Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

dabian aal e), id 3,1 Ta la 1111 mil di nqu,,U -_los, tw2 4" ti. a id nw -v ,1 1,1 (1 1 J f oral e q e 3 id= Loa ZlIffiq It 12 1115.1)(1 p la lb r. la--&W ed1,1 tab 11 Iza o IdLOO Cjn ic, FFAIFIANJL 41 el. 6. IdZ.75 id, w el tH nlt5aa7nno _j, -dis, a J t elo--.2r macmzz~,mm er un, , Dc3 ao,.Psltloa ma mi 2.7l7.w4 Elrepresentanta b EspafiaenClillo m. ox15D ~ l, e~ J"¡jnqu si u ha ftg&fi 1197111no los fondos d o la London, England, Oet 5tb.-TI ha mlgy& not caly presarsia bat, I-d. Tne0 carroapaudent id Reng atrengthati. iba un¡" tinat; $o--del 11= Ur. 211 11 1 qm~~ Inad6n. 114~ 25e U, a 51 Vve CAMBIOS KOIM91VIMA thtthCr lgfalljgmv lortariatily, reino¡, ansong tJao porabarl ...... -7.167 21 rovilados of of $hc 13 &he Ishad. *AA". elarest ID tha chiam 11 P"Izh Ia cotinao en la Eoin la K,-ng-TuaL, and xwadgwy. la 1 lo OXA -ll 1 1. -.W ; THn BRITI1811 CORMNflud 45 UZ=12 51 mr. o 2~ vio. W= .l De FTADOS UN,0 0S Lonlon, Oct. ltil-Poor handrad aduana aw la MIst -~ -* bu~ d* w A. bLud-.thitt? en& Britiete Conomotatil c~ ada i1 besa already eleated. -01 thb a.). ua na lis~ tw* hundred sud FM e 'e¡ado0 us y Aufanumor*m Ministeriallato. ,'jeMeLO da la Pre t5e, as ir iaaiigi b Autar m~ Mel dep Potr*duccidadten su NuBvayork, ectubr. j;. TEIfli FRUNCH NDTk Off )ffINA, ttia Americal 1 'p t d. 23.313 en si i. parlons ¡"a IR t 14 &%T 1. EL SUBILO Paria, Franca, Cae. 5114-Tho Me IL GuIs f ft lamAd. wi1,409 05 2@ d.,usa. pan-Jo Frenoh Dlpiomatle Ente CONTRA EL VOMITO. ew o Yor'Iui Jaeordo m1co dled,9t Lata M, isla Chi. incietizued. belor tito propuso 1 dpgilbi se ha redbaio en taiograza ae xijico, the prenlahoacia .1 tha principal qR ~ AA en. se¡_ Da EA~ dkbndo que la unalala Tanzbrala pool culpriteaftettheyhave be= dexigaIWSwltl, thii CTID, -p elt Ira ~ttMiTI45111 Met by the R.prosentalelvas t-tha Capmmhloi es sawerney la luto de siniaaa a§ la o~ ato M. Irin ,1 -.1111 -lo u, 14101 nocltraLla al efecto, hall ltfor= di Powera. tidal4 L - 1 -£~ alw co! 'v w4 ww ~l -114.1 -=,5 tin f&T=blemette acerca de. la tficada del b.L,,,en PskiQ .d th. u, 4 21 W~ os ~ 7 -. an.1 al & lino el *=m=Indau ZrAl=. --1. nh4 -lore gerdhl lizner 'Lc ola, 4. $esa cae= contra la fiebre amxWa praparada BUSSI eSgTfip leudhsld :1161 0 asid. 11, vm boljoroj C.w., prodicaAMBRIOAS1 DIBI) 19 that ha liad m fcelias sircirteb ha dao e sesev M enas y utay 0~ ; Mte 6 unido en& pequaibs4111.41.1 e a1b.1111:: 11 el= Tan rotos. manita, oeL 5th._Flem Anlaxitsoh ftiend*tcoolvd'nz Esa0ath, by a lpbm. Lonels; Y Es RsTui. Galvistou, oraniceis 5. havo died In iba mtintilim-ncar risdoble of., lzLqLr ', la ,,aftereniplag "mYha Lateme, 00 dir .l9;w2*p.r il)'1 ppe .-,4X~ j& TaDAVIA. CADVEROS o~ ; ha aj a ta 2 e so 1 1 24 de Filipinos han o. 4,dtv .11 .1~ es l .arAV .I-At £ 7 por 1100 p, ?.-w e Las tu~ que un empleaam #2 YA %pluayc.as #th qn4 t de que de113TIan COXEza^ lo : de 14 BAKENT Afl CAMOV-1!Jgl tit, AjD" Tt;J"d. l. un t~ %P.% el haracia a= siguen enomia (31 ilib 1 -1 .K tabre da 1 alicol !"nb cagverosentra las ruinas. -. a. 0 7 ~ ula Ce u=erd. gt. xo t Londres, atubre 5. Usaton% A *4.7 a D~ te; ppd ocieneralT¡ 03 d. hui Mjj EFERVESOENCIA. 5 015.St4 por clenio. pOr p ss Wilitos. la -Tito London s_9¡ pirl p s', Esta caisis. campoesal a 2 1 Cmbim'wb,,i Lactro, loaxes eto lung E g talografla que es corto qur^ A 451 por. n __1 cbcen=a tr=qtWdd qts denota gra-5. Pel. DO dio, banquea, mesa cas d* 1.L .1 prMados Chinas do 5 Cantiblo 4.1 11.¡ isn re= M~ '.--Z e, P ~.tal iq es WW grande en las francas 201, X~ T;Mg Y D ZW12s-SI, en l £te Idata nobra liantticorgo, tO lo o to ~t-. 1 ., XWeINA5 critu~ -d jt.1 tua4 de cmica. 90 JIL Tenleata -j Landres, ontubro 5. Banda lwdo% SUD, Telejilioete: 659 1 su& que &epamoL y~ LT. p~, '5$t2 o e. di ICI, PARLAMENTO IDIGLES 4 Po, olentia, A 1" ex.lnt~ Q§elalde Ir¡ a o=~ a. 10, pe, K ocista y llade lisirair como 14 Oficina -del Ingolam jafa. the overaer-or chis vbllkaowja d1,4 &bl as la Cmara de loa Cmaracta que se sabe ~ boda, m I'n'o 122e = PU I, =1 k0TI1 o' js m ira ha ala* elogidu, aosellatel noventa y bti. Trastro pm~ bu u Ascuar de rab4 m pie.% A L C m Wora Elec~u W Parse.tubre5. reinal -ena alw4L" jet oy C&~ d. ta a, lgw lthum ~. --w a, r~ gb~m ,=ejeis %b oaess, 11 te duo Ikw@ o 0 1V 1"mzeT oy ~JM P~ axir ENOTAS DE PELE 413.7& t.ntiy, cada ~ oe,!vun~ OL45 1 t.t, OIA MN 01115L ierIfia vtilme e P t, tu. a o". sir patocel mrtosotN du o a mulmmfo,'dnt . ;. g 142 =t& alpimnlica pesada P.-, el PeL T 112 a W-4francs respecto chIna, propue, A sec, de o(851 1 _~44 6,ciiDogar 4; ZO .t delatulo ado ut4riormente, dim a lo. pi~ .M--"v=Tl3rmzlvr. tlon'a ofany kind, UudtWt'tliR el wnj4 de le$ [pilas calpablas en 138 sisidous Da tudy Intir 11 ~ Mjal ¡m atontaaw contra los soctrerjara, los M-bOJO, A n L3 d. carefal aeiqmon or %no propeq, 1159L te y~ al, Ir% 98.918. Hacc~ ,~ 41r. tu aoberm ser defignaam; como tales M-11 terfaix, thoy warld ha t.vio)lggt, leo su-o~ pu la 3 do In Descor.a., Banw.[,CIm,, 4 p, la ormajebesuperlortutato am, d la asadreate de en chino. As¡ taberno piao qua Ocoetroporl(10 pfi.4 47%. tu &he Prezeb sapitl. ~ 05 t 1 r ~a. usu 12,1 a 1. '11.1) thu izaclecga una lnea pormaconte de coObm gronadi^ beoaau,,mn~obg moJ ~ w lestu en app,1j. ~ Indjo o§, 1%1,,>Rt. 3 por clonIN 100 ~ 71Wa. rely &a, ja tral la la te 1 Er L mwL L. t das qualitica, heoeht 1,114 rw' 2 1,1= Berln, cotubrez. al q dstnguiebed es arsenk. RUSIA Y ALEMANIA ~ -400a la re~~ 4s Prench Colon t* a y lit, *Ir, p, Ud w;~ LepU= 1 &o idotiq sald al] m thaca wltboat t=r,= ,Agvq ha Ruda ha dadar tekg-qae!~ ¡," a". 42 tin, bava de~ that this o .-a t4o 111 leo puesta por Aln, .1 l 5.~ x. rro a.,. artial 31 do la Ley u'.F 4414 dolWkro admrably-vell e. R~ Irc~ Ferainde4 J= =U "$cm d China talegralala anoche. zftuzedwaLl Boorthle belagac, and'beJng ¡TI ata 1 ¡nallabana, Zraa espitucebre d. IM aliarta that; ticablus arlo thr a 'Un 41 del~ rm~ p Tli t.4§uziaa 3 taugh iaffl be offersti W tlte'Pu leji l pqm~ ,tl £0,1 e bu, oa lo. conarsor a doU es 2i =-9WI -l -.S~ atBoaerl ~h" de 1900 es recibir. prop-sifficitas In pl ~ ¡L bit .&'p J.~, e&~ ~ It',ga, 1,ag which arill he alas ver7,a : 1 d, irgalemn 4. ew a ].Ir¡&he Atorlossistalding fla Jhvm ESTAMOS am mr. Alulbilea dealded ta~ t~ la 2 Ma .11ella en 11 s~ re, 440 ha already ememato.d. t-w-J) teoclutL"d wb,km I. 1wi, v ENFADA olj>ItflWZ&td.r; Me& tlela lo~, "ni 16 la las taaparal7 la-tm porque c1ngn peri-6(rtoo nos h& elletaldo ¡]amndonos Igajoslip ---Mbl*7k44 o. h~ 4012o nearesoll gen os; b]evl 4a, pal ven do reistabal to0; i1c: tenemos)& saLlaf= 6n d:mh -d -21,11 1114 Pr l a bles en virtadd Truca a anuncios 4estres falarlas, la -A 7k1,0c-, -T IM -11 mm consotavotileste dheletipLaapleciablacelortoi. 1 ="k aow -C El AG u' ,bw*,sktca Ja calidad yb=tura,.de.immet Z 4: ce u: s, %-a" n .1 111,* MA q I ,8 $131 a A,~W21111 DE U, XAQUMA DX ata esa or p! 41 ~pth ti y 571 esquina 1,0=~ iba m

PAGE 2

r L

PAGE 3

-T Ni?&

PAGE 4

