Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
----: --7- -7 ----,' ,T: ----- - -,- - ---- - -. - - -- - 7 ; --, ,: - -------- --- Y4- 11 -7
777 T"777-- -- - I I I I I ', I
- 1 I I 1
, I
, I 1 I I I I
1 . I I I ,.
I I 1 7 1
"""- I -------- I I I I 1 7# lnln" PrOnfttICO PArJL
- r I I I I I RffAX0
. I clento : catarce aft de 'tie 1, I 0 lkrcnl**: Vlont.s' modtradom Y fres,65 -1 A. .l
nal" ,df] l.u ,alpegi "rdmmt#, llto.d.lm. brIW"I a" perea""t" HLb n4 .1 %I.: tt.v*r1kturAm. " part,. I
1=11" ., Algur- I _;
n,,b:a4o A 4 A 11,1,1" '" 1. :
013010=6 El v .,,r YM. b1
tou ... !d6aco 3n&s antigue, do habh cos, I ,Izi6n L tawp#-t d. .y.r. mi- i
. -11 I .D E L A M A R IN 'A XJ- 3 I ,' 17 X1.1m.: 21 4. .,
11 I --D-1AR '1 0 I I
- 1 1- !
air .1
co .simpl ''I== i= = I
1 ,6= ft a. t I I ' I *XXO1O1rrAT4D=10 XACM"AZ A
o Pa
r, -05
"I -I---, I I I I I I I I FA periodiania es en I I* extevoto Visa profe'si6n; on 10 inter", us sacerdociov.-PEPM RMW. I I
I I 1- I .- I I I I 11 I I "
ASO CXV.-NI)MERO 103. i -02 IA HABANA,'MIERCOLES. 30 DE ABRIL bE,1947.- I - ra" & PRECIO: 5 CENTAVOS .
ZX.Xy -- I.. ,ttn g., MARW40, SEVERE. DONATO Y SOFW SPOST&L A; =V.1," SA 4DRIM 0.
I I i I I I -1 -1 ,, -111 11 I I
I I I I
-0 I ,-, ,
#,-- ,, '- I --,
quieriamarrar lent I lw t,, ; I I Bu' i6n'APROBO EL SENADO 19
DESTITUIDO EL LIMR Rus'da rtA qia,... SE PLANT U scan un av ,
11 6 11, I I I r FA I ,
a- p6 ... -4firma ef- am 'RN1ffFm'A extraiddo con LEYES EN UNA 'I
ROJO JESUS MENENDEZ a" iu, sistent' 1# 0 ,, EL CON SESSION ,,.
I 1, 1'. ,, 11 ,h ,7 I ' S E f0 4 'HOY 6 11 0 0 11 I ;
4011CM I ? I quince majeros ARRANA UN TORNADO A UN I.ICADA SU S1 DEAN QNANChk r r 'Dulles EXHOWFACION
NOTIF %SE asesor rep .
' % I I ,
I I -1 11 I I Way habri.0majo'.4e Minis- I 1. ruiSLO DZ MISSOURI If'
I N V ., ', twk.= socretario intsolno de Is, I I I 11
ELIMINACION AL RW YAW LOSON110" SENATORIAL busca regW L 4- Se cree q cay en un ,Valle WORTH, Missouri. abrIl 29. Ell ,DME MMES Evfica. adernh. que hf(J Ito "' ;42or 'Inlii lo Fresidencle, sector criniftat mu. tie 'I.
I VM e 11 en' Particlos 'Aoz he clta.do a todos cerca Cie] Monte 1,
ICEA Y TRABAjo AUW S I '-. de acuerclos. sino eaw I& mor"ty, (AP-Un tornado arrmA6 boy OSI
ft I I I Pros'.)'01ai Asblnetevar Que con- to M= .r= I ,
I CIO ' 'de I ,PA'fses* n I'M M i to
i "or Joad M. Casso, dirse I PoUticos y en ]as orgaii4a a ca$ .. se sabe de 4 d" ,el I dc
' Cd .: = am mat do par lo Menem a trece veroo 09
ji e! Fondo ,1,.Mp do nos e hiriendo a It rnIts.d de IfA 11
204,delegados y 92 secretar*o8, lobrrr% el doctor Aproba" 6% nom6ramient
. v1ait6 OM ..!qll 211. IAP)- 11 VANCOUVER. Columbia. Britinlca dowientoa treinte, y treg hablcl tindicatos tornaron parte' = ati: ,jg % teyr Grau olsin Martin. cle Xiquis y Villaverde part
en mZ di Omnibus Allados exa- 0 ", Cans", abrll 20. (AP)-Les avlones tastes del pueblo. *1;
I I I I Im librad de consumo, -do re bUc= en la, iiclante conferen Entre lea habituales de MI- que b al seroplano de trans- LAL patrulla de caryetpraz del Ministros
is ]a ci Cle, mosca, deciam CIO lines,
-,..asamblea que deat'tiry 'guolinL, JOB que enoontr6 correebos. rd cileres part, Trans-Can"A Air on Bolivia y Ecuador
--, I I esta, n el frae"o ,ise OWL re- I do estims, Quo h0y DudlerLn do 1. Estado esUrna aue Ion muertoo ;1
'r
" I ,, ", .- I I I I I tripulantes '
- I I I blos ,do minlatroa. d, ,,, blIcs, feelobr6 "I
Xn el c4ne .Neptunow tuvo tfecto Inc#6 dicho alto funcloruuio A406 unt6n. =doo. r-tuye una, trigedis. Pero I I I haber'eamb y desapareddo surnan veinte.
IBM: !M& IMPOrtgrite 9sambles, a Is tiva, & qqe millions de m1m, en -111#0ps cuyofi y pasajeros :1= 7nforman ha- El dis comercla.1 utd6 Una .: d ecuhdo 1;1
diki$Mtas. .de )a I I existari &red blin enteradoe out boy Up ng= .
cuil mOrloillentas ,me prolong par of be- ber Vista a 4111ma hors rcdueldo a un rnont6n c tres,
3-6taistIA Uri paw2 ro del. I tTilo j es- rabs)a on is Que RPrOb- :
que coneurrieron 92 ateretorloaLgene Vt, I do
ii1ei de dIferenteaL eL da led cbo de,'que 'no Begaran I I ifirman qua Is, crisis Pudicra objeto brilliant a 3,5W pied de altu- combrox. 861o Llgunax remidoen- ,eyes y I& totalklad de air" dleCt' '.
sindifttos r d tra- debfLti. 8" reemplazados food I Its potenev., I :,
ba, careroo,' -204 del6gidos 6niniliual'qUe e3tAn prestandd sff- .a. Un'JLMrdO.v . 11 sertotal. ,-ft, embargo. ninguna rL, en uin valle pr6xLmo mi Monte cias me carmervaron en ple d"- Btu. I
moct obrrid ante of V Con- vicid' enL nlRlflLq '00fiditiones. .. laddln&ado L par, radio'" nicl6n, notlets official me ba ofrecido a Morlarity, altuado it 15 millas'al Oes- del YiOlento temporal due
n I NaclonLl Ae Trabajadores, JoL 1. -coma :bido' of maetario; .4 Estado, 108 Peldodixtas a tal respect. to de Nanaimo. El tenlente Fred = Por eats. P"uefta. oomunt- Di6 inicip Is &-16n con of trata- I
Ue MaiaiWL anoehe; Dunce dUo clue Is I Kruger, pilot de on %= to de Is dad a lu dos y media de tude miento de Is moci6n presented, Pot el
de Is tj= del 64 par ciento d.t.PrMenelao Mom, can to sl bakifitorlois, moos, ba-e4wedo un I I Real Puerza. Aftem, C ". NO de boy. ei jeie del Partido Republic&=, &G,
lam integrates I I I n&dor Guillermo AlonSO PU501, Pro']a L Cie fiefior Ca.sado Que -Ia empl)ess ., .. 11 1AM I el descubridor del objeto, que puede Cheater Krause, editor del pordendo-que Is Alta CiMM exhorts
Federacift Naclonal de Trabsja- vart casi totalmente, au msterialo::: I L vRew Jos re" del seroplano -Forum- de Maryville- Mo. in- a lox ilderes proletarlos Part que b- 1
dared Axucaxeros, y quo pertenecen a dante en of t6rmirio- de, .un, Met, of . 1, No se"a p::Irdc n forms. que its brigadas de ul- en &us PugnLg con ObJeta .
06misl6n Ob ,,
Y. S 6 Obrere 'L as Eistadog ,',Vhi vamentos 'alffuen escombreando San Un -alto bijadores PuedAn cc, I
I R.L Q. Is = ezaagnsi del P. sitinpre Y cutrido obtengs of Marge.ri DoolosT6, tlue 1 1 I- I L t I ,I I I de resultados econ6micas favorablim 1Z elDIARIO DE LA, MANNA Un informed anterior expresabs. ha- lam rulnu tn buses de min d que
L C m berm Osto un &I& ,del avft ,an In
'= I -Madids' ,' -- = muertoa y heridos. I- irs
Kadonal.Independiente --CONI- raw 44= 71M.49"t t r. le I
a aminciado 411 quo he de toner todd, -negodio: L ', L Job dJgn Is MI
to Lla renSS y yr I I.. .1- - Jos hombr" oped," Statifendo It I I 1- Isla de Solt Spring. Pera* -,, -- rillestacift dl Priiff. Mayo. .
I r It radio que tradici6n, no Be pu- me comprob6 a I A Is mocift de Alonso PU)OI )E
- mar de. miseries on -to que, sedv5-,
."Mp"Uto primordial do -Is reunl6n ALONSO PUJOL T' pk =.W"2Wn= DESWENTE BEUF lend& del senate .
L '-h% J",Y .,b.IC&rA mallana, Primoi-4 deMayo, = d= r&.00* intituiral seeretario general de dijol. 'I;-' L' lsx P Is gum afi.di6 un. IUM
. I I 1, isf 1ZOfi
zi! Fedtraci6n, JesdsMenindez do que tWep tier I I ChibU pidlendo Ll EjecutiTO Quo
tr forme, no verdicatio. s4n;'Mm- que Me lai'medidas pertinentes Pam evi,
.= o oil 'DIAMO DE IA MAWNA, por de 1.
. Tambi6n, cuando triun. ae h% VIato Woorreligionarics Jos communists, ; T11';.NEL FE AUN .A tjj" _qvaandhPS LO MANIFESTADO -des6rdenea durarite el defile.
negam a; ulatir of acto. I L" I I I I I ten reducirin nuestras dife*ncisA 36 Dis del Trabajo. petr6loo on -It Idiot& do -Norloose. que I tar parlamenta6ce Cast- I
- I LOC ObrerOB Y emplekdoa de ens. f-%tA s qujnoe n ,&J Nordeste del Los mer's '101b"
.Los prinelpales actierdon adoptadas .
EN2U.N.ARREGLO con"" Uwn 139"'"w-, im I 'L I Monte Mar,&rUy._ 'L POR Re RICHARDSbUena. Villa, Chlbis, Niihez Part
en tan important asambles, fueron I I L ilw4to, *% oewross.-I, Ifl- LL eat I 1,
Joe,41gulentes: I L L I. p 7 l'blehastar de I. I I erapr"L. pues, distrutgrin, do I I I do, Martinez Uenz 7 Cabrers, igo,
. EnViar telegrams al Presidente de .,del 'in L Undo. -= as sp.- : '' - L . . . I 1, , Ilo- I sn"to. Unidades sAreas' canadkTass I nor- -- nuncian dlWUrSOR abogando for el CIO, :
&I Inatituto Cubano-de EA uni6n Cie Calf6im Wanis 'SDX"'Putbins L I :,. 11 I ; teamericanas boy en is <(Algunas frase3 atribuiclas a se de las luchas dentro de VrOleta,=. del Azzlear. a ]a Cam I . M E, I L bfisaueds del C'P'Xdab% is iplicandol- de' -fUd L a MWCfi *Cp- Trms-Ca- hado. Todos ellom reopaldan Is nv)conferenci6 du iinte M6L de q 'W6n dn mi son s6lo apreciaciones rairy cl6n y Is, enmienda. Armen
to reoublicano pan agm tro, CS- DAS PARA MESA'REDONDA -,itk Auttntic Sol, en ,
041ty. Sugar, al ministry del Traba- a 01 nadi Airlines, del'cual deJ6 de nJo, y id Rettro Azucarero ocimunicin- una hora con el left de st mv de Is I I L I del Con
ado pituiorwis*creciente h= ediaI coopoicift bipartite en 'Is, politics I berse minutes, iwtes do ,Is to personals de ese periodistwo n .ei6n, Pero no Is enm= .;
ue Jesils Menindez ba dejsdo I I ,, , L, CON] n del Jones, custido YJ L estaba I:r
i".1t5r, secretisrio general de -IL Pe- Duties L Lk .' XJESTA DEL DE LA-. CTC Och Chibis, par r iderar que no ca pe- --'
Una hora- T unl- exteflori. cit6 tres gananeIRA , I L 11 Proxima a atArrizar-en el, seropuer- NUEVA YORK. abril 29 (-tNs) cosario pedir e &I president GMU clad ,
derW6n do Trabajaclores Arucare- Junta estulvlerw 'm III ,
Con el 'SenoiL jo mpidieron L a I& delegs- lfto... to de Vancouver, Grupos terrestreg. Con motive de )a informsclon y en- afrosem, gLrantiss, y1L que alernpre *a
dos preombe a Am r1cansxegresU : "''DIE, MAYO EL-PRESIDENTE I -1
red par no cont4tr con el respaldo de de I = = con -v I navales y sftecss6'e=wmtftron an trevista publicads. P& (A dia.ria tods. claw do Mcdlos'integrantes de di- ' _: I I I . "I I I U11213 lato. on Una zo .New York Journssly%= fir_ hs brindado pars
Reptiblics, JOB senadoiti ditillartao manos:1#jc1" . )a b!K&u de Lp
W = en quedando, I Aloxtso :PWOJ, president '..to I vidades. Cuabuena intervene Pam i
I par tsntOL ItL djk-r^rtId0 U major enten4li no M sur del aero- Mads par au cp Tp
. I Rep I bjjca jo, mrs a or F1 P .- ponsal On' Wish- ex
destituldo I L y 1 1m, CotiWMilimis. .d*Vl. X .1 I Iipantice L eXteri r e '.fikme 'ekipefio Propane Muial que autinticos Sea Island, reti6n on que ington, Ray Richards, W entbkwor _pUcar que Is ennilends, eat* InSP' I I
-Designer, Uri Bur6 Orlentaitor ints, L, I I I I rctbaere rida en noblea prop6ffit0s Y qua to
. 1, .- I ,,, I L !% I 'a Lftrtx serene IOc1LuZsrOn Is de Cuba, doctor
, , le,,1.rega re rungun Ui ,tb:f y hay en ell& nada que pueds. molester ,-,
- legialatfor par Oriente d6rk do 116 1 t I y c6miunistas retired a sus Manche, de petr6leo, de un mere 0 me encuentrL en .:Aukon
gradli P&t sets mlembrog de la'Pede I do: La- introduce _po- Xxis mato qua s6lo trad" I..
. racidn, Una ger cad& gwincls. y on I liti do JOS L ESWb@. Unidog en Lu- 1, dos de exten4l6n, en el estr6cho de tiendo a I& Asamblej do lam N at Z)ecutivo, P,
e dable On ella c"didatos a Is Secretarid 9010 of iqteris especial del Sent& en que ,
abd Terminals, Im. entrevistso il m I 1 4 raps; 4QUa Fiiede 0 19 !, 't 4-: L ra
xeprepentacl n de.los abejadores de adores: habl 0 n I I I I ., f Georgia, braso de agum. que aepars, Is nos Unidas, ha bacho lam aiguimptes Be redoblen its Medidam, de orden ante I
Its Mig'a", para. que convO I I ", tierre. firzoe de Is, Iola de'VAncOU- dtclariciones: '
,%e 81 Ple, que me lea sc= O:il rJU ffiencis, abstuvo aYer
IOU; L n do Is-Federacl6n, a, f. de ele- nocer sus, impreakiong W 1 -= 221 to de Una breve con, I W graves oircunlitaticlas que existict:
mippsem nA& Intimas .rojan&qnsa, o9h Pmn- con of doctor i Sin Pars. consider determinsdas cues- ver. Ed bit, sin embNW, que Is #La interpretaci6n Que of periodis- part I& celebracibn de Is, manifests- FA m
al de On roli 016h, &'Joo L PW L 'Po -: tili, Pro' tones relLcionsdas con el defile grus. a ads proceeds. de lailiae arre
gig, al nuevo secretary gener e i : I 2 jef. do abrero del L PrJm"O do, Mayo, V rt, ta, Ray Richards ha dado a -Uns, can- cl6n obrem Ante Jos razonamlented ,
I ardent. de Oa bl&' d re ILI at as 3L Uri Indj- versacl6n que tuvo conmigo, no exeat entidad, L'. deide. OW& I L I Be Jan m I I
I L :-$tq9ion ; en oder rjo- An of primer panta,7L 'dijo Is Is 1ponats, the Casabuena lam aut*nti= ofrwPv
Hater Una vIsita, boy par Is tarde, bao6' Woo I ,.e I 1. I I 3"07* Pablo ifnier* anoche en mesa redonds, con cia, ca que esti 9= de 'Stsvegwn, press en alstmos de so aspects mi to nds, quo
oa;,PXoddente de It politics, sovidtica ow Tarstr Ruiz RdjsL 'tr ' L puer
Repilblics, doc- cutiV6 y of I; I 1, 11 El PI"dente, 40 I& Repilblica lam de muchas embarcaclones de vo r is moci6n y is enmk ,,
'tar, 9=6n Grau Ban Martin 1, y -so . I I "I., . a L 10 1 a dl- -He weUtdo a e tfttar con e senior manners, de pensar y do santir. be spruthan par unaninilda& .-.
, rokults4as, d == I ruleronroo4o Jos 1jecutivos de distin- Am. *Como no son declaraclanes tex- '.
EMI primer i plo"tiagg. glao, oq Jos me- '*teL*POIJCJR_ tas 'ofterilit on ca& 1
witolstro del bs. sefiqr i co 2 use, de',I%:W "'u" Predideu,*,, WoJrm6 el Of ca integrates de is pass el Sensdo &I trats.mlento at
Eenittz, parx= louldd of rwW- Iab- L fU6 of ' r 6-,Njol, .d W on, 'I, enbri : Tru aViones del Serviclo de Guar- tales, algunas frues ttribuldaa
*nto is-, penetz 1 ,.ew, 'Iod parti- uuntos de or. 0. T., q* = ka dictimenes y me sprueba. is IsV !
dos PDUUCW 7 @A11LI.Orpnizaclones don :2Z = # L daMstas de lea Estadas Unities fue- mi, Ban, en realidad, api
do e,)j'NdoricI6n a is political se- que..dlj; textualiaente lo-4jultritc: ObrdjL5 deL Jos Telaclop as con fteron estos lam shores Lkar &-fterto Angel,,, Es. del periodista, pero nunca manifests- Is Amoclicift National do .;
guidvC *r el Gobleiho en relact6n dcbuia PSIWL* L :11 L ran enviados = heros de TabacO. Eats ley Uene ,
-Nuevamente hemos utrAo c -,Np el cueipo,1 11%4erftis, a.. refekir e sabre Polls, Ju0s Mendndez y Josd More % luerza, de ey &I J
on tl'L L debas, of eaft I- clones miss.
problerna, cre I& C., T. C. loa,, sentirn6s astisfechos tado de Washin*ton. Pam rerorrer d I
daro L FAftbfica Ue Ira ra 'del. P:S.P. Low seftores Euseble -La afirmacl6n err6nes con res, Una apoyar I senor president de It rmud tangandas supremsolk' eh *tar- i del Orden OdbU ninlends qua
oov considerando Its ,%lifdo of tertitorio"049nal 01, Francisco Aguirre y LPMW43 Is zons de Is Isla de Ban Juan, ILI Amociaci6n Ns,-40Wtimo, acor 9 1Mt&rokL- No. -nos pers, en, Isr, capita y In Sur de It frUnteM L pecLo n lam medidas que dice habit. decreto quo cre6 Is '
Angel Oofifio Como eandidato lndt lucidn L posIbUldadei do-, so- claw de WTam n L minter. de'niaders especial en .1 de Castilio-por It Comisl6n obrers se oLdoptado contra lam empleados pd- ,nP de oanaderia..Pass, a Is Cimam L
go puedan tener Its-eaft-, hallanod, into unpeligroL O(M- 1.
pendiente para secretary general de tibnes P an ds#-* is Rep*Wca. I.., 1. Racohal del P. R. c. y los aeftoreh blicos comunistaa, asi coma Is decla- Representantes .z
, tesdas y ya corical 00 Lqj* IN liftrom SoVidtleas 310 de- I I Vicente Rubters, J Ganz&]*% Tolle. ,,Fj aeroplane deasparecido, cap do J
, _J, L "L; 6rde- ,
Is Oonfederacift de Trabajadores de el president del -hepu-, me= I& guerrav, 11 14, die t&& USted JLJS n paisleroa y Una tripulacift do raci6n que me strib que e; El Senado imparted Eu aprobscift 9
y str"6 I chat L= el ZOr;rIIIa, par Is Oomi- 10bAr I& ley del senRdor Marinello que debit= Vaboranda el aerundo Punta, Du- nesesoplales Pam evitar"foxaffilen. i6h. tres hombrel 6 au illtimo in- possible queoel'Partldo mi &gum& -, ,I
"t"6- -anifutuan en is, "ano' Oft, =ea te "- 1= att control, a Ism ei poder, son sudicientes pLft' de- clam Monumento Nacional el Plls
bit& de referenciaLvarics de Jos or&- -Dard cuenta, ests, misms n6the- ffeA6 iTuvimos que sets- tos, a "q1ttraclones del ordkn',,el Pri- .1 Naelonal JndoPendien fOrMe emooreacis. a!'griffla mere de msyo?, Interraguan 11.13 de It noche del luies. En esos mostrar que no he podido bacer se- cio de Aldams y dispense que aft ad- I
. dores, ca prop6aito .del LUdercomunis- ayer-al Comit6 Ejecutivo 1y,;C0 r'- rar lo; 4t4ft- .1i 41 de 4ul if ro- Tirbitnads, Is reunion que dur6 Momenton volabs. MAI I
ts; TAft. al do A, .rtida, mobre'ell e- part nopptros enlirminos ronel I" Z Rojas 16a ,relior- do Lathbridge a mejantea declaraciones. IM becho de quirido par el Gobierno on no I
Mendridez am IL hater I. con I, MA3110,clop -,
= d de tension. Por chda hardanoss y irecomendismas mt- term. ." ,, 1. : ; ., bores Jafq m6 a Jos peno. Vancouver. Ea possible que Ileguen mAA ser yo, no s6lo' un ralembro rupon- de WO.Wo an = alojar en 61 a)
1 ft e'la p0retzfa general do L distant el Oomunlsts,, LAzaro Pena ,
I 6nLde TrabLjadore aL AX Una otra-parte volvertmos meftni-boy dine *&Room par lox C1183PA-11", Pat- Of objeta"de. Is 'misma habit Ue silk do Vancouver, &I otro lado -del sable del gobierno, oInG tambitn del Ministerto Te FA Tambibn Pass
jim. %izi'tes do 'L aeptleralIM-, -A P "co"Terss- deEdrops -.-;- Jam he to. ? estrecho do Degrion, quo tiene 25 mi- Partido RevoWelonarla, Cubxno, me a It Cimars.
;,: I mes do pueden iW -81,, afirm6,el oficlof 'It a do ':
5.n.XV = X Crtrr!t1 I, V con, Mayor t1j Stio'bl I mado.,Seltrilot'del medidopreven- cOnAldifir neouldad de'4ue ,a, U" de anchdra y dela Isla de Van- exime de aclarar cuMes son &pre- Loof votos de lam sensdOrOt faVO10 E s s6lo ehtqnms Vence L Q%9X, Joid" pro objeto, Ao.,4t* 'no puedo deXfI1Q1Lde1,'PrIMer0 de Mayo' se.des. I 11
qrs, L I I I AAS416'Que 10 enVUOI -cuh)es m&W- con Igualmente Uri Proyeeto del. aeof dual fu6 elec I OqVer. 1, cialea del periodista
to Seguldamente IiA InterKagado of I I rudes'qentros in. ocurrir 'nids .'quos &tact& il orden dlyda 41M'Un clime de Orden y car. I I I festsciones'niltl*. I I I nadior que of
- AVC16443901
pilblico Utz rl
" I- sonsdor,-C:41illik 3M 1 1 as. coma e Ruhr y, Is Alta ,durstitte )a Madit"twadla It) L, -Xft el ouft gie Ikknot do &p
, Parm1-4A!9""id = 1i L a] I do so OFINA C41IgARQ11JE NO RARSA .1;
prepowgrg : ui; Sarin lia.'001W.serL I referldo vkbaft 'do, wevc, DO*At UJftkronL'jO.4k" rtdon I Dentro'di 'Imik"I elk 1W de w6bk ca
- 11 I 14I. ocardwri do bole
I ... 4*L 1144
Aondijel : or' i %OtIVOSL = It mW*towit
! ppeoldentmM Gr*U, duri %- M5, repaw, i- irewdo, Y SO Soakder.an -1 I CAIRN ser &dloosm W I i
atyarno rk ovontna L C 4 tl ,, 2 ",.= I ROMA abril L*,# *M-X.
Aler 11 r III -eatee 111 aei" W lu dele- I I I #r I
., -- at'...1-T I 111 ,
&---I- L = -- .
'I pasaft d AU -- 1 I I = I I do :
irkle 0 9-M 'V "'
oVinl6n ,co 9 #,,PZ7 ,#- ; ,- , F* il L 'Onv"' -Ooifto ,ug"43 14., ,I, I ;i.--= ,
19min". '71 -1i. L do .at.
F! 5. organ a eu- Par su parts Jos repo do con lam perWd1stsq-:paJstWs '.. .-i %- 1M ., k ft 10*1
%.I i 6 iT % W -AM. U, I
- El senadDr con su Vr Pau.- j oc9 d. 10' XAM *Rta; bl! .
cams 0 2 boli"t. Una vi"nels p, &
i a toa coma is Cornixi6n reon6- QlaQw4ron que,.l or. rive DIJCI 0 1 11
AMSTERDAIC ft, %bril 29 , _ada y de o tal oul ]a -W r 44 Orapeno do, qu a 1C.& Part Mayor mialfiAd que e-sf4tba muy eWrLn- Unidas, .idfien de urim dL" En Ion do A ", U111114A "
=0141w, ;;-1-.1' 11 LIZ- =000*W ",
CUrifted).-IM x b cc d dos I t'- -_- wh n CrIK10 t F:vc 4.7 Miambe oft.tros As &grog& quo 1* poti, L ,
" n1v I M eg.. hi Srids. 19
* ton Vn I ii
, 11 I -, I L, I 'It, L of* ,;; I ll iad ,.
ANU1,31112011MM& ,.Me Un 1. 11 ffs= = PArs IL Ift 04 1 .7
In h I to _;'L, *. a", 4#1 TMbs)O. I -1 progfum. I , 1. 1wi"N"A R ":60
Iffems"M L, I
, *
!-, I t t, -- ,.-,, ,,, = ;" 4i itc,", = .-ft. = 4. ,
. I t of buque m = I ..
V delL
fa c*w e 1 L 4 bbaho tftn L ao .- 11 :
,' qrca, de do astbi m z# .- I 'I itille tmt#Ao dh W de arlimma*6 0=4WAft
1 L, I I I Is, =t= tw pa% - pro-Ims, .a- .11
*I Ilderes & i ",

