Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

Ut THabanL--*rtos 23 as Octubre gla lI"0-21 Santisinte Reacntor. PreC!D% de SUSCP1100153L 1 Ritirnal~, f Torense0121,00 pr zuluata esquina Reptun .1. d. S Id~ 8.09 3 id 4.01 ~es JABANA. traba. id DIAR t' L--. NIARINA d'-' c.T. :E Yw pn T-J.&' di. ca~uud ~J. ltico.,unt. .y .ni. Aluiana y 1. con~~~ 1 P. EmmSA DIE vpop.ES U -, "Ir-. 2~ da qu, MO KINLEY MIL, 60 Y.,no a. uu. IDIa. lula _~~~ ~~ la. ri aBLOWLY REPOSO Deayertarde -n2 a 0 .en. .1,1 .-:,: ~~~s MENENDEZ Y COMPI. edil, D1.bl, 22. ~til., Te].,, ~nbU 22. bi~ ~~ ~e. Y.,k Se u .... ORISRI TOUN TORNADO. ra. 1, 1.17e .ul ¡U EaRUID tus Inajoaua; atreando, d, Deunteas rar, Se~ d, (ous, ~ a er.asenena. a. o, .cacal.tU E, h. pDo.t.a, .t,.a, se en lfthlt llantOrte .Y POROS (30STRBO5 % Dr ~L f he A. 0 se e. cun -Des a -uu~ Ibleud. usau. es CIBW. 2. -por teu % .,., lo. 1. 1 . FUEGOS, vAdal nalutatD.T. y ~ las d. Leal, n al, £,W" y .tial 8-1 dW-7101, han Inosena&!,. q ...en. b1oh net. ti, ., ..1 id. m rra .2 to,'7n luzn l. LDAITUII*0, JUCIARO, 13kyTJ LIBUZ 3331LSUB ML. nota_ -h r P-r. .esal. .,kel en ode Duda~ IN losobby Agracult~, rewDato y rlil, ,tabla 22. w th, lald gUosu. 11 111,11 dIC~111E1111111' D'6 1L.ANIA Y RUIII IINW WSHINON (MONEY OnDERS) u. .1 1 se cuater, rearea -di.-S. Y1. Ine, la ai:nidon d, tolo d ', 1-, 1,1 y~ 0,122ul.Di .. 5,11.U. diplara tns ultro Alard Sr.17 TA, A.~fiac, r z pea. nE12w.& ]Dru nos &2TGE1,21s El usor siled; W., £Inais DIf~~ caul. y A-al. a, hen Dolloa, t.da.to U. 1 e, Du~. I 'uDD ti.,da cd tras sinauna ~ ena,_ ', .,re. ltica~~nc. we.,t ~.t.no ~I.a 'd' Q SAN IG er NL\ p~nuer. E dd tu tutti i, "lUi e,[ .¡Y. 0. 2411,~ S DESPACHA. EN RUSIA AVAlaZA. LA OlIA D13 LA ORISIS EXHAUST1001N OF NACIO NUMERO ap 2, el e" Da El Y.-De a, Uta spud Di, . ltoo ,le,,,, las hy ]a RA1N u. .7.Ranl, ut!,o. pesot, ~ p W"hlgU', Oat. loied, -F.i.Ir ~ Dsor. DD esoDra, N .t .Id, 111 d, 1 91111 11 111 11,11 -Vapores costeros, ObIben, Un .-Solsa p ~t. a. Bula, qI. o, InUan .1, 1. ., f ", fullit, h ul. "iD!l. i~ d.d s2,luds lu vanbj,, d, 1, BIR, a -frue oro a .U .ti.n, s. 10 ESA ff VAPORES ~u ue.i, I.Dienleludo DO CHARLES DIJOLUY al', I WgUNES OSAD 1.1. -i reas DE N r York, Oot, 22A. SOBRI11108 DE HERRERA de DIDOSION GUED SUTE S Ur '---lirera .&duana do la =abana TU tu. ly TO CUBA SEUVICE. Hf-Mi.£& m5 NO. ha h ffl.1~ yor, Dt,,lt, LIDI, .Cu, P., a. al. a -...1 D.~ de, 15 cosme q e nerreta, .1. Yell, 0,111,1 22. uno.Sor: na; 00 ZO ~GA GEXLRALWOODINNEWYORX uIl Dit. GINESTA. P.,uu!a. de en .Red. 1. El g-,d AD¡::a, 0.h., off.LERA INCERASI~ d,1 o.23 da N 1 .lose. a, ¡!a.,¡, G.-. Ge .1 f ma, Dis a,.o u. a de I. ina 1. 0, Iral L Irard Wled, c.v, rhiW. IN JAP ~~t, ', fidor 1~ t, a. f h. ~blo -A Per Id-, loren de W to bo~. GIROS DE LETRAS. S. U. h. , j D. Q, Oel. 22nd. in .Dud n.ber d ~~ DI~nos pas.,te re De .e, W2 a., .i., .,.a. o" 1 nle, CP., S. e. la Intaba, reron U leo-El Id 1 eltar, .r.1 W-d ~ so, b h. 41. WEYL.IL U. U ti.ll.CO .A. D-fido., V-710e ID ho lo'!-h lodur, u;Zy por~, .d, Ig.di,, ID511Y111 11 211,1UU-a,,,,-O.b. l u. ,ir or 0 e a .h"d"l, or Seccin Nereantfi o,. b. Adadra -1. bas. las s a. la nud. De.,or. f., th. obreing elentn, h k, deudu. c~aho. Bta attoello. Ob~ Pril -eIO.b. II .da. f., en 1 deplor:dtUlhUp % P.Denu f DUDI, itr: 11 EL DIRICE DE TETUAN. "KBNTUQKY" RETURN8 ASPECTO DEL& PLIZA Sa 8, CO.b. t Ugodi.g, WITH BLIGSTDAMAGED GUSS = respeursoerre lleapa. e of_ rk, 0.telu, 221d.-U.EU4 u EBQM, A A MIORCADEma, .e:. 11, Weed Silla. ielutie. Un.oo., Nya V.&M1051 1. .1 Dequ d. Totu .: rn 1. Gul.l W.d Did tu., ch. U on.t.1 tir 1 e d. ,de quiete, y e i Ti. K 1 swinzon~o nu rAt.', 2,~ en.s.a. tmuc; por na h, f tus balud 11 Daba h,. bi-h --[[.d 01 Un,. Pr.bbly~Dr by ay 1 1-11t h., 1~~d te e., ~Y. uu, .e trat, t I VBA Y MURGO p~, h.1.6SUDD ethr lo suboul 1 ~~ 4Dd a. A 1FM :s ~j, las tu la polition q_ e' e..t" 9'h f de alt -1 .1-..1.-1l",: 1 ~ ..sal raele, l usa fe, dD.o.d l ft. 11habilitatl1, tu. @4""~ TDIbiD'dd8&81121.11.bo. -ea nal, R. Ihil inSita LWh','B,,tb. lhiDh -111 he -117 e. re.d. .11e e. nil EYL.J. Id, litur1l S -11 d,, a. Id El a=~11 WD7l., h. titu.lo P-15n otore~ ~ WOOD BRINGS MOST V E T IA sagua, ba 6. 11 IBA11 e~ uu~~ lo 11.o. a d~ --E ,c o, ', lo 1. inaalbl. Ibuy ytb. RMATION -lim sat. tu. il. 1. CDpit=5, i C.dord 8 du ri R. -Tan 0 d 1 -1t., uV.N ROFI, na.lo.1 1.'th. 1,12 a,. ir,],. Inu; lado, PresidM, K,, V, y im ESTA im.& CON INUA LA CRISIS .en d. ~n tu. atrae. cad~~ o acalelea vella senesder, 1 D. a .1 1~~ Ib. Ca .11 ..d sanTe= hoy a,;,,, tD. ali~la. r~d., ~h, _pd, .tiq0ban Oultitu 0.t4' 1. 1. a en ti .ja. 1, d .,t.ii;. s, P.r I. i, D -TED ANCLO 1. uid tal, Uu~l W.d u .d ..... u' &vise) EUMA ~or~~ cu, ¡'d' .,SI d Ril 11 lio D nocab.i. a.REEMENT -M~y ut R'9 1e. --Z c7. D. chet. a ._ .d. 0 1 1, ~ me P. se.-. ULTINA HORA 0., ODI, W.d.-Th. A, u¡ .0. ~re, e.¡,. E. a', dllof, DIOX DE LA CRISIS .LO-GERMASI c SOL A id= GREE.UNTOAMO E. D.ctit. ~r, gDbl N POR ITS Lqe-~ "g" U'r"' e¡ .1. W.,hi. oat 221,1~le 11 a Pralaent Aec.p ." 1 a. .elni -P ~Debe~, U. .nuiln. ,e A. br., .d unra~, E 6,aDeDen 6. ilhldbo.eig..,.fthp..,r .dl.,.rd w, ie, lo Y lac. ra._el _,.e.r.1A 1.Dr1 M'qDI AS'ala-seinud .,.id. CU tW. di~. aun u su. N. GELATS Y CIDID-bad i. ch. g-.'= .p '1' es.,ld:m1 a. u. Cr -1 Ir i. d.h. Wara th. tiel tu, im" euti~~n 1 u." "a ..S-t 11. -.e. ft therei. nobladn 108, A ta, ¡os 111,411,1 .ti. .,a, L. D,_bu r. rie. q.lI. lo .1 ..4 es Ire.d el-lit. y 110~~e UD: DI2: laqu3aovj, 1,21. e. di-q ilt.d, o 1 d, ren ~n ItuTORNADO IN TE sA otra, D.WASSE BLA. MA ESMANYVIUTIMS XAS 'o Id'j"^ vultu IDRIB SIBUMB slip Bu. L 22,4~W. D.!. Tt A Tornad, be, u Calizaci6n oficial de la E ivada .o. JU116cribibe, 15-1 DE e Fr linea de v3pun Tasalibrcus rban h AS ES Ilara. ~U9, ., Id,, T l fteros, s! S., Dumen. Afindra ilbjtWIybl.-.d 1. z la, beot. ~.d U 0 MBIOS ir~i.n 11~~ a f.Ul do loul.tud Iher.l. CDb. 7k 9 71 nun, o. I ~ti.n loddDen Z.*,.cad, en 1. 3d. 1. A.,.pinulos, Izquierdo y C.VAPOR "VFGUERo" PLATA ESPAROIdo 811 A 02 Ir 100 ANDO RUnY saldo5d.BainturSead ¡.la.,. FR-NOR AU~1) BUSSIA. COOD.a d.deu del berd~ rel de 1 zad. INVILINESE MOVIDIB-Ir ,el]¡-, 0-,., Oec. 22D4.-b. lo~~~ ~ ESTDO diB shlngM,u,.T ti~Iib~ar. Gb, un d1, nuan= .tas 8 d. 1. fnos h. d leh-. lurd, b. e-,., h. ~y be .....todua AD.D__ ID n, 11 t1,1111 -7T80s_ 'ip. ed ..u -zI = Jl-. f""' ~oh ~o .utililir -ORE RUSSIAN TIDIR 11 ~ Sen. .,.-a.,re 22. f .d tht ITORY Di 1 1. a -~ ~ g. AZ.' .de EL CO~ A TOTRO 0 Tir_ ea. e. Cri-elORy tud bl ..d TU. PIELERO HIVEZ S.;ec -tal,D u Goletas '-Auila" y Volmitario, .Ied .¡Idlp d"' Fre1n St. P-11b.re, U Q.d. 22,d, .,es .1. 1. a, v~ op '11.e%'do dand, D.-Stel al i si -Te. w, uy sad. E.~ tra~buear P. Al f. es,. = u., lb. lb. N.II, noti UIIG v % d e. 1 ID.-., TO ATTACK 11,111 'n-, b""O I.~-~ d.etebe hio rti, .a .1. LOS LLI.'T r~,L.r. d vuteg. th~.h -e -l L E. ID n7o Chu.re. 5. a. u-l, de. P. I. ,a, te. uOTRILIS taisida. Es .e. balb.l. ; a da DI~e ritA.s A'.y i. ppedag .. "D3" Elot o.,. rapI. a,.I an .e. I id. ne a= 2qESYSPAPER -a, .1 o-, e 1, ~m=~. .l e., p., .I.%Ios Crditos de Elpifia, .o. d. Sul.nTN.SS el D. UrgE.el.4 1 DI. .e 1. 1. ~12 U nuyo' o' LD.d"'E.S. 78. ~ .1 r~. aDir1,1, -bauda ~ Des d~ e, bob, d. K-, 041¡t . es el-. y,, 11,1 tu, 011,~ ftbl C-M. ltre reud~ d~ r~ a' "' e. d. j, ."-A LA -,hldiud by 0 esU 9-Enua. funiaos lb. Parir su dir., s~ ..e' ... a,, Santa Cruz de la Paleta, d r da I. o, AGUINALDO STILL nas. 21.11j. j=l D rode Ron.a Empresas Mer tiles Santa Cruz de Te e, Ind~ma a.d, ChiBUPRI594 Laserinenteng., de SI', b~~ :1:Z ff S-lta, Q.t ba, A eL o Las Palmas, Cdix y Barcuerl g_~ ~2n 2 d-Nria.d frue M reaba .0 = 2. licolut. tal al¡¡ unas~~ ~ada. Aunabeada. Aloole. p -,u e,bilbe = .Pb.D 8, E .1. tu. Empresa Unida de Crdenas y -e, e,.,. el De o g~. u. a ~t., .-a, Jcaro. ia-. da I. susen. 250 ariurtil. d..DiibiD h. coltu. .1 h Di Tenste=Z. titura ,y.Ihi,,Iou, ortabo cennie. l.,te, f. Ag.t.ald. ud,, a, ASU DE CUBA 1 the f.,." Fflipi'. R-I.n .y b ,. 1. d. cubdo. De.euu. LOS cobrebealele ..d u. 1. 0L. Dl~re h. lfietado el di, 31 dl q.o e e R.:% d ni p I.DI. 151 NTOS I-neu. eh. -1 ~ u U.¡¡" re d. e.,. ~ S-e,. l d t ocuedesa.,d .1 1 11,~ ', -' -eres, en u al a. Pl ~as. lo. I-DUE~n l., t tu. i h. ...Il. d. urrue le b.j. '_la 5 m 4e. r_. 1 _tra.e. 1-.u. c .a. .,u ruen. reneud.d .,.Pt. U borg lb p cadura. f 0., as l ..p ~ I. '" o ---ola E' -,11-un UIS .-reu'.]¡'!e. P.Dri.' -sa la el' 7.h.del SoDa ID¡¡, a. be ni. .. ' ', j ppi., boplu~, .t" IDIlleDual i.a h AZ=1,51 .1 ',Q. d. .al cricios 19 pM111 d .ejil culluo, p~iDUDal, Upe" ab~. '2. rj. 170a P"d' ehi.b A-meld. tdh' Fliblipi be ao~ .,a 2S. dio. qI, .1 ou.l vi"¡ hl da, os.u lid., tu,. d. f., th.l, a,_, ...unarlauda 0 ArdIarl~ co,. sb.10 .~a DUM ~ r do nuti tu uno~, r -~._ ~ ...HEW-YOR5: dsl-C.dlq.ohDbM ola ¡nieto. .d. m r-1 ~ -', ~L -rr aut. P. giblueo, atu SEO. BRURRAN 0 ES OUT .,.d. o~~ bel ~ e, UD CUBA D. -SIDI.a e= 5,11 le VeBde UNA GOLETA ralulcatallo. con olueDID-.j,,.d.,uu -0,1 22.11.-F.,es, oblesa.irareablb-I:,-,, j e Sibu.aj.t CreesidadaD, 1 OliS. LONJADE VIVErnos d7n d. EL TRATA1 'e p~ ..d. V,. 0.' LIMA DE WARD. Lusu d 01.1.1 _~ .1 du, 22 ca1.117 ~r AN-O-ALE~ Rud qurMMUliCg.l,4, T-Des-se-t da eduil= IR.~ Diffie. .4 f Realesa ~bra a 1 tu, T.SI. 187 has tu. sonad Oruas~deue, Ir --------la ut1,211 1, t., -P. OFIC141p clul~rel la Nu Amoficu Tfust Lit ~ai~ 41 %u. __1% W rino:.I, 40 .euft. 12f uni 1, leu ~ es Vapores de travesia d. lo, Coptusk Inc, a. -RREOS 51,1 VAPORESCO tuda9,42. o. irbana, "M, -Y et.filo. nes~orte.' "n"w ., bu~ nualue lo la, M. 4';lw m. aun seba.l.1 125 r ireat. a, 12 p, Juro.i A-1 TOMO 1,0PEZ Ua, e. IMPLEMENTOS DE PAZ. M7 11 DEPARTAMEN D laU J-1 ----WORES DE VEOJA Len il bea que la Undo-000 es hoy la preferida Po, todos col-piiil. .le si D-u % -.-. 11. tu,, .. y 1. q. .5. _ourjue tu.o. lustal~ RISE = un s nuara s~ .hro*la TO 11 112 i" en ~u xew work, Ctidil4 UNICOS A-GENTES: a. T 5,11 a. WARIONy rASCUAL Em Lr su 1 rPa" Il.ri.21 -a ImpotitioS. d. mueblo. en ge.e,.1 t se saa oblida 55 y 57, esaqune, fi Cmpo.tel Edifij, VIFA -11 '.! -.-%= - w~ jI. -e TEnEr02TO NUM. 117 vo, .. u~ & -Ibla -a

PAGE 2

