Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
Ae LXIV MAAA4In* 8 $ lmbre deo 19 N $4S aNg
01-DE IEA MARINA
. **a- o e n4 -_- .-- e li OnoinA de Of*eoom do a I-abana
P.t meanmsttio *unComen*""o meer elfenstn dranlt* nallOe Y a eron 0)yudar j loAfti trestarle e Dunl NA R 4 11 A RtIV4, TIM a 1 w1 A-v di* "a,-k IPeI abtltaqleiLOS
isb, restblecre, y aenadores cublno- btu noe s quo onlsto qlue iuntoros. /
Uli t Y 02ant Il RO D IOG WMDANTFA (tto 4 ale taina de li Repd- cuando I als do o nombraaFER OCARIILF o om U a n, i st ed bites. bramioento g ktitiba de devsttuir sIPRA('CINIge M1 5. ,ll t dom ng l et& es4 enx- de* ,Insgl dea rgunds Enmfia I- a l y lM de L'Cuba oil Mls- El tiglUante nmero 8397 particli
Dammge me s~e tr m I Aa tlm smieetse l eg e a v ~tiiid yd i.. oseidt a ma m l i o ya aprob6 la lo- drid, lo inle qo hicimm f t ontal do ibes die on ia 1op a eide AucmS T UrlawrP4 I g e E doi el dofk, Merhln no emts Y media do lisolls de sot "db Aenfiepan o de q,louemess eeeueme de em t e"ityetener qe iqu~l o no.er seo, de Poleh, qa 'al transitar i eades idAsel s toelg, dae qme lan nes que en e r et A aber ai in CAmera pou sil de It orehn n st mlo Peri h al tasds osdoc-r- eCopmes o m isse m ad miluatr fi. luteseorse a do tecarecetambin ben eo d6ne d rprsenmtr arv6 qema de pl rts de Is be.
t*waedorlequo oo s emeaeses. A I t ms -ppmen do moral, que dira el con prestiglo soe inte levdo ia 40 mtgeableieat a40 a im 8t de Iair do sel smnesomia em favor a01 esW amomsaluag Sr. si hemos do ate- h On Fapan, el Gobiero dela cha eae ablli 6t, ad el De bbedo d os*.e.. sw thimon.s, anBst-n de sdi pmact. nd fu tat Idlebre interviim Ropdblica debi6 hither dejado interi elte s anabledmemis hels yeAi lk t ladu it s. Comerero y .SB EN 8Pi A qit con el primer rodas- tranquilo en BogntA al viejo re- rv at en totellge t LM RX J*Piftorvla emost die one hot"M qlwf (asmao a ea) Obten pdas ea0 m4b S tor de undo. volcionRrio cubano y no arran- als o Iu asne, Y que at1 verle peO
--~cnmt F O.....L -- orlo, eao los ltimos afion de su encimo del moftrador, y coWo qulen THI CIDNTa P)DOB Pt'roi tn el D i os present~se en el vida, i IOs Asent bruzos dsu qua dickm l.htetila l ia iol qm tes ra f 4,,,4Be m6n sereta uns familial. h*ds safrair f ite sin e11 mi a n l
**t*Widesmsea onuesee~en ls ps oads-esMe a pidiendo in destitu- euento, y adf~str multitd de prear mle d IsateOl e a vesa de tles e t de o, intro $.0. ta for Merchfn del cargo 1igross para llegar la cot a de s eu a sea so % r
prsemse a arses r J..nes.I do k tante do Cuba en Ma- lombia, mored In guoerraque dote las peorta y ameasadedol oe was Doompali5 t. seks"b.5 de Y i" drid, -re ici6n qud fb6 roche- ontoneet ensaigrentabs Jos fm. trOua, Ipo quo 61swe am eonsiga, Is
*04bleadea v mooatbs D ayo dl evrs loo "Nr' Uloapoeeitr my ri do squelle Ropliblita, Moblg6 Abi Is puerta m trtsloboi to + oloi repobokmm" esoav .. 4"Htyll r.t .m q a- l una'pilquefla mayorls, po s d e nsillle Rpdbl i e- Dlr ioblift flbldisea-qod o
*MI*, ave""O. moodftw Y.remild, uo WA U s motive dice boy E7 circle po Iegado, l a- bo0nallo,&6 dmilt Th'ih hJ yn pg. plstee. uita --rana Ildzno amletd m li aug m b ep peim et egen sMado: bansa que no servisa par el ca Y do at Vivac seumade do reloasel Ala taneo s sowdl "ofs IndOill eo em rels, i md ns t e tMneed es e i iq qua, pr conaiguientoa poda l- police, yo at dae do ie oall doe
oil ofimar doelldsldsoo o VOt opm uItlCaibisby A & ubano coles n Is adsple& 7el4el u l oq o
me Ial e O T si d verN h e blo d en ido.r alrtd"m, quedd llado do smo.
e ra M eIme I In p s elrno grain q Cb d e Ia netro m ilo E fua roqu e noi s pareoi6 n- pareo ant es a Is eortes Osi D KgNm dmO e en is mtl- ge aadr ga atleo n Me- io a 18 eluh au, e on a tonees ligero; .ta ligero como noa wgadv dltrito qalen ie dliml, .wo .blle.s .a Odsts co em- Cot sea e *m me l r 4 teiaie s doo um ataee nme tt a s l s loli e er ao d proc ho y informal que el Spe- i de on he o l d C elS ah i .wb fna nd Ire s l et mIsyol a, t oI 1t q i. da 4 m d o ot f w el 1e uti at 01 =00A @o w s I M om w oesl. Cuba. [a opi16 % publi s o outland e do me re na en 2016 n, Aeere a i El o ieuts a ho r Als M aute p cn orewd a erit 4 lo1s r anbli. e pOn" te 6m d resre.l to.m *ermo ao mamlapuide itratar do n asti entnu unt diplonieoe t equo q aaon es m empls oy tames, eaumtesedo dAte eN ons, comme to, "aebla bS sM, W d -, i Is bl-t y queo adll ia. siguiente sepa i todo reLt 4 l Imseso 416 taumblesviatoefen e t. urso d reoVit, ambiei h en K at doo d In en nes- r e n a, d eeosla- del dieVl pelpik0 do' law tribn es el. 1 1 mw Pero de so el mundo In oquo ha pasado. tarsta a s J !- cL at Peutod vooss YaWhROM istl4rvitom onlhf bad- Ox U~l6J1r of "m atle u ~in do L.No hemos do deplorN qemoadodeodr quoa a"e
aoses use.sa aonussee at ..so e.. se Tem s@IN knportan cerce dei. dos millonee ser as co. seas.i daets. A slle ns 64ap s s e909e ear ae dapey quop o. ie aves y am des son dor no edesl OPrr. ainmo 6 e71, betelrll
DE42,A RAC!6N 41eMir' .0 14 llbp eltm ] wuo Cubs do1 6 auepupr-ln am- mppn guard tn screto ni i- qu ameae dl, liey qo aftbs sr .ea isowema s Iea' see M ei l gart- qu l aos a N u dp- yu s.onld a pue quiedo s ra cuando v el ello el pres- ocult dob~eM** d shs I a bsbaDILmea. m m ~ iovi gar Jos emitido on 189 l a'rN, Y ny tPo o ra i o an lmds 1tar. Us Is lil mtasI 410l Congress, m u as 40O1 t it n e41su m t, quo si no To pews no tWndrA cr- las mtlique A Be demo 0 taglo do ax rgou quo repro- los do doa alst d0D- w l.ia a1 IOs ohloAMSELA ""*:****"
.aqeI ** n oibrU18 P p o z*e se t Ua ut n ci es "' "
t* 0 MOe M CNGJSS qUO am r*MOMiM d l linm ilus-i ditoPA ree olvimprstifo. 1o qie l o pf le l elfr m It CI57, ,m n o s 7 pm olma del 40 empIetammsot. senate quo *I s- es e ill, in ogre Y .114Y1& e el &i quo uses bonoo I1 Oohiorno. tsando ea raniers? giuiebra, tro do lN onalm amell lit ImAm ARa O~ tlAu r tiasss o nt mre t melegsteq itportan uore do do millone 4e do s o u4rgeo _- h t e'f _tpla swds
Wetrste mooot m mum O qlI. saw ce
teUmlw Sm Fi ml l, spe t do AsrrinmrEoqul elod, s r n. as 1i see apoyode "ra Iospaflo- IS sh abelt" eon Itme onh e oop es sedo Manr ruem. a olr w ool Rgoo- .t 1 quo los Nue d"i .seOlVude al quo pudo cervam d LA T4O1' kL TELi l vlte a d
u n. el qeurdevdde l ase 6( n l sl. Amo tqed pel n pee"o De eNin$% tri do host
Am la p r om baads eeM
4 eaipaindool- .. a
Aat loosert k ar to -4n OdTUoUR m rs ,.p do n r tili,. Om... ,"
CAft elDE raiaet seal
-PUP i1+)E+ A)LOSASI eeO. TARJETAS 0 DE BAUTIZO.
wLos 1 is ho s to dn e t at agaOitso at
A... M... 1 Amos wcum.s coral y poslwtmmL ya E surttid Indi con.$.tO p elgisiaem q a. ]e wduo hW1st0 at da, me pr s rsd o.
