Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

es Ao 17banL--Domingo 5 de AgwtQ de liaO.-.ITuosU&'Sra. aoae las ineyes. Precios h ssmpcML nL20 Iff 3 Id .6 Zulueta esquina Neptuo 12 eluo M~ .pti. 8 m .8.00 H~ NA, 3 Id .LOO 112 M~. 41LW DI A-R10 D E L A VIAn1 A 6 Id---7 IdL75 ItILLBOrandVbdr al Fatal&, de. PRrik 3 div-------71 A 71 Par leo P~ Ac.-If&Lumdu uIdnew. e ESTADOS UNIDOS C'I.rea that be W.0 attempted to '= U 151 A v, lol, D -U7, ~a. Fiaticin para la noche de hoy 1111 for.er Prealdins CasimEr P-te, Servicio de la Pro=a Asociada wble -ha leas Prealdent of 1 l[7w::::: Al 1. 1541 iw P a$ m qo. lee.ul~ d. @le§ er V~ 3 Cabezudos La TempesUd 11 bite but bis evolvt talmed. worra 111 0 1 TEATRO DE ALBISU 11.eva Y.,l, gesto 4. =n 1. a, OA .0 Z. abe el=. Z-" _~"~ BELIEF RELIEF EXPEI 1= 11. .Gran rebajas de predu El BEZAS PAGADAS )ITION .:::: 2 ',w F -1 .Uspcnzal en TionaliI de "The Grmbmk.It 1 ORAN HAS NOT YET STARETED. PUlaEl 5o Zdle.4. 4. ..2. delefl u 4w llew Tork llerala" telografa alcienaD W-hingtot4 D. 0., Aujecel 4th~ Idam :fi, --v a ...aco luz 61 p= leo y $Lm Thero lo como ItI.% Japjrlf= ental .Nw que se han aescubiorto pruebas de que 91 1.0 ',.1o p 0 en 1. era thr t the ISG 111 1 t C4N .-~. .CORRIDA '03,4 vIrey chino en aquella clua^.a pag procilu h ---2-d.$StbiqtLd d p TANDA Y FUNCION 1 ..0. =lea t los Chinos quo la Presentaron elSt5,11 it la que .1. PAPELGmd. da a, u P-V .: P. o hil efecinad. hay 1. al-11 loc:as tio cztramjoros que haban siae aore 11 e f al 191.01,1011.111 c.A., l:. 11 ", la 9. tic en aquellos 11 obture. lt 1. bolleved tbat thero 4 d. 1. l"w. Ud1d. A_ pr d. B.Irl 8.311. £y golizars por los faz es la otatalderable difilcalty ¡a tte opsa. tau rideacreff. ti-no wun.oted wiLIA iba landing el RW-TOH y CP., 3.an a. -.,e .a. .y k, J-11 -, C1711,11. 42. Toco pa, agosto 4. Astafic.n Troopil la China. CotIncin oficial de la Bl privada y J eb-Mgt asi leNo9 E~ d@ la W, cUlatl44ff 4. .t. 1. U%,2.Ilt ~ '10 j. P. TAMPA CHINESH a@ Cabcu, si d 3 =,ties h-leltalid d, *¡J k BJ b,,a Da 3,2 IR ub,. d. vaW, 4 L =.b. ~U. 4. .~ g.Z1 t.13 L l.nla U. C-flJ -1,0RINION OFFIOE *¡.e] a *LBS 2572111 Ub~ ,AdLINEA DE WAn Ilcyhaccuniaacn esta bahis totac= w^ m anotL. 8311 &u pe 190 alta S-te 0.&ZIM0W 0. plesil horrorosa por haber roventailo DECLINES WITHOUT la.1.111 13 - CUMIA 79 'r 710. Km elele u. Y.= k,= T. No E.v. It T->u. irla xllw leo det.11 llunA. i. WrU 2*71:1WI V la e lacra de los rGrelatacres empleaTHANKS. a 6 p_. 11 rW.91 a 1. arsen cluvicio an ¡a arag3, con CUYO Washingtoti, Auguet 4th-la e mas DE TOMATES.-Be. 474 E .mi. 1,* *T ,-Te Ll rotituos railLicos, Tol m. d. (N11. Nocr. motivo rercoie, en ms anteinte personas .go recestired frota the angIn= 4. A£." d. W.-= B-mat. y SA eso. u la, a~ a. K.yel, u R= r? B.ffi. 490,5 % ahogad u, the chinasa Forelga Odos, ob~ A7-U~ 1, 15 t-dA m .4 L exques e*. reglareablarte 2 tM. li~. P. J. 45 U.lifornia, agosto 4, no figistingla al¡¡¡ prOnsaling 4 ==11 "t 100 a un y Pb., 11 naler dato ofJail 30th. ft la obid that ..11 , 1. Ura. E L IR I.S N. GELATS Y ILL Tien. A, Ilb Zt &, ..4. 1. n.b. P.at~. Tita l. (30 8~ ir. lV"w2ded de, TV-bYuk P H -N i .MISIONADO ESPECIAL Ti.g bet-wa theALIlim-fO?5e5&nd d.04.W1 -~ m .Z R. X, los, AGUIARS 108 lloy ha sallao de cs'o puerto con althe Chinata Troopa, ll la aDubidered UJ. d. $150 A 2 t. ufl, 00~ lm~ lo -u, .p, e~ m=aco~. inexpedient that ciplier ;alearanas Ertul, u. 7 1, OMABA recci5n a China deso=ipciar la Comiah.uld be sent te the For.lga Ministud ¡al .$ RAVANA .it sln ata lo ha sia o ecrife, ¡da, Mr. Rcklilll, J. Pekl-. Thle la nenstrilelad *o wei la~ SU zd.~ de u lub.%,u u C.b., anaw r te Secretary al tato John wd--. 281 a u .. hasta hace peso plestacato y airector asi IDe, & p2;ret. .Ulee~. Vapores de travesa. el ~ laca. 0 izogtciaa: e informes do las Sopblicas y, with regard ti@ delasld aaklDg ~, WU" y-*72: _0 el ,o, fte. wm.cul.ti.a fm. the Po. .a.~ leL~ VUCAAn .. Americanas en Washnten. El Presiw,,a ,¡th ¡re TU Miixi.te,* to Obia. u -U e-mu-a-_ AVAYA ... aoita me nizky ha acsirnaio mr, 041 : w ~ $27.952,098 00 Eleo 1.1LARU ..ab Enk1IIII p Ti AUN 1.11 jls 22: a 1 China 4 es udiar la fl. AL D. M ORES CORRE OS Itz infa ~. D~. y v~ .1 1,15 er A'r = U ,,r E. ..-- upb'. 1. '.e~ 1.44291-83 riero mar. Manil., uso til-Titreo handr. Cli oa" ti. ttyFiltpinoo, tu the lal.nd dw ~ oo.: ed .d fl 39 4 lA.a. MM. P.rl., gesto 4. o¡ Labn, attwked fiftean arte ino 1 a .W. ANTECEDE TESDlISALSON Segluecr§ Uder Liente.aiitmib.&rar l; dad C U" LA A .u 51.440.3H-83 .cita,. AU wera killed, 1,al. .,y. Ula k AIZTOAN21ZOTLEOBPDE se Transo! Sals:nqup atenta cantrala arleariturad. In., EZ Y Cl z_. viaa del shsa au resiah, declaralo que tj'"Adj<, & llLoc a"i2ll',% 1. TOCMD.i-e 4 $)75 qWB=lS, *¡l¡ Afe, VAPOR si 0,11guy, sistaorrestanat ola naribuca pranlionoilu comEsman m swvmr *la ESQUMA A == ADXMM to= -1,= -U cesa 21. Casimir 'p rior atonta tambin es J.' %. t-. Reina Mara Cristina contra su via3, p Ad ~.d" dd que al tratar de hayo or fuego sobre a med adat.A1 -22. 1, fall el revolver y fra1. da. de a 79 -m ella. Td., !:.,LVcas tmbln tu intento. Ocultece, 1 #L75. 7,lZ a N. Y~ acruZ directo :M ,!-' UiaitodILilwaya of the Havana Wxo &lli:LT'& T NAVARRO .TT L ate Ljl at. p.pel comer.Il, W dp. de ,d, llAyate A ¡u etad, de U WU IUMU U :le.' ¡=',i 4*9 U, d nfgJJ W ha J, tgi Washington, gost. 4. 4 A 5 por elente, 31 MS ~ d_ = N xod. tlet,~ an =m 91.1 ...7. --1 te ffid~. 1.1. 1. DUDAS. O-biw sobre Landres, W dY., bu-alazb. -.J2r P.te, d, 4.1210 C4 B¡larne, d 4.84. 3127 en esta quien supone que la. letU 1->~ A S.u. ::= ~ p*, e, ¡k. D. ZA.,a, ~ rd cila"a atubl. b. Parte W d1v., bAq.-4 1 45 hn a. .y. EN ESTATELA la noticia que te ir. A_ mm 11~ 7117 TL M m a.I.= ado anuncian4140 CAJAS.-D. Ma. = Y. pa ba e 9~ rb~ W~441% 4. .Mji. -L do haber saUD a. Zlars la cirpodicin Idenesoluraffa. 0= i= Wa_, ollacual~ all:AlAu, 9.2T, te, !=U .¡e nterra.lonal que va a socorrer 1 les e%cabargo, M dir., losaqu2151ZU 307,La w -Wgtranjero3 que an se encuentran en Po. rol, 1 W 111 e. 1% 1. llia. WgL.~ d. lee Etwas; unfael, I.C., kin,,esp.emttwc;y 2== ~en Unel W. .2 Co. mi n %a creo que las ira& c, ejente, A 115.114. si A al. M OCIEDAD11 BENEFICENCIA su -At lla pan ae 1 a ms,,aat nidos anstinsaac a contungA, .lo, pi. y@, -1. y ftte o= .t .15 1 .20 da eucperacionencncztr:ti granaes difien pla.o. A 3.7¡32 e. YSal. (U,_ de rataraleSL de a una. l VILA1 ddIk. DI-Mt y d. --ffi.V IESCDE3" .t d~ 25MR t-$.nitnios para poaer aesembarear en el clutitugte en pi.a, a 4.719 1 a u a U% .~. .1. L torritarlo chico. M-bd., .pl., 4 4.3,8 a no ~ 4 se&~ mi= Atcer de tall, 1111. 97.5, *L,; da e .lo. VadMI DE 4. a Leo A *u i y P.I. Wahington agoato 4 pl.N t 4 liso. d. 8, w falsio, Z= Lel da l :Wd~ h. B Tlllidas de Tejidas* ala Taller. CONTESTAO ON INDIREOTi 1 -.de de azcar =d*, p. YU911a ADRIO SIBRE ,.Id. LONJADEY ERES ANTES En = despacho recibifi hoy el el ImiMantaca del Oarla, en tadastulas, 1 REVISTA DEL UERCADO Ventas ero.tc.du .141. 