~N IIIIIIII -W 111 w ~ rioLXIy£ E&>T&-Mates23 d Ocubrede 900 -am 25 Dlix lo D0 L .-,V-I-A R; :01DIICDI ID=Zi-A impe a id na aclulierl iosnota rleanes aquriro anprfeene eegG ascareas E plo& rs e riniisAnla eafimoenelptp6it d vsia Teera a ore abe citinpoqelavradr ¡-my rno to d nol eMjU@.pbicsymeo ueaota uae rioapimraid brate paa s noi, e .otaem aui -etde ialgtm rsi-Vra nqen larAabr uei apltc,l ueaz por eM y, d e de hae pp r eaaal. anolddeasp ys e eCL EERFC nsiv at eet am noa6 "s a ssciiise rsd a amgsrtre olsrtfcb (ae nirorp¡%yat odma u iena ciia ~Lmliial aea oigeaeatc ois qeti nmnrl uhd mr 3oo iind oes atre legin Ya.d or .rcad =>aio d l arra.'0 opotb, ifu unalaAe-tda-Lo nde ociPsstan o t ern.Pgpe oo ePrpne ees. fu Are ini.tip. rilin a l. am ypplrete Ma.L. $idsilnl nrua&oe alscim sag i e palRn 5 CP oI ij nai e e. D e tli~ ., eo be 6iels o oet t@q en u d nped n ra e x Dd e ,e a -ilp r am n e d ti h cr Po b a a rpol oni .p oiyasb n .L r n HA A A l¡prfcd nieioprl u q atda:c.e buiai e¡ Erd¡ivsr eetn no.hnaO beyN ve be aaq e e .N o o innivtds E S a f t.nccrsia. Tmlo ctdr ialad n ialomo Ep,otbl ortl@la f.ae ea ri4n osevr, areltislni a oo u .pe~ti. a% u L e ,m s a t e P A B i i c s a o -l s O E P i , u c n u l a a i n o N e e n t t u ie,, .,n n F b e r l r o t l v z I g a r e d L p f a o s l V l i el n e a vets ooet eld o awgi ui o Ero de Pa6 gobrant.,u ....epld hsio euer bn apataozia. .....an. e~ta ueed l ,iaa licnci dl epirtacatlic. fla@. u Aasomeor ,ana io os onca furz ticesrl paa d ria Vln.est indeermnar l o pprpnia.El Y o l es.r gurdado eoa deeomseilne prgrss.o de*e, ecaqe .etua a.esrguzd.prladsgura, etro-tO -, Pr ibA I-qerd eeieLed a 0acod A A¡ Meu ia n t r o r r ve co t a ob s noh .led u z de cuy pr -ee e .t l s e e a .-n e e a .S n.A enrn eiars prspr al Pe i de cuto y en t 11iga mnealcsablez de on ol e s4ao el cnaa de prrque m en biae es n e .mimbr d .mb e .-!n U reme e stauas ojva y vent n ls ¡ 'a n y j lo de m it c yde estd o El Lo rm rsp a to ela¡ ri o .in t ¡ioy s e a z l al iz l ei i m r te:e d e .rba a a e .*m ..e. ...e. ....e. l eu e otc e ozeoc e teoe e. eos e e e .se.rme o Vle -¡-,@U ~ de n a e:jdsa a3lc lae de a ie it. lai-16agis .ce l. ei do .Mao A, e elCnr Martz:Sui pevor. iansm esen ep.isunaDecsidd l S. Aambro noreaizese 8A l eevainde uside@ ya l Cqe s cotilt, h ta uno; ero. ntiranodo y3 un c. t, acda p c oU. I. a.sl m nt o oltrt, n 1 da esUeg '.p r n m d -g i m nes ie e rs o jndv a aiag A. 1etnpoln ad 0 -a ---s nhzT. ha ncra.-nPlt e-iti9 ld Prla dnrain-1Sn ,aristrzspo uio ue oobtOt n aatiie ddIy ob*oA basa p elat. y .im 6U l heg neirainy 4la egedara bramn. acin, ernd.n, yame-a sie.A lntn--' 6 bia: G rcaAt.d odn jsicay eddealie n rarpaa ancrp lntR as op mli .g . fl ¡,d inbr,23 rn amo hu an n et 'e la hau ICttm ed et 1[ni2 t i f EL .ILI ..IMO .....e,. y el entiroi el ep. 11 l~' !5 : 1. narm ls e evi no es en E@ al eob q eu a¡ .1 nid do a t a raod l ooppna n a io p r ap o eh me t l u o Ibet : 1.t a .,d .v, .e. A -.e 5ti:200 anO7 Littee 6 PO luei tercpat rqi ca~ y grn e aits oyld m gs.apt. da. .¡. uiI 6

PAGE 3

iI,

PAGE 4

n )-. 1 1 --_~ ~ 1 -.m siffl 1 -Z" Wqqwjl .¡Eqqp .l,-, r 1,17 __~, ,_ . liqlv",l --.~WV.V~ __ ? -~ -1, -----_ .---->l,.--.1 -1 -- 1 ~ --!;;,=-nomowa~i .dh, qua lada Culoago (1891) rectamento nos ltallo no amos MUDS=a utilformaquevsten, 1 esquehay francs en illolsa poblimins ¡ohaba OTRA OFICINA ,os de Retas .Inllan.a .nnegr.le plIta -A ac., BI 10 DE LA MMUNA a ninguna hora, como el .1 ello nos NOMBIAMIENTOS ed.1a.i[dn d.¡ tie.p-, que quien pueda darlo un lecciones. telegrafiad. 1 El Alcalde Municipal de estaciadad .De, 1 facue ver¡. di. c.t tan-¡-nidos par 1. y 1. .cL.-i de, Pnts, tanto por tuvis prometido otro In-n. Pero, lo que parece, peca tam. ERA tomar cosa creldo en Londres, haldecholes siguientes nombramiennada .un nuevOficial-, la del comsal -are. 8. pego par Van monumentos .1, instal.elia, cuanto por estar eso Sobre Ualos, sobre la Ingrlm lala de moral y as, sobr, todo porque no han telegrafiado Las: 1 idonado general de las Escuelas Pbli. d. piedr. que elhombre levante, COMO IURTES23 DE (DITUBRE DE 1900. Cab.4 Inltar grabado par. ea resoluotn bi6n por depravacin e astado. me atrugas nuestros cambianLulo titnsd.o el aciatra de mueb. -inmediata esto graylalmis problema bueno fuera que Los nicald entre sta.gbai y PacetI.e pon, micio: De.d. d. E.palis 480 .l. las Ilepachos de llOD9 Kondr dan dota. ParInapactor-de impuestos y Ahi. eld, .ta W. 6n caso, el Secretario de Guaberna t,¡-, don Gralijorano oanalejo, 0 DI.b. ofici.a, se tal]. Inatalada en te@ y n. .p.I., y. tmm~.J.8 y V.Alma@ ,,Dese ds istradarrile, y por .1 ¡les utito la rebadhild del Sti, que va Do 600 ConncmI.a 11 PUEBTO DE CABDINAS, -u 0 miliono. de pego@ -OIlnaldaladoolputCais6enn dincledeindearspeninzaglluceala -nt-ndo de di. en da. pesos de eneldo. el edificio que ocupa el Tribanal Suofintu, al .,Polo,., par. que devol. liermalfalins POBIQ160 su el es E tiene de peso.; 47 Sa El no .ticr. .di -1 n.,r. t. f lln~ "' en gravrtieneesobre las propiedades; rrespona.l P.III Expruo en .al .l.de, pnbli-Ar OmImo' mente Cumpliendo un deber de Justi300 millones de p~ en honda emiti. Ve~para deparar ese Instituto de Hong KODg, dica que el tarpedero In. llP.-r& escribiente de la cuarta tenen. Preum.sCoO.cit.lo., ecaatiral Bairbleantes p vpl.tj!P.o.e-nell.eatbip.aiddrazulI.-0181t-duqP.-Iledl. qua lI Atericdel YeitteAtagRidedicamos este lugar profenaldo. "e 1. J.,t. Revolaol.n.ria nube. loa que hoy lo Inisman Con grave gls llHandyl4 ha disparado sobra do. .,.esa 340 pan.&. p O-F.Mil, des Enrique de 1. al .,galente Personal. tertulti. -l IDA t., parte SU t. h nneatma 001 umulis Un sano.a de llueva York, bonoa qte un properjuicio de la paz, del trabajo y de i aremila .ral, 11.. ,11 rebld tel bra Sara un mea' 2 1 .-I1-1ld' .d. del LA-111 arte simptico, que por su In toda clase de intereses. -, .al. .L .mi. ,l. .la dala te@ piedad de nortelartaricanos57 millones bit.ndei ii e,2 ra secretario de la gegund EcheTarra, el .Secretario .cojalme, deigaf., que Lisa. .ribe, L'-po-jei6universo -.ha. ra que oyen en,. .,de. A &¡.@Da@. J d. San Inflit, dolo y traseendomeja merece con. de pelos@ de lddalit por la Lterveneflin ,Entindo F.ar., e. llar natilugao, y 1. cactibient-3 y de literato y su& puntas do hiel-par la atencin de la prensa de la en 1899; liquidacin de la Intervencidu; -. capital delaIola. Noareferimosil .la Arlnuelep; el camercio arminado-, En Batall han sido detenidos OPIO.II. Igllantea de la Seccin de H¡ cat.Bajeros cubanos. riaT.r, ese habl de e.t. guas, -l--* aD 41 u 1 1 luddslriul. oilas proyectadu obran del puerto en 9infidara la inidastrla; ala aire que por a lezaria al parecer soldaDESDE WASHIN glun dv. Jolln Tin. Vsida, dia MIL ~ irle.uu, q. ~ .mbea Me. tens~~ ¡naba once1-9-las: D.Ma, uu n ir1,111 K-D t, y f.g. de c]Seallicot.piuoapoenr.imbo, --11.y lnica .tribuy. Cae¡ ,EDITOS INDUSTRIALES DE GIJON no u f.,I,,i,,,d.0.t.oste monasterio,.; = 111.1 .I.,i Eud., Unido,, e, del.ir, .,D la lleg tic,,., d,,1 e, Cr de Crdenas, tantas veces prowe. respirar la agricultura; al vanser el que desertaron de -Fli. areas latallip, do. Juli. U-!as 0.eld. .1.51 tida8y tantas otras aplazadas, y -pl.a, concedido para el ciburo d. los Olenfuegos. la de otrubre, lalo, don Gustavo Diez y don Mart1n erditos hipotecarlos; .m crdito ni di. daTrSindo¡n se n.,parece esos solEA 189(1, la PTimcfft vez que M y paa .floja, d. 1. ,accin ad releh, mA@ que el bebe, qu ses .1 nio. Itbo rey d. Francia no est comp. Se bu V,,Iiado el protestas de 1-50o que reprezeritan no ya ma mejora acto el palo y la eegueldad ea 108 mmpara los Esdt.yan fa6 candid.t. A la Fre8deDel. ira ¡va de Higiene don Alanllo Brota Ar I t L L 11 ese d,) cluj r, f -dicfr ha .E-02 1 -y as [."¡a.,. d. ¡S501adad llitina. d. are u jc .-111 o epa, 'n en la S -sal' progreso efectivo p&pos en el aire. tados Unidos. 1. Estados Unidos, fu A Nueva t a dos da ,.e. .ti a. (id -,'1 la' loca linclopInols y una medida de Ese es el problema escrito su 19 Piork y pronunci u. dinues con 1.000 peso£. 1 pero ., 9. q. 'SR t. 1. cueva a eran el Padre A Seis en -u& ciJui1 11,,ra y Ferrocarril de Carrin .t.d. Y que tendran ganas de viajar y afill g 1 da 1. .d. ¡SR_ c-5, que el intametari9 da San" Oa a 1 I cae. .t dblend 1L!icit1der ParticiPachia -d 1-3 gran conveniencia para los intero. zorra de nuestra escuela poltica, y w lisa--. Bmelalmigo tr.bajoquebmhigel ..A .A D. ..l¡. .tigiticis tierras del oactilialMa-Wari,. 171 ~ciomisias P-mejote, nemos que resolverlo, .egn numin5 10 dice el hecho de querer realizar El a JUNTA Da EDUCACION fies econmicos de Cuba. .travesa en un bote Reme problema monetaria. 191 t-camo andl.ballo celebr untida la Junta de cretarfa, y el trabajo qua ellos est reo el arlo 87-_certa de dos ¡salte. 26 376 .ahm~ Poblaciones tan Industriosas y ,,,,,roa. jante .tarlo que lo ceonch, se caus Pronto Eduanifin de esta ciudad, tornndosa encomendado Ahora, peanD ante -el milgrroaato kan h. Lebiert. re-ulas VOIMIS la .a. tala Venta 0 -lascatt L. dl.alpialo. tarpem, los que navegan de la Haban a y .a repleg hacia la4 tab0mal, Vea¡entro otros 1.8 siguiente. ~uercltos: bre los emplemIos de Sacutni,n .don hinaltiaatqguoedBeslacfVeertgu.ango de Montisa, er 0rde.u.j ,amen te situadas Como a ¡Q.6 .are 6 l--hela Oabafia. 1 ,11ci, nopu.liendo repartirrula qua merecen por todos col]. .do ~ les suba la ase. Los peridime f.publi.n.a y Mandar al barrio de la ()alba un Instruccin pblica. -Y h.". el ano da 1023 fu ind.pen.5 1:2 P 100 de 1.1 sacilincaisoli. ceptda e, .uxilio y cooperacin (le ana, se at.,den y no dau. p¡. -a bola; Santo amor de la patria que los llam. crticos disidentes dijeron a inopectot le.pecial que obligan ¡.A CASINO ESPAROL DE MATAN7AS ffleiste el monasterio ta Santa Ocoulla, 1 ,fn S 'q Dejen la .pool. y ma des pulid. li~ bligas aren un guadao Me. Beyew: padece de .¡n.o (l aeiBtir A 1. es. 1 .d.t.n laig.tienl, U C.d.s, 1 E Id d' ..,P. 0 reTq nas llegaron aqu en del movimiento d. f.ndo. de col. So. antes, que con tanta fra. plan la pizarra que tantos quebradero. d de traes@., Hemos recibida la enenta detallada 1 q emboleo del primer dividendo cuencia Be A 108 mismo 0 haba tast. cuela Y n. ladagne 1. cuma por qu '9junda, bij. d.d .tb.e.n. dD-r, pativo d. lo pie 100 deber hacer-. olvidan de los probl,. de Caber. lee proporcionan, y p¡ .¡ 7.1 ,l,.doRPO.do d0t los han retirado de la misma 1 t J rruy. fl.i 5 .1 15 del prstien. .en. mas ms urgentes relacionados con otro problema qeLa sea ms fcil de deo un noorazado de primera elasel ,. .o-, y .e.% n.bl" .enork,. 10.6 1 i~l,__ g,,T.,i,r,1. ea,. d. ]),-Se, 1 Qu hartos deben estar Ahora Me. Bryma ha hezbo un dis. Fueron designad. p.d. enisist~. d. .Ied.d, L.r,,p.dia.t. al .a. de il~entis este santuario en impartita , seifere .ti. 1 Setut~bia, p,.i. ." levanta poltio. La Municipalidad de uno de los condados del Enado de MaganchuetsP gloria@ nos enorgullecemos, y A Sa4 A BILBAO mejommiento de 1 en puerto 'pero en 5 Nada nuevo en el ellatmm 1 !te al arsenal y los fuertes de la esos?. lo de Mr. oostieno una escuela industrial gratulta donde los jvenss de ambos sexos desgracias ocudimosicon unestro pobre, ],, ya ola hecho la f.r.-i6n d. 1. .Dilo .Ay., ae. ha. bienol miliscia. ciudad china, figuran las OlgUientff. ,V.I.VIhi.;hlo. 11,5 Det.br&-El cotinDem Bry.D. Ha tmocado, la parte iciativa A que lo dueca --J-l ---i,CeIb,; per. q-. tita ..d ij S 1 , a'.'