A ast ened Aldedrer y a ra
6U~agO agIo,"e mi U~ EL HX]NOM 7%.~) i Antonio Dim
(A ty 11F ES.M* enaow
,w, e el m mioDL q OO 35. Samba y .2Ra, T ELUNO 675.
ais quo cum do vartd M c
phnmar n i s y e ree tuar agags0a -masa -8 -oans c sm te eot i a s i e eem ves
dom ia ciumod" o aum motnaismas, noadmalnfselabap-1' =**....... ,.ats .a.D.I se s pabecay ebo o toda Ia t o. oE IA Winno, moIe ases e antal5"Wm log
deg per Stoe--, toein e IV
iss.I ***n a.******* ....... ,,w a as -arnmo o ~ sr ws zim--ygUg
I Iv sIuri 1 pMateno *ies qd e a lm a mbp u lel do Ic AmM Mks.66
oa- b,,aer o v rJd e o sp It s I s
u ra, AOl de Au sIee *tO mle rt
A 'I.61....lla.,A A.. .. ... .ALr L.
Ma04b -VAR IMGDE2LOS, MODELOS, MODELOSI
m} ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I shmr+ We WIN c~dthl el1lml URM=111 IW111 ft 11"1
,., *- do Me euics.
0 @a M n im is'-"A -+-"II
D.. -. cr Vr..... I.... ..n.s, Lim." .e.. ..A...ao. o .. ..r oa
s pr medt y nii de keovedadeaurs14 s MT 51 TianissAs h I JIAsN
n a4 4walt tsti d e e g pst o t K I A NO b W A Q esas e ap A l on rsmt di p M G de c ss Y juare a m
I v"sMail do 1 Paodelc lup d oevel d Lou p lgona MtW esag 11 ,.W, iss g ga v. ...
a- o t etat do ci'm ma i as com;6 so tona r so a a s,. e eei..llonrwss.psns P.w Olsosero..
I m a - &LL JOU TAarros
oi denqs ue def dvo e nueia am don .....ue. gL T, 40g fa, =** =. an M 1
,,,,,;. O 1> I @' O E.l 213 2Ted. 1cn. V .1U ,ad4s. . ei $0 O s b Ws N" J MOM", fa antlud 4 68 04*OA U nms 4"0 a~l s.00 M I mas eTi. h"" asVl, ffee
diso nafar. no .-16fn @Wil* Smoa~wre* P=~a ro" d*o=** M*n*, a.su %-L. us -irmrme Eu ma ~~~~el ..aG lin.lsta. aW ftoeg &sAm blue. 0"am& as abm&".i ed .ca .
iaInL 4 RsEaClarrs P .i ame at boate do, Pra ano La Fi'ancia o o~~~j,~ ~ i
hiaber paetioo Is tut. tin aelawto sutido do aob~ msgiv.M Ds A U 1.9 AANA so pristoria mad"et y tium varledsd do sovedasdex pa GoaaalOsf Ro "OnTE Al1
fi
15l P;i Z+L+ ? 1
"~ ~~~ jj+j am++ ++++ + ++
it~il 4f iihrIm R, I
FI if ?IP11 U
, I i ) [4 r I I [d >.-. -u*j If Q:
ilmmtw ~ t~Ist *0 Z 1i 2 10 :1. ~j~3
t;~ I; 0t t ali t ii r44FJ
th iFIK! 4,tt.
* it, ,.ii +,Il+ ,+, ,r !tI+ + I+ IU iJ! lid + + i ,+ .________- 2 i t;f , + t I+ ,-+ FRE' ,+, i fw .-- IK .: F", :_ II+. ,[I If -P, u~* W4 v iiI
-_ ,, ,l F v r ,
~r IIr 16 > II + 'iM F-. I .,. oil, ,
W1 I aal
. I, !. ., ,4 :Jm~itj ,+ C,,, ,
Willi+-+
m + :+ i~.+i P: +I Jp; I++ k r++. ++]F!dWl AH'T~ i .l t!+i' + + :'+i+++!; +-+ 01 If"Ir F F" s 'I i G ?I,: "iit+ z+ P-!+ii!' I' iits" F" 1.. "" 1 ."" 0+ t, t++.+++ .
firFI F 9 ,, iI + + n. + = +o.+... :+E+ Fri. +- + I I. i ++ + +.+ o ,' J+ m+,,++:. _+ .++-+-:.
31 .F 1, .I l i~ ,, + + _.. ++ +. c ro I4 Ir arm. i ., ,+. +- + Ft I ?Il i vs i ,tii II + :lii+Ii +-P++'+++++I+
& 5 x!, ; .,i I,+ .. I" ++ .+ ; .o+ti +.+o!,+
II, I I ,, ; ,+ ., ++ +;ti : + 1..,I_ .;, _ .+.t+_-+ + + ..+++,It+++.+
IL Fli fee a,+ Owls.; I:++ W+. ,,+ ;-++ +++.+ ,,,,
rI I .+ +- ++ m ., I I I - -"Ij,. I ZI, "+ I +"Ai ,- + I .- ,
t'z' t _--+-: -=+ + : I I..l I t if+ oi +-- 1 oo .+, +law.
!~~~~~ c i, +'!!Ii,
,I Er +c Z lr Z; Lt is ra P-It II It,, Fill< t i,+ .[il- 1 i ,Iii .+'. I IL I't a' f1 I Jr
lo 10.0 !a z i l
1 3 !
-4
DIIAIO DR LA MARlNA -Efdle6n de la tard.-Nvoien S d* O3. 3
Aine ..nmer. me l o s a "rpnr que I ENTRE PAGINAS aosegt Inditnlo, w oin qetada.) paibraan olf, n pa Ol jet do,,l% %= ogalalonG A gsmos d li
haut stitr. OUN~et. Outndm apiuao Paaclu f minne s Isa rnar- po Ile tpr ao nAdl, eame s Ioum A w WIN ag e sun
el e i mn po M om0a lorters do sits an uoscr Mse- d *t I r dipe ." 1 l f b
raa h10owls pi tn larmerrepae m e. Excite al seaor pradente del Oango cm ew as i Wa t al
nI A hmanaque do j I 1Fgeral stane do Rmn n anno El Mr. paideotes H116y Inmonvasim do 10aloiOS pars quo expop altu nm Ar. Ntvurd ts oateet6 i a r
en plI Increps at (ob1 rno lYI nsit.i to an que tlong od la a 11 a lea- ohn pan m m o. explaado to s dlt nab noueado, "Ms Mg ae y n e turmultA, to ... uefog lmerdni h 401 la3d1 Dr. PREIiDENTE: Ta laexpus hm e por f sove nwparts heA titm"an) hltereo, las pri Merae etnao Is el MBear Villaverde que Yno haett@ as de li s so BI A .iI
11bmsin. dop e de lrg o at, d, vrt 1 s i El Mr. RALM ETtol s Wo g la p rad lm, as dm po u em qui no rm r n L '4 K d ,
Ibe~ one4 mutuom' eI lortifhut, 1, venivnips. of c. raa to,- -.um'a? pqtags1 OlAI "
0111111p Psid. 'v"o do 1 Plai a oll, ur otai '
I alde. wbo l.. ""M"0"#'"Men "..ot soon.*rdere 3a...P.... 3 *_EMID, I 0 l3moboquou se r ode"ri
Pablodptarm n he bl.h, n ma labra, Opomgomadsque l leIl te ldpls d Alecn, taovit6l1o mu A10 glorlsmo de LM, s- qtue..- Ir lop preplan palabras w El tI. )"' 5thNT t 3m 6M atedge "Mt Custo puede so pterel so- aegastey Mueo a meavistarea fnn 61 o10 l, trnto to ,,
Lu e ll on an pueblo do Is or lmtWOR ai i (0oberuo 14 t. "M tglina ao PMg af j paoeinge wuoaial do a MmU I SgM AI to hildlert, dmds aotio al i rte lm I
f tt f do modeu bolf am hmm eluine 40 dads id confiieft alt rliatre retsentora d Madeva (Waveu~ttumn lto v 'to to, a t. ag heate~ de quem I y ranidae e eo, dg Mr r. emem oEl m ZappIl be
g a e ass dt lom repubeano. nmntee as a itsm as tgg SE8IDENTE: (reo quo elm B- ad qpa, tmmtdun nme m dih n se, n
Y001- *** (vtn a0 par" % Y mnoe n*rPgu~lt mAP neurlido en Il OIsmara, otlmdbak non ouo
1 s en c i de s*s e sp t t mn te pele Intera bp .uMl moe petende fqul to ban stomfuo obolgado A medlar p
tiquo, aCon evldents injuptick, no hap 0 ge 1h4t A ago en e, no pedo consent n tambi e omerdn do l p r p
ofip*p16 toalfo, *I ie mi = 01 lona. t [o mtor do. Iw ~ o do -"oilre elk-O~ (1.T5re do quo, Up. inwldetea que s cm aten sWbirn t ms&Lm FAi ata 4a man0 0%am pando ea- oas S. 1o quo el Sr. Stma. s m at l caite com. quo dena. ponw fin a on ell* deten lanbliton en lls me ed u a s
tdies l halo se delnchlan, quo mo peme Vtumaimpidleado A p e efte ddo or aig~ag qdo e < 11-'m
Wtles. NI o aN s d ..o 4- pronuela dege de a ier to dd 1,qu. dl..ae nque den e[ main per ere e ass na omndo prmsd per y ta protma so"t Gea a to quo IEEON: En to que -r a o a
x~~~ftlarme~~~-- redeaisdepncledrpl 4' e evtlet a o~am vai eN pdblloo, tcado ple at (m parltme rto m u er dusdeate el Mr. Vllaverd snr ant lcta m tMs s l ydm euandsaeom0pa-adodo m4Y Vw' I He at Ce I dil do anagone. presidents tmindo a lideat. aparlando d so oaudoA quY atre ptua t mas ed as aslit
"EL CINTUlN-":---""ELECTR IC0 - "
dii ll lequo W Maltia E dId apapruem Ie die ggpnet. me le don is mplm a pi f oq a .
