unit ateutiat lavi- Ccarv' mnhm i. ealie Espartero. quien At mr detenido
Jim Vown Ja nor Imilmdo d, 111-1-1111's d ..... ,-- juez (it Pruners Installela. turca, All Inalinillco Manager social, e!
"HI'ld, propi'do'l do 'I'll' linvnil. 'r-. flele, eat el que be eneuentra tin. Ia- tauton liam el putiche do licanor title AL PERDER LA DIR C%.;ION ITN ell cuu.sIt put. p.4tafm llizcl reApsipucul -ntasiasta itinigo Juanita Mora, que
Dr. Maria Cosimantiva y Laipima, bricacibn a demoder tie 399.14 meLroca tv seri offrevidu At senor PreAldente, OMNIBUS BE FUK SOBRE LA CU it In policia.-I.1rael Grillo, correh- ,to descausk un nioniento dirigiendo alln.1 11-111",-,l ('1111111"uy )' 11""' I' secretary judicial. cupdrados, tie mainpoliteria y techos social Y a Is Seev"M tie PruPaIrlindit NETA VOICANDOSE polLmil. I ejtrvito tie cillpleudom que re lzan
I Almul..'11, d'..'.0 p;,:9.1:.! 1.1nd. 1"", 0 Dio.s: 34. 25. 26. 27 y 28. tie bovedilla, autea y ptsus tie nil)- tit' ILL AfiLlelaCitill tie Dependlentell del SAN JUAN Y MARTINE2. JllnlG 11,18PEOCION A LOS TERRENOS iquel rteinto par& I ..ugurar of"i'cial-- N, rla -u J- A me -- Ar11-,.nd-'' ,--
it 111111111111[ salcum; con a1guilum purees lazulejew C011'ereicat tie La Eabaiia. title Ivilma 26.-Hate pucus instantex el 6rumuu mente ]a temporsals para, lam prtprow-am.1 ,,, I- T r-la al, I- dos, situadan en Real No. I FAq. Ore- Lugar el gruxunu domingo it Is.9 diez tie Felipe Montalto, que so daright al MELENA DEL SUR. Jullit) 26.- moron dia tie I a pudiendo decir que
CA Mm 45 f0triclos ...... I ... ... -11,s d, Ar,,,,ml, r,,r ,I vin. y Real No. 3, Rio. Alde(oa. 11 u Arrchabala se vrr&
upa- tie Is me mile oil Jos salolles tie nuem- deniolido central -Galope- a] Kpagair- Ha visitado axis locallailud. el minis- -ste xfio I Cliubl
M1747 Alta" A1104 A#021 le ,,,,,, ri ,dirion At, In ('01111)RnIA I!'"- MUNICIP10 DE LA HABANA Pit
reclenda como presunto propletario or tro Casino Ell moot. ae le el outator y rompiriwit Is clucc- tio tie Educact6n, Dr. Alernfill. arram-c ;Iempre Ileno tie axociadim; y tie is
, In.l (1uJn- A-1111-11. Y In %I-- -- ese terreno y fibricaci6n el Neftr Jo- ConcurrIrArl I mIsmit lox licame- clan. retrocedicl par ]a Dendiente do pRhado (Jet Ingenlero ProncIsco Orau milias tie )a mejor avicleded hatia7..,-. all, C"-'. 11, I,,,-' l ()-st- Inn 'I'll' d' "" Departaniento de Administrad6n A Martinez Martinez y como arrenda- naJesdofi. seftorel; JoM Maria P#rrz, In loans tie AlorRriciAeo M;LriL,, R In Alsina. sehor Raman Greta. JmA Na- nerK.
- --- ------ VA, P, M A C. A 1rrrrn,-r11- ,111a mall n a in rnile arias tie lam extablecimient.m. tie So- Lorenzo Mijjtr .%, Enrique Gancedo y solids. de plate puebin. y6ndosp Aobre redo Vldal, superinteradente prnvin- Be hall Am repetir INA fiestas AM),a I MA I iamrt rf-, h.w.ndn u- r-1111-hit f-J' de Imptiestoas clega-Bar-Cantina, y tie Carnlrerim, loas Ion mlembrats tie lit Directive, 3, dr. Is Ill runeta y volchridome. ri-siMmirin citil tie, PActielRA y otmic, siendo scom- ruth-A y ttARA hen do Apr tie resnI PTESGUAREIIA I mAlrinntil q- rorr- a I ln In 1-1- Brea. Jeallu; Herninden WeRdo. J-aiio Secci6ra antAAs reforids. con lestiones; mencis graves lox PRSR- pahadra par ant Rlcalde Dr. Floinrd y nanciR.
;...- 4. 1. ,Rll. F.rl rl, -n 1. ru.] li Radriguez, y Juan Cimadlevilla. La que Agradeemot; a] nefirar Vla)prin Pres- jerna; MagdaJens. Prado, Jn.L Pon" el Inspector de Agricultum .sehor Re.RNO r frud ,,n poll. do in, AVISO DE COBRANZA se ham saber a todos lon quat pudieriin intense, president* tie la deleliukriml Y Emilio RodrIguez; y grave Slgfre- yra; Lon vIA tastes iniapecclonaron -1 ALFREDO FERNANDEZ
FARMACLU 09 TU MOY A' y p r -1 taller interim an esta, exyrorisrift Ila- tie dIChL Asociari6n tie eat& locRit- An Navarro, Can I& fracture dA la cIR- ie.rr'eno dandle Aerill conAtruido el Cen- Ell nu ma.risilm tie Varadera, dediI I I rst-rnrarrilem. T me rnni-nes Orr -to ANO FISCAL DE 1947 ra que, conou I a Que len-. did It invitarl6n. vicills, y tie vertex cotitill". tro ESCOIRr modern. Perin a It PeAra y &I mar.
in :1 promn,,nt,,,R is lmlldnd Th, dri lugLr el ilia CUATRO DE JULIO Muchis graciu. Imua tramilicladc, inmediatamente R Tambi6n viAitRron el pueblo de Alit el alRble y distmMdo arniga.
Ffsinn Trrminal Rxilroad CamPm-,*. Bar. TRIMESTRE DE INDtIRTRIA T ENTRANTE A LAS 8 Y 30 DE IA CURSO DE VERANO Pinar del Rin part mar a tendido an
V IE R N E S cnorAn prnpirtna-lit Am 2m. y 'n a u Be Cirllo, GuLan, donde sort construldo otra del cual fut visits. recientemente pu111111r, ITIM"11,11 1b. COMERCIO. (Tarlism In., MARANA, co I tit I tifics"Os ICI doctor Refuel Solernou Same- IN finca tie )PC tColonla. FspRI'lola,. Centro eAcolar. Begin pudimoo saber, -diendo tener lit oportunIdad do ver
loin Ac,"%exproplitrie'n Y tods. Is. 3a.) tie eu derecho, CpmrnU;nV.r r oidofi dos culto professor tie ILA Fseuelm muy pronto Berlin scometiclax dijtin- In feliz gue es par& It Ponca, ya quo
., DXSDIC R&I"A A pASRO i mLm er n it do], rL .0 conesponsal
ON KA47111 qu. as rrsAn con Al 2do. SEMESTRE DE PATENTE DE en It IniAMR: previni ndoles qua tit- pj; tie Guanabaccla, me climpone R Ile- IDFNTIP ICADO VEN BUICI_ tax obraA ell Melons. y Guara, tales it menu a tree hormosm ejemplares
aAdo Intoraca, pal dlrha propt;,daali. T-- ALCOHOLES. INDUSTRIAS EN ,bo acto se IlevarL a effect hacienda var a Cabo un curso do verano du- DA DEL PASADO MARTES coma lit reparsel6ra tie cation y, par- do Pieces, qua an An cocina as controodds Tedillfend ,rI AMBULANCIA. CORREDOBER )a designmel6n tie Cornifilonsdom van
I ,uz. = egg. a Habana . A-69" iA". 4,rorhm, pairticiparitin o s clues y I& carretera it Mercedits.s. El vierten an ricas y exquixitca bocadca,
ante, 51L cast tang. Prado M4NM dumbro A, In mimma ,V ro el amunin DE ArUESTAS, REVENDEDO- cut runte JOB mews tie Julio y nosto, pL- SANTIAGO DE CUBA, junta 26.11 1 lquiera, quo sea el ra iuraero tie 'ca M todon aqupl)oa sJumnon qua eleven El cadfiver del joven clescoiiocido quo pueblo Be muf:strEL aga-Rdeciallo a Ill pasando alli el consists, un rsEO an
I; t Ave. do Bilgica M-27n al:rlartalliu. on-patro- --tit J11:117-d- RES DE LOCALIDADEB, AMO- neurran a ella.. mignon, signature a loll eximenes do .%a Auicid6 an pats. cludad, el Past, atenci6n gubernamen to ].-Munoz, Co- Ila Mansi6n donde Alfredo Per' 0 A Marti 101, Iero- TAN.. ]ADORES, CICERONES OCII- quo cc
0Mr septionabre a que deseen perfeccionsr a a. its e 0 rresponsal. uTtledez, vive fruz con su respectable
I to .. A5 . . . . M-7671 11 PACION DF LA VIA PUBLICA. Y Part lijar en el sitio p0blico tie Mertes ingiriend 45 P still d bit[,
,,YL, Obrapla . . A-35M 1.1 l dufl. d-rl.. do in pr T-I, ante JuzUado, y ublicar adernis ell conoclinientom del Proxima curmo es- bit6rico, que apar*VI6 ell Jos porwes RE,'IBIO GRAVES LESIONES AL y distinguida familla.
JAMpar 44 esq. Villegao M-WIS 11 pompmir.u, dor-hno, part I Ipsvl(%11 SE IIACE SABER a lox con(ribu- I& GACETA GFISAL QE LA REPU- Cater. (let Circulo Obreru altuado on PKM-u SER AL,*ANZADO POR UN He prometido volver par allill. en
forro, 114 . . . . A-8W daid. Laid interpsoxicas pueden dirigirse a Lie Marti y VarglLs, fuk Identilleadu 26. -Ell -1
A
Paul&. su . . . n x-%Id-nhrr en 1. mi""., Q- 1'.. yentes por lox conceptom expreasdCA BLICA, Boletin Oficlul tie In Provin- OMNIBUS acluel Anableiite acovedw.
. m.871S clue piteden ticudir a latisfheer mug cht y en Can perl6dlco do los Lie mayor SU doiniculo particular Pit Ill Valle Iloy COMO Luis Ca.4tillo Allonso. mu- SANTA CLARA. jutiao it El, CLUB ASTURIANO DE
Habana. 957 . . . . M-SM ya d" -r ...... mid., u-i.m, rr-.,IDXSDK PASEO DR KARTI 't lantitad". 1. pl,-u. alt,'--s lempectivas cuoths, atin revarato MIKu- circulact6n tie esta Capital, pur Lin do Marti "(11"Pru Vil"Ito (Whe'llact Y torlst de uti tarmtrivia tie PlAVA-EhLa- rejiLru tie soccarral. fue asistido Friat CARDENAS
no. a ]as Ofivinam Recandadoras do thrmino no menor tie cinco ni mayor tares. el6n telltrul ell eat Capital, que dio Tom" Olivers. tie 26 anon, VeC.Llt) Air
IrADKK VARELA dohldmm llts autor1radiam parn r,-L1r- o.ste Munictillo, alluadas ell MERCA- tie Olez dikg conflecutiVaMente. se eX- OTRA INVITACION Miterte tie una puflaiRcla a sit anianLe Zbtyms y Carldscl, eat ema chided. el Tienar Una fiesta el bibmilta 20, allik
6 Ualoja y Sin Nicolas . M-7712 Apallar a loo mimmn. noinbrmrAn un DERES Y OBISPO, Cialos, todos I pide el preaente en La Hatiana, it do,;e PARA UNA TOMA DE PO- Alicia Elicanks, en el bcoicitie de LA Cunt PresenLaba, ifraves irtiones dise- in su Qiinta do Mijalt.
Limited y .An!naas . . M4480 1-1111141-nAd" Qul ins represented rn 1, s diem likbllex, DESDE EL I DE JUIA00N tie Junta tie 1947. Entre line& : sltuu- SE81ON Habana hace vkricia dlaA. La identify. "I'llaclas Por todu el ctlel'Pu, lit.% Cille Mestat eat hurks tie IA noche, seri
, Padre Varela y Corral*, . A-9466 Illoccaimi,,wom quo liabrAn tie seltilir- A], 4 DE AOOSTO DE 1941, y duran- clas en Real No. I Esq. Gravilla, y No as air& que parn nsistir a Ila cael6n la 1ley6 it cKbo su herinjuio le cauh6 tin 6nuillaux de -Lit Fieclia ell un ambient, tie grin yabilo y I l1scobar y Pefialver . . M-9W me parit I& tasarifln y Ins perAnnikit .N1 PX911ACIOD ill corgo tie presidelite tie Alberto C"tillo Alfonso. vigilante tie tie Oro qua guiabs, el uticifer Enrique ;onsistiri eat unit liuche beflable eatI A Escobar . . 114218 qur romparraten par P1 .mtadn nnm- te Ins lioran comprendidail entre 8 Rent No. 3 Rto.,Aidecoa. Vale. i tie allcientra y con grain or"optu Ill.. Lie Is Mittens, exctca lam sA- Behar Carion Barcelo CLrWIlo ell e Is pollclu. Naclunul tie Ili Divusiwi Granadas cuando aqu#l vnizabit lit 111"(11L
" Be. R.0faell X Campanarin M 45M loaric tin voltilmlonado quo in rprem-n- I)ajoa en clue m6lo set-it a e 8 it 11. Dr. Adriano J. Alooz Y Galatea. seno del Club Rotarlo guanallaccienme Central, clue vino a rsta ciuclad (ij (,arreLel-4 Central. El le.suaiiado ijigre- 4uehtg qUe ya. tin sidu cortratads, I
I P. Varela y J. Peregrine . M-9627 to Para till oi)jon, prrvInlittidome q'Ir lgu lnlente potirfin ranjaurse ensall- juez de Primers Instancim. Ante y de It Cult] y1t nOM I1eM08 hecho CU unl6n tie Jos agents tie Investiggclu- ,o oil el hospital. y el choler Orono- que haralt furor kill
San Nicolis in G' I& . M-6244 ell ,I ,,ama do qu. airlio priplo.
Animals 6 In strola r . M41140 n vroplittarl-s no mtuvlesen pr"ou;, 'a 'ho plaza, sill recargo. Jos reelbos it nal: Dr. Hernalliagenes Glm6nez; on uportuniclades ant,"icares. ties Extraordluarlax. ,Ltus LlansaI dos fit clatteraido. DON ANTONIO RODRIGUEZ
, i.,Al,% do trimpitres o sernestreff an- Vallarlars. Secretariat Judicial. xathA-d. 'I -f"'I --t-j "'t-,- -- ... ...."'-.- -- "' -- .-.-. ---- --"-,-.tL- -- .
PAGINA VERGMS DUMO DE LA MAPINX-MM, 27 DE JMO DE'1947 ANO CXV
SECTION,. A N, U N C 1 0 S C L A S IF I C A D 0 S D E U L T I M A. H 0 R A
COMPRAS VENTS VENTASI. VENTSS VENTS VENTS VENTS
ECONOMIC
9 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 49 CASAS 48 CASAS '48 CASA$ 413 W AS
COMPRO CASA 4 PLANTS CON COMERCIO TMEl CIEAPLR 09, TIMONA, JAIL, *NWDO CALL GRA31yD:k CON,*AAX OANI&A. lg]DKLWO CASA XOPRANA TNA MBTA TARWCACIOX S PLAN- AVE. a ENTRE 9 Y 19
Fnti-pizarla Nat'la do maniposterla. oil F Jiulna buen bar Virtudes 300 .,a- the onropti,111, .I.. rnedojr, hall, ba- sah5n y mucho fabricado a 8 kII6. Jardfn. par"), maim. comedor, 3 cuar- a viaLan
._ Jlh a. Rents, 121 pesom. m S a,- spariamentoo Para una buena rents.
Santos SuArez, Mendoza, Vfbora a IA1- from fabrieRtles. rentando unnsolotre- 'Iet., cunirtom.oserviclo do crla-. net-., to Habana, propIL para in. too afto Intercalhado, hall. (:,Islas. R ,Illd L ,,cot. Allipillici6n Almendares. Edifleto
-ibn r. do, Dueflo: Prado 110, bnJoa. duntria, cmBi una manzana. Prado 110 9 to. Ocho full pesos. to its Columbia. Ca C, lluca_ Jsta 262
aatl de 3 4:4 y Karaje. Otra du. t ;160 en $323,"00; Ruego In e I p( 97"10 tdoodspocacnat aCaIefretndteora s.5Iynf!8r Vhente 1-7181 -D-7965_ OAJs). D-7956-49-6jul. Out-fin YO-9696. .8086-48-29 -rtre Con.,ul.do y G-din,"
Sr. Bar .. At 49-gJul: D rm;vlaa y 6mnibu* man 1-5,38.
'. -1,28 s nedia,f.,. a. Dljfi. ", "i D-9170-49-29
on. D- i)-8071-49-29 LAWTON PROXXKA TALANTIAS VAN IGNACIO CZAGA DZI LA CATN_ TXNBO a CAMAR'4 JdL PRIBOX D31
mareposterta a] -lirdo Calzada. Con
nionolftfra. precious residencla, par- dral. Alagntfleo edificlo. Pledre, y -7
VEDADO: WSW tat. axis, 214 4x4, jujoso bafto, clo- canterin. Tres plants, 1.210 matron. to cilidades. elnbRrco 01L ]urnea. 'Docile TENDO CA.LZADA BE COLUMBIA
COMPRO VEDADO Proxima a 23. PapaJe crecherteD, Potp, o-medor, Carlos, IRv.daril. go,,- Ron[. S,704. Antigua 495.000. G. del 170-9596. No Intermediaries. 3, 'Miramar, tilam. AIq -1-1, a CERCA DEL
plarillen antigaR. tiranterts. inadera is, Rela, terrpno pnra ramaJe Inds- 34'.11te. I abRue.264 11 2474. D-W11-18-29 ferreterlit y tiendR ropits.
De $35,000 a $40,000. jardIn. portal, sala. councilor, 31 b Peridlente 9.000. 1-1454. D-90 92-4 9-20 -e- PARQUE M ACEO
c.,In., patio. Stuperficl, 123 mo- D-9051-419-29 TZsynocAaA XoNO-LXjC 3FA3MZ- Ao' AtIminsir OS. Telf. F04W).
Residpriela (Is na sets plants. tr-*Rtilnta ;16.50. FQ-2249. M-9 3 24. Calla pRrR nit. hey )a ven A D-7i4 2-41-21
11 v,, M_2,4 JAIR ONL do par co
que teng. d. 4 a 5 lutbit.,itne.. D-8134-4 a" Portal, Haiti. 114. co- V E D A 0 0 vzwDO AZ.XNNDAZAS CASA UN Edificic, Con local Cle COoSeTCi0 en
medar. <,(wine. ballo, todo its primer. lipartmult,"toal-vill. $80. 1111,900 los bajos y amplia viviencla arri2 ban.., gar-J- y dolinka .m Mucho pati(l can una nave hecha pare pa r aJent"R "mall sll,.
djdnd-. -.%do 1. n ba mis 15 apartments interio'I. sir.oo Vreclo 6.500 uns, casa trallaindoros : $3 son, F11-20111. Avda. RESIDENCIA DE ESQUINA ;a, a a. plant.,. :1 c-a.,t. roDt InHa P 0 a 12 Go DEL MONTE Re d.
at frente y dom apartments at I Ano. C.
dc'12- a 3 it S4 2a. entre 5 y G. 117, Buena VI.t ta. $1611, IIIS.500. T.-Itf... FO-G.',G3. res producienclo unos $230 a pe23 it a 23 y 0. HABANA A64 TELF. M-2474 do. Informant 1-710. IlodrIguez. fon D-7,952-48.
D-9179-48-2if 8-29 Se entrcga desocupada elegant G, r, In. sar de la ley de alquilereL Punto
-FO-449. M-9124. J,'CALVO, 1, Ilift'd cities San Rafael y San Ali- SIR V33NDAN 1,000 TAMAN TXXXR. residence de 2 plants con seis BE VIRNIM UNA CASA ACANADA .
gllcle.alon;,34. Dos pl.qntnm. Renta $132. no -n 3 ca.a. matters, Arbolea fru- centrico, calle Hornos cntre VaEs,-b., cores, de San IA.ar.. 153.24 tale IT, Ruta, 12, viradero. J. habitaciones. 2 bal5os, sala y co- fabjear con jnriln. Portal. suln, tororman in don habitAcions,,t. oufli tie pri.
nittrus terreno Preelo ;17,000. or, pOr y Principe. Se le ha fijado
D-812 9-27 RESIDENCIA EN Pablo 1) all, do 12 ni. a 6 p.m. medor como para fiestas. 750 ni'l-k. encina, ties rIl 'I s. 1. ader..
PICOTA XdXCAD, 41.111 D-7804-49-29 tcdero, Sala jo para vender. 377 mottos
17 *IUkBLkS FRENDAS REPARTO metros de terreno. 13 y Baiics.. no e415, entre qan Mar4a- PTCC
.29. loo's"Iflan"tas"Alonolitica. Pro- VANDO PON T31NEM QUA AUSEN. Vista Alegr de tcrreno y mil; de 600 de fabrilo Fundici6n. cerra do Coin- tlirme. -.All man Ittlea its tiltos. cl. Precio: $44.000. D-7S17-41-29
AS-1822 COMPRO MU a Blanca. tar6n, 9 cu (techos monciliticos) on
;-stli. 8x23. Frente a VI artus TnRmposterla, action
EBLES 5 habitaciones. 3 hellos bafi0s, M'i R. 22. 110, SANTA EMILIA Y DOLORES
Rildins llaKerR refrigersdor.it Urn- gus. terreno I? Ifneft: comunicaeltin
a' muy elegantly y do muy buen It'. t .. 28 y 9, exent rontnbucliln, rnmercill mell $32,000.
PRI'as. caj a enudales, arolilvos. nine- M ENDOZA y Cla. can
bles do ofleina etc. N SIERRA. 9 ENTIRE a T S. BOB pl,,,,,, li bitxbl,. Renta 80 V mo),. day Iwad.., 2 pl.nt.H enlli-l, $1,14
agocio rAphlo. pinatas. At ... Iftiv.. R.nta $161. Mi- to; techot MOnalfticos, comedor facthrIA0, Prtclo $7,000, Bra mAs Agentes Excludifols do Vesta em $27..i(10. No Intermedia
D-8154-1 C
7-28 ramlir. 32 y Torcers, 1,125 metro". oil alto z6c&lo de caoba. Mis do frif- o. YO-2790, Botany. 1,. 1-7191. MENDOZA y Ga.
n [fit Dris Phantom. LuJosa rest- 1,000 metros de fabricaci6n y 950 D-7927AX-20 Obb" 305. Tollif. M-6921 SAN INDALECIO 2 PLANTAS Agentes Eidusivas do Ventat
D .
LA REGENTE: M-2655 varas de terreno; frente a t1fan. $8,511111111 UH-C-160-43-29. San Indalel-i. 363 pg.d S.rtVMDADO. 15 ZNTZE 10 T 12. ON 0 3 S. Telif. M-6921
Do,, plant-. 10.22.66. Moonlit Ampha;,6n.Almendares, Venda can& Sidirez. hndop-Ii,,nteH -ll b 4 bispo
Sillud 60, --tre Ifayo y San Ni,.IA,. let. I- visa. $4200, entregindose des. so Tiene 3110 metr- f.hriad- ltwa I r
C lida jistr co16n. moderns, fail& tf Y-NI-N
ompromom sun mueb)" de ll.%o: ca- 0. Previo $30,000. Terrenom en Dan ocupada. prim-ra. %'sets. Portal, nala, 214 con $50 on $ 600. DucAu I-711SI. Un-C-174.49.2t.
sea corn 'let R s.sERplecnilldald juegom fi- entre 19 y 21. 20ityll clu. a $41 m. clow. hall. b.A,, -miall,t-, -medor, S 711-41 2-1
nag. TRInablitit vendemoa a y V EN LAj
r-tia-myfitles eleven de forldo-M-2655. -TNNNNNoN. tridna patio y lavadero. Entrails. de NATM DR XAZWOSTN=A T TNJA
D-80115-17-11 ji. PLATA IKAI91AWAO A unit cualro 6mnlhus y cl- CIPAN-M IDIENCU ANIMAS 705
Avenida CentrRI, 1.300 metrols. francean, con treacientiti citicuenta
SE V EN D E Fra I le $6.110 arR. Biltmore corca Ali- M ENDOZA y Cla. ne. Calle 13 nOmero 613, duello U-11IRG meters aproxii-oRdlimcnie, so RENTA: $530.
esta prensa do rran tOnelaje de raflore.q. .3x6r $5.00 varn. So n Felipe Agentes Fjdu&os do Vests Pued, renter $60. li-7906-48-30. AmphaCi6n Almendares. Ave. prupia. Para industr1a. AljipIIn,-I.'.n At $68,000.
is UTILES DE OFICINkA cerca Country Club. 40x50 $ 3.50 vara. Obispo 305. RIC IF TISTA CANA T UN "TO. 10, entre' 12 y 13. Acabada de tarai, de Luyan6. Infornics telffuno
Telif. M-1111111121 I it,). PI ca monolithic. Rentan. X-I 117, AR11, AMIG11
gadas. PrAcUcamente nueva. 0021EPRO A PARTICULAR UNA XA_ LUZ CRACA 31111G 11)0. MODERNA. DON do $55 $ r, 5 001 17 an eRna finiticular fabricar de-la. Todo, comfort; I
MARQUEZ y MANILA quina do esviribir pairs, Acatirmia pInntaB. En magnifleas conditions. UH-C-172-48.29. para hirln; portal, main, 214, come- 1-6214. 1-3860.
Tambift portittil, on ventIlRdur arviii: lTltjnlo preclo 19.000. Inrorma G. del dor, (--ia, bitho IntprenlRdo, patio sardines, portal,'sala. comedor, UILALZIT CON ALTON 9,000 VAISAS
1.2de moist y librero. Avi.4nr of Monte. Italian& 264. M-2474. tierra gr;in(lc. Vnefit. Llave Avila. JR. 4 babitaciones, 2 basics, hall, re- ,con itrboles frutRIP., se net r, go N aC e r r o U_ S30. D-81 95-18-28 D-9081-49-30 BELASCOAIN 551 117 entie 5 y G. Bucrin Vista. Fo-flosi a. firica dentro de In cludad a I0 UH-21-D-7610-48-28
Ffibrica do Muettles pam Niflov. 31-D-7951-48-219. cibidOT, terraza, garage, cGci- minutes del Parque Central. Infoinivs
Tel&ono: 14744. Vendo casa con fTente a tres ty., parity, 14 y S. criados. X- 1547. D-S(144-48-219
ulftlea, San LAzitro y Viita Alegre. SE VENDE
Z3 OBJETOS VARIOS HABANA calls. Trato director. Suieta. Verla a toclas hOTas. Trato VZNDN VACIA UNA CAAA NO21 CMSITO PICAMONA NANA VA- Cidle Carmen 117, entre Tenerife y Ley Alcluileres. Seficir PaleL No del Campo FO-4292 director. U-4363. Sr. Pirez. Jnrdfn, postal, Bala, recibidlir par pR- 13,epart. Al end-es, en $19.000.
If Caroplanario, dam plants Indepen- iffc,, -Ila et. con 3 habitactoEllerin. Informant A-26ii. M-3858. Habana 208, altos. Vpndn rasi ana plants. jardfn. portal. 1 4'4. coarto de 4x4, bafto int,D-809 .23-29 d!entes. compuesta. de sain, comedor, hall. 4 4, 3 tattoo, garajo. Patio; Be en- 14 1 do. c.mcd., .1 17,ndo, r.cin. -. t"1 aj(-.. bafioB, biblier.ca,
ME IF T -? Ekll 0 314 Ctcln. y ban., filLimn precia tregli, fif wnni: A. Fern.Andez, San Ig- -D-115911-49-29 K. cuarto do s,,rvjcJ., p'ti. -,, n, d a r. torrass. carrada.
ffln9 /A BE COMPRA :PZUTA 303MA NA7U_ 8'6 bo, Clueflo Sr. Navarro. 1-77 1 0. nari,, ,tI. A-4113 D-79;ig-48-28 nI ff"Ido, escalerit a la azalea, precio jaldine.q. cualtany servicio cria'-jet're.
.'let
NVERSIONES ral, tanibi 1.000 Islas pulp a- D-8180-411-29 UH-D-721 -48- GANGA BE H, 1IT,100, Sr, IdulkRy, In do llcl"l,,, y do,, garage, ral rinse: F1-2 "I,
C, ill _PAZCIO GANQA, mo xwou vxBoOMPRA-VENTA oriol, y me 'n"na. y postura.. IN OY: Ez;rada. Palms, piquera auto
AUT A rtad. 47, Placetas, J 'V VENDO EN SAN FRANCISCO to ed, -odra tranvias J. Gar0n, fill 'rascalie Armas e.,quina AlfiRgrom, 4164-48-2q 59_48D-7986-i3-Y9.' y guaguas, -D-7 -27
VII.r., una cundra Calzada Jefids vende teireno 3o m. fronts ror 2s m. 4,800 CANA Q=NTA AMCILMO XAXdel Monte a& jardin, portal, soft, ftntlo, total 1044 varas, con cuarte- Vendo Casa Playa Santa Fe, posterla, portal. salH, 314. comedor,
con Pdor, from cunrt ballo inte,rcala- PLAYA HERMOSA rim, Infnrma Antonio Avila, Monte aria c clan, 114, jc, 2.080 metroii,
VENTAS do,'114 y gerv clo criado, refine 4(18. Ttlf. A-8382. D-7890-4S.29 monolithic, 5 habitaciones, hall, ell o forutales propin, granja Carretlo; desocupadt: ;8.500 F-4176.
i)_7994-48-12. comedor, cocina, garage. doble tera Aldab6, guagua puerta. 1-3154. e3quina 19 y C. Almendares. ParCASAS INVERSION SOLIDA. RENTA GUANABO serviclo sanitarity, portal, patio. D-8049-48-29 to], sala. comedur. cuarto criada,
REPARTO BATISTA 4,500 PANCIONA ZEBMMNCXAXAM garage Y patio. Altos, tres cuar.
CAMBIO .011, VIINDO CANA XAM70STRUrk DR $366.20. Precio $36,000, alqui- Se vende residence Cn el me- CALLE E. (RESIDENCIA) Acera brisa. I cuadra calle, pogterfa, monolithic, portal, sala, ins y dos batios. Peseta: $16,000.
dos Plantas, calls Carmen cerea. its leres congelados, 19 apartments de jor lugar do Is play&. A 50 in. Central. $5,000.00. 24, belle. comedDr. cocina. teJa fran- Inf. so docile: M-7589.
Nlonto Y its BelAscoaln, precit, $10,500 Una points. con 6 habitaciones bajas cola, Palle traspati., varta, pasillas I
AUTOS informs Sr. BarroB. M-1729. de 9 a 12 es mfbaA.buintercaIRdo( Y 2, habitaciones 10 mil metros terreno frente lateraled, mlempre ague, front 6mnia. m. D-8198-48_29 quina 545 mts. supLrficie a 10 min. del mar, con frente a 3 calls. y ,t y An altos. To a 6 habitacio- Colegic, Majin, a 40 c. metro. bub, tranvfas. 1-3454. UH-D-7691-48-21i
del Cerro. Informant: 314 m. do fabricaci6n, con not nes IiJ2 hRAOH). CURrto y aervicio D-8050-48-29
on
-c Por dos. monolftficon; crai
EN LA FINCA JESUS MARIA. 1-7710 A. Rodriguez. r_. 1.14 Calle y luz.
terTeno de 2,086 varas2, va pr -p par. fRbrtrnr at rondo
'i n g 16.
Ell A r1cultura he aldo ru-nda Is y rl.H Part an ent. : *12.Mg factiv. INFORMAN: $21100 Recidn construldas
1
-Ile
D-8181-48.28 toles alrededor, parquet ing1h. Va ro-nror U.2005 nwrat.rhadon; a- CASA
'c,Cd cfgn p.r 1. a apartaimentos, do 3
. P.'
que sedispon. q.,! tc. Informed: X-1596. Sibado itnirg ad-cf -pnCht. F,.rngkndz y V Alamptisteria. jardin, portal. sets, 5 casas do
por In Direccift de Fornento AYESTARAN e a, Ali far .66. A-9112, 214, cocina. blifit, complete. pisos, con 2 apartments por
t d y domirign calle Ia. y F. Plays 10-D-7931-49.28. FO-1708 XO-1355 C---dor,
or 6 Tlerras re proneda a efec- lantio; at fondo, Indepeticiietite. niudeF..r In ernrdlcl6n do la fines Jestls Her so. main. c.mod.r. 114, Little. plant. En el Centro de La HaMarla-, ubicada en el tdrimino mu- ESTRENELA grnn trastintio, report
Vendo realdent-in acubada Ponstruir Ce a 6tand bans, calle Francos. Muy buteria.
Ilielpal Cie ounnabluCCIR, y expropfit- .. MIRAMAR $38,000 LJH-D-6779 48-1 j ,'r Iflus. 1.11L. rest.
cia reclentemento por el Estaclo, asl prrioati estilo Colonial ioda of- t V) 2,00 construction, con tuberfas de co-ar6n. AmPlIft, frAPCR, may A-mritilRda, LUNH-D-75 6-4 GRAN RESIDENCIA lidadl-H $12.37. Pronto fl-oeupariln.
conic, a In corifecol6n del censo do I. Redonda remidenchis. Serrano, Baboon, 212, Nwarlft. bre, cocinas de gas, etc. $40,01XI
fluff OCUpanteS. Acera brimil. Garage, Portal, maim. tres (514 Y 3 BAIROS COMPLETOS) Se vende una esquina fabri- D-8017-49-29 cada casa.
EN hallitariolies cull clometa, hano, hall, STOS.SU A'la entrndil del repRrto, re8kienCiR
comelor may willillo, covina glim, yinn- AREZ 2 ph.ntH-. (clialt) bajom, jardfri. I,,- cad& en lo mis c6ntrico del
COMENZARi EN JUL10 EL try. lava d Pro, mervicin crIndon. do Its- ('mile Pnz 203, porn matrimonlo fill. mala, venlibulo, recibidur, una finPRIMER CURSO PRACTICO I rontar $120.00m IIA_ do gumt ,. onse. modern., It.- y blta,16,l amplia 3 sit hatit, r.ropito, Vedado, 17 y D. Informant on CON 514 EN $12,000 M ENDOZA y Cla.
CUBA I,,., ""' a- lisp lynellidilde, p 0, b.J.M I idependenyvs, call tran. personas nuty.1"". Chalet Inampolterla, snilitu, sutlre,.
vt I on Atiltillillonto entra Linal" Agentes Exclosivos do Vestat
EN MATERIA DEJEADOS 11. 'y I ]loan. a todn" horalt. 13""'; %fit y ruln 16, IXIexIn 10 hillatyr hile, -, 'fill. pantry; n1los: 4 nmpilng
cutt I r Hit, n dom cuadran. Nonell. Corr. D, 401. Trato director. 2 1 .1 cuRdram CnI7.ada. 1 1;2 1,,1, 14,
To AyeNlorAn. for c.1,glad., M-DIG9. (total me Is vamn. 5 hatil. Juldll entroda portal. Obispo 305. TeW. M-6921.
V-1113548-11 11A. hall, ollied-1. 2 -,-l 14
F' FlIcte, do Julio pr6XIM0 serfi Inall- 3 en.d... I'ati., tlLR.pmt.,, g
fiturado el "rin:ortclursillo prilietical que aparle, garaJ, 2 niA,11111111., 2 hatill.,l- U 062 4 part.- tj .,
I -la- 3 -1-111ci. viindo.,
11 mutter it d ejldcls se ofroce en :;do fxro,- 1.261 -- -.Cuba, njimlatto a lom curscis do &1.11- VEDADOO $34,000 SORPRENDENTE 11, Iuna .111, $38,1100). Fernilnd- I)Rnn 212. Notarls.
dion do ICLs vNellellut cletilentriles y A IDEAL PARA VIVIR UNA PLANTA 3' Vidal. Astilar 556. A-9112 m-Imic,
lon progranins do lun e9cuclas prinia- 10-1,793.1-49 28 MALECON
rIns aporloroa completnerflucho con Y RENTAR LAS OTRAS DOS OPORTUNIDADconocimlentoa milin elcvftdos cle estn allrti,h, dlfl,-I,,. : GANGA Se vends lit ensit San Al glll riln So vFpdo-1. as. M-lee6n Indianensefinrizit. naptiom7a from a... In, pendl,atc., EDIFICIO: $900000 r. caal e.quins. a Gervaslo.
Lo b inday-6, )a distinguide, profeso- .10., conord.r, tire. court... 14. -nd.n 2 cams, do modern, L A M EJO R not y (;er-I,, de 1,,, i,[-n'- z: 16 Mt., do 3 plant".
to del Rio de Diaz More, miles- dox h. a.. ]train $240.00. He entrogm. call 1.490 'Rram it. terr.no. I'll- on I)a tamento I i calls. 0na do Balk comedor, 5 haGOM A S TI ro. Lore, I'll, plants d-noeupadn. Ftjr. U4010. -arm, jardfin, Parisi, a Ia (RENTA EL 7.48% LIBRE) Itimcyll 7 frnto' por 36 d.'a..('.',j'jltu., bitaclonex. bayo complete, servitra do 10-ID-3189-411-28 to. roniodor, mervivion nttrR ,Cer a do Infanta 31 its Ran lAzaro.
Ia Eacuela do Fectilorno, mituild- oil of lritr. it, cio, do criadoo, cocinas do gas, toDo lifien 4 plant... (Son 8 Cohen todas lam principles zonua comerjalta. So irrusan at fronts, motor y IrLatoo
ril6litica enRlicifico ZItYfts AlfonmO* y dom, 2/4. roVIRR y lJnR na%'O fie 36
ItUtorri, del y3tilco 11hro cubano do te- AMPLIACION metro rundi-ndilm, von mervivinm con fro t a Ia ca to). C. maim, 9 Ila. dueflo Rein. 320 t,](Lf,,n,. M.,IU7. menores Pat cuenta dol lnquili.
IJjidom nj late. obra aprobadot r manliar "'. SsKun,!m, bItRolones, hafin Interealodn, connector, INVERSION a n,,, irtinla $220 un solo racJbp.
Jet fledexl3uperintencientea do ALMENDARES Jar, it, lp'.4taf, PS.Si-, 2/1. a carton y clarto 3 Rervicin de oriadoli, Piicde vorse its dia. Prerfit: All
ne texto para Ins alumnus $800, $10,00 Y $14,00 clom comedor y c.cin., en fenta at 7.148% libre do todom lox gnm- OQUENDO, $8,200 "'ll pc.sos. Informed: Lops&
it y media do IR rul ;eno 3RO metros cuadrittion. AI-47213,
F A N G 0 v confic, libro de orientacift y consul- PrHetowas y Man con" (lulda. re'l- A v adr do frrocarrit. Trah, Compre este edificio, form& Prdxlmit n Room fa, apoderado y Ll&tjL
to para I professors. dencham dasocurindas en la jujor let y machinen M-1506. 10-1)-79-12-49-28 do por 15 apartamentas, todos do y -n.tj-j6tj 2 ptoot;i,
lut -oil dIr,,to 1:roguntor Por It. RidrfEl cur illo me deliarrcillarOL Report., 2 3 Y 4 1 11 1 R In,., -Ia. 2 A-6627.
deade el pjin%. A invifin y Madero. Los no
CAUCHO RAYON 7 do J1111a 1 30 do Rgosto en'el local ""h X.rail. 'y d..iA ... So con bafio cornpleto, do de c'1no, pill la-d, Itrj;, '11,
got a" Lit Innincithide- dc.erthle Inrorniet entrega. una vmeta. did. 10 M-9121. FO-2245. J
(let (7010 M-3382 y F0-6367. GRAN OPORTUNIOAD pocetas, construffiffs lujosamen- Calam"
600/16 6 capas lat nin triculn, Dermailecerilt' ablerta te. 1111-D-7622-49-29
(let 26 dip Junin hastu of 4 (to Julio de UH-D-711137- 9-2.q Be Venda Hillricl. ..quina, recilin
650/16 6 id 9 v 30 R I I a. ni. y de 3 a 5 p. tn. ALTURAS MIRAMAR $30,00 -.n.tuldlt. Te. ..R. In loc., c.- ESTEVEZ $12,SOO TARARA
Moicnifics. romidenvin I plant. con Root. RENTA MENSUAL P,6.1.. Iv $ 80. A .. 7. ca Is Am 1, Ila on Al- go e. I ... po'cibl, I"opi. j,'a "11- Vendo en gongs, par embarear.
750/16 8 id jurilineN, burial, torrnza. main. I Ing. PROPIEDAD PRODUCTIVA in elldRres. Inrorninn: Bodeg FO-2617 fIcRr Meliltji ; 17.:. -t,- R-t:, i: ia casa. de portal. sRIa-coMODIFICO A MULTA Ell, FISCAL 4 horojo.oft dormitories, 2 rogloo Its- Dueflo: Alonso, Constructor.' -224.1. J. ('Hj-. i a,. 2 cuartos can hare Inter700/20 10 id EN DOS PR0CES0S n... pantry, voclult, c rt., .. $65. FO :1124
750/ZO 10 id criados y gnraJe. domocupada. SArx-Me- Aproveche Calls, ocasi6n. Casa D-7880-48-2%. $ 6 3 0 calado y garaJe. May linen pun
Ell Ina juicios de I proceSM se- IIIIIA: FO-3392 Y F0.6367. bien situada, en Itligar cintri SITIOS $8,500 to. Precto: S9.1100. CompletarnenWalo todoz Ins dias de 3 a 6 Prftinltl a a,- a atnueblada- Informes:
825/20 10 id gmichis a Virgilto Chaos de setecientos 'co' $33,000 Renta $282 P. m. en Ia amplia calle 12 de leelllri- ,
guvI F-%I)Inmn, of prillaculmos Y M'_ AMPL. ALMEN6ARES $15,900 rentando mis pemorn r hornt- Estrerin regin residential, Inigualn- Jos men se,,Vu dit 'I P,,
vidio Imperfecto do Adolfo elilizquez, t",
900/16 8 id VC sales. Se vencle por V111fora, once cKaltals monolItIcas fa- Ia Ampliaci6n de Almenclareg, 33 49 all, 1, herit. 1160. FU 22C.l. J.
I segundo per lesions graves R Ma- file mituachIn.: Jartlin, portal, 9RIA, 4 necesidad de ausentarse. Pre- briealliti primer. 112 cundirs. to oc- Calvo, M-2194.
Precious officials con descuento In Alvarez, el fiscal, visits IRS grandam habItaclonem, closets, 2 bn- tuhro, r"e Ida fahriradas, muchas Vies al lado del Parque de Ia Fuenre 11-m IuJ.so.,. c-inedor, Us
pruebas, modific6 los cargos, Inte r, X.ttrv-c,)- cio m6dico. Informant en comunicacift Duofio: General Lee 363
correspondiente cualquier otro chria a criadon y Karaje, Aez-Medl- altos. Santos SuArell. Sr. Miranda. te Luminosa. Ruta 30 per su SITIOS $15,000
Ille
sando s6lo polra Rquil multa do $7.50, na: iPO-'3382 y FO-6357. 7
tipo en existence. por lestoreS loves. y pare, Espinosa, MONTE 12, ALTOS D- 585-48 29 frente. entre Aveniclas Tercera Pr6X ima a Infanta. : planta. C",- S E V E N D E
inulta. cle $30.50. pcir IC510lies menon y Cuarta. truccl6n n .... eriia e, ,,,j... 1, .. rnjol.
LA SIERRA $18,500 Do 12 a 3 p. a. Media 7xIr, inelr-. pent, $f,3. A1,110
braves. Esa modificticitlin fulS a instain- 2 plants IndOpOllillentem apar2: lores biJll Fn 220. J. r'al-. M-2191, Magnifica oportunidad
oil, de Ion delensores doctors Eduar- mania. an d.-octip. on P SR.PARAMO FLOffACIO ALVAREZ I Espir-ndida rpildencla con do@
Manito Tire Company do L. 'Figilerout Y'Leopoldo Canclo, Clue dillendo 1165. Construction nueva y MAGNIFICOS EDIFICIOS UH-D 6730-48--21) PROGRi 0. $9,500 plants. -n 57, M2 do terreno y
desarrollitron atinadin prupba. o6lldn, prlvlleglnda P tunel6n. Pr6xi- 6 rv n 1, 1 500 12 de, fllbr-06., on )a ca
rn am. Con amplins PARA RENTA not ". I 91-as. t ,art,,,f. r-l, Ile 25. entre L y Al. No, 307. Ve.
t.nul bu U14-D-7329.48-2S PI
D i 7)aetm. ra, R-lr, -f.d.. I'larl. b.j,, if ... : r.olblt r i b a i d o r durin rios., y oil Siftez-hiedIna:
DERJNCIONU OCURRIDAS FO-33182 y 0- 57. COUNTRY CLUB Teitf-ro F('--'-'4!1, Nf-i,124. J. -lor, --d.l, pantry, coolAVE. do CONSULADO, entire C y D : a alotaciones crlados y go.
AYER IN LA HABANA SOLIDAS RENTAS GRAN RESIbENCIA ALMENDARES. TELEF. FO-1780 Distinguida residence de 2 plan. VEDA60 --$28,000 iltn ti.no: 6 h.biCooper & Tire Rubber Junto Calzada Columbia. 1 plants. Prf,.I.,,t NI.,qrjrj- y 2 belies, cl-sot., ete.
Maria Est Ia Borrego Mesa 27 Lficis 5 upartamentoR $14,000 reditylan $140. ALMENDARES tas con 4 ha6itaciones y 3 b&fios-. 111)(In -Jtfgu. -quirnbe $15,500 mis de 2,000 metras de terreno p' nt-Rl_' n 4 SE ENTREGA VACIA
La I rl=e ro 24 reparto PArr"'. Aillplincift Almendare., 4 casa ex- ALMENDARES: d
' terloros $22.500. rellites. $210. Casa Y Famillm. Cle gusto. Porch, revibi- Vendo. 2 conam non &I fronts y 9 in. ql- Ell, sa ioIj-dItntn reras CRSRnova 32 fulling C. apartaniento $10.000. ronta $50. Slies- (for, salm. fiestas, comedor teriores, buena renta entre buenas co. con primoro -I.. cililled., 2 4. bar... corona, lj4,
Company Nelso Car sos sardines, 6ellos j Renta $24, Tol fono F0-224
C. Ilaiio. Calzacia de Bejucn:l; PilRr Medina FO-2382 Y FO-6357 pantry cris I Precio: $46,000
ocina effetrica, 1/48 l': municRo onam. I nforman: Avenida its 'il124. J. alvii.
SAN LAZARO, 56 M-9769 t b-8172-48-28 do, lacra ]ones; se entrega de3ocupada. At C
BAe7 69 aflos Tac6n nfirnero 4; Hor- an; altos, recibidn', 4/4 Consulado entre C y D. Almendares.
foca cantina. terraza, oa- Told5forto FO-1780. Florencto Alvarez.
tension GonzAlez Alvarez 61 afloti ES- 4 TUNDA UNA CANA 'r 5 APT011, 5xg, bibill
It It Co. rR 2 miliquinns, 1/4 hofer
nr i 1 $"40.000.:
wirit ]on In. Renta $145. on M ENDOZA ci.. BENITO HERNANDEZ
bar number 615; Andrea Echemen. 0 47 V. terrace. Canty$ ALMENDARES:* $40,000
gn, $13,500. Train director, 1v
dia Peralta 77 aflos C6speclem a. It.: I call. 3. B. Vistn Telf. F(ij-1201, ju- ro-641141. S E V E N D E
Luisa. Puig y Castillo 68 Ithos Villa- lin. T)-80, 2:!:S: 29 "1 RENTA $250 Agestes Exclusivoys de Vesta OFICINA ESTRELLA 68. M-9468
Allimentaria salaries a los Venda un magnify dificlosesqui- ObiWo 395.
531 T-ENI)X OASA DX 1ANDIN MMMMOMMM 0 1 t Mainifica residence
niurva nfitmero 463; Fus&lo Vega P6 11-IM-51019-48- no de Fraile. Buenaclo camun e clones Telfiff. M-6921 wnnnA t,11% nnn
ANO CW Dmio DE LA mAmA.-wam. 27 DE JLMO DE 1947 PAcm vummw
A N U,- N C 1 0 S C L A S I F I C A D 0 S. D E U L T I M A R 0 R A,
VENTAS VENTS VENTS VENTS VENTAS VENTS VENTS VENTS
SOLAW SOLUES 0 SOLARO 51 ISUNUCINIENTOS 51 UTABUCIRIgNTOS 53 AUTOMOVELIS T ACCES. 53 AUTOMOVME3 ACCESS. S3 AUTOMOVILES Y ACCES.
SOLAR DE ESQUINA GEL PUY- FERNANDEZ VIDZEMA 02 TAINDR, TAXACON, TAIWDO C"A CON WJ5 T= X OZDS- I PXJXXX.23r .3"01 NOT SADZX LE rx"O VN DODOM BAOTU235 lowA" 01.03111' Azan"AM", ."39. parcels. de terreno: llxl6.W: $1,900 cigarros y quincalla, Ville al y molille del 39 con radio, still Como Venda n C rro de use a plazol. yo erl muy buenRi cnrldicionom. C11,121Ins. c. r'. Compraventa y ca litos en bodegas Lamparitla. D- _S Provin- Is ofratco un Lincoln ZjPhYr conver- do
Do sombm a IS. brims. Alrestarin y manzana, sombra Ave- But dueho Moure. FO-2081. in SIN5 g riueva. Pam verse gariLjo, JA
Lis. Ross. 64i varas: a $18.50 P-4732, n1da 12 y Alle 11, fronts a) tranvis, I caffs. barren, tech Antonio girl Miguel No. 166, VI
Trato director C-149-49-1 A. 31-D-7953-49-22. arias vidri eta Gloria. y Egido. D-8045-53-39 t1ble 1939 can camblo an I& Pizarro, hors.
48.50 vara.. Ta:rnbrfn parts. Soy conm In, VSNDN panaderlas, random, hospedalea ) to- VJBNMO CAPX-LZOJtJMXA, LO XZ- radio Motorola de A tubom game.
u Ift48 PIA311311- do. class do comerelos &I details. de La Habana- No intermadflit- nuaVa.1 todo n p.rfectam C.:1dict.- TURISMO
.VX3WQ jgtNAjgAZ SaIgNMA A Igo tractor. Puedo fabricarle. Ravelo: to 1, retem Central, pr6ximo I qual r JO .... an 1506 d. ntrada y It ll!trL- Parkard conlerlibl. d.1 is. Radio
-4601. D-7676-4. car Monte an comes v oolares. Diner. pitra I Inform. Antonio Fernjnde2 do
"to. Avenida Sra. Calls, 28 solar, FO Is nuavis cervocirls, on at Cotorro. hipotecas an uam cantldad.a a Do- 12 a s. F mcobmr 65s altos. Aprenda'a mane far do $50. Su precto de contado a Pla Sets Iromax Pintura. Vestidura Y Cietorram. Vivo. A-8577, ri-isis-19-29 SOLAR EN SANTOS SUAREZ in lormes D-8066-4949 dico Inter6s. Wants an Monte y Ras- D-8004-51-29 3m ELLarsto" Sa nos. Informant art at M-9216. pats nuevas Merkillamente. A prustro. cafe. De '2 a 6. Telf. M CAJLWXCZ=A DOBLIJ r CONTROL D-8034-53-29 be
36A solar an Is calls Pass, D-90.10-.'. 0 an 11 400. Q.1ot. Avc y Call* W
-45so ass Miramar D-79
APACTMOsitsix, so FINCAS RUSTICAS L-10- a r r IT Xd3.r3) a 216. Int6irmese 'TANDA TZ311102MININ 47 a P. 98-33-2j,
. Je No, 6 cast esquina. a Libertad. MI an Mial6n (samsesmis, watsint"o)
Prolonged& intansiffoacadn do Is &c- VENDO 310DXGA SOMA 35SQU3NA an Is interns. D-9099-61-39
tail Dr6speridad. Be alquila. solar yer- do ION30 Varna., Tients obris hach& &I Samoa Jos aliens qua ofrecemas Chevrolet Sedanet.. sin rodar all a SOLO HOY
rondo y blocks de canterla parts. In el- 23WCA 17WA CAMAZZIR=A, CIMCA con bastamte barriada, par no Beffuridad Absolute, a Instructo- 47. radio. site acondiclonado, Ban
mo,,,cereado, 941 Dnetros superficle. mon tacitin. Ultlmo precle 82,000. 1 BeJucal. 82,000;00, &tender par otro begoclo. Ni Getvna y '52 BOVEDAS Y PANTEONES res Especloslixatim No so dall Ventio eaminnclta Ford muy buen,
call parque y muro de Im, Quints. resto 114,000.0- 19 Francisco 607 garage. baraWy ,on(imi- .,ontsdo a plazOso;
Covadonga,, formnn 1-593b. D-11,035-49-30 focilidades. Uterine. calorada. liana, s 'l4htue3,: I'Atraga. D-902,S-5,1- confundir-por anuncioa Va"rifts D-1138-5 P.p.. Carrel- e India. bod.ga.
I N I laudable, buens. &too. fruta!es, c Diro ZZOnn -LA ZXI*AZO-ZN 92,500 TaXI)o Nw PMB"CTAN XAVANA AUT03102=2
cuadma do ts'Calmads. del Ctrro, en- I I q 1 13.363643-22
lopo, Jnforms Herre #,,I,r Proxima, careads. dividida Co dRdes, cinco puertRm de nes, Buick tSuperz, 194?*7 12. 1 SCISOOL STUDEBAKER COMANDER, 1941
trade. par Amob Playa. WENECIANA cuartones. Duane FO-4601. pequete cafeters. National Rutz, 1, 2 con radio ), games nuevas. In ormarl Vendo rally buonas vanditiones do
ra, telffono X-3610, 9 11 1 1 -- -1 I CUBA BUICK 42
11.0 Apartado, 1247, 1 Mundop.,.Agulla y N Irt- FO-363j do 12.11. a 2 Y de 7.112 -0 %874-04 I I D-7877-50-29 a 4 Corti E UH _Sq. motor. jomxa.,uvofftldurs. radio. reloJ:
-A 3S MINUTOS DE iAHABANA VA3iWO PlOW A XAedn, dam. D_7945-62-29 mantis. a c sistriento par an out- Convertible. en magnifiram condiclo
TAL1.3039, OAMAZZ, DI[Polix. A39CUMO T ties. cast nu-it No baY otra ij[ual
VASA no: $1,750, A.9382. I-6n72 Tomn rarro an ram
-to-a FkbriM' Baler dat-612 metr -una-eabmillertiL Came, amplia y c6- XOSPNCAZX ANCAVDA $am; 3 Fj- S3 AUTOMOVHM T ACCES.. D-19911-571-12, Arlon 113.
it uns' Cuadm,4a W'Callo ZaNs. I Se coffee p solaret,,ampliel, pro- -mcda. Tel6fono, lun' gas. r1o ,Po- nos, $100 alquiler, 16-tral admiln on. SE VENDE
Sam, 5 minutes playm. GuftnRbo de CID $11,000. Cafti antigus. IqRt).ina ATANCIOX, 21,21SANT13 39VIOX 41
pam tabricar. Be fracciQns, W endiixa pio j para residencia; con bulloos Ist Habana. eVilla Rosltas, Ba)uraya- $20,000, cambiando do dueflo. vaW do: VIANDO V3tOWNT2 Post NKRAILy-, Cloc, 010spo. AM, TAlorforio M-#921. carma Studebaker del 89 at 40, go. 4 puertma. lujoss. %eatidurn. iinda CHRYSLER 1946
UH C-16i-49-39- jardittitelt, desie $3 vars en &de- be. Ca"etem GuRnabo. ble. Cuenya. Monte Y Someruelos. ra. Chevrolet 42, Especial cle LAI pintura regain S2.160,
D-78.54-50-29 fO. man nuevea, mecknica, pintura, voo- Apil ... ;. '11geolo 9 gau Ill. FO-4.429 pxrtilante. 3 kil6metroa cle Plan de tildura, radio, excellent conditione. ic. Como nuevo. Trocadero No. Cular. D-9054-62-28 4 art". estA rnmo nuavo. UM
an VXNVN MA.MA20 UN ASTA33LM I n tango D. Sri. 1941 4 Fuar.
TX3rCO FISICA 2.113 CANA7.ZZAIAX Tel6fona F-4154. Llam&r de I a 5 p.m. b ipu
FA13RIQUE SU ar-w can*ales parts calsoas, bo- a 35 minuLos Habana. 1.600 fruta- cimiento. Vangs. a varto, am unn. D-7063-53-29 360. Teti. M-4750. OLDSWOBULN a amtrurnslos, TOO tag Sodjkn. buen ontsdo. Vern on
es y yet. qu. permiten el air&- lea finos. Chalet mamposteria, 5 cuar- Congo. Amistad No. 309, entre San Cadillac 1942. radio 4 puertal, go- at Rotel Llnoln %Ir Me FarCASA QUINTA too y 2 hellos. Calas auxillares; Dozo, Rafael,3r San XclsO. Be aceplan ofer- VANDO 3125 02,200 !ON TMANANT30 mas nuavas, June, no 46, baratistma, land cuarto No 102. Urge venta
a. qui directamente a Is residence, motor. 41,000 pies tuberla 2,: 314 ca- tal y proposiclones. D-7992 51-19. eSuverv Buick 1941, an excelentes UH-D-7124- as) a C entre Fuentes y 16. Almonds- Emb rc. on egutda par& ml P94
-6 ballerla no ocupada Par frutales;. no -- condicione- do vestidura, pintura, go- I Obra
Frente a Is Calzada Ae Is Lisa. finicos en Cuba. Urbanizact n labor.,,,. Entrego desaeupada. Due. JBODNGA XAXWO* CNIMO, VIVIMN res. construeel6n, Sr. Herrera
AD- F man r macinica. Equipado con radio. D-3023-53-29
tote do, 11,000 ractros con luz, complete, calls. luz, acueducto, .4472. D-7892-50-29. da. pam familts. 89.000, sola Informan: FO-4867 do 12.112 3.112 7 UH-D-7813-59-39
0 ra Stan. SuArea con v"en'la, do 7.112 a 9. D-79417-63-29. son COSIODOISO 9 Cl.
-&SUR Y itelifono, a $1.50 metro. ete, Solicite piano& e informes. nZ VIINDE P13I bA ISNDIA GAZA- t5,-OO.t Otra $100 diarins VentR $ non. D
Ilerla 50 Habana par eft. Estes negoclas no son globes. teaios POISD a4. ACAIBADO DIN VISTAS T Indro. Altlmo mod4lo. 4 puertan.
Entrega inmediata, titulo perfecto rretera,' ferr'neinLrurtials par Im. PO CHEVROLET 1946 w!" 0 D
rtortR, trabajRr. valen at dinero. Cuvn3a, vestir. Totalmente reparado do me- ventidura. do custro, radio. plerdo 15
Q& bahl..tabla guano y vise ce to. Monte y Someruelos. CafL%. co nice. Games nuavas. Precto $65-9. con pletmenonte au6vo, preclo... C.011O.
M ENDOZA y grillin rog, cochiqueraw, 165 frmuIanlen D-7973-51 29 0brapla 568, altos. D-8119-53-29 (STYLEMASTER) q ealquina Avenida Socunda a'
Injertados on produccIlin, mil ve- -Vidn Almondams. 2 4TSP31 12 9
-Pilt-- NAAjXA---ANTWU jk-StAj1AWA. AL- 02-393=0
MENDOZA yCla. 2- mH--c*fetc 11--II" Plymouth-19
Onam, 5 bemartax yuca. 50 mil hijas quilter I gratim, 8100 diArloy. ventm 6111 Buick eSupers ) wSpectalb an per- Color azul merino, cable ver TANDO DODOS 41 Como NUNVO
Agesites Exclusives-de Vesta. carreton, Imp-lementoo trabajo, Celli puro, lJCQr: parades, $17,,1)00. fertas conclicionds de conservac16n y ticlum, nuevo. radio y ptntura fAbrIcs, Chevrolet
Obispo 30S. Tel. M-6921. Pit& ad 0 1 -7699 Ell perfecto estaclo do mocilitiIt rbin as an funci nam, n Limplo negoc o sin quebranton, dv ra funclonernianto. Informan. F de 46 do lujo. imuchos extras. Informer
n a pulg 2 bona. Cuenya, Monte y Sam 12.112
Obhpo 305. TOW M-6921. to. I forones X. 117 de 6 a 9. D-7946-53-29. Ecidn 656 an I& admInlatraci6n. %'at.
D-783940-29 Cafd. D-7971'61-2 PAZ MUY BARATO loo IL index horse. D-1146-53-29 c&. Gomas y pintura. $1,600.
ABOXIMSBA, WOI)JBGA COX PRIGI- LINCOLN 194L ZO TUNDO AL
VSNVO LAX ACOZONES DIN USA I ina, maro qua League con $3,D99.00. Con- VZNDO PONTIAC 2947. AVINTO WUfines. do 4 cab. y cord. a 25 km. de alre en 2,500. molot. esqu 5" 1 a do y 13, AmPl. do Almondsres, fA- Chas extras. Tom* carro Camillo,
Iquiler $25, hal, contrLtu. 0117.. r 27. hertz In- Freciet agoncia, mAs too extra&. facttalacia- 4 r EI undoii, Ag b Jcm. de Kresto, viernes
La, Habana con odas ]as Ins dt, L a Idades. JontlasPoregrino 614 Altos M. ELIAS
PLAYA MIRAMAR Des de une. vaQue I r1m. gratin A. Entrn dad 2 a c fd b.r.hles. J. AL ELIAS -aTERREN O S BIEN 44 vacas. Varian ternems, 2 y.ntam Virtudes. 25 No. 17, sequin& HosplhL t eng. nfant Granadox
En all parte mis &It& (Quere- de bu-ye-. 2 caballo, y 1.114 lb. Is OR V2NI)3I 23E KIM 11131TACIANTOS 'D.1113043-L& 2S No. 17, esquina HospitaL
icta), Ins mejores solares a $4 call. Informant A-2511 de 9 a I x.m. COWL& GUN ZL PgNXDX, QUINCA. pesos un, Oidambbile del 41, con iASION FORD 46
134093-60-29 Ila an 11.000 can 1400 en mano se cainbio autornAtlect con NU VAstidura SIX xxy3nbzx]D
SITUA D O S: vara. Tambiin una esquina Vixno r As, 0, Im. an rego. Ruiz, do 2 a 41, caf6 eEl yupintura do J'Abrica. -comp.etam rite 7 100 HP. con radio, vinec, earn&*.
INCA Mu d'o,, Aguila y Virtudes. it eve. Informant an Morell 4, Lama rfectas condiclones $2290. StL. Ca$5. Situada an tre .2tearreteran a-falt.- D-8013-51-:s d, Chaple, entre Lacret y Lindern, t1lina. esq. 4ta..Palatina. 1-7415. D-3104-52-47
19ANANA dam. Aetna ment face va(lueria: car- Vibora, deade too nueve, do is. monhi,- CHEVROLET 1939 ID-9166-53-29
man Premisco, sontra Salut 7 3624.5 GUILLERMO LOPEZ TOCA ca del pueblo de Cuatro Caminos. In- VXNDO PUNSTO DS PAUTAS l'y na haft. lam sets do In tard-. Flamante cle todo, 4 puertas. MMI.Alt: 22 CAJMIA SALON DA CUBA BUICK 1941
Peregrine, tods, I& manzana. fabrlc&n- t-r..D A-2511 do 8 1 10 a- M. fritums, mirve par& quincalla, -D-7862-58-3 bitter, von Iran mesas nutivas, Itsd on. note quadan dos parcelisal do 8 D-9092-50-29 degm, cl caf6m, buen local, 4 habitat, con facilidades. Wanda. rn un paradero de guawua-. CONVERTIBLE
0 -TERRFNos Y cAsAs. 8% CANAZZZMAS =31101311A. PILI- Dem. bane, cocina. no, felt& ag"a. V- vrNoO DoDoss as $1,300. ULTISX0 par un autann6vil. Be ds a am rtellse
22 matron. era, reds. membrada. no pegada on alquJler. Jesda PeregrJno 109 It- Preclo cabin tim6n perf-tan con- $1,300.00. dinero an at Camillo. Informant FO-9140 5 gornal nuevas. perfecto astado
Taille, Ontre Infazets y San Wrislactimao. Aguilar M ISRJOL Stem Amistad, preci do Oca- D-8173-.51-29 diviones.'Votolo tallereB Dodge. 21 y P. I M. ELIAS D-7043-51-16. &nlca, carrocerta, fuels,
Parcel& Lla, sombra, do 8 x: 82 metros, A-7624. si6n, factlidades d Pago. Dueflo: Jo- D-780843-2:, -OVXXAjrs.
punto cOnLrico do Muchp porvanlr. of Santamarina. 1; No. 113, Vedado. BILLAR EN B. VISTA SM VIIND2 Pj TXOUTZ 37 PASTI. 25 No. 17, esquiss, Hospital. FORD 46 C60ERTIBLE Numalsoldt No. 9 U4811111.
D-9009-50-29 Gangs, me vende con trea m-as
Xwfanta,, *xtro San Jos& y Vans, @4 is- nuei-as. trabajando an at Paraderu de cular Calzada Arroyo NarsnJo N c' Radio y muchoR extra 4,000 W6dos Informan en el -79 -D3- metros recarridon, facilidades do fado del Teatro an, Construction, UH- I O-D-7505- IS, Ruta 9; an $1,300. 211. puede verse. 1) .03 28 D-W98-53- 7 go y tom 0 Cerra or, Camillo. Joads e- D-31014
pourcels.s do B x 3 metro. IRMO. obarrto. D-7-942-61 .2J u 1. VZNCO CAJkffXON PANIM CON TNN- rerrino 113. D-1137-63-28
j gjLJIetaaq LA VIdL*. bueni %on&
Nueva del Pillar y Arroyo, parents W A J A Y V E N D 0 BODEGA DE C y %!onto, 31,1110D pam hacer negoci CHEVROLET It"
Ideal parm. nave. almacersta a parties. h Informen Sints, An& 316, Luyn- embercarnat vando IuJoso Chedo Belascoaln: Nocompresusola. TIENDA MIXTA, 25 MINUTOS DE Oy d D-7900-58-29 Par
plentos; don cuadras Fincs, cle casi una caballeria fren- n'. a 1 It 5. vr.let tlpo sedAnette, del &no 4C
Mide 20 x 27 metros. Precio de ocL.
side. #in antes visitor to a la'caffetera. can simpitica LA HABANA. RAPIDA VIA DE GANGA. PLTXOUTN CCINTSATI- Lincoln Zephyr 1939 color voids claro. Von tonos. Vera Oportunidad
comunicact6n, $250 vents. Marla. U- ble 1941. games nuevas. pinturm Informas Llamar M-3157.
ATESTAR&N casa; luz elictrica, pozo y buenas Cho do cantina. liefrIgeracl6n. Cniml6n nueve. radio, huxcachivos, como nue- Pi-ntura y gomas nuevas, vesti- D-8140.53-19 Preclosa Cuft I Chevrolet CU96
cercas; fronclosa arboleda, inclu- 0EX:tten" local. Vivienda. 49,0n(I de Va. In forme Tite. Santiago 458. dura cucro. NVICK SPJIOIAL D3131, ". 13mmio- Club, J majonton. aflo 41. Cuss
31godis ousdrs. do Im. Caisson, on Is ca. -Zona Urbana cias; me da a balance: se d- D-8152-53-28 rable do todo y a pruablit. Quinta Ford 42. Chevrolet 41. 08200.
lla Lombillo, todo fabricado moder- yendo ceibas )r numeroscis fTuta- amplins fnetIldRdell. Informant: (-.lc Ave. y Celle 96. D-71129-53-19 Chevrolet 11, nnuellts. Chavroltt
no. Parent& de 11.70 x 23.68 varms. Pro. Salon H. So cerramos dims de -rales. Se entregis &socup&(Ia. Pre- no., Conzillez. D.4-7 oulox CONTSUT CTIWA DWL So. C'Mo nUe OL Chevrolet 36 Jr
CIO: $3,950, "El 42. L.,otin linda do. La Habana 3 4 baraticos. No corn;re *in artCore& Iscusla, do Co=*roio r am Pon t 6n' -9 cio: $24,OW. VENDO BARRITA, AMPLI C R. M ANITO Todo nun a 4 ri.L prueb Quint. Ave, tax Ver antom earros. tenon bu*L do Is Dir y C. q8 mar. D-7090-63-23. no% procir, Ford 30. lujo.
lam mborat Ian Squibb y Om. Par. TRATO, DEJA $95 LIBRE", DE A
cattle, do 13 x 28 Varna. a $13 )a vars. iSITUADA EN PLENA CURA FORD San W arn S6,
21squirom, do fralls, many prdxl=a M ENDO ZA y Cla. QUILER EN COMERCIO. REFRIG CUBA BUICK CONVERTIBLE Santiago 4S8, entre Zaam y
a 'a HABANAl y ensures modernom: $10,500, en ril CONVERTIBLE 1939 Teff. A-3094.
Calmadit., 26 vnrfto do frente, 1.200 va- Agent" Exclilsiviss is Vasts, do. Inform-, Ramiro Gonsillez. Ct- SUPER, 1941.
raven total. Preclo gangs. do $12.00 411 Fronts & IN, Sal6n H. No cerra & arte- vl
Is. arm. IlL Eacuala Normal, M164-7n9 07-51- I Fuelle, gomas y ve%6dura nue41 Entro Infantig y Balascoaln. Obispo 31S. ToW. M-6921 'u"" $2,060.00 (Alfisno p"do).
ALTURAS DE WA 7 cuadrax do Carlos III. UH-C-169-50.29. POIL EMBA29CA31L VZNDO MAX)RITA' Va. Gangs: $1,250.
do -fresvon, rare con leh- Y fit- Adquitirain a precio cle revenIs do ols, buena. vents. Trnto dire. 01
M IRAM AR SOLARES DESDK In form an, Concordia 353 do 9 12 It. J. M. ELI44S,9 cletior. Inmejoyable. Habri mis PARTICULAR VENDE
Varcelito do 457 varan on Are. Amairl. in D-9067-61 7 No. bharata, pero mejor no. Urge
pr6xims. a In. Calm. do. Columbia, 8 CABS. A $2,500 .5 por embarear Butrit Roadmastw
"A 17, esquins. Hospital. -Be So EVANS venta por embaircar. Radio, Bo- eoo ertihlv. tin paquoto Vents.
on Nun Comes. Preclo; $20 vitro. $2,252.85 (VACIA) SE VENUE Des carpets, air autemAtIcAg. RkProolose solar on In man xolacto do) Farmaci en calzacla, pucdc vi- 0-antlam. a] Pago 4 ou Viejo a. Mks nuevas, faroles, perfects. din y muchom snivel. I:Itlmo
RepWo. a unno lianom3de InfiAve..Ra- FACILIDADES DE PAGO Pr6XiMa a Is Habana. Carrete- a Garaje Finix. Barcelona I 11. 73r
Ln6n Met doza. 7,11da 5 x 3 v ran. Vir en clin. Buen negocio. D-8097-53-27 Id. y ueltm k compare u carra
Vreclo: $'17 vara. ra, buena sierra y cercas. Gran- $7,500. an nuestros alone. do Miami. AGUILA Y GALIANO
GOMEZ NEIVA LAND is, frutos mencres y ganado. Informs, -. A-4948. Manolo. CHRYSLER 1946 Tehemos un stock an Miami do
LA SIERRA COMPANY, S. A. Ah6rrese $1.000 comisitin. 400 a 500 auto. do lixo. do Jos
me VOWAS (3411"s) IBM, Venga personalmente. Buen Radio, completamente nuevo. UH-D-7722-53-27 S I E R
Prento &I Parquo, mostra do Pon a Marquise Gonzales. LIH-D-7253-51-29 Cualem puedon escoger at do ou
todomfebrioado. omnibus y travel&. negocio,
U4wL 23 y L. (Gwaje). prodilaccl6n. Plate par nuestra
Is o quin Mide 11 A 30 Valise; on
14,730. J. MACHADO Pregunto por el encargado. maldin do vent" en Cartel No.
Call* 0 UK Vendo un Bar 109. antra Pride y Morro. Vitro Re So EVANS So A. R -A
26 No. 4A esq. a 29. Vedaido.
(is do :W6 6mallius per *I front*, Or. btaner su CLrta do presentacian Tiene en au sal6n do vents es'
.Ila 80 d Miran ar, parcels
CERRO --'M-D-8100.53-28
con I& modl lr10 I d's 1 13 par 31 varam. En el lugar de mis trfifico de
Proolo: $13. Is vara, 1,000 Va. torrono. Mariano, entre, UH D-7501-50-28 a nuestro adminlatrador on to& formidable carrots: AUTOMOVILES
Dominguez y..ol pLrque I cul- La Habana, tiene contract. Pa- Miami. Renault 46, 4 puertas.
ALM EN DARES dra do Is Pa I lmlnut Carl go poco alquiler. Vents sobre
ril. Tnmbl#n sequin& frontm Pan QUINTA do VERANO j() I I mil pesos. Tomblin Simca Topolino 46, cufla.
IrTont. .1 t ..via do 1. Calle, a, car. I r- Buick 47. Convertible Super,
36u.. 28x28 Vs. Todo bArato. Pue- .4
40 Is Oml),ra,,.Olar dol,52.60 x.47.1 debar alga. Dominguez 255. CURA CADILLAC 42 UN-C-186-83-2 Standard 46, 2 Puerto&. Buick 47. 4 Plats. Super.
varam. Pron to nice: $1 0 Is. v m. M-8773. PRO)UMO AL COUNTRY CLUB vendo bodega en Habana Via Cadillac 42. 4 Puerto&.
Calls C. One -dr- do 1. Our" ja, muy cantiincra, Otra Cerro. Convertible con Hidromatic. PLYMOUTH 1947 Chevrolet 47. Convertible.
Va Simplitica casita, muy bien cons- Kaiser 47, 4 Puerto%.
Mxtal o. purr.alit Onlen por fatirlear. 11.1111-13-5460-49-8. con Casa familiar. Otra en Nep Chevrolet 47. Club COUPL
In 2' 0 x 4 7 V-m Preiclo. 19.50 in truida, y 9,000 metros 8e terreno Juno, mucha cantina. Para MiS Lincolti Continental del 41. CUSIA cowvmzwxxLx Plymouth 41, cufia convertible.
vara. VEDADO 23, ENTRE M Y N con esplindiclos sardines. Lux. te- Nil-a, de vaquete. Vatidura do& Plymouth 42, 4 Puerto&. Chevrolet 46. 2 Plot.
Calls Jr. pr6xImo a In Avenida Can. informed. viame. Bar Estrand. Tipo Sport. Packard 41, 110. = r.dlo,,etc. Verin Garaia
milled a y ftJnuovoRep.rt..des. liforto y agUa del Actieducto, San jos6 y Bclascoain. De 3 a 6, Todos en perfectas condicio- dado. Pane y Tercem, Ve- ... y alln no$ quedan Trailers Plymouth 47, 4 Plait. Special
I, me. Avon in. ek cmlita d xS622 Vando, 27.32 x so.clo metro.. Pro- frente a Is Avenida cle las- Cafias de different tipos que liquids- de Luxe.
v
area Precl $2.6 50. cIO: $50-00 metro. Braves. Se entrega desocupada. 4, lotions to& d,'a!r. nes MeCinicati. Vialos en el ga- mos a precious muy reducidos. Ford 46. Super de Luxe.
3022 OONIBALNII
AM PLIACION DE O.Joajuy M. A-SM. Preclo: $24,000. Es gangs; sale BLANCO. Telf. U-6900. raje de I& calle Sol No. 13. CARCEL 109, Lincoln 41, 4 Plat.
N H
ALM EN DARES a mencis de $2.70 Metro terreno y CAMION CHEVROLET 1941
fabricaci6n. UH-D-7284-51-27 Ell perfecto& concliciones. entre Prado y Morro. Plymouth 46. Standard.
]P&rO*Utsff do 10 x 93 large; 11 is 23 TsWonol A-1916.
n io
LE,,.e A'
valr4m, 13 x 23 varas Y112 x 34 varam. UH-D-7768-53-27 $1,900. NO COMPRE SIN VERME
M'O r C 'V "RJN
Todan altno nobre In acern de snm- SOLAR Sa. AVENIDA GARAJE MODERNO
'cc LE
bra, CmentaclOn do race y con 6rnni. M ENDO ZA y Cla. 3bus y tranvIa an Is. esquire. Deado Vando. entre Ave. Grail v VENDO Marine 121.
62.300 an adelant.. A. 1.400 varaiL Preclo; $9 60 FACILIDADES DE PAGO
rm6 Agonies Exclusiviss is Veeta Una barrlta, Carl un Ore Ill.ra do FAMILIA EMBARQUE RAPIDO
Avant I ntel 13 y 14, solar 4 mrsaa y Victrala, lo mejor
an rn a 71o I Fri 7162 x' 4 4 a r i921 del reparto Los PiroP (C. ne.
le 0 as soon 552 J0931 Otowis"Als Obispo 38S. Telif. M-4 'ran VfxIC1e sus autorn6viles Ply' 9 CADILLAC (1947) GARAJE
$5.60 Is arm. lnforrn si Cisneros y
var O-ILetur SOS. A-6006. rl.llde Los Pin... mouth especial de LuXe 1947
a entr. 13 7 14, -or. do Automtl ll nuevo, tipo 62. con
1A7:n1dbrft3)IlJtdand on cases moder y Buick Super 1942, muy ba- VENDO CHEVROLET 1947 gems. hlan,.,, radio y .,h.p
n. '. M ld 6 12 x GO 'arms Procin: $5.26 LA SENSACION DEL ARO UII-D-7537-61-29
lot rare. V[3WCA T COLOXIA los. Verlds; 5a. Avenida y Completamente nuevo. Para olro. extras Vint& a infornes an
GARAGE -EVREKA., f,.nt. .1 SIERRA
Pida mis Informes a- M IRA M A R SF VENDE una fine& y colonla. R verlo en Mercaderes No. 26. rant n. par C ncordla, do 9 a
de calls, do 22 caliallerlan, blen B uen N egoicio p-t- FI-y- mi,--a,- 12 de 1. mahana y do 2 a 6 do MOORRO 108. ESQ. COLON
FRENTE AL RIO ALMENDARES cercada, con una cuota do 591.917 Teff. M-4100.
arrobas do cafia. a do* horas do I terse.
M ENDOZA y Cla. Ell el pintoresco faral l6n del Re- In Habana, con 11 caballerlam do SEM I-CABARET UH-D-806 -53-29'
c Am. nueva y state do rotation. 2 UH-D-7541-53-29
OBISPO 305. Mucla un mill6n y PICO pam In 0-7231,-156-27 D- 202-63-1
Telif. M-6921. part. -Miramar., 10te Cle 900 Va. It"
xafra del 48. Buses, carretas, Cafti-cantina-restaurant. Habi-
C-241-49-27. ran Con frente cle 42 V&ras a Is aPeroo do labrania. roAquins. de taciones. Sal6n cle balle. Sito
h Cale. LMPIaZaMiento Para rest- arar. Be entrega. an at moment. en calzada. Informant er Cl Ho- Choferes de alquiler 16ANGAI CHEVROLET 1941
URnAnn 1-2 V a dencia. mA. -4-;-4- -- ir..k. $150,000. III .. ".. .. I JEEP-ANFIBIO PA RTICULA R I I
ANO &V
PAGINA VEINTICUXTRO DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, 27 DE JUNIO DE .1947
A N U N C 1 0 S C 'L A S -1 F I C A D 0 D E U L T I M A H R A
VENTA'S VENTS VENTS NENTAS VENTS VENTS VENTS ALQUMERES
S3, AUTOMOBILES, Y ACCE". 154 MAQUINARIAS 54, MAQUjNARIAS 57 UTILES DE-OFICINA 61 DE ANIMALS 62 ORJETOS VAIUOS 62 OBJETOS VARIOS so CASAS DR HUESPEDES
1 5 JAULA11I CILZADOXAS DE 7 COMA DR CASA W"SP=llg *A
VA"O Pon XMISAUCARM11 1 PAC- V33NDO UNA NOTOBICICLZTA DE UN MOTOR TRZFAXICO ffrZTZ CA- XAQUINA DR 3111111CALIKIR 1IN NUMN TAWDO LOTAN GALLINAS TAWAS OLLOS
I 11clad parm, 250 poll.. Carl. Ilano 463 alto", comida criollis 7 as"rd 42 conin nuelo. ad,,,. z,,:t it nI:. 11, o d rn (b.'rata) It, If's y medin rinr'batprioraviiirien- estrido, carro grande an 125.114% Otra razas, Wisdom yadomingon tie n Cori capac OIR hecha por buen maestro, codinta Flora, Roper- in: pe i end in barmtRm of
econdirionad 90mas nu I ri a I I tarugup R Arm ia ns de mejor, Li"11.0o Underwood. M. Bernal Yt to nera. Pre ciosi reasonable X-11867.
Mo nuevo Primers o F, 11 -c D-79.; -',4-2q ,,nba bayptit con tin trontpo y tin Qr. liernAndpz, Rousevelt Hotel, Amis- In El Morn. Man it a. Bodega T *E1 Co- entr D-7910-112-29 D-9002-80-29
Piquera Carlo III N r-- M r tllln dc lij- Tod. en lit- tad y San MiKu'l. D-7842-5,7-2i; raz6n do D-7.1,441-29 no,.. ABE GAW"
r 1 SE VENDE GANGA 1 -- tn rorral.. 165, cast ,quin. ;i,
dez. NDO MAQUINA 3111111CRIZZA Uz_ clarAloozza ns CANAR31011, TA 39. C6NTADORAS NATIONAL all] U 9UT 2h=os1L babitaid6b,
STUDRBAX 7 BAUM 4 PUE1L- Macliinaria filibrica mingtnn. buenria condicinnes, vpntl- tA is In. enta en pajarerfais el Jn- Vpridproros reparamos, Alclullamos pr6xIma U&I hot 6111, people, rua intatirle. sell Fr'- lador riuen con pedestal. rieveric tt srol, alimento rieritfficoppara cann- T. M-8897,
tas. Iroen pitntura h- orlos ,- ensure Contarlorsa; National. MA: monlo hombrex solos.
6 S inform o r- POTENTE PRENSA rin pmr ]a Conn ahla Agra- negoclamos
pp. Mquil- Sterlin quinas tie ficins. en general mixime,
- nn, n -r I's mg nueva y Joequefin crija cRt a- Hum slabnra
Sa Tc' 1 ga'a- %nd-. Industrial Trncodero. bode- Vrndopor tener que embRr jon, Hit Industrial tie Rancho Boyer P. carantia. La
je.'Progre- entre Marqu rain. San 311guel 956 ba Casa de ]as Contadoran 5-,SFRu
D-Slits:!LL period rle_ gangs. pare xerl. en Espad.. D-9194-57-29 G a n Angeles 169 Teldforto M 2111.
Oquendo. pregunts por 47,1, 1, ; 1 :, 'ENTA Lealtad to, s ntre Sirlud 3' Reins, p re- CAS1- REGLA, b D-7,91641-29 'g -a D:9147-92-26 JI. TE aim In, BREA DEL. i"
MAQUINAS DE IMPR gunte por Dr. Quifinnes, its 2 BE TNW3oxw 4 TA_ COMO EN LA MISMA PLATA
N"endo, Juntas o separadirs: Chand- 'a taf*rle D-7841-. '4-69d' 59 RADIOS T APARATOS can do raza. 2 recentinfi.s. 1 en pr
BUICK 1939 0: URGR VIINTA GOOMA DR N2" 2R- Nueva ease. do hudepedom qUO 00
,a I, Price No. 2 $600.00; No. 3, ELEC"ICOS duccl6n, 1 muy pr6xima: preclo can gliss en perfecto 6-t&dO, &P&rmtc ofrece at pdbllco do *11t& Of
,orija nuevirs. radio, 1, no do No 4 11.250. TRmbora 24 56 MUEBLES Y PRENDAS ira. M-i;666. D-7997-61-29. ...Je parm. rebajar are- = 4
cur k tie mecAnwa da I, a r,: x7r elfIcIrlen 11 harried&, montads. con todo at A
P, s 3 sI,:,;o, ra adora tres saltarintre,. zlrx o y Sport do tracer gimnamim, Jay y c.cnodld.do. necemarlso, slasodo DUE
J, nt r grino 11 g.'air, V LUNCNAAA MM310TAICA 6 SOSA CAUSTIC'
si,2on Singer coser libreta*. $4n,, 813 VANDEN MAZATON 25011 BAU. pion. dos metier, de'uso 700, Ze- a V1 Ire, Cale A No. 110 entre prin.lom. as, Cars. teristlemor IL 66 h1s,
rrln- Hchovk $Wn; pr..illado,ic- I 's escaparate. en Concord ia-, 412. quelra 307 bar. A5-7992, Martinez MATERIALES, DE CONST. En escamas 76/78 wradom, En 10 La Sierra. D-9200-62-28 Ilarmo an ugar cIintrico, is @010 IM&
PLYMOUTH, 1946 MonIT, K,..dC 1W. mot.,en el6Ctr,- EFECTOS SANITARIOS tambores do 400 the. 80.20 Cif. cuadra do to. trarmfea 7 60 168 611LIti*