¡', 'd q .. .,t a 9, .tredr.l ferrotble.ydelm rtancisotrassintere~ -111 .aguda A Hulason, y el Usb. y h@ vist. que est madid. al puedan .dq.1 5 -e 11 i 1, vivir vida propia, administrar insuZois t Carril de Vttoris. A Bilbao, por Villa, Sh.Dgh.i par. pe., ada¡ema rir instruccin, 1 1 mlem~,dliril, nucIn, ,,p,, ...TOA,,,, Mejorar el puert. &¡'gala. .bzrat.,I., ,.a P. 1.8 fuerte. co inmensa. Arma., toger los futoreasa .merlosnos. Gracias -Por*qnd-h. dicho .1 .,.I_. t.dri. y p, ~ Ir q. .0 s. partien are& d. 1. med.d. ,. La cantidad de municiones emosatra. calionera Eslama -[ 1 .p.g.n .mi.i8tr.d.re, qna ni nos da 1 N00.000 fraecnN dividido en 45.000 -a ri -l¡ -1 ~ aitintuanle P. 1. .d. q. .? .El ~ ¡to, .¡.l me .l.v. 11 gorda y su abaratamiento representa redima haba d. tod. .lees.canino@ de -Pasa "].d., el Holena podr vis¡trataja Aloa filipinos como lo. eatic& en todo lo --1 -l¡ 1 sitio, de campana, de muntatia, callo. ter ].a misiones -Dierio.n.o situad. basa.? --- lr,1,7 1 .¡bu e. los g.cta. d. e.b., .y d.,' --, ,, ', i J-?! 1 11 1 , a, .',,.-l 1 !l, 11 ,: i l¡, ,.n.o,., .l ..aid~ri, .i .Pena Bita ternos revlver, ameteridiadorma; Lado de la. orillas del Yangte y mostrar la que os ,carro 11 ,, embarque de mercanefas, facilitando las .A Por donde se ve que el oandid.to, la pupalanl. lM ,., ~ .I.s -1 ---_-1 d. 100 f,.nw& dales ms perIntifonadesycha bandera snermana en los puertos don. .1 ,4,i."Y -t ~ rz, , rluiaren. Si dico el adagio que cada tz. , carril, que es ante todo una lnea la.1 h .dada, al export.d.r, vimineja, demcrata no desaprueba la c3ndnqa de bilazas y fa. v -1 rIn -_~ ~ ~ --, -,-Q -li, --ano su as caes y Dios en la de todos, ei.trial y culner., oflcesa esa los meen lventa, y -1 -portad.r y .1 com. procedencia Inglecua, y ale.n, E, ¡ec. de 15 agltui6n artiejitmojera es n.o. que con los cubanos ..Igu. E bricacin d. La'I> "' -'-l'stl"wt '<,,Z1,5~ .f- --' sumidor, ventajas en la wmpm posible evaluar el nmero de piezas y elderable, .ras ocasiones he manifestado en o VI' -5 de algoA y 1¡i ~ .., -'?.:,,.,;,. ! ,por qu vio .a 1. .@t,. .P Data. jid , --,,,----, .14 .jires angpicioay no mayor actividad. le. .5, R,-, dercir, .ido d. 1. Ig. de proyectiles. Tiernie, 16 ,.(b,, Vi. 84.9Aa, -cart. que, acerca de Cabs, n.h.y dn. L. las. u9,~ -y~ 1, ~ 1.r.a, enadelo podemos hacerlo mejor Xo hiy q no decir la. ventajas que ,m !_ "' 1 pt l Yj, i n.o irn econoTt., y cuando .tanup,, r de proporcionar. una.del ti Qu6 pensar de los oficiales europeos La expedioln Pwtiug Fea no hala -¡l -, ,-, 1,1~ ri. hedo. ~. Jas eyel eun6mi .y da ID-trembome del ejrcito chico, que deencontrde alugan. oposicin el di. ,des~e"do entra lados partidos. lio traca[6n es -.1 ~ 1, r. ~ino. y .ancenias A eeaq!r .a" e.n giran -,.l. de tiempo y ea. )@ neg.,nones La1resatl , que ste .ola pona a b.uei. 14 del acina]. ,est.nnde:cubrimiluto predigloso; coinpletleiz ~ 1 ', Vi, >" D. .; n~. , r; - -t.o ttibnto A la enea de Dios? ap, que t D-1 .il-menDe qn. E,,pP, no t cit. d. los don.tu~je. e. toda. a ;1 -., ,:.;, -,5 e.,in., ,].m derairce tan i.p.rt.tns e. .b.d-, .Noticias rmibidas por correo dicen e lo .---.-J .lgica rig .1. 15 .acial. de Imo y ate. Partido y del P.Irtes y G. ,---', 1, -1 -~ -Eir. dij. J.¡.,. Y yo ..nos qu me t-'i,.,i.,,YBilbn., y p.a-nd. largo no.ses que -1 1 ~ -,_ ,onteatlar. ¡Acaser en la situacin que piad.g Ri.ja. qm. .o. coletinu. de 500 fr. -1 gica que demanda la ciencia de los n Ellos podran decirlo; pero de se.dirige hacia Esiela-Bsien para liLl examen de hechos pblicos. LAS re¡111n los .ata. .-,,t,.1 --t ---, e. tr.j. 11 Daba, para que rega-tase la 1 publicanos no estn por la anerln; y h elantintos meros; es un grave error, repetimom.el guro que ni Inglaterra ni Alemania tu l,& misionero, frondoso, no ha ea. .¡)L. ~ mineisa. t.tSt.f. .¡.¡.l. d. Epi, CONTRABAINDO LUGRATIVO creer que los derechos de exportacin lo crean. democuatas Bubleaen al poder no Industriales de sea regin la fama y merecido erdito da elan diffatan de d., elo hubo algo d. da l. qu. u, 1 l. g.t. d. embarque lo. pag. el contrado opinablida alguna dinante los daran h Cuba un decigramo ms do productos, y los operarlos 6 trabajadores una Suma lis bleanatar, debid8-s 1 t,, de. e. otr. p.e. .1 d.lt.b.-, se infiflemete .0 base. .2 .Iras s~ga y .inceramente acababa de pero no lo es hoy, aparte del mayor ,tmenrofilar, Todo enanLo esos sobre h &Cmo ¡bat creerlo 01 ellas ha. seis primeme di. d. ea marcha han¡. independencia que lque lo dirn leo los mejores jornales que alcanzanp q CntZ01 carpreen, el g.1. .t.lnl ¡Pobre de i ri-i- que oftece por la vigilancia qua .,car desde que ea crimprada en In vendido China todos esos oa. hacia el Sar. republicana. Unas y .t .duda. esaunfacturar.a. 1 j. pnthl., cuyos gobiernos no .abro i la Co~ jis arrendataria ej.roe di. lo. almacenes: pesa, lanebajes, flones de sitio, de carilpaa y de Ha llegado la cuarta brigada la. que -1 pueblo cabe. C.nultuya. 'un. -¡JutSr $s$ actos A las corrientes de Is jectamste par medio ,in .a@ agente., ches d. exportacin, pinatie.je, ete, tu¡¡& y todas esas municiones repblica, intervenido por lo. Estados -1011AMPION11, BULLDOG DE 12,000 DOLLA.USI .pinnn. as crecidos derechos de adaa. ,recuie Pobre el precio del artculo, por-de los modelos ms perfeccionadosl Loamericanos hall evannado el Ar. Unidos 0 1 plitit. 1 lias nada ms natural que tener en La prueba mejor de que nada en Renal, que ha mido devuelto al gobierno . Los feos perros de este tipo con los artculos lis moda, la ltima novedad, .% .a qua pign el nintar, .1 altichol y conoideraclan los desembo"oS para esta guerra sorprende esas necio. provisional de la ciudad. ox. Y. Z. la manifestacin m. acabada del refinamiente y buen guste de los millonario, .sigac. ga,-5-, d, los llamados colo. fijar 1. tiferis, de m.ner. que 1. v~JL1 nosi es que acaban de ponerse do 00 Landre, 16 .Cgub".-D.pues que 1. n.o,¡, ..este fin de .igl. Y. P. In.,. da q. .banda. .,to l..,,¡eco, 1,,rmttea ob-ener mayores ga. luego ao produzca prdida. Lo mis. rte as China lleg Singan Feo la Poseer .o entra.¡ de esta 01.60, enlentras .As fe. mejor, exhibirlo, fottea.r D. qu. he pcs.d. tea. di. del¡.¡., S --' lea cantab~distas ac. me.te. .le. .nf.1 acuerdo para darle .qn, como estanoticia de ms actisnicida, die. .ASUR OS VARIOS1 julo, taltimirlA, -eop, qts, vivirn eternamente ~en mi ros ricagi, dad3 ilas si sa pier.lera los toda.: .1 cumieren~t. iiii.de a "P" han de acuerdo para darlo principio. despacho emncolal de 8 lial fech. -.,.h ~ .1 f'il memprin. lis contendPiado deade legin-ro, el valorde stos mIntivamen. 1. pC..l, l ,J' ensemoamal, poroorSigniell. chado ayer, es qua se t,. publicad. TRANSICCI ,?'b ,-----"~ 108 108 ms falimaes Picos: ellOW411 te pqueilo. d ..1 puerto de en3,d. 1. g.t. p 11,19 N APROBADA .U da l.¡ y --el.r..,,. _', 1 , -Bernat, que so levanta a 250,metrou, El centro ando &d & Orgen d% puerto d. llegad. U. puerto, caro tN 10,3 esos <)flelalea'europeos que al "ct0ff reambmarilia que arrojan d,¡ El Secretario de Estado y Gobernaaristcratas del ., ,,- ,,e ~ ---, b h ¡.ello y grava entneiders.blemisnte las marcan. tratar de engallar sas naciones no gobierno a los moderados y demuestran ci2 h& comunicado al Presidente de Do]¡ el -, "", , - ~l , ,, .-lesde su base, entra el mocasterlos lA con.entrado hoy ubre esta base. tas de exportacin y de importacin. bicieroti m tn. el prncipe de Tono echaliado 1. Junta d. Potro .d. 1. 0 .d. y mientiss 1 1 1 1 ~~ -i~7111, i.pill. d. B.t. Cae¡¡¡. y .y. tris. Taffilc. 8. U.3 Asegura qne, .ten Crdenas .ca.t. d. ..ano pro perfidia. nuevo en el poder. Bonefica.l. y Maternidad lis. h. .id. se pagan par "' .-.Idee. i.N.Ible llegar 1, Fiesta,, .lg.na .d&. ea defrauda, es Pobre dictur.d. .,fic~iralelas, Por 10 Y guardemos todos nuestro¡ ma. ¡d ly-Ai-gfo* 16 -cfb,&-Se ha re.¡. aprobada la trangaccin 'que propuso estos n8pect_tX 1 -~ -I,,.,.,-r -1, ~j,__~r -1. R .da loa Angeles, la Lito~ 1,'or.1~1,~i .,[,,.d. d.t., .,ti,,¡.,, uelace hoy y por lo que har en un los pensamientos para los que por do ejecutado Chan , ~. szn 1,n ., ~ "Zllll 1 ~~ dad., el Ggent Escantet, 1. Rona d, 1. .h.l u. so unavo; pos. ,nordanme, q do aqt la confirmacilla de haber si. de cancelar por $2.000 la anotacin mesa'? sumas ..1 ,M"£""i,>'., --las Aunneta, y otras muchos que son que ya hace ellos ea acifiajaba nos po verde muy prximo. Las lneas del .Yea.Hooa antiguo proventivii sobo. W o .Cub. 30 para fabulosas y es .....-1 ,. ,,,:-!, F.T d. O,de. .desapoderada ambicin dieran ministro de los Estad. Unid. garantir un legado hecho al Asilo por gastan fcertu -, ,z;1,ti5,,1 ,, y Jn.ro, 0. .-, -1', li2j tdmlracin de la vista. Ha acunida adanna de Audalaca como creada con 1, -.~ -- -l,'-1. A viltt~ 1. .Apili. d. las Apst.,,telal e.pti. par ~ o .de gran e.u si. d. 332 l etra. o. .o, --don Juan Madraea. .a .u Sia .al. 4 .P :.n.i:zk :; motivo esa guerra y para lograr Uhang fu un leal partidario lel cm l< 11,1 -, ., :-., , -_, le,, que se halla cerca do les moros de infienca poltica, .t.051. vi. convierten los ejrcitos perador, y ,dempre aoBtuvo reforma. VI, AMILLARAMIENTO dado y suelen. 11 1. -7, ~ par. pr. principales y lee. ramales, otra. so empelo ,., ,¡ ., Z la E-Tanla, y el sitio que designan notar 1. intrad.win d lo, .d.atu Tic en campos de feracidad notable y regulares y civilizados en hordas de este ltima. HA. aldo nombrad. Valulles de 1. te, Y O]PP" lle.,f 1 _W ,,----! 1 -_ t 1. gentes con el tambra (le los Dkg: extranjeros con ciertas facilidades. de area sin cultivo diez doce veces lanzadas al saqueo y al pIll Citando, ha a dela Altas, M c.per. Junta de la zona fiscal de Santa Clara vea d. .ervi. ,iw, 1 1 -~ -1 ~ 1 ajo mi¡ ---1 , L.11,, y que lino. ea celebridad A 1. .-c4cr del gobierno, fa los contribuyentes siguientei; dombI. de --l3,ft ~ ,15 =ayer que la actualmente cultivada. veces ms repugnantes 3, odiosas tris viada se .p fJ -1,5 ', - . ,ir ESIASEZ DE PLATA desterrado a Nabradw, mas gracias, a Porfi*cas urbanali: D. Mignel Sel en. 1 . '-'F-lW-.-". El .flo 1895 e. .Po. .q. .h. que las que mandabanAtIjay Odoa. h, 1.11,Sli,del.a.lal.toei.gi. n.llS. Gonzle., D. F.elail e rermerfis d e -,oi-,-,i,--9 V 14 conciencia d. que 1.9 .g .L.n ci.it do 1. .cojn d,¡ agriemunor pr. Aly.rez ¡dadas de .,it; k 11 g.t. g.t. travs de las paffm, deD,.d. Bi~l .dicen L. C~n. .i -1 peojalisloacte. 