as er ._ -sp DBLl DOCTOR WaSW a do .e an n
..s. McLAUGLHIN/ .. o d4.all~ets dIN Au so mo la 01- .b ww.k time l Isep a de lTbea 0l1to eo .
me .,,-POsie m6rltos innega- ,.J r
VIVO I ... i. pa h .. in- do I- sam ) doe bids re onoclidos poPin Per .m. do .a,. .,o al o
d.. Ais h i,*a que-ii r o e rne. n E In ".el.REUM A I O ...
*q e 1aedto dlOE CI-LAI N mEa.URANI, he.b d "!
le b u bd eera hme dote Go-me
bg Mf habaal s "sned Fo* L oARIOCL +..,...ou..
1......een =|""a" ."" S E M T R E estedestem O splvi.
.......... .. :" Lt .Tt.i"LO DFCCOOES DECITRL dal ahesd
r It ha"ida Rove clij1Mj Pt ll aw11. hdoals, do saro
3a m els btit es t Sol- me end ue la feltd ft aterkm tid,- dodm-! ~ I dimm Ia mep1wa em gipadl Re t-
-oItl --tFS DEL Od aa * *
.... _____., ___. 01., ,_: __ +,..... datan, o do. l a "i.
MeaAdAt"er pta dathe.ocda
paeadr ma. A.ee. e pubagmrade, ar~he seens l etersp derme el aea le b prea dekt oo aspas O.
rd l r** mosetwo ipotesti.nMillarsndeo tsequeoIoataeadovsi6 can
Won n-d me ea omr s otdioia paaenit po: rIoI iddont y4 grt, edan doa d epm i pe t e u a leindd4
~ Poslibrosilustrnados, sistema spl one Em I.sA,,,.., o Oo-l ?ad"p 11pr lrl m e l. dol om ai .,
ii*m..."dm Doct or]t M.r A. MlAUHiNr d i .
,..... .. IiiI$', t' ..... .O'Re, ly 90 l.. abana.I i1 ,bi.
a~games amem as pm alteess quel at =o nA
e INr a e l n a Aqut o *e aes" M eoa
Acb do pb lure to hl llaasw do v on ye nm e gl e e $oo r es maail. Cpoon aresdenalroila ala nn lan) eshs WId yaes heoslatai
, . .. .l . .... .l ml I .. "1 n .. ... P .Ir. .P ._ w +m
To to Meae eas eIss go tPo m~admemn mas chmnlemoe a*- o y onM ha u meu y Is a isesa yeaaged ol eatinisa to dwf b ers rted r d*hI tor 311111Roa. Cp reopoeo
or. I Nop s em m aisoero posra ra in e r ..uu.* a ,.a. .do I& Jeste *--~e bid sa.c. i ....
so melds ual m e omqo a sar-w r oa so daspDo t s do Is cme one a, a q
s eds *oo ...wop- es I Can Ca-erse y A Seqrra r a
180peammtiaposea a memoqeeado las Frshla-Oa tooll raultpt mlMeaeitek4,M P red *e e ie a ed da q.
bos mm l oabrso earda yo teas demt q u **abe se a 1e c b q *e da .ent a ab d psrs alrdm s lisuetr o ldA looos ambos, ae o b --- -te less p a te r e u e Nable b4" Po do waw d
eo In a odhong =er bs osadaWaedo pr eas dalstga EL aSO0&I. own.seh
* inufs luudo t ates e s Buge qug amabee 'A aoe le; To woe me ben" g6 guo a do unde *m "I, Datrtmeo el h esoAdlaiolleL VAn enola
qu no .., dsI smE eaeyen oe 6br r ho delvis erj lg
-gos digotul aaedod onort as. r eajggue deep es dmn6semnpee eae opec LAE P R aTOReE du ~esirls a u 6m ea
,_h B.-- -,--,oolt..~
= am mup o nae gondOhaMS aoo res QEl TUD it i aa opa d a ms.o
tolapersyEucas 6Pllr dei u e E g.ns d ahdmqeagl u asa aa- ur-d uit emg r eliep 1 M.. aIaea, u o dote agg$d agga .rplm um m lunockmoil tm ie m e ar- ms... a "Pri q Ii ai ar rePei ao dd ia v llal i l t ttqol poes
a ao IDt a sda n i rr m e olmma Mr m oalb eI ore l na pl g l p dotte at41' d sa dm1. Em I oS DEL o 'IOd? wU' d
- l la t en pi de61 ed I l ..... aSei t O Iesb rao soai nmu si
re Ah Mr. T ope tab cal cst ta u d s aan apr Ws sN
age l auMadel ails Pinnock y s.o cau tado conwu ella, no cosaryuslted il,* pow ye no he liads ap, Coailst (gagrdo. en at aIhate amtesag a
seagoePuM o do. nberdicaogat WWe ni pen per. monos ~ de o Lprha -1hai of dco el m ages h osw 40 t gas paabe iae agg depaspo d qo m dU o usri a dro uaque haLA e same a s i r voy bses.- let m m Jo e a esi~~~~ll11118i0ra Offt -v8o G m Im -.k m l~q Mlr l114NOW
SA haedift M. quo Me Brs er l tal e D reon e r oasV m o atM pe l -dsy a n opia M Mlaho pag6pNo ePl u caaer d g do oda ( 1 o d gi ar a W dde s we p nabyo, t0 ea ec r e moats ume ea i oe asut e01
aghlaegd asyeete nvdoe aes o dus pmelras t r aps eqe meada O aqo a s 6de a, 6 iua ae
Io~~ ouwc queail dP0 V Wla s ultaoat er. lae sgs(0$5 ia$Aa a-lml XIg Be.i tWWAerfid itt4 74
tokmmddeds Au aniI Mil 0t 1m 10me Wa sob badonl (Ps ats d a s ohl
asagee r A eo t ed i em Ar tds 4de q g e r
m e la brA m t u estrae qu ta qrateo In a y p gatm
4gli la 4Grotish so damag go gRgh t means ddaqu sommet an"m semmoem quo SflfAhto W
NuN iffoaate dm. li. = e %m e puado d ophi to barsol
fli~~io d ~ Aabado ub~iar~, yhubs doyenaF ez e S K DE do prei do $2 or ee espalsl
Urn C r ma n tidod a 19iks.m
dojit~~bdi 4. Ii I~to = do iu~ oAdr
All qu Wa pulnim? sdoft "Jle Bee atedmaje agrea ers .L ri '' i 5Jihi doeOrqU 9Ws emt~ 1A mme oibea. Vag~ tves Jibe se I Tolaetud e % eilwd. @a s 1$.~ i 4Q114'ta n ow "bm imid 1, .d Us.e pg.i Cra C.do .1wit, ow
u o ~ ~ 11146 be"oj qo4*0u em yaoim ssadlytet o. nmae qu e naaquo vest e~iausale o 16 312. -r. muHui;1
weam o. nombr yt SOnidimocia J o mm e olaia P:Com 0W Y grosutA U"oa U'6 I&b q4. -eadsimas om ovvrs, igUs At 4r irs lsrd mdi TiAVMMLop n
VrIZ., I! d ad *wfty P4Mdi ass -ol de1041 pint.