il kti6metros. camlitridn'? (i k -. ItAbinritem etc. Amplio. D__T Habank. TLmbl6n tension on bus, slendo us habitACIOng:,&M
uen T.. LINNI5.1 Tl VENDO y ventIladam, ozeal toyuz
de oil se da on b pre, Io .1-11 nfor-co es -4,,09. existence. cam dam
Ptzeigi-mo ]I:; matraje. 2 Emp-ff4026-514 Beati y bastidor. cama. tie 9_ V33ME CEURNTO AXERM"O mangue cargo do on WestAn baterfa tie coins. V l I.,- VENDO MODERNO niacoa 95 lbs., entrega Inmediats. Lot, tie 60 ran 9/9 X 50 quisits, comilds. a fonds 14 sale( mar. RADIO EMERSON nuerton CIenf:I1Vs,,y Nuevitaff, lots Pi@F. raucho, par& rdtn. 50 ra- to 'maestro cocInaro, a Islas wadiGD 3-5 4 I'VERTAN MAUL Y Clflk- lie' 2S No. 22, entre In. y 3R.. Mira dins onda. Corte. y large, 5 tu- in& abundance, vLrIRdL 7 reciting
t ,r,116t 4 puertas. hmi1j. Xg, "A. No roRts [71-7!130.56-29 T.cadiscom automittico, con gre- 1 000 sacas. F) rf J. Garcia, Apse- b.. 110 ventiladores 10", osci- mentada, propla. Pike& PSI do
mi, ti ido, 47, pi ... is., L.V. an- Nunes. falts, *I A9U46
VENDO A PARTIOULA39 MAQUINA baunr y r6fnno. Modelo Ilion D-7995-MC-2q. lanes. sizulejom y otras mere gusto refinado.
D I E S E, L -.er moderns, lie Pedfil 3' console. tip :Luxp. AeRhatin blen- COCINAS clan. Acabadam- do recibir. UIz. Case. do restrict. m.ralidad. HaJr t4e
$E vx;WD P181COURZ PLiWOUTH u_ Chit, Precio $200. Informers: 7S7. U-7490. l6fono. Precto econ6mico. SHUSALS, On
16,,trira ,on, su molor W-tIngho 70-2998. DE LUZ BRILLANTE: Sition Call* K No. III sirq a 11. US 0 Pre
del mp 1-to it, torte. r.r.t. F V.d.do, lipAr. Evil& -7 -40 1 A.
v Lines, wHrAj Verindit. uel. humo, cenlizaa y pare- so, VedadG. hu
T) q 1 7,.-, -,3 tamentn !-09. dam 9 ci a. De mesa 2 y 3 hor- W""M" MI.
VENTA-AUT0 N E R C U L E S V.ENDO A MrTAD DE PWZC1O JUA- Ul-l-D-7532-59-29 nill.., a 1123.00 y $29.00 Do gar. de liing y ". DORTA Y CIAN biriete 2 y 3 hornill.., a $30.00 SE VENDE 81 CASA& DE cOMIDAS
flitngn, Per emba-Rr -ndo Fodrll Aim NTOCIE PARA 3N%%AGA rop. completamente nueo. En Alorro y $34-00.
C', ire p a.. remn nisexe. Ti o INN39DIATA 53, Ap. 207, 1-. pl-. Caja caudales, tipo grande. Se N]MVIXON CM1 E a A DOMICIM101
r e 1,1 F.t D-791;(I-56-10 LAVA DO RAS CRISTINA No. 433
Pr.de No So, c I 24 do bharata, por necesitar IOCAI. out.. O;Sfj;, dos 1.20. Comlda rialiall.OMN113US SOFA-CAMA PA39A 2 WNSONAS, Telifono' A-4880 Verse cafi -Los Parados-, b.tT.d..i lit 0, curnedor. M 1 410
SE VENDE CHEVROLET 46 CAMIONES. a6IJd. qellep Ctpecirtl- LAU N DERA LL 82
0oarda ropa. E.stii OPor FREGADEROS Monte y Belascoain. vaf6 cridete. D-81250"81- JI.
,Neri, toli- h--.1,171ad, Y 1- LOC')MOTORAS tunicind: *90. ('all,, It No. S. A], LAVA, ENJUAGA Y I ESMALTADOS: i
Arn-wah Clu 'h., na N, I ,: EXPR -1 2 A ARROS DF. 11-6,712.
- trimll.t. ME LA ROPA AUTOMATICA- VIGAS DE, C:NAL, de 3'y 4 itaxer nittuelindar; n ernitiRdAm, con 9- 92 APARTAMFWT4)S
PLYMOUTH 37 TACIONARIO MAQUINA SINGER VENDO MEN I E pulgadas por 40 pies do Is r- entralclar y escurriclor, $65.89. ONDO CONPORTABLE APART:
E:n buenas ondicton'.1 no. PLA AS ELECTPCAS go a $8.48 nuintal. mento con mueb)es, Incluys refrigeP,rfeto est.do de mecAn, Modron 5 Ir.,pitts conto nu,,Ainn- ACABADA DE RECIBIR rador, en 11,1111, are fI 11 do Jullo
te %bala, 1 tie Prier bir.
MARINOS s tie compare
regrino 113. en Centro do La. Habana a persons,
MOTONAS 03 GABOLINA Mar ada Undervood fie mesa romn Ir
N6. 108 R. CASA GOMZALEZ DORTA Y CIA.- VIGAS -I- e.neIrefrcnia,, empties habits
DXXDR 3 A a" X P. A r, tr ri ta. (No intprmprila- de 10 pulgadas, rcforzadas,' BARAPERAS cionw, sA*-a. c6mpdor, haflo IntercaltsALMAGRO MOTOR COMPANY I APROVECHE do, crrinK. do g a. mervicio sanitarto
rlos). D-80-,5-66-21 CUBA 213, enbre O-Reilly y con Cortina, earnalt dos: cn to. ampallo balc6n tipo terra.
M 31C O R R E Avenida Menocal 948. a $8.48 quintal. dos sus accem rio ads pin a tie cirtitclor
UAGANTE. VZNDO LU.TO11O JUA- Empedrado. Telifono A-7SI3 $91.79. Libre en al muslin. Yendo director. M-2102.
Habana. go de cuarto, ocho pielas. butac6n. a recogerla. D-TI181-8111-29.
'Is tapi.ad do do aoba en mag- A- a= ATR. 3s. CAUCA CALLA
ficas ConditIs It DORTA Y CIA.-CALENT
D O D G E D-8407!54-27 ones. baratistmo Vta. -C-209-59-27. 10 alquIlo magnifico piso annuebla..711). Escobar a. 913 red. el. Concep- DORES DE GAS Comple- do, Sale. comedor. 3 habitactones amDEL 1944 eldin do In t'alla y Figures.
INSTRUMENTOS MUSICA tos, $37.00. plia y dernitat C.m.did.des, 2 bahos
CEMENTO GRIS A C E IT E familla. grin erraza, car&Je. $235.00.
De guerra, completer de mock GANGA. PRIMERA OFERTA vz3mo WASIO PIANO STZOUD- a Buret, Renaud F-6893.
nice, gomas y pintura. MOTORS MARINES DORTA Y CIA.-PAILAS CA- AMERICANO:
MaTea Mamparas.,Cristal 14s- compItmme..ts'nu,-.Cuerdas. Cru- D CALLA go CAUCA CALAADA ALTOS
$1,650. tent so. libror P, eireletsrins1dratier itirdirs .c,s d oniert It rn Cl. LENTADORAS DE 15 galo Mar- LEHIGR., sac. do 94 NE c.m.dIrrimos annuebladour. terraz&.
q Woo& tie eacribir Underwood. Kodak, rc. Verb, t.da- horaF: 6lezaNn. +q ;. pe" a va lb.. S2.0 0 librom todo saatoen 8 Is, c..,d.r,,2 hribitaeloors y denote
.9.0 LAmparns. Campanarl. 157 tn t re, Concepcl6n Y Ave. tie A sta, mue Is, ndo carsarlo. N_ C O C O m didades. 1 0.00. Bufete Renaud.
tcl. M. ELIAS r-so22,156-2.1 Lawton. Act-29. TREGA RAPIDA_ F-6983.
CLINTON y GLADDEN POZ AMNAACAWMR VNNDO PAR- DORTA Y CIA.-CUBOS RE25 No. 17, esquinal Hospital. Estaclonarios. Entriamlento per Rrespex Jusivaments juego I~ CALLA 3s- TNDADO CARCA PASSO
FORZADOS No. 514, A bonito plan amueblado sale, 2 habinednr Cori letitmenti, nueva. arte rnOalre Con Rrranqup do pie y ma- derno sets sills mess. y console ta- P IA N O S $21.00 docena. to I nmed.r Y demilim cOmOdlD-8105-5 -27 no, ri I a 6 14. P. pa onpejo. Tambi6n jilego escritorlo PUNTILLAS: 100,009 libras puro, 100 por da'd'es $140.00. Burets Renaud
D-8195-92-6 JI.
art, e moderno CRob. litifets tapir cri Ya Ilegaron Ion remotion Spinett. Con cabeea. De 21, 2.1/211, 2. y 100, solamente su firma aCepALVAREZ MENA CORP. t lbrera tres cuprpoe. SI me demean 'Wurlltzer. El piano preferldo por
PACXAAD CL1PP3U 1942. Me q'I'llam y Mesa 11"Illar. Tercern No. 66 DORTA Y CIA.-TEJIDO GA- 4.1/2". ENTREGA INMEDlATA. tacl6n. Se lo entregO en se- PRACIOXO APA319TAMANTO AMUR
vands. 4 puert 8. Aim perfecto as- PRADO T SAN LAXAMO it Jos grande artislas. TRuittl6n is. CANTIDAD LIMITADA. blad.l- tj ri ;-J(ir sitio del Vededol
& I 1.sq. Bit os, Apartamprito No. 21. Telf. remits it e ltttsncla 1/4 do Cole LLINERO, 2x6O pulgadas, gulda. PsNeo s it ion Calzada. Living,
tado niscinloo. Xamejado OR10,11- (Aldrty DIT. do Xotorto Xmirlnom) F-2081. De 9 a. In. a 5 P. Im. do ltis in,,,,ndlir r Idea
mento por an duelo. Radio P1111. I nlll e CIOIC 150 pies, $7.85 el rollo. cum con closets.
Ina C.. t a.1. 13 tilrine'. ChIc. r,lor. dom babitaclone.
60. 5, comes nuova Procio do YUAG0(3UARTO CAOBA $150. OTRO kering, Ernrd, etc. Pinnox verti- COPRA DE FILIPINAS: tua I,, y xervh-lo criftilitit. radio. teltrtunidall: =,300.t6. Torlo 7 f, p,,tnj,. Inform ericcirgvd.
nitimada Y :uIldrairs., do 8 a Ulf-C-250-54-29 cleganti,,linu filtilloo niodelo, pat- cities le I las ]as ma-m. Gran- 182-29
30P.0 --olilleto, bril-ttitil"Ict. ties fictilidird'.. d, pag... .-Infl. DORTA Y CIA.-PALAS DE Tubos de concrete: D-7865
plat.for-Iro... .1o, I.- [ "'Itt
it, in. y do a 5 p. m. (; "! Ian i". 1
nifio sio, Onion. 270 entre tiendo su piano (-onto parts det PUNrA Y CUADRADAS Par& rlrgo do flnetra, dronales y ,ol on I~ tlo intiduro. Pri- APARTAMMINTO 2 ponolicloiniNim NARo'" ), y San Joaquin. pit go. .!:Cccntirril lridrim, F. .1no.efin. Do n- prub.: litt.- dtid 4.30 0/1), ..... ]rtvrider.. 1C.No. 2.--$17.25 docena. I. pri, mirror 11.13 1. 1. 30 I.tr: Ar
$0.86 /0. Arldo tic so
,!, ri S Aicallit. person.^
LA INTERNACIONAL 'Pie, ',I!' 2" 1,7", 41" ni/10. segu I. pr
8-5.1-2h TRACTOR 0 A, b- ntro y A, onto, v
54 MAQUINARM $2,71) pie y do 30" $3.36 pie. So 11 eftrl 6.09 011). Oil -i fe n1Ayor,-.,orerercoinm d.nd. I v In:
do 256. Teldfoiso A-6100. DORTA Y CIA. TUBCS r e.,1t. por canni6m exprexo o 57, xf, 'I'D. Auldn nrs- lIbr 1 5 0trit e o.sa conripoet 1.
SILLONES BARBEROS -,a BRONCE DE 3:8.-$0.40 el I, ". ;o 0 0 dipoohl. en ad. rrente -11 111-Im 1 Pullt-. 1 2 7'4
Aca6amos UH-C-187-60-2.LI pr,,eh.,bTo-l.dms rnAtri... do n-rinig-92-29
je-' cibir tin lote de pie. 4 1 m AMPLIACION $30
S* I r;.,
ARADOS s... q., pu Ud. compare a tin ',2 'en1r, s, In -Iial.. pues magnitico front@ a
61 DE ANIMALES (11spenonnes de hxrrn parm tin Aluirtamento
M o to r e s precio m6dico en -LA Casa Ingle- G A N G A IrAnsporte. Serterind 3 lartintla pamaje. gain-enmerinr, cuarto, hello. cosa-. Salud 51 esq. a Rayo. Telifo- DORTA Y CIA. TUBOS e n I . pers Cl6n. Hav 5.nnn tons- Ina ratio, Invitillern. Una cuadra tranBRONCE de 1'2.-$0.56 el ladma cfR N, rule 30. Called in entre 2a y go.
Ffl.557;. D-Jlrisfi-99-2
MOTORS POLLITOS pie. ESPECIAL SEBO DEL PAIS LICUADO: VALLE Nos. 102, 104, 103
S u e co s no m_7"'. do In Prtmern tip primerii. ritrnin oil
BAULES Y MALETAS dis rare it Antregli pues son Entre Infanta y San Francisco
A] hacer ou compra do polliton, DORTA Y CIA. TUBOS SEM ANA u, I e r mentor
PETROLEO. 5 H. P. Muebles de catilo variado, PiLzas estO soiturn do Is procedencia do BRONCL cle 3A.-$0.74 el m hos .8 rop nnolsoa. h,000 me Amplins, sports c compu at I
:I tie Ilbra. diarl.s. IN. dnn uartort, b flo omedor. coDIESEL- Y sueltas, cuadros, alfombras, figures, littlstirl'buu- pie. cina.,jrcl. $75.A0.1 0iro, con treir
limparas, reloics. frigiclaires. -La y etrolo do 1. LOUISIANA HAT. JABON DE LAVAR curtr JF6 on men.unlric Llaves anCASA ULTRAM A D GRAPAS cargarin. Informer; M $103 U-113111.
r- 1% F% ("HER ESNNENV ORLEANS, me 0 n-92.28
Casa Ingle&&-. Salud 51 esquina -i m:11or a'artla qua p.d.m. Y DE BARO: 1 1 3,19
Agailim 124. Tell. A-8781. Rayn. Tclf. M-7179. .11 C Is. T,:d.. IS, r.... y o .0 DORTA Y CIA. TUBCJS D.,Iam mej -r, I' rclId- TNVADOI APAIILTAWNNTO AMUM'
.. man.., .61, po- hore. do CE cle I pulgada GALVANIZADAS de. I od el" it,
DE GASOLINA D-8106. 56. 28 b r BRON blado, liing room, comedor. habAa'N" r noel d 6 ar Inro L. Win rrmnde, coins, Y beflo.
REGA INMEDIATA Ccoh: rm,,: $0.95 el pie. do 1 pulse (I. it's. I a. stra a
PARA ENT Ill I, Co. T.16fono
-C-210-54-30 LIVING Y coMEDOR MODER S X-4017 Err b.rrile. 12 $31. SOSA CAUSTICA: odo -111
Arad.. rillelair JOHN DEERE Flortmento Incluradom v I"PI- (1 49 bRrril. ."eb q u I'. pl to. fr!gtdalr. ?
'"ArAmn, Rrkrl, p!.m telAron-, ..Cina it. firle,
mrtain"'t.. o DORTA .-ESTOPA EM- .,it par. Arttelam (i:t
No. 206, (in 4 y 5 DISCOS. ropion plogntite alto Y CIA 0. 1'. d ,iou Cie. Telef. FI-853Z.
TRACTOR Irrmilor. tin %,nlLeo y Inmerito ittlevon. 111M. $16 tro tie 8 dtan (a cubrar a ou tie.- D-7914-124%
To it uto it m 600 walones montados comedor, $18r): F. No. 4,56 antr, I it y U11-C-108-61-20 juli BREADA para instalaciones 'iU31*O ALQUILA AN SAN XIJOUR
tiallalm, 4 garnittir 760/20. 21, EdIflelij Arco.. Apt0. lit. Ve(,.d.
INTERNATIONAL T-D-9 nbre ritic.11.1las. $17.60 quintal.
ll:,nplos pal,& slum, couiltrumLible y D-7899-66-211. ALAMBRE DE PUAS 354. modern y fresco apo rtamento
Cot sit arodn, an vando. sit per- rAncho POLLITOS IMPORTADOS 4 p Is Me, I)RAO dr, !olor. c.llna gas,
foclin ratridn, Pern, verlo c In- Ittotorem ofitacintricirin. nuevos. Ge- GALVANIZADO: V. TW O SILVA :svenitor. in(Inerarior, conrier-Je. In.33. .N.M. SAN POSTA+rL. a- Rairsto Legl orn, New Hampshire. _TUBCS PLCformon; Crinchm. 1,006. TeWono hictior. Dinx-I, it- 130 14 P. installer Po P I ink I J. a it o.), .1 0 3.5 0 11 DORTA Y CIA Am rIcano, nuevo. calibre 12.1/2, Guammbacoa 210, omq. a Concha. fornno-it: li.nopedrrido 416, Its
X-403 A 43 [I.P., con clutrb, ritdindor. an on dualiquier I r_ MO cle 4 pulgadas, $22.00
I, 1:tmraz 31111a%:IR: .1 S on hogar..4 banquota... IAT:.r v,-na. Slarl,-r part, rIs"_ clintro p0a., 4 p"IK"dir, riepam(' )Iivr 0 r 0 -rol.n. ct6n, 11.bl. I'll. pe.O LUYANO-XANANA
:0tantorlim, y modersio in trdo ],,a. $2.2 a, Par. "Olon R I quintal.
:1 .11 dr, T.,s. popl.. par. : r.. Joh-rio, itunterol. o8l), port, R.- 96 103 Ill., 1.250 pie- W itTT11-13-72112.54-21 inad.ra on SUN gavotse lintertorm, T*I#fOnO X-1204.
clo do oportunidad: $90-00. CON- pr"'.. prox. PRECIO: 113.00 r.110.
Slotores d. lfivrooll- WI-on in I INO DE ENT)INGA, 30 EDIF100
, of 6 td S230.00, Tonto a crukliquisr hO- LA MARIPOSA DE REINA
rWi.. p.r at,., d. 3, 4. y ria an 17, No. 153. go. Viso. Apto d,.
ASiw& No. 256. Mebane. d C., 11, 1.
mirrin.. fuer. d. bord. 33. Todade. DORTA Y CIA ilon todo gasto en nitielle yen- D-8111-62-27. "'A LBERTO
ro I TTTI-D-237-56-2;, 0 do TATIES Y EMBARCACIONES
Mo I o t o;mrion. tie_ UH-C-216-614 Jul.
SE VENDE I-,
m,,nlln,. CRISTINA No. 433 APAPTA,11FNTOS moll"Inti, am"lot,, rs. 11 pio,.% y fr- os, RlIs 11, entre
Una 6aticlora do clulcerfa y pa- I It 15 I'll 11. 3 n ri J-1, P'. SE VENDE
" "' .. y do 'itin TeMfono A-4UO Nlartor di;l C.mP-.m
r radio-fon6grafn RCA Cabillas corrugadas: LA N CH A D E (41,,
ri.n;.e siA tri... tIrt1-1 do TEXAS BEST" rutft 30, n-puset. do
naderfa, con tin tarz6n de 60 y Jr.. d to,- Simmons. pa- teir- I I me
o Ina 196 we i, R 2on k A.fA.C.m. Do Until.., Con IlConcia ra a. sale. c do,, do. am.
30; y batticlores, reconAtruida, y TracInr Itin International T -Dm 19 raja de sillocies, burd, peque.fto (El mejor de Texas) UH-200-MC-28 do exporta,16n, beat. 6,000 to. SPO RT plies hirrotarlone baflo Intercocon but -L para miquina do escribir. Exclu- naiades, en todon Ian trueson.
tin motor trifisicoo de I H.P. Cnmpresore. do air. DIsel v d. sivamente a particularly. Lines, -mejor ]&do complete, espacloss. cocina,
31.5 pi Sin esquIne. a D. Vedado. Mejores Proteinas y Jargon 3n y 35 pies. Precto: $8.34 Tirm Cric-Craft, 18 pies. Equilo&it motion best. es q 1, 1 .A. precio-. q. LIBRE DE TODO C GASTO da con mctar Ford V-9, merino, despotism, terraza &I rondo para
Puede verse en Diez cle Octu- I Tractor ALLIS-CHALMFHF MT7ELLES TENDO A ARGAL
liD-In con bulldozer. UH-D-9189-56-29 Starter, pars. crier politics. $7 94 A LA M B R E q so van e,,,cornpletamente nueva, 1.1'ar y tender, erl,lo do Cris,
G 11 Still. in rmee Tellifono U-4059 dos, &gua abundance. Pueden verbre No. 57. Teliforio M-6112. Soldidores elActriens G e n e ral roving incra. at crecimien- Elactrit, do 375 amlicies, CuCal'addtf Ar#oyo Apolo 1,929. (1 me rilarlament. en hor&a do Is
con mo- mile aesP11 A tie In line& del
tor tDissel Caterpillar. NEVERAS T REFRIGERADORES Broiler, pars, ceba y en. D E P U A S tren).RCarpin trr's. t&rde y at domingo. its 9 IL 10
Cor Adores ds cili.ped Rcel.madam gorde .... .. .. .. .. 7.38 SODA ASH: A.M. So piden reference.
UH-D-4754-54-27 por motor. 52 VXNDA UNA N31TRUA DR TRIM Laying, harins, para pone- EN EXISTENCIA LIBta pars. ember us n N. T.
Wiricho con motor Diesel. d.ras .. 7.25 UH-C-248-YE-1 Jul.
puertas do porcelona. en %Iirtudo Scrach, Krano. airrnclmdoti 6.85 A $9 EL QUINTAL En sco. do 10 0 qbs. 58,0/0 li- 11
Semites centrffughs do 9.0001 derechn, puede ver. Airns-fort-rije (parda Core- Feras A I Este pr.,io a. UH-D-7637
Nc 663, ler. pisc, So t, 1 22
7.000 y 10,000 G. P. H. en 'ill
VENDO me a Cualquier hors. Halt 4 LA CASTELIANAN, moll do F HABANA C.ntr
'iirrt 28 Carlo crOdIto on New York- E HIPOTECA
D-7913-N.Ft 49 Tlitiiir_ '.tm v ,-m .: DW ER
Motor :Ifictrico 80 3, bA H P. PC
Mot Inc, parm. Piedr: Z.r.ndira, am vairmi ux isurizaRmAno, E. me.., expe Is],. In Inn ]]bras. CALVO Y F. VIERA TREGA;ln in edi ta. PLAYA DE SANTA FE
corresur J)." I "" led., "' MOTORS MART CORP. WestInhoune do 12 pler; e-Jhlrns cnn LA MARIPOSA DE REINA Compostela No. 663. OFERTAS
nilon to. it 7 I,.. Apartado 1243.
cubil:-tem, omlyr:n a em dim &ire, it,,. purinN en hire. C.t.do $4.50. Ale. Be wlqullan spartamenton amue01 Marina 67 esq. a Vapor. cle, Auritr.]W emq. B.mquc. Telf.: Reinis 2S6. Habana. bladon con sets pomenlones y pla.
ra to. etc. Ruin. Sltl.s 757. IMPORTANTE
-"a FO-5095. All. do Alircirritir. SNAVEWOM PEDIMOM AM HABANA qu aca; eninerriantes Ye. Privirda. Informant en at
U 74sr. IIII-C-111-54-17. D-801 0-NR-29 XXTRIA31030, JABON AMARILLO Iri'sle'.1 as lnd,,e1 -1 1-mo Particular,. Con A-2369 y el 45 do Santa Fe.
UE-D-777744-28 TZNDO NNvZlaA TXZS PUXZTAN! LnZ.= .,AImAcr .n de La Ll- PARA LAVAR: garrinife, bmeeoo, PIWAM.. rnn
do 1,.tCll(,n. en bue.rris ciridici.-Cm Santa BrIgida. .28 Rlaborado con acelte tie COCO fl- rider, I remervn. informed: A-4039 tie
UrRe venLa, Sr. Barros. M-17,28. de a elm 100 bolas do 6 a 7 10 a 12 m. D-71infi-64-3. 4 .2
MOTORS SUECOS 2 D-8199-NR_211 no (:Rj
Ull-C-235-61-3 jUl. 52 OBJETOS VARIOS 1, cillelo:u Ii c.1.90U rif.a.1labir.
.1SRES. D I E S E L ina. n y r nd one I.r, EN- ALMENDARES.
REFRIGERADORES MATERIALS DE CONST. VI:WDO MAGN13FICA TIANDA DE TREGA RAPID. Iquil.n pardo Iona del P-IINC- nu- 'e
11timptirift vlo
Alarinos y F.,lacionarlos a P D I N E R 0 Edifln its y B one
ANDUSTRIALES: General Floctric del 1947. scithad EFECTOS SANITARIOS par. 4 Croon s, P10111 pars, In tanit, to altos, c do. cum. I rtoa,
lfl.yll. Come, BetAincourt, (-alto "I N. dernk comfort, en el mismo botie rHIblr, Buen prer:o US, APFITP nr Pnpn -- ---10 H. P. 260 H. P. -__- -rq.edmnn1P7os11. I
.
- .1.1 I I .. 7 I ". ,-, _. ".. , -- 7' '' 2 , 1 11 717 .- I I 1, I -1 -11 r ,. ,. 11
7-' _, __ !--' -- -_,-.' .;' --, 1---7,'r 1-' ',- -11-t,!' zl-! "' I., 11 I I i I~ j I., T g- ;_-- --- - ,7
I I I I I I I I ,
- I I I I ,
I I I I I I'.
. I .
. ,
. I
. I I I I I -_ I ,,
I tv I I I I- I .1 I 11
W I OR= DE LA MAMA.-VIERNES. 27 bE JLMO bE 1947 PAGINA VBNT1C1NCq ', i:
9!M=__ 7; I I
I PROFESSIONALS COMPRAS ;,11 '
.
A N .U.N C11 0_ S.: C L A ,S-,,!-F..IC 'A,-D.0, S D E U L T IM A ,H--- 5 DINTISTAS 17 MURISLES PRENDAS =- -'
I .
- __
. I I I I DW 3[MILNANDAN CAZEADtLZA. COMPRO
ra dienten flojos, plorrean. extract. a particullared. Pill-SM
.nex &in dolor. Go.. Radi.er.fla. Muoblel fin,)% Y corrl:.nte,$,,,M !
kiount= =UUXBES t I WTJMMM SE SOLICITAN SE SOLIMAN SE OFREM clu r" T ML Puentes removibles. Arrtglo ripida. ,. _,r Sieg r I .. I men planchan. fue)nt,s.CT* A-7637 I, ., t,)- um,, Refcgqradores. mdor.r ,
RMITACIONKS, 87. = COCINEROS 117 SOLM UDES.VARM 131 OFIERTAS VARIA3 to .721. .S.6jul ,,,, ) J-'eI-.'-A "Wilrutis; Planov,84 % j6, KARLUA0 RIPARTOS 164 COCIMEW 1: Concordia 12 (be . I ,A,
, I I'll L MM A_ I I I I I I BOLXCITA JIIIA hail!- -111,,. ,A- at aparla-.
L "9VQ9 XAj=ACjoXL CON 3M L AAQV=O ATE. 6 =VAR 9 y 10 AJII- PA3L& L CO= AX T P.ANCXAX, BOLICITO PXX50NA GUN IISPA DS 9OTXN DEL XNTXWOR ,m- -Mrilell, A, 7t9dan har4#.
I 1111111"ORTANTE QUIROPEDISTAS f", '1' I r 5-4-IT-25JUL
WOOL $15'propla Para corts, fa ilia, go adjulten proposal pliaol6in Almendares I come. al fren- carts. familla, calls 12 NO.'700. c'n. Futografla. Agumeate 409. trabaJo min dimtinel6n, llama at to- MU32MLAN DID !102t,&*, ,
Prado 36V altos del bar Partawks. D 884
re 'a ones Par una to y 6 apartments Interferes ,ague tre Ave. 9 y 'Ave. ,10. Amp. do Almen- -7 -117-29. .2682, -21 NO SUFRA MAS DE BUS PIES COXPAO
D-9196-84-28 ma. do I plarl propim, p4r% comer, dares, rtuts, 30 pass. frente. Be valra Ififano F Vedado. co", y ikwr ,
. of otra In4ustria, cOmpilettirifforl frfa y callente. Informant 1-5711111, C
I -_ cla, D-9169-90-18 at pasaje. D-7358-104-_'18 D-7K41-131
***ADO, IS 523 ALTION, XNT" $8 v&elR, glita. to luglar commercial. Infor- ___ SE OFRECEN ES*OX MARIANA AIDAD, 83 07 311130 Camino, Bade, Haga lo quo DgM. blr,,,,,,""YJ.irl.""n.ir ,A'PId-- TsIA"'
I I fono X-2912. D-4444-lfw
y. 31- habitacIgn con bailer PrIvado. mangan Migued 241. , 8XoAZGV3%A BONITA CANA MIX MOLICITANNICOODMIIJA DR COLON cc, Para JiMpfeZ& OfICIML cobrom y Adquiern d y elegamcia. No temal I
. a s.'ilempre, todo service. am Lola D list-87-2di d a planing. tipat chalet. y acera Para todos lam queloaceres de on I It 0 notes, tam bift Para cUldar con-ene a. D III CRMLDAS CRL4LDOS ,suits m6dica a gRbinete dental. liene a Ian tortures: Callon.
,,45. - .. I sombre.. con cuatro habitaciones, a&. matrimonio. traer refelt fe. or. -D-7938.84-3 Julio ... I ins"bies role, mervicle oriadom, agum. abund!n- Mir liters. Nuoldo 25 pews. CRIle 23 I conorinnientan do oficiria day refervn- culacl6n. Pit piano c 'I"'. '." r3LR2ZD3FNCT& 3PA3&wxovMA3n vtaini. rok to 7 otras comedidide& 11,verl do ,nomero 1,852, exquina. 20 Departa- OPSIXOMEN NMVZMNTB 1111SPAROM Cia.m. Taff. A-6324. do 9 a 12 y 2 a 6. ritudamset. .us plo. .I. notil.w.s. M F TI Co]Vmbf. antes 1 2 y 14, Almendarem, mento 45. 1 D- 1186-104-211 con Mucha 'prActica an el servicip, D-7II70-1.11-29 MamaJo el6etricei ) manual. So
titc.16n, terraza &I mar, muy fresca, I dportes ,ab.llr.. .,ad.. ,opife,, j.al.tas. 81
Affarlarlao. Informed: A-4191. buenas referericlas do aflos. M-4.110 anattiml .. C nsult- 31.00. a I a uAtod ti,-ii, r pn ,tr- ohittog trAj'amuslolada, con comidas, ague dfa, Y "H A BA N A a am 03,RACX 3NATAMONIO MXIPA- I P. M. Q*
I I NOUICITO UNA gm"MA PARA 0 Vey &I Campo. 13-7992-119-2 .1ropedist. Perd. W-X. Vl* o I:~ Mrtfo- Villages 296
nochs, 11 1. I D-7853-110-2 nPlar corta familiar rsado do can.% do in 51terne h, y mismo. Reira 363 y E.Co.
matrimanio. Reforenclas. cinar y Rt Puo- ir.l. ,a 607 altom, tre Lealtad Y &M&0*"W ATIASMAN411111 do. do rmir"fuerle a dentro, Sufflat) 320. 83 .OrjLXCII. WAA JOYAN PARA q ----a _mPartamentos. Sin h00.4, -6407. quin. a Larnpx-- M-2697,
X111006 an 91 J. DKL I uIlInato bar.
Forgiver cf Inform .-MONT9 T VIBORA 7 Al. rWma6e &cinar, quo no proven. D-7141-17-Ill6 arni; A-7252. X& K&T6RJLW KAA AAtWSJW9 trahaJar par .borax menos tea do. A-n3q4. D-!FNIR-1.11 29 D-5-2416-Qui
I D-11113-94-31 .NgM NO M L liffenteuro 9. antre Carlos aercero 3, Mingo, do 20 a 25 peacm; reside Pit co rao.dl.tc dJullo
. ---.---I;- Asiatolme xOIOJMNAo CAnAls'nizar Lurareflo. Won, derecita. Astualln Alvarez 14, entre Marqu#x AMAI)63L cow AUTOMOTIL Pao: 7 VETERINAJRIOS
Aj.QU=O XA=TACZOX AUVJPZr.A- n. -_ estrenar. situation in Citrmeli corm L C-145-104-19 GomaAlez y Oquendo, Carmen. pi., a. .free. Para reationes de an Compramos vendemos
I dae,.freBm; Indoperidient a,. -ecint We, I I 'do WAYI* Rodriguetz. )ardin,. portal, KATjsgMoXjO a D-7943-113-29 bras varloo y otran diligenctax comerbelle, y telfifo p7r.vona topla. Bien IF : I L bZgO1TA COCINZ. W
Blip Us Afil sklitta. 2 habitacioneliP. bafto corn- ra, qua hag& parts limplegair, refe- ciales, RAmos, M-3064, Florida No. III DR. SERAFIN SANTAMARIA EMPE14AMOS JOYAS ANTIGUA&
i
altuads. Liam T_ . tiffs, closets, tc. Infor- renclas necesarJas. darmIr cc aci6n ornzczsm DIZVXXNTZ BLANCO D-9161-131-28 arlo. Postgraduado do W81D-7973-84-19 ,. !V .. L I W;; -Ml.'a De7829-91-30 $22, TambIlLn wilcito manejpdnra ni- primers. Bijena propencim, y ref*ren. n r, y mo4ornas. chleton de platt, do &KC'
- . l OUR conociflas. Vey al extranjern. Te- 152 MASSA COLOCAR JOYSM SS- ter lig-d A y MadIC21 School, WA-- T.Mblen MuAbex artigos. ResofjFRI ;
TMADO, ZAIUVACIZOW AUVMLA- .1 , .. ; ___ fia dos ahom $111, Quince ndmero 665 ,Arco. hington. Karl. Am&rlcsL Vacurtaclibn ,
SS,- .. L L BE ALQUILA F04703. D-71111-118-29 pahola Para ama de Ilaves a cria. antirrA I absolute an Was ;.. oper1kcionos
--, .dastn al batio, mtjy 666g.,in. VUAYI& linjas entre A y B Vedado, da de Manor. Saba planchar 5 lavar b ra y antImoqUIII0NA del PO' Conatilodn i6l, baps entre Trocadsr;,,
form n .! 10 X 3. Tt4follo-FI-4121, .1 I Dies do Octubre No. 651 esquire, a I .D-8039-Int-29 0391ADA COLOR DWSSA TRAMAJAM, rope. fine, Esto. accatumbrada a its- rro %'fallen a domicillos. Trlltfonos y Cel6n. M-31534 C-777-IT-b..,
I I .1 'L -797944 VA L rwas Altarriba. En lo mks alto Y saludable __ ED-31 iiiiii. ... famllia qua viva M EstAdtia jar. Infornies F-5991. Tien, refren- M-ilfZll y 11.376Z. B-175-7-17.1un,
.D -39. MIAMO. CALLS 24 NO. 213, 231 de Im. VIbors. LuJosa Plant& b&Ja re. SOTaM O COCEirit" I M
, - X* -CAWA VS TAMIL" 92 AZQUT 17' y it, case ambadis do construir cin Unition. Referenciam. Te)6fono hi.9531 clam. T).7999.131-29 terminada. Portal, gala. Veatfbu- renclas qua ayuds an Is, limpletia y D-7319-118-29 .
Im. a matrimorio, una habitacifin con go silquils, portal. gala, conceder, tram to tram ampliam habitaciones. dos be. duerma an Ili colocacidan, 111111J. Calls 26 ovismaziss 3OTXN zil CAMPO COMPRO JOYAS -,
todo *I servicto y teltfono, Calla 23 habitaclones amplIss con closets, cc- fi g cornpl@tog. tram closets. comedor, No. 71 entre 86ptima Averlids. Y calls OY=CXXX CJL1ADO SEPASOL OUM- blanco part pInche cocina a fine&. CO M PRA S
Zo. 1160 entre 14 y 16. ellill ILV&dero, cuarto y service arts. coins. toda soulejeada. con cricina nue- 2. reparto Miramar. D-1032-104-29 plidor, prictica todo servtclo fino. ambe J&rdin. raferencia. Tel6fonQ; ____ I ODERNAS, CON BRILLANTU
I I C-351-311-3 jUl. dam. Precio 1120. Telf. F-4390. 9 119 do gas. Cuarto y mervicio do Urfa- IO-WC=o COCINSINIA MADIANA '-""- Werenclao plaras do farnJims 3.1-5087. D-7999-131-29 9 CASAS ,, -19-1- -we'lue -to. rot... Corn.
031 "V=A XAXIVACIOS OSA W- D-7833-88-2 dos, lavadero, patim Ague abundRn, dad us nyude qqohaceres rnrtR r.n.cIdam. M-4130. D-7934-118-21) P-ono. y rogan, mA:,,que nadle,
do amatrimonlo sin nation CALLS !a No. Sao, ALTOS ZWTAZ to. Garajo. Precial 4130.00. Se PJden Pa- 0 w: V; .no* antesfuera, i4o it I., forenclas. D-9160-91-29 f.milla Of&. Catalina y 41ta. P&Ielt,,.. DRINA OOLOCAXW311 UNA MUNNA S COMPRO,.CANA AN SIERRA. 'AM- rum l, iu ir r J"31A mder, uArex III~
chachas Qua traballen ,.: 23 7 apleix. Bitleft, gain, enmedn -_ I 13-9166-104-2,, criada de cuartan, tfere buonRs re- PROFESIONALE mender a AmplIRCIAn rjIy,,, alor
cina. Baffles No. 459 entre 12 y 31 a I- tram Italbitacia es.,mafi. englores, co- r, o ,I, T on, C. 1 759 .1 7 IIJ of, ,:w
top Vidado. D-9144 4-29 eina, service IF o. A quilter 175; 08 ALIQUILERES VARIOS POLICIVO COC=XUA ZZ11011I ferencias, duerme colocaci6n. $3C a !i4r, men do 13 a ISA00 POI.A, 4 rte., 'l __.
- 0 c 7CA_ F-SU60. D-7810-1111-29 carnie, ot Wolono 1-672A do
Ilave al lode Peluquera. Informed. mal. cocinar solo, dormir fuer.. -_ I ABOGADOS Y NOTARIOS U-41S& COMPRO
I ra-Gzzo ZANITAOXON W U-Slifill. 134991-88-29. VARADERO carte. familla. $26. XI 152 asq. a M ON OPAMCM ZSP"OX. PARA CAIA- I 0 P. M. D-692o-q-27 MUEBLES Y PIANOS
.
C.amueblada reason y comfortable, IKOMX"O.,OKAZAW YMIDAMO, D914.1-101-29 do do can& particular it otin servi- st"ON, PJLOPXMTAAIOi 6 OA"A* I
ntigua baflo. agua frfa, caliento, to- _ Alqullo can& mamposterta seabed& L ....... ..- referenclas. Informant Warlin meJor adminstrMs P-cb:;. P4,,-qii, crIB-I- FAVIG
altdad --colindruIr y-reampletamenta, amumbla Ito
lilturilly,- a- caballero --clizes Jos inrdtn,,,tirmsL-e.ublertc--sArA - 11 - .. FERNANDEZ Y VIDAL lult'. mtivona comer, a.cribir.Its mor ; 18S A-1642. D-78. .118-20 p6derdante do AdminiAtracifin de Be -vro t.do 1. no
solo, c rto servicia criades. Axis, cc- da, con portal. terraces, sala-comedor. __ ______*AX9JAIWW 5 -Ili ..
d:. matrimonio Odra a, c a oanda ,,ra, o'n'bl".
rise. D 460, low,.dor, cocirm, pantry. Altos 3 hermo- ,I amplims Itsbitaciones a in wit.a. 2 DESNA C6LOCAUSS XU CXAC Blance: L a hdo. Industrim, 482 eBtorbe an so e.S.. Arm N nd.. U-4
-9141-14-29 KA Lan, meJor ; Compramas y vendernos parit clicnbafto jerraza calls baton Interralados, hall, pantry-coci- ION NOLICITA, NIANSFAVORA DR nlaA. a a references bancariam f
blanca. y decent con re.f.re t6en ca X-111221. 1 I 4 I 7-1 I 0"I
XX ANUDIRNOZA V31DADO ALQUI- Vodado. Verla borax nalids. voll. let cases, SOlAres, fincist, hipelecat.
31 *squibs 29 I&. no, 5 closets, ouarto jilliatio criadon; color con experience y bent's Te- .Sueldo do $20 a $26, an 12-D-399-1-29.
It. habitacitin, toda asistencia a mft borablex. D-1.191-99-29 flaraile. Arus, Dupont. formes: C. M. ferenclas Para Mile' do state Iw"ea eo IN Senlanit, Ilannar do 8 a 10 TPIf. adez y reserve. In- T9003: COMPRO MUEBLES W
trimenip, sellers a seriorita, anexa. al HernAndex, Industria No. 29, este; qua fluorine. on I& colocaci6ii. Sueld,, A4210, Sire, D-7914-113-2v Actividad, honr .
baflo. go exigen referenclax. Calla 19 T2111ADO 20 No. A14= 0 COX 0 BUFETE REGO dernos. de oficina todo. mi(iiillmaf-i.,
13 CArdenaa. Telefonon 333 &3145j 98 $25.00. Calla Paneo No, 469, altos, eA- formes nuestros en todos lot Bancos
No. big entre C y D Vedado (altos). min mumbles, pr Mar P130 alto, free- 78 _j. quina a 21, V.dado. D-7d4li-105--19 CRIADA ENPA*OLA COUNDON 0 Pagaportes. Ciudadarlas, Jubilacio- 0 cik;as caudales, contad I
D-11061-114-2111, qufsimo, gala, cc Mader, 3 cuartos, cuartos, Ilene referenclas cRAfts re. nos, Penstones. Divorcloo, Matrimo. .
de esta Ciudad. Oficinak: AguiAi "'
servjcio .__ SA JoR ZX- nocidaF, duerme fuera. Sueldo neveras, o6jetos de ort
do 111OLICC.-So, AKANWADO Asun, *1
butte. cocina, cuarto y V50 nice, Herenclas. Recursom. 00 arte y rnu.b
AXS=ANC14 PA11113MIAW ALQUI- crisdom. Para verla Informes FI-6962. periencia, Para niflo de tram Rfirm, F(I-4286. D-RI75-119-29 Civilen, Marcantiles, Soclale.. Afloat. 556. A-9112. M-1506. "I
habitacionas, darmir an Is, colocaci6n, impreselnii- B-54511-5-Vullo Pago Mill uc
fames 2 arnuiobladan. D-3027-89-29 PI.,. "TARARA" DASNA COLOCARAM SSPAJNOLA nistrativon, Criminalms. Ravides y all. corrientes. q nadie.
lavabo. behat cerca, ;2Q.00 y ;17.00,'a ble referenelks. Informed 21 ncnI.r modiana. sited, criada a maneJador clencle- Del Interior. e.crlba: Dn At. A-9003. C-234-17-5 Jul. !,
dama. a ca :Ilero, con referanciam. Ver- DAN 0 COKPISAX PZOPX233AD PAI Tengo Para alquilar an In tempo- 609. entre'DE Vedada D.Rlil t' large F Reg -Reilly 215, Depto. 12 ,
pu tione referencea, .ueldn do 130 an 3o..0 brZacift reciente, Habana, Vida
las I OR de Is una. Hay telLIfono. U 1 ,a red,, ,,,.,,,, ,,,,,,trf,, unit M-3261. Do 5 P.M. C-722-1-11JU110. do Afiramar. (Preforible N'edado) BRILLANTES GRANDES
Neff Una, 619 alloo. D-SI27-84-211 do dos uartos y otra de tres, IBM NECENSTA 3KA3rXJADOXAo CON adelante. Informan A-9452.
referenclas Para on solo niA I,~ D-9043-119-29 Tral, director con el duello. Llamar. y pequebon tea -Mpramos. aunq"
AN CANA DR TAW=XA XMX"'Z&- e alq : amuebladas completan.,Buen pre- Ila D No. 309, esq. 16, an el N'edaJc,. F-4857. D-6414.9.4 lull.
ble .a alquils-n dos hormones habi- clo. ALVABIEZ. U-300 I I Do 2 a 9 de Is. tarde. Nin OPARCS UN C=AD0 QUM SA. 3 DRES. EN MEDICINA xenn tle talla. antigua. art eome, memo" -'
. be server buena referencta. F-4349. COMPAKMOB POX ORDEN AJENA rald.. y rubto, fine. PmWamo. bi 0. j,
taciones con a Bin comida a matri- P-78DS-105.29 D-9132-118.2 an el corR.6n do Is el. Cmball-l v If.... S.n Rafael 111
morilos a personsim sales calls A No. eIV E D A D O _' DR. J. LYON. DR.A.GRANDA ,,c 'a' "'J" listoo Pa f. IT-5 44 r.iosj.j?.I4 I!,
44, entre Tercera y Quints. Nredado, en I UA-C-196-93-29 goLICITO AJANAJAMOXA U13DXA 8.1 terrenom ra III tern Ne.
__1-_912614-29 ,.no Ailed, &tender nifia. 4 aflos, r BE OPAZC311 UN ORIA110 DR JAIL- DE LA FACULTAD DE PARIS 90CID rApida. No drJo do liamartion. ORO, PLATA Y PLATINO
CALLE NUEVE d spufs 11 de Is tarde, Concordia 4 :I, ,,dinero o.pInehe reference. T, Lo.ada IIIJ.. 51-6221.
406, _I 4 I vnnr Especialintas, an Is curs. radical do 10-D-4102-9-39. Compramos cualquier Jay& antI91141
BE ALQUILA APto. 407, dgrmir colocaci6n. 3 0, 11 me R gobe to.
Uns, effpl6ndida habitael6n a hom- D.7.847-In5-3n D-8047-JIS-29 hemorrhoids sin operaci6n. pudlendo y modern. at lejor precio del Mor- I
ague. Uri a. el paclent. continuar Pus ocupticlones COMPRO CASAS ME CIUAI.QUISILA cado. JoYerfa gBahanionde y Cla.b.
y,
bras solos, con balc6m a Is calla, lujoso piso, compuesto de 19111 SOLICITUD DE ALQUILERES n IADA DR MAN 4 0 ahos do prlctl ConnuitaBs 2 a 4 parts do La Habana qua sea. buen Amlatad 356 esq. a San J I
:Jgm re caliente y frIa; comida. a Is portal. gala. comedor, tres cuartos a comedor. Igual trabaJo de Consulado 29, esq. a Goatee. Punta. Puede verms on Cuba y Mum- it,
.Pa pla Telffono. Ell In mks c6il on zoLzc;*A PARA CONTA PA=I- MANEJADORA manejRdora qua par horas. Referencias D-6774.3-1 JI. Ila. Colt. Pel-nonalmente Baldomero I
cc) df a Habana. Belancoaln 1106, a CUartos, dos bafios, cocina y Ila email. a apartarrento en bajoo, A-4327. D-9122-11S.23 R.I... lelbfono 34-11145
qua teng Asia, cc der Blanca. javen. formal, de -FXtea, esq a San Rafael. D4961-114-29. cuarto .con servicio & criado, d Ladom cuartoo. me PERIENCIAs y con buoras refe- DESNA COSOCARSE UNA MSPA I'O-D-933-9-IAJul. A-60 7: COMPRO =
renclaa. Buen sueldo, Iniltil pre- Is. Para quehaceres de Una c LA SOLSONA 4
Informant en Id, mismst. do Is, UnIversidad. Alquiler basin --- DR. MIL
mentarse sin rounir conditions. M-7A87. D--,982-IIi-399,* Particulares, muebles lines y art.
110.00. Marren al F-097, proguntar Para Informes; A-0369. Do 10 Enfermedadem de sefloras. Tragtornom 10 SOLARES rrientia. cuartm. enix. comador. add- ,
'a "'d J, .I"J16
lopr'
LINEA 605, ALTOS I 6""" par Delia. D-7, 89 2 22 L.M, & 11 in. I FfJtXCXNM JOVAN BLANCA PAZ. aparato genital feminine. Consults: QuIna coser, exrribir. iaJa caudales, I
sentable conno criada cuartow a cc- Martes y juaves, 3 a A. Honorarion: COMPRA-AOS POX ORDEN AJZNA radio.. refrig--radores. vajills. y olojqi
UH-D-7836- 9 DOT PMOUN*A USDAYZA 0 CO31- I medor .elements, no Mores do 33A. veitne peace. Turnon onpecialan, pre- on solar do asetutna an I& Quinta .
ENTRE B y C, VEDADO r. Ifix, .u ble. par ctsift case tam art. y ropa. Una, coo complikta, t
3 1 Banton UH-D-799 -115-29 18 negocio ril A-6677, Jus A.
Be alquilan magnificas habitaclo- b.ls de hablt.,I..P. .. .106-2.1 FO-1077. V-9178 via acuerdo: honoraria& double, Nap. Averilda acera do mombra, desdo 1.
Iften ton baho y seen terraza, con fron. st Sfusr.. Vfborm.i L6p*z Nairm, A-9379 tunei 672. U-3929. C-947-12-jul. calls 30 haota $4. jAvI.enos!. Losada CIo!t-I7-I1-JuL:,
t asistancla. 3f__ CMIADO ESPANOL -5221.
Lines. Toda. CBRRO PALATMO (Pqrt). .9 31 ofic.) 110 LAVANDERAS-LAVANDEROS OrpRrAscott"cuoBlImpiar 3- server, plancha, a hijo. Af JO.D-400-le-29 COWIFEW D31 NU CANA BANDA _iWW
D-7951-84.10. D-9000-99-29 v vocteles huenab referoncia.. Nt-(795 DR. ROSAL, SISTEMA NERVIOSO onto h.sta [a cocina. muebles on01 ALQUILA, EN LA ROSA NO. NOLICITO XVCZACIKA PAMA LA- Unmar; ii) y 1,29 adelante. ,
coraZon, UEBLES PRENDAS Ils.u... modern... obJeto. arts. proie
352 esquina a Ayuntamienta, Al 101 PERDIDAS var Patiltles, par Im. matlana -Ia- D-9149-118-29 pulmones, medicine in- 17 M
mente. dam. rope. piano-. battles radlooW
EN VARADERO Preferibl. viva cares. Bueldn, diatermia, luz alpine. Consul. Neiroclo rdpido. reserved.. .k.41190,
So aftulla on #I lugar min from- Wiles de Ayestarin. Arnplia Casa, OXAWXrXCAXZ CON SIO.A.LA PRE- Informan: Montorn 9. antes Carl- 63 OrMZCM JOVAN DML CAMPO .......
sona, qua entreffus en A No 706, III Y Lugarefo, bRJDR, derach a t limplar, burros refernei.s. tas diarist do 4 it 7 P. m. Lealt 13.9110-17-38.3unrI
cc Its Itselfin con tode mervicio y 7 -3191, Dos Hermanos
habitaciones, hall, 'r in C-2416-11 -1 ". r"ol"18-29 160, bajos. entre Animals y Virad
U o dopmrtRmento do dox habita- primer PiSO &Ito. 5 stlado. Apto. 1, U a parrita Fox Iii-211- U tu. A
clone con belie, privado, an cam., amplia galerfa, ague calibrite y frial Terrior. mochita, Nance. y nodra que SA NOLICITA UNA LAYANDRIPLA SIN ONE12031 'ON JOVEN SLANVOft&_r full ascada. del, Rude do Pladad irl 11 des. A4342. F-7909. Compramo. mueblom tram y carrion M-8550: COMPRO
Ion ftUada Proclo raw lavar an In case con ni4quina par& crindo, x1li rteneloneo, jure- ten, miliquino. da come marrlblr. mu- i
ble. Trifortnin: Talliforto P-7713 filtrada, servicio de criados, cocinA do Jllnlo par R Arde. D-7997-101-20 lavndora, traer referonnins, 7a. A~ flora Ion repftrtom. Inmar F0.3641.
Mu % Para C-790-3-6Julio mar, ar(hivo., calla do Were. 'ur6a. A PARTICULAR. PIANOS !
.. i. de gas, garaje. Informant an Tol6fo- pills, entre 32 y 34, Mirarnar. D-7821-119-29 -.- I -r1geradorvis. objetox arts,
__ , __ D-802A 1111-29 VIAS URINARIAS, ZANJA 54 piano. y rAdin. Illuohlen motlernom y antiques, pla. I ,
I UH-D-7284-84-10 no 1-7694. D-8136.89.30 fro. III~ A-1111,fala ;!'U50_Ai-J :RJ U, n... cirlt.l.., -J111m.. mullion" do I
. 1 114 AGENTES VENDEDORES L&- 9 CKINERAS COCINEROS Entre GALIANO y RAYO. A-3347 runri'll. broncos, porcelmnam. bodies, :
of Curacinnes onfermadrides vs- brDm. lAmparms y todis
Ell calla familial, mayor mortal. RAPOSTIMA, DR Co. 11 denIn. m. Negoclo rApido y Poser- I
IOARIANAO -,R9PARTO3 92 SOLICrTAN AGENTS$. VNNDM- Jol, ,I ca ,-,ilocarvo, ClIVIWIr I n6romm- SM m, lennirragin, Mmtreclirz vAd.. Knrique. C-943-17-13 it. :
Jed. so* alquilat ,arnplia y fresca S e gi atif i cari 111(.11i.. tea 'I' ". utetrnf. Pinstntitim. Traelornno; soxtia. A-1140: COMPRO nllqu ...
daren tuars arLicillets do %Acil Yent. ine re forrilel... ,,a l'-part.ii .1"J"" 16rr... ConSM ALQUILA IPXZCXONA CANA CON AN oWlizen refrrenclan. HoInn .114 de I $.It, n IJA F- Illill. J)-781'-IIQ-'1!l "I' j, 1. It", .Polop.Ull ItfurbIrm, Jurgen do cuarto, conirilor :
.babitAci6n priclia at bafie, con- 11 7 a ri 9 rot Orati.. It '
-li- I
.uar tam. I anell, rule. 29 on ]A a'# P. nI. D-063-114.2i, 5 "7 A I'llin C.Nnr Y escrillir, mun't, 18 UTILES BE OFICINAS !
terr4z& A 23. Preferi6le perecii ttierta y rarro ion lot exIttfUs. MSMA OOLOCAASN COCINNA0 MS. 3-clonex. Curaoloneb. Allh]lslx A .13 r,!1,;"""noi
I. I rh Ave. e4pl6ndidamente al litle devuel- C-102U-I-1,4 j a ,,.r,,#, bur6a, ar,-hivo:. enj
Nit YA;L.Ilo 1, AmPlinul A. Jrif.rmao JRnol, "I'ma 1. ..pufol. y I,,,,,- 1 11"..111'"elp Lld vmda. lArter. Mo. ,L-0915, COMPRAMOB MUZALXII VS ,
.16.-.n"' -11,o ) laiStril-r, n, ,, r, n a nuarva absolute. A-7140.
no solo. 23 No. 1262, eaq. 16. 0 D-7illf-On-:11 VA 2 paquetes extravindos en Ilae,.., rolw; 11 1 -2'9 DR. RAUL AYNAT f clnwt. mAqtilnA (Is Parribir, suroAr. I
SOLICIT AGENTS rot It ... .1 I :1 ., I I.,
FO-m- Mural]& y Habana, contenien- I ,2 ,_ Z, x-Intorno ,Callxto Oarefs D-11767-17.12301c,
2o, piso, Vc&do. A-8379 ORDO SALA, $14. MARC __ ... I. a I-Ricilar. archleon. Pagamas Ion mojo I
plot(,, e.med.r, -elom, $40 repni-I. n, In H bona y cintmno, qua OrRECROM COCINERA CON Ira- Im. of ... 1. FittJoit. 21rilix. Mnf.r.I:- COMPRAMOS JOYAS ANTIGUAS rem prec]or. itla Naclonalk, Villegaim I
, LUIH-D-7957' 9 111,rrn, buiw-nmii-, h1quiluinils, cash&, do papeles s6lo infilJortantes ,,I man eorr.s ripart-, iutra ,Jim- ,ren, u-, ,ii);,,:- .61o ( ..... ..... 111LA, ,I'. .1. do. van rem&. PanIcIllina. Curn r, 37, entre Twients Ray y Amore
locnion. apartanorntom, liabutut. Me- tribuir priductom voulnutli.l... It A, .rgun jil "' durmo I, I!, d,,al. Trat. no re.ervedon. Vote MODERNAS, CON BRILLANTES C-776-1 a ry
partoo, firms, Bit a .. unfl.16n. T.I(-f. FO-i(lfil. -u- _N 1-1 'I lenton .1
rl."no, r. a I perdedar. Devolverlo, a at rot A 4:127. 11 _:I -_ I= Ililaden pagon, Atencift exinermda on ,,ZafJrun Y.onmer.,!daz fin.m; oro. lilt. -
Casa* a
86 14 2- P Kami Do a OOCINM. farrin (31n
NAVE$ LOCALES n.reetsm. 160. 13-1 pla Par& P.M. r-8747. OPANCANA DONNA fin. laterior Conau 2,a, 7 no, plain *net, p. hmal. 1,,d.x,,
- oh. 44. 0 its 5: Map RES 3 i,
" ,Its, txmit6n 11111 rl& A- 141. 111114- a t .1,Jot.4 Plato, luindejo., ju.1ion.air.f., 19 LIBROS E IN?
CAMNSIX LOCAL PAQUXOO, TRAIX- AL UILERES E M I L I 0, r.r'l,'r.'::"1'.'.. F-14147. it t,13.1111-1,!. ".. Wu'... r. _...
UJI 1-66111-1141-80 ..I.- DR. ANTONIO PITA ....... ;, ,- Y ;'
,,)a -1 r. In "'co" do perla-. nmR- COWPAO LIBRON, TOY A DOJnM 11
to commercial, Unh. malt land(,, In- Ampl. Almondares. Ave. In. y 14. o A MADIANA Enfermediddes nerviotas, Glandulares 'Wns. Pagnmom biel", Vamos a '10ml- it(,, cuandii debeii vender sun libr
dionte. P roporelonalmente. M. forraitA, main. coniodor, dos cuarlom, an calle 15 No. 206, altos, "in famlilft illo. Carlin 11al y Hong S Rafnal Oil lismerne an metsuida y me convonzil
= 1 a proxinnuidn 0allann. Proferen- hofto Intermindo, serviclo do criadon rdad.,,ro ,Inaravo a coci
' .' I ;, r_,. ju.,, ,niuti. .01I, an Empocialmonto DIntonlam y VaRoAlm. Be ascoa I In y G.rvaxio. t3-6744. ,JUG eats. can& ,I. ease conno nadle.
tomento tIonda film. girn anAingn, air. y co(:Jna. Duallo an log bmijns. Tal6fa- entre J y K. r,,r,-'Ie,." 11 cau 1w. buftrulN, is no M-11292. D-Ko5fl-90-29 pitticaji, Glandulareg Sexualea. Tro- -1,021-17-14-JI. Ntptuno Add. Taf. -3274, 1
Tratar directaments hetra. laborablem W AS DE AFEITAR 9-29 tanflento nolbluio. 4aurartnla. PslA.261111, 1 P-11074-11fi-91 for,,nel.o. F4, ,h4. 11 An, it e B-1294-19-29 junio
- -_ Itatenla. Impotenria y FrIgides ,
PANOZOOO LOCAL MODINSNO -ild NICANOR DEL CAMPO SUECAS am Orialso OOCINNSO REPOBTM- x U.1. Reoar%,R alisolota. Contando I "I e at
alquila. pr*paradn non iidriorg y go. Plan. calls 16 entre It Y 16, Par- NO BE HACEN PREGUNTAS ro eaval'17 'sale Ili campo. refei- IltUto,,PDIngn6stIco y Fiat I t r I. A-9311: COMPRO 20 RADIOS I
puertas doblr.x do erintal a inotain. tal aerradn. gala, hall. 314 do 4x4. be- 73 D-XIIII-W --2!, r ... I, .: 2 a 4 p. on. A-92n., S. .A- Pat alto@ prfclom par mum mum- -:11
tones elfetillens. c.1mldad 112X fla,'114 criadogue Irv. para fanullia, 77 LIAM-" 6-6: ,..,,. r, 7. C-Ina -3-1 ji
de 4 lava re 02-ABON ABPA*OLA, NA 4 bl.4 fleas y objetax arts. RADIOS LOB COMPRO. NO rKPoli.
0 odor, .C, 52 BM rotoo. Ofix-Cllin 41
,III metron, foldo ), milpinlis cielo rn. c 9D 0. lon-5494. ""'i
r fu-r- 1).11 0 2 0 .9 0.2 0 cirn,, 11 w.r. motmnorlo --. It~ DR. ABELARDO LABRADOR
so con at, bhrliftco- ,mitniel--a y LH-D-1665-7690-TOI-28 Marca"JOCKEY roduI-x, ,.forrrI.. l,_u_. o ... Pe Pianos, Porcelanas, Marfiles rnor-, A M Interelan maquinas do :
t errant. ".1trutin. So niare"a ..I"- AKA ACA. far dia primer.. No ma.- ;15. M-45.111 EaPerlalisind onfermodadem est6nnago VaJIllas. mAquinan 3 ascribir, 110her. Informa seflor Leal A-2049. I
I', 1. uffl") ", ."ondiclo. ALQUXLO WCCRA IS X*XUSLA Intontin- flujo. ,rAnIco.. vanAr#os corer b-6569-20-15
'n, "ll, " bad. d conxtruir a Una 103 CRIADAS CRIA.DOS 11_ 1!11_1 I.J.29 .rns6n. riflane.
rurl., .. $I en(ando $20 A tundra GRANDES DESCUENTOS A y Will., C. pulmone.. c&Jnm caudal#N, Plaza. .ueltas do on.
. CA So nil& pill., sale. comodor, 4 ,arto. OCIXj_ ny,,rIr.,F Consults. gratis 9 R 11. Ilia. Pago allo Prerin. Liquid. man.
monsualo.. "Par. I'lfrl' m' "r .A no- VENDEDICRES or3amossE JOVSW PARA 0 3. r-mPI 21 INSTRUMENTOS DE MUSICA
Va. ,Angeles 169 Won, Imiler. ce n mum closets, dos befto- "loses, ra' 92 VOLICITA TAMA AL 1110XVICIO rn a --Iri ,, p'n"", I a I, .1 '. in P.g.. I AnR.I.s 7 Brien. F.Ire. -in-. A-9311. .A.t.l n.
, .Is i,&x y carbon, bar. Isvadero. ruar- do un matrimonio sirlent.a Que'rp. -CASA ULTROAR- rern, bsirnal, referon,,.,. Ir ... ncia. IIII. A-n fil D-4-01442.16.lul ( -7.19.17-11 ji COMPRO DISCOS
to rr ado y merviclo, garaJe, pl-no (a- Pit ,-.,t..r 3, Box forMRI, dermir an 1, Inforri- A-4327. D4121 -1 19-21 7. COMPA WIMEALEN TODA CLAIM, X116
, DR. MESA RAMOS .,7,' i,-. ,-,-dor. ..1,t.
rruz,, militia abundente, on 190 P's"m- "'orArMn buen Pupid, y ojeo trnti. Asuila 124. Telf. A-8781. A ri... de .fjo
15 "a no. Cel"bi. )r Ldl.on. LIbr.rIj6
AMJUIL SW PXADO LOCAL AM rot, A. I, ,d.i,,, on :
y 0 ran I .,.,I,. y ..lid. pr. 1. ,a- Calla 38 No. 22, Informa. Zannorano nuit-urt. '102, e.qul.. Lui. P..t4e... COCIS313LA iLMPOBTIMA ASOLA Piet, .Iflllx. ventireas. Extirparl6o reorni,. ralll,,,. f"I.Inti.,
,a I" Bl) Ij"t B"IdIolo.
tlln ref--,I., -U nI zr .,a I.~ ve, d, dead
Us. prnpin almartin u ofIeI"ri.,Infor- %IAe &I lado. d rr",,s y TerapIR. Tralamiento it, cnser. .o,,Ib "'. I ..'..I. Saffe7st;
D-7 2 -95-29 D__11117.90-. Fl.nl- Fujirm JI-79,16-10:1 8 fu.ra. Sueldo V, :"Fp(jj' r. F,.X. rjAs
man. An CArvol 161. A c.. Duerrn, 12 h 5. ,:r 1. Prelox conietticlonalas. Jjer- rile. No oportun tint ex. PaIrrun'I"' "' -.I.-,,, P,,T-.1-- no-do-n-. cda- 03 SOZICITA .CMA3DA CUARTOIS --LH-C-209-114-36 D-111711 15-2 moveraohi, l1b. Won. Animals y .a. I)-qI)6-.-I?_1 y ""It. 1-1.11... i-4841-214.jI. !,
I I
LOCAL EN B. VISTA BE ALQUILA mpk isurtr y ,a..r. ron Ternmenda- gonam. Tollifono AS-0402.,,Co Fullas - ,
11. aii.l. ,in lo-al ell A%~ 3n. y Calle terrenn clones do sit honr&dez do Ian camno 120 MANEJADORAS it 6 A, 7 1, m. B- 0.3"29,1un UA729. COMPRO MUEBLES .
3. In form A n c n'la rnimnui. (')I)nrrl 9. Modern camitA con Patin y quit hava. trolinjRdo. Nn joven, I DR. MITRANI. ALERGIAS 7'. t111I- ln cs oh),t- ,I, Art, COMPRO PIANOS ,
D-7941-8502' propin pars. matrimanic. Vftla AN'G- Mannar 'de 9 a 12. Tell. F-51)14. Si el SOLICITAAW J81 jQ MAXIIXADOILA. MUNWAIS RmrZ"N. ,,,Ior'nnm. meiquinas de ,oner y emri- 11,
n1da 7 y 3: a cumdras 'paradern Co- do, 1121, D-78f,7-13.1-28 (in. ) 'Ill"N'tirla d, all ,.rl I,,, 'I- Tratamiento del astria, corizas, DAS CLASES I
lt Mh A. Llave Bodaga. Praclo: W.- ldr. T.d. 1,, qw. I'd -dR, itLa IT'. III- 1 7 A 1. D-7949 10-29- 11OLICITASIM OWIIA-A -11 .UAIRTOII ,in buld vfendod.r 1,,- Ili Ha- nos colova-, cuidar I solfi,,n 'Jilecta. TAILI-n. L: 1729. Ver i-io., Cel, )r Spin-t. .ualqu
ALQUILO 0A. 92 ALQUILA CASA PMQUMNA AN PAIx, no muy jrIvpn, sel- blIna, par. ''d"". do A, 140. 1 'i' A' !' d-6c, de cabeza cr6nicos, CCZeMaq, D-6909-17 19 rr,,el., Pago InA. ,Ili. nadi. y on-101
NAve do fe"ho m.310IM'... roAll.. .
III d. 500 nmetrom. Vftla fiction AIRriRnAn. portal ante cuarto I- tern, dotmir eolovarlAti, trtt,-r ref- 1 -,eI,, Is. vf-r-, OrNMCESM UNA XM*ORA 42 AROB urticarlas, trastornog neuro-vegetatl "' I I n fiw Iaz porcelain. JimdW, 8 Ix.m.., 6., m.nc- oA, .,rvicln. y mile, Ift'Adelti. j2ew"(jU rerfiaR conovidan Horns. Met .No. 40. plAsti,.p, .I,. Marine, n.g"'. J,- UIR."j,". Ilene 1. I~~ 'i,r -i-I I ,-I. .hiet. .rtr-1.o,fto o'. crtre So. 3, 3a.. Miramar 6 A. Cn.aa I.. I I I 11, '. 11 RE d t ", ,', voll. Pruebas especiales y vacunall. Predle, 1'.. V-Iszo C-756-21w4juim
111.1 A .. 11 A Fit ., Ron rto Ir. nronon .1-olfor 63, (---), -air.' ,1- v -rtf,,.d,, -AlUd. T i A5-3102: COMPRO .
pt" t"' I .4"' 1 Previo turno: H No. 509 F-5001.
I Me n daro.. Trtinvian do JR PIG- Aramburu y Hospital, Hallotir. D-79.97 103-29 hi-471 1. 1) ,h2S-I2(J-2'1
-90 TILA13A XZFZXENCIAX ,. T-Ia rI-e -I0.1.., W.. .fl-., COMPRAMOS PIANOS ., 1
Y. y n I I i in 28 ,por xu frente. Aide D. I 91,10 -29 XOLICITO CATADA D33 NANO CON D39XZA cOLOCAILSM vii if C-49. 3. 17 I ,,, --, 'A'pt- .it" p"'"I-, I'ljr, 1'. ,., ,, hu- ir,,Ia. RAPIdo negl ;
detalles FO-3 37. 1. -ferpnrinn rinr- $!O 00, dernir eo- 3)3!23 31STAR e', o,1.,l r. ,I. Fd, ,.Ih- ,],, ,aR.. -uirfl,.t... -"I"ln-;-, I~ ': ,,, ,,,, 1.11n.11,".. so piano Pa. ..
SE ALQUILAN ATAN IL31LACIONADO '. )1:""'II;",-,.", b' '.
i- IC-n. Pa.e. 4611, .It.., Ved.,In I ", it, ,, f, I e n, ,,, t,, I. %*") 1, SII" ,,, ri,.J. jr:, :,, Ilxr;iw, ,,;,, ,. r ... a.I,12f_
- baceres do va a it referenria. dnr- Metropolitan& 537. CLINICO SEXOLOGO. F-5288
1) -',R!l 6 I 03 2 8 ,A ,to I.,,,, ... I., .1 ,.,,,Y,,, ,, "' ""' '..."i A 7_2 1 -r I ,, I I.'
UIRI-D-6729 !I Amplias ) frenqui.1mos miles on IN A III ". -era, -pl, "' ,. ,:,r,-,- R.rael lot ,
. calla 21. r.qUina a 6 on Altur- it,- TO1,1101TO CRIADt.2'"A LOS QUA. COLLI-GULDRIZ n 11'e.". U, 130, Telf. F-2411 DR. LUIS BERMUDEZ "" ""I"" ": -1.I.;!,, M-54,17. .
A irninar con rur-io.. ,,late .1 li-qu. x 11-ist,9-120-29 _-7 2-21-19Julle ;
CERCA DEL MERCADO UNICO de La Il.b.n. y Bin Alm "_ --t6r. In.
let., ..In. r.mod-r. fro. hn71,,r-1';-reN Ir -I ... Rein. No. 315, III I M-9136: COMPRO COMPRO PIANO CRICO 0 GUAXBW
A I '.'a, mpArtninento 3. De 3-1/2 a 5 p.m., manom ailloado. 123 COSTURERAS MODISTAS 1-11"9",I-t le, y t-t.rrlrto do tr,-,I,,r
bafso interralAdn. torrnza, g -'rido(r1no.s ,- ei -14 es?-j-d-, c, hny qua arre.
con aroJe. I"162-Inn-29 n, .14 uales, 7, Nse alquila una nave propia pa- encinA, cuRrin Y .ervicln it,, criados. III A, bo. mo-m. T,,,,, 1, ,. Compro miqUinas de coser, escri- glarlo no Iniporta. Limmar &I F'-Slft -..
_ 'I CE UNA XUCXACMA PA- D ImpnlnrA 1,- 129-21-6-JUL
nforniRn en lam baJos o Por el 81 NOLXCITA CAjADj. DX MANO Uji-D-7.905-114-29 Fohim. Neurastpila. NIId, lben ,",', Ibir, refrigerator, archival, cajas hie. .
_q -29. ___ __ r h,,rriar ,n u I th1l,,r Ildiza. sm" fien"It,
,
ra almacin. Informant Tel vn.i S02. rMP. C-242 quo sops, zurrlr y te n if a on Aq III na I Uel A AIallMo), A an It T
trn'Ka rereren- Fl-'471. ,ldAd E ftrmdade, .1. la Plel
du 20 pe.sob, Beira 4r,,',. ;Is OFICINISTAS D-7 71-129-29 1, "Irro, contadoras, barberia3, muebles 1,
fono M-3479. Sr. Dancl. D 8031-103-29 Visa Vrloarls de rrllz n -t!ull 1.11
SIN ESTRENAR U, 5 A"".. dlari.. 9 A 11 3, .1 it ,i ],A .' MOdetifoll cAsat cornpletall. U 4197 Compro piano's
03 'SOLICITA 0191ADA DA CUKA- 124 LAVANDERAS-LAVANDER,9 H, 203. ,rtre 9 y 11. Veladn", F- I 1717101 A plazos. Acepto sus !,, kj;- .r ,-.. :are 11011 ;
Be ftiquilan 2 lindan ".... Pro m,,,Ibl,,
-D-7588-8 8 t. Parade jo-n ,.Pa zurir y I- C.M- l"11,111, Vent .; ,:I,,,J d, n-fI?,neA*,onc&.
UH PIGS Para person. de I'"" e U '. SOLICITO URGENTE I ... Icomo fordo; pago bien. M-9136. ,A)11',,
,,,, v r repa fin or r:,-,i .,!, t.irlrjaa cutler. %,
1 ertei- do Nicanor del "AM I Clam' .,.Arlo r!feronlng DEAMO COLOCAJLX31 AN CA19A rA --..
. I -1 __ -_- ---
RiR0,*0*40q1 .1 'I.; ,k 4 '717, ,, ll., ,K4 ; 1,
T q- :,!- 1 .It7,7 1 I I I I I 1. I I I .... ",
- '- 1. ?*17!;! lmrr-7 "- -, l,-,!- I ,
I I I I I
I I .
I
. I .
I .
. .
I I
I "
I~- -17y"',, ('-;- I - ., I ?11 I I I
. .
'c, I .1 I ANO CXV
I
PAGINA VEM ISEIS 1, DIAR10 DE LA MARI-NA-VIERNES, 27 DE JUN16 DE. 1947 .
.
REPAIR ACIONES i VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS VENTS I I
-
42 MUEBLES Y PRENDAS 48 ICASAS 48 CASAS 48 CASAS 4S CASAS 4a CASAS 49 SOLARES 79 56 n 11. XDIFICXO ];)-. Tzjrpo SOLAR VZOPIO F&ZL CA- ,O 'a .Oil t! T.ai.- ,. I
GANGA VXBOXA, UN LINDA BNOUXWA .Z G "
C. Infants veoll. 0. r Il Figueroa.
S. B. Vib.1VACIA $2,NO MONOLITICA UNA GANGA SE VENDE LA CASA DE DELGA. $13,SOO a de apartalnentos, a tre. minutes it, Ina. -42-10-2 r .am do P. H. ,,Iudble. 1.1 -TAPICE SUS MUEBLES 3 p".ol- do, entre 4a. y 5a., AllyFas de C Se.vende: ,ntre do' lucar tie granules " P 0,
A tie med a .ruadra tie Caleada hno. rM yd T,;19ndmH.Icr. IVIIaleaueleral Pa us] Ang,],. T11,11'.n. qu
'orina v 2 apartments tie Jardln. sale. cuartoo, baflo, cocina. Casa de mamposterla. In $2.500 a AMWtifia0c3a7le No. 13 i mayor. tie SODL-A66R19DE ES
I I'; iaLyRdero, patio, traspatio. entrails rma: Paz, Campanarlodel Cerra.- IvIan D-5507-48-4 JI. 4por I arms. Inform.. at
GARCIA S re g gn y ofrex' muAinrurina, nluue%-dar&8X34 visa. n Car, de 1 4. tills, Villa Jesusa, 314, sala, ca- Id, ..Im=ment. 23.0 v Indo or 0-FarrIll. I
Ia v,,oar o, comedor. y rago Joel I .
E PINOSA Santa Felicia 167 LUYA 15 NguAfceacmntrSn0Aa!y- Infoi terraza, se venden I
en 16.000. Vententa $153, BR. auno U-22 i 2, Hay otra D-7 4-41-27 .. I
A VEDADO.VENDO
rob a. 305 hire I I D-7162-48-27 p.m. Te:(
'D-7783AS-ili 'I'M pre slits. MIRAMAR, A LA ENTRADA medor, portal, M f..,:I)r quina en Linea $25 vara. de
Casa do irgrantla. ?b .1tos do dos mis. Informant en Santa Irene i In ,()It. LINDA FARCE'
experlne It dt posiciOn. Snn Ra Porlto Lawton X-1061 Fundnra y L6- On VERDE LUJORL ARSIMSEICIA NN PONT, VXNDO
let 85 ':.Ir.s Ar. Mhulu y -'Zoledad Socledades. contr. 83 vents. I
,. $17,000 RENTA 0160, CONGVLADA. per. D-7684-48-28 Chalet 4 habitaclones. 2 bottom ca- 4 varas de
Tel f Calzada tie doble lines Punta ca- -127, Santos Suirez, cle 8 a I. propta Para Embojadas. I& lOx22 cuarenta metro. cabida. Urge 1
6 one U-1424. Hileemon muebles elt lor, dos cuartos criados. dos garages., C legion. Tod& decorada par (line eacolar con magnifico Pozo, f(oia ) I
encarga, barnizamos y laqueamos a nierr al casa at frente y 12 aparta- F en trega desocupado: $32,000. Facilida. D-5618--48-28 Cloolli. Carlos III No. 603. Construlda esqueleto waders, pars case Urge Trato directo. Informant Teliforto
stole, -.33-42-3J ulic ment s, purd, ren r $2110. Se entre- des. Tambifn vendo Ion muebles. Ca- par Purdy & Henderson. Toda de Mir- venden Lo day an $65I.OO. Ricardo -7584. 49. 9 Julia!
ga 1111fit I& Casa. Superficl,, 494 me- Benjamin Lopez ll e a No. 30, esquina Sm. Avenida. VX"O CASA, VILLI(GAS 213 ms. met do Carrara. ComedotL con 26calo Merin. 4a y 14, Poey. Rut& 1. F-2796. D -Pintamos a Pistolsi en su Casa Iran. Arnaldo, AL-4331, V)IICgam 44 I- Ob-pla, Mille 356 M. otra de 31h metros allure tie cantle. Be- Do PAXCMLA XMumbles. refrigerators, p I an O-Reilly D.6898-49-29 iiii A-A,
* uert.is. D-7,562-48-1 all, SITIOS, 201, ESQ. CAMPANARIO HAVANA BILTMORE: $26,000 quina a entre Viliegas Y Monse- rrajee tie bronco. Carpinteria tie PrlVADADO, NA11131111.1P 00 SOLAR ED- "N $10 co'da on,
ventana habitaciones, 3- toda cl 51 e V332qDO (AKORA DICSOCUPADA), rrate tie 4 plantan y media (moder- more. tie Madera del pars. Superficle 1. .,.,a ,it Ia sombre. tie media f
de pint-5ra Telf. A-S255. 0brapla It, Preel sa case I plants. dies cuadras I
D-6975-42-2 G A N G A Club Ba arms on Is. playa tie Marianae metrome Superficl.acte: quina:sombm Matilda Ideal- par Is. attractive: 3IX37 varas.
Dfu .. caa 27 nrimero 1557. -squina 32, ltmore.,-A- tie, 7,000 metro.; na) 2 901C & fabricada 2.400, Rafe! 1". Hollers-- 2. I ,,,do. 26.a relid.ricial, Sala. 4 ha- Casa tie vecindad. tie 2 plants pa- portal. I.M.. a late. c medor, Una uadra del Casino. Inform rreno 980 rn o tr a. Be v title y as ep ca Ile D 22.90 metroo. Par '.I'. -A Ivarez, San I Julio ..
TALL 11 DII MA39MIZAIL BLES b;taciones. closets. comeder. 2 baftom, to atrAs. fabricari6n tie 30 ones con habitation.. 4.4. bane Jule; frhaallt'i,2 perm...1mente on.el hotel Regina In to parts tie preelo en case en at Vs- Primera, 19.30 metros. Total: J14O nne-1 D 5- 7-49-1
propla I pa V(fe. tie Pifleiro. Ind daqo a Miramar, quo aredpt. el troo. Terrano rocaso no necesits. cl NLO l"ZCM 3) DIN 0. I
esmaltes y laqueados. TrabaJon tie 2 Saralee. 2 terrazas, ser lclos cria- met as de superficial, entrego vacfa. 016zaga. FO 37 Bra. -48-6 at vande- I -1 RL xaff3m
-2S91 d e. Vert. 3 5 .element,. r2a& ombre de negaclos: 16 hab. I.; tlos D-6285 dr edael d;j.r parte prect,, en nientaci6n, tiene alcantarillado proil solar de 10 varas. frente. 44 fordo.
garantla. 'Espada 312. Telf, U It ,,, Jul h P u 14 %. Informed: .U-3291 plo; luz, ague. gas y telliforto per D-1381-42-9 JuiJo D-7522-48-29 at I.do do C.Mpanarle: $10,500 M-4436 MALOJA: $7,000 VNDADO. 82 V31NDN CASA UNA .Poteta Rates 7 y 5 Jar. ague. Verdaders,
. d 12 a 2 Y do 11 a 10 P. frente. Lugar froaquisinno donde note- Inform-ri Nava.-rete
VENDO CANA RSQUINA LLINAS 29. CASAS DE Y 3 Cism. line 'Plants, anti runs cua: J.PJan a. -1 1 2 7 ','a. 61 re y E, 56 rA prolon.acift Malec6n pr6ximnmen- 17" 00
94141 tear Mt rdfnt portal ..In. .aleta gaierla
44 RADIOS Informed: M-1164. artos' I I F0-419 Marianna.
dra SaFubridad. propla ,at I 1. te. Des cundra. Dominican, Audit- D-9463-49-11 Julio
D,;7550-48-27 $15,000. casa tie 3 plants an buenss tie 5.50 metr9s frente, 3.5 metros fon- comedor a) rondo. 5 cu con .2.rha rium Carmelo, etc. F-2298. De I a 3 t 82 DE Ulf KAGISM I
conditions tie sets. comedor, 3 hnb.. do. 7.50 frente rondo. Total 200 note. nos, I cu VEDADO(AMUEBLADA) : D-7143-49-29 VIM ca
. art. on Ia ... tes, c an ,.,: P. an
hopes compiptot: J9.5N. Condesa. 2 016zaga. FO-3752. clo. 2 ruarlas criados eon .ervIcJo. rreno con i solare.. to Mistral) J.TK.
S--SUAREZ: $3,00 priBritas, pr6xlma a Lealtad 410.500. pan try coc)na. garaJe. Preclo 128.000. Parts site, gran residence 2 also. REPARTO -LA FLORESTAls, EN qLo par separado can arlearissicillut '.
SU RADIO ROTO y- $2,000 H . MoratorJados. wendo ca- MAJoJa prftiffio Angeles: $9.500. Clen- CARDENAS. VACIA: $11,000 Otra en ]a calle 2.1 NO. 960 entre 2 y 4. tas, amueblada a ratio lujo. baJo4. iar. a, ,,,p,,ta. &Icart.,11I.do; agua. lug A
I Arttfiua. 200 %,,*.' terreno, 2 rue' fuego monolith ca, verdaderas opor- Ia Vt venclemos solares Paradere Ruta 2. Ififor
,I, a I Mlsl6n. a plants. r 'bora. Una auadra
NO UE IfEPARACIONrS drs9' Parque S. EmlflatVerla, -4436. Entrap Gloria Y case Suna on jardln. portal, BAIR, din. portal, &at&, vestibule, despacho, frento
, ,,f. n m I tunudades. 51 Pis. earn der, 4 rustles. baho Intel-CRIado, Ealdn tie Juego hall. corrector. cocIna ma: Fanaderia gFI Porvenlr 1.4
go interemadon, Par a ande. to 29, -- nta reparada. pars all 09' ale, itz contado y plazas (quedan muy po D-44-49-30jun.
Aseg"up. .u radio. $0.50- mep.m.Tes.- 1-5036.,' -1509-19-27 comedor, cuatro habi Jones 3a antry, rocina, rustic Y servicia y pantry, terr a at fondo cubierta. Quint, Canaria
,a Pare 4r-ique. necenIta; Hasia. Joe IO D $7,500 tac 616. 9 B altos can terraza y Ins traspatto con frutaleh, cuar- cog) con UrbaniZaci6n complete, A
b m in ide 130 metros. Renta $35. I a ORIEINTAL PARK. MR A .
allies' Xotmerativa Repararlones :jENDO X Santos SuArez, rasa at frente; sale, FO-3752, D-7 31-48" idade.. Precto $30.000. po sports garage con 2 habitaciones I tarillado cat cada solar, do. Tres cuadras del Hip6dromo.
7 ODIIAVO Y FRESCO 10 -29 mismas comod agua y a can
..! A comedor. 3 hall- battle Informs, su dueho, Tel6foroo A-6857, y servicio criallos pars 2 milquinan.
Radio-EM trice, Agliaeate 4 5. entire let, con tod.s comodidadee. d u complete y 2 11.4Ox45 vm.: $6.00 v', I-50S2 11 ,
Tin. Rey cy MuraJIa. A-8386 a par Ia Avenida de Acos- I D-792
Was lRborables solamente. LonJ& clones, 2 hellos interculados 2 tL.
. C-783-44-1,Juul. Patio. inmeJorable situacift, unit run. spins. pars atrAs, Palo. comedor. bell. OALZADA DEL CERRO. LUJOSA de 9 a 11 1 2. a. m. y tie 2 a 5 112 P Altos, vestibule, 4 amplias nabl"' atravesad i-49-19. ,
1 $ a SOAR VMWDO
dra Quints. Ave.. Parque e 1glesla y A monolltico renta. regain. regidencia antigua reedificada. Te. an. crazes. terreno 1,702 verse. heryr I a y ta. omnibus Ruta 15, Nueva Flores- ",
Sim. Rita. Precio $20,HO. Informed : d. P ,'I"T '44136 ch a monoifticos. Slete laRbitaclones. del Come-j. 414-415. I GA713A: FOR A ,
- as bafloa. 6.000 varam. 1-51182. 8 carpintprIa prinneraimarrilara. Be en,,e- Ia Land Co., Banco Canadi. 322, Avenida Lacret y Gone,
M-2755. D-75!)4-48 27 Tr D-6179-49-2 a at an I
VENTAS AMPLIACION ALMENDARES $15,000 R-MENDARES SIN ESTRENAR $60 0A.00, Fernandez y Vidal, Agular Aguiar 367. A-8875. Admor. Osca r 2,000 varas cuRdradas on San FranD-7922-48.29 -- ga ,,desocupada c sum anuebles. n",eve pecs varag (12x56). Vendo "
- Esq. Campanarla. gran comerclo 3 VENDO CIA CASA 34JAIIIIIIII-1011173111- 556, A-9112. CIA- PRUIR a peso ,at., Duero 1-32',3. 1
ndo came nu 2 .VA Primer Pa R.Je antre 16 y 18, Inc. No In ,
evB, plantaa, vacia. 2 Ass. con 200 mattes. en bu-nas r p rtal, saIR. saleta, treR he- din, portal. miln. dos habktaciones, S-D-6193-48-2s. Diaz Ramos. del .2p.m.,d.7. lip.m.
CASAS au.egua nutria. Tranvia eaquina, Muy ca ca r .ad
48 -Ia 10-D-67)6--49-23 Jul. term.djaflcos. ,;
berate. A-6787. Rodriguez ,andiclones y pr.pl. pars fabrlrar, blEaciones. 0 or. dos patios $3,000 trader. Aparl-ento at rondo renEan- gr),500 V22MO CANA AOUZLA T D-6831 49-27 1)
D 2%19. Tomblin vendo 2 navem en Concencift 361, entre Porvenir I Oc- do S35.rn, Antes deridirse vO alos, ren.
23, VEDADO -666-48 28. Trocadero; $6.100 an Luy-6 calle
Pehalver 3, 9 apics. con 550 metro. tava. Lawton. Versa .163 Dr. Romal. in $80.00. Farillcindes. Dueflo. I-579Sm Rosa Erirfqu grande y buen; casa 1DOND311 PzRNgIA FAM391CA31L NU VMDADO VA2rDO SOLAR DE 13.68
Modern. monolftl 2 plantain inds- a ;35. fabricaci6n y terreno. M-ll,136. F-7909 A-4342. D-5663-48-29 D-7390-48-Z7 s. ruadra y le7' calzadx Luyan6; $6. 30a ... a' Vt. ..lares reparto Quareleta. per 60 Metr ., 16 entre 15
pendien res. 350 ints., fabriencl6n. Ba- VENDO RESIDENCIA ---- I .., calls tie .
So t 1.-, ,O-q. Reforms y P6rez. Luyan6, ,94.00; reparto Miramar, $9.00; repar1. 4 apar amentom. Alto. ,sea Call,. Alturas Bel4n. doelocupacla. 6 hnbl- VENDO VARIAN CASAS: XAAXA- IbM VXWDr XAGNIPICA ILZSXDZX- S to ParRI.., $0.95: Vedado, $14.00; 7 precle $28.00 M. Informed en I&
P) to $13,500 14.a 0 camas antigua., esqu'Ins. Santa call. 16 I
e Renta $210 Bin Rumentom: taclones, 2 balls, 2 garages. Avonda rise, Vfbora, Vedodo, Habana. Tsm. --cle, ne E--ma. Varadero. .lounpl.. -Ann- y -tan-do Santo. Stuk-. $4.26. Losada HIJ- Vedado. No. 456, b-jo.. To

