Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
6nigg

d o 6 In f~ingdlcl 6 Insa rpto como corroespo nGlo do soAunda cla so on) 1 tino do orreo o ao I tI1abona.
16n v AOid)flia,6n: PRADO 103. ,.PRozos Ds SscaOr.
D1-:I' n -'- I PRA.-Is. meslee... $21.00 or. t12 mes... $15.00 plat 12 mes... $14.00 ]$
0 2 8 0toL 2 s..... 311.0 0 .s E6 Id d..... $ 8.00 **' 11AtANA 1 6 I* ** 6 7.09 **
.. db telegrAT s 'I /to" 1941nd. 'P~ PoTAL .....$ .00 2 jd,... 0 4 .. 3 ld..... $ .T .
Str ds hob que fo. Epra el flotilla d & bd.rles Undo de 1aba. er. [Aduan de la Habana e"" 1k $8155 610.50 d"arn
rIe1p I Uilm Aloafnoros quo ha. roo me rinds do n omeuntoaktro. rn hy A 80.12 exdividendo. z 4 $.c $. r a 5rderolioAt Tret ls cttd del at -Paris, Octubre 29. mles an, btlsa taro.s erveI
ibtdOle eb [do on Re ioden~de hoy:. $71,990-88, glee. 7 inlemada, Y is do mare" sopriso,'
MUEV II4STRO Tibl lo so debe At don quo *nts franesl. 6z-intor6s,,, 9S Recudacnde res a .0too cea do 98*medles bolas.
"sTalOsient por ls negodsoloses fraheos 70.snutimoed. labana, 29 do Octubre de 1909. Lan marca amerleam do mAso mbs
to DBe wt (A ,NICARAGUA dos entree lo oficles Jden e i so cdutizan 'st. d2cons do media.
SI so t aide1-a di PrO. iendo los ace so dtre at 2~00 Ilabana 30 de OtabreW de 1909. preelo et Inclfdo et mutdo
hidouite a. Wtigig1adole qel anos y drolnd0 ios pi6tos C con- jste as otivis. selled.
DE D ME qe 4....pns taldrnte VI~-__mata__'__DC8__ E In ltas de 23 libras ae totiza $;5.75 Ob~err
1 de IMinsro tros do monot graduacd . A $15%.. ltran en botilas a 14.e 5 asn
O ea ar, eaiudlt M CONTRA UN LIBEIST ASPECTO DE L.A PLUAA De 9 llbrar to vende y aso cotla A on ttros. 6 $18.25 cla.
IItrags a sueftit CONTRAW11N LIBELIS -..... $16.25. El espnol, de. $1.75 4 $16.0 c.
DISID):NQIAS Or., 11piaca en la Legaci n de Wo, Octubrb 29. De 414 libras A $ 1.26. rl del pits de,4.60 A$14.69 on ca$oa
El emm- ateido gion o Octa b 9. m Af .-El az*ear de remoleha Del meztelado con el de semilPi de a3- 7 de $5 &' $10 sarrafdh. ,
os1WEl Juzgzao do exso etapital eo-au rem6 prgocdeate de dlosEstasdos Unldoe Oomlaos.
p Wrdel LLEGADA DE contrado al eitr ye "Ca"aaturi o tru t ts der $.56 $11.75. E1.bueno so cotiza Ie $1l.75 A $.
A ha motu. "MORRO CASTLE"' Ou'oleDifornaro c dlpabld de s.sr*y ha arratrado 8i los ad- ceite reno le cle proedeni. e tM
Piion distntas NeuwYork, Oc&tat 29. d6 maklose con RafaiyeeIste- 4i Mafia, uyod prpetes hn me- *a $ c t de Bea cl prodencia, s cot!
rado.;awbif notoblemenie.ol y dat dots. O, A.0
in aOq 61 a ldo oIlervdor, Prooedontecdo IXEbeaTas eos & Eodoia, r drecpropo d' J ora.abi4 notabemente m El.que vitlene eon ltes de 235 Ilbras me anorztos
w ~ado, oon tal J dIddenclas 'oyA ete porto el v cano ,Empacl" de 66 En ueva York flR Jbide tam. iyende de $18.75 A $19.60 y Il de peso De Astaurlas. de $1.25 A 1.50 Iata.
on o, trt~io, diuca xo/etpucoe ,l sbdan h~ac d 6M bi~n too re~ de ",a manera no ehieo,& $ 0.s0. Delos Estados Uuldosdo$1.2 A;1.
en t!"Morro Castle," de Ia nWard. Al6gasoque elibero bn lo ls d ui mantra no hoA 0.50 los Etado nido d 1.25 1.
atdm i2tt dE l MA'TCR' JEFFREIS-TOHNSON forA dt ibro, pub idoel 0 deppeWole, habiendo p6r fin liega- 'Acet miant. nltsa 8
210n cointomes 66 at tu do el ti costo y le A 3 eth. 8 Cntiza A 8 centavos Iota. Los do Vilcaya, ,c e buena do $1
catai, ao podr el lor 7au- NUeynu York, Octbre 29. Jo "DiA, ji e cat il eto la parece baerse parall&. .t d sq s cntavos a $4.ie.
+ +S + ,c~i~ L nlo p~. osfmo+ JaCsI.De. Mo" sa s~ a~ aes aa[ cotiza do SQ At 55 centavoe ie betrMS ViFdeos.
~19, Acnstitrndcleopa* Les famoeo pgllwta James J. Jef* Fornaroserl sentenciddo el .sado* Ia operaciones n azdcares do E calas do 12 jatas do $5,25 A 65,00 Los do Espaila so cotizan do 8T.25
la jdi4n a del ~x.Mint frels y JackJobusap hau firmado exts a lalr6xima zafra, con motode asp- Jo $7% la 4 caj s aWsegaS peso yd i.lss
r oqi An6nes de Toa. taned la.andi sous o eigtgro,[ IITIOIMS O L a Om I ratr' los vendedores A preciouss mis ele* D Valencia y Murcia do 30 35 centa, a to del pats coti an do b3,75
AZ~T1gS -NOM A1JE lg~o q o .nol Toe vonancurnt. 65.64. lao 4 Cajn do smarlos y blanCost
S NilRilb nocnliaon plear i6 ... Ados que el de 5 rs. que so pag6 fi1- Do Cataluan de 40 1.45. Psafn el pese do as cale.
rduante 5 6 aI" rounds," te que 19u9' York, Oc 9 JiLqhmente en Matnz"a por primeras AtwlaparZs. orrze. ,
amnd do S uno de lo dbt bod ,q n oo J, ub, 5 por ele lN n. entrega* de Diejem Jb1Evero. qurtido et mercado, so cotlza de'40 A MOals amerleano de $1.80 A $1.*5 qt,
dl do 4t0 6 Pbiapa~~ede ~em ~ itr,'l14 45 centavos sarrad6n. ,'"Id. del pits, dt,.$1.T0 At $1-76 qtI.
dies I 9em clu, so5 l1os- lnteris 10lE IC A ao. -E meroado rice cor d Mnvzoar". Id' At ao 41.40S$1,96 id.
gA;V*1.vOl Voi'- -11 odor, AdIS dol7 P Bote, d, tIenso FtAtiol IUn Ianda'" Itoderada y.sin variaci6n en S cottza ,de $2.50 A, $83 qUl. Arena ameticana, do.$2% A $2.29 Qt.
p e (Lu dento l s bolsa quo ofreset el club 100.112 por iento ex-ibterds. los preeios. Almid6"n. Id. Argentina. 2;.00 atl.
90, I_ r Ie dElE doII .reho del paten le $2.5 A& $2.80
dond e efeoe el lnteteeite en, *tenes. A $4,'7., otizamos: Afreebo, et americano A $2; Id, Arges
dte s glo a t> E o centard con Dscuegnto papel comereial, 5, .11 aon am, cu. qu l ose, ttno 1k 1. o 0.
d1 cn 0a vto Mo t co cento apel, 0oi norcia, R1 1o f wc El amerleano do $4.25 A$4.50 qU. -Beno. do $1.60 $1.70 oil.
Tiu Valering &Mado 1 combat so A cabo antee -'mbion onbe. 4qndIe, 19. MI r 1--- 1Be vothez A $4.25 att. Las pere do Caltrrat on lstas. so on
. pr del dis 5 do4 Julo de 1910 on el lub banqueros, $4.83.15, '"l" ....... it .1 p so cn. 5 aen de .2.40 a9 cia..
S CA3BIOS que'ofrezs major bols. Annhi, r., lndres A Ia s 4a 8 .4 4.1 De allorv so cotlzah A $1.80. Do Espafn la lartidas e Ita l
4 : I.n.l w viseatnas corrientes de $l.2p' A dries as vendent $2.0 vateds IL S
Lism i torli e bn coaicad LOS )FUNERALES DE ITO banqutros, $4,8i.15, 1 '1 1 2=::"orrented
Cambios nAPsrl. 60 djv ban. In.a r $ e7 o tos melocotones d Canarias de .79
STald OctdUs 29 queros, A 5 rans 1 oi ... 2.718 818 as rncsa o cotizan dp 2.30 llo'.
29. ,t,., : %5'rie .~. o et s .,
-. Los a.nerotes dtzel f X ip ilto aos 'C mCimbls shre' HT sn ;rgp 'dI to0 08 19iq 4 p onal. Auto. De 1111co. corrientes do $5% a as.
E1,A,&,,i~, NIDOS lebiw$n On,41 Narquo do Eibiiyo y bonqueros, At 95,3116, ~ 41a 001,si~4 44- WI hon 7 M1do3flats es cothz*,A $X9.75 iQIL qothtal. 6.7Id
M UM. = 08 Adesiuf de lii Oersitiie el cadAVer *ei'>h'r p..I0tf1aiO 90 alO. a 8.11$ Arras. DeoOritla. vodondos. a $8.76
"e { de % e e 'los e gpY 'e~ ~ lg ,i~ a ] n 9 .4 l re b ck .. . 9.114- .11l2 De V le nl d o 4.25- i .56 qtL Do ea m $5ll 7 Id.n o $ 1 7 +
eni uterodon Omori. una islita4xts. za, 4,30 & 4.40 cts. ; Mats. *5.11 Bemilli. do $3.10 $2.15 . dIs 1l carpad cblrta de Axho qie do- tnNr' ,t*r T p o Abdonea yVlores. Hoy o e Cuanllla, *el viejodoe $4.75 4 $ 7 l. $6.e t.
* mn el mar,.glituads al 8 de Toldo, to y flete, 2.15110 6,30cts, ref o~,l Iloa~ d ture las eati. aoeo, de $3.50a $8 qtL pe Eur ta. b OlOS lttO.n 34.
:~b e ta4 t ctpLlo a, 3.80 Ai + S,+ ++Zl q 't'e, qu.' ...- hpmo~ lr, s ", tz $10'S o~i
()ivUJNCIAim)ITO. Quaalo o constity. 41yW1te6lo atenwl.ti, durisLiop 80 4? xaion a in11n1s VWtS qu spam I pio as cottiA do $10,s0 1 811.59 trtee $
G a iOp r in P.otte dl t1.'.e ... a P 8 .. 4 54 s.
ii "l b g "aigo.d'g. ..8,., e,,,,:,G. 7' A ""$7
A90lcialos0 mo M'ermaidttg'as sa de bunt -Dee.6l $h 4.h$ qiCI R
Master 16thy.' HihAytnt7koa 0. ; HAbdua beabre 29 do1909" demands. contiadoose d# $2:90, 61% I4. td.'medysas'de SS&&st
A no.44uj4 V
Str so W 93 rs1 de l A:a a 44 s taAts. Cat, d Id. d. .netdos especially, de $8
em ~ & 10 -l {[ cn. -zIti. oards c ... ...... lait epanlema .... 95 % I. d n V. ti do ramtl 7 V enezuela so otse deo $8.5 6d. ,
o -tblvA e c trt p o. O, 12 s ider & la(ou oro)" 97' 8 11.50 .1L23.75 qtl- Id. 14. monstruo de $8.75 A 5.1
n 19 iI3 n EnDS u EALES 91 4 Q; ambrioo*. El de Puerto Rico. else de Haciendas, asuistei.
alquelp~ Af5ens recs~ Octtibril 9. Azeat masqabado, '89, A 12s. tra ofo esepflol... 160400%. P. 2ed $Z4.15 IL, I. 0l *orlyan ea A 2mas4.
Del poas, do 6211.50 622.150 otl. 2
ldor lderyeareta. t Est"i t t =ade bho an A1mbate que 't'1iq4 b!'rt.p do la annd a Oro mnertcanocol. Celtlhs.. Las etaes flass de procwdts eap
*do 6na lsra ili .dur6 olate minute entry los bMos osheca. 114. 9d. o ra pl-ta patlola 14 P. L.s de Canarlas, de $4.25 A $4.50 qtt. laI. on eCatos de $2.90p 1 83%.
PRdel bONlrS TIALDOS ds baiteri dt~ io y Consollda4os, ebinterjs, 82.7116. Oeuleos ..........:... A 5.51 en plata La do semltls A $4.0. Los rancesesde 8AT5 1.. 4%
SIONES D TIALDOS foIls atie torpederoa que mands r,tO. LdauLo se ngisla$erra. .Id. etl cntidud... 4 5.55 en plata Lss de Gall'A $2.75 qtl.. Giad ".
'vlW*6 l T W4e s on- el teloate Tibaldo 1 los oafciales p, 5 poer into. t Lo. ................ 0. A Valencia A 2% Id. I D e -5 darra.
oto el blovd.. Rnta por 100 spaltol, ei-.cupdo, lId, en cantidadee.., A 4.41 en plata .as doe Epals. a1.10 1A Nolandess do 41.75 A 38.75 Id.
biirianM o l e em' A a4 cutro do Is oatrde so o=niba 05. E peso amoricant Las de Ios E. Unidos, do $1% I $12 larisa.
bisWI S .xim y Y *r 4I 4v1 ran nas Aivia do grahades, algnast Las aelones compins do Js Pero. r plate topaSola A 1.14 Ven. Amerleana de 6.15 A 08.71 ste.
0,~o4000M 11 oQA on do lits quiles in rou oni dI arenal -.. 17A 1IK~F BI7G
1tr A & s r i Urna an da % bl a neo el tor. -Ilt 0. t
- pealero '"Sphendona." 11l-. 4ep G UahtO
OPO 1UM na 7I)do, 7 bql mWA ssao metedaasts tponoreaftirblt d. A, MV1$ El sparato de gqma con alte comprimldoconsigne It ourAsrdcal
X44eo 40,W40da o7lMbIa o mpoeS D'urnta )t31 Poba b Ia flotill de 'd"o,,; a D. H, AL DE l E RO
opiqu'e l iAdeid biuqute tAuoto quI sin coes e dirllan las 'rodos e uoe noaleve as ac dels henias Eate apart fa6 remlst on Biledo. Chanlstn San Las.
q gal ra~a s dl b de l eg3 lof f1reshasars m .Eoi O s aE sbazna.
d~o 1gWou#4r$ plego at Ira cooW~04 batarhs do Is piasa, 4C9XjA.-- 131, xn1:Mxlxu
l0 'ae f s W a s 20 i IArflessa r a131 U l t . $43.
o 4t ero, 9es6 el A o verade Jos egittmo del renaombra*
:,4:?" "". .. Emiro. THE ROYAL BANK .OF ANADAI
.' ~ ~ I R A O W tot + ,' . 4u6 &I p a wi~r er e, mil( po o d o DO WS lbricdo A m s o, en J ig
.i I o, t4 lxiiab pellter.A LIBERTAD IL BAZAR ,
i dP V1 mach& explJI Co, motvo a NES,'I MQDA Y OTBAS. t s letic ( t d I I lltr
f 4 AL 4 4 lwresom ocu.edon 'duranto el F dlefamft'n PACKARD to bemss
o4 o. a are.rma.doa."i,.. rder epec.idddo Capis y*"R : $.,10..,,000- 59.00
Ged OI 4 t so anquis queiA d A.ty. I, hQr n or, r bbem hecho munoth s =AL o CAntnA frse. an.qje gat Dpsi
e~jsq'4GalO, OlcI1inot. q an~nla qo c, A. .njisoA Iintacln;.a yr able k lefltimp el ea Ce e OrsetA o LR." Mro~vao t o &#o~v.
Hatcho.0110.o.51_-. __aia..-C .......
to eats sl 1 ton4atre4 on poder Ao Ma4o xi a, merges, Obtata
qas ~~~~ lo a pero s sarrre pease para 4iI~ i1 'a Ct IDs A sure vnldIDAs i scz .n,
tu es I. W O.eatS6 a pdo as peeloes eerats en LA LIBERTAD, r,, -e... -a,,tag o cu ....-. a Io -n,..
S.~~~E PRO**E aw**** s*##s* pw= crc el a
toI"- prop )a anor del Gob .ito o. a L A I& ed BANO. y!wolOa R udoO
SQ. EL GALTITO, BROADWAY, LA .. .....'
DIANA, k~A POPULAR;: LA DISCU. -7
0SON. LA sPERZA, LA. rAL,, 'O SGR A, AERAN E POItA LA AM,
--MA WhtMO g A R ODAE
Sd el- )"e lcp.tre 404 oparm 'I Ln Lol CSIA, PODA A r e
W1a1o e aodiO. % i VIV, o pla n. a spcsprca de dla aryt mn
do. r l s o pa to 4pal 6 d eeo l dar'd r prot ontrn at Ido. Ym 0xs0 rt ovne los el o
002111115I 0t. ,qt do .u crN1 10. e o ybe d eb L o m enn aUt e nt c tA.
Yo t ), d O s. sss Vt e is. aeIlogaomo.
44r l dd .!e q As EL PAEUtTFs BAslCftLONan LAp
$*M.t + 11 t'~: ]0611 0"V1 ORAN- EENuRA, LA PR[NCES A S OTS
do ta VAdouo iSAIAa BRADAY E
Habaro AgIt 8t det 19.0L C1 BA v PAE ?i$A 0,..e ansoranea o peaaes a
e1OR1 A1 A O tt yd L amt raslmo. calyedos do PpONS ru BAElguowte:
t' op c as ss C.q sI bpervar lo si ,en on
21a6r- ode a 0 a8muLoso extrlds d In er'a y t'otloe Po a5men3M1
a X" yTs..pVM pay rAtalAeE
QL l gcon go depdbilco, par n1led e
IC $ 1 'a* gua 0r' d A I d do irbas sexos seflorila, s* vendon an ls element de Ia mlsma 9e 1poe 5n ,vtlor nutritive real.
1W u k lra laws, balo In propiaeustodia do 5 lnal:as,,q "rlme de estjaCepltsl I del Prpions Jos t9ateritta nutritivoi hicpprlos y per con
Wlo Ior ~adoo.s$ I
o t ado a d quo levan I0 roas del merges, to lags iguleue tit n lulo sIn lt.Iment corto onuaenta lns raterrw
Zn'l It.ofiohdii*;&os Was Vfot e .e WJyshicate Il per mayor on del organtlsmo y 01 z)'O (le eurpo.
4. |aop detalhgs qu0 n d, "I, P113' fC Estans excelentes a'lidade. bostan pam qua In somatol,
Habati, Agosto 8dol19O0L PON &.u~~'~ UI) ~ 9 c wal, mlinportailto do loa propitradostl eaotrns
so 14 GU0 ,e -t M d.t- l queo; g etnentrin emel come to.
W "~p "ptf li.r 'g-r
ON is :rAiW4, 11. C E e J a ue.s y IllersturA do Ins prodoctrs BAYER, loo safti.
e e 1 1 0 6 a C H I '' ~ 1 1 5 ,.o i C , 6 A I 1 1 3, 1 .
Olobpo 10-1V_ 77i ~ 1" t HABAN6MH TA ANA
u~~-oelntwi OWN dolZe eA Rema I t l
.1C ------+.+ ++ ..,'+ ,,+ +,. ... ,+I i + L.A, in ... . ',, .+
" socosn 1%.
""doo."'.nan ass.nena
Doto* Itaadoe Uuldnl do 113.60 A
$12.80 qul
l Espkill & $311.00 4 /.
aob6A*
Rocamors. deo $7.15 a *1.5
Ainurleake, $4.83. ,
NJ franels. do 17.76 A I.9. ,
Do 1. taddes Uido de 16.3115 Do tspafoi. do $15.5 1 1.76 ql
21.*0 qu*.
a 11.76 1qt.5
lsal, a $10.60 d.
Laurel.*,
Be cotiza A $6.50.
Laecer.
Ie rrientes A $4.50 Id.
LI medlao h6.6504d.
Loxtras, $.0 d14.
Leche Condensed".
Do 14.45 A $6.70 la eja de 48 lit"a
L*npnma
o Beonsa do t6 A 0o contaps.
M3teca.
Cle boouna en torcerolas de, $18.16 a
$16.76 qtl.
La ceompuest11en tereerola deo $11% A
$12% q. tl.
E lwu, a i$1.50 qtI.
EA medias lata a $18% d.
E curtoo; do lata A $1% qt.
Isan ula.
Li de EspaSo, de $1 39 A.$ qtIl.
1 de Holnda, de $ A41A 14 qtIl.
Classes corrientes do oleomarirtlae
Ame-nn a.. de 418 A 119 qtL
Cotlzanmoo: Las medla latas 80 cea.
tavToe en carto s A 40 oentaTes,.
Do 112A $1.20 en medlas tells.
Oregano.
El de Cabaras de V7%.& i T.25 qtI.
a1 Moruno, do $10% 1 $10.2p qtl.
Tapal.
, araivano. do 0t35 eatao s toia. egn tamafio.
Frncisa, a A1 centavos ream..
Del pats. dt 11 10, 1d. 4d.
klemAn. de 15 & 1 Id. 14.
I'atttoa.
De I0 0o Unldos, en barrIle e0
4111Aa
Be ottan 11.26 cat .
De $31% 12% en media tas7 y
A 11 en cuartoo,
Ptment6a* .
..Cliased corrientes d $10.50 A $14.0
qilntal.
gson.
PatsgrA, clase corriente A $18.75 qtl.
$I fUaneL y tuollds a 1%,Id.
De pas, en rano $1.80 fauess
:f im-as.
En toattes, doe1 178 cetave los 414
lnooetted 11 1 1I.1 is 414.
n table. $0,97 A $1.10 seon t. ~tmallo.
3 Bdra.
Do Astirfas. dose corriente en cala do F 1 botellas .75. h1 "do 412 A 4.25
S Is m r do orslto en--Icualuamnysns de 14.50 S $4.72 caajampuestaso pa ds.
Abonda asmlismo la Ingiss d dIotinatu1tu ca r quo es ofde Scdo ,0A $3:,76 tlaj y ho del pas quo se tfree. .$2.29 A
$.16,
SOsta, nclo.
e Acs y r==as; do $3.1SO0 3%.
tA dell A i ris. arroba.
Srotiza ,-de $15.50 & $17.75 qtl.
IEa medlas ltas a $1.x
Z unfdo'lato.
ho'tda atural. *on0",-'let"
a $1,47 y on cuartes A 11.27.
o aaymon Plass.
Americamas. a 6.75 las chltena s
112.25 too greade I
Sbel ch 0d $ 5. A9.35 7
Us aro.ded d $10.e 0o a 11.. ,
vine. .
TWOdo 59 &468pp.Segdn mares.
Rif. de 65 A $1 los 414.
Secoy4 dace.0 $7.75 y $ .50, barr
lOot. 46 $13t A $14.2L
l nbnlahr. do d1.3 o 311.6
Del Cana. de $12.25-A 314.125.
ELmtaericabo. de $9.25 6111.$13.
Vaporen di tt#1~
SE ESMSAN 1
Octtubre. seOxti1
30-halmnott. New orieai
at-ao1td s. Lune.
- I;--Mtoto. voereoL
S-*se ansi ace y nronese F 1--La Chakdlpage, Saint Nxatr .
1--.A i691Htrbae.,411929 7 7eac1As.
8-.llavana. New or.
S $-Almslnl,1Tsmp o Ysferva,
- 4-i11Idolbqrg. omanI7 ot.
--GalvotOn. O aeston
ueases Arres, CUts yectas*
* *-Mths* N eow York.
- d-Mtiale. eroerut roe".
, I.-.aratag. low Toni.
S t-a Or. 01re Bto escalas.
1.4--.Ichapa Toterss.
Id-Prograo. Galvteston.
1T-R31loano. LIverpool escataso.
1 1u-k. Cello. Tamplco 7 Veracrus.
- 11Broaloe.lo Barcelona r calas
- 1OAtotso XIII. Veracrus O solos
o0-Teit rtNU p e e stCaI.
1-Morro Castle, Noew York.
.-R1-.ait L.uroo.T. iavre tscalas.
Dilembre:
* p.-ourdistan Ambereo I eealee.
Octbra. R
* s-.-Meteldr.to, ew York 7 oelAls
P so-a3rator. New YoTk.
o el-Moattrey, ProTgreoO Verncrus.
S s -pwtanse "New York
'4 -C ametto. NeN Orle.s.
-.-Alfooso XI, Vratrus v eatla
S I-La Cheaompsnq. Veraeruz.
C oells, Vtaerus TatUmploeo,
4- lltsanala. VIse e 46t*l.
" 6--Halvia. Now Tor
amsI- uns m res ColOn o toalas.,
?1I40. PT99ONrO T VofrcIso
rdileo, Now To erk.
It -4.'Cchantearn. Saint Nastar
18.3s CeCotle, Corua ostaelu.
- *.-orn Cstleo. Pro.ree e Ve.ra.
I -er,
1-Ialnt Lnrot tIW Of,hia
s-,eas, s..... .w .."e l
J~UQI W001?3m 3 AIEUTO
Paros tic, vaoo*'Smericaoe gerateog
aswropo e a oi Al
e Xt. ot adu.

Pata9Waeiung'o 1 walls *14 YTu.Too*
aleuin At eIpera pt 31. ioateh var"r"J.^A 'lMo.'4zeov .e l "
plevaper gits Caol GtiAo r *
letr1Puoloiem. Sae V J5o
Para vtia Ms1 :t 1 eapr hor*omer aftalar per L. V 1Pea .
MARIFIugfg
,9
OCTUBROl s:
463
p 1pao MIel asauelX ltilo prOeden.
105 ae lroeeioa p eecla && ildn otar. co hermanos yomp.
* tDe a s14i sCL O A
Consilgntaib: !0 tOfardoed papt Y 4 bulto muestra ..
M. Rol Barrto: 1 becoy, 20 ppas,
$by y 3014/vine y Obuilte qfecteos,
J. Alvare R.: 0 jas vinoy 16 ca. Jas conservas.
Quer y ep.: 200 samos labontillo,
A. Blanch y ep.t 0 pp i 37 2612 tlno.
F. Baurledl p op.; 16 cola fd I coJas conseras.
1tivanea y Forn&ndesl 80j4 pipas +fine.Quesa.a y op.: 20 pipas 2012 Id.
Z. 1. Marganrt: 15 cajas aoe.
Carbonell Dalmsu: 30 taJa seolte
7 15 asicoe vvouenas.
Barraqu yop." 10014 pipas vito. .L anderas. CaOll Y cpt 756j14 d. P. Pita: 15014 Id. '
Bergs Y TImiratoes S014 ld 7 25 scos avellanas.
leda, hue. y op. : 6012 plps vino.
E. MrdSo: 30 cabs embutidol, 33I d conservas, 5 estu bepy 35 coaljoA fidoos r 190 aoa navellauas.
Romero YMontS: 202 1014 Ino
A. Guach:. 4 eJas membrillo.
B. uaroe6 7 ep.: 50 jaulas alos. 'Gonzles Coitn; 100 wo00avoellnas. Gentr G0nC 2e: I 14 ld ld 30 ca0
a rnesbCt I.
Gonlles y BuS: 25 Sacco Tlhaa".
J. rpo: 0 id Id
H. AEtorqu 0 p. a0s Id14.
I, SuAre p.: 250 Colas jabdn,
. Rlafetomas op. 60 14 1".
Galbn -Y op.,: 2501 l14.
Aonso, Menude P. 0 asaco avellanhm. -.
B, Fernndes 7e CP. 7 pd Id.
Lavin y GO=og: 50 dd.
F. Esqoerr: 1i4 pipes vine.
Urlatrte. ilormun yep.: 2514 13.
Men4ndes Araosl e5014 .
Tre p :laclo y Norega:l 15 plas Id.
Rafael Alfonso J op.: 25 pip"m Id.
Yludo do J.-TaWA 6 hlJe: S cjos drogo.
Fornkadez. Avendalio op.* 113 cajam asulobos.Oliver op.: 50012 garrptooes vactos.
M. Grande: 10q0 Id Id.
Pons p op.: 400 huteales looetas.
A. LUpez: I cbaas planes.
P. F. del Nifo Jesda: 1 -I imageo.
V. zabala: 12 barrilcas vilvio.
FiLnes k ep.1 11 d 4d.
V. Pre: 5td I. 14
Py p ho., 1; ftrdos t:pones,
Hier"oy op,: 4 jas vidio.
J. M4. Otaeluortuehlt: 1 barrics d.
t. RCart r op. 8 fardos desperdi. elo algoddn 17 4l yuta.
Alonso y Fuenteo,9- bultos ferrterlo.
Urquf p op.: 62t d4 i .
Cistel ,tY pIozoao: b2Id Id,
ordean: 6 fd Id,. 1 barca rrovldreo, 3 cJa paVOl. 1 n dabanto. 14s conso
-vllanos.a, pipe$. 80l2 1104 ln.
I O R ENIVA
A. n4udt 13 bul ton e. os
F. Taqueeheli 03 |Id
VI U 40 H, Al 1 nd. 11Id 14,
J. A rule-ra -6',914 Id1'. "- I
Vldeade J.a, ar 4 hile:o -10 l d.
H, Av nep: 324 b rlleo ermouth,
A. Pellda: 5.cjas erlls.
Orden: 1 14 yerbas.
D PDPLMA DO MALtOlCA ,
Wolcgosa y cp.: 100 gatatooaal cparruos (10 on duda);
J. 14, Matad: 136 dj ter Or M: at Jara15 so ensorva y*tot.I.
DR VALNCIA
Alone. Meundudes y op.- 200 o oa Lrs.
Garln, Nuche p op.: 4S pipa., 2012 y 2014 t vftto.
It. Torrgrosa, Uuruat iotp ,: S0 pi.
htumangom y'op.: 297 soo arrs, Wilkes y op.: 65 cajes alaparram.
Lte ; Clbly ep2: 10 a aarm
Coenro OuOci.est 0 aooeo,1d.
V. Apinal: 200 Wa cebolla.
P. Alvt-oa: S"bults ofectod.
LopoAl ras o p ep.: 0 plpes vine.Negrera Y In.: 10 plpa Id.
J. X, Mantooda: 25 Ojos tfrda.
Ordon, 17 S)aies ajo.

-~
"me. ho.: 18 4ult 5, l d.. E'-ba, t dii 1521 d 1. 4A. do Ga d te7
O, Rolero: $317 d d. fia). 0.. $9
79A9o ep.: 121 soo sattbanso ,A N
7 c4aa. _. 4 $Bnco Nfb1tl dfleba 110 120
etgadoares: 64 ealas htouSt. RSn 0Ma Ds i t
papt 1 ela s $50 ". G o. Cba eet *It* 0
A Illanch y cp.: 32 aS . e168).. $ $0
as Gatel:t# 0 41.. Danto Agrfoolk de Puerdal eo J Barra 4 h t b10o2 to Prt U l as 1i fId. S6 0 0 en ao do Cuba .... N. 1JD Ura y hue. : 10 atriles Id, ompSfa del Fe raa* ien bacoyo t rinl. 14. r44t1Ot . .118 4 i -C pd ft Cuba Central oeoser aco y Carbaa. wu .ccofe
.09. J4 ra acelttlasr1 Lo ri 0. ee .5 e Id, 1 Id. (acclone OmUttkreal ,f I 4 )1 ..,. ,. .. N,
Lorient6 p. 72C ela d. Compafla Cu ban do 1
'~t hu0.t3004 oralId. "'Alumbki do do Cas. 19 k|t
II/ Astorqut y tp.; 640 Id ftd.
MunlAtegut y cp.: 100 Id Id. Compafllta Dqu do i
Sa1op cp.l 100 Id 4d ,labans.. ... ...... .N
afrdepz. b100 14s yft' Red Telet nica d is
Orded: 1 balrl IS I d s garban* Iabana . .
S. D RnT RiNua bfdoe lo 190 ln<
Dh PU] tTORICO rFerocarrll delbaA
alb~n y up. : I0U non d 010 .. ; ]r
brden s0-IdI a., Acones Preforda dtl
9 MAV.Gacie HavaIn etrt Olt
8 #.0087 Ae emloo a l
R. Butres p cP.r 104 see ca. ways comp. ., 97% 58%
H. Aitorqul'y cp.: 100 Id Id. Hana leefrlo Ibalt
Orden: 532 d4Id. Cwansomp. . . 84% $4%
DE POCE Coapaftlp dp as yEleo
Cnlgna loo: 1 44 muestr"as de trleided de Ia HIbana lS73% 71 cat4. Compdfalt plctricsa do
.Paettoll y ppinger: 1144d. Alumbrado 'y Trao&r p.1 I i;idci on do4ntlao 8 0
GObnrtAlz-y 'uAzr4d .S50 i aioscatd. F. C.U. H. Y A. 40'e1Coat Fer ldea p pJt 15 f Id. g I Ltd. Ca. Interna. O. A. sBaci e p.: 255 d I. ctonl. tookk preto.
Orded: 461Id 34. route .......... 5
-Di eAt o Ores. Ntaroe ae turno: rare Cambithe
(Par anatinae Ouillermo Donnet; pata scares Jacobo
Id(a r rer-obeft 1T fardos e Patterson, para Valores, Pedro A. Molina bols BerrabeLtg: 17 tOcrdtubro 10. El Studl_____._~_ _eo P"IdontA Federico Moyer.
OOLI!010 fl)l 00R 110 : ComAisor o n M l
COTIA ~ 4 4OPWLJ B 'L A PRIV4A
.3A2LDIOS + D~llteodl 813 boedpadOl "d6 1i0 t da
maquor" Oowme I do Cub4 contra ro IA 4
- 0lPlatNOpalldotra-ro sopaltl 9% Londres 8 d-r. . P20%It"%A lat as co s95%
Londred 60 dv. . 19% 190 pPIO; Greenback s coentra or espaftol 109,% Parts dJv. , 6% 010P. a100%6
Alm ani 4% 4 pR0.. VALbS
] Uno d 9% 3 Pdos p0.10 Comp., Veud,
..n Sde .. (div, Va%$lo __.. o 0 J, oValor P 0
eualla Cl. ZIl& Y

cautldad .... 2% 2% pOP.
Deocu~uotO bapel .Co.
merci.'.A. 10 p 0,P.
L models Comp. Vani.
Oreon45k. : I p0
Plata epa fOla. 95% % 1' P
AEUCARME
Asdtr CsttZfusa do guaravo, Iwlo
sm1on Iro'V waina .a prododo embuque a 5% r1i.
Idem doIet Pol, 89 I 4% rIl.
Envases A razl do 5 estavm
VALORIU
Foagoa pobilcos
Bono$ do ta R. de oCub 114 11
Deuda ut~rfir4 105 lot,
bones do I& ropdblit
do Cuba eimltidom on
189O A 10.. 9 ., 142 "118
Obligtctaeo dc. Atoll.
taumlonte (primera hipotoro) do=l6llado
do, Ia Hab"a. 117 120
Id. Id. Id. td eh al o
extranJoroa .,. 1172% 10k X14, ,(peguna dhpoteto)a' &o9111do an is
" abi-, ....'. ..14"
dsId on *1t zxtranro 114%1. 1I4 Id. pritmers I. troco'Fm 1 do Cloufgg, N.
Id. bogk nd id.Id. d.. N
d14. Hlpoteoarfas T oeartlI de Calbari4n. I
Dooo brnare hiCoteNa
do Cuban Sloctildo. 14R.
Voeod ' Ia Compalff
Cuban Cotral ItLalV ay .., .. . .
Id. deo-I so. do Gas Cu. uua . .... 86 5
Id. delFrocarrIl do Ctl-lar AHogutnu ., 1 103 W.del kamsa M Eoetnb
Ratuway Co. (ea, cir.
Soulgaen). ...... 10t ti6t
idea do Ia Compafla de o SGal 7 Jncidsd i d4 ;a abuan. 11 180"
onoo Comprlw' *lon.' 0,
,trlca do Alobradoy TraelOn do attItgo 105 103 14. do to .' IU~d44 a H. y A. de Rais IAL Co. InternselonaIl:. '.. 111 114

- --~-- -I

Cot CizioRcS de la 0Bols do6WNo York
Enviadas pore ls per1 log ad2Poot& *flagg, takere (91"8
ExchKnge" y nBqumrw OAdam: Wil Stro L 3.-,.*W York
Pity.
OctSpmail: JOSZ A. TABARES, AObispo nizato 8.-Tetono 463.' oOAe** 139 ciDe 1900

VALORES
Am. moltlg bud Rot. .
Am. Sog. Ret. *
Asaesda Copper.
Atchison Topeca a nSt. rd. "Baltimore and Ohio. Drookltag hap. Trost. Canadian Pausf. Chtcago Mllw and St. Paul aetfilln ... Oreat N ertboer. Ptd. Great Northera Ore. laterboroous-Metrop.
luterborough U. Pfd. Missouri uasa and Texas. Natoal Lend.. . New York Cental .
Northern Paselle .... Penausylvan. .. oeadinp. ......... .
cuthr PaI .ic, uath rh Rallway .
Uaton Pacific. United Steel Corn, .
Unitted Steel Prot .

Aclones veondlda :

1ttt ; escil eu I Ot I I At sae to
3434 6476 7#% 80 1I4 88%+I nm+I
--o I.01" I 9. I $ 8 ., I
8% -- I- I -IT97'% Of S$ s ,I$s m
121% 1229A 13% is2$IA120%61 mat P 115% 116 0mwa % 76 76% 77 76% 75% 134% 184% Isto 167% 167% 14%67% 18%46 tiA
142 124186 1%A %)m4s
134 1 314% 8 184%1)a5%,IApt 144 1471% 1484 147% 148% m152%
1i1 6P1% 168% 183% dt $ a8I%
- -- --*
81% 901k LOU916'? 06Miu

OBSERVATION S
1.100.000,.

rc..... ba0f
XORRIDOR DiE VALOItIE
OPB 9 HBANA --- IP 46
t 1n is proutl0ctioqte, ndo ad ts
do enasd osy e Valore t 9Pet )f )
York dreto e ldon I a Ibana p to* 40ML ea
Idonob tas en dl"epol do araJl.
Las tttdaclot*.4 4Iormede il as1 w York son eviaid
colib mnte pr o ost & eSlMIeMb de a Ifalm y Bqa
benbaooORWe. O o.80ois s
IVA l heldi.
looen as t ot

Empr4aUto do is Rp-,"
bUcas do Cuba. . 111 Isa td. de lo R. do CubaI euda Interior. 106 109 Otlifsclo aostme hipotoc Aynutamlosto1
do I HIlaban, . h. 117 130 Olsaclouesuada hipotc leuttsar ssto
do Ia 1abanta. 14 117 Obllgcl6noes hipotecartas C Cletu*os
-A Vindlaars........ N
Id. ld. Ia, segund. . Id. ptmor k FWerrocarril
C~lbIrl~z . . . d. prlnrg olbare a
HolIua. .-... . N
Id. primer San Cayetano tt VloAa . 5 10
Pones hlpotWcsrlos do i sa
Coinvpatfa do dam y l~ectrcdd d14 l. Hba... .. '. 18 1120%
bovo, do la, Hbansm Maler Rai~lway Co. 1DI 106
Obligcones g C t. pe h
o pbtusa) csol0dad t
dojaq, mit.,V,4 s ej08 a
Xabma. ', 11 olno. Compaflsa Na Cubans. 130 98
Boia doa" Rop0be 1..Cub-it1tdo o, ,I8e a a18o7 ..... 108 o
lionO. Sloea llpotoc
Thalnsuias Wates
ld. Hipotecarle Cntra Aurero impo. . N.
1. lpotocarlo Ceantral SCoradona ... 1?1 18y
Compoflls Eldctzlca do
Alumbrado y Tra Co~n
ds Bantiao lo og... 106 0s
f)bltseloned aeuthlea
deOGas e octriildM 90% 9f
baneo I pasoI do I I1la
Ban 0Ar~ol 4e poortdrtuoiv ". N.
ipe Ni vjI u4td Cuba 110 110
Baseq tds p # b .0 N.

- e lngdot 4 o~ Is 6* ll banS alamosp do
MStta Ailab
Ca.- Ele. do .eitabt dt r trpoa doe aIugso (rm alt dellh ravel.
Cambatltl -n Ci bta a.
trkl Motiwar 1.1311
Prf d... ..
Edem. d14 (romemunes Perrocorll de OGlbra A HPICuIR .... .
booatsalca Clbna d'
Aluabridp do Gars, Compafgla dl o 0: p Eel. trIcdd 'do Ie Ilabani Vlaoe do 4 iHabau ro forontd. .. ."V N eTa s bml1 do Ilelo Laba do Compr o do I0
Ilbma (pretdWdaO), td. Id. d. cmcnoa. 4 pompsa do Coantrpeo clones. iepaaenJoc p anOamliate do Cuba.. .

N.
N.
x,
N
N.
N N.
1,

pm, -,. Habs .40
M ,f t .e .; N.
$aba4a 14
a n.. A.. .It.
#pOSta114M0o 34
Ph. to a .
- !OI~I~W~

-- I

ueri Spiod o I
aspdra oma 4 dmAepl
d OI
sat 4.t 1. m e t
a hugwatmeanwt do et5r. dol e Iasm :abor he ls ontrlbou 1*0 con.pto iroibs eo oald dr qup aeudlt a Ott% So e tos i .tt am si recargedJlq t Io&O041oO
doa do gatg a PId alet Ida
2* es adeO del5 sevile d~etarest 11 I ue. IA p r ar e C0 iom do.o a 0 t ~arolt
h 10O e. t p. s., aa roimed. "l trs$nAortdo 0Y Otao ps eon itl luI l3801 Isnedtrt&o et 01 recstr
ra eqjuteuleanto6 don olar debl nattlrultda.
Al dmo, as Ia ometr tro a dw Grmba 41tes. onmla 4dlIlasmoll
'a.o.at l omtro o*n o etes (of 18liu05altteulo 1234 0I d oita1de Iya pn aete.
tie do ltl titto !0 nOta dobd
*sordin
v.sail~a n h declaselope
eoIor.u poes Pro ~td .Ire idsp d,
* ovets at E t Ilintata 4 tO. psr star.. eo bttiti t Iaft
coOteon a T-itms a
C. 34 ? nt .
C~tV S49 1,1VIOANT11R.
1- d6ego' oiSador3 1e2dedo Fpast 1e a Ia am ual
tdot o te ito o hlla dei 1uroo t
Wloot t dt Ifom toiloaopic is atre! desr oa. e
c'la ep t do Primteo
at a d ne p nIto fIt. iabn It 4oct ?br en -t
a rJr O4sl *ae ad 1J
is 4t.s
30011far te, CUTS l, e0dodt :.. a lii$$. C, .. .. tell.. 0.54 0 8A u00. & el qua erUa 6tlad. 0Otr rato e oriental,seea.s a I ess ode 1Este a go do .ardfteminJardl tba. IA olintel 'otn t i c hr a.t oril ee4 0 Tlmd4o t.-Prnl. Ol a teldre it
el" staudo 1it1dIn. otCofisrcnl
,0 %ateaao r ronle.e-Ila doe I
ta on imers cu41 ", '68-1 mto s
oe, a7,O per to atesita uodr care o a le nlO (101t '%s raOttohrd~r Slotad 4, a
acane lo tu ore, caute l+sa ae di
Ise dolI11 r AN PI"" =4 o.es q.a ur .s rail.octmalonto do sl4 QIteO 0111itelnIs y baftquo$ vl&vA pton 0 lia 11mitdt d Tuarpdoa
COMbIC&ubiteAda U .1iR. ot It41 a 4rr 1do0 allrV. dO 1 e i hie. 'Talnlo e o0delo o tde
I~ ~~' cln lad ~itdoeet elSoti4
vielo deF ar ad Ae ol a.aNavel
-' Vto. dltf. P o no l CarttlSl.ifet Otal dslOuraso .ttmtro$ (4t1m.) ot
C.411as0 balti
$8 T414 UTO
eels. ieto itaIa T." -b tt Pdb lai, ,,t O Sta,0do are todA ene-lear~e ZtbOF.(dit.laf 40 norl (to
at Ol e r I rIlvd 41 ~
I el mar on Is, o ad o is de atenvt t ,v9ia s a25r Otralla chleitee Itor.ot e 4oawCuba. tttu 11 1O1t "O- ia.g ttud Of o pil 'S 41,tle-4 5iTtSo e avo aMot* 4* O rtablocse le wu~o slo t~n ..Qo et 6at .,I* =l.M Wa n ra d e di 1Ao I &I Ot I. o, VIA ca J
0i, doPqeuttacoeftes 7I go lldo
nn Il 0 usI
tosl~d. 440 5 neclOVVC rooDl.-M &;.as ala quoR 4olnmaloslimbrea)2tart, ts orm oltde rbaP deo wlagte. o*tmado "Ptl"tal I aTrloveatl delr e t5 doa Arol t.rnt
:s 6 o r,1 sfILt entsos t. 1510p1 40 0 oot rs lafe
1, "4 pite d d .eta a
Inteala1ata to, L itu 161 eran.0rto. 4-Ia As o 10 1-+a.
I0 00*. 6.11 40a Od "Vin 6004 01 24* n o"ra # do0 l 1o1e 4tvfer Va100 PJiro 40 a ave"aie Iar e u b 110 de1 a rIT le6td
re P. erCa e e 00a
lil1 nncna itl ellard
o0 It~%o ba JZTrr-o4. ALT?0 Por srddl d t litTob~te.,
10toerdo a un4 o aals ltOy *u~p,8ale~oiade iobreel cor
,,o sin*& d o ra cIP #Rdule i
00t 11, sio
vnta"Pir pnils1 ,re a u4
ua.g o 'ld0 64areo...'aetrs
Jlex tl el eee 0 0 to. s ea
o madlre cell t :t' 04 t Ola a
Int~rn gsaral Id 1414 hoc
lt~~laldt 4teo.aenios
-i Ptlo n/ Sea tita1 ]
4VAN MANrM PL
t/i l R - ltat
is In Ibl Ferl Fi Jfl.e ,tli iaet-:d 0

isa hA. ron d
tll 9Ve tio ]e Itde
adlende
mpiol:
dmnento
0e do i Sf01 de
's R Umbl.
1 401 13 ode Is1 eIt roe
lde tie-a
'tamb,
r Aunt. asat
Wye do loeot d@ 0 eitsno
ente 4*e rte ti
tern~a
- oatos
.= 1
to 0bsea I5 pSert
a1 11-10,
or den.
car0 '01.
0 L
oslell 0rfO e00o
lIntetior .avo en nsia del stO far alTO con yietedet tOn e.
Mll et
SOen.
trl soat RA d.lI

DE BtNEFICEI IA
PREGAURN IA
4t streett O do ta Aeo6l0. tunhaacortedot eo Onartes otIO,
Nv. ml.bre. la
tin ttodoA en mAenal, d ot teen tat]ldo perlne.ondo 0 Ia As reponse an frais to doi
ILoudab.e v abtatmnto retbaloo p potttfi tI to sol ane a qu O retrli
I reeu tguro tS. qua Oc00l routhesle|0t tins t en 0 41 eentOua
0rgipen 10.1 t-. 1uer0 t~luttrOl foatto
roll e61dO l .'slafls.084 I
I tln tt a
La 6eiAeprnIitaltm -Navrali. nfvr1.
a qu 4 ron 10a pobre 0 inoel tl~oa du~meuq| 4 U e'na S luestosa| A a-d
n0 o 0a1 e ue op 4Z OS
oat., 4 -.150 .1 a .as0IosenoIne0 Ola a'de' o q:u leissbrevivimes p pate mlere
at.nd& eO eIunt esta 1enmoe do
te lones aroe de t Carilad.
anI 14 do OctUbrp d l109.
St Presidentts.
AM '+" aet Elarwltell.ri

i' I RI S
f[fait ri ~11 lROMiiofaMl I I'I,
&Al VICA RA ?Mt. p Ilevo 64 afleon de isaenmaS eopac ae ocontntap OAPITA resapon.
sabln............... 49.16,085-0
SLNjMR(Td pa~a.
Anoint-a 4,a a I Itortr~lo I"tavo
-Ot A p &
lests t maul as r .anaolma t is Oe. ap alllp a6 M bo1*e f4 l fltu A IS p u d0 l ee tavare
re aal oameilO atam 7
Asen aos dde moa.polertla. Imotslasd r air ol r Or t
tntea pl.5n lode. a ma tegra sls pllonente p e t-1d 4e mtaii 0 2 s eus SeonstesOlst olombl eastm1. asUaL ..
Iaa 30 dpn4tee6t1 embtr#sa 4d 10o C. ilbeete. ont p60e.+altom 7 Iaes p ta
Se~, 641at*'6 0 Xe mY UDa t I a ont an t. 0 4 coctav ee tn0 0001. OuI ealo. peeenoaul
Cslo. d e~eM n oiltt et 600 tlga t-nrr.etitkfle ot nsnl95o pporu eIntO nitn
*tlt osatle p n Iltt ++I. anel. [ p~ ecaaaid aa e iO 4+ko.000. @ lola .10 pho IO l e yabIt-as. *0'se,t+vl tl pr ttaslie. I itre ellkIo .l 1 madll(n s quo rY tu+an sets.. '0t.t ete 00U30 m t ode aul ,tr.: pa.
*. 11 ee.aLq.pe 1.0p.

. I

HE 18IMN ItWAIT ,
CO. .. D ..At.t1 1

o.yIll o a s t e0 or. 8epat or p e tacld n e ate om i *de do trmtid ads btida Ote
.o gin coa d40 ee as 1 a n la so I11 0. ii tf01 d'soOet- qua rtn|id on 30 do n1 0
tio. d re t0.
J. lat. El page opan oblero ded 'd a olt i-- 21 del grienta e O trb tI ed cto de Nalll saeilol X lb 3 08 14 00 t de. dobbrin seudirlo. to c.. crtAlre0s d6 1" t sO| ctleiA* Ota Ot jita
oatcnn do CrI l o atteI$ tstevee F
Ab&* doa8e. A d 0 0 10 bo Imnaftan ., do
latt on pber toetea d a rem 4aust an*
-le8 de ttlos ier quoa epro a.eeds D Olertr nes d ad ha ta l tIda1dnproVlI u lDr. urtloe dnin s del oAgO o tsaArAn s ee Bantel -to qsto to do -l tO prae d no-otes re a .
p a t orm p tlloI r r
1 I. ?dearan Octuab I rd 1t.
oeto Otve de El etorIos.
td sbn boait 4
t*3t4 C 11*01 -eett Cent 09 tetradL 44
Cetal
Ct o ni s e 6 1 0o x a n e .
Be. o 09 O
dIstat- be ordeon dot r fIeltdeott I' cOatwod, "n In- a oI up. pprt ee.iu la Ottnta .1010406 1 ;nuevo tsoelta Vet O owtire od6 ars Ia Jum Gondrd 04 raicgldilarl V*0 teadra qste-al Doritogo plnt *11 I o rr'aA o n01 Ideal e CAL ito 4 nta e T ntoente not 71. 14I p 10 edando 0 astoa1 e a0enuis al letsou quo .s w Sbr- Ifntftro wraroI ne apondo atoit) T 'irt.. .rm 1t Ie el iel a.eonl iteipsoI o Can s te s qetata
Gaipial A dopstt5lOf q aqu |ltos lec4hccl noste A8quo &agdo%% 14MloI a .
ea 0. te 0 4 p9bliC s ea bttto1od(0105 eta oreOll 060co. u tel's r atcoa 1 10r et 9mat arto I le lt * ,
n elons, dobptn at St t rettq i 10 'e
qo deertt4 ols o xoOElto del Artlell.
to WSTVO 401 Rog1amenio O AOra es fVle. ltnIIa 2 0 0tubr@ 4 dO l 101.
3.1811Vc tio CqutAqr IlIS@
on t.04n ttz aT bb,
dotAt C t -aiit 0f
0 elkIlOk 8 0
S OFICIt{ T1.t
nto it otrsla aNO 6
I a olreia e p a oe 4R !alwk14 ~ l8L,7 1.90.-4
Ix, sntrdnot, qmt"" do
$46 Z;tiot* k V0.105iCu"b, rel soe"n 3
Lot R04 sit ittestr
~,~4e1ntoe odernos ,P .

I-Go.

prendas bajo la prepi as, in de lo ".W
IN$,l' 4n. 1 an.
r l ifl- orl C. asse t-sR

44
~ .- d~2.tsi4~ ~h ci~te4~.5&'.d0a.3, I., ..~,, -

I
I

sB ANO9 N~A9I 0 pL- P D OURI
-tto
SU Et(USVA ORK: ALL St. 3AIMOE, P&A bONAL 9 O f!0A I YORM .,, M 3f

U

"- I

- I

A
-1
Ig

.1

minimilingateda claidamsk

3S ATABAW88
de q p7ngto a p16*A do ne.
on ta Ipter At1 qua d ift A
dSoa It letrad del or to f iL t deds at bo extend aflt t a 4 lm erotoesodo o ,f is rshl
t 1 vnge l l lta e e n G.en s to l de &evae I to nanepere tooe a 41 que da E In qe t* 00 -1 bate mn Piaf; thrrA.
S6 Itea A& ad 4 a 'antive 6 Jfredo t tvntan, on as quae e? 0 ndO ap All l a Tans alIAR.l4Aednto
0tio ms o ,en I inert r als,1106*oii hs ** aepenIh s la Ikhlime Uhle o aphsaoenoA n a rp etro lot
uIO. ga n o e gaoaer t nk a n d 6 Uil # 1 1hIt 0% Poert6u de p laI rout is tAd- ro Po s y bgad p 'r 6sto 4 savt
t dk m 'tiakq, !I n" C a! onbYreJt a mo"s rliqa* vo
to t alqukrrodu ena g 6 tUit traSt. o ] a s teidn del br, a a papa to d gil a spae ea ewp detr un ish
wvae re re lg"eC MMi o del qua loeedif6 de dbbit 4 ipa, aso 1 ddn ps..41d ero eaifo..en. La arai "4dd It
Sri* yenaliquier reele rd ty li c|b o t fe eit inim. Pe a todo 41 spon- prooca to asublva6n ant t ox- un expartam ui6 da d
pir as e tonts de lealtad. Dtdo at marniiento 4el tenento Ttbal. miltar ano6da, 44 la que pod eadir pse, o var a vayneo Y 41 la0 do I"
Yo requerdopqu d ,de l194, dri t 'o a d4 s yv ten savs4ra l*. almb~des6 ite do "omp,.u
1o4, strevid fu mi lbor contra Ialeo4s A Ia asuer da 7t 1 1oa nlpriedWrorqud alato stoatd, fttora& 1los*04 vivai&04*
rtido moderado. "La Vida,"'1-I re 1114 l bnoie ap 1 mto ba dg o pd que adlarah ljd fal IOraeelndo in. holohsato
ARIO varia. puiblscelones iler estun e trincherindsoae par oai, dar Iit ituae az o ar1, d f 40 o di l qu ena cind o t
tabron mis*tabaos, alw os n e ls conlN res i, teja ss pre e 4' ne iat1e' de tua onde r l dinanible y Ateial rbo oatA ael Le cuaes fueron tidamento r rodu. acerca del go elleo r' o dsoo ,d gOabwr d tod p flj Adpa rl zimomes bratoe l t o aida poe 1 preanditberal )In re. A eInter tomado otdeo ie liis*te ra* oa' t bater le anP #ot denaae
el65r do este tri6dlo tard6 algo en riti qa, gioga tl raqet tarro- ,o t lapn lid t"l e -"
etuoso oe6ntilgo, piblie6 e anto t Ta peri Otost h dO ias actualt e d oe u r 'ehab 0as edl alir
e envi bratt qejas y mamna- ~oS-he ntaetie1 s H roltdar'leiaB oad grUe, 144449ta det Mad i AdR
ie, d ota r rlM Ip ralaiea.sotin Pu rto 84cooenoua. t a e ia d r Boz r. DM
de, "elpi plc'lo dve js ealde, y ti e~ d e Ot rdersqo l a r ie slo 40jAd~e Gdrt y 'on r a au Sr Dieoto dat~cln tendZO e~e e ll tl xiti~ elo 1~ae eTI Pr koA6 o caust del liberaligmo, entones judad ha e d t tItima douebraeida so. o t pr qu e l a Potene #A ODie ne9d. uOfe, fudge o~nptr,
t o, abrau6. a i o oaes Pabsen ,, e' uoo bn h 1e di
L et mnhelalmbree vitorearant en Pot ptt, la oestin do o p l attuabn de 1 i t one r o ihih eY W s.odnrs. iemeia
In aiit dte DARIO p0llde pzer eiooe-apotd n do deicon A, Sa bw1 e 4aiess a barer e pot tapiui A w i te 4 tdo
stisages dieron gtiatiande holer 01 O teho' que ewhetuabs deoenet I r6as~n autoss6mlio inplia I o Prpdtheoa .Aliian '~ 1, Malr A n reO se s "as e urs .t deee n- t oaceteede o ns over ov, Go qols o n a l e ea ando ded @ -t '
paras qeno s uieryalenistts r~ enb Alse ~ts pelepdroe to n ob ecia otdory aro stipbylwr ae tda lesotrdasa, me atrots G Av1 ea 910 oou-a Senr lue", rtpabeaersa, yuhiozItlio etAneo ive do emoa Nor e.Alido quo 14n0 11eedt'
I T a n s d -' e trona bti o ach id o "rg l ar
cen "ol palacto do as, earlAtide"' Pe dego tade e le n 10a doe eb Exol tendr6 elfue da A lea eita so de lo MebuidP Aeebal, Po A16as, peadltsdo *neg deities jO eo s 4at d alrgr to ft* oo 0 0 SPi x*li
nostdil eno p etsi 0nya dedc a itrla flo uWe la disoladt6n do ma "Per otra pat, ta ipa s n tant b e meets deDil q]Ineo, Oriedo, ho beeho la at Capso M~adeaM~u Pern&ndez, no teerplacto. *o 0o6matenGiards. Perown ot pr *moaensde etiiorsyeadnosD41s*feria Fpbot Marsep p.ttee44ori que nos earn.o Antit M. 8to, Aigandro Suere
etidrepaits able sona do Cuba esos Pebreto expira fuormoihmeate e'i ins es, sm 6knese dej*us oldetrkas. an, lselda toa reb~ $easa~producir, Reign.d fttme no r ilidc adpy decmenti- date d lIe diptadvo; o i de todo'41 Puae'detl'Inja p a oble "to t a ap niendadvT ti pe h eth Idpoba Io cooes to- le"nt etald encon rag la,9Ae n-'t6' -'
histora 4 le del pripntera1 'pdvene 2i dto 12ad eleedioes, j' ot Las crden. ".4o MIeni aittles park raobreter 14 glen demand 4e Ingakbe gas ph ~i .
' pbo wa orddoa n a1 0 o pretendion 'powtic'apa r d s $tia, I o Ia Aru0 eA -nda re r. f4t asn)Aosribel eDI E Umsnfsa M;ag Aswia at oraraula YquoI q mo. a5 lila l0)&h'qua, ftflO?4atoo
poe RM OI. rhn obtitada A expliear to quo exition. l'ero 'furquta sq opened F; 41~~t do sek inenos al eo, breo. queonnttd Authilagide taut&________J den po n staI quo," a ditirdoloto do bay ad, n d de ,que tPteod Its La pVresa orteAmereno, 4elc eatifir 64 t t atal, gs o
titn.1oanera ~a lade3 &TROPIOAlfs. doso asieslateraoresy laanentsa sntples ksu 4 sngtlps Idil q, ppra darls conocy atam' ko art todou I iJANdqu a 9 u 44te
cidos nos ofeuivron y anateatita- tj d__sdo- y 68t( t
4; prelenderfa- ab_______y_______ oo a"

11A El &0181 ___too,_______LIS UUAUM0S___ seedegotosinex a ls. A a okf 5 1 (tVARD, Agaiy
uptrado, y on la del caf6 INGHATLERRtA, situeon el de ACON pr 8*n, Rafe. Para Cororgas Para Arpas
LA EPOCA LA EPOCA
PTatrtices Para Ramos
-LA EPOCA LA EPOCA
Para Pen t 1intos Para Anclas. USLN OLA EPOCA LA EPOCA .
Parm EsrellIs Para Liras il
aspe.4 e aapor rcoqnar X
Unfea casa conbolda per LA OASA nm o lot
DE $ OO ON AS0 -----j ----'-- VIL A 4E T0 RO G M.sT
- A I~IIfL111"U

4 -* *'l do C 125' VVu w- wif T0 0r"
L8A"CDe'tA8 C .;%i
Toonheistros ntiilcosa n audodq'ngestra h a WE $O
LA CUBANA. Htcomos eutasvertencia porque bemo ii4LACM C bidwque aigunos vendedores '6 ,manga ontly airchit, apr e&j' o-.. chAndoe'di nuestro Cattlogo (6nica ffiaria ne lo tietie),
A 'vendet loas de tA' OUBANA y 14 remif~ ilo ot a fttbrda,*
avisese at toldiono Am. 8023 6 at 6335. ,g ft16X I
ineror4 t f LuenrCdsoo Dechtniazy' atos. z d." mo'O044
PiOPIETARIO8 IA DiaT ho. wod erga
Im Ataf& II kf W
anafreue ~J'~i, ts y
Sla r i.Ade e a
Itma t 4 8 ptoa LT .1
Dep~#lto gnoral W~ A48
0 A46

W,
"...que 11eva al pais A nna bancatrots segura, A una ruina que parace
inevitable."
Y per eso l preguntan at doctor,
que eas el dueflo delay minp que va el gobierno corriendo, porqud no le, puasd lhstiAeuls, porquA le dej6 avanzar, embrando A aus paso.flares-y e quo si eamnamos do esa modo? tants chlWS It cabs A quien camine como A qulen le va abrindo la ealada.
La Unin etcribe, obre el puto o
ealadas y viajantes.
S"Las aspiradonesd Il pueblo respect. to f It reorganizacitn del Oa Inete, se condensan en 'eats fpase quereutox 7honbres nueves it nevos procedimien.
fCon nlgunos hombres nuevos nos conformarlamos sA. porque esos homnbres Snaevs, si no trajeran tambiun procedimientos nuevos, no sprian hombres
Meros; y perdonepn la jaqueea. Lo dificil es dar con tales hoinbres, kaqui, donde nos onocemos todos-omo dice La Ldca-y donde todog somos unos... unos, aunque cambiefos m iueho de collar.
Y por eso es tan dificil la labor del e Presidentet-casi todos los hombres
que encuentra son viejos, y conotdidog...
SEmpieza La Dise-usid :
*'No es posible todavla formarjnuico
de los alcanee igue bays de toner Ia A sambleapolitica que estin celebrando S1s oonmervadores. .
Su trabajos empiezan ahora..
SDijo el Dante, haee ya muehot
-Laciate... etc., eta.
El Dante no escribi6 nada sqbre la
Aaambleas politics, pero la eIsper iren-. SCida... etc.
Esperemos.
Intervifd nfimero mil... torque estA para ellas sla estaci6n: la ha celebrado "La Lucha con el seflor Dia's do Villegas:
"...-IDo modo-le preguntam -o.i
que no ea sierta su renuncla de Isa Be.
eretarfa, pot causa de uan enfermedadt
-No, eior; por aora n p en taq ml estadq do salad que tenga qlue abandonar ese pesto, quo airyo per compromise deo partido y por amistad ocn el efior Presidente, y mucho meSpos lo abaildoharia en los actuales mo. mentos on que aso eatha redaetaud los preupuestos Pars el prfximo afi6, que deben presentaroe al & Congreso antesI del dia 15 del prdimomes. I
- iT no podrla decimaos mated algo
- de esos proyctost
'. No, senior; porque ada no estin Cdel todo listS, pero of puedo asegurar. 1aA uated que p ea exacts la a cendenei de la mismos que se iha dadoen deci, en estos dias, pues tratamos dt que no excedan deo los aetuales con las reducciones heehas por el seafor Presidente:
-SY ha mejorado la situaeidn del
Toort !
TesrolI
-Efeetivamente, y no no podemos
quejar Sabe usted cul fu6 el estado en que tomatoes el Tesoro. A mi se me dijo que ni soe- podia con el primer mes que l aituaci6n del Gobieiano era critic.

ea, porq e Reds tA sible ebdtr iso compromise y los que le deaban pezalentes, que ran erveideso y de inmedisa-. o umplimiento, y min embargo, heas stravegado blen el period ms diffell, tenos situados ya leo tends para pagar el personal del presents ~nea, he. mos pagado ereeoas sunmas de streacs, sin desatender los comnpromisos corrien. te...
L situaci6a del Tesoro no o tan ri. tie come se dice en eomparadidn con Is que tenia cuando nos eneargamos del gobierno; puedo atseogurar A etaed qu, ha mejorado muhoy a t qudarA de, iostirado.
En uant al exceso en los gastos A babla igualmente olvidando Is reallaad da los heelos. Las fu ras armadas do ILa RepithAblla so aumentroun per leyes y deeretos del Gobiekno Provisional; t e roe dos nuevas eeretaria yotros organiasmos es.y adems dejd conStitulds la servidem de Slipdad, Bone ficenca y otro. an forms distinta AI de antes, nacionaeliAndole y par tanto corriendo el Estado con el gasto, como o bizo igualmento ton Is Poltdia; dej6 taRmbit innumerablen obras pfibliea entratadasy mueboes coqmpromises aqua iao paden~ios meno que cumplir.
- Y del emp tlto de 16 millions, qu4 me dice usated
-Es emprstlto fud contratado on Is cas de los seflores -Speyer y Cornpsfii a.
Lita p e er pae ha dad an produeto de .500,000 A 88 s4d.875-00.
Efitrega recibidas: $2150.000-00.
Efectivo zetenido pot tooseslloes Speyer y Comnasfia. pare pago do O16nos .indrtizads dda saRBrolucins $731,W-00.
Total: 2,881,585-00.
Difereneia en poer deo Speyer y Compaflia para cuando se le pida: $1.965,290-00.
Total $4.84,815.00.
erulred d elefectivo recibid por euearit del Epr6stitoa $2.150,000-00.
Reintegrado A Renta ,Pblicas pr. el antlipa que hizo eats uenta para ls atendonels del alcantarilldo de la IHabana 251,412-40.
Id. por ciel aleantarillado de Cien fegas: $i.143,554-55.
Total: $1,394,966-95.
Saldo. $755,033-05.
Ordene en adas drspus nort uenta del,alcantarllado de la Habna y Cienfuegs contra dicho ldo:
Habana: $92,864-81. Cienfuegoss $69.861.38. Totals $162,726.19.
Sald existente en Tesoreria 592 ril 306 pesos 86 centavos,
D o maner, qua contando cone te efectivo en Teorerfa y el que east& en oder deS peyer y Compafiia, y que vendrA cuanstdo ea o pida, ueda sun libre del Empr tito eon referenda Ao a primers entrega dl miRmip $2.696,875 y de a s.etiunda y tereera entrega ls.Iumas de $8.230,580, deduetdas tamban Io ue debe pagame par ouenta do ella de los bonoo de Is Re. voluci6n. dnero del Emprfstito m6Jo e ha invertide,,yse invertri exlusivamente en la atenclonea A qua fu destinado.','
Ya deciamos ayer qua "Ia informal ei6n do La Discusidn scerea del sn. pesto destiny dadoAI las aumas del erapr6rato habra de er desmentida.
Y lo ban a do do un modo categdrico.
Plenue uste4, lavers. que oIwauco oerveias 4o LA TROIZ,. CAL 11OagBAa 1 Oeao
, =5======::==n4

a As
ca 3. As sasl also.
FAINESTOCK

I]

tl Iagrso de n Omanail6a 4 los I t.ds Uni~do, ayee Ileag6 4 Is fatalia, two del vapot MIfeasMI," anse S i~tdo y sy querido #we o, g s 'd Luis C. Ouerrero, Vo M. deat#trei~r del 'toentro flOo" D ok 4 IsfA@Dimevt del DJARIO DR f'IMARINA.
Sl or GuerreroL A quit- probi. oben ianablaetW l ro cel Noet. t Y is bria de aqh lace layla, lO4 0(taUdoa 0hd,y de alnoerta.
aento bo fsIeitnamos.
Ieciba nuestro eaxtflooo brazo de blenventda.
CaDAiIJJBE, BIAMLA
MIplj Suizo do pract6sn
Fibrica creada hace 139 aJOs
M fijos quoel1Astro Rey
Obsorvados al minuto
UNIVO AGENT X CUBSA MIAck. INO SrARTIMM E AtUACrEaN acroto DR "lLAft ia !iwA mi A Jm ORO S iiIJATEN, OYWRI& oRiaorg. rE SIN IDILLANTYf T oJiXA DU TODAS CtASES, PAA SEM0*ORA Y CA. "A0EIOS. 7MAW Atit0o.
Espatia
en Marruecos

elo io pars lus rop s
aDo emo se dispusleron el advancee Is retireda el dia 30- no ea memento do diseutirlo. 3e limitar, per )a tantoa t referir hebos que,' honran A us au. tores.,
- Las tropas complieron al pie de la Id. tra, conservando un excelente espfritp, todas las 6rdenes que se IscomunicalI ron.
Sus jefes quedaron muy stisfechos, seguramente, do au conducts.
Ala derecha, del ceampo do accidn hay uns saeriea dalturas de gran va, lor.
Primero fueron ocupadas -per pare, jas de Caballeria, que hiieron tuns ex. plorael6n primoroass, tan bien reality da como pueda ejecutarla Ia major d mundo.
Los esduadrones |ban mandados per el teniente coronel CavaleantL
En el avance, la Infanterfa las co.ren6. I
Perialts do nutestros rtlleros ,,
A la penditims, es decir, & U qestL detrbs de la quq domica perI l de. recha el valle donde at4 el zoeb'd6 Jemis, subi 'par uin itdo na on eeidi de Chlelana L per el otroun grupo do moros. I La parts lta eUtA constittida ior un mogote, de pledra do ipposible aceeo y,n et6 rucep. divide en dos la ma. Calstl 1Lnsmo'titompo llegaran c tianci mordi Alo alto, eteontrndose vedns sin poddnrese',bacer fueo, Era indudable
- ~7~7Jjj7j