sin
' to I clVIAMZ, L : .= A CaR *do. ,, 4ti" sal. C led, Agu vusi Is ONU si6n: 11 f
VI S: '. :: I T11 = I
it N .r ,
I ,, L I orts ifid,, de it Alibul6n do ht- I I All ly Uel Zo- L !I
. .
D=' Ibit X-W,=;!;X9
a, m I L Mated me ) 114 Inde ridle te. I I a ls ,,aollcitud W I '.
armw 6 In' ROTOGRARADO -t DwIsrindo intfitual6n do utillded
tripulsoitem. 1 Ila irrilmofts I Z .
11 . 0 411 bi6n me hXbI6 en It rounl6n de R. 1, imead -de LegialaciO
I ,AM 11 -1 Zf: Mch "' T' comprepal6n _#Uaaemo la, organ"cift del V CnU16- s- I..VL de p6blics Is Soc L I .
.1 I I I L I 1. Oomparads de Is Habana, I
EL LCDO. MIGUE -NA RS EL I 1 .bogadi, internacionsax l,1. I L O M -% clonal Obrero de Is C. T. C., mante. AR:A UNA MU Uk personal kukillar del Jusisdo do creando .01 A
.L ALE slivo,,como asesor do politics LAS:BODEGAS NO -lendo cada. Una de lea ooneurrentet, F ,
, IN L I I L L 'L.
,, a- respectivos P= e Vista tibleelendo of segura, farnfactutIOD'
" rI;Wtdo1LGOWmd6dor ThomaslF. De- I I r.d I
PRIMERTRESID , I NG L Wricial deABREN MANANAP6"t-de )a- bi" INTELIGE N I 11 VIABILIZAW creando Una Instituci6n denomins"
ENTE MI. XA w"campalfia preak pro across CIA PARA
ro -esoaM sin didto I % -A STA greso, en, Its, sernAnas puadu. A roo de W Radio No '- L I '. ;.Z'-,"dn.n1f.t6 qte fs ,dlelcigs.i6ri L 11 1. I PI-teLdOe con m0tivo do dIch6 Con- 1.! Retire de Artistes, Empleadas y Obr#- UE VISITA 001 LM TE E. Uiz;giZs DE LOSAATIRAINS.' Icion
ZZ ALM El p 11
, L I stiltodoe'de I& canferencis. de U- R LAS TRES residents de Is Repi6blics au- LAAW SCARG L 11 = ,do of artieula, segundo de Is ley 11 dt 2,
_ 11 I I I I 'Un surnento de It imidad econ6- . I RIrI6 Is convenienCIL de former Una I j do dicteiribre de 1942 y el segundo 'i
Gran&s honors se le, tribut:6 s: ad Hegada a Wathh*ton, roki y phlitica. 4e. Ak-&nJ&, Uri conilsl6fi con lam allf presented Pam .El Ministro del Trabajo trata de COnCiliaT 1011 ifit& Sell pArrato delarticulo 39 de is ley do
atuerdo sabre of trafado .do lea cu&- Asi 10 LaWrd6 el Centro de que redacten uns ponencia, que debe- e impuegt4u municipales; concediendo 4A
1 donde fui reclido persona6ente por el President L Truman. = tencii3 p-,: mantener desar- ri serrCOnSiderada, en Una pr6xims de patrons y obreros; pero no puede perptifir Por ningurfa Un Crftto de 2M Mil Poodo pWa di3 _. .
. L a Altman y un tratado de Detallistas. 6 harin tambiin rpess, edonds, que me oelebrark en too y abras en Is proEutre arnbos.Jefes de &tado se carribiax9n coichales ffagLS Paz, am Austria. ; circuristaricia que Be obstaculice el desemberco de Is cargo ttcfs n '-azzas: cneando Is Me- .. .,k
, I -- 6 di- fondas, restaurants, cafi, Palacto of dis dos de Mayo potion. 7 L custro potencies. sigui CIA qua contender f6rinulas resoluti- dalls de Jos rundadores de I& Esc;U4Fee, WERAJIMAN SMITH mino timbi6n a Is, InMensidad de'los clendo- desean uns. Alemania aque, vas de lam problemas.planteados. 1A Ayer, en harem de Is mahs.na, me carga de.acuerdo con is Reglamen- la Pdbltea Cuban&; Organizando Una
(C- 4' tan so- 1108 Lfifi, Arein, comlsl6n estarA campuesta de Jos me- presellt6 frente a las costas de La taci6n vigente, y que ea* personal Institticl6n MblJca llama" CaJa, do) 1,
do Is ,XnfW Promise) responsabifidadds equi bajo of L jam" pueda vlverON ra= guerr%= Jos Estsdon Fr. seflores Baltasar Grs
WABO GT abril 29. (United) moral de Ia, deaid; gravi z Reyee -hom Jesi s Men6ndez, comun!,sta; Habana ei restrain oNew Orleans., se conatituy6 en, el muelle de stra- ReUro y Agistencis, Social de lea Tra, ,
A Ian 3:56 P. na. de boy, (borm. de I& bre lam pueblos.' y pr6spe- Unidos, It Oran a y Franci cipeo P&vz, Miguel 1,6pt Euseblo MuJaJ. autdntleo, y Gonzilea Gin demander el Puerto, ni pasar a que del Be train, paro come of bared baladores de Its Industriss FOrestil 1-7
Iffabant), IJog6 per Is via adres, a ca- Alernin W.r !iV&entrv de un Quieren Una Alernania, que no vuells M de Torres nos visitaron L .,
I Alt a bacer lq,, guorrL. sunque qUiera.* el objeto de tnformarnos Tellechea, Independlente. Ian aguss jurisdiecionales cubanaa. no IIeg6 me retir6, catando obliffads Maderers, do Muebles y am Anexas:
ta-espital, of president de Wx1co, mundo en of I tro de Detalllstss de Is El manor Mujsla dijo it lea repor- Ante cas an6ma)a situaci6n, inqui- asi Is empress del Sestrain a pagar- [natituYendo un organism denand- I
Wguell Alemin, an Is. primer& visits ctino y 1a; dCe'-A 4evis a Is Paz, nta general celebra- term que 61 habis propuesto en 'Is rimos informed del consignatario del lea su journal. nado Retiro Ganadero c Industriss i
official que bace a lam Estadds UnIdas nuestra confiang1l, Ak. conflanza de 4= - rtunidagl 'do frecons- su ju COMO In i1nics. 16rmula Peru buque, Mr. William Harry Smith. Eaa designaeft do personal, infor- Derlindu. dando un plaza de 90 dw I il,
n cano, pare, deiol- facts. Aintrica 01 11','sptitud de is de- truir Una podeross Alernania quo da. an ]a noche de ayer, tom6 el acuer- reunion -.
t. pued% convertirse en un barrel de do -de recomendar a todos sus 930- solucionar el conflicto'Loe Its ampi- quien nos manifest6, que hablendo maron lam obreroa, so-hizo con of de- a lot individuom que aparecen en a)
clem a M6xica of mocracia, represents. -a* duds, Una sin ciadas que mahana, did primer de raclones en ]a C. T. C. ql:[F-eltda Una solicitado de In Oficing de C 1
Ui: controll b1do apercibimiento a ]a cam& con- Ilibro Roloff, paro, solicitor an Inciu-,
I
l& V Mayo, en que Aiciales del Ejer- ,
de las paUiTdhkg mks claros del be- p6lvom en, el dentro de L .
BJ: me celebra ]a fiesta del de )as actuales %spirantes rietlre am de Eatibadores'el personal pars, In signatarls. de que lam laborers do dea- al6n en lax lists (
I ei mes pasado. ruropa.
'Al cont, Secretaris, general descarla dtl restrain y habiendo carga me realizarian siempre que on- cito Libertador: disponlendo que Ion palabras de bien- misferlow. I embaw Its neoesidades econ6infeas I
verilds de Truman en of Aeropuerta )n tan spremiantes 7 tan Tmbajo, no me abran lam comercios pretensions a Is I
3deo"C v#Atu It btenl a Inform Indirecti, dc kes Be liquIdaran y pagaran lam dIe7 bei
. National de WUhington, con lam d Subray6 Its impression tisim", del Soviet m rfeagarse a fin Ae viveres'hasta scl6n ielicics concedidon a lam juices so- 11
que eJadas par la.vialt* clue quieren ar I despuds de IRS tref de esa entidad a fin de Ue
11 man a de obtener lo que neoesltan. de I tarde, al objeto de darle facill- sea ccupado porun ingepeed= que no serfa, surninistrado (Io que roll pesos quegrbel concept de as- ley n4mero 22 do 1941 1
MAxico, Y dijo: ,cO4- ge.nfistets par dados a Is dependencia. pLra que-pue- fu6 corroborado syer a lam alete de In-flos die reros ae Its adeu- me
of Presidents de Ion Estados UnIdor on I
. record el enthusiasts recibimiento vuestras propicis #*xftm Is estimad6n Pretenden, a e&6, amarrar a A PIc4 -,, PO.r It todos lam quo pruebeD'
a a su slaun tico de modo da aslatir a lea actos conmemorativog, of dia primer de mayo, basta ism, I'M Is mariana ni no presentar3e Ins dan. haber desempefisdo dicho cargo: dic- ,,,--,,,--I. I-Ii
cialmente a. Is. gran manifests- obreros en el muelle determine or- ue en Of Sal6n de JOB pa'B&en MAxico, y subray6 de mis conctudadtnual, coma lo qua manis. Me. poll e ) LA ADUANA poniendo
- ='de sols: entrillco 0efenj* de ]a buens -que Is potencit industrial alemAns ca
'" Vecinas que existed entre jam Be use contra elloa. Of de Is tarde. Ftder clft Nclontj denarle a] dapitin del barce, par Is sea Perdig. levante un arm aobre
I E de us dia, cuys, organimel6n ca. Par su parte Is, Tambl n recogimos I& Imprealft
embos poison. Alemin subray6 Is vecindad en nuaftro berolderlo* menzari, on harms ternpranas de I de TrabaJadores Gastron6micoa acor- Via radlogrifica, que Be mantuiviers reinante entre altos funclonarloa de I& que so colocark un Hbro de p9glgonflanzadde, tods. Is Aindrica en In DIJo despuft- 4L& "Polities eiitre nisiftons, Pam desfilar a laz nueve ; f uers, do 19A aguas jurisdiccionales Is Aduant en c nos de brcnce, donde estO grabado of
% tud d It democracy, y cit6 Jan Mdxtco y lasiitsdos; V F d6 que el dia primer de Mayo per- uanto a otl
ca de M6xico v Jos Eatadas ne nada quo ocultar disimulai media. Ubanas en espera de 6rdenes. cinRI Fiscal ACtUarA qovfi texto Integra de Is. Constitucl& dc
ifdlos no -. tie I jefe do ]a Poficia do manezean cerrados fondfis bares ca- c at. I -dobe GuAlmarai creando [a Escuels Supe7 AM, pues, conjorme al acuerdo do f6s.y restaurants, con mo ivo dei re- A In vez contin6 informfindonoa a las disposiciones de lam Ordenan
U111605 Como ejernplo, delcooperiel6n afLrm6 que era sinooro el desed, facifidades para la mejor ,. el senor Snalth-416 cuenta a lam au- us de Aduana tan pronto coma e: rior de Aries y oficics de Cirdenas' '
. nn I&-dignidad Y de'solids.ridadi en Rmbos Palses ecalavivir dentro del lam detaillstas, no abririn lam bGdegm ferido desfile obrero. toridades competoentes. Para que sea ooncediendo cr6dito pam Is coiUwl;5e:
Is, indepandancla. respect Mutuo y el.&xecho, y cola- labor do los periodis(as buque penetre en nuestras aguss Ju- 11
: I resuelta Is situaci6n do ]a descargs rifidiccionglem. cl6p de un acueducto en Los ArabOX;
Idea en aeropuerto par of prest- economic, do' I Nuestro compaftero Pedro 0. de Nuestran editarialon do ho3 i on in pdgi:aa oustro. vLom gamaderos y 14 ta &I director Rdministrador de p a cl tendido r1ktrico de MLnzlnl-AMiai of su comitiva fueron reef- bOrar Parm, el robu3tocimlento do is I del bLrco. TRmbi6n dirigi6 Una car-, Es Is primer,& VeL al menam; en V concediendo crOdito de 50 mil PWI ,-dente 'ruman, a acorn if DLclar6, qu:%= ro que Is do carnep *Los oxp"placiones forsaxas y at mialtrato al In nuestra era republicans, que ,j;urgc ar
quien I lot Fe, jdfe del Neffoefado de Prep oriaia Is y Adusna dO La Habana, paya comil- un caso similar a] que me con ronta Ilo FL Campecbutla.
))an numernsog altos 'OsIses babr* de a& y, Radia, de is Policia, Nacional, IS mnfi9t3t%;66l1 TdVIGG Int4ruAGIOUSI, .47uerxes do 4*0: nicarle Is decision de que Of buque con el Seatrain, esto ca, que ur El Rrticulad le7ft
Apenas Alemfin bsJ6 del avi6n cua- afirniam cada afto r"t'elow"VaIr '.." Im a fle todas r-tas I Imis ,tpara, blen nos comunied-onoche que por disPo- grid on, Is p4sixa volutid6x* per &I doctor As .1
trimotor que lo trajo desde )a capital del rniindo, que edA siguardando n sal" Guerra, .isi concept do times mi oftso airricola.. no arrive oil puerw basis (lue no Ben b e que me dirige al Puerto de La ruya tota)Jdad Be RproP6, Be abordari
do su palm, fud saludado con Una sal- impaciencla, ca sicl6n del coi6nel Pablo Ruiz Rojas, resue)ta la situad6n de au condu&ndo carga, no TBqua tOd ft .105 hoMbreS miximo jefe de dicho institute ar- Segfin IRA ciTcunstancinE. u entrada on el Puerto hasts PALABRAS DE MARTINEZ SAENZ
. --- -- _'I sea, lice A a, 11 I -- ----- -- -- -- 1,
. 1 I I '_-, I .. W I I I 11 : I I .
. I I
I I I I I
I .
I # 1.
. I I
. I I
. PAGINA DOS ., DIARIOODE LA MARINA.-MIERCOLES, 30 DE ABRIL DE 1947 I ARO CXV 11
- --- __________7_ _.
r, 11 I I I I
I I
I I I I I a
I MAS DE 350.000 LOS CARNETS PUEDEYARI411 '
P 0 1" a ELECTORATES A REPARTIR EN' I.o-....'al'u LA MOTION DE D e s d e la antesala, l
I
1 NUESTROS BARRIOS RURALES DESCONFIANZA I'm WWII 1 1
, DECLARACIONES -_ ---I- I %
.
SENSACIONALES Encarece el Trl6unal Superior Electoral cl haceTSC Seon Varona p nvertirse I iievar s, jaz urnan on dis, do elee- 4
- .Dande jw encuentro al duque cionez nada. may" qua cu&zent&
NUNCA )R poLitiva, cubana ha si- ]a clustribucl6n pars, clue al cuerpo de electors pueda I to de cerutura paris los tAtL is cati6mrs.. Dicen que Ilia y dos mIJ votog?
do tan fOrtil en .,orpresas . acudir a la reorganizact6n de particles y eleccl6n de 1948 dog Ministros que no salstieron clerto arist4crits. an no' zabeMr.% Beglin IRA IiII1860rift del Inmo shorn, Lo Inesperado flar .--- __ ------,-. F i n I qu# ocLalbri. an qua aWidn ebe menlo. al PRC (A ) PGAft Una in&- I
tan genero6&mente en e, a que AcuerdoLs adoptados Par el Tribu- Visto que pours, apreclar a magni- -:- I Desputs qua al venadar. Antonio d, Magnate Is. figure. prinApxl P.n un yorla de mA4 de tMIZILL in)] VOIL09
"i e kat;cinio, nal Superior Electoral: tud del m4smo se pidiii a todas I&s 11 I I 11 'Waron an is a,*- par sabre tod- Ize d*MAA. JEW to
lCUI0, IR con) Lu R. Visrona, legialatior par Oriente fue- ba-aqueLe It IL I
cuando &e WLsaic en e enirwos ra. EncontrAndose vacant un cargo de juntas de la, Reptlbllca Informasen l I I L 11 ris recibido par al aeftor F4Wijj tt go. condurnial un axlento de me- Jo cierto. kunque ea veTdLd t&mc: .. I I Le do Is Re0blica, Ion reporters 'me nor catetC, bitn qua Chlbis CALA 9LD2440 CA- a
onales, estan condenados al fra- escribiente an Is. Junta Municipal el ndmero de coxneLs a rLpartLr co- ris. a ou &Its Itrarcluta mayor prediciLmento entre
caso. Hablar de logical es una in- Electoral de Palma Soriano, par LrR.s- rresponclientea a electors qua viven ' "' le amearon eon al fin de eonocer Azi, pues, podemom decir que I& d& dig
se nsatez. Presuirur lo lado de Elise O-Farrill, accord library en barrios rurales. donde no hay sobre un poWbWcLmb&o antexals, presidenclal stabs. el &&- Is, &n6nima mus, Luti6at4cs, y qua I
I 11ormal Una convocatoria. WL qua log aspirants oficirias de Correos, dichas Juntas nu= an al gabiriete. bodo en B&yLmo, Lalento auttero 109 CIP091CLOnISLIS, MUY dlw*PA- 4
Dcur puedan presenLar sus solicAudes. han informado que awlenden a ]B A N C O .G E L A Y S A Iis preguntat conteath al referieto de nuestru libertAL443 y Ciudad A
Lo mks pelig-roso que puede ha- EL REPARTO DE LADS CARNETS 350,259; 10 qua pone de manifesto 1 1. , y expectenbes, esperan esc)4bAr Is. It.
, Wgislador .qua at so produces. alt(w MDnurntnta muy deterlorada. y de- zoodelibuentinuevoelT 81-aantoo dneoVPeircerse en Cuba en el inoinento &c- Se d16 cuenta. con escrito del dele- que ]as dificultades del tdrmino de I I cambia an of equipo gubernativo an- jade de Is. mLno de Ion hambre-i
tual es 11 nticiparse a ),,., aconleci- gado politico del Particle Liberal, par Holguin se presentan an otros de is .
tnien s Nadie e. CRPa7 6C piedec r el que present& el qua ha recibido Rep(blica y habida cuenta que el I Les del 4ox de mayo, feeba. sobal-As qUe mAx podrian hacer Par va r- done) que les dig&. -IeVi6ntate 7
firme Is, inoel6in do liquid de nuestm brillanue y b"va Lnda. ., vamoe a ver quk paAa-.
In que ocurrirA no va. inanarla. Ljfjo de ese partidO Rnbe ]a municipal de Tribunal pot su scuerdo clee a de mar- OPERACIONKS, RANCARIANS == 11en al Benad.,',posi historla. revoluclonLria. la verd2- Siq embargo. este redacWr Indentro He un;L, horiv. He una, ini- Holguin, Para SU 4-SLUdio y resolucl6n. ZO de CiStC Rfio, resolviendo conhu'ta mente algftn pairtido a Krupa dera. )a tiril.ca, la qua dI6 a ko formador dezpu64 (1, rozarse can
r11W ACRAO, D, un dja a ,ro a Pn el que express las dificultades de Una municipal, aoordd qu no
RIIi se presentan pars la distirl- precede utiliz&r a Icis alcaldes de 4a vorable al Gobierno. Marti, a Ine MLximo 04mez, a lor. el pueblo. con ric". Y PObfC&. hA
nctualidad rR lin viielco skjh;to. 1111 q rs. adaptor Una poatum diatin fLvira)f rRd ,cal, t buci6n de log carnets electorale.5 en rrios Para el reparto de los carnets. Y Una de esca visitantas quo aru- Agpedes, a ICA Maceo Y a lom Ra- Ilegado a esta candusLon que eg- nclas tenpm que los 41 barrios rurales, de age tormino. en cuyo criteria se ratifica, y poi bil y a eza legl6n de hombres que turia clerta.
sujetarnos Como ctiando l vrhiculn pues s6lo cuentan con oficings de otras razonrs. Lcord6 dirigir oficio 1LI del) a Is. Wesals, y qua sin &at pe- -En Bayamn rin hay autAntlo". I
en qu. via lamcks hare una pfirlica. Corneas 13 barrios, par lo Clue sl no ministry de Deferisa iritteresando nb- riodlatag me Introduceri entre Won, at shot& Ylvieran par Una de pza,
en seco. Rdoptan medidas extraordInarias y tenga IR cooperaci6n de lag fuerzFv AGUIAR 456 HABANA y heists hazen tarnbitri preguntu 00- milegroA de Is, ClenCJL, volverlan ru dern6cratas. ril Ilberalec En BajQUO paL Rri ol Has He mayo? urgentes, esos electors no podrin armadas. las qua al prestarlo, con- mo al fueran coleffisdos, Interrog6 al otrR vex a morlr de Paris y do YeT- yarno no hay mis quo. califfirtax I
jHAv Higuien que e.,to en pj .,e- Rfiliarse en Is pr6xima reorganiza4cl6n txibuirJRn con su patri6tico esfuerzo -- --- -------- __ ._ enlsdor de Varana, at era cierto qua 91.1enza. A decir. miles de amigag y do 0,
crftn' E) periodisLa indaga. inuill- en pro de la causa pUblics. electoral. 'a Una formula con- El preilidente Grau &a trulad6 a protelridos del senator Luis CaLhgg .
se, verin tal vez impedidos de depo I lba & Ldoptar Wanes ---don Luis Para cast todistente an interrar todo al gabine- Bayamo y par lo LLnto Is antesals.
rnenTr. E2 re-sullado de .,us pesqui- s1tar su voto an lag elecclones de requerida al presented Para que age Prepara una velad.& aikedh Propone D. Du(JU e W con sensdom exclugiviamente. estaba an eba Ciudad pr6cer, Pre- dos Luimto, Para &us intimos- I
sas es un mosaic de suposi lones. 1948, par 10 que interest se disponga reparto se efectfie y pueda al cuerpo Revolucionaria Guiteras)) senLdor, hacienda Is natural zal- clisarpente an Is residence c6moda clue' dirige 5in disruames, Como,
t C as lque en log barrios rurales donde no de electors acudir a I& reorganizaUnas de color de ro6a, a qde hay oficinas de Correas se repartRn 10a ci6n de ]as particles, Como paso pre- una ley general Jdad an cuanto a ]as reporters, a y amplis. de Luis Oniffm Milanks, si fuera un zar tropical, Pero un I
torin sombrio. Decia Mazanno lue caxnets par al Eidircito a par condue- via a indispensable para que pued&n Par I& combat4V1. organinci6n tAc- I- a considers. conceedorts de Is MMLdor de Is. Rep0blica. y eje an zar bondado5o y c=Prtnlivo de I
as Constituci6n, conteW: al qua an estca momentog girt to- Is humans. flaqueza, a as& WASS'
01 era .un humilde servidor de to de log alcaldes de barrios aunque efectuarse lag subsigulentes elOocio- don Revoluciaingiria Guiterag. ge de contabilidad qu
circuristanciasx. Los periodistas so- estima qua ests inedIda no resolveiria nes de Presidente,,vioepresidente, go- viene preparando todo Io relsitivo a -I& formula as& no as viable, par- dis It. politic& de Palacw. atrais de sus panida.riog y amigos qua
mos hurinflides servidores de Is. no- Ificilmente Is. gmvedad del problems. bernadores, scradores y represen'All- la velada qua an oomnemoraridn de que al artSculo 126 do Is. referift veoes Is Lutesals estuvo en .Van- 461 lieva IL dandeqii em y cuando
ticia. S61o que a veces nos as clao -, y ,.,. reparto podria comenzar- Is, muerte de Antonio Gulteras Hol- Es el complement de ]a Ley Cairta Magna solamente admit an tas de CLsanov", an donde al mi- quiere.
captar Is, nQtlc.ta an estado nacien'e L Es Ud.' 0 ,a de momenta an aquella, tlrmLnm mes ,,a ef1oCtULrfi It nache del 'ueves 1 Gabinete sets senadores y abors. nistro de Agriculture, al doctor E3 decir, que an Bayamo no bay I
rmar- en qua las Isbores de la zafra estdn 8 de mayo pr6ximo. para el Tribunal de Cuentas
tR y xhora tenemos que confo hay cuatro. Lo mis qua so puede h1- Germin Alvarez Fuentes, funclona- sufAnticos propiamentoe tales. I=, 11
nos con reporLar a comentar el he- adelantadas y a Punta de terml.narse En al aniversaric, de la cold& del que recienternente fui votada car an este case as aumentar an dos ric, qua trabaja sin hacer return- Baygmo hay cAifilsl.&A, nUcleo eo' *1
Cho consumado. v proseguirse nifig tarde el resto de recordado revolucioniLrio se colmari log ministrog aenadores-. br6n de su oficlo, logr6 qua se re- elec'orea qua le darin el triunfo,
LA sorpre-sa He aver 'a produjo EST R E M D O Is Repiliblica, y al quedar efectuado el teatro Pradc, alto en Pasco de mtantes &a Y d1jo par illtimo refiriendogs, a partieran tierraa laborablez entre &I candidate que decide elevLr, I i
Todo estrefildo 'as un Into. ese reparto, las tuerzas armadas y Marti entre Trocadero y Colon con A It Cilimara do Rcprem
ol DIARIO RI recover en primern vicacia... siompre cansado consiguientemente sus jefes, merece- Joh asWentes al acto conmemorati- ha preisentado Una inicistiva de me- otro Launto: log campesinos; sill ubicados y ob- don Luis Calfiax Milan0s cus.nda
, rAn otra v, z lag cAlidaz fellcitaciones vO, Pars al cual se efectuari Is Liras- ci6n pars confeccionwir Un prorecto -Yo espero qua al buen julcio de tuvo qua al propic, Jefe del Estado al quiera y como tl quiera, Yalga,I plans Una Informacift de Ray Ri- disgusted, onformo do "too misi6n radial par dos emlsoras de de ley general de contatillidad del Fz- log senaclores conviorta an un voto entregLra entre log olvidados de
ebards. de la INS, sabre IR entre- no si quip". que en las dos veces Lnteriores lo- I& repetici6n.
vista que con carActer exclusive di6 graron. RI render age gervicto de Ins- 'a c'Pitll- Ledo, la Provincla, al Municipio y too do cen3urL par& log mWistrog qua Is naci6n, Jos gua)jros todos. las
Contra *1 daftino T poligro- preclable valor, con lo que queda re- organismOS RUt6nornos. no comparecieran ante al SenLdo, is escritursis qua log hacen usufruc- Idin presidennueatro embajador en Wiishington, so estmAirniento, B61duk ES Sualta I& posterior peLici6n qua al SARGENTOB POLITICOS Es autor de estR mocl6n al re- mocl6n de no conflan7a contra todos tuarica con enormeg derechos so- Be anuncI6 al av
Guillermo Belt, &I -New York Ame- LO MEJOR. A I& dosia d* -_ cial.
rican.. No vacilamos en calLflcar Una tablet& &I acastaTse, *&to Tribunal dirige al delegadil politico Los sefiorex Carlos M. Menhndez, presentante doctor Manuel Dorta, Du- log Integranteg del gabinate*. bra egos predim, quo estin gap&- Una biurida de m"ca in teV ad s,
del Paxtido Dem6crLta. La pr6ximp. qua. radas log unos de log oLros con cer- joa Elias Peres, Juan B. Vers. y A DA I
e-00 reportage. de sensacion&l. sun- notable y MAS COMPLETO sesb5ii diel Tribunal seri pass.do ma- Enrique GuzmAn R nombre de-la Aso-. La CimarR-dice al proponente-, ACUERDOS DE LA AVANZ cog da, Lromos6 vetiver. pot nlhofi qua tocaban y cantaban
que R.Jilfin purists a ultrRn7R non romedio surto pot I&& rnaA&. fiana, viernes, 2. ciaci6n do SRrgentos Aut6ritlew, hg- de-spuft de laboriosia gesti6n y esme- I It cancift de Is tvacs, lechem-, .
eXcomul" pot al uso del birbaro nos witty buen efecto laxants, ber par media de unas deCI;L_ rads. labor, Rcaba ,do sprobar al pro- LIBERAL DE LAI HABANA No podemos decir ep"amente- deja de solar Jos tubog mettlicog.
SIN RETORTIJONES ecto de ley orginIca del Tribunal qua Bayarno -vistlera sus mejorts Rueda sabre al campo un primer r_%
raciones, qua e5a institucl6n no si- y &&I", part recibir al primer manA41)etivo. DOLOR. No Irrita, no d 1 1 MITIN ANTICOMUNISTA EN ce sa tas, qua necesita comPlemen- Baja Is. presidenCiffi, del doctor ut- avift military y de it se bajLn Ofig. teriden.. cleterminadia dentro de Cuenl
IA primer parte de )A ent.revls- ine, no croa hAbito... 1-7"' NUEVITAS CON ASISTENCIA deel PRC. Large con IR ley general do contabi- teban de Varona &a reUni6 an N Y 21. datario de Is. nad6n, puag Ba/a- ciales de LIta graduLci6n, 1A as- .
,ta tal Como nos la transcribe al un .Ilajna- lidad, ,?,ue reCOJL lag nittodus t6crucog an al Vedado, I& Avansisda, Liberal de me siempre esti de gain y en ga- cofta presidential. Y de-tris Gecolegs. de I& INS. as uns. violent P DE DIVERSAS AUTORIDADES miento a log miembroe del Gobierno cantabeg y lag procedimientos Cien- IA Habana, adoPtando las siguien- Is. Sun habitantes, qua son car- rardo Pernindez Sierra, al secre
arremetida contra el comunismo. CONOZCALO sabre los nombirarridentas burocril- tificoz qua aseguren Una contabilidad tea actierdog; diallsimos, nunca estAn tristeg del tarto Particular del minister do
e extrRordi- NUEVITAS. (Par tel grafo al DIA tIc0s. pdblica, esmeradAac1lrigurofia, a It vez Enviar un mensaje do condolencia Ledo (Como ocurre an oLras loca- .
nario si se tratase de Is opinl6n POR 10 It- R Agrlcuura.
IO).-Un monstruoso Collin antico- qua sencll!a y f qua permit& Ile- al miembro de pats. argLnisaxi6n, Dr. Ildades de Cuba) Y Is LlegrIL re- Seguidamente Lt*rrlZL al aero
personal del doctor Belt. Pero al Adquiora ustod on Farm&. munista celebraron ]as orgRnizacio- LA JUVENTUD LIBERAL EXHOR- var Jos cuentas do log condos PflbU- Radio Cranial&, pot al ItIleciralento zUmA de Wdos jux habitantes, P, 0 donde viaja el presideribe y
einbs.jador, an este case, no emi- cis, pot I 0 c*ntavos, un so. nes revolucionarias en Is. noche del TA A 1,06 TFLABAJADORES COB. de un tio: presentacift de loa hellio- 4CULI as Is. causs, de qua al put- elapnrimero an poneT pie an Lierra
to un julcio, sino qua Re refiere a brocitc-prueba c n 4 tablotas domingo pasado. Ademis de )a organization cienti- res Ancirds. River Agtiero, Gilberto blo baysm6a sea. tan euf6rica as Le sigue al CLo EI comith ejecutivo national pro fiea. de Is contabilidad-aftade al pro- Vertnes, Miguel A. Rodriguez, Juan
tin becho concrete: qua tel Go- (quo on I& 9*naralidad do Ica El lema del mitin al qua asis- primer congress ,al doctor GrRUtieron millares de personas, fut evi de Is, Juventud Li- ponent,--interess, tarribiin culdar Una kirmenterois y Miguel y Padre pesax de los maltratois que-ha go
bierno de Cuba esti supruniendo cases alcanzan pars, cuatro terminologia precise qua defines con- es .qua &a portado desde qua Im oonquista- va.rez Fuentes vestido de blanco.
gra;dualznente al movirniento comu- di&s a mis), y obt6n9a p*rso-* ,ue otra bander& qua no tiene hacer oonstar qua elite IfiO CUbL con- oeptois y expressions, boy arnbiguais y proponent cooperar con In AvanzgdL dor de Fspatis. Lsentaron an as& bien corta.do al dril clan, del qua
prest gics nj timbres, figure al Is, templa, ]a celebracJ6n del dig Inter- qua Be prestim a confusion, y Una cla- 6n y adecen- tierra su plants, muchaa veces Cal- results., Una corbata .Sulk&. de It ,
nistas. Ub diplomatic, par rouy nal exp*riencia do Is notable do de nuestra ensefia patriR-. C an Is labor de renovacl
I anticomunista qua sea,'no se arries- acci6n do B61duk. nac Coal de log trabajadores con In- sificarAdo exacta an relRci6n con Ins tarrilento Politico-; protestiv del ata- za& con zapatillas del ntimero Quinta Avenida neoyorquing. y todqui. Diaz Vers6n dijo :Hay qua racer quietude, y la Juventud Liberal quiere operaciones del presupuesto, lag cuen- que Will= al Senado. treinta. y tres? I
W a a estampLir ass, afirmaci6n Si to prelim, pu*do a dar al president Norteamericano; a exhorter a log tralinjadores Para qua tas y Jos reports financiers. cado con un .j1pi. guajiro... mer
. at no estuviera convencido de qua title on fajitas con 25 tahlet&s maLamos a nos matan.. I A pr0puesta del doctor de Vsxon1L Results, sencillo y simple con- cado an ,E], Encanto,. Le sigue al
pot 55 cis. R&choce produc- al imero de mayo marque Una jor- AfiLde qua pot ella. se acor"rian
tamente trLzada pot al Gobierno Los sin valor. Use Ud. B61d.k, Concurrieron grFLn nilmero de per- na de triunfo Para ellos, ya qua as se aoord6 pot unanimidad ]a siguien- tester a an pregunta. doctor Jo66 R. AndretL of amiable
ells, responded a Una political, resuel- 91 ]as medidas y procedimientes Para te- 40onsiderar Is concurrencia a BLYarric, be ha sentido cast slemI 31 le ird muy bien!! onas de esa localJdad y de ]as po- un dia de recuento, de erifuerzos, de qua peri6dlcamente so dieran a co- y cordial funcionario,. y al general
cual represents. J; blaciones vecinas. acci6n militant de log trabajadores nocer al pdblico, an it mis Ringue. intervencl6n an collect& homenajes. pre alegre pot lag siguientes razo- Perez Dilmera, qua glempre tiene
615 a Jog 0 banquets, etc.. con ocasidin de onO- nes qua al autor de esta columns,
Pero va silin mis Jejes al embaja- de todoA log partidos an al inter forma, todos log datos obre n- in an la boca uns, sonrisa y un enor.
dor Belt. Mks adelRnte RfIrMA, q TRAIAJA El acto, organizado par JR. Liga An- de solidificar R gu organiarno sindi- dos pilblicos. Pticog. cumpleaficis a cuilquier otra ha podido comprobar: me puro, y Panchito Grau. ingeUe ticomunlsta de Cuba flo ablerto par Cal como instrument de supers, i6n caus& Intrascendente, social a poli- aEs un pueblo oriental, sensual niero, subsecretario, moderno, Joels. revoluci6n popular ha Ilegada a WENTRAS el abrera Cecilio Guerra, quien ex- del hombre que trabRJEL. de expresift El ditto de In Cornlai6n esPe"Is' tics, come Una forma. de oorrupel6n y cilld .
tRI Punta qua cree abora seguro pIIv6 Is ripces dad en qua se encon- Para Is. reform agrarian accnaeJ& uaLr y inervilhurio politico, qua condemns, Is 0, que vive en Una zona ven, aerio, trabajador.
B OO M U.. DESCANSA 11 de todos log obrerog organizadas del Un procedimlento igual. Par alto Is 16rtil de plisaJe risuefio, Be escucha al Himno National.
qua Lizaxo Pefta, al efe cornunista ..--. trab&n todom as cubanos de comba, Pals. Av&nzada Liberal do IA Habans-.
de it orgLnizaci6n obrers, nacio- tu el cumunismo. Despu6s, hIzo uso iniclativa del representative Dorta -Todo al mundo an Bays.rno as Despu6s re suceden log estrujorica
nal -]a Confederaci6n de Traba- I de la palabra an representact6n de I Duque se concrete an Is forma si- a1guien, desde al cacjqup qua de- Para eager los caches Clue a todos
adores de Cuba-- BerL derrotado Se tratari hoy los veterans do la Independencia Fuera de te"rmino gulente: Proposici' nde Ode log destines del pueblo; al ri- van a Ilevax a lag -Ventas de Ctal presIdente de ass, instituci6n an Primers: La Ckmars, acuerda proce- Cacho qua ma-neja grades fortu- ganova..
,en .lag elecciones de Is. misms. al i 0 N eitas, mftor Idelforgo Oberto, Car % Is confeeci6n de un proyeeto de nos; al homb-e qua tiene un mo- Uns, linda bayRrae6a. OJ66 preprimero de mayo y qua se harin el suplicator qiUen &rranc6 nutrldcs aplauscis a la l1leg6 el escrito de !y general de contabilidad del Wa- Ley de Casanova de3to pasair y hosts. al miserable ciosos, cuerpo Ileno y esculturil,
cargo da- Is organization lideres multitude per sus patrifticas y civi- no, Is, Provincia, al Municipio 7 lag
Taoderadoa*. Y par& remachax alia- contra Pequeno caa pals.bras. A nombre de Is Jo- Jesfis M en'ndeZ .ntidades autdinamas official pars Sobre garantia 8 de IR calle qua vive de lag gone- milRgro6 de Is leche condemads. y
de qua tests. dIvIsI6n del frente van Cuba hsLbJ6 al joven S. Ver- ]a cut] designs Una conilalft espe- roaliciades del pr6jimo. de Jog fileta.zas, se queds. trista
. oamunists, en Is. Confederad6n ha gara. Despulrs pronUnCI6 Una vibran- cial que integrarin 1&3 siguientes Per- -En 2layama todo al mundo a porque no pudo dar su ilburn al I
.tr sonas: casi tocion viven del product de sailor president Para qua to fitaldo ayudadL par It reciente dispo- Cr clito cle quinientos mil ,'- ', itoria. al doctor, Sargio DI-jo adernis el Dr. Alvarez nretaric y un Tiende a ciar las facilidades
alcOn del prealdente Grau abollen- I I ,.p Aza, ."IcIaldle municipal Al Ifue- I si-VI president. se4 I& induaLriA ganadera, bien qua 10 mara.
pesos para la reorga6izadgn '. vitaf.y. autor de I& mocidin apr9bada vestige el miernbro de laComisift de Hacienuentes clue se in i debiclas to8a persona que sea vends an pie part al consume de -zQuere u3ted qua se lo firme" Ao 180 gremics Waco-, Ica cutler en dfis pasajedos par al consejo da 3r Presupuestax; log grtMe4 restaurants de La. mos nosotros, sefiortta?, le decimos.
de 10 ,sIdes de Camagiley contri el extravic, de dicho expecli-ente mb)-El sidente. secretario y un objeto de cualquier acusaci6n
erLn -organizaciones wretas que s parlidos Politicos\ do ale Habana y cludades del interior -iVAyase usted a paW'. nos
no metaban formadais pot obreros zomunismo. Continue al gobernidar lembro. ra Comisi6n de Aranceles -al pueblo no come carne an nin- contest con un mohin de despredq ]as Industries que aparents.in re- No bubo qu6rum afer en la Cjmg- provincial doctor Jorge Caballero, ExPlIcando a ]as reporters palati- c ImPuestes; romul- guna parte- a del priDducto de Is. Cio.
pregontar-. ra. pues muchos de as repregentan- quien asegur6 qua jamis Cuba per- nos anoche el ministry de Agricultu- c)-EI president, sec etario y un gado Is, Constituci6n de, 1901. be me- industrIs lechers. Mala, suerte que tenemod ]as
. Be ve a Its Clams qua al doctor Les Ilegaron cuando ya habfa terml- mitiri qua su bandera sea sustituf- ra doctor Alvarer, 10tientes )a ocurri- mlembro de )a Comisl6n de Asuntoe dJf1c6 al "culo 933 de Is Ley de -En Bayarno existed Una gran fi- .hombres de ]a calle-. Pero qua
BILMS, Y a It opW6n pAblica de En tre presents hallittiase al des ACIEUTIRclones nuestro compahe- brix al cargo del delegado obrero a d)-Et subsecretaric; do Hacienda, den milmero log de Ian, eatable- brics. de leche condensRda an don- Dios ]a bendiga.
Jos Mtados Unidos ? de paso n la Dr. Alfredo P uerlo, al parecer par- ro Salvador Diaz Vers6n, lider del Is comisl6n designada pars Is. Yen- doctor Jorge Ruiz Cerdi, y al doctor clendobe no ser obstficulo a bt sper- de traboja mucha gente, especialqua iba, a In a suplicatoria Anticomurtismo en Cuba, quien se ts. de 300.000 tonalaclas de aisficar a Antonio Lancis SAnchez, professor de turs. del Juicio oral al hecho de que mente mujeres a a 4Ventk% de Casanova*. Miles do
opW6n pilblica, mundial, que log qua ]a Rfect4 an relaci6n con al rui- manifmt6 en Woos durnis y en6rgi paisq fuera do ]as EE. UU., ma- IR facultad de Derecho Administra- en Is causa no se hubJese Ilegado a Manumento vive actusimente mis guajiros. Caminos que AP estA-n
Belt doses, hazer saber a In Cass nado al yr de lista. do, a hizo al resuman entre griLTi- do en el case de Is, terns part CU- Proviriciales y Municipal"; Enjuiciamlento Criminal pot It Or- I
dias e8tin contadas pax& al comu- e Luciano. cog contra el imperialism sovi6tico nifegt6 qua se habit nombrado un tiva de la Universidad de It Habana: dictar auto de prooftamienta, per- del setenta, par cleilto de log vete- acondicionando. Curves y pendien, nismo cubano y qua tan pronto se Asunto tan dellcada &A abordari y contra log qua ]a permiten a ayu- Juez Para investigator al extravio de IR e)-El director general de Contabi- mWerido an Was Calais qua mientraA rinog y descandientes de log mis- tes peLigrosas. Plazoleta an donde
bay& slIquidado este mal Politico-, hGy, SegUrRmente an sesi6n secrets. Clan. cornunicaCi6n remitids a su depp.rta- lidad v un funcionarlo deailingdo par haya parte scusiatiora, qua soatengis Is
I Cuba eirts.rik an conditions de Cal&- Brava Acosta reciama un crkdito de La enorme multitude qua acudI6 a mento par al softer Jesias MerAndes al muilstro de Hacienda; acci6n criminal contra determined mog clue reciben sus pensions re- Alvarez Fuentes, an rneno6 de seI
bom leaftneritt con 11 PClIftiCL In- quintentos mil pesos, a disposicl6n ogte icto, formada an su mayoria lDcluyendo Is, terns. pa.ra Jos delega- fl-Dos professors de Is facultad persona dsta, sea considered corno gularmente y short sin retraws.i senta. digs, levant varies edificios I
ticomunista que propUgna al presj_ del Tribunal Superior Electoral, Para par obreros y campesinos, puso de dos a la comisi6n. de Clencias Comerelales de I& Unl- scusada. V a solicitud do quien la cau- Asi as qua al bayarnk, en su s6lidos y pricticos. Al fondo al madente Truman. gastos de personal, material de oil- mandfiesto su repulse, al communism. Afiadi6 qua afln cuando ew docu- verstdRd, designadon par su claus- sa 3e abiiri al Juirio oral. enorme malaria, tiene siempre di- ravilloso valle del Cauto y al Concinas, etc., destinados R la re0rgfiLnI- Con grits y exclamadones qu a Mento no se hubilese extraviado, nin- tro; Este procedlinlento ha ocasionado, nero an al bolsillo y no ocurre co- treinaestre. Y entre brumaz la tinZa forzoso relaclonar estas de" zaci6n de log particles. TambiOn, que veces, Interrumpitroa a Ica orado- guns, validez habirta tenido a !as efec- gj-Dos contadores ptblicoa desig- con extraordinary. frecuencia, qua mo an otros lug&res de Is, Isla en ponente Sierra Maestra, inconclarisclones de nuestro embajador anualmenta y par diez veoes consecu- res. Log del Casa, tods. vez qua It citada nados Par al Colefio de Doctorex an an mis de Una ocasidn se acuse R donde mientrgs dos docenas de movable Run frente a ]a cubanlcomunleacitin IIeg6 RI depextamento Cienclas Comercla as; y Una persona qua el Juez de Instrucan Wishington con al discurso que tivas se dedique un sorted de la Lo Una vez terminado al acto, ]as pe- t personas 10 poseen todo,' hasLa I& dad. 1,
I pronuncid al doctor Grau en el teria Naclonal a I& reconstruccift de riodistas do Nuevitas, con participa- fuera de tdrmino, as decir. despuk h)-Dos contadores professionals, el6n ni siquiera ha encontrRdo con- salvael6n de us Rlmas, otros no Sol, mucho sol. aSor de Oriente*
; I Centro Gallego y en el que proc'a- BaYam0- ci6n de log veterans. le ofrecieron de trEinacurricics Jos diez dias de pla- designed" pot au Colegio. tra. ells, Indiclos rationales de criml- tienen part llevarse R la boca el Como le Ilama un locator local
m6 Is. necesidad de reacato.r de ma- Jes is Menindez pide datos a A nalidad, causindole ast no solamen
culture sabre Is desaparJci6n degrl- tin cafd de honor a Diaz Vers6n, co- zo pars. presentLr Is. Lorna. Segundo: Be aolicitari del Poder
nw extra.njeras al control de n un to log dahos materials que tal pro- clksjco mendr-ugo y desesperada- creemos que a causa de un prinuos certificado deride la-Pederaci6n irin reconocirrilentO a I& patri6tics. y -IGree listed qua entonces al sailor RJecutivo y do Ion organisms qua se cedimlento lleva apLreJado aino ade- mente 3e ech&n an brazos malifi- cipto de tabardillo. Himno, Visita. tros indicators obrercs, pars Pon Na- CiViCR labor qua desde bace eflos Suri Castillo, designado Como dele- menciorian, Is designacl6n de Jos in
)a an manias cional de TrabajRdores Azucareros Tealiza contra Ion enerniflos de la gado continuarik an al cargo? miembras qua a ellos pertenezcan. Ls quebrantindose su reputact6n. cog del diablo a de cualquier lider a Ica locales ik fuerza de empujotOriO elevaba su terna. De acuerdo con I& Conistltucl6n quo communist, qua Instate su Campo nes. IC6mo emPuJan 106 guatacRA,
clue, despu#s de esto, al divorcia an- libertad y Is democracy. -No ]a sO. Eso ej Coos, del sehor Tercere: Log trabafilis que se reall- hay rige dicho procedimiento as at- de operacioneg donde la vida eg Dios mio! Mucha gente sudorGISR,
Ayer. par Is via adres, Diaz Ver- Presidente, respondi4i al doctor Alva- Cfn serin de cRricter honoraria y se Wrarill y antag6nJco a ]a misma; de
tre al Goblerno y el PSP ha sido Re- rez Fuentes. consideration ooma aerviclois a Is, Re- rolls dura y el egoismo de lag ri- y enthusiast. Niflos y nifias de las
FUNDADORES DE UNION son regres6 a Is capital de la abi qua al senator Jos# Manuel Ca- mLs s6rdido.
cada. dis mfis palpable, y habri de NACIONALISTA pillilka.-LAMELA, corresponsal. PWica, hRcl6ndoise co-star an log ex- sanovs. hays presented a Is cansi- COB escuelas. E3pIgadas y casaderaz hoculminar an Is, no elecci6n de LA- LA JUVENTUD DEMOORATICA pedientes personals de Jos interest deract6n del Sensdo Una Propost- garistas primorosm. .got, muchn
wo Pella pa.rt al cargo de Wre- En Bplascoaln ndmero 902 celebrR- dos cl6n de Ley muy interegante hacien- No or, extratio, plies, quo PI ba- wr*. Entrap de log tItuJoA de ]as
tLrio de Is, CTC. ron uns. reunl6n fundadores de, Ili FELICITACION ANTE LA REOROANIZACION I
. ------^ do dessparecer de )a legislacift vi- yam#j sea sirnpllIlco. acogedor, tierrRS a 106 campesinos. Oradoreg
1 era no so Umit6 al doctor Belt a asoclacift Urii6n Nacionalista, a !in La Juventud Republicans, qua Pre- El comitk executive naclonsi de Is FROCLAMACION REPU13LICANA gente eat tramitacift iLcugatoriik. 4m- Cordial, desprendido y qua sea Is qua hablan y qua el pueblo no as- I
anunciar, dirla.mos de acordar log actas qua Lse celebrR- EN LAS VILLAS pecificando que solamente putdan Cucha. Peticiones al doctor Grail.
qua of'c'ml- rin al dig 18 de mayo Para conme- side al doctor Juveral Labaxga, aco-r Juventud Dem6crata. conalderEmdo er arias per- botyarness. Una de lag mujeres mis Banquete. Leeb6n y congrL Acemente, Is. inauguracift de Una po- morar log trigicos sucesor, ocu d6 fellcitar al senator Josd A. Ca- de gran trascendends. ]a prdxlma s objeto de acusacl6n bells del orbe, y que loclas tenlitics, anticornunista par parte del en rridois sabuens, par 311 ACtURCi6n senatorial. reorganization do log partidois poll- En Santa Clars, y Cienfuegos ban sanag qua previamente ayan sido Ilan -no vimos Una sols, excep- dim estomacales.
Arternisa an 1930, en ocasi6n de peri6di- Quedado constituldos comJW qua I oomadu como presuntas responsa- ci6n a ests. regla- un cuerpo ex- Regress al senior president
- ticos, ha verildo reunidndose a- Efe do determined elite.
goblerno del doctor Grau. El joven celebTarse un mitin de la opasicl6n. tremos boreasn an favor de In candidates,
camente Para estudiar log ex Para representative a It Cimars an cepcionalmente hermoso, debido, Baygmo. Refrigerio en Casa del I
embaJador hizo a reng)6n seguldo No ASPIRAI A GOBERNADOR mis importanteis a indispersables de Ademile, dichL Proposic.i6n de Ley genadar Calfias, al hombre a
,tin& declisraci6n sorproadente, Clue sustituys. en al poder el Partido sen al las pr6ximag eleacion pot al Parti- creemos, a It buens. alimentaxi6in Is.
_ ese graxi event elector do del senator Casanova, Para ofrecer Comisiones qua solicitan' y nunca
. Liberal, que e-s uno de os partidos I Con age motive y Para reorganizar Diaz Ojecla, de griLn eflor, Gabriel garantias, a tods. persona, qua a ob- a el dan. Centenares de rnem- 1- i
fud durante al dig de aver el co- R sector Enrique Collot, repre se de qua axin disfrutan y al estado i
jtnentaria, obligado an todos nues- de Is. oposici6n. LanLe aut0ritico par Camaguey, IIR IR region villarefiRELrraig Politico jeto de acusacu5n en un process cri- de euforia espirituaJ que loes d
tros clirculos politicos. varoos a re- Cabe ahora preguntar: 4se trata declarado qua no aspire a goberna- log cuadrus do I& Juventud Dem6- en nilnal, establece qua clesda qua apa- aentirse bien instaladas an este dum.y que s6lo siren Para qua 106
der de su provincia an lag pr6ximas crata en al municipal y )a provincla qua Jos ban suscrito practiquen a
producer textus.1mente el desps.chO de un juicio estrictamente personal eleccAones, Como se ha Cliche. ha designado Una comisitin qua dr-ii- rezcL aCusada Una. poisons pueda de- valle que felizmente no es siemde Ray Richards: del doctor Guillermo Belt a es el El congreststa, Collot, reittra qua onvolveri sus actividades an I& st- ACLARACION Signor lin abogado qua ]a defiendR pre de lAgrimas y sin3abores. la rinbAuina. Y vuelta a L& Habs..Segfin Is, Constitucl6n cubana, embajador de Cuba el que par su desde al cargo qua actualmente ocu- guiente forma: an al asunto y proporga. toclas las bana sin un incident, sin Una noGrau debe retirarse cuando termi- boca ha hablRdo, con el Rval del Para It orgiLnizacift de las veinti- El seller Gwrtavo Marin G6mez, de dillgencias de prueba que a SU Jul- 4Quj political se hace an Bay&- ta discordant. a no ser Is brRva
pa le estik prtstando serviclos a su la Juventud Liberal de La Habana, CIO wan pertinentes- disponlendo que pretendieron dar un din anne su perlodo presidential finico el pro-sidente de Is. Repub'ica? region y quo dnicamente aceptaxia s- is tdrminos; municipMes de La Ha- nos ,uegs, Is. publicaci6n de Is at- tambiin as& medics. legisiattviii que mo? jQu6 Partido impera an Is. Les los communists de Its .Ven- I
atio pr6ximo. Como su gruDo, el F-9 muy probable qua este extre- .-er CRndloRto a gobernador eill a I bana, R log doctor. Juan J. Bo6quer Ciudad Monumento? ICUM as It
Como solu_ y Enrique Espinosa Cobog. En al guiente nota: cuando dichs. persons compareaca tendencilL del bayLynts qua puede ta,. pars ver si se aduefiaban del
Partido Revolucionarin Cubano. ha mo .w RrIRre de Un moment a Casa de que ello sirviera I Como secretaric, general del comiti &nte Is Policia,
Ismo sentido y Para hacerio an as 5 bien torque hays - liderato del oompesinado de Is
cl6n Para los interests politium au- m go tor provincial de Is Juventud LI. sido deterilds, a torque se ]a hay& cllogrado su prop6sito do bRrrer -o- otro. %-R que 'as mismos lider" del currents y tres barrios qua berRI de La. Habana. me co.ista cue tado pars deelisrar, ds. hacerise zona. sin resultados debide a qua
A -fivin do In dirtaiiiii-R (if RR- -..I--.:-I.-- --A_ -- ,-.--- thriticos de All provincia. ,_ _, ____ ,__ r n Pue MORANDO LOW BOLDM LLA I
_ 7
ANO CXV PAMT10
DIARIO'DE LA MARINA.-MIERCOLES., 30. DEABRIL DE, 1947
PEXIODISTAS DZi'-DIARIQVN HOMENAJE CONTINENTAL AMEN. CANISTA SE ORGANU"- UNA TANDA DE
Un r-el6j Moderno '15VII
;00*
LE TRIBUTE ANOCHE AL APOSTOL JOSE MARTI 'Un numerous grtipo de cam
RLfierda do S" ca" del DIA
CA 10 DZ LA KARINA ha teniTuvo, cfecto en el. Tribunal Sup!emo y fui auspi ciado poi 6 As" 66n Nacional de Fun "onarios do IS, esvonUnea haiLtiva 6e
especial de
delPoder Judicial. Maptificos c6curm-pronune iaron .os so-oles Goda. seriato y J.A' cenicem xn= ung, Und'
Espirituales on retire
en el coleato de Belfin durante
ins a" 9, to y I &I pr&dm
Wes de Maya BOMBAS CHICAGO
Y. en l inimo do ka Lot
ciadwes de eats, Idea wA el hLcor extensive a sun compatiens (CENTRIFUGAS)
del DIARIO 7 do IN ACMIL COrrr Iegas do IS ear Para un h. do medfts,- Para aplicaclones industrials y domAsticas t#nazwa *I
vrolunds, actividwi espi- w4m complete surtido, en plaza. Enize9a inmodiats,
ofitineW loderno ollw 4ut revregontszi los e)ff- -apecidades dead* 1 haste 150 G.P.M.
Ignactwoo, invitan per este'me&o a cuantbs periodistas
de= Alturas hasta 145 pies.
oom Je ".
in Zor '. Motors desde X HP. hoots 5 HP.
hemoo dicho Ion dlu viernes 9,
Z sibado 10 r domino 11. IA entrads. Li ooWo de Idn se efec
UWA I Jw.tZ a. a Ian slete de
IS noche, *i is Wida a I" alete
de I& mahana dei June&
Log detalles rclaclonsdoa con
log habitattwes, Llimentact6n,
etc., serin suadnifitradoo I)or los
telft noa M-NN y M-0m.
REELECTO EL VOCAL DE LA
JIWA DIREC'nVA DE 41A
TROPICALP, JUAN GELATS
E;n IS edici6n. de este e76diw coB LU L O V A PjW" son las palabrai parg des- Venezuela. Greffor:10461'1"n% pred- v Ptromcloco ChAvex Milants; el d0c- rreBpondiente al dis, 23 Pdel corrioncribir el magnifiewhomenWe conti- dente de i6ij del Trib=sa SuPremo; tor jos6 Marig, Chse6n y Collie- log te mea, Li dam center, de Is rendnental, de puro sabor amer"nista, doctor Ckmente InclAn; rector de Is magIstradds; de IS Audiencia, 6 fwes vacl6n partial de IS Junta Directive oe que se rindl6. anoche en el sal6n del Universioad; doctor J086 Agustin Benito Oosto Parra, y Juan J. ExP6- de Is compajits Nueva fabrics. do
IC74)0 Plead del Tribunal Supremo'L al Ap6s- Martinez, ex Ministro de Estado y fiito Casastla; el president de Sala RJelo, S. A.. propietaria. de Is Ger.
NE lel, de las libertades cubanas Josd pCesidente del Instituto Nacional de de Is Audiencia. doctor Jesi s Rodri- vecerla, eLs 7 roplcalw, ge Man cowtiLr,
Marti, Por Is Asociacift Nacional de Criminologla; Coronet Federico s. guez Arag6ii- el senior J056 B. GOY- per error, que entre log vocales proFunclonarlos del Poder Judicial. be6n'Blanco, representando al jefe buro, Excmo' Embajador de Peril; el pietarios habia Sido reelecto por dog PresIdi6 el doctor Evelio Table, de Estado Mayor del V36relto mayor 3eflor A. Boyd, Excmo. EmbaJador aftoo el sector Joa4uln Gelsts y Bemagistrado del citado Tribunal, geners.1 Genovevo Pdres Dimera; te- ge Panamik; Ins doctored Gast6n Go let, (q. e. p. d.) el cual fallecM des
DISTAIlUIPORES sidente de Is. AsGciael6n, quien glej Monte Barris, en repregentacl6n del doy y J066 MIr6 Cardona, decano y de el sfio im Wendo )o Cie
P. VINUESA E HUO iscursoa jefe de Is Diviai6n Oentral-de IS PC- secreiario del Colegio de Abogados. el vocal que fu6 reelecto 68
magnifies, estudiando &I Ap6stol licia. Nacional coronel Pablo Ruiz RD- AdemAs concurrieron innuenerableg amigo y weatigioso bLnquero de eat& APARTADO 1"6 NMANA desde diver8w ingulos y en todas Jos- funcionarlos del orden judicial y fis- plaza, se r Juan Gelats Y Botot.
sus facetas, el seflor Nelson Garcia Doctores Gustavo Cuervo Rubio. ex cal, directives de la Asociacl6n Nz- Racemos con el mayor Tusto IS Serrate, Excmo. Ministry de la, Re- Presidente de Is. Repilbllca y ex Ml- aclarac16n que antecede,
j: blloo Oriental de Uruguay, Y el li- nistro de Estado; Carlos "adrigaz CiOnLI de Pubcionshos del Poder Ju- do Is oportunidad ptrLTfivrt"a' i'do J056 Angel Oeniceros, Ex- ex 8erador de IS RepdblicA; R=6 dicial y de Is de Auxuiares de IS Ad- sector Juan Gealts per tan mereCids celentisimo Ernbajador de M xlco Y Vasconoelos; doctors Juan Marinello ffunlstracft de Justicia, miembrO3 distinci6n. skmeniz6 is bands mnniclpal, cedida y pelayo Cuervo Navarro, senadores; del Instituto NacionLI de Crimin0loR IC A R D O. E L IZ A L D E par ei Llcalde habanero, Is. eje- doctor Manuel Pernindez Supervie- gla y de log Colegios de AbGgados No-CHACON 205 ABOGADO A-3124 cut6 log himnos naclonal e Tvasor, Ile, alcalde do La Habana; el magis- eJonal y de LL Habana, Is seqretaria NO CELEBRA SESION EL
y log do log citadaa repAblics.3 her- Lrado jubilado, del Tribunal Supreme de gobierno y pleno del Supreme BW ETE
manas. cloctor Angel Mestre Dias; lea ma- ftcWra Margarita de Arag6n, were- jUEM EL C. ROTARIO
'El sector Garcid Serrato, con estlio gistradds del Tribunal Bupremo doc- taxies de Salas de ese tribunal y Is V E G A -P E 'N IC H E T
ficil i palabra amens, y conceptuosa. tores Francisco Liaca Argudin, presi- Audlencia y numerosas y distingul- Es ya vieja tradiclAn que el Club LARGA JORNADA HOY A LAS 101/1 nos 6 concern a Marti, una vez dente del Tribunal superior Electoral, dos damns de Is sociedLd habanera. R'DtariO de IS Habana eelebre su se- A=dar, 303 Telf. W0666 Rabants
DE LA MARAWA mis. carno poeta. escritor, polemis- sl6n log jueveg. Pero C03h0 el de MRRIND10 AYER LA ta, revoluclonarlo, captador y conABRIREMOS ductor de multitude;j especialmen- TIENE EL CLUB DE LEONES LA fiang, coincide con el primer de ma.
te ensu Inmenss, I& emericanista, yo Die del TrabsJo, en virtud de IL cual eat& semsna no celebrari su REPARACION DE L.A CARP.TrZ"
C. DE CADETES con In formidable Como representative de Uruguay y tumbrado almuerzo. HABANA BATABANO
"VENTA DEL JA DEL MfUON" CANTIDAD DE $75,000 PARA EL Zposiciones emanad- de Rotar In- ar"
TODAS LAS NOVEDADES atros passes del continent en el ex- Por lo tanto, Is prime. sesl6n eel
Es la que esti realizando la DEL VERANO A PREC108 tranjero, ya Como c6nsul ya Como mi- rnationva y de acuerdo con Is Jun- Meg de Mayo seri el jueveg 9, y aeri Be he comenzado Is reparacift do
DE IJQUIIDACION!! nistro. HOGAR NACIONAL DEL CiEGO tte Directiva, regpecto s, q=61 aigUlft dedicada a tratAr questions hospita- '
Y el licenciado Cenfeenos lo estu- semsna Is tech& de Is n coln- lariaz, en raz6n de que el dia, 12, Is, carreters, Habana. Batabsn6 poe
hist6rica mar6a de Dos Rios. SOLICITE GRATIS per correa, C116, bajo el rubro de Marti 0 1& tra- cidlera con un dia. festive, ae susp-r.- Como es sRbido. se celebrari el Dia Man& u alendo varies las cus.46
Lleg6 a Higuerctas, V. Corta el Folleto do ewts Firtmordinarls gedia_ Como destine glorioso, en su En breve se le concederi el terreno, necesario para que se diers la ges16n, he ahl IS raz6n por. de los HospJtales.. Ilm dgedtadsa a ese traba)o.
Vents vids, de hombre y de revolucionario,
0 recorriendo sus arladas construya. el edificio. La Socidad de Artes y LetTas muestra
re tapas, en sus
(PHorig= Wici radiotelegrMiNO del "=3
028. (DIAR =um. I:ya activi- su gratitude al Club por su ayuda para cl <(Dia de la Canci&w)
Cuerpo de Seflales- Ayer domingo A M E R I C A dades de estudiante, radar, poeta,
con el. fin de seguir el plan de ins- literate. ipanfletista, 1116sofo, organi__. ( BOUSCORID, 305, 1584. a Son J-W zador de partido Revoluclonarie, Cu- La seal6n almuerzo del Club de varria, president de Is Sociedad dt trucel6n de log cadetes que forman Sientase co'modo y freSco con
Is calumna, que realize IS hist6rica 0, conquistador de masas, movill- Leones de La Habana, oclebrads ayer Artes y Letras Cubanas, y log miem.
March de gDos Rios*, se nev6 a Cabo Publlciead SU zador de voluntades y unifleador de tuvo per tema, central &I Die de Is, bros de ess, inatituci6n doctor Ber
I prop6sitos supremos libertaTios, has- Canc16n Cubana, rindi6ndose en ells, tha. Ferrer, Ernestine P018, de Bus. on& aalids, nocturne, partiendo IS mia- to dar su sangre en Dos Rios, al ocu- homenaic a log oompooltores premla- tamante, sehorita. Herminia Maxtine.
Ina de Malabo a lea Cohn de Is noche en que estuvo el mango en que el rrfr la, tragedies. que seg6 ru vida, pues dos per el Ministerio de Educaci6n. sectors Rosa Ij6pez viuds de izaguiDicho camparnento se encontrabs, ANstol acaMP6 en 1895. tal fu6 su destine glorloso. Prealdi6 el Seto el titular del Club, rre, seftoritv, Martha Cutro MonteInvadido per Jos mosquit0a, jejenes y Los ilustres representatives de Jos doctor Bernardo Caramts, con el se- jo, senors, Beba deAg:r= profehormigiA. Be IIeg6'&I punto Mercado, Despu s de desayunar, se reanud6 fraternas naciones cosecharon mere- cretarlo, doctor Pedro Pablo Llagu- sor Calles, seftorita IL PereAguanabo a ]as once de Is noche. En Guagaberas de Sport
eae lugar, no haber Ilegado el to' March& en busca, de Vuelta Cort;a, c1dos aplausas de Ia numerosa y.se- no. junto a log cualea tomaron aslen- ca, per el subsecretarlo de Educacl6n;
1% tos Juan Fl6segui, primer premed, en JuliAn Balup, director de Radiodifutransporte d column, cada miern- sigulendo lea casinos de Sabana lecta concurrencia, entre la que anobro de Is misma, se acomod6 en el Vencial, Puerto de Is Macs. y Dos tames, en Is mesa presidential,. a el concurs de In Canc16n Cubans s16n O-Shes. y log eleonesp doctor suelo Como mejor pudo, para deacon- Bocas, donde as Ilegs, al. rio Filipinas log aiguientes, ademis de log ya ex- 1947 Francisco Formell Madarlaga, David Mestre del Rio y Arturo Lienear durante Is noche, vivaq ewndo y vadeado el cual, alcanzamos a Hi- presados doctors Table y Garcia Be- segundo premio; Rodrigo Prats, ter do, quien actu6 de Maestro de cere8111 despuds de cruzar el rio GuantA. gueretas en Vuelts Corta. rrato y licenciado Ceniceroa: cer premio Pilix B: Caignet Y Jaco- monies.
namo y aiguiendo luego un caminQ Capitin del Ej6rcito Nacional Zo. bo Rosa Capablanca, menclones do Despu6s de entonado el Himno No.
Alli existed una gran Ceiba, bajo cu representacift del Prerl- honor; log tambi6n eumpQsithres Ell- cional todos log presents cantaron Vea los Jiferentes
goso en mayor parte y pa- ya. sombra. en L 1895, se cobij1ron Mar, rrilla, en
=d te de IS Repilblica doctor I:tLm6n see Grenet, Elias lfuiWds OJeda y el himno tLeonismo triuntante-,
0 par Dos Bocas, Boca de Comi- ti y 06mez, y cuy6 hecho e" sefia. den
IS, Sabana ColorSda, heat& adentrais Indo en-le miams, con una Q y una Gran San Martin; senior Fulgeno Zaldo Farrds; Is sefdorita, Conchita RZOIBEN LOS *LEONXB. 715 MIL models y las inme.
Lequerica, Examo. Ministry de C 0_ lardo, authors, do IS irdeistiva, del PESOS PARA EL HOGAR
nos en Tgu=,abo. M talladas en 1922 r Jos expediclo- lombia; S E. Medero Delfino, Dls, de a Canc16n Cubans; fthor& DEL CIEGO
narlo-; del entente Po a Re 'I i. jorables calMades
Zn )a mallana se levant un obe Lubtim enrgado do Negocios de I Mi Santarnarig, de coramis, se Knunci6 el doctor Caram& que Is
lisco, oonmemorativo de I& ruts de BOIX COMM, primer tenlente co- ca Argentina; S. E. Rafael Rivas fiora Dora Martinez de Llax=0, se- oomlsibn que 61 preside y inteMarti efectuads, en 1947 en el lugar" rresponsal. Vkzquez, Encargado de Negocios del flora Maria Teresa Arands, de Eche. grah los -leoneg- Pedro P.tiaguno, que en estas prenJas
Arturo Alfonso Rose116, M pel A. Ba- tan solicitadas le
rreneche y Antonio Martinez Moralea, miximo propugnador del empeflo, scabs de reclbir do la Bra. Pau- afrece la. 6poca' a
lina. Alsins. viuda de Grau un cheque N
por 76 znll= producto de un sor- los precious mks eco.
teo de Is, Nacional, con destino a iniciar las obras del Hogsu n
Naclonal del Clego, a cargo del ge 6micos.
N. 0- M A S F I L T R A C 1 0 N E S tronato constituido especialmente L.
jo Jos auspiclos del Club de Leone&
de La Habana. El doctor Cararnks
subray6 Is. actuac16n del ex presidente Martinez Morales en este AsUntO
Tambi6n inform el doctor CaraDE AGUA M HUMEDAD inds que in Primera Dama, de Is, Re
p1lblics. lea ofreci6 que pronto serin
concedidog log terrenos pars. el HeI del Clego. Hizo patented
Crgr.atitud del Club EL la seniors, Marfs, Dolores Machin de. Upmann y a]
schor 19orentino Martinez, ministry
de Hacienda, per IS confianza depositada en log keones. pars, empren
der eats. Magna obra.
Beguldamente IS doctor, Berth
Ferrer, a nombre de Is Sociedad d:
Aries y Loetras Cubanas, hizo use de
Is palabra. para manifestar Is gratig tud de ess, instituci6n &I Club de
Leones por gu cooperac16n Ll auge
del Dia de I& Cancl6n Cubsna. Hizo De Oxford blanco,
atinadas considerations Is doctors.
Ferrer acerca de I& importance de
is canc16n en el alms de un pueblo;
hizo constax que IS feliz iniciativa
de Conchita Gallardo merece bodo
gi6nero de elegies, y record que fut precio especial,
elegida Is fecha del natallcio del
comDositor Eduardo S. de Puentes,
render homenaje a todos log aures de bells canciones de nuestra 2S
Patria.
Nuestra compifiers. en la prensa
Conchita Gallardo di6 las gracias por
todas las frames hLiagadoras que allf
se le tributaban. Dijo que la cancift
Cubans, se inspire principalmente en
IS ezpafiola y I& africana: -El zap&too, is, guajira, el punto cubano, Is
guaracha, el bolero y el vals; tropical
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARIINA.-MERCOL.5, 30 DE ABRIL. DE 1947, 'AM CXVDIAR19 DE LA MARINA
FUN TIADO RN 1832 7 1T I NEA A R 10-- SASE BALL FEMENIND Per RONA4& G L 0. S A SDirector desde 1895 a 1919: Don Nicolis Rivera y Muftiz. 0
7 dead 'unto 1& 1919. hasta marzo 3L 1944; Dr. Jogs, L Rivera y Alonoo. Por MIGUEL DE MARCOS MARACH
EdIld: par DIARIO DE LA MARINA, Sociedad An6nima, constituida Por JORGE I
en is dudad de La HabanL .1 28 do anero de 1857. Por el ropero de Pascasio Lamelas Una generaci6n ante el espejo
DomlcWo social. Paneo do Marti 149 551, Apartado do Correos, ID10.
t, ociss. d. que le eacatime- grupo) de intelpctualet el qui Cuba
FRESIDENTA D15 LA EMPRESA: COPIO literiLlmente:' El Ayun- reunions cotidlariaA de I& Comi- Nomad a nuestro campabera del Be center her entre Iss; narmes
Silvia HernAndes. viuda de Rivero. tamlentr) fie Fzmeralda acordri sinn OrganizadorR, In que diseflaza.
VICEPRES IDENTE DE LA EMPRESA: el ierre de ition.establecimientos. Auliverbens., pars. forzar dernLndu Move el rw,,jnocImLento del por- cults, de dende so Infiere que su
Dr. Jorge Barrage Y Pinar. lox dies 5 y d mayo, de III p su lementartafi. r fectislyno dere- m"n fut necessna. zi In nacetaDIRECTOR INTERINO: Joao Ignacio Rivera y flernAndex m a a a. in.. con -Beflores, diJo, sgradezco viva- cho got tiene ria. coino d1jers, Orteirs. y Gadget,
motive de cele- mente Ica emfuerzon que uAtedes rea- pensaY q U e on AqUella, gut tChSAKOYA do MeSUBADMINISTRADOR: brarae una ver- lizan. No me disgusitan los prop6- .0crier1clun del nos at Ilegars, it f0tarnos, ..v
ADMINISTRADOR: bena para, ad- R[toa qua ustedea alientim paris do- 25.--como his, Par su parte, Severe G*rcla PiEllaft Guismin. Oscar Rivera. quirir un extln-w tarme con units earnisas a rayas, qued&do, &I pa- rerz. professor en el Instituto de Sang guider de Incen- Aunque confieso ml predilecci6n iecer, bautJzads, LL Clara, ensayints de cultures. y esSECRETARIO DEL r7OMTTE EJECUTrVO: Francisco Ichaso. clog; destinado Ll par las camisas de un solo color. -bay& rtgUltL- tile muy Lcendrad" y uno do
P R E C 1 0 8 D E SUBCRIPCION Centro Escolaro. r No'me diatfustan prop6aitas de do Una frustra.- lox hombres gut suzten, en -el IrXrtranjere Ras He aqui on& no- pobIsLr deiriogriUlcamente mJ ro- c 6n. Par el con- terior- lop, Idealep. critlCon y qlatiar's ticia. uns, do) porn exhaust con una dozens, do 'Territaria, 'A' V noticia, que cc camisetax de crepi. NMI, tengo trnrio, me ; % MUILdnr" de aquellis RenerRrl6n a
nedonal converile no con verge vida g todas I ce muy A&Iuda- Is. que #1 mIxmo perbenoce, he pruas que objetar en lo, qua reApecta &I
Wes 6 1.50 exnItAclones. a obrequio de un peine de bolxqlo b!e, en, nuesLro blkvho en --up.bIn-, de Santa Cla,
c;Im d complarpricia.X. Un pace de M, un beIlo articillo dp dplensa. baTrimWr; I 4.35 S i, -ii s i: i6 tndnA log Jubilon Para, LcJcaliLr mim cabelloa, ya quo In rontrario, de In inAdlito y haste Jo el tituln m)gmo que he zdaptado
Semestra . . . . . 8.10 10.40 12.70 y q u I. bruscamente, me his Dios en au dIvina misericordiR, en
Lrtlcu
Aho . . . . . . 15.60 19.80 23-60 poblado el expiritu do tIeTnoa re- so distribucl6n de last blends berreg- do In Insolente. cliche aft 4n clue part, egta gioxa. M r.cla
Aho. dominical . . . . .... 5.80 8.10 cuerrins. En primer lugar, una ver- tres, me agrac16 con ung, melena 0 Igte, filtima ad) tivo oarillee Liu- 10 ser tranAcrlt,) Intgramentp, 1111
x16n a1guna a nuestm dircurispecto tanto par lo que tiene de halagabena as sign ingenue, delectable. de le6n. effervescent y Azada. Pe- Tdavia ea ponible go'-' dor cuanto par Is. rontrihut:i6n que
EDITORIALES E8 tan noble hacer de Is. caridad ro, en fin, aeftreA de Ia, Comigi6n compattero
y, deAde luego, de Is solidaridad Organizadara, aspire Iguaimente IL ega inconformidad. ese reproche-- hace a] galuftble 1 rc:ro del Aenhumane, uns. obra, do RXte. Recuer- un chaqu& que ta-ribri contraxta con I& difust. tWo hist6rica. tan fallblp d-ntro de
do ]a primers. vez. Se efectuaba El president de Is. Comisl6n Or- indulgencia de del R'"a hacia, IaA porspeclivas Inmediatar y poco
Los ganaderos y la crisis de la carne on& verbena de raiz sartorial, ba- ganizadora, ante la demands, de nuestro general estado hist6ricO- eAP8609M. P rn mr tInRo que flJo eate titulo 3ugestivo: -Par el ro- Pascaslo Laniclas, so sInti6 aturdt- nns incite a lox hombres del 25 a mitar a tranwribir In mis decisive:
pero de Pascasio Lamelas.. Se ha- do, eatuporoso, medusado Pronun- mes despidlendo con mayor es- LA primer genertcl6n rpMbllD ESDE hace muchos dfas viene U crisis de In carne, en lo que bis organized para destinar su c16, con su habitual me'sura, unas 0 uerzo par ver isl ganamos el Pur cana-dre SpvcTo Corcla, PA*rez_acentuindose ]a escasez de a In ganaderia respects, s6lo pue, product a ]a renovacl6n del guar- palabras reglamentarial, gatorio, ys. que no el cielo. Podri haber fracaxado a no. Lo clue
carne en La HabanA. InterT0gad0J cle superarse mediate mi. li6,,_ dairropa de un hombre meritisimo, -Realmente, sector Lamelas, te- Denisto de intentar yo Is. defen nadle pupde poner en duda es Sat
a_ el precitado Pascasic Lamelas, que, nemos; too meJores antecedents so de Ise generacl6n. Ya In ha he- Lnhelo de rectifleacift moral. at
]as ganaderos acerca de las cau- tad y Una ayuda eficaz a Is cub en otros Liempos, se h9bia desta- acerca de su elegancla. Usted, par --Oye Marnerto, en treinta afios que Hevailinot de un do, pri. cho muv bien Ichaso en Is. medics. menoR en Is rnpyaria de sw bomgas de esta escasez han hecho de- nisima riqueza ganadera. La del cado par su elegancla. El sujeLo so buen gusto. par su distincl6n, ? que got' "a Y ademis, otras voces bres responsible. Sin embargo,
claraciones que cleben tenerse ganado es una indu5tiia coslosa y estaba desguarnecide, cast liara- par su sobrit-dad. ha impuesto me- mera vez que te veo ir a Its pelota . b. lerciado dede fuert del DIAplenty. La Comi3i6n Organizadora, das. Usted impuso, una tarde de RIO gin poner en apriet-os el pudor, Precisamente Is. vulneriLbIlid2d de
muy en cuen[A par ]as autorida- Ilena de riesgos. En Cuba ha cos- procedi6 a un entudic, enjundioso, Iltivia zigzagueando can destre= log resu)tarloS. go invalcr de IrLpar ser de em"teres que, el Una, case. derivanse nrimordialmente de
des, si es que de veras quiere re- tado mucho dinero y muchos es- estadistico y feliactente. Ea Indivi- sobre charcos; innumembles Y sc- EL DIA RIO Y SU S LECTO RH Nicalks Bravo Boclcmeyer, no ea
mediaTse esta deficiencia. fuerzos levantarla. Es lamentable duo estaba urgido a Is, adquisicl6n bre fariguitoa talmados, to mods, )it falts. de probidad notniris, can
-del 25-, y el otro, Severn Garcia Ue IoA principion mvoluclonarict Be
El problems hay que plAntear- que no se valoricen debidamente de Una prolija cantidad. de mate- de los pantalones con baJos; dobla- Mamorra, 26 de abril de 1947. actualmente en In frecuencis. de P#rrlr cantemp16 desdr 1ALs Vill a
Has dificiles y contradictorins-ca- dos. RA han Ilevado a In prictica. F3tc, nos
Seller director del DIARIC, DE 9,360 kcs., Is. cual c rr"'pande se- In mki visible de Squel esfuerw, y rondlioI FL un primer intent de exto en timinos de buena fe. Ngda las inversions hechas en capital misas a rayas, camiseLas de crep6, Fiel a Una vleja costumbre, que LA MARINA. Prado y Tenlente gun convention InterngrionaI a In purds. hablar dp 61 con cierto des- n
at sacs. can adaptor punts de vig- y en tra6ajo y se Is, deje a mer- calzoncillos largoa y tubulares, pa- nunca he podido veneer. me lan- lic8c!6n- el )mpulpo grnpracional
its, parciales. dando par sentado ced cle circunstancias adversai y fitielas de colors, peine can xu es- cd en el debate. enarbolando Una Rey. Habana. egtacidin COBC. Par to tanto. at asimirrito. PermitAmonns el cons ue- 1 110 bueno, pern no pudo plamar
19stimado cnmpRtriotR,* Par In pre- existed algunR interference, Osts, es to de rrcnger algo de "as pareceres, In rrallclades R rpU.SR de una detuche parR itaraliffiar no structural, cuesti6n de orden. Recuerdu mis COWS
,a priori, que son Ins cebBdOTC& de mediclas ofici&lcs todavfa MAS Ah, Dina do Israel: PascRS10, en palabrits: sente tenernos el honor de dirigir- producicia, Par I& EAQ. at utilizar Escribiendo en EI Siglo-, N fectuou preparRrl6n de Is. ciudidaa lot encomenderos a lot casille- adiviat. su natifraglo, Pro exigente y brum- -Sefior president. porn una nos a usted, pars, comunicarle que el canal perteneclente a 19 COBC. BrRyo-una de nuesti-ag PIUMPLA n1a n de una supervivencIR Indesmelesco. Comp&reci6 en una de Ins ctiestl6n de orden. RevLste usted, con motive de oelebrarse el dia, 12 Ruega. a usbtd, senior director, xe nuevag mis reMonsables--dice qu e tructible dp Ins cuadros adictos 11 ros lot responsible, per su turno Lai necesidades de Is guerra Ialtando a In verclad hist6rica, a de mayo, el Dia de ]as Hospitsles, isirva, informer de estos hechos &I R In del 25, mis que genernci6n &mcleri rfirimes.
a simultineamente de esta situa- impusieron restrictions en In pro- registrado una baia general cle nuestro PascRsio Lamelp-s, er hom- el Comitj Todo Per Mazorre, quo- Behar Durkn, s. fin d I e que 81 to fruatrRda, se In podris. llamftr rrci6n. Hacer acusaciones vRgas e clucci6n, en ]a distribuci6n y en bre mkA elegant de Cuba, con go- friend identificar a todo nuestro tiene a bien, trazlede Su queja &I nerRci6n defraudadiss. L& hornsdis Y despu6m de cierW comparaclo-.
infunclaclas no es el procedimiento Ins precious. No estamos ya en es- piecing. IRS supernumerRries. La moda de pueblo con Is causs do nuestros en- Gobterno espafial, que eff LI que co- intellectual deI primer terclo del a,_ nem oportunns con to generac'6n reglo-explica-rici Be nos ha frustra- valucionRdL francesa. que se his
aclecuado pars, resolver las com- tado cle guerra. aunque en Cuba Lo primer a que aspire nues- Ina pRntEdones con baJos doblRdos fermos mentalex, hace un Ilsona- responded en exte case. sobrevivido nor tu a1irmacidat do Is
plejas questions quo se xuAcitan creams airs. cosa. Mientras se tra inclustria ganadera es a que Be to decret6 el rey Eduardo VII de miento a todo el pueblo de Cuba, De Wed atentamente, do. Ha realizado y realize nXin en necesidad 6tica de Is. libertad-. Canle quite el clogal de log precious Inglaterra cuRndo era Principe de a fin de que cooperen con este Co- Dr. Alberto C. Cruz, Cuba, en el arden de I& culture, el CluYe el engRYIStR villareho- -Nuesen el Campo cle I& producci6n. Lo mantengan Ins precios-topes Is Gales. En cambio, olvida usted quo rnit- pare que nuestros enferrnoi; Ministro de Comunicaciones. eSfuerzo superador mi-i hondo e Ire- tr no-conformisma, net salva, fren16gico es acercarse con objetivi- econamia privada se desenvolveri forzaclos. Una inclustria maniata- nuestro PascRsio, nuestro LRn1elR.S, de Mazoria puedan ese diR dis- portante de egta specs, y gi Ins re- .0
dad a )as datos del problems, to- penosamente, en perjuicio suyo Y d& no puede ser Una inclustria ex- nuestro Brummel de In Esquina de frutRr de un poco de felicidad. sultadom de to) eirfuerw egtfin frun- t, at e_,pejo de nuestra concriencia.
trindose. a' menox en Parte, hay que Cada cual di6 de sl sus meJor" espanuva. Y I& ganaderia necesita Toyo crP6 la moda del palillo de Solicitamo.9'el envici de: Dillces, Patronato Pro-Carreters de I& atribuir10 a Ian resistencim del me- fuerzog. Ahf rstA In que quialmol,
mar informed entre aquellos ele- del pais. El ciemplo cle Ins Esta- client' ex debris de to oreja y otra, helados, refrescos, cigarros, taba- Via Bur din y. tambiOn, a que esta genpm- ]a que hicimos, 10 que pudJmos Inmentoo que concern a fordo IRS dos Uniclos es harto elocuente: expansionarse, para poder surtir a afin mfis meritoria, la del retrRto Cos y revistas con destine a Ins Madruga, Nueva Paz, Ensenada c16n de ahora no coadYUVL )a bas- grar. jAcidez resentida? IQueja
dificultacles existenteg, air Ins de- un mercado con mayor n6mero de de to novia en el forre del sent- enfermon; recluldos en el Hospital Bros "marga? ir),urrza de Resto ante Is.
tan pronto Be ha vuelto a Is ley consumiclorLs y con Una superior brero. de Dementes de Cuba, debiendo en- tantoe a aquella, obra I de supera.- nueva Reneraci6n? Nsda, de ego Es
rechas que aducen las parties on- -Graclas, muchas gracias, par vW, todo el quo Rai In clesease PRESIDENCIA c!6n..
currents o en conflict y enton- de Is oferta y Is demands, se ha capacidad adquisitiva. Nueva Pai abril 19 de 1947. Transcribarricis todavis. onto, que clue nue-,tra afirmac16n aIWue sienhaberme hecho Justicia. seflor Cho- Bus donativas a Is. sefiora Daysi Sr. Joz6 I. River Her-nAnde& nos devuelve el RIma al cuerpo: dn Is. misma. mientrias In moral coces, con cabal conocimiento de ]a quezuelo, eXclam6 Pascaslo Lame- Curbelo de SuArez Femkndez, Hos- Director del DIARIO DE LA MA- lectiva ha descendido. Asl rnoriyeIRS, abrRzAndome con inmensa gra- pital de Dementes do Cuba. MRW- RINA. ... el pequefic grUpo de Intelec- Y ssf resucitarpmos en el parrealiclad, adaptor aquellas mediclas Las expropiaciones forzosas y el maltrato tit.d. Y RdJc1on6 de Inmedlato: De tuRleA cubanos de Is. generac'6n del mexclue, sin extorsi6n cle I& naturale- rnanerRS, procure n que los Apr 25, hombres de excepel6n que, n enir. cuando sabre la sla arnariezZa, Be considered necesarias pars fond que se recauden en I& ver- ovechando la presented pam Distinguldo gefior Director: conforms con sacudir erdorzad.0 can de nuevo las; olvidadas auroclue el &basic do carne retorne, al people no benaossean stificientes para com- reiterarle nuestra, mAs alta consl- Fste Patronato, que me honro en damente nuestra apatia Rmbiental ras'prarme un chaquO. derac16n, quedamos; de usted, car- presidio, ha acordado dirigir a us- Par ]as cosas del espfritu. echAron- Graclas leg seRn dAdas a estes
mis a menos, a su estado normal. El president de to Cornisl6n Or- dialmente, led el presented, come tengo el gus- Be sabre lox hombrog Is lngratR to- apologetas par SU JUSUCiR, 0 en toHay que partir de esta premise URANTE ]a ipoca del presi- expropiar prescindiendo del Tequi- gRnizadora, despu6s de sigitar I& Par el Comiti Toda Par MawrrR, to de verificEirlo, psra, recabar del res. de hacer culture, alts, culture, do cam par gu Indulgencia. Y en
indiscutible: que lodes log que in- D dente Machado criticamos los site cle justa. y previa indemniza- campaniilR, a Ina effects de escla- Carlos Betancourt Rodriguez, DIARIO DE LA MARINA que.us- en un media poca menos clue re- neguida, ahadamos--porque at no,
recer y canalizar Is cuesti6n, dijo Presidente. ted digrL y RcertadErnente dirige,
tetvicnen en el process de pro- procedimientos expeditions. par ci6n, de acuerdo con In estableci- au efectiVL cooperacift que, en frRCtario a ]as empefios cultures. no perteneceriamos a ls. Generacift
suavemente. verildo pres- No seria violentar mucho In cue,- del 25, cuya consigns. lot Is. inoonducci6n y distribuci6n de I& car- no calificarlos rni& severamente, do al respect en el Articulo 24 -Seftor Lamelaos, estR igual form nos It
El ComitO Todo Par Mazorra ti6n afirmar que debemos R ese formidad---que a one y a otro an
mos obliga- ar d1stinguido amigo.
me tienen como interim fundamen- empleaclos en I& expropiaci6n de de nuestro C6cliga Fundamental, dos con so antigua elegancla. Us- &a
ruega no olvidemos R 108 RS11adoa el doctor Ramiro Guerra, en nues- lez puede decir, come at portugu
tal el que ese articulo exists en terrenos para ]a Carretera Central que clara y terminanternente dice led ha side, antes de so 1'U Ina, el del cuento: Vos6 ten raz6T. MAIS
MiLs belle flor6n de Is, FIsquina, do en el Hospital do Dententes de tros empehos de obtener del Go- center par& IRA necesidades de Is
canticlad y el que 4aya muchas y otras obras ptiblicas, a fin de que -nadic podri ser privado de Toyo, Usted fu6, eso in sabernos; Cuba el pr6ximo diR 12, consagr& blerno Centra.1, Ins cr6dItos nece- nac16n, y elevando Rsf el standard non toda.... LA verdad. como
personas con capacidad para ad- ejecutarlAs aceleraclamente, oun- SU pTopiedad Sine par autoridad igualmenbe, el mAs prtclado orna- do a Ins; hospitals de Is. Isla. He- sarics pars, la carretera de Is, via de vids. de Ins campesinos pobres; siempre, esti en media. PrometiSur, MRdrugg-Nueva Paz- Ensena- de estas t rmlnos. mog mucho; mucho quiAintog; pUquirirlo. Pensar air& cosa es pen- que la innecesaria urgencia go- judicial complete y par causa mento de Is. Esquina de TeJas. Us- mos insertado la corta que se nos dimes haber hecho mAs. Cierto que
led fu6 el Brummel del Puente de envia, con el fin de propender EL do de la Bran, que, come usted Muy agradecido par xu deferensar 'to absurd. 0 prescindiir de menta6a extraordinariamente el justificada cle ut liclad p6blica a Agua Dul e. Todo eso nos obliM su Mayor divulgRci6n y conozciLn conocc--han siclo terminados; Ion es- toe Rtencl6n, aprovecho Is oportu- Is. tempe3tad politics nos sorpren.
eta buena fe a clue antes met he- costwde 6% construcciones. interis social y sionspre previo of Par eso hernos, organizado esLa ver- tax personas caritRtIvas -todos los tudlos y afin no so ha acometido nidRd para. ofrecer a Usted el tes- di6 cuando arenas hablamog Lizamos refcTiclo y sin I& cual no Seri Tambiiin criticamos lot procedi- pago do to correspondent iedeus- bens, b4jb:eafe titulo sugestivo. cap- cludactanns-- que se pide pars. Ins la obra, especialmente len to que timonio de mi mayor consideriscl6n do el vuelo. Cleric que nog him possible arribar a soluciones efica mientax expeditivos-sigamos Ila- nizaci6a on ofectivo, fijada judi- tante Y, consagradw. -Par el ra- enaJenscles un 6bolo, un preaente, se reflere de Nueva Paz a I& Bron, Y Rpretjo. dar muchog tropezoner, despuda el
mindolos asi-, empieados duran- cialmente-. Emperor, no es s6lo ego Pero de PascRalis Lotmelmo. Pero tin riectierdo en ese dia. No Olvide- -ya que de Madruga a Pipiikn, eA- a. a. deanivel entre nuestro horizonte y
con Y justas. usted, con su' demands suplemen- mos en effect a Maw"A y envien- th cast terminadR --- segfin nos he Xborto Rasters. nuestro terreno hist6rica. Pero Is
Las ganaderos se han cansad. te Is ipoca del president Batista In que origins, el creciente males- taria. y adjetiva de un cheque, se Ins donRtivog a In a ftra. Day, informado un miembro del Club de gracia siempre esti en trJunfar con
. Leonei de Madruga, el sector Ma- I& realidad que se tiene, y sobre
de hablar de Una crisis muy grave en Is expropiaci6n dc terreno, tar del propictario, clando motive trestorna, nuestros Planes. si Curbelo de Sufirez eFernindez, nuel Alanso. cuyo club ha, side Is. Pars, It DIARTO DE LA MARI- ell&. Estas defersas &on un Pace.
dentro de au sector. Eja cri par& el ensanche y reconstrucci6n a qucigs muy Justificaclas par PRAC"o, I.Amelas, en el desven- distinguida esposa del director de primer entitled en tomar tan im- NA es un deber cooperLr IL Is, res'" e I ciJamiento de so traje, pero aquel contra. mks bien, to explicari6n de nuestro
ficilmente comparable, salv cle In Calzada de Columbia y CA- parte del mismo. come las que nos pre con relieves brillantes dexlem portante iniclativa. At propio tiem- lizaci6n de obras que, come c f c
se quicran cerrar Ins oics ante eiia Ile cle Santa Rosa, 'en el t rmino mueven a comentar el asu nto. Abi W y de elegancia, replic6: po, quiero hacer hincapi6 en In rreterEL. responded s. Una necesidad No triunfamos. Hicimos a6lo Iamunicipal de Marianao, cuyal eitin para, demostrarlo las formu- -Alto a. ese plate qua tJenernog- La Habana, abril 27. grRn importance de esta carrete- Pilblica. En otraz occasions hmo., bar de desmonte y de siembra. Quly alen1re a Iiraciln cloginitica, ra, ya que de c0listruirse, me Pon- seftaladc, Ia insuperable importance.
infundada, de que todo obras. habiendo side iniciaclas en laclas intitilmente contra ei decreto Cos. Nada cle demand suplemen- Sefior director del DIARIO DE tames del camino, es verdad. el vo.
es conia- tarls. y adjetiva. Demand esen- LA MARINA. Muy distinguldo Sr.: drAn en explotacl6n on& cantidad de esa via en construccl6n, P" calismo anquilosado que pasaba offbulaci6n, ocultamiento' etc. las postrimerias de aquel regimen, n6mero 1196 cle 21 cle maize cle cial, mi querido Aniceto Corrode- Hac incalculable cle caballerlas de le- ton amplia y rica zon& Los bene- cialmente par culture. Abrimos; otra
Como se quiso realizarlas In MiS Tipida- 1945, par el cual se establecI6 que guns. Demand sustantiva, comple- nificoe 11nos dias lei en su mag- MCCS tierras de ]a Ci6naga. de Za- ficlos de torte gOnero que Be obten- vez 8, 1 qnundo In sensibildad y el
si en material de reses fuese tan pei,16dico Una carta. sabre pats. principalmente en las alem- drian, una vez terming da, resultant
mente potible, con el objeto de no se efectuara el aumento de 10 tamente sustantiva. uria ernisora de 1,a Habana que no bras cle Rrroz, en cariticlad sufi- Inc effect pensar cubanos. BaJamos a Marti
ficil cscamotcar a camuflagear Ia alculables, en 0.
inaugurarlas el 4 cle septiembre, par ciento en los alquileres de Se habiR credo un conflict. Lo deja escuchar en Ia onda Carl& a de Ins peclestales para hacer de il
Mercancia. complic6 Rfin mks el Tesorero de ]a emLsora de Madrid. Yo quiero IAbaro vivo. GTitamos Ia urgencia
fecha conmemorativa de'l golpe de )as casas, locales y habilaciones a
ese legato de Ica ganaderos, ]a Comls16n OrganizRclorn, un hom- Rh .dir que esa misma ennisoi Ra- de darle contenido de nac16n a Is,
- que se refiere el Agliculo III del lire logaritmico y de pocas PRIR- din Progreso, tampoco me d'a is
kc6mo Be ha Tespondido? jTra- ma vez e I afia, 1944. a nit Radio Londres. Entiendo ar repfiblica puramente Juridica y poIns sargentos, celebracla par 61ti decreto n6mero 804 cle 28 do 6ras, &I decir: ej El tesoro de Ia Iengua fr icesa litica. Un partido---como lo recortando cle ayuclar y de estimular a En atenci6ri a quejas que nos marzo cle 1944, sine a partir del -Nuestro president tiene toda, de radio y puedo aseguriArle que esa Par GEORGE DUHAMEL, daba noblemente Rosel16 hace unog
Is, inclustria? Fijando Una politics Ilegan, y consecuentes con el cri- 29 cle marzo de 1946, y el nu', I& raz6n. Trastorns, Usted nuestros emisora est& fuera de tods. ley: so dias del ABC-p]Fknte6 con clarldad
de pro4ucci6n capaz de rehabilitar I planes, senior Lamelm. Homes ur- onds. sale tan esparcida que cubre (Miesnbro de In Academia Francesis) y vigor insuperados el problema de
eta fU terio sustentado anteriormente, no mere 626 de 13 de marzo de co- dido una. verbena baJo este titulo, mks de diez kilociclos y cada dia MIFNTRAS que on compRfila del nes y bacer vids. social en un meente de riqueza? No. Mien- ]a rebabilitaci6n cubana dentro do
podemos dejar de critical ]as pro- rriente afio, que no permit efec- que es par& usted una nube pro- cambia de exactitude. Yo no .0 go#. Director del InAtituto de Ar- din en el cua.1 no se sentirk extran- un marco nocional; otro particle do
tras lot dirigentes de Ia ganaderia cedimientas que expeditivamente tuRr el nuevo aumento de 10 par Picia: -Par el ropero de Poscasio bacen Ins directors; de Radio. queologla, visitabs, en El Cairo los Jere. gente del 25 (oh. manes de Afaftlnacional dan Ia voz de alarm& Lamelas'. Herons qrganizado la
.. Be vienen Aiguiendo en Ia expro- ciento en lot alquileres de las ca- verbena con Un claro sentido re- Mucha Rgradeceria que diese pu- centroa de Ia Allarres, Fratioengs, que Regrea,& Paris aleacilutsnnente nes VWenal) estren6 con otras mianunciando que si Ins cosas it- piaci6n de terrenos pars, construc- %at cleclicadvis exclusivamente a caudatoria: el pow de In suerte, blicaci6n de esta, cartn. Con el ma- existent tarribldn en toda, to Am6ri- reconfortado ante We. magnifiers, ras IL militancia social. Entre todox.
guen come van, Ilegarg un me- ci6n de avenidas,' CAIRs-escuelas, vivienclas, cuando Ia rents. que es- venta de Juges de frutais rueda yor agradecimiento le saluda, ca latina, penraba, en el porvenir convioci6n y gozabs, todavia, evo- rompimos Ica cuadros de las vieJas
mento en que no existiri prictica- I. giratorla, Juego de Ins tres tapi- Halherine Tickell. de I& lengua francesa en el mundo cfindoIR, noepistamenteporque g6- oLigarqulas political y Ilevamos &I
rurales. etc., en realidad no ur- tuvieren abonando en 6 actua i- tas, un que so nos preparC y mis reflexin- In pienso en In pas; del mundo, pals a uns. nueva Constituci6n, mks
mente I& ganaderfa cubana, ]as I a titans, que sabe conjugal nes-me wpresuro a declararla--, no cuando, ahriendo mi oorreo me en- IL I& alters de los tempos y de su
genies, pero que aunque )a fuesen dad no sea superior a 25 pesoa, verbose. torque le averigua a usted eran clemperadaz: todo )a Leon- terO de Una noticla, bLatante vieja propel. expoeriincia. Ademis, hemos
responsible do nuesiro ahasteci- no justificaria ello el altar por Bino a partir del dia 29 de marzo el pasado, el presented y el future. Veamos In que dice en relaci6n trario. ya, pero que es realmente extravis- credo mucho mecanistrio nuevo de
mirento se obstinan en mantener encima-nos atenemos a In que al de 1948. Fs Incomparable en el future Im- can las interferencias a ]as radio- Fits, vieJa Alianza, francesa, des- gante. Parece que a6lo dos lenguaz, culturing, hemos escrito algunos limitodol coac6vol, de Severs eco- respect nos informan-, cle Ins Pero hay algo mis irritate en perfecto y nos cuesta un oJo de emisorns el Ministeric, de Comu- puds de IRs pruebas y deagraciaz en adelante, hRrkn ley en Its Atnornia dirigida. con Ins cuales no )a cara. llevarla a nuestTs verbena. nicaciones: de Is, guerm be hRIIL en plens, re- liberaclones y actes, de In ONU bras que se pueden exporterr, Is
hacen air& cosa que agravar un requisites legalese establecidos por relaci6n con Ia primcra de esas Hemos calculado quo con In que se novRci6n. Se install en un gram Is, lengua, wingless. y Ia lenguis ru- abrimcis &I esfuerzo universitaric
Ia Orden nfimero 34 de 7 de fe- disposiciones, come probablemen- recaude en esos espectkculos de causes nuevog que todavfa -son Una
problems cle par s* bastante dch nue tra verbenR, 4Pcr el ropero de Negociado de Radio Investigacio- numero de tamises en deride no exis- Ma. promesa de rigor y fecundidad. Pebrro de 1902, que afortunads- te )a habri en cuanto a ]a apli- tia. Refine a genes que tienen en Que en -lo sucesivo el mundo esti
code. Pascasio Lamelas., estamos en dis- ries. La Habana, abril 24 de 1947. fin cierto zentido de una, vids. abandoned a las exigencies de In ro no pudimos, con todo, recager Is
mente concede al propielario el caci6n cle Ia 61tima. Y es. que porici6n de dotarle a usted con Una Sr. director del DIARIO DE LA com cosecha que imcs.
Civilizads- No lea impose molestia cantidad, on par desgrLCi& Unit Ver- IMcimog bastante? La Historis.
Cons cuencia de elln: que no derecho cle arudir en demand de mientras Ins inquilinos fiarticul&- docena de calzoncillos, una, doCena MARINA, Prado y Tte. Rey. LL al'guna, notes 5olicitalamenorpro- dad que nadie pocirk, negsr. El in
Be embarque ganado par& La His- amparo ai Jurz complete del res tuvieron que pagar el aumen- de cRimisetas de crep#. uncs; tirnn- Habana. Seficr: In dirk. En todo ca-so, no hemas
tes neg7ros, unpus mesa. Les hace air conferences, gl6s es Is, lengua. corriente de unit
bana. Es muy natural que las re. di.0rito, cam de producirse des- te autorizado por el decreto 804 camisas a rRYRA Tengo el gusto de referirme R on en numerosoa lugai-es lea da, el &a- infinidad de ianciones. Es tRmbi6n acabado alln, ni con mucho. Toft
. de cello pegado, un traje crude Pscrito Insertado en ese DIARIO a ceso de una. bibliotec& ]a lengua de Shakespeare y ebe esta, discusift In finico que deja
ses disponibles, cad& dfa en me- acuerdo en In reference al AvAI60, descle In fecha fijada para ]a fer- y un peine pairs, sus cabellos. Us- Fu digno cargo, firmado par el Be- Dentro de poce, I& Alianza dis- Keats, y no 10 0)VIdaincis. Pero dirt muy patented es que ya nos estamos
nor canticlad. se queen en otros pudiendo opelar de I& rescluci6n tiviclad del mismo, a sea, a partir tpd pide ahora, ademAs, un cha- finr F. DurAn, vecino de I& calle pondri de pellcul" y de discos. sin vacilaci6n 'a nuestras poniendo vlejos. Y. como es natumunicipios del interior, deride In- ante Ia Audiencia de la Provincia, del 27 de marzo del afio pasado, Victoria 6, Benitez, Marianao, en En cuanto queen restableeldRA ingleaft Que eat intriera d. riLl, Ina; j6venes que vienen debris
gran Un preclo mas remunerative. dentin dr un plaza cle 15 dias. el Gobierno, hacienda caso omiso reIR('i6n con ]it Imposibiliclad de tm- normalmente ]as comunicaclones tar Is, longue, francess., Lprove- nos niegRn. Es parte del Sinn geneConsrcuenle con sus ideas del de In dispuesto par l en el ez- representR tin gasto excesivo. cuchar los programs do IR egtR- intern aclonales, to& contras de chindoac de nuegtro& infortunios, rational: tambi n nosotros negaEs ingenue tratar de exigirle al -Pido Is palabra pars. una cues- ci6n EAQ de Madrid, debido It Is, Allonza recibirkn a Ics mOxicog y no on en suma ril elegant ril bittill. mos; it nuegtros padres. Pero a one
cluefio de on articulo aue In ven- paado-no por clerto lejann-, pre.iado decreto, no empez6 a pa- ti6n cle orden, exclayn6 con Im- interferenciR que occasion unit ex- a Ins; elencos teatralps literatu- IAL lengus, fritnoeaa, hizo prue- es R lo 11nico que nos resignamog,
7
AlQ0 0W
DIMO'DE UMARNA.-MIMCOLES, 30 DE ABRIL DE 047 PAQNA CIWO
CHRONIC HABANERA
cum 1ch&&oLZary,, ro. Ra- I
Memorandilm SoCW jEn la Lega.66n de Sueda en el Vedado, celetnose fael Buirez NIVLrro. HOTEL
Guatavo Borg y Harty L uch,
Mr. y M". Cowado Skarbrtylck,
M,. y Mrs. T. M. V-1-Y, Ellbeo Or
cRA ROD, ayer tarde un, lucid y animado rrcocktail party"not y Maria Zuxeni- Gkrci& Mr Y SM10900
-Teth M;:o Quesads y doctor Leo- Mrs LAa-Aahl, My, y Mrs. LLAmore
poldo rez Rojas. Lugar : real Y el o6naul do SWI& hefOT VIdar MIAM, FLORMA
dencia, do Is'novis. Rom R Fermzxi y daeMra Pilar Mosquera
: 530 pa- OfrecWo fui par el Encargado de Negodos de Sue cia, senior Eric Wisen y por su esposs, Alexandra
"40 meridisno. I grupo jw6oraj quo en,& 1 0 100 omplias 7 co.folo,1 0 de Wim par& despedix a la gra4 soprano per" IwW G6,odque embarc* el 3 nmaho &I Norte .. w. I& beidun. Loiit. viri-i bles habdociones can
FIESTAS: de Gonzikz Muf", eK"& del rn
-Bridge Party del Santa Rita nWo de 1At&d(). boA0 P-040
Guild. Lugar: Casino Egpaftol do lwarla, Romero de vieltow Che'!A
Is Habana. Hors: I p.m. Talle, Wit rernindoez dv vel-o 0 a Radio y welifono on to.
-Comkia ofrecids par Roosits RI- Carrem, NenL IAPM de WYMM. yl() do abaoc-,'n
vacoba de Marcos, a Is nuevs dl- renoe attinhart, Cella Alvarez Rov.
r4ectiva de I& Sociedad de Can- de G Mez, EIvIra Bertini viuda df 0 PAodofna Bar y ntwo
clertos. Lugar: su Yesidencia de Pnorld, GWIL VRId6i Relrnundo dAlmendares. Hors: 1111% p.m. Martinez FrLga, Juanita Fablin d' Comodor con wre att nMXyrork", MLry Mc CLrVth&1de ditionodo.
OOMPROMISOS: Me% Cuett, ConchiLa .111 df
--Sofi& Frifiss Hern&ndez y Adol- Santo TorniA, Laura Rayn-ri cle 0 A unos "sA do las Vin.
DILSTM UIDAS POR fo Reyes Medina. Alonso, Rcait& 111vacoba de, Marm;
0 Maria Teresa ainr#,A dr WILSP1111 cipalts hendol. tootol
Iffm -%A ow Orecla, PO!re7, Angulo (it Hums.YvC. Ne. control do dos,6n.
_CoMItk de Damas de Is Ligs. Con- Us Nodarse de Beltrin. Fwrella Bretm el CiLnoer. L DispenaLrio ton yluda do Bar"16, MTA. E12-e 0 Preaos rozonobi
Waldhaurr.
Galiano 456 de Is Liga, VedslaHors: 11 antea meridiano y nue&trm corn fierm GracizIls. de
Armas. y Helen JrandLo).
d Un4cuadra de San Rafael
CONCIERTOS: Entre laz betior-Itas, Monona v LoIfta de ViLronz, Tledui de ArmaA,
--Elmledad de MiWca de Ci6mara Oonchita Clallardo, Angf'ita Sanz.
de Cuba, oanclerto pam sus sAr, y Nenz Benitez, HlIda vaWz RpirnurciFLdog. Lugar: Lyceum. Hors: 5.30 do y Is encaxitadors. Bebita MAyorpuado meridian.
ku.
MR.Imente e6tos caballeros'
N 0 W I FUNCIONES Dr. Luis Mass doctor Armando
-Debut de Maris Tema Montoya Mencla. Conrado W Massaguer. Jos.
C learance B ook Sale u oompeffia. Lugar: ePrinc;Val Nin Castellanos. TomLa AgraVia Comedia-. Horn: 9.30 p.m. quin ton,
AD Books Reduced Montt, Luis Borbolla. Tomdz
Jorge vietten.
SANTOS: 4 El canciller de IL Legacl6n do But.
LA BOHEMIA BOOKSTORE Neptune, 60 Central park --Santa Catalina de Sens, 5 too cl& Cay Pontan.
Amadcr, Lorenzo y Mariano. LA SENORA DE NORWZB
y nuestrog cornpafieros Mano Cas
tellarim. Eduardo PontanlIA y Pool
ANIVKRSARIOS NUPCIALES Con el prop6t.1to de despedirse do
pWo Ramos. Y este cronlatsLA FESTIVIDAD DE HOY sus amistacles. par embLrc&r pr6Z
El senior Fernando L6pe% Ortiz, di- TEMFORADISTAS marnente hacla los Estadca UnIdos,
La 1glesia Cat6lica celebra, en Is Catalina, de Is Carrera de Blanco rector de Is revista El Autom6vfl
fecha de hay Is festividad de Santa Herrera. de Cubse y su gentillsims, espogs Procedente dei balnearjo de San Cunde permaneceri vLnog meats, Is
Catalina de Sens, bajo cuya advoca. Maria Ldovet, climplen en esta fe- Diego de lor, Bahn8. a donde fUt a gentillsime. Mrs Henry Norweb. asEntre las seftoritas, Catalina Jane, cb tom&r las aguas, ha lleg&ft Is jen- pass del embijador de log Estad
cift estin cle dias las siguientes se- a on Is mAs complete feliciciLd, De laquierds a derechn Alexs en, con e maestro Zliseo Greset, Is "rum lisibel til dam& MRr9LrftL Scull de A va- Unldox de Amtnca. recibiri eat& t&rtan encantdora. velritis6is afins de casados. Juanita Fabbin do Mayorlass y Grecis 6 Anitulo die Humars. Detris Celia Alvares IN do y re tan estunada en nuestrA 80cie- de, cleave las sels y med1k, en Is seds
Catica Rodriguez del Pozo,, be. Conchita Badel do Orlol. dad. de Is embajada. en el Country Club,
aF ,,t mino saludarn0s R Ila seflorita, hija de los esposas It* i Tambl4n cumplen hay veintiskis
En tVnnr 6r Rumba a Sagua de Tinamo, don- SOpanlo asl aus hurnerosas LmUtLune. muy querida y muy lix Rodriguez de R11L y Cristina, de De fiesta estuvo ayer Is Legaci6n AriR de Is Opera *Julio C&ar., de corsage de gardenias. d ejerce au prolesl6n de ciruj&no etrneri
bien relacionada en la sociedad ha- pozo. aftos de dichas conyugales, el seftoi des. tanto de is colonial nort
IoLnerw, Nona Pons viuda de PL1rez Josd Menindez, conocIdo industrial de Stiecia, instalada en uns de IRs HFLndel; ArLa de Is Opera -Ricardo A continuacift Is concurrencia. d entista, ha salldo el doctor Arraan- cans, como de Is sociedad hLbLnerz.
do Is Riva. tan gentile y distinguida Tambi6n nos complacemos en 51V de eata capital y su bondLdogs espo- MeJOres residencies del Vedado., Comz6n de Loe6n*, de GTetry; Nubes EI rninistro de Franc* Exemo. Sr. do Pefta. despu6s cle puar entre nos.
;,& au hIja, In joven sehora Alina ludar en esta fecha, con motive de so. Maria Teresa, Vallejo. De siete a mieve se oelebr6 alli un de Respighl; Donne Moi tan coeur-, Philippe Grousset. otros uns ternporLda (C-ntint& an is pig. latIl")
rex do Is Riva, que goza de i,11- su Eanto, a Is sehom Ohilda Touset, cocktail party ofrecido par el encar- do Melartin; Vieux Rythme de don- El miniatTo de B61gica, Excmo. Sr.
nitas simpatlas. joven y enauataclora esposa, de nues- U _em Antoine L& Clerq.
tro quierldo amigo, Jorge Frets su- nla n conocido y estimado matrimo- gadc, de Nogocios de dicho Pal.%, se- se-. de Rangstroom; Aria de Is op de eat& sociedad, el doctor Mi- fior Erik WJsen y par su gentilisirna -TurRndott y Aria do Ia, Opera Tog- Un grupo do mat-rimonlos; formpAo Siguen las felicitaciones: senses en Pluerto Rico. Alexandra de Wisen, en honor ca. de Puccini. par Manuel A. Coroalles y Lily Mofuel Angel Pirraga y Sylvia Bacht- e0o"
le fe I n I y CaCatalina Wishingbon viuda de Ou Asimismo, saludamos a tres distin. ler, tan bells, cumplen en Is do I& notable soprano dramitica de Como encores, a petic 6n de Is ca rales, Eugenio Raynor Rcaft
=A, Catalina Forteza de Bons, Ca* do feliz Is opera de Eatocolmo, Usbel Gha- currencia, cant6 una romanza, de daval, ElLdio Ramirez Le6n. y Au.
a guiclos caballeros que estarin de dies chjL del dia, veintifin aftas
Wine, PeTdomo de Is Puente, C rnaftans, dia primer de Mayo. vids conyugal. sal, que durante varies aemanLs ha 866nchez Fuentes y dos de Is& mis gusta, de )a Cova, doctor Pablo de Is
talinis Pascual de Pie. Finalmente uns precious nifia: sido hu= ode los seflores de Wisen. populares composiclones de Ellseo Llama y Alice Steinhart Dr. Agustin
-CatLlina Alejo, tan interested. Concepri6n Elise, hija del ex colonel Dos j6venes Matrimoni Crist6- El die, tres embarca ha- Grenet, Tabaco Verde. y El Sitte- Romero y M" Rai lrez, Enrique
Kettle Brito, IEL joven y bells es- Abraham E. Godinez. y de su espoen bal Martinez Mikrquez y cailicia, de cis los EstadoB Unidoo Is exquWLR rito.. Ramirez y TeW Berenguer, doctor
pass del doctor Julio Garcia Sevilla, Cariclad Pedraza. Llano y Santiago de Solo y (3,raciella artists quien hizo gala de su espl6n- Toda, ]a tarde en el sal6n del fon- Augusta Maxwell y Sylvia VWteS,
Romero, festejan Laimismo en el die dids voz on este Rcto de syer, acorn- do se estuvieron airviendo bocaditoos doctor RaW Cowley y Emma Recio, EN LA FECHA DE MAIRANA de hay sus Bodes de Barra, que Be pahada al piano par el maestro Luis y cocktails, ast corno vincis de todas Rafael Oriol Conch ta BadeL Ratraducen en nueve aftes de ventures Borbolls. claws. fael EchevLrw y None, Aranda, Ed D e colorido precious.'
Un saludo, cordialisimO, hacemos prestigious m6dico que tiene en la co- conyug&Ies. He squil el programs que Inter- Con los seftores de Wisen atencits. or Runken y Teresita Moss, QonzaRegar anticipaclarriente hasta el es- Ionia nortearnericana una, gran clien- pret6: Isabel Ghasal, LtSVILds en mul Cori f. Guell y PaqUItA Pubil, Dr. FrRntela. Pinalmente enviamos; un smutimado y distinguido caballero Oren- do all captain de Is Marina de Gue- A sus Bodes de Flores, cuatro Lfica elo Nodarse quien celebraA su &an- rra, Felipe Cadenas, attach naval de c sados Lrriban en Is fecha. el as
to rnsfinna'dia primer de Mayo. de Is Embajada de Cuba en Wish- sector 7= Hernindes y su, encan- & inimialable frescura
Tambidn nos place saludax, con tadom espouse, Gloria Inclin.
motive de estar mariana de dias a, ington, quo tambiAn estard6 do dias
doctor Alanasio HernAndez Rivera, mariana. PinsImente galudemics al doctor
Oscar G. de Castro Bachiller y a su
EL DEBUT DE LA MONTOYA joven e interested eaposa, Maria Antonia Bringuier, qua cumplen en esNuestros elements rnfis destacados, tudiados. to die tres afts de dichas matri- y rebajadisim as en la
tgnto de Is sociedad coma del mun- Un acontecimlento artistic seriL el moniales.
do Oiplomitico y official, se darim ci debut de Is Montoya. Para todog. nuestra, felicitaci6n.
ta, eats, noche en el teatro Prin al
de Is Oomerila con motive del de t - - -
do la, gran actriz; Mexican& Maria - -
Teresa Montoya, que en calidad de
embajadora Rrica y cultural de su O ferta del
*a as encuentra hacienda una tourmde par Centro y Suramdrica.
Maria Teresa Montoya, dotada de
tin finO arte Y de un temperament 0 Air
exquiaito, a mfis de mujer elegant ROY60 y laslex ripper dl
y ]MR&, se presentarA al fronts de frente y atris, Rojo, royal 0 M tereo les
su roggnifica compaftia en Is formtdable bbra de Arturo Wing Pincro, O ferta Especial negm, Del,34 al 40
titW&dL tLe, Case en Orden- que he 13.23
de ffustar extraordinexiamente Par uu
interested tram&.
E5tL obra serd6 presented con gran ara el Lana y lasted abajo
lujoMn cuanto al vestuarto y clemis P colors royal, negro y rojo.
deta ban sido cUidaftsamente esTallas del 34 al 40
VIAJEROS 14.73
Hoy, a bordo del Florida, partirfi DIA DE LOS HOSPITALES Otros models desde 9.75 L
hacia, los Estados Unldos el joven y Y,
scom o de su belle, esPofia Mig
n6n Olmo.
So dirige & Nueva York donde pfrn=eD,. Sidbanes de 54 x 80, a
.rj6 un mes tomando un cLlr80
espectai relaclonado con su profesi6n,
en Is Universidad de Harvard, y despuk continuarkt hacla, Lake Pl-LL
pars un breve descanw. 1W
Rumba a Nueva York salen par 2 A 0
Is via eirea el doctor Antonio Arturo Sinchez de Bustarn&nte, renOmbrado abogado y su esPosa, tan intorceaute, Gloria Alvarez. El lunea 12 de Mayo se celebrarl el Dia de
A
Ban Ilegado de M6xico pars poser los Hospitales. Haga usted planes desda
Una temporada en nuestra capital ILs
distin idas sefjoritas Laura Rome- ahora para visitor alganog ese dia y presto
ro, hil-UL del que fuers embajador de
M6xico en Cuba doctor Josd Rub6n su concurs a la intense labor que realizan 0
Romero y Margarita Morales, quie- numerosas comisiones de damas de nuestra -.1
lies se hospeclan en Is residence de
is seborits. Ang6lice, SAncbezZaYas, mejor weiedad, m6dicos y enfermeras, a A p t' tenem os ya las
en Miramar.
ZL BRIDGE BENEFICO DE ESTA fin de lograr mis comfort y algfin entree.
TARDE nimiento a los que sufren. Nuevas y esperadas
Muy concurriclos se veriLn esta tardo los salons del Carina Espaftol do
Is Habana, con motive de la oelebra- Bajo el lema de -Sasknga una cama se han
Ci6n del snUnclado bridge party benbnoo del Bsnt Rita Guild de Is Be- movilizado las mejores voluntades. Y FIN
ban&, que todoo; Jos ahos organize un DE SIGLO cooper ofireciendo a un precio
gr-dpo de entusta3tas distinguidas
goftmg y sefloritas de a colonla norteamericana de Is sociedad habane- especial estas magnificas Sibanas, ideals T rusas Jantzen.
TL, a benefic del oolegio de Is 1gle- ara una donaci6n al CALIXTO GARCIA
ci6n numerosca nifios padres de e-,& u. otro cualq-iera de nuestros Hospitales.
gig del Cristo, donde reciben educe- r I I '
A lag treg de In tarde darh carnien- lWalas y adquiera las que pueda! _1 0 7 15 la vara
so este bridge, on cuya, organizacl6n -modetos en
so hIL distinguldo este gnpo de se- M ay aneve
floras:
Ms. H. Duplanteg, Mrs. H. Pepper. IrNe to olvidlel El loxes 12 tallas del 34 at 40
PAGINA SEIS DIARIO DE LA- MARNA.-MIERCOLES. 30 DE ABRIL DE 1947 A80 CXV
Las Noddas Detr6s de las Noticias
POSICION DEM UNION SOVIETICA
DiScurm de W ltar Llppm=t4 n2clOnalists con nuestro EN TRE VIS TA A STALIN
en ocast6n de pr a apoyo. a con una, victoria roja, con -------general.de In trig6sinia"rennidn Is, ayuds de Rusia, ni por media del
&no&] de I& Ciinara de Onner- acuerdo qua al general Marshall Par MALLON
cio do JOB Estados Unidoo de tratd de lograr. RI atatu cluo. Be I (Exchadva, Dam *I DIASUO DZ Lk M ARINA, de King Features gyndicwte)
Am6rfca. mantlene eaencialmente IguaJI y I&
UnterPretacidn de JosA Caminero) terminaci6n de 149 ACtuacionts del WASMINGTON, abril. -No squi se"irla) al Gobierm wriAtim cOgeneral Marshall ewbbina as debid Ligunod comentarjow al leff rt*nz6 a sclayar a, -xc,06ente 7
Pranunciado el dia 29 do abril a Ia decision de aceptar es4 verdad Ia mtmvi&tL de Harald Staxsen aprrob6 Ia LdmW6n de tip correzdo 1947 y limiter nuestra,"Jintiarvenci6n an con at seneranxtroo, Stalin: ponsai permanent do) _rRerald
China par al presents, a ndo a (fill, Staft amp- Tribune-. (Bien, blen. ?1tO no 1,11Chiang Ka pays
Shores Fstnv segurn cle qua us. I she solamente, haata al 0. rL a StLAsan qUe vo nada qua ver con el 4accldente Punta de qua pueds6 mamtener al Ia press ti- te sufrido an Is pasad, jwlnan&
-statu quo- Pero no hasta al do wo t trainers, desvir- par al TrIburA. al amptar #1
des desearian que yn entrase Ininediatarriente en matcria esto as, 4*4
facilitarle I& manners, de gapar Ia 10 t6a Iss, Informs.- anuncia dr. Una pL&a del ParUque hablase acerca de niie lras re- guerra civil. Heats al presinte Ia cio n a a sayLAU. do ComuniBta, en que Be hacis Una
laclones con Ia Unift SmiOtica. Uni6n Sovi4tica ha.liniltado su in- ca&. (Par DOC propaganda tan burda. qua at al
Prwiernns nielor ier dnndp nos tervencl6n a apoyar a I& China Roo- de nuevo Stalin Partida Is pudo hac*r ac*ptable pr
encontramrssituado., rprorciando JEL Ia stificiente Per& qua pueds. nos Indlea. que Lin& Gomisjtn CongTezlona.). AdfCOMO se han desarrolladn los acon- retener Ia qua ha logrado, pero no estamas air& va mM, so Invitabs Pa epw anuria
tecLmientos dezrie que los ahados Ia bastante Para qua puLda con- e q u I v a cado a. a Ia& republicans s. qiw cantrllograron I& elaboracibn de un plan quistar al re6ta de China, jHay a)go inte- buyeran, enviando dornativoe pax&
qua result en uns. cornpieta vicLo- F-sta decision, qua file. to qua he reftnLe, an eso?). pager al Importe del referidn
ria sabre A)em&nJa, el Japan y los dRdo en Ilamar al comienzo del Pa- -C&Iffica &I -Herald de anuncloi.
saOlites. -o fu6 en e" Mofi de riodo de Maxshall Be tom6 pare. It- diarlo destacado.. (rAliera qua y RAI 5ucesivaraprite,
1943. ctiando los Tres Grandes se miter nUestra intervencift al esta- nunca me liame perjadigt& des- Ahom bien, sun a ri"go d- inreunieron en TeherAn. Entonre5 y tus quo.. Se tOM6 justamente an- tacado, pues; entolloes sabrrt qUe "rrlr an un -accidentoe. debida a
por vez p=era pudieron ellos pn- t s de qua el general Marshall so CStoy equivocado). que solamente wy un perlodixta.
sar n,-, y& en sostenerse en las Is- hiciera cargo de Ia Becretaria de gAhors. &credit& au corrimponalak. con 28 afica doe experlencia- ap
las BritAnicas, Stahngrado, AIR- (Aji! yR veo qUe 'al el r1bune. fl- qua he vista relteradamente c6mO
Estado, AA4, earleaturas siguen represenmein en Nueva Guinea y evitar tu6 a su hombre an moocr Pay- luncionan Interiormente estu totando an nuestra, fillies Is mix fins manentementoe y va decir perma- sas, debo decir qua Is. e7plicacl6n
]a derrota, sino qua tambi6n en La decisl6n china fud seguida de
corno habriR de gamarse Is, guerra un suceso qua liable. sido previsto expred6ft do Ica seuttudentos rea- nentemente-, QUIero indicar -al puede encontrarse an los siguleny an c6rno habria de ser el mundo descie hacis. algiln tiemP0 y qua no Ift de is cludadanis de cads, pals. gusto future de Stalin#. Leis hecho6:
luego de qua terminate el conflic- podia posponerse mucho inis. Este -Dice qua trath dt POner fin a La- campafia prerldencial de
to Wico. fu6 Ia decision del Goblerno ingl6a FAtas tM son especiALMente sCu- Ia censure, logrando rnLIW resul- Stamen no he Ida blen. I.A rl,Antes de aquel moment las di- de qjue hable, liegade a career do daL AMbs lenemos Is, Interprets- tsdos,. QCuindo fig am? pjUnc& z6n bier obvia ha 660 qua al Goferencias que podrfan divider a los ]as recursos militates y econ6micos clita. qua nou da BuDgeford, del me enter del particular, jjn harn. biemo y su popWar politics exaliados se s=ergieron ante el pe- qup necesitaba Para mantener to- Pittsbur& Post-C*azetta-, de Is se- bra qua tiene taritc, qua ocult&r ne- terror (tan popular qua ha sido
ligro coffin y Ia ruda lucha par Ia dos sus sectors en Is. antigUa lines titud de Wallace. LjL mam de Sta- cesita de todoo; modoj Una aenpu- sprobada par &mbos partidoe) no f
supervivencia. Pero. de entonces de demarcacl6n lijadaPor al acuer- lln'mueve los cordless que haoen rai- dejaba mucha oporturuclad a Stas- ii,
en Ia adelante. ran In victoria fi- do Roosevelt-Churchill-Stalin, -mo&cfi, Lbril 14. staawn ha- ben Para popularlzarse a sl mismo.
net a Ia vista. claramente se cam- Las rRmnes qua han obligado a ballar a] nitifieco Walliace que Sri- his con Stalin sabre lag relaclonea Par eso fut a Rusla. Willkie alprendf6 qua no habrie. Paz hasta y ]as britAnico. a retirarse del- fronts ta: 4;Ablijo Is. politics exterior de Proms. ruacamerieLn" (doe per- canz6 de ess. forma Ia popularta menos qua se Ilegara a un acuer- de medio-este son naturalmente, americans!*. Luego, fluttoo, del Eonas qua son experts an a) pro- dad n Una ocaa16n. Pero entonaPhiladelphis Inquirer., 1. ve re- blema), inlentras Staaeen realize. cog las cosas Pran different. El
do entre JOB victorioscs alinclos. En bien sabidws ya y no habni de de- su viaje de krivestillacift de he- Goblerno sovi6tco no resultabs.
verdLd. Ica aliados tendriRn qua tenerme a analizarlas de nuevo an gando I& senallin de In desconflan a has.. (Me apostaria a qua ]as bnl- tan rezpuWv,) para, muchas perbacer ]a pas entre ellor, antes de toda, su extensift. Estas son. an Pa-- saa do Amtrlci6 con uns liamads. ccs; haCbOs qua encontr6 an Mos- nonas. No habla Run revelado sus
aWallace, al campesino simpl6n de cd fueron log qua Is dieron a co- intenciones y prop6sitos de accl6n,
que ptidieran' hacer Is. Paz con sus rRs palabrRs, qua al Imperio, del
enernigos. cual Ia India era au principal ha- low", y un comentarlo: y Is DOCer 106 agents de Stalin, para ante Is. ONTJ, an Londres, an PaEn on labor, Is de intentar tin ber, Be est& liquidanda y qua al cowba, odlo!x. beneficio de Otoa). ris, y habits., dig(Lmoslo. an Ias proRcUerdo entre ]as Tres Grandes, Reino Unido as halla tan grave- -Stalin dice qua trat,6, gin sa- Was Conferenclas de Mosc .,,
Podemog decir qua hubo dos Porto- mente debilitado par )as doe gue- La extraordin" carlestura de tisfactorfos reffultados, de aliviar Is Sin embargo, Btazmn debe hedos y qua abora, nos encobtrRmas rrns de este siglo qua career del I&, parts Werlor, Vna de las mis censure, pues log diaxias amerira- bar tenido un conseJera de publial conlienzo del tercero. Para ma- podprin human, In fortaleza. mi- finas de egos flempos. El fot6" 0 nos hLCiJLn LPWWAY at Gobiarna cJdad qua sabla qua 6ste no reyor CILridad y brevedad habrd de litar. Ia opacidad productive y ]as -La Historla--41ee al grupo f sovittloo como un jardin sool6gi- dbia suliciente atenc16n de parts
l1amarlos al Periodic Ronwvelt- recursos econ6micos necesarios Pa- or co-. (En otru palabras, al las dia- de la. prensa. americans. Era soChurchill-Stalin; el period Byrnes, rp. mantener y Utilizar todas Ins mado por is gra., (Mr.Bevin) ; al rics americance publican Ia qua lamented Una del gran grupo de
Bevin-Molotov y al perlodo de posiciones estrat,6gicas del antiguo f2_ 1 Sr, (Mr. Marshall), y of jnvitxdo, Stalin desea y jamis Incurren an candidate Rspirantes a Is. PresiMarshall. UnIo"it'. (Mr. Molotov): -Miren ai palarito.. un error, entonces al podris. Lit- dencia y to qua hacia no regults.RedUcido a Bus elements Per- Entre esas posiclones estratkgi- T al P&JR0110 08 IS V2,16MR, 6e IS viar Is censura., stendo al juez dnl- be tan unportw2te corno Ia qua
m1nentes, libre de todos Jos asun- cas ninguna mAs important queal pas. 0 on& advertencis aportuns CO Para proclarnar cuando Be ha otroa declan. Pero al ebubcar heMediterrAnec, oriental y al Media- Incurrido an error). cbo6. an Europa Is proporcion4L.
tOS seCllnclarios, al resultado neto al Is bay. -Stalin replied qua Is. negative, ria Ia qua preclEaba. Lo qua dldel PerfOda de Rocisevelt-Churchill- este. Grecia. y par encima. de todo JL
Stalled Be redujo a Un acuerdo so- Turquia, son como Una puerta qua a admJtir un correSponsal perma- Jere. a hiciers. &III y despu" de au
bre Ia lines, de frontera militer puede ser abierts. bacia sfuera, ante del eNew York Herald Trl- regreso, ozo aerial grades notfdonde Ins troops britinicoamerica- coma hacia dentro. A trav6s de as& bune- habla sido al resultado de alas.
nos babriwn de encontrarse ELI ter puerta Rusta puede descender so- est6 al mayor peligro do guerrs' lag frontiers de Grecla. Debenice Lin -acridente an nuestrIL political EI trial de este juego as qua toHay muchos desesperades, pistol decir qua an los tftntinas de ese T O PICO IN T ER N A CIO N AL (Par supuesto qua nuncs incurred dos Ia hemos vista de antemano,
bra IRs grades reglones petrolife-, a- .0
mintr las hostilidades Y an Ia qua r0s, conspiradores an ambo, cam, tratado estamos dispuestoa a re- an error an Rusts. 861o current Pensando qua Ia gente habria alhabrian de cletenerse sin avanzar ras del Medic-este y tambikn soUn paso raLs, Aquella. frontera mi- bra al MediterrAn8c, y actual so- pas; bay muchas cabezas locas concern al especial inteTta de Is IFTJERZAS DR DESINTEGRACION EN EVIDENCIA? accidents. Crean aquillo de: -Y o vidado al detalle, he vuelto & hLlitar Be extenderia a trav6s de bra el bajo venture de Europa. Pa- siempre dispuestas a tirax del go- Un16n Sovi0tica an Is, seguridad Y un Dios ateo, qua tambiOn SOY cerlo, pars. qua Ia crean do nueva.
ropw desde Stettin, an al Mar BAI- ro a. trav6s do esta misma puerta. ttllo, hay fanAticos y hay especti- de Jos Dardaneloa y an I& libertad a a1gunas veces, Stalin no En realidad. alias tandrian que alturca, si se abre hacia dentr ser- adores qua han Perdido fortune y de Paso an tempos de Paz y an al cl6n con al future de nuestra civi- puede ester tan aeguro de qua su vidar todo Ia qua aaben qua as
Voo, hasta los suburbios de Trieste, 0 posici6n y estfin deseoscs de recu- curso de operacitines militaries qua lizacitin no pueden enfo-carse con No parece al General muy con- atelsta deidad props. no 10 hag& verdad.
an al Adrifitica y, entonces, a a viria Izualmente Para qua Una gran perRrlas an Line nuevs. guerra. sean. dis tiestas par Us Naciones generalldades a 16rmulaz vagas. No fisda an cuanta a. Is. accift del incurrir an er... digemoa major En este caso, Stalin ha heclio
largo cle I& frontera septentrional, potency a naval y a6rea, pudiers, in- I p
gerirse an elLM&r Negro y actual Unidas. En negar al derecho de Is pueden resolverse con Ia qua Lin- dempo, y an esto hay qua darle ]a (7) an accidentss. Ia qua slempre ha sido au norma.
de Grecia, al norte de Turquis an al El balance del poder qua Be he- tTn16nL Soviftiol, X IS posesl6n ff- coln Ilsm6 tabstracciones perniclo. raz6n. Como wr b16 un gran Mass- -ES un diaxio des;Lacado., (Va- No cedib ni un Apice a Stamen, a
Mar Negro, ELAci largo de JOB liml- sabre al bajo venture de Rusia. llaba bastante estabilizado an al sica del eatrecho; debeinoa estar Bus. Be requieren soluclones con- tro de Is. politics, MacchlaveIli: -al mos, qua estos ruscis ciertamente Ia prenza americans ni tampocc, tes de Irin, J36r al norte, Para ]as Par estas razones Ia decis16n del perlodo Ro6sevelt-ChurchIll-Stalin
ru" Y a Ia largo de los limits de dispuestoa a congiderar CULIquier cretas p a r a questions definidni tempo puede traer ta-nto bien como eztAn aprendiendo I& forma de ob- se desv16 an Ia mfiA minima do
Gobierno britAnico al effect de qua se ha tornado ahora extremada- los Estaclog su census, a prop6sitos.
Irin, par al our, pars, JOB britAnicos. no podria culdar par mAs tempo mente, peligro6amente inestable. proposicl6n qua signifique un con- y extraordinariamente complicadas, mail. No6otrcc an nuestro comen- toner pubilcidad an trol international de carieter civil dijo al general George C. Marshall, tario del dia 11 de los corrientej. Uniclog. Pero alias toman al co- Mantuvo todas Bus ideas y ha, loEn al Lejapo Este correrla a tra- de Is. puerts turcs. fu6 un suceso lzs Estadcs Unidos Be encuen- Y Bus garantim. an su infbrme, par radio, al pueblo recordibamos Is frase de Kinder- nocido Republican Journal. que, grado qua Is. proms. LmericariL 14
vAs do Korft ew al paralela 80. En de trascendental importance. rud incidentalmente, as realmen
tran virtualmente solos, mante- do Jos Estados Unidos, sabre 13 Wn a Jules Cambon, durante Una r a dte ezo. haga al juego.
Chino, Is lines, no estaba, muy cla- al suceso mis important de toda niendo a rays. al poderio milltar 9.-En Ewopa, debernos AemLn. Y So pagan un titular 08 co- Creo qua tanto Stalin como
rificads torque, sunque te6rica- la Pra postlitlica. Signific6 qua a de Ia Unl6n Bovi6tica sin "ados dar--sin compromlso-un acuerdo conference de MoscA. Son cues- negociac16n an qua ambos interve- lumnas y Una informaci6n data.- itan nuevos Lgentes
menos qua JOB Estatics; Unidos in- Ia descentralizacidin tictift qua Be relacionan con fron. nian. IA rpini6n pilblics, se impa- t- n -mente dentio del acuerdo al Go- sabre politics Ilada. an Ia. primers plane). So publi.fdad. Ambos estAn haefectivos y obligados al mismo tiem- de Alemanta y teras, con al poder pars, impedir !a clentRba an AlemanJa y an 111rancIR;
bierno Nacionalista, cis Chiang Kai- tervinlesen para reemplazar a Ica po a mantener Ia vida econ6mica. debernos estar ft- y al d dijo a --ii Dos dias despu6s de Ia entre- clendo un juego qua no tiene vieNhek eEt9b1 9UPUesto a recobrar Ia ingleses, Ia antigua linea, Racecvell- puegtog al resultre necesxid & fe. agreal6n military y con al control do iplamitico alemin Vists, (ninOn perlodista, pudo con- toria possible.
de Ia Europa Occidental y de Una derar las zonas occiden cam qua son esancIAICS Para Ia vIda calega francs: Dejerrics qua heChina toda, Inchiso Is Manchuria, Churchill-Stalin, qua habla lograda Islas le- deL*,millones do personas*, agreed blen: usted ansfa Ilegar a un resu)Ia wrdad era qua a Chiang Kai fljax al thrminc, de Ia exParksJO-1 considerable parte del mundo. To- manas sun cuando In Un16n
shek Is resultaba impossible Ia ta- sovi6tica, ya no habriede server a davfa hay uri bilaxice. Pero no po- i6tica se nel*r 9. a permit So- dai ts- El secretary de Estado, co- tado y yo tambiAn: Pero hay qua demos coilflax an 61. No Podernas v ir-que lag Mientras Ia vida pasa
rft Porque Is China as encontraba W prop6sito. Y eso, as, precisa- mantener a Is. defensive Una tan alemanes oe 'Au San& paxticipaxLn InO BG echL, dO ver, cast respite n ucs- esperar a qua al amor proplio se dividift par Is guerra, civil. una. de mente, par qua al pr*sidente Tru- inmenss. parte del mundo contra an tat leosirscift Rermana. Pe" tras.Palsbika del 21 de msLrza pr6- gaste,. Stalin, an EU entrevists. con Iss-partes derivando ayuda de Ru- man se dirigi6 al Congreaci an mar- Ia despaciosa prezi6n a infiltracl6n Is constitueft do Is nueva, Ale- ximo pasado, cuando comentando Marshall, seOn al General acilba al& y Is otra de los Estados; Unidos. 7,o Itimo Para, pedir, no solamente de Ia Uni6n, Sovi6tica. Si al pre- mania qua noscitros emplaz&ramos unas declaraciones de Wallace. ano- de revelarnos, Ia dijo a.Igo paxecido; RECVERDOS DE LA GUERRA
gin embargo, aunque no habla un dinero, sino de hecho Ia autoriza- sente estado do cases conuntia ha- an las Zonas occidentales deberin Ubamos qua eel crecirniento y am. Pero al General no parece fiarxe
scuerdo firms sabre Una lines, fron- c16n Para qua los Estados Unidas bremos de encontrarnos a Ia mer- &er cIsr%mente designsclas parn Is plitud de Jan industries qua actual, mucho del tempo a de Ins palitbras teriza. an China, como Ia habia an reempla7asen a Jos Iligleses y con- admIsl6h, de, For W]ILLY DR BLANCK
ced de incidental que Pudieran Estados alemaries at- mente dan ocupac16n a milicnes de de Stalin. Seg in Marshall, al antiXurbpa entre JOB aovieticos y nos- frontaran directemente a Ia Unl6n tuadds; an Is zons russ an ijuales obreras y emplawdos, no podria con- guo -secretario del Partido-, hov xxx
otras, ii habia, 7 "late de facto Una Soviftira an al Media-este. canducir a ]a guerra, El hecho do cond clones afempre y cuando los tinuar al sIgulen pudlers. estorbRr- primer ministry y marizes.1, le di)o
frOnterm a 10 largo de Ia lines, qua qua al intent de manteneT Ia 11- rusoa eatuviesen dispuestOg a per- lo-'. YL Ia haga. parque domine las que era. necesaric, tener paciencia-: P OR centenares se contaroh ]as ca- 1943, con hierras an las piernas,
MPRia Ia China RoJa de Ia China Aunclue tal gituact6n. obligate, al nea, er. tan fatigante.. tan caro y
Naclonalista. Ninguns de Im dos presidents Truman a actual; sun- tan peligrom sumentank a Un gra- mltirlo fuentes de matertas primes a Jos qua no habia qua entregarse a a soa femeninos de devoct6n y de muletas baJo al brazo y vestids
parties ha. Aido, Ia suliclentemente qua ]a intervencl6n americans, an do pellgroso tambi6n Ia tensift an 4.-Debemog tambl6n decirleg a vias maritimas qua conducen a ellas. desesperac16n.. sacrificios; it Ia causs. ptlblica. Los con especial chaqueta de cuero, se
poderces pars ganar Ia guerra civil. al Medio-este results, inevitable erAe pals y an al mundo enter. Ica rusoa qua an Ia que conclerne En aquella, ocasi6n nos referiam3s -Sinceramente, quisiers, que al inds ban quedado escritos on core- empefM an caminar y iia, Ia pudo Una vez qua las ingleses e retira-, a )a Europa continental, basta. sus a leg Estados Uniclos; Pero as& aft-- -generalisimo-zotro nuevo titu- zones desconocidos. y, obligada a mantentraeen yeso,
La frontiers military establecids ran de RIII, no hay par qu6 dis- Esto traeri consigo 196 idea de proplas fronteru, proponemcis qua mIci6n as applicable a cualquler pals. 10-estuviers, an Ia clerto; y que N a relataxi fu4, acostada, a dLr a cass do Una
durante al period de Roosevelt- da y de Una guerra pre- ello se traduJeEe an un mayor cafrazar las dificultades, al costo y los Una cruza Ia ellos, las Ingleses y noaotros evs- ninguno de its. suya. Al recuperar sus brazog
Churchill-Stalin Subsists y as man. riesgoa de nuestra posict6n actual. ventiva, pars, poner thrmino a cuemos tods' Europa, dejjLndo do- ll piritu de cooperac16n par paxte de ;g-__ alias. Pero evo- clerto vigor, Bu ferreg fuerza de
Ilene virtualmente intact. desdo ansledad y Ia preocupacidin.
qua fu6 scordads con Stalin du- En primer lugar, aunque no ca- tris solo troops gimb6licas an Ale- Ia delegac16n sovi6tica an las con- car6 Una, no voluntad Ia permiti6 durante periorants Ia guerra- Subsists no torque recemos de amillos y de spoyo mo- Tal posici6n puede ser com;..- mania. Debemos pLdirles entoncesi E General Ia reconoce asi. Dan- ferenclas futures; Pero perteneciente a dog '.evantarse y ha#& realizar alastisfaga a ninguno de los Tres r.1 nos encontramog virtualmente da. a Ia qua exists an Una guerra quo Be Unan a nosotroa par& aps- dequieTR qua se lijen fronteras- esas categorlas guna limpieza. an Bit plaza.
Grades Sino torque fija is Unes. solos an Ia qua respects a pocle- an Ia qua ninguna do las dos Par- &inar Ia formact6r, de Una unl6n afirma an otra parte de su discur- IV par Bar E41o re- CoEiiL ells, para los hijos de Bus
donde Ins respectivas fuerzas arms- rici milltar y recurscs econ6micos teS aStA diSpUeSta. a nogociar Luii- econ6mica europea, Debemos pedir- so-no deben constitUirse barriers flejo del espiri- Lraistades. Pero ftecuentemente se
dw so onocintraron al terminal Ia pars, confront&X S. I& Unift Sovid- les son JOB thrininos sabre los cua- ]as qua permitan a JOB Palau do para al commercial y al trifico de Ia Pero al General estima que -Ia tu brit&nico: El vein obligada a reiniresar an al
guerra.. Ninguns de, ellas podria. tica an Asia y an Europa. Las mis- les estik dispuesta a Dever a un au orbits qua ingresen an ass. producci6n, de los cuales depends reconstruccift cle Europa Be hs do- de Una seAora, hospital. En IM qued6 definitivacruzar as& linex sin pravocar un mas rawness qua obligaron a JOB arreglo y cuando, pot lo. Main al uni6n econ6mica y quo instruys a al bienestar de Europa-. Es clara morado ya muCho mis do Ia qua se Mrs. Par- mente an Una. Los rificiries, a CAUchoclue. Esta lines que f1ja Ia al- ingleses a abandoner al 14edio-es- Punta de vista qua prevalence as las partidos comunistas an al resto qua, Para su objeto. conventale It&- esperaba....- Asegura 61 quo! .6A ter, casada an sa, de Ia prolongads. postracitin, Ia
tuacift ruffitar, so canvirti6 tam- to Is obligarAn tambi6n seguramen- al cis combatir hasta al fin y no de Europa qua no Be opongan a Ia mar Ia atenc16n sabre al viejo con- fuerzas de desintegracift se satin 1934 con un Provocaban grades dollars. Be )a
bidn en frontera polities, entre Ia to a trazpasarnos sum principles Lcabia de hacerlo basta tanto qua formac16n de esa unl6n. tinente; Pero Ia mismo Pudo decir, pcniendo an evidencia...., Aal as cOntadOr; residents an al who de
6rbitk sovittica, a callers de influen- responsibilidades an Alemania. no se produzca Una rendJc16n in- 5.-Debemom decirles, entonces, no ya del hienestar de' Europa, Aino qua creo qua Ia Actuaci6n no dabs OPer6. No era Ia primers VeX sina,
Y, 1940, an TIfOrd ---condado do Zs- Ia novena. Be Ia extrajo un rifift.
.cis. y wpiells de las naciones occi- ast, nuestras cargaz' as expandirAn condiclorial. Nosickros no debemos qua CUELndo esa.unidin se hays. for- del bienestar del mundo. Tambien esperar a qua se realiden acuerdos Sex- an 9 Spearpoin! -gardens. Los dorningos Is paseaban an
dontalft. inmensamente an tanto qua Ica ries- dejar qua las cosas tomen ese ca- corrobors al General an su Infor- previous logrados par extenuacibn Una britWea do Is gTisficea vida ou tiLa de ruedas a Be Ia conducia.
gas de un conflict har. aturienta- mino. En Ia forma conuo yo )a veo mado, nosotros estareirrics dispuestoa, me, Ia qua consignamcis al a& 22 (de JOS -negociadares, as entiende). carriente. El OyJD60 de Byrnes-Bevin-Mo- do porque an todas parts& El pro- al mundo no estA6 an condiclobea de par& an tArminos parecidos a los del a casa del padre, dande as Is co.arriendo-pr6stamo- proveerls corf del expreaLclo mes de marw. eNa -Nuevos Probleinas surgeon diaria. En Ia noche del 5 de diclembre locaba an un sofA a an 19 MMA.
lotav que comenz6 can is Confe- blems. as Una, director, entre Rusia library ahors. otm guerria y al 6sta ca Ia son Im nac oriez fuertes, sino ]as mente. Cualquier ace16n qua sew PO- de 1940, alternaban Is nJeve y Ia Jamis se Ia escapabo. una qUeJL.
rencia de tiondrea de septiembre de y atroa. Ilegase (qua Dios no Ia quiera. pital suftetente para, comenzart d6biles las qua comprometen Ia Paz-, sible Para afrantiLrlos, dabs tOmRr8e celliscs cuando hablaMn las Eire- De las tribulaciones de au oil"
It 15, d46 hasta al cornienzo de es- N. del T.), gerls, Una close de gue- vida econdimics, de Europs, sabre abser.yamas entonces; Y JoLaPOYAba- sin dernora.. nos. Casi todo al qua pasts. Una doliente alga se adi
En segundo lugax al recrudecer al Una base productive. I)ebemos an- vinaba cuando
te juvierno. Durante eate Peiiodo rre. qua se extenderilL a todwa; par- mcs an qua no fud el poderic, de MAs adelante. al General reconoce casita fuers, de las ciudades dispo- las reacciones de clertas &Ogag a
caft parts ILbor6 par cons6lidox su Problems, no hay Paz an al mundo y tes y no serfa un- conflict inter- tones decirles qua sabre Ia base Alemania, 81no Is debihdad de Cbe- quo en un eStRdo de penuria. y dts- nia an su jaxdincillo a an el patio, de Ia jeringuilla Ia hacian conliar i as- no hay taraPOC0 TeCUPeT2c16n ni re- de tai entenclimilento mundial de
popto dernpo, Ingerirae entre li construccift, sino finicamente un naclonal qua podria terminal con carActer general, estarnos dispues- coslavaquia, y Francis, Ia qua d16 content germinan las dictidurp-,. de un Teducida, humedo y pooo qua Be aentia relativamen to blen.
fers, do influences do Ia airs. un tratado de Paz, sino Una gue- Por
Im rusos lntentLron cruzar Ia If- continua deterioro econ6mico que. tos; a considerar Ia syuda. a Ru Jugar a Ia segunda guerra mundial. -ccmo despu6z de Versalles,. profound escondrijo, defendido Advertida de Ia necesidad de una
en de continual, st no es detenido y re- rra civil general que tertnixtarls, an sta an su re construccl6n-en Ia for- El General, par au parte, al infor- consig"uiente, as& alus16n a los -fac- con ladrillos, especle de, perreTR nueva operact6n, flaque6 era vez nft lothentando Una revoluci6n Ia anarquia, Univertal. Mar a &us compatriots, les dice: tores de desiritegraci6n. qua Be eviIs provincial. do AzerbaiAn. en el vertigo conduclrik, inexorablemente, in& tanto de reparacioneg par pax- buena, de caer Ia cass. a de estallar su voluntad. S ., Ia v16 an Ilanto.
Irin, ejerclendo pres16n sabre Tur- y on fecha no lejana, al colapso Nuestro inter6a national requie- to de' Alemania, qua entonces as- tLoos Estsdos Unidos no pueden. PT1 dencian. y Ia proporici6n norteame- no muy care& algiln proyeetil no Crefa no poder Boportarla. Allik par
cula, infiltrindose an Grecia, apo- econ6mico de Ia Europa Occiden- re qua al resirtir Ta expansift ru- tarit preparada, part trabajar pro- mi opini6n, adherirse a un tratRdo ricana de Un tratado cuadripartito, muy patents, par& eacapar a veces. al mes cis septiembre tUtirno hubc, 3%ndo los esfuerzos de Tito pars, to], Incluyendo a Ia Gran BTetR- se, y alln al lhtentar Ia disminu. ductivamente came, con cr6ditos qua aLnclone Ia creac16n de un Para mantener desarmada a Ale- A causa del tempo reinante de- de habituarse a Is idea de no Paoogerse a Trieste, estableciendo una, he, lPrancia, Italia y Ia Alemania cift de Ia expansitin IlevRds, a ca- concedidos par Ica Estadoa Unidos. pals--Austria-tan d6bil a indefen- -ELnJ&-, qua fud rechazads, par los cIdi6 Ii pareja Porter quedarse an der abanclonar mAz al hospital, mlamscift sobre Una colonia. ita- Occidental. Y. Ia que as mfis, den- bo hasta shora no nos coloque- b1i tesis, an pocas palabru, as go, qua sea fuente de graves poll- rusos. nos permiten penetrgr mAz
1Lnj an Africa, y surninistrando tro do toclas los passes de Europa mos an Ia posicl6n to]. qua tanto gres par& al fUturo-, Y an atras al pensamiento de Uncs y otras. Pa- al hogax. Condujo an su cuna, a eordenada a la Wla y a! yeso. OrIa de qua debemos resister contra Una plaza del fondo, al hijo, Wen- ganiz6 su existence buscando a
armas japonesas capturadas an y an otros luilexes Ia tTernenda lu- nosotTos como Ica rusca Ileguemos Ia expa=i6n del Imperic, Soviftica', parties de su discurso desarrolla Ia dria, Par eJemplo, surgir an al anManchuris a. los contuntstas chinos. cha entre Rusia y los Estadas Uni- a pensar que.el conflict no pue- qua, debemos presionar 1 idea qua tambidn recordamos haber tigt o Reich un partido qua so eB- dy, y as insts.16 an Is del irente, an Bus ltraltaciones, possible distraca retirsda, expuesta al dis 19 dalpropto d I desanlat e de Ia aterro- clones. Una noche a1gulen Is vi6
No obstante allot todas JOB intents dos, rombinada con Ia miseria eco- da esolverse m$s clue con Ia ran- del ej6rcito soviAtico hazta de ntro TOM forzaxiL an enredar a su pals an espera a
de advance sabre Ia linea Rocsevelt n6mIca y Ia desesperRnza, se ha dicl6n incondiclonal del Una a del de ]as limits de Bus propiax lron- de marzo. acibre qua Una -Alema- dificultades, no tanto an buscs, de rizatiors torments, do ruido Y de- besando dos fatograflas, colocatlax Churchill-Stalin lueron rechazadOL tornatict an un conflict econ6mico otro, En nue5troa tratas con RUSIA, +-.. -- d.h.-na mmn*fknr nis en[Pobrecids 7 desaisPerRds no un tritinfri de Jos armax alarnnn.. vmtacift. acto seguido bor-abajo. Par Ia me-
PAUNA SM
Dim6 bE LA MARINA.-MIERCOLES, 30 DFABRIL DE 1947
CHRONIC HABANERA
ACFnVMADES
,LTulk, .
CU TITO KC141PA V TROPICANA.
ALES DE P E R L A
Fin honor de L qfthir tie 1,1Lml)
ue frec _r
in tenor Italia
(inico concerto en Im. noche del mar.
LYCEUM Y LAWN TENNIS,, tea A del entrLnte mes de rnAyo. so
CLUB celebrarii uns, "wilds. do on Is
'In tacto de extraordins-rio Intc- noche &.1 mWcoles 1. en -Tropicaulard. ar Antico tendri effect hoy, ml6rColes.- enel Lyceum y Lawn Tennis Picatit que oonAUttziri un Irran &oort
tecimienta social y artlatico, dad Is
CIIIIL Se trata del conclerto qua In i Urrw
all peraonalldad del ledejedo. aid
oeti !ad de M usica de Ckmara ofre- r The milltiplea Y poderoaca atr&4lam asociadasde ]a culta Ins- vos que It rodeLrin.
tituclon femenlna %del Vedado. Kats comIda de gala a Tit* 3chips
Un 4r rradide dificil ejecuci6n
Mori Us por los Integran- dej" eacrita uns, de Ins Mill bCIIL4
pillinna de lu attividades del eulutea do dicho conjunto musical, him alva y bellisim testro-restimurant del
C nocidom y admirados par toeos los mparto Buenavista; y Ion mks gigni-ebte exqulsito arle.
amantes de lenbDa de nuestro munA Ins 5 y media de I& tarde dark ficativote elen
comlenzo el conelerto, que resultarA do iartistlco, &A com lam farrilliss de
la sociedad habanera, colmarin. can
un irran 6xito para mum ejeculantes,
motive mks justifle4ido quo nuncl, Ian
DISERTACION DE predina del antiguo Vills, Mina-.
LA DOCTOR
ANTU1qA Muchos y muy = Aerin IrA
A Ins 6 de la tarde de hoy, mi6rColes; ofrecer una conference muy IncentivoA de eats, do TriaJnteresante ]a doctara VicenLina An- yo, a In que nos referinerrum o0ortu
ramente.
nuest
lufta, listing 'Ida catedritica de
Lengua Latlin de ro primer ONRAS FUNE"RES
Centro docent.'a
"Tertullano y la decadencla del Pa6ado ma-flana viernes. din dos. S 0 L 0 P 0 R
Tentra R man ", se titula dicha dl- me celebrarin isolemnes honras fila 0 11
ne res en Is. igleisia de Mom
sertacl6n, qua tendri lugar en 'el b errate.
auli do Historia del Arte, bajos de 0 a )as iiiete y media de Is. maftna, $ 10 DE M NDO
Is Blblloteca General, on I& Univer- en sufragio del alms, del seftr ftancisoo Lamuft, de cuyo f"elmlenPREMIO PEnIO- to At! evimple un mes. i 'f un )uego de Cuewrto 4,- 6 Pi-- C"-.
ENTREGA DEL pu,,J#. obtene
DISTICO "LUGO V11qA" Su viuda, la seftora. Emilia Sarzo
Eli el sal6n de recepelones d I Pa- y sus debris famillarez, invitan pars
lacio Municipal de La Habana teudrAL tmn piadogo acto,
effect hoy, mi6rcoles, el acto de en- F
frogs, del premio periodistico "LUKOL ALEX M. ROBERTS Ec.,p-m & 2 po, a- -P,-d--d J,. dt 3
Vifin", &I distinguldo compaftero, en
of perlodismo, sehor Osvaic:o Vald6a Ding pasadom, el Club Rotario de
de !a Paz. IA HLbaxia, In CfY" y prestWom
Coma ex sabido par todos, dicho MstJtucl6n celebr6 elecciontes
premlo ]a otorga anualmente el elegir su nutya junta direetble ,
presented Lho.
Ayuntamlento de La Habana, ue 10
Ingtitiry6 hace I" U, pocos anos. TLn seALILdo acontecimlento rot&- Tambit- I-e-mos i-gos de c u.-to d. 3 ...'pA ]as cuatro de la tarde darA co- rio se desarroft dentra de Is mi3
mienzo el acto, que se desarroildri cordial camaraderie, y rftult4 elec to
4le Reuerdo con el sigulente pro- president do eft club. por un&nimilgrams: dad, el seflor Alex M. Roberts,
1-Himna Nnrlonal, FJgueredo, par nL SUMaMent* conocids, en
Is Banda Municipal. nuestrLA actividades soctales.
2-Painbrap, do[ alcalde, doctor Va- Felic'dades.
nuel, Fernfindez SupervIelle.
3-Discurso par el sehor Manuel. OPERADO
Marshal, a nonthre del filrac.o.
4-Discurso par el seflor Angel Gu- P16 Pmrs 6"M it les. con'of retreat tiela bell y 94 itatiligima En una clinical tie eat& capital ha
ti6rrpz Cordovl, presIdente de dams Flnx Plato, exp wn dol seflor Leanardis Cann, Hno do ION altits "'do sometido a uns, dificil operact6n
Is Asociac!6n de Reporters de efes del-WimisterloL do Comorclo. el seller EduRrdo FonteA y Fonte C61161114114 001 C em 21
cuvo estRdo pootoperstoflo es muy
La Habana. reta ficha, quo Ian dexesmas, mity fellm, Rrriban R not% Broas do bu'eno. Trenviain Cl, C2, C3, C4, C6. Rules-. 11, 18, 20, 21, 33, 43, J&
5-Palabras par el perlodista pre- Porta, fronts ithas de verstuross unlAn matrimonial, Jos Polintifta Cana- Dichs. opermci6n Im. prattlc6 el docmlado, seflor Osvaldo Vald6s de Diagn, pars, )on que habri, jnfiltlpl % nianifestarlones de afecto y NiMPOUL. tor Francisco Barquin, destacido cl-la Paz. IA% Pefiars de Diago de Cana no podri reethir. rujano urdloiro, cuyos 6xitos se auce6-Himno Panamericano, par ]a den por dim. LA PROXIMA FUNCION DEL ADAD.
Banda Municipal Para el proximn sabado, dia Lres de triunfo hace' &Igunoz Lhas en Paris.
DE INTEREST PARA LOS LOS ESPOSOS ALVARFZ GUF RRA-GROSS D.ESPEDIDA DR SOLTERA mayo, a laz nueve de Is. nothe y en el por Is, compahla de Luis Jouvet. InARTISTAS PLASTICOS En lois salon6del Lyceum y Lawn auditorium de la Yscuela,, Mun cgal L, tayin shora, par orden de sW
El Circulo de Bellas Artes nos rue- Rumba a log Estadom Unldos, con te darns. Carmen Gross, quienes %,I- I 'ic i,'r.',
hagamos saber a todos los expo Tennis Club me celebr6 el sibado ul- Vsld s Rodriguez, en e Martha Dingy. Nena Acevedo,
direcci6n a Nueva York, de donde nieron especialmente a nurstra. ca- ti horas de Is. tarde anuncia el grupo -Adad- su function Maritza, Resales. Ernesto de 0111, En-,
.,lore& del XXIX Sal6n de Bella; pits.] para asistir a Is bads, de su h M de ese nips. I r% Rndo a scena la be- I rique Cimara. Maria Suirez, Roberto:
lo continuarin vinje a Lspafta, salen jo Juan, con Laura Danguillecourt, is complete, animact6n. Is. merien"
Arles, me sirvan pasar a recoqEr da, de despedida de solters. de I& Ila trRgicomedia del destamdo dTR Garriga, Julio M xApariclo, Pedro
antes possible los cuadros a -scultu. hoy por av16n el senior Josi AIvR- verificada el pamdo vierneg. can Zn, MR turgo IrRnce.% Jean Giraudoux Ll r..uiiittro, Jorge Ale ander I MLrgot
ram que sparezean en' dicho sal6n, CS44$ rez Guerra, consejero del Banco de Los reclOn casados. vendrin hoy tadora sehorits. Mirths, 0011s. v
ya que urge reorganizar In Fxposl- Espafia y director de Im. TRbKcmjexR de Varadero donde pman su luna de de la Torre, cuyas bodas. con el jo- tulada -Electr*Rl. Funoor
Podimas Supresi6n Impuesto Suntuarlo. eniero Enrique Soriano Agul- Un valloho repartri lleva es La into,- I La Zieccift seri de Francisco Pn-"
Espafiola y su esposa, In intere,;an- Intel, par& despedir EL sws padres. ven Ing n ruidoso r,-,,.
cift-Venta del Circulo. lera, ise encuentran snuncladss para re5ante obrR, estrensda vo
No obstante In anterior, el Cir..,ult: el pr6ximo Aibado, din tres de mayn. In PLC. NUNTZ)
Invit& a Ins artists que 4esepn de- a luitsilete y media de la. noche. en
jar sus cuadras en esta filtima Exllc,- C U M P L E A A S IR igl7sla, de San Juan de Letrin.
sici6n-Ventg, it fin de que senn ex- les, president, y Caridad Ormaza, recibo en Ins oficinas del Colegio Na- Fud organized tan simpitico Agapuestor con miras a su sdquisici6o. secretariat de correspondencia, del DOM INGO' I I
clonal, Arbol SKO 157, de laz coml- pe par )m, SehOra, Martha Fernindez
a quo. In expongan par escrito ailorl- Coleglo Naclonal de Profesoras de stones municipals de tod& In Repu- del Cueto y par las seftoritas Olga
znndo at conserve de dicho Centra, Corte y Costura, nos comunic n 0
& que blica. IV. a p. m. Homenaje &I sailor .1
agregando el precin R que iie d"ea hov din 30. en )as salons del Con- Patterson, Nerilla. Montero Y MRrthr,
President y a In primers, dame, con D ia d e las
sean vendidan las nbras. servatorio Municipal de MCisica. ca eL sigulente program: R) Himno I M A D R E S
Direcel6n do] Circulo: Indusma, lile RRstio esquina a Belascoaln, se Nacional.b) Palabras de aperturR por Con ellax Y Im, festejads, participa438. TelMono A-0884. levari m. effect el homenajg national el asesor del Colegio Nacional de Pro- ran de In merlenda, Ing sefioras Ll- Regilelej lo que "ellas" mis prefieren:
tuca. IArrazibal de Rey. Maruja CiACTO EN EL CIRCULO DFA-GOS que dIcho Colegio rinde al senior Pre- fesoras do Corte y Costura, senior brfjkn de GutiArrez Pravio, Ans. A I
DE LA CULTURA FRANCES.N sidente de la Repilblica, y EL la pri- Fablo Quintana. c) Nfimero de mli- lem de MelAndez, Wood, Marv VaEt pr6ximo dia 3 de Mayo, a ]as 5 iners. damst. seftora Paulina Alslon sica:. por I& orquesta. d) Entrella del Itmedia de ]a farde, ofreceei una viuds, de Grau, y al mAnistro del Mayo de Martinez Castell. Rog a C O R T ES de V EST ID O S
pergamino a In primers, dama, por In
Trabajo, como prueba de gratitude or Scudieri de Fuentes y Elena de Is
disertacl6n en el Circulo de Amigns P presidents. del colegio, sefictra M
Ce ]a Culturat Francesa, el senior Jo- I reconocimiento de ese colegio y AMOR Corrales. e) Obsequio a lit Torre.
sk Calera, quien ha IntitulBd0 Rsi de Ins demands del sector professional printer, dama del Colegio Nacional Y ]as aefioritaz Hilda Collazo. AliCis, Buato, Flor ifistiz, Chiquitica
lit misma: "RApidas Consideracto- correspondent. de La Habana. f) Entrega. del &Inos Palcol6gleas sabre Grace Monre. Los actos que se IlevarAn a effect bum contention de firms de las 3 11 Acosta, Elena Lobo, Kikyd6e Blanco.
Joaquin Turina, CbRar son: Maxis, Elena Vitrona, Esther Maria
Franck, M. presidents de todoa loa colegios Inu
ruel de Falls. y F6IIx Mendels.gohn. 1. 9 a. m. Peregrinaci6n ELI Par- nicipales de Is. Rep6biJea, &I jefe cle Gonzilez, Gilds. Goodman, Elena Ri.
,unlrA en el Circulo que Medina, dande serA deposiLada ]a nac16n. g) Entrega ELI ministry del ver6n, Lilian Picard. Ann MLri8 Rck- k f
El acto ese r
Trabajo de una plums, de fuente con driguez, Nancy MelAndez Wood. Pupy
fie San L&zaro y Hospital a un au una ofrendp. floral ante el monument Tet6 Cabezas, Hilda Brin
taitalr16'114 Verdad6ra. callilad. in & IT710-n. m las iniciales de lit Institucl6n. h) Quadireny
HOMENAJE NACIONAL DE LAS Peregrinscl6n, at GemenWrio de Di,5curso r r el propio ininistro del gaz, Carolina Comesaftas. Jitfle Pi- 7-'
n he to'w % 0 2, -nFWPSSOPAS DE CORTE Y COS Idn, pars, deposifRr otra ofrenda fC100- Ndmero de milsica por r Gladys Rojo, Mp-rilaritn. Ro717RA AL PRESIDENTE GRAU Y ral en is, tumbR de in perlodista y de- Is, Orquesta, Y J) Discurso resiMite Martha Larrazibel, Caruca Mes-
LA PRIMER A, DA R u_ lp "L"' "%
fensom de Ins derechos femenines par el seflor Pre idente do ]a Rep Lre y Martha y Josefina, Phohims.
Z
SOCIEDAD DE MUSICAL DE
Las sefloras Maria Amalia CbrrL- I Ana Marla Borrero. 111. De 3 a 5. blICA.
MA
CAMARA DE CUBA
FAta tarde. F1 las rirco %, media. In
Sociedad do Musics. de bimarR do
Cuba. ofreceri a sum numereacts socicis 40 4b
cl St!ptimo Concierto de su Tercern
Temporads, en ]a gala do concierW 4
0
del Lyceum y Lawn Tennis Club. lit Ida
culta. soclodad femenins, del Veda- 9 0". 817
.406 #N
do.
El Cuarteto de Cuerdas, que int.-gran Carlos Agostini. primer violin:
Francisco Cao, Begundo violin: LuLa
Rueda, Viola y Roger Dugad. violonf M,110; Y el Trio de dichm, Sociedad. Ap 10411
formado por Alberto Falcon. pin o.
Alexander Prilutchl, violin y Adn11fo
Odnoposoff. violoncello. int-erpretarin
H silidiente program: . .....
7
Cuaxteto en I-a Menor, apus 29, AR, W- V
Schubert.
A. Allegro. MR non troppo. Win.
Andante.
Menwetto, ALlegrettn, #I
Allegro moderato.
Trio en Lit Menor, opus 56.
Tschaikowsky
Pezzo elegiaco-Moderatn azzal
Tema con variazioni. 2
Muy halavda par sus amlstades me hmbrA do ver hoy, PH oraqi6n de
On Variazione Finale e Coda.
su cumple0os, attractive y PricantadorR mrAorits Gaby Cadenas 3
Alvarez, perteneriente, a nueNtro mundo PlegRnte. EL rESTIVAL DE MAYO r am1A seflorits Cadetins, hasta )a quo hacemom flegar tin maludo Pit hijn
del seflor Antonio Cmdenam y de on emposs, Carmen Alvarez do Rdonas. La Comunidad de W RR. ". Paxionists, de In Vibora viene constru- IF ti
Felicidaden, yendo desde hace varies FLhoA una
herrmosR ig:es!a colindente a I& caPills. que en In, actualidad po8ee, sm,
Precioso vestidito slendo grades; los eAfurrzos 1. sacri
ficiog aue realizan Ins sacerdo es do
e5fl. or en pars. que pronto ses. una
para su nina rea I ]dad ese. tempin quo tRnto RoheInn Ins cat6licos de emt populot; barrinda. 4P.:
PAra RYudnr a trrminarla no gru
on tie Refintas y ftorvtas 'hR orga .00 s .
nizado un gran festival 1,6mbolA pa- N 40
ra los dias 3 y 4 de MaYn proximn
que se ceebraxA on Ins calls de xlrededor de Is IgIrsia on construction.
Aii--ontijr. VIsI. Alec~ a,,. 0a,
VAGINA OCHG DIARIO DE LA.MAkINA.-MIERCOLES. 30 DE ABJL DE 1947 ASO CXV
Scenario v Pantalla
BOY COWMVES
Dz= 1 Y CAN
ENCANTO: ((LA DUQUESA SE ENAMORA))
que a fines W11cos. li pro- dernos sisternas pubUcitarlo, Is,,paganda de "A yank In !.on- cubrieron qua su influx eta aurne 1%. don -el titulo en canteliano es to a media que se ds el
francamente oper6tico y desorien- truco. "con
EA ta(.or- as endereza hacia un obj- Nada rnAs de acuerdo que Is d0vaq O A Z6
tivo politico; ]a major compiLrtsi6n L B Y C"
raea. pifdora amorosa pera ese Inangloamericana. menso, pilblico cirtematogritfico, anEl arts es slempre eatillLaci6n o sloso/de romance y sentimenLalis- A SU
rodeo y, mucham veces, ximbolismn mo./Ail, o de altuna mantra me- 7 A S NO W DAw
Cuando iste se practicaba sin em. mejante, deb16 surgir IIA:Yank in f
bozo, deacendlan del Olimpo dlo- London", que, vin embargo, posee sea y ninfan, o blen lam contiadlc- various estimable& factorez'-artW sho. .Mqgy. tortes corrientes espirituales ad. ticos. I
SISTERS quIrlan voces y cuerpos humdnos. Entre #xtox consideramos ne::9- SID
LAS DE CASTRO Lo esencial ere qua el desenlace zariamente lax totograflas 40 co- y
AIM vinlera a corroborar Is tests plan- ralenzo, qua me Invertan Una& Is 'ev, AMR,
C. KAKM 8INTIVIA d. M UU toads. Pero, mdg tarde, ':)a rnc- (Finom W I Pig. DOCE)
P L ALO
ROSITA SEGOVIA I
quo r"I'S" d-vu" I I IFA livu ,
..w bamrina ..;.Rola I(A NTA RL)
ILA HOY Desdelasl2deldia HOY
d. a no. do bi
ja P= po-ia do hiam in "Aire acondicionado veeecW CO RAIdUl
GUSTAVO and OLGA
LUM99 A y1j)"414
somp to Orq. CO9KOPO1JrA LA M 00 0 'eft
bqjo )v dir"d" do WRNA A K
K SUARM CJU
DAD DE EXICO 1# S, Z1 W IV MOIR ME VL %OG
Un precloso vinje en technicolor Fltvatrlik a Im, "Ciudad do Jos Palacios" qua cez con quavas 7 trueel6n audas y
amplims avenidas, edificloo de -.d
an sorprendente despilegua do urbaniamo. Un matY_ cSTAS SON nifteo film Metro. : A I : ,
DOLOR DE UN PUMLO, DOLOR DE TODQ-. Ev un gnifico documental do Manuel Alonso. Be r'AN011 0111 IAY SHOULD11*1
expose el estado hospitatario an Cuba, gi el cirm. D F, dadano privado ayudma, tandriamos uno de Jos ORD
0 T Eff
mejores del mundo. "Wisdo ONM W. SIE
MACMTO Y SUB RUMBEROS. Una entretanids P& = 4.13
Z7 ]a musical presentando una requests brastlefUL
UN ENFERMO DE CUIDADO. Un diningeo eaft6n .#A)GEAS
4 do Popeye. Dwwwo Pw Arftm UmW" 'AFMIE MAYO
EXTENSA INFORMATION GRAFICA MUNDIAL a' CINEMA trav6s do lot NOTICIARIOS PATHE WILO., UM- do
VERBAL T PARAMOUNT.
M-2214 ACTUALIDAD NATIONAL. Royal N, y Not. NaclonW
Entrada: Mayoras So centavow. Wiftoo 20 contavm winift* eda*rLevs, M&ft k4nw
0io
dP
Now
'.11 ()BRIJ CaC
DF LA R.K,0, 7 INS r W, I
Cot% JUT41
P*WioCinel[Oxitm .... bItW"d*vAL
COMO ErN CAPTTAN ESPANOL DE CAPA Y ESPADA
INN -DISPUESTO A DAR LA v7DA POR SU PAMA POR SU
DZOS Y "R SU REY
MARIN
A COMO UNA MORA DE BELLEZA SOLO COMPARABLE A LA PINTADA POR
LOSPOETAS, INJUSTAMINTE ACUSADA DE BRUJA Y DE NECHICERA'LVIVEN 6N EL M&S NSRMOSC) CIS LOS ROMANCEL.
LUNH. PROXIMO
Pr
IJA. DIVORCE --vp,- V 7 A
k M= RADZAL DU MOMMM! of
UNA PEWCULA SENSACIONAL QUE_ INTEREST A TODOS.. PADRES Z. HMS. FUE TRANSMZTZDA PON PELICULAA-4444A EN la OBBA DUMA27CA DE VICTOMNO SI&AW ,
'14 PANTALLA SONORA" PRP.',1[[?[ (-)ALA CAM POAM O R LUNES
A LA8,2 DE LA TARDE POR ILH.C.,.'
I CRMN del KUSEO' 4 it HIS PAYR"
Po ORpijFN 0.14 1RSVOR
IMOGRAKk KAB
TODOB
Waull WWI, P""", f
"06, Inkat
AW -.111
PALMAy
xqgaf s lonr Alow
MARIANA CARDONA
0 r AC1114
S XSVI.UP.
WARNER BRO&
Presents
a & AdM&
P ADEM"
---ALL STAN MOW
QjUtK Ur"100 11
VIERNES 2 qu OP
z
i* 7 6 MAJESTIC NEPTUNC) Momento de In firma del contrato 20th CENTURt FOX, part extrenar en Cuba lax producclones FO I
en los teatros: Trian6n, Rialto e Infants.
0 y Aparecen firmando dicho contract el Sr. Edelberto do Carreri, presidents de los Testroa Unldoa, A
Sr. Edward Ugast, presidents do lit FOX FU[,K el Sr. Enrique L6pez Porte, Gerente, y tambi6n aparsLEJANDRO (090 cenen este meta el Sr. Spyros P. Skouras, president do to 20th CENTURY FOX FTLM CORPORATION
46 t y e Sr. zrray Silverstone, presidents do In 24Dtb CENTURY FOX INTERNATIONAL CORPOPLITION.
tjohn CQRQ,9D1NE AIVURO SOTO IPANGEL
N-1AL-A ORTIZ
IMO DIA M O O (11-161 ALBERTO GOUT
MEN 0.44040
0 TO
COLUMBIA PICTUKS JUDI P R INC PA ONEDIA ROY
A PIP
Ill, -
-'AAO CXV A DMO DE LA MARDW-WERtOLES, 30 DE ABRIL DE 1947 PACIM NUEVE
-CRONICA, HABANERA
DIM CAPffULO DR MAXO visits In"PersdaYa o" todo Is bo-En, la -Casa Cultural de Ca0licas se celebrb, en A Is here go 90410114"
t da del siba6o del corriente. No sigglifics'nade
No es otm mw Is bods Ade'la I horas de la tarde de ayer, un interested ado
disims aefiorita.Zleft Oar( 3, P Si es ustwi pretsvide
nindez Concbeso oon-el
spuesto J:114=40c=
Ante Un nutrido gmpo de social e invitados diser t6 el culto escritor Rafael Marquiria w6e Gopin, I'm quo 1, en Is nocho del sibado 2, on Is. iglests do Ban prnposiciones fuerou intet pretwdas al piano pot Is routine Amin& Schutte
Juan de L&*Ari.
Serd. a Iss dete do Is noebe. w4dn
is reza en In invitaciones.
to Atono con all Importancla neft is
dewradim floral del
e.'eftrk & Cargo do L VC1.1rT
4t Vmow, Jsrft naciow de Ina Immanos'Armand, con Is ettquets tncomparable del de MariRw 1W
Bar& Z Manos do IS no"&L el -bountal
Q19toriuMacift de *21 Clavel- wri
el raWto de in nifts. Maris. Term Sh ales Sopa Contine
FornAndex ConcheSo y Wfift Is qua
como tflmmr girl. y acompalimix do
Su berMAnito Carlos, que rhonk de
-ring boy prwe6erk a Is. novia en do M LLO
'an camino al altar.
A SUB refelo oboe. To madre del novia, in gentillaims y FIDEOS
dems. Antonia Ptrez do Despaigne;
quit con bombenes... el, y el padre de Is novis, el sector Louresna Garcia Betancourt, fulagirin
reldlo que Artiou Un gusto do? 7 Un psiquetice de Sops
liflo in como, teatIgos, de Mens, Continental de Pollo y
Ion sefiores Tomis Benitez Le6n, Fer- Fideos... un poco de
Tenews BUM& en itstucht, nando Joad'Cando, doctor Pablo F. ague hirviente... y izas!
lines Ae lei mejorn mo real" 'At UsAl Calleario, doctor Jolk
JOLOSMil Ord6fiez. Raftel.MI37 en 7 minutes tendri
let y el Had. Ndstor Marla, D. L. S. usted 4 6 6 plates de
aw" I los Par Ernesto- to harin a Sit V
precift y townsfim En el un deticioso cold* de
de Is Empress, Ed to- .- .- % :-. Z:
S. & ingentero, WSW sustancis de Pollo,
bai'Dies: Radl Hermilds Antonio Ts- f:, cuajado de tiernos
raft, doctor Looncio Despaigne, doc- 4 fideoljue seri w'"badc,
tor Juan Dotta, doctor Aurelio Pernindes Ooncheso y el colonel Pedro por to os ... y habri
Norst. salvado Is situaci6a.
7Vma preference pars Is crdnIcS,
SFMPATICA SODA
Ante, el altar mayor de I& Igleds Distribuidor exckWvo: lestov Predu0s, S. A.
de Nuestra, Seftora de Monserste. So.
oelebrarin el sibado trea do mayo
Ion espongs*s de uns enato, Isibel Pefla Fun- reffial&*W -it a &bUtte-jin" 10 'DnCL 1jeas CoM Ondjon
IL AWA karq4IqWj is planista Armind
dora, seirt1 de fin& belless Y'el VIcied de Shenz, *other Rey do Ruble re, Conelts, Moln do Manuliss, Julio Sthutte, Gaxt6n SUSCRIBASE Y AM CIESIE EN EL CDIM O J)E U 11ARM"
sefiar Agustin I Mande. AnwWo y etros.
de noche se verillA lea sietel R1.
csri ests ceremonla.
ActuLrin de padrinag, el padre de Una numerosa concurrenciR re di6 navente, Elena Montoth de CLrri6n. Entre lea setboritas, primerarnente
ells, senior Luello Pefts del Valle y rits, ayer tarde. en I& Casa Cultural Celia A. de Dortic6s. Is wesidenta. de Is Can&, Estrella L6de Cat611csA. Is notable institucl6n Antonia Alcocer de Dumas, (Norin nex Clauso, Filar Morl6n., None. Coll. is madre de 61, Sellars, Elvirs, Nan- do lLs Dennis Isabelinas, eon motive Pernindez Marty viuds de Cabrera Lie. y Ernestine Blaum Consuelo Dode Rey. an Sena, de celebrarse un lnteresLnte acto. Macias, Sloin Maclas viuda de Val- mingue& Conchita OarzonL LWA a"T testificarin par L ella, A cargo Wuvo del preatigiono It- d6s, Lily Hern6ndek Aslain de Batch- chez, Julia Selorat, Ludy Diaz, Eleres Urael Castellanos, doctor An- tersto escritar y perlodista Rafael monar, Jdstiz de Ballester, na Goldo, Carmelins Alentsdo, Mir- too
Peftarands, E. Llan&6, Cask- saft
tonio, quien ofreci6 una magni- Olga V.ld*.qrMLcIas de Peliez. Ara- the Trinchet, Camelins Cortifias,
reo Diaz y Joaquin Martinez Sains t t rencls, sobre Federico Cho- cell Giberga de Izquierdo y Ondina Gdavez. Adelins Arrajo. Olguita Pe- 0010
Al, las shores Richard R. Ro- pin y su milsics que interpret de Visledo de Schutte, madre de Is via- liez, None, Bochmonar, Mercedes AS'S600",
fl. Z Rafael Fundwa, Arsenio Mier mLners admirable In exquialta v des- ni8ta. Hernintim Wandits, Quintero Alicia 69
y R. H. Taylor. 00t jo ;;Ow.
En In bad& notarial serin tar-Ad pianists, ArmInda Schlitte. in- Luz de Jos Angeles GulI16 de San BaUester. Nena Cueto. S1 064A
tes"- terpretando Ll piano lea obras infis Martin Tett Praaa. 110110..,
gos po Josd Gar- t Meriftdex.
,r ells. Ion aeflores conocidas de eate immortal compost- Conc6a Morales de Marquina. Ar- 10
cia. River, Alvaro SoeLrrLs, Even- tor. mitts Delgado de VLldda Macias, Geor- = do Rodriguez, Carmenchu
gelic, Fundors, Luis Castellanos e 19- %A te S1 00 0% 0 0 *00
Entre In concurrencia anotamos 9A- Rine. Veulens de Martinez, Enriqueta Rodriguez. Martha Tomis, Angelina S1
nacio Pedrosa y Par #L Ina seftores junos; nombres. fzquierdo viuda de Carnpoamor, Mar- Miranda. Maria Luis& Pe6n. Ann Ma- to %10
Manuel Oonzhlez, Paberto Iglesias, En primer t6rmino Un grupo de se- cel& de Haro de Coll, J0SefInL Ern- ris. Castillo, Lolits, UM. Virginia
CLI AD''EUDO UM CIPAL POR, EL cienW pars fondo del retire, civil Ram6n VAzquez y Juan Pundora, fjoran: bade do Masjuin, Josefins Rivero de raminera, Raquel Gallils, Bertha
RETIRO Crm que se haoe a Ion funcionarloa y em- BODA PROXIMA Constielo Morillo de Govantes, Ro- Embade, Digns Bravo de Ullos, Wandeck. PeVWL Portuondo, Bebita
Pleads de one ramo. Pars mediation del entrance tries de an L6pez viuda de Izaguirre. Nena Amanda Martines de Dardet. Gra- de In Torre, Ane. Facto. LAiev Azcuv,
IM aubwtetLrio primer, doctor La gropio deberi haoer Is admi- mayo se ha conwrtado Is boda, de Conde de it Crur, Natalie Betancourt clella de Wolf de Meyemberg, TrIna Carmen Medina, Alicia Oliva. LIlia rise!
,nistra 6n municipal de La Habana Is Wtractive, seflorita Eming pdres Ro- do C ftspo, Ross Rodriguez Ciceres Armengol de Jimine%, Marla, lAt*z rernindez Hermo. Martha del Alitan lo, que respect1h &I auxillo d dy= con el aefiar Silvio Lublin y viuda de Alentado, Matilde G del de Pirez, Margarita VfvRnco de Val- Mo. Ann Maria Telbas, Ruseln Marde ' M I Real de OWdo, Marta Dolores Men- dk Dapena, Ofelia Izquierdo de Sau- tines y Is exquialta. oianista CarmIta.
ciembre l panda aft, que ha oven periodists,
ingresado, elevindose todo el I a notaries del doctor Guillermo doza, de Grorilter, Rins. Begone. de Bo- valle, Mmr1a Antonia Caballero de CUte116.
surna. de $60.000.00. y de conf= 41Z rrell, Angelits, Cruz do Prags, At- Palmer. Seraftna Rodriguez de Visle- (Costista as Is PLC. ONCE)
A= PuM contraeft nuricias Is tn- cadis Z. viuds de Busto do, Eduarda, Rexach de A116. Marla
con ]a ley 465 y Is n1linero 7 de cantadora pareja. SLrita Gonsfilea de A)VareL Aguilar de Carbonell, Maria Anto1942. A In que felicitsmos par inticipLdo. Maria Hall viuds de cu= aElvi-j nia Rafael viuda de Baguer, Usra Sabrina 6e Baum Arn ye- tilde 11tiftias de CaAsnoYL. RRe
)Ii, JAgostlill
ro do Sobrino. Esther Rey de Ru a S" mpson. Nicolass, Zabsbiera, Delia de Trillo, IA do Llr.ndt. Alicia LApez de Pra57 Rodriguez, de nag, Belie Ca do, Asela Jim nez de Unanue Y seRarsdo
nero, WSL Rodriguez Ciceres do __ flors. Fonta de CreaM
LA9 PROXIMAs rmawn DP BALLET
Enorme interfis be desperado lah son ache, de Ion cules sets son ptfunciones de ballet con que Is So- blicas. Demos a oontinusel6n Ion prod:j do dichas repreaknWiftes
cledad Pro-Arte Musical tOrminarA =m
brillantemente au al ternporads do a numerosis peticion4a
V .E N TA 1946-1947. 1'-, recibldaa.,
-7- B ta'tscuila de Bel 4 'd Debut de ORIJL: (JtMVoz 29 de in&
Alberta Alonso el i" 'Sfler yo 0.00 p. m.) Tres, Virgenes y un
Theatre, compiz, bajo 'las suspi- Diablo y Giselle. que SO PO RTA
cios de Pra-Arte, ofrecerin 'an total Aboho DIumo: (Viernes 30 de mayo a lag 5.15 p.m.
dies rperesentsolones, como sigue: domingo lo. de
junto ft"las 4 an punto de In Wde).
El Belle de Pro-Arte, dirlgido par Este abono incluye Ion Aigulentes baAlberto Alonso: marten 27 fie mayo llets: Fancy Free, Olselle, M Logo Ins 9 P-m Pero, too .1. del turnO de Ion Cisnes, Jardin de Lao LAIAS E S T A P R U E B A
de noche y el miftcoles 28, de ma- y Tally Ho.
lea 5.15 pm. pars los socios del Abono Nocturno, (Sibaro 31 de f.llmm de tarde. En arnbas functions rnayo, domingo lo. de junio y lunes se presentsri. el miarno progrzrna 2 de junta, WdaA it las 9 en punto de Concerto* 4Antes del Alba* Y IA In noche). Este LbOnG inCIUYe 103 StHija del General-. Attlemis de Ion gulentes ballets: Las Militias, Tres D E alumnus min aventaJadoa de Is En- Virgenes 3, un Diabloill Jardin de L4F
cuela de Pro-Arte, son artists InVI' LI]Rs, Apollo, Pillar of Fire, Pan de tados para, estas functions Alicia Deaux de Don QuIjote. El Logo de Alonso, Igor Youskevitch y Fernan. Ion Cisnes. Tally Ho, Pas de QuRtre, do Alonso. Youskevitch, considered Intrplay. actualmente como, Is primer. figum Luz dog fjItimFLs funclones del baM A Y O ma-culina de Is danEa, tenders, 2 au liet Theatre wrAn dedleadas IL JOS
cargo el rol muculino de Concerto-, Pocion de Pro-Arte: El mattes a- de el belifsimo ballet de Alberto Alan- junto, a as 9 p.m. pars 105 SOCIOS so, con Alicia Alonso coma estrella. del tumo de noche con el sigulente En *Anteg del Alba-. el modern ba- pmgrama: Romeo y Julieta, pas do Ilet cubLno credo dItimamente Par Deux de Cascanueces. Tally Ho. Gala GRADES tam
Alberto Alonsa y bazado an ek
Performance, y at miArcolts 4 de jupas folkl6ridas de nuestro pals con nio, a ]as 5.15 p. m. pars )as soclos
-S rumbas, eonges, guarachas, boleros.
OPORTUNIDADE del turno de tarde, eon Romeo y Ju
etc. se destacarin Alicia Alonso y Ileta. Pan de Deux de Black Swan, Fernando Alonso en ]as papelesprin- interplay y Gala Performance.
Pars esas dos funclones del Recordamos, tanto a Ion seftres = de Pro-Arte, y en atencibn a gbonados, como A Ion mocisdos de
Ion famillares y amigos, no socios
Las 61fimas noveJaJes de Prc-Arte, qua In venta de abonoA, ain
Ion alumnus que tonlan pLrte, se pan- xcepcianiii de ning4n ginero, se ciedri a In vents un limitado n(imera i a
-plays y sport, vestidos, car- I dia cinco de Mayo, a Ism gets
de localidades (I&& no ocupadas par de In -Arte,
Ion socloa), &I preclo de $3.00 luneta, tarde. Los socios; de Pro teras, ropa interior, lence- pars gazer de Is bonifiesci6n on too
N $2.0D let. ZRIc6n Y $1.00 aegundfj
r1a fin&, etc., etc., todo preclos deberfin presenter impression
Wc6n. diblemente el redbo del men en cur
a precious ournarnente re- LAS functions del Ballet Theatre so.
hajados. BAUTIZO
Dias pasados ew In iglestalarro- trR
Sea Je lea primers en vi 6ficio en la ceremonial at Rvdo. Pa. I quiet de Nuestra Sefiora, de onse- 4 Solarnente el "Beautyrest' iasltarnos y sus oportunide. rrate, recIbI6 lea 8scramentales stuns tire Jos* Labato, slendo spadrinsdo
del boutismo el gracloso nifto Angel el ne6flto par Is aeftora L bricado pot Sirnrnona es capaz
i des serin mayors. A Enrique Lorenzo y Martinez, hija de Lorenzo viuda de Cuban el BeIon j6venea espogoa Enrique Lorenzo flor Antonio J. Rayneri R. do soportar esta dificil prueba
Ir-, Garcia y Father Martinez Ballas- Felicidades. quo dernuestra, claramente la
independence de cada uno, de aus muelles. Ningun A otro colch6n soporta este experiment. Conv6nzase
usted misyno y verh conlo en los demAs colchones I&
presi6n hace ceder grarl parte de los tritielles ofrecienAr do una posici6n inc6dioda, torque estAn unidos y el
I I I I ..
I I I
I 010 CXV , ,
. PAGINA DMZ DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 30 DE ABML DE 19.47
9--- -- --- - ----- ----- I-- --- -. - -- - -- -- -- --- - - I -1 -I
.,
C A T 0 L I C I S M 0 SOCIEDADES ESPANOLA_-.
MUSICAL Y MUSICOS 1,
Por FRANCISCO R. FERRAN Y RI VERO I rer CANDIODO POSADA SANCREZ
ell Estrella ,y DiV1,11i5n ZINO PRANCMCATTI EN PRO fre- *4,
FESTIVAL Y TOMBOLA PRO I to _I La
La sl I;" no ,;,Slr-lz1,aba, ). It,11sim, y has- FUNCION POPULAR DX a refigiosa y ndimeTos tiPiCOS 0 C1
". su secretary JR. is mrlit, hall quedado &bo- .RIGOLETTO. ARTE Actos para hov Fiest
US lol'tl; todicis Jos sociolt a Is Jinl'.. I Ildas. pro Mu- I Pro-ArLe ,vuelve a prEw.ntar a Run
IGLESIA DE LOS PADRF Termin6 el Patronato I
PASIONISTAS DE LA VIBORA LA .OBRA DE LAS MISIONES El trabRjo, In Prisehanzit y I pro- on distioguide violi-nia- PIADOSA PMEGRINACION: A una Vez mids, la Beneficencia Catalana-leflO i
PARROQUIALKS. EN ales. Binfonics su temporada 1046- Asociadon a. Lam CJnC0 de Is tarde, log cron D
piedad, Ilan sido extensarri re- 9 ta: Zino Prancescatti. de la ) anera
Ortranizads POT Is r ornisl6n ripl I 1 47, con brillant.e replesen- La Impreeilfin dejada per eate, ar. dO Socledadea Espialiolaa.vialit.rin 1. acto de Uni6n Allandesta.-Notas .
CAMAGUEY gulados. reconoclOndose p I deber Una ,a,nuevn temple que president JR Ar- i .Hermosa ha Ride )a labor y abun- I primano die log padres respectri rip. tacift del .Rigaletto. 6c Verdi, Wta, anteriormente tO Truly gmta. tUMba de au friolvidable compajtlero
hors Amelia Hierro vilidR de Gen- ci6n popular. viclinistam, J6veneA Trills wbreGLIten- Panteo'n deu1&baUe-nt1fnfOenCt1 CLLn&14- Joo I
, dnnte el fruto obtenido POT Is I la educact6n, de log hijon y I& ., hinca 14 per ]a noche, en fun- Trili deade luego. die uno de Joe Salvai hunrusdo e ej Con 1. solemnidad y CW*Cter trL- tario del dUb LU&rqu'6 7 BeMea 3*i -Obra de [as Migiones Parroi fUncJ6n social. de Im. propedad Jtar unit ofrenda fie- diclonal aLbe Imprimir it todam Ue I'ofias ftz lez, Is sehora Caxmen Barbas IrivadR Nosotrog gut hemos vi La y oldo tea tie ests. 0poca. na--, para depox 'ell mum ftest&A. 1& Aoctd&d de Beriell- df'na -.R= Fd.enj. &) =b -IU-les. en ]a di6resis de Camagiley. FranceselLui domino t6enica.mente rLI en au tumba. Be inviLL -1 Gvci& GLitioneda; Be
de LanrLs 3, Is sefioriffl. doctors. muchaz repremenLaclolz a quier T*Uel Lt.
Ne-nA Coll ]a verbena& tradiclonal Organizada Is, Collects, per monse- r LAL libertad de enliefis.n14% queda de tails au inatrumento y come Int4tirprete es Be honraron con In smistiael de Lquel oencla de NaturiLlu de Cataluft ofre- dis' NW1
* qJ Aor Arnaro San Romitri, obtuvo en 's tab)ecJda -dentro tie I& moral 6pera, no olvidarenaft nurlc&,,IL ducAo do Una flea stnAlbilidad, que exerlenLe soldLdo de Is noticia- ci6 cl pLs&4d* dointingo It f14ALS, Lnual larm'Ine Mlyar, ZmlltO panviado, Tide Is Vibor.. ic tendri efecLu lop -non plus ultra. tie ellas, elect A- I Ali exec" patrol lit Virgen die cepresidelte de juytntud Asturi&- i
V 4 tie mavo, prolilete re- mayu del pasudo mile, la canLidad tie Y IRS Instiluclonem republicanss. no reconoce extremes. TOc6 Una In- CENTR40 DE DEPE1JDIZN7W:
diaus 3 da. ell el MeLropolitAn en Una [on- a lam nueve ve del Club Deportivo,
La ediles,0611 official .Sen fiscal, pr teresante SoijRla ell La mayor op Junta Genera) ordinaria 'M erno; Ram.
leStir LRI'M(Lell"Llvas Sourestillente.s. $9734.11 dediVando In, mayor par- I LI'- -1 0 de febre- 15 -e d,?ndl rr.L,.,.t ,u&propllLWICCrmLiljai)reL. JMUoLdito 6V Di&z A -A. PTer1- I
V1110111 u 111111liciPal, Ila tie- ser I clon" extraordinaria i de Patti "I coma lit Cii; ona die 1%. nocht ell hu puls.clo de PrLdo i I Tide
Le k liotilelli 24 JillectiA p&I-11 selill- it denied de UnWn Natul de E3
dido rl Vill.kWalsillo re.lialte ell I vu. & decir que el Estado routo tal To de 1111111 Coil tin rep&rLo for- (VIOIln motel Lie Bach. muy correcta y-Trocadt-ro. Cita el secrttar u, be- Mkg1hLralineiik dirigida pur el tll- I 0
tudu.s Jos catullcus. .ia-ilipre las narlhUlb que estudian ell Jos Nenji. Enrico Y (:Oil hellnusa .-onoritlad, en prlowra illerit Cksur Garcia Toledo, y a In vez ttolialita HAWtUdlu te"Atro Jos* L,6- Prance; Cotichita Lugo, MAnt"
Lwllrllclu N daflus a faol tie narlou de La Habana y Santiagt y no erilitna ni KIRM religiltin aiguna. madu pur Lillau TetrazyJnl, parte, dirige un Ilamarnient.0 it sun afilladon Iwz Frwicli, el Coro d& lit iiehiura MartlneL y &ehora- Aurelio Jimtnvz
e8tv I en I& Universidad P0111.1fiCia dt 1!1,- peru sc respetHri el derecho tie Caruso, Maurice Renaud, famaso Dempuk Inivi-pretti -Duo Concer- el particle qCooperaclibn Stxial.. Curruclina Diaz, ;on hC(ADp11a4u1lvlluj1 y kin cronintam. eeve elloa AdWO I
telliplu qlleoftrull it 1juthlile altura. Iflag, I )us paureh de litrallia o de quienem baritone francii'li. superior "n et tante) de kiLrawilulty, coonpursto de CLUB CANDAMO: Junta de dirtc- dt orqutstvi y ti srmoulun lit Skno- Garcia Pernindez, quien act" Or cno
Lt ent.11.1ftS111o IQ .it'll1pre tn ti, represenLen Para dar a sum Ili- rule de RigolelLiu, Loulse Romer, dull.iawrradiir del iL(;W.
I J 'Clltlltlle,, EXIOl 1; E910911C 11. Liva a lam ocho y media
Recojamoa a1gunos distas Intere- el. m.. en el ra Serafiria M. de Sz1h, cantb
"cres"'I'lu. hasta esLe iliumento ell Sallies 80bre lam Mi.slonem dadai en us In enSeflaliza que ttivienen a been Rothier y Andres de Segu- t0igue y Dimyrambe., obra gut co- Ceiitro Asturlano. CA& mecretanlo rableni In rntlirns. .Terti d Abi-16 el acto el &e6fx R40drIgul".