t.19 n a- FacIlidades. -i -demen. -At-7421.4 -", entre, 1, -r- 2-. -B-tr -VTsta.- Infer- Casa en .Nlonte, acera commercial. con bt h1ratec'Fl. Res'mrva,,Ab Lamente anoo-lada, comvuesta tie t Aclerta. rgn f10 can t :- M-822i. ;Vlaltenom! 16fono F-4727. D-6616-49-27 I
_D Ran a. 'I., ,rei
210 Caminns d .
1.51036 0 -7509-4S.27 thea: 1.7035. Precio: $30,000. Dos put smetrns, entre 4 'FO'9775. Exclusivamen!e (e plantax y r4lano Bodega con refir ge. tree que table 2.082, vars.s. Inform a
tro, 8610 el, terreno vRle units. ay-143 Sant' Felicia 266, entre Reforms y MANTON SOARER, ORAL. LEX "
metro. Jarcifti. D-7560-413-2.1ill. .- 6. a 9 do 1. no I the. radar, dom bares. state cuartom, cuRtra FAbrih, Luyan6. D-6658-48-29. ;VMCINOB DMISISAIRLM111 V'BNIDZ- gado Juan Delgado, solar centre b iBE V33ND33 UN PAXAJ31, rARRICA. D-725.8-48-27 halos cluchan tie playa, garage :) 1 $ 2.2 6; firms 11.79x47.16 NE. Ir
i6n tie prime 'a. maderno. a media PLAYA DR GUANA310, 52 VWWDB $365,000 frilnos so area en Country Club, sit, Rita, buen
C t AVENIDA LAS MSION380. PREN. dos mi tonoeiles. InvandprIa. cuartom de I a a) Logo, $3.00; reparto Mire-, J;15 no 17. Flicilidadem si demean. J.
cuadra de ranvifts 3, gu guns. t7na casa tie dos plants fabricada en GaInino. EdJficin tie 3 plantRs, fit- I PALATINO: $16,000
can fr nte, a Un mnlar tie 2ax4O. a Sen. tell Melton to a Palacio, cass, dom plants, Al. crJados, Itc- terreno mide will tro:nta Calls Forriento It a CRSR y tres par- me r fr nt at mar, $12.00! y dlstin- Rexach y Torres, M-7029, 1-5036
bricaci6n regla. gran lugar comerciRl. tan varies. Superficle 113 in. Telt. y cInco nietlus cuadradon. Para. In. go 0 ,tReparto Paraloos, ;0.95. Lo-1 D-10-7512-49-27
$17aOa Dolor s N a. '61 en. a tamen cut Ia casan it
2. 0. Avenida ardIn, part.]. Ba. -9221
e, de Madera y mamposterfa. instalaci6n tione 1 136 met2. tie superficie 1-8 I IA. N. befin Inter,., Ina comedor; made a Hilo: M
;a- D-724.9-49-27 doctor ,%lose Tel. FO-91C4. so Patio Y lavadero. ]as spar V303MO SOLAR 11.79 VARAIS PRISM
tre 1 5 y 16, reparto Lawton.' P reclo elOctrica per tuberia, toda, moterrada. tos se'entregan varies. tambitri ,at- for. A-4914. Ami.tad 454. formes Ilame tie tre. a eel. P.M. .'
$21.000 Informant en ]a misma. agua del acueducto, sequins, a clen IuRno ca.sa. de 2 Plantas. tie A 2 calls 2 InMentoa par 56.60 rondo. 667-31 var29 cuaD-7724-49 jS trietros del mar me, compose: portal con SA", metram. commercial: I pletam. reelle., ban. y mu pittiecit. SITWNTA Y CINCO CXNTAVOB drtaelax- Calla San Manuel entre Avda.
-2 rerrado ran a earn W"l-Ono y Air AL R VEN NI RESIDER- con Invadero. Ronian $162. su clueflo: vara vendemos molar de sequins, an Columbia y Modrano a media cuadra .1
cristale edor, tres reconocer $70,060 en H.M. Informed priclose. case nueva, fab r,,Rci6n pri- cla an to meJor del Country Club 1-412.3. D-7201-48-1.1ul.
CASA EN VENTA ll.bita6one... hate complete lode directs par log Tel6fanos M-4436 y sala, comedor, 3 Sagiinda y Quints. Avenida, 4Reparto entrado. at Hip6dromo, Informan Tel.
Horrorasa go go R. Almendares con morn: Jardfn, portal, Park, Marianno. compleinmente statue ILA 0 VIIIIND311171 1) Paralso-. 320 plea tie elevact6n a .6585. D_ 7426-49-29
11 lan.n. corin c youna terrnza at food. NI-162s, D-4-7477-49-27. cuarion, rocina, Kftraje, 3 ball0g, terra- blada. corepuebta tie dos Plants. Y edi- ZN LA V33BO X 0. I
3 cprr da,,cnn sua. Altos: un sal6n Jun 03 bre el ril"I del mar, Losada a RIJo
grades cuar to r buleclones de cristales. tina za at rondo mn au lavadero. $13.500. ficio apart con local pars dos auto. casitam, tax a separatism. Irif r- M-8221. V31NDO SOLAR DR NBQUZNA, OR
a Boa IA, saleta. garn- 9 ande A ALMENDARES- $23,500 Informes: Calzada Columbia y Pri-- 0 reparto Aye
Je. mucho patio. c ra arboleda. Tl- habitacl6o ppTluefia I nin6viles y cu-ton tie erlados. Preclo. note de.puls de Ia. dies tie Ia rea neral Aguirre y MR-6,
tie 5DO metros de Pat in par $13.000. Y 4 closets. spar les. Sr. EmelasJo Ptrez. iTrRto d so bar, clnco cuartoo. bibiloteca. do. no par el 1-9871. D-7l49-4Sn27 0 1
Otra cerca 1. Tropical. modpins...d- te,.Uaa casita con habitaci6n pars CHALET VACIO ,etc) D-71(18-48-24 AD, VaXaMssiog; NO- tarAn. ISx25 v. Informed: Gallano 56 .
500. des con mu baflo blench y grannie baflos, etr, terreno midt zinco mil .------- -- D-5162-0-29
ocupoda 17, Mds en AJmenrlares gar E l6ndiclo, maderno. pr6ximo R U AVENIDA fa. ENTER Is. y IS PA- lar en Cortina entre Llblrtad y Ml- Agustin. -- _par buena rents. 4 casas. In aJ ademils Una glarleta con Azu- I. NP. Bolas Jardin. portal. %&Ia. ca- V3lN3iO 2 APKILTAKENTON UNITE: '-- ,-n-prita y sets metros "Je. Antigua Quinte. Barraqu6. Zo- Ingros. a $4.00 vara, con $1.000 an Ia
a P mitts IeJos sevillanom. Informed TIf. M-9232 Vor..,;corl tarreno pars otro $5.00a. cuadrados. Para. Informed Items tie
mnderno. 2 ]Antes con spartamentos meclo garaj*e cuarto 3, serviclo cria no residential A tre. cuadras del pa. mutno y reconocer hipoteca. Llame a so FINCAS RUSTICAS
interioreaCceit6ofabricarlas W,000 C-237-48-5 J" don. afio auitliar, cocina, patio. 1 13-522, equine 16, Lawton. Infortrian '-1 ,,,,t.r Mesa. Tel FO-9154. radero do Columbia y do Is, Calzada- Ion corredores do confianz&. Losada
RI n terr T d me to vendo par tos: 54, 2 ballots familla, closets, to. en at in more. D-7,184-48-29 I D-385-48-29. B U ena elm. Reclsn construlda. Va- a HIJo: M-8221.
$33,0()O. R;nt.On $3,000 mensuale.. LO MEJOR DE SANTOS SUAREZ rrazas. M-1946. ---- is. JarVdIn. portal. sala-comedDr. dos SE VENDE
I -7641-43-27 Una ruadra doble lines, c&Ba 4 cuar- AXPLXACION ALXZN3)A"S. No- cuartos, banne Intercalado complete $30,000. Una fine& rOstica. propla
FO-4798 Juan to --- 21 D tog. 4 lines fabr,,ada. hall central, n Its casa 7itar6n y tres Interinres. HABANA $50,000 relates. hall. cuarto y servicia tie L pars un Reparto a Industria, en Ia
bane colors. $17.000. Otra petrada ca- E. HABANA: $15,000 Rents. 4164.50, produce 9.010 'Ibre I criado. eclna. closets, gareje. traspa- Jamas he presented quiebra. Vea carretera de San Agustin. a 10 minumunicact6n 3 carton. cuartos crift- (DESOCUPADAS) Avenida Ia. -tre 12 y 13. Rate 30, SE VENDE. FERNANDINA 56 tia con lavaliere. Construccifin I& solares: Santos Swirez. $4.00 vara; tan del crucero de Arroyo Apolo. tie
2 PLANTAS $10,000 dos, mono ftt ca. vacfa, $9.500. Luis 08 esq. Train duetio. 111,000 Jost Diaz Herrera. Obispo Prado. $230,00 metro; Avenida Do- mAs de Una y media caballerla. Ps- .ll
Casa monolftlea y citar6n: 4 4. d D-7145-4b-27 EDIFICIO ELOY No. 303'. lores. $5.26. Losada a Hijo: M-9221- trio del Calabazar. Njunicipio do La
Est6vez, 3 cuartos 18.700. Estrada Pal- battle familla, traspatic, frutales. Otra M-6308. F-5129.
J. M rim, 6.78x22, 2 plants inde- R I n: Calla 15 NO. 351. .
area; cada Una, Sala. complier. me cerca RENTA $300.06 D-76-8-28 lHabana. Informs.
pendlen Maylao. coll-littleii, 2 CuRrtoa. 514, lJRrAJe. 1 41 criados. trampatio. mo- RESIDENCIA LOMA DEL MAZO NNEEFAETO V.dado. D-7166-50-4
3;4. ca Ina y ball o rents 166, $19.000 bat. Interralad comedor al fondo, nolitica: $20,ODOD. Otra, moderrua. 314, VZNDZXOB BOLAS
Junco CM-6 5 78 moderns KAM vacfa. F. Velasco, Ena- baflo Intercalado: $10,000. 34-2S,16 6. 0-FRrrJII 3, Figueroa esquirm. tie Compuesto do des camas a] frente: Alturas tie Miramar, frente a lag FIZOA, GRAN BARRIO XBSIDVNMacedon 320 1-3065. mars. 17x42. jRrdinms, portaleq. pi. Role, comedono coins. 214 Y bafto y 49 SOLARES, Ursulinas. Tambd6n vlmn- .1
21-D-7678-48-27 s a gran1to, sala. Ilvingroom. come. Ocho apartments de Bala. c.icina, ca- ,$12.00 v:ra. cial Mulgoba. Exclusive, esqutna
- or lujoso. p..tv. bat%. riuxll medor. rustic bafto y patio. Martell- demos eat r con fr pin at mar terra grades residencies Pequefa corustruc.
$18,000. RENTA $120 do in r. rz;. da a Hilo: M-8221. ,16ri mamposteria. Gran va riedad fru.
DESOCUPADA $9,000 SANTOS SUAREZ Y MENDOZA liabRna, do Belascoafn & Infants rustles servirion criades. plan ,a at- ties, nuova, a dni cuadras do Monte, AMPLIAOXONIAL36MNI)AXIIIIII. I del Casino. Loss
2 plants., via& y loan y eltRr6n. calls. ta: escalera mArrool Roorilift, 5 dorml- tie Infarta, tie Ia Earuela Normal tie do parcel. 2 50.32.00 ,arms: Ave- tales: M-6886, Ab-9752.
Averilda Genera I Lee eaquinA, 4 plants, sala, corrector. 214. bano Intor- tortes. mal6n niOllica, hatlo lnter aln- Maestros v a tres cu.drqa del Nue- n1da 10 entre calls 9 y 19. TranvIns ,PrRNSA OOXPZAN UN NOLAX? 101-D-7195-50-27
May care& Ave. Aconta: Una plan- cuart am. scale. mon.litice bane to- lado,.rocira gas. Mide 6.5Ox2O. Ren. do. ,,,art, t,.ihr,.?,,,, rt,,.d, nho o. vo3StaedTto..Intcr-an r.1,54. do I y C-cerilbus an I& esquina. F1-5(161, I
to to Ica Y c tAr6n: Jardin, par- v 9 M-9019, D4431-49-27 Vea gorges: 'report. Miramar, er,, 7INQUITA POX $100 COMTA3oO 39
n I ca Vedado, calls Lfe a lose. A Ia A z, 3 cuar -2846. I ( 1. a T ron M-9426. R. m. del Puente, $8.00;
.I. .0ftlao ,team d r,1 314. bato Interca- too a yl R drIgue $12 FerruInder. M garmis, conri mon 11 tell, adelante, resto fnElrAnq
lode garaJe. monolithic. vacla $11.600. to D-7125.0-7 Julle n S22,.W,,reparto PRrRIao. .$0.95 ,,Plszos sin
];J y terv. cried garoje y In- Jul' t-611. luinsan det-raoinnes, un mann- VJIDADO. NOLAN UNQUINA 11 T 16 a act,' Santiago Ins Vs
here. put-d a rates' in Delgado 3 cuartne. garage. mo- -Anijeo, Le a H a, Ica corredorez Carretera Boys
is Junco ralltica $12.500. Santo. SuArem y Pat VEDADO: $20,000 tone. ,,IuJ,,r panel e tA 'a"I", iWNTA DR OPO31LTUWIDAD. 311131- f.brtc.rift antigUL 2OX50 '%Its' v- 1A.8221. gas, Agua.Acued hon fruta.
M-6573. (Democupada). Pr6.1m. 23, Antes 'LcRt6 nOOn. pr .pure 1. day i2lniu) ficlo 2 plantam. canterla. 600 me- $30.00. Dustin U-41228, Is.. Platen 1; M-68BG A5-9752.
. 2 plnnt.R Indepordlentem, 3 cuarto. ra- it A-m. F. ),',].a tooradon 320, trom. Be -nd, par to qua vRIe at is- D-749!1-419-30 in-n-7194-50-27 A
da plant. mortalities. $16.500. Sno 12. case, monolitica: citar6n: Jart it "r."', -- BOLANNIIII VMDADO.
POOO Allirian. frnte at pArque, Golcl rfa y portal. snIn. metals. 4A, hafto interCA- 1-3065. 5upliro no Homes. rreno SItundo San I.Aznro enlre Go- SOLAR Iam,150 AVggffI' u1n.- c.rc. do 23, $IS.O, QUITA $1,500, I-XBAZ GRAVAclimate Ind.. "model. 114 y .ar'lel. rrI.do,. T ; etftrlo: i. JGAWGAI vs.
Santa C.t.lina. $17.000. Fronts C' 2I-D-76.n-49-27 [tan. Prmd.. Pr.pi A, P .. ca -.uAt-.1 tin S . Amelia frento .rqu, daao."r do sombre; allr2mar. 1) I -,.n.,,,,n rrarnmyn.. mars
EnAinu- coclna Was, patio, trampatio. M-284r, A-9292. A-3 $ I RI I .1m. C ,ve r to. .Ja ra,
Cerca Palacio $16 Louromp $12.nnO. F. Voinsco. D-4924-4 U .1 '00 v. 4nfnrman 1-3991. Solar"] one. At amino, $9.00, Quint& ) all : Santiago tax Vegas, gran
2 lantas Indmitiondianteo. sombrK. radon 320 1-3A66. No curloacis. 1- Ornnibun Ruta 1 a Una -lRdrA. (Ia tIerrn,,aguR Acumdurtn CRIabazar. Pro7.5 0 I fs. no me entre go vneta, renta: 21 D-71172-0-27 MIRAMAR: $33,000 ANIMAS 3 PLANTAS FL6RIDA Y MISION D-7625-41-:t Julio $700; MunIciplo. Luyarui, $8.00., plater a: M-6886, A6-9752
$90; d P ta: main. comedar, 314. Fm( ultm. PIRritam. Antigua, Ile- LonRda a HiJo: M-8221. 10-D-7198-50-27
,in Egp]Ondlda remildencia, modernom, riInca M-6673. ESQUINA DE FRAGILE 311111311ARCAR UZGZXZ VSNIn CALLE S. MIGUEL 862 M2. Jo m: ,neal mt blerimiento y, dos Rc. FOR
mervicloo. t.r6nz Jardln portal. sale. livingroorn ,R SArt. 4QU3:ZZM VAN3)'ZIL UN SOLAR? Y! -1
Vendo nrimen 905 A 9D9 $17,600. hall. retarder. 414 hermemos closets 2 Ile GnIlann a Flilameonln, gran pro. .riam. Alto., NRIR. councilor. do. der lorronol, Rosa y Sao JIa0 is ,1'ro ro ,1 'IS $17.500. Otr. ,Alto lujomos bRfins fAMIIIR. garage. pwit'ly, pledad tie line vnnnilrurriAn insup--r- .,uart-. h.Ao 3- ,orina. Tr.nOn y go.- (111K Rpromhm In rporturildn'). u- mectlanto mAs pronto mejor! Pues avl- caliallerIns prInitrn, vIvIenda. meLra.da vendee .1m.m. dorm, toles. 3 rnons secar tabaco. 14
uld. 0 MI. NOmerna 407 A 41.1 cocina. 1!4 y nerviclo criadon. (Se cle- film, Conirroo on Ins hajop, 3 -a, KURA par ]am dnx called. $Ifi.0,00. In forma Junn Pulg, Calle Cu 'i edHIJo, am I us usted iden- a xaran.
Be Vista 2casaslO,001 $2 4,000. Jost 1,6per, Amarlur 1,4, ocupan). M-2946. dm mile, 3 hoblincin ...... Inflo trier- fruriono: 111) ii,'4,9. D-7346-49.2q TeIr 11 2961. li-71176-b0h .1 jlIn pr.&mAs r4p a do In qo pogenina, pozo 6 $ 1 7.0 0 0. 0 0.
1. A :1( I -- ... ;I.Amenom! M-R221. Junn Miguel FernAndez, Vereda NutAve. Ia. I cases monolltiens: ends ].let'. D. 762-48-29 -.-- ,-.J.d.. ,otr")." r-Ina y .er,],,,e FOUR .TIKYAXNGUII TIOI ... 11131 CAN- SOLAR EN VENTA N R. D- 7095-60-29
Una artml, Palm rnmedor, 214 ball. ALMENDARES: $8,900 lt n I r me one' Buenol pero unted tin a '
in I r Ila fiWl melrom tie Ir'",", 1% O IGANGAI TXWDI1=ON TZXXNNO
Inoi rantandn 'I ,rri,.I, total 12g not 0 ii.tuirt. LA Sierra. lied- d.
3N.So: diets crue.r- PIR3-; Modern. do food," sup onnRe. V casa *monollttea $1.600.0 Miramar 12.43 $8 ,or.. Otr 10.000 varem. a 0.60, front carre-I vrEDO xi rIWCA 21A KILOKETSOIS
cocl a y PAIlo d, ','"' list. par:avlOrl., fribiliv.d.. .ri.p.rt. IA lo,,-I. on $1,300 MAR I : '11- t ra Contra], Km. 10 I tie Pinar del Mr, carretern Luis
otra do.ocupada. Junco M-61173. a: portal. onla. comrdGr, 214. b h a b,,
-701A CASA NUEVA ,.,.-Ornm I,-,, Una PIumR ngna rmfflrutd.. I ,,In ". m (igual dlill.ricla
21-D -4m-27 Intercaladn. garage. rustle y sori I ontrogar I tie Ins ramR, %-In, Pre ,o, P.rnt-,, Lamed. hij.. al-9221. ..quin. oil arm. Ave. 17 -'l'.'. list C-Pitel:- que -1 Puente Mlr...0.1 Lazo. ,2.1LcaballerfRs, terra plopie.
I HABANA EDIFICIO ESQUINA MO. PROPIA RECREO 0 GRANJA rrlndo.. rorins. patio. Tmoc 14onAO, .Julio C. G-nda Mot .11-5921 0 FO 4799. Ju.nite. .I'll a, elpetric1dad y tel6fono Ratams,! pRra abar y culti- nernores. casm
31nniponteria. anonollil-, portal, xn_ -- Fn-IRAR C-219 0 23 -RAPARTO PA.RAINO. $30.000.00 1 L ... do Hilo: NI-9221. nonnopost-la. rfo Informa: Dr. Piderno 3 plants, 9 casas, fretile Ill. reribldor. hall. littroje, 2 rustic. entragarnom ,arlo. vendemom moder. -- - I-D-1642-41.1 27 tlcO- chardo, Jovellar No, 66.
calle. clu. Sala. 3 4. baho, comedor, ;lMilid..1-fin. Croulnilor ,net.. Am: A. ALMENDARES: $16,000 y leffanto chalet dom plants.. SE VENDE EN EL MEJOR LUGAR zx- XXJOX IL3&rUGXO PARA SU D-961594(1-11 Julia
l I tile rennrimiento Inglis. 7 cuartoo. .1 Jd,1lmrrn.,Ven molares Vs' 719311010 GANGA 839 VXNDR P=C1
,mirro. f.brie-1611. 7' Oporturildad. antilfrollda cons (ties MENDOZA garnJe sports. torrPon to.. DE LA PLAYA VENECIANA d.vd.. retea
l VR 10.000 vs .Pit R.d I Centro. $4.,.00: 3 emb. an enrreterR pr6xima Haba440 v. tffrcno 1,000 Melton fnbri- ca A 1. e ol o ,.m 1-Plern 7438 varax do Ia. orupadx); citar6n, madernn: J-din, L ... do hij.. M-8221. I'll title, holds 2,424 varRH. In- I-Inbann. pegado a Ins muelles. $40.00; no Casa 2 pozol, Palms., .iembra.,
caci6n. Renton $450 $75,000. Con_ rrn.. ,,,,I,,. Arboles frutnI Fort.]. .Alm. hall, 314, r1re-to. IuJo-- CHALET- DESOCUPADA for ,:nlRr 4 12 . M. on nml. -- Pr.d., ge.g., L.-da. HIJ.: M-8221. tr Won potrercs. Informal Dr. Ravi- .
, Dolores y C' n, rti 1. P eafto int.runindo. connector. sarajo, bi- re 3. [.ban..
, 'Ia u
"' d m, , n lu ch bit 1'. ardIn. maln. hall, 2 loth "N11311110111 CANA APARTAMNINTOS 10-In 35 F It. A-33R15. D-6620-50-29
zilez, Aguilar 206 M-7785. trot e rn Curr a Loreto. Informant atera. rustle y sertclo, recina. pa a rorlal,
I A 104:1 D-7739-4.9-29 tie. A renter 190. M-2846. n ftUX11 Rr, romeder. pantry y ro- $13.bOO.00 Habana, ront& $100.00 y D 7644-49-1 it IGAWOA VBI9DADI V31 -x1W- '.- ADAN Y EVA PRAIDIMSION-3111, PA- ..
-- clan. Altos hall. I halt y 2 baMon rdifirfo 4 plantain en el Vadado term. an .1 v tied. cerca do 23; per.
SONDE CANITA WONOLI-1010A terra GaraJ y 2 hot,. v balin .-,*is- $7n 000.00 rants, $400.00. Visits a too INVERSIONISTAS ralso. Pere ... usted puede recaps.
JOVELLAR CERCA MARINA, EDI- BE AIRES $12,500. VACIA I clltas do Lsquln. a $3,000 cad& Una, ratio. Compare fInqulta recreo an aRe4 CUIldrilA (lei punts Jalmanitas. dos: Tarrson A.ALMEND za. 1 7 in Infornie. dire, verredore, do conflanza: Lo.&dA 6 fit. Verde terranos on Ia Zona lnd'ls Tambl(in vendmon 3,000 'Irw,, 1
ficio modeino. 3 plants, 6 callas, C, n 60 ,,-rin dli lorri-no. Inf, Sen Oporturildad. modtrna casn. citarfut tos M-9420 FO-4266. J., M-8221. trial. me quarto oruplindolon an un $14,00 ;Aprov6chese! LoBada a r
AlIgUei I 0 tiniller do mueblas, Be- mortalities: JArdtn, portal. salt. come- D4699-49 2.R rnnirato per 10 afion, PsKR"do On at- to* M-9221. also pars vivir naludable. Losada a
cle &&Ia, 2A, Wit), comedor, 210 m. nito )-7661.48.21? der. 3 4. closets. 2 bato-. ff.raj.. IA 115,150a RAPARTO LA qujis, equivalent. .1 5% do In IncJ;- bile, M-3221.
....... n criRdos. Oita moderns 2A men WTOX.hVXWDA-
I v moder a & dos Atli. Train direct.. Sr. Ronquillo.
fabricaci6n monalflica 600 m. Ren- GRAN OPOXTUNIDAD, V33WDO proraje. bone Int r testa d a; $10,800 Pa. on precirl.e. N
preelcon vitan, en Ia meter calla del GANGA $3YOOO nos do Porvenir. Portal, We, ca- FO-6416 _NJ- .2fi_. D 5.311-0-29. ALTURAN DR LA VIBORA, .UN RE 3111, XWOR 19330ALO PARA NU 35.
(Deaccup.da). M-2946. modor 2 carton. hello complete. Portal paraCtrabaJadoress. Factlida. Puma en Una finquita tartan, donta $300. Precio $45,000. Gonzilez, lt,-p.rte )Intlbta. Portal. Raln, 4 rumr- ca- KXAAMAJL 3PARC31LA D33 IIBQUIVA do. on ca ore
t"" Chalet, rinninpomlerin, Jardin, Portal, ,1,A, fttlh y trampallo. Rent& $34.00 do n pre un solar, 350.00 do rav'smu del tlampo Put- 0
Aguiar 206 M-7785. conp-dor. buflu y rocula. Infer. $14,500. REFTA $120 sale. ccurnedor. 2 hilldinvilities. 111111" Lrould. cerca tie IA CoPR. Ave. T-cera y ..trR a Inter6m, pngando 50IRmten' do fmhr it at re.1de-la. iC6m- I
no- 1'0,4. X-2lOJ. N-l".7.1" d. A 'll.Irr"r" Rfi (1,1,e(IIJ]lllidlI Rana III-ollul. I is- hlJo. M-8221 call. 44. Alidis 20.00 I 31.50 ,,.IRA. to a 00I.Imen- If-A. IDer[dase. 10- prela hoy' tReparto Paralsov. M-8221. 1
12 in. 11-:461) 4S 29 Almentinre., .4 r.amam con front. ... .1. Procio $11.00 ,art. Telf. F-4421. ..dal.. H a: M-82 2 1.
ed,_ 'n 'it it, M 1,;.)1's" G -da hijo.
call.. re.d-ri.s. der.rad.. role tltlguml Holol't o uofi'K '- jPIMN8A CORgPAA3L UNA CANA ... D-60 "'-49 21 -SANTOS SUAREZ: CERCA ES- $15,500 do "ll-Ifin.orced. '... Pr;rJ m1PI(.aIa. ll"In"' J o tin selar? Bu Ilempo %ale dinero, I '.
trada Palma, edificio modern, 2 H BANA, 3 PLANTAS- It sit 24. ed.r. bat%. Intereal.do. Rut. 2 timja ,,,,o,,,1i. -uridrn y 4 Sao- vlhil, R Losada e h1jr, qua It, ofreren EXC3111.311111TA TMIgAMWO, 35x17 VA. ILA OPOILTUIWIDAD CON 'ON PM- 0011A." IffA8 TA3LD31
Call'. d Jm.O pIRUtA0. corIna. patin, merviclo criadca. Fer- tr!rl(, .1 ,A a- ".... I,, r. ...... .. title mile grand. d.cd. I.. ram. on pint. 13-- mita, In-. Igum Io' Vendrnt ,.Rll pi-es, .,,far r 7UReD1AM'lu a8. Pl6clilamen 4 ,I.
-77 i _,. -, el our 2 e us me ro R 1, u y San Jmcint, ,
plants, 10 coast, con Sala, 2A, ba- mon,,1111- Jl, J-""cr,!h,mr,31-- I- y nAnd- .NJ-2146. A-81111 A-0195. D '.., 1 ."_lt Ill. ratio,, A 2111) 1- t-o del re.r. fince R 1. r'n rm. I Oil-A eqnu Buirilingquita it. terra. 01-1 I
ol:: o SnIn. vortiod.r. 2 hntlltll- Vritra(la. Inforinno. Fer e J(
"' ,!., parto Bush Ret'ro. sit Slat-Janan l5x5l, ,limparto Parafso- ;De,-Ida8e bay! Lo'" 1'o u!I's 1, lutfio '- plet.. M'.3 rr- r ,,., 1 11J.: M-8221. .ad. bile, M-8221.
fia, comedor, 834 Versa, 1,000 M. INVERSIONES CUERVO 1-7383 $30.000.00 VANDM]kgOB 7 CASAS 1110- 59. 2.. pin.. an $5.000. L ... d. a
V I-s, Monodist. Cco-oxP't6n. om- POR REPARTIR HERENCIA dernn.. Una qua entregRmos varla T1-740r-49-27
fabricacitin. Renta $520 Prccio: ,-a, v;,...,OI,7 $13,000. RENTA $100 VMXDMWOS RISQUINI SIN 30L RX-I -AMPARTO PARAIRO. UNICADO ZN
---- I tionn- 12 Citation y 45.001) varam fren.
$59,000. Gonzilez Il VEDADO. CITAR P "nldldR y moderns rRs..:2,pIont.,. Jus Need. 2 plillita. posed. p-W-, PLAYA GUANABO parto Stat. Arnalin 2Ox2O $4 00. Alturas
ON: $11,SOO dpondlente. na ... Ittl ca Ad. p ,it Vt h orn ona -utdra Csilzrida. con I-- is CRIzada. Mantilln. Tellifono, a[ me. -Jido y di-tinriiiii. tie Is
. In de 1. VIb-, e.-Ittula, 12.70. con wilt-I revriet-era-Central. entre San Francis.
JardloOnporial. mnlit. -I(Ift- hIlrol portal, RAJA, 214. baflo intervalado. ca- arreglo. Vale ;;1oftoo. Itognin .. n filridad. Omnlbu. Rule 4. cinto con- S, -ride molar 590 vs, C.11, I ximas facill(Indes. Log corredoren do c do PRUir y Cotarro. Compro fin.
REPARTO KOHLY AVENIDA CEN- lr' u." Im"', 2J1,.bIl.1;,No.. 1- dor, Mader, corinot stalm. Realm $100. (Do-- $12.000 ... Iri. Inf, r,,,,-a Cum-, I -il,3 I-e.. Lased. R hij.. M-8221. flvacua (Ira sm IaAConchn. Infor-, Cal tonfl.nza; Lon-la r Hilo: M 8221. ,,a
.- 9 It o LIX At, patiecito; actlinado tulle). M-23,16. --- I Bun,, tell 3 Flor-clit. lo, little. r.,re a 120 no menaualea. Lotral, gran chalet, Moderno 1,000 r-tit $50 F0,59I.. ESTO SI ES NEGOCIO Stolloooo.oo ClU Tmitiltimmots 2 z33g. d,,g. .J n.rr. D--.281-49-27 $1,150 VIIINDZIIKOX BOLAS AN RE- 'a a a hijo. M-8221.
---- -- nrios apartamentoa 4-112 plantam,
v. Jardine&, portal, Sala, comedor, LOMA DEL MAZO: $9,000 a rmmRR y non gran nnvt. mrJor que- VXNDO XAGNIFICO SOLAR PRO- parto Barra(10 (Rumnavinift). cor- LA CIUDAD Ei TILAVIA EL ZUI ., "
o fabrienctful primer renderna, barn ca. CIO.
B. RETIRO, CHALET: $13,000 (Demorupada). GaIIA. M-1-IfIls CR- to. Roma $130, RegnIo $11,110 F) "' 1.rps ximo Elo-nelan df-I Hngmr 3 :i:ind- ca tie Ia Calznda de ColumbiB, ,.RO el campo fct purJflua tReparto Pit.
bafia, gara ca 2, P. C. 24: c. Pa- Met-Won. de IA- plantam Parts- as monolftica: Jardln, portal. main, 3i4 2 casting nianuprat mrla tie pnrt* Pines do granite. Rentan gotten. Mide 15.46 vftrRn trp.nte I I 25.94. Igo.1 A 114 varne cuadrRd ,
"' at' ral.col; r6repreme a $20.00 men-al,,a ",
tio, altos t rrazas, 4 4. 2 basics Co- lps jardine.. franlAm y gunguns; bete intercalado, romedor. garage, vo- lit. ruarte. corinn y servIelo, R I in lm 2
3 I a $1.1inotto calls Una. I nforman: Losada fil.29 forde. Propin para npartainen- Los correcloren do conflanza: Losada finquits. rerreo $1,18 vara sin entra.
e plitnia I-J. s Ia, con odor, cocIna do ,Ina gas. 114 y nervicio criallos. Pit- Preclo $4,800. Cuern 1-7,393. hijo M 9 21. to.-. F.,tlidlidc. de page. Dr. IrIM.- A Hilo: M-8221. do W inter s. Lomada a blJo. M-8221. :
florets. Torre. Vacio. $37,000. Fabri- Ia hallo O, .Illar ga'raje, patio, fre- tie, trAmpatio. Ofrecon $70 Rlquller. - 6000.00 TRNDRMOIII ABQUINA AN court. M-3124. D-70 6-0-4 %
caci6n lujosa. Gonzilez, Aguiar 206 l .... A11- ,!. habtt.cl.nme. ban- M-2946. VIBORA LINDA RESIDENCIA :Roton febricHd 1941 con bodega IIPA.0151617AI A X2.11A CUA.. VIVA 11.119. CASA 0 X.A., .'
,", r,., d r. I ,r LI vs expert at- I ad do Ia Quirta Avenida, 16x3O. Igual 0 s ,DR .-I
qu "-to F n 4, 91 FsqUlnR, Jardines portal. sRin. 3 carn l, e'l. y ca.. a 314 ,nl,,: delegates v vecinos deseabls. ,ReM-7785. *21,000. RENTA $195 rustics, 2 bRflos. garage. prgndo Alt'. Iz. qu Due a 480 varms cuadradas. $13.011. L. apnr- q
---- or ., varla. 2 cadres tranvi. patio Parafsoll. Compare .u fin ulta.
- A. Almendares. Maderna ca:a, %par- Acosta, vRc R. Proc tottnntco $12,400. fie quiets merle-a-a F.pan.. Laos. 10 AN S PARA PAGAR tunidad tie Ins c rroder es (is confian- reereo sin entrads. ni inter4l.. paganB. RETIRO. CITARON: $14 SOO tanneries. I at fronts. portal. a a. ,a_ Inform on Clie rv. I 1.1 do hij.. M-9221, Ia: L..Rd. Hi"J.: M-8221. do a 20.00 mensuaJes. UrbanizaclOn
VEDADO, 2 CASAS, I CON JAR- I rg. lont.l. -- citttrtln. D 74GAR-2 ,ParceiRm grades y chica.. lugar
* is-Sti, matter. 2A. bafto Intercalado, sarnje 4i complete- Losada. a bile. M-8221.
tall Sala, 1A, comedor. Rentan $45. raj,;, ,amplio, tre.palin ,,van .%,bole. I ad .. par. f.bri ... I L.Lic.- Habana pueden convertirla an repar- I I I
din, portal, Sala, 24, ba5cl inter- porlill, main. hall rentrRI, 6 habltarln- etc. y 5 Interfaces do 3 vo.ealonos Y r rca. sRno. mily poblado. centre Hme I OA GA I OW-00 WL METRO CUAties. 2 baton iniorcaladon, coneador batio, code Una. Renta. $195. M-2846. GANGAS DEL MOMENTO 616,000.00ITZNDRIWOR CANA NN 11311- ,,,,,. Isparta .Los Pines.. C. .t dr.do x3d a. undras del Mercado IDURSOJI, ISM p=CARI I&I OpIN&N ;
I ,r.,.._c ,cft tie Ia calle Santos Suit- inirl.1 $50.06. Puede fabri-ro, on me- Uni a .2 (a T'amblOn vendemos Ia qua par so altuacl6n cercana a La I
Calado, comedor. Otra jardin, por ampliminin, 3 cuartes eerviclum)r'. ga- CASAS EN SANTOS SUAREZ r,7.. Q6 entregamos incla. 414. Una guidR. PRsnJe 5 ctvs. V, aln. sin com- relic 1LIstl .
, $3400. RENTA WIS Avenida Santa Catalina. Begin re- ,, rronldad
le 6%. o tie Ion corredores tie con- p,.MB.. Sorran.. De a a 5 tardem. rredorex do confianza: Losada a JD: to, Lreada a hJJo fmpuls&n tax vanr. do hip '000 .1 Rnza: Lomada a hlJo. M-8221.
Cal I e a"s A I J F 0 5 9 1 7. idencIR. cast esquina Juan Dolilmole, Habana 212. Bufots. M-8221.
Gangs. Las 2 $9,000. Monolithic. r tild R61TUA W, NETO too con oxitc. Industrial 462. ,
A menclares. magnifico 3 modern 4 u.rion, hall central. plans mArreel, S3 D-6116-49-1.
- I 'Ibidor. livinxroone, 2 bRfom co!c VENDSWON BSQUXNA SIN
Gonzilez, Aguiar 206. M-7785. NICANOR DEL CAMPO- $7,SO0 rec ,rR ,500.00
edifilio apRrtamentom. 2 casa. fre"', cuartom criados. el reparto NarmnJIta. tie 933 votes 82 VMN332 UNA PA3I9CM1.A 2SQUI. IVNCINOS D311151111A.1111.31111111 REPARTO $30,000.00 PrNQUITA XBCREO, Tig- I
portal, Asia. comedor. .114. hatio. etc. ,,gRrRJe. comedor o 11
Monoliti(a. Frente Linea Marianoto. code, pleas sev I ane R. Arholes fr.; r"RdrRdam, tiers fabricads casa do tin Arrr3o Apolo. munirlpin tie ik Miramar, vendemos molare. fronts Wore automdtico Y electricidad
I habits- y 8 Interlores tie 3 poseniones. bato alquilada a bodega. Los cu- Habana en Avenida de Apeotlols. ca- at mar $12.DO. SOptima Avenida Irent, Cal.ada blanti.
ALMENDARES: CHALET ESQUI- r-,a 1, A91111a. Portal. sale. 2 tod. $346. FernA les en produrriem. monolithic, a tode mndPra e rem ill' ,".' ca .
nm, interralad comedor, ca- cRds Una. Renta pro- trotters mide quire tie fralle, 11000. call, ll ':'
rider IuJG, prorin $34,000. 0tra $25,000. do conflanza! Losada a hl- Ile Finlay y General Betancourt '- I ':. fabricadas. Casa qua an.
na, frente Parque Japonis. Jar- a. a entrega. Gonzlilez 1 0-591.. 22 16 vRrRs frente par 19 y 1q. Infnrman do] Casino. $900. oVisItenos! LosadaltregannoB aLla ,tons 12,Jcuartos 7 1
I 'in I'n 1) o I M-2846. pin Avenida JUJrFR. F. Velanco. Enn. Jr. ,NI-8x I.
D-5.7,476-49-29. renrado- 12A I-InW 21-D-7671-4S 7 at T. A5-5991. D-77.16-0-29 Hljoz M-8221_. 112 ".at.. ..ad& a It M-8221.
din, Portal. Sala. COMC80f, garaje, 1 $10,500. RENTA $80 L 10,000.00 V31N3)WWO11 BOPLXNDXDA
V A C I A leg&ntIRIMa CRRR fRbricada en Gran Oportunidad en Guanabo I IGAXOAI T311
cuarto crial6o. Alt.)i: 34. 2 baRoz. Almendares, 2 moderns camam: 1 at - . I -.Y--,--.- -- - I I I-- ---- --- I JV31DADO I I T-ANDEMOS, A Slg.001 --- NDMMOB 713FCA CASI I'
_77__ I --
- -- -- -- -; I -- ,, 7 -,#,-,- I- I '11, .. .... .. , 1" -17 I ,-.---- I I I I -1 I 7 I I I I I .1 I I _.,
r7; ol ', i, 77 ,,5 y'.! ,,,-, -,. -, 5 ql -, ,7 K:2-'-k7T,- 'w7 'I' 'IN"vl7' F- 'z;' "7 F' ,-,l l',TT1i77_'_* !7 7 7 i;,- :7 -'_ -41 T'7 ""'
., 11 ., ,
. : I I
- .1 I I ,. I I I I I ,
I I I I 11 I I I i ',
I I ,I
. I I I
I I I I DE JUN10 DE 1947 I PATINA VEINIISIM el:
ANO CXV I DIAR10 DE LA MAMNA.-VIEM 27 ,
I I I I '
- I I -1 I ". .. -S: WENTAS VENTAS I
, I
VENTS VENTS I - VEWFAS -- ___ VENTS. VENTS - Y-E N T A 'MUFBLES T PRENDAS I
--- -_ I I Y FRENDAi 56 ,
1, so M CAS RUSnCAS '51 I ESTAM COUENTOS S3 AtFrOMOVILES T ACCES. I . I .11 rill KAQUMAXW sill; MUEBLIES Y FRENDAS 56 MUEBLES .
_ I $3 AUTOMOVILES Y ACCES. I 1,r,
4i AUSTiCjI, I I MTN 731,1311111A I I VANDO jrlirmeso cCUZDOA ILUXA(n is 11111 EMBARCAR
. As CAZALZXAJAjk TEAM BE VANDMI UNA VARMUCIA, NUN- BE VENDA PLYING -1 REGALO Venda Ia. muebles animp!etoe do lall
, X_ Plays. de fintatiam. arens. r1c, Ila- no vents. &tLrttd]L No charlatans Informa Jeads. Fernilin. Vjnmo 0112 .raxz"L&A- I compremor I cillnil I p. cObic0a mlento EspAftol. nuave, pio-a-7,at- Liquidacion de relejes Co.. I 0
X-41023 D-#007-151-1 do ter 'a C.C.L.to native. 4 P nifico ontado. Pr*cIonsta empire. bt Incas. Ane.*&. Juojo de cuar ,
Aa vegable. an B&hIls Honda, ,Venda Ia cal. T. 'i dete EnnI945102 .Luyan& a 4 Ilbras par minute, re"Idere I cilln- trip. -Ito - I
I tad. EZ-n.- 9. altos. Manuel Got. I D-7127-53-27 Puertas. reloJ. radio-autonallitica's.tu- fain dos torres coolie. 40*236a con JOYERIA -ALDkMAss. Rellest No. I to caballero. bibli.tec.. ca de Me
A. I on" opolairvNial MR AARMN- boo., vastidurads via, y nylon., Clete d-os. 6 pies edbicoo 750 rSvoluciones tat prilicticamente nuavo. Avenida .a di .... I. tIs .Nc, 1:1. asquina
I un bar modarno on major esqui- V31" CON 430CM AX- Comas nuoyan y tpecinics. perfacta, PIr minute, Nueva*. Para Motor I & 2 Acosta 934. altos. cast esquins Juan to a -Searssi. c term. Rova o All CA r
D-7359-60-17 aa ilsto Para Erabajar tarnbrOn res- tras an $2,600,00., Informes, i-8789. sidle, do contaido. Informs: Rilimundo. cabk'!As. Marianall.. Real 0,. Curazao. Bruno ZaysA. Villa, a. Esq. a AMigt&d. Fren (7-111-56-21,
SE VENDE FINCA "NADERA DR tautrant. 4 entries, -&16n.do balls y. do- Ill nuave. D-71 IS-5147 deJ) a 11 a.m. M-7056 I Y do 6A.M. D-7595-5 6-27 LAIL VENDA UILGZXVZ- 6. .1
mas. 8 do 0 pirate battle, privileglo I I DIU- ,liquid 1, !-2-' APAMTOS DE OCCASION GANGA, AN 0120.00 US JUNGii D31 -LA MODERNA- Sakez 16 A4074 PASTIr
160 cliib iflerfis, Muni6pio dot con least Ines do Hotel Villa Bulk AN TEXAS DOVA 38 031E"& AL -_- U -!an& 94vres,
. Cojimar. M-11921: ID-6011-51-30 ',Qu1Ier.,P&r% ver Castillejo ontre Batidora qCenturyn, do dulcerta ante. Itimpar.. an VENDA UK ORINIEUX. %%"A- cuarto color Clara, sets piczAs. tres &I forldo del -Teo-Cents- de M crystal Baccarat. ostatuas
I Sancti Spfri I aarjGs go. Y Poelto, par Ia mallan a do no buing TWA Call 48111 A6- 80 Ittron, plants, embut1dos completZ cuerpos nuevocito. Aguacate No. dR alahmArro, ptat$, muebles. Tel, 1-1030 ,-7- 1
tus. derra negra do prit. jandc, an u j!mpedrado Teladillo. No toque HACEMOS ENV IOS AL INTERIOR D-6493-1111-114. -,
. as, T= a a 10, chapistarta. n a. $8,500. Informant Avenida do maquin& tapadorts lallas sMax Atnaus, tntre do revolt I Sulmeya, potiteroo, de ceba. Precio $750 *2" ""0010 '2W V-7142-63-29 Acosta 410, Oeste, Vilborts. Ilielo, plant, re. entre habitacift it. Gran liquidacl(in nI I I
rerfa blan situada. linen& ellentelk D-Sesill-68,18 autac'aves_ molde'r'l. I
i, por caballerfa. S divide en Jotm, Inform* Telf. 1-411i D.4518 51,2julll. Xj.._ loUt RADIO.- a *am" SUN. frigeracift. 3, car dores ague, steel- D-7435-56-27 moms parm. caballero.. seflora nas ir OPOR'IUNIDAD, OBJETOS ARTE -- I
11 tricos tweatinghouses. motor marine EM niftoa. rectum eppriales par& vende. Grzndo. reb*jas on porreiana.. crisInforines: Q K. Harptr. Central So- BAR EN LO MEJOR'.DE LA HA- ,Visa, stabado Pinta:r. ditto mecAuic& SE VENDE VANIZaA AWN=CANA POX dorem. Enviedhay b. x1r. pallet y, re. tales. irl bronex lAmparsk so- i .
I nuevo. Urge .an vents. nor am- portitil.. tanque pltr6loo. caldera. va- barter. vend@ tree JuegoN do ever- clbtr& ripi aniente all reIoJ a )Y' P.Jo. M..bt.. y .bj.ta. d. arts On
Como por 3 H P.. Pallas debt* fondo. y rout to. Una diseno modefto
r, ltdtd Cienfuegos- D434- -50- -29- "Nk AMPLIO CONTRATO. 41,111 barear. $2,350.00. Es un regale. Ga- CUE& Buick Super'ClUb CUP46 .del chos aparaton qua me liquidan, Indus- par% elf, A' Ilbre do Koalas Direccl6n: 4L-A '%In* ernfrill. No plerd Ia o-.Mn do Mon- ,
Ta"a PJ=CA. eia".TA, INOXV. UAR USK93 A SU FAVOR, $109, rais, eProgresom. Bell .Jos# 913- 40. vestidura nueva, radio, %am&$ trial Machinery and Equipment Com- me dernal del pals. 861o particulprem. 4erhas, SuAre2 16, a vilite Ia invert, tar ii. Cmxa.,.nm1.Ilri nicer an
4 1 I I I D-713643-30 I Informen isl6fano FO-1160. V01101 cAldsma, Reloa No. 1. esquina Ain%.. IUeyas. Verla ,C&&a Mim6r s: Ca_ puny Inc., Acosta 331. M-1117, regain do all. to gusto par Penn
Gndo Un State (jeep) equipo me- lis alquiler, $32,000, Vuede cornprar n e .,Ila 12 No. 61, entre 5ta. y 7a. Ave- .
dtinci Pars, produccift do Pallas 17.995 to. $14.000. Informant: Caid C-76-64-4Jul Md. antlxuo eciificlit al.a Coronas. ,d1.n..c.JmApr-,h. ..?.. rportunidaSailln H, ISE VENDE 16n entrC Prado y Consulidol, de IQ -- rides. Miramar. C-2.1146-29 Pi-edii-etn, Fin Rafael 103 ,
,4raff. client do mamposterfat Jut, ague, Ramiro Gontilles. No carramox bay. De Soto 1942. Convertible de IUJo. 08 Par& -Laboratorios, Clinicak, etc. VASCO ZUROO UZ SALA DMI -31STI RELOJ SUIZO: $S.9S _'-' asquina a Oquendo. Telf U-2510.
. todo urbLnizado. Repartio Mullsoba. I I D-3-7495-fil,27. .Fuelle autool Radio, Aire &con-. L I Ly ?,.*, I D-6309-5-111.2_ Incubadora bacterial6glea grand nue- Ia an caoba tallada y minibre. com- 1 C-805-56-4 ji. _rarretera; Rancho Boyeros. Inforlman icionado. Faroles blindallos. Zinco va, .parato.lus alptrat. Iluminadores do puento 6 pleats. 2 mitiones. 2 butacas -GENCIA-. SEG. CENTRAL, $6.95 ILAGIO JuMGO ASTO XonZXN6
,a-'Monte 963 (hotel)...entre Estfivea VENDO EN UAM.BODEGA CO. Excelente a y I AUTOS Y CAMIONES-' ,I placa, unJd4d exteflizad.r. .Roche$- 2 menna, todo in buenns condlelo: -ROCAR- PARA NIRA, $7.95 clarity. 360. IICU terrazzo ;4Pilot, taller Noguerol. I _. am a nualvat. pintur UY title juego de
I Ificas Sul.. 113n. Radio 630,
I 'D.66ft-50-29 VMENDA EX-CALZADA1411:1) ondIciones de mecfiiflca. Caftra-vortim, do autos iccarnione. ter.. Balanza Rovertbal. carro- Para nes, preclo $25000. Inforril.t, telff., Gran ittluldacitnt ,-IcJn -Sulxc,- 11 I I __ I milf, Pastime verlo an Zulueta 253, esq- a ir plazas do repuesto. Opera intles rill. conducir comida. means Illerro. parts- no F-34M7. D-74TO.56-2. ,,jimilarto central. 1995 tRapids me- Emharco. Sinoc 74 RI)a
. NIA DE CUAD" nEWE MU Antme.s. Tallfrpno M-95055 'pidaa,',Vengs a varma y rainnit:rk botell6n, extractor Jugon. enfriadores $745. con aepitindarlo IA- D-7911-59 14 Julio. I
: QUINTAS DE RECREO EN:M RO- .. 1 '7187-53-37-. derno piano
. .. bw;rJ6,' bropla'para reforms. infor-, I .1 D- cuilquI r jusuntat rilacionado ,Con U- gua, elictricos cWestinghouee-; fre- AN VXNUX US aMAGN7rICO irUZGO I central $9.4 vinitenott, joyeria eAl- TZINDO CUARTO $70; OTAO, 3jC..
yo-Artnat on liarretera, luz elic- man: Car# Sul ILNo 4brramos haY curtiones Infents, y Elstralla. gadora vaJIlla, man& laboratorta. relol do coal arts modern.. do con. Retell. I y cLa Moderna Bull.- '
Ramien GonzAlM. 'D_1344974147. OPORTUNZI)AD' UMCAi. CAZUON Fr. 15uaso. TolPotlo.U-1875. elilctrIco y much&x tonas mAS. Be It- be. 12 plazas. completannolitt- nutva. darnsit. $08. L:rin cauba, $IDA Comodor 14).
trka iagua..Pinca tResuffeccitipi! petr6lea'Ford auevo. todaxld, an C-978-51-9,11tiliL quidan a primers oferta. Industrial Costa $900. Precto 1280.00. Informer, rez III. Un Renacirriento. beratfsimo be]& '
It veri4eirm deildh 2,300 aras err L ad,.L VEND 0. L EN.L L "L
L ., $9AW CAFE_--CANn AtenCio. Tergo reelbo 4e $1,000, an Machinery andMqUipment, Camper), M_3SJI_ D-7548-56-29 $26, rann& personal. 124) San JOAAUIV I I
I jAS-'7C6N 'VENTA' Ir.g.d.. p.ro. compare Una. Ile em- VANDO OLUNWORI&A DEL 36, BE Inc., A Oki& 131. M-10s?. ,,, I
- L ,_'*SINL'jAF c RELOJES PARA SERORA. 363. trite Monte 7 Orn-l I
I Jaltite,-al' contado yja ilfdddell dgo- NA 11 barco y no me hace fall.. lenlo cyp- da berate. VdaloOarajo JeS1118 NO- C-76.84-0111. POX E=AXCAA, VENDO MIS MVE. D-01,142 54-39.
0; Todoll' 6- lotes. fren to is Cirretera, DM Ii-bg W LIBRE DE ALQ. cl6n, .an $500.00 do retILJ&. Carlos Trot- sareno. Empedrado antre Cuba y Sn n bles. Atiago sAls. conceder. cual*toz, -r,UIZO- CROMADO, $11.95 MUEBLERIA SANTA AMELIA '
I
L favor. Informant cha, Steinhart 107, Marlandto. Ignacio. I D-911111-511-1ju 0 MOTORES ELECTRICOS radio, miquinn. lAmparas variox nl'- -SUIZO* ENCHAPE 15 Rubies $25
- f y Cobra 11149 a Ali D-7202-53-27 Joins MAX. Aguila .5 12 )as ,,enlro
muchos fruitless, buena titirra. Inlor- Care Saida H. Ramiro GonsjI#x. No rivevon, trittlE!e-ro dead* I H.P. er6po -).
POR EMBARCARME So 1A.P.. distintia voloctillades StjLn& Barcelona y San Joad (A a -CORD. ENCHAPE 15 Rubles $33 Salud 110, Mandque S. NicoUs
lir' Ines Ia inisms. finca y Oscar Diaz cerrarnaa hay. D-1-7496-51-27 AS VASES pACKAJaD an, 5 COMAS Ford del 42. Valise it- dard. Splaiph-proof. Totally enclosed- D-76511-56-27 nelojeA .efora rochApili 15 ru- No Pastas lujo. juezos cu.,I. a
I
I I nuevan. con radio. Urge vents. In- 4 carniones fctrica. Sam- nice. .Lane-- m-derrio, $23.95. cRes. cuerpos, radios. neveram. Junto comeRamos.' Banco Canadi No. 322. .. G A N G A I forman ig y is. Vedado, Piquara. bric 4 metros ii.200- 8 InternationH. Equities do soldadurs al UX TSVIDMI UNA XAQUITIA COSMIS mert,, esfera redonda, 124 q5. tMon. doe. ..is, "jill.. .11lones portal, toI I I los el 42, on chaaja con cal bas con motors* deeds 10 a 1.000 ga- eSinters. I memes use. n-unto fArril- livingroom. A Plazas CdMe- :A-8875. 10-P-6715-'50--23 Jul. as cede. un sotablecimiento an I eP- D-%25-58-21 $1.600. I Ford Ia rustles, debts fukrza lones par minute. Clutches caja do segundarlo central, 129 95 Jo- do c4aba
tuno itis par taller quo embarcarme. Itair, 96 pesos. Semi,, al lean 'let 251 "Anal- y cLI No. drs
VNM;O AN 22 UM PESOS P3NCA informed an al falsetto. D-5645-51-27 PARDO NTUDXJIAN335 I"7 CuMsji$ caxeta entire motor $1,000. Real 19. Marra. Chitchat magnetites. ClImPen' an el pAsaje 2do. apartment. Ma:1 yerla cAldamas.1 Reina I _c ntacu. Piezm,& sualtas Taltlana -1
recreo a 20 minutes do Ia Habana, j2 -VNNUA -31 __ 6 Pa ajeros. repuesto, call k. rods- Curazen, Marianso IM-9259. saidCres do arranque. Llama A-9514 ri&nao. Una cuadra cartel vj!lrello. I dera,, Su&ri 6. M-9 7'. -_ D-7TAI-59-30
I
It Carrel nne Rancho Boyer ONA&A xx 4 7 air V iii: dos. 355R. par jim-16n. totalmente nue. I D.319-53-29 Car-6rRs L6pes. S. L. Ingenlaro D-754.1-56-28
abund:ncta. electricidados' ague. an dado. Informs ski Ia Intsma, No In- vo. $2,900, a cambia par carro del I Elartricistax. Amargura 112. RELOJES PARA CABALLER3
Print Pal de traders, y te an per- -53-29 2AMIZZA VENDA, 4a. vlvlen" tormedlarlos. D-6389-61.IT 37. Informed; 6ptica Gbi C-Rel D-2421-54-SJulto UJONO CUARTO -GENCIA-, SEG. CENTRAL, $6.95 MALETAS AVION ,
fectol estad. Y dos comas mks ind, TME-ZORANU IIIINAA&AZA 003C J1MA- Ily 514. D-7261 AMORTIGUADORES Itinno module. St. $245, conceder es- Ociallin, f1hra, pifl. inex. mill-tt- ----]
pendien as quo rental $25. Informs: quina.7A HOffmAn. Camilla major __ I Ia hargilellnr orns repuJadou Firil.. wSUIZOm. 15 RUBIES, $15.95 ties vials professional. playa, badleid.
to- -VANDO-ZOAD- 37, 4--PUNIRWAIlt-85 $170, livingroom 8 piezan do rejll'-.
M.It Ir .LSSS-d l-" P-----T-10-41--ipm-rtu*ver-vatl&-&-Il --*Mlpiiar 00, 12 y 21, Valletta. Ia. -_ T ES ALVARRZ E-l" LIBADOS -' #Tegrovb segundarlo central. 39.95! Surtido complete Visit& 4L& Colo^ recto. D-6795.6 8 cal. 110 P&9& silquil ", precio dnIC0 H.P., $800. 1 1 de &Caro do grants fine do 101 al- Vdalas Malec6n. 103 Woe. c0riiiii, anchapado 11695. tAiphao, nials, .aldri cnialplacida. Sin Rafael
W 9009. Infor jesox'1,6pex an al bj- ell"". I D-7215-511-27 LUCI.RNA 413 TELF. U-7092 tents diAmetros 15116, Is. I Ila. D-7.702-56-25-jul. ,,-t
X31 PENMAN MINOAN 19VOTXCAM .. gu 15 rubles, impermeable, $17 96; 4Sul- 752. esquina Jilarqu9s Gonzilex. TOIL I I
Her do 7a. 7 Panne, Vedado. GANGA Reparact6a, die tod Class 4* xmorti- I -11 I 11116. 1 114. 1 14116. Ia.. 15 rubles. enchape. 121.95 -1-4 U-1498. D-4111-56-20
- 192.060, 180.000 y 187 000 real entre D-7052-15II-39 Ispeciallsedili. Ga- MAGN PILGERADON. LZG- to*. joyeria cAldu, I
L& Llas y Arroyo Arenas. con Jame- Par quallarme Pecos dies Para a 11, y I Slid, an lartron do nard made no. t lujo, state ptej, Modern *. Sudrez 16 Y IVAWILIA VENDA LUJONO CUANig
l gladness. Mec&nlca a I 161"Y", Toor'sVP Mo., RaeMa. 1 y Annimad.
XODSOA, LA XWOR, DA ALXJM in- rantla positive. Tenemos existOncia &I precio do 17.60 qQ- grande enchapado Intejorables Was de comunicactilia. rodea- barear. vendo Packard Clipper 42 6 10 W 12 pies Juego cuarto
da do magnfflcoa repartee, lux, telil- dares a dos cuadras del crucerc do cilindron. 'an ar Ida Intereaffiblo do 3 cuerpom cantle. 1225. comedor Re.
MeJor qua un 47. Vftlo a a rit) index Ina Tuberfa gairanizada reconstrulda 40 rior y exterior, ocho plazas luJost. micimlento cueron. 1170; resin deep&- ',
Jane, Clutha frente carretera 12.000, Ia playa, refrigerAdor 5 puerts.s. ra- ,Hospital 66 4 do 12 a 6 p.m, Hast, OIL C-948-59-7 Julio 1 1 4. 1 112 y 2.. Cabillas Uses do sinto. Concepel6n Valla 53 Was es- Despertadorts *BIG- EN-, $12-45 cho. cutrom pollcromadom. $210; &&Ia, ",
20.0011) y 12.000 Pallas respectivarnante. caparate do dos Pleas, buens. cantina, Una oferta. Train director con all due- CZOPXIL 0 PARTICULAR XAGAIN h I, r'ro dulce de 112a y axisularts, 80 quire, Cm.minanarlo. D-7704-56-.17 fintsim.: 11,MIF tapizado, 1130, Con- I
Informs all dueflo an horas do art Ina m6dIcc, alquiler, larso contrite. blen Ito. D-7139-53-29. dueflo del automOvil qua sigulla. ,enden a Informan Ave, Ace a7j2 ZAWILIA V millaby-Betill $11.75. Weatclox $7.4S cardia 467, Belancouln, Gurvasla. :
So Is prestar& Ia suirfa nociiss.ria, et-111 altos. 1-40fg. D-4466-945t I if ENDS JamrarazzAbox
tellif no M-2029. No intermediaries. surtida. $7,900, con feellida-iii-i. Infor- TI. U RELOJES ELECTRICOS $6.45 D-527 -S6.2a. -I D Gallatin 412. Tel BE VANDAN D03 WOTONETAS irrandes f&cJlldades, Para qua putda J Ida pie alemAn, Jue- 1
-5792 5793;50-30 man Joyerlis Ribas, i po commercial, pueden verse an Al- convertirse en ducho ,al autom6vil VZNTA T AXPARACION DR 0. go do cua-rt.,--r, adores ,MUEBLES EN GANGAI I
- A15-81142. l 1 D-7466-51-21 ad a RICA Victor con Gran Ilquidarift do doppert
- varez Mena Corporation an Ptado y tares .16c re de cuerda
Sid CANALLSIN ., tritonn. Especially toen. dIscoo, esa escritorio. libr#r,), 1
VjNVO PPFCA I LAS quo SIqUJIa. Fit va 10 pose* Y desea M T ad an y electrics. Relojes pared Juts" cumrtos, gala. comedar. ca a- I ,
to rattra. a 33 kms. do Lot Haba- San Laze ro,,!nforrnes y precto an al stores do refrigerael6n. ejadillo 0 muebles. FO-1966. eldctrlcos de la3 mnrcAs NVentriox 3, !
Toliforto F- 57S. Alvarez. camblarlo. factlitiLmos too marine Pillz1a, tiorra negra excellent, vaqueria. I I ra ha-erlo. Banco Agricola .- -is )'rise- Tel6fono A-4041. Castro. D-7758-56-28 Seth Tharrilt.. $6 45 Los hny do me- be dead* Once names Mariana]". Call , ow
crianza, Can., fruton menores, flos. LABORATORIO D-7237-153-27, tarrion, S. A. Manners. do Gilira.ja 211- D-4573-54-17 311itr I all. tanIi Visttentle: joierl,, cAl. dad insuperable Fabricadon on tells- .1 1,
arroyos, grades palmares. etc. 213 220. T, IfB: A-9522 A-9945. MAUUMARIA DR U110 Y dnma ','a. .1 a Increlbles, I
-0 Be vende a balance, laboretorfos de APAOVZCXA GANGAt VZNDO DR. Go t:. Reins iequica Amistan, res propion. Facilidadea 11
arrendada. 113 Ilbre, a $8.50 Ia Cello- mi modern y D 524-68-110-jun. MUEB fron a Searl tlxun ad sLa EmMenclab. ,Neptune 008, entries I
a - ecialidides d r'. m, I, A ,.,A, f ( ifict v U-2427.
Ilerf a as arriends. a at d Soto 41, de 7 pasajerits. tipa Li trulda tones, taladro., free,., LES ESTILO baco .1, Cor, Tel ,no A1021% Ger sale y Belascoaln
it Cto:qn ante dltimo can. a6la as eo c'impletamente 04ulilado. Uji she de limousine, an mill, buenas covidleforlos. CONVIMT=L31 ]BUICK ROAD WAS. chuke, plazas do repuesto par& nos,
Ia tleerra. Sent I A )a 3 7 Martin registradas. Con abun- ProPlo Para el turimman. Lujolto en ter 1947 con tallies Ina extras. Buick barrenan, rimas y led& class de he- arte. zillerla y "a Ai.d.roA., Sudrx 16. C-,9n-5fi-6jUIIc.
606. 2o. Visa. I .1 c y material, prime. Pre Super 1947 SedAn. Infornies Tony's rramientax parm. mectinjecim, Casa ante- Luis XV y medall6n, bargu ftrz, ca. I
D-51,60-50gu JI. a I embasex $3,200. Informant: FO-6626. F-dURrdo.
.in do Sla; ble ids an- 1988. Martorell Driii nantilleros. c6modam, consoles. eep, RELOJES SRA., ORO 18K.
'r etc $14,000.00, do I a 10 a.m. E 454,1 D-7243 53-27. Club. industrial 410. Deslp* 5 -2 3 37 4an-5-54-21 Jul Jon, secretes, replays. objets pnr. I
V39GZ TANTA rINCA 3ZCRZ0 D-7412-61-28 ATICU 2. 640- D BAUBLES Y MALETAS 1 i
I cultivo a 16 king. Capitollo. Una ca- Vedado, Habana. TANDO NAZZ PA celana y biscuit, vitrinas pared equi. CON PULSERA ANCHA ORO 189. Cornpram.s y vendemom bales, mo- Ib;Lllerfa coreada. grades arboledam, puertas, del 40. Informed an al 09 VERDE AVTOXOVIL WMLY P&Jes. Casa Prieto. Gall
.ph. a VIGILEN I One 6.1,1,'-,,_J.,. DESDE $88.9S y $105.00 ,etas, mailetines an todos, Ina t1pol J, ', '
platanales, caftividas. F-1115, do 10 a 12 a. m. del 36. cuatro puertax, acabado de C_ 14
r* mu- 52 BOVEDAS T FANTNIIIIES tamanca. Vex nuestrL ofertm. y Pre. Relojes de oro Para senora, con pill'-:tt.9 Casa de viviend rilistica. D 7191-53-1 Julo repairer con games nuovas. Informall:
a almacin, bohlo, Carre tera. Interior, etc. OND FISA T' GO.. Sta Ann No' 382 entre Refor VSNDO XACNIrICA CA39A .AXIO. sara are, in,,, 11 11 ,area, ,Corl, etas, Glorla 11-, l1quIna a India, CA, :
altuacift rprivileglada. Belles Palo.- PANTZON TODO EIR XAAMOL, IA- 1111311 VZNDR UN 7 Gu;salRcoR. Luy&nO. D-51192-571!7y, con ca lchdn y varlon muebles mks tDrivati, itAtins. tBenromo. 4TItuis, as Arongo C111-56.17 Julio I
. Precto $16,000. Trato director. Ili- pas dies centimetron frento a Ia Ca- it Packard 42. convertible; Una CUIIR LOS PRECIOS an perfectas conditions lodes. Joint. cAncre,, .Behilf. y otras do gran I .
formes y cites: M-9536 Sr. Perdoma. pilla. B6veda toda do mirmol. un DR- MERCURY CONVERTIBLE I moo F-4176. D-6529-F.6.29. tin absolute, d,,hde $174 ", Nro to :.
horks hAbIles, D-7377-50-28 So de Ia Capilla. Bdveda de granlito a Plymouth' 39, commercial; y un Bantqrn Ultima model completamen title- pro ou reloj pulsera bin ve n t1m LA COMPETIDORA
__ Ia -2111. P46n 2 pasojeros. abierto. ,,3.2,,85.0. V*rlo an Concha Y I rice I nuetitron I-Andelas y prerioR TamblAn
01 D- _d2_1 Jul. Sr. Fuentefr1a, 29 y Peace, Vedad ib
- iki TA 3 3131!6 WZPIA salads. F *6652 0 L I D-5732-51-27. vnd nnox )n- pulssraq it oro IN K LiquIdaclillm permanent do mcabloa,
TERUO IiA Telffano F-8111. I MOTORS ELECTRICS ._ e .
etballarta tierre. prinni cereada ,
pledra, carrtera Interior dos CRONX v-1- NOTSDA CON ONAZZO, SUZTAL,- D-7363-158-29 22 VZNUX ULM OX31TROLST TIPO EMPERAMOS p ra r.loj 1-1 _1 ,Ia CAIdAmAt. Joyas Y ronas procedentem do prdsta- : .
MAQUINARIAS Reins 1. e.quin. Amistne. actiqua moo gran rehaja durante esto moo, ,.
vlanda arboleda aguacittes, platanal, deeds 1140; onario, $56. Exhurri standard 1936, come nuevo. Infer. Compramoa. cambiamos joys. do I. edificlo clR I -,-na, y ,I a Modar. Gloria 520. sequins a Indio. Tal6fono
Peso f'6rtil paradero Nelson, ferroca- nes, Its. Facilldilden do Pago. Pals- CHRYSLER 1941 man calls 14 No. 486 entre Dolores y 15 H P. Century nuev. $330 00. M. C nati. SuArei and. en Cents A-6827. Came. Aranso. !
rril Caste.' 30 minutes Hkbana, diti- eta: F-23 2 6, F-im, I Fluid drive, radio, bueno pintura. Concepci6n Lawton Dorribe. to 2 HP moriol'AMcom. caja bolas dam classes, radios. mAquinum comer, 16, al I
Ina preclo $6,500 embargo. Infortri I B-702-42-211 junio ,e.tldura cuiro. S. Rafael y Consuls- D 6601-53.1 11(t,220 Master nuevas $210. Trifialcos excriblir, ,Lm. Casa Berri SuArea do Monte. C-53-59-IT Julio I
Ave. ds Acosta sequins. Juan Deloft- XOVZIDA rOVM"A WODA DX d I' 1. Sam, vidriera. nuevos, cajns do bolas I y 5 HP. $75.00 NO. 63. entre Corralem y Apodaca, LIQUIDACION DE RELOJES
do, ruta 15, frente. D-7583-50-29 A :eKnAjA- stoll Pnc G",Jlr,. I LINCOLN IMPXTS A*O 1940 1121 y 317.5.00. Precious eil motors frent(I &I cle. .Patrt... Telffonot PRECIOS PARA VENDEDORES .
,__ met, nuavo. no Ia sombre. do M. D-7362.5 .37 perfecto eAtAdo. on da berate. Infor- do use en trItAsicom y monofisloo, A-111126. o e joyas
I 41, putdo verse an 19 No. 451 dcads 114 hunts. 80 14P.
Cc tral, torts. nation '. 4VZN UN rojan PUMATA78 M:d M-37 P. D-7790-h(I-9 Julio Liquidaci'n d a
33 0 31 V ado. de 7 a 10 a.m. y do
pills Contra], 11.200. 1 19 7, .In e.trtnar; chs.14. Ford 194 ENVIAMOS AL INTERIOR
I. 51 ESTABLECIMIENTOS F-8970. B-709-52-28 Junin ARETES, SORTIJAS, PUL505 I
- 194 pugadam. Informant: hotel Madrid. p.m. Preguntar an lot altos. MOLINOW DR BOLAS PARA ""AL. ACARADOS DE RECIBIR I
I Won 0.11,21131111AA, DR GIRO, "NDO __ l1elascoaln y Concordia. Preguntar D-6992.53-2,; pable an varies tanianom. MUEBLES A PLAZOS FRANCESES Y MODERNISTAS
trabojitindo, con huenit vents, Card 53 AUTOMOVILES T ACCES. por Bonn. D-72,97-53-all VANDS J'AUrLIA FOR ZUSAROAR -_ (Iran IlliuldAcl6n de aretes cun brl 15 Y 17 RUBIES
ca Frisidalre, cafeteria, con- MOLINOO PARA MAIN DS PIRDRA Salud 53, entre Rayo y San Nicialis. it trords. L
1. tentlita. con ,mtresp:utonn6VIInx n-*.avns 11147, Dnd- Meadow do Jill, Para colt. par% maja ant .. folma r,-ta y cirri. e-111,it, 4.luvenln.. .Pierce.. @Orlss
batldora. extractor. .,
TAINDO BUICK NUPIM 1941 XAG_ anJerom learn; Plymouth, c Juegos Coarto, Sala, Co I.c.. ,Aroft., .Unltalil.,
r,* t lrno. If in. #S iii cNrivor1mv. 0illitioriml Watchm,
on vivienda, y ague nbundmilte. St tle- Plickard convertible nuevn: MR Y'Chevrolet marr(in, cello No' medo mortIjits mnl-rnit. -ru 18 K.. con tul. .Inviitwa, ;
I n1ficas tiondiclonee, rattle y 1,86 1) Ila Genlon No. 8 67 LIvIngroom de rejllla Y tnpT,1zmdl7, t1jones mo-itri.., ,,,,I altos de Arl- .rart rl, rt.. .Alpha., .Haml.., area.
ex Irmo, 0 a .. 6 semi 0. liantem, aguninrinam. anintistus lln,. tBenrupp a Infln1dad do marA6
no $5,600 hace negoelo. Toole III rec- mlly bonito, Carripinneirlo I)av., M- 32 Fr 81 Nedado. aftogilt oferia. TACHON 132 DOISLA rONDO pAclom y otraiii piedras reclAuns, Slr. prentiginlima Fuixam, Proriol @special#a j
I particular, Bill never&-. refriffierritax. Mile mile,, to do I 1. rxqf:l1na a Am~ intattvndlidnres. Ataneltin expecial it
to, Pratte 115. 251 asq. Concordia. bajom I OrIls, D-7359- 3 29 D-6918-53 710 alutultilu, cobra, nickel cronju. taln- chns m1privell, al adorJIn.lirtaiiiia.. ,flarri. I;1AmnjdaPxi&a ,J,,,1ilApi((Irnx finim Juerftl I I,
do 9 n 7 p. Ili. 7774.58-':7 GANGA OMIBXCXiL blAn pails do nbrn parm. lecherlas fordo .1 ,, vi a Intorinr de In Repilhilra. EnSE VENDE UNA QUINCALLA JARM, PXSICOXAR its LTIB .. I 0 j7 Se tFenile Plymouth 4,t todo ritavo (plinell, Inds, scero de flibrieft par.1 (AtrlAz do dulc s, etc. boo, Salud 113. ontre Rnyo SAII NI tad y,, aLs, Moderns,, SuAres 16, viennn alto Do.tal y mandataries in
Par no poderla tender am vendel Mn radar. 1-6940. D-7760- radlo 11,S50 y un Oldsmobile 36 ,,)-' c.mit)n 3, %-")hdns prqpla galloift, "A Cold.. IC-913-56-Injul. fundq Ton Cent. reinj por Certificadn a Expreoit so*. I
63-2S Ina& "U"Am 1750, Estrella No.' ,%, fd, viver.m. etc. Vidal; X-1636. CONDUC 11 -I,, K,, e.I. MI.M. so"16n do _.
unavillulticalla altunds. on Infoint.l. Y 411311 VENEZIA oxxvinbitil iiII311 FA ra it. Enrique, D-7405-3.1-27 1:1 69111-, ,1-2 DE ALGODON PULSOS IDENYIFICACIONES it uncles hallarA pr"lom do nuratros I
UnJ arajda It Pa ro. Informed Ia mlmmo' I,i. _.. MUEBLERIA "PRATS OMISO r,-IAJP. Envte on ilfiro postal a &Pax
I D-7360-5 vao, PIrrinuth 42, Ford 42 at, __ ME VZNDZ US CAMION CXZTXO- an varlo. tarnmho-. do 16. .L- _2' diclonoil ..colmiltsm, Dodge 37 buenas VMINDO PONTIAC 6 TIPO TOA7NDO ANILLOS DE COMPR TraitfinyyA(-(A.1, Madernao. Suit. _.
I ON VANUA UN IOAXACI DR "rMMS- tiolidicloneq, Jeep 47 nuavo. A rk ow- 1 046. 2 mil mills cannInnillim, ittro cillet modalo 1947. nineties raf0rzRd0fl. 24, y 96t cuAlquior largo hants. 600 Mumbles contact y a Plumes, Monte A.M~ 6. ,.Mpr,- A .,
con do botolla, grAn ve.nin. Inf.)r- trenar cure. Ford 47 convortibi .clindiclonsidn y calofacellin ve.titiu. rrocerfa final con expedients (pigs). 1119 y San J.Aqutn. ,,, iiii c.. diamen. r.,. 1. no. C-01344-12jul.
Mani Diarls. 256, do I a a a. In 'a extra. radio Motorola, 6usca_,hj. altluller local. Independencla No. 15. juego. cuartom, te. optiloul
6 Y 7 a it: mk. 'linda quo hay Cubm, chmalils r .
A-4474, -736141.27 Chevrolet 47 y vnItAo nuavon. Alto voA. defense, etc. Color gria parts. ONQUItte. A Vald6s, Cotorro. PARA PANA3)31XXA Y DUL031RIAS, axis. clim.d.r, .111.n.. po lane Cin'. 1-1-- VZXDCcm onGtO SALA, 8212 MjCA3.500 bastidpres. Aproecho Is. ,;%n g A, .. $28 00 are 18 K. 19.9h, -. love, r.nnclmlrnta. Vor- I
vpe-ax. 1160,10 frento Barrillto D-6617-53-27 Batlitoras tillilobarl. Champion. flillill do It MUthlrla tillrul me 24 No 164 .ntre 13 is. Veda&III TAXER ZKPLRNDIDA CASA 3" -01., Infant& 110, Silva. iv 0 1 r,,;., 11 .
D-7701-53-28 B. r. rtudem Y Zuluota. Tell. M-4924 40 NUSTO COLO Read, Tritiniph, herraje. Para hurn't A-2178. C-911 ..Il. I, Ul. K. true 13.56 Id.ntific.el.. d,, t, I
hudopedes. toda antijoblads, fronts No Intrrmedinrins. D-7573.63-2 FZTXOVT3K 11-79" b-5552-64-20
U 1 ni.rlin cap tj horn. partAtil con quemador de ties grand,-., IS K_ $15
nivermidad y hospitals*, L, 469, al. octal lu", 4 Jell. Otrn*. ;4 50.
URGE VJIXTA XOTOCMCXSTA IIEAA- p rims. Ii CuAtro eateries, revolvedo. VaINDO PIRO Y IRL300ANTIN SALA Pulsom macizn.. is inveria #Al. ZAULZIs, KALSTAN, KALETIN'39]L
29 y 27, $8.000. No tratrl con Informil. Ity, Davidson 1042, tlPo 45. aninns "00.00 ME VENDA AUTOMOVIL, radio, ventldtirx. reflector, f les ram sobanal-aa. CAndido Gusil & Cia., IntI0:.TKpIzado y rejlllax, $100 (a. daMm* ReIna 1. asquIna Amlatad, trnjes humble carut. agua zapatos .
nuovas, asionto debts, Mitchell ant Ford del 37. do- pu-It-m. 60 enlan. n*IlIIAa, parm. chriquiti.alfill, $25 01- Lai nparlll. 366, Telf. A-0537. medor ml insma. lo plazas illill front' o8parb, (antiRito -itfll, .1,. Bill~ riI.Ix do p.l.. y t d. iusa.
ram. Ilon. radio. comas btlpnmm y buen fuli- Irma. 'I'Cato dIrecto Il.rnom 'Iahyn
6, on VENDA OMAN B6DSGA CANTI. Pleats. No. 174 allies San I dro y rinnarnl ntn, Puede verse taller mocA. M-14 3-54-2 8 cuarto little, lArri y Conde Coruna,) y .La Mrdernalt. SuArez :6. de alhajAs procedentem do empefia. Los I
nera Butires Flindleldn. '" 109. Apt. 2. D-11953-hil-29 oristal fine,,, F, 668 elite 23 y 75 Ve. &cars dTen Cents do Monte. JImaguam, butirex y .Misilln
y Mial6n M-4218. 1) 7179-53-21 Alva Stints Catalina y Juan Delq,,,In MA VENDA MOTOR US P21TIMOL110 dad.. D-7198-56-29. D-15AIIII46-1111 tulle IL .
I D-6102-51-ajuno AN VENDA ,Us, PLj 111TA "O Sr. IlarInlict. D-7571-53-27 1946 DODGE FLUID DRIVE do 5HII marca Pettarbs. con oil
AN NIIIIIIISTRA BRA. DIN AN all oil Wilily blionam condlclori x ,;I u: I Juern do bomhnx h1dritulicam, Telf GRAN LIQUIDACION CUBIERTOS
GLA ON VXWD31 CA CAMION UOUGMI PA. CUmtom Town SedAn de juja 4 pti-
No. 3, dnLre Quiroga Y Caland Is pit porticultir. pArativerlo Par Ia net del fill,, 1938 Coll 5 KIMIRA Clibi Ins, kini(o mullelu en Cuba. no -cild- X 3629 San J-6 No. 116. John, doi neida-Community-, -Fortill -IIL.111. nPinot e 11 Trocaderit 10, garage. I'll ilr,.t .' I)-4906-54-21t Empehamos vendemos no MIRE ESTO
Luyund, eCrem. Quints. W IS. (to ,, I ,,,ti,,",itIvii,,,1n1-,,m.R (It.. A-c.orlop AA- 6- P-r Ia Agerielk run $10ki Ito d. e,frul" y he. JAIIIINI, D-7061, n true. Informant on Ohimpo
Cie. Be ve.11da ptifit., d. 5 it Marlin S. A. TCIfm, I'll rr-wr. -King-Edward-, -National-Silver- .
F JA .,ns,, Am .1 al Avutttlimient.. D-6472 5348 ..
line mAunifico IiAhr y I'llella "11- VZNDO PLYXOVTZ 38 ROTA tij113-6174 12-fib4h. 7... -64 _F"J.2S MOTORES ELECTRICOS COMPRAMOS JOYAS' (!,,lo 11,juldnci6n etl it POR SOLO $10 MENSUAL .
Ia Ila tr1ktA%;:0Al1toc,%eA I Muebles a plazom. velm nucolro our. jj,-7,A,, dende $1675; ,Nat, t," '%,",' JUEGOS DE CUARTO 3 C.
... rft I I. it e. nitly buil"n. von'llelonch, vital. ,I- __ OVIL BUICK TING ACABADOS DE RECIBIR H P Ildo. Precio rinds Igunl. *[.a Perla*, -I pintado. mtjy fjon 3 i P' ... r,', Formidable
prop A, I I a 11,11 In"' niquiler, Nell ItAfnel fiL7 entre 04Avi, OLDISMOAILV 41 AN 44.700.Go. FOR Spurt Ilia', en perefecto estado por Centtjr3 I I 1 2. 3 4, 1, I 1 2 Animus 404. c9-1 e-Ililih, ,I GAIIAna. $22 116 Jucgob, ,uhinrl- Per;. i iA I comedor, $8.00. Sala
laborabl.. D-611119.11, I .29 ,ii Solodad. D-772H-63-28 I .mb.n.ir urg. ,cota, ,-no 111,11,, ,- liner camisindo puvo. Sell linfRol eact n-nofAi,- ,;,Ccral Elteirit. I ,I,, .
is __ v (--7ii'l .56-3.11111. -Itl, cirti. y do,. p--oRn do Ina of-- $6.00. Radio, $5.00. Estate cocina, ,T
, eltor. 1;2 11 P lilligner, 3A. 2 H.P. 1.1
YASUO VUZXTO 1 3111UTAII Y H311ol ME vittarDis Au'roxovrL oxRyx-l ','.',: I. I entin I., iliul litiorpt tin. 4 pti-rtng. Lurena Ia ease Dupont. .ld.-l'.ulmulll(3., I
dos y bodegn en Illanqulzmr y Re- N 7. ,nice 4 y 6, V- D 17. 1'. .&3-28 TrifAol,,,, c.niuri 1. 3. 5. 7.1 1. 10 uIll.lit. M.,c.n .0n, $5.00. Piezas suelta S.
- --- - 15 H.P. VeAlli.d.rob ,ornp n..,inr, :, ,,,;.1,,,.".,.1, 11,1 .-, ,e.alras, J,,vrrIa ca nuestro
)er WIndmor 1947, Sedan, intil, lmlco dado. No Intern larl...
medlo% Pair trAtar vorm Ruh.rt- ueul.yvor toner qua vIRJar, tions I'll I .d 47 L iSALGA DEL CUART01 R 'jul.it Anflblild. surtido. Precio, caliclad y facilicla.
a A I. I r) PAA'M Z 0 WAS Nulavo AN "
Wane, .7529-59 24 in. '961t, ,&, trnnbf-madci C-n Cur- flntc A .Sea,:. y .L. .NIA-.-.
n a bod-sa, I or a ,a
In 11 game reptionto. Intaremadom pre- mAqu me model 4 puertxp ho. AK I'l, 260, 14S32.
rablem. ,h,,d" ,,_fnI,29 feresila pxrtlculAr &, ill al en- am, VANDS CA31LAO MUJOSO T 1311 dj Paquete Por embereAr cit 13.1ifin. -7773.154-27 Comore al major Soffi-Cgul y dt SuArez 16. des. Muebleria .El Modelo-. San "
ON YZINDS FOR TEXAS 43UN NU. CnJ9Rdo ediffelo en 22 entre 13 y 16 ritAbIlidmal Oldmillobile ,t9S, (carru- 23 No. 1455 entre 22 y 24. F 9362, Ve. MR al: all gain froscamente. Got C-900-66.2 -1:
barcar, ningnifict) nctIoclo an I)II.J. Vetlatio. en jaml Marianna do I a to y verla Cnilillme) nuevn de paritiete. So- ,Ind.. 1.4.1s.53-29 MOTORES Espinosa, Cun Rafael sni.i. entre Arnm. 9 Rafael 409, Nlanrique y Campana.
carch. d Habana, cost bur, restau- 6" Ina tArdes a 4. D-772h.63-28 dAn cuntro purring, cambth hvdio- buru y Soltdad. Demontramos lux LAMPARAS REBAJADAS rio. C-702-56-2julio.
r. .:1 La AN Y-ANDA Ir ZAT ;r it PARTICULAR VENI)s FRECIO Acpbamum de reclblr motors Crlltu llellem importadoiI y Ins tirmazone. .E
on b Ile, elp.,tament.. P.Ca etc. Inf.ru- ry do 1. 2. 3, .9 7 112 It. P. La Pre, Isus modeion erlatill tin(,, toot
t. le TIPO CARO 47 ,:,02-724. """' IJ-7747.5 3 2'7 Plymouth Special Deluxe 4 purts. moderes
alQuIlar, 0 .aTodo blen argunixudo. Casa do Ins .%fall.,).. VIeg 332. Telf. d Rl's"I""mente CubRIlms bten t1po TrIan6n. Versalles. cocu3t. MUEBLERIA TINA
Ile ... or FO-IIIIII. D-1668-fill-28 IP47 do pnquate con radio autumAtIco A-0122. F,,,it. A Ina Cuiilu (%,,n No compare extranjoros, lue, destruye rn a y do brone. Venga V -tuprar
Tr to d1rer A, Cle.rvn.mln 616, entre Re[- 1041 CHATISLAR, T PLYMOUTH AL Primers, oferta razonable Tol. AIIZ6 no n I 6 VENTA DE PROPAGANDA I
- triamill Rnn completarrionte nulevo y on horns laborables a F-7.161 el c7 IeJfA nIAq1R jrlR, AJ.le Una lAm"ra do gusto Y ,Alldnd Pur
nany Estrella. Cabrera. D4657-61-28. CKAVIIIIOLMIT 37. 4 PUMIRTAN XA al C-127-54 2 Comer y radlinsiles lour] ljhii a M,-,-, din". a,,, en ollgrn otro a Monte 902 y lilaindero front. al
]eta t!i,, inuelles. buenus Comas Ford 11nto pRra trahajar. lnform al OUR. 11 l;719.53-27 "I"' -732- G.3.lulto 10 T.Imblen Ilm,,s relajado Ina par do
IGANGAI 36, 1, iertnH. male LUU.n6,v Por. MOTORES ELECIRICOS NUEVOS C Mnreado. frirerblem oportunidades
7 jiro piquerm. del, card Senniln. ITrgt AL relanuiR. pletints do cristnierfa. bronco. plaznm y al contatio, mAs berates no. .
Venir al 1. OUNTOLAX A 0111li MonofAxicon, y trlfhslrox molAri-a TENDO JUBOO DE CUARTO C ,, ,o-j,,s y nhjtnA (in arte, en general. die. muflle. do (odas closet, plazas
Venda, Una fonda y cantira, en per. vendr. ,mbitre.. D-7706-63-27 ctllndrDB en perfectall condlciunes fabricates. TarriblOn reronxtruldos. co, Illin AO. Verlo, do 4 6. Tviff, I I
A" t a ette condiclonem. an tin pre". fe AN VAINDS UN BUICK .DEL 47. UN ON VENDA DODGE 37 DA LUJO mecAtilca. cuatro gomas nueins, rR. Turbines do a9lia. ,10MAStICRIll In- no U-65-14, AI)r,.%,, he ostnm nI-rIunfdnIs Rn A nuell.1p. VIsItecon, muibiria. Ties, -,
nomenAl. Pnra mill; Inforines, vilaile 41 come nuevo y un Chevrolet d 1 7 r, 27 Rafnel SU, eliquins. a 0,4lend, I'-2'00 .1II 71 4 7 (1-931-AR-11 ji. .i
0 on Buenos Alres 687, esq. San Set- Ile muelle y beat. SalUd 611. PAe .1.1 Informan 51 y San LAzaro, p1quern, din aMintarolao nuevo, Para Prio pi. dustrialfa. R-,omtrllri6n maittina- T) 71 1
v R 7 C-806-56-15 JI.
odor. Cerro. D 6,37-51-30 T'1-7741. .l 7n D-1775-62-29 ittmi-a Infanta. y Benjumeds. Illforilia Cie. elOctrico garnntJzada. ArcaUti?, re. ME VENDA US JUMOO DIM CUA19TO 11
as TANDN JIM, 11-197n. D- -. I ', I ..', 3 22 7 Ia--Ain 1063 entr. CAmp.n.,rl. It~ "'I"""' "' lon a tip. latforini calls r
, 'lux Mau o DR rumis- VIINDO PLYMOUTH IINDAN 1040 - - D-Aq76-54-;!9 I. 6 ;
do sod complete. Atur.11. No MOTONETA CUSHMAN coma nu vo, pr.ci. $1,900. Vill. 01-DSXOIBILZ 1239. Si36A,, P tro. A-9925 Ile BlIcnIul Al e. No. 22. 14!
3IM- LIQUIDO DE EMPENO Liquidadin de relo' 0-9579-16-2
IGO. DAA54-fll.211 Zonjft 374. D-7682-153-27 fecto de mecAnica. Reci(n pintndo, 52 VZNDIC UN MQUIPO DA SOLa; 0 jes
1946 Buenos soma.. Radio: s1:4.5p:4 I-btlill. dar ellirtrino con motar trifAAI,-o de NUEELAIS A PLA oil Y AN
5OR, NO 3POD31A ATNAUSALO, Con debts milento Sidecar y Para. AUSTIN INOLZII, A14ir
CUATRO ASIAN- LA SULTANA- SuArez 13. M-7791
brimam. Infor Pedro ISO D 791 ,:;-25 6 H.P. trAn de fAI)rlci. 180 amrvr P. I,,, I'~ Alone,, 7ell-o per rev*ndo bar y bodegR. con ampllu ,A- Mo -7991 Pre- ton mecAnica perfecto. LS kill. po -'-- -- .der. Nn. 65. MALETAS AVION r I
f forma 20 Jzjeizos cliarto 20 amedor.
4 a
de a -Miguel I zur, cast nueva. con*aIforJujtne cue- en Ia tAbrica. proplo Para per ca de Ile D No. 2n5, Vedado. 116n de co- slatn, in As 6 2 1 ,
l6n rra onds. y ulna amplia vIvIon- clo 3300.00. D-762i-53-28 gpilini, a toda pruebA. Cienfuegos 65 VMINDOI CONVZAT313111A LINCOLN D-710ii-r-4.27 RELOJES SUIZOS FINOS $7.50 dl.llrt nr R-frireradorez neverms jusdo. eta y a convencerA. oar tArl. WE ESPECIAL Di alto.. M-9321 y F-6116. Continental, del 111tiono modelo. E, MA B.111-. flu-. d.ade 12, Caml.. $15.00 ,,,
Wu a carro mks llndo, elegant y raro que zsOTOAZg 31LINOB PORTATIL31111, as Poo 1.
"a 1941 come nu vc, a 10 c2M. D-7675-53-29 MEABLES, ,r
'is, D.l22fi_5Il.--J;l,,'." paitos pantalones. an8%n1b,1is.jrpr,2- -ORISss R 4njllIay salat.1,1ti.
nation, Salvador Cisnero TSIT]30 3PXYMCM 5- IMPE A~ ,-,-P- I r .Pt ". I I tIJ a .,
bi upxar ca" de Manor Pratte. I.,ny SM VENDA A. fabrics an el Norte. No he nubile Scott-Atwater de 31A H.P. y 8 H.P., dam, ral.J... Mae ORIS-, SERORA, ACERO, $14.5( --- SIntiloglan N, 10 y initicha,
VXNDO US ZZINTAURANT T facifidades do Pago. Verlo Patracinto MOTOBICICMZTA WZZ- compare actualmente III an Agencin, ni nuevox. Preclos sin connpetenclm Ca. mAr, in.trutnentos on
de ;,I Un ont- cnans. Neptuno 614 y Escobar.
I fuento Sod y cafil. lunch, hot&- 4 baJo, Vlbora. Padr6n. 19 _.. Monserrale 207 v P- -\-,rle. tetaijudarl, -Alra!,
dos. Informs an VIrtudes No. 42. D-7657-53-2 'I" dinamo,,ytinucho. extratills"$200.00. gusto qua quiera to mejnr sin repa- D-727, 3-54- illit ZAVAI 1-491_ 5 6. 5.T,, I N, i, an I .. A r 1 b ext,. p I a n .. S I 0 -i 0
- CUARjR,_',,ijr. Re Is,
D-4891-51-3 III D- 71M-55-2W 11
__a FO 2 7 7 E eu erio. D-7461-53-28 rar on precio. Se compr6 hit, e sets bifillimilt ri, pi JVNGO tDM CUA 70,
110 VZNDO BUICK 47 SUPER 213F AS n $8,300; FO-7193. Seflir F#- "'J. 83C md,,r d, I I I
I JMPRESORES TINIMO VZNDO TODO $1, 11 R: b'6,' 5 u e perme '. VMTDZ
BE VUND31,3111PLENDIMA CASA B31 trenar to doy berate. JosAla pace- gscuevo!irion 41.7o t8oTrpeZ1A1A0nX3rA ;',imu", r)_,2n5.b3 27 Tenemos ,Chandler,, 2, Nueva Be- in, caobR, $210. rildin S1, ,Il-jh;-tj21,-00 tl.a Sultanas SuArtz 13. vera. ol lAmparits ) otriso obje- r
h u6spades tiene Mucha ague y talk grino 403, Sr. MeJJe. 0, r1e; Cuchillaf.rde I I
r Ilena, 21 habitaciones. Informant: D-7631-53-28 dio. AvdA. de Acosta 60, esquina X31SCURY DAL 39 CON RADI todca, tAnnalloe; Cu- room, 11-5. gala. ba.rato ,,.,,el 11oli. 1 1 __ I~ ralle 54 ontre 10 y 12. nom. 764. ,e
.8445. D-Strampes, Vlbora. perfecto estado de Morons y pint U sedoras; Per rkdorms: Sara Pru b.is; otro reracirriento 12 piirab,,,n,,,,,r- all,, Vldii D-6752-54.2s
P D-9458-61-11 Julio 831 VENDA US PONTIAC XOD31LO D-7467-51-28 ra. Verlo an Ia Agencla Ford de Me, Redondeadorris es(lulniis: Ponclisdoras $35. S. LAzaro 562, Fscohar CA ,I -MONTANAmi SRA. 15 Rubies, $25
OFORTUNIDAD. 530 VENDA EN 6,000 1941. Sedan do dos puli Portland, Ci7.nlla.: ro-dor.a Para in- I,--,7;;!l-'6 2i .INVICTA-. Sra. 15 Rubles, $27 1333 v2NDR. GAAl UNA CAMA.
, pintura -.,,wtra. vases de cari6n, Pasta para rodilln-, ___ .1 P' rynn,! d. maleri c n colch6n : .
pesos. Paquette comerclo do made- doe lance. ventidura tell& de cue,,,. CHRYSLER-WINDSOR i -_-- D-7, 206-53-27 VEJRDO UN JUNIGO CUARTO_ mO- -MONTANA-, ENCHAPE SRA. $28 S=-rl, tin in lr rm.a F I
ri I is y quincallA. allundo Informes. Sr. 1 1941 Motor an perfectas condiciones( etc. Pohiet & Castillo, Lamparilla 35G Srti. -cheSierra FO-6 491, CIA, I ,rAp:i ra it :rb
a. per.umd r ..: .. .. GANGAt LA NALLN DEL 39, GOWAN D-7.322-54.9 J1. __dern'_"tA;_6 P.J"RA Le- I LlauldacVn rbioJes pace, humbrea 911*e, r In'.' d- 5 a :2 I in y do
0KW%:';iV',i :,-q,-l ,, r I, i _, lx 14t" IAI T 1*71 015TTFOL
I I I I I I I I I -- 1-11 I I I I I ,.- I 1
I I I I I I I .
I I I I I I V I
. I I I
. I I
. I I I I I I I .
.
. : I ,
I I I I I _,. 11 ., -_ -- I
- PAGINA VENTIOCHO 11. DIARIO DE LA MARINA.-VIERNES, -27 DE JLMO DE,1947 I 2
. I
VEN TAS VENTS. VENTS VENTS V ENTA S DENERO I !-1 HE I PC I TECA ENSEIRANZAS A.LQUILERES I
. I I I