4'reda e krb a/rastde ide!. pr

weasolletwonsAy el Mslr aWW ma W, ieolsedel ed allftive a roe.I L os more mooantabn le samId4 1er *tderS Oek* fueron aplastadoe lased6n d Infan- edo. I16 ible penqWAt noanrhte
rltea apallola se rots sin una baja. Steel, l astsse betide do rnrto, de et pueblo is constraosida do an&
dg tq ya coanducido at msmento avalIdo, estad ouyise obras posaen reall/ ..... .. _r .lso despite doas y cempasIero;tn port medio de un etfth coaecl .genla 1.l.v.larle orden aranta el H nMo A t1 del regmiet -didt, atfeto y ntee dtw "&uaes espithn dO a ernndes Isrrnde 4c to de Meolillo l la 1 i e tlmb 4 10 p1 per'a, A fin de dejarl" 4atmtm40a
0 unpeOra 4l ete nii lo,, ro tormuando los t deq0. _fdodMu el vir m e mode,
i vu personal mo qie.Assoe, P goa-totl aidodenDicer6 y7O e01 ipr to 4t elt onel
andO large rate s Infanterla aels do.o loas aoato o on o .......pway 6 lo que 6e orrtopoAAis itirarsPr Her o t ...es.d ri e r o p0j.
eea osl tu a61 ao bn ntetentp en o p su .o. o td tt
I~im-cu l ll y o t. o6lmo, e, itoo
puesto. ms maansrobi, as bate- nId o sori e qu e lMorlntO
rial hind dispatos de inetrella. gogula el IlUUH** "ft Ma 06'bMOdO Pciitea gepilegr deIs Infaere, i'lanentignol to.le peno dony etazonada, yrem leerab de aelPeln y sbre lb etvolvend ala batod El eoronel ds teill on co nta,- lA a tgrld qe dIt de Gquoritoiment sa porqe h/--iedAIrator Iabla ontt etrayestaesan para srtedl ,oen ta y uleon lpomarrido,"quab rmantuvo ernttanto- s asuidnnr el C v.o do Cosmer c I
.n te~r ln le hpriuboprldptto In e, aoente eno las ubatteras d mntif qua n gs 1 "stiAeo, mead as oast prupodenosid.I ton Ia guerrillas eafteinbaU fril ta- r r ntab 6teiero que n uesu
encttoiisilinge eeosteno r ~ plot-Arias do lstabsn6 hae I. iipoue o l
MOrPeiet oI d i 0 Soegtdoto.
t en rn ostroeuno o va-tllrol..i.la'nosor sss, e-I H ole n l norable~suoSr Preoa
lor y 0orldsqwe6lorenid el splau.~b-Iden e. tt.'J1k eCifeuntmtnelas actuales. n daune o dteoenv r a ispa kpor 21 d c-lon l eopos propta glors iop.
qaipd4o ueso, enI&a am d5-- agidero do BatibanA, 2 d- O -p*na
Idante n also n la s b a retirad d; For- m t nbre los 1909. trs t el y n e ario'Naciona qret s l
mndes Heros ene46, y los ofidale-l soabloer presente do I anenive pe Mte pulo tlee empuaron lts pistol@ sparHoiremr ma-e ~ dhfiul l-Ia rAvire r y no pue4 doainar
tando; los artillroar, ni uno eabandon6 i a adorente loe 1ene i0nAlomddelerponeipe natnual o potieoon Du betipola.pt p Ct0attI ,s pa o ,e ... a do sn o 'esol e6r quo to rdna deou-tn fn Po imigc qu e n e nat os m. ..... s. do no atvo aehd l ,Io a ltos
Cuado -eitadn ibabai endo rro q .. en e faeSurgto do .c x derdrolaRsireprblksen.anda ataiente c riticsI aten i, O abiel s Bstb; attozuo pro .o oetSiredeas /pitn Fo,--avn 6 erean unirndole to adbi da eol 10 d Ottubrt, dems d Bn4 poe.n-doio asi dr iua d gerlno pioder6oedtin e onorable efiar r entento no
quo 01 glaenerati pa o la 6 -ines-4o60 'NO O, noy rsia ama pas s quosolicits el Sut-gideoedecide ]a /porque &efaem rto que nbaa ueto r~oll Y aVr... r /aterte del poirvenir Si tlhne Is forentonem ofId n6 el repliegue. Nizguro eVdera. ta de olenzr. vestronsory
de los tenientes queriae eer elnero, oo sab r los relao de 10 a Is tt etranto obtrenoee ordi, pao y el Cea itn turn qulo efla la rtpiaprnsel ur'. adero ~I violo nteadem o lotaPar, alvande 1unkd quo quo diar dn retirarse en primer tAr. teadentos, Ilbto de dpot el efen clert pr detfto a ot, d pridaeoanon -o ncinq&ul d. s e oci o reisordani u d ti l as i traa ts.,Zay vdea
Hacinda fuego retroedleron hastabeon teortt, laron hortsoa d supta. .. l a.tn colaoer entr teagurilla do isrts nkii quasron, mentra y poto te vigor-qu o rponren
tllisiasalt t on n econ ~ tioxmks. rdi as-tfr'
guardian, U teniente D o o bl At e s rrib etedoro h e lsdaensisa.a cI a it orajolo an a s n ,,
atolere ente las inaioras Imeral tret ms, est& .0gger .pa., o entry eon Ess aimOrtde, te vard aslqula.' l p -o""ea, to 3ntuso; un artillm- pul ylanle sabreS p sas taeo- e y no oigrraose no arpresi
muerto, tre berids grave y n asve deo mdispaallo iper ietl coimaleae, naler o unso po elaCtes men& conideaci6Mn atin, e n n- los, ala iMlrto en el. purto, el m- bete i dl -es ne1 oeim ide merq deo mules, fueron las bajas cPe rder asen do los bmuees, Sa E ..rA el delpae o Ai nimonEspgfi heado ,4 pco ey*losretto doitu careneos quoluero 'y en von 1do ,418100.2t eoc tei.Le es d (plquecantN .. an ted hbchrsq 6tnitirv oque -aienpre ofreo a a
m 1ben ettedoo e Adets ,bndsdos p erstienaldaghenostrs stetneeostpan vn rA Catufio. adrid, Figuera, Llere.o do pael.t aen do s e d rol en 1su, empre on, L6n, chi, ety rtodet* e fbn, ltabantente. Dhdec a Ao ro enzarl enl 6Xdo e Su miquezaq cah
se, baion-iy~Ripe. oil cpftenparalteades lofuorzes quo Ia dieron tiIZMc6eouastrieaqe te htleron muy bieazarpo cap'nb Pas l, re cestta, norabl esta l eerve otroisugtes don de Figuera sve que unos ouantos .]o .rnsideplti, Acti" e don ob taenoblamenafA l a tzo niMs A
-oe eupa ti s ouales e qted nues- neolas lco.erales, Iorqur aeo niio largo pet seguro, ele .ctroan
prenaan isde nto spiies S asleo 6 weros tno bees -Isnyidd u T1ect trs aoldados dejsban inta ctas, ror-r t nto "so tAsrate pau a l un ,destrucli6id irreparable. den del eondandte en jfo, y i tos, niqulen o lesfu do e Hoorable SteAr Prcieae El pistola en Pno, se6, Jcon preten- .do a . do constant at ig. o i Srgidero de BtAb ant5 oons e- p por,oin do cogerlos prisineros .aor
" e"a dees tst Lar Emul...n do g.er...n.v.. adr.d
A bock do jafro, dead. .ups spillers, El 17 do Ot-ubrl e e1906.Data-&st.. oestoa inagniemidad, at. lo n4teran de n tiro oe remngton basS ti2 attrlulado par cilhqteenA 0otiris ma-namea A sairgetatoy celaiat-ente lIa satrax'an jel coinercio da cite puebo crnleny"aa~il'lpr avro ouirl
ero esargento cay beide y tentoessin detlietos,a leto de laudable oe, itilo ar. e4 lrloq ldo unA .r
CqlreI&measfa ade Jtollrme lwupne o
abandonaron e1 cad4ver de nquel IliroeIs repari6n de las nonmes dalls c-uote ys difrutat. saifida, ledo el snico despojo quo en tntont, sufidoo., uCtndo run no -u ntuestosdf thado'ubte Is re-tirsda eganlos monos. a so aa repsto doeocs qpcbtAntdtc uYtommpettia e romse
_ /_,o ., d-- nd,_, I s tormients. del 10 del actual 00- .&rt' .
.....dtubre & emiro en una preeaia y di- .WOO
R"Wlsiton iftellixira situsai6n econ6mlca. La Omeli II C
El inolvid ble Itoy D. Alfouso' XIT, Ante et repeteidnd e los dewas- alia. filUGas, o
al irolver dolas manlobrs Imperiales tre, este gerDo .Bes Sieknto eo 2 ste important lnmpn",v&e A4qnl. oe Alednlaft 1883, trajotn usn- lox alientos neceoAros pars emprn- riendo esiderablek dearrollos, presirn mu agradble, de Insh iinesder de nuvo Is faterrumpitdi narcha ,J'uzgar i lproduet." peralev rcgiwpales" que sill ,tl en today Jos do a vda comercial. qud ha otenid6enlouqie meii do Onerp / Pam obrar nuevos bos, e lnr, Entro A Septlembre del afio. actual 'S nspafna hae e qco A "poVo e. [giereeeita que el oGobiv-o do Aselede 11 toa A $1,t.sISO27 eontenditddose exaeastumnbrp, quo eon lwNitein extiends sobre, l Agida tra,,$J,262 .,66 e e pgutA teeht w4e zng, bun acerdo o estsujetai 'L ii boadtaoss p0rsnamnarI, aeAdo, 'afl'" ahtrior.'resultandd un ame)ito patron ijo. .. to do It postraei6n do esplritu qua d $1566,38061 en 1909. ',-'San mnchoi ya la eginento y be-a, inbate. 'Diehtk "auante d~bi"' prineip~t,
talloan .d Cazadorea 'ts uienen un Pars ella, ae peoestta, Honorable mente A' IdsAuevoservicioe queha ,s. 111n0 propia. a.ellor Ptedente, quo' aeojaia' on be. 4ableeldoUtCeouafifa'del Gas y Eke--.Pra quA sire ese. det0- nevolencie liapekaja quo hat ee ltrioidd dola HIbla, en lelaaCii don preguntan m i do c atro- .s.itu. Surgiko rA'oets nobles oent- 143nu; lad" quo 1 epte,. .uertet Avidos do eagrmmir e entailte miento do goaberuste patriots, ca. rrollo dy j a oiUedd Ya creandor0tero fitaO dei riculo dad t o del brnestar do sue goberni d6beo ankbrMt A Is hibl aaiQgtra.
.in inodest.soldada, SW Extolsdos, _par qua eeomendis al Congre. ei6h do dan Eimtterfo Zrzflx y,4c-crMartinez,nos.loacab e do ienat. ton'alivio do gus miles. I 10 *AIa Iouradea e do 05,M pleedc
Si.re, entrotias aara 7nogir Et Surgidero. est descubierto per que hl e sundpn en %uas soethide ges. ont andolo at eser bajo el pomo eneo a o; no tioueObra alguaI tiones.
JIMEAV XA LaEmulsida do Angler io tin verdadero W
r idde ira leo .quo aure44bronqoitiLa
C ,a Ta3.laduradelo t )oS

a.u ia rpcida s ospo*a aa dI pae$"tmi tO
It" pracl _tata,1aeasroro conto darta soentitno sJd 4t
aIs t* ashbo a ltratinat. rse p iIdlee at e llast an4) abs e sAelst Iuiml stoICan'do.a 1 o Panalan atoa
aonte d ta *Teas eatie sp o eftdo romedsea atsnis e 4 Isoafm-asfailo ut0sas', 1,'t. are hremaFavilto frstenuto MOjntosAid> fePste acro1CAstoson*
-allt.m. S eti oI T5 &, sasrstox esu4sdo spunos ds e 0 uos.R
p"o sitreX s on aten,
'.e. Is s ossp umiro lso aa t-,e yno sehapredueldo aIs@ ve, MAOls L,, do 1s aumabl4o.
9IWO1 piU.41 taato4on ,roforptuaido cong ~ tes lo onailt!eme40 14 Otili tsu"'lMin an tratsflloatt, IMMerai lp.. 403 alloaspasta't0) &abe *1 uohleCr lRInST delaailaposlteol 46 pt truismiolf ppu tsl OfydroluorisoI
ua rlto. o W921% Opptdlole, traa* SIR$a .aleed do 41. plClUbsdic~ ida gestehlemoets Pot go* dpo2o, bs.~ ~ssit 01 I a'op14.. ,CP obtfor *kkw 0,esfM$ I h Wf, hoof. few av
L. 440MZ, 13, PA 64 towe~r VaIa
Roosawov "o.k.s...hm&a

II

aronqulos, reduce J IzflamacOn .allvi4 la tos y. la repr=n dclfcD, y b~ed f" 1 e'ctora. 'cl6it Atism& ties poljudi a didepdny restabth fuerio. lr'ov etno baye o O ad gqie so .A, Euldi de largi
-eI lrosiqutis, la T~si r5to~a
Emo' d do
Iss &dlqsoa a
daA eemteo beoedo cen euo ,qn
* tor s aute o$ medo ta ie m ahoa
ADa srs a 1 A. L* 0 l m quo
t ga tgs jo*1 1t 4 h itAnq*otAnta gamp.Y, as, Naw.s A

ateel r oOaite seWW 0lUio"deds del oeitmhes.

I~~~ sArpsr
jam eqawou.~mssuffTodes led U us Wassrep O a reas~l o wn netos4 toe la sea dse. se es e relate
ar.ts. gs 00! a 5 ~ ~ s~I~s~,lB ottorn o, agope respaptem4 *ou bueva pr-ope ades Tto
IA LACQ~IfTIENCERIrORTA ea m, isN
pop 1" O45, .
2D, 89 y t oz*~ .6 O e doi.e : as n i5.qxa cle so
RiE U E T E L F 6.i t.de.d
y "-Ett k~qoo~~uta*
yaw mom5

1OM 25

k 33,5 .

Ni.

Zo
it ,
IM
. itre Co~aA l E ,4 dti1at ,o 1 114, Ea tre Copmsuldo 4 Jumdestria. 'Ieldfono 1114.
a. s11s 1-0.
%f, HERPES' ECZEMAS Y h0. CLA.u T
:' '. DE ULEASo'Y UMORgS., "
9,+ .. .A'+ + =.
Gorpgpleue 2 t I 1 V d 3 6 3. Q... s . .., Am

Is," -u o~ a L
co\ ,
.-- qr6s nji noet No, p1 ol me hd ran dlichae quo t usbomb
sin reirqo, no tenihsot obre 'quA c&eros e puertO, p odis tier c arntas .:mil franqop do deAd, JamUs to abl "ra creldo. "
-Pero tu madri tom b au precauclones cuando tv?@ ... No 18 ,hlelateloa bjo el rgm4a do eoamucad. ,- -No pero depoo ba mfrviO 00 ba 4e q adelsnt dicote slais ei quo ls repeo, ess a661 p*rp ft. Y oboe, 44 bago yol? Voy A desirksi A lW' wedores que a strido los

mil... squiTA iltas eprodu cet
- i abiA, tfa,.ljp que el tre per eiento, not
--Con Is olncaky tao, ascaris ns rents do dooe a ; n sva puado queatt tn0 loo ,h4 o
' s poco del tapital.s Ay, e-e tm, e paeece que no valla ipes 4o veMir qu & toma lre 1i 100 so noe vp 4 AingunsIpartt
-E0 es lo que ydIgo, pero Chan. ti 'fleur Aquiore vir A grande. El dice ',ue u rs ttaa s a nuy buena v que.con e euttive itT... in. ten. ~ata... 1.4i A,.dablo, ye go f6 Como si lldma eo!
- at Inetive
'-qJasto, eso eel Puee biewr dith6 quo'po eso Isa enus ase doblasrA. 1Po.

un I dfot esab 6ei ltos dereehos eneoi ico." OCt Mars ha, damos-1$aifl
[ da Importaci6da, coni to cual se favore- trado en san e 6lebre libro "IEl Ca- tenes
At cose(.b
eeran--dien --lan 4 ndustrias naceo- p tal," ealificado "do mcgist$il Y, qo I nastuntarlynquo 83 CaleStoS yso mentarfaosin l alriot. maravilloso" per Loria, professor do di6nI 1A eIn So I T Iliberates, A &a vez, contestan Ecodomia Politicsa en 1, Univridad t ma
Le Temps opin que o hpee d6filt dabe eubritse '6 Itn- % u, "quo todoe lo fed6mion slit mJ
anny diff til ee en uns solueidl 'lo directsqs" qu,' graven A sociales dopenden del factQr ecop6mi- "Otr cifies def oflieto qua divide [ te rfceos, y "no" con los derechos alo co." Y'u ekritor ilngia, Rdgerhit bua e
tualmentj snjlatepa. Los rt ~a 'taunans. qua son impuestosn "ifthlirev- epenrlto unas obra, my' apfaud d.. de- Ia dip rio do lsc theafscl 1i1 I tot" de consume, grivos liars ras' entraflteno "el sentiUfo eoondloten" no enr
Aaqtdlt rg hban formadd, *4 0 elises pobros~ quo T~llterra Oeee l en tody is Historia de las humpjdad. ci6n; IltgiS forilidable pars dkeande, ta hporta. rficulok 'elinentleos ps. N no es una lucha polities la que e0- mente supuet'4'pendiente talo y stdi dr. ra on pueblo; qua e~tifated do'Ingla. tA planeada en la Gran Inglaterr:. phb
zi6n ante las CAmera'de 0ll i'. terra st4 e borxbra* barativ asunqueo Es a luceha Trofundanmente, eMen- y aun Por so part no so due' .os l-. I s 4,demi.s naciones eompren car, y elalmett econdmica. Y poique To en las servadores, y baJo/ls"l di6n de qua s miseria del proletariado in. es, per ese inquieta y apasiona, on moral Balfour, Rosebery, y L done, es- gl6s aumentaria at condos derechos le grade tan entinente,'A todas las fuer- ha del tin llevando A cabo ta campaias do itmpbrtaei6n me snubte" e 'precio do ozas vivas dd las sociedad inglesa. ciaI oposie4 violet stis contra el i- lot pr6ductos ailimentlcios, P6o im- 'dencis
niterJi'e ',, ;port i. 4grepgnib 'liberalesa- que Contit
n.tel .o on e Reino n.i.a anI t p ee e e. .BA TURR LLO d",i
do una viva A intensma, vea ls salaries -cua teede en Is co
enc koQ i mlotivo de usn prpy.to los etados Unidos, s i par, sit. la6tora pUra debier
do rer tscal. Serfs precis be ios eeioa de la gneros men. Manuel MArquez Steling, no 6 sl 6il
,tonta 4los tinupos, ya d-teos. s o tansagas diplomAtieo come oexcelente las Un
ntentole,. son "" ....
s.ei, do Cobden, paris 'enn. -'Pars tener idea de ,'Ivve dl prosador; una de nuestr glorteas li Is per
pn~ situci~n N terselas tiAn legltimas y 'do seest s
trar P situacin"semejante e la apasionamento de-fa Its a tlesahora persadores mis erenamente ons- l gue bisto6ia' parlamentariA del pible soostu ee en tnglaterra eus dos rt- center, scaeaba de publier un gruese cuya J Inglis. La campafia dd Cobden tIvo des partidMos tridl4etotes, diremos volumen. "La diplomacia en nuestra min el porrobjete cneguir la reforms' dO que' el flnitro-de, Haceienda Lloyd Idstoria," que blen pudidra servir de do en 1is eyes s6bre importacidn de erea- Gorge--que e ya uns celebridad eu centrosdeendefuaci6n vision quea o6 x Sterlin le. EAto ae logr& dtspns do ~uit r6pea, muy grata A los partidos avta pone verdades, desentrafls beehos, ha-. bell biaien gitamcin paefficas,4quo llm m6z idos' --eat empleando tin lenguhje ce luzs sobre siuchoa problemas ml conce; Is' atencln'.e d dlztai "oideqtal. (at agresi'o y iolento, en defeisa comprendidos 6 en camino de ser t l point Deade tonoies xaste el libire.eni- idoe ru "pres'puesto contra los r- Ojidados,ont y de or st lante nialestr aspraf bli on' figliterra, y on giganfesco cos," come audazmente.lo lams, qua cones, npefios, qu afoman toa aI rridos prolc aladp disfruta de o que ,alli ese lengMuje ha venidonA romper -las urdimbre do nuestra historia revol.u- fuerox s Ilames .el "beefsteak barktoe." 6mnas ceremonious y 1 reapeto .mil. tionaria, hasta legar at estado pre inmort 'sde a je el 'gran.Viniotro hom -tue hasta ahoia exisitntes entre ios aente. It . t in, doB
I Htabrfa de escribir yo otro voltun tint'U
bre d'o stade ir-Roberto Peel rep l- polfticos ingieses. He aqul un ara re sger las s salientes notas IraI lire st~I pars recoger las diii selientgs noes ..~a
ad aIs traseendintal reforma.aratieclsa- "speelmeh" d4 ese lenguaje. "Tieut- del admirable trabajo, i'-hubir,t fde eon. ria tan ..rsyveran.te y eloeuentemen, po es ya de que 'los ricos, de que las consagrir t sineer6 plan Ai ealnda Si to cdafendida pr Cobben, 'ha p;erma. classes "po"eyentea" s1sorten una obervaqi'n. A cad aJuicoy A cada Toiaee po~ente, bevai6"n. el-noale siogy' buncads g Iacol
necido Inglaterra fiel A sti' olitica parte mis grande- de lps impuestm. peaein te notable s go y buen Is d l. Aatrta. EspaM
'dIi lib-eamlio. Abora pretenten Voasotroas nQ-trabajklMs y, sin em. No bWhart, empera, siquiras los Iee. Tierra o le consty adorea, tgiendo lo epi-n. bargo, continued gozando de :'vuestras $1 del DrARIO gptpn mis estas deter sejes. d hcnrlain- el detlructor, rentas. L pledra angular del im- sabres de eirtica y do historia, qe euatro el conq staeor de las Repfiblicasdel puesto, ms 1Uses, deben rehaeerse de gustahft loletores de otros dierio- t is puesto que no bee +manifestsae o;
Africa Atstrate-- queae 'feacef6tioer snodo que desearguen A lot trabajade- qansancia do ello-qu nm les ha- apest tansancia de ello-qu6 me lea ha, pso
e nt, d6 qtecionista, quo so vuelva res de una; parte de Su farsoPara ble tpdos los dies de lO qie es- ciclp S i p6#i8 arancilaria quo dpmolle. Jcharl"-obre las grande y potentes criban, .hablan, comet iensan' v los qu ton Cobden y'1oberto Peel. Y pre. espaldas de los capitalistas." En otro es upen' os 6 tree periodista: lj. buyeu, tendon eos conservadores que Ingla.- disuese e ha expresado Lloyd G Ot s me, Cabal y yo, e soleitan; jempla. p rede
ga me o o e o asrl itagiaIs A eaI ad ec
terra, ,nce pr este camn ,de geon no mens energlin. "H tualidad me reelamt Ues A ella me cores,
,'reien.s aranoelaria coz e fin sado A los Lores -dice na peri6dieo debo. Y he de opntedtarme con tl, ron ; Sfinik e 'ceblmpt' con lee derechos doe europeo squy autorizado- de ser tan ar algunss cuartillas, A prop6sito blos q importact6en, el' enorme dficit -del t itniblc y tan' costosos come los del obello ie. asa;
lo, ...es hts" y +, tenor el. Juiciosa Sopiniones, yV taret expur- ideas
presn9Upato.naconal, d6i)t que los"Dreadnoughts,"gy-do tener e a n-iadora de verdades 1 de Mfirqitez izJustieil
lbersae-h6y nel pader- quieten convenieute debfrar ia tienpo." Sterling. Ast me destniye la vulgar li- bombS cQbr ontlo a invs Iv6 atuestos dl. El sarcasm de estaspalabras no puc. enda de one lbs cubanos no seen. e-imi rdto,fleados poi' eI actul Ministro e ser as terrible, asron Ia Idea emancipadora fe 'Bot. C
de Hfac'nds, 1fr. Lloyd Georgwgk I. meismo peri6dico A que.aludilmos jvarpoque gen a lVvesoi iats atnao con gailos y'hsnaja, y del ideal do bfia
3con, a1o4 ales n6 grava consideratiw- expote'la opini6at do que la cuesti6n ermoso'do independentia lea s&Va* tea4sw ;aate Wa' pdoat treiriTor Il on del presuputo'e t ea "'en suma,'; sI- EL auto recu~rds oun et i tCo Jgrel. Wash
eA -7e vaor soalal" de ia no 'un "pretexto.", E endo so de Panam, en 1826,equei dese. nfiblic e a; pr opy,s ordade-oq lay"s aluhee einitivamente' el intent dPran
,ya-sn l por o ,oin-radirA Cuba con lairej~rcitoaen. s f
g en s'fa"imoso, lihro "Progresq y tre 14^Inglaterra conservdor; Y -cedores de Aystwto y Carabobo que T tieria ile es uns. terrible catill- aristocrAtica, y Ji Inglaterra demv- simplemente porque los-E: U. oepn- el lib 3e, a es u na _quaib-Ue estbeli- -el libr
nsrla,eqntra fas propledad privadi de critics." Nos patece quo el colega slero A an realizaci6n. De donde so tries a 14 tie rr 'od coservad es InFllses. earopeo temat i afeeto par Is ausa. vi quoy entones A principios del ran a
-o* ? Ploe ,IeL uh, nr siitcaei Isiglo XIX, Ia Confederac16a vecina La
lotel sno de ous crqdres y le La a entr isteea y l e jugando impatante papel en embar
su ren o smguen pidienqq, can doemracia es el resultado da "nla uestros destinos y haciendo pesar au incurs
dm ,W>t energia, que eibra l 4 c em'sti6n eon6mies," Ide- confieto influencia sabre nosotrQs; favorable A con qi

tempre aspiraron A emanevarse onisa y A regirse por al mismas lectividades medio educada. Si a no hubiera sido vencida per FirmO, jams noshubibramos minado & desaflarla, nosotros. islefibs, sin punto de refugio hers del desastre. aht rebajo yo muchos alardes de ladq soberbior de shl saco la si6q de tue estAn eduivocadoi e tods gloria del 4xfo e atr.porque estnvieron preentes en onto do izar In. bandera. Los csores; eantes que los predece.los amrticanos que emancipaantes aue eatos, todos los pne. uem se hilieron naciones soberssimpre. Is hixtoria humans, las libertarians, los prineipies de a y sla natural 'tendencia del te A bu comodidad y engrinde. to.
anilo un militar victorioso m por encims del -hotbro, me rio tites el pbbte i sabe que' an. uei6l v viton Guillermo.Tell. ington, Sucre; que ya hubo, re-' as 'to Roma y Greeia; qpe is misina, y Is mlsmit Inglate. aeron colonies; el pobre olirida as ideas, los dogmas elvices, y ro y el peri6dieo, bieeron pa. antes de quo los soldados escalaa fortalezas enemiga. repito: poerque ers asuntos mn' gazl ahora, no hago una mayor i6n per las gpigina del libro ne MArquez Sterling enriquece,

bans.
-Se queja sla Quiteria d6 que le has roban Is clueca y has deja los pqli. cos sin madre; y eso es no tener cora, z6n. n
---,Rediezl Porque no me han dau tiempo; si no, tambi6n me hubiA le. van los pollicos...
lViene A pelo ese easo, 6 no vienet Venga 6 no venga, eli co nos sirvri pars empezar el parrafillo, que de p1-. gin modo iabla de empezar, y para eeharle un pellizeo A Lo Voz.def"Pue. blo, de Guantinamo, que pone el grito en Ias nubes porque el alcalde iaunlci. pal, el contador del Ayuntamiento y dos eomerciantes mds hanasido proceades y cogidos per malversaci6n de fondos. I
Expliquonos: entre las cuentas del Ayuntamiento de GuantAnamo fl. guran, ;arias pormeervicef falbuloqa: es deeir, que no tuvieron ni pizca Jc realidad:-Sesents y siete pesnos, per ecompoher el carr de abasto; eiento no. vents y siete pesose por reparar la casa 31uhieipio....
Y como el procedimiento ya eas antiguo, lhubo quien lo dcspyubri6 y qujin metid en un~purlo A los autors, quz sn personas muy alt., mas no tanto come el jtez. Y ecunlan que el pregun.

1 GATIARA LOSHOMBR=
F. Euf ~lo A $10.00 Parm cada homnbre
ermeddes Orgnic o, Riones 6 Vejit crare. iaentemet enr as Stst deA nlmad y senteAs od rn recbirbeoefdo lguuO, to ire aesgratlto paralekmbreqlulv dr cent de pesos pers id.6 tys(A114id. s~idendo ycdmo pee. lograru a cu Speumnente~ da es s syds ate aoeolbro contenares de bomb r
eueemmt a em tde sac deconoi
SPATn-up0-... 'Ud:, r
:Andenoslo blkvyopr -come I leremitivemca late pfeadoo llurofmaco 04
ove'cM,' E'ae*& x om g~u-g
DR. JO. s. r Spb sm Nort8. tsPm ., C a. v, u. A.
Mauy Sta. afo-Mi terao n Ofaets des Litbroy ime plea me remitsa lnmedlthtatmnente an ej pot correN
Wombr....... ........... ... *******...............***;,********* ........* **
Direcid P otl ... .............................................. ado..................lt .......

aid3e, Na,,hemos ot '#d9 ms quo Sdo eceles y tres cabalos,
--1Nad~nihst exciame Ja des Tourtilles; liues nosotrasno tenemos mis uq cuiatrol Y so mordid le labis, pe ya esjaba dicho. '.. ,
-Nosotes tenemstreos 4a'acue ols mAs'ricas... l han oefleur hutblera aide un poeo r z bl ,y. cantlnuado en au e mplo tendria.moo lntegra la herenefip"lIlanMos Ia3er heredade urf inill6aVia; pero tie.
-ne tan teal teno, esn4 un eracter tan agrio, que no auo inspirat tonflanis vi simpatia -'sagrad6 at po-. bre hoenbrci; e ino ont4 o~i hl,,P da. pon see millonarioe, pere estames lejoe do lacuenta. ,
-yesmos,. Celestita a' 'ra'zoneble. Ca lo que4ticame, ya eres p0bre; ee un fortuin muy bhonta. 8 fpb6is vi di-etanmente 1 ciAmpo.ceolno uPces propietanic d4i st fellqe l' y aopontsar las .'am.- ip esos tre caballo e no t en n- eplilaea.16n
-iPuea nos da la gal dijo Colestina, q4uten no gusabins las anmnes. taelqune. Tenosem pr dol y nada no4 cosUtrn i bnl e aona arigs s; ademia,'l hiy que gozar d I v~4 Blastau t e q sufrido
-1tA blen; ty quui6 m vittt Ia-. quilo I

N

-? unnt vlu4s, 14 seiora Regnier; au marlide era ino d o oees que hacen libroa.
--Apoefarsa quo es la madrina de Villi so dijo la nmdre de Yelands. IBuea la homes ,heebot IY yo que me crea litbre do gente! Fee muchaclhoe p nmuy burl6u... M13fal nego. cio.... Dime, pregunt6 Sla Tournelle, gel seller, Reguler ema del, Instituto?
--De) Inlitutof... No le s ; of decit qe erav mcadmleo., S-No,.Celestina, td confundes:o era
del Institato, camo academieo de Inscripelong, Procura pener cuidado para co44itvocarte.
. Celetina se pum endarnada de ver gilena ,y 'luego.irptegtmt6
-jEsque debo Yeeibir Is visits deo ess persona, 6 tenerla A distsnbipt
- ,distaneta, tnfeliz Icuas qa es qne prederI La viataria encxianto llegues, y tta do no ponerTe A Anal con ella; no m aujer A desdM,
-P ifal, yo erea que ella .debe de viWittne antes. Somen superores, pouse aot lo propietarlosi ,eostL en
--IM4 anIs esya, auientras page. Agents,' toe s -muJer distingpida, muy t-petda ty tendris neocdad d ella at quaiei ver A om veeitnmes. E tmbl6an do a edad que td... Co.,. -.

lestina estrajaba sus t ble final bunmor.
-Pues ye no admit, inquilio me innieguan ra qu6 sirve, si no, el at
-Para cbar us al pondi6 juiciosamente s
Eq I aeomnida, los e fleur no bebieron m4is do; la madre de Yola' tabs ojo; per, salvo au sobrina, qua obedec te o l4ue au maridb I mendado, 1ads obserW diera extraordinario Despubs de las comida 16an, dood soa airvi6 el minfiscdaus. En uuns& b los ikor,
Yolauds lea pfrpe6, seats im esa y da t4q bat printe. ot. aroe to, qua aqueIa qa etatba p 4 y
mo pen s~
$I& queremsre oav. t in telegram ,ie I srias Is salida dla sae Tules. Es*, Al bo l'_6 4o faautso.era t7 W el querta regal fi A nadle. Ea4 ge lands Arensea~ 1

s, hIts Me Ki OU1r esde en- y maucho, Is bibioteda cubans. Peru propicia A Is r elei6n de Is he de maear de l. otram veees, tema a, Y" ndeio sara qulen pienae pars varlos Daturrillos, quo A los lee i aios despus, euapdo I a varia- ters dl1IDIAIO h da do gustar ril adieal de su pollti l es presen. veded mis, que si es/ hablAramos, en tura Is breva, la dejen podrir serio 6 en burls, de personas qua no is n mA. e. plepsan come nosotros, ipi seguramen6 hto que el libransefial: ann. te'vMeno ,isquenosotroas. al, i shIud-smeriesna asipatiza- etas obras, do severs ecrtica histo. m nuestmos i.l1e-de soberanla, ria, ueden contribulr A lenar un vi, noinoia do lflpano Amirica le onmenso: Is carencia casi absolu,sfasvorable A iuestra revolu- ta do conciencia nacional. ,
al punt de mostrare abiertas. JoAqmyt N .4RAMBURU.
al lade de las metr6poll, aigunas
Aica, quo tmb|,n po ']aguerrit
blan emancipa stldd a Areglizo.
qua el escritor so explica eso,
situaci6n eeon6mles, politics y Serfs eprioso saber e6m so inicid 6 e de eospueblos, esclavos sabo-Ie. la Itabana Is faas protests estut chdillao a juguetes e del sdiantil: porque cmpieza A rumorarse
ta, el hecho es do Una elocuenncontestfable; nueostra indepen- qua los. bq~nos estudiante habanelus s no preocupaba gran cosa al fueron vletimas de uin listo, y que ele kefltO, con quien no emeos teni- coneeptuaban una rumba to quo Jue o '"tenemos Itas relaciones comer- quisoe haeerse uns epopeya. y di ideas, que la proxinfidad y Y asi debi6 suceder: porque los estumunidad de historia y tengua diantes tlenen seso, y no suelen meteron determinar.s
o tena inters en nueatro pleito, e en aventuras sin saber elporqu do idn ;Americana; per eseo ella se I fazafiat diganlo, a sedudara, los rmitfa A iso nuestros, viol las j6venes del Camagitey, model de edrde neutralidad, y luego dedlar6 dure y cortesta que 'se negaron rotonerra A Espalia, con un pretxjo, damente A todo.ginero de tramoys, dejusticia no so comprobar i Inate- clarandoen hermoso manifiesto: '1"Maine" permantezea sepulta- clrando Ia bahla dieaI lHabana.' "...Queremos definir de un mode
lirable dedueei6n ia de MArquez terminante nuestra actitud neutral y ng. nuestro eubanismo, nuestro declaramos que no podemos eoncurrir ,ideal de patria libre, no fu6 A acto alguno que signifique protests, pei6p nuestra n( producto es- ni corroborar manifestaci6n ningupa'
iosde sentimientos propios; la favorable A un acto de un Eatado cin A Ia independencia se de- constituido: porque teodo juiei que'se forzlsmente de los hechos oeu nto de i Imaterial
en, al Continente, come e. o *uzgada ni dejos trAmites que ase han Is contlnuancin de epopeyas seguido, eserA incontestablemento teme. altzAda par Is histpa. Luego rario." lvar, ?aez. Merelos y San MarIspedes y Marti venian per na- Indiseutiblemente, Camagiey es an consecuencia y 16gica imita- pueblo culto, y los estudiantes camas.
- gileyanos honran A la juventud et.

sc8I
Cm 9ndo.
4o & A-At" -I
perms a osthn
erosla a w~b.a
N...t~a .--o 5MDA.6 eat9
..... YUatJA 46 ad.
easres ULA
I C. S DOW.$.OP
to AAe. ..-as rIN va.
emplar $58?ub. !!f*IJS Y Y EENUISo
QUEBRADURAS.
C**uO tasde I1& Iy de 8A 5...... ss H ANA 4
uantes con vial- ro choque deo crilalerfa. El local era
- espaclso y d(nicampente alumbrado en o, dijo, que mis e1 extremo epuesto. Su primo.ae ado. su respeto.. Ns- lant6 A As eneuentro, c6n las manee er propietariof A la -spalda, y le dirigi6 la palabra, quileres, le rss. sorprendi6ndola muebo. Estaba 6l et. su tfa. ,cendilo y vaelaute. Dirigi6 ella uas
poses thante. ojoada la bandeja de o licoresz e que Vino aguas- el fondo de una copa bebida preciplhda no leas qu. tadamente, quedaba un pocoe de chary el mutiano de trquse verde. cuyo perfume flotaba ela estrietamnen e.el aire todavia.,oe habia recoup. --iAhl pened Ia seflorita des Tour 6 que le pare. cells, Jya sA c ull es el pecadillo de ni reprensible. este h9mbre! "
pasaron al as- Celestina Ia mirabs do soeslya, pers l eafr en taxaz ver at iabia aide dsoublerts la peque andeja eataban fia maniobra;s pero Yglanda era, no
,en balde, Is hija de au nmadre, y det per recibi6 la snuld permanecleudo impasible, que caracteriza. Chantefleour parecla qto. aba s ekf tan lejos de do muy cruel IS privaci6n do alcohol, podria creerlo qu, p estar. digno, se habi im. see preantaa puesto durnte l's xsafltana Ya so ha. squells easpeie N fli dequitado bebiepdose de doa tr. de que 1 pare-. go do cepsa do chalrtrepse, y reap
eclta tl come era..Iabl6 por lo ee. leg6 hizo neeo- dousoepitc6 einuiautssmenle on toorAM eiom des Tour- del Uliivo intensive, di elual no toe de un iustaaetr, n a I maenor idea. Ptra 4, todo ton. a fuerte en leo- asistia en plantar elruelos y muelototo. ar se al6grs- nroVe a grn sudmero, lo ouales, de.
ento en que Yo- do 4 ndo aflo, le darian tn rend. 6n, oy6 un li-g- a*onto aome.

- i ft Awbw --.

tarles porqu6 no se .r.:, : carro no soe repar6 la cas diesha, A pesar doe haber cobrado la pecunia, hubo quiet, respondi6 tratuquilameqte:
-Porque no noes dieron tiompo.., Les pas Io queIat rapaz de los Ilicos....
Parece que va A inleiarse uns eaimpaia contra todas Ia emptesas que o dedican & explotaciones infames. cuenta quo esa empresas son muehs y do mil ginereo hay empredas qi e, plotan eeeeAndalo; otras, .qu explOt tan A los pobres tontos; otrad, que ex plotan la smenaza....
E ranzas hay una dedicads A explo$. ,os 'papeluchos clandestine A ca a tomento sale por all ns hoj ."pernicioa,i" liens de por nquerns 6 d insultes, y iempre sin pie do imprents
Anotames eatos punts, porqud El Republican Conservador escribes
"Segn.noticias, el distinguido sefiot C6nsul de Espafia en esta ciudad, ha presentado ante el sefior Juen de ns truccl6n, querella eonf' el antor 6 antores do a un hoja suelta que el o fbada iltimo eircul6. .
El digno Represeotante de Espaflal entiende qflue en dicha hoja suelts ao contenlan concepts injustos A injurio n" contra su naci6n ast oe tam bin. contra S. 3f. el )ley D. Aline XIII y an Consejo fle Ministro."
Per equl tambi~n so dice que el dig no Representante de E palia-tiene entre manes ciertos discursillos extrema damente cslebte, ,pronuniado eontra Espaiia, contra am Roy y cotm a Consejo y plagadoi de insuReto grsef.' sims... ,Son disemrsillos strokes, prot san forms y per san fondo, y firmanloo dos notabilidades butocrtieas; dlcen qu leo proznunciaron una vez quo sa sintieron anarquists, con ,n de ha-, lagar A unos pobretes que Impeu ls crisTa trabajando. lentra s ref clause couna mn6mina birbara; y so cuenta que uno db ellos--j oh desenga. Bo para los pobretest-que uno de ellos, anarquista, enemigo par ended de goblerno, cobra do ese gobidrnodos sueldazos... Uno, yendo d la ofiicn ly oro sin ir 6 Ia oficina nuncal Y cuentan quo alguien quiere pre. guntar,, con lon dia'curses eso4 en mane, si este gobierno paga I esos fiores para que insulten A Espafia, cid6n amiga de este gobierno.
Andamos de quita y pen,.. Este re nuncia, aquel'huyb, el de m iAll soe bate, y 'en liigar de.este y aquel, vie., nen el otro y el otro, que son tan rebu-.' p~q4o 0ellobAs par~'etC6 y qnel, qua soe mar earon do asll, Abrense lieco aIlA, y ncads renuncia represents at et be una alta en el ecmedero del presu puesto national: porque el que 1leg come: y li que sale, se le mete en ot comedero abundantfaimo. Per so el doctor Varona, en el dis. curse que pronuncih On sla renin do, loa conuservadores, le echaba en cars al gobierno
BAB SCRiTA IAs DQ ante al Z4ets Teed 40 loB~ D46 IM# lo 6 Y8
POR YBELTA AUX g 400 isl tres on 4iUoM o
--ru voe[@ oa sM p ro t f tolonpo Meaa rod W f i t
AUXIMOS PARA AS VIOTIMAS )1 de l e S. l par o o 0toago A Soz aba o de s qu htr
DOL idd e a l MDGR TR I d IdeAtle de Ent en rp a, sefier eque a rara l
Dom anabi dejad a e s wst duafsdbsomm,' n'a mio gf r6d 2,o e b.-e p e6 d a y La Seretara de aneioa Ingr. Y duArdioHa, e enitievM t6 y a ytodog fee qo~t o a s aa vigl6 te dto eol reta d o 6 tdet 6m yi
eado la I Tooreriad| d e l do A e ion el Seeetro nterinao do Easta. l nto park el Dr. ein igt mdo 19 i l'j Corr eeonal fo-iob 4l 21 u Aigootad mm p6deio, we ve tl uI eilints pa IvItin;a d. o o 4 tl, Sr: DivIe6. lt ar d V empregoindle de eomm1C,
is. pr6l incia e d n e la tbecsi'y h U 17 do I& Teooew wi6a, ee 4 t as to
Orients, lam Biu aec WAnt u't 8eGRie TAnRI a br do Cin lio d& p ehr o 1' d h pobrl 4
Dai ddan dott dotmo -wk *exokND aw wa Aoft rauvoa y 61 litto 4 12
Is lliauara do dloanrona, I dee OS PDO0 Abel&, a seim, aiomol 4o en ta hi,
ea l Mend" do g & '. 2741 dto MaIe o l o fpo s. *vldate IA IG
mo i 61.79 tm pd ner m4 as atr eO in nlD AT Ole
De Is Adran d M eanzani. l an quedado aituados ya tod l qo e n e-tr e piroste ,nods pet s reb a en Jao., ebrque l4el y it. . a.a 2.28 Pondos necesarioo paret l ago de )a r El pednor det Taps h liI* 6 ir- ru e pr p s
Di'* s'A .4r lnarai, do aeneionea del met quo lermins hay do Its pueve, A Ru.&eTs ~gcAqp* oblji p .ie "
. Rentma 16e Hfl0guin/ 32.06 todoel territorid de la Repfiblica. Is pa rrwuia del Vedado *a cttoraot IUaOl N UNA.P*6DA '.U. Mcoj.'Os lezg rf.a + "
Pe Is 'Admnstncr~i dn, da Is -lobenriu nd e e tr eftu dho b on el d ve 6l h' s oo au Subalterina d'ad ieoa.h eneddo treintea a pot a n. rio. ~. .o p UtiM s'I h Ift u era A ue h io J a
GiuV aco.sdt er.s ec .o o ar eldeahdoa aa A a s
deio de "Aaosto de tno Tc dor. lud "aS N Bedles." .Traltd o r1 ol 1ek dA7 Adluana de osto Puerto, y po, te6l6 t Is el AAlL A Bien soa ete e
. . . a~tm ,-- -. ~ + < m ; .: U, N obe s.m m ak e P 0 u
-"-' [ die, tambin p r enfermo, s oe r U l e anlto e Obipo 48. Wkue Dl4 ptuUae o R Det ATOMOVfE be epl ,
l os ao e eg ,l a Inspector do descsrg do El n vivero "r ico c possdat "as Fra e," Is hurt tro 6id n ea
El core!' do in :e2era me din- I& propa Adusa. roI qua cntr6 en puerto tats mit b pe sos plta,d on uj 'e do tdboeib clietl, y glsts y me tmoargals video, R So a Impe oto a promedento d Tampa. b ea lieldoA 16i boll6s del HXq b po idd "r pow. A L da moc crms tsy o dn- P pot Is S J.M.rbear ls ti do, acib s flebre gAstricas el trid tldlets l n i' -& ni eanen.
,e a b ;m;4Ito egr "R4s hiia o ra 1o. 644 9 o La as a110 5 0ay,0 tha odo 14 o&
Gu la exstimej. n li c6needido lae sigiecntes autberial a gig Fr1nclhpO' oM toado.L o s ,teoud Z pert do i .
~' VW iv I Oeoa fMuer& el ecoO I cloy pars el deopatho do alcohol con El enermo uark'i is/ east do as. .LBSIONADO (RAV*- IT .I C 30
desto o "Aguas do Tocador." ed "La Benpca."c it 'RnST RI r'61 aol Cona d .t .
qIg e la sc Yed oerdae EbA9 bado Nogetle U C sab4rin, 2,600 I l, ed a ilml l 'l s aixu i 6*4 "& 61 1
las teib dqrelu te lo .s. Beguirlotan do En de G por d aOllve" abl s d do Is
L9" sgin Ga rande. procodente do TaropA. ciftsW l vi Is I. a, *06rw ftootlop BMe
S atne 6n del pueblo ct6i o es F Fable H bana, n boy.Ciefue Mr. .pl epo Je Wso l oel io d t A&& L oAis
tA eia lagrnd'p fieoltas quo ban. MartinefFrtnJfrdeOegcidoos. d oe o ,dO de celebrats e soa nohe y mariana en m aqun Oti yp d esep el y,, co apdffdo do u famF16a. *st "r6 b p po c"adea ... Isa paroqul QU iee ,l u V erg o o 4 altro EJe are y Cadsd 4r4u cstu d ldn s do de llo 9ee alEo c W p ipdMamte 0. t
Maon, sasonveedpat se onlBint yCaars. yT Comeejof Proinia VeMt al g > por t pan tpo $4' nts empt; (xea
l raPP. D fostin eron. Elet r rArsoptaRbl pdre de l qn 4 e s ne r mdia. leNav O.bpOtaliSot6ae d .
El querdo'rector. e. P. Praoeo. BpPRT ED I nae de s brigda de lna*rte a Mar V s tn d ad i e dS oti, tiea D
F. Taqucel, Habana, est tewwftm P"%6ft#, 0080im 40 ton (Caks")
wo4rfosamne It -1isman out 'felin ea rri Ha Fjr Permatn~itt, sin t~. ~ 4 M 0 1 f o, aed) ai
do isV~rgur dc R h viuda, y Com-iafils, Habana.liOtO ie ~ed ab
Sgraes, -atusista dea e el Rt- co ARI, Haba. 'igo mando de Je, rava, e Arllo V ald~sZbi Tos o in der e t .
estro anque fundaem o santo Domingo do uae dos pipotes. J. M. Beguirelrai, Sr- (Oetrl d I l real d q riesi d e la oUeiOs A P0,1a1lte oJ A 60 i t.W 6 r ene det de ioa er oegoz n entos n tor 3 olM. R d ans i viglait6do I & af e tt c iate A*r- Anaa 4
ten s ultoa qua prepare, soer a quan cratn a 9, Cmpaisue Sant.g o i rs e 1 Aatamtao T o dor Prie llstar, roevpiea odoi ive 7 C e on Is pree ia del virtue Prelado C do pipotes. Cenrr l "San Li rivs e M ttistre ,po r loqgip ca pon wl rbe etudo (la upogs us so LEV4s .ode1.p. 0A *i'u e eis o ms oM eCetr. ",B, li r ncam v' *af 61m diga En Is a=, 8i b b3p G ll 170,
se rio, ndto Plos Iao Is F4e I
Ido Ru'i~es, tueebaO;, prede. gez. de~ la C# sdes Ceirl b 54.
ir both aee 14 Jmpa 4e0",
.. dovotos que irA, ei peregrinsdeu A, SGRrTMgiYpS' 0 cMi AE5 rap o ,
H o e tnr l o m o tE n a Ma a sp k P o, .a 0 +s
etvquiase nto of A porratesee A eIs i0 AeeRIGU TURa e El ob d el t ,A 1 6a/.W1#
Le a,8tt len is a nt ri t r'mo Md Q na qVMnSvte aas s ecy
e leecio Dr Dtqeehiab sianan ao eniabae rltart' 'I Insn 3 = W a IeIV-n doa IA ,
floire de'Etlava;y lik'Latinia dtl gran $a hs, dispuoxt quo el sefior Joa rde Corroos Poii.V1 P~O*1T40D~ 0 fu ,~ 6. opi
ltel P. FSlix dotad.' Y', r et o -Jefo del Negociado dentr el dn h e~ers l ate d ppslaha do en S Madonsa, A las uve c pnnuntose" on+a, Bee y nt .l o eo a Ae n o a -i Fml el 1eti ient qe Onoctasab RlP n l noo -- a l bre qon*opdg
- d"ou "i" ]o ip E ESvv ALO e
p br P. era o G ol, qu rsa bo draUGteIOI PUDLIG a o An e dtp o449u2l par r brouno s. do -Doouepawdo n ,ezao moa de, c dene o b colad e cr earsado d1 a sn oi deo lts eO rdt y Mari Va~d-6ert(oe ; deror. t Iaeoio,
maestro cul a b re h t in d garan tia mi mo -tia POe elpe id t x h a er 25e de 1Clle d A 4 tuledo A rona o re dm bxio, anor Gilla, 1est de n et. a Kr gm dop Poeis mI 6 ro o la. lesr i deOteeaid Per d BCrtd o l r e t rp ,r. fperalo A ge y a*da at P e s
ti rgaotaame fd o omEscuel d E l ereai itrn 4. Sada El sevia,' y o o ono a e e~sstana oa '~b ianfesl c isektrls, efecsA a prbio d*$444.(b d~oi, ,tot; djo aprthatuta se car' e d e dnro 1 9ec de POtae d v queae s C itards Todos el os n- ro p l ,e' cn ov se, t W aPol, dpoftblesuie 44 e td o de ,as I on ve de oI y sor riante, Bi e oro d rauelec enEnl. rao P wIca to uetm r A die l grt rl a.-pro 14,6
~ A l~(1a n~ p d 'P -o i i euels' d o K indergarten. VIIpo i+ auoiat r- J oe er" dichr hra. lpe evetua Seretari de Gopro l o l s t i st doi vfg.Dt EbIDO bes son aniQ A, tl0 e ds"eimipto quo M roa me.r eorca Msa'oc Pdnsoda, Mit,6 y "P6. R un tr~ha dot L'~rez, y oprtpetos s e trn eretsn & p e o. ai~ do tVees =o 10r sopesi LOSdad u d
1P-E Srtrod i a t s ir e la J ta defiress l dtiomi dt qe a eo est oieeda lt r ~ or ndaloe ri iad k de t. o Np 6.0 la po d 6 # 40,Rq 01 mo.t ezit .04o. + &U E....
arde, Vieg oen tlo 0, ora i014-,Pt s IIUt c asl li ito Fipo n lnttse .4 id(ddlae' $01 14 pan P AOA 6 r
Jadoroqupu est d e lrado rrdin; a. gue. dlses cndt I v d ez d It
4Mor. .. Zioor galetoa de cr a4adz otm 4i
d l oRe Dr *Stnombr C o o S a 1 o eiN cir a 4ed.. 'p r at y re b rdo 4.0y
.'.. a.nkladnde Osbass ceu esltis do m. rda f s oote i aE de tin, staq
assisi.r tarlzoo r om~ o6;~i ~u~~ e n '&'--..e+ai eclldu e'xtmremec ~ I~a "Et danu-iiiib' J"'olelbav
dio. 4trstrad A n s do do dee brlv6 naf, hpt lk
ama gt y tr e uleia mnd p so "Nso do Isaudao- Hon Frs dn '-g 7 pgg vAorox lt dcl 44 mo*ba
1eiro o -r Tr ea en Boea. evo 1re de6 tet e aDitor de V 1 detfs i Ayse andiatae -o i-srseaIda a 454"k e'Vo orgaviets. tomo fftundo e.mpoxi. a qlmao Io Oi68O do nos*4W 4 9*o
Edplnre C pr nea e VriA ans r Emi El "st s she earn he arsu00le eto .o
to;b' u &xetxbtt se nta c ; xzam i 04 Li0?519,U 0 50l ~s rbcs, pov o.T vt7w dlAuitalnoto Taslqo idlo 'Vgreftopoten 1 Te,?pi PIA
. ADA I .. Ekel'CACI ~ u ,,eso~acmoooci a
Zleto ro-- hs "-, ,' SjaNI L la!ssetion., - ral1~i na"uoipa cpail"rde o+~~k
pianrd b -'e ed'rsye 6P 1,a g6,~ wis1a qiu4 2t 4eff
t:i r Cl der idergarlitoe r, p.estadon # ,so *De as--van e
a du t o no, d08 Pagf le$(t I
Wort 31&v sudao aure Po e dtooo exeDO d. I aige oo
I lbato4ii Wa o t G i ai a
Zyes Miadno lames acamits On o an le9is;a t3ep
Eats'quelts.n as&o 4ea.~E s.I~ ld Seid a o ta. A'A do quo joa f~st y l iun~nal"T4 quo abat 'c "b'I T..IrBNA og a'goiPa a w A I~cao, -he pm IsJna da aduelas.; derv Ve I Io Oph re ~ de 100W" 6 M1
'Ilete do+ ht 1i~~biiea tn dcette. sqr e toxop~lto qu'ap i eim ci P&RTIO ITiT L 4,lBT1O in t eida o los i a d-ia *d " 0 rotni to. OI + ) o trt do. .. Is, fire, oed IVi++... I ,,
csidbra lo 1 do~u tqn u ManueiTVamo na Barrio- Suez do It 00 'he& I -!* ^ A 4
*l'defior "allLas
or -gAS Trr
Secreo ,~nt t i (bfi c le a mp e o rs d a sfaui do. S, c it ,]e ,b o 10 oiM bmt'A: [ J"" y "E.l '1b'rsl,"oLaepr'edioa" o71Ukaco do Is Ksiai tb on+ ,v
ft c90 dabel bnoo ria noucisl
Hnte .te ti ji aento de ley, Pasi i J -nta ilixdofWde s Plid y Jj' gool GEneo fine
Iaent m erearls do m id d y pdtoe de ha marf, eex4ireo qseOnd sel 0 s ta pl os V1eo u% 1
c.Fp e ry iq it a mero do I bUe pars ism. f uen.e *i C.a ran Ye -bd d 'e
4Tb+i .d del doctor Antonio-S. Bus-, +0 dltinguidoc teI PsStOa+"+ DI, X'.WJI. unelstm d++,.1pI +o TOO!at., A Iu a ilaa 4,6 propue6to 'qin dba r"Nuasevo gc wm musain; 11 e'
TNol s. onr qua s le s16 HEC.O 4610 i bilo S 2. e pooe. "'BIsuco y Negr, so $ 4.+. a, A d No t er J la is Secotaia,~ sadfn a a.ide aAdo .o ead rnlchle, ,elru y c o lxi- troc tol I&r mlor o sie aa tee a nmero d eale de A t 8 un"ti do "A aose i. A V t
notb". I Jos epxuia oe PAnd endBatled po (eren o H a
d o .b r t Rnssd+ m i.re4ticargo nis,' la ;l a dmmetos Yl rot ecisp-t'o I
trsbsjo*'o tmteo do Ia, Escela do do-. Boeoatrie. un o do. Soalady 11 ope der e at oc"prJ raacnr roVoterlni do ]a Uninsi. BOen riq~m o p ,ie[ desniando, fa sopdo 11otco o a *d otar," In-+ tt
a_ do IsHa [tbn on nirtud del i-e. ctiinro ,1a e DeOrto in1 0,
tmado do las oposbelonet nerifleadas ~ ,~ ote ~d~tb e nllma, aenaeu m0 blauqdlsejt "+t Mdp .1 iullsat Y. el eer i~tbI *i i ra Xproveer dicta pZL. Loez oi o~n, cul ecrearko O. aill6n y lo taparozt is b ca on ontm i+ endo,"J, us Io41 h, A dl TWm .uufr "18..oe.7 Los proiupuaos hesci l t d pauelo. l Ver hone aa lk a o W
2El etario do Hacienda, eerior L. Jam-ta ceipree se ntiimiento quo ,..Ya en rota posicidn Isa eiota Be. .''' ~ ldiod piilBlI
onto dlo iobligton" lo entreuse e
oiar do Villega so entrenist6 tes Re r C umbl s i a ola del doc tor Duqae ilave4 t leo mfb. rob*nd' dd btafldna con @1 oSejr Pre.dnte do is y felcita,'. ent4 Bectatare, ,cpa 10 e i a, Safilea, ertando do le pr6xim o cr L6pez Jeys+ f" d po. 'eteey t a eax t erle4n deE'3 i" 6 d 4R!
SanGlesTos d DIa nae. rin." y "Ee Uentocis y narlispfozWo do k R ; .mo IV
El coX akf~e~jtY Oiifn no'alifbrd s= a deo~bro, suseI~ peos 'otci 401pom l M4 6 'rem b a coto qoi Drcl de Spivr i c eu ll nsealeis don -ailio has i
I i n lftI bOatoro arnfl-eo nl e L sdors Balrt atg r eot al' u ; a l ot
jo gie.da reentszait e At
dado dotrdo a.+ de s do a ea o aco ti n d V Cta tle "o,, '"e"An u t- ,
gate oaley tradt de sucidarso Vo-al W11010 e9o0 doe fg u rean 06,,4. ,. ."ci ge .
"'41 idier Joa4 Fernndez Terros, quleu "Be I ha ordenado Li Director del be io dejole .At -rocedr U''
Wto di a n r i o &A re#O iner. C- trc Genir al do Vamus r em s do- le. ocrron lunae, d ISIdos d
Bonef i._ dIsbaeprI&. jpo1,4& d o
opt .AY.61C W! I OC. .
dra -no hi id momb' a lainto el
Dlrvppf luIIr C m s luza r o18 rt)f l eT 7 .an s olc able 4 son
ario o oda'cduclpr ta lptiac Is lAO. 1313mo. 1~ftt~i
k" U00 undo" tea at le
ec o~n del doet is oior8. Bus, atn aidre c omp **cveo 4 o.op4 o 4.lgsv
s o 1 b teapualtoa Viso~aou de'ladf~*I~ gFf~ Y 61eeno lKap 75 "
muatoeoumo vi~aocloo o pro qo1Rgub fit, U' ow. EsUOANs. .r"4 *Bauc 7 o a* r.w oioi
-OXP L[HAo 0". iita prwaorno ou prcmenla C Aip e .m "4.s. ill ,ab IT 0pwnxeoow *rims Coll5 7~
49 ~ jo4 ., ,s4' l.5'I'
onto. Bad* A ~ b1oo'aal 6 auo
Is, S35. +ls, go d5 5,1p. ,,,+ e dc
9 r Jt ..... h, 'id -
Die ,onmrwradwrA Venus S o eeos d, Corte debe 'ser
erortic. "
imuyrqeride i. o l el htel.
18 ea4p illte1e ete Searetario Idnat, mt
eto k a.a
he ; de to t :
socl euraree maYWq
lscaMpaSila del J6 -Quo
a SW
Oll emioneast jr

mc!'i ~on$~ 4omele pb

aId mas it

dt Sistena 40ruloso,
1 ekrasttenta,
os dxc e I.Twha4/o.,

P P oRodeostee e y entr6, en pue'ro ho el v vette," eon er y 78 pjra
EL MIAMI
Este vapor amerleano fonde& en bas i boy proedite del puerpo ewo ainbiy setlas, on carp y 2S~
gy''* ', gggy i
hFrineA r ue a'04n "ia timo CIGoL~

man operacai ,am poomowmt usu v4 r at MVI NV*
iObtiltWNEUAfl! @@#014$$A.
284, Fawbousy Saat'*arti, PARIs.
st tearavilloo aparato.qute litfaeadh ti n as tl4 al A su calidades c uratlvas attnao realooooela pot
luiades medicates, eirel iatoo qusar.a out coetid pe qO Pw ra imos V I t p
Sule de1to4os los casos de irnUiMq, pear r Mlteoe 7 ad( eo sea el tumors
L1Jers, ie@lblo, ,IavTible, Itaihermble, eon'lven A todesl. bml i.jres, blaose, anlanos, ye.mlte, a.1sterthpr at aftlrM deWo 6. todas is pro clones y do todos lot sports. It Uo4dq pot6 Inmos ente.mosI .d~eds s ,ppartep, sqs, dehtun de ant bWlosoh In bles..
4 ,, I tar~ daWkm"A

