Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
IJMA IINA
Aceie 4. t4 14 rteo ear r eands claRe on a ftuas do Correo de Ia
D I eo a' V Admh at PRADO 0S. Proolos do susc-ripoildn;.
, 'Ap al l""... .. r oe s 1 .. o s, s- .. r. .. .. s .... '1. p0'ata, .. S4u ts
d~~ O~.es ~ ~- S Le IO SL.. : Si.*.* *,
r8 M II, 00I0 IM "" CADOS UNIDOS ograIf er andifital pars el sostedmbato
ffghis P in H A LS ESTD3 DO UNW(5 OJ5I$ 16~~ qtw a op ,tflll 1: reco
,I2 -,A Mmil -1 dos nod pcad fad
aw IL X ,3. 1_j11i~ll4l4 La Corporaci6n del Acero Its ven.
-1VC0rRIU" qo s*",qoo W )# iZWdW do Zug-*rk tsmbIl RMdIM~ ~ ~ do Tia do manteniendo. coma politics fundas.
i;. ,s, sIe e J" & qua rtE 'I6otroos* do Ia HKabana mental la estabilidad de los preeio
S 10io DE 1s IWRINA ) -na emeguar l eje11qo ASPZCTO DE LA PLAZA Dicha Compafis recau&6 durante de ss productoe, at objeto de impt.
-'- ,3I ,, 4 --'- .t_,M 'li a emana quae termin6 1 22 del e. dir lasi'grandea flunetnaciones que pre.
(k r1kIts Ma i Fbir 3 tual Ia um& do $36,991-.90 contra 'ralecieron antes de In forniaci6n do'
r INOTI IAI 0MRIA..ES AzAdcaaes.-El merado de Lonir $34,37170 en Ia orrespoden Ia Compaflai. Por algn tempo pa.
h depe as Nr. 4 N varei6n l doe Nuva Yori mana do 1008. sado ha sidoun problema fijar Ix
- 1 i Cabor, p'ebe ( eaN a r aqu eS opes El dds de mayor reeaudacl6n fa duraci6n dl aostenimiento de est p.,
g o ... ,a, do a lm a4 i preteu(e l el 21 do Febrero, ae aloant;6 A tica, tenendo n .u.enta l ond.i.
ri 3 = 0 Isoou bmodotm iters)od1a
LAAe. l 1 q2. o r en a ree e a 6,292,10 ontra $5,698-30 el dia 23 clones prvalecientese;u hy, prco
LA F RE" el all yE1111"06 W Dat. do log 1H.t& Uuida b 0otizadoc. vLea hin yenta quo so de Febrero de 1908. quao s ha Ilegad al trmirto doI,
" 101.112 ,pr cient0 ex.inters. ', ha dndo L. conooer as Ia aiguente 1_ m- o .i m..e.t., ., -m -r
Lsr. 104 2491 S, I $ rodo l G A $o7. 250 aacog b;ntfifugge, pal. 95.80 U9'S, reeati do I&, Z.1 ogo, detrioralizaci6n de log nego.,
.." .4e o m rec arictor u a to pa -Iomrca, do al 4.40 arrcoba, t sbordo 0 $0$ ios del acero pudra afet pr
ad, m yo ACT"IT.11 INDIHPERENT pr*c* *r rnc. o n. en ea la. i do da acciones, pero creemas qu*
AE DETL PUr LO banqu r Ia L,85.30, 1 t~ En I plans do 01Ctuego si hubete mayor b aja on Iam a,
, -sld es atrd S Petre 8 banquerobr, or Aa4v85 En 14 semana qu bohy termina, ban (Segin el etado eon que as eha servi. serr un aliciente para compararn e
e i ioro de 31.0SaW se d Tern y aue-a, $4. 50 mo.idp 170 centraes, Ilegando A los do favorecernos el Nota iro Comercial future. *
db 6 s., de o bs. i a 0 d.v, keia-principales puiertto 65,305 tons- de Cienfueggs, senior Collado, basta La Comii6n del Serio Ili':
Parm saadar al PertAde dA; an *l Palacle querom, A 5 francoi 168.7entimo lades do azucar, saliendo 34,644 y 1" lel corriente mes se lably recibi. aprob6 linalmente an Ia semana ans
gtth e de I. en caiage y Camblos sobr. isalbrge, 60 d., quedando 166,497. do on aquella plaza 561,754 saos de tenrior, Ia emisi6n de los bonos -de
,.; .d, kz. _. sn ooMw a oo ele .cad o banqueros, 95.8.. En gual semana.d 1908, mliah adzear de. guarap y 22,981 saeos de ferrocarril Erie.
Dt9A. ,tT.D 1W A is dhatd, .ea to Centrifuga, ndmero 10, pol. 96, 168 centralen, aso recibieron 65,087 to. aziear (le miel, habendo~alido 397 /o pesar del aumento an electiv as
os to y fete, 2.5116 eta. U dla aa .do azdar, salieron 29,960 7 mi 451 y 4,090, respeoa araeate, que, las odeu de Sa Crparcines 6 Tri t,
ls que j6, ial puer el S 22 no ob5s1an *P I Ootrifugas, polaritaCi6n 9, en quedaran 116,615. dando exilentes 164,303 acos een-' can el prop6aito de elevir sun fondeonr
qde teual -l -,-22Ao, DA Dob"AV n,, sr, 3,73,12 ta. ,96 .--amboat.--Rige el ireaado con de- trffugas y 18,891 sacos azfiar de de reserva A 15 por ciento Fora ctm.
dlaido LLBOAOAt. DI fgUAA ha 3.3,112 ets ', andA moderada y baja enjoas pro- miel. doplirnentar -log requisitoo de Is Au*#
EL Ot V,,AL. Nuelfa York, oro a 4 .11 ,e i po etrSa sobre log Etado Uni. Sa hablan rocibide basta la citada pl tay, y A p qar Uabl. do ha... .
*od h!lterddqavs. h A Asfead aid, pot o pl do. fdhA, 2.906,000 galci do ii do el gobierno sacado part do sun doe
d mar2.Cotliamos losque se hxaban expor de ,000 p6sitos en lo taneos, cotinda e1 dim
,-pbgb (t.aw e I sw o So hn vendido boy 17~,000 d t omeotio' Esqueros y quedaban 'existentee 750,000 go. nero abu dant y Atipa reducideg
ptbloy e1 fmor d.raJes y .. d dcr. y n av S 00s condtei6n que en todo, tiempo tion,
caro. i. necne Mahtda el oe on teteefr ..... 1.8. 19.8 71 de A favorecer el doetenimiento de-la"
__~~~t 60T~O 18.718 19.818 .. a~V
S - $ ..... ... .18 precio de lo valores, ael como am.
EXPERA IIT8 ZN'T DA- Haring, patented, Mihtnesoa. $5. Harnmbd 8 il;.. .a8 3.718 ~ ,- bidn A crear un gran movimiento eq.
T'andre riGAC AirA ,,l r dst'da ldoe a d v 8.5 I 9.118 "AD R la inverai6n de Bonoa y Accion s.
.u 1. pans p.az ,. I MPor otra part, es d tenerso at 3
gs, el-Ministro d& is Guna namoM Aztares cenuriftgar, pot 9, 1Lcn1d 8 dgy..., 5.88 4.718 A ra(z de Ia publicaci6n d nnes. euenta que we acerea el tiempo on quo ar adadabado, Ir8 d A roKooas te baon or *tra carta anterior, el mereado demos. deba considererse par el Congreso Ia
L q" 0t1R gom8m b Onte ,d, como slgnr tr6 una deeididg tendeneia de firms. modifleaci6n del-Arancel,.ast come14
la "orde tato.i IN Araw als of Obfo ..... 8.,7.1.
.. . ..Aar d .emolac. do Is to "9......... ,7 za, pareqendo xistir duranto es posibilidad de una huelga en el mes
DE. qjA LOS i coseeha, o10s. .3. Plata caals. ...,.... 95.11t 5.81 tiempo un comparative eseasez en de Ab il en las regones carbonere,4dgj
D~tiEQU* Ice L03 gk i 'q. o. f.tb asoea ~ s Isj~
~ S 8. P gOLE te a q .. CoI f A nsolidedos.', xiterbs, cf, tolne y Velorea--En la Bolas, Ia proviai6n depapel.; alsi eilbargo, antra ta, y la incertidumbre de Ud a.''
.- ,.Descenld, Banc' do l R, ; 1or, durat ba Cotzacionea o ae en los d i o as ultimos de la semana tnal situaei6n del acero, yA expresag b 23. El atN U on- t electeMti abans, W"he $..,m bh a ,- . II s prp par cinnto ,i .n p r-q
s d sr1 e lle afecth hbid aee notadd e tone s p o esasnn on Parsee que
j Its d lto do In~i4. b.edmo~~i 1i44,bo1AM1 On lUs scedones Qh see pbie lreaentetzdro nieo.4
, -a hcndo de 1ba.'fr eX- ~~ ...... tOdoebido m .mneo de q dicha do eon taindencia Ajita parto do..
d 'la Rbana, cerh AM COia 94 Aqeasiia dispu&st. pl Jackstaturales regceopgs 4e a A
'.. --a....=-t"- D;]JASY A IoA$jd FDto. sostianimnt..,e I'ls preeios de Ia a. se produsean par e i element'ba ista
" rtPa s, IsI 2or. S3. ban, p..rima pr ma, uiaolo bneacilcaba ial timpo de realisar sus operiselao
1t-,i-'Wla 1 'es. L 77 4e.. ex1 97 fra *ala. t A oropentaiore Ia laa o c e e andito Pedro y bea
d el a e de 4 Ihen ota nest: elaI.Ie. red neva linea dq conducts benefticiosa e
, OLARA1ONE DE Gnwf o,... ....A 8.52 en plate la Corporacidn del Aceer y sus comn jido A tom ariiores Me6ades, Larra.
'a#VAN HORB eepenturm smcaspede stones IC. is senties.., 4 8.58 en plat petidores, este hecho, naturlmento, hal y Op., su estableeimiento do A
s... .......j.w. 4.42 fn pla vendrfs A M AMmora li ar est indsxtria. vr y panederi titaloaoDs "El Aguk
amI_*_*_*_II _1 ar d n antadees.. A 1.48 ea plat Durante ela iao prevalei4 n ," sit e Matazas, qudad
am. ... n op do .. l i pose ameno etd do inatividd on los nego s i ac igo la liquidaci6n do losLne
a.l*mt cqar a. ajtra de Cabele g Barametro A l. 4 I A pla B. .13 A 13 V. d 4 eIu ro to ats y I,
! "aK... U 1. 7"...........
~ EGO~T1~J SUERIOR! GIgAN TALLER DE CARRUJAJES ~
S" UBY D I .N....... AL4TDA N 4P laaumaceoe d dIS cyNE, DUE JOSE to PALAios
tres No tlene rIval. Autos ABATRaD4ABRRUAJ E 0;6SD C>ASESr.
V Na a m4 tesnuos i os nooddas 01resi ae o ntedo a ots Caittal, Vondo eotrard complete eartid
~ *5 5*dI D ..... A sPAo s urr "ivAf y terrotrfs Instals. e ay ogs, d.que..e.s,
OOV2, pAI. "srdantrss y WO
----3uobKs3tubw -n]MR .Joad Alvare y CAmp. Plata D el af to y stassdo que e Ifsbles.
O ws pintan, viteon J componeoa tods clase do carraeJed l ensate
vlvi~ M, oy AO10,UMI AdR y 8T 10, TERIMONO N. 182 rI .4o.
WI.-.0 4s 2? 81, VBNDEN CAEWAJES D'd MO,
uas o eA aDle Ta GOOY8 Callest Quarteles n. 9Oy Igabase u. 33. Teltfone 8018.
CoA lA k 8N IS It -.
..ZADO ,sgt4*, El mejor calsade americano que desde bao
..atI F. VEINTE AIOS'se imports ea Caba, es el dE
vp" Wodno Po ple Cab <
Mu Coa as. I A' Sonmos lax bleS cIWa M co solo anas saeesde SgatatA 1ara lee comsateros Dles sa t
li' mlt*F F44tat leO ae dradImstea -a dot ptance book last
Y. ~Lo D~E GODk OomercMs Co. G O.RI ~ para bebs,,-v, ,nies,
LA NCOLIA .......sVon a..... do erioaf y g fg ag
ajaw Fat respresists y arms ao ale tilt~od 10184AL& Alter pr Og1******
pete quo *1 deM p Vre qgd Froh Jos rlvtee y comp. ..******** enr $11*Da .......1Fx
' kquome ibres. na
e4 No a CoAbItQl WI'RsT ADO D 10 OSL 0 NOSTO 1. tOwuss. c3.
#ea. Y (at go &o .0 9OIRD pMf OniUTIA DESiCOUo
se ,pe, ini 80.M 1do elatesa itonisralen basa la t .. .8 00 0C.
mad ajo. lane q do(1)mo.. F thi4 ti., ~.. og t~ derail.o Garads. Accioei 5 0000. U. 8 .4 h
* o o t Oan 2 "a sr o V a 58(1iport en Ca11 e0 -eS0 C l do0
-y 44 t5 3P x MA1 sr OM V Daw Yoox COTVA I CUBA e14 Socid 4 utd
rowadd asipa ijita d valno Usses Its sta..~ do DENOIAIXoo la1 Am
atim U, soft 4k su~atms .4 *vif v NW
~cO c0b04461~~ l ~ir -&Oam, il~HTI YT LIiI i~fsU t
HL~ u~p) 011irt 10745 ~~'q
4$OS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ boitt doel~d pI. rM~~~. 4.-1 3Md 00%40 40,AtU-Fnad Ornt.Adpn S 0,0.0US
tom A4 Ak'09Iptap 41 11 40 liufba, wee .... ~
W as4 S" tt* Vt Pa l .....1 . ...... P ~ ....... -
,, ="vj44 T
V 0 =,'kvk7--. .rr.r,.a, .,. ,e,,.. r : obic,, .
,*A ftuei.o t1 ep0 lO i o 1 S t r n 2 ard. I Y|1
o n a taI q a .1 ea as b e e ata d O rd ea : 81 t r le s 0. 8 08
. ... g Jar IRla 2a. SO ete, 2"61 bi rrte,,.,,. t. w 6 :aatect. IA
garator. w York. J- res 1, R 0 60 S crasa Y 1 Id The Ut Se ar Co.:o ~0 ar S ter- 01NS -torteslus, Mnteideo escalas i 'r ap, ,e 0 2 ll so s 80 ulot$ I a 3*o 15 Mo t40 a n.1
1417 Wle eelc~lo a.l oa
lIla. u tre y .1 OO0 pco ea~os CubAue Con" al It. Co.j SO. atC .4 0.ti
rYerk.Poe 20 Rbaniteeervea 10 6x whiskey. Orden: 159 terd6s eod 7 t a 1-Mr~aIeo, VOIPruZ 7 P~roIS. I. Palaclo: S maces buelies. eres, l* A butta rr Ieat Qx Doph ol e 094a .11 *1 ub
P. Mmelta: S 4 New or) a W< 1k A*Iai*4 ~er1.
1-Chalmette Noew Orl*.*s. Dliarkano, Urtlaga y cp.: 25 barrtls (Part Calibai) .o a, 8 bu o p ans. T 9" 61 loW 78% t t
Febrero. boeo to1 yo orm 1 .o ab 1 r 1el an L
2 d o n t e v l d o C w eli 7 oe c a l. i F R o m l l l y n o : la e o ,d r f u e T a v e l : 0 Ceao a b e ,. T W 70 .l b #
Itrse . t ila o y ln: 1 c e ct o s O rd ftt 0 c taLr 1 7.30 0 t ereao s aae*ro 1-ttnn do Lerrisiue. Lfv~rpool, to~do 0 AIII AJ~:
. 3-Ma rda Prorrs 4Voercaooc Wlldes y eq.: 3 buitrts labO do o 0. m slleoan: on s 0t arl.ot's O : 0 e a. 0 M a a l
..,I"F .orteaIs ,o r $se t q a a 4i6-- _os_ bth, 2 ctPseeCe 1 o l*
** s-Meatco, New York40.61420 ladrillos. 45 A.l DhsSnes 0 osa r 14 outaGaah me
-It.o c h m t N r n. Lsv e r p : lm 1 af Ieti 0.e r8 0 1 l ltl CoIn se tb a p ..at0 d oios
* o t v e. a sr Eo te l c. z b o V.bd1 e l obapilz.s
tbr orde. New Orbans, salros Co. 48 1 it do awi : itot C .besr 1 5. i a loral #1
* ,5-A ro Castle, ero : y*ar a 2 .b .'tos e r.es 7 opo 1 YdatteetosI ok. 1 0. bl _.s 1 g
Nasa. amveoe. 4 aJ,.zu- I cla t s.
- 1I a ND e4 eEtos. to. n O s1a4-0: 8 end u salay a to
AT-M.an I Celva r New York r se Rattloer Erbsioch Co. p R o e e 7 . : 100 ba- ors3to, Orotr 2 r e SQ, aj ch 003% 105_a
800the W TRAY"IREA O Romerotl y opep.:t, ie~t 22bto tree vs** 60.* a n
lot D~ rs Ordelsal.Srrs p. 3*als pen .P Dis 14 eI. 0 8$ thaeh rS 9 ts U 8. .esees
a. Dequn. etOrden 800 ceaj croes ~s r 0 tMita Cal y 200 tererolas q t t1 *l.e
JItri. G. Millington: 1 c i ito. C H : en o amao p. 4 jet o s Ir t a o
S -Mt rida. Progreso y V racr r aboock Wllcox Co.: 20o b 4to doe t s 1 rs t0 C...las ( cb lea. r '
te 1.-allortnlfls, eortnvldoo y nsdcaes qtplnar 46 caes s btr 2 calus Pa t 61s ao e t e.ur) 1 I Aeeta,
2-Mdzlco, Now York. 1.52000 ladrttlos. PaDe at. 0 ec .~ra 8~ 55l4l5~il~O
SALID~~~~~~a B rlo. -S lr anes: 410 ftosd. Ore:I te roa mant ca 2spa
4-Chalmotte, New leans. Vluda do J. BoatF 6 11jo1 2 cueoa. campyinoi o cajsda etmm Soler, Pub|iloun 0ep.: s' 0 05'
Dr s: u ta b l o os DR er t 7 oma :- 50 ca4a **%?*54 V5 taa ca a, oo Sao obta 0A,
r -ot vd.o. C .o r 7 es n. I : barrile d og s . a t O t p.r- 50 a, etch o 2 ~ao 1. . .50
-Alfonso Xl, eracrus 7 secl Pales o yGardlat I bulCto'efoctoa. e eop,: I 4fae tt ro
r m ro Brl y boo.: Z Id. 1 b trbooell, boo. y p.: 0.bltoo to.i- eaeo a corvsa y 1 A oEt t ae m
0UQU.E Rulanehou: 4 Id laxabos y Id d J Ab ads n e b t o5 4tIo*h1. *. to lt
as ~ ~ ~ 1 &%: Cr llr kno Viat1I d7 0te~f o da 7 d O.P 7 19% 0 P~r. 4a1S I~ ad t re ,0 rt e ro lies
Puerto do Ia, Haban- ra. 'a, Doanor: I.a7t~b. Vaaas: 2 %Jioe 66"i. dlTA AE
En.ttrAe Camstro: j o4ld cati o:s. Or lo esc' Ml y ON 3% 5 y e 10o t. ,l
.0rm at+1 Romero y cp.: A bu tes tp rr.e oe x ltrros y 82 bae t erretu m 4,0 4%0. a"
r T m e ra n D e r i e Gy re tp o V S rra so. 7 o 14 .n s V In y A d
"DI& D. Vega 31:!"o," id* Mor. al o op.: 60 Id c A It. Ha 4elt 64 98 5ot %t s de ma annb s 2 .
tia de ape on t F anke r M. ea: l ldylo. Ja l. : p I. s 1? buletonoILdo. Segundo Ca smao y np. o3 m0 t9t4o o d t
a'ao -P t o Gantna o de Cube es p dies 1ape d* Sobrinos do GarcCa Corujedo: r Dott y Esplnosa: 1 Id dro ,t V1 tse 1 tolteta. pe bme u ne o t 1 O t
ceno transport Vummer aIltan Scott efectos. Vital. J" Y op.: 20 I t4Jd6a e e. Pawlsyp.: 1 presat m a. eo tr to aa
ea s 48 a t, c(.uaro el al o 7 p.: a 1 Poro Dla ol: 6 ca ? Id trator I. d e mi oAltisar.a s Sv t1s
5 acn spnjs ./ ulindes C vti dat y p. 1 00 ftt it .F aite:3E i .A peltteeh atah3 73 re t e e
AIDs drilos. I- Sole y Sas, 241 1 Id. Oden: SO tercerolas anutec., 5P t ldbeussran
D a 2:, e E Ga 4 bultoo toa. Obart Y COMAs: 50 CdAa la ona 25 coas CATTr 40 I T ttes on.
Parr. Carde.as vaor Intl Croe U. A. Goas 11 aribco p fntur. W. lton: 1 Ha afoctos hhna 13 ebe 1909 Il.1
Pares atanzas Carl aotadr J. CI y op.: 15 lata olo, 7 I- J. FracollI 91 bultrs fidtrrtr, 1sea t
* ra CaeHD e7T mp tb rneIAr:acyaM rtl n 7 op lo Fttr Pra 8 C baital to r a 31 IP
OlcttOren: .I aJaW ,ecto.I 2b lts 8 f 0 0 A e. .d . U c1A., tlm o W .
10rn D IA 2: ,P c o$ d e o o o 6 d e n~ .jl; 1 4 1n~ s u n I T !2 F l e & a* ro -"
Tampico Y1r freoo 'Mex1o.4 Ferrroaarrdlee 'Unido: 18 bultosfia- Ie Ie oUT.0 5 14e 31 0A a 35 0 A MOM'gIe 44u
22-a e taburgo 7 tsee ia a aos natr 5 d*rros, a0 ac qeooso y 760 Dw ahrroe. G1% e (o A inoada on vnt W odmors
Pr albuttos rv ionse Ias . Co0oll 1 Bn elcol Ze......... 41 42% R V A '&- e."f do sent COW& am 't
taner vapor alm n rank watd. I-J Dneas: 16 Id Romar(ah 6 htfo: 700 a oo hthe Billitesrs a m a
"ne pr e aA. Landin: 6 efeetos. J7, Muftl:s e m.: t00 aeew arros. a3 et atas 1 io a sh etae; e et 4.s
S BUQU o) PA DO G. Podroarl as: 6 4 loss, j. Mu S: 0 s tonela sh cbn 35p p p e a.p o m e oS t" s 3 o a habes o a =t 1 Va
D~e 1: Cnaotaa~baa 7 0.11 d I 7 4 trtetin. I1~ 5% p0~ Deeeela Vb4ua g e.~ arso,1 ZnAargr one an 11 1,
18 Dhusq'u tp.: 2 1t& eectos. F. J. Carbaosa 7 ep,: 128 r bOt eo O- baback co tp lodt; .std0alki aaelrttn do 0
Pr 22, p amerleano yontery eId I0 an0s) pal o Ws ietnstaor"- je 2n
12 barrilesetondres thil O I% P. S tta l too "Ts aoo ie 11108
are Cardess vapor C flh per tambots . Battle y 8P.1 6 fa..Oas Voo s t 1% 1e Ioai# no. s e Art
"- r a e a s v i e r 'l l l m l e ~ h o t M e n ~n o xe y O a r ed A T u i i n ; S b u~ o a M M o t 5 1 b o l t a f e ine t e dt L ~ e dr, 6 0 d 6 % 5 %e f.l.o n .e b 1 0
-Tba rs ren3 dv. .s e.ts a 2 to rm Pstes. 7ILne il do Pbues 04 100
a ts nslev e Apr & ROp.:OO 78 Id. idara Ba nigo e Caba__Dblgsone__ptara___Ia ad host an $ sty
L V. P .. . m e t t by 6 pi4 o 1dom. Orden: 0 t. e rca ate. nI 3 dv.. 1 12% 1 u, r 0a1', p: t r h ieat os.a,
r e J O d r tue s s sp.: 8 odId. r Mare c pn tu 150 a pea d e % it, 9 Ua.
r T. A y DAto p Btrto.: 2j be A. ctoc. tdo dpv. 93A I % t .. O A .
D a:obrns de a 7 ep. 10 L br. lte .: 100 oadito t. N5 y,4- os I toa.e__ *t
= D taDrtlto. IA cp nO bAl. Gea 1 d, d. Odbritiaq7 1c 8 26 balato s ferne.Cth-arit 0ea o t o r
a-- D IS-.3s Rod gues Avar ez ep..+- I td. 0. i 4 d +l. 4 +5 ]0 .peq lut. o ltx Ob rn ntcare Tamplco vapor etran M axteo per Il F tero des n ep.: 1 seesd .t S ed. carne I0 cj s m t .se CU A a7 t
01.: .B.sflo 7O.. 11.R. Alreres 7 boo, 1 Oocento'ape cc ctOe. PItIIDENTI. ha oumpitmlg-ut
.14. A:lvarez y ban &Ima. I a, I:, proe .taptuto1. coai o obierno tat*_ '-V+ Gay. tote. Mirlbotta. Garcia y ep.: 3 1d 4. Hoff mad: 10 d, mareta.. 3 1 p 0. r. OO adeptR doe 1 e rCAa.en -% tompioaw !
S Do transit.. V. Ca.a.: 7 14 Id. Tlof**d p' o 'b pe lo ece s roos i d A. 6os s Ca e a A 1. eoaa
- re Vetnra r estate papr merian Al tarf. hnoo. y cp.: 1 d Id. 1 JB Lnloi: 1 38.oao" o.e s r t .
-. Iaz Pa A"',rd mo. M.a Vok it ha 19d 111 toAprsrsa stcual 400
. .Z rna per et. "y romp. Gna~la. )eniGnlalzp.: r6 t a Wild., Vta 2 Id 1. Gdpenbo... 89% 9 V ]0, P. Current a tm
ofectes r carga do trlaito. Fornrnd, %no.7 op.: 1 d. 'fA g, Xaoy op.: 2 Id toldoo, Plata spfbloa, 95% 96t Pl P. -O1 w
a P : Garca: 1 Ita raco of
Pa, 4tirugo y eacalas a Corolay pan- M. San Martin! 2 Id I4. Le Ctrrrnr: 4 1d efes8 osS CICt I r 4 le 7 D
aor vapor t rank wapd -. Odm Mons: 5 1& Id. G6mes: 5 d Id. Atear eontrflret eguaspo,., er ic1n do I m an, oa,4
are *Isft on ap. Io Ince seda par Ia o5 oi ool 4 aI n
D y caer t Poletoe Gontn a Otp.r: 1 1d d. Cardona cp.: 25 ardos ascos 100 melo8 06- -n ama-44 prola 44 pl 3In Par 4bl PlIl djuaOt ,,r4 cAIs a tabas cos Vaida 6 Ioilt: 6 I d I. cjs crvez. quo r 4p tr ri. n t gts I'o Poster. 1- 0a a.. So- FAM M 6WS om at.
-I.. car. M. r. Polls y OP.: a Id Id J. Villapol: 3 Cala" cema, Id. do talel olanlsoldaOn 8. lt CmUA broro It do 19o. ores- e oerara.reol14 Ipescast" e e enose assear. ties to.: 4 47 0% 4 0%13 174 s
uaD CIo n e y opR.p s .... .d L.F. *uttorret: 3 d. proCIe 9tdbaiqub riL. aroba. den v %w %W8
-- e Ua gs: Bolls hu a. op. I Ia Id. 0. Its SI74 17
a ro rp at oe o e 84, P t 4. 1 0 ales 14.
> ,Is .,.s|, = e. zX ..zo |o Om. otro, d turo: Pro *u "'
OV6 9Z1A# 60c ae e,. Gtlelll Gaia 3r op, : 21 Id Id. On --T
20 b ult e t .aut ra i a V eg a y B ltnro : Id Id G.. B oa st; 8par8 w t : ; 8 5t ;
.y pr 0. XLwton Chtlds amp., F. GoAstle R. Marlbona: I Id 1 ., g :o 1 H8abaa 2$ Frero 909.-t Bnlui
V Ai leitre. Carlo y Heyla: 4 td d4 DD. OBILA. tos i *or $I trszeit. nago tabor uo a-1 Ayu.
,,Ura Coy* N sse y Tampa vftpr amoqricno aluo. Martinet 7 op. 1 Id c 12 forre (Pa a l e te ab -s'elnlnt ovd Yo a. t k
Ollvtte got lAwton Chllds r comp. torla. I It. W, Reynolds Co.: 12 bitts ci- 62 1Z6 LA eo A eoes Ira t 4*1MOent Meg,
- 'apt Cbao n-. ..uo.._os 4't" "r'-'" "- te
22resca. tabao C a rloos b'uutsr 15 Id Id. U toe 7 accCso*eos. ?D Via he4 40 A B do a &%ne11o, viintse7 iiaaO 41
S s es- P aello t tn An Sied ytdel ep.: 74 Id H. 007%el toe -LOra, | tilt
- topaC e o s e pr01~.4 1. .(er BOLA PR IV RO AS. I I, o d..4paan t ra .
- at ew Orlea VApor am a lan Casl. J. Gonealos: 18 14 Ia. A lomaflach 6 hiJ 700 eao he. nLtA U asa l t 4aat io
takes Ne "A nj b a pr a r e ande C en e4lt~ dr. denc boyao b0 Iid x"lm D sor.ea ),al:08434 7.4 pant t lot qu ..+...... **
'' metto por A. E. Wooll C, OnUs: 4154 14Id Ia.ios, 55 tercercitbe tanteca 7100O acos AmaIlraic-t.soosltgehs0 53
cae0.s-onnt eur es prqdnhento. Sq pi4 l layerdads 64 totzarknet-dirld gg
$13 tabato. A E.od soM*16rcs4 de 3& Ir Md. a bs 4$ Ca coAtidra ba,5% do e protma ades i (ote rroaet
- 21 cas* tabiaos t. Asvi M pt: o s 1ue u 1 I Ura 7 op.: 5 cajas toolteta y 5 A fn N b e eoe ,Ia4 oae it0
- s on"L tol Ve s 1r Jso d e s 14s reo der eD T
. I Caa dulcoa M, Vla r ... Id Id. terce-ola e ante,. Au eem2o nttasit ee t 4 4 too
23-14 huteles tom te o.7 M: vier! 5 14 Id. o/- 'ir flgot..'Vlna y ep.* 75 torcetolas r& o Abri o ifotr. dta X4 1 B. I~a~t Gre50ck cotr -r espdo 40M~ser -p. *0 Mersa, 512IM0 jr v1. ona MANIIESTOSWISEDRES DeVAX.rR I)4f
Po; ie r ***o York, tha.e y, n Is a" -ae p pe 'et* e 0 .3
per PIdo y pe* 'Casteloro 7 Vioso: 721 Id4 t ert mante 110"a.-a o rral ej G All Id j1 l
1 barrle tabaco h aste Oars: 142 Id Id. Maretcet 9p.z 1s0 tercerolas 1d. 16 serlado S lo, t ra l. i*I ive. t
t.-h 'd. 01W p .L fd Id. abaesdoclneta y de aoosbalnC r40 a s A iay o 4 11.A1
Id. Iq garrom ajetllas PardslrO Y o.; 6114 Id. N GOmes. 1931" pie*as madera. **t*to do I a otl Dona*se obeokd.l0 O lSOgd |"*Y"l
I itId.pi.adur A. ocha y how. 1 51 Id. A. .A. ::.. p0 cos Is d tous -tt
l ee bo l do utiot 0o baortl Capote. 21 1d Id. Orde: 300 tacos haruA. 189 ,tercero- I1 41 Ia .l do 1u .0 p o no Ca a 0 0 5 t j3.10 .anootr t Ila Gdmas Y op.: 15 1 Id Ida,, lee manlteca y 15 cairnS ILOCloUt. Beads l~toro. .t 9 ie n1 ol~ 1a. iolaio- YUW
212 hose al ,16 ad." :t o 0 slats. false GO,4a w*?ar
- 16 ls sate s a ,res e p ur OP. 164 od z4, IPata Santiago do Cabal Oblti/oom a IMIS't dt*Vrade T &$re e1 htt tO en I ta
349 II. prs 3 a Press. 14 Id d. C. Brauo 00 cac y.l. 10 do-Ia Habit, ", ,. ,p, F* tra do L F e" ed. ot & Oft 0btigte ors
140 1! s u.e. f~mtoros, busos t1Wdo, teo a ntaea, 0 riO al&gll m 2M 17 'Va o e
141tt art r4.0. 27 18 Id. 6 14 .oeta, 10 ca- It do, In op.:bo 4i0 13,a1 reles To0 J=14c adttttIb 18 dosu -'p usoaonR.
105 do vault toiV.Ot'Par61 O
1 u e Joe. co ro tbuomddn. 356 aac. e'oro. l3- f r-4 ttroorolas 0arns l t20 eamone eeIeoa. ,loun .n a beSAa tottro del pG. 4 l sto a a
I..16 bull. afetoesd.o,. are 'a~ 14 b PlJuin, ban0. y ep.; 25 s"O Md I d 1 a + E-,511 'X1 tie~le $110 antd et e map".~U~ 6es Itts*t elp 4~ e
___________dos Incas. AD barr-fles papas~ 2 4 fambo- loo 10 p:2m.s31 ~ do 1, Jlabani. .. 112 -11i tela 0 D4m vIt 1,47 aI"squ dilsela o0 ~ 0
Dea clOraro. barrile s 5 vu4oten y 5 tafal Ionautnt "ot-ipittwo 0 Moslem. Z;44",
(Pars-D CABOTAj Oaa7 calMs toctneta. "9 1'' YleF-,Cat3Oo ~ baPbrordI 19 sa
(Pam. ro: 25 h sftsl P vRe*., Mestro r op.: 150 tasprm ( At. --m o 3 7 00r
ISIITLOA c Brrao:Sob~lA4 Veasl eg 161MttlaI oatvo. t ean.
Dli I:: Bobrinos do Ds, y p. : 150 colaa le- L. Abascal y 90brino: 110 Id Id, IS0 'l *--i ", a= "* .."B 01 "blorbts Go,
'. Do ChJba, :1 vapor It Mavs capitAn Octpb. e. 28 bulton forkerall, 22S caJa laios hati nlty 18 atados crue, Calbantilm 1 t.oM. swes It INtae tpor ciit0
eon 4?oJ baeoy ewect. aons .ra, 2062. sa cs arrot. 125 cJas a .edell y op.; 2600'iscas har sna, 15 jL prM@Itn% oi" Z Wo 4 4 Sd" par 0u M4 lnaton caor Coa11 t aba otcavil quees r' 124 tardos asco. coas zitocinets. 10 torcerotus y 25 calas Hlin~oo.... 0 2 62p~u Whet 6 seltsa Vuv "Q0~ %n t..
Do C.b1 Solets Santiago do Cuba patron J. PAtea Blaneo: 600 sacOs arors. care, 400 Col, ns et lo. IL mnt" rIoc 5"POP a' S t in l e noao r, obit 4 01a Suarez con 2600 seec as'cHr. Ugutiftj 1 b teltos. 1, 0. Odines: 10 caret. v It Var..otl6 8m60%= ella t.otAtrle
0Arroyos salots Jlianu Alone*, patre, .Caaa yi Ug Ado : 2 a 1a 4los U 0. sICo : 10 cenpaoetan POlbtiwet"641 ssiat me '@- .a
I+t o'aut Oaba'' y 0 I 1I/. con s#n1 u aiJ r' A.do !
a ,,, 114 Soler* So 1M= 40-"MixVo f .. %= A/c-- I
to =0 ,VT,,,0 T+p..+,+ -o r+ =
D)o Baj~ golota, Anzigefsalo toS U t coo bu 1 J) A ae. . An 11:f I I75. t~t s
se0 ea.. ,.r0 .,r7 s a .oa.san Caln 7usoA I, t! IC m.k --.,_a'.
), -- d.1, B0"0 N [4 4014N
Do Crhalt@o Wat& TWsa patI6sn-aebon eiJY.iolalne sS i56l.UWzo4 -is a
are, '-roetil Itolle.61.. PSlt 10ra g .. 4e ,
ft 167 0eery" lel.
Do Ron,. tota& jesf patron ,Wte... a En p~ csb1& Pior Joes e So st I& '.. P ngu.e.bro. del ,,,,."a 9W t41"
" e Banes vota me ranclc ca patrV n 1 -+ a ] ,i3. I 0 i -t .8. N o ; a,,
200"eas "ocu ""q -" ".u0118 J -"L o.&'i ....... -* ": +" In S hoe e "' ....
3 4a e a s. ,.,,,i o -. ,. ,,,....... 108 ill"'Jo5 o __,es,
" Can oel ot& losofna patr o 81664 o .
400 sC" ASGCerooe ;of' foibff ld. ioiieead fi 'o$ 1k O use*% -0040- 4 Mo In
n o DomiIs =ct Merle patron wmian- n a ~puah ~DO 1AD3EO~lp 9 of 4j bn..~ 1 ,4 ~-40 cneteJo.IStAI @,
suent.+, 9.r.jRZ.,)Ip ... .. ,. ...,=,,,, .!' con + ell,, 0,st,, 44 I-- 1 o li
Do ornttcsalet s ot lortrul patron Ma.- ~ Ne b '* 8 c 1 ~ ~ de S cdos t .
701 Can $40 Faces asker V, tit
card"" rd.olet. C.A.. ption alt
con 60 Pipes ag -ardiAnte y ofoto.. (1l p.'" a$
o Caron," soart, a.t del Carman, a At
"east rio @1 ..... ir?
,f WecArdenjo Valet& JUlia Patron Aigqmos ,
eon $ pso PI&* uardento J, Santoni. a 545% -55
27%, tm ot 0..,em.
D 3see sa g Idela~o sl" $ on C V, ia- tys Snuis f e Iaoe Out notacls tV4-3 Idmev dv teoomVa 5
isn tof t i- --D--P
a on 0 -a-. bLtsi ea r. 13d *s. ..1 ft 4
Co" erhates cleta I taOwoeuAR patron. S AL_ a4, .o t .. .. .
Do Cobalt"i colots Cabelo Mtarine patron ITSP'~OW A Sb. IA.. 11 I0S1 ~ % 93% -2% 0itL 5 4.
.. pe on moo .sae. A......................... ... ...I W1 dts0 Cr 6 nt a pu
.DEPAHADOS imk Izh. ,lap. Treat. .916 6 a' 5, 0% 0% a% 7?%1 4 4I,,d.... ,t,,
to 111so, 4s io ~2 ~ 1~4 % 1 4A 1lit T
part sn e got" Sn Yos e t o p aont i s O. Ia"l -. u an1 4 1 4 4 % 1 14 .-Sa fl a t Vilua r #
all con efectom. 6151 ;gtes / ~ ,-* 141- 140% 1401W 14% ISO% %
- reCausa gutota joeeln ru M ZI rot worlbler Ore........I I0~ I- 38 1 0594 -.DE.F 0- 5vlonag% ton I-tatoo. S pboor4Mtp- .1 41 40t IA 29 .39 3~ .
lraje Doe cttle goottrudis Patron Mo- MissouriNs &Tu o A 4 W 41- as7 '39A~ 0% L. 4%a~aa*.atiu~
Ware Cabanfas golsta Cebs.llo tlarloO Pas Vatrontda. a 9 1 2173~ 2A 4%a
) MOvUaSIENT DriABA1MOM snzVAmwI7 o0' a. V 129% 1.. ist IO% 40O [SqW -~Ol-A
-. **, 113% 7% 111f 1163A141 Ila % 0 lowmkb todl .111 RONa
DoTui' eam 01~ vapor ate. -etsn wO. 24% 14 A 15-" %
ral kenra att. 'Al4 1001O N A ...gpa 7I 76''71 7 711-*I a~i
;",ac. Ziataxt Caf~e-Cre ~kim i llto o Con v *,. 4 444 %5~ 4 111173 f ;~R A N L
Ed lu iqu Castell Carlos Xe'4iEo -0 Q N4U8 O IA 8 PYA. ~I f
.-ssan 'aara iluo Psli au ~aSt1.0 Irtst. -,sot 11 0et~.Jl 107%l0 sroo"I I 8VS xi3'xw Jfqsx-L a-, VI'
d o13 Tamps y caro tuese so 0 ropes Ol-esIeod Arnooa nstat e ut1a.ws~rot4ae~v~r~a...~~
v~aBros. 34 tos r tortilla -.Mlguoi It.- Vts- IAantor& de atoM do bal lair- zaa a-tOoA alfet.pr
thrt-A. Aiaarca Cast** Samness. on Al afa do bay, he, oide rosahnqfbe sot- adds-----------------------A l
o~y & d Aloha.O mdqo O~'t cause, do Is Stan bom hibidl, bar, do *1 FrOalino Ala 16 40 M1AM,
1)5as I ttl ias rwtova i. oda von qua no caroca do aotlcl.. tan- 74dme' di iselco ddd4wo~bj
l~ arcIa losbo Agutrbe = J021 2-i- daetalex. Los; Praot do! 4iora do POWDRG T TAISAR'S~ Uj~01114Iitl~i~~I4
~~~~~~~~~~cv rmthmee~~~ie;~ ot~ lselorA, In 1,601" LAR~~ Ip~I tadoeew~ k- Ion ftea
Los autor del preyete, on wua wai~ que debemos tratr quoe .e mo con tieopo y eou, erseveranel., qulene no lean is peri6dtos qu esme
no quieres quo se tpit an eotIela e 4 tre absotroo con To extraffj n o iad rogs res ton6mico. Es ant ns i Aegran qu infames les mquA conepto a de 'Oito esperar qo I anti- ejenpl del Traneal, ni, on eenha* l alduearee do las tlerres a ra ell le bastarA con Ipractlear on San-Tito; y el- santo m deSado, formar do todon los quoe pertuemos do y I% prudencia ms inspoffan e taneimn As seamejantes a las nueakuns, S ntfiean forewaments con el palw virttd del abortro, fomentindola San-Turr6un: hay qua agregar A aos c a l e uestras Okmare pars poponer inde- los de llsuwal y 'rjos. Ms Ise 1 atablocon en 61 anU hor. r medlio do institilciones bien or-' ds ent blebre el ato ma peea. Perlodista Por erlo, pr por pdoer fini4amento la dietAiUA del boportu- ria tan noble fin son I ley p Iejos de reohazarlos, debemos,! po nizad. Si so sArexide A no dero- dor qu e cnooe San Duarsedo. guramersd que lo son, scriben sus inso, to proyeeto de ley prohibl do i lee do A los extrapsilels toner pm contrario, abrirles los brasos; q ar y al lodo el dinero de los lenifles nifies g6tics caoo:ss coe.
e treanjere sd4uieir prop aldeo rf des raises Evidentemealo AV '2 ellas nismos, 'prpeediendo de dif lo enjas :eahorrof, alabo do al- des: adin no le ba canonizado, pero bro obtuse y l oiae no da do is, ni us. es on 0u,6, an ottb eG, i re, primr t 0rmind, como ya o ba ber. rentes palses, fendt' tno int a a nos s eetarit bastante e canonizarn sin duds lguna; gas rgo dltable, ingeniso, bn
eastarlo en Absoluote, -. vado on m aobs oporto tpd4 0 e co mo *os eubanot en qu elI gobiern enos qua boy ~del capitol extranje. lent, porq los anto del di no se to: y no ablekndo sobre qu6 eeriblr, e.
Ofas sla, steneiD on qut alknaons' media Iligs ttard, ponq # 1yor ri- de Is Isais no aelgA en manos do ott& Y no sayudsra poco en ese senti- comprndn sin lentes: psales I que criben sbre onray m ajeres o. pi defleadeplan tteligroo po#s aso- quese territorial y doe ~se en Is nei6n, poderos y absorvento. .o el qu so extudiese Is instrue- A hombres detaento n el concept taIdo la uonsy calualando Ak Io e llnid de patriotillno, no des isis ao enopentra ,d extra. al pues, el remed4o q c6nen resoiedd o emas nvrlos go. del ir6ncoAzorn no pe er n otra s sena d granujas/de u
-! 4d u ell$ -b en sociedadca. a6nimss log mogo. (101 Wrnko Azorfn: no pinde scr u ta:e sesd;gauns/etn
de ptoduolr esirta alarms entro 'los jeros. Obligar taw erable nft. busears A ol pellg5ros del porenin fi,,as individunales con to que t pr~. bombie de talento el que no Iteve bien lenineitoe IAl teresdos on sla pros.- mero de AWsto i ~acionles- EI/oimento de sla. nmigrai6n eu4 pedad me difudirls y estarian ht- planchada ta camisa.. Venga naey que lo envie A prsi. puriud on6mies del p, conrl n uponfod qIt extreo s ropeA porfamilias, quo require ofr. t adas on ela hasta las closes me. San Daredo es el crolta teatral dio, y esto pueblodjor ellos enfanga vye. lo 4el gt4dlt,,que 4 todos no fleg c -tra l mayor de cer A los iumlgrahties el incentive de d ddin-radas. b del-Hco de las Villas, de Cienfuego: d a gradecern en el alma.
tIOtto tema cubno quo Its atr~aoosi
lapyarO iet'en'ste colocaur en auis i ielunia po. convertirse en terrteientes, es ui qul aiguatia sntencin: la ampafia y A pear de quo es un-santo, 4 an '
ri~a'fiq o a do l etturati6n de liticao eCO .poddon, at fes ton- de Its bells promesas del programs Judicial del. nuevoe gobiterno contra Duarsedo le gusta, Is iealipsis: A cada Ilemrns de decir A La Uvin Liberal, lis Repiics. violers, 1tatentala destrueef6n do goblernoa del general 6anes, A A los que propalan noticis alarman- ,aMo da la notes eguda. Una piernas b- eoega A quien distinuma per la nra
*V gabemos, por haberlo dichlo ,tiun de 1J4p eteio. cutl so opondrIa Ia ley contra. los e tes -y falnas, por supusto- con fi.' nita y armoniosa sAicale de sus asilla sniatez eon quoe irata fodom lf asuntos,
ogam do ashington, de it Prkn- a Vj abiig, los mismos, autoreg tranjeros. No oli'idemos, por liltime aes bursAtiles. Los resultados Ice- santorake, y ]e atolondraitanto, tanto, que ncMtrs go heman querido ofender a Asoeiads,~ ipediato pedig o l ue to, y sun dfe 3res n rue Cuba a tt& en 1 ero sums e rrespnder an tasbto, que ecribe do eta manernt I o mins mino s hermyosa sefiorita
,r to Ym nos doearssro4 eC b a n'lcm bjo, Jos regslm~ ea 'infi an-.
I1 proyecto tnelrra de pfaoear, ki I ppi6n, no ocultan que' el pqligro I siats y -no do restarlas, y qu' titsios y con el estado de atioe, es "...Y ha tritmunfado porquo sal o nya coatur para rein del Car. Adfante so hvrar., ta prptet de que lo ven do que los enbanos so soera' insensate urovocr shora n impossible evitar ls alarms. y dill- quiso Ia belleza de so euerpo, sla gra naval el ofrade defend: no la no ,idAs las nsa]ques quo tlenetio'sibdl de*nd'an de Is propedaA de sus oemfliote ruiloso con I Estads Un4 cllisimo dar con los autores do ellas. cla de aus deciTe picaresmc el artino- cenik: quizfis sila oonociramos serfstoo propiedes 6 egocies ii teras, no eA u s tites do, n que stos defndera, ad Y pa haer bajar s v~lorea no tioso ritmoe do aus otnagnifloas pier. mos com Unidn, aorriimos sostene.
tokeoft ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d P@he040 6 eoisIIO-'4-rs oet'n u a eiisdM,* u n~ eenefn d;Y ,- tat, motieas; bats con gs.'.., dres de sa au candidartura; lo quo
ppteq en Cuba. Esto deb( basfal' p- pasen al domn~io do espahole( ingle- mis de so caust, la causa de tods las de ventr noticias;ets a nn a doe d c a su candidaturra; o qu
ra detener h los autores do la ldq en ses 6 frateeses, shel do nrteame- demAs neelones. So nos dice1 0 el Seaets Lamentamos hondamente que El Eco hicimon fu6 hilar algunos phrrafos so.
ra setener & locAna q o la fl- o no seu so l o n __ rio do Gotnatift ha anunciado de la Vdlla t csn 6 up San br ue otee qum ntnoes.
ia snds equivoeads qu h ipe- rcano que so os queasa phquo vigilarA par que per el.cable de las Villas le eonslenta A. up San bre unpunto que La Unidn no. proen.
........ ~ ~ ~ ~ ~ a er m--e Ni--ed ....... derod obtn h nnid
dl4a'Ia fepubliek de ( abyf* A ei de tlran retende la 'inco'perse6n de Dade nsIgtonl no se truomitan mentiras; pero so 1)iarsedo hablar de, dertas osas;- td, hablando de ella. restableeerse 0n'las simpatls y los la Ila A l Estdos Unidea.t evi- trasmitirn ,per el torreo; 6 ae opP- hombres s, tan santos y poticod, no Dihtinguimo entre ella y ese punlo;
buenqs devet de todo el Misdo 'civi- trfs ego I& ley No habr sim. 19. de Febrero ra .i come i so hubieen trasmitido. debieran estar on i peridico. ella ermas, ella buena, ella adorable,
lizado. Los'demas goblernos all vito pro ciudedanos cbaa que irvie. Aqt no e creoe qu prospere -Ia Me eeque el nue gobiemo Aqufi no m l comprnde; aquf no ella trabajadora, y I fuente de unas . .. e"Aq~ no ecre qu propero.Is a ddeniemsiada impOrnnia.a
',it gustq At cdsplijitato Po r P tte ran deo estaferresn los amerone proposici6n, present da eq Isl Cma' su dnto y que estiaA alg netivRIoso, pr ee Jes apreeia; equ ls hombre te. cuantast reflexiones quoe IA ellA no po.
d Jos stads ids do s prome P dquir tuantas propiedades ja de Cua, r pQpldarod bir. que es joven y no se 'i hahabituado nids per patriots y sensato consi&du. dian tocare y qpe nasdie le tocabi.
as A los e noyhn expresado sa qs rr at i lo extranjeros poseer iropsedad e todavia I lo contratiempos. ran vergmosn s es coas de laspier. Do joyas Ja cargaron sus amigos, cre
eS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '1 o9cbs?,'t xr~d ~ ~~rntosrse ae e .ats isla- y sepv6 q~e aud a! lieaereu ra in yqi~
a oiplaecnio ep servir esom dtp testi- t"d ten tsi medido, qualas is, a so drv6 qde a t 1o' En lugar de tomar las coss per to nas y ls ritmat, fa juigan corrupto- yend&iacerle m grand bien, y quizAs
cupla eoiuo Canto bale. ~pdop toilesund* modids, quo lg game I 'peme y, no dona lho, trAgif"Y pr otr trAgido-judcial ran4A inrorales, aen quop u insjoy" .hubiea sido Ia reins. Do
g 1fel 28-40 Enoro 1timo, A It noble bpiedade haran de valor---co. porque pronto apareseran lo In. las rso ] iqorrmnqes n hast csin as joys yhubiers Uso bal nsn De
,oblij icm n;~~l queio ad pot )avt n pe a deWm nti 0M ,r td o p dor, y oro o son s tw M i a s joya e qribim o: y en nuestrami
&ei6n; ratifleads per Ua de o ait donde ns.pro- juels tausados pals. 8e trat patrafiqe pedn perjudiren at
- solo 'do ac~r poiltua recroativ ird tfieqb puedan Perjdcna
bl.a. ei.nt lai. solo d hicr polities recreativa erdite p blieo. Y aqui so ve otra Duarsedo, n6 se moestran ny confor- amnarga deducciona, el colega caA
pbiaaeena omantene lai e o s* e t1it e -Veod in ro. oanetAMtnetao4al
td a' Apuehben m n et e sin re ente, shEt n tado e d las ventajas del regimen parIs. ines con Ice Duar edos y sano.. conforme en absolute.
rt o'old pueblo trd befleto p I4etieo pr l cu- Aiin eAto, latre leos ubtos qup ipie. nentario; con el ual, cuando Is Y cao storbs at valor do log ar No es prci nada mo, mense las
o srt apesrs polo hl S1 ~s bans ~e colopenatra daffo tan in- smn favorable A eat edida t Ckmaras tin abirtas, ]a poscin sedes. amigas de e ajoven come dicho pars at
glfnte,. p orfa poieo hibil Y huta -tea de shot, pars jstificarls, as na intrpels, 6 el eobierno se hpce in. t da 1e quo A lag joys. so refer!a: y
3 pi sbah q~ou-t' .Iqs ppiunera so .legadredo Ineque o do Tat-losse te trrp:la
pl19a qegq s r En nso, la r slv a aleado a I jela Ae ovai Et terpelar por alguno de su amigos, Y es tambibn u cologs de Cenfue- tnmesq paga 5 a obrers se
,]aeorslausdados de In Ufi16t; At laeusl objetor ertd a aoe crcuta go e papaUgsahr A!e In. txtoep~ iin"o yobrem ate
jo e n uentroa ountid no Ya t do Ja indepeddonoide Cuba estA 41 quo se debe copiar lo nuene y n6o 0 c rumor inn g quiOen legaaor nesters ma- neestro aespety carifioao, y este uestro, ssttdos o sngd la de osibp' d sn'iqieza per eitran- nalo, y,adeini, que, aqu a legal came ec en ranca, so i l no: titfiae La'Repdblica; y bibla trit le dh n A msu hernour, A
lox taudon,1 lo, sing d~ I&& demij, hIopre to, Ioma h al a l e, y,'idee ,e n l ta Ia La as nard." Y n Aas
ea .eros, alemprequ, comh hastasabors Iln, existente eon 'Itaros" Esta- CAmaras stAn certedas, queda el re. su nimero tiltimo del Landso papelu- su graeia, A so virtud... 'kol.oft o 'd ""dsaol64
i ourre, p ono Man le nna sola acion, dos, o h mpedi o ro de Ia prdOa oficiosa; que, por cho de San Antonio de los Boafice A qu Quo aunque no hbsys asido reia, con
8f an relia p liaiiq p" las deroos snoo varies. Lo qua pedriain, ropeuerte, pqeza"ede utilizar tombifn, r wie tode utilizar tahi, en nosotres nos hemos referido, sdespuis sadotes, Jo as...
motivoa par eend a e qui no es, el m del Tran- Ve od terrepresentat de copiar nuestma paabran arremete
proyots, nos expihcams i u ter e aadoto quo regif en tdo S, 1, sobr- todo, no ponerse de m=a
tonma dete6&x*, pdije-, Iio Tini~ con al. pirrio quo igns Destinfibanse'l il emu lo hgreaw
prhas oyetros u le lsme sua pe.hVa, done a eAtableeid Una lucha ro. Tain he do consignor 44", bumr y order Is. El ma- con el prafo quo signe: Destnbanse A mil osas los ingrce aima ss oexclusivimente. entre ngleses y boers, a, lon gmgs de los extranjeros e. ),lor dperjukela. qu ls rumors ar ...Uo d lo mejores quo ocasianark M loteria national: wedet noOt l ivACb of indspisg A b ees iuasdaq eeoms car
r0 n d seedetcaueaeren elMmneorsusrA Cubae ueln nqua di, per resultaBo nl ,rnfo ine. ton dia pustsd o aesedrie e d i mantes pudieran eausrr, consistiff nuestr ic, pa-r conadei o dr~ gfin Utisa, para puentes careteras:
S detvida ela vitabl6 de los mind uertes, sino lo amercan an nipeslonar A losgrandas intere- papelcebs, estara en asa ley que I. seg6n otres, para rebjajar ;ipuesto
ion ritago de 14 4esettiuplari h.u r iqui ies, porquesas ars rlonados con Cu- jos de ser bendrla 6 capaeioent can de los articulos de primers a edad,
o~s o a o Co or 1 doell m1ugs n Ia prt)~ d Ua t ran oten .e6s bfnseabe
1ees ez4 i b etonlt lp qua hs, bourd bo'e rga z rteed euornqoe~ a y ; yeo sn siewpre A quA Ate-,los qua, ,e dedioa A invtar S nu y sbarsitar Is vkh devn.
$Ui, ssusa hpro-hob do Is propiedad C li iane extra. eon Io qu "ganan, cn -nes esss; Y0 nes.e y euolen silberlo antes quo log stha, aos Ostino "eon vordl a du- 2u12q311,a l ambos Line er buiteban Ste4r4q osequpe.oshoebs Jter '1-g6 *f c- ,straoidinaria eu nada pierden ep otros. No bay que] ors du- de do ambos L dm li,
deet "ii~~ )MOi~~s 4a leer -tb -rts dote as o.
4ueb etp actierqs p l tieuqpor-y ei Ia Repdblica Ar- le iniglesos, los alemane, r Otto, In prassu genar, quo ae esdo- no, las ingre
idealesno y ntersdo y gentina, 4onade.tambilso inear-ceses los amneronos se at.rall Y Z a seri, en e n i, Iq s ti6n do de quotablamots eseso dedica in
tods odit que so pieentaa pntrs gC ta v ecn uba solo ,pra podfrsrah l. Cimaras ebre sant6 do tas men. ninguno do embs fines.
un'debr *,pfadibit Aiutrtses tid en t ejztfosos ap esproplpetpjros. Be irAn po ad dinei to br d o ells Is. Iy que am*- Dice La Unijn Espajiola:
materlesU pt ItIenarla da orgulla vey ,'"LAA1 toasatt'atie. tra esb r4 n ree a bid speruso nM m "..Elpteetr noin i a
ro eq el case detaprogato ,que.,eigqudniisito eoiron latbs oa iu lepital extrengero intense pas ellos porue no tients falta hasra vwvr en el periddico: viesenx n podler de ans primitives denos c@t dk est din qibl'da say dd gradese. fortunaq~que boy seqn nem endo wn sus negoids, ,A-esto buenos y suffeientes plimentos. Eu. tanta (alta, come el aire At lo pok]e. fas 6 siquiera en mnce.de hombre que
abtes resptadqsqra(mil ,orgi s y ptrgeidttnas. bhao leg a lot Fran. -l n s. d ad quo states lo aengadod ce -on
or e o auTognal searo q o esea ts ad j; cl'. /o 1s c- m eiarn Ld p o abes ni es r la N a ya is p l r impesvs quo p d e. g engen dlopIasy 'Ispen deu c .n
esastroc para a endepe d Come en uacede con los easpa dosUnoa ni paia, can re dc~l enturados Dis sentino p r eo; e pirasse hl lael u bo pidt e Laet orroapidoe i e senjibe e que Oen ddite, oestu.
,,o tod es el prte 1fioles u dejn a dinro 4 ijos aer aions do tatsut a eo. benPeo y va'b Ilegar a oa n1 ep&e que e vkopu en poderna sa pirde utua; pa
,rota so n 4, prpr ol bit ourrid erreallo i. Binaapa u..'fN. ble no srd A eingr entire los qucamo pno emanosobe, esi to .
ni d do ,,,a.a... foftiit' t ,ii,, B, es--a butomt y susa no tinen ,c tgp & 00- ,.
sut o or l to aed, liIayas p eFan l ao h ligd pas m erbarato que todos los demsnl s importadoresen
" t l t S S O V .l a1 o M pi d e l 1 0 11 de11 1 8 m m ma 9 8 :a n ,'l l X
t1at 9 obaoapr ecnce 4 as ?
i11satlrow psya l adpenduejid do Come on (Su4 sucson13aBdo V n A i o uanrdo p r R ey'51 y o totaling or opid, le 68. qu iro, on
g ';01I lE()' OOA. RA''8 'n. ,.,,. -,,n :Cuba, od Viz- ju e jto ole rb e dojn e" diner i Grioa; ot Uqanes do tnts Pjh% o bentlo lgarn I t ics do quai eju. innen mpsyon sadA do Cuba-pe pohr.-I
Wta~5 anum~ipa, preaipilorfll ofh subat* ba acurnidav ourro alit eon 6mi~a. Si Cuba spira & ooAcuasl.- DR. IL DtUIN. ble no soliftto t- distinguir entro lag quo corna s-o el. inruldo sabot cat La)
- 6 e 0ioOnimrels iln d ulw
' IN ''i ). "u as no Ca.t npagds 4 88 7 I91 ,1
wio eededbarato qCa todos log demfs i portadAorAsN
' P-& yr esp dada. 1Er~t7a -I'--dlti it t deegrat pseter 'sta, mafianal aqppilaloeer 4 pear de que hubiers rida,.. Ya haels cerca do media hora que ,
r sti e qep es unes de'arnado so ha. eer e mebo placr en refe- --fe degrl--dijo 1 empleado estaba aif. Nadie le conola. Habiant 1To o, d r o ti: mbl, ncets itbU movi. que represenab oilmente en Le vito entrar c timid, ampal
, -n o n ab o r oi a s vids. o aquel sitio A hbbaroneo d aint. do de n mozo do n edad, de rostro
rev. 4. *' e bay nfi~mh p ,~atll s ftso, pne e tra, Roch.--ientaos all ye o s protest equivoco, y de gusto muy vulgar.
IS h.n "'prov oacs ywiAJ d. cas o vn a e
40.dw., 49
rat-r'""". hienaH ee~ta ft- ,s e qu|l~i 4 h4 kiea. eta rn, 6 lostopar qu El joyen, t Ilegar, so habft sentatS .X, t b he, A d Ab .t re, fa, que, ers o ut'. franc enel braz de Juli tasbits s seaters AlIl n de Ande* do enel sitio queeneontr6 vacante, y
t tr do qu oa nn t o o do or l endid sobre elli
tP ,B rent, ebl q e rp ta nt d ti quie Any el t oo m ble n derrdr de la mes, y todqa le die* En primer lugar, jug6 en arregle
Ps do abr '. ret ron et ar6t quq )1b nirstleein ponrtse; poa son, ron Gordalknee u I -~uen notches, A los consejos de su ,eameradae des.
h-I )ta p lsetso n c e o e a o o in er de es4posib, i dt Hube on excepel n. ubs 1, hicaes a us propi os inspir4.
al so o. $1 aVidodat prto,~ .4t pr *' nadisab *lrot npa ds preeio, Dej6 de s l ds r n 1n0enrtestido eione
a do ab ,o? tr tant Wan dalflads y renda sil 4 ,(at ailo tan eneantador! I p ongoqeetb sn d rnoA*8 n ooglshbsprio
8 B T A U~srs GU S 041 si
u r l et as deisk'o a br- *Iu s una 54aganideda asule, dulest y traviess ". Fueseo poer timid 6 per avarici,
bat ro nhotlbll es deit la pta e tquotr e t ueryn t., 6to lo tn!ts miradautan franes, Aquel jo n tan s un fe ostro my ead s entrda estaba, s u -anoade
as- Ja h que 19416. e Er' 4uh i a'4s-i'? o u tit i Janpirabs toota auven. lAreA y reveaba aAt pOaaqnOiqeei-a hJa con o erae d me sobre au ra ol.
Obi ~I- Fl t a o .tania belles so pereife todo ado* d esor, que iba ereeendo sin cesr. No
vito, : losiprnAnoiuoe enusro aortipnete 'AtAA y o7 ~ agadba lt aspecto u era ae latbae inemodo n un traje e habhn alzado sms pirpado: sadis
qou-e ers 'yoporitferall ebmo contaos a bee humor. L s maje que no paeea haber aid heho pre. ha iers podel dodeeir el color do su
)Auden er. Is -r '1)(ea de pE a ete, reA e t serielabp eDo8), v a- 1 0ae pioA 1u et A1erp;. oloC d o o0. .
re indptdt461 ae I a Saint-Rooh, -el --marau lo oreo no lr telan envidia, per oen p xtreae deo ss mtudoa i- oaN a rudosa b dentrda del mi-mo
4,rtillo ;- q -M-Yo e ea ta,. que' le cnidp ratan mr niamo loos Presjms. Pra
r, s a .5-.id. 0c .-que aos e te qLo p ehirdos soa i l on balabn pr le stu anes gotas taberle.
E.lt esl t lp Iltda 'uedt 1a dsapled eo4l bra6 e do lie y de mui n meetalrs Ado 7 La lind Gerudiqso eetraanto,
Ii pavr oeae aasa@*(tts4p s-aw a ti.preshe nut 1a es& dodies" deesquet9t-.poie ovh n east de la seflsts bare,
',oebatmsonedi---n sr...a v Enfrete d 41, sobr dpets hea ne d 'at oleh, no abler Ood
[Apt ttm n I
moss" prspoe 7s ne- to "v Clau po ow"O
, tw, endos a ani-Pdaest -- esleaaMi'e,- aAM; foo a ml- -,allera. Irorrpi6 at p ht un mat d re atant on- do qia reeoner a pbre r
lai 6 me ri mto eqtal Is. a& oe iaen he- o i. 4 tiee. -u trar e c N a de o 4amete -ea deraletalv e ni e ado dmfron li as aton ReUna sult aquel taelen
m a I-' aq w'ua-mte ans eite 4 amoub a'oi usi tente, to. o iple It tubrs- tenseouu so ar *eq fx dart- estycos- no aabib(s.< do,
wkywa daod. ,'; di1194' ret sdolrsnan ,i ssdp6 aqrpql =6 Ao so a 4g qel t hune on denrdo doioa ode npierps ogn mu6eona ar& qua
-4A sguds q sm Aeptoi -Cs Itom-ioesJv Confo l e a.~ cwncrnial~i" muouae por e n- aft -faeg...,s.-4o el omle-o eseaa cja .. mut 'ocina.Hat;
I, ~ ~ ~ ~ ~ LIN cir 4%ha -. tlrlq- no -fs ea- d ntcnpssibn iiif qu ffls n6L ofiou lm n pen ]a vio segs-lu os prepisa insphrsaawitrtst tou M1 tuad. do Un- nadi.U b ir mill~ l vrsi.' iue D tojA lrr do ealudan do jae o d u m oz doos.,d rsr
!U ~S oleAI tot ~~draS~ .14uaMua tE asi n~o m ntae tSutdo negro qne caAli;syosdox itnento A fvoi onysoe gustpe u val garid.
Wh 1h~J~ I -tasut1a o rtqopre~s pJnVE deQ4 Its Inolsd Est og e-d baha deur mnndl fi.
Sar p~ I plios bOtos~ s-#6- d' 141au~ge Jl1 -. s~ibrnieas Ropiab tetsjuven rrey evisbowt jOC ueioiiiiui-iscAnohl-iatdosobo n cnto.
m~i 1 Rdah ~lsl: a.~it USwee 4w d q u tu4s ~ ptuuni a beiess y u locuso s ont o ang 6 ola sore quo E l o recIogr sis ocea.
los lega A rosat A4 of "kJ nuntaq~e 'qq Atrala y Panoast en~ e ra J I tabi~aso stnc1todo Juln nit nade. do lan alsado o inn proa a
e2!4s- 015 ot FWs~s~ quoi-4 neeti -revjos an.uer toojurros-oalan s-ltnds-is-, y, en belabsecperoulsxaexatlensd16nsabreiel trasnie
Wj~ldaoviari pove u~~Sanra aliubp 4l-..1o U0 h sa. reny bl ones 4dw~a~~ dpn i taro enuo a deulo. die do do- imEprimen coma do isg sedon- aro.l
'pis oCs siinuteuu ido tUApto do Asra ~u". s.-. A doss vio el adssiwi ea ifs.lg~s ran dodi er a e. a ead~SilRoo ebbespst
~~~~~~,~~~~~ y usiul snstiroBgi -iagmi$ i eIsola nd )Er I nUie,--- o lon sel onfaaon~aio douIms -l a rde preunid si p0- t un ulodo r boatael n l canal do qoisAegi sucnnena pobno irsi
leo~l .~4 Ishi re to f Sol otis, sqtow mtiob Aux "Moc l io pe lo eVefstW.$t% iofuehi. l, Inoran sa loh eqp ui. saento-o der o talat noe usa e ema s do ei eoua enutc qulI w.
-isit'd' soa~ao4- tu A~s r am~q & -s-b ts aboZ e s-s-mzpsw Me* Oos as- ulefl o tr sues, Fucs po tiiez. par adi
a'. o 4' Is rk doos "'6 isuld Y' wo 'na aln'.iat b'- a ~ a. u*,<~.,YaiI -.'
.aa Me r .gonteo, 6ti olr, t.n.od o a
pam 4 )oida, dokl U ,agr,, I W
+ o.Ie lratnra, I .elveqo armontoso, Ia Ge.I
A general,'e ha senttdo atg~m ca- critiek dentt' el 15rog Itto, Hy oelibra as oioa l ita I
Ior on lah orrs prxlnA al madI a, I& toenscdd deRluehador, Ai rfuo nuetw qujr j aml'oy plluo
on madrugades y mifi e freseas, y Pas, ia Idea gestora y el orden- Director de "' tf" or 9 o
Varie de estas fneron teblfeu en di- do fuscionamiento de laI doctrine an-Modeto Morw i. o i
'A *ndteS lugarep part eehtrmento do vas tonoeetta.rsta oa co ot e r
eveniasde e dficritdescanqueme hosquequeantUno poon, a tnuios n notoo f44 abil reAq I roieia a atanm, Santa Clara Ma s irela: s doer, Ia brillante do mi y do rifo, e r. .or
d ebd y, may deuas en Ia paorte plyade do 1868f & exploai6n mknfi mito ywlo blen: y po to f A
80 deesta fillih, purrido taMnbimn ta del sentlntento ubano, 1. ceand proi r ado d l g8 P1 40"o.
abundalbea rocelo s e e paittunlhamo, Ias to G Inol ca An t a ie a
-sided,TEu cor&"n, du q4 et o
Salvb el ingenio "Feliz,' do a&- enfgic y el eritrio lIM4grrimo; tn otros bacon s a partulsae %de.
tdnzas, en el qu e sparaliz6 I molkm- vatiente do los d do p dotado 4e1 da do etea, qe ean-je
y ,4a por tr dias, por aIs roturs d e na i6n y n videntf do a hort de I is. tlm y quo Deta tod .
nat don d talqodets 4lt4 s
pIasa e p~ma nquina vemoledora, a. peramam o sin
gue 1 ya sin interupi6n y on re- Ambos, so Patria, Cubs autonmila, An qua m1e entraudeee l* a U n I
guladad, obtenendo gunraeo do bute libr, rica, honrad n cla Ieda po.r tar eundo e entire ota r r an mn gp adnaci6, qua en ls do Crue-i ambicioness do cretinoa p l dugueto d eatdo pr ou tre s del n te CA solo ca de 90,y en Alaeranes do pa odicias del extranjl bs con iat- aoC aTumbrdaP sortear ta ia Ads Iqueza, notinaoe baslete merma e aa 6spaiola y Wn d ento tropical, a trie so aes e qb
cas an po r el O. de Ia provin on sous e ostMbroa le arles u a lietde h te d dma er
all in la rae; y so tme quo tonga proqerbiae halgua a, deemvoivin- dadytledeamos todaesAte deio, iv e
ieinterrumpir sue trabjos el "Tul doe, I a sombra do Is epaz, en las her. tlars, tanto para i eono ln oe quo ~e
trief" do Saneti Spiritus, por ons as peroapctiva it dorecho, r d eoae e eto da. ns
cuencias do as dificultodi eon quo so al quo quodatno l os a 14. mp irm qc A earco m i q
mopira pars de a drel exro 4scia fad illsqant quden la ed an tl frnuy a quo facampsi l ooqu d .rs0
dtiopiean par e l R doa com atidos ta blfn, bajo el peso del d bdh rn g i op
debido al real estndo ie emba ad miso fardo: Montoro, P.ncho Zaya, ead
ogo n ser ta grsoep la rse fltax doagns2u9oaao tnsprfvrdlsnetr goea eh oqe
c a d ,pleSptorno, A6stogul, Gavin... aY si e vonoS COLhRe s
ariluvitsd. poe mA atri, aud orozon a y deafa n am o esado c r e
Se confifia s prepare|6 de terr flecieudo, FernAnde do Castro, Giber- a do *1%tPt9 tic*
a aran an siembras cai de pra do des p a to, Canon,.. Do os humil d as foidas p a 4 instd a d Mp
ar men eo sa* minde Pinar de qu damos trtpie tno hy quo ha. rA l1 ouvje4y id ne *1 M
Ro, ends do r eul ieo de bler. e t e nanr de Iaserame el, dot e
a citada pilanta, de lua Ieoe hin efe- t gon 4 eifril estoda gra do p o r r eat
tCd egi d poa importas ener rsue.
d;tos puntos de m tana; sien do a n o pes retribudoa- aedors J lt
H auy benficise e pa ns Artofs" qu viviA lmapdd t pedestal de ia ajen. ae
^ "" et rea grandeda y contra 61 compssero diol s d i ef a
Cm eondiiones del tempo reirte en up ali pA
Salamanca, Plaoetas y dem4A lugartos ptrof in sgrim s rinma do hipoerosla n
en quehubo Huylas on Is omana, ligqu~ftlgarost Hleahlnnll6une lTDU i .
Signe levlndose cabo de rei d Juez vacante 7 euo pueato do periodia. e RA D e
ei6n el tabaco en tods Ia prlmeora do ta vao. osa, I ocuparloa Sr. don itelquiade A olvar td t pu
la eitadas provinelas; cuya operai6n, A fd 4 o no vale Is pan d soata ilnstr piano y tespl*bae fior
osta ci d preonte, riene dado ear ner Is infame porflda lto, euando I to c
rendmiento. y ya s cetA dei de la As- l Muerte so etargam per oel ol e do taS qni
gunda capodurm en Manicragn, y a abrir hucos an Is falango soil. Ap nado me aent a dedo e al t. gon
- tempezado corterse Is hoja 9, sign- "8entmos !ea pnertos do erai ti mapo, viendo i ttde r ealeles2res M qe s unirn ram*u se toe adir e fthas la esrle dc o par sto r el tto 9 .
os vegas dl rmino do Saga de Ti- caes, envidioso y fam6ieo, eodici es d ar ~al h d s l Pero
queocbe e a gnsioaa adei selades retiontes n tesrhaast. ui~s eao important z hee o 4teo pa s yU 16
namo, perando aleanzar do Is ecose- y eg6lta, dent, qs no tardars a to
ha on satisfatorio produeto en oetae CrUzar cortejo y haerse a l hueeo. Anqeal de hlUar de les Sates, o6 e
tlimo puno del evae o oriental do A unqiae valgan t Mato como Del Mon.ands p ano cone
a ea. l to y Garetaralieron, Ion hombres ceenr y baeate despens me era ste ~Yrso del do
ban 'mejorado mtieho las countico. aunque ;a liamen Gflves en ]a preps- nalidad nltamente timlptmea, oe faao im cesua atrs eet ida on risottoma 40% itsoopaptab.pen ella y en altnae ta d, p 'W Lo r
olnea de la hiltim slenas de Is men ra6n y Mas6 en I acei6n, los bne. dsngreacl a de partido re pbl no Lo q
ionada plants efetuadas an Vd ta i eritos-asearten. orwao A Iarias, de a garte t9a gtra ortre
!Abajo, po! efiaio quelireibleron Nivelador no e e detene a nm ma aoreloa ve e ra y a e i. atd s
'e a resorts U I pma do bras; is etern egtdoed no le pere I de nti e s ipra d par s to rt
wo qcis upt otno e t. a ino aac4potoAlgety oaf ueo Cf ryf estad
n Beg te qu. etrn onetn o naro, ersute a mayor pa s
++'do qua Be otenga doe m ua de ellas, Aeaso sea eoa una do IRS mazL esta eela ion ri s .--1d e I&m y r x ule eo u s
A ci onseeneneis de hallarse May eade- clones aia elouenta do I& Divine Jus, toe npl eensro~taer p hra us Plz q
' lantado so desarrollo condo oeerie- tiL e nppi eet ya.* ,)f psoe
+ n equellas, qua, pr lo tanto, IS la- Aeaso at rnatan4 6 pronto A losque Y todavia quietos eguirP c z-rn; ado
ga- ron o ta ms o odbe.lioa estorbau, Dios quiera poer tirmino A lo mlemo, porque no soy mat, ote toen gri
4 Fueron del mismo o4 bonef i nsa Us tortureas do los quo envidian. do; y huts que ia evdenela 41 is li Noel spaa las vegi, lea precipitacionea quo gPronto, dljal No; pronto y & tiem- dbras me rinde, preflero pensr'bien avance'i tuviorm lugar en el NE. do Sanmta&tA- po cayeron Martd, Maceo, y Figueros de Ito peresonal: peq eato sq h d o .
ra, diide, anpque al iguel qua pa. Is y Cortina. Los otr loe qe de Ia g. impedirme qua to di.-con wl hibi. tenarbo, mayor parte de lax del extrejoo'ooi, yado briflante do Ia evolurifa han tool franquea, quo to campaili-quo deres p dental do Is Repfiblic, qua, como y7 aliftido 1 -4w funerales del ideal, ban iaed eeaba de hot 6r on lor I", 'i- do pdIbl dijimos, resultaron tardis; si inmbar- viyido mAn-de lo quo quarla. Yo a. naei6n de70 1.neata Bafdzje dUo ob1
go no 120 er tan grand ta arm&aen Ia de alguance, quo do as labor tenax por favor del sinfestro aglomerado, le ha to que
cosecha ome e eSpersbapuesb an isU I r atatria, han sentido I vese remordl, heeho desrmt ear grnndemente'i lox lox pet
'bueqo cl aspect qw prenta Is hoja ntos. sabdielo q s ojos do meihos quo, toro 0 a. s ti.
ra i e n t os I Y a a b 6 1 s o q u a a e s o I P u s cje d o c e u 0 m o o n t r a
a l lgras e -u peor nail vegas qua podrre en Is turn- maban, sun no estando confont con
bay deaparecer do I& concieneia,,so. alkanas ideas do lax quo ixated ous. 1spdfldi toe encores ca inr RIo y Uatwa- cial. touts. 1 f4
,'za, y to preparan terrena pas contit Cuando Be P).duoen en Ia hlstori Vo Y-0- r6pobo M11-0t Wit- tents,
nuars; siendo do regtAr A 4sesso el de ke pnebled fen6manos tan tris*t, ba Manera de lefgerirmo Id t'o t rioga di 2endimiento quo deoja Is reooleoid6 do a ead
ellos en vmabas provimias, y existsetan mergpnzoo 6 r ui d r arp ., pd entqso po a T ira rieirxt tA stbd esde
abundancia do plfit.anoo a Reinedif ls quo aq sa ton, adretel o
11" easeasz do miel en 'los apiarie medio stgle do eduosa, do Inchtar,,d erea autorizado) y tratar W clau, to9es
, do Alanes, bslldcou a1 trnm v ha Jmoro~mmas y d e felento solidaridad; ti6n en as aspe oW general, aunaeeI 06, m, oosas en Is do Camnngixey, en enachre cuax0do el edificio de Is patrie se de- juego dtfitro de mle atribucioneM .,
om Du o interens, do IA R iiif
v 'do los cuales, perteleontes A au part rrumba, los ideals se deforman y la 1 quo A ItgPer
"S ocurron alunas anuertesen le abe. enlencina i nional so prostituye, de- gfeets, me deba aimsdo, recOrdand. qtroI 5js, sin ge so conozoa Ia causa caue 'les bieran caer los ap6stoles con an doe- los alborotos qua ustedep suelit i ntis produce, y pr 4l6 ha)- tamores T quo trina, Io obreros con sa obra y los es-' nar cuando an Obispo e me 3oatto no ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n se nqoa e lgaeo a .Clic-A t on edoxnondo I libersiv 500
t, o sea muy buena Is priinara costra de cogidos von, mu gnerai6n, po~ue o liM -.A n Prelado de sla i' coe n "! qno uedan to el~goddo aMpo'dsovai- Ca61ia-se It concede xnenob -Ibe "co
7 J Continaika los casos do "carbunclo nadosy dolientos; estos ejemaplares do pare tOe qua A ualqider ga otill 7 i 4"
sntnmltioo" qa so veansh tegtroaado 1a risuc vegotael6n pasada, mustios del trust. of eal
"i el ganedo vacano do distintos tr. y empobrecldos, airviendo alt'w dia leroelbora too diea qua uted toO te biers ininos do Is provincia do Pinar del Rio, do spmb y refuglo A la nuevas cara- ha hechq a) grabdo honor do citar con- FAsesi aunqua ya han disminnido basta*te; vant sl DiosyainXien ilgo ev, xs disdurao d Bodajos pars deao oI
hallfidoso ftabi6n atadon do dieho tbeiarme do reboldo A Is auto l4d Xt pa
anal los temram ean Alacrawc, y tamis- del Fjtado, y comprobada Is ehrtos tson,
,u0 existe'ls citada rafermedad on .Cb do eat*soticla por los perl6dileb qe al 0
.m diey, divae A conseuencia do Us Hojeo Ia iltina Menoria del C etI resefian elmittiro deIa cll1dtd ,e A paue,
S mism ahb n ocurridonueab amuertes.en Galegw y otro r a-. i ioa ra +is o ery con Pofste dr*Imes, las quo so contam por-den- sea a dmiretI6u hata Is ic 0"pat5 'lnttrTY r to teato To. Sl
toeoen algunas ica, sin embargo de do solidaridAd y" patiotsm0 q vinqiural Iauixld6 peooslidod. .
qu s iaomabate s mnieheionn epideuni, tgdjjd4.s r M quo Asto 1AnPorta ,manos, soiwe a 00it y 14
cona Is vaeMa preventiva, qua 50 '1541. Una Inatacil6n cstea cl erie d Artgit A ntdt Ayon*p oboerveo' hAtu litaen )a Junto Provinecal do Aeriul- con 71 soils, qu L tIo 29 adoa do pe0 aoeroo 4., Ia jbra asg"ni ea a. loalt a tura--que ha dtriibuldo durante Is w vid los ceuents pop millares- 24 $94; ted trabaj..on tan grand aeti$;-A. a# tte
mna is 4odeoasldl i-yet cuya quo deopuls do derra.ar la caridd, dod o cedofd' ds ple*.70 Atees A
-crtafa seoco I oxslg p eae ptolo tomein No g podr por conaeguien-. 0e 11
k~rtarleeamms~~x~losgn -poses un oapttal,wayor de ot+'ine~tos, to AOui e" qe t ndn-rnt
deros an oonstante plicsi6n, L Is vez milduro, blen mrcta e resp do lo __ Jo q'no vkto -ra d*quo se reparten msturnuccis Pars au quo salmn aprar at esarzo geneyo, do no e laman. ;ncubrir
"so. Y, c a lual nodo, y on Is pro- Is importance del'princi. SI so tratara do un erm6n 6 do u pugftb
v eaIa.a kt ada, tac ons oe derables Or- pii de oetabildi r daisuao ae 0ieeo es lager son- 4W
dida e gan o4 t Pl o abl de fnt do Jngro h narla tn i 4 bhVS, er Y
dilb," ouyo ana, segdn nutatroo In, prew I& ebb,16 quoofnatd mne,~4mA pro-,f ISX0
bilwntecowwo~, lo Orn~mem demost'rar; "a ttmno quo At t-, foraes, ridu aute'rivomepto combotido pen dte coonoryada, loer. eo psrp l qr ol,'dl Y p o ng
eon satis tctoo1m ri o con el virtudIpamezoa ofoessAr quo towel 'Xelqul
importoo do Wt$jico r i Iodad GTorop Ioai tO'ia protesta dl Is ofos ade Agriculturs. W 8oc'W p.to'A T"
En diversas fineas del Na d e n Y si tr gaxrre mtaxdome oa el
eomada provineis, ve owaa quemnacdo gloradosreisbueldoJsdotlabll ., i undt si5 y co mo o19 qulero of ud t qua
Ia yorbaa asens do 1wpotreros, 19 qua m e o
c mny beneficioso pars el ganado, puts I" mnitrrhneas, timbre es timbre so enter, I& omito 3 ntro on taato 4 4e a lox Pastas uuevos, quo brotarmona aon do lara nieatra; honor 1dq 1s vWie, dejando 6 s busn crlto 'e, A ars p u)prmeras luvias, It son medicisaa J ja Eapails al cabo do los ulklcou y ord < coasotreei de Io quo eexpo p0 put V irhojoran graadeztnto ens c6adicioasc gulo do mi Cube, en euyo orwzAn ga. d" Ins eo) iven to ida o oo grand o D auts dfrnte pe *
ldo I s lioanidad. 14s17. 0A lae eaapall. quo aastee 1 %4. Is I.
Cuando los laboriosos nsturals do Koqistaa dliin h9611000, 130 PC 04 Rovi, is reidtqnejuszbros or. do ct programs dO ZaragzA, alpq 0*0 toaw
BAnionsaL y potto palasajes, dfka en do mabq Antws; una real y o4Va ap t
Braves palabra rax, do par T su .a trist ysltiva e m eut o rentsa vprdedera V Wa, 4aica.
seer, inanse ol homenai triste qe Ia quebrintost cuar n oU colontaogg.lega rols, a vertoadera, so Is tatlae
Plprensa do =I pain aeabs do depositor l#a le sdo e .1 anejo to Ia te t dero 0 4 to,
,'obro la doe entreablertasfouse. l~ sn sie monoaruantl paleio, qua Y 7 Ztn tOgno lu, Q eu mntarla, IU ai segxlo Marteo Gart, flardo del Moots; baari pendant con on esp!Sndido Sana- rute, false, e It quo 66trdea il l1 iberta
doe Grandes Viejo@, caldon tambifn en torie, Galicia habri puesto un jalon von tod4s ls dloxal n ynto P gro yI I 'I sinms del no se. Otroe dciw_ to- I m, jal6n Alto y firma, en el camtno te pare -oougrogar A loe UIea em dI y, a."A~-todsoI* Ai t. y exeitarlos 4 lk Ia lk
t's i-do Is evoluciln; otm d~o jmrc'vl. [do ins y do glans quoar do e ora'er, ti eha taa zerosd l 'a h uman d o o ~pprudoutes patriotee, radidos olw1 do eapsblolee y c'iollts,' l h etr-lrttsd s aiatcums seib
,, mdel fardo do Is vide. fruert~e y cube no ]ibrmen 0 1 ,auto deta to el oiaxj 010471
- A dondo fuernt A deedso C~lves rio ci inano genovdo edecrbrlet... Piero .1 c|lqoaiam, ether do e.mt
rno Zayes. A doedo los Artaente. !a a noa tdvia qucilan pars nosotros quiadti ,e Ls ..a Srne 1d do, s4 di.
1$5eriga., y Cflell y Dt~ntd; 4 don-.aail a ivt ro~Aqo~t~u to lo n tlueakr lensis(E. 6U
trliso ortier y Flgnero; & eotdenado, ena fatal consoc.Jo e~ljores low, uaa logl ri do e ds
' vasi, ma ci etn rel ptmooproplce y codlon extrahsq,.., bei jqttoitsdt o rd tifm
va ,eu l erno P~ee +it)p0*l40M doafload. to. Plrireos,y bily vt tiunpoe, io quo vol. l o quo s- .AII3LU 0100P1 t 5 opj,~0 oil
bwrjqua vuela y loquoa arrtrs, no Ll loe Iltw~ cit 3t9 iu
7,pli00 y to exeolen, Inr& In a y ,o q"(~ tf'!S 4S, Itllll v effI so glan suel Sd4 u sl, 'm'eqI+.l nl
'oad~caretoto qo dn fio~aeaab ~,Z ~ .a p5ra eoa tr s siassana r1 Jkaet ta vasla
+ da eraeere quadanf| a Jk J~q A- e~prlht prevoloeer, v lmo dig lastea s v rue psrol
tn tm lodo hbt/rlco do Is humaani- 1d PI (gr eto lO 7 Ii alsgut los ia opnora pee ml csape di'e o. t