56 MUr.BLES Y PRENIDAS 57 UTILAS DE 0FICIWA i7- TILES DE OFICINA 41 OF Am Aus 11 U_ OBJETOS VARIOUS e I" 01FARTAS , 77 ACADEMIA$ it %, _HOTELFX, 11 -1
. I 11 I I I I I "
3 OXZKIRAXCA3LUM, VZ1-iDO 9 JVZ- VNMX29WOQD STANDA19M $45 P33X- VXXDO DOS XAQUXNAN XXCXE11XA VXNDO PON IMMANC"= UNA VX"O MANATO ZQU"O COLXGIO I ACADEMIA MEDINA I
' ruarto, I juego ,sala.'l Juego tie f-ta. retr -- y bulador. L'- Remington. tie filibrica. portAttle., gran arts, do lives do raza, crJada on academia: allies palate, phearra., Apodmea 106. entr. Ckrden-. Y X 0- 1,
condor. I Juego cuftrto niA,-. I fr1gi- def"oGd 1 4 ,oletra. grittnAda. ralignifi,.a. slionei.sas. ditinno model. 118. cada. Isla tie Pleats, an plan. air., .at, yer- mesas. material geograffel, etc. PrAc- I DINERO HOTEL BIARR .
A: r,. I 'adlo. 4 sillone, teriaza. col- V.-I Y I"ndroood l2l,. Las n-joresluna. ro taron liable: no contestamos be, curada namla. Taqulffr.f1.PtlPitmAmi. M,.atoda. class do -amente todo nuevo. Escribs: Direc. a I Inatituto. Larga
g; Tlilh5i, Hdt an tit I LIO
,hnN tie Simmons. baterla ,ocina,,y I negi a 1. (1ar. pi..) ('a- 1,art-. Reins, 460. Joyerfe. LIbAn. fermedadre.s. fifs vendo juntas a seria- tor. ApRrtado 32, Marianna Con giiiirlittia: yas, radios, M& naog r af I A nffleR. r a p a r set a pr ]car. I r nNc? r PRADO sig, frente al CAPff*01i.b""
IodrN I., me.nesterfs de ,ass ('it !(I 3 ,'I ., A todas horns. D-7242-57.27. trades Pa .as r lins. gran erfa con D .It 2 Ciiiii as Exclusivamente an a,'a in ba. III do. ii
.,6a 642.6 -,7 .
-. ,air. IT. -,2-. 7-17 Allen son 400. catalanas del Prat. Le- quinas escri6ir y de coser, Inallejorable atencl6n. nje 'Yd': ,.to
14 No. liltinno III y I 9. -, merada. Oralmads. labor, Isla y closet. Comilla d, ablidad.
T,,I fo 7069.'de 59 RADIOS Y APARATOS gho n y Rod 'Island, y 300 ptillonag (Is "'grificals, pickles, ropia fins, y ob :427I-f,1Ja- BOLSA DE MUEBLES 4 no dernos. D lidad absolute. Reserve, so habi11-6631-56 .q as", Para varies. Raina 854, critre g.,P
ELECTRICOS Lealtad y Escobar, telffono A-2226. Casa "EMILIO"' jetos arte y cle valor Animas. 166, tocift a' tempo. Admitimos abonsidoe ,
DE OFICINA I D CURSILLO DE VERANO- at Restaurant. (4o. P130).
-6985-01-28 F i 0_792.75-fiJul. i
LUIS FERNANDEZ VENTILADORES NUEVOS I PRACTICES. TODOS esquina a Inclustria. avorita-. ACADEMIA OSCAR ESPIN
Comisioncs y representacioncs. Muc. FlJos y oscilantes, 16. 30 y 35 Put- dopor :u duraci6n an ArUculon tie plel Teliforto M-3315. C- 41 64.3 A Retina 266. Tililsitimo A,44lt. Lngre. I
,lidat. Pared, techo y pedestal, Tam- I d a closed, vrecion Para todost Ion soa A todan, las'escuelas OfIchiles Re- .
-LA CASA HIERRO- bles de accro Art-Metal. Miquinas Wit reparamoo garantlzadon. Arcatits, EFECTOS SANITARIOS b.Islllos. Vents at par mayor y tie- paso tie asignaturan BAchillcrato To- HOTEL
Gran surtido an mi o talle. Case tErallf,,li. A-0583, U-Reftly Or:
,, s a ,, "' do t"J" Ilohibao.fn 10113 antre Camr)lnrlo Y gl6s, Taquillfraffst MecanoClaff-1,
, on. o D-07 5.69-29 y Compostela. DINIERO a Prado 509 frente a] Capitollo. hs:Y?
II.sirri. A-9825. 9'_ tografta. .tritniftica Comerco. 9 are
., N,,,Pr ci. re _. ..... m ,,,,,,I Oficina, Fabricam-I- a la arden toda INODOROS, JUEGOS DE BAAO, oyas, ropes. ,.a- tsriado. Primers Emseflanza. labitacioner disponibles con baho Y
oca e Ada I, muchan far lidad.es Pa. clase de muebles. Ebanisterfa. Tapi- Con garantf, de J, T-o',9.77-1.0 todo a X, comida y astir
, P g.ri.,. Ad ... Ilia~ iln',l """ '" $55.00. -RADIOS PHILIPS- lavabos. bidis, bafiaderas y todi BOLSAS y Calrteras COCODRtLO MON, mAquinas coser y de escriblir, ervdad. D-6941
-o ro If I.". 9-77-1.0 Icio, buena ci
f Compostela 80-2. ,, m- ,,,ia. O-Reilly 409, frente Edificio XAA tintotaxinTiss: 'a mo rail -79-8-Ju
d I-- "6 $4.00 mensuales Radios Emerson claSe efecton sanitarios modern .Yla objetok do arte y ,tie valor
Metropolitana. A-7743, A-7744. I ,..l,,,.Y ,11timos eatflon, culores CIO I& 1 0- ACADZIM IWO
'. J.. ,V rde, scot, brwxn.. no. sequins Indio. Tel6fon A-6827,ltt asa
C-888-57-9 il. del 1947 nuevos, $29.95 contaclo. precious de ,;ompetencils. Juan Pujol. &a. Tambifti atr(cannon cualquier ea. Arango 6o .pMelecon 5 M-2124. LDe.e. V IL
, C_ 44-17 ]to render nllt4s.? Compare mdtodo RoIlia it .1,9
- que ease. Vanillas par mayor y do. be comienda par of onto. 'is.
Mire esto! muebles -LA CONFIANZA De5de $20.00 vendemos radios usa- Ntra. Sra,. -Je Jos AngSles 64,.Luw tall'. Ca 11 Emillitt. A-11i O-Reilly DINERO AAP=O, COXFMZMCXAL- 2 ka,, a It
-, SUAREZ 17 1 1 y C.ralio. te mente, sabre t.m6v[l.s par"c"'4- tl 036 clencia. Garantla. Quints M y it.
dos funci.n.nd. correctarriente. PWI- yan6. I 1'..
A] Contado y Plazas C6modos I .- all ,ca .A edielft: $2.00. C-729-77-3,lulm ., F-"31
MAQUINAS DE ESCRIBIR I I res, a comerclanten.f.abr. me act c Victor. Colonial, accept radios ZAPATOS, Sandalias COCODI letrall, ferreterlab, armacla.. lulr,, I Habitaciones con vistaji snalt
NEPTUNO 901. EL FEW C Iuf,,Ifmltn ,emIJI.I.N. camblamol, 1ILO legal. Illpotees. 5.010 anual. JoNC- III. pleganti, hotel a u
J-- rli.btt v cn h.pad-. Cuaria. ,,0,111-11as 11-at-- ,:,I,-,il.r y -- bsadof. Plahchas elictricas, $3.00 OMATICOS 5 CURSOS DE VERANO Camodo. ,fia. cuadra,
color natural. rojo, Verde, brown, Carrel, Manzana G6-max 3.0, A-09i 5. omnibus Y tranvia. Todas as habit.'o -room. -S of,, Ina, larchl""'j. 'ramblon Jai fabricamos a me. J
. entrada ,Nzada. Jes6s del Monte de gas y electricidad, de 10, 12, degro. D-22-7546-41-21 lull,, clocez con bafto privado y tel6fon. I
m aidor. living taprj ados. Nala. ,1491,11. AiltbiN I I
,11a. tl a, bihIJ.te,,,,N. Premo. ta .- 5--1-r1,, fill-, cihj f- e .rtI,. Pa tie, monederos, eigarreras. cot-rea. re. ACADEMIA PIT"
,,,I blamm; -k'11111., T11J. 11 a 29. Esquina Tcjas. -Casa Pirii 20 y 30 galonc3. Aislamiento tirmi. I11J. ALlb,.,. Vents &I par mayor y de. I
",- .,,. C.mprllmo 3, ,.-, 1303. Ic Latin. Cama cEralliOD. A-0583. O-Reilly,-L11 M-9 Servicizs do pr:mera: magnifica cc- I
ebl,,4 Iii F.1 Ftnix. Naplund rl,7 241-57-'fl C-969 59.13 il. co y congumo minimo. DINERO Cursos specials Corripletog, ri- inida. Agua cot ents abundance. Etc- Ial'v Fbt9ail I.;-2565- Vialos tn I dor. C-773-79-5311lie. L
- .- C'Sit,, sIt-A ,I. COMERCIANTES Y Composteja. "a
. SE VENDA UN TV_-GUITO 1133 NI. In nocevidad tie radio, especial Pa- SANDALIAS PARA NIROS lada. Taquigrafia Pitman en espa- Vr.NDO TARE TOCADISCF., TOCAii Juan Rujol. Luyari X-3535. Parst fislarlicar a piclos y 'econ6micos. Matricula limi '
, ,,, p',iesi. Ia.-mra. ,,-.Ipar.r ,, tables: tin conlestarnas cartai. Rf-Ina FREGADEROS M 0 D E RNISTA CARTERAS PARA COLEGIO dinero -cualquier ranti. 501-iri M- afia. Idiori in. A LO S
,fi,,.an .drno ,-pl t-,ente n -LA NACIONAL- ,a'p] .ya: precio fAbrica: 1:16-50. par- S Conapirsur us Clusis VIAJEROS
'. .1 -, .1ta I. lla),. P- Ofr-o caja. caudales y volRdora 41,0 Joyerbi Liblin. D-7241-59-27 olases, citrtn.i Iffe"'I'll-ra.l. on. glis. Contabiliclad. Manzana cle G6- I DEL INTERIOR I
#,r],. to ,, ,.,I,- I : : ........ ro,,,_vl,. es tip. 1,61idil. Ad-In a,. Portfolios to dos carterabi pai dad- -.I.. do Interfis bancario' i
'w",i ,111. de para pantry y cocina, con llaVes documented ziper. I D.1133.77 2 il. Hotel Colonial. San Miguel y Ga.fiano :
IN EiPOATUNMAD UNICA P03L s. varloY tiPos. Vents Ili ruld a a par edifl-r ni 214-216.
F ,].A.. ro Ay 4 '.." ,, ",: p- h de ncern Y mAquinan ificia ": clobles giratorias y vi]VUla Pasaporte bra case not
I- tin 5 tecoge mayor I, detalle. Casa cEallhoj, A-051
. P! I- -I- 11--. .I.. Naellinal.. VI:; tinretir: $160 magnifico radio on6 "r 1. Tr:to &fable. Sobiol. Lea afrAcern a hatilt.clons. can bell- ,
;- [Aftoo M .2 f J:1 ip.rochl: :'..c, ,
,- I. grafo con cambia discos automk",-. clora de cobras. aPuiolv. X-3535. Law." oil Tialts- CASTRO POEY I
I, 9. It 0. F, 7,1221 '.,;-.1'q 3:-7 -11A Tt.. Rey Y Amarzo cc O-Reilly Y Compo3tela. PrIv.do. aguo fria, caliente Y magni(-111 P iquilamon nor dies
_ I, _. 1,,do perfect.., r-adl,.onos. PH I less comidan. Las a
r' '! -, '.'. I .* cj Ctira- tie repaso tie Contabllidad q In
MAT31LIMONIO AMERICANO SEGRE- 111-,, ntr. F-0 y S2. .y ,,,,r...r, Luyano, La Casa cle los Blithos en PIELES Cocodrilia todos COLORESIBANCO HIPOTECARIO MENDOZA Sllilirlilr y MAternAtclita FIVIRneleras son, cans mensualidadan Pr-cios
Estallos l'n1d-,,.d-,a --nIr ATENCION ,-a %onitinni criaLtilax. F0.4560.
,,, III Ii. -,-d-. ,1,,., D-7,240-59-27 -21 I .MC ment con6mico.. Fatama- 0on colored C .28 CIIIIIArnaes para. caballeros, Pant Obispo WL Welds. la-6921 PAIH I's eximenex extraordinarloA tie tuadon an at coraz6n do I- Hallana.
I
"U"Ill"obill-. d, tl rl-, r--, conocimiento a nues- u: septlembre an In Escuels. tie Clenrlaa Fiterfbann. y haga. so robervacl6n.
-Lartl, Ponemog en G TOR I flas todas closes: zapatlilan. send. I 9
F C S RA3)lolrOXO RAFO A.C.A. VIC 50,000 PIES FIXOT31A. NUZVO, A Lian parn hombres. Cz tie
fr,;zj1a)rr. Ver do doN a orive 11 n, co- Iros clients que tentmos alas a- .9 I has, elogante con.mnia, 61 lmo $140 miller tie table y alfardas, tnitaid .Vent A O..Por ma3 C-169-64-29 ,,erclalas. Curito especial Con. (1-601-75-29.1 vn,
fin In 3, entre Frini-a y Tcr, 1- y do ,aft, t 11,11"Narriba mejor preclo. y dilailc. C ... E.111 A-069 mill idAd lots Bachilleres
- ,,dcl,, toroidi.ro- aut-rofitieg. 1 parR II
III -, 11, O-Reilly Y Com=.Lela. ,a
I-A, I I r .N71. '. D- 1 09.. -27 guridad, tGdos tamafios. Coftes pa- a ran ,ambf I gr"a r n an Octubre en dlchav.a.c: WHOTEL ALAMAC- I
11t. Lo meior en Victor, lnfo detail Estos Prect.. son
. durante ]a Namara en corso, FLbriza 5 g168-e.parol. rocadero antic Prado y ,
,$120.00. I!RZCIOBIEIXO LIVING DE ra empotrarlos la pared o muebles. i arnAndez; U-4569, tarde. MALETAS ESPECIALES PARA PARA ULS DAMAS Is Cursoo tie T Taquigrafta Gregg. In- El major .Itu.d.. Galtanq 309 e1q.,
$3 A D-7 L.fifl_27 No. 13. aserrfo do C(rdob jo Neptuno. Ilabitaclones y apartam-n,(.%in, as re La 'Cisa Gonliflezi, Cornpo-srela --- -- -- - H1 -Alim. ligern-_--madetinva rodz" &-. =2=22=2=4 0 hirflo pri do par life. !-- -1
0 1 ,narl.; vimrTA VInn -_ -_ _. hill, de -Wn:rtThcz- --- )__AwUJ2
d flniaitt : air. nid I&AUXOS P CON VACIMID is a Yen y c3pecl-les Para mddlcos y come. 70 r-I',9-f7-23JuI stes. 'Prlcloempecial families interior.
f"J" fill D-7316-SIC-211 INTEREST PARA LAS"DAMAS,
a., B, r3,i.;,'." r -,' l; ',"' ','," 205, O-Reilly. M-8081 y M-8638. it y demostraci6n. admit ra- drones, portarretratos y Album to pie] Elevador it R y noche. A W02 1
fin m VPngR on -gubbl. D-6914-6 as III so Informs. sehor Leal: APXOVJICKB DE NA0313M NU CANA D-740049-24 JI. I
nas n' isi"As -..21 111P191a
(;crN.Nl. 158, 'Concordia r;: to u tie Corodrflo. Vents par mayor. de. KAGANS Bug VXXT=OS CON AN. I ACADEMY
7 .q A-20,19. D-6970-59-28 share, maderaN do uso an buenan tall,. Casa tiEnallimi. A-0583. 0-11eilly AMtRIC'H
1) I ,. n tonlo, no trajo its novia con Anto. I A
-I S11-56 4 pill con dido as, do.de 2, par 21tt hasta r Compnstela. C-602-62-293un. ala; gi:lste menos y Vista major con
ANTAII D L act, rAXILIA VENDA VENDO 1-11- par 10. y if miles do disthitas .1 I .
o otrl,. ;240 11- LA COMERCIAL ,_ Antonio. at no to de las modsis. 30 CASAS DF HUESPEDES .1
It'Jos. a arto, ;500; 50 radios 5 tuboa nods. inrga v medidam, precion atractivos. desbarate GANZ DINZXO VZNDEC=O OLO odi
vingroom, finamento tRIIIIAID. Is I~ Progreso 209. Monseffde y Villegas corta, bonito mueble tie mesa. II'll tojar El Retfra, carrellera. Rancho Ba- has tie game, quincalla, Jugueten, PrRdo 109. A-4581. D-7096-70-7,Jui. 0 F COMMERCE I
.
r :r a -PALACIO DE LA MORTERAd-1 comador, $145: -ia. rijillap; I, ,,,atiladores oacilantes i0ii. Azulejos yeron, frente restaurant Ilia Cristal. perfumerfa; prEclos econ6inicos. Pida
b'o,.. in, ..c.nertible, Escobar 256. Venclemos, compramos tOda clase on lotion ]as colors y taxation. Ruiz. D-6598-MC-3jullo lista tie precins tie 80 qrticulos it 11
bat.11. Casa Thomas, LINEA No. 110. TELEF. F-6933. ,,,,m.. 59 esq. Prado. Habitaclont-9
Sitio. 757. U-7410. D-7778-59-28 sported. 2544e VELLOS Especializados an to ensenanza co- y apartamenton tie 2 y 4 pJezaa. Bamuebles paral oficina. caja caudales, VXND0 PU31ATA XXITALICA AN- Habana. D-61536-62-3
T) -1 I ., _; 6 _?5; XTILAD03112111 NURVOS -31i cho 3.64Dx4.20, Paco uso. Escalria UN, tirpaci, It ,as merc1.1 an Ingl6a 8Y EsPahol Para Ito privado. comida a Is criolla y as- I
- as VS i imo VXDXXXXA DR Ian Ex definitive de Ve. alumnon de ambos exos. Union. lea- Partials. Limpleza y moralidad. PreKingit. An liquidan tie Oporto- plans. tie hierro, cast nueva. Informant demia americans de comerclo. Cla.3cs clon especiales a viajeros del interior.
MAN BE VMNDE J archives, estate acclo, miquin trit d. each 1)
- -- ---- UE' pies tie largo, par 2 ., con llos de la carat rn slos piernas. e c. diurnas y nocturnes. Director: H. A. Teldiforto M-5839.
go tie livingro.. I.p,..,,., c'I'l' escribir y stimar, a ptLcios Muy ra- n1dad. De 12a tie mesa en $27.50. De Rantro Martlnez. Santa Tom.As, can] do D-6110-80-21 Jul. i
lngI6.; ju.go terrAza d, tiiobo 18, tie mesa. trcs veloldades, tipo esQuIna Lulea. QuijanD. Marianas raleantentremiflos dj crystal, cninpieza- T nto garantizados CatorCe WIni-tt. aboando gTaduado eii Is Unt-
magnIf co. Informed at F-4 zonables. Pagamos sus muebles mas airoplano an ;75.00. De 183 de prdes- D-56113-31IC-6. versidad do Southern California. I
r, 7, .1 1 9__15'9 2 7 quie nadie. M-6226. al., Ire. velocidades, t1po steroplano I" PAREDES DE LADRILLUS- 465, Luyar,6. D-7366-132-9 Julio afios ixito en Cuba. Sra. Alexander, C-769-77-5.1ulio
- in 90.00. N'Lsase an Prado No. 20, en- Terceira 403, entre 2 y 4 Vedado. Gran, Casa Hudspedes ,.
SILMAN DR N1QU31M CROX0, NUE- D-69134 -29 re San LAzaro y Cdrcel. de crystal -Insulux- dan una apa. VENDA TANQUA COMP1311-PA-
,,vas,, modern", R m6di,.s pre.i.., D-7490-6.q-29 mente nuevo, de forma c6nica. con C-810-70-6 il. -AVANCEBe ascoaln tquina, Pefialver. so- UTILES DE OFICINA riencia distinguicla a cualq6ier tien. capacIdad Pam 600 gallons, tie chap I
16m FRvoritoo. OPORTUNIDAD ,metAlics, tie Ulgada. Y otros .rl'' WASAJM PARA ADZLSASAX T ACADEMIA RABIRA Consulado 254, freaquIalmas habitsD-7354-56-27 cla. Inunclan cle luz natural los salo- llgrp clones, abundance ngua callente an ION
circulacl6n, tratarrilentas do belle* Neptuno 452, altos. M-780, Ingre- ballot,
tener qua refol-mar nos vein 10 X03 trasiego. Infeirmes Comilla abundance Y exquisite.
On VANDX X11SA DR CO in Is neceBldad tie liquidar on lot a F- 67 KEN T 4 7: nes cle Venta. Distribuidores: CU a- de 2 p. y tie 8 a 10 p m. a preclos especiales ,Is verano. P-2489. nos & de, Ingenferns. Idloman, Tenc- Para *person.As tie Orden qua quieran :
Ilas $40.00; radio P)iilips, ToIAI m,. D 777 -1;2-2x D-4995-7.0-3 Julio darts, Taq,,igrafla, Caligrafta. Ingre., vivir tranquilas no hay nada mejor.
refrige ndor Courieland (6 """i Compo3tela 205, esq. O-Reilly, ven_ do Radius y Toca-discos de Ian prin- Sari O-Reilly 454. I
pies). Itiales tit reas, poseen JAY althnas in- LIQUIDA 02 VXWTIDOX A393=- so a lam Eacuelas tie Conerclo. Expe- D-6994-90-29
. a 39 Refajo. &I t1tulos proveerri de eTpleo
$200.00, Anint a 553, 2o. Viso. demos, compramos y eambiamos to- novaillonea, perfecto aJuste electr6iii- FRITEROS cano., 1,419. III dlmos at gro'duadus.
D-7376-56-27 co superheterotHno, hands. tie fre uen- Se vands on klonco-vidirlern vomple- 10 It"Ji a nos ran
- da clase mueblcs de oficina. Caja cht modulada Y ganido fie sits. f'idell- IPISOS DE CERAMICAl SI ESTA tamente nuavo. Se prosta Para rout Refajo-ajustador, 13.50. Ropones, $1.76 C-946-77-12-Jul. RESIDENCIAL GALIANO I
JUXGO DR LXVXNGAOOX BlumONN, 11.8 Payarnaa. $1.95 Batas, t2.26 Boyne. Cans. do huAspedes, Gallano 457. in. I
. 8 it d. A PlaznA. dentin $1.00 seminal. claa, do npgoclos. Ini'mrimin en
ndo compuepto do sofA c.nvrrti CaUdales y de Archivo. Telf. M-863 11 fabricando, p6ngale a su casa lo ihis IAN. $1,95. Sayan y blusas. aGalfali, Ire San Jost, y Barcelona. Pare en
Ln Protectors, Belancoaln 606. rasl -Na. 14, alton, 2o. plan. Habittirl6n
bl a an y M D -7712-119-5 rT D_ 75PF-G2.29. Nepluno 208 D-9261-10-10-jul. lugar cOntrica. Habitaclones fresras,
s A ,camitamatirlmonlo (a ,]as per -8081. -6912-57.29 o.q. Salud. D 0 mli VCA Un piso de 50 aftos de 19
an It, y it ,Niutirrn-,,Sa I,1,.a I ___ ACADEMIA PADRON t4mbitin con Was privado3 y comlI. I _. I, .. a CONTADOXA 2U3MOVOR 21 it PICOFASIONAL DIN COXU- uso, se conserves I -Cubasani. BAULES Y MALETAS Bacliflilerato. Ingreso. Taquigrafla do.. Moralidad Absolute
"" A to (fr, 1. I"""cl. i 3,Ao. XA3)1O R Hammarhind ntacto. i--945-90-11 11.
dad). 11.7,194-54 11. nIfIra. coridiclones. go vende. Inror- nfracionea. ,ccPt.r ta, O-Reilly 454. VELLOS. PI
Super Pro 2110 Prulastrinal. 19 tubos. Afaletas tie avl6n K preclos econ6 Iman y Gregg. on Inglits n-Espallol. -'
VXNDO JU3100 CUARTO COLONIAL Mes 71"noy-s ClUb, Industria ', mican. COmPrAmO8. Carribianiti. 3' -n. ContobJ11dad. Tenedirls. Mecanogriffa OAMIANO An. 404, ALTOS, ALQUIamerien tie Inn 2. D-4121 7 Sochin Jensen nit& fidellibid 3. no, u-nba Will!2 demon toda riase de equipaJes. .I- E i6n radical de vellos cle lnglfm. Fran 0. Aritmltir.. Ortogra- I- ..Pllndid. h.bitacidn. tonfi. y,
gi a hunda. anpatd.da.. It' ""' 510- EMBELLEZCA SU CUARTO DE BA- Nneinnitil,, Villegax -357. ,ntr. Tenit,". fie-
-s, art no I aquatics. r1ittfonler. lr,,- Cchital. Holectividad V.ri.,II,. limit.pk. ho"Ibbr, -olo o Nelot-ila; ItIll!l. to ney Y AmArgurR A-1191s. la rara, Inuslo, scri etc. Trata- ItAl ... 11" lndi ldual a aluma-. halc6n, tDIIR ligiStan(All. EXqUINILR 00
rilno rancor lb V.11R. P bit., run. fio! Compare una linda cortina d ('Is on ellurnes 3 nocLurnas, Agilaea- mid&. EnLricta. muraltdad.
I dor do ruldos. metro lildh-tidor. Apa- e C 7,741-62 5 miento scientific garantizado. Srla. to ,19. M-9659. C 1-1 ,3 7, ", 2 f, J al. D-5544-gn-4
n,!mbr.. Fartmia;IeT: 12-4.,fifl. MAQUINAS ESCRIBIR rain similar tiando por el Allnilr, Julln
Byrd an all I)ItImo vInJr. J'o b.h., belli3imos colors y dibujos. 831 VENDA UNA PXZDRA DR AXO- Zayas Bazin; N No. 408. ApartaD_11)646-27 INderwood, Remington, Royal. Tam* an Cuba. Informs, Hr. Vfiria. Deriarta. Allorri de felpa y goma, vari lar dti tin metro do diAmirbut, r
JUXGO GUAXTO XODMANU CA0:11A -.- -111,,,- portables nUOVR3, archt. mento (is Propagandi gabatiItl. S. A. dliz ,.,,: g,;,1'; A do each(, ,.,, so r') mpno, 205. Telifono U-5509. ItANSION MAINE
-Anon. taqufllax Par. JaAl' UniNersidad No. 73. i4abar.. cc) sanity., 0-Reil1v 4,- y r. a Un motor RIlniin .I. !tll
blan en colOnI.al.dJuego co.1.1ollor I~ vox Amer I lores. .Cuba 4 ") D-6696-70-23 Jul. ALIQUILERES
qua fl. C- Iforn I"bal]]o. motit.da. an cafe. do b.I.,, FRENTE AL MALECON I
nearlom, rciojes intarcadores do tJAni C-3294.9.2l) A-8914. C- 1 7 7-MC-30 con at, ,aJa tie arriltique. dos IIII.I.111.
. Se.l.s. J,-Xo r'; A Jill, taijeterom. cajitA caildalax. butda.
taplitado free plexan. littriluena. IJ It. I
flatran. Calla 8 No. librarlim, butqcam sillonen. triburttes, IGANGAI SAYU31LAB JANSAT AXZ: 79 HOTELES Calzada No. 5 entre 15 y N. F-6481 ,
30, IteparLo Allra. ,APuc1nl'ldad an mesas, offlas y bmique. INSTRUMENTOS MUSICA dno5tri:irb" It.$ y utio (III 3 calbalk's, Iolinar. D-7130 it I .1 i,(osaTambitn .a vnde 1,1,, ricanas, cot, encnj. abajo, 41.60. Re- Diefruto de Ian dellcian del mar.
- 6 6 -23 I,, Para ,,ft-,, rb,,,d,,,,, Jamon, maquIn.ri liplato par. f.j., A, bbl, $1.10. Betas corrucadan, Magnificas habltaclon.x con tall. Bar,
I)Ltidorn. %xtirnetor"s do itigo. Casa VANDO p"ClOso P"xo cius- 62 OBJETOS VARIOS harr kba- If
MUEBLES, DE OPORTUNIDAD 'I an rrIle. If, (ndni, Osman. 1,foto.a ,, *2.99. Illy mas, $1.95. Pantalones CD- HOTEL -ROMA* vicio. agun fria y ca nte, spot I tona,
Cono, Itabana. blill: A-9607. Igne FrAres, cuerdan cruzadam. cx- I f y no conalds. Alublients familiar. Pagoo
Produ tolicamblon; Juegoo ClIal-Lo. C-D02-jill-11, Julio colentes vocas, verdadera Joya, pnra ACARAXON DN. RACIRIA UN Slow ano M-3479, Sr. Daniel !oras agro, ""O' "Ga ,! !j'iu AGUACATE 167. ESQ. O-REILLY
no c A ar TWO complete do Ion materials pro 4 i)-7rR9-fi2 29 to 208. D.' ,',ft 'i It quincenalen a menaunles. Admit aboModur Y ski $1.00 terminal. meza. arthita, a persona 2us earn. apre-A
auction Como lora. 1411:111dadpa pa- Prado, 610, babltaci ,it G. PIti4 Para In ffabricaclOn do carter Rasualva a) problems do no comodl- nado. at comedor. Se repartee cRntII FINAS BLUILAS ROADADAN A XA_ dad. LC6moT AlojAndoze an on. do I'm nos Omnibus y tranvlas par ba eaWo. Ito"?l1vamerill: tit fundo tit fiYdnr. D-7130-60-17 do Sra. y material futile an todus Itait it.. let, blnneo y sit coiorem (it -6481.
t I MAQUINAS ESCRIBIW ... verros heroines., ventilation y frescan habl- qul a. TeItfono
La.tradilact... H. It.fnal 7117. (M. ArrUnnon y criorem. Compowtels, Nos. Ode aN. Sob y Quince, namero If, taclonet, a apartamentom con servictina
Gan At** Y Oqu.nda), C-771.511-15jul DE LAS MEJORES' MARACAS TaNDO PIANO 0=00 RIVISOPMO, 591-1563. T.12f.no M-61139. 2-61.6 Venda 40 mlliaren t1pu pvtlt-volro .tit(). do 1. lotirn. T.Itfon. 110-41 "' !Vado. do quo disponamom con ago& D-6915-80-2 P.
an perfecto stiletto do funclonaknion- D-245 Jul. !,4. It, callente. Magnifico medor.
edCASA BAJO- pinturn. toclado Walton, grtinda a:, eRJa- 50 tabacos, anvai-lu), ,,)., It,,P.rtu Almendare ria y a R.of
Como nuevan, archiv'os. cajas caU. to Y Gin, inagntfico e9tado, dattillo por a. D-7193-70-4 Julio AratitOnab comidna. Ampilco
Gran taller do b4rnizar, laquear. dales, vocem, calla C No. 6 antre 27 Y ,11, Slarden. Ctirnodo Elayndor. U.merRda MANSION VICTORIA
art Vedado. D-73AD-60-38 mill.res a. $31,00. Direetain(-uto lats- mervialo. Moralidad absolute. Precio.
tArjCtC1 O3, liniqUinas calcul MALETAS PARA AVION rt,.nd.a. AIR11--il. Gomez 10. IMPORTADOR DE RETAZOS r. Amplials y franca. hablLalionex y
stra. PIANOS RIAGINIZZ10011, A PMMOXON D-22-7 47-62-0 Vania at par m:Yar do tellin. class" est. D-755 "'7'M' -p.rtamentox c n befit, privado. soon
decorar y reparar muebles en ge- minic6grafo, adres6grafo, regi 11dattl6n y facilidadem pagu. Tam. monablen. Visitanom Y co 3-
neral. Especialiclad en mucblcs Pa- dOras e.Nationalv, pUpitres. bodies "q SURTIDO EN EQUIPAJES FINOS do telag ancef. frIs. y or.11critc Excalon:
y blln Ithicielopedia, do Is Mdatca, I to. an Pyaretalo ..Vi.Itano. a
ris nificts y schoritas. Mitioxts. plot fine forro made. anto- b osCo r. to. do I mactit. Ch. Feld. Idea inTernacionala., aervidas
Virtues No. maletas. Reparamos toda clalle Ini man Y tornom sualton. La Major Ultall- neras cuoro. pars. aviOn, malatit." fuer- YATES Y EMBARCACIONE1 in n. impostela 606, fronts a SarrA. donal ant a. Lines, No. 902. esqulr.a
del Mundo, Casa Zimmermann, tax y Ilgers fibra Plywood Iona lin- Habana. C-DIS-70-10
408. Teliforic, M-7323. quinas oficina. 35 afios sirvienclo al as p 662. tal4fono U-5017. parmeabi e IA' red& late. Me tn. all.- acoodado. Tal6fono F-642G.
No tuna a or n lis D-7179-80-7 Julio
D-2307-56.5 jl. p6blico. -LA Nacional-, VillCgaa 357 D-2243- 0-9 Julio ro, fuelles y acticillas. Ba a bodega YATE MOTOR 28 Calzada y 2, Vedado. TeUf. F-2383
- .. *_jIc, ""a.1*.1aI tIneA I.n. IlitArisima. Para afrudear, N'endo Yale motor 29'
ntre Tie. Rey y Amargura. A-9915 V31NO0 PIANO XOWAXXI, COXPLA- -P a r u ENSERANZAS Lugar ciintrico, amplias ) frescas
LA Modarmt, SuArex 36. a flate
,ita. y andando Tiena caniarote. 2
Va. do strands vocits, I a or rub, 2 ineverits coc "MANSION ELSA"
MUEBLE$.A PLAZOS r C-776-57-5 O O tn' -a 'u ths ri'quY : film. frogadaro, hallitaciones. Rodeadas de espaciosos
atht. tablinalto, primer WALETAN BUTICKLIGNMAX PARA Inodnro. Conlitrurift total. 12.
ofartm razoneble, to as horns, an Za- avl6n anamrJeRna., Iona impermen- Llamar a[ ii 50JI-00- 75 PROFESORAS PROFESORES jardincs. Pension complete para ma- ELEGANTE RESIDENCIA, I
AA PRINCESA- No. 4. Cerro. his, plalrable, parcherox th, Plywood, C_4nyyV,_7.III PARA FAMILLAS. F4786
SAN RAFAEL 576 D-126-60-4 ciarre riqui tridn alre(tpdnr, romparil- PROYMBOR DA VIOLrN PROP31- trimonlos desde $95. Bafio ptivado. Hermom a y frescas hatiltacionem T.
Min im de escribir "Agoll 811 VA"31 PXNCXO8A LANCRI #or& de latittarra. violin. M "'co.
',,,do rA- Para familial, 2 habitaciOne Lon ba. Apartarricift If 2 Y plazas y baho
3 _____ EL BRILLANTE- an* 11134.96, .1,. M.drnI,. Tr ,",Io Motor .Kertnath., 11.1 p1do. Vibrato y ,I,". oil p I
y 677 ,ntra fler Maio Krab .I- nalantro, exteriores adIrloaaIrm.J6(f;- I s I fi. 113 -.. P "on
1J. 592il. Allogo. cutivrtri. roinatior. ,alit, Y SUMAR d 1,,do all, Itt, rial"Ailte. hprruja bron--. on. Gulintras slkln,. Arcirno' recios convencina. prIv.do. Ficeleale comidit. Abundlin.
Pianos Alto calidad auroriona y sme. A-411741. SaArtit ifi, fond. Ten I ent P-Aamion- ho intercalado.
Yur.tlllol, t.da I.[ ,,,, I. NUEVAS Y USO, CON GARANTIA r1csII(,):. OfrbrA,,prcclooG Il6dIc-. No mon(it. -fla,- anuellit- garntilloor 141iinvo E- I.. .III o"".'a' 'N"'o'lo i'llp""r laf-_ ,@ agua rrIa y caliente. Preclo meidiJ, Air A Iloo. ,:'1-"% o"';, "': I I les. Esmerado servicio. Excellent co- I I im..
on .., ,,rr;,:-,., h.r 1(14. .It,,- 11-71,.'.4-Y, E-'11.1,;l me-; Telff -n. AI 1412, a ,;, ,--,I,]-. a dnmirillit.
hit .". pag.. """' S say. o C-i.ad. 359 coir. G y fl. Vdnd..
A g"r Allmltial- ,I,.. In ,I. art'... -it, I'll'ol- _os, armaricts cle In cina. Alegre bar on Jos sardines. P-764-90-41 11,
1. u'llildZilarl' Archivos, lArjeter Altir. ex, an. Tyr III narch, AKALATAX LIGIMAS AVIOX rUmm- D-694945-7.J.1l..
(7-171t fill.23.1.11. Accro. cajas caudales, bur6s, libre. atra. morass. Compramom y cambia. to. y 111A."... ni.I.I. A It '_ GANGA: $800 COXPUTENTRE PROFSPOILE
ran. Agulla 513. M-1641 "ab is. f.rr.d.N tell,, XII,. ',,','.',. So -ndo olia laneho D-8718, 79. 12 Julio AN
D-IiIII-60-5.1ullo. ". dl.'.do $5.95. Mal.1h. f 11tir. firtl- "'llf-ar Y I]-- .'2 -fl-. P-1- dnr also.. It domill. CONCOADIA 202, A
GRANDES, OPORTUNIDADES lox. sills giratoriaA y finas mesitat '17 ,,,', :',%',l a
1,, may on.rillra. Infornian: NI-347 Ito. Primern y ,Segundo ansentin"Al. a Mit-rinIM 'Ye -IQ 1, I I its ,,,,A hllltli(,n
11,11[tilles para mliquitia. -La, Re- tiger... M.1c.t.. snalll.. $2.!-.'.. .q r: Denjel: 8 11 r rori'll-lidlid alumno. retra-li.d... In. bropIl. fr ".A haria l.,- .I.d,,.
JuX. court. 1140, main 185, "Ire -i:; Klodernap, SuA-x 16. forms Srts. FernAndex F1.01ii.
dor 1145. torraza lifir.. 11%ing, acyrar, PIANOS SPINETES 3' 3D- Buenas r all a. la. Toda, aamtilchit I
It ,,,,a ,,, Rue genCia., SuArez 18 y 20,.cati esq. a Verticales y cola de Ian cri acre- 76.qo-yr -Is. B-960-7-2.4 Jn. HOTEL CANADA .]c6. .. ladit".1
Joe .... It--. 9-10c. f.,I- WALAWAS ID31 CURAO CON 0 SIN Villegas No. 1, e.quina Tejadillo, a D-7469-80-lo
ld.d,. y Jinja. preal... .Clud-nar. CorraIC3. A-6628. clitaclas maracas europeas y america. fuelle- Malet.. fine. plal, GRAN OPORTUNIDAD locuadra delal.alacto Proilidencial. f ren- .,
San Rafnal 310 entrit ea. &4- So van a In.iraffico motor ni.it-Inn, t .1 parq ZayRa. habitacioncs Y
Oqundn y So- Par av6n. forrodans en ited"I"'i"
('_968.fifi-la JI. nas. Nadic puede ofrecerle mej.,. nes.4au.lro, Plat a Jane. 4L& All- area ttChryxlvr#, do 6 ctlindroa ) INGLES
MAQUINAS COSER -SINGER- Is dermati, SUJI res 16. A-4074 apartament- con agua. rrta. y callente. 81 CASAS. DE COMIDAS
L05-00 J 00 CUARTO 3 CUARPOS. precics ni ma garantia. Bellisimos 116 H.P. an perfoclas condicinneN do Preclas econ6micos a huespedes del
moderUR r.glo cu rto enobli, lilflfi; Como nuevas y 61timo model de C-47-62-17 Ji. funciomlirliento. 17na verdadetra gRTI- CURSO DE VERANO Interior, par Ilia, SeraRna. a men. EtcI juago cor'nodor. net eftoba. rejiila jit I estilos y glandes facilidades pago. 52 VENDA 39072 DX G63KA BIN Its. an $650. InflriiiRn: F-2614. Curito IntensiVo. free horns diaries. vador dia y noche. Moralidad, Jim- COMIDAS A DOMICILIO ,
Un D-7G44-YYE-29. Permit adelantar dos grado. (Alan. plaza y neriedad. Informen: Tall. Hasta. 6 a 9 serviclos. Artfcul.s do
rasn, I too,4calznda deirdo del tres y cinco gavetas. :La Regeri C vierido nuestro gr It ;ur. user, comPletamente nuavo, bobrallnts 2nDusiitos, ExquJnR T.Jax. tionvenzase a Imants dards nmericanon) an tres mesas. Cla. A-0400. D-5182-79-19 Julio printers calidad. Acceptable variaci6n.
to guerra. lots equIpado. tree as oral y laboratory, pellculait. test,
C-972-fifi-13 Suirez 18 y 20, casi sq. a Corrales, do. tiLa Predilectav. San Ra ael random aluml tit. Xcions.len tnsumer- XOTAL MKPXXIAL, PRADO 35SI, Puntualidad y limpless, Catlin 0 No.
Julio Teliforict A-6628. pie, etc. Elam& or equlpo de onaeftliza, do 14 entre 17 :1 19. Vedado. Telf. F-39;.l
803, casi esquina Oquendo. ArIblez. Diaz 475. FO-1657. DIM O IRPOTECA Idioms dayla, AnArIca Latina- Clases ,Aesq. Virtudan. altos. Sal6n CrIstal
. NEVERAS Y REFRIGERADORES BAULES Y MALETAS C,757--60--4 Jul. D-7660 diurras y noctu ties. 4Havans, Busi. alquila, habitacidn min conilba, Pro: Precloas convenclonales. D-1792-91-4 JI.
I 62 SOLICITUDU ness Academy., F-3043. 7 planteles an, pie. persona sofa, con sin -nueble
-LA VICTORIA. A-71117, WAVARAll D-74.13-79-30 XIXvO COVITIIA DOXICJILIO AA. $20 J14 .Motante. coclnn BAULES DE BODEGA La Habana Y Marlanao. HOTEL TOR tfculas do primer mlidad. vari..
7:4rbj,$ic$30.mpr.0 I escaparates americanos. maletas ". AM ADORIES CAMAS FOWLER tDIXxsX0 AN MaPOWNCAl NINCZBI- __ C-706-75-1 11. cl6n diaria. on mend exquisite pruebe
n reparaman on tavern, dojAn. I .00 8 con garantfa. PROP250MA COMPATANT31 AJIA.
In Trabij.. Karen do., APXNA SU 3F'A*O, 000.00 na Nuevo deficit. Be niquilan sports- meri nuemtro clients sirvo blen. M-8499
it a A31- Sill" de InvAlItinn Y aparatoo m6di. datut.$510DO Ralortiolo
POX $4.00. .000 zando $20,000.00 ricana. do ingI's y taquig:affa
'I, In .vs. para avi6n, maletas piel, fi6ra y lo. Iquiler. Niqualamos, ar.l..go lu. c-aulins. a Agulta. soluta inarantla. y securidad. Ma- can aft Antos I v ... ona 70, 2 300, 3 146.
- nuel Dominguez. afinador y mecini: I I t: in 'con befit, y habitaciones con
nit, maltinct; pirl y cocodrilo, y car A plateamos, MAxima garantfa, anuale.. Plda Informes a Ica corredo. manD. 1"9168-esPanol, do classes :PJu todo a. vido. Se admiten abonadon a D-6706-31-30
D-7777-NR-!q c, it Jana. xraduado Excuel Dan 1 1.-plua. 1117 entre FArobar Y Ul,-- rel do conflariza. Lo.adn a hIJ calcillos. Grupos. no. Rerarencias. Tel. comedor. CompGBtela 357, esq. Obra.
lectri propin pequen, -tnm I dard, patas plegabl a hipotera fesores graduad0b. Tel6fon I
_ a "
WXNDO, $200.00, marialaim I rago. 1. Teldf, U-3322. Aii-724". Casa F- M-9221. 10-D-401-63.2 D-7413k-75-10 pie. Teldfono M-1366.
teras para documents. -La Regen- guard.pda N11Y, York. Taller, D It 11,4613.
RADOR C rAnde.. :iMNI)lllg OU CARA, 0 OPXZCZNBZ CLAN318 DR 82 APARTAMENTOS
puertax. motor arado XV sllng- ia-. Suirez 18 y 20, casi esq. Co- "It, bl. Tlf U-3040. ____ C-114-62-21 Jai. &QUIVAN PIANO, D-9719-79-123iilin.
boon .. ratuable hi.r,.. elirnilitad. D-7171-AF-7 jull. V 0 3111211A WING, PONG, TAII!".: I amprar Algona? IDesea vender cr4!. toJido, bordado 3, enntabilidad Pro
" I
of ril E c ';'- rrales. Telt6forto A 6628. mr 16 V-11- tit Hill, con moratoria a sin all u;-32if, SE ALQUILA APARTAMENTO EN
a a I fun, .t:n p,,rIAtil 'N, ". ',:
miento. Em co linico. J.'zift ,I- 01I DE ANMALES horno ,a',,aa .11.7 ,Qui.r. Ud. inarlir dinero so. D-760 -75-5 ji. HOTEL 'COLONIAL
mando rtlnrd. Marla, 4. 3, if. 11,,Vaj- d.. h.riallittricoa to% liid s. terrenoal 4Desea Invertir $175 mensuales. Calle 21 entre L
. RELOJES DE PARED Corrisnl, ra case' t PROPMOON DAL
to po ainero par iculara., CENTRO AS
y (Rut 1). ACAAAXO5 DA 31131,01311113 DA LON It(', $30. Calla C No. filifl, -. a r rtidas chicks rJan titu lar universidad A M a Trui 4- EN EL CENTRO DE LA CIUDAD y M, Veclado, compuesto de gala.
.2s De cuerda y clictricos. Las mejo- Extados Unidon pars, Is vents, Pre- ,!.,ra,, 27 y Krandes. con nuen lnterd ?
D-6110?.Nrl Y 29. Vadad.. D-726 8 -- -Pa Cai Y Hilbo'na. Closes a domicille lani.nilRXDO 00 XXPXIGZXADOMMS JLZ_ re, marca, y an todos tamafios -La late "Pilties cot or sisingres. 7 nalem. Oficina. Reins. 316. tie 10 a I tales Y allpertores. Ingrestio-Re San Miguel yGaliano. Res"deac's" bibli.teca, comedor, Cocina, cuarto
closo 02 N313DAD DENTAL
esquIna .Ait. Reparto Benitez, Ma. eIVENDS UNA U I ":8" Habitarlit.a. Y aPartamenton. tod
construldoa, day fitclildadem y neve. l 6ctrica S. S. White, silift, ,I Iti. ... M-1110* ,11,D-1711-11-11 I Jul, y Es"llela. Seundtletas, lalllt- can baho prlvado. Magnffico comed'11 de criaclos y servicio. Cuatro cuarran.Cova, Alonso Neptuno fiI4. Regencia-. Suiirez 18 y 20, casi es. rianao. FO-1 ifill. co del 9)tlmo model. Para infornies VIVA DM SU ]SANTA. AXpLAX BU gra ffa y Alrennograf[R. DidArtica no. I 3o. pisn. Elevator dia y noche.
D-67,21-N] C-5202-61-203ul. Ilamar at telAfano F-8813. dincro con garantla, boon Int e ri s vf"Jina. Doctor Pedr6s. F-8410. an e tos y dos bafios, garage. '
lquina a Cortales. Tel6fono A-6628. D--,654-75-2., JI. Preclon o-n6nilcom par tit& pare, hu6s- Informan
(PAISTICULA )I SA vXNDZ I X-A. SE VENDEN COCHINOS D--, 105.6--i ,an unl, Partldax deade $100, $500 Pades del Interior. A-6968. reliforto 170-3588, la ensefia el en.
..--- ___ 'IL-1- I I ,, __ I's= $1.000. Inveral ones an t.d.. can- INGL31X, rXANCXX, ALMAIAN, ITA- C-74-79-19-11111.
n^ .- . -- . __.. -.-. _- -.d- V. -_. .-- I -11- .. -a.,4,,, 1-11-An77-3117 IJI
F, -,- -; -, -- 1, I _- ,_ 7 7 ,T. -- -,- --- -- ::, I I ; ,, -1 ._ 1, I I I I
. it I I I I I -1 1 I I i . 7i
I I I I I I
. I I I I ,"
- __ __ - I I ---- --- ____.__. __ _-_ ... -1. I I \ .,.
I
. _A90 CXV I I I I DLMW DE LA MARNA.-VIMM. 27 DE JUNIG DE.1947 PAGNA VEIMMUM ,,
- I I 1
. I .
. 1 I
I I
I
. I I
I
I SE 7SOLICITAN SE OFRIECUT sE OFRECEN i
ALQUU= I ALQUM= =Ummlm I SE SOUCITAN, 2- I .11
I
__ "! __ _2! f44 COCINERAS COCUIR in CRIADAS CRIADOS I 19 COCIINZRAS 6zwnOS1 1
a, S2- : APARTAMENTOS 34 HAW AM MIM a OFrXw N MARIANA REPARTOS w SOUPM; DE ALIQUILERE I 1 I OYU CASA ASIZATICO OMAN CO I
SOLICITANS MIN SAN XAMANO 110. OPUSCA" CALIA A BSVA*OZLA, VS
I- I ALauiLo SALA Razoassa. PAN& oin- Azamma adarLsITAR I Alow" Ax=- 3) ropost"o flno, raf&ronclm
D, RE A-LQVXLAt Aligi-1110 APARTA- I J)BMO ALOViMili CAN : INMAKAA, tuna .d.d. INR -vir blocs Ik at'. y
client. irldeperiallonto eat realdincla, AX-QV=Q NSVXJUNZUWA 3SLIMITA- clit., ram. c-L. fitinlit.. Bay toldfo- -bludit. *100. Ampliaci6o nitares, Is SierM Kohly.-Almendares a Do. una Invest malualable, cumplidorts read t. .. I
particular. Jmallaa portal. ,-I. des cliers can ratio aerviclo. go astrolten no, Larunam No. I61j bojow,_'entre oquipmals. de todo. fresquir Jamitachs Mat preferable dos plantam, can cua- ,mus obligaclonce, ctin claras referent me", JAY& ropi fin&, con bunama ra. ;. ,.h.na;,,xmerIcAaaA_ Ban JO"
"s ,.uart.&. bob 'Jush ,pantry, ci,, edor, abolladoe sal'-c-pasidoar. Tollifore, F-6492 IAlatad Y F-ectelim-ar. I ,, I RIA1.14. XL&r&je. sals. cookeder, g cusar, tr. cinc. cuart.., molars $11150.00. Ill,- civil, du:rma coloc*66n. Quo sopm. co- foreancifts: M-1434. 40 M-453G. .. I
c"Ina y garage. Calla X naamere Reis Pages 111, Alton. antro 13,y 16. V*da- I D-7401-16-21 ton, jardin, 3 ballits,' iguaguss a One ran "a baricarim. ml necomar0s, No fin- el Rr bi n D-7254,11A.27 P-1176111.1 12-29 .
I Entire 16 y 17, Vedado. do., I cuad ra. Informers. F0.6JI12, 'a A I, y isequella Jimplesa. Sucido __ --122"11-24-92811* *111, AI.Q11111LAW "AM-RU=F X I par mt6 am Rrada mm.nom cantlatAd, vointo posom, T1,41119-1114- j)-l -OANCZ USA ANVOSTZZA IDS
k & D-7099-62-29 C-141.16-2A firmo cualquier contract, before Fd- 27 07ANCZER JrOV31N DAL PARA, 211111I V-MAZO I 11t; Was MINIM31 Sir 7; I.S. vmtuLd pa-cle oft rmenstrorti, Evil color. lnxl,,-.
"F 'zil IPA39A MASORA NOLA BE SOLZMT7 d.-",o,1'.. o ",'.'a"'j. In rot con ,a- 1,11colt. Rf,,,,cl,, Jolsollts, T,)f.
AXVXXZADD6 COMIJazyg: AlquiJo jautialtim0orimb a _" r' la.bl. ,.pmhol, cummatrimonios .1 de, l lix; F04193.
T31311AZO: too Ae Ja oil= No. 112 a rd e
malpfficas. collimator it& a personas wastma. Preelos switailleats. ra, zwiara jarefoutanalm. catradorears'u- SE 1ALQU flA-CASA, COMPUESTA D-7204-90-27 boons, cocitters. riam coc[nRr Y Illn- fesT7claw: M-1634.m 11-2913, r)-, 21*419-27
Jon, edificlat nuevo. lorruza kajp Cie. MlIq r ferea"J&& r D-4923-84-18 Jul. firicas, &dualism. D-7g7S_8S;J; !L d ', cutrot .habiticiones y cuarto plar. Formal, dimpuesta, Ballston mAhm- 17)43111 1 1 %.!7 i
sets, Jujollo bafto. dos cbartos, frJgJ- de; bafio, iornedor, salls. cocaine, I" PERSONAS DE IGNORADO, dos Darmir ,colocaci6W Sileldo 310. 22 OPILZCB UNA IRUIRML CRIADA 62 OTANICS X31*02A NSVA*OZA I
tire. Calls 19 esquina solo; Vedado. MALECON I I oar& cOcinar y IImpAr it matrImnEricarrada On garage. , Dlafrut @'do Lin a suroplia ir ventl1julla Talf. F-9367. D-713.1-104-29 do mano a par horns: F-2125. nia polo, mato, cociraor him". 825.00, 1
, ,D-61511-1124111 babitaciiin con allaus. callable 117 1 1 NABAM cuarto de Criadms y 4erViCio-Cabliteii. PARADERO D-1,300-119-27 U-Iii32. I)- 100-119-27
TALZBS ME 116116 Y Int MeJOr AtOn- = *ZQVZ"X XMIN AIWWDB ALTON POVAilellite. jarait. dos Plantlall, P01- ARTQ .__ --witrazzins, -, I =0 -UMNUUIkA OARCIA 0 BV 105 MANEJADORAS 1OYMN XMXXCASA 92 07=03 PA- UNA 11M*OAA COLOR, DESNA 00. I
"A'At an jE ;iIa,7 "Im do todia orden. Malecdan di BIB RAftOI 911, fronts &I parquet IAL Precio $120. aca6jkda ade pintar. h1ja Dell& Inareartantlif par& Uals. cc- ra crlad# So warantiza no IrstAjo. lorarxr. cnclnnr y 4eudar a simple. I
V I 4 Tnunicarm conarrailgo, 111112110 m@ evert. SOLZOSTO MLANNJ Moldit; 41W No dismarin.: F-7214. 5,11.
,,;Stnoat",,: .... r. Tralanjos, do Nc AS& xxtr@ Gervaslo 7 Belasealials. Trill t. forl Bit .OR Royal L No' 2, ""' Avenida Alturas No. 6 entreAve. Pit ADORA PARA a D-7275-IIA' antle. ads, 212. Talf. U-2991 to 1. so, ,oc- .rialls. a.. 130. no to 1
L. Tel6folus U-2341. San M et. D-6450-17-6 it. J,
D-131111142 1, jallo ClINIQUIel' Persons patella I for. cuidar fallen dos afton y ayuditr Lim coloca. So to Imports Ir Al cantrap. MR- i
D-945-84-29 Central y Ave. Paz. Reparto Kohl ""a 11 01108 viven a murlerim. WJ. pleats. Informant: F0.60117. BB OPRXCM JOYMN CUMANO PARA lids. -sn.n.i. ..Is y min prmtenialon. mt
it "V MISSING, AZQVZLA MIN SAN 111111- I L REPARTO ARA ly' 11IRm Rodriguez, 61 D-1222-106-17 negundil .risain n pirelle. BuenAz re- P10.23", I) 7 2 4 9.10.2 7
I X2S=ZNCXA PAM=&" an D.16 ,.!', j.r'juj
coal 354. modereati y fresco sports- TREASIO. JJCJSJ Plinchito 436 ,em y PedroPA Informtka Telifono F0-3.W Now Tork. 25-f 4. T. Went
a qulla"na 'natillacIdat con ratio oar- I 0-6076-90-28 4NWJLDOALA BLANCA, ferenc'&A: Itl-_'730- UNA XMGLZSA COCINE13114 DR 00r"nto don l)'eZ",Lb&f" do, color, c-- Call. 17 ndmaro 256 entre I Y J-86 an lox holes, an aIquJIM Una cam 2 L SOLICZTO K D-7.99-11% :1. 'i
Y1 101 PERDIDAS artediana. admit. Reterencinx claram. Ior, rep-Lera. "rta familla, con
,(na. ascien-ar, inclaterader. coinsede. ,.,. .red cuartoo di 4X5, axis 40. comedor IRS. 0, V46013L D-14111-1440 beafto 4%4, waraj. ImS. toxins. Asti, par- I . Darmir colocaeldn. Hostile: $24.00, 34 r-allfig. OPMAI jovzx jAAMTj_ litionstAl refereTclam. b-210 'a) I
raformes:.Empodrado 415. lanjoe. L A46Q &IMIA Z=P=A'r WSMISCA or: FO-1003. No park mimiente n pinthe "n snag- F-8044. D- 4 vi
, D-7250-8*-27 JEAARTACrON INSIANDE, PjSMNANA L 6 1. clositt. bell, patio is hall. 3'h&bJt*jIc1nas 4.x4. AIR NI PERDIDO USA OATZOA MIA- No. 36, Mira. n.-33laIosn7 -- Is
I L ;.1 tux J."O's JffrL,.j:,a .j..., n(ficas referatiolmn. VA. riulquier.pa.
I
. A.tQV=O APARTAMMINTO: SALA, balc6n, anueblels, ,ago& y lox-* slsm Krett.n. I dearaills connodida- ba -.--Oar L'y ennical. all-ma. it- color bola. c.r-.111. y O- a-. --,-s ... a,-i-e,6-- itir-on w 3:16 120 MANFJADORAS I
,
L3 Calart.a. bafto C.lUplftto,- coeina. pre. a hembres solos_,,San TA-ro ,des. Para Voris a Inflormes de 2 a ,7 Ratio, rftimo a Bolen y OfIcIns. Tro- Kra. entiande par Morsel, LISA 03 SOLICIPTA UNA XANZJADOMA
I P; an. L I lie
I patio. Todo ratioderno, ;R entma7'1; j 36-42157-1114.1 jftall. 1 1 P-9364-97-3 JI. picall. Ntifim IS esq. Prienellex Retain, k ntrs 1% y 14 Almendare'se me Its SID do 20 hiltne. rue.tlzim. D-711q.1 18-1 I
'i .R9 y'SV3rAZ ift In RENJAM, Coulanoll, CO- Columbia. L D-611171-90-:11 gratifleaclo 19-101.2s par, mahej nil IfLA tie 2 mAn. qua RIADO JOYMN, D in
19. In-forman: 4otIcA, Vedwdo. vi :-: n. D-76 .1 as A COMOCAMSM XAWZJAJDOXA
2elt- 10 i ,va a"" a"'Telf.r 1 9 ;j I tests. ar.teren".., ,.It. 27 NO. 507, -L, I II-A bu.n.. r,1 e,,lr,.I-.aJ,,. r-p rD-7251,92-?7 "it clain y todo Aerricip _I 1 34!3 T habitaclorisrs. dox bA- BE AZQV=A AN AYR. 22 Ard. 23. ,attend, do -ints, prifi, I .. all A ..,)do 3 A 5. of- I
AtENAM"X; "An-RAJRXlft& ARIUS .. I L ,_ Real eu'Lrto. merviclo catladoz, Monte entre 9 y 10. Anars. Alniendairc ea- 102 AGENCLAS COLOCAC16NES Alton'.entra F y 'C' D-7 11.5_10 _.Il mania N.J.. Iln,,..r U-581,4,:-de 9'%11 y
;-, 't 06 9 : 1107 p! JMer jalso. agua slempre. Ver- sa con portal, sale, cornedar. dos tie 3 a 6. , 61 ro.. F-4906, 1,7117-12047
bladti: terrnza. salA.' comialori 3 cuar- CA I !: is Is I 0"" a -2i
al, tom, -.2- belfloa.L.cuarto ,ecill"14a; "tirsitia, ,tfi, y I im's. I SOMICITO 239*Ozk RILANCA Kill- a COLOCA ARAltBJADORA 2117111I .ff& 003M. D-68"2-97-28 cuartoa can closet.. Issollo IntercalRde -LA MATANCERA. A-7740 DASAA COLOCANSM CARAIDO CO: n. ref,-r,,,,-In, sale at ,RTnpo, on%
tel4foraq., i rTigidellre, clu tbs. '6i;a, -mMlMt*heJM,:herJbO gs L -__ SO NIALTAINDA sun 3111111IR ell ores, corona y a.c. Preclo 155. Servillocs Para cualquler parts no. ell diatia edad, con refeteneft". para justice con btielms ,eferanclits tie sit cri.dA. 101-6471. I)-76J"-J.0.J0'JIIJ. .
blbaclooa a, 2:, hombres a matrimonle, ... Ve no Idar un nkfto. dormir rclalc&6611, ofitlis. Inf.rciaRn F-4806,
i, vajilla, ;r WtSr- re del&5 p.m. ban& y Repartee. Servidumbre entities 'w.obar
- .175. Inforarm.n. P324... depositeloss. 4GUardamuebles
, D-7269424T a- ague- D-7517-90-28 ...... BueJdo 115. 4. .No. lei. D-T I 1.1.1 19-21
- I lux. teloforio. O-ReIlly 1119.. I ners, contra todo flange. Extarfin I del Pala y extranje.ro, can re- D-7,114-105-29
_... .. TN Villegiss, Bernaza. L D-OT71-94-IS Come an cam, par m6allco preclo. Man- RJAMIRAMIA1111111. AN LA CAX.LS SAXA ft'relICIAN. ServIrlo rApido. Sol 466. an. Jr, Is. or MC 22 CRIADA DR MA- 123 COSTURERAS MODISTAS
a ,
I -nilaeblado,' fresco Rpartamentn, L to 903. Cliatrn Caminsim, cGustarda- Nv. 35 antiguo, nioderno ".51. go %I- Ira Eilldo V Villages. as SOXJCITA itlrw wg"AJADOSA Do 11 ell., o. I st.nhiOra ,narioj.dnr.1. era, A-4711. Vlaftenom. itillial atria case, tie portal Palo, I vital*- '-10!-14 J1. park IIIAm. tie 2 sham, qua ante ,fis- par liol-R-, nix a "Jfl NSA. INDIANA AIDAM 332"A 00, compuesto do sale, comedor, cuarto, CASA FAMILIA '"u""" """ L D-4911-87-29 tor, lam dor y rocins y "Via an ;35.00 C-IDS ..;,rri'virenciao. Ji, ,,, ,NNA rantrilrular o Aller con ".
raelialla'Y bane 'cob ague, frfx y called. WAND&a., LA UVCKACZA QUM AID. priests; a Jar a lilt inatenist. tndispenNk- flirtation Cle'lli'll ;.,- le, I f. re ... Lim. Trilf ... A6.41121.
Ili. 86to *on $95.00. con tel(-fono an vI DE MORALIDAD 00 L-A Dave an el DID. No. 4 bles referenclam. Duen sueldo. F-345S.
kLQU=O AXPWA SALA. i3-75241-4049 .m Inlairtil Affencla eCoopers. trabaja S D-71511-119-29 1) 17444?-1-2111
propla idiflolo Areas, exile tFs, era- En ]a make efntrlco del Tedado: F der. cuarto, belle Intercaladia, cc.ej -0flenut Wanda is. L ColoC&Clonee. ra. i4ortellatift. D-7iiI16-105 1.13 ____ -,--
I tr Lie y 21, Vedad I Intopenex at radinero 662, mIt". Riquilo hatiltaclo- us, Agullis. 865, ler. Plan, ago& abort. ;,: 11 11" "a,,* 2011cito servile domAn- CA1ADA BLANCA XMIDIANA 31DAD MODIATA Y BOADADO&A PANA
M*3741., D-7295-821 ties caemodau. anniallas, arnuebladam, iterate blempre. Informal an LIM missile. W. Edit, Larres. Impe. log denva. colovar-e. soikdair I Pnferma tlkhsjo. a .1.--. Calle 21 .N.. 1021
. mid&@ y .ervJCJo8.L rinatarinsionlo solo. D-7107-87-!7 alliullan parm, see estrensdag, dos eir drado y Agular. D*pta. 107. A-2653. COSTURERAS MODISTAS L do din a novice. infort- F.A911,11. eNq. I? altos. ved.do. L)-7S.56-123-LIS
R a horam. selloarItas y hombres. max Independlentes: portal, terraza, B-1 A6.102-11,111. D-7 1 IL-11 1-27
P boom, Gallants y Trocadero. pr6xi- me L, D-11,11.15.9445. 2W 3131 31DMCZ0 SANVO*A..KTU,,. axis. comador, tres cuartoo, dox 1,R 52 SOLICITAN UNA 2t'UCKAO -_
in ternalriarst, alquill, apartnincia- N O fine. coact. it carted. con baft. eon, S RAS-LAVANDEROS I
, am a do an I& callands. do Airemitarlin LA OTILIA; F-41M par& armar baticas con avimper A- 124 LAVANDE
an do dos y un cuarto. mala-comod.r. 11AMIRIMMA. ZQNOJLAALS. AL1111117LA, IS, entra Luagarefto y Bruzon as. at plate y gAraje, eocitaut tie earnotAnat I I 11 fi. bnjnr title horam n lisda el still i
' Quila unn cam Interior, segun' I Mo. T)"mog "' during. eVrarilln. 119 A 1211, ll.i,,, T SIX B318MA COLOCAR DNA MEMO.
beta, cocina y closet. MUy frescos tb,- habjtac)6n aranialls. y fresco a per- do so, Peoria: clento cuarenta penon, calls. pi sticRrallicYptiont Agelwy. ,,;, nism: on& IncuKtarlora Para ropm, I
dos con balp6n a Is. calle. Inform.n atina ton bueasamim L refer-clas, todA m eanul"a. v.ntilad., eon tarram, ell. Inforplan: Tel6fon. A-3148. Ulted n "s to pliallittlear elms. do Nlr. Tralga alluestra. gan Miguel Ill. I).-, 1 ji; Ils..-j rat pxra I-ar on ,xxm alartleilar. I
D-7260.90-27 11-t-, del Vista n a, tranjorn, especial- D-7129.11-tl-29 .- __
1-1. m-n.ja _nce -02qgltCIF" PARA -02 T COS -Umm" .1 L-ution. "T"
. A60479 7 FO-2237. Anixtencla. st me items& 22 1569 entre 1A. .comedor, dos cuartom con xu 61o. do ax n -TAMiLigiv-- CUAST D-7251 124-27 1
D-7151-92 -600-24:!j sets. bafto Interco 11 -60mrSocIONAS IDS -127 24 y 26, baj.x. D 1"9-1a4A-cDJllMI21-D. -OCkIgPLJMAJEWTB-AREVItMZLAdW-2 ail-le a Mine e Dia .;n rolorl- ..p.1t.l.. ..;.,ri. ,
:__ _1!Twll7____ -, No. 31.1. y saintyab.nam, Rotor
11 va,
aJjd!d,,.. solicit& op.,. P I An fino merviclo. I'luen wilellin: DIRSEA COLOCASSIS LAVANDAISA
- 77. Palo con all lavallara ) con tollIfeno; aIq tin france, clean ba- 0 _21
AL.a- SA AAR7LXA, rMENCA 171-747 __ TI
., CH APARTAMENTO Rdox con agum. abundkin- Ja on at report La Sierra. Infortfies: amrJam experts, ropechilmento one cc. I.j Para ram& particular Inn huorias fe.
bitaclian eon baJI6 Y closet a olatirl. .597. 11-7.11;.q.119-27 w e, i
-'---M O- Bervi- 'de cart rradorR, Marti No, RD, Retain. 'IT allod-lonom. lalftarin.. -aaiaoa;.
For calla tie 3 6 414 an 1A Hals.1191 is dfa Y nacho. Acallarin do fabrIcar. Telf. Fla-3686. 103 CAUDAS CRUDOS D.7 304-109-27 DESNA COLOCACION US JOY D-, 119-124-27 1
at spar-twinento Eta modern*. core& monlo a sefloritax. can .comidus. $90.00 Precto: $65.00. Informed: an at min. D,7247-20-20
Uiniversidarl, fresco r clearable. lilt Is. Catra Independlents a dos hombremim!Z Mo y an @I U-1621. I "paral porn cannerorn its hotel a BB*ORA DR XXVIANA VDADD'i t Mormll MMC38zTO CSIADA DR KANO PA- ,sell do huitaill.de. it ramm. particuiRr. MR .
men Telf. A-4814. D-7264-S247 'dmi,,en Rhona&& Ague. I't-7192-97-29 rK ol servielt, tie 3 personas; alone Ilona maxilffirAn rprompritiftelonen, ,A colorn do I it A pAra I-ar, plan. J,,, 4 el. 2 5, y 27, ra-7407-114-!5 A-0279, SALA, 24, CORNADOX, IjA 91 I bEL MONTE T VIBORA qu,, to or reterpncJas clartus. 11, 914 AGENTES VENDEDORIS horarado y IrRIAjmdor. no impria-IR Ir char a liniPIA1. No dUPr.o, tin tralitsALQUMO "AXTA=NTO POSTAL, Ila. cDcina $40, i14 amueblado anatrl. I ,,, n 'A
sale. comedor, doz. cuartqa,, baflo; an ALQV=AS XAMTACIONNN. CA-t mania $25. Cases amuebladis variant 99, ALOVILA XO]3223r & CANA "cam. rinrmlr ell ]a raloracXii. NOLICITAMON AGINTAM COMMA. verct, do Is Habana. Maine tol0afallo. A Ion 6"mu'latis, ti'llifuno M-2142.
0 pocialm...servicto criados. Primers, 159. C-positela 902, halos. anurallpri La Habana y sit* raper- A .9. 11". D-7 6 13-119-2 A D-l.06-124-211
, lie 11 No. $62. Vedado. code, varies roman, al(lullanlos ntran. amueblada, tres halialtaclones y dr- 11 6S., 0.1.2,,
La Sleerm. D-7285-82-27 _1 1,r- para I
. D-7399-94-27 Habana, Marianno, Repartris, Remiss, make comodidnalem, Ilona -garaje. No tax. Se eatigista rAferfriclas. Inturmes: 92 SOLICIXTA UNA CXADA T USA I
. XR.ALQU=A 1). -.... ,&ja.jEj1_, ME ALQUIZAN. AS EXTrOM No. 7ffi _- 111,41146-117-27 fall& ague. Vlbora. X-1070. ISOLICITO NSA. JOYMN BLANCA do A a 9 a. an., Sukroz No. N, altos, mansiladnrit ton rererencla SIN, calla 125 CHOFERES
do'en Ill rate c6pitarice do Lm, I-Laba- fre D-6663-91-! .. parm. l1rupisar y Invmr menudeticlas, I D-953-114.2 Julio 6 166 .,its. D y E Vmd.d..
Jia,.mla, cuarto, baboy coc)nR. $90.' altoo. hatiltaclones lnuY .fv.; U.-SO CASA MADIANT3111 'UNA AN- nil- seps. Men No oficin. Dormir en- D-76111-1111-10-jill.
at 1. comes M-1224. D-6909-92-1.1ul. agua. a todan horas. D-7235-41, calla, portal, solo. romed.r. don ALQVXLO CANA AUPXXA, INXT lo,.661l. reftrenrlas. .-;.old. V-6-00. PARA LA VENTA BE CARAME- sm 021ANCZ CXO721111 JOTIIIM 10
CASA DR PAXILTA A.LQUILA SAJaRe hormones; habitaclance, hall, Laskin In Palma No. 262, J.rdlln, portal, so Belatt-In No. $56, entre Dpmajafle Y OPMACBXZ 31111PASOL CASA rAXX- Room experlencka cam& particular a
I AZQVZLO APARVARAM"O COXO- tacidin con led^ Is, walstencial a hom- terealado ir de criades. Informal, Pasa- recitilder. hall, bitil. atterciatlactil, 314 PlAitiver. D-7113-103-27 Ica, chocolates malteaclos. extrac- Ila "Mitiol-o anitguNm lo qua re. eniceirlo litionae roferenct- Min pro-
- domento annueblado, frjgldmfre r&- jo Cents 72 hajos, Telf. M comedor. coclana. cis. c., 2 b-b-t*c*.. -iiiiii Jos de frittas paral duro-frio, chiclets quIere prActivit phinthar ropa vn- tenviones tell. 1-6712, 5A.,wii.11 die stmona 2 Julio at I Seat. Plain re- bres Relax a matrimonio, VJrtudew No -8029. Verme dit XOLZCITO CXXAVA XRDii'NA [ler.. .cA. -1--s. P..fre-ciiss. D-4591-J!s1i
(bajoz). D-7699-87-2 9 a 1 1 a. ill. Alat sailor *100.QO. Int- Sueld. $15. San .1-41 632. alto., en- 11.1-n-lds -. .N, 4", N". P-160N-l 1 3-!3
ferenclan. Gallano I6VDpioD. D-7364-84-'L- RATIO Rag V VDAn- ANTER mes: F-4959. tre Escobar y Gervaslo. palillos de dientes, ahil y elpecias, DXJgBA COLOCARS31 MUSS CXAVr- I
I D-6647-82-10 AN LO SEWO39 DAL TIMADO., CA R relic grain mlma recital. D-7318-91-17 D-7 1 69-101-17 50licito en pueblos del interior agen- P-9716. OTAXOMBA JOYMN PARDO 1 f.urtrnnfreforect-Am tie coast cnno. I
_ *in& y Eat ut .Irvi-te d, in. %'a -.1quier ram, ,. cid .. 'If .no F-2545.
Bill ALQUMA "AILTAMEIMTO ASS, a& de corta familla, alaitalls, una ha: der. tres amplitas habitactianes. bafto Nz "Quial.&M &UJOEON "Taost TN- Bill SOX-XCZTA UNA CAXADA IaM lam distrilicticlores. Produclos .R a- Magnifleam reterenclax. itirnt-no- C D-7. 1411-129-27
I Ave. entre 98 7 Ave. Golfo, man- taltacittra con toda aulatencla, proalls luterealado complete, empire comedor from, sale, hall, extiffindido come- maiu, blanem. tie 25 a 30 allon; aros- Apartado 655 Habana. Itasca. F-,S7lG.__ D-TI196-1 I 8-:11
puesto livingroom tin cuarto mervi- para personas qua ,temeen vivir tovall- at fondo cocina. Y cLientador do gas. der dempenana, tras cusirtom, terraza. at toinbrada. a mervir. 11. its. traer rlf,- jul. A-0709 OTANCEiR CA141 IDS OXOr]13L JOVE39 BLANCO DXXM&
clow, cuarto ciiad s, gaiaJe. A forme. quilas. Informant: F1.6191. servIciost Y carton carladon, dos te- fon o, cuart- y Nervivits de crisdo. gas. ,-,,AR. Supido $25 y uniforms. Cis- b-6081-114-21 ru.1-tsim 'I. ,i,-,-,, roll refortilam volorarmit pArticular at ,oni relal min
'. FO-7965. 1 41117-82-1 it. I D-7292-114-2111 reams Intarlores. Alclullo an 31111. rajo, luz Indirearta. eat lo major le Ill II. 2". No. 61, asti. a N, %1rdado. Cori, Ila, (e].I.. Inforl A-67114, I pirt'll-io-A y e-p*II-,t,,.. Presuptar
MR ALOUMAN APAMITARIASTOM Verine 2 a 51 ding hillalle.P. 81 no Jnte- 17111stria, A'Ipta Alegre No. 103, bit Jos, D-;164-10-1-27 -,a I,--42_jl,,_!,J pair Jo.o. M-94d;i. i
ALQUYLO 31EASITACION VAIRECA Irepan coadiclones no alsolettar. entre Felipe Poey y lie.LdIft.
-aeftbadoe, ralarlsar. Lo meJor mAs y amplin, pure 2 a 3 pectin
cl!ntrico Mar-Lanao. an nam. C -* D-7629-117-29 I -%dll-91-27 XOLXCITO MRVJAX BLANCA, DR jO _____ 11 ".12.1-123-!3 .
Comfortable. main, to- lie F --brica de caramels U-165D, OpAR;CXSE CRIADA INA MR OPAMCX US CIA PAR SOLT3MO I
cuarto ballot ,ornedor. recipe, patio. Ids. extivialta. Estricts. moralidad, ed.d. porn last. el -r- tin roll reri-)eiR as do vun.z,
ftelink lb9. O-IPAJBXML I ALTON. ACARADA a.,- -_-v, Ventilation. aglut abundance,. puede iw tie tilt Illatlimaldo solo. Tien, SOLICITA AGENTES rness le- eon boon. werencla para com parD-7219-84-115 ss tie construir, con ttraram cublerts, ,, 'UmplIdaw. ,ontots,,.I.. ]'if.
verIO R taidall hOrlixt. Preclo 1115. 81 - VEDADO In, hall, don carton coal Jujoso bj (joe vocinsir I eat y trace arrarrenclan Qur cunom-mij rl Afro an porblop del rrera I;-IhSIl. D- 7740-118-38 11,111.1. M-41112. D-71193-129-211 .
I
?I 0 licit. lationar -eferenelits. ,onduttR ALQUIMO A X&TI=OWIO 0 SIN- 0-nitale.. Avecldft 10 interior alm Is Itrailliallea. Vitijilmemoral. no Be praiente. San Celeotlno rise MOIR, hatiltaci6n Risotto a] bit- Ila Interemladu, eomedor at londo y ,u- elltm I2 y 11. Anitillatl6n do A -Il- I.m. a2uhatim. Apairtado 31. Gunnalmeost OrZNCZ9X CRIADO SISPAAOL. TIN ISM OrMACIR SIN OZOVIM P3LA5iT&Rat& alempare cfe. it gas ,!Oft valentador y .1(:., INN -in -o i-asporlencia pArm raise
entre Real S, Sairul. Marlanno. A ra Ina a 2 ne. referect, 01 -rir dom4a.: ( y part!
tilt fresco, a aplin. AMUEBLADAS mogul darem. it"I. ::n. 11-111,31 11.1'.1'a. T)-Gtt2-I14-'.1IJuI.
. f gavoterla, pnrn ulailmillux. mervi- tire y traliaindor. Sirve a Im. ri'ma Y cilmr. litionsim reterestrin,. M-446P.
__ D-15661 -A!-5jtll 11!l.50. Ban Jom6 927, Alton, cam No: A. & B. DARDEN.. M-3U3 Lin austillar Para servialumbre, A veln- BOLICITO S1AYrMNTA PARA LOX st is 11 I NI-454G. 1)4779-11 -Iat L:nritsir L-rcon-1. P-1,443-126-1111
AIR "QUILAN AMRlsjol, y PASS_ 6. ,squirts. Aramburu. Colman y apartamentom amuebladop in p mo. de CaJzRdx 30 ,In Oetubml ,,;r;t-,h-- ,am r... rltr. S"'Id". OPAi*CRSS XXZT7MNTX BLAN06
cam apitrtarrit una v don hot ReParta.. Lo Nevarrion, I 42,
-litom; tie D-7270-84.27_ ma VedAdo y Preasint 170. Informant an log bajom is It-r-rnrl.., t', Ila. entle Soficito distribuidores '"" I
bit cinno.w. -IR-nonesior. b.11n. ,or I. AZQIMMO i[A)BITACTON CANA Big a verlom 4n nuestria Ruta-6,11 min en U-!242. D-7569-91-2-Jul. I6 3 19, Alrinendisism. hunra. presencin Y rotrarenciftin ratio ,;
c 6 tie crialinx, corinn do Kam Y lavn- famillin, 19 No. 42, pull. is. Vadzdo. canto aliguria par& usted. ritneral Bar. T) 7, 133-1 A3-?T liar& org-flatar I& vents. do carainno. rIdAm. Voy At oxtranjtrn. lpfernimer
since. acua todo 0 din. Be oxilten r- D-721111-341-30 vI... OfIcInas M.l.c6n 101. lop. rnrifilula. y produrtom olniiiareas tlitforan Im-!-,ni. ii-71T.I.Ii-, I'
BE NMONSITA MMM -- 02 OPANCR PTNTORJ, BASM33A. ,,,,
, 7NA nterlor, dfooo ratIR
N ferenclan. Relascoafn No. 764. Ver tn- D-6106-NA-10 JI 12 SANTOS SUAREZ-MENDOZP 'to ponInsulnr on r1lroriR.. )or- ,; o,,111diade. del I UTZSCIRNS JOVXW SLANCO T 332L ,inr liar, mlinblert., o plilcialare.,
cargualla an AptD. 14. PRADO No. 104, HAY APARTA_ DEAN* AOAS"O DR I Inir fuprm. C411a 11 No. .;14 oncre in me eon %ondriltilro. quo d.olern
110 1) I.- ritstr hurn vslismers do nieg- lo. JlAfm. Vills- Eltildo fail(, tie vociedor. )million ) hAr, linititcl6ra R rhatim. PoI ra-fiA94.A2.2q larentort y habitaciones con todo. el ,r1!5%0. 116. cu.d'a ds Radi. can. ALQVMO ALTON, 814, SALA. COUX- i, K. V.dad.. Talfftiou F-15,991,j r Traits dirrrln do rAbrica a agents. Po- I len, -fet - 0 -an conoritikit. dto: 'I'llf. 1-917. D-7411,11-127-28
ZIMDO T rUMBOO APAXTAMUNTO o, on M metro 28 y 29. olovador, as der, hero intercalmdo, RAW entre A inal'anm. r,.-,A57.i .s 1,11.
a. ]lot. d. pr,,I.. Diego Quin. no n,,,a-- it,- 110. Tlt. 14AVI. t,
MO agents amustalado do so) servicio, agua fria y caliente. PreCIOS .1m.-caprodor, uns. hatiltaellin. buff. ; Zapotes V San Bernardino, St.~ -- 26. ilu.nah ,train, D-76R,-IIX 2111 I
, 4 unk. Iran T tolffono IF6.00: con real. Informant an In misms, do 11 a 6. XURNA CNIADA DR NIANO PARA 1.11o, All-t-d. No. ____ 129 OFiCINISTAS I
1, earned.,., terraxa, Jill. haMo eon all gA D-7137 84 .-29 "'ou"'Iscoc lep. Nicotine girt CRmlin. doinnir on- llnhann. D-611113-114-21.1,11. SA', IrSJ11CIa, air JOTUR DEL CAM. IL
danto militia trill y callente. encina. m6dicog. des he Itricinnes falsetto serviclo do Precto 160.00. Ir-1-16n, park limplAr y lnvxr pnrms
r1nje, 6unrto y bansa do crimida, on ei 000.00 a 70.00 D-7092-PZ-27 92 SOLICITAN AGRJFTBS TININDA. parn sI %I J is comlijuler IritLot. OPARCMIM COXXXXVCNNAZ TN Xii.
Vadmalo. Calla 13 No. 1,01t, palukrutdo ON ALQVMA VISA AUTLIA MA311- i-ai.. ), .insider fit,). d. 7 oil.,. In,- petal. InglAs y (cancan. frocanharra. 9
tarl6n con precision torram a In cA- 1111-11,99-11-21 Jan., dorem palm lilt iiiien Jalisco. Noriega In, Ilmuie al it,16tonis A-011.',%,
t rniate.tamenta enn novrra el#rtr[cA. ORDO XRDLANTAI JIMOALIA OANTL pr-11,1111ble -rla 3, (lintatildorn,%as I y CnIal (3flitivit. LtiymnA. P. 7, 7114.1 1 It 21 to. laquiXtroto on @*PAADI y tonsalor I
Tolefonts. mar. Intni-nion Ila ran a min muebirm. Rorie lujolin y VADABOI ,LPAILTAMUNTO RNTZ. altos Banton Sualar", nitti-16r, I.- -lot rv-pon..bl. .it doler, Ime, ul ll D-071-1141.29 --- ____ cis 1111-m a Inm curill-lotillskam, repreF-7530 Y again rAllente. 3, trim alonipare. Calls rJor, altne: portal, mals. cittl4dar, mrjornble. franyfas y Nnnlhum little- flo, 1 1221, D-763r.- 111.1-19" .--- US AMPAROL QUM 92 OrABOR PA.
F-11111011. Ptioda rattan tndo el die. -_ mentatilex. mxolllex cnrredorem, Etc, ps.
- 22 No. 51 01. 1' is F, Vad tin. dos',cuarton, ballot closets corinal ser- tn. Recta $46.00, __ __ BE SOLICITAX AMUNTIMS V1111301111,11, Is arlodo diw inAliti tie v- parl',u ra trRbRjar tdis a por hnrmn. AS-1412.
I's-73311-1111-27, ").7A113-44-21A ,11,1, do Irfaidol. $66.06. infitrives: 10 POLICITO XISVINSTA raiiAgAila PA. r*cs y dfmlll)li.l,,,,,. ,-.it .aa,7:txI- Isr. tille6a recunjecdavloams, A-114'.4.
I I -A"O,- D-74,111-91-!# It. 171-4593-1194jul
29 MA AVENIDA 11MIXTA No. 672, E V&JaTjCSMAA -in- No. 14. Apto. 1, alto.. r. last,, tarlrk ,, IIn. (ill. Ir NI %litall sit Pat lerrit-lo 41 In 1.1111". D-721lq lls -, alopartmmenta 9. tin reparto Mile-. slrjulla hernlotialma habitat:16n 4-011 D-01997.99-39 AN -XRNDOSA., AL LUSAX ,.cajao, bunts rtirldo, Cond-st 1 4 pit- [Abrien, do varnitirlom y (olifit"rAm JOYMN DAL INT31111113110311, MCLTEXO,
ravlols, R I russirm. del Xal-Ralerta Cn. barin y drcuts mervIclo. Calls !3 8 9 CALLS i7 maquixA, a if, ALTON, moldable pinteresco tie Im. cApl- it ter plan kiquiridni. la-163-103'21 ,L:,,r,,,,,Ir. )ndcIvINI I.x).,, j,",qu* SISSIMA COLOCASSE US JOVIIIIIIII DR 11-11 con-Inlientom tin oficina, clock.
Jumble, xd slipilla atria 'a 2 119111(01- ,.q. A. Vdedo. 0-71102-114-. () ON is[, me alartallan Ica ,6modas y fr,&. 3- Pan- ni., Al-lian... ct-Ilifill ,am i- no, rahe ha-r folio sl no',ximfo. xollello entralro on La H.- I
I RIqulia do. torrazims. .at&. comador, vo. .Itu. it. Golourl. No. 14. .at AM 110361CITA UNA .TOY19X ISLAMIC o"'I'l. lie 1. ra.", Ilene "f'I'min. 1.-.. pa- terminal carrerat sin do.
clones, con clu.nt. hano ritercalado y 11-7139.114.24 Jolla 1446_ 1 J.4_.'j 'erl ... I
derfults wory1clos. N31-AZQULtLA X&JUNActiox MR arm A .uartog, I bottom an colors, pantry, Avenida. Gencrul Lee 1,.,,r.t, p^rm, crIfid. do Ill-n-, I,,- IrnsA I- :___ F-8747. 1). I I -. r ror-,,Jam. T.Ifton.
P-7360-R.-.7 ApRartamanto a muchachas Rol lax a cools. don cuart.. scriedo.. Italia .,. a via ty o,,n, *. y doernit en 1. ,-I.-Illn. j ARSJTO VMNI)Xl)03LXR QUM a- -- A7,047, hors. Issbomblan.
nustarlinsinlo sin n1flos. Carlo. III No. crlmdcs, garage, $260. Ilave a Infor. St.., road[. dobi eat,, I., do