4 h rimelie y Killtilis ad su U-2 M4 rastoio ae Estado, pro-caente aerTsCg$13,13. AlvIto los cargadorz. o. teedue w-7=cn% Ininisteria as :gstaao chino, ]ff&rtoap&Aaat Maciobsta,1 01.50. ACEITE DE UARL-r-,d-.d h. 10 q EA. d4 lat. 6 .vApoR ZVEGCER, e -Deponaiontes a.Uelt, ~ 1. 614 70 eU, U v.e]Wy faclisall si 3o ae jutiz, so dice que en 2CRITADE 50 Xos tb. 5171 ql"L 4 d., lol -Pt~ TIstaje que co=tinisit !as hostililiaes A~ a#matot.b^a entregar .so 1, la .~1,371 qtI. r. del Comercie de la Habana 25 .t. .d* n:" -5,dulm~ y LOA. d, ld~~= 10 5 d, la tad, paro, 1g:joel 1 4 L L.cr Ueda ¡f.,. e 1. ....I~i%= = tLtrel&g figr= COligla2t 71112 trono£ di., A 11. 4.112 d. e~ .la ZO d_. Id D~ 4. e"' .! t.". IW el d.]. -.a lld_ chinas aaTlensinza c=siaera inoportn: A14CU acatritQgb, P.I, DO, A 13 L 114. lu,. A M a frUPU. regla .511311 qtL 1 -1 J y ikt 11.T.a, 0 ~p y PA, d, .d.1500. permitir que coremitarl les ministros Lltadelbado, e, 12 & 6 d. 346 .$0.45 uno d. om, a 1. j;:= -4. d. 0 W L. q 43 extratlerca en Pekn aescach:s cifw 497.9116. 175 candl. CWW y te, k, elealeo .t.c, .1 .00.17 1.0 4ri Descastito, Banco Inglatura, 4 por IW. E 4 Gremio de Fabricailtes de tabaco dca. E to.10 consIscrasen .,s, como la AGUARDUOT DE IBLAS-ay 44 -t 4-Ipa -,ala 0,111. 12.871 ,,,dikipui 1 Z .U h, de partido. acion de china la nota ae r delatL£Lene el¡. w 41 n VIAD Flor Da"~ ---dt. 59 <¡in Id. u-.5 lino D-r-ela.a .1. t, ¡¡Ay, piffiena: que China pa:raltiese tA de 1 Z. 12 g=. tktu. $141 1.3 ministrcs c=tranjeres en China qua Re 10POTctGut*, 103tmnmicim.C1&m .~ PG'lat't's' -Aglill" .P $14* uno 7 en 56t Dacand. -ta E-P~ ~ miW eAlklUell, se ceratmic=cn libremente ecn une E:ledd 70 el J b, 1~~a . $5 una Id. Ida lmiAlas; ka-=~ AllaciacilitAll Dependientes M "U' KL",J-&W SUGA.R. STOGES. D. 60 carg son Lfi sual 42 gobiernes. ta 4. 300 -1 Id .dd;Iii.,. D!t U .1,1% 1 m Cc &derm d-= iiiiZZ LCrolacrelo de1a llabana. lu. Y~14 A.V.1 4,d. 40 sgi.eb uno '150 4 poso Bdaiy saci6adelutruccin. M.nil. ogoat. 4. 4554451S.a, 150 .1 Idro. el= 1. A DE ErEff os EN rILIPIN7S No Sugar Stoclu, en Ang I.t. t--, (509,7 -"do' VENT -1 decl. '.biu afilcael t1.1899. til,14 . w. .d. m s4 subra azcasTAM. Trestientescir:ninta filipines atacaeVAPORES DI¡ TRAVICSI.A. acid.PeAPSqUe D -Leed. f.u qu -lda.11 ObPbllt H~ N.Segar Siock. .w at A=&RGATA&-BZ.* m a --,A.,. 1 elo le ¡)le% un destacara ntD tio ingenieros dolos 1251 .1DIE99. canal bit M --- d*= = ala ERIPEIRAX J ald.A. C.bN I.li. 24 de 1901-A lan d. de IS, Cual 51. b Utu d. ftM L ti eLlo ww~ ~ ir, Ta~ Estados 4. V. a d. -1 tarde del dio 7 de Aguato 41111100, SS Ullidcc, CC=FmOstD ae quince ¡U'Nono at Phlld.1PIal. zad naltatoro. e. d. a C11,11 ,0 6 T 514% P~ detn en pblies.ensata Varlos efett:Or diviatios, tratalitacs pcr el teniente AlRe, S-gar. lmp.itd thaugb t1d. P.a t W 0 "' y. y de t-co-101 ada l5 1. ld do conla~ 1. a I. w. -1 Dtkz.~ declarados ibl. m 1W Toma V.1 lafe at $8,500,00(31 ort%000,001) a .7, bort Slaetter y :tos fueron muertos, haare valued a H~. es,, llana 6 prisionerco] -~.U, edIo~ 11,. R.d. d' B.I t P'-.m flifincio~ dirijanos al EscultOrl A= 11.3 Y= :!XT.,k. I.Epela, oslos 28, (Alcia) U41^ 14 sn.=V ~ y ClA. 1161 1-11 EXISTENCIA DE A--dl~ WcalUed. *ia a $1.30 d 14 ~ M.bu. 144 ID laS -'ld,.'h.d. Rewle, UNITED STATES atetea d.d inej Pestor el ut, 2. la TRIM WI xi 1: uAt. .El weed.A T~ AVISO sieptable. 4645 IL 6m *:xi orADOS UNIDOS qt]. 11-5Y" ir CIOLPO 12= M=Co &Idi':]Bro. Bag Co 9 AVIESO k, 4. 1 E"""' a DL2U 1Y.=I* ~Vi! d. 01214 2NIY011; A-"tt 4-A. Loecurlatencibad.de 1. &M ido y EW 2~ V019TO27. -, ~ p *si M a JeA P_ Utie^. ho lIM ltilWiRDS PAID FOR, 1899, G,(ig7. En primero d.1 Actual ninBAc 5. Taloa. Fabricitatito de tacos especiales = Va. 'Oan* a-a Uell -~ 1 dd, .ld. HES para elivasar ncar. ., :. l ";.,U. al 11 BADS OF FOREIGNERS a EBoato. .h.1A. 11,11 leC, 11**11 e o., loD.,reep.nd. .r. d.1 -D.I. En Igual fecha del ao CAPIL-Celtilatl d1,7 1 #I?.%tLkb EMPRESA DE VAPO espatfilpor CUW 1,,ii.01111 la§ d., Us. H. Y. DI;f¡fesa, cut at Tic.T.i.g, Obi., UI. o] -es t lit psado h.bi. L251 t .Ud., % -n-i IU, W.= = ~ ther. re proafi which havo licen *La 4 30 apa 31 pedidos de prados C.Ueti Ildelaut. con oozroviml=pan dlawT.rSd hicd than, tb.L N. hoy SOBRINOS DE HERUM ,f 8% w o TOS DIRECTO@ 1,. k hi. u Cxb. d. 1. Gremio de Fabricartes de Cigarros th. Chin .vi"r.7.ttbatcitypdd D. e-. 1. _rig4,2 uw.rd. kr th h da uad. f r.rcignar. L. ~Scer. cruid. Importad alDireocin por cable: -.,.i llicadaras DEL VAPOR whS ~re m., red la &nd around te el mm de Julio imporun IBM00,000 que ala mi;EzAN u T that Ohine.e t 2 ule. d. M el reneacatatt $I.OW,000mq.stallop-Arte. FEARFUL El PLOSION .d. durtacte .1 l-. en-. e d. a.to, a 1. u¡.p~id.t. d. C~ caplAn GINESTA.: IN TAM PA B &Y, PLA 1. d= .Ark. p_b. y .4IW illd,2iddle, puerte, ad 5 de Agto Hb~ lo* u 3901-Sil de~, J" y.# %, PARA EL HA~ Y Hk=U] 1 p 1. In LA y, Fin.$ Aubnet 4th",les de flartel II. .CIR o ==*a!Z MIZ T-1 --1 ~_ Fernando E. Zmeta ~PIORIOn Decurred today &t B.t.b.o 4 Glavas; -A-B (32 autil. d. el l *L d. _, M Za W_11tadal Seccin Alere a. el -~ d. Wff-Od. .dredgaboat era nd ft i.tc~al y Um. el. 7.~ radrs, tillltover L-n y person. y -15 J-2 PIr Gibaila. lava bcen e. U: d, B,b" Kld, J,--, MdlWcd tbe,., AMOTO DE LA P= d. 03 CONSTANTIA estRI, ve", y y U~ KRAEPT llarlecos, .1125 SPECIAL CoximissioNan aft M=to 21; Civiles y militam g~4& 19011. pr e, 1. y CI~tn~ ROCKEILL ISTARTED Fott Aza~ -Ft. cci= Go v calla, CLUB ANTILLANO ilis MISSIO SUM td. 11 la~, dna, 11-,,"hbllnd$1 lmtcA JL~ t, ~ t. calga 114 S. d. I. ur ROC=DAD DIs IMICILLO. C= 14 #tu Son F-nci. CM., AnD.t "h_ 4All>.d. 4. Teek.c. Rey 14 -,t-% d. 12 11 L O.¡-ai-ner W.W. Roclibill, 2,600 .P.]. 95.114 11% te. atrali. sr Sa d.~ P-, seis -=a~ fiada Pe I.teir or N711. 6. f A-m.n un. Cd-. -S.E R-91%, 15. as bcen P.I. 950, s. 8.114 m &VISO .ppal.t.d by Zrd. "A &LW .al. d. MAB.W. A m u -m publim -t "y.h lton' whO h nley t. DU 4: Subasta Voluntaria extraltialow .t. otad d1 M.M 'Ado mil, p.L-W[n neortical. i aUd. gb. 4. .~ ro te Chin y llathate DI iW .u t h. t Yl fe. TbAlio-Ease M~ elorra con beso& q%9 U aud repot Ited tu da Port el"pon4" y thle de ¡.a di d al~ AYM _" olid SALSON ALSO ATTEMPTED T. d P.al, U "t 4 $140,14 D. 1 plet. GONZAL1124 Pr.d.,es ID.W. ¡".P-.l~ M.an 02 o: ...A, -m TI~ AGAINS UASIMIR de tiopuetane ZECOBLL- l~ n d p&b 4. 11.150 stidra de lilu.lt. t~ lo Idmm REBRIFRIS LIFE y saud 4. tr.~ Iu2dela paris 1. da A= iran Trut Co. % d, papol, el eterad.dera ela si.d. DI. =rVAS FIrA2iub"jly moco lameu) Prio, Fan., A.guat 4tb.-Fr.n. Tlula -1. P.y, .pi1== sU C.I. a.,,capitua. 2.000,000 er.i d. d 9, 801ROD, th8 man who CZ1,is-ln @& P-.U Pdt~ A -".ti _xm= Lutu 1, atticured !VM1B" u43 2.500,000 lth.Bh. ofPeraial.tTI MptrY I.CZI:ZOrdlv. -2014201por,1013 .c 4 *S.Se a !L= enda Ir, d. XOTI~ 0 DE PISAJEROS la 1~ y me~ todo el Ullu211 Pr P. tW14#un 42=1. I.Asta l. l d. I. t.,d. OM~ == r, == ir -= = U%.,. ~ o. de.~ por~,.