que estando va IS Il LRM ter- ulell. I-AS eSCLielas privadaz grRtui- rola, per to qut no comparamos. y me to tie Strawinskv Liene t! Scher J, Merill H. Haller. Ofi,16 el Rydo. P 1,1,; deSignando a Ion htrhOrem JcfA MJ'Is dI6cvsi3 de Caningley ell otodo i ban pars. qllP fUrininadit %. a truptilsios del rectierdo el aho (as pudrAn er subvenclonadas per )l de )a rinkmo maestro que to es- HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE C)Rja, (it 12.5 ascuelas Plan ds, 6-- Sx. y Enrique Ente .
tie 1946. .91 encontramos en las don repre- Be %Ii- Rafael. asuitido (it log RY
rip otros fe.stivales. se puede dar (I F;StRdo o Jas munJcipalidadeb. Fenl Ilevallas a In. eacena ell cribe, aunqu no slempm se rAtk de LA MTRADA: Junta general re o ocupar ft puii
Se dijeron inisiones ell Algarrobo, Icuerdo Ton .sits Ideas estiticaii. mentarta v de elecclonem a faA ocho JuRn CRpdevila y JOA Fradcxc.ex R fPJ' rln ay.bnutescavilral "her LaudeltrIn Garpor deseonlado el Oxitn. Todas Las Moron, Tumba Cuntro, Reppi-to ; Aun cuando se mantiene Is, prohi- P.1 Alldluodurn-, rnuchoa motivoA Par illtirrio. en estAt primer recital v media p. m en PI Centro Gallelia. Ian COMUJIMLdreg eACOILPI&A d# LA .,rnpanada d.lavicepremidente.. ze- I
tsmilias hAn rivalizado rn dar su Gonzalez, Puerto Taraf&, Nitievitais, bici6n dp que Jos ministros de cual- Para el elogio. de Pro.ricescittti. celebrado el martem bits el aecretario, seflor Pedro NIL- Halikria y Guanabacod. Afr Benjamin C nto. Arnbog ItlerOn
RpOrtr moneIRrin y financlero nI Pledrecita. Garrido, Colonlit La quier culLo sean designadom senado- En general, toris. In obrn recIbI6 15 per )a tarde en el Auditorium. el veirap. 1.^ oracift aagrada a cargo del 1W- m.11oldog rinn cklida ovaci6n.
triunin rip este, berieficio. El M. Union. 31COILPR, JRronU, CunRgUR, res o diputados, se elitilblece que en .Sit .wqunda studicift unit inter- violinists, di6 tin& Berceuse. Inapira- NATURALES DEL CONM O DZ trt orador Rvdo. P. Josd Ma- Llucla El gph4w Rodriguez Jey6 her-OW
Ambrosio, alms del nuevo tPrnplo, Lugarefio, C*spedes, hal [in senRdor functional que re- pretac6ni min vivaz y drarallitJea, da, per el nombre de Fauri! y -T2:1- C;OAIqA- Junta die dJrectiva a lam 8 fwk on canto a Is cazidad, y exAlta ruartil As, glossirldo I& labor rcn6Ad26 11
Central Flo- presented R )as InstJtucJoneg priva- de Acuerdo con )a tradici6n que gane.., Rapfiodia de Conclerto, &mbiv y media' p. m.. en el Centro Asturia- cioln de Im. obra, humanItarim. y pa- ,nr ,I Refio, Garcia VHIAre%
still muy sat.t,5fleeho 3, agra4erido rida, Colonifi. Las Tunas, y Lon Bu- I das de erimfianza, que son cat6li- ]a que recibI6 Ia, primer nocht. de Maurice Ravel. no. Cita el secretary, sehor J406i Gar- Li-16tics. QUe hAct 107 shm viene 6e., pahi de diyectiva: recorft 21'
df irides. Este festival tendril para rros, Punts Alegre, Macareho San Let concurienCIL tribute a ZIna Cis. arrollando lit Beneficencla CaLs. ana Compresidente mefii Laudclintl Garas. BPI_ I CR5, con muy raras excepciones, El Duque de Mantua de Conley
todos atracciones abundRntes, &or- Lizaro, Chambas, I" Mose Prancescatti, tin& cilida acogida. y una demostraci6n de La fe y el amor ex
Respect al trabalo me slenta el LIGA SkNTABALLEBA: Junta ge- cJ. Gonzilet quien at hLa de vapresas jubilosas, a-legria. sanR hRSta rltus. P. M, se super en todo memento, brin- ERNESTO BERUMEN, EN EL CON- neral a lam ocho y media p. m., en el qUe 'tOdA Catallifia y todo eLtalin caclones en Asturias: ae6&16 la gran
el derroche. Habri comidas Y bebi- Total 24 Misiones. Lools P I principle del tsalario minimal en lam dando sit publiLo Is, belleze. de au SERVATORIO INTERNACTONAL Centro Gallego. Cita el becretario, ae- PrOfesa a su excels. patrons., Is. Vir labor rendida per I& Uniiin Allan. different ramab del trabajo, con bien timbrada voz y su arte de Ernesto Berumen, distinguido pla- tior Jost (16mez Caldas. gen Moreneta, connioviendo, con still desa. a trails de AUS Lt" de CX19das de todas classes, especLiculos, sionercis que hicleron esta labor 1 tendencia at salario familiar-, y se nista, vino it La Habana reciente- te 3eres
diversions, comedian, Cille, Coll- fueron: Excmo. y Rvdmo. Scher cantante, Confirmamos, sin em- CENTRO GALLEGO DE LA HA r--rdos y Lhoranzas de la PatriR ricia, y log hombres y mu que
reconoce el dereCho sindical, ex- mente contraLado per Maria Jones tie NA: Junta de Is Comisi6n Elie- Ii y hLi revivir recuerd(y, rnfis S, ess labor,
cierto, show per las ii sobresa- Obispo Mons. Aluaro R. San Ro- bargolque sit Rodolto esti main de A e 'hRn demLLC&do en
Conservatory cutiva a Jim ocho y media P. m., en imborrables It Is, selects concurrenCIR, I especialtritnLe el Yx COngjdeTimdo tecepto Para IoR empleados publicos. Lem Internacionul, pura ofrecer tin curlientes artists aplaudidos per min: RR. PP, Francisco Iraola, Tarnbien se Instituye ]a 1xirticipm, actitido con Ali.% Inediox voca Castro, directura del Sil pulac.o cle Prudo y San Jos&. CAR a Is que tran8port6 per br'eves 'm- I sorero tie honor serpor Romkn AINLnuestro public. Ell on chma sano, Ezequiel Ifitirrieta, e Ismael Berria- citin tie lus trabajadores ve las lilt- que el Duque. little sabre pedii del piano e In- vi seerel.ariu ltiwririo, doctor Rene tastes lit pit die In intintzlia iagrada I Plicitli a Is, comiffift elem' .
moral, cristlano, a tiodojs brindarilt tura, 0 F. M., R. P. Pedro Pescatore, litlades de IR empress. A estuvo mAA dramAtica- lerpretuclun tie Ill.% ubi tie lu, de muntserrat, inonumenLo tie CIL i rt,4, F iLenc, de que log
del espirlLu. Ceferino Izqulerdo igual correspondent Iglial trabHjo Petroff aesLrob ckir.111o qne se Fuentes. rKi y expLL,,o so cr
I& verdadera alegria S. S., Pbro., firandes ml qOS- Junta!wItiflit, irfin eng.ranI rerntine- mellit dellu'o de ill lute, valiLando SOCIEDAD JOVELLAI !nLwvoh dirmenLez Reg
efecLI16 ell el Culservillorlo coil &xI- ,, I At final e5e I& miss. el POMELLideciendo it Is Iruititucibri.
Ray stracciones para Lucius lo.s gits- CItin'PriLe Secant, LAz&ro Penikii- rnCtOll, sin distincil5n de sexo, rk- cull Sentinijentu y buen Ktisbu 10 I to IUUY rVItValitt general IL Ini, nueNe y media dt I IRE ent(iiju ei VIROL.AI a IS
, Come faul tie Ins hiteresuntes coil- 110che ell so local de Prado 563 Verge de Montserrat, letra. dt MCs-,en J'uerun entregadoll despoil ObseLos. Todos estAn inviLsdus a este dez 191jaclo i 'I'eijfjlu Ilya- I lia. ijacitillalidRd u reIi9I(jn,,, expre- diver.-Am ,lilorcealix, qUe Lielie 1111 al- ICANTA
acto, seguros tie que hhii cle quedar rra. I j'l1L,..i160olIei.1r1a' 111-1.1111los d, 1. Cons- let opera. I ferencluA, rl celviliticto pinnilita. ofre- tos. entre Tentente Rey y Drag lle.,* i coloo regale a Jos ut me dinsatisfechos. Las entradis "tin yu Giii1a, -Graciels. Rivers~ repl- 06 lilt recital ell In Sala de actos CIL& el secretBrio. senior olegsric, Jac"jLo Verdaguer. que. pu ita ell pie, tingider. "I is wtima fleets, do It
Asistiertih 'a I" ruisiones 5468 conibutir LACkLarrien- i llulom
is'llio; del z Carball. Iui ,oreado per tolls. Is concurren-, Uni6n Is &eftors. A.Aunci6n Vill&r",
]a enLa at preclo de 20 centa- per-,unas; 3.806 nificis al cattle te Leda Inallifestaclon de discri- Conseivulurlo en lit Larde del Martine I
vog por eada dia. No me plerdan es- personas que oyeron misa. el OILlino "'ell ell evianto a log problems del L16 duplicAndolo, so triunto'de If I UNION DE DETALLISTAS DEJcla' grupo de distinguish" sefteritas. I Clrmlta Torres, Lolits &have, Amlloche anterior. Voz fresca, blen I Jones 14. U n parity MestaA, Rcgin Alvarez. Autr festival qu4- em el mitts grRndioso dia 5,109: personas que comulgal tralinjo. impostacia, dorri de sun faculta- i Su Programa, eclilctico, abarcabs CARBON VEGETAL: JljntR generallorgullo de la colonla catal2na, ofre- relio Jiml6nez, Ml DDn1t0,
del she. Ademis de divortirse, roil ell Ili miss, del filtirno dig 3,603; i AtIlIVIENTA EL PERSONAL NA- composiciones de Brahms: dog Ba- a Jig ocho 3, media p. m, en el Gen-jci6 ell el portico de ]a FrmiLa I& ti-R- JOF4 Vega y Una nift, hIjL del Abodes histrionicas, pese a all Juvell- Isdas, un Inteirlien.0 y lit Rapsodig tro Gallego. dicional Rwa de Abril a tOdOA lo"
tendril, urted Is sfttisfacci6n de prinieras comillniones 483; rnatrl- T V0 EN LAS MISIONES CHINAS tud, Grarfela Rivers eStA IIRMRda I en Si menor. La Balada en forms CLUB (34B ANENSE: Junta gene- asistentes. TermInRdR Is. fle.sta re ciado Scher Jimineii per ger Is ICCK)P@mr a In gran obra de edi- illotiloa 362; confirmaclones 2,330; ROMA, abril 13 iNC)--Ocho Tell- a ser Al. entre )its sopianor, de de Variaciones .sobrt una cancift To I a ]as ocho y media p. rn.. -n eliligioma, y hasta bien entrads. is tar-Iciads. min joven.
firar tin temple al Sefior. Y esple- y bautizoa de mayors de seis ; Il ('1111111s furnifill liarte del coloratura. folkidrica noruega, de Edward Grieg. Centro Asturiano. cits, et secreLarlo, I de .en 'a plazolet& de In Ermita. FRI El Scher J(1SJ Mesa tamblAn dan6
ramom que est-e mismo aho sea Rhos 427. 9:'Lipu tie diez Hernianas del Sa- So Care Nome. ftl ovacionado. I un Preludio ell St menor tie MacDo- se tier Celestinio Rodriguez. quiell ad- bailsron lasi tIpICas sardanas, paraun ar de zapatillaa que fueron forabierta ml pliblico en solemnes El proximo 4 tie mayo, eb la Co- vado Culazoll que me dirigen &I well, .La Ists. Encantida-, de John vierte que se tratari, entre otrR5 cO- Idelefte de la Javentud y &rate ,. I lag.
fiestax. ]eel& Nacional en favor de Ins -Ml- Oliflite, Park realizar trili lilt- NuevamenLe to d1jo de manners. ad, lieland, .La Plus que Lente. de Dr- g a.,, tie prft rno banquet collective. I cuerdo de lam tradicionales fiest," del Laudellno Garcia Villarefi, hILbI6 I
Omar S"res Sande .xiones Parroquiales.. Un Ilaind- .4101191es ell Chills. ell deride esta miracle, Fa on& artist& lirica de busily delladamente dichn: .Las CLUB DEPORTIVO CANDADO: If& patria ahorada. iron erri y galanura, expregiando,
inientoll que dirige. el EpIscupado cu- congr"acioll Posee ctlalro Casks. quien mucho habri que o1r. much"has ell el Jurdin, de Mom- BrillatiLe verbena desde Ina nueve de I ACOMPRftRLido a log catalanes ell su agradecimientO a to& gut Is h&0 Marta P#rez, mezio-soprano de pau; .Ln Alhambra- tie Cassal:16 y alone y terrenciii de Su fiesta, saludarries a elementoa de blan pecildo que siguiese Pregidi*nLitno a tea Cat6licos. Ell cadu unit dt ellad fulicionlill Ull oil .Vals tie Concierto. original de Is noche ell Us S,
JI0SpJJmJ, ullm rscllela y tin ort tercloptio, ftstalvo nillis Segura Y Durege v Buenos Airrs, arni ,as socledades hermarias de Beneft- do la sociedad. aunque 61 no es pi
alialu. Frank La Forge, dedicado a Beru- o d
tualidad Ii unlea per Jos Heimanos Castro, Cheo Be-,cencia. seftores Modesto G' & tid I e Ins reelerclones, express
Ac billion Is 31guiente corn VUEI;I'% A-SU PIATRIA confiada, por to talito nluY -re- Men. Valdes Y in (3allega; Jusl! Coro Mentnde z. u ELcci6,n, conno cubano, de
. , sw SE- 1611 PLI19 Ideal de Jowitu
- clue: L MINARIISr; S ALEMANES, PRI- Leti El afiiniadu pedagogy y delicado i6venes del* Cayo. I Is, Asturiana; don Venancio Zabalet-a poder seguir Is obra de log all.&ndeEN LA REPUBLICA Hationa. 28 de abrif de 1947. 4 Patauchl. Renikii, Telasco. Curdy, pianiall Intetpret6 8u program con ____ -- ---- ,de In Vasco-Navarra; tarabi6n de Im sea, PO"que ello, d1jo, dernuestirs. I
Sr. Joze 1. Rivera. I SIONE1110S DE GUERRA EN t&rilca cluia, sacando muy hermoso MonLRfiesa Aragoness.. Burgates comperketraCi6n tnLre Is Itran famiSANTORAL DIAIRIO DE LA MARINA I I "'I'l FRANCIA Malin Pintos, Viola Ramirez y Jo- sonido at piano. La mayoria de I
Santo% Catalina de Bella, virgin I PARIS, abril iNC) Duralite In se Le Matt. contribuyeron a lit ex- composicilikies requerian delicadeyLa Actos inmediatos C&SteilLn&,' etc; a tea president Ila cubanoespabola; dIJo que con
y Amader Lorenzo y MRrimiu, Habana. volverin & su celencia del Lonjunto asi come 10.1 en su expre: Idri y ello lo con.sigue honor de in Berieficencia Catalana.,hembrea come log que le scomplaftrit
Muy sector nuestro: Adjunto a lit Semana de PaNCLIH ue I. na vez mis se distin- BeeCunen coil verdadero arte. EL VIERNES: Actos Eudaido ROrnRgOSR Garc6s Y en Sit Junta directive, obltridria, nuemArtires. Patria Unos 500 l6venes alemanes cores, q e.SCOiRres. enoreB
presented remitimos a Listed dos lis- I Onesirno J. Tauler; a log ex presi-; ves triunfos, y habI6 de que ya haEL CIRCULAR I (file se encontl*Hbuii ell el cani guieron. Ernesto Bertimen ha dejado Una ranqueLe N veiRda del Centro As- I
eti'lls I.:
Las donde RpHrecen ]as personas semillario de Chartres, preparRdo Cleve, a! frenbe de I& orquelitit, v 7' mis ell Cuba. el recuerdo grate. turiano. coil motive del 61 aniver- denies &eriore8 Pablo MAm6, Ramon big jn c rnb do pregiones sobre dos
El Santisimo Be encuentra que nos hall enViRCIO su donative nee s6lo de su afibilidad personal, Cardona, at Rvdo. P. Rector de IsisIN : apoyo a I& grant
ex- saric, de sit fundaclon. Escuelas Plan de GuRnabacoa. &I obra &I Hogax Azturiano, que depuesto durante toda Is sernana en par& Lt Seminario -El Buen Pas- para alojar a prisionercis de gue- pudo dominar bastante sit, It Y'- Sine tambl6il de sus m&Itos indu- EL SABADO: Boda de I& seftori- be ; r ilevada adels.rite; y Is, fusion
rra qUe CUTSRban studios sacerdo- ces, extresna 8oncridad. tables come Rrtlsta3 del piano. Rvdo. p. Modc&to Calofri, doctor 19I& capilla del Inmaculado Cora- Lor-, corres0ondiente &I afto de ta Carmtla Aguilar Valdes 3' el doc- to PIA Muro, ex vicep.residente. asi de Im sociedadCA RIlandesail. cLoa
India de Maria, (Gerro y Tulipin), 1947. tales. Muchos applause y enthusiasts, TITO SCHIPA VIENE A LA tor Miguel Roldfiln Viftas, Ims tres In,, 0 titular. &eAor Ram6n J. Pla- clubs v sociedadel; Lsturianos ---diDurante sit concentracilin en me escueliaron en el -Auditorium- HABANA de, I& tarde en la capills. del Colegio 1cone R' de bernos apoyar Is. creaci6n del
CONGREGACION MARIANA DE Quedanips suyos iffmos. .as. ss Chartres, grall namero de estos en ]it noche del lunes 14 Para to- De paso Para Buenos Aires a don- de Belen; fc stival de la ASOCificl niol ArcelOs; vice. sehor Santiago Ar- I rogar Asturiano. secundando )s firLA ANUNCIATA Juan Gelats, president. r-studlintes, CU.N.11. cilra total me dog log participantelt. Con esai ."- de 2e dirige Para. inRU9UrRr lit Lem- de Telegraftstas Y Radioteliegralista5lilerran; secretarlo, sehor Buenaven- me decision de Benjamin MtRitntim
Solemnes cult4as prepares, )a Con- CRICUIR en 800, han recibido lam porada de 6perEL del teatro Colon. die Cubit, desde IRS doce del din linsta
gregRci6n Mariana de I& Anuncla- gunds. audici6n de .Rigoletto-, vn de Pons, los que. acomplaftaclois Joni Lerida, y Ramiro Alonmo, ya hedri a esta capital el farnoso te- de La Larde en Jos; Jardil)"s de la diriectiva en pleno, atendieron cha pUblica. A tal effect, nos rei
ListA de las Personas que nos Ilan Sagradas Ordenes, termin6 la temporsda 1946-47 ofre- nor tfrico Tito SchIpR, quien sera IRS se
ta, pars, el pr6ximo sibado dia 3 de don June Blanco Herrera; y buile I 1,ur1,0S asistentes. iremos priiximementep.
y el donning dia 4, con motive de enviado su donative Para el Seml- La Acclon CRt6lica Francess, y el cida per el Patrionaw PTO Mutsu- presented en el Auditorium, en on del casino Espahol, Juventud Astil- El altar lucla por primers. vez losl En cuanto a Is fusion. invJt6 al
celebrar eme disk la Congregacibn nario El Buen Pastor, correspon- Serviclo de Auxillosi de Guerra de ca. Sinfitinica & mug abonador 3, at concerto unico. el marten 6 de m&- risen. Sociedad Rosalia de Castro y'rnanteles y aidornos del barandal, ob- president de Is otra sociedmid LIJanMariana, au fiesta anual a La pa- d(ente at afic, de 1947. la National Catholic Welfare Con- ptiblico en general. yo a lam nueve y media de I& no- Sociedad de EmPleados de LR Tro-isequio de Is comision de setioras de
trona, Mr. Deffin H. Pupo. I ference distribuyerell fiecuentes y Temporada brilliant que er, niuy Che. pical, en sum resPectivos salons. ,desa, el Club Alland6s. a que dijese
. abundantes socorres entre lesion sensible terrininara eon Is retirada Schips, Ila vuelto reclentemente a la()Junta directiVR; y el PillPitO el algo. Mte dijo que recogeria, Para
El slibodo dia 3, habri come Sr. Manuel Bango Garcia. DOMINGO: Festival de Natu- d Tea obsequ'io de In del vicePresiSra, Elizarda S. de G6mez Mena. sispirantes al sucerclocio. del eminent Erich X)eiber it quien, JOS Fstudos Unidos deride ha side re- LL a ,IIev.r a .113 vDiripahlron, 1. Iimpre%16n
en Rhos anteriores, Salve Solemne, cibido coil entusiamo. Tales de ortigueira en los sardines dente. Scher Santiago Ar;Ker COJJ:L I" alif eXpliesta. Calurodom; Zplougos xicantada en Im, iglesla' Bra. Teresa de Sess. y Sill Indiscutiblemente me debe el -sta- Estamos puts tie plAcemes &I te- de La Tropical; Jira bailable de IR I families Vilardebo; Con&nglR, Narciso guieron lam manifestacionea del prede Reins, per Vda. de Rodriguez. AUMENTAN LAS ADHESIONES A tus. actual de la Orquesta Filar- ner la oportuniciad tie escuchar nue- .sociedad San Francisco de Asis- Macli y 8el sidente de la Unl6n Allandeak
of core de Santa Cecilia, bajo ]a Antiguas
direcci6n del wiLestro J. Maria Alumnas de lam Domi_ LA SEMANA INTERNACIONAL m6nica de Lt Habana. vamente RI gran tenor Ralo, ell Jos Jardines de LA Pblar: bRIlqUc- I S.I.d.-oa a ]. sehores Damlin F1118.1mente, hubo dulces, cervpza,
Fuentes, & lam 8.45 p. m. Ilicas Americanas. DE ESTUDIOS JOCISTAS Ahora, on pequi descanse, pa- SOCIEDAD POPULAR DE te tie Ngluralell de Beat ell k to 446. 1: y refresecs; y so interpretation canabril (NC).- No- ra iniclar luego la temporada de CONCYLERTOS pius sardines. Coral homellaje a log Riuss, Gabriel Queralto; RAL111613, VI- ,Jones asturianas, terminando con
Sr.a Maria Teresa Miranda tie MONTREA' Fer I U 1
El damingo dia 4, babri miss Mgueroi ticlas recibidas de diverges pulses verano. Billi-este "o todos log records de shores ios Maria Martinez lardelao Jos& Pineds.. Joaquin F'r'gxlla ball .
. retada a 193 7 y 30 a. in., y a Ina I sgtitacii!in de artistas.1a Sociedad nandez y Josk Milt tinez Xlvarez &I- Rarnir Tornfis So'i; president del .
Dr. Mfguel Figueroa y Miranda. aseguran La asistencla de delega- ,o babane- L -zo de NaLurale Be Bella jornads esta. de Uni6n Allan-,
,45 a. m. miss. de Ministros, a Ella ofrecerilt a] public mutt ts del ( n nefi
ST Francisco Figueroa y Mi- clones jocistas de Loden Jos Conti- To Una Cast SenSACiOTlRI present&- pilillit'de 06ticlertos. ,:IC.nlr. Catali. y vocal de Im, II des&. Felicitarnm & 1A nUeVL JUXItA
tells, orquestit. y sermon per A 61blmoa ha poce Una circular Isis RegUcrR5 en cencta; Jos6 Ballesti6. Pedro Go
Padre tie Is Cis Ull rao a. . clients a Is Seeman. Internacionat ck6n. La del famous compositor deride me nos comunica. el nombre de Amistad entre Barcelona y Drago- I Llach, Jos,6 Domenech Austrich DO- directJva y le deseamoil roaches 6xi-,
- de Jestim. Dr. Josi S. Sorzano. de Estudios, que tentirk lugar a Oscar Strauss, autor de preclo3as los Lirtistas que s rkn presentados per z i es, en honor tie don Baldomero 0- I menech Artau, familial; de M'rital, log.
A Ian 12 del dis. gran almuerzo Pbro, Orlando L. Colic. fines de junlo en ests. ciudad, Para operetta, entre ellas .FJ soldRdo I& mencionada-entidad de Mayo a raheda; y velada de Is A cion Planiol RDea,-Huguet, Arxer, TomiLs. Puron
0 gru dos
Cora Pikrroco de San Miguel del I c limennorar el d6cirriloquinto lini- de chocolate. y .The Waits Dream.. diciembre. Artistic. Gallega. en que %11 fi- Vilar iaiifit, -N0a,- j-0-VeT --NbHSL, -J-- tcw-clsorgaifliadoresit. %, AM
Me. PRdr6n versario de I& fundact6n de In JOC Se Inician el pr6ximb men, nada l central el tenor Eduardo Vega selva y sellers. fenrlillita Pi, I.qUierdo. dernostrAtiva tie Is itaportancia. y
A I& full- cias de que
1 ArnlRndo Mont," 3, Sri. menca que Lon Ila presentaci6ri per de Vigo. Castafter. L'ao, Carden& Pineft, de log pregitigicis de IR Uni6n Allande la noche. grfln C.rR canadiense. Ell dicha oca3i6n me durante estos conciertom de Yera Trens. montolio. Fetch Marti, Clifle- dess. shores. Conrado Garcia, Pereirlie de cine, en Au local nocial, pa- vex primers, en Cuba, tie la eminenMonsenor Eduardo Ferrer. tributarlit on homenaje de IRs ju- no vendri m, dirigir nuestro Pepito te Marian Anderson, renornbrads. Ilaz Tattler. Roreagosa. Alemany. CIL. nu.nao Rodriguez, Manuel pjmo&,'
rm, tDdoA log congregRnteA y mun Pbro. Calixto GRrCfR. ventures trabajadorRs cathlicall at Echiniz. contralto de la raza, de color. Para, man vas, pont-Mirli, Joi Ms. Labra- Ricardo Crespo, Enrique Esteban y:
familiaren. Pbro. Nicanor SuArrx Cortina. IniclRdor de este movimienW, el Pars, ]a temporada de invierno Junio viene Rudolf Firkusny. En Ju- Actualidad fia. priguis, Enrique Vilaseca, senora jon#
EN EL COLEGIO DE LA Arzobi,;Po de ]a Habana. I lustre CRnonigo Jose Cardljn, fun- en vilar, families -, mesa.
dador de la JOC beign. tin contratados Brune Walter Y lie tenciremos a Max Lorenz, tenor
INMACULADA Bra wsgneriai Agosto brini it Flo- DON AMADOR FREIRE GALDO de Pons, sefiorita Clara Qued6 constitulds I& direCtift de]
. Maria Teresa Marty VdR. de Efre.m Kurtz, barajindose asimix- Estapt, Alberti, Passapera, Maadeu,
Boy a lam cinco de I& tarde se BarraquiS. Entre 19-9 organizaciones que ban Raitzin, pianlots., Alexander Celebra su onornfistico en esta fe- Uni6n Allandeas. de la algifiente ma-me log nornbrea de Fritz Bunch, rence Civils, Joak Camps Y farall"a' fare'llas Tiers: Presidente, Laudelinia Garciale hank entrega en eiste colegio de Dra. Africa Pernindez. enviado Ya sit -adhesion me cents. a Uninsky, planista vendri en septlem- chR don Amador lereire Galdo. qui Burgy. CurantaliOt, Villa, Pujol, Ri- ,
Ils Inmaculada: Juan Jose Castro y otrea. bit. El cuarteto vocal 06mez' Ca- rido president de Is entidad -Perrol- f Costs CIRiamunt. AlzamOrR, Sa- Villares; vices, Benjamin Canto G*nde las condecora- Dr. Jos6 Ms. Estraviz. log jocisLas Ingleses i Young Chrisl zAlez y Lisardo Pernindez. VocliesClones de )a -Gran Cruz de IsRbel Pbro, Dr. Alfredo Llaguno. Linn Workers), recientemente re- MARKOVA Y DOLIN rrillo me anuncia Para octubre. En v su Comarea.. cargo que ha ocupa- lij Oliva: Isart, Trilles. natos: Romin Alvarez, Manuel Po-,.
Is Cat6lica, a Sor I novilembre nos visitRrit el notable do ell occasions anterlores, demosi- Flelicitiunoss efusivamente a In. QO- driguez, Benjamin Canto, Laudellno,
-etrR Vega y a Sra. Eulalia 'Delgado Vda. de conocidos per ti gobierno del Reino Markova y Dolin coil sit Conlon- Ijujo pa
Sor Concepci6n Crespo, HiJam de Chaple. UnIdo, quit design it] president W de Ballet ell el 4ut figuraban ul Robeson y en diciembre trade en todo moment capacidad, mislon organizadora, die tan espItn- Garcia 3, Sabine RodrigueL VocalesJasclift Helfetz. tacLo y hombria de blen, per to Que dida fiesta, per el roLundo ixiLo 10- efectiv s, Fernando Rodriguez, 3U)a CarldRd, per haber cumplIdo re- Asociacl6ji de Padres 3, Aluninos inicional del movirniento, Patrick Rosella Hightower y George Ski- Aqui tentmosi que respirar uli Po- la inism social le prolesu honda simcientemente sus 100 ahos de liaber & rsdo. fact Fernindez, ConrRdG Garcia. Jo- .
-Colegio de Monserrate.. KoLegan, miembro tie In delegation bine, fueron presenLadus pui Pro- co Para uontinuar. 1948 cornetizaii patla. INTERESANTE JORNADA DE .* Mesa, Manuel Ramos, RicLrdo
Ilegado it Cuba eats, berienit!lrits, Sr..Fraricisco Ballesteros. official britimica encargada de es- Arte it SLIS abolindos ell dos iun- coil Winifired Heldt, contralto. Ell De alas estA decir que sits Conte- UNION ALLANUESA Crespo, Juan L6pez, ioM Vega, Vi-Instituci6ii religlosa. Srta. Dra. Mariana Lola Alvarez. tudiar lus probleinas de lit Juven- clones, ofreclendo dos milia &I pu- febrero: Nallian Milstein, violinis- rrkneos y hmigos le festeJaran en SUL bado to.qj6 PO"esi6ecente Pirez, Maria ichave, jorA MaY'Ria. dicho acto me Ila liecho Sra. Dulce Ma. SlIveira Vdn. de tud ei, Alemania. La. Marzo: Nikits. Magaloff, plants- El pasado si
',.'a blico Coil programs que oomprell- residence. Amistad namero 4, &IL,06, Is nueva Junta ,iirectiva de Union nuel Almolflo, Crescencio Donate, NI--Una selects invitai Gran. mbldn asistirin JOS obreros ca- dian tin& .Fantasla, con musics, de lit. Abril: Joseph Sinigeti, violinist. deride come siempre, hmbrk de pro- Aliardess. Segunk pre dierdo IR coils Alvarez, Faustino Pernindez,,
L,
EN LA CARIDAD Sr. Salustlano Garcia y Diaz. tdlicos de habla Legless, en Canada, Schubert y coreogralla de Is, Ni- Mayo: Claudio Arrau, plardsta y ell digar atenciones IL Jos visitantes su '%mFk el senior i-aude;;110 Garcia Vi- Aurelio Jirn, nez, Carmen Torres, .. ,
. 8 Junto, nuevamente EnlRbelle DRvim, di.;tinguida esposs, Rosits. Guti6rrez m fuA ieel-ct *,I fig" MontsMRhsLnR dRrAin corrienzo en c.qta Sr. Severing Lavin Seti6n. quienes estin organizados ya en jirLkR; .Chopiniana-, CR Canoe- que se hs. cRptado lit RdmirRci6n de Reclba, el buen amign Arnador IIRres, a ue 0 Coll P Arri Fernindez, Lolit&
IgIrsia de lit Carldad. log aolerri Sr. Rafil de Cirdenas. cuatro Di6cesis del occidente del ces. de Tchalkowsky con sum di- lax h.baneros. ran en ]a mismR vRlIOs-S Y eDtusiR5- Tie. Marines, Santanimria y Enrique,
cults de Ims Plorez de Mayo. que Dr. Fernando Trespalacios Pat% verses v attractive nilmeries: -El El prograrra. de Ii Sociedad po_ nuestra felicitaci6n mAs sincere. tas asociltdog. Esteban. Vocals suplentes, Moicpeeg .
teriol; los afion; alcanzan mayor lu- Dr. Ignacio del Valle y GrUR De Indochina vendra, un, rppre- e.spectrii de 19 Tons. y entre Jos pular de Conciertos, come puede ii LA SODA RELIGIOSA Dicho trimite se ,afetlln en I& is- Echave. MAXimo Pernindez, 8ecUn-cimiento. qentaci6n del movirniento, fundadO numerics de un -Divertissement-, CiR-rse per lo anterior. no deja des- AGUI[LAR-ROLBAN berna del Centro Astilliallo. Antes dina Flarnindez. Angelit& Pernin.
SrR. Rosa Perdomo de del Valle. en 1938 per el R. P. VRcquier, de Ofrecidog diRS atria log detallem de se habia reunido Is. Junta general, dez y Josefins, Mirandat,
Se'ruegil R lodes log nihos que Sra. Ms. Victoria del Valle y lo que fui creaci6n de aquellL fit- Tamar it Is critics, ni un mes del
Ins Misiones Extranjeras de Phria, &tie is boda civil de lit bella sefiorita Car- en log palcos, para. concern Is forma
acticlan a esi rJercicics que eleven Perdorno. moss, Anna Pavlowa: -EI cisri i r'll a pesar tie eli Rnti- MelL Aguilar Vald#A y eit compafic- en que bablis quedqdo integrada Is PROGRAMA DE LOS ALUM14os
flores. Para ofrec,!rselaz R Is Vir- ST. Antonio Soto Castellanos quien me encuentra desde haoc Lfio con mdaica d# Saint-Saerts. NA MARIA R 0 0 Ciii To de -El Pais. doctor Miguel Rol- directivR. DEL CENTRO ASTURIAND '
. y medlo prislonero dq log revolu- El .ensemble. Markova-Dolin em Ana Maria Relaho, a prano din Viflas, OCRnoa hoy Tie erirnos a Acompalliaban ILI president so E dia 2 de mikyo participolrin engpn Santigirria. EL CRISTO DE LIMPIAS EN ciGnarios. La mayor parte de log un conjunto discrete en el que fi- na de belIR voz ofreci6 en el Town lo., detalles de It boda religioga, ce- CiLl, seflor Laudelino Garcia VL11ares log Ictos ocirunerrin ativos del gni-,
EXCURSION DEL CRISTO DE NUEVA PAZ
LIMPIAS, A L06 PUEBLOS La Cofradla del Santo Cristo de con.giliLrios jocistas en Indochina guran Albia Kaban. Roaliks, Sabo, Hall nluyorkino en ]a noche del jue- remonim, que en lit intimidated. debida en Is presidency de tan lucids. lies- versario cle Is fundaci6n del Centra
Is Agonla de Limpiss de Is pirro- son sacerclotes canadienses, perte- Rex Cooper. que consigue bue ves 17 del actual, un recital en el *1 Into del noVio, tendri effect el ta, don Fmnci.%co Garcia Mindex, Asturiano el PrefellOrAde, Llumncm de ,
quia del necientes a la Congregacion del Wall na que figuraban composiciones cle Joa- sfibado tres de mayo. a lam sets y administrator de Is Quints. Gova- so planted -Jovellanos.. Par& Cori
CAYAJABOS. Espiritu Santo, sigue vu alLors. ell su .Trepak. y nee quin Nin, Obradors, un grupo tie media de IR Larde, ell la capilla del donga vocal nato, Manuel RodriCon el fill de dejar Lonstituidu la labor tie 11eVSr Is eneratln inu- Santisirno Recientor. Siebert. .heder, tie Schumann j Richard Calegio de Bel n. Buellavista, Ma- glitz: :eel cimiento general damos a conocer el.
Zen a Julius lux pueblos tie lit lie- RFPRIME IKL GOBIERNO CIIE- I tesorero social, Romfin At- program de ese acto civico-eAcolar,cofrndia del Santo Cristo lit Lini- p,.biwa deiam o insinlatia !m tu- COSLONIACO MANIFESTAC10- Rusella Hightower y George Skl- Stratiss. canciones de Reinald Halin rianao. varez: JOS vice president tes. Benja- que Seri ell horas de Is regfiane: .
Plan ell elites putillium se dirigirill fistila ell Jos mimmus. bine octipan el primer piano des- 4reclellteiinenLe falli Gabriel Per Carniela firmarfin, ell calidad roill Canto G0117.filtz, y Lisardu Per- A laz 9, ofrenda floral ante IL eS-,
rumba a Cuuiaim agua ;I pruximu NES DE SIMPATIA A pu6s tie Jos ballarines titulaiw del Dupont, Giaiiini, de Fell&, Turl"R. de testig06, el ingenieru Crist6bal nitidez: Asuncidn Villares cle Gar- tBLUEL del Ap4stol Marti, en el pmLrque
Pais el domingli 11 tie mayo MONSEIROR TISO Villalobos, Marls, Grever, Sinche% de Diaz. vicepresidente de la empre- cia, Magdalena Delgado; Carmits. Central. por Una
dia 2 de 111KYo, oil& excur,,tou de still sefialada In P cur.i6n a Caa- conjunto y tie aniiii pueden ba- represientai dedevotes Fuentes y Lectiona asil come arias de ,. editors .El Pals.: Mr. W. Mace, Torres, president del Comitk Fe- prof ores v Rlumnos- tr83IRd0 a I&,
a] Cristo de Linipia.s. Is jainos, salleridu tie La libbana a PRAGA, abril (NC).-El MinIsLro cerse elogios. El es rally joven y las 6perRS de Puccini. Gianni Sehi- administrator del central San Ail- merino: Antonio Rodriguez, presi- Casa de salud tGOvad0riffill, de todc
cual saldrA, tie In Little tie CArde- IS.% geim tie IS Mariana y celPI)iLi- delInterlor en Eslovaquia, Gene- de gran promesa. Ella hit vuelto ccj y .Sllol* Angelica.. tono do,,Secundina BRAos Vilar. dente de Juventud AstllriRna; J0a- el alumnado. .
rimos No. 105 a IK 10 y 30 tie in ti.se ell dicho puetil. m, Ins num-e Pr,..&C
. a.ni.. Miss, plAtiva por el pairro-o ral Perjencik, ha side Investido de elite she coil mayor dominion de "! honor del Casino Es- Antonio Velasco, subadministrader de En Is quints: Ofrenda floral ante
noche. con so presidents. RI frpnte P 3-0 Marla 01R."'nagn, ;)emii- poderes CSPe.CiRles para reprimir sit ti icnfca, siendo mily aplaudida CONSERVATORro MUNICIPAL pafiol de IA Habana y el Centro I& Covadonga; Silverio Martinez I se- :
JR. mehorit EnrRrnnCi6n F,. Canut, ri6n lip ]a images, ronstitticion fip gdemostrRciones llegales. en favor en WdRA SUA ACtURclones. DE LA HABANA GRIlego; Jullin Vifias Castillo. ge- cristario de I& direcci6n de JR. Co- I' f2statua de don Manuel Valle, S@-Per la via de Cirnfuegn Iletimido is Cofradia y proresi6n per ]as de Monsehor JosO Time, Presidpnte Dolin ex tin buen compahero de Durante log dias 26, 27 y 29 del rente de -Paramount- 31 .La Ciudad vadonga. v 9efiorn Magda Rigali; Eze- izundR parte: "Perturs, del mtri, porA Is MiSrell sobrr IRs Ali? de Is, pssado men de marzo, tuvierrin de Londres,: Leonardo Ceballos Pier quiet Mirtinez, sec-retarin del Club Pl president general del Oentra, don'
mahars, VerifIrAndose I nll ,. tie Fslovaqula durante Ili guerra, Markova y III seconds. Truly bien. Ings.r Ins concursos anciales en P' nes; Manuel SuArez UrqUizu: Fran- Ribadesella; Miguel ToyaA, presiden- Mlliximino Ga.rdg Ajvlm& HirnrW,
lon sizinen. PAiR el ll rrlingn '20 d rria.,-n jTA quien "pera, el pronunciamlento Sun movimientom son distinguidon, Conserl Rtorio Municipal- de La c SRrRIegui, president de IR AM)- te. del Club PilGhOl: JURn A. Meslas: Narional Y Joyellancis. PIA*JA por.,
_
. . I~ -- ---- ------ -- ----- I li t- J-A A. Al.--1i I~~ --
ARO-'Ck. DMO DE 1A DE AWL DE 1947 PACMA
.PARA IN CRONICA, HABANERA
A M!JJERY EL HOGAR
Por KARJA7 DZLAT DIc FOXTANrEj S NOVIA61 DE V A Y 0
LA M
00 A A C T WA L E N P A R I S
AD
41
40
Ef seAor Manuel Prendes, vecino
IN Md. a falle de to calle Nueva NO. 10 entre
Univerticlad y Estive n to HoMet& to safe Atural aoG
"fast.. St. 44 t"06 pastel. bona, an un p6rrofc, d*esu corto
d;ce:
tl E C Vs 10 N' D.E L A "Quiero expresor!e mi agrodeM- cimiento y hacerle sober at misD"'Al PARISIENSE
Do nitirlm I X I amiedilin' remeninis mo flempo, qua he usado disfintos oporaios sim qua ninguno me
ParEw -a, courigbi 4, Simon* hoya reportodo 6uenos result
Dem0rosts-Martinis dos. SUPRESOR me ho id. wm..
:Por 61 modeffirta es"601 IL f
-Jo@6 de Zamora L menie eficoz y estoy muy satis.eA cho par to comodidad y at
cion4whandgiXtesrays Iantecaleocs biene star qua me &r a deyuelto."
adriltradas -ofos de I" parislenses; y
% ,Irnostr- 47t2n- com- p. Jia as CHNN YU-L-ca
adivinar cuAl. de, todLs Ing parst dar a las ufiss un
t"tV& cling tan different propuesr la.AJOVen mature. y par Is lu-stre cocantadof de bel.leza
.te = seri I&. vencedQrs,
Cos permanent ... y a las
Cads Uno ha expresado mug pre- manos IS elegancia qua
terencias, y me pwde decir qua todos admiral. Upices
UU=. 00M& este ajfio, me he visto
W Itid, dude Ideas nuevas, W -COM000t seductress para
amad octanes y de artifficlos r boda elegant abriri pop puertax, at ft on", de m1kYo, armonizaf.
para, bacer olvidar a Ina muje- CIENTIFICof- SIGUR01 R lan" I 'Iele"y"arnedla de In n4whe, In hermorA Irleals de, Monserrate,
reil it pr6cio astron6mico y nuncis vista qua &I late n traje 0 made rno opcraf6 quo Jieienek, muy j6venes, Joe contrayentes, In bella sellorits' Anita T.Iosastre a Una dM u.he. devvolvo at h"oda to yet 'y 'Naxelro, cuyo retreat publienmos y A sehor Oncar L6pe% Callrja,
Rapda Wage, me puede afirmar solud y of biormtstor. ambox perieneelentes a conacidas families. Santiago Vizquez RuI7, Carlos at.
qVe hay un cbmpleto narasmo an t'I prdilma "bado, en el Vedado Tefinix Club, me celebrari una me6n RamIrr& Maroellno Navarra,
todin la cMe at lujo me reflere. A merienda a In* cineo y media do to tarde para dexpedir de pattern a IS Gilberto Lelva. doctor Rafil Cause T 0 11AX
Undo Anita, orgoulzada por In% metioritas Merry y Rsperanelta Llovrt, Ramirez. doctor Yohel Smarnu
de que pudimos creer un ITIMIRAItio FIJO MINSUAL a r
= 4ue ]a vida de Parls vol. herm nap d IS rinvin, Conauelo y Bertha Sinches, Olga Portuonda, Saint Blancard.
Via a, ser lo que are a PARA 11111, AF40 1947 Isabelits 1,6pex ) 1,111a Mculener Para despeditr de Is. vida de w*te-;
van slenda CAAL VeZ MAM as- ra a Is Inds. OrLciella muA Smigna
Cam y Be vuelven a ver equaling 61A CIUDAD HOTEL NORA LA BODA-COI"AN-GOMZZ )a ofreoerin un cocktail-poity I C A "O L
adlas de teatro Ilenu de un pil. 2 Motions Vein" tall sibado tres de mayn. g I" cinco do
Woo amorfo y bin' ele4ancia del 2 Ciltdons I Para el sAbado dlez del entrance, tendri efecLo a liA once de IS ma- Is tarde, en at bellistmo The Colony
tempo de gUerra. N.C cow L"19tielintol 11 7 mes de mayo, a las sets y media de hang, del mismo dim die& an IS no- Dinner Club, del Vedado, que- vie- V A R A
Par otits partei- -log teatitas que 0 3 Cloolveps San Carlos I a I? Is tarde y an IS iglegia de San Juan torts. del doctor Luis Muftiz. nen organiziandn lot Aeficru Norofrecen' sus mejores obras, inars- 3 Santa Clora Control 21 6 de Letrin, &a halls, concertacts, una En dit!bo acto Liprfin testigos, por mg Wittig de Cutto. Marthis Laine,
villotAmente pilestals en,.escena, as; 4 ColUrlin C~Cb 11112 isimpAtics. boda: Is de Is encanta- at* loa aeftom doctor Antonio Ani- d, Martinez, Rita Fliguerou de Co-1
t1kh'c"i vacias. Porque log pre- 4 Plaostas Us TvlWhs 3 a 6 dora whorit Graciel's. CobiAn y 11o Sarmlento, Rogelia, MIY6, Juan Win y Ravd6e CobtAn de Sorarrits AC1111ING O R m
cibs, tambiAn han 'subido y hoy an I Will soft$ Paris do Cum 11112 Couss, con el cormclo joven Pablo Ignacio Coblin, doctor Jorge Cauga, v 'am aefti-Itas Marla Elena Freyre,
dilL; SX3. &I stro meguir con I clip do AvIls Rooda 28 6 0,6mez y Arias, pertenecientes a ea- Quintin'SOCLM12, jost Luis Cobii6n, tther MIr6, Olga Arles, Nom Delin lot In u rm, estrenos mum Potts del Nww 1112 timadam; families de est4 socieded. doctor Sam& do Quesads, y doctor
hace a renta. bas- Dos modefes que nos ofirecen gentillimente de Paris, donde me advkwten Awldi Son numerooos los prefsarativas qua Gaspar AgUero; y par 61, log aeho- bert y Nina GLraldo.
te p0rbLn I Y hay tanto detalles y adorns nuevas scompisfiando a too models de vestidas D A R O
qu6 ver I brdroL El vestido usuestra c6mo puede combinarile at in de Caps Gran Notal 212 pars. eate enlace me virnen haciando. rem commandant Maria Salabw Tia., Lob DE POSADA.
Ell at teatro, Rebertot, Is slitLm dos telas difference: material estampado.y sedis lima. nibrero Its 7 w4t V Designados se encuentran padriobri de JeLn paja color natural an on estile de parnelia, adornisdo con margaritaft, an a '11C 1 112
Cocteau, el No, Y,,4 3 nos y testigom.
.Aguila tan- pastel. gets models originates do Zarbora, quiets his disefiside espe- M Is 6
Cart dos cibezas-, nos da IS oca- pars noxotros enviindonos, ademAs, Is corre0ondenclo, atinente. I Box
Win de admirar 'a esis maravilloss, J.,ra.t. III tf, Cola 1111"Ca I a I SerAn lo6 padripos la gentile me
Feuilltre, can su situate. ro- P,: ing, Saratoga 3 a 6 flora Cirs. Arias de G6mez, madre
PRODUCTOS TOKALON -lieWill del novio y at doctor Ricardo CO-.
gue hubtera inspirsdo poe 110 Stills do Calls g: 14 bifin Varela, padne de In, noviiL
Man Z 138 MUSeek I CNN -Plara
;Nadle coma ells. pars, lucir eats Tenemos at gusto de comunicarles a las Innumerables personas qua 12 WIS CID13 Ctntral 1812 Como te.,Ligog firmarAn par per r
15,101now did Aim Itkards -I a I te do Graciella, Iop aefiores Corona'
1111211!nsas crinolines de la ipoesde r dnuestro media y directamente Be Interesaban par los afamados Aristides Sam& de Quesada, coronal
Elisabeth de Austria, desplegadas uctos Tokal6n, qua deade hace tanto tempo faltaban eel mercado, coronet Fadehiscia. atrU.,en caseaciss.,de volar- qua pueden ya adquirirlas an [As Novedides, Is deride qua egtA situad& Pedro Norat guttari,
tes.,Y- de lazoft, camo'se ven en log an Belascoaln, entre San Rafael y San Josi, donde los. distribuyen. Eson r1co Le6n Eilanco, doctor Josd CaberetrRtos da Carolus Durin. We, dljclogos products franceses vienen para todas to& t1pos an colarez de Z", ffiagistTado do la Audiencls, de
Vez, big aido Cristilin Berard, at qua polvos, cremas. creyones y colaretes. ta Habsna; ingeniero Francisco
haldibulado sum ll )Ilettma y real- Valliclergo, dmtor Anibal Cau" RaMepf,.e am aftirabler.4 tanto ie mires, Jcci FAm6n Rodriguet y Jo, rd A
I# CLrreras; y por Pablo lo Win TA SU
guenc! Probable qua jerzan
ciacisivaeia.,Ia pioda pr6-, 16 su vez los seflores doctor Miguel
ximit; No hay qua Imponerme los bottom de sol como una necesidad y some- Mw*no Gbm-nz, an presiden-le de
bM ge'jT bEre terse a alias Como a una cura Intensivia. Una cosa as tornarlos pru- Is RepfibLica; Eduardo ChlbAs RltW' blm ftco. enters.- dente, serenamente. y otra exponerse a series quemaduras y degarre- Is RepAblics; doe- H! 11:;,:k 11111111
Como ]as stores a Islas funcionalexi Manuel Guillot Benitez, doctor V
Is Italianis qua-ghtAllU tan do on OW41cua-L finest del pasisdo gifflo, y re- L. 'laroeteptid'erraiys y here sender su rigor. No me tante a In CAmsxR; doctor Juan Me.
co do& do, grass. E corpifio, MUy reflaro intrinsecarnente a I& sombre. an at misma, sino a esoa diLs an- deros C&Tri6n, Alfredo Rubio Cbe- N
catGo, L. eStreChG an ei talle adox an qua no se dejan ver los rayos Cal got, pero qua me pre- me, doctor Angel Giralt Y Paullinc) M Ill.: !I
cl6n, as de raw blan- slent6n, page a] toldu de nubes; a esog ding an qua corre un vientecillo Diaz Garcia.
Cal nlerr: alsti, no lleva hornbre- suAve, Como presagiando una torment, y se distinguen par au cielo ulo- Tres graclosos nLhos. Maty Anillo
rag, FUes Weri, esta ailuets, me an- mizo. En egos d1uh an cuando los cutis sensible recIben quemaduras Barmiento, Maria Matilda CRUM Y SL, 7"
cruentris an las colecolones; mis y enrojecinilentom que afean, de no adoptarse lam debidas precaucione%. Antonio Anillo Swrmiento, an callopueatu y as una de Iaa domituan- Y eito ocurre torque me suele quedar indefensos, &I no prestar atencidn dad de flower girlm- y ring bOY-.
in de'la made. ISerik.adoptAcia, a a )as possible resuliados de Una exposici6n prolongada y llb e. Es at TAENU DEL DIA
no ]Sot las mujeres de 1047? 1 Quikn -a Ing lorpresag. MAxIme at no &a esti an Is playa ni M respectivarnente, acompeftarin a Is
momenta C novia an nu Camino &I altar.
PuLde.zaberlol ning tn punto de verane6 y se ha decidida sprovechar el fin de semona, Allinuerso En cuanto a Is boda civil, bsts
El Begundo vesticlo, de raga &me- a, modestamente, at domino. El lunes me slenten bien an In carne lab Cocktail de frutas.
.rtl* bot6n de oro, con inniense. ccosecuenclas de haber estado desprevenidas a Indiferentes. falds, fruncids., y oorpiho exjguo, En la evasl6n de Is vJda civilized& qua a1gunoff entrev6pi an :as vR- Tortilla de sardines
vx recubierto de cascades de tul cyclones hay qua lener an cuenta qua Una case as Is made y otra dife, rlete con menudos. LA BODA liGUILAR-ROLDAN
11eF0 Carl U940s Upton negros, re-ite la nece*,Idad. Sl los bafiog c:e got se traducen an salud, co Arras blanco.
ooerd de terclopeto negto, inar- airman los m0dicos. no as un misterio qua to mismo qua cure queie Dulce de leche. Coma hemos anunclado, el pr6xima
CILdAttletite lhfluido par Eapshis. co- rAbado, dila tres de mayo, EL laii gets
drAar. En consecuencla, no procuremos un bronceado exceffivo % roots comida media de Is tarde y an )a Militia
ais 4Ue tairthiin vemas an lot des- de batio pars. los tejidos. No hay cLue ser ahorrativam ten material de LI colegio de Bel6n, an Buenavista,
costura.. substancias protectorag de Is epidermis, nt dej'arse Ilevar par at deseo de Puri do tornates. se colebrari Is bad& de to encantaDeade Mello. log creadares. tan tostarse, materialmente, an diez dias, torque 6stoo no convierten W Pescado Mennier. dors. sefjorita Carmels, Aguilar ValPriV114011 dUrente tantos &1loa de parties expuestah sino an un carbon negro-rojizo qua dista de ser a] Pollo asado &I horno. dim con at estimado compaftero, octor
dial"riends, sue bronceado perfecto. Engalada de vegetables. rtenecienIts a su fantasia Miguel RoidAn y Villas, pe
creWndo traces de noche, los ha- Las qua mis se dejan qec:ucjr par at tostado violent son aqLiellas Pastel de manzanas te S is. redaccift del colega, -El Pets- j.
Shorn, innumerable, ftntiacan qua poseen uri culls de nieve. Les agrada at dorado Intenso qua van Corno as gabido, debldo SI rectente
tibr, sin freno, aunque no.se van an ntras figures, p0rL esto as at resultado de un process de baftas y u. luto qua guards el novio de su querids.h tan s6lo par el placer de ha- RECETAS DE COCINA
oer'algo bello. cuistl6n de tempo con keeites y otroaLproductos "ad hoc", de log qu do padre, at que fuera compRfiero
se echa mano an In temporada. de scu rdo con lis preferenclas Indivi- Flart do Chocolate Miguel Roldin Fernindez, IS ceremaLW cgs& de bermaine Lewmte dualeq. dada In varieCad de marcas. Pis revestiri Is. mis absolute, intimihe podido contemplir algUnos tr VEALOS HOY
a- La combinact6n de bahos de sol con baftos de ggua de mar, an o g- Be echan an una. polls cuatro did. .
citrus, Iones an qua falls prudencla, as contraproducerite, torque at Rgua vi' huevos y tres yernsm, agrigesele Seguldamente ofreoemos ]as testi
lectorm -muchas de pal- a de existir quemasas ciUdo&-- he aqui Una qua col- tRda torna Is piel excesivamente sensible y an cgs 2 tazas de azdcar molida y fin gas: EN NUESTRO
lbarik vUestras ambiclones, can su duraE, se irritant. tese ligeramente. Par ella firmarfin log Sahara$ inenorlse crinoline hechat de volan- En Una acerola me derriten tres geniero Crist6bal Dims, W. Mace, Ju- Amw
tWde bordido Inglis, at pIumetis, barritas de chocolate rallRdo con )!fin Viftas Castillo, Angel Ptrez Can- '71"
coma VneAtros viestidos de nifta. -s 14 A D A M E TAMAHRA Un cuchUlo, y media litro de le- me, Juan Beguiristaln, doctor Plmn* vim* SALON DE EXPOSICION.
Un Poems de Juventud, de frescu- Los cuidados de belieza comienzan par mantener is. lines qua mares, cbe. Be coloca sabre at fuego y cisco Barroeta, doctor Manuel piguera. y db primavera, con au ramo de Is races, para qua los dernfis tratarnientos complete log conJuntos per- cuando ouelte at fervor se retire ran, Leonardo C CbRII05 Piernes, Meraises d hojadaz colocado an IS fectos. Si trattimos de mejorarnos conseguiremos reunir an Ion different me agrega poco a poco a0bre log nuel SuArez Urquiza, Ledo. Becundiaiat., bojo at gran volante qua cuiados la eleRancia an los rnovimientos y Is perfeceldn an Is debida uevo mientras se va revolviendo. no B lar Fran m Baralegui y 8 rriedics botollos, 32 hueadorns at = ilo- -1 Se I= esto an Una budinera Venaanfc'0io Vabaleta: ;f;r 01, 1. he- vos y vorics docanas do
constancia. qua Astos requieren, Mme Tonsolurs, qua estA establecida
Otra ten to estA much. mis acaramelads, y me cuece at bafto ran a all Ica seftores senator Aila calle A, esquina a Tercera, an at Vedado, as Is creadora de lot farn "Ral de Maria an at horno a temperatu- fredo Harnezd ire a frutas, loterials y otras or.
cercis de nosotros. torque as Is. F afics dP Cars y CrIstal, &*I como de log conocidon production de au num- CRICoya, 0 Z' M ris
evoca ]on retrato6 de Boldleu Y bre, logrando muchos Oxitag tarnbl#n con in Miscarg, Fria par& fortRIe- ra moderada. doctorSu r Josivlartineit ticutos, coben perfectomenVeHellen, de 1910 EL 1915, con sus. car y endurecer lot sencs, recogiendo los teji(os, cambiando an poco ticni- Para acaramelar In budinera so MArquez y Victc)rGBuillbjaeomdoirect ores de to an of espodo adicional
tmjes do raso enrolladog y ce- po I& figure gruerm de I& mujer par una silueta fine y a Is made. Pidan- ponen an una cacerolita tres cu- El Pair-, Cayetana Garcia Lago, Mafildos, bastante larrs, pars, charades de azllc&r y me calienta a xtmino Garcia Alvarez, doctor Ber- quo brinda of "Sholvador".
le par se Informes par el telkfono F-6771. luego suave pars. derretirla. En- nardo Cararrift Camacho, doctor TeaIst tards, case inmi Is y ce"ados
MUy alta, realmente dDitinguidos, y lances me unts ran emsto Is budine- baldo Padr6n, Modesto 06maz QuiT t, Pos evocan tantaz elegiantes D R A M A R I A J U L I A D E L A R A ra, cubriftdolis bien con at car&- za, Manuel Garcia Flernfindez, Garci- C rosley, mediate su exclusi.aameddisa, yal Pero adn me melo. Ixso Rey AIVRreZ y Antonio Peft. vo -Shelvador" le ofrece doble
nareca 'm" difinil do Ilevar nup. WEDICO-CIRUJANO A __ a A=
I I 11 I I I I I I I., I I I
I I
I .
. I I I ,
I _I I I
7ACTNA DOCE DIARIO DE LA MARINA.-MIERCOLES, 30 DE ABOJL DE 1947 1 __ AAO-txv I
I I 1 .
I., I I 11 I I Tempastila if Ttf&m ig :
LOS COSECHEROS DE TABACO DE TRES PERSONAS CARTEL DEL DIAL mutam en el CAM-=
,eat C
FOMENTO DARAN CUENTA DE LAS DETENIDASTOR ==, ,n .= 'Con grziri ftlix?, 1. Well) ;; I '
ACTUALIDADES NEPTUNO do IL& V.ried.dea;j
INFRACCIONES POR LAS VENTS PORTER ARMAS I Mostnowate No. Soto, TOL nctttvle 7 a ra4a ToIlLy'logs. I loa P'r
I Dead. Is. 3 20 : R ;, v I.La X-4oW5;. D . ;,20 R-1xLa, nrjtlci#r 7 =40,
-d-7 larighnat
.- _. - naclona), FURIA SA VAJ con Ro- nacionAl. UARA MAT MQI, (--a- cenvos I
111111111&= i do lleh. ,oh i h,,,,,;.r tavca
Gcstiona tambi6n del Goblerno los beneficios de un sortect El servicio futi prestado por 01 M U: .r.dl- y .%tFRBari, LulljF T.'013 ,on V-rift ;r to ",
y .. 1"1811 ( I 0
SICAM',-T Lanny ,'AIX .;Y,;R I i .41f.r
I -_ L yn net&:
de la L.teria para Ia construction de stu edificio iocial. agents a Ins 6rdenes de Morin I I -1 yore. 31). nihom y lertulfa I& cl- Rk-h-hd L-et., m.yo". 20, .I- con tavx is t-I MRAAnA I mAKlem. herencla y Yue- f"Iff IL y 11h]-fly, rh /"rex 1L. n1fiv, tulle a wilail LI Refutan las declaraciones del representative Ptircz Carrillo Dopico. Mordidos por perrOb r a- d. J.-aud. 10 h-l In, C Zbl ol-l yolv: hot". _.
IV, off.". 21), I,. ny hrl ,Irem 20; 49__ Mo. IL d-J-0 -. Jd l .Ana _,. in. ZI PT ILMAL Is
TELEGRAMS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN LA ISLA it En el dia de ayer el jef;ade A STO R -Kr n boy, =0 on
National, coroner .
eta '. Ruiz -- encem CIJEDO ev
Rojas, reclbJ6 varion ;! Wtes 1, d" E scen a rtio y P an ta l-la 23 Plate. IS y 14 Tods,". VOL -1-301110
e dls- A lam 4.30 y ll.LO: JteVIXLi,. hot, O LIM PIC I )a panta.11s, tin
PCMENTO RbrII 29. Ayer se Se espera que lag dismal; tengan el tintas estaciones, donde ae le comu- I cleru na,-wih], TREM MILLONY8 .dAdo). Tal. 7-8711. 11 11 m try
celebro ell el teatro -BnroJa. de este esplenclor acostuaribraclo. nica que I& ispersonais clue mis abaJo rl, AMUR -, H-Al.g. (ir-lez C, I f .1nXX =
pueblo la magna asambbea de In LAMENTAN EL RETIRO DEL (Contilnuact6n de Ins piffina OCHO) h Illn (7 _Q: lt-lml n"ll'i- La
se relaclonan, fueron rriordidas par MI YORTIoNA 1101C U,% INJV10, I.A 1,
Asoclael()n de Cosecheros cle Tabaco CORONEL LOPEZ JORGE: person callejeros: 'I h., -O; 1, III, AJII:Y[,(, JIV Il k comienzo a ILI
hacendo List de In palabra Clrlaco Gran sentinliento ha causado ell otrits. Despu6g, es Indispeitsab)e Is puede suceder, mmistimax afin a .n ( Indm. Is-A, y Auxl bio od- I 111 I A'I I IIA _h it,-. IAh-I y tinvrr 3 dp I& tordle OM
I RaIJI Mellacho, de 24 allots. de Ha- 'La. l.ti-L. in.y.-ii 40; j jAo. 3 I,.;- M ('N 1,0 en Cu-
Tos Cardenasi, president del esta. ciudad Ia noticia del retire del bana 218; Teresa Diaz Vald6n, de 6 tener en cuen actunel6n de Ion varlax eacenns. La an6edota, IuFff, 11-ny y I IySI1rltTAI. 4
. to Ia .-Y 29 cis. M.bbox: I xa d-, %1,1., Mal-e l"'heta
Ejec fitivo MUnicipal expontendo dis- coronci L6pez Jorge, quien es ge- aficis de Compoatels, 559; Ana Leyva, Int6rilretes, mobr ,,,, bit de LLA 001ca Iln c todo de Ion bri- que central In pelicula Be limits a (3,11, He lie...R. noe'vid, PA"llills
tintos a.%pectos de lit Organizacion neralmente querldo y apreclado. in ....... 11, :nlarola Lli I,,,, I no- jal&,, Una d, Ina comedis.4 roMin- ,
de 32 silos, de Apodaca 255; Emillio ttknicos Anna Neagle -tras unti escanox metios de celuloide. T 11:,,11_ .NIAo. 21) t., 349- tic
de Vegueros y clandase lecLura It IRS GRAN ESCASEZ DE AGUA LRvaller, de 14 aflon, de Je4z Pere- prolonged ausencia. en "fllms'- I'll 11 as nuix divertidse de II tCmPffy1g- I.O. -.1. r"I'll 1tog.h.. 6. 7 da, por Maria ZJ-
pa labras del sehor Diaz Tabares Re Desde hace varlos Was ae nota grino 172: Luis GonzAlez, de 5 silos, y Rex Harrison. A pesar 6e Jos borinbardeon, a,-I BELASCOAIN A UkrqUtZ. GUS
"
I cretario de IR A Rnlblea No- g-ran escasez de Sirius, faltando el de Marine. 255: Eustasin Pedrosa, de racionamiento de viveres y de que 3041--o"in y Ireasly". Tel. Iiii-21500 O R" _Yj.lI-lS.___-_ --- tAvo Rojo y Martga, Lhpez Y a peuual Is" ell representative prectaso liquid mayormente durante 21 nificts. cle Aramburu 265: Humberto "A yank In Londo n" posee un It De.do Ima 4AG: Re..rj.ta I ic-) e c;6n del ,., nurvas ebJbIciciona replica a] 3s duque de ]a trams, cast f4u- no Xiblic
lent. y largo pr6logo y, tambi6n, r. rt.vl.. I, HEREDERA. A PRI,'F- P A LA CE nen do &exri lu.eA. par MAP7
pinareno Perez Carrillo que se ha lag horas del din. Be nos Jnforma Sarrim., de jo oficts, de Salvador 581 n eplJogo. Cuando nada Importin- dales 'senores ell el lugar, haolan
manif tado en forma injusta con- que solo queda agua embalsada pairs, Cerro; Domingo Cuervo, de 20 aft;r u B-A con J.nP Randolpr .y sir -NFJ-'Pr insiameoaLm No. I&O. T.L U-1641. Cf)rt*A y Rafael B&IM613. En 11 eaes compartido generogamente Fu pa- SITAN MARID05 eon Jone lia-r. 11-d. I.. 4 Zl- R-Ilt-, 1--- cena, a )an 6 de 11 tLrde. 7 & 1AA
tra Ia c"JIL-cle estabilizacion del pre- tres dias mils. de )a fines. El Factor; Jost! Rodri- Ja fo con el ejOrcito de log Eqt:i- Vlvlon Blaine y G. Montgomery. Lu- ro na--al Fl,()R D9 FA?1;(;() 9 y media do La noche, begundS, Ancio del tabacc, A este acto que fue VACUNACION OBLICIATORIA guez Men6ndez, de 24 aficts. de Was- dos Unidos, el amor, un a nor n:.ta: mayoron 3o hamia Las 6-3o y 4" Itiorla Al-rez y LA YUKRZA 1, F,
radiado. asistieron miLs de trescien- La Jefatura local de Salubridad hil hington 214, Cerro; Kay Sinchez, de S I p =no de actuaclanteg trillaftles de
ins vegueros de todo el termino ha- comenzado Una Interism, vacunaci6ri 15 Rflor, de Ban Bernardino 269: INULTA comLikeRcio- d u(x. Nihon 20 Tertulla me- LA SANrlRK -h P.,ult. d,- R-13'.,
lentaba entre Jag pi yorem 20, Nihon 15 ctn. .Nloltans: el I-ovin: ma3f,-m 30 hmmin Inv .1 Pablo palitofi, el horabre-expectAcU10
ciendo el resum n de a in el corres- antivariolosa, siendo obligatorls. PR- Blanca Carbonell, de 35 d nes, a ireeles del miamo progranna. y 41, d-P-t- Nino. y TeriVII. f--1- con nuevos n0meroa de su repierl o
It Jy6. Ion' I e LIAZAR-AU NAL castillo. Piio, operas liega m Lonponsal q e subscribe vinculado par ra todos log efudadancts. Gustavo 122: Gladys J de A A ,,or 11 ,1.. monana. at mirmo pro- rio: TeRparicift de Rocits. QuintL11146,
I Mario Quevedo, Corremponsal. dab6 59. Los Pinos: Graciela Castro, dres un sargento. de Ia avlari6ri grams. a novis. del tango y debut de Jznvt
mAs de diez ofuls & Ins luchas taba CUATRO CAMINOS _. 3rmpo human. Acoliacaleras en pro de los interests eco- ALEGRrA POR LA CREAGION DEL de 2 aficts. de Alvarado y Ci5specles. W0 h831_18_Wb0_MW norteamericaria pars, repoineriq de '6arrett, el tr4
n6mJcos V morales de los; vegueros. Islelastioalls. No. 1107. Tol. U-3879. pafian Adolfo Guzmin y gu orqU. MUNICIPTO IGNACIO Barrio Azu]: Nancy Ramirez, de 8 Bus heridas, forma el Inevitable Desde lax 4.20: RevIsta, notlefor. RADIO CINE La. EI jueyes, dibut de log grandLos Teunidos ell el edificio social AGRAMQNTE aficis. de Regla; y Eloina Alvarez Avi- WARNER trifingulo eon Ia anterior y f,2'.-z nocional, LA FUERZA DE LA BAN- IffayVaino y GaUSMA. TOL X-1407.
tomilron entre otros el acuerdo de Vertlentes, abril 29. (Al DIARIO). Ia- cle 8 aflos, de Real s. n., en Gua- Eifibs. pareja. Ell el torneo reipulta ar!. GRE y JA USURPADORA con Car- Demde lam x.,o: Revintm, noticiero exc6ntricos c6milcoa me3acancts, Leanzolicitar del Honorable sehor Presi- -Al conocerse en esta localidad )a nabacoa. pro mate mismo v cedor y el Ingl6a pierce, men Montejo y Emilio Tuero. Lune- nacthnal. TRAS Ej, ESPEjO eon Oil- dro y Celia. E pr6ximo lungs, estreno
. dente de In Rellftlica Ia concession aprobaci6n del proyecto de ley crean- De todos estos cascis se le di6 cuen- n tiezi.do, Ia novia y PI 4106n to: mm5ilre. 20 ha.ta Ia, 6.30 y 4l) via it. litivilli,-I y CORNETIN ACI- en Cuba de tiEn tICIZIP09 de I& irAllide un sorted de )a Loteria Nacional do el rnuniciplo Ignacio Agramonte, ta a] doctor Jos Arturo Molina. di- a U dempuAm. Balcony 20 ctx. A lax 12 tie SADOR ron Nolth 13ery. Fit Im. ,9- s1c)6n. por Jorge Negrete 3, Gloria
ded ;:; 0 parlamentario al real aspiraba, La mmyores I Marin. Mayo 12, debut del oefim
icado a Ia construction del eat gran alegria ha sido experiments. rector del Instituto Antirri6bico de 7 "I n.rh.: RO PFN'1713FR e INTRI- ce... mr- .1,(,,,. Luoq
ficio social para el coirlite regional par toclas las vecino.s. La Habana, pars. que fueran vacunas L. I ctoria dura poco al americkno, ;A FN .I. CAIRO. Lunpl. 20 ct, Go 0 ,r-tojj;, 3o via. m.nnn.: ml Wences, el mejor ventrilocuo del
de Las Villas ell Ia ciudad de Santa El Comith Pro Municipio organize todas esas personas. quien muele en uno de lox v,,elos Tertull. 10 eta. col- progr:,Inil. mundo. mayo 19, premiere de gala,
I Lady Patricia, esa duquesa pet 'Enamorada. par Maria PWIL- Pedro
Clara, y dar cuenta a los Tribuna- una manifestaci6n pfiblica. Todas Ins TRES PERSONAS DETENZIM-13 I I I -enite -_ IV
de Justicia de IR infraction en I RENACIM 1= Fea
les ez tidades se aprestan a cursor men- POR PORTAR REVOLVERS I mente'etinmormia. se queda -nton- FAVORITO 11 empe
,a ventR de Ia cosecha actual. Soli- sajes de gratitude a cuanbas senadores a -5 I rem n ongoluble y sin ninguno de 14 1 In, (t.d.do). T.I. T-612-8. Loilta To,..
c:tar del Ministerio de Comunicticio- El comanclante Morin Dopco, h Padre Veneta No. We. U-26M debut df
to, I vus galane'. E'n iltild. y n-he; Rvi -., noli- I A I.m 4 C, y l, I nei '. h "_ ratriz cle I& cancift espabols.
F
' ,
ties Ia re.stituclon de In plaza. del prooiciaron ests. bella mitlidad. informadc, a su Jefe, colonel Fablo vle- rillclori.1, UN AIIIOR CU,, -, h--1-;,1, I-P: N1 ,;.: I,'O ITK(',O De rpul s, debut de GUM Guill. Un
Ahora solo rests. que ]a Cftmara Ruiz Rojas, que agents; a sus 6rde- La fl-Lilliaci6it del "Poppy cn- F. A.%fO%,-,, T,1t,,,r;,,,:,-r F.I. r)[A
unicc, carter que tenfamos ]a cus' de Representantes le impsrta al nrct- NIN(;I'NO ,.it Sillio. Sido- Ru- maZ0 IIZMRdo a revolucionar La Haba sid nes arrestaron par porter arm 0 ON % A ding' as -onto el "sportmar-ship" iert YounK y LA MALA SFINDA eon 'I., n-1. if, suprimida coil grave perjui- a de F,' M I--, F I A I ,;- bans.. l
yerto IR misnut sancion favorable y fuego sin licencl s. Pedro Jos6 Senz. .1 i.-,. hm-etc para elcomercio, Ia industrial y que el Presidente do I& Renfiblica que dervL Pstran los dos horrillirt-a y Phillip Redd. 1.1aft-R:
log particulares. ino cle Pepe Antonio OF HUMAN BONDAGE el m' mo irt,,IIR 11) en lot-i-im. v ,.,,,r-S 2A;
Alonto Sotolongo, corresponsal. c.stampe !,,it firma en el clocumento ,55: Angel Diaz Tejada, de 52 afios, SLRA"Oft PAUL ALSXIS log falsos prPjuicios entre log pae- programs. "16"m .1. t.rollin I& ,t' P- In no. correspondent. vecino de Santa Rita 40. n Cop r blos, que, humoristicamente, trata he., mlilionA, lj ,, ,-.HdBx -g n.n
L INGRESARON EN EL VIVAC Ast Ia espera este rico y pr&lsperci y a Jos M6ndez Fernknedez, dena3l) de disipar el diAlogo, abundant to- FLORENCIA G t h.r..
SANTIAGO DE CUBA, Rbril 29- barrio. I afics. vecino de Is, Ermita de log W 0 1 W IN MIN clavla rnAs en el acercamiento tie San Llizaro No. 1064. T.L. U-39M. -- -- --- C a r t e I e r a
; Ingresaxon en el vivac variog; obre- V. Estrada, Corresponsis CatalaneE. I ADEMAJi log vacciness sajonas, cuya mial6n Fn lands y novice: ReNtsta, nOti- RESU M EN
I ros del sector maritime tMrdialura ELIGE SU I:kTRECTIVA EL COLE- Con IRS actuaciones levantadas Y LA R Voltoll So & no lemm6 ,,,,, ,I Ciltinno caftinazo. riero narlonal. VIDA R(-)RADA con Ban 3L&Iawi y Consulado. Tel. A-7907- -F acusados de huelga MCRR, R dispo- GIO DE MAESTROS DE los rev6Ivers ocupaclos se le di6 cuen- Bette Davis y I;Ipnn Fr)rd y PFLI- r)v.d, 1. i.oo iteo.t. mundial. ACTUALIDADES Furla. salvage. Die.
i sici6n del Tribunal de Urgencift. ta a las autoridades competentes. 0 de Ia no tvral- GRO EN El, CAMINO eon Eleonor InmiantlineS, de Holly-od (varl- ].,Iue musical y seuntoa courts.
FALLECIO EN EL JANNIE 66TS MARRIED dad que caracteriza al cine, el m6- Parker y Rlrhard Travis. Maftana. d-i; r.rOp-ne. it, 14-licty (,iop.r- AMFRI('A: Boy un pr6fugo y grain
I V Santa Clara, abrll 29 (Al DJARIO). rito primordial de "A yank In Lon- el miamn programs. i,); Bandido mu"I'Al (rhm di. mu- ell Ia escorts.
HOSPITAL CI IL -El Colegio de Maestros cle Santa Jose LESLIE R" t HUTTON -.1 Nctirle- ,ul,.n. v Fi ,eOdcr
Fallecil5i en el Hospital Civil a con- Clara ellgI6 get nueva directive. que AMENAZA UNA NO APRORADO PARA MGNORSS Con", a quien Ia empress ieseirva Don.1d) AL.FAnwA., F.,,.... do an pLai6n y
secutencias de Ins lesions que recibi6 preside Ia aeftorits. Helena Pincil mencis de una semana en P1 teatro FINLA Y .d-ptih 1-t6h de PRI. La revolloss. me cast.
Nlayores 20; Nifi- 15-etm.
al caerse de unamata cle calmiLo. el Barveri. HUELGA A LA tie estreno. Xonja y Goarragio. Tel. V_6"S. APOLO: Dillinger y La h. del Put-,
mencir de nueve afios, F Iix Espinosa, STITU- Regime. lived- Imn 4.30: R.vints, nttiviiro RIA LTO tAn.
del thrmino cle Alto Songo. naclonal, EL AHIJADO DE LA ASTOR: Tre. millonex y el Lanor, M)
CION DEL CONSEJO DE CIA. LECHERA MCERTZ eon Jorge Negrete y LA N.1ptnitto 7 P71&0. Tel. X-1831. foriona por On nieto
I TODO ESTA JJSTO PARA EL AWA-LDES J) ad. In. 3.30: Re"I.ts, r0tillGRAN DESPITE N 0 T A S MORENA DE MI COPLA ,on Co.- ARSENAL: Earlavo do an plaids 7
El peri6diect local aEl Pueblo- RbO- chits. Martin- Luneta: mayors 30 national, -treno en Cott- d, AN- La r. me man.
Todo esti listo pairs: el gran desfile ga par I& constituci6n del Conse.lo cle SUS best& lam 5.30 y 40 d-pol.. Bal- G91, A MI ESPALDA ... Pa.] MO BELASCOAIN: Hereders. a prueba, go
obrero del Ia. de mayo. Desfilarkii ELIcaldes villareficts. Se espera clue o6rergs implantarin cl MARTI: Sensacional ixito de CABALGATA con ((COPLAS Y ny 20 rtr. MananR: La hija del pa- ni, Ann Baxter y Cl.ude Solo. y necealtan maridos y &&unto* cortodos Ia sobirpros cle esta ciudad. La normalizada esta. situnci6n habri pre- paso de jicotes por reba3ar ymao y 11 ahijadio tie Ia muerte. TAXI SESOR ,on willf.m B.ndlx.
manifestacift partirit desde Ia -AIR- supuestos, a fin de poder realizer CANTARES)) y aRUTAS Y PAISAJESs. Mafiana funcilin a las 9:30 Prorlom tie, roslumbr.. mehana. el t "..
meda Michaelsen. recorriendo VarlaS obras muv necesarlas en In provincia. el plus salario el dia .1 0. Con el rIASIo eRrtplito de aNo hay not, en Is. 'lue tanto Be lucen Marla mismo progrnma. I CAMPOAMOR: Cme y varie4ades.
G R I S COLOSO Tierra tie pa.l.nes, Fuliiit
calls pas&ndo por el, Palacio Pro- ENCUENTRAN UN CADAVER locrillilades* Pqlrpn6 over cCRba1Lr.4tnv, del Pllftrl,, aPepe Montess, eJullo To- Derblay 1, asuntoff cortom.
vincial a entregar log pliegos de de- En ei cantina que conduce del cen- Los seflores Rodolfo Fscoto, ell re- P] super rmpertAculn de arto follfl6- ledox, y olerntis IntArpretert, muy bit-lo 621 No- 405, (Todado). Tel. 7-4292. RIVIERA CINF RESUMEN: Revi8tas, cartones.
pandas, despuds continuara hasta el tral .Unidad, a Calabazar de Sagua, presentaci6n del Sindicato de ObiVrog rivo espnfiol, IS. fnntata l1rics. aC.o. Ia grRclo lsima .Florinna Allyt., ell A lam 4.00 y 1.30: SODA SAN- 23 No. 507, (Vedado). TOL 7-2040. d.curn..t.1's, etc.
blarALn el fu6 encontrado el ciLddver del vecinct dc a GIRF Y SOL on Jorge Negret A
, Almacenes, y Antonio P rez. por pill., y C RtRrcmz, otra mAravillomR el balls ynsco de diffell rPRJ zarl6n. lam 5 30 y 9.30 LA MVJER QUF A lag 4.151,y 8.30: Re JBIR. notl- CUATRO CAMINOS: La fuerza do I&
doctor Rafael Sabas Alorrih, jefe de Sebastibin Guti6rrez Marin, ignorin- ei Sindicato de TrabaJadores de Plan- reRliZacirin tie Dahlel c6rdolon. title tie. sin duda aIguna CCOPIRR y GAitaresv, QUJERE A DOS con Esther Fpr- ,Ier roc ionR ENIOCIONES PRIMI- manKre, La unurpadora y asuntos In Oficina del TrabaJo; el alealde done In forma de su muerte. tas Pasteurizadorns de Leche, concu- dien von orgullo at pOblico cuballo. logra PI mayor y notts rotunda triun- nfindox y Jnx% Cibrifin. Lunew TIVA9--ron Ann corio y AMOR EN I rompertubee
mm
Luis Casero: hacienda el resume del TRATAI+ DE DESCARRILAR UN rrieron al MinIsterio del Tratinjo, en- Antes de en(rar ell deiRlIcs, dire. fo tie ]a ternporada. yorem 40: n1h.v; y bRIcorky 20 via Mo- LAS SOMBRAS ,on James, m-Son y courts. A Ian 12: Z
&eta el Representante Juan Taque- TREN trevIstfindose con el sehor Juan Leo- mos que I)nnIvI cc-loba, voino to oro- Phi, %nehe el mism(; program fhLna: title cuatro mores y Llmnons Phlills C.Iert. Lunpto: nonyores 50 m Intriga. ell el Cairo.
- a a do pasl6n. rim. Terfulls. 30 cis. Mahann; el mill. CUBA: Cuentairit tu vida y 2,000 Innchel. En Ia via principal de los Perroca- nardo Flores, wretarict particular del metiera r-i-tteincrile 9' ton- mo programs. J rvl.
Ins "It'll 111iis de .;.aleuhufllls lot .10, P.r. .1 lu- .. me antinciA
Un jurado determine" sabre los riles Unidos de La Habana y en el ministry del Ramo, sehor Francisco A, 1. n n [.s. iR i6n extraordinariR relebrAndnae, cien __ CERVANTES: El veneno do Is. cobra
premicls que otorgarfin a lam sindi- pueblo de Santo Domingo, trataron Benitez. a quien notifiCaTon que In bona. se ha .-I-ra(lo v- ". to or,,,, rc' I N FA N TA 'R T V 0 L I cast.fluel.a.
catos. donados par Ia Fecleracl6n de de descarrllRr un tren, amarrando a presvntactol-irs consecutivam de In ton
C40rapallin. Lecher de Cuba rebajark vista. ell euanto a ]a rategorla del gustada viinvl6n tLa. seflorits. del Pool- Wants y Weptnimo. VOL U-8700. 4 y 5, ILTto. Xs sio Tel. "-2525. DORYA: Levanta pLreJo y La ps.ndill,
Trabajadores. Al Leto asistirk Ia sabre los rallies un cable. El accident partir del dia primer de MAY0. R espectArillo, montRdn con exq*li..I(O triunfaBanda de Milsice. Municipal y otrLs, fud evitado par el pesador cle eaflas por". extrenAndome lit continuacift Dvade lam 3.30: Rovista, notivier. A Ia. 4.30 .Y 9.30: R.,tsta. nwil
permanecienclo todo el comerclo ce- del central aWashingtono, Contrado sus obirtercis el Wussalarict do un cen- gUqtO. tRntO ell luio conno en mrll- que m it twa. .R.O.Its. ya. .StAL oast.da national, carton, BMLLEZA INDO_ clert, nRclorml. DESDE QUE TE ENCANTU: La dUQUegs, enfiWOMOM412
0. tavo por litro que concede a sus trR- dor, donde ]a numerous. concurrencla, Mal'ana tambiLin so ofree otra gran MITA eon Richard Donning 3' PE FUISTE con Ginger Rogers y TAXI FAUSTO: Sargento &I ague. y grain
rrad abriendo deavuOs de Jos sets Amador Fundors. baijaclones slempre que Ia produccift aplRude apaslotiRdam-te Pimos EL ASESINO con Eric Pcrt- SEROR eon william BndIx. Lon- .how.
de Ia tarde log caf& y cantinas. Armando Machado, Corresponsal. sobrepase de 25,000 litros diaries. Se Inleta el progranna, 'con el bellf. funcl6n a lag 9.30 de )a Roche. m&n, LunetR: mayorem 40 y tertulta
50 y La: mayors 30 Pn tandft y 40 por FAVORITO: Un amor cW ningun .
Tambitri a Ins sets de Ia tarde, co- PROTESTA CONTRA EL ACUERDO El president de Ia empress, seller almo cundro, ya conocido del pablico 20 ha.ta lax s.3o y mayor" [a norlim. 'Nifio. 2o ctn. Mthan.: Mo- La mate senda. y mauntoa concic,
menza.rilin a circular 6innibuts y tran- 4UE LaMITA LAS RORAS DE Antonio Ortega, manifest,45 que ess. tOro y SHngreD, que, Provoca, ell el tertulla 26 desputiff. Mabana' Canto
v4s qua estLrAn paralizacloa clurante SERVICIOS TELEGRAFIC06 actitud de Ia compailfa se debe a CIUR Ruditorin, grandpa OVRclonex. despu0s para. vivir y Pasibn tie to. luortes. ria Antoilets. Y asuntos courts. FINLAY: El bloijado do Ia intuarte, LL
- morons, do not copla
el dia. MARTI, abril 29 de 1947.-Distin- en el decreto del ministry del Co- tla calle de Ia I'tontern., episodic del RO XY FLORENCIA: Pellaro an at camino.
El Ayuntarniento ha donado clen PreCIOS R elle fill- miglo diectsiete. preflentado ron on lu. . HOLLYW OOD 13 antre .A. y IM, (X.6 111116irro) I'llia robada T santos cortom.
pesos par& Ia canastilla obrem y tas entidades de este t6rininct as han merclo aefialando P o R a nt,
doscientots par& organizer el desfile. ptonunciado contra el acuerdo, que niento, no se h9cf mienct6n a Ia for- Jo que sobrepRAR R cUantO hflfftB Ban Lizaro y Gotaloo. Tel. U-8719. A lam 4.30 y 8.30: Rlista. notj- GRIS: La mujer qua quiere a doe, Sow
lado ell re- Ins en que debell cubrirse Icis egre- ahora no, hit dodo a concern aCabzl. "" Deade Ins 5.00 Re ,late. noticie- clern na.rional, LA CASA DE LOS do, Sangre y Sol y asitento, Corto"L-,
Ei Consejo de log Caballeros cle Co- califican de absurd, ton scs que por ese concept tiene la gRtR*, ell emle viladro me ve Ia gi nia- Opea-flP0 Wat0 b9b ro rise lo not, AQUEL VIEJO MOLI- MILLONER con Luis SandrJni y EL GRAN CINE: Levanta. wejo y PI re16n ofreceri Una Salentine misa en center Coinsejo de MinlStrcis 9, Uro InPalftla. Jldnd do Ditniel C6rdoba, sit gusto tie 10 wo, NO con Adrian- Rimilldl y TURBAN- DIA QUg AJE QVIRRAS eon Carlos gal maldito.
sufragict do todos log obrercis falle- puesta del de Comunicaciones, litnt- col" seficires Dscoto y J a: matir.. 10; Garde, uneta: maynt-en 30; nifoo
Pdrez Tnu artl to -Iuk.lt. e. el diKon. do to, 1 'I nifinm 15. matins; at mism. pro- GRAN CINEMA: Amor do uns. vilis, y
i cidos, en Ia Iglesin: 4San Franciscov tando el horaroi de servicicts telegrill- cian que el Sindicato no permitirk Ia tr.j,,. de Ia i1pors, it,. Felipe Coart., gram&. 20 y balcony mayorem 20; nifios 15. Maria Eugenla. .
L el dia prilmero de mayo. a Ins ocho ficos en pobilaciones como 6sta hasta rebaja de ese pllisiullarlO, par colt hay unit majv tnrl y prentilnelm. to in. I HOLLYWOOD: Aquel vieJo zoollne,
do Ia malflana. A SAN FRANCISCO TurbRnte blan -,
- lag Sets de Ia tarde. mar que no hay rFLz6n clue In Justi- tin t4 cundro dixnas de encomin. El I I M AJESTIC Ban 7-raincisco 362 (Irfloora). X-1700 INFANTA:
Tambiteln cielebrarin en Ia misma ser Tesuelto P, cc
En este sentido nos ban vIsItad0 flaue par Ia clue. de no ;"ties Pastlda )to chinionemto una dionom at lefteirto. Eon
,,t rl) Comarmlisdo No. 910. TaL U-4477. y rt-he: Rvi.ta. notiiglesia un acto a Ins sets de Ia tarde presentaciones die Prestigi0sm It--- Pste into, dichos trabaJado.res Ini- ,,,, ur. ,.rlKhvnI de line.. pura. y I'll 1 30: ReviRta, notice F. tend as. ind6mlta y santos courts. apedir a Dios )a nestauracl6n de re Et's I Dvsde In. 3. ripro harional, U.N MARIDO IDFAT, LIRA: La vengknza de lon muertas
ciaclones de comerciantes e Indus- claTAn tin movimlento de resistencla loI,.1fo ,i onc ._ ahlho ft In 6 or., I 1,
ar p : tin enrt6n emi-eno ell
I trIRleS de ests. !ocalidad con obleto de obse r, a, i6n I-wn h-grods, vor e.tv "I "I A ('.ad P CARA I)n MAR111011 con fe cat6lics, entre los obreras y to- I .- ro ,'.."icnRI. 'on Santiago (;e-m". Co. y A116. x1vos y Ay, qU6 mledo.
clas last classes socials y pedir la ex- Bill-rilt 31 LA FT'FIRTE LIAMA TRES MAJESTIC: CRra do marmot. Mar
tlrpaci6n de todas las ideas filos6f,- que par mediacl6n del DIARIO ha- GRAVE SITUACION EN rL grim nn).ivo: n ,.It. tod- .,im figu- I __ John Clirradine 3' MERCADO VE_ ,,, y .
cam contrarinji al amor y caridad cris- 9ILMOS 11 gar RI ministry del ramo .911.9 CENTRAI, GUIPUZCOA vs. hit,,-n (1,rroh, tie mis ,mulivii-inc, I P (;RO Ol, 'S coil Luis Sandrinil Lunota: cado negro de ninox
rs t ,NI,.i.,OS con Karl, Richmond I MA.NZANARES: Pasiores t.rn,*ntoa... justas proLestas contra el aciterdo, MARTI. abril 29.-Se acentila Ia artimie-, -1,reallendo, .Aritonto Pa- IV I'lurieta: mayorv, 30 y 40: Nitiom IA* mayorex 40: Maria y Balcony 15.
Garcia, correstionsial. referido. Con id4ntlco fin se ha dirt- grave situaci6n par Ia clue atraviess. )avios*. alola INIont.NR., 3. INJ[guel S. ,I& IDS .. Balcony: mAyorem 20 y 3n; Tertullm SANTOS SUAREZ MAIRan' El ahiJado de Is. muerto I
COMPRLWDO ENTRE UN gido a no, otros el plena del comiti! el central .Gultifiaccia- debido a In del Castillo, ell )a regia figures it I Ago :It maynt-on 16 y 20. Ninns 10 ct AVIJ.J AS: Ligrimme do sancre,
. par& entongar lag Conde Duque tie Olivnrps. otro tie I(e Domingo SOLE I Manana: el mishoo programs. "stew spires y San meniffmo. ,y Lo que solo el hombre puede
CAMICIN Y LNA FRACIATA Pro Flamento Municipal que reside faits de almacenes 11 I I 7616forio,11.4600 sufr1r.
I I egoclog ju- sacos de an.ficar. clindrom (ins liRmaron podprosamenIc It"aa C)IAZ
MATANZAS, abril 39. Hoy fUt el destac dministraci6n del central Ca- Ia atenrl6n, on Ia e-,eniflacieri d, MANZANARES A Ia. 5.00 y 9.10: ReviStR, Doll- METROPOLITAN: Pedimos al Least- '
IA a riero nRcional, EL AHIJADO DE LA
oomprimiclo entre un cami6n y Una Jill Castro. Gusts"'o ROJ Carlos III No. 309. VOL U-3354. M no, Belleza Inditmita. y asuntog ,
fragata, en Ia zons. francs, el obrero La Chmarg, Municipfil en Ell resl6n de RU t0TJzaci6n del Gobierno PR- .01g.nte. y Cabe-idon., hay tanto TROP100 Ell tends. y nohr: Revista, no'l ITERTE con Jorge 'Pgrrte y Rita colts.
Antonio Guerra, de 52 aficts, vecino del pr6xi.mo sfibeldo tTRtRrA Robre P:,,- ra efectuar embamues por log; medics emocl6n v Isola fuerza drainAttrA ell Conde y DONDE; ESTARAN NUESConga ests, hellfsima estampa, qua el p-Aliti. ty LA 3SWA DJW A. pONS v MARTA: Deade'4uo te fuiste. Los tree
a all dIsPosici6n, slendo 4ta lit )I Horn nacionS.I. PASIONTES TORMEN TROS HIJOS ron Jackie Cooper
de Velarde No. 106. el que recibib te 8,unto partL elevar sit nr0tnstFL y del sbarrotantiento-QUIRONEZ, c0- v. .cisio. a in. Artl.tRa fren.1ti, jifforia TOSAS con Marla A. Pons y EL Gale Storn. Lunets: 3A y balcony 20 comliadres y amunton cortoo.
Tuerte contusityn en Ia region costal. solicitar una amplimi6n de Ias ho- rresponsal. mente, sobre todo en ]a gran jota. fi. --..,-,,, ,)E LA MUFRTIE con ell Inds. Y lunela 40 y balcony 25 MODE)LO: TruhA.n con suertG y DoFui curado de primer. Intenci6n en Jorge Negrete. Luneta: mayor
el centre de socorro y trasladado a ra.s Ae serviclo. hasta lam 6.80 y 40 de.ph,.. Tertsullis por Ia noche. sensor culpable y saunas eortos.
not let er y cartons an colors&.,,.,
Ia clinics. del doctor Tamargo me- VENDEN EL PAN FALTO DE PESO LA COMEDIA: Hay debut Maria Teresa MONTOYA y so Cia. 20 vtA, MRfkRna:,Ia- cin- adverten MODERNO:o El fantammm amoroto y
tuiLndo el Juzgado de Instruccl n. MARTI, abril 29.-Mlembros de la cLBB de Catanilis y El ahijado do 1. S T RAN D Un hombre fen6meno
Policia Naclonal ocuPELTOn distintos Todo el personal del Ministeria de Hoy debuts en el teatro Principal Comedis, luciri ho sus mejores go- nouerte. San Xi"ol We. 380. VOL 117-1771. MARTI: La C.mp.fta Cablagate,
Alberto Lovio, corresponsal. comerclos de esta Jacalidad que ex- Comercio cobr6 ayer.sus haberes 00- I de Ia Comedia Ia gran compnfila de las, ya que Ia meTor de Ia sociedad ,I F, to .do y n.,h.: Rovi.ta, ri.ti- NACIOWAL: La Compafllm. do Luis
1L NUEVO HORARIO DE CORREO dramas y comed habanera se darA6 cita ell 61 p r. n.elonal, IIN MARIDO IDEAL I" 9.30: Cuando @I
TELEGRAFICO pendlan pan fRIto de peact atu respond dientes al mes de atril. ini Ins que dirige Ia ilus Bra METROPOLITAN ,on Sttntl-g 06mv- ('hit y Alirla Snhdrini. A .
I COVADONGA. abril 29. Ha Ia ley. Los agents on lag eikindoste el pago en Ins primer" tre actriz mexicaria, Maria Teresa asistir a este gran event artistic. Can, 12, Amp. Alitneigiiprao. 70-1715 R-rit, y YEINTE A ROS-Y UNA dish]. .opl..
causado magnifies, lmpresi6n entre OPOrtunits actuaciones. hnrp-s de Ia mariana. Montoya, que vie En cuanto a ]a presentaci6n y Ia A In., 4,30 y 11.10: Reilltli, h.tI : NOCHN von Del'- ,;Qr,6S 3- 1,-Irn NEGRETE:mBela Ami 0 La Ellstorla
]as comercJantes y demAs sectors el ne recorriendo Ins mise en scene de esta temporada, Hero raclonRl, BEIIF.ZA INTIONIT iAgar. Morison: el mi-un- de un c nalla y gran show an Ia,
H0kAS DE ANGUSTU EN ((LQS BUITRES)) grades capitals diremw sin temor a equivo,,,arno TA.,ron Richard Imilril"K N MO)'- "Po". P-ena. L
nuevo horario acordado par el Con- s' 11 ASE.SINO con Eriv Port_ programs.
seJo de ministios para las oficinas de Ia America lit- serA exceptional, ya que )a ins! MO F' NEPTUNO: M-Rdo regro de niftox,
telelprAficas limitadas. descando que ,Las Bultres., de Ia preatiglosa flr- Soto Rangel v otros destacados ar- tina en Una grin ne actriz mexicana tiene por cos- 20 ell land, y mayorm .,,(i y lialvony TRIA N O N I lara de nifrimol y amunto, eor,
a, g JnW 611 de arte, tumble hacer de cada presentaci6n 2A In- In enrich. Nlafinna: MI clol, ,I- Lima& states Pasto y .A., (Todado). t OF.
sernga en vigor cuanto antes. ma Bases Priego, clue distribute lists, .Los 13ultres-, trazando sus e Una vercladera obra de arte. En cuan- ills picarva y Pasl6n tie ]OR fUPr- Tel6liono r-2403. "'O VFDADFS: Crimen min rastro, y
onzAllez, corresponsal. mundialmente Columbia Pictures, es circulos siniestras en ]as nubes, Ins- printers funci6n to a In compailla podemo.,; tambikii tem. A IRS 4.00 y 9.30- DIILCE IM- P.maj. a MRrsll..
INSPECCION AL HOSPITAL una pelicula rebosante de intriga y piraid menos terror que Ia crueldad de abono con Ia decir que el pt]iblico comprobarti, hoy PoSTORA con Imle ,%,Rnm y Brad NODARSK: El amor tie not bohlo
COLON, abril 29. Visitaron el misterito, cuya apitsionantle interns 2', 1. I comedian drnmi- Que Maria Teresa Montoya Lq- hace M .A R T A Taylor. A A 9.45: Re"ilta. Niuralla do p.siones. 7
hospital los doctors Strin y Alcover. comienza. en IR primers. escena y va tica .IA casa en acompahar de un grupo de artists "Firlen n ,olo-s it, P.pcye, y AN- OLINIpir: FI despertar del munda, EI
inspectors del Ministerict de Salu- crescendo graduRlInente hnsta ilegar 10 do clatubir. y 31gsrillift6im, (Villiors) , A abuelo de Ia criatura r &&union
emocicniRrite, en el orden-, obra que distinguldisimos, seleecionados entre TaIllifolaos X-6489 0 1.6144 IETI I'll FSPAIDA (,mtreno en
bridled quienes inspeccionaron todos a tin final se respite mariana los miLs destacaticks del teatra con- A )AS 5.00 y 8.30, Revista' noti- ('" hot con Paul Munt y Ann BRxter. corto..
los departments encontrando todo clue Be RClaran Ins cosas ... i y se cal- dia pritnerct de temportinect. Y del repertorio baste clern, naclonal, DES D E QU TE LIlnpta ;in; Balcony 30 ell lands. y OSCAR: Caballero por Una ft6ohO I
,an perfecto estado. ma el espiritu del espectadorl I ., 1:. Lonets. go Ly Balcony 40 por Ia no- T
.- I mayo en funci6n decir que satisface Ia opinift de Ia FTTISTE con Claudette Colbert y J- : I Slete pecadorem.
. Israel Grillo, corresponsal. Un hombre y una mujer profun- N'. extraordinary. La hineta par he. Nilafiana P mism rograma.
. I a to- critics, milis exigente. Maria Teresa n1frer Jon" y LOS T RES COMPA- c 1!_ PALACE: Flor. tie farigo, La fuerza
GRAVE FRLACTURA damente enamoraclos, It quienes IRS .. I clan estas funcioi2es de esta grain tem- Montoya permanecerh breves ding en DREs ron Bobby WAsnn. Luneta: de Ia angre y mouton eortos.
VIINAR DEL RIO, abril 29. En circunstancias obligan a ocultar cut- porads, official c1b comedian valen dos La Habana, su temporada no serik maynrom 15: rillno's y balcony 10 ell UNIVERSAL PRINCIPAL (Cerro): Madonna de lag
el Hospital Municipal, ]as doctors dRdosELmente so amor- ud tipo cini- :1. .: 11, utaca un peso y veinti- muy larga dado que tiene que cum- land& y luneta 2n, slete ]ones y La dams. del tren.
: I ..... .: pesos, Ia b balcony is y ni- Areaddis do 31111619102, Y Xcmt*. U-1155
Le6n y Geada, auxiliados del alumni co v perverse, corridor par Ia arn- cinco centavos y Ia butaca sin nuine- plir compronniscis contralclor en Due- nos 10 cis. mahan.: Jug.ndo con ;a En tanda v noche: Revista. nott PATRIA: Tres lancers de Bengala. y
.%-,.% .' rar 80 centavos. Par el telftono nos Aires V en Rio de Janeiro, donde nnuerte y Qus rechulo es Puebla. ciern nocional. UN MATRIMONIO Amor por mal cam1no.
Was. asistieron a Felipe Garcia de bici6n y lam celos, que explain h(Lbil- ii -"ii-,.il
.
....., PERFECTO con Loretta Young y
13 Mos, vecino del barrio .Quemado mente una situaci6n propicia para ........", : .. Ia contaduria del teatro Se Ia eSpeia con el mismo entislas PRADO: Camino del infierno y La., A-6737 y en n Z, EL INDIO JERONJde.Finedas que sufrI6 Ia cloble frac- Ilevar ndoelante sum planes siniestros' Principal de Ia Comedta se sepa- NA CI David Niv Donna Duende.
-a 611tas mo que fn IA Habana, donde descle NIO con Preston Poster y Ellen Drew.
turs, del brazo dereclao, de carAxter uns, nifia innocent y desgracinda, Vic- ran Ins localiclades piu. .. IRSIbRee Prodo y San ZL&f&OL Tel A-6700 Nlaflana: el minmo programs. PRINCIPAL DE LA COMEDIA: A:
- tima de extrailas eirc l., debris function" de Ia I muchos shots es Una artists, fa- La Compahla tie LUIR Smindrini. A Ian 9.20: Debut tie Im. CoMPS114.
grave. &I aerse del caballo clue man W 9tancias, que L de MRrfa Teresa Montoya.
tabai. Tarnbidn asistieron a Juan An- vive envuelta en un sombrio amblen- Maria Teresa Montoya. vorita, de nuestro ptiblico. IRS 9.30: Exito tie CITANDO E V E D A D 0 ,
L tonio PuJol, de 4 Silos. vecino de Ia te de Intrigas v de tragedia, tales DIABLO SOPLA. Loralldade., nu.me- RADIO CINE: Tres el espeJo, Corso-,
carretera, Luls Lago, de grave frac- son los uersonaies de esta. sensacio- 'L ' NIINISNINIIIIIN NACIONAL: Gran hito de ((CUANDO EL DIABLO SOPLAz rods. a 1. ,entA d.sde-Ina- A. .211. 4111tris 0) tin scusRilor y gran show.
DTAPQ DE EA MARINA.-MIMCOUS, 30 DE ABRIL DE 1947. IRAGNA TMCE
F
TENDRA CHARACTER NACIONAIL tL
DF
ESTUDIA CA JUNTA 'SANIDAW MIO"BEI"-ODELAPATRIA"QUE
_10.QUE DICE 'F PRE
L PROBLEMA DE LA ALTURA DE
L.A R E-N,.S A EDIFICIOS Y -ZONA, INDUSTRIAL SE OTORGA DEMOCRATICAMENTE
NA CIONAL y
mbio de impressions en la referida Junta con mofi o & una Se confiere A] MeJOT alumna de cada auls, seleccianado par el
91 TR A NJERA : -, sufragio de sus compaficros. Amphada Is crnnlsi6n qua estudia
motion presented atl Municipio, de Is Habana sobre 6 altur&
Is reforms del plan de las Normales. Hari un eltucho integral
limitacla de los e6ficioa -que Bean construldos -'an A Ved&4
Ante at Incremento cle Its ca &a ha dado cartrter nLrianal, an nLAtro ir rA Manuel A)PmAn om )06
nstruc- Para concern so scuerdo deWtivo, I ueyo refflme.t. (1, In-truccift crtditoa dol proplo drP&rtkZrAnt0,
clones de edificloa an Is, cividad do esperando qua no IntaTfiem a WubriRUPE La. Hab@xia y eapecialmento de nume- dad qua am Is, quo eat& at remain Beho de In PL- serin Inautruradas par at presidesTO A Z dif Yiene te Grau ztm mixima autowi= tAnolate en-L4 mift" rosas = dedicaclos a sportsmen- pLm tri&&, qua owe nace aboa y nuo
aitu-se tMte do MU- V otorgindase an is provincis, de La dad educttiVL en 14 ftWVA" W
actual. -qua m tat de ndas, In Junta Municipal eapec= latell.ld. Is. un
UN el fu- y Benefi Hgbtns, par Lcuerdo d7 J ta d tribura del 6XI 20 de Mayo.
iuro bastante-oscura, w1re de Saniciad cents. bablendo chos plans.
que -I& prapiwl.olehorlenta- tenido noticias de qua an el Ayunta- ZI Lrticulo s4, de les ordenonsaA InApectores FAroiarex Y e .1 dX Una &e h It Irevnte at HOSPULI do
nads. a lotiento cle L&.Habana Be babia pre- sanitarias vigentes no permits Is I DernenteA de Mazorra y Ix, rArif to
ClOn del Gobierno y, del mianio.W. te CTILU I at minL-Lr,) Jn Minu.
I sentado unit mocl6n autorizando, as- construccl6n de edificias de mayor Ala, tnltenj ndo rn curnta qiw, en rl barrio de CalabayAr, donde eUtidti.cubernamental y 0! MPH- 'ones cle gran LIturs, Quo e dable del ancho de Is Idxd e del 20 d, rn&YOL en!t n doB griundes nfirlwm de pobtaera peclalmente construct, rnuegnrse. -lebr cl6n emolar.
Miento de cuanto so ofre era an sit. qua debts, sr cA an L
un "Atido rectification Be cree Be- ra. an at barrio del Vedado,,cele- calle, part evitar Qua an Una callo numerous, acton que pueden rentar- 11 El centre escolar do Mazerra, que
rieralmeate- an buenas Inten- br6 un cambia de I presiones acer- estrecha. se conatruyan edifickas do
clones-,del IP'readitte. a" creen- ca cle los preceptosraerminantes qua W altura qua Is calle sa, cmvierta le lucUniento. hKn dLhpu(-Rto qut #-.A- f1A prornotidn por rl doctor Gmu
CIA so oom to y no hay raMn pa- at effect existent an lag Ordenanzas an Un tUboLdonde no lingua 1201. be er, una lerl)a pos- 113an Martin a log Y-1nog 6e
log to tar, qua oporturiamrnte se- lijarij Ila mna, coon
'an Sanitarian, an su articulo 54 y id- e te
ra d4m W Ls, Junta viene resolviendo Xo be ef cL is ctm on e41110;
quo *Wwtar su tandencia a creer- guientes. soa especiales, cuando Is alturs as
lam Ifuel an todoo sus colaborado- RI Behar Nicolfis Castellanos, pre- at doble del anch Part darle todn el mlirve que. nne- prlnriplal doAtinado a Is. ensehAnzIL
MLYor 0 de It 1611n, 01ra Ln"10 part 11 kindr.A,,Ie,, at or .re. ca
re do a figurarse qua au sidente de Is CAMRra Municipal con- calle (P=L;o 80 del Inciso 30 d '; 7 face,
rno degirx miLs basarse prena ouirga ad me)or all on" part deportee jr
an testando at doctor Pedro Nogueira dl- ticU10 b4 de lam ordenantax) an at no de ca.da una de !at, Ruim de Im cultlyrA., fin de que Is edursci6n
too -buenos prop6sitas, *qua an Its rectoi de SalubriciLd Una comuwhca_ senticlo de autorimr piscs acbre el W Is. ae 1. ensphan7A agrkoLa to
rigicla3 lepil ae la Reptiblica. Y shl, cl6n qua le dirigi6 reclentemento In dobje del Lnrbo de is calle cuando escuelas publir&A har;0ridr*t --ifLkra y
mool quo- en cualtuer otra, case, inform qua at conceJal, PAL61 Oosslo Be retire I& llne% de fa4tada L n oneislem del Zjkrcho ascendidos recientemente par el Or. President de I& Rep6biles, Dr. Man"s Grau lecc.16n atndiend,, &I &pmvecha- purdan brindar an una forma pricban Martila. vlalltaroR ayer Palacto, acompailados del We del Z)Arefto, mayor general Ptres Dfimers )r el mlento del eztudianu,, a nu conduc- tirs. y efficient. ,a" el errvr, C am I goblerno del Pino b-bla presented. Una Mo- mente heels at Interior delg=U j. ta an public y en el h gar El kinderRartoen dL-Dondri tan3bift
al eetricto curnplimilento do las le- c16n tendiente a alltorizar dichas como ocurre an Jos grades edificias general Querejeft. Los socandidoi6 que apareo"a an JA folo, sont eoronel Elie 8finchez Dirna, MJ4.; coronet e Fecrl6n F, realize en una for- de on parquo de, diverviones. can to1E =Ad estAri a slij lado Is. opinidn Cecilia, P6res Alfonso, M.K.; Tte. coronei J"6 FervAndes Be Tte. coronet Carlos Ponce y Ruts, K.K.; Tte.
conitrucciones en at Vedado, pero %a an Now York y otras populow ciu- ma, altamente dernrx-ritieft, par Jos dos 109 LpLratna mectniom apropiaqua hay mirs. con temor y Be haHaba en jornislopes pars, Bit blades, Para Sarantizar qua el not caronell Eloy Goyanes TdAes, XM.; comanidant's Ricardo Fernindes Viciede, M-11L, commandant Felipe Ro. 4ufmgioA de so& compaAerog de dos Para Jos parvulitno,
to at 7borizonte politicov- bido studio. gion' ilegsri a It culle y a todoe dr(guez y Sam MJL; coonandante Angel C, Bisset y Call, N.M.; capitin Eledlo Gonziaes, M.M.; CAPItAn auto.
dice alAlertal* la Junta at concern It C00111111CA- I. P% de eWliclos, no permAlendO Francisco Bacallso y Rodriguez, MJ L; capitin Jos6 A. r6res y MernAndezi Jar. Tie. Pedro A. Barroras y 00nstItuye el prernio referido. pueg.
In, acurnulad6n de humedLd. We el
cl6n acord6 esperar a qua at asunto FAe problems de Is alters, de los rfrft* ler. Tte. Norberto C. Noble Alzugaray; ter. Tie. Jo" J. W. Orihuela y Torre, y ler. Tte. Fermin de Una excellent preparation P oo
sea, tratsdo an Is Cimars, Municipal edificloo y at de Jos conatrucciones Is. C. Cowley y Gallegos. Ver I cicto de )as deberes y derechas
ZL' MUNDO a inclustriss, f1jando Is sons, in- a .04 futuror, clUdadanos.
r AMPLIADA LA COMIMION QUE
No hay fig. agr6nonio en trial tie Is eluded, pr6ximamente
DZnWSA DIMTABAC0 T DE 10 tratark is Junta. Reapecto a Is PROHIBESE SE CONFIRMED EL IRACIASE PASAR ESTTJDIA LA REFORM DE
LA INDUSTRIALIZACION- EI el jurado de no concurso fiJacl6n do Is Bona Industrial se tie LAS NORMALES
Muhdo trats, de un problems eco- avocado por Agricultura a entenddo qua nuevamente s; SITUE MATERIAL DESPIDO A UN COMO POLICIA Nuestra MAXima ou-xridad educa- 0
r)6mico, Ao indlocutible trasoenden- con form" I& comisidn dispuests, part tiva., el sector Jwe Manuel Alernin,
cis:, W (Abaco y, su Inclustrializa- las edificaciones y sefialamiento tie EN LAS CALLES TRA BA JA DOR UN FSTAFADOR he arnpliado In common que fu de- 0
cl6n:'ZI. college. enfocs at saunto an M ingeniero Andr s L6Pez Diaz. Be- Is zona industrial, an Is coal Inter- signada pars r.5tudiar y proponer 0
relact6h Leon la conference qua &a cretario general del Colegio, Nacional ventan at Jefe de Pomento 0 Urba- dentro de lo e.itpblecldo en Is leestA, celebrando an Ginebra. El is- de Ingenifroa Agr6nomos y Azucare- nismo, del munielpio y qua no Be Toman mediclas en Marianao Tiiunfa en e) Suprerno Is tesis Se suicide un demented en una ginlacl6n vIgente. on Proyecto de rebaeo,'.,apunts, vEI Mundo-, eat& ros, nos envis copla. de ]a carts. par qud circunstancia deJd de func a- forma. del plan de estudio6 de Ins
stravesando Una difiril crisis In qua con feeba, 26 del corriente men nor cuando eataba ordenado y At efec- para. evitar la obstrucci6n de Ac una firma industrial de La clinical. Le pescaron It Topa EscUelpL% Normalen con Its siwu ,Aft
@47 necegtrio eatudiar. Hay griLnWes esa enticlad he dirigido al doctor to &a hablan gdoptado acuerdox ten- MO=K. R propuesta pre-cisalnenmereaclos perdidos clurante A gue- Gerinin Alvarez Fuentes, miniWo cle dientes a evttar qua an ]as zones re- la via p6blica. Academia Habana en torno &*este asuntu por Una ventana. Und eitafa 91 de Ins integrates de In misma:
rrs, que hay ue conquistar, Res- Agriculture referente a It creacift sidenciales so establecieran modes docLore.9 Carolina Poncet. Pedro Gnrit intenalificar la Inciustriall- del ooncurso denominado 4intelectual 'industries qua pudiers, ser pell'" MARIANAO, abril 29-Con moll- Al Interpreter )a Bela tie to Conten- MARIANAO, abril 29 En JIL Cis VR]fts. Rasa Hernfindez Dobal,
en = ,y en )as poises her- tie Divulgici6n econ6micav par& el vecinclarlo. vo de Ins quejas qua he recibldo el cia so Admini8trativo Y de Leyea F cliniCL rativa M6 Miranda,
, est. coma Z CoOpe ica Be cons- C0TLuPl0 Concepcift Semanos do ca as in dispensable a log ffemios qua otorgari dicho MI- La Junta, an exte momenta se man- doctor Valdis Astolfi sabre el dep&i- PCCIRIes del Tribunal Supremo, con tltUy6 at entente Sabas Vloenta clano v Manuel W Agullern.
rectiflegr ]as barriers aduanales. nister a Ina meJores publications tiene an Una Lctitud expectant. es- to cle materials tie cents on fabrics- ponencia del magistrRdo Carlos M. cumpliendo 6rdenes del oomandan- La oPla rrsolucl6n adxona que En ainte3la &horn Be esti dealdigm- Bobre agriculture. perando qua at municipin adopted so cl6n at alcalde internal, rranci" Plectra, Ins ftsposiciones relatives &I te Azcuy, con motive tie Ain aviao te- dcb lproponpr esa Lomislon twndo 4T Gineora, a propuesta del De- e. re on plan mtrgral de InA Escue=1 6' cubMo, eato Beftlan al doctor Alvarez 1puentes acuerdo definitive, esperinclose qua Gon4les brue dlct6 un oportuno d Impuesto del 71mbre, he fallado clan- lef6nico sabre at suicidlo tie Matlax bi JPor qui rufriz? Con F
ni Ion ingerderos asr6nornos y &ZIlegre. no bay& Jnterferencia an at proble- creto par at cUal prohibe Qua Bittlen do Is raz6n a Is, firma In Ufitr1LI CL- Mirsbal Torres, de 35 aftog, &Ili re- I's Normales. R fin de 9ometerlo a cam
di a liestra porvenfr. No glame pAblics. an calms, acres, odsped inar Isr saltar Carter
te = egar qua at asunto me- ran qua con gran sorpresa han via- Me de hi y otrog lu- pitalina Limparas Quesada, 8, A., di- cluldo par pqtdecer do Una enferme- Is conxideraci6n del pre ildente Orau, cam
to que Para It designaci6n de kis ZU. F;;.7. eat
reoe muchs, atencift aunque no sea gares pdblicor materials de fabrics- rigid par el doctor Joad A. Tamar- dad mental, doclarando au egpoga par conduct del ininistro Jos6 Ma- cand,
am no canto las emocionantes a In- miembros del Jurado qua discerniri No OZLjm3Ro sESION LA CAMARA c16n, eat como qua con3truyLn ca- go, an Is dernands qua entablec16 Cruz AlejLndrinL qua prepare &I an- nuel Alernin, aunque Be rectica, qua pan quo pueds ser deopmadido da
selazatas luchas pollticas de par Ion premios no Be he tenido an cuen- MUNICIPAL seta.B, Be began mezcW, u otros trR- contra at obrero de Is miAma Pedro ftrmo at desayunc, y qua 6ste desptOx tendri carficter preferentm el pro- peligro ni dolor. Use Freesom
ILCL to at coleglo de Jos refericlas profe- baJon pars, I& terminacift de edill. Corizhiez del Pino, &I qua Be hizo Be encerr6 en una. habitaci6n, y ro- Yecto de reform del Plan do eatu- uK*d Wllbiin &flif
sionales, cuyos conocimientos tiene 1& ses16n ordinaria que stabs, se- ciao; y qua Its construcciones; rodea- objeto de expedlente cle despicia, as- clAndo&e ]as ropta con Ricoh Be djo-1.
prenuM fuego, causing LR rornlsi6n, que Psti premidida po
relac16n directs con Ion trabLjos qua fialads pars ayer a Its cinco de la, dos con uns, valin par to menos de tres tando represented el Estado par at cov aylls.. r
ban tie Bar premiados. tarde an ei Ayuntainlepto de LAL metros art evitar la. moleatiR a In Minisberic, ftncal, combattendo #Atoe quatradurts, Its qua le oc onaron I& el doctor Medardo Vitler, It so IM- W oo
Estims, at Colegio de Ingenjeros ban&, no pudo celebrarse pn no 9.L- vecinda y qua no Be ohstruyan Ins Is sentencla de Is Audiencla haba- MUerte. central Ipborando n el em A
Agr6nomos'y Azueareros qua &a tra- bar concurrido el nilmero < j conoe- amras y calls. Los Wractores de nera, at objeto de qua &a mantuviera DOS MAGNIFICOS CE;X 08
AILZADOS ONT19A LA LE to de un olvid6 involuntaric, qua serik Jalea necesaxias part Integrox at qu6- ests. disposici6n serin multaclos se- Is resoluel6n presLdencial, favorable I Z PESCA13ON LAS ROPAS POR Dos rnngnifiras construmlones eaY.- prontemente subsanado. rum. veramente y adembs se ]a dw* cuen- a del Pino. LA VENTANA c0liLrez. qua viene realizRndo at mi
Ram6n Vascoriceloo, an -Prenba ts, &I Juzgado correcolonal. Esta, -Eals, Segunda de ]a Civil- Paula Gunnin ZRyas, tie 30 afioa,
tilbre*, contelits. It actitud asurnt- Inspectores de Fornenth Be perso- con revocacl6n de Is resolucl6n in- ve6na de Concepc16n 81 denuncib a
da por Jos MInistrps ante Is Inter- IF. Policla qua deJ6 Una ventanh tie INI'ENSIFICA SALUBRI-DAD LA
pelaci6n. Interpelact6n as un mero, ACTIVA EL M INISTROJ OSE M. ilarin an Marti y Torrecilla, donde &a terpelacin declax6 sin lugar Is recla1 trimits,.y &a puede.salir del tran- eati 'incumpliendo al decreto alcal- macidn de del Pino, dirigJdo par at Is cons ablerta par at color y qua
ee hasta. con lucimlento y elegan- ALEMAN LA VACUNACM N DE LOS dicio qua scab& de dictar el steel- Bur6 Juridlco de I& C. T. C., y share roonas dewonocidna con Una vRra
susti N
cla. 661o ca cueat16n de tLcto, ha- de Gonzilez OiAe a fin de quo reti- el Supreme, LI aceptar Ins alegacio- 'rajeron Its ropes y objetoa per. CAMPANA ANTI-PARASITARIA E
bilidid tolinto. Tres costs qua Be ran Is cants, qua han fabricado an nes del doctor.rramargo, a nombre tie Judicindola an cincuenta pesos.
nefteltsh en* cualyler parte para ESCOLARES CONTRA LA VIRUELA ]a calle'y dejen libre Ins Xceras y re- IAmparas Quesada, S. A., desestima BE HACIA PASAR POR POLICIA TODO EL TERRITORIO NACIONAL
las matertales qua tienen an Is el recurso del fiscal Y, an consecuen- Los vIgil&ntes 5989 Bernardo Binned
ser tdiniAtto.' Segul Clemente at ca- 22-pilblica, cleade hace meses. cis, confirm, Is declaratoria de Is. y 3532 Juan Bayley procedieron al
mentarista cite 61 articulo 122, in- Audiencia--que absolvi6 a Is. re- arrest de Antonio Garcia Cerdelra, Serin inauguradog los la6oratorios en Jos t6rminos municipals
ciao pArnero, de 1 Establece un servicio permanent para los alurnnos de las NUEVA ACADEMIA N peticla, firma-, par estos fundamen- dc 21 aflos, vecino de San AndrA 5 cle Cabafias y
qua autoriza, at ado a soll, is escuelas p6blicas y privadas y ordena que act*ven Is que PARA OBRAS EN MARIANAO tog:
is a reciencia, de los minislTas I I I No. 155, pDrque baci6ndose pasar par El Marie[ par el Ministro de Salubridad, Dr. Josi
del = rno, I-lace resaltar ]a Ley ralizan en ]as aulas. Las inauguraciones del 20 de Mayo Inform6 at director de Culture de -Qua conform a to dispuesbo an aargento de Is Poliels. Secrete en I& R. Andreu. Termin6 el ind'cc de infectaci6n cn Miximo G6MeZ
t Uselorles ye ae-ha, tratado tie Marianna Beftor Jostle Mel6ri-Ramos, a] quinto pkrrafo del Jnclso b) del Plays de Jaimanitas estsl6 a varlos
terpretar a a diabla.. Par fit- articulo sexto del Decreto-Loer 260 de comerclantes.
thrio appptse contra todo Be ban Unu servicio Permanente de va4cu- fe de Almacin y Efectos Egcojam, ge fia aldo credo on nuevo Centro EI doctor
alza*',ol Presidente, y los Minis- nac16n antivarialoss, he sido esta- seflor Manuel Romero Padilla. Superacift Plemenina, Nocturna, 29 de septiembre de 1935, reativo a] R4Lfael Calv6 Fonseca. anilisis croprol6gicos qua permit Is
Juj E DIO MIL, I LVER ...B. director de in camPRfis 'Ultirwact- Rtenct6n inmediata de todes aQue, I., tar.%0 de taria. he rendido un ampho Infor- Has individual qua resultant
tras Jhterpeladbs- at Senado par blecido 1 ;r el ministry de Educkel6n, Le. ceremonial official de I& inau- We Obreras la coal funclonsrii an Impuesto del Timbre, en los recur
Aeflor .1 6 Manuel Alemin, an al guracidn tendrik effect an Is feativi- el Conservatorio de MtWra de 9 a 11 'I's gubernativoa de todes c ases con- VeC'T nk, d4 Escobar 54 denunct6 a In me al ministro de S Portalmant4pperae. ualado a sus prin- tra, resoluclones dictaclas par funcl pollcla alubridad, doc- tadcs aplicAndoseles los toectiCLInen.
Dispenaario Central de IbRiene Ks- dad patr16tica del 20 de Mayt, y seyj do Is n I los martes y vlernes de Ide )a entreg6 a Mario Gar- tor Andreu sabre Jos trabaJos qua Ice suminiatradoo por a] proplo MJcipios;,.To4rJ, a cuest16n de. Is d& colar, an Monte 1111, altos, entre Sin presidids, par at doctor Ramdn Grnu cad& setena. La professor qua Be narice del Estada, Its provincias Oy cla, cu domicilio ignore, on rev6l be vienen r alizando an LOCIR Is na- n1starto y q prtp&rLn an ice ItJoaquin Y Ramey. las municipals, ssl como an Jos eacri. ver gn goo, recuerclo do so padre cldn contra el parnsitismo, especial- boratorlos del Instituto Naclanal do
ctmflanxf En-alritasia.hay qua reb San Martin, Jefe del Ejecutivo a Ins- encuentre &I frente de este centre, as ue &a
tat It- ley y *no Waarsd contxa tos nnunclando dichoB recursca, w part qua lo pavonara, y qua, como mente en las zones mralm y an Higiene part ofrecerlos gratuits.
El servicio Be brinda tanto a los pirador de estas obras. qua Vienen a Is educadora sedora, Micaela Veltia ; f1jarin sells pr veinte centavos, 1015 no be regresado decide hace digs, vs, labor. eatin cooperando efician- mente &I p0blico. alumnos de ]as escuelas plIblIcas ca- Herter Ina necesidades tie 1& poblac16n La Inspectors tie Secei6n, prolesort cuales, -segOn a] articulo 46 del de- estimil qua Be 10 Aprop,16, perjudl- Mo a los de las escuelas privaclas, do- escoliLr tie esas zones, y at ministry Zoila E. Marine procedJ6 a darle cr temente Jos Jefea locales de Salu- InfarM6 at doctor CaJV16 y1angees,
rante todos las dies laborableg, cles- Josd Manuel Alemikn, qua ha pesto pomal6n del cargo anoche eto regIRmentaria de 4 de noviem- cimciala an -cien pesos. bridad. qua hay, a Ina dies de Is ninfians secentro estA'abierts Is mt9cx1 '.CUyq bra tie 1937, an concordancia con at
tie Ins ocho a las once tie Is mallans, Bus esfueftos a contribucl6n P"s qua articulo tercero del propic, Decreto- ARROLLADO POR UN OMNIBUS 1.108 lRboratorios instaladoA adecua- ri Jna gurado at Laborstario Anti.
y degde Ins dos a Ina cuatro do I& rebulten Planteles inodelos X Dart En el Centro do Socnrros fud asis- damente to0a Ja Republica ostAn
XL XSTADO NO PAGA. tarde. SIGUEN INSPECCION9*&O LADS IRy, d ben per illUtillIRSIca. par me- efectuan an on paroaltario del Marie] y IL its does
-Desdc ma, Oda, itteden terminados an at mAs bre- graves Alberta Ca- crecido nqmero de del dIL at de Cabaftm, anobas an
Palo,, Victor De 6ta mantra nuestra. mAx INSPECTORES DE IMPUMTO dio cleecufici a gomigmfos qua Ileven t1do de lesions do
Its QpI=nw de. #El ve P azo, tit Hoded, de 23 RACIA, vecino de is lagrovincis de Pinar del Rio.
Bilbao be refcre at r
Atado came autorided educative. he quericto ca- at nombre de In rr na a razon so, calle Marti sin m1mero, el qua fud Q
4nquilino, y deudor. Be reficre a If' flit tie protecci6n Cumpliendo 6rdenea del Jefe de cial qua los inu a fiJando an recogicla del pavimento an Real y _YE AUMENTARA cho de Its noticing dadw par dt_ra W ]a na M.1 Pit de a It I director, fud qua at doctor 10sittlael6a de Un p a In placid, ue viene realizando mpuesto de Marlanso senior Gusts- Ics mismos, a mano, el nombre
trl ju, ope GESTIONAN LA Torrecills par el cabo d I uel A. Uglute Y Macbsclo, )cis loarrendO ttris, cons, But 91ca yrop C- eI Minister de Salubriciad. con me- vo del Few log in pactaru 16 go diche, persona a raz6n sotlalvl con- Miguel Tocabens. De to actudo r cal de Salubrioad de hUximo G6dad, part Una encuals, PON ca. Be t1vo del pellgro que revresentan los siguen realimricla, Inspecclo, signAndose, adem'Ll. an todo caso, In EL NUMERO DE
convIA16. on cobrador de alquile- cases de viruela qua Be registrar, an REAPERTURA DE Telfin'L fin de qua to0o oontribuyente fecha con expreai6n del cite, race y las autoriclacies aperece qua Calll m an 19 ProvJncis de MatLnzu he.
rts del Zatado. Cumpliendo Is ley forma epiciftntra, en Ion EsWos Uni tens& Bit recillo y no BeL',molegtado. aflo. efitabs, parade an )a &care Blendo I)&- bit berminado at indices de Infects.
- UN HOSPITAL A madi par on Roligo qua Be encon- cl6n an too tres barrios qua cam.
dca--e. at Estado de Nueva York an LOS CARTEROS ce
eInInSda. do am miamo Eatado, au- rinan4o Martinez, 4Que no apareclendo obserVRdo di- trabs an It seers OPUefita Y al AtrA- E.rende dichs, localized: ftbanitia.
r4ent6'el silquiler. Y aborn rehulta tre otros-y an Ciudad M6xJco y qua corresponsal. cho precepts reglarnentaxic, an at re- vesar sin Marna fui alcanzado par Se crearin doce zonas mis
qua, no. A61o -no le pagan at citado son ficilmente transportable a nues- Palma, Rancho del Media y MAcurso de sized& eBtablecIdo par, at el omnibus 1657 de Is. ruta 43 qua pars ximo 06mez (cabecers), eate f1jUournento, sino. qua tit alquilere, le tx0 Pets par at constant trfifico de Tritase del Hospital de ]a CkLEBRARA EL CLUB DE Ireb& do qua origin Is resolue6n conducts, at choler Cecilia Velazquez Is distribuci6n; hay MO mLxto, torque comprende pobIL.bo,, I" mensuanclacle. corres- -"'Inc.'. Manuel pr=anc r -eclemada, pues !it bien L6pez de 43 aflos vecLno de San Ma. existent naJa mis que 1 18 cl6nrural y urbane. resultando de
AdemAs at ministry Josd I aron lor, allows del Timbre nuel 57. Ell Recidente
IA Batado es, y exto no N'karo Nikel' dunde atendian MURRES PROFESIONALES Be ]a Ili tat I Be eialrn6 ca. 575 ndividuog examination 473 pa;Fn %ft festinada, Una mals, Alemin he ordenado qua los m6dicos a6l. a s,,ibi6 to largo de ellos; rual. Celli ingre36 an Is clinical La war Miguel rasitlfts a me el 87.37 par ciento
p&p.jilesto Be bace an ftocas de del department de Higiene Escolar a 1,500 nifios y fui ccrrado UN ALMUERZO EL DIA 3 Mayo 27! de 1945-, con absolute oMl- Milagrosa. Hoa inf.rq6 dire. extraordinariamente elevada.
undshets, qu6 no habri actJven ]a vacunaci6n tie los ruflos Duarte Alfonso, ILdministradc" de At I tempo qua se esti tr%En Is. insfiana de ILYer -visit,6 at Activamentoe se encuentra laboran- dicho recurrence, era aqudl inadml. I- cludRd, que par per
qu Asperaf cuando no sea asi. en. las proplas escuelas, a fin de in- S1611, par consiguienLe, del nombre de DOS JOVENFS TRATARON DE Correos de ests, land pe, on
ble, y no puede an definitive Ber to- 10F 0 alteadom dAncioles Jos asmunizarics; contra cliche enferme- minister cle Salubriclad. doctor JO- do en consideracift, ya qua S'UICIDARSE sonal tkenico a AUA 6rdene:s ne con- Mean Para code clam de parialdad. M R. Andreu unit comial6n Integra- do It Qomisl6n de Almuerzos del Aurora Alburquerque Col6n de 19 fecclonan plans; y w hacen estu- Fcc. ya Be han
ma e shoo vecina de Juan Delgado instalado an Its 1148
LAS INAUGURACIONES ESCOLA- da par Eduardo Morin, necretario ge- Club de MUJeAfi Profesionales, pre- leper de reiterada Jurisprudencia, pa- 18 fu6 Mm part Rmpliar at nt!imero de be- as de Is poblaci6n. letrinas quo
RFS DEL 20 DE MAYO RsistidL par at m#dien de KUPTdia an rrioA a demarcacicineg postales de In ca"
neral del Sindicato de Is Nik- sidida par Is doctor, Eu ra qua los recursos qua Ina leyes can- cubrtn at 41 par ciento "perind6si
Is case de socorro de grave Intoxi- eluded de La Habana.
'Han sido preparados ya 10s Rct(33 Nickel Company y Ion miambrog del genta V. Ma- ceden puedan ger eficaceg ban de cac
Pallas, tornentedor del emanismo de Inauguracl6n de los dos MFLgnifl- mismo Mginio Paz, Joad Bravo y delay pars Is celebracidn del almuer- ejercitarse en in forms y condiclones ion la qua &a produJo con lines Agreg6 dicho funcionario que ar- qua Pronto estin todos an forms procos centers escolares qua el MiniStTO Wilfredo Williams, Para decirle qua zo_sea16n. correspondent al Mae de suicide Par enter aburrida de Is vi- tualmente existent jig barrio.5 pos. PIR Para evitar I& reinfecet6n de Jos
de Educacl6n, Bettor J046 Manuel Ale- c qua ellas sefialan. da; asi comn Olga Barrios Reinnso, tales gervidos par dor, carter, ca- rO
Con motive de Is, muerte an Is cuando visitaron at lunes &I Preai- Mayo, at coal tendri efe to el pr6- parasitadoe.
tQue en Liu virtud, el acuerdo del de 16 aftos, vecLna tie Central 8. slen- da one; ;ro an vista del printable v,57= finalmente, at doctor Cal Argentina de Sim6n I. PLtifio, cle- min, he construido, con Iondos del dente de ]a Repdblica doctor Orau ximo shbado die 3 an at restaurant ministry del TrabaJo, qua desestim6 do trasladada at Hospital Call t crecimlen de esta poblacJ6 Be qua &a envie Una felici.
boifinsoo rey del estaflo, at New I Ministerio, an Is& zones de Ca- le Informaron, entre otras cases qua del Capitolio. Is reclamacl6n del trabaJaclor debe Garcia. Tmbi6n fueron Rsistidosx'o tacl6n at doctor UgLrte. par Is labor
= r y de MaXOrra. el gobierno de Jos Estacloo Unldos at Dicho almuerio estari dedicada &I repUtRr5e consentJdo y ]a resoluc16n leriones graves Bernardino Min de hace necesario aumentar el number qua he realizada.
Torif Times* publics. un editorial. Be trata de dos centers escalates dIchn fAbrica. tambiOn cerr6 at Die de log Haspitale y haxik uso de presidential. Interpelada, ILI reVOEar Lore, de 30 shos. vecino de EBp nos bests, el nfimera tie 130, con vb- CONTRA LAS VICTROLM WX
Dke at -4ditarialista. qua los Pa- 161. at qua extando an It plays one
ttft reprwezrtan un pellgro Para cales Para aulas tie enseftanrAt ca_ hospital, Blonde despedides los an- la palabre, el docto Vicrtor. = 1-, d1rcho cuerdo, vulnera a] derecho
in fermos qua Be hallan an Jos montes marina, director die Asistei let P ceetablecido s favor de I entidad Jeto de ofrecer at pilblico un rip1dr) LICENCIA
libre fin y kinderwtens, con departIL- It muJer conocida par Carldad le lanz6 y efficient serviclo, en cuando a] Cumpliencla 6rderes del Jefe do
Is sagurldad del gigtema do Mentog Para serviclos m6dicos y den- sin atenci6n ISCUltatiVA, y adembA habiendo sido invitaclOR AdCmAS, !.I d,.,ms.nd,.,nt que Be derive de ]as un ladrillo sin cause Justificada; En- repRrto de In correapcndencia Be re- Gobernact6n Municipal, I to
empress par fomenter at comunis- tales v con Rmplios cLmpw par, de- ones 1,5GO nifts qua eran tratados doctor Joad Andreu y Leidia Guen InvocadiLs y cite expre- ca inspect
Mo. Recuerda Is asombross, biogra- portes y cultivos. en Ins consults del establectlailento de SantaniariDs, president y see demand, q or Is rique Martinez Lima, tie 6 aflos, ve- fiere res especla'ej de d"o departameni4D
de miserable 'a er' "' 1 sufr16 lesions
Los referidos do ), tie cger, como con cino de Anguetra 23
planteles ert!Ln sien- I I aclertno T rmJn4 Informando a] ieftor comenzaron ya. a clausurar todas
fix do Putifto, qua y corno el Presidente Its indict qua taria., respectivamente del Comitt graves &I coarse; y Nils Gut4rrez Duarte en el sentido qua ten pran- aquellas victrolas autorniticas, conothM lkg6 a monopolizer el. P-1 do ya equipados ran todo el mobi- vieran al ministry tie Salubridad so Damon. he entendido Is Audiene"a.. Monteller. de 7 ahos, de ZRmora 69 bo corno tens& preparados los plans cJdaa con at nombre de nickelonuna,
fjo, qua tenia su Bede en llaria y los dtiles necesarjos Para qua bra el asunto, era am el motive tie saistift de lesions qua Be produJo
d I postales a qua nos referimos, los so- qua funLionan ilegiLlmente an W#&,
ilciay que monopolizabs. In pro- puedan brindar on& educacift efl- le. vista. 6XITUS cuando Jugaba, con otras menores a me ter& a I& consideraci6n del di- bares y otroB lufferes plIblicos de Is
ducc16n de Malaya, Congo Bel9ft Y center, segdn nos inform ayer at Je- Ei ministry les mariffest6 qua in caerse casualmente. rector de Correos, part quo &te de- crudad. Este media obedece at deseo
Soji ia, fjJando asimismo Jos pre- medJatamente atenderJa, at asunto Y ROBAN AL EMBAJADOR DE termite en definitive si merpcen ka de evitar ruldos M01t9tos LI Veclnclos del estallo. Afirma despul% at en at Oon3ejo de Minifitras trataria PANAMA aprobac16a del Jefe de Is posts cu- darlo y evitar qua &a defrauds &I
ecilt9rislisU qua patifio poses, at con at Fresidente doctor GrRu el El entente Romaguers de Is Ter- ban a. erario municipal.
caso Para buscar In formula legal cers, Estacift de POliCiL Be person
60 par clento de ]as mines de as- 17oindmuch qua permits. Rbrir at hospital Para t an
an al domiclIJo de Enrique Poe
talla, de Bolivia Y era at Rcclonista, 1j, a
principal do its mines ingloholan- sortenerlo par cuenta del Estado y 30 No. 52, embajRftr de Pan _on
smps.rar a esox enfermos y nifio& motlyn do haberle suAraldo on& cardwal de log estados mal&Yos y con- tera, an at pantal6n ron 110 pesos an
trollLbs In jundici6n William Har- efectivo y quince pesos a so criads,
LiverpooL Inglaterra y M&S
vey Co.., esta0lecida, prime comida? UNA ASAMBLEA
ro an nombrads Lulan.
tarde
DESAPARECIO UN ENAGENADO
on roe Estaclos Unidcs. SOBRE DERECHO JoM Maceda Rodriguez, tie 37 aflos,
AfJMX saftnismo el tTimes. clue vecino tie Avenida de MenoCal 452,
denunc16 a la, policIR qua tents, a go
PLUM) 1leg6 a acumular Una for- INTERNACIONAL abrigo a Emilio 0olcochea Bermfidez.
tuns tie 500 millions tie d6lares
de 37 ahos, el qiie tiene enfermas Bus
y qua vivia con un boato nunca facultades mentales, dezapareciendo
doftdo par reyes ni emperadOreS. Tendri efect, e, breve en ]a H. vt -. T-r. 1 1. h. --iA
, ,"4^, I- -, 11 I III~ I I ------ I I I I I ,, I I I .11, 11
, 7-,%,,-!,-- ,WMR'W 'T" V,; I I
, I I I
.
I I I I I
. I I I / . .
I PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA.-MIERCCW 30 DE ABRIL DE 1947 'AW CXV
--- ---- I
1 -11,
I lorles as ,,
jaJeros por RESUMEN INFORMATIVO Actividades Policia Asociad '' i ,
--- I C
ASAMBLEA CONTINENTAL i
BE CAYO DE UN TRANVIA I
r:d ,,
DE BIBLIOTECARIOS [a via a6rea estudiantiles Alcaerse ," an 1. 1. Civicas I ,
,.I. dt E.1 ,;ufri6 I I
Tribunals Hacienda . y =
. LA lelones graves J&" Irernindez War- MZWADOS LXB KXA
DE, Y A MEXICO UN CABO DE HUELGA EN UN EL WMMXSZRO DE MATZRIA.LES CELEDRARA ROY 108 0= tinez, de 63 ahos, Vecino de Diana,
KI dim doce del mea; de mayo Ninon otro pain mejor qua Jos Procedentes de M6xico, Ilegaxon CE2VIRAL For baberse DE ARTES Y OFIC por ARNIANDO KA W" AVA
ayer per In via agrea, lea slKpienba L9 RA SU 66 ANIVZRSARIO 23, altos. ,,-.a
pr6ximo se reunirin per primer Estados Unities pued.e enseftarrictil Per no haber concurrido a julclo rrespondiente .1 = = ".= -- JA Axociacl6n de
pasajeros: at Periodista Manuel Era- varier acusados. alegando enferfne- AM,& Ins divers de LA E5CUelX Superior de Artex y BE COXFRUH01111 DEDO 1= 9 =,d. 1Z
vez en ]a capital de los Estados an este moment, de una. manerl fin; lea cancioneroa mexicaneA Jos6 = acrectitaron con cartificadox ealbe wmari. 28 1.4do.ado W Oficios de La Habana -Farnlando vectma de Palau- pidata I
Unidoos las InviLadot; a participax tan eJemplar, to, qua significant I& M. DurAn y Rosa Rivera; Manuel AuspendI6 at Tribunal de con"CUenclas prepiLg 4* I& cgsfab- Aguatto Rico. ce],ebrark boy at 650. Renk Diaz Alfonso, et 5 &A** dC tr,,dr con at =1211drO d* 0' P"
en Is Asamblea de Bibliotecarloa coordinacidn del e3fuerz.o bibliote- Mederoa, Martha Martin, Josefa Pt- Urgencia at case contra lea obreros stoluts carencia de pa= dem" anI*rr"xi0 de su fund" IL edad, vecino de Agu&cate rt(i."ro 3. Ite an su de- dd,4130 Ills' '
de Amdrica, reunion que, per at carlo an uns, naci6n. El Goblerno reZ, Jos, ins Estrada, Conoe i6h se produjo In fracture del dedo anu- nuevs.)MCI .x&ft-,r
T, Gloria Agisco, Salvador Casa del Valle, Amado Del- efectax do oficina pam J!" ts Con ese motive at director del "eP= am preAn
ihnero de palsies reirresentadoll y Soler, Aqaa L Enrique, tar derecho, al serle Ocanzada In 1. do$& b"V
3. Federal y lea gobdernoz astatales )j_ gado, Rodollo Hernindiez, Virgillo rang administrativart, Los suministra- to 1511vio Aces* .b via Blaucc I L
grades resultados qua todoa Jack Staten, Dayton Canut y Rod( &'one.io= pro_ mano por Is puerta de Is calle. Las gtguoves;
Jere (,a In Jimdnez, AIrmando Garcia, Abraham domae ban negado a strvir it ma- un variado qua
esperamos de ella, bien y municipals, las corporaciones fo Pedraza, hijo del ex mA Eleu- Varela. Godofredo de Armas, Cres- trial has ta tanto Be I" lsboiw Jos grama do aetes. qua coroprende uns. 0 vienen regsiltando en ei*^
pudiera sables, Ins instituclones clentificas, Poliels, Nactonal, coronet J4 RE CAYO DE LA
.
denaminarse, desde shors., Asam- y, per illtimo, IRA moclaclones de terlo Pedraza. cenclo Martinez y otros acusados de cr6ditox qua tienen pendiento per I 6 = los milembros de 61,0122 lks '
as 11
rnbo huelga Illcita an at central Proylden, liqUidar, aeon se IrdcivO. "' b! MOTOCICLETA tcicleta que clad6n tenl" elObJeUVO de.4Z4
bles. Continental de Bibliotecarios bibliotecarios, se unen y entrelazan Per Jr. misma via partleron, rut f. W: At caerserde In matc
Aniericanos. an contialones, a Mftco, Jos sigulentes pasajeros: cia, .tkirmino de Gitines, an 31 de PAGA74 LOS HABIBRES DEL montaba Po I& Via Blanca, sulri6 tar el trknxiW de vehicU109 V Pei'
conferences, con Margarita 06mez Aurelio 06mez, enero pasado. Dispuso at Tribunal ACTUAL APRI 9 Pn lexiones manor graves Roberto Go- ton" Pam el cual contabs.n. inse';
Gracias a ]a generous invitacift gresol; y otros organisms de mAs I "I de los ve do In. noche, an lea &a.lones de la
3,Dbierno Francisco Zapata, Pedro, Margarita qua los peritoll forenses se constitu I Be pagaron ayer q1r Escutla, an Is qua &a descubriri, din Fernfindez, de Villezas mente con 11 C-l"A'a de ?Alsltin-61P
de Washington, lea exten3L duracl6n, an at empefto de nna Ricci, JoM Gainza, Alfredo yan an at domicilio respective de dl- uncionarlos y empleados, maestros un veclno L& prapis, cLIle PrimtUtg, ptrtalela.
bibilotecarloa de Wda In Amirica. trazar orlentacionen en Lcrieticio once. Clars. Raze y Radl Dentin- chos acusades, qua son Ica que no pillift fuerzaa del Zjdrcito. Ma- busto an broncte del Ilustre educa- a In Calzada, me proWdVa bt&" .
latina, el CanadA y pals, guez. concurrieron Per dichis causal, ps6ra rints y cia, habilitapdo &I effect. Banta CatAlIn1, y CUSX140 111116 conslea Fstados de todas las biblJotecas del coNlyi, uno de sus mis esforzadoa funda- ESTAFA
Unidos tendrin In exceptional y an at de acoplar lea fonder in- 0 comprobar In miRms. at tescrero general de Is. ReptlLblica, dores, con at sablo naturalists, cu- El doctor M. G6m#.z Quintero, ahG- truids, Is Via Blanca, Vic- -4,
oportunidad-oportuii ids d sin pre- dLspensables Para la realizaci6n de INTERESANTZ CABO DE reform, Valdix Moreno I*A taquillar; Paris qua mientras a I& mayor pisr",
los proyectos eztudlados. DE, Y A MIAMI baric, don Carlos de In Torre-que gado, vecino de Cuba nunn,-ro =, wxrio Las Caevdentom-de conocerse, ca-mblar ASESINATO necessiriatt pars, qua los servidores nalatirk seguramente a In ceremo- toe de lax cellar del i
acus6 a Mario Graha, de .92n Pe- A&& (Churruca. Prenalk, colft Plimpresiones y discutir los proble- Llega.ron ayer, procedentes de Juan Martin Grillo, qua extaba del Zfftado no tuvieran Interrupcl6n nla-y otroa poladines de nuestrO dro 2, Ee haberle, abonado in L LIMa
mn.s fundamentals de In profe- Algulen ha IlegLdo a decir del Miami, per ]a via "rea, Jos siguien- acusado de a8esinato Imperfecto, Liguria an ham efectivos sus che- diesenvolvinilento educative. de 46 pesos con dos chequer s it zarro. etc.) se les dabs RcCew a 16
movintiento bibliotecLrio norteame- tes pasajeros: at maestro cubano -frustrado- de Carlos Falim an ques, la mayor parte de Jos cuales Los Lctos ae verb.n ooncurridlai- nueva Lrteria, Para I" del biLrrio
si6n communes EL Jos passes del Con- ricano qua as una de las zn&s re- Juan Salvingh6n; los milsicois Grace esta capital, ha side sanclonado cf fueron canJeadoa an Jos bancor. mod. fondox. Palatinct ni siqui- deJAbLa
tinente. ya. habla. extin se
levantes contributions de gran Hubble y Earl Lawrence; at m6dico role prisi6n, qua gui- FLMCION DEL CENTRO im LA. Professors, alumnus Y eX RIUM- -LA MALTRATO DE ORRA8 ablertos at oontft Y l" tcerz&
Al cater del ambience acogedor pueblo a Is, cause. mundial "deel pro- Lester Schuell; at comerclanbe J11- do, slendo pesto an libertad, per PROPIMAD nos pondrin rust esfuerzog a contri- Cecilia Torres Ptrex, de 38 -, h yo demosu,4 an un articulo ,a
y culto de Is Biblioteca del Con- greso y de ]a civilizaci6n. Sea cler- lifin Parreflo, Cecilia Fernindez Y. tratarse de un case de lesions, sin IM Centro de In, Propledad 'Utbana bucitin Pam el ixito de 106 actor de edad, vecinst de Crespo num.! Q1 blicado per at DURIO DE
greso de Washington, a cuyo di- acompailado de su esposa.. at expor- circunstanclas Lgravantas. conform de esta, capital Ins interellado del anunclador 210, fu6 a.sistida de lesionex ni rl 2
rect-or, el doctor Luther H. Evans, ta o no In afirmacift, lo indiscu- tador Josd Blanco. a lo Interesado per Is dogtOrL Nery milillstro de Hacienda, a nombre de INTERVIENE EL CONM O CON gTavez qua le caua6 un desconovdo Prolongair Primelles des& )1 0111z" /
se debe In iniclativa. de tan tra& tible as que el axance decisive an Per Is, mlsma via partleron, rumbo Vargas, defensora. Fidleron el fiscal Im pequefio6 proptetarim de fIncLs MOTIVO DR LAS CONTINUAS a] maltratarla de obr& da del OMO hs" Wils C"&Unsclertos ramos del conocimlento an a Miami, Jos siguientes pasajeros: Is y at letrado acusador treinta aftod de urbanas, que aq modifiquen kis de- exponiendo I& posiblUdiLl do q" I
cendental &6onteciniiento, Jos bi- DESirEUCIONES DR PRESIDEN- 0 ca.- I queurast, intolos Estados UnIdos, come, porejew- perlodista Clam Parck; el magnate reclusi6n, Ins"o imperlecto. cretog i3OO de 20 de noviembre 6e TES EST UDIAN77LEB USURIOACION DE
bliotecarlos extranjeros tendrin plo, an at de 1L medic4na. blol6gi- beiabolero tMeritov Acosta; la balla- JL1I6P0 SaTELEBRADOS IM y 3407 de Primero Ats nowitm- f -r .= osizads de PSISAW,
ocasl6n de eitudliur y discutir to- ca, se debe mis &I desarrollo or- rina Diana Page- Julio 06mez, Mer- ULTIMAMENTE lire de 1945, Ue 9 que Is acti- IN Consejo UnIveraitLrict ha de- FUNCIONES futiez via que stmvien do NWU S,
do to qua sea de su peziticul in- cedes Crusellas, hainim Garcia, (]At- Numeroseti; julelos ban oelebrado, vidad sea clerciftia nte cidido intervenor con motive de Ins Los vigilantes 1= y 1M ?,rres- Bar squeft zollA. I
ter6s: desde In filosofis de ,:r pro- gL, o de Bus bibliotecas esPe- da, Nfifiez, Abelardo Gon2AIez, Geor- Wtimamente Ins Was Primers, y pals poder optar per el oe oontlilum deatituciones de presi- taxon an los Jardinest del Captollo
cializadas qua a ninguna otra cau- dentex de asociaclones estudlantlies a Roberto Arroyo Garcia, o Antonio Fero actualmente existe ot- r&fesi6n b1bliotecaria, basts, ins re- as conocida. gina Pkrez, In& Castro, Luis Alva- Tercera de lo Criminal, entre ellor. el plago del tribute de I& taque y ha designado una oornisi6n inte- Caraballo Gonziklz. o Francisco Ro- -6- Podernan q- 1-W'- a' am'
sultadas obtenidas an la aplicaci6n rez, Rafael Carmona, Ang4lica, Tru- lea de Ins causes contra Salvador devenguen per at produ de am grada per el decano y dos Profe- driguez, o Ram6n Gual Balsefro, aba pate de Is calle PTlmelleti del-'-jillo, Enrique Travas, Elvirs. Rojas y Untorin Rojo y Nicolas Herrera Da- bJenes. sores de I& escuels, de Derech Arroyito, de 36 rhos, vecina dot Ius rrio Palatino eon Is calk PrImaNall
de Is t6cnica microfotogrilifica, an Cuba va a estax represented an seem ahado de su esposa, at dis- acusad93 de robo, retirando at BE OPONE A QUE BE LE OTOR- ra qua rindan un amplict Info Da- del barrio Las Callas, Y as 11 reCrme nfimero 12, por acusarlo Manuel Fe- c -uccitm an este 19111110
la reproduccl6n de libros y ins- e4e magno acontecIndento. Ojalfi tinguld. .bogado doctor Carlos PA- fire.1 log cargos y defendiendo el GUEN BENEFICIOG sobre to qua hay catudiado y lea Pro iente conatt
nuscritos. rreiro Tejo, (:a Matadero, fl, porHay algo, no olastante, qua ha a a driven rrRga. 0 doctor Ctsar Emeris Guill6n; y con- Sectane, Ferntindez y COn"Pa-fila, cedinnienbes qua an rigor se deben qua cuando subia a un tranvia an de un hermoso mercado Ilbre per
del trato reelprocot de ideas y de tra Rank Nodarse F6rez. per droga& entidad impresors. de eats. ciudad, Its. seguir. ,!I miniateric, de o. P. con Ila IOLblfik
de superar a cantos resultados experlenclas. no CalgRn an el va- ARRIBARON DE -NUEVA slendo absuelto tamblen, y abogamft dirigido exposici6n at nithilstro an Is Monserrate y Tenlente Rey, 'o arres. Be Pleura qua at systems, qua se to ditl6ndole que era police, It~ fLnalidad de qua lea numerosos v6pi-fictlects puedan obtener los biblio- clo, corno ba, ocurrido mAs de una ORLEANS per C at doctor Manuel Mostas. Y ge torts. qua se league a In Compa- viene empleando Pueda Ilegar a vAndolo has-ta a] Capitolio, donat ]a cinoa de squalls. zma, Pubdau adtecarins, como consecuencia del vez entre -nosotros. Recordemos Per In via "rea, llegaron ayer, mantuvo contra Jord fluirez Llata, a Impresora Mllprint de Cuba, S. creaT series dificultader, exlgI6 tres pesos, Para no acumarlo clurLr products agriool&, par& sra
I antilisim de sus problems per usurpaclon de funclones; Jose A., its petIcl6n qua ha hecho de LOO- 'NUEVO DECANO DE CIENCIAS de un delito qua no cometl6. sustento sin tener qua record I r
conlu- qua un Pais sin bibllotecas orga- procedentes de Nueva Orleans, Jos Oriol Bustamante, per lesions gra- gerse a Jos beneficial de exencitm de SOCIALES a grades distanclu.
nes. y ese algo es, el desarrollo del nizadas, an el mundo modern, as sigulentes pasajeros: Edith Larson, ves; Alberto Elejalde, por lealones; tributes en lmportacl6n de materlas Log progreacts del urbanIsmot resentido de cooperaci6n, de syuda un pals per luerza, mal informa- Edward y Eleonor Yougaberit, John y Oswaldo Mayin, Consuelo Paredes primes come industrial. nuevs6 de La facultad de Ciencias SoriLlell CHOCO CONTRA UN AUTO
reciprocal, de coordinaci6n de Ode do pam Is lucha per el Progreso hesset, George Tralian Harry ha acordado designer decano &I doc- Adalberto Fernindez krag6n, de sultan limiltadoll o psrejala si no
I Leta Edith Amstrong, Anita Win- y Marts Miranda, todos per drogas. '
esfuerzo professional, sin el cual Ins POR DELITO CON'nNUADO tor Rafil Ron. 30 ahos, veclno de Galiano nuiner
as decir, part Its batalla per Is su- an, Be- 0 Ayer 8 edi6 a concern nsf. 209, fu6 asixtido de contuxionea mo junto. Raw mereados Ilbrel de)Inatituciones de culture, eatin con- kins, Wynons. Schatgick, Sur DE ESTAFA
Aenadas a vivir anquilosadas, co- pervivencia como.nacl6n, nita y William Donner y at conocido La Sala de lo Criminal del TrIbu- DESIGNA pROpMOR WjERITUS nos graves qua se caus6 a) tropizar de Ilenar toutimente sit funcift &I
aliogado y rotario, doctor Ramiro Co- Gobernado'n no eonstruirse called y SMrSA qua
mo castigo de Sit aislamiento. JORGE AGUAYO. llaZo. nal supreme confirm Is, jentenclis A GARCIA CANIZARE8. con at autom6vil 28972, qua lenih
_ 'a estacionado an Malec6n y Aguila, el lea hagan c6modamente acoeiibI08,
1) de Is. AudiencLa oriental qua sancion6 DeslgM el Consejo Univ rsitarict endirls
con tres afics y cuatro meses de prl- CIRCULAR A LOS GOBERNADO- oc doctor Eugenio Iglesias de Is rorre, y at del barrio Las GSA r
RES Y ALCALDES Profesor Ern6ritus al d Wr 8 Gar.,16. 8, M.reelino F*, 1,, 7 cia Caftwea, us ;;or de vecino de 23 n(imero 1451- superior gerVicic con A610 2W 111115'
AGRADECE CHINA AL PUEBLO DE Gaceta official con sets meses de arrest a Gonzalo IM Ministeric, de 0obernacl6n Ins In facultad de Ciericiasprof 0 troo de Yelleno y pavimentacibn quo
Bejuelo Lissabet, per dellto continua- remitido a lea gobernadores y alcal- CONVOCAN A UN CONCURSO A RINA EN EL FRONTON faltsui a Ins dos tramor existentCUBA LA COOPERACION QUE LE EdIcl6n del Martes, 29 de Abril do de eatafa y u-surpacift de fun- des una circular exhortindoles a qua En at interior del front6ri Habana. de Frimelles pa-ra cOnvertir" en
envien dentro de un plaw de diez LOS ESTUDIANTES DE Madrid sostuvIeron una rifia 0 em- via ut ... rims no a6lo Ps:r% lcsi Teddo 1947 clones. dfas COPiL de Ica presuptuestoa. Be EDUCACION
PRESTO EN LOS ASOS DE GUERRA Be decW6 probado qua Ptrez y Be- pleado del mismo, Luis Lorenzo RoJusticla: Texto de la Ley nfimero juelo se Personaron an var ]a advierte qua an caw de no dar La facultad de Educacl6n ha con- driguez y Fernando L6pez GonzA- an qua se encuentran, Zino tambikn
ins fincas curnplindento a dicha circular 6c avocado a lea estudiantes de ess, ea- lez, vecino de Pasaje Yayabo nu- para gran parte del trtmatto rods- I de 1947 sobre deities contra la del tlrmino de Holguin, simulando dard. cuenta a Jos Tribunales de us- cuela uniVersitaria a un concur- U111jr, Porte
El nuevo Ministro de China an Cuba, Exclino. Sr. King Chau Mui, Economia, 'Popular; nombrando, abo- ser cornisionadoa del Fordo Cubano mere 5, causindose amboB les-,ones do caPitalinc' qua boy
ticia. so de direficts Para In 3ortija de gra- leves. de In Carretera, de Rancho BoyeroS
hacc inter- gado de Is junta de Puertos at doctor AnlerlCano Aie SOOOrrO a Jos AlipAos EXENCION A UN TALLER DE duado de la mirroncsantes declaraciones respect a las relaciones que cxisten Bernardino Alvarez Boudet; y auto- y sobrinos del capitAn Navarro, del DESPALILIA) La sortiJa no Podrk lievar PledrR LO ABANDONO 0 y Is C-17oda de Falatino. ,
entre los passes. Hay una verdadera dernocracia en China rizando madificacift de nombres de pesto mtlitar de as& municipalldad. El AyuntELmiento de Santiago de Liguria y tendrik qua ostentar lea Lizaro Montalvo Reinoso, vecino Acerca de los mercisdos 11111tres Yk
I Abelardo G. de la Vega. perciblendo diverse snmas de dine- Ins Vegas acord6 oonceder exeneldn colors de ]a Facultad. de Marti nl imero 96, Bauta, di6 expire mi criteria e-- esta seeci6n
El nuevo ministry de China an Cu- -Las relaciones econ6micas entre Hadenda: Suspendlendo el cobro ro y apropiindoselas,
ascendentes a de tributes municipales per cinco NO HAN LABORADO ALOUNAS cuenta qua su esposa Liduviria So- hace varjas gamanas. Dije c6MO
ba, Excmo. rafter Kin Chau Mui, an China y Cuba datan de mks de me- de derechos a impuestos correspon- mis de $5DD.00. Riles a un nuevo taller de desp&lilla ESCUELAS UNIVERSITARIAS sa Carrier, abandon at ,lomiciho funcj6nan Jos de Paris rotatorls.- ,
charla, con Jos perioltas del sector dio siglo. Es bien sabido per otra dienteS R Is importacidn de un cilin- UN JUICIO FOR VENTA ILICITA CREACION DE UNA PLAZA DE Aunque IRS autoridades de Is conyugal an urti6n de un hijo de mente an Ion variadox parquex quo
diplomktiro, ha hecho interesantes parte, qua lueron muchas Jos chinos dro, Para at Municipio de Placetas. DE ESPEJUELOS MEDICO Univeraidad de La Habana nl In Lres ahos. posteen un ire& oementaft con tAl
declaraciones relacionadas con In po- qua combatieron &I lado de Jos cu- Comerclo: Resoluciones fijando at La sala, Segunda de lo Criminal de El Ayuntamiento de Santa Cruz Pederacl6n Estudlantil tienen co- 0 finalidad, y an 4ut forms higlkirAca
litics, qua come representativee de dl- bancts an In Guerra de Independen- precJo official a diversas especialidR- la Audiencia de La Habana conocI6 del Sur accord crear una plaza de nocimilento official de qua haya, ai- LE ECHO EL OMNIBUS y prictics, el MunICIP10 Uene Grcha nacitm, at! propane desarrollar an cla. La memorial de aquellos h6reos des fRrmacauticas; cornupicando & ayer de un interesainte case de van- niftect con uns. Raignacitm anual de guna an las trace escuelas uni- uA ,isistido gaialzado e3e servicio pfibliect. I
cordialidad y que ban side Ilamados gchines cu- HaciFnda at cumplimiento de requi- is llicJta de espejuelos. 1119M.00. versitarias, lo clerto as qua si- De contusioneg lever
Cuba, conform a In la, a 9pas de ellas. come Ins de Me- to, de 17 No ea mi prop6aito oenstim gmmutua simpatia existence entre lea banos estA perpetunds, an un me- niter per parte de diverse irrmorta- Be trata de la seguida contra, ayer Tomis Amador Castil
dos pueblos. numento qua se levLnta an at barrio dotes y dando cuenta de haberse ex- casa Silber. dicina Y Derecho, tienen de herho aficts, vecino de Corrales nfimero 459, tultamente los mweadom libreff
Nuestro querido compahero de qua d1jo ]a caus6 an Cerro y Pa- construldcs Per 0- P- At 0011trUio,
.Estoy muy complacido de volver del Vedado an eat& capital. Las r pedJdo titulo de Corredor de Comer- redaccl6n del DIARIO. at doctor Jo's TI-L a b ai ,c) una situaci6n de naro.
a Cuba, qua as un verdadero paralso laclones hist6ricas qua ast ban axis- clot a Rosendo J. Lavin. s& Raffl Lopez Goldarks, mantuvo la, Los 8,1111nnos han a.sumido as& tria cuando viajaba an In parte pos- creo qua ban de aervir de base Paan el Caribe -dJJo at distinguido t1do entre China y Cuba, fueron con- Trabajo: Resoluct6n incrementando acusaci6n a nombre del Colegio Op- LOS TRA13AJADORES actitud. con motive de las agresioe. terior de un tranvia, a] 6mnlb:js 461, ra mereados de baiTio permantentea,
diplo d6tico-, pues come u3tedes sa- angradas an 1942 an un Tratado an un 22 per ciento, 19 per client y nes qua han side denunciadas per de Is ruts. 18, cuyo chofer le e,!h6 con mayor variedad de comegtiblw '
ben, To as its primer vez qua vengo de Amistad, basado an lea principles un 15 per clento los salaries de tra- lometrista Nacional, anallzando con- COMERCIALES vR-ri0s lideres estudiantiles. encima el vehiculo. qua Is actualinente ofrecida anron6m]co; cretamente I& amplia. prueba, qua Ayer visit at subsecretario del
La Habana. Ya an 1931 tuve at Sun- de Igualdad y de respect mutuct de bajadores del secbDir gast aport6. Trabajo, sehor Tamis Vega Zamora L*s estudianteS de la escuela d 0 P ellos. No veD qua nada impidi U I
to de server RiVI an caUdad-de se- sus soberanlas-. y resoluciones dictadas an relaci6n Como fiscal actu6 at doctor Arma.n- at secretary Educaci6n declararon una huelga ACUSADo DE ESTAFA instalarift de pescaderista dotadaS
cretaric, de la gacl6n y come con- Se refirJ6 despuds a] Ininistro de con diversos problems socials. o general del comIt. gas- de veinticuatro horns an En )a Policia Secrets di6 evierita de exoelente refrigeraci6n; de P14W'.
Sul. Desde aquella 6poca me conside- China a la cooperacift prestada par do Barrientos, qua hizo ambition In- tor Pro Federacift Nacional de Tra- par los MiErnog bechos. Protests at doctor Manuel Pell6n, a nombre tos de frutas, de legUnibres y verro como tin amigo de Cuba-, Cuba ELI pueblo chino, ast come su Defensa: Ordenando at retire de tereSRntes apreciaciones qua someti6 baJadores del Comerclo, para presen- VACUNAN A LOS ESCOLARES y representaci6n de Is compatia de duras conservadu a baJ4 tempe-- I
.Tralgo pa:m el pueblo de Cuba un mis cordial simpatia, sefialando qua los soldados Francisco de Le6n Pk- a Jr. mayor experience, del tribunal. tarle un memorandum cumpliendic,
caluroso saludo del Gollierno y del at dia 9 de octubre de 1941 rez, Antonio y E. Martinez; cabos El doctor Wilfredo Ortiz CalAs tu. acuerdo de Is Asamblies. oelebradL Be estA laborando 'activartien peliculas situada an Prado nfinicrit rRtUra.
fu6 de u cargo I& defense, del Rcusa te 164, qua at chequeador SlIvano Mr- De Is. idea absurd, del Xarer&
pueblo de China, que estin muy agra- clarado an Cuba come tDis, del So- CGsme Sandoval Cordaro y Mario F. vO R a per dlebo comitd, reference de W an Is vacunacl6n antivariolosa de vecino de Linea, 1210, se alz6 UnIco, M cual. Jos proveedores de
decides de Ila colaboracl6n y In 111111- corro a ChInav y ]a campalfus de Varona; soldado Luis M. Abad- cabo do an esa causa, qua lo as at rafter peticiones de ese organismict y qua los nifics de las escuelas ptibliras y reno ,
I brabam Silber. son ins sigulentes: prJvadas. con Is sums de 43 pesos, imported del productoll comestibles debian Iistl qua lea prestaxon Ica cubanos aquel din, an quie colaboraron auto- Lemberto Hechevarria; soldados Dlo- A soz
El Juicio qued6 conCIUSO Para sen- Per orden del ministry Jos6 Ma- RIquiler de dos peliculas qua fue- meters para vender. y aceptar'd
g:'raAte 1. guerr. reclente. Puedo ase- ridades y pueblo, rindJ6 at produc- nisic' MOVS, Josd M. LagO Y a y del cierre; nuel AJernin se ha establecido un ron exhlbidaa an un teatro de Ala- pfiblicil consumldor i
Ra- erica. RegI mentaci6n de ]a ]a Jos preclos 4L, j
an In political extran- to de treints. roll pesos a favor de m6n D. Tamayo. ILIMPliliclim de In Jornads. de verano a servicio vermariente de este tipo rlanao. zado&,& la exiatencla de.un inekR- 1
ro figuran Ins rela- Ins victims de ]a guerra an China. Secretaria de Is Prealdencla: Re- 0 los maser de Junto, Julio y Agosto; an at dispensarto de HiRiene I
Vrl de 19 pals. 0 cado an cada barri va, toda Is dlclones con Cuba come uno de los -Eat& nyuda de Cuba an los dias soluciones dictadas a virtue de re- Salubridad a Ins sets dias de labor remanal IL a. Es- o'
colar, an Monte 1117, sites, ntre UN DETENIDO ferencla existence entre un .mod ihpun a de mayor importance& Y ml orcums de In guerrL -dijo al Exc- cursor, interpuestos. bare de Is fdrmuLL de 6 per g y qua San Joaquin y Romay. En In esquina de Cristina y Arro- polio y un servielto pilblico lindlitiplk.. 1
lpal empeho an at cumplimien- me. sehor King Chau mut.- no ]a Convocaturfas: De Is Academia de VISITA DE JOVENES scan Incluidos an la. misma Jos mu- AdemAs, tambi6n per disposici6n yo fu6 detenldo por agents dr Ja Aoeptada arts, premiss no puede
I to de Is misi6n con qua me ha, olvidaremas nunce. an China; como Ciertclas MLIdIcas, Fisicas y Natura- REPUBLICANOS nicipicts de tercerz y cuarta catego- suYD, Se Jim activado Is vacunaci6n Secrets, Mario Zayag Coeaz, vecino seftallirseme kilmos de can=& pcw- I
honrado mi Goblerno at nombrarme tampoco podemos olvidar la acogida les de La Habana, parn cubrir cua- Visitaron at ministry de Salubri- ria art come solJc1tar In creaci6n de an ]as vroulas escueles, de Estrella ntimero 310, at que sor- qua pida ampliad6n de ese siirvi-
an qua le brindJ6 todo at pals cubano tro sillones vacanW. dad, doctor Andreu lea seflores Jos4 laAht rifa naclonal de salailos a base LA MATRICULA LIBRE EN LA prendleron vendlendo arroz a ;)re- cio. Log edificios y ooratrucclm**
t. PaIrs, seri cultivar y estrechar allo at Escuadr6n Naval Chino qua vimiz ]as buenRS relaclones qua trn- slid Ins aguas cubanas an abril del Coleglaclones. EstatUtos del Del Antonio Rodriguez, Santiago Gonz66- del 40 per clento de sumento, consi- UNIVERSIDAD cio excesivo. complementLrias realtzgAng pog,
dicionalmente o iflo. A su regreso a China. glo Nbclonal de Locutores y de C:_ lez Reyes, y Jos.4 Luis Martinez, a- derando la categoals de las estab'e- A partir del pr6ximo din dos de 0 O. P. pars. mercadoo libres perms,
dos pueblos. dotaclones de aquellos buques pitanes y Pilotos de in Mahna Mer- r& tratarle de In soluci6n del prowle- cintientos, comerciales an cada case. mayo quedaii Rbierto at plazo de AMENAZAS DE MUERTE nentes ocitogos durante muchu be- I
alabaron con enthusiasm at pueblo cante de Cuba. mr, existence an dichs, orga.nizaci6ii L43S TRABAJADORES mRtricula Para I udiantes uni- Jos6 Barranco Clemente. -7abo nfi- ras diariatz, y pudieran prorrqW- .
con at m1nistro, nwolendo quedado METALURGICOS versitarlos de laoen(ss mero 71, de In Oncena Estaci6n, de- su positive. utilidad con ,tpuegtovcubano per el recibimiento de espon- Poder Judicial: Audlencia 'y Juz- smtisfactoriamente resuelto. At aban- privada lue enanza libre o nuncI6 qua Jullin Pedroso Hernin- fijos-, de los qua at trinaito, at,
Obras 1"'Lificas trnea cordialidad qua se ]as dispen- glider, citaciones a testigos y otros donar el despacho del dbctor Andreu Los shores Juan Agramonte L deseen presenter at66 aqui.. asuntos. is, dirigentes del SinZicatio guna o a, gunas signatures an Jos dez, de Flores ntlmero 511, ha dicho ornate pfiblico y I& salubridad del,expresaron su agradecimiento per In zaro Gnrc eximenes ordinaries. an distintos lugares qua le dark pueblo exige qua aean suprVideffInformer recibldos per a] ministry Despuds reffrl6 el distinguldo di- Municiplos- De Santiago de Cuba, cooperacift qua les liabia. prestado del Metal, informaxon a las P&iode 0. P., Jos6 R. Ban Martin, an re- plomhtico su impresi6n acerea de un anuncio de r*ubasta. an procedinidento en all misl6n. distas an at Mintaterict del Trabajo, Filter se efectuarfin durante Jos muerte torque to ha acusado de eE- de calls y scares. -i
Isicidn con at camino Holguin a Ba- recorrido qua realize durante echo qua las fundiciones Ooblelle, Vulca- Ineses de mayo y junio pr6ximos. cAndalo. -rde meses per todo at territorlo chino. de apremic, at contribuyente Juan ACTO DE DIVULGACION EN
racos. dan cuenta qua las obras Vernact. ARTEMISA no y Cla. Nal. de Alumlnio, oerrarAn CHARLAS SCORE LA SALUD EN ROBO HA DESAPARECIDO EL "
lanaciones y tambift Ins de fi- '-La impresi6n qua recogi as fran- Subastas: De Ohras Nblicas, pa- acHoy se celebrari an Artemis& ,in suls puertas per tener que trasladarse LA ESCUELA 18 El vigilante 256 arrest a Jillio .11
Mcla an Jos dos prinieros tramos camente optimists, an cuanto a 1n ra Is. construction del edificia de In to de divulgaci6n sanitaria. El de lugar debido a qua Ica berrencts qua En la escuela- publics. nfimero 18, Silvers, Rend6n, vecino del barrio HIJO DE LA ARTISTA I.'
. (Holoin Biguarlos y Biguarlos- ma.rcha qua s-igue hoy mi pueblo ha- Escuela Primarla Superior de GUira Programa, include: I.-Himno Nacio- OcuPRn serin utilizados p&ra IS, Via an el Cerro, se estA brindando Ins, Las Yaguair, y a Pedro L6pez del SRA. PILAR i
b ide completsidiss y qua cis, Is. verdaders, democrucla. El pue- nal. 2 Apertuxn del acto per at jefe BIRXIC& sin qua per at Gobterno se le serie de charlas sobre In salud a Sol, (:at barrio de indigents Isla
actualmente se trabaja an at tercer blo chino estA convencido de qua as de Melena. local de Salubridad. 3.-La Campa- hays fAcilitado otro lugar donde Ins- Jos alumnos, con la cooperaci6n de Pines, por acusarse amber de s(-r La conocids, artistL' radial aef jjL
tramo, de Cueto a Mayari. ast corno includable qua muy pronto ,,a Ldisipa- Notarialest Requerintlento decAda fis, antiparasitarin per at doctor Rei- tsIRr9e nuevamente. de varies professionals.
Is gu duehos de un reloj de pulsera, qua Filar Bermildez did cuenta a In ptf
an la construction del Puente sobre rin las sombras de erra civil Martinez Labrador Pfloto a Ri ardo naldo Ren6n. 4.- Recital, seftorita Agregaron dichos dirigentes Qua Hal side organized dicho ciclo parece as robado. licia de Marianne; qua su hijo Rixj ,_. el rio .Guaro*. qua hov oscurecen nuestro panora- Castro Scito. LuM Sotolongo. 5.-Importancia de con esta situaci6n se lanzan a Is ca- per a director, Dra. Celina Al- 0 ,
ma na&onELI. Parte no official: Balance de In an- In ensefianza higi6nica an Is preven- lie a millares de obreres qua nece- fonao, y ins maestros de l misms. Goloochea Bermfidez, de 37 afios"der
ACUEDUCTO- DE CIENFUEGOS & CON LECHE CALIENTE edad, alto, delgado, Palo negro, U'-2"
Ha sido elevado &I ministry de HIZO menci6n at representative de tidad denominada American Inter- cl6n de ]ss enfermedades evitables. sitan laborar, per 10 qua esperan qua La primer charia fue ofrecida At vertdrsele un jarro contenlen- cio y qua viste pantal6n y caralas, iC
0. P., at proyecto relacionado con In China a Is, Constituci6n adoptada per national Insurance Company. G.-Exposicift de pellculas, at Goblerno tome Ins medidas riece- per at Dr. Juan Martinez, del ne- do )ache hlrviente, sufrI6 graves quaplanta de bombect del Acueducto de Ih Asamblea Nacionill, documents en arias Para evitarlo. gociado de Higiene Escolar del MJ- colors claros, dellapareci6 de su cl 'Edlel6n Extraordinaria. Comercio, AC'1OS INAUGURALES madras per at cuerpo In manor sa., Avenida de Columbi
Cienfuegos Para at aprovechamlento qua estin Incorporados los principles resoludones fijando el precio official El doctor Jost' R. Andreu. minis- SE INTERESAN POR UNA niaterio de Educaci6n, quien diser- as Pineda Vassallo, de 18 mpscst"'t esquina,A
y in de Ins resoluciones de lits conferen- d- San Joild, desde Ins tress'de In ta da
de las aguas del rio .Caonao., clas political consultivas entre Jos a diversas especialidades farmac6utl- tro de Salubridad anunci6 ayer, des- RMCLAMACION t6 sobre la medicine preventive y edad y vecina de Pasaje, 22, repar- del lunes, sin qua basta este III&
oonstruocift de 11L rnReStr4 conducto- los precepts higidnicos. to Juanelo.
ra. Las aguns, examinaclas per at particles, significando qua as sorpren- car. Defense: Decretos ordenando a] Puds de una visit& a ]a nueva plant El sector Jorge Cruz, dirigente Las charlsis se ofrecen an el pro- mento haYa regresadc, ni conmea'sm'
I son dente que uria nacl6n de 450 miljo- retire de los coroneles Rogetio M- de desinfecei6n construlda en te- obraro de ]a provinces, de Camagiley, Pio Plantel y asisten a Ins mismas 0 actual paradcro, per Jo qua teme-le'
quimloo doctor Francisco Zanett nes de habitantes hays. podido Rcor- Paz Jorge y Alejandro Palacios Soca- rrenos del Hospital 4Las Animliss, visit &I subsecretaric, del Trabajo, los maestros, Jos alumnos y Jos pa- ENVIENENADA 4
br-enas. pueda haber ocurrido algims *' ,
PROYECTO DE URBANIZACION dar una Constituci6n an cuarenta rrks: ascendlendo, a are grado a Jos qua serA Inaugurada dentro de bre- Tonuis Vega Zamora, Para interasar, dies y familiares de Jos nificts qua Aida Fuentes Infante, de 27 anos, gracia. I
Negociado, de Aleantarillado dlas. tenlentes coroneles Cecillo Nrez At- ves dias, asi, come el Club de An- a nombre de nulner0s0s trabajad0rer alL reciben educaci6n. veins, de Central y Tercera. fut -_La presented crisis econ6mica ite fonso y Elio Sfinchez Lima; dejando cianoS del AsUo Nacional General de as& provflacla, qua laboran an as stida an 1L case. de socorro de San 1.
pro e ta Is urbanizacift gProlon- Se train de una obra social dig- Miguel del Padr6n, de grave intoxica- MUrJiCipio -L China -dijo despuds el seflor Ki.g sin effect ]a designacl6n come Jes; PerR= Y a] Dispensario Antitubercu- el sector lleorem, qua se resuelv an na de erd d o a ogicg, cfg de Is, 7ma. Avenlda an terre- Chau mul, as el rBsultado de los pre- sector del Reginidento 9 at lenient lose de Fomento, Las Villas. R v a er s I s ci6n qua se produjo al ingerir fuerte
nos de Is fine& tSanta Eduvigis. y supuestost no aJustados qua Its. tent- colonel Urbane Mates, qua pass, EL Is forma rapids y justa, el expedience UNA E32LMOSA FIESTA .-,
0 inicindo per recls.macit!in de Roberto t6xico con prop6sites suicides. CONTINUAN LOS PAGOS AL --.
eBaTreto. an at tkrmino munl I mlLs Ayudantia del Estado Mayor; ascen INFANTIL 0 PERWNAL I
de Mariana, propiedad de los se o- do durante ocho ahos de guarra, GonzAlez Dominguez contra in amres Jost L6pez Serrano y Joaquin Is continuacl6n de In guarra civil diendo a teniente colonel lea co- Comerdo pressoaXle terio ViZquez, S. A.*. con Asociaci6n Nacional de KJn- ESTADO DE COMA Ayer continuti Is tesoreriz mu; I,'
y ]as actividades de espectilaci6n an 11111ndantes Jos6 PernAndez Rey, Car- mottv deubaber side separado de In dergarten, qua con tanto acierto .Uh individuo nombrado Luis Le6n
GUM66 RECEPCION DE OBRAS lea mercados de Shanghai. los Ponce Ruiz y Eloy Goyanes; misma. preside In sefictra Maria Teresa cuyas demis generates y domicilic, se cipal abonando 'os haberes pexcibi-.
Y an cuanto ELI comercio. dijo dando de baja del Servicio de Emer- 0 Faes, celebr6 uns, hermosa, fiesta ignoran fut recogido per un al stado dos per el personal durante at 46 ,
X1 subsecretario, Pedro SuArez Como an lea dias aLnteriore& tam- rriente mer;
Hernfindez comislon6 FLI in nuestro entrevistado que Ins restric- gencia at commandant Angel C. Bis- infantile an a] teatro .Auditorium.. del Ej6rcito en in esquina de Delli- Iddindose
gentero clones del comercio chino hFkn alte- set; ascendiendo a commandant a ]as Poco hubo sacrifice de reses ay Be desarroII6 un interested pro- cias y Carolina, conduci6ndole a la Ins n6minas d:eu
Carmelo Rubio Para Is recepeltin de rado lea cAlculos de Is mayor parte capitanes Ricardo Pernindez Fell. Para at abastecintlento de carn, 'R' Defensa I grams, a cargo cast integramente cars; de socorro de Arroyo Apolo, don- del Acueducto, Jefaturh de SManid!T
I&& obras de repaxaci6n de In carr-- de los extrunJeroa que deren nego- pe Rodriguez, V Angel C. Bi iset- at la poblaci6n habanera. segiln infor- de los nifica de lea kindergarten de at midico de guardia certific6 qua hospitals de Maernidad e TnIanclL,
lera Bauta IL Saracen tHabana) y de clos an Chinas, quienes no pod'ar, grado de CRpit4n a los primeros'te- m6 at jefe de In Seccliin de Racio- PRO MONUMENTO A ANTONIO de La Habana y t6rminos ILmi- se hallabs, an estado de coma. Vlas Respiratorla.s, Casas de Socor.P4,
I" realizadas en Baracoa. prefer que a) comercio de exports- nientes Eladlo GonzAlez, Francisco namlento de Ganado, rafter Cesar alllTERAS trofes. Higiene Infantil, Profilaxis SccJ&1 y
ci6n de China se repondiin con tPn- Bacallact y JasA A. Pdrez Hernfindez; Villanueva. Con .el ministry de Defensa se an- El nutrido p(iblico qua asIst16 &I DOS LESIONADOS Cuerpo de Bomberes.
cibldc, las obras del tramo de carre- ta lentitud, acostumbrados a todO a primer teniente, a lea segundos te- REPARTO DE LECHE trevistaxon at seflor Conrado Garcia acto Pudo apreclar is ingente In- DO Ingo Rios Olaxeaga, de 60 HOY ENTREGALN EL PREulo
ters. de Casablanca a CoUrnar (re- ,- --,-i li.e- A ---- - - (I-.n nr -qlrlente del comit6 eiecu- --- ---ml -- -- i- 1.+- -1 -- 1-
I I ,
-. I I- I I 1" I 11 ,T,, -4,7-7' ',7- ,' -T -,: -77 r:7;17 ,Y7 -,, V' r, l-l ;,"-..!,7 ,. '- ,-- l-' -7 1,3 ,, I-, -7'7t-17::,--;1, I ,% -:A % ., I -,;;, 7 : 11 I I ,, ,
, II
I I I I 1, 1 I I I I I
11 : 11 1, : I .1 r I I I I I I I I I I 1, I I I -1 I I I I .
. I .
. I I I
, .
I I I
I .
, I
Ak W ': 11 -DIARIO DE 1A- MAR!NA-7-MIERCOLES, 30 D ABRIL DE i947 eAC3NA OUNIM
----
I I I
I
- I
-1 . I .1 I I E. U. PUEDE TOMAR LA INICIATIVA LLEGARA MARANA AMA MUY, COMPLICADA Y DIFICIL LAExpre iva salutacidin de Truma ;
CABLEGRAMAS p I I U DR. JAMFS A. SEIANNON I S I n
:, I ARA LA PAZ EUROPEA, SINRUSIA, I I SITUATION ECONOMIC QUE SE
&V SIN TESIS 91 EgtASE AFERRA A SU DEMAND I I CREO EN LA CIUDAD DE SHANGHAI al Men de la Repfiblica lazleca
1-1 I I I -1 1 .
1,
I IZIRG "U- I ]a ciispens6 na cordialisirna rrcepci6n &I Pr"iclente de
w pw LAAI SMA ADA qSi no as possible flegar rezoned' Se 1U I
amente a la unniiibliclad, no El P6n -del Wei pars hacer un millonarici, cacla diez Ineses;
ffABRINGTON. abru X., (up.) podellft6l es erar dern I Mixiro a au flegada a Washington; bello discurso cle gratitude
Wrooldente del ftnado ; Artbur asiado tempo por un proafams, de Paz log empleados de ias firms 1.11.1 rteamericanas piden que se -- -- -- - -------a *-, que al Mencis Uri& a los qua estin de acuerdov, Vaodetilherl WASHINGTON. .bil 29 1AJ 1---nirnte a inja compatelow Con Joe
I gdodpal v-ro del ,pa o Re- i les pague an motedis cle E. U.; un &Iar Yale 20,OW yuanes
I I I I I El 'prealitlent,@ Trunian de k)a EaLa- I national" do, estexls, on at cual
" Ualulh, an cU4111011tes do pouti- WASHINGTON, abril 29 (AP), -7 xIm0s mesess, Pere afiadlh qua SHANGHAI, Mina, abrIl 29. (AP.) clebldo a que el yuan Be Cottle a dud Unidoe y el c identp Altman j maiden muchon ml res de WAkAexterior, so 2011dar#6 con all Be- rl dor Arthur Vandenberg advir- = do scuardo con, ei L de Utillco, be Cam ,aron Irm Alculen-; n(A para. cuyce hogayes anhebill-A
4 -or Bans sear.t.j. ,
- 04rio 4 e.Xstatfp, ge .. I La trutornada sltusci6n acan6mleL veinte mllpor d6L&r (norteamerles.- tea discuraca, en el % r6drumrj a la I& muma dicha que buscamos pers,
an-ham, tuds. L Uni ;' ig It Pean Ilegads. del X*tundo par y ?
,qeC, Ulm U6 boy en'efaPto, qua Ins Faladoal de Elitacip, Marshall, on que,-Ia na- chin do)6 boy Is ruerra civil on un no) an Is. ,bola& negra#, r de
0ePPdM=,L.R pudiarlin tolmar Is inicll cidin *no, puede entregar sus prin- LL 14. rmino, Ll Mellon; en )is que au valor oliclel ts doe doce trill - true 'Lars CUYOC oftfuerw
Sus dacijWAO, L LL, to official de tres dlaz &I '-1':j1Xe rl,7,. el i1o mis compkto.
Aig:' I ,rin-wr in.
AM = as, an L Para organin ,14 Paz de RUMP& Sin cipids bisictis an Palo de tr-nuQ60. atencl6o'del cludadarto medlo, par- or d6lar
j"'A Is, Prengs, dicen Rusill &I Ion amits be aferran a sus nag ril an aras do Is, rapidezo. DIJo I t* de Is cual se oentrallM en eAa P Man kungtTa, hornbre de relieve gistrado imericarkii No hemos olvidado. wilior predden4D 10 te 1:1111anclas I qua 41LIts la'Pas porquo Ica Soviets ciudad an Uri. plan pars, enriquecer- an Is So" Valores de Shanghai, El president Truman di;o- it, nl Yueatro vlaje a Utz". tan
V is be- I 11, -A@ pIdI6 &I ConseJo Mwilcipal abolir too StAor president, diAtinguAlo, In- KrRtO Pere noootroa, rit is nobleze do
to 91= 4 Za una dectstracitin expuso Van. Inalaten an damena" qua ni IN denberg jn tjtuye ull tA. vuestro, bomenije de hombre y do
MI.= 1. , an for- de Jf= = r1b..:M= n- 'mereadus de va.lores, en Uri tefuerzo viUadQ4 4 reLfta"t"Ofto" I qua at no as possible Ilegar tados 'Unld::Lrnl sus oLraa o'liedea L' 'duc on on ALMIUcA: r
MA 4on:r&d1-,.IA.psl: as he &U-saado rasonablementt a Ins uniclad. no po- pueden Loo .. 11 "'; i place pars ujl aaludaron en 90berneril"e A 104 I'A"Oft nAd PuTon
, 11 den qgdw lei paw an d6lares de pam estabillbar Ica preclas. Y declaporqi* .ii uni6n Sovidtica Instate demoi esPerar dernasiado, tempo por Este punto cle Vista eatA do aeuer. .. , 104 D off Uniclos, a penar de que r6 que so hall construldo ya Yuri" = 11nigWn, ,,, pr*A(jentm Co- dc nuestra, hiAtcria. ni vuestra, luclon ezigeliclAs ks Egiledog Unj- amIL de Paz qua Ll menus do con 1 l6n entiL Vicente Una ley Que fIJa cinco fortunes enormes, 'a ..W 1. Co. hUABped i no y def put- del de estadistia, ni vueatta, frLn" pw radio _he- I del Cob er
= 110s Quo eStjnL de acuerdo. M En Wx dlax de
dois y Bus -= no bq.deo .p- Cho, por 01 = a I& naclon. ano. aficks de prinl6n pars. lodo el que ten- mases, mediante i", y blo de Ica Entadom Unid(^ ,W cau- qur74 (10 ILM190
I lar.. VLndenbm. quien preside el comi- che an I& qua incuIP6 RUSIA I .. 1, ga. an all poder otro circulante Clue Ins manipulaciOrWX ilegLlea con el aa'ia min prolunda AaLl4facci6n Per- Vuc,,Lra tatincia en WxIcc on W
. 6 1 ,
Deb6, ,bacerse arl'isupremo as- th de Relaciones Exterforea del Be- at irKaso de W grand. p.t..Z I no sea at oflcW chino. LAL amenaza monetarlo. ronal hacerlo y a] dar ]a blenveni- n&AWIA. POr vucALrrA proplas meriluerzo por bfiActir Uri acuerdo an nsdo, aconseJ6 -Uri supremo ezfuer- en Mosed an Ilegar a Uri scuer0o cause poca. impresi6n, y Ica mismos La mayoria de Ion ps.tronox de da. a vue3tra ex"lencia asiudo no LCA. I& eatlma.661 1 de mks concluJos Moll .11'Inso, zo en bums de un Lcuerdo durLnte sobre Ica planes 'de pis pars Austria I natives no vacilan an corer el riesgo. Shanghai hen recibido nuevas de- a6lo al president dr iod FAtadox dedlarka, come to que ", un erArad. hit
tari e0ertlLdo I L y Alemania. 11 I pandas de surnento de jornales, pis- Unldca Mexiranca. sino al hombre a 91GO defensor do Is buena. veindled
en no' Lbisridonsur prinriptog fuinda- La LcUtud de Vandenberg corro- t ra afrontar el creciente oosto de Is quien oonxidern corrie un amigo de nuestro hemWerio. IA politics
I Vida. MuchoA ILA ban negedo. AIgu- ZI pueblo de eAt-e
"1141011 A.cambio do un pronto SERVICIO PARA bora ultertormente A declarocidn do -I' GESTIONES PARA ntre Mkxico y loa Eatados UnIim
Marshall de qua eta ace noa concedieron me)oraz, ill marillen gain h& BegUldo' r Liene nads. que oc
acurrdlbv I ft no pue- con i.iterOx las muc as prutban de no Uttar o diximude esperLr tranaseciones POT Medic, ". cle Una orden municipal .congelan- genuine hoApLatdad dr que fill ob- Jar La reallZIMOA a Plena IUZ. Sin
-1 ,.T1ZpbMn: tierie raz4n at decterar INF 11 EVITAR UN PARO 'ubterfuglos in rin reAervis. Dp shl
IQ ue nGIOUft y #1 Mundo no pode- del agotamlento#, mdtodo qua seffft do, los sueldoe y jornales it log nl- jeto CO9W all )efe de Estado duran- que no se re an sus Jefes de Rolepe rvfltir qi* in tuertak desin- dijo el AjicretLrSo de Estn,& juj "I tea de enero filtimo. lie ml Visit& a MiXICO baCe Ligunm
tegraolife pohijo an peligro resul. LAS ESTRELLAS mencionado por at primer, mintstro ,-, MINERO -EN E. U. "'El Bureu MunicipLI de Asuntos semanas. Inter'pretan vuestrag mu- do part dUcutir. en secrato, ConvttAd& Autos, DOWM09 seguir lu- 1- Stalin. .. Sociales not4fic6 a Ica emplaLdos en Chas bondad-5 conmigo no s6lo co_ nice inconfesablea, xino pLrL MtecJljndOL PM llo PMgMln& ftko._ I I huelga del peri6dico, propiedad de in- mo ejemp!o de Is cordial hospitaii- 6 an von Alta, Nblicamente, Eu
. glia secretary Marsha.11 he beQh0 rar
PNO'n1i'C110 asWfuera de nuestro Para poder inscribirse en ese frente hontraclamente a iu roatids- L Con ese fin se celebrari en glesea, -North China Daily News', dad Mexicans que millares de n Incero deseo de convivir deintro del
&k4nM_ L D,6 pilidielift'r wiperar de- . que se public an Shanghai, reanuftr Ues- respeto reciproco y at derecho y de
l Meat L serviclo hay que haber flegado- d- --dijo at ,3enador. T t&mbb*n Washington una reunion de los true visitantes 2, VUeSUID pais; reco- colitborar pars el robustecindento de
- 1011IM-1111, tratLdo de actu6 bien sa exponer con frenquem Bus laborers. JA admini trincl6in del nocen, sUlo tamk:! ,, corno aimbolo,
V!.4 4 10 := 11, a la -celebridad en Hollywood qua ni nonotroo ni at mW do pod- patrons con John L LCW's diario Lnuncl.6 qua #xW volverik a ser de las relaciones entre Ica pueblos Is. econamile, de sus paints, ogreclendo,
I do I moo Permitir indefiniciamente quo I edited mitfiarla, m1kroolles, amigoa de los doe Palms vecir6oa. su producd6n a induarliLazando sus
1,0 .'abrjil-X (UP). WAS E Wei, Una cooperatilva, de abo Los rinxiones de cate hemlaterlo recurs. Son ruestras seL NUMIDA81IN IDNI)PLE211 HOLLyWOM, Lbril 29. (For Aline Iss fue- de deaintegrad6n slmensl- HrNGTON. abril 29. (UP) -- rros qut puede tener efecton contra- presidents, too qua '
nilifitaft1deL I -R1 Mosby, coirresPollmal de Is U. Press).- can 103 buence rostilltadog. Tenernon; Varies duellios de mines de carbon se hallan ante problems de much&& Aor Pbb= an
r4jIfjjfi4jMeL 7Tabodo. George Isaac. Hay tent" celebridades an eate pals que segUir luchando por un program. .. biturriLnoso y John L. Lewis, preAl- producentes, be iniclado un ,nuevo Clasen, allUnce de Joe cuales Lfectan verdad nuestra dipicrinscia.'Y nonotros,
ILL Procedente de Nueva, York, tipo de operaclones, a pftar de ue &I frente do ellos homes de &an- Is huelga de los obre- qua rmccaltan suscribirse a un servi- me unido. Fero at asto no puede ra- Lrri- dente del Sindicato de Minorco, Be At, a Ica dos continental arnericanos y
T(* ) OM. arlosi dIJ6, entre otrLs cc- rM as ,C- i0nablemente lograrse, no podrern b"-maliana a ests, capiW at doctor IF policla no I& aprueba, Pe tirrion Jos depcolluirics de su espe. CIO especial Para estar info ad us reunirin inaftans en ests, Ciudad be- e recent gravedad en cusnW ae
s44'16'allindente: sNo, puede haber James A Shannon, por I& via atrea, que Uri mpleado que gune 800 mil 0 re rails. Ica emixeirion de su entualesbra Bus respective vida.a. e3perer demaslado tempo por Uri jo ,,, auspicious del Goblerno Para yuLnes (67 d6lares norteamer"nos) fieren &I birnesuir y felicidud de ruo y too IntArpretes oficialex de su
c es nUesLro mundo occidental y ot". que devool6n
irab i&d6n Para- Is. suspen3libn del Por Una pequefia Bums at Servi- programing de Paz por to menos entre con el & de asistir a is inaugura- celebrar conversaclones preliminary mensua.les, pueds compare un traje Por Is thus& de Is. )UxttaJ0 ,In 14ndres. 'FA line VIGIL- i6n de Ica nuevos laborstOrlos de relacionaclas jnfluyen en nUestros AvLos curno re cle. AFA, durante all visit& a Ukull..
C1,6n do wiscaulawo conautuclonal CIO cle Celebridades, Inc., informal a LC11161103 4Ue estin de LCUerdo.. con Is renovRcl6n del de un mill6n de yuanes j93 d6lLres)
do Is Induak* y muestris Uri com. les personas autorizadas sobre las me- IL E R. Squibb and Son& an Cuba. contract de trabajo, que expire el pfiblicas inclividuales. Todoa pode- cu. vilextra excelencla tuvo oportu. sl las ccou van b4en. El funclona- mon hy.cer mucho parv. elevar at nided de adverUr I& cordialidad va,
despreclo, por pus efedtos an dides del.busto de Carole LLndis at El doctor Shannon, director de los lo. de Julio, y tratar de evitar Una miento del Wei es peculiar. Forma r
Veto I nombre de I& tercera eJP0SL de TLm- ONCE MILOBREROS DE huelga en gran escala en dicha fe- un grupo de diez chinos, code uno de standard de vida del ronil y sencilla del pueblo mexita.1 bko"w gonemls, LOS Servicics; de InVestigacidn de I& Ter- hernisferlo
Lcd-objVros porti.1217100 de Lon- Manville o el p&radero del elusive Core Divisl6n M6clica de I& New York chn. del mundo, Runientando nue.stra pro- 110. Y, apenes IlegadO a ftlt& C&PIWank Sinatra. MUELLES LONDINENSES -qE los cuales page doscientos Mll yua- ducCioll de comestibles y de maLe- tat. Me COMPILXCO a Mi ves en rtdres abi ndomaron at trabajo an University, del Goldwxter Memorial La conference fui convocade, por nes mensuales. Y Cad& mes unc, de
1POY0 &100 CIO Glasgow. Con as- Earl Blackwell. president y cof-an- HAN DECLARADO EN HUELGA Hospital situado an, WelfLre Island. N. H. Collimon, administractOr fE- ;os diez participants recipe djam m,_ ria prinia ntusitacls Por Is Indus- conocer, en el pueblo de NorteamtI# MQWvq 115 Mill tonelindas do all, dador de cliche organizacift hace dies New York, acabs, de ser desigiiRdo dLral de les mines de cLrb6n que Ilones de yuanes. De as& Taper, Unit tria ), mejorando Is distribuci6n de I e misma varonil y sencills,
nvnt=,g director del ln3titUtO Squibb de In. dejari de berio cuando el Goblerno %ez Cade dies mes", uno de log e produLoa; deutro del espiritti r ce "
% Ofictlentranen Ica bar- attics, dice qua es I& 'AniCL de su tipo LONDRES, abril 29. (AP)-Miles devuelve tea mines a sum duehos el cle nuenti-a lasuclaci6n interameri- cordialiciad. Sobre IL best de u.na
I =Mll .44 of, ISRSC, DO Cree qpe se an el pals. cle obreros de Jos *docks, de Londres Yost'gaulones Mitclicas. 30 de Junto. miembros dispose de dos millions de can&. concloncla. politics tan vibrant, abri-,
Qua &e encuentran -Nuestros suscriptores no tienen Be declararon boy en huelga, paraii- yuane3. Es frecuente que log que too- go I& certidumbre de que Is Lmiarrf = ir6-;,pero, el ministiro do mAs qua Ramer lL nuestras oficillas zindose In, descarg de 65 vapors, IA &Ctuncidn de Shannon clurante A menus que Colilson logre que mail parte en Is cooperative fallen TeLemos, conio gru o de paclones Lad mixicoamericana habA de afirAlimentak jJohn Strachey, asegurs' de Londres, New York o Hollywood y mucus do 1. .'u'.1 intros y pstronog Be pongen de despu s de haber recibido el par de libm-s, ]a luerm morILry adernim te- rn& &,, ca4a uft
es transportLn ]a guerra fu& brilliant. Realize Una acuer mis, pLra bion de
Qtfe 004 APyacientas tonelada3 pue- tea decimos el color de Ion oica de cLrb6n y viveres que son urgen do, ej cast segurc que aqutlios millonez. nemon I& demostrada bUCnL volun- Uri mundo quo odtA LgUardando con
de at. Tambidin eatin an Clark Gable, cuindo regronari Louis te necesitados. Uri VOCerQ de Is Cur. eecretarlo de I& GuerriL en asuntos .Be declarerilln en huelga, el io. de led de nusstrrm varloa pines, Pere Impaciencla. que todoo Jos hombres
104 obreraii de Jos servicica B. Mayer a Holt cod, 0 quienes son poraci6n del Trabajo de Ica Docks de enfermedudes tro Ics. Julio, siendo all traditional political. hallar equiLativasbill I In P les. Ademilis, Viene a Amtricia at subsecrellarle de Pacific&& sOlu- be comprendan, se sprecien y se ayu11 0 LM, cluso Partilizaron of lag .glamour girr. cle .no trabajar sin contrRtD-.
A19 qua gustim de Jos agencia gubernamental que control fut nitembro de Is Conferencle so- Comerclo Exterior de Romania. p Juries a Ina cliferenclaz de cualiquier den. At agradecer ruentre bjenvo.
nxi I Hay varlos obstAculoa que veneer negociw con too E. U. T Argon are
,,'L Jando ablerto at puen- abrigos de marts., agrega -I3hLckWeII. los muelles, dice qua 9,100 obreros bra Malaria del GonseJo d.! Investi- Uns, naturaleza. clue surjan entre Ion que nida. sLIudo en vuestra excelencia &
te leftaG do Ia, torre de Lon- Dice Blackwell que no todo el mun- regulars y 1,100 que labors parcial- Ci6n N cion 1; pr I d en )as negociaclones, siendo el prin- 29. vivimos en el Nuevo Munda. No pue- 9R st a es dente e la. c BUDAPEST, RumanIL, Lbril ]a democracies de Ica Rotation UniIITCA do puede suscribirse al servicio. mente .estin parades. Conference, aobre Metoquina, cle Is ipal de ellon Is, demands hecha por (AP). El subsecretario de Comer- cle hallarae mejor testimonlo do en- dos, hago votoo por Is prosperidad
LA WnWTIGACION DR LOS Lewis de que el cantratc lncluyR a clo Extranjero Bucur Schlopul, to ue Is forma en que Ion pueblos de vuestro pueblo I expired, at vi'. tHay qua ,ser Una celabridad tam- Los obrero3 fueron a In, buelgo, an Divisidin de Ciencies 1446dicas del todL IL industry carbonifera y cle pare8tL mahana por adrea, de de 111co y ;og Fstadus Unidog yi- vo degeo de qua ton relaciories de
SALOAXES blin Pere potter iuscribirses, agrega. strapatin, con los 3,8oo estibadore3 de Consejo y mlembro, del subcomit,6 pa- a 8U, sprobaci6n at tio I& via Yen uno junto RI otro.
GWRIIIIIIIA,"abril 29; (U'P)-*Aun- qua Ica dueftoo den
On n Ejemplo do pregunta tipica, que el 103 muelles de Glasgow qua abando- ra I& Coordinaci6n de Estudlos so- fando miners de Salud y Benefl- paso hacia Paris y Landres pars El pueblo de tocloa Jos Extadog de nuestras dos rep(iblicas Pueden ser