QVMTL ATXWXI)& Mo. 416, EAT eltuitrax y dmillbu. ]lots 15; A So it& buen muirldo. ('mile C 404, liaJon. cancan atirlin (to Jusuelem Y %'Ivro. JOVXW DAL CAMPO DABRA COLO- D-7274-120-27
Jill, Apt, No. 12, do 2 4 P.- man an Ion halos y tal6fores. F-4451 IR. comedor. canine, cuatro expliand'i- entro 17 y 15, V.d.d.. fail... time. laurport-ift. T-,hle-n vell- chrma criRdo atra romm. buenam re. TAQ117103MAPA
Galles 5 y d, So '4 D-7492-In.1-27 ']*a ferec, Ian. TeMfono .M.6033. Llmmar ]IN XSPASaOI6. 00".
- D-751 -34-27 y M-70II5. D-6sts-111111-29 des fabitaclonam. don baflos. arniall. deldor A I..degaN. Bit'['& -1111#1611' Andft. 1).7106-113-21 cimi.nton do IftSIds. Foods tommar
matrimanto parsioloaso apartnurento It.- jejolu --- I)claputm tin RIniumano.
to par& mar ocupado a) (Ila to. Bitia-co. SIR AZQVILA UNA f RANITAGION MIA AZQVZrAN XIIJONOW ALTON. lorram, *to.. 'Llallitandanta. VarIA 80311ORTA PBMXOXA NATO], CON P-78115-114-30 I an InKILIm slaspaclo. Joven tie butans,
I con todo at ot"Jelo a hanibres no- 'Millim, Eata, y comedor, claca, 4 a 6. Peseta $7 .00. MAE informed reforenclam, far& atentier don per- premencla. Bueldo.natniano $30 AS-9242
mador, papilla, oil cuarto con clomots, tax, don ballots colored. dos torarcaum" sonas, mueldo 420.00. Calla 73 -Itm ASS MOLXCZTA VXXDXDOA Oilbaflo complete do lujo, cooln& con tn- lam. a matrjmonla solo. Atlanta 57, Lft mr. Acosta F-2845. Reforenclx%. lie COCINERAS COCINEROS D-7384-129-29
A x6ra al6atrica Y carbon, lueez laradirec- Madarlieflo. I D-7526-94-23 pantry, chorine, dam cuRrtam crl&6o* ir D-N26-112-29 Quilt, A-tsid. y Tet-cer., .1 last,, team. -noclclonts, on qui.CRIIL. -_ WJLSJDVA3DO VulTs.
team laustaladan, 4,10.00 merouglar. Be NO ballo, garage. Calla 17 anal. -a F. itidificlo it, Aplartarnaral-, botivaN. So carigen referctirlism. Kmcrl- ocimuso, axponvolso, MzPASOL lFd;7 11,-LIan.o. Be somata
renulormn roterecrins. Tanits ruartia ALTURAS VEDADO Informers, on lam bujos. 911 ALQUILERES VARIOS 0-7 .02 10.1-27 u& ApNrl.d. No. 20:12, 110 ........ a R -IL CANA. r 'it or is prumrutam 28 O Ili, D-7093-88-21 1) '- I 1-.1 14 -, 9 to"' it I Sale repar. be min oompromilso, slempre quo sea
D-7111BA2.17 Be RJulla una. arnplift Y veratiloda, SX,,,SOLX( TA,,,XUCXACKA PARA 11, pInvit 'le, a y isolation. Itplie. vompallfn tie prisoner. No common do
halillmll 11 A 14 (across con toilo met'- 02 ALQUILAN XXIENGSOM ALTON PLAYA HERMOSA spin,. rre r is Joan, $12, Initial- ,rncl s: A-9168. I I I:T.,'InInbJ#n acepla cargo interior.
VEDADO. ALQVILO MODMANO, ,1,1., starts scats lo.quful, nasnian ill Iw- T.-m- 302 con. stAis N'ttiadit. ,rErru- I'll CIIAIaAbo alclull. calls ,-Ill.-.. ,.arm 1. Nil. 4'.1 1,77 14-103-7 lis OFICINISTAS D-7211 119-21 .-Il 5 .
rronva pliartnuiellf,, poliIIII-lanient!) All. I'mili-o 656 entra 27 Y ZAPIIIA, Te!r. XA. bmla. reelliltar, romettrir, I-Invo )Ix- lum)ol., roll KAINje, alcupillillill., (III.It __ D-7388-120-29
ststuolilmdo, (.will, nuovo. 4,,Iss. poiw-dor, 111-072. 111-77 2-114-''al hitnel"I'la, do. hlkluls, x.,r.j,-, -v-la ,1,,,,, b,,I IIaIul,. ,-on I,,,,_. iLCITO- 11- IXV-XIENT2 PARA CANA NMCMS1TO TAQUIGIRATO XRC'AMO- Oir3PLZCBXN BXCZLNKTX COCZXSAillillu In. r. I In mis.6n, m.i it,]. limplxii; JOVAIN MODIMTAS A93PXXAC103M
". .,It. ll'I", y A v- I'llun.
:1,h jllilo 'I"I'llill ... I", bmfi.. ''oI"a __ rrJudoll. S140, IJhI. ). ,,Ij0jIAjm. I-),,,fjO F y Cis. .1. I .... is is.,. Plot's InglA.. tn1w1ol con algilli ,- I borsam, forinni y curophdora, sti nfroro conno nfIrInIsta. He Ennis- I
an Zak T PignitIA '.': 's,l: lmy :,,'a, I"' d T des .a 11, I ..... N- Mo $211, Agolla 'o-i-I- I" ds IlIubIIId.;l,,,,j,.r ,' it ,, is,, I ... r
. v .rlljn 'J" san. y ItlHoll;,. At.iol. MMALQU1LA AMP 11 lilt Y air. At-3741. drImuo. wdiiv )an dlam. iludrm "Ill 111'arenclax; M-16311. to A prU@bA. NO Je6nO II50.1111. )-SIAS.
ablincl6n, a lantarlujonla min rilleam it V-72114 -34-27 20!1 NPVIJII(JU 111his tntre At Y Ona (I,, ,ama r-ij," INI. Es, .1.114,
1, lop 0110. F-11,1111. D-7.'Asl-S2 2 3,0 o I':;; 0z ."I".. Vola WILK ft"Nt .......... D-allifil-1111-251 AnIcia.. D_-.716-1011-111 toro'n- p-len.slo"'m a T".1lit" 'o. D-7221-111-27 D-73AN-120.29
___ L: milado 208 (altos). Telf. M-7;X6. SE15 Y VEINTISIETE PLAYA HERMOSA Awlno. I'l-IfIllid.. del DIA1110 lilt.- OTILROMMIN MUORACAU DR COLON JOYIN JLXCX= LZZOADO RIZZ
ALQUIX.0 US Ji-ikA;ikmzlqTii"'Iw- D-11131-941-29
L Veil .Iqtill. arms plans Jcdepc- Fit rumnabo am vends r0milittroCIR P*- 114 COCINERAS COCINEROS JA MARINA. ,_,:i c,,rlnsr orrImdx.Nm)umr.. ro. N-1,, .. .frere park RuxIIIRr do
t.rI:.,,q..m, ritim-aljr, ,iinilo allac. A T T31*TZLA- ', I)-72x-. W5-,7 ., -i "n. Tions, r ferenei SrR, Ro- ofllnm. Jones, ennorliallontom do con. I
a rl W,.no, i4 y I)o1or. I~~ 82, A QVMAAmpw Menton, modersion, mula.ecomedor, tern I faluilla nromalinda, calls 4n. -tra
uttirtunn raftaf. Ali^ 12S y' VI] JINI'll.cilin can .. pill "'InIdA, roll ,uorlom grande.. rOsa Inseam. coeInA C y P Patella ell In plain lotion Jos Bill MOLICITA UNA COGINAZA -go- 1.3552'. i.billAsad y m.e.ropratIL par& 'Italia.
I a i;I. ef, I.- ,q("'la ElvIrIo. I'll'.1, Is, 0 ..q. 1), N Alto. con y dos hailoa complains IuJn- allas; a'. 6m. y F. RiadrIgia.m. q;Io du- ... r.,n.:,,: ]A la:iV ,,,st, Ifor. ,14"r, TI-72.7-114 27 Jar par lam inallanAs. Monfrt, U-SA&D.
, .It". do Is bottoms. 1 27 FDF, terraZa, cuarto sarvldumljre con Ig"ez r)
ou ... D-7411.11.92-2 __ ..rvirins. laesolorom, AA03_jsa.29 all at Bureau-Empleo Gregg $31 DA"A CODOCAS UNA -7464-120-28
,A plArIll. P-7715-11i I)- s, do to l1rid 31XCB- .
SAW gkrRje. Vprse In- -- -- -- No. 225, VlborR. Iol. corlinprm, roposterit, ssapallolm an OrRszCZ joSrAn jamar" LLV.
,) ALQii=O aau '7,BCIO ANS LIA. former tod.. horns. T@IL*fnvn M-711,111. PLAYA CUBA GUANABO T) 724.;-In4.29 GESTIONAMOS EMPLEOS A: T.14fono A-8709. End. do] Sn'to con conocImIstitos as
03POSTUNSDA11i rANOCO, LZNVO I ... manna. porNrl.nl.. Pliant' D-7193-99-29.
11 part alarmist vedlido, rompl.tAllacc- so Alliulls. line cam ReRbilda fin fm- XAT"ONlO SOLICITA COClNA- 1111-27 InXlk,m. 'IntAbilldRd y MACAnogratla,
to aratill-Illmd. .1, equirind. tie fail,, A all#x'- pabalpain xfln is don personal, CAUCA XOTZL NACro3irAL. ALLQUI. brienr ran 214. am-lat. comednr, corma. r Taguigisfoo, mecAn6grafos, corres- part trabxjAr motels 8#816 preguntar
gart.. -A. t-dst, ,--did-le. m nj. .-. S.1-tiont. m. per..... hnno- r-Prost- -,Panel-, r.,irlitr no Oil 011*1111111111101111 UNA IUM21A COCINIS
' In came comple.lemenle mmumbladA; lismito Intarcaladn, 2 portal-. snilie- lamerl, dirtoir -lo-Istri. 8 Id', filings Par Pr.rio, hjj,,, I FOA
"' realist.. J,,di.o. rererettel... (".1a.ulm- .a ., ,I, ponl.le.; traduclores, clerks, ar., lines dulm. y Lambl0sn una mA- 7 73i.
ornnx. nacelle ;tguo. (;nnga parn f.. Ito,, entra rrado I romodor. team etiartax. ropft c.a. hlatim India nuevo. Inr.rm,. Aenld- $30. ("all. C, No. 4118 ,,,are 17 v 19. D-740111-t2ill-21i
mill. r,.pni..i, a. FI-6911. do 22 y Qn.I.R. secretaries, leneclores do libro, etc. .,J-I-a F-2115.
D-75A.1-112-2q, D-7719-8 I ram Rerrigerad.r. CuArtsi7rplRdoa, Pro. Coal. front,, .1 line D.lw.dnnn,.,,aJt,- vedgdo. D-75311-1041-7%.
4_7 to' 1130. Into rman U-2 R 8. ,lifitrall At -3296. D.7 - A __ __ D.731111 I 19-!7
__ __ 82 BOLICITA COCINMSA, TEARS Gregg Academy. Manzana Gainnez 02 OPZNCA NMSJORA AXPAIIIICLA 131 OFERTAS VARtAS
I
ALTURAS DE BELEN SM AT.(IVXLA.N DON NASITAC10- D-7115%-AS... 02 AZQUMA LOS 292OXX DS JULIO refere"VA4. dnrmlr rn Is criloc.icl(in 410. Mr. Salmon, A-0523. paiR rivinRr a e-orim. familiar. In. y OUNO CUBAN LADY WISIMS TO
So airlialln, ne% jllhtR& y *I no alocewltan Ina don 193 ALQVMAN ALTOB AOAMADOS Y As--(- a J11li-iolkinersip. I* rasa X-1173. Tejmr No. 613 Pairs, 12 y 14.
rajo tolls rillevo y fresco niturtra- uns, solo, Ilona qua per a tin natri. corimtridr, calla It No. 964) .ntra do 0 snare Lim 3, bit, Beer& do I& Voris- Illitax 23 i 24. D-7690-104-211. C-746-115. 3 if. t- nox: 1-4080. 1) 711 ri I I n 17 ll ork in the USA am nurse take cars
, In. ,unrin. solo, comedor, "a' nionlit solo, tiorel qua pres.ritar to[-- I In, Voilatio, mail. y portal, consist. Ile&. Play, Marbatlia. Informen U-1244
et a y hnfio romplPton coal dam closets. renelmn tscriblAn lam puedA pealfr. In- dor 4 curtng. 2 balloon, cociala. pan. do 4 a 6 a an Is ii-Asnan. rasa. 82 MOLIOXTA MUGMACNA PA A SOLIECITASSIS TAQUIGRAPO-UNCA- of c)illdrpn or xinxlo lady has rare.
-
Inforinit: Calzarl. do C.lurnblm No. f Orman' M-1139. D-7710-94-21 t ry: cuarto cotillion con within. Wairajo. D.6;;47-99-23 ,,.,Ilar Hropl.r ,.Ile 27 No. 1502 n6grefo Inailtas-emitutfloi,, pmra .In. COCINSAO JOVZN. BLANCO, CON ronces atul atiassport. Call M-15311 fron
. _J12.28. rervrpnrIRm .a, lojella preatericIA ppra A a 9 a, ni, T)4017h-131.30 .
4 7b7. Apto No. 4. D 1568 a AL - $165.0a. D-7644-99-!g printer rilmo entre 29 y 10. SA oiliness der rorreRpondencia. y realixar traba; CREK pKttiLu[Rr a cornerclo. %1-4.U9.
I VMIDADO, 23 No. 1035, APTO. 6, .31N- a INAGRIMICA RAASITA- PLAYA GMANANO, 1011 ALQUILA rfre,,i,,. D-76117-104-27 Jon generalom lie nfJrIna an industry P-7154,1:9-17 WFRAXIIIINC31111) XOTMIX, AND ANNtra 6, aleftorls, minutia Apto Annuil- cift a don personal solamente, exi- rRm ninueblacla. acabada dr -na- -- -- -- -_ sterim, y remponalAble. Dirija carts %Oil- tauront niAllitairr Chef And Stoward.
blado, Asia, comellor, cuRrto, bit Ao Illinois referencles, ciao& do farrillits, so CERRO PALATINO truir, Julio y ngosto, $260.00 -pliero- 231 SOLIECITA UNA StILVXZNTA y ,L.[,,d, Indlearid. Pallid, referetietax y DZJ1ZA COLOCAAXMBU1IMA COOS. jija- -rx -porlenre In lArge conmoderno, rAN, Riottea. (So reNarva unn. Compootele, 363 Altos entre Obrapfn v tire $40.00, Avenida do is, VIA)a j, 3a. atria co(Inria ell In (mile 23 No. 1510 -pirmcl-n- -ol-, ,ocio :i ..in
hataltacl6n). Do 8 a S. Lampitrillet. D-76119-84-27 11 I"fornomn; FO-2579. (b.J..) -1,n '14 ) 26 Voll.d.. .a it- -f r ....... tolef.n. y it,- nr- -E-ir.. .1, lie io- -n. ,it Ilia -il- 14 1-- r it
- SE ALQUILA T)-71qG-9q "11 bitten stutrido. 0-7686 104-27 """l On al aplarlado 77, R. 1, ir.isol- iiifa.. lit!" is 111). Io. the a,,,Ij -,,,I ... 1. "ti-c. J)"I'D-717114-112.28 USSID31MCIA CAM&PAINAN" 214 AL D-7f,1111-115-1."t, ,, ,,: ,""-F ".. O, _____ 11 -.1.14-il'.1 27 ronroi,,-., -it, CO.;- A ...... I-n
a"., le-1-116 AS-6752 uns, cunda Casm. tie portal, palm, comedor, 2 AN LO NEAX PARAICO DR SANTA SM SOL1CrTA COCZNNSA Y CAXA. ,,,,,,,,,, W, 1 1-7. 1: 0-sir., Phone:
or Pa. front. sin orxz A. BLANCA COC1- si.ii:o:i. r-e-at-& ]03 Apt. 2. Mo' a rprw roll rrfe-nelm. b-1- lturldo. 116 lo, CA
APARTAMENTOS A $20 Napture alquilo habitaci6n wrinuclatia cataracts barn y encina. BRIvad area MsIec6a No. la I.suna, p1q.H. -11, SOCIOS r. 11- ri-gtXr ,,Ims,..d.,nlIr olo- a., 1) 7110-131-29
- 04.89 ""
Pmra to. a demarijullarse, CAdix 264, its ,rope, 11111ple", Vista, exile $8 ,, quins. &I.Ada it. Buenos Air". C i1n. -6. 1.
odiflolo frento Nuevo Stadium I-J.- manals.. Otra 47 R6111181101m, sinatirlino- D-64 -29. .0: portal, stailtorla. mala, Intitil prespillarxi. at no aben bien r- 6n, Sueldis is. 1, It
corneder, area lialstitaclon-, 1-fto In. ma abllgaivi6n. TeIr. FO-14 .. 1)' D-7, 2X4-I 19.77 On OP3LlmCA JOVRN ALANCA, CUlI '2' RECAMITO SOCIO CON *300 0 *400 "'a-L
I I alto entricts. moralldod. torealado, vorltia y territits gran Jan. D_150T 104-29 d.r 17,tiop. moh,, tiveclsir, turno
be ".. Vayan ,ski. tri.ttar enenrKudR -NO- I I ONDO CANAITA CUATSO F12 AS. I '..... psir. -npli., negovi. drp't.ple-l- -6amossm ARPASO J VEX I
4 Central a a I B par. Orleans! N-p- I D-7694-84-27 alquiler 20 pasom. an TullpAn, Cerro. tilt, S.pnrual.. No. Is. T.I;. M 1061. -'-- PON_ r..c..o IJen el ,lr.. ,no N21 0 '00' d.
tiuso 101r. Hatioda. Control Alarattle- I -- Regalia $300. Inf.rm.s Comma ill D-7. :197, -!JX--',7 BE NOLICITA COCINNAA All ,,, .,j -satr v linnaillor h,.Irj ... rol., ..to. B-_ ... be. I.1-orAr FI-65hl. m li-.
ran. li- I 8 j D-7743-112-27 AZQU=o .SNAVISRIMCA XA3&XTA- do 13 1 2. D-7784-89-19 3FL-AyA BANTA Pill I PON TEMPO. tern. blai-, eon baseline, reft-restelas Pere. D-7 1 7 0- -sm "Ir-n't... Nt, oris- 40 p-ots. F, 7133-131-17 i
. el6n, ballo ptlv&do closet, amu.bla- y ,act, dl,,,-a ]a ,.J."Vin Suel- _4501 P 731 119..'17 -_ UN JOVXN BLANCO
A APARTAXIIIINTOIS NUMITOIS SALA- do, clillcu .Inquilino. lugar vOntrico. red& afto. altilillo cann. portal. main. (to 335.11o R 140.0n. I't-a No. 60 (K- 117 SOLICITUDES VARLAS Nt i3ll COLOCA i
comeallor, 2 cuartiam grades, bsillo. F-7739. D-7137-84-212 s aacunrloliax.r.ji,. ,an runrlis 14110, Line to.), eNq. M, Vedisdo. Tlf. F-211,14. I RSPA*OLA. DESNA COLOCAR53111 Jim- nolw., t.., -18d,, TngO
c6cinw, burn patin. agua callents. rally MARIANAO REPARTOS Ed Ci E. Call. Quint., ,ot- 10 y D-7.'.41-104-27 Bill W3111031511ITAN MANSAJ31ROM CO p.,. nissitri-no- is ,,,,,,Ill., ""t. f rf ....... I.. WArnair Srm (;.nrrnx, I
in I -411". I -.) tir, I 11 -27
frearar. $42.00. rueJor punto Alinal- f1_Z__1!-3798. 11-7l,110.99-2. hielrielit. Inform, en stfe (Iraind Vis. trMst, Iteillagljardo .'N, ,_! i
derre, Tercern sintre 14 y Art. Alrprn -ALQ=XtO--L=VA-NI)O _20SAX-I LICITA COCINBRA ASPOST3111- .141-11, 117 SOVER It A*OS BLANCO D3MMA, I
ditrem. D-7660-82.1T) 157 )aC .M pr-closa calls, para. matrlmon(a sit[- EMPORADA DE COAMAR 82aigoo-n y hiflnem, (.on refer-,in x. arlisli. NepL nsa big, n
T J -rv1,a;,-Il7.'!7 am ormuCA ESPAROLA PARA CO. -,ontl.r t-iaJ,, roon- I"- i
I - __ 03 ALQVMA LOCAL AN LA MARNA vollit" .1. nine., larcli.bl.d. *I demos. Alliullamo. rasa a raitia an-thla- At no ri-fine, ,miss rondit-lont-ti. tin rco- ..I,. .40. Insists, t"n. rfrnI 9 No. 6, entre B 3. C, Sierra. tin con a min comida, mucha sag-. Tor. lent". B-1- 'u'jd', calle 1) No- "5 SE SOLICITAN PERSONAS QUE ,,,""-r ')"'I' 11"'ple" Still lt"la" r"'.'.' T 11if-o FAIR4. I
AS emquina a Ill Jim r -lilt-, 2, enli-st I-Itild, F.-i-1,b- -19 ill 21
83 DEPARTAMENTOS excon contract .,.In Al. .ituad. D-7146-10-27 qua Infaratil. 3 terrazax, "'. h.j.m. D 1790 -19 d, F,
Francisco y '7 cc padezcan of clones 1 pi'l, .7.1 ',3 119 ?7 11
cm privado, punto cs!ntrlrn r-i-es- COCRANSLA ca cloarxima atria ec
- -- ___ .- ...-- I-~ _. -_ _.___ _____ - _____ - - - -
JUNIO 27 DE 1947 DIARIO-DE LA MARINA. TAMPLAR: 5 CtNTAVOS
ARA
ES GONZALEZ VIDELA EL PRIMER Espaha no tiene problema con 1a.n'acMi .,.- EL PLAN AZUCARERO STABILIZE
PRESIDENT CHILENO QUE HACE (c..tLm,.cI6. patri6tiro 7 mo- DOMESTIC DE LOS
de Ia pig. QUINCE) ratios del ordep
UNA VISTA OFFICIAL AL BRASIL ral, no incites qua no hayi. liber:- E. U. 'EN LOS PROXIMOS CINCO ANOS
P.-ZNecesita Espafia empr6stItos tad No hay libertad par& difamar,
on tal a, de quA tipo: fiscalea, para injuriar; no hay Ilbe=d am
c trp In
casi consider que
Dutra lo a4raz6 cordialmente al encontrarse en Ia Plaza de materiss primes, maquinarias, pro- tuar contra Ia patria,
ducts elaborados? al; no hay libertad Para has- ishw Tal opina el relir
Alaua. El Jefe del Estado ch'Icno se tonfund'6 con el gentfo, R.-.C p un Pals encuen tilizar nl menoscabar a las naef Cubii, que ha cooperado siempre con Nortcamilica, debe
tr& ell su cuota
]a "Isteff de otros en e nes 0 a Ica jefes do Estadoa ozar del beneficio dcun aumento justo
marchando a pie bajo ]a Ijuvla; pr6ximo tratado de comercio titos a colaboraclones financlems tranjeros; ?era existed, libertad 9
as El se In
nobles y equitativas, n1canza antes ra todas actividades legit as sumenteila cuotALP, agreg6.
Rio DE JANEIRO, junto 26. (Par escoltado par unit comPiLfifa de nine- el resurgir y el equillbrio. de Is vicia Los; dueftos de Perl6dl WASHIN(3ToN, Julio 26. (AP) ks de' que ocurm &Ion C&MMr-min PerilAfiez, corresponsal de I tralladcras cos disfrutan de su plena proplei- presentante Hill dijo hay que at A menc e Its
del bist6rico Batail6n do -Cuando tiene que hacerlo con rel e tazu I que prepare a Co- bI0 a 101tioll hors, 'a re,
Ia United *Press).-El president do I los Guardias. Mis cle 20,000 hom- dad, s6lo limitada par aquellu cIr- :U1 do_ as krens territorial", azocar de re
Chile. Gabriel Gonzalez Videls, lie- bres tomaran parte en esta ceren"i- economic, trabaJo y sacrifice, 1 6 = 6 turn, de In Cimara sigulentes cuotu de
sus propios medics, a fuerza do cunstanciLs de orden moral de dark estabilidad a Ia inchitriscinco malacha, 1,800,000 il am; de cl'kl
go hay I. lentras me hizo dificil I- serviclo a ]a nacl6nf que Ins leyes mistles, durante Ica pr6ximos
march es mis.lenta, Pero eviden- de prensa establecen La elevad6n 500,00D; Hawail, L05ZWO: Puert() R'osta capital Para rcalizar ilia nu itar, m afios. I Zn
in Islas V IV
Is primer isita official de i presi- cRIcular Ia multitude que se reuni6 temente mks merJtoria par holier de Ins miras momles del patrio- del 00, 910,000* I= tione,
dente chileno at Brasil. en Ins calls centrals de esta capi- contribuldo toda Is nac16n con sus; tismo en el perlodisma de Eipafia, que ,gurar* mificlentel,
No a6lo estabilizark ion preclos L, replies, de
tal Para aplaudir al antiguo emba- azflcar, sino de scuerdo con up trutadO, 11" 6oc'
Videla Ile96 a ]a Plaza de Maua. sacrificios de Una manners directs dan esel elevado tono con qixi Ia: cantidades Pam el oansunwl, Of
iiande Ia pe be el president del jgdor cle Chile on el Brasil y hay a sit resurgimiento. Este es el c&W prensi ji -Espafia reg6.
Dijo HILL que es partidaria del Pro e tompletar el e6amadO
es ra pri, e me, mantlene yecto especlalmente POrque "tipula taCon e952iT Od W-18d" cOrtAL
Brasil, general Gaspar Dutra, cam- mer magistracia de aquel Pals, que de Espafta, que bRbiendo satisfecho P.-LPor qui'mantiene EspaAa en total de Ins no-SkIsde's "Us"'a' las
biando ambos ejecutivos un -proton habia dejRdo en todas sus obligaciones. incluso' Ins pie 'Uri ej6rcito tan grande y que
el pueblo brmilefio qua el mocretgajo de Agricultur R &I
gado abr inolviclables recuerda?, habi6ndosc deudas del estado anterior. que re- factors justifican !as gastw mill- PIT determiner el consimic national fl- devils; poises extrRnierGA sulotnistm'
aza. dfran dn'
El president, hilen. clesimbarc6 transfermado durante su gestian en preserittalfs. importance atraxos en tares que figuranen el presupuesto? jar las'exidtis, do produccl6n, ribs y el OOnsumO eati=
del avi6n en'que'hizo el vlaie ciesde lion de los mis populares represent su' balanka cie pagos, habiendo It- FL-El ei-I-Ito que ksPatia man- toner en cuenta el costg) general de In das in" arl cis Cuba tendri
Porto Alegre, -en Ia. base atre quidado sum deudas exteriares y torque e
a de tastes d1plonulAicos, acreditados aqu. tiene hay no es un eJArcIto muy vida en Joe Estados Unidw Y do. De esa different
Videla 1 98 64 par clento.
6aleao, Isis del Goberiiador. desde Durance Ia permaneriein, de constituyendo )a firms mis solven- grande y sus efectivas responded en el caso de que Ins Filipinas no Put- ue no se esPem qw
donde se tiaslacto a Ia Plaza -dei en 6sfft. apart dot prbgrarxia de a- te y Ia nac16n en que reina mks exclusivamente a ]as necesidades de I pUpillas esten en situad6n de
-ciu- 1 me' dan completar an cuota Para Ice Es- sHill manifesto
Maus frente a Ia dirsqfia'de Ia ,,= se ooordari Uri convention Paz v estabilldad no he recibido garentizar nuestra frontiers ;Are- tados Unidoa, Cuba podri tomar el 95 letar all cuota, acaso en varlOs
dad. &,bordo tie un contrEbtorpederol co'entre el Brasil y hile. toda la Ia menor colaboracift del nalca, contra las agnesiones par clento del d6ficit.
en el cual fuO iiada Ia banderfl. chi -ul-as candiciones se estAn redactan- mundo de Ins finanaas internRcio- traclones terrori4tas organize as en Cuba Ion, r:do siempre con 7 PC to IL Cuba haWNG
'a notes. Francla, Para dar Paz y seguridad nosotras ch = l guerra, y crea cliusula que Perali
entusiAstica ovacl6n cuando el opre- I d'eo* el dia 2 tie Julia 3, despuis hae'a r4-Jar emprdstitos a quienes no chas veces bostilizaclas y soqueadas LA CLAUSULA DEUri pliblico inmenso irrump16 en Videla proseguiri hacia Montevl- S n dude debe ser mks negocic, a nuestras %Ideas pirenaleas, nui- D I S C 0 que debe gozar del beneficio de que cargo del deficit. ALARIOS Nasidente Videla descendio par Ia sca- Buenas Aires. Par terrorists espaholes y extxa LEY
Ia del malo. R tierra. van a pagarios que facilitar cr NIMOS EN LA NUEVA
AZUCARERA
Despu6s cle oirse los himnos no. ciltos normales; a buena; pagado- JeTce que se refugian en los valleys R WASHINGTON, Junto 28. (Par L45S res. Por este camino hosts ahora franceses cle Ica Pirinew. MEN
cionales tie ambos poises do c-m- LUCHAN BANDA Una tigers meJoria de Ia situs- lie HigIbley, corresponsod de Ia Pren8a
buIrSe Ins corteslas de es ,._ ,r. poco tenemos que agradecer.
invite a Videla, a tomar as ion par air& parte, Ia que '16n en estos illtimos slios nos he pt FRANCO. CURSO DE Asociads) -El representative Vito MarPerniitldo reducir Ion efectivos a tonic, par New York. cleclar6 ho7
su derecha en el cache residennna DE ESLOVENOS Y rmtsEsn"ecos Ita son maquinarias y K C A V IC T O TERmINO cA qua Jos prodUctOreS de ozitcar de
P menas de la, mitad. Nadie mks SERVICIO SOCIAL oan cambiado- Una CUOVidela decIln6 gentilmente 1. in-1 TROPAS DE. TITO fitiles, no diners. a sea, Ia impor- beneficiado que EspaAs at Ia segU- Puerto RIco -bRn
viLaci6n y, a pesar de estar llovien taci6n del fruto del trabajo 'de ridad y Ia Paz en Europm en nues- C a gzlicaer. Inks -W& Pars Is -IIIA.
do inici6 Ia march a Pie, subien. I otros passes con facilidade 'i do pa- -trs-L frontiers noo-pe leran-rn- oil ese curso, que n en Ia par In, eliminacift de Una cIAUsU!A, an
-do'-liar A-n1d-. -de RIa Branco, --nal.--fteffidades que, por-atrlar -riftrt ducir mks nuestros efectivos, Wo Ia proyectada legislacift. garantizan,
donde se confundi6 con ]a mul titud. Los leflovenos 61ancos>>-clarlian no cambiaria par Uri Atomo de au I no debemos olvidar que el expiritu Academia de Falange, terminal do a im trabajadores uns, escala mlindependencis y soberania-. larios. t
Doscientos metrM Rdelante. on In 'tenganza por las tortures y P.-EspafiR, Reogrificamente y de agresibn perclura todavia en Eu- de educarse Ia muier e'spafiola nima de so
A vemcla de Inhaurna. Videla subi61 ropa y en estas dias Ia prensa con- C A 6 C A R I T A Marcantonin diJo que molioltari del
&I cache presidential, gesto que fuel asesinatos de sus compafieros par atras considpraciones importaJ
tes. Ps Una lutriem chive en el Me- tinental registrar el reclutanitento MADRED, j idente de Ia Comisi6n
recilido con dellrantes aplaustis de Y salida de brig8das communists unlo 26 (AP). Car- ores de AgriculI& multitude que se aglomerab cliterrinen. A e4e reMeCto ;qU6 PS- Y tura de Ia C6mara, el representonte
a en, VIENA. junto 26. (INS). Un vo- internaclonsles tie In naci6n fran- men Pranco, 11 ELtMCtIVR y firuca. h JQ Clifford R. Hope. republican. Par
todo el trRyecta hasta el Palacio La- pert usted vpr desarrollarse en del generadismici lPranco, es; Ia mu' Kansas. que Incluva en Ia proyeetadS
cero del Gobierno austriaco confirm cuanfm la relBriones ron FWn- cha-cha, que mks publicidad ha reci- Una cifillsula par ]a q e Se
ranjetras que perteneci6 al trillions- esta noche los rumors cle sangrientas r -IA elevacift de los; gestas mi- ORO. CASINO DE LA PLAYA b1do entre ]as gradusclas del colegic, legislaci6n U
rio Eduardo Guinle. y que Videla l escaramuzas en las inmedlaciones tie Is. TtElia, Portugal y Africa del litares no es cosa del presupuesLo requiera del secretary de Agriculinaugurark en su nueva fase de resi-I Ia frontera, entre guardian yugoslo- Norte? espafiol, es asunto que recELrga a cle'serviclo social de Ia Falange. tura que determine cada afio Qu6 Sadencia of1cial de los hu6species ilus-., va; tiel mariscal Tito y banclas de R.-Espafia Ileva bastante mis todw los presupuestos del mundo: IA sefforita CLrmencits 4como so larios deberfin pagarse a los trabRle conoce popularmente) termin6 Ell jadores azueareros.
tres, pars 10 cual fu6 adquirido par -eslovencis blancos- que claman ven- tie un F;Iglo sin guerra con ve- tLa careaLla universal de alien. curso que oonsIstI6 en niieve manes
el Gobierno. ganza par las tortures y asesinatoa cinos. ft6 neutral durante las dos tos v vestuarlos ba, multiplicado no- La referida Comisi6n eat& consideMerzas militaries, de mar y aire, de sus compaiieras. El vocero del Mi- filtimas guerras mks importance tablimente Ia cifra necezaria Para cle estudloa reelentemente. El soon-. rando Uri proyecto de ley patrocinado
lueron apostaclas; on todo el Lraycc- nisterio del Interior manifesto que los clue registrar In bistoria, y sus in- 3ostener Uri soldado. Par ello Jos becimiento fu6 brilliant, con muchon par el secretario tie Agricultura, Clioto de cuatro kil6metros hasta. el Pa- incidents ocurrieron en Ia zone de teresa no estAn en pugna con Ion capitulas del Presupuesto del Estadc comentarlas reple the fotograffas ion P. Anderson, ant corno par A inen numeroaas revistas y perl6dicos. dustrJ& azuearez* de los Estadw Unilacio de Laranjeiras, las que rilidie- Leutchacht, a 96 kil6metros al Este de ningima nacl6n. Par todo ello, que se dedican at swtenimlento de 015tRIAUIDOUSEXCLUSIVOS PARA C1 Toda m'Jer espaho's entre
ran honors a Videla, cuyo cache ilia de Klagenfurt, capital provincial do at Esnafia es muy initiortante en hombres a ganado consumer cifrss "A. Iw 18 dos restableciendo el cisterna, de cuoIa zona de ocupaci6n el orden estrathgico, nor su histo- importance qua todw tenemos que U M A It A -A LASTRA, 5 y 25 aflos, deberi completer el our- tan azueareras. Esta media, de ser
COMPRARA LA ARGENTINA britinica, agregando Que Ice grup- lamenter. Is 405 j 407 an que sostlene Ia secei6n femenhis aprobada, reemplamri a In ley amedovenw estin bien armados, y no I. y sw sentido paeffico, constitu- 0 .. wll de Ia flange, para, poder obtener camera de 1937 que expire, el 31 de diALGUNOS BW BARDEROS A ye iin element de naz que hace -EsPafia, en este orden, ea Is
Pudieron ser conteridw par In gen- desaparecer ]a nreocuporl6n que su que tratL con mks austeridad sus K titulo univer'sitarlo, passport a cam- clembre.
GRAN BRETARA EN BREVE darmeria de Austria. cuyos equipos situsel6n geogrfifica pudlem repre- PrasuPuestw billow. Respect a es- petir en eximenes de Gobierno Para En el proyeeto no aparece Is elluLONDRES, junto 24. (United).-El ataques a trav6s de In lines linnitrofe far, to se dicen en el extranjero muchas trabaJar en puestos de isle a on las sulk contenida en Ia legislachm de
redactor de Ia seocidn de aeronAuti- austroyugoslava, despu6s de encon- tSI Ia.- relacione de EspaflFi ran cases grattlitas y fantisticas coma, que tengan cualquier oonexi6n can 1937 sabre Una esciLla mininis. de ases del -Evening News-. dice: Ia or- trar los cadiveres mutilados cle tre a1guno d. eso poises no cm hay par ejernplo, estimar que las gastos el Goblerno. larlos Que debe flier el secretary de
den par valor de 4.500,000 libras es- cle sus compaiieros. In cordials que Ia geografla man- del presupuesto de Gabernaoi6n San IA seflorita Ftanco. que cump!LrA Agricultura para ]as trabajadores do
ter!lnas, de Ia Argentina, We S61o de Ins fuerzas cle policia, coma Chiang Kai-Shek convoca a una 21 flos en 3eptlembre, asisti6 a Ia caLda firea dom6stica productors de
Ia El vocero agreg6 que Jos eslovenos do. podemos aseourar que rn me ocurria antafto; hay estAn compren- academia de Is Falange, trsabel Ia azilcar.
compra de a1gunas de los mks mo- contrariM RI mariscal Tito tambi n ripbe R nue*ftPfin, hpva reollizado Cat6lica- en Ia pob'aci6n de El Pardernas bombardeadores the ]a Gran planeaban nuevas represalias. Desde el menor acto inAmistmo er e-te dIdw en ellos toda Ia sanidad pu- do, Ia cual rodea Ia residence pals- EXPRESA EL MINISTRO DE
PLretalia, probabaernente sea RJUS- hace tiempa, el Gobierno cle Belgrado "ntido. sinn R Psa resaca de Jos blica y toda Is asistencia social y reuni6n a todos sus generals clega del actual Jefe de Estado. El
led& mlentras lit seflora Eva Duar- ha acusado a las autoridades do ocu. Pxcego, rissionales aue in r1lerra beneficencla, que reprerent&n Una curso de servicio social, erti ideado, FRANCIA SUS SIMPATIAS
be de Per6n visited ese pals Ia se- pacift inglesas cle mantener unR ac- ho credo. ell Inp our a voCe In% ingente cantidad de millions. HACIA NUESTRA REPUBLICA
InA peA' P.-ICdm podrim, usted describ!r Tendri lugar ell Peiping y el principal objetivo es segfin to anuncian oficialmente, paxa
nna.na pr6xima-, titud benevolent hacia log eslovenos Interests del pueblo quedan anrl At papel de Espafta en el punto de completer )a educacl6n de Ia mujer 'RI mintstro cle Francis, doctor
Be anunc16 que IA sehora Duarte en Ia zons de CRrintia. qUe Tito lie flcpdos R ]a pasi6ri rl r.sonRA Iletar a mechdas que pongan fin a Ia gueffa civil espafiola. Be da especial unportancia
de Per6n visitark Londres de Julia demandado, infitilmente hasta ahnra, a imlere-PA mAs fin-bins. reunion contra el communism, y Philippe Grousset. &I moment de
15 al 19. qu6 contribuclone-i en este sentido a 'as artes doinisticas, nulsica, ora- ornprender An viaJe cle vacaciones
1qtle sea anexnda a sit pals. Espafka. con paclentin y buena he hecho au pats? PEIPING, China. junto 26. (AP.)- to de lit reunl6n, estin Jos gone. toria, cirientaoi6n politics y rervicio a Paris, ha expresndo Au deseci de
voluntad, mstit clemnstrendo clescle R.--Es fia, par haberlo gufrido El generallsima ChianIK Kai Shek ha n Tao-Yi, IA TAunj7Jen y Sun social. bacer pateritt to profundamente
hace various allos, ser un element y par he g:r eAtodo mks amenaza- convocado A sus principles genera- Ee.,-Chung. El general au LI-Ming. Uri die on Ia vids do IA hija del Agradecido que estA por ]as nisniconStructivo en esfe orden.. da que ningtin otro pueblo, cnnoce Ion en el norte de Chim' en Is Man- commandant en Jefe de Ia Manchu- gencralistimo, FYRneo, como to des- festaciones de AimpatiR que ha reP.-;.Qu,4 aeon tecLrn ten tnm ha ha- mucho mejor el communism v In churi we Una aanrencia de rin, me encuentra enfermo en Muk- cribe Ia press &9psfiola en ]a rela- dbidn do IA Aociedad e tntelertilallb1do rn Espefts. durmitt Ins filtimos mantra do hichar con 01. Eslinfia on emerged a que At celtbrarh on esta den, creyindwe qua envlori Uri re- cl6n que haoe CIE Ail vida on dnd cubon" R trmvfs de lat rnl mtrom, meses, a qui nRmF se preps- lin pals Pacifica que no patrocina duclad, y Ia cuftl ha de ser do rnAxl prmentante a Ia conference mJIJt8I- cuela do Ia FIRIange, comenzaba R bran do Ia Le;r16n de Honor presiran pars hacer mAs demorrAhco m convoca. acclones b6licas contra me Importancia, puts me tomank cn Mibntras, mensajes de PrensR Jos ocho de Ia mariana con ejercicios dida; par Ica doctors jw6 MFLnuel
RI Goblerno asriafiol v dar mnvo- nada. Espitfin se defend16 contra ella decislones do primer orden scibre. anuncian que se desarrolla Una nue- callsttnicos. Con el instructor de cu!- Cortina, Cosme de Is Torriente y rem derechox v liberiades Incilvidna- el communism, y Espefin se ha vo- el curso de Is guerra civil, en In cunt va ofensiva communist cercs de Chin turn fixica, las muchachas lisclan JosO, A. Presno. a
lop a )oil ciudadanox esnofioles? cunRdo en parece declinar In buens eatrelia de, Paton, a 125 mills at suroeste do ejerciclas on Ica p7tloa de Ia e3clitla. Con este corto vlaje a ps
cuanto es possible Goblerno nacionalista. Mukdop,,sobre Ia principal via f6- El rest4o de Ia maKiins trRnscurria on natal. el doctor Grousset, interrumR.-*Como on otra preguntm ya tra el communism. No eg Ia ucha free de a China propiamente tai a Is cochin de Ia academia donde se Pe Una estancia de ocho aflas on
hJudidt. cab# dklr 4ue Pspnfia fni armada el media niks aproplado Pa- Beg" notlethe dt Nankin. Xal il Manchuria. preparan allmentog Para nificis Po- Cuba. en cuyo period puda oomreconocid- hare ocho mlos par In m vencerlo, aunque Ia defense obli- Shek todavia me encontrabs. silt. Pero Refuerzom naclonalistan prooedentes real totalldad de Ins naclone. del gue a todw IoA medics. La forma do par mbtivos do seguriclad Uri secret brea T para, seficiras embarazkdas. Las probar, ell los; moments; cruciales
oreorte y el mur converged ahora rolegalas despuissirven 109 L'Imentos do In historic de Francis, el affect
universe EspaAR ha venido perfer- veneer el comunisnic, es deshacer- hermdtico envuelve Ion tqovimiento Szepingkai, empolme lerroca- an el comedor, Duranbe Ina horas de y Is solidariclad tradiclonfLIes exisIt an potter Para Ia accl6n par Ia del comandantoe en jefe. par to cuaa 5 &1 ord te de
clomindo all rialmen i, dandn ends I Irilero a 105 mURs n 65
din Mayor partlclr)acl611 R Ins Its- reallzacl6n de tin Estaclo social qua no ez probable que me anuncie 3. Mukden Y a 70 al suroeste do Chon- Ia tarde liable elksex de milatca, can. tentea entre )as naciones do Juana nafioles An Ia vic's de Ia nxc]6n, colme las illusions y &nhelos do tAds do Is capital. hacia, e p n. -hun Is capital manchurl In- to. oratorio y orientaci6n politics. __ de Arco y de Josi Marti.
PVgron Ins eatinflole. i5egurando tantas manas, y divulgar paralela- Par a" parte. en contras; autoriza- F= 9; do illUma hors indinciaLn qua v garantizando IoA derechom v It- mente In tirania que el conluni3mo don. me owfirm6 qua Chiang prGntD laa traps rojas chinas lograron apobertades indJviduales. v tie viene rePreaem ta* iris a Peiping. Clerto ndmero do 9ft' derarse virtualmente do todo SzepingcumPliendo fielmente par todas Ina 413e pocc, to hublers, aervido a lie, 3*4 qw mandan ej6rcitoo; en cam, Ital, despuds do Uri assito de don &eEspana haber vencido Ll oomuniarno polls estAp ya en Is Altimn, eluded mansa, rro qua no as tapers qua m
autorldades. mencionsda. Es beguro que eata me' began a plaza.
*IA democriLcla, an Unit toaa que an su solar At hublem cleAdo EL ULTIM O HIT M UNDIAL
o r,,: Una !" despertsdas par el troManes laA causes que to hace 6 Los corresppraiales chinos corniml
tione mucham scenclonem. v nn pue- nLr do cuffi n, dabido a que fuert6i can que Jos domunistas estin volande exclavlzsr-e At criteria en un rocer. destachmentom communists atacaron el do Jos dep6altos de municiones y ensolo sector. Nuemtrn m1ndicatm ell- -Espana ha vIsto con satisfac- farrocarril &I sur cle Peiping, cles"It "I
non sum reprementonte- per1,6dlvR- ci6n que el mundo COMiCoM a Pei- tregan a las llamas diveraw edificios
Rmanecer. y centers tie SzepingkAi, ]a cual suele
mente nars IrR dI.9tInl4q rornorp- cibirSe de Ia que ella v16 con diez
17 %W". 1!611! clone.q. rn Ins Pnrnoraclone miwf- aftas de adelanto, Pero cree firme- Entre lom que ya guardian el mc- ,or el preludio tie ]a retimcla. C afeste ra s N a c ioh a lI
90- d. cale chapel mente que es mAs ficil, mks huma*4w.- 46 .IpRleq nrovinrini- lslunl-ent, no todavla, convencerlo que vell- miento egoista on relacift con sus medics autorn6viles agotados toIn. -spooles v entldfide nfilli caq cerio. Do Latins modos. Espahit vn hijas do ayer, que, par otra I)ar- talented par Ia guerra sufrida, se nombron mim renrr.ientaclon" x, Se puede tomar cafi y . Jormir plicidamente. Condo
stnm nornorarlones Euror es el finico baluarte Inac- te, han de venix aqul a buscar van hacienda resurgir. En mecho A
-Dr cesib r At communism. par eso el nuestra comfin historla y doncie de IaA dificultgAes del mundo, po- el cafi que se toma es aromoso, exquisite y esti exento
fantex on las Cnrtes I,,, I, Oel romunismo nos distingue con sus siempre encontrarAn toft asis;Len- demos asegurRr que Espafia he su- 4
Referendum fnrillt. In consults dl- preferenclas. cla y desprencilmlento que son ca- peracto Ins cifras interiorss de'materias t6xicas. Esto se consigue collando el cafi en
recta dot tmill Ain SuDIRTARCIOnes Tit P.--CuRndo me hallabs, en Roma, paces Ina padres bacia sum hilos. hay so trabaJa lntensameljt equIvocaclones on nquella, ssimto.9
trancendentRI-1 Mrs In nacl6n. LA Su Santidad el Papa me recIbJ6 en' En las relaciones eoon6micag no todas nuestras fibricas: se han ks famosas CAM ERAS NACIONAL, que son Isis inicaj
audAencla privada, y coment6 Ia deseamos mks que aqutllas que electrificado ]as linens, y Ar realidemocravin aqui podr& ser distin- gran labor que esth hociendo Ia coincidan con los Interests do dos zan labores Para efectuar Igual is- en ell mundo que cue6n por un procedimiento t
ts R como Pri AmArina At Interpre- Iglesta on Ia reconstruccl6n do Ks- passes y en cuanto a las political, res ell Una gran extensl6n, y muY fa. Pero rin cabe duds title el e13R- pails. Cualquler oomentLrio qua creemos que cada pueblo ea sobe- pronto tres ferrocarriles director al de Aire comprinltido.
$$Olin flat tiene garantizitcloa An, dere.hom. quisirra usLed haber sobre esa lalior rano y he de darle matiz y carfic- norte, noroeste y levant, resolveY qua existed una. independenrIn serk muy bien recibida, ter a an praplo pensarrilento. rin Una gran parte do Ins dificulhf.,a d. 21n. d. plena do Justicis y tribunoleA, y un R.-.Espaha es Uri Estacto cstd- En el orden del bienestar do tades de nuestros transported,.
noni.m. d. 4 Q.11.w. exrhdo del derecho que a todos nos lico, y par el hecho de atria, Ins nuestros respectivas pueblos, todos P.-jQu6 se he hecho an tArmloblins, leyea y Ia vide. de Ia nact6n estfin vRmon debris de Ia verdad que es nos generals; Para mejorar los coReolentemente, tin personRle prealdidas par at espiritu cristlano. nuestrL meta. legions, hospitals, y Ia salud do Ia
americano pas6 par Espahn. Dilo LL Iglesia, contra de ella libre e P.-*ZEs grata pars Erpajfta Una nacl6n, on, general?
Higala faliz; regale un Hamilton. En realidad on un regal que era el finica pats donde liable Independiente, Ojerce su misl6ii mayor cooperact6n international R-EI es.tado de In salud puimpresionnatc, cualquicra cl c Ara ]a ocagi6n ... un santo, viaJaclo v me habla mavIdo con en- apost6llca con el uso plena de todod en Ion campos de In avincl6n y Ia blica en Espafia se acusa. en los;
term, libirtad, sin molestlas ni re- Joe derechos. navegaci6n? Indices tie mortaliclad de Uri Rho
tin aniversario, uncis cximence. Un Hamilton em un regalo, oulass frecuentes de all pasaporte. -LAL reconstrucc16n matrAal y es- tEvidentemente. La gTLn lec- de lucha contra Ins epidemics. E
que se agradece eternamente. Este rcloj de precisi6it, Tambidn d1jo que ramos Uno cle spiritual de Ia Iglesia en Espefla cl6n de esta guerm he aido reco- campo en que en este orden so he
Ion pocog pueblos en que habla no- no puedt ser mayor y en onto sen- nocer par encima de Ica derecluis trabaJado mks on; en el de Ia mardeade hacc 55 afiom, ice el regalo ideal! tado alegrin en Ica rostros,. Lido, Ia gran obra social del rigi- nacionales qua estate Uri interlis in- talidad infantile que gracias a Ia
P.-Ha. habldo Una mayor Rpll- men patDocina un ampllo campo de ternscional que todos debemoa ser. cbra medical y a Ia asistencia eflc" n a Is liberfad do In prensa actividades y asistencia a Ia Igle- vir. Y Espafix he da4o ejernplo de cLz de Jos muchachas que rompoy radio, 061 mena; JuWndo par el at& en Estisfia- Este caricter ca- ello en cuantas reunions interne- nen las juventudes espatiolas, me ooncepto angloaaj6n. jSe plensa, t6lico del Estado eapaftol y Ia aw- cionales pars, Is navegacift a6reR ba bajado el indices de Ia mart revolver a sus duetios a propleta- baci6,n reiteracim. que han merecido hen tenido lugLr. Mas, pars qua lidad infantile al nivel de las no-aHas el plena control de Ica perl6- sus leves de Ia Santa Bede, din LI esta. oooperac16n international pue- cionea mks adelantaclas y el de Ia 1.
dims? mundo Ia mejor 'respuests de los da ser possible on neoessrio que no mortalidad general a 12.6, el mks
R-E1 que en nuestra prensa y principles moraltz en que nuestro me mezelen Ins paslones; political y baJo alcanzado en el pals en Uri
EL ARIST6CRATA DE LOS RELOJES- .* nuestra radio so cumplan Jos impe- regimen se asienta. los interests bastard a estas re- sigio.
P.-jOree usted que Ia cuesti6n laciones que tLnto interesan a to- -Dos rail camai en los sanRtodel reatoblecirniento de Ia monar- dos too Palmer. rias antituberciflows posela IA na
qui. he sid de slgftn modo alters- P.-jQU rr
p da a partir do nuestra, ley de sil- gobiemo pars mejorar, Jos trans- veinte mil on esp]6ndidos 0
oest6n? tudia- portes desputs de Ia horrible ties- dernos sanstoricis tiene hay toda
o 6 ha hecho durante su ci6n antes do Ia guerra: ifis de
R-41AL Ley de Sucesl6n es trucci6n ocuionnda en Ia guerrn Is naci6n, y nuevas sanatoria; seG R E E N G Ins Cortes espaflolas, Be encuenLra y rn
A T E C A M da y &probed& par aclamaci6n por interior? rin inauguradw en breve. Tres Ir11 1 .. I I I~ R-V-snafia ha demarrollacin uns i3roserins -dos nficialpj no, nna.
ACTUALIDAD NATIONAL
SUPPLEMENT, DIARIO EN
ROTOGRABADO IARIO DE LA MARINA E INTERNATIONAL
Dirutor: Josi I Hornig e2 1A HARAKA, VIUM 27 DE JUNIO DE 1947 Administrador: Flisect Guzmin
MC LO
-y C'Ns
,N LIN N
Sf-EID IDC
A
L
f
T,,
Cam modelo que. fabricads. por 1o6 arquitectoa Mentridez Arroyo, ha sido decorada elegantemente por la grta. Lavedftn
e
La Corporaci6n Nacional cle A,,istencia P61:tlica, Ia3 que debt aitender 1& Corporac16n y los nuevas nadie lo ignore, es Is instituci6n official a travis de hogares de nificts y ancianost desvalidos en vias cle
4
IS cual el Estado curriple los deberes que tit i6n, asi como las nuevas creches y silos III
con lot seres cleavaliclot y muy especialmente con Jos igual que los pabellonet cle tuberculosis que man
eden Pre de nificts y enfermos. EJ servicio de Asistencia Pilblica, tiene I& Corporaci6n en el sanatono -La Esperanza-.
oride Pu de eeg- r Como es ficil comprender, result& esencial, y en au Nuestro pueblo, en todos Jos fiernpos, ha sabido
VestibUlo
cumplimiento, el Estado no puede ter impersonal. responder con amplitude y generosidad &I IJAMAmien to que va implicit a etc Sorteo
abstract, sino que ha cle poner Una diligencia muy cle Cariclad. No bay
active, pero tambiin un caricter de human dad. Eso que olvidar, Sin embargo. que junto a Is obra cle bien es -isten- que se crumple comprando papeletas del Sortect cle
o que realize Is Corporaci6n Nacional cle A
cia PCiblica, mediate un patronato de admirable Car dad, 6ste contiene poderozoa incentives para lot tficacia. que preside I& fefiora Maria Dolorefi Machin adquirentes cle aquillas. Basta citAr 101 PTcmi01 in&7: Niucla cle Upmann. yores par& comprenderlo y que son lot siguientes:
Como es sa6ido, en el mes de mayo del afio an- Primer Prernio: Una Casa Modelo valuacla en treinta terror y en marzo del presented, dos sorteos dc Loteria "I pesos- Segwdo Premio: ocho mil peso, en efec proclujeron un valioso aporte econ6mico a IS Coy tivo; Tercer Prerniq: cuatro mil pesos en eftctivu. poraci6n Nacioi I d A tenc a F'6blica. Con esoz Cuarto Premio: un autom6vil matca Buick del afio n %14 e Is
ingreloi, de ma e inm:di&ta,1 at construyen a its- 1947. via de Its Rep6blica y se equiparin PoT complete 1 (Qu4n, en verclad, mediate Una papeleta por
Sri$ Hogares para Nifios; sets Hogares pat& Ancia Is que pag6 dos pesos, y que significant el mejor ejerno, y cloce Creches. De eats, suerte, In CorporaClOn ciclo del amor al pr6jimo no desearfa convertirse en ensancha cada VeZ MAB &US CI(UrZOS, Y 9TaC13S a SU propietario de la Casa Modelo) Miles de person&* actividad. a Is, pulcritud cle su Patronato, a [a es- (ruzan chariamente junto a ws piedras nuevas, jun tract inversion de lot fondot que a IS misma se a, to A sus linens delegates, junto a su fachada cle lincla t6an, es possible clecir. sin hip-6rbole, que In Asiatencia moderniclad. Y cada cual hace el noble empcfio cle Nblica, como raft y postulado smial, tirne ewte vivir en I& misma, en su clecorado armonioso, de
no.otros Is, mis vigorous realiclad, instalarse en ella, pars, hallarle un nuevo gusto clehHay algo mis que cle afio en ano, con bench(so LAclo a I& vida. Puts bien, el tuefio no es inaccesi it )1, pars, tDclos. constitute Una fuente (it ingTeso iwa Is hit 1,ata nache Dos pesos inverticlos en Una papelcCorpoiaci6n Nauctrial cle Asisteric-a Publics, y que is Un minute de suerte. ese minute que siempre Ile ista revierle rn mejoramiento y ensanche de I& obta ga para lot que hacen el bien, y dentro cle unas seemprendida Es el Ilamado Sorteo cle Caridad, que manas. usted viviri en Is Casa Modelo. en ou gracia esta ve7 at celebrari el 16 de julio de 1947, Consta y en su pai. que serin mejores torque con su con de cien mil papclelaB, al precio de dos pesos cacla curso. con su prqueiia inversion. habri aliviado usted Una. Se reaLza con objeto cle recaudar fonclos pays, Is pena, de un anciano e luminado con Una sonrmst so5tency las HI instiluciones cle asistencia p6blica a los labicia de un nifio.
poT verlusyisa
t4rTqXa
de
flep'l-adoll
3 S,
Poo
744
Now
DIARIO DE LA MARINA
c 0-- itnt 0-% r a f a d e
4 I X41 V
e rra e
I Con In colaboracicin del Dr. EnilettAm Sandover wegiJente Ae In. Axatiernia
LA RAZON DE LA GUAYABERA EN BRO AY
In Histaria. Los Acadimicot, caronel Come de In Torriente, general Edaardo
Large, capitin Joaquin Llaverian, ienjente R. Pirez landa, Gmsalo de QueAL REFERIRSE A LA GUAYABERA ICHASO Y MARCH COOPERAN EN NUES
4 NSA
sada y commandaate Jo4 Cruz, clel Fda Mairar do Mixilma. G6=z.
DEL TRAJE CIUDADANO
G6mes que atesoraba en el en el, Primer Batall6n. Hoy dia Milhet, Un cable de Is UP ha trasmitido, can Is In- nueva guayabera. com unos; siacks. norteame= Ode su alma, a pesar de su dignamente preside f1scidn habitual en el perio,11ano,
IS Delegacift de Ve- Is notices de ricanon, unas eacaroin- lde lanal-con el crurigids, discipline, de su gesto auto- terancS de Is Independencls, de Bo-racoa Que a19'un0S c0lnerclos de New York estin exhi- ce de colors clisicas de Zscocia y Sun lnd13ritarlo tier-no carifto, mAs que a nadle a S&rgento Primero K1'LdI0 Delgado Ma- biendo Is guayelmars cubang,, entre log alt=og
SUB solriados, IL Jos que se pudlera Ilamar Yas, hizo Is guerra an el Primer B La- pensables emccasines-: Is tipica zapatina del
-ht rl ola te nPQrRdA veremiega. Y favorable- campesino noruego. arne de cah6n, que sin grades, sin pues- 116n del Aegimlento Maisd a Ins a c 6,denes me: Presionadoo con esta Pintoresca, pre- Par todo ello es que nos ha Parecdo un t4Lnto
t,08, lban an6nimamente a morir par Cuba. del entonces comanciante Eduardo Lorft Eencia, en Broadway de nuestra, tipica chamarre- exagerads. Is Importancia Que ha querido dirde quidnes; en memorable carts dijo, al Cabo E1311.110 Viqufl]6n Abad, bravo Sol- t, = aaque Actlaa el despacho, n trod
77 abogar el primer de todos, cuando se ha- dado qua peIe6 a Ins 6rdenea del coron that c mpallerm FRANCLSCO tied Belo al becho de que aparezea nuestra guayzbe'a. 7 b16 de licenciamiento, para que algiln di- Adriano Oniano. el Y JORGE K"ACH DW ban dejgdo I'CHASO rK en Ins vitrinas que exponent en New York
nero ae diera a sus soldadog, antes de que 801dado Aquilino Pineda, him todg Is relates ntaMos en relacon con el trLje log dItImos aportes de In made deportiva. Como
abandonaran el arms con ve hablan lu- guerra en el Regirniento de Baracoa culino y -a particulam a tampoco deba sorprendernos veria pronto tan
a preciaciones c..
chado'y el campamento donde babian vi- Ins 6rdenes directs del teniente colonel MsPecto a esta prenda 9-JIM que hay se LmLa falseads, hecha con tales materials, eciores y
vido Janata entonces: Hay que Rtender a Juan Carreras. do internaclonalizar. motives de fantasla, que no balance a recanonuestros pores soldados, it 6sos a quJenes; Soldado Ramon Flores, tamWn del Re- Blenvenida, Puck IS noticla. cable" ica, qut cerla rd el mAz comprensivo de nuestroa gusS.kbAo RawAn Flares, Bdgaft de debe so libertad Cuba, a 6sca de cuyaz ginliento Baracoa, fud un le6n en el com- hs servido pars inspirax estog articulos; Sabre Aros; mucho menca, claro eati, aquenog rriollos
Barsaam, Regbnknto Baracas No. 2, flJa3 tambidn han Wido log generates, bate. todo, en esta hoM en que s6lo Is vistleron de bolanda de hilo crudo
&nice BoanAm. SkW can a) caramel gracifia a su sangre y su herolemo.... Yo Una Interemante foto que reline a cin- Parecis lame atablementc desa, y IlevarLon slempre sun cellos y puftos cerradas
Tom" Ckrdoan. tambidn. ad eJemplo del Generalialmo, cc flustres mambises, que Par un motive POr 105 enCaUZILdorft de Is opird6n provechads y almIdonadas.
guard prvfundo respect par esa masa 0 Par otro adquirieron pesto destacado Olerto Que -ta acogida que log rclantes Deade luego, que mucho mAs extrallo ae nos
an6nima, cuyo nombre viv" s6lo en el entre Ins filas de nuestra aociedLd; de de New Ywk le dispensan, a Is guayabem antoja ver que se triLtz de descubrir en exta
futpro en las Bates del Libro de Roloff, Hevia, Alfredo Arango y joad Miguel Ta- que nuestroa OUMPRAerod 0ornentaLn con frulcI6 ad&Ptact6n que In Moda hace de In guayabera,
y con rfuh mayor orgullo public el re- rafa, no hay que hablar, todoe concern de noveda4 no es tan actual pars jog que nLg un gesto de inter#z Para nuestra prenda tipica.
trato de un soldado que el de un general au valer. 96 ellos se unen dos infortuna- Interesamics en el desenvolvimj--,L- y hasta de rimpaLia a Cuba. Ex que, par el conde Ice d, ..tro EjOrclto LAbertador. dos muchachos. legitimo orgullo de nues- mentaria del hQWb" v ae )a Indu trarlo, debiamos de ver con un pocc, de tristess
Desgraciadamente muy paces veces pue- tra socledad, el desventurado Mariano Al- Y aegulmos; do oerca el a nueatra mambisa guayabers, tan austere y
P830 de 'a MOdg. POr el 0012tr" tenenlog en
do ver cumplido e!te desea. Apart de berich, ahogado en el naufragio del Haw- tan digna, oonverLida en trends. de playa, exking. y Sotloo IDstorino, ornaments de Ica
a1gunos soldadog; del Regimlento Calixto nuc-i" 111c" aju "is revMm ue. hiblds. Ll lado de las chambray de ampHoe y
Garcia, y uno que otro que ha Ilegado Murhachos de In AceM macheteado par el Otofto, vienen reportando en comentaxioa, di- ex6ticos eatampados hawaianos; de Ins pin toa mis me-nog, pare usted de contar; hoy, una guerrilla, cerca, de I& MontgAa de buJos y fotograflas, el Interds de algunas fir- rescas camisag; que confeeclonan Jos indiog de
grsciRS a Is Pstri6t4ca labor del Lncansa- Prendes. en Matanzas. maa norteamericanas en incluir In tgunyabera Guatemala; y entre log colooness de tantas otras
ble general Lores, puedo ofrecer a.Igunas Completamois esta galerla de boy con el cubana. entre Ing prendas deportivas 13amadas prendas de elegant actualidad deportiva, que
retratos de classes y soldadoa que pertene- retreat del pohre Indalecto Moles, primer a introducirse durante esa temporada, Invernal. se inspiran en rops a en motives tipicas de Macleron a IS, immortal Brigada de Baracoa expedkJonazlo de Roloff-Maceo que mu- Y, efectivaunente, en Miami, Nassau y Mon dris, Mdxico, Jamaica, etc,
Sargento Manuel Milbet SAnchez, pele6 riera en la campana; fud muerto en el tego Bay se exhibieron y usaron yR en el pasado Lo qUe at tiene un gran interAs Para nuestra
Tornks car- asalto dado al fuerte de Tag 1 t
las 6rdenes del brigadier uaaco par invierno dinitintas adaptaciones de nueEtra gua- labor en defense, del bien vestir cludadano, es
dora, del tenlente colonel Eduardo Lores, recitn desembarcados de R01off y Serafln. yabera, enLre log mis originals aportes de I& que Se Ldvierta de log propios &rUculos reciAn
Mods. Apareciendo siempre el nombre de Cuba publicados par log doctors Ichnao y M
aftch, ja
en las different propagand&3 que de este nue- indole can Que Is RURY&Imerl entra en el ropero vo ardculo se hacisn. modern: aun baJO el RMPLO Y liberal enfoque
Verdad es, tambidn, que no as original esta norteamericano. y es que Is, Propla natur-aleza Lmdalecia Mal.& lntroducc16n en el ropero dt sport de trajea y de esta prenda, su m0deIAJe Y su eStilo y hasta
prendaa campesinos a t1picas. Precisamente, par Is forma en que tiene que ser VeStIda-por mulo que tiene de pintoresca, de a'egTe a de c6mc- cho que Ee In fRIsee, modifique a camunagee.da Is ve-timenta de ciertas reglones, se ha ins- obligan a que se la little aqui, en Estados Uniirado slempre Is Mods en elln Para Is cre ion dos y en Was log palFe8 civilIzados del orbe. de esta airs raps, que hemos de Ilevar ctIviCabo Emilio V1- en aac entre I$'.' knAs definidas prendas deportJVU; M&S
quill6n. Abed. Sir- dades deportIvas a en ambientes informales.
v16 a las 6rdenes La historic de nuestra indumentarin o menos c6moda& atractivas a frescas, pero
nos brindlel mis distances. numerosQn siempre dentro del mis dijkfano ropero informal.
ooroftel Adr4a da, dede Jan 6pocaa
no Galsxw We del 4 boy, dentro Y a] extranjerizarse nuestra guayabera y darRegimiento Mal ejemp]Qs de estas adaptaciones; y
f de Is inusitads, Importancla que tiene In vida al Is a concern al mundo Is Mods, como una nueva
NO, 1. A prehda informal que ha de enriquecer el equialre libre, el hecho se respite con extraordinary
inalstencts. Cada dia surge, en effect, un nue- pkje de log temporadistas y veraneantes en vo "culo, se creR un nuevo model y se adaP- playas y otros rnedlw deportivos, ha de resulto a1guna prenda a motive tipico de cualquier tar mucho meno decaroso sii uso par log prorinc6n de I derra. Pica cubanos, dentro de nuestrus ciudades y,
Asi. el clLet del deporLista elegant o1rece sabre todo, en horas y en medics que exAgen a.
Botdado Aquilino actualmente, en au absurd& vaxiedad de tmj-s Is mayor composturR y respect.
L Fine& Queda Rhorn, sin duda, ailn mAs manifesto
y accessories distintos, prendas propla- de cada
latitude y de cada region del mundo,'asocla e5te absurd y antIpatri6tlco empefw en plebe- 0,
y confundidas on forma Insospechada y qu" yizar hasta cJ mkximo nuestras castumbres 3,
sJ hasta alarmante. restRrle a nuestra vids. social todo su prtstigla; 444'L_'b
imprimi0ndole. aderndis, a nuestra capital el asPodemon apreciRr, sin recurrLr a ropers de pecto pintoresco r Informal de una poblacl6n
lujo, Is naturalldad con que cualquiem de nuesUvg pepillos. social corrientemente nuestra. de plays. EMNRY WOTTON Ld,
CInC0 flastnN q.VdLoI..4.
SAFEen14 Manuel M11- Sarrenge prbnftv Eladia,
hot SA..h.,L 0 Ersd!66 DW944o Mayag,
IRAMO N E S
8 un nombre aproplado---corno -La de ella, hasLa clerto Punta, hallamos Is
E Hanlaca- Y -lAt -1-ranquilidad, explicaci6n a Wa harLazoos jactancioeos
para un& fineR. pues lan linclen- y a Is plActda digestl6ndan y granjaz c1lbazian a vocen atlenen Ran empezado Ing moscas deadc que nombre do con Iterin Mm on un feraz hay chiquero ceroa de Is cazgL Lo que Ilanurm, apta y grnernsa parn el Labaoo no super Is crtencia, Is Lrsdicl6n Ignoy blmnda Para Ion frut(m menores. Una rante, de que ex cuesti6n del airv, como IlanUrs p0bladA de Palmer", que Liene ocurrI6 con I& malaria par espacto do enfrente In Sierra de Ion OTganon. En Is algloor La letxina sanitaria ha Ilegado EL Is 4e'
cass pars vivienda do loci duellos, icada localidad. pero no In educacl6n cludaventans ofr"ce, en el esplO-ndldo PALB90c dnna que haga del Una un hAbIL0 Cape& r
encuadrRdo Juminosamente. e) engaho de de veneer el del plRianal. una pInturs sin caballetc. Hay que pre- El polvillo del arras pesto a wcar en cisar par% dam cuenta de que es, a to- el techo del comedor y In, c0cins CSU= da naturafldad, el rico panorama de va- manifestacIones Li6rifie". El jalm6n apelies y alturas. nas funclons, con el a" pluvial.
Poco mAs lejos, al otro, iadc de Is man- Al aroma ge le va sitiando poco a pooo. IQ* -e4
talls, est& Cacarajicara y la fantasia 1,os campezincs que cortan In plant ene- WA, 0 Y
Puebla lomas y Ilanod con las escenas, rniga pueden aprovechar su modern y haegLerectipadas en Is mente como conse- cer horna, de carbon. en uttlidad bruta.
a Lradlclft oral.
cuencJ do In lecture a Is Para ellog, So cis ruego a las ramas se- I
de Is heroics guerra par In Indepen- can y en aegulds, function el tractor, el 4L
dencia. Como pare exterarado y Is alembra.
Grato e Invariable conduniJo de Is so- minju una ram -_ A
pa de pollen. Despu4 s se sirve el pollo 60
Los pomos dan lucha, ocasionan gastos.
asado y Ins viLndas fritas; y aqui Is. ri- Pero acaban par wr una bendiet6n WIL tuid disculpa: tA comer con Ins manos, Jos cultivas, A111 donde el Ingerdero, Me que estamo5 en el carnpo-. que prueba con In lengun cada pedTraemos cle Is ciudad agua mineral. que de plectra que 61 parte; am donde 61 d1jo, ca Lin pollvalente Lgentoe microbimno, tru- bw&do en gU extraordinario eonocimienco de un nomkre acredltado pp-ra embo- to de Loans y corrientes, qua habla, teller Ins residuaks pores, Despu6a 3e abundante a equis pies, Be encuentm el descubre que el agua del Paso, ablerto caudal necesado. con tELntRa dificultudes en Is. finca, as LA palms tiene Una LriXtOcrtti- -bel- En Is VtWta &I ingenlo results voluptuouna rioueza mineromedleinal y, en el uno Lez y vale unos d1wo Pew& So cambia as In Bensaci6n de poner el jLrro de let& i. -1h. .1 -r-mr ArC es el aimbolo __ ___ I A
DIARIO DE LA MARINA
P
VOR
UAS DE POSADA, el querido cronista social de nuestras HABANERAS, ofreci6 un cocktail party en el Veclado TenR, A E N B R A Y nis Club, con motive de Is fiesta de su santo. Y en lag 61timas horas de esgs tarde, desfilvon por Ins amplios salons del club
Is, figures mis destacadas de nuestra mejor socieclad.
COOPERAN EN NUE NSA Con36tuye, sin duda, Una magnifica, dustraci6n pays nuestras p4nas estas groups captaclos por nuestro Kairrefio; C
ya que no s6lo en dos aparecen distinsruidos caballeros, en cuya indurnentaria &e refleian list; inis recientes tendencies de Is Mods, sino que estos ejemplo3 de corrects traje3 de ciudad para el verano. resultant un rnarco afortunado pays n
rf
0 nuestra gloss. de boy.
norte me- Los traces blanco, en los distintos models y en los different materials, briticlaron Is not& obligads de Is ternporada
Y, asociaclos a carnisas blancas, corbatas largas de motives pequeI y sobric4 latkes y a zapatox de Una Iola piel, neton el cru- gra o marr6a. sefialaron Is vestimenta, oportuna para el caricter de I& fiesta y Is hors en que se celebraba.
grus ndls4 Pero, no obstante )a diver3idad de estilos y materials que se, registraba en I& indurnentaria masculine. debe set anoW" del
eddo dir- tada )a ditifigna preponderance de lots tejidgs de puro hno blanco, tratados sin alrnid6n, y del rnodelo natural de s6lo
gUayvI dos botones.-H. W.
iva. Como e
New York
ronto tan onlorets y
11 recono- Al
tr08 gm38 criollos
go crudo tip
cerrisdos
D Be nog;
n
Is esta
Uayabem, da a Q0 4:4 44r,4
Uple a
Ir al con a tristem Iustera y layvI, exnip"Os y
Is pin tondios de it
tgul otras I de MR- 6
Ava, que
ntleatra dano, es ti.
recidn j
Iftach, la III ropero enfoque
AL
Ltural y h ez,&
Por as I U
agee.los uniIej Orbe.
ISS; mks
is, pero aformRi. y dara nueva el equ.1ntes en
* reaulIns prolades y, t exigen
iniflesto V. 6-4
i plebemores y ?*W74%
t
rest1glo; N 4
as- _%L 4 ,
* j J, oblacl6n 6pag,
4v
rrON
r
-A
f
% 7
%U W 1 47 1.
j! #
r 0 4*
_4
r
TRACES
Y
'Irk a Y
SLANCOS
0, & s c S-, ch ",
1A
DIARIO DE LA MARINA
Z.
Por FRANCINE DELACROIX
Muchos de los expcctadorc5 que con tanto placcr contemplan las delegates evolucionci del ballet, no t enen una idea aprximad, de la titinica furLa
ciplina a que deben someterse, los quc nos dclCitan de v.l.t.d que deben poster, y de la rigicla dis- Z_con tan elevado arte.
Fn las fotograflas dc esta pigma se captain algunos moments del cnsayo diario cn el teatro de los Campos Discos, duro y constant sacrificio que
_11117
- 'n aras del arte dcben hacer todos los buenos baitarines. co CL,
C
%
c1los posre estr rricanto trTeS tible que rodea el anihirnte dc toda muier como tin rfluvin de intense aroma.
Hoy, lo mismo en el Virl'o mundo que en el Nuevo, estos exquisitos perfumes son los
_7T CHICKENING STYLE C LOUIS XV
Acentuar la personaliclad femenina es la misi6n que crumple invar*,ablemente cualquier perfume de DANA, la marca suprema en perfurneria de lujo.
ENUR. PLATINO, 20 QUILATES, TABU son hoy perfu- - - -
met, que estAn en lo, tocadores STEINWAY SONS. CHICKERJNG.
WMER & Co. GAVEAU.
mA% trlrrto% nu" rada un rip S_ W F1 MAP A DL*XM rv
Full Text