r_~rT.-W .', - -, 1 -!'- ,,, .-~ ,y --4"1;i;;,- -. Jc "l'5-71.,-, ,l . -Mil J" 1 r'IT!*',Che. lal m Dolviglicl, *el en, G.t do.,. lizaodo. ados de baj. JVrall d as K e nao No a yabudono eOffol MU01 melmpara .qu ato*due una remuneracin para . a 1 , amou~ npordwouldi . 9, lo qR "" tado paces ve 0 :1.1 Wle --es ,. qm' , ,L.' Si no estuvisemos convencidola di qt e ca .atif Id .cal &patata, 1 nidos Den m de reo dom¡, por habome negado 1 ventilar en el ,,,i 1.i11 1 1 irra -19n MI, a4 A3regdentea de ¡m ludas, dos. 'P n S .1 AL oficial den Ritarda Budfarae. oo,ara ar, lIq '04 > 1 ,. .T h d ~ P-9-11 .2 :ir a' dalo mucho que-do~ flemPo en tra leo 1 Inf h¡. ' .citas 1, l1trar 6lait ea. 1 .dcaS, -o tqrranoda ka armas una encacida, por. at.r. leo 1 m de, multa.4 cada uno, .-2 -1 as ..6 ea ~ ole! ,pallog < -1 res qua lila 1 'd, I.lldll.llu.dlo d.1,11,erawarglis hace poop tt.m p. cal,, 1 7b' ac hemos ganado en plinto A 6 50 &De d 2 mb ,g 64 W1 elb1 son.l se t 1 teyun ,1 n t De 01 Opa --arlo l ht:man .e ya .m 'Ideal '0n se t z 1 "" a.b.Al ~Ibir el marq-lt d T m -de,nlmov apaelguarialell gma. .-.Irroi de t, .a -1, -1 .t ,X.W a A ara celofaz y el; .Dr z GaCO aciolono dicho ~ wil la carta de desafo d "¡IDO ---, -.,.-i , PTCTir.&-I.Ijtr& ~3111 11011,d Idiendo qua es lo alastace do101 Do quien batirte, de cura o-Au les -se. cidno L 1 ..fa. de las pasiones, datanew la m irl 02 sif, 1 .'.,..ld' .sz¡ n. .' 1 Utal esar, I,h 1 7 >UGILATO durante los tres meses que t d do tl PrOikiCSO ¡A cOrrcccl tarlo y acerlo Inofensivo en lo flor Morda Delgado dele la Ir hubiera estado mal eso. 1 LEOCIONJIS DE 1 lo ha verideado, y a.t me acord. BU@ OtamUCIa. refigionsm ticaura con que sur. parte de la posiblel sino tambin aprovechar. Q" do IBORis dreye al colega - El coronel Leduchowek, 1,6 ~1 ~ ga ,. COTIM301611, d p: flat la la; ~ 2 1 nos le loe y esimejas el i~tol p£& 9~ 1 prensa comenta las Interesantes lo en lo que tenga de aficIOJO, d%!Sautg o .-1 tpii la .¡4412(Mja!9 o Me Ira M .1,'.' Acto seguido el seor Zayue manirazones del d,@.Q.d, 1 en o¡ dad paramic, J a SIL ~ -90 no 98 Cq.7 cumpatierola de cuerpo pidieronoffaT w---,ii-lea .*., -gen las has.m. su Faentes Gua, fue,. j 1, cartasdenueistro corresponsal ala y ooravenlente, 6 as reclaw_ lle plil ffluirle, 19;W %W ,.011-= ,b.w 1 -1 Pr$.' un alta¡ donde os ha desarrallado unsept. 11 i-kam fe bao 1 [lb ,te a doin, porque ensilla.iiina nio. el arte de opl. t, t n.gad. el una%& P.t .u wmbtngtoti. Lo que ayer hubiese no, alzando la bandera-Aclasindo. l¡ es o do e al 1305, 1,reflirante d9 ano salones o ~ ceja a =p u 7,515 ela-dsW~Imltatoo;rxlh.llalbi--ib &iii d st demis, de Pebros y debid. 1. cual P. honor, y ste dictamin, de tadol&fill!RCPI]ctlcz deUDa pendencia tLb$Ollllq_Y-CzktoDOW tally 2-8-8--l-ua-fit,'oal-rilii 1 llo. 1 ,gimqetc9 4 el W941 binlldo po.jendo, 6 la. autoridades milita, t 0 --d"gpal2o., -Ir &e en oberbecida demagogia, cia, hoy 'embr dCiitg - .1. 0 11~1.lacin Ra --Jea; qAft 4 #,,ht de y Twa--,I!C~ J~ 0 !:-d,.,;,IV."." ,l, i; -tG pata en un pe 92 044.11 .Y. .ea -nuff.nd. d. Aquel barrio ,1. daI-I.jtlit.ti otivp de acaretan dozlwd -M IO*ln y desdeobrego, patistro, y 0 E11 9. 71 e l a boa .,que a, traes istayor 1 Ea h¡ 1 reza h o etasitica --,.J., Por lo 1, tr9ve a -'lb del Valor Persoplil, 1 a 0 -0 aflierzo alif 11119 qC,.Prr.o,,:znl.a e, E, vered , del .boa.¡ 'In -que ojonajalonara al seor rve de IncentIvocen lean ..081 01 1 415 la de fatal Die ello Eunto I.ara Inainte alm",no, ,n -en' .1 ha recibido la aprotiznin del mpera. al .= Vilo = m n arlo 111 % 1, aptiranlamo.381,646 los Servicios Sanl£ricos e 11 CGra w reeos y que abr a otazlonar 4.16 .I> ~ 4 -, -.-. --1 .., r -Wielp&laqneMdntzeviatswiieljefe dar. 10 e, , ---lo aceite¡ ii 1811, .,a 11 kilfl,. -, 1 .o .1 .klea., ..riT Uscio IMP1111111, ti.llpln viva¡ regio os es Indefectillilciffaltit bmpletaral --, .--~ -,Wpeputamuw de lega es ran -jA A .contremal 100 pabala: 1 ~ 1 -Hace algunos das, el emperador de telantorna (lea el.n cotras ma db ~ o baldui de unankIM, la 1 : ; 1 dQ'"%IplAtarcIMPI, Alemanla .e preeeut,,&Ia previo avisot costumbres pbliCaL YotrtinoS equivocarnos ",Y Po-dr a. ,.ea el marseptarque L -.ti.90YST-ioN ft CRIR 1 > f, S, .k, 1 -, 1 pitild qs el Seor ,hn ulado la .lluilen el martel - !ni i --1. --lrtld'Ze4!eli-i zaffluffestalb tambin Compretaderial perfctmiente estar equivocado nuestroCorrres. 4 unc,%r0 Gobierno.,, 2i t ser e -1 .de un regimiento de dragones de Ser. -Y que Patria, enmpliendo el deber poptaL ,e, el,'flupq 14 dir, -y tfrltzlp toslagnuitillidad sar4as. -.y -.al zaltada Jab:qua @p el bat¡. d. !toc. ,fra. Los soldados hallbarsia ya lista. .que -I"Lembl6n, -landespi, terlaminenLosilsa, 29,as uptiq~$, .. el Monte, el gobierno Interventor lana para emprender 100 eje.10LO, P. el que en representacin poltica le fflialfi qpoknpo ¡qu5o a 1rw .a tra. G-db-To4lcx>al,.s4qd rd,fwhado Impone, procure destrtlt lb& rego hado verd ~ ,merate tq'b.ali 1 k .. 1 ,,, .-- 1 bifretildo haciedo obras de drenal. ha ,,i.lq.edebf.m.darlw no beb. c nna, sitpueln di. te, .1 1 ~ 0 p .mu,.)lumia a Ll., ftg.49 %ii.edtas el trabajol. lo ma llegadesri. Gofilercatl llespersia 1 24, 1 ,d -monablea y razonados conceptos de chosa para 0aYa; pIr Difitnto 1!9r. Died.fae, debe-,&-tlr UOouven-' alla .,a en.t dios 11 ., peligro para la sayad 1 solamente ea alta ello ladi-' .-1 constituya un nuestro referido Corresponsal; pero faerzailes reconcuer'que bdoslos Di6w(M104tuydqtc'nlugn=lnftttzlelz li 47 1 ., 1 Mi !Mbnblylitte.crd. pronanelar una palabra los treinta mi. ,, 1 *t coa llA, ,i la obra es d1ficli, an~ 108 ms Indicios, todoalos sntomasY,1!4ta ,??4; "q aeD& recnizaria, Y 11041 8,ctafillar los' cercana de ~u, .--, - .1 ~ -K 1 listas que el .de¡-¡ tard en apAracer, qxcpntL ..A f now -09'd ¡actor& A la mocin ea cuanta a-mi-wmple, ~ a Alego ..---g). .-dospustinfahorta-R-1.45. 193te,.1 ,duchos en Rdes periodaticamo. El todos loaheoh"'viden 9 corrMatsoon4o&de -Ora ?Gtiftk y -..por si ofillor Z.macontutoall eso el emperador, y .1 apon e LA aen borar-,.el7critello que ansias del naba a IDjerenala, d ', --O' affoldee que 1 ln nota trono 111 M-fsia di. 1 .,aAle. ,, ., ~ 1,1 . -Z, ., ,Nm.t.mi.ato deuber que S. M. habla Dotado la f.lta, ktila1n -koipos -ma ya,-como l -1 pagllilf en M ', ; 1 L~1111,141 -e In unoba opa go Landamental.,ro~rque ea 4 oboi Z -1 1 .9 11.111 '11 .presilanto 1 -Lor.ysa perdido, y durante ¡Ra nanio. ----, .,. .u .cut el el do lega dice, por la beba¡ Reanifestarte upntn"-7 4 *nace%-111.51 Frulanjaseal, uoi.atmqs' 1 11 _la pavim h,uttivo, pr-apRdf.im. rota .do -1 ¡t 1 ~ --a lid d.lw A 1.4 barrio. ea. Ila zn de qu litie en ltra-milpincionsolu,&1 reatraupni 11V 1 le los -ngles a mea di, 4-1. &d,, y Julla del. Monte; 1 ~atgo que el. dada ,p-tio. -la l dewda del na 1 4. merno aemm t os QuZ 11 El emperador presenci Lito manio. tiene domicilio de BID a W 11. l l 4 qna Babli. t. ~ ; 1~ -0,1 ha.,, h¡&. faz .burvacionas que crey ,LA P4 NS, .) i -i 1 1 U te. d .1 4ub'etL lista a' los Informes tcnicas llaplal ¡cala nifidente ,, al A --m ioque'aubelamc: Builuzuert no, -1 0 di QUCI-D-a'0a Y .prl.y .r.tird del cuartel sin Dejo d no 1 Uncicapacho, c*peciM de Berln cierto ll c Lal fialerai~ a turtild daralittiii'd lliffi L .