Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
This item is presumed to be in the public domain. The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions may require permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text
.
hebatentos y frae.- -l
_I,
t9 -IRA
do 4tonemo ya beasants; Po blat I er tP~mmuy poco loo odio@ 1ot o U 40 oa t
- . fhoo y conten- trio elao 4 0
Xvss1 4 Osse
a@d- anlamos reconoa e
COt ub mloenl(a de @us mos mam w Ie I t Iiht
gIsGardia exhajorce", per- rwt6an an t e o s s se 41 in l agiades del pats mal aftspel del at t4ca am. dibe ongd oa devon a "e blo I" L areas de la1 S opor inf nio pl P as g I su. ow a n 1*t a s Now Te r fnmoybaa i ie m'o w*)5 later w*0o6
a de1c tki.dele pai. 6 mo loe a se pIe a I Idee11d r oa tril.beheh
contale, ene"da a,' nda leanetrm Y d os I __n .61!i*, Ab o m a, part l ear 0to 7ke li 4e l4 mo s w aa: oesaron t ubano*pn rwe011 oles n lg.s a. oe do
IIRA" 40
R a 8 todo, pusto qun
note- pA
10-4r nv atnw Oft dod el See6 sPmn a t aEsmoeho a de0I berbis & 0 i a 0a daa
floa o r m no cfo r ve .slge dOes. d ia 6 d o Ge* y qui y dr paa6n n an nobloI MOW bt... ..o. t..es .pt.L ...
Aye soW*~ib&ln imAcie *1 Pr ito wentm,.17 from ma xdp wnb, tiroular I los Clober- al cam L~~ M
01 10. O4d,-.l 4w ID o Is A minan as .. .
ertauto doofhesto, "goa n ~ I~en$ ors, despu~s do todo, 4,s.Gt o
ineat"16 otoS 10kwa me amo u o qla nmkB b~tvB. U do Ism 0. ,oo6 onaw intyidento ON e
* 0os ISAL .P 1 a qua Ie punesao
Ae Is hun 6.l ta I iq.qi c isrd 10' Mftb*4' d biera ejercitalido oel ftal P441111am 14,6io do06 Iv i1 d too do Is soberbia in-de&mP 1A .Ca Com le dA6lohadp.Ca dy bt ayT 40msARW s p0&*&eaami.1 con __ __ __ __ __ __ -Ita I' ot*Is~e u 30,4 XnMMhd.isPoM b I
ft00040mV fkIfewmtlo Von 19 aGO, $&no q9 dd A s -o
m~~fwt ab16n010o reunet ftoda las coditoe aIsabe alm~ Asa"yeGa
P" lito A4so o fcil la] e 7os 4d c a lopaw a N fmigar el calor^ 1A nM om e de o ..l* 64gat6Rbok06
do lawrfefuera partq, e nee pa del a udad coq sq u664m "a
.a wo"tre a CaFp&$
,Tate abancw) Poule 60das Ias eondicioner agi'adables al V'e j I AL 001P~m44VwC jacil aierre buc ta2 rnafio Para mi~f~i' el Cab,'. C&I rwmbre do
10 recibe de,' ob!eto d quio se desgina,
Z Iaq eaieke, que con6ien.e el palsaje del abaqiao qusdapud owl urq aW.6 a el ,ecsweot do an amiao 6 -UM gimpatta, eo "psasrzmtnbe 1o quo
LAa "MAW es ea G A medad curtnlef vwanb arita p d la tacenta dM/ n50 V 6 Om 'nbispol.d
GAEr
mr! -a IIiJ
IV P ~ ARAGUAS Y SOME ASW EN CIWCO MINUTOR
La tela sedta "G LO)RI A n me wn8Q blirtido ort J'ursgt"A ingoh~rilI.s paira Ja eddri-6Ii
5~II ~~IIIWJ- oil
t ~i ft arf4
- I
i jjj Ab jr~~~~ n~j I
Ig N
T 10
CV
I iAVI
Iwo~
oi t s
ITIi
414~
I"
fj,' Z, v 0
f IFi +
r-1111 9' -+1
1 p tv
It I c
li op~'~~ lii jIi
4IttI
r .i .. .. .....1b
a" L O
- ........... ..... ...... ..... -:-- - . +' -' .---- - -I-n-- -'-" 1 -- ,____ .. .
, t;.4,
It Ilot
Oj1 Ac U; iL
3. IT*I ;
7 1 g r, ,f M
IIIA I+ h |- 4- IJ'
o. ~I 14
fO. .4 .+ I, N+ ...
#ijIJI, IM 4 -<.
1 .I~I 2. = =2 All's J
I + = W .-+,., Al $ *7- + +._+ ..
.0 1: iii1 I
. u
":2,
l1- al; 4 1 I ----A!-: $< ..=d-!I ... I Is *IdE+
AN !'El -t I--'IJ
+ .-m o ..- it
iat At "
2,r 1 sil IfA. U i A.- A t- i
at W4 i"
JAL,
4i 3', I,+" ,
It I I ARM, '"
+JA Pi&'+'' : + +l!h,_+ ,+;
+ i~i.li i~l t~il tif'tt~i liL i...,+..+ .S
'"_-.-41 I I i !-.,.,t i t!l a !! i l
a -0 Aili
AV-. -- -.p
_:. ,,. + i _/ +++,~lijlll~ill !il,, +.A
Full Text