=~, XZWTGRK. ipowoadwa7. d. otol.,Cwu5 Iseasp~~11 SCOTry§Jau Sen P~ S. SL ZCL cre va~ 27 citaba M lo_el. M quina L.d. X.d.t U elO e U. PLANT SYSTEM S.,.h. IL'T~40 eL rast IWI Lino d 4.2_~,b_ el it. galantas tipos de lilitas en sep-el Cada te U. L 0 -t., el .4., de escribir lmr~71=30-VZP-db~ bello de carga: .11 8 E ata a gentral R.M t, balac.; 2~ y saldrn en el orden 1.heck, =.k" .Mea. W-W d%&::2.= laso. D& CUI=C.I. caillil, P.GAM1,~ ANUaun A-% delAl. V.^ en t. tita hand .P.¡,. h.h. da -1 ~cabalm Sol. Alulne, >.t. ~ t m en m La~ or la, IL00= na. "' a4. te4 NU 1 citamintasvoridiatelltiltipad. _Wjr -e JL,. L % u. 2~ sa Nuevo operaci6n sin cambio. vjrz-Ztm Uy ud C~ Tanda; d~ ( ':,tr EacrituP.niplipb'10.*. Formaci6n rpida ae ctaaros. ce~ m lle Ud 1. tu 1uee a cb*:& ?be.~ DdpS~ L ibel 11&to DeVel Cidad Ittintentada. -da e. ~4. d. Celeridad en las ententas. e. s"1= AS *-~ Toe =a. te. avte X.M., su. in n4 a 1 8::ranos Ad &miento elstico. Solidez inquebrantable. pa, Sd11= --, 1.12= Accesorios Automticos. Veatajas positivas. At, -Uis" IR 34001 q" ble Abierta -£bu* EM Sa.llda 8~%G~ Galban ft Co. presas Nereaute Jo" "'a1 1= = d. Vnicos &gentes: d. .1. U. U~~ C4. ~ U. veo-. Ud. sr. calabran lopia callecto ~ & ON CHAMPION, PASCUAL & VEISS, dete -~ Sociedad Aisilililacia gr. mim da el" L-~ ~ >A~ 1, el u. L llarqus de P~ Fin =dtM dil Gilbia, 45 11 Importadores de Mueblea, Lmparas y Quini1laRL tu 4. Regiera da Azcar de crd4tittw. deit Eb. u %u,~ Se. seisla el de-~ **% ctentra d~ cia. Obrapa, 55 y 57 esquina fi Compostela. q elty~ y IM yc by e> los welfono 117. Edificio el w a la-

PAGE 2

7

PAGE 3

ip,,-,.,~ f ~ - 1 ..1 -~ -~ .~ --.- -- k -.-.--.l.--1 ,kZ 11 ---------1 -" -, -', 1 -1 , _-l --- ---.-_~ --.-11 -.1 ., -----, e, -.---------~ --,'- --, _--~ .w1 -.-~ Z;;.,Z.""i;,z, . --, -------1: -1, ~~~~, 1 1 .1, 1. .1.1 -1 1. 1 1, , -----h_-, ~ --"! ---,,llni,-9 1 ..--.CiL-k'i TIr-I. .~ -lib ,don Angosta -------------r(q-' "¡Wi,1941nl.b.ill.tiori. 02 001: W . ~ --.1 "ffii 1 bi,mism .ILlyo", d. J.na -' diAS -.,.Di. 1-11. 1 . 131.,h, ., tNT E La Al t.,,1 th! des! 1 11 I.,l, ,1J. -, -.Todo , Ved~ dour -b~i.d. ~ 1 ,v esa .11.t -, ,-, ,. i,. 1,.Z. ii .! ,Cultslilfiol,#X na hoja de 1 ,.0,1111.1:011l, 1-I.%,,- ll, ,. de 45"1,aliad -,u .., -. """"' "' 11. Z 11,11,11i11,11*., -,,,, -.1.,,d al? Ijiz:I w. d~ 19 .1 .1 .111 m u 111 11 -L 2 1.1 ., -1, ; -1 .1 ,1 ..,y ~ ..i.o :1 al =J Alma aque tqy.,c,,,."il 1 1 :: ~Ibir 1. 1 .MJ . ,,,,o, ln _, 1 -!9.-"YAA17J,.--llol -Ah*l, don R -, 14 s= sPT42no Y COLDAINIsi _',, 1 1 1 .., D, D. ju.a 1W. d. -So ..C r.i W Ir .f., -bses.vasese . -1,11,11 1,1 p N 6n p_, n art t, I. -.11 --.esh Ch! d .r~ .lis~ ."dul. "Ubnidit re,-d"oA 1,1 ..". ., d.> , ', Apsto Al.116. ~t. M---id. W.fl. 3:",.,. dli,', ,* ltl'ddlz.qoo,,,:. .,Jl -1 en d .. ~ d . .rn~t. ¡.a,. .., f., qel 't,, d. --. .1 (& ,_ t!71., 1 -.9 -,,,n,ldi e .f., Eu i M % -o Y.-N ,_ ', ,sp"j ,.ep r. de -1 1 m ,,viit,L fiA. WLI=acn de ,To7cra, ll:rolojbr a,, 6ptica y piedras preciosas. ,,1,.iU.wl3ilLr d. N.H43 Os 1 Id, - 1 ., .1137 0, cs~sag ].t., -. y, .I.l. _; .ea -d'."¡'.,-'. ~ j.lI., .,-,,.,i""dv.tl %Lq.iEo. = G-11 .,zi Mel 11 , itigipimtmvoaaL& --Vimpre.idezt& -Seor don Rzm ,t¡ino. ~ 1 .1 , --------P.tal. f-tpg-rofa-ofre0,0 , 1 i 1 As r.bajo, no .dio. el pri-1- -6 -'."",I'.'.'d'.", ', ., £ .5 -x,t ,, pri.to y G-leL asiento entra nautros laiwttiles, 1 9 .d. ,J ERULS 1 V._l,,. -Sii~a. d. PzadeaCi. -h--no ' 'V-----Luis PereAnabc Gln. W 102fl ,i,,,.boa I"d.I!IllI.l.y, yo en. .C -I:>R0(3 U., "" X>_ q;hq=at *_x. C,-C'P. -UERIA-S Y BOTICAS 11,1.>,.I.,l",,.1.11,,,oi.:o 1 -lial*,Dd Valmar, f -a 1 ~ ; asa EN l -d. . -9 N ^ , '" Id. S -...ir r. 4:1 "o jip.rb.'d'.iiil,'ta.'.'-.oL. d.tbrial. 0 y li= 1. .1 i '114,,d.n m.Q.Ya,-V.UC., don 41q.i-, M.i.1114. ., _-" 14 -21=s f.togra. --, ' -, t$iii5i" .W Cun^TrVA, viocxtiz&xra Y-RM--027:4T=.a-xmlqTa 1 hM itw.zld4o ,las eb-.da -&141' 1-1L.Ii X pw i .1 A£ ll, Olad<51j11. don.JIn A omD, do" o ense 1 el. Mar,], Clevdril --1 .1 rrup .l., a ..., --1 d.@, por De 1 i el .Q.d., no 1,niaja corlato y un. rea.fli.a. d.n ,ClDC.!.,. C,. , yaZZ,_ _j.u_ h ---, 0 ll,.U,.Aul"111,1.71 -N %11 -1, i ;., --,la 611Z. dl' ~ Aulla d1,114dil ,d* Builwi7 l, i > ..Emuldrn anosotada de Rabell Fillatt. d. .1 -.-I. '.' .'.' .y d. L.u.,d.hl.,d.Joel'UKiW,.: -co. el Pla 11,a Rcrzumua--(34mpl.tumente re 1 ,ti ,--Yi P s. donlLamnQtn'600 de. %$D. p"7 .con 1 -: --~ .lis¡ .h .y,?-& A, 1 4.1 M.D afl e E1 1 ,.,:,.;i,.". .un ,n,-::). pIb.d. .11.in . .h ---l pr -, 11, in~o ,,:,C G.t g. !4 G11, di 11., don Matiz. J.01d.11s. da F" q.i. h.blN blad. 0,1V.50. t4 wtabletpilhto',l.o Imprente y V.p.Afipliafigilill 1 -..91 1 l. -Z 1 '11 P, (1,lorio, V1-, d~ DI,a,r11.lDla. com. .D,. p. izz, -A-Awi&.iil.it.dm -, Ir ~ ~. ~~ esa quien vau eatu comed rtk,_ ,f_A -I.,ren e 1 ,., -.1 -1 1 ---', , lloo e w.tnmrN porq2o d.101silpu .fi~. 31. 1 e' .1 11 ZR.,£= UZZIRAOMO do .lo., ..i. v, red -llanar, por lo ge .9 . ~ TL. 9 1180N W ANUIA MERICANI N d" .11. t. .I.n-t. d.,pCi. yl.ini te. sa, hndo.4 's =q: .br. .-w1,Ai: .11 ~, UMARLIS. M.i.in. pmA.d,. G.1AIQ"doD ~ .' ril r 711 "'j.do.PI,,i.I.ilr,id ",4 .l,.,, 1 1 -11 y 1.1 d~ J,,11 l1 .lograI. d. ello, P.,qQ 11t.n .p 0I""' lUd:',4' .'.' .'S'?'dlf'cultacL ,) ,,, ,, ..Bit. dC.g ,. h. o. , 118TICECHEZ DE LA URLIraL .M , 1 d. .,h. "AI,.r del .,.,.9..":1011. l.p ,J--m---SLAkqk& e 31,3 l~, 1 IMI 1 ,,,,,l. t-buen.11 1 par. .9 Si se ViCrte, .de u i2F ~i .-L.al ~A-1.II ~~~J 1 CASA DE MODAS Y 00NlFB()OION El. Ent." _,.,!. .isar t -. _,", ,arr, ,,srC,&p. E. .1. .h,d. Matcda oobtda., di ¡&-el. 11 t%.d.n E t. d. nazi. i.q.1. AljartA pgtQ&una mit id l1 , 1 sedera, artculos paraselloras y nno& .0 Jj .d. .C -1 "Ir¡,. .V.V.,p.r7 111,1 Alv*-,duu Di,,, 11,~nde i 1, 112 1 ., -U-1 ,_ 1.r ,et 09 ,¡o$. -.!,e l", ', Ipu~p ", .U. liv.n .Unid. de : de uriaFuchraditri n la LA@~ -9~ .~ -.Especialidad en sombrero l. I da = rVi, I ,les .d. .tCrttori., al plli* -', --,q. .1,11 .1 58a modelos de difiran palabra .l. y y "' 1 ra nIo0 y otros. im.e brota, d. .r. y elu 1 Af .fo~,y d.PD laliv, auW .pued. de. .f 1 -mamadera-del nii)O'ti: 0 ,: m ~ :1 1 -. w, dMIg.1 VA.q.er (3,n.t&otl. sl' r ..".,4,.--.,,i-,.-,,,P,.,r,.,.d,., -P. -9 rLORRO, CIXTAB Y ORJETO 5 DE PAZZTA.SIA d.J.68.11.u.r .bi6n en .u drEl Ujdd, S,ntisi.AOOpoldad l., amigos puLtzo, veresaldra-, 1 --~t OT!" ~ ,1 4, ,,W,,,-l.". surtd. de rop. Va bordada l u~ d. ltiras novedad d. A.t.iD F.rn,.,,. ., -" Gr,, d.,.Jw 1 1 1 A.g.t. L.e., do. R-45.1%lgavia .einop"bohltlerp.rswmponer ~ ajIr, o y V!re3 -..1 ,l --1.,te1.1,., -1, "' r liotar unamejorfa in y -1 soz-.On ,9.,.16.dol>ula. .A ,D. do¡ .1 dr.m. 1~ b~di*., Izz, -EN --marcada. Para <,,,.,",,,.t.,n, AL=nri. -LUADIN&ULITB.-Ll.mi. hay los, r IN, ,* --el lr r a W A . el ?ZOTA.-%,* 0 .ti .entre.p .1. .lp.t.4P.I. .d.d.d. l 1.16 DI. ., d. 1. -.REPORTER. la7 .W.16.I.,.Yil,er.d.1 It.b.' de ffleGlaCU1~ ,' de 11=*pa y =d4ca 7 est alazapto al corele=U de la. Riv., d.n M-elino Martne., don J. .-1. Clubta. 41V.m,@ ~noved.da de Y.', d6a 1 Pa plano, doradatcon pantalla@ de anda, huta So pesos, ., o-1-1. ~asus. t Valds, don Fatriclo Cueale. = CUChZM- ' ,DE .fk.],r,!