. ;, -."N? P .
F'OSFATO-GUCERATi
DE CAL PURO

Dop6sl.o general :' I CatPnrL. .i.avenue VItoa'

oAf'dik7iJi~ t
Anpmfw,

* ctOlooaWusbrWJmaJ nous wplqvp uss 1*ut4e[#sW UlaW
'ebz SAo aI oevages

B
f~35Mlk

Pe vants: eni lae prlu~ineiets 1~ranad y ght

wsw1 I K7

Es ot~ao

V
a'
~ m

.4
'a,
4~~
V
I

do r s sueou

DROQUENIA SA A

I ,

onvowav

Pedirto
leaYa y' retraredsr pot 6I 8 Su ewdiciAn social OR as g4j le. Itaeese tb#"#lo4 k Vi~blerno, minhr geol g dmente el tottwrns. T... '4 q1sir sqee e tin Sr4i Mohaseod Boe Albdalah h. vaids que entree los'arebesj Isva parted lat hb, trabaja, abonda aqul ,despngafido rAta d le oelea patro.
rel et o i a tmer- sai 1771, depue qua Is ol odios o d o Ia erdadnstlora, y alli, vuelve y revieltse... Is madre inadores de l cenel tranqformial
anaL14 nels Oe41edentL g urgiek6n a &dlm4S de dila fia tom. par to e la deo l at w Is fa- tlerra ejt13 e al fin stu s d inores dan. La afirmael6n d Daboti es tna fit,1E PINAR, D0L RIO Iows PIMARIMeA. .Mmd*eo & setir.elna do m3ai, veIt m. 14. ; y's, do & lt t en su mo l tae codieado bula.
. ... .p i asO lo ILL h 16U59, a omeois on flA, sierra, no oelv., em-. feio. No ncsee entep, as verded. Mam El chieo por 61 acarleiado no a t L
Now is boottwo valori6e. gu, ei barg pr oadamente Iga;AUt~e, pn- p qai imports Por ventura no 106 chico. Los mienibros presebtados A I04 La "rte9 q $#1(. 1 A eny de Ahfroie el4 -slt hio tetatreptne soeighle e sig l udis b tal suficiente uh'solo hueso A Curler pat- Academla parte son del hombre bies
or donA* s 114nevena e attros, v fins nf4 quea lirft& bestfa, yso n inst os ra adivinar y composer do titemano definido, parte del Plh~ A ropu,~
pt "LA D ," 4 t peelbb0 t O $ I o 1180, Wley floan histl6 uVil Vue Sentbadenlos. Lstrwanento le oqueletos complilado'i y Vfdnociel que vivieron largos afi d unl an a ,
on iteit ge a a ~etll de 500 hoin1es, que 'el layer setlee fo1 l epviertendmsmS tierra. La criaturs mere asj
sel brll.do Abdelai. anmet& he animal d er~ ~ envjeer. U en e n tia d le es mana de la Ginecologa y do Ia Pa
jo ~ g ,TU CC4 don einnlt Jooldado
ebo. h @il l5#! laq-nsiq~Iem quc ,fe l'ftiui~ 4 o par ens catnpatriotas. Con mno- gUlalriootrofeo lleree uls nr-fs~iaaoirn uv lta
eaws b 1 .jt o A annigi esoe m del br Ias Aeadem as po entesiasma to trin o de la e&ncia sabre la ReI e
W 6foe5 I e M eete eue i nviolale. Vettd al, po 1 cal roivo decidi darle con nm hermnosri comientan los tra. gi6, no menbs ruidoso au ls muehos ,
Unaena leei n befo, examinan, disenten en el Con. que le prccdleMn. Ad so rfe bl pai.
116 th d delawia bfh ibaoret delr do refalo: des- Etre oes o os tt os vgreso Internaceonal de Zoologis do foreite do ha do tres tai alose Af
Mdaidaae l e isyn 1 A dode icho e blv. unaprie., Lqydenas loopinonesedivien, golp Autor del s, tads los r
lOM69fttI 46V4 4 4 sKMA~ ~ antilo fu-otte in&- I-P rtto..A~ieoi y oon de as.. In .uor edntmr ucet.
a ., alli~g 4 m '1 ual te cI mortal recibo dd lhnuniano Pro- lantes progresos do ita Cioena do
Itm i l ,e n a l costume a faare lo ~e fesor de Antiopologia d la Univesi. derns. I Sin embargo, progresamost
iettis mesa ElRy j nd dad dk B sley, mostrando Alas gui- (De Lbrt ,
- as.n f.edke adiehm tee eul eon entimientountver ls del.
1' le Me s m ai ii6g tulnoga lin o d- inldi, ca el I mundo sabjio, quo r femur 4qrein
lo.~f~~ 'et~e.a tn il.et, r~~ms e &,l eoloc6~ im o deIsLgr era eU ni~ ~ hmrnano. GIA
Con de9r cuo. g t Cosao oroi s ies a e mona que d
ha4odq n.. Coea b 1o za, los grader del reino so prostern ban inda tan feiltente. Per su tena- j."'" f.i
m indiatiVate id nt toa El e1iI e l6 e rt dolo Am ais l s reuni6 & do dad ervirA e61o para her nr s eS sbre l too otl en o on tono crno, in ta u os in ildeente, er Baj los apieio de la Real Aes. En Pinar del Rio, la sioflorlt M.
ti' b oes o OM rw ," ona to tuig do con ol eimnse, ninxp Id "as dirigid mun ntasC l qr a li e ero
sa b hne t0Ui o oypn a ae de r tns pa ianaqueierviaparaloe dema de Cienezade Prusia en Berlin r 1 del Carmen lad y Pre, '
eap-8 llecl --datans 1 ]g 4 atisa so e4 atIn Uphohis Swe. st gi migo: so arganksz una expedici6n dfrigida En Sat laa o Frad
, re tos4 I -a tn ooado. o ieh ehos, y ,ra ylo p aa ocrioIi haal oo; a stual- per Fran Selenka con et fin do traer feulener s e ie6mez, '
Apob er as s, tog i er is, 3 epttro4 ee d w~e v aic ot sypabtg resuda eaot ,t tot ro py vi tI r. uthdnded mA ext66sas nuovas del crfo; Vol, En haga, ia sed-es al Arteg ,l inolpcat h Pdeoolde d t ise uleMsl ,ut tsdpr omr pi064, Uoi ad p6 e de hom e.1 ProUnesor doe Brefla, quied pimerO Molneu, nds de Rito. e i ., 1"qda el btla, I15 Au on eto, lele d rospedo e eeb ed afn't dh Amti-s fa re examihar l d voleane i de SumaI en ibre, don JuliAn Ag ers
3et 4N, .*9'ea Yh 6 06 0 ptado tor o su d aibditog. (1904-06)fn eomisionado parsa ea. ex-Conejal do S al Ayantamoests o
6*0 4o' dp 496e e dd le jas k sepos tisme gyoa ___ _ _"_.. .. .
toq O We i e ocate r an ,oa Aml dt i d did ** Br--las "ota o A- la ge-"" Z r
1 i I ais 9edAsen
06 f *~-abr %aa 'h"ie as thtata uooanmho Cab m'oa.___ __ __ ___
do, p. aJises mea.ElR sela p f re s-6*4a san a esbic l* s del gnu- Led mte s* ~giadorasobra ps c
~4eeuet- ot gi crith a -i h, e~. *- 'i. R hilO~hdo~ Iio4,44 :ca ppderose qje penetrara en ejhogar .' '(dti-*les he-op o i eo .. ol, cs n6ha. Maysodolaojmcf6 Ia famlia LOS INDUBTRIALKS Y OM~EtiANTE QUEA CORTTINUAC,
paspe en el~l ee~eed do -i ie e
noaet poe has 4ne ea uns a pt1ptosa do xet 6 Ilo.an partinto re gran Maetro o B INSERTA,'EIR US DSEOi Dd tONTRIBUIR A. IO0-FSTZ.O
*A.-legidig, sllh4 6ueon cit les:o'ay ia o, l~a towlesysy a"dfi abd e trenzas ed,. caa do pronosticar et dietinguido- IVERNIA.ES REGALAN A 808 PAVORECEDORB II tONES PARA GOdol tidadrporsese ~ ean alcoldt. *'tdess koedo kde lIauZeri fetd4od.1sati 4 6 pnids, I;}vahi *@plSCIo Wirdhoir. Jav'a Ad la madrePODER ADQWRIIR EL CARNE'f SORTIV0., doft plr ben b iveie4i a 96t#Mas d ia w on b "Aaro -ic a 0ambo E-Anlfit que abriga en sos entraqua l
itsi elerldlesvdiufet fda cnalena -'ls id thAed enillo de unidn eistie~e! fiombre y' el .~ Al0 P~
lte ke a qu n s e u de o- e S o 4A. na T Ta eod. i ja )ruto' cod'tato aflt tan inttilmen. l Per ,slel,, .r brie _til 'ttIUt, ree y srl. 6ales,q 'e h L d "thegin.' El baseado ea otra part .:
'sdk Va etea e tbvbes tO II. Y#A e d $abeel e. 0o o de P Jo braaei04neanr ablip b N o A=ron preciao mis fucrtaa in- 11U5 WuO b T a 1Ra lI0 It *wa n ti ethldo, dedrsoyt b 1) r ip)6 i ea l q7 e P" t f::z 4. instite ritsc o s no ) eits l-Aoo Ya eIb. mik p "Et os an.ltunoss er
bAtobr w ers arjoso yo 4o~aqoete:~ mo ato o cte r itaneto Rio, ISa eguiianeat Ma-.~~D IL'IA 1~
db Asokin- e c osnd s e a mon p sa SW deja lir n t an o o- I 1 ah ore m, slbra raseveai6 d I ... . ......n
Ism~a~ qua, Xieno do Us 51ewf 1 id& -ea I4i- Ir0U a Of as !fnix isna td o 11mo q t.Pacg ua; e setbra W~otm5io r g~uua xeiin iiis at
e&at 106)16i S0~$ id o Is eaddte do rant t raige -e erJi. s fr a a ebb' s de cl P atls infaib d i Svian d l east -r
b'At pt o t e'~ no pert d aso es o "o l eL IM iaort ridiitef 'e veje .rentry eosubl e n ts m I&o S IbU O
e Ag6 extdasivat losit eni aga prll enq qiatrittol EprV4ks meehoo d t la to la'-ETETCUO RTIO
OM"au dI Clnd 16 I end 0 1 ot
ea~ nat ; dog r t doAasm a :eiSd el t r t ou 6 j di at s e
4W aA tk.ES IECIAL ef, Lista las o omerelantes
so, JE' nN.diteg (.Q4asn, f a m. aes-ospo am
' 6160T_ __d *,lA Elva s ali O1riental", Grat 6 htIf. A mse s dta' '
Is.se "W V1 oe ls adm. TS. -o lanos. 0'flelly- d r. ;
eg Iteceason5rsedes csatO~r~U5 idae eIts re aed o4Msi hebli s ne isco Lpes, aishtrds Ban Ilafael P. Cotab,, ombreaers. Obtape S. ~
- tI55 'W tstr It! a> r u .. Coi i,< S it .-dea. ainge 3 sa ad1 Cn eo Gr
wt a fliBeh en 'selre t adoatoo seosbryro O laas mO. lt'e noeha. .. nt y rs iv ersa l, Oatl to erao 81 f7 pedlo.
*l d A sUAN ease EL*EFOnG sh01P adhere,-84. Fe. inneaa let r *l ac5.ttma o
* "J *L *=* 5 Ea M =J r. quOa a SannI tafael at e. I plact r trcts. bispe SY. to
OV ---~~~~~~1.2 a oo aes r upes, niotel sorila", Tro- )mriqe AMont.Aa e aci
. .. ma a ldt-.mwvmer sder3'ouupuota. Pelttowt,.. in,41" #1 nue *oatold, sourrearts.aB d
t~~~~~a IEs Feas" Oml oat ralq ~ gtdrp~o
Aanadute*;M nel "Anae de Pra'o
611 sil 4 4 4n'l; q teo. S ill en, q hog "-i
"1i poa)-ant Ao szbe U1 1a n 0r tl'r mctwie wnt, d e iera nCs"a a e nals eo e1 lm LO e M es
114, r 0 MO VKwTA, V T4 Is 0 A LAs Am 1 d0a a asr r,. "I ndustr a-4*A Ape ,Dt dOci PAZA
, Tniem~ old.1 1 i als-dres l Ditnatsm4 uele cB 4
AgA -l.re a-llialese sa = ..-*-r.) -**El de rse C nIu bane As *l, ie de hoag el le de J'o r i P It e 't
l l Obis6 fi e Ism ts r6o phposte2 40d
pre orle L fodrapn don lase iderless to Eminesdas~dse Ju Mod In Af'ea $a IB 'lle
ketLAson-a moned criete s o decoprr lCB tN5'
ofJ Carnet Sportive soenea oin d epress oo de
i ." > Aini, jml -.r irr, Ilumdstic' l~e -Ipez) Oeis, Dnlrct-e El S eiild",
linac 1'~~~~~. eels. ae Ca. Enine si. 5 plaoy&d
~~~~~Jomo A. &2t (d. en C.) ZaXerle- urne Cxrtfhe mO f~l en e2, at 1 o' i fs- s so Ilk'
SNoon t retteias odo na o aa a v t seo ad lin
t ta o M bt yVe n I al dr a r eedi, 78la eio. qu ilerNio4 c d as u e, la t
l do o e o a cariqu hpti m p pe lo T asao. pa6 haa t l ,o.s stac sernsi ao at
Vic, ppteh asama sortao aSseque entre la~l ramb ry 1a setra dellp~no Joeda e e m -. otrada tonie trated ineaoote.
* i-NFAi8T ,lnO8..j atires.bpo. .nerm Paaea. i"IEAls ode Illim", -- Ing Po 1
awat a" r oofe Aop^ 74 .n ta.aer isetmbelaVaIie-braglnac be banoes". Ad rtlelame t o ca. entl, tgnt iloa, oer Cd J-n[ Qa e Pi t s
- O* Obipn dl lder s c omptsta 1 a teas lo6. rl
9i n l ao e dopue A rein nlla n I jioes yp oort At res q n e0 4
r %a& hMp ot, ef o e ingnu do udnto a! obJyeta (,lpoe er qe CANI 4 e Iat d s
ds ,, a dn o s de l a epess pbab ildesO de
"'~' ~'~4, 0n O3225 alt. 3-12 Beifs lOsi 3 Zulneta.-l' '}
.woid e)i eon go qeu n edi puto tdo !) A 'na edo ra. sieant6, seg l'- a ated dea do joO ,
, ue tmpi- k, pioldo s toit 1 Mar liett, yiio lee dary6 aitnAllaA dade a u ij ar deepodree, m a s querido e ondo 6 i *te gupo, nTttiole r oatook 4n a In yisy eoo. Sto oroeor ru7oe aolau ennm a p d anoar Is T .a ila ae a bte ., et oa ,ssmo e ie e ts o I-....i f6".T ie a d q ?e -Y iasebdicedesud, quel eias e tor int e gep l o, uIe
. ee 01~i~e m li'o puaeo. 4 ,ima aeVintel6 rei condesit V i etit algUnon Y id e d a o deit )'-prla, teincca adrtearoo a. u Es
,a- A-etta t gdo olegaisno g antot1as Ia dl. n n d c onur o: sn'a br noble no infetrimomr Il
0'~ se a cm atto e l 314 7 t i dMItl ski a riisno rl Iedaio q .tef n ti -'- re se ta bel. qu (nre e arsi, y toins pdenc se o
- 1 d ItIi tu
-4~~~ )4 ,basaot eg o m b lano, *, so 4~ a trat -en a jordten s o uni emln t rsson-Ient In aea pero no' a
ot s.pi t ) o ti.. pa.t P, lit in*en do n nifia, y I' prine- di ri qnoba & aza d e u S i'd
40" *, epA tin ie q lddes o d- a, eetre 6.on eYzfuant ]s rine d lat. Boyra pto l robablladee e t
r hlDshe los 4 Me ie
.te6to -e c *te#5a 16c nov o~nut n *oa ppdq hI6aIs. itoan -o agei po m
a k AlbastInlg "A Orien*tal TIo qt-r do A li' ud o tt e eayo
aPd l o h a r T o tr a- o qu A .d tarrte L
46l p 6roe* out y e -0 rap 0bmt t ano te, deass* lsd Mtoe,'Ue Iebl- ld oY, o e n OlA oml atl ltt S mppta ngarle Its
"lilh1, ln l, ab! a thet etWUto 4 *i 'e ft Adib" ,easildo todtei l ? d e lt r I atie d p ekr es* ema ave4 lf
4*lm 4i lt i.v7i degr o alitat t I-in mjo ee aulo o e oded graai m l e ," e e t tp lta Ton ess -a so4o 4i; d i nte n 7 ;drtt porqe r rs do *des h b d S o r 44 Ca deyop6reneastre s
\ e t d us )N 1 aelnat d" bade, idoe e.ntuam .. .. ePor qu ain$, teeitano te i- dos y pIl e ieoeeal o
Il rie d s aesa e goao.. omd a .
*;7ve as"%. aese'14doc~ ca,' deleteont IM Fost' 'm nra"T
ccvf **id, Hae intctk4 4es hM" c1w'reft )Oeg d 15%,
tovle4 0o 1028qiaL. go
qodqqoeo e64 -eir .'m" t i; ores uo sopr e .pt
A~~~b~0tqlr On -81iD ~itE84 e1.~~.n 1 taa4tp.5 Mianlsea.po._y btn lo'. Tomoo.
to? ~ ~ ~ ~ Pd dog'&',e aJe M ko ite~ fuel no nst l reirs, as*i
s ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4eoea kusos Wee^C~tt yoeb 4Cyo omipac lonalsa 5s#JW
fim Pam 4 'is0i isto$ sa1tfe.nr t
ou uil s~oontnsetr~equ4%%ooema -.' .rmea l a t oNa Samika- aod. 40I, 'ri fe ~ V'sGnM ot el Va lunar,.
Codia VNIm ~ ts vs Muck-, f-Warst, MueIaes" 914 d
~~It, ~os a.*we '29a. TOA W~ Sg ,lc, Y~ plAUdoeo "202- Mr Co u ~ oelsf~aa- dosana Man~.ed k~lieme fo
"~~~~~~~~~~~"~~~~~~~~no y M (S.ti ans~tlI CiO a~~ ~U x e tt~ I s i tt iol 15l -g. ..rs'
noi y do la nWeoiwd do,
egoo.
lo tendr6 por inciativa de Is Soetedad "Fomento de Gran i&ala,"
d-4ro 4a--A AytaedenU
l o en un plso ,sl i
que el Sefialado on el otato subata, btindando adeals son totee to do fteiliad~e eeon6amlcas qua Ia obra iewlaga no la meam condi|ionem poalbsem.
La propalol6n del "'Fomentb deo n an rsa" ha iado A epttido
e ls ef dib municipal bornepdt, lon como e 16gieo, aer saceptas1e Ia pubiea4o el so del "Oe4t iton
, on ento Pea
l aftmero pr6x m t na n
oh oval orta e la dI ritorsa
lis Dolores Perea'
-En La Palmres go do J6.
~e4n bacon testides reparatives
fundkr on Anoo entifico-lltb. tarl6.
-D ntro de Iiu pobe tiempo ten. ti'omos estabIeotia en las islas Ia telegtaffs eln hilorw.
1ft toesa A so trmino a construe. e1t do ls torres qpe s esti vantando Was este objeto ea laota de Santa fC r on Is playa de 3eldna. ra, cerca de Telde ((Gran Canarla.)
-Informes err6neos habaien heeho sieoiar A estos perladdito, Iu pdala legada Lai Paintim de Anatole
y e, enando el c619bis assmitr r
f outrkba ya en Paris de regreso de W vaije A Ta.Repibliea Argentina.
anunkca. 1A pePnsa, -p son
'4 amentoq e. eIt 0i teniof el 166dordo teelbir' Idsite e lidntii WQlki4 spiitiirgo
El periodista don Li Morote e.
-brcrA- maflanA tr lam ilWas do iafkkreoo Pnrtveotri' rbAL e ~do an viase do studio,
~igretA el di 16 y permahIrA qetre ~60tro haste fines do Octub'e. tlendo el 17 Al kctt iolem. de Is euguacit6n 4 a hpp honor. 66 P061d. '11
wuers co vOsLEZ tDZ Al.
Wer a flAWcO P LL M onen
Losmes, soodp ana5 a
Ada perewioe ski 'molver lia stuaeia creadg por a Rtael, Oiden del W~lesterio d'so at-4 ttqe I be l~bad6 repotid vec-.o.obpanf t'js4r, taei~n 'do leus ebeied e sn6lzim
aLs -pipewia dI nerr. dArl-A as, 4esvialo Ta pRbul~c atenoi6n, hi.
ciprn jivear nt0 dihs vital testing. Proe as ptarteos interedas:
. atscloexsirla Junta, doSocirda.
dci A'nhimmu.del -.9artesdii- pnfiay ..o hs;o,+Mpvyon .mc ~ d.
anoaV'',sns
M i lroianal del
'groroq a~ t pWVQl on
b-mpeto, dictaeg eilor Gomzsh. ;'kI e leasa hata o Qlr tai pa!rte* in. kor44wd t jp te die .onauen.
ona e Madid lo cotonadoa ta.
cot, fetonudo cit 04 0lerno1'
too
dar0o"Madi ta dobatijU "I OrLot toa otsa, on sewpolia, b" t~ vlsf0i eA i 1001 9oc "opion:do olletito; fero &bwr todog, -quit, Apcn Alleo m tsai, li )ot do
qmtr 4P*4 lohot'l I te Wn
*U c.iA lterio sois ti 1-nto, [fir., &Znd uo pars Rtesti ralora araz6a
qnealto A I" Dlptaoioups ons 1,otm*a r promctloodo itif oo *
BFIAMI Ma~ ~ ut( l
-DX f. LCALDXT6O VAL
mmfmo*e16sa on 4901ta&a PItrs ste% X0816929^46 2 "T2 6614 OVC o

RclI Plasench
~iQ-P8b

Pem ed sa--cc -'
k- P
~ pcu 73 mTA O i~~t e
a ieon *

~DocfoprMA Oili ~h
4* eas-ta.
Fli~ 10 eIs 0 sita4

V4I s, que, la Is p
eon bu"aa, ait ebien hmts *h6f nsda at he lgrado e 4q(ddrid contin( t a Ia Comisia f otraohbe O.
........*- 1a onottae.
A esoaelti6wn de reeteq
,"L Bibaina," de la ndia
A y, "finguidas del vlla,
otritbunir d embclleBilbao ydoe onsr cp
io, en cononnancia con smu
brWi un coeacur ett1o lotaqt.
S de la regi6n panr IL preo10 de proyeota palaces aa0 r
*andhopadoe roOi aluerto leios preastado, pedepteeien ot diversstpyeos, ai toedoe uotibles.
RoItA gr, Siado o. 0 t5 e Aote el py ,to l quKto t ilino Arsg javen 6luoe, Att do
muy notable edifiefce de oIa '4I.
Los premilo segundo y tercero co, rr qdie'ron, respeetvsmente, 6 lo mre. ae4uMid y Guim6d. .,
lrmoto tezarAp las 0ras elp. laciO, qatso le antarA is ho terrenot do I Copcordtls, ehtoie mde ct 'de Bilbao,,
so. -.
Ea pro do los panblos.
Al fto 1ht deollo i tebiano A
intervenir en losabu.e de las CoM. paeis mifeido y pntrae ltas cu cli, mb54 lo41!tj lofpblas ii.
tuaod I t o ad del dro, vletieest quo ibuises. F' EI'Gob qrso lipromopti, oashnloas idded t"e.t isr y evrit r low dtfios,'y 1 dictedo, en feeto, Ia iguente dispeeeio6n:
per-Quedsn obligadog los dve5lon ke levaderds d4.maral sicuado em I. regi6an hidroprAfiea do Galdimes, qae carecan do meolos roplos pawr evitse %ts sa aguw procedenie del lavadero enturbien las sgai del rf, A dCelAtl Srto on Shdl ;ddeut 441 arinodo s a ,coittdie rpar,
air do Id fechn en q oda s publicq a et rMee'ut6iA en l 41Boletinfdcial do L ptrovioia do Vtzxay.
2.-6ipor eulqnier caus co .qun. daseocmaituiio el indlatp, dentto del pslho Iian4o ntrimente, ee ir.ede.r A l. erspr6n del lavado a toz l8 lavvderos qu qued c eor rendid en Is dispoaios6n nserior. 3"..--- ouspder ighlmeonte I ia Ao de minrl en odas aquellas explotine oiner quo compron. d d in .Isdip .prhnera, se 3Nutt& flomar tprte do Ia pgrupAci6n deque so trat.
4--.EI oMdiato se onetrg=rA do bftudiar y poneren pritiea l .oswedi uqesarkm par el estabdecimiento d lat bal Ao 1alsas do de ftnieSea qo h p eceSo, p69 soaI evztia6an direct de Jague uirbes 1 are, d& bdoe pretei el o aportutia gpro.
Yewl 'dz n hetol e ecotiio'do tir'enesmc, eoutadic Aparfir de #u < itlto n, ,,.,. ...
ielosbdee e enturbiito mainfeo kin doaiones, pdbjisa y quepr& eti. iodo la dispuaest pr I 9 aegen dedaa o m Piblipg en I& tow do Agua, en e n eal DerOtdde 20 do Jtnlo de 102, abre re. iloo dnc, y a eetp rdpoil. 0to0m do e6 cr general igentem, 6 qu 6n lo uceivo ag ten. e oel ci& con Is eateia de q to o trste.
TA4.IbA $4 o bfqueogd ,1
cq "14ado quevc Abrev, ad
aytarn cara quo eviten eI*a utura lqoumk#e e lsinmz\4sio neo
1%lo 89 ados, degpuka de una'-vlda ee ljr'eki los egoelo,,en
lo quo &l~~a en f orftnt6 ha
fetlhet1e On as palaco de Bertegui,el

II. AU0 S EMn nom 70 en
' '4A P1mt V a t9
Ia sperI m
op m l+m a

Dr. Js6 E. Fetrdn
MOO doa g ,og4*
0ii~waieI41

R jnJalloo10 lMAMD
at u a can mas
9a~ 7 8. rjh leso 38fl 9
..0.
J. I. .A9 .RAQE
AYM
M. WAftA U
A4A)da'to
V AA zuSow4os m merwa
6asletae eq Prode i4
PM A4 fr9. ea

tI

Beta, pdedot iqpotoke te aiwy Bi
don Iandoa eya durs s uo de L t
mtn pestjgesa on Viocays. I
El 4otieeron do efior Sots 16 de- Sin faltarle el respeto A "Joy[tt," m6tedeft del drifllo q" Ie profesj,,perra edueads perot el compndtte bW anee osldy de la shpatis bardson, euyat hazafias en l E qb 'n i. o conocemop tod avi I v~l4V
A kbtevmif l express n sint M 4aque eop do traerno4-h los tpao
"A A&,b~f~n1k s ep~eiftsievc asde. guerrs, es tomo tvU6 rk de atitrA iondolneli. ese ilbao guerr N aroma4 a 0.
El 'P. VAsquxs. d, en efecto, do las.que de mA s giOtr inuetto miy sentida en Bilbao t'gohan eabido aprear19 en1 vi ha ido da R. P Frady Pdro Vi de so aimatos, Yen ahistoqu, pfesodl. dp los perros militares, ~cupan
qt* d Gupre-nidel ibo de Austi- con justicia un Itigar preferehe que dvoto del ata, u iy ts f liaem los conquistadores espadola emplea.
rcode ad par revitas y perid. rton en las .guerras e AmArica. t lad por revis y perindi. is famoso do todos fu6 "Bece .
El P. Vzquez era nno do o Inlem- I110," Onyas hazafias en M6jieo ha cn. Ebra wn ul u doUs d as pal ado IHernAndez de Ovedo con toda bo ,oPetingidm e de la C omsl lUe de detales.
re inpreable. serVLdo F 'it PERR0 QUE S I
Aofndt lnted iveetlga&mones ar. CAPITAN
qteol6g ac -I "BeDcerrillo" era un enormeo.
flta eocolar. go, de pelsje-rojito can e.hoefco 7 I relIderco de los ojos manehados do n
Eo d Batig tiee- grp. EstatbA dotada doe tanta audacip
do tole odWMttsrmoa pru denefia, por to que so le apre.
d~oAiiog de a pi a mAsque. los otros perros, que
pro a. in s n talmente,ysoIt
FU Un ato encillo y'conmovedo r, d oble Crt.n el eombate, sLqm0 4kiei' n ld autorldadOnuni. artojaba sobre los indlos, cogia A uno eipnlt a eelses yeseast td oe lo do llos prot un brato-y se Io levabs, aetr'o de is ills. sin' hacerle mayor dafio si el prisioDe p4 del ,parlo de premoe, -el aro no so resistia pero si trataba tenlent. de tlealde e eier Juaristi pro. doe l tjr. lo tiraba en el anelo y on un anaci6u n,I mas d patri6tieo to- santii-tn lo estrangulaba. no, la obra de progreao En la-bitalla empeflada con el caqut lloev4.eabo et angisterio o e Bil- elque Mabodomaca, "Becerrillo" pe tso, Coa labor 44 s, perseverate. port6 con sin iual bravura, edntrl. I C omWoeaflIlemeto de atA leo t buy6endo al, triunfo de los espailoles. eric6aest por la-talo e, cutrega del So 'Ip nombr6 capitin en el mismo titlade "Hijs mdilaet de Bilbao" campt de batalls, y lams tropas desiotorgsdo por ai Coasistorio A 'doa latw6n ante el valeros can rindi~ndo. Cr J ntas de Oruta, nmaeetra de las ci-. Iq los honors correqpondientes. te, 'sT.a de Deriltegi, como L muerte 'do. ',Becerrillo" fu6 la
prp a a a Verytiems ladoa do dl. de tn verdadiro, soldado. En un com; 'iaaen 't VhanlOefido ~io~-bato con- loo paribts cay6 airavesado
9d1. ortuna.fleeha envenenada. Pero de. DiOtree aIsoleemnidad requerl- j6t, n hijo quoa inde u ndgno sueesor. d. Uba ooM6d4,'Aeuyintfinept, Lltnibaie waste '"tebncillo." y en ls forptadaou r-el alri nterTnb eeor c Ale bme expIdraciones 'del iLtmo de To cmodt O afiores Abaun- 'D en presto innienao servilos
za zerrru ) Juarmti 7 el I secreIt- laaropas do N fiez de Balboa. Tan rio de I eorifci6n, sfi4rOrti~ ad- z nb come. at padre, enu eusno q a rAgi r r Ia ridenci .doefrde l vbz de an amo, qtre era uno doe losa
truccba wfiere Cas 11 Ser aEt d s a n dtp t o c mp ed
Omeft, h aciadale elitret del Utulo, sItikdas, so deten, itinque so hiltpronunclodeel senior rr s i no ms recio do ta pele "Leonas ounIedano Al a mieToe dn o e ezoand no lleg6 eapitAn, pero tena, rt dollar d1.6 o1imL* L pferenador qdlog edipe osPa
tosrae d Ia Visil de B ililaA A.
16 srety l tudof Iantoa del & rasei6ndi soldado. Los'indios I
a mlar y s ditingu ld profera coliron tao dioa, queen rtodos 6s
A i lonieiAunicipal oompa Si- corisbate 'toncenfraban nobre i61 su ronle Ia comiara reg idoO A Juliane ,fe ie zs, hata qte en uia esearemuAg 1 re* bL lo inspector e Inso zao dejarou asribdllado sobre el eatA. truAidm eteiee C s l a7 o1To-l roYp Ets antpatin s comprnde a Gobinuo, y Id; 4efloT, Ace- = ofl sa~er quo entre "Leoncillo" y ins
Arrel ocieea t T, ocal no d d dom ieros ehablan estrangulado cerEIOslruci6 l* ORR' E O INS A 6 16 .ldeie .
. rd e denedoS. ]e~ A el efndlr
El ttuloestaheaoerdergamno, TAmaosurallegprn A sequirir dibujado en olores, con unae slegoria los enspafiole do aquellois tiempos d le hieneias y Ign ses, ooopa4o el mpleodeo perrs en is guerra, quo
el eaudo le a villa. El exto del cundo ompezaron las campaflas en.te dies ATR: trOACarlos Quinto y Francisoo I, En
"Ay y nmn ent do Bilbdz.-'or rlqA VIII de Ingiaterra no hall6 meOuan6"et '8xemo. Aylinfamnento de or~nanerh db testimoulai' n anmitad ;istid a Vila Ac d6A71T orimtiat- n idperador qt enviarle doscitntos 6iade, on e"04 4isp6lfca odifiaria do $,iparc qtie awilliasen A gas tro. olebWAd 11W2I' do' .&brff de- 19W p2iT ntrz-oI monarrtt frech. no)Mfr. r hia i'elu-o' de Bibiao A "- 'tnr.o LA.iN .
iaa'rats, $ ebIda trdo rd-t pne o azafiae individualea do pet-ro d9
deto 7 L teda' I tldi .r guerra, espallolea 6 extranjeros, po.
eel durante cuah-e ias lie atendi. drin eitanse muchs.'" Sduraenceir dorteao ohkatendi- En Il batalla de Aughrlim, un ofido Is, d& cido eea Pueblo, I ae l irlandia Ilevaba consigo uno de expide el eigulente diploma PAM 'per. eoos "trutos lebreres hibtrnicos quo P~fua cotaeise .A01io acuerdo 7 W46l 4turante 'todi Ia accitin come el holor do tan i6k iarzoda pofeor.- mis aguerrido do lo soldados. Una Rtlbso A 4 4de Qttubre do 1909.--E1 bal tumb6 sin video at ofiela, y ct pe. Alf-lde interior, Marion de I&' TO- -ro as constituy en centfinela del carre.--Ei Seerorio, Domaingo Ortiz do diver. Dos 6 tree veces trataron lo enemigos de Ilevirselo, y ,slempre to
E CORRESPONSAD, impidi6 el iel an, atacando con tdI Ian rrble denuedo. Aquells defense del
7lpequealo tmeargrdo Ietor. cuerpo de on amoleg6 I er en At una. obesii6n. En ella insist duran.
veza cosviort, en aperltivo, teojo, faa que ilguieron A Ia aci6n; y, o laty' P6ngun6 quo spore desdwiutio, en que ocutri6 ata, haste stu'analidgdce ea citenteu s Enero, i prr 'e bncerg6 do Ai. l yentar, no saelo la personas, sin
cervezit L& T OrXICL A los cnerbos y A lOS ibos, con lop

Dri. Flx Pag s
Chnujia con i m"eetoni 6a41a atl pali to ptrG l Ti4ON zo A l.
MI .'-, .31-OC6
Pr. Juawlinfoo Fe o~iz
Prda do a t 4* 1 4 St ts: ,,rer "49 do' Vu "'f"a, "eal extr jer
as. am
Dr. R. ,UIRAL,,
ot.o1 A S. C01sehtam a
jelerci' I8 J c ~lc 5 4 w medis. sol.
1l O 1 149k a

F mt r t oot.
AE$8S4. n o, 50.o 'tpfoa a .
qw A,1 1 .o

A14 0
P, "OL Tfte*ne u41 O eart
drA Li
a. 9*% sa

'DR GARCIA CASARIEGO,
. rv:-lftVW.YAf4V~rtd~dIII --Ts~foeo 1*a. Coemn!'
tsmoe I &4. Clp~f --vic urioam. ti. liesl 1,00.e

Dr. R. Chomal t.
Trata tento epecl de Ofmis 7 eater*o m4dSe v "eatreaq. --Cu i6n rpis.-Coa*V (ita e I a TelIon& I ok
I iO UN.AU (ltOe)
1071 .. 1 1.0 .
DR. R PINANDEZ SOTO
1*1 ir )atttaod" doH~II N~.
Mdl ti Onatorlo COVADONOA. esuta mo5a; & I. Unel|t(iOl -

Dr Avarez Ruella edcina'genma, o06aptlt as d9 13 43
a seas >d.
SANATORIG "CUBA"
Ca se o BlSeM .la t o ,I TT ldgm et6i 2
,AUNA
"~abts0ioo. o be a se lot" at$a.
- t,~ o U *iaa. -

Bon 0R .EUUES
Coprez. y *emet4r ad .s1eter, As 5. A- 'll..* *. -l ..u14. |I0il asioI .

11Oacdelk, y A rg6
mrow'o 7#3
- A210 01-go
a a 5ot1 lpwI Tei Sl'. 39. a4.

Dr. JaA. Eatuislao V4lds
a pa e t a..A
In sta uratatee

DR. JUAN JPABLO GAA
a ,aee*t* em st. umla r C. i.uu

cusignouAiA, al tii" A y tde on came.
Paot fun, elerto dia psa6 por all unl soldado. Del ofidal ya no quedaban mA quo los huesos, el military o seere6 A reV aquel esqueleto pero el el1 mismo momento el lebrel so le arroj6 A la gArganta. Pudo, sin embargo, exquivar el soldado squel inesperado ataque, y eehAndose Ai areabux A Ia e ,~ 0 de6 sin vidael leal entinlela,
creyendo estaba rabioso.
EL OAN TILLER O
Ilemos hablado reelentemepto A nuestrbs leetores de "Palom ," el perro.que en la guerra de Aftiles de. fendi6 un eai6n. En Ia batalla 4 Fontenoy hubo otro tan ique mereco con mayor motivo etl titlo do arti. hero. Era un galgo, Ilam4base "MIfus-. taft" y tenta por dueio un eapitin d6 Ia artillerfa tglesa. En l oii rudo del ombate, todos los irventes 4 jnW pieza fueron muertos, y el oleal e vi6 obligado A disparar por at mismo; mas atn no 1o habia hebltio, euando cay6 tambi~n herido mortal. mente.
Un pelot6n de soldados franeices se precipit6 sobre la pieza abandpnada; pero "Mustaf" los vIa y eu~ l i qdisiera vengar au amo, cogi6 son Is boca Is mecha, todavia eneendida, y salt6 sobre el eafi6n, haclendo fuego tan A tiempo, que setenta franeeses rodaron sin vida, mlentras .el resto del p.lot6n se apresuraba & huir.
AA 4tarde, el pero artillero fu presentado al rey de Inglatorra. uen, stabedor de Ia bazafi le pred6 deeretando nsu mantene 6n per euenta del'Estado.
Las gueras napolednicas tambidn tavieron sus perros guerreros. El mAis e6llebre do todos fu4 ")fousts. che." En Austerlitz. Is bandera del regimlento & que eute perro perteneeta fu6 arrebatada, por un oficial auitriaeo. La desmoralizae6n vaA introdueirse entre lot franeesc; "3lToustaoshe" pece eomprenderlo,'y. dando un salt o6bre el official, lo derriba, ]a arranca eon ls dientes l trofeo y v tA depositarlo ante su jefei, mien. tras los qoldedov, vitoreando lI vleros animal, avnzan con nuevos brios. El mariseal Lannes presenci6 tode esta eseena, y al terrianar la eo lebre batalla, pd l6 parm el perro Is cruz do la Legi6n de I onor. -Napole6n e apresur6 A eonced6rsela, y dede aquel dia, "Moustache" ostent )e cinta roja alrededor 4el cuello.
Otro perro .famoso en Is historic military de Francia fu6 "Beduine," una, perra qua tuvo en Argella unregimnento do administraelan, hacis 1849. Con ella no habIa mleds de quo tn campaniento fuse orpreddido, y ipt tde Un. vez hizo salidas mor ou buente, pars volver trayendo entire ea dentes pedazoa do alborno, has" tz do pahtorrilla Arabe.
(Do "Alreedor del Mundo")

ALIORLO SEXO
prefracl at Paero d d Ebroy eru da eterflbastro y usuvidad at cbotllo quo no se p0dIa obtener' ntes. Las dmaas han desablerto ademlaque con el ac de1 Pteparsda d e Nbrey' bIp olo delsdo coarse, to Ilendoe -1,petne do dabe i0s al uarse equal. quo comanie W cabello tclerts lexzibUildad, leyando vor l.. as reicOs, Io cual ontriby. quo pIuevo P6o nas.c on le partn que &meIae. I& Calrotiq y quo nantlsa e cuero cabellude lanpt y lhbre de ecspa, .
El reparada de Ebrer pr su altus Virtudes curativras y antisaptleas, per so agradobley y uYO perfume Y por no dojar t polo lno dgros m ha obteuld una acogida tan orprendentq entre l Della sezo quoe s to ble Itado con rasdn et Preparado do Moda y no de falter ,en a toeador do today dams elegsat.e dlattbgulds.
Un libro seerea de aU entermedades del pericrapto y adsureu m o nvlade
grattes at quo a o sollo. Diridas Vd. A Elbr6y Chemtal Works, 46 MurraySt. New York, d

MR GUSTAVO LOPEZ
* 1.m .t3 =. Teae t .
USAiUA T DZTUUXSW(?OV
. AN.o iICTA, m .o4*om.
Espedalleta eu Ia eofermtadaes del am t6 lre, lattettno ea tesca NO visit
aseo0ultU. S p4 brtpls T0.4Ie a ils.l-Oe
PEDRO JIENEZ TUIO0
ABOOADO v iNOTAMO
Iatudlo AlIstidi 141. W Talefoo 15. Doc laio4 aAnobast fIt 8, T1. 2a5lie. 431.74.
no oscor ons.
.L GAL_Z GUIllEM
rpectalt ta tiMalls, hams. Imts te. tIa 1t 11das. absAMa a pmr* 4 ,
M7291,61213-0.
DtL I ALYAREZ LIAT8
mrarturD.&DEapm A 0AcdI-*.
NA ol T OtO
Consutmat.1do., & Comlado 114.
DR. FELIPE DARCIA CANiliRES
CetedrAte del Institute Nleoo ae IWeapl. tel 44 PmauI&
ne-,7air, L v,,,iAsptrEAIA, usesltc u s s.slri colaa s Vlorew do 118 a I 45.auC Tl~tomal 101et4. ttIt 116.10.

DR. JUSTO VERDUG0O
*dko Crojs oA d
Ba'pselatit om onte0da~as dp et mazge 4 |Imltell meSS. O pr0oeedlirtl
4.,m pf10 l adOic+Odo oI a CIta

. *jo *-

oM 0 eotoua .
ROOMt 4a*o41i lE Omre U is dat
Lw*" ""cmuit.12" Ist I toj-Sto. t* mo 1.15.
DOCTOR Js ANTIGA
a au mOePAtloe.
3l=* u"* M
a+- Ra lf 1-09. omo um
II aI I Ik*-~mMlSmi$iIR
a.Sat 3Om

La Sald doa MUIe

SAO" k bd d6 da"* *Aso. jo ,, ,f,,
4- "I laerss
Ntm I m loos
3ILVAam.,Om.Caa
La Ensawa~n Je Semf
a s aronus as
eerese, toatra I r oatituye.te quoe del tmer heka mm Jere& pars cur~Arae prstammto do mso
Rndes Prusw~f1 ocas DebHfad
etc.
enina oig emmod fcdrafo tgod." liSo coa uAlmatM qu fm tifiuam el cumftlw Y
tesa asa.Ee s ,
la Emaida do *Nqtt as d asomfut Ais eComo~ coube~o quo a0i"ta7 a rftwwtai o .14
Nlngarnn ee
Ofa ,qara.
her0- poat* *omeo*d4 ONAI wa= m44M haluIf wtv~ae EO m~S. 0
" Iie nv%,oi vd I Ia o Ie

ramento vtgetpl,
DEL DOCTOR .IL D tORIE
curacidit 4 1.a moer ey., b$ane*ra *920Sorm bleas7 m a CoIs dn Co n49u eo Ppr Alaor so m a ers o na prst
Smte oa a r aet es
n opristpsl: ftaeipSante Oos
C. 0191 .0t.

LAB ORATOIiO
LAssuoEA ofo.
ci;M- wpp +
ALAD,O Y D LADO
comP svtA M x. 1et 1
er...e .u.al, a. .
vangme, i.ch*, viaca, Ucerts. Agga, abc. noo. m-s. ,4matsu., P-4ax i zO tares, etc.
ANAuim anm (comwnro gPtes0, samc oIA doM peA (0.)
Teldiomo SliserO O4s.
r_ Btll t _ea I tOI
IJUNIOA .. e
CWHIONA 3 EflIIAASMMUW
Mowtana a a "mt a s 1 e 41uo exist.annteo poimas" A441"Oetaa r. ,e = ued tab,1,aLt I. W te ps.
A -lmu Loe" IntssNh j .
Aplcecldo-cutr. # I, 63
Una Id. six 410f., v0.19 UnlimpWID, a. . .. .0
Una 60 ea ldlo. .06yg '
Uns uapeadros . .0 Uua a.poroas....., p .
Orttwca m $ 408 o 1 .. .0 2. 8.84 Une cemes de Ors . 4.,4 Una eao".1eA s C1405 pmm.#gg a.4+d 4 -....8,0O
uss, 14. do 1 4,14 ". . 9.0: UnasM. e a16 u. 0, .00
TU s4 tan 4h mom 6,*, Va Ir, e pueses em1r 5 ad CaI~ 48 ple
tas ea '
p.a 4am omeataelm mse ar
ma JOSE A."PRES
Rtp adV 04Too" a .0 ves
IL WO ALP" soC, 0 malo-so ol oky
& '.,
. -A m'
%tJOSEpar 0E101't
16-A w~a~I3~e~

Av tiar T. alto& etre OM' ti&w t IaSits 44" aim trrso4lMeormbed4op proole mo14l lllI t-lQ"

RemR

1.

I .

;-: I p 1. -.- I V. 4.p I I .

I m I rm= .. i J

I,

..... .. . i i i I i

I

-I,

- I

I1

I

.1

.1

I ............

1.1

i ...........

11

I

-10

. I

Ir-11-

,I -& -h .k

- 'Aa I . I JAIL
t ~ ~~~~ ~~~~ A ooNo coxitnts too hoeeraos oenfif 11w; luda.Lwa
LA VIDA N p rodts. I mrtfs ta Zenobis,
PitJidos y quiniela qua sm J1 o .-rod uto 'a "Stand" y 00"t"r.
tp a0h$. wm.bo to. 6 0LOETA SA* &boy ihola 0deOto idoa, he decidido quo eonaemmnos San Alk onmo foddgiJ 1o a.is a do
...i torpe eeo J e o tabr. Otue b S, o 1 eo del t& he. Ia mantoquilla qao if" otia endOvo Jsde, conepar. Nac6 n 8 o ,
vmlmio ofnt* treaosoo. No a~ nPhrprid A.5tnser el r6loi e SR. y desde maty niflo d116 Ias mis brillas.
tm& on~iWjw as aa n to River"n c~mpod i-l C!UA fmrpartil16. 95 tits Oni del petr6leo. Hi~a ya, logitfi. de nunIod6asm bil
gsee y vo blee p.ltoie qua dede h uib ~ m csar d est mt a a liae los tes peruebas doe las gran santidld A qve
a lua or vP l bq n sod as d e ado l g ndo part o L 30 taptos nte vsimos p M nt e v con el tempo dlega i
i vno blos derahs o:r do elahe at n ti do eada partidC ae jugaro 2aqi L Ceopia 1P queri.e Dios, er6 en Ia Compaffis do JeO,
~~~~~~~t ta~. ~ ibea iA SU.~kd qtfilaI La. Compailia. za be quceido er0 ojl
tno rem grees tde61 i tulr o: bobt sta e ,S ii iatela. nd'l r erets pot retor A Ii on Ale41L Bien pronto dil j temb.
.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~z o ptnl ai~te~.E e ar at novicio Alfonso so Pumilda y
pot enemta e otod l t n, disipula que o n es jogado 5 tntos l eu aneuad e pe r dole uperioree. campt l
UApqil ot A quo Sefi DI tUA40ieII go din contrasellas pa dob Ar Iesro konit ocf A biOAe.I ~ PO
va"~~~ ~~~ ~ ~ To encho 40 "ua a 0I&io,4 pl u f~ior r di e dfc mantequlilas do petr6e6 modeatit, 7 Is ciegal qbedienie & A Io.
"Vo or. iS.A.TSD IA Un tl sJagadox 16 tAntos ~l i e h s q-uan~ I ueaie e~ io
=Mr$ DetillIltllilioda" P~l i~it- DIA nuniad on eiw csdft low mperiores. T umpudo 166
*4 aet~o, igat o uesriIc o-di~ foe deon uprobecifnt, hizo s=a valoft'
tsentileetenidd publ ao .o ri" I tD DS mir Partido, no me 16volveri la ent a50s de so probpeS, hises us seled
rdo hacer o dga do et El pub en getal.ItmaltA ca d rat l s so oaspea i pd u* inds y franeaep eonnes votoenyla tinaron at cologlo
mnewro... I 4 arai6t, del probo eo4o qge v. 1.u o diestl r ovaequinr edsd s I uP'r md prodnetd d buena y sane alemen.
Abtes inkiamente do vast p ta trse l its in e I o tln, IY seguimm vvido l do e lorca, do ar des prl6 eon
; ejercels la titanic r t a f6 pr l i qua careo ta l rega AVI0 .ualquier cosa so puede emperar do mayr aciklrto, earidad y pruden.
s 0 oroeldfd a~n tK I 016n dol aorr Direttor eealm de s abse Io industrial americans, pu seunqu e t rinild ofieio de porter, po ela fto lonl* e. lard eo FleS Qniinioastaib tili f ea no as nuevo qua bays quien 'Its o- epcalo de trenta afloat. Ocupsdo on
41a f0o lb A arnes nt nip iis. 4 o c psn r6ueo eno, s o s quo ia prietica de todae lIs virtudes y op.
(retky eon morce Hise to* No iro e rbqueeido poe el eiloi san multitd ~o 4I ndou =e or =s Y eut n. peuto 16*e, ssahto; lzmaWi eo, y rat ;fi- ls .efla abo nsos a les restr.ectiv erta n ma equlla. Verz npOs lntAodo e128 e atn0 p oel s rl s olr ern 1ml sierti- v n t loeilidpde asta he 4 do tedes e6mo va ear dis on que des- does obrnittratles, descans6 en el
Op a de o~o r ro poIne Yat sicqln 4lo g i t a et tin1 tairde del enas o di ms, do tomar eaft an "the y SeSor, el dia 30 de Octubre del ao
a n 0_ nt g e.a g'.a ue 4 cillo t lot de Iabans, 28 de otubro l d o tendromos quo traganero uue 1617 A It oehenti y e s de u odad,
ae p ,t O* eigafi t ont lad o ci csb- ilt Otbft"u -sell&, y so? d e ha, a bii ohl. hi ento y glum T on renta do religio o,
; w, I brad Ol Iro tflempo. MMAS LL DOM1 GO
iOhiMW I do 1 I tf ls sp11 IBirc ariloso e s do iesynnarso s Solen. En
Sen i brilliant y demise iglesias Ji de coetuombt.
ie traA rsorki o ul o a meoa o aism I" Mquinii 4oda0s- Corte de Maria --Di 30.-4Corres.
ms, p er i t eura j a dtesormos, 7 .efload durante at was ixmo
,per lia tia que etedsor mos, ,-, n~do. m us w efr. ea le a ut* En Budapest oi ae os defanretrt Pande viitar A Nueetra Seibra, dbol
Seabln rofugi ytianer- PARTIDO IEBAa con i It. iatae Montalve. un apara to par franquear las eartas 8agrdo Corazi6n en Ba Felpe.
IfivaOlftois n egohabitr el ri. Ahbodisf Naciocl PrMm *1l pdt ar rnua a
elo aiO A Sant toddo elld. IbN X- Sr. eaadlas sin nescaidad de empleadoa. El intereea n es e pdas Ieg o a er el ri. bl N otTx Tar ,le 1 T-1 l adoa. v ldetri l lega i t d p rla be o s ( A te del a t
4 tt A el santo to EAr de ages*n A o.ar daadter &-44 TsT Bi. 'A4 rs avarro, Inspector do ldch6 una pliez d 2 6,4ntihmos y la asja o o u ntnmaeo so at. Selitas ilnA.
t sousas ang1ea... 4 Ci Alan o s- Ti Motdo: arhs todom loe isd. abit upomhka mentd. n iel 41 dae rdsatoro. q toer us r on a. aits
ox Assav t GUTte b an A ot s eAet I ari. dMercedeak Johnson- trece ton eeear- no ciou s t nbro e ad. i oo.t e at ss la dt i omtaotr aust
=-- ...... .. .. dekgadc y A ls e oro- 7. repro- mametros. Ii
denntet del Partido irber, Cre s pafAmo Trot.knte: eaent ,dere n )tmpill del valJor corrs.a- a sunts: ar Rsnlo. Utae.
q u- b r l i do r a i s a D I D ( To f j t s d edar a d l p o f o f t o t a b t! 8 0p out eo U0 l p dne e f aaa 9 1 m aC l a r o o u a e r m a ian',
quo reparacOls hi e que aabd de aelebrsise el pr6zino im 4,i buatio, la blt~a t tlneo doe man m i en eo Va s apse t no fun lona. -e a u wol s. 'do peasodo 6 do A xas a i4ale d, p lto 'afgn, reJ n 'I 8 deol isb Va(ieto 2 e sea dooatq n .e a a aMe ost% t seems I as st
u sr e sa d n s d1 l e. o eorido dc'l.s r -o.a n AC o*i. 1e no1staetnttrtan quaar babeoiP Ds
ae du t el ta n ealnrd o. L a -s o, . z i n ics a s4o1m nOibie;o4-Cnesor., xl2 r= v qua .arts. lg n' s di- Defi u St o t actual s ,'- noanetn e@ tund me fotiltioss Lo ;"ArM Ias NP~tW As1th0 otram nsu. 't reyls tudants ade ak os Pre [A I DRr tAM U f Rn se
sa7 1 sus blpe a'ar r 'd 4 hu t nc o a a lo b r s- c t 44 .**a a! upil j om ozu1 ,n 0011 1de e s& as t oo a m e
Ea s6n Ae Angler a. la ed~ina Gerrdo R. d 4 5--rDxa its Yo. ... I I ano opi ;tol, %ratl- bo, mrodestanete -franqu dads j i&. at% do I& = go Mebrnt d O u em
d ble -Naneh la pn o el ib sacbicib t e IateTd Alcanceoologta, ya habl. & V artre owanar JI stao d
Cr nl o nS o n flo q u a s ti oe r. P G as rtrant etl oe d e Ar a t s *
tdi~ pare qq smo.;Nn ea poe 1nf .. S a d e 1 7,a ir d * nAo r aj ao6e srIo. so etore del I. F. Nieola s Tis a.
[a| de petr6 ep qomb$ a on (1) X ,eaIe& solueloL ,' toi o-Collm Oae=ra3. y 1a parts uml S eat.
fav eal d en el 6i ti eo o e ;" h t l.n I CI .AObliCaclona 4.2T4 eo Ierl t 7 isa ats aro.
Lot ri N tio al fer 4 oe qte d r nmo gU ar eth A azosLt er acVnsd a rr tre dhi os *)(/e en n bi k staio
t i g s o ey b h ont r ate q p r e p a ra c e eda 7 n P a t l . t E0 T r n e n o t de q e n lo s p ro n E O a 4 .c i sas as 1 s ,
thdamzentect bidonotts el voe a C~ i ->'AX p s~I cas aa ~ oi.cteasarerso wam n 0.. qu gad~E P~neie OdOL n a ."M 'r's a..s' C s**** T i r uae. Es o trd ab le tz l'p d ar. P a r t I prO N t I P1 A ,to dos O lB .- to a o est e aln p mA s o a oe e t n te o I& r o So ta Oel e ca vt e s ** to
___________________ aI~id1!E~t.4l~nif~p~iJu t ". IH g#8,6~. too .56 fins, bablais, un oven zuold, Iio do 'on 1*51 .Jas
fameciLdqa N 8 da iums. pae Abr A s.e t 0 ie s Co afeits d a tra u a2. p 31 oltm.
e da" d una i mpoEr a ts A s general traordina a qua P i e.ba n e t10e s crbrsed -ci oe e E h 4- a s-E lI e e, dia PA eli n r c letlr a to sarsner Dntrat.fpr.. b.leiba d.e araice poaels El $- O
so ~ ~ ~ ~ ~ ~ cl .1 ro Dtl othe qurte d clno do I&ae aRo s. odd spfo Mlia"Ei
"It aci rbonndIs doe ea pe s-e llaote en Teloga, y hablspdem de Gr. o n a n
Iueentai d iera la r ea n t- tie e st a iedi V ,s 108 */Baleriot st. a longuem *r ra s Oarg 1 DR ert*W*M
30 del quo eursa, enl eel d so' r-P4o d4 ro e nlSa, qu al-tron u lena nti tro:Vs, it-li-Po pu ito. m ermu s 1 ,ciedd WA-,E #o,'iltt e Is ,44l1 de PP, Dos A diho Sttes. '... '. 30 nS. 4 a r e*. 1
rtal 5e 8 yre a q tte s e tr ot d a t a s d sc o s o b e e erIq ue! p rj] rs 4er d a eacilld iJ B u s N ep tnzio 6
fi tloreca d n el filtim ote d l San SeLas d -n imero 17, eavirtbeudo A o tolto el .e- rra. Con m e ordfno tan It ga t I .
** o4id i le f 'fii t a ~ rs Kel not bIda -a IM ~ z s to t o e on eo -e n sa6 a s dtie f e ro; Vsa s.-npro I o. 4 vv j r o xs u A W b
I srt1 N pisu g ha A pul puolAleg ASCU 'dolt .. . .o. .r. e ta C n de ards.r to rSI)m):
R~thftelo (16 18 esDa 8J 70 ftw qu e. toP tr 1" do as ooutb A EI. l4!,Sd Jimr ela
Lete n ri tisie p 1t o e l1s d t o q tb 1S o3s a u da d o Ba e rrn 6 tl e h io A l a Is o g I cttn d o g tke &
S ig a Iley~on veri quoeu hail' $ucali d i en ds" c o tli, i-- x xj sP w 31 T nen otiI c qu negan 01 atpro.- O fiA la AI, oalOa. atlel i al 1. 4e 6a d di a, I P 's in las Vr n e a ntims a sera a iga
..ogoedtI ....a...w.a. .. 4nestr Mxigi.yd mla t e saa .2 Tamano n .* tita laa Laqu a Aleg ro The r o u. r~ s 4" P AT a sh
,d t d e. i s re n i gad .; n re H ab ait O otub rm $ d e 1909. A .R Dot ,ao.ro em w ei l in t to treece de1 a rei glo otle lateantoo. El 8 arri u e sanesead n I 'ad os -iad ds roo r rteqse tano i Y otaow 4, G
e t a en g p o su e art e6 m o d a f l 6of Pg e l .d e t -H o C o m pk lafaAd e. st r o pamreu e l.. sa t c t. In
to pr tdel s d in b vI e. rsibeA flNNl i iv uA d OB EA o Is- Mgn a JA A q se la sU ede dor grt A- Irota a t o lo: LaAiAgrt it & dIaal
a era de n l fel; re, ug agla2r- A U e-sa can que ara ba os Ldeo e d ES 0Tbu-O AlasCA dies:e E&,todoGrrs
rdhMP poLosde psoa nonrLt n a ufinA,-* 2 edex og.
PA ente un prov pas oirl pa6pte Itomincine 1y-rrra M LD0a s odasdo s e didaos a l. rn s Ca a
do, uth labor iensiable., de un t i. E t ncq i rja b' Se eelebrari je. c lZJ l t lt ee am0ntoe Qserasa t I- Nta at uelo tas IL oatorlms.e saeleiamo viyesimo eni prA dl &age y t:. II I tq es g ec s i d ea ncA.. n eai ........ Pu.. .. ne n d iari por taa th alty etu I n
ean tiot-Ie "Une6e la ta-SDeIAD PiTI d est ind e eSecie de Aa sted is : iste preet ,- s perida 1 do uni nlnporteate Anfocia.; rcl obrernr do edno y PmrlL. ta-p qra o o i t gran ae a fldo Md t tde dl a .a h ab d rmovs
as ados,-ge ne eni 6 a qu 1 pIr unif s-- ca l s c n rv n u e e l ip sd n F r i d s y L d a O e s I[ g lt r d .@ r a
Veran i ea d Meabd b l a d P i c ro Totc nn cp a l .d laf~ f Haban em gmi8dselh media ybtra rten qus so neg
as ade s rca er$pe17A.ate $alga paeiT sup rt p aflt es; om e dn santia s-ss7
on n e .. agles ~i s cat Aza iabana, Octubre l o 1 0h. A las e e y edito: Vitasi xhi. 4
--fr fento, el dis U Oil en pr, .1. I a iea e l iremto.a. b b ai6n do Is ge-indioe p i bhicit ljn
So lemrn lrs D,1#.b.e. flub .s I-ptn .. Dr. sManual Mens, e ldado m a p aeol etn MeitI,"- i- 41
"Atsociao l6 de Dependiantes del .so, CI lA come los t s ln "R A W
8- it t e e fiand s a m e d el** -o s o r nCs, > h oUe aoch e, d e e t Al ve S a le ro ta e 7 a rs .a
tI us on a ribu~l tabi com sire p aros que ae to o ros izrdaio.ISaMRafilsmi.eo 1. ECCIni OE Al3TERC tS I sen b interior do I Reopfiblica, l -. Di r o .- AGra nematro. cid s a
ro 5 y om o eat,,exk a4ictutc Gsn cid .D.RLa A Ae t c d d E xt o pt ndo u -o go r 4~ a i .-s od
nto.soen uel pa u as l a a Lsr In ."e, aAylyeiey prwcd uz r e ntr o T t do 8 p er b et6
S. tc oonlynici e Iea1s .nli oe dr l 1 -nte otc he 4lai.. o snr- -r, pa ro s dias E dartao; dVmista-ro
lpt a ro ch a e o r r mes . .u n ta t n*Iss e #*, Dn mt. T .b ts l euIs m Btono t b. IEER onao a
'u4otnesfet'pn il o 4, -r., co1e te a taers de o p mbtlea. ieu i6n do richindrs. D un drea D ErDr l X
pdn; AMtel'a d6a etitlu 8 n10d JanCor.. peuefim o p u(ee s t neraou s obteri diaia.- Porutin s. ,in 4 I. o un *1 i.otineS oo agi a
o t V e s v ein de t aol l nd wo, qle r ,e d eay so etetafs s do neeaao p
AnT l a ae etUo n A n d ae la i iop-e a oul eL.anlspe aC e o 1 sn oo Ea "
!1"ti do Inst pirsonas i. ls. eas. xi
'I t q-u 1n se.e. a tao ,br k u rd s ne o a s .ar qd g e cs n a Mia. d E pessua Inar s ma dar tolo 0 1r ovella os
t Nn s tlpf e ts 81r I ad quo aIra Hnbanep-e I e n tea It 6u r meo antsa r I,
d Ao a tt eiia .ees itotisenl o- -e e noba di -e rar .in cni bl d roeuerdo on a eni aant n all lisas sli oi l a a eeraort L o 1n r a n a n t l r 1 tet O it D tans e l l m e s e Au ma ie n o e 'u pe se e a ,n n o o ai a o a se. .
Is ~ ~ ~ aa dueve: tuopa ts 1 euim
-'utl A el t aTne h Saein del-te, ro lo p e 1 al ese orq u 1 arletra er A oq 1 cahole sa tel autacdnEdoi.I. mr. neonm.scpa.E a cr etl
ooodi ',unt l ]ate lea mg lis iAe IT 414alit leh daueodoar ronmpetazn Il'ux l z,- o~ ,xltoIto t lltli ~
lo emSc -ads, 71 in I 'A It -eo reree ratal nnsacusds. e-tnoa war.
-~~ ~ ~ ~ ~ uei stro extinguido, y~ difeiuot r'16 --ainn, onc a eallaotina 'ewe no pelva opereti en tree ictita del "'maestro redo ~& taira dol Iwon. P. Amaramote-Mociss
itabl "C u de Aje rit' an~ lea ofl~~ doeirigt a|!i l nue goo-i'rea Toqolx .
E .f a n m b d o s c r t o q u a eelstel n e L ea r," titvia d a a irlra Adegre (T h e ct l niri I n o v ena t Is mt ca h ur .
ptnotiditSrt r t a t1m0er c -do std s pr' 1 p e 1 ta i a e eUS17* e-Y A *e ea a 0 ap A is sI -tit. de -qlsts ol
'L 'Mr tr prgr ms ylo (ica' a jerefehe atMuul.p *uspiet L o "A "Iea "'o. sa-iS 4" e C erino Aiga o y Mandu.l Pa rede u lo ql.
o x ite o tp o l a a r l e C b o dit u a f l ei s o-. T e d e t s n a rs q ue l e viamn mi ea su al a o p l iaa *i o t v ansEl a ll e I tt-as ph o"1om ed do Re.
S b-oCD D sitv ldr pfrll p enclo dct vfuntom Seo ttri n to rs Con.e e a i d ar ts w s u
era Ve t qu 1 pvilog aobdrueel r sd ae dd brs Os d 3 e do a a ao. al .
Imlial~~ ~ ~~ tf- tiI' ane CopsfadoZaCel. ream
- de"A In ptresa On itpaeo de1a, $5, A h,
trlal 6'n ieplk o d l ree a l F epr neu la igu ea penr Pun i pr tindas.s A A n. s 0.
tan, q e aa aat reouprdh~o qe H i Divat' e e L o d rdaej~ gasR -A esia Petr engr eol ag." et elsee i eas fr- ptlfdalemdet<*6 is a- a o,.e ,e cna.,***.1.
'enfeia ,eelttI PA 9rt a. (IA Marie ye3 ... o 4- sork dc a n fo rav .1 (didy .AJs a oe m1uare iso ptttas 6 Ie. t,,rscorig a tam 4 ) rat d n tren aes Dba de iter U anidat erdtio s ia da s~$tett c ns. s Auc d s xista do rscoinieatse ee ri sTidy Mr l lerd an <4 Las o 11% A ; d oss mdr aribe. A la* -A *
SAa o teqtd crme us o s )ate Id to ..s trmr e tn &M toA 2nms m's Lnotal er ctas quellres 4 A|U unde l diae. -*
**al too n Qu e *i a u U d e o ugo1- I"" a", CorM" quo user uo; Moses d a verna d res asbu- A s dies: e t rtodo Gert. u.rs a
Vec icizSqe i.sane 'difetv, b" e-rid
e l o eigi de p 5 f bo my~apb y o y A) ,e nt dies e ai s mioestando rnu w e.a 23 asm she eare.
diiados Und ; p h A o qttbiats. io ms fudo te a init h'a i s Oranr a rn iel Di 3 r o
ElbSanote losteial -is6 lia rcutistin vovddio rta p6 e ore e mdaciol ets I- ,idr PdeA le ts vs Ion r tb ol auc r uids de e ntthd o enos dlmp t a .. a uot a dItn u,
" nt nt n asta i -imaa doa u uet y 1n 1 -an enisqudadoa erralilt u tae agrnaderan punec niot, y q t F1unciA debris p e r tand S n p s it 1o P V d ,ciSll do i na u C.apet do A Is statey In -TI Tom. It t lasS a in. i s..elmcted on
-leo aqul lo qte-d ae d e l pansta -8~, libi cencart o a Pdcv a Ielts d a anelar aTolot lr
p al; m dd anv patt 1de uso ani enio 6 4a gller do*- ttc6n dc l Onarteto 0aba nal oqo in orLo Ii
~ otcIn o 1 d M~aode1Slt tl idoyl 'dit~denuil-malclui tiTOA in caonacl. TA pejia quo so impono A 'fgua Su e l olaso, Halino tr I~. laLr Poer Id osaot P e e dos,' y antique veni6 aqd ti p un J- l o s eutro r eto pued o en a olr. d'arnd, -- Pyd Ots 4 ,.* e n*caarte it l aos, r4ittgo totem"o al bpda de Is dtrat 6 IPf tIpxpO eo a""' 13"o.Po m
ti- omndipal s do qu e A lie oghy nSeda Vista* pres -sf* a. Sfet a 94 W ne s d n goal
* gft a l pi t pr e e jsu l e l ,bl d si nllt o .. . c T O A-- A yn tin iet o d o I snH a ml t a c i n do l e dlb r e d ue o t l e t o. "tm ie w o a c t * s tt m s a, Y r o g e r lo r 'I _p31es n d VITA ao;6 & bwir alga partido, ru pr 11% lttifoeo do sSis i l
-n er tid lae 4 jbrlnc!Di6i dod ,C Tie- .eiuo e tibrdo oe caches 7 lam A ls nuevo y media: Vistae pWro4,o. ta
o a dinie erto,,r, r# 4. Tea- --C ireva do Io autou opviles; ypboe ba ]cnlion del euortoto, cubs.o
- t-o Colueb at. j~ uarl ciort.wentqA. i4 cC ~q : I' :. a5 I I,-t'a dejado quo Job vealdedorco amubulan. A s diez y media: Exhibici~n (M MlfiT.CA MO
t a.onitictra ie doq U 1 {he 0 .. .... ...... I S Ia e-s. tex gan gnitonoo quo qo los poesen, 410 sla mejares tintam-ineatog
al m .I 061110, c o 10e t-m ilero, A alta c i y Peentonti se do L e Ro enn. (JPWtRO
oa~i t~o i pnd n1fA ie c o,~ It4...... 0 's fffli 31 tn4a~l. do Is, itche, dexpertando 44 tO-. SadIA etin o ip T'5 di -. 1 80 -itoa en Co tap ai m aidm P0. uso cifniart. A Antn Aal ie eo t.a t
Zl i dV$Io benp( E. m o *61 0oqu no a o ha*,pdd li m llb .node ~lmta e ls- 1. -, SE Itm Cal ACSe iCItA~n SAWIAIJ 4
A l liant rerec A i 14 Ot@ u0l: Dr imatJ.oJ~. IO. r'~ S e~i4 ~elai"P bn yo u ,a k i v Grin Cfneneat6grafo. -Funcids BZC3CT=AiIA.
Ta ai~0ti .ter. aaten, ol0a0so.,aePr Sn Cea,.tldu acoln, a
Ii i of ri p Ov, S -hen nealizado reborm- progr- ynatuo. Tre. tinds 8, 9 y 10por eeor sbu duots do Iro niaa to", is
0 elr "411.me.1irad Sea en -r I& fo brio6n d eicr sooplos. A t- c o tien t Entran oe d ia o anu el a r 61ite m edia qu--o m mca u a O UR
al Tio ii0. itelaeln i a tsa 00, l I 305 sli i 'm ba l ee a&letn i u en i. a 0
eivia- u la d e M ato 7 0611t6. Los alexnesnr ban fie do nu lIlw d lip- ALUANtOS.- 'D 6adelno tons a n 1 II a,i rrppo el jM A acdloca. is d o alubrr el Com s.fdo a n o d a .. p ns at o Hired
P f' u -1 Itani a p10. o I a aimoo cbp p tiom a n anesberr. ra a de do de I, bA 1 & o
-rack P; Adii~oy puce, Vern so ~g tta svileiolitd qu Juan Cae-rs euiiieejoepet nemr diana., Par t~ede and. :11A malomT -fenree. palnee, botoes, sat
4 4 ila = s b y 1 l te e o id i s i e it iu l n e1 s' u o vd e i to e l n a d o q u o rs p u ed e a A la xs ch e: d o h ay b l le e r E n a t sdr at m ncp m e*ncu eatts tiu e 4t #0. jo brs. do -IV, quo aebrid I lv drolVTaqisoa. y 1-gty do inor ficlimntte orp(dcnlo tan Couplets y batte par Is Chelite. cI, "PlitlEm4 cauo drI* aIa dtepstenle,
pum odo pS ds*nt a r so 7Jl
- ioj ~mon A ll lo o rvn O ao hq a]egatiyjt ,di L io s ibeura fa ; pe ueri oqui ss nemcav agrupar A It s nuev n, La Ila dl t 1 e e nnoo Ca n.. ao.,m lo iT nlnW 1 enAis-dur" Mil -do1 paraTitD "1 il o
La popdl tdaod n 10 bsiadan La I t poupleta ilem par Is Clito. Lot pre Peont ats m t
to a.? aprec4 e st 21 dtax Copina rdo la Modem poeiai muhDioetro. Apenas puoudm teller A lee die:: pCielito rounf doral oicl en '." eaIm e eat pa ltin ona lot&
de ~ ~ "cat 2) dim eftkg| d td asu i~ p *i ti r n Gie tooi als hofribldl~s dor S a to is III
o 1 4v 9~ dop Pots, Is~, a~ j o s ds ~ ~ in p. 4oa do pefei tan infiniteat. t 1o, ile to balse s # O 'I t
Q drl;A nd A ea unala ndte ;ndOA ode line peet lb SWt m broPrxia i l us iv
~~o1Nctro I oli c) fu pett-oen, rse~ 4ePtI ~ s
" r oi o ."- 4Ad m7 doP ,, 1lu1. s 11 ;Q3i6". $or a mittal o lera os I "
nitills n oe P 6 1o. s plle o flu e. ii. .{ n oiy PI R oilshtee lers a a n q u a Is Dtirso iv e
Y 1 I @1 q~uA Oc~titta do I t l oer e ae n lon s del talt lero, Iqi po que lax c!M64tentemeul 10l5s librom m2 i4nsa m Oe tas.m ,,
: i~ ntinuoti!r Six programs. a '"to. tefh u S s ienpri n rn ea, c q ad p m r n s, io.. colonia 'gafll a Q10t14 alt. 8*O.
.p q 00411411 0 0 s Poqn -~c afa-itia al Mttda ar finst MWC4ynf;L 4AT K 'R N I D ADP Coferillo Amiago 7 Iftiwl ard
091tro8 ,xx.trls las buao an-rt dj ZSA 30og V7 ep; jbw"tl Calita el~r Paredes
4 r sacil, Arvoid perta pitmntirar soio tr. Leet inert I ~ 55 Y ~ 0,Et7 IfI teiao do It vesom do'nenljertle quo ce-dan al ofrocea A an& paisanom y al piblloo, tn
sotivo~ ONJROC 'QDrEdo
e asi y td"je s -poMd adosa X 0 W fjr 5yj s i ryo;a elhebs aj Eo strimonip pan orner At lance erfti. ae ra Is esti h d ts do i, La nssna D.rctlvs 0. i
elale't dt~a n ]i P4lt su larg dot an6 a 40 4reo general Is MIR do ciundf doa~lnll W as UG u p lm~vtmr 'h Ftt
dtf ere qntd e logs testa 109T6 a r tls i o eord" -on ,qi e/deari t leSUs d br o dl slk dei bramiento. vcono loee bay claim quo AcAbeu d a nstalleeer an el oin 1 XTA1o A tonpretulft'te n Si.to ooapit toui obd k 'foco. d iRPotS c,ebres P do ea moeie O zeio esquiviat icr set w Mrcodo do T s n en 1 oe er Cla.Q tm insm a1e etams v -I Ant4 o p ut t p a d e o i .oI nja an! Fatae, r~ a; y ea par no paer# I4 gura. '11 per no proa tlhnucsop A deanir con amero y UNTA C i t
.0 l uo I phl e oi z-ed1 u d q Divoil"do gcis"et p un"aterdad.- o r Frntu i e do Ca" enea11 aaa as. dlsntim p
16tt "rsxlota b~attst01 letite; ja o.a Tisaol, Mulrery1Vonc.avisado. nedne! .PA !to mi .do 6b116 amlmtooy"]Gass e 3al~ e 0
KALTIan I11DAM
LA E*'0ALA
SHambrien(6 a vld6n., eogli8 mosq q0 Indultd le 141dd6, per set chttilqulto
7 dar p0ote alimento;
p*ro'enojado et otro. I fuer do hambrio -No eosperes-o41Ji-que tu vQs oe sbil mnuere. que, a eeras chco. yoe a0r grande,
No bl64n hiso U6 muert 1l inhidmano.
lIlatle centre e u las un m1llno; tomblando el tvio, stmle Y 'uplIcs,
plo el tillono, aduaSto. Il repic:
- No tles q4vo poneasat quo yo me abla nuere, qua td eras chico v yo soy grand
V16.el Arullo &J milano ntratenldo
en devorar O ptJoro cogidq,
y, volando voelo, to prende y natsa
per ma qua rueg y 4d salvarse ?rats --o es ftAcI-murmur--qu. yo ab.
muere, quo orea chico 6 o soy gra
Fut ei ttlut A rolar. Dero I -bala
dce'u dlietrq esscenr le rompe un sis: y at revolcare pcr et suslo belilts
-Por qu--srit--me prIva ado a vIea -Porque no hy-dio el hombre-quoin (me
Mtere, pues eras chic 7 oye soy grade
V.l1o edlaa do a"0 f1oselc hoal
S0oey, at .bra m es as pose,0
No mrld ct caador y of at liiosqulto.
3' t lector Peonarl. quo sin dolito...
No. pus at cAsador, con furl. Impfa.
le chupabada santro noche y dia.
Joes Esgel 1IA26TZE.'SVid.t
UNA BRTA INOLISA CON DIPILO
do closed do ingl~s y de Intruccldn en 4ral & viva vY. do ,iano y violin. d micillo q on au case. Irgirac k. Bern
6. Margaret bZansnold
18540 -1$
PRtOFEROR DIE 1501EC.i SUG6UST RIIERTP, Autor del etodo NovTIlmo, rt sprender InglOs. dt close* en ll heads 7 4, domicltllo. San Minuel 48 .Desca us spteadr pronto y_ blen e] Idiom IlRg
CompreO utd 1, 000. Ne ,lo,
8"1' '.%"1ai"A'v.Y.i '
PROFFSOR3 A CONPETENT3
D Closes artleulares do lnstrudcl6n. 3 ,Itea. rnae y LabIres. Dlreccldn A Apotoldo IL' 12113 5.2
Miss. Mary Mills
0 PlROEO4RA DE.INGLES T PitRNCE PraOl.0., Hsbana
J.PICIARIDO
Uo otree par, dr close@ do tnstrulC elefental Y imperlor Icfelo. rep.a doe a itoro do egRd IeflNlnz. I domle
6,-n Ctzoeda $*, Vibor.
NA tlA Nf LESA. PVfILA pROF xEr e d c dlqm. Como taobil de P Ir etl a h cea slilano. so freco A el1ss A aom4clinlo on ou ra'donri L. trensl.as lA, meJores do I cludd. Retu nOid? . is83 *-.0
MADAME JeL. ORSINI 0PROF.BO DE PANO, .
, WODOLINAY VIOLONOEM
Ex-Elov dia Coneotatolre o Ta Treo Srad.e 1remtos de Concuts. e Co e. I ~ ala N Ief5osl (FranciL). C atr of
rroreipr, d. Pano dot "Prytne" (Flu el). Clsmo& or deific. Prados 1 altos.
11165 Id-Z00c
OL81TS A DOILPre"Tactn do tI maelrtar: oc;n ertr dh I Prlntrlr F Ifltorud, Enleflosaa.Ar mEllstaSe .acltl; Y 1onod ro tr Ub ligrlan oas caarrrso aspacll r l TarbIer 3 so l0 ssd5e09o.
s .. codneI nmuos cn 3.optIo
*cqit 2:. 80 Iqol. alto. parBan N0
Ile.J~ per eptcomne, on ana t SRi3 .A 1
r b. I r I I d
te elCll 6 a stag y. oh 1ksylglltwc 810 Itsa 3. ~
ARTES Y OFiCI90
stL ioMRO PAN ~
5E HA tEN
Con lcrloo eParos do le
ean. 3nub 5 r6-0-2 108 CItl celor Ton1l a Roy t nte fin. e Slarotia
5e limuplan trsr do cefioro. do eut, ellero Ionubltn Il guento y' plumes. Ion Ire men, loot. dle eatldcs roma Itplen .umalO heroic,. So p&l. 8 roger I
encargos.0..j 180 U l-lfTe.
ToRCiza oy 58, Aaftt A1 in'1C
To dc todA Cloe do trwblloede olbcfl lce p plntura. So garontlcn sd trohoje. Pi .i08 ontdIull+ Avluoe: AF.,Uo *11. lompt rI. ime tberan. 1O151 8.22
En Balud ndnmero Ct hloes eoo& Sortle '08. t" fomIllo ,epflola so dtMille nbo lea. 5416 l o a dmitldo lc&* no t 5c lr eonocldo Inornildd Cocino osaoels. *T Wtono 1336. 2:08 l t5-tSCic
S LA p4'L'ETIA D 0,1 1
v caros quo mAt bitter vend1 52Cr RelinCI y 6l.tle is araomrns mA erl fe do crs plato. Ntltuno aoaqufno Llallne p 1r Neptune2
!17 .4P,'" I- ITO
ANTONIA CA I I ATAl.A 3' ANTON','tl Ipelnld rco) ctreran cu CalOPn i4t lN 1o 1. r nte A Cr slls: 00 dolmton b sor y e* tite .l polo. TeSlOrono 10.
* ,ARA-R AYO&
Ren, ltsl.Ie1 .0 1#oaro .1601c.
8.ru4. ft e415tlcla. 110 0511o5. 05,0IIO. 11*1110 l ese Saquane mlrntlunde ic lnltslrtel Selorolll 7 61Ptl'*. tnoe do elo mn.ln lsodo p~conoeidOo 3' PrObadoc sonpe1 yor low do0J or' t0 ri't ,o oo~tod
brew olaerne~eg Caodron lodrodorom. tubl nlekot, 1181es. telefdnleno poe.4 10 In 1 1'a 41p ,O lo to A o 8. ell4 o d o ar r tc1 4 mtm ti.etleo, 6. Jrarsnlon tpool hc ttl blssow Cat.ldl c Zp-do IVA' 20
- ,118" 1.00.
SAA 0 RANS
Cr~ditos contra ci Ayuntamient IC Xs pJabaa antenores 1 afrl0 1890
l'onedamld 34, cuarto 17. M -9~ tn6 tAIPCI