5 1 ~ .1 &.j-, M 1 meltndome lleapl., frase., y crina. Po,. !,.,ti da Ep0 m q. vuelve a en. d .oro en siglos de general barbarie. y americano el castigo fa6 casino. de la Oamp., D. Enrique del Uatal -- -, ;"ii. \ 1 ¡la., en un Taliclela recipiente qua a ~r, t, Dieron nu. d US MILLON d. .Lado por un destierro & la provincia de Bocall, D. Francisca Montam ltalgt, 1 a a .plt.cuel.,r.,I.d.qa. .d. saneya D. .c.t.Le, 1. -.Warea de .e guerra, en K.Sbg.if'. D. Joaqun L. Sitv. Gil, D riorenui. roa bordando' _, .',r '> iZC<, ,t ,,1 -@t p~menen que en la lnea del tia capital, c3uan-la perjuicio& 1 los ,tres irafraa m. habiraet Haciendo coro la prensa de las , 1 , l.¡f, Id. 6 d. enillemen. Todo tiende probar, por .hora, de 1. Barrera y D. Itaf*l Martine, 0.0 operarlos, ,,,, ,111 ffi,, 1,1 0.y 1111,.qs,"-, --1 terci.n de comerciantes. d. labradores, 1,1 1 .111, ..ttedj; .', 1 .W, p de San Migaal, No es posildo que enceda esto, pues L.'.IICMCDt0g de produccin exIA Villas y de Matanzas suma de la qn. la emperatriz ,!mt., Sproveobando Ollz., 1 ,V. .e construid. e ¡o ea que el p.na. c.IRUn en 1. .a. .1 del Banda d. Pafl.mi f,tic.#: D. Jos de mineros vi. % o Bu .¡t -. 1 i,, .ten: hay grande. ~titabsa .a uos lafalta de seguridad personal, dice La l&A ventsi.a que lo han procurado los Abon. ., l -.Y J .¡amo habla CrIgido un templo (h Ya Espalia (35 millones do peactas y muy campo Tribuna, de Manzartll sucesos de Pekint y cairmelancio la Machado, D. Vicente O. Abren, don veo Y .are. 1 -01.1 ., influenciado Oling -ellercelempera. Francisco Ainctibia Moro, D, Pedro .u la indlgen1 ., W, , 1, y k .; all los mal sitios que alegran, carca de 80 en In3 cuatro provinciac a. moro' P-@' Se escugieron para mmponer la podar, mand deospitar al referid. .l. S. Rodrgnas Moro, D. EdaSd. D.siY en el 1 -1 ,jl-.,: 1.1 % incautan y .d.iSn 1. vi.t. En esta ctI.na@, y habj-j. pie%. oan t.at. l.Intereses d. una regin que da al ]¡oa rural, hombres competentes por nitro. mIaRde., D. Laupold. Ramos Parete y hambre. .-l poregrinnaln que realizo por mi tierra abundancia en las cajas de lan condemercado produe d .lar y n valor al haber luchado contra las 1 11 1 la Espana, a loscuarenta y ocho unas sales
PAGE 5

:~iJ1Vli[" ~1~

PAGE 6

0 pl .c.n. tDP, Id, f. li .4. U K. .1 1. di., % h.bicsdo ~l_. .ffi~cu. d. BOTIC cra~, 4 1. d. L 0 EN DROGUERIAS A.". .h. c .1. 7.1A,. 0, L a P arfisM l. 3 jJ Id. d. 1 :nu.U. c, d~.f_ __noci. lis -_dialicesd.]. t.de. ~ ..cuA pcr Se Mod~. 1. .dar. c l¡ js dl S~a El di. 17 11 dZ hb, IRI~d, 1. -P-111usa lo es absolmacent, cirio. n e,.1 o. s t .e. -ill., ., es s l i ZpblcIp,. U'm2 c[11 .,a. Muerte de lw llerm i. Un l., dlh. sido 11 .d. la 1 ~I.a J -, l. "-.d. Vi.s, pero e. 1. tm§cri. d. imm. se=. .0 .c. PP .,uc, t. 1. trvies tamutas, ni. e. a. .id. A. p s.a DA.c. cmfludi e, &-.s, dbiles, letrplard. 1, que Jos M. tarca Montel. n~. tria. y u, se necesita era tales casos es ~ buen NECROLOGIA. alimento nmio que estimule y fortifique loBufet .yt~~ .h. a 1. c.c.h., .fi5m.bt. r c;. erican os : lo, Vi0s. Ft Mejor alimento nerciun s llama es A m c .-desde 12 pesos hasta 70. .---A ~ul. d. /15 1 .-1 .d y d. d dd' 11 d,! d~c -.id. Pldo-ras'Rosadas Son do lo mas moderno d. c. p, n. I?,.Rt,) yelegante, y acabados PEL D. REDOSPO ¡se eflSr D -m o orctfia 20 dn, y c ~tcDel Dr. Williains. de recibir de la fbrica. e. ,r% b 1. c. .fi~. muti c. dast~. ft~ds, .A d,. diCOMO esta Clase no no¡. 8,3', 12 J.~ a 1, ,. ~ d Muchos paralticos es todo el mundo se h= curado, Alovimiento llartinio h.l0.colidr ~la., y bdt-r, -el ~ de hay ninguna para monDoctor Vlazoq ~c. l, o. ni ..ic r~~c, .c 1.ePld.-Rs.d.dcIDr.Willi-. EnecIedirien o. c. tar bien y con gusto un 'u ffl -.l ut., ~ric1,1 ~1. -W.qui, e r~ y Pid-J.-ti Ibue. citado y haciercle circular la sangre. escritorio. t% m s _d_ bIJ PUBLICACIONES d jOSE EMILIO BARREVA, ¡les Curados. pmiles Cu .rnd LOS PRESUPUESTO3 45 Ocs1J. Sillones ri-llk2l, lo Dr. Wilillanu Medicinc e. ~ dy. N y ro, C~~ D. L M. c',t , LA TArALLA Zi., d. 1. El. p 31V. DD para los bufetes exproDr. Emilio Martnez w= .ald,. LA sIA.ARA Sifisis d. -t IVIL-1 5.110 a, tc d. 6 1901. .a. .d.I., arl. Sados desde $ 4.25 4 17 ccue~c .d. a e, "a d c.I., . $ IL50 0. a ddc. Ift.c a W-0 100 targotas de visita, 1.1. %-1_ d. -1-1 l. ~ M pesos uno. Dr. Bernardo Noas o. S"TRE MI lMASE. carolsoc~ i. e. GANADO GACETILL,& 1.AGUIAR 61. JUEGOS PARA CUARTO lanla 11.1 -N ...concdi. esteguro. adorasft. desde $59.50 ,ustralia, Obispo 31 ,a L.I, Rud.b. i los. A Tc. F-ctIolim 4 mI. y quieran comprar mueble,. veo 2 ~bi, ch b. tu, V.LLDr5 1~~ sa.,bia .a,¡ -,,, ,, .id. C-U]BAINTC:) analetado. y Ad pablic, e, go_ it, P.pd dprougodus o.r. y 1. m. u., c. d. .".p*.: cieral quO termiada 1. rtIcci.]d. d. 1. e.,. h. bi.,t. JUEGOSPARA SALA =. ~~~~ pAUA 0, mi~d py. ruct t.t.ble.Inale m, dc, $ "mtn, -lid -1 precio. y bie. hechas cultadw A a 410. YInbl, -0 t, d, = terl., prlidal.amm Imun h-bl. .co, llos cc. Lcis XIV; .h" luedas no tcde a carlos ll111d,, l Adem" hay j"gos me Y.: Llo, l.bi,, c" u2. mucho, bueno y sobre todo ha T.bid _t a -"" ---Lica. le alqc, d. or. debuma y oca c~,,d. g. c. 1-bott. di p,¡. b,,d. DO. eume. ESCAPARATES .l. d. 1, 7"-, os h PIPI-luc. cdt.bl.l. ,,h ,.c. P. u, tc. .........iralmat., 11 y baten, .1,1 y G.~, s, la A eras h e. de .,0. jo. ap t. ~. d1t Fis2u d. .~d. bi,, ,t Dr. Allitao S. de Bastaunirit a - Ju4 .de,., ]my'gum t.tidad y icidu¡ 1. .-~ -~conem. O.,o, d.t cauro~d. meod d,, demilda A pcd Obund. criad~de .I.,led d."' e. c .o. 1111119118,1j","b!,,to, OR OM yila. esta U lAUDIEIZCIL yi a', b.J. 21. 1. qhan luccid. m,41111 de D. .1. coteal c.p.tirin d Antonio Nogn@ru, 0. d. 0~~qi, c, u c~, tc. 191109 JOiERIA c, UU'y u-selh-~ d~~ ~b, d. Ic sr u GF& u-Y ter.a demplet. d. brillimtes, esmeralda., imbde y perlas fi W-1.o 1,lis Mill.cu. 0. A-I c.n. Al.c. M.Ipc~do ti LA 11.i~ l' im~~~ per d. e~. ~c, d. -1 p~to.i. El d.,h, d., G n c.d.d., (rc dar.I.L.) c= ,.cla,i,, amuch a MCM POra ~cuani~to ccib~iiia. e." e.", 11 d~. i., il~~. -o e. -do AL R-o cucualui 0. b.I],, a ro l~. c. eclu,. d. m, u.,ne. P.cacc ~tid, de prended a .timm. a,. y b.Jt. -w, .o d. ~usa, a d,.Yll 1 da fb,1~ l., Mpl. Ad~r N.,ulslAc P' Me DE TilfiWAST INDIA OIL IBER .Co. n'Y! as, esta casa para familias, desde Dr. Narmel Dolfin. Juicios 0 £3 ,o I.g 40 un. hosla 290 pesos. o. -can% "i.luilu, e. g.tud. d.relt para cilindros, -qinas, locomotoras y 1 ~t.a. cto DO hP .d, htca deer fijas, guijos, coronas, centrfugas, dina9~ ~' ti uIr. lP-Plo. Itm,1 mos; y pasta lubricadora para carros todo -1',o' ...0.1. 1 mI.ec. d. L, 0" ...al 7 JOSS Mar a Barr3,qls6 d. uas ido d,. p.1--d. ~J.r NOTARIOS. -D. ~ul. I-t d-' d. q. t. lo.,h, calm d. De venta en todas las ferreterias y en d-,emsd., d.i hmsa. ~~nA E.~ A. tulIQ -11,dit.d, lib~l. d. Wil. roco d. a,. el escritorio de 1 ...L. tu. blo emau.,d, a o. ",.0. .d.TM.IE[IruL O X IGIE N ICO Doctor Luis Montan. o., ~1.-a -T: li p s: Gl¡, 99Pcm l 1 licconill & A roh bola, "d. lPl(. d~n.,. ejA .,'h -J-! W-11.b.,c, o.,; t., ~.r. a mo. e~ d. Aibi.n 1,11c. .~c. TENIENTE.REY 71. HAVANABREWERY ISIDO o -CREci --ricm . M..,.a. co.pc.1 L CROInick HABANA. ..u. la~~1,1111 GRAN 'FABRICA DE CEILVEZA Y IIIELO c~~ E ada ae Palatino-MA efi.,d. ug.nd. 1 .R.&mi:Sx sea: Qd_ dc,_tu. Ellecial atenci6n al servicio de familias. D. c 111 ., 1,11,11".,.",",'.".,,,,.,i-* h 1. P. 1,1 zulu -~o P_ no CPSULAS DE 11AQUIN d. .-I...AMBE DE CORTERS DE Nfifias ffluffl Dr. J. Santos rernanan El O.sull.m. tez.,. pam nmar pr.ct. _._r CON ARSEILITO-DS BIERIM SOLUBLE ..... Dd. 1~~ d~~d 1. c~. LOS rZ.ViOS .~ni~n E-1. ig1n.i. d, 2, T,¡. p~ ~~ D. ~s.o. 1.1I.Ijl N. d. .1 .1.c l pMd.tn. .u_ d. lo I. d d. .t., d., blirarmacia del Dr Johnocin, Obispo 63. d, l., A.es~. con~ aullu. ~clul. .t. 1.1. por m~. ~d, 5223Ad, c.,_ -d 1. '_ d. di J6. y ,t. d.] en7 oiiii-uu d. ..,l, u, Dcciu, 1c 11,r 4 U, parroqnla de MOREerrate. 1 a E. Fintay OLI~ac, -c,. A c.,scen1,~ 1.1. le y 11 ..bsu r= .6.r.br h G.4w .&1TO, l( Doctor 20= Arsterd .....W45 .i .D. .9. 1 .=%. &le -~c, ss, s-, .q 2. Z. Ariera. s~t .COMUNICADOS. Director Facultativo: Doctor Anars Valds Rico. Compaa Colonia¡ de Pirstamos y Depsitos d,. .1. 0., eccdc. -W. A A. 1 ..acIcoo. 1.l. ub.s Hatana rralo, 69. Telfono n. 83S.~Culla, -dCENTRO GALLEGO. Dr. J. Rafael 23uen, id. ~. d. a. .ece.unau~Adi, V.,d,,bilt t, ~y.L, 1 pd,, Capital autorizado. ...$20.000.000 t t.b-. -.lo .Suscripto en la Etabana. u.-cetc. sad. .].,.d .mi. d. o co.D. o. l. -111.122. 1. 1,1121 d~fl ut d%Ir ¡,.e,¡ ~bilud d, Oit parlo francais. English spokell. lo o M;1 .no la...Dr. J. Trujillo y urias 25 A A t.,, q. P., 1.r-d. CONSEJO DE 11111111118TRACION PARA CUBA, e, Ob~lu, P-d-. dfl id. d. h .r; de 1. Adi. .....Q L O ]3V = JL Peridentl, lla1,111 y Pp.]. o,. f-el t,"= wico.r. ....f d=Meditican.to Jtj1TA nEGiSTRADA1 ento-11 J. J. otrI. h. letirsoedis ymo.11~~d. d. e. d I ..I d~. ~. .r. 1. ejiq ,l 1 J d .i~~ b1mia d, la F-,se, sal~ co~duic, ..e.¡. 6. tred.descimanl.-Comiem, 1.hecce~gia 1 t .g. 1 ~cecdA m, do 6 Gablel Costa y Nogruras Carlos T. PI,1111ps. 7.1 c.c. ~tdeula pl. .o te.fi~, -.a. 69, 0 16 .1 la a. di. e, todon '1 la rRAR ~c, D. r. y Fcarias acurdimilc, M pul. .c. 1~ j Guad.lnpe Geniales de Pastorino d. ....ENSENANZAS. .l._ "_ '__r_ e. o. .l. s~ 1~ lida. A c wW W L ., .-A a. h. 1.1 p A. .s ~~~~ h-,-, A l. dc.I. pan. .ca, t. --al.,Dr. Jacobsen d--"' y p a, .-ld rc. ~ 1. .t CUR EL CANCER ts .1 A. 1m. n: : y toda clase de UL ~so, d, rce ac.c.,p m d, fi, -10 .c, .c NiMico~ .-L. t-~~ d, p~~ ~. ~Pld. CERAS. =.d, lo, p d Dr. Manuel G. lavn, e t d. Lodi-U: 0. 17.285 u.Du. ~ Mil-Pud ~ al~sucas~ t .bs~ ~Inuo 1. o. r PROFESIONES d .* P. 1 d. J.~ d ~p d, l t' suslucnA .,c_, 8"V""o-' -1 pu 'M al. Vitenta Armada yCastaficila,11.g. d. -.d. lo y p" l-, d, Os" .7 2,~ c W11,11 d, 75 lu= W. y 1.11.111.11111~ c. ~c. 14Dr. Juan Molinel. d .Al '-d, d.I.d, d~ 1 no d, dar Al, d. _o, -11. J. ,m. 1. up.c5 d-. l.¡ ............Mos profesores ",.d 0-, D1 ADOLPO P.EM 01 In r ducc. EA, c adedio~~b, J.cl -1, 1. csbuca, di. 0. LA.f .1 1 Joh, d. E_ ci3c. l ., .11 11,1121 mu, 1 1. di.'d. 1. M.A.s. .1 1 o. t, tres ic~ pocI.ncl_, emal. y Encl.: S. lcAd. ai, %~_c,1C. .12"d ANUN lu, 0. e. oc e. 1.,as, P., Sti,,. L, gn DIL GUSUYO LOPEZ, 1 lucto ulici.1 cm-1 ~ 1. -El~--1 "Ssw, -__ FERMEDA.DES DE LAS VIAS U1111TAnIAS a. 212,., p .d. re DR. EUgLE RRDOMO, d.h. ltd. eseu sR.~.1.dd dc 1. ,[¡,d. Odty.l4:.7qD;. ~ .1~~~~ T rojesa.2?2:,%o l>a.1.1.iltl".lx,%. parl. setaremas a""* DR. VATRICIO Di. .1.1 P.k.:. actTORRE 2. -1 .-61P-, eu, teaj, d, 1 & d.y P.' 1..1 ia.l. _h. ~ cres h, OA, d A d. J., 1 d. -.le,. 1.COLICOR inalinarICOS .d. M. .1 11 p,. ec, d. %l BA27 ISIDRO ~nzv, 1%, ', -k lueaXTIMI -~ A. un --a ac d. la tu. l_11 J' ION cI.N n 111 P00,2 1 LA d. -dia~. d. l. id.,deMss. ,la pd i ..Ir. dodi d. ta u_ di u. h. re= r %. c" y '21A-co 6. J. sec.u. (M pupltulo dd f~ p-d(g' que wdu h u n q.s. G. = d G. u. W., c, cD~ 1 q. 1.14 d.d. P.~ dm ta11 .l= Y.Id tu, : 94= a. tadu, 1 tan~ 3 lel Obispo 127 Ila i d.¡,. inconfid. dti emcau, necu, IABA ZI, 11, lo nunic) 064 INUT wl.