-. TCrs= 1 ~ ZWDGI-610 los -1 erla 0 ano ego lo,'nodcdi£ alas: Se aso. .duPe ",Otrem que 'j0a Pianos 6 haba, dichi-nca palabra do-reprenalda quiso lr~. .4e 111,10. 1 la re> -t[ 1 O.gen en ..1 proy 1 0@ Dores Dady y Oomal .U¡.,, el on.l. a. vez.ur.in.da 'k .kT1 iiiioi4 podua0 en llevarse A lb pretica; -]unin en la hora del wunfo, --pwwux ~-' 14147 ._ *ju T, re Malis 1. .O.bbl' 1 .~ Z-7 Z-o -, 1 .u rolsida all, march "a qts. 4 esW'tG.qU"Rid 15. tir as aplicar ,~ ,0 l 1 .1 cual hubiera Podido ht con una ta ¡-.'-,'-.al .,, riew -aula ea&& -ln-dw 4 0 .7-10W.7 ].YO d el 1 :1. Z 1 que.acepta en prinoiplo Las reformas parar el merebldo camitIgo. Pasla, tar. .Meta mortuorio, en forma 0 3 el, castfk6 ,k Aljuncionatloux chnww -1 .-IZ> ,", ., lialroducidas por el Departamenta do iguales 6 mejorea tItulos 11110 tan, mantiletia, quecomieracis sil a a a d ala£ entra de ala rcibliorden oigan&, @p acela. h, .0 Slal, objeto coa. culpables omewi2dW previa delas , -.r . Ingenieros en 'el supueato-de que no ha Ja noche, y nautiti hroe note, toa otros, pues al fin y al nabo lo -.que h na~ wf;bo detay, 1 11) 1 -d la del prnyecto total, concepto de revolueloarlo sufri "COM L h." avi e ¡Ilacin cala& -1-1--t 'nao atreva a moyersa de en rnorada, ea. El 2= Zulatrativa de; centro 11111,1 .y e 1 .da de B"io" *,Aawu "ti.f,di. .-. ---, 1 -, ac ,de, e'no bla .nonal! Al M; parando siempre el Imperial rescurirato, persecucin y destierro, sino que, 1 de viagi,porV.*rt de Alemtais ."1 ..-' .pedM.n obrerC4WjUnllgpU!ral del vIerailo=1 esas a 1 ano t ¡ni popio, 6 impri1no-en el Indivlma, 011 .Y. r por el contrario, en vez de acoger1 olor ftirg nada qJt0 qua iso coa, ., 010 1 ,l¡. eleva el e cu.ndq ya bien cutradifa noche su 7 la consideracin .-5tiese-r &tu@ elas. a 1711d2r& qQcmduclvs criado le entreg aupequola.Ip.qubt. a tqd eso. er decido 51 buen'xito, catiquier qldo ma,l;bb Ma9,1,15, 24 Ulaf I;cqlak ,, ,,,, -20 tales antecedantes, prafiri dd= ^.,X.P-.Iamantabla por que -, ~ 1?9 e a, : ', 18 la oabastd. quida. habin'deir.erp.mLyalq.,O. conservar]& independencia desu atravesaba aqul, y vista la Impoelbi1 hab obser a ,' el lega -no, tli &-El general tatleisoy lugar en %u O. -tiatu 1,52 55 1.Y6 la siguiente, U. ac2ampaliliba uta-zit4serito a pluma y la o?¡ ¡ala conejo¡. m. -c .Mvlaw Offlifi= ara faLmi~m par ist>J^ Udad material de-darle vida.4 Rol a .o 0 e. 1 d n, 1 nalver, la ,aaapblu, lcorthi, £%j;. u., ¡nada co¡ aba a gp co, y 61 correspondo cae lempro una a ina, bien.templada Den .tejes, aleelarando o nobleza muy a 0 ---w d= y ,,, 1 ., ..e. iba* yde difitultadosy qu% inenT NlazAca-1 -' 1 0"'gl -('l ~ j.l que P.Barbe pa-p .al izaEn 1 delal lo abri &preauradomiente, rara en lee cuales flempon, 'que a 0 .T, ¡In zaor .Da, 1 S la MO01611 y cul no .$ti. .2 elerprasa 11 casanEllu PrCVCUtIVIL, det-d .1 .U. su lb 1 s. la 0 ¡al her '32 propiedade TIrilidad y aja fuerir, A A t ente que acaud iii. 'T&tddl 1 soj tic fa -a, -'onbaliosjc% que han b1 no 2. tokiflir 'er Ser que cautt ep t de ¡El, 1 1 .--ala la tentida -menteuci., 1 ijiuf,.,Zlt'. -tral-es, en vez agraalcuerle la re. voto de conilituser,6 -, lo45z a ,z, ialanto,. ndtehs'Mrielmi era4d Ver las^ C"aY nos Tatieldrndo que la realizacin de un magutioq reloj acapua&r ,nada tena que:¡ -ttemigcit ila 0:! 1 i UD, dad 1 1 ..11 lliz OnadeAventajaZ DelitIdo, -Volucin cubana. ed d a La0, re. 1, --=ay ata mas la a a ~ prIqj1ela y taLtelid" -1 o Altirloaalonsal ¡Qu inters puede tener un 11 mayor. linilid m 11 .ddb .1 -.,o ollo~a de plw.t.,liladay pavi.en -' haber re.,,. m, ==__ ---,lfi. ,ca toda lo que Aun la .-- 1 1. Y%'& la Habana ea do urgente ne.ulA¡ 4 --, = &,l-~ --Ha dff BOM161 llombre de tal condlei5lL en lal, reu~ ja a c, , 0 9 ha ~ i ..wornencionmidas, 1: w ¡5131 8-12 1 101,0 -a Y1,a ¡a sol -<1tid Zualamada porht opinida pb1l. car la realidad y en decir lo conse -MMIGIpa ott"dlalzi ~ 0 [Me "e a metatali6n ~ ,1 r, ad pww. 1 ne .~m9cra, y, allems, m a abra alza ntar 1 El "t a ahora, en INITIE R -DE ESPIR Inuestrodblibonizar 14 lalo JdAr4, I.,qu1 11.140 h. .ch. nViana trario de lo que su espritu obserel cra r'tentro rr% dondiM Dt-Cu" o VIO dlooo V. T.1, tr. .'".,',:'.,T t* ~ -= -1 c¡&; al. ContemplaolomEmFeob lidris, lametth Bila*plel 27. da sopt,'Obro.-Bl empefigente, que exclam ola ,-Ay ac edIcos go lata -,.Ir, .sal a que dichas obres se 810~ '01111 kab.jd'io. tatiff.011: ; e' 121 1 -113 2.111U. 33-07 en LOIT para ad auto., ridor bLPgruoqlo4am"zedso 1 agmclidealpe. .1 1880 .50.154.78a 11.597.412 30.08 lo que A en alrededor otras edadela:-1131 Centro -thl o por el >G ~ 112 a de .b Apl; 9 -".tal. 6. 1. O.,t. 1890~~ 62-622.250 12.486.497 24.85 observar' Ctis, -sobie la taffibadel borda de Ketteler des A nQqk e Nq 1-7.0 18. ---di&]., que exigen la preagintaolon pr.Aow-~ itrotd' = J.'lt.!Znte 2Leontew y A tomar nota de las ¡Viva .burgacefal --woluir, c. 1 el : el iministro. de, alemanta as seajetor nuabverasnos dividmOB tsanffonmllit4,. 19 .76.500.000 13-87 15 ; 1 entutIg. liffinar p 11,>-.!o-, n.,,IiiY,,.,.,,,,Ivda deis acuerda aceptar baje IN Co.q.laca 4. la lanilgualn a idactuaciones de la opinin pblica ¡Pobre Cfitarol ¡$o era' de "te t Eat" ,ZUGVCB&n 1 a a., ,.4d-'kl:IR t, do-crige'npgoial que al MI. 1 1 , .lkntr Z ltl.,lp ina 1. Estados Unidos, fe6 de 4.000.000 tl.va m undol -1 -verd.,tn .-re ~ affiperador a China ha, ordenado pro. --6 1,1 atir o¡ bibi4 lo lifilloilinton. tabiridactidskGoberiad-r Mil¡ imolmentos, acentuando u 'oNosotros ya lo declamoir 1 licafti. a F~ -.05 wm_ed elerparar el palacio Imperial' de El 5955 dijo dtendo A Espada de ataques Injustos tuotijilmioncontant. tznica. en. fl. dara. te lo. die. lt(.La5m. resulta -, W d miu do haprovincia do0banal, ~Ah, -itrfgierbd'llginli, martunoa. alticierna que es-han hecho al primitique ascienden 11 cerca de -10.000.000108 rhI.acinalp tectoradoBolir 11 'er ~ lo la ,inti oc copat, quib Id la; -No podr aobreVilir la des1 1. al utabl dolido har, compet W .-Colaltd'g ?W da.Mr, Dadir y qan el ex. nacimientos habidosi en el pas en el al peridicos afcetos al G le gracia del ufiorM~ nlerl 016N ,.? ~ p inal, all LO gaste. -Y no es que Francia, -tAtalnesl,. ,11_ .rca. duque se halreg miamo perodo, cifra que srwja a. as. EO, nara ,* 1 bb re -esa. ., ,~. -811, !id[¡" q, 1 .a. intei Un labitnac el poltIco8 Importantes de a t 10 C ea brodomijavent m f -, .1 .,. .lid, en )lb clnica de -Inever'i'bbm co ,&M '. ildo republicano,.y el militares no. te 4112 exa .dtibyl.'Wl elemulpon recomendaeln del Ayunalcuto de blistante consideracin, pues De La Un0ii, deGlines; cronista 'o ccilci a timpos d grado, sino que Va je[Aislstode al:lasdaleidetliitbthbo"a me el general Lee, el gran amigo -~9 ,biolturia tamient en vista de la necesidad de fas~propor*fonalmente .ayer lalmide los revolucionarios, declaran SE¡ publica wi la d.af' orden. d. m 1 5 1 soaprik ASE TOSTARIOS., duesosiiaaredmi'patril, de Eir za de ]'ese' di t d U' 1 1>m labretaras, P.r. que resuelva eso la ma, gt.16n durante 1^ nkt5jures doc. neN, in cada velo Don -, Qa Jet deocabrtilhu'lt 1 La cumplen JoaAlead 7despa -, .i -, 11% TIT t .q'fJ! 6. ¡or rapidez posible, dentro de la Lr, tic!,; ,el y dvioe .es las alloe por ttelgra -Sal q era a todo ble fiel arro4 ~ -1 ~ quiti. lablologaJ.outolog y la 10 cld-w 0, li'.Ibz'ldgtK 1 sibe=tc.qtca en la lJecaetnde Iza --~ --1 hecho, peces la ordele f0ti, ..la 0" repo Nd .81 Ayuntamiento conservo 1 1 jor ahora pensar en la completa lo 1 a es -,. 