4ue IS Inlaid de 'as No'clones Servici, responds as Una peticift de naron at trabajo haoe sets semanaa, bre IL Malaria del pro continual a Nueva York: y 'Wish- Invocades conntLntemente, an to porJun pio Con&ejo y cencia, eatable In, Unl6n me he pedido, por medic, venir, oomo -,in nWdo ejemplo de
tyn'ti"' 4U6 Investigs I& filtUacI611 David Selznick inquiriendo d6nde Be debldo A que fueron separados qui- president de Is ,cido baJo oontrato con Ington. cluclades an qua alari Una
Jos Balmnes, as reuni6 a puer- to de PrUebas el Gobierno yjaje a de cartah y telegrams, clue tam- coopereci6n an Is, dignidad y de soIl he" Una efftrella a quien desea ofre- nientos de sum compaAeros. Clinics de Agentes A'ritipikifidlow. 8emana. Desputs proseguiri
-veriadas, sibese .qua deddidi, car at rol de Una pelil" 0 I& de I ----- Los cluefica est4n dividJdos an 10 Bueno, Airez. bi n lie dirigido a Bus congreSistas, lidaridad en I& Independencia. .
dilwpuit- de Una corta sesl6n, con Joan Crawford preguntando si Lord que Be refiere a que at contritto se --- a )as organizaclones y a I& prenCffO extienda a toda IL induaLeia car- as, que este Gobierno Be efifuerce por
104 vOtOs en, cOutra, de Ica de!ogs, y Lady Meiidl-a quienes he Invited. PROPONESE E. U. NEGAR EL DERE bonifera y ban disuelto all OomIV responder &I muy hospita3arlo redo& ;dS RUAIS y Polonla, despacW a comer---son adictos LI pescado a, Nacional de NellociRciones. Por dicha cibimiento que usted y el pueblo
elgru I subaidil" de investigs- horno. raz6n muchos de too duefios no es- ARTIFICIALMENTE imno me dispensaron hace nets SE CELEBRARON
dores ::1 -40onnjo do Se.%jd:d..: -well' clients. con gigent.e. DEL CONTRA TO. COLECTIVO A TODO
I Black - ter a ferencla de mines y por ml conduct at pue#W6nlca;-par& donde pw archivoa qua permiten render Is. in- HACEN CRECER LA ,.'!x A CTOS EN HONOR
formacift requerlds cuando Una ce- REGID CO blo de Jos F,3tadoa unidos. Ejecutar DE B. AIUSSOLIN
bacia. SINDICA TO "' 0 POR COMUNISTAS nlilemMi, I& mayor parte! de los Is pecitiefin parte qua me correspon" YNQUIXTA LA PRENSA lebrid" Incittlere sobre otrL an !as HOJA DEL TABA I
11 GUATEMALTECA oficinas de Is organization. dueftos dicen que el Pondo de Be- de en ese mandatoo aerh uno de Io5
GUAT=AALA. Lbrij, 20. (UP).- Blackwell, quien an otros tempos El senator dern6crata McCl1lan present Una proposici6n lud y Beneficencia, &I cual altos con- MotlvoA mis felices de mi cargo. DeBuy entr6 an vigor IL Ley do zmi-. fliers, actor cinematogrifico, dIJO qua tribuyen con cinco centavos por ca- Descubren un liquid eri los seamom demostiarog todo to clue Lgra- Tuvieron lugar ayer en varies
sloj del Ytnslunlento, calif lesda, por tea oelebridiLdes no estAn solamente en lei senticlo para, ser incluida en la Ley Obrera que ha da. tonelaclL extraida, ca un cchen- decernm vuestra Visit& a nUeAtM
la-preWt..Independlente de &ten- tat: eoon6rnicoo E. U. que mejora el desarrollo, pals y nueALriL deterMinaci6n de per- ciudades italianas. En Turin
- -.., enumeradas por nombres, sino tam- sido aprobada por la Cimara y que trata tobre las huelgas wis yi adviiti6 Clue no hiLbri peluar Is amimtad con Is gran natAlor*,contrIL Is libertad de im- bldin por lugares de nacimiento, fRmi- I contract y que por consiguiente ha- y a Menos costo Cie esa plant estallaron do% 6ombas. Misu
p*.* 'No se Is considers Uri& ley ties, profestonei, etc. cl6n mexicana.
de. I . 6 establece rigurosos -Una WASHINGTON, abril 29. (Por Mar- empleado an ]a ley del trabaJo apro- bri huelga, Bi Ica dueflos no acep- At claroa Is bienvenida a Wishing- ROMA, abrfl 29. (Unit.ed).-Plu11 I tPor ejemp!o-dice Blackwell Vin 1. Arrowainith, corresponsal de ]a bads. Por abrumadora mayoria por tan el fondo. NUEVA YORK, abril 29. (AP).- ton, express a vueaLrL excelencia.
CALZ4ft 'P"j aw W tores. Con- Yet at Partido Dern6crata pidI6 haceT prensa Asociada).-El senator Mac ]a CimiLra de Representantes, y all- El Gobierno eati ensloso de entre- Una sustancia.q a haoe que ]a plan- a Jos dis"guidos miembros de vues- cIstLA acirrimos oonmemarLron el
- In. lonle IL, in. f unclada contact con dos actrioes, an New clellan (dem6crata, por Arkansas), iri6 que at Senado Io, afkada a all gar las mines a Bus dueftos, firmese u
4= *n do is so pro York, qua fueran clem6craW y. qua propuso boy qua se niegue e tA del tabaco crie hojas mucho me- tro siclulto 1L slicers hospitslidad segundo aniversaric, do Is ejecuelft
9X_ reuni. scordar au ac- I dere- tglalacl6n. o no el oontrRto antre miners y pa- yores, he attic dearubierta por Is Ex- del pueblo do Ica RatadoG Unidos. de Mussolini. celebrando ayer demo*P L pudierLn comer, perros-callentes en Cho de concertar contracts colectivos
11,6:.,r4 alKin contras periodisU- Uri mitin politico. Enoontramos que Ell otra enmienda, McClellan tom- troops. laiclOn de PILnLu Industriales del E president Alemin contest: triLciones an vori&A cludade4 Italia& todo striclIcato qua tengs. como di. biAn recogi6 del proyecto de IL CA. Es possible qua baJo diaposiclones Departamento'de Agricultura de los He eacuchado con profundo inte- nA- I
I c6g, Ci*w ique pellgre, Is. libertad Edna Ferber y Katherine Herpburn rigente a quien pueda ser trazona- more Una clAusuls an virtue de Is de proyecto de ley pendlente ante Estadoa UnIdos. Lo. finalidad es re- rds tea generoses frames qua he profl, livesion con.eU y &a afirma reunlan esaa concliclonea-- En Turin eatallaron dos bombs do
it .It ", El president del Servicio dice blemente considered. como comu- cual quederia. fuera de IL ley prAcU- Lmbas citmaxm legislativas, Loewis no oucir JOB cletedos ga.nton que repre- nunclado vuestriL excelencis LI re
t I fate se enters de Ins bosas aobrey.es C11nente todo el engrRnaje de los con. d cIrar ninguns, huelga. Sin write cosechar hoja cle site calidad. cibirme en In capital de este gran c1ouliando Irravef heridu a Una pa-d ift at es ritu pdbljco. nl3te. o coolo simpatizador del comu. h jea suelLu en I& Plaza Centrat,
,XxW o DR abril 29. DIAMO tratcs colectivos en las indListrins, en = goe no existed ninguna aeguri- LR noticia, del adelentoo Is da en el pals, grande no auto por el tamah
'). to Int a '*'rv"- celebridadeS antes quo Ileguen a oldos MtZlell. 0 reja de effpcous. Las hoJV. sueltax
- .I.T iemen que de los comentaristaif professionals. -- clad que Truman firme el proyecto senianzrio .Science*, el expertA) Ro- de sum recuracs y par el espirltu dO decion qua Italia s6lo pu"e credi. 1. bomr n toM6 el mlarno lenguaje cazi todos log casos
La organizsci6n emite Uri boletin Por otra payte el Benador Pepper antiobrero aprobado por ei Con- btrt A. Steinberg. sus hombres, Eino por Is inmenal- mirse. an nombre do Mussolini.
Is- gentins. o, ,por Jo menos, que diaria informando sobre llegada, y (dem6crata, por Florida), denuncI6 is greso. LA)m productoreA de tabsco obtienen dad de lei respo isab Id des que, En Nipoles clenton de earteles
I IL? a SE FIRM ARA UN ley del Senado-que es mAs suave que El Pero mis reciente, ordenado por baIo el signo moral de )a democragocteciones queen splazaclas. particle, do celebridedes, &&I como de a version cle I& CAms Rhora holes mayors cortando el tope CIL graVJtRn sobre JOB pueblos fuer- Rparecieron pegados an cLilea y pisUlm. de filiscift Ica hotels donde entin Wando. -ra---como *Uri Lewis, fuA Una huelga por ray4nes de la. planla,, cuando data se encuen-111sit1hifth. 'Lft=a qua en I& Argen- NUEVO TRATADO dristico Intento de debIlItRr y estran- de seguridad, declarada. de-spu#s del tea y pr6speros. Deptro de Uri mun- FAR. De &cu 4ZeCQn Ie&
I El Servicio sabe que uns Joven ac- tra en Is few de floreoer. De esa do
thV1 Be considers at conve-nio co- triz cinernatogrifica que actualmen- gular el --,i.iento sindical en este desestre miners en Centralia, 1111- rrianera privan at tabaco de Una hor- do I en iflgrdtodavI& el esceptlcismo cftrteles, que I ton 08 104
Trib"tacilando, V atribuye esto a lei to anti Lscendiendo Come, 4una nueva BR Pala., nols, firiLlmente, Lewis orden6 el, re- IL d I& velan Is pay., nues- trc9cientOs mil italiLnom muertca
ntleVIS ensalendilis qua trata de in- a Importante estrella europea,. en an Uri discuss ronunclado torno at trabsjo, despuds que el tri- molls que reWda el Crecimiento de tra oonfianza, )a confianza de toda Jos guerrtl)erom an el norte de Itstroductrie an Buenos Aires el di- realidad es Una actriz de Manor im- ante el SenRdo que Jacclusula de Is burial Federal amena.z6 con cobra sclutila. El problems clentifico fu' AmArica en In aptitude de Is demo- Ila despods de Is libersel6n allada,
o enconLrarralgo qua defiLrUvese esa fueron colocades de ecuerdo con Is
ley Para contender Im huelgiis y otras an all totaliclad Iia mull& de $3.500,00 hormone. c tardataria del aesRrrolio cracia, reprementa, sin cluds, uno de Putilida BdULrdo Aleasandri. Fbr Bit portancla qua he estado' en' Holly- Algunos interpretan ese actMdades sindicales reduciria el Impuests deaticato contra ,Le- Ica patrimonloo mks claros del he- prefecture local.
P.Wk al tDiario Ittiatrado* cree tam- wood durante afics. PO- dc IR hoja Llue as to que da valor
der adquisitiVo de Jos trabajadores wis y el catO de Minorca. a plants. pues es ,a misferio. For e8o, mis palRbru mis En otran. cludades, incluyendo Roblift Wassitim las negoelaciones. Medlante at examen de clients de acuerdo como una fina. cufia ri nrd I Industrial R
flinwernbargo. verios gremics del publicacianes. a] Servicio tiene un ,at poner an Peligro all capacided Pa. El tribunal Supremo habia reclu- fervoroaas, en
0111111114110,exPres8iron a est& Lgen- Informact6n complete sobre unes 40 entre Polonia y log SoVielS r leventar3e contra ics sularing in- c1do I& multA R-1700,000 a condick que Be Lprovecha- y fut logrado an cate instance, serAn mr, posWas religious conmemorLnon lie, aquellas clue og manifiesten lue do.la muerte del difunto dictator air
isle, au optimism. mil persormlidades, qua oscila entre justOW ESto, aflacII6, provocari .otra de qua & forma de Una sustancia quin MOxico tiene fe abnoluts, an In, culzron con hojas sueltu exaltando
de Ica miners reanud&rLn sus sintdUca prodilcids por Dow and
cam PreSi6n que nos en mocracla, Ion Ideales democriticas &I fascism y vaticinando su inMi, CURS'nON DE CONFIANZA o acostumbran a vestir Para Is LONDRES. abri.1 29. (AP). Uri vOlverk R tOdOs*. trabaJos. Company, de Midland, Michigan, IlaEl Senado RCoedJ6 a poner a vota- Metilo son vinculas que unen estrecha- nente treffurginalentax.
SANTIAGO 1% CHILM Lbril 29. comida hasta qut Marc& de whisky representative de Is Junta de Cc- ci6n a Is Una de I& tarde de mailman medo Acid. A-N.ftilao6lic.
(LF - 1,68 comitts de Hacienda prefieren. merely dij ayer que Is Gran Breta- 1. Ester At ser tratadas las plants .
del Bensido, y de Ini CAmara ue "i- A. y Pblotila ban convenido en fir- Una moci6n del senaclor Morse ire- FUE UN EXITO los laboratorios con esz austan'ta
I Publicano, por Oreg6n), devolviendo qUiMiCa, In, delicada labor que recil- IIIPUCMEVK .
han hecho Cox. parece an- mar un tratado commercial por Is su- Is ley a] comiti psra que sea dividida
It= &I ministry, de Hacienda. ELIMINAN A LOS me de 58-000,000 de IlbrELS eaterlinas entre cuatrc, medidas, separadamente, LA REUNION DE xe a man. el cosechero Pere desil.rtir ev;telos emploando regullarmonte,
Clermin Pied, a fin de qua log In- y tsnl e. Jos centers britinicas co- ya que an opinl6n del senaclor Morse. la hormone a lie Be hace menci6n I
,T= ILM sObTo Ali propdolto de con- MARXISTAS LO'S mo en JOB polaco3 Be dice que ese Jncluir toda Is IegIslRci6n obrers, en MOSCUT RAVDA allies, queds el7minada.
, =0L mbi6n de ocho experts pacto ha de tener muy importa-rites Uri solo proyeeto provocarla el veto El m6toco eati &hors en expert- Lineric1nCis. Por cien Call d6- 0onsectlencias political. del president Truman. D IG ERO N A L
,. pars Is reorganizaci6n de I& ROJOS GRIEGOS Polonis, es haste shore I& prime- Dice que se han echado los menLO en varloa Campos tabRealercs, inmed;otornento clespuis de Ion comidat. Digeronal focifild lot 4li,,, OMIA y W fInLnzaa naclons- ra. nacl6n de )as que Be hallan bajo pars cmoprobar at Bus resultadoa son, gnstion*s, elimina In somno Ioncia, to ardtnt;a y lot hipos.
el en Is. prkctica usual, tan buen06 cc7picese que an vista de HUYO A LA ARGENTINA los laborstorios. Do venla an loclot los forrmacios.
I& esfera de accitm soviftca qua for- cimientos pars resolver
rt ft oontradictorisis aobrewel Opprot Rev'ilase que son eXpulsados maliza Uri pacto commercial con Una
luo EL JEFE DEL EJERCITO dificil problerna a I e M i It 'no en
I I el Gobierno lo he splazado. del Partido los Comunistas de tea tres grades potencies occim
InUpiatro, de Relaclones Exte- dentales. PARAGUAYO CNEL. SMITH -. Jua
1-4 r n Rossetti, declare qua 0 P U e s t 0 A a la linea rusa Ell Uri oenLro POIRCO informado, que Por WALTER CRONKITIF .
internslonal de Chile simpatiza con el gobterno communist BUENOS AIRES, Rbril 29. (AP). (0irrespoingal do !a United Press) I
I pooraido debido a it presencia ATENAS. abril 29. (United).-LRA de Varsovie, Be dice qua at pgcto Ell centers OficilleS argenLinos Be in- MOSCU, abril 29. (United).-El
" a G
* I
;,,,*I-QobI#rno de Ida conscin esteras cornunistaa ban revelado clue seril, interPretatic come, -Una fine forma, que el coronet Federico Smith, peri6dico .Pravda- 6rgano del Pax- I
JMCIOS EN BUENOS AIRES todox Ica mLrxiatas opuestos a )a .It- Lomandante en Jefe de las fuerzas Iticlo Comunista, declare qua In. con- *
, JWENOS AIRES, abril 29. (UP.) net soviftics, an Macedonia ban at- culls. antre Polonla y Rusts, del Gobierno del Paraguay, huy6 de ferencia, de Moscil fuA un complete V U ELE P O R CLIP P ER 11
-ExPLrase qua mafiana el SLnado, do eliminsclos del Partdo y Uri Centro dlplomfiUco I I
Jua_ que Be ngl,6a de- Aauncl6n, y cruzando el rio Be refu- 0xito
annstitutdo en tribunal par ficar Una censure a various peri6dicos
a ban trazado nuevos planes para, Is Clare que no Be puede justl gi6 en I& Poblaci6n argentine de CIO- extrar;jerog por calificarla, do fracaa cuatro magistradoo de Is contrRofensiva general de Ica guerri- interpretnei6n tan lata, Pero con- rinds. At mismO tempo se desmint,16 so.
IM4 8uprema. de Justicie, y &I Ileros. vino en que el pacto represents .Una que Smith embarense en el cationero Vlktorov. red&cWr del .PrLvda,. dicbrador General Juan Alvarm gran nieJoris. de Ins relaciones an- V 11 0
to& concern 2u veredicto. El Jul Uri diricebte communists Informo -Paranfi., de In diVW6n fluvial ar" jo ue ILs decisions logradas fueron
- que todos log communists griegos par- glopolacaz desputs de varlos meses lientina. y el cual estA dedicado ah de 1 portancia vital, y que is, confcllcomonz6' el dia 11 de octubre. ticarioB de Is autonornia. deMacedo- de tension. ra &I patrullaJe del r1o. U rencia, logr6 revelerr Is pofilci6n d
9191a otro acusado, at president nia, en vez de serlo de Is repablieR TIAnese entendido que at Gobler- El coronet SmItil asumi() el mando cad& pals respectAD ill problems ale- 4Z A"W ~& 0 WZ 7
qJW renUnci6 an abril del aft pa'Willeha Corte, Roberto Repetto, libre de Macedonia, ban sido -depu- no polaco ha pesto en conocimien- de tea defenses de Asuncion, cuando min. r
l f i raclos del PfLrtido. to de Is Union Sovi6tica Bus inten- en Ica dies Iniciales de Is rebeli6n, 4Podemoa declarer categ6ricamen. y ]a fuik aceptada Is renuincia. Agregb qua les guerrillas comunis- clones de firmer el pacto. Es tesis el pasado nitarzo, Be dijo qua Ica re- te qua Is conference ech6 Jos cl-
40
tros tires magistradox so An- lei se'dedicarin en to jadelante a lan- del Gobierno de Varsovia, que Polo- voluclonarlos se apercibian a Mar- mientom para la soluelft del problem&
Sagarna, Francisco Ramon zar ataques contra las grades cJu- nia tiene necesidad critics de articu- char sobre Is capital. Ell Jos men3a- alemIne, dice Vikt-orov, Pero an su 11 ,
L dades, an juger do pequehas pobla- Ica qua Rusks, no puede suministrarie. jes particulates de Asuncion Be decla editorial critics lag esfuerzog &nglo- .
Clones conto best& .mra. De acuerdo. non I" mridirinnox rip] de Smith .lie f-i. 1- -N.- -t..- i-- n- --i-. I~ / I -W ,
PAGMA DIECTSETS DIAR10 DE LA. MARINA ABRTL 301319.11W
FIJA EL JUEZ, DE ALMEADARES
EN. $2.001 L.A EXPROPIACION PICADILLO
CRIOLLO
REALIZADA EN EL R. ALDECOA Por SERGIO ACEBAL
Dec1hran sin lugar una dernanda de desahucio. Expediente de Ya va picando an himtoris
incapacidad. Dcclaratorias de herederos y otras noticias de to del Acueducto. Tanto
habld de h2cer un eml)rtstft,
los juzgados de Primers Instancia. Los asuntos turnadoi sein qua pudieran lograrlo,
2ue &I fin pagarin laz-obraa
El juez de Primers Instancia, de]Rublo Linares, dec)ar6 Intestado a] el mismo, los propletarim.
Almendares. doctor Adriano J. Al- fallecirniento de Jaime Juncadells Tendrin Jos contribuyentes
coz-secretRria de Gerardo Sinche" Texidor y par stiadrilcoa heredercks qu abonarun buen recargo
--Wct6 auto par I CUZI his, COMO a &US hIjfifi Matilda y Paulins, Jun- geaendrh a ser cW el doble
valor aproximado del Area de terre- cadella Y. Adrisensens, sin perjulcia, qua hay esiti6n pagando,
no Que se pretend expropJar, par el de ]a cuota, vidual usufructuaria a y con lo qua se racaude Estado cubano an IL Calle Gravina favor de su viuda Matilda Adriaen- par ese concept. &I Cabo
K entre Empireo y Recurso. reparto sens y Garcia. ae realizari It obra,
Aldecoa, compuesto de 169.50 metros JqEGOCIOS CIVILIM 77,RNADOS aunque no pabemos cuindo.
cundrados, la suma de $3.00 par me- 'Exhortos: De Marianao en divor- St en su c&MPRfi% POliticz
delle hubiera hablado
troaque asetende a $508-50 y par el clo par Cri 8up"I ji ntlda, IN miles
.kr. d fabricaci6n que se campone %: sAvLrro contra ma
e U Hernin x'Sl Oejte. De Man- en. tal
de 106.17 metros cuadradosola can- de votos qua le otarg&rOn
tida unillo an divorcio par Armando
de 115.00 par cada un ascen Le contra Sarnaba Flernindez aj Y qua le dieron el triunfo
diendo a $1,592.55, a sea un iotal de S con frenttic6 enthusiasm,
$2.ODI.05. I De San Antonio de lea Bafios ro hubleran aldo
Tan el Estado con_ an divorclo par Angela Diaz contra de megu
ronto com para otro candldatq.
Sipe dFhR suma aie ]a dari Pose- Juan L6pez &I If" ; De Marian
an diVarcio par Buffis Diaz contra Pero efim costs se Gcurren
sion: redo Romtro &I Este. despuk qua ae triunfa, iclaro!,
DESAHUCIO LIL= Francisco Amador Acog- torque al se piensan antes
Dict6 sentencia el juez de Primers It sobre 4onflnio del solar 6 de Is no tienen gracia,, lquA diablos! Instancia del Fste, doctor Eduardo 0
C. I-ens DW, ante el secretary Die- Man'sana reparto Palores Lal FIte. Vaya a LA ISLA'DE CU13A go Rodriguez, declaTando sin lugar Aprobacift de cents divitorta: y cQntemple an mis vitrinu la demand de dasahucio estableci- 99mlellL M$Muft Barriat LI de Alda par Julia Aspuro Alonso Contra mendare& aquellos prebicsos caries
de vestidos. Son tan lindas
el seftor Martin Goldhar, sabre des- HiP0teCriO: Emilia Hernindez Ro- Its telas, y, tan barat", alojo del apartment nibnero 31 del drigues contra M" VaWL Arozare- que se oornpran an segulda.
edificio, altuado an la calle 13 nt- na &I O"tt, y recuerde Is Casa
mero 1 02, an el Vedado, candenan- Mabw cutn" Par pesos: Crur estd, an Mon4uy ftetoria.
do a Is demandtnte al Pago de las GdMex Garcia Contra Andalucits S 1 0
costas. INCAPACITADO A., &I, Sur.. Cercs de cuatro millonea
El doctor Enrique Rublo Linares, Desahucio: Ram6n y V&ria Argue- tiene Cuba, de habitantes,
Primer Instancia del Cen- Iles ClAusso Contra Julius Rees &I se0n el 11IMMO Canso
taria de Ulplan. Aedo-dic- Este. realized. De los cuales
re LL unos
t6 auto par el cual declare Anto- dcs millones usan
am& dental COLGATE.
nlo Marrero Y Navarro Incapacitado
Para = su perEona y administrator UNA ACLARACION I& Las trends d*e fantasia
sus b ae truecan an agua y mal,
DECLARATORIA DF IiEREDEROS DE LA ESCUELA y ins legitimas -siempre
El propto juez dc ddoct.w valen el dinero, a mis.
DE PERIODISMO Cua.do ted quiera uns. joys
VIGILARA LA POLICIA QUE de ley, la debe compare
an LA REGF&fTE, aituada
No ENTRE CONTRABANDO DE No tiene nexos con.el CCentro an Neptuno y Amistad.
Si necesits, dinero
CARNE EN LA CAPITAL de Estudios Pfofesioinale$ por tambiM aLlf se lo dan.
P:l colonel Pablo Ruiz ROJRS, JIe Correspondenciav de L. Wilson Dijo Belt'que es Muy possible
de I Pblicia, dJ6 6rdenes a todos ]as qua el Partido Liberal
,,o.:nd..t. de distrit- Y c-LPit-es Can ruago de su publication se nos fim an el cuarenta y ocho de unidadesq rocedan a estable- envlan las siguientes declamelones: el triunfador. jQu dirA
car una ea _e%.Lp vigilancia LI ob- El claustro do protesores de is Es- sabre squesto el Presidente, Jeto de evttar los -wntrabLndos de cuelz Profesional do Periodisma, 4M&- qua hs, Pcoo Ueg6 a afirmar carne an La Habana y am barrios, nuel MArqtiez. Sterling* reunido en que an Cuba hay autenticismo
tGda vez qua in mIsma no estiL am- scsi6n extraord el jueves 24 de para rato.? Mal. muy Mal
pqradg conduce official del Jos Corrientes ac=d
par el pqr unanimidad, estoy viendo a Quillermito..
Mintsterio de Comerclo, violfindose desputs de considerar Is sitilLclim par decir uns. verdad adernis Jar. disposiciones sanitarium creada par un orgimismo partioultz can gT&ve perjuicio pars, It malud denominado %Gentiro, de Estudica Antes, Rmueblar ]a cass
p0blics. Professionals par .0orrespandenci" era muy aerio problema;
Ests vigilanclax han &ido estable- qua se' d4pone desde, La, Habana a hoy, con ]as facilidades
cidas an Its entradas'y salidas de ofrecer cursillos' sobre 'perlootsmo, qua da LARIN. nI se piensa. It aided, asi como an los puentes hacer It siguiente I Basta con firinar un pliego
Almendares y Pote Y Alcoy, an Lu- DECLARACIONPUBLICA qua al client se le entrega
yan6. y le Mandan a su cass,
PRDdERO: Que Is Eacuela Profe- todos Ins muebles qua Al quivers.
signal de Periodistm cManuelMir- LA CASA LARIN, recuerden,
quez Sterlinp no tieno nexos de nin- esti en Angeles y Estrella. LAS HOGARISTAS guns clue con el 40antro de Estudios Profesionales par CorrespondenEl mTr Ithaca, an Cuba
PIDEN DEFENSA CIa. qua aparece auspiclado an Le an Vuel Abajo se da;
Habana par el aefior Manuel Linares de aw tabaco se obtlene
D E SU DERECHO Wilson y hacienda pmpaglLnds de tipo econ6mico y cultural de cursI11% Ims hebra sin Igual; de supemel6n periodiatiCS. con ass, hebra se bacen
eigarros PARTAGAS:
Se dirigen al Prcsidente Grau SEGUNDO.- Que da acuerdo con sus par eso aqudl qua loa fUML
estatutos, el clallstro entionde qua a] ae deleita de verdad. y al ministry Josi M. Alernin ftim organismo, capacitadoLy faCUlL poniindolos en antccedentes tado par Is ley para ofrfter curses, CHARADA
curaillos y toda clase de peda" a -zSe senate frio an total?
sabre periodismo, as Is cEscuela Pro- -En invierno, ivive- Diosl IA director de Is Escuela. del Ho- fesionLI Manuel Mirquez Sterlin x Si no tards pr1ina-doo,
ger de La Habana, doctors, Amparo par lo qua huelga todo comentA de hoche Is pasas mal.
Rio me dirigi6 ayer al Presiden- zca I (.A soluci6n mafiana).
to de It ReptIbIlica, doctor Rambn La Habana, abril 25 de 1947. 0
Grau San Martin, 7 LI zi4nistro de Miguel A. TAMAYO, director. Solucl6n a Is, charades. anterior:
Mizeact6n, "Aar Joad, Manuel Ale- Octavio de It SUANZE, secretary. FADO
3nin, aLludindolo re:iPetuosamente y
agradecieq0o, a nornbre del claustro
de profeaakas de an prestisioso am- SERA .OY EN LA AUDIENCIA LA tro de ensell-n-s, toda Is defense aue
hagan do loa dere6hos de Its hogartstas--reconocidon par la Conati- VISTA DEL HABEAS-CORPUS EN
par las ]eyes---& ocupar con
dad ]&a plr de maestros FAVOR DEL JOVEN CII. JACKSON a
de Corte y oostura Y economic domd6stim de lax escuelas primaxiss de
I& nacl6n. Se inMbi6 Urgencia. a favor del iuzgado en el caso del tiroteo
'Una comlsl6n de hogaristas, inteC I ads par Is subdirectors del Plan- de Ia noche anterior an qua fui herido de gravcdad el duefio de tel, seflorita Ofelis. Friss, par In se- un comercio. Resolverin hoy Ia toma de posesi6n del Dr. Portela florita Teresa Eacuderc y par Is, &aftm Manola Surts. viait6 ayer Is. redaccift del DLALRIO DE LA MA- BOY, a Its nueve de It mallana, se- )as armas calibre 45 qua &a hayELn
RTNA dar a concern pilblica- ri ante I& Sala Primer& de 10 Cri- ocupado, par trataxse de pertrebhos
mente lostelegramas cureados. minal de It Audiencia la vista del Te- de guerra, asi coma todLs aquellas
curso, de Habeas Corpus, establecido qua tengan as& callllnacift. El coZI articulo 50 de In Constitilcift for el doctor Israel Soto Barroso, merCiftnte Prieto, qua come, se sabe, dt I& Repilblica--seon recalcan- etrado defensor del procesado Char- fut herldc, en Is cabeza, ha 7nejodice textualmente an au 111tirno vi- les Jackson, al qua se 3eftala COMO YRdo notablemente, y an cuanto &I rralo. aPars. *Ix enseflarm cle I& eco- responsible del dellto de encubrri- acusado LbOnel G6mez Pdr*, no ba nomix dom6stica. Corte y costura a miento an 'Ia muerte de John Lester sido knalizado'Por It pollciaIndustriA Para Is muJer deberA de Mee a manos de Patricia Schmidt, a LA TOMA. DE POSESION DEL MAel titulo de maegtm de eco- borao del yate Sitira, surto an nues- GISTRADO PORTELA
artes, clencias dom&tic&3 a
industries, expedido par Is 1,uela "a 0* taPosiblernente hoy, a Is unlL de Ia
ziM ptsecuencia, el expresado Jack rde, se refine el Piano del Tribunal del
Haffar. son debeTi ser presented &I tri- SuPremo Par& resolver sobre el juY It ley Cordna, que reguI6 asOs bunal par ei juez instructor, doctor ramento y tomis de posesl6n del macantroa 60 enseftanza. as tarnblin Santiago Mencia, con el informed co- gistra Guil)e liar,
terminante-, noa refieren-, an ese 1 rmo Portela Moe
ndiente, a sea, los motives de 10 qua no ha hecho alln par no hasapecto. ho Y de derecho que ha tenida berse podido integTar el qu6rurn coI W professors, Its graduadis y las part dictur at auto de procesamieh- rrespondiente. Hoy Its Salas de Is Au
alumnes de Its escuelas del HOW to, 11jindole fianza de diez mil pe- diencia laborarin par Ia mariana tode toft -It Repilblics-cada grupo par sos pars, gorar de lAbertad provisio- da& 0, 0
aeoLrado-ba protestado contra los nal.
Intentoa de ciertos sectors de qua A FAVOR DEL JUZGADO DE INS- UN CASO CONTRA LOS PODERES se.les confierLn derechas que no se TRUCCION DEL ESTADO
Its pueden dLr de acuerdo 'con I& El Tribunal de Urgencia se inhibM RecibI6 Urgencia ayer las actuacioConstitual6n, y las leyes an vigor, a favor del juzgado de instruccift nes rerniticlas par el Esta6do Mayor de Is Beccl6n Segunda del conoci- del Ej6rcito, re9pecto a la ocupaci6n mi nto de los success desarrolladas de material bdlico en Cuba, relactoTOAMOLA EN IA M ELA enela noche anterior, an malec6n an- nada con 11L qua se practice an, los
Ire Aguila a Indust0a, qua se sigue, puertos de New Orleans y Gulfport, cALREDO M, AGUAYO* EL perfecto, en los Estadas L hace algAn
Par delito de homiridio in" Tnidos
TRES Y CUATRO DE MAYO -qua no es de la competencia del tempo.
citaclo Tribunal -contra Jaime Mon- Ese material consisted an un Lvi6n serrat Diaz. Mario Tauler Sagu6 y Piper Craiser y trace Lparatos radioLos dias 3 y 4 de mayo pr6ximo cm Humberto Huguet Dominguez, y an rreoeptores y traaralsores portiktiles, el Campo de Deportes de Ia escuela qua resultA berido (]a gravedad a] estimando el Estado Mayor citado, tAlfredo K Aguayft que dirige In comerciante Robustiano Prieto Fer- qua los heebos constituent delito condoctom De" Martinez Jlmfne2 ten. nindez, establecido en San Lizaro Y tra log Poderes del Estado de la drA effect el festival eT6MbDl& de ORliano. competencia del citado Tri ..J. Y
guayam a beneficic, de Is Asoclaciqn Procede qua el juez, de admitir si bien no present& detA de.Alumnas de. dicha escuela.-Pata fill comPetencia, remita a Urgencial!! t-cn el informed a I(
a
77.
Des& E*did TJCLJN"og Daik Kikke
O A. nftft1ftjt;d"6 A4121 Ro4aaddo K4W
Z: 4 A-4692 Sports K
snomos J f do lqformsoid- 441422 Tailor"
An. e. bado . K-877S
Admlnt= anam. 7 40;j DEPURACIONr
"contenido" -z- 2798 DIA RIO DE'LA MARINA Rot
AjLP1&z1f1 io_ U4902 Cr6= Haboasys A-7679
ocracia I'l 11 1 1 -1 111, 11 1 I I
r
SMUTS"", G&MMOM&#Mm,
AW C* 1A HABAW W COLES, 30-DE ABRIL DE 1947, A.V, W. PACING DIECISIETE
"_u 4"W', UULMDW* ARGZ iT*) Hasts. syeT el pLrUdo del Goilom L bterno-P. R. 1. Lnt4s R.,P, U-,
DrOllonitcres te&iwX, de Im, 40 era una mescls. aicoherminte de docdOmOck-Is PUr-te6rica tarnbl"a QUINCE ENRIENDAS A LA LEY'DE BOLIVIA ANONCIA QUE ACABA DE trInLa political jrUatepuendin, Sla
_4ML #mi Pueblo sobermno y im, tender a Ian divermos contervidas,
111141411d hUmanap. r ConoCW(W Joe SUCESION HAN SIDOTRESENTADAS' REANUDAR SUS RELACIONES CON 'LU M" de lea Tom antagdriloos,
Wes noe explImaom all dixt.Intax dizeeWen que
40berbio Y altluiero, TA orlentan vida p6blics, do nuedw
ANTE LAS COWFES DE ESPARA EL GOBIEftN'O DEL GRAL FRANCO d* "'
I*WdM natural me &plk& a loo I I I I I I i tjempo, dabs, cabAa on d pro100dididOL Pero, Woo no gap Met&- ONT INENTAL.' CIS InLram. del psAido a punoa de YLfW-$, %Jno realms. Y pOr tanto, EAtirwit quie el Gener&Hsiunoi Fianto CS*ti &PUebto a En 4n comunicaido official 6 Canciflerfa boliviand, da riada Indole y o
P0 W horribm iguajiW duo quo
deal
pa$os' entre EL Ptar- ificationes,,en su pToyecto. Una & las cuenta de todo el process seg" haste toic 9zor ZUCt& a meguir.
ixioraicim i mi an el foi ei *uali- ermicidas ha $'Ido Oiisie'ntacim por-el ex Cawllti's. Sufiv Mientras z1gunas de sua mlembros
T TRAVEL AGENCY mutuo entendimiento en 6eneficio & 6, dos nacionet
dads exi Is fornfA a superflois. es defending ciert4m Purities em indealtualtimid. Por'eaoi, Vista por fus- per dlar4nin to rer Luk ZKTWA Con visible demagrado han redbi- transilleacia. We restentes hazimn
Tom anon luenzaXi a estu o"tamen atro tanto can lom demAs articuke
r kl !. 4111!_ nim., aspai an cQr- (correspoinsai de: Is United Press) divermas entntendas y so, C-respo-W 66 Is United IP. do I" Oentr 06 t0quieftli"ma IS, (h- del progrrom&_ todox 109
te" so rugow In cifiscara, avaarge, Cft: t =. (United).- *8 Corteg I*pUWAn Is nuovs, Vy" LA PAZ, Bolivia, abirli 39.. (Uni- fortnact6n pficial atibre Is. zeanuds- ffllfitod jr t*608 HabCo= C*n IQ
16', ulce y suave ca h Pulpim que anula= himAquiem quo sea su forms., a me- ted BOUTIS sinun- cift de W relaclones dipiorniticaa cual. csrtcjj de vordedera unidad
llmli dentro. PrewIndamos; del con. ban sido presentadami a dtaddsde m4yo. RNWRVACIONIS IN 0 AMOM 0 YAP01111% OW4WA clt f= Mte = reanudaido sus con ESPLam" E Jefe del PLrL'do Zz- la aMpacidin politics. &I forzar Is
r ift aM d&A-al proyeeto-cle. Ley Segftismferaz cornpietentea, IL on- VINOCAMAIS MACOKMU Y EXTRAMAIRDS 0 G*MWS CONSOUDAD05 clulards, Revoluclonaria, Ricardo Ana- 1. emr
relaclones d1piont x1atencia, de facciones dentro de In
ttrke tit Y luliernas el 6oatonidi LA CUOAKA 0 NOMM A CUALOU1112 PAM OR IAUNDO mo 'OkU.elor Vista n*'i-portante propane que Con ese declar6 qu el FIR planteLri en facc.6n y partidoa dentro del parfr1r, y P= 1.1 ;culdo 'y me, manterilre, I& trafticinxl ley wo Diputiodoo su
glit I e 1SU= Lub V4ixq"z SeNe Ajeftnie, Allentem Ilylans, 490 a I& publicidad el al- CA.Mars oposi t1do.
do ca el substantial formIL I jeles de
I ; I I I 1 nirtiules, de bierencim, y exclusion, &I gulente comunicaft oficill: ci6n a ca& media. L4m 'pun P000 Elpresidente de-, Ims CdjtjK, Itsie. Rey. de Jurarlwobodlenciz a las cIn- Uti0a Nuts. 204 Acel6n Socialist& tamblen Inloms- AParte de ests,
61 a diztinto. El' no W BMAo, deelar o L o I" meltelona4mis en el proyeato tLz Aaambles, General do lea Na- nal, exiatis, Is Am=
6 a-loi "pekiodlital clones Unities resolvM con 01 voto ron que repudian ca& decisi6n. ci6n do bonabrem. A) mimmo tempo
do au, cw estA'fQrmzdoW Lia Lctitud del goblerno hace peI" que on ban present"a 'Mumerow del, generalisitoo'.Pmaisco- *aim. Sojap del Hotel Seville Tiff. A-01" affirmative de FAt&Allaidien stj eamsends, tien me reunion comunistm, revolucioles ftmiendasi- lo, qUe L ziffleja el. Intieris a el Inilv= = en Woo moitnentos la orga- rirjos. mineradorW red
na qge.hltegran I& don mlembras ante
Coda uns. me un principit, de IS opinl6n, p0blicaD = ,6n del plitrete, torque me em- icLw
34 hatUTILIM lime, Pero no I -, re- al die 99081ministroa y puede el gobierno del geriermillsim Tran- tiarm. que chauvinlaW dentro de Is arpzLtivo de Is denloarsda.'porL veM el 'n I ro onsiderarse sernfollclal. TainbWn el PER me negari a pw tioetortSp. Xion embaleff A)gUnap maillfieslason que We falk gimit" no cisco Franco embujadores ut plent zaci6n. No importabs, quien luers.
Oft lwe ef proponeft la re potencLarlos. Cri curnplintlento de me, elpar en el misluo &I me Insiste en rd mmofuerz. Dominar jUgdn secelite eiuco.; ni' Uno w" visl6n complete. del'; royeato y otras bwj. pose reanudLp lea relaciones con el rfti-,
Ide, LAS POMACIONM KLSPANO EBpaft en Buenos Aires envI6 un ScuerdO 103 co entes do
4ugleren mJmp___ foiMmeMn do .,unmi 301aVIAN al 'triltil tro de 'R Iocjonea Is ONU man= sue rojelones (it- men franquista. tor pequefto a ULnde de Is opkni6n
&I m0a sobri, 41 mentw, to ninguna, Pide -W tIlrallbacift 'del to.. .I& L I AS p0blics, era cause sufliclente Pam
1-1 y 1- democi" 1A PAZ, xbZll Lao. (AP.)_VIrtUaI_ = 4_21.6 Mamerto Urriolm, Goitia ex- PlOmAti- e- d2das s GMcWjW
balAft. H6103 -W matimri des" Clon"Jo 01 Relno. Un subegmith co. dblfc* Ws Pam War Ingraw &I panido. No me exigim.
&Q Uns U., al, to monArqulcm mente lion auedmido restablocidas Ins premAndole esinoeros y fraternsks vo- dos do negocloe. nLdim mix ru n"a menoit. ra naPriMoro: L& ignal lWertLd_ de W unk-de4sa lend" & aw pro- relaclones, dtpitmolk0cas ontre el Go- too gr, Is. prosperldiA de Bolivia y dBolivis r= eMt relacioneg oon CASA DE CAMBIO tural que. con tal rimmugs Lncha.
to" or, p4md _4ttfier, bie 6= 1,r bolivisi *1 a venimlento del presidents Bert- adrid on de 1946 DesJA be colaran tods. muerte de indiT.don lWasociadlos-r-soclom; 0 cluda- MALETAS Ainbw in SwTano 3ro e M
= ,_Z,7r::00 y ex canculer. IneL'emboijadar de mog a sue altos funcloness. dae Y BILLETES DE LOTCR duos de led mii variatiza species
Pmrojorr"fLo no on ls, go, Ocad" surildo complito, Jltk t de rdales y oon- Camblonloo tods, clam de anon& de lea mAs dlstlntu calafkas en el
cledad. Principle esencied. Fero muy letince Irtais Y, professional. rj": L "Na'su PrImer-sato polftfoo pablico sulares, IQ& interests econ6mloos bo- dam, operando an todAs mono del P. R. X y despuft del
p"$r0A0- Porque, 'blen entiondidoi "moo sabre prond". 4t;j" an quo "- separado del
noa lle a do U rn'no,' por LocUltoa 7 minim de lWaciortes EXterlores. --N 0 COCINE MAS, UviLnos Permionecian dwatendidom cantillades P. R. 1. Especialmente lion wmu'IXrW r.rulnofi 4 Im, civilizarl6n. "LA COLONIAL. Swam -Bufla p1do que me motlifi- rnlent ras que isa grand" potencies 0 R 0 vistas fuerqn )m que mejor aproqua W disposiclonest, sobre Is, sit" dernocriticza oanclulan nuevos acuerFft Mal, SAN '%A.FAXL XAXQVIPS dos won6micos, commercials y mone- Compramas y vendemos 6-. to- vftham tots, vorttaja, mantenienententildo, Como suele GONZALXZ1 contenidas en el proyeeto de Franco C 1H r- If dos Ins passes, ca cualiquier car, do ad Una posici6n privilegivids,
ocu";-now. devueive ai eatado do de troints, tados con Espaft
nXttifttfta. M HOME RESTAURAM It e= 1% he eumplido y cUmpUrj t1dad, pat'ando el ateJor tipo dentro del rftimen &I ser &I
de donde. partimos, *a d= v.Im. e to sue oompromisoa Interne- cr goblerno y op-.ci6ni segdn
th all salvaNarno, an que el hom- de plaza
A640 Atodrisues; Jurado, que per- 4 Le sirve. gas comidas on clanales. Part hacerld, en el caso de cunstionciss.
-xi no,-Iobo Pai's el hombre, kenece a Ia, faccidn de Jod M94ZLGJI*Is 4, Espahm., Is bastabs no scredithr un CACHFIRO Y ftjtXAWO Colocan6o Ica mis de sun meme PASE Y ANUNdESE EN TERMS ESPECIALES jores hombM dentro del P. R. I I
dicho (Babbesl. ea, cuan: SUSClU Robles; propoine-que el future Rey- embajador ni Una mW6n en AT 0 NEGR 0 Y rnianteniendo viva au luerza a tmd4 angs, un go mont" EL eMM O DELA NU S. Ratente accept I& ley de independen- *admiia, delPoder. Judicial. Ess, ley no HOTEL PALACE Empero, Is, atanci6n do aus Interes" Obispo, 807 Apartiodo, 424 v6B del Piftido comunistai, we ca)lombre3'.de references my) econ6micos no debi permanem por
Unes, lom, raclonizies. Su pro, exinte. por 146 quo Be gume qUe' Im. 25 y G VEDADO TELEF. F'-22i I m" tiernpo abandonsde.. Ast lo com. TeW A-7730 Tolifist. ILAtc.11114:01 --radmaL WIM Ion verdaderom benetotlpb 'Adin'sus Upois, las hijos de 1runlen4s, tJene por f sli indi- prendlh a] gobierno, ooincidlendo con ficlarlos de los esfuermals, y lom triumAi*,, reproducciories do squill. rectarniente quo el. Powder Judicial no obierno, 'empsiftl. ?or foe del P. R. 1. El doble frente lea
em independlente Len el actual riffl- el criteria del
TWO& '66munes' por.,el UhLje, cort un acto de corlowlsi conocer am permitla LI mi=o UeaW quo atm
rstw son Be recuorlim, que en su 4Wma in- rA ZNTJ=1STA DE "ANCO CON hole PIPF tiene par t1tulo en el penommientoo a Itis xWernos 6e 103 car, recibir, y a In pox
si,*dividualei EL eTnM ri6dico -Arriba que Franco decl!= Estallos Unities, Is Oran Bretafix y (VEA.SE 6 Crifinica do SOCIE piarm ellois div.dir a lion = ZUAd
Qwdm excluldos W treVista, Is primers, que oanced)6 MADR= sibril 21. (AP.)-Todos ucesl6n, cprovee Is ins- Brazil. velamos a Velizquez. Amilps,
decide L 'a publicacift del proyecto, el loa perl6dicoa public= an, is prime- txumc46n y no Is restLuracift de Is. .1m mensajes. c d;grificoa carn. DADES ESPAROLAS *a 6 pi. otros mia aspirar por las columns
1U.. lizWes. locoh 7 criminales; sentralialmo Firanco d1jo quo slam ra, pigins textualmente I& entrevis- monalmquia on Espalls. ados entre e can r y embajador del partido goblernists, a cargos
tamente, ni pueden ni enrillendas son muy intercamint'i to quo cmc,016 el gen TTan- Z1 6rgano cat6lloo aYas public do EspaAm, en Buenos Aires hall gins, DIEZ) electi a lideres sindicales caqui ,*Aor = no me mcotr6 muy explicito, 7,;1. Carrillo, W. dodelin',joaar de. igiial libirlad que Wormado* "ftn oo al correlponmal del= Sun- Is, entrevists. con el a= n c1titulo: reanutioda Ias relaciones diplomiti- mo 8
clispuesto que el day cPrente &I sistema do 6n del cas con Espafts. JA Viejo tradici6n cididsmiente a Is politics avilzica"clonales. jA d6nde Ammon it foebods, an Lion- oomunismio no puede haber licencla qu- Una a loin dos pueblos he credo machists. de concili-fd6n obremd. I CAM 13,10S DE modifIcaclones in au proyecto. Itaft-s la, eIgioncis, espa- ril deWlidad*. entre elloo Una comunidad de Ion- pstronsl. Z5ts. man;obra w replU6
S. gua,,religi6n, raze y vinculos liWW Innumerables veces a traits de lois
LIU4*. es* tambilk PESETA rioos dLndo a Is smistLd do Bolivia distintios gobtemos. Zra Im, clWca
44 posibilid'ad de obrar (Deeds, TRATAN ELI DIA un hondo, signffica& espizitual. A] INVERSIONES forms do actuscift de los camamra 1 it te- o en oirden &I Won to d6twres en Adelimto L )
gift reanudar-las relaciones diplorniticas, 0 TA Inveral6n nAo producUva dam dentro de Im, politics nadonal.
"nip3'LL L PorqUe to liberts'd Be n* 6 LA CUESTION el pueblo bolivinxia, y su gobterno y mature, a corto y largo piano, Tods, Una escuels.
dwooft hlenf, o pus mm, Esta so, PA Q U ETES formula votom por que lea libries y as In fabricael6n de edJflciom JA* Peru el Juego he terminado. BaJo
patri6ticas dociali de au pueblo grandam cominpuWas do :,exuroa Is cytentacift acertaft de Miguel
eli, libertad.en ordi (en orden A YU DE MADAGASCAR oriented a Espails, an In conaecucl6n amorlemnas, canadleamemi i, Inti- Alernin, y con Is ejecuel6n caps, y
all;bien. coman)" de qua tento me DA dinimles. del general Sinchez Tode sus grarx4es deatinoa-. we deben ou solvents y prosp#44,ton'tas Y s. locas; porquelftmi- Wscretsa 'y a cuerdas, no ca De ello depended la suerte del a que Invierten to cast to boada, actual Jefe del P. R. 1, diMdnd do sue Ingresom ca dicho cho pLrUdo poilt:bo be ebtrado an
FAMILIAR PROHIBIERON A DEGAULLE
lnene -lo amben de sobrz Gabinete -Ramacher segfin opinan neff-cla. Me Cuba no iralote air. Una law de depursci6n que era de
lj liberty I d no signifies. qua (Alrdear, edi, V-oaieft) era chename an tual...t. Inaraldn Iffuns aue necesidad, iMperiosa. 10larificarldo
tot t"W, Wumilmente, su Ilber- Wedoi mal6som QUE HABLARA EN UN PARQUE ton altos Interesem proi at
Ins circulos Politicos galos au = Ll darle un contenida
d' me do par supi Informes, Tiajes y gestiones asolow %.AW mito 40nrmr ""to *min EN LA allDAD DE BURDEOS mayors Sarmatian bride. Us bilks ento consutucion., T cePARIS, abril 29. (Par ROBERT vwrm afrecentem anestra ecioperscum.
Awildrim rrando Ian puertas a todom loo
Uno iog -tres supuestos j" 'y a travill VIUZON, de The Ass. Prem).-IA bon 46 40- Aparatige Sanitarian madernom
lea on I& 'j, B mlembros qua pertenezciLn side beURDE08, Prancle, abril 29. (Unl- ba,
teoria, raclonal de, Asamblem Naclortma aplaz6 It un ted). El conaejo municipal de da- y Asu eT a lom preclos maq cho o por met& actuacifta It 1:1111neoessirlas pan conse- do Esp debate declsivp sobre IjL-cue3V6n do Samejem. kaginaL, Jos del [a. Cusato mis pradt4l quier otm orgalaisai p0tica, ell
ASIA. Madagascar, 7 del cual.. en opini6n to me neg6 a autoriz&r &I I nero.)
Ajija natural, human aquL cfe M nos vea amends Is costarti Is fade, los circulos politicos, depends Is Charles De Gaulle, ex jefe briesel6a de ou easn. PLrLda Revolutionarko 1uXUtuci0*'Oeftl que.1% libertad natu- vimiento do Resistencla Proxich dU11 1 nal me rtnUeVL Y W renovarse all
h dimen- 44PASNO COBANA 6tterte del Gabinete Ramatlier. Zoto& X rante In ocupac16n slemans, pars he- ments, on vitsliftd.
,do To de cads qw, igual AC podrL rebasailo, o.podit ever. I&L AWLEJOS BARW
blar en un parquet pilblico. lK proyeCto do %Wion del P. It.
radio a Im. de )oo; demis, en prin- diputsdos lijaronpars el pr6- Be trata, do segunds Vez Que Imis
OPfOL ft eitoati6n, de DE I ximo martes -it iltacusi6ft de Is, robe- pars W ado en curso, tiene un w
cantidad autoridades frainceass me nlegan a bar original mWeano Y mij prielion malgachim. tas, Partidas'si dar facilidedes'st general De Gaulle, uco quo thpico- Nueve am We pw!
me fn L4. % 7 Unt" to"n L Pl_*401*3
Xo_ *Umijdad am nege. -com 0y' rifn quien actualmente realize, Una esin a]
imindo que"se = la, acdeii Due (COnsim Alto- del Isis to thi degniulitsts, oelebrr6 h au P era pana. de earicter TIA6011111i favor de too esenciaka
db anda -enal or:-A-edmino hicia. pa, SWMjj *;:-levonfamiento de. Is inmurildmid ou) blo sabre el oontenldo do 11 C=
SU flm'can igtial.libertall: onto as inco, legialm. Mient reunion national. 21 secretary gene- I& modfflcacl6n conatituclonal. La OD tituci6n: M-0rganizar 'Una 002111Er"illudendo L) parlamentarim, de.0 r&3,:tri tQdos los c de rol Wo quo "Istieron represent. prImers, lu, por parte del 0obierna
an blen particular A pat, Ittladarmiscar que eatin baJo arres- pal a 11 do que me fortalexes, en
ntro Is n*Ci6n LUI nta IL I tea do 52 de Ws so departamenton de de Paul Ramadier, que me OPUSO L a 4535 WYANO tre
do au Before, sin interfertr to, por cornpleldad an Ins scontect. crettitts por nueVaj act! d del Francimi y express su asUaffizei6n. con que el dIscurso do De Gaulle en Ea- X at puetilo, el aentintlento de obe
"ttl ruin, a loa demis, 0 sea an *CjnCg.' mlentoo de su Isla. For consiguien e C lea de Gau s nft l el curso de Is campalia pars affliar traghtirgo, Alsacia, fuers, transtuttido diencla y respe ConbUtuci6n; IV.
to a is W: Inney UU
40S &I service do teL el debate del mates 0 de : do elementoa al pLrtldo noclente. por In, radio nacionLI francesa. Der a concern Is
l1bertad," que ca Igial: sin Invadir r= Pueblo "Al -orientLr civicsmente Li pueblo
la.caferm. a #nUca dimen- hes espaielest on, Arairica H set* geneml, is incluiri otr
Jena. de Id hiss de la Unl6n Pran= "rtrami pars clever )& responsabilidad clusl6n; sin entmr en An campo-, sin Una comwift special studies, lax ro- dsdlLnIL- V.-Divulger loo principals
tpWarle_ el terrenov, rd reffir do mo- Habana NQ 104 Dpto, 309 posiciones de 1108 dos&rpoo poUNcoa del Municipio Ubre; VL-ZXPIlftr
do'r#QmL .44 Ubertad de caft cual menclonados, 103 cu dwan que &I pueblo el rJc=ce de 128 nuem
setteo&vatible con 11, libertad 4 Ica lesimiladores encarceladoa Been leyes y despertax confiariza en tar'aends'L traldoo a Paris, Pam--que est6n pro- no al 0oblermo; VII.-PutnAr Par
1W, bajo Una ley comiln do EM U & I
ll da, que dijo Kant Claro tot-, -A)URIA senses ousindo, me delibere mi su satisfallan iss necesidades,
caso. prucurand. .1
alls", clam? r X jidatarics,
y San ;uan.de Dias) legIslulores niLlgachoo. 4rrem, acercomlento ojectivo entre ojida-'
Sellundo-La Itualdad de Is ley tadw son doa diputaidoz (miernbros tmirlois y psiquefloo propietmi
Pars. toddis Ios cornprondidos on el de Is Asambles. Naclonal) y tres dele- VM,-Afirmar on ei pueblo Is conitubito'sociaL.Principio real y. pot gAdos ma Consejo. de Is Reptiblics, vied6n de que on noaQtm M1503011
imildo; fundamental, sin el cual mer* Imoon1ble lo debris. Ser is 11-Y C radics. is scauci6n de nuestras proigual. it ifics, ser uns, idiintles, FAMA blamed- Y IX.-40irienW civics Y
gn polii s6;ntle a 11 Miller pam que
alempre'la, misma. Para todos I P"cipe en Im. vids. municipalhornbres y casom. -Slempre. quieres FAUNDIAL Lents pero-segurlimonte me vs. dedecir en tpdos Jos tempos y luga- s "PEERLESS" purando IL fuemL politics, huts
Cam A R. mixtificada
syer I _por incongruenAqW. lo esencial ca Im, unidad Cie H I C X AS IN CUBA.) clam ideol6gicas. 15eaenralzomdo do
Is ley. Si no. ca un, Amposible IL mum entmfisis We cuerPOG call
democracy real. Serili, sparente; pe- Infiltradoo en ellas y tenlendo, caro TsWA falftsda; ca decir, ten- mo todo 10 verdaderamente tecun- J
drA Una brechs. o grieta, Una falla., do, a In unidad de doctrine Y a It
Unidad do exprea16n a tirav6s de
y me resent" del falseamiento; sue miembros. el P. P 1. Xdqulere
resentidi, Li menor Y&iVtn me que- personalidAd props y IQ- cabrati. Le ley sumodichL en Is no- A N U N C I A racteristicLa que no tonis antes.
tural, o me& ]a rational, con Im, cual Los imemarallas lion Perdido Is
me c nformart Is positive pars, ser = m: lea permitils actual
poi at no Be conforms, te a I& sombre. del
no ley, sibo'posi yv a arbitra- Gollierno. Y el Pzrt1do Revolucloriedid. nario inatitucional, purificando su
31sto no Be L dispute. besiguaidad Contestando a las distintas 11am adas organizact6n y unificanda Au Pro
de la.leY natural, irupt ica, desigual- grama, Be converted en simbolo ledad, de natUraleu entre lad hom- gitinic de uns do lea corrient" vibtv L Y'iMVUesW Que Im, Igualdad Wes de MlildcO.
nattiral es el fundamento de Is do redbidas do nuestros clients y amlom Marl. ANCONA PONCIL
Jnoermclj6 sin aquills, &to qtk-dedwen el aiie; privada. de Sub&t=da; wrim, dertiocracls, Insubs- gosy, esta Compahla so complace on
tanciAl, de papel, frinada a mer- Con inn prokicik, al piredade as nojW y A10111dante Cablegm m as
oediide Is primers. vehtolera. La. dem0i mdolfiol a del aiglo Carcas espodales pan la protacciis do jazeds myor anunclar a todos sus consumidores do de Espada
a8dfut. apamte;,porgue Is ley no Paertas, podes y acce"diso
191711,1gual pars todos: part el afec- I
PAGINA DIECIOCHO S P 0 It T 5 DIAM0 DE LA MAR IlA.-AlInCOLES, 30 DE AWL DE 1947 3 P 0 1 T 3 ASO CXrV
Ma's sobre el pacto impossible
EVITE MOS LA GUERRA ESTA NOCHE: PART10 0- DEASES, EN EL FRONTION JAI-ALAI
Por ELAD10 DECADES
Muskegon gan6 Jugando pobrernente, Hershey perd16
FSPI:F'S de.b1odo,,,-cbm 0 ends el pacto con a] baseball organiyado.
D seg, le. (is he hecho en firme. Lo hastut &(jut andadu sin problem as' anoche su invicto frente al Rosario
3, In hatA aqui 1,(ho. se it on Ila a proyecclones, a tanteos con p6l
N., ra y sin plom.. it ft3 o, inlrawpirdent. e s. El Cornislonado flappy
Chnn,.Ipt se lia mosit a', o fain c on los duehos He equips cubano% Migu,-i jeron cacho trrorcs, prccipitartact Itu propin
Angel Gonzalez 3, el doctor Ju 1 3, Sanguily. Pero 4cuAndo no he mido En el otro encuentro empataroxi' Los aziucarcros; comet'
as GonziJez h A6 a cinco hits el ataque ene,
stable el,,,sustiluto'de I.Rildis' ;,CuAndo el popular politico de Kenturicy Peoria y Racing en 3ensacio- reltis. Nayaj ImI I I
hit deiRd rip soni it I IR sonreldo siempre y siempre ha ablerto Ina bra- ultades. ComenLarKA game
P resin He cordialidad. Sit aclitud de absolute scogimlenta. es ]a nal duelo. jug6 tl:Viyaya>> migo, ganando sin dific
mismil Pnsn ndit por PI Conlisionado el oloho pasaco, cuando elemenlos (Jet
p"al tempo se a(eit Rion it 61 con el fracasado prop6sito He esla- Muskegen Re anot6 un triunfo an Por RENE MOLINA
r one rspe P de its ado tie reciprocidad. Ni Chandler tiene aLuori- el primer encuentro de anoche scibre
a e p, a q South Bend. con las ganadorea co- Lao uttearercia W Herkhey per- 16g, a Suirez y a Chi6veZ dt&Pll t
(lad p 'a I, I el oblem ue scallion He plantearle Miguel Angel nectando un total de quince hits, diction. anciche su oordlci6ri de Invic- ViNuez ibrJ6 Con triple 10 central
G.n Alrz July SanRULI 111 In soluci6n del mismo as tan ficil conno Fe inchlyendo un jonr6n de Leonard y Los on el Campeonto de Is Ljga NEL, Lsa herishianag malvatron Is. )eChXdL
Imaginan aiguno;. lja ohseiadores locales Clue ven una simple nube de. triples de Pryer y. Maguire. Las girls cicinal de Amatcurs. Dtaputz He rib- en el )uckY Gaven. C'un art OUL
Np anondonde puede haber In peor (:e )as tojmentas deportlvas. Par medlu triunfadoras librinteme a ]as lanza- toner cultro ixltog con3ecutivcA, laf. Santa Cruz )je6 ILI right, VJ"O ntde co venin pesto en in intuhadors, Cuba trata de disponer de mflb doras Faut y Voyce destacilincloste an buestes de Joaquin ViM futrorl de- goci6 un page y De 1. Torre he UEH6
r cas canterRS joirat %its rarnpeonalos He invierno. Podrian ventr cada el aspect ofensivo Is vivaracbs, Sams to due par el Deportivo Rosano er.1 a] leaUvaj con otio hit All Jolt Pam
fio Is nIoN jugarlojes de Giandes Liges, mas cuanton procedenteR de Iet call cuntro hils. elitadlunn Tropical, perdleindo une. CrU2. COM IL d&
I as act.. doble A. ot os sacud is de circultos interlores. iACmdrable! Warren clue Ianz6 par at Muskegon declai6in de nutvt par Lres que I& tilctr :,rCht ez
1, 11 R s Ort s te perm I avanzaxon UZI, base Ios otron
ara grar Is He (,I d e a imp scion en mass, qua estableceria un Ollimen ItId a sus rivals cus. mits estuvo en pellgro. .. CZtmeUen e".
tro hitr. ,,;, an a cantinu&ci6a
poique basis aliorn jamils nuestra pelota professional he do ocho errorea y sin deaplegax 11 V, OMn=t ndO jllg=
P. ecede e' He La criollita VIyaya GonzAlez jug6 ofensiva. agrealva, de otrog dials, ]as ego ponlan out an
pe dido en JIT oporciones t ons durables del baseball organized, neelsarto durante algunos innings ]a primers. hershilsnoa arenas ofrecleran re.RLs- m era a Rodriguez Pn un&
se 1IR (1 11 P 1 0, magnates tiorteampricarios variasen sus region en ben-flc:o base del South Bend, demostrando tenciii, frenLe at combinado rorLrefko Ppretadfisima. Cue Prov,006 largaz pro1111psilo .s a (JU! donde )os promolores He In idea emp!ezan a sofiar. Y que tiene condiclones para destacar- qua prActicemenLe pase6 Is, distan- Lestax.. El R,082,1710 &mPI16 at mar
' :urn -fiancin cuRntin cipen posihle que en el citing He representatives se. Ell su unico vinje ill Rlate, Vl- -.1 octavo anotando dog fruits.
Cie.... LAL diferencla notable regis gen en
I' Ia.. Liras 'Invores en PI mes rip Junin se tome el acuerdo Injusto, im. yaya no pudo hacer nada. b a, a]
pnp-jilar artHripmocrAlirn He rel-inhilitar a los atletas cubanos que son Las campeonas del Racine y P*o- trada an el score deuk lost prime- y Cuando ya no abi& 'remed' par
ran inatantlea, Is pobreza artistic& Hershey hiZo In de IS, desPedido'
IrrIppil-tie in (jup sirnifirtiria In discriminaci6n He seguir acosando y ria ofrecleron el major juego de JOS del espectAculo, y las frecuentels a hits de Fle-W v Santa Cruz Y un
lieguir rond niindn A tener qu, jugnr fodR in vida fuera dP Ins EstRdos celebrados hasta ]a fechR. En Is con' injusitificadas protestitz y demoral, maj tiro del -Cbsaw- BernLndez a
pnirIns a in., players He Pse pais que ratAn irradiadom par ]a mifima Yalta clusl6n del novena episodic. Peoria qua extendieron at juego a coal trei, prunera. inttntLndo compittLif UnL
rnmetida por nuestros compalriotas. logr6 el empate, terminando el match horns, restaxon a IL velaxia, I& bri- doble matanZa, deSPUk qua hlabla "a dos carrerili Iguales all un choque ilantez qua hacia conciebir eZte Atr&C- cibido un t1ro bueno de Vizquez W
emoclonante en todos; sus Lspect as. tivo chaque enLre too dos cen"CS ra. for7ALr en segundi,...
'RSF4F
de ]a costa norte.
inter par el Racine y Reynold y ki F, T
Lei] Lee par Peoria- rhidieion mRgnJ- A pesar de que una. ventaja sun- V. C, H. 0. A Vp LTDlENDO apelar a muchIsimos ejemplos, vayan estos elegiclon al ties labor sosteniendo tremando due- pliaima reaguLrdaba Is. victorss, lo., - -
rDsare 4 6 1
-uelo. Los Gigantes tendrian que perdonar at Infieleer Napole6n ]a. Las campeonsis An6taran dos ca ficis estuvieron protestsndo el A.
Reves 3, &1 pitcher Adtifin Zabala, pero tendrian qua dejar tirados rreras en at primer Inning, later- contact de Rafil Atin con frecuencia. F. Fch--rl. 'r.
&I extreme de ser expuls"os an di A. Uabrra, 1,
en ;: rLneta a Ilao-ion. a Feldman y a Adams, clue del club se fueron virdendo un triple de D[Lpku&
versus ocnsiones at outfielder Rivera A. Fipitar, in. 4 1 1 6
in 6SLO, La carrera del empate fu6 produce 3
en ismit Opoca 3, suguiendo igLI81 lots de Zabala y Napole6n. Si tr. de un bonito sencillo de Wilson, y el delegado Lorencito FlernAndez... er-, 2.
que es enorme. si t slo, que es invonceluble, fuern possible, ;.cuitl nerl-I ]a right fielder del Peoria. Como loe, heralliamols tambli6n ae unie- A. vtx.. s. I I a 2 1 1
e c 0 T-.. 3s_ 4 A 1 0 3 1
Is r!ac 16n dp a pini(in poblica He los Estadox Unldos? ZHastR quA to nache ofreceriLn otro doble ran al .1lanthn-ccricillo an dosoca J d- 4 it 0 12 4 1
0 -iolf stories, a] choq se desarrodliti bajo j'
gi d He eneigla 3, de % mcia Ilegni-lan ]as ataques ee In prensa? Es # n, Radrfwup7. c.
Y ahora as de esperarse
abandoner to, filas dt lor Dodgers rehidi3ima. ya qu una. constantA protest a Rcab6 g. robjil... p.
decir, qup ei catcher Micke.N O%%en, pot h. c IRS o I
He BrnoklNin N marcher a M xivo, liene que retirarse a au hacienda, a ", s M ax Carey ban 4entradox George Herman "Babel' Ruth, el haolvidable Bambino, se dirige a In concurrence reunida en at Yankee, St &- cle quitafle el poquiatmo Vt Ila qua 1% It It a I
unit vion He Insiclividnd N He ruins 0porlila. Eso Je pass a Mickey QLpp en rRiors y estlin jugando pelota de dium y a Is inael6n a tra0s del radio, parA der IRF, Kraclas dursate his ceremonlas celebradas en oil nonor still podia conservar... Fin cuanto a - __ -
iendo norteamerirano. Sin embargo. nosolros pretendemos que ]as auto- Ritura. antex del juagn entra Yank"* y Sansdores, celvintirtto -el pasado dominlro, qua fui; declarsdo "Dia de Bahe int interts, refteramas qua desapare- Tmml.s . . 24 3 1 24 1 1
1 RACINE -recha: Ford Frick, president@ de Is 11.1ga Naclonal, P1 antincia- C16 descle las cornienzoil;... MientrLs ROSARIn
jdar:P. dpl pals Horde he nRrido Mickey Owen que son several con 01 11. Ruth". A[ fondo aparpeen de lzquierda a df -NLV&J&S. GonzAlez registrars, uns. V. r. H. (). A. P.
I. C, H. 0. A. E. dor Mell Alleint el Cardenol Francis Spellman, Aryobimpo do New York y A. B. Chandler, Comislonsdo de
basis Is rrueldad, span IndUlgentes hasla Is randidez con Ion Inelegibles - - - bonfta performance desde la LrLnebe- - -
rubanns. Se quiere alcon7.ar to inalcanzable. Se esth librando una befalls Kurys 2b. 4 1 1 2 1 0 Baseball. ra del Rcisario aislarldo Icis cinco hits FT. Gnnzlil z- I- 6 1 1 1 1 1
contra tax mohno.s He vipnto. Pars clue Ins Atl4ticcis de Filadelfin pernil- Trezz Cf. a 1 0 1 0 0 qua an toW permit46; a Salvador R. rxrtillo. Is. rf. It I 1 7 0 0
tan que Roberto Estalella pueda allernsir en Cuba con elements del paire, as . . . 4 0 1 2 1 Gonzilez Aus otlimpatiercis le motion R Viliques. Ps. 4 3 a 1 a 6
Perlick, If. 3 0 0 4 0 0 en mil dificultades haciindole E. lai-r.. If.
baseball organa.Ado, Ps riecesarlo que Connie Mark Interpret@ lax legi.ilAL- 1 EL A R T IF IC E Y Q U IN T A N A EN EL 1= ente an el mercer ca- J. R. suirez. cf.
clones beisbo!eras He mantra distinct clue el sector Sam Breadon. pRra Dalikus, rf . . 4 0 2 2 1 0 altar
cerrarles lax puerlas de los Cardenal6s a Frer. Martin, a Lou Yeln y a English, 3b. 4 0 0 0 1 1 pitula, desputlis qua sus rivaled habian o. chANex. rf. if.
Hikson, c. 4 0 0 5 2 0 fletado ucinco uniforlaell LI Pla.14 ... M SfantaxR. C. a 2 2 4 6 a
Max Lanier. A Jos empresarjoN He los campeonatos Invernales He Lit MarahRIJ, lb . . 3 0 0 10 0 0 E ST ELA R CO N T R A M U G U ER ZA -ER M U A Para q a a] marathon de Gonsidez Ii. HernAndez, 2s. 1 0 0 1 2 1
Habana I e a inter -R. pongamos por easo, que el Filadeltia Naclonal induite Winter, p . . . 4 0 1 2 3 0 fuese MM complete, Jut el antesa- j. r;njjjAi-. p. 4 a 4 0 a 0
y rehabili te a ReniN Monleagudo, pelo pasan por aito que un Frankl!,n - __ - lista. Humberto Gonzilez quien abr16 R. sou, li, 2 1 a 1 6 1
Murray no puede regresaj a sit pals, torque beisbolpramente hablando, Totales . . 32 2 5 21 1 2 En Andris y Muguerza no pudicron softener dos ventajas grades en IRS ho5tUldades con un sencillo at - -
as pertenencia He los Tigres He Detroa y que Calvert y Breard no puedvT PEORIA right... Castillo rolete6 par segun- T.tale. 41 9 11 17 11 4
reintegrarse a los organisms oiganizaclos, porque desertilron de Ja no' V. C. H. 0. A. E. las Grandes Ligas el estelar de anoche, quc futi ganado por Celaya y por UrI0- da. y pudiendo ser doble-play cl ba- Anotacit.n por ntrkd"
- - - Lazo, quedaron los dos an bases IA rithey . . 000 000 101-1
mina del Montreal He Is Liga Internacional. Cotiieretanc.o: si Miguel na. De un moment a otro debe flegar a La Habana el gran (aunque no ilesos) &I meterle ]it pe- 302 020 Ofx-$
Isilarski, 3b. 4 1 1 0 2 0 NUEVA YOIii abril 29. (United) Rosario .
Angel Gonzfilez y July Sanguily p!antean el perd6n total He los peloterus Smith, 2b. 4 0 0 1 4 0 Juegos y probables lanzadores para delantero Careaga, parst reforzar d cuadro. Entuslasmo. lots Santa Cruz an Is cabeza a Gon- Carreran PirapuJads,: M. IUMAra 2.
cubanos, tengo para mf que por razones fail honorables como tan nume- Eisen cf . 4 1 2 1 1 0 el rn!6rcoles an las Grandes lAgas. zilez intentando el force out... Via, lltrnitind 14. Goniukles, J. de Is
r sea no van a conseguirla. Si se train He un perdOn parried. rescatando Machndo,' !I: . . 4 0 1 2 0 0 Liga, Americana: New York en San quez toc6, y cuando de Is Torre Se Tor,. J. RodlLcu".
a" on Os y shinitionando a olros, entoncet; Pn PI script del baseball cubano, Reynolds, It . . 2 0 1 '7 3 0 Luis 03,pvens 2-0 y Galehouse O-L2, Por ELAD(O SECADES apresur6 aceptando Is pildora cuando Th- bases hltr; M. Mints.re., X.
cnmo nrgorio y coma deported. se %,a a prnvnrar tin clima. peligrogo He Cidne. lb. . 3 0 0 11 0 0 Washington en Chicago (Wynn en ya lucia an Camino de foul, y an adj- vilaque.
divisions que dpigenerArA en rompelenria A muerte... Wilson, rf . . 4 0 1 1 0 0 to ]a intendencia, del bacer un papel noda Rlrosn, Incapax clan tird mal s. primers. GonzAlez Two has. hitp. I-L GonsAIIII.
Merer m . . 4 0 1 3 1 0 1-1 vs. Grove 0-0). Pa-ra, ests, noel
Hil c 4 0 1 6 1 0 Bastcn en l3etroit Parnell D- vs. front6n Jai AIM anuncia. otTaL Fttrac- de levanter In pelotR. pifiando con auct,6 y Castilla rut a tercers..., Un B"es robs.das: IL Ce.zt.1110. lk VizLee. p . . . 1 0 0 0 1 (1 Newhouser 1-2). man que Ilenart is. Cana. Be trats. de frecuencis. loca Y. sabre toda, inde- roletaw do RJvero, qua tamlidin lie- que..
Firallo, (a) . I I 1 0 0 a Filadelfia en Cleveland (Marchil- tin pWtICO pilrecido al jugado el do- fenso a un grado alarmante a las vaba P-tiqueta. de doble pay, le hizo Quedadoz en bases: Hershey 1. Aodon 1-1 vs. Feller 2-1). mingo. La sols. diferenCiL estriba. an saQues salvajes del Mortero Viz- un taladro an Jos jtobilloii LI torpecle- %.rn 13.
ERA Irremediable qur Ins peloterns cubanos qtjp no puedan jUgaT - - no
an all propla patria recaben Is organizacift He otro lorneo. Y corsti, -Totale-,; . . 35 3 9 27 12 Liga Nacional: Still Luis en New que Ermua ocupa a] attic, qua enton- calno-. Vlego y Castillo hizo scare an- Firuck nutx F. ronzAIGN 4; J. (3011York (Munger 1-0 vs. Voiselle 1-21. can defendi6 C*isrv. an In zags del AI hacer un anklisis a Is base del Clando VizQuez an segunda.... Par
qua no serA el de ellos el miscrin caso ce ]as players del baseball Racine . . 200 ON 000--2 Quin- un ild avanzaron los dos hombres Bit- por b I.F: S, renioilez 1, J,
organized que el Invierno pasado tuvieron clue rpfugiarse an el mologrado Ceorla . . lot) 00() 001-2 Chicago en Brooklyn, (IAde 0-0 vs. menor de ]as hermRnos Muguerza. eatelar de hov entre Pist6n y
arreras ernpujaclas: Dupicus. En- Bain 1-11. NO hay qua sAadly que an el rotor tons Contra Muguerza y Ermua, no an circulaci6n y lea almohadillas Se
campeonato de "La Tropical". Aquellos, niendo tan buenon Y tan resp6- 41 Pittsburgh an INIadelfia (Hughes contrario estarin Piston y at criollo puede echarse en OlVidO In ranticlad ciongestionaron cuando Pinocho I G.riukle. 2. V. L6p-- 2
Ish Reynolds y Wilson. Two base lads qua aludo, el inrreible de pelota que jug6 Pist6n Suirez fu traxisferido... El primer P-od ba.u.: J. R.drfguez.
tables cannot lox otros, no jugaron en Is rompetencla sostenlda par IR hits:'narski. Three base hits: Dap- 0-0 vs. Mulcahy _00). Quintana. En Is ve
atraccl6n poderose de Habana y Almendares, por njustarse a una regis- kus. Bases robades: Dapkus, Fliars- Artifice y el alujado de MillAn, des- el domingo. Mantuvo las tres dece- out fud negociado con un struck out Wilds: S. Gonzile.. V. Lopes.
linentachiin extrantiera. La prolubici6n les %enia He sitters. Cuando I& pro- ki, Eisen v Perlik. Struck outs: Rev- R,.tItnd- ayr. puds, de quince tantos jugadois a] nas a un tren fantAstico, devolvJ6 a ChAvez: Pero inmedlatamente des- iiita a lob pitchers: a 9, GonzAlas
hfhiel6n Is envuentren art caset, serA inayor, mils propicio y tEumbilin inks nolds 3, Winter 2 V Tee 4. Bases par LWA NACIONAT, tren mks violent que puede conce- rebates de Muguerza que parecian ues Mantars. recibI6 pase gratis en S en 2 113 Y 14 v. b.
bolas: Reynolds 4. Winter 0 y Lee 1. Pittubursh 6; Flladelfw 2: Broo- birse, consigukeron el tziunfo Sabre incogibles, movib at rebate, cubri6 Fa disyuntiva del tres y dos, anotari- Pitcher Lanad.r: J. Uonzilex. pr!1groso el canipo He Is protests publics, No lengo is menor Hindu los dos novatos Ileirados filtimamente once cuadros. Estuvo, pri sum do V&zquez, Do relfixtrindose nuevos 11,t.h.r d.rrwad.: H. U.n.kl x.
Wild: Revriolds. HI(A a los pitchers: kl n lo: ChlnIto 6; Boston 4; C-11- R4 a Ti uipu 2 kiora. .
'angullN. Le cosiozeo to suflelente para d Esp it. L's, ineftnita del cilklaialo, una altUrn tan considernb1c, ue contratlempoE &I poncharse Coarco
de Is buena le del doctor July S a Reynolas, custxci an tres y un tal- slijoall 0; Neu, York 7: St. Louiq a- aft Pist
anber que est& proce(liendo con IRS arMS mAq nobles, que son las i1nicas cio de Innings y veinte veoes al bate. LWA AMICRICANA previo rules, an precifiar at an I& se- aun aceptando que todavia, din Hernindez y Navajos GonzAlez. Viuplreii: R. AtAn (H), J. VidAl (B)
armas que ]is manejado en su vida. Pero en este process esIA francri- treinta. v cinco 3 mucho tramo el mejor de- Nayajls, devolve 6 a] g dt Anutad,,r: Litu Aces.
Tlempo: una horn 3, Piladelfla. 4; Cleveland D0r.lt tualidad el Kanguro Ermua pesa inks es par 1 esto las
mettle equivocudo, Igual que Miguel Angel GonzAlez. que Junto colioce up minutcm Umpires: Ward. (bolne):. qua Guars. El memento no as el in- lantern del mundo, no es muy p:)- tres Struck outs en el Segundo, dis. Ili. Bu.,tlj 3; N w Yolk St. 1-tils dicado pairit establecer punts He sible. qua acluel desbordamiento pue- ponlendo de Rodriguez y de Salvador ENORME SUPERIORIDAD baseball 1, que tan it fondo domino Is ppicalogla y lux regimestes de Job Low. (bases). Anotallor. Jillio'lPrin- g t,,u 1 CIIIIIK Comparnei6in enLre ellos. INUentras da. repetirse... Los pelotarLs que tie- Oon7kleZ, y mfis tarde de Cabrera
hombres qLre Herten en sus manos lot estruviurn He In peloLs en ]OF quiz. -t (Iluvii.i.
Fslados Unidos. No se explica q 1,1(;A DK LA FIA)RIDA Is moral He quien viene de abajo an parejo pueden He repented presen- lesdo ue In Liss Cubans, cue avalia He gailar MUSKEGON Guara, 'que es muy javen. clue tiene nen muchs. clwe y un renclunlento despuAs gCCQUi1I& V3.1dils halite, ji- DE LOS HAVANA CUBANS
V. C. ff. 01. A. F. 14a, ... ('ijhAns 8: varria se hamlet embase.
unit competencia commercial, se dispongn asl como aid R fomenter olra. I,.k,-I,,,id 2: buses, He posiciones cle consagrac16n. tarse en una de esas actumciones que do par fumble He Hernilindez... Lue- LAKETIAND. Fla., abril 29. (AP)- - - Vest Palm Remi-h li: Ft. eiiA IugRndo niucblsimo v es Ml se hAcen inolvidRbleS torque supe- go en fl terrero, el margin se. amSobre un campennalo que meH6 en faquilla In friolera He OC140CIENTOS Pryer. rr . . 4 1 1 4 1 1 1 .' ,i,n r I-Als Havana Cubans demostrando su
CINCUENTA MIL DOLARES, In que por human (le c"'Os"Na' Reeser, Ira. 5 0 1 A -0 0 -I emrh 6 Miami Ingica que cads. His, que trRnscurrB rnn todo to, logrRdn hRsLR rntDnrA1%. p116. Sukrez se xcreditri an infield enorme superioridad sabre lost dom
ci6n puede desearse ex Is pnz. Nuna ties guerra 3, mennA unit guerra,13ams, 11, 1 1 4 3 n 0 plague mds, Erinua estA sallenda de partidn, cousin el que rpdonri 6 Pis- hit. par el short. v despuis q Ile ChA,
encendids ran arguments premilturns e Inneresarins. Si el remain ultimo ESTADO DE LOS CLURES una racha. deplorable. Los moments t,61i a] derrotar con Quintana en Is vez pereci6 an roletaZO a Viego. Man conjuntas de la Liga., &a ¬aron
Lenard. rf. 5 2 X 2 A 11 LIGA NACIONAL hoy otro triunto venciendo a lakefutun Oxitn artistic y finAnclern 3, at Ins Rilelas r-ponsahls -e Invin MRguirre, r. 5 (1 1 3 1 G. P A ve. mains en IR epirreirlt pelntlst, .cil He z&ga a MuguerzR interior N, a Gus- tELrFL se Ilevo en Clara at left field lo.nd con wricitsteldin de ocho Dor dosbeleza estAn ahl, IndavIn en pl tnitud tl fnrtj]tRdp.%, i.pnr quA intervenor Johnson. Sm. 4 1 2 1 4 Ermuet son pores qua Jos de ntrOs re. dejAndolos rn 19 tantots, entrant cQuilla, Vald0s para mpulsar a ePi- Escasa. roncurrencia, preaencJ6 as0 Brocklyn . . . A Ron iugador". Porclue se nbIlincin.'se des-1 en el desenvolvimiento nocho-... Lopez entr6 a IFLnzRr aqua an at qua Contralto Marrean un enenno que no es mu Atro y Jim qui! p'Anlrar tin problems fie SlaIL7. 2dR, 4 2 2 4 1 It Chicago . . . . 7 5 .583 y terminn cl muy npoccs los azutareros y al misrISo se ellicar- lcUr de los cubanos, soljamena .583 moraltzi, 61 rit d6n- a Muguerza go de-regara Is. seliffinds. ciarmrW
esc sez dF vaInrva que todavla no exisle7 Pnlliett. ss. .1 0 n 0 4 1 Pittsburgh 5 54,1 saber d6nde cstb, parade Anoche it Andr6s y hiffiti&,sels hits a sua rirales.
Wrtr6n.-p 5 0 0 1 n 11 Boston . . . . 5 500 de epti situado el fronts. -una payeja eminent emente perde- acto, Ll tirar mal a tercers desputis
Win.-crimen, ss. 2 () 1 0 0 0 Cincinnati . . . 7 Sin embargo, Ermua, dentra de su dora- se le cayeron dos ventaJas de aceptar Is, Lines, do ttCosaco. Her- w FLno, de los Havana Cubans y Po- - - nladelfia . . . 6 7 .462 ars, de Lakeland, fueron expulawdoa
Totals: . 42 dg 15 27 11 2 New York . . . . 3 7 .300 gravedad, ha tenido an los filtimos importLntes. Ell Is segunda decenL nAndez... del terreno an el octavo train Ll
SOUTH BEM St. Louis .. . . . 2 8 .2oo parthlos la, clAsica. mejorls, de qua se clevaron cin el resto del platto aperins tuvo Ecisterier arriticts fuerte po
enredo tiene otro ingulo, muy blen enfocado par el compahero co tantos sabre at ni- ya, Idmicis qua
E Pedro Gallons an su column diaria all el peri6dico "El Crisol". V. C. R. 0. A. E. LIGA AMFRICANA hablan los m6dicos. No Puede de- vel re sus contrariciti, Celaya y Urio- importancia ... En el quillto ]as ro- finalize an cArnars, hfingars.
Hay pelateros cubanos conio Ren6 Allontengtido, AdriAn Zabala, Ro- - - - G. P. Ave. eirse que Ila jugnda 10 suva, n! que no. En el trumo final cuando ellos saireficis Wellaron. dos ligand hits C. H. Fberto Esta ella, Salvador Heinfindez. TOMAS de is UILIZ y UILUN, klue ;,oil Baker, c . . . 2 1 0 6 0 0 New York h e loteado la enormidad que 61 terilan 27, Jos otros tudavla estaban de Pinocho SUM-ez, Chjkvez y Nava- Havana Cubans 040 022 ON 6 15 2
suponlendo que July Sangully y Mi klel Angel Gonz.ez ies cunsgnii, el WIrth. ss 4 0 0 2 .1 0 Chicl T. splbr6 pelotear. Pero 11EL dsu o en 23. La vei'dad es que dos tard,0S jasp oonzAlez con un buleto a Man- Lakeland . 000 010 001 2 6 3
volvei a Is, Stelfard, Me. 3 1) --- (I -T- 4- 0 6 5 54 5 sin a I ni menus, cle que estA en ganados He p-, -.s. suerte Iniciaron IEL tars. y dos iiifield outtq_ Luego en BATERIAS: Marrero y Suirez. Dor
perc:6n, no podliall Ibis Crandes Lgai. Y no vuhendu 5 5 .50(1 vIsJtuenrns de I niclar la ansuida, recu- tantorrea, que trajo la vuelta, con
Grades Ligus, tienen que lntete arles mIlLhisauu mAs lus uvldo Jochum cf. 4 1 it s a I Cleveland . . . el capitulo siguente Lopez co!96 ull Ica Havana Cubans; Stein, Perrim y
s (Joe 4 A .500 perac16n. No puede oNidRrse que en empate en 28. A escis dos lances St- escon sensational, ponchando a So- Kuahka, par Lakeland.
hoy estAn pagando en M xivu 5, en 1 enezuelu que lus que iuelen ganat e Pirok. ra. 3 0 1 4 1 0 Washingtun
Voyce, Ira. p. 2 0 1 4 0 D Boston . : 5 6 t55 el IJ1stRnte mAq negro del calvario de guieron un remote de Celays, y una,
an Us Ligas Menures. CUMO qklielU SegUir una lines He nguiusu duvLl- Junor If . 3 0 0 2 0 0 St. Louls . . 4 6 .400 Ermua. una noche le vimos frente a colocads, del Moro v se fueron at
imentacl6n an esta, campaha. pain upo at Is tests de t;allhrut %'Ov a ut'"b" Msh ;lrv', 2 0 1 1 D () Filadelfia . 4 6 .400 los metfallazos de _Muguerze. menor inferno Im logos t ntadctres dados Mantienen los Dodgers el prim er
*1 easo concrete cle Salador IlvinAndez. St Stinguily y Mi uel AnQel Lu a. p Par ]as catedr-AtIcots. Celayet y Uriona
in f . 3 it I o 3 0 ran el tanto 29 par poached do
Gonzdlez, product He Palo ri-1-1711da, le diten a Salvador IfernAndez: "Tu F. GonzAlez. I ra. 1 0 0 4 0 0 Un" lugar al ve-neer al Chicago Cubs
status P.Plik arlarado. Cuando quietus. puedes regresar R Jos F%IRCos lini- FRIA. p . . . 1 0 0 0 0 0 uguerza sobirt, un pared6n arriflos", 8xllvador'HPrnAnde7 lpq dal-A IRs grilcias 3, les ditA clup tPinunpla a! Renturl. rf. 0 0 0 A 0 mado y el treints par pifia del misR.ornati)wskj. c. I n 0 0 0 1 Cuba mo. He bate corridor can el rpv6s. F-s NUEVA YORK, Rbril 29 (AP).- Hatten. &unque nereaitti de Is. ATuhonor, par )a ;rnrillixima ist7,itvi He que profsainnnImprile no )p inlerps"'. Ud. podrfi Ilegar a Santiago do dmir, qua Andr;s y el aldeano Se Anotando tilete vem an In octave fla de Hugh Casey an Is octave anN' Rhl va in hislorin. Cusindn Salvador saltO at haseloall He N16xien (-i)n Krutkel R) . . 1 0 0 0 0 0
slete mi] d6lareg por temporadiii, ran todos for, gaqto.% pagan N - - - on su Auto, on a horos/ quedaron lanLadost-n 28... tentrads., lots Dodgers del BirookIN'n trails cuarida log Cubis In Lnotaran
1, sin im- 4 27 11 2 Ramos y Basurco fueron lot, gana- vencieron a log Cuba del Chicago. dos carrerse.
puestas terrible, p"tpnrclit al squipo del Chicago Narional. Sn'vadqr en Totals: . . 30 3 dores del primer, dejando 9 Valle- diez par mis, en el primer encuen- CMCAGO
In n6mina ee Wrigley ganahe Mete mil d6lareR at Rho. De alil, lenia que ANOTACION POR ENTRADAS jo y a Aldazilibal en 26. tro con los repTesentantes del 0-be. V. C. H. 0. A. Z,
deducir lots gastos He estanria mientras el team estaba en su riudad. MUSKEGON I D2 00 202- P Tengo entendido qua de un mo- ru it sexLa victoria, seguida de
,a.mAn del veinle por ciento de Jos taxes. El Chicago acab8lut tie env!sillo SOUTH BEND . 200 000 000-2 PE Ito a 9,111, mento a otro debe Ilegar a La Ha- log Dodgers y IR OCtRVa sin derrotag Low7ry. 3b, If 5 1 1 4 2 1
at Milwaukee con ]a united He salario. ex decir. con fres ruil quiniplilos SUMARIO tana. at delLntera Careaga. Be tratl an Bus ProPiCks terrenoa. Rickert, If 2 0 0 1 0 0
461ares. Debts irse y se N6. Cuniquiers, se hubiera ido en u iugar. Carreras ImpulsadeLs: Sams. PirDk. 7 de citro pelotarl de primers. qua vie- Dixie Walker -fu Is astrells, de Schanz. 3b . . 0 1 0 0 0 0
Posteriormente Salvador vioI6 el contiato de tres Rhos que tiene firmado Landrid 2 Pryor 2, Maguirre 2. Win- ne EL reforzar el elenco del FRIacI0 los Dodgers, con un tuhey y un sen- Frey (c) .
W n T, has, hits: Mahoney. He los Grito6, A juisgar par Ics qua cillo qua empujaxon cuatro carre- Pafkc cf 15 I a S 0 0 0 0 0
con Is gente de MOxico.. Y saben ustedes lior quiN no tuo necesidaf: tie Three baws hits: Prver. Maguirre. ban visto a Careaga en Espafia Y ros. Cavarreta, lb 5 0 2 5 1 4
Irle a pedir person a Job notteantericanos" Porque estA jugando eii Mara- Home runs: Lenard. Bases robadas: par les resefiss de sug particles Ile- En at rally de siete carreras se Schaffing c, 3 0 0 1 1 1
calbo con mi] doscientos dolareq mensuales In espetan/a dP tin sumento Pryor. Reeser, Sams 2. Johnson' 3. galas a Cuba. se trata de un jugador Dellessarldra (b, 1 0 0 0 0 4
considerable par dirigir el equipo. Iguill qUe SllhadOr llpiriAndpz, hav Stoltz, Lenard. Struck outs: Luna 4. laxtraordinariRmente Segura. De etl produjeron un tubey cle Eddie Stsn
inuchinImas estrelins He In pelols cul-na que no es que no pupcinn It, at Warren 2. Voyce 1, Failt 0. Bases por se asegura clue cu"ta. un mundo que Ky con dos en base, un tubey de Erickson p 0 0 0 1 1 f
baseball rzanizndc. Es que no les (onNiene it por inzoiws He jjj(jI, bolas: Luna 0, Warren 0. Voyce 0. plfie una pelota. ... FRra el JRJ Alal home run de Cox] Furillo, con dog Johnson 2b . . 3 0 1 4 3 4
monetariet ... Vean Ina fRnAllcos In vaolidn(* ahiumadoitt He argumvillas FRUL I- Dead balls: Lima a Prver. de Concordia ha constituida urt rOry pafiercs a bordo. Merullo. ss 3 1 0 4 2 1
que condenan el pacto que sp provectsi Y que por spite Itimen Warren R Baker. Quediidbs; en bases:: triunfo I& contracts, He ]as mejores Mani Lowrey jonrone6 par JOS Ggobs Wyse, p 0 0 0 1 4
dextruirill en yor- n h Innings v 21el max He junlo en el milin He magnates He la MaN 'M. 9 S. B 2, HiLs a W pitchers: pelotaris qua habia en lost frontonea con dos hombres en bases en IF, no- McCullough (R) 1 0 0 0 0 1
y 1101 All-der AM. Cubs tUNO Cl CRMPPODRJ Luris. 9, espailole.s. Primerc, Muguerza. menor
t-onctio surediA el afio pasado. verill entrada. M rs, P 0 0 0 0 1 1
0 Voyce, 6 en I Inning y 9 v. It. 6alln': y GURra, despues Sasalarnendl y dor Jnc "'
intlis rim y mAx emocloinante He In hisloria..I., Warren Perdl6: Luns. Tie.milo: uwt 7. ahora se espera el arribo de Cures- I El vencedor NO M lanza 'Livingston c . 2 2 1 0 0 0
utos. Umpires: Low (H) gR ....
hors. 40 min Al tprminar In funrittil rip nnorhe Toliales . . 34 6 8 34 14
ANO CXV 3 P 0 1 T 3 MW DE LA MARINA.-AWCOLES., 30 DE ABR14 DE 1-947 3 P 0 1 T 3
.COS A RICA Y -CENTRO GALLEGO EN LA TROPICAL, ESTA NOCHEJUGARAN T
Upicoe futbolisticoll Mids de mil doscie'tot-jugadores Segunda salida
del "Libertad"'
CENTRO GALLEGO VS. ICOS en el desfile de los"Jup.eniles
d4uesio parals inaupiri&6451111 del Cimp eonato de Use W /* Se enfrentari esta nociie al CCM,
Por PETE Juveril, en el'Nuevo SLackim el pr6iuw sib&&. Segals, PO del Centro Gallego en Put
Jos primers enculentroll-del tomeo. Cowitntarios interesigntes sepnda presentacl6n en LA'
3kt0 del = wpiten que, al 6echr de Camposmor atodo es seirlim 1 .1 --1:- 1 : Habana. Otr(n (letalles
el color. del, tal n at Wrap. Las Jugadores elegidos par) Juan Mis, de m 11 doscien 4: 'azulcay6 un equipo
VkzQ- (Arenas), que ba sido el enuierubdor qUe a AU cargo tuvo tods. Is clendoAos uniforms quo got g,!rg:. Isacift
P"Paracitin de lee intichachca, Para sate segundo coteJo que se teams_ un total do be discutirin y argado Entre Ica fanit" amantes del
campe6n,- deaffluin el.prftirno J Pre'.' tipporte del bal6n redondo ba cauAA41114 Beebe an el GranStadimn Oerveza, Tropical, nos gusta, uo el 31 &tolls, I ,Ul, delogaid
c= O qua xglJ6 a disputarse Ice dos primers punts. = j:r Is tarde al ponerse eni unjAn del. Avila... Se do una, gimtlatma Impritsym el 9ruPQ
jar vienen low sarracericis y nos muelen a pialaw. Y Ica sarra. contiendgde 1947, trats, del toorm I I de jug= est.00do I tre-,
I del Cotorro, I r e Zn ta
Celiod en este caao son loolicoa. Gran Stadium do IA Habana:!!I ey Viejo odintlodlento noche El vier. ri;. tlff iCaoadof
quo jug6 1. clunlisetas del Iberia, e& Imporiente deaftle serk uno de venilea& 61 "'. JU:
Mike claro: Quo ei culadro .1tioppo de I'ller U
PerdJ[6 chiflando, par Is. differences, do un goal. El parto de lea us sepkaparign bes'do r coritiendn que me ayecIna__ Iberia. ha Pro=sdo reunir a los ele= F: 111= = le son cut ert quo El Dietician. del OotoW 'ft at Her- mentor que considers IndixPensablell
'00111110 MU61 que dice. Porquo.la realidad eo que of amblente qui ,.ccftlin General de D04portm fifl- &W un gram lanzador en lapersons. pars, luchar par Is, Victoria.
era el do quo loA coatarricer es lea iban a der uns. zurra. Y a lo meJor, ciar& au s6ptimo event do esta cls. do, Vicente IApez, Una Zn opini6n de Is, mayoria de JOB
a eate otM conjunto, que a noaotros nos gwta in" es &I que le sue- Be... Deade 1941, en que Be orgartiza- triunfen en Is, pelotp, Lmifteu: y critics de eAte a-ctor. el equipo for
nan el lo, Undo. Porque en el belompid, cingnat en ]a mayor Porte ion, vienen presentindose regular- nen ahom 0, Arnuejqdw Diox Ilamado ruedo por ArenaA pam tat& ociaitl6n.
do Ica -= sullen darn muchas sorpresas. El mismo pasado domiln- mente cads. vez con un'63dto mayor 1L.sustituirlo... Be trata de un ex- c5 su= al que se dexPlLz6 el PA
go is vhnog. Un equipo que I Juegai m ejor que el otro, visiblemente, y no y contribuyendo of engrandecimilento celente Urador, de gyrandes recur- sado go pars defender Ica co-,,
lores del Iberia y ew nos Indies. qUe
'S milis delbeisbol cubano pues anualmentle ace..., tendremoo un buen chance de lograr
puele gart quo par un goal.
Poro cVn todo y eso, lo repetlerldis: NW gusto mks ose coteJo que son muchas los players is sa"n Pero.el.Ootorra Uerie otm pitchers el triunfo. %
hWIA log *Wya de Jos akeran Y ]a proclamamos asi, bien alto, Cali 10 arnateurtsmo 0 a Jos Prof.. de uje ejemplo, life" mucitachoo del popular squipe "11b4ittadl" que eitagadelf lee colors de Costs lure rn el Sin embargo, no pruede olvldarsei
ConL mggnaVOZr antes del' matcli.. 1M 'I. tL ioi&doo
an par que no solos de JOB quo gustan estar El pi;;wr Juego de Is teraporad full] d buenss eurvas... Ms- ornoo di bojampI6 quo tl6go, par rjo' ei sh#Jum de. in -riervecerls, Tropical, vinitaran Byer por in t r- que en estos jugadures select:
J& cores, Slempre nos defIntionds. Y de acuerdo conlo sorteadg. on nuiel Z' I:L lellwnLn el Me e exterloriltar par Arenas hay material suf1dente Y46 la embajada deportiva de Cost& Rica da una poliza. Pero tamPGcO to de delegaidois del Panda hiinek es do is refteel6n do e&W perl6dice, So into de uns vialta do cortesia y taltoblin del prop6sito d do callidad Pam lnttVLr un cO1aJuDt0
Duffycubano an elpotorro... Sergio
nos t ellalbirinincis ep una- plaza pfiblics, at ese once local logra darricis entre el club Almendams,. campOn NalB,,de .1jacirijefo yorvenir tam- In gratitude per lea pruebas de ifecto de 4ge estilin plead objeW an nuestra patria. Acompatitaron a Ino ases capaz de hacerle pasar el auto de, el, primer Llegr6n de triunfo *a lea hatianercs. de 1946 y el team del Lawtozi juvenit, Win,... Y Josfi,,A. V&0.6o.,que ya vi del bal6n, 'nuestre amiga el eoronel Eduardo Poebet LeCoNte, el "nor 'Nspole6n Cruz, deiegado del hannm- su vids, a Ica chicks del 4LJberts4l,.
Nu 54'a opinion es qua el team que me he designado pars, este se- de quien brindaremw finaill-na. Una 110011'settlar el'all
gundo match. en conjunto, ea superior al que actu6 en el prime amplis, informacift... AtYn as Ignwa .3ltutO del III= cp= es ad. ble Presidente de in Repfibllca hermarta, el comilafterc, Edwin'Meollio, critical del diarlo "Tribura", Is se- PROGRAMA PARA ESTA NOCHE
AroaPmena, Caiser 7 Enrique; Alvarez, Granados y Perucho; Ardilla, !it 1-rador que abrirt par el Almon. linfrable'. .. Mario ReIrloW GonrA. Says de don vitlentlin Fonseca, president de I& Federacl6a de Football de Costs Rica y Jere de eat dele- El programs par& eat& no-che conGermin, Pito, CaxnerJta y Buxadera nos pareoe unal combinacihn me- dares... Si. capers. que sea Chopita ltr lirii &I Venter Bold... Ea una au dor RoJas, uno do Ion puntales del team vl:itAnte. oue oomenzart a W ocho en punto,
jar. Y lo, repetimes, no es el case, de que creams que con ells. vamos a Fernandez, But as, Pero qUizis Ram6n torldeda It &Ri2dVL y &I bate... gatelft deportiva y Is, Boilers Carldad Ullon, madre del Jugs t;,ndremog de contrariOg a 106 Oubea
nivelar A aerie, porqua en.,filtball relacionado con los resultadoe -do los Alvarez decidlers. abrir con Luis Ro. Armando GonzAkS a quien veremos TumblAn venia en el grupo distinguldo, at entransdor Cartin. Laotians Y EAPaha.
J-905, no bay quIen sepa nada. EI domingo Be esperabeL una Soleada, driguez (Braffaffita), que tl pasado on latertera. ban coma celwo guzr- A lea nueve y cuarLo, el I.Jbertad
.co I cf= % super & Jos rompeceriew d1kril y oportuno hitt". Juan Mo- se fueron de doblete ne med" con el Centro Gallego. enY no hubo mks que two. AhorL que nos parece que estarricis inejor o en una gran tarde. ralt3,,un iniciali ta, eiej; ite... Ger- Sergio Macias y Enrique ri argundo encuentro Internacional
Solengan JagL ]JUJIMS. La Comisidn de Baseball Juvenil align QaIvo# el ftula de Jackie Robin- de Is. aerie.
, Pero' on los deported lo que mks vale es el cartel. Y con el cartel, estilb dando los lutimas toques & Is son OM 10 jeringuillain I& mano..,
laslacultades. Qua no es lo mismo Babe Ruth que Ted Williams, sun- fiesta inaugural del pr6ximo sibado Julio Sotoi Prometedor player... Poll- en una tarde en que cobraron ancho los favoritones En el luego I.Jtobana-EApefia. &cque JOB dos peguen jonrones. Como no es Agual Fito que cualquJer otro en el Nuevo Stadium... Apart del ling jiftUris, buen bategillor, que vs a tuarb. de fixtiltro Julio Monteslnos, tedolantero que venga una taxile y mets. cuatro goals. de3file en el que tomark parte 1, Is -segunft 6Z;e, 1dendo en Jos lines a JoM Pedrero y
Rafaelkvila, hijo En una tarde ifirls con un grogra Por aSALVATORP saltre se IbR do papelazo. No man- M. Camino. En. el gran match final..,
Arenas, el veteritno Arenas, podrii estar. mejor respaldado en estL Banda de la Benieficencia, Be cum- del Manqer, ung prom" en el jar- ma ajustado a las premios re ajadoE teniendo relwaineritt su cortL Nell- del program, Josk Tapia Be encargsowidn con los ebalvesp que hemos mencionado. El triunvirato de ]a plurlin otros acto3... LanzarA Is pli- din darecno... y el c.4her Pedro de mitin veraniego, se did el tend- LaJR, y Runque Mhiterio ;o se pTesen. i de aplJcar el reglarriento en el
zags esel miarriki, y en cuanto a In delanters, hay mks punch. Hay dos mem bola el Director de Deportes Be- Valdiview, YZ consa" O par los; Is- Did I& norms de velocidad Is. ri- is meta mmpo
hor Manolo Castro y Is bandera del nAtICOR. Y JOB utilities Evelio Ruiz, meno de que ganaran cuatro favort- to menazante a lo ult'mo. I con Is cooperaci6n de M. L&z
cwingeralo que eentm y uns, triplets central que remata. Quiere decir Club Alifiendwres, campe6n de 1946 Armando Allonsio, OrIlLndo'VaIdivieso toz consecutive un cofavoritc, 5, dos plda Red Mantilla, al quo le heels Ilego dernaElado pronto pars que ri liez y M. Arcay. 41le PsPeramois un match mks movido, de mks Vida, qua produce mks segundos favorites Para demostrar Is mixims OPosial6n Little 'Dustard, exemplar de Corral pudlera com-chat
erI16 izada Par el Comisionado de Ba' y Orlando Hurtado. con Silvia A y Mary S mostrando un bu, primr r Oxito ne Ia presented earn
emociones, y sobire una que la forma puede mLntenerse fir. PRACTICARAN MAIRANA LOS
todo, que at hay goals, que seen product daL seball Juvenil 6e dia. He ailul Jos primers Juegos off- me no obstante Is natural decnden- pequeflo relimpago y I& yegua de PZhR, CURANOS
brillanteiz superior a IL que nnteced16 a ese 9olitarlo que tiene en But hab_ ciales delCampeonato Juvenil de Ba- cia eh el calibre del ganado compe- Durand avanzand de a- Los costarxicenma tuyleyon Una
PiPa Carnero. coma pudlers, tenerlo Juan de Jos Palates, torque si nos Eeball que Be pone march. c.1 pr6- t1dor nadora par& ponersecoan gosasotamaros breve y magnifies prict.1ca el Juries
&PUran mucho, con todo lo que jug6 eza tarde el gran Insider costarrice.- Justas de track xImo siballe, 3 on el Nuevo Stadium ads de la Optiluistuo de For Is noche en el Stadium Tropical.
Re, fud of qua menes hizo par aficitar el goal que decidi6 el match. Gr n nilmero de fanAticot; esperit- dt, Is punters. a Is entr
(Pue- de La, Habana: be que lots cl6ctricos hicieraii runfla rects, final, hotbitntiole resultRdo feel- Los murhLchon se familiarizaron con
den decir quo Ballroom del *AsJio Chapulp, al quieren, Pero en estas owes del Big Five, hoy S Itibacto 3 de mayo.-En el Nuevc moftuda en el curso del meml, y esto Ilamo deaprenderse de Is Yeterana los Cardenales l sistema de ,uznln4Lci6n del Sta-del bLIompiA nosotroa somns set. Doctrines; stempre in que pensamos. No stadium: explica el que no obstante triuntar yeguR del hevoo cuando tats. elev6 On.m y Be sienten confiados We el
'bafilamas par hoes de ganso). p. on. Aho--Oarea Va. Lawlton. led ejemplaxes de menor precio en benders de parlamento coma aco-s- chaque de esta noche
Hennas dicbo quo el club tLibertad-, de Gosta, Rica, nos super en ol Esta noche y comen7ando a las Domingo 4 do mayjD. -Zn Bauta. las dos Justaz iniciales, pagers. el Dal- turnbra baoer en IL recta de las an- ji.gadores que he estado prLeticando
Primer Match, y que so merec16 of triunfo- Hemos hasta. pensad 1:15 A M-Bauta vs. Guadalupe. ly Double a raz6n de $32.60, dividen- gust" For OSCAR FRALEY Arenas nos confIrm6 ayer que )as
qu se nueve en punto temdrin efecto en 4:00 P. m.-WaJay Va. Buena VI3* do que tambl6n se ex 01 pars esta Berle Internaclonal y
MoreCian Inis goals, Pero esa tarde lea breaks estuvieron en 45U contra Jos terrenos del Vedado Tennis Club ta. _plica tenlendo Para Igualar of record de Macih-- laz pruebas de Atletismo n: en cents. quIe King Helms Jr. tan le ors. nemarto a Durand triunfar Cronisla Deportlyo de IA
9tindo half, quitaron sends Seals. I CO Domingo 4 de mayo. sin ouira: ae he ansad de hacer el papelazo con Yarn Spinner en Is justa del United Pressa que no tomen parte en el prartift
torque el larguero en el primer tempo, y Una de ]as posters en el se- federaei6n de lea Cinco CTIbg den c 0 fie esta noche. ban de tomar Porto en
de figurarin atletas del Casino Es- 3:00 P- M. OWL de Melena vs Be- que Pecos confiaron en Bills posibill' clerre, lo cual distabs, mucho de ser Todavia no himas dicho Ai is mejor que el otro jucal. mricillo ya que par mucho que fuera NUEVA YORK. Bbril 29. fUnited) Is practice de matins par Is targrUPO de atlelas pafiol, Habana Yacht Club, Ved gades; de Victoria. I de.
ticos que nos visltar:L -altimamente No so puede hacer ado Domingo 4 de mayo,-En San An- El programs en III fu6 un duelo on- este hermano enter de Pictor, ex- Los Cardenaleti de San Luis Ue ocui
Julclo, desPuk Tennis Club y Miramar Yacht Club tre los; eternos rivaled Sergio Macias
,de Un match. Par ahors. lo Cutioci que podemos anticiPRr es que este IA tento de los Batiets: celente corridor de Jos distancifls pan el s6tano de Is Liga'i5acionill
- entidades dstas que ban reunldo un 3,00 P. In. ArIguanabo vs. AlquIzar. vi professor Durand, que en el curso largaB en ]as mks acreditadas vistas par primer vez en nueve aftos, no se
bertad*, es superior al otro que vino a Jugar en el C4mpo de las Aline- buen grupo de athletes Part este RS festividideg mandarin Una nortefias, su mks reclente actuac16n muestran muy tristAu. #
naa. Y hasta share,, vamos a decirlo tAmbi6n, Jos equipleres fie Ponseca event que presentank el Bi 111ve entre mrmotros pourecla indicar que el El manager Eddie Dyer Insiste on
rf pareja de ganadares par barb& Par Is
no han htcho 10 Bulficlentemente part eclillisar lo que antes hicieron Jos de acuerdo con su Calenda De- SPAHN BLANQUEO A caseta de ]a oficlalidad, con 10 cual hijo de Challenger II Be ahDFLba Una que ism muchRchos -esterikli ell Is INDICE DEPORTWO
de Ribas. Pero nada en definitive, queds. dicho sabre, este wticular portion.
Par 10 mismo que antes deelmos, es decir, que no ae puedo hacer Julclo en LOS ROJOS DEL CINCI &I caer el tel6n esc6nico lea ix-aicio- vez que corrie tres cuartos de mills. austa- para el pennant ell octubre.
" Las sedas de Miramar tienen nes lreapectivas de ]as rivals en el ACTUO MUY BIEN Agrrg6 que nada hay de malo en
RAI 1 49rb630 =Odos. Cuando se habla, debe hacerse con coanocimirito sus file& una carta, de triunfo en ekcslafft de entrenadores se mentu- Juanito Posada quo liable recess.- nosotros que unos cuantos hits y ILIde causa. Gerardo Villiers y dadas am facul- BOSTON, abril 29. (AP).-Con e) vo sin Oteraci6n, aunque hubn su do 6 montar unce; dias, hizo Una "nos buenos lanzamlentos no cu- [EspectAculos sefiallsdos pars
tades on el lanzarniento del disco y zurdo Spahn eri el box, Ion Braves varier ren-. eat& tech&)
,16n at lea comparartics; con otroti labor de maestro con Yarn Spinner,
Est& noche JOS costarricerses podrin brindar mejor rendliniento. Ya en shot put, todo, parece indicar qu do Boston vencieron esta tarde it Jos peligroeos sapirantes del miarno gre- dejando qtie Muddy Creek marCRra EI record de lea Cardenales ell las Partido de balompik entre el Cen. "tuin mkis oaplatanaticisl, Y no sufritr4ri coma el domingo, lea rigo d nrado R rf ez, primers dos semanas, de dos victo- tro Gallego y el Libertad de Costs
Febo. Pero tambign a log nuestros leg affect el calor. Baja las lucereA e 00 od gu coach de los rojos del Cincinnati con Bcore dt mlo coma Argello P6rez Palacios y e! Paso en too tramos inictales, seguls pue- Caleteros, tendri In. oportunidad de 4xO. Billy Hastings. do tenazantente par Residue, y Wels" r4as 3, cinco derrotas, hace ver que
ry. = n una vez al dollar In Rica, en el Stadium Tropical. coden jugar mks y mejor, torque tendrin miz v jnd,, ya que r p e cause. ver triunfar al joven Villiers cuya Los Braves anotaron dos carre. er Iolre Stan Mustal estA bateando miserablerin coma 14! sucedW a JOB otros en el match de aperture. actuact6n en el -sector collegial de- ras en cuatra innings par tubey de NO PIERDE PRENDA ni Un movinniento hi- mente, con s6lo .130 y que el club es- menzandO a lea ocho de Is noche.
El Juego do esta noche en el Gran Stadium Cerveza Tropical, seri fendiendo las sedas de Is Academia Tommy Holmes y i encillcw de Bob Be con el abanderado del professor
tin especticulo dIgn3 de verse, torque sin que Queramicts dirlicisla de Baldor es Una de las links notables Elliott y IM Enalutt. Macias que no plerd prenda, en hasta, Ilegar a IR altura del powEte de is, dejtuido pasar Is, pelota con dee maslado frecuencla, con el average de Doble Juego de baseball lemeninG
expertoa, aseguramos que Berk Una de Jos mejores encuentroa de la S,- del ifia. Cincinnati 000 000 OW-0 4 '1 habilidad Para haccrEe de un caballo log trea furiones, soltando entonces .200. en eI Nuevo Stadium, comenzando a
rie. Tal vez III De ]a misma marim que los; Ca- Boston . . 000 210 0Ix-4 7 1 con el cual puede ganar Una carre- log amarrea pars hacer un vertigi,el mejor, POrque 106 muchachos tienen ]a impresi6n de que 06 Sin embargo, par el lado optimist las ocho y media de ]a noche.
teros tienen figures destacadas, on habia reclarmado a Valdina noao avarice con que dispusio de I del asunto, Whitey Kurowski y MarBe leg puede ganar a los ticos. Ven una Posibilidad, Y Ya sabemos que Jos le Baterists: Beggs, Eratt LamRnno gmop, que fut exemplar acceptable perselfuldores y poco despuds del procriollos cuLndo Be quieren meter, ]a bacon par el oJo de Una agUj, igualdad de conditions se encuen- par Cincinnati, Spahn y Us par el durante is campana de 1946 ell au pic, Muddy Creer- ty Marion, dos de Ims cajas de sorpreel Vedado Tennis, Casino y Boston. solids anterior, volviendo a 'torrerlo Aunque Yarn Spinner no tenle. re- 83 durante las prActicas, sparente- Habana Madrid, con tres parted
Yacht Club, todos; Jos cuales pre- mente estio en perfectes Londiciones, 06
sentarin atletas de calibre a fin ayer par Jos mIsmoa 200 pesos que serves y hublem sido victims, ne tin dos quinielsA, comenzLndo IL Jos tres"
Constant y Hugues contra'colineau habis, costado. La wancads. del hijo finalists, de prosentarse We, no cris- y I& rodilla de Terry Moore parece
obtener victories en elite events e n all triunfo haber sanRdo totalmente. aunque Te_ de Is tarde.
y e Derrotado ayer el de Oscillator dIst6 mucho de ser so- ta]iz6 Is amenaza y co
inarcari un sefialado 6xito paraq el tisfactoria, Pero la opogici6n en le, quedwron empatados; en 6xita MR- rry estA en el banca con Una mufieAbando, al estelar del Habana-Madrid comWonado Duyos asi coma Para lea ca descomptiesta. Los dolores de es- Fluncl6n de pelots, vase& en of
nuevos Boston Red SOX Just..er,,L,,d, c.lidad Infima, dAndo- cias y DurandLen la matinee con que
dirigentes del Big Five, or- e as a Obispo de Valdina a Du- terminal Jos hostilidades hipleas paid& de Marion han desaparecido. Pront6n Jai AlLi, con dos particles
Constant y Hugues vuelven a aa- calle Heriberto y Ells ganismo que preside el doc or Prank It en plena rects, final Pam Lno- bests, el silibado, par haber scord.do Y el oodo de Kurowskil eLqtA mejor y dos quinjelai. comenzando a W
lir juntos al partido principal del en eblo, dejando Trelles con el mks grande de los; en- DETROIT, bril 29. (AP)- L.s plike Is Compoffia Operadora no corner que nunca despu a de In extracl6n de ocho y media de is noche,
17 a Luis Llata... Heriberto tusiasmm. tarse ficil Victoria.
programs, anunciado part eats. tar- ffLn6 adernfis le, primers, quintela, Tiare. del Detroit conectaron diez Para que, ganars, Beaver County. In. mLftana Juevea en homenaje a Is un peciazo de hueso.
de on el Habana Madrid... La pa- correspandlendo is segunda a Pries. La reunl6n de nuestra socledad hits contra Tex Hurbson y Johnny cuarta s6lo era necoraflo que Is Pata fiesta del TTabajaL Dyer admIL16: 4He oldo que no es- Co
reja que tan sefislados 6xibots he ob- deportiva seril, Bin 9(MerO a dudas Murphy, y vencirron a Ion Media. no. ? e deade temprano tenis ell hielo no Ls. restate carrera de alOn Inte- tamos esforzindancia. Otrost tearris on- tripetenclas de campa, y PIEU
tenido illtimainente, so batirA hay CESIERO. asta noche en los dominicia de 108 Jan del Boston oLhd Por tree. d Itera en el curso de is carrera n6s fuA ganada par Cleopatra C., iii tAn gozando, ahora do un dia de fie-s- organizadas per el Big FIve en JOB
contra el duetto integrado par Marqueses, en Calzada y 12, donde Virall Trucks fii at lan"dor vic. puesono cable, duda. de clasealgun hermans, do Coraza, ?uecpartI6 con ta, Pero nosotros estRremos en Is, ca.- terrencia del Vedado Tennis, 00monCO Programs ofleftel jars esIa tarde asistinin destacadas personalidades torloso. aunuue no terrnin6 el Jun rito Brain- rrers. final tFLmbiOn-. zando a Jai nueve de Is, noche.
linear ,Abando, 2,ue tambitnt hego que de extenders un Pow el vete- velocidad en tLnto el
conquis 0 varios as de impor- A las tres en punto de nuestros princlWes clubs ca I- Perrolt16 cuatro b.fetjs Rnte .1e Per rLno hijo de Coventry no Lenla IIJ
iiancla y que integral Una de talinGs. Ciso Camejo, Julio Fernen relevado por N&I Whit', que-in 0 per. siquiera polorido Is prueba. P.ImIkidgm! AIVARIZ PfRII
'as Primer partldo, a 25 tantats: Herl- dez y el director fie Deportes, Me Viesca, Is velocidad en la
combiriaclofies de mejor defensive, ell Itl6 ninguno. Usta. Pala Bomboners de Belascoain... El berto Y Oinandia, blanco, con- nolo Castro, asl coma el Ingenle on re, nyudar mks Is eat= de Beaver
tra Frank y Anibal, RzUles. A sa- Iglesias starting presents en emrO vnLos Tlgrea P tAR ro ne e I home ellatro County tir6 a su Jinete dos veoes ell hecho de que Constsnte y Hugues, in ces en I& c Rva nirada, despuc,;
car lea primers del 14 Y media Jornada de atletismo de Is, Confede- de dos outri, interyiniendo en at ritily la gaterp, y Una vez se escape Para Be rednan ba)o una Interns, tenden- y Joe segundos del 14. rac16n de Ics Cinco Clubs y lea mim- 3er capturRda a ufia d4 caballa
.1. 1. concede el role de favorites; oil doble robe Ilevadn a cabo Por Eddie el gran Pint qUe ea tin r
Pero no hay que olvidar que! Coll- Pritnera quinfela, a 6 tantos: Herl- mahs podrin der fe de que cuando Lak, y Dick Wakefield. a Instituer6.
Dealt y Abando tambift son consis- berto, Prank, Onandia, Anibal, existed interns Para bacer ]as coss.5 a, Como I- pony -boy., con lo cual 5610 D O N D E Q U IE U Is 0
Luis y Agalar menor. 6stas Be realizan sin mks nyuda que Lake fU4 FI Min diitingtildo tuvo favorit6n que paxtir, If metentemente ganadores, coma tampo- Segundo Partido, a 30 tRntos: Cons- Is del enthusiasm que cada Una bitte Por )-A Bengalexx con. tres hits, jorando Au posici6n y luego rechazar
de quo Oollneau tendri ventaja en I Uno de Plion tin tribP3 el tibio reto de Crashing Mary, que
co debe perverse de vista el hecho tante y Hugues, blancos, contra sports a Una cause que benef le e el le hfzo Ili mayor reAstencia.
iel saque, ya que lo hari del cuadro Collneau y Abando. azules. A &porte en general. BOSTO:V #
catorce en tanto Constante lo he- sacar los imercis del 14 y me- V. C. 11. 0, A. E,
dio y lea w9ndot; del 14. VEINTE PREMIOS PARA EL CAM- Pellriginl, im . - I)
rA del catorce y media, coma de calls- Segumda quiniela, a 6 tantos: Constumbre. tante, COlineaU, HUgUes, Aban PEONATO DE AJEDREZ Shofner, 3b. 1 2 0 2 0 Mientras Macias cobraba par dos
n En el filtima, veremos R Trespati- do, lorfas y Ortiz. Est& preparAndose Is convocatoria Dimagai., 11. 4 1 2 2 1 () veoes, don Enrique no liable, dicho
0 0 4 1 e siquiera, esta boca es mia, geroiel
es Aguiar batidndoge contra Luis... y las bases pars, los campeonatos de Williamn, if. . 2
FTIas actimpahank at menor de 105 Tercer partition. IL 30 tantos: Agular ajedrez de la ciudad de La Habana. Dof-r, 2b. 4 11 9 4 0 0 to y eatelar eplaodlo esta a p n
Agular y Ortiz ink con Luis... menor y Ftiss, blanco, contra La Comisi6n organizadorh que presi- M I.. rf. 4 0 0 2 0 0 =. Para que I& consistent Miss
En el particia, principal de ayer Luis y Ortiz, aZul&-. A sacar am- fie el campe6n n itinal, maestro I Joamy se RnotaLra su 6xIto numeric,
par la tarde, All y Azpeitia vencie- bo del 14 y medic. g-LiIiI AlemAn, est"u'dia ]as propuestas Wag ner. c, 1 0 0 5 1 1 L.te de 1. preserite temporada.
ran par nueve tiLtitos a CArdenas y ?,sugerencins que fueron elevedaS R Goodernan, (a). Il I ii (I a it
31orlas... El particle, s6lo resull;6 ant- 1,1(;A DF LA FLORIDA Federacift Cubans, de Ajedre ra Partee, c.
mado en las comlenzos, ya que des- propiciar un rientryl, superior".?Rde 1 0 0 a 0 0 Escarm iento de
puds de la primers, decent, All y P. AP 1937-38, cuando 126 Rjedrecistas se Meses. (b) . . I a o o a I,
Jiavmna Cubans ig 2 .9 )O disputaron los titulos de cuatro ca- Murphy, p. (I a (I I le
el gallego Azpeitia dominaron sin (1 91 ]a F. Atl'tica
-grarides dificultades, pascando pric- Miaral . . . 11 6 .6A7 teg'Oruts en Is, Capital.
ticamente Is distancla... El flitimbi Tampa . . . 12 7 6.12 Se ofrecerin veinte valloso pre- To ( R 1'. dis- 31 3 4 24- 12 2 4,
no tuvo el mismo ritmo, Para desdi- Ft. Litildirdal, 8 12 .400 mlos, gentflnichte donados par 1.1 I)FTROiT Mediante Una Urgente cit;Lcl6n hacha de Jos catedriticos... Aguiar West P. B-In p 12 '100 tinguldo ajedrecista y Vicepresidep- I% C. It 0 A E ce various cling, In Pederaci6n Atl6tica
menor y Torres perdleron en Is tri- Tnkeland 13 ..1.50 te del Ayuntpmlento cle LFL Habana, Interclegial de Cuba, le did salida a
gica frente al India Duarte y Buen- Miami Beach 6 12 23 i doctor Pepin Diaz Garrido, quien co- J.iik 3 a 1 4 a u asunto de suma importance, que
Clia... A primers, bore, gangron de Sit. Petprii.qbtirg 6 1. .,1.1 n lobora en este proyecto. Kell. .1h. 3 a a a I a desde hacia tempo se vents, espeCulbnbln'. I; I a it 2 a rando... EI actual president del orWalt-field, If, 4 1 2 2 1, 1 ganismo, el laborious doctor Armando
154 ORIENTAL PARK, HAVANA Pon,, 071 E,-, rf. 2 1 2 0 a Brande, cito a todats; Jos directors de
FOURTH RACT- 6 1-. F.A..g. troAll, Iming colegiols afiliadog, pare. tratar en Jun
RESULTADO DE LAS CAMERAS DE AYER 7-11 to ]as quejas que entre si, se veniRn
684 c-M.&M-Y IP7 1 2, 21 21 22 A R-c- 4 Mayo. 2b
72! if High.... -to- 7 7 or 51 v Ili, ro.... 12 6 Tbbelts, 3 0 n n n hacienda distintos planteles... Un
721 V::.- .103. 2 1 Iq 2, w H a..- 4 4 0 1 a 1 0 ambient hostile motivado par algu
#Copirrighted by S & R Lefooreads) 722 D .. fin 112 0 A fir 08 91 a I N P.-to It 1', swiff. nos colegios, que venfan utilizandc
102-Nich.l.. 8 tlbb 6 1 2h 4 S' 64 J Vin, 4 atletas no eletbles Para actuar deon G.Ilh.m 111.6 1 4 71' 70 7* 1 A Vii2quo. 8 s Trucks, p. .1 a 1 2
701 Baby Doric 110b 6 8 8' 8 Golcorb- 6 a White. p . . 0 1 (1 o b1do a no necer al planted, venor T049day, April 19, 1947 Tt..V. CLARO Track TART 3 0 nia molestando a Is. Pederacl6n, en
Volvo 11IN-B.'si. V. Ilaism Ila 13 C .... try Q- V.hti by A.D. Totalen 2o R in 2 r 12 3 CUya circunstancia se vid necesitada
good A--.d.LIUZNA G-APURADO StrundaIGUAL Briavor R-I.. a a I n. de hacer averiguaclones Para concern
PATINA VEINTE SPORTS DL4RO DE LAMARNA.-MERCOLES030 DEAB1LDK 1947 0IT5AOX
GANARON LOS ATLETICOS Y NEW YOKGIGANTES SUS JUEGOS DE AYERf
El sueldo de Peller_______________________ V 3os d1 s BASE BALL nFMXfO
For ABIrS, mrals que Tr ma premios en el Pointer Club ,de CubaElP6X1o aveztO eMS
L o ATBES rnssDeportie do J& United Pre.. uno________ de erdlonn cueon scoreT dofeto ins-ra uro6iou 0yo edll ad
il~-,%A Pild, abo I29. AUnited).-1Ja poderomo brazo eereeho--que Yuade 5 eel Club scoe pefC to Jaz raCuo hbl i o n 50 ptcbl ole lb doMela n -ded&sa 1 I arohooooo en R lequefia linen de au pr, en Iown-ha era e t Cro nla ta 11 n o' ent e d dgou deobn lonsb-J
de l 'So n F p )onrs en el alla c deo on puoean ) nnn nato a aohortii coropetencias de El Lucero triunfaron el debin I& ACCli del0 Par"t quo
det, Btrns, I'olio r e(n cI oselo a dnejo paoda coo 0 sonar haro doorina Jloo i Mrei leha etaz.m
is 0 00 oi n .0ai- d~iiannle In loeporada (:e base-ball de-*1947. biri el~ vetETERRi 7 old.
Felier o,, tin 0nimonio Nit a do Jo riqueza do los deporten penofes Pr an-R. ie o ocboldu oosfo1Z.
no~e ePC no o do on.n En I, cm yor gun bas ball e stea quo m
en dnioo o o d i lfacidan entadounldoana y del hocho do quoaldre ae 9 nl ch on Ch :r1oie." m0) l T~mr r om to, erdaaolt~tft u
orina e nc sr hir informooolonea sabre los quit do In pobrona Xn1ldo a aleda doctor. o bow.yaos iat se d*.,nn0 /a deonuyO oi de Mliegor Ao nooooia Odsrena ne bac oa oitr Club do Cubaho h ho en010 ointilinoa. Flotro~an~ oa 10 sre a eeaod 'hnd
Coonno-n o elnooor anao ct, s. 0. N cieneealCoo. eeno.. an I, de o le. gTrld"a con.
lCo-n oo aenboer de edad, Feller. veterana de Is Armao~a nose- m 'r' a eon. quoa 41n. N arontu x,~o LIrve.oelph aeon. Oledron dei I-.00 km ntO 1
lonPi a ,nr~mnsdin to Oslo oto clueof0 presidents Harry 9, i,- quo/ ra #Iureno n .oaen oru o e$on Lleaoin arspun. at00 tjrao czcnOa uebelO-vi
non,:1 A q cui t o roi [i nion nonnerio oficial, y niook que Ia nenyorla do 7 Mara uer Ino "ela 1,5 ioala eIro In. -r., pe nitd a n 00 ftrnods teamt
lo on nondo Ias go nodeo coporoooianoa noarnerleana. Y lin-na. Cad&~ V--'r dlaerloso hol 0Ulneo 09 0000 r u an es quo lloeiD 0
yorin do 0i gntl. in r eldo onos compalleros do los finding del Cleve~ond, ct .u livai log aW onyhtle~lnao.d
c ltnnnsoe cruJano quacrntnuc bOOdO: eFealny~en
robIn do ononovrdo en quoii a edie mojor podia eorle lol nuerlo. ccue oo nelcn u ol prc nimnouion 0 Feoens la quo onio ye HiLtbld
Procononenr~r 000000 doBob mnido sets pies y una pulgondo dc, A.sb trp ccILecn
cra oo en cndoooonncs do juego-185 libros. Enat conloltrodo Uhm I a asI rondieI rno P iz a. nslaer n daccs r nea zi anier aIon tte de hsoOinle0
.coon PI 'pitoh n t's n de d c ado dei baseball noo-eomeriana, prinocipol- Ynl.plnn clt~ 1 no ao, 2 o 4c oud. o r.. n lneko 10005pon 13Z
m or o orflnonopd.i b eiod opll a ndn calook l n llnne canta a d ua 000 n eo invemr '''6 5424. eunocl mn olacetn ao.U 0...ij Par
Orb. pa salle baua cas do I.~a I010 peo Iu an ink ,apelnon Non oam c
lion, Felr/n ircinji tian solerin kasico do eleruent yn n en rail dolaren, aloaInnldd.u Ieo0 5c Ian mareen. Coca. tname p adler~ e .
mks bones poor cc, oouroecno ato terrocn0, clne no enpera aecleadan a treista n-o>tcndn. In Viegas do In Carfld. T son hro cnadn s amr quo vlalcren ole.- El juoto 0 se eeaion or d nod. Pooo boonsn por cononrrnoin rl prrsidrnle de Jos, Indian, Bill Ve.n, ck//ba s cac Tpoaina.~ n. rowe a aonseerca Ino to0 I ntarde y0b la T ei r
qnoor drooir 005 dplormnndo raslidad porn nada miller do fanitis nqar por0'Inan uadm aowr l. PI darter aorri Mufti no goal tn gran reelbtmlento a 18 MCA
o ononorno oc ol oom sobooo sa oill osthlidaquoas eopead de l to se lao- qular ea oauits w m ansh a inwdalla da aol denada Per char.
in sul/n a e tta or ntcfaetbeia u ecoee ecm o epr.qia tetggoo a i
Ei Rho pasarlo ei Cleve lnd ulrojo a 1.055.289 fisuklion. y Feller moob-crne rzrmle2 og lmPa 1,r~~ omy m bail
bi6 laio b~ic d cicupitamild~nre y n bno otl d ventt~sMullz 23,on Ia eaenml deo% la -e '.s .I do inan Pa Io p alnsna de
soil pooin go-an tnol do neenia y don soil ddlarea poe Is tmonoprads. PorAtneo. F ero on ades naois msar- quo bon ofecIda Inn o@aater do as so- T 0 4
Vrocheolkdocno~dnonqnerliereoioP~oannral~eaoaoi~ota~.3 a-1/ co ao oty dotroaoo ledid sLn penoroldad*, do to. nae-I
Veori estr o nmleo en qo Ielr aledro en men lbar odlrs conos o aoe as cl -e~ead ll rc asent y1 daoas cane5.c nol!dtno oInplae noqoha omjcd nscronrn nnfen c~ do tin nt Mabo de Ca..r mmeo acIl o o5nahoolodor.yoeelalmosSnsdhinbool mnni.
Bo ha e est trwoda alr loon cnboaoe nOoo ollcs 0 y a ine d mil.Ftan.eero l elio Lvap d qu li q alac d. rwrdcin do ea. alng
elm d6claou quos nllo a viltla.an .ca al atopueedlan on
In nl. q uao I soe a p lo-a d en n C rpu zo o p oine. Jnroy r repe bao p -n sl. r N v a r y
eo dneoveaoo do liug nnalir co a lusa eoobl oasasrdbla Baanad anLdob]ld aleldoprCledveldoandyape qole ydoanoalna l nnFelnaIlooerolaeo Ure inan onlcprneta e olw asapon a!it quono Ce cnndp sns Insto ale 7nO woo eldotoi~llo doa. a T c )ca & l1
SPlo I la nodo r oa Jo sor is dcl Ohnsrh hae nobod de al soil dei Bdokll mnlaton Lanaa dquooltsra taerid lqucrndedreh: ow.rebtmeErta n. inerme dnaprnqu Iedon I juento.at 1 ecbme0. delm tnue F Au
Incr.s pr l rda ml lsn mpseshi, quo Ruth. quo reelbid. eae., onr nogua prdiaJrl ovso onBan e l aru Gra C alen Is0 % o- Parta] Camo ldn.o ir an ihan blas' D U US la du a to ri ndn deniblOa Goonle Maan yaen dee. Para alrk oar dllrde don 865tll to aro. s Ioe
temporads e ~o nod eltpal es cosdrnoelras bssa q6n Gog Silr ha ora dee o do In pt e n baeeno hio1 ajrd 0Ucarr o el n unifred a 00e r me InS Cay Mullsn ale In quo~ocoals aseitrInc
SI., ewbergfo ,v bahe d en u mea dobl pa r e anuab. a lrbl m uISa erI per-ud nl o ees rs e ri e ae nI ot utapi es bae eep s r a cooe tr uz a niie J O HNm s ]dtle eq ooe a Ie
Feller orann u illr eni]a gtronaaiu- on na ae del brsbl eotnda oheall mtil -.e-l lenllitsltn i&obrv a poSgerm e lola. ercn:H wi cht, nonvns ige, l dienoneanoer n sotacus a, elnalmdeadcoaMnelF RM a mildre pa e p dab lIc m aal ae uh u e~i s Ea- last p i lo ac isobinslona yo Tom o wn. oo sorts, Mino Grnmlboy &1 qaobb a s' Paot CatIa quolo . on ha -40atD G RM
leano d nen do n-p ai onleuvsn o g hYlarnte ede aa l Ne alliwo bowsr cusdo da fil sanparada dor in _______________inu embargo la uslireveao enmnor ad Bo po ee an sigterrdar R ein. ror qm 01I itraalaAlsoate0tinod e iatn00 ane Gamola. . 22- 0-42 D E TI U* RNi0eriad msioaie mklqe Ion pr ous rimera h lar, len haqe leadeoa n0o pe-s dol a Pia n oaeloIa.dl ni /0 YOral d aa. naa deo Ca ob. or Vaslo M" 25e -41d ua J H N O Ilon en ander. ipEl l t2 o ahae, F ell s er cosier cluelb ellostd ddl nlna de c Gasdlan- 1 1 40 DRA T NAS L BRAO
acl ae jugom d a solo ll qo ns e onpaa1n er e l en la d~te Ime. moshc Fei Fe 4o ag oa a 1a-i i/o da Inen le LiaNolai olosuol I vaan 1 2o 0 ac11r AUA
flab loanbidon Ii Feelar, recordudoodna juegna pernecalls.ole&noagII on ma
e e r m Rutab baba ga a agan balebal ens sor farentde baeal Reulth onvLA D Rbi 2sa. (horn pnc NUEA aOR ab oto29 Aa) ul __.pmua ant oad apqoh saodoVn eer banuse Rob ing o il FowI&ovenqa eraol njm ati hoerun dnae I 40 poa e sl ut - O
onite 6od e m unIoo gna onalea p qe eodi baea mk an adrnul Jodconlaxndbrsdo Ils lti, f lab an am Jn/ ohn Mit z e on troary l al anit- Gaol.P Crli0 .. . 24 2-24935 2 2 ladoa neie baa o r luo nidadro qu enoda va. ae Isb parl enlada atera r vlIa dat a!f ann o GIante deo N ewano pao VGarc a .. . 22.2-42
idd a ios del ulrtiaabtao rsbtaosn4epedEl Plin ef B.o r. Macab In nol ork n s at pa r dos, O so ab re at a C do Dna LtpaUa. . a-so
Da oepud dole rlar 2 u2 daron F gellr arm s. le Sr. safetay, ai d Cled ln d al tr Pol pon arnee.I prne naes dla lnon Lusl l, bev~andn Ado-n.ao Peea..a- - .22 1-40 UN V
ra bseFeri Fi AR. agrcia en pmsengn optd de tnog Eefin ulonAoda eo 2240ara.BR V
elntenor boalande buna solo hi- a qu aaz l ucrer nInM vr a 4oI iIIife N conl M nelI X KI. 1 0 3
Bo r anlai Ionlason dn pichre d ju oa eflab ues e oa it o run.d Is, Van.-el- a, o on ob lnnpa, Inplanno ranblalobn0 olR.rn ~ a~ dobaelpo do a ba, Monayre. ponoars t jlaonee en e abl. n ell Pale 11- - t to Pr DnB ak aln ta a, Gona an esb In, ae/an de "en-am L ug nUN O mh Ilsonea no 4 7 VZ
trd do al armes .,onot an treeda poton.s Dol nsa II w ~ lao 1.. as
e ln, Bab fi na no eu t dr p ars co edir na 000 ao poes all ha- meon m... 2nr a cotr Hoi Arur Gaca....t.1 S
lt adorn c rc dse ) e u fi o aad de VasM tea.wi Bob ot y W ntn u rnoll ds 60 npne.s c Ranar S ke ... ..a s... 19 on15 -32_ __ _ __ _ __ _
nosel depae jn reunn rna ineis e lb sb ly- \a r e d6Iildrd og A~ tcn o a a o l .C o 4
toan arlao rnae ueannrte oorenn Ha dtnutoo btloeea -n anngop1 1 1 s smil no1 ason Canel Quicanon 21-21 aq da
flab~ d m t r nada mugeneo loe Sglev o ele r Sree. Ilvb a~a .. 1 0 1 I -uOo~bV C H A n el a~~ ...n I ... is-isndaua
Fio elrf dl quoec no him l p ue aase a ier pa la t ole eoa Elsa dial e k oaoa do onadilsoonl I .A0 1 nonio Gndooailo 0 1
ir d Bongb eagtsoemad opealld parall n s del ueont Is piy .1lio -. .-0 71 0- mJ O0 ue al a rtlrneo ao JoAEL I uoo Ino peu
nauco le an ouei Ro bet o-u noeola d u joal hao -e -aag on -1 -n cundruglr el. 4Enn a atl u dopa Casgm e ren. l
a oto laetrb a de pitnsherd ovn peoba sem Bobby Thomson Rnse one oh n.
C enus6catqori ba viori on b r as oa- de ubanba a no "dopea" Joust a s bobo pa 1a o 00 0 1& ee., a at. 0a n efid o10 4 On 1. lns I-an t uy" la 0 t den o Bean dbontco',~~~~ ~ ~ d c Bob mautero quouJ lag hijona dova ca-bd coop ongos peaplo anne icooclstm ano rl4nrPes a. n a~e O.. e
be. la os de win". Mayores/ coezao a CLEVELAN enco i. ... 0an b
PeramSte, teond1 3frkn con qu el C lee lab ain lr u o o e iueo Stie f.6 1 2; ,M c d r o a c f 2 0 0 2 1. 0 .ll y
dleig 01. Million, 1o 0iz a. debuot condlci p.m Inio .s afo 000 cch It 15nI Co-s . 1 trd. otz *64Iiin
COI~iIN'..ROS OXSTCO ~Rloer, c.. 2 0 0 a4aEl paimerdhome--un do aL teo a 6thOOr. ye-- i a4 -og nPfcc:s
____________ on Wibounn. primerm Pmaekatcobon .2121-4 es daoarc1oaegraa4n0500rn.05 .
ParCPEERDBU ADEA, s a clocno o Lmnbs, x. 1 0 1 0 ( a al n1 'Wie 24owk 14 #I Du r CnlaFaa--..2 t
e ny eord ntanioen Igno.o toe drwnna danbo uoJeemgn enlat etnodoalnes von Pnrp- 0 a alsopoflcbalTaba. Eanan 11Ii
monurra quo deoanoi do eor ann podol co Lee tola epnoi pa ua ,aaa no bay qaoen besO- Onpkndo.i. .. 1 0 0 I 0 n aunoten poeso-tDraw 5dto Mnehl0oden 19 5-27A4=
oeoo C o e ler h otn aa sed n h m r oet 7d MR Folobeg. 41 1 a 2~ 1 mou e u ao n t p coe r d u r 00 brne Mirnda an_______tire___do_________a esnrlas li o e ra s o u 0 1am-rcna C HCEL Zacnoao" Cadlgcay ustk pob. 2r~i 1 B0anlr 0sn l0~r pne.ad part at hadiap yo aLAILL
be i qu acio oneq eous ca 01 in- a n bxien a ..r Sunyam Sonde- e Saanaacni aln ac ae ana rn p. r 1m- on o 1n N1 itR OaesaarosQinerandihn,&Incd
quberdo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ hamn x.onis 1aun en Is bre frld0 qu lame LOUISn quo sao oh.Annoi onnPolso an Ibelnes dennotls do osni A5l0cA. JLTR40H
to fa d nag, neu dns eeo oInloqrlpr aapmn ao~inoa________________ Fmolr, P. ~ 2mm 01 o In Ceept Ho stt t e riYns.
Cuesi Ben o 3urIlened Ia to- Ste dfernui a6 laoolin Poanon eala 1 do0a d 1io~ln 0 IO on ann doneVa eano g. 5. 1H1 0 0. 0. -UlY Peo Jda to liJLE.3ad son~~~~~~~~~~~~~~~~ a0nea Anuad doo- mae etaar h0Cubo0A ao Pir-n.ona.. Rodrdiguezoooi bois Lao. roaqoDdiaz yu qlen, o hneon -noa M.Cve-. 1 t
selera anceobps e l qu no vold dsia Coa so aabudnte do Slhio Etdoi .ncebre mnn aeshe b. - 2- -,- -ED -AI A
Unbos Ja~ o re e faoo .C oCba l ll ylat rnlsadpribmas pe que n-la loCshenrinro s sopohr. 0 0os e oty eaa tii, at Mcon es If- - 1 100 ,9 p1n . 2 114 le hardbco elgl suroepca o n lm delqab a Is p~e ln Lol- el-c -o n-noon En d- pLarls m9. 0 1 alo I eh loti yaaao
El uleoa ba souc ahi oR b, en gada as vaie ne ad -o e ao n J nir Jorgea M.nto1 .04 .s32aa7.27 1qI Monis, lb.l.a .A841
a 1"p i dlnrt n elan de a nit pI-ern s Pnilnda n To Ar0dt Las 0~ail Doisorlln cpae In Bnn naangriee e gnas.ieq -1
a ", on Nepu h e r q e c m o a o at es M U~ed Pr as booo iire po o ma Coeby M o .o e Sl u er ,~ y a 1 0 4 ls 1. oaq. An4r A0&2
S hadeque hac u ba etiran a lpbeg m ho 23 nse TIw noe To- NaEVA PORr FbweI on. aUn dl. Jutn es.1b.4 7 Il4 271 1 Manultased o I do-4 lameno 101. . 10.4030
do Porquo dspn oB eaob hignh t a al da otn taol na p aoaI tvroonbn olaoe dol x Ranr P r Poolso an a. Sgo. AMRT~ 0 2I~IIIAonl~ ratan an uo~e 0 0-0Eil.65 .. 616
plenanoa pcn l mrsto" CLEVELArD doce Vc.r 4 Loi Gau2sk cia oi urn l rgsrro te ne/S aoi 0. nso ~ ~ ~~. . 0 1 Rosl 0nte SIc ..l=0T P S O D A T
MaPalt, pcPoln o odoe 4D 0 R_ i l P D E A
rs2,uctuda oqueallda pr em iscon elarzem s p alioso dou e n ia etl nl on -a -rlae L-na -lo 1ukat.v b a oal nre ml e w n rk GulPi m ogr dol orn l ~ uta oo~a sl ubrn o e k rob a sag 2 at 0 0aog nosk 0o ar .. 1 0 0 e~- A.%Land"~o 0 1-1 d a 35 . ..
tleein, dad da Io ech isad a 0ag d en D d pbshee ol p. L.g Am rca s 1 non Conr 0r 0 it ar anl mPen Cru .o .nno .t I Ra.o .u Re. 10 2-15 tao Rafel 21 .10.
CO E T R O ValonniaCO Aro~y If.ne 4u~in no cr1. o~ Iuhen do breep Mei1 N .u a in qc mea Jorg Miad .a .te .a.p2na-47 LA MAYOR
p ~ ~ ~ ~ ~ ~ Klnr 3b.Bak.oe t Ini2 1o acre 0node l 4a00 00 Wiler Iaxx 1~nooo~ do Orone o 00 E nboe- T w o se ~ ~ / Ca-mo prn l'ooiorlc 22 31-43
Lao ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B XA EA ersmoe ole botrne dobor Robison a. 1oo ea otru eltaa ba ittoia dolie .ehna a .ooo do 34~-0,mO~ 2~orI 10 24 1n4w o 2banr PDwr ar lo martin 20 30--a. 4 ca( r14 .
"Rol.o 1.lood' 3neta q0 e la Haiuu Rap 0___9_7 I
Beany ole nuad Trujei a fr deid g no d la t u Jo Blanca i p Hugh Cxt a seynr. doIo Gedge s, xn bae dppntrn Burkhartr Too atn 5o RO r. Kr. Elan B.l n Lyon .oa Gov. U-idMl
irs.~~ ~ ~ ~ qum deaaei de nnr nos- toanomon consa gbnom Tha e I oan a qinIea- S osxC re pa e busa ; Tn at -o. nanoossor~ndx .i o y M TSoon hoodA -Ot
citu b nen pSn -eos a I, snlu r a i a J S L s U oa u s a on e by s o- o -U -1 -ra t-o -na x x Doul e 6 pla r Pollenck Hanoo o lu aries Qaltea-zar 1 0 nln o p T oc dr2 M 68
a delibasbl l repr d an loam o silk Huchn. veboennoy Bisnad r deresho A__ 27son 16ou 000 x xm mon-batdprScm d aono l -go.a n t 027
(Laci Aegabl ci qu squash: el~o e Int6aut,6e e l t.coTI
b enqerg seo preora Juan muvan- elafrc.. ad adlre n o l AICn mIs. beustme tiresde vla 01 z oonnrnn onr tenlusi onsn~o anal slaoon JF~ nOa-R oaKaog Dn -- 5d 0ifshi md . 00. can ohng telunl dm-un parjo com feen 1260 KIL CILO Phaa ha Cubaon yl eeoct ronoan.,~c busdefb .oeao en .Inogoa1_. n 0 .. Rsn CfrooAeraJ i/ 1 umopAaoa .
don Dunnt. 8o ao Ide lonkees ..o. Hu bet reoogmda Iigmoraan .b me mu pee Ion lil otront t-ibao -o lb ol 11 -ar aea 16 . it
Ceo caoBenys m retah deoa unto- Rb en mbsilnssd d alo qua s lCls. lS einR~enlao odi noloa oe o/rdnoie o Bater, 21b. 4an 2 2eed 4. P2le lAnO Sn nooa1 1Cep.0? ..
nm eh eaa ma. ntaunldn.efrt semnob eon laa udd Izea aoors deigu e padeludaplen.Haa Porna elnooo IA eco lnpoiao R lmne ebb Knd4. S6 yI 29 1do -- 0 10 0ED PAE AR ELAH S
paree qu ha retmveaolo a 000- Nbtle ealrtn bapiestn paa oh on l 9d-to.duadosSea dd pwsig0-E ]ia rqbtorlqule. aoebe mn_10Thomsontocyof.on141.1.2t Lya- --0 olrankpaoe p aveloe .. Jr.1
aur o onlga a e l e o y l per pedoca esonJna haxe denSaniagode aan aP1e unel a anr.pe- 71Te Sacred, Herty Prozram lboamn .eoon .m o .0 00 .rdhl 0 1c 71 2n l 1 a 2 'als OnhEac - RA T a do afe pSo Faolc 057 jio, a relo do qu en ran. olo m o, Cualhde a5 Iras ynen.o que -goaa tlleo n os t aS nid m s Twn base. 0.00ER P Fan.neto. Stke 000eta a n slo do nnennoris oa lee Joe# al oo R autres .m .l .eta p. 2qu44 -5 4 DR -A n
noba o baeo usobLadoHIsbann.del Jorgtenoaoaifn ado I i-rLoeb.flydolonnesokln 9110ibanaon a Rs-E8d-Mi4to BerthRoa-rigotaDi000 .od.o. solaa.oc25wn29me-rose Pordonom plebemo nblel
lc bnhc Dnmln aficaeOe ganon banie buntendars ib nso soo abalone EldbeeqeJeDug-elTo Jml nk.Deto. c~ ei oi Itncnmol oaw qe m Mawrsmea Jodo~ og Mirana... 7 e 244 Carbo 3n esq. M urtata .0-1
S nonlmne oelcoiori onCrno o n aetl Dp elaenill do arn 020trio rcaas'atio erodnI Iap nta ntnrbsosmmnas y do io T1soo 3o1 t0 m Kiogeo lvaeziaJ 7 be 214 Cunit, 557. . 01. A 230 y ebl Milorte n (Ki Tln"Santol Ne- On Pu do ao Ferbo d o Labs- o 00 Un t essn ms 1 Sac mifi es: Mcolama M donh 0000dy p. 3c000onioeoonr, Cco~mni 1 4 0 2 aic. VLyona.do - 7 do-20 4!A n43 S Lm osra. 011 esq. L a -44
laweonieaN w Yrk le re Lao om e noho aoCReork umo n doeabnt elH VmI 0tItoeda uleln b l oo rolmooeslnsodnp0 Tnlellonn emen Td Cntbon 0
cribu dad e R e pyteeird ioplak l2 onTm tc Old'G N E lA K aegun l Vt. beUdn hitad) oeO n bses. mo-orlin no f-o e -in -n- C-ne -. Manuel an r .0.001 .- do I2- 0Ofi a AV2,E. HT COCAL HASTA
quio an elay o pdel1da s ol ensh 0a Lnmgnodn ldmoad o Ola tnm io dnarier d c ateg 05-levelan e Manhattan .01' .i .yni a in4 7lolc e2 27-ols 11 eoi o~ee !.. 0g 10e E .b . . .1R 4M
inVlaLiir oed ~a.m- iou Lar R lo pyatO durd e lngoes- ri E nChIago Pa os dcoed e ae pon biol S avgenoakR,0.D.Eriu oseu 0 9-,Pua.eq opstl d2
sot. P ora Ry" Ceiinedsusd eRh yiUI tA e l ece diepeesotrn de ac o on ack Inees arerars 0100 ec nb par Sa-hEI ouin: av sage 4. Folneb. ano las ole laonedollAn t-Or-o par~ls antrdit Cafe00 M n Steml..I 9 e 19 3 Easd. 6. oo.t.o A . -179
liandto yLnar me eoc ed Vlro... cLae ue o pra t c oe doni- e itraus ~r r bin~ M u l r 1 000-9 33 N.12.eiey 7Ci
-alr Jgu-ot na loogg Grnomoda Lins Blackn 5.~n laaOZ AAS DR~lm. MACbRTI0.I P
TUn2 ra olemt nouId plar2 Jimm R oom Is oBndn a o not4 q ..le Ign a MeIa St.oao soons u. ho. .a e. .2C eo onnelo tonoo ani- Mtl.A arls TuM e -ode n S-8 a 23.R eaq 0 -FocL n n D eaun el Nr e n aor Bool- lo Ara c i gul o ndoutirn d T lun Carcn o e pd slo lc pmml id sao- H a a ae 6 n i nin gs, Ld o Q Newmol York .ooaylo o .on 0 i0m2 00x. rc a Rollt . 2n do" P 0 a 4 53 71 21 P.-t29
geloina.6 c neo epn e don lon. Ie 00 d mr z leo gian carsrt rn t nl tara U dI m alum 0 n oinigsr r iso. he 0 0en 0E Mi ror oo as om ga no la Waldo -alzai m.n 4 do 13 It.3 Sentuc 21 7 27 )4-534 dad dlrb clnllro o dad d. e 10010 000004000 dounds na Sador en Dou Dtonchd l a mm e an 1bn All rlanl Catoe ir6vr ooenone e-SU A I Rmn vla n Re Rl 8 -2 Sa aab e l31 ... 102.. 011 omollc~e Texoilm~ Are/Hon da looa 01i~ Rojas, Man-ola do Ina Linr 11 . 01
geea.nmoon oonc ynpaea oo 0 o- Bin ltack a e snobs ann-ctssedacvie- Cha-rboim 4110. ,tl oIrl Oirch dlmlmo Jports .10 n sorl Cn.Ieloobn.% Tho so A. .. 9202 SnLliaoyCa piao M 4
. n-1n9arm pa vor i.Sl ieas aeon l0-Aoridn drces de Malnou00 o nol, a onr goomo Intdo r. Aiea un pi luhePe l Roha--deb 3, Rf EsoarS 1 ES DEL ONT
no onepar mees en o lag -teln mooaniz u t sd drabraa Iart el-Oqoet oaoano she-ut mian a oodon mm-or ar do do-p- 14m run Mi o rowpkiel. LIER EN EL SO T o ALL ta D Sagost .a.ret A27655 Tio Ins e bas-bl, rpa6uhvn onoteam b ooocmmi~ obobnntlaci HK hin yedel ntreln dorai drcco- o--a Ebeetelo No ohm 10 in D.oood .l Doote Pa oegnu aa 34273
O Hooi por Aoran quo dost Ia enlrsobno 0r0e000 Dooble ,looe/o Pallmet.ln Manrtion y ml, Primerpt . 6 e1 Con art on, T oad r 16 -- -48
m e o ( a Aro i a"), do-el nO nua boil00a0sn elot1 Aok o as orbo rtmne la dns llar ern entanead el am a. 0-oa aoe Ga or Mo t i no noi unin ______ Main Joe y 00 Mo nte]. o R nod r s o D iaz ta..rde de 16d Mten yubFlod .... p .aao 2-20
mebnatooe. rp rrJu n O vl-c ne Holunp 20O-o jeca Prfclnno do 1710 ar Ino fno n de emy noalr lo eln QtodhIi0 .n 26 do. b t oi .N wA a rroe en. a ca de 140 SI re do odt a c a -6al
Edo Oliv a qto ra NOon Yankees. 11020010 LemO ICLn oanon flubdsm lencls. ole Diono. Walke Yorkd 7.5 dank S r Jr
Paa er o anlon y ie b oo l so m E l Mon 00 Ro oadmo d Sqa hdon e l lubn Laon n-otasn Roac laro Dinpd. Hegnlona 114. I otoa 0,lnom m0n / sonde.eo aot del 2lnbet 6Pnoe a Pdoe D tures 1450 M. -444
fan. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ."lri oenbllan een seoo moctoon- loom Moo-n pomorm nolan Kenee 4,ki nIlle- Jostne Rui.e noe- Inmi Anatrae a1n ol d- Clataeaa Ia01 ob o ne137faba.VA.lada.onol.be .lon in M rq.o d I.Tee .0 X-2611
on hombe I nl el10 .I neboro Y eOp. p0.0 1 moodr o r n iev iido Incjolg e al-L Hanree 0n Nuev YorkrI~on enE 30O~ DEgaob ABcL DR 1947in de2 CMdd P ia. e cbbd on beC l
-moo 000000 de Miaooto dnr delm estebu-nt Eo Puebunehn And P1,b rater- b. pshmiert 1. lrea P.oruz. da e s do aa.ob onc e 1on e o Ag Calad dob Ce. 200.11 . M-30
ta me- Ia quddm 1040 0000 1do oo hR -noo mn onidrando tui 110 nrele d osuM d ddnn croererans p Peoll Hertz Moa P rogr a d Psn o i s ec o 0000 cO on I uln- Inereni Stok dno e nd tl~.1 os% R Infae rl e. e e ..1.0.n. Ca!ad de ieno 1419E P10-4011 B ST
Y enr.ma cueLeniasTrjilo cachs uehacoa~ulo l lu onsocaingoutlam era sin Cicgo sohint Para elaero 10 t a n sosfni- Ht ult6 a 8IJ A U pnirs M auldanysr on -a de Edre LA .MNOAT
a~~~~~~~~rere ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 0R Soatt nob Mogervtorin. Comb In daspent Nhtc esa5l dipasa Regbsnob eon en ele Artl, usnd S e erba en.8 nali so-toil II tootrs a 11,1.Stlya a p1 ,CluBetan 7d S.... yJoel..ii.
doyo l g r ag r d f c s y p r ri o om o oo o n o oa h a lu sts i nto o [ I c e ingGpe n u s el u ty a oa P lr e n 7 .1 n- L h ao e d o e a rtl o r a m ao l-r m d e o t s e t r n o n G od ~ k n 1 S h i t n o nob a 2n u 00 Wun a o S la za.7 i 9 t oS n R a e y u S a nrb a c sc- 2
, I I -1 .-- I I - ---1 -1 I I --- -W17 ,- :-,4T-, ,- ". -- - I 1: -11 .- ,11.; 11 . T 7 --C' -- y7- 7-7 17 - ," -,- -:-,, -,- '
- I I I I I I I .1
,
I I I
I I .
I I
I I
I I
. I
A130'cxv I I C DLMUO DE LA MARINA.-MIERCOLES. 30 DE ABRIL DE 1947 PAGINA VENT I
-- --1 I I . -0 I']
. Ca:illa do.= ifte" a I I
q. an,= WIS.
NA TA I 1. I I CAMAGUEYANAS IVILLAaARENAS
i I I I MWAzLA. OBIAS 1,
I DON U'MTMM moln"O ft sun natal". S 0 C I A L E S D E P R 0 V I N C I A S SODAS DZ PLATA DE LAS VZLADAS DE LA CRUZ
Cumple MAOS an I SALMANAZ St r" informs qua vin gI us--& I
YZaT= It,., tr Q= .M ." trituAfartso YMaclareboa UAt&n do
, Y antMOM LCOMO an Sun snag MOZO& Mano. I I GUANABACOA CARK NENSES SANTIA-GUERAS el cranialla. cuenta con muchn gusto POT nuestro uLa anuxljaa vels4ag de is Cr=. qua
pero ergui b Us an amig., Ma her- el saludo de derpedida que les envis Nos In Orman Y de elln dar" rvmrrnoriLr el paaado, do-ndo VA& A,
AcAba del orlitregar au &Ima &I Crea- Lfem a W benditee hermarian ta- &a celebraban on
No 10 feStejL, porQue to el distASW L DESPEDIDA p26xy=.2n5 mseesceldee eixon c tat) 1ntad1dCyrnde6nmndenctA hana, el
. doe, el prestiglosiaimo carnerclante te do junto, die do au onorn"tico. ,A BRILLAWM AOTO SOCIAL SODA ELEGANTE
,
am cuyo nombre ti- an qua scoatumbran a saludarla, sus tj UN I = = d!L I d' Is Cruz de K"mal q'
11 = = I L DIA Wde as DespuAA de haber pagado Is, SOMAXIS brain grand*& ll-.tes on. mOtIvO PuentI 'coaierclo,'don Me- amigos. Celebrado an Varadera, an dies Pa- En lag illUmas horas do Is ntL an eat& chided, an cuya social, de IRA bodes do plate de hiLberat regalara don Pedro CILITIPS, .
. Ull, *I Pam Ismael Obias, e6pejo do ca- del paaado domingo, tuvo Juliet line dad tiemen munches relaciones, he re- astabjecida, an Cuba I" hermaziss Ttmbl#n be rrA dice que me he
1 1 rile = 9 cleade hem mis de ballerosidad, figure an Is, que so EL GRAN FENTIVAL DEPORTIVO -'I-. interested ceremania nuptial an Is hogar do Holon, Is S&JasjLn&A.
so. InIci6 an Jos negO- ailinan con dotes y cualldades muy DE LOS ZSCOLAFIOS PtA iel, espildridido buffet ofrecido nombrLdo un crAnjtA We a" argent. por, is distinguida y amble damal Igleals, do Santa Lucia, dande as con- 9oledad IAStre. quien fud At 9fecto ske he formado, un coml- zac;6n ol quo intprexart el doe"
=16MV, = a au
greg6 Pam preaenclarla, uns. nuMG- hutsped do sun hermanos. Joe di4in- t6 do ex alumna& ronautuido en I& Pedro Martin Camps 7 Camps dXtc4 516teria dA Regentio, sobresallentes, -porque a au culture Un 6xito sin precedents, ealabbn senora Carmen Fuentes, con motive, r y a c concurrencia. guide expoom SucLKn0,LL1tr4!. on 5U forms sigulente.: presidents Marla
do I* mile 9 Indlepe.d.nel. esqui- y all Inteligencla as sums iniffus- final do In magnifies. cadenj de de Is Inzugumcl6n del nuevo hotel; Ogg a 'a ts infarmpus do que Is. fiesta. a historls
ria i Jovellance, donde boy se an- lRds ejecutoria chidadanIL, a 'rTePrO' Wunfoa qua Para lag Eacuelas Pisa ii ndolla-Vous, qua w wAbL doing- I Unieron an medio de uns bellisims, residences de Is c" 6e Alruil"L. Herminia, HIriarte. Aocretarla OtOouentran Iss- oficinas del National cable ooemplaxidad-, desearrion to- de I& Cruz. Do volverse a connwmOd eats villa slempre he oonstituido talar an Is manzi6n de L6pez Rill- ceremonia, log destlnm de Sit Vida, Is Para ells., mi dexPedida mis car- Ila pe, index; teAoreraVoc;Jqueta VelAds.9 10 Wi an 11 I
City RomIr fundando 4wgo at Im- do aquIllo a qua as il digno y More- a encantaidom y gentillsims, Senorita dia 7Ay" BjvAn de Bueno. rar Lqu&IILA
Is, presentaci6n de aus alumnae, fud eon. situada an Is calls 2, an nueatroprimers quincena del entrant@ Meg Portents oftblecimitentd do Is calls cedor. Isabel Gallinal Balart y at atento EGOS DE UNA BODA Mn- de mayo.
do 34o Fabrero, dedIcado &I giro Un abrato carisinio. sin a dudes el gran festival Vs.radera, Arul de log Poemu, rest- fk" M" do, Carmen Socarria de
derrudlr degarroflado an I& noche dencia. do una sublime belleza or- )oven saftor Rafael Pull6a SuArez, Morin, Carolina Riiy!aux de
de muebles, bajo el nombre del 4Mon- UNA COMMA DE DESPEDIDA de sibado, a beneficio de ;za mi- quitect6nica qua he a1do @dLPtLda quienes forman Una SimPitica Pa- Tuvo effect una interegaritisiza, tin, IAonorL Luaces cle Ceirtma, Em- A TRINIDAD
I to& y Martinezo, firms quo par su Al Magistrado Argolis. stones Parroquisles. con rto y comfort pqa at motive rejIta acreedorL ft todaa w ventu- ceremonies, nupcial. on I& linda, ca, ma Betancourt d gantayLna. MeI a Miranda, tie Teresa SIIVL de Vega y lag wnj a citado, resultando one bri- res,
molvencla su- ejecutoria. gaze do atan- pill& cat6lica del Central ar curripInniento a
" IN., A& ant. t.. El Colegio de Abogadon de M Aftadiendo a au traditional lema Fun I
Plarteneciento Montano a equal ras, arganiza. an estos mornentos un de .Piedad y letraz*, el jal6n alto" la acto- Social. untrectbo elegant* A tono con I& ceremonla, u To donde Be reUnj6 pZM p- ei-IL ncriliss Berta. Recio, Berta SewhcrrA, Con mAiva de Tin
sencillo, Para elocuente hornenaJe at qua constitute Is dedIcaci6n del to &I qua salatioron dis inguidas fairil- un scuordo de Is Junta de G-A)semo
d comerciantes de is anion. lies no solo de I& socledad de VL- Build un lucid Lcontetimiente era un grupo nurneroso y select, forma- Cuss GonZilez. A.n& Maria Ortega del Cole v
Magist do de nuestm Audlencia alumnado a la prictics, do los depot- el adorno qua as ad incial do Perladistes
W'".9 del Media boy Indepen- m radera y Cirden mintb. .osel, r Ila families r, Itmistades de log Roalta y Conchita GonAlez, Grace 1910 Pro 11
4n do -* de Las Villas, of curves ditima be
; flonei- n 4ue figumben Jaime Roig. doctor Jost Argote, qua acaba de set tea, a Is entrega oomplets a Is vida Is capital. Pic, dande manos d ,I., con yentes, Is, be Is y encantsdara I& Settle de La r -fia. Carmen Lla I I
I a desigmado Juez del Distrito Sur do deportiva qua complement Is. Vida Foner del trLmIad6 a Is )egendarla cludad de.
16"I parls, Cuban&-, Servando, 3 La Habana. Fueron invited el cronista y I coun fino decorado f ra, qua Senorita Reynelda 1.arrubia Garrido. nos, Saba Pino. Blanca Pernin
.1 y a Is formari6n eapiritual y tu- ut y celebrado POT cuantoo to = t6 dm IL gracia y de Is W Mra Dominguez. Sabernos TLYN.ba Is directly& del COIegiO
ForiAnriez an ii ,Bazar Pa- 0 y at )oven senor Ague qua as organizan gTandea festelas y yincial de permit Profes &I
rialenses Juan Ponaeca, an Be celebrari at Agape, an Jos her- ral del alumna, mereoe el plantolica- suYos de una manners, "Pat's'll"'T'na vleron.u tin r: doz. y tLfi Son as
cis I ,Inindez Paneque, model de con*c- tendremoa Aurno gusto rn darlos R de Las Villas, Para "lebrar ant Au
. vadsAW., L Severtano Linares an 'I's mows salaries del Colegio, alto an I lasanclo nuestroa parablenes par a) g &bo decirlo aal porque'en Tril vi- Be admiraban a todo to largo do 16n y caballerosidad, de ClUien s6lo
_ftvorita*. Manuel Zaploo an Is, case bsjos de Palaclo, y a dicha comida feliz 6xito obtenido, afin mig de re- a Jar a'aq concern Begun nm vayarriog ent.eran- Junta de gobierno ardinarlIs corregas estAn sumando Jos companies do sit eve ueb; casons, ya que pasillo central, cubterto par una &I- senp t*r- do de ellw. Habri excuratones que
altar par Is forma especial de au otrss invitaciones me reclameban, fambra, canters de prive, de pequefia I ra xd :, babiLr an Jos rneJores pondiente &I Meg de abrIJ Is que no
')- quis boy regenties, ell hijo y log Al- Is judicature do tan Integra funclo- at pertene0e a Una dis- vendrin de diatintas cLass de Her- a I
. Vard y Ion Garcia, an la e0opa, do presentaci6n. recibi cumplidos extremes de Is se- Rltura, surgiendo do log miarno be- I tingulds, factrillis, do I& SocledAd 81011- Medea Balmiarim, admiradorLA dr a fectu6 POT Jos dillcultades qua
Oro*, fueron todco; dignos balu y vallosos elements de todos nues- coa, cuya histairia tan estrechamen tisguers- I& obm de Don Bo6co. Augurarnot artes ratio, log togadoa yumurinos todos, La sociedad an pleno de Guanaba- note Carmen Fuentes y de IRS de- Illsimog; snap dragons que resalts.- I CLIUML hors Ae presentaran an el
lAbOM' tros sectors qua quieren eat exterio- mks personas qua le aecundan an ban Idealmente sabre el Vardar de Maras do artiste tuvieran a au car lea deseamos at mitz brillLritt txlto. Lransporte; pero una vez InAs )as
I do con denuedo y eon ahinco, par M a, to as encuentm vinculada a I& esco- Bu labor, do der a Varadero un at- I ,as murallas. go el decorado. qua me Ldmirsb'L Prin' perlodistaa qua de Cienfuegos, Seat- % :
I riser su adminicift &I rect"D Jurist lapia y de Is cual 6sta d1tima, cons- tic, mi6s.de exquigitez y de rango.
, decimiento commercial cis est& premiando su honr da, actuact6n, tituye el .flor6n primero y .magriffi- Pasi un, rato felia an equal sitic La miarra, flor Be yet& tambi6n an cipalmente an at altar, an cuya can- EN LA POPULAR ti-Spirituis, I& Habana y este era- I
= n, an qua funds= mus ho- mientras he formad.aparte do estA to, Be v at altar mayor, distribuida an forma tro so destacaba Is. duloe images do En nuestra benemerita &,ciedad nI3tA qua UlAtIMOS DM yinUM 001I Sam, cresran families, y forrientaran Tribunal. i6 represented& par nues- con Is promena, do volver an breve. eadalonada, y entre elles valtosas can- Is M118grose, rodeads de roaaa blan- Popular de Santa Cecilia celebr6he el mados de Ltencioneg ,y cumplimlientod
am caudales. CLsados todos con cu- Con el deCRno del Colegio doctor tras principles farrillias, asi come DeJ6 pendlente &lit par& at die quc delabrog de plate con altos cirics an- ces y lea delicadisimas Maria DOIG- pr6xLmo pasado domLngo con toda
b&nAa,. vlven todavIA Pllar Rebull, Espifleim, y el Diputado ante el Co- tambihn de Is, capital, cuyos hijos re- me sea possible un LlrnUerzo qua endidos, qua ponlan an at decorado rea, sobre at Vardar de lag hOJaS de explendidez el bamenaje que dIchA POT parts de log compaAeros triniNamb Cejuelas derided G6mez y legia, National, doctor Vitter Guan- ciben educact6n en at primer de Inuy finarriente ofrecill si qua sus- c to rics;
ndrefts. Galindo tribe Is beflom do druentex a cuya una note mis de dolicadezz y buen primorosos helechog, con Ice CURIO gotiedad brindabL a au digunguido Una Boris de actog noe lueron olre-
& qua ban sabido the, laboran par at major splendor nuestros centers educacionales. hidaiguis. corre d cononj bras gusto- go completaba el flino adornO. Y, con-ecuente president el doctor
TZ = hijos, hadhridolos figur gren patio de Is seect6n terce 5 0 I L A berto Adfin torque medlant MU cidos; Ice que no olvida.remad.
as do ante comida. otros muchas aboga- El rn media de Jos m#A cill6ce eloInterns, pues = On!cen Pa- A tan acordes de Is, march& nuptial par entre log Indog de ante foro. ra sirvJ6 coma marco spropiado Pa- c de Lohengrin, hizo Is novis. au entra: &Jos cruz6 Is novia, generoam y constantoca geationes y
adas del eat& era rePubll riadiama, dJAfan a I vitados.
I Is a] festival, dads, qu ubleaci6n y Rendez-Vous '. a digno. far, Piles I do an el temple, preceded de una 130DAS DE PAPEL
cana. LAS DOS FIESTAS EN h far. a actividadee; )OgT6 salvar )a case don- .
]Sombre del trato afabillsirrio, don grades dimensions. pare 'street. Ands. corte en Is que ibs de dams Su -toilette. era elega.ritialma, con- de &a conservan y guardian como re- Cumplieron un Lho de au dichoft
Manual Montano, era ya del log Pa- PERSPECTIVA bay alli do todo aso color perla, lie- liquJaz IN recuerdoa de un pe"do uni6n el conocido comerciante de asooa cornereiantes do ]a localidad qua En at Llceo y Club do Oficiales. Allf convergierpn log asistentes en DEL LEJANO ORIENTE do honor I& encantadore Senorita feccionada an r a
ndmero mayor de cinco mil, Ilenan- legitimo encaje Ileno de I ties. is plaza, aeftor Isidayro Cuebsa RIONuevos detalles Ilegr a dierio a DOG matrimonica qua regresan yj Georgina Pull6a y 1%-r,ez man va.ndo coma detalle 10
conservaba su tertulia y an torno a do par complete Ins localiclades so- a log qua despedi at partir I del novio, qui .,, Be i cj veas Be devalo un 6leo del flustre pre- driguez, encarando del bar do nues- Is Cr6nica, anbre grLndes bal- Despuis do dlafrutLr de 'urms dias t1do do marquisette color rosado, caje log mitones qua cubrian gus tidente doctor Adin, donde get- its catacilm -Marta Abrru. y su
ou atrayente Personalidad, todo ban leg qua el veinte Y el veinticuatro do blarriente Instaladas an todo el Am
dad todo entileza reunianse a bito del patio. At frente qUed6 cO- an Is regi6n oriental, especialmente Ilevando an Is cabeza brazoa, LjUstincloSe at vestidO 1 tin vando Pita, nuestro genial artists distinguida espona Maria Eugenia
I i am vie .. anljgos y Is juven- maYo, ofrecerAn an sus salaries, la locada Is enorme plataforma, a ma- an au capital, scaban do regresar log originates ramos de flores y an laaacioao model, del mix exquisitiO deJ6 constancia nuevamente do su G6mez de Cuebas log qua fueron an
t d del presented, Para gazer de su legendaria Inatitucl6n matanoem de note do scenario circulado par gra- distinguidoe y SOCILIbles e"Nis se- manoa un mmo de rosas Maria Do-, n gusto. gusto exquialto y de su valer. ,
%.Ia, de gua experiencing y at gran frente at Parque, qua boy tiene coma n ese die muy camplimentsdos.
coriocimlento ,qua tenl. de IRS socle- director a Rodriguez Barquin, y one des, donde se Ilevexon a effect to- fiors, Elvirita Tejera do Ruiz y ell lores. La envolvia un void de tul ilusl6n, Designado Por Is dIrecLIvjL do to eaSosteniL an lea scenes uns tiara prentigiosa socledad brind6 el scto ""
dades de finales del pagoda stalo 3 S1mPAtIco Wne.rio de Is cost norte dos log ejerciclas, creando tin nuevo senor Victor Ruiz Ararnburu, valloso I Detris de ella We ]a monisima Ill- r JOSE CALERO I.,
do nuestra Bahia, cuya Directive ff.e, tipo do prenentaci6n ese6nica an as- Presidente, de Is CiM&M do Comer- fts. Rine SAnchez Gallinal, actuando Imb6licas azabares Y coma JOYr at doctor Dario Castillo, el cual con Cc motive de &u pr6xima vwtlL j
do IRS de este an que tan honest y side el gentile colonel Otallo Soca a- ta close de festivals, debldo a In cio de CArdenas y Is, seficre, Olga Tie -flower girl. pare I& cual lucis I lucia un ependfLntiffs antiguo do bri- all habitual clocuencia hiza imaltar 8, lan
tun dignamente ba vivid, consagra- Inspiracift creadora del R P. Mo- Fernindez do Castro y el doctor Er- llante3, que perteneoe a In familill I& labor del doctor Adin. Porte del Sur, at sector Jos& 1,
I to slempre ai trabajo, & Bu farailia nes. deato GalofrC a quien tanto tiene nesto Castro LLrrieu, joven a inte- i ull vestido exactamente Igual al de I de su Senora Madre. En sate suntuoso acto tuvimos LI Calera, ex director de 4Cuba Mumd- I
Como baile de Primavera, el del I d me aprisionanda an Sun manois I
I y a Is general consecuencia do qua Liceo, Be he sugerido, segiln al. earn- qua agradecer In casa escolapla en ligente abogado do esta ciudad, 10 ificid an )a solonlIne TereMOnIL a to d saludar a I& senor, Cal" cal. y autor del rectente libro
So via! I 'u-n p equ;fio bouquet dectiminutas flo- de p ,poge qDiez
era tan probada. pafiero Juan J. Alberti, qua lag mu- to qua a Is, presentaci6n artistic de Tille pa- n varlop die& an a Tea. I Reverendo Pirroco do I& Igleals am de Alvarez Fuentes esposa Compo6itores Eminentes-, vILMOS a I
- chachas luzcan ese dia, log colors 4spedes del doctor Joe- is Comu- de nucaLro querldo Mimstro de Agri- tener el placer de ludar
La mute de don Manuel Monte Bus acontecitnientos se reftere. je, siendo but ,9Ln Luis, qua perteneee a as lo an eat& I
no constitute pars Matanzas, Is blanco azul rose, -an sus tollettes, Al fando do lit misma, enmarcada huin Ruiz Aramburu y au esposa, Y cerrando el grupo Is ILndisLma nidad do log PaIlles, quien deJ6 uni- culture que tanto ha contribuldo a capital y on donde fl)ari die pare 11 pdr lumna de a, Jos, que resident an Santiago de I novia del brazo de au padre, el Be- TIL ante Dios y pare aiernpr(I a 18 congervar t&nVpreatigiosa Ingtitucl6n. tL conferences. que sobre arts mu- 11 .
.4ida de una firme co su mque Be alvierte qua as ello, a vo- par macizoa de areas. tupida cortina
eoanornia, y quizis, at at miks probo luntad. de verde muralla entrelazada, divi- Cuba L qua son parents de lea as- I nor J. Gallinal, quien estaba Bells- enamorada ps.rejita. AJERO el qu sic&] habriL de ofrecer an at Ateneo .
superviviente del comerclo do ante- ainclose an Is parte superior log es- Posoa Tejem-Ruiz. I Idadcaomnoppadrino de bad&, levantan- Actu&ndo coma padrinos an at in- Pui hu#sped de noeotro e- de ViliLciam
no, pue durante MAE do sesenta at balneario del Club d a me cudos de Is Repilblics, y Escolapio. am par el pasillo central teregante acto at joven senor Far- rido amigo doctor Wilfredo Figue- I
a Oficialea EN NUEVA RESIDENCIA
ance. luch6 an todas log tiemPOS an acaba de construirse una hormone Igualmente lea banderas cubana y I un murmullo do admiraci6n YL que nando Larrubis, Garrido Y Is distin- Tog medicocde gran prestigious al cu&J PARA LA HABANA -1
. pro de log interests locales. escolapia ondeaban en el esoenario. Una familiar do todos mix afectca, stabs. preciess. con aus galas nup- Fulda Senora Joaquin% Garrido de sal dLmas on verdadero casino.
Concha, coma tribune pars Is, orque de is He regresado pronto a La Habana Despufm de paser unon dies junto a
Fire su viuda Andreita Gall ta, pe oTnamenta Tally bellamens to Iluminaci6n, dui- I j la qui- distinilb. cialeg. LarrubiR. hermano y madre
a la quo tin nuevo golpe viene a hertz aquelia Sam. rents al especticulo. Son ellos log distinguidos as dulce deapoaadik. a cauga de Is enlermedad de uno do aus arrigntisirroa padres lot exposoa '
senora Blanquits, Solis de Forpos ... Llevaba riquisinis t4ollette, Interprean i retito qua se impusio desde Is Ambas fiestas de caricter patri6ti- A un costado del estrado qued6 Be tuflo, tads an raso Duchease, Quatindow a En calidad de testigas firmaron sus hijos. Julia Rodriguez liaeo Prieto Arias. -1 I
Ig6- co, porque se r WI giernpre buen smigo flat JOM rimaba IhLrlkvillosa- par ella Is Senora Caridad Serrano DE43PEDIDA DE SOLTERA conocido
p6rdida de su hiJa, pare su un Inds ctilto Rai a JR. instalada la Mesa de Is PresidenciR. r un model qua comerclite a industrial do '
ritto Manolo Montano Galindez, tan tuflo, gerente do Is solvent fit- mente con SU parts Liroac, y fino, sa- de Alomi y )as befliores Adolfo Aid- En In floreciente socledad Came- eats. plaza, he parUdo pars is cW.
glorloon. fecha de Is instauracidn de En ella, tomaron asiento, junto al R. MR local de Viuda do Garrigs, y Go., gia cola de Is In mi y Joaquin LLrrubis, had6ndolo giley Tennis Club Be celebrari un W de Is Reptiblica, con el fin do
ben querido an todos nuestros circular In Repfiblica, prometen resultar bri- P. Rector del Plantel, Carlos Riera, qua as acaban de %natalar an In bella L Aindole Is re isma el senor Joad Gir6 y gu alegre almuerzo de8pedida, do Solis- continuer sus eatudlos Is graclosa, I I
..aso- Ilantisimas. el Vicario de lag Escuelaa Pigs de manst6n. qua ban adquirido an pro- laid&, de un elect eleganti3imo.. par el novio I I
ciado a Montan Fiestas de caricter formal lag dog. Cuba y MAXJoO, R. P Buenaventura espoalls. ra a Is belle Senorita Josefins, Re- y simpitica Senorita Irene Prieto PO-
I& expresidn de nuestra oondolencia. el rarnintico Paged, de 14h, El veto, do estilo corta, era de tul La boda notarial tuvo efecto ante clo y Santayana. qua pr6ximamento drlwuez
imperari la etiqueta veraniega an Rigols, el Rector do lag Escuelas M eny donde he de brill in 11 6 y to sujetaba una tie at doctor Juan Neponauceno RaVelo contraeri nupcias con el diatinguido eniis., coma Rai is liamamos toYOLANDA LUQL-E ROSS ellas, traje blanco a dinner jacket. Pigs de La Habana, R. P. Josd Is reinecits, do equal Santa y fellz SIZItTlicog azahares, Ilev coma .
Harris, at co ando dando fe de Is, misma, come Joven Mario Castelld Mengual. Or- dos, terminal sun eatudlas cornerciaOtto duelo de nuestra sociedad. LA ULTIMA NOTA ei commandant de Is Policia NaciO- h 1 encantadom y angelical Te- joyas un valtoso pendantiff do bri- Ft..0tilgoa, par parte de I& novioL, IS ganizadoras de eztas fiestas son Is lea an junto, ion qua con magnificas
Borprendiendo dolorosamente a to- Con varlos tames. nal, sefior-Jos Caramis y Senora, el O.M lag hija do an adoreci6n. I ilantes.dos, triLyendo el luto a infinitisimos Cumple mobana, primero de mayo, Aeftorits. Zelda Gerv eU J O el no- j en senora Yolanda GuzmAn de notes he venido realizando an uno 'r .
Dr. Arturo Ratio, Gran Caballero Dios bendiga age hogar virtuoso yj Y corno complement de su ele. via at )oven senor ue Met- n y lag behoritas Virginia Suires. do lon mAa a.famadog planteles adu- I
hogerea yumurina Be recIbI6 an Is su'primer aho do edad at graclowso del Consejo 2,750, .San JaM do Ca- derrame allf aus bienandanzaa.
MLdrUgads de ayer mattes, an egta bijo de log esposoa arquitecto Enri- IRSRnZ-, d Orden de Caballeros I 811cia aprisionaba. en Bug manos un cad# y Maria Teresa Estrada. cationaleg de I& capital.
,,J ]a HUESPEDES DISTINGUMOS lindo ramo, do gladiolus blancoa Yj TercalnLdaa ambas ceremonies Be En pr6ximu notes reaefiaremoa tan Pars alto nuestro saludo de desctudad, la nueVL a del falle- qua Maroet Jr. y Ramona Perales, de Col6n da' Bta localidad; at doctor Otra famills, 5ue nos visit y quo .
cimlento do Is joven. y disttn al qua ofrecer4n una fiestecita an IL Pastor GonzileZ, el Behar Manuel estuvo an Veto ero. snap dragons, qua era una filigrana, celebr6 at acontecirniento an IL re- sinipitico acto. pedida y quo pronto Is veama- as- ,. I
guidisima Senorita. I hormone Quints do suis abueloa, Enri- cuervo MWz, agent del DIARIO Me refiero a In elegarite dams, Be- do buen gusto. f sidencia qua Lili poseen log padres LAS TRADICIONALLS nESTAS tentando Sit titulo. .1.
Ua-lacftlco mensaJe telef6nico to- qua Marcet y Cartnels, Basta, donde an 0ota, asi coma tambihn otras per- note *EVIta Bolls, viuda de Alvarez, Ofici6 an Is ceremonla el reveren- I do Is novia, d.d. se levantaron I
In, familiar, Cunt, anuncia- tarribiAn reside Maxie Dolores Forns nornbres escapan su simpitico do paore Enrique de Arleta, pirrocalmuchas veoft its cop" pars brin- DE BAN JUAN Armando A. Machado.
cilaido par sonalidRdes cuyos a Is qua acomplaftaba MR 1L felicidad do Jos nuevos Como buen hilo de eate Camagiley .
tale$ at traslado del cadiver de III viuda do Aldazibal, qua as Para age a nuestra memorial. hijo Adrianito y log j6venes y fell- do squall& igiesia, slendo drine 1R der par y respettloso do SUB castumbres y tra- I
Lnfortunada Yolanda an age. misma infante coma una bisabuela. A ]as ocho y media comenz6 el ez- ms esposoo; senora Lourdes Alvarez diatin uida senora Enedina Suarez I esposcs. diclones, nuestro proba alcalde An- a L
, a 11 necr6polia do 1) pecticulo. de Acosta y el doctor Rubin Acosta, de W ds, madre del novio, quien lba Put servido un exquifilto 4buffet-,
tarde del Mertes Is de espien- tonic Aguilar Recta Be propane citw
San Carlos. pars qua reciblers, se- alto funcionarto de is Repilblica, 'As negro, con vestido de encaje y an at qua, hicieron ga
I Antes de qua termite la semana Como primer rifirriero, a log scor didez log smablea &nfitriones. quie- a todas las sociedadeg y enticladox I
pultura, an el pantedIn familiar. sin serfin formalizadas lea relaciones des de Is, Banda do Is Policla No- Siendo todoa recibidos con caring sombrero do flores., nos colmaron a BUS invitadog 0 jai responalables pare tener camblos de
mis detalles, tit mix datoa sabre Bu amorogas do una parejita a I& qua ya cional, bajo Is direcci6n del CapitAn Par Is, respetAkble y exoelente dams G UA YA CA NES 11
nos herons referido an interesante Alberto Romaguera, gentilmente ce- Beftors Ross Comas Viuda do' Bolls Dumnte ei fl, tO as eacuch6 un se- mayors gentilezois y4battifefnetlooneelsoli- impression con alias a fin de im- 1.
Ineaperado deceso. primirle brillantez y jabilo a Ina Kly- I
so lecto programs. musical, ,qua tuvo a Regaltba entre el gres fiestas do Ban Juan y Ban Pe. GRAND10110 YRSTIVAL
En IS Primavera do Is. Vida, On dit... an eaten mismas columnLa, didi pare el acto el Jefe de Is y all giempre gentile, interesiante y au cargo el splaudido orle6n Cuba, alto cake de boda, qua Be vote COis senorita BLIbIna 1 0 Iota& sabre unit mesa decarads, b" dro.
&Sao afm floridos de 109 quince abri- despertando I& mayor curiosidad an- POJJCJ& Nacional, rnel Dr, Pablo cautivsdom III* qua bajo is direction del joven 9
hes..el, destiny Is arrebata al doctor: tre nuestroa lectures, curicsIdLd qua Ruiz Rojas, presentReft complete Solis y Comas, stractivo UVIP do Jnu- lesor Juan ViLcinni, deJ6 air be Bi- lamented AaelrurLmog de anternaric, un triun- Muche as Is aninlacl6n qua exists I
Narjafj ,Jlquey del Aguila, a Is, hIJ8 quedari sitisfecha' cliando do de todo el alummado. Jet, -1 LL mas selecciones, cantatas admimble- Ege .Mismo die partieron los no- fo definitiVO a tan Nbiloso am- entre nueatra juventud a I .
on 44e idolatraba y an Is. qua habia nornbres y apellidos de Is gentile ps- ions] Lieven mi afectilogs, despedl Monte. log hicis. La Socaps, bello rinc6n pan(). bails qua at Sibado de'Goris ofreoe
Beguidamento el Himn Nat DEL CENTRAL ESTRELLA de nuestra bahift. donde satin PR- BODAS DE PLATA la culls, y prestigloss, sociedad -M-
condensado todo su carifto. deade au reja. Y nada mis par boy. el Saluda a I& Bandem, corrects- Una senorita qua regress tras lar. Pueron testIgue, par arnbos contm- de au June de El pasado lunes state do abril. cum ti- de eata localidad.
Viudedad. Tan ajenos estAbamos a Is t) mente efectuado go ausencla. yentes, Is doctors Manuelita Ferret- gando lag primicILB
. dogjpLricidn do Yolanda, qua he Loa cuntro ndmeros sigulentes, a La hermoss, y delicadh L016 I&- roel d lot Ladialao Calzado, Y 103 miel, proponiAndose fijar su realden- jAieron veinticinco once do eased La parts musicaL he aldo, conflada L,
unaa Was enviainQs a In direction del Con los nombres de Santiago Bar- Babert Juego, Ejercicio, con bande- rrieu Mux6, qua scabs de digtrutar Be oresoEenrique Pella, Oscar Garcia, cis en ante ciudLd de Santiago de -Bodes de Plate- nUestros querldola a Is afamada orquests. .Oristal-, cons. bells nardo he hecho au entrads an In grLn Tag, Juego y Ejercicios con discos, de una temper Cuba, en I& qua tienen tantos afec- &MIgoa In seflore Catalina Monje de tratada especialmente an Guantina- I I I
to familla cristiana el gracious hijo de ad& an I& residence Luis Soto Bucarelli y Enrique Pa- log y relacioneB. Herrero y at Ingenlero Francisco He- Mo. Oriente, Para amenizar todos lag
foto guys, qua estate. an turno Pa corrieron a cargo do Ice pirvulos y que an at central Estrella, an Came- Tea Monteagulio. .
su publicici6n, felloitindols. par Sul 10-F J6venes esposas Santy Bilbao y log acton;
menorer, de Segundo y mercer giley poseen sus tios, los distlnT; De parte do 1&3 Miamian han recl- rrero y Morw. Tan duloe fecha qua en age lathe efectda In soentreda on Is edad de lag quirnema Margarita Harves, apadrinindolo iedad .Marti..
Adolfo Garcia y Minchen Haxves, an grado. 'dos egposos Senora Mercedos.de En hot. de 1. mahans y en la bido Ina Inds cordials felicitacioneg lud peAnda par Jos eatimadog; espo- c .
y lag illusions. icios con palates, lag Pi- Jos de Larrieti y el quart go residence de In lamllia do is novia. qua ha 906 an I& mayor intimidated debido all
La senorita Luque y ]ROSS, niets de Is Pita bautismial de Is Capills, del Los ejerc LMI con motive de Bus bodes, to. Para mayor comodidad do lam Ratede Sagrado Coraz6n de Jesils del Con- rimides y Is gin nfistica ritmics. tu- del cronista, ingeniero Albertico La- Aituads, an Bu finca de is. carretera constituld un ran scontectmen reciente luto qua guardian. HLcemaj tents, Is directive do esta aociedad uns. Cuni, lions do congojes y de Siboney, tuvo efecLo is bode no- UnikridalL a e lfta Va Is MIL POT 1 1ar basis eLlos un afectuoso Be- viene interesindose pcr qua IN I
pens, a toda ess, larga farnIlia. run vento de log Reverendo Padres Pafi- vieron -8 p9nentes an log slurn- Trieu y Torres. tarial, ante el doctor Enrique do eate media, mlentras formula 108 M I a. -Omnibus del Norte ail oorn otros
a I C- :9 y Quinto Grados, y Para LoJ6 mi Saluda cumplido &I
no ropuesta, do 11( tragedia qua Para lea. Me surno con estas lines as nos del Ps 11 Rechllvarrla, siendo testigos do Is )ores votog; porq ."
I one aignificI5 la desaparici6n tie equal miscra. un grupo de families y ami- dichas y ventures on Is vida qua sea- BODA DEL GRAN MUNDO do fElicitaciones qua par& Santy y Mar- alumnus do Bachillerato y Connercio, arribar a Varadero. ue todo sea pars altos Median de transported eatin W alk- .
Luis qua art ,at orgullo y at mis t4 ban tenido citron 4confreres-. qua fueron todca muy aplaudidos y ervicioa oontinuamente.
#) congratulados. LA ASOCIACION DE ANTIGUAS, goa. ban do Iniclar an media de lag mia La iglesla mayor, nuestre linda
l preriado blason do log do age eattrPe. ALUMNAS DEL APOBTOLADO Fu6 aill donde se oelebr6 espi6n. dulces ilusioneg. Cathedral, abrio de nuevo Bus vetus. GRAN ESPECTACULO
Nor, oompenetrarnos con in aflic- Un Saluda consi6naremos aqui, Para Indian Clubes, Caj6n sueco y Ejer- Recienternente elecM su nueva di- didamente at alcontecimiento, airvidn- GENTIL VIAJERA tas,,PuerW el paaado Jueven Para Actuari at jueves pr6ximo an
cilm del ex ministry do Cuba en Ptdro Horta Burgos y Pedro Horta cicios con machetes, a cargo de log rectiva, segfin me lo partict air magnifica ceremonial nuptial. testro -Quayacanes. Is. splaudida y
Castafter, qua boy en Is festividad de Pan dose un esplendido y exyisito buQuito, Dr. Mario Luque y del Agul- alumnus de I e Fn ess, noche, a IRS aiete y treirits, popular embajada artistic& procedenPreparatoria, Bachille- La integral &hot%: presidents: Ca- flat, durante el cual con eapienclor Inusitado y ante una te de Is R.H.C.-Caders, Azul.
tanto a ol. Como a am otra., San Pedro do Verona estAn de dies, Talc y Comercio. Tided Mufilz do Caragol, vice: Gra- I ine an aron Tras haber pasada lag vacaciones
fti. y a todos sug ailegados, envik- Pr6bo Y antiguo empleado de log Fantasia esgrimistica, Asaltos a es- cielln. Castro, secretariat: Adela Aba- m brin_ I junto a au distinguids selects reprebentaci6n social, a, lit- Noche de entuslasmo, debordLnte,.
'same I dar for I& dicha future de I& joven a 109 Estados Unidor, don- v6 ,I cabo I& union matrimonial de Seri pars nuestro pilbLica Is funci6n
mosle nuestro po Perrocarriles de Hershey, Chacho pada y sable y T6cnica segfin el MR- roe, vice: Elena Castro, tesorem: Es- pare a. regresadO
Las irisondables designios del Des. Horta, su actuacift en )a poderoge nual del Arms, bajo Is direcci6n del ther Arrador, vice: Elaine Gonzilez, de viene cursando studios supaTiO- In encantadom fieftorita Jowfina Re- del Jueve an el fay echlo teLtro
tino ban tronchado an flat Is 10- empress data do mfis de un cuarto de rupo di Bus amigu i res, Is encantadom Senorita 11 a Or
siglo, de eficientes y valor professor Leis, ejecutados par JOS vocalea: Religion y Reneficencia: Rodeada del j arin CIO SRntayana, ode fine Y delicate ,GuaYscanes,
rAna exiatencis, do Yolanda Luque y ,os Beryl pupilor de Is seeci6n letters, do Ba- Marina Alegria, Culture, Artes y P y Brava, una do .
Ross ... Ciencias, An& Luism r0dilectas per 6 Is novis at clisi- Ruiz IRS mis pre- belleza, hija ad rada del sehor JOSE Irin de AMUS I .
clos. chillerato y Comercio, fu6 uno do log Argllelles e- co cake de boda. qua era una verda- I cicadas galas del Frupo Juvenil del Ignacio Ratio Cossio. rico ganadere
lQud enorme denasperaci n In de 0 mks gustadoa de Is noche. arrancan- crea, y Festejos: AT tr., data obra de arLe. T n mundo sent aguero, on el quo de ante ciudad, y de su espome 1, Corresponsal.
Ion SuyOS I Despu6s de una carts ausencla do do milltiples ovaciones de Is concu- intereges generates: Raquel RojRs Y Despu s do la ceremonial rellgiossleg. ratty celebrada. iempre gentile seftora Maria Jospfs
UNA JUNTA ROY Lleguet- astaaella POT este media, a 1 car '
esta cludad, en delicioso viaJe de re- rrencia, Rai coma tambidn log Durn- VIAL. partieron Ion novios hacia un chalet, CA con el Joven y fil Actor de abogs.do Y notario at
En I&'Caaa de log Catolicos. cred, POT log Estados unidas, Be belle Bells, a cargo do log alunincs de Ba- DE PASEC, I do Is plays de Siboney, donde estAn all R is Judo de despedift. Ya destacado Modica' veberinario doc- doctor Mario Puials. En oots, ocasi6n I
Para lag ocho y media de esta no- ya de regreso el doctor Miguel Cabs- chillemto y Comore Entre noootroa de paseo par unR disfrutando de lag primicias de una LOT Mario E. Castell6 Amengual, hi el ollego matrimonial JuTi firm&&
cbeoatAn cicadas lag damas que In ioer Is Alegria tenIPOr Melit6n Caste116 Ver Y de su es. en calidad de testigod de Josefins
llero y Cil, qua dej6 a su sobrino at Como illtimo rillm 0 ads. luna de miel, qua ha de set siempre Jo a au vez del distIn uldo Wgeniera POT too seflores Porfirto Rodrigw,
tegran el Comitd Pemenino del PR- doctor Escarzags qua lo acompaftba final, de characters Spa j 66jcos. En La disfruta Rai muy alegre y pla- Para ellog llena de ventures y fell- Para unL boda del gran mundc a
tronato del Hospital Civil, con Ob- en squel pals donde tome un cursO ella aparecieron en escena log alum- centers an Is residence de 103 dis- cidades. qua Be celebm an ante Meg de Lbril Pass, Is Senora Lucile Amengual do Casildo lApez. Luis Fornindez R& .. .
jeto de delinear definitivamentoe at de post-graduate on una gran Uni- nos Integrantes de In mass coral del tinguidos espows Is Senora RIta Obe- Asi se Is deses el cronista. al an- an La Habana, llegs haste mi una CsfiteII6. I quo, Alfredo Rodriguez y Ice docto.
do Is so y at Senor Bernardo Arena], )a COMO an lag grades Tea Raman E. Men#ndez Morel, Enprograms qua van a desarrollar a] versidad gran republics del calegio, qua cantaron, mientras evo- S. viatica ,poriefite media su MRS afec- atenta invitaci6n dice asi, occasions.
.Die de log Hospitales-. Norte. lucionaban con letras que formiaban lempre sugestiva y risuefin senorita tuoss elJc taci6n. Adolfo Danguil court Pujils lindiamia Jude Is cathedral en ,a quo rique 7-aldivar, Luis A. Diaz Ome, Ju.
La senora Mariets, Darts Duque de Teti Rebollar, R Is qua tuve at gun- Laura Bacardi Danguillecourt log florists maestros de -La Orqui- Dan Sinchez y Miguel A. Garcia do
* la frase: .Pa7, Arnkricas UnIdass, el do deao, nuestro bien acredhado jardin, Is MRrCilla.
B"roso, me ruega recuerde a todas, Desde el sibado ectin instaladog Hirano de lag Amdricas, mientras ue to de saludar an el recital de Car- DE REGRESO yqua no deben falter esta noche a Is ima luz mine Benguria, recientemente cele- Josh Alvarez Guerra Giititrrelz FiJustilindose log disefios precloscs Y POT el novio lo hicieron a su ve3
- de m- PrOYeatiatas, Ilevaron a cRbo P! doctor Jaime O-Leary, at doctor
case de Is calle de Zaragoza, sede en su boniti casa de Is Plays. Sa.- rodeado el proscenlo do finis brado on Is sale del Teatro Marti y, Ran regresado de los Entados Unt- Carmen Grog de Alvarez-Guerra c
muel Nodarse y Olgutta Berm con Bus ascendia por el fondo, POT curioso uch,& Jos elogios qua I& so- Fernando Martinez Lattice, at doc- '
social del catolicismo yumurino. encantadores hijos y su tia Nona Inecanismo, el signo do Is Cruz, nim- donde eat Una do IRS mks hormones; decoracio.
POSPUESTA fiora Rita Obeso de Arenal y I& pro- dog do America. donde pasaron uns tienen el gusto de invitar a usted nos qua hemod Podido admirer, tor Francisco Don Verona, at seftm
Dawels. Todo este tempo, desde que bado de luces ... pia Teti tributaron at Lrte de Car agradable temporada, lag j6venes y al matrimonio de sus hijoa; La sends nupcial tr Luis Luarca, el doctor Antonio AgulLa. fiesta de boy. Laura y Juan da par atgresaxon de su viaje al Norte hen rUd Una noche inolvidable en Is mina Ben is Y In brillantez do Is, difitinguldos eSPOSM, ingeniero V nanmotivo del fallecimiento de To Vr4 (ombras blarims y verazes, lar Reclo. el sehor Carlos ZRYKS BACon estado el jefe de I& oficina del Tra- I it C&- cio Merce abril de 1947, veia.w Iique, a mks del alto fin que perseguia f esta de denss Social en all d6 Bosch v I& encantsdo, el viernes, 25 de mitada a ambox lados, ,n i o(i zin, el Senor Miguel Arteaga y ej
Yols.nda Luque, lag organizadoras de bajo en Matanzas, y Su esposajunto el festival, cual era Is recaudaci6n torce Rniversarto de fundada. ra Senora Elenita danivet de Met- a IRS Ocho de Is noche. en su re- tension, par d & Au sefinr Pederido Castellano. I
Is deapedida de Boilers, do Pernandi- a Is senora Maria Isabel Schw4Xer do I sidencia, QuInta Avenida esqui- oble hilem de cante.
to Sales y Oil de Avalle, han acor- de condos neoesarios pare Is piad 'a Lleguele a Teti tat Saluda cum., Cadi eridos an nuestro gran P
dodo celebrarla el viernes dos do MR- obra do lag Mixiones ParroquiRles. plido coma slempre. mun ilO Rnfl.176.ndose Instaladoa no it Calle 60, Reparto Miramar, nox aernbrados de Rindlolos. Las ba- or Is via Serra partieron log no.
post-operatorio, del cual afin as re- sirvi6 Para poner d e manifesto @I mente'en su lindo chalet del reparta La Hoban randRs del preabiterio cublertas to. vION Para los FAtadoo; Unidoa do Norslente la amante compahem del ilus- adelanto fisico do log aluninos esco- OTROS VIAJEROS de Vista Alegre. Con agrado he de Eer recibida as- Imente de flares Y enmarcRndo el tearricirica dunde pararin log prime- ,
Loen lugar do esta tarde, corno ode- Ft. is
- tabs an ral oorrespondencia de tre poets, y ex senator de Is Repfl. llplog. .. Que ya se ausentaron despuds de to noticia entre nosotros, ya qua ]a vkl"o altar mayor Ins fRmo"s are TOR dias de au June do Total. .
wyer. do tag giganteA de -La Orquidea- ha. Eternal felicidad nos corriPlacemos
blica, doctor Agustin Acosta Bello. Reciban par onto media mi LfecBe Imponin, as& auspensi6n. S61o nos r"ta felicitar a JOS, Pa- poser aqui unog dies. adorable novia, an Is que Be aunan
tuoso fialu de bienvenids. lAJtR AiMPR- 'ianlo destacar cOmo de frondoso en desefir a los nuevO6 c6n
fectos de 0 dres. azi coma tambi6n a log profe- Los j6venes y felines eaposoa sefiora, juventud. belleza v exqu ; In Dgges.
. ---- I-~ -, I.. Gerramos Is correaDondencis gores directors del festival, Sonatas Dulce Maria Cruell de Camps y ell tin, pertenece a una do lw anix preA- bosque. EL SR. RENE COR 0
di- --- -_ -- __._, ,._I_. ., thrioalas families del gr mundc La seliorita Recto Santa. ana cru. Mily mejorado se encuen" ya
'A 1. -- --- ,- --, --- 11i.ti- ... -- --.--