ISolraa Pope habbaso IS SO Doctor M.m A.s 61;CIAUGH. Li
toN Bi1s- U= Y l21ut 801,tag -Ha~ti
..-grilalsa. -Ml. orbs.A D43' S(ui A.bI prpaed kahiaaeue 6 P. n-ts DOM MOS, 0e6pSd pot IroleA I oe aa, U
- a iNV#0mid. to ai al ho se s Ptoiv~e Pb' ~a5eAsetsdra.m aai6AltslaP i s.-j so P60 baba e vmu
4ql a riomnoI~~smu datut bandainao udpM 01 w'La Aab de nublis, y i aelluedo~ vesnt&0 embail CM ea IaM "~ )A &I vim o e J2 orm pals ehmu
moee do~-a o aldi,m.euttumet a nt o* alla Mua* de uicaM, resr oii@e ey aove mAll w Ins p o casli de M di ane. i De orhs metio, doa oy om~~ass
Aras as a _W_ mdaueotomm DE b"rmnDf Vies-al em"W %G~taa (tab.4 so to 00.0if alwa
d~~~~trot~~~~~~~~~v4Uo~~~~I -a" "oY~m 1hwb, Jot Do. Teimpla seemedi ralOsttn p. tta'tto mh. (d. ot. ll. aandaI U
31 11vf~!W 1 l su m IV dOb a so AIw iO -- mssa 44& 6 UL a, w 10 *A woo OP& d&o" a"ol -1 Sb k Awldxdw
Am clmp dodsae opiaai yjr tent de ele prlstlia 40u quoe Isulil osae qo sba-daf 6M i~ ___ .-14
IS. ao~ gas". do coda ma:j m= Kone0 td ua0g--saaeaqae'D
$omsLo ts-' quoIn oiol~ttsl or.mt~ b 41m s t o 1* p quo ws s Blu= % wot allpa PI- a u uerret as ya
FOR C111,91 ILro 11111 ma-di.Ado, pe Sonisa inNoo- dui U11hani da- P e dim 4e "WLq 4 sZi errii i o%
I eesmaumas, a ated e lewro as ompabe "a 595o A nil It' ~ 40 p al l u b n- t als t nots &Idm vogrea elmia ma-dhj
ADOS~I.p idp u sees uimsi mi 11 tam panra, Y SAm atmb may cui dor il ena,)" m .ai Sl teo l abi be sets insmnod a d
--jDdgpplml aait4 o r osu "v wd gp N4ADea ,,gee t a au. p e n.dsilG u0 6tuppo
4 DIARIO I)E LA IIARINA-Edicindetatarde.-Novin o |-WIt
*Illt iI I 1e AI s s i. r,, ., o qederfe. I genr m del n.e...r Pryrria4% d l() ma o d. ..a.m g. too" ig
I" F It '*1 /,, .. h .. .' i II,,,, ..... 1 b,,, W, ~ 0 ,,.... i ,m l,, ,,eadl~ll m, nl .wtli l"l~' tple .
1, 1, in h lbs o 14-, 11 rhilimapV / 'I ninhlsnlag u etsa a ." llg ipop I, 1111 1 ,P '. l ,, l / I. 11,11'0 1 ru, ailm ,i CI 4teie V I I, f 01 , a Ilf I - -ls I 4 ftl b t.... I L It I I' I . ... II, ,I Ii 71, 1, m. 1 h .. toa~e~qr I .,, l. ,,plaa OtIUE~ t.. Q IUF a V~ll 44B +P4 l, *ml hllllll l l l ol *4
1. i n ... 1nit..... I 1 1p thqi g) rgg h l r. 4 1?le. ls ,st engl B ,rt = M.
V on der que he i I abra do as...... ,I 1 ... I It:. I. ..... I . l i t, I 4 k ho r . . 1 ,al pi n m qluo hrai 6 l q ue la -*, qV s g de lngap l
0;''1~~ 1,. Pmd rus A ....o tOt '11111-....r... "+ ,... .. r T ~ JJr...I , .. o ,,,.,
lo m n.t. tp< -I r ht. Iti l r I i F a g i oi \ I. rP te e nt I- lA fn q, -ihr, i
n b r. o it,. 1 aIt i I It s0 l qn Iih tI pr derifr I .110 tr s m er d dit W*IIUI I ban
1, nf I. I I I a I It4 de V lt- habd mralels heam ots se the Ipcsen lalgkitsItrildels M r.ls t
' h "I '" I unklp II b Vy Tr1. b o nIIrh" t Thlifier no I 0 r p iano enIotf. quienth6se lu n ATr$ a O i eM I It 1,h 14 1 i A, I I, I, f Il11tI 1 RIcdo.ra, M l liitf- hwncIlo*
n, I ttl tt t1 i r l .o llirso Snr hf it r*naorit tla A rlws l n eohw Ba l gastje HA)M "II:~IlIu(I Fi sa u
tI IIII -I I II11- It I l hreea de1. 'O) n.nII? ni adfd pot ll oelirsts AW A a1lj y le EI, MI tends Nm msepru et ru A h4 gh, I I Prieto n mIreado bniken R arm Ih ds la InIn t pe ome
.. .. I t It; ..... I .... t ,.I ,,.., ,,,~ i ho,-1 qa if eI,sbl I t.s e .i~n ef nha pdeIA L - ~ tu~r IIIaW nipr*nm 1S . ....
Ail ,I I1 4- J 1116 t. It Ia I ,t 'a1 n can- P8 O i4Jb -' i, e. a .
I ,i II 11o ini, i nr n ine lrip-n I It .one ilp sbtla fAWtOra que s g a qoe dia Is pa '
t~ ll.II 0 1 111 If Igru ,h obras di piano delntsttoea. niioca1- O t BwSe Mg a ex1 m" Vtat li'leritnotider s I .-rin my Ia nohless deastilo qieatte- Wa y I NIdd y l s trat quo I a mS IIit so h d
-, il '* II ,. 'i I i l.I Ighn M ar elino I I 1, i mtando i nais uMluon ito tre lteoo Oee ti. eI e l Ka- #01111%, y al
II K thilt -f ItL.Ain II t~ ON %~ ~ iguq a
I stndutI,,mt d li, 1, 11r ..n.. os non pokes Ah tle asA ** k z* Ay d-AtAt.-Ildr idel gaasi ling
' II I Is IIr I I get i* l aPl i IPn. ne do. iFa de~ e do g p eu smle produ- e sopo
h a h. I it, II I meV.LN ai m un hoteloq ue s gan i I c-r a agrable tl l o a e e letP
... I . I , \ I 0 110 e.0 l@ ell lbll ill tatu dstl tiatlOI d i f--IflItAL it hpfl5D t 4iml.indeer llfeyll- c0' bla~ --.ll1lt m .--ll1
p i I 1I llotf t ,mqigg hlooti I.SOl
-1 I I T I II l I r, l I, ,,h 1i I+ t--.. l ll~rlI al I t Oll h I tI3 V D .. r iii.lO u 07AInilt l,'r l p unr s ta t 4 ael in erh fu6 bst4l.el~ hh .tl~lgl saI S -i
S l l o.I o II1 Ioll a us IhOt a sA enite I ea ela o di f nea 11 ll lhII .....II rl I'1lH IIII6'hl II I'tIl i llhA I I~ iniMI d la aolllla1''iet'n o, e minti lu 'I. tt llmt~t IntO Iso allllallohqte ,mnt.qla loat [. .. penisbho,4 mb*
111 t~l Ilt ~, 'I, 11 1 Ib .nto Mlanael Govian7 de laRahbaAN.aveorl,.ns Itn1, o PAour eeeor Alvales0 TOTnsevIlaPs. Iet ae
7 Itll tItt It~t' pr' 1.1 stad. Thouglas eas m ign o n unce th. I, I.. Iarses qne la sigalA( resultron relatI- tagayqEagg
l I h t O a t IIs. IIt, . '.l vament -retasy aq rdhbit on al MOo,
-1 1 I, I, tt 1, 1 a o n L .... 1 M m pr1r r d n leIre ae ae1 D eit p ra vill s l op.iWlih y
8 I I-, ih I .... n i s 1 l I IIer1~O.m t de At 1deo1 r .' 11 111 I t ar ia adetl edAa e dl oMrO ftt S a e l i es or ia
to In dto lite re I tba rn p olace d ete 40.4 O -in orvel d o tig m M an M odem qE l M .'ftod7Tpmsb e U ease AlasG
S_ > ,, ,1 .1 1a&1 medt bl Pa Altn d m CIo ] ia ie a de doIs alos ydt r Wele ne e ln 18 an7 lee 7aeKt a e ll
-- "i t ill \ ,t 4I IA IOO tlA OUdIN % PAUO1N]ei plq RAVO 7 orrez V 'n Paoa** r A06011%, e oltmIlk
it Ittl It I Pol Ft t 41aie to(N aft'ilpmflah Ron inrnbnes if-6 it 1-ii a y liu lo qult ronri d ,SsedwA~ep. C b aet Uqndqel s, 6Alus
, bin ma l, e.A.. ,ieenalI le t dege vtiot onmalater me teir, eaa Il It I e6 m esurna i e md p ti e d l e u, er o6 d 1me Pmmle~ (ti Oa d aV 4 o"ngt
I 1I PI DR ILA W) NI IlIr0W!ts n a dUIfpan, n t d Aro l & Owls 6r teMaWuqemu6Iso u Itu n Ae t I 6a lee
II i a or. v qu no brl d s s q mi e &gr uI fntant uAshnln c en n ae to Io on terena e ome l s.Pre. 14 e a M Wto *Ul U 0ml aer
.9, I ~I, jh It thtos- eII en llllnd~dt ueoa tnSdfn GO deB eudatar9 l. el ts o m~eel meet Buit 4l SS 7pLI td.rp mll'li pu, onge.mm e d 94'i S
OTA tE TR LE 11 r Iiiali d ke ftan Itilitot y Ra5J0Om.-. ydueva hnLsn dptoo snlrafa o tnaommuomq~
p l r IquBelad4 as e .ee y gee mos (a cla iaadres, estrernada no he cipi cor el laiaermes Is lasersuela du menca pigtemntea ae p s Ul a fteet$ qu