PAGE 1

II haban-amsael tp¡peto ent,y O~raro~ 0o~hw mo. q¡u* hte n^taioe s r 1,oft~ en~ d#lo s o d~ Ovqmeauo ns-nnpio-a *no lo ~,om1, W1 so~ esor~ Re m, 6 o oe len onl=ee~ 8sa4o 4ao .n o. n 1 -os ob e4l ~oee os ~tflo 3 ~arni*ley., no luua.tg#~l lito ~ fica rOILI-e ( cn elpu,* el ua aq ~ uerpartop SLMRN 1 -lA NI fl dm ~ZWo. lei ae~ tenemoa ya banteoc b~ 4eta muy oolos odio.sN.tae 0 elta SOS9% dades-1 ~tS*fechoa y Conten4. ad D~U ~.bnmismo. oreconotro Pk 9dSME vYOJalas e* e"~ 4t41~ w^ 4~. ~~MOP~114 de au@ mee uaalaae siq. .~doay*. ex~e¡rom", porricida au ant e uU,?d a [eje" adel p¡*(o alee al pt ~ eaS (u alas-mueA l cntienda lea prmi-7v**' ar 4 M4 "ride la rltarka *etmanaeubano. a4 mo~ e¡ eti la" roafsede ¡o todo, puest que ella ello Mo reahuye InsiaL e elb ~ R e p d il p o r, a ~ 4 ~ L a a p PBa.*ne, l .de 'saZ~aP~ i 4k1lo el aaflor Sacrerhbartin6 en in nobe¡., Weeirculnz l loes(abortm w lo *provincia. 4 m~m 5 ea, despus de todo, tDJ4r d e~ c ntrndenta el bien elercitendo el eode la soberbita inaepehad& -tepuv~s como ¡a ceVe~ A. 41U esesam Psie 4banlcj ¡'une todas las aondtafong a0jaadables al tWeIZ~~ 'e jcuerre §r buen taralAo papaa mdifa¡'e! calor'. Pti nombzeed lo z'cdhe a'ek' oebo d qu¡e se destina, ,jZt Iaq Ni'/eas que coonlno el pasaje del abanicoo quodaad con un atjb Vrao el ¡eveDde un ami0o 6 i-u~ 5M~a, jW oes epma~¡bunuulo qu auaz a el abana. Pl 3= 0"POWTL" es la d 50 yz 60 ces. en ObispoeY19. nopedad dlel oe'ano a,-uaI y64 4 la 'ena1 ~i~Cww&COA La~ '" 1 %W¡ ~_ 4 ARtAG.UAS Y X MBIMUASEN CINCO MINIJTl_ La Wla i exta ft(L(RI VA nirivis srtido crt Para~ i. nglo-e, Msur¡hupara la e¡itac¡ 3,Obi-opo.nm. 38"GALA ~ A"9 38, Obiospo nm. 38 a ala a AulFmY ~n s nejuutab&a egth'e VUo1ILL-_~s~, de a hMede e au*enae daam .0. a A l .i.U 400m.ama6 e"meo.ea e -& so ~ u > > r-~ lile lW 1 n A l TT A C3 Xr 0 ^'&*1