1 cabo. p.01,1 --11-11 blib-jii 47H 4 1211 11,~_11 , ..tn,8ys¡ ensinald, d# -Bip." independencia de la lila, y el es por esto, cootrarlo anda 1 i y .', 0 , ¡ansia de Jalticis, a hs loga, en que hecotade ~ lilet 1 -SuflUkga' lliasidolTrila ranIVIInae,5 nemanza. sabiel ,& vulsam i~el dereab ,1 ,O ,W. m ,1 .~t a im~ du de bla mismas --18s Hormunuldd.,18,9Uhlug. : tendencia serefleja en los 81 nosotros faserona: 1 d Qaa noto significa, y no o a ..1 1 W '!A .11 4 d a la preste na aprobacin, -, ~1.1 1 :rtX ~ P44"olv&A ~ 1 d, ,5 ,l ,,.r.1.11 a 1 ,to, padas &zerqulj americanos que -111 .Ito_&tigi .4 tw 041,comosida .¡matar las opencio Continan 1.5 fir.5 que nkdzan la -P ¡la ente alga= part%,i5dlpti -.g% mbdlda,49cado q ley", d"llrfLein,,a, q .1. ig2l,_ ..1 .1 -expealelda d1rIgijJa -a .lea eltforzbvlad' er -y .-f d ~ Da oyen1 : Tu c ~ -MIlonwl ..Y. .'L mm. L Al a 1 a uecea.,i. pla. .a Porinest Oorrecitoratillen losdiarlos m&-' 1 EZ -.11 6 : awj IIIIN 11 .Iil.,;71"dlllirl, Junb ..Rec Seareta. Iros -M 1 1'.'p'ib.' .S. #6 1 --.-.a,¡ .Octubre de 1900vio da"uoDernacion y HatiloAgo ve. once de Lelarnos la, O-M.I -no Mba. saga (iniaediazUliaYtblimow d .gl Out eV 6 entregas mi tarletz. ,wries dio m .q 11,11IWIr mis--que leo y en las wnv MOR Iwrdeura ., respiru im'InWtA ,,,di 9 .Gag 11,koi atAbmo .% yl .,,*.,OZ^ As 14.ql%, tLI"d&Meifi.,' gd Ef i g! fli.rw ~ P.blid.tidol. a por ,fe Al wrrupaUmv.do.vioi& -- 1% deltOli'la"tabbr it1" ]aa personas de alguna sgnifica, .11 d. 1 s.wi dw,&& 1 2tulrcl fi 016 lentara a otra mo.4.Pmnzaas .Uutff"vlndw.14.Batt. .--~ ~y , 4 ~ "t S. ci6n Den qulenes habla .Languanio. boclzi'tddb-elwm 1 -.-& .4kl b 'h" 1 p, 1 11 1 d.,l do An&opot.gfa do Fqfr, D ri, c -key o cin Rdiic par las generes Atroneo, da-Marfids, Pasatt 330 hae t &¡no trasladar A las cuartilVaconcalgola orden ad.cto.1 all 1 rpZ la ..i0aca, ellal'&dlg-gint. ,l. ry4 a. or 637-,41YO uosal a ,1 ~ -del Aficto d ~ Ma N.( t -colp 9&gnw,,B.jigob.iy tatros a.ejl.s,trei-Andr -Ir ni1 z Tesals inismas Imprealoncal ..l aiq pta liase 5:141., l.".O.S.,pyg.,,.-19 1 ~F.Ou, dnd1 Foi 1 >ffl.tqiql Agarre¡ de traes, pidiendo ,ga viuda de Garrith-Aquilifia arrl3h y tisIrtp.UL~ I-, .1 0 0,10,1 1 BL'Bn de'ztao yooligna. tropotam d Z.;;;d.:"klllll 11 vie-0 -Stia ~~' a o7 ampoeo es justo que se ogalle Se cumpla cul M l1 -1 .h me d4," rdulis milAlcaldo municipal riam, -c w kb--Ildailb,"1' -Pan e a. Oltul-Mercedes T. viada de Ramrm claha de laela .i. 1111, 0 DUS bji,&qpi ~ ¡p. debate muestre Corresponsal que ntribiay ., ..abra Ratanim.4T -K -HACa.mtil, an(0440 411 a ledepitrafl ,,y,* 'i q riJIP M .aun!P11 neolverio debidamon. 0 .de-Marla, Baul y T.o*-E. y pama -hx.zuenio cierto, dealo, y reph lat .'as-,ll e re alas, l 1,1 F.ft bea, Zra .j" osla mocin la milla Baratrez Ovando~Meraedes RmZ, 1-gar do olsoft ,O'Yiladi 41 lrqtdt 1 ., d. EM, ..-it.r 1 w p 41 A o. u igocdzcio£.IMW.d, h 1 4MO,,19 TI' -1ql, ., f; yo>,Tisr4. 0 ,qao gratuitamente A la opinin amar¡" 1 ,a, 1 de que en Caba la TufM~ .; ¡le titi~arl hasta 6'm afla -los 'd -s' .!I0: ,:Hlillhnb,.:;rk4ll., 1, mrac~consepcin B-Ir2-Mara pu Y. -.,-. .V .-.trolt Ocupa el ta.tro Alalzambra, fla de -.A-.ffin--Dzdam a 1 idi. . 1 901no P*, imatotahakismayorla do loa c,~ carta la ersench -, , Jel sh a doy lempr:, rnot? --1 llibieleraJara nacer la'Tetdad de la d ala .di caIRA17." acutes cala acelou, fu, aproha. Llartla y EnIA do-:A do"J pladad, al, d6acir Sta. no" Jld'bbt*Vllaa4,8gt4 dstin. tus un clud[atg, ,cul a as -e lo 1% pre5t lado 6,qua te 111 .' 1 PlM 41 1 ,1 cououorael6ii,.Ido oca 0 ..., 1 cinloramateirin 42 dkaMi4 I.t 6 .Amos -., ]beba lenotin. .6nes-lo.bel A.a.*-04t.11.a C.ha gritad< mell, ~ Ajalamonta, todiotta y di!--oW& ~ fludad no a 1,6 -dicho coleL"Iojem 1 de por. ~ topl1 para fa -t---de D11 c q1ainaquera 6 n pilrecer ,baim-Amola Hernntoez-Aurella Deimimo "¡d¡ Pa qobWdorMUW4uWjdteat-.I.,,.-,.artido reptiblicano, citel 4 -_ .1 1 1 ~11EL AcitaLoAra .-:laspobte cae > l a :,f ten detita Abarir flubio-Casfatijali. TIlda d& bello ;;,"0 ti que Me djillamani o t1c -m 15 .U.J. de ---4. l4porw 1 etial abundan las pariona3pufflatl, 1 ntesiberra un imetiucit=n'.,. 'J al mi Alcalde el 1 1 Aman en 1 re la: fedel no'do @'P actos anlorca al -Bolorca ,ReutIrcirvi -Stis fa Re elip&14"41£Uitn"~ Leo; ..1 Tomas, Fdr6,18, hi-ordli,?114.Iql"P". E] Alcalde municipal del. AgQa~ ]Pa o, .que .sfrjgG es lo presentado por 1 oefforco ,Da'dy. y buza~Conceptin Bebezarlo &in 1 contado d§ Ha. te lamir Q i r41,* yjio5 tab.ll1i. in a hA auno lasteisdideperaleosil 15 fira l -Rica D.caflignas, dat ,LoptOp 001 .14 formaba lo contialn rup3ctn. alt J Oigo$ 2041,0XIA 41114L L. todo y Gobeza saln 'para 'arestamar el tas, que a 11 Oh A = amb -Bit. o de 8 afi, os se 0 fien1 Loaprla orgullosa del. fa, de. Bonita Ea. py se e los hispan anofi. 1 seor endiets explic en me-Marta E,,piime4->IattiUoaMima. da la 1 e del] a 111 Plutsmlento.F Db ~ -es sin las espadas de pozcbpdl4o pueblo. Oto ea lt1 pla ol no Wtilllelbn ha la Junta Municipal. -.Whltgidol ay _p. de aquel Mea y, Cajal, lo.:sa ,(ddbletqente, Ms y m a cosa7, t da= rUd.% afn, dioque se em.latrvbt.r 1. Ld-Yanla A, de DbdzL-Uiullns apM leor.i opentl 1,194110 .es dispuesto¡ queso il Mendo. y Pones-carlatuvaibra de visaba'bl Gobernador Civil. pold"gfro-yal5,1a XaGA. 09xira4 ail Yoricio. 1 -Permitir le gol a il! 1 3 vnii.-OljiiD-r = m .4 az Isverr o.b. ano1n m& 19 imn y s, 1 Alonso~Viletoria Alon.o~lleonardice lo a horw 1 ~ Se dlO.;av,ios' l6velles do' azuqueonlospia d mI ada ogdoCab del LauroyalsEy, no y i ego u la palabra el otigel pueaca no sien es Le forma el Tesorero antlelpat l ea azar Caja¡ .a4 yo ¡el -thritaba Ibiai , or ¡la o aldad t aama. Afnn,%.LumIa -.ti.11.I rl. 1>.I. in -Lapro'bb'illddnttfffi2 11 Inticnala-eo-i a hora1 ,bt",.!,.d,. ",eran de cansarnos los e, res la, que 1 o edri re ella la ,la, -roppes, ;0 las alipnel"ari4 :c eletila ,. ;yk firin ,a late d m que el ¡ti 1 ,m, d.-! 1 Veo 0 05 HeUMalza-Conw -VaroDa Gorizlez, ~ raza, A 10 revllaliQ" I2.4,prasupues. tires!¡ *-', d'd' a % tzinn)fuzangysuae. anivY9 --t ald ftilb ga lJor que el filar. L. ,,PO!,%er,,ezljl6&,,!, da.#]-& c1do , 4 -~Ll ""Je conzader ,t de 1,ya ', '¡fa. ¡y y e a e a .' 1. -.d, .111 1 lla ti. la de o resoludima Matoa-Mera Wilt:en-elemanda Ba. quienes creamos fervorosos tla11111 -e a 1 2,.1 aveead. las Pes n: c4o diinatideatl,'qt- Vio he' '411TM se u 01 Loptiiebattliadta;e " .te 'di C", a besar recaeptodo yctQ9;, se 1 1 de c alelt dhleteu set rin-ga-Ofeli.J3.Iih.&:~ Ipa La. ~ darlos de la Independencla InLo .oa*el Ed e do Ralite moda. 1 -. ,,, -r .! ~ .~ -. inedata y absoliata, hasta qu tug rauzd.,dlaadenka. "' Ino lile 1 triitlya,,Y-dediii, ulawpar"le,.-QLIdaafrmultd El selprillayas, cant&¡ ql.rSa. gn.tdia-llelipi de Orm.c., Y1,4, d, almas, .)DL Y U NICIT4 .a.