PAGE 1

alacetn4 laos intereses de d 1 Ln.Mo4US Ley Azucarera quedaE% dlImRinaNo. 1 orNTE URGENCIA iu.uuud.d., uoluuuu. de].um ,N¡udie ti Gral Piedra de Op SEA DL E ~ u. dV-0.P.h. uu.up ut~ _i ~JZ" >-,RCI:5CETVS uIu.uu e >uuu. uu ,,dRptt w u c uulos trabajos. uNFRINGE LA no dpute .unu'uoa-ui.ra delalaorlo p u l .pu u.u d u. u. duuu p>. U. Cu uuu ra l IARO :,LA ARNA. dar los tzuu lmados deu.uu.u t d Ia ueu Mrdco1,P ue >aprdsp or el Senado y lau.> culpable d riuuPOchntauyuneve dfti .i uu.l u soviticos, entreepertosy uOu>I -Aen u atrou. .juPu.estau.unuduru. lgrne rains,IPupu .u uu u p arau d u.da# .a k ..ufeles ,epon partiuipuuuePnPla .uconferencia .,ntsde¡duuuulcanzudoPW Luu nutrida d. upu KpupPiu ca cp u> MPu. upu. .aure. u .y>u ula luprestuuuprevalecient ude eu.~uteu.u.ti.uauez-puuq, noreiserians peda sr. wpt-uEl Partid, Cu.u.u. de u.-b C plotapha .lu Masas, e P!uI~ LACANDDATRA dcel Pruudne iu V>la -P.ORTuALEuRu, Brsu,unio En.bouc>u>u.oscelebrados anohe 24. APP.-uu pesidunu. PuChle, Hau.uanua tr uunf n iaurua pnPu u.uPuhoy .lua si uac el pur meo ,deluuupartdoAcciPn Pu>pupunPAPp decarPenua onernca upuuupua, uuq ,h ue eb epesideute Pu Pesu u e ¡en iu u>patriauepu verde Cauhera y u>p. Plaupuupu. UPtua. u e existe. enuuelpu>. 113 u.u. uSnchuezuu.uahu. u. aludieuu ganarsePlas.u.uuuu u.eP¡a Es dificil la aprobacin de la ley azucarera en estalegislatura Elcontratoud compavntacuaautor.uia aCub,uaucanclar el convenio en caso de queuse apr.ueua lyque la perjudique WASINGTON, Juio 26. (APla. u~.u>Pel ,bd ue la.u. u uuue uel. urP apru.u.la uuuu>uu. .~unla.P.u.u~n. ua a.ac.un en.estauueu u. u>, u. puuu.u.delu.Puru.Ricodije Agruluup .upu.aumet npupuuuPu. u. en lauuu.u.uude. uuuuu. u.uuuu., apu.u.elu.Pi uu. .pu.l uorfdu setne delpu.u.u. p. C -ydlax~CUuP.upu.pu.reunin elusbado Ria-eia u.> u.u .u u.u. Ahorap upu. obrerosuudi la inbdusti rupu.PuuuPuu.que eooeaditna u.UuPu.uu u. .u.y d uerto Ridepartamnto d AgrPutura>Ppy u~psuu.nn u.u upu ,>uuhlus >ula deu u.L de los puu.do. Unidus. d, Agriuultura fije u. .salarios up>Tienepor >u objeto Pu s usttur u>l vPu.,enu.lasuk~.pouctorasuu. gupu. Pu Pu de 1937 quxpira el 3u du >z. ucei 0udPesteaPu y qu.fija Iza Lu P>uPpRu.-Auu>uup Pupuur cuatas domsticas. y extranjera& eu PePu>pngPuupuu epar.uuu.uuu.para el uuduuuuPP u azcaeo .eINEtdu. pnuurue al puctab.Ppuuuen tlnidm q~~uetla e~ eu. ug tnelaasu d ~uPu>ua laumism. u.Mnifestaon au. PuuQu~u, ~ antauuuen ¡ouh u.el 9udeabril siuiente. deela ausacin. d desacatoSue r frulado cu. ontRAl. uxpleu a caaumu.ento u acuiPu manpuu>uPuatuprenegads.u Aes to usluopueuducotesuruey uin u.ies probluumau.u. uupuuuy uains p>perou.au. pu>, par resoluerlos co uapoucinra youu.uanurmalu.ciu.h elasuu on el Intes.deu>houorble peuPu&beu s gaecusi.Cooo te de u. uepblic,.doctor Gru y hacenddos, nspu. oemse oninay respaldo puuauapyarfuturopara llegaraujuse ~ saioqe lpueblo sepa ueueluPPfucionndo entrude a>nomau. tcaual de IaU.y presentauudad.pen uPu aode p.>puuuP nes favorabes a u.b ph btenidas cotratos 4 y hoy hPuuu.,tudo a brapzo uparto poruostros;, Al pu>pputsn lSPresidente de la Iguaue>el.~or.Presuidnte, l pp>. d NeuhYok y lSr. Gustavo embajador de Cubaueu'lo. usuaLobo,yPesidnte u.> Puu>PolidosUo,, ductor BPu ha utuaban de laBolsa, y los ulonca y do siempre a u. altura de lu.u uPhwuudadas uPuuuuPuePcoperar uo cuu.p.u.uuu., y h uplidocousu quuue aBPS uncoe omlmne plenitud n.uestosderecho&, uputu,,.>literlo>predominanteuenul upagotdora, que hemos ru.uuuurpulicen uos ju.u.up, upaapder en lauformaque ahora comentluu.u.u.p>uneceario,'.afin de iue nipa.Nouedauutodavaucomoucomestoscontraos duuolsautngan l plem u.u.e ~uenefcios-y lo debida virtuad. Por ahora, Informo al DIARIO DE LA MARI.pacodadoperparuy laboraruInReiumen,, 4e pactualidad Relue..uerel mnistro u.u. obeub, u.'lm u i.e lsuuuu u.s de ue eux.uuuupun p-u Y g~.uu Euuupudue A muh. up.uu.a la ti. paratodos, coo euelPrpuuu1=p>deupensauchcarnuuotiu>PpuPuu. (Pg. 2,cu. uYuS). auSovutuuranteppluapu. u.uu.ue u. PLveaopr el presidente TruraUPPP>uw' seu-Pu u.>uudu e pu. .ulaulue uu au u. pp>a > la PPcapitle u~u. (g. la lama imprad,declarando xW dcl.a) ciatuva nulos auntos uuuudiuW. IppuppuenPalacupeluu>,>uuuptediuuu oo ndcr uuu rodueugpuripppuuu> ue &ephanuureCongeso poyar& ,l vutpr>esiudenuu,>.P>uuup Pupu.u>u .P>u.u Pu, cepu de Pu as>P treinputa>pruraora.u diendu u.u.uPuuu udurnee mnoparatos.>Pg. 20, col. 4)u u.na uu.pu u. .u la. Pu.u.uicua~ puuuu pu> Jui.s auu.y> 7). up> uu puu asbrasu mla >uu.PPPuuPuPup>u dosPu deu. do>s utas ue .benuumpir u. secretaro comercal uuP l pUuuue hrai oica ylao u. cdne u. duCanuauud en >Lauuu>u -u. PH~& P qu stndedteeu.ebiuuamunte pciopara la renauinternacional pzjrafpuuuuuoAco.>PG). u deu Coeo de ~ pupisu>,pPque eouuuuP Pu>uPp .u u.bar u eu. eluuao. pu u. utendr En elp olegiode Ab gcio s, u>. Cu.dl lavufijador de PaIliza no ha i.i.lido de realzar u. laboredic u.u.a entonuu, tendmuchsimop PpuanueuP~ ~u.uu.uuup.u upu.on uo u ..pedirn las-Fuerzasias-u>dA Sast a;gu. de Grau que~ anule la tasa suntuarial uuAu.Por ..buuu,>u.u -Ntiuu eu Palucio, perounupudierunuverual Pup,¡deup cado u4l uu.euuup u.u.u.upuuu~P.u u>puu uu upp >. u uu upuuplau >ul O el obeto de nu. u. PuuucoP or elPuu nju t e-ale o yl u otc u.y.u aup Iduo .uuPP-uuuu Por uu3t .Aer u el .palcmimrp residente:. hupuupu Olmoup.uu u. u.uPu.uu.yu de.u3Puu de ortantes ourgau n pu. uuu>-cu.i u aul ale,uu tesoruro.p. .¡. l ua lb~ -oynuuuuuuuiuuuppula. d el~ pareel d deuho. Sin Carlo quuu Q.uch uuu,l rtlado de a uu. up>uPAZemago "r p u>uu, uPu >uu uuuuu.¡auouu) u ognzconsdPeu. -puntosu.enue' lsuuuuupuos 10 ,>-Puuu>uP>raeno, uin la PPPu.>uup uuno2(P.Lp uefruuu>ogazarouau,u>u uual uuu umbetpuL, uvocerude la Pthuuurria dPp>uuuhay puuuu>uuu uuuUpuu>u u¡ pu uup>u>u orlu>. u. Pu u>.> uu puu.up --ue ,at > h usado uRumapu-,uPuezuPuque o os siui t,tpu, ,,>dPuuuuuuPpu>upupurr nt T, .y l ondicione de,¡p 1 Puor u.uru Ip uuues >run ep residente, uu -u ,Puadr.scek truu.tad upde ppaz o uui*doau nteuu> Aimposbl d u m plir. >u>uu .u u> Gobirnodppp uP ca u u na prouu mucauineuue ¡u>utu Poryla Cmarauuu Puuu>dPu uu u.utausemejarite 1ulauau,.d yurpuomeruialmenteu uppupuupuuu npuu>uu>uuueIncustnal>uAngluPu,> u.Pporia sa>4Unido& Agre.eluu 1ncnveuP rrPu desdeuu pu to dr>p uuuuu uuu>u,u, uuyuuuuuu.u.A) vocero u sImibl.eh pu u. vst scily comca enepr.u>e2 u enr Gran uretauvpuponfpiaduuoauu. >uPPalo uuuuPuPor1 A uuulnNaina p,> Pu ind>uu>pu>uuuup u.e u.os !~ aban Ina u. misiones e ,u ~merri nueu> e iu,u>u>p>us e ruu uu ade uuros polticos ude uu.Ppurno upuu.adas u.uu. uPu uuudelcomerul uu>. u .u,uuuuuuupy Fuu ruuanodePrimu r uuuutt. ro>Puuh las sPuenupersonas¡u >PuPPPu.uuuuuPpr-u>u. ri b m u g1 co co pi dA C2 El 01 b] a: p el ir m

PAGE 2

PAGNA DOS DIARIO DE Lb MARINA.-VIERNES. 27 DE JUNIO DE 1947 m~ on er¡@ce sEXPuSO9 V I (carga Ekdssa> sxcipciaiimlrebela en nuestras tarifas -SifliCil 1E1E0 D6Ir6se Arelin ASrares 4A 4 640 kilociclos 6tarde, lo s 6661696616.16q166.66b ¡u. viuda1, hijos., hja <661<16, hermano." lo 6b<6166y66.6661<66, en su nombre yren elde6lo < dres familiares,. ru6gan6 6las <6rs<6as666e 616 am i6.16<66se 66 61666concurriri6a1l16CCpilla de la Funeraria Bernardo6Garca,Znja y 06I66666.i<16616<666.66666 6 611666 de.6 <61<611 6116616166n. 166<61666666<61~61666<66del n.6<6L6d.1., 6.ete 1<666<<6id6 Republin~o 6s66 yno1puede d6a. 616.<.].6 666<1666 6 666<61<661 .166p. 6 1666666 6666 1<61<66666666666,16616 d.<6 d. 6<666166666,o.1 ~ln 66 ~666<6 a.6<6 ~ 661166<6 6116 que6hy 666Ir 666 ncjR.666 < 6<16 16 <6<616t6 .61n6. 6616 661666666 t. 11666 l~, .616<6616 .<6P61
PAGE 3

-'ELSLLS, 27AL JAIE 14 RO.DE SAL UBRIDA D CNRSD HECHOS CONTRA ELCATRSER ¡fEP'O DE FARMACIAIAGUDOHY PRSULCE _______ El actoAde Eapertr e lle vaN rE csI dRelspoutss ajuRsen EeuivoE NaciolE. Programa 4 e Q i tputics decaraasJalCinscribirlos~ TOMO POSESION IDE LAS FINANZA1 SEOR ISAURO1 ProclaSE ELLEe s EbEaha de ser orEELeneLE'ELEceaa elregistro departamentoC; estEima iELAJE u, ffLJLN1SU.E LLM(A A INGENIERO MISION. )ES MORENO DE LA RE nACe cosLrctvaE; Comisin de Ofi que acEudeE EdEJES EjEEito paNE el oncursdeJlaPrEE ens ji3tneLsAECE lpMAELE-¡E~~~ -*. mo 1Hon, S. Presidente dolEE Relia Dr. REan GaanMEMiL>r, 11 ~RESTAURANT -CAMPESTRE nicIpalUn lugar tranqulo Ly disguido la rdio.raan" enCACOLOTA. Buena JUNO 8 cEmida y Bade prierALA orden. 1E osALELE. ER M IM LEA CARRETERA CENTRAL K.NR ElRAR EAR AC TL EL al MEEo. Sr. PeCsidete e, 1. 2L p.Seua LSeIEL A9Lm AErEEgiaLEna at tnoacrodlSr. EcLAs, .TEA 2 .-AablaPenradeDVEGA P ENICHET MEAS. .-'I EleLACAr, m .Ten. 1M~SARC.ban el Er. AAle C. E Cru.zE EE n. Atr e jEL ComuniccionEL AGREGADO DE PRENSA:->¡ EHESE REEEEE dEELE ELE U. OFRECERA UN BUFU A farmacuticos. Y tee que e'EEas!LOS PERODISTA ELDA2 del ir A ls ES D~eJEEN La EhErl, ane limitadLLElEobE E EEeLoeSlaLenreEistEa, sn eLLEitirLE i ca orAnrus hbl a roogao FOR SALE E Ein El dilgenEteSPbllLnEesaESaE 1,000 StaIdaEJ 7 f00 KiM. LEEjiudElomELaEcia.'YEa neEgELEE LE LAnde LEEELeasu to Le a taE ¡ELESSE ohn an'4 Mai Epe l Ld5E EelSento epees EarEE E Miami¡,6-2202 , TEs Eol. S ELEE A EE SEEa.E e EL Y LLSEL SE AEEELEEEEL, s aE ELe AEarnosconsigaEa e E nES A lo 1,obeto Raa s ionEELSEEL EL1ICADILLO CRIOLLO roLE E A ergio, EE E AE ,L AE ha dchE.en'E, EstcolAoEuE saioe coEE, carL a E 5lecEtor, a rr eLee e ldiqeEtEl eLE.,ms A u adaLE, PElEerla, s.EporeesEEsabido. --eNdeci, LE EEEEEA LE yEnE1Ela somEEbrC a on e l e E hnEE sELiEEoE y p o n a l a sE E reE seE s ie a el emARs e EEEqu emsecea. HoyEeCELadvietemfegeEEEEE pasEe s: Ig aEenEeE se noEtE Een EE 9ELLE anteE quELLEe aleLtn elnes,SE ELE Eat Erc En TE Erdo lE E.E EE E E E SU MOTOR USANDO NOHAY NADA MEJiOR ,c. OEXDU GOIMI SA ¡as y "1 y detalles este debate ceonvena oriviene