r- -- - I 1, __ I I I __ I- I I I I _1
. I
. .
- .
. .
I I I MIERCOLES.- 30 DE:ABRIL AR0-CXV I I

PA0NA VEINTIDCS DIARTO DE LA MARINA. DE i947 I a
_ _____ I .1. E CONONIA NA CIONA t I Y. EXT-RANJERA. .. I I 1 I
I I APRUEBA LA CAMARA DE EE.,UU. MARCAS'
EL CONCEPT DE FINCA. EN EL PIDE TRUMAN DE I BOL SADE -NEW, YORK .1 UN CREDIT BE 200 MILL6 NES SOLICITADAS '
I CENSO AGRICOLA N UEY 0 UNA BAJA (COTIZACION AL CMRJRJ1 DE AYER) I ; PARA Apt UDAR A LOS EUROPEOSI I
ad
XPR ESE en mi articulti .- de esos rapittilos no puede ser &Ina DE LOS PRECIOS A i I Del and 1k .. 7 Nntiona I P. LI 1% En ,,,^ I:- do 'A Pr ,
U. A I:a 113 . III D.u AIrc : 61 .y, .Niagara H. : : A Indus late
d Sort Amer It 'A nes y A I lente soll
Ewr esta secclbn -La gran aproximiltJIT0, es Indudable quo el Mensa ic del Presidente de E. A .(Thl.. . 1 7 41 /. Druff Im; . s% h . t) cridito que habia solkitado Truman era de 350 mil1o, ,a t.= .r- sysir I!
en I I .. 4 n t":
. ministry tie Agriculture. Dr. Ger- iltJ peril Is finalidad del censo a ]a &mara de Cornercio a A r Rndurt : : 324 Dullont . . 179i Sort Pa lf . : i's 'h' fui reducido a 200. kp6z&& !a &scusi6n cle 6 ley pars cuest!6n lgrarTwa naclonal.. que e, conjunLo de Is Informscl6n seri fin A;,,,,, Joe Det. Ml hlg.. . 1 16 N. A. Aviat. . miiSM%)>> Am, ],'.I,.,, 1, . 19 Dla.m.nd M,,t . 2 1 a LE (marca) par t
InAn Alvarez Fuentes, habia de- agricola, to] coma fW fljada: a), de combatir el < _tLnko Am A East Air I~ . 22% Omnlbu. ror 10 'A 1, Pablo J.
cumPlir las dis- progromas agricolas tie ayuda in- WASHINGTON abril 29. (United). Amer At n2.
. rf:dT Oliva, & n. de 'rTh# IAI&n El 'k 07
posiclones in'diatR a] campesino; b), coma ,r,,, .. : k --eb .U,?., . 7 1A Otim Zlev .. : It WABHIN11ON, stbrJ] 29. (UP)- t0da4 -11CILado Pw el wee
del -EI president !fruman apeJ6 104 Arn. Car,,, .. El 24-4 IA C1111111MLITS Repregentantes sprobi da In to tmdg babe fall& Is &yU WL
Ocerpto presi- bese Para In promulwi6n do leyea hombreg de negocios de lea rAtd(, A m. F, I : 4% Pow J;Jr . P prcitialionalmentc Me voice contra, R, El CO.Itj do "Inribento do 1. Ci. pny B. A. ZE. UU. tie AnArim.
Amer Typ 12 Pill. steel . I ellminar $160.000,000 del ciltdIto de mart t I& discusibn de it ley LrLAND imarca) part distingu*
-a en beneficio de I& agriculture UnIdox pars, que redUzean 106 PPo_ Amer Jnl#" : : : 0,/ Else, Boat . % I'm irio Min
denial numel 1, c) I I 11350.0000AM ptdido P*r *I president do ay pectol a Grerls. y Tur, nutiquinvA spmsor," elictric"
coma base Para ]as estadisticas clon .en todon Ion niveles,. En Ub Amer Loc 22 F P.rRmount : : ., 2 er I&
. 54, tie 5 de enero mensaje a Is. 35a. Convenci6n antlel A in I - I to Trymen pars. dwarrolls.r el programs quia. dezpuk que el represenianwa clam 17 del NoMeTTIC). OIL MlICA&M
A otros aspectog relacionadoa can de ]a CAmarn de Comerclo, el Pre' Am: P: L' ,, 11 Fox Film C . 30% PAknrd Mot . : i general de ayud& al extran)ero. republican LAwrence H. gralth la!t- par el agent. oil. Pablo J. Oliva a n. z'
, tie 1946, par el stricolitz. P ;gh P- It? Fairchild E. . 2 % Pan Am. Airw .
e CURI se sidente pift it log 2,500 delegadol Amer SuRar . : 141 FIlanmb.a . . 1% 16% El republican B" l Jonkrn g6 que Is. media en cluestL6ri es una 40 The Leland L
'r isplLso so 4 r, ,A Penn& R. R. lo- Arica.
I& confecclein do. el con me refertrA en un articulo tgelsrentea todo all concurso Para 4des- Amer T, And T. Fornaworli . A 'A : so Presenter In enjoilenda reduciendo el desviacl6n Inexcusoble de Ins Nac. zz, uU. de An I
I d P#PBIC"lh an. Ll riectric: camparly H-AL 1
. Ramallro GUERRA., tie sabre nosotrog-. Su mensaje fuj Am. ,Fnenumtfe. Iluerto Rfro . 43 creer qua $200.000 eran milks ,Rue &,;. mith estuyleran worded can 61. Injog ,
0 un censo agri- pr6ximo. In nube Infinclonlots. que its cier- Amer Wool- 13 Fajardo Bus . 291A .P-Ifl Tin . 61/4 cr6dito en In cantidad aludids, di.% no UnIdas. VILITics miembrog del Go. RZINA (maurca) part diAtlngllif r-
cola nacions.1, I 0 .W.. on III Clam 20 del Nomencl.
C leldo par el asistente presidential A "" 9,el 52% p,-, s. r.r . 12 ficientes pars resolver lea problem Oil. solicitado par el MOTTIt, on. PAM "
_, ,i% Con In coopern- John R. Steelman. Amer la'. Work 14% Gen k1ronzi. . Public Bar I % L4p" lbiflez wn.
ei6n ]a Guardia Rural, unit .Co 9SCASEA FL ilbOBRE EN LOS Amer Marnc . Gu.nL sugar . 6 % Phil- Co. : : 2! inmediatoz hasta, que as recolan :sA do region (3171tis- A larando que sun considers. quo I 93 Gen Elec 'L, 34% cosechas en Eurcps., Juvei'lls,
mw6n a ESTADOS UNIDOS Ica c 6 Am r Die . : 2 % R Preocupaa& cilmidt 711s; and Cie. Pabrique .
del Censo Agricola N Cie 8.1tos preclon con5tituyen el m ,%IlpK 1,1141. S. . .14% fl. Brewing . 9 IA reduccl6n del proyeicto de crt- por la Sulza.
nal- integrada par personal de re- NUEVN YORK. RbrLI 29. (AV) grades probleraL econ6mico tie JOE A. volartylip . 21 Gen Motors . 561A Radlo I'm-P . 77/a dito pars, Is, ayuda general a Joe pal- situacz& econ6mica CEREGUMIL (marca) Pam "=conocida capacidad y experlencia. LAia fabricates de cobre creen que Eatadoa UnJdos, Truman d1je, qIX Rnnrnnda C . 25% ,,,.n Asphalt AAdko Keith 1 2 7/o, Ass necesitados, sujeLL s. votLci6n Pao, guir productoglarmacklitiecis on Is. c1L
Complete hay la Informaci6n agre- la eacasez tie ese metal en Ica Eata- cla, tarea mfis esencial de todo 01 Allen Rpr . 13 .7 Gillet Saf : 29 h Rep. I.. Steel . 2474 terror, ea In primers brmha que so europea ge 6 del Noem1c. On. solicttadi) par 6
co R- motor ,. . 2 T I/. produce en In llaxnLda politics extegando que esas personas Eon log dog Uniclos disminuirk en el Vera- merclo hay as reducir Jos preCI05 Allied Stor . 3 Gen R. Sign : : 2 i.17 Robert (lair . Ptzent. Ofl. Pastor X. VlOrrum sin, do
. I 6% rJor bipartita de Icas FAtadon Unidos. OfLa MRfIL BiAnCa CITILiVel Pascual
ingenieros Echores no Pon motive de lea Importaclones duquiers, que sea possible, en todo3 JOE AVIRt Vor . ,,% Gen Out. Adv : lh Revere Cooper D
Victorino Alva niveles, &I mismo tempo que se au. Arth am (I. 12% (loodrlh R. : : A 3 Z, R. . /4 I'Os representatives afectoa ILI Go- Espailia.
rez. Rodolfo Arango, Mario 7 del Peril, Chile y Mtxico y un va- Ar-lur And Co. - 11% (loodyehr. . : 0 V'. All Is I Ion 1581% bierno hicieron esfuerzos par &&Ivat Par Theodore KOSLOW
CrIl. cero de ]a Industria dice que ](,a com. menta In produccl6n. Medlante Is R, h ld 0. . 15 ]a suma pedida par Trumari, person. .CEREGUMM. (maxcz) a diaAles, y Costa Ferragut, del Minis- preparaci6n cuidadosa y lit ellming.- Atrhinnn . . 792VA GrothArn Page . l a COrroapOrIS6.1 de INS. (Propie tirguir production farmaoilult= en is'
pradores americanas tendrilin que Allan C."t I Vi GrRmby . I da.pudleron-bacer pese & 103 Llegatoa '
terio tie Agriculturs; Ingeniero Hit- competir con of ppecto Ingl6s de 23.75 cl6n do JOE m0tollos derrochadores tie Alron MFG. . 3% Great North . 3 9 9,g[d Lo'k i . :74 dad de International News claso 6 del Noeincl, of, soadta4c, per"
go Vivo. del Ministerio de Comercio, centavos In Nora cont-ra el america- la productividRd. lea hombrea de ne- B St.nd S. Spr. . 1.1,, del republican Walter Judd, quirr Service. Prohlblda in reproduc- el agent. OIL Postor E. Vlarruta 9 11-
H So, %'Acuun 14K d1jo que Is reduod6n de In cantidad
y toniente colonel Cecilia Wrez no tie 21.5. goctos pueden ayudar efectivamente R,.t FT.d . 221 IlRyps Manuf . 9 1 Sb,,n Db, . 11 29 4, solicitada 3erk P,61o de beneficial, di- cion parcial 0 total). de Dofta Maria Blanca Cartivel PUTT I
A'fonso, M. M. ctel Estado Mavor LR industrial americans. del acero a diSperSftr ]a nube inflaclonaria quo Bnldwl In . : 14% Houstrin Oil . 211,, 8-oth PRI .* : IT, recta pars )as fuerzas cGmunistas en cual. Espallia. .
dell E)6zTJto. Las fundones B.Sjgn!l- b sumentacto Bla producci6n &I re- se cierne shora sabre nosotruss. Bait 1"nd 0bIn . 1 1 VA Hudaon I-lot . I r 14 sinin-s Ca. . NUEVA YORK, abril (INS).-Loa CEREGUMrL (mare&) pars diatln- i
a .
clas a eats, comisl6r, fueron organici anudarse el trabaJo en Jos mines car- --- -- -, 1381 An, Pfd. I I 'Y4 Hupp Motor . ,% q-ulh Ily . I
I n Ilderes induEtriales; y financleros guir products farmackuticog an Is 1,
bneras. Las operations en la Ae- 'I . .1114 1 1 .9,,,,th Ame : '. S E NIVELO LA nortearnericanos; se thuestran grLr
Rendi. A, 4 1. ciam 6 do; Noedicl. On. AolicitLdo Per
Zar y dtrigir lea trabaJos de toda mana final de abril ea del 85 par PLAN PAR-4 DAR II.,InK A 11 ,p .. : .. 11 IIII. 1,nl . 22 Stan N. .1. - 46% dem el agent Ofl. Pastor I
Be h St 85 Int. Paper c. . 41 % SlAn Brand F. Vitimixt &.n
indole re]RCionRdos coil el censo, clento de au capacklad a sea 1 mill6n onto preocupedoa par lea
encauzindolos de acuerdo con la 662,400 toneladats de litigates I. iron Ca. . I o .q,-1,-XA F7 : : : *,' 02 1' 13RODUCCION DE Ies condiciones reinantes en Lima de DO& Maria Bla" canivel YLa producci6ii do estafio, aegon CARNE DE RES A ',', u7,'.n R r.- ., - 43 04 1,t 11 n i. cement . sa I to- PancuLl. Espafts.. 4 1
tknica recomendada par inatituclo- St.. Gan Pr. 24%
nes interim acionales, Informs. I& Conferencls, interns, ionRl I 9 14 pe, en ]a actualidad. J. H. HENKES (MILYCR) pars, die- ,
Butts Cpp. . 4 1, Int. NIk.1 . .11 % S(ud b.ker . : TABACO EN E. U. Esto se debe a que saben que tart-Illir ginebra en is class 34 del
Y par passes tie Bruselas, tA reponiftdos,' trum NUESTRA CIUDAD B. A. M-hine . I .1 % itol 1. 13. . I % T
poseedores' de gran exPeriencia on lentamente de"lo que .as esperaba. Rye- A. M . 16 inter Tel . . I 1 % TI- ... ,,.rr,, . 4 'A Is. prosperldLd de )as Egtados Uni- Noemcl. on. solicitado par el. agent. I I
- c J T-As ro 59 dos se verA dellinitTivamente of-- of]. Torenzq S. Ruiz sin. de j, IL I
trabRjos tie esta naturaleza.. Existed escasez- tie equi carbon y -,1,6 Jones Lau 31 L, T-hnI,-I6r' : : 4 Igualan la producci6n a ]a tads, par I& demastrom candAcift Books Degtilery Rolands..
No voy a referirme a lea nume. mano de obra en Ina Jut de KNI I is
ro- Consiste en que por cada res ('htbi, rn. . . 604 TenneA Cor is econ6ritica del continentoe europeo, BET TY (mares. renov cert. 5I.M) J
r(mas lAbores de prepRracidn del ducci6n de estafic, del 1Ajano Men- ('milmhkn Z. 214 K.ymor and Co. 6 ', U, , demand, se6n un informed del
cerise, contadas a partir de la pro- te. que se mate en el interior Can PArif . 11% Kinney Co. . IWI-d rigar . 5 ya, que 69be oonstituye el mereado pars diatinguir leche polvoptoo. en Is I
mulgaci6n del decreto ritime 1. .A. : 17 Xmilecot . 44 -, VnIted Airl 2AI Instituto del Tabaco de E. U. mis Importante de log Eatados Uni- class 34 del Notmel. On. BoMtSdO '
ro 54, deben enviar una a ]a Habann cu r 1. el agent. Oil. Lorenm B. Ruis ,
I ra" T. Mach . .1314 KobAIker 9, . 8 I:ninn All ro, . : 2n dm par lo que respectit a ex- Par i
de I& designacidin de In COMIsl6n y AUMENTO LA PRODCCCION __ CnIiimbla n . . IfIl 8 I:nlte6 rnr . a sin. de Hollazdia Ma Export Go. I I
EI problemiL tie log suministrog de Clt Srv. . 27 1, NUEVA YORK, abrIl 29. (United). P-t&dOntb. S. A. Sui a. -1
In toma de posesi6n y constituc!6n L. M, Neill . .1 I it. F'rult . 4 7. V4 -Despuk de mis de tin afto de ea- En opinl6n de log observadares, 'I
de 6sta. Menclonard s6lo que el per- DE CARBON EN LM E. U. came a la poblacidn sigue en ]as mis- Cha nnd Ohio . 4 4 1A Lneia In, .' . 2n-N 1,.' F. *FtNibb r . 4 7 Norma, log fabricates de im mar- at Europa reduce us Importacio- COMPARIA =&'116 BAN 1JQISA_ I
sonal del Ej6rcito destinado a to- l mRs condiclones. Tampoco syer hubo Cub. R. . 11% Lehigh '%'At . S IV, IT .Airraft . 19% cas; standard dt tobacco, linalmente nes del reato del do, lois pre- tinguir sus negoclos de f"r1m, do- I I
La. producel6n de carb6n bitUnitno- sacrificlo tie reses en lea metaderos Curtip Pijl,. . k% LArinde Gan . 5 I,* IT S. Ind. Ale, . 47 hat Inun
no en log Estados Unidoa durante !A tie Is capital, segiln Inform6 el Jefe 1, -kheed Air : 14 1 S. stpil I . 8814 demand, segdn Jevel6 el Institute I. .
mar el censo proplamente hablan- Chry.I r . PI Louipv Nam . 41% I:nit. ror pr, .. 5n j a igulflado Is %)roducqi6n con la clos tendrin que descender a un telldos solicitado por'TI ofil. -1
do recibI6 un primer curaillo de mmana que vencI6 el 19 cte abril, asiaT dc 1, Seccl6n tie Racionamiento de 1,1niptA . 2A tj Jo( grado igual &I que resintieron en Lorenzo S. Ruiz 'Ijn de V., IriffiAls;
, Ivr n 1",141 1'. 11. MerThnnV1 '. .. vil del Tabaca. -quince diss on ]a Ciudad Miller, cendJ6 a 12.590,0DO tofieladits, contra GanRdO, Sr. C&sar Villanueva. m-'n d .t : 1 (1) TJ Ml Nan-vrmM. . 4 % I 1930, Textil San JosA S. T n J&# X I"
al que aslatleron 300 oficiales v 773.000 par ei mismo perlodo de 1946: Los; seflores Manuel Calvo, prest- ,'-,,,, hii . . 1 .5 1, M. K. T. A. . lb'% Vanadium I Al der a le. publicidLd 3u Lnill- La4ap, Habana. Sa :
classes del Ej4rcito procedentes de sectIn -informes de Is. National Coal dente tie In Unldin Comercial de Ex IT., I n . 2 A r4, .Ni-tin Me . :.'.% %*art Cam : : : i "; a's preparado par el Bur6 de Esta- Opinan tambft que par motive APICERIAS MODERITAB (F*U-' 'T
- r..ns 4 di.ticas de Ingreaos Intemos, el Ing- de Ins InciertaA oundiciones politoda, In Repfiblica. Estes official, Amsociation.-F. Scott Company. pendedores do Carnes y Dr. Enrique cont oil . . 3 7 1A marmt, oil . 4 W tituto dice que lea impthastoa pagodas ties& de Europe, que requieren tie Jos) Para distingWIT el giro de ts
y clams. al retresar mAa taTtle it I Casuso, IeLrado ssea&. estuvieron ( 111-pd,, F. . 14 MR-11 Sug . 9 %Vhite motor . 221,J ris soncitido par el Sr. Pederico, = "_ !
nuevamente en el Ministerlo tie CO- 'a - 9 NInnigornery . r, I ', lilonlworlh . 4 4 % pars, ]a venta de tabacoa a Ica fu- Is Presencia, tie fuenas armadas I "
Bus Puestos respectivos fueron I- DESCIENDE LA PRODUCCION ("-ot M111111 madOres norteamericanos durante norteLmericanas, asl como Org tin Diez. Habana, :
InAtructores de 'as aoldados que ha merclo, entrevisilfind I Mi, 0;0 1.Am. Sug. I A 1, Mn y (H. 11.) 3? 7-/. W-1 Mle, . 24 log ani- *
- .q 1AN primeros M CASA DE LAB conTwAa
DE AUTOMOVILES EN E. U. nistro Sr. CAsar M. 0cmasocfn e C n rlv. . 2.1 Murray C.W . 12 As AN'- t ,I'n I an nueve mesa del actual ALAO zaciones do berieficencla (R6tulo) Pam dJxftguir el Aoro doT
briRn de actual coma enumerado- rlnn R. Vt. p 20 Warn r Bros '. : : IA 7/A fiscal, subieron un once par clento y ayuda
ill Cuando abandonaron el despacho del crue Stpol . 2714 N. Y. Penfral ,' 1-17i "'. Overland . P ftnanciadaa par el goblerno de log ,
res. El cuts a tie Jos officials y sabre )a cJfrR del perlildo correspon- tapiceria solicitado par Fiedreki,01
classes se efectu6 en el mes de Ju- La produccl6n de autonl6viles y ca- SIT. Cases al ser interrogados par log Cub- At Sum. . 1214i Sash Kelvi . Ih% NI'arnpr Brns IV/. Estadoe Un
as, manifestaran qua el Mi- (*FknAdX Dry . 11 1 National BIPc . 2914 West Jnd. Bug. 27% Clients de 1945. idea, el presupue8to nor- Martin Dies. Habana,
lanes en log Estados Unldoa y en el periodist tealnericano se 11
be del paslado afio y un mes mU M D National Dist . 14% T El numento fu logrado pose a Is. a veri grandemente EL ARTE, (r6tulo) Pam dkAingW ,
tarde. en agoato, recibieron su Ins Ida so nistro de Comerclo lea babla d1cho t . ill bala del once par cien fectado, sin permJtir descenscis en el girt) de maestro eblanl5ta ,WlIcits- I
CanadA, en ]a sermana a qua tiene en studio un nuevo plan Del Hudson . 26ti INatinnal Dairy. 29% I Youngs Shea to encel con. 48tim6. en 100,615 unio L7100 tra los Impuestos federailes, do par Pilomena Garcia Ville Nor "
Caccift Ica aoldados enumerado. 105-337 vehiculos Is. semana anterior, Para resolver el problema de Jos sumo de marzo, en compare 16n con ban&. .98611. I
res. Tanto &I terminoTpe el primer 620 par el mismo perlodo de 11bastecirnientos de came a La b el total de Tnarzo de 1045, El even- Sin embargo go hwce hineapi6 go- PA:17ENTE DE INVENCION per I
cursillo come el segunda, log mg- IY9461'segiln informed del Wards Au- an OOnSiStente en qUe no podrilnes0: EL PROBLEMA DE LOS PRECIOSO ce general indica IS, t0ndenclA a Is bre el hecho de que no se resen- M.JORAS EN LOS SISTM&AS DR
continliscift del consume en ritmo tir6n situaciones adversas durante CONSMUCCION D9 CABAS LJGZtentes a] mismo fueran someticlos toinotive Reportes, crificar.se resea en el Interior de I& Ituto.
. ReplAblica R mencs quo se obWnga NO SE RES"UELVE SINO COMO L as cendente, aeon agrega el Inst el presented aflo, ya que log cr6di- RAS., sollcitado per el o4ent. O&
a tin examen Para spreclar si he- EL IMPUESTO 8013RE LA IWOR- un oertificado de haber sacrificado Dice tambi6n el Inst4tuto, que log
blan asimilado debildamente Im TACION DE COBRE: una res an La Habana, par cad& dos medics de distribucift del lAbricante tos y la ayuda estipulada perml- FORx Rousseau .&In. tudaldoldryfl '. ,
instructions que :ea habian sido WASHINGTON, abril 29. (United). de Ins que se deseen sacrificar bn el BAN IIIECHO EN LOS. E. UNIDOS &I detallista eatfin allaXtecl ndose as- tirin qua lea exptirtaclones norte- y Jusuz, vedade, maAmm. 11
ofriecidas. En esoo eximenes, fue- -El president Truman firm6 un reato del territorio naclonal. I I .. tiafactoriamente y que hay auticien- americarlas a Europa durante el &tie Source-Cacht (ma ca) pairs 41stin.
Ten ellminadas squelloa mlembroa proyeeto de ley auspendiendo hosta tes existences Pam Jos consuraido- dt 1047, se aproximen a I& sums, gUir a1gulaa nniner0des en Is Claft U
Expualeron Ica setiores Calvo cl.ntio Joillones do ,d6lares. do par jel agednete ofichqRicsr($o Mo
marzo 31, do 1949, el Impuesto de 4 susio que ese plan no resolveri eTpoa- Afiade )a Asociaci6n Nacional dc In&striales quie los principios rea prActicamente par primers, vez de
- del EJdrclto que no demostraxon to- de3de V fin de In guerra, en todoa Mientma tanto-, el nivel. de pre- ,
centavoti sabre Is, Importacift de 00- blema, par cuanto en el Interior Ae democriticos y un sano senticlo de las cosas aconscjan que sean re L nombre 0ociete Anonyme
auflClente aptitude Para ]a l.bor de bre. log niveles tie precl(m. clos en Joe Estadoa Unidas oantintla
enumeracl6n. P1-I'1h':-t el Ransdo tione un pre- IrAux' nfinersles D-Evlan-les-=
Loos impuestom it Is exportReldn do cio specific, pero )as operaclones seguidas log directories que terminen con la political rcsente ascendiendo Como resulted ,:
Sin dernora. alters, prepiLrado YR 9111fato de cubre continuarikii. P 0 Ile "' Francis, I
el personal, la labor de enumera- .. i-A-Am min AuJecI6n al regimen .- I -- escasez tie mereanciLs en general, Patente de InvenciOn p6r rn jqrxs.' '
I cl6n connenz6se el 2 de septlembre, de counties. Al fracam de log preclas infiximos mente ]as caribidedes que Ide cads. unto IONES EL habilindom Gbmrv&do que el trigo, en calzado con pIaTnta oe raiders kr-I MERCADO DE GRANOS Informaron, ademilis, que durante dedica. sun comentaricie tie esta' as- de dichos Eurticulos as puedan dispo- Jo. DIE, MAY par ejemplo, alcanz6 su nivel =4- liculada, golJcitada por el agent onasignindoaele un barrio rural a ca- cuarenta dias no as ha sacrincado mans IL .Asocisci6n Naclonal de In- nor pairs, el abastecimiento total de Is 0 ximo en Is. bolas. tie cerealea de cial Mario E. toche a nombre de '
do enumerador. Slendo ]as ba- 0=10311111 DZI i; Xlff LA 399LINIA panda en IA Habana, par 10 CURL dustriales do Cuba,. Sn el boletin que poblaci6n, durante-un pe rlcdo fijado Con Inotivo de Iia velebraoll6n dei Chicago, desde 1920. HeInaldo VaIdds Ainat. HRbans. .
rricis rurales de Is Rep fflca 984, y tomando en clients que Is matanze. ayer tarde eTrvi6 a todos Bus miem- de antemano, preferiblemente semes- Iri-inere, de maye, no sibritrin zaDia OKICA00 AM& log banoom de set& capital. Log analislas advierten que Eu- Vives (mares) Pam dixtinguir
habidndose dispNiesto que cada aol- diaria fuese de 500 reses, IlRbria un br4, desLrrolIR el terns, enunclado en tral a anualmente, si ello, fuere fee. esenciss, extractoo en Is clue 7 dodadyntimerador ill remanente tie 20.000 cabezas de go- Jos t rmlnos sigulentes: tible. El viernes resinudairim am a raps Puede softener sus complas
'I. ese acompatia- loneota In hors do lodon leap= en lea Estsdog Unitics, basinclose in nomenclature official sollcithda par
at M.3n .. .. ., .. ., .. 2571/. nado en favor de Is, produccift gL- La politics. do fiJaci6n de precious Una vez determiriRdo el extreme e LI agent OfiCiR1 Herminio Diu Ael
do ITO en lld illar on- ordlinariss. I en )as precious que rigen actualIt r", Jullo .. .. .. . . 32h% naderR. 81 a'esto se aflad" ijeron- mAximos a los articulas de comerclo,' Wior, Be fiJarAn. conjuntemente con 4Tlampoco abrir& go 016n de con, Valle a nombre de Vives y oompsJoe a rpcia oue en eltrabajo do enu- Septle;rThr" .. .. .. .. .. 21li% que en el Altimo mflo no so be reall- Incorporads. a )a le&laci6n do c ue deben ven- mente, solamente en dog formals fUL, Hablana.. .,
ineraci6n asi lea precious mAximos a q tratselones Is Beim de La Babsiitieron uttlizados 1968 zado matenza en forms. normal Ins lodes lois poises con inotivo de 11 gue' derae !B81 ; artfeulos per"' log comor. ruk,.debida a Is falita, de transvw- glendo 6stas Ing aiguientes:
, consi- n AY06 (111100CL) pars. distinguir *ohm ,
I Vilembros del Ejftcito. St se ,, Enr. .. ., .. ,. .. existenclas de ganado indlacu6ble- rra, ha.fracasado ruldcallmente, eX- CiRnW m noristRa, los racionamientos teL 11
ders que las planillas me ent an Mar%. .. .. .. :.. :. :: : : mente han meJorado mucho. cepto &case on Inglaterra. I Primersariente, si as is hacen Ll en la clase 84 de I& nomenWatUm
reff Mayo .. .. serrialWeg,"quincenales a mensuales Igushoente pernmaneceirin verm- continent 'nuevoa empr6stitog, 0 aficial solicitada par el &Mte official
lea goldadoa enumersidorea RI El plan tie 2 par 1, coma se le he IA adopci6n tie semejnnte politics que coda cludadano a Jefe de fa- dos otros congrom : no" de J. Garcia ord6flet a nombre de Le- .
No del pesto correffpcindlente, M A I Z dado en Ilamar, frReasark Inmedlata- require una, aerie tie conditions es- 16 - Segunds, a base de sumentar lea
mills tiene derecho a adquirix, prove- ests.isiapitalf a excope do as ca- cheria- Nacional 8, A. He,
Ms, 'o .. .. - . . 157% mente, en opintim de los; expends- specials 3, de medidam complements- ,NA.ndoseles de lea tatjetu de apro- sas corredman la a hillost di- exportacianes europeas he Nor- "nquien dispose de tin plate de 15 Julio .. .. . .. . . . 154 dares de came. riss, sin lea culales, au resultado 16- vixionamlento correspondents, y fi* tectoo con Ins E : =d. log Zags" team6rics, con Is. cual lo'clapalses Sella Atul (mares) pars, dim g"
. dies Para inspeecianor It labor res- Mayo .. .. .. .. .. .. .. 146 UNICA SOLUCION I tiene que ser, neceaftriatnente, el Jando el Willer deride deberin adqui- UnIdoo. L I L I del vieJo mundo as Lrbitrtrkn In lech, I Integra en ]a close 34 de Is no-
lizads visitando lea fincas ya enu- Yrap., y aus consectienclaa. I trienc aturs, official solicited& al
mersdaus y comprobando Is, certeza A V E N A Lax seAdiTea Calvo y Cssugo tell- noess para. Is m MuY Pe* rir tales articulcia. I cantidad suflefente de divisas nor- agent official J. Garcia Ord rl I
May. .. .. .. .. .. .. .. 8674 1 ayor ,parts de Is po,tie 1L informaclim contenida. en lea Julln . .. .. .. .. .. rihndom a In possible soluci6n del pro- I I Lo quo antecede p'realli5one itria or- I I teamericansai Para potter ,hacer nombre de Ijecheris NacIoiW:&- A. ,
blacl6n. ganizaci6n en Is cual deberikn estar frefite a s1US adquisiaories. Habana. 1,
11 plaxillIsts, sidvierteie quo I& coope- SepElenibr. .. . .. .. : .. "'2 ble a., manifestaron que a6lo hay dos En printer lugar. rpzones de LIta Sir denominaci6n (mares) pars, :
- i forrnas de resolverla: la printers, de- convenlencia, nacjo al, que tod6 el Inscriptos todus Jos productores e Ina- cias suletas a racronamlento y a pre- Esto se considers. coma ciert,
racl6n ofrecids, par el EJkrcito pa- )ITtILdaires do los artAculoa -sujetoa a. cias maxims, alno. par at equivsken- slempre quo log cr6ditos aeon ads- distinguir bicarbonate de soda -y sal:
aretando.la libre contratacl6n, y I& pueblo comprenda, deMn constituli P" soda en I& clam 6 de I* nomentlatu- .
a inedida. racignamiento y. a f1jaci6n, do pre- -te cle Jos cupones quo hLyLn recibldo lantados, YL ma, par el Gobierno M OficiLl
rL IL realizacidin del censo ha sido SERA MAS BAJA LA COSECHA segunds, aplicando In regla cuart la base quo Justifique la cios miximos, aal como t9doa Ica oo- de aus cliontes. solicitads, par el Lgenteotimimente impartantisima. tanto de In Resolucl6n nilmero 7 'do Is Donde no exIstan fundamen'tos ex- mereJantem. minori3tas que se dedi- Si no as observLn lei normEA an_ nortesmericanor, par sua sten iRs, cial J. Garcia Ord6nez k nombre de .
: mia cuanto que se he extendido L extinguida ORPA. vaordinaricis que aconseJen In adop; quen.a vender al paodco, losreferldos terlores con eaerupulow cola, y sin a par el benco Intemacionalccu- Churchill and Dwight Co. Inc. IL U.
a otroftvarios extremes ademiks de IMPORTARAN GANADO dim de Is politics de flj ocift Ae pre- renglones, ya que debe ser ob)igaci6n prlvileg.;,,a irritants, I& Politics, de yes fondox provionen en gu mayo- tie Am4rics.
Jos enumoradoa. WASHINGTON, abril 20; (VnIted). En el Ministerlo de Comerclo se cios mAxImos pars, ]as articuloa de indeclinable de ]as oflIci I asi die regu, iijaci6n tie precias miliximos y lo. do ria tie log Estados Unido6. Mueble.&I.edn (marea) JIM die=Home extendido, tin tanto en 10 -El department tie Agriclulturs, Ill- Ir.form6- de que alturics importado- comercio, tal politics debe ser re- lacl6n tie precious y abastecitillentaii abastecimlento a liL poblacl6n, froca- gul" Juegos de sale, Juegoa de come, que dejo expueato antes de entrar form& que lea perspectives de Is 00- res tiene el prop6sito do trRer- Im- char#da. I determiner lea cant1dadea que perI67 sarin ruidosament;4 Mlentrag tanto, dlcen Jos analls. Isis, Is Europa Occidental puede dor etc. en I& close 25 tie In nomensechs de algoddn en Brasil son, en portantes cantidades de qualado de Cash'& me litgue a is oonclusibn tie dicamente m han de ehtregar los Ei en tendido, dome luego, que esaa Ilegar a souvenir sus necesidades claturs. official solicitads, par el affellI on Is. cue-stift L quo se reflere el clerto grado, mis pequeh" tie lo que paLge-s contra y suramerlennos, al que ea indispensable is fijaci6n tie productores e Importadores R Cr 00- medidas, diCtRdas par Is necesidad, to ofirial Jos6 Gutitrrez Ptres: a nomencabexamlento de este &Aiculo A as lialihi. calculado anteriormente, pe- cual as le aplicar& sabre el precto preclos mAximca, debe detarminarse par al misma a base tie egfuerzO bre de Enrique Ledin de Vera, He,
. fin de que el lector pueds, sprecinr to log primeron cilculofi .sabre ]a co- del mercado de origin, In regla cuar- primer cuikles son Ion merciantes. detallistes ps.ra, el abaste- deben desapsre er irunedistamenLe propio y de una modernizacift do
articulos quo cimiento tie sus clielltes'habituales. que lea circuristancias sal ]a aconse- bana.
juzgar par at mlapno Is. valldez secha Lrgentins. no scusan varlaci6n in de Is. Resolucl6n 7, que eatablece hLn.de ser objeto do em trRtamiento. Mioepto en 1L primer. venta, lows Jen, liberando tie todit trabs, of sus industries, Trifacto (mares) pars diatin
del coma. El concept que se he te- con lea vaticinados previom. Dice que an 10 par clento de utilidad Para Determinado, ege extreme, di ca- Iclal
Inido en 6ste de lo que debe enten- roclentes cAlculoa onciales hen si- log mayoristas y un 20 por ciento pital importancis. plara.el #xito de lit detallistas no podrAn obtener de log aquitlics articulos sabre log cusles Hacen ver por otra Parte, que products farmacduticos en Is. IV. ,
derse par fine& rilistics, es el adap- tuado ]a cosecha tie 1948-47, del Bra- Para log detalWtas. media, debe investigpirso XcucjO4&_ production a ImportAdores merean. exists IIL aegurldad de un pleno abaa- con Is, fait& tie invergiones, 6 tie la nomenclature official solici- .
ail en tin 1.057,1300 bales, Pero RIgu- I tecirniento. alas par concept gILna.n- tada Par el Write official Josk Gu- ,
$ado internaclonalmente pars cen- nos cililculos privadoe vaticinall que I I I Se"r una lines Is conducts, di- transported maritimos procedentes tldrrez Perot; a nornbre do LLfaye
im de esta close, a sea, parcels, a son de 920,000. ferente a Is que dejamos expueata, Chemical Company S. A. Habana.
I del extranjero, log padres europeos Sulfadital (mares) Para distincruir
Jote de tie'rm que m explode coma Be esperL que Is, coaseche, de llgO- ,. I I I .. I lq .. I. I ea ddmostracidn evidence de JrCRPACI- tendrin que, defender mU' que atlimidad agricols, blen directameMe dim en 1947, Ilegue s 465,000 bLIRS en I dad o do main fe. I products farmactutivos en It 6
per su propletarlo, o par un admA- comparacift con 402,000 en el afto I La ftjaci6n de precicis miximos, nunce, de Ins exportacioner, tie or- 6 de In nomenclature oficW scilict-
inistrader, arrendstarto, subarrenda- Paftdo Y 434,00() en 1945. Sin ember- I % sin deberminar 19A normal del abute- tictlJOS nisnuffIcturados, con objeto tado par el agent alielal, Jose Gu- t t
go, este ligero sumento no guard I I ciniiento de todL I& poblacl6n, me- de Potter pagar asi Ina grades im- ti6rrez Pdrez it nombre del Dr. Car, taric, apareerib o sprecaristap. rellacl6n con cl. sumento del 17 poll ", I I dtante Is diatribuci6n Justa y equitR- portaciones qua necesitan. Jos Ramirez Habana. I .
I Lea, 4*tqo necogidos ,sabre cad& clento de Ias tierrvie dedicadasi &I 0__-'_ ; _. tiva. de Jos; products, es crear tin Sin embargo, con la p rdida de Plarik (mares) pars distinguir ..
fillies b4h 'sIdO -7 LinPI110L L+s cultivo tie algod6n lo cual JndtCL un ,:" priviletto irrittrite en favor de Ina production farmacdutioos en Is close
'pl-71111111 1URdU en I& enumeracift pobre renchinikento de la tierra. I .1 .,. I clam puctientes, y contrarle, A Jos fi- mercadge do exportacibn en Is Eu- 8 de Is nomenclature ofJc1aJ sollicita.
-1 i , Intel tutelares que todo goblerno rea- raps. Central y Oriental, agregado dR par el agents ofici&l Joa6 Guttili- '.
contain de 12 capitulofi: ... potisable debe ejercer en beneficio de IL las-condiciones ca6ticas que pre- rTe alos
I.-Descripcift de Iia fine&. DOM DE CUBA I'll, I I todu Ins clam que integral In socie- valecen en I& actualidad en Ale- mirez Habana. .
. IT.-Clam de tenencla. I I dad, ain pretericiones odicislas, mils mania, hacen Is tarea Para lea pal- Noxa Radical (marca) Pam distin-
III.-Personas que trabaJan, an NEW TORK, abril 29. (Per el hilu CARIBE DE LAA M ... . I cenittrables atin cus.ndo de lea closes a" orientals indefirlidamente mdz guir production; Inkriliac6liticos en la
I& fine& y total de sue dos director de Luis Mosidoma 3- cf.)-La, I humildes as trata. dificill. close 6 de I& nomenclature, OfiCiQ so- ,
y Jorinsles pagadoz. cotizaelones at sierra do hay, fueron El control tie log precicia. en Ili for- licitado Par el agents official Joao
. Be hace ver, par otra parts que Guti6rrez P6rez a nombirt de Dr.
rv.-Distribuci6n de laus Areas Ian .Ixulenten; Comp. Vend. 11 me lue as practices. entre nosotroa. log experiments que se estftn Ile- Carlos Ramirez, Haba.ns,
de scuerdo con au use. O NFORTABLES ores la bolsa negra, invite a liLr rea.
V.-Ares cultivada con rieffa. RAPIDAS, SEGURAS, N I l I Iiaaci6 de tods. suerte de ape acio- vando a cabo sabre la nacionaliza- Ufeluoy (ragrea) renovaci6n certjCuba Nor By 54% 1942 %7 6.1 I ., 1. I I ., ,L I i ties delictuossa, retards, @I regreso R cl6n de muchaa Indurtring, asi oo- tificado 51,665, Pam distinguir Jab6n
VI.-Ares, cultivads. con el sin- Cuba No;-,Ry 65V I RUT. 1 4A 1 1. 1. .. I Is normalidad productive, robustece mo Is legialact6n social, no garsn- corriente Para lavar en Is close 4
Veo de fertilizantes. Cuba Be I oad 952 I a 1 % - __ I y prolongia 1@6 Inflacidin, quebrRnta el tizan el ixitc. par desalentar IRS de la nomenclature. official solicitado,
VII.-Puentes de energia, MIL- Cub. Railroad 5% RCT. 36 28 j reapeto, do que urgidos estamoa, tie inversions tanto dorrAsticas Como par el agent official Pablo J. OilCuba Railroad 74% RCT. 43% 4h I I cial a nombre de Lever Brothers
quinarls, Agricola y medics Rep. do Cubs. 4% % 1949. 00 % Wo I nuestras leyes, siembra, el caos y Is extrinjeras. Company S. A. E. U. de America.
L Rep. de Cuba. 44% 1977. 1 1 .. Indiscipline social. Par ]a pronto, opinan Ins analismeckniocis do transported. .13% 15 1tr, Mi'miii Lifeduoy ,mares) rencivacift Corti. nele en el Caribe ei En Inglaterra, dalcal pals en el tas que Europa. necesitariL de una f"do 51,665, Para diatin Jabones
VM.-Vise de comunicaci6n. Rep. de CubR ;1r, 1449_. 102 % NAIIANA I - mundo, que. nosotras sepanice, en clue _._ _+ij-4 ,4. .,+J-fl- ,-f- _-_- -_ _,__.. .. ..... 9 It 2 __ ___ - Cuba. Ian Antillsts Inglesse V V.r. ,_ __
DIARIO Dit LA-MARINA. MIERCOLES, 30 DE ABRIL DE 1947 PAGINA vBKrffW
ECONOMIC NATIONAL YEXTRANJERA
ESPERASEQUE LA RECAUDACION TERRENO VENDIDO FORRESTAL DICE SE OPONEN LOS INDUSTRIALS
DE LA ADUANA EXCEDA'DURANTE EN LA CANITIDAD F BOLSA DE LA HABAEA:: ] QUE MEJORO L,4 A QUE SE CREE NUEVA INDUSTRIAL
(CorrIZACION AL CIRRJRZ DR AYER),
EL MES ACTUAL DE 8 7 000,t,000 DE, 2 0 MIL PESOS CRISIS MUNDIAL AL AMPARO DEL DE(TETO 2144
OOVMACZON 4111710IL&T.
Canip, Vend.
I-W importaciones del dia 23 se elevaron a 15.102,240 Adquieren una CASA por 6 suma ABRIL 21 IDE 1947 4 n 4 P., Acepta que an una tares. do-, Aseveran qua es una industrial qu, hace afi(,% So dsarrolla an
kilogramost. Una reunifin parar resolver el caso del vapor de' $8,000 en Arroyo Apollo. r, PI r'n arcleon cioncs lograr Cuba. La As i en el ( rimitti dz Is Cimara dr
Como. V-nd. enormes proper ociacion ingresar
Florida. ktnnenta el n6mero de personas qua 'an a vacunarse Ventaff de Callas y de terrenos Bonom Ohilma,:10non Porlft P.r 100
362 el retorno a Is. normalidad Comerclo Internacional. Eifludiari Is [_ y &I AZW. Acueri:6
Rep dbi I ra tie C uba; Nl-m, FAhrIr^ do Hie- xnit# KierwiNn blerpr Indiatria. nuieva. &I RmUNA CASA EN ARROYO APOL40 1906 (Deuda Int) . 116 In, i8enofirlarlap) . 1 (10 li 16h WASHINGTON. &bell 20. (United). CelobM sealtn PI c co m o
MAS NOIICIAS DEL PUERTO DE LA HABANA RN OCPO MM PESOS 1909-1949 . . . 102 HAnen T rrltorlal 16 -El secrettarto de Ia Marina, JLrAt& de )It -AAocIAcI6n Nacionx! de [- part) dot fjo,.rpto numern 2144 die 194A
Par Is sums, de ocho roll -pactis ful! '1914-1949 (Morgan) 102 Be art, Territorial (Pro.fr. V. Forrestal, at hablar ante It Trigif- dustrialeA dr Cuba, 1Ajo Ia P(PA4 UnR plal)La par% imprimir papal I
D18 ICIONES ADUANALES UN AOTA DE PROLEU7IR B ,nt.x I . . . ts. Convenci6n Antial de Is &.net& del doctor Alfredo GonZIOO71 hacl r PnvRx" do Pop,). PredMtn2r12 = r El trupasads. par el sefor Agustin del 1$23-19hl (Morgan)
admunptrador de I&, capitin del yate Carmisc, de Cglvo & favor de Maria y Prank J, a P. 1910-1946 a... TO r,*It.ri.1 (Be,.-.. I'M 'In log V'fioL; do Ol pupl d#Ir'llophane Imprew 7
",f = 21. del Comerclo de )as Estadoa Mu6ft y con aliutnria d,
Musing de La Habana. aeftor Ilkicar- benders. extranjers, Re persorai, ayer Lanloh, unit cams, tie on& sols plan- 1937-1977 115% 116 flarl..) . . I rej Proncibco G6mrz Dlay. Eme!erio, rartwiton o bo a", d- Papal PftPwrlSinchit Alfonso, Ia ownunjc6 syer ante el capitAn del Puertili de Ls Ha- 1141-1965 . . . 11 ol/, II, F. 1'. r."..IId.d.. tie ('a. Unldos, dijo qua Into perApectlYLA de M r.r. dom con cierre horm#t", at COM tk
ladliellio y allotment con frente a 1 0 -,i Paz an su mundo hablan -m d T. Padr6n, Carlots Quirch AbPI
Obligarionex Ora can 7 cu- r tar
sull, subordirutdos, a last fines de beam cornandante Luis Pernindets all- lie Santa Amelia, an Arroyc algo- demak qua 1404 Estadod "'Alld. Lre, Cizar Gonztbtz, Joranciatxi Prie acorde (jixjrierjw 1.
Au cOnOcioldell2to Y cumplifindento IRS pervialle, para levanter at acta, de Apolo. pollen . . . U.
Oblignitlon- Ora con HE~. Ill.'t'le I'tilill.. comenzaron R seguir If curno mik to. Jorge MrDonRld Diem F Virr.t K In referlda tridustria ICA LoPoefickA
sigifientes disocialcionqz, contenidals protittita. de ritual an eatos casom, La expresads, ca3a, dene 3u cons' to P. 9% . . 7Z -ji 7 41,1, reallstica en relaclon In )ad stsuritca, Alejandro Molina Jw* L CotOrvio del decreto n6amro 2144 de Im. 73
alit'lalieircularels qua all effect reml- con motive de haber terildo qua Tea- lirticei6n an un terreno q pollen Rafael G6rrNoz m rrxrio, 1,1k, Marb;, qiw Ia miy.ma so oirr
enton t, co ue inide trelf- Contra A.turlano. 19'52- He ....... mundialea.
U6 a eas ofichins fiscal Is Direcciflin lizar unis arributcla fortoosa a nuestro el vain cin metrad adradoo. I"i halt lartiom aA'A 7 no Puede amil
Clene.93 . . . 40 lit Dijo PDfirtstal: Ahors. I compren- do y actuando d, Alf,,-J,, de
de Adtanas: Puerto. VENTA DE UNA PAR Cu.LA Banco errltorial Merle B, H-... demos qua at restablecer a norms- 0. Qeberw. I fo-.iderada conto nueva.
Circular n0im fro 58 qua &a refiere Hizo. co-star dicho marine, segfin La Senora. Maria T. Veru Ia van- (No moratorladAB) . 91 100 P. Of .. . . 2 lidad entre Jos hombrem de ante mun- Estudiada IN, moi:ritud for (ibida para for
a voida de liangostaff, IRrigostincis, fulmos Wormadcls. qua, naveltabs, IL6 a Is mieficirs Maria L. Diaz, un Banco Territorial Serf* B, H-A.. 1,,I.rtric R.11-y ,mor part* del Gom!-#
do as uns. tares. da enormes proper uns. firma de ota plaza paro. National do Camara de Comerclo
y1majarrals,:ue habiendo de Jacksonville a PuertoRlco. y qua berrento con frente a Ii calle Paz. 1944-1966 . . . 75 Co.. P. (0.1o) 1,4 1 clones-.
dim 22 uld- par deficiencies advertidas an at ti- Lim. parcel, de reference tiene una Banco Territorial Berle C, rni- :.1 bernscional y ne &cOrd6 bolicitar of
are Junoo pr6- m6n se Vill, obllgadO a variar au rum- cabida superficial de treacienticla cin- (No moratortadam) IT.W.. go El secretariat de Ia Marina defen. NOTAS SOBRE EL MERCADO -In
rlrnoi cuentis y am method cuadradols. Ga. 1904-IOS4 . TIfiflirn. P . . . . I!, di6 lit -Doctrina de Truman- sober rlrro o de Ia ln ,tltuclft en 41eho
bo par& ventr a La HabarlsC 5 Vectric (Con-o- . . . Ia ayud& a Jos palself aceneticlos. It Pea, CI)MIt.k.
Circular nilmero 62 mediate Ia Dicha embareaef6n saII6 ayer par La senior Diaz hizo Ia adqui ii6n HAN' n- DE TRIGO, MAIZ Y AVENA El srhor C#..Pr Oonzil" dih cuenrsil se transcribe, Is Molticift nd- I& tarde, regresando MI Puerto horns r laclorutdill, a base de I& cantidad de lidadon) . . . 50 Prirnpra. PApplera CijVP- Niones external, y manifest4i I. I. Ia do Ins trabajos qtw viene realizan,.a HavArs. Electric (Deben- he . . . . actitud de log Estacloa Unidon an EN LA BOLSA IDE CHICAGO'
mero 319 del Ministerial de Comer- despu&. ran mil qUirtlentaii Veinte pesos, lurem (1926-19.',1) A 414 Cuba InduatriRl y comor. cuanto it Is contencl6n del comunla- do It. connisl6n dpAignada para ges& rr Is. qua &utoriza a distintas FROTESTAS y REICURSOS OTRO TERRENO VENDMC 3dtl.cado tie Abasto Y Con- -lot . . . . 1110 1115 mb an el Cereano Oriente eati JU3- ioriRr lit derotacl6n do log Imputegtria
!3,A Runen Onntinentmi Aire- CHICAGO Rbril 29. Per el -untuarlor. y el Cormt# qued6 deb,.1111 sudel Para importer aoeitles y MI sellor-Jolid Calzado rAquiri6 de Murrill. la. Hip. .. tificadS, debido R qua las Nacioned 1) 1 In lie i
In Mendoza y Compallim, uns parcels Parielera Cubars. 14,,rio R, ri-nn . . dptmente enteradn
trLus vegetales 91 amparo, del de- UnidaA carteen d fuerzits militarall LUIS MEND07A Y CIA Desputs :
ZI director Administrador de 1011 1 a 1 So &rArd6 inviLar &I mehor Pedro
creto I 924 del aAo 1946. Aduana de La Habana, aefior Eduar- ocin frente a ]a calle Matanzas y una 1.122-1944 . . . Nnrlh,.Arrier, Sugar Corn- v econ0micais pars. haCCT&C cArgo de del cierre a rr el senumlenLa, Machado y Ortega dliegadc, del M.ito Till. do Sincheis Alfonso. resolvI6 ayer nu- cabida superficial de dowJentog cin. Tel6fnnon, (Debenture.), pRn,,
63, 4" transcribe el decre -1965 ,at. xaI., Aral- ... r- esa tare&. ippmann ers Trits bien baji,.a, ti& ado on! Msterio dr. Agriculture en Europe, it
nwo M Publicatio, an Is, Gadeta Ofl- marwas expedlentes, inicisdos a vir- cuenta metro, par, Ix surna, de mil 194h . . ZA . . . 10 i9l columnist Wolter L:
tud de protests presentaidas contra currents. y cinco pesos, treints, y cin- UnIdom 1906, (ill-rediml- a pRjR_ I& creencia. apc aca por In fie- In, Dr6xima sesl6n de Ia Junta DiCIA] an el mes de malrzo del aho an bles)' . . . . 22 Central sent. Catalina quier. tamlattri hito Uso do 11 jo qua tuLclon posterior o recienbe de Joe; re five
cutirso, autorizando fill I. C. X Cafe aforos, hablendo cleclaxedc, sin lugar oct centavos. Axucarera Ctapedox, A..tt.0 Viretal a' rl C- 90 100 bra ante dicha oonvenci6n, III tir & mercadoa, que, rLo se ha cOmpleLadc, Agimismo A, acord6 que por el decomprair hasta 300,000 qq., de g de ellas. TantbiAn dispuso qua seen ADQUIERE UNA CASA POR 17 i 2 27 rinero, . .: Joe Estacicis Unidos deben -Tests
con Is, exenA6n de derechas a elevadofi Rl Centro Superior del ra- 3,500.00 11-193? . . . A-It- Ei C partarnento I"al de :a Asodsc:16n se
Not-tit Arner. Sugar Corn- Ia expansion del imperiO, 30VIAtIOO- )a liquiclacient de lag comrauo que
__ sgrega: Nosotrog debemoa insistir existent I haga un estudia do I& ley del africt.
Impluestos qua se mencionarl ein I& mo de Aduanas, 11 Recursois, y par Ill- LL seficim Emms. Quesada, adquiri Id size. El malz de inaya
6 pal-y Lit V dAndamse cuenta con el mismo an
aludids, disposicidin del ejecutivo cle Urno qua se proceed &I IngresRa an par Ia sums. tie tres mil quinientos Central Allanta. CAIRO~. 'A m 5 2 en Ili retiracia, del PItircitAo roJo a mull ayer IIeg6 a baiar a 14-3s del nfvel pr6i0ma sesl6n.
]it Naellin. firma de loss derechom deducidos a pesos, Una casa. de una sale plants, 1416-1949 . - -_ 20 ill, Fill, IrGilleres. Para dellemos acompailar
Ia declaracidn a corbsurno rifinforo ladrilto y Rzotea, con frente Z Ia ell- onalpalliu Azuenr- .1 -8 . MAXIMO a qUt lIC90 haCe Unit brmmCIrcular ndmero 66 prorrogando esta. insistencia. que es COMOSR, Pa* ,It
hasta at dis, 30 de septlembre at tdr- M676. lie Matanzas. -1 (Ilt I-ltare-) 1935- 1,10ted lIgrosm y dill con ocindiclones de y of at Julio it 11-34 crimavog.
UN CADAVER La venta de este lnmueble Ia hizip 1936 . . . . 45 .1-,, t)pe,.d- ll Palta ver hasta que puntu se hm LOS MEJORES PAM
mind fiJacto an at pirrato segundo
Inciact A), apartado 2do. del articulo El Ministerio de SRIubridad, ha Ell eUaefllor Jost Calzado. . . . 4 T, Paz claral; y tangibles descuntado el camblu habido tit I
VrI, del decrebo 643 de 1946 tal co. rigicto una comunicacift a log run- X TERRENO EN VEINTE MIL entrega. 100% LANA
worlds.) Ituaclon. El inait do
flan- Papilar Mi I ni, FIRMES LAS Illats, estlivo NO]) inks 1 0 que
PESOS SEGUNDA FERIA f j( 3 E4tantbres Gallardinalt
mo fut modfflcado par at decretq,61onstricls del Puerto de, La Habana, El Aeflor Francisco Arias Mindez central V.1t. .1 a
141 del mijinto aflo. cindoles. cuenta haber zutorizado el vendi6 at sailor Josk Palmax Elor, a tuturom put.% IRA, prmas son de 3
embakue, con destiny a JOS Estadc's a pan . . . Rayones
Circular inflimero 67 declarando in m- un terreno qua mide selacientina vein- INTERNACIONAL Aluciir.rx. -'e-vrd-, ACCIONES EN '1 4 cent.a;ra, incrios do in que ef-Rn el
Austria nUCvR a Ia.% effects del de- Unicicis de ArntricR. del cadaver d tinueve metros cusdradols, par I& su- 2 a* :un,,., pasado 'Como. At cede frecuen- LA MAN GRANDE 9115LECC10.4
oretio 2,144 do 1945 a I& entidad cle ran de veinte mil pesos. 'IA. Azu!-Rrerx. NUEVA ement, los mbar(adlores del trite- Tambitin Lodes ItAn Upon de pollits
'a') M
nominado tProductos de AlRmbres Neire, quien fallecid an Ia calle Tro- 86 trata de Ia parcels mituada a Cornunrl) rinr y Ins prnductorps estaban in- expecialmente adecusallos parst
D E ILUMINACION l'IAlnr I ORK are M N t Ans
cadero nilmero 53 a COnsecuentaim Is, calzads, de Cristina, entre Sin R&- f-fa AmucarprA verl vn- ropa do major.
de un colapso -cardiaco y hemorrs- m6n y los Perrocarriles Unities. Tendri iug&r en ChiCago en I Camxgtl, tie rah- Is', 1 La Brilita de Vaiores abriES trancluiloA por IR v.olenta baja,,en Ia& S C
In
70 Suspender el oobto de imilues- gia cerebral. precico; y RIKunsA do Ia% ramm re- S. BECKENSTEIN, Inc.
tae y derfachiss strancelarice a Ia qua EN TRES MIT, PESOS de este "' r I irregu 1, orchm,
r1pAMIn. Azu-r- Vi- on
me itiflere el decreto ntimero 643 de RL CABO DEL VAPOR FLORIDA La seftora Maria Castillo Castro el mes de noViembre ann. . . lar a causa de las cepLorax do Importancia informaenin 126 Orchard U fit, New York
", de marzo de 1947, Sabre Imports- Dirigentes obreros portuarica, y el a4quJri6 del sellior Juan Oliva Ruiz, Control F.rmlta 33 41 -rt" del Interior eran IAA
el6n do 2 maquinarias con destiny a agents general an Lit. Habana de I& par Ia sunus de tres mil pesos, is, ca- afio. Invitan a Cuba. Datol, ("I. C Ilion. i. A ix_ declaraciones de H. Truman Effie ISLA Oil An m U. 9. A.
Is& Escuelas tPatillina Alsina compaiiia, armaclora, del vapor Fiat- a& de uns, sola plant, ladrillo y azo- troin .
'16 . . . . 7 911 maYores habida.- or, muchn tiernpo.. Sirvante comunlemrse eon nos.
1, y mPO_ i roo Interump- CHICAGO JOURNAL OF COMMER- otroo an InglAs.
Ilthenics, de Matanzits.. adquiriclas ricia, se.reunleron ayer an I& AdUL- tea, situada con frente a IR calle San En Ia CALmELra de Comere4o de Ill Expt-esn I ,, 14. NEW YORK. abril 29. (Par Elme
par el Ministerial de Educac16n. Iscil5in' con Jdsi, an Ia Vlbora. aepdblica cle Cuba se ha recibido line Ore.. . I CE.
na de La Habana, an re comurdeac16il del c0drusejer, came,- N.uyn Di-1111hit: 0- l -- C. Walzer.. corresponisal de Is. United
del vapor Florida, qua tiene El terrenot dandle aparece construids Ins 0-m'Al. I.iI.xAri- a, Press).-Las accioncs scusaron un toCial de Ia Embajada de too Estat no mks firme poco antes del viorre
La Habana I& case de reference. tielle Una
priunciads Sill salicia. de it qua me Infor- bajL &I refterar ei
EL AfA TERIA L arm mahana din primer da Mayo. tensit5n superficial der jwLenta metroF UnIdos at, Cuba, all 11 recibid "'op, tit. ti ri, if, desptl&s de unal
feclia en qua estard, inactive nueslro coadraciumi. nia acercu de baberse a on 1, ;Iuh.n. 11 ..... .,_ preiiidtnte Truman su pettel6n pirn
Puerto debido al Din del Trabajo. dicha Embajada una comunicacit'in Cll op hla qLw loll preclos serin rebajacloh.
SOBRANTE'DE Es possible qua cliche buque pueds LA ZAFRA clando It collocer ge Ia Segundst Fr- Cuba . . .
Tin I ilternaclonal e ijurninacl6n tel:- t,,.a--iPra Xx-,wil IA Holsa de VRIGres abrl6 irregWity
recibir inallinna par Ia tarde & los L08 ocho Centrales qua han fins- dri effect an Chicago, en novicinbre it ..... -) . . . . 2 1 y bAJ 3e mairfLuvo )a primer horn
LA GUERRA pasajeros, Para ell cuanta a Ia horn lizacto Ins laborers de lit y Cuando me ley6 el dlscurso tie Till- V A P O R
Salida del ITILS111110, tal VeR sea an Prese"Ift z&- del corriente afio, lit Cimara de Comerclo tie Jos
Ira son El N169M, Habana, Santa Inall
las primers horas 'tie ]a madrugada Isabel Zaza, Siboney, Dos Amigos y Este evento-dice IR Cimara-. de I ...... 1.
For Theodore Knellow -ran lmportRncia Para IRS personas I"'. It p., F-stados Untricis, Ias cotizaciones ba
Corresponsal dial INS del dia 2. piles ]as obrercs. no labora- Rio 6auto. En Agriculture tambidin on firms interesada., an at negocio de Jaron fracclones, hasta mis tie till
lkn hasta IRS 12 de Ia noche del me dj6 it concern qua hRsta el dia 22 equipas luminicos, ostarik PatrOcilIR- . . . . 4 Punta.
dia dos. del actual, JOS centrals an produc- del par lit National Electric manufa- "nl,,n 00 . . 2 -- Media harm Rntex del rierre Ing pie
(Propledad de interna*clonal News LAS IMPORTACIONES clan han envasisdo Ia canIld de r1rinierR 1"Ap.1". dol; reaccionRron, arfulando cast en F L 0 R ,:1 D A
portaciones realizadas du- ad turers Association, qua emtj extending. (-'#fl"IAF
Servilse. Probiblds Is reproduc- Las im 27.842.754 accis do Lzilear do. mut totalidad Ins hajos gufriclas.
cidis parclal 0 total). rante el dim 28 de ins corrientes Rs- do urg, especial Lavitacift a todmis
cendI6 a Ia canticlad total de xquellas personas interesades en el Las obligacioneg estuvieron IrreguNUEVA YORK, fibril. (INS). 15.102,420 "as de mercanci egoclo qua resident an Joel Estaclas lares, 'eon aoca activiclad. T H E PENINSULAR & OCCIDENTAL
-Lu vents de material sobrLnte neral qua comprenden 6,0 Unidealt. Los titulca extranjeros majorarim
"d; I T A B A C 0 1 )RES J I estuvicion STEAMSHIP COMPANY avisa que Ia
de Ia guerre, han empezadr) a re- kilos de gLrbanzos. 66-606 LL Cimars de Comercia Cubana, evemente. Log cereals
flejar su effect adverse. sabre mu- LOS MANMESTOS uente can ]a peticl6n qua se !a Irreg-ulares y at a1god6n en bRja.
chain sectors de Ia vida econ6mi- Los Maniflestas registraclas Par JOS hace de difundir Ia poticia y de ex- I-oo especuladores an Ian preferl- Be oper6 en 940,000 accionea y o'.1 salida del Vapor FLORIDA sefialada
elk de lots Estedials Unidog. funcionaricis cle Ia Aduana an at die Se viene Cementandc, an el mere&- tender Ia invitaci6n a Jos miernbros ell Consolida- $3.790.000 boron.
Ayer son los siguientes: 764 VA_ do local de tabaco an rams, Ia pace di dicha inatituci6n qua pudieran as- Its, de Jos Ferrocavril para el dia 19 de mayo ha sido adelanL& Industries. qua mits ha sufrl- par 13 garland-, procedente de Ba-l- activiclad ciessirrollacia hasta, el mo tar interested ell J;, misma. 10 P-ik d am de Cuba, volvieron eyer Ill merlocal tie valores. Reanudmiroll
mento, par Ins firms qua suminui- dando it collOCer R Jos efeCt0A 'Onhl- parm, ser mail Ox"OuN, 11TO DE IA PLATA
do basis Ia fecha con estas vents, timoreubajo el mando del capitAn M. tran Ia materials prima a los labri- guientes. as Ia manufacture de herralmlent8s, A. Maxey, an lastre. cailleti tie los QqLadoll Unidw, elipe- despll g tic, dos 0 Irex dims, a .:e %A- AL CIERRE DEAYER tada para hoy, mi6rcoles 30 -de abril a
par rzz6n de qua at Goblerno no]'- "65 yate PelicAn IT hajo el mando las 7 P.M., debido al recess en
teamericano ha ofrecido Para %it del caPILAD G. Grant MasOl I E Le a los; manufacturerom de NOR ding -para Ila incurrip no-sol 11,0h as labo- i
Y Jos collientRrioR se basalt ell itle-Xactillid- e obsel. var In I.Cvent& un total de quinientos MI- lastre. 1risru COTIZACION DEL BA14CO
Ilones de ddlares. a un preclo in- 766 vapor inexicano Presiderite MR. a. 1.c en Jos dos afacis anteriorem, CHIFLARON AL M. Ltiacitin de e,,a emisl(In ell el iicr- JACINTO PED1111080
ferior al Ellie Re expended en el dtros-, procedente de Houston y Got- c6&.Suf an Ids tres altimois afio8. Ia Re- cado de New Yovk. Em Ia J"Allflell- res obreras a que oblige Ia "Fiesta del
lmarito I ropraclora IW mks pronta, 16n, a julcio ritlestio, del
mercado que flucUia entre el 25 y vestan conduciendo un cargF Inas declsiva: gJban compranciat Ins DE SUBSISTENCIA frilento ell qua estuvie"On sl4killub Al rierre del mercado ayer, )a Trabajo".
el 35 par clento. seguncim CRPas Y lag prithersts caw dias, despoils de all Aettluci6n re Ia
'Puentes 'blen Jnformadas predl- w* LAS RECAUDACIONES nuevas, cle e3tR provincla de in pil- DE LA Go BRETAXA' rMana pamada. Ex to cierto quo n3er plain national fic cotizaba co- En los dias subsiguientes continii-ird
con qua AtclemiLs de las herramlen- I*A reca-ficlaclones ribleniclas par Ia I narefla, tan pronto llega an proce- compraron exam xehore, expeculad- los compradorttea a qua antes me. hace referen- denotes de )am ercogidas Ast JW 0 rep,,end nupatrn Mercado lorml, p.,r mo sigue:
cia, at Goblerno ofreceri Para ru Aduana de La Habana hatita el dim X' Las amas de ca5a estin ya me o e xux corredores, tresvirifles I desarroll&ndose normalmente el Itine.
I FZr,Rn Ins OhAervactores del merclsdo 11'64'0 de descuento, y is
menta a precics muy reducidos. 28 de los corrientes ascienden it R di- tsbaco art rFtmR, quienes RAR_ aclnnA Prtferldas do Ina m"tionl.,ume. de 66,526,13L07 an qua ins Causas qua se mjegan, en cansadat; de sufrir escasez y dox Con solidmeirm ce Cubit, A 19.1-2. vendedores a Ia par, en ope rario de Verano, con salidas del P I
milia de cinoo billions de d6lares un superivit de $2.550,340.22 comPa- mc, Justificaci6n cle lit indecision an de articulas de different clas", leis rAndola con In obtenicia ell Iguftl Pe- e! compeer esas classes. poictrian ad- privaciones de los. alimentOS Tambi6n elituvierrin Rcluando ell raclones de canle por cl bi- to de La Habana los jueves y dorningos
que estarin a disponfol6n de Jos riondo de tempo del mes dc &brLI del mitirse, comal funclamento at clechrim- nueRtro Mercado local He vRIOr" (InInterelfaclos Para medlaclos de eate aho 1948. me lit capacidad acluiesitiva de Ing fu- LONDRES. abril 28. 'INS).-L&S rante at din do Ayer log correrin r A flete americano.
affo y los; cuales serAn at resul- L& recauciRcion de ever. obscer-AM R adores de JOS Estadom Unidos, De manifestactonex antigubernamenta- que tienen en-denes ;' Eoruprsr !, a las 7 P.M.
tado de ]as reducclones qua hart mis de $271,000.00. Seglln reported qua no confirmarse ese factor, Ia depre- leis ocurridas hay an dos puntoff dits- Ll p&pel que, it preclom ficli-x, 1,,Jeel Gobierno nortearnericano a Ia,% recibirricis; an Ia Contaduria de I& Stan adWsitiva de IGS fumadr" del tintoe de Inglaterra, han servido Pa- den obtener del Expreso Alir,,o Ili- ACTUAICION DEL MERCADO priasuptlestos del Ejdrcito y Ia MI- Aduana, se vespers qua Ill recaudaci6n torcidal manufacturado en Ia grin ra, flamar ]a atencift &I hecho de teramericano. Ayer lograron earnrina. total del mes qua finalize hay pase reptiblica, lots fRCtore3 qua se Megan qua Its smaz de case britinicas as- Orar mil accione, de esa empress a DE ALGODON EN N. YORK
La competencla an las ventax; de de JOS state millions de pesos. i son pasajeron. tin ya bastiadas de soportar coca- 1.14, de tenedores que Efuler,!n deg- Para mas informed consulate su
herraralentas his sido tan f DOCUMENTS DURANTE EL DIA DE AYER
fIltimas fechas, que much uerte a Los documents ADUANALES RePrOducimos. en 10.9 tkrminos sin. seven en Is alimentac.16n y otras pri- hacerse (.e ese papel, "alincitle PA~
as relaclonados con jiticus firliatis expresado, Ia opl- vaciones linpupmm por el act:jal li-Kl- dida IlPs Ocahlone ran vents", fins Illpafiiu lie han Vista precisaclas a at Proceso recaudatorlo de Ia Aduaiia 1,1(on de Jos Ouseriadores dri ulerc& 'Ile" de tRittiterldiad., )eron aigunom vbservadures (lei NEW YORK, abril 211. tPor el hilu
redUcir sus producciotier, coil Ins Etc La, Habana, cursada durante el d3q de tabaeo ell Tanta fie rille ,rIvo como cado. Ona ventH dp doscien(a.9 lie Ile Luis Mendoza Y Cia.)--El mereadim 28 tie log corrielites sit pilt stra Re- Una de log Incidentes I
conaecuentes reducciones de per. .o- it las si- lira. escenarlo )a cludad de BiJitilLon. ell esax accioneA, me efevIkI6 MAE tuitte Ent 0 s e os I 1,itva vbeazj o, re.91011 tie liquiciacio
Suientes canticiades: Los Departa- donde centellarea tie mlembros de Ia It 13-8- iubo tin inomento ell
nod obrero. finentos de Vi. Lws. aforaron 2.78s de- A noscarce; nos corresponded Infor. que lag preclus biijitruri de go N M THE PENINSULAR & OCCIDENTAL
Los lideres de Ia industvill ma- claraciones it consurno y quedaru Mar, que ya pasarcin a maricts de dos Liga de Amas de Casa chiflaran at Del liono tie Ia Deuda FXIerIOr tie pupton. Despite.% de tucar el uivel
nulfoacturera cle lierrantlentas estin nn winistru de Abasteenialentos, John Ia pep,.wwa, 1977 (lei cudtl'- v 111- 11
penchentes del mismo trAinite fise 1, trains stiministradorm de Ia materim ILI edifiCio de dio por llealo. Re velldlel Oll (till, 11, a-% URJOI el iercado se tAornO nim
baciendo presi6n sabre at Gobier- 6.254. prima IL fabricates cle To Pa. a1gu- Strachey, a su Ilegada htico y Jos precias fluctuaron uun- STEAMSHIP COMPANY
no Para 6-ste de que El Neizociado tie Liquidaci6n. curs6 m J& Casa del TrIgo, Para asistir a un our
convener a 1105 10tes cle ]a seguncia. capa nueva el die pur valor lie (.ON irteratflemente cilieciando Jim cotiza]a media. mAs convenicnEe par 679 declaracione-s cle un total de Lq7C. do esta. provincial y de lit p1m,-efin. banquet. a 115.3-4. lie onlado, o i;ea 1-ma Riones finales ell 37 punts dc baja eina.
adapter an IA actualidad. Para, sal- Par ultimo at Negociado tie Impor- Dimas log repGrtes oPorLunamenLe. IA sefictra S. Smith Identificada. entregbe boy el PHr-l- paris Ia comecha, viola Y lie 35 a 47 Palacio de Aldarrla, Arnistad y R
var a Ia industrial do IR pre.write tAcon registry Ill entrada de 536 cle- DebernoA a hadir que atros c&nLida- Como ]a jefa del grupo prote-stante, TambiAn se vendieron -yer ell -mks bRijas para Jos mr-ses activai Ile HRriteones habiendo hlado 259 des Was importance. de IA negunda hito sparecer una. gran banderl, Con nuratro rnpriRdo lolal lie, aint-ps. pot In mieva casecha. AnticipRmns mermituaci6n qua Re. considers Como habi capal nueva de estR provincial, se Tel6fono: M-3767.
qt:edanr. y 21 p6liz" de ex rtacidn. Ia inscripci6n ID6nde eatfin nuestrox valor lie climly-ri mil pesos. del i-rn raclos Rltamente nervinsom y creorricis
cantica, es Ia de de cartmr todas Pa estAn escogiendo ;RrR una firma mA- conficAtibles? de in Rppohliva. igualmenle del (-tin- que cadjs vez que suba so PnrontrR
estas herramientas sobrantes. LA VACUNACION EN EL PUERTO nufacturem de Amps, y qua Dim,
En las pficinas Ae Ins MAdicos del MiA tArdo, Ia arflora. do Mitchell tro y media, que INA do vent or ell rnn con vents activas. THOMSON
PA muy probable qua otros negn- Puerto I'Mmos inforMFLEloseque Ella A later, estan comprometiclos. declar6 qua Ia section de amas de 1955, it de rontsdo. and McKinnon. I
cing se vean afectados clentro de dim as maYor at nOrnero d personas Acaso hay u otro dia de lists Re- casa de Ia costa mur Inglesis tiene el Huhn demands pnr ntran P _"l nnel, ratty poco, par unit Atuscilin seme- qua concurrent R esa Dependencia de mans, me registren tercicis de Ia me- prop6sito de elevar una petici6n al de, renta fija, romn Imhit. pqr Jag Janie a Ia qua Lfilie a In inclustris. Ia Direccion de Salubridid. par& so- gunda cipa Para fabricates de Tam- rey Jorge, pidiendo Ia dimlsi6n del accionep de ]am empOxas qua poran de IRS herrarniintas. segiiin el con- meters it Ia aplicaci6n de lit vacuria pa. Nuestro reported ha de ser opor- Gobterno y Ia celebriket6n de un pie- elvidendoll regularmente. Pern .e,do ferlido de un informed official. como alitivariolosa, di acuerdo con at Ila- tuna. biscito nalcicinal. me hizo a Ia base do exam valo-eg, ha.
consecuencia de lit proxiTTIR APR- mRmlento hecho par Ia Sanidad cu- EstAn, ademis, comprometicias can- Entretanto, an Hundersfield, IBM DEC010 ANIN'ERSARIO NEW ENGLAND SURETY COMPANY, S. A.
bana Para qua nuestra poblac16n, Re I mu bids cuentR tie ]a firmeza qua manrici6n an at Tnereado, dl otros mu- tdacies de trips viejais de VuelLa Jeres lie reurtleron pars. Oir a Ill tuvieron Jos irnedureA.
chos articulos sobranbes de ]a inmunice contra ]a viruela. Abijo y de manehados, ambition de dirigente de Ia Liga ell aquelia re- Par lox 11ilos director tie Ing asam
guerra. NOTICIAS GENERALES SOBRE EL Ia cosecha pasada, par firms expor- gl6n. Ia seficirst de Borrowdale, quien
tacloras. Tan pronto sepArrals que final cJ6 qua ese organismE, se dispe- rarredoral; Ile esift capital, be
Entire Ia gran Varledad de Re- MOVIMIENTO DE BUQUES talon deAde New York, 14ue rl iqtleticuloa qua me expendelin en un En relact6n con at movigniento dc regmtren y carguen Jos tercios, dare. fie a organizer ulla malIfestaciOn an
buques ocurriclo an nuesLro puerto MOS at reported. IA Citilaris cle los ComuneE. S- cret Ila plaza me uper6 ell Jos valorex tie
futurci rally Proxima, Ile cueliLan que ell eBta munifestacJbn tomarmin IRA empress vubanus qua sigiien: en
principalmente articulcis para hom- hasLa Las sets de Ia tarde de a, Pr. ENTRADAS DE TERCIOS parte entre 20 y 30 mil amaj ,a ca- 1,600 actions tie In Comparila Vt-ibres, tales corno ropa Interior, pan- poidemas ofrecer n riliestrom lecture:: Par lerrocarril y ell eftolliones Be ,,a, hablinclose fijado Ia feclin del sets tiente Camaguey a 15.7-8 y a 18.1-9; Ia sigulente informaci6n: recibieron ayer Ists particles de ter- tie Junta. ell 700 prefp0dam de to.% Fetro-ariltalontims, overoles, zapRtos y boLas Los qua arribarort:
IRna, dos qua vnmos a relacionar: -Vitmoa a estar de pie en at Par- leg Consolidadoz de Cuba, a 20, 20.5-S
de trabojo. cnicetines de ArribRron el remoleador Josk E. De San Luis de Pinar do, Rio, pit- lament. nentadas a scoAtacissi-xi nos y a 19.3-4. y ell 40 arclonPx de In /0 3 7 jqbrll, o 4
ssmeaterit y chamarras sencillas y Carlaya,. el vapor SugRr1mnd-, el rR Toraft N, Compeftia, 160. writimos dema3indo cansaciRs-housta Cuba RAilioRd a 25. El cirrre ce 7
forracims. yRte Pelican IT.. el arencro -Doml- DO Mendoza, para Roche v Her- qua lox parlamentarlos se den cents. exax emi.gionex, On In lists, de Ia RolPar In clile rrsperla a Jos articu- nium Park,. el velero -Natmlia e: mends, 19. v para Pedro 17Aiderdo, __ -_- __ _. --_ I -1 .. . . de clue IRS amas de calla han IIP2Rd0 to Now York.
o AA0 CXV
PACJNA VEINTICUATRO DIARIO DE 1A MARINA. -AWCOUS, 30 DE ABRIL DE 1947
_D 0 S D- E U T I M A R,
EDICTO A N U N C 1 0 S C L A S FF I C A 0
DOCTOR MIGUEL 7. MARQUEZ Y
DE LA CERRA, Juez de PrImerm.
1.3.qlan(la ne Alm .dares, de elite VENTAS VENTAS
Prrtido' Judicial. a I PROFESSIONALS COMPRAS VENTS VENTS V E N1 A S_,_Po el presented edicto, haga saber: CASAS
Due R este Juzgstdo y par ante ABOGADOS T NOTARM 9 CASAS .48 CASAS CASAS 49 CASA9 48 CASAS IS
Secretario Judicial flefior Gerardo
Sfinchez y Fernindez, ha correspon- DOCTO as TZW= XMMOBA CASA 332 1! CASA EN PLATA CUISAd1do, par repartimiento, un Expe- CALLE L. PROXIMO 23 SE VENDE plantax acobada de construir, pro. Jmletl- "na, P"'Jaes ca.
diente prom R LEON BRUNET I ctluiclir. Radio Centro; 10 Me- VncT:..l I, T, -mum. rent& felog: pa r4, P.Pru ronta Guanabo, ondo magnIM's. da Ins.
ovido par el Estado off- 17 a 95 In, P Ja familm. 0 de obm do priia-.. If, 1. H.1 -,&,r. it-,
en AS, Mide no a, nf,. d,- 1. Via Menem. or ,!a ,,, .1, Almond. r .11. y mano -undirs. h- Jardlit. p, Jir has, E,
bane, pars Is exproplac16n del Ili COMPRO URGENTE joT, magnifica rasa 2 plikifill to Catalina 205 Sr. Harrera. entre is y is. intol-mes elf in msa r, 1, ( 1461" 312 'rhal,"ideAie,
Limitable qua tiene Is sigulente ties- ABOGADO A-$I 2 _i '"'a If)() I-f r on I 12f)-41-4
cripcl6n:,, Asuntox: Civiles, criminals, mer- 11,02.66. Rent. $135.00, 5 4, ga- da 1 a 3. Telliffono 11-209. A-82)IJ-411-2 C-l-, (:a I A-312f) 41 4
FINCA URBANA! mareada con vnittiles, vontencloso-ndmintmirativos, raje, buena inversion, gallga $25.000 DE AL a,ra 13 y LI. X-2404. La' 1 11,
Administrativus, notariales, p6lixam y PLAYA MIRAMAR la digni AMP MENDARES 7. habitari6nell (2 baJAx y Una
11 Nro. 34, de ]a calls de Otavins, fin spa. Un expeciallmita, p.lra cada Se entreia. Pelliez A-8555, 170 63iil Itesidenic a de BE VENDE PARA RENTA d Infants. Buork
cuadra comprendida entre l2w n Its) t amodill-64m. Mod
5 calles materim. Consultam: Afi-001f2, previo Tres ortAI, pals, com In". bar
Y Recuerso,, Reparto Al- turn' Cass, monoiftica, compuemts, de: A-20-8210-48-1 Y CLUB
de Em a. Lealtad 169, Italians. farnifla acomodaida Tar. tris"c'umrLdoes P bailiff lntefcal#ld- COUNTR fira. YO-718094, I
decoft, V.1,11011 d l C 0 an eata Ca- A-W2-1-2. JordIn. portal, an)&, comedor, 3/4, cot,ing y patio, entre omnibus y trpn-I
tal. upa parcels de terreno batlo. encina, s*rvicios de criadoo vii A OASA TWIRDS
Car Jo. Pira dar detallam a In- Con cinco habitaciones y tres be- time, $I()( do rent&, 412,000. Pelitz No
y., C)c Is as solar 7 55 manolittc.,. todo do primers, Resrmada par parts de I CO M PRA S for=x ll.me &I VARAD ERO Ila. 6.fios eslik construfda de cita- F0.6364. had& de construir, Portal.
Ke 8. de Is. manzans. 34, de dichj I Se vende una grab casa con 6e- "is, 409
parto Aldecoa, pAraje qua Ilaman Verde cnea. mampaxterfa de 2 uartom, bmfo "'Inlitto,
La Ci6nmga., barrio del Cerro. Ml- CASAS Beerean do IN Prop" d. plants., con 40 x 40 do i rreno. r6n con tacos' monoliticolif de uns GANGUITA, RENTA $55-00 Ile% tallones; y cuairo habillaciOllcll hall, galorIA, cam*dar, Carlos, Patio Y
10 varas de frente. Par 43 va- solidez y buen gusto que provoca, $6,M BUENAVISTA I- mp cl6ndo Almon
rez: cle fondo, qua bacon Una super- EROS F-3995. malsrke No icon tres bahos, delegates jardities, And- ".11. 12 -t1r Avenida. 9 T
Informan blo-nolitica., Cit.r6n.
MATANC Pamaja Or Dos Casa,. J darkest. Vues*:
24 (altos). admiraci6n, cipecialmente el come. Ile axfa]Lada, pemadam a Im. Ave is de 2,ODO metros de teTreno, TOemvro cask an Matan.sa que a antris 22 y 23. Vedisda. o1da
icie total d 430 varas Ian S, equi- J&e.
. par a] bane en buon I n ji6,066 SAN XWOx" CA= XSQ
6 dead& de residencies de distinguidoll
Valente a 3 .22 M2. Linda ufrar- no ImamHo. aor con alto z6calo cle caaba. Sus pr(Wrinam, C.1.910 Bell. P. zii:
frente.acon ]see Ile Gravina; par Is -tado on qua me halle. Informed: Dr. mis cle 1.000 metros de fabricaci6n A-8fibli. A 20-8211-48-1 stras colonwas Bri- d npa a (471 Jnz do do Monte. I pla ittax 111derech con largest de los rolftres Rahnorl, AKuIRr 574. Tel6fnnom A-6255 UR-A-8307-49-1 mayo infiembro, de nut 'tem. mampostoris. 7 techas
SIT I-r040. A-111140-9-14. 00 le reproducen con selenta y cin- $7,300 RENTA $90
8; par costado lzquierdo, con fL 11 FINCAS RUSTICAS (100/-a-Itinica y Americans.. Se entregd del- delrIKA Y JaZR on
fondo, con el solar Nro. 6. Wdos de co mil pesos ni con diez mil iii 95io Garantizads, duralitt 2 sham, a ..tdo. 3414*
Ion salaries 3 y 4 y par su frente do
CONIITIIW FINCA 'start. plen.ment, solvents. admInJ-'ocupada. 151). Jnformem F-20% A 4 i I KIL31%
Is propia manzana Nro. 34. Su An- CZJLCA XAMASTA, 8 On. frr.nte par 2Z de fondo
SECCIO N varas cle terreno frente a trativias. trinallin, reparAndoin, mtendlendo gRm-l
deroadista 4or varas Lineales de Is es- -1074. FABRIQUE SU CASA Sp da an $42,000 entre indola des- Tam To""- Hermora coma recirntempff-I VXXD0 AV31XXDA va XXXQV"
de 40 rnhAilet-Ins. Cnrbaliai: M I
qUill que to man ]as calls de Gra 21-A-8272-11-2 9 P. conxtrulds. irrPrivinp 1-mwton fm- MENDOZA y Cia. No. 512, te. plentax 170 lots. ex
vina de R curso. El iLrea de expro ECO Ocupada. nIbux inmedintox. Vale Iw. 12i"WJ9,00 y, 18,400.00 do hipotees. Trip~
dicho lnmueble as de AHORA CO N L A urxente Ircuripm"" ._ de Vesta. atormd.. Informant U-3 10, de 4 a It
pi ci6n do N O M ICA l..cia Alestes Excluslyost 7
M2. ey at hrea de fabrIcaci6n MAQUINARIAS prtvistan dtnioutruerC Dueflo: X-2929 F, 11. M. A-SO;5-43-9
1 a A.." 0 Is A-8217-0-1 ;P1,,111 TIVAZO 1 (WA,
a %,moler as de 106-17 M2. y qua CIA. TERRITORIAL DE FO- MENDOZA y Ga. Obispo 305. Telff. M-6921
aparecen ra3*ados en rojo an el pla- SOLICITO MAQUINA SINGER MENTOi ECONOMICO, S. A. Agents; Exclasivos de Vesta 6X17 f6,8N COMERCIO I'll .Ile 23 "'.0rucifin primtra, I
no parcelario acompafiado al expL- 1719-do Sao ]Israel y fr nte 3 spa 'tamentan, rent&
dlente. El description inmueble apare- 107 W I-ZIg-Zag. Ansargural 70. Teg. A-6s2g. ObWo 305. Tti M-11111121 otra punto regin Ensanch. HAba.., .. "'Clo:
de Is propiedad del senior Jos;6 Lle- on buen Use. 4o,() d Ort ga, Weaii. J-3990
renzo y Pdrez, con d micillo en Is CANIXAN GIATLATIGAL UK--C-762-49-90 andeRrPo'."" Bra V E D A D O A-9395-41.1
0 Prato 155. Personal ticnico especializado A-012i A-7689, .0,H). Ro- Baftos y 13 rx"21 T
propla firica objeto de esta expropla proyectari su residence acorde g.m.1'. a...
EDIFICIO ESQ. NEPTUNO Bonita residences de dos plants con "' 9 d. ri, A.9421 _43-i
ci6n y Ili qua adquiri6 par escriturs, URGE VENTA 1R. Be ontregs. mcfa, tient 414,
Casa monolithic, a media cua- Comercial, modern, a PIRntan cer
No. 936, de compraventa, otorgada con sus deseos. X-2
1 a Galiano. enta 145 mo seis habilaciones, dos bafios herm ARROYO NARANJO: $4,009
8 de abril de 1922, ante at Notarto dra. d Ave, Rep. r 0.00 nail
Mir ma 1& 52" 1 Pl4a de Cass.-quinta. mamposteria. front*
a,,
pl too -ad a. /4,
ts.. 11co &as. Bala y comedor; 750 metros
de La Habana, Dr. Mario Recio UR-A-7507 15 2 mayo. y ya C127,"O. Otro Monte I plant entreFacifidades de Pago 2 bottom de lujo. Bar, garage y go. sombra. $14.500. cerm San NJ-'
Y se cliff it Ins personas que se 17 NUEBLES PRENDAS domis comodliladoo. Informant: colAs. Romero A-0125 A-7689. Obispo terreno, esquina, construction *66. Asilo Wasionico. Tres Rutaz OnTlillitts
crean Interesadas par cualquier ti- 0 AL CONTADO M-1651. Sr. Store. Lamparills, 204. 302 Ditto. 205. 2 4 pu rm 95n varae terreno seIL&do frutully an el mencionado expedipritle, .. -A--' 5'_ do y de buen gusto. Se entrega des- step- Entrego desocupoda Oirla ofor= a awmv/ Tax TNNDR MOOD AN EPS027TO T lot 1-5411. k-9071 6-49-9.
ast coma it Is qua aparece come pro COM PRO Vishentis a interest )a visits de $9,pu) hipateca moraturinda Una
letarla del referldo inmueble, pars 11 jC-71124-48-1 maraffica Cana calle D muy cerca del VAINDO UNA CAN& 3)2 A7701L POUS
Junta, qua se Ilevari 'a effect an un Agente par el to. tro Auditorium bajo.,. con Ino I, e-barearnfe. bien stilled&, day tALCIF. FS LIVING ROOM bltacioneF y dornAs r modidad-F. MENDOZA y Ga did ell. Rent& $215. Para informes Sr.
Is. gala de Actas de este JuzgFtno A Telf. A-6829. CALZADA DEL MONTE aftit'los vostador. portal y Trento. al- Fuentefria. Tell% F-8114.
&IW an Paseo de Marti 101, hajos: HAVANA BUSINESS A PARTICULAR, DE USO, AXJffACXX top. don Rimi-tameritom del don y ciR-1 Alrentes Eidusivos do Vesta. A-941641-3
t hablincionem. Informes: F-39.29 .1066po 30S. Tell. M-6921. MIRAMAR $IS,000
flana, del Tilts TRECE de mayo prb- ACADEM9 Llamar: FO-3233. A-8318-49-30 Se* vendo deliocupado. pr6xirno a Dr. O-Farrill, Ubimpo 203. M-9251. UH-C-765-48-30
monolitirm fRbricKci4n x6lida: Jardla,
Cline venider(L.,-Rl objeto de hacer_ In esquIns. TeJam, avers, de IN A-8091-49-2 Pr6xina 5K. Avenida y Cow calla
se los nombr mlentos tie comisio- somlrR. Wde 11.15x43 m. Inf.r- FATaA XMWAt VZWDO CASA CON portal rerr do cristale., maim, corea.
te A radonsapartAmentos interiors y dad SE VENDE- NAVE (for, I r, 2Rcu riom. ball. lujo ji
in allots. ada at avalfio del bien qua -6433-17-30 A-8463.
Pn
So pre a expropiar, list coma de UNICA Bit& piqueliss. avabndam its rxtau- IftlcA, 25xg, ell GomF, nO- le. c s. criadox, cocina. 61LCtrica. Va.
U14-7260-48-1 --- o 63, Santos Sudre%. a Una cta: F4894.
]as italics y perjuicios flue con tal regRn vaefam. ZayRm No. 4, mano
'1i 'I I
expropinci6n pudifirain irrogarse, Is C A M B 10 S cast sequins, a Real, Marlanat, no r,
OPORTUNIOAD mli.n proposiclones pars alquilar. RENTA $66 RELEN $8,5W
eval Junta $a celebrark con cual- Las mas lindas A-90TS-49-2 cuadra de )a Via Blanca. So adquiera qua fuere at mimero de per- U CASAS PLAYA TARARA Informanittlen Palatlno n0mero S611da cams monontic.. Cita,6.. Orsonas qua a ella concurran y previ- EDIFICIO RESIDENCIAL $12,200. Preciora calla e3tilD amerl_ 371). TeIG no 1.4261.
ni6nelose a lar personas qua se crean ca ti-fas y c&mPamento Columbia11 a onento do Una habitacl6n, Ball. ,,l- 2 PLANTAIN G 'a Negocio, Cana. acabada de fabricar y comple- I Jardin, Portal. Bala, comedor, 2 cuarean t6 L117-701111,111111 r n tamente equJpada luz fria an tGda in t g.r.i. y demos. Otm. AMPUAcon =airittr6s an elasun 0, qu CARTERAS XX PXJIMUTA MOI)XXNO APARTAclan a Is ce ebraci de no y Wo. Alcluller 122.00. Per depRr- Las a ]Pl&nt&m Alt&, Renton, Onto ell (Habana a Luyan6) Yolan- Casa. tRr6n UH-A-75112-48-4 TaTO. cl n, verdadera ganca, i" es Coma99 tan' I virla, s6lo Ilevar raps. personal. Sala, didades. 112,500. F-5694.
lFt susoillchs. Junta, deberfin presen- Tod& dt ci* lista para. N I
taT al Juzgado pruebas fehacientes do Ave. Columbia 41, Apto, ii, entre comedor. tres dormitories, terraz&,
del interns ue tuvieron, an a qua niarca "IDIVA 6 A-8241-24-1 $230.OO MENSUALES Be vende an calla mAs ancha do garaJe y Jordlif, terraria 18.50 per So MIRAMAR VACIO $23,500
puedan ser adn 'LOS BAJOS Jim Habana, edificto do tma plan- matron Pars. veria a Informes fit T.- $11,000, renta $90 Pr6ximo 5a. Avenida y 30, alegants
-Litidas an aquOila, l6fono 170-6714. Trato direct,
sea objeto 5e Is Misma, pars qua
Y pars su publicacl6n por media REPARACIONES tienen 400 too, entructum do &Caro, 1,200 A-80156-48-6. chalet monolftico, cltAr6n: J&rdin. parde Is Gacets Official de Is RepAbli, rats. it,! Sardines, ALMENDARES tal. veEtlbula, Bala, cornador,
I Terrazas. IIUJ050 Living Room, Tristram, prppio pars tran indus- OPORTUNIDAD Carlos, garage, 8 cuartam, 2
42 MUEALES Y FRENDAS 'Urge vent& Calla moderns an be- SIN ESTRENAR, Jujosa Coma &I tacionen crtadom: F-6694.
ca, en el Boletin Provincial, an un Com:dor, 14, 2 baton, Cla..t. trim. Facilidades do Pago. \,a me ballots color, amPlioe, closets, 2 Inablcrind chRuf of r. otc. Co- Ida, Miramar. )Flenta el 4 par fronts, compuesta de Jardlif, par- MIRAMAR VACIO. $n,00
on os y & descuide. Llame a Rochm, &I ciento. 1, dos habitaciones, bafto interperi6dico de log de esta Cap!tal y Pejos cuart 0 fyAervicto de Aven
en los estrados del Jtlzgado, par un 2L CIMLO V2 $ZEUS. AXNAC1_ Trato dirfcta. Inf rman:
Urmino a menor de cinro dias con- nectada con el At antarillado. X-2664. Do 6 a 10 P.M. FO-3755. A-8100-48-5. calftdo enocolores, dam agums, no- Elegante y x0l1do chalet, nuiriodf:
secutivagn libris at presented an Is ornlento its mueblem. 1,RqUeRMOS, ep. Propla. Pam permonRB do refina- In. "med r an colors, rilittlea, tico, citar6n. pinox terrazzo. an Quin
altannox Juegos cuarto, comedor, no-' do gusto. IlumInacift infilrecta. I'
Ciudad d6 ae Habana. a diez y nUeVe ]a. neveram y planom. Ira"mom re- APROVECHE colina y patio con sum Javaderam. to Avenida: Jardines. portal, IMrLg.
fortbamos mueble.. Tap iprIK general. Afre. X, carca del Reloi de Is Campanarlo dos plants. ba)ns dPg- I lips interior de IRR Tnipmas pool- room, comedor. a cuartoo, 3 banns.
de abril de Trail novecientos cuarenta 1 _A6!%Ti ocupador. Olen. rentFindo $2no. bien rinnes, Una ruAdra Rut& 30 y caFundam y cojines. Campanarlo Jill. gamie y demis. Ferrer: F-5694.
situnda. Martinez Gunet. A-4129. I rro Plays. Calle 10 entrt Ave.
siete. A-3935. A-8136-42-29-my. Sta. AVENIDA,' MIKAMAK _A_8114_48_2. Ave, 3. Man Informes: 21-A-9341-49-1
Dr. 11,11.1guel F. liffirques: de IN Cerra. LO MUOR DEL VEDADO 10
JUeZ de Ira- Instancia do FABRICARLO HOY CUESTA Par to mitad de all valor liquid MILAGROS. REGIA CASA $16,0001
Almendares Habana. VENTAS MAS DE $90,006.oo Tres propledades. Pam familiar SE ENTREGA DESOCUPADA 49 SOLARES
Ante mi: 'Comodada, $80,000, calls A. (CosGtrairTI&SArichez i Fernindez las encontrarif usted t 6 $15u, Otra magnifies ell Pr6zIma. Calzada Villom, J&rdin,, -A-7611-48-2 Mayo SO-LAIL3111111111 DXSVX SIAM a
CASAS $40,000. IViz Portal, Bala. galarlR, 214. bafio Interco- Reparto Alturas de Belft, I castu 49 11011 mRtr I monlo, tnoder
cretario dicial. an LA FABRICA DE 23.0000. Dirfjase a Is Njtarla lado, compdor, rocina gas, cuarto, 31C. S dram; Costello Coleglo ytCaizada Puma29, 30 abril. 2, 3, 4 mayo. 53 TAKID3111JUNA. CASA, CALLS Obispo 35b, altos. M-9199. Do i Patio, xaraJe. Alto"! Recibidor, 214 EN MATANZA tes Grandam. In mAs a] a, alludablo y
MURAMA 414. Remedios, ardtn portal, main, do, SE V EN DE "a Jose his fl a in I ercalado. Torres. 1-36 pintoresco. Estrada Mom. Mercaderes
cuartom, motels, ballo Intercalmdo, ca. 24. A-6962. A-9116-49-9.
'InFL.Con ffigtRIarl6nogav, poll y don EN PLANTAS: $11000 A :ntrada de In plays. esqulPonemos a su dispo- it -$40y000 .00 =TH"V9714-41,11, HABANA,2 lar Ile, vendo Casa. G. Pfrez' STOS. SUAREZ 13.32x3IA2 $4,M
EDICTO a XenJumeda pr6xlma Bela coaln I ra.
cce arias lntprlore a aalao c u it rto, I presici6n cientox Cie P Jacomino. Con entronques. caress y exiieta,
cocina. baflo, patio. CIPlo ramo. En c,, a coma monalltica. dos 51antas nDocimia Joar A. PZREz GoRRrN. 7,000 Pesos. Informant an Blanrivizar d@ conlado y Linda casa art Vedado $a Ven Tal. 7.9970. pegado Juan Delgada, otro 123AI),
modellos paral elegir. No. $3,700, Visit Alegre, entronquem actJURZ DE PRIMERA INSTANCIA 91, .-q.1n. Remedios, Jesda del dependlentea. Eficalem its mArmol caMon to! -de. de3o6pada, a se aliquila, as, plants. Sala. comedor, a A. butte In7- I - I
DEL PARTIM JUDICIAL DE A-8224-48-2 $3S,000.00 on hipotects tercalado, cocina am@, patio. Rafae ra ,aombm. otro Jaltrochilo, #squina,
QUANABACOA. L6 convene visitar- amueblada, par 6 mescs. Infor Torres. 1-3670. 10-A-9119-49-1 -A-9199-49-1 2.7,,, mrso, $0.6 Romero A-0125,
HAGO BA13ER: Qua an este Juz- rhisabla ON 90 none &1 4.75%. A- a. A-9150-49-1
Stdo y par ante at Secretario qua re- nos. enemosprocios PLAYA HERMOSA infaman: man: A V I S 0
friend. curas at expedlentla civil No. expecial 1 0 1 3. FO-SMS. Do 3 a 7 p. ON. ALMENDARES (VACIA)
83 del &Ao an curse, promovido 1por $12,i100 Telffolsos M-6872. A-6900 DOS CASAS IN Per embarear vendo solar. Calla L
at Estado cubano, sabre expropiaeft Se entrega opOllUnidad 3 cuadras (14 No. 357, ESQUINA a A) 265, a cundra Y % do Radio Centr
forzoss par utilidad pf ibllcfk, de part4a, cit -UH-A-8142-48-2 (EP(A. desorupada). Unit plants por-1
de un solar y unn nave an at milrao Industrias Is playa, moderns, monolithic, a- TTH-C-908-41-2' unanns .Cmyo
primer, jardines mcdor, 3 amplins habitalone., cl.- doza IlIX51.88 a $10.50. carballal
norninado CaIleJ6n de I Sa),gria, $4rS00 WICANOR CALLS! 11 CNISCA 39211111'.
COnStriffida, situado an elalugnT de- T6n, carpenteria JAI. ..Is, hall. .I to, ca&Irededoy, portal, sala. llftrin int rcnlad.. r.cin.. -.rt. -107
barrio de San Miguel del Padrail. En T A R Z A N comedor, 3 BILTMORE, 50% VALOR 3 e : r icin erutdog. gmmJe, lavFtdero; Vendo dos c8san, n media cuadra M 4 .
efite Partido Judicial, rcon un firea habitacioneft con SUS Closets, Casa Quinta, a todo lujo y con- sombra. TrRnvtam frentr y Ruins 30 de ANenida de Porvenir, y a Una MMAXA]g, AVE. 031LAtr exiscA sm.
de 85.20 M2., con Un fi a dernoler fort, con 10, ()do intros, pars, fa- y 28 media. ClUldra. Terhom manolitt. confirm. del JRrqlje Arteaga. qua Avenida parcel& 330 varas sombrJ6
de 131.10 M2. CtTy03 Ifinniebles perte, Nurolillaa 414 Habana intercalado, cocina, cuarto, $Crvicios roll is acomodada. Em un resi ces. Abierfa de 2 it 6. Cine pr6ximo. me eat& conxtruyendo. Sa entre Armas M-1074,
necen RI sailor JRCOba IAVisciri, veci- criados, lavaderos, lesils Figarola, Julio Puede verle. de paseo. Dirijase a Herrajes do 3A: $16.500. Fernindez y gan Varna, 3- me garantiza qua fabricads, & Ion laden a $10.00 vam.
no de Agular Apto. III en La Ila Tel. A-8770 Is NoLarlm. do Oblao 355, altos., Vidal, AgUiRr 656. A-9112, r ntan $60 At men. Aprovechen
Cuba 64 Dpto. 309. A-3543 A-9487. M-91119. Do 9 a 1. A-9119-49-1 Pests, 98-ng& JAmAs vista, Plies ur. SCMANAIL AVE. 1*31LAV 2NT= &16
bans, site an Is calla" Affilliar, an at go al duello embarcarse. y 79.: 942 vRrax a llfl.00 vara, some se hs. dispuesto par providence A-8244-48-1 VEDADO: 27,011114) bra. Armas M-1,074. 21-A-8269-49-2
este dia, conVOCHr came par este :V1f-_2I_-A-6753-48-80
Inedio se verifies. &I duefito y culanj HERMO DE UNA PURALADA Bustam ante Remidencla. 2 pinntas. monniftiva, Inforim: F111,6161ILL A-6625.
WAS personas me cretin Con derecho a "A'. I
En at Tercer contra de- Lsocorro u LA SIERRA, ALMENDARES torc.lado. pafftr All..: 414.
Interesadlas an to qua as objeto do f 6 Bureau de la Propiedad portal, salon. vompilar, 2'4'.
asistido de harldas Incisas ell Is re- Columbia, Buena Vista y Mimdtcha a PrOpisicift, a fin de qui, Con- gl6n epigfistrica, de caricter 9TELve. $53,000 RENT bafi-. Lizemonin, 6q,.endo 517. U-5796 A-92,13748-3C S O LA R E S Y
curra to pi !,. mar, compTL% boom dos anos 5 caP, model rc'. b A Par SANTOS SUAREZ: $9,500
nxante este JUZffado, en Victor M. Ptlig, de 23 aflos Cle edad, on Calls Oquendo, 3 e Hij 0 gas in dernan clue lax day: Una
,idente an Parque nl lmero 568, Ca- timenton de: Sala, camcdor. n 11,0 Otra, *12,000. Otm,
qua habrin de deSignarse los Ca- rr, $14,0000000tra, $20,000 y otr an Casa moralities, prollgrads. pars DESOCUPADA, VIVES 436 P A R C E LA S
calla de Macao No. 58, a Is. junta an rer nax, come a
Intsionados qua procederfin a tasar bnno. rocina gag, patios, pars verla a INVERSIONES $25 000. DirfjFkse a 1. NoJttarla plants, fRbrirnda 1940,- Ave. Lacret.
en au dis dicbm 9 a fin 355. altos. gran i. portal. solo 1, saleta-comedor
bi.nes, A In P011cla de Is Dkirna Estaci6n liffor-e. F-3993. Obla Do Jkrdly
PiLrEtd9 qua expuso PUig qua al salir de Una cer a a em. Venda, props. pRrK entablerinnionVe SIDENCIA $70,000 San Juan do-Dias 57. ax 0. LI.asoRln, Oquondo 517. U-679
je he sefWado at dia as de vecel*ia sittlada an Puentes Grandes, 0 hall. 214, bafio intel-mlad
RE rcmidenc in de 21-A-6752-48-3 6 to Y Casa de fRmilia. Dueflo an Cana Taints, oxotri% do mombra, pit,
Wy(, entrance it las diez y treinta fu6 intercePtado Dor dos individuals, Vedado, magntrion. ea- TAL M-7242. _UH-_ 11 1& misms. a todas homs.. M IRAM AR
6@ Is. Truffiana, con advertenclas de a Jos clue s6lo colloce par El Cluno Quits, I.OtHl intros superflcle. con NICANOR DEL CAMPO 7 lar maelf!QuIcnotniplets.
li: 116,Ho. ResIdencia dvjo varfa an PH-A-9191-48-4
11 qua la junta &a celebrar con cual- y par Santa B116r)THra, Quienes )a agre- tfido el comfort nevesnrlo. suilmracp STOS. SUAREZ Y MENDOZA dam sum cercaz. a $12.50 v&qua sea at nfimero de asisten- dieron, RtacAndolo el priniero con un Man Una UndrfL clirrito.g. JArdln. par ra.. Unlco pre cJ
14 qUiers & "I 't" lu" P"ellte, me entre"a on ene to
Tres niodernas y precloBas eftsaal lot, 'Paln, coinedor, :114 Y 114 3- mervirlo
qua Jos interelladots deben Con- cuchillo. d( cupAda, parn, verla Mine F-3995. ra n 'Iff'..
r HIPOTECAS blen sItundits, tranyla y Ruts, erlildns, garage. Apr bell oportuni.
am Is Justificacift de sus de- Liz-ooln, Oqu ALMENDARES cans Is, polraillo a is anitnta Atroulds,
Agreg6 qua at origin del beclio fu6 lam del,, rox&lRdas. Una, ;0.000. dad. corld'oe 517. U-6796.
WhOL, Un disgust gurgido hace dias. AYESTARAN $18,000 FarllitAmos dinero R ]as t1pos its Wrn, $12,000 y otra, $96,000. Dl- Alto sabre In acem. Mide 23.511x6g., a
19anta moliolitiva, somb PlR2R, Aegnn Xsrxntla y luffor. rijass a I& NotnrlR de Obispo 255,
Pars publIcar clinco dias consf- LAM sutures se filertin a ]a fuKa. rf, com- TatublAn U. solar NEPTUNO Y ESPADA RENTA $120. mean, 1.251 varan, a $11.60 varm.
putws1it,,lJP:,P(;,r ni, main. recibidor. :0. altom. M-9199. Do 9 a 1. Un solar
W VOS an Un peri6dica de La Ha- I, t C= rAAAAmen fabric
cs r al do, comcd.l., blhliolva, r1rin as ament a Pinson rogalRdo. $111.000. Realm. fin solo reclbo $120. EdIfirlo de apartAmentom, cons- Cans 28, scars do Its sonsbra, a pocce
a, se libra el presented an Guana- gns, gnrajp. 314. mprvicill, sc jargon. Son 2 pinntRs: 7%Wti, metros. 162 me- Pamosede Is QuInta Avenida, solas
bate dt cicho de sibril de 1947. truccift de Primers, monolftfco, compl to, a $11.50 1& vam.
Dr.'Jaia EDICTO entrega Vrom torrent; 30o mtroa f.briada Una Casa al frente, Jardin, portal,
J! AN6. Gorsirl. DINCANCION Y SA73MI12 -A 0 TJqUJdRcJ6ll hercleroB. Llzasoafn,
- Bala. connector. dos habltaciones, AIntre lam Avassidam Prisnorts y Tares.
Ante int, $25,000 RENTA $176 Oquendo 517. U-5796. bRaD Intervalado on colare., doz
J.,i Vart m. DR. JOSE A. PEREZ GORRIN, Juea 10-A-8125-49-1. ro. solares do 23.58x53. &mean, 1,261.114
S.ntom SuAre., 2 PlRnla mannifti- VEDADO, $2S.00 Aguas. Cocina. y patio con sum Is, I vams, deeds $0.60 vara.
Strict. Judicial. de Primera Instancla del Particle Rm.. i0x4f, vs. 2 rRsas frente: portal. vaderog, dos apartments InteJudicial de Guanabacoa. RESIDENCIA VEDADO A media cuadra de 23, floods at PLAYA MIRAMAR: $36, riare., cada Una sale, Comed.r,
29, 30 abril. 2, 3, 4 MAY0. FaIii, recibillar, 414, 2 barns, cnmpdnr. metro me vende rally Caro, yo regio I ALM ENDARES
Parts alto, cerca calls 2, do as. 26 pesos metro. Tengo Una mag- r Cana 0, core& de Is Curfra, 311goistsava,
HAGO SABER: Que on los autos mprtom: Solo, 214, Iloilo, cocina, pa- chalet 2 plantaB, 360 metro Ca truc- colors. cocina y Patio con laa I
de Is ExprOpiRci6n Forzosa, proato-Itio F-399o. 1.690 matron, riffica coma qua ]a day par 124,000. 16n y Ill varaa far Boo Ilene I altos deros muy Inlevendlents 111,0111, anica parcels Par fabric
de Pritiners. Instancia del Partldo hall. pntl,. cucinR. terriffia. 2 RpartR- Vacia, $70,000.00. day not solar do 1.000 matron, a Vendo par embarmr JuJoso Y. habitact6n muy grande, baflo an 11
EDICTO d Act. 5 Warman dormltorlop y closets. mes: F(I-6563. Rutas 29 y 9 a me- 47 VRram, a $9.50 Im. vara.
lidRd liffiblica, de Una JaJR d terreno VEDADO: $19,500 Win Jardine terrsVida par el Ptado cubano, par Ilti_ quint. fabrIcKcitin DJrtjR8e R In Notarla do Obispo I de construtdo; as Renneirtlento EsPa- Calls 18, entre 5 y 7. Min infer- or, MI 64 *3
5.018-62M2, PrOPledad e cubierta reel 356, altos. M-9189. Do 9 a 1. gran gala y JuJoso eomedor, gRraje y dia cu adra. Parents k1 tT&31"a do is Cana 3, seers.
DR. JOSE A. PEREZ GORRIN, JUel, de do Angel Entre 21 Y 23, plants hRjn perRdA bid hlhlioteca, comedor, pantry 2 cua r ton criadom. ConAtruldo par In- de In sombra. Is major parcels fronts
Colk ley Ill qua tiel'C SU frente R In pern rnngnifira. JardIrl. portal. F a, cocina, 3/4 criadon genipro de fama, TnAs detalles an a]
Judicial de Guantabalcoa. rarrete a de Guanablacoa y lindapor rpolbidor, pntln, 4A. hnflo InterrRia'da : ',.naBfC,I1-,'1CA, KRmje 2 ri-quina mismo- trato directomen lit OfIcInand UR-A-7810-49-2 Mayo. &I tranvia. hlide 25x47 vams, a $10.60
16 ]a derechn rnn Tarr- dat _j _1 romd,,r rand., cnina, 1:4, servicios. Mlox, living room, 5/4, 4 bmfioR WAA"DIVO 2 3 9. Alm ne vRra.
nfli TICUDfh lpend re, an Is. Call I
AND CXV DIARIO -DE LA MAR?4A.--MMC0LE5,, 30 DEMM DE 1947 PAGPIA
A N U, N, C A. 0- 'A S I F I C A D' 0 S E U L T I M A H 01RIA,
t
VENTS VENTS VENTAS VENTS -VENTAS VENTS VENTAS. V E N T AS
49
SOLAW a SOLARES a SOLARES 50 FINCAS RqSTICAS 153 AUTOMOVIL: AUTONOVILES Y ACCES. 64 IIIA" ARM
53 AlffOMOVILU V ACCES. ES Y AM S.
&A!ATI1NxxaA.=AL ALTUSAX US MA T1111103M UZ US- PMQUMA COX ZA31IMMs MIAN- Twaroo. itilawwao, A*" IWVVZ "0 41 T23r, VZMO, MANY DOIMS V31L 40. SOdel. Sur 'Country Club, 2.424 me. .1.rIo,prA tlsbajador.... ti.ct.m. pl-ItAlitsil en,,Praduc- Puerto$, On to4'1,,,,,,,, ry ba- 10 0 Informem Industrial.,;tan Ml- came nU*19m, buss osta4t, do m-cin).
r0s, Primates, oferta. Armanz M-1074. Ant As. COMPre ou aOIarF:10.1II.8: c1,60-8. $1100 libre gravamen, 43101160 rato. Calls 54. Av *parts trust, Maliolo Cotro. 11.53 .2 ca. 'Perfeete. 21 N, 1252 P o turtles EQUIPO BE CANTERA
Ads ni Interds, paramild solame:l: 'am Ve Eigro.rdinarl. tleer.. ague Plays. Miramar, _*do. A-1200411-2
54. Airw y 8% rox. jr :. CA IPACZARD 120 OSMAN L"I ZN=SMA AN-MA dig 0 gee 00 m6rinual IDecidne, I Los A e.tledu!* abuser. PropletRrio Abl. emtor&)*' V0.4" complete
ranter. Illis less boyt .44 Is 29Mr. Ilebra. M-0916, A5.0752. A-6164-52.1 -1964 a rO-7071. OUNTROLST -rLX1ITXAXTTX. 1147 AIIIA-ChalmOrs
fertAL Armes; M-10-74& $9.00. Otto Hijo 31111321 21-A-S' 7 44-& hento coudiclAn. A Factor, 56IFS04111, v1do,
11-A-8219-60-2 11131 Tw3r2sM outs art 1m. A-11110441-1 sin tatr.n.,r 4,, pu rts., t2.t12b. tillos, cormpro&*r. tj
SE VENDE SOLAR 'Irs Chrysler, Fto,. 1 4 rilindrot, cum. adov marililo WC filsamiragift aillea.
I, norinica an buma #m'A1O'jmrmi to
19 Vedado. A 8.1 59- jWDO ftfiFOMilii ClItSTISOUFMI ble timbri, m,,Anira garanliza,h) gin barrtntV. Sanction ea4esuss, P to"
OAISMSO WZMWXO, 10,000 TAJW Parcels. Amcillsel6n do Almen'dairis, AveAbla St RSTABLECIMIENTOS del 41. on perf*cto estAdO. P111641 jTs $1.260, Foltz r; njjloz. Can., isdo "*as mandArnsA Dualt50 centavos V., rdpAtto Fuento Blau.' $5. State, sales 10 y 11, & cr de sombra,. FOND 0,88 0, still CUATSO "XX- yet" an carcjs de Wasda y 2, Vk- 51, de 2 A-4661 A-7337, 53-4 A4237.14-1111
or &do ds mam- an wmm USA'BAMSA mS Lt. tag, vestidure y Soma nuova, rn dailo. A-6205-62-1 C
04, Proplia Industrja 0 Kranja, done m1de, 11x46 verses,bndiOnle- ficil comilliftleacl6n, par CA- 15.32 r 29.48. 064ttria lot lad6a y fondo., Infor- cards con pillar y domjn6 Y contra perfecto entedo macArtlea. chaps lose KXYROLET noll PUTS.
An Habana, Al,, 11131-4 VWX 6 rO 4 TU3MAg, BUXXAJI too do] alto I$ idochnica y piniura VENDO
0 Santa$ SuArts, do po m6m FO. I. to. hay ficilidad6o' DiSo a arrenda. ticular, Salad No 111. San NlcolAs y condicionen, bara Veric: Carlos #" Vr Xt
7,000 Is 8,000 Pence dando diferencis Superficie: 451.63 viras. I Mauritius. 42ilueliferia.. r hf-ctn -40. Vert, on Arhmb,,
GrOctivOl. Informant Virtudes 214, a 0 m enoo. I Tambift admitti socla. Infan. 111 601. Inform*&: 49' .0. u Ifili A-AISI-61-1 B*Mb&s & Volbea Will P
'Toads Maeft 60, Guariabacoa. A $112.38 111 yam FRENTE AL R I to N 631 M Extives, A-lit A-1355-153 VM-ARILE, YXISDO TJXO, XAXCA A.
YMMO MAST SIONift 4? awaits, ii
A-8266_49.3 Calle 32. entre 3&. y 3a. Accra cle Altitras do Miramar on P gCh*vrnl#l, en eopl#ndilas con4lelo- 2!12, 4 rattles. W Real 10,
TIM111112 VXA Q= CALLLA Cow Luxh, cuatro Pu#rtas, 4.000 km. ca03=3M*Z 3PAUX. rXSWiiAZA Sol. HAY406 parcels& contiguas igua- 0 Ain mdreancla. Adfhlto Propoilelo- minados. Infeirmis FO-2 2 L 37. Ver ea, 14 Apronds a man*jar c-a -letel pn_ ndL Inform a an Is, miArria, Ang.l.. Y 7ma. Avg. 'Miramar. so n Xo. 5, frente a Is Quints Cnnarin
Mo. 21%47'vs. $7.00v. I-bills. v 2 0. Habana games butna %'W,, Pinar dc AP, Marianso. FO-9259.
AveWdIL Tres cuadras del Hip6dro- lei. %4' arasde terreno en a I A-3078-61-2 A4221.53-2
A-9145-49.2 Ia. Avenida, entre 6 y 8. Pope. A-9178- :-J!
toreacc, farall6n del rio AlMen- IiiVIIIJiMIS VSA jactsaMaiii-Caltiatv.s, V23MO i43iF2WA CUBA CONTZIN (1111olwass, Pollooloadol IS T111"I 11TVIDSMAZZA WSWAS
C6 &TRY CELB A S$ LoiAC2.- Dot solares cle Contra de 1,251 cares, can 42 varas a I& calle. con cantins, tiens friffidaire. Av. rtible Chevrolet 2940 camblo limits
Sta. y calla 3, Buenavists. Informs dl- dio, rustle &UtOMAtICO. Lire ccn: Samoa too dmicus quo offecomina Cuaront&,Perf#ctxs condIrinn*s rno MR8111ficia Actor, esqUina sombre varas cAcla uno, juntos a separaclas. Emplazamiento muy solicitado recto adleldn de I& tards. diclonado firle calitnte, 11.400, day, Seturldad obsulluts a Instruct6v cAni,&. pin u,. 1-- Radio b4.te.
1.113.81adr& de Gran Bouie ard. 9.09i A-9049-.1,1.6 facnidades. Laguna& 372 &to& No. 5 ran EmptMallandoo. No so dtjo OIL Aurnul.d- otle- Informs MATrial. t Precio: L$9.0$ Iia TaM part residencies, Solaseoaln Garvasio. confuridir par aritinciom parocidow must G ... &to. M-9991.
ram, tranvlas, XEGOOZO XKPOXTAJff": 111 LIN IN- -&340 XATANA AVTOUCZM=
OnSo l2xX3 varam, a A -53-1.
varas2. Ferrer, F-61194 Calle 36, entye 5&.'y 7s. Ama C, teresa. y then. also mks de tj.ncs SCROOZ 2 comprEsores nutwoo, $65 1
cle sol. Frente a IS' desemb 11 pesos. to Inform&r6 sabre l, iAwOA WOO 111TUDZINAXIllit cqx. I none so, *ogus CAMIONES
ocadura -MENDOZA y Ia. aante negoclo dedicado at giro its manner 1110. radio, busca chiv 0. E. I a- H.P., $130 3 H.P. Real 19. Cir
PARCELAS VEDADO $17 VARA2 de Ia 6a. Avenida y tintre dos mag- hasto;'Exchasiver do Vesta quiricallerla. en general establecido, it- pejot lateraltil ventiduriL plel. pintil- c.Un, 94 1 Caro-rla *at
Calls 17, con 41 va-ras fondb. Otra. Po Ten-CentB, en Important& ipirnr. ire, dos tonos an tomo eArro I ", I nelA 1. 01ro to national
@Aquino calls a 1942 do reparta. ilpe TraMbO9L Carro- rAZA0. Mariardo. FO-9259.
15, Pr6ximo 12, 29., 111 icas resicicnCiad. Obispo 305. Tolif. M-6921 Llame al 1-7.726. Le darl! hor Para chico. Atrulla 576. Telf. A-8732. cerla Metro Krerto CorksulAdo 1 11
23-86 M. $30.00 int. Solitir complete. Informed r Terlo. Trato dire,
Xlc&nor cerce. Verbena, a 110 varall. 23.58 par 53.06. UH-C-700-49-4 -to. A-8331-33-2-my.. CHEVROLET 1947, $3,3" Arnpll-,16n Almondarom. d'spu .3 de
Ferrer; F-3694. Superficies: 1,251.54 varaA, A-9130-51-2 at GOVIA MOPOR-1 n,,tM ter Isa 4 6, In tr1l, A-91111 & 2
tag VENDO NEGOCIO, VIDRIERA josa, suave, pare slillnes, rojine. as cle dos puertas, ga- VZ"O ZMCX DDL 40, TIPO BpsA.
C 't V 0 d Ta
TARCELA.miRAmAR $9 VARA2 A $11.00 ura. 'Calza de Zapa 'Tabacos, cLgarrom, refresh I of y quin. colchonce v atros uses, de 1]2*, 1-: liclo'de filibrica en Marzo. ChA- cial, 4 puertas roman n1lovat. per"Ce Calle 38, entre 5a. y 3a. LV2, an"Planchas. V#Rlafi on San LA id de -n Me"'o.
d I L Fern --a -.1
V&earcm. Cape, junto Bit. sombre, Vxilll calla. Buena vents. Xagrifflen, amplia mr. 'S69. enire Oqu-ndo y Soledad.' pa de Ia Florida. Fern"llidez. fecta mfcAnIca. Puade vorre en garn
Otra, solar Vendo 159' metros, esq., terr n 2 ja Santiago 462, able@ Zmnja y3 gapr6x!' complete, sombre, 23.58 por 53.06 m local $10 me sual. El major barrio VI- A-1391-38-i Galiano No. 153. Apia. 61. lud.
me a be. Avenida y Santa Rita, Plano, projiio liam case &part&. bork. accept oferta 'razonable $950.
12 var&Z. Otro, calls 20 r 7a., $12 Superficie: 1,251.54 varas. Mantua -a clue, a $20.00 M. Infer- Telf. X-2948. Rule 24 puerta. CADILLAC FLEETWOOD 1941 Heff am ien as
A *11111.50 lla-varts. men d1recton, U-2447. A-391-31-1 En perfectas condiclonts de tedo
F_5494. par habers embarcado ou dumflo. me LIH-A-7973-53-1 STUDEBAKER 1947
GANGA VIBORA $5.90 VARA2 Eittli en Ia acerade I& sombra. do en un epre clo raxonablo. Pasta y Talftdro radial issarea. AXtIUA.3 solares do 16x5O varas, pr.oximo US-A-8160-49-2 GANGA am. g.rLje. 4 PUERTAS, DE LUXE, CON
enlilk A eta Calle 12,,entre I&.Ly 3s. CAN, matorlsado, ling* do S',
u men& 136 ir 6" artrat
Ban $Quin&. pr6ximo.Avo. 4717 par 53.06. Vendemos garage, situado en FORD.AAO 1940 LUJO EXTRAS in
table, Blanco. a 411 varalt. Former: SUperlitie: 2.503 verse I Ga antizado).
Aguiar 614 con capaciclad para. 34 ul.,Puertfis. ui vas, buena pinOportuhida'd $5.50 v. r AcUM& d aa'. uevo con facilida- OLDSM OBILE REINA 108. TAIL-Ira radial marcs. AXZRI21-A-9348-49-1 A $10.00 IS vara. glutom6vilos, tiene bombs gasoline des on 1.350 pesos. Informed gerajo
S& A Prats, ZanJa y Santiago. CAN. motorim46, lartSo 44 4'.
imq7A +11- -3C-M-AKAI6 Enkre do& ease& corattirtaidas y a ALTURAS PLAYA MIRAMAR e tri a, chapisterfa con soldadura A-8391-88-21
uTtes. all Club do pro So vende un Oldsmobile fi- UH-A-7587-53-1 lq.uVd- "11 do' is" (adrsa'
fee a $1,0.00 regionals* 65 metircts de IS 3&. Avenida. : 1
1-133, verge arcelo). Ar. Call* 72. pr6ximo 11a. Ave. %tire- eiictrica y aut6gena, gran taller de PARTIC17LAJI ;Cliln 381 4 iVXlif-AX p, torpedo, 4 puertas, -afia
MA& U-1074.
3a. Avenida, entre -8 y 10. Sam. mar. Tranvias, 6malbus par el mechanic y compressor de 2 H.P. Sabi Dodge 37. 4 p. vestidurs do Taladro more& SUrTALO, metab cuera y games nuevas-,-Inform6a VA- 1941, c mo nueva, verdadera CHEVROLET 1938 rizado, 1/3 M.P. con dos map"
ATA. MNTXM 2 T 4 3% bra. frente, 15 x 17 M. (354.60V.) con tres pistols para taller pintU- brics. de Allmentom, Concha'y Porvej (Sabre banco). Ncavo
.5 'a .7
1161, vara $1 Otro, 16 x 17 M. )377.95V.)
frentesClu galls&.
$2 5 is. Tambiin cargador de acUmula n1r. A-9417-511resale, i a so
nl o Par febricar $12.00. Armas 23.58 par 53.06. :'1 It Otros, centre, a $4. RV. CIO Aguier, 613. Arabado de P.merilar, baterla. Taladro marc& CHAMPION, meU-1074. 21-A-9270-49-2 Superficie: 1,251.54 varas. Esquint, 460.921'. $5.60. F-2234. dares reciting liegado Estaocis Uni- nueva, comas nuevas. vido Dar corrida & tra"nalIlift.
0 Informer: debt@ onstrane 77" Allura.,
10. F_ .
1 7
$11-so Ia van. dos. Informan. Villegas 114 aparta- (Nuevo).
ARES SZOV-01 ICADILLAC 41, BE LUXE A-6094. X-90,71. PC-5027.
$ 1.50, -METRO Precio: $14,MLft AMP. ALMENDARES, $5.50V. Mento'. 302. A-8301-5 1 -2 1 Taladras .14!ctrias do mane, do
Y rOI_. Av. 'I J2
Con lax, atua y telifo;o, late do REPARTO SEPTIMA AVENIDA Be vende precloso Cadillac, cast nue- GANGA FORD 1938 UH--A-7117-63. I/V, fi/J" y 3/4", square. eXII,
4 Ten m,
Av. 12, tranvlas frente, 13 x 60 v, Vidriera -CLUB MARINO. vo, de 4 puertas, camblo 4HIdro.! 4 puertas.' acabado do Pinter. 5 WAUKEE.. (Nuovow).
780 v. Otro. calls 9, pr6xima Av. t a ca Irfeconce mil Metras frente a Calzads. calle 44 esquina a 6o, Avenida. 1 2 13 x 60 V, $4.50 V. Terra at Me 1 I a M b 1 0 autornitico sln comes nuavas. mecAnI pe
42.50 varas frente a Ia calle 44. terraria clue Ud. dames. LL Mile cdntrica del Muelle do eloch) do 5 velocidades, color acero,' to. Preclo:' J1110. EdIficlo Arnfri. FORD 1938 Recortador do 20" more& AMICp"Ados 102 paraderos de rutas 21, 1 Luz. Clan pesos de vent& Mari& ve.tiflura. y woman nuavas. Precio: da, apartment 407. Javallar y RICAN. moterizade. f M.P. Alit32.30 varas ffente a Is. 6-- Ave- ARREDONDO. F-UM. Y heels afloo contract. go ende an calls N. $NO me model. flamantoA&no nuovo.
22 y 43, en La Lisa. Tftulo perfer- oc 0 cull pesos. Informs. : Dr. Ra. S-4.160. "tes do verlo, Ilame pot Witado. Pledra earneril III& y portitil.
nid-. Mae Izquierdo. Teldfono M-2682. I (Nuevo).
to. entrega inmediata. SuPerficie, 1325.80 var- FO-167S y FO-4037 SAN CARLOS 912. Uoterts 4, IlIctritem 1/1. 1/4. 1- 7
A $18Z tristra. HABANA
MENDOZA y0a. Procio: $15,639.45. Chevrolet 4 puertas 1947, cam- Chucks. soportts, plumes. eueldEs una gran esquina &I fall AGUILA No. 365. UH-A-7522-53-1 mayo. ties mild veloeldad.
OBIAPO 305. do y al LOTE OF TERO NO PACKARD CLIPPER 1942 pletamente nuevo. Se vemde en
It!onte fabricado cle buenas residen- entire N@Ptuzb Y San 30CU.L Diterencialilp Marc& Yale d4 1/2,
EN LA HABANA Vendo sale magnifico 1116904clo do Ell magnifico estate, corittir- garaje Aguac&te- entire Tenien- 1. 1.1/2, 2, 1 y A Tons.
tits. bar-restaurant y cafeteria. Infor- Cadfllac do] 41, moctelo 62. LlnUH-C-711149-31) A 60 metro de Ia 5a. Avenida. VENDEMOS un lots 46 2.116 va. Meg: vaci6n, y somas nuevas. Otro te Rey y Murialla. coin 49. Chrysler 46. Plymouth Diforencialow mare& Yale, #16etriOL ,, 111radaw. aftuadia a dos cud. saAmartarA Plymouth, 1942, en razonable 42, Chevrolet 41. Dodge I&._ coo, its I y 2 Torts.
6a. Ave icla, frente v I& desembd- dram do Carlos III y a trem do Barcelona so. as, Altos. Sash 41. ver!os:
precio los dos. F-5694. Turbines Mare& Tali Pita IsquilX parts do, p-adom, do 3. 1 y 4".
F ARRED NDO cadUYA de ]a calle 46. BehlAcomila. Pederson deja MORRO No. $1. GARA.19
F-= INVERSIONES. 23.60 par 24.20. an UH-A-9248-61-15
F-2234. Frasua partAtIl. nuova. -re*
Superficie: 8M.60 varas. VEGA ABRIL & CO. 52 BOVEDAS Y PANTEONES VENDO sChamplons. ffran4e.
MIRAMAR SOLARES .1 A $11.00 veto. Ims""AAftom to forrourls. VENDO POR EMBARCARME Fords volteo 42. Internationals Bar
Fronts at Parque, Inmedlato a Sta. Prode: $k872.60, U2390"Nalmis see XAAXOLZXXL ZSTZAJDA PAL ullroenak, hajas do seguota. con.
Rita Y, Be. Ave.: 23.5ftfill.06 1 251 64v XA q I a, Machos.
sombre, $15.50 v. Sol, 6tro abonando $4,372.60 cle 'contado y wadmoso A-01" 12 y Zapata frente &I Cemented Volteo 42. Preci. bajo. Real 19.
deade $8 v.sTendo todoo too gole- Tel#fono let-,- a' Buick Super, en $3.850, y Che- Juagoo do rimas expanallin,
eaq aponlb a Ia vorim controls reconacienclo unahipateca cle $4,2W d6ja an puerta. aproveche oportu- Marianao. FO-9259. UICK SUPER
Uinta. F-2234. fics al 617c. Es un terreno ad Para ol dia, de too madras, pue- violet en $2,850. De cuatra B 46 Juegas do naler6metroa lixterjor
POr dos a UH-3729,49-90 den reco dar sale dia cualqujer Ar. host& 6" a interior Win, so.
muy alto sabre Ia acera y con una ticulo rellirl'aso con facilidades pmlo, puertal, aho 1946, con radio y UH-A-8389-53-5
Wallis. L pantheon as, cApillam, tras &_ Ccimpleamente nuevo, con raMIRIAMAR-fARCELAS vista precious. May do& solsires can- N0CqMpreSU&0jgilp do restom dood6 $18. A-SPSO-52-14 my. ex ras.
ff Xn.50 V. tiguos. Telf. A-9495. i POSITIVAMENTE I dio y muchos extras., Precio'de CASA JARIONET
'C&IIjil 26_pr6xIffiO 5%. Als q sin antes pisitar I Lei mix Undo do I& Habana. vercladera oportunidad. In
Is 5a. Avenida: 17.623 S3 AUTOMOVILES Y ACCES. S for.
42T. ROCA. 1196,90 v., $15 EDANETTE BUICK 47
s, 20 vs. 123 79- mes: San Lizaro 1,018, esquire TANDO CA79ON OKETROLMT VS GARCI
868.74 1.27 par 23.58. A CIA.
V.. $8.457.00; otrILA At fronfie _7Uff-W-_M+3
.2 Superficia: 265.90 varas. Cedes 1936 del plancha qu curt radio y muchos extra. Pro.
Fe2domee x8O v. rondo. F. A-rredando. 112 to
34. Zona Urbana at& an emairnificas Ond clones y go- cles; $8.9.50. U-6667. no Espacla. Preguntar par St. c4ka& do COWJK, 29L,
Predo: $2,659.00. Mae eg me I uevas. vorlo an Hospital GANGA, SE VENDE I I
CLU No. 612 antre Valle y San Jose. mosompiponape Santos en el s6tano.
B RESIDENCIAL A 30 varas cle I& Avenicla Almen- A-8425-58-2 Studebaker Champion 1941, goMIRAMAR: $4.50V. i"Ell Pow n"
dares. am VZNXIM VX MANTAX 41 2 PA. niam, --tidura nueva. Radio 3, a@Pr6xlmom d, I& Cape, Ion altimos I as' I enmi6n I too. InternAtio- vir. par un a6o. Ver de 2 a A.
Quo quedan sponibles. D64de $4.50Y. Avenida Almenclarco, entre F y G.
rv ISITUADA EN PLENA ns3I.eChrymIer 38 case Fuent*frla 29 y Palatinn No. 370. fribrica. do
en rom 736.2 1.042 95v. Enquiries 23.64 par 38. Paseo. Vedado. Telf. F-8111. 64 MAQUINARIAS
99 32v. Y sills.ii4v Ln mgJar Inver- H"ANA I guantes. Telf. 1-4353.
:16n. Arrodando. ir-22.4. Superficie: 922 varas, A-94 16-63-3 EN EXISTEM IA
ALTURAS Fronts 1L Is. Eacu*la Normal. DODGE 39 DE LUJ6__ "CanstrAncts Aox3rwxs TS"s.
MIRAMAR A $9.00 vara. dorem do ambos sexes. in toda Ia
tfortsdorts proplos con vice
Magnifies esquina sombra, pr6xima Entr Belascoafri. Camblo arrlba, plntura, vestidra U D ,B U S C A .161a, IT Is. NOT6RES ZUCM M
CisIxads, Columbia. Terraria firms: Prattle: $9,28&K A 7 a.'And r1nta9yCAr)om IIL'__ cuera Somas nuevn facillilade: Pago: Capa, treaters. Affulla. 124, Hobo39.50X .0 JeGils PereiTrino N ar. N 111
4 5.00 ". 0. 13 entr
ej6oravd (1.3411.88v.), $1 Accra cle sonthra, &I lado de Una I C-800-54-5 my de
Lo Yet al Reparto. Tengo otros qu6s Gonailez y Santiago.
$It y v -2234. SOLARES DESDE A-R401-53-1 SE VEND TALADRO ELECTIUCO
11 Ir Arredondo. F Can en construcciiin. -LA ULTIMA PALABRA E UNA IMPRENTA
f I miquina 5 Chandler. I miquina
REPTO. 7a. AVENIDA BILTMORE BUICK 38 COMO NUEVO hit 4 Ch.: I rat ulna. 3 Ch., 1 miquiria -ATL43$2,252.85 Picture, vestidura cuero, radio, 5 1 P R E C IO S ""Ch, 1 Tit'o, Alemana. I contadora
DESDE $7.ZSV- Usa, entre BUenavista y Cristo. Somas nuevRs. facilidadeq. Gunwales, :EN AUTO Boston ndmaro 7. 1 cuchilla mar
Contras 23.60x,10.50 (I.Idsv. Esqui- 26 par 50. Jetids Peregrino 113 entre S; Buquille, -1 chivaletes moderriob. lices DIFERINCIAL ELECTIUCO
10 42.10, A'n"a FUENSE EN SUS PRECIOUS
12x4B.50 Marqui's 8 4 0 0 !503 -yl do upon moderns Y otros anse.
(113071, ) Quedan(1po8aGm -)PayrceI.2. Pa- Superficie: 1,300 m2. GOMEZ MENA LAND 1946. Plymouth, Sedlin. rom. Procid: $12,600. Callesda 10 do -YALE,
s do page 26% contado, rea- FORD 46 DE LUXE Octubre 457. entre San Kicolte
ctIldedii V EA N O S no' tit 2 tonelsidas.
'to so monsualidades! F. Arredondo. A $3.58 el metro. 4.0(10 kii6metros caminados, complex. 1946. Plymouth, Pisicorre. PAMPIOna, do I a 12 Y ds 2 A I. No
V-2284. Predo: $4,SSO.00. COMPANY, S.A. laments nuevo. facil4dades: Je8jas pe. hrittrmediarios. 1-1950.
rearrino 113 entre Santiago y Mar- 1946. jeep, Willys. C-107-54-29 my. EQUIPOS DE GAXAJA
El i5mico late que queda en eats qu6s GonzIlloz. 1942. Packard, Clipper Sedin.
REPTO. PLAYA MIRAMA III I flam,21,11, Toica" (LUnAs) 152
TranvIns y Omnibus fronts, Dom ra, CUACIra frente a UM& IIUeVa ri!$identia estaut" a MiLrq%65 GOU26,14s. ARADOS MCCORMICK DEERING5 Cable do Aftele do
race. 17x&gv. (610v.) $3.500. Otro as. y a PLYMOUTH 1940 Radio. (2) aradoamemarcs
CHEVROLET 1946 De LUXe McConrm'mckB 'Yoserings Inter tonal
Quin& Proxima a Is, Sta. Avenida 2 .72 100 metros de 14 manzana don R"Onn de t0dn. Motnr romn nuevo. 1942. Jeep, Ford. 3A 112, 518 7 314
X24.17 (573.40 '.) 3 2.373.90 cunt. do. de eliti construyendO el Merici u Vestidirra do rupro. Verin antes do 1941. Cadillac, 62. Sedim, Ra- Sedtin, 4 Plat. 5,000 Km. Model 99 can tres (1) diros de 32
UH-C-776-49- I-Is dn". Garnia Animas 1000. DespilAs trade Descascarsdaras do affos:
$1,500 H. Morstoriada. Arredondo, UH-C-776-49- (!) d% dlimttr6. adaptable& a
P-9234. nbevo Colegio. Terreno alto, buena Virtudes y CongUIRdO. ChApa 360117 dio. cielco d cog. M, Sanjurjo & Co
tierra, a una cuadra del 6ninibus. A-9413-53.3 BUCK 1942 Special, Como Monte 969. M-0714. M-92nl A
RIVIERA (CERCA CLUBS) so FINCAS RUSTICS SW VEMDAN 4 0031AS DS PAQVX_ Visitencis y se convencerg. A-91 19-1,4A. -ENGILBERGREPARTO AYESTARAN to 65Axl6 d6 4 capan, de caucho con nuevol
$3.0 VARA Amaras, m rca, Hood, precto de
Lugar distinguldo. pr6ximo a log PAOVIO PIXQVrTA I&NORMO, TZ- Us CROWNTIRE RUBBER CO. do affoz
General SuArez, ntre MaA6 y trreno 4,010 metro, can arboledR, en lipta.c I formes en el Laboratorlo Foilubes con medIda:m23.5sx35,,6%,(934.AG eparto San Pedro, pr6ximn Bans togrAfiea Romay Aral a tort Nro. 169, OF CUBA, PLYMOUTH 1942 De Luxe, AENGELAERG#
2. 920. 00. S I d a,, lidades Emilia Nific;l. Soucf. PrOclo noventa centavos me- Was, teldfano A.49U. A-8118 Sa-2
11 6 0 Caltaida de Aldacojs I&A.
de, Pa 97 .0 _.nt.don r.s' 1 82 VENDE CURIA PONTj CdA" ARADOS 13amba de vapo- gCasteracy.
w.) I ca to an I L79 par 26.54. tro, Duero: F-2127. A-9111-50-4
Lff L P2224. Superficie; 312.90 varas. PING& "QVM*A MN ML WIMAI)OIL 19 37 t1po comprrml perfecta me A- CERRO STUDEBAKER 1941, Chalm- de 4" succi6n 31 descargo.
its In Habana; Seen Altura, 150 k116. Men, pintura nueva. sets en ConREPTO 7a. AVENIDA $9,00 vote. metros paiaRje; 15 centavos; 6 ru- ra inyeccibn : CSI&I'A Y 11166
Calls 12 a La Copa. a Almendares to$ Omnibus, par carretera Boyeras; rba y FAbrica, Luyan6. A-8220-53- pion, radio, vesticlu ra Cuero,
antes F y G sombre, firms 23 69%41.27 80 minutes. M.2422. AS-97 5. $1,500.
(9 2 samuctux-ir Corrviiiiiiiii Ux-irlaio Bom6as Centrffups
1:2 78.41lud I .00v. 118,760.78 oi,. 11.27 Eiiti a 175 metros de Is Calza- 21-A-8250-50- M OTORES
$1.59 -..v.) $2.700 F. Arrederid enrnCdelo cornVebtaV to nuev a Verlo CURA CONVERTIBLE STUa da de Ayestsiriin. 314 CASALLBRIA, ARBOLEVAPO- cache y rice Luyai
so, stembram, 400 gallinas. $3 dia. A16 -GOULDS, DE 3&
le-2384 Has buevom. c so tabaco cerca ferr' 1123-53.3
VEDADO SOLARES PAR REPARTO AMEZAGA carrl, atuagan'si a- VENDO wiTi aLzi Asia as coar OFRECEM OS, I DEBAKER, Comando, 4 gomas Bombas centrifups
CELAS .'earretera. 32 k. H
Letra pr x1mo Calsada. 12222.68m. Calle Amizags, entre Arainguren y bari& $4,500, vacta. NePtuno 163. 12 112 motor de petrbleo do 23 pamajorcs nuevas, $550. DIESEL Y
11 A-4774. can su accibn en Ruts, No. 1. Inter. -GARDNER DEIM 16
I-Q.- I 2.66x3itm. Linea onquins 19 de Mayo A'8372-6nl me! Paco. Patrocinfo y 10 d a 0' Otra, 15.50a:21.42. Utre PIXQ1T1TA PON, $100 CONTADO 2N bre. fearratilht). A-8053-53-i SUE
11.59m., frante. t-tal 435.67m., 130m. 14 varas de frente par 28.77 de adelante; resto grandam feel TO A VENTA cl, 6" de ..cei6is jr descarp
1,stra antes Lines y Calsadn. 13.602 VMNDO.CAKZOX rOND 37 3 TOSE CA MIONES de 1200 calories per railluto,
83. orn.: K pr6xImo Calzada 20x22Am lOnclb. page. InmedlatL Habana: agua orue- Indas, carrocerla cerradit. todo mu; PREVIA
ducto; muchos frutAles, platan#l VARIA buenu y harato, Informes Real 131.
Triltr, 15 Y 17 (lox2g.74 v.); A pr6xi. Superficie: 402.78 varas. can hoy. FernAndez N y PARA par& Mover par Motoy 0 Co"M
2.66m.; 22 entra Lines DE GA SOLINA
tq Aqj SA r.11. I Mariana.. FO-9091, Fernando Mesa.
'17 lD.50x22 A 21211111111 A 5 T9715 20 A:8i51-50-i PMRAnntip Panel reparto Willy del &fio Bomb&&
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE LA MARIINA. -MIEROLES, 30 DE ABRIL DE 1947 cxv.
A N U N C 1 0 S C- L A S I F I C A D_ 0 D E U L T I M, it H 0' R A
VENTSS VENTS VENTS V EN T AS VENTAS WRA LAS DAMAS AIRQ ALQUUJMES
S4 MAQUINARIAS 56 MIUEBLES Y PRENDAS MATERIALS DE CONST. KATILRIALIES, 09 CONS r. 62 OBJETOS VARIOUS 70 5MMILS PARA LAS DAIM 8z APARTA1911TOS AWTWJOM
EFECTOS SANITARIOS POS31L. CZAR X31,190211:9462" xvzr=o MotoDon REMOLOUM 3) 03 PARTICULAR, EFECTOS SANITARIOS UNA MXA3L PARA
BE u VAN TMISDO PESO CUAA LINUMSO Q ft!DA D AJVIMADOZ= -11MAZZINN ;3.00 n ueblor ., in
r edas, 1 tonel.da -Pm-1.d. P.rce to grand original. coqueta. e-modn", do Ctdlr' 7014istRaMO de hilo. eA110-Ette-, ArJette,, d e.o M. A. roneoll 4 01, Ise a I CO
a morlearm. Lefties. or%- De algod6n, $2.60. Bramai do wo qu Ian x0tom, cnnfnrtab to Woluta rinueblex on essm. J'AMIMA. Lion., tell.
verlo an Zulueta 502. alto- Hu- laqueado. frinchantes, I]vJngrnom In. TANDO 7VIMTA,$ TAIRLIMS0 CON m%= lr.t. I
She.. AAM-r.4-4 pizado. onbelino M yards. Item, per.lans. franctsm, y Morro & $2), e. exigent referee _tas. es-ma. Zstacibn Terminal Pld# refelvinceradox, fatorrittl Kodak, atirlso tandol do' hilo part sellio ;r a momildad: Be
82 3q,, UN XOTOBL D35 G486 ... hod'- -Wal. librer.. E.- puertax tahlorn cedrn von marco a $15, b6mbre, patunes. radi .. Inforecian: ril- 17.00. 1. Elegant*, Naptun. Y Acuff.. A.329Z-12-1 el". Inforent. A-4215.
VVIND do 'I lime 384 S. Miguel S. Rita.]. :ntanam cpdrn con marco x 85. RJ- Plea A-14,74.14.2
na rFa Wcird I redroS. Pr6tealm 176(flea, Campan4arlo 157. PZ" NNW" 29
Como n A-83S4-56-1 0brittilm. 195. A-11220-MC-2 A-53 6-42-2 UNTSVzOlazill DMI ONAAI NM1- A No. 46
"" littn Para sor ofoid m re- jac 21 Vedado. Apartment. nuv.. *W No. W.-IIIINTAN AAIUZLA T
de A I fee- mndernom nn chiforrober x 4. agehe. omtdor, half, dox babitacione-, 3 10rjdA. HAbItACI6n eon cornAs. pa
Me r.tae r, o Um Wh v 9- ME VMNDSN 2 JIUMCIOS RUAILTOS ro ul, room, blancti. Don UlffaP,,,,, r ICA VUWVX USA COOMA CA"CP]ff dm ,
W. In, erla 46 ctn,,4nvuI9m.4as do coming, do gas, batio eanniplato Rotor- m matrienonlon o romPallems. Pre,
Ch,.vr,lets tie 4 cillod-, por em vpgetal, Xrnnje, Una "ja caudales. ancho 80 rts, IA 91 te. do
is I'n In- bRrar. A,,nida ColjIlUbj& 1013 ballot G A N G A S v Se venden tejas de fibro- on do mesa Y sillant, 2 tan. tune Aguiln_ op' calado, xerylcla do Mattes. AlriullPr clot m6illcom de mituacifit.
W.dr or $76.00 menstuilem. N'orme de 4 a Ass llw A-9194-14-3.
to do ncill" Pnfrp Miramar y LanuaA. L ynhim.pjaueff: Luti.ninIntrare.: L.11 I It- p. Rat. Informan: 'Illat Trfjxt GomPgry'
dlprsns tat""fi e Dnm Inea del 'Mont A 7 r,
gr nd s dm a cc. I us nm Cru(c n, dF ].a PlAya. -81S3 -4 w ANT=
do at a b n 1, cement, de 8x3.1;2. Tellifow y Z ueta.__ A .62 MACAjXS, XXTANDOlanot, ANIZATIms of Dpt.. to pilto.m, Ag.lar Z5I VodAdo. Cox& moral y tranquilm, &Ibe us d p i stories I a A-11273-56-2 NUATS, PA39A do Kul rt. blarl mere. negro. Pre, entrexutin M-9017.
marine d r dRdurn eIA,1!1,a. Un IIIIIIIIIIIIIA XWPONJOSA, clot gecclon do dibujos y ",has. _A10_12_1 qull" lirmosa Y Mplia habita'Ri
equipo d,' _,.IrI u BE PARTICUMARAN no A cl emir hnnem, Lx Elegante. do Neptune jr Aguila. &nxA bahn lujo matrInnontp 0 3
adura 1691118 1cf-l- -6583. Vojlnell. x)llon
m A Sch.ra do Wgurl, ('01- Print,- 1 7 neaparat, antigun eon don lu"as SUPLE A LA CABILLA: clAtas y atrnx uwals. do 112*, lic Y gas 9 SUA."Is, A2oQUZLO CALL pormonam. Affua. calleritt y frfa alo.mmey Diez. Ampharift do I -n -,stado, I carna, Simmon.9; 3 It,-- 1,)12.. Walls en San JAzarn AtI9, a OSDAJDAM NUXSAA, CON Lacrodf. apartsmenta modern,; %#]A- pre. A-4197-34,1.
mitax not-hr. I Mesita I piodra ilo- tre Holadad I Orlutnd.. A-S392.6 n I* "I'llred6x. Encli
6. do I'llfar emn, ti..jyro moba. Cal- Para encofrado, Rollos Alann- - ?4 jitoo pam com;d eocina. ampila cuarto, hatio ALQU2L* UNA' AMP LZRWD=A XAL114-A 1)".- 2, re r,, patio, lavadero. agua frfa
VMIWDO NOTOR31118 DIMBEL 50 30, -d. 504, but.jos, Vedad.. TSIMO In MANQUIMAX GEILAWP- carimatilia. ene.Jea vAlencl#6. Gran va- cc
bre de Acero de 5/16, de 200 t Idtarl6n xnoxa &I hafa, rmatrlm.nf,
15. 10 HP. m"A nj_, 6'. A-9053 56-2 Has eon mum plea do aluminio. pro- rl*dad do An ]Jam ontrecho. Y rndim ealletate, 140. RX .Ifn rtex r, 1i 0.
mmIr,,n 1,11. I I Visa Pam de csff-har, anchor. L. EleganLe, Neptune y Afful- Inforrngn Tpjatllllo 11 Telf In .1 a- $2200, ArtimnA. 271, &1recort.der do 21. pies de largo, por 4 pies cle &I
mader 24sx6, 4 Islas All, 7nfnrmex 3- veins. An] -an 961. A'.33%ril ton. P1. A:Kull. y Amltd.
NEVERAS Y REFRIGERADORES in. Los cuadraclos cle 16 pulga- Bionvenild.. A-9313-42-2
trif.i.la 25 KVA. trw t. t- o A-A221-14-2
1; HP. Torn o mcrhni(,, 12 w6 In. A LA M B R E ATOS PAIMA BROS" T nATA *A ALQU 1ZcA "AXTAI93M" BALA ZZ Aj,0UzLAX DOS XAxzTL5Fiiii
c
form.11 La go&. Cerro No. NAV3MAS 290DIMLO CUMMIAN ALZ- daA por 4 pulgadas. Prornedio 'm hi.m,., Tojo. pru Ia. me cc. er- ad". I
'"medor y up run a or
A- de rollo 475 lbs. Entrega en el load 2,7$. 1. El CA tegd fro I r lam de to .. j -mubI onto, o -PA'ad." In
_j_ .1 fante Blancop cf. alre acondiciona- o I" cc, 2 o el, m,de. Nacion.l. -LA TIENDA DE LAS COSAS X ,,, KUX 16 -N;-- 2" bAJ0- co I lmlo a -11, 9 No. 264. entro, 11
!49 5111 $58.50. Para comerclos paque- Aclo. -D E P U A S A.:.11.. A4 0 1 dAdo. do F .. m. 2-.
' $90 NUEVASX, nu.v. ;B5.00 enc.rz.d..
no. Z12 Oficin., $39.50 $30. Re- A-f;;36 J,2. A-92. 4-2
MOSAISTAS fr geradores Facilidades. EN EXISTENCE ANUS- I "QUXL0 AMMIA T TWIFTMAZA
ell toma hielm S150 4,000 TAMBORES: ,0 APAATA312270
I-endo prensa bolas, cast nue- .1 su never parts de page. blado, comptetamente equipsdo. fri thabitari6n amueblada en Wx p*rUeuadros, 3 mottles, -LA CASTELLANA. FRECE: Ire, a cuartoa, 2 ballot, ctet.to ; rul&T. or cambia.ri reftrenclas. Ayed- Casa mWarnero Monte 809. A-4711.
paletas.,ticulhar-, Cuatra Caminos. A-9.199.NR-1 I do tarin 120 bojas "quint 11 Desiostie.
hectuilla yifcolcre me Wo., a- Metiilicoo, ga)vanizados p a r Cierres Para carters do are, mr- berv etc erladom, garage, etc rodes.
riw. todo 1650 0 0-5812 $200, PAIGMATIR2 DOMMSTICO 7 %entities y plistlcos, baratfminial, de police y Ardinex. Desde Lie mas en
-3 pies en mairrifficas conditions. Pa- dentro, cle 55 gallons, &in mar- Archives do metal, port&tIlsz, A. pRiapagaza D2 MOLUt AS WA adelante, Precio especial do vtrano CANA rA3ffXL1A P&CiZ T. IBA
clonallillad Ingleoj, do claseS a do- lao pesos. Verla e Informem de 3 it 6.
r. #.rlo de 12 a 2. preguntar par Ca. ca, se pintan a pistola, &I Ca- sibles. I JOE, 4 uadrRz Monte. alquila hablLabrera, Permeisrancia No. 104. COMPOstela No. 663. Bombs pam awua, con motor d ralcillo individual cl pequetion groups, FO-4117. A.9297-92.2 ci6n can compdor Zo Pesos mensualeg,
MOTORES A-8321-NR.2 lor que cleseen. $6.00 clu. So- Apartado 1243. 1 n espi9clilidad en Is ensenanza a niflon, he a person zolit.
ganolins LCOP Ldo, .000 gala e: con rrkuy buetaft pronuinciaxite, Asegu- VEDAD ). EDIFICIO NuEvo. SE matrimonla min ni A-94142.144
bre plancha ferrocarril o ainia HABANA par rRindose enzeftnta. en pace tl MPOBatideras do mano Para coins. Telff. U-1443. A-1134-76-4 ailquila Lin apartarnento cle 2 Pie- BE "QUMA VNL XAWTACMON
.D IE S E L VENDO UN REFRIGERADOR cen. Reaction rsperiales Para pintores,
-777-MC-30 Rc.rdL ail,111., 21"STSA OMCA xas con bafict, cocina. C 453, 19-2.1 a-u:bl&da a h,,mtr, solo. ExJ9Idos puartan, Unidad stains filmleadorax Pam pJnto- trabaja n caa& particular R. .. re ir-orrimc. C Vostels. 262,
ablerta. PUNTILLAS: res. aeadernim- Telf. FO-7554 hasta. 6 Lt. m. A-835"2- LOX. n re Qlrap Ia y Lamparl liatiene congelador pars. rarne y do -Irin, ImRi-som, -A-8239-75-2
Pe.c. pie Pam ends. I n- Cuchlllo,
Cc Freese Cliffisto Marcos: Pallr. y cl.16nv, y mu- AtQUILASE AJArL1A BUXITA=02T
H ERC U LES 'to do' pr
foramen: rmlem No. Tfif) TelLsfo- chos t1pos roAm. CZANR COLSOVITA DA XWOLMS. SE ALQUILA
AN STOcilic PARA NXTREGA no A-4416. Manuel Somoza. LOO Libras pr.femor americano, ab.gado. gr-- nottehlaca. h.rof ... .. to, nnailAsizelIa-Zablusta Copillool speri.1- par. por.l.- duada rm Ia Univer.1dad do Yale I.. Mwerno parliament do Iola 16 .1. at. nifi.m. Ax- To
PASA VISO AN: _UH O fe rta Rims Y VISO,, nex a vierner. Inclu.1" A 1" 9 P.m.. con muh controdidades, on el fono, lie xigen referpno1ax. San NI-A-7142-NR-30 .1. Dpto. 22, esqui.l. 2o. pitoo, onl- Virtud-n
OMNIBUS I V2" X 14 ... -PLASTONE-, EL NUEVO Y San Rafael 7 7 n.e,. rAlficio do Cxl da 734, r.$13.39 Oqu inde. Re hor.S Ia %manses, pron- %I -qui.m. a Posen, Vedad.. 1. A n mm A-A157-94-2.
57 2 x 121/2. 12.98 on 35.7; X S"moo)- C one' I forms.. A-420. Sr. Suirez, en MIAXATA, 31LAUXTACION AwUz2L&CAMIONES TILES DE OFICINA MEJOR PULIMENTO sual" harms. 1, -a--I rs,18umdo, do ,,a u,.bl-. prticul.rem. tamblft. Referenil-. Fr. hors.. do ficina. do. Iarx. ventilada, ratentarlor Y
LOCOMOTORAS 2 VA X 12 V2. 12.88 Cafatems Plertricas 3, do otrom ti- Martf er. r HabAnait, nombre:-rrla
2 IX, X 12.67 n A -8115-46-14 &gum Plmmpre. Para pri-tiona Sol& tieCARROS DE UNEA 12 V2 PCs. Obispo y Agu caLf. cente. Referenriall. Informant SasarraModernas olas tie, presl6n, UH-C-724-32-11 Mo is 2111 (hajos) entre par, JOSA y V.ESTACIONARIO MAQUINA SU.MAR 3 X 10 1/2 ... 12.52 ES-P'e c ia Baterlassfie rocina de alumina, 77 ACADEKIAi A-9212 -94-2
Timm do niatal Y colors Para pi. EDIFIC10 A UNA Ackin(TACION
PLANTAS ELECTRICAS 3 V2 x 10.- 12.37 amorican AN
MARINES ORIGINAL ODHNER 4" X 9. 12.32 CABILLAS EN ROLLS D E 3/s nes do granite INGRESO OPTONIETIkIA '27ann ?UNM. 363 altos. balc6n P, Ia caCayunturas part remolques do lie, Informa, Maruj& en In. ant Sma.
190TOLARN SIR 0ABOLINL 4V2 X 6 (en o3inacin entrega autos. La Academia Rica Is yesentis tra. a 44
DRIMIS 3 A 340 X. P. Fabricaci6n sueca. Operaci6n TUBERIAS DE COBRE Y Seguetas 3, gopletem empecJA]es I Pam qua Ud. prepare su A-S 66.1
ALMAGRO VOTOR COMPA hoy). D oportun dad 112 AYQVZLA USA XAMIRTTACWN
manual. Vendo lote 14 uni- am Joyerom y radio-reecknices. ingreso medlante un curse especial A, ocr, comida. en primer plao a ma.
A"Isida i Mentocill 908. PIEZAS exte fin. No piers. tempo experimen-I N E L A triurl u hombre con compAhern.
blades. ALAMBRE DE PUAS BETUNES Y TINTES t.nde Ia desennoddo. Nos.trox tonsHabanal. an un average de 1.000 alumnon pre- Anniatad 3fij Rontro SAn JnX4 y ELrceGALVANIZADO: ESQUIRRE- men Easanch@ do Ia Habana. Iona. Se exroon roferenelan.
UH-A-7976-54-20 CARTAYA & BERTRAN Mo) isolation. Neptune 1.164 requiem. Tnfan-I
inom sueens Para aid. -58.55 Nuevo Director. Nuevo.
.cl 'I U. 1, TI
- -_ 0 1 nos m I hrl ant,, Profe.ores: AYESTARAN No. 19, A UNA AN XXX=XXCXA 742T ! ALMangan& do Quiet S$4. Calibre 12-V2, cuatro Otis, Calcines, pl..eha. y f.r.Irs de UH-C-745-77-26 Maya. quIlamom d.. Inpll. RR Ian-,
CU&tro Pulgadas separaci6n, gasoline. CUADRA DE INFAIRITA Una con ba fj o complPto. em $20 f IT. a
a to o matmo..J.,
Vendemos lux b Illante ), bencIna. ACADEMIA RICO ESPLENDIDO LUGAR d... F.41R dim., v -di .. m.. rereroi.m, Ilay telfforio. XppSe,,vendo M-9580. do6le hilo y peso de 96 a 103 Ferreterfa .4opories para tolefonom. Ingresec. a Optom.tria. ltrirtituto, A-b371 94-1
libras rollo, ALL precio C.I.F. 1 6 ;-tr leas. Normal. Vetorin-la. Podag.gl.- lrl- Se alquila an apartment coo- tun. 619 altos.
TRACTO R C-806-57-30 Habana $12.00 rollo. 0 n 1,0 7,pmll gonlerla, Agronomia,'Arquitectura', Ca- XA7A rKOA1O SOLO AS A PAXA'ESPECIA616'AiD EN ARTICU_ rrra Ad-Inimtrativ., Enformerom, Cla- foo-table. Tercer piso. Menlo modern una m.gnfson dr. Ffx1m QuIrl Ma(elUAtIcA,' flea bitilillaclim. X'-I do 2 a 5 p, in.
BULLDOZER SOSA CAUSTICA: San A nt "ell'OS PARA EL HOGAR Algebra SuPeRlor. Grometrix An.ilti-' Sal.. lerra con vista a In es- 10 No. 560 Apia. .1 enfre 23 y,?5 1'rFerreterfs, on general. ca, Trilmnometria. Vilcinrem, Neptunn Ile. romedor, teen ruarlos, bahn dadn. A _Jt) 'i-I
132 H. P. Intent.. U.;855. intercalado. rocin. y calentatior IiiDA336 11IFo. 452 25 P. 2,2211) En escamas, 76-78 grades, erCer& y Frentes, Ahneadam. 5 DE 1,164. altos. exquin. __ --li- __ __ _Q NVISIMOS ARTICULO! Nueio Dlrector, Nuevox Profemorps. do, Can automAtico, agum. abundan- dencia particular aigul amvlla y
SE N ENDEN ell taIrl de acero de FO-2182. FO-2133. GOMA EN COLORES. tTH-C-744-7-o-26 may.. t. macho y dim' cum.rto de cria. f esca habitai6m antuebil: (Ia con to.
ALLIS CHALSMER ratty bkratca, Para el hagar. dos con escalem Independiente.
400 libras cada uno a $0.28 Todaa lea hatillaClonea tienen clo- Tress a matr1morim toda aslatencts,
LAVAD.01LA MECANICA HAVANA BUSINESS sets. Informant: Requente No. 11, nerviclo fina. ReferenclaE.
Como Burro lilra I.I.F. Habana. UH-C-902-MC- entre Carlos III y Lugareflo. A443044-4
DOS CAM S 2) S61ida, 97-98 grades enV&- -GONARDI-, $12. ACADEMY
Con aiveladars Lave rlpjda y c6modo, min me- Atioselhazoot CitIftral 7 com&mw PASEO 606, ALTOS
%ad& en tarnbores de 4M Ia sun mamas. as ARDFARRI a IM916M.
IN"
I_.. ofrua.. I"'. on on maltituande 12 pies Pida Una demottracl6n real] 7 plaitteles an Ia Babsurts, y Mo. 25-27. Vedado. Se ilquilan herkilos, precio C.I.F. Habana EN EXISTENCIA riLnao. 70 axignaturan, 14 aulas. Mason abltacfones, matrirnaniox
0 CONTADORAS $0.30 libra. SERVIMOS PEDIDOS PARA' 1.000 canals Iarlam. BAJOS: SIN ESTRENAR min Alfo. Sets, JAvenes estudianP atila_ So -lef-lime her,Ian m re. co-te-ce.-I-C
a-c st, n to' in '"'hio
BICARBONATO Tu6cria cle cobre Para instala- EL INTERIOR Do luJo. Gran terraza tes. con Dnn 'd excellent, muchlo
INFoRmEs: limpleza. agua abundance,. habit&R nambre .I-fi I.
living- clim lrolopendlent, h.-bre, solo.
DE SODA: clones cle Y" y y4". room, magnifies. covion. -plot.. cOn India "Jttvnnia. FI-3661.
Telf.: X NATIONAL "La Tienda de las AU QTM L41LF CuarV y batio, virviept.. _Del%
'To I If.: X-2139 is uRrI.m,ueI.. bona I lujoso. -2
)00,000 libras ca)idad U. S. P. Tejas corrugadas de alUrninto CRIle N eve, entre, j a 1. Vedado.
en barriers cle 400 libr de 8 y 10 pies de largo par 26 -_ ___0011TH.A4777-82- iS NAVES LOCALES
Para verlas en el departamen- as' I Cosas Nuevas '88 CASAS DE HUESPEDES
Uli-A-7023-54-6 My $0.13 libra. Se entrega hoy. pulgadas de ancho. GONZALtZ AL ARDIZON 17 No. sea, 2SQUINal A 0. AN xv U-1980 CEDO 2 LOCALESVigas de Hierro Standard de Son LAzwo, No. 103. Joma. residenvia me alflullan ItRi.11A APARTAMENTO AMUEBLiDO AI(iullpr $210, CampnnArio. ConmolNUEBLES I FRENDA CQCOSSECOS: A-2239. clon- eon ImIlo, oormlela' to In ut6dico u, tm Rificina. R.z.11m.
S DIARIO DE LA MARINA. 5-, con un Peso de 10 Ii6ras Train esmerado. Bstricta moraliflAd.1 1), uns. a.]. gm" hablIfteldn-Rdit- fPnxo iarics mparlampritox,
OANGA TZNDO A A HABANA Se hahla InKILm. dln em. Ritia caralkit-Allchms ele. Tajnb!An
I r ) mn, na% Para informon
XAQVWA 91 to 4, Aram -hms or.
Altima modeJo con Lodam guy ple. 100,wo entrega 10 dias cle su por pie, Y-40 pies de largo, I A-sill(I-90-1 gAntemen corado en PA(d, ln vpnga rApidAmentr Neplunn 1015 y
Coo a carnbio pam otra antigim, 3R. forma a domxleflorita. pads, Control alfluilerea.
No. orden a $70.00 Miller. o i.iPropic p ra
6 sillooli 6 y 7 Buena Vixta. Marla. UR-r-67-30 abri Chapas de Hierro de V, con mat mania. Closets extra-smit- A-A4115-15-1
Iftao. rut& 3 eAquina. A-S l97-56-1 Ie,. TIIfnnn. B.AO Callas. EtcJUR60 DR CUASTO DR __T ACEITE DE COCO: 30 pies de largo por 7 pies de MANSION LUZ nits, vista, Muy'fremco. Algo 11411rxNA0 in IA nuavo. Aramburu cnim- 59 RADIOS T APARATOS ancho. DINERO HIPOTECA Is No. 151 sequins 13. %'edado. ru- I !a No. 5119. Apia 3K. I
oaoba; an sidencia rodeada, de espl6nddan enter H. led&d.. P,...Rati
do par San Rafael, altos I"Itice. C n. 6.Y2 % de acidez envasadas en SOLICITUDES sardines. apartment y habiLacift I oneargodo latino.
chit& A-833556-2 SM VENDA UN RADIO (FRAIRRAL tarnbores de 435 librA3, preci o con etc set y baho privado, comida PxTz"o IONA XAQUXNL DR COSIM tolectrie. earn c rts. y larza. mue- SOLICITO TAWAS PASTIMAS 2100 quisita y amblente farrillar. El mill. L O C A L
ble gala. md&1n.0 $0.37 )a libra C.I.F. Habani. ZALOO Y MARTINEZ, S.A. $301), Para clients. formales, buc ximan comfort porum6dico precto. Mu- UH-C,795-92-3
Singer, Muy bharata. par no nece
sin. harat[simo en
111130.10. In 321, entre ZLPUlaS Habana 953 20. derecha antre 317-159-y Mi Intores, a cham %,IRS de com niesciones, hay gaIs. B;,,PawrdIpat1 Santos Paula s $1.50 par envase y 576 legume gar"tfam, plaza c6SuArez. So. Inldro. A-S I MERCADERES 24. made.. nformar: call" 19. nilimerg mJe..
A-8060 VRNDO 7 A"108 AIRTAO A 111103W. ....... consular Cubans. 315, baJos. entre 19 y 21, Vedad 19 No. 561, esq. C, Ve4hdo Unice la" en Rol twas6a do-.
UN D31 SALA bilins dom ondas, nuevos. caja de Teliforlos A-9360. A-7754 A41012.63.1 Apartamento do vestibule. main,
'JUSGO in at CASAS DE COMIDAS tomadar. 3 hLbitaciones, 2 b0off. Ia Habana.
iii !zrv do. n magnIficam'crindi- aderR. a $44.00 Juntos a separation. MANTECA DE I
A-8110-56.4 GAZA PASTICULAM, SIXTA COXI- cuarto y xervicio de criadon, 4
clones. Informant Tel6foric, 100-6315. Plasencla. Habana 458. 64 OFERTAS
C CERDO: C-()OA-MC .30 da a domicillo. lam preclom Para clones, cocina, Pie. Informem: En San Jos,% 252. licy antl
POX 23111MARCANXIM VENDO AN GANGA.o,3POR.0,]FBTOILBAB TRIMO unn $1.00; don $1.50: trps $2.10: vill- M-S045 Y Encargatlo del edifice. Ile, propio pars. joyv f" a Or. gi$760 flamante juegn do r.modair es- ra (I I,. id. 1. y In rKa. modern, En Islas de 40 libras a $0.41 1'.. $3911 Sall 16fixurl 96.9. miles. I'm. r. milu-io e. Is -.0". dsl emWld inift-rito i i ,Iado pnr miles
MO tnc lflneA InglAs, (ean doce pie- lie mesa. I Al to 1'rge vents. a OBJETOSVARIOS lol- de Ilsowi. 1, dwi., FIN
ills. my cootaria el dobl I Lima 11 .1 Con't"Ill. C.I.F. Habana, 2,000 Islas en- D IN E R 0 1 DU SWIA1, :it ludo flel nioderA .s trega cote Ines. CA VENDA US NQUIP0 DA PUNN. CASA DIM COxMAS LA Pit ILA
to $1 de 0 1, I.po, ea.. Ric, ownidus. mqe Sir- jur a
to, mod. 5 0.0 (1. Poem It so. -Id.ei d.micill., pt.to. r.- SE ALQUILA u V, of.. ;i e a 6 im. memo.
92 TRADE XURGO LXVrWO, IIOPA- P., ven cut
cards .". mr-Itas: mrollro. INSTRUMENTOS MUSICA loanh., Article. 59. ictor 0 So_ qufmItox.,n;rntI v Arlado cRrne diailm on apartment do lujo en Cal- p.r 3 6
it juego COPRA DE A 9102-62-2 Darnos dimero Para fjibr post re. Loo 319 retre Rernams. Icr
JO 0 XRda No 7 nice A y Pasm., ;1-Iorf.,. d 2 A P T
dqr; de cuar t llo
Luis a re cut. VIONDO PIANO PZQIUZ*O, COXO Villez.. Telf. A-94,04-81- V.d.d., cOmpo..L. do d r .1 4 1-ie I,.
.uV. In No. sr, ent HONDURAS: PAAA 01111 QUA 93 CANCAN 91 6re Casa% ya construiclas en Ia Ha- Y2 l-, e- o t!M. LZ-r
r 7a. Man. parliament 4. Mira- mile jl;jrmnII7Adn sin omejon; me hIrj2X'
.c. iafv.e n ji 'I in 'to hm-te. Aquil. I1.FIAA lond in boom a An. talla. medIA- garage. terraza, main, recibldor. 2 fl,.j. 60 P--. of qn. .81A
man: do 9 11 .. no. T, I. _gn_.l ediato, C. 1. F. ft CmInallera. Reins. 7. RRhitacift '""te" con hall. hRfi.,
A-q_"-1I 56.? A Embarque innn A, tie bana y sus reparicts. Intetis a ti -o i,j. 19 di-- bbrm. pero
jP9 6 A-SI76-62-1. APARTAMENTOS varnedor. cocina. cuarto bark. U
22 0 LrV7NCF3BOO3ff DS Habana, $271.00 tonclaida, ein- do Ill)-ho Xrmb.rm otfo pf, Ffjese
PRISROCARMIlL LIO"X-. XX VXW- po bancario. Operaci6a ripHis y is crlxdo X$160. Otro Sin mus- rnil-t, do p-lon., que P.-&n
Soon do gustntqure_ U mmo null'o. APAJ&TANZ2rMO AJCVR31LAD0 AN It a en ;iOn. Informs A-4349.
rajilla, do Iciato plexam' '&-I "' trega este Mes. do por embarcar, completamentp 0: lugar,
"'rCompromso 263, a una uadra do Hospit-I 612 en r, '.Ile y S.m Jowl U I con Lodes to, -ce.orlo. de 26 No. 7IS, Ved.do, cast Sr. Sukres. Zanja No. 56.
n o
A unninact6n. VerIn do A a 9 p.m. All- Clara.
Hijas do Galicia, Luyan6. 'I Fl-7662. A
AFRECHO: 2077. Este. VfborR. A-91 1774- IM 796- A-" .292-85-3t
GUITARRA Agra* ALQUIL0 IILB"273ffB T ritzscoi UH-796-S
9B i x 3UGIrmoo rumao DR guitar alenjanx de #. bola., 1.1LIMe.1m equipadca, gLra'e,
living room completamen to nu-In. ces. Inform'%' A n 1:-50n a) De trigo I,0W sacon de MENDOZA y C cocina son, refriteradar. radio, cenil;. OFIONAS
A-81 113-56-1 c rite A-9109-61).4. Vedado. Infarmes: F-339.1. APARTAMENTOS Y CASAS'
- 100 libras a $4.50 quintal Mounting ftelliftsdo tor"itos a"AiR A.A079-117-3 02 ALQUXLA UNA ANT MAZA PA=,"A" ROO," ALQUILO A ARTA ATOR ALTOS, m consult& u oficina. !an Lizaro
r1a. dAm:11clo, superior. muelles Is- Contadora Nacional 1 9111. primer Plan. A-806846-6
kP1CA_ C.I.F. Habana. al itto 191L P X39 Telf. 1-4042. Alqufla nueve &parI d Octubre 1163 frente Sall- IGRAN OPORTUNIDADI calls D No. 52 esquina a tercem. Ve.
dudo, conpill sale tree I cuaLrtiis
b) De, coco, 1,200 sacos de
9C taijoina. encargado Rego InNinia. Marem. $699.99, con cinta, to dis Obispo 305. TeNfeve M4921 tRmentoo y don comas en Santos 03'ALQUrLA UN DEPARTAXNATC,
I*entlemom varlam 'Virtrolas Au- )00 libras a $3.75 quint&). comedor, cocina. bafto'y etiarto eirls' Para oficlita. 10 no. do frentp par 6
dos, (*on vervielo y terraza. Informes:
t.mitiva. on verfecto rSt.do is muy harata. Hay mires qua mar- un-C-11 53-164-30 Suiref. Llame' share. M. tie Rnho con rDmeplet
a los mejores C.I.F. Habana. (En polvo). con dedo 11 olo3, basis. F-3228. A-8094-b-- ad,,, 1 mervirin,
NEVERAS Y REFRIGERADORES funeforianniento y cutlet prl PI.m an Pedro
prorjop.*01R. operRdorR Allende, Ve. nrtld. miss do To .LA..t a.- No. 310 esq. a Santa Clars.
comprAr. A-5385-96-1
to 5,0, Matitrizaa. com 0 r, babitAcl
San Ignat JABON PARA LAVAR La Casa tie lox Moll- =d 2 ones, bmflo UH-A-7562-92-1 minyo
'ANUAL AT" e Coils 21, raquin.
DINERO AL S96 Intereal.d., portal.
AMARILLO: ii.m. V11'e. 533. TeW. A-01 22. B, VedRdo, F-20S4. 'US AMQVMA ZAMA (*3LAWD31 PAAA
Reffigerado'n nos) Para hipotecam R corto a largo A-9163-82-2 ofii mr-.I. bufete mad-(Frentp.a. Ia- Quatro Canal pla... mortizando monsual ca- 'rx"Ria'alf-wo- 9141 ff ALQ $30 con W. C ... -d,. 471 .1t.m.
2.500 caias cle 100 6arras, con P1111 I"ter..'es; camper, hipot.- Vartamento Intorfor torgundo piffo I A 4227-86-4
Comerpial. Unfiladem 1/4. 1/3. 1/2 axi/4, Compl,(... Pre0ni, rRipe. 40 lbs. de 2.!/2 libras & $1 1.50 C-696-62,2-mv. .m o-rateirind.s. Cel.stin. 1,6- en ;45. lnformes apartment af- Aso 071CINA CON TXL Z]MPiANOS Apartamentos- mis',. runebl- --- prugs IT
as Pam ... 1.111.rilc. del In- pe.. Obf,,no 307. Cam. C.eheJro. A-8216-S2-1
lattlimr. 92 A QUILA APANTAXIINTO WA. Pmom he _It, lux., vediicir,. V"I.
caja C.I.F. Habana. 10 I p. m.
tam rRmosos a m 6 P. .. R.fi.a 1 1 emcf, r- IRR.d.
Splnett@ .64- Ia. r moder 3 -.rtris. do., bah.S,
legaron I piano preferldr, par HARINA DE TRIGO: lerratek. sfmpll rocina Y ffervitin cria- A $35, Ave. 6, entre y 9 A 44,14-94-3
War fixer E JABON
r Infriador de Botellas log wmndem artists. TamblAn is. dos Mnloj..entre Infantai y AyestaIL i!0ara. cantina. caffs. kl ..... do .:-.8 an existencia 1,4 tie cola -Con licencia exportaci6n 80 D I N rin: Infqrm s: Infanta 90 Buena ista. Sala-corneclor, 2/4,
I omf-.m.. I-A.... etc- d IRS mundialmente conocidas Itamos a que nos
in m- In SIN TABON ornia'.-R-0dr, I I OFICINAS
So, ALPKIRT. A2
., I I I I I I 1, I 1 11, I
i I I 7 -. I.
I I
. I
.1 %- I 1. I I PAGINA UWLqEM , ,
ANO CXV I. DIAR10--DE1AJK ,O
,Sssmsm; Mi. 30 D& !ML DE 1947 .. I I - - - I -77-7r --77=7 I 1 --- ..
I I I - I -1---1-1 I -, --------.--.- '''.. I -- -11-- 11. -11 I I I I
. PROFESIQNLLES COMPRAS COMPRAS ,
A-IN U N C I 0 S C L A, S I F I.C A D 0 S "D E U L T I MA 11-% H-10 R A I
11 I 1 4, blugaw-,mm" 11, ,
- -1 M 91t )p 17 MM99L PRENDAS 17
====t==== i -- 3 -0 --- ...,a I I
-11 .1
11 I I I ''I 1, -,-,-. -11. DR AktOft f1fk' ' ORO, 'PLATA Y PLATINO LoWro a Pasidea" 964M 11
, 1- c..Iq.1., joy. .n,1, M-hl.. finno y tarrf**t*s. mistut-- , SE'SOLICITAN SE SOLICNAN SE.OFRECEN Edeme" stervicieut,',Glandulues, S.C. ".
= iZ I I = UMEM 1. I at meJor procto dot x ,1. -sAr singer I, emerligir, ritsis. 11
RPOP, )JALQAl&%r1y -V,&JS&tM' Mar .,aharno.d e y Cts- 6 y za pains Den. refritsvirmuloyes, sdorI I li ," -! Ix 115 .11 AAASF T ,.,7----ff- r farocLeAlmitnto 0 Lit 'V,
87 1 HAUVA 78- MTR= 111PART08, 104 i2i '. or an Ica, Olandu la ram Y u tau& - Amistad A" 604s. & Alan Jos#. on. y p-o.lanas Antigua&, planass" I
I I _4 .- I tamlento nOVIbirco. No r&AtOnIA 1. I -1111-17-20 stir -;-i'A,, r.Ailllx. radio. rts-,
L I I I I I I C ,
INIA ARnP&JLjrV CUANS, .h. Aft'm&j S4 y 5f, XIR*wL" 007.10=0 GOCMAXAI 09w- AMM11-- I SOLM O SECIIRT41XIA JOTXN' ]ON 80 AINOS, 31"102=1211 o. , leri.hlea ... me,. 11 c9molotom ,
".* all- 0 o6acift. Sueldo; eon conaciffliontes, d*= ng.,r IN: .caffenif"..'ro-Ion
.. ,y.^ o!!7mdwW.,.a I .. rva absolutt. Contando In&- F' """' ..
. A 0 an r gal A. i-ol.m."..-Ji t.w a P.M. Amp D amcohoctrniantoa intl6s, do bu6 .. Itut DI jrn6ietico y Ywatorsipla.
;!erALLclbcanrL 2.te ra, ," M ,,iiap let ta' .,,L.1 it 0 i
0.'-i .Atf 1 .', t.6! 2, ", do ,6. , P61117-104tin ., ,I U a ,if Jim ANTIGUE ADES -,
.!'ib''.tlibuI' ,Pfrsdn nociones Jmrl" an (Join& dordo Consou ax;al & 4 p.m. A-1222. E. JAr" I afi6,,-i.-.. So ,ii 'calls .2712- no, 14661. 1 34 y visa, doses, trAlesiary it I I I 18 UTILLS Dk orkmw
.I I 4tv- 'd'= r Ira- capao day eflel'uncla.
S Ma loja. =nda rts cornedor, I il: mootents, .. & Oor Bar* 07, C-427-;-14&fy
- ina% 2,,,* co" Ob a do aria- CMXMk =Xra Call. ban 0 noultillidad. NOCribir are&. TuagAn. r? r at 0303012A.'
G:Qutn -1 1 .4" 1 A.833,6-87-2 coo .v!02u:rn. oi r I ii am noIX022A 00 r. Int Va. i'Ped PIANOS: A-MU
- aa 0 blanca. lue lofai-su Vgjri j: clando Inforismictifin Complain. Irlefusm r; "On. S; ,tank" "Ise, ift. 4 Compro, obi ot do *Socribir., rx
dog,, cuiitftb Y bate ch A. s I go P I tetffdnri 4111y. I! clasificadoA DrA- .. OML!!IAS as arle, vajillas y crip 0020%0 TIVISLUS "
I r I 4 I' IJ Is 24, --, . 11 11- A I m1qno'ft:,.d.6 I;rpl .1
W" ILXOAZXA I 6 41
I- "ra4ar-, J8409CASA dormir colocac 6n n ormix -"4"Wl taleirla, muflecos, porcelanas, arar. oleo iiijartow, comodaii. No las ,*us-on A4105-104-21 It M :A41113-,15-1.
core% "' "I's 6 11 4 y ,demas. in- _10, ,14&S[Alt
to 6 CA _3
roles: TOM I : wm n . I OXMAN% mamm"A ass", Con"S.
, A-8960-07-2 92 SANTOS SUARIZ KPDOZP MU11141, VX&' COCXN=A AM, InCt,,,ep.pftO1fim cantabll;dad, I I&M.M10 .pors.lft .1
"' .36L ... .bar f- E. udilar ,del Ric file,. broncos, 6ticuit, equipajtt, fri- -a
, Sm' ON', ., Suptomtlio. no, do freer refifirenclas. 117 VANIAS DonafkI a. 16n-lmbort&- 0 4 C T13ii Pairin. AS 0 ..4,
Uiiili iz V SANT" NVA- old 00i of no tree $alas condl- I I ..'' 11 ;tiger iniquinas escribir y toter y -- I 11,
QUILO CASA HABOA s" "!*11 C orsanlz&dor vantax, Itud eje. I
res. 0ortAL net&. dos cufartos come- oforlear,4aw no'se progento.tVALle-10. JPAAA CVX"ACON PVMIWA GO- CuUV&,L iap. MFDICO- OCULIS1 A todo que venda. Restrva absolute A-*"*, "U" on 31""'n's irs'
Apartamentoe halos. Tambift cede dor, cocina, ballo y Patio,- 40 posox. rfo, ,210, antpe Lines y 11, Vedade. lif Itpwas-'yarlep; inualk as, sprin, Conocador moread maricano
I 0 Si. yy. & 4 0. m! I F. llichlyan lossradisess Jog goals.
came; 4partarninto.'Permulto 500 cases I L- L doode resift 17 aria@, dial2tiesto vio. EmPecialmonts op*rQclon&x Cataratam, 6 IcucAn iria. do, .scrtbir. molaw.'
- TrA 9 U-strat operaclones. CA It Ra6l. ,-Oil I a. mAnu
@r referencing A-$O$4-014. I I A-9004-104.1 road frialtdos: 10formos do,3041- ationar nelocios. at, Pere4a, (Ventosaa). EiRtrabisma. Eloccifin do Ill
Ago L, 16 Diry,." ,, 4Ls Naclonals, Villsit"
Venom. ripidamente a Neptuno i ... ?. I A-8198-129-2 1411144. COnxult&x:s9,a 13 T I A 9 P.M. A-3605. C-477.1 711 5My. 3 6'7, p'n'trie"'T-anionto Rey Mopeds y resolverit ou problems. en 93 LUT .M iOLICI-MA 00dnMRA CASABA. id"' I A 1376-111 Raing. $58, Toldfono M-7 06. C.Arrwattvra., ,
I
:dfutda, tenemos varies apartamenton :ra, martimonio, 4ormJr golqcacl I 194_1 4M
1. I y III liter orange .reforencla's, ,out do -ATMINS; Un. XVZN" OONOCZ. "Ot.-I'Allumillo IHILV&n 11 i C-1120-4-17,14y. 1,
I I I 11 ME, $80, calla 2.1 rpll*ontrela.yga. mlari ActJeox.,te,6,rIV,lm an mecA- IRA
N, Control AIQUIIeres. A-9466-87-1 '"QiiiinfiO CAsurt'j'osh, SIN US liffm or 10=1K..M.Cona6millentas 46 Ingle or 2" I :
31 ltfi Reparto MI -5414. ri Jan. is I 1 -1140: COMPRO veridti. camblo. oscribir, = 7. 1
. part in a Ini
Mae .[ia Blen ApPrOcida, Rich rLma Talf. TO CA do an Vd. Malta sailaits, &mpl*o -a"&, do c srel
03 CABS WA CASA COX WU3Mr.ZS 1, 110ne portal, mala, 3 cuatitoll r % 0 A-8252-104-4 y good* en4aftir a atroa, an Smiles I
c0rca d ICUA.tro Camillol. Sala. co- cutirto bafto, docins, u offellit corno principled u ,. DR. MANUEL ANT IdUeblen JutKox do cuarto. comodor color, co"r.,mu.rIom anoint 7 Buse.
infe!4. 2 patio Infornat 'e-I.--m- I ,- Vd. Ube do mecAnic Dinera, ta
Medor, ire cuartoo, patio, Coding do (,n ,A 6 O.M. !A-8184-93-1 X202M O 3WORACKAL VASA. NA. ,IdJomas, to qua a ate reteronclas. Pars, In salt, mArJuIna co.er y #scribir. Olson, too isn't& Y& or 40j=
""a as do Autftlm(ivll es? ,Ptieds Ud. viaJar on -1 Z W R O'.46 1 1 OCULISTA radios. n*versc horde, nrchlvop. Val! M asarr.to 207. Llaw4 -201-10-3 454140 ,,,,
gas a Lodes horse; precio S cOr el almuerso y SlYudar a I& Ilm- Cuba y fuers, do Cuba par tempo In. Consul_ da.
Teitono' M- V)51,dii 8; It il Y'de I It 6- $$ .: AL - Pl@s&,' xualda," P"Os"S"O' Rafael 684 defirlido? Of Ud. liena $&to* reWimiton A W, Znformodadom daillas Ojos. lien. Todn Ud, vonda Dinern on ma. ,
811247-2 QUILEARS, VARIOS mlltos A-9919-164-9 lit Ford Motor- Company 48 ,I& balon, L too diarlas do 4 i de IS, Lards, Ca. no. Reserve ob")Ut'L A-7140, COW3103W .
--- l XA"". Is ofreee On buen employ IVIxf -ro.! 1, AS-0701. Ile cD* No. 619 sequin& a 27. Vtda- 62111-37- me ,WAQV=A 215021131121111, VA "
WIN 29AJiXSMXA (OVANA310)'' SIR 'COUnr=A XOWVMAXOIO U 1 do. T*Ikfono F-21911. C-261-4 A MY. ---- ra &red role. QuIoro trato 062 r I
. I alqutl& Casa nueVa, m6nalitica.,Nron Diner& repostem-4si-prilixteris:-clate, L -14-11-058-117.2 .1 1- UH-A-8218-129-1 U-Z530. COMPRO LAMPARAS :I,,iIar-,,P,#floro .Undorwood, 6 R I]
G" rda m uebles .inort. .. Paxo rn-jor, ,
patio, calla Va. entre So. y ba... Inf.or- eon referencias, qVe',sea buers, perso. I Cumdroc v.jitlam do p.rceinn., crim. miln porthul on Compris A"
marvT416tono It'19154. 'j, na. sueldoel Quo moreAca. Favor as 1, i 13i OPIRTASNARIAS su d9nal 110.
. A Iffj fif I I -44. I DENTISTAS ., tat a plate. cublortos. mIquit," do Be- A-026 Jiny. 79211
, I -- I lismar. &ILL teldorto M.12,20-4&. Aff.a., M. a I 0? 6 Ae, Ps nvzv .
.411A BA N A 111 ITMILL -7:1-P, In, ir 3 -0. MI M 'A cribfr y comer. 111tirns huenon. planon
'. - 'i '" '-- da-T.P. 10. ;, I 0 am Cox.OoA a"' me Mats. it
' GUjNAB0 L -, ,-% I 41161-2 6' .' 7 1 edad OZA URWAXA DR. WALTERIOJ ORTIZ Pago mejor que nRdIA. "Oy "' LIBROS I W iRM S
rik2rsAvm I xlv& ments. .La Pr.dll.cl... San Rafael I 1,
ALKsiclawas L, P'LAYA ;i RE3d1TAN f lint, tambires an alt. duormo, no trRhAJ& ION CirUJA30-Dentimift. Now t,.ants gal. C-122-17-9MY. i
r -7 L
IM ATOX T WAS AJM41U0 & L I L I -52 SOSXM A VUA COC11131". QVM freetidn" 10 4LL Rig SWIlial L sot# ii weer, ILyar, plainerhar y I COXYZO 7.13331011 TOT A 2092=;- 1
I I I Una duarms, am Is, eoloczdtdri sueJdwJJIf,! 'tii' dentaduras Y Plientes do tit foil sulsMilquilit eaita & 3 h4bi--i I par* mandirls, UES, do.,.. a. Tlfno. M-2142, Marla. to, cuando oesee vender ,sun ijbir 1.
fif!L O" !
NEPTUNO I' Vista -Aloffr 176;. Lawton, rutd, 36;' I I A .8141.131.2 cl6n. Royce & C2mpan;trt,4, 252, go
'009 taciones*por Mayo y Junin. h- 1. I A OPLATIS .- -- a merne enw#lruldt y ecovenw
. A-9126-104-111 in Concor JR. Harn Ill& a solicited
92 orxXOS 2"T3moxlo-46*iii ,6- qtle vote 'amA It REA '.
I a ""' u"""- 4" 1.1
U-3922 7 11' 004TS T1. f(mos A-OfID 7 M-1240. I A-6617: COMPRO ... I' coma nadtimi. :
1Lrr0.,Guanab6 Yacfif so= COUSIN SA COX' m3px- pars. encergatift de ediffelo NePtuno 547 Telf 13-3
.. form& ducto.s is- 1 11CO :' I I el tie- A-1311-5-14MY. ParticulAres. Moabite finas 7 cc- A 764,12-16-11-msr. L:
I Club y M- . rehc* 7A., 184 antr6 1 I 0, Mira, SdAIC0 *Ath a I .. I L I.. ne amp los.cennelmlentem do m"inIcS, rrientes. cuarto, ,
I IT y Y electricidad. es midernAm chafer. Up ale, comedor. me- "
t-00 'LP7597. r A 8 174.104.3. Is. DR JOSE Mi. GATELL
C-801-37,311. I I -44 U. quinA coner, eAcribir, calms caudalve, U=ZIUSIA o" LVXo, 003EPW SsZo '
, : .1 '. mar. vents.es sobrilitrit9a .d4d, Vw mar IF-8100,,Ram6n. A-8124-1.31-9 Clrujano dentist&. Cumpanarlo Jos
M U0. ria Y" A
. fC'I'..b y -7597 -9
-- I I I ", villas an todam Its Ittlim.1telas. u radios, rrrr1Kf-rxdort.. vajilla y obje. brox an Lod" cantidailm evolucift ,
% M Y. y Juldia'. Ill
a. L YRDAN I I gOPCITO Tambita antratraMems-"Lamuestram, K--dia&CDR -CUV-oS1N-OD-SNA below. entr. Concordia y Virtudes. I
. L '' ,L- L ... . I'll, gratis L &I I to. arte y ropa uro. came complete. tipida, a domicillo. ITna persona. merit, de buenas fete- Willits, personal. 008. gy
colbicarse culdar finquita pr6ximo KuPeciallsta en extraCclones, Pu*n* nexoclo r4pido. A-6677. Justo. U 6 min& 499, ; 11
23T ZA CALZ2 24 No. 2114, 311IQ .renclaa, part cocinar y limplar Sale- Monte. a I L it lit capital a trftbajo parocido, Liens tea Won Y removibles, i dentadure. C-424-17-14 .my. eORIn. 1-61111", -, --- ; .,
, ACETOLIA
. &L21. V4dgaad, UMA L I 00
I Sol. x.b...
SeL ST(JUJI& JYJOU eggs ments ilclaibisdoa y domingoa y dfad L' quien TO Carantice. U-3012. pootitas. TrabaJos Mo ornus. Arrm- I 1.
do dog Pianist;. bills do cohorts, mu. festivos ueldo Mo a 'PorLdialde'Ita- .. LABORAtORM ACETOLIA A-9213-131-4 tie denteduras Y puentes, roton on 21 1143TRUNEW105 D1 KUAXA I '
:; I,
. or ......
chos detalles de gusto. ITO nermoso halo. 4egOn 'Oonvonlre, Informant Avoold'A. Moolseal JIM Rmbeina. al dia. Facilidades tie Pago. Consulmf ....... ICIA onAm. xi con hello I A-8446. A-91 I :OVZN DR NASA BLANCA, DISM ,,,19al2m.Yd. said P.m., M 8550 COMPRO oOxPSO DISCOS, "VAX OLAMN, :
I '-),
L As, I d4odrado. Puedt'vers a cual F 1 N C 'A I a Coor"ma-, I limits, trabaJo so cuilquier empleoi Ain mentis ColumbIg. sit busts 4911414,IL 0 sy terra: campo con &Mplias roferoncia. so. A-8332-6-2 MY ; I
- "aI I drisdia, maneJadora con reterencl Librorla ,IA Bibliotecas, B41asoosift
,O, 35 calla 6 No 1. protensiones do sueldo, telflano U-2264 VIL XXXNANDNX CALS"EL&A-, Mutbito modernom Y antlguox. PI- .
. F"47.0f). ,. .A-9101-91-3 L 35 L, I 14 ant. LIS Y It A-91115-181.2 Cure dientes flolos. plorreas. extraC_ Inox. -i.taiem. VaJiliam. muhacas de 666. onQuina Poelto. Venda discos Tip-;!jar hors. Informed par el tel4fono 11 L I P-olms a OaLlcrwA A PARTICULAR. PIANOS L
A-111336-104 11 I -OFR= N dolor Clam. Radlonraflas. pulareB, modernoz, & I
IM- AZQV2LA COSUZ3MAIR : D E RECR EO I SE OPM2025A XOXS" $XZZO DEL Wte,-:rnemovlbles. Arreglo ripida- mrrti. bronco porcelanam. bad cuaronts, cant&- i ,A
amuebla'da TO" bSJCA de ]a Cox& ca- SOLIOXTO xUO COLON campo para. trabaJar en fine& a co. mente lancham. puentax. Toil.. A.7537. lm "'A'- alfornbrRv. Ifirnparas y lad. Von. - A-1 .11-1439y. L
- 151, entre X y L, Vedad6. Part. cocinar y ayud r linniiiieza. .22 S to quo Venda. Negoclo rApIdo IF reIle it Me. -I)AL(iiii'llne's. i'rii- i I I COMPRAMOS PLOOS
,Iue- Ill CAW AS'. CRW O3 legrio a porter, referencing ... )tit ... Cancer lit 12 (baJos). C '52my' x.r,.,I.. Enrique. C-206. l- my .1
Cotinguettit do jortni, nalif, 96414filla a I
cornedor, ie A-4327 A-8345.1)1.2 '
area, alnueblada, noun, luz, refrl,. ,in cocinar, Carl& amilla, sue do
KA taclOnfe, hellos. patio, Cooing feradeir Y todflift dothodididell. an Cerro 1408 baJoi .esq. It Pztrlft. :DZS]iA 06106JUM 1&'C*ACZAl I Pagamom buen proclo. R&pM* itecto I
gas; PrI914filre, elme, Simmons. 'Vajl' 6 fiffluk &Ito y freseti do Ion &Ira, Na, 1111- _8"' 0. 7 VETERINARIOS to. Tambifin admltirnos to = W ''I
' -1L-l liable, ingIftpars, tra sijjo Por It I& compra do 11116yo 0, ? rul.
IT&. ro0a tims. cublert6m. todo paid- dodoras de Is Habana, A Smlnu- PROFESIONALES COMPRA Y 'da. Universal blusid t. IL Rafael 111i
pletim6nti nueto, Inform#g: X01.101"W aXACKA 24AMA-PA- ram, tidal referelialiks, 16 arm& LP4307. ,
Leaves. ton del Aeropuorto do Rancho ra. codinar Y limirilar can& do me- I I -- A-' 0-- DR. SERAFIN SANTAMARIA
Is Not-flo. altos, antre L Y X. P-8470 L .! cast esquins. &.Coosutado -U-9411
Precia 00. Boyeron. deads al primero do Ju- tilmorlo. Salads. ton domingoni-, -des' DZNAA GOLOOAIWX ,TOTXN ALAN. I Veterinarlo Postgraduado do Wal. C-404-ft-14iiy. I ii
- A,8194-AN-A., .To con contract minifflo do 3 me- puts del-aInatimirto., SUeldo $30. Rife- ax= .fluartoo. fluside, minima $26. ABOGADOS T NOTARIOS tor Road Army. Medical School. WAS- La Marina T. A-115111. -.
- --- sea Inforiman: T0161tono 704123. hlnffton, Norte Am6rica. Vacuriacitin
r3kozrMA A ID290CVPA3& AM I rerklaa. Calla 19 508 entre D y-E. A lit 10-A-427L.17-30 ,
eh, el V dado cerce, do IS calla Isfis LL 11 LL .. .. .1 11" Vedadd. A-11302-104 i* L OR' Al Tal"On's M eBUFETK REGO- antirrilibica y antim,:iquilloss. VisitRa
111 c8i de late&, compuenta, I A.4280-119-2 COMPRO PIANOS ' I
at torrasm, arcantiles, clyllex, criml. R domicillos. Tol6fonon: M-7328 --flogr9fi-if 88.7-SM y I I
[a, eciblder. cinen cuartax, .dos . -rU..&' UA11TWitAXvoKA0rO CIANAL "QURSA go- am orma SOT= exaviRNTE 0 n 0. M-3151, 1 45
fica. sdor, be- -- a median, edad eocinar, I pars. atend#ri c onsultorlo. Bete ales. acclaims. Divorclos. matrim A5-3702: COMPRO U-200: TODASCLAS93, 1
dried Come cuartois Y flerviclon de I ,ron nice, JubIlAclones 7 ponsiones. Page. V.rtl6a jot. -CbJ y Spine't. cumilquielOR 7 strajo. Informed: F.3228. limplar, no dormir $20. FO-6310. of" J A-9072 I R'S portom y
'IAB cludadantas. Reclamaclones Tods. close mumbless. Idem. oficina. Pon.
- A-8812.104-2 a r MI&
- SE SOLICIT" 2--iisson'. "M sabre fin listless y urbanas. Ad. Precio. quo na41A 7 an eA-8032 88.2 L OVRICNI UNA' A DZI QUIROPEDIS If AS pianos. objelos trio. prendRa Liquldo
AD0 CA I L SOLICITO RrUCXACXA PARA, Cools. cuarl blen Marti blone'L Recursom do I cases completnx. maquInarlit: lad. lo Lcto. Tambltn figures slant. lim- I
,f= monin; putdo or hot& F-2125 con referoncla. toda ,- NO SUFRA MAS DE SUS PIES quo Venda. Voy &I campo. Reserve, raNo. 607 cast esquine, 25,'s- ""- 's SOLICITUD DE'ALQUIL4 nar Y linaiiiiiss, a terror,, exer Parma crystal i ,ad, .910,ra, ..to. elan ,
in matrenar, a rtamen a 13 pidez C-514-17.17 Mayo
jttdfn, portal, Sala, hall, 2 &random ha- -1 I dormir a no: Lin referencing. -1 bat 0-11.1117 116.0 dDe". P-dilectas. -2510. C-611-11-11MY ,
taciones. bafto interealado. gomador, 2COVIS91A DS COMOS InLAMAJA Informan: Jovellar 310 (2o. plea). do V-18" oranclass 0311"- , Tel#fono M-32 1, C-1211.1-30Ab a 9 U-SffZ COMPROP1,hNOS ,
OCIDA.. Servitlo crladoe, patio. Precto: fperm, dsmen,, hatiltacidut amueblada Pier y coolnuir par ]%area, -- .. 12 a 2 y de 6 AL 0 P.m, A-841Z-104.1 bueng ,re- ORGANIZACION NACION Adqniem saidd y elegancia. No tef. DE TODAS CLABFJ : I
Still. Tolifono 1-3090. Ortega, ., 4n casa artietillf', fit 96 pesos. Lla- ferencla. Informs Herrera. 11-IRN AL Ian tortures: cellos, Uftas. MAIL c I r- A-9311: COMPRO I
. -81191- a ma al eyt. P-2115 ds I a 11. SOL2019ASX FXSSOXA =MIA VA- A-11407-118-9 de GestioneS. Parit *I Interior Y La a lacl6n. Pie Plano a dolorngo; core I dbjetox do arte. Antlifflodades, porI I A-1276-99-1 Habana. PasiLiportes. ASUntoo en hit- a' PR9G Altos preclon par sue mue"VADO. CALZI 26 JISTRII if 6 1, 11so ra cocinar y limplar carte. familla. SK OrSROSS, SOT231' SZASfC0. INS- nisterlos. Cabrot d# CuAntA. etc R1. rikpidamento Bus pies sin moleatlab. 1 ,plan&$. miquinam do coser age". .
lifullo arnueblada brits. camS, rect- Raleroncims. Buen sueldo, Calla It Sol truldo, pairs. sit'vitnti 0 cualiTuler Olds Mosajo, ol#ctrico y Manual. Soportem bles. finom Y obJetom Arta. bir, tods. CIAlt do fallfbItt. KOVAMIL P
Iddr, male, comedor, 5 habitaClones ,191 Imentiares. trai Tel6forio, M-4110. Parrondo, tramitfiellin. Dr. F Ortiz, Man, anst6micon. Consultes: $1.00 8 Radios, Frigidalre. Telf. U-501.
IS PERDIDAS 551 esq. do. Avg. AMP. do A Una do 06mes JIK A-4ill Hab ,. I
a C I I A 94111-104-2 I ,,,,.,. fine. V1- I Pianos, Porcetaills, Marfiles -21-207.
raphat. 9 baftom, hall entrai y dew A.6208-ttll-2 Imayo 9 9. an. Quirop.dists, Pardo % A-7170 ,
Mi$ Carn6didsides, garage, 2 cuar- altorce hay M'BMD' Re")& still Y b SCD- I VRJIIIRA, miliquInts comer y eecirloir, 'L
. -0 OR 0242A. COJOCAS TN JOVIIN DR bar. A-0407. 4-8600-Quirop.-SMY I ,Rjam '
tov crlsdos Precto $200; Inforivemi I WROS" PERDIDOS SE SUICITA color do qaMpo, pualquier c, ,,,,., r It caudales. plants sultan do an- -1
lWate Mentud. F-688S.- I toranclam, di"I &'IS it. in. F.6 L- 3 DRES. EN MEDICINA Ito. Pago alto precio. Liquid cases COMPRO PIANOS ..,
A-8419-AV-9 ljobi# Oltfavlab_ ,db tt entoa di., ns. coolers, medians. I I complete.. A-9311. cAntollns.
0 0031F, 0 SCA.G.PARCXQX Irig(do donfertricili Aado Atlan- edad, para, Carl& familth, y been U-91147. TODAS CLASFJ IA-9871-118-1 . I ... O M PRA S C-184-17-3 MY.
lilies: Ic CRY, 'ril6tage envilrilo Mar Paquette. limplelse. tam referee CrARCURS ROVANIOLA, 'OVAISTOM ML J. LYON. issiso Vprtl,.I#N. Cal&, spinet a cumilquity ,,,
pisa,'sala, comedor, 4 h9bltac 'list a ,su direoct6n .Oticlna an, clas-sueldo: $2 S.- Do I -a I I a, m.. ,a c9contior. q,41ocinar soncillo, a tra- LA FACULTAD DE PARIS i ,rorio. Pago Mae que nadle. TAMbIft
bhos Y demAo'coroodidIdes. P reclo Cuba'ilonos 10 r6exiiedurkit a-At- 1 21 No. 300, entre, H a L baJo matriltion JOS gain, curn? I tAora. No DE CASAS COMPRAMOS JOYAS ANTIGUAS 1
$250. Informed Bufete Renaud. F-61138 larktic City kerL- sratificado, Calla duerme. Mtntmo 30 : A I I Empeclalistas on IR cura radical do i MODERNAS, CON BRILLA14TE fisruran de pnreplanst. lAmparas, Mi .,
. . Vedado. I I 5-nI 1. he orrold:s sin opersolon. puOl6ndo XX QWANAXACOA 00319FRO CANA ,Aflromtiya.eBmer Idan floss; are, pi S quints do ,os-r r escribir. M ulpa"L A-942:48-9 -.. 1. .1 I I .1 : A-9240-1 I'- 2 k Conrado U-8847. A-78 1-3 MY. i
CASLY.31 3s. CAUCA PAi=O,.jg at Tacl:nt continual tug ocupaclone rape hasta pedalon ob.
- IN", ,- %,!, i; A-. li- 01-3 UH-A-T74 -10 0% *3 I Xmamposterla. Sitio -Mtrlco. Llanitir iino. p t nch .
oXi!eo '*0 N;iw -ST.ANCO, 3111L 40 aflo do prfictica. Consiultax; 2 a 0
01so. annuebIndo. sale. I habittoomes. .---% C 0 1815. A-7640-9-2 niayo )eta plain. bandejax, Juegom cart. cu- I
comodid I I campo, parailtiamilrera; Incho a cual- Consulado 29, esq. a Oenlos. al !-- bi.rto. y otron Rosarl
coftei6riiir. demilis den.= log I A articulon. A kGENCIAS-COLOCA qUier trabaJo. Telffono A:4110, Jealls. I A-UOO-3-26 my
cim! $140 Informas, Bufe te R INVIERTO HASTA $150,000 oro Y Plain; CLIentas do periam. m:. REPARACIOA S
11-6883. -942248.9 CIONES COCINKRA 8102-118-111 timing. PRKnmo. blen. Vamos a donal. Loo I 1
Solorm DR. REHR AYNAT S.I.mente 1-1.1istina, preforlb)-mitt 1.
con cotnerclo, rents. no infinda, opv- i-Illo. CRrballal y. Race. S. Rafael Oil
GAMMA n VMCA CAMS"Ar AZOM Sil USTED NECESITA BUENAS , I it COCINKIKAS COCINKROS Uddleo cirujano. Cur* do Impale U 5744. 42 MUEBLES T PIMMA3 11
To' bonito mueblkdoe, terra- 11' acion rAPIdn sl hay interim rnzrna. Belascoaln y Gervaslo. A
it, altos. a ,muohachas par, comer, cuartoo. mane- quoayude a is, limplaza" "Mon I elm, Flujos. Blenorrasla, Piel, alflllm. C.423-17-14My.
sfli, recibid ri Sala, comedor, I hftbl- .. a 3 P, M. BROAD: $18.00. big directamento tratar; 1-71AI Sanjar comador, laver. culdar enformas, tres, best P04MM OVNJXC=S. 3gAXTs1nNo Co- Tratamlento a a :IB2 P. I. tans ,
tacionem ),,derniim comodidades, Pro- e I &Sf.l&:o r 01:87 21-A-7757-0-1 BRILLANTES GRANDES HACEMOS mulitu .1
their a .par hc a 0 SeJraoCu3e;. Rafeigaels- No. 53, altoo-en- I elnero reptIstello'.alis. cocinA. Sue]- San Miguel at coaln
II 0.00,, In n 6; No. 41 DE ENCARGO ,!'
tio A formes Burets Renaud AVIX616 is 4tottil. el -'4 A 0 tre 51L r Vadadim, ae, no mends $60. Magrifficas reforen- Gorvasla 11.7-6341. A-111104-8-ie my. I qu;
F-6 a' -. 4 A-8491-98.9 entire JOYL$I. Vedado. -A.8009-102-1., . I I I at" tonocidam. 00-1084.1 'L I COMPRO, CASA 7 p0q11010M, IDS cornpramos, sun '.
Idoderna y buena en repartn pr6xi- 9010 do falls antillut. met cOmO eamO' Tapliamos, pintaMOO y'baralsawas
A-80B.7-119-1 moVelado 'OnannitriJI, ,tprreno airs. ralffisis 3, rublen finom. Paithmom blen Aum mumbles. LAC& blanco, IsUoso I
" ,M RIOAO REPAM S lot ' CRIAIDAt ; I I'D MILU SOLSONA am r, free c u tro hab taclonem, sm. C&CI)RIIII Y toll,, Cana Garcia EspiriolL.-BAM I.
!0* 9 I A-121 1-3 ONI&W OOOMISA'S11 affil, U11 Brian Sin Rafael 618.
U-6744. C-425-17-14My. feel No. F59, antre Aramburfs 7 Sala.
.1 I I a Riled sistrarlard, DOCTOR, criolls Y X.forinsdades do seftorat. T ... tar irale 5* Ind. ,To.. cinmod dades. Trato
Ampikos y ffesquisirnits Altos an Is, ififiaAtmoViAr apgt- 19 01MLIM AJU 'emir A-11TIS-ill.s. '0 director, Telffono FI-6841. -16fono U-1414.. k ALQUILAN BOX-10110' SWOMA02WA' SLANICAli "I fiopea. Teltfbno M-3330. forntnino. Consul- A-6555-9-30. COUPRO DR IM CANA BANDS LA ---' C-77941-19MY 1 I "
110 mayor do 14 r L g&L'rr f". lao"Ll &Ain hastat lit cocina, mueble- ar.ti,tam6nto dtjirms ',dolocaclft ruild. y JUGVOS, I it S. Honor. is, p L 11
0-i--O -LXWAXPOMA WATON ON 014 g1pASA COCITRAST ZM. rion: volote Pgam. TUrnoa especiales, Soon, m9derni: bjetom art*. pr-ndas, I I
c1l)6 21 aquIldir a 6 an Alturms do r RADIOS L I
Miramar con precloss. vista &I 966 us does Peb6s. TeN-.- 51M rape, pianos, radios. badles. Nogoclo 44 1 1
y Alo-AlmandmIres. %a. . I L -s4i4-illIt-1 dt 05 she&, woria'y formal -con re- plar it miagr %io do 26 a to, duirL proviso keu hanoratiox double.
do Im. Habana ferencl*n. Dormir on he came. Calla A Me An "col c MO i con referanciag,' Naptun .071. U-3829. 1 FERNANDEZ Y VIDAL rApido roservaco. A-4100. I ,
lauk, sale, cornedor. free habitaclones SSZ-IMTD CUJAZA 10 21ANO T 00- No. 15 entre Is, y Sr& F-4244. N I C-291-3-31daro 6345-17.16MY. COOVRSATJTA NABIG szzcy 11
cc &tie Intercalado,-terraza, raraje, ,, CJnor& ConLreforencia"para dormir 1. .11. A-11155-105-2. & -oVSSCRNNPA*O Z P $ Compramot y venderrics para clien' A PAATIC'VLAX310 Lit Coxrwo- Instalaclones 416etriefts. ago&, 6&JL I -.1
otina, cuarto,.Y swrxiciods crisdoe. cotocaci6n. IMormarLBra. Dwoombia, AAA 0002- WAS URINARIAS. ZANJA, 54 Repar1mg.radlos. motors*. voint"doAT u ldr: $120t.:menousiLles. Informon U-8921, extooldrs 14. Coltman AN N"XQSVA iIIIA"SAVORLA bollf I no duerme cc- les cases, solares, fin.cas, hipotecas. Juego tie wa, cuarto, comedor, Pie. y bomb&. ds asum. Trs*--' FCap L 114r, 11 y RAYO. A-3347 Dog. ram, Plan
baYon. -A-$140-00-11. L 2, axRerlencla. tirle ni g lociLFiqn UeM.6041!or6"cl&p.,k-8260- 9- Gtro GALIANO Ram sualtam, radios, refrixerador. eta. ROparamoll In ";
-.- I :..-,. I A-Tissis-102- I refer-.,- I I ladlantop TAMPA Ig
no klilb uena malud CuraclOnes do lam Actividad, honradea y reserve. lnr
Ar4QU1%O CASA A zi ,. erifirtmedstles vend. Quinn. do c..tr y do socribir. To Gervnslo 150: 1, "
- PURSONA. ...... ;Ar6 -cla---- Iaraa do Su oficio., CAlle Is XL coolmlm do
CMADA PARA O' TRAPONVINSO 03=0 r,.--' SUM.. Bleri E.trechem -,. ,I.. tonlra learn, y cocInas. Gallcr.
dadona, completamente amueblads, 143MCM formes nuestros en todas lot Banc.. ,,, 4130-44-7 wis,6
me. k0artamento pequeflo, bar horns 1411',paquinmi a 22, Apartimmento W6, desem, calocarme an particular. u gitmlf 8392. A Judge horns AT-9391. r*ti*al. Prostatltls, TrAmtornos, sexua- de esta CiUdmid. Oficinas: 2011-17-1 Mayo -. Aflola. Liens lam FluJo.. Dr. Palo Outitrres, ContIoUt I cuartna, living y telffona, cc- a m. g 1). m. $10. matrim6nio WaIO, 34, Vedsi do 3 it I P-r%.83f 94be cbeina. criolla, e'las '
, msdoii %, r6firlifetador, 'patio, narajo, calia 4, No. 41 entre Be. y be import& I IS.1,05_2 buenas rejeranclas. Tel#fono M-916d. Misfits- rn. 0 p.m. Gratlis, In- 556. A-91 12 M-1506.
- mento No. 5, Miramar., I a. yeaolo 07 a.
eaU situads. an Ampllacldn do AT par Andr# A-9161-110-1 2. Curaclonew. ArAllsis A-IS47 SU RADIO ROTOSe cede par sets Moses, In- A-8114-163-1 1103131CZ-96 21AJWADOXA BZP231J- I -9-72May
menaces I CXXNO, COUM"=O, COCINA C-428-11-14my. 6-6095 ,LA
to!rman Fe-4521. .. A-9199-90-1 EGENTE: M-2655 REPAUCIONES ;
. 11035,201'ro 173FA sicitypirTA PARA d1j; ... rferenclls .xcelentes pars. UBT expatiolm, y annericana, cam&
,-,,1,Catorc4p manes, itielic, ;O pesos, crioll"'r, Jogil Cham. Man Nicn]As DR. ALBERTO VENE Salud 60, antre rtayn y San Nicol" Aseguro Su radio, $0.60 m4nillillea :
. ON" ZX= ZNCXA, CON 0 SIN hiacer Ilmplezft y afirder,.tl come- miz no done gran piirlan I, particular ComprAMOR Run muohl,,8 do umo, cnsail
inueblnes CnIxada Columbia dor an Line ofian de conildam me oil- Ae't4ox-1021 616, &line. A-SOOS-119-2 Vies UrInarlms, vandreo Y ?Tfiis. HDEZ. & VERGARA Be Is Pons to quo necesita. iH"t* log' -.
I. cfrca no Ilame. completes. Pmrocialldad Ju"gos firion. ba
Surname frese" recibidor, Sala, AR- gen refertirclam. San LAza a 59,:1 SO 23_ reitanniento m6dico de pr6stata, lm- billool Coopertfva RepirSelong I
CO Odor. 5 hRlillarlonem, 2 ;.887 03.1 JON NOLIVITA XANUTADONA RZAW- SO orASON War GOOME I Tambi6n %ondem- a plazos y sum I,
16n, aran 1, potenel etc. Rnfermedades oefloram. INVERSIONES mueblea siren tie fondo. M-2655. adlo-Elfttricn, Alruacato 476, Antisk ,
I ballots SrFtndm Jardin s. garaJe 2 &u- ca, -. I-io de 7 aflon, exclusive- pointer, con busnas refereliclit.. No Flectri idad linfillemi. Dlitermla, etc. Tie. Rey y Muralla. A-8884. 'i
:o a cuartoia criadom. Telffono. Pro. SOLIOXTO CMIABA IFASA 11"1311- Monte pars, of nlho..qua tongs. expe- juarme on of trabajo. Telf, A-6349. Compirts Y ventan. oaxam. Firican Pit- A-6903-17-6-my C-202-44-1147, 1 i
Consultam 10 a 12 y 4 a 0. Ban Mlf,1101 ra. Recroo ri gociom, Torrence --- LL -to Bu. U. La. Sierra. TelMono FO-6007. ,I A-8145-119-2 ... y parn L I
$250. min Muebles. Informed enciA AD mRnejFLr circle de BAR aced 301. A-9280. .3-28 7. Pie. parts, Hipatecne. Con kegu- COMPRAMOS MUEBLES, ADOR- 11
I (eta Renaud, F48118. Calla 8 indfriera 8, Satre B Y C F4234. A-SI75-105-2 dra, Re
A-9419-90-9 A-9165-'103-2. S25r 1 112 ID"X.IL COMOCAR, UN COCZJFSMG r ad tenernon to qua unted ner.e.11A. VENTAS
. -- a 10 criolls, a parm. airvlent buena DR. MESA RAMOS M-8118, Edificlo Lurres. 301. Agular J, nos, porcelmmas. jarrones, vajillas. -s I - -- I -: 1
" ANXXGAX-LA Me. SWwxM 8 T 10 NS'SOLTJOXTA CWXAAA in WASO 109 COSTURERAS MODISUS reference. LlarnAr &I U-7613 Infor- Piol, affilln, venOreas. *ExtIrpacidn' EmpedrAdo. -6-6209-9-1" Mayo cristateria. plats, oro. brillantes, iue- 48 CASAS I
alquilo magnffica plea, amueblado, dormir on ]a eolocacl6n, Saber mar- men. A-9402-110-3 do verrucas y Terapla. Tratanniento
Sala. comedor, I habitacionse implies vil, blon It mass, traer recomenda- goljoMo CoS2VS2ZA T I KAW11- personal. Precion convonclonales. Par- 10 SOLARES got cafi. cubiertos. candelabras, ,
- y debris comodidades, I- ballots. Pre- cidn. FO-;i6i9A ., jl -8296-1111-2 Jadora, toner T'eterlinclap. buenom OR DUNSL COMOCAS 'UNA 1110*036A sevorancla 116, baJos Arilmam y La- SIT31- : L,
95.00. Informed Renaud i_ ___ __ L A_ -361 (interior), an- tunas. Teltfono All:iI402, Cot oultam: limparas crystal, pianos, riniquirij IN T3NDNX TANS CASAS IM 11
eta It 6iiXX oueldon: calla K No; a, ompatiola., do medisna @dad, pors. CC J. RODENAS comer, escribir, prismiticos. -Anti- nunelSik, Una $2,800; otra $8,200; otri I 11
812 Sulfate UrCKACZA FORMAL 19 y 21, Vedado. A do 3 a 7 P. M. A-7866-3-28 m). a. con garage, $6,900: F(14791 1
F-6 S. A-9420-90-9 tre net, Revillagigedo S. Frog ntan 3or
. %)or& Ion qualvacerts do una. Casa ASJO 8-109-1 Late. A-9229-119of_ soulD AS A g5edadem-. Equipajell. Rapidez. Lacey. A,711624S-I
onaerate 411 Jar. plea, Ago Larnra- --diawa 1:101 IWA. Me hago cargo de COMPTA Y Yen- CA I
. till&. A-93 108-1 caliapetente. due quisrom lit- EX OrMlIOX COOnMSA, 21212312ANTA DR. RAUL AYNAT NOTES, PLATA OUNA. TWNDO G&
quina., 3 pesos dlArlos; do 4 a 6 Stied cocinar aspaftols'y criolla. re. U#dleo or-interna sCalixto Gar Jam. is tie calla& y solares. Anuncias en as Virez. Bernaza. y Teniente Rey. man en Ousnabn; On Cubs.-I Marto- .
SOLISCIT ClSAVA a a A Posteri cumplidora An sum oblIgaclo. hot&, Flulas, offills, Enforms- log peri6dicos par nuestra cUenta. 6
buenazoraterenclas p.m. -01tapla, 401. Afito. 19. 2o. 4.40.10 A-8232. C-538-17-1 8M Ile. day ficilidades Pago Jos# Rodrf. . A-411111-le"'C' nos: Ag-0941. Ins venereal. Panicilina. Curm. ra.
A LTU RM D E ,,O!, vu:'.d-,. S7 lad-- -3. F 'A -49-1. .1
temporada. sualdo $,, . I A-1129-110-1 d1caL TratAmlontom reservadoa. 1W.1 Ofic. Lealtad 158, Telfs. M-777 I = ru x. 1 41165 ;
1100 altos entre A y. NOZZM A NZPXXTA CON7310013I US "VNN 11dade: mace. At6nci6n Somerville, an
4, A-9869-103-1 t, freer ii DX02A COLOCAS farm Aell.r. Consultant: I a 7. 0,0. M-9471. A-3201 10- 1 6 in A54461: COMPRAMOS PLAYA VARADERO - i
guaysbara4 a medid mues- blanco ,,Lrl,,cbl!.Inllr y limplar a Pa. Muebles en Mal o buen e;,titlo mun. BELEN iFo=Cj O PASL KATATIONION10 -- 81 no as comPetente no molested. ra drfado dli ." ,'Juan Romero,, Md. tit $64. A-9142. 3-1-iiiiia.p.. qu, terighn ci mojbn. Planon. 11iiiii- -; S I
I cilade'' gno,,sabi= au oficio, Lfteo.,A-8153. . AtI1177-10-2 'p. No. a altos. ,Matanass. Dra. AMPARO SOBRAL DE LEDON 11 FINCAS RUSTICAS Refrigers.dnriss. MAquinas esribir $100YOOD -- "
I as alqulla edificto nuavo; cam& oducadi, rreren JAR On alto, 20 1 . I A-1303-119.1 "'mor. Autorn6viles CnJaA raudal- I" ,
da= l, Sala, comedor, 2 Habs.1 pesos. YO-3124, do 9 a 22 In M#dIco y Dentlata. Parton con asis- UJ&GUNTE 00XVX0 UNA rINCA, Li bos, ropa. Y objetoa d, -,1-11, A%-4491 Tn nRa do bu6siltdOn min acredits- o'
a, boric intercalado core- I AlsisSZ-ills-i 113 OPEW 168 APRENDICEA ON 03 1112ai ObVIN MA XNPAJ110ZA tencla particular Ir enfermedades de quo est6 Pr6xima a ]a llabaii.i. de A.75,',3.1 -1313, da de VAradern. rompletaments squi11 refer CIA, n I I hacer lim. awfloras. Consultas diaries: do .1 a !Cp. 112 "hlli-do, I"i"",
Vista, cocina, serviclo crindom, etc, on r L a-, Ah,,I s I,,]- pads. Refrigeradores. vajillas, colchos. jOz1CM0 CRI&DA PARA TODON NINCINSITAXOS UN OpWSASXO NX Viola, no me DAD dernboo F-2722. in. San Rafael 569, baJos entre O' tales. (Arn- Lorod., A-7,11". -e,"92, nos Simmons, mueblale de Primer I
. en 4. e/ Linea y E, a uns. Cum- Ion quehaceres Casa paquena, MAIM- A-8814-110-2 bat 7 Gervaslo. Tal6fono b-5714.
dra. do Is Calzada tie Columbia 3r Martin rdfta; mayor, Jlls.n Bruno ZRYRN herraje, herrero. Affulls No. 493. 1 A-4187-9-191ify Y-5,10,q. 21-A-77.;:1-11-1 M-5205: compro ropa ,,,,r,-,d,.-,.,,n, ... anuo le 1. Pianos a *1
media del tranvia. AppAr.a tma Luis Ex- A-9172-118-2 r-2196,0*220323 UNA COCrXXNSA pletos Podra tie Ilk CU68--,. ',
tuadra desiru0m del Paradera, lado; 114, entre Estrada Palma y tp.r.,c.,J or main a ayudar a me- 1Z to I ABLECIMIENTOS T tapatoA us., cahaller-. E.fkoas I", C)brarpnla 303. lit-filol. A-1997. '
MIR I 'm a _. vel. $55.00. Informant al -thve RoferenciaL Bueldo $18. Dor- DR. ROSAL, SISTEMA NERVIOSO
Rm- %olocacl6n. 114 AGENUS VENDEDORES Innon a, enn, reforencla. %, niflas, 1 ps. clihirri-, planrh % y 117A ,639-48-30.: ,
1 L NX BOLICITA LA COXFRA DE UNA of rtos eIAtrlcos. J- ,,,tes If nl VENDO CASA NIOBRARA, A CUA]Sisi I
FO-1644. A-9294-109-2 L' A-9325-119-2 coraz6n, pulmones, medicine in I it
am NOLICITAN Dilly. 2 Ox2S terna, diatermia, ILTZ &1pina. Consul villrit- ,,,i ,, ,.o- .o. do s;1,400 611 nom I er y ,,,,hlr, ji-,o- t- Fila. cr.mAdor docirli. Jardld.- i
- ---- A DR KANO $0 con carro pars. It dletributl6n do ,,n efectixo do Va %
- 1 1 SQWOITO oxi bi Ize 11ANEJADORAS r' 0 I J71ure'Aas neverar. Pago blen, Frr,. prtai. llodg- 41 pnr embarearmo. En r .
TJ 7601 I ,m 0 caramels en enta cludad y en @I I- tat diaries do 4 a 7 p. in. Lealtad $1 100 07r", J",I'r-t in -1- ... he, nlfi,,. NI-5205. M1 jr-sin VA.,,'
H:X, 0-30 van qu a ei pal:u IN .11
fare is, al 7 IS4 baJos en- tericr Robleflo. San Anastasio 616, BUS*& COLOCAMM UNA RUSSIA 160. bajon, entre Animas y Virtu- lazos. San Ign-,J, 2C16. altns Apto. A 'q7l 17 In D-Strampes 711. Vlhora. CSAtrO. 9
tre 2 y 4 frent6 AT Parque La. Sl" Vlborm. Habelia. A-8062-114-9 man#jo A--;, 3-12 1 1 A-7814-41-1 I I
J rrL A-11, I rdfra ,con oxPeriencia, do su 10.
- - -- IMPORTANTIN VAISSICA ROSIN Oflcio Y .renctim. Sueldo 4 6. des. A4342. F-7909 C-224-3.:)My. M-2737: COMPRAMGS
n n Y cina -9060 15.1 -2 is MAQUINARIAS I VBIBADo CALLS 17 CA"
02 SOLICSTA ilaw MACRA F A-81191 11 101 Mucilli. da todan ClAses. P'.."'. WID
SWA]' anneric a do Papelax ciLrb6 I - I hal-ittariones y 2 accesorian barats.i
at part It IIMI)i6ZL do In cast Nep- i dios, mhq.,inAs cober, l' ir fl ill 'I mass. Inforaiiiii!
SE ALQUIL re GaIjano tan mAquJna$ degea nombrar agent DENEO ADQUIXIN MOB MOTON333 d-lirte, Jarronen. more el" n rex hu,nsp,,,n,, No ,hirltt
tuilo fig7JC;6?und0 PtSo ent illstributdorex an prinolpalem cludade7. 113 COSTUROAS MODISTAS d, 9 a In p no. Talifono A-411211
a@ DR. LUIS BERMUDEZ PIA trlnh do Ani. "t; 'Atablerimitntoa ropai 08
I I y Oan A-9247-103-1 Preferible cases est4blecidas 0 per- I',, d's I -Jan -1 a .#A
-1 I v .. ,- 'i. I 14P 44n -,- ,,,"Ii- Operaclonen rAMiles. Tslt-r ,,,I .,73,, Rarn6n Ferniindez. .11. 1. -- -
. I I I I
I I I .
. I I ,
I I 1 l 1) I I I 1 1, I I I
PAGINA VEINTIOCHO DIAR10 DE LA MARINA.-MIERCOLES. 30 DE ABRIL DE 1947 1 ARD CW 'i"
___ --I.,--- --- I
VENTS VENTS I VENTS VENTS VENTS I VENTS VENTAIS ,
I-_ - = I .... 1. I .11, ,
1 48 CASAS 48 CASAS 48 CASAS 48 W AS 49 CASAS I 48 CASAS I 49 IOLARIS so FIXCAS RUST11CA9 .
I VENDO CASA PLATA SANTA r1l, V31"O MI CAXA MISS WITIOS No. 58111 ON VX3 DX SIN sts,50O, CASA MO- ON V1111317131111 UNA CASA SIN 2 '
ENTREGO VACIA S.,.. t tr. I 6 y is, a-l-A b(Inibra. VENDO MAGNIFICO ZDXrXCZO ME al dueflo Factorla No Ids altos. darna. complex In 'bon 300 varas do tax carca Calzads. do Rein&, ,.= AVENIDA 8 7 CALLA 8, AZAIUNAA IM TION3111 rZIN904-A VU XW=30
f,"d,. I Sil. F. 1, I.A! I; L, ,,, ?I.. Jlil artarnentos, todo alrjullat :k.7278-48-1-my. terrono. T;J.r No. 757 *I Is Ir 19, ventio 110,700, Ilamar &I Telf. A-6941 do Calum bla, Buenavi.ta. 2OZ41 de Una csbaJl*Tfs, o" U" Flinds, ca. ,
En Ia Montana Fin de Slglo. .!). I, me, Correia do Gra"jay, Tel. 0-66". o
i.nd. L"F'S,41' No. 2 Apart. V 1. I'Ll 111. .1 I% ,"a, -In a .7379-49-7-my ra a $6.04 vara. Guti6rrez
ca ldrlP a.. .1ra-gil 3, "no. .a Lawton. rman an is Panic.. A ,
d n. c 71.-Lffj- x 1AZZ444ma o t'nomauinal
.. n o. Vill. Vendo directamente. t ionisjorable co trur 10 In- .48.211dy. Inez y ildondona, llx4O va, A,4190-60-9 1770
taller ,,,,,,II.d,. de Pago. A-651 I; 48 21M, I fi no
50.22.00 I.- "'lotal, ,, Till ras, 110-00dvarn. Ida& Inform*.: Jd-4124,
ne too altos of I Tslf. X-3471, S durf, Ila SE VENDE a I AZMVJLAS Tsm" "
quiladoB. A-940 REGALO $8,000 2 a 4. ______ A -7645-48.4 ,,,.No VENDO PLAY-AUERMOSA Aguscate 13 sequin& a rhac6n, lro-4713- A-3169-494 Mayo quIntica, "0IM 17 =67. .,1 ,-,--- ton, 6onnibux pu.rtj muchan, frutallas ,
____ A 7iql.48-1, 10,Nh(). con b.degit ,.a. 12 4 E. Gunnell.. c.0 4 ntr C y D 49 matr .. a ton"
AN ACA- Calls 2 entre 5a. y do. avenjilan, Al- .a ,an,. ..pll.,l d r;x'12.nVoc,-. No ant ,,a Al. old le. ru" Irado., produccl6n, Informes: C&Jlxto Garoda Iti'lloo Pe ... ,
rnmedor, co(Ina 2 raeas. Ito :j,,,i-3n11 BE VENDZIN 0 533 ALQUIL I ,.,.. p a on SE VENDE. SOLAR
4; ,,,,.,I:,a,,,, ,,os rlil, I ,,,,,, sia r ...... 1. ILL- it, Btlonavlzta. Casa &I frent.. .. call or,. at&. ax.r In In In ]a mIra 8- Its. Rpto. 'Pirragot. a medla cuindris al.Jardlia, do. Portal bar