AIDANICOS: 8E COMPRANI A 1ANICO D alca crn at evlo, p rotc que 0at Corm 6, *oquln i 5 p 0.o

.. 3E3XLO NT403330$
J, S 0ml4t. 1? ComPR CO-RIL 2.1 so Tb "or., vIaeo..ooden = dod vlig s. Oiln e1l&o 41 165r. tnborllas do 10 gls p ofios cnlialsm p maqulaoria tSMad +r| "nmo~e 1it osoulos A tsot1nl3
,4 4-41 .e9fq .
0 t-or 0SO

8. '

Us co 80 & qVoepdnd, tooths eonctrltt.
W AOIos L. p SC 11 do inoaed"
InotlnonlOO0O00 ltI ote Cl 18 cO~IltOl,
os do miles AlitCalls,.Trinled Ontro
l el Core Il it,,
I\ e n &a1 Vs c 1ind-t%
luito. .Ink. c~ t e rbe o nlere 147 4i
t : n it. P 0 5 0 1 1 0 0 n iq nl W t 0 0 v ei l d o p r n
I~redrd I o @ l aIIt f TOU
1'6r s at 7. 1441 0
ndoF I1 En six FELIPE noi
rd's- r q o n---lenr
tx~ 3.. 70040 + ""t ca" 3' un O.,obIlo~ocno .
nd. ALUAITAN ifndalte onot I Insmire. dlehe oo0.1n
do UB edodo 1 o1 010001400 o rct
, t3 0.00 de 0ln00 o d pucntal. leO bsJo,1 At On.
I~1r!o, coectruelbt ony slOllds p tOl lte do ad o do. tene arocotot
....pot v4 rEIe 7 tthcdlO do ropos un 5705l
me o dnlro ballU en 08 "t do 18 ratio dO
AID. "0 01"0 p at famle lO p edcloh@O It
tMA CIDOOZOILSO. o0r N IA ,ruAie ftdeotb n o .11 ra M.
...s. '"]aeonfme Ity eon IS Habln ton DZ us
"Teugo tmuchiso IMe mo~ttlIIs 50 On unila to;= = aw ode re d k~vaom9. ll9, A 26, aO.
MU886N pilesIto 8ia.otn JIS MiitiaCCtt1Is Gn8T
? resulted*omuy uttlctactddoY a o011o t 40.J.Us INA0
t' _M._.06Mo...H.do GEN.TS eo .A 8BilN SA IBO
,.a*:' ... .. .. .... .tAA I C IO
do: "SirveI i pesente pars Ia man eslar k Udes. nf all'd Ioodalltg todoalso do rlet ooea
slnrggratitud pr elbnqu a h o Cmnapro-vndevIlOm eonolhlo en 1 eloo.
media do su HIos* medprepra d OZOMULSOft p ll t dods I) 7 ot 11 ,
I h ptl solvd A mi *112*, desdlt do aiber cto o oa 4ssrtge al C1.oor k l ot100"tftorll+.
decurado iccurible" -IS.c LO BARDI'. e tto" Iu ..o eT ._0I' *0.ML0 .
r ce- p .limo +7 -: _-II. .." . .. .-; .. .. -- o + + 9 e PR.I l
r][ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1,I i 1.1, IWRi... 'l '- ,I, .,of" Wll
DR 'JO D~~~~~~NA OCINZIIA PENI *LtAlt Ii)X t6. AL comUotCO RNIDAKAtEVND
TODA PERSONA -0,1to5 1 tonv jecc~a a bhbol.'ding 1 o 0,*a1f oaa ec.ryoles Palor& t ~ -a LE o Dmieo
t0I Ceal 0. cat n El Icr do o Co ,4T Aaroon Iia.no.&lmn.anod 9mo.e.d DE A11BOS BEXOS tpondo pof, Cu. eerviloy 3 I0 m1lcicnO 0 d flood& stable r horal 4e e"
OCOL P64-4 y is peahens Capital. rate 40.1nd grab o UCger,. nlmlTnlleltr~~l P j~ J ao. 11t +
,do Ca0tenslon medl o. doCvidspa n4me0 ,C1l. '_"_-at-o'_Elncare*D___do___ --0 1000-I
IS .1Waj~ + mbe*.neoeerblen- t32-7 il I t1 -il E DSIm ID IRtirIAIk
go'a MAIn2Ia,.an can"@ =.1 'ci fon flar~el par lieua oo ,olity
MA. do Ceon "o.M el o l m,,l l oonlden. n DRS VOLCRBE UN -PE-,G98-Ui + IL Ma o c OIADoR 88t d Inorman RainsrFoan NicolitoJ'1
~e. ialm~nlO to & fBlTOULA. Aprd- Et oatseotnlpn ovno iU 4"6ns .04 dor140 ie&do as6bo n eqn l 1 .flo 4 do prlt0.on of! c evl afect.drlAlo11406.s
do- d 164 44 oso-%ban& -eHa y MooiOf e e. 4t d 0 6a n ncne y frato.etor4 8u n1rvlelO$ I--.
d, r 01 aervlelo do un mlolmon o o~ot | tai 81. 3. doeg. Apart4o 1168 (ANG2A: M EX2L .. COO oe,,OCIaO lt net& leficrta 7 Vludan lrec quo tcep slOI o Co ntra do me lieftooo o*atormal r trabodera 05 11172112 000 d s cI
tMU matrlmonio cam quie e e tln l n rnt omlYt~laoalt el~aS i171.0 o lldo IO a e ..p dttotlo uas
AsCpita lormo l ,-u ch& IF oit ref. tonlendpersonasq Isa nrann- coyIt".d.mtmbro. mergun v
$0 cit cApetal sea moral e. M cAaso- 3e rdesds de odAces 1.c IpossnoO ,lIpa. lAlCn 114Aoqnurto n.mAro 6 IA6 0100 81RTA BE BOLiCI''AN E z U4v lao;pro0Graf4 a dcl .obae. lto
& 1 190I tropera7lnJoerleraperer fesv
l ood3 foosreS I m seleo l -bO a eq.e~e d cnntllgielto 114.0n. eeonto d1o1 4.28 'ToJadllo 45 paro on lOelo e ,:Uoho 0O8.s tOres Inola niqnun a do AeriblP lehm[lt
...... .. ...teidouoa tadoaei tas u J. 14 BRA.S n u& o leo preear a a r s eo un men 0 o,
yahoYEs ... cst.. ..o.. 0, oE? ToI ndOl. dcods 01 Primtr M a b uot XLECTRt CO. l .1aa
M ato-dolnl e olloallrseto ca repotablc do 11814 1d-14rdoos .rtncomp1,4 5012d140016-140-- ram ISo.AW ooti~t6 seonor.t dlrlglr hA ...I r e .1$
-1ahgs to0 E6 erdom 6 v alctlega. Con.. LINZA114. 81AU14
tf s. tod O Kfall 0 A 014 WmvRsodo fatlf Io 5rt102,. 1841 4-27 Agendla ds Oolecabaosomage tin g do nerltarlo', 0 C
enal. copseloDSl.KUA E04.-agia l-Wttmd.bt l.a mteatoba.lmare Q*A
dnott4ngdnesr reoea Tegbl be a 0 ... I Ino.,Tllet. fP|OO lst 4
e. 0 espq elod.Basy ~l rastoe 6vt. .40.f+. ;:1COAra1 on it14 9 Irk Alrenur dlbooC'. nu_ Dieroel,11 re ed I as ln~mt* ls e ,t~p. toolo e
E. BE SeatTd UNA'JOVEIOPENINSULARrconoaudear, nlond, bloa nO0o' i a rm s$, o. lo eo co nde to 1n 14
_ pr& coelnern. lien qua dormr cn 1a cole- L lle s icir toe. 1eh peen vantren o 1 7 nids eda 1141
caeln., Suldo 4 lulocs. call dc on I O Gret@ s oTitriete. 1 l2. .. ........ 1. e otlt a selk doMentI.OgUI1A
nlgno c.Omro2 0, Jests del Monte. HA do DrDICSEiA'coLOCAI5I. dA N
ap0a- Dtrfijso Ado InaneJadoro 3y Alleglo do olgooshoito.
Cs opear 0 del larro en I call* d Santos t- Clones 6 cr.d do Man, do cn mtrlmonln; -- -------Z. re s16 botOser' ycumble coi U bllgeld. tio te143A- 4.12?"Leoemagnif.es.a uobt hm. .e440 aonIran&
__________ F A 1 ClO lcdr~ a neovldo: gia nI'aA Il v
centoee. Tenlcnte 11 40 altos,
nn t 4.,, T H E ,0u 0 _-Vo.Puc, lCOINIAOuSI+mdo Bino. ro do
11Ocan argo d triad do malE Vot hmb-t ; n ia'l tld V ubo o Jn ail, Qua e~
ca. Eu.,, uldo Y ropa licpla. BeSo o ,ign .1 add oeod rscqoq eo 00b OO ECOo at oDN o'l n.; p On mb. oS7gaa ot Ints
Maten 6 de o n Miguel nilmen o 48, b ao"arm'd niat ocan "o Tr a r octe -d o-so do--a e o4g. do "l-l-oc. o I e t m r
13O '5a1? s 4e. u __t ____. d -0i e laU aJn D C4.0 C tl 0*e05 ocomode do 0.141. Soo g uOl
FE. 4-2d7 0OUa. brqn 7celofs t cc a- +'+;/ 11866 ll alerlo 7 ntres muoblo suoteltlIOsia
Irm A LAB PERSO8NAS CAOITATIVAB: Y EN I 03BLCT DACCNXA7RP sledlesoor rom mocseltle;t o amI
ot u trog ertmum dtuntox.tuptlcaon 11-- OLICT UNA II.10 3Y o r I n e i ldopoletlne do P CIO
n foa. n lrnorm s l e s n ters 9ton general, quo dUormt en l oletoea -Ostia On perfect ostado. P edu orse 4
d en atgdn;a do tree cntests 7 l ldopa emidA loy 0t't :scac siquller del cuarto do tal&-2, h i-4 7 fa*vpn
c n a r o 4 1 1 4 1 -| 1 1 11 e. V d a d d o n It t a lc m c a s e o 4 t6 t
De. arotft. Lu e to, van. 4 o Fuentes. Dan 5 12454 1 4A itO ,So 7
4.30_DOS PENINSULA11ES DESF.AN C06 Lll W11622IN-52Ot.
_C. 1184 -10 o. crte. una do c4rftodera & lech antra 4 5 MUIBI E T PANO BAITOA -" -8 -*.
00 ollitan on excl#nto prlmor Weanedo IR~lI ~do.mMogn, .otto .doepalceJadoros. Teonomci do 1r; IM4g40do colsain e gOilt. do m v a
EN MALECON elutlIA-A Loollad 010' DEbutos_________ d
10 ebut n pit,.tMorroo11
DEATXNOT E ieso n a.M 3.often. Arco. o+ n Juseroft Vnna Q If orll+8t
mono quo.. epa ervlr blen A Ia C.0me161- 10411 -1? .--._ pigua. Un jreoo vu artq .1ns e S
Segun do criedo part ayocial los Queht o ten:tI"orr------" -4. bolesel apn rs O 4i mu.blesAd e
fogTde e0acst.qu soaca eDEEA COLOCARSELD UI4 JO z 1ehiN.C .Doi D IELLO on n quejetv
18 $an los 4d00 buenas reft'tenclas do cases o rlaer do cld do manose4 no camerer: 6 rg lga Tonerife .
vocldos do Iat Nsbac, o no quo no on pro- lIE DESEA SABER EN DOND I7 IA l41ntggerelas do bso coeen donde ha 6'IDADtn 3114
On- 4en1n. 1215 410 ia 1 Jovon Flelpndo Mortfno s 3'j&rtfns ervido. Villoegas nmoro 11t. .MAOE A -.A D
PON anSOnten0A iroR0ADA dt MontO ~edo l'anr1nl-no..proleicla do metim 14891vPdomotrlIoreA. ota.
TAab oTUNAtIADA DENANO0 u prIm en oCo.no ATRMOIO OVE P'JIlOSULAR ... ; ,d1.
an u coiora" Iuoldo2 1 pesos plato. Acosameot e 2. do Is cole do Sa oPedro, en4 tEopn 7oloear pora 1861 cOluhoT do n a )MP O
nficcero 20. 100 -1 duad 156 .1 Ebuns roo ae m d04o unit fl PIAf~.~~~ SA .0.NO Agoon 1.10 EX.10.T. MIR
% ENTIOCADVRO 14mesSOLICITATWA DESEAL0CACCCYSO tqulnLoo q A_ ds voleo eon 3 e100o d uo r so do
mnelndora eeet rsldnble lunga d 10 sular on case pnrteu oferondA por.s*llo 3y puedn I al 0tmpO. Lu- vsc T, ot blon 0.
- 0 CI O. ha do trnr reterenc .as, 16 4tstablecimlent ieno ragomensdaeo- ens 11. .lts.. oqulns 0,-Zapa._,_____
1211o. ? 4-10 Deg; no salea do ItH bano s o n o 0 dola n 11061 43? .j it
ot. 1T)SEA COLOCARR ITINA BRA DEMO. lenoesdo ouat< tentenes, C0nnaio 4"N5 si -.a.IrP .l
it- W)'lsd p.r. compaoftr una moors0 6 go. 1 4.27 Ccl l en o a n. acE~,7 1g. StJngiOs. dle0--"
fl o't'- len, reomendoeltn: sal on or 6. ... .
inm$" eE y mos. nforrcarin iire 122, COLOCAN 'A A LA M r AA 6 v nquatnr e. ndll6 0no t
211t .0 eme00 ele.orotr, n r ba 1 030 2o'oC ~aO ppetlenol _____________________ 12.804. 6*'n e ~ L 11070454
1 ; 5 0 It 0a-o.oCA 1 C m p a n c o n e & r p o t e r .4.os 1 *a s1 ,, 1 0 0 le f t i ot e I A 0 0o n gwtO n l a 01 6e r b l & [ -- 0 a Ai d o q u o c o s t i a
a-So, domn .,.,T '''"
r. UOV CO. rencla. ldorSIdad-Mone 12 raor& a a DDINRQ PAHA. HIPOPECA8 EI VOD ANPIIL1O 1tOPIE
brador sdmlnlmtrmdor de ca fine. 6 blotn ConPo tela 41 abl tae|0 110 DAISI t ldod es. Boy p a oolS y p
to 4-21 E YN P I tlUa.. T letn nBa tia ar l l$ v rt o o 0 f |11. P s a ll On 1,0 ltorlo: noS Ien or-tenalone. 01410 .4.28 DP ..S SC .LOCAR.. .OA EN Tamblan ad. nto ,I&Toaynta 0a.
S Port, nftrmo .onor eerlto it L. C. DIA- IO d rlpndert$ lonahe'ontombuen o 3' abc.. do coates. s olar*$ yoreos'uddela 01. 0. *071 *to. 8.
,4. d0.e.4oo,.+.., o. o,,. 4.,,+., ... ,,,,,y,--o-,
SDR 7.e, NA .LA LA COe, .NFIZA IXle -4e rI-ople-as, Informa t5o A omnsttoo. ..
1847 4.818 n voale l;el46 ~ome 04..ran e e a. I s n r d DleLn o 4
t44401 oio ,doeffrtg .1.o vs..- 10646 B NIItA Oh6 TRES ITEM. hto 'e W
recomandodl n. 8. A 16COFSE -UNA CR;ANVk$111oo ltos 0.l 401 6 lersbIa boq c
1148. ,1 3 ,. lI o ra. tric rA6sPar& Cel6of1,,nnCe86nt6t 4s- 02a
' T0V3orotoll 040 N ELIN.21O is. 0Olt~ 0t3i O.~ s c mtt
,,.. .eeoan eoe..rm ,etindo-c.0 00f. l1o-+ 4 -'1o*. + !4 0a
S, Tleno bueras rtren't.. Pt mdel tn UN PENINSULAR DFM ;A. COLoA ai0, do CIAo o t n i*thol o a a t 0l 1 ut .0
onesclonem T 3" -h Oblspo ndmero 7, 49 celmnrr parteo 0 Crao d oemnooAIn q13,33,6 2OgOas ro I'P rnt 6V'oi
ptoole ei a "ie~C~ol4
doIae: qacempaflat pycentr, c.d o n r tlIn iCo 44 A t a 5 b es.
At. arberf. 21026 40,0 e aMotetA y talone qulen o .0oraolI9. In-rfoat ae o t3140 '.Mt J o LI o allo mnasC(
:0. -SaAE1C13'A UNA CRIIIPA T?0 S0 ortin te 1010lcmer.29, Allsaults. ______ICO,__I__aI_1_____penqlc4ul. unque sea r-In 1e a of. 11Mt 141, P e
00 I5. 0troA 111_._4-1A0 U CIIADEI NNULARO 90 LICITA TWABI J11C A
I BUENA C TA+ N1A: EN .N ,,. a o bundano lash. do ,. .mean.. do- "-0f.0 *5a "" "____LO_______ -boy03 uon& ape de olooteTse lerhj enltr. 5ea 0040 rn are Tlea C 10oari que, d o 0F .. I bo
nqoCt I Plrantlft4ad pr el D notor t,'n- 1iisv00046 PAB LOL
mol 111C 4-10 ,C 4 -1 PATA OLAUA MAZOS AMAKE ro nStaybtle. 4Ln40 I t i quin 01'
,,N P. t,=._)1T, MOTi UNA -+,d do s0, clotarn.no& o p0MA10501 do...o. A pr .
cs' uao~l i ae u oacml~cnda Cino. do cuticra y (luo Cello y trahj d.na ddj('6'- ocfeiA eherlPC
In. 0tnIIadtl ye r rot, ctoo fcurino es 0o0n 04ldcereo bAe? un mern. 1edPcqlo, 1C48r&.. 4-1? 1 X.jd4A .ree-r-l---ll. o
toorClick 6 0on Stol. '0 DN Pvtot'14i05?.R 31SSCO
20 .4-IS enokg cs do f les +O clop 70. corosucI'O Iearo 60 e141d00 0 elnos ~t oee ta+ oc4oce
A-ii t o t o!. 11073 ___ oeddlcl-cd PNINSU~mtLAR L 101.Oato 1. NA d
.'.oocier do Oll,$A 14le DER WAREtNVl0-10V 114 4110"ne: so*su nfr c. -,,~~ I I et 8e II8'1
bic ,), so obl,," o: i, ....,.. 1 0 acoer. .c .o .., artIculAr 6 do Ifotolo. X" 0 CA N NTE IT w.k. A tluf VtoA 0Ei nnot 0 0
l0 e Ices to 1#ono. srn ro Lopvlo Dolao 10 .aeu 00u 1.0?vUh f ~ rr.i~ il.t~ Ui~~uo 00.d
-0 *Jo*-6 Ea D FANC.JI 1. VNTA D nv oane+ astrl 84 tcre.along R9 J
,nt defrm deontsp1 V no p, -rot olnmmo- so e c nmpl)r cao c debar Y ttelo Sonenoo 15 e sotltao cest otudirc p cr 0am0. ITd lde Unbogul nT sxeteo *l
VA nIde ore dltn..YHab lanl a pn r ol retreecln s do Yenesthneue harrobJslpre14U0pa-7TeI
96 5 o".otOmrn 15. Ilabono ci, Informon en Comnpeoltela 3' --alo, AIO
4-2 5 flodexa 3471 & TINSUPERIOR"COCINERO REP09TERO a h 1q60 pnoy hra tt9
1158* - 4.11Dredoga.O22676. A do fO en. Os orco pr. Case partleulsearI"-M 1111?
Of rAd A d mile Pfr 5 FWr*A EILITVA:UA R1AID)A23 M.A"05 d enemorlo, trkbea on to4& perfeecldtionAGUIrt 8d-T9LUFOXO!r2
p1nl.4 6 tuora de ella. sollelta molOcloottn I--hah-tomie-es
Una 0 oroaa D uo io0 e la heIt a lone y Quo mtlendio blown & Toea eptlo y crlla 1 p .
Itno "I'lsoosel tersemb n t ioerf, format hatred. Inorman Glroa sZ
senof no rqIt me. ae I: de eMntencsn erc, manes. nmbos debt,, tT0T Teferon s 0 p Tenn 11F, CaTolcela, C. 515* .-0.
Ccso n 5 eoU 1. 1." 461 Honte. la x eacas dondc hat. tratodadoaCafpamon let 114dm 4.sT
1112 4-10 de olumba. Caeluiatuoa o1e40 dOff )1,& WAG C iZtt....A6
ef BEAUNTO QUM L13 INTEP!3S T e c SOLICITA UA COCINERA PENIN. b11o49,
n. 331744.#olis ryr A on matrllunie solo. en Day dlnoro on Ormortyd s0eguhdibiA
Y s dan crnce aioprsa, irT tender IL los detnJg qushacnea d tta-eneI& a banal, Cerra. Vo4ddk V Jepson +
los se aFa an a ALANO 41 mTOL. suolde O Ia ows. 1-n de tra r reterencla. Ts5111*o del Monte, comp o tees oce lqiillore11
oo.diarcpa varez.ndnturalde-1Vlll ll. li .U n lnen erlad o aoen.taUeld Canto- 3, 41 16_i L
'c n r "do ba n e^ d oq4001- otmero 8. 011e0do I bodega. 4-21 cond4..tosl s are .
los do, tEoloeon drdne u ? t qua o e aprovetT4!0 I's-itST1..ob l dn, dr labs
D rlrs Car tV r oeo,.. .Cal- 17?1 j .Veda ome # --n o d,. 6... ei cO4elculom.s
Ia Dierdn.nW5t SECIISbTA UNAeCOCINVIT roelfn loeod,$ Iat trs avevont1o on at N-tIiba .ptote s; arrae.ar. do Mog, pits Potao,
r~a baldt ______qu s& tooeblgacln.Inor m apalo: cobe compllr eonnoc obligaed ; n it R O HtYteos orI16cras rI 001.700
re3.-39821, cll11 I, n l iV#10. 49dd, do 7 600 A201. ntn qclo.u ubchd aot 002onoutPaDlu.r ismoNbre lbodogaK coti,0 dfu6 a$ to olli al~ saav bA..c1,i
it o.t ragn rtiClo. s re ow tclcn I oIcade: tloe oulot ree"n, llpoet s. On lor6r" lt Yto P exttur o d Tro Ilod l beolatnn IS.
COC NE.O CATALAN, OLICITA COLO- 11467 d 4o1 0 d b. toda -lT esttelmlet
cao c os ar~uart oco9rc,4h, d erh.CASI do nmra 10 ..Voted! in. go 20 lishlitkn. lote.on ato te oade.114*4 0 Cl cae r s01
tosJOn en b s eparticular 4doome.. .... E NECESITA UNA JOVEN MAN5Y6ADO. tem'2oan. 5041? 4-07 118164 3 34 d f;Otabora.fhose pltoe 6. bte.
_______________________________e lomicro croi '*Om.nP*tla t' oCO trabalado onI smeorucaes do efnal.- iueo pars sin nta otprmnarin"call. I n mord, C All pM 53 ANEJ4il5b4_tA -'Part It a d. dslow ea cea00ra
1. dadVY coeln e sp 1 trcessw rlol I. Vedodo.a i o '7 0 a n .m. atQ tralge D cDad onlOmA sn o DOulor. .. E rcal a r s i. Z4mennI doe t. Ilarnnf etE El 10011 X.i, Son It a el 37 referenaae Il f.8. _16 4- 8.6 dIf Bnterractiou oH $e
r 84 t I oA CIUDA .D *I l. n onto o on li. Alfcuartor Aleotrn.Va.cMa .' & rd
re-,____._______4-20 .PASTA EL CA36PO 0 LA CIUD E8 tdo n glio tV8url 0 11 ICK is4 $1
del A.1ISOPrNAOIpTracoOlnar oEhaerei art CO IEEMIA COLOCAI813 1D) CHIA PR. V2D0 jt
m, ra ae uc 5otd aaeo .0 r Ir d t re 6 adrod o at Dn"Ot mn rleue, veorncl. pN
t me cccdoparaento do. perfnmarl. nInaAntonDamara2,caff eerodColo.oquea A no1 4 dodr d Mot, .e
.1-8 lVrtun. 1,1*0,,,
to.7s a Obli0 aoltos Roer 171 .18 V6180.17 merov, o14n As o pcao ona..sanle.13118 / 4-18 SeOLICITA TINA 6 DO P1.RA. F33X003. "- E -aDE"-- C a. tl, ntlo 00 ralo-10
UNA OPES PENINSUTLA UAR CO- I 14 n4l. n0111 ornto 134 orts .
- t ,spal CO IIUENO 1 sulates do 20 A A 5 .l vtra cnefllait oa rm, 0. cri dowmn6 do cuas: 66. Sigrolo, oPG rdo 8$1 1 d 4 I Clot o A 1 0b.tls e 0
mom d EO-c as otleciOT l ar SOjn o tn. 40651 n t-rabajo "'llnlo blon rotlbuldo, Dry., 33 F. ot+el n.tc cnens Intorupan leoc I 11 11 64 __________ 0 '84* J l ce 41 '5, 4003id ~ aI~ COCn- 11 teotato 1 CON|toUEdOS lI ir Toeo onets
rtel doemedCa n"atic~ular. j~on normael 111- ta o'loc te erbio r -1114444.0 vora-ev e'I" "m Y0vf
moon !I. Las Vlerfss, 3ntormarpn. Nonltlne 9, Al100. 4 A..4 VIUfNRolt.;X Issatb 4.2T~ 1, .0* 'Fo~ot~
0' 7*64.0.2~ M~IDl IEN CRIADO' DE NA$011. PENINBS-It VborIa amtedseon 5ii I, APedk4-a04 Ouhia 01..h
RUN, 1.11 11111016III-SC -- I
SlnuorUiO ECfr dest colocarIe 0n0 cas do buen tal- Jardln SI n lto t o. trabsjidoe so ofrece, pars Crto. porter 6 %lnsubr d e r46 ne rt#r4;.esI eabo irmplir Von eon enebtlgfarllo 3' Patio yr V pateogrand*. .6ea t '1ooy fl
et anlloas con b o l.. 'nrmes. itz.o: c,.alea d. od r1o 0 t. U: malor --|M046 01100 o nu I t c omo bderna Ir. complete eIn msiaal6n moltaroa. l, to aTs& t d 6 t
. Mop.errlto 111, altos.e1:1r4,2r L,4Ao o r.11 .
o- 1117 4-18 tOO. _4 111110 4.211 Vlur.M
0 W. I ONA 'COLOCARSE UNA JOVEN P .- TA COCINVRA PENINSULAR n NAJOVEIC ASTUIITANA PRACTICE xv-SEm+ hAPAoliooe c rbe o aatYme ea$Potonp00001rlo o c delo coloe cr&mO do crlt4. do mo4no, n ote Pt$ o n en lg nr dot S o nrOll part llmen Or0qWao.
0I "nsulart us ad do 5m0po .0 ebo cumpni** ado lso do opc|lorla desos Aleoma.0o o60mn.oors: $o00 cempl onoyobllgo. fr$e do Col.r 0 lm0b h cldrop dir o It.t 000 0 r V tlene rbuenas referencing do cacao-4o0We not On 13641 Cusbe
1 0p a f 11% 6 do tomorclo, dago "roto.mnlfn ,41o n Is gantle3Iteoran 241' i .o ue1trildleV A ieta, n 16Z 00 0.
bnrorenardn, 10110 nonecl- 11, reyrat.If, rcelps 0ma ra9. WtArt 50 "F0jIodL LtVicerl, M feall de I .. Cbs hac) F"m f, tlolJr. aP.o. i m we inforAsL. In.USA.OEN195CC1NRAPEIfee2 16BUNN3: .100410: onc punoco 3 4. .Aa$6.Oh d~oo03
DESIActcnEUAJNNI UNA BUENA S .r lolO ln~o ord 8 o 5 .*1
6 mranjadora 6 cr1ad doenmnoo: oab. depllr d0cl Or taddosS r BeSE OL VAPR A A j'S to t000.9las10. .*obloc W _e on co ebibgottldn. Cone mul Sceoviagref.ts ax, .cl r leI4.prtculoa 0no;,;Po"tp;hcsoatA6oca 3 rae asbincpa s MMirt c rdnes's a t corio nleo o le s lOn L*otrSu114123 4 v I, 0 o0una000..buenosCedition*s.infeOrmn, O,6s. CI
tsOLCts A------ urI qCOCIMahoY Y Os q 1:168 _____ 41%_I's_ 4
IcinrenaoblimnIl aluon 0 u0 ~ al.- e .i tnJfP~~rol dpRp ( 4o1 tmIn oll+Otee. 1. rlsa 110 50iP0 ha trtt 00502~ .s4o-& uo 2r0
111m 4.1, Aj o Vio o a 4 P Io c 000o.2 Ca lld 1C nOArat 60. ,arCORA 1home+- '- FLICITA UNtf -C W A. h A00 C041 1011 Ycre n ~l d ftm JVe1uo
Sig'0 U OCINERA PEKN. nolade.t calotar A in c oc .0feel 7 Vdad,4.16 t P ion 000 atm s m, l.cloo iais3
1111 _____ 1-11 0el t II~t 0 munleotO *olclon 4. 11nto- ,-. ID lB -i Vi a rtoe~s do todos cbopog. 60*00 Doc5290c
E r Ly ot a t03 4o teroEa C 4 Os. Dlgon 'olt urgepela 1t Tsoldenel leSr RN )E DA l itc i ?,3.1 V0 j no rd oloc opAr Telfboys
BE 8OICIT U A RtAA DEMAlOse cons huec& y' ta montee l..h, $ 1. leindo At Celelno AhoJ~qI 1ite fltles A|dtlrao abed donts 1 copntrt. hleorta Aml!cc. o tic o 6.5t br emtt o
Crosieour pars on atr lonotnlo o lo. I ha do pudIchdos4 l aiee IA ell+ Rei& si 4asily 11171 ,6 I- nar e bo pto m o to t r t cn or l teoPita
.to 11S11o __ o146...ASo_1 M, A!. rItlE : SOLICITA de oleopl.. Dlrl-lrsR A l~tnit0 r ubo r do b ue dr
1.01.Vfo +e. o pbJdrs ae0.1000s tns p ie~ up so. 4. spa de00 clooo r ERI~ er 5 tEBD15 1-1 'I
*1 0 y6So clio 01048* Cub penore 0, ouatiea n Is. VI~rlriow e do To 'baos. )t0*ono. De olr. o ,od;, olo1
'ilSCStASG3E8ATIOQEDAColop oasaas 10 0oat 00 1 vedt.or 0e0i 05
'3 1 1* oe oeetd l fso~' 20 4 con .c l do tn60 10s 8O lOO oo s uets gaor des 86 te~eso Olro i .0 oV'O0 01 po t Imdtto 10 077*04 00 LpI 0
COLO.C.AIrte 3 Cm 41 i115,J00 ~505 oa AU.6504 o ss
ucines' en. quo tlont, bucoo. relrenelsa. 1 I P NAL CIlIA A 80 1104l9*1* I01 60 nr teo o ratl i
onls I,. ortloulor. Istermtn CuilerTd1 n0-,Iob. Io& t q1 I~le cisjlots Ie lt ms o~l 0 ~ n,+..,,,, ,:++, too. '' :
, la ldo sarofe~ve;,'.I lolcl 030 0 IlpAtl. ,O_"e']; 4 0 lolqt P4 + o00 05n rtO~eo 002.4 + 421 I- Is enlm losS, 0[I....
.,, .. :++++

I
En los salones del Cfroeulo Liberal
so teuni6 anoehe la Asanibles Provinclal t StA, desigando & los #iores D. gItra irch. Osurna, D. 'IAiLuis VA d4 Carrero, D, Alberto Ba era.
1D. Juan Travieso y D, Julio Vatdis Infantel ,elegadoa para realizqr la IuSI6n e l que noml la otra ramaidel (cal,isnmo de ferdp eqp'las bases ap'tobads per l Convenoin
Ni onal Provisional.
2 demA se rd4 declarar disuelta dicha Ams lea Provincial.' ,
LOSS, ONSERVADORES
En i pequelo tal6n d. asmt del Cirulo Conservador van entrondo los delegadls A Is Junta '4acional del partidoeEn -aun do lo testeros &e Ia sala Be un hpico retrato de Maceo qua cor el nachete deasnvainado estA en actitud do' dar una flora car. ,g._Bajo dosel national ie destac4 la figure 4e Marf y bsaelindole flel ar. dia A anbos' lados Ios medallones del general M inoca1 y del tribno Mono.
ro, Pasan de las echo y cuarto y Is segunda gesi6n de esta trasecn'dente junta 4o tiepe trazas de comenzar. L6s (Ielegados llegan pllcidos y sonrifntes.'Federiquito Morales, tno de los j6venes conservadores mis entu-. savtas, e alarga la batalldore moeSci6n qu A Ia junta ha presented el fogoso kRueral Fryre do Andrade. El pblieo conervador ie hgoIa al ofrene d na dilbl m fmpara qu di vide il peqieilo sal6n de actos del re. cibidor d la casa. 'Losacnodad6s repreaentantea I lo Cimara or el partido, charlan con lS% dtlogados, i quienes tgatan de conveneer do Ja utilidad, Tfleajja y hdillonte e aus trbajoa Parli nentEmili~~fiflez sabbrea Un veguerq tranquiliszrnte. mientras so entrega A' una bondA disquesicin flos6flca. aE Marquq do Esteban y e doctor as a. Zequeira discuten acaloradaniente "sobre los tapicos de actual dad. I , ,
Caeio o13ellq no descansa dando Instruceiynes los pficidos deleadoa del interior, hombres eiteilos qe Van eseuehando paoientes cuant lea dict suaw correligidnarios de "Carital.
tllati, ig sotros legan eostorri. byes, Nos dicen quE la eilu de boy va I1 r r r hs larga qtm Ia de ayer. IDios rj cojaconfesado e
SEl joen Cabada, si~mre soenrien. te departed con el conciliador For, nLdei Gueviia, liombro templado hasta n lho formidables tabacos qua (y gaas) nestra larga mesa s va Ilenando de periodilstas. unesta ere$ quehubliramos tantos. ElM active joven .redresentante sehor Armenteros e afansa itribuyendo unos ppeles y col~eandTo libritoi ro4s en Ia mesa et lo praideneia. T pain el hempo, y ta junti mno comenza. Es 6gleo qua euanto-mi s sof demore el mienzo t o 0' ,tardl sal4rfos .4de aestos rxo pge i leA' diseua politicos. Al flnpibdieo conseradenr se sien. ta en la sIdlla do atris de la sala,~EL-TUEN HUMOR i *2 Y EL ESTO4O0
an hech reconoeido u, con un est6mago Mnialo no hay felcaidad, no hay bpen humor, 3luchos homibrea, (y aliunas mujieres,) no slo,pierden el hunmor,'cusando e estmago eat& doe mals.ajno que hasta I misma humA. niIade decir, que octia dejan doe er humans. feilmente asdqlieien el
titulopermanente do "personas de al genio." Otro betho es'que esas ,,mismas prsonas sufren verdoderar to.retar per irtitaei6n que lea Est'y qpe la hae estar de maU, ci elresto do Ia hUmatnodad, A ti. lest*peorsa6naes drigimos umnas palabraes de consejo deo positive hbeneflicio y absolqtamente gratis. ultivate el hAbito de Ia sonrihs, aun al princpio cueste trbal.. Oe par Ia monte e cosas agradables, partjeulqrinente duranseto las cmdeas, 'lo 'cial ayud. In' dfgeati6n. Comer ,muy despacio y masticar cada boeado hasta'da oxageraid6n. No bber .nh-. da darante l,ceomida. Evitar golo. jasv, grasas, frituras y demAs quo prohibe el sentido comrin. Hacer modrdo ejereio darame el din. XMdl*l n en g t hode. Y noe oertr
el tomago en un imacin de dro. gas.
Oete simple tratamiento.debiera d baT oi los mis d los casos, Cuan. do n -buaste ex porque xo hay ,fuerza ,4igesdta suficecnto, y esto o se aA. quiere.con*dgedtivoi, sino Co1 alga quo fortalerns. est6nago. ,Para es. ,teItmense I- Pilloras del Dr. W.! "lami'It'nucb excelente pars "I pro. ,p6uite.,.del Cal" so han publicado tieu. Ite 'de Cartas como esp "Cortifico qve'rte he curado con las Pfldoras del Dr .WIlims, deo un meal del est5maqou qqe h.bla: aurirdo desde el aio 191)5, el eull me habfs tenido eali en el de. beaperp,,,ntme; hab[s tenido tratamien. to do drVersas clasos y pasado dpo.
* esaa no paer eomor eass Paoi; to. doaore'Ie'ndgeataba y era jin conq. rato inartirio: Aliea puedo corner eama[,detg.7td' itando aipiudceess et .'io'Wfeopia' bien, con hues apetite y' exeelie dtgeatiln. +Estas pildores
- ion dndfgran madi-cinay Ia. recomisaedo .hientulesmo." (Del seflor An.i "d~ouJlonAez Vega, haeeddad agri-i epltor *ep Palarite del Ceuto, Pro.j tipeli s16Bolntrego do Cuba,) I
Toia! jag. Ilotleso dec impertaneia[
Ien ... LJ jldora Resadog de~l DR.
WL k No as ac.pteat sustitutos.

41.
priu~me. coe~ pucao 4. d lii
rub.dos para'IIo primei~cl ris )it W 4 "$ ~~li 4 O~~~ nnc
Gonsiles Laz Ca Be y gasts pbllee. 1 Srt. Toit opina t te"d s, o & les Sipianaot es u on 3as"?
isquet forman nimad gr, alquo el ptesuputiesto.i no puedo samodifi- aolthA*goe l la4 aoi oe lf ARIpoY17li
que luego Ilega el lustre rona came radicalmente, do 1, no d t ret a eta g p anl ms a P lea1it a s e.Sco to ,610 qtt e a Sr e s llae o ,-|tiIei. tat 111 ; 4 Ct an x tOo reelo *Cho cant inDoe R or.
So abre la sesi6n. En la mesa prer-l. un moo gradual hasta lhgar, a la ma- o oida bed s M 4e baog~, vwltaa. o i a nearmM. o nt 3 146 e 1n t eun I t eag r st plBe e or S b ), om7 e n t r e e s a t o T
dencial tomuan asento lo gsefleres Va-. yor ecohomi pOsible. Fernindes Gue- do a6o t AIldAeo, dto a *a5 1 s Ca rrebo entree 0 to nul -. ,to a As roci, Gonzlez Lanu., Torp vara v, alve As cargo y con gn sob.- qa i l ee 6 que aaau. as s t il u 0-e. o B n-, tiopracttco combite ilroybeto quoakna 160C~s 1
Ndilez y Armenteris. El Sr. TorrTtte tido prActice combat oeto qu de sse trano s A i dsocu Os l s o Orea east. t "to Ulna Ban Wralte Picoll Sc 5
lee log noinbres de los delegados AAl propane el/Sr" Freyrd r uir el Sajgeo n Md o64 dealsl it s qmten preposng e sinn **** t -i.tuii t d'i. Junta National y de loea ropresent.n presupueato & dleioeh millont de pe- fra -s t A etege repeote envti6 'star ma et on tr oa a
tes delegados natos. El Sr. Torriente soE. Cree el Br. Onuevar ato lod que oes~ameate at DIARIO. A rn q *uei Soa n an ell miIT ntoato
sea oreceruU..pesnpeorr s It 21 a IV In tinPort. 164
lee un large d cumento s~eretaril, re- sea ofrecer m preupn ti od eno de mp ie "IsRlDtO t aodo I U dea a c. tSlato t
*d /ou ti ro n, o 1124 i -&
aumen y eomp~do de 1o que -aoche ve'ntiseis millonesa m colocarse fuers-e r d d ca.ees peoge a trst me e r geBO.ine Ounn cmpnbdo1 qo-acleCU049 o 1,s nlo A T lid.69 omn tit O L,.Prci'|e#t l,& I~dA U t.I N SlA e 1 411o
pas6 en la Ipteedente junta. El se. )a reaidad y de la leyes que hay no- rtte s doe 44m Aoo, M e~g te que n.. n1 or s e 4.30,s n r ao siro. a o S ,po 8r.
Iacctme1at, u riaer nit ena smir. t o A o____________7RrO-o--_styn_________t o it
flor Fonts se ri miaientra els eretario' e> o amento quo snmPir. eto has Ai o Coebealderabd, ndT*O .- Telaoi do4ten to rq nA. b01M S 1s. Ter na El .letumD el act&,qropl quo eonomla en ls presupue a paso El lorios tFIeti., "d*t O celotr, N- Monniquin it. 101 econoula n losprespues6 y dopesoInotro. Inorman an *I lmro 1i
so qruetb e a. EI St.a propa ne qua hare acusaciones do malvese6nel de ip os deoe onelol o e l s 1 m .t t &ol arte o $1 to o n e awrde-onar ne:un am n -n I orennFaatCat dtde o. r
., *~, ,,puhacs. imgo aodade qtmu ~n BtOttb o 'sTn nalk to Cuha nnop140 4.*0asAsani t d e eaganidolo por' naomuerte l de' fo r T orie t po e e tton'"tnr oP stn n o .e 0 a A TOSa
~uO Oi~O dlotpe ismuoto iG amtoidades no -tienoc cel1-cpoequo d 7l in sim lbnill u4notoepa eira ,it .110.oa I. 20
fanrs y quo Is Asaml a e impose, si no el qua so merlces.F DIA I A.. o o CONSULA DOnlt. ALTO.
dera ena C~mas de Rpresenantes.las tees queinesen ecesarsrpara 00 Do AtEar on ggcalpgSw pang i enc apir. Asi seeuerdia, y! des eiano prpenisus fuibundQs a t ue as s a 0 o an. a m aosa .tes.
--..!!-'-t -:-- d o o..n.b in.,,eI.a.espS D
e "n noun mum al n. horraletadamdre s n t o l hl teln a 0 att Hab lta e
Fu", A petiei6n dei S-. FernAndez cntra eo a Ejeautivo tuv faa ferte s o q l 1s d 'o.
cmprra enes alientras ee retira unarcoW ulmsedo n leta ssor 44* +A I t e siesta ",o te a 4 *@
Guevara, e liaee l mia n. en honor dirigidas A. esto y A toi l s ronien- I o .n r +, n as r0 anV t, ...t.. am rsl mase
-Se~o leen losestdosRe Jnds1dl Irt APAOSrE LIEMTRsiasss deqa msonen-J~t s tO-Arirof w a
It odoe o m t enra. ra r %,co" t
de Julioe Sverlana Hernndex, mioir ta del gobierno de quilenm dijo quo 1er ran1. aUP. a s cn aud
bro qua fu de Ia Asa beSt Provin. eran hombres venalesy vldoaos qua no. $e ,71.8 o i ,1sol yo7 $ ,1 io4.5 *t jo ena.na as gaer
Freity~~~~~~~~~~~~~ dedad xlial rdctlarfnsdetsle'u sr an, Sd ebre nido 1909. g ERNZaro a$r. msen eenarese a a
ca de Oiente. Soe lee una mocit l tonfan seripulos ern leve aq A nl e tl orad o, I m # I t nOti nst, 0 6of nw trrtumento "Ilto con Vista AFa I aIo
flej fie do s ve~d hbitationles Y grio 4:41comedor : 16 "IAVNA 7,Oa ndem doe n sugirionde Ia idea do celebrar ngran Ia demoraliz moral eo n tead It 4I.nd ot 4 t: rtammo Uta snaoln doso eaOuttndir oni a anitin de propaganda. Sien da un o El senior Torriente propane qo e e p t- indo.ygtga ea 4u "m2 I soM16 otri late, Csco a dos e .
.pliacite sore epalencecel rsen ia titolitiaoba issoea- ots:.c:.v:- -:::.= cbe e UGC 10 I 04.E03nFA
to dC on flanz Joiv Mess pars qua soe duput no paso dSob ia cFri q cu a Ieal lu tr l dosILA s o ,.Matrmono6Etoitsse art7t t i d 1? -a file el di de Is eelebra:i6n del :tin. z :1 l:ti:o qua hizo ei Sr.'Eta Oc aupTEG aseI trLe ebirasonlbls, h iSt ni VlAOt ii i.a c.iii
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~a deriotoh aootiannetdrs lIion3yiionmtdyelna(o, udndggre4l gnag mues far to tBeo wroa i rrCas Se Ule as moei6u del Sr. Albarrin Palma, Lo replica el senior. p~ rher. p e.re staalia, Pal n t tosa sitrie toa rorsn rsec- et 1d, .tr 1 1Ou elra 4oI
ro estu grandilou0teaenyu peea*o4enembi7 eC toDooo 0a1"V.a pare ersetn 47 vt at a t m
en el sentsdo de qu oe enauce y Te- propose que no trats do reduJr el pr- OleDffueg OcO ltuba t2.10 9.1 si a so p e pts. t t atiode.ngule Ia labor parlamentaria conserve- supueato Ao veinte aiflnonei, ma~lfican| 1 8 B on. i'iacI i: O s t5:ttl s n oaoadea k It reee a dee 3 .qoun ,..S~S# + "
dora en Ia CAmra de Roprsentantes. las eyes quo fuesen nececars para o~rM O D a g' at &' D ADO a r t a g
pron nciain etens disargoel s- sa tatro$1arit o t thIn wak o oS OL c n. I[A.
El Sr. AlbarrAn explica e alcoanceO do c onseguir ta T res tatAdo. Se aph r(eda l eleaia Fo bdo .'t*4in'ftmg Ual0 45aCuba1 ieOb I au mcimn, o ncac denaaA o-stliqa r lea 0propueLto par u ani"idad. Lrtego I do-2arbos, '_sourt- Obispr.f, S i pro-ectos d ley qu ha de presenter aprueba tambin Ia mdcl6,dyd) sefor El tegnM i 'bU&,, a l a m t
orador ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ do .pItaenOWa ne"Lerlvc6 pmr rn~ard.--onua 3(dieas ff\,i20.iann.@Iarmosorrt GA taO0 82 'p bl
en la CAmara Ia minoriosmnservado- Toriente sbre oponense A quea E se dw. Dr. l "ir. .p.L Pu eriu r La u m oioa ln t 1 154 4 u*n o as3 sA ria.'El ceeorPrircdoa d radadeiace pend npo p iao muise6 enacorto meOr A l d qeuisUiranonn as c er t ooIt otelo nOa s at t aclaraiones en a enti do doe qua a lea efecto q de lacy del S iervlol Cai u r an-3018 a AvlicMgi, n80 lu- a a iM 1 ca sto s r .
mocioucs preentadas sbre leyes no con U Sn tributdoa trecurdo alBr. Meon- UobYaJi don. se ovedntooselsS a itt r to 51 ^LQo: I so teiU er lon implicaentn modo alguno deseos de tro e s t levaa is psa y entuwaa.: Jeft dpe-d d Ia ta.k. -sdtd-ll. M 40 *4edsl A *t olr aw410ig s 0It osSa .1 3 to e q(rilliat otten I rootIopar
junta t ee ameban os esttutesy tiera. e 4 arrrre-fag SiloritsDax. whrs. ,aes las astr ore ropteoq o a r7* eoartar a iniiatir d losefiorenre. ta Junta Najionalconserv-an doae er. ag3dfpu eara o gai doronoraff isdeuA-rts: glos.d5 ,gust Iun teoem 4ncosaAm. presentanscontroeervadores. Hay un s he, dpeysengadodddps la erpopuaoy.e ntpAr e :ina ate In e anti iqu Ce
___________to________Cann oht 0 7 o o EDJ01C
moment de ebarl y de odamibe de o de 2o 3 aolra. Hos. M. o P ldo, ifgga,qurtere as -. s* s na t Or.ac-ronto.l I
uenlssn asada reset i la arcilla e 7 6, 18; lastierrasltuanle et et .aonror pujnr os .. *at, m r is cas hpreslonet qulientras n oei e Una s, de Ala dot s a rsa so Itulho neeAs. ass
de larheejanadtunoratdsplic ""nid o PRtitUA EEE.a loa r r inoi ealent dtie n selor delegado. iocolo destpmudInea rsdep srar de s bel ntoi4ir isim si s lawlwa 4 al ic a *ptasst Be leen las estados de flndos del par- ee. ZAPATO s DE so fries .r oandr p4oso t.Tu.to A
sinos y por elo deen qu 10.5repro hallndesebajo os raos de set e attme toadviefielp emb4 bread~co ftoseoabjaketeorted I s ticdo y elI moviliento d trabajes rea- aln hg ra t b a ap a m utaA q ,a a woa .f, oCa b, tsles asSt
eomunietaei6 rde oIs viuda del Sr. Se- La Emperati4 )1 ugenla, qu camr o TICENTRt empracaa,11 .del.snoonsdeSlte tplsC.lsmCane.s
Tiao art Ia Alb oaran* oIem a as iitipa abtaen iste io* Jen U1 T .,A t QOLOJan tenIig@ R 10as )14toliaA ~ i is h~~~~~er 6-+~~~lo lt I "a'eabadoono ro Vn be"patr a t a. I 4,lt~ ll
rra, d Aindol la gracias al particdo par S erans lf a 'sln d ftluds IA m onhe tO A IOPA R lAe__toed l on i- sa
lbras e red n do- c e ds p4 l a ll t ve n so ,'fo q no n o 11 a 1$byLISt P A o
las atenciones y honored qua cte tuvo a de t ni PA +Ib LTO, as ntliAMg s I. tsA I en aquuiannU Oablt n42ull a id ee
n el que fu representanto del mis- manos tan pequefios qu sus 'gtaAnutS a Ozteot ,2s mi n es osi is tr eno elnoba re eeciod eagadeT11414I4A1TT1MITY AfOF8rn n onnpwoo depai 9nr nt usntacnConnbalesa a Isaoll* ie Interma a
m o A Ia CAuiaR y calzado qu una vez uslot eran c$22713.86 oro pasiolu- n $4,4p1e8ui eddnts.on1baIsi o Icals .
a lee varies modife knpaci un cons 0o dispusiean do .los, jamis pU D. a 6n Cajigal, de Sabacilla, loss, Cnt r ObIpi. f gr nDoardnt pit.
qu tr eel rFreygrper polera, -l(o4ra .98, A S Od P o m
rlosea Te1diern stas eneontrar otpradorenc, $10.00 platoe.paia oc *PCantuJal'frn r dera. lnsefsorpTorrdente lee, y luego l. .a asnte m
a muy euoida oxpiaeiodes l pues ningun pie cabla en loeA lau, Stun totaled: $1,214.52 baacurrencAya9 e engdenrleounpaslesIrant nIhoefr lTa
!ic te a sdp esu es w tot opatitos; al extremos dIaueao- 22,71 86 a Or pafiol y $14,491.88 iaqu n liatlba esatrloat on ra rtr eailtacon i ta tumarelto, 4 te nar 0 c o b s qe exced d e de oS blerb.. Er raltoS..i o oit t u local prepio vriton
Freire do Andt rade expica la re-da- o duloscloro d e l e I cabana, ales de -Oa mta lodme r 1sit? -st ujato. new? -en c d
ci~ docc moci~1ads, l S. ie!Osie ugc4aNap6. -Habana, 29do Octjabm-c doe 99. 251-s ilstoaiislsoi'it cv.am6amssmt e s jnt
i6n doe un artilqS ede lo Ftatutoa, le6n," en donde ran educadaa l El Tesorer6 5 ro4t. .Una cetra : d sIami do, hrmonsthibit u to-a si, I. t Isen" oponidodose AIa modificacidn del mig- nidsd do unifs, 7 ca gatog los JOI Mxa VidaL Wuduporllre.o .lto.arttsciotss.utt. 0o 1 tatmon sin alto. 5 B eimbtaM o. El Sr. Torr ente do amplias o x- eosteaba Ia emperatrL. Aaoa,,7ad lora ia,_errlatalma__. r_ _rs.a .las. plicacitmes sebre el alcance del arten. zapatitos d r(Is o blanco ai **tI h-tPns iila i "sa s11151m 10 -s+
Ia que se dicute -y quo e refiere A usaban an at primers 2comt ihAeross 0Par.S.et atlmonlon a uk aea n a s d aOtn prosi eo.
c ~ m u : l'f |Tr A n to m' u lkd od 1 9 e a s t A 4l1t I aa u M~ a iM .e n t n to d o t 6 0 1
pue stion cseO de interior del parti- bfan pertenecido antes E'a yr i dod a Mcrt et a aat Stle onr c- te se i
Acuateas '4opanta. ie & oao ui ot Soo Co ~ra w ote arleisef. sto.c rient 5see tiM41,4
do. Con tat motivO, einicia miunaI r deay lujosa Solbe-ana-deFracia. ,T u a utrlias lrsfiol am ah 1o4 t* .ns Craasosa s ,o.0.do u I S iC porfle0.. Wot 2 affs eu" ls-ofi
ga dia sifnon Ia qu tomacdo mat e I t,-A uestra mo s e -han egs- 8 quALtinLA so Jin s MarialbInfr. ils d run es. o A
muchos sefiores delegados. Cuevas 7e. En Birmiughasnm(Inglatera d ven & los og d mt s 36 y 37de anbas pu-i a tenl n oa ,t., baleen AI calls, Y J0O8LA Sw1-4extioaoss ti-Is a u n ui o d enlsrmo y memsnt iet-. call.raor tr. rremnr 7 pr7yo7.ia ia-"
queir ha~oe n ularg o y redondode- dos glob s.e uniqte "I U ts. Eal'o-es a*'ten ers '" 18 30 04 4?hitbtetone a (?, "?* .ds geeelos... quo son.-. 150o9s is 5 l, bo sll m t, A an a io6A
CUrs vela do par lo fueres deicoerl- dura coni:lta. Tienen deo ats y y dientes aI 30 de Septiznbro y al 8'de4 ----------- 4ticos delartido conervador y apo- pertenecen A- ts levada qatelnf Oetubrv, _fp A 4rLa A -r'AV" i- calos nV* 2 t Pa- perte lle cern 6, doUna elemvrit A 'n t ,gosfara n r all tm
maondse al iea do to imperative den- socil La ui#i" no eso oms o ii u dee, rebilaisla im ea a t .19tna -yl t e onridlde i I all, Y u no*o s &I n I* oca n T ic* S~ @ar i o n aeIo ft" daee;1%ru m A
soil an in as I u t!1e lavo l aPanu n a l its, o m ot fuo'rsat Inrcertown f or tdo
Irt e as adocrtncs-caneervadaras. El kiios'l y midOt unmetro, J, e eteiiontst. bno l, ptreden dirigirse, A Ia agcoclo Q L wa0.epOusa tinstiil. 1 ,t1s 51, o 01,11 e W-e' newu ~rtr* Sr. Ctevas Zequel ra fuA uy aplau. y echo centlmntras de alt t 3 1her.g en n esta Rept~blica, Paulo & fi l *roo'de"- a9ZI '10rrnoat~ereas,11 JA1QVXLAO I ornbalms 4* ItCox& Cro-.
dido Y ettuvo grandilocnente, en al p. mano, en cambio, es an peo o A, iai' .n ts nt e 9 c in e liatlon*a.ton ti ; LAroradWn political. Alsl 10 y mediael.. jo. Po esle Ieva Aa In icmaveiftjocbl l.... ..' siou ES I esa l a t I S. 4SI s o5 coo ",g.
8r. Vanona obso4 a presi4enc kilos. El liid, pqesto a l oIdon.d aceta or51., AUa aran sit er'Aeion 17AMlt.par encontrarse enfermo y cansado de nca biscula, lieua seis kilos miqua bi I v 0 a mma rsmIneorms!5ns -poplo s cmara t l oehlosal aiimhs Ia oratcria-diluvi, O upa la preiden a d pap r y au z iA i untoa 4, bido e n I br r~a ';ueva, d m depbr e oa n m utol tt e o n cia i Sr. GonzAtez iLauza, y dcpus 3 Come so 'e, I llhutmanldacj prore- Jorge M Oln, Dragones frente a. VKIJADO e ljr, itto a 8 .1.4 pronuncia -uc extenso discurso el so- sa.. teatro Iantit + ge a ,41a I clta on I oente n s.T101
foar Toq-iente, I qulen Ia replika el a- COMO BE CALWNTA 'AT RA Theuriet (de lia mdewia France- o ,aibln"I o.i'6oor o.a.:- lonas 5 ,ad fior 3artinermoles, delegalo villaclA. aOIr LdGUA o:a).-La Caa s d o lea des Banbes. .aLourdesIt ao0,a c astOm.rapu-ft 46 ltos
CON S AGII ,, Issll YbQV*-bI~nUhl~t4 0soparasoa Julr'on
reio, Iabla Coyula yl habla Freltic de 3 uoha gente mee igura qua Ialuvia rtell.-Da do Gloria. / 'oncie 9b .Is, Andrade -coma oautor del reglamen, a evi Mtqlhora Ierrero.-E, irte de 4a liaatueveka. ...
to medilficado. La replica et Sr. lHar. Y el agus deo-ricgerefrescan insitnt- lbrILianda t-lW
-o e a. -en l sat el ge n ea ee ag suelopy p datauest ormic a ba inane lmdes Atil Vbyoartat.ies, .,88,0.i oa dert oecY corn*pa TP
tin o hio, y nientras, hblaa nete cisaguprovoca preramete Una c- uo y una. iCa 1nn 91 are ,t s o y rcn ao Pr oraor .penitraen el salln el general nd e te r t e Uchard.- nsulte ie. .d-o.,' ail .'t a- .,. lGAL N082
vrdr'aci6n do temperature s, l a tierra,ti~ne Dr Fiad.-onsuie rituas. n ur 6m lcha ei ~lnd a1 n... 6 ppr ano". GALeenO 82
bido y ovaenado. Termica ad discur- mono p debido A sa xeaeeiln qqe cc rrimera edad. cami rtis ulare s de Is L nsita Coorte.s o asIl h dbit O r CtioRit l. t Sueo e ebdo uaLeaei- leno1 .28 trr idI o abi onwa aY no. 0iees-so el Snr.' Martinezinoles, retirando Ia .cprodsce con otne liquidos. El aI,, Ttrgan.-Ia Avficikn, con 80 ilus- VI t oi190i I. 3vtcIs.s) tO. nI 5. -e
proposicin quo halia presentado. El dasorroilade vs tanta mayon eu 'o traciones. 1 11116 eiscussa4asua.l aia.s. nirt -IC. n. 3tk i dearolao a latomyo otsoto unrt0.oXA, otioeng o nna n -.as|In ti ma. pornoto tcon sfat" s
presi-dente, Sn..Lacmsna. preguotta A i nsdtiia sI anc a- EIn fro-are.-L& Botalia. rt Cintuas o 1P uno, r if sclat o.Cal Pain p'It 7. co a s 2Otjunta si so aprueban losgestatutos, y tierra. Farrqrc.-l_ Stfiorit' DaXIw 0t .. 0G p mI asl a- r a a .to'
0,pusr.-3o # fi rt e01,1& con SodaI. ti~~E, 1- n.Don
a junta respond s ftraaatiam'nte. See .r 4ajp aII nfimeniadA-h4.b. M te.-a idor :so S r- Cs14.
Inicia Unacarpitroverisoentre lotat. medad y enIgoialdad de peso-, Is iga h 00 -l 4,Dlt a aon ee o 4, etd in q la at.-- ..I
fires Fonts 7 Frire sabre Ia mocin vegetal produce do 20 A 30 calinas; Hostos. Meditando.... Plicido, ba ;, __nor _ b,ot U que en la si~n pasada present di- I areilla de 7 A 18; lam tierras fngq- I mlet, etc. -DOl MA SIFICAO cran o . ,e no cs0|, tl-. ea
gasanai ml. aIoa.reieW i-.teL n 8l,.ler 'An il1syac Is onboEogn, Sotg 0o C406i 61,V tco
oe sefor, quien. impirAnome die an., de)AI2, yIla ;rena do 0 A 1. o s Oa a e l5 met ramo I.n. 1 t9 t ~ 5 Sin i st 4 4 que loa spreentactes eonweryadores EUto expilia 1a3ostumbre 0e bo bile--- ctA V UttAltd UIIA Sd lgME. e- ARAquls5,l ade+ us eyaLatIn4 ..t___ loto debn de dnaren i3 Cmara Is abatbas nos jardinero qua no regan nunca lea DAD. alItos do sonnNleiolte47l y x d # 7 1l.t.o.
de hnor el artio. uegoliale d lots, 8 Y0 Ltea on n ml mi ost WT M nll A
de hano- del pantido. Luoe hab a oe plant s cuando lea da much el pol Z -4-111 AL mls-dLts.- o L
in malvesti6n y del fraud del Go-poco despus de haber estado expuestaw Debe eimlnarl, IA 51^ 5sIa t1511 tells 1 LA in Igo* call*a Ire
titleo yoafiasl que "euaudo0sdon10aoft 661- tootInra,, Rs O N, U". Coon
bierno y affsie quo "cuando &a juzga 'AtIl, y explics tamnbidn el quo la ptn- 1p0r I torsion quo Cpoaties I a t aY eodrn s l s sa ie I. is as Jp.0 It ancA s Ic -ols IeS -4 en las seniras e elbuelve o los ae. ta jlvenes qua coesrvn .o freseus, |oni iIrtfdadelbal* .ryeado pbr01 Conetrdlo; on sole. b; ir r-Srih ) 6. LtAlqui w
sinos,t' y por ella deaea quo los ropro- halihndose bajo lo rayoa del set, a e a, nmo a oliol l leyr ba o-4l9 urwl e s it neh, c ttarrdb e 0. a 1133113ae, buita protatft6Ila*IufoL rpleida Newbro tono a doelmntrp nd e hbtoa. era diato r|1lllatf b)lCl Eentantes eonservadorea realen en Ia abrasen en uanat0 die Uin, agpalero, p0bl7n do t etofica del rmou do 3a r lslam tdo tlls one d a i ma. n PontDoon atru io c-en on otfnous fin sees*%dsI toosin
CA-mo na coahainradA y estrecha poll. Cuando el sol da dollno Ia tierra asoem %altnlmo empa- quo oa10016a delbo l baoars dIai ii ,da del ag'.: buena AmiNOhiau La s lu it s edis tics do flscalizacidn parliamentary, calienta hasta 40" centlirad 'y tn eB- gen.otiso nsbt e ttaio Puss nt7ap a gora: s td,, o ei .rorjnmaioofpt o q 9.. Vuelven A perorarlog sefiores Fonts, treviene Ia liuvia esta temperature a.-l6n. d t dI I ea stinido To Campo._lmaz Ske to Torriente y Albarrn.M gay haste pasa smibitamenot do 5o een. r te n f, sooL< Otlt tsara latLde +'t 1'tln-a | 'u ., s gay IS r ep nteqsna oalloquavludie- l tes. n In s~nform,| | A I
Se pone A di'cusi6n un proyeeto do tigradre, IQ'cual es ie fatales cacae. ta bcno" e oh :el tadel itnir lm r- t8491 a no 14 J.4-. DUlhir'liofm ;mi e I to$ 40
1y del seflor Freyre do Andrade so- oueneiaI pad c-a. Cuta Ia romed C 1 uer obound*, "-_ AL U LL Ion tr-e-AI s ao 0 v o it- 05. 0 ea be ns,Pars us&i 00 nu0 r*O Vunlmpi a leti~ ens- 6d eoe'l 11nllll loea las. t d-#"a n rr aenu. l :Tsl~a a a'ludtl lu~~ .1.
bre, Ia jurisdieeidn do loa tribunales la a o. De tama.!L 1i n tisS t'oie$ & O-s dS-Ane st r esrdkI u il.tlitrs Tudnl aldllas to t D6, als g l.YI n pnd m#Tioo Vl. otorstn oot"e s6oepura+ocio, o rlog o
military, Be apruebs. Otro del tismo -I lsrl oaa- oa st, tIno bo s pcto0n 4 o pi'ostnte rD U
OAIr a n", V4a d "Jo s rt p n .e l e. Serra ,title, etadids Vol #1 1n-11=1 C tuln ~e.O s s-5 Itl.0 u. satmc,- u taatfaa pot e do, Infotma so Cleur
sei aor sabre ejercieid e i gracia de I I1C IIIl A. l
indulto, suscita Una pequefia di)uiu F *s D1", +.ten-n.Obispo 63SYgIlk t 1.S. os.. a It. 1261$
Is ICe a __doe habitatiot_* fit" Ils biAli
entro al author del proyceto y el efior-iti a&oi"es fall r. 'ileQ. I o oL och
-gase-n art, 18.. SsquIna A *Lrilsh.
Gonzles Ldnuna quien impugna Ia A Rtr'3103U-'aS __ __WAS0,es balo 1.10,
qua propane el Sr. Freyre par aaocer.----- --- A 0 t os In tA ss P
I_ __ __.- AN0 t, ,S f-oSOa-1.p
se Ala doctrine legal y d Ti pao d '" o r aPe tsOtI to.l I r, o 0e t
proveehosa fecciun de lerccho penal. Y HntosIto' ONmbe d w rtt ba t un ,rlat.io, c i t-l i i Misil n 31
fina lm en to so a cu erd a fa cu lta r a l S N I 0 e, A E V itnt -ope ra o S eto eoine 0 9 0COAA M E l4 0 a s tW |i t so Oeln m i n ou bla au ) t qo mo r ,do e leI la *oil It S %to, Is vOF M&
fan Lanaza parn quae edacte tine pro. Al DIARZII 1 LMA A Pepe Antonio aumero 0 8 rented al Soonaa rVal to sl sl-1aa yeeto restringiendo Ia graia'dei indul. arlel4e',* a before, li"44'4ata l ie 1 .. Slave noQt. o a -
to. Se aprutba otto proyceto de Icy del bosa es s dollnagUApOttqrsate.. op tll d4
So. Freyre sabre organaciula do I .n I iro n 4 vete-anos eoalls-i to, zatra-rande- uartoseol-edor,--to a, ca tond cficein fihcalirdorAtde cicu-tas. Se p do asA e Z o 019W1 A m111100 d1411 -' 1cuartord poUeat 112ga Ot- l o t C4111sati a o44, Cn rl~a EB.Molk o o t a t dt ielr O ro1
Pic6n ton A todo presupuecto do gai. pmlestasO E ta Pa ra0 1a 6 o posante. T Inoa lma sailorr .a t.4t, c lbe~ ro.'.yiea 4.,ems to qua exceda de dieeioho millions do entrate, povI4 4 IO rc~anlim 0.dl l. mdern; ,p aCd e ogaae, cucta, JiaI-L.- ... ,. S tta, t itr I 4a Cot ort si pnesosJl 9 efir Fernfde Gue--ar e Ati q. ,wAtrdm.e e pAdlOPApo la agmua orrienty 7,IS" et -I-ca1 a I. -n tol -031$
opon.e& ella, pet-quo, aflric esto tmn.' nalddl cuboa, Z. meci6lati* Il~5b- no snot cuactel1 y pars inlforilea en n lu' t-a ,odsir., usesa Sqterms., itoUrSnnt@ rot foiac- eutrtpn, ce-ini balls B*e t,,r -nih ,!Ct<.o t I-|, t ,.ni. "toser- do A J~oo lea eeistmo do vetsr uC M/baca al i !m airo ie:i$,al+ nb /.. -7 +-|,l~a~nl oa, call. 4 e0aoasamocaovmora 5|.-. t "gt '
y o u ic te a cia l-- ,a+ +or1 5 +3 0 o O ct. m L A N ,,a s,, rcc+,s ao 4's *s +, o .
pliro a| esupueto prometida do die- -+ --. 0 so (lus,i, se 5;J uns.l r e s
coho'Ulonca do pesos Lo contest el ,-l/l l l 200o 1I:n~le6 27, stttt "s I ela6 ,t g, 1cars5 +ttt
aedaor,"1 eyr on el sects-do do que tiay ,en 'e, o 'tugis '" L ICC vcO a uncs. 51100o ~a -c PalI50 86 AbUi. unPom4 lc
ualjreconontlas grandest, porque rjyO~1a' 2,p30p 3 ca 51 remde n4 tn -ro| .eqepo I o s al;3 -- 4::*i~-~ointoOlj
Cuba micsa reptiblicoa bre vieua n. DIaRtIO y ,0 0p ouat ai. tiSiosmo1 s .I- l'eto 8l amlsbdea ade ______~~t. -- '~ pt, -ae
puedo ntittrs el Ip e olos grandteesIAT D I AnA bl Co esp~i de la lali 31.t'+" Then 4m taom am~an~,lst
palaecig' del foe~ltlad e cm- -r. ~ |ra 'rto sd* +~t t c|t. on, a cuinas reppett-aa. "n-for-u |. x ,0) a 015 aP~ia s-
F~ o e~ -ui" a~* TI* toO te ofconcs e
padqqlmuti no bacos a. Inist. el .o~4eoo ost i. I.s,..,,,.'-- iamcmsi.7io4b1'ilslar151 p- gtrgo, 77 .. .. .. ,.,..' ,.'i' ..o Iaes,",
sellor yre e-n quaiO ad bgo 1101 rents- O.bnld p0 3 .J $5. do tii 45ll Al 1suna-0-a. ta.teo. totll .
. ,Al-