& cuanta duda 4 24. Nao t# ~ 11 bu da 'g' """' 14,1dde nos leces, desde, $7.50. 36,4 SAN RAFAEL 3642HABANA 310~ 140 ,1llo ,,''',. ,. talla .'.,'.b,'.p dita, disueltas en la Ier, . ¡o¡ 1 .;7~ da, .1 hochode n.tr.Iwret."Ilbni.de'-.Nie ..* '11 l! u. di] [.m --, .1 111.111. 1 111,11: = s 194to, ----quoffiogu che, si sedesea, bstad!1s atl 15 Pr,1mer&p.dc I.~CtaEL IBA DE FANAY. C.,c -Da ld.id., deil, ... -1 -- ~ -. ri-9 0 a da uras a_ .1 en *11 --~~,¡a , tra~ ,rn para derpostrar,4us D. IIrd"de34ilastdol.CdOp-s. 1 es nombrel del sellor don.TarciaoGillil, -Ayer L.,d-hi'51, ,!.,,,i,,.,y.,',,,,.dotl .t. .d.t.A 19 reiterad. y we.1 m P. ;. b, .Viel g, n es, 0.01 1, no &].'.l' -., -., 4 sbna.I.n lm'tela."de a d ¡edades nu, "";Og.ittl= OSV !n os G sa, og os ronand.d P.M. . ~ d.1U ,e.7 letdap! .tIt,. I ¡p .1 ~ --P -¡vade ~la rupetabla pare -L. El T.IV'O.l. pro ,. W .,v 1 ,_ .; w .G aJ.J. Z d 6, -t. C.b.II., .. ..leche de la .do ,r&.RIe., -v.,i.,ll.l., 1.Pow!c, . i", ,os L 4 5 P.,st. -Won., 11.Taal~ ~ ois .D 11~ lo: - .. --1 :LVIj_.:::___._._.::_. ,, 1200,d. Colonia a 5C.PL.t 41q" , ,ahrI _. madre no nutre alrlric>, 1j.KebX, Y, P -D '?j "' 1 .1 H.y -no surtido colosal y en toda clase de maderas y colores y para t*~ V.tBOTICAT ,10ESA, SR.fael oaq.1. 1 C.p.i., y e. Ud. i. 1 .r.i .rt .hY.,r. san expresado, u ~KA, l¡_.na en C.chall~ea la ratS. 494agn 1 .,t, ., ,9'-' !m.r.g,.,,I,,.,,* jisad,, 11. 1 Ir?.bl.hrm~ y 00 .1. ra ,la .y N i 11212 .-1 .&Ir = lo~r. 1 no t. oye por ttdas partes entra la lo gano l le. D% 193101111 il-lib. "1W 1 m desde ¡l4.21 lust. GA at.o con .sunalt;aa y e.traorAw~ "El C.Pital"01.1 .era d. dls.-ml.-n d la.b.nea, te.tantes esc pmequido.lgud.v stCA ura, ;U. w~ .:" .1.1 p dliWtlobl ~ Inialonsa de campana., resultando un objeto de lo mejor parar 1 mm=6 -II.nu de pesos, dividido en veinte .11 La§ d. ff*Unas el. velar la ,y lo .os prob.M. saque -1.4 tl'tbacquio verdarivieniente valioso y extraordinario. i tkina' 0 A111 1* bran criJeifidoLMont^ lelo encolellutren otraveE Ido por las ,.r.lbtrs,ri.kf ---_ _ -"B u ok ey e"' s, ,".,.q.dI."1. = O.r. UD. de .11.5 en ¡os salones da la &or.edai.qt.vb[ul. 1 son padra0, helmeo---y J 1 Z agad ora s .214 -Di.d.d Ri.Z, ,Dir4 e. la ma. q9apbJero d, accidentes MA.fisnillarreamplia t-e,Te6C~ "t.ntw Tuli-pMos fempedir n-Tren a y V 1 1 L.entkn. d. las. d.r," do!% bunal J F latora LD: -i. -Juiejoires trabajos realiza en Cuba, tanto en terrenc ~r.d. de 4111 -90,9 -PC~. de mamf= que u l puion, , WV a ;w= i,, j,E.t. ltima 1. ofre4e l. Simpitio4 t.p,.tcidlot.an birudT .r, que3w .Ir labrados como en aquellos que no la estn. "'ijd' J.= 'G.'.rr'.'1 d~ roniots dd -b!:I,,I,,111,-" ,!l.'$ A. M;Idsp,l.41,fgd".1 11 ClultIdo-el 0,10 ma Completo que paede icl-d,044WGCSICO La Vulla. ..' 411'1g.4,*,'.d.'.',Ib'. E. 0 ri, = tanta e anlles p .1 -, 1 .,P.r;lo~ I.v.ladibdo 1 A*. 4.-Dibe i g t llantes, .n.,.Id.ad,, ,l. que ' .a, 51 0 De.-1111 = Comoca ternos Completos ?h . ocarLen 1. .l., con ~A., y -urt,,*,t.a.1.41 11 -J !'d .rl ....-,, .pr .l .P Olu. ,Ya h -it!,bfi --o 1, .' 114 11 % 1j"5 ~ .4 ~ .d"t.s de que &h¡& llntas do g m, y yan provi.u ltileilli)iteo p o 1 -Su t. qua Bete, , d.;t"¡ ii.nI, .ff, Bortijas 5 0 form.dnquma marquesas, liltital expeal4nde 1 ^conAn.giatl .p-pardo, t. tr.p9t', ,o, -bli, V ',, .sh -X 91 licia a -qw 150,200, 250, 300, 400, 1 LA l000 --,, .le liq con 0 300 y h. $ 1 i 'Z13--y .^ W fin ..--.g"'4"'P"' ~ dc'h rlp ti~ p ,i1 ei.a --diedel 5,30, 40,50 GO -0 10 El P4 ,1u, y. que p,.Oed.;. a -1 1~ '1 1 1 01011 1% f.t. 6 pulid$) .en s.v. .IbLDcione., : ws teatros ofreaca muchis noved. -lloi,,.,d, .Z.I ,.,,".4110,W-I-Wo ..,lb,,,,,firdjl,,"IN.]%tn.mdemo V. , ', , ME".1 Pn calles 6 .1 divie.r 4 cu.lqq1br persp, .21 -la. del. -d ln a cuyo t i. -160, l%. -2501,400 y h t 11111U btdJeaDo, ¡eZQpdo dalos E '111. w, -100, 120, 1,1 1 -11 alre, 111 ~ Ign. que id o-E% Tanda la.brbanitas enebibl.loUd-gote dgell1 muy agradec P.~ 11 el pl,,q ,ll,!,1 d % Do locaL.ra &j re. rque nuli mD5ta -C d~,,"111>Cl,,Ill.lnell, liq llabaun 7 Alma ada laoj ,ri C 1 .p,.enurl. r:r~ --llto n, ,as 0 _* -, o% eu~el la 1 : 12-, .a .poritad. 'se d. -*l ..1 nivi ., k" rab.d. -.- PIA M;Ilr Aplndl. ,0 n.]!.,,Cbl.,P. U n w 1 ..c.u '91j]-. B_1.-c_. ,tr.11~ r. da 1 quinientos -pegue nada dxg;7AtRIIDo 1-elb-l, y m plen. 3.11 nuen, 1 1 1 pwltguiqstL,,Q.i",# .1 ,#ti -a de ~ ---,491,,PlayoI. W olff Z1pXk Y-,q4, de :Fa A. -r.-,A. 1 MIl.Il..* 1.1 cr p,,.Q.lt.J,.11.nt. .jgo u-._gu ., ,, in. -, Tirnbln m seord, i. esn. -. h. ,a -t' luc. ~ -1 1 1 a ,.*,.4n', 1 .1 --- i = ,tnTay-ca wu.i4eraela la j. -Cm:enhool,'ballpey-. alem revel:pbrano! O-Fug,.01 amo puede re--,','-'l',*"-'-]--' ; ".:!."t'l',"., i Modelo nm. 7 bis, cajan de Palisandro. .ruc.I. li. d-i.wdW-bf£ d,,-oidrblctiwL serena an,.L.,-.ee*nn.l.til,&in4id, .,.p.7.1 'i 11 11 a ', __~ ---en'W sentido da~-que, carresp.nder a "11tI.n %dberenoMdolavio) moriz -M ].C 11 a ii&Ddam esanituras extra. i 1 el 3 11 4 --41V , bl. madeqo)amlsit.leprwsvzr la. rft-.11 11 5 ,, 11 11 1.v. t.,.d.4i"Pgeo -naur.1021QQU,44de autm.Cb. m diar. e 1 ~ = .dos.pllulnol ,es lo,,2,o.l,.r.quD ,,,.I*bIo, -y -49 lul.goo. : lalz" "'" i d .ir E_ u Dolonclron 6 de Julio de 1000. 21E pmpiA At-, m-e~ 4W444~ hlombinar prailioy A NOTA FrNAL.~ ,& satos E. y.,. cada cuasu certifi" de ,a, f.!. lwr ,ro.ngtnOcL d L, Cara d# Z?¡.j. L -,'.'Tffm 1 $,".U~ Doral.~ y comp. I.d.,ll,,sdilaJl.inpr"., ,t 1 tbrfi ,redltantlo'gef'de-ffi.q-.[I.ay apladosOj ._C. .-;?. -U. ladivida. 0. .cC. .y cuotC., -aj,., 1 A 11 -9,?1".1T.Ul-rl.I; , .XZZY= = ,=,C%.-r.,Ti.lPlI.l.i::It Z;.".:%4iw .l,.K,>.FlV." 1 divide t arnIR. ~y. y 1. dicel r ~ "' nA h 1 .; an ,--r'---.I'., CUM O 10 tve"oe~f.ur.a4elqpt.'ainoq&tiqww:taphrella<11:so.dwlb debidaralat.1 n l 1. 1 .;IXI.l. , a -ago t p -1.ir.A.ffi o1 : --rt,, .,,. l7r. ganado el pri~ = Xc*.41)01t 1 &"a i"g,.lb= r.r les, :41121,111% ,,,,,,.P.,.,,.Y, O.bt?,I.B: .;",!"i'.,.q.,,.,l,.5 8 21-Mtonio-Diaz-N!C2. 1 2,51 fiagetro,;,eln riesgo. Esva.Viel"Eaifdn..r n q.3 1. 1 1. = 111 lac 11 pll%.110,tl<,.-,ql:." 1.1 t%, n*oa" ,D te ,l, .rrxp.ioin de reso.? C. ~ 1 refilid. 1 sera .4 buen. .d cl ¡*.,t. del modLiguit U 9~ -p.i. 1. hermosa zarzuela .., -2= 1 Bid. 14W. J1.1 Sm-911--lt-12. .n, P.12. "U=lo Los *toquistas que :L4T,"Nt-11-2 f-di6.-Irldayt-. 1:?Iwul -.i.I.ICe'tm.diTriag Ora d. ,ard.d .1 De Vdca. E$:i S.S. S. Q. IL EL M. 1 --,¡e' inidQ !l* s,,, a,,, de,11, --ilt,.,.d;.p,c.% icomo qu, 1. pr .ar o; .-i rje ida de minAlel.neacon UX .a.4 ^ - AUguel Jorrn. Creexua.des ticiparin I.J.at. iane ,te. ..PC.a fo. .t. ¡ma. -m ., l."., RTIppe; 1 --------~D dueto. a~ ,. .. ._. .., julio ,. lo mersono. 11 ', -,su las 'd oOU-02:0 -1 i qse lebr, l.¡ ln. que .t -.' 1 %7.I.a. ..Iqb para 1. 1.1. d. c~ i .calmag -aLas mli'du ,8 pildan *ipltoi 1981fete esta casa-. Martn :Domn^ ciz y Ca. offlAuita y UD 1 u 111 o Sor 95 llo 12,5 y 14 re eran , -, -a la .1 21 a. dje,:.% .,.n'el, E 1. .t.d, la Martina Moro. ,P, -lily-.,.i,."qiel-. .dr P-0 e -lar -rbi 1 1 h' da 60, pez.