PAGE 4

PAGINA WATfliC DIARIO DE LA MARINA M ad. l.W19 D. M.EI MEEME .M EEEEl. ME Y d EMEDEMIA EM9,h., LE. EnMPE4:D I.L ln .ElECTER.Id. m"O fIgEE5. AMIME.d@ cE0ImE AEEEMEE MDULAW ESEMEETAEE 111,10 0u. d. Ef E. FEMEIENTME% LAEMEEFEME D, JEJ.M.B-Ey M~. EE ..-9 MEG-75]u^ E AV RO E ...*fTgEMEE .l *~MAME ..135EIEE ---.75MEE -EME -EDITORIAL -Sensacionales manfestaciones: del ilsre dctor Rrl de Crdenas CON EraiI lE I, itPIeIEE dAiIEE.M SEREiE a e*puEEEiflulodM A. lEch AMd e lfen ElEu MpPeIMEE Eoln*,Ei.EnE'euEEEpEIpIqu e s .mt l ,peE deh e cl. ir.L alqEeEE dead i n EM E AoEsu.-hEyEIIE.,lEE pEla, n qlosepri erdaderaete iImportanvgElo iEs MntMipataIEE)s m o< MEleode se cdmicoEIn eIIpatms quMeua e.teminacin hr e eenIdaMunasolabuta > urh aan i td oaqellatrec nlstato nqes e tode 1la enda equvoacnde preeirFpeetns&ors obr u EaMe osEClaEdel. oqe nd cams qEue areiado en a coo en a al Esprt .e a lldoE hatamentet. NEl
PAGE 5

PAGINA CINCO ANO CXV UAOIU AMAINIA.-OIVRN.W. 2 MLI I 14 .sobrepasan todo cuanto la Habana recuerda! IGLO en estos.das sa-conocer, por lo menos, todo lo que estamos ofreciendo, ha. Aventajosas -portunidades de, su vida. Las REBAJAS, en efecto, constituyen .L asupierabundancia de BUENOS' y NUEVOS artculos hace sumamente fe_ Y el amiente-fresco'. y. agradablel establecimiento invita a recorrerlo todo, run buen rato y har-un MEJOR negocio viniendo a FIN DE SIGLO en esTAMBIEN LOS FI Productos EmhellIe< HELENA RIJBIN estn ahora rebajados De Ray6n, a LWid Violeta Gran Rebaja "w0e mdio¡"en Libros [NOSMndn lpar Con pitgfranedny rotora, ~" ~ ~20 % snbiw prume violea. d nsta etjido aaaidoble. exclusivamarra "La Lee'*., -prde maua Gran resultado. Diros edores de Colonia LaLete' 40IT ranla LA MONTAA MAGICA1 oHIN t!p De Bemberg, a ~Una deliioa colonia .c Mn'dei0a62 extraaao., de aroma fio.o EL VALLE DE LA exq tu.ABNEGACION, da M. nas e u vernport, de 14, 0 En tjido de gs& AMEMORIAS, de L.Tolato. co n&tasaecaTalco La Lete de 2.40, a 1.30 duainenipecgio.Scde P. Stnong. da 2.20 @'1.33 o&@ tnalidades. Un taco m y fino. Len. nia ¡ ~perfumnes ioto., hliotrqpci Meiu 1N, aa lv l oognn. .plania baja Si loausa usted a diarlo mstis tl gran moaaento para aurtirae, eronomiaando tlnabuena-cantidad, de todos aquelloa qn, eanpea ep an tratamientoy maquillaje. Y @i n ha tenido afn la spnronnidad'decomprobtar su% aaravillosas ptopiedadaa emanlleledn. ras, ahora ra;a oainadenaaaayarlosacon mnimo coto. LU ,naita que diriga aranOn Elapacennen da MELENA RUDINSTIN, graaada nael Soa Rub~oa¡ da No York la dr C41 4el fraa.aiaa emnnn s eiaradu 3els anoabas Oaot to aaqnill¡aj que mejor la alaan. ~boal^f En la A¡aries RUA¡NSIN dl lo~ >aadp ade 4~*ir asnOiba los >edn.n.s c" m* DIEZ >wae~10 de#.si. De Nylon ~ j 51 .agujas,a F n co preciosos coloresaveraniegosa. Medias yodn.oIn.I aanaEa 'I De Nylon, a Cn .pi francsay cs -Perfumes, de FLOREL 7.4.,.rebajado Esencias, dee5.40 LWOS, od 36 e Colonia Enu, /,/m2.95 Enperfume n'ie" sndalo y.siple. Denus Talco, a 1.20 E. fina totera de crsal Locin WelTwo T.ko Rata elona ooern n lconopr fume Ionda(los. lo Ptrmna FRUTA VERDtE, DU KE OF KENVI otrron. bolmnipot aj.a Cuellos, a .lo De Da noalios.'piqu y ognaendifaer nModaeaos ombinadoa ron enca jasy natdoaon. Pecheras, a Derfina oraaono 21 1 detallesadeancajeayrone.i da. Difereatesa anot. 1 Otean, a 4.35 heei~pa¡ oja Sombrillas, a Valan#13 9.50 Conun eaplndido forro de n.y1..negro' liez nari. ]¡&&,puo .de lurite adlornado. 0tras, desdeI 11.50 Costureros,. a 3.231 Denmimbr muy fino, ferrrado intromnem. dlelos'rectnolgularesa cuadrados. Color naitual Encajes Ipara Blusas, a 1.25 u v~r En blanco,. dilerrntea diboa. trinta y aria pul. gadaa da ancho.Oros Colomreal anco, ore, e.agan. y beige, deade 1.95. Ecajes para Rop a Inteior 25e t.¡ara*a En blanco. ora y negeo. imitndn Aleaon. Da pal., gad. y media, dns, hasa cinco. Variadosadhbujos. UADOJA CN "era~

PAGE 6

PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA-VIERNES. 27 E.JUIOOD 194 Las NIticas detrs de las Noticias CUSTO DE ENFO QUE P.,ASIA OA 5 5AS LA AR, A (EelAM aa, eD ARIO DE L OCAlOPICACC 1AAIJASp nAs re qe eiatoar,15 O fCAS A en s amp d.CA PA., AAqu .e .-A qA. n o el a AP
PAGE 7

VIERNES. 27 DE JUNIO DE* 1947 A\ HABANERA .PROXIMO DOMINGO: D E D VA 5,0ATO EOY San PEDRO y San PABLO1 Do l Oti 0dd Seera oyla -le oTTIa l ica anos d~ y RABEaudaoIo is n p ier triIItn E o a R elojes Ht Siempre Lo1 LA FIESTA TINFANTIL 00 AffiR AAToO O1IT0 TTe e i AIAo lda eirnIIE y A.ITT i ollET 1 doui el T ATE0101TITO TIIIOITo! Alerol AulterRPoAIIATIAAlinaTATnoI U CEn.otoOna g a eabColTod o1 -sl.COI sbo, Artool. doIlE IimnelA MU oncurrido se vio elrecita AOtTO, e encontraa os tEd 8 lAi AlAAololll.ALTEdaroA. ¡'lo Tdeo,~ que ofreci. Monchy Agero y Grau TIa 10dO'.A 1~ lAwlloTenilubTMAdIhiAo aridediNena.TrAeoolad ai armeIOdA AIVERAOSlNUdPCIALSoIld unrctlTdeTTplaToel siptic o o 10100arao de aIT, To rmen lTaGra. io aoodordo l paTgdo a5ll do de adlo. CIabel TI-s dAAiuIeprsetatOe s CETOI. ara O Iy )IA IAITOgeAATn-TT ro y doeAubellaep o0000 TldE aIEA IT TeAGme, TloAAlvrdoe AoOOOnen 0.Oafech110inIIticaosT0de fegeS*oLi nar o ZaITpld, atA un AIIII¡IAIT e 0AlecoA deITT d .11e l bE TAOigdu doa 7111. i cnug -asde 5 0A oIonri dl iiatrJde ObraPTO ,amiacTiTTdoeo TIOTlaIueoa nc-Mrceds lid Gtodo Loro. vgiolaisaio de su enturo-d MuselAlna oceaoLadediAhal rria qu lAilInala TalauprdIITo Ma0 l liEg a Gadi llo eoo GIOnTI oI e nlaceMo-"a& L o r eY ajiadloyuallIdoes. IO Ea TdIOlT continu1cin.1010100 do Olisd onchz oEnAAtoo onientIAoseondujoIIyazAgea aote dAAoaIoIECarENSL LTCSUM Mly 0co EI or ilcul 10Ageoiud a de Filio Maro Yo oTde ah Heoi Ali o il oo e Mol LIAOIeras d deIchAo n-d -.~ ozart-illo inueol0_ PETI1CI1O0N DE M ANO0 EMILIO OTAOLAUBRRUCHI Le invita a visitar nuestra exp9sicin permanente CubiertTs plateaosT.ErSuis oeloTTIOTriaoo Finsioi ois TITuopara rogaosi Nodades Vajloas de orceilanaofrancTsaOEde LimolTe GALIANO Y ZANJA -TELEF. M-1530) ITo y e01eidod En la residnia de¡S@caer0Enrique MMiot yde suooposa Mora Iiooi.Mata0,enelcetra iiasod., TOint, hasio d id nmt oven nifTo oitolnoltTdruep1TATT1A0MJ l iiIr~IFA C1-ILJIF9 REST A UR A NT.R SABADOS Y DOMIN GOS orquesto "Eooooo -doe GafieIroETEE Foyo. CfeITEra Odo Arroyo Naraojo y Carretera Rancho Boyeo. Teooo 1.7211. y Amigos <>0 ~dld Poffolode tdoiTpicalI 101 ¡en**, olores cTI00 1010, ~ boo o gis. Tallos 40 Ot-OS Ood* 485,600 Ay 650 39~0 O 0 IO S PeO0 .E d Ai .mosA ¡vol PAGINA SIE Ten, RolfToIdlAASra, RAdAboTo. lio a a ogina NUEVE) docoASdolfSTan aTGT LoIuztaetsE doTlctAe*k RE ESORMDLE OLOR DEL S 0 tadetit dl rit o'"'AlOLN LE P EFW >Herrera y Togeira. Am oIl 1 doctorRodoll Co MaieDIEODO A NTyw idotT PTEeasuhijo Rodolfo. iDESAFIANDO AL VEROANO. de¡ ]3W4al 17 16.00 blanco. TTcon IItrs tacoes eTnSlaespalda y4Tos Tl frente.TaOllooll/2aO)17 Oal. 475 .5y¡0 TcreT, T .l lac, a lls cle¡13'/alyIIO17 IT.T 4.65 Otros estilos desde nGoTT&,nblanc4. )*Ta1los M13 1) el 17. 1.4E JOR ES A RTIC U LOS Y m AS R A 105 PR E CI CA 5 Cuca Martinez 1 de hoy es San 1: Mndez NfLate. de la Universii Armengol y su CIL tad Cal timi doll

PAGE 8

ese IAIILL'd.NEio&K wJHEVO vYQ,, -<. A J-1.1, er AK ,'CLARO de LUNA" AACANCIONES DEi OSVVALDO. FASRE Radio < LUNES PArxio HOY R -NE A A U_ A5, Z .<. .A. dio IAAconi AbAD La AIRES DE ESPAAAAA
PAGE 9

MCV -DIARIO DE LA MARINA-VIERNES. 27 DE JUNI DE 947 PAGINA MIJU ~*CRONICAHABANE~RA ylas Hn1rIa Meonu Soc Unl merienda, se ceier ayer en el Yacht Club pr ilebrViste la Un^ajJ* yL ,''.j. le Ceenaeltcaerie ede ecc de elerrede lejo ey Adeclte Alelceeeceede Cardon, Jula Teeeeee despeida ayer de le vddedeeecl eaCletade Vves y eedllen u-eleria enceeecee. elledimiene ecOeChl elae $le lMcetacaten, Oenace cecOlpaPiez Enreeelaeoits e.eeeacuenelaceecneleceleeelo-errpartiiparondeeeest eed MMede ecteelle, Luisa Pec lee cvendJeslAneeniole ceceneeeIPeeeee len eiguceetes seoeens: enadealermaeede. Llce ceen, M cu e ccceeen cede pcee les peiAcelede de uepen de cecleeey ele de¡CarPeennzclez ec*ceee M ceceenosdae de Juli. PCarolena deede enZay cee ce e eGUre i acle Lpe, celee naPade ect ee ceeeleclcee cceoeae Pol CePe ce de onee. deelnleeCetce edeleecen eel Pozo, Peei -de su& eceigas e cecellee-e llevez eleraccede dc, leceilva eeneneP eee, encelde cec't e a elee e ¡es ccc dele tarde en el de del Pozo, Lclee ceeceen. Joefna le ce. ceo erscrtcoHabnecce ece Clcecee, ceceede Der,lnelel neeeccede cGleiancele e veidllccc eecc muy ccceect c enurid. A enbr, Maaellare, de ec-ecernaGaenccee lacede lee Ree e as eneeptruriaint nGacaMltn liiclean d yi Mraiececce CUelile e MeneY Wditnamesaceen aparccecan dece pm, e uylcle ceele cde cenzlezecl lc, cecee encele Feceldee. Mc earadas cene flres. Valle Gnzele, EIliraeceeeedez,. cec eledenac de lesonizaedoras, seoeleop(ecldlcce Dasede Pecceeeeehec .pe, eCeme JarroMartae leeMel cascCarcenePreelcdee deciera, enc-%eel Leceendececetec GenleiIeyeccp encecezPqeee roe. A bordoedelevapor dleelde plele-cloeseEstadoe Ueidee.dnde ceenl En laeeesieciade la eneeetc roncaere ecence elosEestado& lenltomrnen curscece cbre scespecldelde Aceseie ode enaelesn. ose e loce ecen Y. eelceecce py sueddle.pascedodeceeespsalensmeetaerceepatLaSerraesce eleeee3 ecencetalee ent e detaneamebleleenefleenarleesfrutecrcunaceeecacioes.tcedecunaceanimdeiendaec. lbe eee, equiene e ene a.pe lecelde ce lene la eoreeeeC zarctodelcveraeeelaseeneeeeee. Aeelernceelepoeeeloridac La eeeceede eneececece. ta nerenbo al Nel leleen ele eero ne ypee u ermn petiR caae netraeci eedad, enosetecPleaenec llp scee eoraleeeMecthe eCcnae deeceb carpa deepedirle pcresceemcedo ce leocOrtiz cleeeen eepecepec &unlmistace. rcoern neleesepeccse ceeereeeefleor& Mereyp MeelceelecBret, qc tane. tras ue eraeapemceprdaeneeece Maaneaeesebado pprtirnpoe leecaptl, paripsdo. fat vioaeaeee boenlosEstaedeeecclAcbaeeeeresarecdpeeelosepen n e .mingo ube e Cucad Mexc, ee) dos el docrelfreece cgeeeyesu ce dc el cl nele eecllleRco deeeseesdccceee s armnic. ro.en cealele dce usCena, llnlleecc dlveee, despus de pe cc ee ee badspuecta la escbtp ciina eoreidesAlieiaeyp eclen c iu ldadd l leeiatce etc N.-cJeunleeinocanel ce hClic don leecenanceelee onesoseeede le pelceel (con ucepeimoenoee eePcde lej Se diigeeeecAehlelle docede peelEeesclelc le la ArcaGeE de peimaveca. eneceeLen a ceeepebreeleenclelece, lecelentoectrbeajocds d lelececAsis len cl tueeee ceene voscaesescpeclildad. ceonle e cl de Aelel. ccc Acenmpaaeda dc e suleermane dc-caad lsMeydlRide eneelseenralcee PelaelPee eenee eeele Cep e PloestolChica GcecceeMeedeLme¡&,een_ eedcc ecde ee ceceeececeles edpAotalecneeee eePoccleelriezVene nstce cecen cle l .Mneric Euleysadrebevele Etdo rude leedeLeenelcceelc ectora del cbeCre yeceede eneeccee cecon eeel ocete am e npl s'EL W,,, Pael edbieccde. U c eceeePeepedec eccecce vaccimenteocse enaenelilded (lee pelle. ceelcgie Picaz e ce ur e cee a naEcuelade Costuceera en asdpenetJnt, Loeteoe clc e Canaeles, enerlo FESTAe Pceceene ceePencde ecilleceba id EPCbceclclede Lac Habana, le ochlepCe e ytn enpo acoeelos elencecee Pecellcdece ceclPujl, 0 lerestigos eIns letuci nerncena l, esloesedel Vedado e lecele ecellaezcece eeeneedeCn pr erna ceaclicpeeec.ceeele eecpeenecclest prceec lu.Le oleDiez Cancela de PedeIl dee le Cernede poercleedecsueneevacomenda, lsalee eceen e e depiceec. dietiaqee prenidrel cencidoc e0en-Meales, peqelleetoHccece len&elelrtspaeBlaeco,< cebelleenAleee M. cebert. aete, -dentr eslee de eCaSlzrAmiqt Bou Dar coenzeceaelee nueee leeledenpele tle eelRoertocan ene-ee feecee lleione c cecItedeeat cdraaMotn, ceec e encele l cl pecerealaeene etlle yMea eIgec 1 R0fDAS D E J ULIO ~ddccypmsebedaesceeaede Gabelcpeltegoprenedecleadre de de mncera brllante lel cflo nu¡ oiadc. ci e la socielnaeclccceenceeeelei aprelelC, lse.-res PiraeeJ e uieccecc-accoleroen lIeel z lccia, efe d otacee monia.d c c e c ¡telileIellic.i c e Mlao i i (ar lent AeleCceec 1 ea ccc iete, le puetoc; le c ide ele, bel ece e eeeoitae 1 e eec Slien, iReeIlleiCle IyiJore HoquIe eee ceuel y el e ceceeeRel elgadeoAe¡ciCaseroy prcle ienlos s eoe lede elea. See eeee1 cced enz.cInenceie Perpez ec e cMdela -seoaCoiel e iPrAdA o riuz.jiGSIT.pee a A -l)1abeo a civdl c ern Oedee e Muy prxia aLaHabana -aeslo35 intos~seecentra la hceocee.Paa Vinociaee que le brinda ecaee tj& 4 PreeeIea playa de fielelme&reza que ue eiede a *Ceecalee de queaeneqlbee pen yeeheee fiee *Nele. de rueeee, peeeetee e fecel eleetae. La ecteda elt limitedaexcuscivamenete aelos eseidentes y su$ amistaedee. Ur4i zceilee cmpilea, clie, luzacueduceto. de COMPRE UN SOLAR Y FABRIQUE SU CASITA isoSOLARES DE TODOS TAMAOS lit desde -$250 la vera LMIENDOZA Y CIA. OBISPO, 305 -Te1f. M43921 LoeSeCeneIcIA E eeCABALLOS EL.DOCTeOR LADEeLd GTOI le enee, ebedo, &e e ebeeel e Me el lcnceidoe pee ece in.Cle lcebreesta eefecha. en o~ ce. bello Hipddrcleode Melecee -incn-c ee cec triuncfee. neo, un eelecoe pdesfrutca de"t se' leceeene eceeceecergr ce cede eware; Com e c ostumbrelece, en la elepeecclcmbrediaeneenuestoee ece lee s eeunirleaslmseldsti e as e.cleceyPelden. ce-po eclelecceelt er adocadde Oleeeeee ceecuetra socidad paraeeecE c torcce cecelyePeldece. eee octa]Parkque peside el cabllerocleparde teeAleeelelecl ccqueeleecicioedelapcfesicedlc cumndco na eccleea al¡ e brindan y peeciareellfeeceneuicteoxtos.le ercecmuyc ccc de. late e stareclecceed i.c ole c ren programaeeeyedarec ceene re9e jueeas y e entden perteiparne ela eeism ccor. 1 !/2 Maneleeles ec.ll.1peelecc sblcecee cnpeerecsosliucosec 1.e DPTO. DE NIOS granlvaredaecrcdp, ec cec taicesde 2 e 8 efcc ea 85< .7 el9.l5 .98C Camsa Cfiro Azul. pece lee esTrecitceoe de Wceeedcl con ¡cede boesece aldicede 3 y 4 cdos e 99< calIlee de e 6aeea45c talcesde Ile e lb aoseae55C CABALLEROS Calzoncillosde Pe pce nceuy icosen e todas lee taIcesea65<, Caeince muypfinasOelecd, e 2.42 La Isla dle Cuba ,wot@ y Facioraee.Habano Esp¡eciaul ageac¡ec a loes pedido* del Inteir 11 ceels emceesepeercaey pecductccs de belleze dc AdU 1",Ul.li*iti eeofrn dpcelnfeeeaep deP~tl Los nios requieren unan leche sana y nutritiva para formar du constitUCCi,e como la LECHE CONDENSADA

PAGE 10

PAGINA DIEZ DIARIO DE L MARINA-VIERN C A 1 0 L 1 C 1 S M O CARTEL l,,JUA EMLO P1RIGULS ACTUALIDADES DIS TIN C 10N PO0N TI1FI1CI1A R. eld .d 1 ,1.,(0 Ro A u zj nW la qu s -~ .Z -L-. e ," y .S S-tIsbss d.5 P¡. XI elab M, ai Msgssis El' tu~ e Sss punss i r oI sPI 9dsNPssNiSii~rSdislssisA _stdCSssIsVSs.s -_______c____R 155 Sls As spSd M ss sSss Sssb s d s si5si cleb ra' Di sios mdia 1555 'sss .de55 agst .5 sS p-¡.,, -c. 1 ll.a 1 JuCa ~mda d¡ fivrs ps1sswdqm~lO P S Srrtiss y55 e. 55 555>5555 el S dena hacia, S. 5>psss a la n l erd ~,dd b ,ss ssliss Sed porsls555 ls 135s5 Sssy5555 NSatssSm, Il n eil]ss.stss Ysidsde haceit-ssss d elisS C.-J. N cin lis .A 10-sY l5SS ,,d f, l., 5 hib i s ,] C.b.,is yi S ssi d 55 cua lissr Cssbss .u5,,I si Sspl, i pergc ss5sS in.1si Ss ssss li -u.liSs Ssull ql.s css bs babssSsan. ss s su l 1. aisssi d's isI Js-sss dl pe i cts un non5s i 55 liosd ss e s ..ls -~ balesliss CubSss que habsiss csii isss, s e s es toasy y e pJ-,le 111R tu, s, S .le .M, sed el H.5 c~ ~ .ss s sss. = .A. sli SIs si.qss en55 essss ss l ss Tsy elistsi 29l ssS isssi SSssissO-ssNsi 5 SS 5 delis 5>5 5555 A sssss lisera 1,>s Tsssd en55 ss ls 5is is s sl -sg ,, os 1sss1 y."es". qs lll a ps ysssd lsss 5lslsbssls15,sssslss 2 sssils Bs ssls lsssl sssd ssii i s iisi i5li stsss s s llossIssllsW sisss i isi L R N I 55s5s.NSssldsl5>5li5l55sili55lis555de d, Sigu5lSsl5 5>lississSlissislisss.as AY sliissis c sy ~, ssde ss mlIns Suss.Css sts trabjs ssli la ~ t u U T O A I O ACTUALIDADR mt d 1, 5 Igei m l55 cd.clad 5l 1,s -pbi, 55Sss a5 sbe Se,, sS lrnisce MsSs 55s 5sS,,, ,-ss, sssss issdsa~ afil.d di sssuc 1.sSs Jornaas paras 555555 tel555 ~-5 55 S .el> 5> 55.5 ss,555 lSsS n diet ms s ts dss ln Vsli s ,ss -d, ss l asss uSSi5sld presslis e SsS M la fudc de5555555 A 555s5s5550 del anQ. Se .eetul.e I 1, .1 1 Dal.-ss5 Sss5sS5 tucu e en ss Sss. s¡,J d s ssi .5r s'sssssssss 5e' S.e F V R T aty parti par Ita lia. ll lisd u, sssssssS lli tC esnss eSld CelpsssSss ures .1 S5sbsss, e n.a *stsls P¡o Ss Lastido ssS Am sscan 55 e. s Cssls SSsssss -Elde SslisSls sssl is Blletssss hs sssdgs.,sS -y llgss 5ss s l5sysssssli 5s5, ss els 6s de5 M ssepmr, e es los ASS"ire aaae d, G o FLOLLE WCI D Ss S .ld Snis a s o PssSss 1,55 lis re te mne .1 -. eStccd, e onirtSn co Adoptiv arneg,5 des JUti d. S.Ssslssn,"d" ~ Aldlnahya1 jrn s lDIARI sta gsslssss liia dejs la DE L CIOS :EsAssFA cA ~~~~E Y. C>slisliS Ssb~ quessS pos ye p~ 5sSS M I S 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ uaa less5 5S5tsn pSSSS J5>555 de,5 SsNL Y>ssiSsSisss 5-Slsss. ssSslsSisS Ssss5.M.555sss555Ss5s555555unao yde5pssdssssSsis Aysls lss, 11sSssS>555d,5 55 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ atg de>ss Ssss ysiyssSiss 4.30ii ~l-s Sst no-ss s s 55-5 slSssssSsss DsssSsS b s555 h5y5s.A,11 AsSSs ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z lista T5ssssSs 55, 1isisS SnssssSssSsSs555 Sss ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ee 8.5a 1. 55ssIt disSsi 55 si sss Migs l5sls -55155sput y ~5is lis S l* eKps, >ssSS S li s s 5s s ral t en Sss>,lis deSS5> 55ll J yda ,sAs .d.SsS l es, > s slS M e. Ss c sbssss -11 sSss -la l. ss5sssn h] .¡o a. P.5 qus .de sss.ssisssssSss d5 r.: A ssCOR sss 5>5151 M R T SSA e1.w" r2]qSss del5 5SeS CUSIL Sss VERANO ENs -.¡.,Nss-s>syilssi U=sssssSsssyslsiss S 5.5>55 S>SS5s5s5 UNVRIA issLIC DESSS 55S S ,SS SSSSS ¡le.5sS d. ussssiis El5 .d pdeB.5-51 11 11 r. ~ ~ ~ ~ ssSs P issssS> yl 'l~ Ste lo Re 55msd ilnt~ ecaaae 13 e C 6 d .S lpeic, de Cuba.s isssss dur l un d ls ss bellossss l. 1" 5SS la SSS 55. Ns T5 A tare issSss ssssbssssSssia D. l gunoCasssSS drectrS a l>sss.pssS -1. 55 55prl sse s si Ssisissv %IP L SsSssSS 555y. delSSS d.reingTe .esss5. SsSssSs, que = 9lile d.ss Ir. .¡[ .ssn.5el5.11.5. ssst s A 5555. S ASthl 55sssS si c~ssSlss>5, sis P. Yi. uS.baS s .>sSS 5>ssSs 5 9S Ss -Ss d. s1.55Ss P-¡. SadBletio delec sS Sea s G-s1l 11 ~Slelc 5-5. :s5S pu.5 e l i. ido~ de >S J.llo .1 s L. 5SS> N.s 158. ~ M.~0 $es5555 55gt : sSsS 5'tr.o ",ro. 55S5555. fu4Wa de5sssssisssssis la555555 55ma fiale dessss MDs5s sssis sss SSSS5SLi55 ss 55555555. Je ~ em ie e C RC L A5555551555 sSssI SSssS s e. SS .ve sS ..sS .ss yslisssSSsssSliSSCA ssss sss > MSA TIL Ilm M~s d. 5 ssss L.sesSsu, Ssssss1. isi malmeis .1. La it.cieSSs 55 .ss. de 1. ~~ Cu,l N~ -,n' 55le, 55s505555555 .d.1sSSssssdsS.1 s"irSssSsbssCticadsil.-s51 Sss u S 10 de"d i55 OSSsud ] e d, Sssss le5 l, iff-J-d lsA s S e ntlSs o eass SS5 5 --da sssssSs d. Ui E.S celerar en .loc, d, S]a &ti r ->5555 sss is5 5S 5 5SSSs 5>E55a 55555555>55 5ssb>s.sP.'is"ic"",ilis5 !u cinco, 5liSSS>5i5 delS .sssS ,,,55 1s>ss Ws.ss 5s5eE ~ -5 y S cus5lodS paraS lesS 55umd la5 aiculusia'e del55 555sSS s ,ssSsSs5SS po el5 >5 padr Alis1 lsssss ssssss EGRT E M.P 55rme 555. .1o 55,t par el SSSS yssss5s di Aprtd s i c5 s sss ss .1 se,. Plsl 1. A l.,55ss 5 CSs M ""ss d isss>5S piors SsSSis SSSSS5> Mlagros P5SSS e55s, iis, Ssss.QSs sss 5 -Gtfy1.Uesente Ud¡.ss VI_AS 1.c5FITId.de.so A.a eje51 B-slS SSsssSss 5er 1' 9s--s 5-anl si s iss sSsS~ii POR SO RAFAMA ssssslis 55NIN CABLLEO CAO de la borriba atmica Y asuntos REX CINEMA: Revista, cartn, documenta). NovEr)DES: ChRntage y EnamoraRITZ: En tiempos de la InquilJolcin y VrtIgo. XODA11817 La fuerza de la sangre y RIVIERA: Extrafa. conquista, DJaDon hurfanas. me quererte y asuntos cortas. OLIAfflIC: El ob.tculo, Sucedi en ROOSEVELT: La gran Impostura y D¡.m."& y asuntos c.rt. Campanas de Santa MaraOBCAR: El fantasma helado y DeROXY: El ms infeliz de¡ pueblo. fnnor culpable. Cuesta abajo y asuntos cortos. PALACE: ChAn en la bala de sangre. RIALTO: Mergo, Adolescencia y a. La vida fntima de Mwc Antoio[ cortos. ta=bor" de Cleopatra y "unto& corto?. RENACI~ TO. 1~ AOOay ,di Id Id ~, 21 j)L JUNIU ut jjiti DEL DIA SOCIEDADES ESPAOLAS sT. sssssrSli SSssssS s I Ss11 sspsssssIS s ssV."", 5 ¡s5ss2 ALALACE -11 ;=s_. $ SA 5>""t.555 de ssaSSSACSSyD Y= 1li1.55lAsS 55E S>sSy m. d-lsa" sld aromr~A Ess ,Citas 1 --bM 'ss 27 55 5 slor 1 s sSs le o l, .,e VI'.'.~~de "Centro Gane Gni. r 1 55p SS5555 slsps5sss5 ASs ESLAs. J. jlaoe des'e -S1S5d.sslisss5sli 555555 5 5555&.s & dss5 in5 5 e>5555A.susss~ -d.s EyLPlss= e"55 yM1jssss eSl s 5555 55555555 555 52 PATDPS55R5sINY E s s sS sSSslS5S5 C5555EAS(556S M-te. S.s.1 CEsY55S -5 d.55i ~sssSS -W-pss Lasborts femn is na ensS proi RADO1 CN. ..b~. A.s.555555 de 55s 5S5Sslis55251 <.55 25e5555 fiyssConadardirsyosssssss 5 TssSssS R55x.5 55 ASCIACION E VIAJAETS d555y>yssS5s555bbS5sr,55< Ss555>SP55s5555 isSSs lisdslSss sssss 55Sss sSs5S des P gran5diossa o m sSe 5 "A 55A555l 555te 5S5s55 Ss5 5y5s55217.i555. slsCitas5liisS5el5E lislAC sy1sss.11,1s5 sSlsdA SSSis55s5sssss.s.s5:555s-5~ MSsSS5OS ASS ssissSsS s s Ssss ssi SSs ssSssslJsstss s5 ~ ~1 51 ~5 etar55 dlsa.51 555tu5s, 5t el sCen ro allgo" 55 sssssSsID~ sssssr55L.-5SSSSS5SS 1C5 Ap5A-SsssJ= ssAySs ss Ss55sssd.s1sv, d b ~ ~ iecia nIa a .o5 el tSsi pamaSS sslsS 5S Sss5 5Eoli i 5SS 5 RE A IIE T 5t5 555'S&5sn >sspssss s S i sSS ssst 5s55S I-555 s sS5.S5 S5S5SS 55 ~~MS ssy5s5SSS ssdsSiss St 55 55 AtossissSsstssSaosspsealisP ~ 5POSs SS S S ~555A s 555 5 S iLADE555 SSNI s -.sz. sS 5555J sPd*Ss -'us lals USS.la~y APIRlissss, 5sCdiIO5555Y55DE-55 555>55 >sli~s255555s555555555. 55555s555555555555555S5lSS5 ssssidSS ss555uIs 55525dA. SE 5L55~ ssSSs 5~ 5 Skgd5s sS5SiS oPssS RADIO CI E JuntaaV dule5a55n55 de llsSad se 1.ydon ssSMssSs 5Ne ptuoCia l I~ d nis s StsECLNE AR 5 AC-A 5Ssm52S h.,si 5 ~ SW mIS5 ns,,a lecnoC ~Ir.] e WribVsTn d 5d UNION DE NATsI 5lsssssDEs ssEL sssssrDL -E,,.55SsS1211o s1~d5 RESUMEN FAN1,In.d disset,555e] 5Inu55 y 55Ssss. 55 >-55s. P5y sSssJsssAsss55 s55 s.sEssS5s s ASsSssSsSssSsSs S55555S S2s55S555555 t55 ss ssSS 5sei s.55 P5A55. ~ e5 ~ OD 5s5sspini.bi, bss Sssss 5 55 ~ ~ 5555>55 ssss C sVsS 55 55 s555Y5s NT 8 DEs ban o 1 act ~s unalis Sss ssss adlsss deA s Us 555 f555 llias e-S ~ 4*SssVs 3b. Ils. rSr2 ULLA juCenssSlen 11 De"te5 hEossi.s5a~ -7 ..sua S~. el. .rearo,.i-En 1 SsNSs6nde s. .ul 5555Ss>S5.I.555DESPASiss ssSnli pS55sss e,.SDs-sssSss ds.s 8 d R.5. 5 55e5>555 -se "-ss'A" ,>aSSseMs 1. .ssyssssSS, sslGsSsis5sss Ss Ls p ;ss IOss TRIVSA: Junt d, drei W A VILA DE PEP sANTONIO de n core de honr ~1" 11 USO S~SS5s5s5 ElA V5 ssSssSsssis55 sSSsis 55 55> sssa.sASsli SSSSs, 5 qs 5 n,sSSSlis~Es--sSss11 ssss sSsS isis sss _s ysssSsSss el5s SSs5 sSsssS5sss>9S55s5sS5lsss5Ssiys5slS 5>ss sS ss5iss sss V.,ssSssssss5sstsldd.y 1.Sssiss tu: P RESUM N L, .Ss ls M s. sssiss. sss 5ss AsssssMs .SsyS>ysssssms55 ,.Y. La Seci e xitreS abtarsSs ssssSgsOSs V? 1=i. Ssy bs5 SsSSs SsireIi~ Se] CanVet-dsa lsSs sss ssse. nOslso ss-Ss ~ .5 555 J.-V stsslsalil ~V ss5Il 5>Wr"-n 5sssss dilss S >s5 ss5 i ssys M d sSsSs 4 55 SABFAN ISO SDEs5slisiss5s55sssis a e S5 lisd srctV z s y Va y Alat s -ssVi >555d-ASquessP1. s5s Rs 55 Cilisis 1 setrlsssySs sSs5ss 5>S5SS Ssla S mujer. SS~5i>e -. L ~ Ai SsSs isS~msSss L-SsSs d. VSSSS5 P5 5sS555555E5 E 'e-ESnie555555555, SelS 55doble s sS HIJAs sss. s S DE GALICIs : s Juntas desis1. yy>55 s frecer, ss PSge lsl a.S.55SA J .A 5>55555 5.-5 Co>u]",. itaSsel ssbsdy 5i55555.S5lis Ss 15eS custe culie Ssssss.5Pue s ~ oiss s lss>ss S slisIs. Ss 5 5. 5. sS sissSSS 55 Ss 5555 E> SsSss55SdsA sySi 5S 5> 5 sSs SSSSsmss -S>S a555 de S 5 5>sls 5 5S.55M. 5S 55 55ss 5 ssss55ssssss 55 ss i ~ONO E5Ss PS5S %d.y Irv>5 ssierssssido SSSsV br> lssS 55S = ta->' 55 .5 _____ W1-,__ ~n___ NATURli AES D id.d.h ansss-SssSsssssss aSs s V'dss. Ss ss ls Ss 5ShI SsSS 555 55A 55s5S>5555 sSsS> i5 55d, 5 ssssSdss5 TTRA NDR muiam >555SySdSI.SS5ma P555>S5SS5.Ys55555ss sSl1, Ss SsS S5SS S Donss s~j_ sssS sSssss 5 SSS55 iSS > >5 sSAs s s>.ss S5S 55SSSS5S>S ss>sS s ssssS.55 55 ce~,SSSs -.t.¡5555>> 5> Ps~ss SSsSs>ss s 555 Is ssiSlisss s-os s P ~i. sss >SsISs i.,S sssgs sS SsS ss 55 ss>S> A CT 55s ULIDAD sss 555s5 5i55A S5 s5 S .-,(.so~ )A,9 l S Ss ysAS s A 1111 y -1 S11, S sS siS5> S5 s9ssiyss5s> 5 sRs' Asd1.%W s>s SSSI _ _ _ _ _ _ _ _ F_ 5 SSISS 5DEL D s A sJUNTA yDE sL s S s V AOsS sS 5 15 5 5 55 5 5 55 Q 5 5 TRIANON s55Ss255R5552 ssf>5ss ,,s 555fS11.y, sls 55V.R la SSSSl D-tR Ss ss. s95555 555 yss 5ssS5 5 os Ssh ss5>is sisIsS 5S Vea5.sss55 sSsS 55ssOlis 55 555 5SS55 -sso -S5S %-ss sssssss 55 s5SSS 5SPuente.ss sSslisSsSsSsssy5~ iss. el d.V yad5.(jY.,l E?: de¡ 5IM.S P 555m,>en55 P555551den, 11 ssss s d iSSss Ss del Centro SS lis5sS ssSi 5> P.l", laMSsaiCas S 1~SSSS ls s b, 2n s -llinolis Hssoss. ss 1--.d.k d N nsisslis. s cab E,,!55555 SS ~s 5 SS55S> sslissssSSSS, 5.2>5 aI.A de s.sesst .pit] 5R,55~SSs tratado5555 s S1.s Mis m .li =5S s Sssssslis "W, Ss 5 dio dslino de]ss.1. Vs iso Ss A -1Ass>s> 5 prsSs ISs -dSs-ss dj 559 M. D Ium s A ,,sds, 5 B-di.ssssss.55Sss 55 55 5>SSi N.555 Ss .E Z ANLS BURGALsEsS S S U ss'55SSi is sSsisss s mi 1. Sl .s V """ las Sme l pis ssSs sss ls sssjsdess A ctol s i me ia o I-EDA D -O esr.s ss seLOLdecie SSSI, ss LaPSs>sssli> ssysSNssSSl.S VII'5555]o55h-5555 ACRCAegLA,555ERA MsSsSsssSSS5>ssSn laglsiayss ds HOMENAJEssSsAsABLOSR.sPRS.i ss sssisSSssSs"p, 5S5555Ve555 esSss.iS.V.ss deabs sl, s 1. S55 55s Mss 5Sl d.-5sssssssSlm mis s hmSm Ss SssNOs s El5555 li Ns EL disi 5 ssSS SSs5 s>lssss5ssSsiS >ss i S5.SSss>sSS 55>ie .E Lb. S ss > Ii 5 ss s id. s sssss A SiS 5de S5 SSSSS SS Si55d, sS> ss sS1 .iVd .dV. 5 B S S .y. 55 ss pssssSs 95 DSya59 G>5s.sSsss Es.ds.s 1.S1Ss. unSelI elSSsS 555 e55 mnLlSsssSis 5 ss. Sssss:IdSs555 55 SSSS Ssr'QEl S 555 S555555555 SSPenaS s lis 5 55e5Pad 555, or sl d-ss s -sss e ssss1.s Sssy S> >>5 d,¡9 55 sS I I~s ,mersl, SSs ~usi.1 y 0955-. lS sss5S55>S5SS 1 55 s5 A S YS 1 Ade[ SS 95S5 551" s~h55-S15 55 5>SS 55 d. SS r.S m,5is,-5 Ss555555 -5,5l,5 .hecon VI TO IA ySSs ssss5sSsssAssssSid"55 e. ssrsms AS S 15SreSS 1 1 e 19 1y" ~5e_,5m, ~m .5ea 9 Ssasus pen ., sss finS issreSoV., 5sSl is S 55 5 5 5 A S ,S_.S _.5 _,y, ,5 Sq5 sl.5 -w l VAR.e.S. Q dU IS SS .I. s11 mns e tesan jui y PassSslliitr SS SSSSS >.RSSS 5A5sLEA S5SSS9 5S>SS >s5SS 55> ~~5 5>5S>s55SSeS5555555 5 55 51 Vdacto,5555955 5 5 Sia 5 Ssi Ss ssasi So morm,tilis 5 ~ m ~ 11 V-91 del55555 5 ss E 5s5 555 > S 5 5 555S5 SS5i555 5 Ss5 551,OS U>CSL E5 PSIs 555 i 5s55-555'55d55s555idsssSssds mi ssssSSS 5SSSssSld e MSSSSs 5 Ss. 5 SSs59Ss sS >555 gss ~5~5ss5 i ss S EL S 5 5>SS>s5555 s sS 5sS-55yssSs lsAyssss SS5SSdeS i SSRTN INALisDE iLyS dS ocio des H onorLS que555e ya>555 Ss Ss 555 ySsss N.S ruegaS5VIsPIs SSs S deQWiS> I15'dssS sssSn. Ss so 5 5sSssS sS CsSis p Ss sSSsY.5sq. s fV SSSSSd, 55VSss, is S.lS dy1.o so 555. SiS Sn .S9S -1aV1, Ss 55srer Ss1. se~ l, SS5S5 sss 95nSmS-SS 55d5>SdS 55beM Uis.i Rsi riss els1.SsE-sd55 .m. ~. .l S.2 e.m ~ aimsil sss 5p, Ssde s.sasV.S ,s ss ad5595 Ss5 ss 55 59 p5SS9SSs sSs5>5>5s55 sljlon5,SSjesSsSdSSR5>55 >sS>S55 yi5Ss5 s Ms el~ ssSS s:.SVnl~ss. ecln5 >~s%.lS ss 9S5 SS ySSisSS 5 55 srs Iss 55 Lpez-y-ss s del 5S555 r~4. is s>s. Damss de H-m, conSSs SsSSISSde 51. 5SC SSSS iOFNL 8Vey nm, MSA SsAAILADL .1--AoiIbd prlAsna e d, 5. 5I, s L .",., ~~~5 TR >DE 5EPEN INTEsS e n V> dSlaVe ti 1 d5T5t555a n5 S ~Vi,.ss 5 5 SSS 55 5S 5S5SSss sS 5 5 sS .S d 5ss55 CASss L, al diassissys usa-ss ls S olss 25, s fi dsiSs SSiSSSAssIsssssprximo,55555 &55 la55s55555E e gu Ss529,5d51, 57. 1 rel. ds s.5>55555Y555555555E-1 1.ss.ols's5y S S>Sl 5l siS E55-5sSSsSro e SSS 555555S55 s. -S555S5555T 5555SoOS sssssS.SSsisSSs Agsl>s Mssy 5SSsS55sSS ~55S>sSsSss s d~ssssssiS5sss 551111 5sSL SSsssd, s ysSlassSss~ss,5 >sss>ls s d 555 ss deli A.SSl fallecidssss o SS, SSSs pssSss RES 17RRss DESs Sss DE55s5SISE L As5s SS SsssssAsssss5VsSssQSS55s.s '". i5s5SSP5S>GSP555IS5SS.>55 ols5s5S>sa,-b. Vi l555 La sss>Ss Es smare. 55sisSsa-s El5MS sSSS5ma s -serumr, ao ns~sloesyScaa ~t, SSs ysVsS Y.SS.,S SsSs5A 955RI S 19S re55s5i~SUSCIBaJSEYjo NUNl ESE~ o a. .,A 5 5sSe 55555 SSs S S AS5 ",dSeSS esli >sS55sL iSs s SSSsM11 SA rI e~ L SRN a .l~, d" DpndS 555.O_,,. ININ -)7 ni: Ti NIn M 1947

PAGE 11

PAGI NOC Z-,RONICA HABANERA BODA, EN CI1E GO D E AVYIL A pr iepeM dsiosds3 yisi.e11 r2811do.s(los 11112822122 nldma2128 22da 8 Camacho,2822cal hc.d.11hizo su plo la dulce 112CURSILLO DE ESPECIALIACION DE ARTES APLICADAS Crmn 11ozos, que abarca11 las materias2 de cuero rpjado, met1le y madera, en1trabaos111111111 co incsaones11 y aplccoe de8 oro plata11. Este, cursillo durar2 siteemna s dar do8ecspr ea 1 CUIDADOS DE BELLE:ZA temer1 la seguridad Ae qe el orgara 12 tomar 11 baos de11 sol? Esaesl s,,11a f deviarque 12l 11a 2 aoin e eaene por1 extensin. 88 11112pIc. &eacotrproucnt. 1ql"uesaendevaacons1 con80frecuencia en21forma I11p1112 y la. 6. Si e psible Iniciarl 2. n~11,12 orqu 11002o, 21111111s te11mp11ano de la paya o bien ]e1 ejrede11 aoepuno 8a111l P1211122281 112a1jo21 1 som11122111111brilla1, la venta2111.Yi y t es1111 In1111111111111111. 1111111 a s2er ni precia1ble.1Hay1que rVa1111 por las1 122 ho ex 1 eadeqee 111e,111" chazar11211 la2.1 c11re11dql1l1 D see ptint'11 111212 8de la be122 ex1pni1111111 p111211111111, .111y 11112211111111111, W211xposic1io11s1 211 qAe 211a l21 caez con1 1111 1121111111 ta2 por el1 mdico8 1, y1 a1 lo11 que 11 aconan22a 2.2. 1121 de)1 cu 2# De181111 lo 1111 cotaropen cuenta 2 esta 11111 8ac 11n 181111d.Ic drap ufi 11 pel.81 en. 11111121111 pese811o solares dado1 que111 la111 1111 11 co11 2111111811828 Pres2i1 Ae 122 ppila. EL ATRACTIVO RADICA EN EL CABELLO bello1, 1111811 lo 11111n 1 en 111. '11111111 1qu2 quiere2 distincin11, I111,1,1111. 188111822, lecto11r, y1 deia21112, lector&1, 211111 tenerlo acondicionado y1 br11121111, 111111 se lo1 hace1 lucir la b111112111111-1111611 11121211., qu11 lo1 ondula bis, por1 lo tanto.,11 IR 1111 car i de 1 1121111211282, ta21 deseada8 818,1111111 La2 21111118111111-rema8 Luejoral8, e1 11811111p moderno11 M. .anefli no contien a121111oh1o, 111111 o 11221 2111211uy una 11 81111f (,lqe no uem1 ( 118111111o 811 apreiti 2 su 111111111112-1111111 y alcontenelanol, el1 18,111111 1 por11112 1111le 118 para2 eiina a111112 88mp 8111211 d 1111r 2 vigor M cabello. Se111111" 88uetr d8881121 118t 111111 brllntnacrm 11111111111 811 1811pldl y1 1 11or11112" entr ellas111111 las 1118 11gera de 1 Johnnon, St22 111111112y. "L 211 d,18112 111111111 sehllaen 1Oisp 2512, esquina11 a1 Cu1111, 111121 Florida1. 111,11. R E GL AS SO0CI1A LE S E11111 un 181 gesto 1 2U ¡I 2111111 e11 No1 queda b111 en1 112211 11221 correct 211 11211111 padre 1 salgo 1118 a 11 bailar 118 con que1os 2221111111aga1lo 111111111 88 ella, ya sea 11111211111111 que1A821A 8llo 181tde 2cad .22on sus1 1111211 en socieda 112 co11 motivo11 de1 p11.Mentm y1 allegados2 los 1181 de211 11111111112111 o 1 en 812 811 811 181 atender1 a 212 I112i1ados 1 21111 2211111 ten 121111111 1 qu 11112211118 a 212etr u Cuando la2 2211811 d no1 de1 e 21111112112 88 122 pareja.2111 212 1 1812 que111111112 11111a besen 11111 en1 el111181 2oet eb solgcintc( elspdi 12Iitcons 11111111111 vez 1111111r 11m1in11ada281 1111 cab21ler. 81182 8xcpci1e a1st 111acre1 rsets; cn.n LasnlsqedcaS nia FLORjEtdesaltc eur mente la1111 gran 1.1, amistad 1111 o 11 a 1,11 con11 a 112112 111111c quel 1211111ospa 6111111121128211a 18 111118 de, 18 n111 11111111111 12 1111811 LI12881A181112111211l11l1 A118511F11L,18011R81£181S Nos encontremos dentro de,1111 la estacin11de 811s522211s1111n111281111t111 PRODUCTS D 1E CALIDAD Aom l 111111111112 1111 consum por1 1 E 111118111111111 curos que11Be8cuida MENUCTO DEL DCA¡ A Al .18 haernesrs2oprsenls 211becmeno211riea tl 111111211112 sim11112182112222a oncooun d RAprmra, a RECETASU D E COCINA 21111121alda11112 1111111111118181h21111 11122122211211221212 de8111111118111Pur 121de 1.papas. 11 Huevos111 en188 811il 11181111 am 1811211 12sa.2181 11812141 en 112211112112 cazuel 11811122 111111. 22 212 P818los 2111
PAGE 12

27 DE JUNIO DE 19-47 SERAN RETIRADOS LOS POSTES Lo que dice la IrIRADjORES QUE CONSTITUYEN UN~ prena etra.e1 PELI1GRO PARA. EL TRANSEIJNTI Nsimsmosobe l coperdn d]AU.UntrientULUde MarUaUp pidiendoUalEjeutivoUU NUUUUU.U Tiene ~1 ~~ ~ d.-U 1~ -Ub. PACINIA r'nC:7 --Uspcamnmrm crepnsl ,, .sa Uvnjea yILUIO DuL 2 ESC. PUBLICM1 EL 2 DE JULI, a sidoUseUalUdU pUUa dichU fecha. CUUUiUUUUUU $12,00! loU F. CC. Unidos. RemU Uo torUUHeUrnUndUz CUUujU U.U LA LLUVIA CAIDA AYEE, EN LA REPUBLICA Durate I sutancaci dejuiio uA Ugares de a U.p-. madnt u Ael contrato A Aabla .U do prorogadopor !, D-crton alqulereSUCalIBASE Y elplNiIESEnEs' TUN EAE e UDI AeItO. De lsMARINA Mayo Cuat5a:Enriue d faa paeresdas CEoy eprvode cotr Sly udlhu ysu ere-si sen e dsad o QUsalSu.u n fraA.sco eUy~Poo.iU U. Incapacidad: y com~ hience .a w.UUUQarlUew~ DeFacsc Adlo osl ecAoar eR~ <, iot Uos U¡6U t P ]UUU! ios^,UUUU i-YUUUUUUa-r~U-U UU'r' U! -UUUUOscar UU!UUUUUn, UU dictoUPU' !UU!e us.UUUUUU.UUUUUy!aUestiuaesu ecadrandUUoUU ugarUUUUUeU Ua U UserU propieUUdUa A deUU.EUa. Uy fiU U UU U U U UU U 57 .UUeUnU.UanUeU U 7U U guaba n eUU laU U l. UU.cUU. rU. AnUdrUsU CiU.U. elUUU u ez prUU ceU toU s U delU CUdiUUoU c Ubluca U ManUU UU ueUl .UUU Uy!U Adolfo U Ure UpUor U no UhUbeUrUeUUlUeaoa UcUbUU UeU c Ks UUbUJUUIyUDelg d. IUU bRle, U!Uqu eeUta dUUaUUUUU U i-U y S. y4d-1---AIUd contUUU aUU u sbarenad U U U TRESANTU UU.OLUUUUUEN r_!El efUUrTUUU.s MUUUUUU. UUUUUUU. JAU5)U UU DESAHUCIOU Ur o U e las UU U U U U U U 35U y U4U dU U U. EUnUeU U u zgU dUU de U PUriUmerUa U UU yU U-r OUnibus Ali, .a.os uAe UUUom 'aa UUU'UUUUUUUnaU.UUecreaUiaUdeUU U Uiilaao U SU .AU-,U U U U U nuevUa-UJUUsU U U U .U UUaUldUsU UU nombUreU dUeUU U UC met U l U MiniUstUe.rUU.oUdeUl Tr aUUo U UaU U U U U U Uy U U U UU! U UcUnUrU.AUci Udo UUUgaa lUs6!UU! dUa. ue U toUtoUChUoPsobrUUdUsloj elacs cUU At.,UUubrn a In Umai UdUioodU a ladaUUUUUU erroUUUU0, paUUUUU6UUUUUU UUU d la iu ienteU -UU emandUU sU u nd enUU uUeUU lUUnnota: quUUUilUU!U! demandadoUUU habaUUUUU¡U UUUUUU UUUUU.UU.UPPUU!UUUU.obrUasUcmoUetucciUUde tabPUiques ba UoU*Ult UUU, e Upusesbeunau, U el'cU ntraUoU ceUeUadUU. UUsUUUUUo eunUU.UUUUUUUUUaUchocoocend Usr UUeroAue aU.UUUU. UUUUUU!couU toes,.UPaU a evitar 66616 u 86 dichasUoUU a6 sin pU. misoU 6u UUUUUUinterprUtacioesAueUU eundeU.U o dUlueoUoUl. u a ead PU prju .Uos U!lecivos U U!f Um .8 .u Tca ad co u g .UU U os UUU!saUU deUestUUU rmaUU u ie-'U PerUUUaUUUa enUUUpUUUUUUUe an AUsUse .eUefic UnUy U.!ibUiUUme-UaU ieUU oUUUUU eorUU U.U ¡U onzUUU .UUUUUpor ada!Uhora UtraUUUUUdaUUefiUUUiUU6UUUUUUloU pocUAUUUeuisUUUdequea uadad lafina UUet U.Uet&es sonU! losUobU eroU U el tUUU dUU.UUU.U ucoal emndao Ate UUUUUU6UUU!UUUA.UU ChaoUUU U UUUU,6UUU rentasUUUUu-.U nisr UUUUUoprado aj-elu lo dPUUU 4_UU UU 56A deU 1944U InterUsad u e t uUUUUUU!U!USAU.Uclro'Tue esosUUUUUU.UU lasUcu acPUUUiones. Y noUUUnUUUcUUtaUos UUUUUpara e ue eldU torUUU jez eqrieU gulaUUUelU UUnUib us;lscbaorsr-isAnciU UUUU UUU.UUUU UacedeU ACARAN A SUBASTA LACOMPRA DE TUBERA PARA CONDUCCION DE AGUA SOBRE EL ALMENDARES UUUUUsaUbraUUe da UUUUUU Ul plaU de UmUjUUUU de¡Acuducto de a HUaUUna, trayeUdU Ul UguU de AguUUda dUCuUU U los taUqueU AU UaaiAUUU.VisUanU al AlcaUde iemUUbrUUsdMEjeuUtiUU del ER. DIARIO DE LA MARINA. RIADMIA, AO cxvl FUERON -ELECTAS .,LASSECCIONES DE, LOS A BOG ADOS DEL ESTADO, A PROVINCIA Y DE, LOS, MUNICIPIOS Entrelosdesignados PtU asdoctoras Elosa RodrguzVe^g Mara de la Pea y NSUda MrtezJarl.Tambins ntrearo lopremisa lsUtiufdores de] concurso &, obras jurUcas cilas ai ELno y LOS AUMEI LOS DI COS DE PINAR 1 4 A UN COMUNIE

PAGE 13

ACUSA BERNARD BARUCH A RUSIA DE ESTAR, HiACIENDO* LA "GUERRA EN FRIiO"A LOS ESTADOS UNIDO! Baic ssslautorssMslplansde lsE. U. para el constol de i laenegaatia55 por555me5diosde las NaiosssUnisdasay apoya i.l el poyecto d TrumTnde niicaind aamsd5 enS0A5ri" rayen de la zona sovit ica a la' de Es,,tados Unidos tosaliemanes i niega a trabajr as inas 5sde urao5que lo5sasruso et ,pItOsdyocatan la rde disri5pcin c5om5ovtranos ABRA -UAMBIOSl 'UTUROS EN LA UERRA NAVAL !Clar Nsssssssquse ganar la, eraquiens haya desarrollados meo e505555roy 5 le rigids laudo sobre a grao velocidad YO NT5 a.ADOR ROBBINS4MYERS asois. y escSilAMI, DI1a Y 3 5ILOO5DADIs adsUnd s m oft e saossoa is-as sa 5at i, sar. .d s&a aa 3nes Und s ez pa ra. aodeu sald 55jde5lossEs-ssyaa, osdy ta aelnea d preco s A50 5355 55SssSs as ds naciones y compra55055de ssoalaeisFO55stils que eaasS5 s s ta-O 555535555 555555555 555 555555 SE MIEGA GIIEL1 A DECULARIAR LA HUELGA GENERAL COMO PROTESTA A LA NUEVA LEY TAFT-HARTLEY juzga esa mesdda inaa e inconveniente0550503: raddispuersto e sssssbatirL nlss triua s lesr; Trsseanexsplica qsse dicha ley 11 n-SURG('EN MAS OBSTACULOS PARA .a SOLUCIONAR LA HUELGA DE LOS nvMINEROS DE CARBON EN FRANCIA A iElparoa ecta a280,000 minsyeao70,000 epleadsa deebaros qu pe toabinsmntieen055 movmieno si lar NLAmbs c soflisspe ra el Gsbiernos syaslsssss hosy k 555555el PAR S no56.5. SSsssagvspertino comunisSsta .Ce5 sI, Aa Jus, 1 UN ESPECIALITA sspSSsssSrto leal de la. >. altepa ue DE. ADREU la sAa -bien >Y 5ha dsasssblerossque55el590%5de ssrad ocurssassls s l a a550555ad55ade o oo As Ameriaa deci tig oSSarssa. 8,ste aa *u bar<* AS SSvsSs da eaos055 oa s, aa5InsSm5aStrabaagrire yrsa55s5sde vste.A L de combu55 stl l> a a s aysessprotegen 555555555aa5sto; y a a) se peus contrasesSa dJn cuaaena mil llorobra aasSaa -1 sssreard SMn la5finalidadevea os '1Oh querido! ft~ un 7a4A LA ONU Estass 05K oseaSESdN.5Y., junisao 26ONe El asaro de Estadto, geneal ar-Rsia Sa ~ ~ ~ ~ ~ cn 05H.ess SSSS s de ro s5dsne a artecentral de el toda NuabSds York. do55 5.Ob p 101 acdobsasSSs ent ssdja al la ca o expdto parafuuaSss neocacio5a 15 aerdromo r s stemar ostlpr im D NTADCURAS dealsgPOSmTZA toos rea 55 tn r el 55' mismo tat sa eatao-toa de alseE;eajeos en W^aaatoaS ex ni .oerna des.5t55aaaa5a5al aque la cstin a.St de .ble el a S1SCIB deieaaet eaiaNUNCeE E sSS Lca l acurdo, ieLbaMrgoNA so l Brasil y cobjsjaasste una acio asseomunista 5555E55, Brfsll, SJunSs HOTEL LL[tI.IgTOI1 MIAMI, FLORIDA a 10 ant %*y aSdSsa, M. aba privado. cada Apa. #VEALO-COFdDUZCALO HOYI ¡ExisesunaaleaS sapciaS psaaa-y coa-' Assiresaanuevossy maraviso ass Sa"63555 Used obtiene ma 5qsue asiSs, belayaSsjsta55biAa as dae ncionamientoisigsalablel Ujsed obtienea un automvil 555am5plioda sais pa. *jracnla sprendente econom5a da¡530 .60 kilmetrs apors53litrs adae5555bustibia Usaed obtiene la SujssavidaSsad da viajasoes reotssdivisdusaleasspo s apiralnas uatr ruedas ..volanta daesaanejo assuave ysn aafuea chsisoaldads an una sola peza. S tasaed psede viajoar snpreocusparsa por acomo. daminto con uaaa cssonveriblaanasu Naa pSor inpequeo sto ,sSadiional. Para lomren satisss55ssa5smo5dernos-s elneoNs 600" y elssueva'sahsAm. USTED SIEMPRE IRA ADELANTE EN U NOMB RE, Y DI1RECCIO N D EL D IST RIBUI1DOR AUTO AND TRUCKS DISTRIBUITORS INC. INFANTA Y 23, HABANA 1 rleo Ciudo EL. H.Pi WITTE K debe ser cumplida de modo honrado por los c

PAGE 14

DIARIO DE LA MARINA -Vea a continuacin alguna de la enadorne Ofertan que tanto llaman la atencin en el Departamento 1d Nio y Jvenea y que, por salta de encio, no puedo incluir en la lntracionca de lon anuncios reglaren", CAMISAS Caminan de polo de excelenlente tejido de algodn en colores enteros y a rayas. 2 a 8 aos. Rebaadasn da 85< 06 Rebaadas da.1.50 a 0.95 Rebaadas e .95 a 125 Pliamas y Calzocillos Pjamas de do piezas, de inedia manga, de excelente popln, en banco, azul ybege con vivos en color. 4 alO aos, Rbaad>$da@495 a 3.,65" 12n 18 aos, Rebaados je.5.50 a 395 Caloncllos de excelente tela blanca especial para eta prenda. 6 a 18 ao, Rbaladosde.300 a 0.75 CalzoncillIo de excelente tela de algodn.4 a 12 aos, Rbaljad de 60< a 0.35 Pausaone4, Chaquetas. Pantalone de sol de garan dol de algodn. Varios modelos. 1 a 6 aos, Rebaado e 1.75 a O0.95 Pantalones de ol de guarando¡, gabardina y crash. Rajao a2.25 a 1.25 Chaqueas de sport de magnifica tela de rayn en blanco, azul, verde, beige. Varios modelos. 8 a 16 aos, Rbaada de.50 a 4.95 Panalonelargos de esplndido tejido de rayn. Gris, azul, beige, carmelita. 8 a 12 aos, Rebaados de 8.50 a 6.95 Rebajados d. 9.50a 750 Shonls de esplndida gabardina con elstico en la cintura. Blanco, prusia. carmelita. 4 a10 aos, 49039 t2 a14 aos h 135 Reajds e5pk -fr]w EL Mi SHORTS de bao, impecables, con soporte. Arena, beige, maiz. 4 a 10 aos, Rebsjados de 3.95 a 2.65 12 a 18 aos, Rebajados de 5.50 a 3.85 TRAJESde ma slice garandoF de bilo blanco. REBAJADOS de 9.50 a 7.35 4 a7aos REBAJIADOS de10.50 a 7.85 PANTALON de bao de exceleate tejido, con sopor' te. Colores: ladrillo, vino, azol. 5 a 18 aos' .3 Rebajados de 3.30 a 2.5 t CAMISA de sper de manga largZ40 einopoplin. Szanca, anal,-beige.d4a 10aas, Rebajadas de 5.00 a 3.45 12 a 1Baos, Rebajadas PANTALONESdega. bardina en blanca, azal, beige. 7a_12 aos, Rebajados de 6.505a 13 a15 aos, Rebajados de 6.5 a 5.15 CAMISA de pele de esplndido tejido de aleodn.a rayas centrastanlos. d aS0 aos, REBAJADAS de 2.25 a 1.65 12 alO aoo, REBAJADAS de 2.50 a 1.95 PANTALON do gabardina en blanco, anal y beige. 4 a 10 aos, REBAJADOS de 4.50 a 2.85 12, a 14 aos, REBAJADOS de 5.00 a 3.15 eCCO44tZ~ CINCUENTA COLOSALES LIQUIDACIONES EN UNA SOLA LIQUIDAClON JUJN27 DE 1947 PAGINA fAIUKLL ----------7PAP-INA irATaRirP. S DE ELEN( TU "UN -IMPORTANTE A HORRO EN -CAD-A COMPRA-4UESTIAE 7-1-r:25 li

PAGE 15

LA HABANA. VIERNES. 27 DE JUNIO DE 1947 PAnoNAp QUINCE SCON LANA CION NORTEA.MERICANA, DICE EL GRAL. FRANCO E OY VIERNES. le ofrece, ~A 4ASA II< al celebrar el TERCER ANIVIERSAR 0 de la famosa VE de lo5a rtcu los 1 10 0 11t =*ELALCAZARI GENERAL PERO N clsi ni. aSga.i Legd a Romaa prdcnte dr ____ ____ ____Eapaia, escoltada por avionrs igleses pilteados pora ¡laus S ROMA7, liii, 26, 11111-La ardi rc ida iDarte da Pa,, espoaa da> B A O urt da la dg:lesa tardea ES Daulas da54, da la empresac aide C.O LO R (Iaiii amii sd acabaes. da railbia> a de caaa diiiotaados AZUL PASTEL >cicaa al aiaaiala *CREA e EGRO La ain aeridzaron yaio laCEMA NERO t dalda paestaadrl sol, dapus da e VERDE SUR17 un dae la daas tcaliacia da> SUNTAN e CORAL RECIBaIERONa Y VniOmEAiON 97 CON SUS AZULEJOS 44 LdAaIOA DEaPEROidNd ALa*OA J790 u 9. dAPI-La seaNua Eva Darte da Peci, es~a da> re JUAN PUJOL ldni da la dArgetin, llaad asa N, S. da las Angerles, 64 tadeia Roma pra reaizar unaai Lsyn -Tlfaon 13535 voluntad a la nacin quea iio all da la cntrsliiplales de iiga >1>11 a a pla. VEDMOS maietc 011 AC AD eca qua laial a o las 5:52 de la tre Cuba, Maslasa y atras Ula ladl y aldas yar dnda pa GRANDES Y PEQUEAS jetode ue1es aions ayiloii PARTIDAS alaiai Y a loa Viaes a laAretn y a adaid, Perna. iaididla cion VRSAS aad dasa la mucdumbdre.i dVRES AdJI llgada a la Emdjada, la mui> STOCK & EXCHANGE (JO. uudmielacon aeidoapor laaaat ndas). Dos5 veces apareci en ida da las Zlsata, 464, bajs M-876,1 caias da la Embajada para rs pondar a lis aplaisa. 1 Legd al ardromoi da diayipi esLas multiudesqu De aan con arn las laas yalicialea, pea la Pq a dama argeniidi. an ningn momeato yaed la einldad. Elsq anl a ada calda do idas. 5E ii maadamon un a adicacon ~~e Paiaa apa daspusde la nlu lada la amigas S pdo ors C.:bln noablera aVtiaa dinoiiFqe Esaa ens S1 un. HACIA Nasatca. la -M!qusaa -VICENTE DEL VALLE a y FERNANDO RUIZ ofrcna la Coloia Espaoa y yara exportar a ESPAA Coaldeal calueaieal.aia amelanaaidsachodla misRefaigeradaaas, Atsae1dVile, Camin, Aystas.fatagrfacas, PeWy14pMedicias, MANZANA DE GOMEZ, 343 TELEFONO A9678 DETALLISTAS DE VVERES Seaaaoptimistas; las alaa.cesitas procura qaa no las falta nada Ya las ha Bagada el: PETIT .POS AMERICANO Mascas RUTH, da Gibbs !j Latas chicas da 6 oaaas Para guisis1y t9rfilla j.d,e-a adatin npYe-,, 1 )nsad dntaleaay porNUILs lea da ndalas ny d,5) incada d.myaor dpubala ddld y su gabiarna.de).lea £4.95 asiad de dapaz, da ordaa Y de &pet muuan.do tats.amedey.0ERa 6.915 Inot-lcnscr ittatdea !Rde10-iS a7.95 lodde dala quidad y de la Hl aed B t' 2 9 aLad,> hieae yablecaaldpueblo paol aadiiba 4w, buenoapro58l entedndimidnto. La idI EU5-,U~UJ5 m miplan19 llospicpios de a .carda las Nacianaa UAl0<. dae :10 MEDIA MANGA iaer, n o el ntdimiento Packard a Ll?, >y 95 >r Esaa a se dalderara, l e .oa 3 .4 aliada abueaadidPremier de> .5~e34 ortoilazoedp9$marfa mmacla >sblddad da codvivencida, cdad-¡ ¡inoy ,aaiauadc aendre los aIMpaa, yacccra a, muA G a"u prjiucomaunidad defa, 11. ay 1 aldacn i l1oma c aadda:a lgunaconaquellasnPeier y Packard de.Oa, 3.450 si ellaspor lazosa d IIs nd a ui a cina. Pn qu spect ve sada Premier de13a65. 3.45 1 cecint al deiad, Esadosl1Stan e aa i In1,197e Eura y elldd aade on refecenciaral MPditer3.95 a endas-d ui c aaishd i uda aeld~ad el muadl o qu d ayerderandter Satrno dej -rsh meian nyfrs dieta ialos hombredd e 1sudradr" llida y al mderode ell4s95 ueameazanidlaya lbertd yla )ra exida ecia ide'ant ase iiadaos.lsa71 i ddda ElaneME lae in u da sseees blanca lnuas q ue9 alutnaldordaen 1inbra ialaao oi o l bligasinoporeldfturedeea depi008 ycvla aci a a, lip ya i r y iaa,l edslahoy dlla sdtacin ialonmdca d a a d a d pnCAsh mericans,mufrso to enist del3ombe tio mdio INii dfdavor d a ii ao yduadrodi1a9 1. canobcizaa'a 0.9o Sarnos de , 0.3 5 lanold aode a >osW'-2.45 a.de~Oa2.95 dejY36 a 0.90 dya1.50 de9Wa 0.35 deM a 0.45 de ix Oa 0960 PANTALONES Dril blanca para playa k) y prafesianal, de u6a ov Saturnoa,e gabardina,j blanca y calar, de a-49 Celanes*, e blanca o y color, d:e,9.-oa 735 Saturna, de Riverbreexe al, 8095 El TRAJES A MEDIDA 3Las bleasdstnl ipresas an pa ,NA drs aa que e1 lad clpuda ea MEIA kNldD7 i apaDadi Li yae alalia RA.iiLiiildi -Sl39 brarciil d izcaya dni dad ro7197 a¡Das, da ypublia dn lido J quw yiC.agial adala d5lal muda iic1onlasdia rn cola dahadilada-. nica u ida acn7a dcuadosajedabaildanque (Cntininla
PAGE 16