i0
AWL,
Ak

u~m~

rA iNA

- 1 - *" &
ea undivs'eol onin Of a rdo Gbrreos d o ilalibann.
I'l meses.. S1.00 ore. ... ( 32 mees .. $ .00 pleaI 1 ms... 114.00 plat
.. E Id.....v11.&00u o LDEU BUA( S. ... ac .c 'E ANA id. $7.00
, I.~ m t.8* I "'d....s 440 t a .?S -

do los que. han de gr colabO, nodmos y al proeei s, es p6r lo puesto Is mire elos pMillonus del as- hombres del DIAIO fueron adu.
res en la obra d 1 obA'no. 6iplaudiop bluroiae6fitb la no, turiano Alvares deo la,Camps. Nadi ladores del hombre que dej6 mnorir de
res qo a r a 'tu del doctor Viona Suire esconoce qua los nitmos so excita- hamire A millares d'JamiliaI cubaD 6uesahiier bis. a d lrn, que once mail hphrnA- upafio- nae re~ula de los ~ h gtz, eomo hombre d, partido que los y cubano-exigaon. Cael stigo 4iPero eos que aqut no han de queGArcia Veler, y an sates do t4l mito tiempo cludddano patrio- de los falos reoet qup Uaut6ridad dar hearradosa deflnitivameite los" e.
arfeter oIleal l eeptad6r A ,to'qaifte, entorpecer con acto el t~ disconocid, que,Ia a rgui do. chas mfi6 retientes*'de nuestrA hito.
i ter e erdofleal Ps dceptct /4 1 til'brdinici tlve del gobernan. it6 en. Ia eiudad, que exgua rti Pero eas quo aquf hemos de ettalsial per parte del Pres dental be guarniel6n no soa strevi6 l impoer' tar gritando todos loa dies lo que fuiRep6bile oaII .. el ordep, y que un sacrildeio injusto mos -y lo 'que hlelmos, paraimpedir
seeoI loasdel parthlo.4VL a1 precso, parasplecar 4 1a, Jeit que la-mentira nos infamef
on favor de ette 6 aquel proho ( humans, de verat rabiosa. Yo no m6 con qu6 dereeho lot e an.
dir gi6ndose con eartas y tl UII Pue. bien eeo heeho horrible., que tenarec de ubanes que tilgtaron eln
A l pretaly hasta el isma o P Eisp la babris querido borrar al pre. la Unl6n Constitueonal hast el 6ltiiseut^iv' !etomndaudo & "' -.aoa cio do su.ongre, quf i padr6r do mO. mounto as la ayudaron Iea.ho
% neouancelot Jiomai, eo 1pteioc1c g ar nhestras aspiricionca do iibertad
#doindado A 1 '64 e .t10dl'kn~topiihomihiaptro quo tampoeo en It
bre^' comoele 6nice rliosan' ( a o 6ies niquidqd comet da per las inr. ar laevoluel6n; lo que cobrarott *I.v
rited y capate de prestar'gr44icr lito, deee amia ,, ue no per be. en todo'el planets, ~ele ir el- odesy l u
noloros ctl eibea Pe JO ence~ d e J ton- Pnnqc $iuddcmtd a e ~z a aeouin~sqaceoil
itip9s Ad laRepfibkion 1'or10 J 14( compr de e to sej ageoCond- tado todavia come obra de on hobier- cribieron'denuestos contra nueso nototroa'o re eie, So Acunuetosos paclond.Aa dejaedo o e nloj olifl noolvidando que, coma dice Smiles libertadore, con quA der"Yo 4).,
ae i 'o, eq d, 4em, norsado uno t la irana de la muchedumbre as mi aquaan da enemigos de Cuba, y par
edrlt A kle ma qod 'b ando eifectima vee" poor quo la tirana de up dA.- patriots idlgnos Op venden, bnsnda
"e y knimo recibindel e. us ar pete n, elpta. ,'todavia podriamos extraectar sas nom,
=4qu i ~ eto 4d _40no r "'9610 "onu ~rite i peepo, o ots. -bres JA lot s reuros e o$o omit4
no qu ao~gmes de ei i~ee4 O 'sd!o' eilco, de arbi- alifle- dese el ease de ineluir entre os q s los re e do omit
'" "a' -e dfat, g M e do lan6mnas do lax guep,
,6 calendidat, ude' enys d clf6k, o. qu no puentores de aquells barbaridad, tin-teri y da t d m oa
gaa. eQ tos hacomos a o daer Ib;he~ho impedf'r qM. e de eenel abrdd,&i- ll e.laa datowsecretom de I& PO;
graaim s acmos eo en d.la idiers, y ge dividuos que estaban en el vientie yle o ntonee cp
.tietn os ~ol s~o C trnos l materno, a otros que entonces santgrat Qeibn leri6deo, epasol, no de.
tfs nai nodtod tenoeos.iti 4 ziremoj ,'s Irians anisina ton, u culto a Cuba robasteeer?4; blere ig qAellos tempo abrasr de.
tuni"n edt i enemos a tJ o, sigfoertnnientras tel vex lb acusdorew des-nnMo Cosaucubini 'omla)fne ptqhelfo; dir asatdoe' cl ooenlen o llne anineldiala de al dn i did ente lp canpr lubn. li rom' en~e. Y e vi e nt is. uando
ind~q {i~e~, n tntt~ qu V O W adque m ro'tests de- enton- ernld n 0nee, ie fin vocit- 1d1O 1 i 1* 4ae 'hh tam j6vxied
71 ta s~. 1attatjrS 4u m4 AW nifoatonto L &s%- Coronet. doe ntonces a n ro d !
#I E v -, 's 7 eOia 'l6.ii a ad r freate Al paleco'dolaplazade' i n la aranns Jlio. l
O 1 ,ptlp 0 'uet04'no It ebr~xaezant4mpoeo, y
:, 4 p 9 al ,rah'q ( pulsidy) ivo *distancia de la cap!. rm,.n ab n y
1 ta tal; p d Upopgo del teligrato, y siti mas* e mnn, y lahqOiban, y' sportt
riores 'del pstd6 a oo pe d l entire ar pee Bobreviene la guerra de indepen- uno. en el batrm6n, y vivJan otros
dat. obie edies utre Iaporpe- denei. AIgfin peri6dio-te peri6- en los, ayuntamlent o las factories
AUite y-e tMi~ieuf~ te~d n.be ae uec c dn o dau 'tindencia liberal, en euasito y0 'r ,p r aq Lu
ogas quo.qe ou iashtAedente4 ei d aoo fat ciden, y ratn. ftpeacompatible con la integriad chs".Iners enI peridiso Cubasus seriAios a) pAIs d pr fag eua i ft N ena ifsi4~r, de dearnetria e .ade acn ne6descubiddra._repna no. Yo no conobzo ningna publio-

tanCtunanto Io seguridad person perznltl;ee seeneniln c6ntra Al pasl nes, Ie spedres an ediflico y de tr dor sc-- ealitlea. Y cuande Ia'conti s acab4. muchox que entonees flg raban en las turbas maldlcientes, i1 recuitbason Ia Capitania General

cnal l eatarts, enaltando Ia

-' 4 ... ..
plpre&ed" modelIbvcrrespode no de ls' elead astmvis Uort edite l&rnaa

4 ,~ I,,.'

ORIENTAL
0,0 1 CO IMC L ITAiOIOU&
MAR NATURAL 5 EL, ESTUC0

V; I

r nal,.- clando pedao bzre
I anb ca und.
a godhe. edo --cone

a t.. .t.t ..nm.. i

Ato e n ~ORAP MI" lm a#.

tt.taialW$.Unt~Io a e.; Ipa v f,e
Abil~leone .44t'k iAurAe.t* C t OSp5ps$Eo8i Mont.. nu~rrn

IA

-, ~ .',~- ~,' .. -.,,4~. 4': A'~sAA ~ I

5,

h
I
-lQue

A ~Rmo~r V. I0U#If004 ,
L94w *~ 4"fvgC4,f14 Uh AAI4
....... .----

ii ..... .

Ln

11 44

EL SA I UO
EAj vaporqj I &$ rItte
tor proced~l4e e Al isy ew.
ida, con am sL .
roc dent. de Tm" y Cro aSmso itr6,en puirfohoy el vapor "01' stte," con eai~ y 78 pis jeros,
EL MIAMI
E.te vapor americano fonde6 en be hboy prrocedente del puertove sa mbie y efislss, con caret 7 ys*p5, j rod.
epary leaaveriaque 4bt
ayelelbh.

in zoperai4a *i oMe41did,
annia0fl FI''U~tDfl! & e MMIAs A.(
K s= faubour'Sat-ao.rMas, PARIS.
,-Sate Marvtillo aparatDo, qe i s m eaWe wis tmsa l#dv rades su0 Calidade curatilva almento r aIda pr
umidades medicates, as tel tatoo qu, aessgata oat comPantRO a dates da to04os lo cases de Hiera4ae pr Xis vpilumt aOO I qtias sea el tumor.I
le.lerd, Aexible, javisible, iirmeable, eonviedi A todos, bomb s. s ad, fsIt, ,anc2anoseo, emite, wh tInert mpr#t t tamelant icio d todas latproglonaes y do odOs los sportS.. Ha WaotfAdepo r aa l o &.o 544 ....a, .lt.
SDespsito exetustro abena : Vda.(1 ~ os SAUP 4A

'DE CAL URO,

I, 4',~

Rdfatuif, "
todaaa ,

bqptpO1 'so ,p ap spvI ay appRv at PJ4.o1uM )

!oteI ' re-Su dlg.!6i
mieniez~ nteI ompoeeda; H14taua
0.ICP8 77! ls IIffl4 kOSiF"L, 1II.