PAGE 7

__a ets IDIARIO DY LA 11TARINA -OctubrO 3 ¡14905 dil compasivo labrador Marecio-in. Pero, dicho afa con tienqUeza, gnoder la. necesidades de su familia, u citado nmero llevar, adems, en la ltim. LA ANTA LIBERTAD cindole una de las chiencias, t ms el poponrri. fl C.Dfload. d. P-63tico liel., y 1. P.necio C.POda-ido fialencant al ta de Pite bett. .1 cebar J.e. ., .eco El viandante ocult en rastro entra bi, la: 0 ntr. :DE TO:Do lela di con T -'-te¡ artstico, salald, en El canto matinal de loa gallos desen& manos, como el oqnel!& apacible 6 llos: El libre ca.bio. del dl.lrlt. loa mejores que de algi1n tiempo A esta uzqr, pert elaDribDO Maroe]Ol"dnde viene, e¡ no hay indiscrecin en chada y sitante antorel de @.a diaR. ra Bu@quete bc badole Ver la equivocaciti qno con.orvamos, los cinco pesos que e" Simanosa, R&mirez, Ddlmou£e, A ¡Lag? ello. Al caer el tet:;, terminado ya f 1 de q a' b.b5a .f,,d. dndole oro por p?.ca. por noridecto nuentra da Ptin ,nos de. Guerrero y Sabtiago Lma. (¡'Dr TIing.) ,_ 0 ¡vera m stfoRt que el dinero segn lo vota¡, para el llospta Nuestra Seflora La NOTA FINAL.-Nada de eso. Soy un hombre han. vita, el surogiaguinadol pblico fu gran. reciba locotregabnoa depsito en una bo. dalas Mercedes. Todo y tengo mis papeles en cala. Soy d,, delitante. dega del.Mercado -la Tacn, cuyo encargaEl do.t.C Emillano 'Xfiz, director Un Bnbrino t telegrafa &u to para do muy lejo. y hace mucho tiempo que Oinor Viene@ Consecutivas, entro bT%do se nombra Dniol A ~a S~Cr, y .1 del eRtableci miento, lino ruega en ateD decirla qne no ieno Va Cntimo, y que ha pensado eiL.nicidarse. me persigue la desgracia. Mi padre Yo. atronadores, fa ¡]amado Vida al depordileva Manuel G-1. F., .d. ta comanicacin hagamos llegar la era iaertador de pizarras y muri palco est6nico. El ncalgad. d. 1. bodega, h ...la, El to, que conoce .1 mozo, no le -ceLbicnet)eia de haber tragado maobo Una ovacin solo comparable A la ante el agente de la Soccion Secreta, que gratitud de ka eviUpaos lN-goeroo, contegt. siguiera. mBrIl Solo GOBCODO QBm1 polvo, algn dijo el mdizo, la cual la que habla conquistado la noche ante. investigaba el caso, que l no baha reciol. donante. Entonces, el sobrino ¡e poca el a¡. qnem 10* pulmones. Yo tena el mis. rior, con La muero civil, el gran Solar. do oro alguno, pues de lo Contrario lo hu. Cumplido el enmirg. L.guiente telegr.M.: mo Lficio y ganaba tres francos da. bld.V.Clw. LA TEMPORADA DEL RE RetatMe ha suicidado. Mndedan8ted rioF; pero vinieron los malos tiempos y Para finalizr el espectculo hablase D. Cit. bseba es Intent el e .opa.nido de fechas y representaciones, galo necesario para que la entierreu de. diente atestado, con el qua se di Cuenta al rantizadas apgn contrato de ¡Do artia. cal,,amCtC,. Con la& letras anteriores formar el es introdujeron en las fbricas las @¡e. escojido anoche el bonito proverbio Juzgad. d. g.,d,., a cuy. d,-p-Blci. ti.teis que figuran su la ¡¡.la de la orabris y apellidos de una linda callo. rrs de vapor; de modo que ella¡ todas da¡, te do o cibello, del ¡In-tra ~ Lee tucron puesta los del e nidos Olivara, Arocom rita de la calle de Anoste, k. del gremio nos encontramos en la d. Flor do un da y D. Fianote. .y G.,ca. pabla del teatro Rdal de MadridESPECTACULOS ea]¡. faltas de trabajo. no Us.prodn. CAMBIARON EL DOMICILIO Emana Angolini, ll) de eupro A da de Mrcelo ea interrumpi, ech un tra. Rie un dilogo corte, animado y d" Al J-gado da guardia a dl cuenta por marzo,-Rptiertorio dramtico, TACN.-CoMpailla dramtios de go, os limpi la boca cala De mano, y una veralficacin tan -fcil mino horedjre da le, Seccin 8ceIsca d. p9,liel., d. ficriele Darale, 24 febrero A fin Vico~Eflibre cauibio y Vvir para ver. (['.e 1> ¡,oto,) permaneci algunos minutos eileccio. masa. 1. r-ca. que ban. d. M .IS.,ti. inaA.: Aida, La D.go~lo*. ALUISU.-CO.pR.lla de z4r.elNo, perdido en la evocacin de sus re. De en Interpretacin estabin sonar. repro8enta.wd.1.e. de -T,.ct. He,' Mara Gindico.0sra-on, 10 diciemFuncin par tandes~A las 8 y 10. cuerdas. Cedo@ 11 aracr Me.tres y el fiil.r .D.% .ira los dueos de la (anda -'La bre a fin marzo: ¡Val.pr.a, BQfrtdo, utg.Ieo y C.U2dos~A las 9 y 10: -¡Pobre bombrel-erolam el &]. "rrin. Flor d. Wlrill en]¡. d. C.Cupola.l. lcell, OJ-80 d1-1 dices'Di B. I.t, 10 y 10.Ai virano que b.tis Pecorrilo al viajero. Bs decir. la ms bella dalas actrice o 11 de haber tomada mercancin por valor Marla B4rrientom, Ienero Is f,agua, Pa1,-l -IN,.aotr-s los labradores no estamos y el ms Imptico de ¡os actore. de do 54 pesos ola, y que al p enutarla la brem, diez representaciones: El barbaLARA.-A loa S: La S.rija de mi C.P.t. 1 dicrim CIPI~ P-Peigtral-, 0 de S.d.but. L.c,. Ah.lo.~A la& g: ¡Spl.to las expet, Los A semejante& contratiem. Cuantos forman la compabla de Vino. Po, pos] Acabo., muy pl.udidoL lque PIP01~ 9-0 -"C¡"", ye¡ Julin BW, 10 -1. noviembre A 10 lo .10. En os d, 11druga. ----t c-blllllPo' -eg~d"C, ~~" dicien.be-, se¡. reproecat.cioned; AftiSALN TEATRO CUBA.-SeptilICO y -Cansado de buecor trabajo por toL% Mestres ea un* actriz joven, gua. qa, hablan cerrado el establ~mieato, de. ~ a, A da. de Ya J des~ das pwrtta-dijo lilarcelo~allinir la pa y que viste con propiedad. raparC.endo t. dien. Uarlota Delmem, 25 de diciembre Funcuin dbria.-Los)anero el.labadue Costumbre de andar sin tregua por to. Anonho, con su gran trajo de r"*p, SUICIDIO PUSTRADO y das partes y aprend mocha. cooaF: o citiu, el amplio descote y el abanico d 25 de enero, seis upresentaolones de baile d pues tic ¡a inuej.-A 1.1 curar itulmalte, Negar, vendimiar, de. blancas plumas tenla el aspecto de un: La negra Teresa Podroan, de 63 aros y IV,,TtAff. ocho y 'cuarta. ¡Po, J.a. Les.e.) e en,. d. C.Trale. t 4 fu 0. .1 Franciono U.reani,'10 febrero A P PUBILLONbS.-MagUltico Oarranoal. librar manantiales y curar ¡lagos. dama de la ms liciajuda noble&-. ce.i,. d. d. la prire~ d.rc.+ i Habituado A mi vida errante, me Desde el palco del U.i. Club la d. inu, ]Dc-zicacloD producida por marzo, siete representaciones: Rigolet. FnDC1611 diaria de 5 de la tarde dios ... afici.D al aire hbre, al ni y la ea. Comparaba un distinguido joven qne fsforo, cuya sust-nci. leT C. 1 pr.p' lo, Afficina, Hog.noUs. de ¡e, noche. L-@ dies, festivas c.peza+ + + + es ti. de por encontrarse alturfl. Jos Falet, Ia 10 ticiembre, cuatro r las trez. Tanda 5 centavos. ledat y renunci para siempre a par. ba estado en Madrid con la Duque ....... maneceir ecoerradD en nos poblauiu d. Nigreis. d. d. 13 id. repreeontaoicines: Lok.ngrin. + y en una casa como ]aa dems persoE¡ mismo alrecy la misma fignrea d le La pacleute. cuyo estado fu calificado de VIT. V.ocari, 10 4.ciembr. fe al m ir. lo b asa do (os lilICCIACIO Dx DO NDIERTES nae. Han transcurrido los altos y mi la ilustre seora de la aristocremierma. lzve, E@taela jit dumitilin. El capitn de re: IValkIria, Vigfvtdo, Vo ... 4. o Eolici. di cuenta de ~ dP,.a. salud no ea bie sILtrado en lo ms mdritella. del Comercio de la llabana. te bcebo al juzgado Corretc5orcal del pri. Francisco Villas, 25 febrero ira S.,Lity.n" la, 1-5 Po, lata% de nimo. Apunto la onzapareteln por si hay nue, dilR. marzo; "ha repre*entauzonce: Laincasactotierla. M.d. d. 1~ l, .¡di fl.,a, limun.C41 y Marcelo derram nnao cuantas lel, ella un elogio. ¡DONDE ESTABA? o,¡%, Africana, Aida. C. .-SI. 8.grm& y loa labradores del grupo ta. Ante el teniente de guardia de la 4? EsJos La Poma, 10 diciembre h 1 en., .lo. vieron lstima del pobre vagabando. La Concurrencia, que era, onbe tan .1. a., ..d., p.d.,). J.l. a .J Idc2 Ert F,.Dci. Un aquelymomento dejaron de repi. numerosa como en 1.9 dos funolon tacin de PolleW compecrece D. ADtonlo marse. fl. P. I.lldel D.P. Merl.I. eci.o d. Agnilja 256. .t. .5.3 L. que p.,t .C. a ¡.P p.I.s. car hecampanas y es oy un coro de anteriores, aplaudi al escojido a-p o' Id. deedeal,ba. El manotsoCampanini, las SOTIOrag s, "0%*4" 1 %4. a.¡ p6. d. 21 d 11 41 NQmb,. de ar. tibabor d~p .e Avelina'U.rrer. Kv. Tdtrazzini, Irma ~ .5 Id. dem. voces lararitiles, entonado por Iza ni. mino que dirige D. Anseirno, LPez d, d,] t.]¡., de 1 .do dando iabaj.,e' Tirirtarti, Rosa V,1he, Ellos Braco, Con. L.q. ~ b.t. p-M¡,. Ia., lt.s. A i-6 BbId. llas del pueblo que en procesin se dien el precioso polpoorri del maestro esposa Di! JO~1, 111.osli, Ig. Cha D, t%, Luisa 7 G.usona3t. Viglien al templo. -Martla. 1 Tmid. l .d. o desaparicin, como 0 blander P.debeGrds jorentla d.). f. b. .d .