& la docens. a 10 .i .71.11 u. 1.3;;.idob4.libi.4i, Inta dto.at. m.q ,Un ¡me y gana Tay in -mente y e@ curan los entarvar. 1 .t-],.y-gafionlboD41t,--ni fifloa vota ', pa mp1r. 1 q = if-obiqedor, desde,50 hasta 500 peaos, seg4n el gusto, pie'APARTADO 293. ffERCADERES 40. HABANA. .d. .plauamo. l Lox]2i£bz&-Las madres deben p,, prm," -15.1 d. Utas qa. Dote. el .10nl.ta." -.,.,.d,,, ,fipes d,,.-,.,,t, 1 4rfia zuJ W qul.'"'qalra gastar. ..li.uw. ., .14 '_ 10 s"' s' Ms div.,sI.n ,d4t pstt AUM bli0* las F.LTELILLOS .W M. B&rasW5-01 plIblico que vhfl!. sat4 ea$% par. qu vea que casato 24, ---- -1 "kr'oa'I.<'.,!C.:,qnd,.,i. .1.U1 -nid.n.t"l ANTIERLUINTICOS -de 1.8 .h ¡D" fCd" ,.Tantos ,. 1. noven.a del C.I, 9 arrolla las lombrflwloont',= :t Peatp.rqp. .l[Igu.a C. DI 111d. 1 -.~1 -ZPBtk2'Di'tU DE LASVIAS URINARIAS £d 1.pre enraelda, deberla darla re. basa y Son Fra*airco; el baile bmil, d, .'.'*.,Y.t".'d'.'12'2" .au.,'T].<11. ,t,v obran Cama pargiar, Ino. llyEpdr&d 1 1 J. a A oCa ista.autoria 1 blico en el teatro M.,t al 11 .49% 11,5 dolspo acaln _. C= Pofjtoa;L 156 ,,, .,t. .te. 11-On)PeDtc P -lab.nda de Polica ea Faqntlqen. .1 1 co-jR-DEL.&JR:R>rA P.I.& RV :Blit.& bli. que q.d.td.poit.d. iniS.tsi. .^ -----~ ..-11 -de dteLdo PALU, Farmacutico de ~ P. Kuerlei 1. J.i;-]I.b ..2 TUM ANO "', .1~~ cretana. 1"1<10liltlqlll.'" % Oro -Y nad. .a, Dar -F.T.B" y Dro M l re= a, de .W.11 al -p F .l,.R ...,. Nj. .tgg .,W. 111 .lA~ tad nt.se 1,&uaqAW&ER" d~ os. y -dn LA -,tnllq.>.-U.dre.d.d de~ear teASOCILCION Dx DicpzNDIZNTE9.El Domingo dlar, da A'g .-CC>Llcos 11ERfA [TRIAa na % %%.,_ __ .Ze aoobg.degwaI. Os .h?7 P!rnlos BgCtill qo hICIS F91SCU il.% 1, d 11 1 -1. .= es d ... k. -.: ..k 1. OTa.4.PN .7.,r.IO.,, PA.Wt~ IA la do' effibro -d ., 1 : zz, 11 ¡, --,,,,.,*.c.,%W.pg ,n d:.ti Dl,.il.IZ -1 t l, ~ w a,Til;= ,,. .;. .a. d. 1. .ir .G.& y-t.d.t., X. serP.31a., del>. pr.ban I> l""~ _, l .ti -z iiH n ,~. . 1. 1b1 ~que haya o. CombtIr = y V, , i6 es2 i 11,111, 11 1111C!11 ~ _= -.B.do p.talgleo d. e -, .1. 1: ha Casino Ispfifil de la -Habana¡ .L. ol#W .d-. .la, 101 .lIPI!iPl.I.ll .kd.t r,"oelpl. 4 1 .1 ., "X"4~ RPFL~ g L-1 -u d en Kq_. -1 ,d -^_ --lp,. Re,-¡ tirmi. d, .2 .-. 1, la .fun sil e-']%1.1a. . p1mthA. ar !.a -.1 .3.1 l~0~ ~ ~ u w0 al ^ u ~ .us o cada fm AW, m .t.4,, bu 4a 10,11,1 -1= 01,11 IBECRETARIA. T 1,1 -1 si, 1 '01 -911. .a a 11,12 -1 -1 ,T, .r.a , id .blanda art) Con1,1 -..1.,.,.I p,.d.nl ,r --ffl -iyi 1. -----, O.pM.CI., 7. ~ 1. C. -,g!". -t-""-"'b. cn, ', ---%n.i., lAg s, ZI .C.I 8 pxld. U , do.a d' -.ha2 T, ..ereito-Y.g-to, toci,za ver :"btim t. ha ta que as j.dmG.1 11. -' . ib.d 1 .f ,r jan di. ,= s~ A" el J. 0= .1 P. .1 1 -Jud se #t ,:4 >d A! 11 o' J, riricarru p~to. ,,1.,.41 leadoe. en ,11 1.1U ,1Z -", 1 1 .rioi F~ §t ,. 1 1 ,-. i --1 --1 4, 10 lus , .4 -l*. .*,Cfnii,o 4t '411W.t. .11 ~~ ~ l-t11 dayplamerddeloielCet.,P.,.U .,ll. D,. ,_ t ---.--zz .ltf.oW ,.pt.lt.w d. Cuar AfflawS -alpal -;d 4 arUli= polvudo~E.~ l .1 -D kina -0 ALIVIO -.U.i, oaJ.u D1-i-deb. .1 l.ltg.#Oiil.I,M.-AR~ am4 Jab4a Ya~ N PABA Ir -., m la-l:PJ. -, SESALa* ..CUBAJO del y wesi :.Rpl, _W plam .1 vvp7gl_ ..Tab$B.Uay, Berai~dL, de los zanjes crndecus del pecho, --31 dr. ~ ..C sE.M., -VI~ .,dwta-y cuarentoi y Clueo V p d, do, ,_ MNAL - .Tonl. colsa. r.,,".O.ja.",Z,.Imu" ,Up-, 1 J.ii.Al. pulmidP.,. Bala JCJutdia. -C? DI.ara. por el Sr. D. Mig.1 EspiT-blt,,, ,d,61 -de los CATAJIROS, TOS, DRONQUITIS, ASMA y TISIS, ,. ser en dd.'I'."l tm a!b9III *WLGV.& I)E-ToaAI)O:R PROPIEDADIODULTUAT~ NTO DEL DO=E AUDET. S-'-c.rdul, pta d llena K. hoy. .oia c,." t. p.ra, tomar p.n. E. 1. l,.".r,%, -,_ "V M% BOCIJEDAD rAILMACEIXTICA d. ZA2CIEL027,11. -".1 B 11114 FedQr *-11Uatrp;. blalico.' .'1290. Yiang-Ylauj. R UatD5p P., 1. softarl. P.Y, 1,11 15 r L-PaDonj.I'A~ MFLlw'O.a.d araMa larop.U. ,~ -~ AUDI=CIA ti., Mard. .i % "-',.<-".p.%.d.',".',.?'r,.-1 .'d.,. .MzallliSA;" Wak P11 OR -.1 1 W: sau de cira 1, ,.= ,jiw, .,-V 1 Ma.16.1 -: ', un.l.("~,".-"-,. 1!,,:."-,.-Z.-----.I.id---:1 .,-qc 'i .'J Amar el ,¡*w rita ?a."L ,a-,-,-.-,.--..,-. ', .'.4.p 1 .11.pz.lehdol fial 1111 )'n lo _Zab~. U d. J.II. 19M 4 1414-4, 1,I.T UA-04 d= .4. -1U,~ _? .----1 -l ,ctg ,&d !W P. C97 an .-~a, D.¡-.tt,, .Vil.tl: e. r ., ,,.l -.I,.,e.: = 5~6 ..=la . =91= ., do, re. ,;-.,.,Ijll." -.-,z,=z-.l,,,-. . I.A.02. ~ C-21.1.2111.1111.119.11,21 Lul. slio. da.,*ip" ..U D. 1 14,1 ".uad.Bouquot Camella. -115" 10.53 Se,, -e l. --3! u.;:.q:lnl,*.P,*.,*z%, .1112,,,.1_",::! ,&pu.44 perro ffiw~ ,.~ ,-,;;Z!4s.~ .". -Ag.15 . 1 1, .X, .l palluelo. .I.-, sobo ., :.,i"-Y:E.Cdi".,.k.-,U.!.t.b.,-.-.-,¡= lgn ,lb. d. rem.a. -e.pi,ibo.,pirut. N., -* .u .00. .; u ., @ by n Agui; de Cololalfil R .29~ ,. .1. Q .e 14. M. '= ..: # M t". -- b-"-" ~293UXICN; L. P LDORAN F-2 .-Iil,.7 ,"".L1,1",'.il1l*.1 1 1,1 '",' .1 1 usa VEDORA. .. Ei, -11= NT=11.C14 b".,*.,.,tlll." h ..1. .-ll;i, --1 ~ d. 1 -1 -1.P --~.&O, .: f. MI. : 1 3~ ,_ 1 i. ~ -" .-1-WU&%-,~,o.ildl.11-I = -* r ---.Z'O.'bZ"inagWN:TNITC". nS~ ~ J1,11,1 .O.,, ndre. .i >~020. s mw1,7 --1 IM=n ., A. a: ~.tlbmy"i., 9 T D D ORRO ~ 13: .gaf ,* Igenla.tl. Dt4f~ alyU.#.rI.n er D2-ai. rtIZ .1 ses . j. a ,b U. .mod. .l? ;1.111.1= 1,111 d~ 1,b1 la¡%, .l. l>. p .5 ~ ~ Fed a@ ~ -~ f" ~ U ma .XEE1 ; ---1 1,%.Z4. .U.l.1.V.h%. a 0% .-P.aJ.a,.Ieuu di.,l, =I?.wl.Z.= 2. .I.sa, azumulo ILE3VIRATO.t,.¡ ... -.!g.d. d 81. 1 L%2= _.11--l.,d.1.I.lt-m, 1.1. ~ 1.1.= ... Ibn. c~ ..h 1,1 ,d ,Id. p"t, 1 -_ ~ .., .1 --3"1"U.K.1 J* ~ V -S.-A B-a.1,14 piwo 8===51. .=Jz-.4.d -l¡O. d. aj. Ui& P., I.~B.,na* .,mmi. s.a l." am 4 10 .3 irtbm4wlutataiindl ,.-,.-;-,,.-.". kurvin_. .. .E .a, = Z= L1.111 ,.]. I.t,.&. d.I.'B-"di F.¡¡,.[. C.b .,!".0m.g.r, .U. 4. A.t, d.4L.6M".511 1,11.14 ut cftmuco.AI.,P.49e.,U tA::Zi= ~16,, t. 4. ,-,, bl" .1.S.lu -r .= .1 li:I"Id*"":R%"Zl.Y. .1 ....1 .Ca. r .res: 1.-91.2.1,4.,.bbp.Y.",,21-S 11 -1-1 .A?..,'V.,t,$.111'&-,,dLt,.lz,,!: 1 -fl.TAIlblasx., S. 1 m Sarri. ~ .W.6 W. .dfl g4 ar. lpM. 5.21 .4.Y. d. n:~ .P.7.di.,d!,-.0P 1 1 n u J., .V-P.-R.W Y.Ch.n.*bD,.1. Id.& d. ., P., ', "-y.."U*.W.plux -BllxirDenU&Ieo delosBIL P321 det>TutsaintZlfehel. plux9km-.q.ldzQ may --."."1 -C= 44,11 '12 -, a, V -].~ -); el, IAL Atur 00 .-e,-, S, --,Trb&I.Iu.d "ti.,11.11 p -, NO.,, ,.,". ., 1.1 T ,,,,o,'" 14&DetfttDUnlimiaA-lanunay> 11 011cer1na. ----Y.A. -' n:%r; Lp,7 $ 14IP21 & ,., ."= ¡l. han. .lg .1r!=pd.,-, ." --Panta:Dlftlfrio k-,CAUX,9150,')& mejor de todas. ?rm:ra4 -Y d ,j*.JIlubd Par 1 t := 4so .1 1 1 -7 .1, ~ --,,204?,':!%,-mlZo -,W -, -im: .-l.,, 1 ddyii.a.tZ -4~ ".,. ,y 17 1 1 9 FIERTASIL .t ~ ,10 I)Z.M zamosxLmvloos ,%

PAGE 4