~ adalo qu. 61 -0 atr .pone a OLLY.-But. Ertirmana-Mara Coln ,Tieron bien publicar sus reciente8 Es 11,1iIue @,,uwiLtetuazm paces. Peivolgiplil hada Noza. 1,* -J, i, ¡Ii, 11 .-MU-gundocon la unamicaldadda 1 .B .au POnt.ilaffig~ doautcoi*m4me. eefWrgoba= mill te e pro o U, dicha ZOCCTOLca queso lamalisti.n 160 cm1n .Jantabancia paro que at. na tiene la aff. de, bg1rez-,t .d l, 5: hta 1 'u Odio a , ., .-SIteas, 0. ...ABOFIM --olas medio. .4 Imelasi Bta I>elayl>-Po declaracione; en ]as cuales' !por ,D, que se~ .u Ir -4 -1.5 d ,'do5'.nl 'm .,23WWALkiofp4pne"*k .X ~ .,.,4k]03.A POLLET12r. a2 do ¡tal rdi,qdqlo ps'&3C&bade, U lid! y al & -, 1 -S -4 otra cama J .delVIII er. un -89 bnriado -de al; m re 2 ipu qq1 1851,11 , NF f a r,nen.es es .aulu.I,"tli neido deja ti, 1 A --~ C ., .., cena ,re 1 IG .flie O ve£ n tren11 W TUD DE MM U IV -1 9%1 1 ut"suff de.' Jet y'-marlgtol; an7 -¡Ohl dmpenead. ~~ l, r;de 0,4 ll, 1, tro-dela perman., D 101 d. lot:: en el gabinete T .tic= la unksda uyoramnienN-rela.qg.e?%R4 >20 a 1 del n1 Catuardilll:da 11, Irso 1 A ;u e ata¡ las. p -mi dormitori? Peca &k pan uo % t -1 1 -1 ill&" -.1 1 11 o lo pernal. vas a .ro Be .H.bf. pozzooler nar Tnearaf -M 1401.,,4~~ 9,,-Wm&lcx~ A,>., a i ,que la, ha .brald.9Tpti J, In o ti, A" dormir perfectamente afif, por lo t3la ineZ se a, P.Iz!erdbuqutl rau4,fma~ titz seiseararon, It2atilacab , 1 ir 5n ,d. la vos, c,:ltarla loa cerrolCa Inc 5 j ando nao se levulotenal, '41.14 Ws la Affi, y estaris segura coamo, fal di", ea ea, h 1 wpleoen. iguniFA,-I>Bto -attN lul, £ t Yselellrd s 'Cah-co,. -----aiscal exclital :m-qa 1 ser, 14 1 .4:1.11 ., .bririapuertadolsalnllo -~ .11.15 10,11 a, u m .d¡ .7 avarra. .t a .7 > -Y-01aAr-, 14 441, laul^wie awwo~ ., colas -1 .o en una fortaleza. -ENRIQUE 3 MaRGUITA $ano 01 corma re .F, d a ido, que e lo,9 6 ¡lal Dando diez w, h leo reclamar, poao, el paje at o'
PAGE 5

11.11 D.P111 77~ 1,,Ubt.W d. ZA.ht.W. con es. _Desearlustis '¡a& peq#esis edad de las :ICriOrltdzdc5 'el mi@ Sentido tIsticio., pDilla 6 v tea EKTRE PGINAS 2102.161"01%1:r:44 121.11 Vanistitaccil e. 4tis-la de Ido ena e~ blenestair llAndw,1 ¡en lo %4, .1 des ,a Gitanos de AqQ el linrfiisio, apasent. castidas sw,, 1 da 1111.1111. -ti,, n 11 d. _je= M.I. lartifiefAlee, Todo u* enat6 un do *u* tadombroa *o es encargasen d& utie~ Ptedulzbecdc amor, dopoderosa& vm" Ir obumrgam trialleteao esa t a a 1. ~ t -su Tua, "u -qua; Querca 101. descritosis =l y lb talt gtu ldiftffll0 ? Q911110 4 ma -tbbl0 par de nicaec es dad UDS q= 1 =ni *a de Vgdtxpija DDnfw y haratla. lib jurldiculeoc^ Btleondele ves valluir e§matea apresur AL cominticar, ti a gas, 01 O."tt tipo aotQ&eata ltialth apinyudo de tomate en Ne, ft D. Alvaro de la tal tal' hice alestarada su Recaldoe etr& DelicIftael, 1 t V 4~ plato ti la ¡mdela frivolidad mano quis, ata 7 de. inent en 1,41 p mmoe ol. actableo. quslo 'prestaba sik-colosl, la ~ #04. esa lo. t de% en wan. Octubr un& al nico favorito ext# fsefenodtlauodg Q& ql ent t co 3, el uciselda ola hombre d* mo:d encumbrado, & las ms 2. blitos de pagu de todo tribatici, a y Llebanstallu llano, *a el~ la r~ r cesnim o' o &]tu esferas del poder, 4dequeokl3oboCola@titaoli4 xm vicacil U ¡&-**al &g4 IpacciLicouae W-,alaioriieapli~ al dlljdkt:ieots por @d d. e e es al 1. %l &)d<, catrepittarners Qrd. a esa extualn ;endr A los ojo& me*tii'akpueblo puede elegir una Cmarads16 -dipasi^ lo parosta, y el@ leer mal4 daba ha me&* 4 la MI. y muerto, a m*nos de¡ de hombres **m* Pernndez VillaveN un* pequela suma m de lawol; allaci Ijor Dads WQ Isabilialite*. tu%%~ d* 0110; Porque A ILI05 ex*$j8ibado verdugo. IgDal suerte de, Atiende ZaTuu, Poigniervee. ilemalsacilis por 103 Quias 40 se gliq ga4andQ aliacta-aquie. tremos llevan diarias cutiambrea y Arrealircaisisteel wndloq ojo& en 9las el v4hdl: de don otro& el carciu e de un &baso y has?. por los regocijoe pblicas.Adimtidi. lisa butocias gentes wn Lesaliritis. parla, 1,1 pacioneo, introducidas llgir inasta, youlamovido perlo '¡scadad Juan 11 cupo al favortde una Inmoralidad, pero no toda el oldergebudtanba. e la entsidad y y turbado por. lahonra qa* o* le hato de Felipo J 11 D. Rejeron los detegltilee Elletito, -u;& tan dosactreditado el &lateonplo pueda aspirar 4 ala igimen tanto, constituye un privilaglo. y los m*1 pero, cado, 16 dtpqWos nunca ola. ea, qued ce*ferreis y §¡D ~ e Pata. artra, Caldern,. marqus de Siete iglee .Claro ten complicado y tan aabfwp lci&"& sitato pagarlos. cantarn el daflo que haossik sita otros lytyenr.,-.a"ba el conde el, Vatcario, br&. Comprendi ente~ Pi. IX cine, deciapitado en 1. Plaza Mayor de mente *rganizadowino elegplboi. 2.1 dala, 418144 hasbalina maad9 un:, visita, partioajar ba rIv1,60 1 -que habla dado, en el b1stica, y, 416 na M.drid .16 de octubre de 1621. NaPera hay en Europa, enclavado, Vol. ll= litIOM40,ato~,. ODUCC. De 0 0& 11 lo 1 taalq Cal* S&R49VQOiurepl;blala mostrado el Cilatfflecual cepo. paga adelante¡ trivitlo &Unir ena, *¡a. cidocuFJbtideo, siendo @a psdro en mes al decir,' en su miemo necio, otra que *us 4b4itog utauri clAs te11% de t9,dDik los de¡ cial si~ que liga&" de. vamida4 al isionca de hija a, las elati, entia. psfm y dobl en Estad,,4 hablundocon ms propledad ~ u d a U ¡y C.d cabe" d 8% u t, y Ti1no qt, su$anico que ni Joven-diplomtica. Gastaba, el eal)to amigo 1,5 otrecla, contoesado y comalel.y.cin. lila privanza de¡ duque de otro K'ztadlta, qu-) an ecipera, al de aquel dicmaPafe, el'omo sin pesca. bolb"qemqargo, ClaIXde chov~ ma l, recordsogendocon el miemoobjettk Siempre quelo Dombr, en paje, hacinMonaca, desde el punto de vista cos. delitos en la Bletoria, de no rell padetrechol de, oafflr la curan*¡ tos* uto do 105'zlo& d atL Juventad, ~ eso prudente, ala embargo, dejJe, abierto = aptis ayuda de "mar& del me nntca ganegpticitacitsi. RIBIlrcincis al gando el dereclao de, gobetaor en vez ejroito ¡Doy no fa enes. tri5toplacer que experimemcan los seRKI cimino por donde pudiera saltrat. Datos y prescurnaole honores y di$. princip.MO 49 citando dqc'gbZ"Io; de cuisoberapo itatlfanlea, ta, R4 Cntimo,, Cena R4& V041041w. ulzacis el traer Afis imenloirla penauss res* del compromiw, el ¡¡a era de en tincionesquqac^barcapr elevarla a entro. ¡k Su4a t el TiroWes una potqA do una, ¡lista elvilealugardaparcibirla. no lusiaje ktlrjbqtar o y enciego* da ctro&ti4mpoe, qftc 125 ga4ta 15 Propuesta. laertegora de Secretarlo.de Estado, ela que caont& wal DA Poblacin de Marl na da La¡& I y todo, 41 reino pa cido U~w cama las hueltas quis aZdei en 1I& con tal ingennidad ¡&acogi el enremplazodel conde d Villalo-g-9,653 babltat3N "gas el ltimo con,, latratrit amargarrisato tia prdida. See 1 gri quI&as, quien desean, el iastuino reciorrido en eldeconde, ella tal acento de VErdiapro. Pero a medida que fu creciendo en a en iz 'ii'l tiotesoptIDO alerto de( pasado. meti cumplir lo qui No N poda y con io oficial, y en tA e2PIt4 Vados, tcue cedi¡¡> ea hijo con el mowwlb)mmAAee Janan k y9 se coultabo: 1,19 IX el eado tan profuncia, humildad pidi al Pontl. con.ideracio.eiy poder, aumentaron ceros, de cien <~¡pan de almu, 14 y como el joven prcolpeeo siburrto. pni mil: mi eldf., qQc-at5 a enitaaltiveryla soberbi-, de qua Esa respetable nacional¡¡& pagaba se por todo lo alto en su maidancla de ecacustra, ma,,tircu,11 AQ, da Llott. taoMdel blio.de su itusilgo, y en mi fice que lalmachase 61 mismo en con. no Be ex!eptu aa propio pmtectot el todava. diarante, las primeros &fina de, residencia, sitn4tola 19, quijidAa Qrk Ac4petit lo dequairitencin baha intentado ir"OD. quO aib0mu(10 ste y convenduque de Lerm. Y e.