-Esa es mi hija-dijo con orgullo Toc tambin he Danta Yaoabra. igualmente el lugar dc0de pueda curanlare a bo, ; ..C. F 23 d, ctb,,.,d ~El gocat,"' Irand C.yani, itt., CR. i u.,im, ; -71 3 28 tt.ron. Bat, Jaan Llinarill, Fronoie'e'o Puiaa P&Dlztus' ha Al A.sgT. Priati.n BUITO DEDINERO TPREITD&S ganar, Agilfita Lanconi, Antanio ViBARBERO PAL IRA CANALEJAS. Ter Qonzlez, residente en la calla d. Cae.D-talte la d. D. Man"' Al'a' d 1 y La¡@ Tavechia estn contratados h.llaW.h, 339, ¡Al jPI.,.1,0MCQ ant.11~ durante toda latemporada con sus les. 2 d., la robaron de @u habitacin 1.-23 31-24 CALINIET? 2 c.ot.co, 23 p. p]-W-sp-Batl.l. pectivos Cepertorlos no m pieles. L filer do era eco Piedra' debr)llant'aava. PLUMA. Y Lpiz~ Es as, 002 el Fbrica de azo,ar eqipioi. Al Ugmbo anterior: la.do c107 Pecar Y -t-a-. original nombra de Pluma y Ldpis, no. U, 1. d. td.)I.dl .. -c quiDel t§&zi hiAutopublicacin semi. 11. R 11 L 85 19~10 qui y ¡al, d. 1,d,, ' es$ de "te II.C Lo. a, ssd5d,, u, =,,si#.; by 0~1,, p~ 1 T 0 3 A nal llastrieda, prxima A rAcibrse de 1 d ..a. .y-. MALTRATO DE CERA Eepaga en la popnier caes de Artiaga. l,. .d~. y -t. pU U S T A V 0 Al traDR., la m. y~14 p&D., par Pliosa y Ldpit-segdn reza el pmay ~lastet,, d, itinta ~poaL 1 A R E la Callo de Vifirga* esquina a Teniente lley, poeto que tenemos a ¡a vista-ea Pub]¡ ...l., W P-. M 11. 1 l*.& 1. 1. P.!.,. Denda, y E fu gmdld. P-, -tia -13,1 d-elas, Dar Con eaoupulo. puntualidad .1 "o* qu9 .1. motivo alguno lo cans TTI-9 ¡csbado de dada umano4 ea papel mate IM PLEMENTOS DE PAZ. ai.De. leve. La gregora. que fu deneal. aparlory bajo la esivaguardiado unas Avino importante Al Cuadrado anterior: 250 mquinas de escribir Underwoodi han sido entregadas por da y que 20 D-96 A dar elembsY getteentijertas de papel de seda, ctenteini VI di. 114,1 ~11W. h. d~ 0 R 1 N el tabricatite al DEPARTAMENTO DE GUERRA en Witablia9t kr Ingres en el Vivso d diep,,SciD d.] do, como portada, ta reproduccin del V. al.11. d. 1. (M.fi. llia, -1. 2. -la~6 C h.on. J.IiAd eD.Pelente. y pulcra en colores de ala cuadro pla. f.w, T U N Lo que Indica que la "Underwood" es bor la preferida por'todoe con ROPA OCU i ceptos. Es la ms moderDa y la quems ventajas posee, PADA lado exprofego, y enidaWnifendas, arren. .:).N A N A Elvi laDte3T'ioeDp6ea la c-Ii. d. la y cuentos de embientea literatos, d.¡ ...1. 41 ..4. cjhN PROUS Al Terceto de allabas Araerlor: UNICOS AGENTES: Hida .i,'qulua L Cuarteles, VIth" Pie. Ilustrados por dibujavitteas de reciarloolderapaequafacton mbadud-.I.realden. Tu A s A el. de D! Dolan. B ulr, Habana n1. do mrito; pginas de arto proptamen. D el autor del robo en mqreeD d.r.o. te dichoecn escogidos trabajos de los ...M A -CRIMPION, PASCUAL & WEISSI -da celebrados pintores nacionseles y 4.1 .le]>. N A BLB vi.cid. que logr Ing .e, y el que en la b.l. iii de dej abandonado un sombrero do callar extranjeras; vistas de los trantime 05 W s Importadoreti de Muebles en general. y duo& sap.toL ms caraotertatinos do Espalia, awm09 ALQUILA, E 5 CENTENES 11. T. N.rae; A. N. Losa; Un principian,gbrapia 55 y 57, esquina Compostela, Edificio VIETA D patbdaedeamenaz descripcionecilita. la¡& se&bd, d, 59,ac.,n, i~na, 11 s~ t,;'El d. ncea; M. LiT.; S.cul, Rubio, reino de Eltbona r. tticas, tradiciones y leyeDdas, poe. Licas. ti,,, 4 "4.1. sas, ingeniosos y agradables pas.t,, in. 1.pula y YO.VI. M DI luil la u ULIlTET.dErOX0 =1JAE. 117 moro 3 trat de suicidarse a eso$. de el¡e. y D, Y. li~ o LO contraria saurrael ma para &tan. pos, tdatorictas ctuilias, ato., oto. Oada 0,920 yLPTUSO Y ZCLUITA.,

PAGE 8

r ,r.ql 11~ 1.~ - ~~'_-~~ 0 lo enllimple .' -3 .T" ~ -,.,.----m-:l---' .'. "¡Rimmmp_%~ ~_ ,.,-,TrmgT.,.nl Tm ~_~ ._ -5, _hu-P1 ~ ."T"" -l- -1 1 -- --1 ----------------------- ~ --1 --1 -1 1 .---1 = ~ 1--i--. ~ --- --NO c7AXBW QvMAx su VENDE Enrique le lt" h C' ,jrd"in= jw =.p, .h.l.A.l.1.61""""".d.0.6.I,.,.11 .1~~ ~ -MA d. v"p pE,!IDAS d.b. E.t.bl.4d Z l.¡ SIC y ."j4 ~. --...W., -u ., ~. .trete; ~ 1. .!,.l-. draj!jA u *; Z-i ', .l.d. h .m. Niedu. 1, S: Real ed :: '.t,.,.W-.,-1.I. ,su 4.19 P.r::,.I.Yb.l."l.,.%. .O.I.es, B. Stealta e -. = ."-d. t. H.lda 1 .l~ z.-.:-.:.U-.,.:rn,.-...-..0.11,51.19 e. te Ar P. .,..4. .1. llzadid. -rtrica. as Maql;ltiaria y calbras. .,.sa.l.Ie a --lle".,-RA"" J -Mi---,,-, a *P. 121 0* ategeeldo. stalaste.deler 41 1 13 ~ CIG4-RRG;" -CL11Y .,.d, 2 _.,t .1 1,2 SE vE.DE F.d.d. d. w-.' b~de. e. l.d. h. ., .d.,.. ,..t-IWdT&7 Mue 3.4 srlA.U7W ,,,-,.,Fl;.=. v, ~ U.,,1= YO CLFtY ';IDUIr~13T41 ,O¡_L, .a.d.-t-.,I,.1r.N.Pt., e .as z7arla.t. C~Glb y Estras .1 232 00LICITA. 173. 535 B-la .flbfl,. 1. Ub. .bd. 1. .. 1.1. .'. I.n, .1...,..-.a, ~b.je, ,.,X.l., .,da.a., .1 ~ ~ 1W. d. t.d. al. 4. llp,,M.7. --Mla (Frra~) .d.g:1V 1 '. rA,_ .~ .;D'CL£RY. .,n ..q. .,l. ..tele, q.l. .O:tm"1.1"1". ca .:-. .U, ~ "' 3 .d~a, 1.1-V--, .1. Q.-Ve.a l No~. 35 "f""' "" --wal lasanita .V. ¡.l., ',ma, .----,---S-! --U----.-,.l'?,' 1 1 fer.d t-da.v.,lde ~ InduU, ..p.a fl." P., .-i .11 eltelleelde 41 TIb~, ~ J.l. -1 ,d.¡-i.st slR.i red:al .t', .S*Z'l',d,.,.,l, 1.P.~ I. ~ p-.,¡. Venbli cm-7,calr~ C.J. ada 4 dd -.e, Es.Po.~ Arefle, m .~b.a.62, ,.F4,,d,1214-,I_1,0 ESTOS GRATIS -u*]~ .Z. siedicarse d." A.g.1. Ir.=.d. PEEM ad~, ,,,.ld]Ud.,:1111-1116]Pll.,,,,--1.1. .1524 S11140, 1,11,"*"" ", ~~ 1, p. '_t. T2).8. le luy.14. eded.r;.).", SE VYUDEN 0 1 -1-1-A. ..1111 -a "UtA O ~de Y Illders' *-=>U' m Alladrift ,,moUrdpd.dolaI.1).Xulu*MWIU dD.1.11.d.L.1H.l M22 5. 1 17.-.'.dl.":-*Z.11-1-.l'1 ---,de ., Y21.1.1.t.,.,16.d. La maq# ara, utensilios, ', "" -Y. ..11,111 01E.UlL.2G Una profesora de piano .,,. -_, UILA 'l 1-1 e. r., 1.P. .d. ferecerba .l~ .d. S' anert. d. 1. tarl. d.k".]., 4.1., fte, =_=1= l," 1~1,81.11,ir ,l. q.,.itl.I.,,----ii,-" )d .,-" C.-= 1 111=1X,.I"-,L,.,.,*,l;rlf-.b-."I. Ger ,O, p .5,2~ i en J.el, M.,fi, 11. Id.vite.16. b.j, .1 f~. IU.1 .0 Al[.,B.li.446t.,d,. .t. M-11~ d. f I. g .rIre. nw .1..t.P.,.,t. .srl, 6. 2610 .1. 1 se ,".,4"dbr.a.r£.!: 11,1= 17.-Geleute. ', Fl Solde _RemedoF, 51 .l.v" jove. P.dl.~ ..-~ .Alt~,* c sino .C O jiriE S, 715 Ir.bl .7 li i3,Va,.-."-,,':'.',".'".'."'b"'--bel es ",.a.dlel. 'd."I.'dr'$13,101. z.-=.:.,T-,,., d,*,,:,Iipr."?.V .~. le.qj1.' en "" '."4 .Y.2 --l c, Graj fisatlilonal e .1 ..,I.,n1 .t, d;.l,"d.'! 1. T IS11 1 ." ~. P.a GRESiles de Glbw .~a .""'--'* ": ~ I-td .ti4-,-U.4.-,.,. ~den.LA. % A las ganaderos - d tal AFEGY UFILTICAS = m am. la 25~ y ins' f.,.tl. j .d. 35.q. a vi~ i, .l ,B.d.d.& Institucin Francesa. --yen.duy-sfgl-d-n-'! .e's¡ TI,,,,mT.U,.i.s.d.,.".4.I,.t,. P.n. tsid deleite. 1 bet AMALGUILL33. ,mas. sare. ,_m. ,,.d A221 ~ --11,111,111,11, 1 ,,U. bsa. ~Lad. d. --. 4. ..a..5.lo., 11. Y,,de.-,-,.~ .: ..,-!.'I.C.S,!.£ ..-__ -OA ', D"F=X" 1,1111 1,1 UIL Lmparal3 1,1 1 "lllli:§.U.b.j..1 ;r.np. ~~ .Mu,,", d, Curacin rpidaysegua = .11--.,,, 1,11,11 i.J.I."J--..". deler.' RUDADOb~ofrede -TMIT-s A 8 ,I,.I".,.H, d~h, 1. b~~ 11 SE VENDE ste.'_'.e. .l. ,t.-.---.-.,-.U' C,d." ~ C)1=0,-RTVI-TIDAM> .L.~ -1.1..-i.,--il.i!.,--,P" --""do~ AIL-0-1.4.0.e.--'-"--j .-b ,¡ I --'.r -,-----.-d.t.,Ipltildlb., ,;.....-,F*I,"d" ,¡.t. ~ h_~ .l. .r. r .11,1 d. el e~11, d. .K 19.d.I.Wd.g. .l .S. '. re. Wol ~ITO 11 ,j!jqE MONTEGNIET late 4-2,5 d., u 1. .% s~a. -U,.; ~L., en ,.P-. --1 ...-2# ~ T$'.'. 41 D'.'.R .,ndados, c d.,,,,.,.,,,f"..: .....esn 3.20 ,4, 1,1 para los Sres. Han -*'-' rrua C.claora P.I.I.¡,.,l. .' a> .' "'* '.'fd'F'*I.I'd.b.d.&£10.,. SE ALQUILA d, el. finterVenci. d. .gente, da, 1.3Aecto 0 PARIS 307 LUM OS LIM IESOS ,.--,,,.--,l--.,. _--_-,----l%v tes,m tal. -&¡l Se cora¡lran poridicoi, ~.u.n.b .ne. 11 1. lerb' b., t 1 bJI~d .d.bl. f.ed. cabe. ~el lados "bset. = .1 1 .f,I6.,.£,.<,In.r.-. W.. cae. -. .b~ 1,12.Se densa ~lece, el parrademo PAGANDOLOS A2 CENT.VOS LIBRA SOL fomxTddo 1.4 1 .,a, -,e.,.,] ', -~ .~.d.d .tal. 6,4 4 18 ,,,l,'.',i"" """' ', G.aXGd8, meed~81. -l -i, o .tan AL .con. ,m, 1~ de O id. a ,O. A.¡. B. Bl.de, .t.,l d. C. & H. 91. 631. .le 29 U t) QUILA 1 urpenti. d. 1.11. Pb. U. a Acosla e#q. Compostela 1.P.t.M.f,%q. .A. .dadAdje. 1 SE VENDEN -30 peIna, tm3 utarectud1a d0bl S. ~d. ~ ,,, ,.,.,*,.,.,.It,,,'.,,, *.,.,,d,. ,,,.,.,l.,., = ,.,V ~~~".,n i. ., .' .' .I-,,,o .D. Ld M, .d~, nbdr el 46,1011,4 d* De. dfid~1, ~,,d.IR =11,1% G.11".,I.tt" lels 17 ".l.l. d~ 1= 1.f.-el dl. .,.,e. 1. -P. in. .'.46 .t. .Crditos Espa~holej. l,, -.b~ .d".I.&.!. N',l', o. c,,,.lI.P.,.""il'."i,." ""' les 11 e". .6. K.O. j0e.fle; -el 1. B. y, = l.11 P.,_ 1111,uz,";. l. pue: UsaLi^ ,.al,,% tt,-.,P.-'.',.,.,.,t".,.,.,I" 1b. 1;.7.,i.,,,l,l,1 EAl q-, --""~ *" '" -..-.igg 4,17 1 51.1111.1 llP.,tllllf,"."d,".,Y,.t. d. l., .cj.El finfola Legltimo C.~E.I. Ir~. ~ .---0 .l~.' ., a.t I,110 .a ",rnt. 1. d~ ee". a. as. ,.S, Arit.atic. P.