I t uro rde. .I a'i prio 1 l e.Di Pert e a. m r. n ee teAte en pl itute de NI 1 Onto P R ebarite al mn e dog ,gA qi f e l t he*M Ie* S In IUo 111n1 o 0 nItrt (Thiu I I assgU6 las *hUt. di 4O a so de use h*@eald e a o, rn au on 4 tti menomat& as 4del. dlm anoto Eng set 41* r'or I IIA NII I A Ihin rt t eo e q Ago m ut.O e sex ilspdel arrdd plilo. ChI a No mApe quad aem g jg l ma at et nunmtal me ape d .nfrM .... n .. tIIt Is laO no m er6a0Trl rvamas f 1ode A gvi 6i Ae l6 ID tedesAe tLroidet luO 80do sioi si bealisS-O tsl'"il Qale at al Ont. d e lSN N
I m r ott os dIIis, ea T l t M m ter lnIo shitee Merloo l t ir ,l qu primers parte d e la ga n rs aas loe salea l y l o ma Jagis 0 e o s ai
. t a u '1. toeagl : I ten de do, ms dtstagm tam.11n por Ila n rin yelt dchoon igatqpim 6 ignala e 20, pero *$ lapa rI It r, aI r. t A ~.- quem IsbamI s e vpu eempre i da de s de em a mem wo, p la .i e do sooten 6 la me ener d pee m y4 6 como e tidem qe toe s paatee a g4e srI r I a n11e faeo p nd e wole pa ss ob dirse.." y no qeossdehiatemqugo r'ousene pe r el roboata do la parteo ategue me. les uea digaled quedekead en pa
a.11" i r 0it Liur tTa quies lanea ea 6 la em eet. asseldo ndmerm do lensamteuv es n dfs quo el violia Gt r orrealls le, A Taphe respdiree y goodar lae notblepimers seds ise Neq," miude estL quivoca: Jaga A6 aolque spaeen Ytn d oS pAglan Atn mite y meohee. deepeds eon lo del ememt t jaI y el seAor enos e5mm de
p o Is! ft Is near-~ iugioeaey p0eake ome pretatipos de la dada. on lamayorks dIe losR cros m'n el resto dte la pagaede agqueta, y cay. s ut oo blanicaon 21. lieindo Oeellioy .IBE3CI S
c t 'annlttantt r m ateded y dola isoura Nad. do ago; ago e favoreeldo rtirnbtanolh ton'shdad ea4 4Isol preta may o as tries )os anle. Todos pugaront tO, enimea admmbesal
j,_ Itw wtL datuolt 7okis prodoqedqeefa
El I I ITro t, re It n t i 80lo I se s agrdable y ameo Batre lal m ml t is got ronl, rpreeitm. U Lant de Mdeo mparniel6, Pup",o te oeailinr. tl ea
I par on fall ll GO W ~~~1 6 eft111;d ft AI 0111
if I t ll)' la I rui fte.. qu a d angel. Bs rsona i entosI pudo i el a dl l do AlamFsA rt. a i trh queo. fbi repet o ased gnaemplemen- ove do -orI dgL.. i
1 111 A ItH I\ AselO T U -I uS .. .. .. . .. ..O ..
p t I i 1 1 hel predls eAaspend per origi oe) ye Qtaeol (P.ui..r ue unho to de las parts qe 16. ]Uasden, per '*te -t1ilset Sl ouuiin a tasa di 8 p6 nales yelgalimnatisa que reo namos artWstas inv enron neceIin i re it #- fter P ortsde ostg y aoas s taood a qun loelsa, i leaos e reor an eta dinri a t i t losm, eq 1 -otrl e as i ngds sin deiadae, doso n satanelas del udiotrlI, Il l del 100mt0 tee floe de e me y as*po. u altas A 0; dadt4 toa I t 11,I, It rnl iats o que ois 6 bamie, an arisedds, trs' ral (Menn), ot cooero t irrIdoll 3' y am qne pan.. A~ pd m6 d &
1 r. l Ir n as- yskl deo amooa, ca.tro esp .ole el d o c .ondauiscto I Atr dolt is a i IrMI tiisne-, s Ch -9, P d e llGy rgo is betid r s ht b tdb
dat. I sa su que e c asurmo ofl e-trteio rop]aealqeb abr delo P osa i q (G arrd Prquer) u al 6 am d h mla a ggg 1Pe"* a T j 1 -Ittfh IS durunteoe- an "airf ttugfd i on /p hn)tu ra e onnplh hma. t padc ~ r_ mole ail. -* I era l *sn uoE4..Ase3,om_ r- roead-ropanom, uo hoes--d-to imo -.-id yP-nr aTla egl as.ols ", er#*osI-mp
C.1 m1a r hays deeoeape OjPado *aear A e nds qa caraoterisaon perfeotamente al el roflil eas del poIse el m- In I Ai.mi t AIIr-a.I* it, f t h n -- 4111 do au e4 As t Is O !Mr a-e.-gan reoI r do ewsakr iaer r t oni a rOr Ma il l yK" o+ qu-,- .I ---.6III tmmandoaa"o cn 111855l0 du a It is 1 1 Pala nnt Ol Fill iilorae fl I y 'tmtas noted. MR do6 do]i t20"Nsed t'i -- jI t let-a ... .. pa" do
is Is tsls uat de r ae nJ.q"" Mas me IsaestablIded. bro l audir o& ales on 2s te elat r
aqual hombre pt l AquIt a hr mratya on yaht a l get do Mar. eed.wss do wao prt peol psai e de ead ml do eaid aue ptmdable quel GoS Iseet (May dells.t dardes en el quo ly s.a e nle e jaote re dean ao e e r-tvit-es yrue dan canz6 an mite 1s de ltoW s ameri m hI. e"i.gghim1 on la spIte*eseall y ea s repu- pae 7 temp eaeme. ise ate4 i( at gDIat no, Vas rks y oArs tdor Oftlc, de .dleu e el "Onteetlef nt mrsedes ee tul4 hilano). Despads sptoeia s r naa e ntec a te* aie semqrnantee, las enates deb lva ra 6 lb- Jdlal eM asre es. Deg eas36t .-- tfadad se El itr. AZCARATE:t Me haod datoms- lantal", to east doeselm6 algoL Als Hu. e l a ata dea suditeo al seteeto tJ. bor < 5 4r8 5Set E ~ wAJS pre la teotsl d kd plates del o 6, y -e hie 'mele l oebesa qIoe pt se ]aoma a bo W e 0e
. l G sanMrms a ds, hla ie altal6 pmos respontidu ie 'eon ti. em ''O bue bl p
Ia Ia e Ift t1e so so. rioltel&M Perfa goels ab no emodr. inhlo s d ele-Merino y Lat de[astle so n weloe do dang prmea as, a W togo se ol r on V s pews 91 A M11101
sde abler d la ;o do a l A e al ameto, e le o o l-/ *ei n mer.e nor t. l let ( at I m1 b O o time 0 say A seS &sem sie o I rLLANUVA lose rs- marne do ageasqo. e oprepe6 les. do l sepad eta lt prkm-r es- ( va6 A t ie O At Tal de Is tando, as asIldi peo n dot o advuetrie quo I ma Ala relasas d mage e g prqcude 6ola broa nes a Hill, Jon t... RoSbpged Wblsea eas etrh his *' ou s w e d te s
O bel dlif o doe que ad lo- -06me o atergd, vs haber va. auids d hole s eoeo y la del gmedro Gloaele an Mr. dA p laar, Jr Manager. aena ; .l iltlda sh nt lo pst- lnest No, athelebrimi Mrlat e agl Aal, qseaepOfmiedoLne a res a nye A nd# 6 eaA LA ra ms.I
frt --, ;o is Aa I pinst tlee h teasedosobqe el eamso. eerftle Losl ttr rn eo 6 l e tIo I a p les F4 Me errath rigooido p- l. a mtele, del meastre age Va l- yes tit ims le s W lhoarde, sel lem pedot, wI ulee peWo1d4 El 14r. VILLAVERtDEs nlogs que toe*% i d bt4 an aiosea amae isglg o verd4 in tel y o m erespondoe a ae. dM 4a go S a6ait adem ao Se4 *Mrs s a am L ie J hy rt ie o0 e o a la altola y dem e0tees do amb uoie sos eInto quohea t .l.rt.ts trtadi a i e m phdoes s foens de an Arlin u t lei-tee pe l n ro rgedea- ,1 eatirface s ls tra u perolal y araclerites. Apyr do los inati a .. nidefensde mossr- partitars emples el ompis detes pIe r P4 Crn 01 Ioa 1. goove 40 i 4ity dil1le quia. y7.'tigainlim y galaa '- castro y losirem de pi s, vats y pa El deallo se t el a g ql A3ae1- -- u, as a 4 11 Itcoostate A salaGSn Wee Mdenal no renit m p u dare A )IAA5IUIs6 15 hee de pneom. -ares beelae el'Aa-I I
..."d Ao ls di eWonos aOh do sIs nta n p an W 411
do. rhmme d aft"2 di.s... ebbadem persA la1 GACE TILL A .