_~ 1 .1 -.~ ~~~~, - _, r~ _y ~~ -. -"!"---wicr1,1 ~ ------r.7,1,-,i,----1 .-. 1 _,. --IT"---7---T--,T" ----- -1 -1 _= ~ -, ., ~ . -1 L m"~ : e Z =-, Za~ 1 m;-; ---~ E!!IIIIIIIIII ---iiiiiiiiii~-m--~E -1 1 -__~ ~~~~~ ~i5 ~ -- -1711011 , -IM MBRES Propietarios blacatros de Obras L -AL-.-.u a -LQt,=, BAjA.NCE del BANCO ESPAOL de la ISLA DE CUBA &,.'-,4"d"jo" 11 la-C.,t2n .b .r. F.-,.e 7-.l.,.%M= ,1,:,,::**. U. par d.ill.c. 0 5.30. Industriales. 0. ,ee. IM.d, 1 ...1 ~ 1.,l d. ..,a. .: '.* --, , Do comustiblos y M ias, EN 31 DE inio MI iga I.W o. .set"ob!.eu :.l,.".,",. ..'.,..pl w.U. .2 $3.52. d. .P.=."=,. Afluil. .b.-. ,!. .za:1% ., ..1= -Te.: te.D.,b. a Deesbo. M. .========== -MI,.131,t-. 4175 44 l rsi 28.21ii it-Vate -, l>-BtPUTA ,,.E. -,l. ,. .', -l.1 ".2,21Z.11,1 ."!, = = =,J,-. ACTIVO ------a .,. u" .¡.l p -, ,-.d.'= ','.%':.C.'i".,Y." Im los hay .y b.[ = .declr, a s. --,¡--l.,,.-,.U4d. bu-.¡. 57-12.121 , b.'lozi%. .a. -wa.l. yd fa.u y e' 1 ---M.= IP_ 1.~. 1 --l-n .1. Pi.t. KI-te C.. ...1 2 97L la ;,t CORE AS FUNEBRIS ",.i,-,%", 1 11= -a .01O,.17%, 1.1 E1,4 1U 111 Frufi -,.0. l ne , 1,151 ,!-"I% -., ellus .TPIA, ~T. an h. .-w_. *."D.,.-",-. --1.1.1.1.1.1. S ee ...= 9.231, = --1. 1 .!Va .e., ene. 4. 1. Casa de Borbolla, Fi~. .= 4w -411. .. 1 tote 1. CAJA. -Grala surtido lers1 -supluitito. P.I.tole. Haellla os y Agrictiltares. tiejados superiores t 15 celitir. 3.,z2w 71 ..tal" y .1 B.Dio.ses, m, desde un peso actentieno0 centaVos .Ii Ide.I.eatelea USE ALellart.A. Compostela Es .y. El vaso de leche de 11, lo Id. Bilea. Plue ...lq,, 1 1, .1118 ,. ,ARADOS P-41 .IMI. d. 1. ta .% U.Ald. un., hat. lo mejor y .a rica que es = a -fi~,Es-als" .p, 11 1,111U¡ d. ,.l. 1 111 ,j*, -~ 014847 u # 4.018107 U ta. --~I. CeU. 0, fiajoartidoctinstante de las nio-.1 ._ te a_ = -1., ., 25.1 ,.U. &.?.%l. ,W., 4. C~1,koed., __ ..il 4. .;_e_ .'T. ma.;j., .rAIM ACI:A y .---=.-,P-,.,*, l, 1 pueda pedir. ID U.se b .laleandarse ta .lor .,. r ._.,_ .U2111, 1, ft~d. na. 4,leti. ., .M[,.". 1 dillees, laricha, atol.CANTE 9 LLO) Oto, £0 .11 una r i. I. 4 1~ .:,l. --¡ores frutas, bacilos . dy¡IiI B ee ..,.~..?.d. 'W --,m,,,,.-.-,-.'-X.'X.".,;.-.,. -pEjIM BIb reireocol, &L ,a. de~. EO, ,:. .1. -.d".41.f.-, .-.L 10,01 1& FASHIBHkBLR' ,""" 1--~ ----nl'= ',1'=:. ". .~ M-1-PZ7 .1,1 1.70. L10 0 ,* p -.Prado 110. llasma &yjZ .l<0_ 11.1 1.11 *1. --ali .,-11. .0 .Obispo 121. llabana. = -4U"=-.l. .,. 1,1j& .1 ...sil -C.274 765 w 44~ 12,=.%w, J. :.-----r. INTEiRVeINCION DE Zn. DRUGOBEM y PERREW 1 ali. -4 j1 .&t. .17-.M 25 .liliff -",b.,--, &,-.k.,.P., Z. 6.'".: ma. 1.: C.,.,.Zu--ii .**** ." 2;M J¡ .Se "d"l"1l".;*.::: ,m 43 1.1.1 1 ti*.,.11-11.r.,sot.,,R'; P,.d.Il.'"-1.,. W15. ., ~ lir _, ., L AP A R R Se, .¡" 7. de, ti .b. W.~ ¡.f-C.Ii. 19. 1 .o,_.Z? ^Ipie1,1*1 -33 . -¡¡No MIS suffimIEDICB!! .J.a.l. o ...P.M. j, .;Ui;:::.::::::::::::::::::::::::", 2 ets.2% 11.166 11 Hojalaterla de Jos Paig. 4.2 CO JIN E SI d. .-0= .(.Z.1.111 .:: linsweel. 4.ejad. 4.j%, d .t e~ EMBE^ COLC~ a -rdo completil en .lay manos' a 1 FaleclorM -ARTREURATICAN ---,-.,--.-,-.,.,-..,-,-,P,. ,in 1 ni.2 ~l. d .1. d a P. pfiediaet. ., d. " .o .:m. -.d. y algod4, Prefio, det "' b d% leE "xEE8 :.A. .,a .~b .441~ E. ,,, 1 u .--J .P. .a.ja .~ ..1. ta ~ ]?.*o al. ..m.: piew Uno. Q. .en& en ----- 1 11 -i-.-7.Inl ,bh,-Y".,,.,iP, d = 11~ Lle Del Dr. Garrdo. ,'.',.':~,*.*,*.r.".'."-, 1--I,-,,-,,,--,-,-,:",-_i, ,. %l!41W 1.2 I.m]parai3j METALICO El". PLATA --ad .l., .P.Ot.1I.: SBES. CA1.I.TtL1:1.A.S.-i!.,:,,*. .na. .1R.dlo InNibla P.1 .¡¡,le d. ----" -.d. -.,".,,.,,,.,.'.".', d. el .d. d.I-.-1 ""'*I.'.,l, .1 ..d. d. -,_ = 1. d. S. 5, y hata. 1000 p. .b.,d.d.1A. -£,%, .1 ., d e,. IL. .,ultrias ms reval PASIVO El DU8n DqU,'UByda 13 Ejifi. d.;j 5~ r' .~ .% ,te 1. .1 d. te till315CELAM A -1 2.oo, 00 00 ..,li~ .4. 1 1 11 11 11. --C.O.1 ,,O, "o,., 12£4. 321 .O.:. iiida. ".,.b,,".,,.,.* 1.111.11. -~u casa ao porbona, 8,2 SIL 74 U.~ ",.,. 411. i El .01. ,;.*.*::::::::,:::::*..::::. ', 2,11111.1 -11,:7a7; ¡1y 024 Compostala EP., vEDADO -4 ea. d. f.111a deW O.t., A los panaderos y maestros de obra ,w El D8u lirio, os Dfluoso. 13. feulita. -red. .Bee Ii 1.1 1 Oe e, q '¡.N' .' oo P-1 .reletedio. to 1 a .d .M.£.-.,r 2M2 d, 2.sis 1 .-1.hi.,,.,ei.,.,,. Utea.1e.e% e, ee.Pftv, -U,'Wp,'ma! .lle, sItOS: Farmacia del -= 11 o ..;., 2.0TA.::.: .P.,da, ,a .., .., . esre.,,4 4 Zulue 11,11,11 E 11 "" A uu e~tee 1,1e. .5 211.1. 12.L 2.111 .e. 0 ::::::: W.,ol, ... .I T w ice, ---1 1 D p .ILLETES. ..', ', 1 .1 o l ...a. b.n ¡l., ~. ta nmero 26. 11 263. le,7.M W l-P:13.11:11t"%.,, P., -."d docotor Carrido, Sol y Agua1 ad.o .. ..."~~ A o r,0%ei. ,C. ws .,e. .,,.,.. ~ -111; ~ ,uU 4,3 ni 7 UI DI --,.q, ,. l.lo. li.d.tao"adoMFV*ntflada es Jardin LA VIOLETA 0 .di.l. .ri. d. f. 1 .,",P. DR 50 PODERILII ATEsDER las Drogrerlas de RO:,r ::: .n 4w.tw 1. Su VENDE 3, Jol, &,.d.,I-i.ld. P.eeUT--. ,,a -S . b.a -..y -1 -.,_ b. a Z.oW. !" -----Las, ~ p .ti.d. d.nd, -_ule .,a La -,.O. .::::::::: -cu .ea ,dIg.i. .'e'.' P"r.d.,. -----".T.-i2:. .,l, ha0n 26.11 ii. f .^ 41,33 25.26.D ILLET .IMd.ICOMVR,:SBDyzk",.Fulaca. P"a=ada de =te .= l).P&I.a let-M.L416.791 M l',.u.dII e ea ~da ~ 111.11,1 1. *Ina Dalterlo-e" lo 2 .~ -1 1. ~ .TelD.,ld.u ...117.117 1 d] qI. 11,11 ----,.O. ...* III.w, 73 MANN & e. (Le~d~PA.ld.). 4 .I..,.VI.lt. .1.16. 111.1 m ., Mee PLATA .~ "<" 51 "*'d.b".*.dII.'."I'.'t.,.U"d'.'.7d .*I.".'->".d',"D*'Ip.'6.,.,.,1,11,11,a ------^ ----------------1 ."."i17'.'.l.d-.-' .kd te. h..q 1911 ,%.*,,.,Z" ii-.-i.e.:-,,-,. -" ~ y ',9~" ', --', "" P., TIe:;-,A-;--.-.Z; T e. ~ ~~eS..,R, .a.,~ ^ .&u~ -I~ i¡" 0= D.o-t-d.d. 1-.-.,"1.111.17.*.",%"I."Ub ,:,-.,""dd,%"V?.*r-i.W, Ag2 21 1 17 us .t. U.o, 1. .,]Ud.,. "D, ~ t. .telo, .Teal: u .1.,.,. .1. ledeeLle 6% £d. .~ .gali. es, b"., Im.in m, otret b £iencito Fm~ = let _ ]!-D-~._ ,. i. i~ _k Y.b., dolot., Z. a., .Uroeu, flesee7LIor B ,'WD IY.'.'.-'!M.I .-D"1 .1 fis ~ayv ,ajee y tuf-) ., .tiesir. *U. 11= Z411,1.1:1 hIlb -ldI,,.d.1.-.il .e, u., ,= .".1.2--.,. 4.6 ,. e. i. .::: ,u E-421 .o. ,a,= "~5, .1 ..l,,* ~ -.p, .41 b.j. --.-si= ~~~ -,.-l. .1 MAYENCE FAVREjl BU"""""'.""" "" -u, .""= 3 AVISO ~~" 111 111-11,17 -1-1" ~ ~en. ~. -..1.11-1--------le -1.111 04 ca 'U. ~E. de edad, V.*Loteor j2a 1 ~ ~~ e~...Al.55 6 E 9.1 -" '& f& -r. la*-I9--Bd-ii., PAR11 .". .1 ...peO.d.,. G.O.p ~ Ue.d.f. d.u. ~d. ...:.l.I. teal.11 1. d.t,10--e e e' "" -" ~ 62, Trocadero, alto, principal. 13.4071 __ d.'. i~ e. 'l.l'.i'dl' .I., .., .¡ea Vino de Papaylaa -1, d.t.=16.>d.fi.l..U4 ax.= Z cerireza -1 "U--eeoet:~ 1,1~ 11= S'd= .I.*I",'."d:. W;r.; M.11.9. h1,14.1halteab~. f~, .^ eetellecia. .' -___ p.,.,,;*&.t.&D.J. el f -i D.b-i".Jol. d.Ipw-mc.bd.,.J.Ze vB.-Xlr neisch=ann a co. 29., mi -ier.-El -.te .~. EL ESCANDALO DE GANDUL. 4* Prlcno sa Parque 2 1 lub-119,dll-O-Pl~ dldm. Us, OFICINA Y DEPOSITO 117*.¡.*-del Va¡., -Sld;-Uh-1 freette l~ .100 15WJI -.ee. .laft~ ki1 E.,. ,eleo. ~ "' "' l.".11.':D.-.I"-I'E"ORO""%,i~ ---.~ P.tieter. Tie .-b ,'', t.d. "-. p h_ f ~te .Y .M.4.H., .1. ea R.Dm.t S! OBILA IA N. 46: HABANA M-I, ~lWIb-le~ 16 lile, T.bl.:dd.d.*14.'-V.k. -p Oye u A la Rtie 10,5 TA Ite7 ,tu mil ii 11. -o -Ir ~l. .3 ", 0. f" L,.,," .112 l". .4. 43 ., __i e k>.~ "",y ¡LA,% 11EJORES! ¡LAS HAS BUENA b.I.t. .4-2 EX EL VEDADO DE CARRUAJES PIZZ*Z11 todas las beticas. 11. ,m ,uc A 1 j'o s, .nlen W GENERAL F.1.11 """j-jj-a,'." -&--dac-1 n .e' CARILINTERik EN nege-ncia .Z,."I:= .,.O,,,*~*.,Zr.ar""""",-, -r.p..ador~ .-.d. vil. .11 1311. Ijvu-ll-9, ,..!'.-:,,,,a.O.I.d,.M.ld48..,q.,.,",. ,.". "' ,.i.. C, f l '-,-.,l-Ir.