I I 11 I rd, d. 'I .1 Ida sit, entre Cons-ilido (an jardfn, portal. sale. comedor. 214. 1,5. I Ave. do to. Alladom. Parts &ALM. del
Horrorosa gRnga Sll..r,()(,. Almenda- coram"$"jUI"Ao comp at "In, cuntro clarion. ,uatro .
50. 1-6515 de I a 4 41, ,::nI 4 cuartam con --!umeta hall, bang, Lompleto, cocin mervi. be- A-11732AS-10 my ..
re frento doble line oder- """a parto yohly cam 706 vara. Pierian a* Noved"ost. No latInriamodlisurloo. 4 1
IuJo. A __I IS 30 11 lie I no&. irran Done r. serviclom criadox, 3:47-W3. nay.
a' rim era. d esocA y I'.: 1, :% .1iob, a. Tod 16.2Z varas de frente. A unia cuadra
,,It d P upanamg'samn ., I", ol, do,. CloicriRdOm Y don cases al Ilony AMPANARIO 711
Otra $ a. to mejor 1,orial, -,io- y ,alentado, '16,111'..: rec 6n construldo. Construccl6n do pri gar )a za. fix. cublerta. tElL Min- C
500 en Ile Alnienda- MIRAMAR: $35,000 -rindo., ,041 d equlpada par. do Calzoda Columbia, media cuodra am yzw= qvzwv& Weivalso 2e.
res, pr6" c AIIIIIJ. ) dis iI-rto. con mara. Rents. 1110, an act'.. V.r I d VEALA
lrna.Cru,.r Pla-, MAR ra- $15,000. No In- v I a a ilibado It o. del Par4ue.ito Informaw Dr. Bravo des comodidsdta, Ruts, 4 r It on IS
ra retit 'a Modernfalma reeidencia. t- 1,,nte hal,,, P-i I-, $-50 Prexlma a Reins, I plantain don des- Aco La. elk no M-6324 do A a 12
a to me ores aptIrtarn In esquina, y $226 termedlarlon. Telf. FO-4394 .
ond I 'rn, 6 S.I..,11,. ,Lo, 4 d.rmil-I... 993-48-80 nffo. Informed A-11801I.. erta., "rrtt*ra =,D. X. I I I, etrOs de fondo Indo fal ') han- Ins sigleillf-4. Informant. A-8259. Be. A-7 x. m. y a I 6 p.m.
Interi-nindr-, closets. gargle N ri-,)s ,.,(it .N,.. 214. A-7705-48-4 A 5514-4g-&My. alqulladan con muchas perbon.aa do. III 12, Chomera del lirincid, TL- Ill
, primer-. rental $i3n. Pcr $12.600 ,cnli I -_ -_ mean uilarl., to hark al qua Is A-9733 41-IA m7 I A,7141-1116-22
I" I'
I Casa y 2 apartanientroi de to- A rents. en amIllaramiti
Otras, d dildet, -nfort.blemefil, ,jjt, I- VXRGRA, ALTO, PRECIOS In 'Umento. 99 Paean; ]IN,* anl an gufdAl. Il,.,-7up.d.. Otra fill, ,; IfSITA, soe. vivitirmiam istorinatirA If pre&lq to legal
n, ,.br 7.7
""' gro n Done
- '. 'or .c'do LOSOL MIA oderno. rental TRO dos rvald"o 0. ,eleffantfolma caalta par& matrimo- ,in .1 of ... I VEDADO. SOLAR ESQUINA EN L1- QUINTAS DE RECREO EN ARRO* I' "
,a 5a A-illa $19,600. Sfte.- ,,,!,, ,,a -o --a""o, MANUEL LOPE a. fabricada mix alto del .Reparto poder; ve I caza par dentro
Par $,,. 00 FG-179S. Ja.inito, itclin-s, N it fits. Jardin, postal, terra- "I V Era 6: la
10-A-7655-48-30 FO-3382 y FO-6357. Parafmo*, Sexia y SAptima. Avenida fireclo 11,600. yausto Marin. P nea, despuh cle 12, con 20 metros yo Arenas. con carreters, Ittz elk,
,,,, sa IN, -,--dor. 3 4. bill) .. .... lure. BELASCOAIN No. I I 2_ nf V#aIA boy a domingo. Tonn* Rut& 7M.' drado 218. Oficlna. A-71068. r,
VEDADO: $18,500 -,, ,,,,,,,I,. pa"Ir,. glirnie. in. Logada a Hdo. M-8221. 10-A-6916-48-22illy de frente y 30 de fondo, Urge venta. trica y agua. Firicit ,Rezuffecci6n-.
. "" p.- ,,I,,,,, 2. t,,do 01211.0olf; A 10-A-6551-49-10 !_, -2796.
Al.,gliffia. LiPs.c.pad., pr6.j ... a it I I J5, 1) ....... LI-,a. 11-ttin Illf, 1.3464 MARI NAO $25,000 Trato director. F vendemos clesde 2.500 varas est wit
Miramar con moratoria GANGA, CHALET 6061-49-SMayo. [ante, &I cont&& y fatihdoes Palo. .,
2 a jardin, p-tal. A-75!16-48-1. A tin& cuadr& Calzada Columbia Y ALMENDARES SIN ESTRENAR Mention.. A- J. D11- ______24 3 cltat'6ni,.morilll.ltib, b,,,,,,.,
Gran chalet. calla pr(,.I,,. 7. g.raw. ea Ila 3 d-- En to mejor
del hip6dr.ngo, 12 canitas, miden Primer Pamajo entre 16 y IS, jar. g.d., e.quina, 250 matron fabricacirin &DONXIN P=NXA 7"RICAE Todos los lotes frente a ca"et"a.
cc 6n de, NY, rar6n: ratio ...... 'jo.ct.. baho I.J.-, , ,,, alto ,Rtmo 14x46, metros, main. 114, bafto. come' din. part It 1. m. IS. do, cJt.r6n, 40 pesos fabrics- Cans? Ve. liol.re.: Reparta Qua-
A a conBt'. - ,;i , '. a "., ", do u,rT.O" r e IT- In CR, t 'I a'
.v n1da ,,,art., s. ,ri.d.n ,;., z, No "', p-p.1rad. Para .I. patio. ..rliarld. $125. don Apartatarn stat 14.00.4 Reparto Miramar 35 611. InUchos frutales, 6ueaa tierra. Infor- -,
onolftica- sombra, sala, ]IN in-, oil,. lon er 'a *: 960 varas torrent. a 10 Penna. fill
D ed ati.. ca n 01 M-2224 L6paz. to
grom comedor, I httlotnt-je-a cr-n ,',Ina M, In.: 1-0-3382 Y F0-63 ,,.,oln, fly $ 1 ddoldlIr'S. v4.10., $80 P' M. lie ar a P r too 10.96, Vedado $14 oo'
en too W... 5 ll.bft- -- L-loos *--,P95.4sjn I-. I- falta Ligon, p:ira rpii far PO; do 35.00. An P. 1 -6799. Duefia an I& miAma, despuga 2 Hall x V .00. L...d. HiJ.. Met ]a misma finca y Oscar Diaz Ra- a', pa";, ''o- 10, hbre, io 8 dt. rents total. roerlo I Teltfmo 1-6728. at".. S. r.
an .Ito VIIIInds. .Prvdu 11-A" 1'. Rod" ALMEND A-779'2.49-30 mcs. Banco Canadii, N't322 A,8875
r 3 "'I", ,,a VMNDO Y ENTRAGO DEDOCUR"Do -11191 1.11" I ARES $29,000 A-7124-48-1 Mayo M- 22, ,.I.lt.n..!
afe. Preei.. $23.000 y -rn". made, Arji,,.-ola No.,717.,, ;r,. Re- Y A Una ,u.dra C.rva Mcmlalvo, 2 --- -60
Slo'litin Jullo C. Grande e Hjj lit "" SI chalet, en BZTZNTZCXVCO, CZNTAVOS TAXA, lo-A-5242 .23117.
to y mejnr de Miramar, l af",?, 12 a 6 rasas y 4 apartampritom cad Gran Oportuaidad Play C ba121 I" ma's '. 'I. a a 0 .
FO-1669. ,_ , I I n ,: ,- ',', in. 11, 6. 1 I ... vend.m.. solar do P.quina en I
1
1 dra de L,)ujnta Avenida, rairrjue e Ig!,,- P r' A-7 49-1. saia, 2 4, bano, cocina, compdpr y pa- Se vend, magnifical came pre ra g. 81- rINQUrTA EECILZO $=A= 232,311__ "In- -- -- TRES PLANTASRENTA nda y .I.In 'a Avenida. ,Hp.,I. tan. electricidind.
SE REGALA solt.anta, Riia. BaJns:.Jarrifn. portal. __ -------- It,, Rentando $220.00, BeJascoaln 601 Para' hotel, con restaurant y bar. fringe
,P6 foulo. so a, earned I. hano. auxi- HORROROSA GANGA M-2224. L6pez. M-1720. DonotnKites. De 9 a 11 2. an. Parsihok 320 Pies do elpYacl6n Sabre 45,000 v exltomb&re exl.;2. M.nti- t
_ -672q-48-2 m). Nueva cada. plants, portal tristales, .4 r3 js cadaA. Ca" qu* onED 86.500 Una hermosa ca- c'-, n [far, cociall. vilarto 1,1fin ,an I..t7.aru junto R Marrotue. sclar Y de 3 4 P.m. A Pala, hall. 314 4x4. bent, color, 114 Per I nlvej del mar. Losada a Hijo, lia. if ca
lit d pantry. y -8221. tre.gamo. vacla ti.n. 12 ctutrton 2.113
I Inagn ca via de comunlracift. ,riallos, garage y laiaderoF. Altos: re- I nilti--, IR linbit-Inn- R-tall HABANA $30,000 V3131210i JUAN DELGADO 216, 311311d viclo criadon, comedor. cocina, ,8,,_IM __ P lantam. Losids. a HlJo hi-1221. .
. 6mn lbus y tran v tam. to nn-jor de Ma ,,hIdor. trR hhjtRj,,p,. 5 ,I ... is. S11,1, nQ!Ia irdwlids. .,ntigua, fibre Pr6xima Infants y Carlos III. 2 ca- tre LlbertAd y Milagrom. Fabrica- dero. cltar6n 7 armaz6n concrete, faianno. Portal, inmensa. sala. fire. ,-- bAn. terrnza. Precio 420,000. Inlor- glalilrofro-s $9,600. Rodriguez, Cuba ,as bric.acl6n primer&, tuberia bronco' solarex an Country Club. 42.26, fren- G.OZA TUd; DIAX, US KAN TAWM L
ctore- man lit-2755. A 7690 48 3 It, Apartamento 12 bai-. night. bafo. cocina y Comedor. mlde jardin, portal, sale, estate. 4 habl- tenta. $300, $40,000, duefto 4oy ,nmi- te al Logo $3.0,L). Reparto Miramar de In quatupendRs hallitaciones de 4X y 4 apartamentom rods. cama 24, ci6n 320 dnotroS. terreno 900 metroA. Imag net Pike dament.4
, metro. R ntando ..S280. Be- ]ones. galerfa cerrada, baflo Inter- al6n. FO-5494. 21-A-7279-48-1-my.
6-A-7941AF-30 6x27.5(i frent. a] mar 812.00 y dfistinguld. ,,.Idlrt an .U finquita de recreo del
n _2 tac -
y terraza. Godtnez, Istra. F. entre - I VENDO URGUNTM CASA REP. AL lascoa 6 M 224. L6pe ercalado, comedor, cocina, cuarto de ;jNNDO S97,OM jZ&yA CASA ]--a Rep.m. Parapso 80.96. Loaada a Hi- .
I frig. y caliente. sqervirio de cria dos NAVE EN UNA DE LAS AfE.1611H I :Reparto Paralso.. iDecIda" boy! Lot-
Columbia La Linea lpform- Ca lzada esquina con Una superfl- m-dar- ,;III, .B. ,"'. curve criadoadespensa, serviclode crindo, plantax, de sequins. an La Habana. Jo M-8221. I &do a HlJo M-9221. "
M-57 I P. FO-6 do sets apartments. moderns. Ren-
31 de 3 a 5 all. A-., 17-4S-30 cle d6 50.40 Metr.s. tod..,d. 1 Ps .Nlrrt;fl,,, Tanlwia ctra. .NlBq.6B Gon PALATINO $35,000 garage, patio y trampatio: 291.
an reg. a. Vale mucho no a $4 a,000. .Ai- --a. San Rafael. S.1-d 157 Ila A-6747-48-5 Mayo to ;240.00. .Xegoclo del momenta. Ca. LI)MXZA COXIMAXI, ON BOLA3L? IOVOZTUW=AM UNICAI TIM2TVZZ-.
OLO I sol.' Calle Albear. Una Casa y 2 aparta- Vea Reparto Miramar cerinformes. car' Po- J-. Mmori(ille Y Cannfinna Reins. 316. de 10 a 12 Mae fines recreo do 2.360 v&ra&
11111111''IrSIND3111 EN ARROYO AP m Sr. Guerra, Hit mentGn Is, cRsa Jardfn. portal, gala, note,. oficina, ; gangs.:
I Una, Casa an .o 00 a na cliadra de pular. Agulla DragoneE. iosilt, S a Ito it. M. A-77.72-49-10 GANGA. SE VENDE HERMOSA M-9650 21-A-3q57-49-3mayo ca del ente, egquina de fralle $10.
It 42 -o. 1 4. bano. cocina 3, comedor. Los apar- Pum cReparto Paralsolt. Carretera Central ,
t! Inside. P saj Larfn N 5, Irfnr S-1 Vedad c 11 Ina. 822.00. Report" kin.15 11,18 1-11,
mann' an In. fereterfa La Central. I 20-A-7670-4 SE VENME CASA ANTIGUA CALLM 2'4, Rentando S115.60.. Be Ca C:njt npartamentog. mam- 34-8221, .in e.trada ul In-
iamentos Ix' lards, pagando 120,00 mensiusles. Lot- a hLa- 3 AgLoln. I.- lase.afn 601 M-2224 L6pez. tl No. 205 al. a ir 5. La Sfifor SSxGI0 CXALZT 88,500z .TAADXX. P.ral.o 10.95. Lobed& Hit
1-7228. A-713q7AS-30 A.1111W, 11 Ile I comedor. 2 cuarto3
fo r ... R I, Let, fin. .11-3217. (Marianao). So entreat vacla. El due- portal, gala, do Hij. M-8221. I
. AD. A 5576.ig-So bajos. bano intercalado. un cuRrto al- AVISOI .AxPARTO PAJLA.150. AVE
*XND0 PUENTE QUINTA LANA_ RAN OPORTUNIOAD A-7141-4S-1 LUYANO $3,500 -- to, cocin. gr.nde. garage, cuarto Cris, no. quedan aigunos solares bastan- UL MWOmi RSIGAZO PAXA ISO ZS-'
ria, unacasa.vacfa $2.000 its __ __ GANCIA. SIN LO I[MON D2 MAZZA- do, frutale.. agua abundance. V6sla: te bion Situation quo Begulmos yenrest* tiller, mRonp-torl.i. Edificio residential, fabricado par AMPLIACION ALMENDARES CRIle Blanquizar a Una cuadra do Una. Apfirtamentem; monallticus. pre. calla 7 nOmero 354 y Cuarta Avenida- dleado sin entrads of inter6x. page an Una finquit. recrea, d.nd*
... litalcon, aal B 1. gi PR- a
O ,Igua, Calabazar., j learta- el arriult-to M nuel Ruano. situstdo p 'n"U'S' a u no capa monolltica, 4 Paradox Para don plaos. Terr.non BID reparto Buenavista. Se PntregfL vRelA. gando solamente ;10.00 Manaus. I a., travo. del tempo puede fabrlexr
rillado. Cam a S erra. y pa Site ,,, Avenida, Terceta, repnrto LN11- DESOCUPADAS: $9,800 Y $8,300 a 'artamenin Mann osterlo. y tech. fabricar. Rents, $153. Preclo: $16.000. Para rents. Ideal. rules 9 y IS 2al. tran- Losada a H1jo M-11221. gu residencla. ;Cfjmprela boy! cReparA-76ss 4'8' 3 a rlim r, a Una us it rn. Ile Ia torre del Prinora -jela, con jardin. portal. mndera, Remain SZO.00, 'rpconociendo Informan FO-7418. Navarre is No,, 7. via Playa, oficina Canales, de 10 R 10-A-6273-49-9 my. to Paralsoj M-8221 Loz.ada a Hl o.
CASAS, jF300 I Ilploj, ci In Quinta Avenida. Tlene sah, hildlot,"'. 2 drilliforios. bafio. $3,00,4 moratorlAdoe, Behiscoaln 601 Jjirj.,... A-6285-4 -1 12: M-81150, Reins. 316. __ __ mrMTOIF PAIRDIO UL IPAMAISO.
. XANPⅈiilg][A, alcantarillado Las (ins plants Rita. ,on-h., r, ma. i'lla rt,. .. eriado., y M-2224 1,6pez. 21-A-5064-48-6 may. NSQurNA COUNTRY CLUB, INXZ- ou tin,gro.nde, desocupada: otra itil-, ton- r,,,,,, $230.01). ,I, ,I Altinin aturten- pat,, Seutirola cillirrol, 2 dormitc- VXIBOIILA, XANSION FZOPXA P3111111110 ---------- __ jorable altuari6n: 6mn1bum Reparto ;DescObrala unted'vCompre
rat ran $35. JuRnelo. Informed: to ,let lo, Ia platita. baja flene 4,14) rirs it,. ,;Tali tra pittlo. SAP-Medl "' HABANA $35,'000 na refinado guato. numems, fe: .V-VPA3LTO PAILAISOI, 630.000 T LO par dplante. a I cuadra del (;ran Bou- quita r creo en on erdadero Perot-
Sta. Alegre 121. Vfbora. nietros cundradom do ))fail culdados Jar- 1,o-:;:v. rfi-057. A-7934-49-30 entregamos Na(lo, vendemon moder- S ho a WOO mensuales sin entrant. I
A-7997-48-1 ,lines, tres trritzas, grain sala. cattle. ---- ---- - ...--.- San lAzilro. pr6ximA Prado, 2 plan- milla, parte'lilta.,monolltica, decorn- leNaid, y 2 (let future Plante] del .
So vende an no y elegant chalet dos PIRntRm, es- Frad,, Coraz6n, vendo dir-tamprit, cit p rill Parafsol, urbanizact6a ComLim- rvlh r tirion COU ta 2 I %as apartamenton foridn, mills d". Cngt6 nAs $ 0.000. a A-7S91.49-30. plets. Losada a Illjo 3d-&221. I
s L, pn'nt ,'- ..' ", -'s ballon ,.,,,,1,r,: I I'rreno lIx36 metros. Rentand.: $19,500, pudiendo dejar parts apIR- tilo renaelmlento Ingi 7 cuart0s, F04Z31. -A-6272-50-9 my.
Y reconocer ocho mil hipateca, cN_ clilados, cuarlon (illinrilRd.., y d. -ho- VEDADO: $329000 e$109.1)0. Cbrapta. mide 13x34 metro. ZRda: A-4930. gnraje apart terren. 10.000 vara.. --- -- ----
tr4nela. prectoma. fert. con sus serviclos y garaj R C Rent.nd. $40,000. Belascoaln Lomada Hilo. M-8221. SOLAR EN VENTA VENDO XL WXJ)X LOWE 71NC1
president eNrluina Sol -A-6271-48-9 -Y. Io int-jor de AlmendRreF, 12,3M eon Vega, Arroyo Arenas. muchon fruIrailet jardfn. y portal a dos rall-, fabricavi6n, para personas de" LRegI alle 23, 2 Plantas Independientes .11-2224!130 3131PARTO PLATA XIMAXAN, MM- 10 ___o. gi., emilo Hollywood, con Ing mu'- T31XW0 DOS CAISAIS, CiEL33111 frnti, te, Ave, cntre 13 y 14, A- tales. 4.000 ,ara., Tambl6n quedan
comedar, dos cuarics, closet, If mi, nacli)n Indir"ta. Este edifirin S61idariente -tistruldas. Tlenen Jar- CDC Ing empntradom. CAM P"" A mendares. Otro emijuina: lotex deede 115 men-Pal". F&MIling
re anarJo v Blanen TrRtn dIrec ..
ngl% bona d1n. portal, 3 dcr- SANTOS SUAREZ 413,500 blas del, panic
I Intercalado rolareS. dixi- represents. en fabrIcneWin y terreno -1,1. saleta, hall, y y P I in e
CDC closets, ujo, $14,000. Ampliact6n, real- formes. Biro: A6-4122. de 10 Ia 12. $2.200. 01r. 11.500. FO-4799. Jua.11a. e ... Kid... F-3176. Fabrican cases. .
no Ina. servicio eriados. ventaran Una Inversi(in de $9",761. ,e vend(, mitorics. bific, intprcriladn, conaldor EsQuina. 4 agnx a Una cuadra do denial. dptallea luJonos, $16.000. Otra, A-'6918-48-3 ma 10-A-7,656-45-30. A-655740-25117.
TO Iadag. Verla: Josefins, 151 e6quina. en $75,000. admitILndose $35,000 eA ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,r,, o", ins, ,url,, tam tranvlas y ruta do guagua par Is ;12.5oo: -4930. I
Gelabert, solamente Una cuadra Para- po eca al 4 75'-s amortizable en 20 Prdu, $1 80. SAez Ale puerta. mide 8x22 metros. Rentando X31 VXjj331X DOS F 111 OP13iA
I -CASAS PAUTi par xu mituacl6n coreana a ja
daro Rufa. 15. Tadao horas. Telf. Para informed: lla'me al 31-6572"'o al dina: FO-3382 y FO-6367. $95.00. Belancoaln Sol M-2224 Lftez. MA3BANA, 0 PLANTAIII I OZZOA PRA- mks fresca Lavton, acera %umbra Hiqbuo'na pueden convertirla an Reps r- 51 ESTABLECIMIENTOS
I 1181. 21-A-7'.56-48-1 A-69,10. C-790-48-1 A-7933-48-30 __ do. $20,000; 3 plantan Manrique calls C y 14, acab6ndose de fabriar. Ia 1. .
- plant. u, Lonad. a Hijo Impulaa. ve
MIRAMAR Ia.. AVENIDA LUYANO: $000 $17.000: 2 a. S. k1c.lis. 514, sola-comedor,,dol habitaclon.s. I baho t 4 6: As l
Fren Hljan de Gallefix; on. ,a. $23,000; 2 plAntax, CoMpoStela. $13, 500; Ca mpleto. ag frI. y callente. ,for- Las con 6xIto. Industrial
:ntr ca vacla. magnifica resider- 215 IO.A _x A -IOMy. Inv
a a (antigua), TeJadillo, 2 plantain, $18,000; Mae an Las mismas y an 8 No.
Cillee quina. modernasima, dos Plan- MIRAMAR: $14,000 JULIO C. GRANDAeHIJO .. mod:rna. monolithic. con local Pa. versions 'Carballo'
tan. Jardfn. dos terrazag, hermoso it- Desocuprida. Prectosa. Casa mona- -a cometchl y Una Paquette nave mide cerca Prado, 3 plantax, $17,600 y mora- entre 9 y 10, Lawton. OPORTUNIDAD
vingroom y comedor, cocina elictrica, Iftica y citar6n, exenta contribucl6n. OBRAPIA 2S7 j7x4O varas. Rentando slid. Bela coalll toria: A-4930. A-6262-13-2-my. Bar restaurant, lugar ambient reI 001. M-2224. L6pes. A-8030-49-30 BE VENDA MIS SU COSTO LA CASA finado, fuera do La.Habana. ideal raCultro habitaciones. don bahos. toi- Jardfn al frente y lateral, living- M-5921 FO-1668 n, ra. dos solos queod seen ganar $1, 00
lette, breakfast room, empl6ndldog clo- 'Oom. 2 habitaclones. closets, baim Lawton 1115, VIbora. toda OWL) $9.00 VARA mensuales. $16,0 Budegs. cantivera, 1.
sets, cuartd bafto criada. gars.Je. ;Gan- nterralado colors, comedor, co.cina. SANTOS SUAREZ $9,000 grano.trospatio con entrada Independient Entrega vacla. V6ase de 3 a 6. Allures de Columbia. Entre 8 y 9. Ia mejor y mks modern. barrio ;Aetca! Cuban American Business Asso. gas y cnrb6n. garnje. cuarto criados $65,000 RENTA $330 Avenida Lacret, bungalow, mide al A. GOMEZ LOREDO A-4819-48-1 Mayo Frente a Ia cloble via. A 2 CURdras del na. no ha camblado do duefto an 50 I
elation. Agents. San Ignacio 54. y bafto y un lindo patio espahol. Ofre- San Aliguel de Gallano a Escobar, terreno 557 verse, me compose de jar. r
W-7730. -- ---- - -- -- -- -- Colegirl de Belgn. Manzana fjnjca par Rhos 113.500. Otra, bar to JeBOA del
2-A-7746-49-1 rep $90 00 altilliler, $14,000. Dorado, 3 plantar. monalItteo, mGderno, muy dfn, bartal, 214, baho, cocina. come- Habana 203, aftol. A-7119 U-6292 MILAGROS frente Parque Lawton fabricar. Nlide 97 varas frente a Ia Alonte, $9,000. alquiler $40, amplis .
blen constrLIdo, 10 apartamentog. 324 dor. g4rRJO, patio. Belascoaln 601. vivlenda Para families, Bar lunch, Ia
I SANTOS SUAREZ Y MENDOZA '_ -- metros terreno 850 metros fabrica- M-2224. L6pPz. I Vendo came. marnrosterla. gala, cu. CRIzachi. Con un total de 8.176 88 v&-
AMISTAD: $37,000. RENTA $200 1 medor, dos habitaciones, etc. preclo: ran cuRdradas. Propia pRra parcelar. mks modern y mejor Fituado Prs.enda Santa Catalina. Regla r.- CHAC6W.__i28,000 ,i6n S Jet. Le, A quileres Granda do, 113, 1 Illpre triensual $1,000. 1
- 1. FO-166S. Pr6xfma a Nepturio, a plants, .0-1$6,800. Telglano U-5887. Dit 2 a 3. construir gran hotel. cine a Indussidencla a todo IuJo, 4 cuartos, hall 11_5 2 Lujoe. ho. entos regia- 1
tral, livingroom, biblot ca, ba' Rentaindo $164.45. 3 plants, moder- SANTOS SUAREZ $21,00 ,imta. panot-Amira. El oied attain
can I e 3 no. Cada piso, sala, cometior, 4 catir- ___ noliticiz, 1 plant; me entrega vacta. I A-6921-48-4.Nly. tris. Hermu Monte b as. Valorem,
flos, gargles. Arboles frutales. earn,- .Vista Alegre, 2 plants Indepon. lugar mils alto del RPparto. Informed amu b d $50.000.
tos. 2 banov. -i-Ints gas y patio en $35,000 RENTA $200 c.da Plants. Bala. 4 hRbltacioneg, Ca- narlonales y extranjero.. Carballo, cma- "I
dor jujoso, closets, iuantr3. cristalerta Idientes, a 20 pasoo del Parque. jardin. medor, bRno y coc1nR. Mide 162 mtra. MIRAMAR: Sa. AVE. 126 'M-6161 ) FO-2419. Obr.pla_309 f6 lnhependenclas, Rema y Belascoaln. ,11,
opalifina. terraces. Marimcleros, $35.000. baJos. Chac6n muy pr6xinia a Loclos Alquileres inldi l,. ('site 23 No. portal, gala, 414, balsa, coci.a., Gilman Laredo A- 119 U-6292 F-5303. Desocupads. FreTite al Presidente. - A-7950-51-30
Otra':33 Ile] MIR tam banros v oficinas p0blicals. Ex- 1208 vntre IS y ,14. Vedado. BaJoB des- 1:4, servichn criado y patio. Vacla. I LuJoso chalet. I;ei6 habitnriones. Tres VZNDO COXXIRCXO SIN _i70_1"DA_ 1
t M a lugar, lujosa $25,000 celento lnve 516n. Dorado IM-7271. Te- ocupados. A"Itos: 2 apartments de! Beinsconfin 603 M-2224. L6pez. b OR2
l Vacia . re, 2 plants 5 dormitories, Jadillo ill. Bala, comedor, s habitilCiones. baho AMARGURA $50.NO RENTA $300 Lpfios. Garajo doble. 1-5 A-9 1 41-IF-S. EN LA QUINTA AVENIDA des. loza f:n1a. 1, y.luguetes;,
ton de esqUJn 4 bottom, PlsoB gra- -a -5921 Pr6xfma plants meJor laEHaba ii. Inform
a, a as, colors. cocina. a CRIle HRbana, 2 I.,.r d :! )
.Ito, cu riles caring 17x42, monoll ,an. Grands. M $U,000 Indpriendendientes. bajos, y altos ca- 850,000 AWNTA 560 ZD1rICIO TRAIIII J. Grande, FO-9696.
tica. canterla, aal6n do mONIca. Ca a. __ Calla 23. .. ulnm. 2 plantsis monolf. mercinis. lS.65x4S.SO: 597 m. tiene agum. planW, esquina 14 apart mentor, Se vencle Uri solar de Ee tro de A-7506-61-1 mayo ,
t6 -.0.000. La day $25.000. No curia- redimida. Otra Annarrura, 3 plants LjupAos. portal. sets.
ticas. citar6n. mide 23z22.50 matron. e dor. Ons 24 pOr 59 %,aras. sombra, entre las
Miss Luz Caballero $10,300 F'-"' $77,000 RENTA $660 m VIDArZAA TABACON X'UCZOB 311- '
Mo 66 F.., Velasco, Enamora dos 32n. con 6 CR3RS viviendan r comercio ran. mom.11tiras. 155.000. Rents, $340. G6- cu.rtos. coins. gas, hello, calentador
I 1 3065 124511ill A-7740-48-30 Vendo Luz Caballero parts alta VI- Sin el 101: Nicanor del Campo ca- tando $300. Belascoalin 601. M-222i. me. Laredo A-7119, U-6292, F-5309. patio. General Lee e.q. na C rtins: calle 88 y Ia plazoleta por cloncle pa- listen 150.00 diarlos venta, $7.000-00.
"" sombra prer)Gsa cans Mo- lie 13. pr6ximo 6. Tres plantils. 14IL6p.,. Santos SuArez. M-4756 Prieto. sa el tranvia muy cerca del Havana Otra $35.00 diarlos venia, I cuadra
' g. intirmol't".. del CaPitollo $25.00 alquller, $4,000.00.
SANTOS SUAREZ GANGAS in.11iica."'desocupilha. Jardin. portal, apartrimentos. Modern F SAN NICOLAS $18,000 -SD28-4S-30
.Avengida Mixyla, Rodrigues con 3 511111, 3 cuartos. bafio tntercalRdo, ca- Oportunidad. Grands, M-5921 0-1668. 1 VIBORA- $13,000 Yacht Club. $10 vara. Todo infor. Viiala, negoclo. Cuenya, Monte y So- I
cuartom, Who lujoso, garage. Otra 4 medor fando, cocina gas, 1 4 oriRdos. 2 plantain monoliticas independien- VALE So MIL, LO DOY $23 MIL meruelas, C&IL I
cuartoa,., hall central, 2 befog, gars. patio. traspatio Y gnraje. QuiS regal, Santa ca -line. 2 Plantain, a I cu&- tam. halos, gala. recibidor. 4 habitat seats Wd. me F-3 183. A-7654-49-1 A-7503-51-1 Mayo
jai Sln,300. Ofrecen $75 $40,000 RENTA $395 taixmda, mide lOx4O t Clones, bRAD, comedor. cocina, 114 y
antrago vacia, modem Juan Del- 5.00 alquiler. Do- y I dras do Ia C 0@ Regio y contortRble pal
isado, I cuartog, garage, monalitics. ratio M-7271. Tejadillo 111. mera. So entre SIC, patio y tragpatio. altos trual. am a, PXOjFiO AGA31111GAIM111 Avenida de IDS Oficiales. 2 casas fabricaelfri do PH a vs. citar6n con cuatro cuartas. garaj 245d.
. Adoss, debris comodidades. Otra Es- 11 apartments. moderns. monoll- Cie. Belascoaln 01. M-3224. as Mide 6.3gx37: 238m. fabricact6n 4,00. dos ballots. hall central, todHs c a- VEDADO 17 VARA' res gitio commercial 15.500.00. Esqulico blen fabricado. Uns. sola plan- 21-A_ 76 -48-1 G6mex Laredo A-TI12. U-0292. y_5309. didadeg, familla. larga. Vtrlo: Gets- CROP 19 somblra. mide 10.74xiS.22: na Calzada Concha, Ia rodean tattered, I
trada, Palina, pegadx, linens $14,000. ALMENDARES: $8,500 Ila, bra"dR ,M-5921 FO-1668. bert 164 entre Josefina Gertrudis Una 517.82 vnras, Calla 25 sombra entre Ia- 6 anus contract par& b&r, 12,000.00.
Wilagrom Y GOiCUMA, right Casa cita- -- cuadra paradero ruta. 15 Todas horas tra. Aflde 13,66X60: 683 m. a 132 m. bonito negocAo. Cuenya. Monte y So-, -.
r6n Sarah $16,000, vacia. F. Velasco, Qu 0 gangs. DesocupadR. Jm.rdfa. San Rafael $87,000. Rental $712 I-7111. I-A-7756-48-1 Calle 10 13x22,66 a 131 m! G6me% La- nierulos. car,,. A-7502-51-1 Mayo "
Enametradox 220 1-3 066. portal 5SIR. hall, 3 habilariones 41,L4, $26,500 RENTA $210 OPORTUNIDADES' EdIfIclo de 4 Plantas monaliticas, redo A-7119, U-6292. F-5309. 1
2I-A-773q_4gfpi barrio Interc.l.do, connector. cocinn, ser- Altrondaree, calls B po gado Curva h im. a Belancoaln. being 21-A-7732-49-1 NOIEPMDAJM XOXTKDO A TODO
_ ___ vich, crlsd0S 3, blien patio tierra. Ca- ujo, con c III a
__ Mont Ito. tranvias puerta. Nicelerno, DIM. al I
LO MEJOR DE SANTOS SUAREZ Ile IC a"rR sombra, innnedista ,)in- a 2 -'rr.611.1tols 11 Spnrt..P.t.-. 3 49 SOLARES Ina. 'entrad y Salida
ESQUINA: $19,000. GANGA 'a- SOLAR 20.50 VAUAIL 010,000. PU_ Para mAqumag, NO
Casa portal. ante. 2 cuartom, bafill n ,Ind.rio 11R.500. M.n.iftio. 1 plant.. Pon ,npnB y 4 nfinn de construida. lOx26: 260 Mo- to Para parquieae
lbus Exr,),ntP _6921 FO-1668 diendo comprRrln $2.000 -ontRdo, _mt. nnAclutnas, clientele selects., al5.,O jqu I's 'Pa Pr6x]mo.al Pala,',, 2 "Ilnllg,. n from. r6mex Laredo, A-7119, U-6292 ri, If alto ,I,
Orr- in -nm re a I ,I. Alto ..:
In ,30 $ 11 r. Dorado. Teja rtamentos GrAnds. .11 t-IR. ( I y v v n XXPAXTA SIOLAILM111 rXMNTM CA sto tar o plazo. situarlein
rn torcalado, comedor al fondo In, 2 I., ,.nnedor. 4 haNtArfroles. haflo. cu. F-5309. Ile CInvel y SIN. Marta a $SO me- tin Ia. Vii, in ranorAmIca. prerinna. I' q el,.rgal.d,,. contract 13 afloa, an
Ciderna, vaclit, $6,200. Otr Pjut dillo 111. M-i I ,. $22,00 Tambl(n admit soclo. Ruiz, I
onolltica, a cu alto $25,000 RENTA $206 rina. gas. Otra .1 IN nips. nurvR. Ran- fro ly 33 esquina. vents, directs M-3265 nltez. O-Reilly 306, 10 a 11 A-467' caf6 eE lllundo Agulla y Vtra0munica 16n. m art... -3214. San LazAro $125,000. RentA $990 do a 4. -7 239-49-30 -3660. -A-7712-49- 'r A-7. 926-51-30 ,
I jelo lquiIere,,,,aIL-, nId., 2,dn. is $180: $26.00.0, Moreno. M A 1 21
Dar 00 criados, IuJoga. varla $8.500. S o o IIcyo al It ___ _Otra, 3 cuart... gerRje. lujosa atrar- 1, I-6, 1'. ;,It 2. Auip i, n Al I, n Kdifii. de 3.1)2 plant.., rin-liti- VBW 0 -_ 0 -- CUART_tit GANGA d.re,. .Ni.gnfri(,&. ,jinal, y 10 Sparta- '.
V& 112,000., Luis Estovez con gR- rj SAN NICOLAS: $17,000. GANGA S cantle do gala. hall. 3 h.bit.,I.- rl.Dqu!XXiXeZNo43C,.Nr.., ,squi 60 FINCAS RUSTICAS
I rajo. Juan Delgado $13,001). M, tes. May hien fail, ado. modern., 30 M, an
d lasco. ALMENDARES: $6,800 alo'nolftioe, Exvnto ,nnint-ioln 1 2 PlantRN, verva Reins, monolt(leR n I,.,,. "mador. cocinn, baflo y me. 6 do froAl'. Armas y Alilagros, d (
Otra ?71040. a F. Ve EnamnrAdos pin I Y 8.1% salet A. 4 habit-lonem nportamentom, malin-comedor. I habits- iLOCAL ESTUPENDO!
820 1-2065 12-0582, A-7739-48-30 N;endo en Almendares, n-N Innie- n a, ton Narita. T'nN_,gtnn inNer- I litat-ft. -it A fnndn clAn. bann y cncmR. 13x3l.60: 410 m. frente por 25 M. cia fordo. M dida rINQUIT&, ITULGONA, OPORTUNI .
- dia a trnnvfRS PlRyft y Omnibus, ca- _9i6n. GrRnda Al-5921 F0 Cgs. onAn Inter, IN, Dmednr al ideal Para parcelar D edifiar. Io ine. rind. $2,000 libre graiamen; a 100 SJttjado frente fran Porto Centro
POCITO CERCA CALZADA IS monol I tion. .Inrdin, portal, main, 4 y %erviriia criado, encina, 2 patios: A-7119, U-6292- F-9300. jor y to MAR c ntrico de Is, Vibora, ilietros del rlub Mulgoba; 2() minutes capital. Quedan 6 .60, Stontiato. Tie-
hall, Superficle 236 m2. M-3214. media tundra de tran"fas 3' 911191:Rs. linlinna; ague scuedticto. luz, cerras, ne rerrigera cj" n nue"a $1.500. Calla,
710 Cictulbre. regia residence. portal, 2 11-bitalloatts, hRA- inlerahl- MIRAMAR I PLANTA VEDADO. VACIA- $20,000 Intorma: Antonin Avila, MonLe 40S 6noribus priNado, lnformes M-68SS: c-stablerldn. Propin rualquier negocio:
Stalst tres Cuartos. baflo interCRIndo. (to, vomprior fordo, vocinit. patio. Ren- P Me MAR Rita, pegado -11t, 2A, 2 PLANTAS $16,000 CRIle dp Letra. pr6ximR R 2.3. 1 plan- altos. Telf- A.8382. A5-9752 A-773.7,40-1 bar. jo3erla, ci.inall-rpi, tienda, re- .
., ta $4o.nn. Es gangs $6.SOO. Dorado. ,,_ frigeraci6n, etc., $10,0,10. FO-7825.
corn;dor Al fondo. cuarto y servicing ,,, lcrna. nonnolfti"a, 'll."'o'. onI) tit monolftlea: citar6n, Jardin. portal, 10-A-70IS-4-1-30 -- - __ _____ - .
creation, patio, tmapatio $ 16 .500 (Des- 51-7'71 TeJadillo 111. s, a. Janlfn. portal, ,Ill,. It- Cerra Gali.nn. main. comedor. It hit- Pala, reelbidor, 4 hallitaviones. bafto $7,500. PRECIOSA QVINTICA 900 1
oCupada) Moderna, 1-7181. '_ hsibilariones, ,,a bita,,ones, hn6n. rents. $67 rerseve- xZPAIL70, JUANZLO. SOLARES CA- NaraN, sellada frutales. todas cls- -_ __4-A-7580-51-30.icom. conledor. 4 in n lujo8o, ,nmedor, corona gami: 114 Y Bc Portal.
. 2-A 7751-48-1 APARTAMENTOS $21,000 fi as inter-larlos oolores. gran rAn'I.. 3 Plants Mo olitivas, Bala, Ile Ca if to. Bjuhme Rnm.j.-. Sersiff mes. Lujosa residenria. F-JR. 839 V11ND33. GANGA. TXIINDA ROPA ,
- dares. n $,I .S'. I') 10- 2 4. hnfto interealRdo. comedor al far- Patio. A-7119. 11-6292, F-6309. na y Ularia de $2 a $3 Metro, venta columns. 3J4 grande, bRAo interca- blen surtida, hare esquina. edificio
enNenac en AMPIJRco5n Almen .. rl..etB. gar.j,. Pr-i 'j Ito. rents, $115 $22.000 M-3214. directs. M-3205 de I a 4 1 2. Indo: ague, luz. patio -mentado, 2 4. nueio, 3 vtdrieras par Calzada, yl. .
.DOS.CASAS POR $6,500 tre 6 rlhus ruin 3n. y tranvins Entrego vacla. GrRnda M-592 Fg'i,368
Vaclai, Una al fronts, otra al fon- Playa, enplelndhin criss, al fririte con VEDADO $31,000. VACIA A-7238-49-*30 Be. garaJe. Pegada CarreterA. 20 nal- driers, rn.str.doren, 2 escaparateg pa- ..,
do, otreCen .$65 alquiler, solamente jftrdln. Portal, main. 2 habitacion-, 2 PLANTAS. AECIOSAS $15,000 Call. 25, sombra. entre letra. 1 V11111211 210 A 'LA PRIMNUA OpM;F-L ,"IDS Habana, 2,r. PaR.jo 6 r. I-3454 to vestidog. 5 mesas mercanefa, niu- I
i patio. MIRAMAR $23,000 -7595-50-1- cho p0blier, una. oportunidLd para.
Una cuadra Calvada Vilbors, fabrics- bRI10 interrillado. eocina. cl.- Pr6xima Qdinta Avenida. chalet 2 AlmPridarea. entre tranvla y guR- PlRnta, Jarilln, portal, Inaln. hall, 6 razonable terreno an In Vfbora !3x _bra, portal cerrRiD habitaclones, 3 banns, comedor. ca- 50 matron. Informs. X-1791, 4 CANALLNILIAS $24000 ENTRE ... ,q'e nequilera. estahlecer. venga
da afto Ila. LILves: 'Ursula ,O fondo sets ,y mAn comodidades Y 5 ennas- phintas, modern, manollti(a. sin es- ,um,-,Ac-- a-- 9-7229-49-1 my, Gbires, Melena. liana.'superfor -j- 3an am H 7
paradero Buta 15. Telf. I de Bala i-omedor I P H S' Ia. 2 habit;tc.]. ex. jujn- rina, pantry, 34 y sic. Karate y pa-7181. spar amPntoB trn.r. magnffica constru,,,6n. or- Ill I ,c IN X-21 0.
l I 21-A-7752-48-1 cuarto. hall., rocin., y Patle. rlntNn- haho Interealado, comednr al fan- tin 13.66x.iO. G6m.x Laredo' A-7119, tivo sin Piedras. Acrl6n agua, turb- 5 n6 as de Ga -.
I, do $177AO sin aumentar 10 Todo fill. Wit, comedor. 3 habitaricills. A ,559-51-3 Mayo
I dr, magnifIca, enrinn, serviclo cria- U-6292, F-5309. W BUENAVISTA $3.30 i.a. railerfaa. Alagriffica. carrete Be- _I, IoNflo so ores. garaJe. Torins in del r4' ..
I I EDIFICIO DOS PLANTAS molaolitico. fahricaoi6n primers. _DI I I es. (1portuniclad. Grand M-592 f. do Moreno M-3214. QuInta Avenida doble via. pri5ximn nltpz. O-Reilly 306, 10 a 12. A-4G 2, E
Esqu;lna. monolithic, frente Hijas no embarca: $21.000. Dorado .11 7271. FO-1668. - VEDADO $34,000. VACLA a Be #n 14.73 por 63.06 yarns de ron- 1-3660. A-77 1 1_50_ ') SE .V NDE
Gjlo -2692. -- -49-1 jn ldo.mpjor de.La. HabRna,,gran ne- .
. ,,a, comercto con team cases ren SANTOS SUAREZ $10,500 VACIA Calla do Letra, Regla case I pIRnta do. infor"les M A .q.1 F is, PINCA PZQUZ*A,' g d a
tando $110 .an $13.500. Negoel 0 oca- 000 GRAN GANGA $17,000 Cerra AlRyls. Rodrfgue%, moncilftica, monolftlea. Jardfn, portal, Baia, blhIlo- 1. carrelcra. de VeredR. infnr- I. Tourism iefilto an
&16n. Tratar: Ursula 70 fondo parade- exerts. vointribucift, jardin, 'nrtAl. team, 4 hahitaclones. 2 bottom ,olore., VEDADO. ESQUINA 36XSO en I A t-blerirl.. Train dietc. Peguntar
ro Itutd, 15. Telf. 1-7181. VEDADO: $28, Almendares. en to mPjnr. "lle IF es: Tef. 1-2250.-A-7654-50-2 LnRyo Por Angel Guinea AlAndez, Hotel
21-A-77,53-48-1 pegRdo ruta 30. Chalet 2 plantAn. 'Ill- sAIR, 4 IllRbitariones, mRgnlftco bRAo closets, tPrrRzm. cubterta, Pantry, 214 y Precin de ncRmt6n. Trati, dirpeto. o".., Consulado 254, emquina a
Desocupada- Prprtosa raSR PSQ[Iina, interoalSdo corrector, cocina, patio A v. patio frutales: gRrRjp. 4 Ofoa Dueho de 12 a 2. Tel6fono 111-881R. s de 6 a 7 p.m. dfas laborables
I ManclitleM Y CitRr(,n. I'Lla. cundra 23. d e I..x47. 0 FIN tal, terraza cristRIlR, lavadero. ;nuvha Rgua. Oportunidad: rorintruida: 14x5O: 100 m. C.6mex Lore- A-7G90-411-30 I
MODERNA-VACIA $11,200 Jardines, portal. sills, 4 hnflitnriones, ,i h.bilaj nea, garnje, bona color . DOS CABALLERIAS n A-7565-51.lMy.
Par- cocina. garije. cuar, paticitfrutaleN. Citar6n. monolithic., Moreno Al-3214 11 do. A-7119, U-6292, F -5309. TMNDO SOLAR, BMTMCrENTAS GRAN OPORTUNMAD PARA EL
31'reclon. Casa esquina frente 2 banns. comedor. perfe as cond1cloilps. Fntrego varin.
fres to crindo.Q. .Nfurho tirreno. 'ilagnffico Otra. cille Primers, pr6ximFL 16, 1 plan- VEDADO: $18,500, VACIA N. DEL CAMPO: $25,000. VACIA A treinta y nurve varns dl terreno, CAIMITO. TIERRA DE PRIMERA glue qUiFra hacer buen negoclo. Se
. qUe Whom. portal. gala. cnmedor. venida. Columi-on. a $5.50 ,RrR. Vale Yende una funds rnn gran ndmero
lustirtos. bafto interealado. gar.jp. vecindarto. Dorado AT-7-il. is construrcii5n de ftljoli 6 I)Rhjtflcic- .Ifodprna residencla xin estrpnar. Calle 6, Sombre, pr6xjmR Calzada. ,jete, propin Para departmenttr, In- 40 MINUTOS HABANA .
0 echo innia .. ,,.r Ursula 70 -_ $20,000. Grande 'M-5921 pr(,xinna a 23, ritartm, monolitles, Columbia: jRrdln. portal, gala. blblin- duatria. Dueno: FO-9SjG. de aboolRd,,.s. Impi-sible atenderIa al
tondn St. Carretera dll fir, Prefruntar par en el bar
'Pr Para ore, iiuTra'a Tel'f. 1-7 T: FO- 6 jardIn. portal. garRje, gala, hall. bi- fees, comedor. pantry. patio, 1 4 y F.c. A-T. 7I 9-49-10 600 Metro& Frente Nisto,
Ps gnffica magn firm. residence, prepared. par c in ,
21-A-7764 418.1 d% bltotei-n, .1 habitarlorlps. elomet, Illjo- ('Araje. Altos: TerrRMSS. 3 habitavlo- Can. bu.... P-tal. ..I.. -med-, Ideal de Aguacate y Obrapfa
HALE I $16yOOO o"ll""'A'S 4 4. bino Interralado, closets. comador _____ A-7,857-51-1
- LA SIERRA $25,000 .so ban. interalado. ,gran comedor al nes. hallo, closets: 12x47: 564. A-7119 $10.50 VARA RUxillar, corina grande. lavaderom. ga- XNQUIWNATO
patio. Exento de rontriburl6n. C.Ife .A. ]lnd.ndo fordo. Antry. C.c .a. 114 y ban. 1-1-6292 F-53009. Nicanor del Campo. Rnga. -ndo ,. 835001 DE.Ta. 82M :
a N con Miramar. Je, casa enc a do. cam. empladom. Otra $1.200; 400 'y $ 000. HucspeAMPL, ALMENDARES AIR eBoCU englut onabr.. Frente I criRdo. trRAP.tio. lavadero. Moreno, .Polar pr6ximo a ]am Urn(u 'Ilnas con 18 zarg rque Fuente Lummona. Rajo.n jar- 2 plAntas JndPpendlentes. M 3214. MIRAMAR. $15,000. VACIA varas frente per 51 fond hasatmalzolu.,litlAfn D. prao plagota des Rainars. $5.51on v $1.500. Pgre..
-ntrv .. 0 le r nqu 3 n g.l.nB. filberts. 2 cal'A aTorrens, Betas I coarn 257 1 .
$23X8 (SE DESOCUPA) dines. portal. gala. comedor. Pa ronverthr en liano Y sombrR. SU d"Ll c'.'lin At I s..
,clna lualt. crilid.s. g.raJe. .-%fin, Se entregavncfa. 0trar.crille S. Mo- Pr6xlmR ass. Ave 1d Sin entrenar cad. Igadan. Tierra, prinnera. PRPRi, ENDARES $9,000 VACIA 1 Plante I I Y .,
I MartiffIC4 reoldencia moderns, Ace- Mr-I f- noiftlra (,I Rr6n. Jardf portal, ALM an nolf tica. ardIn. portal, so- Pendre .170-5616. 10-A-7, 86-4 'I I frutos mean e7, tabarn. varlon anima- j,- A-771f.'Si- 0
Sia, sombre. Cares. jKlesla y Parq0t,. 4 hnbitactones, lujos, bmAn. I., ,,m',dc,. 4 habit.rions. 2 afire. Cerra Crusero Playa, portal, Farm- IN. bar. comedor, 2 habitaclones. hall. les. $21.000. Se deJR mitad hipotecs, al MN33A HAST31LMRIA POIR TUNER
.- Monolftles, y citar6n. Costa. J, ti,.3y ,,I ar6n. Inmedlato i5nontbus I, r, s. $3,795 MIRAMAR 18.86x32 6 por 6 Anne. Clemente Prieto. que ernharcarme vendo est. nuen neI rdIn t 0. t j vllindia rrlsdos, S22,000, JP. n.IR..h.11 2 habltsclones, closet. rlnsPte. hatio. terraza, 114 y s'c., gofrentt portal, garaj gal.. hot 'er' Dorado. Tejadillo 111. ,,1-7271. Grand. 'M-5921 FO-1668. regn It fin inter, I.d.. canned., .1 ,.J,. 1-9.93x27: fill. A-7119, U-6232, 38 y am. sol. Mrs. $,.7., 17X33. Ca- FU-1219. A-2-76-,6-50_30 Karl.. Aproveche esta .p.rttlnid.d. I
fral, ires (3) hermosos dormitory --- fordo, Ilimplin, trocina, demperion, 1;4 31 F-53119. as. y L6pex Ferr-rol. ntr. al Ilerra* Segundo y L BuenaAos bafio an c lore., bano iliar. GANGA. $5,000 ____ Circular y 46. Sto varns U.00. Rome
aux ,,a. MAGNIFICA CASA $12,500 bahn crlRdo, patio. Moreno M-3214. Ile SE VENDE: $13,500 vista, Marianso, '(frente Creche).
I (vmedor amplio entilo colonial, pan- RENTA: $50 Amplial-16o Almendares. pr6xim MIRAMAR. $25,00. VACIA ro A-0125 A-7699. Romero. Fin'. 314 Her. Colorado. Casa vl- A-7992-LI-19
try, cocina clossla, cuarto y bnho ft ,-lend I.drili-. Wileva. 414. dog.bahom P03& EXpEop
eflada. terraza al fondo T grAn Iran- Vendo cr sj.0no efertho y rfcono- f-ine Met ropol I tall. Construcus6n de. Ensanche Habana: $15,000. Viscla Pr6.I ... Sf-ptima Avenida. snm- $2,500 VEDADO IOS22 1 airla cnI fen t o. RmuebladR: otra 1AXINN LA 3SODZGi ,
watin .is Verbs con 20 frutales en pro- c1r hlpnte a $1,2M mcirntorindos. toag- primerie, ,rilarSn. I plan ta r. Jardin. Inmedistp, a Carlo. Terraria Y AYPR bra, mormittle.. I Rno contitruida. Jar -.I,- I... -sa.s. -, --- -_ _...
. . I I -- ___1_l -- 1111-___ ____-_ __- - ---- I~ __ .-
17,1 7. 11 I 1;
11 I I I
- I I
- ,
I
I Ir,
I I I. I I
I I I
- I I .
ASO CXV __ N DRMO DE LA MAPMA.-MIERCOLES. 30 DE ABRIL DE 1947 ___ - !Mmft 2= I
I
. -_ 1 I I I I .
I I I 1. I I __ I I
. VENTS VE N TA'S VEN T A S VZNTAS- VENTS VENTS VENTS VENTS
- ,F,,___________"mi6 __ I I
11 MEMI MM I I
53 APTONOVILES, T. ACCFJ. U RAQWARM 56 MU 95 V PRENDAS 56 MULE" t Kam
ISTABLECtMANTOB 'f6 MUEBL M O;
__ S3 AUTOMOVILES T ACCIS. 5 ; 90 95 T PREADA3 66 MUILBLES 7 PRINDAS _1 I I'
11 AVIS.V 11 ; vxxwo FORD IT. Son" = 7 Isisal vmmoso wirryok, DR =00 11
If 8 I 1 104114a WINE,* VAGUA30 CLAXWER Iqu .a nuev tea* 4 rrt AndlICION sin estrentri; cusirin. mo- -- MUEBLERIA TINA LIQUIDACtOR Dt RELOM
Gailist'Caf ,,.,.a it'adlador f a. 1; *ire colonial; comedor lundfalmo, VE14TA DE PROPAGANDA PRECIOS PARA V9XDWO1U
dam vondo .: relf. U Meckn sorricultorn construe. do
4 on* promei ...., A. omagiiaig,... ,1.,.r'L pcirwta. to as a a. IV a cis as rro: nuevc. Vale. it
.a r iv=to empremas s:111.11611.= LiquWacidn de relojes
Contralto Idea, caleri"dom. le gar jo GO ENVIAMOS AL OrrIN"M ,
T' .'6 do 7 a 11% in. I I "" Santos an Server, b'Staca. reclinatorlo. me.. ,- Monte 193 r Mataderc fronts &I
I'lon IL A ...... t.% irif. I.W.1ap do carrocarla. d' -LA MODERNAis, Sakes: 16 A,4074
0 Or r S. P can, ilia 42,1109., F.11468. rox. 0 vertible. Versa enserulda, Gervasto Marc*" Incralblop opertunidedas do
Vt.,.,. V. A4 114 -1 __ omnibus. Vabricantes, to sonarAl: :ss, Concordia. earrio. ACAAADOI DR RZC3ft
I 31- T95fi-IN C=TNZXM 1941 NSA Coriasgul toda class do HACEMOS ENVIOS AL INTERIOR Disso, y lolsseontadoa mAs barzinsno
M men in
ly orra 69 if, 8;Uolafte PI ta: I a ar -. ; "% r I It y, 17 rublent
A- :lh-- V'A3MG War -96W -a7=Oi03% 65 Verfectas conditions, 4 somas "of. rian. be a mientas. meter ok-6070-56-3 If to Us Vialson,04. 'I ,n a me Can: c0nrdo, 09vestas
.cabado pInti1r. Informais Carlos construe ten ,inplamai sarlltarld.* VAAASIAO gVEIGO 101VASAtto), 646, Sic. ouwltzo rr'ioj*&'
*=0q T'tiEv;& Iq'*i!; ,.v,**.'.'diura;,I-'-t'-ur LrL ,'.21'61t. 1'7"y- 0"o'natlex, hoist Now York. y Pfaturas on general, todes a Pr.clo Conlin, $80, gala medtirrio. Ciom&dor. RELOJ SUIZO $4.93 M-11bF r-7;2-59.6 my .P,,r,-. .Orig, .folso.. 4AYsa..
2'32. LAnu2n entro G. Pores, I AS- 0 .I ,"". .I ,,I tA.. .Or&*., tAlpha*, I
. et" no Ca", 6 A-8007- a A 706643.10 4 fAbrIcs. Consaltenos Ous riecesidA. Radio mesa General Elocxrlc. Novera as
A 7 S. Coretphil, Grands. martsdad ffs. at UIZO- PARA NIAO $89S H F..tiv..m..r.J"MArpur"*.If.gsienbfais
.7 I 0, ConoUflkdO No. 14 botell6niW valor. Miles 14 "' '
;ij C'T;R 4404-54-19-my. a. ire 9!44.,mlt it PARA NINA .14,45 U1 .-'.,',- '-liantla. I A-2663- I-Ss lawoo CIMA310,02i DIAL 4T. 4 PCX316 A1617. A NicolLs. $7.95 HOMBRE de relojes .it.. P,.r,,. .sw.talws.ears. Y*64*for Cities. (?casI6a paris Verse. __ __ IjUft lofl
SIM TaMbA le" IS POND^ MAMA- an"doo'causts,-Telffetto M.3024,' enflor Hudson ,1941. vsstldura do cozen, -- 8024-66-buy. Gran liquidiel6to rlojes -SUIZO- *O- ,1,,,,. Alen, In qpel&J a on'loo as
ins c4irro y guse" vat 14 OUP1 146 Bergin. I ilia, Soma repuesto, TOSTADORES DR CAVE rio central 111-01. -Rarld- 17.16- )O ERIA -ALDAMA- REINA No. I int."- .1. 1. ROVIlblies, torlarloo 4
, I- A-7096-61.1 ra color marr6n. Novorlso negundarto central 9 71,
be- -2-2 --- V23 -w If M.2M m riWaj Y it mandaromof Vi
Zriforcian Correa y Stan Ron 16 Xm. 1,1.)Grk Infornlo*: Mansa- tios"RA 4160-11dialb 35. 40, 104 Mine, ire 4( A
1.51-4 rV ,ON PLVNOVWZ 921 Won U-2922 do 9 a 13 I A tt..Dmam,., farantlUdOL M9tOT V Preclos expecilits para, vendodn;es. Esolulan Al Arri To P,,r 1-11,111-110 0 rzPr-" asegOTS44a
Aeffa. A-Aic I. U '10, VI: MUEBLE .L A PLAZOS g r rn onto mloma &Acel6n 4* AMAIVID
1 A-6625-5 .30 H.F. 11 H.P. Motarso Dia. .I.& Moderna- But at 16 fando -Tei
-_ -nick 641 43 A, on St"doligiter it 5, S o'do
I cent, do Monto. Erivienos Site postal mfols&
VaNDO, IS 003M O 3XWAW-302- Aoj"47. completainditto nuevog-d*l t1o. gal v a* tamahba. La -LA'CASA HIERROP RELOJ -SUIZO- $6.95 Hare P,.,Ioo 4. utotroa r 14C
lantas 4a indent claw, ;in"#%CJ- InfOrMa:L Corti CoMpaflf& it$ G_ PARTICULAR, C T XVII V S-64-11 MY. y recibirt so reloj Illors do todO gas a I
In Burns, I No. So?, Vadado. onvartlilli, Mean ,urUdg on tnuvbios
sea Y solittes Yormos. Zatiecialids. an Continental, to Gran do todam to. TEGROV- SEG. CENTRAL $9.95 Yz'( lla'.".Lralr*Mop'i:rAla..Ssqupiars'$Tlr4ast&ty
L bodegavi. Callas 7 fond" R" I A-7171-53-1 Oatmdo- games Y tuall" nuevo&. VU.0 TRACTOR CLETRAC DIEUL cages a 9r.citis 'reducidialmoa. "ado
as I T. Mendrides.'Teldfouti. Can' do very@ a tilde her&,, on Lin*& No. 1, pars ontrads y touch&. facilidades On -GESA- BRA. Y NIRO S114S hana C-411-11-11 My, I
sardla Belielionstim, caft Madrid- I squirtt AL 0, Vtdado. go vands'Malfo ED an wirctiontea RELOJES PARA SEIRORAt Gran Illul4art6n reloles tBul
A4166-61-8 A-66113-53.1 mayo .P. con ou A tiffiedo rL sexarlos. Admitimas mumbles an ." z,.. TT"G UVAIRTO, VOI OrTMO. 014, OW
condicianea. 45 '. fron 0. COMDOstala S02 esQUID& Mar, *SUIZO- CRO I.. Uno ,aoba, 1120 romodar. 846. Una
VN3MO,*W=N= Bodlin 1903; Particular vende Par- zor. reconstrutdo- 7 sarantiabdo, an C-571-1,6-ISMY. MADO $11.95 IIIA. $11 -16 -h-PA. 37 4 .N 'r baratIslono, Chlif 1 17
XROSO My cularo4. estlifura cum Pese e I Has. Contra 0%6- P,,,'-- -p-,I-114 Ftenarlml.vto.
do if ro vorde ii 31SAM"O MWVD=A3PM COIIGAM"- In *$tilde do funciolihmiento too. it*=
la, ratio Contrite, do 1. Habana. Mae- teats. der 1942. to major culdado. nuovo cc. Precib $3,450 sobr* muelle SUIZO- Enchapq 15 Rubles $27 pars vend&dnres. Jo)prlx .A!dAma*. her. W, nuayos It.civoldor I 1,
O' Platuris verds ftbrica. Radio. ft 8SSi7iUF*_0OVXK-_S08 Clif"POXi lAqmidtcl6n relosen Bra. enchapadas Roina I %squint Amials-1 franto a J squtn 391, antes Me to Opi
ffica cam linen& ,in& in C complotaments. tomo auto conno Par- Miami. M. Sanjurjo y Cla.. Montt is$ modern. Ratio CUArto esoba. 3196 fine (..Its.. .di!;rl. tab.- .1-4 A-in
'a trfculs, 11 a Nuavas. Luce come ri a 16 rubles; .Roamer. enchape .Sears. 21-61-8 mare I
acroditado, Un omnibus, dots, fibre do 202. ied$. to Page. Calla 2 Y Lin". Vedadc, Go M-6203 M-57 4. 1 A-7121-54-25ty Cuarto fintatmo. Eatflo colonial- So- $24.16. -M.nt.n.- a.gundario Control Coronh ) T,14i M-2244
o,ro f'.. 11111 in.11lual" Al cents- A-7791-43-1 3 &,6 P-ai canba. nuievocitoo. Cat. $29 96 -Card. cri-tal 6ptico 132-86. ___ TXXDO 21,211,020 SWAIM CrV&AW"
a: S .1oIAPI&XC5 $10,000 con $kSOO CAMON 331- SMATIO ------------- BOMBAS DE AGUA NUEVAS !-;diC!m:dai 1,11"Es 29. altos. Le. -oba. a cuorpes. wmp-.j#ato 4* mail*
to AL 031100 Deeds 113 habits, 2 pulgadas. Iduy quina TO&& 4114-66-IJ47. vi koderna Satires 16. A-4074, RELOJES PARA SERORA tit .us. formidable coq-,vta. buiteems
: ontrada4 resto an monsualidadat do CostirzarwAsistror" XVXTO, W"Z- may barato. Benjumeds. 419, a Una at
$ISO. Es"Ibis dando on nombre 7 41- almo Buick'dol 41, con radio. Be do cuadra do Infantig. on6micas an au operation. Acopla. I .Card- Enchaps 15 Rubies $3450 finamente t:pJswAo..Buoo prettier, Clay.
miscoldit at'departamento do Claelfica- an S3,Q00, Pajarito 406, Carpinteria. A-23110-811.3 mare dam a motors RELOJES PARA CABALLERO Sit. "tea X Won 7 a" MI.
VINIAo's Telf. U-5334. 5 -Marvin- Enchaps 15 Joyas SU '-:,)* ,
sices. Arcauts. Selene Min 1068 antes -NOVORIS- SEG. CENTRAL $9.9
dos delrDLARIO DE LA M rnonof'-Ico@ a 7 trifi- Empeflamos vendemos '95 82091-"4 M070
i M. & I $91-614 1 A-7910-53-30 PASTICITLAIS VENDA Vi0killZ Campanarlo y RamtroOA-3S;I Oran tlrju d cieore ) .. ..... P.. I
Cliolpatir do 194114b perfect&* c6i A-602%.b4.1 a. do S r Lanru* 323 26. -I- "A XXMAXOAMI V23MO -MWJL- POMI = I I I AVTO NVMTO, TXX- clones, puede verse an Line& Y Cs. COMPRAXOS JOYAS .ROAMER- IS RUBIES $2735 do r. be ,ib! .11
bleclonliento do sequins; 0 Code local do 41 rate, coni do todo. Wrlo: Ila I, floparto Bonitos, Martanae. (Pa. 82 TMNMM UNA XAQVWA ML-26- Moabite a cleans. vean nuestro our- ,CIIr, negundarto coritmi me, fin. CN.", 6ptiro MUEBLES A PU ZOS
front@ Al Mercado Uhfco. laormes: Alpha. 15 rubles Impermeable SUN,": "1P709m,:;.I.rvIn, 33496. Jo)erla ,Al.
ire Santos SuAres y Ena, raiders Recall) YO-8131. Carbal tricaupara Imprilinfir piston, carte. tIdo. Procia ands, trust. 'IA Paris&, -' dam&* Reins. 1 esquina Amistad.
llamar 46 l'ia 3 0 I AL 1. ILI tottfore, 91r'Zo PIG 2 0 1 1 A-7911-18-1 I 9 Isda' r. say. ROM No. 267. entre Ena- Antimas 40C "at sequin& a Uallano. 0starm.- 15 irublen anchapado 122.05 EL FINIX
XO-10IL'.. A-616441 'I' -63-10 able" I mor Y I a Enviencis g1ro postal y rocititri, rel*J :
-30 ado& y Santos Sides Luis Ft. C-167--0-21dayo par express agetrurado. e" Modernav. Nkpluna y Foledad. JuaSos auty.
1: .___ ozamom=a an LURE, a vilmo NVICIC D3m 42 TIPO 1111. castes. A-51161-64-30. RELOJES PARA CABALLERO ,,,
TEX33,0 aMARIP MAN 31011120 JKA- cifthdrox 1942. comedor. Pals. livingroom c*n ul.. -1
beirium. bunnis veaW I istoo ccintrato. 4 quertim, vintura din. I puertan.\en perfecto est Ell; y rojilla line. Compram" I, con. I
day fabrics im solo dueflo, extromadaments Go. Llantar Sri&. Eameralda, 11-6098a." 59 T3 13 UNA PLANTA RZACT31.1- Allitatallkos -JUVENIA- M RS BORIS- ENCHAPADO $16.95
f A-5145-63-1 me I motor do petr6loo maderno,
__ - I YO CA COE 0 "' ono'bl" "Idn"'
Acilidades: times romervili cuidad;. Como nuevo, baratisima. Ca. ALPHA- IMPERMEABLE $17.95 = C-1"44.2Vfnf'
i X4120. Miranda; I a 13 a 0 a Is H.P., 5 K.W. Complete. EMPERAMOS Autoosli Enchalto $37-95 .
- 1 cilin Almendarea. I AUTOS Y CA 0 lards. etc- Be d;muoatft funcion"d.. ComFraLmoa6 cambiamos Joyan do in- -UNITAS* Euchi 17 Rubies $30 do. 15 ruble.. tDi $261A A-4j96.&S6 110 9 Y Avenida go.. bodega, Amplia- MI NIS apropl do pars establerinflente, Co. I Liquidacibin relojes fine% anchor&I Nar ZVOA39 4=XMUCO AJI'LA XA* A-796243-1 Compra seats, do auto& Y canalones ,;"n;
a repuesta. Operatic Teltiono FO-97-8 A-6541-54-Ibly dam ,clramen. radicsSiniquiri coopr. Gran IlQuidacift relates 16 y 17 ru- too 12955 qArBa, SZ2,96. cUriltas
beat, vando dep6aito.,eon 406,MO,7 MAGNIFICA OPORTUNIDAD A, pismiss it not ire. .- Race b sLie Cam ernardo SuAres in clispados. tD&mas*_ segundarto rubles 132 6. Envie so tire postal MUEBLERIA 'APRATr'
was emadirsdoxi a&**. caml6lo 7 a *rra plans. Vents a verms ir remaliv:ro 52 V War SQUIPO 0 LETO fe"X Man" 0
, smatrica, m6dico ailquiltir, D do soda. con motor aternAn. front, &I tins sPati tOlf'fOnO: 327.95 y 11211.95. Preclos empectales ya- 1119 Y Ilan Josual eon motor V*nderno, prdelosa cent Ford 1935 Cualcluter sonata relIcioutdo cc U- do ?12: No. 93, antes Corralos v Apodacia, cent 920.95. *Drive* 21-96. cCord Joyaria 4AIdarnav Reirt. 1. Mottling c
l me : aSe do contralto. Pars Infor- an magnific" condicionon A, ffornai too y carniones. Infant& y Esti echo combat do II7UIdc6 v1U I&O TWIG- A-6616. 4416-66-7 107- ra vIndedarea. a" Modorruto, But a. Iinorms: sonertime, ,
I mas MuftcA Aguilar No. 3111p Toldfo- an Tnuy-buen tado. PI-opis labrador Or. Doom Tel& I tone 1 U-1376. rag. Morelia No. 01. I rag I LIQUIDACION DE AUTOKATICOS "Ia. counted. dallimes. pfftaL camanse.
A-bollo-54-2 17 RUBIES ENCRAPADOS $37.9S fisc= Aproroebs I&$ assips, A,
son: UTS461. -9ISL 0 vl&Jants Slilleall). Verla: O-Railly 303 C-334-41-931y. bag _;Sua
A-6118-51-11 Mayo. BOffundo Visa, do 3 a S. A-7396-53-1 I as It tomebt4;11.61p-
*a ftwas Sta"'ZO VX X201100 a VERA Despertallores BIG-BEN- $13.00 -JUVENIA- BRA. 17 RUBIES $39 A-3171. C_ 0
1 POR EMBARCAR U o. lutarrLationa- 1.10 100 DE EMPERO a .!!!:
us bar. buses, oportunidadllnf. an ,...adTD 40. T on TD RELOJES ELECTRICOS $6.75 L:quldarltin reloitm automiticon 17 HACEMOS MUIRM
, Posolatu 7 D. Lia Raw Sar, Maria- Urgente vorido ]a MAJor Gana Ford MAGNIFICA CURA edipetr6 ,a con arados 305I John rub ,,, core Inoxidable, gEtertia
Rao-, t A-6395-51-1-my. coupe del it cli PAU10tros, radio, I Dears 6 discos. V'Salas tribajando. do Gran liquidaci6n rslojes el6ctricoo IS rubles a EN ENC"G0
I pared y do most do las rnftr fluvenla'. etc. CDAMAXX 11- rag Y muchom extras. GO.- DE CARXERA Informant U-4077 do 11 Lin. a 12 p.m. FLUSES DESDE $2.00 ,hope 329 95 oPlerce. 15 )eyes ancho- Vondemos of motor left cam one
111311 2 0923MAZLA BIXN SU36 -raja Victoria calla It entre 7 y 9. A-6214-54-2. tWestcloxb y c6sth-Thornomp deeds a 0 a. am )#d ,vine eon "ti-
Idds, Ae pacalentia aliment Tipe Stands. dos carburadores: go pantalones r. pado. Impermeable. Garani obtain. guard rr
611- Nlftu' AIMAindares. A-7889-59.1 lag 0- Core'*". aX&&,sDl6r9lOjoa, mkqZi on- 16.75. Tambift desportado a do cuer- is. Jo),erlA cAidamsi, Reii 1 lag. tones. Jueffulto aparsdar Tit ,
N Nos 150 aglof sag, Oqu ando, $1, QO. Mao POCO USO. MAgnIfiCL part TOM, TKM So QIUX 21311AM, MZ LO- ssmbles, p4n ,into ft .Lit Moderri Su&rez If. AmIgtAd. Fronts a8wars, (Lntiwuo mill. :a y milla. Espectaltd&4 as or sit.
Toldloat, U-4316. 1 A-5844.91-So VEND6 CHEVROLIT 1947 .lines cirterks do Novismilre. VKII cat par exorroplacifill del Estado Pa. escribir, sumar. ma)otaa avldn, bad- ficlo tla Coranta). title lngI#*, to I do ri eel
1. __ Ccoor 3rmW=A= Xuavo tipo di Chevrolet, COMPI career am, too patios del Calorie do Be- m hacer on parquet. liquidg: DITILITIC., lag, Instrumentoo de milat ca. un m. a is Its Laquesmos Ian ; hU- -1-W I .
92 W9531.,31" Of&- Ift, too sibidon do i At S. P62iffass Alternadores, Tra rag Mo. 116in do coast. Monsarrate 207, fronts 09 a" is
- silo 194 tit afortunado,-Y lityssels Par madip Do. mXf,6rmi& m muebles. Cate. Garcia
4 Sonartmat Cum apartsalanto irlYlen Monte distinct al del fares trifiticosi, 0 ot to y e co- al Mercado. Losada. C- Soo-A 6 .smy. lquidacion do Joyas RELOJES BRA. ORO ISK. 0946 ".
,T 41. Ave.. Busnavlata. de paquati, nuovo $in usarse. .J lit 10 I&F San Rafael $69. Aramburu U .1
Ill I ;1 al ,a, selaments, A-6035-68-80 rrientO directs. Tornon, aquiline it C-7 7 M y.
11 = wormas an 0 lallsitio, Air. No. 66 entre 61. y 7ft. RepA4 Mira ,, MUEBLERIA SANTA AMELIA ARETES, SORTUAS, RELOJES CON PULSIRA ANCHA ORO
Marrom A-7013-61-8 MILYC mar. A-7594-53-30 CORA POND CONVISSIT32ILE a ,a
,Vda r..,t9mbar!ars;. Calderon. miquin --im
solenton, capote. pintura y d at do petr6loo y gas.- miss con bri- DESDE $125-00 Y 1135.00 TONED I L&20
XOCAM "OPSO'PAAA TQ- *F0-N v:s" U: linavalbernbs. Con, Salud 110, Malerique S. Nicollis Gran liquidation do or An" T ZFER -,
V am At DR 1940, 4 YUZUWAS, 06 R.V. ra nuavas. somas Y colimaras In as rifuffam, do piston. Ilantes, forms. roosta. y Circe astAlos. RaloJes do era pars sellers con pul. Colonists* I Tria on. SaacaraL C&
qutn& No peso* IuJo. Jueffos cuarto A motill. Barents, Nut's'eas, 1111joig, Soft
4golousingate oate. on Una as vestiduras do cuorc, Somas. acumu- teener, $975.00. Montano. *Irulla. y Distress Y control slAlctricon. tqul- SortJJas moderron. arc 16 it. con bri- sera era, todo l8k. Marc-as 4Cord.: Meet-. ConscIAL. at--'- as. )(**lit" '
uterm 0 in 0, y Muralla, catil. pro- lador y carburador, nuavos. alfornbras Estrella. v1driera Sea iclub. Ni Poo do panaderta, mollnos. tub.ria-, cuerpos, Radios, neveras. Jurgo come- Ilante gummarinas arrAtistas. top&- qllrlas ,Axtins, tBenrus, eTituas C I
"I I Sor- 4Ancreo, aRolldo* y airs
modeirrion, cus to do gtran. Emilio Francils 0 laglelL pCUeb,&k
Vante, tior 3111indes. despuds do Ilum 12 feet it rasoctnica. vinturs. y radio A-5710-1,11-30 compromores. c6nvertidores. winches der. gala. reJilla. 811lones portal, i Cie. 11 .team Diodes. Directness. I
e, $1. as. flei 0, 0 eirebaJas. F-4409. 1. maguNnarnitismatracola, Pelee's do cootie, Ilvingroom. A plazoo c6- t1jores Oadom. it* brillan- it& absolute deeds 1124.95. No earn- bowls. flaurst. .
, A-7145-61-1 yin traertaral a. IA Moder- pre so reloj puls.ra win Yer ant,
DODdis 1941 DO 4 PVMTAX, SIX=. dif anciales. a Targ.o Porcelain.. at %, as 1
-7614-63-3 setricas I fon dos contado. Planes sue;tus. Telg- ten o Con pitilras fina. nuestro. modoloo y proclas. Tambifin =10--s .
0. o M-9777. A-521 -58421 my-. nao. Squires 16. b Droadfa. .'tire&$, 11SUTRA6.
K iW E UN BAR A dilve radio $1.750.. Orange-Cruaji do otras mile; Olto eforLao an Concha Y vandernon Ia& pulsort do Ora l8k, Pa- nom do parcolaners. Retire, Barrmigi Ita.
Cuba. i. A. Oquando 960, H util AoAAT1 UILASI VXNDN 3LNI*xo avs. lianam. Allembram, platt..ouadirce. smi. '
1 Aabai _1 Via Blanca. T*I#fofko X-1446- JOB& 0 y.rIa eAldarruss.
Ift I* = del Vedado contract CUPE-CHAMPION 41 Gis Luis 4*1 Rosario. 49 88-611-6my. go despacho Renaclmi*nto, precloso Reina. 1. esquina AmIstad
is a allon.a0zilita. Glaris, $iSO. Line& Picture. linens. motor Como nutvo. cuarto modern Sic. $215. comedor Re- PULSOS IDENTIFICACIONES ra reloi, sueltes. Jc gatiguo "taturae, adorns its vitria"
%Ilk, antr 13 r P. Tony,!iLr .radio omits nuavas. Informs, Munoz, M TMKZ12 VIKYNTU ANILLOS DE -COMPROMISO edificio .L. Corona.. onpLilalm, antlai Adirmalms, =
6lig.51_9. goggs R naclmlento tIpo bargueflo 1115, tam
I I L Posslis par Hornets. $1.850. 40, con radio on Ford del 85, an- Verse: 3 a 4. Calls it Na, 11#4 ontrg
'. 16-11IN NENDO MR I CARINA I A-7917-53-1 buenas c6ndicionbs, Informan: Indus- Pars: embarque litmediato so vande Paris. Salud 262, Escobar Lealt.id. Anillos compromise con dismantle. Vodado. A-1436-141-111117. _U.- .1 San Miguel. vidriert Lt Aloda. Caterpillar model Rt compl6tamonto A4172 7174-56-11-iny. 111.95; cinco brillantes blanco. 128, Despertadorols -BIG-BEN- $13.75 to Y "
Major Habana. Rents. $95 con vi- 02 00,90 DIM 419 CON RADIO 31110e A-6770-53-5 move reconstruldo y pintado. Quirma trac- __ ore 10 it. $8.95. Otros, 11.50. Identlfl- NO DIGA QUE
I orlanda, tardo $1,600, 2 batidaram. mali- torola. bueno do toda. ,jartit torinL. Precio Miami. V3MANTMUMSTE TXNDO AIR .TVX- caciones nifis, 19 Is. -86.40. Otraa RELOJES ELECTRICOS $4.75 NO LO VW
. 3 fo. Voisin y me canvencsri,'Arti cats 467- MOT YP 1947 M. panjurjo y Cla"Ealonto 968. M-621)3 go do oile. estila inglds, un lasso do $3.50. Identify klonem grandma 11 it. Liquidacitin do relates elfictricom do
sta, eat novera. exprimidora. f Tells Finns juagroa do living cisolis mattI &an. entre*Muralta'y Tonlents Rey. $1.960. M-6784. A-6677.S4-30 comedor Renacimiento y Una !Anpara 111J.95. Otras 'em
fm#o Es:lt aspajos, mostradore ResusIva econ6micaments ,U Article- $4. Pulses mactson, 19 pared y do mesa deeds 16.75 do Its 10 Colonial 6 069041 $160-00, etre la,
Mosatia, a adeudo. Neptune U15 Y On duelfto: PortiGIOL me de transports. T*nsmoa Dart en, __ it@ @al&, Preclo m6dico en Virtudem SEA k.. aLs. Moderns*. Squires 16. maracas qWeatelolo y egath-Thomass, 1161 $200,00- fins. ta]PICOTU, GOqBtrIA4304poldro 12 banquette. I A-7958-58-2 tregs. Inmedlate, @I vehicular ,3u* Ud. -LOS DINAMIC6S, antre Sn. N1calks y Manrique, bajos. Dompartadores do cords. V&&Iog jo- cl6n, do primers. aprestim".
1. -f iNvo FORD 10". 0 L MR 4 --- I P 0. sea- Vanden: Plants. electric& A.C.. D.C.. A-7193-66" GRAN LIQUIDACION CUBIERTOS yerla tAidiLma. Rein& 1 esquins. & Pecos, Radios alliance madolo, 1.
11 I A-7997-51-80 Itero, s*guro. ri "Iffts' 1
FM O F_ eciales. Oltimo modglo, 2 y 4 kilowatts. teme- Amistall. and& large y corts, dead&, S1.01 do ga- I
, T A" ZXCMUUA 0 If To. ptiertan, vestidurs, cutro, otntura'fi- n6mico, y a i precious map DXZZCTAXXNTZ DIAL IPABIUCANdam :Aparstox necesarion, Cam an b tea. note Como I I v ints. y demostract6n. la. motor gasoline, freekdOFS, 0. 4. aiOnaida-Countuallys, -Fortunta treat y $1.06 somana RalsoMts,
ri particular solo Zxh bic on, to. Sillones portal fuertea ir comitillos P NO. 604 east #sq. a galud,
raF 57-93-3. a rown hand Shapes, cam
oi ,air. Calzada 1257. y-7772. A-70 lot&, fun- $11. Jugos gala 155. Chyrruca 257. A sKing-Edward*, aNations
L r cionando. Girls mas poquela. Recor. A-744G64-1 sair.
ii 09-frente a eigarrox Rol duefic, calf regilado. callo D 0 41,111A Una to ra del parudero tranoom del Liquidation cublortos fine I Silver. Liquidation 'de joyas VR"O BOPA, A NATTAGAS, I ABNM
. Lanuza y Fuentem, Almandtires.
_L A.'r Q NV3 rAX=CAVO tad.r rnocAnico. Taladrg meedalco 27s Cerro. A-4019-51-17-my zoo, deeds 110.76. 4NatIonal Ivor.
AVWiTMMI, mar dosoo MOVINO& 9 1.52-1 esPecialmente paris autorn6vil. Ape- plate. Miquina do vapor 10 H.P., ho- S1 0 a to, oxt]lo Luis XV, I *iipeso Y ana
G, gala esquina, con GAN11AI 031COTAOXXT VOL 44, sool- ga, todoe fail felon, timblia I'LI9903 rizontsi. Fabricarpos Calderon do va- 36 Plazas. 124.96. Juagos do cubiarto. ARETES, SORTUAS, PUL3 a limpara. do bracts If In ,1141.",=taln Fritidatr Rule, it* 3 2111L do raluoste, cap r*dio, picture. Po cortocircuitos. adernis miles Ire per, autoclaves, tlnquex. bafloo it* Ma- rde tone is, echo my does persons&. tLe. Va ess.
n poles &I d11L cables, Un Stop-Fire Extingut4or. Pl- ria. Cristtna too. Habana- No Correa- go ". Sud.r z 16. FRANCESAS Y MODERNISTAS v.%Cal
i la jjm! etr Mundom, Affulls. y I Vlr- dos tones, 2,760, .--. dalos an todox too malorem garaj#s y pandenc!%. (7-616-54-17 move Gran taller de barnizar, laquear, C-736-56-10 Mayo. Gran liquidation do rates can bri. do. A-111411I.T.MMy- I
I
I to rro y Col6n.. A-1#66 58-30 ferreterfas a directareente a *us din. - __ decorar y reparar muebles en ge- Ilarstra forma roost& Y otrom astilon, ZXVINASNOOM 1 !6NO
!$, Cla. Cubana. imports- TZ"O ZftiN7ADONA 313 212T311,215A FortlJam modernoa are IBIL con bri. cootie. your *61 Una".
A 00"SZO, GAIN XX TA. "ZON K- NV2K 2944, S1PMCXAZo DO LV- clOn Salud Y Seturl.dad. V1.1scon 29. 1 Lunchera el6ctrIca, 63A pits. a neral. Especialiclad on muebles Pa- I antes, aguamarinam. KmAtlst.as. to- moberbia Dari complotaftenin, ai
refrosece, deja dies y Quince pe- xe, vested i cuord, muebon ex- Tel. M-2541, Habana. to ease fabricads. Martinez. AS-7992. .- I Cuartos 3 cuerpos, gala, cornedo- peclos y otran Piedras preciosam. gor.
Glaring. On $3.000. Dal fjoilidades. t $1,900. Urki vents. A. A_6596.S4.3i rik ninot y senoritas. Virtues No. Vo' Nola pi*S&& Ia da In fignigns. earl&
I 3 1 illness moderns, cuaAdos do bri. tapicarts Ban LAsLro 369 CLOVAUeaMo not O*i ASul- L6p**: M-30111 ,V..Opedrada 211, to. 27 408. Teliforto M-7323. ]arltes a con Piedras firwas. Joyarlis rio. A-TiSS64"i
RUIS, do I a 4, Clstdi 411 I Mo. Paco ,r,6, A-6112-58-1 It MOTORES ELECTRICOS res, 61tinnot estilos; aceptamot inue. I
I
I I& T'Virtudos. I A-7892712-110 VENDO Nuevos y reconstruldos. garantlza- A-3922-56-18 my. bles $3.00 mensuales, sillones par. 11AIdLona, Reina. I *&Quin& a AmIstad. al. Oldsmobile del 41 tn may buen as- I I I
: 0 QVINCALLA OZI)SUOUttS AROVALO 76 tal, camas nifiot, colchones -Flors I
din y muclips extras. Ift rines tado. Sr. Zubfflasa. U-4267. dos; monaliticos y trIfisic Dis in III
en La Haba- A-IiS39-68-30. tan volocidades y valtaJes"'Arcotte' VET O JVXGO OVARTO I Sic. CAO- PULSES IDENTIFICACIONES NEVERAS T I t
0. FO-1866. Calls 18 entire 10 y 12. Rapt. cornpleto, fine. 01tinno extilo. do, -. Planchas elictricas autorri ANILLOS DE COMPROMISO
Rule, do 2 Belascoaln 1061 antre Campanario, ,.'rl. todam horita. Manrique 159, cat control temperature. Garantiza- 1 amlp3uozzkczoxj "it =""a"
y Vir- Almendares. A-7572-52.1 AgANK DIAL 30 DOMLX Mk6li]1611116 Ramiro A-8119. A_60 7. 8 I Anillos do compromise, con ilia.
I ATU11,1:6.61 G cilindros con 7 ruedis, mcAbado bajon, entre San Miguel y Ran Ra- ,ances V2tlloo 111.95; cinco brillantom so vend* on refrigarsolor 4 Sluertsm, as ,
I tuilos. -1 02 VERDE UN CA31MON WAIMIT DR do Pinter en 300 pages. LampRrilla MOTOR MARINO fael_ cuorto 10, entrails. Urge vpntiL das: $3.00 entrada, $3.00 mensua- mant : mostrador, Yl8rI*rzs, mLneatesVA , 8, MONA SIV31- chassis cprto*, 8 teoeladies, carroce- $1. garajo. A-71116-53-40 A-782746- b a -H are is k. 13.96. Otros Mstont4ps. Inforralu, On No... Ir. I I
Is abierts. comilrelal. on maghttims Venda motor marine musco, out- alzacla Jestis del Monte 29. Es- $3.150.01dontific"ClOn" nth& IS it ,
1A ;20,000. Oira, $18,600. It les. ondiclonda mqc#nlcao, Nsto ars. ire- BAN VMS I fPOZ SUBARC 16-40- $13. Telf. U-4711. I .
Otra, $8,500. 4 bodegas carittrileiras d 113130i DON CAIUONCZTOS I bear, 11 H P an $26000 Induntral AS VAND I Diets $3.50. It4ritifiesclonee grades'
Une' quillat Tejas. -Casa Pirez- A-6196-NII-1 mare I
l [Omas Ul sox 14 to- al 39 y otro 33 propion per& tinta- Machinery anA Equlpi e t Co. Inc. trenar lIvIng-room modern. precio
500; otra, $9,000: otrs 17,000.', baJar, con 6 A to 11A.W.01ran IlifiD
nA $ I. do verse rerfas, panaderfas. tabacna o else. Acosta 321. M-1077. a& ca binact6n coloees. soft. ire& c on* to k. J yerfa *A me. Reirs, I 22 VENDA VX MA1110=100 PAZI11g.
otra, M oo. T muchas mi. do todow pan, caucho, cast nuavog. PUG 418i-56-7My. I& it
predios. Informed: F. Snares, Compos- On Empedrado No. 210, tar0s. Para liens, per* verlos San Francisco 365, C-742-64-6 mayo bUtRCAS, trep Memo&. Una do e6pejo. esquire, AmIAtAd frento -Bears. (An. daire do weta pits, todo exam"tode, I I
tbl&:Y Progreso. caft. Do S is inforrings: Sr. Andres MO& dro. esquins. San Rafael. I - __ __ __ ----.nar. IrD-4403. I tiffuo vullficlo eLa Corona*). me Deeds ver trablijande, too" %*
A.7 a 1; n, -7681-63- my. A-7194-53-1 .1197-56-1 as an Baca 7 Arsids. do Amosta.
, i At A -, guarlis Johnson. A LECHEROS A .11
1. .....- .. L-IV 1131 u"XDII EVICK 31111 5 SOMAX Vendo.2 Cortina. onfriadoras do Ia- :UNGO GUAILTO, 3 ounni;i i.-60-- GRAN LIQUIDACION CUBIERTOS bodega. Vfbors.- .
even. carroterfiL y motor Como B hg. on para. 4xpansift directs. do lor claro, do caoba; comedor Rena- EMPERAMOS A-6624-N.3t.-I EMT*
bent. am vend* par no poder &tender 8 a Plymouth nuevas. amostaco y air& parm. agun. fria. In- cimlento. -Oneida-Community- Forhm*D r
Una tiondis do sederla. qulncall*rt nuevoa, 11,250.00. Wartf No. col6n, 2 Jeeps nuevos, todo do Cuero; gala Ingl6a ZZ3MUOUILACION, WWWA To&feet X do farreterta, Y eldetricos. la- Matanzas. A-7531-53'1_nayo Informa: The Sitioney Store, Zulue- duptrial Machinery and Equipment Ca' radio do linuable. 9 tubes Y ne-ra COMPRAMOS, VENDEMOS sKing-Edwardw, aNatioull"11TOT, dam capsicidad", outvis y reconstral.
sig. to ir Virtudes. Telf. A-2408. Ine. Acosta 321. Teldfono M-1077. Lealtad 662, entre Rein& y Estrella. Con facilidadem muebles. loves. ro. dam. Noveras exhibition, vestilader"
form:: Sr. Yleents Diaz, San Lizaro ON TIB"X VXA OVIR 31111A. C-743-64-6 move. I Gran Ilquidael6n cublartom final, 24
10T. baJos, do 12 in. a I p. In. A-7307-53-2 maya I A-7379-56.3 move PRO, noveran, lkmFbalras, radios. mAqui. Plazas deeds $10.75. 4N&tIonal Silver* Pie Y Me". motors, mAguinas do areker 1947. Informant: Sonton Sutrez Came y seer r. rallies. maletas quinal, secadores, tojas pie, moo" at.
,., I A-7063-51-1 31f, altos, do I X a p. in. 03 TENDS VIA ]FOOD 0O1d[MMO1AL, IMPRESORES V31NDO JVMGO DE OVAILTO LUXM ... plateRdo muy fine, trolinta. y sets pieOCAXMN 1420]&ATOMO ]PARMA. A-7659-58-5 :11: 1938. Informes: M-2871. pari Vendemos dChindlirp 3 Y 2; Cuchi- XV. 6 Elelias, nuevo, on afto it avift y cuaro 1, todo objeto valor, tam 122.95. Jueffes cublertas Para Cos. ck4l. Cuba Rafrigiracl6n, tan as. I
u", Gloria 520 a In lu. A-6927 Casa Aran. ire sets. echo y does personas. it* fall 459. A-TSIS-NR-4 ways
, I rf La Ceiba.. ties; ponchadoram: cosedorms, pgrfc. $500-00. tirinhart No. 215. Dire Son to. C-150-56-10-my. I..' stores
d0utice, bleArIce. Aprovacbe en 01 52 T313ME UN 4)AMON 3312 ANPAX- A-7835-63-3 TDAYO radoral, redandeaderas esquinas; cl. Jacinto y Robau, Marianao. dos areas 40naida-Com- -LA T3LOTONUA.: A-7217, 313IT312"
Cali do Ia ciudad adificlo a ire- to sedin Delivtry, con 4 gomas nue- A-7494-59-1 munityp, cNational Silver, y otras. a $20. 120 y $40. Zmtantes coal*&, I
Monica do laboratorlo faxnaacilutico va, motor Y carrac*rfa an perfecto NVXX SPECIAL 49, 4 PTAS, GO. ,zallft-, sacaprusba tent list*des
, V:1691co con Wits, OU organization a 4 kirticular .cestten. Po blet Z &EtIllo."Lamparl ___ Joyerin tAldamas Rains I sequin& acera $50 Compramos Y vendernes Y
est do, chap& al corritnto $1 00, Flo- Plquete. PMpre pi VA"O 31160APAXATIO, UNA ROZA, Anointed front* BearL
,,mas ana una, butmea, dos mesitas gemelas Y MUEBLES A PLAZOS
p C traslado al extrardere. In- ran 115, Cerro. n el mismo due a $2,800. T lf: Ila 356, Bab C-753-54-6 C-Bil'i-So'd my tarribilft reparamns novwrLO doj&sdo.
= Waor. FernAndez, Ban Ignacio 76 vat. Trabidox garseatizedoo,
694. A-7618-53-3 U-3389. A-7709-5.1-1 do precinsamente tallado an- lax j nue,
A-6 A-8869. _-A -80C441.1 V-31"(11, UN FORD 132L M G02EAS 52 VERDE I11lXCX 40, D311 7 PANA. MAQUINARIA DE OCASION ott'grun:'O-31164, particulars. -LA PRINCESA- Zan a 1-0, esquina a Agulls. I
r Jeros, Sedan color rojo, en ingnt. Mollnonguverizador witYckir, Dallas A-7226-66-1 move GRAN LIQUIDACION A-79WNA-10
VENDO COMERCIOL GRAN nuevair, do 15 Cabello*. Lo doY re- ble fo acero Inoxidable, cobre SAN RAFAEL, 575 amriLloxx"oz TIMDO xx Fall. local come" I con vivienda, lit one- galado, a Ia primers, oforta. Venga fleRa condiclones, vornfis cast zuevas. 0 LA7CFAZAS DA ONISTAL Y DR 7 577. entre Gervnxio )r Escobar. Limpstras cristaI y bronco, anti- fecto astado do S ptex, an ans, operdra'de Mont. Informes 8610 erA. suyb. cat& Lucero Sar: Calls C No. 206 entre 18 r 11% Veda- aluminium c6mprelam directament, en U-5926, Juegoo cuarLD, comedor Ia,
Prado rri ff"olina. bombna Para agua. Ia branch. .
. fibrte& Precion mill, econ6micon. surtido toda class muebles. P a ca 1.
N6 tomPradores forevik. Identificaeldr, K10nil.i. "HUmborto. r guas y finas porcelains, jarrones, f tunid:d, $226 aniquins, eloper svtIlc
do. A-9021-63.1 Aal r 1 $75 Escobar 105 boijos *mire
Campana Cafe Union A-7464-58-1 -_ tuberia. y pleas extra heavy Para .
On R4lnL 7 lCo V31NZX XUXOX 40, ArUptax, alrX. annonlaco, plants, do hielo. motor pa- qLimparam Olmop.1 Agulla 507. Tolb- baratalmos. Visitation y me convence- guras bronco. mArmol y marfil. c& Veinrtudex ir Concordia.
DODGE low, 23CCXLNXTZ Dis TO: no del todo, con radio, Belancoaln tr6leo, quornadores pstr6lec, modes tone M-8040. rt. Facilidades Paso. Admltlmo
do. so vends on $1.400, Part verlo: bles usadon parto PKffo. C-636-15' ""' A-111241-Irm-1
No. 501. Sr. Lopez. Be cambla per ca- Para hielo, fregadora vajilla. Mucho. 2356-56-80 abril 6-22MY modes. copcjos, sofis y mueblet &r. .
GUM HOTEL expeciales en at tiStiCOL -U Predilecta-. San Rafael "I'VO REPASZONNADom .00.
-iOHABITACIONES Bar Fausto, on Pride y Color. rro chica. A-7 9 66_ 53- a n aparftton ock. Indus- VJINDO A PARTIVULAIL, a LK do 7 pie*, 4e lujo, proletfeand#ate,
C-789-68-1 trial Machinery and Equipment Com- Luis XV. living room de cuer- Ie- IMUEBLES EN GANGAI
I AW EBLADAS. PRECIO $5,500 PLTMOIVTX 42. 2HP31CIAL LUX31, pany Inc, Acosta 321. M-1077. gltirno Juego do porch de mansion to- Jueffos Cowrie, .Al.. corned.r. &.ba 603 enL Oquendo y Soleclad U-2530 nue o. doble pu*rta, con cong" or
I Daja libre sensual $609, tambif, GARCIA I TRIMO "VDXIBAR 19 Perfecto astado general. me vande. C-740-54-:9 MAYO. olmado, en cretona y otras en cuero. de.do clinch Delos mensuales. Calidad C g3g.56_9My do cai Y gavota guards. cLrna. 11n.
tsngq on venta. lag Contra maJores Commander 1942. nueyo pati ra. Be tome, Cerro Camille. Galiano San XDO CALVEMA. 8 CANA L7.08, -actre. do gap Y otras comes, v#%nse Insuperable. Fabrication an tallpre. dIllmo. a cambia par Una asts citica,
bodegat do La Habana 114,000, 8161060 die, buscaultivas, expejos lateraled, ves. Miguel, card aEl Encantoo. S1. erra_ V35 n Calla 12 esq. Avd. 11, No,.' 901, Am- proplos. Facilldades :ncrelbles. 469 MUEBLES BARATOS Rionda. Infari 1019. antre Dooloos ,
tidura. rie native. Lo reiralb 11,900, A-7964-69-1 en perfecto estado ,bombs Duro con 11 y Benjunuada.
I $17,000, $18,000 y $H.000. Informs, L6- ,,! tongue pars odificlo, tuberfam. radia- Dilation Almendares. Eminenciat. Neptune 608. entre Gar- LiQuidsel6n jueto cuarto I a. 1110. A-7918-lim-I
l pal, Rains y Campanario, Caff Union AlrulIR A-8732. Haga ofertan. 4UICK 1947 a A-7530-56.1 mayo resin y Belascoaln. U-2427. Jueso Renselmlento $Ills. Ilyint todo f L I ol. in. A-77 A4 668-63-1 dorti, ducha eirculares, mesas mir8041-1 Sedanette nuevo del paqueto eon Mo 1. e operates. ballon, etc. TdStAkOM _13f0_716 11 731 1; UiAi2i*31 12-292-56-72,1y. rizado 1160. aprovecho Sense, escape. PARTICULAR I
- Ip A-5781-64-5. ju@g U.
I IIERCURY 1947 radio Y chapa Cubans. Pre Cie $3,8 50. Lizar -_ rate At. 140, Arand*m facilidades. Cl Vendo 2 reverse. grande 3 puertais.
San el Joe mi 7 0 ,uart. caoba Sc color dams. San Rafael 810 el. Oquonda ir
52 BOVEDAS T PAREONES Solamen un ri use. Urge venta Dr. Mederon U-6567. A-9026-53-1 -EL NIAGARA* A-7642 ten pki lialtimo Obutaci millita it orelkn& tattrior tipe r*t"Aley"or.
remrarco). 200,00. ire meter chlt- jot Soloda C-401-56-12-my
- Par ombarteeir. Lines No. 457, entre E O35FA_0L2T 44 b Liquidacidn do M o'- 'I ire scorulicicnado, chica I Vuerte,
TXNDO 0 CAM1110 Pronsa, plate rotatlvo, alemana, pa. forro er 3 r. i $65.00. 1'4alo. MUEBLES DE OPORTUNIDAD Sterling. botell6n, ri oalgi
i XOT21311A N V A T A DR XANMOZ y F (Iler. plan) V#dado.. porricarro del 408 &I Ilona 2.000 ra ladrillon, Jejas, Movalcon, adoqul- Oportunidad. SuArex 73. -LA SULTANA. Bilker 13. M-7791 rn;nte. berates. Zan)& 409 Dii I al.
Georgia, tilde forradmi, caret its I& A 74113-53-11,ly' kIl6m trop, radio. egurcittodo rt #ego. ne 5. laborac I 6n general, 75 tonslades A-7536-56-30 Piro6uolo camblos: jutgom cumi-tc,
I Capillis Central. $1.300.00. lnforma OXXVILOMAT 27, *A11310, CU=A3DO, to day barato. Dlarla y Arroyo.- bode- preallin. Alexcladora Clay. pers. todo. __ C.modor Y gala $1.00 seminal. Plazas M A-7964-"-80 .
XdU&rdo Palaclo, calla 9 No. 905, on. Onleo duefla, buena pintura asul, go- A-7943-63-30 Molino vertical. .It-- do mArtillo. Mo- 'FXG07X3'Oi_"A0l'_N ON&* 38- RELOJES SUIZOS FINOS $7.50 au.Itas y Como quivers. F&c.11I.ad,,,, p -.
I- .11160.00. Exhumaciones $19.00. F ratio' no Interco it aflos."Preclo A 1.200 Ia y Estrella, vidirlarl. go. Club. C-612-64-17 mY. A-JB44-56-1 i aNovorms seirundarin central. 0. I 00; C 295-56-7 tny Venda de 114, de dos puertas. to. ,
PeJ6 6 pl-as, b.rato, Pol no n"e- ,or
Ire 31 a L Vedado. F-23%o. dos tones, cinco somas nuovas, bue- ". es lodes Plantas on ge. i ., a Reffi geradorcomerM 'A-6999-52-29--my rag ve.tiduras, rojilia. reparado do I. Mernatnic 11:501ne. rape as too. Cris- It e. Calle 9 No. 954. Almendarop, NORIS- IMPERMEABLES, $15.00 a.*'a"P"r .!d1I1#Cta".'- 8".1 Rf'a'faal 767 (AL.
SFVMAJI AN a. I scum to, unidades, ,;,#]lad&.. lador, tw e n- d )intura y ner ire 16 y 19. frpnte carrots Marla- -ORIS*, SERORA, ACERO, $14.50 Gonsilles ir POquando).
DX 11150,00, OXAJ9X_ toda, lux all lad. : ,.. ,dura nuevas 5 Morton -. Agui- tins 412. "to' cu'dra Crucero Plays.
11dades do I U. Ortiz, C. Fernkndes 109, Gtilne.. NoNLrls:,,, acer%.x iraplsno. 0.60 ; LAXPARAN VIA MESA, CON LAMMAS do de metal B6veds en sona. Be A-77A2- I ,I porceiana. tionli
TRACTOR CATERPILLAR ii visirim iiiiWo ips'cicr x o- a 'a
atos 4%0 $300.00. Eduardo Ta. A-7532-63.5 mayo 52-5 -_ --- A T 5 Relojes Z xiss r M exLraplana. Pantolla. do soda a perganolno Con U
= F-2320; do 1 a 3. us TANXIM Arm PZTWOU. as, SPE. BZYVMNDZN Dos CNEVROLST 27 Para embarque Inmedlato me vende piezas, Pnr no necealtArlo, 4n-10 $17.00. .8..Ia., 16 rubles Impermeable no Jarra a fign.ra, Ia haremo. Una pre- n enfriVIOT de agua de 6otell6a
22 compIrtnmente Torritis 17 media cuadra Bpl- naln 1U.00. cLa SUIi SuAres 12. close limpara, qua hag& lease con $11s Marc& rigid
. A-6988-52-sil-my. CI.I. do lose. stem re particular, po- 30 use commercial, C No. 6$ en- Caterpillar model 5 F site. E4co6ar 205 be-
,, -. I-Ara varlo : IrOckdoro 310, OR- ire 5 'y I F-7922. A-7729-53-1 reconstruldo y pintado 25 Ii quema A-7 13-5s.1 cortinas a topics. Los preclon tour
FAXTX031r 7"31- AX CAPJLLA cu -- tractorina. Procia $2.650 mueile MIR. ec.n6micom. al-Amparat Olmos, Agulls IDA. A. W25-NR-1 :
todo do mArmol, no vo: tapas do raja. Benjamin. 0111317J31111111 18 PANAXNAOS, OXXVZO. Mi. M. Sanjurjo Y Cla. Monte 968, OPORTUNIDAD .oMONTANA-. BRA. IS rubles, $25
I.a c4utlmotrom do supenor. B6veda A-7652-JR-30 let ,1939, con motor do gazolina o M-6203. M-6784. A-697A-54-20 Vendo fino Jutgo de living-room -INVICTA-. BRA. 15 rubles, $27 507. Tait. M-S040. 335544-30 abril 57 UTILES DE OFICINA ..
do mArMOL Care& do Ia CapOls. GANGAI F03W DEL 40, Sop OXAL pet 6 so. Los dos motors reparindo- ---- nuevo, ricitmente talitzado. FO-4259.
-1121, Peon. A-4297-52-631Y. do luxe. Mt so, Posits varies. ruLas 10 y 17, pale.- 09 VXNDAS UN MOLINO BE KARTI. Cultro puertam, p:r Icular, E BRA. $32
I I vostidura do cuore. Somas no ". Fit- tin., Toliforto 1-7749. ties, trend*, lie puede-ver trab Por las mai 7577-66-1.
. j_- Liquidaclon relo)a. pars hombrem; OPORTUNIDAD
__ A-7910-153-1 Ant6ri ecla 222. Tolliforio UAN421 MAnItIMA Q1WrV MU .- __-_ -,
- I I T I I I in I ; I I I I I I I I on .
I I
. I
I -I I I
. I I i I AA0 CXV
PAGINA TREW A 'n DIAR10 DE LA MARINA.-MIERCOLES, 30 bE ABRIL DE 1.947 .. I
- I I
11 I I 1-1 1 1 1 I I I 11 ..", -- -- -.- .,.,-- I -0
.
VENTS PARA LAS DAMAS ENSERANZAS ALQUUXM
VENTA S VENTS VENTS '' ALQUnERtS ,
- = I _. OBJETS VARIOS 70 IMRES PARA LAS DAKAS "
57 UTILES DE OFICINA 59 RADIOS Y APARATOS KATUIALES DE CONST 62 i7 ACADIUM 70 HOMES in CASAS ON COMAS
I 1 1
.
391=00MATO ARDICX DZSTIWTOS ELECTRICS EFFECTS SANITAIOS 1111311 valimmm 2 VIRNIMADOMMN IDS I ZZ!A O.;, W = =
modalon garantizadon an Perfecto pie. ndqualacea, granted, america- .VAAW- I
. f fors.,W
extado. deade $650.00 (Odctrico ) box- LIQUIDACION RADIOS: $39.95 no", -or K ,agner. 2 velocidadem. Sa VELLOS IKGRESO,_OPTOMETRIA HOTEL VEDADO
ecloo. A NO FABRIQUE dan baract Orman: Telf, U-6201. c"i
pedidoz del Interior. CarrjeP -E SON-, Color blanto: $49.50 Extirpaci6rv definitive de lag Ye- La Academia Rico I* promenta grain M y It. :"= -.= X "I .
11
tm, $60.00. Sollcita Ifista pr W J.:In antes ver y &Procter I" ve I&- CAJA DR CAUDAL30 rtunidad Pars. quo Cd.r.pr4p:r:dmu I F-4431 A-4363. 1602.81116
= rado 415, M affin 3 BANDAS, 10 lubos $145 Pare. construlir can bloqueno M31 VXXXIA p visa A ow -11786, Habana. -PIL do "ernas. etc. fjfg exo medianto un c. .1 HisbKS6,iggg MR 405. TXC-399-57-12 Mayo c.,,n cre to) ac lithtimbradom (elimina.in grande, do .uatro unt-tas. So it& bit- Ilos de I& cara, muslos, p. expert- CZA AN It I AD
r tr= lsotel a ama cuadre, conow so twooto a,
r'sGran liquidaci6n radios moderns. re rate. Informan: Telffono U-6201. rata ,,,* fin, No pJerda. thempot 0 A% .... A
BOLSA DE MUEBLU R ream as, .Emersona. S 0. $56. $6 ues-cUbran on metro T mientos garantizados catorce ounLando In dosconcteldo. Nosetrox te- ,To"s Las babita.. damicillo. Monti: amairille po"M era- ,
mill Fads. magnifleu rcapri6n cuadrado do pared. TeJar 276 entre Am. A-7716-62-S a WJv&AQ 7 taliktana. quo
DE OFICINA Bon 6xito CIA Cuba. Sra. Alexander, nernoo, on -d-ag. do 1,000 on Ion alum- clones con bane, i tam, plartima do puerco, Assuds-
$42.50. Bob rbio Pilot t.d. .,.do. 45 y tia. Lawton. ranvfa: L,-1oMn-& WA AO nos pirtments, 00. Neptune 1164. esquina fforviclos do, if kdox tornera, anads- arras bimui &
IC,6n. 239 .; TXONAL C Ii A L' Tercera 405, ent-re 2 y 4, Vedad6. 55. Nut ,c, Director, not- Wide. Ago& Irr"....". Ic
tiLa M.der' claim. ticket. Be do. berets, Cris us Jnf9nta: U-48 = X-40ii-SI-10my,
LUIS FERNANDEZ nos SuArex 16. 1 0 a flja.
C-621-59.2 my. 100,000 PIES MADERA y Mataderot Mercado Unico. .0 C-259-70-5 MY. van profemartz. vadar, C442-7$ mos, ANSU"
Comisionei 11 1_ A-7965-62-30 C.747-77.26 -- 1113114. AXA0y representations. M PARA SU FIESTA 1-343-1 flift sad to 14L "roP686
. Tea. cedro, dura, 1.000 metrum Ages j7N-XAOXXrICO COORN y ILNIA NOVIAS 'a- -1 -- ca
bles de acero Art-Metal. MAquinas AlqudLe el meJor equipo do Sonfilo. I its 3 a 24 pulgadam, ruertax, vents. ,,.,.. .6d'co. lnfa ta III altos. asoficina. Fabricamos a la orden toda dor Como nuavos. Villains an Ben it No 4 aquilp.n velon, tiraras I mantl ENGLISH HOTEL too mejores discos ballables. cfllclte naN, rejus, ca billab- MoSalcon' &ZUle. JUMedA 419, a Una cuadra do infant n 2111 San Francisco, A,71f$11-3 14
Serviclo Especial do Tocadiscos, 1-3431 Jos. trJam france-as y crialluts. tube- AN In antea ver ]on do AMINIAd INA AGE I
clase de muebles. Ebanisteria. Tapi- Milogros 309. Referencing its fiesta rian gaivanizadam y sanitarian etc A-3220-62-2 maya entre Neptune y San bliguti. EN U affm DE u CM AD
1. celebradas con nuentrom amplifIcado- Sr. Brene, Zapata y C. Vedado. 5453-70-W-MY 1 6
ceria. O-Reilly 409. frente EdifICIO roe. A-6110-59-2 A-6857-MC-25 my- SODA CAUSTICA .-- -. INSTIT E Sala mitm-yGah"mantoad todaa 82 APARTAIUNTOS
UT
Metropolitan. A-7743, A-7744. Entrega InmedJath, 13.9bO libram. ANTONIO LIS GAIL"WINIA. OVA VD. Habitaciones 7 &parts
RADIOS PHILIPS 1947 Muelle Miami. Buen Precio, excellent. ahorrara dintrb conflindole is con- Ofrece un cUrmillo especial do Ve- Can bafit, privada. MAgnIfico com*dor AXXWftg &KVZW-A D 0 0
-132-57-30 ab. iLLEGARON LAS CORTINAS DE gradu cl6n. oanjurjo y Cf 13 a feecl6n do mum restfidom. convenzeNt rano par& n1hox y adultoN quo d an el to Visa. Blevador Cie y anche. AVANT
$5.00 mcnouales. Philips, oportu- bafio que estaba esperandol Fi- M-67804. 8.k 1UTi 2 3 visitanda a Antonio, a] modJxto do lag adquirir Un Iddoma. durante Ion MO= Preclox tcon6mic" par die Para buts- 'a teWona on nI V04940. UAL &
covins. Prado 10D. A-4581. tic vacacJone.. Inforne.X; F-11SLi patine del Interior. A-4093. tral habit"Joneff, cod"s. re" snidad, $50. Radio usados produc- nasl Elegantesl Gran surtido cola- am V313W'DEN DOE VZ:D=XAA$, a A.4326-70-2-maya, C 400-11-11MY. raAor, saraje, coe"Wo = ploto an
M'quinas de Escribir mesas tic Card y varies villas par -_ F-6009. Linen, y Pence. Lunta, ind6rco- hand Incluyendo limpt"A. Abaco &I
tos cambios, grades voces desde ... y dibujos. Tarribiin rccibiMes reforms., Cuba y G-Reilly. bar. QVXLO TAAJNN DR NOVZA Cola. lam y vi.mes do 1. a 10 P.m. dor Transetinte; a Wmanonl.M
$20. Telelone nuevos, $35.00 Cent&- .Ifombras de felpa A-8012-62-1 piston, o tiara Aparte, Telf. L.1533. A-3420-71-17lity. Comfort., Economic 7 Is V-4411.
1 Y SUMAR y gorna various do 12 R 3, horas do vials, todan, Cal- HOTEL TROTCHA coon, C-799-82-1
(Nuevas y Uso), con toda garan- do. Radios de3de $4.00 sensual. colors. .Cubasanita- C-Rcilly 454 TAINDO LUTZ DA 7i DIS mda del Cerro No. 1230 .q. Butancia
fuente, scattering tic recibir. Vdalam Aires. 4285-70-7 my. ACADEMIA RICO
Cambiarnom radios. Calzada Jes6s a Calgada y 2, Ve" .'TeW. F-2383 Ar4u-A A- z-aw" r-stia, archives, tarjetcros, armarios en San LABaro 557 entra Lealtud y __ .- "undantt, amclacome4iir.
bar. C_797_r., Lugar cintrico, amphas y frescas C ca, &gu&
-So XJQVIDAWO VNISTIPON AXXXICA uArto, Closet. cocina bona, calzads,
de accro, cajas caudales, bur6s. li- del Monte 29, Esquina Tejas. AM- LOS LADRILLOS DE CRISTAL y ... nos. $1,49. ft.f.J.a &I hila $1.10. R.- INGRESOS A Rodeadas de e3pacio- do Columbia No. 747 s, 1. entra." do I
breros, silla3 giratorilas y finas me. cia -Philips-. Muebleria -Casa P& son traslucicntes Pero no trans CORCHO fajo.ajuatndor. 3.60. Ropones, $1.76. Optometrfa. Institute, Normal ,c habitaciones., ,eta Para Belfa. Infuriate en Just altos.
. Be venden doe particles de hoJas de Payamas. $1.95. Bataa, 12.25. Sayuelam. terinarim, Peclagagla. Ingerderia, Xgro- sos sardines. Pensi6n comp A-7107-82-1 4
sitas y sai4tit!s Para MaqUina. -La rezx- 4187-59-7MY. parents. Pueden ser U5ados cM fa- co tro tic espogor, $1,9,. Sa3as Y blusua. eGallai. Nep- nomla, Arqultectura, Carrera Admini. I
I rchn. tic tin milime tun. 209. 2466-70-4 my. trativa, Enfermeros. Clasen do FIsica, matrimonios, $12Q. Ba&j privado. AMAN MNTQS RVNTo* WAE-A
Regencia, Su rez 18 y 20. casi esq. LA CA!KA DIS LOS TENTIMADOZZ1111. chadas e interiors de residencies. en,)as dImenulonos d 26x29I
ne el le- M A-70 y QuIradca., Matelimiticas. Algebra
Tic qua usted .BcB.Jla- De cc timetros, Teldforicie 168513, Supe- Para families 2 ha6itasicnes con ba- Una, dos habitaclo I
Corrales A 6628. ,he. pedestal. &I to. corto. oactiantes y edida: 7.3140.314. -Cubasanita,. A-7518-62-4hfy. rior. GeometrId. Arialftlea, Trigonome- . bafto, ca.lenta4or. 33l_4;&ntam I
fiJoz. de 12 y 16 p. Tambfi!n repara- VELLOS tria. Vectors, Neptune 1164, altos. ca- no InECrcalado. Precios convention. isi silos letras CD, so rA .
O-Reilly 454. A-8914. LAMPARAS quJna Infanta: U-585. Nue" Direc- I es. Esmerado grrvicio. Excellent par Im. Mahan& verlo.
eiindamelo Como nueva. tor, nuevos profesorem. A-SO27-32-90
MAQUINAS COSER -SINGER- Tionleme"on"11yornbas y motors do todos Se venden 2 lAmp&rRs de collar Extirpaci6n radical de vellos de C-746-77-26 mayo cocina. Alegre Bar cii los jardiDeL AVART XXXXTO 7 iAZO, AWUZW.k_I tarnaflos. Eat& CRBm. garaintlza Ind Issla y cuarto). 21 No. 113, esquill
Como nuevas y 61timo model de sum operacJonea Empedrad 453. Tol'. 1ARQUITECTOSI IPROPIETA- L, Nedado. Do 9 a.m. a 12 p.m. gain- la cara, MUSIC, senos, etc. Trata- ACADEMIA MEDINA A-3363-79-17My. do. comfort, livinirt-oam, comedar.
trza y cinco gavetas. -La Regencia- M-9386- 2152-59-20 alt. ,iosl No mis roturas de tapas B nto scientific garantizado. Srta. Apodaca 106, entre CArdenaz 7 Zee uarto, etc., todo amplio, colch6n StinSuicrez 18 y 20. casi esq. a Corrales RADIO PHILCO Zayas Bazin; N No 408. Aparta- HOTEL VANDERBILT mons. frigidairt, rolm. vajillas, uteriI nomla. Curaillo Ingreso Is Normal a illon cocina, etc. D. emquina 10, Ve- I
de inodoros. Empotre en la pared YATES Y EMBARCACIONES Institute. Taquigrafla. cPitmanv. ca- EmplEndidan habitaciones con bafto A
Telf. A-6628. Vendotexcelente, elegant y reglo, tanque de hierro invisible. Mis es- -- _____._ 205. Telifono U-5509. mercial y parJamentarla. Inmejorable privado, propias Para matrimoniox Y dado. Von. conserJe a todams haram.
do "bin te. Once tubes. No especula- VWX2113 TATA POXTR*A 27 A-5417-70-22My. itencli5n, mariana, tarde a nochr. M6- familiar do buen gua;o. Abundant* A-7696-82-1 4
d.res. Neptune 766, Begundo tit. pacio. jMis bellol l0riginalidadl 5"Ples, coolie, doble fondo, rApido. Con- Indus prfictlcoz. A-5790-77-3. ago& Neptune 1.223. 2103-79-30. i3 ALQU 1LA UW APA39TAJ13tWTO,
BAULES Y MALETAS qu orda- CJ i5yr '-6 .Cubasanita-. 0 Reilly' 454. portable, cuatro literal, merviclo. tic. artlaticamento dtcorado Y a.mueblaI be, en cabins cerrada. a. HOTEL -ROMA- do. Muy frezco con,,treg terraYAN. 2
C-782-MC-4 my. 't'o rr"Ch ry8Ier marine, anlentos onmIa ENSERANZAS habitaciones, bafto, ving-cOem Y .
estada Callen 23 y :!O. Veddo. Pr Cie
escaparates ancericarion, male- RADIOS A PLAZOS popa en Is cablita ablerta, en ACADEMIA PADRON AGUACATE 162, E5Q. O-REILLY CJna. cc
- canto nuevo, proctor $2,750. Informant T#qUIX Re.uelva at problem, de on ca ;I-K. Informed: FO-3537.
L. 6z TOS VARIOS F-4144, 75 PROFESORAS PROFESORES Bachillerato. Ingreso. pra didad. Como? Alojindome etc u= dt A-7, 603-92-2.
tag Para avi6n. maletas Piet. fibra y Venda radios nuevom do use. A-6923-Y.E.-4 ca Ingl6a E. ft.
marca que usted quiera. So neceSita. OWE Pitman y Gregg. '. [a. herring sam. ventiladam y frescos haIona. maletines piel y cocodrilo, y fondo ni flatter, soincrenie desear A3LTTXZTICA, ALQzXXA, emomm- Contabilfilad. Tenedurla. blecanogra con servi. APAATA3gRrWTO SIN xr$j A6
VIDAI31MAB DR 7-6 T 4 tin Ingits. JrancCn, Aritradtica. Urto- bitacionex a apartamennom
usarlo. Viva divertido, Salud 167 be- VENDO 3 .d.trIa, rigonometri 4. f181ca, quinniem, c am privado. do quo disportern.st con modtrno. CDnIPUeBtU gahk acomedor,
cArteras Para documents. -La Re Jos, Manrique y Campanario. pie. tic largo par 2 pies d ho DINERO IRPOTECA torlat nuturnl. ca tablildarles. ILne- gratis. Atencibit Individual a alumni sum frim. y callente. Magriffico come- amplla habitaciOn, baho colors
-n C as. Aguaca- mor. A coc
gencia, Suirez 18 y 20 casi Pq. a A-7776-5ti-In cada una. pain man Informem! Inca duria, gramAtic. logl6s, francts is- 9 petitosso combine. Amplic Roof Ina y patio con mum lav-der.s. Ave.
_ nueva No. 465. Agustin Dl. ,.. quigraffa, mecanografla. preoarAto. Is 59. M-9659. _61 ., 7 .2 3My. Garden. Citmodo Elevador. Exmeraoo 2 y Culle 10. AmpliAci6n de AJmendaCorrales. Telf.. A-6628. ZLZCT3LICMAD XXDICA. 53 OPXz_ A-2937-62-1 Mayo 63 SOLICITUDFS riam. Una aulgriatura. a todas it dunil- oericlo. Moralidad absolute. Preclos rem. F0.11latill. Predo 435.00. may fres,ccensenevents. dos aparatos do dlR- cillo 115.00, nomencts. A5-8422. razonables. Vialtenoz y me convencertit. CON. A-760-82-2MY. .
f rMi Walpperv y Una galvan.. VXNDO POSTERS XADRXA DURA IDINZRO NN X1POTX0AI NNICA11111- A-6611-75-10 HAVANA BUSINESS 3359-79-4 my. AZQUMO APARTARUKNTO, L UJOELOAS DE PARED ,.rildlco cVeiper Sit trimensi, en NO"- posters vivos y as paiting-tea, Ch- to $100.000 at 9% con garaintle. do samente a.mueblado. oterce. rrque
. ra Seflora do Regl. 52. Luyand. So- sas its modern dura y guano cujjn $350,000 amortlZando 120,000 anuo- SRA. INGLESA HOTEL CANADA Macee, vista mar: sale, comBd ". 214, '.
De cuerda y elictricos. Las o1e30- natorio. C-731-69-1-MY. completes, tambRin Ian entrego hechas les. Pidr, Informes a Ins carredores de Day classes, en nit Casa, Para perfec- Ilega. 6 esq. a Tejadlllo R UI- Ina, luz, gas. teltfono. vanilla,
NO Fit finca. Sr. Josi! PiIrez, calls Vic- conflanza: Lonacla e Hijo M-8221. clonar ]a conver4acift en al Idioms stirs. del Palacio Presidencial ven- cafibloerctos. radio, 1130-00: U-6167.
Yes marcas y en todos tamafios, -La ACADEMY ,.VI
Regen ia,. Suirez 18 y 20 casi es- Jeri. No. 40, Quivi.dm. A-4915-62-6-my. 10-A-6270-63-9 my. Ingl6s. ;1.00 to her&. Tebcf. FI-2492. Una do lam rnayores organixecione. tiladas habitaciones con agua irla Y A-797ii-82-20
c POR SOLO $55.00 ,tQVX31Xz 17D. VMNVZM INU CASA 0 A-6627-75-10MY- do Am6rica Para enseflanza general callente a led" bursa. Preclog emp
quina a-Corrales. Telf. A-662& ,r.r .Iguna? LDesea liquidar crd- Is] on E.Pariol Ingibs. Al- ciale. Para families del interior. El:- VIMADOt AXURRLADO, CON T3"e'C dad jorrialit. lujobo apartment. ext.reUN RADIO -PHILIPS, 194 R it 1co moratorlado a compT'r'07 u" too standard. do eerie y eficien- vector dlurno Y nocturne.
Lie cinco nuevos models dos- CAMAS FOWLE re Invertfir dinero en hip.too..I..tabr; DRAS. LINARES SAVIO clac Para que on diploma de curso lit- A-6465-7D-24 my. madamente fresco: terraxic. frentb 7
JOYAi DF ORO Y BRILLANTES do $ 5,00. Olga Europa Como cubRnan, o,,terrenos, flnea .r6sticas? Vea [Wgtie represetite In .egarldad de on fendo, toldo, .
Sills its Invilldom y aparaton rritill. C Ban O s baft... catc1na, colchcin-m
plazas desde $5.00 mennuales. Hace- con en aluttiler. Niquelamos. croma- 3 CA a e oficina Rei a 316, do 10 Enseflanza del pre-primario at so grade. empJeo. A encozer: 70 signatures, I I
.Solitarios, analog COMPTaMI30, Mo. cambin. Exposicl6n: Casa Go runs y plateamom. MAxima, garantfR. a 12: M-9650. Curso., special de Ingremo Institutes, curaos. en ,jett plantelem de La He HOTEL LOS ANGELES frige" on. ,closets,
sortijonei con agua Neptune 617. entre Escobar v Gerva- el -marina cla, Zanja 379, Ceres. Gervasio 21-A-5047-63-6 Mayo Norm es, d I He ar etc.. Manrique bans. y Marinnact. Clasen diurns. y c1n. e c., D. omquina 19. Vean conserama- o IS I 2'. nc>cturnas. Vizitenon cualquier dta Aguila 469 entre San Josf y San
.J air No. 612. T f. A5-4
tistas, aretes, dormilonas. cruces. A-7316-59- In. mayo a. Tel6fort. U-3322. A5-7242. Casa VIVA DZ BU XANTA, WWPLLA A4886-75-1 may. lert-o. C-156-77-2a, Y. Rafael, habitaciones todam con bnflo, J. ., t.dam her... A-798542-1 I
Ferrulcridez. C-612-62-21MY dinero con garantla, buen Interks transeunte. Y ni-1- ,
pendantif, pulseras y pasadores. -L sun), partidas descle $100.00, J3AXLZ5 NODANNOS TOXASIR. Ris. on6 I nemon Para Este-
3'& 60 INSTRUMENTO MUSICA CONTADORA NATIO1IiAL_ $MN.00 hasta $1,000. Inversionet en to- sefio a ballad. IlApido. Elegant: -4 cc in I r ,can' a' SE ALQUILA I
Regencia, Sukez )8 y 20 --i e q. S MATEMATICAS Lles, elevado I das Apartamento cklle 14 entre I, y F I
Alarea #09.99; 4 gavetas tic p1so con daA CflntJdRdes. No tongs. dinero InAc. Dan=Cn, on' Fog, Tango. Clasen pri- A lictrae.
Corrales. Telf. A-6628. PIANOS SPINETES cinta, ticket Y note. pmo nueva. se tivo. Ft tlempn es orn. Vealh. Ca,,. vaclas. damns, caballeros. Sisterna I -7211-79-11-my, Reparto Abriendarets en JJ35.oo its malaw
, da berate. Hay otros models, nuis les, oriclna, ReIna S16. de 0 a 12: 01, Jco on Cuba. Studio: San NleolAs MatemAticas todoo Ion curnoo del comedcur, cuarto, bafo, cocina, patio,
Verticales y cola de lag mas acre- chficos. La Casa Burgue. Neptune No. M-5650. 1008. 5711-76-IlMayo Bachillerato. FIRICa. QuIrnica. Ingre- p.m. Llave be121. Teldf. M-8114. C-6977-62-6MY 21-A-5049-63-21mayo sea it Ion Institutes, Univeraidad, Me- 80 CASAS DE HUESPEDES lavadere. Verlo 4 a 7 I
RELOJES DE ORO 19 K. ditadas Marcas europeas y america- XNGLIIJI COXXIICTO POX CONTER- riel Marro, Aviacl6n y denuis Escue- dega. Informant 1-6386. A-7883-92-30
82 V31311 RN ZOTRLLAB Y PArPAS WN PR=R TOX6 sact6n, curnercial, taquigraffa GrQgg Ina' Closes ditirnas y nocturnes. Co. DXSPNVTZ DR LA RXISA DIIL XAA
enchape. de [&I mejores mar- nas. Nadie puede ofrccerle mejores Il 1 6.000' 18.000 y 10.000 pesos go- francs, repasos. Profesor largo. are$ leg-io. Excslsior. Ave. de Columbia Y Igual quo en Ia. playa, en to me)or TWDADO I No. SW XNTXA 23 y U
. I nuevaB do rosca, con cajan do cartag, paraSra. y Caballero, ,La Re- precious ni mis garantia. Bellisimos t6n. Pueden verse a todas harem Zan- bra propledades on ]a Habana.anero. experiencia y remidencJa Estadca, Uri- Call* 16. Tel6fono FO-1648. del Vedado, ventilad9s y c6modam ha- modernon amplJos apartamentax acalo dirto. Informed Sotero. F Wrj:c dos y Francia. Telf. M-7490. C-1 22-11 -20Ab. bitaciones con todo el mervicla Casa bados its terminal. Comfort. sale. cogencia,. Suirez 18 y 20 rasi esq. eictilos y grades falicitades Pago. Ja 917. M-2863. A-6735-62-2 my. y Misi6n, Cart. A-7709-63-30 A-7291-75 -30 I do famills., do eatricta moraddad. ex- medor, doe y tres habitadiones, cuar. I
Corrales. jelf.. A-6628. Convinzase viendo nuestro gran SUT- OOXPZTRNTMB 1-mormsoltzo 1101 040 laits. comida a cargo de Pxperto ca- to y serviclo criadoz, bafto lujoia. Inofrecen Para dar classes a domicillo clnero.quabundante agua. calle K No. rormes: nidems. a t.damAhara.z.X-1102,
C-I Bi -57-2 my. fido, -La Predilectav, San Rafael Primers, Y Segundo Ensellanza. Eave- ACADEMIA RABINA ( I 'u 3 ca inn 11. 2.. plea Vedaia. Una Dr. Roja%. -672 .- 2-i-my.
, I 803, casi esquina Oquendo. MALETAS PARA AVION ]a filed alumn retranadom, Infer- cuadr. del tranvfa y de to. 6mnibux UNDO XAMI"TN XZGALIA APTM
08 849. lngr:- Is Ha-3an...TeRANTIA: XU31BLEN melsi: Srta, FernAndez.1ri-698,1. Neptune 452, alt... M-7 r solo 10 minutes de 8 profesJonales frent: Ca.
ores, autom6viles, to. Y 4121.75-7-maya a Ingnercis. Ten ,boalto sproplo
CA64-60-14 my SURTIW EN'EQUIPAJES FINOS 'U'rNelirtge'red! sea I- d [die a. ratio F-4513. A-4917- 0-1 ucy. L umbra, Casa del M6dtc '. diftI duria, Taquigr.f N. C -ft..
.MAOUIM S. Malstair pie] fin& forro node, canto- 2a. h1potecas, cases, terrenos, alqui c- INCIR21j. a las Escue Comerlo. W, _- Cie L y 23 VedadO. Depto, C-7 I a e'
CLAXXS PARTWIMARJUS, Is' do cappe A-7376-62-2-my,
- res, pantoones, herenclas. CanaleB, ofl- so Ingenteria, Pedagogln, Instituto I .&
DE LAS MRJORES MARCAS PIlAX05 XAGNXPICOS A PANUZOi norms Cuero. parm, avion. maletan fear do .. tt nice y ,r.v soma. do I.. MANSION VICTORIA -- to. .
liquids. Ida y facilidades rago. ten y ligerse, fibre Plywood, Iona tin- cina, tic 10 a 12: M-8650. Artem y Oficlos: Arltm&tlca, Algebra, a nuestro. graduadoa. *o.oo _ALQuzLo APASTAMCENTOIN
Como nuevas, archivoiso cajas Call- Tarrabldn Ecciclopedia de Is Mon cat, a permeable. forrads. tols. Malstat cue- A-5049-64-21My. Getim.tria. y Trigonometdo 11 C-159-77-IM&Y-. Ampliam y frescaus babitaclonos 7 acabados de fabricar, do sale, 2 ha
. tactics y tomos sueltos. Le, Major Mo. ro, fuelles y mancillas. Badles bodegm. Lacret Suldrat. San Francisco No. 264 batio privado. abun. bitaciones, batlo Intercalado. coming
dales, arjeterol. miliquinas calcular. Nice dol Mundo. Casa Zimmermann, ancericanos. Maletines Iona ilgerfalms. a
DINERO PARA HIPOTECAS entra Neptune y Sari Miguel. U-7636. dpa t mentes con
taime6gIrsif adres6grafo. registra- Neptune 662. Telkfono U-5017. piel y Cuero. qLa Modern&* Sudres Id. 4144-76-7Mayo INTERES GENERAL anrea gua fria y callente. Excelontem y patio. k ondiclones: Ines adelantad(i
a. A VEINTE AROS Ca I do
3943-60-6-may ciami anninternselons lea,.s:rvidam a sit y fL.dor commercial, TeJar eritte Octave
. dora's -Nationals. pupitres, ba6les y WALETAS 15UPRISLIGAILAS PAILA Pont hipotecas, fabricar. compritr in Oil Lfnez No. 902 squJnm_ To. 3, Purvcnlr. Tratar, Puertag.
I I I CLARES DE MATEMATICAS RMIES ieforio F-6426. 1,844-80-6-may. A-7900-92 20
malet4 Reparalhos toda clase mi- P I A N 0 XASNITICO, OT31WARD, avl6n emericanam, Iona Impartnes- cases, repararlas. solo at 6% do Inte- UNIFO '-*,
cuordas cruzadas, vpndo particula- ble, enableble. percheram do Plywood. rds anual: Puede pager $10 vor code MaternAticas toclos Ion cu room del Le confeccift de tin buen untforme 61 M if VRDADO, 23 If 32 .RDrPICIO XO1GAqumas,-ofi8na. 35 'afios sirviendo &I res; tres vestidos balle, talla 14, do cJerrerlgul ratio alrodedor. comparti- mil pesos: operaclones deBde trill Pa. Bachillersto. ArltmOtica. Algebra. requlere an t6cnlca. Utilize lam ser department Independiente, empIfn-A
modisto, 30 onquicia. a 25, Ve- intent a extertareA adicionales. Gan- mom hasta to quo necestte pages par- Geometria- TrigonometrIa. FIBica y clan de incestro especialistR Pass. so ANSION -.ELSA tilde cocina. do gas, here, en codures.
pulblico. aLa Nacional-. Villegas 3517 """" ado. Ila), tlnaJ6n en el jardfin. ga: $34.96. cLA Modernas Teldfonct clales: puede canceler cuando qulera; Quirnicen. Ingr2to a] Inst 'into, Unt' uniforine milltiti. reliefs, chafer a fresquIsimo, preclosa. vista. muchas
entre Tte. Rey y Amargura. A-9915 A-76'1 1-60-1 A-4074. SuAres 14, fondo Ten Cent do incluyt, seguron do vida, Incendlo. cl- versidad y derruis EscueIRA. Class. en pantalones de mortar. y tambi6n gua- ELEGANTE RESIDENCIA visa de comunicnei6n, agua abundhrite,
I --- 66n. en el Pago sensual. Facilidadem rat Casa Y a domleillo. Ave. de Colum- Y. beras. ensembles. Sastrerfa .Artu. $40. A-77,14-SZ*20
I C-194-57-41ify. INN $426.00, VMNDO PLAXANTS PIA- y tlempot el qua quieran Para pager; bia y Cali, 16. Coletle, Exc6lsior. Te- ro,. Amistad 363. Tel0fono A-3940. PARA FAMILIAS. F4786
__ - In cola, europeo. gran mar- XAZNTAN L103139AS ATION PURR. demon Intergs s6)ido 1. Jversf6n. 16fona FO-1641. C-121-75-3OAb. Habana. A-158-IG-29 Hermosas Y frescos hold so CEDO APARTAMENTO ,
KAQUINA ESCRIBIR ca:' IC.d" voces y buen harniz, or- tea y liviarata. maletRa Iona Imper- Day dinero tacubMit, par dos a min __ Laciones y U-18
Underwood. ROMIngton, Royal, alti- cora No. 1 64, interior, e a tre Jitsefina, niestilft forradam telm todos tarnaticum aflesNranticladen menores, Interics m6- iPAIINDAP,3KAISLAIL INOLMS. W21- A apartamentom de I I plezoas y belie Rents, $32 en Trocadero Y Galinnow
Mon modolos. Aralalvois americancia. y G. SAnchem (Vib.r.). desde $6.95 Malotge fibra fortIalmam dico. Vdame do 2 5: Recare RLtit, todo rA do 7 prActicn. Pr.f.Nor. 1. do. Excelente comida. Abundan- solo hall, bafio, cocina con balc6n.
3d Arnercana. class. colectivas de con. to u frim. y callente. Precto m6dic. C._1il. contrite. Regalia 370. Veng.n
Miquinax par- A-7963-60-3 y Ilgeram. Majetan sencillas 12.95. CLA do. Manzana do G6mtz No. 60 Esta Ud. Intoxicado? Pc v:
doi, y c=tro gavotas. I 20-3648- hallando IRA dificultadcas Ser lrrnctm canticles a domictlio. Cal- rilpiciamente a Neptune 1015 y Es- I
tmcblem nusvaa Underwood y Reming- viNno uw LnqDo PIANO vmjt7f- Modernaw Suarez 16. 64-SMY. versaelfin, '
ton. Mumbles oficlus. do ca grnina I ICRIPH. el 11SO tic Ins PrCrtooiC10- 97 and. 359 entre G y H. Veiled', iicitaZrobiamen, permytamos 500 caInjo. Canto oba. Ca t.c.1 or magnIfteas condicion,,s tic TAII rce 3 r. odismus moderns. Infornics: C-20 7_goSMY .a.. control). I
In. XAMN MR TiIIIAO. CON 0 a' -necamita. do $ 42 Calle 29 No, 306 baJos, 'A F1,6031. A-7 989-92-30
Cr.= 50m N.:9 H.b... 966 a tra To ,'j futile. Maletas finam pled, 0 Tome l onugar
cents Stay Y Amartura. A-IO607. tr Pase y A. -C- INTERESES DEL 5 AL 6 A-7306-75-26 mayo RESIDENCIAL GALU96
A-778S- 6 leg %)are avl6n. forradam on seds. Ma- ciKonugarx Para no h1gado, vealcula Came. do bu6Bpedes, Gallano 457. en SE ALQUILAN
-1 199-57-2 my. letines. cuaro, viel a Iona. gLa. Moder- Le day dinarcit ripidamente par Ion garv Para mu entrefti- tr. Ban Jom6 y Barcelona. Pare on En Infanta 667. a una cuadra do
__ no,, SUIr,. 16. A-4071. PIANO, sOx.rXO, GUXTAIMA, V-10- y r1hones- cKonu
VNNDO 991ITZ COXONA POiT $1 SE ANIMALES C-49-1-62.16MY. Iflo. go,, quieratpals. .m.rtizarlo c6- Hn, mandolins, $5.00. Professor tolecitit y colitis. Do venta en Farm&- Jugar contrico. Babitaciones frea-A Carlos 111, madernoff apartamentoff,
to it. etas y Droguerlas. Pida. folletas a timbi6n con baring privation y comi. sin estrenar, computotos de 98,16.-cci;
tit, aln use, soy particular, Clem- iodame card a] a interest: ,.Jin ficdo
I expertfstmo. Sisterna. riptide,
f 08 AVadaca,, bodega. Veria do VXNDO a CVATXO CORTINAII DR Eeresei solo. particles do $30 $5 00 PJczas al mes. ExAmenes %,amos R Corporac]6n Kourl, S.A. Laborato, dos. Moralidad absolute. medor, dOB CUartOB con clusels. cOcI-,
U2eg a S. Telf. M-4454, Li- Mader blancam, de gr- 'alonlio y dead* $5.000 a clen roll pesos, a&- dtimiillit. Informed: luneB'y Jueves. 3 Mon. San Rafael 666. T U-5531 C-357-90-10 my.
rantla; edificlos, comas, casitas. a no de gam. bafio "mpleta. Ague, a. t"
clano. A-7699-57-30 Lecheram de Reza, 10. 12, 14 Y 10 cast nuevan. F-8812. A-7810-62_16 a' a 5, San Rafael 473: FO-528.3. Habana. C.448-lG-I 4MY: -,alitros. Informant: Teldfono FO-9113. lare. en fabrietaciiin. Habana v sum I C-504-75-1 G may &KYLIA CASA VNDADO L(jUILAN dos horas y Herviclo criados en cada,
- VNDXAWOOD BrANI)ARD MOD11160 C-404-61-12 Mayo LIQUIDO repartas. ratinto Maria, Empedrado __ o_ Par. "--t'. familla, doe haliftexict. pion. De ;60.00 a $70.00. luformes:
6 raLgialfice.. $70; Remington comr, 2.0 0 pie: de Madera de pino. Una 2111, A-7958. PROrMBOIL DEL CENTRO A5TU- SE SIENTE UD. -s, batio intercalado, fleas mu hles A-9521 Sr. Sinchez. Llave en 7c 1 apar,
nutiva, imodelo 12. y RemIngtqn Entd a 4-1542-64-5 mayo rjRno, titular universidad" Madrid cdelnero hace arreglos comidar. ouri tamento 21. A- 983-82-4,
portAtil oltlmo model, 3 meses use, S nietalis str grande un into do vidrius Habana. .Closes a domicilin. Pie- una persons, bafte privado, 10 No. 261
$95. Hotel Regis, 1 (ler. plea). Ct-16n POLLITO y vitrollte y un lots de tuberfa y In- DI=R,0 XAPIDO, CONrIMANCIAL. m,. SIEMPRE CANSAD07 U-1880 APARTAMENTOS A $20
%Rn do cafic. Inforinem Escobar No. mente. entire autorn6vllea talos y superiors. Ingreso .it Ins- %, edado, te]Lsfono FI-6941.
y Prado. A-753S-57-30 tituto y E_- tiolas Serundarins. Tarjul- A-3641-90-2-my. CAM. -54 edificio Stadium Pare. 4
oft'"- '
De plumaje rojlzo (Neiv Hampshl- ,,Gg entre Salud y Reins, Jn.sefa 8 lures, A, comerclantes, sabre mercan. graffa 3, M-anograffic. Dicbitic. no- TOME .DINAVITAL- 4 donalquilniloo. puede verlitS.
re) a gran6l.,mezelmdas. $11 el clen. a 9 a. tit. A-775(14'.2 etas, letras. ferreterias. farmacias. In, SuoerRlimento cientIfIca troderrict. SIN CoNcoin -I& 2-02 l5iiioii-i NSQ ,,,,a.
vlhinia, ,octor Pedr6s. 11-8410. --i Encargada No. 4. Hacer contract tamI Machos, 20 el clento. Hembram, ter#s (ego]. Hipottcaa 6 olo annal. A-8032-75-17-iny. No continue alcohol. Pida follotos a ManrJque, me alqullan amplia- y bJ4sn tenemop arras Jugares, cngan I
CASA'GONZALE $2 .5 el clento. Estes precion incluyen CONTADOSLA RATIONAL DR 99 99 Carrot, Mansana, Gi5mem 349. Corporaci6n Kourl, S.A.. San Rafael fre5cas habitaciones con bailciin A I& Neptune joiS y Espada. Control Atticket y cinta, color caoba, -tA c- '1Os"5M- INSTITUTO MUSICAL U-5531, Habana. quilereE. A-71t55-82-30
I flere a6reo puestos on Cutts. Main 1.1- A48 5. 566. TelLiforto calle. Todai amistencJa. Buena comida.
Compostdig M Esquina, O-Reilly no Hatchery, P. 0. Box 5115. Tempe, me nuva, tambliin una mds pequefia' 22-A-2110-64-IG-o-t C-450-IG-14My. 9026-80-9 Mayo
Florida. C-5139-61-19 rnayo SAO .111guel, 663, Apto. 6. o4quins, -EMMA BADIA- A.PARTAXZWTOB VZDADO, LINXA I
I M.rq.A. (Ion. I.z. A-7574-62-1
Vendemos y compramos muebles MARTINEZ Y PRIETO Calle 21 No. 1.4,05, Vedado. F-2051. ADMINISTRACION DE BIENES E. .p.,tamtent. ler. plan, .
Direc ora-Graduada Institute Suilliarc? Luis Paz6 FernAndez Calzada del abode ternifitar. Conipue.-to de dom
oficina en general, miquinas escri- MASAASTAS HIPOTECAS AL 5% MANSION MAINE .,-1- c-q a
bir. sumar. calctilaT, archives, caja tic Ntew York. Instra iOtc complete Corro 1- 1651 c.q. L.'mbillo. Seri- CURrIes, comedor baho, servicia
. Granites y pequeflas cantfiladen. ill P.,. to carrera tic piano. Incturpora- dad y garantfa. A-7769-IG-13 I criado y cui tu criado: garage, baI4 .
micillo en lodes 109 estIlos, pe- U.Po recto do nuotroof numerosoa cliente-. do Ministerio do Educacibri. y torril=, CIOSLtS. 01r. de 3A, d
caudales, scores de seguridad Para 0 Vendo completamente nurvo. ect I Tamblin p ,ra abricacidn Habana, C -,
lAndolos pasarin elpverano frescos, Para masaje enn motor Cc n era Eloc- M C-497-75-16My. Calzada No. 5 entre 15 y N F-6481 bados. garage y servi ]a y 1 4 criadds.
en!poyar en ]a pared. Telf. M-8638 iti;i -rupelones, garra atas u otros Pa- Jut! (I artanao Vibora y aus Repartee. ma,. terrazatty It le6n. sala-comeder y cIO7
, trie. Perseverancla y Vir ComPramna casas y molars. O-Reilly NZAVILITA EBTUDIANTE UNJrVRX- Disfrute de las delician del
A-71172-57-3 My. r"ito, jambi6nucorteUARS. Heriber- parent). A-"e8i1_62M1 iDIABETICOS! MagnIficas habitaciones conotodo ser- sets. S n residenciales.
M8WI. to. M-6 1-0. A c aJquJ r here reelba 309. A-6951. I-3456. 10-4691-64-8MY. altaria se ofrece para, dar claFes I A-7967-82-1 ,
. I 6rdene.. C-650-61-22My. 531 VNIN1131 P39QUM*O SAIL partleulares its enser1anza.,pr1,T.R. ,i.a. I Cie. ogua frfa y callente. apetltosa
_ ____ III modern, Para el linger. com- DINERO EN SEGUIDA I asi Como taquigrafta y niec comid..., Ambience u familiar. Pe-908 33N $125.00 KZNSUA06398 SIX .LLQUX- .
Cathorto Llame At U-6281. A-6 161-75-1 Tome Diabetolisina vujncen es a ineris ales. Ad mi to abo- Is un fresco Y c6modo apartment
:CAJAS -CAUDALES' a DOBERMAN PINCHER pesto de estants, y mostrador y sus QUE LO NECESITE nRdos at coniedor. Se repartee c-nd- a murblade. lnformes: J.vellar 2'b2,
RoJofi y negros. Padres prentladins 4 -manquctas EstA come ritievo. Pre- Tabletas pare, tel tratemlento de 'a nam OrnnibuF. y tranvIas par Is eN- bajoa A-6 916.8 2- I Mayo
- Exposiciones. eta rogalado. Vorlo anientriento tic 8 A. particulars, en [argon y c6modos 76 COLEGIOS Diabe c at n die a. De venta c. Far- an
V4121dig, Lots Chicas y MeAh as en varies El ineJor pe- devolverio, junto con ]as Ina. Tel6fono F-6491.
6xito a q do Is noche: Sr. Mi5ndo.. 17 No plazas Para mitei".y Droguerfas. Pida. folletom
miquinas eacribir de ,,,, por_ rro gunirdhin, usado con gran K y L. Apt.. 33. V.d.d.' A-6411-50-9 my. 533 ALQtrILA LUJOSO APAXTA,.a_ en ]a 0 tinia guerra. Nluy fltcl] dE 153 enlre 6 ltntorese-;uconagar ittlaude comerclan C,,poraci(,n K.ul. S.A.. Laborato- mento amuebladn. frente coar, pers.,
tables cabadas recibir Norte. .1 C-7R742-:; on a Ind stri len.aSu rKeNte neces:: COLEGIO -MARIA COROMINAS- Has. San Rafael 566. TeWonn U-5531 GALIANO No. 404, ALTOS DRL CA.? matrinjunio, con bar. tollf.on. radJ6,
ten. c.l.ular, odueRr. Inforroati Toltrono 20. dad de dincro to resuelvo an horna. BUEN INTERNADO Habana. Precio $2.0 0 C-449-IG-14MY. L. lsl .19-1. hablt.ri6o con b.18 filgidaire, ropa it, carna. Mar- No.
, net, Mor SAO Rafael 26.1, ba.lo ,t. A-699-1-6i"5,.My. Post rmIrRal QU31 A AXWE I.
lament men adelritatIp. S.Iud 16, JAMMAS CEBADORAS P lit A P01.1.1- do un yet. 45 pi- do -I.rA. me, seflanza. Bachitlerato. Ca: CMICGO AL lidad. A-G"58-80-2 may. A-7541-82-3 mc,3 o
derw .Ing maitla zC I Viame do 3 a 5. Recaredo ,6pide, -_ DEL c6n, exquisite comida. Estrieta tn,)ra- I.j5, 5o. piso, derechn. TP16fono U-5237
chant. bur6s, libreron. No fondo, so- ven ManxRna do G(Imez 350. A-6940. Primer. On ___ P_1WCAWT3_'DA3) 3 ,
ba.J.., anriquo tos, cuatro points, ocho depar-Immen- tor KertuRth fiacilindros, 85 CRballos, 2116-64-3OAb. morcia. Secretarindo, IngIL desde sensaclonal Sachet cPetRI Liustv. ro __ ampanarin. A 3 'a __
A-7774-57-2 toaldt do. in I tin clas Estarlon veiRs bate, ar pasca a recreo. In- pre-primarla. Garantiza. In onseAntiza tu-., j--tt-aa ini;M E. perfum.do, 1PARZO 606 (ALTOS), 132TMIRM as T LWOSO APARTAgirslavOt WXRSIA- I 0 1'. etm Pre"" u -ende habt.cl..
:n o.. rat... A. lie Pino, CJcn- formRn: A-4501. In ed cachbri y ol Internsdo que ofre vcstitu it, in Naftalina. In % Dro 27. S- niqulisn hermosab nos Allstul, venecianas, iluminaci6n
f..g.. 65 .It... A-9637-TFI-IO lo N Hno entre Gervasio y Behis- guerln Johnson. Modas Fr.n-a, Fin na amuebladan con exquisite. ,Omida Indirects. instaloda. libroros, bar. sale.
A-735.1-61-6 mayo. DINERO coalneptubana- U-6317., do Sigia, cama SAnt-hez.aFarroacia, Pa- Para m-rimonju. sin n1flos. J6vtnB comedor, dos habitaciones, dos bottom
LA COMERCIAL BAULES Y MAILEUS C-192-76AMY. r ,.Quia (161 Vedado. A encia Comer- solteres y -Anrllas. Auua abundance ramilia completes, ,dinett-, carte y I
CRXADORAS PARA POLZITOS, AV. taletam de avidn it preclon econ6ml- Con garantia de joyas, radios. -- Hal CIcereB. ete. Deseanicts, agents on J, excellent -rvirlo. Be piden y dan servido criadox, garage: F-6433.
Hlegail tomAtic... cWtr, ,A., t.da. metal. Call EMERSON COLLEGE Interior, Escribs, Apartado 3. Maria- roferenclas. Informant a Judas I-rav. A-7.672-92-2
Progress, 209, Moviserrate I V .' Compramom. cambiamo:. y vendo- miquinas de escTibir y de Coact, ci. y Segundo -1758. A-2983.80-IMy. __Venderans compramos. toda cia- fAclI, manedo. baratas. No hay mor mom toda clase do equipaje La Na- Primera Ensell"DzA. CO nao. Tel(fono F0 Fl..Ir.91.
tand it. Aurelio Pino. Ciptiruegoa 65, clonah, Villegan 367, entre Tendente Maras fotogrificas, piles. ropa fin& niercto. Tactulgrafta, Mecan-4raflR, A-4761-IG-lMy. 1LQUILO APA3&-rAMZNVO% ]SATO "
. CASA NUN ITACION1111 305 entre Estrella. Maloja: sale, hase Mubles Para oficina, caja call- altos A-73.4-61-6 Mayo' ado Octavo (;rado. Pit. bSP ZDN$: NAM
__ Rey y Amargura. A-9915. Ingl0s. Certific I
-_ C 19S.62_4my. y objects de arte y de valor. Animas ilaje, ampliaki, habitacincips, Pxc-lpn- baleft art.. IndiBporksablegcon c bitaci6n. .ocina gas. bafte, Complete.
.J-I-- -.-L:.,-. ..#-i. -- _ BE VENDMN COCHINOS PARA .1, I I 17--.- P-_ ___-- --- --- T- ALOUILERES mida- 1,14 teltf"O, MUCIIR a un. FOR' on 550.00. A-7 29-82-30
, .1 1 ,--,, --wA"FlwfFer_ -,j-,r 7-77 :: ,: I I
_. -- ,, , .1 _,-, -17- ,
."T. __ W I ---I' .-qff, I I I . '.',, -7
"I ... I I - 7?r 17- i_ ,-T T 7 ;i -t TX I Ift Ii 7 .P"1 _1V"F1171A1NM" r7M _,Tr 7.77 F F777 -77 77 -- 7 -7 ,-Z--" , -, I I FT 7 I I I ,
, ,i I I I I I r I I I I I 11 I
. I I I,
W "
I ,
., 7 _.
: I I I
1'1- 11
I I
I 1 114 A,, I I I PAGINA TREM A Y :
APO CXV 1. . DUMO, DE LA MARINA, MU COLES, 30 DE, ABRIL DE 1947 I ,U80 ,p I
- .
1 1: 11 I :
ALQUMERES I. SE SOLICITAN SE SOLICITAN SE I OFREM SE OFRFZEN 1,
1ES _AMM..- .1 C
I ., to - Ila CRIJADAS III COCINERM ;i klll
32 APARTAKENT03 ii HAIIITAC30YU a 11AVp LIOCALSS go KARIAMO REPARTOS in cRMAS CRIADOS .111 CHO".R&s -_ 11
11 I I L' 11 MR g'0WWTA KUMAGAI,, rr VAr SC C70 03KOyNA A"&U*L AVM QVI&RONAN INFUGXACXAL 39"MCA. 03 r-OLOCA S"Aafta O"Efffs .
,02 AZQV=A APAXTAAlM1NWO,!,sAA. IBM A"113T." llSVZJRXMMAA T, LOCAL 'T APARTAXENTOS COUNTRY CLUB: tit ., In- ,
entr. as 7 A e. Golfo- [Alrbit fteseas habitinclon"..,con coratilsom. go miquilloun don local I as I I par I a Career- limpia Calls 73 Ne 210 to a j.,,prt.nxion.. y train& re- ruarto.. corn#d,,r, Pirv. ruPA It~ y 11'ript., ,... metrImAo"16 *0 XIL4&
i4vif-4 eriado.rr&J Prectili Informal jr verlam, 10 ..to 161. &I- SIN ZSTREIM I .... PIaya Miramar. U-36 formation 1210, antr. It IN I, -IS. tie Cam" "'n"'A"L "" ""o"n XI-l,,J1. (ICUSLI&I 4162.
f ,. ales y Varlon, &partansentan on Is abra I -. D.
"M-: ro-756 X-4 4- 3-2 too. Ved"o. I I las.20 dad 12AYAATAAfNNTC$ ., L 1 terrains am Tulipkn y as Riquilan a so voAtteri magnift- m. I I K. An. A-9841. 4. A- 'OI. I-.O ,,on 439; A-0661. I A-7413-11S-l r
[ 'Ma ALQUILAN L A-9017-14-1 Mayo a LxU ndOrmon: M-,Sya flags range. on& mumillft Informan .- -. n evolL Sall, I'm =657arin. Vftlo& In I A .XL4 lit i Di s(im" -Ila S No. 153 comador, duerma colpeact6n. IAI 114 AGF.NT13 VIEWDEDORES -6-riamimm wilLvraim-re, lagame.looLA. ,,,,, r-r--..., du.rmo a zo lausi I
Am on.uservi c Ica ,.f.do:!I14 "S :Lhabitacdo- A-6900. A-3054-86-141fify, INO-4226. IM IIS.50-41ily.
Inforsolex en"o-gade ,axii V4dodo. 605 ALTOS 1131 CAMIX COWTINALTO %or. wint. AMUSNUA AZQWM0 XxpLuw- Ilene exporionell.L. y referenclas 13. a.. flrj.,tcuarf- .y
LINEA ,. --4- V,- Ad, .d, iAnpl.r. Informasix 44", "I
A-65115-22-smy. offifintat regalia, on 10 mix cdntrfeo dhimiewas. aperm. sombre. do 314, jar- Vesents. 37 N 259, .ritre 5 y .K, 'a. 14'. ",V. fi_ I__ I Oarsagoolsona A-74111oill-l
r 4 676.1 3r3W"ZTAXOS AOMMV= AvT2.00 4,
ZnMO T COMODO APA39TAUXS26 ENTRE 19 y C, VEDADO 7 Commercial do La Ifiabans Viels, pro. d1n. Portal, maim, eamotdor, Cocina y 6110,010. A-7 61 ;I) on I.. prin.1pales pabl"liatims do U.2211. _j:, mmloy &ffv ,
am. airou, I rl* Paris Wait a taller confecajonex. cuarto crlada. 9 No. 1114.'ontr.ollt r fiewmTO A QUA NXPA XV Cuba part or I I I ,",
alnueblado an at VedadQ go SilqUiltn' nualgattlems hablinclo. Fla ticulas do joyarla Y Quin. I, -,.,I- partle-ilar a j
Ila Ion from Mason do il& nforman: ToNiono A5-1741. Is, pagado Crucaro ya:.sO.O . ficla. No Prixontaras min ton-It or- milt, ademilog dtat "'
verano. ft*JAL rise c6n 114116 Y eAn.tdrr&U Can tron- Intol. rat.910044 do 6VAIROMAN jo-irla, SLA:]NCA in UL ,,,rnr,,o Inf,,m. A-4327. 11
ear A-3067-15-1 Maya A 7396- O I f roanclmx. VJVJr bastenjo Caren. Calla *Nportacl6n. 01 non envis on Allro Pos- palm Cannot ,-dm ,I 1111.1 I "
mandor..3,CuArton dormir, can befin to a Lines. Todo, agirstanels, Mormilt- Igo, At FOR, ...... d", "' i I
,uncm r.o do arladom con Istillo, dad absoluts. -i A-3489-jil-36 ME AY.QVZLA VN ZOCAX TXN2-=A. LA 81112131311A. It No, 263. antre J o 3, VodLdo tal Par I& confided tie 4ace Pool: "'a- roe& dead', 12L 1, ri 107, 7 OPURGASS COGZNRZA MINY1111- 1 1
I W no F 11567. C_6S6_XjjMy. Ale, con Mo m3 prolla par& 'IcInam taL maht-cornsider. dam cuartax y de. A-7508-102-30 no", americana. Ia trivisrotho un A ;V! 1,1 I ii ;11 10,
._ l VUDADO6 X NIL am RX93113111I IV P4 ... at at Al.' mix Comodlda4ex, PrIgnerm. I muentrarlo. a jrtic! do cost*. &I quin -L--- -nlmit ,in, ,*In codild, J, JIM- ,,I
'AWASTANUM Pit&& L7 Jnfe man .1trin, Hot, 85.4 to y IS. ,O,!,r6n.1ro ilia SOLIOTA CUZADA CON MWZ_ ----,- -, I pl.. ,-all. at-reglo dti-em. 0 PA. 11
UGSISMork (ier. alQuile, habliatelameiff am frea- A-7 It duplicaril .0 ImportL 81 too vtn- OrRAOW. AXPA*OLA
Vernaging golog a Warr. A.-too '7 AXA,;. A41111054 19*
11 tax %on ImpartAntlig I* ronrAd*r*mos -rdad Para --Iii .11
plan). erl Mlramas & 10 cuad a del ram a'=AWMCVIG Y reaction Claret Dar& limpigir y quo j ,
,. Puente. dos of*' Sa. Avenida, 112 cut- *Aoiagfo, rafQrSmAllso. - A.2919744-8: SE CEDE LOCAL entfionda do rocips. Dormir on I& r.- .nlualvidaa, Halls. off air* ir so Nov trig, Magill I, 1, I~ "_ ., i
tire coittillo Virmulings: gala, Aformtolor. REPARTO KOHLY toot et6n. Vomit a babiar do I a 4. Ca- ,,,,, '. "a', :I.A j *0jjxj 060:01112A O&
22 AZQV27A Aloullo ahalat comfortable : habl- I I licitua not: It 2 CC- FO-2051i slilldl, oAAl-, 97,1, r-f.,*nb. ccoorlid.. III-6471. I I",
A-1501-193-30 sentlago A ko-i" A SPI 1:1 A,7703-111,13
, torragair factories, 2 bififloo, closets, bar. it to- lumbun Avenue, Now .7. r
Ill habitaclones (ftS), Wine, USA XAXRWACION A A JR. primary. oferta. raxodable aRl- Is D No. 267, ago.- & IS, Vod&do. ,
I horribre solarmante, eon tods, axistan. luotae. an tutor c6ntrico. FAitralim. ca- Tor N
f caraJe. Conine. forraza, stivicia, cost- It 2 miquinam_ torragas. toldon etc C.441.114-30. _- - _1, eta. Hay ago& frig y callefilits y told. at ffUr is
to erlada. ,boolle. Cocaine I o-quins, is Arminod. Vidurlerins y 807.101TO A COLOCAR VXA XUCJLA- C=:jrO RXMRO OOOnrURQ XV. Ir
1: AoLapillos. lux Alan, Habana No. 459. Im Y Armatostax modernon.L Contrato par MAR informing an Is. milvil do a 11; IffUGMAOKA POj9IKAL, --- -indfreeta. calentador sot r tuboo pa- IL-1217-84-1 Mayo cinco &Ron. Trato direttto. Y do 2 a 4. ? A-7846." reforenclam, dormJr "Icimel6n. no ism101vivions vmfimirm miihir Ch. e.p.AW p.r. ".""'L T,-,,, no,,ro. riferenciam donde trabm i. I
,ra basura. Verse a t6das horam, 20 y I -I AnUenon 25 Ron; Parm, limitless y Iav relarionadon con fe"etwirlas )' Ica' reftrenclan, 1,1-1- A W,2 ; lo h, ro.. a Dragonex fit alt*4. Tolf. ."
I fa_ __ E ; FABULTAN6 11 NW- I A-7312-26-1 CAIMA 12911107.31120A. We. rLJe. Cf.. Cubanto do ImpartacliIn 04- A ."I I I I I -SI
Miramar. Informed. plants. boja. 7"llim'"I monudenclas. Sualdo: 818.00. B No lud 1, Heituridad, Majectin No. .19, Tel. I 4LV, A-7710-119-1
. I 11 A-6714-93-20 mar* 256 Notre I 7 J. Vadallio. so poportal, not&. nutria. baflito. coctrut, fill, entra 21 y 22, Vedado A-4193-114-1 XUCXa.CRA xnrL*OLA,
,i I of OFICIKAS tiocito, $23.00. Calls Is y Ave. so., A-7111071031.1 __ __ __ C. pa_ lin,__ d, _.'r Orn r
'L i I no ,ri'"do. Otra fronts, It In calls. To. I Alturas do Butravists, ruing I MR _0XIM14120 nIQuilla eginfilindids, hablitsief6m, con be. M-2 41. _. ,, 123 COSTURERAS SOWSTAS
hififittachines, sale, cormador, els d. df;93.114-110. AtIM 0 tranylam Plays, Miramar. Veria; 2 a', 80=0270 031ZAMA ])Is 0011110111DOR "L'fic"ITA11110011 vuwnzmojl Dip 3X_ I
Ads. cochns. car- do It Unlv.r- ervielo. V6&la' L is N .: prance y ofectom do ancritorla ,am m.d.r, ..I,.. '".., I 414!
L leld.4; niedJan'tate'regalla. Ilamar I j-_ .,. R.,runparm. olfWl... Fin. enlarge- A&3="AiMp, BSLSS A-8001-90-fill balance. con referenclam, buen d .Vd exnerlencla. y raftrenclam Dlrlglre I A 75" ::A I XODISTAL. OT111121,0323, AZTA 008.3084. IKABITACION A7S"XZAMA.XA do. Calls C 402. entre 17 y 19. V. o -- pirtjeb. y rit"are. litefer*tserlma,
I I A-7259-8114 -my. quit*. abundant Room. India trig 263 165, primer plan. A ZARDIN, FOR. C; nor racrito a eimp-omo, Anunctom D"AC"z GOW"7zxTx Xr]LvxxN- F, .. P.m.. $19. .. cocltstom X-4274. I
I. A-Uso-66-20 , CILSIficadoo ents perl6fltro.
1. 2do. Jac. $20.00 a hombre solo. at tal, maim, 214, comedar, cocina, lava- 1. -j,.,f,, I '- ""I. ;- 4. -, I -Ar"1111-113-2
Z.,02080 "AnvAn3mmo o;:,-.CsUxrtamonto, $34.00: &&Ia, ram*, XOLXO1TO UNA 03MAJOA LA telex I' ti,,I-, i, ,i,,. -j-- --,- X -6 ji _1jjj_ &Ilrir A "&&
"', no: .portal, livIngroom, do A AIMLIA Y CMAUAL, e PARA A-7114414-!-My.
r XOD3"L. Lj1don Inlorm1m. A-7397.44-30 CXD0 OInCI1W
L Clones. batio. cocina, y baflo Para erka- AM01MMO WAGNEIFICIA, XAA3JTA- mj gu;; 1J f&71921, do I a 2, a do I its P y G. No. 107, an Im. *sq. of a F 11A.06of no me premente tatinblOn lie n,. I~ -Ildn. dr mat.cift. capla. habita- ntrico. Llomar a, Do- uarto, cocins, bafto, calla 19. ep- limpl-se. at no Comilla Con so uhli- WWASOMAS MAI A2X=X firl: F-621,4. .
EdIfIclo Alkisar. Con. Carl a 8 tie Is noche. Its Ilave: FO-1 Offs y A 5,6922. "Slift. on& que map% ocinar, 3 do Is. efixelf, J6venes, tie boons prosencla. A 7,11 ith I __Iploo ) hare roforman. dests, tea- I
1 2 mulatto .y Virtudes. Informant 1-1-6696 a min mueblm. bafto ago& fall y a&. L I A-71119-90-.10 milin, sueldox 16 y 20. General Lee part trahajax A comixVin blen rtmu- _6PXU 6231111 UN-C=ADO DE NANO ,.j., ,n -. hn,-rabla par tit&& a I
A-7646-116-1 nrRdn. molumente par Ion* forties. Lla- ove.. Y tRi"hien Aal Ia -,- y hemants. YO-2414. Jovit.A.
' L 09 9 a 12 y de 2 a 5. A.6734.92-3 my liente, telffono. United Inquillfino. Ver. I 31- ent.- --- GlYmez, Santos Suoi- mar &I MA693. Don Heriberta, on ho- re3terprba-, llioi ,,- .. i, A .r A-711i .
. __ aj de 7 a 9 a.m, y do a a 6.112 p.m. A=162A SALA, DOG MWAIB, CAZ= 91 J. DEL MONTE T VIBORA rea. A-7823-IN. 1 ran laborables. F-71'.4. AL_'tj.-jA-I
, "A =S=NAIB ZU.TONOM APAW1 Calsada 154, Apt. 19, Esqu. J, Vadado Agular, exclusivaments oficinas a
'L I lamenting. 19 e 18 7 10. Ved-do. 82 NOWOMA UNA SIUMINA CW"A A-721741 4-30 -- -'- -- Fo-8TVxSmZ-S0L=TL isirtao I
I Una. dos habiltaclores, closets, ballo, A-7153-94-3 mayo notarla. habitact6n arnuablada. bafto AZQW=O ZLA CARA A" MIAZXANO Part todo el fterviclo tie on rnatrl- 83 SOTaCXTAN AOXIMMIS X=1& OPJMCZBX CALADA DA XANO An taller I, Casa particullAr. Coviewo I
rall,- terraza, r. Carlo- TMDAI)Ot AZQIUZW supzLlumznA on lam altex, air&, limit* one- rilArlu. o 'o"i"IA, iguill ..n,,,, d. ,1.R, do ,-Iurns. Sal iW ytli a 271 entra Armas ) Porvenfir (Vibo. monlo, buen sualdo. Se exigen but.nas or" y distribuldores con eXclUgiVi enjo reforms- .
1 a, con todo comfort. currents. it I reboil por bl- ,,f--- ,",',I,7 "A-. Telhoho A-4921. Wells.
I gas. Wisdom, Ar clos cirlidom. In- babitacitin parm, matrimonto, con co- pesos sernamajes, Matirlarbanio a ca- ra).Linformes an Im. Midma 0 &I )ad,, referencing. Calla D No. 206. R40s' dad on so terrltorlo do I& famoloR fk' A-4327. A 76 14 14 1 A-11114-112-11
I forms I& milairce. Verse to de. midas, battles do IuJo. Lines. 062, an- A46936-91-30. affirm Lfnea y 11. Vedado. .
A a. m:,& balltr.. Sm Pool: M-3289.
1. lante. -2553 2-30 tre 8 y 10. Exljo referenclas. .A.1144-102-30 brim do mrsinelat y confitures Ca- __ I
. A-7949-86-1 ramblers Industrial laxy, Parque 7 Ps- VA'ARCRINIM CRIADA DAN NANO T B3114- N"A20LA AN 3CM3M"&
31WIFFICIle -DN LA SAUZZ-1 13 VC. A-7348-14-1 Mayo. 92 SANTOS SUAREZ MENDOIA NZ SOTJCXWA UNA 6 X X4, SLAM. noramm, Marianao. bojo H.b.n. ,-Port,, ,on [-- rdad d"ea rusto parm. coneir PArti509. entre D y E. Vedadc. Se.m.lquf- 92 AZQVELA AN CASA PAJITXCV- con buenam referenclam, Ilene qua A-145-114-14 MAYO eta. --j- ],,fr.. A 41.o- 01"o
Ian apartamentom, do A Y 3 cuartoo, tar habitattl6n parm, national refe- PARA OFICINA ILLQVMO ACANAMAS mix aolmwlLum do'r;aIr on Im. -Ilt.66n, solid. 130 .A--16.L'6 1,114.1 do S I 1. A-77IS-123-1
_ suavon, con ventilmel6n par amble rencias muttag. Carmen No. 46 Vf- sala-comedor, one habitsellin 4xil, Pe- Line, No. 60 .Ito,, Telf. F-26i4. I BOWCZTA AMIPARIBMITAOXOMMIS 0 1
bostadom, cuarto crladog. y bar&. A-7352-84-30 Be .IquIla eaVILIndido plan nuevo do quarto pantry, cocina, mmplto Patin con __ Imports por so cutnts. Dtr*ctorio JIM OrAZCJ1 PXXX2111117LAR jmXAC- I I .
terragan, ___ m lavadRro. much& mirum, Ca A7': _' _"O ..nteniando 500 nombres y dlr*actonom tbo. .,,,,,i,, r,,,,, I~, ,.,kl",,,. I
agum, abundante. Rentals do,180. 49-0 - --- cuatro ampiloa departarnei ton. SAIL rtina Ifi3, an. 124 LAVJkNDERAS-LAVAXM OS.
$105. Garajes $5 extra. Informnn VMWADO, 21,62,011 4M SAWIDS, AX, do ampere. altos del Bufat6 Cares. Ir- Fietralla Palms y Libertad. i AJLA %A C&MLM 1) 401 iSQ A 17 completes do oaxam exportalloras nor- Ingiouffit- refrrnjax Ino Uplion 1'.
*men- quilan cuartow min mumbles; All Este"ne. I A-7999-51-1 Vadado me molicita. one JOVeii PIrA tearnericanat, 126 ortIculom .11stint0m, V 0). M-21IO2 A-7 17-1)9.1
A-5426-32 nos, arnplion. v.ntilado., con 4ucha. limplema. par horde qu",Yivx on at 41.00. Alberta Carrillo. Apartado 2446. 89 DAERA COLOCAS USA &AVA316 11
on oldificlo y M-1160. Gonzalo M Barreneche. ;Contadures 1. -lit-ll-my min COLOCA
doz. -IMY. P01,11"s. Belascoaln 256, cast eauu1na NZIGUNDO AlijilirTI-1W d,,a T.Iif. F-21114. I
QUIZO CASA,' PORTAL. SALA, V.d.d.. I A-sois-iii3.3if Habana. C-399.
lavabo. verted#ro atiocito. 'Iru: a N.Aituno. Verla do 10 a 12 y do; 4 a ALloo -Arin -- -- --- -n dr 1,-n. pr-o-, ,,I.vLAZO, MUJOSO shundante otrom a aft" I build complato, come- j- te I, A-7563-12 I-Ammajoe '
TMIDADO, AXVMJB 'S Vera. 3 9 ruarto.. oi:iijio __ 11 -, 11.111-1 .1 A.', Lbli.l it. 9 1, A- 1,
apartsmanto tarraza.' nala-contedor, 12 a. M. y a I P. M. d0M1nX0 9 A 12 A-7944-31-1. dor, Cricing. PAtto, trampattlo, Linea 70. JIM PARA COCINA34 SOMXCMA3902 Afifi Nr a IWOALM LAVAN Dm1XA 211PA."LA, inmoA 1.
habitseldn, baflo, cuar- servirtio tie A. Art. A-7287-94-3-my Vale $46.00, care& paradero 14. Infor- y lImplar Corte. familla. trxbmju has- an todo. lam provinclas par& re- I A 8017-IIS I 1
criadom, cocina, frigidalre, lelliforio. -' 87 UNAMA Meg: tie 2 a 6 p. An. to ]as cuatro solament, Suoldn: quin. prexentarnom. Nuostrom artleulon man: la .do ,I. 2 a I dias a 'I& "MAIM .
3a. 600, entire 10 'y 12, Informs enear. _iA3t AXtQViiA XAMIXVILCXON I A-7994-42.1 A. pesos, Aillawtom 365, esquina Fl- .11146n. fratadRs do ploo. zxj)atns y Ai1TA3FOLAOrX3CMJ1A YA.11A SX- mI n o . bu-n .ueldo,
Ivamento h to -_ -_ bar,., P: I -do. e.mA -I-j.. I~. p A. 5 fi-l, "a lot. :
-7151-82-2 rruya mamplis, lujona, exclus 11 @A AL4 -ZOT. guerua, Santos SuArex. guarit" do trabajo, quIncallprim. y I A 76SI.124-1 11
rada. A hallaron. Tooo comfort, rnor lldad, UXLA 21313=090 PRINT A -7 1.1 I 1 0.1-3 0 .from muchos onto. Wifredo Jr, Morls: npJRI,,,. o odo -rvicio ninimoonIn.
. __ Manuri. %.Con matntfica vista of mar y 93 LUYANO - _____ -_ Inforni. FA 1077. XX OTANCIN UNA LATAXVJMA, $A.' :
jj AZQVMA APA199AXXXTO A11V- referenclaa con o min muebles. brims con tanto conto an one plays, Obrapt 204, Habana. A-7 34-ils-I
josaments arnueblado a urs. vu I tire Qua 566 Altos, entra Salud y.Dra'T'ne'4 to":xa con Jardin. San I.Aza BE NOTACITA UNA JOVAN PARA I 11 lavar raps fins. To). 111LO-41410, do ;
del parque Macao. Inform A 7778,s4,30 to 874, ON AZQVXLA CANA, USDIANTR lfmplpxa y ayuclar an 1. -clnu tie A-5507-114-30 QPJLZCRSZ JOVIIN SXPKAOLA 110ASA 9 R14. A-7640-124-11, me" 1;
1 :U-5679 A-711.2 regatta $100.00. Sitm. an Arango y A R 4. No trabaJ& Ins dontlogum of 22 NZCNSITA VX AVEN TJWDN- 'URI(- 1. lon"d,-r. vaiilt de moral I ''
- a n "' MY 0, entra Soledad Y MRrimL Informes:
4-111-2101y. -]tin Wi. 30. t'lAr'n- V.iG(,4. lamr an Casa a tuorm. yowillail,
ONDO XAMITAC103F A XMDXA CVA- J!"041101. A-65& Gummabacoa, portal. sets. dam cuartrit, duerme on IR citiocacl6n. Sur dor, quo no sea principiante. pref,_ dad 4. 124 K I I- wir-of"GA-USts 2"AIMMA 7 I
"QUXr.0 APTXO. A3NrURSLA3)0 dra0de Raton. alcluiler $16 L(pez, __ ucinedw, bano Interealado y patio' Ch-,6n 119. alto.. A-7619-103-LIO rlbl. eon experfencia an at Alira tie ______ _______A-77-.0-lIA-I ,
, adiflotio L y 32 Casa del Mddico, Relna y Camparbarlo, do 0 a 11. .a.4 M. Informed: r6res No. __ ___- __ - _- perfumpria. Promontar.e solmmento do 02 DMBNA COLOCAR JOVXW IPM CO. I I
: ADto. C-7 fronts brims, terratal., solo- ,CRfd Union. A_7 791 S -30 tmodor, don holittaciongs ballo in- 10 P.m. 159, Luyan6. rcalado, coclna, gas, f6squisima. A-7576 93-3 93 NNICESITAN CAL&DAS, COC1NM- 9 a 10 R.M. an San MilrU#l Noun. 472 Inr do -Rda y IAar ropm, fina, to X2 OF3203 UNA WVC39AC39A JPA, I
romedor, 2 hall. 2 bottom lujo, 4 eta- vJgGaDO, rAwxLxA annifinvAuLs olarm. Voris: 10-12: 3-9. Llaves: V1. ram, maneJadoram, binneng, tin roln r. baJnm. A-7519-114-36 r.l,.rt-. ro f. $.,,. t_6'.46. ra la%*ar Y planchar, a" raterem.
C driera. tabacon gBar Trips ii 0 baj 20 P ci- A-7129. A-7901-124-Ir
. sets, refrigerator elActrico, complete. .. .,.,Idoe a.. basis 40, [,eat[ of -mente equipado, servicio cirladne, I a ofirece an so realdencia one habit&. 98 ALQUILERES VARIOS II .. net're ReIna y Salud. A GANE DINERO A 771 ,,.11, I
:,.; I ,
If W M. A-7777-82-2-my i6n con toda. asistencia R. person% hu- A-746 47-1 may. "
ARROYO APOLO ____ __ 14Rblendo montado maquinarba. ri;.ra 112 COLOCA KAGNMOA CRIADA 0 1 ,
notable, Moines referenciss, Telf: ALQV=O CASA. jaATO W&. XjMAM A-7741-103-1 I
: ALQVXLO. P0311 CIN00 0 SMIS 31113- F-3451. A-7760- 7741-St-3 BOLICITO MUMMA GWADA DN KA- mayor preduedifin cLA Mundimli, A- rnau J-dola, Por horn., du,' ,U, I 125 CHOFEM I
sea, partamento arnuablado complex MaloJiL y JEstrella: sala-comedor, ha 30 AlQuilft un.solar yormo do ex. no, Para limpiar Y .ervir In. Mass. brica do Carameloo y lit Itesdom. poll. no. A-6-109. A I t 4" 118.1
dos habitacin- 'AN. XXIMONA TIRSICOWNCIA DMIX on ,66. A-7927-37,10 Plaea claret referenclam. Duernia call- cita age tea. Excriba A incur Gar,,IR, joiNN BLANCO DRM- C_ 11 N
torments: sala-comeacr bitacift ancient gas, bafto coMPTACO, Quint do 550 mix. do nuperficie. l1len __, me*, refrigerator. radio. cocina. tie gas, Vedado, me Rlquilan 2 habitacionfa mituado only Proxima a Im. Callacia. -06n. SU-1d.: S2S.00. trifni-mrsi Indepenoltnela No. 220 Guarmba- AMPO DR. $a OTAXON ONO 2111MCAW2041,
r bRICOneg A I& Calla. PA- con boon. Juntas separadam, %)rare- OW100 A313MIA CASA DR SZWTM Agraniont* emol. a 06mes. Barrio Arul F(I-4007. A-7994-10.1.1' P"CI-9 SIC. Ordents iiayorvx tit- 100 a,-. tritlb.J.r ,iii o b.d,-r.. min e Pofibi con IA &Ron, do PrActim. I "
linen Win, do. r a PreLetimionep. lol.r ... ,, WOffir o X. 1763.1 Buenas rtfernicins. m-glitiL I
I At- this hombre solo., idnico Inquillno. habitaciones con a1guncs mueblem, Informant Liate. Telffono A-6617. c.J... A*7614-114-IiMy. t,
, ra. verlo! dempu6m tie lam 2 p. m. SOLZOITO UNA XUCXAC311A PARA A-.76ti-IIS-1 A-7626-119-1 14mys, I
- quilter $150, Linea 451. esquina, a F Informem: Tel0rono A-9109, do 8 a 11 mairriffico negattlo. 1nformes: IA. Go- A-2963-99-1my. 11
A-797'4.94-30 AN ALQVrLA CASA ii7PrAYA OFICINLITAS WANTMI Am OPAROM UXOPTU PAJWZVW"m
(, ndmero 6. A-7970-S'l-I a. m. Sra. Freire. men, Telf. M-2586. todom Ion qUeh-rPm do un RpRrtit- 115 GXXL I
A-7611-37-1 Mayo mento pequello, con dos personas, In- work 9 a. lit. 2 p In. varIng for child min pretensionrx. con referencing, .
Marbella, Moses do Junin, Julia y formftn: Amifilad 422, linjo". el.a.ing doem mr.uIng r'!).2),62 preNlintar Docal. 1-7249, Do I IN Jim.
also
: 83 SM A1.QUELA UNA NAUJINACIOU affosto. Sri&, Rodrigues, U-3264 tie I A-799r-10.1-30 1.
amuebladla, con lavabo do alfrus, Co. a I I a. An. I A-6840-98-30 ---- --- - L- Mn I he r A 7 1 1 ,-Ilh j 1-724Y. A -7 61 I t2S.J ally 11 I
......... O-Renly No. 522, primer Plan Alqulla Casa: gall, comedor grain- __ XR SOLrCXTA UNA XUC31LACZA BureauniEmplet Gregg i.- -.,,. A 7831011,111MOO, ', I
ba- blanca it metiorm. tie median Polaii. ,-..a uitprd.a. ltPferAncbKR. Infor- con rpfprpnriRm.
de. dos babitaclonex, con clos MCA JOVUN PAZ oya"All 53 OPARCS CXOTNX
I "NA IiIATO PJLIMIXUO DAPAUTA- A-7917-84-1* fin Interealado. cocins. y c 'a at. amusblmdjL m .hg a Particular. Para
mento alto vista a It. calls an Zon- alit'n dor cgs& Bootle, boom patio par& myndar a Ina quehacerrR do it PERSONAL DE OFICINA eil; U., 19. dorinir Pri lot cul&racifin, S a 13 r do I
from. Inmtalaci6n lelOfono y radio. $75 Y air& interior Mot mueble,; JR. No. Casa, %'Irtudem No. 164 (bujos).
is $15 con fiffla-comedor, don cuartom, CASA FAMILIAR 58160. entre 10 y 12. 1111111-1111-111 0 Solicitamos: Taquigrafos, meca- A-71ill-ill-I 2 a 11;,F-61128. f
mQuinx 16, segundo pi: -, -_ --- A-7,511425.1
balio tie cua.tro plazas y criciria do foos. Hospital 161 am A-7.9111-10.1-3 ----------- __, 1 30 buena AsIstentia. Amato bafirt. Co. GA. n6gralos, corresponsales; traducto- OXIADO DU NANO msPA*OL PRAC. I :.
Informant F-11922. A. Ponse. $65. So. solicits compallera, A:,cuarto con so. Llave: baJo Isquierda. Hay aguR. PLATA 4MAXAMO, PARA ZA TZX. 53 IFOLIOrTA USA CRIADA RX
I I A-7391-9; A-7725-97-30 Porada, $250, Rza equip.d. tad, torn lo,1,, -,brlo fi... ofiri'-- D1122A COLOCks" 0XOr3CU Mj4X.
motion, raps cams, t vajilLai portal, on. frosar. Dormfr on Im. colocacifln, intirpretes, filing clerks, secrets- Buenas referonclas families distivill ro, medians odad. 41 Ill" Tions roas do mormildad. WIN 19 No. 65a W- PR tie corta familiar parm. Monier y rem .
- too) .ntr. C y D. Vedado. ORDO 11mRMCKOSA CA" Still- fprpnciam. Duarms dentra a Jugrat :
ALQUILO DEPARTAMENTO ff. MAITOU, AN Is. C.m.d.r. 314, Kho ro area y Co. do; quince rem". Informant FO-9449. riot, ten dores cle libros, etc- Gregg dam. A-9763. Tintorertc
A-7904-84.1 Lit Habs"a, mediate reffalla, con rln& 3 tpl6foro. M_3010. Mario. Prods A-7,513-119.1 M-2049. I.,6n. I 11
Jualle Canaria, safe cornador, dos cuar- 159. A-7974-1 0-1-1 A-71#0-125.1 ,
clusivarriente pars, midicni. amue- A-7S21-99-2My. I----- - Acadenly. Mantana de Goirnex 410 ilij 6-z - A&-.-Tc --AN M 2- 0 A, LO -ALQUILO HABITACION toot, baflo Interealadt, siampre ague, SOLjOrTO CMjADA rOJ1KAIA PARA INC It WA A j_- -.,jZC -GXOPAR MASSABO
. blada con regict juego despacho, ittz. C6,nodA Y alogwrotemento amuebladA. patio stranded, PregunCer Elie: U 6523. OXOTWX CON CAUMPO PAGPIJO Con- Carlo fRmlllx. quo tongs, referopelas Mr. Salmon, A-0523. rriatim, do. mann. Durrure, Llamaraml Z OUB I
Vedmdo. Calls C No. 462 (2do. ploo) A-7717-97.1 martial, corrode, me ofroce Para ra. y dorm I r on lit It F-2969, deputy. tie lam 9 referenclan. feRforio Jro.26S4- 1
rmpieza. Casa 6uena pilesencia. it. H oloc cl6n. Sualdo. 120. C-186-115-2 MY. A-7 05-119 I ina)o A-71i0-135.1
antre 10 y .21. Pros All par Valdivia. me do corni tintorerts, ferrtterla, Ca 613. baJon, enig, 21,) Y3 23, L
par6cular, no inquilinos. Salud 262 So coolie, a molester an Ion baJon. CARLOS 111111 902 etc. Informem: M-4213. Vedado. A-7 9-1 3- 0 JOVIIN BLANCO DEL CAR" I
- .., A-793244-4 FAQUIrs, E4PAdft. M-derno. Acerm. A-7492-93-1 may. I ,,im1k..101,c ram do chafer, canoctiM
. I __ Emergencies, Tercero. Sala. comedor, SAXT& 721 POSTAL, SALA, 101- 104 118 SOCIOS 119 COCINERAS COCINEROS lit in pretintsiones. I
bajds. Escobar Lealtad. I -- -_ I
9.1 dor 214, b Ito, cocina. Pella, 2 cult. COCINERAS COCINEROS let O [.no M-8059- Informem,
A-7171-7173-83,11 my, 033JLAPIA 3K AZTOX, UNIMN KA- free pabitaclones, batio, mervicio cria- I A-1191.115-1
- bans. y Compostelm, hLbitaclifin toda dos. Freaco. Actia abundance. Diann- dram 'Play&, samilablada. Alqullo otra, SOLICITO WOCIC PMQUM*O CAP1- MIDDLE-AGED CUPPLE SEEKES Xxvi; I
astatencia. boom& Camillo. En Im, min- nJble ions),o Ia. 470.00. F-701. reiii Iovalft 02 WOLICITA. COCINXISA QUM IIE- ,..lot pars, filibrim domin(i tie pulsil- OU."'M=ZAXA 3111111", It&.
-1 r. a revomndacI6n*o. No Me.
- Pa &]go tie reponterim, tielle quo do Employment, as first class paltry I III, bro. "' '.
44 I KABITACIONES ma seflorits. sLollelta compaillers. decen- A-7792-97.1 ,partatilent. Industry. nuava art Cubs, y mon Loti.R a, ofreco, muting prj I :
. decent. A-7971-84-1 Ia I 60, expiator. Pura entrevimtKa: J Im4nilt, Coo .
A- U-INOI CXDO CASA, Pr.ANZJVCII, A-7913-91I.30 Mir an IA coloo-RclOn y teller buena, k And General House work, Ha. Do- $60. Informant conmerjo, A-4713, as
CASA XOXOMAWLM AZQUILO X CUAIRTO A "]I- Habana. torrent, xalm, motels, 2 liabi- reforeticiam. Suello d.dahCk .,arKvtn i PrAfluink jinevu Sind l bit r 3 a J2, P. In. A-7102-126.1,
,bltacjdll balefin calla. Alatrimortio U' XZOALQUXXA UN PLAYA SAWT I O I a 'O Pol". ...... I
I a na. Ei -_ -,a Ia 23 No I 1, it it y A-7y9 -116-1
sale, Lucent. 153. Telf. U-6004. taclones, bafte, comedor, patio, Ia _FE Itcone PIALt,, tie 2 p. to,. K 5.
JI lik solo Slempre alone. Pldo re- vadoro t, r. I ve long experience. City are Coun. I
A"7960-34.30 rents $32, tel6fourt, 3 juagoo cuarto, Par temporftda q at. -alquil. Cam. a. 'rol"forto F.4191. A-67ON-104-10 I Si OPRNCX NUMMI =o rm
I elam, fi exms ballo. Rehia. 165, Prl- & ..-... rnillo. limparas, fneeres nueva one cundrit del cille. Portal, me- try. Best references. Calla Ramot, 11., J-1h. min pretension", am sffi I
1 &:T479-84-30 I AXQUIMA i;as. Offenean, embargo. Vengan: Ia, c.m.dor, free ruartoo, garage, A". 10, La Usa, Mairianao. FO-9728. P"b'""'z- T. A5-3591. I
plan, esq. an Nicolks SUA AXTILAN 53 SOLIOTTA
I I u. likli-Itnel6n.- berflo k'nexa, '.mile- Neutun. 1015 y E.pad.. re. sombra. Informant Sr. Lima M.flfio nlexa, exlJo, referopn'tlA"tmzAStieqldvnrr$A7 117 SOLICITUDES VARIAS A-7899-1154 iflaye, .
bl.da. Can o.6mida, a Touldic. hay San "art-* 714, bRJ.% ..tr. F.t
-1 43jj_?AhO, M3i-CAjA-DMAJ0XAX.1: A-7956-87-30 A41126.9R.4 'all. A-6930-1 19-1 L
11,3" dad me .1riull. ,.no ,I a ........ I -- it- A' r a 9 a 6 tit& Ill &Iton- y lifal"Ja. A -7941-104-1. GRAN OPORTUNIDAD i-s-ol 2 m-cm-slyi]-w-XL:ma.r -o- I
(1i"toda anistencla, excellent comlda. ca- squins. Sam Francisco. UNDO CASA A QUINN COMPUN JUN- com. 126 JAADINUO3
as ArRnqUiln. Informal par at lelffo- A-7749-94-1 on maim tapitada y do cuarto, on Mill WATMIXONIO SOZICITA COGINE. Para traduadon a alurrinom do 0111. -- -Post-0 rhinn. corona crio. I
SE so ra maps hRrer dulrrm mpricillam y a) [is ,-Ioifi.l.. c.u 'refer.avl.. fil-4451. 93 DZBXA CO&OCA]if I
no Irl-6591. A-7499-84-2 may. -- -- --- .ge_9oo, Tambl#n vendo mushl..m solos: LICITAN -u. mo mflo do Ia Unlverzldad que tienen it) jardinern Aponte 1nNeLjrXWX36___ ______ ___ ALIQu 1. tie lImplexa. duernim. C.ninrariiin. No- buenos ccinocimientom do InglAm i re- as Dar.
SM e "A XA*XV*Clor Non- .- ___1 A-79511-111-j A-7113-119.1 ,,,Ular. Informed Telf. -4190,
52 ALQUXLA BALA T NARITACION br solo. refer.riclas, tolliton, cemRrin tango rpfprpnclas alarms. Supl. olden 0 pioneRn reoldir an ciud.drs 11- tn a-, ----- _____ .
I a habitaci6p solo blen amuOiNda A_716;'j4'j A--ts ALQVMO SALA; COM=OZ It SOLICITW DE ALQUILERES ,in s25. call, H. 305, entre 13-15, I'm- do] Interior. Rfrva.o contester Infor. 'is d -dIann .ur.plla, rorlnwrti'r- I
dos, 314. Cedo Reiri came. 130 &I. d.d.. A-?A3jIn4.3(j mando &I Apartado 16R7. 1
s case. particular. Preferable eotrntl- -_ - ______ C-492 P",Irs. F-7349 A-77DII-119-1 11 I ..
. in IYAW17WA. ALQUIZA MANIVACION Collor. ('edo Almendares, residancla, BUNSO, WE OXIDAW CASA CNICA 0 Sal SOLICITA UNA COCXNXMIA (025) 11 7-1 6Nfy. 128 AGENTS VENDIDORU
arom. Hay Telf, 3a. No. 407, entre 2 OLOCA MILPAAAOLA YANA 00 I
y -4hilS. Co. min mumbles onleft inquillno $50 alopulltir. Bunco cases locales, Inpar. Airnnole, alquller no marine do IS a y 11 .20 Ins I,
4. adRdn, altos. F a permonan mayores exclusiv-mente. tamentom, Habana, refiLirtne, Berne. 40 pesom. boom& resells. 1.0nmir to]6- ,,,n.,Cri.dR ($22). Ref.r nelmm Dar- IFU 5OZ.101TAN DOZ NOXNA 'In
A-75GO-94-1 Mayo 8 buens premencla y ran (InUir y 11,nPiar Pat,, mlitlo
a. loraclon. V@Intitris. No. 1,615. i..trurcl6n I. bu.nan riferpnriRr. lnfurn '. "Nl:r- collmosusTA cam smanaxwm
___ Wit referencing, Virtude. No. me. 160. A-7914-97-30 farm X-7029. A 7504-9!1-23 m.yo an tro"28 y 30, Vedado. De 11 a 4. Pa- Para namar $25.000 semnn Irv, traba. q, e-. GonzAl 4113, .If,,, mclInnes comorciales, aWyelfiels y ,
03 ALQUXLA MW as. ZSQUrNA 44a. 355 altos asquine, Sri. NbclIAA. a 0. in, a
bafio Interea- A-7745-84-30 I SXSO3lkA RON03LARLM DXNMA ZA. go vioJe. A-7630-104-1 Ja foicil, Morelia 472, tar. Via do I Z.nj.. A.--.5"1911 0 garantf ortarls. ropromantmi Its'Ia b1tacilin con todA amintancla an cgs& a S1,j Ila Ia maharift. 4' f'ouportmai Para, tmbajar .
,ad nit pendient re*rea at 88 VIDADO particular. Tel6fono M-2974 52 SOXICITA 01STINNTA PARA 00- dustria
3nar, Vadado. Informed F-3998. WE AX.QUXLA UNA KAXITAGION I A-3.959-117-3 mRva OrMMCXI5U ZUZXA COC nte. ,Part tratar asunin hotel
44-1 an CA" Particular, no niflon. San A-7597-99-1 clitar y limplar a carts. farinflik So FIN. Pullout corinar (orlm famills. Duar- Bristol hosts 27 abril. D*sjWa apar.
I A-7569 Pablo No. 509 ontre Ayestarin y Co. 501 ALQVU-A "AMOBA 112SIDEX. exigan referenclas. Gervaglo 454, Isr. SOILXCXTO MIUCIZACKAB PARA films me coloaci6n. (lervaslo No. iSO an- fade No. 44t% Santiago do Cuba. A.
Cdmidmz 2 may-rem, $50 mennuales' A-7840-194-1 eta ProPlik Para emb&Jada aza I'll, do BARRIO ALQUIILAU CARA AN AL plan. A-7957-104-30 tar blumas. Prementarme burns Y I FernAndeL I
UJAWITACION ENCA, DM5AT'UNO Cos. Cerro. I Al tre Reins t, So till. A-i)10-119-1
_____ __ Pinter an to MAR cointrico del In. Vedado, cares tie 23, Linea. a Unj- W.-mblex. Caizadn Burros Air,. No.
baho anexo, ago. ,,allerlt. .1enillre: BAb ALQUILA ZABITACION CON of Lo. call. Contra No. 606. emir* 11 vermillad, can 10 6 12 babItaclonem. 501,101TO 0001"XA CON XXPX- 469. A-7294-117-2 mayu. 7-8716 OYMMOMSE COCINKSA CON A-411108-119.111 mayo
abilcoa Inquillinom, etrcm. P.rAdro Vl- alcOn a Ia calla Campanarlo 209 y 23, completamente equipads Informal Calle 26 No. 361, entre 23. rifliclois. dorjulr a no; $18; 21 No. SAMMNii__Tix"_SUR- inaKnIfivan r, fa-ucla.. pr.fh.loe .
at y 603. altos. evil. C. A-7621-104-3if NNOMMITO 129 OFI
blurt, San Miguel 177. Itull, t3 __ A- 7908 a, 25, Vedudo. A-76114 dorudr fut-ta. cumplid-Urn. formal, tit CIN137AS
puerta. altos. -94-1 Imuoblmds. vahlims fine& tie, cri 99, I -- -_ man referendum y blen clarn., for- baJaduru. Infurint-m: ('1vinente 1,47.111.
, I f. A ;L-ti-84-1 :jAjMajEjA VILA y loss. % erse tie 9 a 12 a.m. y do 3 on owuLiCITA UNA CX1A3PA_ I-AMA me] y qua no me durrinii, v que teng* .1 .
. XOXOXABLX AL4 4 P.m.. Y Para Informe. Ilame U-6677' 101 PERDIDAS A-7529-JIR-3 o-U 53 OPUXCXI I
UNICO INQUIMINO ALQUILO en ;25 .-plim. y Nri stablia- a elnur y limplar y algu do Javar. quien garaintice .. "UnIP11-1II., N6- ___ _-- TIMADUCTOMI ax Zzim).
6;1*A laelfin nueblada Para hombre Cf ,&do a Winces so. A-6961-98-4 Mayo Dar-Ir en Ia o,"ItUck"16n. So exi*en ]a me conalderarilm mAliritudes ow !am XxGzLxW-rA CoCrNNU0 jampesT man: InKlis. Fran lls y Expedfiel; Ea.
I mucha aL,'... ArnbstRd 6. Apart~ Ins a persons. mayors tie abbolutR 92 AMQUXM" LOU ALTOS DIN 19 PURImImbas xAPMjUJffLOn Ank3aily refoo-encl... Suildw $25.00. Calla 6 No. persons. qua ananden r.f.-vci.ii on ,hi.,., d-- ,..,. intli,.l.r, ""Irr.r. en,,osp.ibol. mocamliff"fa y I
solo, M truesom an ruta. 37 del Correo a I.t- 15. baja,, -tr Pirlinern y Tercers. complat an Rnd.r It lira& Roferencliffist anal
' griento 6, sequina. Trocadero .rallda4. Ea on Santos SuArez. Se No. 1067, entre 12 y 14. an at N's. tie tin perlodo no tnonor tie clon. ,rinlim, .-rl'..A., rep.15"I., tie. t q
B. Veiled.. CretIfIvacift tiAn, reparto Miramar. 10 aflos, expresando pl- -, 'pailam, ne buenas referenclr. MA.591. clAIP3 10-101 I extrunJorms. Norlodod
A-76'22-94-IMY --loan refArenclam, dnico Inquililio. dado, acabados do fabrIcar. Roe I h nr. tie& Toltfnno 1-4411. I
-- A-7822-84-1 A-691541, ..'a No. 17 Vollado. F-1018, A-7728-104-30 ,ornbre tie lom iottronos. stieldos do. A-75fil-119-1 m.,.
Informant 1-7040. ___ A-2422-119-30.
A'LQUMO BARIETACION I"NPZW -_- ---- L- -- __ C433-101-1-my. SM 33382A XZ*ORA DU INKEDIANA v-gedtim y -01o it, I& -.11da. In- I -_ I
diente, personas mRynrep. Aninia; "il Q-ti-MA XAMITACION CON TZ- dad, par. ,.,In.r a 3 personas. former: Bilb.., Ap.,I dn 2n6, yjsbAA BE COLOCA COCXWM3LA "PONT's- RAGO TIJADVO
255, Intrada Amlitt.d. at I.d- rraM muy frempa. Rgua Rbundante, 192 AGENCIAS COLOCACIONES ,,, 0 Habana 552. 20. Pill, A-7117-117-1-ony. r. ,..IaA,-I.. t1,AA -f-lni- Sj,,,Ij -..part 0103111111' VNICNICAN
pnr A I_ I Insilf. at corrempondencla ro. quincalln. a p1mo izquierria: no toar hny tPlAfnno. -11,. 17 e.q.i-. 1; No. ENTRE 17 Y It __ -TA: .5 : n .....- I" 11 P,,m,,-. A-7,"'. 4-7 1 .- --lol. TrmbJou an proners). Peters. ;
on jar. plan. 40i Itum (VedRdo). nit T n nlo ney Y Amargurn. SE SOLICITAN PERSONAS QUE
A-_,;q4-A4-I. Allum I A-7914-94-30 9, .Iquilan rn&gnlflrax a"&& do ,m- A-796.1-IfI4 -_ ILIFOBTAILO As-ni I 1.
!I# __ _ ll-CP.rroda, comedor, cocina do gas. I .LA MATANCERA,. A-7740 I iM OInNO MAENTAID A-11164-121.2 Mayo ._1
___ EL MEJORLUGAR DEL VEDADO limbil.cionps, hall. 2 baftos. complato ServiniGs Para cualquler parts He- 15OLICITO P LrK- padezcan alecciones de Ia piel ,--in. .o-;,.n.. ''bAll'i r6p.llil TAQ-fFIGRAPA IVSYM.MWA"Z. .
ALTURAS VEDAD6__ lf"A A.iCOCIXMIA. 11 1-go buellax ter lb_- 11(,rinir roI Se ILIquile. Rmpla, 3, fr;,sra habita- Calla 19 No.h:,l enlre y F. So at- ruArto rriadoo, jarajm. Precto 112&ol bana y Repartam: Rervidumbre ambno pf.r d, 4 shon. dormir coIn- par& hacerlet aplicaciones gratis. locacifin. FI-7702. Puld, tomar rilvidements an oppa. .
" E i
Willa -mPlIK tax1fin ..... I bit- Apartarnontom do Rala.rnmedor, I ha- sexam, del pals y extranjora, con refs. carl6n, tree do farrillis. do L Zom It- I 1.1 I An~, 110IJ on InglAs mAx dempacio. invent
an n-ingnifiro chalet rn. fin lujown. a matrimorklo a 3 personas. bitacioner, 2 hating. codina, tie gas, In- renclam. Nerviclo riDido. Sol 465, an, prpl #Ile AN, Consultorio Accioli'll, Ave, Menocal __ - ----A'-' 4 A 1 - buo a prosencla. 1.31SR. .,
dead'o MSPA*OLA PARA 00- C-7.0-121-1-any,
tie. jardinem. PRXeo fififi. TPIOfn- Ago& cAliente Y fria mlemprp. vadero. gArxJe etc. PrenJo $11S. Infor- tre Erldo y Vill @Aras.' CA 29-102-14 My. susido XO Pesos, Call@ C NQ.65 it No. 808, Habana. C-203-117-3My. ""C'Smie TAQVIOSAY0 AXPA*0
no Fl-4972. A-7. hfli A-7,602-14-30. man an Ia obra a an Morelia 204. Jon Pntre 2 y 5 Vedado. FI-5901 do '111.1', .A &I cajupo, Obispo 313.
4 SIANITACION A-7342-98-1 F-2225 LA CENTRAL, It, 523 7 a 11 do IN m-fiana. ,sq. HAURPIA. A-7666-119-1 BMOXA
0, 4M ALTOS. ALQUIZO 31LAINITIL- MA ALQUILA UNA I A-7821-104 DXRUJANT315, GUAM OPOATUW1- .1 - experlencla T ,ompeterlLcl... &dad 23.
Emirs 21-31 Vedado morytelo rilivida, .30 dad parn Inner dlyipro. no mprendi- _jj jGMj____ ____pn. dos personas, c a ___ - -_ 0 11 SUAINA COCINII&A CO. Burns premen,". no menoo do $100,
, 16n con toda asistencla, a P-11so !on RguK frf., SEIS Y VEINTISIETE, VEDA66, amboo ago&,' Habana'. Repartins, Pla. OL CITASM COCINNUA, CON URPS. car. Inrormem: Man Likintro 557 enlir
I que gusten vivir con comfort. All ,all-tm Y telfforins. Sition 619, ler. Is I ]or "ic(lbana @dad. entirride rApo-tv. LIamar AB-9242 dPmPU60 do Ins 12 a 7.
"as liequIerda. Sort. Amelia. alquilo cuatro pisos independien- van, fineam. serridumbres convoidam, re '30 OR, no duetrue, tiene referenciati. $41) C-728-IZI-I-my.
We. y callente a tod" horns. TIf. V30 ,I&dox, criadas I, todo trabajd del ,,,.nels. Para cocinar y limpiar, dar LpRitad y Fxcobar. C-7 11-117
A-9033-94-1 dentro, sueldo $25 te'l6fano F-6675 W3m-C3lfgfTj kiii-ii 6,ii-L-oi-ij ol
7-7779. A-9003-94.4 tea, fa6ricaci6n Modern&. todo JU_ sc'er,"ale dorri 7 comerviol. Infor. _U_'jC-P $3, 17-691".- A-7 39-1 l!J-1 ..... y. SM OPXXCM XMCANOQA&"A MAIM ALQUMaN Dois ]KABITAGIONXII, CASA DX rAM3MXA ALLQUILA UNA L me. Toresita. C-349-102-10-m y A-7990 7801 ,-1-04-30 togrArt- .-or--ialAm. Km indl)"U' Gi P39X&iX31 XAMSTRO COCINARO T, plolm. lnwjl;;rara conocimientns y
on& con comed.r, at me d1sea. a ',I-- habitavift amueblada a hombre .a- jo, sale. comcdor. tres cufartos, land __ 361CITA UNA COCINERA DR .Able, I-vr 1,0.. Sr patio bill, 11 rplinqtPro, Para I general. o11 hay axua. callente y trim. teldfp, y dos ba fios completes, closets, co- LA 2a. DEL VEDAD6 me"ITana P dad quo duerma -l, S.. I'A.- 557 -1r,,l, I 'il ,,.-a:a fR oilia d, I)~ riperit-nrin ,I,- of,- irUt an
- _I :,:,iiii ra I
Imonio dintinguldo trAbnJen foera Ia' morallidad. Indu.tria No. I.C.,16n y -p. coin.r. an I an 1, ca- rut .9 "a at"'t" Quiet. "' I If .. F r. 5 7. il -tl-,-. mgl .Eitv' lent,, ratehombres solos 1,nt, person- it' I y ofrece on buen .ervicto I It I -, -117 11110-1 I... S C. 16. Lines So .,,O .
. Entrada Independ 1-94-1 Cliffs gas, terraza. cuarto servidurni descol ciu too. criadoo, No. 401 an ulna a 7 Vedado. iM 90 XCITA UIT HOMARIN QUM O(MOCANS MURNA COCINZAA XX- % "I.d. A-7493-129-t rr yo
Pido referenciam. D. 122, rproirto So: 20. to. Plan. A-770 .2 elner-m. ,:rlada do m n A-9019-1.04-1111 ..,,', d. d. h,"'ll,, poster. p ,I,,,n.,, ,,,,, o. -U JOVXM DAL XXTARIOM, BLANCO.
A-7W44-30 ANTAX 6re, con servicios, lavaderos, gar neJadorag. choferem 1. buenA re. l'"Ws. Well
flat&. SAM AAFAUZ 405 ALTOS, a- __ __ 1411 I'll, ,
____ for*ncia Y saltation. ir-404A. Calla 11 SOLICITO COCIANALOON XMyM_ (1.r.,A h--. -,.1il.., r ho, I. p. I .... I-A- q-hA-- ,,,,, -11tifol.. -Allllt InIP11- arud.nt.
. UN LWmjXjWA ]JARACIDANCIA, A x_ Mantrique Campararlo, &Iqullo Rm- V informed todas horat, Al- N 06 entr* i r K. renciRm qua duerma fuer&, sueldo 24-y "fi. Vl-dldl, A-71,2-1 17-7 in caRriana. *rmobjin Pmr, -,Aar -a- -ill.rio ,f,,,A. traderr t,10forin. I
quflage tompittsima. habitaclAn all plim, habltRCI6n con balcOn matrimn- )a- ette, If 4270-1024 my. treinta ppmos. No presentarse ml no ___ __ __ ... it -, p--o.. qui, -j.o, I,,,.. -i Plln.,,,,- 1,1-m.r. F-:IZ5, do
. ballo prJvRdo tie I11J,,. ,lo-t. ,rn-tana 1110 min ninon. qua trabRien mUI r
Ia birlan; noes. hRflo intorenind., cla- otra, interior ho.brem solos, -Attla .0.0A. bln l .flio. Call. O.. No. SERORA 0 SERORITA (I .. 11.7 SON A 7,129 1 1! I a I.. lamentede. I
bente y telEfono. 4 30 no: M-7948. A-0411 LA PREDILECTA A-0411 11t a-,.In. Once, Valletta. Niav- ,i, tro- ar--. bllio- A 7691 1211-t
I A-7685-b A-7663-88-4 -met, H, 513, altos, entre 23 y 21. -- Maloj If J, Angeles. Propletarle A-7702-III4.30 lb-ii.s, pai-a ;--1- I;,,.n.- F- 33 OTXXCA XVCXACXA DR COLOR A-7,916-111 4-3-11 SIN ALQUMAX DOS AMPLIAN IKA- IM.00, 23119 605, ALTOS, MNTZM 25 LuIs Blanco. Unica, en Cuba. oxclu. nin, sr 1, --raril .)., fit. porn -i-Int, .v llopiar a ,oitir-- i3l 07192039 NBCUZTAXIA. TAQUIAPASTAXINXTO Dis ia rxiiimo Alff- hliaclonAm, Tererra. nflimero 160. P ,_ ,.27: t.rrmsa,, OILX.- rerlbidor. from x1vaments hombr, colo rnom.servlcloo EX SOLIOTTA COCIN31ZA ,PARA. 00- 1 1 1.1',, 7 1 [,in T-- 91F, f,,,,,,,rp AlA "'o "Isd:"It' A-, _ffiAI1.Uiorr-poUi, jl. amplin. toor.
- ,.-- -..-.-.- -1 1-d" ____ .. --- ,-- -..-- ------.-. ----- Onxr v hai-pr re"lu'll. Iln"i..A na. !- ", , .!,,,:,,, ,,,,,,
I __ A .7 5 .Ko fl .. -( 1. I o InRl6a raRcriffics Inlrim-
ABRIL 30 DE 1947 DIA910 DEIA MARINA EJEMPLAR: 5 CENTAVOS
APO-TA VRA A En favor de Polonia, konae-, SE DECLARAN EN RUELGA, 30,000
LOS ARABES EN 'eagr d i r i Una--misa A L OBREAOS DE LA FABRIC RENAULT
domingo, 4, an la Merced PW LOS CU S
SUS DEIANDAS La Legacl6n de Polonla. an La Ha- QUE PIDEN AUMENTO DE SALARIES nab meja qw
bana nos eomunics ane at, d=
Si Pierden! su Jueha an la C. 4 de Mayo, su low nencia La Confeder citin General del Trabajo, don& fiesmi mayoria
Cardinal Arteaga, -arzobispo do La
de Gobierno de Is ONU, Belt Habana, celebrarA Una Miss an Is- cleterminante Jos comunsitai ordenti el paro. Esto es duro
vor de Polonia en In Igleala de Nuesluchari para que scan oidos tra Sehora del]& Merced, a lag nue- golpt: para 6 reconstrucci6n & 6 ecowmia de FrAncia LV E
ve de Is. maAaria con motive de In
NUEVA YORK, abril 29. (AP). fiesta national de Polonla. Fir Herbert J. King hill queda4a, a6lo trabaAndo on I&
E3 embajador cubano doctor GuT A esta ceremonla, conmentoracl6n (Vorresponsal de )a United Press) fAbr1c# uro gUantoo p8quefift gruLradiclonal de Is promulgac16n an PARIS 'Lbril 29 (United) -Train. poll, Pero 0*01z
Herm Belt dijo hay a ]a Associate el a ]a dfecJocbo de ]a Conatituel6n Pa
Preasoque si log imbes pierden su de 0clords, el ministry de Polonla ta Mil areros de'la ffran 4"a de f-l"A4160 e=1710ta Irb.1411
lucha an ]a Comisl6h de Gobjerno invite a Is colonla polonesa an CU stutorn6viles wilenaults, Wionallin- De continuer 1A hnftg par nmdho
deIL Asamblea, de Jos Naciones Uni- be y a 103 amigos de su pals.- do' auniento de jornales. edlWrZoS qUo 8@' b$ftn por eky^r
des pars qpe se discuta an Is ses16n da, &a declararon an butiga pidien- etklmPm.cge2L luau trelcocarg"epeizardse lima
especial Is, demand qua han hecho I La orden de I& hualga fut dads C00mChils, do Francis.
SIGUE EL PARO a favor de Is, independence de Pa- PERSIGUE RUSIA par Is. podeross. Confederaal6n Genelestma 011 entablari Aa pelea en iral del TrabaJo, donde Utmen me- 14L ftbrk- CROU"t., wppiedad
PORTUARIO EN IGs pl- narioa de 6sta, al objeto de deterinin nte too conruntW del EfftAdol actuAllneate I wit
LA RELIGION EN Vm dirigente deals. C0T. inform qua =i-alm. 0 Xnefacto-adcas
qua scan oldos. Va duciendo 90
El doctor Belt, qua pertepece a nes y 12 tractor" &V- I kolse, diari- @I tonalonto do Soa
TODO LONDRES In Comisi6n, d1jo, qua no aetts res-TIERRA ALEMANA El ramizatonto dilahnelga c4men- aide SLAIX.
pondiendo a prejuiclos, sino simple- BEV" N CREE. EN men"- JAYmente an defense, del prIncIpio de %6 el,;&0*46 cuando 12 ixil, obrem FLO do onfiesclAn
di..U.16. PI fuerom del par ando 1" 6r- --ciorto on ofecto.
De no soluclonarsc, ]as troops aparecido an Berlin VN denes
Han des --ARREGLO CON
se encargarin de descargarlas Iraq he pedido a ]as Naclones Unl- no Zn
am m0t[lentt) lor dialricto
da4 qua concede Is. independence a gels estudilantes cat6licos; .1 1z pUqueas St.UZ-JAY y a Soo pocce
mercancias de todos Jos buques Palestine. basAndose an qua at man- L'O S'SOVIETICOS qukTdistu docian qua 4todo at mun- so puedo quftar of callo con W
data de In Liza de lag, Naciones que hay noticias de su paradero do sabe qua eirts huelgahs sW Jan- dodos. ,
LONPRES, abril 29. (Por GLENN tiene la Gran Bretaft as Una viola- sadia contra Is voluntad de too ate- For Boo so of 006
WILLIAMS, de The Ass. Press).- ei6n de tins cuatro ljbtertades BERLIN. abril 29. (NC).L-Activj No OCulta. su disgust POT mentor ntes do 11% alindicatos cida do nasWor vonEl Gobierno ingIds insinu6 esta no- dades antirrelgiosas an is, zona de ta.-Por ow debt iw
El ministry de Estado radhil Ja- ruaa do Is; fi Ell Una inanJobirs. dill- siotir sionves on at
che qua se asignarin troops pars Maly. del Iraq,' tomando Is Iniclati- ocupaci6n do A'emarila, que in- 'Zo habeise resuelto siquiera Oda contra I& COT. y contra at prodoseargar las viveres que Ustin an ya de Is. lucha Jrabepjtrs forzar Is cluyen el eapionsie an lai serra"4 grants de nacionalind6n de las ip- 1091ti-0.
"W bodegas de numerosos buques sl mmediata discusl6n de la, indepen- pranunclados an I L as Jklesias, parecda el tratido de Piz con Austria dustirlasl.
los,9,400 obreros de Jos docks I li_ dencla de Palestina, dijo a Is Cr,_ CoIncidir Cori 114 de4paricianes de % Apuentementi, sin poder domidinerms-PersiSten an no volver &I MiSi6n de Gobterno de Is Asarablea muchos; estudigntes'Cattilieft qua han LONDRM-Abril 29. (AP)-V at- nor I& altuaci6n Jos dirigimtso do Is
trablOo. -a pesar de las aptilaciones de la ONU que.-Cel effect del sio- sido repqrtadS aqUI liltirojumente. tRrJ0 de CU.. 'i f. U A,
qua I" fileron dirigidas. Censuran- nisroo, politico;er, n Una caAa-confidentlal dirigida par Cre FAt&dO Ernest Bevin re- COT. eambiaron ripidament, do Do i rw rwao c
do seviramente huelga portUaria Case, qua a] imperialismoLen su peor el PRxtidO U111611 So .Jallsta, de Mag gres6 hay de su conference an Mog- tz+nte y share ban dL_Rusla. y Ins potencias occidentales. &a Sin enahm liego de demom- CONPMUMCIA CON IDS
at ministry dels Trabsjo Georg fase.. 7:r' deburgo a. uno de Aus' mlembroa prIn. ell 7 Predijo, qua tag djferenciaz entre baclim a is hUgr
Isaacs, reSuelto partidario del gre- JeXnalyLque no pirrtemice a Is Co- cipales, y gile public el 6rgam dlo- Bolucionarin, d- Pr- tX40 Par Is COT diflere INSPECTORES
Intalifitoll), d1J0 a Is CAmara de log misl6n, fud Jnyjtado a qua tomara Cessna de Berlin, Petrussillsim. con- Al pareoer, gazando de major ga- lizer- te del que _pr-.tL- I- director d,
CCM-- q a -no puede haber jus- parte an Is discusi6n juntocon Jos tiene invitaclones a Ins n-dernbrog &at a
tificacitin du Para an el Puerto' demfis defensctres, de it propogicift partido Para que Ind que cuando =116 par& In cjtpitjtj Primeros doce mil obrerns an ir at
Loffdrea.* de Arabe y coa tvisJten las igl6lu LAN CHA ruse. bace OchO semanas, at 121111113- Para, PA Pidieron at interact do I General, se&or Balvador
qua son Saudi Arabia, Llba nprue en al los sermares ti tra de Estado dijo, an Una antrevista mil francos monsuales, par 2Do horns Morando, oelebr6 syer na- confew
filtimo as men Un catIcter meramente rellgior rencla con todas
-I& actitud de los trab.jadores de- no, Stria y Eqipto. Este a, 0 ; celebrada an el seropuefto',0e Ata de trabajo, intle Un aumento de 20 lots inspectores di
muestra, Una falta total de canside- at ImIco mlembro Arabe de ]a Co- proplo pars promoter Is reconstruc- 0 C ft Pefilimista, ni apttnists.. y tranws Val! bar& sabre Is, e&c.1j de Departamento out Be enctientran a
racist hacis, a] bienestar national misi6n. c16n dentocrAtica, de is nacifts. Pido &I pueblo britiLnico qua SaWlos sus 6rdenes, a M 'de dares mare"
Ir Puedo dar Begu- Asd inistro de Estado. del Do. programs cat6licas y Una existence. instructions sabre Is. forma an qua
ridades de qua el GobJerno tomarA Iraq qua ei on, carnenaza con )rotlestante hen aido suspendidos des- tengg PsClencia COMO 111060t= (100 LAB PeddOm de 1. OGT. son me- deben actuar.
Ing arroJar a 1 a P 'k de Is supervision rusa a Is ra- t- de Ralaciar*z nos fUeTte4. -Pide A610 Un surnento
medidas necesarlas Para salva- patriav Ide 4u p PU I a hemon tenido. Ricepciliaremos; de tras trances- par hare. Durante
guardar los abastecirrittritoo de viva r y ad 6 e' ifiada", pue. iflotrasmisom de Potsdam, par no Be- AUTO-MATICA M ODELO 97 nueatxas d ferenciaxv. celebraron entre- toe an qua el VOOeTO de 11 C(YT, Inr".V 7 ate si A I c9mg no sea at guirse en ellas at criteria del can- I toda Is tarde me
r to a los r a sor. FISP&Mse qua Bevin haga unas de- vistas entre ka dialIntas dirigentes formats a I& Prange Unida I& huwUna advertencla semejante, el in- iplos de log Es CIURCIOnft Whirs Is Conferencia de 0brer0a; y delegAdoo del Minlaterto go general an Is fibrica ellenault*,
vierno pasado, fud preludlo de qua tatutos de I declarando qua En Jena, )as autorldades locales, C H A M P 10 N Cancillerea an Is. Ciansra de iooco- del Traboo. 9tr8a stenclae de notAclas
defendlendo los derechos del pu milltar sovi6tica. han ablerto un mu. munes In, aernarts, pr6xima. En to& Sin eMOArgO, Its lituacift sigue I despaoxis Informando qua Be habiS
01 GObierhO IlumarA a las fuerzas Palestina as un, pats independent con alyrobacift de is administracift itallitaras Pars mantener el ovi- a oentras de Whitehall Be dice qua as slendo confuse. No at preclao instan- reanudado el tmbajo an age, Abfkk
Miento de Jos artiCU]os de primers to. EI problems fundamental as st sea bojo el nombre de Ernst Rae- NO ES UNA PLANCHA MAS, S I N 0 Potsible qua hable Par radio a Ian&hecesidad, durante Una. huelga de log habitantes de'Palestina ban de ckel, professor do 'a Universidad de ci6n at domIngo.
camlones de tranaporte. ver reconocJdas sits derechos; hums- dicha ciudad durante el pasado siglo, Declir,6 Bevin que quads par verse
nos a tendrin qua verse subyugados quien fui uno de los mks ardlentes 31 lots ministers, 4tn In conferencia de
qua tents par ba- LA CAMPt0NX"- AE1AS PLANCHAS Lomdres, luerdn mAs afortunadoa qua
13a4d.111JO an at Parlamento qua par I& dorninacl6n, y Is agres16n ex- defensores del -ateismo clentifico.,
9j400 hmbres. incluyendo, estibado- tranjera., -a una interpytta- A an It. de Moscil. Y figre96: Cuando
r6s, empleLdos de log docks y de Ins IA Comisl6n de Goblerna an is c16n err6nea de Ins teorias de Dar- 1egue at moment pars at anaglo de
chAlAm"; Stbandonaron sus laborers ses16n celebrate p6r-la inaflaria. acor- win, muy de acuirdo con lan wis &I Iunejk PDr mariana, an apayo de d6 never a 4a. agenda de lasesi6n rnarxistss, ELECTRICAA.. _AUTO M ATICAS It -*16- slemana, el goblerno briIs buelO de Glasgow. otros doce extraordinary -de Is...-Asamblea, Is, En, ]a Ciudad de Berlin Be hL re- tini60 4e mostrari rally orgulloso de
MU 11011obrest oontinUaron trabajan- su labor an Moscbv.
proposici6n wingless, ps as Bevin, claramente disgustado Pa
YL 4ue so de- gistrido la desaparici6n de sets
do, sin-ernbargo, Los per16dicos he- 'crtic investigue tudiantes. todos ellos; pertarnecientes ni6n do Mooed
blan MU11111410 PreviLmente a] total Jos hechos a biforine la asarriblea a organizaciones"Juvieniles cat6licas. a] hecho de que In. reu
de builguistas an 12,500. El Mints- ordinariL de septienfte. I& propo- Una de ellog, Manfred Klein, hAbiR, no ha production at tratado de Paz
dos qua so eopcr Lban an Is, Gran
UW.ieVOM tambit6n, Ck ue uncts sesen- sicl6n Arable, de agr,Aprobada, tam_ AjdaL president diooesano de la Ju- con Austria, Una. de log pocog acuer7
ta buqu6s dieciAlete de altos carga- blin Be incluir-A an Is agenda. v ntbd de AcCl6n Cat.611ca. No Be he
dca de alimeptos, ostin afectados Bretafta, di)o:
j)6rAX hljjljg Las Estadas Unidos toraftron des- tenido mis noticlas, de otros j6x enes; DIS11111.110ORtS tXCLUSIVOS PAA kCUW cEsperabs. y crels poalble voiwr
Las' hUaigUJSt&3 puds Is iniciativa oponlindose a lag qua desaparecieron de Dresden y con Un trs,411o *e estableclers, a
,_ :5." n C;
aso _M
son miembros de demands irabes de qua Is Again- LeIpzIg el otofic, pWdo. ;HUMARA & LASTRA' S. e n C..
Is Uni6if do Estilladores y Obreros bles, discuts. Bewails 405 V 407 Austria coma'Estado independent.
Is independenciL Pars 1*10. M-440 v IA-9093
de 1106 DOCkBi' y de Is de empleadas Tierra Santa, Polonia se opilso at Desigraclaoatpente no fuA poedble un
de chaJajiA& Laa qua no d L niento krabe alligando qua no No AYUDARA E. U. A PAIS acueTdo,' ',Pero sa"ha, credo iinta cooil rgcunj &ran mo ir mist6n y este resUitELdo as probable
of Mayo aft lados Be
,ftLZIden debe t0laar ningiln acuerao sin 0
e.Transpartea, de Is qua concern los punts de Vista de qla ALGUNO SUJETO A RUSIA qua se btenga an fecha no distance..
on otrod tternpos fU6 jefe mfixi!110 parte mis interests. quia son log Juel h6Y be=etarjo do Estado Ernest djos.. WASHINGTON, abril 29. (A CADA CREENRESOLVER
Revin. P"- COMENTARIOS AL CREEN Soto IAOUI JESTA-11L PRI14IR Sill f0MA
Rusla anunc16 qua apoyari Is dis- I& Cimars, vot6 an principio hay meCusl6n INj demandss: Arabes; an gar auxill6i; de log Estatics; ION LA 14U"ELGA DEL VEL ACIVO URICO I
do Urildoa U(ISCURSO DEL YA LA REBEL
de is independendla' de Fales- a todoo log
OFRECENLASpROM OW pro -.- L L "'L' i
tina an Is, iwsi6n especial. Andrei passes cuyas gobiernos
declar6 6un6 es fftidgtio estda. bajo domino de Rusla, a me. G1
NOMA UN HOMENAJE Gromyko L MARS -ALL- EN EL PARAGUA y. T ELE FONO EN EU W41ELO t6dWURODONAL
DO de qua I propose ises nolsque accedan a In estriCtS, super?RIVER MAGISTRA Arabes se 1-cluya an Is agenda, par- vtsi6n de alias par parte de ests, mequa desea qua ese asunto so, gentile
Alu ochat do Is mocha de hay an Is sest6n extraordinary Afiad16 cidn. PoSiaja PTCn3a de i i S U. tartan POT rendirie groups de W perioectivas de solution Es atcestario quk sus ri. URODONAL arranca el
el Colegio Nacional de Profesotas d qua esto no quiere decir qu, aprue- LA v0tacidn fut de 136 contra 110, Lla firmiza delaz decleacio eSL ell 6 zona Ilan m6orado pues ya sr. esti 6aks higadd' estin en in
,me- ba Is suatwncia de I L -: iviles jjtie opetan I desde su raix porque,
Corte y "tura, ofreceri un ho In pr posirft porn pers qua sea efectiva esti suje- Valrtl tas candiciones Pa. conteniendo Jos mejorts
del Secretario de Estado, W oo del riwParagU?y, en Asuncl6n' negocian4b. POT. PTtTfieTa, VeZ
d a Is PrIniers L Dam ta a votaci6n nominal, detp iAP) ts.-que puedan c rnplir su disolventes del icido 6ri.
ZIL= sefiot liresidente de Is Re- musulmana. u4s qua 6,
P a Y RI Mi- Sbril 20.
W. L. el pteno complete li* consiAeiscift Z1 sir isxts solely pri. WASHINGTON, fillicitin de filtrar hs im- co, impede que este itmistro del Trab 11na Alsina viuda de Grsu y at se- de todas lag vilmlendas. F NTW YORK abril 20. (Unitea) "'ar '*-'- LaSL ciaciones qua adeetan a
Rxte' iwto Be 114vard6 I Perf6dico, -ife ald Triblinev. 11 'ho X+w corroso"sai do mago,
effect an flor Benitez, Ins integrates del eo- OIL velnifitna: '-plantas _Pu jzos del erCanisrno, rrible "enernigo intern"
el PA)" del OanservatorJo Munlci- rnJtd organizadar, Maria Amalla Go- IA enniJenda restringlendo'ag Is relacionado cap el dis-, Is 4AWunal6a de Is. Western
cMw prounciado Electric, ante organizacift evitando que Alas, intro urbe el funcionainien.
Pat de MUlca, acto:que seri t3rnami- rrales; I anoc 40a pert
2 -duciendose tn la sangre, to de los rigones y el
Car dad lih9ft'61 tign- cretarV4, Lfectids r acional teOrmaza, Francisca sy-uds lu,4 6 133 -fepresert
lefftlcj (Heron un Paso de advance
t1do. porvariss- estAdiones de radio Machado, Humbelina Vald4 Matti- to Col1ner',.(d4i46crsts4 Ver, i '13 & s"'huelga n
do' ext* cipital pm, 905" c., P. .1 e I '1 411, 0=sn96'- Psaadoi' boY,'bilsiond.. anuncl.da John W. seen eliminadas por la higado.
Oirrab*04"Weste homenaJe al ni va a M996 he higar W1.11d de Alemany, Eulalla Rubio, Guiller- ppi) quIen sfirm6 qua tal MOB knW in fr! ;Wlactree-olu Gdbs0b, secretarjo auxiliar del Tra- pie), produ iendo esas d, Torne diariarnente un va
Dr. nt 6s, Olga Cabrera y Horten-. oponernag *I catinumisnus, dellemas
Ckau San 1(aran, a I# sehors Pau- Sim, hacerlo an todog W Ironies.. eW:ddd ILCUAI OllaeMtLrjo d* ES- C%jaotoo, j#KV1,
tledq ba; declaraldiptla -,posioj6nmort 6. I I I I t L I tajo: sagra(bbles trupciones tn. so de la agradable agua
nitneriCam's 3"' otra M.Todss 'As questions de procedl- tre to dtdo
PL C Or Oe timilsom basads, an tdHAVFZ lento an Is dispute de In Western s dt I*% pies "urodonalizada"... y adi6s t.
lentad as 111tattia P11.51 Electric, Kearny, N. J., han quedado y de.las manos, que tan. his terrible consecuencias
A R A a aclaradas y Ina Pa tes 'e3t&n negoa Paraguay,, a a lag
ad" a a s rites... Este r
informed as a "UNCION, bril 29. ciando ahara sobr problems to incomodan. de) icido 6rica.
muy different de, log (United). Enjuent" oficialas Be planteados.aeuvirdoal, reaWtan* de Yalta 0 Henry Mayer, AetxLdo do Is AaoPOtadfUll OL de Jos Mlsmos informed infOrM6 qua -1).tjh&oj3.W-de cl" ci&C
E l qua se reagruparon 19L noche del do- Elec 6n de Emplendos de 1& Western UnmcucheradadtUrodonal'.__.
c>ptlmJst&3 y concillatorlos do IRS dlA# ticultades leq porsles qua :at secre. to manifest6 a log periodistas: o 1.,/, tn un vaso dc agus const,
t4rio de Wado-janies V. jjyrnes It, Mingo relniciaron an Is madrugada sEsto quiere decir qua hemos co- t Uye Is farnose ague "Uraliz6 an Mike do unapeasl6n. EstaM del tunes log disparos contra jas Ii. :mapza a a negociar par vez prime- domah d f
F E C T O S raienllluatro meses.. cante, 'a tizparados stibro Una Mlev& plataformR. nis de las fuerms dek goblerno, ten- La, referida un16n incluye it Una& fect a hFgitne de log ririonft
an nuestras relaclanes con Rusts, y dJd4is a to largo de In Calla Montevj_ ve1ntId6s mil empleados de Is Wesat as qua vainca i Hagar a un acuer- tern Electric an la plants de Kearny,
;_3 C O L C H O N E S do.shom tendri qua ser travAs de d6o. N. J., y otrns veinte plants an el
4, u dIferent6g y W&B sustktmclates m6to- Li's mismas fuentes Indican qua Is Area de Is ciudad de Nueva York.
66 dos, Qua actliellos empleados an el rebell6n esti prikeCicamente domina- Es Una de lag unions afilladas a Is R -0 -0 0 N A
pasadov..
M 4we've'-York Timils. public& un da. aunque falta In rendict6n de los, de TrabaJadores Telef6rdcos qua he estado an
sumaxio. autorizado sabre iss Jabo- grupos de civIles Aue opera an in buelga an todo el pals durarite veinres an Moec' I numbers, lag razoneE im PRESJENTA
Cal fra U a zone pr6x a &I rio agusy y an tid6a dias.
Casa, Is Conferencts de Is bahia de Asuncion. El presialente de Is Feerract6n,
A- Cancilleres. En tai sumarto se deja Joseph A., 'Beiine, manifesto a Jos AL CONAMTO ARTISTICO RADIO O'SHEA, EN
recaer at peso de Is responsabilidLd Foco antas' de-la modismoche do reporters qua no Be ban recibide
del fracas de Is conference sabre ayer se oyeron dooe disparas de or- ofertas de salaries idiclonales de Is lag rums. tilleria, al Psre'W'contra locos do- empress, 'Bell. La de 41.50 de au- JS Tk'
EI 4TIlmess, dice: 4son log respon- mento a Is 3ep=a de Is Northwes- IW O DE LOS OTROS
sables torque hicierou impossible Ile- minadog par las filiblevAdos. Mzt% ina- tern Bell, qne, an clinco Est&- ESTRENO
gar a un acuerdo &I insistir an 11L drugads. volvierablitoirse nuevos dis- dos del Media O=te, hechs. el do- Coosedlis, dram ties Is tres setoo, oriffinel de Roberto Payra
impogicidn de conditions sabre Ale- Mingo, 1W rechazoAL, :, .6
mania y Austria, quelde haber sido paroa de cafionas Call. interraltencis I" coneiliadores &I -departamenaceptadas hubleran impuesto nuevas Be Pan Otti#,oyendo rifagas do to-del Trabajo d1jeton qUe'.no hit 48
cargos abrulmadoras sobre las recur- ametrall4otirhs, alinqua, an inenoi in. habido ningtin programs corno resulWe nOrtearnericamos Y hubieran crea- tado de Ia. c6riferencia de Jos repre- PEM NAJES E INURPR= :
tensidad -al 01a.anterior. sentantes'kndicales; y Is divisift de
do mayors difloWtades econdmicas AYer % las'll. INES ....................................... PHAN HER I MVDEZ
an toda Europa, c In entes con se- V, M-IJW Mtable66 at tLrga distanclL %ie 1W.Aroprican Te- :PONA AMA11A ........................... CARIDAD CASTIELIO
guridad a nuevas 4 Md spehdido le=np and Telegraph, Company.
.t.- servicio de eleCtricidad su
or? auumy
dos de intranquilidad,. Co6cilisdoifs jproy6otan reunir ANSEIMO JORDAN
durante.'alm4i ERNESTO ItTERA ................................ JUAN CA*A9
Aunque at sefior-Marsha.1 Be abs- d0t, ,4 15 boA& :Du- j.,Mbj,, pW* separadlinente y pe- ANTONIO *ENMVDXZ. .............. RAFAEL AYALA
tuvo do decirlo, nd-,,,es ning-an secre- rante Vodo at dia vexios avlones del dir otra an conjuhto *ccukrido $as JOSE (NY1frukGOS 0 DIEZ DEL VALLE
to qua Is situacidis europee, ea tal gobiern VOILron s6bri',I& Ciudad, propicio-. Loa funcionarios,-sindics- DR. MARTYNEX ......................... GUILLERMO SIMEON
qua leacolmunistas coriff an el]R aunque sin arrojar'b4mbas, apsiren- tag Acusamss Is gropress de negarse pal,4 At itras qua Is., Alt
-expgpision1l. IeRDCW, Mier ims
A I ai & earie fatidico, Impasse, temente en. una operacl6n de reoo2 .81plica, que'habfa ofrecido a] arbl- IyAkRADOR: OSVALDO OTERO
sle del Behar Marselill tam nocimiento. traje.
at iniparem El indicator deses. Una oferta an LOCUTORES: MARIO A. CAMBA y JUAN JOSE GONZALEZ
bifn respim e4se aptinilsino diplomA- Be han desmentido OfIcIfthmente IBB efectivo, mientras qua Is -CompaiMs CONTROL. HUGO CASAS
,1 o-que as, neces trio DILM COntinU versions sabre el supuesto falleci- Prepare someter In. dispute, al srbi-
fqC
lit
RsI' l -sI la
do;1 1i A
jig. -UI,
CAI;!
cS
0~
I'i 0 lip
I It
Ila!
41
122
0 t_ __ __ __ __ _
t-. ....
u <
.40 LUC
EIII Ir.m'iE
tTI
DIIC6.
till) P
i!11N1log
tr~g 01
irxjj'i
t06III
flIiIiPIIS#~i l! ________
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EEM89ME57_YYIXUJ INGEST_TIME 2014-07-03T18:26:24Z PACKAGE UF00001565_13782
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILESPAGE 1