44.44 4 4.,

5ST

R.yyC.apuW~3

M OGUAEJlA
Ie, vifA t allas 4 M l eledu.4 ITleAW % oh use patdMtitS paefo para salet Itapsbarg en a to.
I1~~IAF41A A d hop tib l" paras. out diagateda Ede jos L Vailldarea, jefe do la penial ripts. Lose Orerds dsj&Oxag
_v Atea e d e ueron arime aap lou mure y pu
t S "o I lie ala e a Im o Ci ando n br e doagu cooe so di. j4 abt quie ybl relOtSeg l dd t 1 te d l.n d 1ist d o en t eJ es t e apri~lluA i, c uando y r t
. et oeat, 6) i la br.1 bll l aa feti qr o de i lal ilt."o tiln teridu .l dotrZfs c- eb ay un ...nta Cl lao- V"on Lair dquease eti pea r ane lsid sha
14" ys iers. rdia d IAgl.lai 4ado do e ft io, j W Tm tasg A Ignal Cargo enedt tt o eot e rtrdo e lostnite, ue
fleim ak a es to nquo he oits i d tm i r y i 'd r t l" a e b sl s a d e IQr k pti es n q b t e E l d O t il ino Pr e D omne s a a aesptsd do sa
N eae4Yo. set's a a fle +eeie si ge t a ened l cs d ed #mail H a c6fago do Ia emperatr, fuA precio
441111 -v Jee locklahe itemaste, &I le mdo ei- pon undo e1 n ima Ad otrt lbs. ataUApMait0e ioqntam d lta y a od sitb6 ele t AM fi L Edeeprsate do I ,n tr en t1. de it vrios ar islduqurs I aers daold e l peir el m ,e abre"l bd efidq par. tei eon ri6 m/ q doctor Z1a6, e1ebr a' a1 El dElel tel dografteld (lentro de duquesas de poet importancla, oir'
B it ~ d ati b ri d cp s k i i i a s ') 6 1 si t o A doit i d s a I~ c to r Z y n e t s at u n sf r d '- i l b b e s p r a q e l n o e
*V I R 1 tid otl ., ie 1 at, o dip o lr t r e $n d It o d lrga edtrita e on se jmpan ies. Santa Clara, beard Verona Lanier, contar lo fretrj do loa natiios, quo
anr lmo e 9 o oo t p~aoe* c el ela, bo i I A l qi a i eba nt los pt ret ob1T d d eante l 1e 1r tOPbs AX tee ti lO., m det n lenftao. e ban aplado huta el teeho y emseoe $oE~S.'. Ae~IE Mt066 o.d nclda o l e An met 14~ 0lato 41ib la gd l JI trat6 iprinelpalmento dv 14,' crisis c Id nl ~II,'ee~It
nt AsrjE e .nsbe t h dia ae iid ead ,i t la a a E dad su e 1 legrkfedt eaJAy ms gnerisoa d, n coi.ren o
rou rla. ono a sonsa an qu 364tte dleria hadio it,4I bae do onpi e xabinreti l' cn enteICp( d c o q uet oE l I ar de i u oe in l onde u epo
. We~retals de olilararn etshege lie rapre n tre Manel nez, A jaee de la 6le- e n s u dFand, e le eal, aesd, A&erui o, d eol on ja rp. 1 va es~a d' tonhkr pbf ecoipfo A u lld Pal.cbea doctor qed sartia pe vr tud de ete tado el atol d do p colda udtn a ths
AiltreanleA oe, optase, r ht, o tpinh cus due T eso s sl s P iand ts4 ea t pb IAvtddo, A exieia do Id es eo! i po Esa eora o.istitutrie doe laros.1 hda o reslattailQose ineewd tlte o flao s fl itd qusobin ebte' 6sla i es ha! itoMld iTniM d so' Bea r etk 1 d el ed o r iulSa so s man6 e a e era el
6 cSOiu.~ ---ohH dooIte l 'isaer reobrds elecono potaniea de ese panto, no te4aes A perticulki* B a i~ is ens, 'pit nd 9 aad l o tel teeye fprtron lexp o do de tsoelas siS t n adgu e r s colot6 en ia epae i.14 lads'I--r qlgrpt, .=gs 46 lJXarve i eP6 An do on tle s oasoers fri oeo alm d t i q eA rt I e r ade p raAtl. En aquels a oeaidn proteta l,
teo l aa d o n W a sast o as y erado ptes s is An ees4 j dsauet b so a'i doolynado ea drl tolngrafista dl' Cevergo nso
S"t 11 ida6t efpeiroi te r o e. tv t1 vadeoit* deffnido itio po Le sios ee toer J.n Cmbror de Is famllh sode ei g-1 1o P I. "I (ragl!X, Or. Do8ingo G. Romer, A imperial, peru emperatrig lea reiI
l 1. ifibyieBns MarId, e'm qsetibr ea eaioe- jpeadti Ii ffeo 6n do telegra .hs o pnd ei
(l I n.t D sk e peeilns forma r Mae. g-A vo ired gnlci'ddaddade IT, RI 0 1 Daut(ep besi, I oni o a pert Tea at
rild flt e e m e .b 1ose e l hein o e l o lt@r Zaya n6Ruentse el 4far imeol .,- i 1 bupcaa paren quo Ii innodeoec1 Ash de en ar etsn mi aft. am o d6 Ptl a If e e a a oen o qua n oIs n htrM e a o aunrs s n
o pe id r es t ot le B dex b eT 0nt l c a, i e Franeico do Zyo.e,aeual ,Mni -ee do e l ael aso ddo earg o a ite s a psctual n eo
B. VIEA. It itrieso dv ttn e n to )r on Mdereco a ueS distinguiodotroa nando estDba.vraa,
E o CI O1 4 v asbdh s to e h t o de perde a ls fe ns rts eoaHar do e rbtste lgolaca, rablaprs delegrisa del n d tii netd Ci. er
4 T eq in t. No Iut $i mbap rg oj c pol i to h ablpr t J+16N qu e g shft aentea ldg l ueI pda 46 sd pssbndar o sa n ss m uertb
,sQ.i de.. n aL e 6 o fodst de bi-e alls 6e i Reyles dsl fe l ean i a oe d a r da p. n a
dgai oit garu~tzstie to* noes lsDfgeet bra os ue.c enlanatenog I o )(iy, a pe asedn 4 A e e P i o A sobre A tort rirt ynddT b IAsoree ilidd e fie Ip o a i6n espali Beai Volesd e La emperat 6 ba dariament A esl
DIs eN eo a (19Np a n uid Ient expresetitet monval efieiid dl qe otl tdleplptpe i de Ciedpnegrn s, ocripta desde In inerts do it elpo e
." m a j (Ili et d;.' a a e a tendiera h a z L et4 so lne doapore tntro Manuel Mdez, i efedeo ie de so anad Frl, pe to dsh,.
. *ste drol 4 E lo 3 IFoo' d t afoderi ftb, o do p Ad tbdoas y ia He ana M telegrIfica d Trinidad. dabs el c olor quen dpedla tin arzobis.
usnet "a c~ 4po~P6~ m~a do Colonia, tto ayo, quo no tiabla j
paiar t1US1ohbjatuda Riewun" "ol seldo possible embalsamrle bien, y 1I
I It is treal n hosp a la o oeisaei6a francesa do Tazz, lea lie- E6 1enta' aentd di ea Tlip ebl'- A v ted do e cpdent, ha setd d e m sobrana q ee I
6 l m ti'.t. d et a o a xilto s n os intlites~ *. oelodeb qib kin ds b 16erai* a ha comsl adndo A an ecretarlib irsda ate o ser oe hitet co d h ra n d E6 qua en derrase el t tpat aniors ttma~ld i een fa prdud slaredo-eeoonte el oseo4 Graavo Sapd D retro trA un igho sug thd a .
toeI sin dat].ei eo d e lo prtania do ee punto, no rese bepartrleruluid aioro angenas, pewd qr
.0001P tae& bleg de&,ht1 Isn oresst 4,eg c 4e anan sobh6 lsgaiEtsat olbd asv~ 'dot
* * 6 efo. aet;alme nfe o tivo pare oquprlo. rvit O a ea i, , n n el N co iserip en In pred.
- tannto. r e h(npo airmado tes mbn quto, de'drl, eter # litdl p lal etien-oda A. I El exoso de eanterv entoa en I
d ki '9g t n es do proas a iqho furiosas or tan o rdifo dee 15to, A a s e 6W
of an : Whsesy desh~tensadosp'o : Isog io fl oe tantfa que <*eA Vg.,Juan Anot CiMavb4 8J
ailstid t. an odh. a uo-- eO|h d ]e- to10y. wo i1IDE er g i dorb oerars vergonso
t a~~tty y per t(to I& obahnecho easo m As dot, a Aas 4 tw a .e o;od ite -er
c cl ltit I .stihih 4 m l fas pr If pobl ael6in evina do o Ia qu pitIdtan tteiopersedo s p alst o ti5e mps Ze arisso nsoe to 1pe t lp da i pa r lto i eoryoff hae potldo quo Ue e s 1exla, r y it d, tie F anell o polo Le ba sido acepa at eefior J. asbe ea en e nto
16@- awrjeigs ne n 4 Ci~tig ,. ., Vuay Unt'l.1 .lb el fittero8 al de l en A te ta do to
= ,* 1hd ilbre atnn e cig A juo Ia rsn obtt At! .l fots o L'e 4orrs eoor Tuau 'R.' wi, e o ni d s lar do Is estacei6n rdno qtallo u d eq positana sn s
- I ilse r saen mnh o a p obe coo u se lna nietto tt'ip Mediits rsz$ tyo na J. O n lue del M r. do he ri eds: u o e tis los archie
eg igp So'.'p twixo 4584n 4 o 44ld;nttd 1o0ios tssliJclri r tis e 6si Da Jotsnts datin mcersntir14do 1lastn
atw t hareu conte m141,s' au l lr saci al lr seai e et
autrnut (U~tite He itss doot. waoe4 y l p -ld.A '4 144t 4 oes
y lVT ba o esa ad e o dgg IO ut hips ,ullotir t a hermano emprade ea"r
o d p'at wones a l r das at ,
~~., ~ A-c4e4te tsetel 6 aet oiu e t oo ,*rsee4V e Ma* rruocony ~1 4 liq I LQQ p t ine n ,u ha o ado Jo4n lvld~rts .iaramentt d o a da.
s. ns: er ncL p I sice toCpea n a l qm esoso ooa do nl a dee q o s po*
e 'lietp uch dotr douemtidi alet.- 144 aM s $14!"q' rsequed4 abole.so se y, ddannes s a r s ltte exar ris Caro que sign
S 0 np a exenmente de D l dtrvi dll' obteri 76 Aeta j 6xp o S y dtral snia mor y A a
Awotar poidbrdeo.A 2U]olga 6 *1 All "Peno Al 441iiU quonndw ppctronsabroe o wv.dro
Id~titel tl~lllii ; 16 llf th-qple liaireelbbrado -con et ill 1U* #01a"n.lq bd ''d Tme cdedo eld6xoq lielba 3 'e, s i dibe p s g en enomrrarco, a L ntigns r ls aesp a.
11aaq~p~g srone ~~Q ~ rio naa aaransugsa c ot a so~ p Mrcove 94 e. la'nucuar dtatesg~d enhazoelent r e tos qapp~n~
plto~~lmadospechy. I96bie- ,*IsoziolTollded de pvictoria.ls -.s ~a ~ as t s evis Vaied t iua ds~ Hetn el ene
eid hapWlWi ni steoimb oasdde, Ia DelegaT anioneoraJpttri6r otola da' d ossatoe*-,
'dppe Bi a a < ru q pan i a t t estab tp ds d dac~ Itorn donre nsto r oel ol otl Paoeesi,'tsb podets.edir toe
e'q a~l p~ O~~ argo, domopoiic a i aigag r c gtt o ~ fl in11nfo 3 e l do a4 r edl G ivil,
E$rw Lo i eldt e adodw'e tones ,e aa do ao Iits dero r n Is esi a i la r l. jhnab ne restal qgebsta ri moo d o -rr
kill if, 4ito q s- spions, a, e xA ah o -- sea pra, igtqrdd Viena e v-, ey nes so hdsi
ipr log exox~ra ty you"MirO dlrt~ e l ofigrn n6T iep dt p to po. ~ 4 yyl Vlae,~
4teO idion pr#apdamd ines t6benllatale e"rtql dam, ctanvoed zn to ade s x riue Enls 1t imo &t sa* d UePquo =i O ca s de le ta s erudtad e m' a rlW e, en CO."
Dado lb.% 'C' te U *J t , do clentcu itiSent mn ill It M i o t di eg, l s p i- pdr ,i daeln n h nm Clis Wt Ad ibquj lto Usoni lo ip.edointiti /1 l per oi6 d ro esilr ia. i'l, i oiht*! #i d~i!'o r,ipeTrn,, -set --' bchi to ii! l mi'o'ipeon- ixad i -e i~'itrtba n e in xp .a lont i nterom' s' do i .a n~o puotdlrt e scmeo s da D. Cuana'y ato oa v i m,-d 11oo~i tt ;o:tsdhe.ti; nn4lcaa~ esizxs BiU6Li m4O? tio, Oa nsia, Iirt
*e ~l W ~ 4s-le )oi o olhe sider opn, abd upas t -aa
j., l rn e .t l y. -eu' tombre. 4d dd eel #i mLntsl Inspectoc rer, r .i 01 iban d,
,progilorst6T aeAe quoA PideoM ntrli.- :e --- A. bee0i
Clovesfo cupafililchla endarret!cyhr r1ti 4had '' cur auM doa
ta~di~oi; mi6 it~~d4C t Iso'~~a~~b albisio. pr d is ot r 10 14U p ~ i, ispgr ls eonsbnd ouPerep# o.A pns sele..
t6 X C -a togaeenta eiItr rapol;, cutho4 gonotIt6, iue urae.dela. se lptratodago loxa .
Idea&* NP,#0s 0444 N y ,|idoion oeAos P,"e tn It cos 'uednu
~I r ,el tiuesp I, '-neto It~~~t .Nustr dististguid AmJigIa D. p O'mM-d0
seah blliOAbsiayra Tog lu a A ad e~ldIah abrIo~nlagls" a u tm~m qe ,~e~tx p 1 k C4rt Ft_ un
otb s !PuMgO on lu pirtl s d osI, ftl~sli '&ena~iadt m 'eei blt J6eAa. o r ,, 6 .. . Io otnio, a.entr a g p tsqe, p rqu i i N
'1IIapTJ norq oru7au~e~o tax Marq nmttauj 016 falhiSnj"AI
I ,equit ,p U0 a- Ml 4i ua, ,. Bepr
X1 Lo 01. 1 P o n a0tituug Mii W tis. 9 .. t4 '6rsi.4 ooe, lpiuroate6 i redoess t-Ot
d o 4 M 'it' 6 A 4-A ir Waon de ilt do.s(du ol ireudona. A tall a po; 'l s" oeut ulrea
,1 40"A" ilcfis' a ntnoal, s o erti a e s til co nna P4'z.To5& Or' Hua n io no cap y' ua eq iO
,t. x$r osro -n'Pt iutcp |no'n Is* aelegedoad ee. F. pempoa aititanCo. tOOia, u-u
,ll i 'i t It~ otry U l~ a tt"r Rey ll,, y eirre iriun Pixbi u00 01 otMueoIM wo log padres, X+als Imoz Is tspohe dton
- am hiiaJen 0ftl n st- oie ect nb Ei a die .,o cneammt' 110, tTcri "Lntecta: 3*d.euinti )9 poonair or ob t 4..a'
i luit .t -- dtI h l leixfeadle Ml a to 4 Diplli n oh av r Ae 4lin 4 e
talk tva tiU a asule d I 1 t01 O miLI u Md har vntteo P AItei z"'A -A. : De.' Ro
s.Dids tl u !'Itz (-T I o P l It Wleit o ra- 'A, r-ideabii.oxsts o
mittsTDolsP rt arotao aso,. _ego Me 1 a a ittde to aad- ..... 00 lmp'q0 I
-to ssusbltrba do hobr G 15 1 aAfflTpo. jq
- CaMo~ ba- gll ipt t4 l, pA~t6 M Cdj pat,,. s ito re-tlq 4~ ,I Cam tof~~ov.xn r
Por",on natileif /.f
-.~ cni~qt ~' ~' contar uncusa stara~ o a nojnds 4s ttax aPIsofbaf carom doaI
I~autdClm~soiane~jtrp ai. b6 mA'dos ae&do qmnx petorepe. Al~ 1. udad log m~td I.m dlr os mIs v ip dud, gio, h rpo
i .r, :/."! ., !it kult o t lll ~ : lil.f o ppu I nb!+Atlb t 'a'0 ",4 t l'-' !1! A .d t '6ty i -tIa, o 44., l. l nt, euI n @ Ip V lel I r 'f sad Il f~ tf ui 'qlllti Ii
p ,. il1a s ey sooge f4 e;ocin i 0 rifl cortailds los s I g lt Ce17tdoo 4 n "o. e' e s n aYrno$44 nt
potokde= 9TPJ ... K 411 d etorile ya' gqu
J' PreNDMoI 4111 ldei lO;1 Is~,!l~ll 11l12 PKi~d 0 Dl s o Jos 0 -haos asflteh it im~ l~ i lt
1,e105bra Rve, W4;Ua ",q~~4; nonit~~ notp I'm~ 22:8.n -ttiaos IP1ots ry nor il
oo aiountma ii orWra- dyo ledta eal po' AIiliOl NLeac n a' .bsrie o t opl efr ti lil 6 4 a I 9 I
too u'j''4=I 4 .. A innptxco na sprj- '' I,'- t~ rpzsaisi~r totos ubra do m do pu. 1so.uxd ies uop
. oieam 4 eane-ldpo dot 0u". 56
:pettb d t o aUnluiz ndmie*-~t ot .Uio!7 1Lso y oerial l~4- sit llb sot tin i a -r
r;0* A ban ", 6prXg pii t t6
~~~0 O$ tl~libtai& dbeti doqprodl qE g am Pe'ct d q0617~~ o01 P'dXi qno4J4 jvo oe tiq pas pa o t uo yag pe oas
i lf l.s Sa ontr s t hsgmo PDu im
wlm AyoI 1 d4.I la cittelAl~ui pabtrasen' -en~d vo7herman,! d ullm emp 6M AO;I y '
a' q seat rifiaap o dl~ qhi as,!itL l! llq'll 'bi~id #ialtn -xo-lea -' lil ~ A( Ltd a ,*ztigna-itad mioal bnrg
-J, ocas Clewto SAOd ad 4.1er &,iri -~s qf; Jun E kiervuawss lo0i~r~etaTO 44i~.4s0
,, Ito uabfill -~ fieu d~o at!" Iltz on, o tc, soA 14d e e) ue l d# h,
prorumct.a aqul DE M. av 6mus qomar do o
lius ie on'tia1o q.os tc gahUiagoretQl qdasa,,tc. o w pd to;M W~arikdo en o A i, do0 tadoris 46id Arsti v-ta6b
mu pg A ep(r~ tea 01dl ucd jurea 4heiall quo ni Eapa l eblectaator dmpt an Alrz1 Ax" n .Llpou"-orn it ie otes c:telop .de a iero das. do emp i' aaotu. it i, f .l o.1 -t I,,Q I G arC~1d A n ~p 'sIlb!d Alr uA.qu domiaeo 1I lo iq 4. iil1'm. 'tI e l.o Ci'II ttef0 L is eex.iu o doe yas a,, ;-= e o e.
., r ueiftm ptri6l A J ITeo d
4 1Wt ~ ~ 1o.llWAn4 dogose thoruieeda s, asiadaricab h l iftl ve lem se me A4 n 5 e .. .. n rtiit, e l< tii GN iERADoO i
., 1,nuead -1 i, ,oj ihu,,u esooina t iibsros. pou uq-l m F 4il .ru ,idlVeu ns uvssnAbs oo lo
-. q f rw to 6n u: L 7oi .1ia i-L,'au ,,lixa ~addli.iug-'
VEL I~RA r as *Arml f41
,o41to ...... ~ ~~~ ~~~, hd r nift nevip hao. I 14 ', omt eih~ ~,i ]61tlll r l l. Llz"I l~ ~ lI&i
140'tsu 1. ~ ~ fpa A1900M
CarbionalLsoI0 Lelse dbrn
Rzrtte- 0e,8 aso le 1 PaIIiCs1 aiad,]i ,,iV tpe Strooeo do
.le tl ,b etLA li 4 n l5 ii t deC L"
A '.n l g*.*- o n aaue40, 0a s bhs sae. pooiu
SV, .T
,4 Lro V1 0rc 1 el i -'t
if i5 N -a al 6 6;;~S
i, Yi... .. .--., i I I FM t t 11 Aid
!M An? ol,, AtmrAorkr en tJ el itol d&4inederlj't* sa.,re ptall lal ~n'dlda n
P or" f~ e io ,aileiiM~i ~ -rlearlm y el-seumdosldo UW d4i ol Ilulrl t o.~~l ,) ",~l eil rk
cirti "Qxt, .n~ e. ,j
Ali .llj Whet R"nmea Co-+ pgr iprjp
.. ... 9*111 i1,.11Y4 ...ibm* 1 Y90& est niisd U,. (64 ... Afi' px Y mi 1U .' i U+ ,w
&his WU ent6 st Jil o* I' DWW6 LISONIS
rnTUELIA ANAO 0#CtrADO Was tres 00" 44bs"s.Upoit RUT
AUXIIO D6 PAiA LAT VIOTIMAS I k t t a o4as I r vepio d eo Mi, o -o r -oe Us
IL CO El MiAatno d ata sl 617 dejID D A Db I 0DO Guaaabaeoa, t d atedo oTlr p* temnpolt, d g y 1to em naretra de Tlends+b vig& Y Guardloia, 4. ehtnviIt6 tre6 dn elaa v .u Y A 4rbra 4 6 et.
La~~~~~~~ aort~id lee~aM ~ Oadoa .etol6et nM mpleo Y q". we NOf vililest 194, A *Iftud do eater Yeda- jW.m Asooaftd mou padivi,MMv"OlaM!04 sado en Ia T riria del tt4. ge Mapn za con elSeoretario intrino do Estsod paraySt 61 so di Ta a do CorVest vioai'd xilios pare ls/v.et. d 4ia on do, Sr: D pviia6. ps o o l ra Taoi do S terelmdo vin e pae r ro A r y
ls provincial de 'Ohs** lI 320 todo Cl tl.pbI, a aals po1ted e t tba mle t s d ma 4 6, t
e~elamsl y r.n6 o Cialugd' lelvim, r so" pot *ttq r stausdo $ -c
Oriee o sgmem~c& U4antIci GSITA~RjA deI*.sitpeoi 6t"ad, uoobo~tiq
aDo Ia Aduan do u na.ta 75 ehn d, o a ded h
MO.,. .P, $617 DbL. 0010SFtDo Abolira -MoliVA, d611iojitodo ao U owpolloo y f 01 d 1 &1
Dardaa "Yes". . 54.04 j ae do avtu doi yaUdo a U vtvg'u. 744 Abrie "w 0h# *S d* 1 lht S
Dot la Aduana do zan. Ha7 A edado situado y os todi nt htO nta de on teet, AbRdA0e1dA p
DIloS 0000. e 42.5 omos ecearios pare el pago de l El ae or ObI4po"w*aa, et. t4qe.ao ASen real A ado.
Do Io Ad omeneat? de atdcia lonp dp l me quo rerming boy d e ntr6 In peo st s ts An u POBA D o erug lip s, Or
Rentsta d ol n. ; 32.00 todo e tr ltorio de Im Repblicse ed ee a ea p a legd t W bh TOIlo UNA POtADA e s p t
tn.':-. .00 mnois d~lVckd eeltales n
De ta cocofi er a e t a a ZSt oref a en n o f e g ust r e t r e ble 8 t o i ac a n ams. a t
Subatera S aitaeoa. 5 a5 Be han concede do iteeta tri e o. ;rneo sorir prradda boy e.oa or puts IIa no m ua .4T
v ae smos a d a oo con la O G, p 6 d.
(luarda-tostb "Yars". 54.94 fermo al a igr Salvador 13. Lltn6,, aU. A U T R0 ap4" eep.
- iliar del Liboratorio Qulmico do 1S*T 9 V0 Paa "Oall,. at~onao
de~h "gaed Te dor." &lcaneLaoBeneca." Tr-sitaienrd Pitrqq Co, Tgtal. ....... 271.7 Aduana do ete Puerto, y otM. n treinta -blano "lvto" 1ose r o U f ellas e LA GR& f cAttRad16 et
ddes, tmblin pOt y nd erml I rdeios UDi onea&o t ebepo 48 u o da pe mio*vi to per D AUquOMOVLES di e sob n me DOS q0 0 Juq t uerra, inspector de descarga do El n river "vraioieco Cmspoada "L. Franas," It hurt6 ta tpn reIoneI s boe pl o i Ua.
I otr oPP a Trbas, an boecy.aIe, a fbi CA 'od Do irpftat," pI t C Atal ab
El aoco-rioetb do nl uegrs me dis- Ia propia Aduena. ro! quo entr6 en puierto ent+ t k ,eoo plans, qu qorlabo en mao doe 4' IVn sgi mreqm elintola, y
yarim &aen~argt la ida. e h r y Impt procedente do Tam pa, ha Ilegado 04 t bolsll6 del ea do Yebt, quo hl ab I.
ee st& yaaa e a i e- Por la Sbor ar de Hacienda s fierHea gAtricar m a t ptlante del bi ilevaa hio Ia cabbet on Cbame.
za 8 exstencia. 'han concedido k aigulentes authriza rio Franciqo, 1TorAdo. L M* niega''uoibnto do laehs JemU Xarae 4L
j Vi a is no en ds ipts.J If Begadstain Sel ro lt el aIs/l Anst te si tasno a g e el 3008e
V v aP cocoD be Mues .Eoat ioe p 01 despa.ho do alcohol con El enformo psar6 oa .LI NAO GRAVEia1 e n asxi 4, T10o,. ,rs Il G=ee A "Agusd Tocador." d"La s enfica." lrtaid jRq .i'e PeW, C.n- 4lol
o r raldo Nogales CaibariCn, 2,600ouIinie tr't. toah o d Ol64 do ra M Sm
Ag1Uia dVodadoU trove \ Alambiquo J. M4. Begulristain do En at vapor "Olivetto." leog Ma I~.o 1e^~ctzad 6 1-~~ Sagus I Grand. procedentota f Tampa, DIt 1 2 GlTUR Etlea, d a' estizo p6 e *, ,o
Las acine del tbab catr o, Habana, e o. J. B. gle eon CiefueoE,, Mr. es. FoU. quiel oel Canda, yveino, deoa- Is 4 1 y "
fija oen ta-Eav nd fieta quo ran e hiria dia u t e le len, acon p n andod d a namiI 'p s b latb 3e. s pas abadop tf 6ptrn de eelebrare vista no~t y anatnaen J alwo "i, ri
snaestroCaah oa pe Joiluln Otty do ai Fe, CArd ea, NegoWd o Clalaaro o tn dom altio pop 6o ed es .Ir ta ta l sparoq qaa quoticn-e-ucargo lot 01I 6n a de a i s e rn,6 rl u1:40
lPP. ou ini .~ 'El .epetab .-aedre deo l m a' eon J'o ,'4. e ales.o aasn ltd Pdo n Pu' pM a, ar. .
i qaerlid 'oetorl -o.P. Paoo, e- .,- aqule l, Habaa, bo l ee nelabriada de inftenteria ,r p*i mtelpae, o taa te So a i .fia i.ente It llman uselo- Fehevarria y vomoafia, Habana. jtreaita PermanACte, AA qu CAPTUA' DA "AjOQIN" ton, (Ci tL) d gree, tiusieta de Is Virgen del R1. Viuda de JoI SarrN 4 HiJo, laba nail d A sebr de laJ. ore, y Adlo VldbnE'artieo 4eljandn rA s br BigO a dan ted ts tap" ew o quo fupda S anto D ingo de n girINALt, S q. oprtdo d e ist y po- .p tbee 4a- ropl" A ll redldo' l bln eb6d A rtdo .g de 0ci0 oe nami el pbladiee Cadi o Eretter Preo dllegs 74, ero i oj ada l e4 ro l4
SGuzzinn-werlaujg~ci, en stois o. Sua ',I "'M3.R ad Urc a w v1A i vA Vatt tspaier e ~ l~dm Cus. '
le4inet oulto qu prepare, on A an Cris6bl yopfs, tgo t so 0i o Pr entnas l d i v, t d o a Tt t
4 orI nis mcuss El a o Lfreano ll G ti 4 el ata ro iof r i a
tor' Is N ae dl virtue o Prel o ~e Cuba do pipotes. Central "San Li. lr RivAd dtelt amIo n p tr 1oq cesn el ob ,htUtohao & Zfi 7IMEto LV $A0It,, Sa0-Isompae Ap er i&.
x, e Ia's Dika.ion'Exeosm.4 bel ro. e Noi u oIa ts, a4n4i d 1 : e e gc .y6
e o P t r ys e m ii ae R d. t a b a n d e l e 1 t o r L i Fe l i p oId P er f- d i s a m i d e i o l a st aAi d dla t o a l S y i lln t. A t $ -. d.
Vrkveia &e doni dslo t orertm&Fthb~a,
uo.a 1m O de la S rtem h att estdoye l Agst o oa lemhebtIaow'Ao00- edid
laae oe 5 0 o Y W agaddo atd r n i lgaupdn et E Is M e e O epod lee, -)Ms aAsFeoto; wi nA Ntinc W8 1*-4
ODORETARI DORID ea lspte doloe k IsJA
Ests~06 061 (rstMstetCasa
at c re dei a idad &U prsdiesetcadtare la mismspose quel oaizoon- 11a del I seo
nuelle ia.nt aA ptBortr io, Dr. ~D uqu ,a pinre dao bae prs'e lUa 1 u 3doeli3 nrp ee li el l m f -a e c P ave W Nay cUeta d l garan $ a dispaneto qutaemnna Anoe deel nIdoae rJ Idre 8reo~ zve do L.r b"f j odn ,p'nonlI ia ettr ,ii"k' 4'. maestro Calsihot-ra, ? ivtkblea can- wartinet Fortin,-Jefo 9 el Nogockado a L6gitoos 1 p uovcn~as to ot 0 1 J ?4q iAntwo, o u b c. i tar eoNo ee n, de Pern i6n, p A desentdar 4u omiMie al daeo l no0 t ahalbo Moe do 6 4 014ep u utnivt
e se a r Ju lose .,3 art a idoa A u ieno iempo wlh presideteoz aManiOlme.r. 257 de la calle del Agai-to a iu t A d ocuem o P o P4lr lt, d o Pato n Ndos1id doer ~lrol nar a Prpede itan a e ri C fn lo so- pad
diin.Yeeinra a aUnvrs' Ben en"~ o Derd prodeea d n pn o opedd e o c or t er J. ; h1'r as Clnt0 eralA it, eOaaketee
tao d las, oieonue ve i ea a ee os c ent, aooan r Eolco n-. l t ,ronv a g o M o TY demue o o n d1tran, d*o A6. a ranpnroveeAr I a up4- l o. P' Lva, -l s r d vo p il un enlae to autIzede c a NF IACd,40~ 1 TA-LI btIm J
ESc etario d ainda, sello LaJnt xrese sniiet u v P o vn a pnlar sel fastr-' O Bas~a 0k #3 CO s11 Mrtwd o1kft 0 d-o Vitlla sni t e estra le causeba la cars aEGlMAUIe dd D ueR o oia nnarie Wnetnradesa H
l to d 6xquo ga e RUGIO putaiG do n t 0ini,449.Psra 6n"i r va doD e m
ruptsto dea o la, Nit cia cente By d avad
,.e ., p d 1 ad 'n pesos
doB oo o Io coma a' So bopuE st l1 o ned t U& Inol a do It-a O-. y Uaa Vald.Xsrtive in -A A s do d $( *to11 = 6
OO Gbdo Laoriomo Jtet oue LAnovcaldL eo ro pateerotiev$id 2 pp .d bo J.. .p. o, o o a
vaaddad de Galbaia desis coma. rrads, fu4 atomatideA doe an st
maestro enyo itj~,nbce es inot gareotiak mine en el pobladow mdo ibu "I. Ferriera Prez, dp Vibiegas 7f, fueron or SRI. ~ la ogdqo Aatg APl;.
ll d etoi d f eorut rao a d l aye virtud-do oo ol-rv- a, h l 1 I t
Se Gxiama4 e Giea tratn su l tas Nu so~tv t as d do u en o e -Fr0t o o M W d .
1, Eo os6i Fs Ornd Tmps i l oe m 't-or el aeLo Lares no Pais Gutieia a los e w
to4lr; W o f evti.44 ut re Ber .cent roGnrlsaua eisd-co or~o ere i
t~r;bei au nr~uta sdaPAlmandme-o 19, ua&uuova at- -ha, itreado -del Ayutavantpi'Zc Tc4tqlcrtaTol -oCubaye ~ ~ ~ 2, pot 040 redto,r D to iij tenc d.Poroasi y18 I ThrriTelfo ndl ov r indo qura v
sY" o .. r de an n cuela do Kindergarten,- o n ts,- p T ,Hab D d e u 4o I w
a l dM Atibs e Po 13ers hrolonar Is lies de o rfa*d res & 56.. +M ,
-ezyota o aaue e so am a neri.Ts, p 6 ri-, ebr di central "A iefta" Wop E) ec rhv. qara t & a nda o eun dom oa de&e ,a- 4 fin do quo 014a fo tnDllmdb i4r10s 6*VM do t ia dies 0 .to A I Y
ib, I J M O S. S o t. ..lis p.e. 9i....
s oato, noven yla ee& pnel 11. P. t abn, el : sefor Luis Felipe Rodat-l d e "le it& tons il a dso,, te.ibers, 3adts dte.. a Unor t & '
doro Rui, mua clbrado prtala- guea d1 ; o- iede asta p .l -to tad' aX vl? noi e tosj f 4let .aa t ja
Me de tf ol ap de~pu 7 d k e nse que A. de p4. rnt MeW. **4840 soi a
, .Ps -e*e j ra o re yn6jA Jrta 4 a lN asdoba e so ea p es s e, a sd r
401r0.5 Sir"wdl onep Elefaa as
ElEma ~tno~, bZ1iAtamallanahbc~.tenidoeo Inuto 'do.~~ ~ ~ ~ Pf"Obo IS p as~ a. of
,al'A tg-'4d, Ta-- P AW- V m
obsi in- de guingen onl ig. s Al. d de ..
-- ---v "' a= ... -,= 'A 40At .,0 0 -1
concom d+no ed us asic-e-sn auss c+bp< el m> Clndim bas~lsto t D.,IOI-b
shd11 oti ?cSo AW&BIlcceo 0l0o2
t -afldra4d'j1t t itol "Nuo...),.n o,"ooronao n- ,,, ,1b ,.-.Sl-qo del dhI6sdoneA :&ba,
ts'a qu le' lituo en cka- t O D aefia rn aaeo .' 23e - 7W-+ i 4 7
_ 0 4in c e o t o "a h l i a n P r ev q p u e t o e t a o o eitl
i ~ ~ rdn Ajohe dc#u4 it ha4+ q'ere oflq0 : -" V
o W 500srd n t no n Ian c nra m. 6u f nr10 i lls pea-. ito too alptea 14 & =fqu
-o, hs o 1 orapTqA .rs ex- orglict I's ai5toaecia die oto to uc" V i 1Aa tp3do!), & Vs An S
'3tmbad cro ,q A ia, ,1' eie.Oe tad~p~~ -ear S NI, 1D Jai a doffs rodeneaa.zO ,tit+oagFlriasTr .' .p# n }e11noAm6o
__________________ 31"ut "IHojet Saecta.," quo to un
?AU~ti~1OL1T~3pimor do gabadohlf dootician it
keia drta "V=0 9los Io .o dea eIA44 da'Sloiodi" W e,' el -u l '-O _"j 0r
Eateriosni'mui6 el aeflUri-esi. el et. or -t pr d e Scida a anoabs,tlL Io
flteo le is Ropo4bien on decreto. ,aidnker otto =c.Suelbo quo apare"0 elk cno dnl ofarmtiolvda eIwl
e eat-eo d o -s. de ear,, 4. m l rdldlent e a B arron 'c,ta Ip a ci6 ," l t de- m m aIsd o $31. 4AV &"A p9
d n a tdd carg gelSeereta qua Ion a pleadon As Ia-Jqfatra do Se ctae A bo o lberel 4W ro'EiLibenI," conproden Vnida do 1% abaa&
aldocyo lVa ctS-iar.~ty Oibsfiaa no~ habikn cobrado sus habo- coos del barrio, par* qtlf- coZ Z-a a oca e poecy uia ~ U '
e ae harts'op mc do Septiediire inlu. ob at o er& T Is. kirnta j "
tstoaro d e yad for Je giv e pr del pre ta met, ltn Is eloa c B- ;llo ', I V Isf do Eetado, y dqpuis 'do pt-situ- it hi c.intideq'oi1etuo 4d
3 onte slm ol uramento doe ly, pass A unto, ascinall l o SoAr4 D ulido ro o on" le a ez6 Inodi. pet-tevistarso 50 .t refic Fra cisco ",27 O-n NiiolMc ion obleto do prouder
L Ijen deienipefiGaIne- I Aloen 'o Qfutet-.cn oi mIent d At lc- 4s de bepdaq "$' at 1
'i i a~ iit eyteriat do Batildad I Sirekctoe dots atesna, Puso quq a at s o* redn A eticulo 0 ,p I a iicr ez .., Dnle~t c encia .rrio, Dr. e.Ge It ab mntd meto. do Is. bmcp ase n.! 'Miguel 3, han To,.
-A Uroade -do Zitade todo hioza prpat. --- Junta at a --' "Adati haalb oznrao dicnato que o 1.ocsjcnba 4 no -9tI4E bFnj I.ctv uiier-a I d lit .sfWnIuit6 Xgtib on
~-A-uinl do haidbo b ao -at 13c 'ctpctiiiar Ocopattiendo s41 ti-5hado E. Isi I, o uno't
6u del doctor Antonlo. Bu, da di --..;t, -o i uc o --- -- d
to,~l ii~ui,c0j05gj me ~ ocuqc to~ he propue qeda0d9*1w HEQO ESd&NDALOSO Rpaea. "Blance 7 Nexto~ :to lisp -tl'~'~ Aoche, dspukh 0o babar eore- m~ti$s' brOmO.
- la&Torolar I sad t. an doindeflt, altis do ,0A i-tlia~iwdl~procoso Terror- a a~ an
V~ aleor Julio, San, Martin ha Wio ~At enm tiewpo !I presliloste ex- otna olincro 257 do I& eable del Agui- ta SWeAml' iftulodoi IA todoe Vai"aombrado .Prof!Pc~ itlie' 14t dopapabc oxd poodn4 ago I roral dlia, Prodocica Barrio; A0cor,tPov FerVi Tnict-Lc in. ClrioAn~ aulP~do
t ik'natnc of d6 is Baciebd do de Sm~-tsrjo, inrj, U levs ad en dos carat*to dee enaoopcAuo"co X ul
ina. Vvtes-Inc-la do ]a Unireral- Beneficencia, pot Daet ptoii nta d an do. f2 aorprendids. por sAnat." o J. Irrnq ea sesa cco obde
d s Iaaaa, on deal fnol indiv uos, qu enes .ablan rdtiel i ...d d l e +, con i clog . f At el
l~ne d la opa~c~oco Mulfa t o 1,412o7iet, e do ta b re eneima. Is jtdarn eqa ubs -ord A e do Is, gucr-j y ti-1i
p- ir veer dibs pliza Ldp os Leiva, ctual Secr taro. do Go -,~ paylln o'l a so x ab o i nn t a le n e ie do isa,. ingu.naue S w f l A
Laprowapuoto berzUJoiU, 4 en eta poatlle Iis $egloaB'El Secretario do Hacienda, aeflor La Junta express -at nentimlonto quo 0iii solgaon e nr~a a
Rae TAS to muberbad o., .m
o on ol -seflor P roesdeate do a y Lelicita a! s~~~t-Sc otia as- "ncaparato 120 P .g amerian ---
j)z-d ib l ea, r sd o s revlaS e s becu0 snld o o ttD qe Iae o o m bc,'ped o '-, ~ '- r Ail~~~bica,~ trtnodglsp- i o t 5rLpez U11K -~ cictco, Centenao# y -i A xt--do
Vuestos do Is Naqiidn,, -, 0 .: vIA ppa y do ao '- i- 65 pesos
so csdtpuetquo ,ci Direcor del neds exai '
**G11,TA NA GO IDbratrc rent~'7o Local do La ieflor-i Barrios, at cater an~- - i.toeo~ap@h0t
- anludd Chllsdoce dadis 4o, ma- trade, tuA acomctdA4 do n mat 1"a*0
AuloSdlo doatad Cabons, dol quo no Itolvi6 en a, hosts a U'I, a 40t"ao~.
- Mn Ceinaglny ti-ato do nuIfdArsa Cam lIs, qqp Is 4eatd 0 vare-.t~E
i! ##oer Jos6 Petnindez Tdr-es. quien Be It ha. ordonadoat Director de Lon autores do 0.1 oscaqdsloae ,. TMEA'1~hU os'? i rX 3301 o,4Ipar4 ovt I Ifol.4t rov~lver. Centre (lacral do Vacua i-omits do 41.btA-c ugue J ~ iolslnqaf i
- ~ a3 Cho lorio iuovuj
-,~~k -ni derOb~ ~tOlocMhr. LUl B. Cor~hu-Wpaia 418 YiemTc1ft99 NM Al 'I
a~~~~~oieroo ~~~~~ ~ ~ Nm* *40tel Mucait itssn 4jnalso B,~ a~ed~o ~PTXO13I~2,
To Aqua alignifican lo hombresq d las
poblacipnes,'
Por la fidelidad de que di6 prueba
cuando s a entarg6 dl cUilddo del rey Don Alfonso VIIJ sr'su, menor edad, defendi6ndole da soutb fernan do II de Le6n, gan6 Avila 16bs blasones ,que tJpneyque son Una tOrr~ con una ventant en to alto y enalla'a Ima.
gen del rey eon una letraque dice: "Avila del Rey." Avila, ep voz oriental. que signiflca Ingar'irninente y, sefin Piftrrer se to puao Ibroules Egipelio & quien s atribuye io 'fundaei6n,
Tribal, ait fundidoi, 1lam6 Allcantia Io nque hey'es. Alipante. Sus ar. nav. un eastillo sobre tins roca A la que hate lan ondsa, eoneuerdan con Ia situacidn do Ia primitive fortalesa. Al reconquistarla don Jaime I, la uni6 A m corona 6 hieo grabar lans 4barras A palos de Arag6n en la part superior del eacudo. En tiempos de Alfonso VIII se enearg6 de a conquists de Almeria el condo de tarcelona, Ramdn' Betenguer. aedmp do dt los gen6venes que le sydaron por m Er y p6r ests raz6n, al fijar lea arma, laee genove ses le dieron'ls era de San Jorge., que ostents el sendo el cual Ileva tambin una bordura de castillosieones y granadas; aqun6llos por' perteneleer A Le66 y Castilla ku onquista, y tAs per hallarse dentro del reino de Granada.
Los r6minos Ilanaron "Alba Civi.
l" A oe cludad4 ndado oper 16s
icel o etos Con Aid db're' d6 Altsa en eyas e a'rcnta.s 'as iza hby 'Albde.
, Stas 'niks son trees' eastIll6s repre. se tazit4o' otas azitas fhrtalzas, e In un mnre'lago encim, sinbolo, de 'i gilaneia.
El nombre de i3'urgos se dcriu- .de las Yadicates oelta., '.*,rg-os" qua bflb it vlla,futrto 4castillq en i motaioso. Por 'aber sido' rsiden c l de reyes tiene en n su eeude im.g .do nmedlo cuerpo de q'. yen Is bortdura,diez y seias casti1lo4 doe pro., en representacifd',d los quo aes 1 agreg-q, en la antigiledOad A su jurisdictidq.
Los antiguos reresentabaq en laI images dela columns el An y t rminq 'de bas tierraws qua posetan, y rci esta causa laajoz tiene per armsa dos co',luruts ostoidas por nn le6n, cad' una, con ja letra: "Plus ultra." Esta, arinas se supone que le fueron sefiala. das por Csar"Augusto al hbater ]a di ,wisi4n d las .tierras conquistadas. SCuutase que Ilhaso sviii6 el no.lyre del hermoo ban de su caudaloso ria, y de 'bello bpo)" iljued6 e Bib-bo. En e esenda aparece Sn puent 'on obra torrmsda en media. er oitfic6 Sde su fortaleza 7 optilentia. In Is Sport 'luperor ostenta tlos lobos, exl Semoris de sp rqedlAcidordo Diegoe 1pez de Iharq, que Io llevaba 'po6*
ap r. d r
Despubs de11kear sablonsalo'6a:

)00kPAltA.
, eracrzy Tampico
vao obreelldeO v r
MZCIO3 DB OA
VE I r WIQC ZY TAUiOiPtAN $A
... ......- ..v I
111 IliE~ill CE(CLIA
a (Orosmet 4ne ,,
sb 1Veracru15 b TamipicDo
sre .1'e io*pbrp,
I '
Paa t, VERAO Cz T TA.
PlcoL................. 5r7 52 as 15
en(p;r laformaa)
BLUM & R10
NAW IGNACZ@ 54 PAIRADO rn.

ris de gales, pr idb &lee cod.4e li dice qtac l atle, 4e JIe iere*I
de Barcelona, blasonaron an escudo & t rid, ad, Ce S, igy Lefnque los pe Oft peIer
eonuartelado en primero. de plata con ir ha obeb tot We o ber beho equista y reotsura.
1 erus de -San Jos4 de gules; y en jo de los olae Ia1 casbos T de6 Ye6i *t by Frt4ando cltbo
pegundo, de oro Ians bharras sangrien afi roy vencido B aumet6 lueu El ai f, s oe lebr6 en Lut onI
tax. Antes ostentaba la cabesa deo on ia bordura de veperas. en memorla canoilfo #e ca seas we condanabsa bro que dejd grabada en las torres d iAber salido e alit pars Tie't4 M. error do lea Harnanos Prissilianise au fibrica Amilcar Barcino, A 4Aa el ap6stol Santiago. De ae ,. quaneg b Ia exista$cla del veiquien me atribuye su fundaei6n. dodbn est legendgati history i di. dero ,uoip 4e Nuestro Seooe rJ
Por nna aerie deo contracciones de co, 'lo consignamo A titulo do e% ieiatlate t IsBagrada ]'n#piata las palabras "Castnm Caesaris," qu 1 ?Idad, que Cornis quiere det iOtsdo )o de 4te adleterlo
levaba en honor de ullo Chsar, CA. "Cbona-uns," que es to queo logryf p6r pn ceolrbl portanto, 1 erolo ceres qued6 con el nombre quo hey l riles cuando mand6 fundar< IW de Galia 4~ ado squellos tieaoa
tiene. En artsU escudo hay un eastillo, torre;t la cluded. Ia halin d are euo4ia 6 ritAl por
ior el numbre de "Castrum," do, Cuando Alfonso VIII eonquk triat, par stAcottar el hech6. i aio
gullas, uns do ellas pr Cecillo Me. Cuena A loa brabes, despn o M -e nos e ar e~pdoI scatodla y' Und telo, au fundador 6 engrandecedor, y ,e mess de atio, I eoneedl6 po tore ostepj otds '~oens; ha
otra por Julip C4ear, y un le6n pbr sones an illz do org pou un ire tt mboll a el valpr d tlos cfuhaber ido eonquistada por no rey 4 do pla do c o ra Ine Ieis e ada I1a le' loneo r ra erla r
Ledn. penndodue fu6el a u= 0n 1ar"d, ptAgreno oelrey At.
Oidis es una de ]as Cindade mis murieron muchosl.1 tod$Xso l. sao' vio-A la
antlguam. La layenda atribuye au es emb Ima do la felsiIdea pa guerra 4al cl 1br bl6t a'd fundaci6n A Ircules, y el escudo es,c Provideh ieaa. sobersi6s 16 tPouce n Wno htas A
tA compuesto de acuerdo con la rn,. r rendir ls plaza. gust, see, consagrdo I'd.
gar ereencia, pucets represents A aquei lGeroba s derive de "Gertinda,"' gn doO por A to, yd "Licus," famoso personaje Y'etide o o '- n' 6I los romaos daban A eta so convirtI6 el nombre en gh
del lefn de Nemea, asiend por la b6- etodad. oe armas hal Jar brravs de ue MEMDINA.
ea A 'dos leones, emblems de la ,bra. Arak6n sobrepuastts cn eeuas6tfi .
vura y fderza del fundador de Is an- bosanjetoop fjas ohdeadas do azdr, tigua "Gades." El lama del escudo stlmbole de los rios quo paean por di dice: "OGades dominator. IIreules cha poblaci6n. *IUII fundator." E Inombre' actual do Granad# pro, <,,
Ls Canarias ostentaban.antes por cede do los Arabes, quo Ia deno loPa. ra DI Ol#10 bu LA tARINA)
armag las slete islas principles, ban "Dar Garnathah" (vivd < parcidas por el Oc6ano con sla palabra nansl6n fortifleada). Oto sautor, di L .
"'Ocano," en la punts del eseudo, qu4e reeibi6 el titulo. porque xa Plmas, Octbre
Ahorm Ilerasn en eseudo 'de oro un ctidad y reino era taki graida eli 4 UnkexaAsIe ha puesto deo relle. monteverde arrojando llamas de ae, mero de gentes com los grains de _8 e a C gtan Vivesa y espotaneidad go y "asentando sobre las ondas del na granada, y pOmorul It' poblacidn el artel te eaeptfiolismo do Il pobla.s mar de las euales sale una isas verde, divideda in los ceollado, Alhanbs 7 16p de1'l isas que, em los momen. embleniasalusivos A Ia naturaleza del Albaiclo, lienos do e iass, so sae.~5 loj s triele.y, e ps instantea glriosos archipilago. Ostenta ademis pn le6n A una granada .Ableria Y, lep ara lJanafre lepaia, en Jan desgra
y nun bastillo con'bordurs de castilow nos. En ,e escudo apreceuea .sno'i&,u,e au ,prosapred4cdes lIa pa. y leonesa por perteneeer A balos relnos ra os de I esqu 'repr i ntn l ot altitmprpete,,mpilesta ardentisi e. de Castilla len..Su nombre, dicen Cat6licoas : 'ernando I aIssbel Isa t ino. &e ,eh i pjimr easgo morI do alguno aqtores que so debe al hecho rre de la vela de Ia Alhambra una Is rutad4a y. napns so coeib I.A
der abundar en ellas unos perros d granada, todo con ardtrn. do astle imp nudec1& y, It afotie;a de ,aqqe. rata mbry crecid,' pero otros, 7 antr 1lo y leones.-. os quoA oad alguna ve ponyrepos Piferrey. lo stribuyen A su clima E n' I eonqtilmsita .e uadalpjar as to edud&.' favorable para Is, cria de ecanarios. bali6 presente Alvar..fisz Minas, Al ibire qlu Is noticla de los,
Por haber fundado el rey Don Al- primo del Cid, y pp'r iaberse eadorts itos rll aograo g p .nestr
fonso AliSabio A Ciddad Real con el do cn os'asaltoartomaron su.11ri. t 01e6l, e o t saipto Pa.
tulo de villa, tomaron sun mormado-, call porblsones. sobr krhiin. tifir d ei'4 on mfPifstao
r'es per empresk un rcy sentado en brido de estrella. 'lAgurd, eild. pa oroa ta Ia 41riA
un trono y armido dbn ivas espada tre represents en ei'aAIdita h ilor.'nid d. chlpila01 p06 en 4, 'diestra. .y ,an la sinlestra un blesza, osadla y majasth OGuadalaj. 5 omoi" r .
mundo,,jerogllfeo de an p6derto y so. ra se dtiv doel nonibre "Qud-l sait&ndola"en.l misio o,berania, con h abordpra de eastillos hichara,.'? quo le daban. los Arabis, y 'e4 en ie fbtoma b e s n
por ser ti ) d Castilla, el quo tenla que signflca rios lIaos de gul rrowf doil IbIbCe etirso A a fusin dominio soe ella Cuanko don Pedro I de Arag4p, ra. Iaptkr, Sin tec sIiad da exeitaci.
Casfell6n de Is Plans so llam6 o n6 Huesca 4 los Arabes, encotr6 en ea si convocatorms 'el pueblo en par estar situadps en un eipacioso la- los despojos de l% eonqutsts dps e t darts ~atei ha p retad uA orgaulloI no ansu vilal y sn eastillo, el eual spa- beast de reyes moros, y las tonm6 or atrilt&bdo aeos d0 ptrd race en s& armas $nrte con tres to- blasones del esendo d~ lA ciudkd, 1, 0 lbe torr ran l qua4 de.V res quo declar-an Is valenta 'ardi-l telando en primpoo doe plata dihs fit o do arnibr bnezxsutble A Itf
inl nto 7 granleza de sue moradores. eabezas, y on segundo de 4mr Un 4 trial, perpistqte e ebnsnto en
Deajo del eastillo ostenta las bauars uz de pJaIa con que-dicest we.di~"i an t pu.blo (1ravis es tantas vi. cataslanas por haberlo r~eopqpistedo guls' don Iflig Anata, fia jri'en soe T ileittee, 'ttapa rtk s. don'JiAie I. Aparecid. milagrosamente .qai.4-sre. ,. xpanlo bhan riteldd,
El escudo moderno de C6rdoba lie- Otro dicttn quo ests orus zea a qune poo tenlift queliede, nidtyr int va por armas up len con ,bordprm do Ileviba, de g' tes en ampo wde plata, prtawhia en las poblaqloits princiV leones y castillqs per haber side conm D. OGirefl imnez. La Misforia. ( h alq ". ZI' disan quo I fel,'afd ndd quistada A. los noros por.el rey er. aLnismo guue so vai& astir A'cta a o.,,qownif6 Ia toh& 'del ,Gurog, lipubo nando el santo, pritgnacidn -l mrtl 84n Forgoe s abre t bibar eliutdade~ er dadhrr dorr.
La Coruia sene por armas soU tq n, aballb blather, coib al'la ei edjilito ular; as dacfis es
rre sobre peas, al flaqqo diestro un Is nano. por 10 qua tatbi rjb 5 rftetrit6 'las calks, Jos ddificios ye farol'y en Ia pupta del 'escudods &l udi nd so Impgen or Preel V n algr la Ismultitud se.trn6
huesos crnzaclos'y7 pus calavers, todo pampo do adur, con iunilejr a di- j imai lapohent e uando.e us I ello ce oae-i, dc q uo vuersas. toivot "VV Oscat" 17ts var' des atb ietorendo'.in deqs I
blaso1 glicpeyeandok*hlsto Ca). E omnre d6 ikxesa Arrotipitalj~ito yr I reral
ria 1 a, 2que d ih rita d6 Ole, % y4te di OwdtjV b Por Ts liothe, airtl# Ia fBev
el obispo do QrinaD, .8tievatdo, enjla fund. 'fith ruAidosa edq t salmadat Ir

VAORES CORREOS
7"
ANTONIG400PEZ Y C'
,z' vA-tn,
Slm'cp YAIc-)
MONTEVIDEO
Faldri Peas.
New, Y tr; C sd
S3reldng y 7 novA
sabre Ie 80' Octib d c o) b'DO('I del dIa,Ilevodqya correspondencla pblilea.
Aavolt. ccas, vssafra &to#e qs streei ostm tttoe i'ra entiawtl Cesat5 U Ino 4 a nado, C m 4tfoesaIlse".
oe sceada c ase Ctronawte thas.
Tambln cbeas pars 1sgtar'sa
Itrab.re, emeT. m .tWasteras,, nletotreas:
4t.bsesr do e rteSe d4 Eropa e as cenocIlatt. dha~ta.
Lsa p1nsat de Jar s010 "ra 5tet
d.. er, ...s e...t.&..4L
Cnafeisrs antes, ercarlrs* al A% requsltO axran 13t1a, ', redl rad docttmestes 4. emba "qu
'sate .t ds 15g esria 5 bordse haatp diA i 0.
1* correp SoC orea 01o 4 01o 1 I iA ulnh.Oras116qOa Csttes

8' el 4 Novjemnij- r1 i"
VIo (EpA ) HAdE ma)
anatzak so'de -o eruflsse. e (sad ( Ma naal PECIO$ DE PAS* E:" Ed ouer clase, )2 O4eros mortoneo tacluse tmrapesc. So desembafee
rpCammreey-codnerosepaets $5vapa corns.doA salates
' KRONPRINZESSIN 05.10"1 I .,
al4rA 1 ip ,& Noviembre DIREOTAMENTE per~ ,I, 0T l(wi J latziff 't h "
8118 (Pri, ale ygltgypti
?P~EcIOs D PASAJIL .
- oroAatesaioneastsanmpmants Msebes
- ~ ~ 7y$.e q~ase do so 44464.^
'A~pqbaede los pa etos y del equIpaJe TIS de" adIs
JaemdAlteis 4 e0'c toaja ppseeo* t a, ewrs as estcino.raon.9 ***seoases 5 4ssse Wusr dotll"6102 *"VFP09 ft L B @ 44Mt.
0 Igpol4 Corrow partaO724 le I U'AA 9L Am" A 1

a pStnare C a.st mv a iS Y
VAYA
Ca jsAsj 550DA sdl
CoavML~ saw anspos5 Tmar ato
AMS Paleuai nt e rronu Canad
cashr e *****>*#
b 3det e a hno 1dt e
ll~dr & a PlgJ ill f
S r m eonate CdlMe 'Ire
c o d ostb s a cuI ll er d
1 % neq1t 40 t' a Iio hest ."bI. '-w
Er. VAPOR
BUE(OS AX Il'l
CapItsa atVA t 'a
sta sarea a. a tCo ~ tar Ia ranuai'. A s uast :
diarearas.s. 0 &I 1C d a sovi= V r I. WO55iscvsado IsUoramop dl'A104Ptkbirs
Iare &10s l#epteera do a. IpslT lt -si~' a} .,75 disS]loT bee cow etr 4 e an Cu sin,
ialel t Ir~eMP rol ,IWM r*arslllats de J pAci a t I. 11,13,d o
Leellba Ocer, east Osb fr-tasati 10.
Col tzst. aalJ n s. de somn# erle s u so, mecib*e too d umett0idip Smbsr u
hlot* S 4 IIs *Is*r*e aT opob a d.e 5, l~S ecr] llrs n
A'LFONSO X III
saidra puts w
- 1011 AT~T AND k
,lcysa iacitT ag al]l baits* doe*jced o Mar ge-eri. 51. 2eet A r.1dso wt .
rsiten-i oanot le ra eate ,
--al. pbs7 41Ai
raiA plist e amyl4Or alike o
-, 2i. f Id :ts
,~~ ..Oi..~
psU armss
We R- 011" ~ ~ ~

,I;au d S 4si L. $ 5 Its u-awe mlareanI i't NN 'A s o sA r"llv eltwaist.
, u .psjo a g44* ,At
W0aowi RcO OS" Mj'lb 1 lyl'm l
w. t'att'to p te less ar eui i
t itdoA Pj-e "atla,
ido
'hip55 uts, .as Istab fatqtso o o 1,, fo. c1 Ii CE ew mmg ent# 'clar as.? SI ple ao Sq i 5'inatrt
asi511.4 p osa *Ceeitsovst,
csfpI~mS~ItgtdO 5, *auui a
TIM 3% 34oWA

~erid

:LIDAS BE ABA
'dIlicieiur t94O00'(15888 do 10'
aMslrou' 4 E4tU
' ) a e I l. ' o a s b I at "OI(olo 6 a
ppRE
"'""
opaatet a o a la to n, "
IM .ll wat ntambais .K r
Pre~os def100
%p Z
v, . :.. 3.,
4Mra v '. 9
* ., ILAUP *e' I
Coasae
'I', I u .
D b ts b Sa,.1ts

i he n t vtelo y tnales'Iusttlt noe lod4(abAuJr uda
0lones nouttlsimas quo lIqtabAn Ali' a
rBnte Is adenora espaiola, attpa- s *
ran los ai con grates do re9gocl' Ya he dicho que ea eal6t de Ia y de trinto. presenci del distiL tor
AMe paroee d tdo Qe 16 nitinglin a a4otro hujsped, is'ian pantode I PenIfnlA. ni Atquiera en ado Its medida y
Ia Corte, hAyab dofeste adas y 3 asfu W I laI
awindiddk 14a vietiiaes de Is esm a" de fr d us .f
, de'Afritea'eon ay sa extre- que b t'de as., St to dd pktrl6fieo sh6i'oVb. vantida 6td '6 do ta
Tmtmen ots de llo, y i4*&ln pudo'dee arenst ea"taer
Maiy onb events, Io quo 'grf;Men. 0t- de MorWteipt *f (4'*elodd e b
n t n usgiu -pO, acedi da rat te re oen
ltrlonte national, bake Isiia pro- au aiadn it b1 o I ra
49dA'do neestra vidA, lazo sA Ad? sido, P este Aole o r
q jamAs hs de rompene... quinl as pesett. eI ildefr "
4 rus UPuse cliss d dals shds
i anulta o ldt pa acerip.
,Levantada I s tispensd6n de T asa a. 6 ue ineci6 el pecdieo "La Ma, riati eonktituconales, at dia e1A tiAtconotinaita MEaiterdedes
r t de I a,Mdel Gourug, uoa eUlidmbs, y que so va cubidade rAtMo pueblo roecobra Ia bibertad y Is pidaineqte uoZ partP Uparpe de eo prppios
asuntos. S*o.e babi cde adc o al 1 *
leneo eo nqmbre los supremps in-. La cOlnr'ci ia de Cab aS tarees do hanci6n, co om etldos heoho u"a vs'inth acreed6ra .ies n lillp, y so be hahia e ido que tro eloglos y A 'rAgestra grattide por ahllart candp tIsipartab a bir el noble' inteti que hA demoatra4,9 naniestiA-se de~airso en torat-il en F0111%, hasj,1 qf,
vo A sla cuesti6n proyneltS) quo I preo. do P&t'Item- L, enla c1i seflor Morote pro trf n6 0 o foidos quo Ia enviasd ese co,.rok bi renodo. eninfos qe coid- rAitA d xp-ailios y bAlAdo tribute. deratr eOsta prohibleibn absolut conmt roion etry1 fail" my estero. nn excess do eelo en que las autotb- sa de la isle illnf~, ei6t 'l s' doe la provincia acaso ban jdd contindha lendo mebt~ I4 allA de los prop6sitoa del milamno no fuera sufleiebte la p4rdlU 4otl do goiberno. ms cosechas y el hambre y aIs ad gt
Ioy ya se trata y soe dispute en i6,' hacon alli la vida tal dta, 'qe 14 1blicop amptii4eta e problems,", coavieatenan un diariq tormento top Iae trees noctI, r ;leqgran, trabajadores ,tmpledos .ppgg *ts
aniti' on e P !Ts p 'adh den baa obra,pdblieast empfenlAss,
fogosos disorlesa 'en'favor d l astu no tobrAq at ateldos.' 4 Ibco tonomis adininstrativa' de re dnubottismp.IRIn olmoi,,4.
andria, 11sofier.Mofqte pudo, p6r ..6a a i printers ves, desairrbllat A todo16 Jar 4 aidl. q, b d go, siln cohlblel6n, sus pUntos de mi' e I"ta, stAd dt rt r sui pinibbes y eiios 6 s xeie;16 S, pues pssa'
que Isattfle los rarlos,extremos do sa.de ch6 pestta. la alagUa,cizeetidtirisidnena'Iae tI,
No ecosito decir quoe aeudi6 A o r.
) nna conctirrneia "enorme, qu deoA p u p te ontakr .
16 aploi' fio ainentep lo imlsm6 1 q el n d'Ob 6d leV40-.'
atiu tdo r1s ritalores; r querdo' ta,. g# rime d6 tbh ke'6nfXdof6 min6 en faesambles l mhs perfets P MltJ1, '
tsnnimidad do eriterS, Rste resita- ER cto so vetifi6 en 'aaphll,'#e 4o hallAbase descont-dq do antema, Is palle del Caballeo de Grtac, opilgo. r lando el arrobiAs 6 de ~SvilJA'.idEL mitin perd114 el earfcter de i tiero, adelOs de la eokad6h, -do iersonalidad A impariolidad quo de- este Cabildq, todas las poanklida.(1A tteuer, porqu eeertoo elementsi de (To Isa colof flnu ria en lA Cotte, %provehgron Is Seasin para, dimgWr los condsca de Ia Vega Grande, ue
** olentonaqe lefel6RYa* fastod ( Wbadrid dearie 'P~ris eas .
V ICleptataqoue P l aeflor Le6n y Cs.-,fueroi 4 'advid deadr P k alo. till, y so proclam6 'uera.,d tieaph sivar ente ,patprenetiar Ia eemto. lt candidaturas de setofir Meorote paret-a a. .",
ipuado por Gran Caunaorit. =aefir Entre el nuero prpladaey ,Au. lonte, euy diezAtent_, 'despu6s toridades locales se on cthes OAo. do a4Prhar sr n onsecuepeia cn las presivso telegramas do 'felfeltsa 6ty ld0, republicapas que senpre ha do grai iTs. 'El doctor PA iXrOf2o profesado, y deapua do notiflear'. Ia se encontratA entre pos4rtt lAsnt conducts el,Embjado 4o SpaIa do NoviembrerT Las treferJ 4*dewfo. ,P ia, iuliri ass ene.igos scuan me y eibel ocipliento *;de .paxtj, de falls 4e patriotimo ppanikst# que pisppal s stin ivagdo egano9, so todilayfa con dtrehospa, praa4 A~ e teorminarof autes 4e
r sspjr rrsetaro o ea ar, ee feeba./
et, qiolhala 'en do.A estudiar de t :' ,s
apasionadamente el probjetas. ~ ,
fi9 y.'qne' r el moments era esto o El 'uertt (e 1.9, ~ry tpoenado Az4 I lmportaba. HIao otral at al'bile, al midq ,ultrp
ea IpteTesantoe y yonginy6 it ym par\LattalteStl I r4111"Ick~to l 1W firmo adhesAdda AIla

"40 oato. 50 ipar5s lt prat ersteo Joe 105esuouleusooe pa's5 al 'b&ecets .
4Sr ezesair 'sa ad~s siati ad secutxlr
"M Art 3 Im f. tR IsM tes,
l oad dam am ev~lsa m.
1S ing ~n osl54et, e teoet
L. z".1 1 o.
100 a"01 4ts biUS ss s pwu.
40a'I'5O 'o s. 014 1,4 e I. ta-e eeqza~a55 P60-04.= qtelto, I.ous.m
easeVtee om P aloasO*t
t~btai~. s~lad spilas isC e 1~6 I'
oftoclaaittsait4 tg
t~~cls,'etae a-141141.i A505w.'
t bif Isoto I& tUS ""utln stt 0 Teas0l I ii.lfaldls Os ipsw
Istv~a tot an 404 04
Ins Sin I. 55155 r sL
suee tam asbo~Iradm5bquetc sO
bi a ll 01a,414qpWait 0 5~454t~t5
risbama, OctUbt5 1.Ia o U, iti ", Is 10C

' ENUVO VAPOR is,r ii
'4- a ( .o~ o r l. i
aldmA do asta -vi4,Wiom 6
-'' ',4ee AU 4pi "
8.'agu :aabapin -.
T 13113t41 all C11 411 1
gasat~~qgu 2-8

*T B1 ~YCOMP.
S aslo a ea 3Sro t as r.., s,
cda ., p
ti ~ as.c.53oe.ier ls5

AMARGUR& U ,' A L:
"**' 3kcx

RA_:iTleaggrao
3 t'as

MDAX O 00, Irv.

r~s v55 tr A A t A ttitA
*op.
(Fo fif 91 $LA CAA&

54 14.oAy
ML
stone runis, tste meaOIs, :e.

- -'

-2

-1

"t

IF

I$ I, .J_ {i Ji 1 1 I i, 11, J

-1
aew elgr 14
yerog6 1n? deptsdlaa
na elato e a se alada p- aferto.
S e t n o n l rto l oyma arlo e a r, j d Felicitatan per n ddt t impAW ef+ t u en al arortorio Ve A -A h iem. andaluaw daiiq~Iq dirtetaplo dl O*~In~ieftild tros tent fioop joly &a 4 ao se, afirie.do 1.dloe' goa U04 piCWobtrem t I lk espiritual Y d ootoed il. ge tidner e ua nipteli at4 edap en eei6n Ber- El Men f tat A penas bdo "Quen to
ol, i'na r apr Io ,oven doctm r o n r4 fr dolr npuk de 4bpr supo blon r'.
Arms ut'e Molna. iqobelo )a Alt dietndl6n dq n $r A l ~ zira U , ,? d el C l* lp tro d o P ro f2 Ire s d < e taMra
4 Emit ilo l to T1liiern ,4.w /
, a .dlt st celebral h3rpA ilesta d v ia aA. Ei pecenos hoe I
onom ts Ira sdo es ust I ustan lo meM de at
A I a Cabalrro, ih. di o nor gaor A noble o eptlidel queao a ni 104
eg 16 ervarke -Am. al1din lo haecoineguid, en la n eP olfor 6 rnuji soned
d esi6nque ha nscp ido. o los tJ zlbla t
LG lo 1t bAblah
bl Lern' ora: le desmeo al eridimo amigo, an i poce e aa per oble ue ean
- mpa0 6 a f old'a vlaje felicisimo y muebos 1xitos. en el fondo.
' Y iUmaelegantidma dama busetb: La obra do itohoe t, pues, lalsjl n
d ~ete ~. .. ..... ',au,base, en sw 4teatrolq, on todo
eflorit Amparo Cerero y Ampas- E lhogar ae los dittinguidO espoios pertegece at enero c n quo My
r6i e *aia Rayt elefier lls tal Vcual p ielad eonovU arte Ptra n TS rels VAle a, ex.-Seretatio do dora
ja 3iob-o;0 | T 0 inundado, e!], ,drp.. .ua
) la li eo da oit ina e h d idba Pero cotpQ A gran part 4,p ibl0o
.Pa i d ,im hennosoatI lb quta ese gittpo. In qd &t#Wede go
Erio do vm obi9 1~~00 4, haeitqea~e ioq
R as eh o --0 cin. f ta erld1r l; P4 sfnelis ~'o pq
"t~Jfl. '"ligerm no hakYr-btendo, buen 4xito,
q, a que a 10 ohtnvoa, o 6dmtteetra qua so'
S *Sd e naron fre~eil J 41tttlI4oaaplauso
. : ti Clan- nMS I" P a lootivados per librm por u toniblu- nteUicA,1A, Un "Wtad.ifp +P la mrosdo ,ik Y porlz IO rpr ei Clio fe, t h ile- o dtinc |l+, se ora Mag6des 6pz de ee o s m A r o
dltii4f ff" !jjoj h leor _3eeca Ia6* a d de la obra, ee i linto por,collimbh ale~ a het~mo +t oy llej do Ps 0e rellade. "/ Quiptana Fsrtll qu diope~.ro
ale .del qpud moy popular llago votols porque murv ptonto oh. losd u s ni#pa de' firo nI Uo do's' f inldoA4 qpa ay .een d?' *' I
Un I e a 1 ton an total ritableesnuento. u T s in
I VS!- M y ti6f -oa l a ne-muest ada
c2 so A cinlAs artists, m4 digna 4e racin
Soulaudo Go nrAles de Mten visita'det aslaudido barttono aefifo sabe Aentir lb qu die y,.K dr 1 i quo ,en a
, f 11a6I en A to alaf sa m do future tipld tan s1 lp tol
en los lou tl do %ntic Ateneo, la oe a rdel al epanzado y Vbena, I e do
b .t 1 ,El ie is h aerdad, con combine e *,
m o v 0 1.4 -/ + ] .. U n+ a 6 Aler a-itim ad ism e r epe-+ Y a up nhk + "shb a +: lu
a ~ ~ ~ n El Ad&lo Y-1U~ 'A~e'o~tcd
H,] 4,qm'. + "I ,c. t uo hent dretii del bIsl~t' e lts quac+ uinoeVs +a b e
rzo f. t da M -, o futur tiple lta spe
. '-. 3 o du A ysanm Go rt . & noe
.@ r. Amrc Ibdi6z ouen a l Ydui
en 1 i*o d nuedo Atenaoo, It enueo *al eo d ue nlca nao n e.
t tl4idtaort h, obtetido. APd A m '
o Ru b deNqueeo r G mbinh es a a de o
liv #76 Mk ic&16-eru -e timadfsiMo, ei resp o ad at tt .
gn gn5 ondol eran1inmbm'
*s o dr oroi el reap d 00,l s te a al
eor nd Fah upt. P re e y stia d e 1a See f
4 fi a t e a e ri B W e ,'1ld a'n '; +6 do m s e k a rpi A I o c n ot q u o t i u 0 b
6*- o a ( n0ereea DyAdorno del a'iro m era
- sefiaNo en ,uentro faes con qu i co a do~emnt o
- "t de 04o n8e- tar A u desconsolada viuda us Ef ate s s
rel ls csz ,~ Go !.+ td
A-. tnrio odIk +. delfa'de ....a qouen em adad oa
Mnaiante l, teic da o Awyeqa fmlbrria u ies. tariecesti 14O or tleu llt n 1 ~poaen to
'Ira AcomP it Elkenor 6%beret ioe lt atfor e io nebe '
Tfi de d tibts agb t o~,~o~to. , t tt A.&,pda+ ou
b~rse adderid29rJsidpt tbi l
0I i o p -- '+ io ",.I~a ed Na eliMci~arl, qualee l ~g~oS,| + a--d ,""o 'a Nor 4ba pot', I4a1itpt
5- ; gi I caber 16,. adoefo Npocisa h,~ ~ o blsneos y&
.o n ud o f Agdot a 9., A
sn. TA eo,2 eg& i t ra iha tog nt de o i E ', est u
a f f i d ) l a A er", t o d b s p eait ro tt e .e ~ ~ ~ 0 ge(Agene 4setguoaliS't W
.. Yfosserore Nareso MaTitt es d o uado teTia4 e c'4 tti ute
'14 ,.tp,,.r areuricia lei ptandiasedo,+, ,naris,
..u,.a.-prr u a t $ ooe ,l.. Rubi l o o
* tgg 0o~i :Ii1rri 'go, fpepe eial s. 1.
r~urt h~ ElAc 6~eot*.f LA'S h~t-E~ la fistnt ; la
So"-a r so nallee- nioo ti~mr es quedi s i it la mid.ha ats 1. ,se&aobt bdnt ,.itno h fn", Ci d,. ,, a i 4t
* nor i alt que tinAog-k eDo u
-* e ~' I(Jr_,1 d~tiSe 1 ot-~el l Ia n lti'pto. i~i $l:ifJ~&Ao 5 eM s
a eoi p r ts n esificad meio tiert a bde3 art os
opal Ante" n d anmaI e odal 1-, d; a nin o plar ..
El" re fi a r d n dV R o A dors n e*
dad. e 6 M W4 p r n lp l t l'a n ep r
R at o r. e t .h q u e Iol ,ar 1e
nl* s oaire ar* o soltar&us tI r, *
, 427 :1 ep'T irsllin1tle 494pdd L 84n. ,11h50 ,e (p+ -" "W +P+
M- M crete cam fl m cse. 'E A ffie la I s ent p o .
--z he~cruv" wi gri dil o ...
" P a nt rtes'fllcdmf~n*Ide tn~ fiMartinez, quo O t~si l n in iinhi, a I
,' + c 4l a o l ?M referA 1 e2 Ia ,a cb.iitata de idoeide, c'nn + sdis u- poSedl y !
he ad rain~blle n os~. salSonsfaim qon le dd at .encatdo Pl polr peaeoa
/ E so fl adp en vlrgc do +~o ..o ot .
o o tan- SitonI s ':pl/ea A54 ,%
' do d atE#I atcald~a do pemadios ci pounidad det shump~tico //S q b1~u 4e'tmea +.l!lA <
dond~ adi copt6 wand uIrpap, ta pla ~e:9e 1tont, y A partir Zlouls"t
410d, do, 115 ,,) heu o I d6la p I fie.
!, m iro pano IoI- ijt ". ,," A ,'16 l,4+UtIe dak pod4. La, id-. o'o-wtoti's jt 1.
'l d"o s umfamen, infe i cidita t i f dO. 1De V IMht oa tift 'TA ~ ~ 111r ffez6a- cm rAes ,~ay l, o~r do iaog apu~ gas 0s4a P Alj a
't. eilllli
eun' grsn'a~l en aoo eaIonet o is ca, por decirto a! I i
""- el:fl+ +m! -a d9 + i ..A' eaz ,tado po ci Com ++.w!~u c
so~em dt, e~.t ~e o l aad+a aa ,' ,[myI Ob~spo1I+,' S S -'-

1 To80sos stlegave
bordades.7 E ly 10 reaia,
ft -ven4e A
Nepttunb o W l

P.' l w.- 51)o to nt'We' aeComo t'4444
qua Ratow
tow Re RC p atow ..
++3, ol a ifowNO-! 1 que s fs
e) qie n 'flso', ., so
q~ A '4 ~~x n
*; F
'tint do t Ipra.z *OMnc% ~quo +abono pi 'lat' i ir w a 6brIn&dte6' bn otI ya qu e di u n os pt~ eAtn eoe d-ti domd tinna of
ity oPMA01 en ?elilla, "
-. h mim+ at I 6d A.d so td e l Efiti ftlita
3'~oi as c
t d is -. q

I~ k

S *
4,

.5
5'
- S.,

*51
h~i

1
4 -*S~,
'5- !'f. -

'S
C. C
~5) ,~5
a'
C
C- I' S
1 5' .' S
I -

-* . j i +-+ . . . . r -+ -DON
it *
DThra sts einna y la prdsiwp, s
t, la it hI es govodaes que eiaT t )
1!e. ipl -t

Oreet y auedo ptos s breroas, y todo cuanto

'~f~'5~'~>
- -, ~

-S p. -7.4' 5 4 5 S
'A I -~ ,'
" ~ ~2Ms~ 'L-5t

damtEa

V

y

a

-i~

oantePdo aph hf but l)mt r
A80 Y o hmsty*
op se 01,'19bds.
o Itr 1eq a,
qhf Febtd i1 ktoV toM
AImoa so e+m ,+A 1 +auo tn dr-I .ao .0 4 z njuniA,'U4 i 4 I 8,0Q rso ,mw1T bw *" m 3)0 1.4"~. outIsS [at btb r A '", -w. .Pi0,,,,,
ed
.0 4,@t t"0 b~pt
p ',A.4-' eas s.nts ...
g.l;.& :.h.servite. s o.t
4%ac+'I -l m ide de a diatetie s-.tss- a
a ara' dred' ym~. ,,,.,., n mia .... i +
s mdi ros trP a~U irtte
1' 'S IA 't IIA
L45
1 14 *"galea4.
"Imprsiotes thtU ls
Y pea1 io la m4igs t, imS. t
l)if" do p S U interpretAti6n Ix- 2 a A ese ~ ,.A OEo de "Ins
d on atotiibi oitsel
st **aertd a y cont
ff11y
t i hla t& es1Ott
"Ivds eoo tat on"
It
R ts attend
te d tOr," 1 elbramnqe taen at
de1 A- to ljo I I
IQ o" Rgnre s earseas aIoIL
. "'iiso as.. .
- ES te";' 4a
so lUSobao esalto -16n
et r 01qunl 7 r-ertbtrls 9dr 9
V iarlWad, ot u ol W
tanes y ~hostaid -gvgt
cork
b Atteoo ad 4a
EL rle da de la.+
'Asq I, L RI
L( ""t 1 b tI i. l

I:Y

I

assummesare.mame unmearam

' is

Ily

. l

", I

OI
Full Text

PAGE 1