&.Yd."I'.. .__. ._.:,. 1.,ti. lul, =*Z, -4 ,,,, EW -* VENAS Jon Garca u ., h ."el[ ¡.0.d ce.l, .1 -urD. D11.11. ,.atu-jeliz M.,ene 19, De l., d. 1,11,n M= .,l. -.*, - -_" .l.:; ptib d.desconi. M.11. K .l, c~ y vnl.g.-J. 4144 a 1 L.' la 1 1 .Id.,. -1d.jd,.,ta ..':!',!. s lwO 4.1 3 F-..~CU, ,s,£,, ANtrin. 1 ~~ p~, --l-lidaddelumqn.u -yZ -11. ..1 :t,;'J 1"-"'1---,-,-,"*,,,..Ola la .lq.1.aoq.,.Aseo.vllmete .h.d~. ~. ..BAMIGH I.NE11-110 ,.p-rel. ESEAN COLOCARSE TRES 99NOCAS en ~ n ~ ~ W., D.P_.]o. ee.o 1 1 -0, ,.",;.4."I.". .d 111.0. y~~y ~~a, W .d~d. 1.4. .4. d. p 1,11-liltili,.", lt','.-.,,-.bi.I. f, .. d. d. .h. y te.11. .a .y laill- etien. aol -,., C. 1. '11,1~ i, ,; *11.1 a .; .T., utitt. d. P."¡.¡. .81.11, .,,,.,.ha,. tien ~ l. IrIo U. q L.d. 11-1., ..I,.1 -p.tkH. del .14. S. rdita .4.re, .be.a. 1. p.114.7 ¡.L,. d:.-,1 Id 1, 'iti ,,i,,,,,,,% l, ., ., que .o ,ma ni b1,ul;o re p ~rlme.rame.l a .1 .,oead~, ,.h. ., .an, .£ e. d. ." :1 tetibe.teo. .1. ''-,--"'-kl ,! e ,I,p,,dIf4,ut, 1 ,ey ett-der ~ .q. Tt.".l.c.a .el. , d. E= C. ~ ~ ., --._, 4, "-,--l ,,:e' 111' e ..11. UW11 .% o. 12,as j.l., ., b."" *eJ" y % ,11.,.P."£. --5 U.,. C .6.0.,.1 i. 1, >,"z,,,,fl,,,-.'"; fi.l. Ag.ta, V.r. tuda la Lala d. 1. .tt.d. 0.10,riet 1: .di.e 1. yu. d. .4135 uOS an la do Fom h Gaudd -~ B r, 1. 111: 1,11 -~P.dea, P.,te. .-. 1,1 .C.111. 4.4 -~ 1. = .r. _= .a ~ ._ 1,. _. ee ~ ¡cm de c.df.ela IVILCOX & 1 ,.O iiiiiii -coy ZUNCHOS a. .d., '"' Ld. _P ._e a~ .%i..16".,.C.',' J,111.-I (I'AR.R.'LA.'.Bloq'I'.U.SV.C. ,~ (d.,4,."I,810, .,, eele -,l-. """""d']"ll'.'I.'.'tdi. .4919 .1,1 a~ 121 11 1,1 1 - l"i,-,,--"..r.1_ d9, .a. '!" _., .in, ~Pa 1,11 ... ,,I.,llI.5.!I .Irllil."lO.I.Ytl.',.,tt-.i. el. d. atictas.flet; y p%.= suenu ---Marmolora BE SOLICIT.AN .Clt= tdu,, si.l, .-.,, bili~ta., 5 I. "¡'e --.1.4. u e', ..l. .,= .ii. -~ G#es, -d d; eIte 1 eneU U ~e ,.t bese y ad 1.21 ~ I---..ur.-,t: j= tl."l,. .~ AGUA ,DZ"PB,,&,],*<,d*. .1 Del .e~,:., _, ..T_ .t ', O., d. I,,,r, ,,,.",,,.,d-, ",.Jcr,.= ,.,r,. .r[u. og o .y:,%.m, c~~~"-b ..PU "' b ~~11~ 1 -11W --1 e,,.~ 14. .4 .,.tit .to fi .P.~ .d. e. .$.¡,t., djt.del. eerno .e,. -,=yn"T. -,-,,%!,-., ler, .ta~. .dided.1qItten es1 1.%,ed 1 -C .I.d. ^Twlfla*M. U. 1 d -i .lero.bol. teCut~ tI. .U _L. L ".,-. v -, P y -I*n*, .0 ~ .no leic, LO D135TIR= La ,.tu .d.1 ll.a .l. > di.P-. 6 ~ 21 ._. ----.__, ----".t. l. I."~ 1 -O.ee 1 c&]& NOTA d. LACENTRAL ,a., ,:y J.E.1-. -£ -1 iallee t.,. dab. I.lded 71 .,.i.,.. .-.-'.-! M .b.a D,., z-, ..d.T t LEGITIMAS. 11 IOLUC.II"Oltl P -1 lZa 1"1,11,~ 11.a. .,1eb. -,bus .1 .1 ,L "i h Gudd X.W110111 "" ...,e. DE IL PREM Vra. bittica. -¡.d. 4514 MIL -et.%,_ d Al.-., ~11.bi~~ ._. ,. _.'o --_ ..l .au ra ..,,.d ~. ,o'.,f."SOPE -.I.,,.I".,.,-., d. f.¡.W. ~1~ ..__ AZ j1i.,t-, Mw.-' 0,11,dpla 921 AL ..el., ,.,.,k -.d A & VIDAL, 112, O'Reilly 112, ""*1,= A Telfono 315. dar¡ Rafael 38. Telfono 1,224 yl.,,P,,,,,I. RV=A x ..9M,.%.t. ~ .bela .1 tesid. .' 1..~ .1 d. 1. i.CO*leo rdia .22. jof~ de d. ,. ,. .a- l" A, ~4.s. d f. 1 cat&IL .M: .v b.: M.1 ., W -.,. .i., ee, ',. ~ l el. .I .b. *!_,-,.",,"'-",, 1E -~. -w ~ ME ". ol .11, 1 1 a# "u. .11.1. l. 2j_.e ,," to.de~, ,o..-r.,blUil: ..a. o, teI', m, 0~ do tro, ..1, ..t., d .: e. ene. !m. 6 i_ w-~p., u -, % ,ld ,21dIC",,. 7i7 "' Ll 43 .-¡o llaz=. c i: P= _.i. F----ee .%.:.l ee .,.i.],.PI.t. lar .l!-o ,,, Troncos y limoaeras firalicesas .o¡, .d.M. 1eeb."qaffi, et -1 .ttI. 1 .eub. ..o ~1.7 Vue, .f£ .P.¡' .,. ofl.,al, Ib,,,.,,.11,,11,.2 o_ -l~ ISIDORO CRECI .d. d .X. d. M. y=.,, b.,.%:, .~ ~. ., .11. .t a 1 .1. .. .1, -28.8.11 d:n1.* ,.l:, ,.lUd~ 1.1,~ !Z'I'IL"".'b'i C. -1 -_ -.1. R.b-.-BUI.W.u. d. .=. p, e, PROFESIONES MEDICO DE BIROL ---.e. III . w .! "-'d"",'-"':'P.'.'d.'.'P'11:'-'U--lllpfjl'.'.rrip.d. ,ba.at.t ~ 111 ,.1 .1 -Toe., -1 -~ Weak. f~,L . 4 ..d.,ldTeu~.10 read.~ ZW. u 1.h. a. na Zo.W 4 ~ .1.,dip 4.2 ,u k, C.A., ~ 2. ,. 719 CI.? &m T.lf~t Rollos y FOR415. - ,,, .9-1 el§ .L"1UI"I< E-a ,IW2 ABOGIDO. CURA 24. 1106 - 31 t" a.f£~ de madLana *dad -,, -f~pI. .t ee. a, =wn ..b (-ni, d ..".,.t,.a .t.i .1,1 DE ANIMALES Enfermedades de nios. Di JUAN MOLIVET. Hotel y Restaurant ,.plI,.,.,,,. '-"'4 M Za .11 :Z ....~ .O --P L D n!-,I^R.A S 55.,_,j, ,W.bl .pel. ..O,.C.,,..I.b.U. 2 2 21D i1n =ASACIL MEDICOCTRUJA140. VIA WALRs. "LAS NUEVITAS:Me. -bit. 11 .,.,la .I.b.u. -M.E M.I.11.k 1 8 URINARIA VZNE.sislaoLl. CC110 de UDICc8cionos y N010091. -."-' bI".dP.'.','.".'."".',.,".'.'!,b.-,,-"'.-l 1 ..1:. , b.J. -91 p ee .%.d. ,l,e.ha 9. ~ ~~liI, a. J.IbaIl 41 ~ R WFSRXED!R .d.¡. .h,.eU. ,a 4 I.~. elle C~u, d, 12 £ 2. D,.,,ee eu, 1. I.E. d. .-11,11,0 .~ 1. .IdI, t s,,,. ., "' .....C. -,_ i: 4877 £d M O U S S IET T E ~ I. ,1 D. Id. $an Lzaro ii. 71. .. ..,.c. ._,. ,tm -t .l,5 Z w I" A ~~1' -~ 4911 -_. Se venden gatos de Angola, '' .N eu.imazgias, eO., h,,.n.li ,,,, U,,, 1, 1, ,zGU. -1 'T £,.,. .l. .12,= , 1. JOSE EXILIO BARIBUA, Guillermo Obaple .,el, q-oa d. .bir .Ceo ciae. EDADO bl.J.l., B.Mia.13".]. 1 ABOGADO. M.,Noti,.,,4,,dI,,,,ddf,11111.,.,.,I; u. l. m. .te* 4¡, s Td SOLICITUDES. "' 2~ P;,2:,. l'1DI-t(Cr ",-.d.'P'k','") CZ D. Rip, ,. ,. '21i.,,;.,:., -Tazzeea, U , ,ea ~ I.A 1,%4"9dl.l4d.1. q.Wdd ".'.'d'.'Z'%= %= .'.: d.'U'd'.' = .11,d 1.112.21 "t"l*",'.'"I" E. .t 4. a. UUD 11.,.-,.!.,.,",.-.,-.-.c.,a. y Y.t.arl. I.A. u, d. Llid.a el % ..SS.VMINdg,%'hT!11 UAD2lt IE.1,~i 25-14.1 1. 31.: kf.= '. .-L ', ete .Citica. -1 As 1228EAH COLOC.Ajalsa z;.-i;w;wj.",.,.,l'.-,:*l -1W2 2,". "' ,., ..4f ,.Z.3.T"(.".bl., .-.-U.~ d. refid. d. 1.1.U.,_ ,_ -A720 &W p~. at.96 u_ ., ~ .-. .b .t. -92--l-ee ~ 1-11-,,>,--.-q.11.411 .4.2 1 1 -1. Dr. Emilio Nartnez DR. ADOLFO REYES 1.1., 1== 1, .",.",. P-'---SEBOLICITA .-14.2 6 .-1 1,11 11,.P.,r.,l,,71".hi'.-I 1~1..e tE. V.ierotidad 34, t.o.i. .je.d. ,-u, Y. 1. ..I.,,.d. ..1 ~ 4. e.d%. :w d.a. '." 1 ,. E.£_ .S.Aet. dar .16-.g. a La..F.n a ..de-..Z.I. --.4 ---.%1m. 111..d.. .& .d., a .ft.d. .~U. Ibi,.h. LUe ".2. G~ tu, ~L. y .id. uf.."L-. h. 1,. t, b.a.j. 1 -, p b,.w.-U t, 1 t.ti. -Ca.i.t M95 d. 3,000 1. 1.111 delo ~. 1-1 S. 7~ ofr -et'-!' 4 'Ue LD-911 -1-Yt Sen 1,b.,.tb. d4 P.,el y .O.; ., ,O t.dO12A NEL>TT'gg?. s .B, ~~ 1 .4 pM. 4755 ~U. ,&,tt iri 1 1 -1 II. -----"I.-.-r, 1 -.& .tac1 S:El SO:LICCITA £ IX .i,.,..I ti 28 i. -0, ,y .d. d GRAN NOVEDAD -.fi.4. bl~. ---..JLd. d. ,.",Apat.d. C o a* -, 11 -, 1 1 ., ~ia pe .l.Iq. .P. .bit,. 13.E. Dl-. 31.A. .l., 3~~1.a ..al.,. i 1. Dr. Alberto S. de Bustautante. .-t,,-,--i.r.-1.-,.",.,P. .r"Llr-.,--lil:I M. Eo ve.d, -TIGRE sri.a. d. 11~s 45 .b.,.1 P.,!.I.Ld. i.,afle. F-~ P., 11.11,11 u. I.t.,.loa. ik ,.,^211d d. 1 ~. s~, 2 so. .d, = Ea~ & MEDICO-CIRUJANO. ..t. 1 1 1,M o. 11%-1,V.*,r l V 1111:2 -u.:. 4. Z.9 si~= ,L., liLb"ZI..loaxa del micinado y -.11 .a ...I .,.-.-,%-,-', ,. ., .2:. --, :1 ~ mA, F. d .jt..l. .-a.d.t.I. Adolfil, Arturo y Alfredo Rosa .1 ', 1 .y ELIXIR, P000 y'P Ais 11 111~. ~. = ,-.