-1 dl.h:R.".;,B-. s. DESE ;1.resfbricantu. Tcl.1 1-cialemn T-a d ~~~"~ .e -1. l. -21.1.111 .1. 'a d 11.11 ------1 "' e&' .= ,.d. ~d. ., _. ..' e., 7 s~~ ,.I ..~. ~~1. de .de~ ed c,,p, .el 11.t li,.c. -¡-d~. .,;.d.e.I.l.-, dl. 1,11.1.1121 ~ en NECESITA. .ec. 1 e1,1,tie " ~" m1 ..1%lVINO E. ~ .I.dr%,.".,Udlli.". -.,U. y ;-!" '111,1:: ,u'.''. _, ..d d.d.l..I.,.".V.d. .y d5 -7 s" l= p orta n te I-li L. U1. 11 lI. 1'.tp.l.qdi'i'. .l" DE ANIMALES ,A,¡. .berir. 3,oopc ~~~~ a. .nded d.dea, .i.!.W.l.,-. .oel.a. .1 .1~~~ .~~1 .' d.1-~~yd. de~. ..1 .d., rt 3 c:s' 4-II ------p:. y cadruplo efecto de cobre 9 mquinas -1! -' --,' t -""' 4 ', erb. 114 ~el.5 " ' ', -~1 ~.1 "*.'r. W -C.p aE .LI.Q= DEFRESNE ','.'.l.' ...'1. ll. LA Vacas criollas j., 1.11.52 ', 1,11.11.11.77 .d .d .1 SE SOMOITA wi ----.,." Cobre de claseresn., cartific.d "" ~ .de., ,e1,11 1.",,1,et.k.5;- -e.". .111, ~~~ p, I,, ,bll., r d ,.IWei 1 .1.ec.t.e wreh. y est~b., 4 kil. "w,,tltyont --.,-. h_ Z..P. ,l fid. ~ .1189 .lt ,,, ,,, ~~laj.o. ,.,,.es. e le .n 079 Aviso al comercio. Va far=acutico .1. Cds.de del V",4. .73. -------SE ASIMEXI).a wn VE* - .,,,,A ,j.,.e.,,-, a,,,.It, Dilltm 4.11 '¡7. .al ,. das .eb XDE c . .ch., plill:IZ.".~19.P uft.s. .l. .f, .d.&.[.M IRIBR E B '.P"5tdj,'dy."d'Irill'.' 1" 1'1522 .,!,,,,I.!,.".". k" 1. ~~q ..eb.1,l. .d 2""' 11 """ ' ll.,.,.d, Id3 y, 105 e*,~ .' .1. u. lab. ~Llad. U sala~. ' -~ e. d. ~~ ~d" .l d -',', bp.llp'" ">' Ela.p. .l.0II.L.ld.1Al.1 6 .inf.nendo 1 , rits ~ 1.11 . l. dad. d, 11 l~ .~,.,. .. Alb-. M.~ es, y .~de. con efeu d. Ad2. d. 1. 1.1. d. Clale. .., -l¡. p, d, ,filtuo, $ 5.35. .W1: IN, .,M.~ ..,S c. -,,,, __ ,",,,,,11-,, ,,l* 1 , b1 .d. .le .1 .' ~ ..IM. .-.le. ditad~ capefi.l, la~ .,_ .adelial 1~ u. est m .o. ..,I.Ur, d. e. 1. -Tra jpasel.~ ,;.:I. P. Re ._. .l,.,,. l,,, al -..PR AD O 47 t ," i s6M. gnl.t. rs. l. a.,. a, ._ i, stu1 .l,. 6~ .-L "Z""'!'",.gT"", ir. haber 1.1 Plat&por vone editore. d~ del,-, de C., ,te~ '.b, bl., ', ,dial. y j.eg. e. pi.t. P.,a, salemes y .te. S,.I,]!.".". ~a -, -, 25,1111*1C,,qnd, 111*grell, 1,1 I-en =,4;:,T, d,.It.-."-..~ m o., t, ,t,.,li"ct.,., "" .1.,.r.I.r,l.da".,. pt.t.Y.,=.Ca.d.P.P.I.I. ~. 01 .ledadridi .y .V. jP.rds, 1.udI.h.ay caro. y baratosj es declr, gm. T,.11.,,."l '13 1-1 lo con el qne aDscribe en su casa. Cerro rS _, .' .de~d., .d. .~ Ar. .pade, y d. todas l., loreta. y iSTABL9 DE ViCAS ' T -j! rI,. N, %¡54," M.E.d .20, Ir.b"" .f. ti¡. q. 'I.",'.,,.,.,, ,-.' 1 -en calor., d. ,,. --.1,, tetfin. Tnl.pT-d, DZi. 1 1 Q s: .n.6 !.".P.o,. . .f. .e. 0 47 .Artab. d. e. el". b "0 R 1 --1 e la32 8.16 SE SOLICITA ~ PRADO¡ libir .t,. partid. d. afflv 1 -----" -.-,.f.e.t,.,.,$casa de Borbolla, ti~~ ~ ~lu or j,,,.i ,In.uer. .1. ,d. .b.d.t. echo a roce ti . t-bu3Y.InItt~o fotulid. y -s -..1 ,.,.,,Z,.-.s.*.,,.:-,,.,,.-.111 ."Iw" d. C-II.d..'-,.~ -17 ,a".edd"bz,.,1 .n. .&a .ti ma ..re. ..y bu,. estado dle.t,7.b.lj5 .t.n.l. .d.tt. D 1 G FIS, 1 I n .1 .n. ..1 LI : 1 -. 6556 o 1 G-19 -'LES '-^ 1. d. color Conipostela se i n 1132 1 in l o eta. p., tpr de .Irar, clido a. .f.a 1 ItINE, 1 ,d, FICIOS. lansb~ dera. p.l.~ .'q nbe ..blieid, d~d ~~~ ~e, '1483 --.eii.16t.,i.l.eta P.S. ~ r -DISPEPZIA Y-' -ARREA TESv a .S.1.1.,lI.l, -11 1,11,11,11,11,11 al -----~ .I.11. .l.,>tt,,,q,],,,,,p,.d, ILIERRO Y COBILE VIEJO .1111.Ib.111.".11.1 Dep lo y Venta: .' -.' --t-)rr[u' p"!>. ,--d, r~~deP., C I.t.nada &-a 56, _ 4-17 s r~ .7. = ~ Ij,,,I,,,Iro RaD&reas 10,tCs1ro. ,scar .l". ~ 1. et. ~. . 1 1 Qos Pilig. 11.1.dz.-,-,:Id.1.1 ...I .l. '!==_ ,.,e,. l.-' """.'.Y"-1 ,1 lojalitera de J -Ee, e-.,. ,.f-. dere, 7.a 1 0. DROGO a y pEffa m 1\ ', -MuzwEiu"zt ,--'--"-'."-,,----.,,-.-r,,,,,,i"-,-,.,--_ --------1, .4d,11.101d.71. d.1.h. 1 -D ~ 4 W. ,.l,,.,,ih.b, MIN 1 j,,., ,.,.l. .'d,".', ,.,.t ., E.¡ s.a .14 1 j4e, de.~ Dece~ 4. .,t ;', .' dell. Ad.ned d.? .,, 1 ; l, D. " ', 1 rel ..w,,, -1"' j,. l -1 1 .' .; 71 11. *l ,;q, ~ ." .<154 1M, --, -W. d. .de .~~0jo. B.1 6009 1.2i '* '= "",I.".l. d"Z*"*.I= ':t"-' ra). H11.111.12 1-1 2-1,1 11,11 ,.,.! v.;, 2. ,*,,*=,,w.-.,,lllre! --Pr.SSA. COLOCARSE b as W-29 sl i ,,,.l. .l.1 1 Id., .er, . , > rede --.'. .a.lw. d.¡. *.",-P*,",.,*",*,", ,,*,.,,,,"".= ."=Z""",.",.,.,,,.DE fERTILVI Y PRENDkS. ¡' , .I.1P..I."-,M ...#~ ~ W.~ l,& al ti £. .4.,-.I..,I.d. -----1 .1 ,z-t' , t, ', "Vd. d 4. p ,,,, Ht -' 1 ,",Z,, W, ', .VIMMS, 1 111 -LI12"1 o* .".¡t. -#, b .ecnara ALQUILE RES 1.-,-.'--,.!-"d1 Sal3 FRICCIONES ANTIREURATICAS Glllo. AvElni Fimires. El olimpo "'*-"' tZ. 613 VEIME j 1 n,." 1.1,,d-11a. _. 1.--.,.,.,d,;,.= 1.1, '-d. ~ 1% ~ .d. ful., ha QV LAX .t~PI. ., i C-. .-ez= zz; .b DE AL ~t,.b. ~ .'.e "-"; ...1. ,."¡.a. d. .6 -.J.d.,. a.j~ ...b !zf' :k.,.".".l. .1 --Del Dr. Ojarrdo, d, 1 p~ .1.l..di.I.d. d., .h., En casa de familia -5 se. -ll 11.1. t. P. -2 .lo .,.,.d.I.",e. .d~ d -'. ~c. , z ~ ', ' 1: .,,.,..,ri,.,:, ."". .d'.n.7C_ -F m W.d. di acano .d. AcI."__ .1117 .?" E R di. 1.falibl. P. .1 .11V!. da eda. n. .d.n. y DI! .121'V ~611' 14%,1 11 -r'-',t5j7t .J. d.¡ ..ed taln.de .-I. C. vi,.,. ..k Iii, 111,: !' .B.-9, .," 1 ~ ~ ri %4,.'d,.;!' d.,.,.,. .o. ~~~ d. ~~ 4.21 1.r ",,I,,., db =11.11. 4. hlbf.I. jea.tc_1. Lb. 9. C rWea .&d._ ._ 13-13 0 -t.d. ell. d. defi.lta. 1 '. .I dIS. 4.1 .1. 1.Ub~, eqs SE VEX1)= Lee cenCalsa .19 rebelde, ..11. .,- -7 .1 1 ~~ 11 -..,. -_ ~ ~1,~ "' ',dIg~.b1 y. h.ddg.1Pe,.d. ,]. emengtfida. k.i 1 __ = .c.,.f.".,I. .2.1.191,1111 .14. d. .SE SOLICITA Z..l._--."--'", E.e.t. SE ALQUILAN "-. ~~ .A ..leo aed. .ESE ALQuIL.A. '. -, ,i , 1"., ", 11 1, ..o~~ 1.1.1.,.'S-.' -_ ~1,11,11 : "" ~lda. -,sm 0 ', ,pdedI, %j ",",:; ~ble, q.o dert.d, ..",,, p 15 -.r.t., 1~ 1 ..lede. b.I,. d J.el, Al"£. 21 .P1,~ ..al h-,I?,.d> .El ,e---~ 1 ,"Z,, _,.' ~ ,_ sr. .lI. -pr .eles. e__ R.b. 2 E. J-nis; del M.t. ', .l. .,.= d., I. re~. .,,. e,,.,. 111 1"7 i -18 . I c i.' ,, ..w 1,1~ .d. ". --3 __~ -.---o .l.s c.. d. finuffi. debe en., 1. ._.l, -11 ..1 1 -1 El t.-. .ent_ .,.t. v~. .Mi. a. '=17. C. -' el. eno du.eloso pataledi. ,m --. 1,2 .,l. U. ", --' 0 ¡Mi Sombrerera de Fars. la. ses.l.t. 9erlanders. ,.a. q.'.'.;rl,."."< l, d.'.'h. un A3QVI Sa ,4 '. '. ---~ -' L.cc.'.'al pt, esin lr, --,l-e. e. d.es .t tBld ., '. t ~di----i -1.d.,rd.l ..la.,. ,.,.¡,.,.,].,d.,,.,., .,,.,.I.,rI,.,.,.," -'Ud. d. ].,l]. d. C.tll213 ~1. s= VENDEIT',,de,_ Dep6j1t;os* ar-a,I., dil %lz",-,,,,.'----, 1 11 .-c .e. darrild.,. es -1 S. h..br..,.,.,.,. ~unted ." ',,.'.-,.',r,,,,.,L. ente.te. p, ~ ,P, .r., e r ..T.:,.,,t. L 4.19 nuz 42 d 21. 2~ .'',P"",.'P. doe .,S.1 .' ,des r ,_ 1 -. .-.' v ,,,, ~ --~ .de .191,~ 11,1~ 111.1.1.11= 1. ~~~ 1~ p, "Id-.b"" "' ', P'.' ~ ~ l.e rrijF guae,-Z - -J> a 1 1 1 arl.110.S ".l.Ib. .re ,.-.,,,,,-',.-.P-.,,.,..,,.,,. % -u.r. l. iw -S .d 1,0~ ..l.d.J,,.i.,.,.2. ,venlasDrogrerta -.rI!">,.,:,",. .,2, 1 .1,~. .defli. '. ___fe ..,,,, .,,e~~'_. te de 1 ,- d l."' jeI. -1 dV!" da -----1 _4._. B19 b(>LIOITA. j1 11."11,b.".1.1.11" Lel: 11111 1 11111L .d.,. a. ~t. 80 8 1, . _'-. .--~ ---b----"]Z,.Id., t. .'t.d. 1. '011 ~ -,' 101 ~ "l,.~~~~~ te .f. la d.. . GU, .1. ~ ...r L L, L a"." ~ y Jonllson T.~. .1. d~d d .te. ..f. ' @arr ' t, Un joven gallego SE .S1.QUILA. l:.,.7;.;;;.'."'T",-',.'. '-1011P Ob'.",,"'S': Cta. 1530 26-14 0 ,: -,Z. ,,l. .d. P-. ,. -17,1% .,",:f.,l" '.' J. ,d, .1 ~eb d. Ij. Iti, ,l. c -k > ,.*.,.I.W],. .,.H".I.I.U.d.g. 15.L.",.,I.q&,Vild. ~~~ en .&LQA : cz1,. .-, N. Iq ,I. ~1. _~ ,i /'/ 1 02315PO -57. ALTOEL ,.,,.,a-. w, d , .zUd.l.rw1 d.M.,t.>.",I. e' 01R) 2~ dernUeje. .la B.l.: .d. .U. b.i, 11. ~~ i l, .' .~. 2 .MITE13LE13 -7 PIRESIDze; .-, ~ h.bi."= .'z ,.a .. ,-e L,. p~ ¡.f.,difln. 4 Ae .20 1 .H.l. ~ n M ., ~ .~ .c"-, 1 S. ,da. b~ddan. ~ L. VI~11. 0,1U. 11 W armolera .b .en=a __r,'C=A &. .,.A,.t.f. 1 .ese en,'.y ..1 A ,.,.b.-,d.".-.-_":,,l.,,. '111~1 -.i.,,.-i.,-i,?.,.'.'.,*,'r,.'.'"""dll. i _: SE SOLICIT 8 AVISO A LOS CALVOS .:1 ', 1,"dr --,.,.ld.b., la.-,.,.e.rk.deli. q.U.en .&--Qvl--!.a.,s ~ s,', -Td.f,11405,.lS ~ 1 -11 --,,s ,' .', me 4. M. 4.10 BIS ALQUILA .,,.b., d-." ~Ar~, :ltr, 12 -.Le, .1V. q. qrfiera. ,.leer pci., 1 -1 .e. wu, .e. ....es A L R. .----y .i 1 4 Da .pan. DEBEAN COLOCARBIR ,e 9 '=_ .i; ~ Enecrt.s. 23~ ~ §--, NSO'Z 6 LA ANIERICAXA ~ .--:, lz11 1. .A. -"" ~ Ss, e. s~~~ ,le, l~, .,na.p_. ----Cd1pos~ p., 1. DraatmI. da j l;,, flira 'O' ".T."'." .¡"6 j'23 1 : Un machacho de 14 18 ales l11, ', .= .11,gl.d 4 -1. d, -,l,-. .," 1 "' "' .t¡=, i r.I.dl.,128,111,d, ~~crit1,11 lar.s, Y COMPIca el 38. Telfono 1,224 -.UW.".f. ..l., ,* AN A uacate 126 i ' .~ q ,= Z.ii.ll.p., .?= .,da.a. -.6.I".:-",.dilupl-. ". 1,11.11.1.1.1111,11,1 " --'" 1, -' ., = .l .~ 126. ti& 1,11,11,11 -_ IT. "o 6¡6% d"* 'P.