.10' LAy l ~3ca 4 ¡nacripto como coromo ede soundoa looen fp Ofi,ina do Qorreos ao la liaba no. Velnw Y AO itl¡cl!: PRADO 103. 1 .310 azos, DE o.n'CAooN J~IO d. 'Me$@@s. 12 o01 I 1 ita 12 moa. 314.003513j Guja l n¡0.m.Iz l 01%, 1*, Ll~U3 d.::.il. tal .00 *.' ¡I4Ia.! e Id .1 7.09 ~~ ~ ~ 1POXAL : ~ .4:0 2 Id,. 1 .i.881 ~q tde eo hbr qu fb&Esprat que la 9~til deo'pbde.¡ .-Arriles lunsdoa de lk HabAnA. lerTa.1 AdaaeU aaa r" .4 d~ e ininro quabese ha rurida de un momeant:o oro. ron hr.y 1 £80.112 ex0 l.1,-Que viene en lama de 21 libras se Cieoritea, murleedo, ~ ~ hay &c ciellece ht extol pnosto el Vaor li. ~p"~cg. de Y n uvork han enbido tEl $ed d 18.75 a $19.50 y las de peno De Asturias. de 1.25 A 11.50 ¡ata. en r.Uetco ~ "Zdrrcalue,"1 de le lneo War. Al8gcielqno 2libe' :atp 1~e inls~~e euamnr a bc~ .o De les Estadon UInidde 01.25 A 11. Al~~~~~~~~~~~~~iw. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ be ~tlmr~Ilctnc eE OI E8ES~HSNfrad irpblat>ce 'p~~lhabiendo prfin llega. Aceie t .lata, ~e'alMacno amfrdel aelr Ls MaC 1 EcnsgIFTnn'3OHO cf~ d lrbroe.& azntecta1i 01619 fepcrceu!eae le" Ecoa a de tas eaa.a£51 Loa de Esea a ,coi uab de 072 orfcAo,~,Wtao reldflo'' ln. neo cec Oture~. bajo el ttlno de "1DIa2, Ozrar'da j da l costoi y flete A 3 th. 8 1e.a atrnlt. o d icy,'ls un ~ co Ft¡ eta, 1sla parece haberse parali K,. ceibya de 59 A 55 cantaren 'el barrl Firdeoe. Ua0as 00MoaJolo2el xldin1s fMes J ckJbnn8ahan ~imao cxa 1' 1.t.1, la pIr6xiim za!rI, con motivo de a";-. Ajee. 1 7% las 4 cajas ~oid peno y d^na tdu'ios.qun ~*ces: de Toce tarde lascondicoe 4* en ennostro,l.TO OEO&Z re o edeoe pei.msee eVlnca~bucad oacne dei pat ¡oiun de8M7 P¡is NMltBAI<4O. qurne5id'a,1ne m pelearrle Y'doe que el de 5 r. que e pag (il. eaaul e4 4 'd Ilcod aaa Ine dumte~d f5na~do 6naceal MI ct ~aeL. 8(Q ok e iiinmene en MatDa;por primeras Atl. 5, por ce pJel entrega* de Diciemb*'IEqcro. mutd 1mrao ectn e4 laz'ameelceno de $1.80 A *1.$5 ql. tu W1 ~u nm ddie*a P e11,Se llevaInters,jY 104. ~74 'Cabls. -El merosuo ric co 4iq45 centavos traereida. I d. del pala, de.81.70 11111 qti. T .vollc"4ot~ V-&i.0tn de os adcnul75po d, los Fetmtos AIsna .ntne vrain~~4~ 4 d' Ar entino, 6e l1.0pA 196 id. Nsiodzp-ciento laC emlaiqe d~el clu po100,112 por ciento ext'a.lsrceia. a.i lideuadlpn. 210A0.0Aeaaeian.5526A5c~5 111011 bo *feM e 01 esm i ~ e club :5i. l AlmidOn Clvzms la5. Areentina.'4 82.ov ol. go),;~~~~~~~E dond sec dfetl pala 90e*eelt $2.5 -1peni A02.80. <~jo Afreclio. el amanzcanolA 821 Id, Aroe~ de¡. N.rno Yuti ~.l c entro. 1:1 wnicido 06 contenaA con Descuento paupel comercial, 5, .112 amet 3' la~isod 42 45 s t eo, d 01.00 170e del 'c1ode,¡tl*,ib 25 per cisoto otante, .pqrcieno ate. l. -i, ele5 Total~S 0.iz a~ai 14t 2~ 5e 0 sqti. Las pees deCalItraiA.enladas. sae. A C3~OS del dao 5 0 uiod 1910 en el1u banqueros, $4.83.15, A. .--' 5.11 4.t s eiuh1.0 an Esea 2es anLcaelate l VolC43MIW dti>uad Elc mor e ~en(Acb i (,npbicnity oa L9lu'0) l}ei, l .na, ? .e .4 41.114 De italrc se 'l tia 0.0.De Esr.40 la aurtida c latae q OS YUErAE DEre I. baqers $4,V.15,1 yty 9.114 0.54 ; Ls viacalnes; corrientes de 01.20' A dricemsce venden a 325 qvads a02. L¡b lro.esllna te han cotisado LSlUELE )IT baqro,481&!.n.ieiy tos melocotonesel* Cnai de 10.79' ~~~~~~ !Qo lnaead 41. 2.1 ::1u fo7 0 lr bn ~ ¡ i ::o~ ranceses se' cotizan p coriet. da 05A A15. lebx1s banq o¡s Aqed by 95,311, bilaieMics 001,1444 hoy El-de MIKlaa* a* cotiza,¡ 01.9.75 bitL qulhta. EST008 M S ndcoado d las ceremonias 01 ceclir ,Ph'rlftigia P-.iAaYaol5n 90,ie De.,.814 S2DVl d2't Orilla, redndos a 1.15 -i.WOi el ~ do W do. Ccuatriu'fr % PInole0fi0¡".0 ywV o n e Cnilla, el rielO'o e$4.75 4 $0> eY lea $4 .1 . 1 mUSAu el mact al nl iqde Tokio. tco 'y flete, 2.15110 4,3ctL .'eo dect4.x'o 13.80. do1t la.% ccii-wl 3'IIONUNcIAIIE4TO. lsLo~ *o0~ elttty 121os0 89 4p acient n5.26n v$3401apm ,~s ,c a$050O011* se t*tdel ~w,Icod-rLWan fe 380INa VrMil, c111, UP11111 -~ l ki e, ldot.'iezea de 110,5 1 d %90j ~ i~~ a$8.56 ;"ld. Id.l5 $e.'o ' d. ~ 'i1~lAaen,'inosoa~.ti. Jbasia."br 29 de ¡q09 demanda, cte a. dp 11-7-0 a 08$ 1-Jl I.id.nedjeaea.de 36. a1a e.2s en Zl se§o. a de 914 2a ids. e iiai'Vneol d. di. -.eeldoa sapeleta de $ tuc'q~e00 o tilrse rs jop-. L4Otbre 29" k~ de sre~eOIT -li~~~v95Y '. l PTnipGt0 Brui ', Venezuela o ~ nneis tts de .e7e id. REBLDE Y cut$fipigae d la1(0u oro)' 0797 12110 s.$25 qI I.1.6ntooud $3.7 021 117 1lllEtES ~.~LE 9~l ~ ' ~'~ go e>rcaq ~.El de Puerte Rico. ciase de aineda, Gui.seL o&5lloa~dc~'belcsalqueel. A ~e~s qIliv, Octlabrl o. ~AAear manaTI LD S del aebisrn, las baterai#,tlIerra, -y Conolidlados, ellinter'b, 82.7[16. .1 uepe .A 85.511 en plata La da nemIlia A $4.io. Lea -franceses ,de 11375t. 143 P NiO E DE IAD S la flotill (le toc'psd a qn. manda P,cbnO!iedIC." lateJ al Ingtnlorra. 1d. cd canitidxdes.* A 8.52 en plata Las de aicoO02.75 <¡ir.1lars' ,1e T el teninell Tibeldo ylo oficiales #p.v 5 por clento. a&. i ..£ 4.40 enlata Li de Valencia A 136 Id. ¡De pato, de 13.50 A*60 CerratOs. al le *5S.~,.CIrela. -De Amberee. A 014.25 Id. MIId4 o Iotio d ic'pedt-a Y levcc. luon a par 100 ;$patios, ceupdil. Id, en cantidades., A 4.41 enl plata -a4eE6f. 11 IIoluoad 9.151 A38.71 d. lIWJ.0. oci plato esplola 4 1.i 4 ve, caa. 1 ¡Americana, do 80.13 aOT 0c.7ae cueI~M~~,4oo 9l<~l4~ 9.3IIde tualek p&is ~yran cun el arsenal. ae pr1~adrrbr A*ly ~sslle.Una granadla Cam blanco en el ter. E '' --O "c.,'44 fita pedero 'Sphendooa.' -B'U D~en titos M14 odox oncuta cW el Drante t eeenbltIla fs lotill oa Dr. H, A NVIOF. cispocialsi.' 4~c 4e 14010 4i1>spl4 la tecustorp6dnra sud r.tilrddae grdual-.''" AVS'Y I 44lA'e1 ~2800, y l14 p=00~6ae mente )%mt*. ponterse A>0otirto de, lbs Fazup 0njeelsdlsE prt l qseoar amrmdaegel .'siul 1 e<1'ioat piquo lo ~eA buea tu"gn qu i 0'~tdr an las od colta4c> %es ree as soia e a heria, lEste aepasl, (d preesict en Bultialo. Chairles y $a Luis. ge111 Afriego si *c 0111ida bt~ra de la PLaa. do ne!g fiihieee e imiancan 2, o0 noieur ilaiure ser doaniamacos, XXerc f i cs e Imitaciones. vi>eeA "I~.a ,sca.u Aa ler. ut'>ln anise dol VI lo eft0n en poder delesdlmr,vsids LeA1~c 1.1N Yw 4 p ~* Is1ono9f oaapr bw relo nterdu en LA LIBIERTAD, bai -antail. .avosisd ---Cal ege .eeuol Ooeeea $oW_____ledo#_del _____lo LR, El, GALTITO, IIIOA D WAY, LA.aC.me .! ~ aQs N1~~evs 5 ~ ~ OCAA .GlQuND, L UCRA. LA ~, ''1 L eress,* paraau pedo QL 6 ITAr L/1 OZOnA, LAMODA d ab o me los editoi £ a liOi.l ELE9ANilil5 yoteen. 1%4'li3en roelaS 4*. 3tdrid. fiuodea 4Mci. C~ exuae ~ eied.e adi.ypS.;a ila Ycifl ~n-o1 Acerca de la y EL PAlI/el ~LA, CASA. GRANDE, (10* ~ 2 ELek> Ps 0dA e. ai it j f ie.E I BAsRloe soL K LAA ___ .-LK~h¡n~ ti .o.PAOEOY4,41 Oroeale O~W 100 l el 'd,. LosI moog '1 nnss c a os sien1 exceleute obe variu lo sta pr i n t e de dprpcetda 010u xi'd 01&OP.¡ l4uqoreslel$aqtiprtan 1c !O T* J^? loe ltrdde a >la eitn -estti¡eayo para@ nio s L So u teo o se, lo qetoald e l utrio ay enel,0 pariaza 44 U seoritasalase, ¡lo vaere endeariicoYi elcup. tu auito Aeo 8apoi cude a 9e1 10041 , t .o ap de fl.ja ¡ y ael Prooina lunos Y9i¡o fonrtio ppardo yc pr coa los.' Interedaa.b mqsettmo o lgieo f o u¡ncscetrqz ntme co rto mh i enals ar EXMM, e4t.dladr0 (4L03 '. mira de a.n de oeino y ier u de4 (101 otepaorts AEtloai -rint k¡ po k1ay e 0 OX 04rn PAk.4 09. C.H r;~q Lpz¡t 1p. 4~a oat¡inb-ry eraur de lo $5co o¡slo a !lee -_ a 141s INGL. ..All. A.a.k.1t8. L a5.EASh. .k t:i_

PAGE 2

.*palo. nam.y l1'~13re4uniam de lo5saem b~s o. hoor de a ti o qu los y euao-xg~e.el aligo &Pero, en que aqu n han de que. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~41 'nid k a m .¡o~ ,~lGvl eyan sie d -~ l~Ou tiemo clYddn aro de los falsos reos l que l, autoridad dar baorrado! detinltivambebte Iosihe#tilo (1 ti lac6 ~ Oricter oficial la acepalf ,.fice'4Oiirae entorpecer con acto al o deoocauelaarua oeamUrlut'entr Mt-. ~eesl ildin po pate ~ u* 'tllifv del goberoanmnn enla cidd'que ~I exigua ¡il Pero ea que aqu hemos de ceOet~iie l a o pte el -jepo3abl poarnicln no se atrevi k imponer lar gritando todos los das lo que fui, Haan, 9 109$0 anaio &' el ordep, y que un macrificio injusto mus -y lo que hicimos, parg.impcdlr A~ ~ ~ e 1,1lbzo~ die 6 soaquos.lcee~el plo d.lI humana, de veras rabiosa. Yo no s con qu derecho lo* con-1l a enb~ iado de a*t aqe prob B o Pues bien$ ese hecho horrible.qum, tnares de tubans que figuraron en 6ybid ole"p, eo 1 rlindose con octas y tj u rcspr paa l Unia qu Clntiuoa l no s t Infame? Xl0O~ouWo 30 prenisa n eovot4?i pare, gnl A 11 P~-,ea baila al tu P4 4~-~ ~ s¡a habra querido borrar a~la Unido t ,osuina antra el lifi enacod u odqn 1 1830exi ~ ~ctlv4 Ynlomndando A -, m .o1 de oe-sngre, q¡ip fu padrnr de mno. mi? f~o qeauaro o x~ ~ I~I5~ .~n~'lacaen dacio ~ ri iii ril< .,d 4 n4fierAll PIh j ReI~alor lo 4d comprenderm¡e ft elus Injnlta cundetado todava comno obra, de n gbiercribieron'denuestos contra nues'-' d. s~e i~ll $9,T ~~eqn,,o noeotrosoao reficee eon umewo ik di, 4n&iimdejado; d5 elo, o ef. noovdad quJrodc mlslbrtdrs neqf ee US iblan I opinncn tor.e Of Otteytlgaiu ec~o~ o4anmohd;Zeu oc.lrania ide la muchedumbre ea mil aquon da enemigos de Cuba, y por c 1oo~edii~ i soiiaaqvi, 'qiad li itima ,,l*s peor que la, tirana de u9~ dapatriota IdIgnos oe venden, unnds ~ eIo~d erA rirarla permengepcin el oa todava podramios extractar slto note, ~~~ n s o io l cir hnete DJAJtO~sdo' el nico, de arbi.-~ a lctad'nr qbe t lare.ro t.o croi o ~ ~ ~ ~ ~ 1 -Yse' deseleCC el caso degs~t qlcniua -r£~~lf incluir etelicegit eis tIs oms deles0 ua-' todU5 :ls )nedi* A pu s l c.d d e', tl~¡ebael1' M' que no Pucantore d, aquello eaba l amgviI1e n tgreitad l .5 d iatoers de tio olgn',een lo *o los e4lT3Anie ¡&o¡,ra p y maoe m otros que entne anen e mi iebroprma e~ite iaclns aooso' .estab n e n go r ue t tor cine'rjottoo 4.,e0 &Ionro-1atao aigusn, el]. la .lo eo n uliAl'as, -dce a deD~ ha~o 21 ~ nitg, tenemnos, su uY* rit ISmj. giirn l isacn .a culto 4i Cuba robuateeier*4, 1bhera oq aquellos tiempoa abratirdeo5-pe--om end-cmo -easni~n~dallzlOo; trt sc -menra. tal 1jve1t acusadores 41111cdidarpelite lo cans cublne, de 'com--~ -lden~n ¡~j incniiata de. algn1 e jde cmprnoce I*u. cuando "-Iba r. coel l¡y e o o ~a l qd Ip.n.ld nocs dofl, -gv-n vo ieM liu ~ k ~n ~ iI¡e ~ ~ otu-Pi 1v. -. .pllp lo a umi ente Lla elp. radar fremte al palacibode-la ploza, de e¡-il'no da e ns56,ie y 'toje'deAtc1 tivo io~ distanciansm de__ la to Armas. fur ol.abrbraron tampoco, y0 rore 'del daoe, tal p de atCrn.o y -iw -eitian, y OllaiWfabon, y'1 mConlir 1 som , 41,d1,911 oulci aque: inp lie .~ o .oim po os h mle n a' pere-. Sobreviene la guorra de Iodepeoimos, en el baVrztO, y s-lvIan otros,fi G16 -tne s& tido-crearla -ificullt-la'Wlae sa eaei~t tr-sqJ i Vso iym cmnaro denci, Algn peri6dico-cseo peri-ide ~'autmetr atra -2015~ Cli3ii eoa qtei3oootrbo, como t'ebeCleg diol~it, 9 squr!frasd l nli0Ispr iee orode--dnr emiflainCpfo> m ilae,~ c, O1d AA e.,,.o -t, *' Aiso re'o~'u beele y de tu 'tindencia liberal, en cuento Yp n-pre,~4,qo L u -'fi4 0 Wni qn'llu abuenaie ma.1~. esep n~l o!eilyrt, faete compatible 'con lo, Integrioad ch*' "Uera esnl56npridc ua ~~ ~ ~ ~ -dv ~ ~ ~ a 1u or pra fu) c io i JA4 1 moodsr dememoqria; e ino.d decb-~r.rpii Yo no conocto ningrona pu¡bi*a. ~ ~ ~ ~ ~ aop .t~~ f ~ A" Lf prodcit limico c CJuboe ts cuaeadrt ,e pone ,contra e 1alorqn etr de la realidad. Y por loi que A 5'~l~~slX; 9i c 1~ ~Olo;olTj5 ui T,uoe4t(ella tanth "solo' ja seguridad Poreaula ml hace, tengola atsni d qu prop5,21-, r ,s o .etc lao-fic d u t~~~0lC d o cl2td~Oien, 0,1 i-o eegti rnayog represaentacin t 11 .%,e .a roi~s lcia !u. ¡et.gat ermtlllwc se'cnftin contra l pasioun lelewr;ttna d'Uhnlitro cOs UtaU do lo, sot Iodt a 10tlr p totado. Y eila 1Prensa ha 110 lietero% dcki 1,15, se la falseea y tedadta ds m 2, soe perta su edificio y de Iralmaz-. ivuprudisra agudIs en quW i-n'5 ~ orL~ k es n Opi-.d-ure¡ e -A yaals d mr se-Te califica, Y cuando labtaian ls Capitana General 6 pin D e, ~ eapceni e 'y~¡uc lareao~-*4~O~ -5l0O, esbr WI tve o-haban7sa Irif c are'ca e -fst crt !re.-u;o~iC JstrlOSds~1trO oIia ue Jar Izpa L-0paiblear Je rtarlaqi qe4 rne 1,%mnr los es L pa,'t 1 ~ ~ f1 lnoone ltina"Calro s u~nnos ir , eo s1 Ser aEleeisao uyno c -al cwsorando e N Airitutompr lo o ad le stdr des Vueltabdlotn Ar* se91I teerica 4ymelhae 1! .'-' .3 rt t~ 1 d 1 -. -, a.ni.sa, dOlo Cutr rifamos ',s os. El es Whsoos'esr r -,Y n~ cualsisme -d.'4 en'I enad rcltli pcountio¡ 105 la4 prlilcnctI leo oolISc-sl al *aado de Vuelt eI ze m0 A.ElI ed1"actVul4 0,h jot yi -n e. etieLbid pv~ "' soro 11n des¡ teac 1rL1 uC s l a' qea a,!Pijitacqa lleael aotacapalcs sar a~s-es-sseulu i ct~eporaa es oz,1 Ors de> a,cl.hcee(n ouTo &ritde-¡jalo.c no U? tOen e dd roi'6b dec emo S~~ EL ES~-UCHt-n,(O zad preci -c "nale4, f y --e~z~a&' ~A&'dYe~z"no.1, '-14" O ~ ~~~ o da.etI ose Y P-NA111

PAGE 3

D la9 Etads Ude de 01.10 £ 422.160 ti m teOP epla $ 31.00 mt. damr. de$7.15 £ $1.3 Nifraaa. de 47.75 £ 17.9. 5~ *1.10 4. D spada, de 15.0 £ 05.7 qL. M.O 1isl,£10.10 d. AureL Loe mei.UaoA $.50id. .t. 1ntra,5.50 id. D $4.5 1£$1.10la.cali da 4i liaia lase buena en tarcerian de 01.4 a 41.70atll l. otlade55.S etavp4. 51% ql. E nais,,£18.50 qI. U tmedan l.ates$ 1% Id. "n ~ odUtsa j! 0 % qL. Meatqle. La d aadeo14.510 asl. la deHlad. Xde 846045t ~a~ neareten de ,ieomaralseo .aalade $l16a£519 it. Ctinamo La mdian ltan a so en. tos y .en~cna s£40 ceta,. D 011316 1.20 en medienlta. S iU da Cabia, dO 74.31*7.10 qtI. MI2-Moruo, de0$810% 0.19 eh.t argaa.de SO £ 5 cet, re ma. egIn tamafis. P-0.ia.leo a t .d D. 1-e1. a l 1l, en rrid, O eco~~anta111.2 mia Pinalentuso ~.a crretes d $1050 £ 14.00 Patagr, clae corrente A£ 81.75 t. De lo, Etade Undo. encrano1 Z" pileen n o .1.00 nay Etomte, da17 a 1a ceata-celoe 44 Ice tde l18£lod. les 414. -Se Aannr. acine.csene en gala de h'1 otei*a1111.7. an de 412 A 56.11 de 14.111£14.71al, mpnctpag.d. Abunda Uanimemola inlesad thn teamaran ue.otd.ede 3,10£A 5376 Mjaala dei Pal Que ea freced.2.25 A au. Oetncas. ~tAves y carnenO d 41.0 £ 4% s. A det A1£ i re. mrba. S olina, de 5151657.75 ql. Ea ~sartdiae. ,1ia S Tme al na"rl. momd aen £0147 y encua£ 17. Amnar~a. §L 1.75lan cica y a $1,95 o grudse L-la in. cacende80.60 £5.85 y tan grde. d 01.0 di 011.0. U-n de Re.PaSamarcaRocamera. de 141 57A 1.iO chItan y grades. lA del paa a y019 TIbo .d$139t19958pp. ~k s mrca m&a-r~. da su a 1ls '1'Rl. de 96511 071110l4 414. Secoy 4n1-. a 5.70 8710 brrL MecerlO,4dO OOII\Ita£514.1. -llel Cace-l.4de5.1-A$14.5. dIasarrh. de9.5 £1.35. Vapore d 1t'Y'1 Octubre a£ O'lli al-Ic.Flta.oc%.dL NeLamb. ,C-43.^y~a S-i a M. Tn.,SlNale Celi. Mmbuayesyle a .a. y -ra.l ollelg&. Rraaa sea!., vee~eeGl-see esaas A. reo. y c.ay.ea Ordea NT., .-MOnle.S Ternero~y Progreso O,2a-Asang. s DI, 3ermndes y cp.:1 7 d d. I.avn y VA A, ltdlpa 13 bultos etoc'.os Y. Tatuehl .8 d Id, VI"& a402 El A UT5i.11 Id Ida Viud4de J. lariA O hilo: -10 Id Id. Ma Ay5Unone: 24 barrilee a-rmoth, A. Poelo@,.101. cala orilan. Orden: 1 d perbus. D2 PAIJUA DUI MLLOtOA llonagoea y op.:11504 garrafones alcaparra§ (10 en dtda); J. 2M. Matoecd: 115 cajan counarvan y otros. 1 bu VALE700U ri Alonso. Umannaten Y cm.:200 saque carnalInchen y cp. 3 Si¡piDa&. 31 y 2014 fk in~a-o. Rt. Tocregron, Enrguad y op,: 50 p. pe Id. lttmgoea y cp., 287 cacs armoz Wicken y cp.:. 55 calan aicaparran. LandersnCalle p: leoaaoven Genam Gto Ue2i 0~ae' V AguIas: 200 *M" **ellase. P: Ala-ieo: bultos afetad. 1*poMv Aliary p.: 30 pIpas vino. Negrfr y ha.: 10 pIpar d. 3. 2M. Manteoao: 15 Mlan turrdn. Oren:1102 $aulas ajos. %&tez y hn.: 144 ulto*dadaa"* I O le bo, d y 6~ 12 o't. .a. de a sicy rl0 0', lIcie : 037d d .cla)n ios'op:1209acos a*ibanzn, A*kE y calas posoas. 0" 00 '04, l ~ba 1 21 bI~Tguatarlee: 55 ceaen hgo<)1 ano1.1 M~t9£ll pa1 caa y llpae af. a a a I-i. EliancO gp: VI rle lO) 1 l 00 pn U de0 ci~4d ur ~roy Garca: ;4 -14. 0. botae .l., ¡o J Barra 1 102 bt t Prito, s ied. .0 O lio, lnco de Coba. .. ll rVla y bao~: 10 talbriles Id. Do1.mpaflta del S'e.t oa. Outu2 bcors va 1rri4doOe Oste. 11 aie91 en; -3 baoreac pLLtCuba central ka iwty eo. (c3ejie .0.js4hs ace# 104 aac abadpretarldam), ....14. .>Je4 ras aliluG an , dd. (accone uatin. y. aro. a1a64q ¡. d, s0. .... 6ilaci y cp. 272 csls id, Compofia Otbara de Yoleta7hn.l 300senrio-Id. Alumabkdiode GOs. 19 te 11,1 Anrn y p.; 140 d d. Dqed MuntalOgul y ca.: 1009idIdd. CooPAlaiquedela SalOl, Y cp.: 100 I Id, ltalaTalena .de. la Ordet, 1 barril vi y 0e ojegarban. i i n2de DE PERT lIlO Prrocarr1l de iba£d Gaiban y cp.: 156 aDoyscat. llt.' brdan: 30 Id la,. Acc:neProtacidad del tsuOal y a. r 1lo4 saco* caf. viero com.17at03 t.Atrqiy gp.: 100did .llavana ElCis Iftai Orden: 532 d d. vo1ay*iaomp .....4 DE POICE Compafili as eny Eles Celamatarlos: u1ca4a muetrasda trcidad de la Itbana 78%4 791A ca. ,CompiW i.e c0grica ',de Peetunid y icipinsti: 1 1d14. Alumbrado 'y TratQiryo O d clon do santiago. ., 6 3 .: 255Id14 nbal. . §% 90 %34p¡.P Plata epasola. .0% 094 P0* AZUCAI~ Atdcar e.atrtna de guarapo. uaO sacicn 1 V W lac ta -4 pre0isde ciabar. que a£5 X15r. M1CM de'Iel poi, el0a£4%4rte. Eayas#* e rnSde 54 e<8ta75L. Bono4 da la P. de Cuba 114 lis Deuda Intrtrj 4.-105 1 011, Deno, de la Reopbllta de Cuba omitidoe en 10054£1097. ..10i2 -110 Obiigaciaael del, Apns inlento, domlitado de, la Haba1na-. -.a117 120 d. Id. d. id¡ e&1 el n extranlero,. ..117%1. 1034 (d d pegunda ita caoCIcIIdo enla; Id-. 44 e0eiO.tmanlro :11404 i I Id. prara d. Pr~oa 'P" 1di Ceut .go Y. 14. ~eada id. Id. d Id. IDpocariae 7Tqio carril de Calioj4u nionos rimera bipoteca de Cuban SioctrioCo 2#tusa)cracolidadac xabana. ,* ., ., 110 i, UOnosacompauaa ,cubna.'0 9 llb 1 0da lalltep0fiie ~1094 a£ 1801t .108 n Tka ldscnanWatee Id. Eipotecarlon Cen$raI 'AMncarero Plimpo. .2. Id. ilipot~cainCentral Covadonga. -. .17 las compala EidCtra de Alumbrado y Tra #ad ido cantiato,. ..1011 l0s Obtitnoae leaffs3ep, de Gas YRI~tIidad 0% 0 manto Iapasol do la Isla dC a< Cubrna 11 12 Ca.Elep. da maitabad9 y trpcoa de Sadhago qompinia del Fr~a dril delOmah. .-.o., comania C"bias *. tral ltaflway lie idemn. 14, (comunasa kmarrocrriide CIber A£ Hpgufa. Ibmpatia Cob4m de Alntabrado alese, Camparta de Gas y Ris** tr3dO.d'del iaiban¡ Diue de aa naca ,c -feroanta. ...' lp Nueaa Sbrita 'do hitelo LelIa de Coaprla da as Iiabansa lpretdridal), d. d. Id. conoases. potapa de CoanIrnon cions, aao. -y ganOmisto de coti. c. 85 50 1< ti. la. 2<. ti2< 76 7S~$ ti. ti ti. 11, ti, 13aban# ab29r41 lotenri p.dpo lo* cenPenptartaib enpfesoadeas pueen ed Ir a tloaier asena sl e n a 4 dood skta01Oit54 s l $.ia i 10 sac e, a s s~~ c nlrp1 SI srcadeceey Valep es005e a t btits des e Oa04<0 roety a dis vase 4 uauito. deIp.ardebidamente sabtcual. o arcoalser bet As -l 1.3 .4 .t hae eb rtte tblos da Otllos TO.ee yoart de la Ol11sy Led y eSelu:ed*Os.ojo0prlaio tal Y Xar sicotefLad. Mi bas.ctea 04saeo.edolsa embarcfeloeos ebs 4104110 pso Set i ale t. p str S1, tia dtte onrtro ots KrsnoseadtalS ervicio lesarda r AU11SIide u oalm&LevCoetalSupoentCuba. La5 tu de e ta s10 la Osnlta le ce.reptartdiuepe u nuvifao OR laDel*n libnOtir a 3a sede500.te ,. 0361 -. d ee~derotaa e Obas PbUfao AlOa la1aa"=la.1ac 9. cn &¡ndi~. toaans £ 0l lanco a oarta de ieinrcio deun oov taoso1 selaO coe ap nlo e*t sic ir yie n ond1 as. eaaar e preeni Ylo.metroal ebn te oni drto face,1tora.les eos Cateilos 1 y CC ~5e setses. E% levanta0 paraunte ti mra aginls.ta ro & apirimle icteoenal. So l prollofenAlol wotto aad bad ebO.stO OO aleasr rol.-qilelfrieO en. y" 0 l; a ca rae anIl o r,.o ,oal toco15402o. oo nr cd y o 11t1o)4 Rel! f ni soNivdo lade 1904, eeso i mi eltop eaO oo! st e ap iri l4e1 *Oreali e lra moa#nrCicuee kacane is43co,00llaTgen aet mi oie O-J.? de 81y tota sadObran P'-LOaea psdO No peaa £colseai cdenarl a aqoei toNb40os a k olLra.baarndel irva 11,10 pilacins 6.14a Raro ?M 1dyalud., te -o ~d ay dalcda s lW eleatoo, edo.ii onte 4Oia* .elStue ti u Aa-o te a icllcna ra e.t8iia1 0*bo, -csd ermadeirnPbcaNeAlcria de rm a-id.d Pbpinos nnit deae* oircado la la p&*des dae 9liras. alE a le-ctat44 Ado: en 00, -aenk 214Oecsoeerlmetccts31041lal aIna esl *k te dea* e 4tei 0 vIo o cd 0 so V 0lC .1 4t at. isL -et e cta a0 to h aiaaa e saP a itIsesi P. a. i eWar "Oryoel. -l onv. uaco o ea ti sdocbro t ented O dobac.slad .eegn 4 31 asde c leo doala Modda unia W1d;el M etal e o 3.l. ritos u.o:a,e 4 pprno .-la. o'neSen.n ai siv di star.ela cte aCntr,e taOa~~ ~-d deaaensi sastadiai Estoa tetoe&$ a ooss aeltal~gs t I#n t 'oao t rnrsse aasa ..aleo0.16eroe Ued64~ I?. ame be eacar t. e sebar4siga DE BNE ¡E!CA kn 2121, e taA ll, un eti ein It. d. oosl53 lt&o. 4erne s n ~agod eeae.d/t ca 40, .9o y o Mae.i d s t.alawbyate tt rtaioso 11t1. m 10ogroq0-P ,-ea o tos lo msc.sp a lenoe i ourat t Alct oecd. aar.1lac U1 Ot.A~ 1 la mbo qe0,e1 aa efoie0110 ar. la paet loIq. AlassOra.-mos 5am nii .iooe IP S IRIS O*II oR34 d, 11.1 '4. o11 4 1.C E U~I1 dY. lla 4a 4u.do-I~~~cs ilo l aOm l. al o 14 e 1-110,11 qre h.sipo iai Mil. T. 4s1r ai oeolctal.aOlaa ea. ~ ~ B. doslapriatn.a iaras r o~.At 4.tL so es Isb a m bs 4.r, ocinat.tsaitnralter o"ips enL ybu 44o.aas1 ¡aIse Nos los yece-aal s IZeA ,l 1la aes = t. hec-etlpo tet auL bia,a bajde oare e< sOevpoi-'ss rer4a. 1.s '~nars eca ass .1 _i 1 .-

PAGE 4

&'y< A D~ gal' *RiA w~ac eta ~e -lTo 6 ane t looda h*¡ello W ., n 1 ei ttttv p lee C to ,les uero.n btant rejs y m aeae teie*reolia''l-o eds dpole14lgarqllea, Y AnviePrta ipnscoc trio licdeertplner vios todelgo e rilal de oto ordnaquet M ece rea -d itbdera liecictnes jpe. edelaodtan deenuc¡nbir< ecidu ila loa, eb lrxt. uea'y mnffrida."S Lee mnrheluncbres vtorarenon ?oe $za pate, la ceUbn de Cro-3 la salae dl DU210 Olos dl~ldeer-o.t 'lecouatodo delle4rla, Sabia ti -ee dietan guardiade hohor l1 ;bld~ que si efetuabe lebolt -UaAuYer del Inmortal Curro. Lo* -4uljeneSatr, tos cretentee unbrerfeuu1 cnosoeuirun 5antrato-suh dijutado. y Ato. pretenderan Y YasIs meses deocpuca, hab' que *~r np pueto en el'Parlameito 66-t ner guerdia frente A la ue ¡O tozersetread dn jtovil pera.que cieno liberalesdio fetuimetts de imoTilidad de asentlenPabumo epi rehmbsctmeel tuiantsilo610aqu te raspe y enrienear laato de lscm diples; In al'ttvl1 hstri, ecr elprinrier advene. ,o oc la bebh6 > rlaenvocatole iro 64 del primer patlonal oro4e ra de onal cloctiones, J' co¡Ita rdlen. -este pueblo be perdido Ja a nsories: reteoden partipr do ellas, ceW#de apropieacto. Y -di ueu yci a que4odm 9 e pre o dolwm -.potencias h4lrde lnttr elsiqute-. 0 *reo evitar un serio conflicto, y Me-ve-. tOCOPA~ N. AUlIMUlX. *n nchlgedce nxlicar lo qu etien*~ ~ ~ ~ ~~~~~ i_______________dcpor "statu qu," deintAudlo de ie¡eciaee c5ve. er ua irraeatlara y oategdro. lado Ld cevrR5I&. ero .,dIiculade~lasbgeng)a rbe da adoL& AOIIOaY^ e steltersoreia-yla saun~-5m dee ej4rcto Iimo. Peen si todo 4i tespon.de al mv1miento d1 elnIente TIbeldos y ven<,e<*tos nWpetle dar A laslia oun lcirtodeo! o preceo.btMda odarRrtaonc Wnaoorec de gobIerno y de toda PO. e,~jcrriendo. baP dles ache prolicntaede tn pas, dij3 i, iE~ era~ see uobstinan ea aer*tce¡O. Peto parees, abenro, < ro t o ¡o'! es estelaletl la alrgtin atitcioo Ipic gravte cargue para loes et'ne;4. "Oto l netien d4 todo el pl'elo de nr Gobierno 1ueltivatatntli oole" toso, entree que, una -Vseu oe un,1 "rrqdvy 'no sw~cberti. "Ip4r otra pearte, la ¡ela eamun4lJ es,'im fbri~6-lu Wleltrite, C provbto,-eae~a, de odeatl"~ la arduht w t 0cioereeere gc4eg se I. o pro u rfc-cttid&a aeneldt,11 J?c'rQ T6uua e"opone 4 dltn hey ealfn de iee qu;e iqtervinir-og qun t atreva,& ncosr mqan en aquel soptido, *u CUiadIfnterlr, A3p3tuIen tculA lopla fdeaL ti~,n elque a E nd gquee41 id he1zo4 n PIxtrrA. agol ]o - eetee nte^ u Unnue mp ,00 L]m TVle Neal, ** Rc-ilientn UIJo frrte a o latue013l q *uW0 m1"dtPlb. OW4"eoo o T'nete e p 11lefrontee 044.acua m %y ,eba* n"' &tos 4 ea. Ibsela reiddel 041rno, jealo ~ pea t , nA 4:vQc an ndemnda de lugetre qOb 1U1 # a~Sd~ TA Ia1,Vtbbi6in de e*tuozenufeetom AkIdMe~ee u zoa hen angnfra1nco dzfto,< tm do e: unenos balecto, breae ie lptexL -eta mm ixte¡eeided ¡lie rue ore.A ne,*dncje1 el crIiip 6 at4 t* tal, O ¡ or raa o eeeal"nd1 opolt nddbi t e, se iwat l Tc 01Ar cnoe t oesk4a UQe~C* 4 r ~., < ,il4~c'* ~. A LagCROs¡ ij4jLAS CROAS' Para CoroO)as ~ 1>LAEPOCA LA POCA Para Estrelilrn Para Arpas LA EPOCA Para Rahios LA EPOCA Para Anclas.LA EPOCAPara Liras L P' 4. ~' .Un~ cas. erubc¡da por LA ~OA8A~ ceieokDd Eo LA OCASA'. LA E1~IL,0*e iBy sauicoI -~~ IMIMIPR aiN GATIS o"mLu IIPEIALI~ ¡ O 1,iaa7,-r -$;LAGBA llvo .sa ,hertencia porque helm >jNNohAndbsedJunuestro Catfflogo (nic. fbrc¡a neo tiei) U edeA1DA eA UB~A.yIs remitei4lo ot& fibr^a mQ,,Inferor 4 )ail ucitta, Cuando se net to mosaicos -avfiese al tel6ono n~m. 12 6 al 6335. PRPETAROt J~ 4vo u fium. -1 -Atars-lt(, ret A-D Ag*r guinpoda, ye l cafd IN<.*IATERft, sttu#4x% de Tdi, 4j lS n a$i Mil' 11 imw 7',p 1-11 51 izDe WUl, d i4e era u¡egro6 ulA los a tu CrsDtad -----------------~'*~--':l~ tA' f 11 -I> V 55. 1 In 9 0 1 w, l

PAGE 5

dftot eilbjele& altos derechos sesadeslco." CMl 3arx ha, daemosda lraportioi, econ lo cual se favoretrado en ses clebre libro "l1l Ca____ e~ersan-sdioen .--ha 4ndtustrs ne'opila!' -calificado de m*giMUsl Y e a eanatas' ytsa aumentaran los salario<. mar-avillosao" par Loris, profesor da LA DAISIO MatELES Y.~ 1 liberaaes, A su ven, contestan Ecoiloma Poltica en Ji, !Jnlve-cdlde i La Tsmps opina que se liteas Nb.~, dfioit debe eubrlto Jeit fao% -r51,"u ao l.inao muy difl ea-&e en una aolutli ''~0o 'direct9s."' quo'*'graven A sociales dcipenden de¡ fclacezop4imaelfcade4c0flct q e r. divid ricos, y "no", con los dterechas a ce." Y'u ceritor ingii, Ralgets1ii' taalDt 4tottnra.Los Pat AdMuasa que son imspuestas llifilirevert n b^¡tl'pad* e rioana NUNI fisc l t11 111 tos" deconaum, ¡a-snos fiera ras sentrsdc'ocjo "el seati, 'esonaPasleo" hat4~llb'sbn formsd ,AOt clises polia-oir qose Taltrra lieetl, en , no es une tocha politi/ea la -que e§'upueat1p.'pendiente MoUt,4~lOlrs su paueblo, qtue el,'itcA-~ de1'ngle-ItA planjesda en la Grau Inglalerr. sido ante la CAmarad1e> 1 h0tanl-. tera 0s4 e4l laoair'r aaratb, aunques Esl itIa lucha Trofunejamante, eoeii-~ -' Por sus perto no so, dueai'attTos car 1.14, dem.s naciones comprn zaro, y sialmnent ezconmica. Y poqie loi eervadores, y ba3olallkk ci6n de equse iseria del p;pletaiado' In. es, por cao inquieta y apasione, en Blfotir, Rovelsery, y Ti downe, es¡ciAs anmentarla si coru los derechos -le grado tan enslinente,'A toae la fuertn llevando A cabo;">Os campada de ftitplurteeln ve sub-da el-precio da zas vivas d la socildad inglesa, eipoeltii vilnletita contra l pI:elos prouctos a'Iivienticloo. ?o ¡moretet'b'Jtbel, ",'porti-4-gregaat ibae 'libetaleku.qauBe T RR Uitste flatto en el Reino Yo¡-i gon la pJIltica prtoe>aIsta so trieS__TU __111 LO0 do una 106O1 viva A ltinta, es le s salarios s.-cual x'rede en eneQnqlili ¡!oltvo de unr p¡1ayWu loe Estados Unidas, al i1? par,, tu1 at nra dae r~?icl Sera precise 'lii lae loe fiios de lo1 gnesa epn.Manusel MArquez gteing, sao s s notsawAlos 'tionspo, la leas1n tirios. -, ten< sagaz diplomtico como excelente d, IsAiae Coliden, peris enl%u'Para tener Idea dei aa-vlezi dl prosador; una de nuestrasi goa-,s itrr n~stucin''emjateecrlel utae'lsteaais mAs legitimas', -'de nuealcos ltra pa sntaint~eerandteeIgaerao o pensadores caa serenamente 'ronsbWoa"palae ptiA e .1blo'soetieseati "gtrr u dsq&x c4entes, aceasa de puicar un grueso ingls. Le campada d& Coliden t;ltvo des pa-lides tridionales, diremos volumen. "La diplomaca cta nuestra por,objeto ebiodeguir la 'refomme' ita que' el li!ini$tro'do, Ifarienria Lloyd lastorta." que bien pudidra servir do las leyes sbre tnoportari4n da goreaGoreo-.qaab e0 ya una celebridad en, texto de cosalaca cvica en los altos les Eso ~s lgrAtsspasde ~ r-pi, my gat A os artdasava~-centros de educacin; omro que exles Etole pa,dinsdeViv roa mu gat ospatids va¡.pone verdades. 'desentraa hechos, hal=Ma enea gituci4n pacfica, que lfkmG zclos' -ti empieando un lenguaje es luz sntare alauchos pr-oblemas aui la' atene4M' del fi'd' ee agrO?.Yo y tiolento, en efeisa copedidos 6 en camino de ser al 1Desde Intonca exista el 'llYre-osnada pu "prea-,c1sto contra .n lo vr ddan y d"oa-e sut naleatrs talo~~ ~~ 'e'1gAerye iasec n~ oa uacct~oPcs u ojos, acontecimiaentos, cbalas. aspirahl'i< ogltera, sugignfeotico911 omoaudzmete-0 mmaquecinnes, empefls, qrae fot-tan toda la pro4a ~:raIp disfrute, de lo que all ese lenguje ha venido* rmni aca ls urdimbre de nuestra histora t-e'oluse lleco' el "bheefgte&k harkt6. f-rutas ceremoniosas y I reust wil 1 ea aInl ii a u"Dedoaba''y-tnre lo Jadeia1 opliniones, a' tarea, expurl. .r'scao nainl 1H u o Dedojh3" d ee lI-kdr de verdades la de Milrqiz ,Iibrkal-iy uno-lo ndesto di conveiniente eedorar caa tiemApo." Sterling. As sc destruy'e la vigar 1i"br cn 104Urvs1=ceeo i.El sarcasmo de estaspalars tao par'enda de oue lbs cubanas no serrn xictos,acados poi el accu"liniatro det scamAs tqrible, NIdren la idea emancipadora ide ilolde {aoaena, r. lo'& Girr4i t j msmoperdio Aque eldims vrporque el yene 101 Vivs, jse ls.ada jac2'nd, M. Ll<1Geogel, m per6dio qea atrajo con gallos y'Iaraja> y del ideal conieW -cuaea s grave eonsidersbae. 1 exponc"le 'opinil de0 quea la cuestin heramode ittde-pendunta les &aii e-ta W.-l rpigdaiea-inl. 91n dal 'preircpucsta 00ea "'enOa eut1aEl aiioa recurda nnoeW cal1 Cc¡tg-e>. eeca.e-'5vul ar taq1lla de1 lano sin "apretexto."a'i.at el fondo -so de Panam4, en 11826, qured de&eoa aoy sdala pr0ZIep.X4or,4dade-4-'o qu hay "es sanra luci-eucheilc definitivamente' el -Intento de en T ITogesqy ro 4 Iglaera cnsrvAor, invadir A Cuba cnn loA'ejrcitos ven1 ge n aa fmas> lbro"Prgrsq ygrande. El dice 'iu nqo eielw'5ssqecatYI buenas que .~ e l cultivo l17. in-s 43¡,# .1adIkablo, pyo ts cumote.lIarCOs eso -¡ Intmfso 1 9iJOt@,caocaPace biewu dit qu#.ipo eolIa -stas me oblarLa., Po--r~ -, ¡ifsa, bastae Mo Wca r desde eny ¡mucho, la biblIoteea cubana. Pero tonses, propicia A la rqdeleel6 de la he de sacar de l. otras veces, tema coser-ita. Y" nAdo ser quiean piense pera verios Datutrrilina, que A los leas oque 8.3 slos despus, etasacto la aariateroa del1 DIARIO ha¡s de -gustar mil Cin radical ds su pollUeg ?aa e presenvaee#anis, que al lcal hablramos. en t4cmidur& 1a breva, la dejen padir serio 6 en burla, de pereonnes que aao si.10 n, mi s. --' plepsan como nosotros, ¡al segurameno tc labtio que el librosedalar snn' tevllen ms que nosotros. quta el4 almiiaui-amsrlesna simpatzasEstas obras, de severa cr tica hiatoha con nuestntosh,?p-de soberana, ria, pueden contribuir A llenraun vi la diloojeina de '11pa00 Arca coelInmenso:a la careneia casi abasoluno era-"fa'eorsale A aslesr revoltata de conciencia nacional,. cin; al punto de imostrarsesabierta-. N/ 4RAMflUlU. asente lilado de la metrpoli, algunas repblicas, que tlimblca por la goerrt L P>Ua se hablan emancipe onde su reglizo. £A Y aunque el'etaritor se explica eso, en la situacin econmica, poltica Y Sera curi-oso xabe cimd se inici ea/ moral de eqs' publosesclavos# aola Irataetasla falseseproteote estara del ccadlleje Uy jagustes,, cje1la diantil a porque empieza A rurnorarse etarnlia, el hecho es de uao cuenqel4b&o suine aaeo cia iacontcsfsale; anetra indepenqels unsetdatshbnfr dlenciaa na preocupaba grao cosaael fueran vctimas de unq listo, y que el k" ConCnent, con quiena no hemse ten¡conceptuaban una rumbas la eel plibte alo sabe qaae sudlAutmet e atnm i (es 4%ese61lvIvirsn Guillermo.Tel. gurany;arie por"eervscrffbuloba.:, ,Wsaingtoo, Sucre que ya hubo re-' es decir, qeano tuvieron nl yiza es i nblicas Ocna cRme y Grecia; ?. .No lo s; ol Isba ojo; Oa-O salvo el mutismo de ¡cre la berenctA;'

le haba recoca mal se-ao, esidi unaacracter del Jatituato, coit aaadmiso de Is. ecudado, nada observ que le parelo, que no suo o nipirar toncripieg, ~ roura poner cuidado paciea extrordinario ni reprensible. 11simpa tla¡'dsaaradd s po. rasco 4ui'vocarte. Despus de la comida pesaron al *aibre¡ "pernciosa,"' llena de parquet-las d# insultos, y siempre -sin pie de imprsnts Anotamos estos puntos. porqu El Republicano Conservador escribes 1, 1 "Segn-nolicias, el distinguido seiSOe' 1Cnsul de 2Eapaa en esta ciudad, ha1 presentado ante el edor Juez de tostrmecio, querellae mutas, el auteor 6 autores de susa boje suelta que el ehsdo ltimo circuld. El digno Represe*tante de Esai,' entiende que en dicha boje suelta se contenan conceptos injustos injurio. sos contra su nacin as coeteam tal-A. contra S. 31. el Rey D. Alfonso XIII y ¡su Consejo JI Minisao." P or aqu tacati1n se dice que el dig-" 1no Representante da E*psfia -tiene entre manos ciertas diucuraillos extremaldemente cllebres, ,pronunclades contra Espelta, contra su Rey y contra sir Connejo y plagados de Insultos grocert,' aloteos.* Son diacirsilles atroces, pair su forma y por su fondo, y frmanlosI dos notabilidades buiocrAtices ¡ dicen' qule los prontunciaron una vez que e isintieren anarquistes, con'n de ha~, lagar A unos potaeeb qe apen la crisaatrabajando netral refn-3 clanse con, una ncina brbara; y as cuenta que uno d ellos-¡ oh detenga. 5o para 1es pnbretes?--que uno de4j ellos,anarquista, aenem-igo por ende dei gobierno, cobra de ese goblrno des sucdezes. Uno, yendo a lfa of isce',y ly otro aie ir 4 la oficisenaicnae 1Y cuenten que alguien quiere pee ,guntar, con los discnrees es"q en imeno, al este gobierno 'pees A esos diores para que insulten A Espadla, cin amiga de este gobierno. 1 MAdames de qulle y pon,. .Estaea-e,. nuncie, aquel'huyb, el de mAs all es isbte, 'y'en llagar de.este y aquel, vis-, nen el otro y el otro, -que son ten ine-." POIS941t¡aoello§,-' paiCMaY saqe, qua. se marchearon de alt, Abrense litieca all, y ende renuncie representa ¡ltcex lxi una alta en el equsedero de¡ pi=u ipuente nacional: porque el qasue eal, come a y '11 que sale, se le mete tu etcd comedero abundantelimo. iPor.eso el doctor Varona, en el d*W-' !curso que pronuncie vn la reunin dae ilos conservadores, lo echbaba en cara al gobierno' 9

PAGE 6

e' e" le s~ f D~V~3 TOD T3AS LkS Z4DEM2 A~Y JACA 1 0. ze"me A '~ a4e4 ~Y:Qlaru Y' ~im& ¡depor a Ssirl eIMAssocial IRA ~wile. q lee s ~~~ia $¡di elMoh~ Bo1am Abdmieahb-ha.vada siue entre lolarsbeu'k*I ¡leva u ~ilii~~, ~ kwlelal ad& 1771, du#4 que lael offioso vedo le la xe=ddeSM'brora, E PIAR DL RIO~ %49la >o5~it6t01 aieOiL 0, rs4im a eseade hulla f1 toma prteea a s daulaaeala faPEe PI PMRIGA tpId*e.A DELal soo saR' srla vetee en. ¡s ele'144;luea, 9 -daPa~a0~c oU!. n s,al 1cofiMa.en 114, ierrii, no cmiva4p j~eLa"iote#i'4~' .~ m¡ sorfUpam fOBOtm VeloriPs, C4e^ aarga profnete ganyuq, p~. Sor donA___loec nepaMgan1 ernte ao ~a5 aaee~--sss'us*~laque 9~ yi1sll.e Ue*$stefa, nloe*st*reda$eAs ellpMid lstaaLsMat a IMXAel <14o. t ¡'e at. pse. taeg~o'tSO; *oeoe gastia e ab-00 om e jnarvio 00h~ 41,0 % ~ine ¡se Wihi e o pe 4014. 'utoo nbljs' doOr A la obra k lasqssela0 ]pl dcislp. .~~~~r'O Beaei Csd,(l'la "55i&le tina etid eadat'eepOaU* ~& ftxlo~, 1100 5305a de l vas&afibi d a *vi6n ln$t~' W~1i 00 ~uaeei ts in Je94; ~0*n t1e alAltdo vesigiodel yotro iobo-o adA Loreja. ?Dun lsoiasu nAptmn e bgaxoslve£ ~iunn n il? e~ 4¡T~ po ooe4j'cfmareinoro po~~~eroche 11 ons lguno le. bat. S~e M4edi ylca4~I5I9. ilo~ .~l-je'~lit anrU*baj% elc 3> fz dplIbndo eraad de la efilinabodA'~e 14. obarf54f~nech s09 ttFs. Oaft Iscuihora del Profeta. asre4 4 Zir C"" oA V ~~lmbe<14',d s d'pae im. r^ tules;aaedqe lsina'J. ecllay ~~aeed t liI Vse's. ssbeesb"iisaombtla en rodado 0o4 ~qu,~ entre la'ramala 2Jory y la roqtbre de) #,44. 'dameatrado ; tiene' ~td Ingenio, l%eL ea el meI-oys 01 Psas. =Aeissa 1aonel tseca odeaita Vine¡ pudiese hiaber alguna Y'ticandc inuevamente A> Zenla, toligancia, cocazdu fsae u lue fq- 4! e a~ a*oa¡sdr -my y de ~*Mgirla 'a l'f la 00ion dulzura: nomrbra noble no Inferiora Ide Ui 01 r4 0eo lua *-.-dd 5tes a ¡mi riquirio tcsj e' 0a "cle que. tonteo nOra se'-Ea'usted tan bella, -que mered nondwalt, y una fi'mtunit que se me e ,y ait figog 'eui inosa fdhrana ¡pero qu1 Oor reli. cma-ro 1 %1 4 la$x' otoe -gi *o im] p< bb ecof "l~cu li 4 ven Tie joven se p~ oreir con 14 soixficiente Impjortante I>aru que no,~ 9^i Pet'jp~s i -.qta p4rtC, rita Ingenu4 da un nifia, y Ila princaIusemldecir qos' Iba A&oca de ura'o.Irala 16 ''~1,'9i pehe osX4~ -aa~ 'sea estreebleca alusin la mano da la te. Uytdslasjro bldda l q]¡. ei5 tS ael)r'.e d9 -rbbliae -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n~e ~ ;~~sl# fa~o ptui doa arlptado, e' 44 u Me,~ i ;~o ~ 1 o, so sabrsdAo na.o&4 trt -l 0, do ele us s e cl i u a omnes.ac¡ paro $O o'l que te ela sI1at -1a gmo' yVroi bebes b. w a; *unlt 'aECTkACULOS GRXTUITOS IIESgIINTOS COIERIIAES SIN IMI Ldsta de los Comerciantes yecsrndes y Ilecarae. o,"1aIsIs Mayral."¡ &no~en 4ape r dem 13 lacode la 115cm. "2* Ortetal". J. OfrIS hIloAlimza dle ildlu y, sispa. M#'.Manes. O'OleSlr i61. seises Lpea. a*ara. Prallaael Y. Oolitlte Smbrita, db83. 3. Valladares. laoirIa 'a adel VaJ"El AoedM ", dtu i. 31 .a y' poe. CasOilas 23 VYUM C., Opte, laya190~ 0~aiaa 54 laiiffl y SW~0ao1El FoP~jidel '"U Felsae~rc", do Notlo, Sornndas y roafw *.Galiano 78 P, .n O eea erula A .~ ,Cep¡~s
PAGE 7

".que llera al pas £ una bancars-ta segura, A una oulla que paree Inevitable. Y por eso le preguntan al doctor, que es el duelo del tamiap que va /el gobierno corriendo, porqu no le, pad f~,bmeculoo, porqu lo dej avanzar, rsembrando A su paoflorea-y ea que si caminamos de ese modo, tanta cill~a le cabe A quien camina como A quien -'lo va abrindo la calzada. La Usi6n iacribe, pobre el puMlco ada calcada$ y viajantes! k Las aspiraciones dq*1 pueblo respecto a la reorganizacin delOGabinete, se condensen en 'esta flwes ques-ermio Ames -eusolros y tilecos preefimiefiStos,"p Con alguno$ hombres nuevos nos conformaramoseacA: porque esos hombres bnuevos,1si.notrajeran tambin procediieto nevos, no seran hombres j'nvo;yp erdonen las jaqueea. ,,n.' L difcil es dar con tales homnbreo, haqu, donde nos conocemos tods-ro:'mo dice La Ucha--y donde todos somes unos. naunqu e cambiemnes ~e duho d colares Y por eso os tan difcil la labor 'del 1Presidentet~-ral todos le's hombres que encuentra son viejes, y cuneccdos. Empieza La Df ee;si5 .*oes posible todava fomrjuielo de los alcances 4ue >haya de tener la 'Assnsblaoltira que esto celebrando los cnsrvadores. Su# trabajos empiezan ahora. Dijo el Dante, hace ya mucho; -Laociato. -etc., te.' El Dante no escribi nada 13pbre la Asamblea poltica, pero la e'-Pcd;en. *Cia.cte. Esperemos. ~' Intervi nmero mil~., &rcue est Spara ellas la estacn-la l~a celebrado 014 Locha con el seior Dz de Viile.gas: p .-¡De modo-le preguntjmlaque no es cierta su renuncia de la Seeretsrfa, poicausa de su enfermedad? b 0N, nstori por ahora -atyen ct to m alsao de salud que tenga 'i;ae aadnreepuesto, que sirvo por comprois de partido y por amistad cz el oeeor Presidente, y mucho menos lo abaMioharia en los actuales momentos en que se estn. reelactandov loo Presupuestos tPara el prximo aS, que1 ,deben presentarse al Congreso 'antesi del da 15 sIel po-limcneL.1 0 -¡y no podra decirnos'usted algoi de eso proyctos?1 ~ -No, secuor; porque an no estn, 1,del todo hlat^s pero o puedo asseguraS-.1 11111 A usted que no es exacta la asenden-i ci4 de lo4 miamos que se hsa dadoen decir, en mstcs das, pues tratamos da que no excedan de los acsuales con las reducciones hechas por el seaor Presidente: -¡Y ha mejorado la situacin del Tesoro t -Efectivantne. y no nos podemos quejar Sabe usted cul fu el stado en que tememos el Tesoro. A mi so me dijo que nl sepoda ron el primer mml que la ituacin del Gohicino era cril cas pat~equus Br TOS IMMNA CRUP, A14 MM0E8,CATIU4 RO OQUII f -O=O1I-.: aIL 11 &ar. .m es, pr=ue sia leisble eonbie a coesproio y los que le dejaban peal ente, o eran crecidos y de inmedialcisne miento, y sin embargo, &eeWo atrvesdo bien fi perodo ms difcil, tenemos situados ya loe fondas para pagar el personal del presente ~oahemas pagado ereciolas sumaa de atrases, sin desatender les contpromisos corrientes. Lh italmaio del Tesoro no es tan er. tioa como se dice en co¡aparaln con la que tenla cuando nos encargamos del gobierno; puedo asegurar A usted que, ha ¡mejorado mucho¡ y sm quedarA de, mpostrado. 1 En cuanto al exceso en lon gastos seai habla igualmente olvidando la realidad da los hechos. Las fuerzas armades d la Rlepblica se aumentiron por leyes y decretos del Goblifno Provisional; ste credods nuevas Secretarias y otros organismos mns,.y adems dej6 eonollituldos lea servicios dae ~idad, Beneficencia y otres en forma distinta A la de antes, naeionalizndoice y por tanto corriendo el Estado con el gasto, como lo hizo Igualmente con la Polica; dej8 tambin innumerabils: obras poblicas eentrtadasy muchos coippromisos que n2o podeenos menes ue cumplir. -Y11e empriatto de 161 millones, qul ma dice usted -Ese emprstito tu contra o con la casa de los sellres -Speyer y Corapaa. La pritera parte ha dado un producto de *&500,000 ?188% *4846.875-00. Entregas recibidas.¡ $2.150.000-00. Efectivo zMeenido por los setlos-e Speyer y Compaa. para pago de BDonos ,Lsdrtizades ede la Revoluacin s $731,Z85-00. T'otal t $2,881,585-00. Diferencia en poder de SpeYer y1 Compaa para cuando se la pida.; $1.965,290-00. Rlesultado del efectivo recibido por cuezta del Esupristito $2.150,000-00. Reintegrado A Rentas Pblicas por1 el anticipo que hizo esta ,jueta paraj los atenciones dlel alcantarillado de la llabana r $251,412-40. Id. por el alcantarillado de CienfiunTotal, $1,394,966.95. Saldo;*755,033-05.Ordenes cismadas despus por cuenta del ,alcantarillado de la Habana y Cienfuegos contra dicho saldoHabana$92,864-81. -Ciinfuegosi $*69.061-38. Total, $162,726.19. ,ad existente en Tesorera.o59 ml306' pesos S8> centavos, De manera, que contando con este efectivo en Tesorera y el que estA en poder de $peyrr y Compaa, y que vendo-A cuando so le pida, qucda atan librel del Emprstito con referencia A la primera entrega del misme, *2.696,875, y de la segtunda y tercera entrega las sumas de *8.230,580, deducidas tambin lo jue debe pagarso por1 cuentia de ellas de los bonos de la Re voluci6n. 191 dinero del Emprstito s6i lo se ha invertid,yese Invertir excla-J sivasoente en las atenciotAes A que fti destinado.'," Ya decamos ayer que *la inforcos ci6n de La Dcusesn acerca del supuesto destino dado k las aumas del em-t prtto habra de ser desmentida.1 Y lo han eido de un modo categrico. Piense s utea. lovola. que Uomando cerveza de LA TIZO1111VAL ¡ll0ar a yaeCIN dcde .A. oisgr-eo de sa eeoossln,1 les oe fueronaplastados;la esecinde Jnfancadee. .'Idlaudibepadislsa W nombre tess Voldos, ayer lla 4 la Maes, tania espaola sear~tr sin una bajo. etel, alsetirme herido d" osotelt1, be set pueblo la coatrseoin de unes 4 odl ypaf1s e g11 5]no~ ya conduc!ido al eanapamento avasio. etaeada cuy¡¡#obeaspualeaareal¡elL~?~.d yse despido de a04siaes y compaeros; MM por medio de un ei4 t oced~ < ymuy querido *es!<01, 191ge~ OW.~.Vlearie orden al canta el hum~ d rafte del¡reimfendiet* 4l fecto y .sstasgs4 a e~as sdoLuis C. Guerro-e5V ~ cIiei aptn dt i 4 aII ernndes lIeo'te ttsdelMeulila y~461eltn41mb 'lISP'Isae~^A fin de eaiaeel£5 kgtia que,aron, mientras ypooteiate vk-quepordidagurAdso guao-dia, Un teniente con un balazo en ti terrible zietro §e ensaaba ten el poco aOie la plo idate-no c*dtaaDe ctmo se dispusieron el 'avance el pecho, o;t-O' contuso; Un artillero pueblo lanzaboo*obre &mis casas,. COble y no logrrasroo o el lengreara la retirada el da 30 -no es moento d e muerto, treso heridos graves y nluBve da mo dispeallo* por so-ltes 'colosasl^e ndeaeto ~eo 1oi discutfirlo. 31e limitar, por lo lento;' menda' consideraciN ms un buen nles' 1a*1cos sustos en el snrto, el Matendi e nesaeto-o, eMItorrt A5 referir hecheos que honran A1susata-'meen de ¡nulos, fueron les bajas eS¡oea adj ciudad va eantj tero caonear A los muros alin que oedds. filodeP ridculo. dasinjo del bienesctar da stu* gobern,-dbease ta-ritlilA l l ladcirnlte-aviso-sn los tproyectiles sustooneto-a, lomodept0 soldado, 30116 Estelados. para: que o-oeedsiis alCongo-eeito d don i Emteclo Zorailia ¡e e 'cepor.que entococ los ametralladas so.Martnez, nos lo acaba de ensear. s livodnmle. lo y 4Ala blonradez da eaptdo riso los ceo. Poegunt el, ofiia Girve, entre otras cosas, para morir El Suogidenis. e~tdecrbierto por¡ que le shendon en esos acertida gesas,seisposcohl que hiciera tu ge nsendole al caer bajo el plomo enecompleto; no iuo lo-a alguseationos. 1 r w ~ 1d ilo a d l ,u W :K WIEE I x£ LaEmtulsin to Anie es un vededre dps ,,, del ciclo para ",osque :ufre-cz, b r o s ', t ;u *eslers'dasodla ilesA, 551 e d osasrsaaadsa cas ba 04 s. 1d 1.1%rda15ae u#Ssassois seIsOieabsjum"*#iiies do' u¡* maetsliaasrsissias isase #l'aaecla SaitoaceO, spaeste ha al4 salc 'ol -ensayseos slIActrsbuen ilIa.7, ss se iapradidlda]4i@a14% sae osad L', d. te carosa. Cl proelo 4dl ssinsae a reeet*o d tiempo ojeda 14, di~ati6n yrettibile,39 fueril os I~munte jQp¡Y a oi~~ paalTO la lronqulid, liTasy¡srt da I Uoof*lt"e Pe deses d lk r ya tia i !4 *dI4 Ji al Ame ueesa doi4 55aees9,eune.c5a -ta saelej eaca ea ~ ssSmoesa t u"iesawahs ~ Faselues rusatelte sm'leaeeoileeasecledes casi eaadeesp. .5 1 LI 'e T e mw a"4 C ORa~Oeu aoeyTaa se --s seruls ees s ssis sSA la #shc eS svua ~ I ~1'ece~< ~ ¡ ,sesuss .eess, eeee oaoCe ,Ca ass-pepcCds ao ALACOIETIENCIA'tOT IR!U TELEF < -______a A ANA *"~~LElla _____ ¡O, 3111 a -aa~kes'ds~ sk.,~,ei -Ii 1

PAGE 8

D~C1O -ElgatodL 4eefovlla fles tro MUA ~4e 0 M La Secretara de laeeale a igro y dloerdiola, se entrevit esta mafia. tadejado sde elsto Ma ~ue yonlec. te aeloa oi__Z ?1 .ael ,rd~i .-les~~r~s s eitoir dlLoferatorie e e a Qumic l~ ae& sm 4 o ....ep. .%P k. .Total. .1I~7 Aduanoa de eate Putrto, y tras treinta Y soLpa. re.md~el CP isen sab~pls 40,4s .-~---------'das, 'as n poer enferrsud, al odr lun eCmro 'lcp ObIse4e .a ~ lpsfa ui RAJO O1IPIA elca sxes5 DOS '0 005 Ju.q t~orra. Inspector de descarga de El en vivero "Irraeso Cia. learl omasa El ~ tabpl'ba padre del < M ecia Mdica, 7~ prtirtile UIpalef, tale El querido'rcetor,.Ro P. p&a. P. Tqehelabana, uen ~,ted lerigada e lnancterl do¡ W~ W~~wsm ~mis a "~ an erirareele-llaman slusfi.VB~~v;edaHbn Fjrcito Permwlti>nuokestero quIsri eiid'fl'' C-PMM DI t kc e),P tla Virgean del Ro, Viuda eoSarS" 4 Hijo,. ipmiga A4rmando de Jla,halia, wZaO~e~o M' 5 ers e -feundaa ata el Du o 1mingo de d a iea. d eurea~,e la Wet por el 4'tatle .d6 qcse I 11246dto Lae e t .j heud' s eoa 1r u~tet -lemrnes mltaque~ rpaa boiili E SantM TA!1l -rstb yuh "oma'i 4edgoiMtke rsnee saos"ar" iapii e l e" adel itueP eld eXp"I d, lia te ectliS U ¡rIia %itsat ti.vo <>qe nelrb-ettud ita ~ 70 x a:t i n.Oe ~,o.de a1to. qes ir-s 4 r~. ef ~ G ~ M I' d( o. la oaxa, 't Z 117015151 ~ siquella santa casa .4 pontrarte a lose DD PAORIGULTURAI nl da. e5sIa m .:tea 'uM ad .d? el~l'l o %W~' torAml la *U a ~ ee i"~ tbu. la A iaalecn C taael4ce canta la ha d11oet'qe el '0 13 1ou~e~p ,c~a ,na ~ -" beeE1 V' e '" ,c eedc a-~s i d~l'Elv~l{'aaIee errJoleiA B explica prfi4tbm4ea~ m6 maestro Cakbhoh-s, 9gito5hbles canMaticcwFl-n Jtede Ngoiao iaa, Odlaeoens 1d 1 'doetledoa elle elpeesqeluo IoaedefoslBisldes 01t.tcid e tl'eapsu m. s ainA l ea ufve e paon -so, anual, Bienca y cuentes. El cnsejo Pr~ 4141oa ee Mat4ni*edI>I portasr ama pr-ia 14a4,cne emsa' e~em cxpncr? A S. D. M, deud 2,1oI haVotado ten Mi.~utf autrir OtOz MIITArA ~#ApA, D aresdeusre,l r, ane flesta:11 sorrn esAAcroBiIT'R~C -Etoutivo Provitedal para<~> Lsnka al'esLds~e' Nev OlseOlrc'S> Ob aootla5 i6 de> tel r .eore qunue T IOPDif eai. crdt a h,92ar ter rser-e, vee5n de ->effi~kde 101 '41 M04 evectes 'esl dala~ la yis~ de la' yar~e Itaria Vad0xrieidel'nlear? lin 11 nd#e M *,3 sade .Uereida enbr cono redoru 1.PRIRE~E OVIN qu patlnd d tU y gr -p& my el blno J earao.L s~fifucetAenfad A~ RVICIL ee ariee4odaJaIeI ~ude 2 dala propa cale yir ellep ipd *0 maPestro cuyo e¡eesrbre ca ua garantia -Mine tia el psobldo de Claudio. 4 t ~r Pgr-ei, do Villegea 74,-frirn # de xito! el aseor Gooze, tiun te-aeo.uegrnePoaea6 S uaIua ,'dtslo ~eA-itadd etrr~ gdl e cdro&eA lai etragt 4teL mas org nita'cmofeun o oepoi. El uns'en E l-F qasnado. ir lntea eln wefltoerime aa efs p eU* l84v b je ars o $~dore~eaetae cantas.' E r-padVleo se CeUtrA.e E l ser'.luano Fala etiejes M0 .n ala y l Jiepe t 'cari. d nc o cany a.l "Pie cus a' m ero 19, uearnueva es-ha jarer-esado 'dil Ayuntamrigutoeile Todos elige Irk ~erop -eran vivac, y $.~~Uas'tt ele-7*Q poir coo~ilet Ted!, i n yO el a e lad Kinrdergartene. -%rc 14 auta-izaodn crroapond r*p-sahbr rstd a cistlahqeInS ~asted s -Je.r" &le PACnub te-0ara prolonra la lba da vta" DTEIDO -8e~ t ia.4d~Iorcme s ee oecinree 3l~.o Pneod, IM Y P. )d& reucaoa e$atrecwha rdel centtral Uncedrel El blanto 'Iuiio lrao Garle, d8' ~~e b ~brldl -Pr la tae! t* cuetre, -lajibrA T, sin de la Junta de zeecacrre de Be. rrtaelfie iuc d e q e~o dl o Iy leee deikd te~ ,~ -~~ ao> p ~ asnio, novena yriece.n po, 1Itd,. P. tatbsee, el sfer Lala Felipao I dO1 ad. es de ¡do Ruiz, snueceobraelo peodica. lauez. -,l~saivde~i~da v51 y, -4 '_' -t ~ dcPeleja de la cerban Ct1 t1g t4 441¡, i ci -pa el a.~s ser'd rrt'eibeas rnoss: algrmo Sr, QhWp des Innms para~ab# te~e A ~ril' l"4'r rll por a .ss '~ RC M I C"N hPL uspnd Cdrtgi 3ne lfaiteail.l.encr i lr~ a reaa 11s "D* 1x, lsa ¡t kra6 de5 la.pla domeiluls ea Ilceate~~~o d1 la *esibic un mlprt ve Y*aa'de ayest',;I Ceofoe-euso se4PRf 4EILH seciebraiplo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ oct al de>AOqe 7mre~aoe llvierwsplt qu suerq eqrio lo solisno g--ao!s r A I4 0 -1.asina ~ a SraAres,~in paa.,El l ertro psidc4 a'acptl e~eecA Er r?5ia. les -ilie-l sae,.~ndaeel arn urn ee ae g < Liye, tcul l d senip-naitri. erien te e -d otor qneltre. ore mno rbumet da le5, ae ailgae u '-', w.~1d4oo 1AF 1~'rS -1ct dBe elnrlitb 'd deer teero, Ble .Duma~ Ique leo e x; uin has 1aal9aio Miul3 enncbdin~eicd -Mae tetdo3llltapecrt Al '.,nce WiefQpclao ~ aljel a4vtlxc es lsetene reaao lo d'i'a S u es A pn a a s o baa ell seitidk nfo q e a p oc s re sb ler n o ' J p e ~ c l y l s b ~ c e d o ~ d arfo deSaoS epsra'la que osnna ecpesparle ao en ltra eo seO~ POaA oos1% l IGI laPsTessegu4et ableepsMepnu, Ue aidadelD elcAonIo 5Bu., IM W gb"eairo5 T t__ -' veeei~ua4aysl' en 9 poEle leprsd taga. 'qelal dbt a ssas rA alam ta babe. e) EStrr o, iObAL O *pcuy "',ae yocra Par,"e-,t laaste i e e e r e ells m"es qe Asta IU t&utleeuh icX l sefior la Secretara, ~ ~ ~ ~ de s a e udm, al n a a ejeellpo&s~Fral ue aaMri asd lmso np e c.dnce-cl ner 25tdo ye d~ call p arl mied A ts> adnt s telrla de ley a s n tL. Becieea, porlIcr-i -esit ~ p ye, SOculrndd po-dt1ga-"pr.Faic lseam -e'eaota ~~ee braveen dicha iese Lpez L eiva o acu l a 27r d li ulnomient o e prr la o cacnu&eel J-e Inte55 ~5d<5UaO ees, p*tulo -to ¡afss&es Ve=rs dieos e-i¡ esde niia Ietal El Screariode aciedeseforL Jsnta dze l etmism e no que e eng es a ¡oeli laje dcon ¡Wa. -el i 7 a e Vleae enreieiaat l ~ ol> la Dqel le hab doctor muqre d la oiP rore lea entrgs 1 ~ 3 a bd,, m e w beaena ~ ~ fntd cohsfo rsiet al e icia puar~ SecreJtars, el~ recaistas, muebles,a 0rbre~ 1=e12 pdepsesar-ea 'pina su triea r l ac4 deblca rado dse loper6xme la O lipe eea d M au lc o Cn te, k eatc do la a proesto 'e' e ol la Min c -a -ets y ¡04~'fea daa rer y de r al epeld e~ Ta, conw. e staM I.TM v~04,arepaladepysoNo' ir, 'e aOs'JelFasa nen lcrre quie Se rnt Ana ieco e oet de . la "" -e I'eses *~Gm~T ~ la~D Sebalapur~~l Iecordel Led su iolcUi atQ de la* nt 04 1, es o la ha4GII" id btro =ao ie l pleeidLoc e 'La0 sierrWa dle lo, vallet descsd ¡ n d A t*01 r anda def derfae dosis de maadorfu eapl>¡ d e'le n latq n -'eVli --7,V -cu ralreaa ,Sil t r6 trd lea 1 d'-1 del queel aso vovi enn ti, h.atee le e ten. -li e 'ese~~sae Oasnegtle. trat do, suicdara y noi a,'a sy esplosa momens Lau tre o mJ -ze es 'S lea s en vrtudlre .intoGnra aVcnersla d iveles>. lor-ra laee. oblnanil -,1 Un W,4 alilesrseas ElS tsi d1r e Hcis eda, uI aco L ua expores1a, setmet qu rrT en4T est poic la~, seor 00 I& b-n leo' enrle ¡I aig s stest oesetea te c~uae sal el ect Dupo. Re xsepa VIO los aanaws co e, sei <>rede layfeiitl gr@t m 2 blca tra 0 .tIctanddeo pr6x ee o peze tL .Oesaoia l I w T p-a o de laNe-ascit, ota yvkp od ,"Seoft ba4giMqe Dieco delW4% Jaa9 0=01 z ~&d:0~Ch~ de doo de me rrda fu soeiod n, del~~~~~. queecS~ 4aYI1 nal at a Ardel tecesoba -ad 4P 'a ci 40o lA a'.

PAGE 9

&AlaVUELTA AlO fUPI AUXIIAOS ¡AMA LAg Vno 1 ]uE de atoeioneq del mes que termina, hoy d~ llentsdo, lo3nn.' 1. 3.00o todo el territorio de la Rlepblica. De la Adlrttraildu de la %be~~a Subalterna 6al Baracoa. 8-15 Se han concedfikdo teinta das por eM Ouarde.coata "ea" 54.-94 formo eal fir.ilvador 13. L"&*r, au. xillar del Laboratorio Q~leo de la *T9tal. ...271.17 Aduana de exe Puerto, y otres treinta das, teairbln por enferm, a lpeflior DOS 00008 .1 u lerra, Inspector de descarga de El coo-roelee a l anegre se dis. la propia Adusae. cguntay me erearg. la %vida. Sl lImpuest La coc04a crema me guta y As k Ct.t Por la Secetria de,, Haciende ce bulta l cla ktenela. Ien concedido ¡assiguentes autrisa, 1¡Viva la cca*&1 (Muera el cneo! rieepara el deapaoho de alcohol con ------e~_ = roA'~Aguas de Tocador." tgesl del Vedado Ebeldo Nogales. Caibarin, 2600 U1, 111. tmo.Alamblque J. M. Begulratan de La tecin elpueloatfio sIagala Grande. LAleedePe.uel atlc Cr FPablo, Habana, un ~co. J. D. tfije etas grandos fl1et~ que han lleeplrfistn. de celebrares cta soe ye> sana en aj tydel¡,C* n^ 1Leipa"rqulk que tieueM *.su cargo los O40 d a e Crans P P. Doin*.*m Shavarvia, y Compafe, El PP. id7 D reo r &.P.Pa.,oo -abana. El ueidoretor lbo P.Pao, n.~P.Taquebel, Habana, un bocoy. §no ceriflopapente la llamean sus*le¡!-Behevarra y VQompaflia, Habana. geeu"i4tat de la Virgen del RoViuda de JosA SarrA 4 Hilo, Hiaba. cario que fupdar a 5eo Domingo de sa des pipotes .31 .Beguiristaln, Sf. SGszMiN ver e ig m, en eatc4eso leneea ultog que prepara, honrEla Ben iSal y -Co'pafl [e, Suntago 4,nl Inr~~pciell vtetosoPrel 0o pieot .Centrl"San LI. del ieaExorno. 1 7lme0 4eOor. o ibtm ¡ ~C 1, Ocurlea Estrada, y d4 ionttil '5w '~ &T~ evtsque Iranen peegrinecid £ SG IWBT,%R^ a quella canta cuaa4. ?etrams 30 D~~OIO iTR A las cinco deda taMsket-anteaiVa Traslado U'Save deEelvs:-y 111~nI del gran $e ha d~ cset que el seor Jos maestro Cleletra, VQipteles canMare~ Fortn,.Jefe del Negociado tont,> yaermdn que PronseoAel de Int ac6n, pase desemecar, ,elocete P. Plx del Val. ,l' c.godeJfo d411Neguclido de PorMeiana Alas nueve mi ponlo,'a<. mese, Diestesy Cuentas. exonr AS. D. 31., dandq pril-q. lgran fe ldi encnetk lcaPrg IGU4, a R ) r 4?uel Pbro. P. Elormncio Gil, que pese lfTRUPGION PUISLIGA ~de M~re5co venonbecomo oaeeSUPERINTEINIA w aagao. UmfLea dic etconfiada A"en mastcro cuyo eMebre es tone garanta fde Irito el sernor Gogra, ten nortansae Kndorg~so ible organisaWdconfecundo conpoal. ZE1 Y,~e'sxoee ~MiA s tor; bajo em esltcrtel*uta se canteitrde moero 19, tone nueva eerA 1 eeienT4o de'Perciy el "'i' cuelede KindergertenJe"e" de PalWttrira por ls rtiaeeL isello>rce taroo. P#noed, Mird y P. ,H euco ulr eScea 'Tez, y ~aegldeoreet.erenidos Icdeerea Por la tarde, la la salida del doctor Duque y eliite 'el -nMrnt,-Secrtaria, es-flor Lpes Leia. --"Se htecllspuaMteqne.e Drcordl ZaboratoMri esil¡ leeLocal 44 Saiad de Celoeleadoce dosis o ma:ema. -Va~se Se le be ordenao al Director del Cenitro Genera de VacunerbWta deiraent oe e Lft leam4* e e empleo y se~lde pe se b% lo par el Dt.' em"a 1ue padde 14Jeabuta bol d* la nueve, 4A ltay~lla u. la friw04#s0 dl Vedado 4ecl r"a~ en hoor de Neatra SeSera deUls ASoUNTOS VAMI0 El en vivero 1"?raecn Ctel ro >que entr en puerto esta 4at' procedente daoTenipa, he llegado r4 filrsgtricas el eclpllante deleqie" nio Prancieqo, tlorrado. El enfermo paar4 le191casa de e. 1 0 ~, Ils En el vapor "OlIvete," li4 o procedente ¡ls Teespa, al it6ndlh6 gl#s en Cleufuego*, Sr. Gep LE. ote. le, acorepatado de ato faeslila. Ereptable-p*dre del enC-. feela la bricada de intantera ,1 Fjarcitp Perniene, ne~ stL Sc "¡o A~rmsado de J. lliva, ha *ido] espersado dela Wsita por elotable elba. tor Mig1X RiBa ayel rr 1a. i U*St71;1presntoel esado e!esher Ri¡v6es elft$.prloquq flia mes al hbilopro. r tmr ~xclente arpko el briga~ LITELs El 41aalb. el ei.mz MPA1 sd s4,de Corres pnloet~d1' ~ jq," en&la pyonilrad ti Clara. El Consejo ProvincIal de MotaetAes ha votadoun 'situto autrlz46< Eicbuttvo Provittwl*l par* di01We nelAda la obra! de le,.ei la que partiendo de ,Trfitly mine en el pild'eCdo El aefin¡ Lamieno Falle Guti4ahe ¡interesado idel Ayuntarnt-1e ~rpala estorzein crresponde. te Jtira pirolongar la lnea de vI&Aw~ treclha dil cetral "Adrette" hla LloptlonA fin de que el~~ rrto de la~inei pueda, llegar -A4sen disanacia de letaipdelteyre~ de la lCrslan 'CestraL, 04 s& ~el~ l por el es 4or 2t asen jrepuees tryisnio y 500 tn li erinAste, pare lee gowtq ucctn Xe sisltenci'de lI one. "R, IDO ~11L T1O Borro d44 cp Se 4ta' A todos les Iller4ibee jrtzl> eo del barrio, par* qtx'copne~ n ha 1unt4que se*lea de oetbrar elelSa.del presente ne* tn la c~ssite Celle Pulido y Joa b5guel (lajeec; lneA $San NIi#s"on objeto d proceder al nopkbzamento do los dos delig2dee reorjanIaores, rcon l ¡articulo tni. mero de Ja bsee para la MelA. HEQHO ESCjtNDALOSO Anoche, docpul i0e babee: cr-. Aedo A. su denileilp, altos .deo la cse nlmero 257 de le calle del AgWla, la Pelloaedc'fie Prodencie l3arrlne noiea, y en loas entoll de estirae desn =edo. fe *orprendida, por 40.s indIvIduas, quiemes ab#aaneaqdseeI encima, la Ataron eqnube cperd% A unp elIli y le laparor la bca cun un pafipelo. Ya en ete lposicin la seora Be.1 rrios, la obligaron lee enrrijsa e a lleves de les sueebles,,robando de fcaperate -120 p~.~ americen cinco centeneeo y ujespeza# do p'i y de o re 'Vlutda en 6s peses seda epa ola., la efior! D arrios, at estar ea rreda, fu acometida de un &teq1 del quen volvi en al, hasta lIs1 gade 4p u espeso don Laurt#wo 1boVilz, DE y ~ae4sUg Ziksas Is alt r" rO 1 100Li(u a¡o IDoJft~e Aapd.a oeg'a~ Fl pardo OselieSotalotioMejes avtc^ndnintel hen i A o veo 10deISaslta ncmeto 9, tu qc¡Pldo ~Po s 'edeir¡u4 o ,41% Gesemabacos, %4s deisldo ayor por el r1o. emocted agua y rbeto pee *e. vigitaeto 194, A vIrtud de eft? red*~ &wd b bw.crm A*~ mea pad ifrtI, Moseyo n l 6la t#~ 7ad6 por WI sde Corveccional .* j ,praotdbede eoesieAaig4t de lay~*~i, en cansspor ~Q!~dsea clcr l -' dese elaraessadeteedr que cobr&tva,1 Abae MelasIplelldo ca,nlvos y el ltwo 4 12 A~~olW11A ,ii t e 4lah1a se di6 taaeis de a ren sto 4-1W-loe' vie ceeo\eu' lo tdee eesd o. veniap gd 'w Ai i UIUT'N!NA POELADA taleo shge'ae 1 i ne la T Ise1"1,Nnree6 asettt, ir 1 u selooalla ~ elr presceeda hoy ine l imo te kmalahe, pnesl. no a~l~ ~ -£ -expr4o" nos ep 0%bispo 48. que -al peats*oamila DE AUJcOMOVILES poada 1,La Prestd," le hun6 tres*5oe cO on el benep1eo@ il Peso plata, qupq e>rO&bs en uno dae m Zel hqma 6os evcientelA, y 11,0 h~a loe bolsillcos del a~eode vestir. que .ha5ONU' 4.-155p.7 ?dMd wora pOxerrss*a hla dlesialo £la cab~ se ena'-utanee., 05 La WV*; seA3 le e1uSadibO de laelos ¡emoleMacra&ti. *LRS"NAIO GRVE ~. r'S Ir-Mamal Arpd, TelIfoam 3008 Tt*seatan4o lpqarel Pavqe cea¡K-esaca -lectlrrs dela a. vicufa aelW~4d, Mear asestls a.tw "~ yaain .~ quol Rameal ~lzda, vecIna de'Agua.L opbd enn~Ac enseere elca l por "o alo^ 4" m~~ apasot s aieii4 ice Ineltca. ---6prO asp epalee, taese CATTIAE 1AT0QW ton, jCet) ,Pci-Idy ~ s' Arello V41dkggx AlofY 1' C4rtesikaahld M ea IX M14 ivk ~e ia4 q0l1 46 &reelqeIdo' LiiiO l pel searS !i55<5~~ lld u etlc l le &, vigilanto d la 1olleta rss4eual, Ani, 26 acleido Cuba.a t, do PioEa,*p&Mep~Aer emi 1 ep en el roba ciletuado .hace p!oie ~4?tM~ B4Alt~~St-osel oe~el~A dais. en l ~ 1p1,a : -c grabar V'~htt-el. lo~ne soria por MIrqnAs0 le*,pr,~ 2-ai yohehoseintryeca1 111', -~, effiorpor elUo4.~d EGIIA0D4Q -tren, entro nleotos ra4 Eisj faeu"a 'xne"m epla1eoa $e explica ildI --'delud aot!l1ei, elti olpit@ 4nttido cA l bal lbfWndo etal ari Xsede1.i wUptsfaiev ,Acapne epctar pechhwhe j-elaeaete6 orot *yala~nvr~ neaO en jico, do4fallos. ¡ir fficane, Muit.pafla, sleooh ase'~ dala y, portar =4L, prolgh4a. ..cnteede¡Asepa, j ri ~P no* demnuostrn 0 ando0 oW lat Les zetraaMarie WernAnde3 lls. Ias-aaOr~ mOctiabeesoDCw* lqeta o adieaMe remra v4naa de De~~sra 301 C r~'eacto Moa de la eivec y >faria Vald4'Xartbue, -del nfdnt-o -1014e06U debeoedapel, 2dele propaoals ye l blanco ¡J . rato reci, d ot.0 ao e bos* 61 HferrmraPArey., de Villegas 74, fueron .<. ee~go o n-pa4wetm e 1,r~ Ms, detoeldce eyel., k4-virtudde salar 're-U#40 an p" et; MM, MOlatnpos pr infraceldn sIstaseia, litlnl¡Po To403 alos it~TraA da -reelvivac, y ___ w 2, por eoz=tbl"4*e por na,hab 4>prestado Cuabr ebi cda~~lfela nafoeo~aA El bfuo, .uil litrbo Garca, rp'qec~,d 'c4ndelo yletiento, >k adilkde atlen lsb q 3 p ke~a ', 1,1N l -, baet a* isinch Mconel sdas el doesleli¡e odcibytk ¡£'jel ".Nuav XMundo," con Jtna in. -kv .lsiabAt, ltog dj'7kn ob del lAba. ~eef6 oplt mbael-pIroc'e l 76004 evi 75, F yrrery e Irilo';lo lno-qela~y*ua fl"m~ Si"Le 11 oletnlpbr einv d~ a .eAael el e a. grn eiate cegzos e peOlde BepA Mlae Slcias., 'unest calosa de grabados-dc noticia* eein ~ t ~~rtes. BaO n oiminYUTia.tLA!WAA s 'i evsase cAlata' ePLdbeosrl" corenden. ea-Aesidd e auathabrerna~ (,d;la. nollciali del procesoY, fuile.a, yS plieIrto de Ferreri. Y lae v .¡'¡ C, gran a 'y -114 0104. e VI4 e4 114t la eae &Bs4"oVelos? erj0 ee "e'eaM ,iU~la, han urelt4oaenar! ___,1, Oeea __~ y ¡l ido ton, tu&lmedepel lasPeS, a.gBncy iio 'o'4 s. -'tu tV S~nsl-tuldo "A ted-,5o -~or't'po 'Flrie2'igo-' i~ ~ 1sCeferleo Atg a !auel Paaeee ¡'rnts rnel ~ofrecen a¡'ts ,,1pblicOpc' actor 'a erJ.ynere~ la ce oa de lcdat de lae ~43hY. elo> eeot~ic,e ene ia guid-APuutvawed.sr y.~~i'#s u 1%.LR£1O' Y4~~JrnOtperadea10.~.14. d.'~ faciatee6 mUa ,t gacAe~ksl ue'e4,irtr o tuer' 4 j" ee*a slSiBagi aeeseeeve.-a-ms talO. c~casis ,s~~asa'i5t5t TARJETAS