o e alaA2 A ¡ 7 ,tlar AfanaAAAAPAwiAAAAA A. MAD elA DAAAO DA LA AUAAAAAAorA s& D a delTaajo. P-AAAA AA dA AAAAAndA tA MESA REDONDA EL DE LA-.CrC CON LYO EL-PRESIDENTE AAo PrApAne MAjaS¡DAuA auAAAAAAA AnAAA y comunistas retira sus eA Alla candAiatos ala Secretara lAJA AAU 999 AAdicelAASOpBe lao ROTOGRAAD 2ASIBODEGAS N( 4BJtEN MANANA IASTA LAS TRE1, Ns lo aADAdA l CAentAo dA OeAAIIi.A.Lo arnIaAAA AAiAA fonasAaurantesAAA, caf GraA&A hAnoAAs AA lA, tAbAAA doned fAA AecAbidA pADAAn lAAA EntreA ambos le Asd A< u lAa.] AAAacu lia iDA .Uoa,"l!Resumen de ata*a OaDiA coAnAsuA£ ABRIAL 9 AEA A941ApAoAtA a £A ] AA AAuninesApeEAAAAlA PAAAfeAionaAdePAAriAAm AAez Aypriai nAdeAAliIAAAAasIdecra aAAAl] AAAAAAAA AAAA]A., AAuiaasdeAAA A A ifaroaAA ]lA],ieAAAAiA.AA AD A rAAAAAA Adquno den AAAexosAconAl¡ iuaAdA d AABigo. (PAg. 23,AAo. LaAdun reec A e anADA pAA AADAAAAA rcAAAA dAeA A. WiAAA. -aA AA] ADA (Pg. A; Aol. 2.) l pAADleIAde a 9AIAalu a .s aA sle la AAeAAegidoaA na AA dienAA aAA dAAALA AAa Ha a a ude Au AAIAAAA a diAciosAqAe igaAtaiAA serAA ada & pAA r&AAA isAD e¡hAA IabasD AAsAAcAADruaAAAA nAAel VeaAA ueAAA AIA deA. A.AAAAAAA ADAAMAee, A] A. mnoAe]AA]AAt, zlui qu aAA ueAA lA A ADADFISAAL AA.JA AD]]A abodAAAeAA]yae-AAAAIAA. AAD]AA]A ALa -AbADa ara re-A AAAP PaaAio]A trrAAAAA (P.AA6; AAl. AA2].) _ove Aeg la(Pg. 1,Al.] RedjoAA Al AAAAAiscalAAAA A'y A) AeAeAlo A a ADII AAN I AAcelenc a P in CauAAA A ayo-A-ad a A la.vAAAIAja A Sor 15 lcalque l hi InerAsnte AAec DA].oes DAAAA A]]de sAtAAA otrDA i BEO riA Da peAna-AAA teAA AAtre Alae yagadAcial ADADAA Alemn; onA.sA objADoIAD e, a mir AAAApAAvAdAAA, (PADAA, -ol£AA 2 y 1Ir)9. A.AAAAPAA] Ae WiD aDAAoDAcAincuAeAAntaA ADA1 EbAel AAAaD lanteDAAIAAA Dado alredAe-AAAAAD-arADceAAAA DA r d e a li a de l valAorADAA A IAD AID E nmnaAAAAAcamiA. adoa ora aA iAA menos hata in] .a.uadAAapaa da PrA]AAAAAA. bati IAAAD aA.AAAAmAo AApAde AeAAAADA 21.A] dAseder.A oA. (PAA. 2AA .AAL A A2A. CADA. Am aDA. AA A Ae] aAAAmAil, s A s- AAo AAAAAAAAdeA. oDAesAAmaA ADA AA tAAtA AA ADa TAlADAeAAeAAAAAo l mDniArAAdeAA ra es¡ A ba UAnAAAdespusA IndustiadAde aAe, AAssa blDD]CADerciA A.nueoAaA par~a abAsg9AAAAAA y peneten a a AADAAc DD. daAAAs ooenlsiDnDAD d a.ea ULabDaaDporAA uaIaAor ~aApAAA ar A 1 Aa e isrAl A s AaAqu Asec AA lA Icda.resAqeA se acrAAifiueA n eA a reAsAAA A AAAAAAAari ns asde papAl, al ampAAAA a Dod) Deevaea a a rApDiDA. (D. 2, AA la doIAAe DAAAAAA44.I(P .DDoaAAA AB,.CO 3.A DAa 1 t diciend &AADD ADADID. de AAtA AA que la ADr" enqDeaA puebloD Ae Mxico A ¡m Ibtdo UnDA' Diven hoy DunoA J9AAA.AD Ao~. AAAAAA yaDIDA haAiAADA AA AlAA do ).a ga~ de loAtAAAadDA. dos Aque DA0 se ba, A ADA a AlIs reAADAmA Ae¡ AspiDA dA A hombres, >ESA1 'NTJE BEL. ,0 MANIFESTAD( ?OR R. RICHARD :AgAunIAas asatibuas aI m son slo pcacionesAAAmuy personales dA AAe pAAAAdiaaA SE, ESPERA, LLEGAR: A UNA MUTUA, INTELIGENCIA PARA, VIABILUZAR. LA' DESCA RGA DE LO$SSETRAINS El MiistAoJAl]TrabajA AAAtA dA conciA Aiar¡iriAAAAA deA patronosAyAobAArAs; perAAAApAAd pAAAAAApoArl¡iAAAA crsaAciaAAAue seAAobaculAice l dsarAAAoAAdeJAla carga A ea, queAuA DlI AAAAetAoAA.AAA PALA AAATA mAA A] e DAAl A D emaao. u aseaaA IDDADDA. tep uiineqeal AAtA de AdscAAfAAna tAAA a-AAu losIDfaAbiaAAe AADADAAA DDAA Au AcarIaoDAADIAIDiAAtA. DeAdienAedeAa A ADAAAD rADAtn A, AAAndo oa vdlA AA]SeAAAA.Ate se dispoaAA AdAD Ade A.AAAAA l lA DAAAAAAdeAID taDDeppaicarIAA z--erAADActDA haDta Al pDADADA r AAtvae tn. Imzis S4PLyNTE o Buscn un ain"APR BO iEL 1S NADO1 1 amONSEORt etavaducnLEYES EN UNA SSO EL HO quince viajeros A IU ATORADAO A U EXHORIACION t"Z rtroitAe S A. A DB DATA .A SENATORIAL A Dt. a ct&oa dosls craAAde]IAADAAAMoAAAAAy; IA-DA torado raMA AAAA LOS OBREROS, A j se¡AIDA AAAA. sA abe & de l ",e l lADA AIAAAAA DA de ciaua aA AA AAA. VAAAO~ Coluba IA brinetaAAAA doscAAiAAtos Ainta yAtresDbicdA Xqusy VlIaADrdA para CaAad,ablA29. nfAAAAAAA hoaA facifdadeA labor que lim nno '10 se ven c %. problemas, I grave-% y al la fel)cJdad hacerse mu, obacift a ci tre dePala¡e wa adi no ms r en l a3 bin pLu ma kyek abordar¡ nw qUe r<>