t -dA e a r e e .. I
q0 east quoh Yo q lsP a a a pn
100000. ,a a, -quo I bt v'
1w" a t a llerl dak mo a
dae itsI t o ** a 'll e queio so ,
4* 1 aw o iW- o ises vr aaPotb
lide 6SWris 41 a de 256 aG5 ded qu Al 16qopoede, Aloor e s6 deC 1 414 1t a ma pa 4 s tIgoearM e de lveoeedo. No tao 0do a n n
dai or oom wo? e e ia~o s ss~ a tosai
, 1e4PC em youo, qaeso e toe
adeldfotita do Mt.d RoTa 0M mt. e of leyo MWWIA5pt.oooehd o doaPt iserW e;doie om v
o tprobadat loo quo t o aotede w a teal L coo asaor. d tqtatn E61Op4. de tS4 o g in ellg a, eq1 'a s at liberal D* 1e l. e s, 6 &f. a
@ l e l e sieo y endk ,s on no en los d tisafeates + nteda t .tle, P0 to algo aes tiAgte a e en roesl de aktebr 4 o pregag d otrar, quo aoAed 104 scrael. A .dea yo ormulat ot cptalo e ont trio, eotirfo Att alma 1 h ii a tor se *sted qtad se f al v ote y du lgosedo ier qua tas one ra dt v*te o m m eo oA te o o asyto o, 41e lem fvollS oet o6 4qo 060 .o a -msex
3qu ha de ereer rted; t a i t ro Mb d, P o oa t ia.te;
e .moldsts yo e ;t q ucab hpot yeatr habltad go ea sate punt, lo ted ad on c la ato rietd tio-n to es 2ti aide eo o de que46todo eso i o6ient t Amo do n M eojlabds
it hme es pure ph~a,,, 5 ,utod ,' an me, pooe m %=r "Aft do s del & = I 4 p mo d 0l3 ta1"nda alg cee Abi
u 7o qu O o r ustd res motra qote' a nentsr an Ib. Ald lt mo st a t os paltsa ont re ria gtle a#s fee '4
o raad s pot yo enon ea lo. 1q pa r lte esp te laeJn o iredy ~te al t* qafu pr 1e 9 queso dletorn aifl e p qua r idea;uo ite moI -t ridee P ev r- at a oIa da te le ea taesq lto *m moat deJ e c taeten d e n a p pq qua ote, hat.r qnd uau a ted bmoales t y o l na dapdtanti oy eotaO oIr e n o q te aes ae pla *nm osled It I taon't d edo c br i 6046enode
i el icso doue de pt l doni n n t quaitstod aosia lAd6eto A ipur eal apoyo n hotpartd, el a nt mlnima ]61 fioeer l
t ie oeldr y alri p are a 50 Oer aidn eorals e t 'e4 o'ao laeaf ..i. a u a et .1 ereha to o* 7i Peot ot o 10 06qu~l i oo I pa r n tnes te I s haI peeno eM O t redla c lo ri ate
t qles ye h do tt mair oA ten s idtea u o at rai g n io tqe uo h eforls ttan ib inede s p I d l de O
6tl ,e ri00m (1 83 8 f&; dyio itpig)y e6 in ol cIO e put a'l.-adden p tomto;a. ap t0 tuto poral to 6r6osa d, a n lartl os om bl sd
qmiaeado !6n coos te ot de retla de Pisaendina u doty l stt l t Itn) c 'x l d 4ei re t oe la los diaraId A o qaroel o rtan d ao i dolda dol4naAI utno te exno e n riodat ol'fg ta 60,
toa niodems f o.r ps- e I&snbenpa o soe pad0s. t a ed etidaenuo os s a d ore quo ros 6 l I d6 yee r atd tos t, ra ts nl snr hates1 o ia el a h1ton s 4184coto q 1e e ad ors d a o a n lo i noe. s1tn arletl .t6 cienl ot o A 6t a o datste e lai lon of crilqo-o avresa asjoradide qa a at s e ji s q aig s eprtn t d a r r- bearoy Ae ondit ta ..e dIo q a0 m
sin dmil y aedlodopao n- einedel, qu o so krup ero w fog"
i uste fci a o y4nar1da, 6 p i a eiot qup e l a s ea I de us 0
i s n Onli. r Lt 19s e o asig. (4 agi no m e .d" "' %, M ol
r r tlo o otmos Q tado ren1 qua ahas9 e 1osesa do bo4# WA pod at v fono 40rm1ando 6p com- fintae 1 dsdz ateo ta e blt; J o e ea1gn 7i )on s 6a vtia e o'ia irti iwi
ii cad, A p to oso ta ro tivlo, r tse t s o' e i6p~, k a4 r e4 k p A pt tno aI t I Eo s a ,in rejs qln .opt o pen ib io 44Itia s 44er aisted ace' adsop. eSst
o limxdaueiA don pa.i e, ggero o. didq'p
le aereO c6s A4 tqoler I aos t e des x, a h a4 .i
frese~srt~ Opaif nt%-. da l, ro' ateug ,'ll, S I te fas ex Tlo- s e en e ]h r Aisted o exgae o e by
ies odo oaL eo r ,
at ~ aalot
de t n el de par a azn y aene 9OI
Idanel 4 fAnpueoip adA pe end iwq e hortelo ble 6 8! nk t de qb7& t69sa quoe et fDate ma ct64 do m aont ao lee l t t10 6I rIs de it araed. u ttude t dA ot sei Avax.ne hat'utn 11004 Zeoua A O .ifs oi.- s464el o tigao ts toe o itsdo4a
Is t i3tm eo o. 4 46 55,e W tI N50 0 13
1 loll etik6l,14coMOlgio. i4'# 06
;i steCja s r~a 6 tm.te ol6 r#wos oos do,.s Isn Rerpe irsas ;A id b slop- no, aINass,4, sp co io.tto ,
1qa 6 60Ae ae. #o r la r.n Iu d , is 0"y4
ffitr- be* a t6 dnrael GA r *a, 14 W l l t w 4 "01 i, o nd er soU TOa Wu t noa Ic + 1shamto ,sto 4, cu- rt=goo do
toue 11 0 M w im o ea qoppl q y p it pod& w de
one, 4s ** e= 1 0,2
54 nt'l4 wo ~digeo cet, ii 464? 1 to.a
*a 'si aia oli.sdo ;os den ,t ,,.0lat
rW elveto a A 9 a&4s& *i 40Moon so al
4 gd r ove taAPno e 1o (at qee
ga tnted on cue t godo*
Won, quos a a11wjuidsaoo 8. ala. t i
o so par %a#arrVn0t4,
16 listd, 14 ao spreola.
4l0etea A dad' qstualj dr o tjit a d eo u i us q uq ,Ja qu I tropdivina v udd &A #' rome abiii- "4rM prto 6 lbte 1o bt al y to qIt w p Ywr0Ir tor w e"or OITu 6 -I& pe 0 biymua, ale tolA 4041' so Ae to
knft u 0110te~do.
to a"dtoidansato la;N
~pte~oaitits 4 irso deldo do' a Latte 74"MWcip *1ss qie&e121IsoaY doe doft L4 d o-t --t et
llAsh o J ho q A weasqucui, oqa ,rotoftod 4 lima y 3.. L o stlo Rlde habom ay
IID. wO'$iAq 4. to #ans= realIOr
y a uor dad;ta V0464IWgt, 4o Ixi4apIt a.odels. f nea 4s 40 oga Joto ,;ospe.e ldopndepti MUMr
dens ~ Pded fe*112,qu a bwas6eia o 19 I ,~ M 1i~
aaron ~1,6 loftqaao 4m da li oVI~efuteIa a~r r qa so -J~ -*ae'e J; aao d q&Asti.r e d p c into QUl S an ni, quo

D
-7
RA
tO
el
a
0i
I
a
06 16 so
el
d

sy ribtet deo asto
De todes roodM e lwa ,
tol ,1 3 .n nseto n o ei a a*dehi 5ddarated aea la v
vitaolutota6bsma o Juitri
...s ,..ol fe. .:1:d*";" ne. Mt 6 de oponas at lontrsota p los oba td ts qu enisxtmo 'Man I10 Mal oril w 6 soloM etra o our, y e iti&r*a puW a unp aaro rveiao A eAtdo y a le boted. A ~ o e do awtrno di0tin, y robir a, 4 1 iiotdo y Islibertd
'Ag Cre", tde i a fle,& Rmo 4dsotfnasdo San I
o asa.
%#dI"quo pot ihi
ia stobaanl
74 sq ab s ut
'i g Otou, o yea
Vify 44%iA Amt dHtg ob.ta y d
' &I aw& khcm, si "n 4i (U t;goua to t no
(DIi oletint4eor kdo i de pi
e o eal 1 p1 ut
P~te ft ot"4. t 2"U) 9 mvy Pws. Av*A dooy eI vuente, 7 to tan iu r guhiss, a wit difledictln noer o n tL 'u
'to 011til. hwqotm mted o or
pbum y am doi tierda pe4,aue Ilot W parts e vW fJo que ve pon
1UDO do. iti eoE bo. jut toao bso?*odOOem k*Iptot &rtid
JI'4 ow m t *1 Ucot Ia
4.1aito FLei t to Ao .at .ip< '.1 1 vo~ lt h A qE
++gAbio( low qu*a me la

IDO~t'' ra0a1
ITI
Or" A *eoZl rw W**at lo a t, e lOaVo 4
a 1Se 9 Nets:
l t Udes 9600~t, saurepo
anm Uh todoen a
ga latma lea sa beetll oo, Dn 40 1 =Wi 6O tr-ab
67'"4 to Oft 46 I e s t s dte(es h o a do i t 9a erbtt 6 tanidie ho llcv ra
dWWOW~am y e p&ettoro~
tate'
So qua rs ia e a St e tr.
's4 p140 do
s44 oa 4e, ta 4cot A1r. a os
"OW m*! andi
S r pi*a j doler 6ls
gst ekr, to p rdesiit
t Vmi, o t do a brwOd ade 1o imcea ebo ?i ll a )Wott otde,~4
'41ob 30*vcgel 6er*Jbnok
h ai. otnos Is IO dfo t id
UKw, ,i4,"est I6 4. ide BOO R'r tod,"Motoi e r tw iba, A46o bIrp 00 4 *0e4OD S yt anri WAoy do~mt W I 1*ointorei"m
406,j 4#06 Th O f oadi off ly
"a 4 fmoto qo dpe ndo~ uo
ma joltsv dokht net# b It
*4,. r oo4he mm
~~ ~ $ a or cdo toe
: dle lodo e aor
0010 74 tle aisrk, is
SAin at f P, v IjSoA
irs in:* 4m Wsoro o o da l 1* itopqcibs lt00AI o.
quo As resuJ9'didueo m is, kriui ka a$ osoiso o)a IUy4o* W* oft 610 tard 404qetOliogRA iottar, $a to#
ve h i4p c~1.saoo
kjo as tu lou traVs.b QU iISIIV IS go~ a wtt

LA j

"... I
* ~ .'''

no bakrfmu otreetteo
oeres de IA estrems vs.a eat pobre sombrbl do unaq
aah as, also an preoferoente doebeeho de lan topida verdtes t- o perd6n del complere: alli te '9 tirtos y troytnos, en so do eastimer honored 4 sutnAs braves combatioates. /
Cusod is nsift6 4t d emocrticot y republic pp, inlclada en los comitis de prvip O44, ye ec no A tun perleo dists qua Is grades atallo tibtd, que bnemtra 1 nntmika de los ctnltoa apitefis e alc 6 y 2nAS qut nidie wout$; uy&. A Is orimsei6n del partido e u tnbervador.
a fodas parteale llovleroq relitiacie 'Isau ; Asonibles bbo qqo enalte dE atoabr. vItine la renvai 1nj d _,reto. Y at.Stdo zahmigo A
do otsrady Y
pr tar e en a alestra, repredtiftands'~ du proven l. y nido 114g86 el moineneto etgra trxiel6u e *a dne. 56 d 04 imis, la torpe 1ng satit4 aog tod& consideraiet6n do jutiela, s ibtrga infame le puno on ridledto: 10 rpuiblieanoa conservadbie 44 son prOv l -A4 d 6 terne tnW O '"t Ia iuOebodeUia de Cub. .p ieron. I poquo'teinfs y daba oetees.
qllos,,misoa hbombres ejertieten y ejercen todavia lo mitsm9is coartos *o l itic los l mimos qfganisson'roo tA en: a6lo quo ors se apell dati e iarvadorEo asdAendI Fl proV1i6 mio ago, teehadew 6mpiterao poer Is libertad de Cab4, PToesado, pesqiteoi ero, prer inte* cro durAntkjl e9*Af2,,o 1& herel. 4o aqusspasa ai aptecio qde el qua sicaniz 'I litoe ex-gauertilltr, euando"i'd.'enalclet grAetieve pe ha tratade't' in Fubre dnico biiar 1s pt, aidn 41o4l opetr6 e1 poevenir nauta h teirulo~ it' p.de j ~ or.for' tunag Y.quellog d quiene a's" r qu), te nq moat ebrreligibarlos 4Osea flm tod,
Y les q zi o hity libdrileto 't
eonx rvader, inegolfstas gosta, capses arwutodo, y sarbehrientoas d tod_, .- .
'VTn 1irit anothyosp~tt In cgatt* Srio, o biam qbsrza, this
Cdouque, nup a t tos Ise so a e casa dql afod'itdo
0%
La ciealdetad, me s heho conoer cartim cruztdPi:qntrO Asiubdo' C. ber& aren t a -Fomento"4rrio, Y Ma 3TgI Aig ,A-lesh
de Call I6nb4 itsndol, prle Mrb l1 conenra 4 A idp pars n4ij o,
de ri4joqaIeS'it1da glase lto, r exponie a- l .otro 4us putats do visp( gerqe 'Jan i;ustles dfitdi eidad 4'jItlerh, euy4 condiei6n as tojorarfn p r st olsj iae 4 pale 3Compafl. o nnlegei6tr deotiv de
los (h !'pblicos t .
Pirnnigst~q entrr ele~n tr
'.ti A'eob ped prodadir uy ltarator aoa:+ vtggepaq mento 440osnt o-,10o 4o o
dar vaina, 1m"mi a entroi-al n F1usco barato 0, 1e*er 4 rtvqt Idel
frato serA ; tAt U COimpet 4i
4el extranjero
No.e quo et pequedo s riitHO t k reeite m4ghe dhero arta bus auISvot. Es qu e tif' fi, tnza d8Aul4ta Ott" d que I be*s" recole Ist que
dp
O4v
ento
i^ A
gtq y ws
I, Grn j +
to *to z
a* t a "
' 0 .
Uiktc P o now;ul
Lxa ute m faster .14
4041494tfi /tM~ 444** loo
"**i Jed4,"Haharahere 33~ ban. -

ana14 efto bids 0
tatre so products y ss gnalos. Un pedazo de taJo y ouatro gotas' Sde madleo repreaian dies mats, de tabdeo; eon an ureo do eals no on. ra sepatos par& los bies; Urivf4 Sel m6I lo Ileva t valor de n ret tiUgo ha de tender oear lo qa fpro-i .ee, y to par quedAr en '1aa ee m a fetm aeuistas part setuired.gies do al fladb. Si s dardliea A tlo grand do cultivos, 6cla yo eas i rt scio. nDita. 8i se consagra,. Alo poq luo-.viandas, erfts.de golii ao re ;acogida de leta--cada dia lloevarl at. pueblo vecino su pequefia srg yvolverA al sltie con un squlto domernela,
,t e i ne a y
ol Cabo del ailo hi' paI Ia recida rent& del terreno podrf.
Y juego. deodeIna me s nmeticlo A polftpoeydesd* qdt lam-rifas y loo viw e o hciudsmloe ban cents =ado I4d6 npoea nukncia para el trabalo y e elkt#Ail tiemnpo perdid1l Prejdepte *bea electoral, agenole do tal eAndidito y guapet6n de tl o init ,ale vcnftn con Compiis'de
, y Banoos de Ahorros .ch
e prtido ane las eleeciones,
S e"spee r de Sanidad.&6 dis munjcipa le darA aegara
La sensual.
i el Gobierno peraign ers )o juegos ysuspendiera Is fiesay no s conintlers la vagaheisi i hublera unsa tregua en Is exeltaei6n politics, y aranctles a ds 'umanes abkratasan los artfulom do primert' necesidad, Cuba podrias peoducir 4audho aidearA trees realms y medio y tuacho tibaco A that pe vegas aurtidas, y yo en. tes p*Oa retirnos de Ia remo.I4h %Ar acqa o tabsaclera Quephoir adot d& hja icoeltata loas mradds'de AlOmanult InglAterra,. 'Fies'ie6mwo Cuat, doidq unleorta tiaillaise tistIOduatro dres diarieso en corner, deja do ser pals' deaitieros, par coaertieSt on rumboso pals doe tries. Y esa riqu.eza falsanes Ilevaal hambro y al sutdio.
4i4nttrP p; .ARAMRggI
' ES
PEETANJEWq
* El paygectede que prohibe SiAs'I
extrn aea 'comprar, propiedadas en Cuba, $pietsil prodncir sum efects. Con motive de.ee proyeeto eso ha pr&sentado en Palaefo eel iguiente docu. aento;
efior Fresidente de Ia Repabli s.
londrablee sefb: ,
3ldidqte tuvr t honor de ser preMentedo Vd. A fin do. felicitarle per an exaltact6n la PrAldendia, conesbf el proyvts do haeerle una infornal6n verbal saobre Ia riquela' miners de Is, Iafa peor debido Alas circinsatnMlas de lt polities, como at efecto Auop,%JOa U40io tl poyecto Ase Joy d& 44 inara obre la propiedqd, he ereido oporuno lenlendon en osderacid6n a104 compicado problem a que reelmna twIla l steci6a, (del"' or .Frosidenzte, remntirle posere lt job inf oi16n. .
(Cen~l fausto tontecimignto de 1
6. ts It Rep6b)i"ea de Cpa, pl Pueableo vi6 realizadas sum patri6ties; leircidgeos3 celebr6 tan grate osuneso, con manifestaciones A jbile haist al Goblemn0 propFio: a Polaa de Pirsc ti Ullotdaneis eon el pueblo cbino,

n is n pt*'Ie1l6n de tre c p en la valores p6blieps de aIs le, atflt biy ndose equivocadamento dicha be. jE al eambio de Goblert-no y A la reetfraeci6n do Is Repiblica, dando in tro A que perl6dleas extranjeros, 0o "'El Times do Londrea," y otra tVew ork, que patrcen seranexion tas, presentaOn la situaedltn p011 de la Ila pdeo eatisfactoria parA Gobierno, y menos favorable pra' pr6spero cr&dito de la Nael6n. / Pars probar el error qqoe afrier' los peri6dieos ,4l extranjets al ocup se do eote enjsJdisunto, podrla et vArioejemplos, tnas solo ham refe cia A uno queo fu6 de idntica ind6 qu eJ prsentee/
-4Jda guerra inteatna tenla esullmado al pueblo espafiol el a(do 18, libeales y carlistas deseaban quo t)* minase Ia fratricids lucha, y con las mism aspiraciones el Gobierno 7y el Monarca, 6 eta fu6 al Norte y den PUa de consultr al Ej6rcito, y e
conirenciar con.el enemigo, ase cqn cert6 ta past divulg6 el teldgrafo Ia fauista noticia, y il pueblo, amin distip. gos politicos, celebr6 el aeonteelmit. to con fiestas popularea, los ejorcuto enemigos ae dieron un fraternal abra. so, 'y s Bolska de Paris baj6 eutito puntos to valores de Ia Neci6n capeSol, hatiendo t eon tit nefands .speduai6t qua el enuadro festivre osa Patris espaiola aparecise e on la manchas negra de la Is ruina de centonatre do famillas que con un biooetat en 1A visperaa so des rtarom en Is lamtseria al dis slguiento.
-AquI ha aucedido m is, sefor P1-es dente, contra la baja do los vM'lrat c4 Cubs en Is Bola do Londrtm r hk pronunclado 01 capital extranero oe habla hald do este pals at constitpfw so el Gobierno Provisional d~ sIo.' gundsa intervep6idn, y el que aspdi' tyo conocimianto del M ensae del i tor Presidente dirigido al* pa, de tan buena aeogida ba tenido orl: gobiernos europeos, yetorns. 4a Il en mayores proporciones quo en,hin' gan otro tempo, 'y la pretencias dei apitl extranjero en Cubh es ni mentiT lanzado contra los peri6diecor y politi-t tastros quo han pretendido torppmento devreeiar ter4it' de aI s eando inpirAt nis confil
las naesvde Europa o eo el restablepuirnto~ del Mbierne propio, q 99 cl tiempos del Goern Provisio if EL ap l extranjero afluye A 1Tta pot U 2Compafifa de Londre, quo deede el mes de Enerq viene 4vesgandolas inas do asfaltos quo 1 in condicionea de&or explotalma, Ofeeto pocos d a tas ado la restauro cidn del Gobiern?, adquitid una en 6't Maril pr Ila sutsa de $50,00/( Otr6 sipdiosto tondoneme ba pedida jitfprinaci6n sobre las minas de cobrp quo est6q en estadode arrendar 6 venn rt Un sindicato de New Tork tile 1fe; terminal e ePprehentc ones la compra' doe I mina do hierro ".Camaroici$s de, Santiago. deo Cuba, on qu de4..
gieu inu "Ilria" o B'aaeoa,' tat pr6xidma A termminar un contrato' do, arrie~ndo.con otra Co p Ame rio~na, ~preioindiendp dc; a pem cionas que agentes y repmrsmdn~n otras CompafAlas titent*~r10 0, esbo, terminati manifmistdo lue4 ptipt[pos do mues recib rdilen de un eindieato smericen pars eotte minas do hbtro qu o roprpNrn U 10 eantidad do iiner mov ninlo do 10.000,000 do tonelades, cFnya diA

" de PeroCg
W Oak qpz* sjjtW44

cil opettal6m tongo ya easil tehinada, La fama del sudlo de Cuba por su prodigious fecundidad es conocida poe el minumdo, pero spenas se sabe 6 te conoce quo aqh.iella descanas obr3 eats riqueza contthida en el subuelo do no enor importance que la de oIa superflie. constiulds por los minerals de cobra. aefalto,. mangat ioielero y lires
Once gfios de prActica en la miners de I IIsla y el studio de los antecedentes escritos per los ge6ogos qno bah explorado algunas eomarca. nilneras ha contribuido 4 que yo sea tal vez el primero en hacer al i4flor roesaldente sa Inforntaei6n que sigue, ottcret4ndomo sqlamento A la pr4oia oriental
SA Milz de la primbra interyenqi'n solo habla en Cuba., dos Compaflas americanasm "La Juragua Iron Co." y "a ospanish Iron Co." la ritnfieras ex.plotando las Minaos de Firmeza, Ia se. gund4 las de Daiquiri. Ei 1003 recibi encargo do ir A investigar la comeres de Mo, y en sts deubri una nue. va. zsona. do higrro cn mayor, ttensi6n A lax do anterimores: a informaei6n que hies do ella, los planos d designs. ci6n de trees ninas y el que levant6 deo la bahfa, fueroil A poder de Is pa-' n'shb, y pars mu domnprobaci6n moands. ,ron 6 dos ingenieros de New York sog: ,bre el terreno y on poco ias do un alto Is Compatifa dennci6 unms 20,000 kehtre do mineral; tras esta se I tro 7u.uen aIs mima comarea ci sindicato "Guantanamo Esploration Co." y Is "Jurag m," adquiriendo varias minas mAs. A1 mismo tiemp aso des[dbrieiov Sit na 'de Mfyai, Nivuj6n, ol Quero y, otrs do menor importancia y por unas y otras se pudo determinar hace dos siaflos mI gran riquesa que oalo oh hierro contiene la provincia,
Por lo datos que obtuvb de Ia Jefstura de Minas de Santiago de Cuba result quo ]as gainas deo' hlerro concedidas ascienden A La sumas de 600, cor una extension de 115,000 hectArkea, equivalentes A 115 millones do metros ouadrados, los quo contienen tomando par base y 'tipo pars Ia &cbicaci6n los de Mom, 230.000,009 de toneaidas de 'jnineral, con el valor de $690,000,000 aproximadament.,
El capital extranjero y sla inmigra.ci6n han ido e* todo tiempo lam P.derosmas energia qu ban desarrollado en los puebls j6ves las indugtrias y las riquezuasA e ll o deben les .sta.dbes Unidos au poderoa grandeza, aIs Repdfiblica Arlentin an pr6apero des4rrollo, El pr* r agent, oL capital jitraujerom, o lenemos ys, aprcadrese el Gobierno A aumplir el liensaje en )o quo afecti a S segund6 agents, aIs ijmigra1ci6, y l Tia de Cubs en pocos alos, po e dcsVroDo qontinUo dae san riquemz 4 as ola yorl41 inremen.t4 que puedo tpner ia industrial minerd, consqIjder el 'erdito de la. Naci6n y bta erA en la Ambrica Central, lo qpe es Buenos Aires e Is dl ed ur y los Esta4os nidos in Ja del Norte. "
Respoapssapente.etc.
MaiANo MEDINA.
Habana, 'ereroa 22 de 1909.
Elpeque o ap or dtita elr.
vew laconvierq en aperitivo, y n)ca gtin' o que oupere
en timliddes eweltmat s 6 La eyvO'. .%T r *
ejweLA T#ICX1dAl

DEU l TRUUI PUBLiUA
* /
IPOBRES MA-ESTROSI
III
(Dotgo perpetno do las esncuelu.) S .
-Y digamie usted, sefior Directr, con eslo del catbio d Seerr-tario o denm AsteIs lDepartamento,r I dremo/aspira', los naestros qu ilevamos "mAis do ochd alos en Ins anlas," \A que so. -nos reconotean nuestros certifleados, nuestra experiencia?...
-No, amigo suis; y otes rpneita so I doy a usted, atndlendo A\ quo par mi mimo pnsa, qu& tempo Ilevo enesta Direogi6n I aqu mejoras, ni qut reeonocilmento ofieial he r eibido en premio de mi dedicaei6 afanes y sufrimientoa en la dura brecha do la ensfignst? Y digs usted, oeilor Director, Ipor qu6 no aprobaron las peticiones de premios, escalafonesa y raduaci6n equitaitiva de lon ascenso~ propuesta oficialmente per an maest o do eacue. la del distrito escolar do a Iabana? IAhI amigo info, porqj todas las cuestiones que oafectan A uestra profesi6n se estudian desdelel "eielo 6 desde Ia China," y hay peace idad de paarlas per muehos crisjes,ue.,. soera ~berknamni-nte.duro Ihue un mniaesfro que se pi oa vida "'dmeortezandto ignorancia," posteniendp una tension do nervios tremenda, 'agotando su vids fisica 6 intelectual," pare preparar generaciones que. merezean el ealiflcativo de civilizadas, se le res,petara y so eIs concedieran los mismos derechos y prominieneias que A los demAs empleados Ofiblicosl
-l-Pues,'no entiendo d6nde esti en todeas la justicisa y li.equidad del argumen'tto expuesto.
-Ni yo tampoco; pero to lo voy A explicar, tal cual sueede: el maestro no tiene tiempo de haoer political y hacerse respetar, no tiene tempo ni diners pars cultivar hbueias rela ciones, so pass la vida preparando sus leeeiones, el "Diario de Cloases," los millares de iqformes que,'s( exigen .con.pepa, siempre, del mezqu io sueI. do que cobian, Lte lparece malI Pe-, re fijate on todos los maestros qun abandonaron el' aula, y so sacriflea.ron per Ia politiea, y pronunciron diseursos en los "meetings," y "crearon relaciones productivas;" ya esos no n implemented maestros, Io ha. brlfeldo, son aspirantens 6 estiAn colocados en algunos puesto de mayor iniportincia, y, menos mal. si elas s acusordan de los que quedamos, per amor 1a profesidn, "machaeando en hierro frio," como dice el vulgo.
-Y &cesrA waste modo de ver y do pensar AIg6n dial iQu6satrooidad!
-TYo creo que si; pero hay mainas seiiales pgr ahora, figirate que, poi
arrib, en el cielo, londe se haIM auestro superlorea, plewas, parodixido A Mr. Taft, que todos, ab. solutaients todos, debeimos Ir A cultivar la tierra, A trabajar con lIs guataca; y. sal esas son las ide matri.ces-qub estudiarenos--ladi6s aseen.sos, escalafeone, Escuelas Tormales, premios distiaciones pars eatimplos, reconoeimientos- do servicios' Pero, 1 qub le pasA, usted amigo I Ipor qu6' ponj los ojoq triates y la cata compungida, como eSi fuera lamar al mideo? r
'. --Prqqhubier preferjd on do-

lord indelas, quo ea et de ay.i t 3 t.eehdencla, A mcr an diseurso qua, dd seguro me obligari & guardar... cama.
F. QUIRICO.

ceO' eela pm'iia a.s Oe.. .v j saao I1 V*CTOOlL do LAMLuuA =nL1;i0= a. &AM. 4050(8.5.. e I m*16roGApnt-rTMJ M61 t ueaedto o.srnte4der.. d.Oetmcom ta enlr Ie TOS c-us.lrpe an e-a e' o:rien.-ma, rc'rotIp. mI-t LAltRAZARAL s. el medicamento que aiv1. en se asi4e eGr. toinandO Von nOnsthtefa. e remit por EpresA todAs parts ot Tarrastbal JTitos, Drotuert& Farmacl g2 san Jultitn. wtlela o r VUleg&.a 0,, baa.

L D EuT ASA CLAn DRti A TFOR TN
tV I
J--, OPER+ 'OI0I
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLAS
DE ULCERAS Y TUMORES,
Gonsultae do 11 I do. 3 4 8., Q. 4 ,

c4lf fi caolli l v l.11 o,ol ai .
... + PARQUE PALATINO.
"NoeaYelt aestor somAla so pace o pans.
-.Inmasatmelan t- evidode det gamtp y mse payre ope' eoqnta ge tpaltda
?osi ~Taynr gundera ies preadesisrdw en snatAnnao
1 famlabae'Aratrmaes ds 6 atige do ta YseaU i S E'enula Are 6mlek6 ia.* aboritda ebirta Iar toeomm y tatmaol eta O latoie eostal.
- PRANCISCO JUARBEO, esretarwo 4olaonooid.

CIGARRO SI RMV AL
CL. AAA'. "

I

7m'
- iT -----1&o lW. IP~tfdUia min lififei U atanas, Febreo 93 don ata junta g "
LL tE 1 8sltguw 4.20 p. it., asunto qne eat,
A pesar de los eblegrama d re. Despti oe aeord6 nelir ern dho Secretario de Is Presideneis. pending es de resolu6n.
lativo optimismo qte se enia presupuesto los siguientes cr4ditoa lbana4- Reaet ,.
" wrios eonpdu'tos, dee los primeros $1,0O para pagar honorarios A Aenso reeibo sou telegrams 'a- nu A Adeen.~n ~t f d las si.
a tsque sigujercm al de~Astre de las tres ,periton. eiandosalida y llegads tre\ Presid u Por intormesa err6eos del onjo pi tes eatonel am
f a hermosas regions italianas, )s, 2.000 para el servicio de sefiales, eial maflah 24. Acaba lienArne : ue de s erdo ae eld Condenantio A Miguel Villasuesva
Is reeibido nuestro amigo, el ange. $8,000 ma Agar un inderhniza- Idndirnero fetejos zsando esta na. nt sfior dol al rapto un ao, oho mees 21
entero seflor Stefano Caleaveec? ia y 0in do* teri'enos fl siflor hies|, y asonsistarial bander ht6ria orres, dijios eIiel6s de pri. Rabboni. los detalles del alcance de *6,000 pars omplstarl oej grde del $en4a 1 onL000 qup eraCoede do i
fs jlg ~e os q e i R e da A l g x em oeijo g ner l indes riptble sin 4U: tde del lae s d e vidar o + a p er ,, o nlnno i a l R e rg Is eatistrofe entree t familiar pesos q ust e adeudan y Frars e-em-co tinei6n partido ni class eon motive Ido rs s Gaditana," siendo st ~t ~ dr at A un eo h
deApufs de liab r sido proparado par hpleado s u tavo Ildrec y Francisco Yr u d r, P pe ? u &a. o o
varlas ec rlas A Ia tristisim a realidad a ya. -i/ o ale P re ident hatan s ooi.
Delpisario "l Malinr" de apo- El osupuesto extraordonarin 4 fpoea en l ist tri d atazasi d Abric oe don Msrcel at receiOn i c
Staodas as neevas on ighteiopresto festejo y Diaz, quo atortunadamente joza de Candenando & Joa9 G0nzfilc, por
Sl ea, copiamos: "152 han mnuertol" inds. aseie nin radem $ r5,0. F~eiacito end oe Alstsse~ ef~asld
Una heaombed... de los 54 fami. das sciend A cre de 55000. e ie m s perfoets sald. hfraen do ide a Iy10 electoral, A'sesm
lares de CalL.avecchia que so,peon. Aunque el presupuesto ful spro. rern oe fundo rsteoI Tamentsmes el error padecido per nese de prisi6 earreteional
trabn en Messina, dlo hau quda- bado per unanmidad, los encejale y reiterdle proundo respeto. defifencias dft rn --------- oenando A Elpidio Pellator
do dos y stos ean dos peqluefiuelos inservadores expliesron n vota Dr. GARNOT, t o ab sta, cuStro nesey y-an dia
de toda una familia de once personas stirmativo en el sytido de qne vo. Algalde de 3fstansa 7 o.
Sque eneontr6 Is mnuerte debajo (e taban que at porqn se lea habis in- La reeaudci6ntegAduans El inefilor don Es o an 'Sanho ___.
los escombroa. formado oficialmente quo el sobran. 'A $114Q95-31 (eiento eWatore Ila 2 Aailengol nocs eomu ca que can 4los so reogido pr In to de polieta de que podia dlponer. trescientof cincuenta y pineo s t h 2tr a rgal n do"ei
f andhia refinridA. El entirro del se alcanrabs. para cubrir I% nlvela- treintay Un centsacns, aseendii a; Capitsl. ES
-lnicn que ha podidoi ser sustraido A cain. o atecaudado per la Adfrian de' is o
Ips ercnaetnes en mass, ha results- Qaaesi6n term A ]as do, do Is Habans Tsmbi nae pari e e sido reeltor en,
do rIs nnaor nanifetsci6n deo duel ca-o .. aargo de hhtr sid reCdleto ena d
que se recu rds en Caronia. dondo SGr.ORTA RI 0- IN, i reodo S i ad d
fMeron traittportnilos suq rests. Es. P0d Nh!E1IA| (OD[R1N a d S"ciodad.
"e.% 1 "" POR U S r- la ..... vrow .= 44'y's.p* "'s damoel ayrb n
te ha sido el del seior Arturo La I4 defesto ei mayor aieto or
Rfoeca Rabboni. jnven Oficial PALAGIO L S onedo el dosmpefio de su respectivos ear.
de los Lanceros Reales, A queln la eP. --BI Segdn ha comunicado A Is See a. go.
tdstrofoe csorpreadi estaqlo en usC Visits ria de Gobernacli6n el Gobernado deo La aeiors de Machado
de liceneia, per las fieta de NaVi. Entre los que visitaron syr at Ce- Santiago de Cuba, el jornalero 4e En Is mailana del lunes fud ope. dad. y que q.pereci despuis de haber ior Prosidgtd de la Repihliea, figu- fiol don Pablo Rnfa*s tfri6 lesdon rada per el doctor Sousa en la olnfl. sufrido ]s amputaci6n de amba ran los sefiore; 'don 'Franciso Aran- graves l aeserse de unra altura d a ea de loi do tores NSAes y Bustpiernas, on el hospital de Catanisa.", guren, don Celestino Bencomo. don metros, en momnto de estar tr ot la d inguids sefdorlN. 1Ante tanta desgracia, liegue s Ricardo Farrbs. don Jitan Ldpez Mar. jando con un carro de mineral en a mira. Ro, esposa de nu eitrlo fta amigo querido nunestro mis sentido tines, don Alfonso Ldpez Santamarla, trabsjs exteriores del ppzo ndimro 4 etima hmigo, e se don Frsno y pbsame. A *1 le juneda al menos Is don Gustavo Ortega, dofis Amirfea de las minas del Cob'r, esad P cho dns.
satisfacrdin de haberse flvado mus Alonso. don Pedro ITgarte, generaleas eciao de Paula Machado, Ad iuis.
padres y hermanos, y los parientes Furnier y Rego. don J r anel A UNTOS VARIO R so do I.. Sucursal dl Banco Na.oe.
que me. enrmtrabAn en estonial Plansg, don Antonio ,aria Soto, don caSagna Ia Grande.
qu' e.enotraban en ronia Benito Aranghren, don Rsm6n GOtib. Jta Patr-6tic do ls Haban Con este motive hban audido A aIs
res doia Andrea Jiminez Garcia. Jl Patrl5 del r ban, cIitada elloica A ineresaste per el es.
_, __0% esmIaje Jydao El joeve c 25 del corriente, i las8 tado de la aprereable dams, much
ElJU ilrles. pro e ,l "e Ymedia de Ja soehe,'s ret rA eateth lo amgos on que events en es-El viernes, probablemnte, seron en- organism bajo sla presideneia del ta capital el seior, Machado. il seEl Propestp o extoldinao avido s Congreso con ut mensaje proe seflor 'Marqu6is de Santa Icela en o1 lor Presidente de aIs Replibca en.
Baj Joa Is presidencia del sellor Ax- sidenlial, el profeto te organizaei6n Saidn de Sestones tdel Ayuntamiento vi6 A $n asyndante, aefipr 3oroyale dones o en ejeal nrdio bles wa~2 plazo eelebr6 ayer tarde seai6n ex. del Ejrcito Perpanente So invita por esate medlo Ai lose- Coolo. que Joa rtitones diaea Is oblitacda d l
traordinaria Is Corporaei6n Muni. Las festas di Matansas teranos, "Obreros de la Pa iM," Deseamos Ja inks .prouts curaei~n c sistma.
cipal. En Is Secretarfa.de la PreAidencia endgrados cabanos y todos os a de la sefiors de Machado. vy7o esta. AEtsaesnasfdeelaro. Recono
El Secretario di6 lecture al presu- se recbi6 ayer tarde el telegrams si. triotan que eon su prespeis deisa db era syer tarde bastante oatisfac- ahqeder y6mr'cust lrsl-o paesto extriordmario, sprobUndose guientb honrar cho acto. tori i.a 'pr Foter '
fi fg.on

M RE'S oil 71
Os fconejamoa uoar Ia lu D3IAMAITI do
LOOXAN T MARTINEZ
ast quereals evitar desgmclaen e at holir.
Note as l delaco seelte do carbon que durateylos ttilmoj 36 sflos no ha caunado Dinjuna deag ela.
Bg.sr)d absolutas, fibre de explosl6o, home y ma olor.
PDouta en todas tie ferreteri_
Par mnitlformes: dlrijgirse d Martin N.; Glynn, el6t'oza 9103. "Worces eresse "s.
a tas .> ant ena p
de.4 eommodathtre 4 b5 la t nas aposeo6 deI art1
Curs las teses ebaldes. tialss y demis enl'Aermedatm det p ek C. Ott
-o -e -e :--0

MOTOIRES LALOHO, ATLAS'
dead 2 ast; 25 cabstllos de fterza.
SVdase uas demostract6n prcio to anueatos ailmaeos. Mis eonmtioe q s I S earbOn, maders,gas 6 olootrland. Etlnedls eompeMts an is IUabs.
Dinamos de lus con mptores "ATLA)" desdo 8250-0o,
i B. STEVENB & Co. OFICIOS 19, HABANA.

n- I**************

, .<-,..** I,

I'.

Sufe RESERVATIVO SOERAN'
'Esta~1 ago o cu a n d,"Toe U
d io eo. o u ,$ ea ls y r ae I 10 en to 6m s
mn dJdcefrd l uI.s ailday Smsedo edora a o reinan e.
tie, pmtr awio e sAt os6w e bres,etoisardo atea premactuelones ostreMrP DU.'d Itsr SLart .i cobtrd It eaternedad, Paft esto aeosmS sos dspe.4ha4, Unsa enfemedtd James coio el mojor y mAs. suro de del IosL?. Iiotis tIaftanas, at 61preservnte I isa' Pern do
ilevstaren, tiene Is tcngusa ue, tuitao do quinlu do Clasna. 3 6 a do neat ottr do ationto, estbittosA' tatifporls cads die, bustan, esniefecto, tiee agus de boca 1. Dspoetresertar eratoC400t as
de la o d es da, ioneV. tupeoe bCreddo euslquiem qu m. Y
-&gseis ec, pit-ovis. vsh~ e-oMI s cu a
gae de cabea, ruids ited Iol ues n Iia p ,loo dom; terado, en dos, sofocacida, eproslan, palpla. uns ptlsbr, ebrant Prs colla" Inciones. a cora6naL t Tito V. medlataeate I PAebra de acceso, Is.
S flebret pratidleus y tambltn lams neural1IVabi cl que I I&miRMs aendmla do
y dolores M vientro, A As U.palde, Medicini te sPart #so bays complacido v6mitos. diasrrea ( So siters V. en atptroba q) propetdlmleat6 do p 'ep con ratildid, et ebilt so lItrrits rseado6 didtleo*adleoAmsnteo recom'por Id mnor causa. tA triste, diedol i I i;etaanawde, los aterabtto,evRi ttpiro* r ia al, to. MneaSlM. lOt slalIse.Cads perliAcod,.
tendopFortasnochl6easas6s,sues-. tle 40I cerntgramtus ( G o=),do'ad fio agitado, respitecl6n idificil de lIna. )eet a cc )od lasfrImpa remedfo, nlagn r gimen ma.rsa.a'
I podideo clar V.-t, Cooasalte D eual makers prepares 01 D' Clertan V. c6n su mdic6 )e rcetart el perlatera tabluitato, de lorhiLdrsto, so
ELIXIR ESTOMACAL broqphidrato y 4e valerlanst, de qulnnin, d eotludo a etas duiltimiu csea
deoAIZde CARLOsr astl pn ls' persons nertio3a, espdcial.
y recobiart la esaed. me to.
Smaeits 1s;ipalan fAmduas SOuaind AdVeremela. Tegpse u4sdoe,
SSer1ao,,30, JDRID fA i e e a 0ltAr tods confsaid, do
SeaatI pr ar NtIs 0e, b a i etri queo sobre l elvolturs del fraco
Sffrean elas del L t orlo : Pteoawn e ohns e r DIsero 113I f q FR.IE, 1, p ea as l'trs.
Joao.U 1OIel.oess pr3 1 Cad .Lafr'a ll.a /mpresu as pslaran
rpis x' e a. -. iCleia. Paris.

pqmanent'mate. tos nAonemp e cm
1ja WdIo d 103 x, 4flos'lflacie n*sdi saai A aewpeseguto quo hA demoson
IA gSfesrits Isabel Iatte
ksea deo ismeei d1 Coters douga s kooI Om Jano do a I) noo s loia
=lam u.I mo
lnd quo rei perOlut tisa ltah Pas'ulsrtmsate.oa lorneno 4 ajo s cut y tA esa stasdantay d 6'edes mmlad, *Leatirmegrl sI rafueder
* ltr aile g tlc*I t mal
, le' past
,

ut'id do I toi &- ArImndo Led6n Atrft Adllfo Goasgs y anspt, WaMo e Ruft Ma~nb dOd Mamt6n Mitnos 6pt, Julho rbosa Iaml4odes VIte Rain v
Aon.. aoseIse la daym" Ie deg, ,jo6 Jiimnezb Di, Antonio Conejo Ialemp Je Oo4 e. on
La sta deo Cqrroe
Tambidn firm6 ayar sentence is Audlentla d i cauda do s aatafa de Corro, oleado sallo l tl talonn, to:' Condemar A Reardlo drgues P"res A trees slos de 4rltkib pbr p al. versaeide de fondo6, absolviendo & Jos a ros proaossdbs per este deT)o, Pede/rmo Crdova. Maruel 'Itorf. piAes yMario Rives.

Me cho de IA schques da h i"ojew whos dbloa" IenrafMOdo ) do log J oale, P" can fiocoudste I& pacute no19desenbre cu dempd Iy entretento kist dleatistsml~o as if beciendeaddis dAI asgra*cpne.q secoencis tales on s ayor pot, de lostus ,
Catsdo Is esptlds dude do Is
.LrSans t .arde.'
Cuiase slent Iujsner fidpks despite ddmussmp. eqld cy Cumtoonese puo4dob! d baje .
tqebe tsr pn***edokvm.- .
Candd 6*dtne constantet dotoris
emb, derandiledeos, dolodm" juda. ynolestis doe Is oAns.,'
, Cundi sents gone a tedose toe stutons as sesSnals er qV ,os6 dons. El ido dil o ytrol eTenos krar y'eayd~earde Ta banglvadentedo
elia~drioncacoeo ja 4oset eu Se#wa4 ens oedicln per aoq t isona s eanoelotena uderios y ownran
* baccn sw tr~hajb deldsmeite,y.segrI te Ae' todo ctlcvdiuo ra0alad y'Nio'
e rb *l roka 4Iaoisa
'e ptu de mag eEn m id signir"nsu. lgcar-i
ana tge.de, eRJselnte urseua o, Isp Vtdof ~I bom s
poe d ierfdoas do t'. c a6 r m e n., 4 % s 4f. o as i w W A d
~10 ooesi-t 0 iizwde.
psld dofao
2 .
F H1.71ft

S LAS
PARA LS RINONES
De mvnts elt las botlcas. SWCRT e nviard s tWe5ttsp0l l ted quJb aa oli~ se*J#st 2olailm ,...1)glieftAs~

- ---- ---o~-so
Vapdis dotravesix.~ Vpe Preooso de __ h 't
VAIPORES CORREOS ALJNSO X III +.VA, ,,
S, -- a... -_- '
++M '5 : IM
CORDRI T SINTjINDU~ L &,Yw 11 Wa.4
. X 1 el 20do Uarso A av enare 43 Is Lards no-. .tba' 1i 7,, Ego
ANTONIO LOPEZ Y C" I& ,-r...s .a ,,. Lo.c- "-.. IraA t ficrw'Ju,
tCALVO 1111" ..o.... -- -,- ca po IaNAWS(.- ,, -X .
JI. VM OD t~a ooa# P& a a@II K*Jd e do otn los ialir fles I M 41 11.t on..:.:
*- "',. .O a.-- .,. .-.t. p..,. u l o vaibarit pam r I
MANUEl -AV o aglI4 Oibaouw0 lt
pl INTO ne Yo C~ t4 0el ou 1 lg-doL e. d ca r x, me ar e di a'r bo 0, "Aff,~te I" lot 2 0 Is ft
e, .aw Yok.+ ii, epe Q iK4Ig I' I a ;o= "4b aWIM-tW Aa + t
G r'. o, I 7 do F brroe7 y- ddeC11.4 i di -inaavlo watar 1o e.le..r.aa el mbrb eii o uanda Is conewposidenois abuld 3-9~it lit eiis i#t oesoa~,, o
Admits s a Jo-4181 o qa e L a es cibo baits, *I die doe lid. VG .uIs oP lbo eils l I,;Ici doso[ Wesi q0e at.ns 'asgu toinih 314 24lEB2t0n1 ohi $0 .4.10.~em affi*4 i s' WT~ ME
PRECIO DU1 P.A U E ,
i Se loardI i sems o i j eotnov i sea El disc ..... .... 81 W 11s1. It 4M I ne -dtC 4o li
..- ,-I "to+. WA 6 a .~z "-*,f k11-' It vsy 4/V41, v . .
--4 hII & vla sddi sll vo LIMIJ I4:100.rl |
B-e- ,., ..,.. ...-,, .. 120-8 It +L .l +Ia+," +?0O 1".O ,
u.,.r,..ia .a1 J4frente ,,80-40 IL A cowta e, 'E 34A, .0 mR IW
e.oeo-astoo 4o^b ot rl 3oe ar0 rlMia ,, 2-90 Ur sIS lO 0116+ ,,d. VIP.0. M' V 14;11,
Lt eoaenpovdoneia solo so recib. oa is Relias an paiajes des|Ia y vaAlt& tie swe b 16 d. 1AOunissedmI6a 8. doeos. Preclo. convenclonales para cam. I I 1 Pines a M.19." ZL VAIMIR inte do lo.4fate ien ,rs' ton q~ 18
MONTEVIDEO ru:1s fS.l. ,, 7130-- IUAs$. 3 Ida ',. do M '
e 1AltA. OPtToU.ld e s ln M oS e ea atds. ,, N 4 ,Von ESA
di ~reo ....... ... oo
=e P.lms do anadsra, '00 o
'03.5 BLANloa life.6 aN r"Aftnan0 0RICttdih 0810161 40Cok .4156 Usn UatI O Q
acre *I A o Mal.o loss is owrep. I t flAe 34aealtA e14tS r
11,6 ,r"..t "06. o -,-,,-. c.f ,-, Iar .
ALFONSO"I"I "'"'r"'+ at". 7---uer~to60 Cllro y I CoOnsle Y eo 0 b I Iatoo ow 1.119= AA do ~ Ul 46uaw W 4 ns1*4 '"'o
--Z..,,, =,+ M ,.I=.,-;.U 94o l ll +
fl a. 'ccd Ill+ IMSay A
aso. as.,' 63- *a0 quo 1M Slmat. OO. eu dIl..,o.n dM A I,
!ii~lao~be Out*ssbfd oeur ma dl dis ee"We l rte nes. fttrkil d.. el 'o do ~e~a.e*eO &
*~~~4 ~ ~ d 4-Me..0r1 OaS ~p r loa~a dol 11 -~ m GOZL par li MU5 '4l'WjA.Z.
Ma do aUa. '04m.S r~a t oe u~ imd eid ret~wee
Vapor~etrl SAWe. os care-Ia eON -7' E~IS~ iT dt
Sin aiiat "o mo ig
bu S AAs y3 TAMIC re god is0 4gs mug 1.= = =Wis oo or0- O te50 Ir."W If 00 00660" y at V~.Ubis d0,53 ~J~~r~~ Vapor 14l'j Who 9
Olvr .ee- ets 1:ul*s O'spo
0.14,5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o billet3w o n~, f~5 n ~ sU M a.O,.a.s
dSopto pbtDos Pb=46eumsIFt03 oasis,.. U
15.3141 Lim de.5305.i-5 V R5R
4ba.Os71 77. diUAl- s.14,. 4 iS.5 s