PAGE 10

1,17, "l ita ~ iIm*Aa.e"o que hl l¡Oy~C> M.EQIl -t^ 011~O 4~ saa.1%41a sa,m.Dla que. ieesI. de t~!oM#ia pee~dap rel mal. ,1'VIERA. Dej eeVstt is, 1i¡daffiq p~or 0010t Piel M~*ga.tieno eh, 'TAPger ¡t4~'obrseluie# Oe b leo Ik' phlYbly b, biepil'2111t6 ,1 nla ee teo¡es 1'alldasnhe a eOWx, pi oChan ~tiare] Pee mitor1ar1 ho ^tAh91 lCl~ alrol ,, tsmos nflu a ~ e ti. =¡m* biceei, f1,~.f4 4 a, yodunsdh Ixamente al Orado0, deles 11 to, 0,hlktnt4h A§ vle,!igjele4 l Uienopmucho docir, que, Peto*&Ia lontitucido znads r I'en a1A eenA'de l 'pronunciada.sae"i, arrojen OsPecha4 OLl, s e .lA!o4oklidj 'iniateeo,1 2Yoconaidez? 1Anen'os lb, W e e va se lesoset~s>c ~ ae eo Diancihas nd 3'La iepe eeA.PMIIGf aelyoq de 3,Titod, quien hbl6 trlsb[MW Vbprlkaueol 1J~f 14,9 par*e,tf6a"laen ¡ridat etqui -doctor Zayas,cle'6ar1ao ne ,jA a eitael 14 p ~ scb n lo 91 ibl ?denle s4e la Epblia s4qec deoq e daic lel irio, escriba lo aiflleilct rao pr te o der l lcise l oLlenaor de eopit'f0'o aias '1 la 4$ e ,?¡ o dotof e'ul6'oabe, &u a kes eA al "le a o c aEtke del tiro eallL'is0 *eyhrt'soia en &yS o s tuid ,"lsahe sr1n"opor le tp dellct rcomepealas n slon xedidd de l Chrd tiC a u o1c011)iaod aln o tolrocu~ti~'ps44ivaitededoi la 1 A, "o amoIc4~~e orl, 'yul1 0 stal ronas it l pp 1 e o ,a atazdl cE oe e u iticuiteaal Jir y'por t ieechoeo nul~ta'ei e sa eq eoirano stelq ltel di§ ude *d en 4wa ad &Igetir*s fr ranMo otlne nls 'Tlc '', i ildIoVO0ticaurope.a, l ee4p cdofnt~ Mbler de.lloipan en alos J 111100 t 0 1441.~ ysi 'ials 'l9bres ioto t419Porveir 4eleogeo's* o 91tslauICIoli, &eiprldoeun. bi o etpo¡% eprdcte I tp < Ptaa i3hb'--'coa jrit a 1 a inGERS mwujk p t i dtrela4 4l1 aup -GJITUR% goi~ eprtomdos al Pns o 12~'fej pLnde 2old$StrdyRoev ijo i quena 4s illsi'~cnnos COpatleen imarrecoo, y fripl4Aeayetc'ias 4en in psoducidq enm Axeto o %~ lp ne Jso U '~oii~pa ia 0fuera dela. Lsou esos aqkt mxJuan, B 'rea di 4oeJn25 m 94MON. sfloc, losa Iio¡n4,'44 Hula ELcu:mnt derttoffagoerosque, a=14t Iao~ 'zU' 1~ El d Jos 1, Vallada~, efeedla mei6si de bele#rAffa ojil hilos de eainagiley, A igue a aroen lereoa. El de Guilleeino Pdrer DomingCJ; ¡ede lo04, do R11emates, al soIMO pudto en IMadrnga. El 1 dl egratlsta del Centro de Santea r, ~elarelo Vearoa Lanier, al tni w,'de$sto en Cienfreo, El e Ant4nio ?.aIM, 'ielegio4fleta d+] CWceet o'd 'la IHabana, ptaquei qued asbetinode por virtud de eate t.-'l do, A afixiliar de la estacini sin biloo eM o, vacnt& por renindie dle Jemes cLeowe. Eli' dltlegrafiete del' Cen' ode Cennsgliej, 01. Domingo G. Romero. A Je'ela ~1e6ln eletelegr#lf a ei b. IP de ITarcllaO d la ea¡g, 'actual Jtfe local Ile Comnniee'oi~ ede Ma4nrga, A ieleqr&tfsoldel Cenfru~de CaElel i4egraflata de Cienfuegos, Iranuel s'Mcuder. jefe' de la fielni telegrIflce dee Trinidad. A virtud de e~pdente, he sid de~l rado -teseuto el cefler Gustavo San' ,tene, jefe de la oficina telegrfica de TrlidAw. LUha sidoec accal seflor J.Ce. 7uawrwi, enoad ¡iai de le estai sin luYas del Morro. a ~l da~t430in.l$4~7edo0 A.S8boU yO'Disz ntetr eseable amigo, nos partiip que ha ~*sndo 9~4uin Me 'oeaio de 'Cura Prroglo d64leEqe 'Mil ~aidipor laateno~d, deseAn. dolo'toieoto enen,^ 009~40pg I o lo 'Le lotigua' cripta de loa Capuol.l noo, lugar -deles ntlrrczliantoa s gloae 'si Vesa; mesitu tiada en el cen4 toe Ace. la f ludad bajo el anticuo Mercedo de laharina, donde existen verI'h baotfes co tapaclsas bodegas. La 'caza, q ua ke Ala 4 Aos erpughi. noejO&re(tal .qllCACM lZlAir50de Viena, cuya% cuevas son lA bape de en riqueza. En los (iltimo4 trelelta ales ha sido copa sabida que Poe*haba es. EX G!EERAL ay, 0Wm? iX.c st=s cU5"r dlcc 5ao151Lcent.aiso. la .ec5lsa a. ~ ~ ~ ~ i acim~stje se., aaase ra opepra o s,15lteapela 1& pedal c.ripta. Le dere da~~eeq fuern 91arl-Im leo A l ros y pe* tos en *Preledale fils, Y cuando hubej que baecr lio ares! espnddo #aycufago de la mperatrl, fu precis ponr unos encm A@d trslesatase des de varios archduue yar duqeocas de pac4 imporanca, ce eonstar je. retroa ds ltoands, que se han apado hata el echoy sesjan cajae d gneros d u cmerci en un nulo dnde se halla deped.' tado el teid de la ced tu. FUte. Este ,hfora fo, Intitutri. de varios ijoe de la eperatrz Mara Teresa', y preprmesodeeo o la "oran,4 sq c e e arcoloe enle ip ia.looplel. En qcl a isoproteta.'4 ron legncem boroee la faMlli imperilmdomueral, aep.o 141 oeeprarIzCagl O ,~ in MIas las*e. 04 o Sw£q lsmsalJeeeee a koa 4le leplse, ea

PAGE 11

(1.ceeco t Cnrte adet e cc c C m yquer ido # k#. el Itei-' ettSeretado ¡dla tm hy tede tu 2 la eniupatilla del J1 crneue^ re~ 0yecnelo acuelit '111 -1seitw-; juro 4cey cee-d51 S-Por itu4sn -Juel 0~, c jte tseo cquftadasdS7cc*, c~ bra 1e lo tu e 1 a 4 p c-' de., cale~ 1 z1* ¡L# ieque ~q< -PU i p~karae4Ipe$tt granda, et r-Z59*gfo pbb 'lonfqldl13 ni oe4AU&4 1 t 4 r Iart Pco te]a<,alos prlnut3eela ironad1ao y *ori 14, d5 PA c ¡id o e lM e toi1i4 y eart e l iceA .1"1= 8 y w h A ,' &n.o1y01te'sr*eur o y ejo y, ni-r 0 0 ns i e rA1 ,9 9 *1 m u i c le o d o roA ~ ni o.raws#rd*'a eelebr4,llo na brillctima ipqqew ci btimo:., Tra a copa 9 a ~, ',64hc y de i>r1Aec ue ,Ime'dt 1ilu peee$s#l s~ip ~ poiueol"'clcuni6ayard E *omrcn ~ ~.~;t.d~n.alP1icp lI lo e en pla#e tapadol¡&£LU( Y leto deser depP.tlelall7 eael ta. ewti ad4de itc~etuodeeun¡D-. A4i '*h Mqn ~~te lU& pune i~~cr¡ei~~t~ui4a''(yhse"u1 FOFT-UE 1 .1 *A ~ ragin ~,. er r~a r9go~ '1100 0 ;Le fflora., i!P a pe.o p",¡ de ipmabadgopuDpbfito gen~ea1 hlc~~,,~viuV '-4 Ir, 1 ¡uct3alti -' irbdent.q~~oiiueiiqts COIL 1ucj ea oce~edbencs~' >t dsurd4e, pecir ~ y tQth5a~jiCiiqil ~encr do~el$,uieC 4os-~eedore~ l~e para, t d~ bte'eu¡~m ltelt5tc, utr0c0ti~t'~if wselle4aers ~rce~ o t4.eeeeoa oeeeetrac ~nersae 5t~a1jque *aeic~, e*vleeen eqe~i1ibrsddc, y'dl&nOre~I~i epaned e¡MuO4 U¡ U5v[ wpi y z¡u p; oeejx uIlPn ¡o 4!?w la xW EL MiNT HTJO meate vaodengT~ y mmmoec Imrer petoeeie 4. o d -111 fu. vtte," con e"& Ly 78 P~1 3TW EL 3AMI Este vapor americano fonde6 en ba. Ltorprocedptd del pueroWe ce clcsUa, co carp yS25ab jt., ibis, cenvtcct a todo*. mSt dlgnerMIi l 1eaU~ilbe y de todos loe *pon$. ¡la 7* dde '¡m ,ppare4 q RAT 0. An~mLw, ; zOe i1bre su 4gM~ E' 1'~A PQ n R *WAMG 5Q~l~, & 8'' "1 ,,,1 '~r p3k &t-s$.~ 1 t~t~ -'1 2S ¡<, st -iaias elE5po o'IsiclL 2ae'DA VP o"k a t Te6njento 'ey comp 9 a Irl, 17 l$k 4 npedlrl 4 ~ROOUCIA ~A -i 1'' I it~nto1 -, 1 1 9'' i W~Mlp 11

PAGE 12

ero ertico. u1 teel i I< e le~ 'j~oer. J,4ilOl A-da~d 4. iaado dh el, no"pj.w¡46o ca o lvpr Ol 'Mi~~~~~~~~~~~~ arte q"Aioaie e telmv~~v e4 070 1~a -t >odoas 4 1 ~ ~ ~ M aIs ese 14
PAGE 13

trze de gle., prblk1 K loe eon4em .,liB dice ¡&MiW a "-1e -sd J4o~ a ~ "~~ 1d(e Barceona, baonaron su esqudo 04~o 4 ane% y Le4ai qoe 1e*axs~pape,~ -~ cuortelado en primero. = lt o f~cr¡Sa 01erl Ino,%en hber h 0u e.quieto y rersaure. lcruz da 'San Jp 4d ~ls '" od o rla caezoa da o 1 e0 i l 6YI Pesafi 0~ 1eeto pegtxdo, de oro lA hara jangrien aene re? veOncido aumAent ¡1e000 XI w< .ft f, te tebal' 01n 1u~ uasa te.Antes ostentaba la caberza de un l&, beedura de veiera. enM tuom nefilto M-M"#ya tas au cndenaba Lo que ignifcan loe Mombrei; d* las IRt. que dej grabada en las torroa di! P*ber salida al a41 par .714 11 error' de is lae manu Prieclianiapoblaciqsee Ilu fbricA Amilcar Barcino, lSafi ol apstl Satiago. Da %t ]enesiiit'ufudn 0 qua4neabese lo exito.¡&a del .k,' Poro se atribidae suu fundacin.s do'tbss esta legenldksa laltorifa de diSdero ~ea~o4 Nustro leXgr Je, Punos h fdl dad 'el*su de ,rce Por luna serie de, contraocciones dd e, '1 conignamoaLttul: o r# alato 4 I agrad Iljemik, rey ',AlfonanV1[ W eo eaae oird lloCsr A Tlfane u sl o o1 ru afwriIpret.e edad, .oeiltbl esal rnan cec u o beqhylolscad ad fundar1d Qo1a lia djizdo tlloe inlo do 11 d L,gn vtlo anetiro .Ensea escudo bey un rastillo, torre' la cludid.10 a& t¡n de ul usteo&ia 6 viril pop ,que tIfenre,Y3t10ne uatri c un crl nombre de "Cantitm" i os C aiidio Alfonso 1,111 eotqniet iativ ira totv el hetso. Zijo ventana en lo Alto y esa.JChala l¡na' guilla., tina de ella piur Cecilio Me. OnnaAla gt ¡lon po buteo ye sLau liqle bateh lA onasa, ontinerdan con famoso personaje vestidt a e0 m o los romano, dabanA te*covriclnmben lsituacin de la primitiv'a fortaledel len de Nemea .aied ror la bee udad. o*u armas sone Jao borran de miem~ 112JDIN.A. rs. Al reconejuistarla don J~aime la e A doe leones. emblemad la bra. r so "hnat4 ~ecsu a uni6 A aix corona b ieo rabar loe 'nra y' ferza l fundador e la enosnb-oqfa edeadaX de amaur, -, ,barras A palos de Aragn en la partO tigta 'aA-a ha puesto da reile. se, le 'dieronla cruz de flan Jorge, monteverde arrojando llamas de flo muero de gentes comi los graos jio Ve '&,t gan vsvaza y eoaneitIad1 qu ose 1 el scdo: el cual lleva go y 'asentando sobre las ondas del Xuna granada, y pcosl It' poblacin ei ar lst epa¡olsio ll pba 'tatbin una bordara de pastillox,'ieo' udar de la cuale ocie una iala verde, divida es los cofladq^ .AIbknsb,a y cin da 'l ¡las que, eam los nmen. mues y 0ra&das aqlspr etn.emblenice lusivos 4 la naturcaleza del alaici, llenos da clisas ope ticiebee¡o jen lose instantes gl4rioeon ecsr A L y Csail9e t onquista, y archipilgoa. Ostenta acemz tan len &ua gAnad.& abierta y, l)CPI,40, kir. pare l,Msadre tispaila, ena 3la.dara1 ts po hasllaron dentro del reino de y n bastllo eon'b¡ardura da caetfilo nos ne) ecudo ap lrocen -los dg iann ' a.poprd4s. la pa. Gran y leonys. por pecrtenecer A los reinoa ras o ~es que 'repriqntan 4 lo as4 ientprp e,m ¡ial&t ardonsi., 1 Los rmntma llamnaron "1Alba Cv do Castilla y len. Su nombre, dicen F e rnand e* Icabeli Ila tQ, ¡n. Ette boel primer rasgo mior de ttaa"1 A unas 'ciudad ado poe' UNs algunon antere* que ese debe al hecho re de la vele de la Alhamblra Y una la rcMza islay Ahlnee cnpbel teeltittera~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 'a lsdiro''isr.ye asinlest'a un bloca, osadfa y majestia. Guadalaj. y, mea cvloqmiie u :ide eeitienle en su escudo la ¡-aunno.eolfc ea pdsrlo y 50. ra e ¡od1tivo del nonmbre 'TnglUs'l para, tninoaeo~~¡oc' g l media cuctr'o de 1,'ye la J beranla. 'con la borfigra de castillos hichara,'! que le daban, los balate, y 01lxa e i't*a eusiene do4rd e ja y ot seseeilo, o1 taro, ponr scr rU, dD Castillao el que tenis que significa ros IllOno dec guijrrb Jta ~01k lila',cus A la efisx en eprsenaci n' d s conquista do, c0. t aS are 'ha ~ieado *M~ orgaulo Lesanlgna e~esntbti* no su 'nIal YT 'uCastilla, el cus apla. becas-de rtos'a ' 19eessete stosea oelt# Bor leo iIfll real80 Tde OIae;" ass W~715as del Caplt* 'eNli 11101 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ll1ld8I ~.JUIJ yS'o U mASA NON.¡ se. c.-5. -E= IAE 'eS a M 18 f ol5s a m tt t-sieae s-ae'taqaasaoS a para' ~ ~ ~ MCE A ?Va ciet¡evtppsavis iUptss Ir Ntia bor. 4,4.z dE.so 5rsbO.3&eaa0taof Veracruzy= Twm.c di~n y. "~o B E O I E --s 4~.tAt ~~~~~~I ~ ~ ~ U sbee'2d onebt,' ab 11.4.4 d.c;so A41 st.Dtl de'~p~A AIl ~13 cusicoason dla ,llpdl crUOrnaetca Slce. -01tWOC< 1* lsmac.~ 105 eO -o amarreoy-coineos eooaeeaA~' &PRUZOX~PA83~~<. i~~7,1, ,nwwp&e.*a t adeo AR """' -de 'ato~f n1 t -~ ~alrA l tI~ Nvieb~oD1~E1'A ENT pp~ -,~l. P It,~ I~Ioaceesva tee, Vis. C~R~f, W~ADER(E~¡a .-u I4,~I*WI UWt: lo. '. eA~ *&.¡ta~A ma144asid 1a.e rVezi Xa¡ 700 015 tel 84 re.zre 119" ¡ue suoece~s adIaron 1etseloy 0,e lI.sTtci<4,ldW.4 (dones nut#dlsiao que liq('uabl¡n s1¡ frnela, aceraeparlIla, at%~-Oa,4ea0 0ro1 losalecon griosadc egsaelj Ta he dicha que r ceso amela dela y de trlun#o. Preemeildel¡ladiior Aie parees do"Qo-4ola1. nimoglii enero nl de falta 46 patr)io lu,,aniflste) qn, Ipits! o atn llvarldo cpIgT4cn 19, ci eje,& odavfla oan dorechisa pe, prosa,4Afiln('0ltevonamisv a 46es I~ ~ ~ ~ ~e e sia 'p-cet~s0~Apr, esa! fchba. ¡ o4, ~e hl~l~ v0nfdoA etuiar de' -''-~"' apaatooadameote elpcplsletaogana-. e t19 Y.,qna' atr el Momento era esto lo El lPuerto elY "er~ coeada I4i lo Tportaba. izon era al a re-4ilae, al mdo',aX jibd~s eaItT* otsj tngluy6 ttyo at, ft *-c nkou firme Adiei6n a ¡lke ln5sid4',l.clai~~ll peralSSC tC5 O llhuse e oeao.em poe010 1'. Po .5 M e ee1labaos la be 1a*tImp .1 .0~2.L A vr teA. owaaldd op4 ase.ao t ealaa 0e~ isl,4 eo~:1 LeOS cecuelI OLA#l aa Wtbpts e' ata bb, ~1 .t e oa 0 1 *&~ ¡me*9 ,.talssta ft lo 1 .lsboea eSb<,9aJ&w ¡sI s .a .41.0,, orgo§ P*Me .ZAiDQc F k

PAGE 14

,y a~G el 0D a*eI da la, rna b laetate est sealada PaGOl ., :rr o*, ~we 4¡n4en el arttilo-aA-Z 4"eze tic&%rAi Aa r e d eidtaM. po m Miroc trscetfe jo~ y ta sae e tifirsse.ade l.$atieoqa na pii* lnrat espiritual Y dice l aer T l ". ;y eoq.d4.~ t""eUw~ameel Xo~tnai4n florEl Voen t tatO 10 YO, deaow Qulc te 4~& *e -'aprlible Jo~e dgetr por 1c tr4. r o e.'0pu de 4ber supo bien bs. Aras mua 00 -otk 1ear 1 inque ha eco, do. Jmlspit sc. V9o* blI 01 bil Rr Le dee l iridem mIgo, un ni pnolo4en atl; -&or noblote . e~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~~~~~~ com unkccce ladrNrhm alPrsdna ~ u4~' '* ~ r~ imos -.i estudituo y, eo9t -*. eFIE'bd NrchO ilc Pr$ nor emos parpdiadotioa pEe e 1 l oi qu&,gnteeedo, iop .i beyk -. El ear Narciso GnAl4 fl ,, Cop eletgpd yA et ilxP.Presidente mu etusiAstA i'c de' d eperoA 0 l <~qucppaSn10 -~c~~ud¡ 1 cn 'e Iteore y Adorno del, C'fr no biarlatn ~ er E~!~'08la s'C >, leiores' Narciso MartIex.7 1r ap 1 1 uns 4 py~t^ acl Valeto. "rct 1 l* 11%9poilr 1d para felicilarlos 'A .nedW ¡10 be El*elh olaI6lcdDinis Clcd, me eggu=dh0a -att tal* 11r, ldpi 4oy. 00t1 nt q9tmcuc oofeld 4-1, JA, ~ tstoii ado>'U &IAOy ,3 d.laOtu 3 lt a~ "w 1 f rebd e h 2dcree& W12 bl. lii, 3 de 1£islhe ~ ~ la '~~~ J quedo s Pomnt igrtdde ldo al' SiIq'lt6 letd .O te Dlaocuse mIi~ 0441 pp.tld osSja *u oau.a~qe 1~ al agh't4' la temporsa aI fuc). -' ' edad liabner*, e deyeMMf4 'tIiip ¡i 4 xi eh fh~ci~n?. I J$IONES 1EAKLH inrt ~ quhaleprpvr up gra xito 4oe¡#Lc._______ 1~ d~co., '".LA'8AtUII la fiemteyhel~n aql4 'e~~'eFRl£tl iltt l mytahhee ,aIevt J *l 1'fte4 n artnez,' que gel se lna sos7,0 n 'puu, nlMV1 ya c4c e t -itov la lbct4ota de.noche, co'nna:-ondalu ed ,ohuie'*.t 5%f< flor~ ~ ~ C _4u,4s x~t sbogl a u tieni la gracia de Pios y cque abn41 l eQlulnl p lirura> ent vprnel de 'ue ahoere reo 1 p*M jeaXipn~~ol. 1 llor to, inuto ia3en taqee o do1 d nlc?eL '1iPOn. %itonla see phloa eualtitie'a'l gsAh alo l r de d'ecP ¡a alcaldla de Reetlios ea oportunildad d.1elomnptc oles que bt eei~o A eae I~'. donda4cpt6~asedsah',ipt< tan gal casoaente osatentl y A partIr 4ue.s mil ntal. y* e1 uea, no coltar.ustw e4rap %!t t elI*Ie t4 ~ ceia e z ;e im fin 4f.1 4450= .c5 "ees cte -~tItWTUt
PAGE 15

yde ea ~ei0d, del ted"Feeuod cran An&," da1e ela~ ilA4o4. m Uate aat, 0 ndn o aolCn tu 0 dele da ellia*de ecnmiles que le obra o,,?liae n la ame ea conlem ol* La fO9aillll de el~Oenb d enw$ como ea lo, sr cpe del-u to ne 1.1Sne o, do selt y?4ceAXO 1, oila morta x -En La Plme. ii~ni da j6. fa¡ne hacen teetlea t'reperativos ndar un ted e entifealta. .-tleOt1 de muy poca tiempo te. -,reno saeetblecliae en le$ lelia le telegfal Mn lolloe. 75toce a eu trmno la ontracelado va torres qiz a oe 'ipran taed para eto objeto en la' laoe llanta fne y din le play de Melene. ecerc deed Ga Caaria) nfrm l, trnos haban hecho ~oar ctos perfdaito s Irl ~a llegeala 6 La¡ Peiniba de Aule f'~ne, cundo el cllbr, "I'ttrp m atirbe yo en Perleae regree d W viae h Te.Repbliliz rentlna. aL enupne, lap 19 al cn ~4~I4meneqe eti tc. dlceOo l IMOrd tvlbr? lesit l pffioaLbsta don Lul arte ec. U'barr megan* 100-e las Ila de 7Leitkrofe Y Fueativenttr rtel do en vieje do letocio, cieat el da 16 y pormn0 qteuetro hata fiuce d Octub .Ir 11.11.1110o el 17 l bot? holnic de le IUauuec6n 40 la h1id~~~onor de. P*Oid. 'i,Va~ORC GOW4ALIZ DIAZ. fllbaq, Octtbra An permnece e dfaolvr la o. anuecll cetdu por le Real Oden el P ilaterio e llee oim4&-4 a leqgte he Vblado reptlda vecc~,aobre la taL etpca4 ableme a iart sc, ea, eesviand 0e la *il atecncn Id. c y t lviarxn X tnto dichta vital -4tttne Pro lea s rc itreess Put cal -lVa Juta' rocioda. no ha&"3" ~aiou.-ecad. IK el5 pro vlanal dl iB es4 ta nofigr T a0ttu Ser4e4 ti c dlea e. .no lawcte gcUuAl deras se 0f>lno'ta 0a~e61d o,~ debatda lon? ,ea~iei aobr 9l4C11oa. mdeio tna an 1 ct %Iae -equin quie ea ex lo Dipoacoti ctuete yprometiooda ebduent ,u que 1*OW 4eI Lu 1DI n -DR, 1.-CALIXTO -VALDES C44P r~ ldU& 10.;D@s ¡ni1oPlsendai -P aeaLd~elW.UtM leo~ TS aaueJa VIse, tea,, a ea le~unes alon w~ a ide uains a dea aa ko¡ LA Ot son Au;s, hele o *Ionnada ulla ~ ~t1tpen Vleaya. ldi atre. ept m a hetsrd Yt teedcontina M *et~erode or scta Cde SifatrelrspoA J~ la oamIie .04 COfldO .m#~eMftd#, ariflo qu e .prfe*eta,,,perre educada por el eomiu a;tet toe-mm h& eave~y d e ls.ts~I ¡barloon, cuyM bhazofias en l tUn octceru. qos hO ebI& ~gtate as e Pa. canaceup todlavla y~t Un *mea.quel e, Ile treetoseorlhijo.pae Le aociacin da rtec-e 'A Amtat#~la leexpreadu cinco,* u a> et.ro lap e "La, llibaina,,l de leo uUea Zk dte latea taudolencie. co.d ura mten lee ~e Y, Uingidasde 4 vilarro kBflbep. Nuctroejrcito Oy 1tnguaidee 1. lla. E l'. V~2ue. 1d,enfct., d o u ems ab. lj a;b.le0Otra enuel-tC muy sentida enlBilbao tigna han sabido apreciar 1<>. ¡ev. io, en eanaonaacla c cu t bealdo t M JRp FYS P dro YAzcloe de tatos animnalitos, y en la hloto. -rd lao ecurt anao jques, iprooidel kJclio de Ag.tirodp loe pcrros militeres, acpl de la regin 4 a iu a RL n adeGuernice, Ct,-eontalno con justicia un lugar prefirinte que ~iide proye~ a ~pal1ac soel devotoo-d eta, cu.ya finur im I tem. lost-conquistadore es¡eldol a emplea. In l Ilaaatro 2.0~ a ,w ,Pre cediclacda por revieta y prild.¡ fIol e ae u ilee~ Plltgrospre5ctad< E1 .m.la"msod tds u ~eer 10 <¡v~ tyec a, oca!lt z. lP.£ uz r uode o ne.b11 ua azedea en Mtjico ha cviitliera1e t M* d e und a tInil e ldo leraIndez de OvIedo can toda t~hlea. e Vlr.oaa Al deqd. tilM Reasqt g~feado oa 1% ne.t e4 ith ezaktt la nlet d etlp el Mpoet e qkco c aU *t'1lre !aapreciliblia eervlcloa -l.PERRO QUE LL'w£ no nto &Cu 4llel~,aate a jtPlC ut11eVGPRA 14ul nfied eificio# a TR14. q,, ~M ._ , lleerriUloe era un enorm¡11o. IJO prmio sgindo.y ercro oY~ scoaz go, de ea-rit con el--ho ca y Ltapreoto tIt Eauia ~e e eros lojoe manchados da no9"114t dIeyrcpe m 110 ,-o g r~l ~-~ ataba a tada de tantae#i cefdre ~euial yGuida. lar 4ea a dmingo el keerto 'LImo prudencia, por laou al pa li ronto vtulezarip lee obre.^ t.pa.ij 2rhR loiod de lUeneeuelacja ame .1lsotro ere u dlaoquB M04lavntiorea ~oternpilpw,,', , ,aelpreobraan brutalmente, y so le "W = ~~OFl nacto sencillo y'conmavedaI, debe doble de Blao elql et 6nh urd4elnn.ecjb raci6. En el combate,sea ellopqiii'rn la autdda4 uni-arojasobre loa Indios, coga 1 unoa Era pro d& le elllboa. dp.le y eeClare y ~cal i~ loe aletelo, por un braza-y se lo llevaba, Al i,e ha deeltlto a 4 sirn'leisll. hacerle mayor daflo si el prialointerveniren loiJab sede -as Cog. Deaptla del reparto de premic, -l neo no se resista¡ peoael trataba palle. aide-ad y tontra l, e l, C11.tenienta t Lad e #l'pYO: il?0-debtri o tiraba en el suelo y ea un aaalao #b l#'elo i rMl4udi. Ite. atitioto anil oestraxigneba. antbl4 ___ delteros IOQ l4elcq. obra de rogrtlo En la -bitalla empedrada con el caveajuoaae queflep os. qu llevm-A'eabo el neiatrio t4e 111clqua Mebodomca, "Becerrillo" se £143ohOr~dor Llipr*otid4 enabn, cm 1~a ~ qzperaeveraqte. port con aa Igual bravura, edtilatoe0teuaatelyeienede i t. C~oocunomlemaa'to d e &eta hebuyndoael, triunfo de losescpalolee. la* dadloc, r'y laeiado, e^ 'reli.dedet por 1a-terle le entrega del WJI nombr capitn en el mismo elgulente dispobici6u i tt4ei"lHi~ Oruet, beeidpdolce egtre#a 011ltUlulo, s0 11 dos, se detente, a'nque se ha a.1 d 11ple fi#.#Oan~n ent s ro ypronuncanata-el sefor Tolrre tiles en loma recio da la pilelLea cn,ceder laaa, rsi6de llavada o ny 1no lleg6 A captn, pero tena,c todos lk& lavaderos qu1' quedencma-bra entd, a e Wzo, i -e¡&iade los dems peros, pra-l redoaen la dlspoeci6n an erlr irete daelcm~re da la. villa . ~'.& napeate loeleneeel n mjor uoa dItInuIdapi-fo a gey racina de soldado. Loelundica le 712 C~aerigalmete 1 s 1cJo"y Ma istnguda rofsoaA que en todos los lavado ded ininerllmentodasaqeuellas A 1,4 oaiilii ctunilal omORi*. comabates tonceutraban sobre 6l eu& explotag$oneo mnera que Comprnron]a la comiaria regio -o Juliana hl~iza asteapta en upa escaranndidue o¡¡ la dipldn primes-en l#. AWmob&%tda, s~Ade na ,jdejaron acribilledo sobre el ca¡oX~c a fcr aerte d# la rupacIn truoeidu seom eCeotqeil y 5e'e ,Esta antipata ae comprnde al de-que a e ra -, -Gobiaco, y Idt 5lo AT lSl -=o 00 eo qeenre7eocls"a 44.-'5¡ Sludato sea orrgrr$ ate Arruile, vones'4 1st latllt. Loal de oa erau enraiattctnglo'> rerbtudlar y ponr.en pretcleo ¡es ie atruneido ritoaria. eaTal t(&smil Indioe. dio nea rcepa el eslatsiimien.u Ittl caAhoo i~un, Tl maeotrillegpron A adquirir to de la -baa 61bels14 ae decantacin dibujado en colores, con una alegarla loa, Capaolee de aquellos tiempos en ;8e d irc ,6pe-a la oeraoecIn alU lee tiencias y 1tu, aren, ~OaooaU4o el impleade perrpa en la guerra, que1 direta ,a le guas 'Iuibflal mar deel escado 0e la villa. El texto del t. cuando empezaron las campadas enbiludOce presnar el oportuno 'protalo dice a-tr~ala-unayFaco1 n yO-eo '4 prsec¡ie ea el vimloat Auninend Ble -~ ricq4VIIIda Inluaterra no hall ni1 trebmanceu, octadcA arirda suen dant i el ano. AyUtnlamienfo de iorpjaneVa ltydetestimoa nazemisad ce~etLncld¡ t7k IWlVW villa ttail, d6,orsmnaliinptridar qtO enviarle dtointoe WMenidu, en eeuu p
PAGE 16

.CA, FIJMON Enlo salones del Cfi-ulo Liberal se reuni anoche la Asaile4 Provincial tiItA, desIgnando a lDO e>,alre C1,111i G*Tci, Osunra, D Lsig dilaCarrero. D Alberto Bse-A. 1D. Juan Te-avicio y -D. Julio Valds lnatI, legado; para realizare la ftJ 6~~ l unevii la tra eaee~dlf~&alls'ta d uirdp to e bases aprobadu por ~a Convenci1o Nainlprovisional. I,-~ demlL se acord declarar disedta dicha Aaimblea Pe-ovinciel' LOS, CONSERVAD'ORY8 En ,t pequeo aldo d& sai.¡ fl Crculo Contero-alor v'an entrando le delegadgxs k la Junta '4acional del prido -En uno ds lu testeros &s la saate;;v un pios retrato de Mlaceo que eut el macete Wetooainado est rs ecli tul do' dar une. flra mar,ga.Bao lesel naciunal e desaca la flunra 4je Malrt y hacindolo tiel uardia A uptbos, lados lota medallones del geiseral Minucal Y dl tribuno Monto. eo, Pusan de lea ocho y coarto y le eescvioia testn de esta leacendente junta ~o tione trazoaa ds comenzar L&s delegados llogan plciidoa y son-. riente.Federiquito Morales, uno da los jvepes cosaervadoros mas ctuatabtas, loe alee-gea sbtallo~loa mooclo que A le junta ha presenttdo el fogaau koneral Fryrea dc Andrade. El isblco conservador Ri agolbe a fu-ente de uneL dbil mampara que divido 11 peqilecto saldo le actos del re-, cibilor de la cas. Tos i1cnodads representantes A la Cmrajipor el partido, charlan con loei dologedos, A. quienes Tatah de ronroneen do, la uttiduad, Tfiiia y bililankt.a lo eus trabajos larlincntElmititu -Obez saourea unvegueu-q tranquillamente. mientras ce entrega A-una, hund dsquisicidnflosfluua. -E 3forqu§ lo Estaban y el *ductorlleorasEqueira discuten aeloralrnte obre loa tpicos. de actual¡ dsd. 1 ,Cainelo -13eliq no descansa dando instrurinea A lota plcidos delezados de] interior. hombr-eu sencillous quie san esintendo pacientes!cuaniqels dibcen eun, cosreligidurita de T' IlleaiDnstroe liegin erooCieblss ¡Nos dicen qu e sesiniln de boy> vaL A l ms larga qt la de ayer. ¡Dios r9~coja'confieond>s f El jures Cabada, siinre aonren.co te, deperto con el eonciliador Ver, nfisdel Onavila, 'hombr templado -hasta en los forptidables tabacos que no gasms Nestra larga mesa 50 va llenando de perodintas. Y;Junca re queuMhiremoff tantot. M El¡civ jovrn.rejlrczentasts $atar Armetotee-os te ateOs ulitibnuyedo unos &apeles y colealsiTo libritos rojos en: asroas e la preslenmia. Y pasa el Hartpo, y la junta pua comienza. Es lgico que au o mA s demore el esirn.o tanto, pQru. lre.un ssldro saeso 1-1cCain lel ilre polticos. EL5UNHUMOR ,5Y EL EsT2EGO0 Es un hechorernonoablo que, con uin estmasgo malo no hay felicidad, no hay Ipoen humor., muchos hembreo, (y alitenas mujer^a) no 041iupierleo el humoar, citando el estmago etA ie melas,.abno que hasta la misma humani jal es ducir, que cai dejas de or humaisus. Y fAcilmente adqlliOee l titulo ,pe-mancnia de apee-sanos de m11l genio." Otro hecho es une esos .,Misns pentonas sufren verdaderos tormetpfos por la irfileido que las ina, y:pe> les hace estar de Toalas 'con ogreto de]la humanidad, A ti. leos.persnia d1uigimos unas plaIras de consejo, de positivo henelicio y absolisunente liratis. Caivepe el hAbito de la tsnl.to, lu9l al pilsilio cuento tr5bai.i. Ocupan la mente en comes agradtables, partitul9rinta durante las comidas, lo cusa ayudae le' digestin. Comser muy despacio ?y maticar cada bocado hbaslsil exageracin. No haber ,nuda durante le. cumbn. filiar gnoo alagsatrituran y dems que prohibe el aentido cmn. Hacer moderado ejercicto Izeanid el lbs. ~,)Mqdi-ci4n en ledo. Y nos convertir el estIunago en una elmecis de drogas. a Estesaimeple rtamisenlo.debieiua Ale bastare os n mAs de los caos, Cuando. n91 oste ea porque nso hay tuerta digettd neficrnitp, y cato seo se adquoare".con"digeativose sino tuis alt;o que fiortaleres 61 et6mago. Para ,l tSmense 1Pbilrasa del D. Willl1miNtlcI excelente para tal pro-pleito,, del iiel te han publicado cieintos 'de carta. como e;JAv 'Certifico qtienne he curado con lat Pldurs del De. .WIiliib, de un mal del eitusgi qtc, habla, sufrido desdoe l atlo 1905, el esIl mu haba tenido casi es el deaeperp,, Ttllce hable tenido tu-e.imirntl de dverca canes y pcaad po. ta lae ndop poder camer casi adai 114 soeIndtgentAha y era jiu colil. pno mnartirio:' Aora puedo comer eus~lt~lgq YiCaldOimprolonielio eli #%-i pitem licoi, con buen aptita y exeeeiit, dgestn. Eutit pille-Icoide~!ran mdici a*l.recosbeo- do ltl4lenlseo.a (Del arflar An-' d d1.nJonsAles Vega, haceitd*da soie tr almsnito de] Cauto, Pu-oT4 3 30 s de Cabra ci v9s ~ca lT.,a ---ose ude DR SW .11.14N easlptt usaitutosJ. .1 slc opest 7ani qle, !uGencexlesLtos,,Cau l 3l4ygsto p(blleo1 gr. Torleinopia P lwI t) ~rI 1.a g~ nlaquet e ura esalsd gu~~uque el pesupunesano puede randifMAgWo 55PlDOA45 a que luego llega e l lstre Vrona. carma rdicalmtate, de ]opo, s 11. M~ .aluln 10ea1a~t4t/ a. ,!t. 'ttelr aie~ta1Lr Re abre la sein. En la tnsras proa. uno4o grdul hatalgan am-lrld~~ *ns tma b Msa .cdi. a Cale T51a .~t.tO a 0 0460as le dencial teoran aseno lo seflonepVA. yr wcorool~o ibl. ernnlle Oedo wUerllal eSe.baioe ntle asem ro¡.,OGozlez eoLa ouz a TriIta reOTOvslve Ale. crga y con e .eme Z 1g.6ee4tea. .a .nael. 3 Nllee y Al-mentee-os. E r o Iomae 1oeto que se.6' es st r~ a u.a gsdl ia raca 44s. &dtIe. W t. 4 0 14 ____ 11 lee le noiobree de Ita delegados l propone liSgr. Per eld ono4le ule i amfeteraeena .elular Ma~ u, a.te 14.ai~o Junta Ncol Y d la tpcetn rspet dtlcomLo~d e er~. 4" L oe aplo0il l~ena.4U teeaet aI.l.rara11eecate le n ag d~snesoa~rni,~ sea otrcer iuaprernpue1 n ep al 4ellz o ee4<>ML 44ajrdnyet. 1la 4s lestac .e erteeabeseglra autuen y compendios de lo que inetebo ctses mllons c; colcad fuera deo oMlo.lea Il eat. l eo aa h-4ee.¡trSa 7titl pat en la scednlejut. lY*1A relidad y de las leyes que hay nr.e ee. 114 MnA '71nes. b&_t I. tr f er Ft se re tmie e s la e e era c rateue cu pl r. o h lndo ~ = = u _. ~ aU el e .50. l rlta l ecratar, qe.eTO.teenenT-01.11. _______ Im .Ter in a la ect P r y re ins ste en u p oyCto e1.tn Eede ee. er, lu. en .1 ser e tI es prba l r Del proponeque economa en los presutpuestos rde posaE14Corssa. od"h Mniqe e101 ee. ce nodeohacear nactauneeni-n-ew de s,,rnadl55. ii 'e4 c 6anlsdeel Untay fondos publco. Llego ensalo qt s ubre ~o .51 1.Z11.eta a it crasri d. 51 y a UdC leira ilaCt0 emuertela55Cua dIdro11 te1 ,o voto de dolr por'l ure'e atoridades no tienen el respeto que T in iCe 15 rpay aesl Seras y que ¡la Aablase l imon,s n e usemslMSieS J..o.jo 131 ponza tun pie. As sea menerd, y dclcanro enanas furibundose alues P-.,t .COaNSUqLeADaOC111.ALTOS alteda pule, pelicidolSr. ereindes onr e jequtivo tuvof : n ro ~ ~ D fl LO delio Sere rihaelo mirnsoen, moemr dirigidas A esta y 4Atepdo;bs Ense es i ~od A ~ ~ E uran O 553.4*aeas# nP ol e. Ctea 1.laaa2r tu del gberode qienesdjo que e e¡tos vug4 e [u Cdf yPre 4l.dn: ,oassaeaa lro que ful de la Asamble Prvneran hombres veales y vidos que tno lo ds lae uit M§o ms s eeUM llAAlmrncoo -30 de eOriente. Se lee una nscin tenanweripulos en llevar al Apolo oa4.e111-11.4o. alara d .dece engiriendo la dea dacelebrar lunagran l emoaiaci eoa cnic6 1 elSTIInCPOt la sa ~ e~ 54 mitin de ropanila. S lb da un yoEl seor Torrinte propoe q o e pce --I irs Co do enlaisa A la Mlea pra que n-puputot nops27l ln.qeln 31 45 O.ettlensOc v4~e ¡tale el ulla de a clebracin del mitin. cd l ltimo que hizo ¡el Sr,'Et'L "ApNTertraa t ebe. iaStit. itl~:neeelal le al 14 Se loe tna mecin del Sr. Albarn Palma. Le replica el seior rr Y -va~.t.4Ya veladrei arel lso, 5r.kPr 1.c~l rea en el snido de que caen1RCnt v-propole ue se trate de redqefr elpeeoenfnsgo, Ocalr 291909 gr.uu 4343 loes? 4-S .n 10. a4imlit# 0., guie la labr prlamctaria consrveupumito Aveinte nioei. m itfcnilo -J* 8o s aderr d.caleit sbssaua.14c eora C1arade Rpresentantes. lau leyes que fueenncesria pra vans0 DE La ua brr0.terWIntlaiisonatrl oaa y8L FA r. a r explica el alcance de conseguir tlr -utao e aprpe e 11 j. baWulteD CubN .a acso su mccin, enc!ansnadaA.qsltltar loa propuesto por paaimidad. Luego scsiiM. ¡aIa-ta eelsl11.11q.1a.1~ceieaeob1,1. e i%%e proyectos dy ley que ha de presentar aprueba ambins la 552(id)llodqr El r= Publits elp" ~ ~ IftTT en la Cmara la misria cnervadoToriente ebeaoponerse A que lAa U' Bd~ea~" f. @l.tc ~ dlcMa ¡lE dm te leus ut t ase.tl r.' El cellar rire de Andrade baopendan por plaa mns 6nl muooO corto a~ado que lo. allrnIlzs ~ e1 e. -~ve ceda. aclaracioes en el sentido de que las]los fectoie la ley del Srviclo iv1.4 J06 01.1 y TF ~ la l .coI u-SN y -.ea eCeecT. es# aesla-eie .1ma2. 6.2--s mociones preentadas sobre leyes no co un trbuto do urecuerdo l Sr. MonpitubrstC ¡fdLbg e edd$-O~ 1 eteesat. aeve eW.r s/.outraa aeseeImplican en modo alguno deses de tQr O n1lvatallo,¡briOss-etusis-, < < lJie. tre qure e lcadeliree glMIsC e. nt a 6104l atep o -yc coartar ta Iniciativa. de ls acors reta Junta Naeitpaiconservoadora de anocUbd o obs a*~ o, poM ~re d s -l oa:~hlasao5cee ataao presntenles conervadrs a nce ~ 5 iOdhlmM w P0.1141%, .le 0.r mucmento de charla y de cmbo de A9E,1b,11 umcar01910uWeta tIpreiones cmientras es retire una uVRiDDW, .-1,tutase ~".a3cetial-e l aee.4mtcin caliento de un Selor delegado. .4 1 ., 1 111.114A4T. Ieienrni .1ae, dei els Yorloe -0cdesa ICr Iqwmel -o inSM ~la -SO leen los estados de fndosdel peZAPATSD A ~ U~5TIII 5 ,aeu soiitee sqceaiel.4tilo y el movinento de trabajos reTeseen-' -T=fAio 44 1,09 mate. ueoto crr ietlitemos porla Secretara Se lee una E prarztued qeisNTcalleRA aEdotnatre ea 101,~l"h.et r, dndole las gracias l prtida por. Sobrana fdin al lula mi¡ o& ic. U OOA ¡A!OA aIa emaa C.** ht ie honoes ue .tvoe ¡n utiempo, tna unoedur lyeWPU3000______LO ASWPA 01et"Fe.si .au¡na. Me las atenciones yhnrsqeet om tee *1 .* y soAtb.lTAT naelaLe-dra aateln ba tiane.*U.44¡ee.e. con el que fu4 representante rel mis mensCnpaoo u n upe ans at~o'5 aeenosepal. ala ce .t. inleeblesAl auOltnie mo A la Cmara, y calcdo que uina ven usados eran 02273.86 peeencntrarse efermo y casasdo de uine benla leso. eis kiloa mtilque a 212 -e teT-~~d, ia t in u dl't L Pi l G a~ ,,eal. -l. .ale = sei -nltp.tt.te la ortcria-dlnvio. Oupa la preidenuosysume euton rchdo n .hu9e uvde ttt.s dritsact acnule 'ea. eia el Sr. Qnlez ILnua, y depus .Coot1v5.1.ueaidu Fo-1,¡u-e ouAXDagnsfrne l -0tSUO: 2a,1sj s-ee pronuncia un extenso dicurso el s. a. --teatro Atartlt 1 ua n~n. raatbae n l flor Toj-icte. A quien 1le repica el sCOMO IBE ALNTkA =nUa. -Theuiet (de la Acdema Fraco-reh6 sP.audr.at-sro .k-?la4 If teor lartinemole, delegado villacle. -0011 UL GlA --ua) -La Casde los its Barbs. e. o. aa-deY05C .u.see 1 ecee -01c ta retlo, lbaCyl y hbaPe l7 uedlooallrCll-Das d Glria, L ~ese~eli 'buee-bs.sei eicdajrn Andrade como coutor del eglemen. 3y io5a -gentecsorfiguerrqueo38-1EI-Mte de4ee ,e-41 tu moilidiade. Le replica el Sr. 3ar e aoc dc ncgo rere-unan nnt Jlabr& nllmadatiEs atayrimea s a -qTS tiemolMy unrnrs abab4sonementa elsele, y esto es un prror aoy Auna .at.t.a~A s ~alaa T ,,ede r s.eeelaet.L orador -Panntedota1el alneelgecerali. urhrd--cnuvnereias t.T.hp .6 .2GALNO 82 3oaor e ecroaeteeo. vacin d temperatura *i la 1 errteoPurltr ne 1u-~ soietacele. llaT ees e .o. e a ilo y ovcionado. Termina su discr-cientogra rdo de seuiedad Este ¡u. --P1d-aPcultra Ola0.rerma rt1lr. L¡. 5-tre bteao 1s.4aV .A e$o el tu. 3artineziole-. retirando la. c eiotiaracsqe .eT race-da. y taricore deII aiSO jis ru,4e Re PPoiinqeL1lprsnaoElproduhcaeCon otros lquido. El calr _Wt A14UAiJt. ~ 5LwA la dei J.e.60 ~etc.t.-aJ!3 5sc proosnin qe aba pccnt dt.E ,arrolao es tanto mayor onarafo tracttnes -e l -uas t af. ol0. h0,~sa ~u -MtIIA:Paolatn trr&Cee presidente, S-Lununa. pregunta A la ans divididas esto lee priula-de la fe"!.uLa Batalla. --Ya!Yrtul .a-e .1 ps'oetsl, 1 d1 la eh. eenavlC junta el e apruleban los estautos, y tic-r. Pi, ar-c e.-e orite DX. -vba. aie1100i 24 e O~d e -la.rO la junta reponde atu-nativslmente. Se t Pr ctj a.Ifue FlrbuMuje-Z 001flsieAteu MSP 55 eaqut l eencod ..* 1i -:a 1 a. Por esto bajo laInfluenca cas teqd eoyla.3loaekrfsaedec Inici a controversia cole los se mdad y en ldaldad d pese la i4zeGTa -ctrMZae ,reluecaa co 11.1.Ia llssl1 taores Flonti y Freire sobre la mecinovegetal produedn 20 A10 calnai Hots. -aitltand~. -Plcito, 1. 0#rate. .11. edQnl lln s r .la o. .1X la arcilea de 7ta38; lastieras tanitsrsHelidet tiho etor, quien. inpirndose dia nse ;A2e a rnd A1 ---l al 1 ec LsaP ac . le2in~Ett., .t .5uque los 1reprsentnes conservadores Estaexplics a1acetutmre de llsbi -1gjie Il fftllt.~O i l n.quaeJe tcen. al te d 25<54 Srae 51 leetditCe11li. ~. ce0l.¡ t deben de dar en la Cmara la batalla non jardineros1 qeno e gan nnes 114 1 to de~a, ~eese, uyr, .oaib, u n51t4 Ost.d -l de honor del partdo, Luegolbeba ie plante unano1lesda mucho es0l1 D-t. Umlla-e -1os .an se .Llsoett. ma Te.scthuaa r eoat-le44S,1o lamavtuen~de rad ~IOo~pocuidespus de haber estado expuestos ¡ab o-sala, e1^ "9 el beeeaqio¡ yi calaia3 .utrquce. alapcers i acota aIa.Ce-ia-meenc1 o.cea.q en loa. iniras te dIsuelve a los ee -te u osevns re ar lnt. y por ella deece que les l-epr. hallndoe bjo los rays dlu ~Ol~ .eteaelaedeleleea0 1 stae eselecedd de a sa:-e7~0.laetabe -a Ce4, ve jt* 4.n ,a eedra sottcaf i,.mdtcacIC asosamnteempo titasadiarItldreaciceCa ya la. abrdaedl esecuneta. Ce-eda t aedra0. a iteso Tl.t"l, tad .re la tCemr dennatel eid i recha Poncuando el .01dada llenOela ta tira4repaa ealeeeuicaarc .nii tj .~-C tc defulzcipr.amcn.ares.calienta hasta M5I centrados y Oh0e-l,soesbase t. lsysaa #lS lse. e4s Torricite y Alare-. ga y haste pe s hlitrsntret4tce eitieaauren~-lCura.baltt ~nnO*.A ecau se. t1¡ni Se pone A di-cusidas un proyecto do tigrade, locual es le faalceoU.tie lel.o,. P.tt.lrsa.1rdj -ua toenee'~ Q IA hy del oellr Freyrc de Anuda-$oenrcias par las planta, jvnes.= ni 1.lo. eeP a nral.crit-mednv.nsI antae.rel eahle aeo, ,ueu uttlne IO militArn. Se prudlisa Otr del inismoila.S ~Ile )ae1,09.Ocl" o retor &obre el ejerciciodl rcsdee' ofaC-0,,, ~ o¡e ae 4OIe.alae aeo deaea-gracia de 1 _ Indulto. aseita no pequefia discusin U o ,89-alioi, a.l~15A ~ e .i Sr. ~ryecbre rganizelcn de 1i1 En la nemn.n 40ternos oolbra.; t,cuatra ndole oar :,s .'-00 oiiaseli doe edints. oanole teC.L~ A 2~ vl4n l ua rt o de bsocon tlsjd r ebr e~aLt 1.C o¡. ,Uj5I~ paea. c~i5~ ~-eo ni disensin h0 puopuesto trisosln doc'Aguilera tnAleesetq0 tei r!eo esniiteco, Jy cth 00. .1 e.tn4 J eac5teb,6e0~PaC1PaI 5et ite,-~a-e cln por el SrFreynesobre que la IaMiaca r aT ftatoIl I n 800 il.e r ia oohoro ds inodoro, pto y a114t11, .,ane er -A 9:rt. Peeie't51o.aees a -ae1c lles dinstruciones Asunrepreent. W tgr &.la 1a5itii 4t4V Vpa LOtlpC traspa ol.;.e ot o tirdtt pcreF%2l& AnuL aeL T. e -a 1.14 o eo SOAAOC taaa¡i T cis parametaria pra questsga opo. de lnoicmoombs.se lnp 'ob orlM#11,4 ~mu ~ -e sl n cCrlnvss-claome '4 co & &T r a. u-eole c2laahtiC c reurcee cnC-aes o ua CidoleeenazA todo presupuenlo da gai. puesto. p4p8a~ ~ ~r .eld t 4 wat. lis 1l?,c1sntai a0tr se otce 1tle.P Co, nect .1 e tol que exceda de dicioiiomilisoes do enrant, previaouriJa~ 61 s . uoeie psae et;q nevs tL. e~-e 4 .~ ree 04~e eerl peos, a c m4eondex Guevarataeacta que> pOndsf e p100 o a sM gn crtntyJtle17e '11sla li.a~ir 0d. e: UqaVnluil ¡y4 A. Pq-6. 0Cosud A opone o ,porque, afirma cteorenldad cila oau 21.00164mtO Mkfs -y elm c uael bae nl e oe-e.leallii.e sc-atcer Oc inoia ii sC th il taI~l~4aalota. e eclisas, ul nore$ 1tiectuui r., a paqddel .,eleCees dcac-O ~aeee il pttetkt e.ceea pos. .anusr&pa iae9a piad o 0nno bto d.hniaeelesna eoestes se
PAGE 17

D IA VIDA. N V5V %cgaes& y vol"be P.loofCK que del eemM C evet&jae y, deretoo or de Crr"'hasido astidra tiui a cc11 'oI ad t 14 rtoutc*p Iien que £, 1or sincer. ,,-1 ~na i6e& dtel pobo o*o ltw. 9-=f0 i) d Y Mueelc inienamento de vumco ~ ~ aptare. l1 nip ^e 44, dowI 0D*TA 4 ;ejerceie Lfcla eama, nif Me, por IR que Caan-a le reeolu*e ~ Crueldad y Una -d did 4 utor DieOtr Q~eela -le ~ela Iomt~h Aldase4 ,"es:cto~*m. ~roso amonr be, o reelo' tq Jo NO q~ h ¡ceoe? toe iie ~~~ene peecebe 1o CMa1 es-ce1r ilwwme ye6n #el t~ncod a* vi ore pone el? k1 ere llern'n min~es¡ a .ne4ed~04 eciafh eopaoo 41 cibo 016 I>5m1fto ~l y .ceeM eca pobrez ~ a'.csc ~0 VAM4I tt que Aim deor? 'gea qu e enir e ~teoramos, Y q a arbl4 unrfo j una JuerMATXD0.PIB~B1 %~. .'e een tj ll .Nio os ~*~Oaa para luego hacer el rlAMes. W~ Neloclelde1 Meulo lado 01 mete teonr de iees A$? 4-rLe dea ee e socria eug.z. D'ord*ne 01 ee4e P~todnf de 25-Ceo 04D TouAs fLO:VA~t GUTI1ERRny. es~ anuan b, 0"t A lu, 0se0o >->P TIR delegado. y loem ee*cIeo5s Y eprsZ-C1 ~~~~iO~~~~~ tEntea del Partido Lbre u-e u e brut eparLolnpa hial .eet Q04~ tieS la, *thi~ rta eFi ieg u clrd e-m qe 1"br de eoelb~'0u el pe-daseno ~;4o" bb&cg ea-Se hc lm1*4es e eado 6 do AXee ainale* l=e, 1>d&jXub< 1,10e 8 de 1,Vo ta ~ ~~~~~ fature c~enderel a -~obe, ,lscaoe el~ d .1 Pio£i*e &.oWe -. r y Iba Iutetlno. ts 40 tO.S> e 1clA pItwa en jal* jc durantei i le ctati6n en ea. Le r:-(Iczed e' o-ee5*dIae. Enclinde Angieir e la teditnluacn-o .d j~m 5-11D.0 t .CrAes. 4dW pera Y~'iuoiNnas he po.o. -&k-earto -e 1e~eseu h1.eocede per6lD enbl o conetanu. l agoeeplae. Par el pr te 0e qupitoo lc. ______________________ etliscks> te seth 4KtarAl junta et,. UT lTrlWIfln ~o gererc extraordinaria que huabr de~, EJLI NUER~WO clebiro, ii tce-le-er Intranideri.ee Mialqulere, el leer t'el euoO con ble, A leoshid la toclie14 deM.bcda t 'le ecabrano> ee recuid ldeso30 del que curca, en ue case de le esor.u tvea ea qm. ce te-ate de due, d& los ,¡,dad "El hao,'>)tb o la,4ll de, I'Di tevoreeldubo en el dlmn, sorteoi de l1 Sen Seivador.nilmiero 17. sadltod 4-PID Loterl Nacional; 1Pero A poco, queO dee A111 J11114. xxlsivmltn e-culn AICM alga leyhdolioe Ter que se lealla.niur 9 A dar Oinl51~I .ol 01 cl 2-e' dialanis do.l reajidad:1 ~ee ei'xdn -i El-PSarib cnagodo n y irac, Octubre $ de 1909. uDc.,: ce nljae"nt ei~iO no 1 es el Ver"5 o1-C¡4R MP3 jeru pr"dntt de ion trabajo Im j,' VNIN lclAL OB1LEFLA ou-t?u *' de uia labor Incanutable., de oto F11" eelc t clueo vivseimo en pro del Auge o ~' eea rd'.ni l Und IeMTabeis-.unDPT PC piadd una in~ rtdaoie; meQeera,"" de medflne y prino~e reneobe-a elIee-e9 de Dubilin, aegn .reacba APSTsDL?1> tan InTytcns pata cetimidai dlbe dle4onic; qju 'tt Ala Hebanal alo oeenmodete-As. ~ lL94 &e-te <~ *ln tcoeslilla¡em. igra g.'uat"iitaein 7 delates-. jorcoeda, una e 1'& leeps brillatt da y encaleo extinguido yddllntcuote. e-eMUSIC>J cuitible "Olob de A~1d-,0 .i m, ci .; A1EMS postkionerlas do cn 49 ~cea. n, quee !"crl -MI$ ~~,.liede ~ rf-e~ &¡ ¡rnae a ta, lellibo, qur 19a ietx-u$e-c ¡lemjcca ent '01101 Cueoreid de Te-errnia le ElJoredopores'cerflq4lde5,y @n de-.00~enoe rrrrre5 o -la rl d,,IA'l P1n pj §al,que vioprtili d~efuitve" ~we-st,Uusn n&--FUi -i con d a dolmlea-n cue indeget -aqe l-A> e 1t enioat e jueoo~. .1 1 1 ---', ?¡D '¡£e aqu lo eoe' aule. --ca est a m¡ua m14eeljIwm Z rube ee astntidad A qe Senndo prtiao 1 30 tctoenmae ilnavialens -mze a cnel tiempo llegoa. 1 sA aaeoes t < g.J-a,peemjpl. .1paaesa mlte eaeok de ser todo da D@ y paa 0p cilde cd tda 1 jga aqilc La CnpdalenolqueridO Dic, elle-A en le Copailede J~.Ia os-q4uibiela. -deciinm oe-t pe'eAeA l ~ea B ietopronto aO1 e&e)jdocNo e. dcii conreela pa omeenca y A la uitacido Ti eceelnovicio Al1o28e0en Pusidad y r ¡&li dl ediicio. de eleAle-mdetia, y la ciega bedeea A .Ditovesjugao. 5 tatee11 pe-lcholle.que l mnteuill e peeatrleoc.y nmtdca UM vex jugados 15 talieuy ecadaen prdico o.0 ~oe.y a nmePrtdo, noe vlver la entra'Aum ealmuc o l euPe, lo, hizo aren al clegio lm-e o nln ~e eaete-o podut de bena y sea lImonoo etiao i010 iles. itoid. ¡Y eginoe aviviend 1 de Malera -dYS* as.eqoeOdcon AVISO -¡te coae m puede eseprar de e! Mayeeacierto, caridad y prudexoiA!bao %ibefnin exter. or-a envo qu~e haya'qie -os n co-e~lo de treintaelei,'Ocupao 45 Ai, sgtdw4radana rom"el pte-leo o~Nulmlo ea uesriqe porl ci eoa. le. itdaa va. fore ae clee-c-covierta ementeqola. vern u§. done o¡reoaur-lee darnaen es lsre do loe elidgs-sOlIcea 'la t.%coamcAneva1Allegas la equeee*. ser, l da 30dOcurde ao ana ard de naOcdti *n d oar ~Aeec "c m libe y 158. la0los ohetab o .delmu ead h"aa,2 d ctbede 190. 3a." tenreos a.qu tragrno. una 11 0 cet i es dd Zl Adilelairundr acly ia, abl eimente y lena-Y mrta de rli¡oeo. -brado ear niaot ~Ao.s WEb DOMGO E. ¡ma f ofiD rA ceaoeso eo Aleeaynare 3Msis oIemies. -n la Catedral --con4l~zbllatly des. ¡¡tealcamisde ct. ~ m. IoOlA cedal cf aelmsCetaoSe' 'i^mOc~sda MAra -Dia3.Cr-a J~acd. e 4a afe-o la DureL4En Bdpcuit e acaas de¡Me-larpnde 7~ aAl-Ano Uesta a dl cesa e 91 taaalsiOanapeSta cu sogrbe-. Mguel Gtirre.d mlBIcr eoe.e eca.o e re dt¡. cel te .krreu 'n-A las coc -eprenaooerde l ca te ecue seccs m-dss ccco c.e-a~c ~se'e? rte pere-a entre ~ledl 'enera -6Zts1AeuMbd¡ l ¡OSe1. AetseceM ates tslbse t 'ue otsu. ""titulada L Viudo Alegre (ha Cotl.sa ieuee Te--a -s. le ou iOa e-e .ator .qu os de Lceo o.a esa.atosdc-lt.es e do. Prs. AOe-evoo~re5~3.atema es.et .cecmtu d e-F¡(oAtc calieto d uea r c Ata de Zarula. t leU tueaCe teIbo aenlet e uv Yr 'n opr tanda. -aue A .a. .o. ei csrdeditarna ¡udida tendene j-leMese roaliea A que lae la e~crdemoulra grtera A noTropla a Aliprotlboulle .I7dd que armaban los vendedores asaA aAl~egr M t bGoal e.AiIwAe.' lcnteg en la elodadole trospetaosncesc- tercarlaoea.e da 10~ aotoni&c leon fttaz o e *A' Leaa.'eeo cEct,. -1~5e o ~#,lasd-l".la le-e lelorla y tcls aquellos n-ioc (lnl¡aro y varieadedi .tBe.le.e11uleO us1 que e conider-leoan ¡= e~, y que Pone"cia ¡¡cMpr tanda. teae ~Tl laiarapd cta-cidad unape-e de A lee aleey to adii~ aeeriaad< .ie ttit-15cmsmee ro Ien~iamanicosmiad al tea~ ~~ aang-naqu le-eapeln, de l lemejores inta. ein ntogrt algno, ent le amlero, lA alos cme y preenclnLe oen.41 CMURAN ,Hercda a oh, dsrado*sl ve. Ue-s. indaria. .-~-Bn lafael l.nulmra 1. SECCIO91 DE AltiticsSAITIA Mlcla-Grau Cnmatgafo. -Fncin -.~ -Se -¡cccrealizado encemas progrerente,a s T-e.tanulse 8, 9 y 10 pr be-o?mte-a1e=ar1mt:1edoce aa-e en 1*fsbrscidu de mie-ceal. Ales cesna -ros-E steancdiari .& 1. .d.os. nDkI cce uc?:ccccco .a e Loe Ien ,h~ lan deda Una ii04111Anrlauio.~ eae e-reSst~irc1 em cn en-Ja mede alumbrar el CepadIado arzela. -Funitn ruccet-.eaeteLsieOMoq timhao objeo punt oben ser-dc-t.Pe uula tel atu ers eee -t~ e ved etal modo, que se puede xA ls ocho ¡o hay illtau eeoeustrresccuea scse mm fc iltene un coa'icuela lten Cepleisy¡ale o a hlt .3 ~' Mie e5l< W a .e sic peu4qui n ce-aneesriaagrupar k as¡ nevee h e zami¡-de ello. para llenar n Cocplt y baiebs pr la Chl.puetecsaetic s~t mllosero. Apease epuede tener A ls iezr¡Clilo freafursItele a-o1Osdie-eld.ale o .e 1c, sdad ntP'1felentan infinlcl ___________________ sreC eatre uc izoaq de teno ieu aetveuerz pesc IMeal.11 ---~ ~de tA. c55*4711e No-obanes d ea uedeac a alA rc ent xp& aciy l teiw itu ceooc ciptOe reAt matrimop por emor allance rilesrt-c.tl ascmilt de ~0 de Wa musel aqn -a ne nomove osnayecae u-cbn eeLIle ne al. -o perd e-oaccoUr%Mplo. -o p A CCI n o IIIA serv C oa smort eeeeeemm "eia T ,. leoe stosi caso;lfor.l pilai stei'mit uso. ma cu n do ejoriqulmne I
PAGE 18

arbemiel&onaar, y s, lu uibrcl tisesee -411pe--Oocntu osma abfdd Mor. 4. i .erce yY .y sy gad temblando.al.aKl y, 4.lm t. ySil. prl ml. o. yauc .a4e bel.a mur.ee05ee bc yyeo, redo W.dvra s tire vod.uI; y edovlo ~. Zred ya le. peclI.uereg h.d alvrss i1a. leo ra. clmrmucayd-q.ye m.d.a. %.di.foft.4. t .Ie i muee. .40cre.lo 11.0.oy.red y ac .1 iad.vl, pero lIsl N. r.e. hay9-d~ho .obrequls mr.ure eres~Cmrnche y p cy rddk £sdr sa edaa d asisre sa 5 e11rpo,Aod,¡c srama. ss,d, -ea pe.Noc.rd suoladury i lilieulo yD.ellevirdesanqn sa dsll.30 N. pare l cuoadr. e fur a m a leoiopbaa anresobey a T-mad. pso cle. l. lrs e. l e rsiar.dr lsis.dialceereoaadm y .LIIlio A iDlOMICaILDeOoi ,al o rsc ise dIm oa pacucde it. Y.u W_. ARTES Y OICIOS.0 a,5Ciaees, Vbra. -5-51A 10 l mP.,h rei d or o. : v~ r. i a p, 40 mbJ.LU. N refe, sr Nv*cs Orecl1.C1t.0 ae 11115 211.11c. 6,15co 111.il h osdo^ a 11~ U" es re1tle.¡aNdoS. alxftos. So O1o di. c4. 0. rda ili, d 3 abl olees y racontall Ay unltam,.zieoy Scatadrsbo s4, cularo ymesra tZIrese 1 -dE i Iba Cenll Eti 2. 4. '24 ¡¡~A bLIVR 1A'RfFOB".l. fiOP rl o. CE" "Teg muc4 ata o -~ ~onola O0WDE A ,. b dmo lMsogar y Viimramss Eel. taza^<¡ odervitu .01iseia enloecio.4emrodaed aiOaCm o~fl f p-aa.oi siroeee indysllame& ec Paaarse~fa.-maataemase yterma si 01 cneo. ver y ceceo Idocasta soares 1.esrecil. es muy lleresdeo e. dss sos yaoo*d ormaiey sala so rmple O telablestmlita. inleoa ens hipotecas 1311 SOLCITA UNA JOVEN PENINSULAR peqwe 1~lercoas *traelscoebd; P e kceo.au dabur.lteiendc opunaoe tcto* 5. us1uecoe rs rdes teda ?lasde pare yoeiiueea.tieeque dormir oc la colo.s armars a 4 nlOe 14,.¡oa sIesudeltps odoeiaile peca1ciq rlc raciboe.Sulsdo d luises, selle de PSa 33-o. tt iuisout. e osMI, ]artesnmero 20, Juclos del Monte. HaMe d ,do msesadona y arreglo de algefuas babia -__________________ apear**edeei tao ensala callo de eanto.s gi. Dijan2se d 1.5ons 6elada a maspoia e al-allo Tez. 1, c~abs¡por y eumaite roscu bllaracion y %eW 4-le sSreerencisc de de l a eervido: galos EM17,6 ' u o ____<~~,__ po ¡le41 11, SE SOLICITA UNA CIOCINNIRA. aLANi --504In nra O decotlor que aysde en lo* lquehaceres .UNUA JOVEN 0DE CLOR DrIEA CI' 01 MIi.IO87OWF ces. lcr suelde Y ropa limpIa. aSe exge* M4o area e riademacor ebliayoalOmesu retvrnsiaa. Sen liguel .slmsro 41, beec.esad. meed rese y oa c Slca cob sa s rato ad -rpc 1355 e-___¡'_ou, -27 rrotalp qor1a is ceencornceordi~e~aaartdieo;. aa -ALASPERSilON.AS CARITATIVAS: Y E; ESIId TA N4.27 CR YRE OSree-eOl1e aooc lnorpoiee. Mor fare o ,;43. balee. mace que, sericeservir ben a la auea .y DE RTAM1TO1DE 1-IT.=.m segundeociado para eyrdac .A los oielle. 10 DEIC COLOCAIIOE UN JO EN PtNINDlXlU en "'qut)p rrc de larca. qelos a elee ueec ___________________1 o #tan lo. ds enasctref0eesolss decaras scol ola do mdedcmac. reareaa 6 resase ncede 4 sblaosLbn, et su que noseso se-SiE DESEA SABER EN OONOI E 57JIAllises Vtrferiae4dla. siseen LO(C-AliOl.E ZCO. pgeosla. ileentilded,:Ybanrdcl 1u ,Ol CoTjlearera DINERO PARA hIpoTEcas.L brader edmieiesesdorcde sc0a ecea. O ito Compstela 43* itbtaoiOo. oOmlrO eLOCAR 4-27 aCteu Oa peide ad pelymeo. rne as0 t crelteo;se Dotiene cr-lOel.iee. id12410D90 CLOAR2UtNA PENINSULARO Tambldc ac ailia&la4 @11aa ta spna da crlscdera'*esrit A.L.ola'~~~eetera. bueaaY aasn, decases aarteeyermes s Ied1 ea Die en la roce te oc., ]laa lamt. 4. 0 i5 A Pes 'NSA.En Cosrncsla dI Yc3epose tAtCA trsaatpara ade cia** e 5 lnbalet al Po snoedla Tic~esrecoendadibAO .lii. fdiO A.UNA CnIAN R$A rolo .DscCe eia a1 b altorl un ea. lbjvi aACID 06 ara l m O Ipe ilsd iJia* -' ~ L LICPfAe le n ta# ¡pessetoharilil .6 !Lu ira 4v4 cat eaeO w+, 1eeca creseneloee. Y1-1-%r.Obispo nOmero i. do a yeurce.Parteroe65criado de coasos eaopOy e.aa e O500 0. dsena sdre a ulos¡bOe barcra, 33111 ____ -I 4oalliey'bo esad argtiye*. -rcOarepvOlasqe o a res une sasioEa LeTresHaOa o 1115 r 011 WCoiC2YA VUNA CRiarDA RR-)V O O o t, Smro5 Aladelltr >sddie50. r p llimo4. Jela 1posa ye'o.edier.aunque cvea io e o W.GIa.l -______________________ sa si. altds. 33513 4-le UNACRIANDERA PENINSIILARc02< POLICITA.UNA 01rN M~p ~ IOIINA CO'tNli7lA.ENION eueaabundOaneefecha doe n fsa,s. *@spanea& esaeda 0 Pr la os caocaruurvE T mc710sT sos 2 alcaree. Tieue cra qe, es PuedcMarldee.nW-11 Cua e.~PABLOG. ro.ela.ealisdreturto,-co01vlIr, roeas. ,Ayonfi sr n tro 2, Ils ma. y 11151 l orelDctr e a 42 PARA CEA A Bc MO ARirAEA -" EN liap.OLNOT2744sud~.i UN A esC95TIEA PaLICTICA EN rO. dura e**eeeaoiarse una psleloiar de coaYna e^A* mro. ue cra umplr co de la**d* aiura y qus corta y Oabaleign a d41croafarecic. Cobrordialaid. oua ocIadatle ecoeqeea eplncepor leoe Pesrns e dexco tlocar** bies n en ro13.rfe u sl:1111111I4Y'E A~ m co lilanio tese.csa plrt$lrsc. nisia O6e Hotel "v* A.1 1EdlsIUA OSA O 110s ---~unrgpO$d& lareosOlociop la. sl UNle AvarO C i-Idd tiotT -e sOo.4 C t-5ee~Qo,.Islqc5~Ov N le.ieSormmais5.-' ie 4-s a rd14otN r.a' ud.o .ncoe e o nuvsvseve vercocueld# a 5llepla.1 ciso tleepbueni le~e334fdrad/,-,.de Aosa 4., Dlrlslrs. £ Carlo. Vior ~~~ 24. 0.3. .~!eii oss ec a presnta. .' DOJOENPNUU1AEDu lacL 210. eS IIECESITUIACarlosit o?~a¡Olsee lacoros ysclloe nsa 1>'. e~u~re.Ci, i s coero 1t .Vedado tu09 la liabseo. ¡otoasrela tzsg 0 ado& s asoo elas mlorecasas d seraola SBE NECESITA UNA JOVEN MANEJ^Dirtesraac 11?2-i 1SS9<1-o sa oaai sacs cos 5ai-re paraou soc. ltiecmnalla 1 nmero OLOARSPi-IMANEJAD0-R-A dady ocnaa a spft licaaj 1,1y ..edado. d 1 1ca e. Q6trte4g 1, ronevafa El ¡Siglo lCsl aelyreoocs"1 e ~ reed osc e l$cpeninsular. Acoll. violnls fren. .-,1 ile$rarie all ael palc tieneaquensala reoominee1014 -,, -29 PARA EL CAMPO 0OLA CIUDD, a d. In etmaIfce4 oll. .Cuarta ce. luNZA cRTA, 57 OF JA N a cT olocreeuematrimonio pealen Ufia 11511 douedyrle .yeSye1T NAe eSer ae coesea y les uelareasy l para no-. EE OOAS p -_______ ocr seclaro. isrtah acral cargo de 11121 recr riado de mcec ene pas crlagiss nIose pealiae, ies.0¡11lee. pare $ao ROADERA GNGA SENN5 10 ta o~~~~~~~~~~~~~mro cafd f licedor e4n A &oatn msdad ot,, 44 t un s dearlameeto de. perfumee.5 CIdSS. olritile 1£ Desde 3. Bode g, Ocia0, m 9, 44a. saga iees dao. aanided. lo"rce i.msObispo 7.a.elo,un ei. -_________ mo-ree. ea411~ilaetr me 13la. ss. fil SE4., 11SOLCITA TINA 6D 053RA. 7112012. -ierlrstor 9 ElIcgULAoR*je a¡* COCHERO recaed CON 2BUENOS ¡irnyO aiuce dr tu a la.aes pora deelsato 0un loarse de criado ema d eauo artos: n L' e. llrrola, ilil'lerado r35 d rh .le@ doeoa casa santisuiar. Pe iannts% mal-ao ieidellesr ld5 Or ,t e lco oc101 e es. laferepe -0t d; la. moco u. Leoe Taijes.ntormaan.Caie-Nolao5Ale.d a tadl 125C ________ lisa__dI 4 es___-i.L! ..!.25EW iA GANGA.Int C lIlia I U yl NO:C4PI BIP1P4CI¡AODE MPAOOS. ENIN5U.la Vilorg dmsnd.u" ea mFDD liIOVPPN2OU DI.2ONl IrOt$,mEE U MTRiSONOcolocarse encrae debuea fama.l.Isdiael et aL &aa ut 19 lacsdol se ofrc, paa crado. porter 6 I4 iea: ,d* c rit6 aeadortuedeni~.S s~le s vues efr y,~~~igane d eace assanloga, oone noslareos. e Plede,1s1 ticeeocm e rernsadac ablemins ay p all seilala esntal *, cseaa *l la 4&1$h ltsmlbn sles eeede Mrdnp uro Lamparillae, esquinaa £ Bersaa. reor ma:1.111formasu cita t so eM10aeo111 4-111 re sec 4-ss d l Vb.ao. 1leas$ DEOA ACOLOCARSE UNA JOVEW PE.UNA COCINMA PENISLA U A4OVEN ARTUnTANA FPRACTICA EN --sE-?RAEPABNUAi1¡lBAO"! Li seoiiac A.ecriada domanes, *seocumplir .,be suofiro $la irosvora y Ieepsaoa rloo-viPha. deeca colocaroe ic 5 a#lsds *es as*At *6ec en s lgatcriico& sCee a-' y ten buna rterenIAOdecaal e O-da let o cepcsinis J, naaVcera mle o DcSEA COLO)CARlE UNA JOVEN Dvi YirW1N OIEAPNNe -aob rlesie.5 ed c aoOte a eaadure criadod* e mslesocho mpie ca oosdeeUABEA OCRA relr v es OLI7T PR AAD rL#&ntlda les eteisias49bIs cs o ieaCido. iesemuy bsmtte cmea* Ale 1 os e s*rlolyOeelr Ae.aO me id hum saeg osa* Trioroside ratu Tambia Ve4a0s40 obslec coanlas Y *os muar ecarso can eyloees 1,11,11o 1124e,,4 .4o24a3seab4d i asd* us&e cae bueas ysdisioness informes. QOpios. CeInformaran ea cuba 01. altos, -~.--.-~---e i1)num sesa. eeslsprolos"U*esepa be ay_____ 1 taza*______4.11 lINACOCINsiIAY ]llItOaTEI4A IPila ¡gps~ eato]. Ceii0oseaaea y eaa guar para sosdar 54oIn@ c ces 4* -nla vdrezacoo c a e ncsae aomi HiO 111 4d9le irs si. ti ceepal ae a. cncoecuartee y caaqu aroa&enelacmoo:su la ;-d*eemie. tecnre seete e. *a ub fln.demie earoiioS. Peciis ffl. l auora ras osdere sela.undo aed e eal scr1 Ao O;.X¡IP9D0 TALA i ATURAL DE ilabsea y OlOsi, ello senese^ *a00Cardona@e l, i. alee o______re < otoIidrsnmerocleo. t;e. -I uiLllTX4 A CIlADA E MAOS s.oACue 5acib ocA4pot, s ¡ess.o peso e21i cuarn aI t e .as atenofas calquie 3~,,,ua de~ ~ ~ ola cSaSeis0 ci es-brote 6 t5u 04.ellel04.a 0101 .' teee famelice.eDaes s nore*enets trabajadora. es e ac eiel 15 acerelabil 1, a a?, ior iar Pc srm a§Co cur le eO' lese doseub1 1 9 e .ee>4lase £ Caa. o sie o l os$* ¡u 1 e o.§el,2 y A I 115 -.--.-. Z*a., .s .Ssasuld. eZ. elll0l4 91LOClO2 IA -A AtA 'o 0sosi 15 sirsaae ~ aal ~ ~I.dla case prt 44mceJasea 2140edJr 040 a.lbdebu 411 m ti.o no.c,*rea.lossDe y*#.la1.do-ll.050la: la o de 9117a 50 d. Mll. OllRO sDO 0105. tur.bc E .Neds 1 ldaeaola mim .eaose. .Mo ded 5 ics e IvreepOl d Ora. 755s leel scelsbla o. d ai to.MeaariOeo OId le ~ipiraa5s ~eael ilo. o. l mvrd .ore et7 ld leyer1vyedede a q. 41ee p ar enla.yurele Ooe Iriir55 sa aa l ie pll earTe zi ao5 cP 111 im a e .¡ks sleroi s ait abc1 looT, o 1081T Ge o IA 15001