-P'.".l.rl. W1,IeRESTAURADOR I-DIAL .-b-"",""?t,,!,I". .,-" 1. 1 ..Ib.a.l ,-"-. %Ire~.],. re.tr~. ,L ..,'.I'.. ..'d'.,'eI. Up1d., __,. -...,' et 1 ..",.1..d.1.b.pl-t.-. ..-. """""""' %,z,1~ ~ ~t ..~ ,l 8-17 del DIFICtb. .Al~n, C.11.III, ?-bll. ~. ..L-:. es d~. sabrar .1 P.-d..BE E301,1CIT.& .l ed ---1-1,1 1 Iel L. se., --I f~.f.f, .d d. r.f,.t.,., ""! .s _.' .1 q.da.. cinft. 1. -1. e., ~ 11. ld ~ a. W. . 1 da, s o.".u., ~~ ., -ju .a .'p.> l. ".' ~~ ,d 1.111= q, ,t .ino. V.d.a, , ,-,e 1~ .12, S.,,--,-.1-'.-"-.,.,..,-,.-,,,,-d.d.d,-' 1 1,1 -R C 'r .11,1 u DCel.ena. F-1.d. d. r~~d-~ld W.,bde, ,a-¡, .ra .~y polas. Inalt.11. .Y.".,.,.,"., F. C ,e de~ ..I..L., V.:.Illrl.,P 11"" ~ 1""-'1 '1" ~1 d"u 'w'!,l'l'n"""" al-esa Brillantes, t".,r,.P,..d., .1. -.d., g., 32. .t.d .pid. 1. a s~. d~~d. 1. b~. ~ ~. .aersas V.l.ta .1 ca ,am. e,. d~ 6 l. -=r d. .a f b n1d d polo h EGROT s' ': IPdW,.d.@N.q --.u. del. brotar ~t. lid. t .e"-"' GRAIIG ID Sa Wren de cantinaMI '11 p -Se alquila Esm eraldas, ',"-.'-'-'Z,',-*' ~ -seit 4 17 .y ..~ o' .a ra .t. W, IAII'Sd" I dcad!_ .,J '. ¡l. 1.di.d.1.1.1. "..1 .E. s 1.b. e~. y .n. 9 ras" ~ ._21. 23. R. eltanl., PARIS S. ~ .l. L Ib, w-.a. .,.d. 1. 1. 21.1 d. 2.-, .,-de. 1 .e,. 1 ol 0.1U.1.1A.-N ,U.GO . -.L."Uy e.a id ~ ,r_ l, ,,S. .,."t c. Se~~~ In1 bule2 Ua 5 d. ¡.,h. TI j:e e. 1. ni,., t.,q.,e-,, B,',".' ..lr,.B.Ic.A., ea de.,de. y, .t .= te 3 ell.%!7y A,,.r,;, P411.1 fed, L, llerl, 11 dn R Ap.£-pcf, ~1. M. pErl. p pital pueden acreditarlo. a,¡ .da. de mi, .', """ p"" i,,,.,.,,, 1. 1.111. W-bl. C = le-11 .nes DESEA, COLOCJk3tuls ~b_ .esa. ,sa 1, .b,.-.,,.l,. .It. c.0 P,1,~ ~~, : .l. __ -.del ni~ 01,d DESTILACIN ,di .d. ~ 6 ~ len. -¡.d-. pestinaud.r. SE AZQ=1LA ""' d"'r ....l.". 1..,., ., ._ _~ ---------CR TINUA '~~ ', "sabr,'y ra ~I=nad.1,.d,.-z1 R. M UE B L E -81 l---J'i':,'-"-c-.,P".W1.1711, ,d, te, -,-" """' .,l T.d. h..JdL11.11i. 1,4-C. 9. ".U ,.a.-.n.g.1 6 f .1,teis .de M el.n ~ -",-.,.*.'d.*' ', ~n, r"" '.*.I"'-'* ~ e b 4.17 D118CL M INEA resan, -: -;. :_ jea.s ..re -.' .' -1 -ii.l."'.'-, .p 1..d.d.1.- ~t -c ----1 "" ', "" "" 'l.'l--.'-'.c .d. -= e. %P¡-, 1 d.d., -1 .121~~ ~ ~Q. ~1. e.li,.l. I.l. -11 1 ~er., l. pied. l'. .AS. EeBILL" -6, ~d. ~~ .21T.= 3413W 6 D -beal-.i.leastizaralas 1.11 1.11.11. 1..1i.l,,.,.i.,. c .sentio. d. .E J' -' .=b.,.,I,.Id,.,,d."o .P4 las 4-18 -1 .1 .,,. "'p 5. ', ;I.sa,.~u.13t V-rwIl ',g.a:',Jal= .,,.'d.,I'.''.'. ..: -h, Precios d. 11 -'! .Z 00. ~v. ~D. -1 u. p.I0,lAlIpl"lyhl 1 31 --j--,.".il.: ., rd. ~1,~ de d. -.':-U.l-.;-. DESINIA. COLOCAIZBE .BE ALQUILA. a, y al, II.j. 1 11.121.1.1 d--p "d" i.d2. 1 Y."J. d, Id~. 2.bi.td., d. In.b.,d 1 .., ec. .t,. ', '! .,d ,& .(;."d.,.AI,,,tlllI. 2, Y ~ '" """ '-I**..'.'b'I'. ----d: .., piedras fin.a desde $1.20 has, ,; 87 se .k r5 1 y .hens d. .,g.t .!ZI.,:,I"d.,h,"b.,,11I.d,.d 4,.,. 1.,.,.V.,.d 94 P. .,.,lo f.ltl.,.,.b .,g.£V9. 7,bejI., t.d,.b .b.17 % e;r. ,.'. sal.'.t:j, $57.50. Tarabl. D.:,l, .4.4. .y t. 00 ""' -1.I, el 1.1' ....' ,_ .j 1 1 #. U. hu" 26 '" en 0. 19.6% -=.P,=.,6,L, "'u'.',.'.'.1'.*,."'t't.''.' Compostelo. 56, GANG& y OCASION ..1t hZ..'.S.d.dhdI, ma. ,a. balald.resel d, UHA MICIJER .-,,,i,,.-Il,,-,=lllo .4,d-85, .o; L, .- 66,7 4 s,, C-.E% fte Durbolla 1 *.' ', ', d, r o, 11 ",,''.'-'.'I'.'.*'I' d'. p 1:1 r1 $9"44>~ "*~ 999 1 91, .1.b., d.,d.07.50. d, ~1-~le el, .1491 Cartas d. utitalbru 6 Jerzo, deede $7.25 S~HUM.n ~. .,.,.!,-.",l." 1.1 Un duletiro y repostero SE ALQUILA EN 5 CENTENE. .,.h.re..J.ld.1.11. S-.,",'j. A""* 14, i L.I, 6D s~ P, AMTE2 EM, TUTU M M ..¡.d" b. .y loede. ,_ de~dr*.,b, ,,,,, n,,,_ ,,,* ~~1,1111,11,1 ,11, .J-el., 14, S. -X .Ad d te 'r.,.,E --------. ..d,.';.',-..'..,l-,.'. BW. cenelep.d. d 111-90 decert. .1,1 L* .11. 1 ..a. .1nmA,5d.1ES. Zulucta nmero 26. 32,1 enlas fiscum ula W noA,E c .-1 ,:.-,. ,. ,l in¡ -T.dej. eja -L Se aproxima el invierno y .,..b.",.,"(,.,-) _d = ~ ~ C.~ eze e. .s. .r. E.t. "'= sren. aBa de Borbolla, .nuar.A. COLOCAMBIZ 1. ,.!, _, ...1ct.ff. .'. ipnbl~l. SrtiM EHE FAM iCaj ALAMBIQUE. PARA RON 111. -lo --I-T--' %-A.,& ..d.1. 6.11.dA en ALQUILAN con balcn a la calle. 41. I.t.L1* Iretti.M. nesplLa d. d.N.I. desa ", d, T11.11.11,d, , a" PARIB D.til.t"i. .j. ...~d.d1-1 ,.W d !EZ 45 $ L. .1e.A.-1-2 b~. ~ suss As 11111"11111,,.I,.,.,,,.11&,,,."T.r.f.91. d~~ '.".'.'W.'PI.d'!'d. ra ..dA.y, V.-A ZILIA, SUAR -'.a. .' 4 .MC.,Ad& ?J,/"., G,,o., ,te. A -11.bl. ~ 80 N=ESITA ,di.ad. .d. .-,. d:14.1 .1i,.".,. cresa 1 P-tas. -tnMI ,,1 0 ~~d ".d.I.,.,.,.P.,.,. h.l.,ld. .n. ~~ s ~ .1. 1,1 --fr ex. I:reco. C e, d~~a. j~~~ld, d,,bdg,, de td. .l. "4"*.~ ""*;~ %>*<- -=== r .,. -.,t ...dad anden, ~ 1. Se.finer. .l.n. .t ~ .tea. --ch.b. d. DA 34 .5. ,-.,d.&. naft-.1451 0 a '-b. ,,,le.. If. = .' es. .-8.1 -p .dd. 4n .=",-I::,.-.-.-.i---,---"-.,£.,-1t---.--' ---'X.r" %' L" *_ ru 5.1 51. F] 41. 0 Irles, trudi e .630 4,as n. M--. d. de. .46 e. Y .e fitra 1. p.t.1 .' A ~ o ---.1) 1 .%.bliErld* 111 It1, .da In.d.d., par. caballeros, toda .1 Uza, -1,d. d. -.RDO Y. .n ..: .,r,~ d.bp.R,'.$.lt, .111,~ .d,;,!. ,el-1.MRNIFICOS ALTOS 1 esI. .1 1. de, 1 1 1,111'lUbl~t ..4 1 11111--.l. ..z.ll.I. .d:%.U.,.,-.s. ,.P.!. ,., ..Z. .1 r.r. la% raraffi.s terucen d. 1.40: ,bbe. 1 l-a., d .r.d,-", -%.,.es de ~ b.,d.d., rad.W. 1. COMPUSTION DE MUEBLES. l..1. =t w...111. .11l., fi, _"" .z.l&,iil,."".". m. .Iqa,.I.dUd. ind ~ .,P.j .',', 1 i .d,.] .1. t ms.l., .,l,. 1~ .= = -11 -=d* ~ ,'.'.'. T. 1 1 l'.'. .11 1 l., h. Cayon y Uno. s.-U -"P-I-W-r--.01--wl. cldubd4v 4 .0.1. 1.1. 10-21 0. 111.1 ..lll,., -ld0na ~ d. h 'E'L",1"1.E*Ii'D.',"d. d'.'ffi. .W&k -a ,,,,, ', ~ ,,,,,-,,,,, ~ y p -" 0 tae. 6,31 '.""^",i 1,de d. .Ir.¡, .,.1,- il.T1,1 d2a.-I.~ y pr.i.,. t"', s~3 -1 111ACCEBORrA. U la ft -.e. "'""' LEC O R -.~ d.-pe..~ .P.".'.'hl'll'.l d l" "' ob'.'I. .,f.n' 11,11 ~b.d,, 1,tAnUilemodeta, .aW."',It' t, ', e.e l ~20~~ ..d~ "~un ~*"', or ISrESITA V ,,,:,.,,.,,',, -111,y .7Tr 1, etoS, .y 1~ ." '411,Z nn7n ,,,,, 1'Z', ,d. P.l",.,.,l. "." y ,.,,,--,l,.-,,'.'l,,ll.,,,I,.,d,.":1. .a., b '.' 11 .---b ..g '.:1. s.2_~s.ad, ~15,13 .1 Llip, 11. -a---Un. .V% ', ."---'.t. .l.ll .' s. 1 .1131 1,10 , 11,11l",l.-, .1,1 1 1 11 .',w,_ jdI-2 "~ y -11 1 ~ 1,1 :-. .,-.ri--------,,-ii-:I--,--,---' '=.,pe 11 I % -~. y Id ~o nl. =11.',7, . -", ..-.1 e, 1. ¡df~nnia. ---1 j.'. t.Itl.t-lB-51. ello -.L A V IL L E .i.-..'.,,",."'".,-.I-.-,.-'.IZ"-.-.' .Cm 4 2i ffi .vtuno n. 162 t 4.11%!,*j!'!"%d-'."' .I.-. Denede O.I.car.s PAN SURTIDO Ne P. .P-.b.d.r. s l.dend~ .q. ti .Accin pronta y segUra Cn todos los perodos del 4CCeSO. zzii t -N.II.s.,.4.bd. f -1,5 ,,., r~ A,,.,. 11 ~ de Capas imp*ernicables ~ ..2-1,8 de L. "."l. .t.res. 6 Y.".= ,, ,. l..dw .h.tl-,.i.,. ,al,.,.,,,.. vqntRBrmclsycslluloc!9iulos -' ', ~. ~~~~. --l---,--.,; -P.6*.U* .'.'.11= ",.,I.,.,:"*.'., defiliad.ds~. .6,ntc', ,,E -__= 1. .R. ., R.6. Odada. 1.24. .M. v, d. ~h. ~elld.d. P.e. ~1. ideler~ _. .,.,,e .'_. -----, -7 .1 - esnb I-19 .9-9111.1.le3.-I.q.L .1. f5 141-11 os VENDE desde 2 contenes S. i ---1 SOILICITO ES. UNA CRILAXI)ZBA Alto. Indepatadjentas, .,ld,1~ d. t.b ..1 v" ~6-T -Maximno Fernlidez y Cp. 1 1 1 ,.¡.,.l." ...d. .Jd. deh~ DEBEA. COLO .,,l. .l. d. -.h e.U.t. 1",V",".". Iz '41..";.,.4." .h .y .d%:., .1 'W 449 'r .b.-I.s.W.bur.d .I.--- DEB &N COLOCA.R311 ' .,S,".,.q.n-. n um a .E l,r 11 .*l. .,a ,. bIural;a 91 y 93. 1:. .* 2 ,= .t.,d n., .:l. debe., ..,.&:.l.,& .Re.,'b .1.1. yy. a.tn. .l.¡. VENTA DE UN PUEST ~de ..I.~ 1. ~~dr, ,.,t-. 6 -L .: le-b .U.s ., .o. S ,na. s, .- d.e j E. ,7l.,.,t.,5,i,:.,P.! ,.,=MSi,,:,--L?---,. ,= '19 ",.e.,. p 4-, klog 2t' de fr~4 0, 1. 10.dd ,l 11,49 IW 0 1#19 16 27 d~ r.n_. w--------t-da Eleste, dos s~t5 -~ ~l -d.,I. 1511 wal ,_n -El, of.-=.~ .L. .sil ^LQUILA= a-t,11-1,i.Q,,-d.,1t,.-alup ad-11;e.'.--t 1 l "' 1-7 LLAR ES ~ -, , ,-Ijm. eldk -,l¡.,-.h. y C .d. =l-. -~ t. InIas. elt. d. 1. .J.d. te.d. l., -a ..e. viz. . .ta-0,= .si@.¡ Uler .ele, .mo 1,3 -LA A----." -A<;1 1. s.T.A. de~~ y h.4. =j. cl-*'" -e----"b----'--llte-----l 1 l--.'t',?d'.* 1,1 1.1. N--C AYLU S de -Z-111.92. ,,!,!-,!.-,.-,.,-.1 ---2110 .f-~ SE VENDE d. ~~ ,.21,dd', .' =Z .' -,,B, 1 ., 1 1.p.t. y 1 ..%-,.d. VI ..I. M.i 1,7 1 1~ .1. d. d. p1 .S. lo ..-y 'l n" n N EY 1 Mff ~ 7.I.,,,.',.",*. .11 1 =,.,.,-_1 t a;¡.:" 2. J.4 1; t,,. d, 1~U, d, . ,s 191.11.11.---t.4. .i., ~ ~~~_ ., .....~ U ,u, ,e ..f. e,.,. PRK los ~ 111.11.' =11--.,a B~ dda se, .t l'ORE u ~o SE W11LQ= Ai, ,,,.,,,lr.,,.,,".-,I,.,,.,,,,,,,. .La t7 .,.l.l.l..1.1 a Copalba, Cubeba y Sndalo -m~~~111,e b.l. d. b.lU, ,. ,W .!.t.-., .ERNAZA, S. F",!,. d. b1,111 .-c re -P, .: sat j:',. ~. .d.,l. d. lienced~. .S. "s.¡" 12-, SE VENDE