I

, I 1 X, ,, -; ..
poulr hy u p atete st eealspdrsor14
. .
7I, '1.'+ 7 t "+ C ,,
401l vii". dm utir04 qne deboivse I$,~eor tomo, IlAsac at e~ whpri tj 'T 1 ~~u
16v"~ & todos I*i ofae in quo *"a 4*T taisplildos 4' 44
PSvivn bombiw, muje 6 v e a unfo. I
eiloo Ads oiealer, y His p Isae ewOm on s do eonfarelas 30 .
'N.ohtub supoaig If&"a. T no bats, exteder at* sa "leCuela rioting 11brel pai 10 wk MU fteu! FiowWAo ofides ,~tna o tea ora, der oI#
"NadA tiene tanto ite couo el 6xi- 4o pot objeto supremo e. ietos latrl tedo ogant to, die o viejo p io ingl, iento del pueblo, blem ont 4 a prepare oi0 06lo wnacetts n, 1 ,.
que labor. voerne ig ves ms confr- liainmos pueblo at 1cul lis &taestroe qopalea, sino tambiba adO El vrive y abla iaterds quo 101 habitantee do un t pal, y 4 4e6m& h dit&o ntily bien el doet@' his deo t wa f ta.woeaablq ni. n medlq do mejorao ae ne Au 0, alum wosaptoe pan ingresa?
||ae I s, reb~elilde r tWida el6n eo opIeta, y prinoaI I~ i p eO eLa. Porqize )eeesitamoo perfee4 '" For = at$4 do protoee' on Ia dal y 14 noral. r etaclonar nuestroe reautrQs, y (grmar J 4itima oMtAif|ms do nueatro lInsti E TAol MAs fPd e 6t.liar esta nobolM te ttom do maestrs, si r toto bi prod iled0 dese, "r varias obra strlfa e establetleate do Ina p6rdda do tiempo, P STAN0 PZAA LA INAUG ON DMA MONUmane1 o, da ,eober cl grian.Asodatidu ad pedfecei6li- Do eta Soc06dad podria sadir mwi IENTAL QUR IA "ONJA DEZL 0088010 HI
origy eJketo eo te tueta sociedad iento de eb pr nedio do Ia tard Is grain AociaIe6n Educadora 0 00 ERg I' LA PLAEA DE SA FRANO INE. quo strvo doe aombrea ost6 rtfoulo, foraselhY d lro eual no es arri& mneeionda. qde se ocuporls ez.
0, c AquIt I em br6 uet. at Aentiienicto y W eotudio nbo levado de lo gire4 DIATO A LOS XUIS, A LA Ab JANA, A LAS BORSTA.
rI on are as w nda rio 'de ls voluntid, necesaria bbse problems sociales ibekiyendo los pe1 DIa ACIENDA T DX AQ0OULTIUA, AL RAIA00 dad Avoweas je -resas P piegu4 n telEctuat qut' t4O edued6i6n il 6iee, do cysolu d Idependo +PaCAL. A LAB OAXAI L. GISLATIVA8 Y AL 00Sto que p a dSigido. 0.. la lvad6n de 1a patria. R iR, Y 'ALLANDOE ClONOLIDOSG Y N DIS~P~S0
EZ tripld Iwa deearrolladb ell iii ai eas Joe btilrs, dije, se triestori Ile squf, ean'Pubstanefa, Jo qo di D EEDMINOLSMANF0SEPRfMNO atnoloada onfereticia ub: "Ias o- maria pueblo en el eqrto'pe at selecto auditorlo quo acudi6 Al. 4" PARA OFEDIAS DE 00 M1t0, GENOIAS M9OAK.
scol~ a, que es n segun, segsnda conference del Inastituto, i GURO, OSULDO DE AROGA.
a6 it~ftunSiversit r a, en las ma.. do ,ale ,s aeiones, y on me. vitado poe u o ]igno Director,' ti d 4 IM*A vliouladas Ias trar primtras *io se palparlan los tenefi tor Eduardo PM, y to quo provoc6 la' D KOTROI 0 ARTSTA, ITO, ALLA ZN y os W tes ncesidades-social tes e r de l ampef. eo a* patri6tiea, nobl y generous rcspues. LOs PIOS OARTO T QUWITO D OPrA O AVE.
m4oesoer trs; dirigirlbs, y ex. r o4- rin as menest qtte xiq -olide* ts del alsmo y do Ios- emizlentes CateH SA POR 3sTR 11DIO A LAS PE0N QUM NM 0.0.
tT a l ssei6n enavdor~ fi-todos,16al que Is confereneika, isueas loe drbticos do nutiatra Unversidad, los TADO LOOALU Y A TODOS LON DXBBW ADQUURB. hA% sde lI vida. y I todas las aee-e tina ambulan. 11 callibir de cul dotores Evelio iodrigues lAendl LOU, PAZA QUE PA5"5N L0 DIA ILM, D 0010 A do neme~qr pueblo. Pars quea ipteal lurt, domestic, ~ .~ So son mgi que Deeanqa do la Facultad de Letras y DIU DZ LA MAANA, 1POR LA' TARIA 1 LA .OMPA It umaiveraitaria meres .eete nae. medios paras l, e ee uci6n do k, ,fin, Ciencias, 4ah tiguel Dihigo, e ITUD AL? ZN 0'L U bre debe extendersoe y dilatatre fea el cualn no el otro cpd la trrallatel6n tario dI is na y CatedtAtico -a I, ITADA AOCIDETAL t EN O'mR ILL OMB Al a lto reeinto, 6 idAntica extensi6 de la soweieded e# que vivimo Buse Filologla; Alfredo, Aguayo, Catedriti. A A.IN D D LO 30 Sdo doree A lI escuela omatj & ]a netqueA primer dl perfecei6ammient eo de an Efela de Pedagogia, yel i OODIOIOtA. eepecedan owoltar. Hoy que inspee- del puebloj .todo lo dctis nos soeA doctor Juan Santos FernAnder, Presi. PAR tL IWERVIIO DE LA OiOfINAS PUIONAA A
elondr n o 1lob sheets y euclas, dado por ag t i1. Rasmnt t0.enom dented de la Acidemia., de Ciniela,4 DO$ uVjADO UNO D aELLO 00N POTMIA PAA sine tmbikn los aelumno y los hopga- pAret, career I@;stro actual gqbltro quiedes en e1tuenutes jmprovisaciones,' g TAS NASTA OIN00 MILLIM DE PR. TOOEL res. TA iaspeedi n h de Aer, adem s et& animal e, pijoms dededs 6 Ilends do altruimo, entasismo y sirm.* ... .
do tem, inesperada, omplta, Apll intenioneled i'roed'gaVe i malesptrar- patia, no 61o apoyastron ia Il a y ofr@ DACIrIOt, Y POL 0xG"UOONT LA 0oZ"oAu aRrzasRcede i Y part We& y A ) psiquI&. ,lodtca -del Gobilrmo, Lo qms.mni D4 -UP LUI AN *ON 1= ZqIuOoRI -. M
l part isic y plqur. fooddlGobloLo gect cleron sq valloes cooperaci6p, Aino que,
E 2prso, ignaladtit lar Ian ns-falta h4!e en a 'inr ientos es 4 ul convinferon luego en asistir A nua reu- ,NENDO W MAAD9 SR VZOD TWXBPOO A, flatam rml k lI juls ohde tra. cativa prvtl qe is lsa qua hi, rea. hi6a & qua los eltAen las ofieinas 4OptI .U QUR QU IRAN ISTALAR LOS APARATOS. bam lea naedtrcs; porque s6lo des- Pladolos'trodinos fn ott~ p ii, 'cQ Dr. Santos Fernindez, Prado 105, m AD 0 Dins.0 PSOS Ti I AMPI ALA8 pd6ds tie vrles enefiar podri Alnspe me los Estados Unidos, Yng terra y fitna Jueves, A ls 4, con el objeto do DE "TO IT" PARA SW1OR B TA A A CIA3A..O, 0N tor, qgm debe,, per snpuesto, ter. msca- Sulza. onstituirne en wiedad y dar prine U
t ,o j dgrlm el emplo de S el Oobiern# r re que no io inmedietamn c adn r s t L.AVAM Q0etrPONDINT T P0N UI.TIO, x L
a neytwh +od o .4ua ey Jea Un-: puettie emptlieldcr t oda vi I& obra quoa i nndaamneAneto r.1 kPDIJ[OX 8Z nu m = IDONUN t& Ol, FOR NzolO lo neo4td qtue ey le m pte emptende todaa la obra quo cen pro.de la ensefihanas normal ygIlo ALA N OUNCION, tO M
pe, 7 qdie Adavia In banos bn prodonemo; emprendmoAli nosotrcs, tducelds popular. I 1% DR uNPTENTS, CON LA LMIA M.1VADA DX TRAXWA netro. 2'lo colcen 'p r I s~neillas y probemo asA quq tentmoeafte en ella. A tea reuni6n quedan por este me. ELETRC, PO W. QJE LOS IQUI.INOS D1 EDI~l08 Xasn d0u4 hunts e han vistotaar. Elrbol se cotioe por stt fouto. diO invitadas todas laU ersonas int" Y 2EDtA 0OURREJNTES, PODIAN TRAN.PORTAREE Q Mtode hab, como- I foentito,- poer Si iuestra labor.c buens, ya lot da retadaaen tan noble cauns. 0MODDA A LOS DISTINTOS LIGARA B DR IdA E1 ,VlompO -q ua no a& pueae sprout!~ i d bendie&6 n, ICuAn fitil saepi al alb~,y go+ C"".IOXODMAD A LO DLMTWIO8I&GAUO~ki D Ik U "AAX
aeo n, o at expert pen dte No Seamos tainpoco dasiado idea' bierno tiwna edad-_c toi d6o d N DI DE LA .
todlo eitiliod de-los sonidae artieu elsta~ y mbicioeso .comeneemos oo Indolel Su objeto el. desenvdlcy .
coruo el Ilamado-directo destament* y en paqu edaecala, que scte do la personalidad human
6 mtd eoatra eatyaq grande difri etotato tiepoe vids ypts ponde A unit At o enada eneos que ofi aubromo'd
en~td.ha do eetrellarta, el-bisio pri. tesidad, eraet pito. Y cuandO cI IN, Sociedad an genera, del Esao, do*, .-evado do oone~o y dfrecidn. F~tano von el rptaild d usemroilcnlm IsaIglesta, y do & idana, 1 W-- l.~ &r2 Otrat motA i qU isel I nititeorr'que lspohije, y'cn er -AT t. -*' su "
los istr quea no lo sepan, m nyorereerse 6 fiuencia I e wis AALT. t
mo, por ejemplo, Ia lnanera l, .tienda y ppe4mioue. ,
hablarlo, pate Ilepr ficiltentd W Obras son moe.s y no buenas raw- NIX lntaimgijellnil, Y, inzi4&6, I ait V': its, No x6lo sio es reopetasle, sIno~qm 0~.a ta c h Ic
ntd P4 m orz6*, el do-do Inoral y pellioso aa seneipia a Cos. sulo *s Oasalsto DL Z ALASU 1ATTIT8TA ICO. utIr tI eO'
WIr01 qual goio~t lSo. I. to 1!, (61 rP KI I j" (Crs at wo loolson). lqIJI"
darie s- 4iP fa bttd'Ydliif.5ds tuk hvooqo t traduce ena1~JNr Ind .PaecazrE5 NA111~JACd~ TQa at"at 1b~i.
t m, Y ftta + etCa. benfeo. uDctor.Manue Delfln to. ,.,. e....s. .. re9. e. a at.rS, M ANs.m sno
Ele dn tadpblelefee objete de l ). quek'ercademg e quiere uns, 6 tdo. r oarmot , o e Rs n, 4a0' D. fnict; cr omor,..awata). ""a"*"&*,* **et
.~ W CAniIC an general. Cost8ut. do rNrt~ tuto ad
exteain irtsItre Ia eductaci6 n 1-ota debe estar dispueata A arrowni-- ins . s*. e. teo.As. D .E. "' I ,,,o .n1 La ,. ..... .
Conult$ 0 i a1. h Ca le'd toagw~l d, toP C,~le li84ste. Z1.nsi4 II.
Leon 31.~d Iaaa la+t 3l VM AT
popular 4t do 4 il 61 tojorat i jQ, Jo. o tod peot ct0tegtria, 4, per lo' af Asutas c- oef o. .I A.r .r i. ae a M pro c ,s p tr.
pLAxM~x40J Y = Aek8Mnr a aN Nowtusnoomre 4. R 01avmo Wuin
Sr* wInUADA Minessa 0l
.. ... o,,. D .O. -,M IEJO,... an.::4.heap:1 ..:a n::::*:..,....
2 4, 1as. r.ee d. t: Vs u nle no stls .. I'o p os e 1' I C U
* P_r. _e lolo ,_"_ _"_ .D JESU MRA BARR
" bf 3 1411.1d la 48" rs r Cirulllson$]. 311771 Ils$ k j m roCrbn
'+w for 41~+:mv
SDro l. en Joa N] U r. Ard,,. 8t. us taat. e ir, aesotem r
Abgi -s C rI R AIOSBJ 4- t-lI
kDwat Dj= 0als. a Big
,SW fee -O ,'-Ati- ,.,a'.-. A0po10 os S 0. soA U4 ecess t d a a t
tribas ir % edot tos s atide ad Nhre Ua extraodes. A t*.0)i
- Ir,4sl~ '~~ oatalede tea..hita. 1fesunetioa. Ciod VIRS 45 ofB~a~ ROPTtOS T 61- AUNTA OfISinis,fernhdz
-teu c:mut d tt an m dol..la t t *Un I dsla l t.. i *sn Io. selt A 1.
seam 29ne. se .l Ste Ir. XAns m .D 0
M use lot ateaga Saod Du e on erpy Nruno ist do 1e1 a t todde fBe sepes4 pzad Co.. .ultA. Dn predo stl.
41-0-**- ,- 6= 8_ _r do qIs 1,Att epto os domlesa. Onsulta perloo At li e DIHIO DS T*ALAI e
** Agua4ppeasa. lIV. AtU MAN Una C. 3e1 T~p t *ode. I 413 AE
4"" s pope .t ZWBJ. *'tnc DaRa ONALD
Vid u_ an4sPls~iur4 Webro s- ao.LAOAhfIOWCkOUIO a ilE. .is su.a '
o. t a dqlid A,, al dea loit to *-m tr 4. A, Sl u.
A EPP) Aa X 101.. JESU .M ..RI .u ,,.,*
x.,s odt.14ict.b 1.A 4 -0, 111" ,- U,. D. as t ao,- s --t a le- R. JOSE A. PRES
neas e %% lck*,. Vinn o .Ct.ttn Aane. A*itee. oWo eo rAnA o t.
eL& tt4 15m Fnasr OUN chIA sTa L astod isia rmae ut
.i t ro 14 TelCtone itsr o a t mi3-- & t r eded d e g P E
cebe,.+ .aou4-llta1.'.lfni.l A00*1. a is..- CC03JAa3 ESQ0iJA$SAXILAS osxm,, a, ?Wzb oo.,u
Jr. Dr. 0-...+o,"i Finatr-odrl. aN PABLO oARCI
0 13 iC f ., a tou Sbrlte t 3 D WDtli 4 H ~ala t
enane r sesaver DR" R. CALOIO VAD -0 GL1-02.ts4 68
3,' ~ ~ m. ~M'.n'ysf, a~a so. 0,.ox give~elosanbsal
BANANAs dtl*t Il. wtins 10. sNdort IG.O e~~gy
-- --- -ud "-'---l 0 se M&--'-atho
A l allW R R S 19 0 4 A A 10 4C', 'a ".sist e r I S O. .. . ..... .* .u. I
, ~ Unk extrcmna. $,. .0 dsn
Jus "we mona. 1 osares 91 4tpgo Una Iid.. f 0Sninscoa dolOo 02l.754 ~ I1GSe
At Ian llmspi .... .. .0 XOO 3.2'
n W s GN i A ota e a p o* .arawo, Prado 1.50
X OW.3 Utn s lial an, agaro o<,s on c rtee dood Ils ,ox. S .00 1.0 X=100 0m121ANO
A 0. 0-&1L~t4S8 J~fli un 14. w 11D---------- .. o-y
- 5eoeweseAAN*h nI4slawoolPIerat. 4ata Un ,ent oPI ilun 3. 0 l at 4 1 .... "12.00 ZL oe w
" 40 -" 70 qo dr A ew CB Leeoo pnovhe Ornow l do sit $1 5. 4 p:of M416taool
-s 04040 ion tfti"k.Ja. 44 oe. At PovfoYtwaavei qee. WIspOs BM4r.008 ea
loeos"tw6 w & al44wa~s t O a Isio U nata o O914. .*~ t II O 01134io no-ii a t D
44~~~~ACO U- is] 40ttoi 7I~ a 10 foit OeI . ai.. UZOOa.
AW ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~I sai lls IJ.. I~nl~ol IAOV120 noeAr" o o o"4 ACenf
...... dOi v If. 0efe. plots. __ __ ___ _J6..1,. ,, A austin 45614- 0t vtn ~ t 11con95 ..sates Daft of&"*0 0. le be u o
D, .0iee t 10114. .odns sb0 4o* I Varo1 0 0,0. md" qo 44
11eeses.S~eta~eoWiuo A leateter~o fo.AflUIrat qua "IV. GUJIJls"n gasIJ concitdoO174
4#4 Micls,51 to to li ho e ol t mpdo a As.
-wa -l- QmnJ1--ltfvo *Is 0.' rom 0 ata
1, 31 t'" V. _n,_v 0 A.! 2
Uwlo,*4jwJ. jI W dll C. 443 r~" Znaisi 0051 R' se1IRe it Sead
l e.. '* -+ 4 t+ ins. inE..tOO. en=ooo .in,'Oan 11 "r~t, 'ic rlmo 1r5.d ~ Oi
OA ~ RA -.1 hole m tm ... dr i,' .." kdret,,,i9~uo
'1528 1 IL 'C- --- - me"440tls 9el y 0o5-t06 hIeuate".la. iU0
i,, n +aO UE-5-+ "-'"-YA ~oaeo471 .. ot- s.
- -It-I- ._ uss c I~oinl nI, ? <.l rel e iotoll44h teoee 1. Ci *I 'nnt
t waa.Wo NtJ.X T ltIini nI A I ASO06, D T416ttake uxol"
yai~nz rc 1llt p
Sa 8?. tO 0. dol tta .
lb.,., .l_ ?3..P ...D.. Dr. RO. I RAO 1.314.
.2~' at 'Alexio dat o .t SA~e' I.-. Coet s 4#51 ra l et #0
-- ,4 ~ ta 414 -..- Teonen dl. a odS n.. -lamat~or H 1. p 0 W uidfe liogOd ) rach do t 4a'.
at T.o1
-l ein? netrnj", er mI *to1 Aa o tsem %its,
4 1 **tg4*0O 4 *n n,
<~,m .,.j~~-6. .. ~ ..-. Ils s-n.,o ml'.ot ~ a.
."ID'"---- .F4 0055. 05. otte.,d c '*m n, a a, ceina 14.55 .
(,i ft.e. 4.eltp
. ....4 0 1 4, W to i no o lt I As A. t &lie A
,+, +, u~ + .+,,,.,i+,_ + .. + .ae a., t.6m.,l.atI.- ,+ .ma 4 tier, ot. -" __"_''+
45 isa.. .0 eels Is I.--- --- 00 W,. s
nowwa 620. CALIXTO10 am eLDESkX
PL CORUU'.tIA+10t Jr 790!1416 11874.
I. 455 80'. II 47 1 10 I', b444ls &I UIn e.a~l r1 ITo 6r.t. Ro Gi n
law ga mente per el Jued do tiro quo as nom. hbvet 6 m e ta ye o n
br WI e el able(ms terreno. pu edeehabe 6 denar a
.u MIIA ORENTRO EUSKARO hombre, ni ntrnr en el n en
En m o Proooi6n Civic& q.o 17: bumo do boa e )$ $ a a .a. "*if o
tul, eonlrrir Oentro ta trd u an m eO e rs dctar aF d. a, a a v$ ea o
flRIN ill BA OT ireoles, toefoctuark enl eits, epi: Aodo hint tans Aaks~ am =ft Am NO perd ems doM ~t:~
cals, ,o is = dd bet yes a qie atL.6"
untan ntoy elemento ofci al, t r a acur rneto o ir 19 met,
iMES ON cgC I st rt do I IN*a A oitn am o OA?
' (Aineaado del Onto -do Balm.) can 4aso magnitiin, ciarr~was, repre- MId~ "&abmo 'S'c ir.t4re to L ..I 4 1~1a I L,, Uors"
Per Ia tarde A Ia ura. --Gran Pro. setatdo, Is ptimers, Is odo por intermedo do IV. &nteb. so1 OYU
oeaip Cfvica, orgaii nda s pr b& Co. de Vasqayau poa r r aleg6rsno arbol do c=a rs Fent baj, y a~ s o e o "te c os )saitIe uisti n ar de a o ndo ruernica, el Ia quo antiguaimento ierea i viajero I qa oo a sa s L ~ 4 e ,.. se ,. s s s
el tr e reg o n ch reyea l e Espana jurabat d e S c dole Pr h uo q detengo ehek..ea
Soeied aes de reero, con premios. tar, enumplr y haeor eumpli y reo- n tdel ea.mino y p ed Por a pn ria Leaa Iooar! e P h a.rm. X t O a .
daP dop l toG eg, ar* I ano que Iva r l apls g rag son oa
El Ayntamlento ronourrirA l ;etar b oe f.eros dI ls s..a go 1du irozareron els. s Unas 20u 2 t e t as r t a
Mmieam, con ins carrot aleg6rka, vasconroda, detitude poCeo A o. criro oi qo ce en ]ttt soriu--Dr, 48 ou m sm ,o
urad o1rs.co por lox royed sueeisores, it pesar do dad quo Ti"e on tal allytecidi* so ob- rvo. at *lt aa~a ntre AlM A
SA las n eve de I A, n ch r n er aio reconocs idoe a, ur robno i lan r s Iag e ra C t e lltda d t eontr ino; na dn b rt .aveon ottv ao nam v u
u 6 mn de a e n de teat d mi o. xtrafiop come as e inejores es ad. de lo peblo ed us raes Fio- .2 y de m lse ao as. te a a nZ ss. s 7 to 2r. ct.
, on honor en s r Presidente JniAtrativas eon quo vean|a lo u e quo t en dstincoit d, loes Nsos a 1so- dis o 4d1 / ., ft p n ns
dgl Jepuniea, qb e asiiir el n ndoe lae provinciacs del Euskara. I" "a mbettey ," 6 barbe i, y JO s AL UI4 la n es vent soo rar kni ll s6" cema-a e t i
A juntaneento y meno' of ia O a ar ,n one urrir represent, "hanomoreyos," 6 fabricantee ca*Ceto esc s b t o.e ut s s, e tn u ta4a0 a3L 9. A I AxLm, O ER T ca e le to,. E l o, b o L A d ne a e. a e 0 t o a ast c
m~ilycols ariclr igodoa cheo. Migut 62 e aaco n anates ,jqoai i o sistot see 0 onke f 1 got #rs % U noi e ltcap n ussr
rao cndsprii _ _ I. 4h829A
ti n almnei s e t an u n Jo tbe s a rd in e ro r o n s u fo- p a r a b oe l, s o n m ira dol c o n teci o s u t s. to n se s t.e e -r ms t 's S A L QiU
En nPROCE SION C urCA d rrea ponde tes redes, apparent do r los dea pret c los Rodigae 2 en r o. 1 t 21.a 0 re p c n lHe t- 'mda a- E sam se alk a 1o
PRSO ars moit casen chA piea d o e es mir d blepn ee seoros en estad esn grave 1era a A I 'tr earaf e o beon*a aru e
6 ~ ~ ~~ I cab ll y concurs de co h s d rn z na ne t t e mese det m co sttod no~li) Ieseot n o A a e II 3sdo. Sti daw* 3343x )o INS en lagr a os
Jorwmi n t p o -rens e o r n A n ds ,dn5R eP s Osteetmodot. e s se, at
Di steN o io q oon s n ta r inae are delcr q sm prro entra en P e v]tri I rC r a an 7 0?rr04s. O s S so r e a ta r
~~nizai~en t4or d401 4-21~j J a00 4
to zust se nwe 61 prahet do e- C c eini fy R ce .A en, le r eo n v c qtt sp e 6 v fobes on O~n BA"Vts i, *de e a led ALhI de-gqan y e hcueo de aa- Cone rrroh taobi n roe co- vde dichos individuoo. ni qua ooman r. 24 .nsau e Ma- 3 o s e e ra a lso a0m.
le24 1.051 -4g. $4dW 1 40a 4-3 silo
rp a o uo de la tarde, recorriendo kh eon do b es tandartes d J soci. nng V us qe le o echeo. a s aol tit.e L 0is a at 1B, : onj;n r MOo *.*2disparar-manalvacntzlqsestro be d ceurs I, I& le lea e a b etla o r e s G el Mlcen. lade paquierdo, Prado, lad V ao Navarra deo s Bneficle qreut o Wso ma n e. 30 4 4 L pio. i tease I
ti 6e e ds* & ars a a sudo ielio a s f~tn r" 14 F r a o am oI!11!1t to ".p at tu
L a P o i e s e b t e rd r u i a d s O r r z a c n s I o t ra n r a f r c e r z q e d d n a ua n sasm m asorsg A N a n I m a l a i t t a m4 1 .U r n
car do as derecha, parquo do ols In- endueien4o los dioti n ^tos ura- c v se ln 0 I bos nter tuo r in ee% a e. a t 1 too ru sis ***l c rIla-t ere s1 die, Prado per el Contra Galeo, Par. i ian es, s qu glevr r a tiea I NII O D1D, co. a, s ur' u rateD NII 4 us. aan Van n ua un o r
sue eeauts. .goud lase e s ara yIes d i 6" fltnoserno wr fe eno o a san )lo up 24d 24o 1. Nroles uated I et oe
qua par e ladc e de Payret y vuels al boins. C a tse1, rs a p o e as rsomers ma n" |_ _o. I "Io E o nA o1
lbelgon r da ors. Salsod t. 4a17tao 46a e o. .lOti i aedpziolttu mdtesdom ztdf ooeie
Par eca s i nn ee domn- tJoi-A quo come tab ne Jo. plao. mo.no Fen sde=, Veano de-au Nie. EvJ rn : O datii. la ea 't osre et de 7 .ta bteoeoq, tea e. o m ea. >(a lerttor o 4e 4o+10
BAS W A AM 0 I6. dloeari A dodroo Call. an aoorda tc e oresondee uoe 4r I A 1& e ,
E L. De AEtndo DE AJgun reksf ue se fs tienen escia so el del Cntr d o pa o 6 EDAD3 f at od ha c.o01tnte aardnle 4owe rora ba o 4.11
'gu o qu r elto o ihj 28.del c1aient la satr ealoi atn o per P c an n la r lr nt C aaC -4
Qud iy dan io to.a fi u m d rsg a e i o t. r424 _, d,,eo4 alqall gi,my 0z~ a~S lt ola
do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ li indsocs y; ]a reradiail e c ,2 s Xismoto o357I Io halttelin!
1ogentile ich as te so- econ bui a l d q ei m ay pfrewt A Jo oAS G V dmo 04. bIQ a-t 1 6.a d- -- ea roa dr bee g1 ale
ciedad elegotet, y 1.1 e~al otro auto- iproocoidn que tta tarde se levorA a 'l'omas Segovano, vecino do 8tl n ] ALOUV]ILA Bhgen~a Olsao e Prado. eat 0Iqtt01o dose n Ol4 egtobIetmh201 0 itfeot .i Amnle
svlm ":"nd, denidt Nit- -i W at ITS. mt. 1,"ds o
"' mvil y" coche particular digno do alA efe-eto. hueda o de diesen lma t'a|na to-a P.07 S 011e r t eor eIhablteao l~l le a0 obodo. doqu p tabpea*rt 1 efod 1ore Iq~l0t O on inqulal
bnz, ei dami vehouls erorJoe El ,entro Eusiano vi e duoedontr .ehteidJ l, uoendorellaa Oen Ia rx'gIan tua belt, il& I & a e p, o triviones.abl e 0Weo50'tel a H .e ie, t n
t tlea s y eon mis peto ,z. Mota R my spwtioas, apreiados fa- r l oa anrobsao Ont. tafe 011. 424o Mtel'ftrontIenvlt tbd6- oi,'et rtamtes 3 A-
E' uato A eonur do m orablemente ,per ods la aois- quie do. stdo en 2. Cetro c p Vt Vl ne s ao e b at Sol a .
2*.-o trao rea podrist usn ar l a des-t s y m fsima i s r ts del ane q lu s de5 "La Casq( rtid a nt o v. saer OM $ R M S A1.T e *ti&fa e M SM dd f 1 i C Z6
o n. c esem o eta s a e o P.p y d s alle r i m ais n ia g u s a e l d c dr q uero n t o a la sg. s e d em oves noc role a s er tas& a s t re d e a 0,te r mo s e lablut e strr a o eAe In r I. 2
eva cneinte, ai t'l e m Isocion L t el e en a v qu ren. 30 feu a< mer o Sa. gse. 29 0 do. WEL 4NR NA a t eda ermos
pn 3'ball y eoncurso do coches udornao po. eunla tires meA.. de oon s oake nT qro m loit dmaeCo .o arsesu a a d S Onr-i1p42ri b sp d o t o r s o m ) e l"
de40;platils els egundo d20 rd oen t unilneys; peto h o a lA de ser la pe a 4. 2e a |es Tatr os r -e- Paue Ie a2 nt*o
do. e an pre.mlo Iperdone olted pe d g r0 oeCp& lI pau to pdeerent son qu e d s y i otnosa doTon a 14. 2era s4os- pAbA a gn holet,4 atilla
2A losA eioroes. nA.da dwisnei i pn- cana -e ssea g aaca cira 0 ,4asao a m* d t 1 I
moa de1 mleatersa y la s ol o aut permitirk a e aon Bohlon, hija de lia, sin teoer o al user op an SIe ALOeL s aOt imof.0 -desovl d a a6 tay03in. ffr og ms mam grad@ eabedoo 4t hb Ilas I Ami- 104 be 00.
disparre n od cad pla talo tru ti sc hens milo de 2, e urtaron del crral, .ito u P a- 4r & a 1, a Intartq Cn gub r blo d ts elo ee A-m
t5, o me eo s ne olcts a p- ses ro da ntor 0 so y eriar n ae1o a01pr0aq e.,s e. don erl.. y. seek a1 d mr o a ae a 0
asell tl n blo, det JA 01o1, an ul0 *1 A ast8 Il ntt mt o orioql m o e|lt
qulsstra. Pedre eo n ratbei hubon pseton La uSe si etsa e y entnes revel T al C le 04 at ae all o r eIC y a0 0 Oto o4On 2 = e?,e
rde'n d e a va- diLsp te ano re, e l Ju rta q e ci ed b t t 4.s *oa ot a do AL L 10040 1 o. a
V24A3 o. e-4s t wieia on two# Io1 betlr oe t3 U 4..
psu it herodinmo de ir6 non dch s objeto, eb orden con set io O gid G oe DoeD s oox eleVentn s c dc alto o bmre r'an looa\ r eSs n at sieiap le tr etda platilo. burgla he here edo s18 ve in eineo t r sdo toAd as es Vi sh A bla4 Cltr aox 4,0 gml
q rom mo nesu t d p r ca t Ca 3 4 onoatedld e oaoble eci em e prao swide pa un a 4 % w0 ev 452 no tel a
d o l 1s r ca 50 paeontl s l r A e a do y p r el oo, cinica, Car esT, e- Prtarn doc o mn'bal dS reas ente ... en lee sato, ado do ( .ca. a is; .B'c l s I .... c Umach aao sconssirao a e de torns, le qu e na Comtres mioe de ign eC adga s lritenl R e In ,4alar.n 77 I s osr e. l. Casetr 6 10a 4 *Ptioo 4los Ms .30 20e 1b87ta; Pa7 'R ud s osn p9y seros e an ted n ue da e a r en us a cad G roas, aln moned a oontenienlpo. 20 -1ta-ea 8 er es A e 0u e. 40 *. lo r-0 r prmd edeaet n um ai Daque de a l ssbt mil $de n2 -uts con 19 a fse "e s 7' lea. a, basen a is act its
tai tomiendo l. leves c ei do los do el gen:nt anul dtos pleqptesald c o la5 ad e b I. mj s5o 1sa noea..=u., o a0ati. rs C s r dmreo po idos getos qu se e nttie- 1 ht n de a udes l Me a le e os u a'b nT A lm g d de e lln et aey roal o ee 0o bl5t4 aO a wo tveto exsit 4* a x a,
S2, eos mnte havedro deb ochor Viten e. na bermar a"t ton te o*nlits mls Aeso orn estcioa ,nls. P6- A 1c W IS Al trends una onids clerrq an les aslMo n ,uns 100t 4 Aae auch .0.1. *0 d 1A S
La Pelido deb atehder euidado re- t C~roza con I bo e trainers ye e cadtn v l brzo iomouerd d ofia s. v DADOn w0 Prezi a .a.. s 9p an 30egileenmo str dletorio el solre- Enam Cin a au ru1 &Io- I.fUt again, do islet.. uol0
monte A ci ts pequeflos y molsto in- seis mrierea y un patnr. Laura Blonco viuda do Prer, jiendo le cd cauba 4: To.onea .2, 0 ao. al od 4I,.9 aiuA.. do 0 e.o 7 s Ie 2M. la o, or.l
de'lefts coda yne de hi o dtnu SonOa ta- 210- Uoatae, 00t n o 8011 S z t disr, -- t
dnento n amd a "Chosoa Fo al dO Ger- s n Mttrdo gs o. lier yoduere.e, o d rl a do ll# Q its OR V s i s e ltote ot 14 do10 It T% so do, o
tL d i s o d e c C a d o y a ," conn de s doe su e ga ea os e l r M4IE KI. ( A D O reu satrsra.. 11 7 o. Q ul lt L rd e s t. n o t e ?n t oegreul,
)naa reir m dpaeo difel d ue 9 suor a o de o esya, p rtand el C 6t Ela ao i er del inFdnouo gr pa .4a 4t0. o nio re, Eo s ast aoi 7 V faon I& a 411
d o os p g o IAm I ye euekA ras y f0uno l os oraa n g at e ee slslh -'S EI 1 A0 no A t t o. 3a-115
-uo 0a-ry 4 4 a Is a f 4.
.Muetro pebitaoearl seriesr ft aba en qual I& oe6gene el Idgar A n' tents an. _ al a i-ti ipo t -A
l iprc loa']tore~os pirotfenicos t respoctivao provincias euskaras, fan- i dentifloado pen don .&ntpiio Vero~n- o prno 507eo "I ~ el~ n lkael !] ]
Ja1 .4e. m- cosp o e;tl s. co d o cG. t. loe l 2l ndt| 120130 e 21o 0 0oe*o bo 4S 4H
t d a kI d y deotunalian duci~ndeos e ll nature, inierel- a oe o da brAe b hAs con 45 401'02 4.7t w1f1uu- do is .co
va eintIs lvscaiird o oe inino i'# Ai I t ntS.B3 | tabadso m L O A l~lo~ 4, lf
!) IeOOM da 1on0ra l tornedad ama gs bt to Pad Nole. 4aht.
//1p5 eipaeniolo n e gaores do eate s e t pIa bona. oo da qpozea o 30 I on lsu11n n -ore at N cp( P&6--1 1 t go 10 *a tinv irer 101. 14 !l-11c W as All( clrs un.s.n cales, an anta do ie 103 La lLow asg on1.0 1!.Je, olaa
tonanbltlxeelalnje trcias fo l op e de oe
/ a dte oi l de be fi cud d Ma y d veirr a con eta e &l o to tr i no do f a nos el br z in ede odi rds. AzgIIc A0 D 20 1 'it~~o~.C~dn. I4SE1 04.lyl a L E OES
~'/ Si Is pit]ie1 el', y In quiere do nrectons quo por el ouge del Centre 1,410. do 5.. 1.,.z 0. t -' 11041 dO. lit C0;*,ae 7~t 001 n~.n Mgls 1 ... ln...........~2
ienoA, coon, se io neo, y, eopeealnee 6 la.Lce- .i ret e 2t es mr Joejm a t ra. IS- 011 ALQU AN.., mesq.yf o'i' 1,0 0 altos6 d I
dd D an e VidM denntf6 ayer Uen aet ta.. pe po ro @, es d e 1r2 2-1 I 01115 11e eipl loo 1eus"Ol0eim si d de Gur aletd)g vo&Itof 1 s al o -m I 2, 'tes la a no 1.be xt rv fctbso
EAE PIIHA F OAI DNATO bue a 7 derote "In .itt0,l Ja autoridad ereopondlostaqu no deo Jt o a~tmetles. n 1t-to017n.'l0 r|....- 1 1 ltma ala 22 3. ed e r n t ean d Catrelbt "Cas Pt d roo. doe .1oi ta s. pa-. Una md $31.0 Ya t" 00 0 X4 i To R ang Ior.pcotuenn~n~ln V te la tunedd d ca- anaalt Ot raoAa do ." I R o 5*2 at ...407. 000 iac3 50odm b Oji r 1.
,gat B b n te .1 ddo2 e ci Bailin e do o taengo pn r el (Will. El 'y del invidut qoe-a a -e44dtsu 2440 at.tB u n y e reiren por lo aig oien, no e preinio que el Aynnta vnno do quo dieho er' h sldb venddo; pel' COO 0 erICe sOntrLo ar0 a plo dual Outer -a 4t arra oe i Z
le quo m uenainera 1vrdddo ause). la5 s022 ALJ ]. 1:C16"" do 1frithAla.
Qtea bI.ae: aIa H'baa otorgar d eats tinde A las tpdadude $200 y qu25 4-.li o &tie& 2o ISs ta- 4. namre"b' 5 cou dogw1 ood
00, .' I : tNq&e ldel 50l011te.0 lIsnformll. egv
do ~ ~ ~ ~ ace eai d n o co~ m da ~ rg onole. quo a t dea nole X4UI lit..lI0 e41A~ cassiM M E 0 6 40 u6 )~ o ni Am ters
d na y pod tontor pdrts en 4a IrocnsiAn. it*0 Madre s do ...d e = irsl C a ,, me. Are 38 Ain
ncel npe o lords lo s personal' que _ _ _ _ _ "teitone ,,,,s 0 4 fnsifoestr A0 Vait ioxtalAh l d i e o % of eD I11 ltat CO
tarta da es s Co' i idn y r des los ao., V 4e110 tin ,Iisruiso ampa nte eon Ite te s on tatm. Le. Ila, oltn o. tte. nooe 14.
/,P on oe .spaxis o dsader de a ntoes, tp- ipc r.....a,. cis L61pez depeet So1101 a7ci delote A sa,. ysl ...r.ar Zf.7 Gobltoelooo Dat Ima cis"4 CAN Al r0 1 gStD- .
j itinsit 6ta noy dnerpts vera piazotamo do =4~~E di- no deA~h 11gn 88* Irnd pWe, y 2 a deoio IO almaoE 100 mo1r. lgul soae12 ~ ~ In i t .0 1W5
Snsciv~ripdi6n pnsr los no icsos so cerAn. RI4-2 IZhLJ MtdrO GAL4DA 'e 4 Co reoln"sia
"rA pI s~bado 7 A Isa 1! a..mn. iQuieren ustedes saber ilui~nes 3011 '4l (Case e~~eai' negpi e so-l PR PliP Ie ta*I1a0,Ieole o
2-Lo tinadoros podr'4 ussr Ia is. diet mojeiea e n~t ic*. del mi, lles do "La Caa Grtis"' tanto val0.e OD FVRUA W]iIEROBS u us. i A" ]ia A.4im0M-.E0 ;2oes n.0.0eta o telt .400 Los 02
US~~o 2. 24 as" eoS~ratei atsmst= to. enre l
clud e do eaoopelo; itdeptar-Is guardian dot come e1 do ls compra quea ated hag.! so aQotas *1, 101, Corls. Polo;
By eI&jtleor l. cax'ga do p6sorae que Peo all 5an: qua p el wg dl era B 14 o lea$tnte 6 o Io 40 8 dICU do 143 de141*6A Ila,- L I
era cnvonlente, aa tiamni6n La eilnt ical M Hlty Green CodA vos quood0 e db RENI0 a panaI 11., 0* to hIa
06l deA ido n nor ia JJaeror v 1%a r
que'lan 0 eosn1g. brtcaO y- .111 otreaw', 002@59t2*0 4. On. 0a-.
2 pueda excador de 11/s de onsa. posee do setent A oehonta milonos f loe, tnarA eas no ~ i O* 40 ot'=. 41.5 d14100 haedebee, o~ $lMO .iO7saaeia d O04 on be-i m ntoto obto10, 001 to4 e/
d p0i do n r o n 0 1.2- eotqu attin, 'D. Juan e a 4 11410to o wia o-sd 4 v.t Sb e lo bC o s o viln o 4-o .
el.-.c eenraran ens iaacns, uo teq d c as, de S valor Pt do 'w),C io. 00* VE olno t o aed i &I alla4o no tdo to, e plDtillo y Etro de terra; el primero 'Mr. ussol sage, amereana, h- pos cad &aat a0 lnd*oi*010et1b po 23tLt 7r,4 31 g 4g j4 030 'e *31oi0e 022 eA.0A
Sdee lb-peatilos y i oe oitdo do e 20. red6 och knto y un i llones; pete h pore ,fortwurla, ha de On Jo peIt r 4, Media, t.a.r m, .. e It. Ief 111911417 qn innvo si 0 In, 10 .4 ,00,=1 on I ba Is
-ea ol primer an tch so eoloea- dade grT t anto & obre de benef.en- ob que ronto no sTiga ort me eg40*l ., 202 *0 l 1 m
i V deIs dislac d -vivirla ce mu so e cual abora so giS: A an. a. -9n ItOPIGO rotao0S2
'da 1 m eons y solo se poris irt La soers 'on Bohien, el do lb, sin temor si potoe; 6 p o b o-entered1 do I i
CoiinyB oii oltogin oqadcoc# a ibvrd;par~e me ajni -- nsedot ZD ets inn Ic bomoo bloi am I&
,, pie r en tire A coda plalllo. rup, tieneoe o elnta milo e- do ris, si no lasneeseit,, zs ison a.rod o pspa 0 s 5 1je t S. ot, w t 7
t5,-l aegundo match ae eolocar s5. pronto se esorlrn lao p Iasm elosuoia. 7e4 1 a altos S' i s O eui a
b os, tiradores en Isa cuatro pesicionos Anti Wauker, ssnta, css y eutn~oo vpr~n Ia aneic B .1 L1t.a. dalag0miA 4za~s-t #r~~o ee ua. pans trar bs platilos, 011e0 ct t0813 I I pita Ae re. pave i, e. -tr mue *as itSon iv Se. .
S Is, do irqioea sA 'derecha y inevor. cinco an1110nea d renta. 3 4udad, _a_.e pnr.- b ,sJi. UcSA0e ..do aa rtv, c te a ta e Ida(
)32 1A O 114 44 -- /fo
f ercda platilie. burg] h er Daqviteino vi taenge on Ac ein -Vermdn, 021040 $ $1X 4,17 J.. I9.- I
- e-6-- tirnder quo reorts mayor Ijones, eedd vnlic a t rad atodui lees ihs 1ad lp] w~ ______________ P. a bqel e]t an nato Ge masrriaopente tc milon B Ces IQ*l tale* do 77 404 a b olos0
n mero de oa 50 pbatibis del pr'mer Gl]dye Vanderbilt, Condeso do i d e DJur c Aii j e, E it ec 1 ..o = .0 a*l.0 toreado, 0,0 001102 *1,.0 mus0n1 211. 53 ato. p o 0
'0 ac el o~drd C~6 Szc-h in taemiln Case d Devua, ico,n tr, 7 LO oOV 3l Go.v= Meoe~0arloopot 0 rotreo p0030o.. tteIe tarod Cutno.l n. e e' T0~a.bi~0c: netn latO 7,~e 0G~ e &17
de t 0o y sooicnoel. in La Mo r ucna dannr partsa. ell la procto 4- I SE o q 02 MANO.
- mero. 4e platillos roods soe cencedj doesmr Bbundell Maple p0. leo bnba "Jlnn" y CJAh1 9 4, oa. 11s ars. At f ti el saejuno premi, codsiOte ento o tamba de rent, treaci4nto4 in- re." llsvercs *I buollsdoros.i.s E0 VXAO go, 20 0 0 gS ityIns eona,.d plata centa ru peso. Con olio, y ,f ol berrt o so. 4S Ae DES0 p o 0N VA A dutls. a M o .t
ant e 7 1 4 Mo0.?a 10 do T1a qfF fn & 94.
i ro d e S ila rents e r bnatroientos rail, quoa dependienM0, ckd 4 to mat viio 7 2, = 4It A
Ilncos no lus lip a El Mine Jre to arm-0 ta 6rn Vor get. woorar 142. rmt*e viv~ 204 Due0 trst 0AT*05
iwripiilr pareeox ndsonol B podame. laa Di mun CASil tastitLole.0 :.;Atit~ Cap0, 69 f.111 *3oerb 0 4
Smtith, se. be concederi ceoe opreilo promote una bonita here a al ame- ones libres, gozareho sin oo1toa vi .n,* l, 2. 0" '4 0c02005 5i iasrtltici cops do piati, "y al quo ad EnIpertior del aehara. on1 dei C i e iibs'inde orli t 'o l es : an_ ruiot, 5
Ic l sneeda en nilmrde plat|Ilos rotes Si etI csta'li..ta hay algdn error pue- ia, Rpd~bipo serA cordial, Vc 'o~ di$~ p = :n 14114tul' SO0240.10,5 2 a. Ii Ooncedera tont aqgunde prora, tden do"Lastnosl ls onitida, Es- plo' 0 Y 0, r0 l, SAS 3 -1 l--'l-atai.
conseoute en otra topa tonlom disp ieetos A rootiflcpr. it all It C a .
an-'.me ecdrnin- tug. 10100 do 111 4 0 I
, rl quB e1 4 I v AtsoI aat
y mcee 01 ') d. pe4vo
c7 e dlatsinente un match do 20 p ao t0exI6, Mrs. y Gre so Moo ndMMv do ftCI. 0q1120 no- coba 05. 01134. d 0 AIA
"' -exgjt4 de 11/l4tor o 01 e- En Ceilis hay ut ouroodc tribu its- C d *7 3-h" tto n
g -itento general pa rs tire d -o e leos Bdia, cny( individXe o ao mo do& Z y 50 J1t, tn-o w$
.IeS de Ja Beiedad do Cazaore., y 'iVen desprecodos y sepdradeo dci ron ou vlorat de' . y l. U omd do" d=decti lo y e r do 6e di tod;e quie nsr o utn '#xeiaritameicsot e l eso s ead ~Un lott Iniov:,iut 70 a905 a 7~ r1803 s55 96* a*Q .* 0 200P 00
oa e- iatti tey aelta egu n toni- de v2ivitan l lons d Pr h ra t a. oeoio ta por
t-o rin caba 17adre Aur L Is disaai moi. cis soa qua~i Tu no104 00 la
unio InLO, Isfn can sit 11.. r. 0410
PZmitir U ,s oyrs Von Bo 30. d. lie, sina tea a056 ,r 'rt t ese 114 AN
. ,a e de e Lr etW 0do 16 m tol i sleolo &a p Krpp tiene ftre s .;illoes d u P a.30#" -uli. A051, .os; 04b00l. ieenst? l "
ON a nh t 0 13 Aaram, ue 1 dca ola er o t0, lahll, 14_ 3M oft, *- pl__ amill
""1Q 005 ad
I ng r do en (la 0.C~n1 Cro0 os eio e n Wrrito ooatentos, Pront soede 'p riai lag prft5) 8.33VO 0 04 0 0 40 ~~~~~;~cn y enoicn 21104n Is revlu do.0 Winplo y~nos MyrahC. six 20013 10011 4 0 w 4.4 USt"S sitoor 5sl 0h0000002 10CO9 *San 10
; a lea la llo de Piop d 00 e. n eo sre2, o re 5.05 000 de.r0 0 2*. I 021 05* 0,o 0, Kr s tia a to|
en ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ye ulbOTol0 p11,11 T& A4 fime reed Ee rotI "ata e16inats~o ~ 00* 05 1.0
Is. do ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 100 0muef 22eeca y1.001er 0ic Nl olelnt,31 esoel MR2 guss Aar 2A o24a lo. Modt 41104 JIM reside S .n-O ol
na. Up00 Lt2* lode 1 ULm1. Ala Ao Is s,,&
hsO eed t )44 Wbik! ZHltroUs Ao5 I, 5 et
ONE Iepll: lw :~t0 hoC0~141 amIo to, or~ l,ta oa ic*a..
end& Jeotil o. IdegaiCoipa Is taleub pas fm91 0~ -frme t ed o 114w
El~url isa I t.*.in'., -t~%
,7 as# 640" \ 4.+
_ _ _1_ 2 e C en tra l, cr atd o d e Z u l e ta. -A 7 r blW H r.Io. o t b2t9.04_S 4
1: I L A bibbed 320 8 l Os y .. .i Pten 1. 'I f
-te' do y w h os "mo d38. ST IIS IO N E S To t o n
. fr a.o5 do ripin- Ieil4 diari. Matin s os do.s a' r. Ob lo b ..n t Pm." .1a5tr. y tM a a is ta le '
At Wlr 66tlo sittuu o jo' y" dIPOUI dla i. 6a, h1to.br&c fidst.. l. ...4 ez rnd i ko 141. u C. (10110111As al.1-0
. *. m a ste pIa, $1 atneter~' doeai queridoe eetrmi basits ya de o y dis testiv.o, rp a D d t e 1 ddo II..nt a 0 S n e* o en a e0n l0A E eco las qu4 nes tenido i onaer cuatro hermanae Erneto. :ia empns an n as es. re o Is 5* U.. vesse. a Se 4 sa
"o "'o at 4""* tat tAe":. "eealwt, c on.a m :4at' : ama:* ::: g:rm:nt: $l" C SAcIR
pan an, **]ban&i o.a Gigs T upe, sb* otebclto wngo 21 par I& Roce.
I 4 ia s Ir, U is a e maportblo A rai6 a' to tobledillo, campe6n del slam* ',." jun prier o .eiase A la. do Is one no bay e ult -h* atesd *8ep4.
S_ '&a, flp&a 1nta Snto. fir. Obispto c eolosavr o. bl t I
0544A so, lig de mix" per dia; o-p.brla e~ ago Lltl.Lhtle, el japon&i dal 211o Iidruo. Mao ea. tloe lm e els tlle -. .atlo o
11116o "H #4+ af~t, n .1 f nb++l lws ~ltetP|O [n'IP 3 dltr~ i del atm omaseoto do Is Dazor Tamnb1to at ome s ho e arle 44 eogn,
S'a awarded kn f tot Pita. M fltie V Uenfrmaclon ,lade s 2 do Is tard., esta panor Iwketo Tents., so bacon rotrit Iti
,so Plrd aan a tbeelrfo. T Pars, ouotllpm 1109 4l ty19 cra el I ublert. 4* tonfl.4o. a*+ orol***t, Por otra paet*, Meitro ante Man. ocolate.-El htrcules fi. Rae. ",an B qqre0. 1 l rr I t 50b1:"41 offs' WIissk
sLa atedtsda al e quilio eflo, el sueio de is ifoen quin. nepare to s t s l o tele r o p rents to 4 e88r, 4# Mote 41 !, La leareditj ~~~~~pa oquixs ut ofs*Ipout
Se *d 4 o rt de Gorduiia y C a e n s 6rla onturbado prAO terrible pet S66r1 A t f S .A- daba Febrreo r10 o. 0 C
* n(er us, la eill' d an ft to '32 dilljapee el an Rafel a mero 1. Cilnemat6. ira no alla 01itiffty most Furseid ParI IG tg9& PA .. t*l rpIa mpl~.mefe Per q% Ipmeadl.
4 AnA nsn, as ntetro, 6 "14 ,00" obre, table arpettro de don Caoo Rivero ro. Fanet6n par tandas. Es. IcLosA DI AN'AO DOMINoo. mto I sds n s aS. r. ictio.
II~n,1t lSmena, elt vitt de~o Rio Sot, uoitlA SE
v Mwa0 ,*4m re dtet6 do la yen a o els i d adOMe, e1 ab te d al eco, quo t1O tream di2i 71t2da y IVn ta I 's f, I edo epoelt . de *. o rn. 1n, Turs ass.
41 utfute W. 11igupys a r81
.6 'ef.le, qe ?aeA~ de II "eina dfimba con, una emetralladora iuns uez centavos. cow no. M 7 e I
rr va as to o as, causkIdon d I olorass conta. s s er 1 er del s* ef t a. a V. o D OO i
*el y 00 s, a 1s" d e or. es de rit" ,qaegt tra p a n as a x l n a si 05Wm IV e at
ib~o "det do sgid Y d tePrpgera s.s junts, general a Cemunles A an nunts... ellesa n eallos
~ ~ lat, ~l~t~ta1 s d grpda camo I** quo olauificatS A Ica *tr~SI 5CeCr tte.Ii~ ie a ~ero Cu, rAbJtee
--." i a blic, que dido ma e Otra wer, 'no paerw-g adis. Ppr tad .s AB t l lan ash SaooS .on e1..a t .o. ,os WIm esltelela do Cooled. A Coittla.xe|eltO at aerate pbllneda, off vp admigutit Seemet pda 'e.. lLrable I dedle s etits de d1dt R Ma t fimro, el de Cienfuegos, A la cho r enarto: Los Tres Fra. eJere to delr rc oe VRe Es rH A Is 1. bemn t
I e pteken 0mr al n quik ns dabs muerte con uns l e Iasea.L h aT loes o mcew 1 a low .1 Ot s 6 epletes mniquies elo mtllmens pt
tea',~oo no, p-----'---. 1 mlemal hort~ lo Inmtiffteelze1 noeue C e x ese an MRUIE ~ttl .abn.4
ans jra 1 d CUstrm ; en 101 dom~ngo.. doepu e.1 Ee1l nO ezputou l O n menlauleg 1 l 2tlrm pet.
saiot o e Ytgrfisea de los selores Ie atabadt est punto y an amenazsaba A lah nueve y media: Lap Tres Mon. *j l o t r Issn It os.s ad 7 oedultcione. s sets teampore.dso 1
i,.- ,, I $ t. an Rafi ~2, os escribir anas ega titulada "AI Alas nueve y media : La res Mon. 7I I nI ~Rse ordea it ean hr on ade too.
1 e.. r ls 4eparicidn eternal do sm gaeatille Jan SER IM ES i y teb:l,: oi'*d ,* t@o[eo
ORO Qu' lea d.e pr m e ) Q mr edot gl14d la lte 6., Preclfo Mu b merd & am
Alto t Sp i -AO q no trae d cjl af subsea e1 a ol. 1 1 1,..aet C. $35 RAK-1AES ". N Jsl. I dt" home sunel I d ai' n Milo ah,1. C" ".. ..we. P1ARA LOS CARNAVALES
At aos 4dtpieakse tquo sign versandi IM_ ld 6.AnMALES o oir f~oi
o t e.o a meset Vs Partldos y, quilels q e jug ha t q 'DS toqu ce; qee COWSIIDE FI ES AS berl ol e oo.. o Y ISTA MIVER LES
, eeb.OimoP, ..
A Sl )n t to n S, hn .1 o do ]?abrere purgarhn sus erimene. ,po6tle u la Aut ri s *ats Coall n Parsn oS ula.. P. lacelapto. L do raes .. S. OR O Da PrIS
ON rcn traone )ai~ca~ Siote It" bele do~i atr,1a .j durante.id present* C la 1i. Paoss do rit.Aurecein. Or.a 14%I
aet volots o V s o dt arolo d I& e.eVda1 all vow aroa s ed6301 alS. O itago 0. Am ga. "!aTINTOgtERItA 67,
yp 1.0 set I~i~l, J1 JJ~ efet. enlo .14,0 . 6.1jo balled ,C I. ,DentIW1Cea .anOft jA~p d..4 e far. Tmet 8 ~~t
Selee tute A lAguea de lat ede, on eln m ronatteo e C dero. a a a .1 26. Doamin PS Io Teit eoy 8, ftn
Y Odb 1 StOAl, 16 ialaer i digs stbado I marten 7 27 kbade. cutMs r. S ,pnltenclarle.no
It 0 o t E t ieons m etatisbraro, m i Mate caa:,. Ia mdoer Os ea e U riw en Is 11- "r
qu en e ano 3e0es, list. 'Primer partide, 30 tantos, entre 1 t lufei a fam O e phones a Inase a bI Dominiae rt des de Paus bn. mer d ie, e tosa b s a vel a e aols-tetit a s iar Is n.r s ur a l a m en .. sr to S ta t s esp o d r C. buone. .8na, At s clbir O ttiu de e C ld ,
DE LA blt do O3 tantlks, 3206 ewstre C smo, rcale.etuk.
hubters assd mds tyor o m.La pta aten antad 1e botom atn siu ~pu hitta PEN DB EP
fem S e.la Sda partido a gda Is Mo k Joe tInten inot o grt tel t.
Io -.. vegdri do ZAlh tset i r o -stltsIUmtada, sinu evitr asrn aoa| o a nc a.s4 s ao. I., s, Aaetnteos. O IIpAn trm. o a .or.. ao ctabIeo
ne. ole.ti.. ainA. rerlitl doa bN o o apan. d aas ofl a a d4iJs erlsta *e bal e a s de .t.. e o!stio o, ttgo Pum. : l prelo ,
tuo r or4 0 O'entan do six pr ct s Ia a PCar soe aost t cu*x bn s u e coma lme lamn I te .
a "d as teegal.man. idde, tna j ga tano etre iDdedon Silvestr Sue es .-Tna 1omols quo onetur aelarme- Mas1e a. r uma moutar bnto. So pao, at tmoo d os
D E A, 0 t: -A 4 10o sime'q rnadoe billion tendr& quo su- JOhio 0 Domnoro'de IS banfalma. Tial- ncaro, a -s o
g b p tc l a slvecO d3 Ai n cllo, do Ia Diad s (oe. fga n .. oi SnIS eo o o Cmlan.1t do rd.t oIS dad, .t estral l. Ca
DEiba La mm oa h '1a3un tabntos e deble Sl1te&lrs sao .305. ball t st a no t ol ng~dg a n.1a .
T o l e ~ atihublera ecllm de mt dis l y otto no) Intels outo I. aomrll6a dCelosi e al eep t I gisolmum Corpul Chtlt, Us PEINADOIIA ESPANOLA
-QX tal *acino Allsofoo, La techa do do Pa!e per Ar diael de fGst ama SAN& asd ooeleo IA DlERRO Ussaofsit"..fal PRARA
% r nol i dice hay eidstia amen. Da'. e C e mell. t e. p r ol-o
aIjppk 4de eh ti"= AMont de rlalin datitm V ir t q e.r .m n r so.,eloa ldo. a e
lt I e Sa ,a M adr 1glesia. Somovtpol. As in' on d e Fm caiproe ia de t asfe s e. preo- Ot. C CorC. .Mo ChritiUS. 1re .
lu-n ir quo a eax be der A luz en iro belor e o Co I aden mlot6a r a re io. a e 0b o]lvai s. Iclto IS-19. a
te at,. go deo, p Mnr lor det o --o..trmo e ils .t atrata do ermn gu aa. ls ooI Ia 30
ralu6turbuleutsia feehA dedeMlfr- Nota.-No s+6t.1, epatrasefiss pa tinS l& y(d* 6 Z1i itsa 7 1 chivito; ss do It Sooeldad & a pAe 11 euro tr e Twi4. s go o t.mn tSeguf d O I.if a t
,li alt t ret e un .a ,n euritas a esntan do md prei t Comlmen do FIota conform y c Enooat ntta n a clnea p ns t a . inUs, ow, padleueo i 48 41 Reglasnto peera oollrgt n C Zatro ble y o ane mnueso 4 Sortos 'd ie pon nide r' ta a egtla ntos del pri. nA en epi .l..rgo Pma e a rtir sel a- s .4 D i a a d
tl olum m L ngd t le o Del Isod din el c nner epli n losgna. d ai e o D en e y los d aient
l' lsana ueha pbr a. niquezs, oe 'In ea a Partllo r q d ud ai 6v1ver I qn.* i este m a S- W airo oani Id. lette---, sd couarn. Upes Do au rdoas cex a
jiao IsrlI CoaalA6t do putsrid uW beooto dq u1ntreda V. ampoobi hint tiempa de Onrena e m All Ma. dmseses
t06 7el po era u lidui Ati A n trda, i p ualqln eael at u nyirars e el inei d'don Si atd e qupo e ctbete s .a enti ,s. Ir C3, goe o y e o mnEd. 181s o s.
i sioesdeio b l t n a eyty Silvtstro v4 ui mie o l et 1it tirno, pp o Jeruttr. ed de A A O ner t S o, 4es 4
bet, bpartls- O .e.ilento 'Pendie -a teo a e dgen. _rbticipal. l aeOsitebia C o 10. S onier.o Pat rs,. Un P. Caml .sp d p ilehel p~to~ae o cia o-epy1 ai ~ i'~o feo r eCoh tclldefelavae ca o. qu 4 fatscqbr e v e r de1t01.? itr19i( dHMrdLOPA AAI
ilot1 .nitllqna '0m 1 asecrea l utata N --A -, E M Se'ert nlo do Is Comalon. Ill..
ban'i, nadti oam TstiCiI bn ,AsaAV. n e o r IOmoel I 1i 'i6r a tmol miyLroto BLACO. t1Ab, d S a. due .r Boa pdo, b presentamo slo ingflg an- ta funci6n d e th e que dbla 0I tares em Ve. As1 ns-o Santo. p sermon de sottplarm s odem syoT O1tlPuE.EeaA Ty mSa eIl
En loel qalto esto s uana m.terl l y erita rnie l aty ei nut p a Is noEl d s edtaoe t e naMrar Nna' lcau s (A too atr).Un I.pe m .lets Cpt laie a $- 1o. 5*SPoedt1 el m.
gacndc sard llama eUvppro. me derA ufeinallyola esai in s pe od14it ps tegra, e rrmnsdae z o e l s n eMm uCs Wara nlesnta -e -".tan debate d eo cg tlas m asse t prime. Qs u e. i eet. del d si1ac ne, ae d ra e 4w s st r l n e A neso a 4 eon Is t eetcar en IaDAS ae
g e risqa tisha ie poru ra~ oa g ,l s a o Carl tafiana.-weolesno teI I s ha& Anod isfitsdo "El; Esuo n y, tabI- e ain Tetaena h an ( n r an AS a prie"ne =094dea
Qa 1 tltNi mo ilofo, La fecl a do a tarde, Opr eor ea do fiesta A i odoio IA 21idFe las cazt a.dol etO pr.nt. e ens PA RARAAYQS n elii de oy o deemandsi. Hags- cilona difsdea s aado 1 nlttecr. aesn Nair stedt2e. ojhg tso.
'Sekes~~j Wlstaioe ysteoi niasbe sas colaa A It s A ARD MEED E S BmE, atfo 4 e o nstrog, 31 1)&moft$m Mem aAelt0 par brove hora en Is ale T n u rr a&n de Is St iratd ePerado a as Purl. 91t Z.re .l ggme ..fetingo. o loo t. me
A4-yN. . . 1t11 80.8" .a-7 S Me U M. fo leeS oos, nteo.
Atl ineop tn d n uers udvn--.. ia r d R o .baajptn d e is tm Vle e t,..e Wia me l etae, me.e pn buiate tdlsl sq ue e ee.bsatla otse a
disfrazs r" en Oirsaml. '.Jubileo Ciir loa.-Su Dkvi1ns Me*- Not&. -Z. Cows emplaza A -m 4 ym10o0 V aatetahe--lpsre.olo te Imle
Nwv. e. e..ea *., c.a p ,au=--"i""?.@'" ** 0,11 t a. tlils.i ua.rte~t. wasetlemstnt.
def SC skil~d qu ta abs colN FIrSTA Ee JUEVE 3 d igid r A 1" nos to tars ot Strler m wn~asa~ 4911 betl$ eza, a florteeonca is dA td quo a c*re*d' tad est o e mandfiEto l sa Rera e. e ls b t a e tld. eu1 C r ne. pr. t s*Va6 .
In o'31h eo f (doa C n a .4 t oo. r e do od uloewelo a logs te per a s" u" "n e.edo dalm6+I
o l0 o quo now hansi 6a exist"1ela si- t Piu rdopetebkr atnosq da s asd Obtapo o t u cme ePLI lIAeALreloEIl roll. dot a 7r... 41
da d f eppt Maad 4e s rtaoko tml n ter I O Po 5d l t" sne nltl, C. I els el Ce 8erawt Get
dm o re aenva o tre. I ao de ritso erio 41t histit do suda y b is sa um bale d inane t 3 obspo; -delberto y Ietard, br ui e a wi. a rbs, t roa e IanaO tomaeplsttr oo1.e strnt i tdtgs l A &1 Dios per & edittion0 0e- Imats "Fe C 4, lJ eJ~ml sm 11'
,n'clipar Is frente, nlar 01 en9gr5 Enn az,'deI of mai. Homes eei. y 4 alpopafa tu hdad a anfesre; litt S il MfO 7 tC e, e l n e lae parors s om. Il .
wo tprt erfz o~ a r e a ld queo 1n Iemptf ici nre t ,ad "ob A cpeoopdn* 1pvzeofe er2.Md tEacoe d o ]as *o~rS *xst j
(0 Ae$pl 3t'n*sacoro4oD goto do i Ira- h tidte Ia iqep i, CSobdAS 0o- I smleera an seg ids... Serio, mA stirar Santa Pr lmietiv ta b.r I s aeroas .mA I **f allu...ot d aet henl
g Sdad do iestros destio h, l 4 olete radiEn & el oashe lcsadtmica do p" nu m ode do mircmoe. eiroArtir.. L e e lora' o a~lrdeidore no posttn e ar
tunoa sti v pso tex s tiis 19 1909. )ue( e, a 1 libro el dlsP T- Hoy empie AyE dTA .e VyaOw. a u.. mend&e .r. o mi i'ntle. d. ii'A .
o I ida,. so del-D irttor de Instith Df r. PI, P b" 0it r*l ,. e 8s, extender sU puirad ed l 0 m me.W e e
16&Jt-Y. 4. e u opea ~ u i IEui Cm "obrit^ noms rC reRAS.
A paroo qip reisea e b biipt t o', de O eal p ol teub! re vl sdtngCue.i6n ida. Mt 'A s er troolnOonis. nape Ioo, eltoiirifdtdim<144a tIltoSgritoa de tiflea"' p undad6 de ha apertu- vowl cgoitat r?" jue Is in!tfclis Folip Yetmanos in(4, diae San "e- el7 Haba do tre I t 50 vssquoA .ci IWM~U1AWU U ampl DIrigtrlte A Osyrf. y L~lpos. OfichOe1
4bto fi Is q Aas eAna a s D WSetlnlaurt, quo p saaa tiempi doe vuaron.a; astt.W e _com- Garaciar 7, -O 6
# 'a Cum .453 .~ow -ii -~t Como, do4-st efe
metu4 viso'ner o brilljua e- m tre et l rp t-ta-que v1 Aittili hunmidodomeitio,qu etab, mlitudb tiano, pr medio de L armsa l a tyu EMI lO AGIRdeIrtd bee citarlo, e al rlep al o 0., Cs 4 A t e, ban
d 1n doe'tla meulo eo dn me taita tede qu a o al oalfdo d ar ula e Pi d "A i ..t OT A I qu. ,nim MAESTRO DE CN d in. 0 par r .
Joe O"s,' S taida A, It Jd 9 4. 'l u e.. A,.. 24el7 1o1e1nNc
rw '.f slle~ao A port ciniW '18: cI16 1411,11TAconD ou ctifiotp, coqu6 fevor Dorieiltret.71cear; e- osts H: L Vo- OISO-,9 COMPRN Al(kNC G Or
Um s p i nis c'comsela qud feer do 16te on;;j been di omatslasitt yame.60ahes
tleas0aeoi4 qb'0a- l iu ae 1 o sd or el lar, nume 11, W l& derlqha de m comenzar eta carrerDl '4doL. 6e 4-an s so exp cos Au aU 0l4 1I a o ll tt a m irrles eA o r rx co h Cneb. per aV 'oo
ludo 36vsleW Is5io "c~t tmu+ 115r o tedt en oemrte y., Il! laaopn, .' Es bien asbide quo e< larua 3Mr..121-T 5e~: ~ n rnaeW~
Psla a- cola de Ceniza tote primer dia del mayi-diRt PEMAN TE 4Y1. Equlnelil 0 Pa blo.)
r a n o s rn m s ran A Jas lees de IS editt s w. rmplo P le ff r c. It3'ir a
S e At-on eao f rn e no- le alitala ningt Otto en a b er. ,l do nsndru A eoeuoer A e Dta Ipfeor, 0 o emd, d baua dr I a Prpaalnte o p herm
canci6t asgApds, Los e" par- egende 4 Femiaal y 4a L4 Iw(r t tin digna por toda coneeplt de or a cereonla do pioner la ctirza nobre Ia cone lo c o e r On. o s -rr
6deon dlante do l naS im o sepndb. Q de. tta ys, a le sa Qr nr t 3C3 4d tda s es r o no s se D s-I x en
solemne, ento d grav sae- 422, ,eeasa u a,- otumbra, ao toio en I nueva 'ey, sano na0 a StOd. parmc t 0R
.oI s e ristla ; : a que- La. gad t Coatlunya-,biUtsos asbe .t.. .S U
an tvibr ela yed fulmina. d 1 dr eier rliete oti ts public As ha isitid "El Estudato" tambi i anigu Testamento, han s prndor Igt. 0 aoin wma e
yrr~~~ de-pa Sa ddelirt pr p
n r i oe n b b i por ~ a l peri6dicos q aid* In; cenifzat ej ? boo de Is p ai- i t ;a+ s t pr *to r bl on Q Idle- EN 63RA PP& 1 7
IlW* listed as ode 140c1o Be he por4do on pore lnas to o"
da celo dgsia.*Ndn ip a aa diit.; VielaJ y2144p 1nectar seing.s1.ee weatu, am.oAnattacto coacmstat
doc-.t5Aou6rdate, hombre, quo oes A d&a' 1tsall iyterpotntes. p sus tennis. La e aracion u hale ,b e 1nro4 u D teR. lr hao eni mus edr ila s t r.e.
4el~o ye **v tesquee pnr e t rr los~ o tI Je ashe{laA tl ee nee qras n 'oW ns lo slruclioes .o 0er Ma dte..
hts de, i e*v.Peobte* elmee* P Mebpolbleio, y.0d dat der:Iav graciae a rdMo E doD e co Co u tompri e at qriao e i
si+ fraeM ass.. "otes y" nof Lv a big( to LWe s : y it ude+.coeio dbre e.br o dpoi one a Bspdrd a te *E
ei~~~~~~~ ney *cton eq al oern Ala v ndt ilp ql ag 9**4( *Fy,(g Id S ioa r p. o n. s do Prcie feladJetr dro Pilorgdte dI t Dr.t IfrstrE e.aprg ne re1endo se 4 s a reigins v
news.abli algs Iu e aunts. zssan eastride In anis Wh-u. .,,...,i'5,t's me.*...: 0591c JO1. dHerIosseo as
adI ua nlo D dts do inspirar a8 & Comllho. Emrpes, exeelauteO m todog. con
io on polva to a Fs doc coner- eea t e e i0eios qda Gldoi _e__l___rr_ __eae 4__u____a-_( or m
" anl lr ad yvlrso Td l Bt ino it s A a on med, : .--a y el equu e do a tme s e raia is resulte 13 agB Mggg
ogm Z IagR aND eaT o ADr er l i ts In rn 'Pinar dl Riedo baasie. pn ite .cia A Da s at a re sbe a soI; u nbero P. 2h 1r-ta tIs.s
rdel D WLL AM .i No 'o t-i.e l os a oles ya.uteniza bro mba can dispiciou a1Tl I tua c ,o fa ltDuba' e authes 4 *o R t EI BuA AGUSaT taLa aa -uT mS NAss IWAS
pars~~~~]D USparo '~uso ~ ~ 211 a p'~ai. a~- FISA LJFVS ~ bt Y 2- IINOBtANES DA'chine, que produce I& Onem, Poun.ts
araC1A na L U lei~ialesi'to. 11M S ELJI]VES i I r PdresA pusiin"do Camilie. proptea4 pet noe aseconeciao 'A ,d~igici pal re ~a as F_. 130110, 0630 asSe onS~5 ~ Caed im
9 .qul y IonastieS I011111dr016 let. Eat au o oUtl dle, geo....req Mirinles, ros.
, getlme ifio Ie-.s, itsalo sn -,, I*+ obw.i ajort+..- dewkifi s lo -tm.tumbre. Its I o tO. Aon Ltsng. 8* i 61. quo sn
t et 'f ... d le qua oen jaar IS ito ba pars,
ZA-3 AJC"ul Y r tALDAIU~.1 a &la lilda 3IICeprj4|e ct ate s m a*n .t Irt hI
delter, Wl a es do purificalr y on- -D'uo& espa '-l, 4p ut sat raat 1 Iart111s. o en+ 4
'a" soeoog, ia nuestro oBse, noMos. r cbtttplti c Ono- sbors., 00 taces oingunneom eo. .. I AN W .,Sao
4bcy, m u lot tet'engi jvIlIs m laue eumedapo Mile+-, equcvida,, 1 6 AddtAio ap.a r atu olemtntaesg Iskl Csr.o r its Coset ai m S
ha e!, ateltt gentlem an iltamilin tls, p g.pueod ,verse n #A!A vax i a do On p awse4rquogb ieo IS do ci. yeures op e eaprt pea AM ANVA NI .A O W
Wk 3_ _0 a quo palldo; quo '4A r4VF jf mnris, d d "a c ebo, A in Pes dopns &14 ewoxlto v, o.s 2. m oeat .,, clAi* Ieri eti n Aoil S..,.....-.ae sr, .' m aeIA1, ITM.Ad afftqa Y quo e zptto 4e fi'ae ya-. & muiereos sdas y b trlop Most A' ISOeoa a efor Asuti1aa S I& Ce.1frtal do led Carton e nWgeol ee.7mlors m rCetihormi, oIs eIoa.rta bee l ,
10 lr bo a I fdn"I'l111 seat f e so 01;J is omerenII Ptor r I _dia *octal +s AelC lt. to from 4 telallm m~~l
41Jter 611a pqdbH- le.,. be s Eno c laso t U natural oza .- 4, arlo 1pa a e. (n toe" *tsle4 rerbrari 1a t4NV I S -W quo eokvo do O [u.ar. a. fo s par w ow UN Pele Plata ssssit. sa*'dlois ePA0oulri A~ piqeaclax l cia rostsitrAr tag titerzan, Ixettwrgiay _V ~. It hcmha 1 eatmos.pca 5514ehc rfn(1 sse e5t,~.l1e ~
_Q sal-76ros A .---.-a ~ -. Its e- 7 1 t o 3 la tiIS C. u t "1 0 ph- 2111 S ,n. Plate. ao prospects ,. set mag.,l.ce, mel.a.. ,. t.. .C o..
tt Matc . A W ,veto. Be hard Is l""urq" pl' 2311 A. "" Sfor 4- IMTOUAOO y is* ashtlisoo.p soen ec 2m c. do ,atm deben s Saluc 7 bVii +eala do Opers SPzielaaotil "b 1 X on tCSC i lpteaiadta
0 "AY Is iitt__a on~so Iff CA"+ y nml" pr.cipmo fteal,,,
- cadm Vo e .autbrl*4 tdo kt*aeO Ti t gris lbdor Rabas delvkiifnditi coen 0,UVU doliaro por'e 09 fl0si. lo.tntiosoC con. ]I Bendllfn de091 A A3OW HUO os Co 1.. "l "o~ I* b ado s at-"n
quo at halt- on Ila- Dr. l, e i .A'ltt hcn, Oedimv D Oi eU 6C14 at"la- I"o. Prepaee P s s asmtI C o .Sued I.t" re.ns o n *
to A Bt r totntoo hdg y istift o old. settle -e 7 T. do t t e &D Q Depos its-, Eats a. co. he. o)m as.,
VooA it 99j0. 1 .. ?
i ft i)aom 040 a< as
E5 Alb~~sm$a'l a j 46+g0 uOe-e .Uni 51550 7OeenCICI I mb el 0a deg e medent De c wur, 'o 1s "sotal1 '1.1m50odi 1166m 4- 1o41 oe
to ieso Sia e. ,.,.. I. I,.,.,,. i .fm 1.0. la imanao o y VoA.r 4
do 'an desoff. ton iinnnor. onM4214 toodt q% qosZruls4,- -''Wl Tmwgiafwl. Ena~ SWWu~~
las ecel- o*t.~A ~~t oo p~oms. do, Pif^,i S ttions tars, Vince ealumnee Ita Nomtueo$ s V I i ?
A log 1t10- d e wet eo ti4 b lq A pbar e- o. ,I A parulna 5 |,i n. Ni la. ala$s, pCr SI O s. r an Nic.-.
2. mlm~ml +le~mt + It+ I+ [ebl dsd~p Ide ,y a a oh y Dleddmu6 +lt I.I IR1de.la -OLICITA UK IUCHACII 1
-Is#"4mod~~ o slat r~ Id a 5d 4e W itu fs oc ei 1 ote'vilA1
-A-A----.-. cdlt, # J%, + "a ea.el.. h do Ineor bm., ,.c.tafefele.
!48b0 AOa Jos eYc.XdCoifoeSo Pa. 0o| ,do4la pbt.t De d teguir 01 tri1tomitl M AEd latAno uMlev o. Racism VVI-I4
othriozet a *A id. 00- qmo itidlean bps a0ivatoriox. Y St 0. A AVIti L:gm e *is '" pis ii
44OPM64 tras 1&f90o '4400 en pooe sen nas ambas 5 0 6 t A )nn dies y medial Vihl8 ll" is Oe 'pllar'i enJeatsel ieal et1 Vs l at o,tTod l Co Chbll t.wa bow. 4 sale
e00 eia -16 .lquebre.u. eplat atnto e nie, A pouar quo '01 a'j7l hoao A,l gran surarlo an Ol r pars, r eonis doat nfst.
l0,A 4IWlciad do auk cmGtViasa a1bs J. codianuatio at 4o der 'r qatr Ja 7 8 ad, f nesta do as dam alldinn Im
tIo ~rststm n o m03 Mtters cal d lo 80 Ilrrxd 0o I.* ste*
Is= 64 1 control di sutn 1; dettiliPad y el id s A-- Itzhons, 1 am "obreo d. 1 29,5 4.2 a
ho y u ,i- v aI edal 10 Part -I
ON,. W 5-14 llama. ptr .eein quo s.TSet p diCfcl n A V .RIAIA
oMO"~~ pic"er "Isgrs oiomss i u ningi.,.. cl, a -... iai1* ?ui o.,~s212N ?toO. DICII4YE!PULAL3NCA0A
40M 7 Je~ )uQ1. dloosteo~.~ 10001. as tools 40 1,142 pag it. 05.C-~418 acenulap St. ae 41 sa et.
04o d i de Inso rblera a visA$ gas let& doi co
t9atads Y L- __J e alts Wdibreto.MN eva, d di It yo 2 tely t = Is. o m y bant do Cor it s IV, 04 idal
,r4reor s 8 4 l 6pbettaa 0;it r l1 e moCee eta. 0at1 4-e
duto bdt cart& Satellt e a C66. e 43.94iiel
V t + n st,7aA ati hn. y o- el .t~ ,dytl. bati,., bonlp e brt. cba.pyloaw ndo~trte e rss'ut 3trAi~SCrn.* e e nOlp 5 l6. 4e E nh c i_ ute.Errbrcnpci ,ns
tatfo1. 44. no~to dem6flso Id'te rors Ado ,oe.
= 41 to A Is-A ds'. media Vi y st4l-I Oe A, MIS P."JtO D ABA
- eaib a ~ a- eet "pasla nO 3 Rdivo Bools, Ad i s i oL 4. rofoao p.. .t2o.s flesi AO Sep11- oColl ____am_ 2I& .l ,, Opt 016? Icamlmt I& raE. 1i m14 I %fy-e .060p000 .ert loopl(, beata 7ul V + a mstlk acal.u- Poonur isleOi
4 big- 46)o d f paoo ,dn D o 24o III,' roan4 to I to
migetv adaad 't Y- Sdita.; Vvtom fali Jkbi de~.~.~q u nt* *Iet.5 -ao am .m qtotwi o nQip 0 libmilS.a ati Snulin.M A ~
vitala. I. 'ialat Y ta*o .y atn 144acd.t~.a It DUA taOll "
40 o pes~. Crs 461 tt ISO #ahz.1s A4c~ )agCto. t~odes pow Contrucloie 240 4-3nitralSi
Aateo it". a mco1o4;I -- i-ttlrsooa
to- vt. Pes .~a AAII od.: Ed PC~ the~s migo flod~clO0 7 oe nt toa al fraatm T m tft4 -, a ai+,t +,7 + e lAA"b.,. 0818 Epda1o3. ~o EL___________
I I N E rlJU li tl e to a l st 6L I V np 6i"e b an It ilo,
t ie l e $n r eo n m eo ld a o e n v a C 1 .,
'a' ~ ~ ~ ~ ~ ~ I'd. 440 4-21 p lind~ows OrAi. t
_Di~i8S COLOAw UN4A CItIDblf. Z-A1~ MdOf 0 5 11 'o WWOa
TIMre 1ie8100 .e Espal p d tree mf ex .. fOt ol mudleo
Conli bubn 7 nbanlt Ieho. tisoa Pi's fule lt S 8r ItrtoI O I trats reto. O 1 4 Atolls
*0 1y1o coo to loo. Informa--- Ill al"a8i1o h
MXATJ5: Corn mdlo-mandar an en 4T Bynento Rey nOmere 3& 4-F S 4 ot a 010 a. i
443 O+ lt r n lazrl enIy is
hombre y direcr11t o are- I URA JO 1? PINIJULAR DESEA S t 017 100lo to. 1
gIoari do ertoda do VlnoL, 6 Iaine doo a a. .
' e Carloe too tos ifts8 y ile rui o t" 1 Wo e 1ici s opl~l
Mom Tin hermolso CAtdlogo rofrne toroul .aa on Chuoln 12 3. J'lay feoe,,"me:SO~t2Nr
4-22 OW is AI
194 ygas e54e~1)Q.d L12AUERICANO DIISEA UNA 1IABITA- 70111 *0e *16* 11o4,
F 648 onlna do do fmilia, doetoots Cuban 6 cd 3ff 11 011 an
ao'- dnfor franc&.hI, inants, l y e holoolo do t Verb. do Gahm cocinar Both A s l. r.lpl ld. Moor to 9 1s .
ioeb ldo pcv p aerito. lit DIARIO DEi I s franc. Ipl tdma- ra *R4n 4n11 2e a A v isa a nllxriug Mt.ARINA. ,10 4-2 Antiua ,ot 0401 4.11 Do 4 lap, M1 U.
Wra APArtado 10,32, Hablala. ,JOVEN4FORMAL ATIVO 6 1ItUDoo UNA 8411,1 PEN17ISULAO bDmRA cttda0* ayoro5 Co. to-Sr.
3119 f.oront Pars, admfnloItrar b1.0.0. 6 pars, Itenrse do trianderm, y no little Iacno$. 5iINZitPA~RAHIPT L UKawe~t "~
-k. ._ _ _ _ _ _ b,0'gtSnlria pE inovn. Ilrn giant* o.n Ir a C iotin gottao IsC. ratia4m He tac t Of Ic ro Jta ", oil Qontiel. effuc. docent*. no
D U OS E A C O L O C A nl R U N I T T E f 4 C&pAt) O er e t9 p rp u rlo A8 4 2t n0 i s e. 5mb lo a t bli4 4 l t 1 & o e p a p v T ?n*plr In ca aa part cl ansul do d o to rm o n torm r in #, o .Cll in i a g t as ). 4.25 Cu a e I oTA o 11. -4 sO& @l
p0O abO e n io prU te en todo is,. Zen. tol i5
fur Ilovar michat&a s a jrcitandoo p t -ar 11e n4m, Mont l t itoM
bs uom . .r,.. r rper,,.In. DE A COLOCARE UNA JOVEN I'l. SO 6o)1 .i h .!.t o, +'1"" _40-41111L
Agseroto. bodoga." *40? r, I'R "nsula~ri do orlndra. A Tech. onton. : 1a qd
ruatro e, se rdif4ne Yer su lo c& 6160 tIC quo .1111 -b t 01 7rci Flisis Ayfloqen Ie rrgatieca, Dragoue. araoro 79, de alo en los qu ehoeres de Ist oesla.
rmacto nemaero 00.1,
QCu stabs doe rgreer do vlarcelon. uy 2421 4,.u H de trier refermelis y ormir en UY
rbttlef j exlente cendut so ofrete. UDSA CO A CO INERA III C0loci6n. Obrapla 24, iltos, en. "Poling
-107 prVl, 1 enlls en o d a do elmr- trade ox'r el mlentron. mottos 0 ft *0an io. Straveu an 0 i I- Ito1o b
r1.4 4-d RR 414 d06 -on mn, orn I do quot A Is oxtai qu laor
:it" nO IC IT A E R A D O 1 80 U N B U E N rT nte In o r e e 0 2366 4' -20 In, eIms l nn a bto qu mtre e f o l N kid p A r li ot iafr1a Walid mont qua Pa bile io obligaelo __L4:4l~~~l~ilii 4-23llll Do -, ee ar, ilo /110,corio. W1 84la, f
re 110111nE DEL PAIA SESKA COUOARBE 50, aOMs edlOcarNo pars iprendl do ie. c kirbana. OPRteII A DER tJchent,4 doet oh cr1l-0 do mI no -et, O lnero On 'pendlente de Ietaurant Tiers buena rle.- 22ii '.1 hi' i4s.
DSEA CO i CARSE, DE CIUADA -l ella partlclar 6 fomrcl. Lrnono blon J0e tensine. Dirijirso A 1'nd* 15..
i9.0. 6 .n .ado.. luna, $*oro peninsnlar fr.t 109.. prefirlendo alluno do t o0 -dos 7 t., -2n 0k/A
d me.d an #dad, O b.ao LI do e o tu r n o rle I rot T ro ad oo 4-20to 0.
E nOmeLr 1. 2450 I 4-14 D09 JOVENES PENINBULARBS DESEAX Do boolia presoteln 4 Jnstruldo,. uo deli Por tonier qu annto. so Oaft. hoo *I vi d.
s te LICI A Col t a. SIN 3'ReT-c Ntentp- CIOa c e r d ne d mlacos d oitaeds 6prelodec elotd o. tl no i e t neA ienne Cl saccicl dio e o n chalet do dI o pi0d s pl an
lone, pars nero flanille, coeldo p monte,,. dora,. okhen cumplir eon so debar r Uen ;n acoqOlIv m & ua famill 0910. 0lie- do mjmupohtero, 7 aite. en inmejornblff E
xomblin on& ni*t a mojohanhm Tpowr yldo quilen I recolollnde. 1*lln Mort t ma rO rn ca q24 so Mact Ipr l n.t pat1 rondionea tamp dnlt n y tae an a e A lA eliocerev . 1e .. .. los 4. esqIloO V aenloa. 841% 4-22 Oneellarles o Idioas. Za tenodor do llbrO. Iedodel Pr061o: 3005 nm rl reAnos A 2013 nl aiSll ifn VALP
t Iml 4 1450 4-24 3TX JOVFN PENINSULAR DIOIIJA CO- r Pind dar locetones do ContaltliIt A& cenofr. Hn a mdmo dor n .* ial,
B E WI L T C IT A t1 N J O V N PA 1 A L e e rt i d O 4 oa d e d o m ena e o n s o r t& ft in ll la c h a qc h o ln nijo r a b i e r o r e n o l a D Ire r- 2 42rit o I s, 1e 4s im x
qoehnras do Una tabaquortn, Pln buenos oomar~ n Chis. do Vttlelno 10t n not6 n P 1r setle A -tosende. Ao Av e~l/o. i s 1. Iobomns e H. BaP*ts .
l s l~ o r mn, e s I n0U t l s o p e e n t E qf o l 24 1 Inl t o 1 9 2 1 2 6 4 1 0 MO U fan Co t I ?S A E N E S U B D E L Mi O N
248I117 .4-4 .4 IA N OA. epnflol& DXSEA COIOCARBV1 PAIA COCINETLA 6 CRIADA Dll MA- tll. S-an eU Stn1o0 0 2 A.prO- dA
ode cocI nO r en celot fam ill 0 1 I m porl 005 o clit a colocareo una p insular quoa o n av A Lo etr ilr dl. n y Oe ri.e ganI torlo r n. j,1 I rIog o 4f tl dormr an o roloracl6a. e haired S Rebo referenelao. Campanocto, sOmore :1. t 84T.00 ore, ola ieor'zodo: tltolo PVctne Uumptlr cnd su obligatlon; of ie00 luor 11144 4-20 _11 ,nbtal o l 4 44 0 I t roda ia a lSo on IS enase. Cale 2 nO- BE DESEA SABER DZ JUAN AN 0 idr.h
Mero 21A VSIlo Ilermni.. antre TO p ve- Omes, natural 40 Lugo, aywntambolt 11 OR So noolts on eobrador (epnloll) con dado. arisanta. 1498 4-1 Stai do Euan ltotelra 46 Ilona, "A .11- 80 VENDEN SN JEXSU DEL MONTE, NVOR Yoterncloa do Una cn do e osCE AARA UN cit, u 1 man Pilir 0000 at arriba do In ISllS.. ontro cuns 0a00
Qua rattan4 par Intetrdad. Bunon oporta- BE NECEIT.FANI AGE14TEIS PARA UNe llr emni 11rOrmnl rn euItrnlld a iad mrl
go. Pa gop n pombre astsiT d y0* a p~rt 0.b ocnv l tle pO0440 8 ir do OcUo & even Mee1 WO hnl'ab& it $Pon Campii, dO.,do CeoNtruir d miampoiterta J asot.n,
dind pa.~ on Onmbr~. 0 ,7 00~t 000o 0 Ole peos dlClatti onno.lem n nln 20 parlldo Judicial do Cienfuegos. Mlt 11uo C. Sa0 2-14 Alberto Moris, do T a, m. s.0 v s in .abo r, rencla 18 0 01rodeterL ocrlbaa
III Ce 9 cllis nAmerO i t 7 19 r V 42o. compoestau do portal, pal.. dslete 7 40
00 1-e 2415 2 4.1ne onocto5. U sut lrvlcio sanitario. plato do
C~9 Y OCutade on pceI go ISOlICrtAeUnr, A quu C A- UNA MUENA COCINEI.A rAANCE3Ania oo0eslooc o de Unicad. n. I,00 or. o- so
2olodo do eobllpac0s a r tier quanar hey loll u mn -0oh u, dooato. tions qull
4 on bi lsls y9n cheSveldo 4 centa. oo. Call*I I rocomlndo, Informnt cll* Pusl e fqu. 11 i
49 16nm o20 mulanlr& Toerae, &1 lade del lguimro 3.,edaO .. E '
tecmt o .Als 1nd 115 -AIO anl doses. -UNoAce Ek ~nadcn. 50 oo s. t art&~ on Lagont. 1,. tueonalV M 21 J8'~~ llAlfla
22442 Iomc 0 osqnlno A D. VedOdoi StATrou 1la.42ntso2.Vdd lPtTUfDP EYNE AC.-1 ..
21911 -ihl r (I It ,4.2. -I PO 0 VAD mi trlmr A<
StOIlP,.1 epaftot *lECIENq L.EOADO. 811 152 (-2 O do manpoelterta do rereae Onktzscl~ssn5 taneafosld. Ilrof 0. 7~ 31.6ne .1 I e
Ir Ost plr. Imin t nU UENA CRIANDEA PENINSULAR rOCINER0 ArEPOSRO T PARItERO bit a Mato Aysnlda do Entradl PSlE Y ", .e c a tac. Docn 1.44 9. SntAC' n-a0052
VJu i-l So:. 01.0 5a1atl y gin p.0teasloneU A Ape dttA8 ponlewarP .oI ta locacin act 1 in- 00 o m4o lto de a V tboT, Tltndoi .e 2280 s-e oo.
on io ldae. FwPdn Pim do a ino lo 0 0 ed4a 8 Is. caplo cnac ds iilloeto Co n unl Volso d~nro : nie o f .a 4V iboglt doe AiC10. not Dr .4v 1,"
-we 92 -uo lik ga acn Pnor 0 rtb la Ton rotjeabs 0 a95S ue tn n 1,d aa fot 1 oi A n n..4000 0.
+ U ___I-Ii _i 141 4-11 don hA trnlblao. Iorpilt 80* 0010. A elo el0etro. 1osco. 5f IolUm. a aim a IZito
ro 41, Carlterla elquino a Coipostisa. 244? 4.22 Us poloatlza tild I 1 4 t 0 1liIlakS E S O L IC IT A DESEA COLOCARSE UN PENINPULAR 112 8 t . 4-$ OA 4, *0 VN DO TW C AA D4 l l, 0- 1 4.1 5* 4 P01102.
a 't 4t pr. de quportror do BE Sei... de S sOLICITA UNA COCINERA CATA. NPo.eta en I:m"I le C- Ildo e C a + E VI D -in. do f1'4 0 iS fP rapt. Ai.eo
eIo o t.23 q 4 u rns c e r e ot to n 1 1 0 a0 a 4 4 2 e o nt ei,4 0 J fo r m n P lal n d el V a p orS IA n Jel0 01 umte piar& Mante. nal . d o s F eq oel ol s rea b l l mtqo Ee pctam m a r ipo f
4l. fltl -4' ) E OTJA B!UI II4 TIA erible rinds via taini 86 0eojte~o In.r: Monte, do best.I&lot& y g lartggl IrL., 10 lt iili l O opa lrnlJim. m-SgL3 4-74 SO UNA PENINSULAR M ar t Agul i tto o e Pe r FV l t& 4 do]. r CA u00 OOe q t6 go n Ban1u cutt"es, 0U 15 00 6% T n g-n Orro am sie t too,
UnA- 1~ '3E Dl CELRAM DEA dOL oo(lSnea 8 0 drraOa mon coad poo fae. 4-20 1443 4ae visot do 13o 0411rdn o capan&e Van isa oauta. TaetOno $LOC.
kiuo pIr. Solasrloao d 0 o p o 2 1 m lia. CempeotolO 50 4.r2t 3 S fOlICITAN UN COCIIERG, T UN ClIA- a 1 o o shonta. In
S34.0 Pq polo (etfle o rt 4 do 4 mno eon buenae referencla. Dire i.j 13ODE A Intoluo 1'. 1 i9
1518 4-274Q DEE"A COLOCAIION UN liVEN EOI-r. one~ Tahacom Ila00 1-0.A8049~ed 0 on.mnb~n u o a-I .1 .2 2
,G VZN i1 .I, OM reost o ro an C sa do fml & do so. tO r Alm ac n Tabsco, Clo front* j Sin m e i nds ont bcon Couti M an Is l 2 go I & ..- 216 1 +j O l l l i T ~ l ~ d A. C j l f T t I l r p r e o n e ~ ~ a l J 4 . s i d r o 2 3 2 1 3 2 0 da d e 'd e a n L i v a r o b u e n t o t r a t o p a c o a t -U c av0 1C 6 J G
61 p .Sa d e 0 .oo .e de A a Ch w ere, 7 UTa bu na avileSA T Am boa ejA D E SE A N C OLO C A RSO D 0 S T S- q 0l.er. Inform a on ele dcl 1 0, A Sit Isn -A .l ca bn011 dsiaolo -nit re T]pua r d ytCoadnn- o feraclaw+ na on e rsna It b a c on rr i, T OVI ,I
V undo e t I n p ar Iffloon, P ua s t &U T. 3479 4-23 6 m an d ol ul; an toi nsaor 4 t- w ool $8 2 .. A 2 no T o E 0 0 Ca be o t doAo tr
evenS RO6F romRANDo m Isve otse---.,o an In. 143a 41. ,IK110. ME..
UNll lul4 144 Otto. e0on*n 0 ileln,. UNA PENINSULAl DE L EDIANA ZDAD rlgro Callr Aleti%4 nomlero 1IN S1,050 inV506T1lltnen aATkDAN s, oToh b en d& trano 5*400
211, 4-24 0ol1elta eolocarso d triads do mnoes. pro- qoln aso reomindo. LUIS 0 to..ni n ,lu.tttog hl 002,4. A e ploe 7051,0 r u.1*
, N $130 l AVLICITA U 0NA 4cci 1 ,A P NI[No- sentnde boosa referencing: en nuplfds 22.1 0 4--20 Eoet!coloc m e S a "lO. list, .... gameo boa CA W R To 11*
alro 00, p" c tA 41 taills. que door- on n 0 debtors. Gero.i" q ntmaro P. a. I am s ll Glsise V as t oi An Contrera 1a I o.anb4o l
nte 4 4-58 JOVEN PENINSULAR, ACLJItATADA Tan ta. 3 n P ,1000 rdmmon. not rt 14 1 ,
an I&___=__quo___lie__________Prot__ e pals, doess roloore do erl4nderm. A #- Venit 000 cut 4it0. Avenida Estra40 b uo d Now*
00 t 7 lpa, SuArs 47, Jo lt PEINULAR, ArhLIMtATrhs h9e c.. do un. mo. Teene hooes Intol- Paims. Vlborn eon 404 metros ooporlac- 5
. .... 4- 1 ,0 .- 0. o-o,---- 0- i --- pert90a ... .o,+, e. don Gabrel C.ao, Vito. lee, oo ro.or, . *&,. do, c c L I n *Ortar 6 t n c Ce noro bCo noco ea 0 ofele o dos IT altos, 1i4 220 k 1 0 ImAttOaarlo, pi u do manblco., tieo Caba- 60 -6A P1-N1 4 Av to ot Per crrte Tlna Ua I, AOeher. $.70 .ntr Loyltad p Es. do o.es Lon0.I.90 Me*. D 0 bo o4BOLSOSTA W A t OI AA p01.0-enn.4 a.sp~ il y 0rel e ns UNA PENINSULAR DESI A COLOCA R S otE r quo rent na.v a enton.. tlono noC., e pbut le u .ltlOao OsIA oloon
100.-o., ... f do 04. 20 P. eoa boIo .... l.qt.,lo, nm.pe 2 at- do..0 mnJoa 6, cr1.00 do m4 no. o ae t05. 00 nsorl p on '.,.. pl. lo.go .1 Pasose.. eaIsctro 9a,05 an teId. *I.
I~il0it... 0 mia t n Ia ollcooIa to. 24U .1 de P a t nmla: ies quieo In recastlnde $2.400 en Agiulll. rents dtnes cente ,a. rodedor do 2&tat
6: AdIn.. tnsnd VDoIsidad do porta .mpooobte doi SttatioAn"*
sile '20 Vote aiillnld nllln ~t
JO-- S PLNS,,. AR D ,.,A4 1 SE -S O L IGIT A N on 61 "'.1, 1,4 4- 0 ,40. o. tr entn n. y ngu. n.nIndu.s- 0 c ba tot al'sqqo I"r o14' "''I" o+'+ " '''
, no tol rdspixma a Neptune. C. 114 r,10-10F 1O r tl o yIPYI Od S1
UNA JOV N bcIN LdoR DVILc Co. Stu U RArca.A dMOIRALES DP LIA TORRE, Aotu Il ... .. .0
doo oxhn om 2 parn~ero 4la c .dAn l ..0 Ivan*$ tnith p oniroeo 0 I 4O do abile C. 1 841
!;0l0000 an be 0010110000 2nnde. wendnea 1,0n0.) oflicl do del Mls ap91140 quo depose que OMP6 TA POMPA DEP0SITO DApepE* .2
"a _0a then. reeomodlis.. IS- Ia Psbhrica|an an lot do Ote11aly l4-2or 1A 96 dsaptrcla6, Ascobar 104. A 10 E8O8 011R EPIESOSL moo *v u so u.. o Is C &tats D A a.- 0. D
-Eons..~l 42 $12 4-14 ted~ 00 2o0 Irtamolieltan12 0e For 1$ A '7 altod o 2224 040 Vendo on soelin do E*-iloA ROL Wo.. 084*n 0 1 44t 5o0 00* elm. ,4 0 0o00tla a It4- o.'-i*
a"s. 0 1 pr1 o Otnr., han 4o Irn tcop. S a S Orn N T A foDE
-.onm 0.34. RUN. p'"to pars toerative4lam to n, UNA ORAPENINSL D EA Co L. a P.!nci a t 5 motrel tract anotis q o. e ga 7w 131% 4$-.n In4o.
duonos del t 0baJo. aren de foc nirl 0 pant t0r, SIO o po l ltsroAln &' 9 .ara dER.onl G ctebaR ., do a a F s ontenu, ae ll 4- 14 I TA "ItAaJO' TA E patol a. ei d tda, M ,- .2. C,.n .4--0. ID Ao,.do.+.>o ,,,,.A.o o ,
e60 cavits %25t0 4. M1n T. sol ha 1111 c Teuton4s ROY Slao%# o& n*lotiot d u- m r
VISA JOVE4N2 9E0VSLA 4A1 lIEN oca 8*.19jd &soos .Sn0 e
- -07 1 A W .T N -pmfl l :)ICU solar 4 9 40 Sw uof e n. p 1 0 0 .
ne .ns a particular 0 Gets pro ell. lino. Infoimte. San Loonro iter0o VREC I UN pi1VirlbTB DE MESA bi i OOe.1 4t d so l8i. lillravi sa tlon
4 6te do I a 4. 19 n eao do comerelo 8 partics- a od 4.0 R d0t005 4! ni oo'o ao Joe" an 1a
OILAAoseOA on noo. ldc. Jab. On~m Im C21 a~i outo ait Yet is 12 41
Sp ars -0Dm of, coon, Tot Oro Coe. en doeds ho sorvido. Prado 101. El do It III- Veda con so torrene 00eo compueeto do.
_ ,.__. ,. __ .r e, .29 24 2 dolor.. 0 .t p.. r o ,n. 0prap rI). Co a 1.,000 b O ros pl ae. T en ao r.- Todn a p "r salsk 0 -* d o 0 2
sme n~m+ .x.,ne.2 .5.'+ 1472 4-2.vtl 4I, agn p. g. p psn I..a to,ta 56S 0100.0oO..1 ~q~na4
3 1 ULA.R ACLItoATADA, 4do 75 3TO01. -r J eleta raio dAlqai oeos f10.
401100 cols ae C erlndero A Tech* ntom CRIANDERA: EN CONSULArSO, 1:6 IIAT i AiDo RA COl LEC-AII OfNALtZAZ--., ].1 I frent. jforoarn e nm .4i 0 Oqondo. us08 d0:r. t0
*5.24 -dio&. TiI 0 0 d e do zegldca. "Odritos. Gin Vn oil L deoeT cotocarso gn i 2114 440 O t 0$ s1to *od zean Xl4rt in a les lot ol
oid&re qu I4618ot r0ol"
more. s-15 te p*$ dale s e doon po ChfAIgnt
mut alls 31 ndmeo 105 Ve&o Go isa a u o eia .troso ot+lr id 'ls o g*Se&Ul
"t pabusta. Ago.t. II ( os) 0TII 00 2, d VEUDA)0 coo so Du. l7nTO po.u 4,,x r tP116
*11 ol, 4-13.2 TIe-o 0141.0n arant..e OoIL, te, of10thtgr do 51ru1 n dc,-. 00*Ic8-Os"P. 0 eign*
1DJSEA DMEtA COLOCARIt U A lt entre I p S ve0'o oa da t4 "ful 0
VCIL1 C RSE 14 A I slon dA& dro rae e do 6 canoe 0 don do.* T;rI94O R D40 4i PO : U N .O VE.N 7 2 l intoBre s 3Il i r. I a w asd Ct48 -4 ; uaoe I (ol I 02,
tl. TnbloJn de 6 eh404. ma. Y 0 cnmron dora a Pi Ivot rops par tiremos "lten90- 'TNHu O D I011*000 N .rb.. P11100.,. 2 16. 4" tan, 's 0.4 #s, Ver Inbost $6 V
, o.rn e d raoto t Ornr con. do, 9 0u3. 1040 In tmng, -ts. r0 06 4) eln
faso Obt.% IOnb liens quinn o Irai 00 Don- o e r e ra n4 o p etitiont. prnftict 40 tood cli, 4. EN -A CAA I BiTa
bea.055908. otb. ocarruao! 1 .1 qego. me otrere Dolt hocns, modia d s A ol.meo 00 iet no% ha. tell*d l
IorI oh.Sao ajnwiir IA flo1.1g o 1.ret o.1.1. s omdr t4
- free c"- it 'y 4,e @ f e44 'g C N
6"ssrNn oei Ccribir,A A. 7901. Monte 1i~t 05005. ,tece~04 T JI 4.
.. .2 . 14 C P I NE R A P E N iMN SU L A R O? sS ch.or In, lf 7+ oe 91 .00 oets r* e f, n. $,.b0 ont. pi UL.,+m + L + 00e ..+ ;!
J.y N F E N I E 1 L A R 111A S P li t Ac obar, rev n o a o no ES woo104 =.W Ap 0P_0
0. op I bt. tEe pc llcMM io111 A' d 00,1r.0 .ltO. 000 .., o..o'j PAIA 50.ore.+ [C ...o *0 Escrtlo ..0Otlb.O* 3 0 -! Oon hea.u. + r
+ i l n l i I I II; a & s t r e e t ,e P a e via ~l u t e r ta l i t a d n o t r 3 A IL l te w u a r t o t ., M e r a4 p l O T A F U t A 8 O --- r n m e e E l t o 8 3 0 0 an~ l V v a n 44 0 n a e '0 6 4 t ~ n :.t t-pboJo; 4ntiscd Ag hIoutor, S. llot -T -4 -I uIlno onlora Iuti ord n llibpOnqqllS 7 4rlod p -. 6 ,~ilo e oeo tnpAatli.04o O w dr
1 8 3 4 2 4 D E SI A C O L OC I.P T W Ai J O V L N -I z b , e e n 5s o lo c n e m l r 1it i 4 er + i n R o d o l fo l t l n d 8-2 1+ . .
+o,+20 70o to,. on. c-...-. o-..C ,,' ... .. #0., __A_,,,& X, OO C
JO1O7N UOINIRO PENINS 11 GUE 1, staor. do crl&adaan, manoeiscritoretfol 1141 uido 'Apodn ec e 2. noito3.atoC. 281? 4-10 45
I. cConoco a0 MR ador ae unio n- I .ero 4., : 3 roR TENER TREIS XOTALECtIENTW1
. t se~tO C;500.0 2479oli l doseiloo 4.213f0-AaN 1.' vendo "ut.bgrato 05, or nO poder ad us&
somf o ljo e 1 e ti ct r 4 Slm oc O ,. S E S O LItT A u a s C O C I N EI l oEL AtC Aa n g a l N ree EN o P 0 4 0 4 dAP Ri i V lE p0r0 1i 0 0 1 1 1 & y s t a T ,0 xloontOpllo t A O I t o V t V b e Il
Stelae, jabo. b.,oe AecRNDICum: moo "olscsAN EIP 0riers 4e txbneo, aol contene* do alqul- no.vQ, 1afOom.tr n Cub1. To nte Mario gorodia of *0.0 10 4-* 4.l 4 4. blI a taler de SlotorlP L Estlella do t ah t to, doat 60 jfe ca 1 d coatm d ustro ok
if__ or do__ cardeau too 11,2r b .
.2422 ''t-21 Cfit~oO1 40 V,01oro.jntarve0 at ita pmnr4n .1s, O r t. a. Atols Vt&dnd 10 ,~t'- 0 10 *403 0057205
PlflJtR11ACo nol 4. SosggAnce 1230v tal 8-S12 4000 k0 u
oa.didos *0.0" 7 media. con bueno y on~ J1ISeP to& ELaAhIIAYAL 215 2InEag
-3 EEa QulrIN.Egj Fam
C1UA1. ER* PENIULARn D CO- WDaA 'SI praoc aiqolol AA F1s1'r1U3- do CUBA Y'ESV A %bd* 9. mUtO04o40 Monll ( n 4ort 6I0on
folod, lah'l o otr erct- no in gl ene~ ntl d t o vlOatido 7 e fai I so B U duos 01 T fsg 0 n do JO*egn2 Ob-p,
Idateo*.o 2 01000 21n0 0 oe Pars So onS, do Rafael. DIM4slroo 0 pnte0 X Iowa C6 o l m eo colol A O Porti 11r do ona..7 bSi rip kd I
16.2li LAO. oaS11a 4.14irs atpuos A.Pqrtot- Ventsn "Oel MISiO meRe:s! slbP o
- cabs 72L DeIt,'aporat r mon lodo 1 "1,1 1i? pd .411M 13oer UnnaSil pOW5$2t MON. k o w.
aix ,-.T'0- droojso ars1.C~i~ngde 110. orto.do 01- va0e I 010.0, F+II. Aad~, Etnpedroalo n n S45'..
totl do I A 10 matrond t ilada 9e 1T I Il 4t2t'll 0lul
SO 5 mero d a r.124 P01 VIASTSE ULAR DESIIA CO a pf 6seco -0
OM Pe u do0* Ie en baL1 n oI ES SPD . IM ADIAT A A I Vsfranc* do ar t s~ 14 pat0ois, 0* c oal "%toy# 0'I606tl p Lehoo. W
pad .. ra It na i.s.0 m.eA d s bonds 40-, 24. PUBA A 26oS A its ea0
|~S~a0~~.dr~at 5c 1 eors do tlnaolaocs en00000es; osn o* an 101815.0 .boeooet.. onI ario a. sts:1s.Mpi bn01. e 04 donA bc $o
bier% ebr p010 Sl l On do un0 tlon. rsterinela, VIllema naotmero Is. U iot alo no Z. su9 edo, p or nen r, een T14, mo. bma sesa. .o0 n nf oolrltao tas. atew4a$o to
d a, A w a eli nob p r 4-11 bubo of dd do talu0 y con regular In en s e I idad, de aseot~lo,. a 0AT: y Us vs. I
Jr. um aooof 38110inou0 0 9 ola ~ an nit 54 tbs. 0 1. 1 110 fo Dl q onves. 1,6005I1 ot L5* CoIp ANIIA. IVtNPl)4G 4A3IAN4 an)U. eomam. alo. a~~tO.0
.400.~1616 s,40 moan pbontlaam D*"air. pork "908.b S, =IICI UlIAI CDAD orE aEP 0100~ Axs. 00014d0tom decL FABb420 EAolPr ao 4qd stage or. Pts mitt~o
t obta,610 p lO tenbo pretenon, O.1. gi K rempo o tnslmeontto N0 DI eto l os3 2 C 4 4 l ata, mlneet o l 4e '80h.V4. as.
C.lll S 7" Mlll AillilllIdo, tLI 9.61 Yi MSil e sp i pl, Lux, St altos. reomseoss pet t u'lborleo.14d y buen, los rpaolqe, A tebsl 2oc 1 01 410 I 0l O
DoE JOVMIOEO PE1INSYLAI0E3 DESIVALC 2415 4.11 toctolnbroo. As Was Itemstmsll itot off 0' AOl.anqep061laodorsalder8. 200;4 P.'
eotcc3100. 4I:6 I, rrldea do sason, on, Mod a. ogo n, ottna. 4 0140. 01VW EU i)
lmdto 01 4.14 M0. n cislutor Wire 83 SOLCflA 1 I4. CIIIADA i0ILANO 20 r5,0113 p lios ni.. '14 i n I E UN XlACIN0 pit o $7tL i xI
4101B,~~+na ... 1A- ,onRl 0, jI S
Xo6. e*1O. C. 44 bee.' 4 if od ;oals p m o r nosto 'a MGM Jlm d 4llo 1 do dioa
do seoonlo00 'Adna ntblanlonOs: l enen Se- elOr_ SoL p ol duera en rn ,lnn 6 se t tlmInA7 AQIT8De ABleOs.. BE 00012n4 5000. V S 4-1 A 03 fl;" -i, a M 4 n.,eo t. 7 6 1 C- on 41. l mp, -,, Nation& 7 nueee. 40 4
R-4 che s0.0 l 9o ot.Nr. lf~o 7 0gc31 00110.4 p, 4o, t~dtt coreooao.n Into a J1g4k; 1, 9-T0 rIbo j ~7 4 & fin To0
tAh.. p aiit -- 4-21 leo a leanra mop b Oon ft nil|. Informn S W, 41
pansdo A Jeo*-add.y DBPENDIE7ITE T*&l 44, h thi Vuesa mv.-..C.C -----tOO--PIS Ia .o 4" bs"o elre n. P 00Sot lAlar, o. "On. BealI
- ne c 01 ,.. l'd cct.e ow guahziim, Lasut t t de 0'. T. _esos o0l
4-2n mel SE~o SK0 n Rol perat~ Zeid 1'. 1... CGIe d Inte To 14. to1 Tlil 4
3031.10 107 Comp Ce, Y VI..$,,~ IA 0..t. G 01 ors to: lie as S, C's un L7Ft g W, ft.: d
MOT0 0 DO A VIN A A V QUE R 1 a q l i M al sl 2217 to" r toe p o ml oe R o s trueelonox in 1 CS00, Ol0on
Iod du low a Aspoiait ft me nrolail 1000 J o Cut Ifu4dire.
" a ga u id b ord er o b 0 V t1 IP ,C1 0 It riv i r e f d rl r a t K004 Is- a. ta n g, 091
4 00* 0 SO 00 ? Attlo Pen t ho 1014 SPAR 1Of9NAr .90t.l1o 9 41, 29bn. 0 4. i*. Aln 0 It s I. r
a sliparlo6n vow ad 0 entl e, ou t icbalero dell oo. so soliits Cu4 S
com io Iruno _-wo ool da.. I ol~oell to. l 1Ap0 044 144 o ntS 1904 0 3000 p, hbuca Loapar~lis- lp ars. 4.
osowit 12. cumnd, prIt.s soa 44 j0*05005. d*3op. bolas a-1U
4-31 rilord04o'A Or' a claim p- a UN CArX FMt 3fljp l, 3-tiHtO p el doR0-U o *oatlto *4 I
2148-143 5-20 TP274UAF A 1-21DA "a"Wtcao LL4bdQ.*0d 11.01 do I. coadcs Oel 70040 Go-lrtti 'con 01.0110* ver-ge 400 Go0 I~ e at d 00 o'o tll
GEC BOI3CtTA UVtA - D IE DIANA meJOVE0nN IISULAI." sCLIMATADno o ld .0.9w Jligol oooo ostndaobrn 0e b tO por novs eLn n, 0a aIn
-totl & tr.naie roads guide I vats. 4.sed, coloear a 4* criinqede 4vig VOW*, Veep rl'el' 10o1l4 to Isl01dia.
p Aa Il-l0 a o dol icha, .0102 0 o nm Tieut a n icol 1.01.4, dIrto .oten r 00 s00naaap T.n S sono ilo US,. I t
place I pto d0o doU nile.loew oull!S -b t i I I 1 1 It. 11;a# tvle in 4~ toilt 0 on o
$00.1 raa oA ois. nl7 POrl"s u old eo 0 1 hero. e;O)t 2 0f hp.t
2 osut 7 r0 simple.. Ise pars ose. Csn .2,7 Y. ow, 0lt Trr g DaO*Aoq Ao g o so J. cat-lic
P -0110 a od* 4 ) i ,g a aors K LI 4,o l 0 0 ti r l i % o
i. 140 bus tr,9a Xndo la it 1140 7 P50 (00 r081). cro o'ae,1 ,Ou*nt 0 S,
_ ._ It_23_____1 -_ 44__ _ Cola leano d s 0 iloa -oin-o
JKOF, :3rl UNA l~ C40" R PENINL AR POL Poebleln won 14 14 it ll~ am&7 Us .. ll ll
,lrA "nadit.i. SPI. Ban "a Aira 0 i--:-- ---- al a I
a&lc*tir 00 lOn0 I.eroIS 6 ma cssio p* a -ft. atel.A 0. boteoroa Al ir. jtao, A .6 q,.g
.0101. olcoed pm ol rlt11,i tta ot* *0 !l btfnqr I.mpe3 cube5 4t 1 RihMM, A .. l0ll V m i 500 52
dabole," + Ion etrnu tcu isSu a re raft Is" 'a-ll
'Lit";i So flod m or, n ccoent oo ;n.. no M nfor ;3.l ata at lad.t
$ COCiNEi pcra I VIE.o0. CANn-L n bne Iao oto qr. .p01bil1 0. dll 9P5 d 104 at Jr. -d V90 440
1 e" oo, s0li men8 I ;oa) I to 10 -11 06* Lux 41, 24 I M hi aIt
_ -l n b f.-t. t 41A a t& of o sa-I f
REAMER0,~~~~~~~~09. PEISUA DOSd Pzmemd.1Ies poroleNO 90111 it04a400.4 on51X"n l cti Roa o fo n~ T om ae osota. hm nro p&m goobonro 551 5ak
VaOO all 1 I 161 U0 gofla 1d61r~oo anl F l +Si ,
4a$d cte do o re. n ol rd c0 at Cna I V( hAqphilo orJ b, r*0 woo h0me d00 ,040
4 em .. ,..o _e,._,___i______,,.____..,__,,... __,.. bs.. s4 O e I-)711~,lme 41 ~o0
ti1VE Pone 8U A T0112*5)-a CO-N, S EO F0U1tIA L V 010ItS e Adqurl
04316bdei.rb Tao.P le 4 sma *Omnttenn esto- R, Sleafto.l OV
4O nL0EA 4 a W0310, Maie n St. l, .tn-. O R
t 234-28 OdIs gI50 $- "-2 Too 'O
p"Orn MEtdS Md JOC riZ1s risu
. do no 6 Co 1 ee. de- ,.VEWAo. A. 8. r4'4dl A -0 .. AL T A..,, sw.
ee. UNA .,SoL"f Dr. U Vo. sogt 6r#;0
ownt on Zul. an bi t.rDim stre. 0.140-,- .......
u2on& a oralat4. he r n to. #ol$a doofl 4 idf quiet&
a' e a. 4 "nan runarora 93.*0 0 0 1 2 -I _ _ _
- 0 It a ooi da- ofB tAI 1.tiIt'oo a.
.,,+S 4110900 A It" SaoI "g .... 6m met a or"" ....s DhiiiiB
'Va Horp u deplardo Al 1ispr A
' l t qu e hatode t1, Aits
latr bpo, espersaonadeae I Etwqhta!t41e boy el able estA de taterdon Ocn te)*a 0 dc Ca. atagiley, qUj 6dinu ven aamstres i li tc~ n c tro iuaM de ptp dlal6n, on or eual telekrams to aegaur que Sir WillAh Yai lorn% tl nd tal onfian. a o aporn quer ha esejo'simde
I Ia ns A perschasde squella p. gi d Aidfdoeeque plensaemrender ezndeid iie~to denueves Amrduale l, grotin roarll quo d1rig y istrc
atii7 9p, , "
T & eco sediade lo que msaoM, tlgrans del Camgiey as ceuenta So laibompra fle tortenop,, ciyados r r' stl eeecr ganea (nru.
tr1iedd ail tqulIa a&co frqtap d a em
lenso j+o 4e tograr quelos tibajok dp lolaraistashe side complete. nienfe indtiles, I y aM andlieod a cituto catorce 'n1 traliebtos inennt!$ cinco pe os frie y am emttom lem Ingrei
de,a AdI ZHaaaL
Adenaoth~andear eztslbiemndo.
go~iol eier4 nut al prspere
Tm as.,' o
t -+, Y ha us utemdalf 'r 'la 4.,