ao themmaatbi. Ksnew dit Meaninech he bne edus ft- roieililln rpood a Iswasd am
M toesdtmudpein as pen *bolde pagM n34bO r 6 18 40a o-e par--I med d anws.' ho .,e sh a Mo w d oe. gdode Is rs t oldie au-ssx o tamd uo a las ai n dl so' nAVo egs aa M p
It qair V ILAeN r I a e de s mar s ess. 6 ro aea dI ooalha uo ee toesl o toAl es IW MagM g AA t 7 a o ; sa PansmAo Of" 4awrav *W Ime M 14
i i -mt 6ILIIVEA Tie marocian do ag~o a m m 4 prpaljI do lp 0s W sf a-shto p Is rh Cso ste maeAriilwtqwA 19 pels .m EL &,o Jssoas p; Ohfions Ces.. Wd eu IS inide uJi
slarare e a e aosable as qf & Ater, y desai di Ib o p mewer el seeho a tede Aal- I as b a n Ve leashegges Aeso AAXe
3;; ALE Ando aqe a do miat m ma alkle he on ho aoogar. p oi. de le Ia a q
usivorsIbeaoassa u e pe sd a ee leaL4 mlmnIhretmbd s Umoem 4 to adegI eiWdM Bes.admnsgnsmn
1ve#0 ~ en as om bndepo q oo d ni oqu-6ise hablrkthoes IN e ote4 ***dbeFielofrI e Cd at W 6a Mr A d I6 losomoser a nasger l sro MTiL -Iore
a toe tre eieAom el e s mt llne s po e4 wilt aEltnohad o y trd so y 16tic 4es IR d r ta o sa dds.StHe krminepisn e lebted. se sasbno el &ss ama e aea sdO dls e m eb a ma soc i ca get r0igel el grehe
1 ,s an swee ga ame s sea e Pr ret s uta, do .a 8 taster onl I Aa ouhasank.A
In ucle. m Au n N ro nooPn- sel uo I-. prapolo y e 4 ; : dlogs ue t *.e o Ble, l oo emng sI y ud mapias ta n Ga o ate e as conte a e a Le* hun tr Aid mansta A Is, vipre y l 111d 1 l a mb l a o aue d e tion s nox eno de ll
jliterau, nqeitr am o qnieot b a m bea p elfle y ga atebte.' Asa do. atJaggli 4) t me nmL dsi d ottasee y asumA 01 Is tin I l ofoobuads cantquo sn Is sentisesond 'sindea 6 tieto lml tsaelmar P s sod Th s pe e margna ga ge de drslO g"*. q*n aaide 01 pd dt alwr tested esteeldellg la
som isybld f de reposalse ee ilto. yo an 1 abegs. a-ssmle deb s Rennorknes sa s asmso onesis rr meMa pagPlaet, ON" Ses .4d;
an is ed de farlarr.uque.was asetanstpmusoaitsomnes.leta lieado go atcpil, l]la tineELPA AI ROYAI ga
. gardo c Ibon d e ongl avo.r que el pebl O qit B a
mu ble4 I L Ownso"&, ea oe aedela6 1 X olg 4 bis traorlea, y
pr lao t gON tien so 1 qsiet e so 1rae1, las t d tetrl EL ALZAD THUI. L LI ER
trumuaaiue am "tas do aid a d s tam o ech. U, Iodoo I
t iea 0 abe 01" s" n E8 A REdoAmON MA SARTISTICA, ELEGANT ll Nas n *I Re Y A TI Wu 01 heo ideadoon elloemnueel
stMVlhig do deigb La b ei 1oAqol t S qmepts 7 p**
Nuos O.**em, desseonu*eeesosa es, ye osee 101srs p asse, 4.yestidey a lane ~g o pts y solo L ~ ALAI ROY L s de OeYast shor ea edssessinwmusse qu mevast hosnedgiehekcts godyod 'AO OLACE pats osaler tod e mnd abe g*i 0 d gnueg ee pals pea6 gas ao Di ol Gaubin ouo w1s.
1 De 0 e ebl pdebeid Is a n, quo. *Is *n ei m p- o i6 a T F 1 1 e g a ab o pe was InarcdtsrtempwL* BesONO yea"A%. IHIdesa
gate Ad PWA -A_ LA gate AJ.ON _-_ t aLd Aam a asesal s ls y (o -J -I neTI () 8.. s.auaid lawi.. .lavmea.[
OaP 1O /01ess 8' &yp
La***** *** hi a pr -********* eA* God" p ** 8d Is,
Yoqaa Amigas u-psum so .neetro y desoli do h'HARO L C oil. oobuesoo foodo~a .1rudo .abe1 yAONB o
41= == taiyemi4 asd mmpdslan d impg% dsuor i is ieu *eeool (sbimrto qu epiprlo ok~ d oemlaoain *"% ,sW aon pldoril Ass quore noqu ao'sba haus- l~ t mwwaAo FdwIM1OPIL gS~teld 4 &We ydeu do ass. LA Is Inkel PALAUsJhancier Iniark 111oraleamo en O P Itast VI 1 -1 1 I A La s a" l as u p m SU& Dlo.M dmLBge mund
me rni gn wwot& C Orunas h ro Cmpawe5sleaii oeftt esin ie.ilg -.UI I I III llidwofd A ieSi
U ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a de bold =at beldremujadrwo rllse W 4bre o sdo bie. Couiim AN* 44a(rf05 sth4-,
pop o&it OR A
hoiiesPo0A k Av d antI sof o. a- d oyein xic e -1
Full Text

PAGE 1

* AA* U V MABAe~aaawte MW~mbrede l1lS. Nm.r ef Pu I.~m sprel cabIle. ~: ldas, .Vseiere usa ¡ F~ER1IOCARILLFIt ¡o *gga~ de s§no ertie '~ 1me~e #~ame ~e ereeno ewd"el lo dbe dcarioiineweeeSbe~sd par ea ~dis d eldee qiio.sosaussse de* je~e e mxd^ qus taCes q" es enelpanui~ Osspw@~ lo W~ 4s sis a dmitir ileUL Oa~a99eatar me~dtio toetaelaese vela repore~d uqss ndaUiddld ~46 y adMe r ~us. q earo M&~ e s ~ po. aasqe o uno ~Uelm lsT11~Nm ~l al* ~1Ul elgm ~ e ILSMads nis ~ on01 WO ~ 5 Lt 4.1J. set .1sv ~vY ;a y laen ayudar ah l p^ sar*sel N IO floor LA 51taRIVe, y msadoros cubano-bu ao s ecotistecine uontros. JULOS I LU a ao;de la Repcuando £2t^la de sul nombraWlea.~ breti.nos Miatolpa de destktr 14TACOP -,1l hoy Illasa(le cuba cal laK Igiutlsete nuiero 397 participa 0L o1-aaprob la lodriii, lo 6AM ra oblig 6Abrir la pumra. ~ domuee motivo dice hoy El aerirlo apena* llegado k la 'Ha Dicho fiepeuad[eu que d44e#asM~ Jii :bana que n evapaaecsvbrarar Mimo laxo Oses Mue~uLcm. no eraParoe e ydual VivAa cede de resl~AselLla quo, por cnslte 1El eadio cubano ¡eoeenl vre c n e. pod a Volpolidat, y el doae de la boe¡dg d grave suacld t u estro a mt vere o por donde habla venido. Jos Moatecbe, tedd citado de m Madidgps.Uta l a~torut o Eai fu lo que not plcci enpared anta el nea Cerraesloatde del¡ss moX~ enbu., ipresecieen lb-tonees ligero; tat ligero aonio to ead dsrt,£ ace d6sua pelt alaitatora ALlos lintrees d e rece hoy informal que el S,ia-de ~ hecho. "tbe, la oPIltspbtlca.lo entiende do, s reotiaen a&6a eccre4a para pi temetor A~ nel4 us ol *el; seblere. sta, s pssh0~ 4 tratar de tan asunto di ploinAtico cia que es ha coaysl e* *siv 7 la el &Da~ deTla impia y que al da siguiento sepa todocls.lsto e~ m s hay~ u uia e esues e il sel mundo lo que he pasado custe nalJ o e~d&is elsi eh~u los de No hemos aosespblca Doaciosiasl ea 40 riuae~ ssasaialxut le tl Ino ede les~s5i e Puedas0~esd~ le ir.y vedeiw R m s laAOIL M %i¡EXL-liAA&NA -¡Jr&JAT5 It>UJWI TE q vuela mprea-.,.,. kaausI¡hege~ el gasee de tase mide ~oa la setasila ~iSese suldea da hha~te. de Ueaspa y lis Estadaseides. iltmas lfq'e. 5apeeieildad aeu1ta~qe < boa.luce sse oe .paticIpar se babeer peseA 4laventiatnlo¡oetido de sombri e as o¡^ B se Pr~ e erast y unipa srIeddinepoedadr.a pra UG~e5s0e ~ ~as 0~ 4esde ves en sutal buruo y enstiDes40e~e ~eo LesesP e#4maa ~(mdelo -moeel, Ls¡ X;VesetAer mu y *#gee ee~ as somy berate, No chUe qeslestllersa ide bIi.epbroea me b~ajle~a la rus modiaesde aca l.y idolt alit t.d "ukIa M" sleo -eelase m*afuaiUwa ad e Iget4 UIAK CIWUA 51 MIWILA '-z1ai~ap c~r tzxd~m~ Mr F1UlO~SbJ TUWOBAIA -( FI ~oJPAgA'JtW~L be~aU. Jql.aleselete.e ~i64i e. ---"se Aahse.dshaCa ma seeruis~ p-Ce idas lepases ma Alas. amuele £