PAGE 2

5 PAGINA DOS V3AA3U>LAE LA MAIINA-MAIERCULES. iR0LAEARIRL DERA47 MAS DE 350000 LOS CARNETS P olt i ca ELECTORALES A REPARTIR EN 1 NUESTROS BARRIOS RURALES -DECLARACIONES --___ SENSACIONALES heaAV33>el1Tibnal SprirEctoralqA>e d>b A>> NuNc)p"~ h lad>paaqu ~np> A l > de > 1 >pAd 1, lan 111,1 9IA-¡E .>rca>Y7aAA> d> e p>3>artit Y lc.ii5n A> 194 >3 A A. 3. 3>A RA>. p > 3-dl>a>A. .> >3> 1 ,-nd. .o.A.,A A A-r>,n largodJA> deA1. >3 .3> A h> ,o 1 >i 3> aAAAA>< a i-1.u,.nn A >3AY A~,A3A 2-A1-> 1 >3t > uA> 1A',3AAYPA 33 >d,>C>YA a >,,ti ea-Y 33A>YDA3>>>AhRp-'al3>Ad' AAa>sA, RAA>3>3Au.>RD R '¡Vea Lo > ~.111<3<>A3Ah.pan3>p~11.1<3 >aR 33> >RA>uAf.,.daue-_ >A AA>Ay>3R>DEA S A>>A3A>A3ioARA.>pie>A<3 11 ~~~o~A dio A unaA> ce, 3 c A3>>> >a odl ee ue1 dfcua>el >YY d, A> >>A<> a p Ati>delAart Y> r, p, rA >A A>ad,, a ta>3 Ae.AA>tr >3>3>1. > >oA .A>.e >h. el¡ A>o->p 3 3>ROA 33> A> A>AP-> A> 3> bAA>, de 3> AARA> AA o Y>r ~ac><>>Y b RA d, eA.,>, A>A-ud. > AAY>RR Y l3.cnpR > A < A > >.A > A >3 n i-3 >3A3A AR a>A> n>A > > ni > d e> a n0 R. 3 >> >3 p > A .A A In3e>llo pA>A >p<3>3> ta A o rd3<>A>.AA y> ,<> > > >> 33 AA>AA> > ApR. Y A>> lepalda<, 1. "Ir-AA,>>3> -7 r E> >a>A1, Y>di~ >>Y> >3 a, R A A 0>333 A < pR>po>RA cpAEY >3 Ale, AA A>D> ~ ~>3>3 A > > > >A>J AY>ARA ,>3AD.<>. 3>RA >R>>P.>33>33> A> >A AA 33>> AAA>A>RY 3 33>aRA >.A>C pAd, o. b>< MOMA RA>APARtA>Z'8 pR> RffA>AA.3> -. dp>A> iii> ~A Y> inAA> p"~~Y >3 CR .~ 13> ha"-' que A> l -RRAAARR>A>AARAAR ->-pA .i a a l,3R InA>>A>.LA>R ,im-A R>Aa > xr>RA>>AR>YPA>dEAA>A>AA.A I AY Y43el > >~ o yAAP> "-AA uA >3>,erARARd ~tce,leto.PdAoya--. .u.lo. 1. aR>> >R<>AA>A3 sUd A>RA>A>ARAR>A>A>RA A >0 e 11n>l3 Ae-re3iii,>nAfnuR>> . .AaA 3> 3> AA> A> A A >AEl > >u. aUU> u lca d. d .3>3 3ei. pblc. etoI de o l-> t e. .ele.n> e >Ae 3 A >R.1 d,>>>>.1 yide >i>~a, d, 1. Rr >3 done>yR le y > > AA. 31. 3 AAA>ARA A. 3 'A> e1AA> A-OR>R. A 3> a T<> 31 > u3Yt.>>Y R o~>3>a >> > lo' A > r >RR> caa, --rA 3 8>-An. >3>. a rjJn >ARAR>!. >que 3d, , > A e rlbnelne -> n, -3> > "l" .< > ITNANICMNITAE cAt1. >RA> . a>' 3dL.>¡eNUVIAS ONASITECI 3> 3>3 A >< DE IRAS UIDADE CONOZCALO a ud t y a h o aP ORen cO d 'a l > -a u el A t R A~ A ,.haA>A> Y> A-RA>>3A.>3> A 3 A ~d > A R>. A> A> 3>RA I > la >>yal>qued3r efectua U> A 3. >de ye,> A.>>u A3>->A>~ .>io~ eea rea>lA, a, urai ~ a lR IO . 1 A A> 3 > >3> .¡.p,.>A> A> c>< A A >3> RAAAp R Aan Ro.RdR.,R¡-d.p ".rora> e A33clid-AARA>. >3> >3 rcon r Lal A p okAn>a>Ad.RA21: el. E>A>n.RA> A> L.>RudrAA Apr> >d, a>A> DOA >> R>R. . EAAAA ANTICOMUNISTAENRY ta3on .1 -,o l e. NUEVITACNASISTENCI A> 3> P gaae de 1,>pini< POR310 >0 >A>>C. ('rlRoupal>. A Se. rldelrdetnhoy3,A, PA> t. .A> >A-RY>eYAA> > el upAeaL rIo A io AR> AAR>AA (q.A>1. Ap> .dhd.A>-.:Pe Elno 1.a del> A iCA. 3>e 3>i A> >3 ee3R AR A A 3RA co .A.tiro 3 >li>e >.a ~U. ciA>Ael R>a Ro> E>>.Rp. p>AAOA A.AA > Ar A > > A DRC R A A JtR A>or A .1P ra i a t.R> R3 Y A A > ~D R tie ne A> >B r>A aA. A>AfiA d"¡.> >33, >3>I> endi DR> e,>3 AA> d> 1> pd>< pAaiR r J Ci >au Nt~ ia n.: el ~.de el,. ,.d.e.__ RRA>RA>>AAm'R-', A Ay Q->A>>> A "'lA< >3A>PR>AP> > > A>A3>> 3>ce]. porh15~ 3> 3. Ud >A>O,~Co>iran>> g~ A p --ib> > A >3>pi>3>3A RA iPAA C> CAque A>t.A1IpoYn E>e A> h, A>RR. ,W AdR>RR UDA 3> A. A. RA.-A A>P R>AidR e ana >8 A A A A >RR AAAiA> a> >0 ,> aAr 3 >j. de>la3rga>iAA R, o r R~ elCRRADRRA ARA> > A .AA>DespROa 3.dr e<>.d d. ar hy > I3-3>ra v y de31, 3> qA>. ele, >pARARA> RAAA R AA>>>R-, 1.>~3 A d. I,>>RR A 3A>A 3 > A A eAAA R lA o a>t a>ca tiA>j. 3. l.A 3ArnuA>o >8AA> R<>A>>A A.a A> >3 ocoA rate pRAmiRPAeCaRAy 3AA -y qej aj lsp> >< O quie > o .RAaydl. ,re<*rARRciaRA>Cr RA ,U>AAAARAAoA>A A¡,t sA>A.AD>0 8> A RDA e prite 0 hA> YuOA>AAllen.> > ,pa A3d < o >0 3 3RA> A> _____ Avi A>y -AREA-, AAp RL fic DRE>p>Y Rl > RAA R>RA>AAR >> >A a tA>A 3 RA. A A> >aAO>AYRAA A3>3 FrA-A>C1.AA rOR id FRA>A>ARARAAAA>A>AR .o>oAA>pOorc]> >3< RAARA>Y.>3>3A > > 3>>oyY >A>>> p iA-> deA>aAA RApARAcR.m > RA RAAA R A > 3 .>> r 3 >> > RRA>A. p> >A>AARPi> B R gAA1. > A> ARqeAmA A> cc>33> ."3> AeAgoA RA A a>> ~> >>A 8 j en1, AR .RAotoA AAreRCaba tRA p8>rAjR> PA rA,>A d, c3 ana6qeJ-dCb RARcA' .1.RR A>RAA >A AA d.>c ->preaneI 1d. cA >3 pR>UPt" Acon, 3AA9>> A lAA > > A < > > > < > Y A < R > ]cs Eiradca Uudoi Y YepA>,>3a lRDrAred. pbli araAAA>E 33el., t,> A> > y >AR,3 ~~ a A> ~ .8>leRI.e. rel.1YA cmAA rU>A> nui> eAi>< A oco' d,% >3 RA> n A3a>ia, a>aRAYA A~ud~~o>d, AAA>. >R 3> RAlrPra>A A> R R AA RA> p>< y i 3 3 A>>Au R>A >A> pe<3A te hayp. >A> c a om Mn"tn ilo> A $A>p>>> A >.&Ayco e& las>que >a mioCa> FRAY> 8>da te hay, gArant.cte33> .>> 3>a rAo> dan>A>><<> ppY<>en ore>k > d, -A 333>3 C33un 3>3 >3>3j 3 >3>>Rad qepr>3>3> cleteRaA RAA>AA Il=a. RA 3<, a>.l ,a¡ ,.clAAAM>A-RArAPula>N ccLaA-AA-U fru elcinon, at. d .YAR>3RA,313>Y>3l. !"'>m >A8y. atrOelci>> -.1 e arac>l>3 A d> 33>atro W .D A m >A AA que RA1>, nu urpi ac a a .d DR~AYo> Y A> > ~> y r i, ee s R rA 3~ A> cuA>-A 3>> Ya=&>.ndADieA3A dmd, ~3 Jun 11 l oda-3>>3AA> 3 de3n <3> cultura A>> 3> 1 3. o h A>><3 RYAi pA YA> >3> 3 o n >3>3 >>3i 3>3 i A A>A. A> 33>,& t-> ><> >< .>,>n.¡ de Tn.b.] 3>3A M LA El qu l _nt.eniooina n,Ncc 1, __ __ MOlE ~ La _nu RAAu 3.Paunqir~ ueoiil ar "erl fajen-a, 1doIi el B.qu A>>. A>APA,p .> A>8AAar.'>l >30.eZ> L e a R>. pr 3> n A >rar Un.bJ. y en'>A> i A'Y'o-3>d>1. >> t,> 3> p>3> R.,>A daRy, n. 1~ p" u ~ >3' RA A' A>3lRA3h. RA>ti A>A. >t.'> p.a> - . -p¡. a>0> BR 33&RA> BA>36u.].el RRaR>R d 3 P o po n. d d,>'3>3A. A 'I,0> a ,, l,1 ci.RayRIInad>1d, doto Gu lecAA> ta 8 '' eiAce. A~n 3>t AAA A ~ .ttui, ulaa.ebjao euaA no P Y'bA Ou 'rn a u EGUIAR 4ABS Prpaa aIeldaAcin Rvoluioara¡>GiE >3oR-RA>iA3 RA> A A>A>>v 3> AA>dr q.AA-ERA-R>.>dA la> >Y> dR>toAA> tRAA>]-> 8 d.i.y.ArAAA> >RA. 13.> -id.3P>Y d>>l Ci A< rAp o '>> eA>., A> RA >3A38 e.>PA >A>AAe rAAAAA> A>AAYA-> A1 R .1dA tte>> ~~~1PAA> ~A>P->Rl3> 3 eR.Y1 Y a>FmIuerGziaZe trminoA le g d e l .e e r iada d e r Alm=tesm aenundeDib,e> d1. 1 5. A TAA OS TRqA> 3R El>-dl t h> p>ndi .1AP ""r Juventud D-3 ARiA 3> ~loan ADAP>P>Ra o>AJ,>.3 p ,,> ARAde R. > 3>~>]3Y. q A >3>30>ecRA>>deCAfne~d >3>3>0 A>>nW>>dy l.,>trabajado>. ye 1. a>A> QA>elAr0de . A R>R j"~A>>A>3 >03 >3.3>> YIru> dPRAe>AA> ~ de r > > R 6n08 Dij3d.,d .A> rb A A FuCente, AAeC>, n >Ag A1 d>AA3>Rde dV>e.pd >nt n A3R AAAR> INABANA ,Propone D. Duquei una ley general de conabilidad E> elIcoBpl>R>A>RA d>laLy par elTildeAyCenta A1 RA > >Rpaa d.RerreA>at>Am A> >E.3A>An.A-A-¡-Ai'-A>e00 A>AARAA AAd~ M>3a>< R>W"83YRA A> i>y.b.,~ geAtAnyAn Ard.>AA> ~.deaRA>A>ARRRA yu>A>de.kRArgAA>B>AAArA>R p> v.>A. la>~ cr>RA>A A yA 3"> A>A un>a -,W.,R y 111 iyA8>P ~ 1.i> A p>r Yp>RA. 3t Pr A-u 3. >a y y p u>ai> ,RlAAAdA--en>eA>AAla>sA> la 3> d RA>p o > >Puaw3 A > J .R AA>-A>. brA¡m>; A A.pl->E<>>> Inejui d'-R PrAR A> 3> D ~A.RL rA>8e.>a A.A 31. Utdd T>AA>3flel.>A.W. elAAi a-AoinRAA. 0 pRAnSElA> l y r>eOAro ARO d. y-RA uetna : AARA.p> Y>A>r>3>, >3>>A> A.,A> A->RAR, A >Ay>el dR >3.>3 A> BUAD~ A> 3t-profesores3, 1.3 A D >Aii>A>3>R>RM13A>><>A>yR A .RAA e->.o RdR >A >>A>> A pA >1,1A,1oY10,11AA>A>ARal¡ BANCOGELATS OPERACIONES BANCARIAS EN GENERXAL ARO flW PUEDE VARIAR LA MOCION DE Desde la antesalaT DESCONFIANZA P-RA>ede MisAtr que noRa> t>RRAron l. ta .1 _,sara> Rea ias jicus RRA>>A>A>A>ARRARA RAR> 3eA AeAA>.1 A') P-A re VaRAd,, AAAA1. 1R> ~RAR iy,.>A3 d-AA R> AA - A41 -AA. RA AAA>pR>A 'R Pi R RAaRe .1ia> AA a u,> -A t~>A k.AA'A r aREsA e en AgbAA>A. AA> R~a>a ~>A>A>.m l.>pa lelo, A>RY ApA A >RA AA >>A 1.A>guiRAiesAA.1 d, -U Al ~ yciudy CAA> pelantc aptan-bar a AgAAA J R>aotR la> AZAR ARARARA>R yAA de->A 1.R ea ~.A AL-. d~AR tea d., d.-] AARAR >R).d. A>.AA>a U -uca> A taA 'A> A AAR> elya=3 j.] l U miemAR 1~> quA, cRA.A .dJ.n<>>A 'Au-eR<> RA di.RA:,A>= AARARAAR u>. a , "d'AAAA >>A>AAAAA>>A .1 Semi h,. l.A i t' -A>RAA.>A> > A>< >A>yDR.A Z1 AA-A -> AAA>>R AR yA> ARRARAA> A> A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ enbla ~3 RRAilA>Aact,1 >RA RA >A>> A> >AAAA> AAA> >IA>D aR. ue dio > ,A A>RA> MRA sd,> ~seA A>> RA ARA> AA >. ARAt.>-->>"R > '-' A y ud.A> .AWRAR> eRA .JA>.>las R. -Aw.d e> C3A> > Ae RA 1. - y> >AAA yA. .A es. RA 3A>A pd. , y AA> LAA, Aqu Rla>it .t >>A>A J AAy> >A>>RRAt~RARRAR AA> >3>3h.ea, RA ara:ha ~tAR A>A>RA>AR>AR>DRRA>, C>>P>ARLAA>AA>AAA >aA>AAAAIP >h~a>RAR>A>> >> d. 1 l>A>R>-AAAR>>3>> .1AAA>A>RAAARn3EsA AA. A>.= AA>A =1 3 R e> .A yRRR de> v>,AAAA 3AA.>A A dRA.-> .RA> DA A>ARADnA ,>da rAA>AAApda,,. LA, >ARA AA>. RA E edor haciendo laRnaura sa. >A AA> e 1.>3> >3> AlA >r>AR-qBRAZA> ,> A>A.A>c, > A A ,A>. ->AAA > A -A > > A> A> > .pl.d Lt 015-M ->3R si 1-1. un > 1.qeYoal>pa 1. s3R e> a>A>r da>RpiiaRyAejeRen u,>ho= "y"A"""A>A ero3>3A >A>>A-." el>ue R>e~asA>aA391aAlA. A A u-. A>RRAA R.1. A > AR A A>i >A AA>.Ipd->U. d> A M.> ~ de A AA> >3 AAy y adaW q A> RR taRA U~te> A a mteAA> tu>d3 Casan, A> dondeA> elA u' hAay al".14 >r>r>a Y A~. mmRA deA>riAultora>A1AdeaSA> A3A>-3 <3a yA que>3A -> puede ha-R A>A> RA ARAR> RA> RRA A>A> adutca ~ncii e. a,,> a>at. esa A es --W. AdJ. Aque >3>. RA> la h.,A eA> A l->3 3>ARAe. DA A>AARAR>AAAA>A>R>3>A>qAAR yAAAd ACARADnac e u ~ r nUa>,DR LAfiAciAoA RA a sM qu se : Blay ->>3A a "3> . l d,> RnA>, P--Aa>AAA r a> a-ue .RA A>3AA>,RA >> >R> A>AAR 83>>.>3u.R a. coAi3A3e>i.uAAc>A.1A>i>A> A.eAcrituras que 1Ah.>AAs A> >3A3>AA>R>RADA33AA> A~A' RCAR> que>A>AA"PU>R>atid. d msia>. > A3>ERR>RDE>Ap>AAR3A>Ar" >AR u.A6.AA>ZA>A>A e,. 'AA >3dAe ARabJyRaPriabAR RA B RA A DE> RR> AAN RA A ia cr 9 m ure , espa a ao MJs V>A M3A> RRARA>JAR RAARA>> .R .RAAA. ARa sbr e a mA3 ->Ar>Are ARRA. -r yameis. el diet. .9A -" A > AAa> AA> A> >.Alo.¡l¡. y>AA>lpse a>A A AtiA. ,n l RA> A 3> 1, RAA> ~> A>A> >>UMIRIRA> A,eA 63'>'A> A RA A> A AA>AR RARAR>A >t&AdAa-,1 1A>RA3A>3>>AAl A> U a>Da>A ~cd.A b! fW S. Ab -A>R >>A C QAAAAA RYA RyA RadioenAataRp~AAARR3>3>A>nto >Ad.>tR AiR3.L.>Rn>RR>R> Ad3A AAlRAgUA a-rA A AbyA AA> A>A>> Ar 3 AR MAM. d.A1. Aa>tratos A>.Ah. .>.AAAy >e>tAA> A doctorRA>se >PA>RA desdeque1R -RA> RARA>>'> - a ..A> A 1 .dA>> A> 3ase>> >3 I1. bin> d.RA ,¡¡el. elq3 t-f-L p]JJ.; roesard. t ua el pt>llg> d A >3 MR nmero>A A>>>RACda> neA> rqu a A> tAA l .A.1>Sen o' tm A3A>Ay>tres b ~da con> unR i piRA R -IrRA M>A Proposicind scedm Ley deCasan va t_j>3 RAu>A ,> doAc, 3>3> R CRd%.daable .0.tema3A>AcaA A14>A 0">.RAdi a >-P ~ t ua, y -IR a, RARA> A Ti>Rdi > 1 1r fl>d,,-w .A >3E A u.ApueAlo> ~.1 AnAi-, PRAA> 3>J.A clif. dena0 n& f eML lAAnlan Ald. R ue bvve > una A, e rb Jd d>bd Apoim u na lll deRR A > > A imefi,,3 D>AAA> -3>33> A>1Rim >Wri3 seRd. > >il AR41 Ai>AARR>3iAR el> muA> doR ~ > arR>> Ala > ARA>se sucede as roalguin, du> el a ciqueAR qY Ade-A r -age > Am qe Ley3 de R a> anoA va -Aas: > 113R tenA Un>. Ua>ina AyreA jsp d e sr y h u taA > el M ise r a -ti ~ wr lena> > 33y R so r a r> a nt'. aS de 1.> Y> que [vAAAYR 1.RSr. cA> 3.de .lcecnesd >A>A>IA3AA>h En>3 >A>AR.> l ruiR3AA>A qRV>AAYRCa, RAAA lbr. a, A 3erni a rA ,A> a cA3'33Z>A>> MaAAtodsAvivn &IArA>du Ao>d, Afic, .dC3a-te >A>R>>R>.Ail RA A> >AARA>A>3>A>. d.> 3A> R > bienqA> 3 a ~3> > CA>>yA h> t.dR> ARRAR>A> >A>RAR> "> es Aa> A> 3U>La -~tressemA. ?,kDA>3> >p3 p3~A RA> A3AR>A> RA>>3> a.> Ra rA>Ae AA A> IY DR>R>>AZ>RAY>>>> a Ra>aiadesCdi] r:p R>AA3A ,t dAAR3A>YR1 RAA>AR>RA>-el publo I, 1 -11.A 3AyA>,R A >AApD>ra.,Au A>A d V Cuando i1 aIAAu" -P--": Agum, 33p depl luARA A A dA y,3 el> p>RR>. C auttaRA >R>RAA se > A>en.A>A> AR>R. ARA A>AAAAR A A R>3>A A 3 RRA> -3 A R R3R A>3>A > A 3> AR>A ue. RARRA>AAR1AAA>RAR> A>Y>R3>LeyYdeYA M.A k AuJlrPriala>A>A Apa l. or-p-EnARRa 'spARRa.~ la --,.a 1 uR m de. .r 109de ini esal,..,o.d2 th A>M ..d~ as la >AA>AA> Almi no>sArAR>sRA culo>, a>Apr dt Jmuh gei p> DAZ YA>AAR R AD >A A>AR83r, ua>Rl el e >An d que R-RRAAuJeRAyRena Ciudad-VeasAAdeR>A33RA>11 AA1 1.A J.ausa, o. .<3R> R AAA. AA> A RR ,,AcA> ARRA> L33> I> 3 3rA> A AR, eY RA>P> > >RA>AApAA RAA> A>3> > PRR >' aAR> >ACA>RAy >RARA A ~ ~ ~ ~ n salep> >>AR>8 t -A p>ar> A> de laA A>AAA>RRA A3 b>AAR >t' RAR"d>" YA>RA>A>3>AyA R>NAy>AR >R A>AR -A A> ueA-P rA .y>.td itaD >CRa .. en Ado Ad hy. R. A> ~ dR .>A>_ RppR > .A1A>> A lv>arez >R> Y> AeA3A A> sA> que3y> recJtnsu ZA p33R. re> A A >> RR pro a sta aia> >P>ada>~o A>D>A3r3 AyRPhma 'Ady A1 3> A> A>> YAr1anos p>bl A LR .h.R ~ .3J. --R> AA>otel¡. y .de RRDAA>A LA>>> A>.A. 1 aliAA. R h.AAiA_ prRecto con-AAA>j:>R-'ARRA>RAR>A>R>R, lla iDa endpl, aci= Wh1111licRlAA SolRa RA3-1, de 3 RA n A l A3RAA tieneAn AR>RRARA>RAA> a ]m 1 cm ela>RAA u,A. >3 local .a dR>R A nCo>AA .mn: ~ads ue e. AA,,A>i te A3 AAAad~ mtr a>e u i ro>RAA>>A>rAAud .yAA>> RRA>-a A>Rd, tabAar>i lma .A>A t MIA>A>8A> _A.AR>Ap>AIAAARI YA . A De>AAAqAAARA>>.RA>RR>AA>>> a ir ea>R3RP> >R>AR d>RAR-AAA1DY.A.>A>AR->AesRA A A>h>AeA.A3AARAA3A>3RA >3> 1 Pr RA> .3> -d< = d.¡ Y >A . ca lquier 3> A>ACmo .3 A n a s > a a-> D A 33>3¡RediY>apglRhRA>WReRadJAd. a pr one . A>> cey> mA.YA cha .>> Id3bit" Y1111 A1I AApA>RAAA uslRA,,era >d AA>itiy rtsaA>A>A> y a s, dA> AA>>a1,1q R>.1 .dR P>pJ. > R3AA RA R r A>A> CADI 3> 3 as. P1ude> Y>-.r 3>oy ha a p>. RiA RaRla> A > 83 ' A. b> A> ARA A> prinA > A5r Imi A >3>i6 AA>> > dP 'a P. =¡ >y .>3 A3R3 > A hA 1AR R> dR>PAR>1.A-.3A>R>.R>RR>A aRAJAA> AeRA>Al leRA>RR. Ar 11t ,e A > A>71R bn d] a>A>o tn aq>eARRn yA>3. seia3 q >AR> A A ente > > 3>Y R RRPR AdPRM A di>.AA p3m3> p ~p._ g A>~RE ~C u.RaR a >AA>A. AniRaR A>.d> RRA>8R A>,A AE>RAR 8> un>"A i AAARA>. 3> RAA RfrI"n, R>RP> ->3' A' DR> almnt e ,> e biA d>A a AR >RRA3A>AA>A d>A>8aLa> dica D ,mdaR3R dRRARA A Ra'. buen. RRintentaal6n> de,> A> 331Rla r>3.1 >RARRa> ~ a> >r>arcr AePque Aan >f,. iadaque >A YA> yA >3 t d : na q e s a de e fr ia esA> R tA>C y>A>A> >AAR. C3> > > >3 > MR> aA>ra Ma. tRAde RTcuAs RL ARAR >A>AA>acinenls d. A MAR>RR OARARCA ienA as> A> A A> RA>ur, Aol.Y--> AA>u3>los mi.],A A>A AA>AAAqu>eP>e > ,e AEAa >RA>>. AAvmudRAd,Mal¡A>RRe>T>Acu: RulA>l-1,> >3> llue RA3> A>deApAAARqu .u ApQu ir., hc MR> aA> > 1R>>3>11, tv.A >>RA u 3>Pa 3>riaR>R>3 > 3 A 3 .Ae tambi A>nA>edAdr R>A>Ae, A1.RA~> A>ceRm-3>LRA A, A.R>33n tuado dJA. pR> 3ar>r RAA>RAiu a RPYrmudr>Va >RAA t P--''" .,3 d -I. A A >P. R >.3A>RA RA A A> -L 3 queRA 8* Rde)A> >3 Y> A>.PRI>3 AA>4> A> A. A> R RA>>In.RARARANA> OLO SR>A I> a., reuAIad Oel. i 1lmAf ARR d>RboAdo qe >lains-IE-~~~s c,.iMeted d .A d > > al .asutoa -1. U pA dL.RA ,> .A1 ACl. i d -s uir n d RA>> A>3 >A>A>AR3 > A> e RPal. 3>. Afia>3A Y-E> 1>RR -12A tRodAoA cuis.dI.JAnRA-, A. ,.A3lR.A'EAARIR. bol, R dA> nuva > A> ~ ~ ~ ~ I DER >A> jR> A A 3 CA>AR>E A< > 3>AA> Puo[,<> a r yl> a R.R>pA33ARAY. >A> A>PEEA > A>AI> >3A>'A.> >D> A> des 1A MA Ioe s D r>Ans>ARA> >A>3 A> C>IA->Rd,]RA> 3<

PAGE 3

Un relojMoen 99 Para unoen Bu ¡o VA C 7TRGUOES BOMBAS CHRICAGO (CENTR1FUGAS') Par& ap1199cio999 industrial@*9 y dnolu99sa99999e. ms9 completo surtido en p1aza. 5.199999 999,941599 Capacidades desde 1 hasta 150 .9 Atuas9hasta145 pie. Moores desde HP. hasta 5 HP. LARGA JORNADA Hjj RINDIO AYER LA C. DE CADETES E la que 99t realizando l19 99 histica ma9991199de DosRos. 89, Lleg aFig9ertas, V. Corta 1 lF Excmo. Mnitr4d9 l e-Priened e 199 la499 4999p4blcay 9ex9Mi-' a99ar9c9199que an 49t 999999 09199191 de 5919u9y, Y9el l 1 1i9t4o de1E4ad-;9Car1os 99194919a, 119191d 99 99199 994919 Poder1Jd 9la oortuni 999pa9a911i1199r91 alad 9119 ero la99 eej-9 oco99,ue Fernnde 1999919i01 y d19199 Colegios de Aboga9dos99919991o94999994e19999999949 s;4l1994e-491 99194999 Margarit9a9de1Arag199 AEVES EL C. ROTARIO BUFET )mo poeta.escritor,99199,s999n-lo99juy". Pero el9de999 99cinao 99191999119, 999991tiz9a cincide.cn9999prie1o99e99. 149multitud, y99919499 IEN E CUB DE LEONES LA la9cal9st1&emn14n9ceebrr19u949ARAIO9DE9A999'E represent99 ode Uruguay yd-sp99999999999994919999e9Rotar¡9940 999491999contine19 en1e19eCANTIDAD DE $75,000 PARA EL 499119999999-49991O-p 919ta19, la 9949999 .199 992c 2,9999999991 9 999 92 ROGAR NACIONAL DEL CIEGO ta Di,99ti0 99999919a9que9si99499 9dedi19d91a9tatar9cuestio99sho&999=o9 destino99lor1 so99en99 uE bree se le conceder l 91erreno99 eesar99io para que se d9er9l91 m99 n,199. 1 l99 29z91n9p99r 992919las 122929Jt219 4949949999919999 9119999s 99414949 1y 9919499 9constrya el edif icio. La Socidad de Ares y Letras 9m4estra de etudinteoraor, oeta sugratitud a1 Club po9 su ayda p9999e1 Da de 19a 911119 le941partido 99. Revolucionario CuLa994999 499 99999,91999999 Sintase cmodo y fresco con 91il149999 nes94 91999 999Habana,1,491991,99919914999919949 A949191 acampen 199. ~i1 NOP M AS FILTIRA CIO N ES DE AGUA Nl HUMEDAD 111. Guaygaberas de Sport yV4a1999 diferentes 999r191e9 calidaes que 999 9st9999pr99das tan9 sol1icitadas9l1 9919999 1la p9c9'9 1999 preci999 ms5 e999 el hidefugo creado por ls Ciencia de Frncia en 1934 para salearlos subterrneos de la LINEA MAGINOT de inundaciones y humedad, conteniendo las fltraciones de agua de ros 910,ma risas ay msntos hidr"sleusque strvies. PIDA FOLLETOS DESCRIPTIVOS 'Aquella' Kan9lrn' C AM, 0 Tefon I-502 99.99999919499 9919999 Mangan9999de Pfiospiolen 7 p R uEB A Columna&494999999949de bloques huecos9de1carbon19199999999999112499con tuvo el 9. 119derramada4en #u49Interior. EL IMPUESTO SUNTUARIO encarece19ravemente el costo19de lo vida 9sin11eneficio rea¡1 9999 e¡ -Estado. Su, DEROGACION "es una legtima aspiracin9 999419. ".la epoca" De Oxford blanco, precio especial: 1.94225 De Warandl ver9de y blanco --. De 09199d blanco. De 91<9119 blan ...... De Fti, blanco, crema ylbeige .6.25 6.75 -7.75 De 09994911 19199 lno. .7.75 De Luan a 99ans9 bl1nca.0.50 E De C99.19 de 11999 199j49. ..11.75 Tslas 13'7 .1 17 l'4a poca ~LATINDA MF SU %RTIDA Y QUE '*IAS BARATOV E%0E ernes DE LAaE uLAc DE LAT PAI~11

PAGE 4

,1lr pycsy Pyeyl yye, 1. yyiysyss,yy hc hy de sy1. r y~lqA 5sy dy.ytiisifi.r dyi yyy trpsis,lsyseb. dS sisyysyyyy qu Siys teners qyyyiy,lyyn. dyyystssyyycA i S e ,css ,a O yi.bissy hyyqe sl sqey5s ic ysySss chsA ulAy yyysqyy sny1. ybyyiyss dSeid.,ysyisfyicul ensA-, D5yd, 111:yAAPeyysi, l o ly.yncyyydyyi os.ysiiy dlyysssl. yuy ~yyysacue sY a5lA ro.slo.yresponsblePslllr~. 1~ycyiySisdd .g.""iiy elss5lye-Si eny. dAl. o Ssilyesmyyte de a siiy5yeyyyyyiyrisyiiyey1yy-iy ,s ds sss ina yy gneral de is Hsys ysus. si. .y,, yc 5555155en s i Ssibi.y yey e. e, el 5 s ypy-ysdsysoIs .s ssysc.a.Ns y .~ P",¡y.de-.. pasi. lverlsi ~~5 s rlsS dSguera.yaunqe Cls L. y-Aiiy 5s, yAe5. y-¡,. 5lpijys sSi5y qile 55,ssliy h.isi eyy ,.s. Mlssyyyy s iys Aydyuiyys yss .e e. el -.P de la produrcl. L, aneng, ssylo ls i~t y-e i s l qite e¡ AIA d ,la. precIio. MiSisy s, ysssusssy bjtiiyyss yyy.i. sSysyrivaa yyy .[, iyyydsU.5 AuiS,5esss dad. lesdato, d[p sem,t.p ~ tSssyrui uy d lpuedeS',lAun ¡,u(,¡. techo, que adcenUya&ipsrt sco.enaa hsyveloyliy conlsumoeys y 5,ouna upeior realiad, a dpa, q,1amedds Las expropiaciones forzosas y el maltrato zse yonieren necesaria, y-ara queelb.l d canereoreal propietario y d, stc y sisa eysyrsi. cantiad yesiique Asss yyyys-ssi yCuhas yyt.,is., Csilis, i e qessiy-~d i ,is,,siiSiIde psisssi isn cpssidad y~-ss yi 1yssyssiyyyd eisA, uny-i-prieadSs¡o.iipsy yidd s sbe.fe .qOeaptssd isr s slSsyissill ylaiissdscialy yiiyisdpy-viyse y rsysyyyyi sisscua sis. Tnibe5yyyyyya., l., y5y-sisS pgdis1. s irsidmi p
PAGE 5

PACINA CINCO AO .CXVDIARIODE LASMAN-MIERCOLES, 30 DE ABRIL DE 1947 DISTRIBUIDAS POR Galiano 456 fU '~a a una cuadra de San Rafael NO0w!1 Clearance Book Sale -AI Boeks Reouced LA BOHEMIA BOOKSTORE -Neptum, 60 .Central Paek LA-FSTIVDAD D HOY eu Ilesia Ctica coelebra e la Ctalina de la Carrera de Bac feh ehyl etividad de Santa Herera. Catalna de Sena, balo cuya advoaEntre los seoritas, Ctalina Jane, oldo eto de das lee sigientes eetan eooootiora. 5or6 seoritas: Y cuoeua Rodriguez del Pozo,, bepE eeroo slulldaos a la seoita, ollo de loe epoeo P0un,0 acinirdma,. 101 querida. y 00le odrlguee de Ra y Cristina del beo relaconaodo en la solload hapoo Onoed, Nena Pone viud derez ab no omplaceros en0ia de la 010, tan gentil y distinOOldO a oiooed y e l o.yoeo seora Alo0 lodao eo eta feha0, con oto de Paudeh lc Oooav que go de ijidsu sant, a la oraOid oz 010< eoptltr o oueido amigo, Jorge Pooatau liue laseliitaciones: senesboenoPueroico., Catalina W0oOigon viuda do 00Moiiao saludaos aiere distinmid Catalina Fodoeeu de Oeno, Cu' guidos cuballeoso que estarun de dice Ocao Peedoooo de la Fuoente, Comaoana, dia primoero demao talina Pacuatl de Pe. einalmente 000peioania Ccbiou Alelo, tan Interesante. Cocepcinlisa Obeia del e ooe olcOlo 00100. la 1ov0n y blla esAboobceo .Oodieo y de sui eposa posa dei docor uioo Garca SOo evilla., Caridad Pedroe. EN LA FECHA DE MAIRANA Uo saldo, coooidiloO hacemoso piretigoso mdio 000 Oieoe en la collegar anticipadameel h0010 el eslo noteameiana una gran clentela. Fnalmente enviaosun ooelodiledI O dstinguido caballero Or00do al captn de lo Marina de 000eAo Nodoosee 00100 celebar 00 0000, 0011p0 Cadenase, atach naval de emaana do primero de 00a00. de la Embajada de Oobo, en W000eiotieo de ebor maana de das0al logtoO. que 00amb100 estar de dac doto Aaiol 000000000 000000, maiano. EL DEBUlT DE LA MONTOYA Nuoetas elementosd ms destacados. uidoso. 0<100 _1,-Iea com de 00100 0000 1 un aontecimieteOoo 01itc, ee -11-1 -,¡-¡debut de la Monto----de01000 grad atiz exoian Maya Tee~eoo 000000, que 00 calidad de 0000100000 1000a y cultural de su palo se encuentra hailendo una tour000 000 10000o y e000000000. ~a00 Teresa Monoya0, dotada de u0 eino cel y de un 000000000100o exquiAito, a 0100 0e muj1er elegante y70000 se presentbor al feeb de ¡ oo0ies. compaal en la10mi titulada Lo 00
, de 0000000 degardeniasc. d de 0ueci00.slaoldaenooun100do las0 O0dpl; Aria de laOp00000Ricardo A continuacin la oo0nooiL d 0m10j011y 100000 00011, 0r. 0000de casados arriban 00 laofec0a el tadoraeosa<0Glo01ia1Incln-. O gleteludamos000a1000d0ctor0 AOsc0G.d0Catde ahlleeoy asu Oferta Especial para el DIA DE LOS HOSPIALES Sdbana de 34 x 80O, a 2.60 El 1unes 12 do Mayo se celebrar el Da del loo Hospitaes0. Hugo usted plaes es ode ahora paravisitaralguos eseoeda ypreste su0concurso0alo inteoa oboe qoereealizan numooero omiionesdedamas deRnuestra mlejorsooiedad, mldicos y eofereraseoa finode logaromsoconfort y algno enteetee RbmelbHo a 0los quesufreno. Bjo el lemade doSo.eeeounoa o0cabsooa movil1izado lao mejores voluntades. Y FIN DE SIGLO coopea ofreciendo oa nprecio especial 0e00
PAGE 6

AO exv PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARRlgiel, q, celtabe. jjr, cuantC-I te, fiteid d, W ~ 1, -d. n#u gru ¡¡linda e1 ej.lea ren1h. .po~ ld-d Ed la en > seq ron .el, ep, : ol! 1IRTO coram y la ceda por us ]l. imi1. condele. q. haba. a d, demarcacin 113ada Por e acuerh ado R~ velt-Churhill-Sli,, wici. .1 Wler .1 Cridifileeo W.llabe irgrPer% ll e eaL nca que han obligado a -¡Abajo la iselitica ~ elor da Pre~ L~ri~ (dM ParInMin. elt e" n~ oLugo, autb~. Mi ennos que zon expertas e. eprodad uI, ,,i.,n Pero ent~osde¡ fle.U r, -,El da oph~ lphi. log.ir enedi. ate b. tIgad. heo ba,1~ L bien abide, ya y no habi de de genulo la seinfil, de tan reapIstY, p. much u,,. u¡ .h.des ndi.n que teriernie .nli.sI. d. e Am,¡h, Ni~n.s. N. halla aun 1. p. .11. te, de td. su at., ..e P..1.pl, d. Si tI= 1_ 1. eeLinciores, y propsitos de aceim, del d. stal., P.,e, que h., 1. P-1-blea, que el Imperio o: y 1. o g tu ,inue 1. Lendreb, -P-1. I.di. era .princip. ha c~ he, odio!^ bs.el .1. dr r y h. ffigrnosle o 1. Dde itritar he est liquIda dfl Y Que 11 di. que t-t. ¡o ~ Pias Confnido m halla tan raveLa Tres Grandes, C~ Cdl" tiefactorlo. resultado, de aliviar la In .de 11.d,.,. J, que heb. d. mente debilitad. por 3. dra gu. jigal., ,ma d. 1. rienr., p1. id, palkill d ;Z, d, .,te -191. qsedes qu rcltramos 1 ti d. .9. El f.t~ .haci p~ ~ nw e hma-, le, fortaleza mide] Par. a rib im de par~be Claridad y brevedad habr d, Ilt.r la IPRCJdad Productivar Y ]OS di.d. la prense. Era seIJ--I. 1 peri ~Ursos .1. 1. iror 1. 8-, (MI. H~ ); -1 u d'l grani grupo es, egr., (Me. Marabali), y *l = l 111,.dlma y jarorda In = tcerty utiliza, Wd las .didtm la Presieseu s£ Jelbantan Dep~tcome, lb Que Elevin~ 1,~ y re, .de de e¡. y 1. eheci. e=.10 ueepse. () o, advertenete, portuna aP.p-I. ¡e aMs ub p h, In E=Pa le PMPOrc~ -e d. u a g Incurr, en ~ ). e 1. kaY. reple que 1. regatl,. la 1 -e¡ w escendarlos, el resultado y el MedI.sW, cimL), u. corespesos.l j.r l]¡ y dupu. U d.t PC -ChurchiW pd de ..t.,riodo d, Re-ecelt Turque, u11.0 que d,¡ .NI, york H-Id Trig.d. .ti-"duj, un cuerdo br, 1. rea de frontera militar puedo ze, blet. uceso-> h.bl. id. .1 lesultad. de el. debida lu cono haci. dentA travs da las un -Ciderte, e. nuestra politica, El Mal de este jeg. .ottrepes britrdceanterlse. t .1 Mayor peligro de Vilerra. 1. Gracia. DebM. he¡ puerta Rusia .H. ,,h. desespnccal. pst.1.decir e. en 1. ~ l. da -ER N A CIO N AL (p supuesto qw nunca triedirren eloz lo hemos visto de sinumnano. puerle descender T O PIC O IN T E MualuahmtllidRdes a b.r, las .,des 11,11 pett~,1111-1 oerror w Ribirla. Slo octurran P-Sando que ¡en. h.b,. ly tambi, n seen tratad. estamos dlp.wtw .re.echr habrin de detenerse o avaliz., bne di 1 MM .' ~ hay Muchas Ideas .o-, 1 p-¡.l I~ . e 1. RZAS DE DESINTEGRACION EN EVIDENCIA? y utientee. C~n aqullo de: yo lded, l detel ha -lt. a h. ee 1 p.; FUE Z. t., que tenebin y p ue1. -.o de pase ms. Aquella llesater. Miy .11. e disp.cat. tidel 9.U libar m extenciera a t, de Eutravs da C.t. tllophay fanlicos hay ezpecude ha Dudanel C,L. p bicon. que tlertera am atalin o. F. lid.d, .11. tenellan que ldesde Stettin, el Mar Blmisma ps~tL 1-cilles que han perdido fortuna y de pu, en tlecupes n cm% futuro de nuestra elvip.de t., Un aIlturo, U que m ~ ted. 1. que .b,. edhid. dentro depl-Y.'q.l.1 Itico hasta losS sub I tnes, .1 seareb.Ii. meposicin y estn desIbe. de ~iiurao de operacrnec. filt lizacn no pueden enfecara, con N, parecc el General muy contelata, deidad Sn.pi. h.g. .id. m el Adritico entonces, .1. o, gran seada dispuesta. 1. N.J.e. -.Id.dC. f6-11. v.g. n. fi.<,. odel digamos eje, E. -te a., stu. h. h.CM J." de 1. y, pe~1. en una misep., p1n 1, que siempre h, id, -U orma. reud.na septentrional dicre, ¡o Unidas, En .C. .1 derecho d. 1. d,. tintrete, y o to hay udi.111 ]a (?) e. secielert.). Grecia, el noble da a ge Inse en el Mar Negro y actuar El balance de[ pude U ln Sovitica. a la p~ ln liendri 21-6 P-ICI,. ran. Come sacrlti un gran trasaEla un diario dastedadIV.N. C.di ni pice .Sbasee. 1,1 11 II so1bj el baje vientre de Rusu M.' N.gI., .,l. I.,gITU1,71. .1 d. t~ ,: debida. cotar :sa ventro M la estd ,aprejJerid. .1 -Ch -BWiC 1, ,-Id,, ullq" ,,Se ti.p. Miede tntanto bien obrud -.,56 -m, MIMISS. d, tese de Irn, por el norte. ,las ,,,o, la dlL.In del petled. -de to dsudebeltartive al fecto, da h. buen.d, temd.p p pe. iable. e 1 C del dl. 11 d. tiempo mento, pehiIesemente 1-1 In Gerng. psh,l: 1= U.JdPI. ellos tmmu, 11 coMantuvo todez P-68 h. lo, En el Imjam Estecorrerla a irade a Irun subeen LEstados Unid. y upor radio, al air-. de Zd,,eldo .Reputilesdo Jumal que, grado que la prensa. amencarta le e, n ente eso, hs le 11 d. X.,tra en. .1 Paralelo OO. E' i ~ letualment, enim, Creitale. meidemanclote, u Teatro ueaalloete d. MI Europ. dbemba de de Estados UnJd. 1,1 Gpagan un titular R dos CM. 1. lltie. tab .y el suma ms Importan .y. e' pde,.n receprotedad~dia conteincla d, Mmeil. Son , 119m acift 11 r, = y Que W Irpoticlut. Sign'fl que d iendo 15. 1 der~sin e_ e e ¡en. 1,sL Gptitm p9ble. IMP lmem y una Informacin Stasae alrenteis rffl a P.Iq eeJ llada o 1, prienera plara). deripublicidad. Ambees estn ha. _cd a q: a sobri, 1, descert1,1111cian politi. teras, ento el poder para imnedir !a cientolis en Alnas.nlel Y D. d's edaspuik de de d. -jug. que lanarite ey blia.d. al ierno, tieroj"Il Alentaffi. y d beido esta, Us &grealn militar him. N-I-.Iita d, Chitung K.ip. a. Mantener la vida ecentmicade y e ed. y 11 dlpl-: -ba ning pertdlt. pude o,t I.ada 1 repite eque el ¡n.Dio eleMaeha3l. h.k rezultabe, 4 11111da s"1.! y. demos curfiar en l. No podemos ru-d. .t, la cabaistitucili de d te, por que el PMS1,1II d M.tn Carb elle! a .1. .d., Cuando ed. Ruadirigi .1 U. eclaracionesde z&n" =o ."d. d nUesa n rola deffipeldel Presin e dliltrabl. Q. ostros en d. le fflj. s; pli, d. RECUERDOS DE LA GUERRA .Stados T3nid-. eitieno, p. podu. 1. soaeneM 1. U. S.vitl dbarin t = wb'r's sente calado de cm -ti. -se, laradnente dealguadas .-Pd':fi una linea ~ cin Pua Que lee Estados TIn ob bmmw de enconuereda a iltatrer Es para IL plitud de ¡u duatrias que mucho del tiempo 0 de las pInres P.e ILLY DE BLANCK "' -1. habla 1. gl y con. -adffi16b de ldos .1.deda Ipacln erbilane, de de Stali. Segn M-heli, el antiC d' incidentes que pudo-.ay p. de] Partid.,, h., xxx t.d%, en l dr e 1. un¡ -d.llr .1. gueEl hecho d. mis td eciendiciones siempre y Cuando lea tJUar 11 alguien pudiera t,,b,,. primer ministro y di), al M.bi. y -WI de laet. Soviicaque .1 I.tent. da unarata1. l¡dena ces~,, tener POR nt~ .1 en.tarton 1. e 1913, con hierrm la, PS,-" f,-t1. 1.1. d. ]. -estuvi~ diapuestos a pulo-; Ya lo haga porque para la China Roja de Aunque tal Ltalacibllg--1 a tan tan ay ¡ti,¡. fuentes de materias pr que ~ h.bi. quei Citurrersa d, devocin y 1 briam, y estida las U %U -a Ctu-r; .u-tan peligroso Subreentar .un £'. ¡.-11 I. a. p.c .Cheque .. Niconri. d~ V.ld,.1 en v que Conducen a desesperecin, d CSus. pbUC. Lo e y n en d. plllgt.b5. la tens 4.-I1. ra cet tambin usera e e1. d. V.1t. h &id, 1. en Lhdquedad. escros C.~ P. 6_ inevitable eeke peds, y en el mundo t_. 1. ruaos que en 1. Que Jez Estados Unidea; Pe. cas, iLfhnuevo q tttuN en Y. 1. guerra Jvn. .-.t,. y -una vez que les ingleses se 11 d. .hasta endel m aplicable a cualquier pas. 1. det.: y que u -t 2 L 1 t.bl.da. de .111. e hay pe, o "" t-, 1. Id. d. es, P'-I-n.que .de u. e p~ pedilair te, ll, ec tinadujeet en un mayo, t,. Y. P.,a, me pendi. da R_ l rena red. y d. .1.g.n. de razos~t. on.u. guee risoseCueseventiet,tenle. 1. ellos, tu Inglema y pililld de Cooracn d, e= d cuctinos tod. E-pa, dej1ad. de r7 n ) '-' ti.¡Lutied.d Y a la delegacin sovitica las Con. 1. virtualetente, ntarte desde ir, sol. t,.p. r1t bcobllcas en Al. qm fue ~ dada m StLlkn dw E. pite, Jugar, aunque eEl General lo recemco, mi. fercticias futuras; pero~. y hasta l. ni gun. opi.o su p¡". rece d, -19. y M ap.Y. Tal posicin paede, er carep~ ¡a. Debem Wtn _. Si te la guentra. Burasiste no porque -d. 1. que C.Pete e gueque p -W. eeM de 1 I f tslag. ..1.gn. a .a Tres I=auMm afilma eni otra parte d, su dileur IV P.M. -los -lo que ~Ceeda a podelaSQL c Ped -dr cuar Is ~ &cien de d" Pelo --iba, bair & cuecercmie, ~ pes. pedir-o. debdo ebosttu.se, arrerasdedide 1~ ,~ f.p~ c" y :as son l cua_ permitan tu britlco: El w dad e .1 lbkt. que producci., d, depende es= ct ulcift de Eur.P. es h. deE IM qued definitiva tle. oAel. y a. Etide.pe. .11 les est dleMante -1)ev' lac llesguna. de ..rFl. y cuand. P., 1. tanto .1 unin bienestar de Europa. Es ola mi. d. 11 q Mis' Mente Laqu *fi~u, aa~ ~ que obli j-1c_ p7n de lista o. p~.ltes 1. p.,tidas .h. la d, la PrulongRU PmUacin. le par. su bjetc, Asegur. l eEt. una lal de combatir hasia el fin y de III,.p. o ,e a1. 1. terdn sobre I viejo ede desintegracin tn 1934 -o pievocab.n d.I.Se le la a te la obligarn tacitah, l~. 1. = pudo pe.I-d. en a ¡o s "' 'd ' Spe,6 N. 1. u t.~ ilit.r, se encilrtid, tentprin IP.Ic; ~ba, de hacerle, hasta t-b. e1 ---chi. di, racontador; tesidante en de id#n en frontera 1. t-"~ -m en M. zafer. d. .p.m.bilid .e en Al~ema~ y o politida o. .del bienestar d. L que -e1 debe d. m 1. a e1. ¡fi. dblil! searltica D sal, Cara ~pblitn ened produ ea una randeln M 5,-Debem~ decirles, ectonece. -gudws NoseVos no debernos .de¡ bienestar de¡ mundo. Tembien esperar a que m realicS.rt ~Serdos 9 aPe&rPMn! le en .la que Cuando es, unin se % .1 Cneral en u Inforprevoe leirredios pm ikartrigna paseaban dgn;la'U d Irciberweemente eta tanto que los ricadejar e1. e. untcen 1.eda ._.t,. Un. brit. ade I. Viscea vid. u lil de -"" 0 s le conducta ges d. un dflicu, han autrencrita Eforma e Y' para en trminos 1. d1t que dla 22 (da cerrltibld". de e de le -Bevin-UlEl -.1 Mundo til ad, del expresesuje, mes de cra~. No -Nuevos problem. ~gen eller. E, la _h, de¡ 5 de diciembre l c "" del p El d. porque e. todas p" ^ p p,l. Im Cab. o o sof e acabiria. 1. O blenda, ses n., dll.C,, ~n, Rusu, 1,bse Y s p, -]u fuert., no1. enente. Cu.lq.1C, .ecin que sea pode 1940, altemb., la nieve y la Jams se le ucapaba wi qus)&, ""1 d~ 1. que lomporban 1. p~. ible W. debe enterara, bersoblfil d. CtrDI' d. a so cllJara Cuando habla^, tu sueD, las trbajec o.sierpo l¡ 15, dur h" .1 % uo de esId, otee mes enteribea; y lo apoybs. si. Cm¡ ~ el que peseta una d.h.W Igc e. ¡naba oliendo 'U que no fu el poder. de Ms Rdelante. .1 General econece culta fue a de ¡u ciudades dispo1. de ,.g. En .9n.d. lugar 1 1 d_ e un. 7,.d" T d.11 Deberres en,!el eri'do Dw" e' p u problertna no hay pe, en el mundo y te In~ Ale ras -la debiludd d, CVque en un ,stad, d, y elperj, r¡, t., de i, en su jrdincill e-ti. ¡no leuPrereis, 1. ed, dictadu~, d. un h.d. y p. ,u, se se ti, relativamente bien. de el no hay rrpoc. ni e ee enteld1 eel p.tio, -1 d. 1. --tiege Sin egeneral, estamos dspelugar J. seguida filberral mundial. ~eno dwpuZ de Vemall~. Por profundo escondrijo, defendido A rtid la necesidad de una tiC-tind. deterboro econ mico que. tes naldara 1' 'Y," R": por n p~ alela ooI.del] especie d perrera nueva operacin, flaque esa vez y eela p=121, de AmrbRIjn. 1 vertdo condUcir, Inexorablementr, M. .l. d. reparaelones por par7. benip.trtusa, les dice: Lbres de desintegracin, Que es evi' buena. de cae, la as, a de estallar tando, o Connar oertnid. i, ~ u 1 ~strucojn .1. dechacad mente_ la de, Alercada Fltd. Unid. epueden ~ dencian, y la pnorimindo corresmeno su voluntad, Se le vi en llanto. t, ,Ibre Ty e, fecha no al reapNuestir. intara e. muy e,. lgn proyectil Ceisi no poder All pcir Quia, 1. eboj~Y Pbt-CLt., Parsec-Par .1 .,a d, .,ltc.ter, ltinte, hub. "".' % 171 p.Ibnicrien d, la OcVi e.1 ~Satir T. Iiitarik preper.di lnu .nootI.t1d. ade u. tratad. e-dIp-tit,, dorada d, Tito par, Incluyendo Breta'i'tn'., 1. diercieroduetiva-Into, crdEltas que _Cione la creacin d, p_. od ,d& 1 ALeA 1111 tarepretudnte dede h.bil.a la ¡des d, no Po jla, Al,--¡. 56,y d'' palat-AuItal~ta, dbil e ndef us este, miableeistido una a, P, da. J., 3. o 11,vade. ~Cedidos .e 1. L-t.d. Unidra. o. T. Ih -P.' J I sob111.ecrderital. Y, 1. que e den' ..Coloque-nill la P-J. Porte, 4uCd,o d,, b-d-., s l brez 11 be la Mi tesis, en peces palabru uented. W.p,¡¡~ nos psreelbs n , el lioW. Condujo en su cura. a Condenada a 1, DI. y 1 ye U Africa, y suministrando d, todos 1. pibes de Eur.p. m. enla ptasci. tal, Imate 1, d -1 futura, Y e, obr. el d, tiede y po.-1 resad t,. leg~ 1. ~ nda. 1.en-'U. d. .dUC.n. desa~fi. 1. dil., P., eje analid -1 hijo, Wpl.n.d.a en fp os la -initico: P en .1 hl-* h. Rus a y lee Eitados UrilL ae-P] Par dy, y .it.16 .1. 01 o posibles dit,. seueedrla, ,,I, db,. P-¡.u 1. ttad. hies, que tambin MOrdOMm haber tguo Rech un d. N. hbnis el]. los Intentos das, codebinad. -1. e d. leseria .4 que aun 1. re~ de' sovitico haete, dentro ~Sadest-1 di. 19 da¡ prep. e, l.en nrIdartJa JuPss en espera W desenlace de la ateero CJ.nC. Un. coche alguien 1. de avance eobre 11,1~ nrruca, Y la desesperana,, e ha dici. W -MI .01. f_~ U .-.' sobre que Alenta. diliquitades, n ChibiendullStablin f~, tratos Ruida ,-, 1 qI. dda b.,.-P' ni, 1 y 4= eha~des. En nesatcU-P.A., npbracida per.d. no li-Junf. d. 1. em. seguido b-b.J. Pob, 1. Nosotros t. c~ El d, W. dh m sjILiarres Aubro una base p-in--Q. Conreelve tipueda M.-$ de enoel e, Un. bomba destruy la casa A la fi~ estaban d. pie, .u uarllebe. y ble, ¡Mentarri In se, e --o podr ser d, tn astos ffille.dides, Con .1. qas cuanto Ms ns 1 phun. de y y tr_ de cumprenheter J& pre cualqujcr ra el triunfo de I, revolucl~. Mi*s. Porter el un h Pital, des7,legado el mes de noviembre coai, s a cI.,l, de j~IT ._Rl. y un .d. Dua hacia .ir. d. PeT. M. 31. pus d. beba, d, cinco h, men7,5 Mis. Porte, sentires re rehuase -1 J.t. .1 Cadver de .casild. lg dcutamante, dbil. N, .W. d L, ~peceln d, en%,, trminos ~" Cu pa" ay haci. la, posibilidam, d, W. a las s y, al de sa n. b, unas elecciones ILben p, e 81. enabara. eudried:. ida,, H-915. y 1ca onop, y Alia. P,,o d.bembe olasien do I., nos los o 1. .bue l, que Concretamente quercorm LA A M ENAZA M UNDIA L =re" al y' 'd'L'Iw''D-TI. -C.brs. el d. que o eo Ay. de que e-. .d. re o ----: rodeaban, y Insia, Y u endetrab. ayan ~~d. ffid~nildando un, mIdlcln suCue 1. d, II qu eso. har que su realsasenc P., WILLIAM C. BULLITT t e cras quien padre optlmit,. adeleblit,. arncul e, al PrIclo, la explilni de su 11 d, hildes y S:ne. des~es de tuplabess, p~ der lned. _ent. aintoj,4~ d, 1. FE, tY. debilidad 1. Le~df. buen 4,tita y 1-dbJd. fli., ]os .,urs I.a eu" ^ po,,el u.[ Podrn obtener un en-Pndid que econobl. 1. d, Cuando liaseb. A pe -t,-. y tlelledid. u y de u .1 P.dl. heblar. 8, 1. itreclu. C.by ,L. y porque o estarlei, en r~mos, que llg un Id de .l-t. SI g~-in. por 1. I,^ c-plesin de -tos h.bC-,rtableJd tan ]aa de 1711, 1769-84. 1809. 18281 11,as mdicos 1, dlRgn tcaron 1 cia en la boa, muy seca, -P. osp bre 1. lee. satlites 1~ nieaparlisis a Mr3,lPedun~. C de ecuantebruili. y de ~ u. Rido1, P-1c~ .mantadoletad. y da psek que _esh"~t arfienti, 1.U.111,11t.M!.fijan~str. t"_ ]a ayud. p., o t. del 111". h,,, 1856 y 1. da 1877 .1878. L. rLta ed.b. una en 1.bi. ,m U.t.d. que En e I.W, W prpaados para re izade -parte a grandes nclga.dt ~ dobl. tS, 1. u.Atl". U.1 t" ~ b'd 1" du l" anterior 1, atu ,d ti 1 nLuta, d. d..ec ,_ ac.se voli,7d.'"I.nl t. a1 28. Baba clu. Mosii W.shington ennadestr. g~tos d. 1. Enerp. Y xtemlft'de la frentana mientL t,. V e.¡. h. Id. a TlIRb de e~trburuo, creenmuce, para l& rede Lea lelas E-tef 110. T Ltnirla tendr e. dIfedd, sesin de Comtanttn.,Ipml.P"Y d,. 1% el Mar N.U., d. mi. ,a 6,900 -11 dlj. .1. h~ tina parta u otra. o ambu, tr, neran 1 1. btI.: W.,t tt h. ni. pcde, d der 1,11,ger del illdo, talmente ibreportint. porque as. n e_. de e. baque caso, si VIU Creeltoes dy_.W que babiaut. u puerto de te.h,. 1 ¡ret -Ilz.i. N. tamn de vaLar lee lintultea d, paz e ade tu trmInez, cian yo. debe1.1 a cuedbbien las nerneas larabarlas por im Mar NIgr. .1 .¡.d.,, Y. e., ea h¡,¡. nnl.naSbviti,IIIMIMd. unir. 1. esBfm., e] M., M 11" pa,d, el¡. pedres. Detrnp,, lasP., 1. e -de IMP, banda e" ~ a y los D d.nIl. Bajo el M_ m~ -1 afic po, trmino medio U 6 d. kribila qua ffian. dd-L, .la Ull. rlt, o -.Ir oprogresin presi. cen] erTenw tete ;!1,n.d1 pencede ;. .1 ,n. miedo _ita dicho bjetlv, estab, n quella, p ri, A~ 1 hacia la netrafidad Y Pero el ]mr~ a sovitico enfundrdole, m, Iradiendo se, lo fcilebonte P., dio d. lea que In el 1,cJero ilite nos rte de dicha mar. t .d, ted, Julgb qC.21.n. dipMinti equICI1 LatWhach. 1. deabanflen-, d. e 12.1 par. e .ru, 1 deber U espule Eo 1 d, .U-. y tambin haed. -J.1. sido omiCISLb. aridi p_. '1 I Al' y l. AMe p~ M.Ieba, h, h., China Roja ni hi"" qu lis,s d, Ifend. 1. i.d.d d:l y u .111 be U cirlet. ,L. IrN e nudbr. intervencilS en Veitwal7,dlmimWlo britiJeq no :%rador CowntZ.'1e-t-d. .1. la Tambin estuiran -P~ """ -ad. . U.ln tw. .h. =_ durarits I.~ dfl sojerdiendo tnal, de -11 tiLur.p. y ene d.d. eusetados ~ la uceexpcel ude micatros trm=do real~tenmente Kos~ r9, lules, Cuando se le el lJosa dCld. 1 te de Turqua. que por la ele[ "o. de S~La solia, Dado el rgi. e I~ d Lnfluen 1. ha._In e" It.r. oconilirLt. el V. pSierba del mar BltIco. ¡tu.tarbe d, perder el conedajemN Mi u. 1. objetivo m justfiga peI L. frmud. e. .1. P-te, a s.1 llev 1. brazos bn tal nenLe 1111015 u '.-V--la otra. americano en el apoyo de nuestra rusos contra TUrqWa. YIL que 103 ~ -~ .J.,. ~ ---fraclasado. tamente las instrucciones recibidaA: la de.que
PAGE 7

LSASSUDE LA MAS. ISA-SEULIS,3 AV IL CRONICA HABANERA B0DAS DE£ P E RL A TTO9CSEY SPIANAlassAs socidadhabnea calmarn,5con motio ms JASti5Ro qu5e nunaS, los¡ prdiadeantigo Villa Mina>. EV Mucho s5s ymu od~serns ],m incetivoEsdiesOs ade d O5eEEV. Ya, s 1 ue As reiaeos ostsAO EsosnAtAe selElo alasie y mei Cas delaE Os Lnsufragiosdl.lm dlSEis 5 55aS5n5 Susuunsi m. HomOeje &Reor50 P([NO DE LA SUERTE Vodos los Dos%1#gbos a las!1! dc la HOCloc, sc ce-lebrara u#t kcuo.coplclaitittccls fctre la -oucarrc#ca, rcpriUodosc $20000 e,# MAANA JUEVES "EL JOCKEY CLUB" PRESENTA UN MAGNIPICO SNOW CON LAS BROADWAY BRAUTIES Artistas Euclusivs. ROSITA SEGOVIA Bailarina Espola. TRIO. HERNANDOeS, Bilarsin§ AsruticsE Ma. DE LOS ANGELES SANTAI1 La Csuiunea Rusmnis. Jockeny CEub Dissss .50 RnseftaiennsFI-7111 -F-#$ MA SesVnsdsestuatvds soc iEslegpiS dssFDenE~dS sslsr 5555, AS de Es. EEs. si AeoO disds SsA EeCEsss5 EsO, 5ss AS s sssVsss ss CanosS, inode losCasVio iES Pi lo POR DE FONDO el periodista pre :)svaldo Valds di Tiericano. Por Ii icho saln, la FxpQ&j1

PAGE 8

PACINA OCHG DIARIO DE LA.MAiNA-MIERCOLES, 30 DE ABRIL DE. 1947 t.AS DE CASTRO SISTERS ROIASEGOVIA Escenario y Pantalla~ ENCANTO:'LA DUQUESA SE ENAMORA MAS qa fnesblllaIi dproaladaro sse a illd iDa desCdon -aila a te llano es ai da mda dabque a e el d s eal ta r-~e dezahaia un bda a a masi iade iCacuo ua deatid. OI ad a dlaa omitil6 a d l d ora amoa pr s n de ,muc a edaxiblia. la 1lr d e al gunaaaaF*gaOCa boo "ce a a lmodaLdoan quea la ma rga ,aPo~ aaas orinesepiaatualdaad tiaoas ia. aa a Loesncale a a aldesenaedaian a s a tgrafdaa a aaelcX aa.Peo, m saarded DU:)s DOid~e a DagTODOCEa CI N UETEDAD DE MAIONOBAIC UDAO Ma mpl4asCT vAidaedifAciosA. dd i y d N adaay Mmndaea illaia, decoad oZ a Us'u£Yruk aa~a nuDalgpoucoe V Sr. Edarad dlaal, ipraesidnteda la FOX FILOM al Sr. EdnriqeIaa zPoraid, Geranta, y tambinaarecneeseact lSr. dii'aa P. kaaa, Oaareidtede a da aOdCENTUERY FOX ~E aCORPORATIOdi a l dr. Mroiea diaia, paasiddanteda la Idid CCNTCY ro INTEENATaONAL COEDOANaOdi. ii~~ nNjP~'4CHEIAHOY LlEA§. 7 i@ (VUTE laaania taralay aaNTA $1l.2gaa DOE

PAGE 9

-MERCOLS, -30 -DEABL DE 1947 ERA Cultural de Catlicas se celebr, en de la tarde de ayer, un interesante acto PA UEMVE Visiel nesperadoAtla hera de
PAGE 10

1 1 .. - ARO exv 111 PGINA DTF1 DIAPJO DE LA MARINA~MIERCOLES, 30 DE ABRL DE 19.47 ---- ----------..---__~ -----1 ,,, 1 C A T 0 L 1 C 1 S M 0 .SOCIEDADES ESPANOLAS. -MUSICA Y MUSICOS Par CANDID P., FRANCISCO R. FERRAN Y RIVERO 1 1 1 0 FMADA SANCHEZ -1 lace.tati. la ~~~ 1 t. p, .p~ro., ha. qurdado aboF ESTIVAL Y TOMBOLA PRO 1. .llI Es1,11. y Div.fln. 1 u. pl1,111 ,-ab," .u, 1,11.11.1 hula71UNICION POPULAR D£ ZINC PRANCESCATTI EN PRO Actos para hov fiteis ofreti' DE LOS PADRF It ,, 1 ta j' y nmeros 5 l .E Termuto -i PAta v.ai,, .U, tar ..una Ve religlosa IGLESIA Wiz 1. acelo, .1. in.a. hidIRI OL= 0. AILI tpicos LA ~ARA DE LAS MSION 8 El 1,.btjo, 1. -~ ~ la p~ al Ptitmetito Pc M. eas. PASIONISTAS DE LA VIBORA PAR. .las BMf.el. .L.erpor.d. ¡am. rcinadoa.A.he, 9LatlUntide viMbat. J A A PEREGRIWACION: A z ms, la Beneficencia CatalOna-.Befi0 ', i .EN Piedad. th,hid, ~bnuestu~ ~ I.47, -U,. in-IIIinto te,Zin., ~exhul. as ~ca, d. 1. Wd" ina cnoL.Las cZre".d. po, 1. -m,,Ih 4,1 CAQUIALES """" --11 -de Seciad-ds, zaptasta~seitariun li, la Panera ,,; la , ._mco, h. MAGURY ' .unP"' =, = ,.P'_'b,' lci d,] ,Rignietto. de VerdI, IbM. .l=.16.ldIWIl. .71.1: tonsi. a .inallditti. ,Uxi A.n. Ar= Mi,"ep,',I',,'d"'djedaete al Iru obte.uu, po, .~ luna, 14 Por 11 noche, m tu'Trtata,, desde i .htte -de d 1 acto de Unin Allandesa.Notas de tit Sahuando Quenle~ tralturnado '% ,, .'d el---Urindulata j,i, . atfibirestitila 7 muntece, da 1. Beri -a'. 1 -l ' l. ly~71 de k o" vi.¡ res .L' fit. d. 1. p lyd' Wrec= que he~ tfaba y odo Le, d. .t. pa,, Po. dllll,,,,1--lill'. .J11-1.2 Ba'b., Oh d, Mh" ~ P-m y 1 1fulci, molu, CataLatato del ch*, Lusoz a~ jor1 dete ,. )a. 1. d1,5,~L. de C;V.g., 1 ,ril.d., l. d. .1 rititalestaletat donenti. ,cP~ n. % -P a '-.11,inula. fi.il---,i-,-z---,-.'1 ', -ft,% R= r LPNr,. C.II J. ,sbe. ~dobla .] Otroun.d. 1. b.jelen -queda '"" n P> -1 -1 Intritut ]B. iali. .,l..: en I. l""t a 6 d, Vibo f., A. $.o ,i L. id. .delU de ,. moral ro .1vid.t. entientad d exnien, ,Je .tu d! it.,el G.co. nzw ', lt bl.b -d -"""~ Tanks" ra.,t -.firanboxl y .in .q t R.ento, .bL.v. ,U ,al, Lte, n. W1111111 dte-es ".hwlemrm.id~.U u 1. ,unan,,MwJ ,jl ,L ,,inada ,ommn 1.1 f~ anue ,, i Ir% d# :. 11 x L. P.Part .V1,9,n u da, 1 1 ?JIllo 1,1 1, ~~ ,a, tt, al."..e. ne .a ~ ap lt yu, llalil.e.III. ,en .P]. ,.¡t,. d. .11. Toc .7 "J. fstiti, ,;i. .n ,l mIntipofil~ ei L. Cie.a e1 "-pl t-" ~ unY. &J p ino ,111 11 nullu,111 1, La .~tito uticoll ja 'lb llaciuDE DI£?< 11,111 de ul, L. .l,. ,.e il~ .'P -Inu .d 2J.",!jl -. ,,,,,e ~~ ~lo .' .'b".'ai"'1Wa ~ -'e 1 1 -0 in, al 'Li wi ,ante shl, ru L. mi ii JCn£N~ .) .rd'.>L.dm 1. = M.In Li ~ IL, ,. ln, m"¡.". da] Ctili dd,, 11 111,11,11 .11. 4. .o,, IM dicinfli, ~ 1. LeZ.P-p 1 Ca ~~a Molet~no; R.~ DiA ,.1 .~c, Iuniol .nultuUnil d, Ser fian, 0 ]%,Ir .11 ,nolo 1. Cin.e.t. d, L. n.th, ,,, .P.I.La da POda I.d. 1. 1. dJtg1,1 -dertor da U.~ ~ las f El ,:.,l,,., ,,le .' .,tm, .dinthn, ,l CU. 1: po, ,1 l. ,,.i.,,.,,,'., "-''- ,U, ,(Ildl.,',IP"' V,',', .1 ~ II deli, gn, el E, d. ~M. .1 ,k Ibli L,,, uri ,ecaluirlo for(YJGIin sufi0l di, B,,¡¡, MUY CrrL, y -Tr~dero .¡ ~al.11 f~l, .1.111. d, 1. H.lo= y ., 1 .l.d., y i, = tc-Ina jo las. mnco; b. Ma ~~11,11 d.d. .e, .t, 1, lo, 1 -e~fi. .l ata. ,ciutrt .i",Da nutdu por Llos, TatrDan, W-bata Y lato lWinuao, ~Urnd, -prinuet6.1. Csta, Gilleu, T. ti 1m ,.ir, ~P 1 le-tillo ,, IlllaLu, .111~ .e _> .(¡¡¡.d. WI -F-VI,, a? tura U 1. ,bori, Mlo 111 11 111,11,1111,11,1 P-1,11111. U - 111111 e ~PILUIt .1 ti~lito d, Clu eltal utaurite Renutut! ,Par'-dirige Un ¡Ltutanal. -, -,h, L""" "' I, raffiae, l--, Peor. d. Mini de q ti.,. b.litant. r~ati. utp.,lan, .u .1 G-no.dleip.ILid. ,C.,lm%. IzI.J. C.-]¡. LA., w. .,-"".,l,1 1 ,1.Y ui ; ,A.,,,,.,i."A,, d. ,U', let-~tolle cala dn, .21, lu,ola de Ria.lat., Lbulse Bcert 1. 1,11. M: JIMI. u dilad, .,qui o Isernndex. quJan = .,unt. .haran. m e > ) ,1 pl-.1Iw. 1. .u. Gluci. i,.in', ,,,,, .e ~ J. 1. U-lune. un. tu~~ .,CunIfic~, kkl.g. 1, = 1. U,, c"" el n canto .Unad., d ,i -"" ¡l. ,i,',. h'ha Nfisitmos detuc, -ennebtar.la. P., 1. 0. M ~ Plullusocs Y 4 Jilte y, LUB CANDAJU Ds. la j--. TI 11, -y se ,' ,"'.''g,,.,'. ,~ .ubLlu, Rti y Andr., de, Reltu,Gigue, y Dltiy,,mb,.,,.L Ul, ,,-" Centro AtultrittM. 1 .,,,',j ,'bbi="'f"' M 9" ,-d. A b, 16 si ,c. fl ¡Lo, ~ .ill d '" ,, -,", i, !,.l trehitoda 1, de SLra, kLe_ c tefil.',i J Malt.,fiaC" Or ftd, P l'j de.,UD~hurida, .a=~ J~ di~ n de CIDU.gos, en ,j a, ', lr. .l:,,. . ,bra. ,,,, ,iii ,l ,1 -d,,,,,, ,e""-, ", -,U.,dr, .15 ,ola ~tuda,, p~ .l lin~ullani.a .1. d., teprede 1, ,,,,, uraesr, que lo ~ RIJOS DEL AYUNTAMIENTO DEICIjac1%.1 11 -aley Inha, ~ Lan, e e 1,11,11,1 . pur, d., ]",a .a -as 1.1 .11 itiii .-L -el.P l. d. j1j;, P, e ti.jren mimu. ,U Alsa~M. 11 ~ d -W nunflIp-IMades. ~~ej~a 1 ', .,%,*,,.,,,Z T-'-' U .'.l,, Turrina Cuatc, -lutontu, .,e.lrl,,i 1 : 11 ,11.111.il," -,1 _, ru ,U A-,,,. d,, untellr, 1. ,ml, .e,,,,. ,.u ,:,, 1 ".P', ,e -k d,, I-A EJITRAD : J.el. .J.i.n ,.,dev R" ~ u, d -.cIL,,n, = Ii, "" ,:,, ,l PUea. (Inullau, ha,,',,,.I,,.ad .1 ,A,,c$.,J,, .u,, da. alttices. ~hutris, z eleccim; J. ocho oxa econhlla y J.e Paut , l. YUlu, ,',e., Go.alla, Polton T l h-n,, d, qui, Jorirstrel da e.],.z ,1 el.,¡. da ,, c,,,june ,,ella unadj, P m. ~ el Catro Graneata iudes, caenfl.posus de 1,l _oni d,,1 vcep~beartV. ,_ ancle hhmela1 Sular~en '¡ Pid,,, U c da""" E-1,',,Ir enito ,roe d-JWI-d-, astridoft te1,1, .d. ,1 es~~ Cit. e¡ ~11-11. sefi., Padr. M.l K.ban. O.=.G.,ri .,., genelsi ten. 1. .h,. ,senu U, ,,a ,,,,, ,u ,, ,hnr,,_ ,, ~Jetas -¡o ra ,a elal ~ ,Zlm-"""' tld Ambios lete~ Inude d, ~e Lartart~, E, .U.Jort., J; mr., J.r 1,".".i .1 1 11. .dl.I.d-, --,l que ~ ~cirt. Antino, ,. t, ,1 ~11, llePul. I.AurAn. C.,pechs, C~Del 1 habr 111 luert-Mi, funciluelil que e,a" 'aun'tituffilunt nos intel lotiflulna, 111 "ha 11,11~ Inallo~NA, ,EL ,,.N. O ., 1 M .Ll.eliI ,, ,,,_ ~ xn, ,i ti~A ,W., Colonia La, Tus Flo, Pretacrfl Ms VIVaZ Y ,dr.rW,., d.Ir.IR,.JpZdbi-d,,dePul y .TalCOARAJurte. d, rinect.1. 9 z -.,.,l.,,n.j. ,.,:;!.d. y 1-111 ~.,billas. ,~ d l. Lb< ~ d,, 't MI., ,fehn autriteleue. Pte a hu, lestitubl~c, P,¡, .ti,$ na R ,a 'U 11. Ella ler,1~1 tendr p .tral. Ptenta Alegre, 1 . y T S-1 . ...ah.a., que a. elatlide ac~ndo t. 1. tr.d .C -1,ron, Ory -di. P ~Teleel C,.¡, Atulnn'c, tlr ,'1 '.' h,= rb y -,"lev ,!la Val: tridos &c- .e., eco muy raru exit trocto., dL%".I,,,Ir,,,,. ~mi 1,2 f. vien cW 51 ;%'i Uari l, Litasch. Ch.b.a Lla, Mo, o, S.n j P que recibi t pen~ r .e e ,, resOs 0 ir, 1,teciones ltutondtetea, tuna :aurl.y ola rrIbul .Lirl, "" el lo' m e J~ O"' a~listrea 1. Ble~ficaki C. ., ,, pC=6_,, e= .Udal_ 0~ se super en trado momento, bIn IfidJE .al .CILIGA SANTABALLEBA: y una citnostrarln de 1, fe y el amor . haba d. ~ -ERNESTO bERUMEN, N EL CON, eat.1 .has ocho y ensidos P.Juil-1 e, lata m, .J.Ibil.,as, klegli. a .holsel J-ltel 1 --Spiapect.1 trabajo se ''J''.'t*. .1 El D.M.o, d, M.t. de 1 pristicatacietti una e] %'errocha. Habr cernida, 1 bbiTotal 24 mulsiort pp MI. 1 prtn. del ~1,lto ni dard. .1 pbll. 1. bell .d, su re, lura, .diferent larras de] 1 SERVATORIO INTERNACIONAL Ce In tZ .C'"'ll y l: -"lhl eal laAgni ucubento. que hicieron ,st, Lee Gallego Cill, el secreutirt', sapc in ke, Pe. calibres en A111,lau: lle, clils de todas G-ex, epetbJenica, '-,t a. 1. VI, tsa, ,,U, pa, 1. U.M. -a' E.c., y Ft d .a M., Jetc cinCa~lidas. gi, .cu~ -vj,.d. ircon titos t ¡.u tu, conf labor j terdenI. C aalarJo ineril"j con Lite. timinnado, ,.a y arta, e d,. E.IiIII, o1,1, diltinguid. pJ.divers hal .lar, y ." .%, ha. reclartieL. -P ce, 1~11 de sus -d, l,, l tomad¡., .a, ti ~¡Dent', Confirm ,lb CENTRO GALLEGO DI AId P, ,Up ._ ii l yn destuara y r,c---c al elc1h. i1,dic". = las1g.,1q., .l, Rod.1t. ~ii msa 11.1,7 pl,JMZ, l-,.dj. .Me-U 1. P.braj,._ Ua los licambres .qU Oble M. b, Anutu. tez ",,B."-.' t. P1. cupitnea, , ....c.l'a en BANAJurba de la d acitarid. ~DI, l~erolendo, d nutil RR. PP. Ubi 1.1 ', .u d, lo -; 1.b.,. ,_ J. ', llw un -.y,si Ltentaut~nitibles .1. selart. ,.-.-.l)., epe~1.Un e] Y. . d 11 -P --"",, PE. ,,.,','. ja, ~~d. e. aut, nodica ,.-" T Uu, 1, re 'd he,1,1 .l .I.,I.,IllU., .Z E 1:11. "y h tiel Inut-111 pal. .II~l, ,,,, 1 P,. a .L. ,.tee ucr xeeo M ., nu tro inibl~. En ,,, ,lima se., .,,, ~Ino e justituiv, , 'ti' -'" Iniernac" e tl',.Z,.[",,wh dy, n= t1 edito~ "'l'¡' del IIIIIIII. 2 0 P. M., F e -- ir[ ~11.11. n bin,, ~~ -_gt ada 1 ~ 6 )k comedo. a17 ~o, es, "l. -de-' --', 'TM "' "" da a, '?' F-111.1. l,, i t-~"al ,'',"d'I'.",--.'L.Ili"-1"~1.u In~u, ,11.11l., .Intirfili, ,l .lir1,, bIr tl.b.Jad.,., .l., ,b, Int, el Duinte. .111. .,l, 1, .d, t, 'llo. Lqui~je !':,., elrertnecIta. A tlitiaj. Pet-11 -111uni, dtmtic. 11,luctuil hnn!, u, .o,., dc, M.h.11,al, ni.tunneu. d, Ck ril ~ vltarta d. o_ ca R' ed os, 1. g~ ce.ot,." .--e E,, in,::: L ~ 11 '¡' S-' J01VELLANOS. J untu iAl',,,,W e tur, _,,lI e re .e_ .,r.rr,.ee, e. -" ,P.ndol igual nertin~ ,,,,,,, ,-de ,,, ,lte ~tuna KI.ndes entetun.l 1 .y ,,anu, TIld. ,ti',,,v11.d,,., ,,L ~ I.,uu, ] Chc litu, .MIE 4 MU e, .re.In,. U a de 1947. 9 da _-Se,9ahel M.,d,,t. Gruce, de .o,¡¡ El alanUu d 0,s[ J Veidel y ,A 10d.H. de leu, -Jercim~, ,ux.,= bao, .28 d.ittdI hn Pul GauZ, oJ .e Colo M... & an -,Wac"6" como enteno, de EN LA REPUBLICA I. VONlYREtAb>(A. A= WSRLI'-_ Llibui nuji, "" l OUNE10S U' CUEtIRA EN MP11 en ni jo~~uel d') -C'Yo _ 1, turi&na; diu, Venetct, Zatutkta, U¡, 1. ,blad, lol :In 1. j~ 1. w.inanits. 1,,e pItit" 1 1 Irit ,o Siletca 08ANTORAL S 1 %. ''U.cr cill, d-.--D l, 11 h V AJ. _id DIARIO DE LA MARINA FRANCIA .Ita"!:c'"""'i." la', .U.,d,. """es "o -. ,.,.d. M,,, ta,,renat cubl, ' ~ V -~ y Je y Anatud~"tan i Se virgen Haubturbil, PARL., .Linfl INC, -,,,,,,,, ,U . L, M.Lt, elintrIbuyel.t, I, J. ~ actifida al pi-n L, mayuji, oe .,.a.-> -' "' ,bD.ti~ y u. ,ne.: Adjunto a 1, Semana dc P., la. .,U 1, le _de. Actos inmediatos C-1,el .N _" -a ~ '1,e. -Wee'--lcel. e 1 evillt]. del cuej~l, .si teno, lea ..Los e.! de --ficul; di>. Lonscan y Mistrustut, t". . Ic ~mucalturi~ ,.no.,, 1,1 c patil. lutos 500 lo",", -honor de Se etcertec, Caustn. P q l, .le "" W, P'",16" Y a]]M ~ UlUI 1. nictur 0 lee que la ~mapao,, atanuntro. c=P. ,en~, Eudaldl, Rnesgote. Garci, se, itu Junta directiva, 2nTodrfia rite,_ EL CIRCULAR pt, ',trutiero. .Usted des los.1.1 que ,-e. ~. mu, .:Jusur," ~ ,t .p.,aan ].a penuna, ko "' ""' -EL VIERNES: Actos el.,.,.10hse,. ,a t donde dejad. inut latu.al, ,,[.da de[ Clullo Alden., J de ex ,y ¡t trJUn habl i .4" .ba11 que .ent.titchu, a', al le~, .rrU,% T-aJua "¡e ,oler: -tiedur. .-c.Pt,. ~ da Cluil ~ pP.I.d. Cirve .! freutte da la tuquea., 11.1 111 cIIr C.Illat. 11,,da gr. serorel Pablo MJm, Rante, b,,,= LI.,Y£., _je dq.o .la hn IIIII.d. au d.h.tih .,.ti., cun enmi~ de[ 61 .-er.o = 1. pU. a par. aj.j., .inutienertas de ito.: UIZ: p,_ 1. soDid. ant. traJ. 1. senarta en P. .Senunari, d,.Plg"W7r' 1. NIi Cubrene W111,ra Cultpublica e. ,e.".]. y. .hue nuea .dio ,, -,,': .o Sc, tened .1 .d. C.ti. -" """~"' tmos, att~. DIfin H. l,p .""'"" 1"111LUY111 1,11 ente, Sinete Yinal y ad . d, ~~dal, ob 1 p catidien. de 1. bald se. M.,inei .a ,c,. thondlitte .. enje treU -.d d, Empleados d, -T-acquir, d, 1. -,l. dy Icn~, de ~ -~ d ".nClA -A .di. 3, habr -,U bl, 11-Punrad, bIn.ate ,,,,, ,a che L, 1 desa, el Club Alind, .d,, d~ en R ca ,Woar tirel ?sI,, Sabenme. Sra, Ellestrc, S. d, Gmez M-a, Witariol .1 atearductowLea sar~fible terminara 111 11 red. 8 II 111 vuelio reini~no .p,, .1, e. ~ ~PetUl. -.el. dti W .riI %L-Utoldas, donde 11. ,Id.", -1 N-lu encla .d, 1, , P,'_,, .le dIj. ,.a nece, latinoltud. de] tamirente Erich Kleiber quier, c ¡'h c EL DOMINGO1 P-,¡ _" te .tualeoun L 1. SUAna _" "" .t-.l a d, 0,telucI. ,,l,,.I,, Jetd1nos Id,,l,, flor .Arxat.C.II: nu, alf exinueeW 0,1~ ap ZZ61 latetui. de RiI,. por Sta, Terela. da Soe. -,ti id .l, arandi 'a Ucv-, .,Ina en.P.Almes, 1.111 d, -AUMENTA ZAS ADHESIONES A es el h._ hal de I. ', .Co.,t, N.,cg.I,_ 1_ .¡f~ 1~ Si-1 -re Biarda C.iU., b. 1. Vda. Red, igue, N -¡odiar bla.U.L. .debe -1 .al. -dcLa Tropica); Ju: ,.s, vils.Li;g. d, I.,, D.,¡ LA ~Mitac'11' d, la 0,quens. Flbar ncat d' pl~ 0 pre aj eccIn de¡ Uno"~ JMi Antigunos Altentinas SEMANA INTERNACIONAL ~ la llantuni ad de cauth,Ue-Sunedud Sen Fr., -dL,,.L, m t. ,ullente de 1 Unin = < d m L. H.b. ola 1 .tentor It.m, "" tt -1 "~ D-'' Illntleri b.b. dujcta, certrsa Ah~, d thl Pantllito descanso. pa POPULAR DE t a. d Ebl.r ",.",y. j, 1. noMbeta, .la. 8.45 ,. m, nicas Arteliriutas. DE ESTUCIOS JOCISTAS SOCI-DAD eu ,,, jadh,,i, d, L, -d"" it dMIngo 'l. 4, ll oroy. Sr.a Met, Te~ Mirnda de MONTREAL, atal, r intitilir bue de NTIVI, al .,u,.,. l. CN ,, MI ti (NO).No.go, 1. tentitortud, da CONCIERTOS Pica ij1,ditas. como Ritu, =brfil Q.r,;.lt.; Rttal VI.1, -1,eseces; Y. ,t.,,,.Wea e--. d. k l7 y 30 si. m. y .ba -" ,hl ,etbid.a d, diversos pi.a ,, ca .Ell. .f,& .1 pbil. luthere: lo u "o todos 1. recorcla d. n. J.l Mar,. __~ ---I Un h., JoM Put-dil. d, te e C --""_ t ., tertairi.ndo Dr. guelFigula y Millnida, a.se, intel 1.1. J.pQ21. Frgui. a Y m ..raso, U Minol, la saixtencia d, delegabiruth. ..l,.,., J. S.caMi 11 ndie,, y Jet Me, L¡,,,, NIee; i l Ba ,U == d. Cdste aLtmulo~ d, N.,-.¡. del Ii.j;. de J C_,ir. J-Lii 1, tod. taq-esbia. y esendo ,, ,a FT~caco .Flitucera, Y MIVli0,1,2,cl Jrjatitade todos lo, conti..,l. e.¡ _unotctuil P-In. d, 1. Be~fi Bel a J.ernadl. lata d. uffln ~ . ora. .1. Jia p~ Una aircuhn 1., ficatcal en el iestitursel 1 canatil; J~ Bal te¡I AP padre d. lCia, de -U. Dr dlici. .1. o-,. Jurat. .-,-a tat~auni.nuni ,Ln. L, del fitaneste ceraceni, donde .-catientaribe. el nombee de Aututad eritire nZI.na y D'libeti-jusch. jicae Dr=~ u:d% .!Z dhlecty le desueturni muchos xi~ A 1.1 12 d.L di. k,., ejan~ .josal S, S.,san. d, Estudios "' "ld, Jugar .0., Si,., .uM, d, r ,,e,, a. t,., j d Selitienta~ U cuatlech Arteu, laralltu, d, Mental, -Po-. 011.ndo L. Collfte, d, Juri. e. alita ="~ los -11 t*, 1~ ti ir, Iud 1. PaeI.; y velad. d, la Agro -Jan 1 Toral ,,_ en. Ina nalemos d,] colegio de B,_ rmenalin, ente, .],.a ,wi .dada .ro .I.-a-.,.,,d", ".d,v>, Ppl.i.L. l-.-Vgu..a l CI,. Prtoe. de S-MIgual d,] I-tutore~ .1 d,,d""' pIt¡" ra. Latin, GIleg,, ~ que ser Vil.r Baba.flit .115, ', -, loe .faliritad. ni, ara ek,. d -Pde enarl. de 1. fundar l de ,hocaltite, y Th, WIt. ~sen. di tne. n l .el .e IMI. 1-~ 1 I-nI tu Tambin .e..Licia, d, o,, fr4,1M,. ~, .d, e,] ,1 ten MUM. Vega Seja y sfias ecatlka P t1v. d. l. "P.~ eA 1., al 1, -hei ,,u fun Glal. Almard, M.In~ y SI. c ca U raZtentirletien Por lo Z ..,g, .-J. e. es. neste,_ . e. a, e. ., -ac, s, Pa,.niudientor. En cluJus. ~esin se durante 1,tina erneja prea~ticM. lVa. Cluebaer. L-, C.,d-, Finarada lo, prestigios d. 1. Unititel ADJUPtodos ].a -r,.t" ,,,, n. ~ndr .d .os, i'i ,,aP .An C. ., d. 1. .In.d -T,-. Mo.J.L., rehan ~ t, caft.d aeUtsilTistras GP MorteITM1 Etinted. F-a, Ilienteur .h .lc U 1. jo,,,,,, etoj, titien.r. i, h, to, lan %,g. J., .La r 1 MuLtel Rarres, 1. C.H.la Geel. ~In.da t,.b.J.dUr,,,,,.[,S)J.1 .1. delanu, rentenlarlora. 1,1%TUl2tIR, ,.g-, Alcerol C.n_ ,ntbajastur.d. ~ bla, y~. l,:" 1. 1 Ric. CresPol Etariq Esteban y ~" ~ PinNi.e.e SUA~ C~hea. n ,i.n e d. a,. rinten 1 P.r. 1. 1,M,,.d. da J.,W.r. j,,n!,"vicde 1. lina, d, calor. Pitt. JiL COLEGIO DE LA A Rudolf Firkeny. E, J,Actualidad h, EN lZbi-.d l]. Hib~ de thinun J~ Clrdij,. funextn ecett~atadra BUno W,1tr y ho, 1, dre ca a me, Lol~~, t-n, 1,1 se-nor, je, rro INMACULADA Vd. d d.do,' il, JOC blga, _g 7 P.n,.%"Irtr.-,.Ivllvil:zll.iiiZalisa E -,1 .la¡-. d, 1. tarda al, -e' -~ ADI Efirent, KuU, b~jitodose lutimis e .Agocto brJedw .noDON AMADOR FXFM£ CALDO de .Alberti, P ed,~stitudLI& dircti, 1. B.,r.,M. ,entra 1" .Calab-.e.atL. T. .11 "' "i = ,.' UJa A ~des. de .lidg.nimbe' ' E t" h" -"~"~h" a 'u' h-1. nu~eld. Yrirt. Uni R.natr, pi.lot., Aje ud, ,.lb, .e t vende -e i Gud. que" da .te. ,a OJ sep Jem ,h, do. Arinadr Pestuidatil LJUdelino 1. huarn wk5, pJ .115 tne= .Villa, FUM, RIJ .LM' a -1. ¡o d. De-. Afli. Fertend~. ¡.',vfitd. y. -a. .,ha.Uu, ,e ~nia ..,l, ..U B" b' '"" a pi~seldente da 1, ~tfidad ,r "UeJ.: 1 senflell 1. ,.,,dgZ,,De. Joe E.,te.,J. Joctbas finga~ Youtig Cteje' ,,.ti Jes Cki 1,~ El ttalte .~ l Gn~ C,,usa .5 1111.rax; ,le.,, B-Jartfin Oil a--", -l--d). Gr. Cena dgI.sab Por .Dr. es le MARKOVA Y DOLIN rrIlle the anuerap ""': 12~~h, ,11111,, Lsrde ,",.da,, ,.al,,." 0 AlIr!do Llagu~, ti. W.rke ), ,ec ntenclita es.'U ,untubra. ,En y ~ Comer ..rgo, que ha ~Pa,U., .,,,. ,,, T',e," ~ 1. C-tUc.1 .S., p9,tea ve Y R Sra En no conocidosi I.,gob ,en, del Remo ni, ilovl mbre nw laill, e] n.t ble d. en .¡.es interim~ca, d. FSIIIci-. 11.1111e .1. ~ UtIfica R=¡, Alverer, ManJud R,,l de U"'d" qurde M.C1,0v. y D,¡¡, Von ,,, ecti, a,. c.p.edd .n 1,11 drigua., Bcej.l. Cluato, LMUdetbn, Chap¡,. c ,,la ', J.Lles. HVlt.c. (,.l, ,o ,tal. unten ,,¡un ,g.nl de D "P G-1,, y Babieri Rodrguse. VocallesB., Cm.cepej. cre.,a, uIjas -ha D'l" VdA d" Irro Iii, p,,,Jd,.t, lo d, Ballet el) el gurib.n b J. P.1 Rtuticato. y e. ditientor, -r.dro~. M C.rid.d, P-, haber etiontilid. reAweacJi, de Padre. y Allernoca c~nill del racivuentu .1 PlitIoll, acto S, llombria de bien, tior lo di f.aL., p,:, el rotundo luto ju_ ciente lente inte 100 lft ,l. Reatil. Logillosver y G.~Se SkiAqu ,.t _Piela, un ,._ d' ,. k, s, eleci.lYna, permindo Riad W.,a, p~ us da b.ibe, ~gito sinterolu. d, 1. dWil., .ti I",U', e= 11,ik 1. ~~ ~nt 1, prfe,, honda ..d. ftel FlInulidel, Connud. r(1,tfia. ,i llegad, CUMe esta bDe,,i" -C-1191. de Minutari prebertullula, 54,1 eochel~ii ,,,a. J, 81~PI.,uneuSalestri. oficial britnica enexuank d, ,.,_ Aa ~a .Mi.d. e,, d= plu,,,, t-.,iiIIi,,,o .d, ,nos toute INTERESANTE JORNADA DE M M. Metatlel Ramos, Ric-do, Insultu! o. refigica. Si-la. DMaroto. Lcla Ahar~ turiew lue Peablenta, d, 1, J-n chutas. ofreciendo deis mi. ,1 >,ju fin~t.: N.Oha. MILItrinti.h. E'li 9,.,l e, n "' UNION ALI.ANDEsILA Crest:Si Mu, Lpea, ica V,,x, VI-r.,' dicho lutita sa Ja hech. OSI l, ,.I,,tnu, ,c,1" "" ~ ,u P-d. abcdo t"' Pa ~"hllet Pi Minria Echa,,, o]¡! -l, P-S-Uu. ,_ ca r~bio l. Arsi coort. .lt~, ,aEl, e. .Dal1ra M., Sille~ Vd., de luid t, Alinuturte. ni -t. ManNilift. Maga rran Y auta "" 12 e". J.l Manos, tarlecta ni tiudn. Tambin LAblirn 3 ,uu~ "' da,, a, 1. Abrilo lu-ellde Util-t ll.el Altrafi., O-,-¡. Dete.,a, BlLA tIC= D ,U de Mae: ej.j-Pr azl ct "oj'e6", ,d,l, -,,el a , habr d, ,Al ..jarl. SI. Sithiltien. G-ri. DI., tljc. & h.bl. u SI~ 'ti C. 1,11 -.Ni_ juno: .di. Al., nisini.t. y e. t;ar .,a_ ._ Las ,hiet.n -, ,da ,e S4k. ,l?" ut~d. i. I.A.s Ale-, F.~Dra, ~Minte,., --.Ird "l'. 'f"L"'P.11.l' dt 1 -z, Citerte. Torali -" ,¡dad,' 1., aturran _, ~ Ya -31k.; -CIMpini. .= Id,,_ ,, ~r, 11 oar 8, S-arien ,ain Se,,,n. t-¡-tat. -9-.i.d. .he~ enle Elt.bajIl, D.vis, ,l ,in,to. .."L. Gutil~. -"'m11 ft-n ~18 -Carte'l An~ Jui lallasos, de 1. es Se. R.l de CAden.a, 1. ,ro Dl .1, da¡ ha entiga, Arrad, ,e-. "" -" Jer e, l¡-,,A.,ic. PeJundez Lolita. Metrabaditi acotierne e. da TrIntikoal ca. 1. lutb.,= ,d, 1. Admiracin d, Reelib. el bu. .r'. .ha~milini. ah., al ruho, de las Flores de MaYO. que D,. Fernaud, Tramala~ J." ~z, v .t .el¡.u.,-: El -a ~ r. ellelta.lso enio, llecer. -tre. Marin. Sabihumu-J. Rorom, P' F' jinle W .M. Pll.d, .choatiL, , ofeltin, en 1, tal,, ~ -V-1gwd. ].a .% .De 1 d hul, ~ar-,lP.a ri P, d, 1. Sertadad P.la D, larar). del Valle Gn. -.d. 1. t. y -Ira lee, P.Dur de ., LA BODA RELIGIORA ,,, .,tmm ,Di-, n~ ~ leansan .Y., ni-9 ,1 O' h ,a P] S. Ros. Ped. d, d.1 V.]],, -o ZI movimiento, Joad.d DI, elteste -1, -1,11,~ tu, d ,AG ".ROLNN .d., eemaricliri --i Jn -rumede Un ,el 1,1 d., -b"1. daC-l,. A,' .iano. "Les di e. -"";jj 'li leterdolui en 1938 por el R. P. Vicanuer, da 1. que fu c~intm Wti. estrase J. e,ti,. .un .d,] Otrearldes di.tr ooldetalfies de a. habi. ~Mide 1. jInta, y Fi, Ti" e" -tm -lee nutica quir SM Mii Victoria d,] Valle u"U la' 91,al.l. del J-Ohe To, en .ett ,J-Irlos ,h, Ifirlart Prdro~ las Misiones Extranjeras de Parli, mosR Arra Psviotata *q 1, boda c1vil d, larbella, ,.l, t entropti Ud : .l t.ne-, '%c, otra Cten psa inalces, p~. en,-, la j~ a fl.paria aftecrasta .1. viS, Ant.c. S.t. Cesbll.,as, ndert .a acireUntrta desde h~ .no d. ,1 all rJUTIL authle Va l en ,o. baha ,-d,11 Integrad. 1. PROGRAMA DE Los ALV 8 P,IYEL CENTRO A "o gR., y .IA R" 10 en de "' -d.--STUILTANQ cen situalta de Sinrt-Saera. ANA .al U. .N L rri pr. = ,d., lota ~ 1.__ MIII, residenla saE d .2 de ht p"edis~ ert E. e -itju. .-n. lo., ,e ,lesta , A .1 1 CLRSIO DEL CRISTO DE EL CRISTO DE LIMPIAS E -J~ La, El .erserrble, Afluko-DoLin .Aa Mb. Rielitfi., mpran. en dn .1 _". -p.ft.b.n "'a 'a "s U. enenerrio disereto a. .1 tlot TIti& d, bell bs a, datllei da 3. bocia ,clWi., cae[.[. .fl., Laudalen. .11. Vlatrea ote -elconmentarnti-dl kadLIMPIAS, N NUEVA PAZ 1 .~ 16 a. ,1 T la ~ CU A l. guran Aiblit Kalo~ Resfit 8,hr, R, 1 Uyorkin. en l. ~he de] Jueenemis, que en 1, uttimidad. debida en la Presidencia de tan llnfida 11~ LOt, PUEBLOS %C.I, dfla da] SInta Cri~ de .Iiii.15. J-Latis e. Ind.ahi. 1 el --,, MANAYAGUA Y '' 11,,l,",',Pi-de 1. ,,,,, .abrd.W., catenedierap,,teR_ Cari rali buen, vel 7 tc[ acto,¡, u, recital e, -.h[. da¡ u.,¡. tendr t4c.to -1 t. dFrancitc. G.,elis. Mnde, lloH.an Preflusonad. .bud~ d. YAJA Uht d E%, S.U '"' recierites .1. C.agread.n del ., ql,: 9 abith 1-Pecticonnea dos Js ,ti. tsa d, mey l elsilla f.~ 6. d.] GenP, Ott. el T .A ulo.l d 1. :,., .Uu1a ,l, . s y wealtuce U J de ,: dl, dalf';Iltlt-td. 1, 11 ,',I. ,o Santilim. Red-tc, quin a_ Obitud ,. hu, se¡, .duchstrador d, 1. QuJnta C-1lin plantel J-Iban~ pam cer, a" Sicibe, 1. -, RoInud C.hgo. d, Dila., B-ll ti M ..: 'el R-d" lloteri ,an.,el dera. l'e t.1 11 !' 111.-_ REP.Mill. EL .0BUERN. el -'s c tuy gruPle de meda, d, 1, tartie, l, .p¡ .de[ d.n":e,1 ,-al ~to m. L, I, lital~ de SUbtura 1 teatrentl sualI. Rofflu, Alpogr,. d, cae acto ,,,, .1. .f tudi. da] ,t.t,. C,,,,c ..I,.,:,.,,jal.,cl, = U ~ 11 el tino~ plan, des. ,uu, rePr1e dentDernaq.A se,g~. b.,e, de 1. sa.,aca: ,1lbl,, ,., u D R-¡[. Elthle.a, y Genorga Ski-'l. H ,l, ,lo , COSLOVACO MANIFEITAt ,Obul, tientat, ~crichoce de RIM.1,1 ni,. .M.. L C.~ ul. y Lcund. Fe, .jI. ,U U (~tualitenle 1.11-1,1,u, Gaburiel lue j1i n~tiputifl, dI, e,,,, ~ ,,, nUn """"""e 1, -ha 1 ~ ,1 d.hlog de NES DE SIMPArLIA A 1) O¡ Fr¡ Cartarla ti.,.,¡., el .: o -isa opct, ,.un¡, de F.Us, Tujeda I.li". ,l trigal I ta b.l .tiont.: Aturi -d' O-'bal di. d. t',".un. ~~ bIONSE,OR TISO pua da ¡.a P.II.tines llutiluca ca .IiiU.d -J. 1 fe.d. f,--1 art. 1. at.1. 1 ; j tu 1 -' ' "' --, d v-bue -1 ChoI. de Luen Z111 de 1.Iiillilllll, 11 111111,1111,1 C.~ 1 ~Julttite y de knito. Pateden hatd ViCepirvidente de la ,ni tui li C Luil de¡ AlasaLial M.,tL, -.1 Part"l Viiih 11z11 1,11.1.1".01".,.S.".",-; de ,,dWll El P,¡,. M, W. A"-, -!.I'db.Z'dI"'C.el," Fee il 1:",,,,.:11 PRAGA, .h,¡¡ (NC1)~El M .Lado .-I'a ra 1 ..e_. ,e l. untartas; L.d. .]a, t saldr d, la ~Ue d, Cilatu l. c Interior en E.l-quJ,, Cie~ -~y .v 'l l l, 1 .¡P ,'_ PIT. reitursasentecin ,9, c y i.e 3 d, ,es,, e, Arl btutirtitug. p~"' .Covild.cuul El Vil. ha. ~elu, ete -S. A,,Vlica-, tanto d,,,Sm,,dno"B. V1]~ d ri de Ju~lud Allulun J 1 d. ". No. 105 la, lo y d, 1, lo,,,11,h. p~bl. .j~ ,,,,,,, "" '1'pj.,,. J y 1" Petes de P ." Guillui SI Jtudrultrublitud., de, .l,.¡ Sat lnertino: a e, r.1 Perlarirk, h. sid. firi~Lith, de ,l, y 1 11 -1Vmhad.l. ,e r n, nh,,.,,," E,,trp-¡d'n' a] f~te 1 oa[,,, P,, 11 Par,,-,., al. .. .11 ~Y., dlaturtuo d. ONCURSOS ANUALES EN, M ,,,,,,, h .r C.a,,. E,A.W.1. Vla.,con. .,ub.d.IWaj. r d' En k quirta .T,.Ud. rl_, _t, l ..P j,M.,¡. 01~~~a. ; -Pedella ,.el, L.],. P_ apli.j, .u.' al"' .Y CONSERVATORIO MVNICIPAL puel d, U Habana y ,1 Centro la cunid~ga: Silven, Mitubi~, .,e. 1. .,a, 'o .~ n In 1. a" lee Id. .PIR.did. HA-N 1. duecin d, te C, ,a ,g. J.Iint Vifi. Clatille, -tleitair, d. ., Pen 1. ,¡a d, C,efI,,e',,'a,,h ~l" 'a '--al", 1~ .l .der~sc gulas. a. 1.1.1 ,o trijas lue ~in.cum.s. DE LA A A labstu. d, li1n Mnmi Vi 1 hil~lo z Durante los di. 26, 27 y 28 de] Inla ,,,,,.,.,,,,,',,i'.',,"',",, '11,r, 1, d, EslovnQuis, durante 1. guerra Mitillinvii y la .,telinda muy % p .,.dc .da atrarra, 1,v, .1 d, Londr'p':'=n"ar'j. Ceballel, ll., ,ui,1 M.,llee, ,arretarlo ,j,] Club 1 nnealdente uristel de] OimM, an 1. CMsli. > tutuli U., d, Mornefim Jete TLo, Presidari Dolfin el u, bu, cmpae a d, La Ciudad VadorFa. y seal, MaXd. Righ, See9.hd. P t t': -Peltutes, d.¡ sobr, M,', --:. ., ,hn_ ,,, ,i. val, ,,, ,."D z_ ', ptmerrobJ. ""a re~unierto, .o dl"K.Jd,."", ch o' ~ e' ~s. Miiuei Sura Urquiza P,n RibadesalIR; Miguel Tovee, prealde Ir, ~Los: ._Inberfi, Municipal d, 1, -M-1-Lutut Garefil Al~ a, l. 1 1~ ~lt~,In 1 Phfl1,, d, Nu -'d, 11. ~trirel. -Preabe~. ,en~, -legartoa. Tcnica estitura,Late Sitialiegui, p-jdln5 dVi. Asel te del Club Pil.4,1,, J.A, MasLua, N.cJ.n.i 11 Jervellarni. Palabras PM' DI 3 d, nM,.,a ,, ~n,,_ > Beban. en 1. saigrutinirs d, ,In,hi d P.". a H, ., 1: ,nex, ,_ I .,di<¡, fu .doptada d 'P ¡no da Deperullentes: enaunco preffidente de Cangas de Onit. Pare, al derlor Jos de AltO = id lo m ,ltab Leta, prente, d, 1, Berte Alp,r, Al~. m ,. In 1. 9 .n, ha.d, """ 's ,to, tinuett 1,000 rlidanoa, el., .ek.-'. incere. .PEl J-aud. d. Viclin. sel 11 f can,Ultante d, 1.0U Retrillal .11, 1 .ee o. rl ¡'l Sil ,.b.r 9, rni p ,. esembrit, lit. rutten y canto l ln Di I A 1 lr.,,.,,,,C,.Ir,,.I.I,,.,,,, a -por, ].a prof .t ',gri ,,0 ..y Arriova y seora P.I,. m -. 11 1 -d, ,e la ~.h, U P[ dmW ,cimrei "" C"trIlinn .ate tierre_ .. , -1111t,ln l ,,, Jtranferaltill finas ,ula hentel ,Lano .u Mtch ', ~ Vsa~Na~ra 2 .fi drsert. dl -II~n P, eR -ty,f -o r etualon la j t aaft. k Barreleta. presilenti, del Centra pilantel J-llaUnan; ~ 1. asi .ll".,-",dil.,"", CT,,."., "r,,',',', 1 -,-', ,".r.l,i".,,1 ~i o,. a -de Jider de 1. su-.lista~ Lo Q. 1. .esec. E' vi" seores J"u GetJel' -,t doctor Manuel MXuarta Llmies d, El Prarec. L. Hbaa, fundlistilturas, ~ f, d, Wj~ ~ nrR l, .~ 1 Pal, At~nuni C.b.Der., j.",,', M p $ %s d, 1, Beeflm.ci, AndaDe ~,ax ,.fla the~ ri ', han. ple, ,1 ~ ~lusi 1 a ,l, .",, mi. d, El seor Polali, Se-1. ,."e1.1 que P. da citIr. teratl., ~DaI. ,,o, no. -,-jult y De Atrutotelo R. O-B or.n ~en 11" ~teas u" --9,kd.I ,flerobni, d.¡ & in1 t 1, d,] PRI-Lido Pro IndeW1' ll. uge -rv, --e 1 .,.,,he r.a.Irsumnila, .~ -e.,! n d ja es: il,:d P Itruil ~ '-'Oro¡ lato= ,que 1. presidi) dl6 Norlet .ir ,'.n" J-11 G.hila -111-1U. "a ,, Uhti i, 4 e Iet rui .,L. bri, 16,111 r1,111,11III, l, -1 s 1 111-1,11,1 I "l" 1 dZ1 .f,.nqIM. ~ta y ~ eldel Sielt, all 1 ,. """ "' ""~ 7 '!'Z 1. E,11.1.c. 11 .1 R. P,Z.ni-a, d, _, b~= ~titud, n, R.dirigutillaner, da quieto ,brj ,LiPo e_., d, C-hrite~. c, nun -U el e.vi. el seusder Alf,, .1 .gorfluni pu, .l.,,tl ,,.,.-_ Ba-ro, red. 1,, .11 11.1 .y, Ina, ,,ld. ~~t.d. ~ Ela, .Ime en Miurk. d. -~da 0 .,h.j, .4 tita ~ la d, Dolo, Ma. ', P., 1. 1~11 a li, l.,_ h N EL P., ,.",ideIl,,]. 1,,ipi.,I."., de repli. rlt ni]¡. a .' 11 de 1. c .T"lo IIIII -atherote. d cuab,*~ n ExyERIOR .Z' -MeUjI'd"IB""p'I"" W : .,,VI, ,le ,eltuL=side J_6te_ ~Intistalln. ~ .----1 _teti.la, 1,1 ~ as M.,th. Wra; .L. ,_ l ~~ ~~ 1. l,. hicaro.,%,e, l. Un. 1 I.ll. ql~~ 1.1 r.d. 1. enti ,.Jt.,a .El cun, i.l turarl ,-:nInn ]-narms d,] ,Ux~ ,a-, ,,, 51,111 1 y lu~ ,, to. que P.ca. SU act. J. Alba,. Snel~ illucan. de ,a,, y .e ,hr I. "" ¡-D-1 M.A11 IABERTAD DE 1 -¡¡-d. ~ f. ~V dc; -Hime. -la, Sientiffit~. del Art.b, ""' 1 ,t wN 1-4 IOLESIA CATOPRA ah .rjlh .C~ten Cuilicinr: Masi-n .11~~11 -1 ,l, ,1 ,,, ]-h,11 IIII.l d, l<1 1,l,, que ~ e. el 1 TI, ti, ru, ,fi., lean .J.U, .ti. l. 1,1 ,,al, J. nodo, .131. d, ]las. "' i, ,,,,,Oll INK -Eu nnubl~c 1 d, ,,I.,aoja ' : 1,1 l,," ,., U', F.,tuado, " '"""' -,,"' Pu" " _" z: F, Juried., da Plan, larandi. r dotit Td. tanto ~ l¡'.,. Por a. ti .1 .Imomo ,n., Eu~~~ n 1:11,11,1",' ',t, ,r:', d l,,','c a nuna," Alla~, de¡ A.,tnI.,.; -(%tonta 11,panob, ti ~tonti t Suf le. d,1' ,r bld, Pedrn. d, la A-uelin C,trel'e, los .te,, merrnntills d, la, 1 actitri trarn A, R-ii GlT ~ III, d, ID47 ,rd, 1, ,Sgubn ,cn.,e". D.t HAM., di. lrd. B-o d, ",,¡al n.ri.:,Mdao Gn~ Qui., d. la ,.,¡t.]. l. ,a i, ,_ ,,', ,:,,,,, ,,,, ..,', x 1 bu, ,Ohije, ,tno' 13,rficentes. Cuajigs1 tert1,1 Gar ta, d~n rat, ,1 Pl-rtArb, 0,11.1 e ~I. Irula I U, d, Jo eUNI 1 s,,,,e,,,,,,i,,, ,u "o eluetc, da Ben ha 41.d. ,,,e Pre Arl, h.Ofeh, Con~ de En 1,11 ello obtu~n lmtn ,1 iO LOPe, Inertudi PO No ,R ....1 .." -~ h 1 ,.e,,,,Ir.,I,, ,,, elon.d., .,,.l¡yA briud.dn .1 pbli. h.be,. lita.S.rah Gorril ,,).,a, h.,Q-Iderotror j~, B K.1I. tri~ ,E."Mafar, b ~~ "",l, ~ ,, i ae 1,11. x ra Perriturre, da IR ABUL1111C_1. _ -"' .a ,,,,a Meul, ,,, 1 ~e ,,.haler~di,egn ~ y¡, a,, pblin ,bretid., el emenetJ.AQU eNju, ,,)-,Rey Ah~~ de la -,o y PJrf", _"~ltar t, oft~1.1 d,] MinitaJ. :1.1 In 1 ,i,e-Ho,-Im,,,-," el _tc, ,L. l 1. Unl --1, 1, 1."ba r~ : .11 1, .a ~a. ,lv-hu-_ tt. -T. ~t, ro, catiri, renombrd ~uxh.nueld indi Y]. Md.11. d, B,.I,e-; Aletni. Prfi, d, 1. BLIR.I. El amigo Dis.a ae bafi, esa ~la Mr, de llevar .,.h. DorC,,In1,~ 1, 1. ,tu', "" 1 ~I., ll~r. ,u P-burM. Ent~ de la ti.nu. en,, 11-tiez, lle ..Jidad ecter Rreadt Catrants, d,] Club blecld., 3. 1.1 conanmenos ~~ .,l, )"h,. ~l-, 1 h-~el utt~~~ ', 1. litulgaila 11 ,l,ijo de ni ,1 d",I..t. d.] 1 ,,, y .Myr JI.a y .11,clLI Lc-. de L. H.ba., ', -,,,,,,n.,,, ,,,,,,,i,,nl tr,_,Us., h.,.,"-'.,.mi,.,, antibi. 0. se h. .mser, ,untn (,Iuffiw d.) 4"1.1,1,,Fr.,d,'. AGRaDECHIO E,,.OCTOR 1~ to de .Tw,Mni erWM d. -einn .u, ,"h. tor ,R-1 ,,,,.,,., ,~ ~ ~~ ~ de .,-J el. catlicas ,,,,, tad, con don pfiataltos coma 0~ 11. d. piena .1.r. A. EMA A IINA DAMITA .Un,,, d, _.._, Co ~ M ch, 11 H 10,11 :rl o u meci. NUEL MENDEZ DE AND M rus. Pre.ento ,u ha .e. 1. ,.e y Cord. q.bartes par -de4. dwl,,, ,Colgndoke des ~t. Di.r, ES y .n d .m .1 nua. --' 1" ~ ~ -"d9. prximas .re E pretabd-ba s.d.,. T.At~ de¡ Centro -L-ni Al -1 e Q., fu L.P 1,111selen ~ N. d, 1. lulteli. .lugar 1. ., i -,,en l decto, L.¡. W,., M 1,11,t .-,~ IIII.1 0.1L., lialys., 121."¡,V -Rujert. Jeencin perJudintora JUI EJU J finix de las Mevas R,1 lefi., Rantn o, ser despedida con _K-----, ---.y I d, 1. Prio., .o ri~Ibe P,Retid, bi. d. 1. ---laspe.ti.l., dec ~ = fo. Irue lud~air .¡.a 1 d. ,e, VL ;1,cu.,.,ar, ., a.,, .ennue, q. .1 tenetera --Ina, tri d, .h,,,. vulir, le adollas ejilo 'filia 13 Mnde. de A.de,,ri YA '%'r ."dT ADY '".r: U" "oler-d"' ""t', Je a Esputita, -1, jur.nosla -D -y .,a, P un 1 dV.B.al.ert latsio e, 1. rue .d, d, El Inealia Ojay, _a.,e. .dID, .,use efecIntr tambi. la, finlegn~ le le. e~11.tex, ,a BolJ. 11,do ,tera que 0 R A D Y D A otorgada 1, Merbil ~ rcZ 1 1 re~ c d I.n Habatu, anda f.cruile. on de] Riturn M-hino esel Su Ir. eL ii, .1. a.ocli. y Gralmat. tu.ore, .tIL ]e ru tertfl .., 1, P-ain DI,, 019-111-n 11 -fiermith. .,te d, ~ d. l ,1 C-0 p a gackones que se realIzan. Los inEsauvi 1. ~ ~~ -.-1 1 nez rRrnacia. COLECTA NACIONAL, qrganizada por el Epis en su ntegridad, el Ballet tulajid IR.% profesoraz Amelia Iz qui. 1 1 quellas que sobre el duciore.sde la manifestacin, siei y marta ucesit. a ZenRid ea todas las Dicesis de Cuba te l, total, entre ello¡ el Pbro. Zede New York con la entrella cuer. o, Piedad de Arma! a Aranauren. Do& Sera una reunion altamente suges1 mismo hayan sido eerita£. lieR Alonsa y la renomAdRin5 Y 10 presiffla el profeso e a In., de Plata icorrespondien1 111, de KralovRny, son actLsadoa bana Alicia Rgl G. Anckermann. ebricedi 1 1 .1 cuarto grado¡ 1 1 tjvaOME,'AJE A MARTI ENI EL LA Comi.sin de Menta., CulturRIei DEVUELVA SU SOBRE EL PROXIMO DOMIKo te, -fueron otor Ci lilber violAdo ]si ley de pr,0>_ i brRda Nora Kaye y el bealarin Medalla de Bronce (tercer grRdo) nda.n n Maria -Viv y tt sAbel PLAINTEL DFL C. GA1,"C-15 Irenarnndo e,] T)rogrtm;i, qUe trin de la, Repblica-. Youakevitch. a Cecilia San MRrtn y el primer Hernndezi Seccion de Cultura del Centro! portu nament;b daremos a conocer.

PAGE 11

ARflSL PARA LA MUJRY iI R L A M 0-0A ACTUAL EN PARIS 40 NVE CISIO10N' D E L A M~O' PA15ISIENSE De 008w.0=m0od0 Femenina0 ~Ao 00000 dlol=ayoo o lo os d 1 t0.0gd6 o exra0 enK,_ aVZnoe Poo tuo poo oOooo0 divinar obooo, a.0010 i:d0.0l0 00tan es-ooo01 11D -MIECOLS, 30 DEABI DE 1947 ICRONICA HABANERA!, de la calle Nueva No.l 0100tr Uiveridad y Elooo genla a bano, enun rrfo01000 crt cimeno y hacerle saber al -lO nootiempo, queoheusado distin hoyo repotada bueos0reulta dos. SUPRESOR me haosido sla cho por la omodidad Ye -CoMoOI CIENTIFICo1SEGURO, Elmdoopoo0 que salud y el 0l.n00000. ITINERARIO IJO MENSUAL PARA EL AO 1947 2 Momias Vela= lal0.1 N 00 .CXtetal 5E 3 Cleoln8o $m catloo 10 2 &&ataClara Cental 2 a 4 Clbollo Corro 9112l 4 poilaoo LsTueO.o l a 1. 1 1"0111 Pela deCok $E1lO E merm IIlae NortMoOe 1 Po. 1.01 0.ool80.0.8.0.o811 1 0.0.09. 0Yok 3a0 112; AIohou'ileooo 00&pirodopool -PRODUCTOS IUOKALOJO 000-0000 .0080. ia Y.-,1_~~ ; Ndie 00000 ella para lci 0000as Tenemo el gu0tode c oooI0omui les a lasInual es0bO.peronag que 0100 001011.al00 000001 e8010 W de000 ll 00000 seoore o r00 n0" aniensa crnoinas d la pca deoVpor l000famaos. A0l0. dedo S a de qesa11 ,cor1ne lsabth de 0Austri, dsplgadas uPooo soo.Toldo nque ddese aOo oo tiem11p0 o laban 0e1 mercado, Poedr o otl0 ol .oroel 0000es.yde looo, oo oe00e0000loso e oo oalno, entr SanRaal y S o do de los dstbuyen .s00,, fo o oiode laAud1000iado tato do Cogollo.Dur. 00ta do10lososo duct010 os franceses ienen 0pa0alodo, l ios01n0. olore100doe1La, Ha00ana:001 geniero100 000000100 le o ha 0 00si1d o 00 o errd l qe l vos01,0crem0s00, oyen oy coloretes. ,VallldlOOO, doc00torlnbal Causa0 00adbujaod 000 ollto. y reol00100. Jo0. .0000000RodrluOOO y 000 s00M00,000od 00000. 0u0e0eje 10 CUIDADOS, DE* BELLEZA .O0000100Pbl1000 luecia ecal0.0, l P da0000,,su e 00osse ore oor MIgudo 00.No'hoy queIonerme00.0los baossol oo ecsddo 0y00010000100 000-"Mu0000000100000100000es00en-1e0d1 -nwla Repblica; 00u0000 ChI 001R netefrcdo 00000o01lo t00a0000 unioal el.000.00. 0 11pasa b -000 00 OOOloo00 oooO 0 oo0oosiglo, b-y.,reepoolol o R000 he 00000 0o0estecho 001000tll00 hataoo o tdoo000 en0lque0 10n oto dea vlos rayos00elo.00010.0ooOolper olq re e oto¡ll 000< y1 Pau00 o M8 d l o da Sr. 100 dopiadao o aolos poileso ooolaod e una expolosin polongada oy 11110. Esel0 000000000, 00000 lrgilis yrig o ,010d1 r ujeresde 1947? ¡Quin momeo too e las lo 0.l<0sas. 0Mxime 00 oo0.sil01n0o l se0esto Oenolal plaan m ep ti rineaom11000 o lal, o 0000 ooiber1o1 -ningn1punoodo 0000000 y se ha edido aprovecharoel1fOn doe000000, Amez oi njucmn latr El0 00<00000 0000000e, &o ma odsamne0eldmig0.1 unssesene11enenl don abE 0anoa01 oa ivl.t '000, boldo deoroo 0 000 arel I0rece0mis0difcil.dyolepoy0r000e0 ooDICO-CIRUJANO CM.' PoMu amsdo ificil0 oo0de-PRrogboy OOoodo 0000.00 00000000100ontao .al misdoma-,MDA E OSL lootan fala cantida de croqui M AbD A R 0 S0L. cil 000000000100000000001 elooloO moment000010o ipaip ral 00os0en000001001011000 0000e 10n0.010 y d rd neveras ooo t 01010 os00000MooRo¡']¡0enClada.oOOoo 10100. 0n obl bri,e01100auoobs doopueo do 00 0000 0e lo moda del talle 00000000 DE SEIORAS 0 olient e iters n ob1000 000 0puioo mo pa0000 ay un000 atch-0de o r000obldeou000 ooopal ____________ do?. 0 00000ug y yo>ldoe 000ha cI oapr 000000 00An00 000<00. obite g000108es 0de oo obtoner dl c0000ce0000 del 000poroddlLteraria 000000000. El Industrial Bao-oo0oo e o d 00 loo 00000000 deoa lo gniaE00, sieooodero. laomnma 000 00000001 hibd a100010 l e pocin -ft ob 00000 Banco do Cubao00. rind 00 ooo ¡acadod deov00000 o ca00 oalo0000ujer OOlasvtaasdeoun dogoolo00lar00,de on r01r p0000a 00-aso<~ o ecio para damas0 0000, 0010ladi fo01ma100dofrase0q 00 pelon00 o. lo 0 1000000,> padroola10gentilse-1 0100s do 0.0000, 00000 ol doctor 0.1card0 00-> PVEALOS HOY EN NUESTRO SALON DE EXPOSICION. Rmeodias botellas, 32 bu*0 000 y varias docenas do 0f00.as0. 000.00 py otras .oteoenol espacio adicoll 000 bobndaoelb 50.obodooo Cposleyo fliediante s0 esclusi-0 vo0~SI-elador< leofrece doble capacidad ol frente. 0 Mximo capacidad, facilidad para manipular frutas. botelos, laterios y otros artculos pequeos5, duplicandd el espacio de almacenaje y manteal hogar. Su odeCanSmo poniendo 0un00 errnperatura un¡-010 dpooso y resistente es tamoforme ya qoe la puerto. al bin silencooy econ6mco. cerrarse, forma parte integral o'engay admire los detalles del refrigerador, que brindo el moderno rofoiLos refrigeradores Crrsley gerador Crooley-y aprecie adems, representano la ltima adems l0.s venltajasdel eoclapalabra en ingeniera aplicada siv0 oleladior'. EXPOSICION Y VENTA H0-~1dji'0 AY DISTRIRUISORES ORRAPIA 512 oI~¡dIIj0o CROSLEY EN TORA M-6901 HARANA LA REPOISLICA. LO' MEJOR EN E LE CT RI1CI1D AD PedimosSuprest6
PAGE 12

riCIrNA DOCE LOS COSECHEROS DE TABACO DE TRES PERSONAS FOMENTO DARAN CUENTA DE LAS DETENIDAS'POR INFRACCIONES POR LAS VENTAS PORTAR ARMAS GctilDE ambn del Gbeolos benefiiosd u soteo El seviiofu psadEolpor de la Lt edE para la cnstucinde suedifiioaoia E gentes aladnes de Mor R-tlasddecaoedel repreeante PrezCarrilo Dlpdc. Mrddos lpor perb TELEGRAMAS DE NUESTROS CORRESPONSALES EN L LA a Nionl, jlek al PRui II ~ .A 1 .1., 111bl1_Elompr1lesde diDIA CARTEL DEL DIA Tepourda 1 r~rTnmTTD NEPTUNO iir-.1 Escenario y Pantal-la 51 un 1e 1 1 1 E deALKAiw de. HOY H --. aosd e 1E E lE z. 'dIeI 30 LF 1bE Y .EtaaC Eeso fl. 1e1ino dela Emita de IDE 111-~ ~ ~~ y. RlECDaIIElL ri.EIGE S I IVA ELCOLE-1Con lsEactuacinIIesleada 11011I DEMAE AlROS D iElo socpdoelelil cenlLa Re% SANTA CLAA l Eta E a lasddes1111 e AEI _ o-Caaigisu1 dnuealdirei qe AMENAZA UNA NOA. LEI 1. 11111 lll PllHUELGA A LA os&,1SE1BOGA ERLA DlElIll1101 DEL CONEJDE CIA. LECHERA N 11El pelolocaIIlI¡-El Dueblao 1111 ElcaldesvlA IEfiED. Se esAperae IIIfa brerqsimplantrneldE MARTI: La sests fiAIIdin deIpder rIeizarI pEsE de (lElIl por rebajEr CANTARE ',ollpllll E lq d pdl 011111 -. *1una la ctain~la I de lodis sea. aad ota pFr ¡,'sbetodo de ls 11. lue cnta a eleuaselmt a na NeAJgeEra nascso etosdecluoie i asencia nfla',riso. A esar e lo bombrdeo, d 11 SI Lndn" ose n acinaietode vre y d qu rg plgoyta bin, lo dqu d dl tam eiI[iu da] tiseoUs n l ugr,ala nI N eodlentbaenrela preesde sus heariROS llpldsfomaelIevitaletr IA¡OE iloo", nero 12. eaciElEtEdCaBALATA CEE Ca oPia e tN Y p RTNYPI aESl.menro lcualf a sNaa. SN n del 011101 lao.tel"i,ll .)ae idel Goienl P-l AteAl .al y ll ale,.,,dolil i a nta11 ue pI M DE 11 IlIl emoh1 1 Etana uelEE dailaen ido ta la 11 Rest E n e pqellleeli lE 111 -QAEIII LE ,Coal 1als risa reM~ PERSONAL LA COMEDIA: Hoy debata MEra Teresa M( REdigueE,coreponsal. E01LaMENTOS TaAAALEROSIDE IE lIDIERiDELE IEIE. rl n11-1 Du'ElptleAlhiAseo ~e]IlDiaIDETaa acleretDEarlo general0de1icho qe alesIlem enltosItabacaleros dele> EEovLctu.LlJn eieresDad Ea efci-i DaeIes ienhe Pr estaeoco guivi nuti a cionaEDl.llEpuso1qu el sna lr"cE rIilhll IlDilCM -mayorint esEa vrde 01 EIIIIIE amieqhl el El ebica E el hIElDenl sluid.selo2sII 011111 aificeI lao1a01ElThab* AEhIabadeEfiguaD ea 011111111 C E y y A J.O nifi.s uat L vleuC und niinoeeIydes11ac111, All-1 laCINL:G stads CANOELDALOSPL II* lE~~~~~L pllilELE lllA I DlDe vive enuetae u lsmb ambid E A AEE E.l Mal Trs1M noy1Eltaro1lv d uetoplco a .10: E ra cintade misteio que s hifiddelaslamaslpegdEsdpde.ElpasenDe lRn iI dro lill A lcaRo lIle, Aturo lodies DlaqeI e ine ld11 .11 ividIiiA, quI no ola LA SOCIEDAD PRO ARTE Y LAS FUNCIONES DE BALLETque, prAfindiAllltiene f ioE 1 iIEyr EnreIItiIhE lesAprtado la ililhl del bll de FmA rte, 1y1e1tales Cnes zlEaIE Interesant, lA C E L fuconsdeblletl con que1la Soaenclinl os failiarII 1es aiEosEco esosd lementoshi ficllla e aRAD ciedd Po 1Are1MMall erminan i os de )osl alumnos01 queItoman11hecho PCriandoAldAmla e dia011111A -d brlntm Ee s atul e mpra ap arteEAll. pondr a la e nta uni "m'1-1que La HaEbana M. l 01 d~A,11 1946-1947. L Escdela de aile diri hlrecibidolcoltan-lElIr gil 11por letloDnso Y11 el 11110OupadElas oloIsEso01os1. al111precio~ BaltTete o peo al os de $3.00I luneta, $2.00 11. balcnyp E elilaIiossiIIlIacliatE .e m aiIqir AdePr lAt, ofrecern eni$10segund lElaln.111, su 11111 lprobad. Luts SaMasaE totl dez eprsenacines coo<),t LEsEfunioniIedel Balletl 110110 lll. En ellahcevalr us1 11111"a"'& 1111 c1in oh, di e.1aiuales e IiI ploDll. suco Iililde aEtiz eEl BDlleit deIProIII IIIiriid p l 1111 DDamos a coninuacin IjeAAIIep i. Tl MIIIIi DiEn llEa' A ERo E lasE 9 p. .pElra lciDE del turaEediendoaII E il iA pet ic ies llI i 1qu1eaprtan sus i1111' Utmsda; no de noche el miIIIAies 28deIrecia: Debut de gala:'(Jueves liones'iristiAs IRdaoven 11de exhibiin mayo. E I S1. .p E.fa El's s29de mayo 9.0 D .) Al res r iAlll lll Ii lar ericaIII MEllE cmica601111 01 IIIIsm peIaco E # el 1111 dm iiAbono 'Iidiurn: i e.n30 de ao iin y1 duaro d i i.lteIDdel lE, Inte Ala.y Lai111a IIdelgni A Iljunio a 1os14. en1 puntol d l ia arde) A lIlojetod una iilinl esm1101's 4 e lah iel I itllEd Pro Arte. so arisEllet 11h11 E DElIp 1111 e, -El n. 111e DEDIE lEIIgicaR dn Ilunavitos¡ Unalev11t111 e 1l 1 11Alons, 1 1 Cl Deiliylas.D y Tlly e -i i. ltimas represntaionesL a e estAa -unI cahtnl ena >W s isuia de la danza, ten1111 Ede junio, toda a la 9en SussittaI enI elartedI e IIlNa-9,0 Manfc L D0101I lIbiWihD lllde A lle ls ig ientIIes blhet LEsIISEfiacuo Danestlino aisiremos pat .E ll(Ante etella. i IAntedel Alba l imoElIldt e ls h¡las, Elpilh, Piea i l MopoasEl ,l E sobre laEne en Cund l iabIEI lo -dolurane dDE drno DEeI cubEno 111ado ltimalE lr ie. Ca le Del de DontdE prlscaatItcsdi 1 l EA III e o DII .. obe lal e senaEEEdel ENacioIDeI 0 Sg1 mene por A11lbe lo11o111ybasdo QijotIe, El laEEIdAlos cines., ipoA. plogiDsdel dilgEIlor al yque1EnosanunciEsEsgundo IeestampEaIokicas deAnlestroli EIEIy He-, PAs elte EII, Ier1la uezale IDEsEsituaiones, a E copr l .E viEEIernesE. y40a dateD boeetE, &eE. IA. ¡ le¡A pL,dstia ucinsd la dersacl ieroleE rleiDEnEllalEa-e antvaen.EEIDDDOEDAdaEs sepone Al~ayI DEEEIEl~. lenlos0p&D_-llet AIheatreae1deiadasEEaE II IIde lailAfEE 1hay dDesADpapls rlEEsrecodeDl a tE~aDdEiE IDElpil DElE PElE e~Para E auEde* £uEA la .daeiProAt. lantolEseaEds oDElunialde L A .11 oeta 1.00 1.Dbutac, 50 bAL OfETU Ln,1Ek-1 In1EE4 1 lLllAIllYYeratt e, aDEE1 I Wl 14 yis, tedao .-r .-C2. y debt de 11 Trresla epe i~ti111 A 1 ti s 1 4 y 1 5 i i 1 1 1 1 d a a cin esaioa Sl,.NCIA ,Ro Y __E__A ag C da reler a,A M1 ALA SF.11 era E 1 E l ¡l. E lS E,,a G-1 bieEl CIII '11 1laIR 1 o ?,-d a .ilIII 111ll1iE nin y 1 i E11E 1E1 l 11 1 1 tP-1.1 no1 1 ro104. E 1t15W 1C a te E1 e re l n;I,1CEIRi5t n1i-1RSUM E 1ini o E E PE 111111,d1.E 11.11 udg.1.T'LD DE1yasavjDa nraflo Tl. -&~ 1.y. 0;Nif~ 1-c .E E PE LO: llE, y1. h e uJog 1 L .1111 y 1 E 1 11 el. 11E1l-10 1131. I 1111 E E1 1 ANT RIo .l.1DDd. ,I M IE EC O P LA EIEcon E D E C .~D E.1> d a 0 n t p R N L E s lE lA de su1 DE n Luneta: m yor .3 r, ,,a n ut, L. r ., cas. 5. 1 1 EL ij elpn,1n1Bx1r y lu p Ran D . i, ADE o P ulM B L SC AI1Heedr aprea,8 [ideo.Tl P119. RV I RAY E II 1aunos1oros 111. 1 E 1EII I E E lEl,¡ ...1 111 1P II l II I l11 l E 1 1 E 1 1 te.M.1AS SO BRASE o 1 .e 1 D 11 .oto.A lt; 12: E l me 1 Ie tro amor&1y1L1anus 1 1IEin 1 IIIE L 1 1 n 1.Y e 1 1 e Intiga elClo 'AANTRIO SUAREZ 11t.el Sn, BELLZ E INDO A 1la. 1430 EyI9.10Rei. 11111 ,h1rd1ann11 yPE: er lneci"]. MSD 1 UE 1T E EEIEU: La uqes&enamoradaL lSN o rr .t UElE ~ 11 1.iII Er ,o1 1y TAXI FAUSTO:IsarentoEEIIII te y W~ E Paind o uets nE l e te sEl ntosEE. E E 9 1 1. 111 ElE Ehijao E.1.mure, ,YWO1DROXY FLORENCIA: Elien 1el E-mElo. ofinto el X 11 111 1 nr y m aaE II i s Vid robaa1 y asntoE ortos .00 elga, e"' ¡ro n cion lLAECARA DE LOSl1 da,111s1ngr e slA sUntosLE l 11111 TULVEO MOI IL NR IA.LusSNO rni L G A IE eat aeoyE o Rl1111l E i y EURBANl .l E RAS conDE, rlosIE sEl. mald ito E EI EE Lunta aoe 0 I U EQ 20 y1aiAny1 or2; 1nos 15. Dara lela.E 11, E ~~O LY OD Aque EvlejoAElmolino, 11111 lo 1 0. a.1111-4477. E n tand y,111 he1 1 11 t noti indm ta111a t A L'05 .3: evit. noice ¡rNaIVElUNRALIDEL IDRA:L veganza eIII ertos y ,1 LCD ? V-LutoAeDO l unta En.IIIEm.I .5.lcaEonegro e nio nI mayoes 4i: iosyEBiIIE l ele II l AN U SYU PR UG CCNILA 1.50 .1:Rvsta i MTO IAI imos lE llelE¡di. l3l. 111-31 .A IieroncioaIEL IJEADO DELA Blea ind111111 I l Isunto dace RevistaE, lA AMU ETE 1onAJle. E a lERiEtaIEEE 1 E. PASIaIONTRENECode DEE1111 TEl NEleEdll y A0 espus.dtle por l n ElD IDE ibE, culable y s Ellllcores. :la. ro,.1111vEr LInoticieEloDy laEtoneslIed 11111 a 'e. la. l lI ST A lMDEaNO:l.ELElI E le 1 1111,1 h a E1 ahijadodE san 1 s111 E 1 E Ira. DE.1el. 1 71.1 Ue n 1 hombr AE e em.1eno 11E, OPLDEIEIL AIErEsr.nIEi.aIIIUNIEMAeRIDOIDEL NCOIAL onala eL len lb dere el0-1,1.% .lanidEbo D1e ai yAlia anrni A11.30 Cado. iaE BD D.h .rilAyIlla Nd E. lll UA diab-lol sople .BELEZ e3NDM n D 1,a 1111EgII 1EE ir,1 DllA.g LE l ELialDEE e InanaE: eel II eIu cl laygrnao enl ElE1iDIEEIDEIIEE DllEl.ElIIEDEIIIIiDA.EDIEE1II .IO vnElllE P.lprogram .A I Nplll il E PT NO El 111 ngr1d1nfia plll DEel 40; DDE AIDIEl 1. 11 vera" a laEidEdEl. la e=~.l 105pr tILtaos ) esponsal. ION DEL lo 1

PAGE 13

tCOLES, 30ODE ABRIL DE 1947. ESTUDIA LA JUNTA DE SANIDAD -FL PROBLEMA DE LA ALTURA DE EDIFICIOS Y-~ZONA, INDUSTRIAL Cabio de ¡Apresione enlareferida Junt.a cn mfio d n lim.itada de los .ifiosqe eancnstrudA. enel. ad IPAM~A TRES TENDRA CARACTER NACIONAL FL PREMIO "BE11O DE LA PATRIA", QUE SE OTORGA D EMOCR ATICAM ENTE sufragio de& ui co paerA. Ampiada la c AAA inque AAA.da la rfoade plan d las Noa es. HauneruoA ntalD Se haAad ar A.A A AAAA. ainl nnLtoJ alAAAAcm F.ancaoa. alA.,y RdiriretAAMA ; aDptA.AJosA. PA.y A rndA.A.A.A¡. A.PeAAA A. Bre* AA.A¡ 1. Tte. NorA.AA .NoAlAgAaDAAAAtAer.t.JosAJ. W.AOiea y Trrey lA .TteA. FD.!AAAAde A4 .A.AA.iel y Galie.p. >ROHIBESE SE CONFIRMADO EL IIACIASE PASAR ITUE MATERIAL DESPIDO A UN COMO POL'CIA EN LASCALLES TRABAJADOR UN ESTAFADOR "oAAAAedida eAMaianaAAA Tii.fA e Sprea tesAisSeAsAAAd.unAAAIAAAAAA aAA paa AvitaA la AbstruAAAnAeA 1 al firAaA !Ain¡dustrallde1LAaIclAnA. Le pAAAAAAA la AApa ¡a vapblica. AAdemiA HabAAAAAana entomo aD.eseauto poAAaA AAAAAAA. UniAfA cualeopAASAAAAA.AAAAAAAA soprs han viA oloA ~AA. ADA -Y ...enWC. -.&oAnA. ¡ucas -pAAAticas A, A los preAAAs AA Ae ha AAA.d enAAAeMUNICAIPAL seta, se haan AezAlas A AtrAs trA contra eA oAAeAA A. la mismA P taI. el colAeAgAio AAAAAA deAAAA lAAAAAAAAA reAAAAArAAdosA AAf-bjspr atriaind di ozlzdlPna u e AAAAAAAA. A AzuaAAAAs AAA Ae AA. AAAAArriAA el AAAeo AU A Maceras A calle. LAIfacoe AA dA e nea,A, aA AAjetA Ae qAA B Ariui ALZADAS ACONTItA LA LEY. pra met subAsAaAA adAAAA.A AA rum¡A~A.AA vAAt MyDA adA &AA le dAaAAr A cAA ueAnaA AAdAAAA AAPAi AAAo.AAA da.AA p A.pAAAA lsnitm ant a It ACTIVA EL MINISTRO. JOSE M. -ArAenAMAAAAAyTrelaA doAeAA, AS A tepLaM ca sAA lugar la AA A. = tA: me AAA dea lA del. trA. AAAAAE AAe aca a A A dc a laaAABAAA A.ie dePaA. T.AAAAy A Altcnlcmeo AA elAA AnA A E AN AD VADAA AAYAO DE LOS deAA oneA AAA Y. fiA Ae que AAAAAAAA AupAAAAA aA aceta a A¡ac AA. ESA OARE CONTRA LA VIRUELAloeayreLpasusdS.AeesI A.AA.AAAA de a ata MEAA EA. blc AAsevii perannt paalsaluAAAA de las NUAEVA AADEMAA AMATURNA ¡AAAAAA fAAAa-, poA estos ¡AunA. AAe autArAAa a. Seao Ca MADADl asEbAAA AAA y¡ ordenAaA qup cieAlAuAAA BA NM O ts AA DAA.AAAA AA AAAAA AA escelasAAA piblicas y pAriaA AAAqADAAAIqA AAAAAA AMAAAA A 01AArno a ce a lta r la LeA raAiAn. eAn l as LDa iauguraciones del 20 de MDyo AnfoAm elret d deAM A. ltuAaAde el Qu.AAAA A.AAA e,_ __ Waisqes-hataaod arianao seor Jess MeAAA.am A.Agnto prafoAdeAAAMU h terea r a.Y la~ diablaA.APAr A_ ue fA sid. creado¡ nneo etoa AAl AAxto Ae MAMt-AeAA25 gAAAAAtaAAoAtAA AAoMdoA Ae ¡Aa-A A. sevcopraet evc-l eAlaAAn y A A Efectos .AA-l s le Sueac Amnn Aotun A9 A, Aetemr A e A, 35 rativo PreAsAdenA e yAaiEAAAraos a ioesa erMaulRoeoPailaAaa Aeasl AAAAAinreAA petodlTibe,nlo e loAAAsEA. h.ls bleAid DAor Ael ministA deAA AMAD.in AALAAAaAA cerAAonM AfiiA deA. la inau elCnevtrod , d 1si uent etdsea. D&roAs.D Pl~ aAAd A yA.A.AA.M¡, elAAA. Sead paAAAra en¡A A. guac ¡ADA- efect AenA Aa ¡ADAvi aAAAA AA A AM .A, A.A I.AAAAr.A A.A ¡A.d¡ &Bu priAA AAAAJoA a nuAA mn deA la AA .AAA h AAAA A.s ADAAAA Ay Aiernes A. tr eouinsdc aaEAAA DAt,,vti' cueti AA. la l AAAAAAAspensAAi DAnra d Ae .AHigAienAeAA AAAsAa ariadl2 eMyysr aaM,=eaAA.A .Aa poeraqes aAAAAelataoEAaAsAAA.AAAAA AA ~ ~ m ¡a AAs dA. lA. a r, s cea A rvaas AAAA A uA AAesoar Ae easzonAa, AD Ae DAA miisr Z aA.AAA M a.a AroceAA Pat A d a AAAA ta AA 4AAA A. novi ZL ZSADNO M PAGA.-eaYE ceA. AAAAAAA AAAAq de termnado enAAAY Ael AA s AA. DA.AAeA AAAAAAAMl oM MA. go ¡AMA fAAAAAA. ¡m. qplAA2naaI d.-E ,'Vcor D laAaeaAusr mAiA veA¡ AA Az INAPAACTORAS AA IMPUEEATO el¡ Abr A de a DMAA A oA raA SiEaDA Ae reAiAre aA EstAdo cAE aAMoriAa eduAtAAA ha. qAAriAo LAA¡AA Y AquAe AAs ¡AtAle oA fiAjA A ¡ and ,AAAAAA.8AAAtAA rAA AA 1.AAAPEAAA AA caApaA STdNA AMotcci CumApAl AAendoA. AA.ne dAelA A jef AdAe AA pAAAAEA ¡A~A AAAAAAAA ¡AAEASAA~AAAAAA~AJAAEA ,A AA A At¡p.¡.A AAYAAA AAAAr YAMuAta-A InAAAA MA. deudor. AA refieAreA A. lAAaAAY AAuet Ade ADAA a A e5 AAs miDsAos, aEAA manoAAA eAA l Aom bre¡A DA.ASAii deA AAn pro aA. DA AYA ue vAA ene reaAznd GESATAONAN RE P R U A D o E e PozoAAEA las A AAAAYA a tudca¡peAsaAA azn AAAA.AMAe dAd.p AfE -A AdoA Aie reaAAnd AnpccQ AAAEDA.se AAe .e od ae aAn.tli.a sA AAAAA o Ju'¡¡AA A elAMAnAAteoSalubida dco ¡A maAAAA AA L A.D.AA YAtAAOAA.AA. AAA AAAAAA daAd A una AAsAuAA¡AA1a A. AAAA, UNl peligro¡s AqueA MDAAAADAn lAosA co.AAAi. AenAAA corao AAAAA e AAA sas AA deAAAA~AA virue A que AseAMA reiArneARAP R URAEAAAAAAiAAAqetooootrb fc acoexrsAA dldaAAe eAAAAAsn.DA A A que Ai ADA paAs por Ael cosa. Arfico de TAtaDe del Hospital de la CEBRARA E CLUB DE AAAAAA.AAA lA AA¡ A.A.A D UD A s uaiae AAAAAdmYeAinstoYA ane Nikar Nikel dAEdA &teAdAn MUJERES PROFESIONALES Ae ]e fiaAAn los sellos AeA AA AA,.let Be EA AAc AenAAAAAAA oade dldpraetdeHgeeEclr a150nfsy ucradA UN ALMUERZO EL DA 3 8,MAAAAAAAA¡A,15-¡A na bsM taA DdAnca q n ar cie lAaAYD AAAuR ADA lAos niAs AS AAAAor Aosgine del nombro LASIAAGA CIONAES ESMALAYaMpra rd YAYMAAA,AAecearioA gelu dA MAjerAs ProAAsAAAaAes AA.AAA¡¡deAeieaAaAAAAAAAAAAA ncaA¡ ~bSNAD~ASau aisAAde ApAA, A t AA. A AAaMfnd u a D p.c~ escela pu Ias.hacord<,t-la e-¡fW ay a enA^AaA.A a A4AAA aD AAAe iA. alamenteAA rnoAA iaAAAAA porD AAs I AA¡UIIiJ prpa 4uf A. d sAoa eros A A, a;AA arba arvta A ositY el. premi referdo. Apuesff~ AMPLADAAALA CMAAAA QUE ¡'Vn ESTDI A A AA FORMA A A DEAAAA LSRAS* Nueta mximaAAAAAA ria d eduaAA A A., AAAAAAAseor AAAAAAnAAAleAAAmn, AAAAC.A. A. esL Nrales AAonAss AAAArA, AAA AADMAd a INTENSFICA1aHennez ALUBIAD L AA d.C.bn.pari Enrrl Me tAL pAA e-Al A¡AA ,SlErdd D.J ¡aroduAodAeA¡TAmimsoJiAAA -ZAd. d A FAAAbAWA&Mel.UAA 5E AUMENTARA EL NUMERO DE LOS CARTEROS pata la disArAbAucin; hAy AexistenAAada msAqAe118 c¡asopara bua a fAA rEmua lesAAl er comida? UNA ASAMBLEA tardeSOBRE DERECHO ¡a-orINTERNACIONAL adoreAAs. A Tendr AefAeAtoenbA eenA a laAAmE-cidad ddA JAkAAAA¡iA. Fl., s tma.la quAAvADAltrados D AEEos MinA. siDau
PAGE 14

ASAMBLEA CONTINENTAL DE BIBLIOTECARIOS prxm ereuirnEIpEorC~eIr DAEstds doshpuede RIIitEEno eznla citahlde lsEtaosen 4se il e nto, dIRnaMner UnidlInvidsIDErtcEipElrCtInlE nlaloCC, ue DEDE espeaoTe ellE, bDAn pdera CElLE, lsistiuioeslEentf11ia, DieTIiiiTD. ldedeahora, AEDy, por timoN, laEEasociaciones1e Aniercano enCDAJeiD, cnerieciasL, cnErcisaIageerosaInitcinid rCEy CIEN is REIaREEode mDA de Gberno di WaingtEon, lsexensaI drain, en l eel dD e blblotcar<) d toa l Amria taDaEEDorienaiones e 1wDeiA1 UnSiAd edPnhahxeionahl yen l p deI acoplEaIr afno n mas fundametaes-di IR prlle-ronet bltcrinreaAl calor del Eaiete codorAi peblo ucus udaldlpo yclodila REIi1iIec dei lngreEoy de l ~nDID ea cier11101 14dehigto, a EyoPi-E ta onolafirmcinR Iloidiscrcoel doctor Lthli .Eam, tiIFE 114que eSEaceEdisivo en oeD111e1 lIdoneDmeE, lElos ElE AlE CIIEstdsTiiacDo, po ejem Dcindedi DEdiDy liscuitllea, sel debeAmRl dR li Rdloqsadeisu particu14 r El -CEaREode susRAilAoDRDseIs Cilesin ibl iotcaiahastlos r Pelsa lL co EEocida. t 1 Hay l, no obstante, le Da diielro ecl ACoDde idiesy d arilisAA de ElE probElemasc11qeEun IRls RA EbiioecasE liiLe. y FCealoResu eleaolodl TARdEE, el Eundoimoernoi, es setido ldIe cecii.Ein yd un paAsCEorSfu emlinfra rIcplEc, ludeorinacIinu de li Iido para bC F Clalcaprepogesol, eisfeEEElpofsEinal,i eiDaIlsieirE1E,CparalaRbatalaEporIaEuinsiucies dAculuraetAllconpuriveniaR ICElluiID deadas aEviSAvir an EElosda,co rno castigo de iuREaEiaienlE. JORGR AGULAYOAGRADECE CHINA AL PUEBLO DE CUBA LA COOPERACION QUE LE PRESTO EN LOS ANOS -DE GUERRA Elnuv Cnistr CdeEhinaIen CCEbaEx Nco. SE, EME ChaEu MEJE hae ierCesaesIdelaEEcioesespeto aElaErelaEionesEEqueiteni enr ls esR. Hy una verdaderademEDEEcia enChina El huelE minitrode EChiael CuLRs rElacione Econmicas EntreE ba, IEx.seICa 3Chau MIL l DCiaEyCubdatEandi ms de DEcarEa con loE pEIIIIEIEEdel sectorldio igloEI. E Es sbido CEr Elra diplomEticaDEDEDheieeDntespareA, le feEron muchaslosiDasE lIDE,911 IIoCrprenante ledibDnselauIrraHEdei AdEpendElchaEnainE, seEprpne desarErolI laren a.La memDrCiadeiqelshro Cuba, lonforme aEa rialEidAa y qDe hndD llamdosEE EIEEElcEA muu ilpat.isente ere loDEIE, et perpetudEa enElunmoEpoymy coDplahido de volve1 delTEElVdd e sCA EpELEEas ID ia b, que esE erddEeaparaso loEE hiiasqueEa¡ anexs e l aibeEDE -All lditAiuid 1idoentChina y CuDa, feronlhcondplmtico-, pcEDEDD e desAaERsIaEladas eRA1942el n7ktd De, no es laEprimrEale que vengoIeEEAiad, bsdoenR lospicpo EaIELaTaa enEI11tueeRlEs-de IguldIaEdy di respE eto Iutole IcDaioI de IRa lainpycEDE conSA reiri despuslEmiiAsrole tul. EEEEEEEIEDedaqelpcme csDEC iDna a lEopeacinlpeadE pr DDEom u igoEEIdi CubEE, Cuba l CuelE chAno,EasDDEmoRE TIDIEE parC it puebDlde CEDEatEnlAms 111rdi iEpatE,seEElandoqSeR caluEosEsalEdodIeloiaydESDDel e41ldE 1 de octuDrE de ERAl EEC diebEDEde CDhinaEEque esDn REuy EIESEIcl EladoDen Cub DEomo DIa del DeDlsde a clbranylEDiIua sNcDDE a ihEEy la campaa di CR IDe lspetrnlEEsIcuanosaqueldla, el IDe cDlbErronD utD =IDe l uerI rcene PAed eseldRdDesy ptebni1 e1 l upodcp~ p tnial exra-to dee intaEmil peCEs E EavoE di Ra as lEE alasEimasEde laera enIE Cina. cinscnCubaEDcoRREunoide ls -Dsa EyudE de Cuba DI lEE daE de arImprtanciiY mi oscure IRaIgerraE-dijoielExc = al em Epeo eh ecl CIiEnI Do. Eseo inChtau EDRI D no-lE Ae de l iRnADconlque14me4hDiolidaremos nuIDaen hEl cm honradE Di obeDIRCal nomDrareDIEampcoDpdemoll idaEIaacgd teps eIr cuEltiDar.yDestecharIEaE l EEsudnNaEalCinoque iDE Rn a uasrlaEDE cines ueE iD ElsitEEEla lEEIcubnaenEabilde dEl puel.doacEIioesEEdeaqelsbus cubDnDporeI l rciDiento1de epET Obras PblicasEE acriaia u e e ipn inEoreslrecibidos pr el DiisEtro DADesueirielliiguiIdoAde .P., IDE .Ean MElln, el TlE mticosuEDimpr4einercdeIuRnI laiEI con ellEEinoHlgEE lErecorrido que eaiduanteIolEl RENadncuenta IDe lEE obas IRdemeeEporPodlelE leitoroDcino. plEllllEl zy tinDlas leE IR'LE iDpreineI recogDesI 5 ISEElAI nBDIEIDEE y SEiDCo-mrcae ie DEypmi PueDlo ha Ciel)hDiidocoltd IasEEy1que cial erhddea dmoria. EEl pe acEualente se lrljaeneEDl rcrlinoD etcnveniPId e qeesE l ro GuaroN. qDe hoyIT eenI nesrEi anra ACUEDDCTOE DlIiDE~ODS maDi iail. E. E, el poyeto rlacionaEldo lEnlEaIEhinai l ConsituinIadptdaCpo pIlaade bieo e liAAcudce IDa1AamDlEa Nacional, dcuenItenIE CienfegosEEEarel apIrovecha IDm EEienotnIcorporaosloiD cpo de las REDEl delliCo ETCaoay la de lae olcEIionIes de lascnfrn costui del l st od u El Ell IIelo ias Ell cEaDEconsuivas enyteilos C.La 1aguREDE, eamnls pr el PEatio, siniiadoeA esDrenIDIDnIC dty 1r CC A eIIiI Rlondee le pnain de 450 mill brEDEsEE lICde habDitEteshyEpidoll r PECRTO DDEIE AICIN lEr iiuna lConstit e1uret1 E XEEIciRIEde AcanarIilaodas. l del aADiR Did etre-i alE-dijo depus l seor liii 1d4 LEDiDEo, propiedade lssga odE rDIateece>aodi eguram reNE, lezSeraa E JaqnlEontinuaiRdeIRerr cvi RECEPONDE DECRdS Yles mercdldel ITETIE 111 CMellAlRubio para la iii4pllT DEciRelcomer4cEchn l nE le tElE SEDIE E SEIEDE E(HEDanE) y di IlE ii u,~IEE ElIeniIeoEuiE,Ea4demslEalrprever de elcom ercioAIde eIII II di 0. P., le LE HEbETa. -aE rcintI e snDde¡ -omit IDVRIZCIDC I CE stacnelE iedl pErtido 41 PRESIDENCIALES lslitIDEE2ElaoE, puelpuso er 0. P, pra odifcarvaraslEslilbajo l KiREiIDtEn. De ahraen DI El Icon lde cubriraEasde delant1De,.uesui9IEIera reiiiIICes pEecios El la E d11s i e14,0tI Re dte lpartCEidotslaeteY EoscsdeicemnEIyIabanaDextrasiIEdrnser pDIesentaas l Gobenoc vsdoFIIenR140,000.I portadosIdeElsnl 4partiEEo. iid l EIIND.TIEEL lMAA EE TEEyCld COECODE MIVENI ALEGAN SU DERECHOA SER LaCD rde CoEF ecioIld e MaD PROFESORAS DE CORTE Y yo11 pide E .P., queel cinoD e E EiIEI de SElEl -DEll -SEDEEfi COSTURA, LAS HOGARISTAS di TEIEDI -SEIElER, STn111ez .,. atais aclEDEidad. ll otidoldesALpus d tesliii li T CEETEICEIiION DE DACIERO lillEiDArtey Costura. lIil n RELACIONDDO capacidIaeconocido porla.le> de El dctrSEllEAVillI.ldileo 1423deRabrilIde 127 ypre1 atcl MDriII, lIRcDEIiIIEiIIdelacereIId la HabndelaranpbEcaE nt reacoad cnel permIiso Ela seslErpesTde quI IIIeIIersons iiEAEllrEEi rDIuenMEIEDE CElrlE. PCra rElde tIIIEIEE IIIETI ilpilDm o A1VIDAEN ELTIVERO LamnEretemedTIiIIEiciETnuri DE 0. P graduadasEde laIREcuelae liHSPeente. Ela siEebr ypreparin Iel derechEiDEe rInDbraas, y lerue REnaIIEM tAs alsdEA Ir etIl valrad o esidetllE TIc ai E. E nsde laEcidadEartH iEEr lumDEs:EMaa TrrdI Balanza. Pmete e loAurdDAMRCCen a Vbo ireprIEsic IEnTa;An lE y ecet 1 1 1 1 Viajeros por [a va area DIE, AMAD ME IEE Pdhb P.'l El. CE.lEJ y SE 10 MlEEit DEDEsRera:CCEI Al iil iI, sel1111 A"a ,hIEstCu y DoiADlr MAli8t, E=l le :EIER, doANlil EluD., lEE Jguli.twEPEEEi4EI UAta IAE, DEIILElE, f IDI Ennll IC, J~A CDII, DEld lE Ci,. C[RaroDIDIERaR1 G TIEIEEAIRe lle. cEl ANDE d lEhyiiDE,11 h y CIIIi DiPy A ElPilly. .p.,E.d. dei.esps a, 1IDEc. Go amsaeta roicial y"lEl7tDIIElhh-k'% lb.EEd Dl, lCiiIMilllplR PIEREEE. y IACAlDE NUIRDEEVA E ORLE 114CN HiDLS EIE lii, 1.DlEIi e y .llIie l iae l LEDDE IE ElEl idEE C E MdEy El .rID,gEE yR 113.t di ice EDT en. Dl~ rsEEAEE ItEDIA.E4 EiSEIIIl CRlElDI l tE 1 IREDI lpAId.E CE extoi de1.lU RInEELA rlEl 97 bed elD IitosPEIEIiIl iLi ar DDIEI ENom Eid EbnEl iEhlE eni i~jn i EI de AeICIl ibilG, el egla' EE h A"eAl di dii,'esecild4 id di r pa.d i d-yaIocuena Pde IRDEIAEE 11113 11~ASul, lEy 41 i~l. DiE ditadlE,'li'. PEiRIIII d yE. M.tir, 15b DibertDSElehvria:idad211 io RiElD El EllmdmIyT.IE 8. AIII d CE Diii, l: le eLaiyIi R TIiEpaLa EE,iu4 IEiIII1EE~IiTE.1. E,1L. l MAKIU UL LA MAKINA.-MILMUfikZ_3U Ut AMIL UL IVIII RESUMEN INFORMATIVO Tribunales Hacienda UN CACO E DlHEELAESIR EL EC~NATRH DE MAT7RALER susIEREplendel TibunaDdeERIRIDDIencIENRpopiDdeElaCEE CD Drgencia el EcasRE trlsACbersElElaencRideRE palyIDA Slvadr CaRa le ValDE, AAmadILlDEDElEE eRicinapadaPZ lD&EEdo, SeEi4 eiSuDEIIE, VIERgit EreuIadiiaivas, EM ESEEIADJiDAneE, AIlmad IGaEca, ADrEhmdomIE hanEegaREdEER~ IERIDTaEll E. CIAeIdIEde AENEE CDC DIEE ID hst antoRe ReoDE~RCEoD EciA Mlrti 1 IIEEotEosEacusdi derdtse tenenE peEDIEDEpI hulga¡la enl enEEalDEI CEideE lqIIE, segn De lin~ cil, -rmiEode DEsu, un 31 le PASED 10S RABREE DEL eneo iasao.Dipusol TribuIDa ACTCAL IEREL qelEE peritos foenseseR 1 DtiDID RE SeIrnerI EPEE J*~E.%de lDE CR eiel Ediio EireeivoEdediIfionarSEE1DIioy mlM,Rmero CDM REacudo, qDe REn DIaIqe noEl iAEIIDy fezs dle¡ DEI DIcID. DiHlcurernPo icEhacausEl, IDal Polia, habiltand De eE INETERAN5 dSOlDER serDTRlEs MoreEol aillas Juan MEriA Grillqe eaadEtMDIo ElviDeraCInterDpcin -frustraId~ de Carlos PELDel ques,la mDElhipare EdE e gcualeR Blisin, qe yIRablDxi ngi-I CDISDDDEL CENTROSE LA do, Indo1 pueaen41libDera, por PROIEDAD traarse de AnDeode inesCsEin SElCntro de IR PropieI hlD cictnciasl agEraEEantes,confore de eFa caiaEl neeEado el alo Intereaopor i li dtrNe isDto de Haienda, aRnomreeC VEIrEE., defensora.PIieon l fEEllosDeqeoECs roieMarid CI lEl ltradoaudr enlEEDaosEEde uDbanEE, IDqu e oifiqueDIsdereluin, .ES LE Impee.EceoAs 00di e E deJvemreSE de JUICIDE -CEFIEADER 1944. E RED de DIrERo eS E 9wULIEAENDTE beC de 119 91 qeDegeRueRa EEIltaeeasILEaDREEPyrieaYlEr pdIeroptaECoreE l EESiceE~ TercIeaueloCiia, entre eI los CegeCltributo dela eDEaIue IDE de lEs causas ticontraEalvadregunpor eS l produtoSeA aIE 4i. ag de robo u H, Cetidoel S POEIDDA QUE SE LC CERhuIlEEEloscrgsy defenddo l E EEN EDICIEE docorCaEeTEADiIIIIEDGu. i;ycn ~ekrdeIIEy AlElEiE, Cr eNoasEE po doa&Den tdad Impresrade elEaciudad, Di por 1l e A El dcorMn el oA&. Y queinta qu e se tilegu aCm matvocnraJsCeIEEELlt.la IEImpesoaMiCIn eICuba, S por usurEacin de funionile; losA., Ia peicin IDe hD ecEodi DoOri DlBne, prl leinesgrEgerEEaElsDeIEEfiE de eenin de ves; AlbrEIIea, prleionetibutosEIIAel IDprtcin Idi arEias y OCRIaI oMitt, CAMuelE Parede primasEcoIDEindustriaDEveL nlI Spemo difirmCI laDeIDE TID-Gobernacin de la AuIdiciiDeale acNionICIRENEAS A LII GOERENAOcon l 1tresDsycar eses de PrIE RESER ACLDS DinLMaeiANo PEre IhreCE, ElM inseIIIEdeI E ECPac na SEjuluhLaabet, pordelitoDconinuaEreiidoEalsgoerndoes ylcal do d eeEafa y usurpaindetdE esuna DirularDexhortEdole E quE S e elrproadEeEPlezCC9y Se