ha deeit4 gmer1i tr1 u ae01t l G
Cam ban ito a mos etem eS Jimn d-"w-bia xonfigam ,i ho tracel6t Pfilea.
Fraudes enta at od6
do a pe epa
Que este lao id I
heeho es d w esama qtIe le ho. rs,.
0ja decdir la Mnio
rpects A itz Oeg4par i
lm eupabe p entonces' no tendria ra&dn L Un1(4tde ea par' e earse auh
No4otrqs n de oapli .. m cpo* mO de*pUn& da (do 1o oMUrd; am coutinA& ejoedaqdo s tnwones ouclales ld Inyld6i procea a. b Peiuasbarnes, tpias toda per-, "ai seumtx, q4L ,non GWio% Una vesa Sstt11*4o, i Mhbied9 mitie en ia muo & pero do coca empeAimlan m Deptitsminto tAn'de4 Aw o ei donetrucei6 Ptblies,
, Sin embargo, atintiaufn impertrrtton sus puftat
R Mfundo &10 u as fletoAlo obrers a mston and' a st ao poto menos queo M, per dea e4Uey y pasew, la |eina dsl Caval 7 mu
eEs trizde~~ as e, juicio del co. leg, eo qpie oeuvir.
Y Ib que propa p to medidr ta gre,, al .. q jarjo serA cu.

s"aaoea* leo demlasp ,
'fies"pam quo higan 10 queb+ itabora h@- hag hecho, 'Todos b brm ew rema que O an eenot4 d Jadeaciands; pro o o 4vmai l
S iAta&l n do Is rina y do es e, Oomparntramente, poo si 1iantoria.nnc pareef opott da les inm consejo A nuestras obreritai Eilas por af solas pueden y de triuar mldosamente. El medlao
Prisentakse on el pa o, en el
rruigje que ofcalinente asi lea entd1 etidas eon ass trajes ie obreras, sus madiles y sum mangitaa de tIbajo.
Apenam easts idea eiruleo maasr:n sin dud ,entenaresIon obrero darm brnlante eoeolta A mus c omp, fi -as detallery daeprivaelones..
Il aeto tndrifa el earieter'da un brillante locci6n.
Es verdad, pero mA brillant-somert aun Isa lecidn s~ 16s obreros cretose
v4* kualga enoa par dtsagrymi I Bein y A la damis de la o C

DAMA AlADECIDA
Eabane, bbroreo 6 do 1909
Sm. FernAndes y Oasado.
Huy $ Preentes.
uyate ititaidas aT Esta sa
snets i edeidaataguardnents old sits "JMmvor" qurotdes "nek pot habomeue rAu losi adolores mie, male sque padeefia dede hae mueho
'Pots C 'a6n leg #vlo stas pea*m to USd l do mi oiga qae pueden hallar el alivia -do eeI dolores tomando el aguardiuto do UrS TaRivera."
M~e pit do notedenstems y S.
luusta Rauls,

eeoinda clause e la Ofllas doe Correoms do la abana.
Procios do iscrifpol6t.
S 12ienM... $3LiO 0 I (12 m1s... 816.0l* plata. 2 meem 314.0 plata,
IL IO.311.. ILD6CA M..... S.e IABANA ...- oTe
S A1 t. I .* a444. ....... 4. A L.-m......S srs.

ri Noestro correspanas1 tlegllleo en adrid nosa et cmaniedo on cable
bomes inertdoc ma Isedid6n de Ipetarde, que glon BateLladsria de bm ha s enun Eado en m Sanelado espa1 =s int eirpo a s Gobirno aeer. 6a do ks telaciones mrcantiles entte pa ia y Cuba, coupindeome principal. ete oe m mdio do concertar an
eateo ut embs palsm, sobre la ba-I de 'entjas al tabaco cubana y de faidmde s I~s lfmigr eI. SAl propo ti mpo s noe informs tom.blin, que l ilutre enador me expra6 en fayor de ies viuda y hurfoa-. noI de miltares ea aol em rentme on Obs y pritadca de pensi6n y que OeO retiri6 Jgslmento A Is conavenimenc do 'edueir las ritas de orrecs etre le d"n palsea y do obtener l.a alldez ain.
Sam lo ttitulos scadbnios expedidas
tii o yaro pheblo.
SXIoinoe -vb par 1o enunciado, a in. frpelsa o a-ell orLabra promote
set may i mteresente, irespondiendo Iosropditon queoa ispiran als nobliiss traditions que otnto enaltecen la vid polities del eabio y eloeuen. t.xepdblioe. Hijo dCuba 6st, nunclh pe ha olvidto del belleo pafs donde soe ,dWliamr riuefice lee primeros alios s e ietescia e disFe arm y folletasr on omflmends y ra # ao de pren. wta empro Aum ow y einerom, l s
Vakl, armdo A al= y Io agergia de mu ,olumtad mnagironse par enter 6 +e se eommrtfmm m ad Is pt.
o o arttie en r-re alidad les espi.
del sdf-goterneest pare Onin heopr la kseeeon so2unetr&
yAqe od 414 so streeharsu 7

roteciean mis y mns las relaides scale, eeoofmleas 4 intellectuals onre laJadre Patria y mus hijas de Am6.
La ecmnda y val r re campafit emprendida por el eefior Labra d de m m a% mozas, e o ha debilitado ni un
Apice eon el transeumao del tiempo y ef interpolaci6n quae nms acaba do amm ar i cable me prueba mIs con. vinoene de quo sum entusiasmo no me apen, de que su sentimientoes son slempro lo miamos, do qu su ideas soe conservan siempre lomanes y siempre fresna. Y s principals pates quo comprende dicha intezrpdIadi6n, los que eo refieren A las facilidedes pra fomenter la inmigrai6n y par favore. car Ila exportacid6n d tabaoo, at como e! do reducir la tarifes do oourreas en-. trb eJ doe pa es, y e do oatener aIn validnz mitus.en*ma titlo asoaddmi. co, dan motivo ds no de pr ar para una merle do discure brillantes yAle 4ien peasades poldmicas, siendo do perar que el Gobierno de 8. M, (.. lm etAdl eo pc I doteniento quq me. en y eonoed 4 a gegros labor del ilustro paimentaric od el interim A que es acreedora.
No solo el Gobierno que rige los de, tin s de la ,Madre Patria sino tambi6n el delt Repdblica cubans debe preocu. pare seriamente por que obtengan na soluei6n favorable los e nutos que sir.van do bane pam a a iaterpelaciAn de don Rafol ,Mria de aba, pus (anuo IjOuba coma A Fpafia le Ienviene identificammeda vez m & Cmpon. trarse en stuionto y ar ideas, urnirso f erteente on propdsitos y aspire. imones ude earctqr pmositiw, y todo oeso a ltoot patri~ico, Io onerdp y d eanM

4eniente, do ningunma manoers so con guirl ai no me obodecon ans inspiraiod n que alienteman Il s campafias del hombre que ms ha trabajido y que no cesa deo trabajar porque sea 'pronto un hecho factible, um realidad coobo. ladaom 1 uni6n de todos los pueblo 9ue tiene neel pasado uhsa oomfn his. toria gloriosa y A los queo enardece mna misma mangre y empuja bacia las Ichas del progreso redentor el fuego ma. grade do idAnticos 6 parecidos idea les.
INTACT0S
Ast Han quedado l oo patos de todo .10 quo n baylado In ear ws u ncho 4. qlegre carnal y e. media a&b comprda a e Aado en LA JOSEIKA, Ma. rail y Villea.,.
REVISTA DE AGIULTURA
En i semana ultima, hban ocarrldq, linvias de variada intensidad in dif. reates dugares de la Repdblica, sindd lss mAus abtmdantes U de aquellos n. que eayoron e nI& costa del Noriom excepoi6n del extremo i0. deli o vincia do Santa Clara, on donde veb reinando tiempo seco hace algdn thae. po, liegando ya egotarse alli AIgumnd pozoes. Las Iluvi os o alcanaron laI costa S. en eneral;-pu solo leneurs notiidas do que ourrieron por el exte mo meridional del iSmite de las pro. vincias do Santa Clara y Caiagiiy, n eautidad que pusieron pesados ls ca. MMc.
En varies lugares so present el OM0,. Po en alguno que oto dia con' aa to de turbonads, oy~ndo e trtenc 1mJW osm, y el 19 paa6 per sta capitsalgin o nrtnuauentei srtm w4i Il la I ota que dieon los cqmrvat*ioa national y ~d e BeAn-una nme d
vieto, quo produjo k4 fen6meno ire

* ~lo,

TARJETAS *DE BAUTIZO,
Stide abs conpet yolgeante quo so haviae asta e dia 4precditoau reducido ,P0el oeda para 8ooras fU Beforitas, thnbrado en reliv con taprichosoas monogramas,
T=FONO 675.
OBISPO a. aw a o T roo .

, I v f ,Y t, I *'T A S-. 7" 4

.1.

,'p,++ .++ ,t t ". 'Ing, ,,+
U ad Iea pages an s ido ego. XII.-Cotivenio rdls o de. Eitrae o6te1 d dowte 44 OdptuW*, 4tW h t has
n bee tietp. prechos y debereo de 1M o noe. Ia ad elre- CttR M tag t do A le e ,
PAsl I rent do lotersl no be- lrean o..o do serram a, ud p yA 1 T o'e anoarga1 "mo a, to
neftrA Ala N i6n, a e capi- leAfldr PrAldtnto de Isa Thpdf. ard r laisea gol ek..-D de co maio elentlfl y llntrpaa, y Pr 1 n .tiaoifn pIl o
tat tm toreameftanac, tenedores de ca ditfg16 Ayer at Senado el sigulente prehiblein de lanaar pro ex- tt 946 sts import men- I que contegra .la iberid de lee tri. pefeea do loo Conweo do qua tre
n grand masna do abonrA que edqui. Menmejel plosvos deede qlob t. w A la de plates de I bqus woreantes t, on 1 Sweetarta 4 lho s
riou A moay bsJo proqo. q Seflotes Senarest XV.-Ata Fnal. Adle s do Omindo in& alcanrark A fjogun qua I "tiaXV-taobiguen 1%EIn 1, 7vrde adi d
Str eidadno previor, qu nerve L Carta Fundamental, per a qu Es arregio feron flr "a rae a 9 m as, el case de qtu so oWiguen 01 PratO, 4 Estdoe Unidos do
r ciudadio prvisor, e Pueblo de Cubaes conatItuy6 referendum" or lo alo e ,b per Ia ttelt rea- A no preostaer ervicis duranto la gue- Afdr'k, A E a d >er s nodr a Pueblo do ,Cubts e eonsttuy6 od u o x r t Jgodn
ando, do, Cuba, f excepei6n &et !i& ne~e~lPltt4tn e Lt repadat etl 6md1Xim t e l+u se,+
5+ En cambio serfa general el benoficlo Eatado independiente, formando una dei oi ea, quoa e to lo fit-o dwa. ads isvirw Me, A sstopoi6t oo VA#Wi an d btmel el 4s 1# 1 esa tuev%.A enti se d dicar A mejo- Nael6n on todos lot deraeeho y d A o e uthal Co.s (r P 1o761e "r t, a n1quto o6 4 4a ea $O-deda adr b"'o f quA olao i tn6 A 4 r al6a do tar las eondicnes naterles do a r. beres que eon grades organimos toes neutrales en e de t rr, rae o a s hda i ao ordSo bus que ha ht I4 tt6a doq
di; ii ve enp biepao tn facuelae ipco.- fen en a aus raieoones reefproe quo no ,uerbiewon, y detipk atwt ,e~tlaonte, Ia D a ,Is Da- forado 7a do u na baqo mowo a % u
e de perxamentacei6n, on eobras p- mputo al Senado a obligace6n ea do sa e un baol e 0 Ie o ad idesptb. I tratare1 ls a t (l
liean, en ddiInqueevba ne*a rto- eo i dt nod oneba mentoqel Rp Intorbiional d.h Premss ad.q i o*nl ladap di r la odeAttls d ieAas n n do laA.
.rm argo 's d dt v qun l 2jo ]a re erv del o v e I pueblos mo ent 6 n de larael s u pr s a and l.c i ge De part ayoio utea teiri,.
- jal, mn nmadar expodicioantaes de obreros Poder jeltivo la direi6 n re M arbted d sDta e aq I oel eo 'ho doe I e t 'i
\l extra 'o pAra r8 peddeCionamiento ma de os msbto dilomrticot, atrre. ImAsao nron m26uh poptaa t a, un *IDa. etaoo a"Iee 1 1t4d e 1 dUbl, queo oy
po} n rpirarnAyedi detsteresnosoMenajpoenrtrey lque etiartd que la adapiseld A letady de P anbig on esntd dedehe cioradtldthepde et otl d e iairpotd lacr
on n s aft es ind i fe t e s on eerle I& facultA d d en ypo a 4e A cta F irial, y o. z es elon s. Deq t m r t nvl/ p e e e i e ta
comur lanuebls n d e elo iss n IAproba das. Ornr r a .e a prectiose dmltldes. guerr hs, quo D e614i d. t-W edo io Panlmse de4 .
Serial general elesnefico, t ens tiuera trta do quo meneionadoPode e me Interesa haer co-star, en teo4ato o vneiton de dl- copverlo roeed pn aJ- edelt, a* robservabs A IS ~b dI e ale lea norta es# 64an,
Srentsaseddiar a qoeapo dbae goeea eoon Its otria Niotea, d b ena do eAto udlad h16dtol stiidade dlod o t I lo e 0fa b 6o l ta de ete c re.s se can e 20 d Octabte de 1905, diLa enaofereca Irodjod h 1 t imdsla tntls oifg6a qu est o ot Ih
diearspusalir er Jo posieb, que s yo rpqui itono tienen aquollo vai. osmanto o as o ntae d A o i
em p lita que sa toque pelaTs der, m oblig n I erpdblea de C o. as eadherida, par Decreto doe 16 de unt propose i6n do e bolegadod eEa Atrici lEo'netterEoden, 1i Deo. n
sobr do pa, poda, baeo or. e der ob ea oo Abril do 19Alo, sb I erOW do fraeees, pro d nim deor at I" nba peat6 1n Po. ttnguldo Dpi rt w ow ,
n'a hay e aas a. 1899, relativoit arreglo piioo do do absteni6t ,,o y la DWleglaos meds qua u or5am oplitodr do or to lair pqr retus de Ist r1rqo
Ruee pl u gsae, eindsl elgc~ qehba rai a~ ; reii ela.ntalsnesodguraersrdop ssedCofrenels, ya NEv olpo aysti) )@s a v e.
car del mndo; A 'levantar el ploo Cumplo-ty el deber quo impose al io e snlto inernaionate d, d Cuba, qua rotir6 ddopu en o iertas eptada yo Is Confeael. DiA ls d it qu s ands Coefiola
que a- encuentra sobre el pecho do log Ejeeutivo Nacionpi at lneao ifptimo yes y Iae$tmbr do It Iaerra tm'ros- aiactono, hoehaa per n .edr De. nmisuda eatablcci6 quo at proeitad 0bteul ouol (15 Ia Pa.," y quo sa
poal, quo no putedea rospir; r dtj Art. 68 do ls dContituel6n, pr ti e n qua trots de Ia paerldn A legado deo Franbip en e sentido de deeho orrt epoedk T uA y otohi P d o loletqe latmb.ni
tomunicar lo pueblos, A fin de quo e media de este respeauoso ensaj qua erra n aritima do lea pricitalos qua sunque ta doisai6n doit guerra so6d. ndolo a Is etb la Ratei. Otldo d sl s ae l6 doe lele'vo A ese Cuerpo 1ACgslativo en so.
eomernio flemeee y tolo contrilyera dos de s uoCueba ietie pn ed er la se-as ien de noi aedrredipond a l Jefe del Atdo, A s do abre len s biet ol Otentnt y lee satr~o 4 .s uUcitud do en autorido dictamen. aonbitra en dosta n do nnr.o lmedttae sitieorlaten* quots roid Wb .I les 1 I 6a b Y do uu ees, Sfaecilitar n lcha pa cxoas ehsteca Correspondiendo A Is invitae6n quo bra en 22 do Ag uto do 1884. to. on qu ntiot del Congre o Ptsa s a epo E n d ~'Cobnal A l6 ea qu doeo he
cruel. con fecha 20 d Octubre do 1905, di, La Sflegunda Conferencla yntrodujo 6 al 61timoe sola einto Ia notify el6n P as, l c e ha
~puA. qua se htiira co, que aa.1 rigi6l i Gobierno de Rusia ml'de odleaelon en eate C -n~ea+jos: en AI Potenli eontrara en ecrlueiva 9doptad6 un r d prvile laclo do ,2\resld o 9 Velit.
qua lo neeCait, qua qin .e q, ba, pars qua nombrara sus Diputaos el primerodiet rif ti tr- go a heo do it o es de n glo 11,y do. de Pd r e On tier
ros, iesenea, qteneti~ as dem ar nesla IS egund Conferene as c2aamai soaoa t~z6lel ie slencnedrt ~edetadsea laltan onerneae ea rdoide 11"
I I seund Cofernci do14 azearn, pars, detallar todo 16obe1,el Poder EJeeutivo. U6te eonveni'O o uvnorltv,1,drto "
Se saior Gobernadior Provisional protepte generales, esb6sayoa~ f aprobado r unqoito add y dobll eed lo Potneiso ~i ntra o ot. Pero ya hemnos convenido, on quo 1 Ia Ropfiblica, par an Decreto nfirno- regras del anterior, y para.4ar Ela or. M Ve oto ~r A lot derieliM y on cauo do tnr~aaftlm 0A 1
oda bay qua bao*as mnl, y ARE J30 ro 529, de 8 de Marzo do 1907, d(W6 numplitud A l. parts qua-a* rolre tis delres do lair Potenetis Y personas postrer wrr0o do eque tituIl aptro.
lue el pelo que getamos., designads Ia Delegai6n qu habia oranizaei6n proedmi re nutrale en Ceasto deo guerra terrestro, bado poe -la egnda Cofe"nei, y NA 4 otro ey .' 048 So aVna qee lado representar A maestro pae n aqua.e- Comiiones Internaeionles do invest. quo ffd objeto do encontradas opinio- dn tn 6a1s ogara b n rnrpetl A oor dr. fgiisas n aittat q a uA pog
Lna Discuia fuatga los obur6cr l gran Aaufiles do las Nacien. tigaci6a, y en talet td rcut, pa nes, establecias en I quoa fu6 possible, hehno de lo Meatdre veutrales y 6 sl i do i4 q e 6o p"ts I Vhs ai.
ta legisladores... 6 lto iegIdor Una ve on El Hays os eiores De- consignfr una elAusul indcand I prinepiS tan bilwmnitaro ComO ai e eatab eos liguna dabeo trib. 14 ath1. l Mlo deouhl qua at que pretonsr urtso Enet legados do Cuba, invettidos ploas- cuil era Ia coeansin do re u rir Iet l de disponer ei derecl t A Is lbertad cionesatafiadire A los belgeranti., Uvtenos mOat, eor btro ls ae
ldiorial ; ena roa 1Nos ha nabi Ate delo por leoear, firaron bltiraje y eatabbeor do ea ma inamediata do loeprtionero interns- Par 4Alios Ia e rlocaraoi6g (ands r-$tso qu eior.ete qe
ocafa ineta eoINolo en un Ata do adhesin al etuveno do amplIA y precise lIas fdaeilo s do d n un teritorio neutrl. marta po, os 0nda Cefesenela 113 qula htt quo fe as eos ol
d 2to carnival tan caeidolient y tri L- 29 do Juntno eat e al arreglo I .Ofiens Iraternaetonai y ibe o=se. Por t convenio'ene to taeal RSi o d e I Poer, a6o Contiene Is prohibt. Utt R de P es do os xaelW ei.
to qua se prece A un entierro. Todo ion de lo eo efliaes internal eio jo Admliistrativo, dado maor 0 al- men de los buques moreantes enen ea~nA anr proyile expi6svo gdinteqrlojme uieo Caballon a e ats.
Sa biar defCarnsaval, al fin. naobes, adhei6n qua- es pfmitl6 t- can4e 0 procedilominto s~ Itua, 7 pt. goo al cobm$nzao do a hostiidAdeG, doei nq globs, I vid, q porqti as elt aM1. "#A
ba ecuesti6n de c entrciento dn- mar arts an las tareas y resqlueo- Pr estableeer finalmente una triatA- so dej6tconsignada, entr eo 14prip. Per hater flrnmado nuestro slee. Dae ar ad
wee, bionmimsda, Lu~t6n ei dI sr, is Sagunda Conferencia.as ci ada umria y JOe-. ess, Is don ceder tin piza dae gados ea 1a4 oegtmdA. Confereti&a do r - e t ll
rv. oque andin die ess jus IVySe-onen de ila miesma seo celebraron E aie Convenio sabre eyes y eue Voe A los buqdes sorprenadldo por Isa s Paz, de ast td lon'Ctan ay Ise *a aoo dea
inave; quo sendo n un dias, o ay desde e 15 e Junio hasta el 18 de tumbres de Ia guerra trroetre, Ia guer en puerto. enemigo para quo ecLaro eiot qua pfroidetoy a. ,eltaon podido.
Comie qu su Rs, exp a e glamcre o.907, eco Conferancia afaadtl un Articule per et pwarein abanro4raaloA u refuguarne en eard Bo allla AOififiala f#irgresl
eli6n de La Lucho, qu s o 1 ex- eultado d e sus traba1o das oiguiente ca steu a eta tblei6 e i debar dlp dem. otraw e nuibo'nes 6 zleuattos, diapoti honor d soancter A IA deibetteuno e ol
', lica lodo; absolutamente todo. Covenioneos. Deelaraei6n y Aeta nizar per Ia infracel6n de Reimen. i6na equifativt quao no poer dejar luminos C o~ 'snado, y 4 om auti tn pIL 01
; ,'Con un flago. quo ivndo intenta ex. FinaL' to quo oometlese cualquiers; d6 161 1 tit erti de escs buqnesA I a dineres, xado 4dt men, lox acuerdos Alddi 40 0 ~ o eto 'r ehileado I
, "pio en broma, o lace son: y -Aerreglo pacifiao e log confli bei geraLntes. La Delepi6n do Cuba el6n de doa otenia queen d term, do ,P ifTao l Is 7 pars ~to itond t eAS dol t 1l a' qu
coando intents explicirelo en seio, o lo internacionale-. bontribuy6 A Is modiflcaci6n 4oe'dicho ado noiontos paede apresarT os. an aeIsnn etidad per p Ia hidto s c t eroU l4,i
. OroIL-Conveiio relative A Ia limits- Reglamnento en sentido liberal, pre. LA tranfornei6a dn loni bqune ronoeabl C4mara, I siguente msa. oenetrl 1tslde estes ti't aeln.
23d errod 99 d-9nue ecneseeio alor tre. Pip~ maltubo ast comqe 46 deemn eebtbe se 4a l
A+ La c a e p" o quaeram ei6n del imple6 de lafuerza pars el sentando en tlendas A 10s ,A-teon merantos en baques d guerwa fui nkf~ iaehino, terr. dol primer P* 4fte.o Is Re.
e pea a obro do deuda ntractaxles. '. y 14., encaminadas A ecntar la objeto do otro conwynto qua determl. Logs Oovenlos reviodoa, I quo ya punlaa anbanu, e~ect ao t a dta
,La iree a dapel m qeathera B mres condendo deudas'hostilidades. Pu abb beedboiesb ~ p~ aeog tedbnd afiefir s. Caaa efoa oei Aetit
ju to el queo Ins legisladore so ees lII.--Conveno relative A Is aper-. onsideraci6n quf deben mer r io n6 la condiniones A qua h&n do eatar "j Idherid# f Iete5fb, plen poblael6 provineiau, ecotS il grarl,
Saumentara-la dote do tresantos: s. otara de leU hotilidades. e pritoneros y darles la'ventjae pa. sometidos, ye an virtud de lg cualca *aq e onA textos t1nageoa vible -,
sod6 vsodttm ora de SWj u es de era cilo del Coret de 'Ginebra deete.oV etv iar mnt d
i. Abort, qu tadie Aidviete ea jun IV.--Convenio relative la kyes y 1ble, enTmiendas qua fero4 son aprolk. puedea er conusideradon come blee sabre lao de 1899, y dobon s pero t D tj pequnoi d
tida, y el ol coga quest solo. qostumbres de Is guerra terrestre y ea s.u deer.bat eeeraa L. rhtib -onoe oproroe. e e al-taen F41aaa in opa
BCome a rubi emp. su Reglametto. I De otas mejorsa lmpoa tt Jul n I aeurde adta6 aeera do refatre. rpuntaos t rueo art ee a-l, I taflia," tl.ia6 re t
lou sempre, 6 ci iiVnds a I.--Convenio relative a de l b e o A gon rele, de i deah a .s
V. o e o Ieste Reglamento, t Aprimijndo, ostca o de nte tantms sa El Podei lentt o e6 oa vuto rra d anot
fEL TIEMP e a deIers daPotenoai y e a seei6ai nmi pcando i. ticta deontb,aso r ol6 A pro 4lo o. C untde Att f l 4$
yTE Psnsetlsncsd ertlurr nn r a Convenio eobrntvos Dere- hbir ap tdo de. lounae y elr empleo gditpoivieoite'oro material droptr, tr eielbUoo 4n1 mttlco l, de ,R0. vo
el otonela goerat e martin de griatn chos yDeberde laa Potenia 7 per. d4 ela fento ilas cosn y puelst os y lt ato y eomunes L oda Ia l jetl- 4 a et4 .
Igna prnttio corresaonde p aradeloCionv io e net e g e e re e on !, t lo r o erfpo ta 7tlt q41,u.ned hdbseo~lel # '-23 do Febreo do 1909. do-iea buques neercan tee emigos ai ere. ieros i*imo aois romo A ,ix grno o oq P ro ebA Ia, l0 A flIU
Dub ec can esen de l teertBur au, -V-Conveni elativo eoes neutarls en i guerra ter&ec- d0 ln~a i al alfi dea onsatitale so I a o d nticeo d l ersio d er th e rn h oer deb'to oi e Its ao prc ton r p dlben tonagn 'do I ii e
1 ,L a D iree6a del W ea her B ureau, deo eun ao la o r mos ti ma 7 g or tam bti n obm 6 e1 4 d 29 dr1procit |r ip eefolson f bto h. e lo E st eio .f. ti.
- e l os Iuidos noti el pou te a- VII.-Convenio re tive A I ns ns t n lCt mote dia laA r c"d pta 03. Ca can sa 61 4 do'rf igiko sve seatrde Am*. Iro
e a tirama de hay, quea I s once a. m. fo maei6n de losn 'f rcob ntercntes en A l Ig rr a re dirti r n Al ba. Fne e &' r s ein a pa rsi- a a' l 2 eo nv
se di6 aviso de temporal del SW, buques de guerra. ciploh :del Copenio de 'Ginebra d ed at eonT' o, rela0 dti Eaodnbar. -manitaio,-nid d rs aos Sari.. .
todas loae estacione deade Mobila pr VIII.--onvenio relsativo I Ceolo. 1864. tTalt msdiflcaione deanuisttl. 4eoe sor fuerzan nvales esttrio e el1pns ontralf o '0ri ai; a tr a S
% is orida y costs del At3ntloo hasts 4a*6n de- mins sub-- arinai autoars-' ron en e-lblecer qu log buques boa. i'crra, ice enuettra e da. e hhlbh etit no drees c ytandosNe*, $ t da o eij r a br ir 6 ,ar
- Baltimore. Ic perturbaci6n east do timas de contacto. pitales quedarn A 154 6rdeneA do 'ane de bombardar una Iooaididqu iU. V merditat d rafla"I~n Ie a cw
imhasouri Louisiana, diig6ndose al IX.-Cnvenio relative al boxbar. de log belgeAntes, permit6ndoelee ia iso 'inico mdig re defense euc tenado, p' .qatbI a 1 3., y se pronostira vientos do freecos ded per fuerzas naval en fiempoe ci usc do Ia telegmffl ein hiloi, ;o rt iautomtticas de eontacto ants on Ml Poder jeeutivq i sltnd, no 46,Para M t 4laA fuertes, del SE. a SW,, etas lao de do guerra. pr ltpert, It d bnbdearpor flf de t o
ahe, rolado aci NW. n costa X.-Convento o pars Ia adaptaio n A npee ein 'bien pet d nr o tle oeao e ,nd it'baell lot io.* oo -uottma.ytanLe quo ot o Ag de q si eel amdametilro, e)i 'eAt a0j Trjiqtef'pseO. toaioe
"yl nGhe olfa d aI.ena t ]a guerra maritiula delos principiqe buque hoapltaWtrb qua ostA At ts 6f. S&La'daast+eo e4lfieib zaenadon nil do Pf#eaaa nedb eaba Pa m 0a Vi po7 o a-,
ydel G lfo digestid yetnat da vigor
Igual pronfStiCo corresponde pars del Convenio do Ghnebra. denes de cn enenigo. ei derehodr, e. V cuto, A I islartA, k hospitales, tta.,' eftanto aon Is -eltaci00,quo hibm-4do-
Lna dEalons do perature, esl -Cradbeni relative A eertan clamar totoo laisionoroegnera A Y Is do en ejsapiiiaj atindaa, constitqirlo is )t' r4;hdio j I f- igo tqP
misa erfqgtaen de tos se musde lnts at estdmag
'eonforme vay el anado pare el E. estremiiones ejri dl aereeh asenfemo r'qa poasqeA tn tor 40.-an iple d resIgp aad dlewle dq 14**raeca!i, it qe.oqt)RnA
- te9mporsal, quo deben easperar cquo de eaptra en Ia gurra iaritima. or iltima Is admiti6n rocipe e Dtoiono ld a* 0 t hin w los E tIa u. d S4.O
Anler y vede la na, casr iinu .co eo reat lg eg re 1+,
pase, iog basnwas d v Ia quo tenga XU..-Convenlo raative A Ia cres. Is Cruz y Ia zedia lana rojas, co'o takAitar'" contne 61 Mird' "ref. Do eN, On i amotk, do 1r4Ia m1* Is np' eroa on Ia da mlque salir doe eOnte puerT par eat I. y cl6n de'un 'bunal Internationald signs que hade distinguir loba- ete A Aertis actriceignea par aea ecAtepolCnv. 41 eejata do -1revisto
ptra e W. Presa. qqes hospitatsrios. jere o, 1 l ,ur tt a, da da respocto a i +erecbos y dobna L 4 3r
; % ,,:~ \- ++ an ru+ .,',.- ':+ 'Ct
tanto, Ooe. de calman aliMvi la .tosyen y 189 p moe at ,d
- + ....... +i
ta bue eeco dae n t pettoy a igstda L
o I
A -A
u x ,"+, ,+ +
e
Las notables propiedades calmarates y cu-ativas de nuestro
petr6leo especiamente p eparado, umildis d b proptedades
tdnicas y forhficantes de.los hiofitos de caly de a Cox,
hacn que Ia Emulsicn Anger sea diferente en so efecto U ,
sy muy nuper todos los de s remedig Para Ia toaracs Y
para las afecciQnes pulmonares. No solo cura Iqa pulmones
y Ia tot mis rebelde sine qua 'tambi~q~abre el apetito, as, I +
ayuda Ia digestdn y da vigor. 90X.. T. N
SUPERIO0e A TOIDAS 9AS DEltAS F ULSSOKSU. ~~ers
La Emulsidn Angier es a radableal paladary Ia N.', r' +',
.Angier- y ved Ia diferencia,- es caoi canto cremea y segura-+k i: I_+
_ monte op ha dte agwadr. Niaguna otra:paeulpldn ta+,so-4; [ +'' + .
.,tantto podber de calmar, aliar la togy eurar- |0p putmneno nt !
---+tant buen ofecte t~ic en el aplto y Is digentitaa La -+ +- + ",]
EBmulai~a Angier In f+ecetiienda Ia facialtad dermedicine y 7 -T '; :
~se sa n Ie')ap~t~eo i'udp ~a~w~, osiIanisrnscis, ~K1P
,-II 4: --+ +
" 1-,1 V IM
. do
___IIIIII ______ ____,___ ,,,_, _, ..... .. V 4- Co Is do- + brr 24 do i

j e smet hells ou *( em de i
i pestel bltk s qe
4" at Sur del Asia. Austrollaoee unsa iS i eoottental qth bds tliee qu4o ve! eliv India, Amqo ae bajo el
prottorado fai.
2. 4,6 46t shogad6 que
exl to y ves at Say dered6 Asa s sueldos' per la via
Ou<**Ptari iditt na patetaw'
teol d4 fad6~ .yquet- dirigir, twm I inttenoaIt Bebretsrjo denA~potW*
ru i&skl& yemeels smeeipatlda do v.memoria enplicativvdel iwnti.
toy ~pIano on dos copits dlbtjada
tt)& 'te &
& aomted 6 otras persons qafei ar so asO teo artA par-e lr, C t* pe'e dlaense al' no peed eres Bon muds 7 altta
tiempo part server A todoj,. t,
--as'A ls-batertia do Au, a, y all( n Is ofteins' del
&wrtidrlia o orair6b dq 16'*'edibesitidlar pkin o cx eaO lies'do ire"1 ., RX intmortal Albndes Nlfies
faE .rTe ante htqrldo, pero no mnuri6 en el eomnbate de&l tio. PFalei6 trees .flos41spu44 189. %varlid acjkw, tOenos
notleel i de sa Pit, el aSvetor do an submsayin# espaol. Los submarinbs slettel deeds tac als do o lo.A r)vares aciqnes poeeten: di.
a bie 4orinqs 3e4
e namsoniewnto teo a loea
primuxopkil dl to eqante conoANY.~ ,
VTeaiTA. valocidad del aopldo en at 1il Aroeglar teomperstura, es di 850 mntroasper seumno.
*livntltld fuel tifenateus Teled.. da'jic il\de -W, A 600'etros per
PA. .II. -- ettelle u ~ t ae re .
rit'lto, pesar Ldel defect9 qd Slos vexopaes aisovnanta4s que eTstidas venes van aconsointd4." No itA en adl 'Vnano publita la y lof entgo a tdaetor entargadodoJ seoi6At pOtiea.
-1 ppe nlet o ea bonito; peo
e ia 4 a Is
4uab lheloado A le peeWs tenga
ti s. '
ntos Choesno
, phl~ arjos libroa de verses.
i &jae 'A erets4a
G* Af1eilta
dd 16'b gs,.
5o*60 ta A n 6rlate v lpe'.d
:F ro"tatval ores !
W6itd4os an mde s ip son me. nore& desires lkot te paana do e its eda s la jau.p~enecen A padre y rok'Tr4ex A lA UMadre; salvo el caso
, ++ U# 0qe40 eat s t 0 30 a
0 to t~ vW0 .
la a~os qesedateai
coos 'sude' iot ener~
Antitaffkl M dese* n tr
:r8
le p~l~ e sa
'1m I isoree do o&r de
SrmSLA# p
; $1 AEGALOS

go~~~ a ied bree g
tor14pme.
I i1 eane s reh 1e
/ paparle Nino los utlbl6(Ai|nf que lgwan en it eecei6n dean ilos. J Me--"Its Iteisa EditaI,"
q o dirige el doctor rr fitiz, pblles nas latroeo 6lea
sobrs la crIAs de gllias, a A Mart 6 Prado tmero 8,loudt esit il onds6i6n.
aU esled.--a eMeo piarteular yo no puedo 'saber ad. que el C6nsul porque es i' &-q4e tendia quo
onaultaik -4i;.y*,,
PRQ~~STUB OS
l tll6sofo Demada laments 1 6 eer*. tU 0dw mja es que no son m que herm6is, cuyo patrimonio partltcular principal te & la virtW; "per.
4040 evn patrimonie *
bleiad majort que forms. so astrs l6anaktimidad, u gloria 6 au vergdlnsan; es mles perhol6n y ena. ifded, que per t solt eimereoe ustros hou~ajes co.eli eto y e anor d tdo lo mortalte, dlve estlmise tanto is preeae, ctant6 que puede lamamela 6les agurds, tesoro y defenol de la belies,"
Un linlo imoso, dice Plut T ien do A Tea e, spsma de Pitig ,oo s trar el code meorem se veatfa, exela.i-4 ermoo brae -Y rple6i eo..--Peto no pertonece s fiblipo
Interrgad Is miemas Teamo, en otra ocasia ,.to~ante t ldeber do nna mjer virtuos, y sobre el uso que podrls-ha* cor do ea bileza, rfspopdi6 que eye dlebar y ete uo era n m y foileo, pawe no s trataba sine do agradar A an Am.
re, S ds, que Hipaia, has del
16o Thec', (I quo eneedi6 soM aS IteIr s. 4, ssmela e Platta) tan famon per qu belless y Ta ptreza do t catumbes,' o- por sou elocun. Otx no pudid4 librarse de las Inpor. tmnid 4dea uno de sus die9pu5, per. Widamnetle anoerado della, 1t mostr6 in pati# anebalo, diomtndol: IMir to guesmnaiovenI "I
" t es d ap jet' hermoesa, me
prettast ef4e an marldo una do Ias ms Tjiais y virtuoss del niglo; blen eabe t e ue 0e snMol00 do yeo' an Mantr de bqro y polvo obierto pot tgim Iempo de brillanto barns; tea tentea on an pbrlodo meier, y my e n eve an qImtto. Ne quis. r' yoe imerdo eposo, que u
por ides ta delicemi. friglI y venas; mi amr 7 mi fidelidad toe strajoron; e 3 otto m O lde, y sen cubo fuera doabm eortn o Mi. owivo If i JCs f ieu ae quoos eoztbi Zwd swirmos ignebomfethas ea e. fin do nu trsvid "
No h daod, ao; U grndades pai6aw, lm s icAjnsptt isanv6rt i onrs bgexleesi' tsp~oda faaovarsr W udcl pub*, rovp~aloc, ein
te ioreport a 6oes n w ,&ada;
lexpresidn de mn'ti guo fildoe3-&o e&dgn& obuipafea, a vr ,quU ma adorr constmnteto, p rencusoto es elaque rm ptrpod ptod pmi6. nobl y fell, as cola quo frm. *el 'otdaL reliee# 'c 0e0ser & h r el mot
4~tode iciod cnst
ACTUALES
Mgmax Abst itsta assa tas que,
a Lis imputta4n 4aertsles d matu
*e te wme eaoptt4oees. POles1e. os Ja44 os4oYI los m e-.
hasosr h A aeFA a9
ar..* g attiz se. ~
edopaquefse ntsl mareera.
am a" e.osa eaAuraoe. .
do cOM"U*re0f.
y 14s ob8 &AS .1IATRSM 44o tra -