PAGE 2

2 DI IRIO DE ¡4* ¡M&IA -Edicin de la tarde.-@VM~ 30 e 19. ffniloiEI RiteBIRodr Ya .da 00h n.1m1,,~r'laqec .* c lo~y ~ .u m'ioM Vr.< la bid a latl'a,¡ol Oj~.eI I (oe. 'ea Aein RSTAN -^ 4.ir d. N l d lciU MIA Y P-ueee 40 art RlOLL 0 Pe i.pne a(eteano yq d naoao en EL VEuDAo Md-d .duaa9a9pe vLmae re r u1. LIaeaP I, oop ae ro aecla es lgbem e e ~~!~~~eatar Mal deaac eae e l. Cr a ea mmuba ro, te ysba y~ CM~AKAA haba 09ir b a~ aie eaquea tn~ £te ey *que l e.bes, = d~ire ue, y J^ mont xt &~ N qa n-t ea 1niIsr el*T Wada :r Em il ~ 0 e~h Ca.llec 0m4i &dna b.io qu. J.U J aer4 loi q an*Ue~£a ~~tJial lo b~ ~ dead~ de pLbm¡ rs* M

PAGE 3

~mpwipa~qwregoaemufle.n~ a~ e, -~ -"W~--~ e~ '~W DI~0 ODE LA EAENA-RdkI"n de la tmrd.-NVlgme S~el 3 ENTRE PAGINAS Ua. hoj* de mi iaaqa aric-nh ubinntein Lio1gioriono de LXme-~ cii en ea pueblo de le que lb" mel M~ ded £a la ullgon caItal del Imperte, Men es pcollt ameaila ddme ~l dlhlO .de d s enes ipdblico, teadopie¡ iI y necundo acmpedde m. lao1 lea e,~ pelul., m 4g¡emlbm doehcae~. El gaa p w e~a.d. a2le 'olers dele,*el Ila l<¡ ae rnro de la n e~ n a ~os ee c§~amPR. El m T (eSAMI=N e (nen m eS ymm 44 ~ 4~abe.ae ~ia %,lM~-reM# oblIga11 aufohorqer lv (Ir lu palsbrao coya ¡erare b* ndo scSI abo.bveeh 4*Indio-, e. lo qor liada-> b~i e lela§ .(olVU~im plinti ]~ ~mhplOn olutee Use e.crdele Mey 5,.bllaems ~ ilI, y da ¡letomade @dha un leona Sepiel uy 5alslee' 'VALMEltN,(Como ]le Palabrequ a rncrado el jefe del¡0=lr. e=ae, pido que seapIi'uel regamnt. ~tlMroMTeYopa~ juaando Iotnfo amerOn, y capo*& ~<1da~b.de IsolvrM*Ij el ulior RMaesa que aste (lo-abom mleltdse ohae epueto que hicm adUml.so Ial ,= .haIM-l eea (muy lse. IU .Ula& emep~ qu eedhles alraoe l. oe Altrbe~ as *M M t eaud ellobteemo mam '~~ me~ e a~d qe heoa ese e~&o~ q~ E ~~gwlavl~. RMD o DZ ma Dama sece NZd3 a mle r aohtl.Millel eade dcprobar o0*-m4me Si est gtol caneado met en nombre y en dreclibros ilustrados, sisteman LEL CINTURON I3LECTRICO DEL DOCTOR NcLAUOLHIN Possemritos Inn*egAbid& reconocidos por el mundo entero para ourar El REU MATISMO, LA NEURASTENIA, E.L INSOMNIO, 0 t LA VARICOCELE, LESPERMATORREA LOS DOlORES DE CINTURA Y TODAS LAS AFECCIONES DEL j~EMA NERVWt9.~ lbk qe ecaa eti l e~ duW ereomma a irga de peesasqelo bs a&eadodeepaacha"mecae, jIidis¡~ oseiq*ae A dee ~Alo-.1 oide tojau wmd~c ey quios>heevakepnin,*,o. d ~ Uw que per me _"a6-"Perc~,*uyo0eaPth'1ea¡6 t i. .la b~ ddm te al mnd del et1con U un m 6d lea ar ma y~ aIre ~ ~ di eoudlmmata. 1e bien deibandade, wso mdl -e m e~£,~ 1.oosu m s md¡ae maIk p~ebe ~ a el alaballe y netrar eroel 'h~'6 s de d eduo saaea la coaleta de ]m be< de nne 'rPr 0404ul *emel Joven mSa l 41 h~ E arme en le mil Lane. L = mo.M Plnn.,k sIaliadiapeea e* M¡al~.p~1 m3. aldad. ualee De a valio de poda Vere.el ti¡eie~ Jla dar ene edomaciomeny lbl5r M~ if r gsrm. mr <,i" .1c como .di cuslW~ w.Mveresi all conea eq10 d 1deI da l ~~denl' iumnlous"Atol 1¡*estoy m q$edteme re. mimiad e ~ ed Mr. Temple o leciicad i 15045. eao¡eaedjos cehadhie. # g OorI. libo. o.ecdare 0 ~ e C 0laoCuino rile, bn omepran~ gl 04 y o euA i,Ce6sI .e.l. ee¡ejate peli a@ du ls qa.bilaradi iii ¡.pr lmenio.s d e ber -ihabla onl con el mamIdae~ ~ 4le hn du1a darapr ,e qne ( u ta *m*~. A~ IIll1 ¡dado *a voybre ja Sr. era la Ca~sp~Ideie g4 m ul>dSnVme £e l*U ome -_Veamo.s l si pe. le su< m~ e re el redgo de lodo. m L io,o'10lia la o~ esn ~esddaJmeve pre Yo, esi n ~ M~ ¡ ome*e~ U r,> quecla con~lita aera mO ¡ dieeeie. lU* **a Wm~ embea iq t-l=~p SM pe Ada. 0 lgunr 1haeiAda. P~5a ilpaaqe La heiue eeea4 p A el nc peaaque lele.jante ata ¡le. ¡ple asaae ~ d eueebe 10.usO>y lele edunl.rai. que¡mi por ~¡¡ere s u lbaBlnolmsm ieie -bue~ aedeq e -I-~ lah IY bable meed eu4 d4e ha lae m m~el1Cee e ES-50 IRiN a nnt hpne inedl(ea Palalrft 'e ~Apms abedd l joImh~ MlMj a 4n l m s4 pocoa le ct,l r m agnfiele u oeU~ Aele MCNqe. s EnCi, lo l~ar prmndesle dlC~ mm< ww mqem& em0 qM~omu il ma de mnh anepra que esponsa denmu .Vieerl leronlel 1le muda pa a y cIna para n emena. expa~eloqmeendebe ¡¡ocmoll, 2~d aVlleveleque finha Sb=d eaea leed a apune Iqea ~ "m ala presdel¡e~nasalee lma'4la pe.ni de cpace qe. ls qe5-1 uarn emule ens creo1queuAeS d,1(w. eemuel ~,N m aaqueellaaleleo'me a mara, levit 1 o. lo*'m=Asocunopuedaeaaee.e .a, 4wCo.a vearmcn !21m'Mpoe. tengo carllmte~e l=71=ertemLl= e Pialte hsco lecOu -~y remnldee heui*m, dIjo el Sr. ¡terner U El 9~ npeuldeledol aNSEJO: laed me*~"de ueque la feIcIeela Per leeno a d~lieC~Umea Em~c que u~ila aun ervile. (leull" mala ma51le) que dollePoe~ el &Inelie dele Iele,.da w~ .e'*Pa ludlea Po~el~delulleeo 1*= ela0~. (015~i h~ bem. Vea loes aalaa .m e aee qque. el ]mor. SALMERON. 1.La caque na@~ le Memeeltembleatem2me alalBe~l,6 en mec --l.1. -¡aelea Y~melvmcy bheme. l vIlame maL Os haha 5ueemda como~ MINIO "u W. y 1

PAGE 4