PAGE 2

m~tue d. lijo 11-1,l ocmi-el eeh V~~e d* .ret -p*M y -M =SI wo~~~~ de &*u pr .eu Des 0~ de Poninae la Ji .rse m m6 dc llW~cel ~rd w vfmrcde ficar doa 1 la C u. D.c cul¡a o O~k l leeoe SPao~ Dtu y D. JoedW 4^ cem 't e %= loe a~r de1e d44 d la k de d mae M44 y~p ~a d oB ., W 'ice~84alA~.lg D.dd te~ u mlccd 7ob-b 0~** b. a~AU *mRn VFOOW d.ItO dev~ he 9~c t~e mm #ee-~ DE TrcM yela AS ew mn §ete e rlo ecl elP*Menqe, .l¡ '01 ch.ac w~ied de e ae 4 ~ a 2adNmieelo ezl¡ui Aeyod %f -eIqed M h~rcc l ;act7le 2~de un Jellel &s lcledel ¡uac 1ut de 1O .P~ -o quaa d"geak aho .N elBN .nc t es1 e4 e 4^ dee C a o q~h 9~ F Lbe4 0DE¡ch& f" __wkvt ~c& 1¡, 12 a ~ &a, *~~~~1 d~m 4 'mUL mo 7~~#~m~ deMI l"n relnn Tanaoy7c AL .lo W10 Y meMo.ew TeU% de me ocdti e oc la l~oaro

PAGE 3

a -iw~en 2wm"oelo~ kc unya ¡apea4 AL de&ma l1ae lque o *mbal y4eM *um a &%la noala&aao Whbaava*omayMe; .eeug. .2a ra ~a~oo' ah i ~ 'e, pa.^1^ ada JIaleh io t.JWla vesad dporque, ~ aeaed bkmqaoe *s~ lebraWal ~ W' n ~ i Z r~ 1uawLl# ~ k, 1"me~Ib ielapm mm A~ a~que 0 -. ra oo)ua~'0*l a#al mm aLLlt e 0" aaeaamado qor ~ ~ ~ w t*40 aao a *,ad .r *% a-t U1 tu e *k yol mo ~ Xr d"¡aaIW~l que-te 4. < --W.6 im -ea.~n~Ad, .t, § ha &de~da .aa.aU. a m* oroip*ro Aw r ~ -m* 1114maaii .it ola ea aeceajvefl ~a ee c 1~--4Sl ema ¡jal~ ea ILe la l e ~ ,beLajoven ¡opw era el mave eMIuj* ¡U¡&au -bedam uodaa qeN -Ala Meb da* de llm a@ "a mreE1 lb -~ e ~!~Amu ~ M~s4id.~ su b~ detaaado me eS~llaleeba l ~etdenhead.a pie ~ d I Wmmgaoll~w p.~ ~ h 0^ 4 *vda m *Miedale mmptlbpwombqae atle~eum ew M7 e44.aod sgmeL~., =Ajt~ paa 4 ae~4a&l mxm 'k-,~ dem iset aaal

PAGE 4

4 Me 'h 1ad *Ujlo d.l' q.11 l*el l& liuflm tal 0~ lod, , e. 'a Iba 1. £it prunre M ~ va 6 se pcenh de 35 m4~ cd e am e ade P~n ve~¡¡% e. auoe A l~ le su jrto de asell al 0 y 0k* be d mira ~ ~ ~ ~ os duma~ plomoaamnt *k~rid Iose t.eeu dee*qe pr ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h lea mde.uppnepelU.cenn §m~t ^e E. P~a vih. ~oqesee 6k 1seh um o"-vilw031ga1 >nII treina&(* facia loel ese deoUllnnele ¡e h *m haae que que e4lulnh.-lnA ne¡saIemeamm dem, aqml re~l mi&. .~H.e P.^.attie ibAa mA ~A Anclo1 ~ l" la *aenvj6 elvn delpen 00UmlJ.e h~uedIU 4 d mrs,&y deeM Se§ epel %ee en M~e hdn rae d~ rmb lq"h C~W od( L~ lb" pcecaed io #mga~q," d q lvnd-e d. tmn muueU 3 .1 iene :iae=s den tmpmh m=6n h" ~hc pu.a da 4~e~ 4e Be Jecl4ea7 jneaV~a peaeeeda ,hed d -*lah4* nlampen d O