I"6E ii~ As;:,
-JAW
DE GIlA DE *ELENA Febrerb 21.
la magnifiea residents de leo Hrerrray Montenegro, s ecelesr el aSbdo 20, (4a nuev de Isa tioch Is bode de It dialtinguida seiiorita Eh1 ea s sa y I elaballeroso jqven u* Montenegro. Apadrkisron la7simpitica beds la ospea Oeilora Amelia Herrem de ego, madre del novio;
el sofior Abelrda oa, padre de la aa ofleiando e its eeremnia el
Rdo. r.4Enrique A. Ortiz.
Iuela 4 covia elegant traje blaneo que debs mayor releo A si modestiA y osturalese en antes,
Por celecta y lumera coneur esdia ad invadida Is mansi6n done teata felicidad ejnsha. Cineo enantadores sefiorktad halan Jos honores deo Ia cas; lau espiittmoles Fthol y Sarta Monte. egro, hermanas del novio. su bellaes primittes EdelmirA y Evearista Herre.ra, y Isaefiorita Maria Luia Osunas. Encontrbanse al [Is sefioras Elinas de U ;_uez de Sons, madre de la novias; Mereedes'de 4a Torre, Hiemnd i de Shnkee, de Woro, de Eolezbal,L a de Perdig6d, B3artin de Martinez, Crespo de HIernAndez, Collato do Echq.zAbal, Abased de PFernindez, de Sin. choz, Hernodez de Valds, y Mfontal.vo do Vare. De eiloritas, sla espiritual Casrnn Delgado y sus simpAtics ami. gait.s Pequita Rodriguez, Sara, y EvAtigelna Odriozols, Julia y Pepilla PWrez, Edilverts Moro. Josefine. Due y Teortss Piffera, Alicia IJTrnfindes, y on gracicsa herman Coralia. Aquiline Castro, Endoxa s Montalve. Soa Ecezibal, Segunds Bose, Pid&lia Esperanso y Sernimn Hernindez, Adroa AbZoIl~dfercedes de lI NueZ Mereedes y Enriquetsa Marnquetti Con*ep. ci6n y Julia serante, Mercedes Sin. chez, Marfi Figueredo, Maria Izquie do. etc.
AllI tuve el gusto do sealudar A mi simp tica y distinguida amiguita sa. bel Delgado.
La eoncurrenois fuS obsequiada con aIs mayore6 lendidez; soe tdaron ralga. sus pieza ballables, termin6ndose la reuni6n A Ia, doce.
'Ml felciltai6n sincera pars la eiz pareja. I E
Elj c 1RESPONSAL.
PIIAR. D I, RIO
D9 MANTUA,
19 de Febrero do 1909,
Ea este rm o apartado del resto de In ilas por ba as as visa de comuicael6 que' teneto, castigado per la-iertinaz usqelemencia del ti6mb o -scfrido; eon tantos coptratempo. ue 19 aegovian de do sios A es.tiS part tene que tegistra" ei. Ast contra aIa al4io y.,ile"o de ca)amdades, pues el estpda do la sotad echs de.tabaco salvo entadas vegs," es de ;muy cortes esperanzsa. Principamente 'el barrio do Montestelq, ricO vegizero, flodA ra. mas nicotlaenas T. justa, y blen ad. qulrids ,fame maundial, to do los mAts castigedos par Is pertinasaemqula de ote. safio; esua vecinos tents Is esperanza d(e Tocontrar el sutepq de sus hbijosa en Is continuatdn do Isempezada carreteras qu nos deberI unit.con Guane, mas pari eompleto do
tantai desventuras, el c rtamento do ObrItas Pblizeas geordi sppender taleaq trabajos; y h6 auqu que as pre. senta para tanto padre -de familiar un porneir preflado de miseries. .t,departamentb debj ver que adom de las razonea expuestas an laque no hay sine Is ml exacts erdesd, y sin qua el laucre interese al que estas mial trazadas lines. esciboe, que dieha carreters esta en terrpletees, los uales hey on la Is soes'tin grande quea sufriios hay trt- t ns-f.ntransitableas' qu6 ho seroS euan lo Ia estaei6n de lI agua4 emple. n cot resultari cae el peo Y aeal ca-I

mine que hast boy teiamo quoda- tt de ats eamino anon s tents me
rA inservible y con gran de timedto tmt y del paradero de COhba unos 5
d los trees nacionalem que ten. kildmet'os de excelente camino, fle dra quotinvertlir at continuar este modqe que e)j tro e este material os trabajo tanto ca~si come lo quo me Ia l i ell ara colocarlo" obre ilas fraga-. gastado ya, por las mals condicio- tai de 'os ferrocarriles Unidos quo nes en que to eneontrerArkI. en alna hera y minutes lo transpor
Bien s6 que el Toere esath ex- tin A Is IHabana.
haustp, que las torpeza y errores Nosotros, per amor al pafs en que de nunestros pasados gobernantes nos vivimes y per carifo predilecto al te.
hgan Ilevado A este etsado de cosas, rrufio ca que homes creado fatmilia. pro confiamos todos y especialmen- nos interest todo Io quo benefleia A 4 te trmino que claramente de- I la y en particular al tirmino de mostr~n enters confisnza an el Artemisa, per cuyd raz6p no perdonuovo gbiernoo en que dentro de la s names edio pa'ra infornar A los leeeconomisl y reoAjas quo hbar onve- tones 1dI )IAIIO de tode to bueno n ntes A los fines nacionalts, sabrl que hay en este t rmino, cua riquza attnder A oquello. mAis necesitados de suelo es notable en todos saentido. do auxilo. Estimulados per una cortfs invitaY rpor eso, p.o economy .en 1o eii6n del general Nodarse, y las razo-. que luego ha decoaster otro tanto de nes ya aducidas, visitamo In flnesa 1o que oa gast6 y principalmente por "Mforej6n" y asu ceanters, puesta en humanidad y mater el hambre que s e explotaei6n recientemebnte per ansu dueve Venir A taqtas families honradal io, que previo studio de rational debe indatarse ai lto qpe digo es ver benefleio ha comprendido qup una dad y si l es, conecderse de.los cor. pledra, tan 611da y fail de labrar, tos crdditos que el Departameuto tiene imported' W 4 inmediat o usepade Obram Pblicas tonga, Ila co nti- i- lafabricacin do.editios en a nuaci6n de eta, carretera do tantas c tal. fabec6n d.edfc n a
*capital.
vehtajas sy necesidades para eate ustro particular amigo y lcalsiempre olvidado tirmino do UAntuas d del barrio de Capelanas, aefilor
Otra obra que tiene un ordito E rls earto Garcia Cuervo, nos- mpaconeedido dede la 6poca de don To- i6 A a virita yguadepro, o par mis, es el penti del rio Maedrifes y fi A l visita y guados par el selfor fism, em el paentd del ria Maeufrijcs Y3M1anuel Perdfs, encmrgado y director del que nada se dice A pesar de tan- do O traajos do Iseea otera, recorriJos esfuerzos que pars eu onstrue- mot sasa y today Is flanct, quo teone ei6n me hicieron y tantos ofreeimic dn-msiem cabatodalafi a te tos de todas procedenelas hubo, la unas die aballeas. Vimes cantos
enedesla ts n ae c e en,cantidad y muy blAneos y sabre el 6poea do Its luvs s e aveeina Y e a terreno nos demostr6 el seor Pertan neeesitado puente no aparOce, die, zuy competent en estes Irabs- dfo, may competente en estos traba.
Alpueblo de.Arroyos le es do sms jos, que tI canter permite cortar y A bsidad, a prints instaleci6n deo sacar columns enterizas de 8 y mis un secei6n de Iigiene y SanidaW metros, suceptibles db buen pulimen. para que al igueal de ila de este pueblo to y de gran resistencia. Nos infer. In deje y tongalempr en an saths- m6 quo hen mandado variadas muesh eoan dslelmp en un sa tra f A Habana do este material tan
factorial estada do limpieza. hotabeyqu nIreetds tCn
Con una pequefia seat6n se po -otale y que las presentadas al Cen dia ir ha eiendo algo itil a ll donde tro Galego rrsultaron las mejores de tan abandonado estlin de este ervi lea nschas quo se hban presentado pacio y donde sus calles son verdaderos i's la fabriacin del palace que cons peligros par anantos tienen que per true este Contro. e)las transitar, amen de ser verdade, E de
ros muladares los patios a Iss casts El dia 15 del present se di6 sede dicho pueblo. pultura n el Cementerno de ?uerta
Creo qu dada la impOitancia que de la Giira, con uia numeorosa y eeate pueblo tiene, an much comer, cogids coneurreneia, al cadlver del cIo y sou constante movimiento de pa- que fu6 en vida senior PedroThr'cia sajeros, se meree el tener esta see- LaviAn, de 89 afios do edad y padre oi6n de Sanidad. El Jefe de la de de nuestro Jues Municipal seleor Aneste tbrmino sabe bien cuanta verdad tono" Garcla aonrAilez Corone del encierran estas lines or me conta Ejdrctto Espaiol y ayuante qtue fub haee,"orque an instalaci6n sea un muaelos aries de ia Capitania General heoho, y por se" un 6poea esta 'on Is do Cuba. quo pr onto ha dhaber quo acer Falleci6 en sun fines "La,Serafina," los presmpuest nacionales, le .re. de cuyo punto sali6 allentierroaecomcuedo ai doctor 1'ors hags. euant panado per gran nfimero do jinetes in au mane estd para que se eve & hasti Puerto de la Giira. donde desefecto esto que tan sumlsima falta pus deo enterrad dcspidi6 l noduelo to heee A Arreos. el seior Pedro Gareia, nieto del linaS Un Veguero.' do y el sefler Armfiabiero, soacio del hijo.
-- Nuestra mfs sentida eondolencia A
DE ARTEMISA sus famtliares per p6rdida tan irre.a Febrero,-22,'1909., parable. EL CORESPONSAL.
Vs uns, e do pledra do E CORRESPONSAL.
constnaccia.d IeJor.bles condicionei en 0p barrio deATAN
SN" N," op - DE CARDENAS
Fasletimeinto 4e un oetogeladto Febrero 20 de 909.
reaptabll no, padre del Sr. Juez Una families hdngaras que unidas
Municipal Antnio Gaci Gen. recorren nuestra Rqublca y quo entire ld eotros trabajos me dedican A l a ebidere-. Linda barrio de Capellsanas con ris, de trhnsito en el poblado de CimaCeiba del Agna y en 6libay una gran., rrones, hubicron de comer boy. yuca ja de terreno calcirea de diversas agria, dando poT resultado grave informationes, y el general Nodarse ha toxicaci6n, babiendo falleeido una jo. tenido 1 t suerte do que a flnea Afo- yen de 15 afios, y otros se eneuentran rej6n tongs una important parle, en grave estado. estds terrenos caleAreos en forma'ti El doctor Mfen, de Jovyellands se ha excellent piedrpa Tra fabricaci6n d? personado en elecitadd pureblo y asiste edifltos, poque es un mineral do cal los dnferrnmO.
carbonstadp, duro, muy compete, au- fegin et dicho de la gente de earn. leleptqmente blando paratmbajarlo 1o tomar agua despubs do omer yuea c y como no 0 poroso, tan pronto au- agria, produce resultados fanestos. frelt seei6n del aire atmosfrieo ase
eza rece, LA zons aformada par esta De un A dos de la madrugada se I pisdra a bastante exteess y de o: declar6 ayer uroviolentc? jacendio en able profundidad do mode qu as- la peleteria "La Exposici6n'4 protriti.de an yacimiento explotable piedad del r.'Ran in Villanueva an-, La fines "3forej6n" linda con la tigue comericiante de esata plaza. nueva calzada que une A Ceiba del Desde los primeros moment so e
AguAt con Artemis y-lp canters dis. prsonaron all los bomberos y auto.

m m m u..M- -eumm.MR...iM N01M eimm

LA., ALEWANA
ARTU'RO.n. BOOPSEEN 4
Almaq#0s ODRAPIA n4sy. 24.

___ ____________' A riquo adeipls aueumbia bao'orA,
.. I lDa m-g, ea. El mor p4 P nA ipomi ana AenbIpid deyoradora quo el mndd no a~. is Aecemia WIrances pcdls ltister-u aror doloreso, Is my m calenturiento, lermiso, thal en fin
R? j1A A paij 1o le hecho los poe t s y os
q,1e'a, no ta.adultoede tato emente A g 'qa st(4upq boR5@ eI assort, has exagerado sum olicias
y- sae tranuomtes'.do aim oatta-cqidan
-. ', y+ T EDCrO b am heeho ums Ardas tarerms ham pre.
dide caents A ss as del eaprachos
* oa opt Isoeao s tadd-,a a ~ n
hugg"kxanldp 1A pielde qu6 so hap c#, StbriT* centrols lats oetrays l eora
as quA 1l matee blat quo ule* 94X ri jpodide Alyr lts trew do ett&
Pai, evIt tuntro: 1or qu I, gent ersoad alhahra otpliciao
1 aioeo+ E el faondo do px ra ea. IDode querdis qu e un
et eo ,an aon l amnba el amor do pbre muchaeho, que vire do pfaneos MatthbMa. r ttajP, enIs oespeha fem en
Per' l de o ts que l1 eneierm Is pemidad, dt
florid. A is los sentlom t Ita"ble Ahsna'r
6ad o nose. dson 4At, M batb.
trn, elaton r l sil er vlde 4e ones
<,@n que I en e b defdo entrovert 0aDn
W ae 1A 0arlk e a, ,i e 6 4W "g I# hat) *lo ads enave- I
#y) is do tas t-owes flo, ht o on. StakeusbE
l$ spire It covrUe pea els at Amer an st ars~s do vi, A UAqMtu l t dOnte dosee qua $stE *slgs asn prt on e abott a c to alas, una flbreo goe *two in eehlo bles mastrce, qvo t sa y dese r, a" sed devor dor qu* naow s loma today to# deoVems do Is i mA, apqg Per qu6 baberlcrpdo a otsei Is nmria y Is soleded. Ili horibei t lbs del slms f de it earne, lic u e huAla dtie wte hermane de A hterrns y dt ielo t No botsqt vs lar pands pose teea ornagh I ban tonhts amfleolei y tenton dole-

t M conM aereparti 'iid~ i(' INeceasitabo (dem&s 'las rbelines de lat sangre,. noehles desedpera.ds febriles insomniti
FrIubahbia encontrado sin dudas el 4 g'dq s ih ilonei, I pero pluguea Dibs que hubtlese pag*do sun vida hi dole en el mundo p aentado de tas quimerasf Cuiudo 1 amor so ot ,A 1 Ecomo ut e lia do amargus, na ds calc16, nada, espeid, am6. Tean a'nella e ad en ue el 'pwor. so bata A at miswo an amor fu una la. vas qu b tuvo mal s pbulo qnb el alma quqA devoraba. JimAi, a0 lado deo Mariana,. profan6 con un des squeIts proat"da deaplaen quo equansde,. rab'terns; jame levant6 en asts penanieat4 bl edificio do u fell ldad sobre oeombros del que ontemplabs ye do 6 TapMblEu d'htbla soledo ai deonge sm esor Aum as, y
so habit, forjsdo Is novels dq todoA los ao", 1,~ travel quo io deparaba an d f o upersha 6 iAsusoperansas.
Babla4o per Is cootlnea do nou borohfsi, habta sacado dol dolor A quo asi4 fomie pare bpor4AV el auy I proplo: an past6a ab it peramoeoide alttaeteo y oeanIta deaute do equal ineau infortmunio, Loaego, eundo v46 4 aqueIla mujnet 6 tomohfae ort.. do pers tampre opulttd en of door, come on uas twAb, decort4s fome

BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS
materiales elonctricos
Instnlaclones B ldctricas de lu y faerz ss.
al .sx m Abaulcos y VentIsaorces cua trlioos.

Suoure

y hernaqsa todavis, y salir de an mor- mente so earActer, y mada do BeltajeI enuaudo Is vi6, semejante A unsn lave, lens de inquietud, cto interroga.azuntnct deblads per el huracAn, leven- ha con un desvelo maternal quo s61o tar la eabaza, hmeda todavia con sus servia pars exacerbar tantos males: lAgrimas, pe prcts A florecer de bien conotls el pobre muchacho que no nuevo baj gloe rayos de otro sol'-en. era mAs que un.amigo pars ella y queo toes, a intiendo rnbelarse en su alma tenia que IIevar last el fin la erm-de ol'tiner y I juventud, luch6 y relu- su sacrifielo. El amor fu6 parsa l coh6 en el inflexible circulo de papel< me aquellas famosas riberas cuys fre. que habls teptado, pere en vano: el cura respiraban los naregantes, pero amante no pudo romper la cortEza del A que nuncs podlan arribar. ivid6
amigo. E presidiario que ha limado at lade de la felicidad sin poder asir. lao grilles do sua c6mpailero do cad#- sla con Ila mano toed el altar y no pu. na y quo le've partir librery contenio, do abrazarle. mieontrs qte 61 so ~da, condenado A En Paris, so retir6 do madams Be.rrastrar us eterna servidumbre, no nAive, sin enojo, sin afectaei6n, y cuexpqtiemnta wn sentimiento di rabia tbriendo siempre con alg(dp pretext la y despsperaci6da mAes profundas que.el eseaez de sus visitas, ocultAndole ado. 4ue experiment aquel desdiehado jo- mas su pobreza to mamo quo s a amor. Yen dando vi aIs rcsurroeci6n do Ma- Sin dudI le mhubiere side muy dulee iana. I Arraneando de laegarrams de de"seogar A raudales lo dolores qua Ia muerto maadams de Belnave, no sle matirlizabaun pero, revelando el habia trabajado paris ,i... INo perfa ,intl -do su coraz6n, hubtera temido inR quitn recogerla Fis tfrtmes de suan teresar Ia gratitud do Mariana y bacer amor y do si conqulatta INo la habia ver que reclatnaba el premi do sus salvndo do Jorge mA que pars arro s acrifieio, / jarls en brasos do otrol IPars otto Ast proeud vivir, pero pronto quehabt rtesitado, A cost& do imantos afs- d6 agobiado bajole 'cl sentimento de su es Aque plants matrchita, y es otro impotenoeta. El amor sle habis apartacorazna, no one el anyo, iris saeasa A do del eulto do la realidad; nada sasebar do sbrire algmn dial Entre bita fondo, no tens aptitud parsa nalo calm de o pa tedo y los do I futu. ds: nads le sonreta, nada e llamaba: ro, quiftn podi leeir lo que padecid la secieded era pars 61 una eosa-fria, eateeeow )*, so resinti6 honda.- a ealr y sit eneanto lguno. Extraflo

at's M6nte. nOm. 211.
al movimiento de oIs ideas quo teina. I ban entonces, no era do ninguin partido, '' no teni ni bander, ni eandillo: eta-is ba literalmente s61o en el munda. No tenia mAis que veinto aloes y ya Is j* ventud ase lba hpagando en 1 la Is h mesa pasi6n de Is gloria soe habia as. eado en su eoraz6n, el egolfmo del amor le habia invadido per todas partest: s6o complaela en su dolor. En quA podia ocuparse, 1qud lbas A ser do lt Tendi6 en torno suyo una mus. tia y desfalleelda mirada, y per do qulers 61lo encontr6 s soledad, el do. saliento y el fastidlo,
Entonces so sajnt6 Ametido do un profundo hbastioe de todqa las comas y pens6 serianiente en libertarse del pd. so do las existencia. En aquells Apocs, todos eran ad, tenfan veintp adies y queriean morir empezabs apsu A des. punter an aurora y ya aspiraban at noueheoecr. El suicidio so respiraba con el aire, conmo si las onadaus y sla peaste no hubieran bastado para diesmar nuestras ciudades. Today, 6 eastl todos, estaban ataeades del mismo mal; y no pasaba dfastn qe uuna bar. go hilers do hermanas depsvoridae, do madres desesperadas fuese A iu*S rrogar sla Morgue (1), jC6amo hbiAbl
) rtaletoe pabttee 4 que s apnemee t0 C4dsveTrsq deecOC4ss,

Tvf-wm yqm n

*.\ / b ,,
I-.11

WON.

ha a, I sor.

ridades, n p pudiendo funelonar Is bomnbs al comenzar el incendio, poter career de agsu los poz6s; tomando gran incremento per esta causa iue. go y destruyenndo per complete el ed' leo. En el estableolmiento dormlan el dependienate y los hljous del Sr. Villa. nueva.
Lan existenacias estaban aseguradas n'$13,500 oro y el edifleio en $3.000. Fueron detenidos el Sr. Villanuevas, sun hijo y el dependiente, los cusales fteron puestos en libertad tan pronto prestaran declaraeid6n ante el Jues do Instrucci6n D. Crist6bal #ford,
No hubo desgracias personales que lamentar, retirfindose lto boberos las 5 a. inm. ya extinguidoV)l I eendlo; ign6rase la cause que Iao proddjio.
Veriflec6se anoehe an gran baile ea los elegantes salons del "Club do CArdens" en.zonor de los Sres. Coronel, Jefe y Olciales del Quinto Regimiento de Infanterfa de los E,.] U. U. con anmtivo de a pr6xima partide del regimiento. La irreproehable con. ducts observada per esta fuerca durante an permanencia en CArdens yj e.lt aprecio que su oficialidad ha sab. do granjearse en el sino de is oeie*-, dad cardenense justificaban plenamen. to la fiesta. I
as mis distinguidas famillas de la localidad coneurrioron al baile, sir. vidndose at final, en bien decorada me. sa, sanwic.hs, lieorei, dulees, helados y espumoso champagne; en resumes una aermosa y brillante fiesta.
Ayer tuvimos el gusto de estreolma la mane do nuestro querido y bus amigo el general Jos Ram6n Monte. ro, hoy fTeniente Coronel Inspector del Regimiento nmero 2, que presta sus servicios en Ia Provineia de Matanza* y quo para suntems del mismo ha vent. do esta eiundad. I
Numerosos amikos del general han visitadoa el aereditado "Hotel Euro* pa," dondo se hospeda, deseosos dd saludar al querido patriots y cones cuent amingo, I
Es motive de divethos omentariog, la anormal situoaci6n polfieas porque atraviesa este t-nmino en to que re s pects a destines pdblicos. I
* -,
* antiguos liberalea de CAdordena' desde 1901rhan venic lunhalndo cona n eivismo rayho en heroicid d, da. da Ia situaol6n difleil en quo combs, tikn per toner en freute A lose modera. dos, mis tarde A los Consemvadores quedo disponlade do toat nez za qu di eb powder y quo trataban per todos bon medios do mator politiceamente toda idea que no fieran las quo ellos sustentaban; los liberals de Crde-. mas, euando la diviai6u, eonstituyero %n sla Repblca e primer oamnism del liberalismo hist6rico y publiearon el primer peribdico de la agrupacif La Vevdad, proclamatndo la candida. tars de 1905, la del oy President de la Repqblica; vindo, e iel propietario. de aquel peri6dieo, el incorruptible 1beral do siaempre, Sr. Pablo F. Vil, presidente do aquel organismao, envuelto en un proceso per motives palf. ticeos quf. mis de la salud y tranqul. lidad le cost6 mAn dosMi pes. Pot defender aquella noble causs y lograr su triuo-Io l Sr. Pablo F. Vila, siendo eandidatiA i 4presentante per la Pro. vincia de Mat'anas, no. abandon6 un roomento la ciudad de CArdenas pars que el pnrtmdo liberal triunfass on 1s contiend y enys direci6n Ilevaba, importlnd6sele may poco que peligrso an cts A Apesar de los consejos qpe sus numerosos amigos le haecan A Invitabau A trabajar su candidatura y 9 lo- que contestalia: --"Antes que A aeta est& el triunfo de la cause liberal en esta circunscripei6n." Per si constanciay amor A sue principiob, east solo en asquello tristes das de prue.; ba, co s a fortuna y A s cost, os., tuvo laetete el espriti liberal sacrifleando tode en ares de on ideal. Hoy el intachable liberal soe enorgu.t lece del triuro liberal oen esta cindas y aIs Provincia y eas su mayor glorist pero no eas representntto y ba perdida

? ,W ou T
. / DXA3e D3 ?A d I& ,.
Gnu,
ban enido llenot do btena 4, con dado Ilenar gratnitamento las gal,
atu noble employ y generoso eafuerzo (Par t d.rato e amillaramiento & los rople~s. RAKAgMA ,WI Nug a aioe.
A cooper. r con In .ejos liberales en Jaac, 24 do Febrero, rios quo lo soliciten. . o' t'al 'bt, -lo. Pernando Iato Enri e Vm n. ,l ..
Ia obra herioa d e a renttitueida 6 las 9 a. m. Cono quiera quo ha do modifies Por Ik tarde Asi oustro st aee des Eduardo Garti, JEs Dii: FerSti.e+ n I]ptborals, no pr oo UU l I ELA fMARU~lt do]a Ley de Por Ikp :a h&rd Itr W ,ute +o es dad acaJg mFr
dIda ls ee dI lmpuestoa Mfunleiies Concurs do autom6viles adornado nindez, Armando ay, Veano PLEITO GANA
Ilenna do egoismno v ain iis fin quao oU lrils u ee e 1e.'peiMaVmteoPXOGND
sx demdd aoicion, s4o vn en HaRban. nadas do auetrdo oat i rdo es con p s R 6n Fende Llano, roR EL G 0
el iartide liberal el medlio de poder A as let en pnto ai6 e i tren cil incurrir en erroes, sotemore doo. c o s .assa Wltest,_ Febr Sr
Ilogar A saero su desenfrenado apeti. presidencial do ia estacl6n do Villa. lestos de subeasnar. P r eta razAn 40 atn hali t nc il l
toaI~yd ym uso sunsiple Pertada rsirrons Rtar A LA I del galro el= Ie,]kuroO riJ s P r
to su a brt rdane jieior stri nueva. Vienen el PrIdento el Vi s permitims idlar n conivod' A P. aso & issetons i1
doCirdenas que em en omensa ma- Dia de Villegats, Iaguee, Alver nadisetiblemento ho son los emplea- I.o-A la aind o major whibiyaria desde tempo memorial han di. Garda Vales prdid el te tosl rur es e tr d l a a oduc trs).......un. soe GBRNAaGION perdido s u r Iodest s em ple os, prei- Tam bli n c d uc e l t eun qnhpe r ptos u r e t r z itO, a t rots on m r e *so co seq se ts M la e W .. w pamente por defeoder~lampoblee ceusa o el oducn el trin grupo PropLuis /. .-A i e al-a en Porso. w0.00 ----* PoswA4
,no hayn podide consuir aun modes'- 8oe, de.aa: ar.r ita a ,l-A Ii --ar chlctin a ToAer pdodnd nr e at sl de on
Bo ,,....odoojao rus,,to argeaei a Ba IERODOMBER0S OE L., .ARo,+. ,1. f+, n
to detino de barrendero e lostaptos yas do Cu6Ur, Oonosr6n Huidrobo_ a'te (S, $o dOO ao iro ctitor de la Seers f 4, pedifo qua propogas.
tfo e u ... de nt yVJos,, Sl to ie r ls d u el ci d;U
aJ os -, rd iov de G an t l J E P A T U R A 4 A i n m ed a s n t erior o o tar e o b e rna e i e, e l d o to r d on e T ri a6l a l t
I o n s e CArden s f le as sioritas oPetr n ila y M anu e J9 -p .-so ae n brdl e et so c an l ee l es, aa a tn trn yo dgsga do
hlAa I y amor A la causa, G6me Alas, Lola Mala del J1 co Ordin del dia 24 de Febrero de 1909 -- -o nombrAda co e t 2;- del actual. riedae as
l eZ l'lVl~UO y energta 0i dignisinmo Vienen adean loesetilores Urbach, prtr]Peeabe arotpa o ar 1mots 7e nne '!, wtG i s gU g d
ille Io3 en T1 d df l mr *soo /Prsidete 1 l Rep'zb ea, l qu co Piezrd eldts Di viA6lf Duquo e, Irr* 0ee otC eg cpolse D. . In0*0 + S
mv a sempre Dabri hater justiCia y pre- Cabrera Ricardo de la Torrs y as. g d rpe med .-A t qu le sa n m s.o miart com e so se rees los indisenutibles tellan S crtaro de la Preden. stao b i e i -Ala Inmediatamente ntotlor 0.0 Ei Alcale do Sa Ordtdbal1 MAL TIEMPO
yon todls ircuntoadeuciasu simr Efit;nz onoz mrotrRnr do~ B. uar d~ttendiendo mis asmmtos pii-ti- 0.-A Ii maor coleca deGm e BA.en. b t ~aite ea- ortl 21.'e. yOe ]o11 haos cab doia esunae Enteorc, y dorla curu ls e uree, as! comeo tambiin al estado de rsa.eiu biea. amit. t*- nic tenido el girto do aaludaruO en- tm;Os4YyBa!e ron A su lado y saba ar una nadores Morra y Cudllar, el general ni salud, protundamente quebrantadal ronsa., ste.. etO., obteondia ess redaocidn, 4l soflor don Hermitio f .or tLe 01 qn* tPdetWM t.M ves y pars sempre, con ea energia Crlos Garcia Veles, Gonzalo Ards. Al mareharmo de ana In~titu~6 A e o ..llas (5 eenplare Daae e istbal, lsq# de lade quae Ices peculiar. tedo& anmbii6n real tegul Frr, a los Representantes la' quo slemnpre qils y ipnlr, hago -t.- i aigulente ena. .to meeaal~bn grt npra pr uyiude wlntrdep
ana esca re solo so inspire on FmeMa eR s a....te.mtit..tods eme ue sea graa so perma. p d e s ad p
h aa po GMatana l Snchez Figuera Ail. -tu lla maa. Cozresponsi. gdo, Co ouha Tolrent, Pn pa l a apoy.r y tundaion r ne .- mr e ato y yotoronias o Contader in 'i o N)14, e o1
_ esons., u C epalmente al meflor Aquiine Orddes, timi (ep oroe) . ... 10.00
no, Barreras, GonsAlez Lanuza, Be. ,Tefe de Honor y Te orero del cuerp I.-A i sltratent n molt. 1e.0 El selor Adolfo elabert ha aide Varls de los ct ora ot hn io 1 GMGUY rrel y Hrndez Baxreiro. y columns intuatituible do eta Corpo- as.-Atl meor emte srmatia.: non,0 brado Go a T dor Moneipal 4A ea.do A eao d oson p.
no < *ons r 80mi6oteegdfnd*sci6., qu en imoentos difelle ands Mr.-Al alulente on mert. . *t tono Sanag por renia del aefior Auro- rk dirigitat o 1gdIat9a (teekons
taro t*larneo a Guti" rez. pret6 el mAs ]eal y complete apoyo. s.---A Inmedlitment Interor,.( .co lio Quintee tro.i O quo ha si dest ,
.Camagitey, Fobrro 23, Suplico A los sefors Jetfe, Ofleia. o de Ranceo lo bNCH J HONOB
l la 9 y 0 p.em. tc eb 2 s. Cases y Bombems, permanesean .t.-At mooar e ro e Sm .m0.. L lets W in ua t acuh de reoir da N 7t alawt
Al DIARIO DE LA MARlNA Aguacte, Febrero 2 mnides en estrecho haz, defqndiendo la l s Socd d 4sti afo, lha s-do sm olrteneron .obaequide
Habsa. Alas 9 a. m. Instituci6n A que prtenecen y qee tan* s.-- mjor ento a umas. e.oo E~ lentnteiuoad a n ltoion
ynfn ias empoea etrmn. Al DIARIO DE LA MARINA t sangre ha ectado. PrIldenite: D. Mariano onzAIz objeto di ceaiflo 'demat adcos
oni la ema Asimnisd hngo z rtensiva antle n c le
ra fomentando la riquos del pals, .aa tud l etfride personal salariado, que Goe .. .. ,1.* Viea D.lantes o Calimoo Abrep AGIDACION RiOLOG IOetik
citAndose hey el cao de Il adquls- En el tro residencal viene et so- ha d do siempre pruebs de valor y fi- I o.-- t que st en m rit. 10.** geretaro elpe Yanes Sosa. M aag I i gns bIo 4 nper up uerte Campaffia de oa- ltr Orr, Adannlstlor de los Perro- delidad en el empliminto de de- s.--A Ia qmno.tamente staor .** Vie1. D. Joad J. aotoon GarMa, Los uscaropaa "Ycbas
do ipt ntes poenes d t p-csos ce Uniia s como JefeR de l ex ostable.ida to normaidd n a vi. .-A me n d a. Tesorero: DRamdn Trinidad Ve- totals y lalvor sh ~4 Las fines ndmbranse "Pensilvania" En Jarneco cm dleron A ha estacbn .a do sta Institei6n, me eongrdtuo tanr. .rt a n m pto. s laoeas l: D. os L. tahn L ina paer nl A
y "La Paz,"hnbindose pagdo il el Alalde y la Asabla .Munidpal en qu siempre mmntendrA muy alto el res D. Digo Tiniad Velao, don l agtacla a en G Ov1AarlA st~ los
pOeso per cabllerfa; dediornls para aludar al Prsidente. preot igi quae ea teni i. te .-A -a m i-yr jor n M a D.D ele agia repectivamento A i a fabricacin en En toda. las estaciones el puoblo Qeda echo cargo dl mando doeste e6 de horutale ... .. o Sel D las afas L6 a o 00 gran escala p mantequillt y queos, vitore6 s1 general G6mes. Cuerpo el sefor Abraham Barreal y 20.-A quoe aa an mito. 10.00 Se Cssa t Lp, don quoao pIs tic &rt, .
telne Sent!.-d s,9-A lradistameonter Intbo 1::00 Alcad tie ar- ifa BTA-Ld TIE31urfeo u )u
Sbwtrs doStar, dTenient C mies smnotlwmd $- I mjo ocia o na-e-a ott tentam estoa ptly desacaer. Nluo iri. r6"
crya de ganado y cultivs. Las pr- he PrEst ente de lo Conservadoe Salar, Tenitoe Codel, SegJndso Je. 2e.- am.entaments e* so Mr asafia' pz. e de r levBeaON to qua alErsT pid4des radican n leste tri-no y salud6 a.t Presidente. fe del amo; y d la'egn y trcera 7A e h gOnes 8 deen a
schbill At hot lad y- sala acrgsnd deetia un DRdrs as( cop aibi~n l stdTOd
segdrase quo so exten4-rn las es. Gutlrres. Jefaturas el sofier Ernesto Pae ion- tanue. emshquotmade (dao *o
crituras de otra iguales a n I prnovin- t to, Omandante Te rer Jefeb. caj A r ca nsda van cs lia tUd c as Fe srm eMnar
di-, do Orionto. -LUIs DI. ZUIIGA. cul, m 5ol.I.........
SVan Home ha ewsito deri ha U HIA s.-.A qua Ie ,lga en"mrtO m.0 8y deseas aber el parader6 de la sep l wit dl qoM e
Van o cito del Ho M nas, 24 de Febr 0ero d10 2.-A I nm di ta m InSarerr 10.0 fo a mir rEnldadde Robles y Bravo, vid. A l acof i .
ebana comrnicando que lor poyoos a le 10 y 45 a. m. El Cuerpo de Boberc~ no olvidartA d don Eloy Barmona y ico: La e OO t
que abrig propenderAn A onsacha nunea els ,buenes serviicles qu e oha 0.--A lla maoser uahibct6r de bo- 1 0. 8 de do e SBilra Cel d80 A *
la esfer do aci6n de la pederosa Al DIARIO DE IA M.RINA prestdlo el sfor Zihieiga, dpratte el 3 A.t ............. 0r perpena quo tnga alruta tica lo saiocai dw41
Cozpafifa Foarrilera qu repro- Habana perfedo ya lar-go, qu etuve 1 fraee e.io,-A s quae its aaena mrioi "t0 bre su Gpardero puedo digiiso A rvo a6 W
-- Seoa Atgapta Gonzlez Agtzi~ica, 50 OXI.11 46'Vus+1an 1 rItt4
lents, cons rnyeido nuevae attacie o do oabenemdrita nstitucibn. 1.-A Is tes esa Ge tomate- 'ealle do ha Hortaleza snnmtro 75, o dr o h r o la 4 .Mt h -e
nes, ingenio y otrc ramales de la sga Als dies. El pueblo do He comi deo una emana quo ta -- daspses paa pia ex ports0- d palheado Madrid. ,A as a ,PaIUOi ar 2
role Ocmpaiia, per abrigar abso. Intazes esperaba en ha esta.!ln con mos noticia de que el sefier Zofisga le- n... .... ........ ..... .. grebatd, e ts aquaghpl pe
" uta conifanmza en el Goblerno y err hai gran etusiasmo y unbanda de mt ma el propinito inquebrantable de e.- as.A t quae s sis. en mOeto, s.0 l g1 slo tY ecotas pa y prosperidad de la Repblica. alc romp6 tooar on el moment do melar la Jefatur del Cuerpo de Para noatarutIl sz.nere ea o is dffe dqua hds
amegtley g e corresponder con gra entrr eh tre a en agiai. Bombers, laHaa, y aunqu ree 3.- e, e raa a-ebeqina so debe ena pnin+i-ipn-itn en aria w- Elot | Clobornador sofiohl L~cullm y' elepOh m dcermnmiuaeidns pet iepst + a ..... ix- ul,$, sndczn so debo ++ a m ntn +' e i tO, E+ t
SAl shbdo pr6xl o ofec-Aen el Alcalde sefor Canot, recibn al Go usnte lamnta1ms queo am ya4vsto a .,--aq a ae otraea s e c do qu oa,
A_____9__._in.__ S c a ist i lI om n o e
' toteo Principal Anqu concerto lIa Cal- neral 06mane. obligado adopta-ra. ,.,. A maeor 1eas oe leat. e o4
vA, quo ha velo express mento. Con a confui L6n natural pn same. b..ut p.r. mor esPi D aor l6 o dt do
GtlJanteo cass, ha Gotmnildn de.ha Hit) -v+i-S liTA 5T-A oI. ....i...- I~nto.00 ,- K + + e ,1lj et ,
Go ban. sceioildaen pohiciae .,..,.- .",- D!TU~mIIlO 1IO ,"
is atecto, D. J. de Grands, Je de I police as.- I moor e -- sel cedola d mtmlUstoau6A
ORIIIP4T Durante el traeo el poblo a~C- de Santiago de Cuba, aoeapafiado do atuest pcra is eportf a easthabi a XIW lI
- .a enttMstamento s Presidnte de don Jesis 2antini, Jefe del Cuer- n .. "10.4,00
DE HO~GUIN Ro poozca y h vitor no o Fero- de vigila cia do as Adana, dtoi- 1.-- A. mo exiblctn **
hatst thegat nI Ayuntaamieno1 n ao en la Jelatura e poiela doe e ptae1 pi. ....... -o.lelD. T4eralte gtngo, L n WaroPIIaA 4oA t .s'R 00
Febrero 19, 1909. donde comiensa un rcepin quo esta iudad, donde fa6 presents- as s.-A le .. ...ssa on ma.t 0 .oe se lt. .les oen al.* taiati2e.-A IL qua I Niota en mitO. 510 vcli:D o6L ahnLn-l,
y IA aiddos ado i eAoonlcaldlh Aiea y quo dum toq do pe seBSantni m coronel 1m --a r. e D Die en a lodo
tervencidn extraihi, hoy, .A las nueve v e sae o-t Manul Piedra, qefe do ig policia do 41.-Ax Is. me?eltbollG c .d 'Lte"I el.$,rgnl~o nPtiii~1P4at~04n
gan el acrto solemnie dedearnase lo salones conlatorialee. Dentro do El coroa tel Piedra reelbi6 la vista s,-A lA me 4jorerfde stee una idea doe qua s te nW. 4. ie m 0 bandeia americana del edifielo quo brves instantes e prscoder A in consu aestunbrada fns, y despu cet cr t4ubrelos: Bna.tes nro que db o d r gan fenza acpbn suienta.ia y d q uesl ioalS gea l ett~mi o art, o el phiexr Arham ianteogani YeO. Itca santa. ".10.6 Sl~t~~uo 7.Vf sablas r ee don E oe Pdam bi7# fil
siea. ttaba los himnos nacionahes, laps L.a poblacl6n en mnsa puede deart- zaci6n del Cuerpo let enee5l6 todon le.a 4I.-A Ia o ut t s in mo s.oo Rn In .portada, do Massagner. u fuersas presentaban arms y el p. so quoe est en ha calle. departantentos, presentindoles alee' 0 .- A m aI r Gxhitb e- m,, paro8aV et0 (A V at,4ae a meoehtilnCarnaval. ""Doaper4vdi oql p4U
blico. descubirto y conmovido, coh- Ia dls belleza de has mujors gundo jefe, eoroMel Martinez, y A los ntiad ta t. reto.u e.os, "odr, "El C h1n,t.s ge- ulo u pp templaba aquel acto de. tan ~ tn cs dA ak A eta t ciales y empledos d todahs lasoft. bjla gstilo Ipes oua
transcendeneia, el segundo de igual ap l Gutesi cmas. .- dteas pte oucno A, ,d. nsI &et nd otable sA ito'ffsplea Rbdrl. UN E f0
Indolse aqul veifiado. u't(ca4 al masores, zei*.co gie EmblL .- tcordnoa," pale
Nna vez arriada la bandera y. r-. LO G N E eats t1- OaA le aa 5 .00 Cra* eon t*=m.orujivy .atusive as 1 n
gallaal ad ni ocu"o", ha v A ,la coquoo a aolg 7.-l m Tio A -:., d eer, saberelade on s 6.. del A
urzae intervention, a Eompafiadas I|a0al. 24 e F e0K rI-+. 15- I& eea isoe ee I ooh hludardes doeni o reo, i jta I 31I. p tL
por todo e l pueblo, y despubs de ab-. i Tato.. 45 m. Elt de l vs r JoE lo ~ bonell, "aaetRde ep& la,
obsquladas por el Ayuntamiento, se En el Parque enntral so verified l. OUER QO Y SOBRINOS aa.-A is major exhlibletn ip b6- p'o0 qulztn o rta -0o0 0 +8 & trasladjon Ala estaei6n del ferroea, tos malina el mitin organizado per ha M raU~ 7 A. altos. . el a btel a n, l .ate. ~ o l mb.o,y a ng et 4ea ril Central, donde hubo maniftsta- Junta Patr6tica, para conmemorar el Telefono 602, Tegrafoodomire 4.-A & quo I ts gs an rtto 1 5.o0 tls notn 'obre utestri I
---,* "" ~t++~ Jl~istr..patriqr~;. tg1 .. ,
cloness eariflosa y sinceras expreslo-. diomo cuarto aniversario del grito Apartedo o0t. so.-A m.i..o p .hate .de t.- "Aqul yace la0 .ete," comp e6q c d
net do afecto para la, hasts aquel de Baire* a. a ts. (largo 0 poqtiea poi. JAambnrioa. ".141 v
sentI deetuy!R nupllas eUaldaat IB lpmfis 'nttuin kif fotbamla "M hm coon
moinento, huLpede do esta ipdad. HiMieron use de a palabra en eae SIN A o..... ... ca tad boliis poerala de A -l, e. 4
, Poce despua se perdia el ten s eto os seotes Norberto Bello, Josn I.-A s qo sen mnqtto. o nero Tla Bon yrl e. "DIf.l
el lejano horionte, conduiendo A los Dolores Payo, Francisco Maria Gon- 'Desde las preneras heas de la ma. I o-m- t rI a_" tualid _i It'll Vdm
soldados de un.pqeblo que, si vine A zAler, Marichal, Escoto y el doctor drugada so encuentran sin agua los s.-Altaejordshtaesay* (n Aj tome s ponr paz entre los cubanos, eran los Vald s Dominguez, quienes pronun. veeinos.de Jes del Monte, decade ha C ubanat-41tspuitInPIEW 01 D III pxrata y prsu-ia deno Iscene discursos y 7-pane eteua-o, ~lra
soldados do una nacidn extr, y- earn eloeente die s detonos talle de los Manos A la Vbor a -aporteon A e rMfica suobre las eteinsade -ciio r I
ya vista nos deea today lo dlas, to- vibrantes T patrL6ticos dodicando A pesar de le &ver~os t o eleonemaq di d tea.l a del Cars l len le a sdttito .n..r s U le p
dos los mementos, que no era Cuba frases do admiraci611 al Apstol JosA pasados A los empleados del rCanal de Pa o. Uo ta sobr el do do p 10, r t eCste, -5a varon i toe a 3
n pueblo libre., Mrtiante cuya estitus so kettus. Afhear y tanque a e Palatine, as ig 5.-A 1O .ue e aseon ato. 1o.00 nes. "Un prfce 1ido ea la Iabal Gio-tes; Sa bras bictis l1ttmaa.
u .So amr no idobe pot segunda ave: los sol. ba el mitin, ran las eahss d baencia dtlo agaa, s4.-A amea ntatemntaa rvior 9.l-lt, 0 oeann, eo tts aladotde IIaoddaaotoo
Asdos ameoricanos de ,sta ierrae y El actp, eunque senoillo, In6 un fcl as iez doe ls mariana gran n. a.--c me ethn p, dacci6m., "Niestros M do/' eon lo to to L ae td ho atron -Prncpa unt a ,ocet la re&at a:, lUtn'eanoRe-t ro xradk;Pet
uando la blanea nube .deo vapor que exponente-de amor A la independen- mre do veino se .encntran frn ats no Gel pase eas: -. h netrate dl lctor F ndo-Rn lAt A es;rtl if4a o ua re a espda la oomotor s deaa cia patria. to staci d policia p esta. tntot. . s. s esly. "PensamiAto,"4 ,uste y oes Pa t r an, ~daeaa
- esgda aboamoor%1 sohai c a en Jo ooch desti V I- -X A ST- is~ quo 10 lp OIL~i a-cdt 6,
n el, azul del ieelo, cuando aeudi6 A Un pfiblico bastante numeroso pre do de ese heplo. s_ d I .-A a s qe ii so s mesto. .o pro o eert6r caban Maues o ,DII ORINT domesut ao-1 trquiin~ no so31 hizo% dot SantiaaodadeCuba, oencia. s7 .-do I ds t paa, Is export&',mett
oeerebros de todos esta frase: iQue- senci6 el miitls, quo fu ameniado dPoI meeiNo n PA u S in i Snguiy. a Raty t as do ioterto drte. a..
ua.a Sadro, l as aRti 3. oA Iens, majt. Islak to5, Is
dUm o solos quin no e bz o esta p r laBand adeBenef iencia Io ades '+. dou '60.9," y dn, o Bt mig nfieq. ea o r ne atele rl
proguntas VolverAnt... Los Vteranoa de a Independencla, ss.--A st cne eta en morto tno buadr,, e flord n e an rsoic a -T, tl a I A,
SSi, todos la hiers; todos trasla- lo'e miembros de la Junta Patri6tlea quo" -' Ilopoi diesh t A plants ot. ao,. Ia. ,D n
damoes luestros peneamientos haeia el y los alumnos de las eseuelas'pdbli. I Sa.-A Ins jorabbi6 4 u pdWtag O1b1l804 l8timD toitrtD 3;0 1T4 9AeouLafl0, lori i Qr
uturo; todos quishols descifrar loe tas d-dilaron ante la ettua de Mar. Circular de do 3 o 0 *,. 8s.oe del cot, oel Piedra, .eo de Peroiel da .
Eulr Fobroront 99iea pel nIsHia
,inigmas rebulosos del porvuir; y si i, dejando sobre ap pedestal pre-,io- 1 p.A EI naoron paesra do la Habiia C.rl mtpra do l,4i QbM. DIstraattt ss,. Vie otP e 4 eu
a nstpte he ien6 v1 alma deti dud, sas coronas y "bouquets" de flore th A us p :, rultcu.a u ,4 .... co. 10.*0 it, po a omAn y may i inofit r e, tSan Jlardto C1, AtrePota; ant A a u punto turb6 nuestra alegrua el natural Os, rindi dote ut homenajs at de la a seodo G raa n, ,n. i,'a on linarntea a* .blo m a a t e. o Aq, l o nGa a., teste 6t / -e-erAo de pasados errores, purga- Maestro, "n I M E I del d o a s btto quo a r f P o
dos suflelentemente o mnus na i ntervena- Despus L s lirigieron todo al C. fitura lo qu atlze: e.Aa en 3r, 'PAkInal netratIVas, Flore do IAb m onsa; ut
cI6n extraia, ee estoy qua todas mnterlo de Col6n, deptando floors El dlte tr dd-IAboratorlo Hiasto a-, soemoa a icdra telt hogr, p itoral 14 tied ques 04 ,oa. o1 5. seatpllOt las alm hicieron la sagradp prome- sobre Ia tumba del general MAfimp Bateriol6kico y de Vatanaeida -An. hre.h tIu t too na da, 'e ap, piran es, I ..os "t as de soer ibres; que todde los pensa Ggme t b co u e t a i l a. oa lete ) r h a 4z.ke
)mtentos evoecaron e recuerdo de eoa -igniente "Ruego A utted db |as dy, coa ttrsles sie* s.co Lotus" enaut pkinas yoaxo Naetatoto M &
pasdos serificios por la libertad y dnes.Qoportta A fin de quo lo pr. fot r emeett, la ecr6n eeta d de lnltros. ........... .
juraron todos laborer por a consbervaite te tierae eintos de pocdo conduesn 4 este 14 -'-o p tani. /
i6n de la propia soberania, al ampa- tuiane, Febtrur S, boratoraio los parrIs qre merdeo en ta do an goberno just y busno. A !gs 10 y 20/,, m., oea ei p rc ser ru qleco c eieado. re.oo r al tra d un eilo Al DIARIO DR L MARINA aeDto l oIia fa-loido Ye 10 as, M1
tansporento la nube qe o epaa ba rio, y es Sdifept et elo pe-i q a bs d t 0o RoorCLaRr0 d pal
sq, aUe % at alegarse recobra n lerr,-a- El p tel lament que of Ayant go d ratasp das to dee is bt et ( d i on# ; esent y ',I+ ]I0 T ] W ]
Sganto laib, recrdal pn no celebre Ia conmem-aci6n detos empas tta tA tsuto p O n mppagt 4-0ora busaps t'esrao tt 4. l oosoial 24t sks44 W#3,
-a poets Jal sntimi.to a-cita del grito do Badro, flta do datmajo respecto l animal qhqw v ftod-s coIn s t.
etremendos do aincc patria: dzA s ball. en n elde "taide qo a sotrneribe pas psV A e ado La-ia. **oo *leIosn udedttoa ***4*, dpoe e 1
' ; Etuor vp enhOo.. al onpeuebeto y oesolo big aa s Abe risL 2 D P. O
N. VIDAL .ITA1 , at erspsl y as
-rlCeta, dod bub iaita- '--4a ParAia pars t2on etiiittel, TeefU 602 A'ftafi t~dmio '41A 1 u isnt. or 4iutA
,eion- Aaiika y rnea ex-so ~fn uroalesrodlgioAatd M 4 4 44
I 1
LO QUg OOtILTA. UA OARKT ,
Lat ntanco al peos aefle, lba -IPor ver si tonge 4ee etM te q 'Proda abajo con hae tano enies bo to muero y mo do &jlea ept 41 y ril ya fameo bombin an el hr. -"Ay qtd graelost 1 So w .ucio. I scal
Iba tr-jt y MAhmorado, in deiar -Y ta no tione atra pleait *e 'do rerwr en el ploo q44eqied ml reportorio. ,
nuarthto ohemia. q -i No e >eJId me' oono i
Apenas afijbstni atenia n gs -Voys, e X 4r oe ba
cat-u bonitas doe estoa silas do cszarrii1 etl caretA Al##rde(j, '*do'esd del~ ae a l 4 colorete y Cain I A qu6 w egs oro t
aip iunrej.ma 6 no9 yf IA qim sda, Ftn P40-D
t6ntcosmt dmirablea earita ilini quo no te ocMuf i. a Oeeha por cecu uhnes ojos que tienen la A I qu en n dI 'bOts eres t eriollas paris q-idia de ls otms mujoe el embromadof es y, pra tentacl6n do todoe lea hom- --o que, Mt quiets ts que me Ia
Ua elhuseo hizo una graci, que rle- -. e e o dos o mnismo,.
roan varis las de la inaeabablo fat- .-.-'t no obee neguir una guas po Mb Osethes Il &W gracia.de iteh.j- que no tioes 1 Co ea minguna. I Ere
*jel sombrero; per alorm poeo el que. 'te quoa to defo 1d
)0b ic TOM rops ex ctropeon a "s .-;Vto, iaiMOSfito~( deja It-i copitist cl bombfn. s1k eso Io te -No, nooei1sn quemseocascs en eats A1 graeloeo Y le deare toa. -i-Qu4 empeiAot 1'B1 y to lhe mm tos dolores de muels como yo le deseo cldo I ddoW t toondo do mi alms!t -'SWAM sayl
,-"T' os eastoms chuse arlan Igu- -Ya to Ioa dljeSoutes n: U fetm=m. Ism aito Ion liublem m'in;bo"1m em- -=femr I i JEW no e ,e cr0 que diio, y vegul'pae mdomo i center tat t. I m Vomo, no t -inae ot des, quo
Alun me di os oIpeeitos en el P ablieo ye 2za- ido tu x* y ti hombro deralio. githdoine al idot piezn & reine do I
-IAd s, pifn to ednoroo I -IYmo....l "
Me Imordti fo labi -...Marets, no alvides quo umm a
Ef un sr v'e o'de mscra que th4 A timpo 4quivale i ma.vTet thbri su ad tr6Acon mD Oat-t et. ot- Io
az Is tp4pid4 carets do Is Lias bo -iLO quo igo 70 a partit I
xe onooieINo mne onocesl --Mira quo dice may misa .eso d
diekdo Is misa4e eon rvoz pde o bmro t ve dbade ta diSt-5a psIe'doseda.~ riseo
Syo I --d 3ldita 4c to ftaca, lar6n
*-81 hue to 00-4z0o--exl86 con O liego A tqivar ,U ciben,
ari ne ato.-t er.... i ompe Is Idem qual b
--Vab A A qu no 16 adivis I =r; ro tell=. e pnde huh" 16 qu --y qu no 1 ivia . Hrmos.elmns de la hombroa; y co
- gA o o Diloe mo mbia anuchma personas. eq rededo
.7U % M,,A I nosf1D reivllti* del! zretro ep, mos quo 16 digo, ytis
n. sdreevflima ~e~te"ar agreiva; ym
--tjno 'it N- me -oods u mtrdio ronunci6 )a frnhe see
iN"erol -,-r-ITod el m mund6 Ipeecintol\
-.Tyos tf qutecnoe. 1 ,
.-:tClOr 6mo qus Co aleo caret! IQu- e s a de squel Intf olit
-jT ;res nu poidldo,,n tunan, Ouando Ie dmsenmcaran, delani tel.... mdeleaspitin de potie d ba v
- -I hio algn favoen ostrm congotimda e To
Ira tWa Ia" eachel A oopior A rtlan dm gue ligrime.
-t vMa tods oe A omr A Ie d16 tel petn quo eo le aons,
a hsag tT8 --Se tratab do na bronia de'carn
"47itY As sorteo y Tlroda a a al--dij al funcin o oImsUreVO c moer, y fi mor toia Y 01 funeionarlo, al oir mi dfeas otm Vr 194"u o di. 10 J6.fir W ito e Dic." met-ao
frzofpa-eca etortess s q d o ue oreso, lajo quelly, careite tfipidi
a prac ha ci catt t 4 I quo le baci pareoer
--4Ay gratina1jl T uhasw 3ead iczo am pbs
bye oy 44dmnu40I. *Jt 6 l uA bteuta* nut
-M== Iiftrv* Oao ,sienn as- Pa = 13 la 4i me dinrazn led

monteda in Miramontes Pla)A-Concurse Hipto eaoVolancs.-E!
prdimo onol 49 autombvliles adorado, en *I Nldoo6n.,
Eipfluos fle M Ain nto 4n ls, reo)-; uns jabalina, que a ll iar
d gl Pleuca 1e0euque d mayor, y Otr quoAgrrtren lotph
de Bsln, st hi xeific*o unut mon- faa. ter ba., sot mn .-did el chso en ets manchs de
M eusdores invitados, Duque de qua. pot'tener9s puestos butuos el Ari6~ ,'Marqu& de Valduess, Londa aire en eontrd j -bla eo eetran do o(domar y Vilamprea, don Ja- *1 rase, y ali la dowde los firotearon vier 110o, dot P?4* Anchez Oca.- Elfo (bi), For)tin y'Vadiilo, fiat An Josuin SanliL, don' Oaref Despuds ontin6 el ojeo en Is min* NV idu y oieores FontM y .l.o (p- 61a 14mada El OGatO, df bijo), m reunieron on ~l; pacio Dieron los perm q e un gr' cp de SA M-os con cel dUeo do a fin- thino, el coal, coo hipnot dq fu6 ty-de all salieron, poo dmpu del A lipzr k VadUoa quo te pr6piz6 un amanctr parael toto donad& no ea-. m aguofitoo ao e 1il codillo. ab4 doolo bace tre afido, paor o-' in resume: una thonteris fxeelen. fernmodde Is Duquess de Baeiln. 4ty un'tlerxpo coplUidoa; mtuehsfmoe 1evsban los ecadores dos bue&ns ganado, y los pirros supriores. Rese r"vA ia del sefibr Bnchez 0oafla y oobradas. 13 jaballeo y clpeo venados (T afelo ? Cio a; en total, 43 pae, l
1so n.al4nt*an. Los dfas 1 10 del prdimo Ju.
omssron oa oje nas n- lo o celebra & em aquella ludlad un chus I~nda ( Jaral y ,14 Calaver- importantishinio Coaeurso Intoernatcio. niA. Ocupadkpa o s pu etos - nal, on U hermoss pist qu dental d Waore, d16 a seriall 4 71r'y c+. Isla misma Extposici6 ie est& constr.
SIs, le ]zaron-was yadl.g
1 "" mion en methlics enderln
aria, q a6th eW& V OIS** Eo q RQ1 rtumen del programs z am InoI16 to tho Duquo Primera part e- podri r oncir to.
di eatrnnder mob l
Kii arando sobre ma par- dos los gliheggue 19 desea, taittis es.
iochin y A patlir aqdo ti palles cmojtranjero, tanto 1i1.
106 aron los dispar ta leceome milita.
U O da Itbar4i. 1- I. Inagutcidn. prmio, 2,000 pi.
que d Ar16n =40'a m usero set;*, 2a. Cops do Vslenoia; 10,00'
o 14.00 do, p U tla e 0; Onaium, 7,000 pwatL
gft Sbin; Bailin hl Pvt1 na 4. Smp ato do 4ltnrao ,
14 IIIZI 4t'el~ rio, v W -tobtsdo seta.) 0570it0a &Aci4uft 1
" ; Q U pita dp a o d o parititts; 7.011 0
ug 4t,-rnn certa jw~a~C tat; gVp~o 4,}
.radr, tird tro b wlitI*a do 14lifsnta Isabel; 8'. OT:_68 U
2144101 Oc% aE e &IS 1nfttt Mari& Teresa. 90. or del 4 V l otrts dos ibalina Infenke don.Carlosl 10*. Cops 4 l Expoi cifn. 1P. Cops del Aputts. A slim=i.te verify el ojo mlento.
a 14 sa4ha El Santiacal, domde taet Seund parteo Para tieted dt6, 48 WblOe me co- O444 too 111 *W
78908dsi Staoalatba 7 1 64 ot 01- @,'~ y 4ctej~b $, a
al wt no stop at6 1 o d O e e4, potee trida, 7 p jabalina quo touspt unA TerOee pa&rt MiItrq pare oft.
reootlitgr, AleR Y # l14L" del 4 st tl'4%
Stoes ojeo anfue ]mOR Vallejones flol 1. (hruaprueba ,000
tie A. d i Uns pat ande do pevetas. 2*. Recorrido do ampi, 3,000
in 48el" tre, p etn"
as otttu1r Ic ad, U4a djol bOy
nrol # m riam. A ey,
se do Otll ni L e
0*-n. 4 "d
La & )##0wd A41m
if itb0 p otr el Jueve 25 dl ,
Va syo, pot. 0 anae e oeoat
mpt Aidn, Pwr*e qe mn uehos loa que ae t HUnts (WA prese.ta on ma mAqaine adors I

IMI
in
el jo
It-.
I,
de
tot
r.
Re.
W.
..
tel
la
o .11

A 'da en upid os eli y de
parte n
EN

-M I Ur" 24,4d Wt
ei 28ta1e44 p3s opt ar a -- RoVdrfres. mass otrasVe.., o; De New Yk y Naswas vaper ameole- 11, GIt 1i tI. que casede om o no a Rodrius, in, forro CastluSpln Byrn* ton- Yen tainchion: 21 td Id .
A conedeIlklI- o41i Aneelme 600 co lcarn 7 10 p JG rerrocarrllesUldo: f i4 Id.
eeperargpe eqatil a o a" ofeste. 'Z16y comp.
DI4e Knahtsr o y eseals on Iois vaper Amado P.dres ep.: 2 fd Id. 2S11ree1 Ieeale-oe (I. Lw- Incere y ep.: A 144;1
tot s4 caO 1 dd ipa. he Jun- tanqm- if tn ls aas 1 br9Ie1taxe Gcplin Ellis toeaidk fobrioo do Gaeti Corujedo: 3 I4 (de
.lllnd t atsl arn A t~l 81 tra 7 14p 88|eros &A13. Law- Incrs Y up : 5 d d. ,
U2 fU6 a P ftido IL legao. d orlao,' Sllaot). Manpel- 8611a 0to Cild@Ay mm
It t u :: tts, AdI g asrs.y ep. to2 It Id. o~
S disflu6id, en el que toM6 aau, te,, ntssuonaet oi Do e/ e.mp ,ep.:M14.
T. DO NoW York an I medlo diat wptv aora- r ms Dnln: 1 d 14.
uestra mejor oce i.4. *elleefla. Josus Trba Jos. Turins, o r tnr rit IDwns ton&. D a14.
MANUm. L. DE LINAlES. e. rdes Torre., soos. d8 earso sa .LM ps.. Estt n C. Aon6m a.: 1 14t o .
vo tIMueoreniov nnIta"Mp r.ni eoTraHm HII. Alott 11 td14.
1*arciIloe~- Vaiaoca Cemii ello a liei s"tonl 3149 t60 on car. cs DALS T vazuss Miuel Viaqe.. imblo b- 6 L .. lace. CastBorbolla: 2 Id I.
1 B ,. Vual, Juan ola. D n avrg o a eara. earc6rc is s. Molt r In bo.: 7 14 Id.
EL "Ct l li. -.."'". .A 7.J."o" o. 10 d
ao 0( aal3ea Ur I ae ZoscI E. 266o,.. C5*s& Rmb1j5 Vno.: 11214
ZedanJoef -Zaden.Jeel \ V8pn rt a i 0, ..U.el --y-. -d.-1

e, n heion a luniado, elomin. Stimo ie efeetu6 1 Insuguracin, en eColegio do BDeln, del Camperna. to de Base ll d( 1909, en eL.qu ? lu. charin los elubs Terer, Beln'M (ants yEternado.
El primer.match soe efoctu6 entre los doo primeros de los teamn citadm.
A las dos y media entraron los jugadares, precedidos do la ries benders do la Primers, Diisi6n, en el patio de I* msom, oupado ya por uns sele.Ia ConICUreniia.
Lansada tU primers bola for el R. P. Rectr, dli6 prineiplo el partido, qua termi & leas cutra v media eon el triunfo del Bli Giats N.
Al prineipio la sorts favoreid& al Terror, pero A partir del ftxto iiwing deedirso per a n cotrineante, quo des. pu6s de eis coa a=bsu ca* e.
rreras. 'E Terror 6o tu trees.
He aquf el "score" di juegot
NMEL C GIANI
lav ar 4t 4 L L
S abi. b..... . 1 11 rbustrllo. ..... s ierlfindos,T2........4 2 2 9 4 1
-o ., .... .00a
. ... ..lb-----2 100 s 01II 0

reniose., Jo. Mertlnes, Vieole, pia. 4ntonIo Vivlon.
rarnt .de.. Sett e rtlil s. t r T -- - ,, ~F --- . .