-.,.,-9,.zp.1,1I 1,1~ ,0 ,j.,,. ., -Tk_ 11.1.11. A. l w. D-au. S.t U, -7 h.L. I.Yt.ld. 481 ,irr ,, elT.,.! a Iu, .s no. A~4.a. CI-la, d. 1 1 4. q. 1.111 1.1% 1.I.4,6., .v$,.,. Ti. m .,Cb.YZ. 111 .51,:*.tl'l'. .: t.d. hor. .la 3 13.1 EI: Obrpit .25 Dbaleiffi, Cw* -t"a -= !s! -1 447@ -1 BUEYES CRIOM OS :1311Z. W01bID0311T. 4-2lmil COM US.1 !LQr-, Effipresas, 111*111111 Ifig Dr. Hanuel Delfn. 1~" ..MAESTROS .d M."."Iq.,fi. .al bleyd, 11,..h. p~.-_y -Se CoMpran porildiobi. O c A21 h. D1,1gila2, D C.lO. et I O ?m. PP. ;--:i"l.---i-1-,.":",--1-12 ilJ-.",-.-. 1,1 !"t : 11,11 11 1 'll11, a -' -, 1 r, ,l, _-a,'-,*, "" 'r 1 ~~ 11,11 8 &l* #Tm~ ~lia"" o" d ... li. inzinco DE Latlion .~ ---~ ..I.-IIt-l, .i.-Il. .105 .z.11..l.,,,. .ZIiT.D1,11 r ., ~ -1 --------------.~ .,£.Uk. b k s6el .2 A.-U. d. ~ ~ wj. -10 7,G!I,.dIM.Ie. -Doctor Volajiaco ..,,., 1.11,~ Mw .1901 h .d ., .19 13-28 J[ ,C .eltee d. U L L r.d-" = &. .S". a a Ab wiD mi. m >s. V 1.bit.1 .P.Iu. .u. al lu .1I1.-IC., U, co 1,11 11,r, 1~ Ieg~.1le,. peItaI.l., !,.,T"P. ¡B E, 1 T1 ,1 4. U.£l,Nogieras ..! t .j~.,ee .47,9 "t ...l. Ol Brillantes, Lud.P.1.07F,.U R us no .e,¡.& .,.,',.,'!,-2,EL.I.b,",' "" misel Antonu ',m~.U, ,,<.'.l',-iii"."," Fred. W olfo C .,L l At ~ ABOGADO. y E-1,1 el.,h. d. U. Esmeraldas 1= ^ZQUELAN DR. GUSTAVO LOPEZ. De -"C-P.%= 4374 fi t.,qnYUJ, b.j.a.e .J%., d. 1. eRI.J. gl.U"i. ae O U L A G .-p 11. 15,11. ,t .lo., k"b" .?.ld~ antes en CgUllido lal, im 17 ..1.a .l. (1. .t4.111.W.ll.I.neltos como .P4wn,,17,m.d.N e, J.Y.4 P.ad.1 gin d. ,"t.& .X.b.d.t.r.-, 1 ha'lfisladado de Ala Tener -^ $dft~ ,,rW .I.I.I., Ute. IM-I. ~ ?=.l. e. ra .no. la1.,.-. q4,11.I.~ d, ', "1"t.n S.19.1.1.1,J,.11.*4i".,ld.llkutZ, 1., ...abalitelett., 11.1 1~~ >OTA.-Haylewf.,,,.,,,,doyte eso .,5 1 DE VENTA EN TODO LUGAR 4tidos L. .pena Q_ 4111 mi ¡,.,b. "L' .Iiii lAr Di. J. Trailllo y ~ Und. h.a.l.i.l O OT 2p fe 92. Recibir el 4 de Jiltilb 60 -.-..bur.W. D, "'4' -.aj cinujAXODMTLW. eg 1.1 j '" p 1,ellAra, do zapiedra. ys t, w," i, .Lutinew,3 ,W.: -.r a-z.-nns wolelinta ,abb :: r,7 6'.'Ilt.-,'I'."'.'I.'.' inulos Y caballos, y tendr colasIiU.Gelanaes, -1.1DInt~ -.1 .d. ez D= Paz. -1ada d. -.Pr tas:113,200. 7.L,!,#.14'.,,.i -Laz d. 1.1. anlemente la surtido grande de "ASO 1 -pZ._ 1. ,1% lir., = =1. m,.,d'2"1101j-" Y 12 .a. . .,.as uIlaI. M-I.DI..~ Id. 0. do ..se 1, ,. ,U,.UV.r1i 1 .1C las .r.,.r., ,. U .ec,, a g. "'" odos clas; Se reciben rdones -IM 6=Ullldrdu., .l,,.%,. 1. a "7?Mh. ~. -ala AzQuU.A ~ -1.11 ., -.a. 11 .p": Oro y piedraa finse d.d. 0 1 ¡%! R P. ~ = d ,. -.q ~t, x . se hacen crIntratos de todas iA.ca 1 1~ ~ ~ 11%:%, t.-b'".'::::**"*'.'*"*'-'* ~ T -"'",Compostela se, q. lgll:"-t-.1.1.1 .Z-i; leo ft. m llkei 1~ 11. ",.e .. . .Deated~ a >L=. 5. ..1 C.IEZ ul*,,.,-,.'-,,,.-,.,!, clases y cantidades. -.::::::: -IL capa do jortona 1748 I.n l~. u o 0 C* Demeocol.c-. lorz. JIEM 3a ::.:::::: tid 1 m. la _. m=,, P111-1.111 11.1.11,111.T.:b,.,d.1. .1173 J EM30 EL IL Id. id .-las* eb id,. 1,1~ c: !=:::::.:::::= ', 1. e. Leti.j. .,.l.cu.l = =,.zi., ~ Con intervencin de corredor !?,u1 V,',''.= ',d:!IN' de.1%.-;ln" uw 20.29l"1.P.Il.m = L u.:::::: a c* 1.he, U. .,S., . .~ -145 su ALQIUZ"N TENERIFE 92 inic3MIS-MZ-V-<=1 Ir -111;U--IU-IU1" ,. -U, 16. d. $11 ..1. -,.L. .1.5 .i. .ti. ..l. 1. .da. oIete, .I. "O. M.% 2~14calldua. 152,2 .seiteI. q.e -M dela. .1 V.:i .73 44 ,uee. t. ?-.,U,.;!-,UZ .i7j.1;7. """ .,.-Jgo-.,M~,. ,1,I.,l,,-,,,i,,-n*.,:",""."%d.,".,. .la d '114 do1, la A 6. ._..,.t., 1* 1,1 4731 "l -x -DE ME MB Y PIS la PA¡UINA (Pepsina vegetal) _, !AL a nTo D. Cried. d. o 12.fe an ALQV11.A a vegetal) .1171 L j.ad. .1 --fl. -, -o,,,.,*".P","-,.,. .Es el Inas poderoso diVotivo c<)noido huta la fecha para combatir jat, 1 1--,,! ,. :,*,,.,.,,,,,".,* ,,, -J.Ib.j.4.U. F~P.b. 1.11141211 -, .Lab.D.U.d. ELi.xI. nL, ~ ~ .1. en V~ 20 ERMEDADES DEL ESMAGO NFIRMEDADES DEL ESTODA M7) 4.1 _jJ.,~ .QA$Tr.ITI GIAS DIA,RS, '1IT,l, - IGISTIONE .FICI, 1 .Ilie.el .1. e ,l. __ a .1 W11 11 Effici5n 91111111a ENSENANZAS. PERDIDAS -"" ..1.21, .'.'., Uid, .f. _ ,_.,_,. _. b. ..P_,_ ~t,,U, kg,41 4. ASDIARREAS, MjilITOR P' ,SDEZ DEL ESTrAAGO ;1 ._. ~se ._ 5 y.P.i4.t,.",- E.D.da kd.,.-, 1v., ECSKA COLUCAUSK UNA CRIANDE 1 ...un.o& . U-, ,..T.,ld, ,ariv* .,1 -..d. ..1 2 s. h. .traylad. critur. Ub l" = .4. Aro., Y. a .i. de---~ --%IVI.Yhlbl",., W UU d.¡ P.".N 111ALAS DIGESTIONES Y DIFICILE1 CONSTIPACICHEZ. jTg, DEL Dr. REDONDO D Ilu. Po .A, ,1 lU.s, BeBor. Luale. ~die J!.N U 1112 b ~ ~ 1,,T.tllp,,I%'tbI,,,Ug ,,,1l>dee I.%2.1A. ~ d. C.I.W .Wed l -d.II~d. .t-;. h el &Z al hi. e 1. .t 4. .b.l.e.p 1,11,11,1 1,11,1 1,11 " 45 ~ .t--tu -O..', ~ = .,a na~. 1 MnMM La cara se efecta en 20 das y .u .~. .4. Id, 11 H.! ~da 0. AibeC-111~ ..1 11,3 j2_%9 n 201.l.ziri r~ -r.,t. garautza. 1 .t._, 41 ered* 6 P., §4MIb.11.114 1.G-ANPL V-90Lizay *',] lr>i"i,.,.,","V.i!iFl.Ii..1.10.~dl--.I.I. 1; b1,1~ d-,I. .Ii. 10 ,ir.eZ,'Z= 11.11.111.,Alld"1.-,,.-,T--.-i .kc.?.4. . 30, 1 Reina 8 1. --_i 3-3 ..q.,." .t., a~ 8".41.1,I,.4.,.,i" biit. .t~ - ~ ,%,4, 3, Telfono 1,520. l, -..i'1 -"d, ...Y I.d., L ~~i te .:¡£"bu~, .111 1 A. ~11---1. -i 111 --11T T -A"" ~Ving.n 49,5 i.4 ., 1.1 .-~ 14' %. d wete d. . =* .colocarle ALQ -d.";;,.8.11. .111 MM ,...f-lla P. UILE-01 l"& Dr. 0. E. Finlay ,d .I.bl.4..,lrx. ..f.-. _-11"~ ',*l'.'."1-d* !.'.*.'."j'.'b'111", -' -OTEL ADECUBAW45.t-.el -. alted d.,. .,, z '."'.'h. -__ _t_ _t, tee ~ f .1 @p QVU.^ 1 .= C.16.-D.P=. f-¡Mueblen de venta o 1, r.. -eale~UUe t. u, .1. a. W, .D._... ..~ h_ -eel..15 £ .., UN. -----El,%,. atea,2 j. f., e, 1. 1, = Ar . .a, .-9,!.P.,.U",.,!I.,",I.,.V. t. ., .1% M., ,, ,, i, .' -^blarte. Lz] .d. salmatitca ,..,t.rd. .,l. . d~dflia. -.1 m, W. y .d, r l pela T .V."1ugb n celebridades mdicas4o Par el& la ANEMIA, la LOR BIS, b.b.l.,f.Y"."., lpla t@ % N = ¡,¡.,--,,:,,,,d,:,.,-.,,: ,-M3,Pf,, ~l, ;l,, peda. a Pero. = d d1 .qh .,t.,,,,l. d.:. ¡as FIEBRES de toda clase, las M29,F.EnMEDADES del k~. 1,75. T.,,, ,,, ifo,.",4Z-el-? 11. y tor o o, ...d. efil .1 ,.J. ~ o'11 71-~e .c" d. l 4. .,:. or .l¡" URS. HILDA RAFTER tu M T.k da ,.P. Red. 04.11-".U, C.I. d. eis 091 '19 d.**. Tsilfono U-7-".,".At.U.h.-., ..t. .ESTMAGO, IwL CONVALECENIPIA13. a PESOR* INGLESA ', -, S9--1 -_~ n.,b.P 0 W $. 11.1Z. .Ina, P11.,paiwat P--¡.e. Dr. Menry -nCbolin ..aldeunefile, MI M3:1032AY cic:1.0CAM023 1012 ^LQUZLA -.1 a U.el. d. N__-11 4,715 Wn ii .eD<-9= -ll. A 3. .11. en D. 1. P.o.d. d. P.U ynadflL --o.I & .,.di." d, d.,.".t.,Ii j.:Iti6,g b -otillivi.l. 2, l1!1ji 1,1 W7,a, ~1, .usd -.l,.,,-.P.,.,"., .1 .l. o), .ueet ,s, 1 11. .1. d ,di .,. -.1 "'J.'.'.'."¡: ., .d. .Ir .VI. .P.:la. .J?,. .11 a~ 1 r .1 Mbr.I. .t .Jd. .d. 1. Pie), sillis y Yat!-a Ilustracin .'!'l'i*.K.".X'!A.,. K. I-.-,;,,.1.g.d,. ..W.Y joa. .090 A? y ; .¡-hee h h .--1 7 L -.--P I ~ 1 i.%,."I11.1.iL c p 11, tia .,s, fie. -~. _;f-£.,~ P-L..~ D. ,.".SI. ~.2,1, ~ V- .,; .l". -,.,_,., 1 y ,.t ., .-h .1 '.,4.N.D.l3L .7B.t. 483 44 ., Clit7 M a LA, l~ .p,:- ~~~ y 13 k % W; 1. -ii --1.1 1 11.01.11 1 u ...4 11. 1 1 IM, ii en ; ., ,3 s d1 ~ ,I.:':.-~za1 4 1 12 "id.,.,¡. ..PERFUM ER A DIFANA TZ;j ..< 11 .1,1 1. .,.,,4, .b.d. lilty:.Irl, ..1 1. 1. .i Z ,~ sel -.b