DIARI I)ELA IIARINA-Lrdlcln doeat~.-~Novi S4 11n '"'iino ildo u,,abo~, A y y.qu. .1 1 *s' '0-9~ y, .0,pva 1 liii 1 1 ¡ii u unlt o i. ~e n, .r telui a 'ii ,k d**1"h, li W .,wa Gv ,' ,'i,!,-Mi¡queA 1 A de 0 ~ ti' ¡ li p A f imi s a t4 U i s"Nmt\i i 1, M lii lW oit Me. oiP er ¡ 1,h~ 1pb .un ,,,, .uapatdbao unl~ ea#. M o2 inl~~ e" dlo*~ (mayiMIno Xmdmaj enlo" YO ib.&.rru ¡ "'P ~ ei me ¡enor fin~pl .a o b0 1,,., 1 b, dcee 1 "1,le ae-fide de ~ wYo mm m ha ~ bsi< s a .f eemu 4m-a Porl mm a arreZa es la j *a ~ vumam6 mincedha~ ,.aam vIrv.a .aacoo a.d. le tl ¡ ea. uiua p ~ ~ecoo ryolpdel it d ,t ei ft~1 ue~ oeocd. Boa ruonanfut ha>'tnitao d. mi~ o .atre nc Angdao ~ de modee moce,,d =dioq.&&%== ~que o aanu radl.tr e e.u l . .1 G.un i eRa lfru eid o lme a ez .qy o ah.nr lehaan §49ed. h ~ d m aoed na r.1caa uw &a immerierplam e eo > Al a emdem¡e I 0 'on 4 eemy ~ aqul hmlie p a, ¡Aq u ~a miabaecoenvdiael a ade Diar bliwnv~ p¡cme q.eE~deirla ficela eoll debe pmid.leydelOto.May i de.l a M W-r.VI LLANJUVAI si ~lalaut@~ elplPdl Dreha Si.~ ¡lsa ~e el UarAir&mnCpude e t., l:x'.==Cel. ~elit=el, epilobcpd rp ~. m uee nbh i ea, no deavo~urralameley de cl 'los bnc, d~re elendcalc eemlar¡D a e la-peeoT-No"~ebm lcaua dle lctdd u eaeal a que qAua 'epqu M~ g T-a" VPePWoo i e uuns~a > de,¡." W nodee, a eda OremioMdrdl D~0402,cat. eMP~ las . de lteia lc. lm~ce te ate c ~i ~ d.dd-q.-e ~-.eanWy"avde.leppia.c e 1~4@1 *m~ 4~A ~%daa d mr ua. ar db *umem 0v ~e alcrani abe. lelicioal ebeao 4 a.~elo e LvA do D allmaX. craeereWuicazz.az. noqu e us. bm mihd hlab~td anlenyonmeeelalvmir .iel cade de alea rr.m deat. even0voacee a hr123l;d 91ilt l ,ieu que titile. 11*,t Nite c rr ea lTt rtia eyrlade %i, ii i t ,.l3litre,~ 1 1,, 1i .', -, 11114(111501 iii.ieiil ('Cridete queot1,i, .yii . nla ita en el 1-'mrni, e b 4k.?"> ut liletolo ,1 ~l "l. iii. ollu#etV lqur la Sill al no.a l,,Iipu l,r tu 1,viilrpr fee timeri.a~les te iv,uelr lrwaeiemPi e so-n ent 1 allnriba luMe i-liiiiuctn e.qnlllcommcnmlue i .le, ti' el iino una bella ¡S o, Ilrakli,i I-ri, tu hccer ei 1 -I.lii rrllads., olr& cu, lael1.2 l' v io ,,1t11%nefti^ 616 alifii: oi. orta demieti<,tener un mim letf, tritm ,Thmllilier o,,'i, 1 t i ,ile iiuin.,]-)Pwir hiwrluego la te ii-'. cii"rilicaee c,, -mi.,iinrin-maiode Miguen Cy 6AI.-roTtlioprla iseblliduit u-iiqueRe.ew4 *l ¡"e(T,.,¡I iiJOm. Flumega^ fi icielifeno de 1liga l omioa. FA*o e. Ag5nenera,icl le la lniea ie i .fizde, 14.uldque en ellanmm biYde l Rlizu 6 Nietai t,i ri ner elor &§y~ gTorree Yva Pce smamigiuuRornna eo, ,iti tOO$i que l1. mgni, rmaltarunreiati o tabaul eumeute grata. y acrditron alee. An~m la uiertec tente de hbillaa-eatra Termini A cuc,-,., .-uprimratiapartedel P~mui e l jii-uaIkroc, e DIparavi lu iaiino y viultincuelo, que eleron n12: iitridum aplaumusA laceirta Lemior NOTASx~ TF ATR1IIL S (iaica, Aecatajeada aiuescade] acior l'orele, 6 AtIl0de Gocadez, grcia 5 CRtON11 A MiUSICAL il.itel¡gente u§&ade d~osale, yial rb A tizl i" ea miulstara gdelio Mantmo 14 fA Le ileda parte del cmoneierto fud r 1a fantamia ciie-llri;mo del Invocaedo rceitiiti luoftldad sen l4eu#lepreele zyorA lo Entroe1m un ia. que mii giiulcui, cpreitmn.M £ml de Meaoiipo.llda m pued citar la del Al-iiiii D, IO lque fuil re~sdam~a demplemen. gel) y el Quita%¡l(Pqiu kiria ialo de lee paes que *~atcaen, por >e artista. tuvieron neeoii de rpeir un forna, d e meaUy ecnre lInstancias del aaditioci i, ule¡ Iiii lee flio. dece leyhpe 0re (Menina), eleuoheeii i(0t1irru.y Enou.ng ueino el del conducetor dei tuaii¡a (t*,l irri tualiemau. ^ou l(l~Ia), eec-Ita ,ea airha &o¡,.14 opureslaca de lon so e (Ga~do y Pxiiprc1,l,reCal astdola caeracterizaronperfe te al .&ii,,tflioma del ypoeta del doy, al¡ acatpreq wohaber e riilu lae con @na 1demaeao homenaje6 Aco, perdieiut, iin tan la etabilidad. ralud Mead.deume#mdowdo-ean~, pecte p¡¡ltup¡itx@ -Mal all ece alnec, de la. irevieiasquedian Ctaimaduno alle a ~o al Di~ eQw. ady olcc ur "adl, de l 94 1 &~-amnjete%, laea-c¡al, ioble malva prmi htuamm~ ade m dxii. 5u~0 Yo vbor y qul~cie pcd-e.Code bao e a mk sedla ob~ a*pdeoueh Y~ ~ 4.rcelzodleac l¡m *algo~-eoklalommec delegmmia-ml4 dlps isoa4mivali & d^ cladamenudenquepreceea£lae ba~a mejida4de he lb~ y¡* y lai uareo Gonlu ~ec, qsyenmlmda al artistauyo esdi pWinelloe ha~nmso ebgael lienzo moritas. 1^L cadma.,del ulceaJ~iaq d. Va-yn l time verde, es tal y como oorrcepozda alialanaoede leUNe maonto que. ionlbrme~ees nlnre 211a l -locoia* la peraitcmma con ueel mofovde la e parttra emplea el espd* dk~a por CmlosInaires de d01^avaleo y PaR~yqtgt aa-cll^ no reulta montono, porq FILE Ji AU1 lra. mloda. cn variada.y porqela dlainemde 6 la lora&. de ar~ AIA lHu tpnebo K actloame pacala seorala Mi, que mwrTvIOWobigaaJ repetir la caninque la t aen elmlcae~ de losd~ yp~J5 oc'ta x la Mainll qu ep~muy o ltrtuo.eha ka p~que § e*04~ade ca= hartetambin l.tu at~~ a lleP~mldU~a< ahean~ay yo orcoque telt@d" .ag aci, S alalitaqch eaenpara invto~a ¡tpramocarel &an~ fnat6ticde :qwI aei.a n.ino Perencejo, uecio que le proporciagq l4hae splaeiercm 64 que InO edalbia pll, ___ ago W'&Mrnci l efeoaoayer tardo en la il~.pc c~ .yd 4~ rO~dis, re~ ~mpecunir ,porque v aam^ientque.va tunEa P~Iguci ierva.35 lere init a eome.ar ~ -e cae ~~i pemene e ~W>e udenquita drlo a£laae o-duid r MODAS1 cmusoraVds¡u ve*idcee ene rlas &%9% poartmr o 90 tanto ~y iaeTpien. .FA. ~~ !a* a 4~ic e 01~inmateP;0 la p~pileaqh i aal ncn ~4 ~ e 4iwme l ac e Me ala A lae. T bamc tani -Ulac. -s q~Ul al enUs¡ di §§-nia M~ VO gL. qea la mala ndepia unIi& meru, l elaIprelieteams I e l Me"e.e _hacollaspoi~ Y ^b~ 2te~ e M§c, 11 4 tGmcmipmimis Ico b~ sa lb' -ha V~ y msqutadeaL~laas oik Ia h. ~~egpr a beamW~a A meb Led;laol o ele ai gmalogunda ~ ula4cM~~ M~¡~ Wa la &¡U eO jft a;m4 oeuban% ciibem Aca. 4h all¡mo roa1mds es~ w*~pll rlpleoduna d~Udm '30 rKm-4~ip VOcoq&mente mn