Stain -MeniI

1e cdomonta -io
CABAS Di dABII6I
laban4. Febrero 23 de 1909
l 9 A93,Y, V.
(aerlls..(noro) 97 93 18 rates anco 1GO arcno edn eore foL.... 108y A109, P.
r'plararspallis ... 13,A 13y, A Ore ....... ....iL52 & en plates
I, en cantdade... ".&53 en plata LTades................ A 4.42 en plates
M Oalantilads.. A 4.43 Pa plat
vi' poe w aonle o
1 plot efaifti. 1.13 4 LS13 V.
ocied de y Empr s a,

I GIS EA MT
reo York vapr aneeeno Meoterry po"ZeloIo eomp.
Par ersesOl vapor amerdesno Eseprants
10 ld: C=tu.
pa N w Toork Cad SrarPli y adneVa
vapor eolpiol Msnuel A ivo perot .
Otadu.
Patr Itamburego escalsO Via Coroflla TanSander vapor elemn Frankenwa a per
It. Ranch.
Pirs Cayo luoe y Tamt vaper imticaeo
Clinton per Grctls a yApts.
MOVIMIENTO DE PASAZEROB I T n v R
D* New York en el vapor a nlwican Arat*&&.
lr a Drun E as.- ranersoe Petrna.
L. F *-uller Michael dy I tamlli Jme Goodwin vfamlla Juan MelpkA Catdad Acevedo Marta Alonse YIy etootlotle.,"
fists,.
SaNew York e Nasnu an el vapor amer.cano Morro Castle.
S .Ads. Leopoldo Alvarezs uflne Can Lnzats dMunsoguren Anmelie Iternindes Y 2 oi 7 r4 toorlstas*. De Coruflt 7 esealts en el vapor ftanels Nlor1ide.
. Arz. Victor Tufi6n y de amll M&ia Luia Bravo fmiia Joseane noTrla naftel utntqueo Antonio Dolefog Crus Caren Dard Candelarls lodrlguetl -Rosarlo BstihaneortCand.rirlo TUnet Rosarl o TunetJo#e Cello Antonio Gonalles -F .lOurrero i. flUnUel Antonio AlvaresRoeario Marines Martel Lois Delgado y 42 $ornaleros.
MAfIESTOS

Schwab y Tlllmann: 1 14 Id.
Hlerrro m cp.: 15 Id 1d.
Gas y Electrleldad: Id 1td.
M. F. Clbrin: 10 fd 14. Ardols: 1 4d-id.
F Hrero: 9 ld 14.
S Daniel: 2 Id Id.
F. A. Ortiz: 9 d Id4.
R. L. Mort: 40 fdI 14.
F. Martinez: S t 1I.
Chmilon y P Pecul:Ci Id 14. A. llirsch: 2 14 Id,
C. Pedn ycp.: 4 Id Id.
U. J. Ma lques: 10 Jd Id. J. Selgldo: 5 d Id. E. Teory y bno.: I fd d. J. Rlodriguez y cpa 5814d24. A. R. Lauwlth: 2 Id Id Department de Gobernacl6n: 21 ca Jas llbro.
3. Fort-n: '100 d llnternas. F, Martinet: 42 Id tabaco. Alvarez, Valds 7 ep.: 10 td teJldo o .fs.
"0Omez Pllago V to" 12I 1d Id. A Sdbwarta: 5 Id I. aoln. Garcia v e.: 1 Ifd Id. P. Gmes Mans; 0 Id Id. .. 0. Rodrigues y ep.: 76 d (d. Outldrrez, Cano cp.: 6 Id 14d. A. Cora: 1 4d. Lorfento/ hno a 20 d fId 14. Cobo Boa 6 & fd Id. Fargas allI.llovorua: 1 Id d. J. Pulgdomenech: Id Id.
Angulo y Torao: 1 d 1d. Garcia, Tufl6n y cp,: 4 W Id. GSlIn yBolilo: 1 Id Id' SuerielleY Rdrfauss:'1Id. I I

.Jareu. I...........4 e o. Los aefiore Ch
Smolth. p--------21 9 00 Los merioret iec yCa. nos partti 940. :1
--. .c.3 Oipan decade Paris, pot circular del Vapor amerlean ,stperansa proedentle de Coruso Gonalel: 8 ld 14. S To;ales. t 6 3 1T 13 primero de Enero. que ban traipassia. New York conalgnado a Zeldto camp. M. F. Pells Yep.t 8 14 2Id.
M T d6 alu represcntaci6n en Cuba pars el 'Consignetarlos: 1 bults muestra. Rodriues. Alvarez y Cy..: 14 Idd.
7e. --n r d de qldin6al y ederit, al sefor Mentecon o op.: 70 tJ m a m 2012 Id le- V Ida s Incdi : 14 d Id.
I- T C. LL L don Nemesio Rodriguez, the'r un rnevera e u 0barriles jmo- Alva o.y o ; 5 Id 14.
-e- -odi-z nee, 1 Id Ostro, 3 cea a llehlcbn. 2 A. Ptes: 3 1d 1d.
tamlL e. .. . . . so e 4 1 ,d manana, 2 Id dulcoes. 25 bultos (60 Pilmarega, Prez 7 op. 1 d14 14.
" ::o . . M ov ii nto m i m't, ..y p, o ., bIe .te
s o 1 jnto M jtjMeans, fruta. 7 d (85 eaas) cirnel M. Soil, h .: 1 td.
So2lbuorn lb.,. o 4 0 I 0 2 tnae V 10 etados (100 4Jas) qu o. Achttegut y o.; 17 bilion terreterlso
Corn)o, ib .. .\ s I 1t Alvar y Naibal: 1 llllostr ,5 M ,ay o.:91i 4.
LetCl.r7........4 0 1 0L ILE" Id jaloonh, 7 atados (6% caja), 1 tuia. J. FrnFAndes: 64 fd Id.
Dori. ... .. ,1 0 E 1 I "quesol. 0% blto (20 huacals) cacao 1 L. Santa Eugenia: 14 fd Id.
Cemart. o .........-- ..4- 1 El vapor idgls do ed fnombre fon- aja cie 10 1 gllt 10 1 m us- Z, Aullre ja: 46 d.
rrA. t '..... I 1 de6 en pnuerto ayer tarde, procedente na Idantec. 5 c teles ue. 1 3. Alvarez y cp.: 10 fd Id.
1d6 Filadelfis, eonduciendo'" ,,1 menol l Totele .. 4 .1 0 1t 14 de Fiadelfi, cnduciendo eargmen. hpacal apo).-1 liultos (10 hutales) Marina e.; 17 7113 Id
to ANOTACION 0oR ZNTIIA13A to de carbon. peru.' Purdy y, Herderson. ld Id.
or BelAt oantes r00s0to 0 e1 a r..x sMrsA hfbo: 1 hueal cacao, Aldnso y uente: 15 14 d4. Terror: ... 1 e t o 0 a EL "MC. CLELLAN s c2 as mantequtlla. 4 Id harlt, do ave. B. Alvarez: 4 f I d.
MAIuanIo Procedente do Newport News, entr6 na, 2 sacos trljoles 41 fardos cartu- A. Utarte: s d I 1.
ReueboseTro Lco. 0Orden, I Id Mortle, 13 14 loaqui- ,
TaOad I-en: trror en puerto en la tarde de ever el trans. Torregroa, Burnet y ep.: 1 ea. nrla, 25 ea sguarrs, 10 fd 7 6 blea
Al. burn trrn5 unes u t porte americana o!'Me Klellan." as operas, s0 14 cirnelas, 10 td mats, 4 riles .mansos, 4 fd uas, 6 hucales
hrnbame erande. t'"MORRO CASTLE"1 f dulces 100 Id y 6 buttons (10 ctju) pers y 210 tabalesbacalao.
, Home rum: Cerujo. U III"'IJEn Perit,2batrileseabras, 2 huaclt ao
da t.tn bae" eyiA. ltebuutilo, mvtn El vapor americana de ee nombre 23rtado (30 cases) quot s, 7 eajae al0o, y ,
d- c Ne ilee. a 2 Marln e t f de6 en bafs ayor tarde procaden 20i nd lecho.
AalicOlelI.:26 tit Vpo lnea hacelec.pred~nerda
a.tgues ban Smith I, pr Camanersa to de New York, conduciendo csrga y APeldn 25 tites bacalao, Vapr americano dlIton predente de S struXa out: par mth ; or Canoara s aGjeros. Galbd y ep.: 5 tTrcerolt Jamones. Tampa y eelas constlnado'G aarea y I stae. uF. l lerro: 25 tereerolus nantect. I-e.
pla: Ctuj. Fimi. MgELa,"HALIFAX" L.E. Gin. .10 barrle y100 Was hDOI TA39PAL
l te Ri yd C oruJ F ts m l. R ea d& ,C
ouirrav e di T. esu.1eer'. -eu..a. 1Conlarga,aeorresponden- a 6 y 74 pa. aanam, IIbarrIl gnahorl, I Idtit-. M. Sohuaon: 16 bulto drogaah '
'" yao l.tt... .ajret6e pzro rtrexendl 16 1oajaeru IS ba'mealdeus .
ulFrantp gire teo Leoret. 1 at-Sen, Puerto s, 1 ea t plo. 15- betrl vtd .p16 Cuban Lumber Coal C 9.: 096 plezam
Store : Scti at. Madom.
S.ars, t ..por 116 "Halifax," ptoeddnte Quartr Master: buttols provisaonls. Bartolo Ruzt 2668 stadoe tonelet0s.
on -.Friedlain Ca.:61414 Id. asy iM .AT. S, 1enja 1tect4sy 0 hVian 3Ol I d en d
soI mas t't O.nt3rd et d .LorL E Lr. Gwfnn: 386 s1 1 .
segao diatltantro ls clubs Terro P ELAR A Am. Grocery Co.: 128 uId. r Piel yCp.: 0450 Id .
S. tEln lut afiae de hoy entr en pueor- QUOeada y op.: 1 atasatoo lnesta. Robert y Gowell: 760 I d..
-to el iapr ameano "Saratoga," "LiV 4vCme::15 Id14.
dlao A s Ar a ori, con at ga Glbln nop.: 20 t2rdo canel, 11 x
proctdente tedasew Yorkaooargays s.y1 teeeDlemat.OUO
74 pasaee L AMca. I caJs t fecto, 200 ool hatnas 456 .Vapor smericsno Oivette prooedente do
1 i 4 aaIosr CondueELn'tPLORIDA" e' 2AI enn ererol 21ant. Tamp r Cayo Hues e Consignadto&. La'
o ao D :ton Cheld oh cmCO .
SI s AdlroIcip do Coa Prooedent tlel Havre y ealas, Miun, Aloanus Cop.: o bultom *ecto.wan:ids uom n
SA. ttrn cii puerto cta mafiana el vapor .00 .uflete. clavo. .00 -asI lochr.E wT A eA
Altars., Audits Arl, & roate a. franc "Florida," onduiendo car- etd, hno.: t. 216 d y 201 2 Southern Epres co.: I bultote erteets. is. 1 n.ocn'lt-e Ascnelba. auseblo Alva. s laId k,, r e DECATO UESO
rts V nel Alvaret Canlmtra Alvare., ga O82 erom. H. Atorqul y ep.; 100 ba lo 101 50 B. Orrt: sIombrero. Aurt O- Atcle, Lt yer;R n 4aELo. ur i.c. Fe6:o teajs y 14 barllee pesed
.Ats&l. A re a Caden amoa Ar. A-roenrnderPprr1r. 5 14 b laso
M n r A s.n,. -Cla ludio ,; M Conduciendo caxbdn entr6 ca puer. A. P/tOt.: I bAries pscenad
it Alan$* C A lan**,C4met, Ol1eLsdi d. r m F a ,psonaoh eroc p. 4 barples 11.
l -t hay el vapo, noruego "Fram," pro- arbonell r Dolman: 200 cales Id. aa. g
st a no eer=s Ase aa-ivs'Nw oy.* dr: s nestrfle 730Cescoete(l anag d ub cagptea
a te. Co et ran va edente de oFiladteltfia. B. FernAndea op.: 200 14 d. .W. Jones. : 1 autom6vil. MAIn n lannom rpcepel n - n ,re4 6 1jrB-r
me saut a. Lronto eelar, *pri- e t Menndes y Atrjo: 60 ld .
I o l *aaai Joa.4 taria-hii ,vmll .3d. d FiL Alva Rul: 31I d Y30 1 4 Id. / d.
C.. e .E. ew o0 b leU p.;. lu a 1-eastab
- Cablo. Aa orn t r.aet. Juan -limnttaol*t-r tdrn 1 1. ., -sVaporarte:9A0trabkeeaeldppresaate,
oh.Le-et. abpo. itoa-Cenipo.U- amMa.
rOdesL o sa s a t-us an P -P" F rr Wet te r Pity hno.: 30 tabaeA. bWlo 1t Tamlie r eosealm costlgubeds l ploibut (rOrtne.De ;taei C anso. J ueloe .-CI- -M e Cato, Ver runt P peespde C :Caria.,. A6- o1o4 XII0 ea elc a R. a res y ep.: O4 t ibaal 50 tch.
tla lt-. -tCarr sJ- cra o a nt rboe- -ioriolus, a. I *te Idao. e4 Do e atr ustot lie ..g-li, marea Cao oe t -Cs.Crlro, mId. Vr a e: tooo o ees
1 sivine Celearo M aneT toa r..t-,COO't, McwoaEls, T Frina ndez y op.: d0 Id Ia I
CalL AlfeiCO bdmisso C rlos Casn ,--orldreNo- -York.ep
M Ae l fr. edC b a CusOera tte s ", t-Mlcale. New York Proreso. Id bacal A o053
* e.as i Svader. 6 s l- -r Prleto op.: 20 barrile mans.eVaJorhtranapt amereas do msow a el
"* x 1) = l~--hkirmatte New Orleans. noee.n ota e-n@ IF .
D~~~~~~~~et 46ltrfl a$nti io, do Ca" l-HaSa&, *W T r,,nt
I e10 ,E, lmln p2 s Mn 5- anO. New Tot) MIn: 21 eaees frlloles 0 cJa3 cOdents dC aantia. Se Cube e g tr e aD e ns t la, Iiot, *e-tie, o r o eras. oncurtildo e. Cnsl.
w o.p re rd V16'o. o ak aeXI m rs1 clo a a d n a 1 dt n nsa rsa
tatinater st.Contansa- Domlnute, t e.r, ew--tr doArrinka. verpool Poadar 2 .:aco 1ca ,716Ad S Dominez,- AtOaO.Q-11-Ateo eIi bao y esreba .teI :
ILI. aro,
. u .m RI9Ui 4-1 ^ hampgo, s la tarero. 8. OrlWaolo: 250 1 an mna.
aiv. Mett% l 6 ,Of 4.VeIrto. Calvesto 4.OBlasco:reans,1113,Id 7
r ees h Atn I. -Perto sae. Neow Orleansr, 20 barriles jTb n 1 4 p eaa'tabaco.
, S,0 U -Alolsn I oa-ssT eh.s-catanle. rat 'es Ah ma... at. C.rit: 30 tablee penado,.
- ds. 4snuleas. Vab 0-c.. tomc.-1so.dreruicae.SERyeE.:TIARaIvermouth.A
tressdtv. Manuel t Foro .;M neua- Av. oPn
" Audntes, Manuel sernlndsmusiean R amble Y D iuza: 81 bulto papel y
er-imAndea. Manuel rnAudes. ic 4-IMentortew York. obrag.pC jrx erde ;artnoeJuxaa Jets A-..5z., Vrnecto Progseo.Crowa C.:. 1d 1414 20 oA1AN aI M nel s Pi." co er.-.1t oleao, naryos states Lnto 7 12op4 a 2Md. KoalFi9 udon r ri
uh9 ed -- a a lPeroes- Moo e Va tr per Slas.g toltSan 1 I aldyl.: a141 dmd..-.ul. ..and .uanitO sr-, 4-4a Ce.ne.. Voa.rul. Inbnn V. "L. Co.: 1 I. U1A TROPIOAL
IAludea.0 .# s tea--Altonio 21 Vetse lI r las Barandltrin eOp.: 44 Id Id. nfoemsadCtenoqo tdispe aor
.Oulan. Manuel Grs. Manuel Gave.- J ". L1pa A. 2 14 14. itulo iX dot lsglatmento a se 052CormpaAle .
"1 4. l Crts.r eeaIsts Garcai. I- ebrlbte.. pV. st m: lft 14d. ab eoavoci o los aorreenelenstee n o I
e ar 0 G GeltH0. Jeo1ar,*,"itta lilite 4rreCastle .New York ia Gutirro GntlArrer: I oId14. alsm pato I t t"oegneral o renl u tcalo tlao lad neJmnees a 4 Otr .lar&%ft eles *In nsto s e a ie.w n
8 8* 1 I !4 Natealieneao twat itsdo'Ie
te"no Gareia. Piler O.. Ois tc asa carlS y hao.,:1 d 14 14, tual ts doee sd t ol en itIa la to emesg
et-a a. Uoy Ols. anleg. Gll. -arsa Now aot sa1o Trlnfo: 4 4 id. 4el Banco ttsfael do IsIs .o a 51ging, !e 4 JimfoeMe atl- Clus~e i It--Menul1 Calvo, Nw York y3 esca. Vuda do J. tta 6 hJo: 150 Id dro. tuod. en Ia Olls hauAlir nmro a t. Juan psealn J f e- GoaiDlee.' *deer o seTt tmcnadtd .a. eu Isds jnt.triiert,
(oncO snaa es, Nonn!.-_ Ootelol. Lu on IS. A.i*. rma di n
Md.ga. eslebrar asan ltnlaseIi~r junta& general
gn- 00"MosAMpi U -I OmasO. C tnlat- Meis*- M. Johson: 1361g a eId.er
MRIZ isr0dea Caerit s aIos tnl s Is coal tdo e tellot'
quateado t r.rs -le-MUrlts,-proteo Verarus. MJl t' Colomer1t 1 4fd. P. leldsnts40 l ampeftit a. eoavCoc^e
- PuIO~~t*I~tai. ~ 1-7t-o-lesiu, Monevieo Fiscles ontr 1514 *slnistio ASlOt *efloras &6 lonotas. debienie Ga-Iortonflus, Montsy* o l o Cntra Qnlleso: 18 Id Id. do tiatemos o Is ampitealn telCapital
tA04* a", ?dn--los low DO 5..--t arl. W York, r"'y log elm &; 14 Cilado ottoa. 6o I atriboeln do Isujla ont a Go esoxpro.sg etast Zeteen -.- t.-r Nowa. --.Cleinetts, lew Orlans, 'FernnndtI. ;Vald s op. 1 434Id sn o aJ ls.* V dl e rtte-leV III do
e e HeS E C-MW rs. sItdvq. ColOn n,,etae. llorntnde : 0 dId..
Iu-.Alonso X11:1, Vetrarus y e, as 1,.G. V,31 oP.P: d14 14. iSbotL2 Febrerls 10. 16-4-La Champagne, Veracruz Viudn do Aedo Usis y VIsint; iI 31 d4 VeLZerstrle.
TAbiA, M t1 -Lou.ru rolo. $0o5l 8 le. lI-r ce, ialveetonm Cath ytal tfa S.: i 14.
tila--,adeMm.l 2.Garcliataa Uercec -it.:eos N w York, AtlTnrI. Ganc a y ep,: 1f4 fd5.1..t 11 4
JLP1 lope,. ou la -- 'k ~t 11 --wuarmtuMco, Canaria.es ees CasgX: 4 td Id. IfhIf~l M=ius 65. -LOV0411as= 414 PA ia Alleminp 5. VR atl. lall"at214,14. llllliE
To JOA War m Leie. Fustmn - rers --Montreey, Frostre. F Verecru., ltng Me Lturln: 7 14 Id. oeam e- oe pare MNolwYtr.*G. o Bulle: 100 batrl. rea 150 a-DZ
$I-LnoitIt le --ELor f~af. Mntw Nork. ei. D
Tom- t cod, ,n 0.0,, evo l O o," 01 0M [1 ISL
ws 10--AIfon0, X11t, Corut ese alal. Xlelschmnun Ca.: 2 novere levadure. ,au1w0u 110ANANI
Ret .2 to. Mst-.ifo, __. B. tv, C. 1 30 b lje Aclte SECRMTARIA
rwvt &. 00ie ile"I elal VAPOR= c osmos0 Trutt 7 cp. 8 8bultosaetectos. Pu
-r Martin lg01:0VO" B Trlest Co.: 114 ld4.Fo acuerdo he I Junti Dlreelvi da
A*44ao / Orene del 8r. Freidenteo s ooiA tloo
- oMre smL.go4. Mones-- D" .invantAdy. C.4 17 fd.14
~tii meand~a l ra $ r~n rflaree stelae Pare ISsSunts Geneal ts.
Ass.' ,M4s t6"axLDenalr a -. M 4Mi. Ms-rrom. do AU W a Ia t M a rttne 7 Cop. I 1 4Id. "romeaerlAt. quo tendral aur On 91aSalon
.'ago l to@, J924 Ware asta &..M0451%A40*S 1 t do IS lrds peru S 1 Foster )ey R olynds: 2 I d. 4d d leates d ot& Asoclacon a e la slte r
?atn &-- a leals hno.1 11 ld 14. met 4 .a nooae deOl n i 84 del loe aetual.
FK es d ithtlet, j5x~da. XI It,1 6 abaa( odo6lot Itde. Cuben and-a Amerlcan Eapresm Ca: orobOtlOn On IPrs6n p to oat"rdeatt'a V163r -6 40t1- n do la taftro Pat- a ou1 100 $A 1d. do aoal t I pte ale to.
eI tn I d741.sp e &ICer o a U on et lan l nieo uu.
Nest-ia. 4 ,tib -ire O4 beLDot I*de. lplI .d Alculo once te IO c M-tatut Cao
Megrim, A 41je tNtl %4 ..'611 0 ".od.p k Vie" Itl de Da5 11 Id.14 tetndtn d roch 0 conoutrlr stoodran vot
0. 7 Ma d Olll.6 Mors a nyme aa cp. 7 1 14d. vot los soloo fnerlptos I atr me..
o r o u o t s i r m aii k .hII o 3 r p .-I I d Id -"'d o n t l n t .
prs Frnc, ..Thre ~ cpO.I 1 14 Id.e Ianitlad u. see pot Ia call# del 43. m. Tfimil Ca.rt; ait br r1ant"offaioer20n a4Int4.reLnaseeteo
An. e -Twr Iw ,Loedsbt ., Ko, ,, .14 14--. a ntn t 1 r*Io do I a co al social, del s.
*7lS o !e04-n All.relq- to5i1 14 td. do Im eche.tdote* s (-t&eL -toodem ne~I~* ~ UIW~l6iYr OA hmtenyl teinr1114 14. 0s4a, V.ariaetmega ""eelIa pars IA,
DNU-iaLt-Souther l aprms Co.: 20 14 1d. entredean3 0244 e trTOit. i t wiairao I sure"(ton castle di tIo 16Ar DItihMann' 1 4 4 dis het nloeft 1
ntiO- o ilaoeleon0T a a 10.41dies viler on lierrtl, liso. raop0-.1 551 Id A5OnBe 0 o Gon~rr l omltea do Isesitlee.P'-oea~ -Se,, n~c...~ giseile oipitan 0 aegel ioqeleam ei l aecoT'ateCt 41 1144. I hii. Febtroa18 4de5) naso r blalol It e, tin. k- ". No n 4*064 a 1. V V1 tib..P. Lils~ort.: 114 4 teao X6 Mahutl Btt- = K~ -do Woe, &#- 041 mer, A. 0.- Uona: It14Id4.
Ow asol*AMJ a-wat ,t S3 3.-

7

17
Ia buena socleded habnnera se pro- TI A so eon unn comparea t om ih as por lis6 tedo 4'fpfIO
hR a paar A eoIrrir. IMPIESIONES I ALES dividns do lterentes rams y sexes, h.... 44. domiillo l seora n un turt
gna eras n do l n tor. 6 ntrelo -atral di It Oehi u es, quo a IIam
EU ltin o bil ofreip ioa do ete heeho, y el herido0dgres& en NI 6 (aitoa), so desptrt6 al aentlr tiorls porque ayer wM v16II Is *titl
Un zto, brillante. herrnoshime R L ll El uer Jaen do wuarda conesi Iran es10, reins do som4e. timente, ydspweasehartmansod
matth Ip gran ball ofreedo per 1 Aieloe 1rt enda la d dlbe- De Ia lanm A I. tierra. il hospital nfimero 1. ra y at lie6~porae en Iasy ho pO6o bebIn lma diaho:
Ies sasones d, aquella pretigicosa so- putado notario riior Arturo Gallet, /Anobe Be estre5 eou b 44te V t W AlvI4tMieI II at _y es uAt6 en gests s
Scurrenci n libro do Samper y del Campo y 6ica auxilno. de la cieneia. dk, el blapi ,' -t P dQu6bouquerrAdeeil eon eo
cFlarrenas, num.rosa d innunerublea go I aeior Arz ntonia J. d Arnido anu,. del maestro Gay. e Miguel C. Conoto,1'ecibo de tman PraAtMlead tan reglitro en sla habit. -Puts qu ya to puedes easar cuan.
Flors, uz.ph anz. e i nuntalyeidoek innn A tono J.de razgo Jl tClao ea& q ottoniorevJ.atde AloAranimozI3,eu e-d del Okt #051r1& U ora eloelee not It 1.&Ildoquirlcleans, conaltittan el hermnaso ecorade fe de Despacho dc Ja-Secretoria de Ha. Claro estA que en una revista de Alouso ns morol3, en Jests del d[o t4oitlS k te ora %gyyell, nott la fpil dp qulerae.
quoe alIfe an el hdip rs armosotic adent o de DLpaaunts do actualidad, no e v A exigir t do heridas per avula16n on l Ie. ta de v ias prendae valandaa en 80
que ait lse dispIm artitiea ento, e ndma, C I -'-Lo Directirva dl Casino, atenta ,quA Iays argumento ni filigranas do dos, Indie y mefilque de la zat peIo.& I E f PEOTAOULOs
siempre, con sus amables Presidentas estilo; on camble, una obra do ee gA. quierda, hablIndose hecho nees ,, I....
de la Sociedae d y de sn Cmisi6n de nrere debe tender moviiniento. intrts, I a amputaei6n del primer. COgiFL0r D Naa@exNA.do In SecedadEl 'ronrtro Ae JVi.tsulrcMonte fraria bu. ecordo, do tode lo cual Estas lesionea las safri6 easualmat vetr,Nqool&a iv'ro, ""Fpa t do 0'erm EspaflIas i
fiestas,lii dSanteiro y Vidal,/reci- ofrgr s ai com dStd oea s eilnslse a1 n 4,r,Xicolla ilvrompgdeOraEatl, su
fiestas, sieoei Sa deio y Visan !re. Prrs, oJe a' -nl hay en itada revia. to trabjando en lot tilleres di i venconadi eon ,000 dollars Fr
laW die oenza.ron legar diafraces. Tambibn tieno defoectas l obra y 1el "Havana Central" to t D o venonada on 8,000 dollars pr
ACio i merabl mAliar 1 VTacarA sla primers orquesta de Pablo principal de elloseo que del Campo sea El dedo amputado fu6 remitido ai Ok petable ~ellor:- e6n d/gala
coir ieron aquel lugara nn edni. quo Valenzuela. o de cs Sautores. Nos explicaremraos: Neerocomlo. usted d6 cabida I eata car.
evcnvirticron aquel Iugcr cn tin eden dc *-~u~LN ae /
alocadoras alegriss. tratAndoee do uutorector,ht mbu Mas columnas do sai blend lefdo AssasU...
Una aoberbia orqnesta del insustitui- * tide eon Ia reviata un ecadro pars sn El taeniete de polticia sellor Prisa p'eW 0qi *- domplts do Earzuels. FudI
ble pianist dl gran mundo habaner, Se encuentra desde baee varios dies propo lucimieanto, resultindole Contra- Abren, di6 muerte A an porro qua pe- "Hablendo ldo con exrtrdieza Ia per tandas.
Antonio Torroella, interprtaba in ratenida ep su hogar, obligada per uns producente, peor o laIoso. Noe refri- netr6 en sla casa de veelada Zanja aseukacl6n injuat4 que formal6 contra A Ia siete y media: Bohemios.
programa'delicioeo. rninsta afocei6n A I vista. Ia distin- mos d aquella parodia de los tastoer- nfimero 128, dondo trat6 de morder A mi y qpe,&apareee an el perl6dle de A las echo y media: Deo to Lu nad
Nombres nimay distinguidos de damask guida y bella seioriti Ann Mara Val. mistas y at aeloe do violin quo noe Iarg6 varies persons. ue ing na dirteci6s, en el di dd ayer, Tierrn.
o1jven otet', lei coal, a: moI Tinie, Estev per mIu" ogrs
podrian anotirse hoy A no impedit- ds Chac6n. 1jo yn ob A l un aeguro que Eel Is qu Min pongo en an cohocimien que el se a Ilas nueve y nedia Coiigreso F
Icalo siplieas siempro atendibles. 'Se ha enargado de an asistencia el orla de hAmbr. El pfibico hio re s antes habia rdLde A los eno. fier Ants Frenrito, reti6 la scesa, m Inisfa.
Alguncems no menos distinguidos ano- notable especialista doctor Juan Santos petir ad meafinado 6b oo o r Mantel Garea Lubit y Juaa ei6nd nte eie or jues corree~inalo a) Alas diez media: Dei l un d
tarp FernAndez, htoo n an hee Folore am ti FernAndez, eos, respective nte mprender n" 1errqr on gue incu- ? .
Sefioras: Maria Volo de Acosta, Li- Ojali que muy pronto pueda co h on eloe. de Hospital 44 Ban Miguel 230. Mla Saletoiraghi. viudJa de Mlojarrieta; signor asu complete curacid6n. Antlelpindol ]as gracias r es ineatrato y Vaedade
Maria Paraj6n de FernAndez. Paquta dasea cuenta, rcuaerda ms e t J ndo o us la I pelota en los terrenos pequefia molestla, soy de usted aten ---Eatrenoa dianros. Funide por tandas
Alvorez do Crinollaa. Anmeric' Arnins escensa de otres obeias que ha s-opineAlvarde ntero Amis Pellier de Espi- A as sentado: la de as mam4a lea doi- dondo estuvo el Cementerio Espada, tamente. A las' siete y media: Vtas y el
nos, Ro 3arqu a de Maqus Mar El sor director del clegi El Nu naron a cIs n ]a e d E so cat6 Isa fracture -el dedo.peque. Fidello Durai." duetto Los Corbettas. y
celins Voliadnret, viuda de iPlnnaa; de Bedn, situado en Amiatad 83, me de Per bonita," y 6iay otrea renting, f6 do is mane deree, el blanco Ms. A las eoy media: Vistas y bails
Bebt Ar&6stegui de Vidal. ,participa en atento B. L. 3., que ma. eencis demasiadoclarea detra obr m. nuel Rodriguez Alonso, vecino de per An{alia lina.
Y uns adorable dxma que laucia lo. iaa .uoves reandar aquelt plantel El ito dl isOrita omenortu6n el El leionado fu asistido de prime- Ilega c nal filtmo corre A "La dueetto Los Corbettdias ta, s ye
1tI gris peria, de irreprochable gusto: 6118 dates. couplet, Fer -Is Seite y cot o a
Emelina Viv6, viuda de 3en4ndez. Los aluimno, tanto intenos como ex. crescendo con el tango, per ara Mar ra intenei6n en el centro de salud "La Moderns Fola": A Ia dies y media Vistas y balles
ke planrs Isn~ internes comeep eraa. drsond lag eligzons pargo For Amara 4ar.
Su presencia en In fiesta fu objeto t ers, deberin esteren el colegio an. tinez y Ja jota y el cake-walk, per la Purisia Concepei6n." Tratado de las Obligaciones, per per Amlia flina.
de celebreciones. tes de las echo de la mailana. m. isma Serrita. Eata joven eannpitica Pothier, OTLAtlaB.Seiioritas: Manha y Emestina Mar- artiste bail6 mraravillosamenlte sobre Los blances Victoriano Regan 6Ig. ,. Anitoz Autico de Etiquetae Tra- Cinemat6grafo y Variedqdes. Funi
use. Estela Carri3rte. lnatilde No. * todo, la jots..Puede star atisfIcha de nacio Zubia, ambos veeinos del 31er- tamieanos y Dipedades, per Bar6in do l6n diaria peor tandas. ,
us, eela Carriuarte. Matilde No- V e fe haber tenido quo repetir toos Bs bar e~a dq Col6n, oailla nfimero 3, pe POOL A ea ae y media: Vistas y I& ps
ale, Regina y Enriqeta Planes, Victima de penosa enfermeded ha ables, pucs ola u6'la mitad el to en ron en a tra .ta6n d l.one Geogrfleas "de la Go d bal a n edia y a p
ArayEeli lerndez, Cari o, aLola fallecido en esta capital, la respectable de la obra. LYa v Is Serrita edmo s, o Poli la A un individuo de Ignal ran ber naoi de Venezuela, 1767.68, per Alas echo y media: vistas y el due
Madrigal. Perera. Chical Velo, abel da Irene acla Rio, epss an triunfa asin movimletos destempladona que dijo nombrarse Arturo Clavel, A Allotogui to Lee Way Brunni
dir Piia Cornea Diaz Conuelit hma del distinguido caballero s ni desplante se liptieost La felicita quien acusan come autor del hurto de Elemtosu'de Fisca, pfPoeel. Alas ve dia vists,' equ
de Armas, Maria Ariona, Dulce Mari agi caller jefe de policia qu mo por ello. una asortija y de un alfiler de corba- Cofite aPastelero y Ioorista, per lib Mr. Kiers y la parVja eSn
.y Amparo Sinchez Govin, Fanny, Sa.- unet la titmas etapa de Ia domia- El reeoursao de I salida de oe arti- tal hecho perpetrado en Diciembri Gilar brt" che-Dia.
rah y Tet Siverio, I n y an- ci espflola. Iera, c Ia bhanders, ejenutando'evo filtime. Contabilidd de Empresas Indus- A e a diez y media: Vistas y el
rah yti. Sarah Catalo, In ea Salmoiranais Cn Reciba a atribulado viuds hujos, lucionts A los aeordes del himno xniqion El detenido ingre-6 en el vivae. triales, per Castro Suire duato Les M Brunni
~urin. Sarah Catali, N e lora mi expresiad de condolenois isa sen- nal, es muy gastado: el himpo po debe Ls Abonos de ViticultuSa, por Ga. A lW ouo ediai Vistas yel ecuk~hi, Amada Hernndez, kgf:tulo Y tida. II Mo n] al e'lnoeqola/ ri. uto r ri ., ,
Celi Maria .Lago, Mine Stool, Ltdl utili aree pars eso on un teatro En )a call de 'Blanco esquins L t t ii s y ie e
Riera. Tel Rovira, Emilia Valladares, Hay en la obra algunos chistes grue- Virtudes, fu6 arrollado per an co- Sneamiento de Poblaciones Urba. ltis :Kiers ylapes ai e bi
eas = et to, lea e spaffole s S;Anch ez D i z
Zeaoida y Dinorah Morn, 6 innumera. sos-nce trevemos A postar que son che de plaza, el monor meatizo Engl- nas y urales, par Gollego y Ramos.' loy maitife.
bles mis. HIoy estA de dias uan ami y d- de del Campq--que nohieton rei o aio Prey Cabarray, resident en oane Las Fuentes Narrativaa de sla His- C0 me
Ua aparte para un grupito adorabi- piero en la prensa, qui Ymuho pfiblico; y quel del "moderado," as ederea 2, causindole 4tesiones ent dl* toria do apaila darante a Edad-Me- C eC- ntral, sNES,-o tuado t el
lisimo Nesna Vizquez, Celia Pellicer, sprecio y distage, el senior Modesto fino-ceguramente de Samper-fuI ferentes partes del cuerpo, dia (4174 74), or Rafail Balleste. Parque Central, cosado d et.
Fperanza de ]a TorreCarmelia'al- Morales Diaz, director de E Triunfo nmay celebrado per Is conourenIa. El estado del pa, ente ea leve, yel 'roes. Telifonc e238.
vo y Dulce Maria Fernindez. de esta capital. Un det ie closo de Is revista ed heeho aparece casun Los Muertos Mandan, por BlaDI s Ftnxd diara. MatinAt los( o.
En el intermedio, Ia Directive del Reciba ni antigno qderido director is parodia do '- cha iapona, 6mI Ibaz. mlngoe y ds testivos.
Casino, con su prodigatidad acostunm- de'inaolvidable Apoca, mi felioitaci6n camesnte imuetd per Villarreal y Es Esta madrugada se promovi6 un ?i es Ctepo e o II l l uat p hermanas Ernestr.
brads, obsequid Acs cronistas con n cordial y sainoera. crib. gran eeindalo en el baile de disfra- ding Alice Feekowt, co sus gate amesI
baffed riquisimo servido per el Andn La recitacian de Ia aiora Remotero- ces qu so efectuaba n el tat "itraN- La Gloria d D. Ramiro, por L. trades; L wde Trotippe euestres
deI Prad4. edmi-able---motiv6 ruidosoaeplaus.. clonal" A causa do una reyerts rreta. Miguel Robledillo, campona del atlam
Y alli cstaba la mascarita adorable y En enanto A la misica, sentimos op- tenida pdr dos individuos. br Litl-Lit, japons del siglo
sugmativa.que nohes atriAs hizo Al1 er- El seior Ltgardo Benitez Redd. ar quea no tiene nads salient#, nada A pesar do las investigaelones -. Ios clowns favorltos i Fpto., Meonstiter 71
e'sta abandoner brucamente su aces guez, an Iteto B. L. M., me pltiip que notdera e aplauso del pfibl9p, sin has peor la poliela no pudo Inquiri- El, d hoate.- rul Sidi. so
ts~tts bandone bruscaneete a accha aberraieaapembcdonoPrpideotedouIarqo. tto uicra dclr quoaos mat;e.-- cV !aher,-Eh laretal--Sidi.
tumbrado exceptleismo, conlduci badolo aeido m mibrado- Preside que to qie de qe ; so quines fueron los quea sostuv ieon quin,
A 6,travis del trillado ease a do he mis Sein do Reeco do Is Asociacidn Ce- ro te vulgar, felts do Inspicdral. El la rifae. Sign Bos SAt.4L
emestro e n ybeo A nrita n ee M 1. e tras 4i ai
L eN ttem ent, L enm yent, el p rediseit o e I el E l b lia m6 I ay h i en t a e ca m i n a tti dagra al p d b a ab na O lp d ee x 1"r a7el "- C l u eida
.dorg(dailusieoe. i nertntn __ d inn lbo ~ai a '
eall do per i n se s du oI da- o de U im ero ta te deg reama que Elt e Tel tu ; A laa.emdi p a Tand on
cp en do rApez, vilo d i ChAln 3, -- oemn- i ,tte af nutredaL M
ilena'ias, no lare fieilmesnte m ni emp ress, alg Ilna e i torI ua b noco ued qu Pil ll" o nel
snbrillas da r um. p r revista qu merc 6 lgue g co a nd sn mb arj o pn d in oa ate a
N er ca f o r u n d q u (.l o. c rI hdn o ld a p e r Cn e g o rd," q u a 8 e x l i a dp r d e 'ai d da lll dc h ao
CEao may d,,ogmdo miga, en El pibliolea. oRautorn hibs an una tienda db sampadiae Iqn- dtilsparandodo-lrads palos nifljo deZ eenao, Funid Lry es c are ao. Sr. Rosedo er* udl, fundi inoemee to al Circe Publlonea, lo e hutan pll nunswida l Pi Ppi.' taI"As.
des sdaios Yignr saonsal *ao *eI rnborf u diea un etros laude isnaete-trnara"L RuI~a"cled a Tat uid .otun sltir 1 0
a adphiosu a dTe'ndro electo ata che 3a granie a n y etra.u ; Raaelj 113 plu6s dienuoeatm porn n ati.le qu peitl sel qres. R DOND L Os T 4-i
emento ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a meo etnemktc lsa ucind aae onrdliute T nto cte elao qea dehi nseco ae la Copa.l del Gas ,;ht farqu~ d Barta LFi.MVzUI
Centro sfuriano, vipon e anoche fei sua'no mbre, as u tra n tra reable e. Yeooiate pnul e der om s. ad bate n no o e s as tt s tn .
vor cidos per numerAa y select a eon do de uligeo a tque de qrea que EN P ViYBEdT -nodA i media: L Tre lr ps l n.
eiene, i y e qej6. ,r
renta de ta eiquet Eat.ndoe parque 'uMaeaoe' ba A
El bails clbrado en esta prdpel No o pus, e Edininguidoa migol a menr el d Julie C eatil'DesgAo r e u 4 s nu vymediaLTr Mql
ra Sociedad regional, ies do s que p na dl mino nombre y apelliCod s ilaman 'lea dt c tirs o r qu st. fu6 leaionado eon mn piedra quo no P bitloiseso, r 1
au brillanutez deijn grate rectierdo en que unI queridlaihmo eompaer nnAn. c debut esr anoe, 6 seen un am y aol6btrlme toidiu people raza. Festiype el a oivertri del Vita
el eoez6n does a fortnadca quo elos cis a heoy haber sid operado. p emsl ar enro Dicha si6n'ofo caam b nutloa cua pron- do a~ e A dos do Is annd
ninez anfliz, eier inao r neerAvarbs eeeenre~osoree casad deratt e mapo vao mdi sosener uen a6 et laon R dges er- suseBle nte DAnand't ayth r larads qhi In
asil steous hacos enslar estas grate Pare ti r na idea dld mrcinto ode1tI 6stico leve. ina gran net6 A 1I s quo ban 'aido .4
Citar pombres. imposible. d qnueva. re B i qo sistido a -m a b Ad& s ite do lido peperat6
Sera precise dedicar columnas ente- prder, e a yte de* que dlesprstaaba dipsindel usto oeIt Ia a T1 eflios de Is en a" 'nosres A teeo n vez, dehaeo do boleatud- RAeeo.ara, d odnao sf ra fp y deralo n eIs Ntaria." siawegif .
monte des da isque po.saran b olla- ds A and metrzo d ddstancia ntre- r nader a "La nuna6n," cello S u .'nd la funci6n 'oetura astirA I n
za, a graet, y au diedstiaci6 oueron l Tendr effect es hta che dla gr a oY na. Rafael 113 a denuneclado per un Junta Patri6tiea quo preside el selor r E DO 0
encaato tejor de tan simptica fiesta funi6 do gala an honor del ilustre Tao r A co h ella jeutan.eorel., inspector de lI Compaila del Gas y Maqus do Santa Lacn. VAZQUZ
La Cults y entuista Seeei6n Re er Presidetos de I m Replblica. cios peligosilmosa : epest o Electrieidad, do defraudade6n dicha Amba functions sornn vzrdadera- q dlom -at" A ft =4mI
eo y Adono, y specialmente dI t IIan Teatr Nacioal as efee- emociona e, pures nta lja dev Compafila. I at notable, no solo-popel eatero e a eseAt I I- aban.
fore Narciso Gonzvlez Rivero. Celon- tuark, l o 11 do ia Campafila & bpei ci61, un live temblor de pulse, 'pue9 El tcunado qued6 en IEbertad pro-" ion q e lanrioso Podripezi Atetn k I I .
stin Agiile y Luis Rr Rrdrrz, l atia, Ts a Oe l ara nodelo i s i t c l o t vi.ional c4iante flanza de 100 pe. go .prepirada los program aco l rn
1D1s a Luilsa R. RotMDAJz g."UA IMPia Is eth
Ve ernos ui xl i ue tal s no sued, O nuesi qu los vaioa artists
ien YOT s (fo'atie r rot pebreco nslean n lao me
Serpetina y one ti or ayo ya dell, gra e4 1ae1i",$(|
tivanxente, tic Is misai, pueden estex- '01tqea eI cs osld"aDnte"jtc ure oenrprol.am.
setisfechleimos y setirat orgullkace del t~ En Isy~a casa tiewnv sntlad 'El neio abees ei6on poesrt d@ Io.rs4~jrCkt'~ h
resultado "pl6ndito dcl bailey "[ DB ij p asistito anoche .l blanco Antono Z 'u no abem poido war do .1 0& Dr. d le
Lae orqueta del popular Felipe Vail. eetx-a on ta de'de Ette: Veitis y o9 scpto Jos OgoTo
dS, enmetrO enoabe eats~t~ Qptld ieEtvzVetaya eltc of n162
Cd, etuvo lame jenable. asvoiT Aci6a, de letiones tenos graves y Ie- quo hLegaon ayer de NtevoL Ydr, 4o
Mi filicitaei6a sincere al poderoso hAmelia uid, Ca diaTInCTid damnAS debut v ..." "'
T ejeo s e r c o n f e e p i olnp et i v a met e e r f aeme r o r Sn ofm btre ruos per S r M y
Centro qu 0 tan dignamente y on tanto hapt. AI tohadms Va, iJ doesCP E T F o99 Segin a policia, *l ** a f*i **o. per to e bloee ti sgn ,8
aolente preside nuestro creifio y r- La beat-m y elegante dams perms. llend9 at Centro do soeoorps e Ia ambos individuals ae lo cusron at q t 'gan mu-manaAulmn l hOo i- n f i bdtlaa peo amito el sefllr Meximino For- varisA mese; entrenosotros cealzad de Is Rains, per various idi- astenr una reyert on Rod iguir to- ui dOeroncia A Is Was, del Ousosr artm. w a S "Sn o
os eloiorixtet Duimre,egatputiTkoQr th~4Is ,bn .q~ilsxA
inrdcz Sfeiz.' r s squi oportuaidad de oir viduos, dende o dejaron, at mestikb quina A Atare, -ece Is txect v1popula a "-pretp nll, 4aIa bermoss -voz qua ,la seflora Izqn Carlos Burnadiego Vald6s, 'ellno At E Extovez in to 1 hospital y popular p l '
Is bt-. yo qI. ,.,- lqled Cano 01,. ++ astxd ,,.. EsA'o z ..,,o. +.o ..bce ,o..., lea~o ,o. -,
PON"e, Y de 'is que tengxs buenv. t-efe- San Miguel 162, aqu stioprAgfat Wu roxoitide alivc amo A aMtrnooc rprti
Un gi-si i beleddfae prepare nencias per Is pretsm frace, oh re. al doctor G. de lee Royes, pres,,taba disposici6n del jungado competnte, ye parsIa eParis do Bevijl qua no
Al Attu*o V Circulo dt 1a Habawn, para setter lax fitstas quo )a colonis, cubsus una herida petforo-ertante en 1A f6- rar ui~ns+lshdyqe r n 9
msaenejueves. '. ha efrecido et Pants, sobretaiiedo ellsan5 ils derechip. peneUaneo an' L ilaMr~c asr ads dror eume c nslx s'5atOM Y u I DS L;~Ui
Boono es advetir queo o. s dart-n eon an impecable ante. cayidad abdomuiel, y do dos herids vecina doCspe' a ifuero ($1, an- do i& tenprrq a. I fAR TA
invitacicum, puliendo los quo deen El Atena Berl el pmtm-o en danfa mls ea Is rodile dotecha, de pr0z,- fri6 nna litoxicaeldxz do prov6atico 0or. Ax te y ia t oa do ;
eaistir, haterse s os, haste maAhn. A A eceoeer A nueutro pfiblico, lico graves, dotav A oausa do iber ingerido Aol- rata Peis lateto lm F iyA I r, te te
Ia doe del dia. Reclba auetra bienvenida mis cro. L El io eonua ae u 0auaomio. h a netot'
Per Is talre habri junta pare adni- dial da p ooolo cuoista aa 0 1 6i l k 1,14 Ci 0ost
ait tie soecos, smrve. ANGEL, MENDOZA, Iel barrio doe oa ii l ecotr~r% E e co edc el 4 e,V- el l A
GaI AN L ievatUl 1DACIOqN *PIOA lar, ds" ods .......ra$1j
.LA I I L A I N D E A I monte .1TJRl ph qu dtbo obsrarxe pgre a~seta-ar oortijlet* Eiw. --T
Vendamas, ba o rdadaso qra ySdsd oa nipscs; N L I* 'Is T[ .,>, .,.
Srpontiina'y Hofti a e ao ra oml ruotlm0:/ O Y +'1!AS RAiRll IAl F I :
iL P IT M I IVt
,, T~ji~dos, d erIa, confecdions, p~rerf' ma y S0mbreros ,r Sdpra0s. ,
+,'~~ 01 17Wl' I '
O BI8P0 ESQ, A COILPOSTELA, TBLEF. 949. ,m,,~
ky 6 Atim o A'- .iGq- u
---' .+,M ~~~~o + P .%4X) .,.9, .. . fo lo ,q u, "p io ,lar+ v d e.- .s. b I art + " ;, : +
G+A +I111D C O E E A .mit lpg u ~ao~vWpr6a~okrD~lw6W
Full Text

PAGE 1

Ac1*,:""01% e 1 4 1orunti cia ca la fillui do Correo d J iabca DI ecl y Admtiii .p PR D o :Peisd *SrPIn ~,~r.0OSr te';. 0100 #*lo. )a e,' ~@sa"* *M DEi CUB t3 a^. #la.5 ¡sIma. IIA .ULa¡o V.tIAA 8ESZADO UnID5S ZY llnnfl cuac6 oc glr dificnilta para el soeteglml.ntu de Bu Cntltfs de 7Z;.lW a Copracin del Acero In ve" 1EqIAIuIfl Le eL 21Z&eni da laTI~A RaDI dena loa petilies.ospeco OPkLnl DD w%"RNipw n mn~O AEPETO DELPAA DcaCompaa recaud duante deaisI producto*, al obeode im"4. RIN Vi4 p m lN g ~ toiae2. l mu u torrin W 22d¡&. ¡lr &!'Ngrandes fluctuacine que pre. -~ AtlctsE mer t'>l laICA AumaR de *36,993.90 eontra valecieron antes delaoracn actrA£ l tLE ~. Azcaes-l orado de Lon.irce $34,371.70 en la coreporidene3. la Conpafla. Por algn tiempo pa. A~~~O", ~ ~ ~ ~ ea Yor,,4,5lc 23 ~ ~V4Oi;~deNee ms e10.sdo ha sido ,un problema fijar ]s ¡sOdllO1~t P5tCU5 *L~ doac 0 a.J pa olemio 'lrocer rnlmzayau. la s .ci di& de mAyor recaudacin fri deracin d-1 sosetimiento de estap& toe sea = r .2 1 Febrero, quee -almanz ltica, teniendo en cuenta las. condi. KS&1 23 cu lo m~ bUMo4sq 1s~ob o, eene rce elevados que $60292,10 contra $5,696-30 el da 23 cionesprqvalecienteo;esa hoy, paece LA ~ ~ ~ 00MI4I lM &W) ¡c VutdosUcdqa lo oiad. adiventja que so de Febrero le 1908. que ee ha llegado el trmino de la' LA 1P3UT Rsoo u yAjj~ *~ ~ 101.112,por ciento ex.it>ters. ha dado t. conioer e*¡ la iguiente_____ dema. Por el momento, sin embar, ~~~~, ~ ~ T 1S&~ ~ diOa, P A14 o=1O elnea a ccmLcl de 250 aacog cont!ugs, pci. 95.80. ,l emrlzc 9 o ea §S 4NMIOO o W 4oyolm recb. ~ a Dmn"to p loTrcil, de311 4.40 rs arrba, trasbordo MvmetUla zafra."'h "a1zcdele AeoTtx re.M1EX 4a*ta porewosop*ia efiteni nal. .oe del acero pudiera afectar elpr. ~ ~ ~ (7TTlJl I DEL TE1110bn 1 $ oe5ss, 19eeeaha.-lo dlo lu acciones, pero C~sm= uo I a~pra ~* 44 Minito de a e *sYbso3.-Cambie sobre Londre .'I un sean que hoy termina, han SeneItdo con que 4e ha serVi. serla, un aliciente para cern nr a~~~~~~~~n ,r¡tke ae mmsaa depq ~ -M~a Coablos meter, 60dPales-rniplipurs 65,30 te"" de Cienfuegos, seor Collado, hasta el La Comisin dlel Servicio PsW8 ~trerdnsIi pea aluarelY~nd e 3ase55 u 1 'ilcl quro, l5 raoe de azcar, saliendo 34,644 y l del corriente mes se isbfp recli. aprob finalmrente en la semana an4 tigan do~noe de In&~,r~ 4ena ca 1s4* y Csa4blos e. Hlesabzrgo, W l~ quedando 166,497. do en aquella Plaza 661.754 aes* de terior, la emisin de lsbns'e" 'w noM a~ M4.lcseU banqueros, 1 95.118, En iguael semana d azcar jle miel; hkbieadowa laso ~ ea del haussooen efecti e RqcMode Vigo lla Soadr e.ar1 qAs a meyfenteIis. '' 6ad aa al o que, m% o d-Vlaqu e sauerPW el 22 ve no obyise to1e.Oqrlu, .511T ctai 96 ;n! quda o 1615. ., 1 deuo "¡at~entas 164,30 aeso cen con el propsito de ovaysr anai o li e rasepelsg el2 ooi~CtIuavlrto6 o n, =am¡o.-Rg el sfereado con detrtfugas y 18,891 ascos azcar de de reserva A 15 por ciento paraum del ctuL' LU~l>ADELi*iA'V44),~C ¡m 3.73,112 cts. 1, ieu EL ~ ~ LL*D OAIRAyAL 4u1ar,~brr ~ P~c. a.~as ~ ~ £mdrd y baja en,¡"a Prcmiel. plienentar -loa requivitos de la u. 3,23.112 ct". po letras sobre los Estados Un. Se hablan recibido hasta la citada va ley, y pesa t&mbiMe de habeal 1 O. 4trcer quse wm teroZ 04 h& ~ ~ dont*ts miel, da es pldos~ fqche2.906,000gfaloile de iel de el gobierno sacado parte de su eles sgae,, hoy.mye lei el atcr2. .'ao, O n oamo 1 p3ljs i~oro esr~aJs~llg duo lae51 e~ends ho, aL0~ "ssteWa aaqae;e y quedaban 'existentes do .5,0000lo pne o tduf .tiorduio' *l lith~ deliJe y deOB azcr* idiodr -g de favorecer el foseniient de-lcq ~u.~.s adiv., ., 8L¡X 5:1 Notas.B' UMIUel precios de los vaoes1s como tUz. EXI>ERfElPOSEN'TA lkarma, patente, Miannoita. $55. Hlaablo n div. $.a1-[@ 8.78 S, bin A creer un gran movicuto e4 ., neaoUldo8djv 8.51 9.11,1 XlTR la inv, Was~Ls$ee ~WkeqOA 3. ElCt lsEt n~ eoneldd, leo dpe lglrj 1oduatlactzaciones0 nu se en los dip ella ultns de la semana tu al cde cero;, y expr4, Isa~o¡a~co hy 4 j o~,s 8por ciento. fc, r ed a~uapsda, el terrailo, e]2 osea f~ da anteriormente. 6'ebodde de1eh~s~ ~,,, ~ iIr bu ~fis~t ~afeethdd; habindose uoacjjs~ Dajs' estas ,cndicicnoprc u 40 ~$ 283~n#~Ui ai4sjIna illa, en lau acciones dWI¡ te! a. Lconet~renau ec bcaF~er~ (1debido al inanelo dt "oe "dicha do ttedencia batae, zpart do. i~ a.eiaa d te prima, 1. iua1 solo beneficiaba a1dllp de realizar sos operacioe, *1 ~ ~ ~ ~ lTa de ~ ~ lct frot bme 23ltt. 7fa. L Aata cqmpetidores, tazn ¡*t le cusl en dsuierto.; g JI 404 b aetm sl4Jb e 7cnsms.,k edcle (cu, 11o 8 *e Propona seguir ens lo :uiceelvo una Pdoy~rs lOlIClOnu C554f5 m~ M sit ci.c~us pAteio4, sin referencia alguna 6 esela oefoeedO aei tar 5,.~AL~eAte 5 ~psu. l¡8 19 p, Inteligencis css suleompetidotes. Sitea 00 5O l *yI~ es5opa daa idateon at eo patire EQ> L eA e~oes tod sto fuere llevado A cabo, y una Los selores, Alir.h, Ay* y 0a,,L, iq e~.e'sy IA pee~foa. 3A 3 ~arsv olofeaTsstrtetee 0.), ses comuWoian que han ve4 ,i"-oA uIOw_ 'CLECO DE 4 JL5. 2 en plata laCroaindlAeeassem ido A tos selome Mldo L~.ase ~~dcr~-de --VAN4 1101Nn -P~sc~aes, en pIafo: pea este heho natualmnte be y Ca., su establecimiento elo v1,1 AlAxtua ]ad~' d, es mstiads. a #.48 *a plata Durante el &lSo lpedo preValcoi4 un ¡a," sito mi latanzxas, queda.ndoU psk*4daZ= .mia n=ore mis esto de isantividad en los llegosu ,rg le liquidecin de leo rddlee selioa ~ 04. ~Tu~ *d d 5~ss, BrmcoAls l> s jpaAIsso 1.13 a L13y% v. cica del acoro, lo que produjo una oes actives y piisivos. hoby o y "1%Sstqu M~------y ,x t si14ff QUE GOSUTARIOR! jGRAN TAUJER DE CARRUAJES' ife' ha k j UVKTN~V~T.P NO tiene Igal en trst% ar4!Ot. Y qse ee lT E. JOSE ItO~EPLACIOS pshar-u*esu~, -L m, cle DY7rolporra, -Usasbce rival.o5Antes Uo eM=~ r40u lla pOseel aguusa guao pvjseteen8ua~ ~ soeaifflT omr yNw MO EL 9 JT)1TO VITALICOI UIse aScea oo o8a~ ~~'l~~~' sa£A libos p* on %ooc sotuso son m4s veetsolas que las do eeOWs -~ 0d416* ~tq prmos A 11ess ms, rdycid&s. Se~ =e711

PAGE 2

1 d A ~ -3 I4 ¡ "1(rO ~ de seilinda psee la oficias de Carreog de alaaa '~ b ~ 6n yAdm recios do eIsioripoln. o 5~TL L M14C1BL 11y~ *lo Je&lgo G r~"sa~ 001 ea. Ta. ~6iaj qu oficIalmente se les en<#l te ~e esmdos de owertar un apaken, de que e=iy entimientos son grado dea idintice% 6 perco idea10oa l eirM ~ etidus en mun trajos ds obrerali 09 0t t~l entwe a=m ~aa, uebre la haEiempr leo DMe~, doe s jdeos sm les. aelequeldd e -l sus madilet y su aangW¡taa de tir #e do vrentajas ea tabaco cubano y de fa. conservan siempr 1o-ua y swiempre to~~~~esar enorlgrdOa52de6,e W~t A*i S.P J bajo. h~-uiapr a nlrelo iae. Y les priels putes que alr cual teerentma lo megur que sir los culpablce4 nteseu no tendra Apunasl ~. ¡ct cirul ama i nItUam4brdq lpropio oempo mse c ini.rma taenemprendo dicha iuterp¡ai&, los que IN TA CTO0S ~VJlai Va ~ou~ I~n ta eqfiarsAnLe 7ao-rwiit ha c~ld~ de ei aadnes ldjetbiacbn ee cSta en genera1; pt ootnn Mmlc~ tasle y~ luy .Jvr"9eutPh lit0dlbloPisdnet 1~~~~~~ne~' enec -a b¡r5prEgav a4~ uva 113ivara." ':l¡ue se oesnvrtte.e mn realdd las spitra sentrmientos y en ideas, unirins, y7el11paoret pll-iejan a -rpe gr a -l8 d*-M -,tod tivtebi Taelote y aefguv",ea para (3rso eanat en propitos y aspira. :ii orntuuanenta notna qi ¡Y h&Y LII, c* 41 yue.iclseateucnfa'y qteos lo patri,ico, 3o ousdyle viento, que prodtujo x4l fenmn r ~lfecdsc Jimdeem~~yal~apalbrelass La barca .JIANIT4) et atracada lo muelles deSan ~~~~'~~u JAI9S MP 0, 0Ti FRA ESAS E ~~O REER~1 qe venderemos 65 pesos oro el milliary 200 tonelada de'm nimli' de (Jarrara ,,precios decompetencia. ; y A NO'A: Aun nos 9uoda,,UN ,MILLON'd d lsq a bis~ ~~~~ 4 OPlo#ce re. S~6e ~~ a ?~ do 5 22 oro' el 'mi'¡ r 1 I( a lAi~s510 auge obispoe Y ~trpl. .r<$YuJo ~ ]m. eIst~ ~ TARJETAS *DE *BAUTIZO sf offonts qol a ista v a sts el¡a, precio¡ muy rdceo a P~pe mda av~ 8flras y Seaoritas, tinsbrado o"raet cona caprichwoo mollogramas.4 53L SEL'VS EOBQISPO 35.1 ck
PAGE 3

rebroe. 34Irtg.Pe ork. t#~llaoeel Calvo, VeacrueS --Irtoes. 3 otevideo y escales .-1-MOeo, V"rurey aProgreso. 1-Chalocollo 8ew OriaoS. -8Iaanoa. Slsw TrrS. a --36Ontevldeo. CidlS y sOaIaas. lr-1tooie do ikLlV.rPol, lebrero. -24-Frlorido. New Orlesn. ~ hroCost1c. New York vta .#O-aratota, Now Yrk. 21-UManuel Calvo. Now York y esC. la. r -llor¡daa Progreso y Veracruz. illoreos, UMtovldoo y escala* 36601reo, New York. 4-Chalroette, New rlas. ---nrvo Cl14y tcase. -ltc.o XiII, ere. sAa Puerto ae a au' De Salago dekCuba en02 das Tapo aoeri.' roo trasporte dAenoer captan Sctt toeladas ¡da al o.2oml. Para, Crdenas vapor Ingls Cralytert,. PAr Mla es3: a Pava Tasepe ~e eracsM x.ioo Para Iasobrrgorecaloseva Cralla y Uao. teder Vapor alemn Frankenal.d. Paa Yre a aerinle sCpalfSlbpor reara mataa4vapor spamol Oaianderi. ae por uI. y Astorsoel comp. De trnsio. :ara Tarpe vapor trantees Maeo per id. ye ate. ,4 De trnsito. Patra Vracruz y esaa#e vapor ame.ricano E*oaapar Zaldo y ron. *__celo Ycarga Os trnsito. rr amag y eeis Ta Caruila y eo-. tedrvaper !a*ltdoFraobo0we(p4 O caalabacoo a 4.&, crey.2 9 0lo* reares 10 bulto@ efecto,, ¡Para Iaigths 3ey" vapor legASe A, W. perrey pr O. Lawlea Chldo y comp., En 3lAntro.1i .kra Cayo Moeee y Tampa vaor americano Olivetie vor 0.L ~911 ChaIde y comp. 21lparee tabaco 1; belo*prpvlslosa y ioas Y' Pra Nrw Orireo, vapor arnerlseo Chal. A. mIle por A. E. W090o1 913retabaco 1 Caja dOlvOl 18 urlatomate 60l bultos e!t V.,,ra No*r York rapO; 'amerICano 3Monirer por ldo r sdoipo' cala* jIb5I~btellA*. 0" 7 aatrUqe. t 8 0d eesoS. 33. 3425,11034¡eche. 3. J7ros31 143dcentena. Y 1 Id lela.tjnti0rre y P. 00 "me0 &no* j1 m, Mantecon: 30 saj&* gosbray 80 barvIll ervea y 10 U~jadwbey. Tt. Palecle: 5aoe* bsles. llarllano, Urtaga 1, sp.: 35 barrITO potasa. P. ltomillo y bao.: 2Zcasdcmnas. Fqrnande Y sp : 8 bultos larabos4'3 40 Szajas ladrillos. It. Lpez y sp. 1 Id sombieroe yd tardes plA. M3. Abdon: 5 bultos laa oa y 3 c1las satas. 1 E. -Desrernne: 1 cala efectos. Ratloer 3rbalecb Ce.i 195paca* be0. Mitllilon: 1 soa&efeto,. Dabcosk WilIo C.: 203 bulSe e=asnaria. 46 cascos batri. 12 cajas y 1300 ladrilles. Viuda de J. ilarr 4 bijo: 3 cucso* loza y 8 barrilesdrogas. 1 Palacio y'Oarla 1 biltoa'efscoa. Brioly baoa.: 3,Id d. D). luietaehes: 4 Id lavabos y 5 Id loza, A. Castro,:.0 cajo, camna. C. Romero y cp.:221 bultos terrejeva y 83id leza. D). Vega., 3 Id efectos. ..25.Otaolaorrrdcbl: 5 d vidrio. Sobrinos Os Garca Coruledo: .a Id efectos. rernAndo:. Aveodalo y Op.: 10090 ladrillos. 11' E. GaStis: bulolozas. ,,,A. LOp: 11 casco£ pintra. 3.19=1is y sp.: 35 lata$ opio y laFe~roarrlles ss consoe00pipas aorlaey orero%,. DoCroaate gta mO b, emae"~ po. k eeAC eaCrias e ata JuiaPertOel9 a -4De Cabatesmgoleita. CIaallo atrnepotro. lm*hel 'life co lo e5Pwy arirtoagGitar. ~15~l Ds arahecosgoleta 1Xeota p reat ,5 Co, 'i Bos.a& tezcto o o Pe aaBaSssgleta Cabalo rincopatesn A*91 p Cea5g9loSa eesaitapr.a Iss UM~ DarI pan: ~tiala pata 3Banco10*goleta GtrdipatrPoeMa-C~W.ool ~ Dotsrofecto .L tla55le Pa,*rcahalagoista bll pieS copea-O 36. 'oa cmpel~. I -M sed eo re.kees. x4Le Pere. Caaaroet Cablla -Caio lCekois a 13504SC* eV ~ D.Oaeuro-MgEl PosliaMDA Plod ~e no Yompa.7y CaOms enroel vapor al#.-1 res .Mu aca -Carse lereSn -eV~ t eobit olisap-ao5oar Ai4ero oe Ota-oal G-r ede5 De .1 GayIabs .00enrel -apor <>t daeia. s.L boV Jalle crdnS -M.itu. GT*L aead re*ya-ioAlAarcao.OmeIe.Giei -~*u 4Ce' e oy '1OCialosess -amO1a rBqeedvloe. -Y e u -Josra -ra oes Bellasn. alt er i 947 veporil ao -A. w Pery rese6,sts Se wPo u*om lisaoeter cisonalgnad* La OLswtoa de t~io ~e -Joaslas 049 L V4areoeseel 4.00,14 Wp"401~ 1 IUveek b tid. kmez; 68 d d 1 Idd. hnor. 51 Id td. ,apotl :23 Id Id. P. 164 Id 1d. sa. 14 id Id. id id. 0 Id oeetoe 10 e 11 bollos tejidoc. 2665 sa. 13# esco!a "a~Y. 113-tararrnoe papas y 34 tambo25 lbuow 3~pqtaa Osa5 y sp.: 140 cAas letos tes'¡t4i*e, 235 cajas IL ~LOa arroz. 125 cajas fardeoscaco. nco: 600 amcos artoro. 1 salAtejido*. AY.: 23Id 34. -Eoharlo" y rI3nqu, my V1tom Orden: 30? tarkeaco. Y O*OlI> o OAono. cu fi1 htuio y ionoi: 31 ft^a y 8, IA. le.SUs .2991 bl%9p terreterk. .moe 4 bues ectc d hs Utooad Segar C.: -0U* aseGarok Sf2.24Stersierra y D8111o Obulto* a. M~63Oal 11t61erlfiwl 1 saJa 11 CobOs Cen"1Ra33. Cci 6te. atew O~3 ySiales. i .kt inOrden: 11 0terdOe s dv *9% .8% pf 10. l1etcaj5as ajefects .llieldo,84. .i~1 OP O=1,1 7 s~p305 bollos ferretev:;" s y laaS R .Alvares y One. 118t$Id.^ coo*t5aeso 13ff y Pr&d: 10 Id Id. mil de. -5 23 pl.Po J. .Llova: 40 id id. 2 ees p sa M. Vial 2 d Id. ¡lance?, iWooa y cp.: 2 id toldos, -OfesbabL. -5 9 pO. P. 1t. Garca: 1 Id Id. Plataesopflola. ,95% 96% ¡iO.P. L. Carreros: 4 3a efectos., r'. Gmez; 6 3d Id.kalesar eatr~ da e AvP.,orCardonay sp.: 25 tardostascos y 100 tUc^ 061 o% almac4a £ prec 4 siseecajar creioa .qee¡K4% rl. J7. VIllapol: 3 cajas camas. I30.de lmIel polarLeuct6n S0. da 510105 L. 0F. Itirrez: 3 Id 3d. 1. precio* de eotbarotub 3 Is. artba. rden:. 100 cajas bacalao. Brea6. Xotarlos de torso: .MS4aabto0 ~'~AtotoGsrda dl Velros '3 aritr.J.ptmcn e la M d l v ap or T refalppar a r .F J a bO la haaa olbrero 19011-22Elun. D5 O IUSL. seo Predl f5~S -(Para Cabal'. t ; 1n. W, ieyolda Co.: 12 btoa caGO071210019 4JAJ rroo y aceeorios. o Dio5.5 21. S.,Ecller: 1 fa efectos. BO A PR A A A.:honaach 6 ht3O" 703tascos .Be-3COL SAng EPRIVA DA Is. rina, 55 tercerola manteca y'30reacon ,]aceeplodel t rrigtl oz., I aa s.: 7 sevoy 5lataOreobaco 1031ra onio palil 91;& terce eto aa cm anteca. 1 a el.%962 1Rosoefa yeca:. 76erceroa; ui.i s o nta oo onafo 41 #t9yt. :120 *0uto. sal ysei. cas tecnlay 1810 terCOColbas I. 14 3~ ~o~, ~ l p .ni. orsoa.: 0barriles Tieslo. o--e~o. 39. GOnie:. 19311 plenaso MaderA. zm~4to de la llopaA. -A. AecroVn'13158,14 fd. bilta. ....1,rsin Orden: 300 tacos baruA. 160$,terceo-. Wle9laV.al. dCGbi lao manteca y 15 cajo, tocitota. Deuda ntio?. Do 9 O (reaatiago dse bsha$ IObik ousi; PlSn5A'S C. Braoes y sp.: 00 cejad veles. 50 nllet tercerolas soanteca. 660 &Lan o, l e10 de, laabbon., .li1t4. %13o oiteoa C#nca* k. torcerolte lro ey220 asco. cerveza. "eo P'ln.bbS. y sp.: 2PsOS~S dl. 0 de93 aint, i barries. 5 culeensay i tafcslolo.s 010010. lde>abalahipo. 13 '1 vega.,J1 L. Abaecal y sobrino 120 Id Id, U00 os: primeo .irora sacos balseiy 18 atade% caae. Calbarita.la i Badsll y cp.: 110'acao hara, 15 1e. prlmet% *tra caja; tocneta. 10 terserolas y 25 sejas liolgoln. h,~9 carne, 400 sajas mcotc. ILO.m~ e% ly e. O.GCme 10 nctarpotas.44 3.Armnl*Af~ 0bots fst,. p ielipdoOeA31^ ml aeroov-Oflcinao.a l St,85.M8. ew~l .ales a&.104 1lt 23 cIos s 'eo deaaeu .1'L..JGml 8425531 84 su~ 3~' fDE:FOM1ENTO *AP. ;1.del ~00 :Gu" -e f$v~by4dM n vwrtd .t1U fAOUOUUA~. /. ¡ ,:'~< oral' g'16e, 5 1 7-777P 5% 0 59 .r.sarS5 d 1 a soICOca O e 10 00 eA. e e*1, Lqy ade MM teeta?. veee loa*'"g O ero rntse ons a 3 le~4AA1 .d*basaoe praoenitar -DI di 2 de me .T6Am qedas4 ~ 1 .Sue aen le-o,. e l_0 0 ,".o a. ft omao AZ 1194 Ao, ic e §Ubr eovsde 3 tadstoe eeaMCfport tuel Std *11 mar@# *a Amargur alt es *ae o0 eei 4 os iO-vnta 46 1le s1e0d4 11510 ENBCUA Saoi s1sir eoespor la Combande s, sr sa9C lbapC los Coeor7IeC.Lit"m Kqd mw en & L e So estaeviuda,1 pre ea o aes telso Oao Sao eslaeCV il eadd U.SISIOSS4. ose Os l neaejA la "id. Ceeo 0¡lt14 goMY OlOikia D ~ Ai 'u opitr. -laa e.le se#. -Oru.elo fa r "¡.rve ~O~II1m¡US 0WcINCINTIUALa soataec zapobr qe 1Ay=s. S -Imovo y tras6ucrinesO _______________ so &impie-,a vate y7'ine as laa 15 P r z~ar=cIASaf a as a eti OOarateros l dudOdloo SoeyOalogtros de D#A y itoaisSls; 100sqe e OOI da*erximo. led0 ~ pa~ reettar syanIs lam .y el O i ^Oa04 &#J pbstotsqiar habla** dNO. *l!OdMIXTrOSA Or~. 1 artoCIe&SuW oIaun eeae d~ vjt toIPOa:at* .orl 2.8;00551 15uoo S5lSoMas l roo o0t jostrosO:f:s a*1 0~0. ~ vs dnm~ ay lels W ~ bsae 6. sder ~ 0540e easOOOOopor 010,51 ~Od s m Cero. it~lrCscr oni 150v.me~e etnsO 100 uusio ,1 noIs rA6 ae os7oy ~aa6act sola ~6,j ~ O~el* #ama§,BOoeIna pa t'pS1Sa ololr O se oilo ele ltyde sos ros 1 A £atemt ats 0iU1?i n ecutodos 14~m.~o~~4rjn la d$ MI* DIO 621213.1 i, V 14, by a 11 1 -1lt l la e t rnsmr el.es Bp a 1 io 0asr oae d: elae a Ago$a ooorA5 ¡laeti 16 a ¡o. ta ~tpa ar cpada ea elIsn£t@* V d*1 l ltku y*l¡ lOat!ttSo ..1 -1 L