& soberbia fu este siglo, al¡ ligto, tzibctto destinado no encibi, efectiva, en Vjeuv capftal mirar 0611 envidia,. .y hortarlo A ¡¡a enmienda de me vidia y a odo de que¡,&gcaci&de Dcia tria.f. precte.mente la canoa de sa perdieli5n. prncipsimouta A sostener tel r;ikoit& alegre, elegante y -donde podfa~ r JuAn Bus toconfeeln desea -culpa. Miiii, dato. be 110t su Eciedio,, accedi gnstqpQ A @a Anbnl6r.ultirsedra delitos, y el 7 con que. sega los tratado*, Idebla esplntldamonacisca soberbias rentu, CON. nwo siempre en este, ltimo phnto el deseo, 1, prometi adernos adiniciatrar. de enero de 16220 fu cometido al toronatribuir el pr4ncipado, engrosar las Atil lo bito, despus do dejar Inotialado tiemon daquo poc, respetos Irtinsuaft Y la el dis, signiute en au, capilla priva. monto,"acusndoela da babor tenido fuerzas militares de la Uotifecieraciis., en lacapital 40 sa"adpa o lale potropirteg* sotaptaist, el Conde falsadael de la llena parte tu la tonecto de la reina D' 3d&rlilo era, 6 lawrilad, gran oosa ese conterlo, de toda sia opub~ y hac. mente su propuesta, 3, pseasis, as de TISts. garita de Austria, d. han" procurado ting*nrk. conipciolue de dos oficiales, ya, a]Kvzioamsw qae.eleegutLdoJuan pecador & saarlego, que, tan fatlestital A lea siote de ¡N ratilina, hora en ,Mattadee, suele producit, , veaca la que diartartiento, golf. relobrarlqolx, beeb.r i rey paratenerla propicio ti un tambor, crea sargentos Y.Cuarenta. liegastita en-la -Corte vistiente una exisi 00DUS ens doveop, da haber envenenado al IDy siete soldadao; ¡oro -sal y todo, era tenis de 1u m4s opontitaillad, de. un celo ludiscireto~ Iba el conde A su@ pis lospeca. ci.noidor general y con&ejero de S. Mpreciso mantener, atictipari, pagar lis una mafcua= mal nuca &a pro. .IM 18n., el abate Jtian Mars B£a. .Boticidsetra, pagacon-semo tacto ]ci& donde en vdaqcitora. Sarcutctuces da hatirr bonito matar ti dvtk Alonoa, de cuidada de ~ cinausistisy tres gas. sencith tina i5a de notables de tal lrbrretttise bQiecdabEbem.CAXIO, ett. pliegos%, dejaciacila. alma, por ver-si el PAPa de en dedo me anillo Disgroca O&rvajal, al Padre Cristobl Sureci a rreros. y los cantribinyentes' da Liab Vadee, tostiom MAEL 6 menciffi, se ex tia4s. de en 14timo amiCa el, condis, 40O~I>tmbwnaell& rastrode egoano'que cau letras blanqas'eo Tela. escrita IFedmoaballeroy AAlonao del Oami, ~ ,ver pron enveca forma0-, Privado a ]it olazn. dol, rey, de la, juyentad, veo. la palabra muergq. Psolo l, miento en mf; b"bue todos que neg con singular que el recaudador es presentaba a re-Beflor vasatronolvidbi.ab,,.I. LaleiXVUL te, cismino. siempre para todo lo que Wno de¡ conde, mandlo metp nIca titerza, & pecar dolos dolores quesaclamar las respectivas, cunas, pasabv, antes dominios ttid .1 fi y '701)ItJtsjcPD al3Qft desp68-,, 110115 29 grande, y bueno1 Penitencia 4,00 lo mirase todua 1.2 no~ frl4 y p., lo q.o te le absolvi de todo sella, ,, dio all gastaba la mejor arto' de saA Xgarist, Alas vIA coa dolot, icintera su alma C!bwbntks d acostarse y se acordar& c.rg. -X. as deltabar procarsedo en. lag notables de] pRlo--eao,,no pasas sincimirmincuati. ralia, 4 Minebra y, Dais ze;tpo"gom "u, orp, retis, ea, que no palote ya de Ffolx. vtuen.r ni en primn al alguacil de Continuar aef.-Ydespu8 dil dBlbe. S-renteinasi 'Dais tollo l 4tiempo ata sus I;qkn'~ de S'goddn-Y'Bn paragime aateetitt vibrar, PreEl o"do lo prometi y te, cumpli. urte Agustn d. AVila, y j7a que esta me maduramentasi. sanco, ~ IPie. Vienay en Vienagasta unir rentm, lo debajab del brun,-dWu,14daAucitis cipitbalia eN raoa que Tt esos despus entr.ba en uq me. D. Pude, de haber sido causa da su .nombrar tina consisicia que hiciese cual adems de privarnoa~ dala dicha Sittortant* se. la juvistatad. pmboo pora~barta &re. Da4teilu, mu~ta, in nt¡mo que de la de Eran. i, la, voz de 1 a opinin-, p*bijoajil, ydel botior-de iraedera, ~ =la, tu. cuatla ves no bombredb le, P"aleauzsrl De^ y C res organizan f3.gi'eue 7 public.n ft. l. ensillad y enfrecada, pasearle &o debemos mm. i, tia homenaje y vena. -lee vmalim=n los placeres de Vistetigac, amigo, dissesansatis tratikuli^, hombrisiendntispeca lograr¡ aunDYp"r¡Rtealimpbli"a y acastambra. .6 bro3y'don conferanglas, es porque en. ,r. d. 1. W., llevando delante4pre. r ca o' 0. dmliems tambin ¡agrada!CM Alteza SergiliftItas apelando lun dik los 1,ocero que publicase gas delitos, hmcimicutu, porqms la verdumqnogo. tardo muy-bectdllo, cioncio eilqtmcon. se4 dajadeyA,I.do. cola I&paga&Vtteatm Allitia. plimnes itocta elialina. t -Yo no he sido traidor,-dijo,-ime .t .ticera, e" recera colir lgrastat, -presentatitCa det encitadu comn, ca.t. entecel QbBeciploy -la -sin quieran degollar p. la egpaldal tan eja Hay 16.kllamw.1, condNy, dila d lado elputibero, se Joan 1 no era solamente unhacia q%6 consiste cine est este cada:so sin e. .tivarquimorteede libertad lat.1 liombm en toda la extensin de Isipa. trdabionefitar. Adpor*jomplc4'entm -Todava no fe esta la dltJma pruelabra: era tambla un, amiCo,ailleero m -Casa s. -los mil Congrestan de Parla no lino sido ba cine cit de que, ni en aquel trance d-la n,.6,Ly de lajastais; aqnol Neo, 4 ni l de los itcoleccionistita de callando lo abandonaba el dnmedido cr salo Lla, Corona.la para los -hilo* tezulesi ~ni ,,te" lo de sentido comn-, ciasaais. 12-, fuente y orgen de Iodos' su da. lito@. 0,xionar breves cucinew il da ¡pis, -sbombreagordw," -los que 10 sino el p&, negoe- seratado, es quit 61 !&---Ore'N hIJO3-Q4GE4 Q.Z= M R fi, =o la biada que llevaba para que lo manda nopuedaser mis lgiosni mia & 1 doI.m.J-. v"d."n los ci.a, y tres consan que '¡Dgts yo COF CO ~ slovub&tto Seo¡" y. vanidoao,, el, e*zQ Igette han hecha perdilitar hasta nuestro@ -prndipe, sincitambin vasatropadro; -PAR A CAR AILLEX OS, Y IU, 8 WS. pretendo noco5ceder alnexo dbil ms' da. e;1 dicho: y unpadrs Daba. de wnaentirq" ea 1 1 4 1 1 1 ..privilegios de los que. ya geiw,. La -Ten. ms el = .& lles 81114 SUrffla,-niflco, flu ahetitrtmi-diD lorta, -tum;,,bien, tuar.,Qprime al, d~ a, Zwtws en 1. horca. Callo que Di Rodrigo 1111toridady aw corfile :.,7 =1=V,-. T Cb -o mandimop El¡^ qcL"be~ Ao, que a hoy enadslantk as gobernarde mm rtadoy'bj hecho, por ...s, hald^ Finsesala caftill, stiperlrr,,,Ijcon farms, magnllaooi,.-. .....de Berffir. wr~ dos-d -'.Pllmr= loacomWo, pera, qntr un piensen, -do& a quienew alentaba la bondad Flules de-ger&aogra, 6 azul! ......*. qne Da esuidieniq que no qateran, en -S' a" lo PLYrA, ""' LOS REINOS kfi'lrll"ITCOS de¡ soberano.