PAGINA DIECISEIS S PO0R TS 5 IARIO DE LA.MARIA-VIEM. 27 DE IO DE 1947 3 O RTS3 > Por Eladio SecadeLS-1PASA 1N AL PRIMER LUGAR. LOS DODGERS1 DE -BROOKLYN *La mouerte de otr plicinla HavanaCubansylY EL RETADOR CAYO PARA SI EMPR E.1 Asisti el Presidente de la Repblica "Hijo mio, t. Mliami, dividieron a la inauguracin del C.Capablanca EL pblcc. holco ],id eb d,1.1 y' e ocli ,.b, 1. id. dc e, Por PETERo o oic 0l 00d 010 1010000Uloi E Oeu ad]fEl Joe, 1~ Dci f.liiOeoc1ihoital 11 1 dicidhddO 01lcr do cocoo C .c dO lEoIOr dlli cll ol l lo vi,, ll Sieeerd c dic dhlclbo, droocclodccd d.d. oc o L. dim. co d& 1.Olcco oodooocobrdd 0.01r loceo0 0 d olo 1c nc ru 1 co c d JI gol pe r I rccoicdi Icob coocio Ocelebrdo anodche enr iedre l ccdcootLdcdl cdlo R1 ~ 1 o e dc o .l ~11 e do i re c A ce ao, c d eda 0do y J 15,1 c 1 oeco c0 b, 00 lcr. ~u, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c prcis .oc lo. Moco verdder dElOcdlcOdits .e lgnd. ~1 cob )IccOl rnti-INA~ d d olOrot 1" ~ e eoceceel eceeo. c ccocc dc11010 ~ ~% ~?v0cc~ dlodlelddi 10. EOEdl do cc ccocco od1c" .o10101cclc16,cocdedclooecdc 00lcolalcoL r ¡0l tE000 eu do res10t UE,,. c~ Eldernmen crdcad d. dillO loccOco Ocoodc 0 Oc ~ ~ ~ R, 1dc cuo 1c 111,d Ral,1 loccco unc dcc oorLd u lllcdo Ocdo cc0oc00 d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ tc, odocec icd ll ei.leDcc ccle cc liecl r 01 rVcci ~cc i -cc l curo Idcon oc dcc d 000000 ELk.od .1ocIto, doc cl ~ -e 1001 I 1110llOl.Aio 10~ C~1 ciee o el 'dicceo d IELod dli --~cccco d] ta l doro o)cua 101Gdo.a-ocr 0 b l od dc. 1.941.c Loo ~~ 1m" s o en iciudad eoe e Wl.l1 pl-clicu qc 1nei i dboi coljucgacld doo loOillcr a e ed d c1 E lI 010010 ddoic Ia o Eli b d~ dse'. cd o 0 0. 00n. ., en. ~rn d 4. .Li ,, rimnn 1d., O, a otsahtiocallOen d. J Aorocrocd pa ¡ q-lelelei Eco c oc e I llocoIec lee ~eltc al, n~~ocil, neico 1Eldlil o1 d0 loOeo ide d, oecodoce 00 ldol. 010 oli d m.,~e lO I. c lelil do c eo l mie e. L a. o e c nle d, a ¡ en d 0 e o yc leu t lc ..C b A blt -.,, e I r dc'i Un,', 'Cc Pie dcn 1il l c.b.,. dlue 11g de un Lo. no c. o~l eU ..,t. iu0p nc poc 10 H¡ odrz l ocil oeccc eloo edu. ," %ci icdo o e. do, co h.i 1n ly AdcoCe EI-oooc dolsc.LAI EAE o. chloco dic I~ se 000n -o co1 o scc dtcooc Nl ,dl e, cci 011 e .ob d, doieieceo Olle Lcd lcl oc 00010 dl ~t ddco l snos ti e o ol OblOe., do 00 000u .(j 1 dea o p o~d, 0 1, p io lo loo ~oocllor 00 o'oco 110 cio Eo 11iidl p ,ioc0dc lo Dol el m odic di o le0,11 .-0ocel o lelo1,11 ; -do ,,lelo -Mdug0u00c~ocdlcel elol0.i d, Ih~m-i leo qUI iect ~c~d, le:. cPe., Eud .e ccn i l~ d, -aas cio 4lo1 ido ; mm. .o d ,. d e qi iij c, Ir o e d d' eo o .Ci '1 01 e oe101. 1 b 1e m 0 0n~ 1100I'h'd 1000l 10.1 Por EL DI S o o A,,,[,,. l A oe d m. obllid .tld ii cio.,ud ]oilcci d pC. dc 1.cclil f~.ol poilIJ. N i eo 000011i 0010 10e do ~ ~ -5 -ed 'ecoiio"L 1 ii cco eed c M.'. bcomeo, tar dcc 1c.il pi, p" d 0011 dn ce c t-. l .l. d1o 000 l ecilo P.-e e del -,e ~ i o roo 1 ,1 idI lo, lon li l e oc ~cd l c ii -'en' 0 ie 1 lidlc dll 1 10 1 -doc s i p .1 'd e ~ [lol c d~~see e dcl o.Eco eo dic. ElO esb ielI o ecc .i ¡¡.eoo .p.,iel l~ codoen :00 enoIccol es O OO l 00-cie ciP m le lc 3 di~ coc doO o i e lo c dO u m la o l ¡ 'c 0 n o' e o r e cinme, El d c e la e ra. lb o 11 1 .~e 0 00 l -0 i jo d c c o 0 Ed0 eoo clo ilioC 101 dcclab d00e e.c pcc toiOilldiIcoud -ode o unrla 0 ocdbo 000 010001110 di 11 leodc iil dcc mleao ilo i u~Y clooioco -odcdlildidd dbooclo loO Ecdd dco e Pc ~o de 'l dch loc i q,,1eocde .y D 3 ¡l y c e ep d dc pl e ieo n11 .tu c iil li idci d i edo J.od o O 00 b 01t o 1 10 1 0 o 00 1 01 ldo o lciiEhc d co IliDIO ~1lle lciii100001 oEplil ociei lic icdiclee ic iecco 1011000 OIIiE EliD ~c diOOlod 10Ertd hee ~rlol.cccccocciccoclJele Mcl ce ucEec iieo l coO E lo lid t ol Ppcc oc 1 4 0 e o l d d c o d i l c o c l e d l 1 1 1 d i c l e c o d ic b c E 0 Ioo d ipU d dii p iD o c o h u b oo iOtorae lO cu eeciiloe'eiMlO.~ 110 Moc l ropoc E C a~ ~ bco o iioo _e .L a di OiD" que Jug yc se d,ll ci lo11l d, lo 1001-tierd. -ib 1el .o,¡a [l. 0 i ciecN Eldo-0cl idoOc 0c00 oloo olln 111l oyccoccocdtuo door cokoc-ce.c.i-0010 11 li0c o loddeid. del ol iolldel oeild ,ci c ldicO o1420 c Jee 00a cl icoedotocc ooroo Oi leo ccoolood coloodooc00lccloo W ocoede o .es oi cocloli ceoe ~ ~e -¡.o coco ye I,,!Id,,co u,0C. lcod ol. pecooici oococloococoo oelcde .10 lo~ clocodoco. de.o El .yIlE d i oDo ecil l 110odddEo. -oee Ql IIood Oo coeecd eili. dliis eoic ci .elel eleelc o s o i .Eos ha l o h IIh ,.eiileliiiiildldlllco Odlieicocedo o loiOl eo olci ccb cdO l0 E LAc 100. queo o.El c I m Ioc id .dic de o m leo h ccoop lo e, o lo 1,1 1o lo1 ciio dde ecce. lli-eY.EI dmoeoed. c iIOlOco ido ee.coco cllco _.1db hcecl =ooiddl l---O Oi c O 10_ o ti0 10 00 eo be0 n lo y al Al oceeoMoc ciadp ir lgr o sctv al.r. dom na ayerdj. a los Cuh s t Ifdicedo lE.Cll ti.'O I E ~ cid _ cacoiLdh. di ho ..~ ~ .e 12.z Ocd o AS H N G O N. Ju io 7. de. -. e, bderid e ngnci.le Jelly Ocreoe o o-d .lei.e ed. o le l Oies o -te e .i 1oli1 1,1dooool tleEooooOocar ee uedl de '¡' la .coegec Lum alatV de LB. 00e ~'od llo dO -od 1 l0 I1 lO c6 dci ee duclo1100 ocidol ciiclece co l ce e oic '1010 c ocled, cOW. ol unaoococoooeool-oiedc1~ f ~lo l y'ddJiDe u d q ui ralq u ¡l E i loee d l c c 1 e l o -d c h d o o C ~ lc lele doble ele -i o est a e. e e c o c o i io o llc c ie y 1 11 u q e ro t -.,. .d,¡ ddiodle ee mau ent (e1942) -oe eee e ,he eec e cec ,e pierdoe' O~ 'e" "c 1 cu nd los cevec i e cc l d lo do-lcco ll.oeodo, fo bec.d lOlllil0eeo dl. me mi~ iil 1. lO. t. ci de o7eci .l ileM-l p~i euei ecl cli le.e II lll1e ec oiol el cool ilcEcll ' o eoccec i d eo ol lele, po eedoeo m 1, iieieolc d. sit 0l. 1,a, cicleoes e4i.e lW.ec lc e0kp .0co co 111 d .-l.e ir f,d e t io ee rddb coen eco 010ccbco ell eo4io No d c ll boe yfc )d sp ..d. 1dI.,'eP.ed kd.1 lelc di dIcE elc oee O-ubr O h O~, -'(,t ~ que e] ~ d in i30 41. itarred,d IOd iico 01 00 0loc mi,edoI1di. o2 d. juiioide 1945 f0 000 dosio Terilo e -oOcl .y 1, rc.l Eler III dcId .ii Wc1,o 4-41bo f 1 el ~ eo dnne.ann n i. t ce culo lir 110101ro I0 e "0 "' o.o01 hnl memiieceelil jeceue.iec poeo-d OCJop, lecoo 0000, codo oli.o oc lol lo.11 Eioll llo"d 11 He.c m1igcol. MEimmy oe E, Ncc il -O par luch ¡ory~LSMDA LNA j 01 'lO pn o .1 ue di u, el rii ~ su y hate ~m uree. o e10 oeoo bu~~'i e eeeei ce-m~ d-cllc eoie ole Coe duede. -c elcec11 dot 'eccle cD de¡llleec 'I tu ieruiec ld oioeIo oD 00 lii l-eli lii e''e el ieuoiieulo Ol llo l e o lo e e cio oc e illil c E iii ii c 1 d 1' c ccii i cciiiOl lid lii¡le 1 dee 1 ieciIOec oc e o c100 cicd,, .o -s del cll ''e ti clic di_ ~1.~1d'ci E, nos ael es sin yi ioe lea to d y. ole, el. J. .,, Ee H .,oo 11011o o e e d'ecocel o rieeo .11 el c. liiiiiii c i.iii 111r le lii I Nico ~ ~ ~ ~ d,, dieiedo ¡a s licndo l ig a ocir LIC. ceiieic t.o ci. 1 Ccehato01 d 0 M iD lc 1. poifi. 1.I. ello -lel coseutv loo dominaril aye ado los ecl ce d~~eo int '1cal res-oE0 A icu e d d d l o t-o c i. 1t d), al p riiie cegdo ecu libpO DI.ii elER iDeo'Ecos 1iS N L I A E A L R D DFo ecli dcl Do o iccdoo cooo Poiiolele Le 1 11i --" et Ol 1 '" ti, o e O d 1_ cilici ~.eddodooe mmNoi -__,_tea 9 iO"t We oE loo'iieio coei 9ree Ci tl 1h',icl I0 c~lo 11GIKY 0m 0f 1AP -F, n; Rie.l da .1 H11 do. --n, In" Ed.,b.c, .t-E. dlr 0.CE l. ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 d. le, J omolc dej "o.i ~a'e r,iei, ElIde,, leliplce eY oc rnln ie'ho ll rl, ooo 'Iee o eeece e'cdol.I .1i .[,lai 1011 "r d1, mcc do doo ob haot ii-la 'ccEcl 00100cO0le 11 Oe illl ed Jiely ~el n l d 11. que dEcidO TEoch I es1 0a 1des d,'lte 1 .11 ce lioe lIld ldoooceceeu c l. .1 ieceo .buo ooo licci occi oeou dc lc hl II d iiee1.1 cclule li loo c lb lio bloo e olo d dLdO c c ce dcsi d 1011re e le rObti El ...c ileod di. 00e %c 4 ,c N -dd p Ol 00 10 00 co coco del 1: Se t. o. ..co. .]0 ceodleci o ,l loe. cici diri didom, 1. c¡.sol de11 iEO -1b cc0010 Lo ~ ~ ~ ~ ~ -n Po000 mmIiI o 1. o e d101 0 i bl E O O 1 1 i 0. Oe 1 ,,mc eu 1 o 10s 1 e 10n elii o c~ n o uh -iu i5 .1 91.e,,l 0 1, 1, .d i1 ~1 .4 1 1o, 1 d 1 0 e e e u 1, o odd. d 1.1e o 1d i j : D ,o c c o c o c o d I e i c u e l O i c 1 1 -c e I d q ~ nc ....1 ',li e ,l ll ~ l ,lb l O c o e d o c E o l i l d m~1i ccoldhioco eedecoi.oli oEii tre.~ d, 1 _in en n -dlllOl o .I ,i I ou tan io. lo. -"a cec D e o d'ocle ~011 eio~ I""'e dold 0011111 ce. -CldoE111 .o e 1o1oc ooiben 'o le cm J 1011. 1ot Iot .c .c. lo 1 e0 E .e en el u cc ue1 ee 1oClc011 O ~~ ~I y 01y Ceo Oumn I.i g o 010 1 ,i bii E. I1 p, or -re1 e l c u 1E1 ii 1 I i11ec lo ec d 'e 01 d ilu e .Fa d e e 'ilc r o c o rd a b 11011 ii c e o e u o c c .o d e e o l l d c )' .h A -, d e ] O, e u n t E1 3 2 .4 2 do Dd o0ie c q ue dce d .o loe ouc st.i Luc l e 10 llo l li cmd l et leleelcc el. I O cuell d to e. dii elo u -.I I 0 0 0111 Jll no edle,. bIri c he re01 1 1e 636 ,1 lico u p l o coi o e. .oc.ie .' 1001 elda de. Botn e,, y e doc elen ,11 ~I deici lo.~ao, Iprt 1. Lu. a, G 11elplz F.41.09.ele .e laeoe E J.~cO i.L d-e~~e.1ir """' 1 -4. 11T~ ~~~~~~la M10 ~Mdlecedo ep ,httcZcW11 .LSMD4 LNA cuando .mutinrol 00 01.1 el l e ..le l D.¡ -1-,M Una por una DECIMO TRIUNFO DEL" d eei ,Pr ar u h i r 0,, TODASm. nU amer -i1 LAZAO BLC-L Baton. .c.33 26c:59eOlloEiodcccooo21.olo -A ooboIooOOOOOOO'leO-o-he blacoo1 oio'o N Ilell b. 1ue 2a. 32E loi -"opll doSO loelf 31iolo leuo 51 CL ~d lobo loooloo loo i olooe bo do 0111 1 cec Ir-i 1 oic .d O i i ....c o o o l. pl 0 A. 11e coom!Ec1 -InutC lo codo 1-o0 d,00ta, 0,i o¡¡,coeo, O dm o 0 d0 1cee eec lo .us1-c.1 deoocpiooodo iocol ooooioi dcdiio cc 3ic lc cce leeoo l lcpcc 100000 ogoobo co ooo ,,lo oo cio., oO Oc o Q. b 1 eco obcoel Oc 00 100011 be70 0 o id o o o oioiloioocoo doeob oo cco oo1 0o O ni ,i 2N0 di moc ~n s~.Oro ,,0oAioCl l --mi d, O loo roc olo 00. m -'110 dO O i coul ol i A 1,1 1 O co od c ordol o o OroOo mO oO 7o Oo 000110000r ¡ 0010 d1c c S' o -0 0 0 0 00 0 00 0 0 lo 4 iuuoi 00 0 1 L m0 j ~ 11 e. VeV lro ooOlo o iio c c c r oo oo p u o 0 0 0 0 o l co ooo o lb d ld I n p -IW 1 y F eo0 L.rOo~nc por Lo blando poe doLod Hoabana oo5opIrdo 000 oc~ 01 .El oett e O ooooo do"r om f.ooirdrool marcndolulooW aa o -c

PAGE 17

Morea logr otro ~ slado'triunfo Falta de seriedad en l atleta nadador, eis razn de la crisis, dice Valverdo PoEr MANIN GUZMAN E Erdr 61 1. 2< d EEd, A-E, e-4,< E-rl Doble funcin hoy e.PenE E 1121 121< 6e, L a, nW-1) b u-eu c e2 2m,0 n 1 iEE1 ha11 M.1 2211100 E01161122EPEOEE 11 2266~2l.2Pl~ ~ :: ~6661 6 66<.2 l 12~ 2<6622 12l.r.n,.b.E10EIi11E22IEyI 1r2101261266001i62211111d11 <21421 226A2 22 l 62 < 2d,¡12. 612d,2 '66621 21212 Eronr.~r .e. 21q22,1 0062 1 ; A21 ll <*1~ ..--12 112 0 2e ron, E2 .116l.~22E0 211100221112-eIrioPlo _o ~tdo 1pa12<1 mom ~ .L 2622212 .-H. PEa-0 .1 02011< 11i 0L 112100 21=n 21621 ~ ~ ~ ~ ~ ~ lp E9~~rEr 100 11 2l2121221. eiErd~a 2. 212 9"" E 2111.1no1 m11,u<26. 21 E.Er 6.2 Ao21g 221106 iiEyr 961.222J l121 1<66< PbE. 1. Eh< 1 21 lE 01d. rDosE r EE0r Od r drl1eE E' 266E226EE112MIEE62 T 622.12212 "i, 1115 .unvi-21~1 1 1E,11, 1 11 11 "11. 1 ju ele sp r ho d~ -1.12.Er, c,2622 E6662E222.06. rE2Eu,62621.1n.2lE' 221221 E. 6 12 IEll drir2012 6Ero0211
PAGE 18

1F'AMJA7 DIECIOCHO -rAR10 DE a ATN. ECONOMIA NACIONAL Y ETAJR San Francisco, centro internacional de DESNAN ASAVLRS A estadios comerciales GANADO PAR SU R N.O Feri OIOnternacionalde Come 1Rrcio 1 del ni"19a TI1INDUSTRIALIZAR .d, y 1ga -yy El .E, r~ -AMAlp",,,-,,.,",.,'" d. 11 119111 yyhysimaA A' ni' 11 droto pEosi de ,igulaortu de daInuesA Pafe. lapyoAbtdA,.. ,n,, ', ,4-d. e-.oyStnar GydrPE.ci Ai,in. R. ~ n .) Iu-M--O.1 .t, ,EA,~rdeP, re .1 llctcimdelsEipoiAlc, Hb 19drllPloIZ11 = veEddAAynlpPAlipi i isl JII,.l~u ,yu ni.yA A 1, di ApAib. AiAAAOAAAA5AAAyAPAIAAyA.AAA.cnteids e l ResAdlobIo~tE015yyEpA o i nAy 63i de yl Alalex ida OloyytylbyA. AAAAOOAO tAiA A sectz e hcgo,$.2 i,,,1 toud la ui.A.u.IuA.l.A. p.A ,ApIEP .fAAuldA AAlAEAIeOA delPE dAE 00ny0y1yy0yy.yyy.--y A .ny myop it1 o u ,mdinEE or oaAAae to A-m yyiye dePyj y e i n 1. u, d, --OyA de, -.-~SAAE. o AyiA~A Ib A 1 EE P iiA AEAE y1y1 AdyAo y~y00 JAyyi 0111 0AAyyAyn mt oyioml Al el~~ ~ ~ uyhul .e.eod ea7i i luho cniAnde ~1yAlA. Ade ayudyEa l por s $350.000,000 A ,E I ,_ '-.s AlE.AOyPAA. soeAy a toriy lEa nuv ytooo. dAeOA E lC o s A mos Deale octbr E AlElE1n AlAaili __4p. ..luls.1,~ -A A lo y M ~ ~ ~ .o.)b -plo , pt ni yy-.yy yl A A uuOoiiAui o pe AetAE E. yAA-IAAAIAA. 1NENER S C uON1 AIT S 2,~ fiscon.u AllAi qoyl, .,iiyi -oiy APbPn yd J- el 'o 11 lu-A, l~l A e W-~ASH IGTAON, ) n 25. (Ayd) Arjnb 1' 1A ~EPI c" EAAAAlEA al~~ ytoiy o tnEyuyuin oo mJb eA SEA O ne VENDE xii~oA A i nA l ri me 114rditUf, .a-1 ', EluElAA OdAO A Aoy AIIIAi AIIAid e or eAAAA, Ay R.-A uin AI., c Ao ybU ni J., fec .l-Ea. _,6. .1e bu.td)j -,s d, u,-u -y iyulRcTER~LCN REO lAtu - p " etyyyA-oe nl oAOE AIl pbiAA y ApA 0 o n y A AAydei AtA .AA .y I,1A a .,~ s, ,,ayy _yui Alid APIAt 157m MIL ONE PARA LAIyAAAAAA tyy AA gll ,1 dioEyA Ay 1.yAi tlo Abes AlAu AA tyyoi yy1,y te lE OOAIAAI Aye lo,t MINITERI DE OBA PUBLICASiadd 1 L AA ~ nl 1 L, ', PP ~~PEI _oil ~ ~ ~E MERCADO DE CAEGRAlNOASinde0 on AAl PA1 d9lioPA Ayl1,11 n ,R A i iAl lobin 11 uR fIio I-IUIR .1.-d .fVl .u .-l,< --j. ~¡ j-"ll Ali, d.OAEt E. Eni~ Elo A-A -Ay .,¡,.t.t deiAE yE.O A -COMISION1c DE SUBASTA ~1,ty -ll1 n iii 'E le -A y---illel pEAll. kA.A.t AAt-,".I. -tuAEA 11ER EB ejAe cot Ay EytA esiA EEAA-EEAOA AAAOE .yy,l 1) W"u l Iiuy alil yAAy. < Al -,u A eyuAl A in.pyEbE ny lost di itIiiyy,, d, Oia Fi ~tuslbda.o. ~ l .XL yysAyAAoeEME---_p y',tAAy lE PoE Aell ,[AAA lEA o AyiyoyAyde ii AA ~AA 1019111-1,11o.11y11.1111y bl J1,1~IP n~AAAE.t ; 1AyyiliiA Ay l n Ao Am As bys AAilA o,,yA ~~A5.AAAAOn 1I yAEAAOPAA oo, E MIIIIIIIU lii lib" flhIII¡I" .yPA y :n :EiiI .l "'lyA AA r ruL s' M I/ RO u n, SSAA -oof 11-h-~ 11-AA An 1,Wj VI W J fl L I G-t yAy Ofical,1ApAdytAEi AsrMlAyiyAnAtEs, OAiAs AyoAE AA aIRa~ -..no 1 1. a,,,PA,Z. imEBAS sTdEla. noAA .A .9Etoyy A loE Ol, s AiAyAIAlIIAPitElaAA AAA AAIAAIA BRAs EO ASEE. -U R_ AAi EAAAEAo 183 dtE 1,AOA 1111,A1EPEoPA AIAA "y ~CAP y "moo oAyOlE.A AAA y ~ ApiE l',"O p ,se~ OyOpoeAAI ,pllyAEOAIitAll W1I yrAwo" ,i zuitni nicsi~ sy ..,,,-, ,.'¡EcuE-s ] o " 111'1 1 .~ i (Hm, EA sny 0~ 051__U_____.__._7____-de____,I, 21 1391 1Ay -~ Alob doyyys Ay.n MO T*E EX OR AS OCAT S INC. ~y yle A AAAIEEAPiE den Q IAAo Es.I1.1.d iat Ob ., A00EO y ~EA EAEEA.'. S = ,_ " ~ ~ ApeAAoAE .Ei ,E f, ,,,RA,. -r ds EeI I EAAP l.s taPI R A o A ,, ,P P O A A P P i A A y t nadlMURALL Hetc 3. P,'¡),"del ~AtAA e, '. sio I. .hs O t ASl -y tAAA pMyAt. yo ~ uly.y W, d ije,. ,. .ci SS u -,,,., 1, 1 As %A A ,.o nne .eee ,EAA E .de Roy o~ A AAaReSA.EIoe ~ .,ut, -__: ,, : nid R1. e ." .s, ~ e -" .y ly ..y A s n A t Ay .RtOs ,,'

PAGE 19

AIO Cexv DIARIO DE LA MARIN. AUMENTO LA 1IMPORTACION DE, HACENDADOS Y COLO] -VIVERES DURANTE LAPRIMERAA MIMBROS DE1 [ QUINCENA 'DEL PRESENTE M ESr Ea covsta alas contratcinars fu 1Gohqmo. Rer'epri a os S Nuevas remesas de manteca, harina, leche evaporada y arroz; Dme6 el primer barro italiano en la postgoerra; no podr traer [ el vapor nPloridn automvileaaCuba hastael 1Sde agosto MAS NOTICIAS DEL PUERTO DE LA HABANA ECONOML4' NA 1CIONA L Y EXT RANJERA .iud05, 21 os MUI, 00L 1-24lOS OFRECEN SU OQOPERACION COMPRAV ENTA 1MRA Y PATENTES SOLICITADAS A~ BOLSA DEL ALZUCAR DE NEW YORK DE EDIFICIOS Y 1 ras y.despus qnerse ienlas roi tasanrtro DTEEnOSrlca Dreci d a cO ¡da lu ablcmet enetsd o sJobn G, ardsner y Lnho. Palaheas del senador Casanova -tea soiudes da vareu as rrosliaAclola gento ficil uan P01 Verdida ona canaen Ayesaon WntoxNAsovn( Marca), para daDArbuloaP r ca nSA. por la smma de 516,800.' ff n ac e6 e Nm Olsoiita caa D0 lstc ionraunAe traspaada una casa en $6.00do pr ParmaaaiorraeS. Ha. riaa .LA., nobresavocipra baca.aplicarlore odas las pronalutas oesta Ohalo ib0i!osi IFou e ECosms) Apotdas 63 < Te. Pi.409 aMahea irir ¡URO LUCIOS BOOME] UN CONOCDO 801 PRESTA ESTADOS UNIDOS A IRAN 25.000,000 DE PESC a expposin quedestrusy la fbrica des plisr de Lnavir o as iaalmas WILSON PICADILLO TR C O Ln' n d ls CATE~RPILLAR )00 acoosa.r MODELO RD-4, DIESEL, DE 41 H.P. CASI NUEVO. ripaa a ada ENTREGA INMEDIATA EN LA HABANA dr. for jue e 193 ep-OPICIOS, 204 -DPTO. 9. InMM-, 77 ni: Ti mn nr. lg PAGINA DIECINIVE 10 1. A w

PAGE 20

PAGINA VEINTE DIAIO DE LA MARINA-VIRONE. 27 DE JUNIO DE -¡947 M ATAONCERAS EL0ECR% NLAOdO loDE 000000000es,00 00 u 00000o e doo YoolOideoP1 00 i ooiobod -yNpse lodol1 o 000000 ooen, lo ol sOooo Poo01 Iol tenoO 0,00M0a 00010lOo 00, 00 .P o lo d lo 00007 0h010 .o iio u.l o00000 bohO o 0100 01 00 0 ldo lohooeo lo-doo do o ob pobioobO do, o-bl OoOdd.o.¡.e o ,lMmoOlC los o ooub,, tdolol o.yi1 d 000 .1.dotao se -U.p M-od0 10000000d001010, 01011000y 10 00000s ooo 00 00mi0110m.u]. 00, 0010 Tu l qn.NolOOO o 000 RU leso,o-o 070100000dionu,11, 000dbo o in0~00 y 10,,, do j .Uit. poo,,ooO 10000100 oo 0000 o Oiooooo 000 o 0000000 olil ooo gr oo1. o' 00 bjo Ouoto. ol000 t .e1s0 Cooo SlmooooNYo010000 0000 s,0100 bii,coons,000100000001 00000 Aolas Mil o o 1obdo ylo iM.ooblo.o se a. s elO el0,,00 o n-t0 00 01o Obi poplolop, a .01 000 su 011 00010000 0000y0.0,0100000,000 .00,000 t10000010. 00000000000 000Jd lo &e llod d e lo dioPo,001 -0000 00 qo 00 1000 000o01, Zonoa001m eobolodoa bloo oPooil000. t Ooolo ONl nieo lo oyto y1 00 0100 do.i l 000110, la1 IP e000000.hwl0000 .00 l o .y000 1o -o ibiO70000010-ol loboqoe ian ps abn olooOd 7011 do jooobioo.00000 0000100 0010 o~~~~~~~~~~r do00000su0o0 7010 000 OA.q,e007 00 1100 0nt ,00 dalias. y Ieb. l .ddO ll t 0007000lo 00000010000 00b"0: 0010010110dei 00 00 10010.r 001000 j~ 1.010100arjetas que bl 00 00s0000 0000 U 11 0100looNdO 00 odem~o dolee0, num ta m. y 010sulo OCi0 odoooo 70000 .11 iet10.d b Coo aBcy o 000 0100d 11000 i000000000 ooooo010001Bi0110001000 ZoiOoNoOdbOd0.Cio, ZlOp~ ~ d, ooolnitu0 0000l lpl o 00101 ol t.00000000' 0 o o 070l00roo do dge, bo o ~ oooloo00. ,, 0000000 s0l0 atrae0do 70070000es1d01 ooCodiOOObOiOO og_ OOOy.O pil lod,5 oiPoiO o boNOlodo1 Coini000d,0Abogados 10de1Matan70001 0101000 do ROu-. 00pdobe Laodoi O. olooo. ot ~ 000000000100000100 olo oooo .0Y 11, d ooodod,2 o doasborooM l1ONY 000101 Po ll ooii o 001Al 0pe00 So000 000 010 o 00000or o 0 uoO Ioiooi .Poobp 1.N0 ,e011000000 1ooOOd 0000. 000 oloPoi 0 oo lj .1 eat~lde .o iu i. .pddi.o M -oooo oiiio 0000 en 0 000, 0001 0 000i d t. ,,1 000 C,1,IiiloC .o lo00.10 ob ,0 Moolo OJ. llo ., oi, li lli. b 00,e001 11.0 Poooof o.poo lilor el d.ilPiO El00 .io.ooo1o ob000000 l0100 l,do..lOboo 100 oi1 oo V0ibblolboOolod ,,o,¡, o u .uiA l-a01P 1 In o$.I. ooiiloooi0.10Cl ~l d000 d1 lolhoga ¡o .,00 o oP.% .1c ii. 01 0700pe 000olmotu o 0 p.Lil 0000 dob b Uoo .u, Ame -lo O 1 0010 00000000y oqPodiOO dO lO Imiib 0100. e110. aaob o l C e hno Unaupe -do 0 0 0 1 oolboTib 7000peripi 00 00 00 01 -o o o o ,00e dnt oi .R de lo lo 00000 0010000,' d' 0doc .oio~l. oo Ooo ooVdl .a 000 boboodo dJ C 1O eiAOR io obMPAo 00010l 0000000 00 11ol1,10M0,looo 00 d oqibi 000 Al~-010 m"¡boode000000 > Oo Anun oo oJ Ol aL 0Olod NIOO iOO, que10U0000000 000000 'Np0 n.01 00. 0 00Nlo 0n,.atabOllO r.e0 s d0 l i n000 1 o eo,000 .01C 0 0 0 0010 n. d, 1io ni, 0000 00000100,0 0c. 01 1000100 oOonbIL. M10 0000, W apg, d 00001110010, 10001000o io. 000 Ybo l0000,ni 00i 001000000 ooni-11 0.o Ii,. o ,B Npiol ONOOIO O 10d 10010 Ob M Imjo)nrc loi lo u o, ,. Al 0p,, lo .o, l o ii 0 00 110 1. loIoobo diil dloi.b00011001 000 10!ir oo lo o O l elap.po, a ¡ol .0 00,oei. do 0,000 id 000010 deli00000e100 ~ ..0100 obiiio 0000 "1 el, d'111.Antonio0000 In o .Ob.00 pol nl, 7001 0 l 0 o 1 ,leso~de nee o,,1. ol y000100,000 000011 100 m0ioo joon llmoo o ¡,o Riola000 bien iOOlOPO. toOh.OOooOol00001000000,0,0 melo00 000010, 001010 i t. y N 00 00i. 1,0 000 M A oo1,1 o l1. 00000 opol nol lo 0 lialOl O w eio -00 .ib lo ooO bdolabor ipd~o lOOiao.d0 mi".,0J0100001110001000opan% .1 ooduno delo p ay, d, 11,~ la1ger0 t. n bo" .ooioo dn ooYo. l 000_ 001 C1, bo mlo -', a 100 1,0 00 00 0'00 s. M?" 70000 00 o ol -10 1100000 lo 100 10001 0000Pi. o0oo11 lo:0BODA E000NobIdI 0 01 "ble. 0 0d io 0 d 0 10,0 0obL .~ m j -u .Gorol pOpio, 11 1 0t, 00 00 l d O oip N, d, 000 011000 a 0lid,00 .00 'deOl 00 0000000000 10000. --Nil!i loo100000 op y I .),l in lo, d 1001 0oo o 1 .u,11o 000000.0000 00onaU da0000100, 0-0100. ..d ." d.% se 0 000 100 0l oo i 0 0 0 .1 e dc0 001 00000 s o 'o --i 'J-00 00 oo io i bo O o o 0 lo r inrOn00 d, O fOi1 0 O 0 0l ihas d. 0001 .io 010 00]loa io--ol.o o loO,o,0 o .polool 0000, 0 Ol 001a100000 Ooiioobo l oP1o obtbo o 1olo lbo bol ou d, .o. o -. la0000Rdloid ~ J,0000M000000100 0000 o0 usa, b laEs10000.00100100000 000000 000000 lo100001 0100 00 0 IoIPCOAoP p Poo io od111000 0000000010000, Gaceta Of icial RESUMEN INFORMATIVO A 0J~00E001oo7o Palacio Hacienda e ~~s1s, J 0 0000 y 0OllE L S0000000000010 NR LA DNOLAIN 0 LAS 000' L doobooo1 oI 7ul1 .000000100001000000 T 0S 01000010IS NO 0000000000 Oo ood, dnooloioodo 0000010.00 bl o nvbai ldor000010 ,00RA 00000 01000 000 110000010 000000 to,001000010ob ooboooolodo 010 111000. 0 bloh 00000000 0001d do~~~~ ~ ~~~ quehod 1o001 00 0 Y0000010 h bol 1010. 0000ob010000oEVlA Oodcoode 00000ll 011000-yes1.0100 0000010010000 000000000,700 1000000 O 0000 010 010 olo 10 o0i0 010010 bc2end cupeua Juna .ort di.dei 000 M 70 100700 000.010 OopbllIOOIoOOObO-ooioo00od 0000000000n obo 00000010 bldoboOl0Es0tadolo o 00L.,olooYoo001010 00 00000 100100010 di.0 0 Oi-c dbooo .0. 0o, l ioodoia oo000 a 000 d0 oM oO00M,00d1.,'0 007 000 0 1 Olpio N.000 00, 000 000000 Ida100 d10 I n.0 0 000 700 d.ob i0000 100 00 A.ool.olOL 10000000d.0J.000000 do O io I 0 oooo,00cdon u h eo o pa-ooo 0 700 Gnsa o s 10-Eznd, 1001o00. 001000 0010 00d l Oo 7 0ooOOAlCooobobOO 00000 00d01 de[ 001000 0101000010001011 01 0000.0100000 00 0, "00 Smpendiedo .1o1 ol 01.o00,00.deOll, rp ter .9 ,ol 000Q.011c~.1l000, 0 1000100 in-aoooo0 Tl A. 0110101070'.0 -al00 0o01100 looooAn 000% oooloolO, O 000000010 olo0001000 70 0000 0 oood f!000 000 Lo t4c e] nilterfid.000A.L0 00¡ 0000 00000 l i ki.1 grgn 701d01ademntJ1d.Crd-h 001001 lPojo o-00bibbOONOlounoo ddlo 0d y Co00A i. -1 ood1 .W do loopodo loo01000dl 001, 100 rl raTclaSico.N ool oliooooitulproueasdl'.l. d -d dio d, oiol d.101 001111000000 0 Ool Co. i pOOita ool 00Poco 0.00 0000 CIMO0000 loooobilda 00000. s000. ldirooOO o bOoo Ooo 0000 oooboooOoboOoMolodooodlIo000 .llbodOO :ooinYCOOC 0010'01 ,1 OB-A 00A110000000b,1.z oo d 1 .00001 os,0.¡00 0 ~1.Cl dla. o. 1. I os.d.1 ALNO OLYAN DREU 07000001100000 olMOAyoTo.0.1 0007000 00olo,g. oid di Ooboj.eL 0 .0000 A0 l-007 'l. 0000 00 Oq00o A.~II~a Noo oooolod" l 10 10000rrid000 01 00000 0000 000.1.-' 000000,001000 o ooodp or el '.00000 0 0 y 11000110 10 00R. 0,. 0k0~0, 0001000 do Notobopo o e. Rido o "070000o~ l Oop,1000 Oby .deooolioolo 0 1 000d -u1 ..1 C ones 001000000 700 100100 .rooo o i e1a00 V011 111. O 0d O o o 001 0000ral 000dec000s en 10 0 0001ru 000rlai,c 700001000auia Y CoPo 0,q110 pollo 000000 ito: 000010 do, 000.10u0,000.PL ooe b y olo,,¡. ood, 00 V0000000100042Ooo o dio1000001 ol 00W dS.O l000CAdoAd o lo O000o.101 Ir, 1 1do=Oo lb o,1 Di.c e1 medo 00 10010Po0000 yo0oo 000 OCA 1000 l 11 ooPol a G.oni. dod ,l.¡ "b .J.a.IOoo00001000000000 odido ooodeB114 '0001010001: $0,011 .ooo0 .loooooO 01. t1010 00oo00e Noooobl-0010, 0"'e-00. 000 Pol. -,.,lsom d pcdl. Yoooo y0000000 Ooioolob oa do 0oo no oootoeoo lENloi 0010000 0 760 0.00oooly 00000.70010 01,01 1~ob00. i.obo iO 0 7100 ,baolp d.0. 010100 d 00pooo yl 000 10 010070.00000000 M-toi so b0001.11d. 0 100 007100000d 0IdooOpoliooOIo0,000i'?R000O00 -IPPO oCY8NP10 e111= d00 loco El001LO 0000 o Oolo oCo o,oo 0 1 100dNoio ooo NOMUOIabl-OoIONO o c 70010, id o g Oooblodo0 000 00000 ', d"iol o o seO.Mis 000000 0000,APA.,0o 110b oo .].d.1.0 00 Cob d.¡ o0010.1 0 10 000 ~L D Oc O -d ,c oiiub Ii iSi,: i 01 .o 0E L MINISTRO 0 ~ch. 0 ,00int 0 0 olsnce o e0 0o 1 00 0qoe t olicitu00000o0,00lo 0. Yyode -doO,oll .ooooomiisrode odbooqe ie o n una iCO, 70 lo y ar del My 0. 0000000 LoaJoW. 01 00 Poiio< 00000 lIdo 1 000 10 odi. prm nci l t DijOL 000loOoo oo itlo 0000do lun 00p0110 l100 Ob 010 0 es0 iddo.00un 01000 0 0. 70. l i ouM riOo O 1 0 0 o Y0 o 0, 00 0 o C0 0 000011000a1 y,Od.000000000 1 s dbEooo-d.bhbelEN dO siAob.10000000d.o 0000d o l 10000e po t ~00010.0000000 .0.0 y000000000001006. IIo0dy001b01ob ~11 0o0e00700u010010000 EN1o0~oo3~v Nlo~:~o oo~oooo0 i0oWOA Oli 0000 000000 00000, 0 0 00000 bb fisd 10700 0 00000 01000 00101 SALBRDA100000¡lP l'il dl 1 d 0tu el,010000, oAoOOO 000100 10 l va aea 010000 00000000 0011 lodcrg. 00I. ol poiolo do lo 00 1 u AolyNouveo, aooo1oounonesld, obu 00,J o Ioo loo, L.00 oololoo oiIOood 000 d.oIb0ulcia0N11y 0000looooo 000010 .1d 701 Oooo1 ol bollO do n0o1 M-00 000d poooooobPREENT SU odoCooUN O oto ob 0000000 000 oj M11oO oloo0100 .0 lo.0 Mi0Rbl0 0 00 EICi1,oO d.1000070oPin, lu 0 0000. J, 000 000 l 0A. 00100 -eo Tru bunales1,0o 6 0000000 Oid. 51,1001 1' 01 0 00000 1 M loo001 A 0 01000 oL. Op.1lo o 01. Oo,dOoo d, 8--001U1NA FTIboLW AION0.00E00 LO ol "q0"l 0000000000 i 0000 l 10 oAs o 000 00DEol 000100l 000000 0 00 oIbooo 010010 000 pOOdiil d Mlo.:ob,0, di,¡" oOoo1 o oooOS NRMAES 000 0010 1.000. 10000 oo.110.d 0000 0101 i O i000 00i0 010 00 do, loo1b. 'r d,1, "udo l. ol l0 010do Y boo. ho o L ijio Ploo N., 01 i n0 0 0 0 0 0 ,10 0~ ni. bo .', abo bo obyl10 1P0 0110110000l0000f0 00001, 00000 0000.0010117lo lo100000do.lo 101 do 00000000 o0001ON000 o=ooop Pboo oOoiocoO ooo010000ni.-jooy. r0 ~t0110000 =jooeooo.obla.0001.0001.ON00 000000-.000000,00100 do00010 Id.t.,ou, ,, l oo .do l i000o 00 1 dio00000 00 100 000c. c pIr T1. ,010e Polo vid.ob olbodo.l YU O Oo111 O. ol 0-0,10 d_ loo.oooo dolioodu 000 ooOoOooiooOobOOoob0 r 1000.0 o lo %00000 Coido,.plo p liso ~la.p LasoooOdoooen y oy :ld s, 0. ,,% yoia di.esdo uloi00 OloooiOo 10000 PooooA0.lPlou dood ql oloo1%t1 I doa. 011 W.0000 Plolo dur, irodL. % d_ Cb .lsle l,100 7010 010000 01 00010000 ooIidod24 000000000 do 000010000 Lo 1r plo obo yilo i oll000.0o iid d dode iab oa oO .0OYOOOO .0000. dodioAULA.olo DEbb ESTIMULoOjo O ENoo00PLAS0 000 000 1 G lO g .00000 do oo ooAo o o lo e0100 l 0000 Nl 01 00 "0 00 ~ 0 d .0 ibepoofoolp.or 00J ooo 00-1 o'Ooo o .io1ooPopoo l,10000000101 010PBLCA COLE l 00000. 000 lo UNV RIA -o 01000 1.dcPobd, 0 10000001 oo00, 070001 0dlU 7mina, oCldoool P.t lo000 0000n0000. bAoo. l -y a, u dl .ooooiooo eoobioluxd 01 000000 dola v0000a00000 ~~t011 PololoOo7ooPor .010000 0 ob ooOooooilOloooiooooY 000 00 0~odo oo 0 00 oo 0011 oodobodAoool 0000070,00001 p-oooo .-tdolo 0010010 do.No oloadeI En i lO oolOo000 l a Univesijdad:o Col d.oo0 0000do10oI J0100001 ooo01000,0 00 1 .b00 d, f001 000 lo ~n 0 00 l u,. op Ind. n .lo o -o Pyo 0010 000 01.nel bd oair ,o.Dd el0000H0i000 .,in (3, 0 00 011. 0 00-, 1001dolJ, 00tu.-W -000-d e'YORO .,. oooo toooio 0 0 .000000 d l N ~0 0 L o 001070 Noo.d odt-. 00. 0001000 o~ ~~ -C Joo fiooi b ploi po ".dP. o,000 010 0 iiioo d.1o oOO10LOO01.lr. .OioOllOe CM I 1 NO 1,3 070. NO .OlOdi OilO l] .00 E Y., .P. .0 ct100 10007ubob.0100 "" 100"~ 0 ooy0o 0000 100 oooood 00doe0n. c~ 0000 00001000 osd, o 70am .in 0 Tcnica00 de0010, 01 l .n -000,,, 1000070& 00 ololoo 00 01T,¡.dbo 00000000000L01od,,0000 Gip 10101000 10000000. 0000000000de M.0000000 ~ 000 b oO BctuibO-n 0070bac. -0treinta 00000para yque p oa Llao 00deoro y pltn para arreglar ver loO 00000001000000000000000r OoAlool ed ico d s -rtrnoeqeseectapeo 0.0.0A.0 0 0 00 Marti00' crres0000l a itividades Polica Asociacio lS studiantiles qd.CiaDMEO010001 k 000010000 ENLASULA mCn00VON tutODA el}AbeoteOo d, C UL OI?0C0lo001 cuat 0C00b, l .l A olo ETL PUIA 0000 A16 da1E0o -1 d "b'= o CAYO DEL CAMINO 00000Ul,l0100 ooood. OM 1. NloodoyCEC 000. lo llO 0 0 0 OOONEOEOIOOAOO1 O .jlbo ECO iOdeu el r C!OI 0000 Iob70 -¡t"11. ., 0010110 p11u.o377. opd dl ld OOO 0.a 0.000000 qu lobA00OoOoOOOood-00 ol. 101009707 000001 0100000M0000000000000ANN00000 ..¡.od00b~ ,01 de0l, fcu dt.et.leredi. e7N00N0 o000000, M .I dC .O d,ju_. 0 C~o 0 41 y uro00000 00 W pllo0 E 4IOO1 0001Ed y 0 000 d ooo ,0l 010 o o oo 0 Ide 1. SonaO~j., ama00s00na. 010000N 00000 0000 lo goloooi m onte0 olyO~L00a0 0001000 q A 000000 aONlgn CCOOA, ELYEOLLOo doo .00000 re00 a 011 0.0070000000IONI0 010 oloPO,0007 lo"o dOCll ."YaO=lel 100 010100 d 1700000 OolCOOlC e. 00011. *0071 ooo io -o10OO 0010700Ne 000 '1o.lotll.10 .j0 lo oa9oloIdl-00 0010 I OiCO 0 -ls0a 00001 q.1. e.00700 01. N0GRILLO- 001C0OMCO0C o looooy 001000lECOO000 00100 del 0 1An -PolOo CAbCre 000001 j e cltura Y eNl oqM hacoooa. 00000000. 1 ei.n ..OooA.o. .I.C dul. 0. ooCOO. ooto El 000000 11= a". .]a i. 0 OIOe¡,¡ 1-1N L-.E . 20 1 ~La0 000 sus00 oon 0 00000000700 1. a-1-100 d000. 00 ¡00 ,1InOlooOo 00000. oooo O 0.001. ollCIOO 00910 00 0000 0 7100000 C I00000 .000000a710y0000000000000M-00 Sa-000 d -,00 y.'d0 0. 0000 JNC ia-Od00 COIPO,,-000de00 01110000add. C. 000 do -r loo d.0010011 C enoOlooo 0 ~00 Jooya o r vlo r e010 f -0n00000 0.Y es a e0je 00lo .lo. 0000od.00ootolol. o 07.oieo 01000000 710 d. $8.000 100,lc:Wc000. -blas000a01.00I10100010010001l00 0--o oo L0.-00010010 0010100VeraARRESTONE N O PloOllooNlC 10000 lo 000 a 0 1070d. Ooo Ml em lE 00 o11ooo 22500. 7110 o aO Raso O 0 1 ,1 1dLO o 1 .0 0 Ao l loo d, so 00, aunque lgu 0ooodooo 00000000000000d, ofoOOo 0000000010011107.lete. l, masI dac&lY hoACOoOO0iM.000r 1 0000110ol70.1 10000 oooY00000 HaI.O c20001010 moelo 2 or 00100 0001000. M 70000y000oes0001000.n 01 ~ ~ ea. 10000,0LA1010 0011000 oooolo lo Lo,¡_ 0O00IIC00001000lP .11: OIooOOol-]t. 000000 001000 01700oooo!.-,l0000NO,0 ELo O E p iobl deo110 oooOoC MEl O R ARRO. LLADO 00 1210010000 000. 000= 0100 0000000 01t10011 lo0000000 o 0000.pjooooy 00000 00o 000010000l0 01g1en.011000 000010 00~ ~ ~~~~~~~ri de 0100000"00000 .l07 0CCBCAAN 00 110d 0 0 IjoO 700 itegad0100iu .oorlar. oodlo oooO 00.Ao 00 oododr, n.,. tal].d.it 4 roll -teoood.OolO.0 7 07, 01 lglopo. edo .maClo00. p 710101000001 0707000000.b olloooooO 1100 ..01 p, .1 ~ ,10010~10 d000 lo 001100 d. poOCOO OOE o "]EOY l 1 "Co00000u~e 00e1 00000 loolo, polcaoloolo 000 ooPYEODO 00000 lod 00 10roo00 0l l: 0000 ooool oodo 00 1010~1oooolloo 0PP moladoa, l 00 ddoooIOjjllPoO0000000100010000 0 n d, 0000 oPbPO d, Ko R aolplobl lo l looo-oo d. 7111ooooll-,p l lolod 0 o0l0 = rIOOlPLIIllI l QUEMADURS11,1~00.0 00 oo.loYo .0oceld.0100n0o00 0100. j01 lerto 0d0000As0i0010-0B,MooIl,,o 0. -lo 1,11 00traboso = at lod.0 d, rEvooIOO-No -ll aodOo loOLPU IO 1010000 101010000 dlooloolll.lOollOlllIU C oPola lo.ol'~ CoO O CO oolo d l loolo oo CON o dUNlAROo,oooobo-olo oplde o oopooooo 0 1o100 PRO LEM DE010 LO01S0,10 100. 1000 0110Al s l .0oOooO l00 lo 10 0 10. loA. y 701 el lo lo o00 0 1,0 ,0 00, 0. 000 0 ,,o u ao o m. p ~, ~101 111 10. dl ooo 0 01000, Cc Opmb 0000 1000 000C~ C0,00 o misa0110,00o11o Itr o n 0000011r11s 1.ideontde de 5 Ooi lio oioeO io.0.110. X ,01. 11. 1 lo 0011el 00 lo C0C00le y do nlo 0000 0001.000 oDdoUN MRECLAMADoOlquo 0001 va e01000000r.0r1000001000 l oo3, iO pllliO 000 A~0.AY 00 0 .odil~aooolooa.-A. -0 00 1. loto 0e10101100el00 011011. m a 1nNtj0.0 oper0f 00010011000ent0e10 ,a.yi .1000 boo bl. 1. 5 1100.00~tAooot, yoooolo do l ooooolP do 000 SOACOITLo PBECAS oPRA oPLA -001.0 po0r10 11,, ,,3110, oo l 1700do, 11,000 ooo £9CUL, l D00 E10YOoCjo 1000 01000 1 o.1 o 0 POlCOdedq!i01 1.m111000000001 0y,00100 oo lloO l,¡P-LO 01.0 de00 000001010 Yo00 10000NoiMil deoO 0. 101.o.r.,oodo i ln Pred0,oll 0110o11 7001001, 01 t-l ,11ol,1do'01 1.1 11,111.1OyIi.doo. j2,14~1,rl,,,a'" 1,. 0010010. -II. 110%-¡--lo' 00110011101110000Go011d0000100d 0 Eol00oOP 0010lao iooe_ ll5. 00 ,ad l 0 4 ~070110-01h.000 o t00000 lo .d. 1 loo oooI. ooEno Co da ooo tr0as 000000loooh. 70lo a 'lo u e ,1v.,t O,,m m ,r-dsyllo 0000001 leo ~000.eOl lol yolelIOd, u, i.n ro l poooo0 01 00 Eoal la 0 0001il~o b 00 0ud 1 d 07000000 1mo. o. o lse 00 loo o'lo00 a rialo o i ~ o aloiengo 10 ,0.0uoOOOOloho "1 0100"" 100.0000io.oO I 0001001010 .t.dor.00000.,,PJU111a0y. ra l ol o s osd n ooliloyo.d n 0 ooo16l1.o 11000 dl 1 ,101000001000 01 jOoon 1 J. iooo 0 oo 00i001 oOI 100. 00100100cO0 doI.:oii j',011, 0 looGRA E.odento dd itloiI d00100000001 enb.00 =.00,_ Ooidad ooooloa oobs.00 Cou nicact.ines 0oO do -unooi 000. d 0101 0 d oo 00000. 00s00"000000 c0 lo. ,yodl cetalo Olielo adq do e m" Obras PbOica00.,dlod070.a010000 01 ooood doP oo CoDA .laoo e1 Puoo lool bile ca00 0n00,,,h 1 dodoooo0 ;0000 l 0,0 01 pooo odoo o r000000 0000,e O0011 o lo~oooooo A10001.001000d0 po o 0001 000911,e 701u 0000P1r000 lo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ e deoooooou d los, e.0000000 00 0,0 10d opdo Y0o ,0 0 0 0 b O OOi o ~ n 1 0 111 0 0 7cY0 0 0 0 L0b 0 d o lo j q i e n 1 O 0 o 0 0 o 0 t-do'dt-. B1-ii .Cllo0 00 odO0o0oloooo peldaIoyOoloopO000000109-ob000001 i11o 0 'e.oi 00A 100 70 ol DoI.Iloo 0010000000 0o vdo .eLLAd 00 ..000000 ,0e10 000 00 OCl 11-1S00 0 obooio 0-000alO Co Y dloo 0ool oo. dol ooo io 1 .0 0 oOo00 000 7 0 0 00 001,10 uel 1Odo 00p 1 0000y0~1 0.100 00.0. 00 uu 000000000 .0 00 .00 01o00000100 .-00007 d00 e00 doonde0 01 00010. 0lo 00 osa ej. b"11,000 0 Oo o 001 0.1 01 oo 0 000 O .00 e00unO.

PAGE 21

22 elIo, dice,'sepuede mantener Isindust2¡ 21e los .area & todas sa rpbicas contraunposible taqu( WAAOZAATON. 4AAA 2% (AP). -modoque p(aAS2A 2usals enelea teiet geneal oyt .Vndenlequeauamos e Acorod otro DE 1947 'AGIlA VEINTINO IOA CORRERAN LOS COSECHEROS DE CARDENENSES -TABACO DE PINAR DEL RIO UN -lsEP~1508222440242 RCNC-. REFERENDUM I L MES ENTRANTE,, .tanto 444quiero.2244 leas, gu5adosvedrndepailladAras de CamajAan al gran desf¡iel ue rsilsoIgneoM.P iveron la genUdlda 2; identifica&do l52iidade 2kSanti2ao2k eCAUba prototipo4224d444 a a 4525.552tele TELEGRAMS2 DE NJSTOS ,ssCORRESPONSALES EN LA SLA (2 .2~f2 5s y4,22LA REIJNION DE _ R. DE JANEIRO Lo. E. Unidos hanio aI2dA Y VALd,-iBras.il que(cAAlquier fecha Anca e aRotosacep2table aael -~EDI CTO ¡ era r 2S .ar&yBntz u -u el adminixtrador el club todo jugran orquesta de ECHABALA de Varadero. aue l,. Dr. Jum, 4.,,t y4.542 Wy de,4, le ~ ~ ~ ~ 2 MeICPI DE1101 LA HAd epilealsABicANA l a D r. M a rl o C a s n o v y,, L p e A22454 Dis624. 25. 2 .A27 ,iyA28. A44 A 10.A ez MUNI IsPDE A HB N 22 yrn.1 AVISO DE COBRANZA AAS DE TURN HOY ror r ,la .v, ARO FISCAL DE 1947 VI ER N E S ro2 prpiRrA de4151hn 2 Sss1bl ob OECO Trfsl. a IsESDE BSD1A A PASEO dem pergoniem442 4,.& ,rA ons d.slETR EPTNED 1~5524 E5 3T I(.242l,,, gin 224,225 o dicha propt4,25. y.2 ALCOH2OLES. INDUS4TRI2AS EN elz. M02 .a Haan Asby x,44 5m~, derecho%, ruertI(4544222 o5,224 AMBULANCIA. CORREDORES2 222. 5, casi ez. P(522 :45224244 A1 dubod aAim ne mno D APUESTAS, RVNEO 245uin y4 Ave. de Blgias M.2717 para 2442 crm^22 -n-tRS ELOAIDDSA O OA12O, ..2. 222 .(5. 5-034 -P 2. o d24 424.i 10 ~~ p. IA OCE, IER NE,5 Paua.3n ...221. A-71 -24 e,4444444 1. que244 h-42 yeny(l 4 por los concepts expresado DESDE P 4 SEO DaS 22.22(5 ,2 5,2 ,,4 a 4. een 44224.42 P, ,42.Iva A2424225 Ai 2224442r 5 A 2554245M-71 irlP 2a4 22S5 Y O 222542545 44 424( BISPO, Pujos, to425 loa > Padre 252245 y Corral*& .44-226 hbiles,42442 DESDE 442424 1s DE544 242 52(20 202222 PV .VriyJ. Pergrio M-9272 454. 4 para tal 44244, 4442nnom 4224224 4424422, enA2 4 que so 4er 4448a1 San Ncol GA l ..M-244 en el cama de que 24ei rprn-l gamnepdrnng ee i Animas* Inlutrolar. .2.2M4244,4,444,42242242224442425222222244422 inrecrg. ls rcios d Re2i2lagigedo y Corrals5.A22 ionale2s de t24442i4225222422,o2,222442222(2244 4 unA ~ ~ ~ ~ M33 o(4 ypeet (lo 4422amnt o422 22a22 -_4224 442224425 22442 alta o,42 por 42 4A424 A2 2 A222224 Agsilayoln2 ..M222224422222424(5244 -334222444(24.jrend,.b end uoaqu oha sad o 942422o 045. 20 .22 2222 M-1501 1 1.4 nombrar .1 '24424424 l .42o A (2 22225 HASTA 225. ME2SAS 22 (5o 542224244 422442 aced entr .,2 t-2 2252444222 hrundecu del 5%2, *di222 S2224 222 oaq. Sitios U-01 (.2222 rt da(24 la 42 455224. (54524l244t co2nforme Al ArtI2A42 IX2 224 la 42yd Vem05522, 2 51 ...A-6118 do5 las2 personas 222 kalatan 4ss#n esta22 (222422425 l 2224 que 2S 45izn SIES AVEL 5222222 HASTA zona42554545 Asistan 52422 Ante 4 424ta del 4 242242242 corint de142 EL 525 4241E22222E2 quedar hutorizadas5 4524tomarpart y24 celebrar2 convenio Aparte (22544 l22522, 426 entra San25 224os& 4 4e 24n2222222 la)2 Juta (5022ta 222244 44ubR
PAGE 22

~0/oo0~00~0 .0 o o, o 0 0 0 AO CV PAGINA VENTIDOS SECCION. A N U N C 1 0 S C L ECOOMCA COMPRAS VENTAS _____________ O CASAS 48 CASAD 4 COMPRO CASA 4 PLATAS CON COMERCIO VEADO $500 00 COMPRO -VEDADO 000000. 0-$3,0 .$4,000. 00 000 00000000 0 00 0 170 o, 00000000000000 G DELMONTE y .0 .AANA 64 TELP M2474 O F-224. M9124. JCALVO 01000000000OOoO 0 0 AS122 COMPRO MUEBLES,_ 0.00 0000000 00005 1 LA REGENTE: M-25550000000 0o,000 Ooooo1, SE _______. do oo 0o0o000 00 UTILES SR OFICINAS 00000$,.,0,-w O 00000000000. Oonfliod, d10 pl ,,C MARQUE y 0A0I00,11.0,-100~~ C000 r oo00 )yoo~.3o 0sal.00L30000000000 0 OBJETOS VAROS HABANA V 00000000000000000 000000 0,003030 0000 o .X)flo 00000000 0.0. EDO EN AN RANCISCO 0= VENTAS o0)0O00000 40 CASAS FNVERSION SOLIA RENTA CAMBIO 0000-as., 0 3-1 00~la 00 000$36620. Poi $36000oiq. S AUTOS le ,u. 4 .pfd 0nt do Coldo Ael Cono. 100000000 3 0000LA.0FINC000 00300000000000o 1710 A. Sdgo,.ot, ha.00,00000 iodo u,ood 000 U.O/-4 28 r, ~ o~cwy ATISTARAN __________________ lo 0 0,do l 0.000 0000000 ESTREELA E OOl, .1/000 0 0 000,0000000,0000000000000000 COMENZARA ESJUIO EL o .0,0,oooooo00,oO 00 CUAPIMER CURSO PRACTICO ~o.~0 oo0 000 00000 RS MATERIA DETEJIISOS ¡"'a00000 gui 0000do /00000 ooo0oloo otO InaooOo 0i0 & ,t d00000 3ioo oooOO VED O 1./-1.:000 -/ g 0000a00 do 0000 $34000 d o lo 000000oo oOOooooooOo 000IDEAL PARA VIVIR NA PLANTA 0000000o000000000000Y00 RETAR LAS OTRAS DOS GOMAS TPO 000]0000000 I. iaes00L ooltdl Ro do Dloo oo, 00 000 OOoO .00.0000eso-o 00d00. Otodo 0 Ooool do Ooooolo Do 00000 V111~000000 lto nMoodo00APLIACION MU oo 0 ooo0 ZooALMENDARES J 000000 doo 00p$8.0, $0,0110Y0$4,00 FA NGO ~l. [l,. d. 14000. ,0, CAUCHO -RAON 0E0;0¡ 0 0unill.00 00000 000000 60010 -O6 00ps o. o00o000 .0000000 5010 -6 Aid '.'o/i00000 ALTRAS MIRAMAR $0000 750/16 -8O d.0. 700/20 -10 i00 MO 0I0ICO 0A0MUL00000,000SCAL a. 750/20 -1 i 000/d a. o 0 000003 0000 125/20 -10 id nll.a Vo 1ofo 0000h0 Onoooooon oy .AMPL, ALMENARES $5,00B Precios oficile on000decnto 00000 000000 00000. oO o o 000000 ,oOOooo. 0,0001 000000,0000 dy0. s', '110000.1 Y .e corespondient cualquier oto qu0000000ao deO $50,000. 0000 'oo-oooo 0 .0. tipo oen 0existencia0. 000lo0ooo /000y p0000 Opnas ni]to o 0.000000$00 0000 LA SIERA $1,500 Manito Tire Company oo1111ooo 000000 00000. Od. 0000000000000. 00/ Dstribuid0o DEFUNCIONES OCURRIDAS FDo-63571. Cooper & Tire Rubber AYER EN LA HARANA 0 S~O~LS ENAS 00. Company NLtn11 -.$1,C SAN LAZARO, 5 -MO979OBS la,_aladad,__________l~._F-2_y__637. 00900000000000 00,,o 4; a.,n~ ~ ~29OO 0.00000 00.0.000 1~ ~o 00 000 0 0 0 Alvarez, 0 o610 aos00 E000000a 000000000 IS; 00000 0 .ooo 0 0.000.0o0 00000 0, Aoooorotoooo 000100000 ao P-11.0/0 7000000 0 CU0 00o/ooVI/. oon.:0o 000001 Oood00t o 008000000Vill1.030003000303 ororolortoo A -1-o1oroo l00 0 00. 000000000000MOO o0.0 0000 oo0 0 000000 0 00 0 o0de00 o 00 0 0 0 0000,000900n00 M --.000D00 OoOodo100z 71,1 .0001000 00000000Fe;0Al,0.0. 000. 000000 00 OOO 00000000 8,50 ~00d-~01 ,o 00,PLAYA MARBELLA o o0 0000000-00000 MODERNA AMUEBLADA .00U10urh 00 o rg. ,OOo /00 000 0000000000000 icboOom", tO1551: tOR 0000,,. M 0000 000o0 o 00, 0 00.110-0000h-071 000000000 ,00 u0,000 .1,~00M, 000000000000 00 , 00n-es > 11,1 A-0011 d~10000 > 1551: M-00000000000P00 Y0. 00000000 La0 0 .0000 00 0 0000. 000000 00000 m="o0000000 0000 10,o U 000 00 0000L000 00 0 00 .00 dad 00000.0.000.0 00000 00 000000 00000.000000000000 0000000000000/0000d,¡ 0 0000 00 0000.00.000000 0 cun 10000000000o00o00'V E DADO0 ua cama~oo r~ty Ald o pa oom os lPo. In858a H1b719.20 loltooo habio tacoe. oot 3 belloao, 4 alo zao deob a.Msd a,. $4,00 ntdo se les MENOZoA l y FCPia. 570 SOAREZ55 LyA lquileres id. Co e M35Hb ana 208od ats MONT ER, LOSAA D 12 3 me te.rd 208PARAM2 or ~000 00000 r, ERAS RESIISESCIA ALMESDARES. TELRF. PO-lo ALMESDARES ALMENDARES: $15,50 Famila 0degust. 00000 000000 0000Vend o.¡ 0 onit0un 0al frete y09 d o 0o 0 0ofiest0as,0comedor 0 8 .00 5, t0 0 00 res, l bu0ena0 00n0 .0000 0000 buenas0 < pan0000.,cocina ectri, 1 /40 .00C0,00,0000000. n000 o:0 Aenid 000000 0000 000 0000e&00. 000000000,0ga000000000 00000 00. P00000000, 00000 1¡,000trren. Cont 000.000: ALMENDARES:' $40,D00 00000 0 F-50000 RENTA $250 Benito mgic diiioeq ALMENDARESo Al24,005 B enito RENTA $20 AVndmagfio edi00c00000S 0 0ro d 4plaa. bri a doS u d e los0 0 00 00 000000 00 s 0de 0 mayo0 r00 1 00.00. O0oooo.00000. 000000. 00 .0,0 0000 0000,00 00 0000 00000 000oooo AML NAMENDA$4,00 M-9468 RE14TO Ao$21200 Vend0000,0 0 00 o cutroo casas0f0e0nte0 M 000 00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 &]las0 0 y do0000. 00s0000 00 hoja$000. siempre A VIS-000 00.00 0000000 buena fabricacin00000.0.ms hata$00000. Aqu puede0est. l~ -48 CASA& Y2-0 CASA aza"il COYA~ saln y mucho fabricado a 8 kilmet~., de Habank, propia para loclutitria, casi una maxituinaPrado 110 (bAjos) .D-7956-49-1¡Jul. '5AN IGNACIO CEZCA DX LA CILTZd,.I. ittixtilfic. edificio. Piedra y cantrin. Tres plantas, 1.2170 tnetros. Renta $764. Antigua $85.000. 0. del 54.ct,. llabana 264 M2474. D-8082-49-20 CAtit xolwor.ITXCAr~xk cada pitra m. 110Y ¡a vendo por coosa portal, sala, 114. comedar. <-Inti, bellotodo de primetrapatlo con una nave hecha para tr.l $1.500. FO-2081. Avd-. 2a. cntrc, 5 y C. 117, Buena Vista. D--,952-48---g 92 VMNIDIEN 1,000 T~5 T*~no ~n 3 casa. triaderA rboles 11-11talet. lurorinan Ruta 12: caradero. J. 1,atio Diaz, de 12 ni. a 6 p.m. D-7804-49-29 VANDO POR, TIENMX QUA AUNZiiiitart~. rasa triontiltica de n1tow ci. ta rn, m m 9 cuart-s mampontera, terreno lx221.50, lneas troffluiticacin Itotas 28 y 9, exenta, contribucin. piali, habitable. Renta so "Os, doy faciloinfl~. Precio $7,000. 11111. As bif~~ FO-2790, R.MaY. D-7827,48-29 $8,5% Amiiii-i6n Almendares, vendo casa, .lida ~ost~cin. -od.rn. toda de prim~a. .'seis. Portal, sala, 214 con cio~t, liRI]. hall<, completo, comedor, ,encIna. plitio y lavadero. Entrada de criadom. A una cuadra mnll)us y cine. (7,111e 13 nmero 613, duefli) U-1886 P.,d,, entar $60. TI-79015-48-30. xUlIXA VXET.& CLg Y UN A7110. al f,,noJo. placa trionolltica. Rentando $55: $6.500. Una R& P-ttlcul&r plira v¡,,rla; portal, sala, 214, comedor, (.tott, bano Intercalado, patic fierra grando. Varia. 1,lave Avilitt. 2n. 117 ent~ 5 y 6. Buena Vista. FO-2081 31-D-7951-4 8-29. N. del Campo FO-4292 Vendo ¡,e,, n.a planta. jardn. portal hall. 4 4, -1 brios, gar.J., p.,tl.; se en. trerit. flif,rill-: A Fernntiett, '4an 19 D-79;ig-4821 GANGA, Lo xxiox VIMO ra calle Arma. esquina ni ed, a ~idra. tranvas y guaguas v c t, erid ci reno m. frente por 25 m 2 d cuarte r, rin ~An cojo vi¡" M 0 tit, 4us. T,,]t. A-8382. D-7890-48.2i REPARTO BATISTA CALLE E. (RESIDENCIA) ¡"os pinrita con 5 habitaciones b&Ja y bao ntllaldo y 2 habitacione trA t . I.I, .altas. (Total 6 h a bitaci. res,>g" h ri ) .Cuarto y giervici o cria dos ~j#,, techo. m.nolltico 1.14 var~, ¡ir -Pie pRrft fabricar a 1 ff.tid varlp.,tanI.ntos: $12.OMO .Irtiv y re~~rer $7.200 trioratoriados; 5 entrmgn flcUPRdR. Fe.rnndr! y VI d 1 11 a Ag l., .56. A-9112. M-1-06 lo-D-7931-49.29. MIRAMAR $38,000 GRAN RESIDENCIA (514 Y 3 BAROS COMPLETOS) A Iii cntritilix del reparto, reblilenci bajos. jardn. j,, 1) u lo, r" c:hidor, tina lot bita, ,1 3 Ata dano c.njltt l cr~nas nui3.rs, rom, uxti( ry; '11 N, : 4 mpll *, bitnom i.tral .d~, 1 (total o la casa ti hal, la,!¡ o 'K Y 3 bofios voinpletos). cier gar oji, 2 .t1<,uIIut-, 2 habli o -Ir¡. .3 ¡ado-, IL~p.:, !:;flo i,¡ !.d 1 n ., Ix ~no 1 t, 1 .1-1. .n t,, y EDIFICIO: $909000 (RENTA EL 7.48% LIBRE) Cerca de Infanta y de Sitri lzar edif1,1 o 4 plantas. (Han 9 casas todi con fr t R la callo). Cn *sin, a ti bIt.cl """" ha ti. intor calado. comed, rricin 11 y o narl. 3 .erviri. de cri.dr r1t a el 7.11% 11 bre de todot; 1-5 gil loi, terreno l .1 ro etrcuadrad. Fe rnndez y Vida¡, Agillar 556 A-91 AT-1506, -.~ lo-D-7032-48hi GRAN OPORTUNIDA1 D Se, vendo edificlo esquina, rl ,,.n.tuld. Tr~ c.a. ti. local i~lo. t' bria. ¡no pri.c ~. Ren $180. A e .' 7. (',t 1 le lo Amp Ija ', n ineudares. jorornian: Bridegit. FO-26 Dueflo: Alonso, Constructor. ,n-7890-49-29 $33,000 Renta $X VIbotra, once casitas rnonolticas 1 brica aj a primera, 112 cuadra 10 ( tubre, roe ln fabri cadas' much as vj comunicacin .Due.f.: Genertal Iee i altos. Santos Suret. Sr. Miratirla. D-7585-48. FLORENCIO ALVARE MAGNIFICOS EDIFICIOS 1 PARA RENTA .28 VENTAS VENTAS VENTAS 48 -CASAS 4B CASAS 0-3 CASAS 003033030030 30000000 003000000000000003AVE 6ENTR 9 y1 5 ~Ol.0000.000 0000 000 000000 000000.100el Ms,, 0 000. 000000.0000 00 iT.00 PARQUE MACEO -,~~ Edficio con loal do ooooe.0 VEDADO 00000030300000000 00000 0001, 00 l.,/00bje, y --poviviend ioob a RESIDENCIA DE ESQUINA 000h.0 0000. 000 00 b 10 5 0000000000 0004 0000 oooooedo .oooo$20 .pSATlEII DOLORES,,130000000 de 60bo d ooolbooo MENDOZA y Ca. 0$300o o Aioto Elaaoo do V.ooo 0',7,000000T.1111. io Ooloooo0000 000 1 MENDOZA y Ca. oww bpo 5 Told. M -SAN IDALECIO 2 PLANTAS Aeote. Rolsiooo do Voooo 00.000000, 000000 o00ooo 000000000 00 obI0loooo305 Told. M982 VENDO ._~_'_2,__ R A N F E S I D N C A 1 .-100 0 0 0 3 0 0 -0 0 -A N M A S 7 R Aopbood Aloooooo Ao. 0000 000)000000000000/000 RENTA $50. o Azab.i.Alrenaieri A,,$60000 lO0,0ntra12 y 130 Aabaod.do oo 00 o,. oooOol 0 AR ASE U o jodooo p000ol. o eo r. 1-62140. oOO 001-0003003360. lobooootdolvITodo 000010600-48-280 cii1u .ooo 0000 000 0.0 00000oo .-, "" 1~ ~ .0400o. H2 7142 00000 0.04 y S. ~ do. 0000.0/00. vet/o o tdoo boooo. ,.To000 r= 30000030000 30 SE VENDE dooto U4363. S5 .Preci a)00 o0 o 00 0)000000 GANGA DE HOY: ..Ooo. 00.0.d 00000000000 00000. Vea. a.Pay.0S.t.oFo 00000000 7 ooo/to. hbooooooo bl, oo0ot OoolOo 0000 00010 ~)~ VENDO CHALET como o cina00000, oooo/o, doblo 000000o0 00000000000 0,OOo P-oo 0000000o unt.ro, poool. pfi. 03 300000 3000y0003 .t000 i00000 0000 0 Co.,oo. 000 000, o2 ooOotac o. co~ 00000 000000. 00000. 0000. Couo/oMo//, : 40c mo .1,100000 o C le y l. o INFORMAN: CASA $2 00 Recin construdas F04 708 XO1355 o r0, 0000 500002dopotootodo 000, OoOo oo,,00000000.a p0000. 0000 2 optir od. 1. 0H__________________ 00 n_00 boto l. 000/OFo00. OM y b~.o 000 .00,0,, bo .0000do 0. 000. $40000O Vdo oo l17 yoD. Ioo/ooAol en CON 54 EN $12000 MENDOZA y Ca. Vododog/7ty,0. loloo d.o.oo D, 40. Tat drecto. ooo ooood ot W. 0 Oboopo 305. ToM. M602L -l MEOR OPORTUNIDAD MALECON 000 INVERSION 00,0000 00000000 OO.oo000. oo 0 1 OQEED00 0000 ,odopoo/S dpoooooo1oo11, ,o11, 00 00 ~ESTEVEZ 502 500TD RENTA MENSUAL.: 0OOo0 00 000, 000000000000 00000 $630SITIOS $8,500 oloW.dAol Prquedo lo Fooo 0000 .,.,a.oo.Rta 30 00.,1000 STOS$5000 S E D oCoooo.00000000000000 Magffica oprtndad 05-I-D673004-29 POGESO -$500 000000 5COUNTRY CLUB oOoo 000000 0 780 Drotigodo oooodoo0000 do 2 p/o VEDAO 80,0 0,000000 000 nn do2 oodoooo 0000000 000000000000000 jiurine Precio: $46,000 MENDOZA Ca. BENITO HERNANDEZ S E D >00000000REx~.rood Vateo OFICINA ESTRELLA 008MW9600 E VE D l) Obloeo 35. TldO M-21 Magnica reidenci PLAYA 000000 o, Mani care¡RR¡ 000 SE VENDE HABANA $12000 c 0 00a0. ,,a oo 000000000 bo2 000 0 00l 00 0 Precio $1 25,000 terrazaooooy jrein¡forr/loo HABANA $10 0,0 0n. ...e&. 00 y/0a0 CoBo. ..o 00 00 00 U-I04o4000 SOLARES 1 U--074-9 HBN $35,000 00000030 00 00 Oportunidad Oyw ~~io VdAoo:850X50 i0rb11 d, lo oooVEdoADOo$19,00oo(SOLA: EIA CU RA23 cle d Cbo 507 o0oM 00000 0000000 0 0000 0 OTo Ry ),o 00 00m0uy OoO )00. 000 0 1.HABANA2 $12,00 vO,'CLBZR 91.00000000000000.0 PTO ALTURAS ELLAVISTA 0 00 -0 r' 1 0-1 00 0 0 00000000 1 Lnpu 1 U MARINA.-VERNES. 27 DE JUNIO VE 194 1 9-1 0

PAGE 23

7k' A NU,-N CIO0S C L ASI1FI C A DOS. DE U L TIM A H0R Al V~NTAA VLPIr 11C A VENTAS SOLR BR RQEO4A > AAAW .C al. 1. A FABLRIQUE SU CASA QINTA PAAAAA A .Co. .1. L. .A .30 A ~AuAA. AHAAA. A.it, A8.AA. eA.0 MENDOZA y Ca A.Atl.-."EAIo y~.A. 01.4,. 3 11T1-61M21. TERRENOS BIEN SITUADOS: HABSANA 0AAAAAAAAApAAA.u .A.Yd-S.A-d MJJIAMAR ALMEIVASDES MIAMACR7
PAGE 24

AO CXV PAGIDA VEINTICUMDRO DEADIO DE LA MARINA.-VIERNES, 27 DE JUNIO VE-1947 AN U NCIO S C L A SI-FI1C A DOS DELA H R VAS VEN TA EPTS VENTAS VEN TAS ---1---1---1-U. i. ---3 AUTOMOVILES Y ACCES S MAQINAIAS SE VEDE GANGA 5' MAQUINAS DE IMPRENTA DU~lCE1 103 S 2 PLYMOU.5D 140 :5ss sS Ssss MO TOE ES VENTA-AUTO H ER C UJLES SE VENDE CEVOLET SO CAMIONES 555 ~ ~ LOCMOTORAS 5'-~ CARROS DE LJUNEA ,L TT 7 ESTACIONARIO .o1, PLANTAS ELETECAS 5.5S"l sSs.S la S ¡5 MARIOS RE ALMAGRO MOTOR COMPN PISICORR md ma9. DODGE Habs.5 DEL 1944< $16030 M. "1.M LIAS" CLINTON y GLADEN 25 N. 17, qi.s.DspiW.E55 55S S55 ALVAREZ MENA CORP 54 MAQINAIAS TRACTORES Motores ARADOS Suecos MOORE PETROLEO. 5H.P DIESEL Y CASA ULTRAMAR ina vbaePIANOSrii Vr ¡le 528 o.S2.1.entre l .y 3a. Mirantar .5SRADIO55S S SSS 5ssSS SSSSS dL8nautINtERNACIon gA t sbAsSt sL.9C9s.l~11, MATERIALES DE CONST. EFECTOS SAITARIOS DORTA Y CIA. CRISTINA N. 433 TsDlsss A480 VIGAS D. CANAL, Aes3 y 4 55155/SS p, 40 5555 .l$8,4 .i, .1. DORIO Y CIA-VIGAS I AS 10 pgAs. sssAs DORIA Y CIA.-EALENTADORS DE GAS C-splss.$3700. DORIA 1 CIA-PAILAS CALENTADORAS D 15 gls s.s-gIssissAsss .$12.00. DORIA 9 CIA.-CUOS REFORZADOS N. 514 A $2100 Ass.ss DORIA 1 CIA.TEJIDO GALLINERO, 2560 p1gsAs, 150 pss. 0.5 e DORIA 1 CIAPALAS DE P N 95 Y CADRADAS N.2. -1 725 Asss. DORI A 1 CA. -lUOS RON E DE 38.-5140 SI DORIO Y CIA. -.TUBOS BRONCE dA. 1-$0.56 SI DORIO ) CA. -ITUBO BRONCEAd, 34-$0.144SI DORIA 1 CO. -TUOS BRONCE A55 1 psgA. $0.95 el pie DORIA 1 CIA -ESTOPA MDOADA 5.5S sm"ss~mes $~ssss 17.60 qinta¡, DORIA 1 CIA-TUOS PLOMO As 4 pigsAss, $2200 DORTA Y CIA. CRISTINA Ns433 TIIsss ASESO ALAMBRE DE PUAS EN EXISTENCIA A $ EL QINTAL .LA CASTELLANA CALVO Y F VIERA CSp.SS1. S. 63. Ap,t.As 1243. HAANA N2 OBETOS VRA