PAGE 4

pano la"oklca, de U cada ele u sos que pr-oediercen a la lluvi. 1%s geneal,' se ¡me sentido amO ter en 10'hoe rpcfleal aedl, -e^ madrugadas y mafisana 1~Varita de ets fneren neblnas en $"cet"a luganrepotlenlsmete de procineia de ltanoi, Snta Olr Caumsiy, muy donase en la pa 80 de cele ltimoa, ocurriendo tsoi thundatbet eocies. Sveitcl ingenio "ol,'de1 tanzas. en el que se paraliz le moi -4,4l~ por ~ro ds por te ~mur de1 >pican de mna mquina renoledore, go lz m sin intercupi4n y co ausdd, obteniendo gueapo de b, na gn'duaio, qucenoc les de Cci solo c de0*,Y en Alaeiranos5d p riqueza, notiuslos basane merma l. eapT" por el NO. de la prosl3 sle 0 -Mala lara; y s omzn que te -quelutarrusupir sm trabajos el 'IT calcO" de Ssucti Spritus, pon cn cucccias de las dificultades con que tropiecen pare el a aeeoe de la eal l~debido el mel ca do de lo. camis, como entes se la dicho, por la lii Iluvias. So conina la preparacifn de ten nosa para la s iemlra de "alle de "p mayera," en lose te-inos de Pinar ¡le, en que so dedican al cultivo -tua o ue cno ue ch se a ca5 o lu'sit n e'0la lima die mas de ll ¡entado elnt desoueslocado enmelt ron aquellas, que, por lo tanto, les IIe u earen algo larde. rl -Fueron del n~sm modp enioss PaT polas ~e-a las prociitarioem qm, tunvierona lugar en el NFi. de Santa l rs, eldde, aunque al igual que p&su-l =~o pael de las del extropo oci dtrldo la Repblica, que, ~omoi xlijiunvs, resultaron taudis; elia embar cao no seriS tan gea~ la meeasen te e~ e~cm se espore-pues es muc 'humo el capelo qucopu-set& la boj actualmeonte., S realizan 'algunas aiemsbren do fe-u tos ~monren linas-lRiuy Maten. 'm, y ma preparast terrosos paa cni nuavima; sicod de e~tla A ~sc el rediie~ que deja la r~clcolin de ellos en emas provincias, y cxiat abundancia de plteno. en Remedio. y Raescnasez de miel en -los apianeo de Alacue, hallndose il termina 5c~sda en los de Camgiey, en nmcbc de dos cuales perlcncivletes &i su perie -"S. oeuu-ren aEsoa muereen ls abjESI, mt Upe es conozca le cana la ,produce, y por ellO biay temor qne te sea muy buena la peiziera cstra e -Continan lo casos de "carbunol einl=otio" que so venan registrando. en 0l gecedo vacuno de distintas tr seinos do-la provincia do inar del fIle aunque ya han disminuido batante, hllndos tapibi6n atacados de dicho nial lee t~mcac en lar ns iems 49-ri esistola citada ef=mdd nC Uw(nWhY, donde A escccad la mmahan ocrrdo puchas muerts en, -loe u-eses, lUn que so esitwmu oe-ie que mo combae leaeeouadIa epidemia con lnVsa vac vetivo que Eici -Ielen )a Junto Provincial de Agncul4Monte, eddeir, e ri4di lo v.t2 n JoUolt* 1Y celebraa0utleta A QtIRq O -o ao.oolil da, l-a teddatuhd or i tftfar. qgri de oylaae00~ obr di-a. miAalengeto a ylrdY ia D red i fi, 1 NI r".W eUait l ~ e ~ ~flta u~endiga e 1,s s I elsa tonomiata. que le os y ribteda ~0, di. ~ ~ mdet dom~ b~aelnt d a1ocrnaan0 DertaU eaeulm*UI c e. toi.uo* 44 eb 1 > pr ray Maros Grela, ea decir, launbante te Ud y w^ xoarlio, ofu ,r e160 ud 1ap yCi.dl ce a sueru te o addrbo n e neal e ato pUyad. da l8ISG l xlA eIOdu mnli. mit e eno.le bien: y 4 slo #ea1 14¡a~amse ¡ Oo olu ar erqu cra pr,# .fattoue e el rc ltoe bin ecapdl entiminto cuba^ola ienci, 0 .cibdonde wflem o u d PA :b0ro.4m C eoeta t rn u 4i lted sl leer 1d que p~ed, aieArol o doerne £las e ej, eleptiuinel aio a rlla no 01 *alm, en coread, *u atalolao*. m ip~ ~ l'dnLOe a l U~ 24 so u o~.vlet o~adaeal M i5PUI liaedo e p 9 un t 4me, amatia M .uente e r 3 mte n un in u^det ela om e la do tado> 40e Idac de RMqe 1 c ,an.1.14ir,a.)telqlitm4ere ate al Sal d y A ar n u inynvi i o d alo lAy que e teltda oi4era. et4me acesalgofaro .4 eade.redo o dutaobtd. A ~merv ie alt"ad av l ci*, y un = er fa ln"WA y tanto ardor o~e ¡s a eevae ced a bra r eAmos, laIPatri, Cuba aulonnla qe 3eye ~ 41btkyl it,41 bise, libre, ic, horada, ni ~Id& tar cando cae entre odm a yaaflmseo teo~lque ao cm V 9111atatmpoo eme ea queceCoro. OClvn ts 41 s oiase eat¡ hs M~4" n=id,8e poc oie!"de! aeeu a Y mbaaa ortemr todala vlrtd# y fceaxinlntoretd i tt 4le -1.14V211. el a e 4* v l4eque 1. ,l trp l. 1 faft *m, J.abu¡u~t.d 4e e¡&a con m cetnhralegonidrla Y ms i~monto vraeayajqaad seb le.wc 4 %= U y a den poe bia idalga, demnvolvl. i dna4 j~~ ea lty4 9Q ~ 1 #A. ~___9__ dmdt l ib* ta oed 1 asmr se a¡e l as e tu,.; tno p aralo s2leuemrU4e1dge admee dlquleseeat ma¡ Utseeoi patdo edU aeruadeisde l penoca letun. maban, aun nc etano confa onee ;'uE&t yebreseY ACeoye A AMsa-upore Olss ,lfsa qnlelbqo he y desapar e e.la cniec aians tdaidelas l&" faed us 12 ao porieo oti 1 Puede i i n a ol hutdopr. L4 i s m 1eose w, casI W 11t1-nta lrpthoa porlu a l I ,t*4 d Is 'r' i 112*, 11-1 ol Cuando mo p¡5eduen en la Jltoe-i Vero ei etpore 10mil-p toa.tm ?a;6 d osr9 tal.n d f~vrralia d e, ai.Y de loe pueblsfeinasmaan tinstes, ha manera de Isterree !see -b alVtfln oo n oremele elIaraetiniuy = me l*' Y, ~~ tetaurrozssEl-e~olscroco oqe-s~.iiin ki Cl ildla c¡tlda, y ostledl ~sd tt. lr ¡l on aue hn rdioio t .0', -adrtesaiayeneo 'etaIretd oiv1r a oo(ted. ls ~o aeno" ~ou Z auooln alyde p-rene mldardd;tdn s ;u acayto enriPan',a o,Xtldudoa*cien o'degJtdo ¡c o~outetodaomrq"urelse' *54e~~eae ~ audo l diici d l pae-e edej uzg o ile o deymisatruc'cca, prllol rnulue,,sg nt-oEtpe leo,iiuxuaaviio an al c e no-rmbe s i da.ede eforen Ie l-enue A slecIterso ile a1 d t16. re p etidasqu e n so t 6aud 9dostUt ¡¡el tg a b ta¡ e jo ttiioo-' ¡1X1911mloo raty c onlev 00V~Mile l' bytt l e j n b alHo l l. rnta de abroenlmte e leluda'k umW t 0 4 4s cotrael G eb0 am Eita)o* U~4a 5 0tat n qo la -tde andarsin l¡loceadadeelsolPo *ohUn te d di clc da al l a -i m ed l pear p tal eai i a, Y c r oe co1 yl haelqs eo, qe ~~e~ sM ~iw ea el. e.1. -nd e-o-s d be lobay alaBa ear "lund*; y c en o qu e o .o upe0u ¡a 5 ;ni a, 444t4 uq l uIlesbto£ amle eosree Ol i ni d qe e pi y14O :eo0 lrYh 4,k" lesbela0 y glra %oto&tlaa y l dob -y$ e roli $. os a hepA', e to) y --v go,qe Z:MfanOqsme l na m uveo al4t 0op oalyemdc Iec~E ~ oE Zftlssysooco ~abt qn.o teglo hsdeo los sobella$ s ornec 3enre4nara tal 4 u ahra U. pare me me-m 8 y ltaee n que a 10e421-A e tiej4d, que sco de tr oto Uns rpoylha~ eg a o e a ua o las pclod.146. 1oseen 1s. r2u11 T r d y POSt. ~ ~ br dlep-g5.'on-e a aI e i loe qe s qu .easeclpn.iban e t -litd ,s es-ol u,~ ss ~ 34VPiealcbod-04i-ds Ya-re ?iaeCae a¡oeS>u t i a ¡ -tA i-eote es0r u i UnwdemiCuaencuy cran9 wM-

PAGE 5

'Dsls*mesplecar' qea sei a4 do y lo, prudencia es inspoa ¡en jucatrae Cmaras para popner madefinldenete la di4c~,ii del irsoportnSal proyecto de ley prohible4do & les exirsnjeao adquirir ¡seapidedods rafces en Cib;-?en otrt ~5A, josM re¡chazadlo en absoluto, -tsla ,Auclean ai son qtalksiguc defiend1p.plan t4J4 ¡eligroto pez' rasolies llnitse de patriotlMao, no ale3s da produtir olArla alarma entre'loa tles"to Vns l'tercsdoa el¡ la procpqri1lad Acon6mta del pl¡u, con -grsl 1e e~ e ¡ndio,.u 4 todos nosl 1 de l ieliics.' d 't $labeos, per haberno dicho un lelgramus de, Sahlngton, dae Prko. ¡a Aocii&dos, el inmediato peigro sne l Pr-oyecto tncierra de pioyocar, s jadelante so llevar*, tliao Pt9stt 40 1105A ¡a ntrileea que tien2cit Jlbalt toaceo propiedo4ca 6 'negocios iniport#pteq en CubaEBsto deblq bastat1'ca detener A los autcrcs de la ldq4, en fo senda equivocada que han oipren-, di#aIi~eplbliicA de Csab kb d resableceraose emlas smjpott Y los bujenqa dee de todo el Mssb4Qocivi. licado. Lci.Orn1a iobiernos lhan. viso Cn, gustq l cguijnie,itp ¡Irfa Poio hbil jasta xpliab1~que-n~'lqs priineroi )tctoj de nnestVo ogrtiea enajeosuacbza 1 buena vlunnzd,no Ya de los stidos, nljos, sino ut las dem.11 -91 en reallaa hlbaf 2poderosca mIotivosa petrAcee para jefender el pco;ont0,40ue expllcaios que por efk. cinos de otras ovnlnla/s pliaca u ceto caso el sanor A Cuba y el deseo ac!leYvc-rla' defeoderla, aun con riesgo de 1* vida. lst>nrteca eqoiWabuoextro apluso¡ Al proyetot. p Ae os qni las hombres debcn aasr srem porls Ideales naole*,? Y4Wanter4Ados, Y en todo editquAsepieenarl cestro mrnati11a0ot llenarla de OnguIla 'ay Pero en *el cass.o1 4proydcto -que-, nos edioog"x) jaod 100AOi (onle. dou autores l~ olrloasltdsqra esattrctuC para la inolpcndepcta, de Onh, toda 'etqui; el c;satr l,1 res suoes del pceyscto, easaWs~ ed que 4abemo0 tratar que es re¡s 'no quierens que se i-tteea c*14 ia4.1 ,*tre nsotros con 1looextracajerd eje~sh del Trsnas'aal, ni, en elysaha #1a aduelarse de l¡u ierras a tsocias msAasemejantes a las tu~ =Aldtfican forsesmentte ecuel Pats ¡os de hawwai y 'fajas. Mas ¡ea A-?estableen en 9l su hob&r. rta tun noble fin sen lale p1, S .Liejos da reeasaarloa debeinog, p do A los extrs¡jss ter pas41WPb.oelcontrario, abrirles los brasca;, qp das raes? EBvidenteeosals ia llos misslmos, ercedendo da dit primor trmino, como ya #e lo. *~rrantee, palees, tendrn'-tanto lot vado con muha oprts1i4.l el~-' c=ootos eubancie en que tl gobiran medio llega tenis, Poeq ¡yor rlda la Isla no calga en moos daeotero quezastrjrritorial da els ensula oscilespodore y absorente. isla graenspaentra0 de xtroaL.^ re a, pues, el reinaedio qu.e 41 Jaros. Obligar A tas Orabs nulbuscaras A117 peligros del iporeenira mero de stk APl aeonsesEIioincntO aa la. 7 nmgraci6n eno son tu¡ssnrd6-qi '< 11 kxtranfle s6 copes porlfamilipo, que requiere afroIleoaue-trae;k , ,o caYor de ccc t los itingrattea el Incentivo dc ocr 1n u-a a4l Ctuenia po -convertiros en terrateroteee inica# col l"la% oCia, el rtc!n d: las belas prorncas-,del program de l,t-gAuseosa. 1 -. aul se opondra la ley contra los cap4 V eo, dAbit los' imos, autoreS tranjeron. No olvidemos, por ltimo dc'putIto, y ssdfnsrs no ueCuba et en cl raso de sumil la p~1n n oultn ue l elgro aa y soao e cesteras, y que q0e lleei ven de que los' enhenes se sera, insensato provocar ahr; un d *. ,ndan de la prnkltdao de su* ~[W6i~t ruiloo con l Estados Uni4 tlleras, no estA en 4quk las altinias dos, en que stoa defenderan, ada; pasen al dosijoulo do caahle$s, inglemse ile su canea, la causa de ladas las ces 6 1 ralicses,*sno al de norte-amedems nacioneis.' riesnon, que sop los que mafiana po1--1N inorOrcin e Dde athington tTaeso la lay! ¡Rc habria*sigim19, de Febrero pro indIdanoa cubanos qne sirvia. Aq no tecaecaque prospere la coa de tietafezyoa.K les amer~aospro>posicin, presenljda en la CAmakpr aduiir s~naapropiedades mna lIja dte Cuba, para prohibir 'A p>ranr beuir it ncecsu loas extranjeros poseer ¡propiedad u qW&erir'&NOsera e nco U1-esaisl; ysepcv que anOa le ban r medida, qus las gaes* ser ley, -no durara Ytiseho1 wpaddebjaran da valer. --co. porque pronto apa"ranran los per mo ocurre en 1te cl ond* una.projuieios eaujsados al pass, Se trata liii6nn emanuptx'!ste--pero sin solo 'dle hacer pollica recreativa '14el oIrd bieslflis. -p4tiee Para los cniAjumo, enstro los tu~&caqup ipiasana t4pe codspuara dao tan insazi favorable A esa medida? Ta, a rns? --tes de ahora, par justificarla, set~ En cni~, l meor aivgu~diaalegado -el ejemplo de varios Estl. Endepeeni ko dl eo Cluba s do d l'Unin-, A lo cual objetar gjaiddnlde Cuaeta^qes debe copiar lo bueno y udl>io la, oeai¡Vde ch ritinza por extranmaslo, y, -ademns, que, aqu, esa legra. jeros, siempre -qil como hastaaheorsa elon, existente .en ,Vasr"a' Esta. ocurre1 no sean a una sola ojacian, des, no h. impedido el desaaeolo*de sino de varias. Lo que podra rape, atiuz gbrl~oal ldli caV e Ta t-oientrawqese, en Cnba, si lo impei, ~irse aqu no es c as elT pn uesto que regira en todo el krritb. vWa, donae oea estab>leei6 una lucha rio. TaWkin he de consignar 4woxsvAat ntre Jagleses y hiere, s4ul, los mAs de los extranjeros ea, que di6, por resuliaa -el triunfo ¡netAn edispuestos A bacers eiud4daos vitabl da los mAs fuertes, sino lo americanos, aun sun penisr enad ,# quirir fincas, porque se ponen bajo que ha~Ourido ,en'cl Uruay -la proeccin da una gran ipotenis dondela, propiedad en manos extraaIcon lo iua ganan, en =aos ~oo; y jer41rig i #t¡ er -"atrorelinacia su nada picrdeo en otros No hay que~ ,un tiempo-y en la Rep4blica Arlos inglcus, los alemoanes, ~a ra genina, 4cu4ce tambinsa leana invarsajls ~ ndse a4oi tic1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ co eneteq4atosscptls~ g a olo pra ppdgrwreaht ahw ¡en tiy a4ierleenos cil As letM e irn pr;su dineXI" ros alencntrr ~: e pi~i~lIla-'T -sin-embargo, -sera muy le p res*l mri l dqt iold sua e o.Cuba solo trabajase can0 engrad~ciie~tc iaba1 epitl ropio, 6, siquiera, que, ea4ujo,en, dMi:n t, En lugar de tomar las coaaaapor le trg,o-y por lo trAgidojudicial lo que le conviene "a desmentir las patrallaa ue pueden perjudicar al Irdito pblico. Y aquses ve otra do las ventajas del rgimen para. inctarie; con el cual, cuando las Cmaaestn abiertas, le oposicin interpela, 6 el jobierno se hpe Interpelar por alguno de aun a amgos, acerca de los rumores %noe circulan; y, Ca0Me dicin su Francias, se le Cota laaesza al '4oonard.' TYsi las Cmaras astAn cari adas, queda el recurso de la prensa oficiosa; que, por suerte, ce pueda uatilizar tamxbin, en al sistanma represesitativO; WT, solipa todo, no ponerse de ia hsumor y perder la caesba. El mayar perj:orlo. que lea rumoras alarnrtes ipudieran causar, conistira en imprcalonar A lesgranlea intereses extr~anjeos, relacionados con Ciaha; y esa& saben simre A qu ata. ver"e y anclen saberlo antes que los gCob:erostrtese de ese pas 6 de otro, Ya empiezan les pobres iis y las ossorrs esviilidas A sentir filo; ms Intenso para os porque no tienen buenos y suficientes flimientos. Euvladnos tinas frazadilas para esos s&re deanvezsurados; DIOS o* pagar¡ esa bentio. ¡ El santo msa ut egrnque es San-Tito; y el-soanto ms deseado, San-Turrn: ¡hay que agregar a esos des tont6s clebres el santo ins pecador que se conoce:tSan Duarseds. San "ur"ed es un santo ale estas elles: ans no le basa canonizado, pero le caoizarn sin duda algunas gesta lentes, porqn" los cantos d.e, ela sno sc comprenden sin lentes: plisabca lo que Jos htombae* de talemto en el concepto caste y seta %eunca¡araneis para Y. cJ4A GAAtrs. El lrhpotede ZE5PiJVW5,LEMTS5, GEMlel)g5~5ele trto ebleon qus Y. fesa cors0=* $o dameas ateareea sestos Qrat1a casia lacadSCe~ porativsa'ektiene por ebicto sort e@"a d $,eaesitr. las poseedoras ade sals d 01' UtT nL ALEUDAlIS Apareado qu2o. --re*1t*ces s90.1, asdaCO&V*ctlya l& VAc~s~aA~c17 Esruasen l la d" irIBadeIGrisler. orcti; Tlaqvs oultar culcacuamenhi deja, te. los d Ilti le habian Ocurridio1 -Co*es~e lunes dOlCNaravabi se ha. crpcrinai~.do mscb placer en rofe¡Ir disayunado. t*9r s-',e*boneatba o-(i'e,lnn lo~tr,,fe mNI*'Ya iietc~oasvida.' ve qus&4p lssy ¡*iga;lOai>escasi55lniMl, puede tr, Crn at6S &ue ipntso A CM_ tra eatado mm rpom9 ms,5,-d'o'iau y de louras ~-.qcqita.4~Jola n~j; deudeie dirigi4 laaainmoeabellq ^ que tuyis tentacion's o bazen lo e fno el tcO m ne rejr ~ ss~en e l sftori1que q ue lmrot *A$miradas; el setop-murraUrdleaos bres no 1* tonanenvidia, por aoarne.,que e coni ra niElo; los ~14 Ue.liz 4 ~noae 11 n odre viejoa se tejom Cseia tiudpl.y, en asA ee nncsI;pqaqo 14senl4e en faaoad, l gua6p s el o dl asuMy a tuaSieea a p.rle4s.pareelaenta0dkAlaoad edese ale;aW0dosu ser se haUba AGIM ~- Cabaleros t-proranmpif al pe-. 1,0 1 netas4e Mrar cels si ~ daesaanetss1-os Yc Ini ',lls. llIS ol[ c1t¡-i rns'rbarato q"¡ todos los dems importadores' CASA, FEEI PorOEULFNX VusDE -ACEO. OCORNOUE19 Gastadente laslbuenas noches. Irubo un; excepc6n. dej a sludar un joven vestido l0e0negro10que calaAba aentad45 frente A l. Aquel Jovin tena un rrostro muy rr, y revelaba su poco conocimienlo de Imund. llallbase Incmodo ton un trajo que no pocel haber sido hecho pr. aeamiente p*ra su cuerpo; tclocado :en* axtrzao de lasila, rmudo a lou-ii paresia un santo.de palo; resbalaban por nis anchasa siee gotas de sudor; #n rostro esaba plido y Enretda e,. *obre el tapete, ha. lla un onte de oro bastante consderable; tal vsse* na sa de mil tran. sos 50. -' Ginaba con una suerte tan consutan. te, qus no la haba abandonado. Ya hacia cerca de media hora que estaba alii. Nadie le conoca. Haban. le visto estrar con timidez, acmpaldedo da un mazo sdc en edad, de rostro equivoco, y de gusto muy vulgar. E.te mozo se hualaba detrs dMl ¡rlmero. El joven, al llegar, se haba setado en el sitio quoe enoutriS vacante, y asdp de su bolsillo cWamonedas de oro/las extendi cobra el topete. En primer lugar, jug6 con arreklo loe consejos. de su oamsrad4l despus I? hizo segul sus propias inapira,cioues. Ni11 un solo golpe haba perdido. Fisos por timidez 6 par avsrleia, desdo su entrsda estaba su ereradiefija con obstinatin cobra su cortceo soro, que iba creciendo sin cesar. No 0e haban alzado sus prpados: nadie ¡subiera podidodecir 1l collur de sus ojo&, Ni la ruidosa entrada M le oao Frauz bha sdo bastante para el& traerle. La linda Gertrudis, penetrando da improviso en casaz de la audota. baro-, nesa de. Saintllaala, no basbier; pW[I. :do quiMs reeonocer al pobre crgesalIter Juan Reinault en aquel taoitue no Jugedkt. q

PAGE 6

1-0ts4~eeeer-Ee 5~t~~ e i ,.2~t&ss~.sesaee _ _ _ _ _ _ P. ,M'.'-'T =jatse e l a n Itls es de la ~ 60ee ba-lAste qee esal Sur del Asia. Aumreliaen una lala, cootlneutal q%4t ida 'tiesas que vs cosida Lndia, isaqoe -4%st baje el .-ulf~a us bgaliqu ex*sj~ ~l slo ye yea t1 Say dereal6y ao, los sueldos' por 1s va #M&5U.~e olctar oUUa patata' da ~Mssmorla 6*piICaatvtlel iovas. to #saoen de copla dbujse ,,£5 & mted Otras personia ssia a, sor a'ss tnteste ca cart Ps r, e ir dl~usi' ti* onmauchlas 7 falta tiemp pera servir A todoL. Oe~ Ayotrta le iWsorir£ttdq l.eie~beesdsapara lo& eXIMOa tisdell5eo fie gsyenema oqlo, pero no muri en el ~omate delCaIlsao. Palleci tres noi f'e igo* c6te o P#tal, el lnvptttosde ut aubszaino, espaol, 'Les ,aubmadunbe,4el ldee hiaca uIns de sa0o yflo, var)aa naciones peseen: di. ~~et sonlo'Vqre-Ta velocidad. de ¡sonido en al Mlry A-agolas tesmperatura, es d 350 metros por se~*ud. 'J~bl~cfualltilass'i qeo dadj InicMIA\ds 5 4 60 lnseoa por !11.,.A-.La<>etela,o etoa e re'.rt~ito, A pesasdel defecta sj.i ~fia lo' esoapates lsonintadosqusveptidas veces van aconsoiltdr.'o etV en etA'cisno pubil raros~ ly 1entrtgpi l ted actor enter-f gadodeiJa sMeis potties,, 1 .llli~namisrdss ea bonto pero1 1ae6bia ~' uis-d is 'egas 4e lat lla id lliad"Alaptlsea,* r engaT Un-s>o~c~-~aneachocaro o ha psislal-oa4qvaos lbrto de versos.e '~,1at*n~->itla~o'4la Secreta!¡s '~.os-~ddoil~a) 61 el Ileta'delb Wi&toi'k 'la madre su n menc. nos-ea detc'es hbflslOiY pasandod s stay edad Jlasnla.preee al padre yb 'oilvrosteeS 1 la-madre; alvD sl casoy -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ci ddfaiAlYies ctne Lcn NO .-k ESACTUALES sesSse las r as los la" aqejia~os los mmA #ts. hMIa6rsdo' ¡Ombr" da 194~aSaa o a ua-l A 5 1>0EA.Los y los OAhlTa mLG~Tin, c 44l4 ir 1or n ~ o de atdre'lc La'*d O podeos orcs 1 aseale sino lo* qe.liarn en la seccin dateni41o 3. I-"La llovista b" 2~1,0L q4e dirige el doctr Cr~ JSt cebra la cra de g gta Drl%*sea M art 6 lXs-d o inero 030'uod. esfl porqune es 4-61,£ k,1 e-dra-q PRNSTURCOS El dIU"IfoDettacla lamnenta lasun ue 10 e mjew*res qn. no son mis qn bemse, cuyo patrinseoo psstec Isayrisnipal no E& la Virtlal;'por lq9e, *kad,, -patrimnoniq iodspwe bler esalse ~nes^ qisa fo~matubs tavd6ael*u legitimidad, su gloria d6 vca*lOnaesa nica perfeccin y eno, 1~ddque Pos-sl sola nmaenetra b~nMle'en.elwk sptoy el antoatodos le imortales, debe eUatlre tant slprcia ta ue uspuede la tesoro t y defena S U nk id ~mc, dios Plutarv ien. do 4T~n, esposda PitAgod, trsu el rodo naleet e evesta, sacio rnh-.-Ier~ asbrato -Ys-6pIJod Interrogada la misma Teno, en elsa oaemin, to6sts eh d a &una unjez viat^ss y sobra el uso qisa odra M. deber y asta uno eren imuy fnilis, pum no se Es-ataba alnade agradar 4 su hr ara Suidos que Hipacia, hij! del f l o sla ~lque sucedisu famosa por In beea y la prea de cms costum,' eono-por su elocun,z no puiedo librare dela mpostenddei douno do sus dicul ,pee' -idm~s u raus de eella, le sns 'tesi un pa manhado, dodl n¡Q ~ase i m4t hes-sut eso prut eels ensumas-ido una do las ms vellos y virtuosas del igo; bien stabes tt que es un dolo do yso, in A=otn de bhas y polvo cubies-te por ean tIempo de brillante barniz =o fntimus. e su ~ac-loo ejr, y muyjtn brev u equleto. ?o quaile rs yo, uerido eses, que Uma~oa poar clieladostaco delicadas, lleM yvsY~; mi amor-y mi fidelidad te atrajeren; unoy otro bsaco qatu, Y san calesfues-sndeahst u sa nlo esA meon q~ usla~es fsiCasque nos odosssd~~se od selos goa)nsente has tsa el. fi de n~uaee'-vdz," No haye a, no; las g~deesid16 nmmi< lus lIspira l 3s rtudaol>s lexlcsaide,' ltianat. gu i6aOlts40sle ea, d110 nip~les le v~ua, que la lMes adorar constn teet, pr cuato es la l;olaeque, cmv y e p ta toda p ~ , noble y feli, 2' ye, el ve dteock4oy tl marce 10 toda espoiedo ee'moaua, 1~ ¡ .ARTO''l .G. BlQRNSTEEN IJ Plimesqtmtexw~fr en semlsatd W1 edificio de su felididad so-. ,por' 0*1tes et~aaea de 1011 que l ecceera la peam~s~, M ~aeen bre Iewk escombTos del qea cotemplaba ¡los-ida ~ie.CIL A la le* sell tes queliabAIs ~lsrr4lla ya dewc TaqnblAn ,6Ihbia sofia-. edad ,, en noso do 0os44.4, sl 5* 1a.las4 la do e m-bntsgaeles eokcdimanas,y ls-os, enI~ltsjr la etarvsiade eeones se haba forjado la novela do tosli loe en quo Isa vidbi en que leb b&ejdacsss. Mery& 0. 4 eqoa, .atrqeedpaa s TI# ta desi Oqwn ',r ca dcenshadaiJedo na ed= s%! Asuperaba 4 asee1serancaa1 dio de lal'eas e elno ls elo Aa essls¡sn Uiabi; 5aaio psosla coticloncia de uie U$lapiradiM 4 l01s oevtllo< psa. elles al Ltoen sin arbarobis habla secdo dcl dolor A qkie ~ssia de ¡a vid&, 4 aquel diote 4ese que *aao lsas par. sit u~ ec para Dto'4 lSY ueitr4 ean abiele ~W5 cep 4~ 4se alguna, sss-a lIsiasa qn.4~ l seeese propio: s u pacidil lta$ pes-isaldox hcs-bles mnstruose s ezs y :teo es,, una sed tevoztadse q*o nDa~e se sli~~ets y oculta delante ele Aquel< lo~res los a devanee de la ¡n>"¡i, a~s ¡Por qu haberles~ o e"a Inenamo iortunio, Lasg. Cuando0 oeibl4 -.la miseria y la solediad. 1iY q, 1 seeibW metas del alma 1 se ¡ma eme, vial4 aqesIla mue 4 qulssah5la es-elltica te'eifiel UoUeep herisause ¡de la tierra y del. oielol No bastedo paca elespre repultadaea el* dolor,y 41% no bai paesado ¡ese u&a seroe1s lb" tapsia Aestici~o y laaces dotecosen am*s tssaa sesoeeqa ~ E' BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS Materiales elctricos insaluaciones Iidctrlcas do luz y faerza. 417 41 1 p A.banicos y Vetladiores olloatrcos. Suburo y beriqea todava, y, salir de &uusos-mente au car4cter, y madama de Bol. taje; cuando la vi, semejante A una ¡aneve, llena de inquietud, lo interrogaameJ diersvible y con gran de simerto t"~e y del paradero de Ceiba unos 5 delos irtteseses nacionales que tenkilmetroi de excelente canino, fIe '~drn quebinvertlr el continuar eta modo que alli-oele este material es trabajo tanto casi como lo que se ¡la fcil eara oloeas-1o"sobro loas fraga* DE GUJIRA DE MELENA ''gestado ya, posle malas condicioha de'ie ferrocarriles Unidos que Febrorto 21. ues en que les encontrar, en sana hora y mintos lo ts-eaepor, ¡o, y l manfc esldencla de los Bien s que ei Tesro esto ext"n A la Hlabana. esp~ errera yMontenegro a cleir! a-p que las corpeas y errores Nosoros, por amar al poa en que A el Mado 20, 4snsU~stde l cW de nueatres pasados gobernantes nos vivimos y posconfio predilecto al teA la boda -de 1a datnguida seorita Eli, han llevado A este estado de cesas, rrulo en que hemos creado foisilia, &e $myilcaair jvn -pro cofianostodos y especialmeus. nos iteresa lada lo que beneficie A Motegrc. periisrn e eip -sn tt6 qu-carmetede l la npasticular ast trmino de boa a po erAmla mte u nea confianza en el Artemnisa, porcuyiroz no perdoover deModsneromade dl .;nuevo gobierno en que dentro de las nomos media para infas-nar A los leeeYlo seor Ab so Seas, padre de 'a economas y relslsqehsAcne o-ae 5A~Od ool un nvioficiano m la ceremoia el ,nqutea A los finca nacionales, %sabr que hay en este trmino, cure riqueza Rvo.V.eniqeA. Ortiz. ant nder A Aquellos ms neceaitadoa de suelo es notable en todos sentidos. Inicia la novia elgate trajo 'blanco de auxilio. Estimnulados pr une corts invitaqu >eemyr TsloAci ndal Y por eso, ppo economa en la cin del general Nodaree, y las rozoy' naturales encnantes, que luego ha de ansasotro tanto de neo ya6aducidas, visitemos la flaca r~ Por celecta y isiases-ea conncuneilcia lo que mr gast y principalmente por "oe"y asa cantera, puesta en ei tsA invadida la mansin donde cauta humanidad 'y matar el hambre que se explotacin recientemenate pos-su duc-felirridad "!enaba. Claco cncactadores ve venir tapIas familias honradaq i que previo estudio de racional rseorktas hacan los honores de la casa; debo indstsrsi alo qec digo es ver hea'eficio ha comprendido que una 1las enitituales FasiholY Sai-a,out' ddyciiaesone.sedls o-piedra, tan rlilda y fcil de labrar, Sn~g, hes-nanas del novio. sos bellas tos crditos que el Dopas-lamento tiene importslae inmediato oso pau ps-moalles Edelmira y Evaristo les-rede Obras 'Pblicas tenga, la canilra la. fabricacin de ed^ificios en la are, y la seorslitas-ala Luisa Osuna, nuecin de esa' cas-yates-a do tontas cacital. e Encon"baee¡al las seore Elina veatajas ky necesidades para este "ysssiptcs m. oc e asluva s ae yn el terreno nos demostr el seor Perguites Paquita Rodrigues, Sara, y tan necesitado puente no aparece. io, muy competente en estos trabet Ev nlnaOdrieos, Julia Y PePil10 irPrez, Edilventa Moro. Josefizo. Dulce Al pueblo ele Arr6yea le ea de suma jos, que Ina cantes-e permite cortasy L. y, TessPSsa licia Hernndez. 'y necesidad, la ps-colta loatalacin de acaos columnos -enterizos de 8 y ms sue graciosa hermana Crlia. Aquilina une seccin de Higiene y Sanidalmessuepilsdebnplee. a Cutro, Eudx& Montalvo. Sos Echapena que al igual de la de este'.-uebli to y dd gran resicteucia. Noe tofos--~~~~~~~~~ aiaSgnaosidisEp-o'la deje ytenga siempre en un satisinmquse an mandada variados mueszay Serinir Hernndez, Andres factora estado de limpieza, 2taAla yqulasderestamals-al en A2 Aasl.ltscdsdlaNeMscCon una pequea seccin se8g90otbeyqelspsnadsoCu des y Enriqueta Marquet. Conoepda Ir haciendo algo til ali3 donde ls-o Gallego resultas-sn las mejores de ooy Julfia M'aanhia, Mercedes Sintan abandonados ctn de esterv ls uho q7scha ya 1nad ¡e .che:, Maria Figuieredo, ?,aria Izquw ics o l y donde sus celles son verdaderos ial fabricacin del palacio que consL. do. cte. ,' peligros para cuantos tienen que postruye elte Centro. N ll tuve el gueto aeesaludar 1 mi el)las transitar, amen de ser vesdade, edi e rsimptica y distinguida amiguita lseroo moladas-es los patios le los casos El da 15 dcl resente s i c .-bel Delgado. le dicho ¡pueblo. -pulinra en cl Ceenterio de :Pues-ta l: La 'ccrrnois fu obsequiada con Crco que dadla la mpitancia que dle la Gira, con ua numerosa y ela msyor'.i lendidez; sec tasaront algoeste pueblo tiene, mu mucho comercogida coneurrenela, al cadvesdel e¡cas piezxa ailables, termizndese la co y su constante movimiento de paque Pu6 en vida selor Pedro el-laf 0neunin 1 las doce, cajeros, sc merece el tener esta seoLavilin, de 89 alos de edad y pedro 'Ml felicitacin incera pone la feliz tin deSaia.EJeedla edenstouzMncplsr n esetrmino sabe bien cuanta verdad tonioGarce onozlez Carnal del1 EL O0URESPONSAL. enierran csae lneas yr me costa Ejrcito Eispaiol y ayu1ante que Pu haceegorquoenmuInstalsci6n sea un muaah1coaaos de la Capitana Gener-ali PINAlR. Dil RIO .hecho, y por-sea-unepoca eta en la de Cuba. que pronto ha dO)habesque hacer Falleci en au fleos "La,Serafina," D9 MANTfl4A lspesipests nacionales, le r-e.-decuyo punto sal el entices-o scme IDde Febres-o de 1909, cundo al Sector 1e'nra haga cuenti5 panado por graonmero de jinetes ea su noano est para. que stelleva A hastA Puerto de le Gira, donde desPte este trmino apartado del resefecto esto que tan irumsime falta puis de enterrado despidi eldul 0 t de la isla por las malasvas de cole hace ie acor edr o.aO.nie o d l a inuncacin qu' trrems, Zastiadodo y el saioce Araniahierosci del a 1 unoala ue tncno, esido' Un Veguero.' so.l por laI)estina-a 'lrzulemncia del tint hio.' >,sfriSo; >con lentos coptateim Nuestra ms cenida condolencia A pol. que le egovian de des aas A eaDE ARTEMISA sus familiars-e pon prdida taunlsre-J t4 hapirte tiene que t'egists-ar o. s'rt Febrero,22,-1909.pas-able. E OREPOSL contra aroao .,l 'le4onde caEL 'ARRESPONSAL. 1anidoaes, pues el e'alpk'o de la a-sc u ne a cantera de piedra dae_____ tuai -cechba de abaco slvo euta: c~ ¡,w-nea ~ s e cn dsvgi'sde pnuy cortas esperan -" basde'6" ANZzas, Principalmente el' barrio de AteIa> 15W5aei5niPs, P'vpk Montasstelq, rieti veg;aes-lo, flor di rsdad dl imiportndlsele muy poco -que pelig,,s. sc su acta Apesar de los consejos qye ,sus numerosos amigos le hacan 6 Invitaboin A trabajar su candidatura y 0l lo-; que contestabia: -"Antes que an4 scta est el triunfo de la causa liberal en esta circunscripcin," Por so conalanciaj' amor A ali& principI"N,,X ca solo en aquelUoq tristes das de prne.; isa, coisa fortuna y A su costa, dis,. liuvo latente el espritu liberal aacr(Elcand todao en aras de su Idel. Hoy el intachable liberal soecnorgu.-l liCce del triunfo liberal en esta ciuda4 yla Provincia y ee su nsaor gloriao pero no ea representante yh'a perdido

PAGE 7

& t otrlw u e ia l yoxrn~ aaM pfosi e t de lo utenen a" o val:am Caa oue u la elbiahA.oqud as bd aee o res a o ace t o aesaaeO~rsses lo n os, -. mism furo suse* ll oilffso ldrcad der, c* nsta .oncrlg& A la .ibile dei 4w Irmasei ~ia o ert e1 ein poaiind o llgdebal~~. o'ltrss'e.Oe.PO d io 4~¡~ssee dia nrapl eletfiA esaa vu atado Abri elneao dacoadoe drase.ss, pr me a acolaral oa, ue oeseal e1 a 109ngtd 1epartasih-gzg, elel cela lade quei No 44 fnt lahce osare wrt t ovno9,ie o ie,'ttiq11 yaulto, que eraloa leblas kIr aq. raladlshtiliddesa4 itasaold po0 l Cotfeenla Diehal aq aIcsaeCo.e qena ectam or l peh dela ecu v Naco1~ clInle AatmnIaloao abr o e ontrce lls'cin,hehs oru sltr e cmloa stbecfsee t re" ~4Menejesad a as lq a piarss quea nopen spirar; Ae r do., r 6 d er iobi la Consitl o eC.t aldea por Deet 41 18 uadpopdosicint cas e0letidosd daa -aor-~ od 104 uit Y o la, 4. 5 ells T@01#1 11ata0, = 111 councr0 Ic els vida e u el m cdi d este rdotus Wsj~u f, los kiwar de franue prsa uina d-'le ura coedladoba l Prteeal BA-o~d suest.,das4 dcs i elr At Dae Cuerp Litglslatsro en so-t~ coenrc delureejese 4 ota orbel l ctddesmutrod dicam scpo nlo Covncd da Gae qer uepne alrete elp Esaoe upom idbrqeipn l19,rltvi'a rel A&oe da.aceptaba. ene 11 ct, Dicha Oabacoey la fease sl qu fa cetrolca or el pec loeses CoeoNdino Ala Inicigo stm bra en 22a de Aget 14 r te ,te. pon ul seesntlmnien e oge o & eIP a l cpelsh el precito^l UM*Uoaelmt ebn 14 a uPy que a-% comcaruel publs fi e que cl ceonfha de Octubrseja Menaj que di, gua egnalConf e e ren ci i lut, al ltnsoe la 1site 4le ootila sld pqe cate es*la a* elc y, a1 d[$. 'm m~ d l conDespouliee yqamo rigiit l Gobiero dusildao n aodlccoa enetsCnm00ase a xlav-Uolm-tnr~~* epiiei lcod & kv iia es uoiaodca e l priero e ll oscin deo tina ter e una alnJede de Ftlo jrz que 0orea #de ZabipttBro e y~rr llo vqothee* qu facnitaee l o unexpen a, parraspquenoArla inv itanqeto ma;42 eAot eu& e o lMclmctdlCnrs f acnsW4MTua K Cbn ep.Wrt eel l, drion fecea lo < Alsg da cferei di e 05, d r, aa endealloaratodoloinbroujoi el Ejecu tlativol Estfecne El ootnio eltiv ti recho tae soo i0-elsearGoeradr roioonl e resetd enalsC ft4b6sa en ef4 aLpobadl onta esr exclusoi va, Edpabres tc n otea las iue-sc aide4g Des u Per ea ya e l o ae d m en que loe riila Rep bia, por s u i eet n m -regras del nteo r ys pa a. a :si y nrda ol El9p e rfee Ale drca e y en cs e t a m a lla o l eco ma ma q e ea op n. ns a l s ro 2, ar qu dn o m arzo dea 1907,adejs elmPimtn d 1 part q u -e r la, deer e de la r u nci n la piu n ero a s que r 1 r e l Po beos t
PAGE 8

1fin 1 o el iaio o s moars lsPe*o trjs eis. ElProp¡et¡rl6dne I.nr r 1.> s ten a oys lleride ent e 1,l El Cej senenan nnro da o U"r ~ han enio aleos de buena 1 rau (aor jt 1 llar gatmiet lsa pla. oln noble empeio y geeooerez PrtieSiPiareatlrmet o rpe a billoG1A& AMAKA Nueva salaeteotie cooperar con 1.l,os ee ieae s Jrnuct, 24 de Febrero, wlos quo loi nilten. l nuii Concurso ssia,'se als Frad ioo niu ea£-Er<~ la -to u a1 eo ad e rar.ss den, Eduardo Garca, Joa Dias Ferdoore hems e la ctnlittin£le au 'on, uer qu ha. do Modtifca Por ELarefla 'lpalia aAo DAI uO DE LA& MARINA ydnpetoManca a es go de autoan6vita tanlai -dz rmld ,4,vmnb llenos da gsasm sin in to fn que y ni, isaaills deben sar ¡le. acr draonne AmnoF~a Tuu PLEITO GAN~AW> sul desmeid¡da ambicin, P410 ven en Habana. nadast de acued m l con premoeas sierrvRtmusn Feo~dfz Llano, Da. POR EL kOIlN~ tlea A s%¡inbar u"eefrnd'oe presidencial de la estacin da Vila elsel u&ar Por esta razn rd5eadasbtaas~p~~ la ts~o t 'ys 0bsads8prnsna uv innelPeiete i o pemtio 1. dca it coneia 11.A101111 @AAmro *l~yQ f~f;g ~ dl$ E. pleito ,lal"yeos leeo liberales histAricos depao1a2ee Y ,DidDue das por persontas competentes, romo -ISIA Yl = ' '1 eieaeafsdrego de s.bog&is esneastar tel er.j, l ~ qa ep ~ oies . y .ui hag ii. que -ttno Sp*r a~ ea in maldd, P enpori Mlatanzias Snchez Figuerios, Alpreseinte mi gratitud A todos lea qu Ai soeaae ~oead ai meissa DIu i5Oa-555 m es ela'dact% ~v n eamadaa y Ounlar, el Gealars Monte&apoyan-e enirny u prinaci11~1,1 ie cerCe da trel*a e ~~~~CorreaponzaLgudo, Coanas de la Tora-lento, Pemnn. palmeate al seoer Aquitlino, Ordlles, 1lma (0.ti. Peuit>. .., -ato20at.r00n. iaeenbue no, Barraras; Gonzslez Lantana, De. JefeL deloo eoeodlCep i-la liotel *s mentie. .16 as El slellar Adolfo Gelabert he oldo Velos da lau acto kam ciGAMAGu!Iy ra-mt y Hes-aundaz Barreiro. P' y cosana inituotituilala de csa aPo a-tml -snia~5nmbrado ConWaor MuniqoIjal ede =n~iUo A r.aaei~od ~e-e Scgaal tisgafend. OUlo-e. rci, qe .o~noe litciee ne -e~arcar de -ntaSagua, por renuioi del sedear Auter d 4-.l, l~edItas ~*nelao iO~~ e saiOaeaIol 161 lreet45 el MIS leal y coetoC APOYO. asA Hoimae aa;:acn l Quitro,. qubaaid4etad0 Caagitey, lobrarol 23, -Suplico di lee oechares Jefos, oficia-lr eBnheo10NO 4 as9y 0 .ra. lse yB-47. muz -Al o,. la. .sg &alO. 1. ses L ietva que his de regir la E tsInt*I oporry y ianiet Al DIARIO DE LA MARINA Aguacte, Febrero 24 :sic aeteh hz eqded SocIeda eti Sl a-ass-aem 4calsteoa.laua o s .ma. lintitucin que P~~tnee Y qPa tanla0A1 eselreo de alm. r-¡*.o¡ raaluints en Ric ba ot am .~a on4> 1 ~0" kittfala mrsazota-sj. YA Asaian hago lztnsia mi greti10.-Alan meler1, 1.ltes m" a. a-a fomentando la riqez He as abana -rassa pronlmlaido ue ~e de la varIeAd £1,1 Abrabanten. demst;~go ^,n ~ flag¡t.,! citndose hoy elcaso dela aetqlsEni el tren presidencial visns el seha dado asiempre pc-atabasa de valo y fi -A lai es e laesmrc sa ertario ,lie Yemne osa brenaa IA IOlqengso' da or aia tert Ccaplli d eafiar Orr. Adnlttir da lo FYro delidad en ei ennaspliunineto, de eun de-A a.-& u la iomeamoilaaor-eVtoD.JsJ otogoGcaLsta el*nuel ytlna aasiao car-riles Undscm ete de la exlieras. VtD oJ otltg aca o nbr iuugba y dpa-sne dtira.padicin. Restablecida lenrak a en la vi. 11.amlobbeO da ni&Teses-ero 1 D Ram6n Trinidad Vatetasi y ~ stiet La fnassaabrnz mPnilvanIa En Jaruico a~deran £ la esatacin 11, de ~st Instituacin, me congn-alo etas, ea.--.e@s lasco. y "La Paz,"-p d paMpo snil elAlade y la Asamn E ~dncpc, en que sriempr mantenrarm fuy alto el IAit es esg smfa.lO VelisD ~s .~TcI ia aa~e-Gntl ~ nalvb d pes per cabollaria; dad¡~alaa para saludar al Pasdente. prestigio que ha tenidt. 14. -A ia1. u .Y.,i y ,ej reab T D. Diego Tiinidad Velaeo, don la agfitacin re snl~ as eznic respectivamentatt A la fabricacin en En todas las estaciones el pueblo Queda Lecho cargo dei mnando datadae .16~ d. 0 Miguelr Tifi? Zara, D, Raae Gmez x u ql"-gas eriat-aac asti gra scala dp miantequilla y quesos, vitore al general Gmez. Cuerpo el selor Abrahama Donse~l Y _t5.-A 14ninet.e mroo -12 Se-raos, 1. U£n§ Csaftas Lpez, don n-ia-noepe" hitcer frt 1 orade ganadas Y cullivu. Las pa-eMl Pres4ente de loe Conero'aoe Selaser, Tenicnte Copnel, Segundo Jete -,k!We5tet a.Id'ea Atsda6sCaafa Lpe7. cuEnivd levpafaiet 10~ rw S n41>,U pdp4des rad~a en este t~nn y salud al Presidente, fa del mienno y de laaeguda y ~an27.--A la ma.o L.,bsAcet pn oua gestiones le deseaocqrI. ase~ls-s que se nao~le es .S Gutirres. 1Tftu~ el1. .sesfiore Ernest Pmc .an rals ecaoCd lr leiaaada Directiva. REVOCACION DE UN DECRIETO omisuas de otras iguales tos la pa-aviotato, Comandante TercerJefe. e.l. m.r caa alesia.a y a OIIU oaelbrr -UIIfasr elta da Oriente. Luis nr ZIJSIGA. .al.Je . a. ....O0 Van Horno ha esrio deade la His..1q. la .lo ala 20mel;e19t '80 dese sabesel paradero do la se, del In~st, 04s qseW.al basa comuniano que los pa-oy~eo aaaa 4d err lCep aRebrtn lia2-l aairsee lofrer~iar .oo otr7lxidaFde Roble¡ y¡Bravo vmio. 0t oa.ea a les 10 y 45 a. Ma. ElCep eBm ,gOTdr 1. 1i -da da don Eloy Barmtone y ~NI La '~"P" de la, que abrian, propendern ensa~a raunes les buenos set-vicios que leY ae 10.l mJar ea.ltud.o-oqettg Iu lecafa deacncin de la poeasa Al DIARIO DE LA MARIA pa-cotodo el sellon Zllga, igrainto el Persona ---al tengaa a noticia s~ la Ocaupaffiia Fes-rpeaya-iles-a que rarHabaat perodo ya lan-gto que estuvQels frsito 5saen lsrsm.ies hses portdero puede dirg, s 4 l revacdta,W e~be ienta, consHryendo uana estacay elca Aaptta -oze ~ 4* 4, nos sgotlngt tro rmlla e y Leata-ca ie. ErPenl dadcV rda nslaocLlagamos .£4 ~allase diez.tlea nnEl puebloa 0~ a.ode a-la Compofla, por aariger ~bs. Mal~zc aes--b en la est~ln con mcoe tis de una semana que tantadlsteola -ir 1. ~lpon-s gatada izquierdo; duplicado, Madrid. .It¡iw elques te steiyze o¡l de que el secasZillg lo-____.____.__ rzwuconfianza en el Gobierno y en la grcan entusiamo iza usanda de me pos po al vid, ~ 1 2.la ,ter:a petban a-nmoi y el co. La clsica belleoade las mujeres gunda jefe, coroac Martneos, y 1 lese a. tUi4dd la ~stio). 23 N r 1 M blico.b aqsuielto e comoid, ca-matanza-s d re st as Iteatos ~ciolen y empleaidas de todas las ofi. OO sd "El .o¡saeii .e.do~1Sd ll5Utyts transcendiencia, el gegunajo de igualne.,ORROCU ndol oqolrerftado Gutirrez. __________________________ mla so4uali.? C.uh. n1et del siotable eatfita< 1,4 l~dl.--; .dais aqriuad veiiao UsaorCaO. IN E -ula 5~ rteig Hbil. I#ILnor-dinio," palo. -',nu vez arriada la bandera y re-.1.Ertc.jrJ~ Qoa le aese eoritr50 rscntearvaolsia a rurtas itrearaaonapalladas W.iIi.~ jjjJJ Edl eoDU se-a --de.onetosril losrdas eacon lt ecta d o 511ate *lo por todo el puebla, y despus deobr L 24 DE, VER11,1 -ooE BOLreTb 1-eeM avslonll so'(a TJIR nbnquisdes por el Ayuntamiento, os Ea el Iparquo Central se vea-ic, ,e OUERVQ Y SOERI5NOS '0.-A la maeeJasaro. dO cati disCnz,5' onti retrato dl Nea~w~lba.2.-N trasladejron Ala estacin del ferrecate mafises el mnitin organizado pos-le 1,ileal 373t An altos-------.~ -140 5 Ilsr ao.p, aauisi#k. sr sesalreaat¡ijs di-A rii Central, donide hubo msniftataJunte Patritica, para conmemorar el' Telefoso 602, Telgrafo: TI'odoiaira.o., t50 eeE a se5.901 it.i oaec le a=. 11#m ,conen carifionas y taeras expretd~teo cuarto aivemsaria del grito 59.-Aed J. .,J. "Aqu yace la. rsente," ofel nes de afecto pan-e lea, basrta aquel da Dais-e. la. palbr enl e1044,se po5d51 <. ti poreh. psa1 dlelt vono i-a faNenmom1ento, husedes de esta ciudad. Hicieron una de la, paaba nes .., -Poca despus oe perda el tren en acta las cefloee No BDelio Jos 1i.-.A 1.ao 1.~ le --lalJto.e. tu1 otcnoBnfcoBse.~DA el lejano horizonte, conduciendo h los Dolares Payo, Fr-ancisco Maria'GonDtets last piqiasaca hor-a$ de la mao aasaijy -a-e lf'ollet aa0~bytD los cerebros de todoo esta frasca (Queseaci6t el mitio, que fu amenizado -41 ~tseaeaeme Sohguily. "La Rotnat y !¡io d*niss da Dirao 249116. --* o.trcgosart edamos solos!, ¡quin no se bino esta poe-le Banda de Beneficencia, DPRIEODEPlIh -& da, ea.a.,.--a vobot," y lairillds tt ml*Xuificcq *sl aose -pregunta. &volvern.-. Les Vnleranos do la Indepatndenctauo, -sI 00 l oi. a ea m#r. #ise utda e ls e etco e-lItls f~ m 5-1.~~ II ~ ~ Initrlosoa deahlodai, 4 efis plaintas cot cao1s, Jiongee ir~*,feg 2,todos la hicimaos; todos trasla1 las miembroe de la Junte Patritica BINN DE -I-IA1 o -~:: 90 ofigy N.~-ooqsear 1140, llremc -aqo lenro tola alom deddas, leao ~aron apt a 'qeta de Miar 44-l!, -1a~iioc-Oo a eOit a orNa alA unumapa -. -la e la Se sta-co de Ca 1 : i oo siw aass,. d-.fo doa a mism x dalaso.1 ah.ea' e eltOedsa eI~ el porvvir j si-fl del dejand sobr oO -eesa .a-ro, e-Al )" ~ e. -, -iarla e punoaa 4nestraraeerra. el raenr, rnidoeun homenasn al --Ceslae----ts.eo lito po, TAo ytvoDxs -atan, al~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 unpnatsslntnr g .arls leieus oecha. 1 el actual dice A oiata Je-. c-~ -'O~cgjeo r a ¡,taaclerqdo sdue pasdo erors aotlla Maetro Ma-i.i -YkA0 aatbti que n, B b Petz A# os sfenlcstemente con june tu cro-enDespus Rs 4icigies-on todos alOCe. fta lt sse5teie eo quesIr el boga-, osaklle ltrai Floes a-o 4ai'5 srnea 054n exrea, seguaru estoy que todos mentes-lo da Coln, depipsitado flores El1 dde.]s del-abortori el hogass opoti0Ja1 gml -las almaes hicierona la sagrada promesobre la tuimba del general htximp Dastariolgicit y de Veataseln .A, la, '11,1e o mnt Secatla do sport, apigranmis, Zo'exi 4400, puel Ra*Li ene de ser libre; que todas los pensa. Wl"er -bc, ouia4eta ladal e-;L 0,e0 01,g ')s 5Mri Muoevc ronectllado de lo s iguientes "ltug & usted al les au ces josearlyotomo.a1te {iaeedas ba*.a.il.o. -.tda Is deue.oerutiga evcsa el de p-4 qu Ic nus ca 15011 la crn goc?.d also0. Jimados sleritleios por la libiertad y Otr 1 e~.pattae: bd u % tSt aso* ~eralea e attoea juraoc todos laborar por la conserva' (P., tae ciatos dr pollic ondnrea 4 cate La.6.1a~tnil./DU5O* Li del la propia -aberania, al ampolCIuaiasI oasoU oao-ao eae q ure s ?T~P~5 tfo dle un gobierno justo y buqno a ( a .lanVte pblica, parae ser eao< ~ 5as -La Intervencin americana ho ceAl DIARIO DE LA MA~ A demt lo 0 lloven k atrae uLoeutos., lan fllooldo, dt sedo. Pascena al travs de un cielo'1 p tlnpaeuls la n-ube q0j lo ampolla 1 laben ris, y esto dificutltael aser-vicio qtsa n xssei ll^taa don Juano Cas-d~~~i~~'e ¡geeea ~ u hcuocael tratsaiantto de las lesbonei y V q1ei A Ipaseta !qu~ne al alejarso reaora su ir.-El puelilo lamentas que elA hutacsamoselis pues yatcsn o o aed 4 a claa-> PRI fI*9 ;Qto pabisetaetorecua 4]edel grto de Dala-o, fatd ao especto el *nimal q"~ -Y~~ 1pI eJ l ~i-t,-~ e~oes tm oO a aut elts verose y laoraaura A alia4lv; da Varios Jbvan i h oddo8~t~at lea w asI5eel-a.saaeas5aesoecsa5I ~s5a 11trmcio de auora patrio: sIn sableeal oiea lss Lo que 14 traneer C"leas ps A *ia.lo, u 4>1 Lvi5 ;s ~ "~~~~Ecoa~~~~~~ 00vaieIl.Oas"u ooclilltnto y exacto &a nisolaeeaeMrehe -$ ~ ¡m lo~ag~-~~ J~ st -.lMlt' Lbg.4"s. ---zm --i -a -y~ -e inwi yaL a.a t a los 44

PAGE 9

,~eb~ii i~~d ~ khtU ~ oe~6una~pl,.iui6n de Ctreo ptl el] opetabib5n tcogoly -a& tai erminado, DE,rotrente dotcako; con un surco de calla no cofia tllircin cd la Repblica, dando iun nuce que aqella descanse eobr3 esta 11. QII CO. sl hacao dle la& *pida Yerclca ft-, pro zapates para lo. hijos; a141 ~ na, o e lesee iectorB 4 rperdn dlcnpfeoall Jutio hsa de vedrm*lsqa C frat4ow 1olqeparecen, ser anexioo flete, constituida por )os minerales de eo rIod a suls ti osy roenit en*t d eta &ice ynopaa uearen Vozc-on taa, presentaen la situacin 01101I~ cobre. asfalto, cangasoo-,fileroy -Ydg;eutsoDicor ,tlmlr hben~e *s-asia bravoa cen$ma M-a6iobiaa para aegaireMgeiI de la Ila pco satisfactoria para '0V otros. con esto del rcamLlo dle Serestario yIne.¡d ldci.S eddr e ie il-e eo aobapr~t Oc lo epAtc nl Ie etA $fsceIoatmno ju d S a u (cua45 l fini do clemocricee y dc# cultivos, isc]a3o ca 4r1Ti o prsupero crdito de la Nocin. 7 T i saye sni elaetr-erm~apri e cie u ipbie¡p, iecaaenlneoltsnee.S ecnsgeAo aq - ~ ~ ~ psra ~ aas ortes y adiva ren y ejercen todava les isuqe cearanceles tnl -humanais alarasti¡an Patria espefiola, aparcese e~ le allo la Compea des-icisI ~Nc 20,000 ra *Qberinanyeteduro hne, un nssci,a s la ausc mcc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~u ross nlamae15i-Cb ~~d rmr'ncsdd acii ?rne. hir e1 mineral u tres e stae ¡V-' tro que ce p~s la vida "cceortezonttuste t#as en s gea mlliice da cta p;tOoc paoo.s de pinrec eisidad emo-Aqu he @ueilo ruina .dcea mia 1 t J qu&iqu s c s I i ali o que ~a s ub di peoduese sucho aear, A oe efmla que co nbseaat e7 n la noixna comarca el sinignorancia" potned i es e cta e& e apellidan i rvad~ era zdl, trae reales y medio y mucholo tabero A en lei 'eeps e dose teran en la uidicato Guantannmo Eepioratioe Co,"* da iervea tremenda, agotando ein _maAseve .DYA' p eetsis s salo. ~'ee#sisat Pe~a, vegas anutdas, y ya ensera el cija alguientill y la "Jurae~," adquiriendo vuelas vide fsica s6 intelectual," para pre-.I0Ase~aO casdo pesqia4so udsoff@ pMone. d*h~fdl os aaaea n-sente, contra le baja de lo. vlalcro dujirison le b5ns 'dc Myak, Ni-vncalificativo dle civilizadas, se le resado ;4,azsnspauaqcak aprecio quia el^rcsdsd Aeiaia 1 Inglaearra, peeuncisdo l capital extranlera ej4e tan' y1 por unao'citrce se pudo demes derehos y premiuencias que A cJT otr ¡j que slceni&y l iliqo x.guortillonA, 'plt"a 'mm enhu, oedq nogecorta haba huido d este pulo el censti Y' temia ha a faio. la gran rquloe dems empleados Plblicos l ptidrDa, o ntr 4Lnc cundo *dlabnteech Pttiie>O Pa ha lasillas aaass:tduras diarias se el Gobierno Pravialol dk *~mc a que allo cii hierro contiene la> pra-P'ues 'no entiendlo dnde est en Crenstityelntequ teed'cAEls ne inco hilel-or enemr ej sra soitieras, goda'interveplin, y cque upeal viecsu, teduteso a uiia y lequiad dl do en a e qune aln sivjucipor 01\ l eioor,; niit p eracoerti#so en Tiuboo pas de tuvo conocimiento del 0rnej FZo r lo datos que obtuvo de la Jefargrmcz.to expuesto. --jtspr uaa ca l¡te~ >Ws qqer* qjt4 r1 os. Y ene riqueza. falsa nos, llora'a lioe Presidente dirigido aY p4, Iiii0 turs de Mines de Santiago de Cuba -Ni yo tampoco; pera te lo v-ay prontamneqtse elas tiucese Y ,quollot de quienea'IOayo hambre y al suicsdio. 1a buen acgd i eioI Ta ceulta qno )as ¡pinos de herro conceA explicar, tel cual scede lrss taay~ evitar*usfatales u1)a iJboq ¡r-Iiifais4 pnAItlra, p.AIiAMIlJU. goiro euoe. atre1la Isla olidas accienden Ai la suma de 600, con tro no tiene tiesoe de hacer poltica resulado&n, Cmo> Sus. scal'Pum ieg. i aoe propocoo que en,'bnu una extensin dle 115,000 bectrsas, y hacerse recpetar, no tiene tiempo Reglede a eql1 iqu *o bey libri* si(>~ -gn otro tiempo, y lap-cecia del equivaletes & 115 millones de metro. ni dinero para cultivr buecis reas Reir¡& PcemateJa. cocstevdorii, sicuPOgoot, egelit LAS-P pflDMES ¡tal extranjero en Cub esn" in me1 Cuadrado., ¡os que contienen tomando clones, se pasa la vida preparando sos kuac e, DebIlIdad capaces~~~~~~~~~ -e#tue sminlac. i i L .sxaocontra, los periica. Y polit. poar base y"tipo para la cubicacin los lecciones, el Diario de Ciases," los ine oa 'Aba t tcu~ ~-h~VDA lC)t idstros que han pretendido too-ppmende Mes, 230.000,009 dle tonaeadas de millarea de lqformea qune sr exigen Fsico na, ;h T,~~~,h~~~lirlaEO tetiep*i e ga 5~'fJd5U deroda -ti tmoit4, de la"N'ac Ins~ ineral, con el valor de $690,000,000 -con. pepa, ciempre, de¡ mezq^tul etl la, n ol --las0to on Inspira ssic confiiz aproximadamentq., > do que cobran, &te parece tralt Pe-,, ~ Ea"osace ns*ea mlaoauuamoy~neniLeOlasau noI enn G? de Eurttpi cm' el o-etableEl capital extranjero y amga ofjate en tdslos masestros qon cen coe seasieios -EluI pteyccthuetly quea pesib Al.dina ci>iropoio i? iic han pido e-* todo tiempo las Ipeabandonaron ell aulay se sacridica. 'sreo o"sn Ao-t~de --Cuanjto comprarpo-opiedee en tiempo. del Gobiere' ?s-ovlo drsa ntp hndeaoolaoro o la poltica, y pronunciaron con &lhoiitc4 ;ua FOTs. ca s:s j. .oiz m poducir mos e feco. El cap *al extranjero afuek 4l en los pueble. jylies las indultras y discursos en las "mecetings, y "creatfeac elcipoy lasov ee, rycos a r. ps spaiseLuri riquezas Alo o.n deben lo. et. ron relaciones productivas¡" ya esos ceeurel al ,>' acotado en Palacio el siguiente, ou desde el mes de Enece vien2e seive~s1 d. sUio a pcecagadx~ aoes ipeet asrs lo hali Emobi de 'Sctt Lsceuaiilql'tat tehecoaneer ieno;gandola mnuce de ussit 49u11 lbs; Relc seetn nppr e drdo, sen aspirantes 6 estn ce4 eslSl~ tespuslddi5e catxuzidi,nr le l sitbdc',Vlgefur Presidetnte de la Repblica, codc1o rc eeaxltda q 4 rrello. El peher agente, el capitallcdse luo uso d ao etaoqeeil r4 1fecto pocas elles, entes de la q re lur ctrjrloTnmos ya, aproedo-cae isc¡irtoetia, y, menos mal, si elles nc a"cWr q3 bior )Pro&t .sra loaua l dr: -in'e oir? durue en-ltrne .I-5,' tenBulP o ig-SltU o-lo,y :' DtslZc XKT#Wrga, ,4Icl4p Ci6itde quisrn? cdutun r l Gobierno enmopl i elMensaje en liidnde loa que quedamos, p" r _un~_por_ e^ de *1lb-le o iiiinde cl l prllc sl tuAv 11 honor de seeree Maril) D¡ la coma de $250,M0~Or oqt fce eudsaetlaao .l rfs,'mceacoe eencnoel~ 41 at# dispra aca o~uA, a~tsdo V. fin o felcitarl por iplcto tadonecsemnepedk Vd. 4 fin derec feylicitaarde ulos ssiPdihier-e fro," easo dceaelvulgo N¡e¡na e de je~eei p4hr*a la a eicee s l it exaltacin , la Predencse.pr jdottrloenlu e -cec ood e e -i*gtUnc1 a ;r expeniencil -otro slls pil-loa si, hl .pro~eto de hacerle una isifercstA es estedoie arrendar 6 'crn4er soS riqeq ugrigola m. or 41 iecreen, pensar Algn dial ¡Qusatrosidad! #a m~svid eloirs 0eo igual¡?& de~itsi ninh veybel cobr la riquiexa' em no sinidicato de New Tecle ti~lff 1 P to <¡nqu puedc ipo i mindustria mice-creo que m; pero hay' malas -e cidad¡, cil,'oiieee, cuya condeiwsn a* da la tal&; pce debido A is circona termnir en eiYprcentc laes le cosuspra, coslr lciod a ainsetlales'pee ahora, figrate que, poi adO t ~ oi posjararn ¡4 p o ll tI ales* 6 pya tiseolee -de lit pplitiest, romo al efecto de la mine de bierro ".Camaroiici1osr tt eomir el Arica etl low Nr-bacneiceonces h~ 5si4c~eT ~Cpait4cnolaseirdecal'a Je ,lu0jiba 1p44040 el pyoyecto le ley tle Santiago. de Cuba, cia 14 su5O #;qe. BunsAcaeal 0 u in usrssielrs ioe .,b~',-ed op o bruo ene ela opTdd he oi,012lea E s guisos eu la del Norte. --¡siodtado A Me. Tatt, que todos, h ~ -Tlsito Y ,Ijqbcutro el VIced. oouo ened eeefe Je~Snn. 11ieri0e 9 nc Rjy 4Upno qune ¡smpero poni.lo. ejes triatee y la ea ere? om~.tmando eneosana. ecoito mucoho dihero para tos ciulhivois so, con recifestecade jbilo hacia minas de bleo-ro que e~ uscn'j5 k gisedaidda come s¡ fuere A1 fmars Sce sas55s ro pruEpresa esA td peTtod 551r ".Ea que i Iido'uluEu dd&lle'd 4a.el Goberno propio 1le POI"u de Pars cantidad do mineral mi n~ de CJ. tv,' -e~liuea61 punida, -,cesa a i Jinic .ea grao 1a.04 ate it aajweae recec te to 4ou ti¡i dlchoi-dana con el pueblo epaeilno, OO,00A 'ocd toneladas, Cuy mifa isr!e5 is L'TlaeIA'.-T&qq. hubiera prefeido un de-o cde --m dO' u;~~ ~~ ".m#~FApj~ te# asegv ~cas LA ALUlt E118LA LLAV&DY FIIU A II1I c Me ~ ua LUPUS, HE1RPS ZCZEMAS Y TODA CLASE DZ ULCERAS Y TUMORES, tonsutas deola 1 Y do, 45. e. -471 I. PA10UE PALATINO. 1 ~ ~145 damII e Eaaeqede tI-Vg.'pit ocu8aIa Ag 6s&a. uad vlddea4b4tatucadecaacrnmsey tIe¡ca#439tea -"s. i1119m rMAI¡ucoJU4IWl~O~ 1s rtavt>os4¡it 1Ojialn. '1 CIGARRO SINRIYAL 1 1 Z=;== 1 1 .1