-Hay -tambin la enes t du.,ponerga, las pentalonesi. ],Lb¡ Y Cin mitlcar que.no con parece ajusta, qQaaufmu en, silenolo. Corquenocu. tadalaequidud. gPorqabemosde ha 10 U.IT FUEBLO = .1521an t eseoger., trae, mando qacremoo podomoagritar distraer del trabajado lescampaly de LM naestra&, ponikoi micatras, ellac, en No rretardo a punto to M fu en ]ti vida laboriosa, hogar la b b aa.alto,,auu rJdLeulza, una obra filo-iifica, 6 en un libreto de A tuedio hijos, Pantalczmw de -Caoim&irCCXte de*==2a=.-,-.-.---------, 1 2:6017IM >&T-& hablan co DOM9Sper. bufa, en donde encontr el sielesparritancuen la maypr parta de] ID= taloneet £lo, -rast=!,t; .-'ExnAT:& ibra de] Y aseguran guientearari-cno. obserliGin, humotiempo con las bratosierazadort, sin ha, rada 6 lo que se; 1 La tellisidadde un' :Pantalonesde V¡cffia neg;m a~~ &TA ter isadas llevandola clusno ge.contenta eptiespizanowei pu. p.fseat en relaca. direota con ea de] cuarteJ,.idenda sol que me bronce 'Puta-lozacu cl.-,Cauf=it --------4. 0 01 AL TA. bera y querer A en marido# en, fin, pequefi geogrtIcacuanto ms re. prodan LEorqul decidoce on territorio mejor viven su@ P.gria.ltural. Idams iporqu6,ha. Las homurks, tida. libitanteA. mos-dexciantxir nosisitimis ualcirmita 25,1=1 __= 2&_ alasa d cometrelantao, laduciablements hay una ¡Amtig dentinsicib, exclusivamente, sa tiempo !y, d,2pa4,i de trabajar @Qefa& y, ado. dobla de verdad en esa Altinaci6nt que de pac al explBador de la casoier,.r pnrW& ..No, podra. la ninjet h~ lo a -Vadaduamenta-repixooji de cacituir cortadov, ¡lecho 4su, gusto rpn. l primera vista tiene el airado no& _rw3: izul COD FulaDa, y en. ¡as. pat. p aradole. La experiacia se encarga l% sabidura habla porTzigistru .boca#, de Tlenfia rwj boe1)(1WIlf;08. U50-PLiTAEJ.E.tades E de demostrrnoslo. As, el pueblo hel. QMaiadapenalos vosotros, y ya". wrandJnavoe, vtico clna es un pigmeo, riomparado tma hijos delaccirlelo militar,. pero SO N P OR M E D ID A. las con el incectivita u, notoriamente, ma. camoyo no piledo dispensarme de tc. puer.all de las, oflclnmpbliaa&yd cho ms dicb~ y ms civilizado que mErcimita, lo rerialar6 en w_~ ^ dis caBimil lugjisdi) novedad .116 PLATA lasi cialmeh-naci ste. Lo miamo podra dmi-e de¡& jero, en Ani y lo, pagar, d. mi de tasimir Inffi& del mEtiQr, "0 P"TIN Las Bol.sid. con ~p~ & la Aleticanis. bolsillo particular. ¡Esteup contentes; agradablea y ka En el Valle de Andorra debe vvirsa hijoft acIngt F L U S = CM actoslvas abandia.aiz Nasva -u la tranquilidad que en Bapalla. UnIVJVAJDSD 11 luja canleatardn 'Yok ta.l. com.Oristianfa, h1a Per.otina dignas deerdito bncio afir. de aquella gente. Y es paesarocti veinte realidad, la nico que,-no&bAco falta mado que en la dinifinata repblica de vi. .mancipacindislanta, Sin -MATia0 est QQts Como el m& ti' niego A enturbiar laseIenciiL necesaria iar^ emplears atagro 6 vasallo de] sultn de Turqua, aumsdio enlebtiones Lnl!L 131 lacunerca AN-BIK As.a .la 1,.,YILLS nueva vocabalaTio. Nos chica~quis ino vacilarla un momento en declarar. jas ano ja Alastrementg,, 11~ 3, el ¡me por lo primera. advenimiento de¡ otra, r 1415 Ancatra bsirmana se %.Gwgran% por. qua nacatra madre j2o supo9oluer4 FOLLETIN 15 qacl&TDdckbaM VIGIcabersdfemPro -zaba de Minara en jntnato"Dd prianto. Vicatloj T6tnw. 61 casi ojos cuito-, Individuo&, do cignificaLnado. Ya-hoaprendidoma.1 ~ qcerida. 17 tan digno da la ufl por waiyjztzrrDrizadm acufamilis, al mentan priciducia un" cho.i.tiuladp, podi1 .ff tLnjmlrlLai---Anlos labios trmIPz riscutar. pelowile~uni rojo idesigradabiN Mato d0gualarte cnitruprimara ejaeda. Q UO VAD 189. nolabsbi -¡Ya tezmo callnal~. tadtrlwbTeIb-mesa cua-un ojo ~ lo no obstaataimiaEpioanaaiado salida Y quferopwtauoou: Tallo Banacim, 216VtLA De WS TIEMPOS XR."£"03 de% amar y de la felicidad de¡ amor. _iDjame maml-dijoLigiA. .cerrado, hshs aproximado al otro.su de an-frante Ror encima de las De su mando4 en querida;pur~ da, qae 1 .sino bajo una forma general, ¡paro a. Pero l, con loi ojos vedadoe por moacnlb de effimualda: los mitabi. haba algo de elmplao;,y aquellas cise tp erdificil qae"eeajurgafda, lww pta. pan lior.?. TT acto =e¡W&& ¡le laflama. qua Daba. Su mirada-swerazd mula da Ligia la conciencia porciones de una majer realimado, t, EXIRIQUE 21EN=IEWICZ "D, lati' ffluetilegli. Y -¡MI divina. Amamir. ncm virgense Ncildl. Ao de en omnipotente entregiariemapara dar Paga &,Untzua. mal da Anlo,,eu: Sleilia,, aquella frente de camadea. 1. ~. tau.rio pirol una cara simis4 ahogada Gapreceratura _¡Vinalos demgeladod~ adn-l~ Lis Invada ciertotemorde escuchar -iGares mira Sistarias dt!.drogento, hiasicantea de, adpocidad, llena de Inconstantes de. repiti el Csar c5a los ojo& medio es. .quelim, y-ixo 4batanto, piur nada de) Vinico lava un en~ da aubitnes combras.caveram., Esirecale. 9imel seos, amucara de horraoba y deL lujotrsidoo,, weado titbleeo querido perdernas a*. CAsar M contraAtua. oj infracto de uno de acIaillos encias, vinet, *_ Ligtio le pareta aliliestra, 1 Petroni Eizariti-luipercuptiblelente, U invada nos compacin sincera y, la.palacire. Aquellas palabras~halalan.rotos el entr~Jacialicabaifilzanstites. Q~a, 'no: ~ vispiaguantenobra todo. 1 ocultado ba5t-. en. lee palabras de Ligia resonaban en en Eer inomentos bajab0os oSor; de .tt>mg(eo. Parael, joven. en aquel' _Dij iz~ eral'da., ten.a, b2blando can Vesfino, 6 mejor corzu; y, caundo esta empez A mapu enhaba~sobre ViniciD unamirada omintrito, sga ua v3t q9erida. lansiso-pn over dos c3os azotea, A flor de barindows de los uelloa; in los nos. ulfestarle su agradecimiento, y . pro, laminos$,-tWd* a la vez taquisria p.rido importuna-, pero.pent que. e~"o Improdonesi tra U? e&, bajoAlex Claz, tidna, di! 148 el otro tectal, se volvi hacia Ca, meterle que Pomponia la ematla por ilvacamosi hubiera, querida decir. Actu, habla Interraropida delIberada. ¡5&. el rispantottor el todopuillanter p *daIvJdri e ejanLes, 'Jac, ;tronio, y-cla haborciqder, da ti> que su bondad, y que ella inia. le esta. -1111.bla todava¡' Bl.rnfdo, la mibi. mente aun expanelonisis. Levanta: la J~a flifirraba ojbw o los, maribun 0 lee trataba, exclam. ra reconocida haccib su ltimo Instan. es, etzito^de Ime flore2,, y el perfo, cabesa Ilbart&por daotmnodw arde, 1116 da sola Patroniol. 1 ¡Te eqniv~ l (U apueiste, de con. te, no fu ducila de conten8t su amo. -modelos drog4hwemP"3TDft ,*turciatrilarde cion, 13 el e. cin. diris. cilora: r vela, uris, ~¡Baaq da qplm forcifilad cam-Csarl Su corazn Es desbaciacla felicidad. Tia.cio repotaba de -Ya pasaran-,< Aideihaqneltos tiemsaorites cabusticiplaniada mbra> caN mar, hica~replie", 7stroftiaenamorado, ftilelr, Precazmente estaba aoistenicado que L. heiltia de Ligisi embriagaba sus juventud, da fueras, d si aiwr# 1,6,~ poe en qub tramitabas al' lado de -s, sentido@, y *¡joven conoca que la de cliendo es~deoros. Y LlitisAniradida. -106nicreafilismaisan paciblo?, sltenlas algn acaba perdadamentm ¡tero al mimo por el 'en. tectutitodia quedara, ciega.