PAGE 10

LO QUI OOI¡LTAZU#IA OAftETk Leeuan4o mi poca'sufte Iba -llior ver ti tengo 4&~ dose qo ~rau bao ou e ueo~ en'ls oLi.te erm y ma dejes cBalf ~ey mi yacf~bombunel i -¡AY qu 4tow a ,felmjae l yama i e*mr crola leoqvi de lesorniue. eal *bounpdo ee z para tentaeiide todos ¡ca om.-l -Lo qu. t quenen te que nmele Uan ebiuc hico una ~ku~ kiqos rle-~qw~cet lea dos lo miemmo. roa varios nnI de la inacabable tem.-T no Docbs ~fe0 501unai guase Po (a Cfree 1 Mo 34 gracia.eeldo c~r que no tWe"e Corre niun. 1 Ikfe t, e aubrro; por #L cm poco el que'l. que % "~~rvl *kn ropa, ano etropero lo eM& ¡ti, oia~( e>lil ~o ¡uo, no me Ir sin quea meco~ en manta i ~eliOotegn.n la. reo),; ema jatialina, que rbt5M~ia Intente donCrlea3 10,. Coade 14 A z ieseverifile el ojeo ¡tiepoli. 11.eadl t rlaie Ste eal donde tam Seguda parte 1para g4eted4iw, x4 4reblc os. o se 00~110410le y 0cfrsej*oh 1. "4t TIrs = re, cl en del 4e4'loe oeotul en lee ValleCJonea.1t ree 1. an 'prueba Wiia, 4, 00 000e e4O4 %M& unpei ande de pesets. 2. Reorrido ee ~0ap, 3,000 u^ miffl tras Vea tuIefss. ba A.wa* efi ias eque e en lee D~tuS talhtipu~edo 4ly. va paqu do ?llifIp cem oL s la ltim a jornad o .rosperte ie Hub potPaoel juevse 2 a 0e 14 ayor, posa els programa i% ofes4l4 e ~oo*~ Vadill lI-sesejo lavse el cnos~ de o~e cos u enil~,qu a Mca A-n Po~a-que #m ~e so cahsle que we $1, qee u et a tccts $44ao casotao-e as qiss adoas prooeels~ieeected Na V .I-Mthi Y -r~ 0easaMent de Goberaci: 21 as te & 6£las eletro y medaucn el(Setll.s. ro 17AibrMora.e 1-. el111Uul~ase n cao-neolafl. J.P.rtd et00-d loerlib 'Am.eoN.4.V.1a Yi., ,Matese: 014 dtabaco AlpiciidaeureSkie~l------11 o--.:u. lvao serAUvarea.Vaidio y c.: 10 id tejido ~ coroleo arirde a enoeog aaoresa S~00 P osr¡l5ogr---oln~, A~NrPd#¡.&. ~y c. l1 d d. el jis p orpas oerneate ea. leroa oeoro 5 0C605. po-frs-e SltP. d puta dsi s 'acos 1o5en~cico ~'plat epe0la. A.l'b-rtreatoss Ids o1r4. mm-. V-er.11 n roi sAouor eo .-11.s--. Garca e.: 7 Id Id. en plMaa e .vt~ .orVeeo 1jd. a IrCeP.6.a e a;ese d Id. t lHe aqu el ":e o r'a go n,,.l.ro eiaBrsi AsOo-Jsa se 2.C.detesyc:75 dCd u jm egue & I. eae caidades.6%,.3 en rs a(4o fer-mi -A tR-Sol .G.tdl soy ce.:56d Cd .S v.aL2epaaj. sPOe .-ro C. Dlr-d -Cale a r toy d. aIi. .-¡usasa tsoussIdo-d. AdCeta 'lo~ ~ ~ ~ 1. 1 M.s en -cantiades.4.43 ~ea~~~ -esa t Tie .orlee ao1n e d la svo.w 0 .~ .13a L2~ Sa: COo-ao oentAcles. a. Cbo Y Basa: 6 d d. 000 .5Mor-ol .C.l-, -Far --eal-,ars. 1-d1Cy n.Oiooolltoo e 0oe 2 ,esorJ-'2.Plgi 2eoe: Id Iid. d* -sd.,i --. 41¡'a e ey ~rsa ~ -----Angeala Y Tonac:1 id d ~ -' selln Oheoy ipra.s prl ll UGrefi, .yce: 4 I d d -.i ipan dsde Pari, por ircular, del voeessarooos.rao arV-odot d o 00mby a-o.u e s ta id ~ 10eastl. o .., 5 5 aa 'Id .aze., 2 Idda :co, .1blt.o (l0 Psiarlog. P#re y c., 1 dd nat, a --n.Ci O "' i MientJto at ) ia fua,7 I r e a co ecraeia. 8e1e-, a. y c.:1 Id Id. '~O~heni-av-aoaO-2se0 l2aIYf10 Dese. (10 e4) q Acbnttegu Y c., 17 blesa. eter l 'ocr-e. ~ ---,~ oEL 1.'NME', d J-1eo. 9.7 aados (1clO1 J, a Prnne: 6# d d. -.od.a .o .2p -por A es do nomre .O ,bet. IIl(20 eicaca~ 1 L.Sat Eeeeelal14 d d. Lar=e.*t .e-e ao cla o uabcfnLaocro C aitel dtsr .LAuileer-a8 oi): 41 d d. en m peerto yrt rC, precedenle as. -~.a.e aets 1 .iae 0C d TotlC. 50.5027 10 do Filadolia,, cnduciendo 'c~rsen beeal 0,htos tO baelemO Mame t ce. e 17 d 1C. te -' aHOTACION ¡oc UCarN AnAs odecrulavee. 11, Pserdy y eooa: a Ic e. mor~ ~ ~ ~ ~~t doae caareeebesn.e J.r.M. nrri ijo: 1 bioa aao Atoeo.y Pate: CO d d. Ter-ne 494e 2n 3o o :-' EL "Ud. CLELA alomseql,4 delstoavAtrre a sI. ee0 e .A 0 VI AN -cols trl.Ids ao-nadesCteaA.Ur1r-t 1 d:C Precedente de ewport Nws, entrA 4.3sacee Y l.1,41 trds Gede. A rar: 785ercsId o 31 au-1-rasle-so,7Tarr, 1 en purto n la tarde do ayer el tran. e ¡:T. erer ta zeedy 5c ,s eari,5 clasaarrs. lo d y 5 ha-" a Tbcos~easc ici Treado. >ll t RO CASyL~et Id del acs; 0 d Y 6 bltos 10 cle) erso y 1 tale iclo mesas e-seOe-l era &a-eietrs lbe l Drie, s, Coa aNu E!t luc attlte. f El vaporamericano e e3e nombre 3aoe t1clo)qcc, 1cb y go a l?~i.O a U.: p., 'sth 5alpDc a, se-sa le de New York coucendo eca y A .11w 5eiilze b l., V.& el 5ta-ato. oqOl peeOsttth ; aor Catacoa l~< 0 lb# 5 t-coleeaas cn. vcr solsoOioo -a-dne 41". Surro: 2C tecureiso satec. gs ne sd. es rae i dbstla .EL ttH4JLTFAXee L E. Ge-oa: 1o bar-elle oO ale,no T~^ lc Feastte e .amle5 Lart. i eoeoela OerM -Cnn crga, eorrspodelinci. y 74 pt. esaes.a5ta,.io vaso ent esor a.J~1bs,1Malei. lborrIZla usa y-25 Cub La br Coi Co.: 39e pizas 0 nr~,rahtv Mdi taaj nr en puerto ayerta o,osaadspa-s 00. SiSl.vapor ;nlA eo1[lax,ee pa-cdntt Q.arariCiter 2.blts rovioio. ]3stlo ia: 20<9 atadotooiera. id dtj iea t. -y. 'FetdiiiaC~: 1ee14d. OC. Ups y le.: 1meO ed C. Iba inrsisaz -a.em o Aen .vrpuLecurtidos. Osl neilsaira. sto in 4. o-aicyaeo Slt. Pasda: BCh ees cfy o la__________ EoaosatOa.anca' .-O.-L~ h SeiPna M~ot 0. OIcano: *50 fd rea.o"'ra 5ea~~~?Ute¡ ~ mdi --o~egros0,1~1,ecos, C. Blaco: -aatees 3 dyu in p'e'oe. -dPo-o Cls oe rts. barra IbOc y 4 pasatabco. ocrea, aaO -~ -er-0.-iiissaeoi ,poter N1eraer-a .E.J. e -l9 0 tbaes pcsedo. aSl e ai aoe .ail-: -CSwitttab .oo ppesao. 3 moyye.: 1 ca"movees.tco. e asraods.Oeai. -F .1o-dIrtsUi -, mros.s iesys spi________________________ Parands. erar-o -casi J.410 O.,"res .oay ie ur-ao creera 4UA-M17 p ra^o. Moo ~oy¡ -Ohaeot deceeI. Nuevaalss. de fiaC~ -1 Pa^W. rm,¡odelos*, t-naol ..or. y es. 1 emeOiya -p.: Id d. o. 0ee o-Sds ,li-cei-iCeaoVrrea rtraial.u.c. ee ti l e-A T1 RS .l.A to boloa5 Garca serarde Osera. St Pebeo. -Y Sudaes 2 d d. e losoeras 4.oEne s e¡ Mauest-rd¡oO -a mt-ce1. y, oa.: 2 fd Cd>t.Cosi.¡tdc. dCdi e.asaa1 eaa u, ~ ~ ~ : ,3fsao_141::4, r OMenTiulano: 5 14. 5 eoaeot leoaossIcace .0~ 1,oe.sStee.500l 1s21-~11 oL1Cair, C. Toro. y soc. Viuda de J. Sirar4 hio: 150 CdId o-e tsaa n 1aolode sir ae l -, soijaO 11es Sl. ~ SeaMabdatda1.1 i11 aaseo IdnAeeIcd zein a Or*u- e raaseec eoa .11, slatrd Pt aas fsdC.' oGoio saleocaI eesl 1. Ces o c,. C, aoae e e o.Mnes dd im-o e'az. H ilT o acp 01Id d." o4t.1cOs la.-geo 0 S. -Iliral C.e 0 . LoLeso-1, .tooa. aa. .o oi e j4l, sSl.aaa ra:1 lc:. orr .aee.oe o-no WUry*e.Hrtar 14ai 14. e.ad voc4t.t* OeO.14 ta1 DNlUJsjsOttbor-e or-aCO.: e20 is ser-,,.4 -lo oo aetd.o -t. a -bor qlOs -DI.la 11. Des ee : 1 la d. sroo .oopoa eaaltt -1 u. es*ee& .5Vyysri.y rcr 1 &Cd d. itles Polea--isebrorot %tolIr ooPu. 0aarjw. ssd .l%lorte 1 d. 5 Hlao ireet ane *0 ~o(~te,1 e SOeetts oaMtol'-ti, ~ -.--.Vi 1o141dsa4oroscre1r0Oes9~y13 cad e jci4oootas 0 e' CtaO,~, tt Ptr~4Clele.11,4:11,soaa-¡ 14. l4ctO : 0, k"'' -14. u -~i.V -e¡~' ' u 1 A VII,1

PAGE 11

'1 si' pft1 MARES DE, F11IL1A 08 leonseojmos usar la L UZk D A. A Th do '0 LODMAN T NARTINEZ el quered& evitar desgIa en el hojar. Este ea el dolaso aceite de carbn qaoe dLara4eosdlmi3 o o causaado ulotona duesia, o iioi3 sn BignrAad abuoluta, libra de explosl6o, horno i "al olor. De eta entod a ferrterLa-PIF stl2nbformes: diljir'se Martn N;Glynn, c16~'crn ~1 .~ aroaeree 23 ha Cura l¡u tosesrabodos.tiss y dssM enaermaeadodel peoho IMOTORE eo ,O-L -e~~~ s ATLAS' Vee.osdemeetrale priAelo es pastso amsess, Mo eeaoultocas o~ escila,, sadr, re 6 eletetcad. -E~414asoloespOea en la Uaiaik Dnams de lamo con mptores eATL.a$ desde 4250.0a# ri 11 5I TEVES a Pl OFICIOS 19, HABANA. --~ ¡al ---3' Vapidis de trave^I VAIPqRES COJIUEos AiNTOIO LOPEZ y c MAULCALVO el apItUM qe -tlt uedr 0"es Nw ocdi e a a Aduasases:eia.tCee" sias els0 cse bon tes 1 e. mmaeatls dol 'anist e a astr CA ¡o~ ,p a sa= deaedaaow*5 50 asa IIvil soC l e reisas l a tA4 POlload e e esrtw hna desl d Lat* elrr1mdesdsl est U s e 1ais. s Aimlalsieua.d poa eleres ZL v,&^.E ALONSOEIIO oePlIna de ~ra Carsrla C8dtucria y~ l4are, puna a m a a a a O s i .P s e a t l e" a -a soro aellr,.~ s ue lo a ',cle lLa sncoe1~'para .1 S gaY c br 1 4 .5. U 4 J j i PtaR gsLD jaIO *trn i'I tlm 713O"m llloU~ 4Ia mur01 44= Xglo broro di~33a~Z d 4 ell Pns &ls0ae Vapo ¡slo 4 WIaUebee4 Vapor 5Ij 5 z )RSRVTVSOIER O' Lo ibis segro, cuaindoseveenu oal, t7s bedoQcts leo Pla ,w1,6 ky h ¡Ddos es donde relsan.e bres,eatoa de aateetooPrrcacloeee coiset a I erflmedad, Pseto acense. ¡amos olo elm eegu ro de 10Pre Jl*Perlas de en to de quIIa de Clarean. 8 643Aode tads a cadal, bailan, enietecto, iara lresar B raiutlte ~c0 ax a labres. de coelqotar gero qee sn.y ~OIra lps,%fcesnes tidesa'lan ft. cureen a es MpaJscs&Ile.aleado, ca una poabeA. arbeestlo para coitar la. aedlutaeela* mt eIireode acceso, las fiebres fiiaslry tambinla¡uetral. pIen peridica, De ah el que la ¡alama Academlo de Idediclol 4e Parsse baya complacido es iptobar vI P~oIdm1cade iep Iep eecindb dlt'ielAo oe owea.dl or(al tatiaawde, los Auofr. mse c IDesI oPisis. Calta perl coo., tec10ceotgrpote(1 arens> e'sea dl~ee ID xUta ce todas las olDe¡Cu3al maera prepara l DI iectas pserlea ia oltato, de cllot'4al&o, 4 brsq5bideslt y 4e velterlanal'a dequl nloa, dorsadepto .a9s esltleoaclacas paj, ¡lo' perocap erviosas, copclol. Mele. Ao500rteleia. -Togaoe cuUdoe A a #e eeltAr toda coefusln,. de exIr que cobre l~Eja olptura del frasc* dhren ]lio*setas del LAberaeorlo o Laes ¡k FJLIE 04e fk>c-b ¡Jee Cada per-a llica impresos los; pala4is Cierta>. Parlo. toa las, tartida.' sin imoditieacl&n Ma&tanzas, 'bret2 o td. En esta jontsoe ultimAAltd W AlLLES' ATEIRMIS lu 4.20 p. r. 7 auti p.qe eta cl ~A pesar de los cplegraraa de r . l>eePts se acced Incluir as dicho Secretario de la Presidencis. c n1i0dicf es de ceso)uclias. lairo optinso QePresuspuestolssguetscrdts Tiro copductos, recle losoiir 1500pr asgarehonracrios A Acasos recib haan3, Rotbeo. mii-u iujrna t e¡eros #*li.O¡h latelegrama -anis. Vrifre ciando alida llegde tresPtresdPperitos.naserrineos del f c ro Iahem saseglenewitailienas 1,1 4 Offlpara el servicio de sefales. lnoslioylegdo-o~Pei que oes eutregd la esul ba recibido nuestro enalgo, el 1Ige. *8,000 pta Psgar une inletlticacial itkiaia 24. Acaba llenarse & mento del aeor don Asngel Oi tilero seor 8lrfno C'alesechis y in de" terieselsshor ,te, v ~nmero, festejos ¡sondo esta ONTorreo, sdijimnos enla edlielidWI la catatrofe entre suis bamilart. 'Peses que Renadeudan A lose s. ocjo gneril Indescriptible *in ¡¡: ddcla libeiea de ikaaeros "La tomP*c, despuso(de haber sido preparado par'pIcados dicetavo Prez y Franicisco iscita partido ni cIasa cin >merlo ldora1'Gadila, ti1,esed ,al t varias carlos Ae la tristioitoa realidad.1P. Zsyal. rvst honorable Presidee. rnaoeao oac el Delpdelioe"lIl altino" c.,xpoEl pesesu ucto extra Oll1 i poea en la 4ltbkaI 1 de Stanasas 5-d fbica Jo tedon SarcelIna 1 e, copiamnos: "152 han ourtol" todas Ia cea'onoonacetzeotoelb. ts elec. aqta ruaaeto¡>ed ¡Una bectotobel. .-de los 54 tatul-1 adas, asciende A cerca de $755,000 FGime n mcais. aombre al Ged tperfecty a tud. aeet gzad lloAresi de Celt'avecia queasenscca. .Aunque el prenapusto fjo~ .Gmzsgiindole nsJsattistaecln Tenentts.os el error adecldo poe traban en Messin, osolouanq'npa. hado pase eoanimfflloi, les ocealos reiterodole profundo respeto. deficienciasa J 1 -----------~' do ato y stos con des pequseuelos cioner-a dore,;, ezp¡Ceron ti voto Dr. PARNOT, de toda una familiade once personas atirmataivo en el ejtlido de que vo-. Alqolde de MAtats,-contr Aufoi que encentr la ttuerte debajo ele taban que s opolqibse les haba ln. La retandNctdtedg'Aduana El ~Seoree dn A} etas -Sancho los eseombro. sd formado oficialmente que el sobran. '.Y 1.055-31 (ciento ositorco '111 Aeffdengol nos comun ea que con fe. te d poic deque od diponr.cha 21 del actual tas elegido' Presl,os dos hot -o receidoi por la ed oiad e oad'pee.trescientos* cinecuentayelo l&5 cne41Cl A odott fanilla referida. El entier~ro del s, le eniab. ptaesciabrir la silelareina.ty ssn centavos, ylceid '!9 Captadle nuco Aags e " nico que bu peo: e utoio ~O~lo secaudado je p landeh as s so atc~ee eor Jo. e$ t-eicneesen masa, lha resultatia sesi6n termin A. las doi de la Habano. --Ta* .mbin nobr ioeelseo en loe seuoec tiest acoi. o n o ei. r.Rr.TARIA oDrsilcargo de seleritero o Ctad9r de fieron trsto zprtmtls auq restos. Es. AtBbR ¡ i 1.expresada Scidad. le ba siclo el del seourPO IS F 9 1 8 Arturo Lenr uis IMb e deseamios el mayor &cierto eh lei-osc eros Roble.ijovuen Oficial lOTLost + '-1 el disilmpeo de sus respectivos car. ite -sorncrealoAqotsl e Segn ha comunicado 1Akla Secrea e. titeenaeprdi estano enrasuss ra(de Gobernscite el bctaa-de -LaaerclMcao le licencia, por les tfieutas de art. Entre lela que visitaroayer sal se a d ebe e oaeo d~e s La maana de Ione ue se ¡be. yquepercidespus de haber iase l'rosid9jt de la Repbleca, figio.fiel don P'ablo lifa> uifri leitc rda porecl doalor Seta ea la Qlns-. intfrido la amputacino de ambal rau loo seera; 'don "Fesuvieco Arau. aravea al caerraede una alturaet atla.,gue, o Clstn Bnoeo a de les doltore Nolez y Ruga-a piernaso, es el hospital de Catna uro o eleoio eem.dnmtoe osno eetrta matoladistieda seora Edol. Ante tanta desgracio, llegue al¡ Ricardo Farrs. don Pelen L6pes SMar. Jande con un carro (le morl mi raraRoo, espoad ato5u faigas qoeridonnoratro ms sentido tinca, do Alfonso Lapez Santameitrbjexeira. mp sr eiaRoaheigois eoerdoMesy pisane. At*l le ojaeila el menos l1 don Gustavo la presidencia del t a e~a el efor' o!achaeo. El se. El Prwnepuenl extraordaro viado al Congreson un05 mensoje pr. secor Marqus de Sonta Luoca en pl sine Presidente de la Repuib ia en.jio la e drecia del seor Ar8sidsoal, cl profecte 4e organizacin Saln de Sealone.u del Ayeatamiento vi A pu ayudante, seZope Morales liase celebr ayer tarde sesin exdel Ejrcito Periaaeate Se Invita ¡porescte meds A ojee. Coelo. raerdinaria la Corporacin Moni. Las tAs d Matanzas teranaso, "Obreros% de la Ptr1Ji,a Desearatis la inJeapecntacurati4n sehaqocof.tga1YpN c J lo:£ aac# waad =aa edeln4 pera lo; elseci. La. PI4ec¡4, Feoer ',tIee1>oelpc co 4r daaomca tslcmeo ra ras ¡ ~pmn~entsnea'e. Laass7s ~43boceemu pobajod6daeAe.ah pa ,d rcue~ del¡ tOmoa, ecmslveek teco el.cusclo en salud yNir.: A e~ial¡lcq d s e~~ 40do Pasteopara lb@ $0~os es *la een m eel¡m aeeeat lsd qas aotos 4IisibeSt ~asa Mo. esda¡*~sade -aaaseoO 0d e p lismtesaptnri e 45lanesnoe ola. en 4; bao vese. l,*oa eIdW Salo hesae.A ve~ao abosdabl*~y vesamula£>**~eaytssls l1let "AaUem.j*Irlb al oenato poMs ao., 4do ti rllblee~de aser para los ricoaesi 11 eea aeae e44 e'r5esdo do trato. tal, ~ -Veta ea idizo O.5 .-.& PA4RA LSRi ~NJES Prolos aergo"AiW ~eiau ~ alAruo15,nbo o salr 03, *5eie4eea mle 3031 d l D~5ot4s~1 ~i l14~ 1 j',i ia m ~ ~ 5~ .sede g410 Huise*P. 0 Olb l leslU dsCata a C 344 71a.VaeacVPIZv CAo Ido J n .l OcudecatOi A Miguel Viiasueva Iporl rapto, un alIo, ocho meses y 21 da de pes4n. ,Condenando 1A iguel Roriguea y Gueouda, pcie Y-opto, A un ello ocho Menes y Yelttin das de prisin csrrecelasal. i Condenando A Jos (1>szlet, por infraccin de la ley electoral, A&'*e depiihcorrectionl. "ltesso AElqidio Pellauier salAcuat ro ees y nuId eleladarde la Arase doI6n Aeldr&do, Adllo Co-' ¡<~Sssdos I4¡t¡4aaLspws, J111a0 flarbosa Jlseos4od. Vemla i*Nioy desloas. .ot ed la &sosiva fletea; Joei Jianez Da2: Antonio (Conejo Lasl.ade Cqr Tambn nfirm6 pyr enencil la Audiena l¡Md e h acum ade la estafa de oeos> siendo aulallo el eotulen., te.' Condenar A Ricardl o tlgnes rersttei,60 4o fonek dabsolvIendo A lo tosprocesadba ipre ete alcJIas, ekl o C4rdovA' a n aauel Itoh'rl. ¡pe ¡,Mario Iivas. a ------------a iF. 1 % 1 Pl 14 .T ,w, ir

PAGE 12

Iaib4aneras Un Jzito, brillante. hermossimo. a-esnt el gran halle ofrecido por l1 Ososno Esparlo Isnoclie. Lea salonaes (P,~ aquella pretigica sociedad estuvieron ,'alinalea de sell concurrencia numerosa y, ,lleingiilla. Flore^ ¡ti%. plantase de iniannersisles elsea, conelilatian el lienuexleeoriidn que all se diapisc artisticanliento. tos Dir-ctiva dl Casinio, atento siempre. con ss amables l'resldences de la Sociedad y de sua C(imisi de fiestas, sefbr-e Santoiro y Vidsalreeihlsn A la entrado. A Ia diez oea~nzron A llegar al Cecj¡e icunarables m,43ceitaeto. que ccnvirtiran aqeuel lugar en ¡u edln de alocadoras alegras, Unao soberbia ol-questa del insitslituihio pianis del grau mundo habanero, Antonio Tea-roelIo, interprSisba sun Nombres uy dsiniguidos de siania podr-an eaoluirse hoy no iipupairesio aplirasf siempre atendibles. %Algeunos sno menes distinguidos anotar. Seeras: Mara Veo de Arreste, Lila Salaoiraghi. viuda de Nlojarriita; MIara Parejn de Fernndez, Poquita Alv'arez de Creasellas. .tiaricu Arias de Sentaba-o. Amrico Pellicer sIe Eipitosa, Rois Marqus de Mlarqus. Mar. celins Valladars-s, viuda de P'lanas; Beb Areletegeel de Vidal. Y una adorable elpua que luca l¡lcte gris perls, de irreprochable gesto: Emelina Vivul, viuda de Mlenndez. Su puesencia en la fiesta fuel objeto de celebrecaos. Seioritas: Motee-do y Ernestina Marqus. Estela Carricuerte. Matilde No' dame, Rtegina y Enriqeceta, Planee, Arac-eli Iieruandez. Cori Mora, Loita y Esrella Perers. Chichi Velo, Isabel Madrigal. Dale MariaMechado, Oc' dina Pl'a, Cornelis Diez. Cansuelito -de Armes, Maria Arjona, Dulce Marie .y Amparo Snchez (lenn, FanaY, Saaa y Te¡e Siverbo, Iua y Ansas Cesaturin. Sarah Cata]&, Nena Salmaoirathi, Amada Hernndez, Q2uelo y C'elil Mara Lago, Mina Steel, Lel Riera, Tet Rovira, Emita Valladre, ,Zeafida y Binoraa Mlora, 1 innumerables ms. Un aparte para un grupito' adorabilisimer Nene Vzquez, Celia Peelhieca, Esperana dle la Torre,iCarmieliqiateal vo y Dulce Maria Fernndez. En el intermedie, la Direciva del Co-asno, coa su prodigalidlad acostumbrada, obsequi los eran'ata con un balletg riqusimo servido por el. Asia del ~rd. Y all estaba la nascarita pdoreble y auaitivaque noches atrs hizo el C7,ss.ita abandonar bruscacete su sastumbrado exueptiaimo, conducindolo travs del trllado campo de lu m Lesitement, Leiiemnt, el precioso acalia de Filipuei cn sus dutce9 6olen'eiaa. no se olvidar fcilosmte de mi memoria. Los amplioa Y henmeecs aniones acl Centro .Ast'uriano, curacas anoche fe-' vorecidos por numea-oba y selecta con" currencia. / El hala celebrado en esta pr&gpe. u-a Sociedad regional, es de les que por su brillantez dejan grato reeirdo ce ei corazn de les afortunados que ellcite asisten, Citar nombres, imposible. Serle preciso dedicar columnas enteas de.asta peridico coheignar solamente cielde 'las damet'que peran belleza, su gracis y su d'aetnctai fueren el Sencanto trejor de ten simptica docta. U culay entusiasta Seccin de Recre y Adorno, y epecialmente loa se. floreo Narciso Gonzlez Rivera. Ceeste Arulles y Luis R. Rodrguez, IZr =det Virme y Secretadio. resisadt!vamnente, de ha misma, pueden estar isatisfeeblsimos y sulirso orgulloso dei resulitado esplndido del -baile. La orquesta del popular Felipe Val. 4 d(, estuvo inmejorable. Mil felicitacin sincera sl poderos Centro que taau dignauete y con tanto acierto prsde nuestro cariioso y a-soP~tbl a=i el ceer Maximino FeandzSneiz. NO pmc distinguido amigo la poMona del mm nombre y apellido, que un quca-idsimno comaeoro eunn ciahoy haber sido operada. (Tus a ~e ocnsconstar eta grata ¡nueva. Tceldriiefecto sta noche ¡s gran funcin a gala en honor del ilestre saefir Presidente de la Repblica. En e4 gran Teatro Nacioalse afee. ler,~oinola Compaia & p~r, Ell acta, la Tosae*daeinam -De etiquete. In9 Se encuentra en esta -capital eod.' hae varios das, la distinguida dama Amelia Izquierles, Coq4os de Leseenhaupt. 1 1a hormona y elegante dama prma ncera-varia m~eses eo. '~ ~t V L5U~UIQeA o. sae. llaman los d irad~ 4'qut debutaroan anoche, el sca un bumlbye y una mujer. 1'M Para dar una idea del caaita .11V.' -eor, l~st decir que diapau-ado,do rifles 4 ¡a vez, embico des bolas situcadas fiun metro de distancia tntreeuna y otra. 0 Tonto l catio olla qjeeutmeMUrecos pligroslaims: el cap= Mal e emocionante, puceo unaE~gr desv4e ci6n, un leve temblor de pulso, 'pned, cuetle la vide 4uno de dli^. Que tal-amano aunada,¡do nui- OTICIAS-VARIAS, Anoche, deapun deo las doce fIl llevad9 al centro dae ocrrga la 1a calasda de ha Reina, por varios inudividuos, donde lo dIejaren, el mesti'eb Carlos Burnadiego Valds, vecino je r C TI 1 n t d d 9 La bena sociedead'habrinera se pra. DI Benltez Rodr. Xpar qui no t'ene nada s~iet, nada gliez, ^ea~tet B. L. M., me partiqipaque caotvera el aplauso del pfabllp, sin haber sido nombrado 'presidente de l que esto quiera dcrqu. s6a mal; pe. Seccinado cinodo la Asociacin Cero s ce vlgar, flta dIe lnipiracin. Vil tiaria. .maestro Geaybizo A ratos un verader Le deseo snnho ritosen el descm. guir.(ay. peio de su importante 1,-g~' 'a representacin, exclenfv y la empresa, algo ecnmica en ~Poaar esa 0, reviata que mereca algunos -~ases ~Nuostro muy d'stinundo amigo, el nA. Exenio. Sr. Rosedo I'cNat dozEl pblico llami A loq autores A ecenddrdla gran litografa que lleva nay los iaplaudi siuce~-iaite. su nobr ea sencuentra ya r~tbleel Vsc lst ansoyedcr do dqej.iao ataue deereumaque -EN PAYRET e eonuna Icompare& I'ormada por lodivIduoa de elIfea-ntesaasasy sexos Ignoriudo el autor. El se3r Jez de V'arfla conoci de cota hecho, y el herldoug-es en el hospital nmero 1. El doctor Rain'o. prea ayer las 1 auxilios do la ciencia idita, al hlaip! c M ct C ooo,cilo ele JUan iAlonso niimereal, en Jess al .k£nA4 t, de heridas liar avulsin en l: le5dos, ndice y melique de le, nio0 11 4 quierda, habindose hecho w0,41rj 1 a amputacin del primero. Estas laearoe s s sufri esualei te trabajando en los tubaea es di l "Hayacna Central:" ;El celo amputado fu remitido el Necrocomio. El teOlesite' de polica sedaor Prla Abren, di muerto A un perro que penetr en la casa de vecladal zanja nmero 128, donde trat de morder A varias persoas. Este perro fat el tdAim que minutos antes haba rnirdido A los a1enores blantael GArca Luhin y Jnac¡ Fernndez, vecinos, respetivamente, de Rospital'A4 ,ySan Miguel 210. Jug ndo A la pelota en los terrenas onda estuvo el Cementerio Espada, so caus la fractura 'Ac dedo.peque' fi de la mano derecha, el blanco 31a. nuel RtodrIguez Alonso, vecino de Campanario 176. L El lesionado fu asistido de primera intencin en el centra de salud 1 La Pursimna Concepcin." LUs blancos 'Victoriano Reysn 6 Iginacio Zubia, ambos vecinas del.'l3ter-cad1d Coln, casilla nmero 3,. preisentaron en la tercera Editcin de iPolilla & un individuo da Igual raza ique dijo nombrsra'e Arturo Clavel, A quien acusan como autor del heqto de una sortija y de un alfiler de corbatas hecho perpetrado en Diciembre ltimo.', El detenido ingres en el vivac. En la calle de 'Blanco' esquina & .Virtudes, fu arrollado par un coiche de plaaa, el menor mestizo Eugenio Pre>' Cabarra>', residente en Mer. cderes 2, causnelple lesionee eni diferentes partes del cuerpo, El estado dlpaqinte ea leve, y el hecho apareca casusiil Esta mad-ugada ae promovi un gra escndalo en el baile de disfra1ces que se efectuaba en el teatro "'Sa. .elonal" A causa dosuna reyerta BV tenida pr idas individuos. A Pesar de las Investigaciones hechas par la polica no pudo Inquirirso quines fueron las que sostuvieron 1la ¡ida. Mientras el blknco, OctvioMado Lpez, velino de Chacn dcln centraba, anoche viendo la mujor cei nacida por Tit3ne gorda," que sI exblasb en una tienda de campuaa5 unlo al Circo Publlones, lo hurtaron un reloj 'de plata nielt, que estima en 20 peso. # 1 Estsndo 'en el parque 'eMaesa<5' al menor ogro Julio Caztilla' Degado5 .'fu lesionado con ul~ piedra que le arro,etroCimntor algatpropia raza. Dicha lesin' fu, calificada de pro. stica leve. Rennl Garela, duelo dsea a na Rra"L unln,a calloe d ~ Rtafael 113 fu denunciada par un 11napeCtOr e la Compaia del Gas y Electricidad, de detravidazin dicha 'lcaaoqued en libertad pro.: vasonal mIdiante dfanza de 1.00 po. En la casa da salud "La Bepidas" fp asistido acache el blanco Antonio Estvez Veitia y el aitico Joc Ogen Acio, de lesiones ¡nenas grave$ y lo. 'Sdegn la tpoliclia, el dalia me aufreul ambos Individuas se lo qusasran Al sostener una reyert&, en Rodrigues esquina A Atars, l Estvez ingres cen el hospital y paeyd ~que tengo b-uenasroteSan Miguel 162, el que asistido por Agn fu reinitido al vivc amoUn gran halle do disfraces "reara rencios por a prensa frainoca, al ire. el doctor G. de loe Rees, presvitabO disposicin del .juagado coam ne estz tar. oilodeel s o e nosra. '~~ -j el teomo y Circulo CNla Habana, paa sellar las fiesta quiq la colonia cubana lna herida peyforo.cQrtanto en clrcq&Polnafstibio y no, R AI msluauve.ha ofrecido e9 Parli, sobreWaied ella sa llaco derecho. penetrante enja La nilla Mere des. Castro Valds, de seguro ¡¡r£ tlsq gseatu m ffia Bueno es adverir que no se dlarn con su impecable arte, cavidad abdonlual, y de dsheridas vc es pee eoI UfNQhIiSY IATA invitacionfm, pudiedo los que deseen El mme ser el dryo niara masi en la rodill o vcnaderca do *a dener ll ~ a e ~ 4& tcpqr 1, lastr docee 'a R'0iba husra pbi.togaveqe ~ d fnc. d;~brigrd uc ont m~is J>o a~tone o 4~o Y' k)1£ r 4 el barrsioplco i o eav es Siie 1 hadc e eianetabienvenida ins wr. 1El lesionado =ina6ue la ga 1 as.dr nei o sta, yn ctay 114~ ~s eO yo£2, W4Por la tarde habr junta para sdinidtal. riaque presenta es la caoanll s d huco c ostsa b .a tl o rlavect-",COL sto le si6n de socios. "0*RT M DZA, ,asq d 1. 51ii. Iencot,n, Lp .couoahd vul cali ha 1044100 el vjecu.l i A gala borddas raso ylot W9pe "om ciases;ile a*M PARAI~OS BAILE y FIESM aS DE, ARNA,¡ El d~ ea¡~U 10 r7GIAN LIQIDACION DE5SEAS, 9et el Un oo ob <>Ollam p4u aki*%u oalo ed*Uta. Vendemos, iqudamos como quieraB'edas de todas clases r. 0 Y ¡~Serpe ntial y confetti al por 1myor' y' al detall, gran 9',x" i U 11 RLO.~1<1~VF LE PNINTE M I ~i Tejds oeIcne~oepr~~~ Sombrero, paxM. S#5ras. 4: 1 ~ p A OBISPO ESQ. A COMPOSTELA, TELEF. 949. u& o~sr 1 1 5 la be~mcuvoz u-a oa -.T,.dada Otv.lo *attual edles o~d s, reena de Somen iQa 8 Ablloes disr e~50que lo, bgan mnalan,lim ferucla laUn*del Oasteaufa~n ataece la ¡uncin elpopylr compreas1 k u eLo media: De lo a unoe la Clasmatgrafo y Variedades. --Eitreinos hartas. Funcin por tandas A las' siete" y media: 'tas y el decto Los Corbettas, 0 A las ocho y minaVistes y baile& por Aaiialia Molina. A las npeva y mnedia: V'istas y e dnetto Los Corbeltas. A las diez y medias Vi'ates y haile por Amelia tilqlna. 4&rALIWkOm.-, Cinematgrato y Vaa-iedIdca. FunQ cln diaria por tandas. A las siete ymedia:Vistas ylareadpaieieeMz A las ocho y media:vistas y el duet. lo Les ltary Drunal,1 Alas upe y andia. vistas,el equlti lilarista M r. Kiea-s y la pareja Sn. checzDS*z.1 A les dicz y medisa,'Vistas y, el dutto ILea Mary' Brapni., Al onceY nedia i Vistas y'-el equnilibrisata LfRKrmers y la pirela cje bel le :fplioles Snchez Dfaz Craco~ rmiuoxmz,-Ii~tuado en al Pca-que Central, cesada do Zuluieta. Teilfonc 32118. F'nneleia diaria. -Mtinca 106,00. mingos y das lestivcs. Leas cuatro' hermanes YErnesta. Alice Fec£6owt, con sus gatos amaesi trado; lawfra toappe5 (tuestra' Miguel Rblillo, campendel¡ts'in bre: Lits-LIII, el japons del¡igloj les cieciafavoritos1 Pito. Muis iy, Choce0ate.-cvEl lireule!SBd. -lan" quia. Siae4ue SIe,4.fllael,nglmeco 1. -Cine ~rao. - 'nnleiaapar tandas.tttf '<41&
PAGE 13

llque la 4 tdos tooo hada nti¡^lo. e ls &iti44uorne 1'¡emauna Sociedad de ronfe*, =1s e £esse.178 p E55M01 i aad. eeeireteles y _____ MMw~ no husta extender eatf ed *ai esuela no~i~ libre para lo ni', 'NM ~ ~ ~ Popular -hay qus orimitarl urgm0k. E*¡a me su Podlra, por lo, '9414, filene ~at fiWta ~0o el W.i le por .bet s-rm elirl t1510 letrse el EIstado organ! ,a to,", dice un viejo pe've ingls, miento del pueblo, bieo uo ga~la prepsrme 11 6oiaete 1 que ahora y~me ve nisl confir U~ ee nueblo al aooJ~et ens,< Y mesctree itormepa ieo temi2 ml El "fey*111 ¡,Mrl que Udl habitante@ de un ,y 4 COMO ha dilio, 11107 bien .i do e lalo sii seo heiciera, dije, se ttifr. 1 T nosqu, en subsitancia, lo quoe dij ¡>DE ~ ~EDA!5 1Tu1>o DE AZBOIlgna Dircctor,'ti dok4 1¡m ineoi1c leyi tres prilmiora -*fo se palparan loe laiefi' tor Eduardo PA, y lo que provoed la p^81NOTARI01 OARTISA5 xTClxW, 0 ZLLAN EN Uad itaaecesdadeasos del el toa de la como"dl Iero PO, patrillica, noble y genercsa repime. LOs Piso CUARTO Y QUnlO 1> DA MINIA la AV mI-4asrmutroW diclgirrs, y elir4'. rit lo mefnuelle ",oi )itq -eo te del reismo y d. los, eminlentes a Ote' EA POR *ITE >=lEDo A LAS PEMON4 QUE KmN OUC t.edq acci6n salvador fe'todos.ls ieeae los conferencias, 6xc lftuO y,, D LA ~MA.A POR LA' l,~g ado apoyare la idma y ofrotepsU E I ON'U LCTIA E carla A la arto &hAY 4 1~plu~ o oo dlObete, Lo <¡utoin cieroni ao valiosa coo¡eraedp, sino <¡sue, II 4 ALM A&1 F4 preo f, igaMdt ivf acefalta blie enmvlso'tnrentbes$ ¡*ni, convinieron luego en asitr'Auna reu,NED~UAEaD EL MERVICo TNLPOIOO ZuAR ¡l~si o~s & ¡in le tW& stv prWsr. ¡lauto Pe'rnndez, Prado 103, ma. CAA UNO DE DIOHO PISOS *MEN ARlMAB 9~LA pta des verles endeiSAr xecdr ~liucc' loa Pa ladeos Uidos, nlaterray Y fla jueves, a las 4 con el objeto de DE .TOfL.ET', PARA OEAS1 y. ?A!A OIA.ALLE. OON lcr, geik debe,',r prsupuesto, Ser. meessuuza -' constituirnos en soiedad y dar prinr.IXL _os LA yO POR~NI M y M .TMo UL~ EL (1ro bormale di',igirlos vael enepco de Si el tlobiercreryere que 11o se Vio inmediatamente -L nuestro traee Tu___ox u oox OR M los alue~, in4odQs que 14 Ley leo J'p: pue emptender, todava h, obra que Jos en prono la ensefilena normal y la D7O RLiNbNl, que no, e& pusen aprendep rkde bendiin '.aa.l "un t ter¡c al puebo al grPUI ~ E D M D L M aso oyendo al experto en ote Uoeis taapoco dela#iado ida-erno ta~ W uto dV.EPV43IIEE IlD led oetf de-los sonidos articu. liav y spmbicioass 80-0-05cere 10ndole! Su objeto -el.deenvr,4 Y l er"s, coo' el llamado'direto riostatiret Y ent peqroea:-ea', quei mieto d la personalidad buraa r E dalnialcctr. oya grnds i. manto tin ia msode A tina 00ea nad ¡unnos que el Ufi uSeo;de eulido~ ade strela e i rpl e cre pronto Y cuando el la soedden eeadlEtdd vadodo enae0o~ irecin. -Etado vea el r0sultzdo de la emprelilla Iglesia, y de te vida mienta. 7~u~dW~-.-----------SSlI5 e= 'xi Asu ,,T n oablar e m p ie flIcituaente 'W Obras son amcores 1 no buenas ren-c selueeenoriky m an Ha so ^o s No slo neo es respetale, io1ua ,'1' i Ig=~o p1asenc1a 11 leetiad I&Ooar, el nm o 'dcea uinmoral Y pernicioso el elripo PV'!~INUa ~AVRZATS ur nl!ooto dalslaIao4hdy sen~aak eol u s reduce en acto'l ndoB Is~~ tal, siK~ ~-tu l¡#.s a.ac. Sindo in a 1 #aaeae objet de la cI <¡nc t'eroderone <¡tite r =N .s.sa.en,~? Js E.,Fen rLIO .m*.U ti 14 os& debo esa IV,~ J~ ~lae de~aa, a s.e cg ~ ,sob. sv~! a a 1.,Zasn Lzo 1 14oi pp\ua 411 do 14~ t nk rs 1406 lati 7,i ea lo tl po p-asi W-a.ria s .d 1,1a"'' D~ O QUN I I c4.1' .,; 1 .N" -'1, asl a "o~~~Y 'l p. ac,.t 1, me a ed .s ee., Cl'laaaeal110 -ey m .ia m ro 1Carone "01M IG 1 -1.,11A 6 -~l0iWtlO -ii e-~1jUIK iia Ze 5~ tat s e. s#teaa0 i asd~~ e .5e L lit.ail o e ~5eaelo s Ieaa.05,5 I se .h. u#aseae 1 ~ is s L1 dpSelii a. maese sil 4.' 464.~Tne VSa ynre+suoonu ~~~aausnvse ~~~~~ ~ ~ ~ = j, .z:stia -yeeusaa e. u.z ass2na se ~ AoasAY1~UEI n eaccia-----.e, rosM~ei 1dolr. ..75 Dr M ll y LOA1 .trc 'SADO 1.90$ seeamarseaasalts e nMoe a u D.A e4¡ m spea a-O wEW 1.00Ay 5 l 5 1 51 55 55 55 0 55l o -'l d on O D ota ..: l i ~ a .t ~ ya~ ~ e a 5. ~ A ~ 4 IMM13 -19l~'are uv ja ess .,ea saMa lao ~ise iet-easaseen' O'S -.17 01cdee eaS4. -550 5 laalensmaela *5e1 Veadsoad-&~$.5~ rs-eaxa Pa'd lara< Neo ed Ia Id. ds7n10Ida es m-a se~si5 deehosae blal sea C a.da~M vbno por REISO cIe 10,1 alema& il torio *e, 2,E5le se-y. 4te ~ DI QKy n.R Guam. 2OTORUIOOUUUI eva'oece. 5o4ti[m sesre Ira s.s cale $lala l a' d. tlo 1110a. ay k. 15 11 ea. Dr. sas. Zoafaa nasses, He loesr e ~ ~ ~ ~ ~ u efl 4Mss.ees., r. .OJI a. Tssas.i. Li >5. 'Pe sSes-l 1sIaL'oaae Crali5 4a OeUs
PAGE 14

v .r mete orel juba* de .tiro queso non. tO FSfJIS N~~nt bun en Preli Cia u hoy, riKOSliAiIAFRA 50Y uircoles, -e etectuar en cia eapi. -tal, cnurrir el Oetro ukarg .1eradoc (frito -de ~sr.) cess dios magnificas oarro*.s r*pre. por i, t#rde 1 la una. -Gnran pro. sentando, la primera, la "Uas Foral 1ei~a.,ogniaaprl.Cs de Vscay,' con el aleg6rioo arbce eI¡& l que asisir carrozas de de Guernica, en la que antiguamente 4 las prvIncias, Cetros regionales y loa reyes de Espaas juraban re~. Slocsedadu de rereo, con prermos. ter, Cumplir y ha~e cumplr y rT-l El Ayuntamiento rcnour 1 la pVetar lo"f ueros dle las provincias imism, con una carroza alegrica, Vascongadas, destituidos poco A pu. fuera de coeiro tu por los coyes aueesoree, A pesar de i oI A las nueve de la no.che. ~Gran haber ido reconocidos, por prlics y fanc'idn de Faltt en el teatro N&cio. wxtrall08, como las mejores leyes ad. nol en honor el seflor Presidente =pnitrtivas can que venan aher1 eI~ la Recpblica, A qloe asistir 9l1 nds las provincias del Euakarla. 11 AyuntAniiento y elemento' oficial, Otra esroza concurrir represen, l1uminci~set tarmo un lote sardinero, Pon sis ,o. PROCESION; CITIC rreapondientei redes, apacentandlo <:-;~i7~n el parque de Ma. Coonrirn tamibin vrios co. een 4la una d, la tarde, recorriendo cha con loe estandartes de la Socioel MBlec In. lado izquierdo, Prado, dIad itsoNvrade, enfcencis, ace de la derecha, parque de la In. Pondu,¡en4o loscliatiotos compre. dia, Prado por el Centro Gallego, Par. vincian.>, que llevarn la tlplea que Por 1l lado de PRyret y vuelta al boina. Mlalern, donde se disolver. 'Adenilas llnevar el centro Est.icaEL PASEO DI, AYER To en la'proc~6n clca, una banda Qued6 muny dcslncida. de micao y la roprecntacin del Parca, mo bien, n paseo domnJi-Alai, que com paleases los pea~ guero que na exhibici6n carnavales¡Tn,, y impatlsadores del acto que ca Descontando algunocs 1eeab'.ue se f js tienen especial gusto en ~q llevabals gentiles muchschas dec la ea conbi4t A dar tl mayor r-alee A la edad elegante, y tal csl otro aulo1pcaoftiff que eta tarde se llevar, A enmil y codis particuilar digno de al>efecto. banu, los dens vehInlols erani les El Centro Enluaro viene dlineo tradicionales y econ4imicos peseteros, notas muy simpticas, apreciadas fa Enuanto A lo cncurso de ms. vorblemnte por todos lea asociacacta huorsica en cch^~ A. pio y dos y por el mism pblic¡a, pues apc. 6 cabaflo y.concurso de cochies adorna,' nao cuenta tres nese de onstituidoe dos cu premios ¡ perdone usted por y ya ocupa un puesto preferente en. DiesI ?;oTimos nada de ~s,'no obstan. tre )as socieades regionales esa te nuestras tenace 6 infructuosas pes. fllls quisas. Pero en cambio hubo pltora Lia Secci4n 49 Recreo, y, Adrno, de'nifes gtices y de chicuelos, deda. dispuso anoche, en Junta que ele. crapac D~e .tenlan. e1 hersmo do -brs5 con dichoe obji'eto, el orden con disprr& mansalva contra Iq rosro que hoa de concuir el Centro Boade tos dscuidados paentes. kara A la proceidoi cvica, despus Muchas. peisonas seria se absten. que la Cemaln le designe el lugar drn de asistir & los paseo del Caros. que debe ~eopr en la carrera, alen. val temiendo la&, aleves cariciao~ de los d1o el sigiente: ., 1 despreocupados gansros que se entrtlte1 Banda de mscla, que sc di, nen ms reslizar salvajes gracias. tlinguirAk por lo, tVeia boina La Polica debo atehder cuidadosa. 2l Carroza con -al bote trainera, mente 1 estes peque os y molestos ¡in. seis mnarinieros y un patrn., cidentes. 0I Carroza "Casa Fojal de GuerLa Un¡os del Carnacval con sya d ~ nca' cowdod u urra0e, el )mam asisti l pco, realzndolocez seor de Vizcaya, portarndo el (Jdi inus encanitos go de las leyes euskaras y tur~ de ~u'la Pi ata pHrdima qtie ms las .provincia vascongadas. lucida y qune cesen de una vez para Coches con estandartes de las o¡ pro 1os'fhoie4oo pirotcnicos que respectivas provincias enskarss, eontn.alesn y desnaturalizan las pro ducindolos nos naturales, con la ti. u aepansione alegres de estos ta. pica boina. dddioloe dios. Muy de veras felicitamo A mei dicSi la PPWiclntkSo~,, y lo quiere de irectores que por el auge del Centro y~ers cesn. se toman, y, espcialmnente a la.Sec. ~ CAI~.BNkTOcin daecR~ y Adorno que kou tn nAS ]~ 1, ~ T buen aceoal~ I &s latest, Tff TillS DE deLO ,Msrando0 con ello los cubanos Je celebrar el el% 28-del corriente la ainWatlo de li va®aates, por mes 4 e Pbtero, en los terrenos de la s-etauram'n de la Jie?blica en. Buena Vista, de la Sociedad de Caza, hiana. 'dorIa, gracioamente cedidos & esta 1-Bien se mareos el CNtro Euslta*Comialn, >se regirn por1le piguien. To el premio que el Ayutaminto da tlene: la Hlabsaa otorgar esta tarde A las 1o1,-Comezar las ocho y )aedia carrozas regionales que se preentar ?. da la. maana y podrn tomar Parte en la procesin. on el '5todias las penionas' que previamente sc ¡nscriban en la Secre. -D D Car de esta Comis6n y todos los a*.~ cita de la Sociedad. de Cazadores, tia.L mun 00 j BAndesa b no incrptos. Ek lazo de MS inscmripdn parlonoscsseora RI poco vivan lejes de las t ll~~~~~~a IooMTUM I) o 5 NII PAUS Los HO13 I Ban sr 9~. Tlfn 1817. &e gles 3o ~ud at~o a la canpauo. t ~ socsas ess s; s escesae.eo a4ma .asas, .ssaoi .las IN e ,eas. o; ~eMLRGUL~IS5N ~ t .acsge ~ ~ moil:ss acse ebihdv~as Uetl51, l~oses Saieds saa 7<4. 1e 01 .r TOZi sai',e *~. VIL ~ ~ hthdesescmee 1tim aa pueosiooisrs &elsen a u otroi cala do a umaiadss liqioa d IsO s atndopor ¡Inte etlNd Nooa, decsta sumoaente bJay 680 JsZ-as_?.x' Posra un viajero ledvo U1 n-es o ~, esi.D aeao dole para equsde t #ea hest4;1Oull. 8CA4 gn del amino y peda £eaa nrls ~oaeoso .s so.4 a de rozaascon ells, cs5 Seaea41 C Lo curceo es que aun en este"0l' 1¡¡ti2n o ae dad que ire ental abyecD.-s c-chsSci -ae es asu e ls.d seran ios rasoscaacteltlceq doQ2ale.als a !tsfi!.¡ a eas s A5ts4 dos os pueblos y de todas las cpas oea o 4.s t t -bebes t ea.4s1 alsi* e e aesqehacen diittnciti ido lasa., 2meas 119.i-r-4 e L"banbeteyce."6 barbcos, los sc A0 ZLlha~-500vt.scltadolos 4dm, S. para b~q, sn mirads cn deepreci ,eSer., SosW~4a-s1s po &o epeidos Rdigs aa. e 4ulaO -l~. ta aaee lams rol >P llgnJsael xtremo d no dm;eesWarcee ssease cncO*Sa der dics nivdus nilue coman "LA -aese msf.e-m ningn humo que los ehe. l ,ALQVLA1~ las s .ie e a aa >U".¡m.cnsiccr !2=111. aa .oae~. -soleolaI a124icems 51 Aelca sO.tbal. ucacebotella00 see s1,se24 352 csada--2es "ct Aia a. .114. .4 2:. VE ~os-t-, cabal mtri0 umadarlsgravesFilaosee, alasti l.1 meno Fernndet, vecino de-Sn Nico. aai:s iaiam aaeeco somuata da 1. sea a-se. ose.71.1i 1.Faistido por el P5.U.al Ti.r e td.ado cll s 1z le:I~ a~ dciidel '2. Cntro de socrros. eeV es masa .11. v t.I 5*0. 54. MIe-a "_____________ *Vmis Segoviano, vecno de Sn -Ba LQXL L 1fesa 0550.OaS.soaislsd. Miul62, se oaioscen soia laszastres sa L lslenOe d sloes e as ee heridas, d eelse acg e bc aseo osdoese Oses s~ssaeaUsae. o. 4 ,eoa .l. de eotrasen el antabraz o 2.d411aoss eete ~ sal si 5,Oos :sac ira *a el asisocroiix5 as quirdo Fs aistdoen el 2W. Cetro -aa ss.~,5 O 4sd sjsfoet.rssss de socorro. Su estado es grave. ta a .si aeom Cce -ced tsi ae ~ s>c Jugan Ojeay amaos, de Temar5'aCaaM at -5 Ar~~ -tiA W iA 55 ceada aile s9~ t2, le hurtaron del cora, Pit.eu Fveaal asa01e aae iane e see.as (Ldeam.seli s a filver y Franco, una r=ra lile apte o da4. l*eaeaameap-ca aeaim. -plIs ooa.d ei.ppaoeia en 30 centene. 212 ,-3i-1 1a-ms co y~iacaalessl. .m dSSoc -annt aasaseto esae ll 4ae vsdc5 ls .11als 9 a .C AVicente Vidal Y'ranco, de ttanta ::l.% Iea-bl sa15l. Jaeeac Oedicq y Carlos EM, le Intrtarn d'un'bzii f eaeo e e temaad abc i ,.tIA q ca na snue Iabitain, a'n por.besas1 .3I4sm mta eaa L.palia 0.-seoa .; tis." s~ s monedscontenicio 20 cetea Sy &JJlfl')Acte s.lal. M 4 f-NS ds paqutes con $45 cada nao.lo u Ala ea. 1UU*ea =Js Sse Odbd Al dae una cad, en sdoilii, -ie ossas Oba. se fractura el brazo inerdodala atVD I O se --3l Laura Banco vitda de Pre; iedo .el-:s 2 -11-.yI tsa~a.ase rO~ Q .U575 su estado grae. eds. .1.aisotade ceAdasI. .SetesaPddsssoes.oao5 cs eeOsaielces. 1 i*a0.QasaLiams fUs. O.3eaSs E.l cader del in-ido que apareMleas 4mu y .liaa. s asa .& M olaS fltando ayer en eloar, -rnoesrteo. ecllc sga e ,eu.o rotutono salaora o'so ---m PIS W910 *O tle cama grix ,para vivirla cos" =0 sns~.w 'teoalama~5s ss~4.ls>a lioutnral pcasro; A6raVep ~¡-Lws14 ,-sasa41-#o decs, si no WAnecsit. W Jo~ieaioe saloe abIlecd-a. rront se -ortrn las p4 iaaesIas'4*5' s.l su so cass y entnces vrn la revolwi6b m aC'w,U1 sygausq. oet. y-el tibrto quo>e a A amar ?a r;s~.oOtt Oeaec5~o'3tloac a1 e~ 1 Venga &,coippar la tla para, ,, Coeas.lada-1 ¡-0a4 $V .5 trajes de ica ia es, Violoa, r4a¡u Case Jtevulta 0",en A4gslar 77 y ca 19, .1.54Oee ~ lOS~ ¡rente an ei .d siO T.4jllPcee A9Vl.N menm4
PAGE 15

o 4 1 X 4 1014. ta ., cs.l-o 040haci a d ~d.a.oeo~?ad*lc ~ rdin ois o.portblo k Ipeci catcodca id o.= ,PeMi*,l tranter tit lce qod*0 ~o Otecl*. La Aeaurtcda 0' ea qul telel 0~od d4¡6I>IOI 1.e3re lo 0500, 32 dllas 4 lo meo, o aparcol Jiter, I, obe,¡te"lle M~*dtr do don C.xosliverc elPut dot do veo aoo qlaoe i~4,1c oWo lac "Reinar diO"ab ~c £on que debla rClanUrca d0 Clta LT-. leo §tome do ctm obratc enjariotia y clebrarte ,hoy mleo por la noche, 1 El e otos-~id tA ~aI griad e wo llana'e UnIvi;-oo. &e dar aln.lroa A la una lo 44dloroba osgcgi, OMsQ itdal?o £¡aotoea, Ti* fecla de lo. tardo, pir ser da do fiesta ao. porque ~oit todo el ao ooletpoe de "oy la dmntda, Hagacional. .dh2ifrde do~%as. alcto por brovo. hora en lo. aloAAwkiw~,do nifa Inropaclencl de arucotr vida Tu_________ b*k"a no ~af comiploj. 1 1YOIIfTEfUfCtid en Co f4Wd115 La belleza, la florescencia ola2 quel esDJdIAIJLLI¡ai boda Ito que nos har _Fa cx Ari del he*¡de ento1W SITI 51=rs uoed meoa mliir 11 trtatO hlltlIr pl Ofllrei, Euo dnx'de.ia ~Abn. Hemo le¡1 £f t a 30, *S'Piri acotadni do lo Irahida tun*zjejtplnr &e 1, ens0l tei 471aa tui. didad de muesotras drtatnos, 4e esto We e~ n dea. .aouo Iralort Os pr t.ioitouY~ta~lO1die nate a l liroe deop par eu modo de. mirarlo. 101£ ~ ~ ~ ~ ~ s vIoa, -- d17D'ctO del Isflthto"Dr. l,, PobrctA enferma.-. Anou payeo qpp reitisona en nueo,. sobte el tenia. ¡le* u~6 Co"OvimO .co eto medio ,A la er "u. Atorelfsdota'o~ls, gritC d& tltca," ptonrilza6eno dicha a"etoouio rotllIr queb to infeliz F'li 14 oZ-nnidtu,1~ Ulnap iO7li, en lamislri, trastad-Mi -ola' ~f~l~.Cta1SI~l cala Calle de .Arbl dSrco, 4t fondo del o~e' 1 acal-2ePlo , 2i4i) 4h Aiidhfiaco0~ 0d iModvo'de l~IA E is: Cal16 ¡queva 4utal. GOIilcaopai~ 3 qph oo4ionj~ oalpor' eieritonrLs delpilar. nulmero, l¡, ¡VI& cerqha do lcdl do Jdcw elotot 1 ci trmi Hoy;r k vdeia eWol$d~en esrrtoil'.ltiocxu 00 hos oenal. e. eno wgra Radal djIiine qn 5111 >hiplla m~e&~ IMIlmc piaSEn el Aliocoro l-oqptiuno malole A~etaja nigun o~ en du cloe., El deos leudu 1 eoca'r csto. lt (1lota fnci6n l agrada, "4g&i~.par. egontede Femial y 4s ro Iitrocc Ifin digno por tod"o concepteo de pinjor wdean delante do las ImFenta. Que Vatotdiia, es xtl seolor ~lol. 0plid tote. oolamnec ale co gravfq oto422., e vio&It lrfistlanas; cli Ir latqueLo.Y L'o'qtaolui.-rno teedi 5,Pp6lOtovlbrWla vodfulmina. doi el un>opro recienlo &i ~.t publico. .IO 1111 .itIi. "El EtIdl'llo" el~ D~ leligIoQ, que la dice 4 ollo xegiouo hbb~r dirogoda Po, .1 y "Aman 1s fa," peridicos illatrao'Acloo Otvc doic lildio Midar.ator iterrttes ptz' aM _______________ in lustrariono y *p texto. ~~'Scnrtt, obr, e rTi& llega¡ Anuestra ~e~1~ ?ri. .1o en polvo te has de conoy nmeWudlIro de "Gloria" revsta ¡ltecr. thUA¡~~tPV MNPilra Z ienifica qlou ha reimenado A ~oI&.VANDO G1IMUERLEZ ,vw la luz en -Pinar dil Rio ba4,10C¡APAzOS cea c r Kvl lrNteultios y A£ qc dos1ainos m E~ul Tatco m u t. da>~~ pr ilan or doprIiar y en¡.>a~epoose Por qnk *#tos lur .a og0 yo fofcloa do CCAtd tno, hacas monica, ~04Id i¡ 07-Mc loa terrenos 1 J5.a ,tn rl 0 mnlp izoa a de. -yo, querido, U hadad algme *zc~i atlio gentlcan u Liamlno, 1o~.ud ee -a PU daa cllm en01 %1 un proeldorqoWl slrJc6Sccf ]llame el cabo ii u pceopuo et ~N 2lj <4lsAo por rocosnqu toLsdoay u en'Od~tl Oh4be P dal eln Obtoo "%d1 ,A "mr e l med~c*atolL' lJ P140draqll~ao R dcl M T_ Wiiso-s A ~,7h* media,, DaZ~t4 teoscd 1 k o staP~diz0 ter o¡ O.too'pm ]A /no tomo noorooo looacallltodoon Y aza Mixilta. cll>pOll tra*0 044 r t9 q0 eno00. atoouao ambos se Illat>,A aoeoysdl1JLuecl c l>ea-o qehnitne cmpttoroonte ibn, a postr quie 7,'jcs,,1* o4olI4d d r~5e. oeos )able ectadoa ,Combtol, en -; t~~'W s~ia4 oieetnii d4 *un Ip debiidtd y ppidet y itu. -c aycdd cm 1pltcher. (0gte ocho1 niIoc sino qu. nrnm0,I do ceni qit zoarl 3,~ Muo. diversos trt#lwui4t qntba p9-ta y rM517U el de t etioitic un 44 jiuwd xo abir"i ~ o ~. -olM M t*~,ao qge, n0 Oca?,e I to. Ja1, Jr. t, L .Oret rA h~ ota~ro '0~¡ Aobemedia; Vitas balet ~~eiedo41 p at olasz ro. 2oica t efidrna >o* JIPeIt Ao 000 o 91 4 1 ~ 4o o e y*cme Ita t ltale -2,01 tan l 4 y ineda tlia e da:ose~ lsoft elgoiv. Ir dsutl Ie A 'la4 mr'di.; Viasei y bleo. 0Oaa ypoyc w rdevo. er iuo~ 44'~ 43A 'o')lw 3 u1 .c "&lo ¡,,e einoi -folio. los res~ P1te ¡44 PUras Ro.ta ltl D Itale et Mr. ojis Ku uosrt O ptdd. 05*Wllisn hixo ualuiio oha f*polu ciod Ktfd& dao tynif cesmos bel 7ti 1005095 o co V cam a n .iy edia: Vlic y i4 1 :i4' Uloui i lil PerOCIos NTiao3lI~Ide'ADA. libriata ir. otoro y la pareja de bat 'lOia % dclisi hat aditui.0.do soa coetueja~~.Ourt 1irnt .I tu t 1. r ~ £ e O o llbtb a = t co cama t .Alo di e diz isa y 0 lnid diario.Matiolos t"dopgsydfaq tcLivs, u .cuatro lroano. raoo. aclloesw nonc a aw c~ gu e iolcllo, s1dal¡a1= ecolate-EI brue ira ,Roiquin. BaI4e Sa.aL&o Sa Iaael nmro 1 -Cneatd kur.o. -Funio por tnaa. -Es trecos aro. -stid Y lneto die clccnAvos, ~opona d Zarul. -Puc daa.PPr anda, -eA ls ocho y uric o, Tres FrdeA A11a nueve y uidaLis Trs los. A as nuevo y medi Ls,2'Tres o-OWSNDEFIEYAS Aotrtcoda .0 CaufIsiOto aroorals W"e hll.deAdcareo durate .1 prMel dol crrioco so ¡"do.t aro, hallose* 3 L oc,poataleo Noptto, d1.O alla. ~asOoO, A edr.1 4Tda eoea"toe yoc.e.urrot-dsrada A 50cacl~~dedos hal .cr .l. OetootlatoIOo F.dc¡lo. alod 3-deOmtOe acpaoas.OOp1. t d>" e aorsmedo. d Virge,1ieed otJeo Crlodleuhae Diiaeodarc peva 0-1(0eso murotten la sRad a. a d bbpia el de olero y el~,ren la SfeorodeoL ; ~I; o a lo emiez ancce A qe losde ie1resm05 a r. elcod agsa 0.-LosmsioseStinDosrto.c, loc l sat tci~ de erCM~¡ltod ,trd 3 qee e & ~te§seylos tolO ,pru la Ocrias. coesdeCeio to rimorda Coe c ritea demiAPonagr~iaoo Ala rl eilallne la iclloa Vren bolitA-elo mnfi unoTen sReara sdoras, l d Scemri, qnitro r oto. uinra o4eoy empiezon looaytuiad (la!= .tlod os101ioue Tw1ben oel &anto eniptols remau¡m no sd y-e e.pntNti.'=cbqft nio m d oenMarcatoa4-a ~ e bo siabioq. ian hr deCAro, 4caSo d'01 nt tumbo, U lo ey)auea latn e.M yo,oric niu T.&. arnenM. 4 be1 OtRn oi IV~La PAP.on i.ueboe. go p.odeiteui ids rh u ecbnct reZnonore su ab,.c dipo. cn, Muo e l crazny FIETA E0JUVE .1mo Eim .,n* Sr. Oblop icoc.£cl 01041 .1 1. 1los ld loo.d 1.o 1 wp d.at 11 l ebrero A.t.1d LoeS.rnos otad .crr d tO .1. d. 7 P~ l. o.tems dee o mId.a 2 lgoA9. Eic. N ltdo.£ .Ip Id. l'. a ,-deel o etro iet iabc I d .4obre lt .M 17l% d1. llyI*ees. ~L .rood drokrOOo. eo telrdd t. 0. rnlEEl srondt go. rl .l Idl 14. mI=Wr.it-d. ascostIpO riledccet~ea A -e6.tod.cSe.1tO .41. oo* d tcit ao. d.poQ.c olrrncio o te 1arde 4 D-ep 1a .1bcd rdi e~. .reesC l Mero.It S o Da¡Ir agiore t* 41.Jeoolcl o aPe.r Sor. Id -1. y M. delleorrcel ua ae MAolo O. S .X" 2339 cot ael 4.19,ia Dt.S.lr.cIar~e Plaol.Patolto o So l 4.le~MDo diigd.1.ocro ore tooio*te> jar catulosolt daor.w a.al. ot. Id 1.lal.lom Opq hitl Xd.t.Jrraodtfo lO.1.Otaad opcoIIlIl l a .10 vi. sooe t o a .tmi-tc ¡ED AR O ICLI ern7Doeen lraaebSoestrd Caoime yo d. o01 cenoAradoCapuo =d. 1, oia co 3art oCosle ILe a11 5mP.c d 7010 1. 7 Cme Abi E. orc gol1100 dl1(00 ,eO ON: It 1104 00Te h 4 la r m.s j.~lu p ti .-Itt.ccosa cltor lO. .o k-. .a'C .10 d 740 Pe-iics. Tedado Y 1410. .t CON -II .tiPE me oh Tqlc bg.eodo,.pIb Xmno. 00 ~15. le. .111,tl o t flh.re1 ac cp£lc Yt FIEScoac 1.TAS c111 1. 4.roS Oi m 4.cad i Tiloas1 mro45k ale Jo.atirez
PAGE 16

, O ~"0O -e'. 1 o l RATI5S Cos adlo-omauidir eu anombro y direcoltisx enviarFe moe un1 hermoso catlogo le 648 p4iai de Joycrfa)Grandee eoiadeesa >~crbid Infante, NaRe 05Iepresentante mnfacta.*m~r. Apartado 1032, Ha&bano. t DEEA OLOAROSUN UENCRIADO Ce'iooa Ms.d.amoitOd ori Idiporlro, 4pr ied mor SOliosu zt, Sr SOLCITA ENrRADO Ioe UIN BUENf "'Od net01ee io ioble. Omtc mecaria sor oloo $ESO2CT COCINEAINoRT212a 44.2Se-t 05 SLCTA U JOE PRLOS qoate. dev -M5 lbqe.1 ee cl tetrmee.IsOi aearnne 4-2olel nc e-,ido ;Cb bdo .~ es ss.cie oe totid'. lspesil .2te VESEA ~ ~ DSM COOAlEUA oEDIteM as en t i ~ 1. 4q ~ 134 4-41 351aEepl REIB LLd AO. x"4epeeaali mo5l.4 fer JOE Iiilslel cre yloetlmllSr ¡lome el 2in I. sd tloedl XIr. Css lrs ete Sesta et. ob ape 2-26 C5EAEI DESEAN70 W~~3 4,2,4,feCO Zuelare. Tlce do, no. diprdycensois. Apjt414ab.eiaA CM Dla cese. WI4-O ea esa etohal impi .Ir#sa47 SOSTr SA OLOCARSE54 Se 114md eedemce paacol gmallll'Ieez.9adadUN^ypr m L.A e.11 DE O ~111. .L b.lrlP.eo.IsJrilis01-111 £L. seP.C. .sed .leiUL aJa eys£e-M ~ ~dOo&:. _______1_2rt .la Cerlel, qleeCmell.~4.3 S slila44 dj sS5155a BEN 2I ROLAR 1115 e FIS es A1-0.Tleea U EcA --AIIO EN eLlOVEND. UNAC #SAn ee. 3. S 21192 SEsL1 A COIEA --L.-emolne l~slee etl. sr ee"E -

ei~ ler rea 0:04lesene 50 rs JOVENPRomeotosid."epdecasOm1o 171lloal.IIA-s e.tO 4C taae ol d.11 -5 '0 R EN R TR S OT .lEC-I N O sonceeolo ;relis. 21 -lo e o ~l. .._ y MVA 1 ~ ¡~me ~ CU A, ES~A1A bee o euee.sl lemel so lereod. tdilitleyy4e .el ] l~ e b. ec io maeoto,er dom a$ u~~it~e Lei e lod. Oacl, ?RlV S Ve.Dii X.~-o tsV.b'roaoSpr5 lm. 10Cr'je ae 03 TEE .O feeeiaa I 1 sela pleroplCl. c sOIODE-t.s V.,ay5 S 11irSeTi. b 0,oo. ol APN "spillmlos pnseCe. -., ,.r tael111tcee.lmieeO.cs 0 1504.tto l ptp Ibodeedy ee0P.U.OO lJNDIDIs IOII siete.Atoeaeao tI% 11-lt10% re. et*?maileib e RO s 5eS lro 'pd1 eSic oeetms I. se'$7 4-21 leeeceere op bse.om21.s I1f49. momIs. 3se. ceca miiles e'.a+s-l ~ ~Sr Vede s. d.o'1nsI9, u a .1o1olle ep e