¡cmo lw de un milla pequiella. Una tciosi -Liglita e umarAl cafflumio, afirm,>que t crea tiempo mieprenda que la era queri. duientaba aun vergile=iblitnadwVo, has pedicio~apreciai-lamirada di C6eoror amatista, lroklbld%£3as simplas~¡Vialelo la un da sobre todacritrsin y titt o laado. Inptuosidad Jary 1 1 -llogleCOrPePIW,4 un, ¡ramo, de. raba verdaderamente Dama es adora Pero d&bit~ ewlavbi4 pisicietici, iolivDyVinleio la deutarar admiriss Elemento volviendo en bulgarhaciael ensolvioldad. Ymmolaan[Q2acin tambin.aobra Viallo. EW62,pecho reeppndlAotbo ~ 2 lir, moda% -pu~ ~ bnebFIr ble. Perosobretataz, acieibanmo, en el circo ensado el Cia. delfectaiba Inclin mencenda.cua llama queenvano -Y lek he apr~ w-.¡rimpblelleo y& lseniencia. Dama.' '412dor vencido debe ser rematado. haca ella y embeL a murmarar pas. quera.soflitir~cion vicia. Oa-mlra-daftaniadamwto tmWz-.de zade 111. en efeotoiyt4bl Cara¡> ana Vestico, qimwee-imaginab4 qua la ber. de, conversacin contintiaba 1 eobrelosano. bras dulces y sencillas, fraces salidas ¡Vinol~. pera ms, que G, vicio,-seemeralas. haufa. -mucho, dorraldarsi cobra un tallde] alma, heracuiosas contormam. que¡, risistria, ha, Uj~,4iq salprinciplodel faetinuo, A-Jpltbr>. picaran*ti, fionterad d. sien y embriagadorce coniosil vi^ virgosl quib hitrehaba. ta tni, rds ti.n j 4 ira;y Rmaentera de i. a que te Interesa do-las mujeres es e! ~¡Pises hicuilTO 13160 ta 104 040Y Ligia embriagaba ron estas patacm, y aqueLezerpor que dejaba YMdefliza.brama.y-qo*. lato4 Cedo MMadegrad^ jalio, tisana r6w tm4 vaceci cuatro Tia^ y.86~ me7dijo un da que crea bras. carIbeptiogusadel pepiaro, be¡ 1 6 Iza. p&Iibnwda-.Vltdclov, lo ktbt&,oi, ba qin habalie, Focos razn. El rostro Par el solo no tambin en ellos,

PAGE 6

lUN. JTELLS

PAGE 7

r_-

PAGE 8

A Q_1.11 V~ L', .l. 1 -4w,4 ..DE ANALES DE MAQ~ -Y a" ac~. k" mm Vma= n J1:11 qubaTia, utonsmos d..t 9 11 ar JIM D. fL ,a Del Dr. Carrde. M. Iglesias. -bug:w ~Ary.lab lSemedIo tenilb1a V~ 41 LUdo de 4.5 la --ala ^LQVI" !:W :t -a Im nearaisisa wild, e.~ a Iii. d, cut 2" Viza abb5ora pe-fasialcue dol^ TC p keab"-da xecibir & '71 Tu -0,11,1111 fle~4,11) yadec? oc, =de abiaidazita I.,hasle tOdu llena m erfas en.muy bum t.do, d. Y a ab a d Cda. SE SOLICITAN LA, CASA D d. 21> car~ lIZ-i1a S.VI= tcaballos ae vozL D.au~ d. lobree.I. Tec .11,11 ,ldc i 1. Id,I y., 1~ d! c 41. %La e C11V d. Alel dheccI.% y,cal .1 ececca. d~ y ca -MUEBLES t. A KR21 y ~_df. P. "b.j "l 11~Lw -W ado, d. R ¡c b d, Encontrobr usted 1 tod"llbra A.4 d. d. .i: c gran'lo-t"e de caballos y mulas de arl =-d:Na.b bcom, 41 DESEIL COLOCAR. D211V donde elegir. 14 dad. an d av :,f:z ------------------------M a' W171. 45 Todos los Imaleo se garanti. E. Acr. ca. 1 : elI-ld -0 ~ 20." l ---.~11~ ---fig. --lo k~ Cama da -rw 0011 but1derU d, cu. d4.L u 94 cad. 740~ o -zt. DE"OAXGZA 2. S4 AYENCE FAVEICA ¡Mbn 6 junco, dde $7.25 Sud 8111. .t.pad.o A M90 dwecim cee. 2.Ib .E I., ROB 01. --- DEPURATM o. 1 lariz:Locestro t Caza, de 33orbolla, L DE MUEBLES Y PBR ASmm 1470 lo Q, Ya Y. h hur algo oresentc? -l(A-. : dini. 1-¡q de 40 1~ deexiseleasa sor e. G. Cliampagno. 8 DA LLAIL-8 nonw, ~UW pre-de-tm =1. d. Fficlecigi. d. u-mi. 4, W .a a. fl wala 1.C.d., 8. c. 2, ?t". :o d Llo, F084 lit, 3 2530 UtiteLRMUULQ tb-N --:d,.jcjed,-dCuadros de ebapill y platu pintados y e. toa"¡" p~ j~. cl%._ 1= adoreoca de ley, y edore".!60 p 1~ ~ MaiciQ 10, altos Alatied6 IULOS GANG1 mucha GANGA 1, U" A. ~c.a. -pl. 4. ., 0 R. de rmw un. y tpioc~, l-, blaNdue 6 lb., dad. $Llrh ----se. .1. C11.71 CADOB DE21,11^ COLO Ido 0~ Os" Ecti JeXc5 2 A, b.j., Jldebleed. Hojalatera de Jos Paig. p" rasa de Borbolla .111533. 5,19-1 -114314 .ko. brw.ds. dic 1 XTIGUO210 1, computola 66 Ge, Lq una, cociriera peniccular 1 Ta-11,4 Pww .74 Ceja, de hiborro=D i~cc c z, .1 J ez 1 -. 4;izzel, L '15 1. =%.t -t ecaY%51:55 a a Fbrica de -Cortinas t0,5 l. 69 DE 4.22 Briuanteip VIRO de Papayla! JUAN COLOMEIL Una criandora De V4 coinib oxitor de ~ os ninsular Da ~ DL Talento Re7, entra Praap y zuluste, dc. a llell.tie. y acaccefia 11 = m-. l xcajac= ;-U ~dIl. D. -4. Cdadc. 1 13DIVIA. Qu4DA EN 2114= W191" Y, 9-1 de~d .finuda Al=aula d, "" 1 L-P.,al, -t_ U.071UI Eclmill. t.do, eele~ .d. di. qdbas1,cch, llabana 114,~ Zr --1510TX= de knios o:I No Ivldd. pueblo habi el. d, .rmi. 1~ r.~Iuylol." P.a., z.,t5 warrtl by,= o entra el ]cm, b'P,~, -& 'jW?" '~~1 .SILIAISUAREZ 45 ,_ alec.IN £1,112, lit Pdale CIL todo fu boticas. lle bubr OB, e, acto, ;24 silla la. inolaticia da MI y deja pa.u un £1oopcW7: t es t" DEBEA COLOCARSE alibe .i. fuo. d. al.ria. R.I, Ibortuabl sdecl0r': d1c. -x:oni q" ----------------------51 ee-dan ienla. t.t. 1.! c~, -du.-.u Operarls de sastre, 4ro'uyW plar ftj, y" ~ 1 huta #;q#1 -----1 ti ,Ip,,bl,,Nhoy=11 ITA bs. _c? 661 1 -tan l.41!sd, ki .ble. y JI.N "Dud .702 lasOU2 1.11 SE F30LIC_.d. e S' PR98DA13 d q nse-trabaj. 40 de]. .lata, -or, T 71= 1 d.a. ¡S-23 m d ir da m tuato. 91. de un en" EM'-t& 21 Abtm' = L A - Alborto Giralt, E.*Wie. SaCdo.a 3r,*.~ wV-1,adec,2 1.de cola, tice !.leo ." Zo eler, .1 ~ Ao los 4nuta, rece" por ¡U ala lit h. E as --!y .s 1 elT-ce d 1 y, , .p 1 ~~ r4l., .22% .J. la§ P' RE$ de toda clal e, In =PERMEDADMI del, .1 ec-I __d c#'pmn 4. 11 EM 1. i rS diel COMPOSIBION DE MUEBLES. 5.ab= ESTOMACiO, la. notWUC=dr&S. ~Ca muebles, Paula Cayon y ¡Ino. En los altos de J[,a Idea de W111 Mlec. 114. cl, alico el 4,~ fficdcat.a talfi, Innn, coLoe 04. &4 d,_ca 1 los Fongalfos 27 0 p u_=o 16 2. W b~. Ydudltu su c. M~ doCdado bea. 1. a .M% r -12.& £ E 4,20 a~A.I tY Id.,. 1 4_. '4.cd cacobc= LACENMAL 1 D.,: 7, PBMDMA) La, 8550 oro al¡ el 38. Te¡ ¡Taqueca, ffijo 1c2£4 ~1,~ co ca 12D.w. llad, Ina £.1 R.ia r, 11.01 11 PJUDO 103 2 CIL Citi. U. g#carcl LA ALMONEA. ==.sc 3-LTO 1, coj ---1 o¡ % y. .: 1= GRAR SURTIDO e. A. jurcbl :ry 1.219:1 12.= -1. d .l.= Foidas. DE RPAS IMPERMEABLES B. zkendea desde 2 centenes 8. N MERIA ch Aratimido lurgnilez y op. 0. Mazuyer CU DE 111TESPEDES. Caza. 4L, Bctbllt. DnADO 75 to.11 Nu ea SPOLVosdeAfiftozzl ov alm -r ARAH IBERN -YR'*T ~locc~. Pr Mac ~ce 51,11 T9 -ILLARES FEDORA!w SRA11 DE Rbr; 3iusxrANTIs a y i ILERiDtTAI)AXAICA J. TORT=.A. c U.,t,.Ufc. C~ .I.Ioc wj 59tinyo PERFubre, LC lla SOLICITUDES. 'Cepipia -te,,eillos, ena LluqCMA. PILI: '103 SIN CQ£F ANME '14 unc DOS CABALLERO, (INUL C. 1,99.yad ES3:81 d.".Iro.a ..%]. -...M.I. m lafc,~ E., mub 01 d. :"1u " 1 Za el". ecc. lea. 41.4 1 MMALI.L^,^ D. 1.47 t, i ti, & .W.' en, -¡l C. co.Dicd. d. b. ~-Iiii -11115 d ..coca u, d Id~coft 111 IW171== ANZ, RE .*Y deTROUr:.TTE-PERRET se 1"1. %0, d. 2, Il. L. lgran OPERIn, la PAPA1YA (Pepsina vegetal) d.71. 1 ce ca, 1Z-L, o. ecc d, I c=. En 151010 barriles, ]Ms Jart1 qUe -el D el nias poderoso dig.4L!%,9 ronocido lisista N t" p= Coinhati, 1, rf L iurbilado. Precio: EUFERDJEDADES DEL ESTbMAGQ GASTRITIS a$ Borbolla, AXA. 43 -701.Y. j, ...J*,*. sbba$~ E4zculm GASTR V ¡T^ PESADEZ PEL, ESTUAAGO com &m MALAS ijaST1,dmEs y DinclIES, COKSTIPACIONES, EM E' d.¡. J ~ AJE10. -UN JOVEN m t:eccel t llce w~ ~as W. ac,,1 e. elal en dQs turbin iq Iq m pq R NON 0,1110 q ItsET ROPartidor de entregas az sOLICIT^1 ola )U su calin. y ----------------emp, ro 31 N -C a, .,'R, i'"A turbina fi precio 1ina. se con. Jealla del Kon=u lo ce vengo., &es 0;!, c_~ n u. t* e n co ~= D~ Desea colocabrabs .d d. C." d. -.% -U. po. d" # -0bi =n:wwn 17. es~ ]§ -09 solicitan Ve;f4 X"X=, j, QM9,lFr. v" C~,!era pon~ lib, ffibw.