Citation
Diario de la Marina

Material Information

Title:
Diario de la Marina
Donor:
Digitization provided by the Center for Research Libraries
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Notes

Funding:
Digitization provided by the Center for Research Libraries and NewsBank, Inc.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

1 -...i-1 ..-1 1, ..--.;4 1 ---~ ii- -..~ 1 ii 1 ------_~ .-.----------%Ilsffi~:.j-..,4 -------746A Aff*= ..llabana.-Dominsi 6 de'xmikmli4i" ,ltw.,i2 in Zacaras, profeta. .--1 1 ITbarso .2U .-.-.ssieza~-# ---,~ -i -.- ! 1 11 1 ~ 1 -Fa . -1,rectos de giscripeldra, 1 -, in mwe-t-:, 1,.nlNllu,,I,.,. .1 11 m 1.20 cm " .-1: -1.1 A 1 1 UtIln ,,., 1 1. ,ede:: l 1 - .7 3 -'7 -Z'Qllait-l, enlini 1 Nepturo V ; 1 1 ..-..1-1 l,,. ', B. ,, u FM ..s.oopta. .1 .U. 4. Cuba 1 mesca. 1 iz l% T3 A N -.1 1 .1 .1 -1 a :::::: -', -l 11 .t% %.-12 elesca. 11. ,a ', ) 1 D ,El 1-1 -1 n_* R~I 0 1 Li -k, 11 AlA .6 id .11 7.00 ', r-;1 -, -1 .1 3 Id_ -,. 3.71; 1u -at -N :Ez]:<:.,IECDW IDn T.LJ&.m&.LT-LW-& .1 -. --* 1 .' TelesTamas Por el cable, ,Mantorn del oeste, e. treemlao, hecuming a* mDaownou.q a. unsatle - -A,.k.e.,let&,,i>.p.-aaih .,,. .., al,.,%,! oral tinifitio lina de la tude rulo, -' .51 r~ .L, ., I:. . ,O ,,Re .ifia n p ra si noche (lo noj < Haz¡. P.t.1 lis. ~m, $1.10. U. 1 f.,t.rY. 1 "W. .z. u. ll.tug",J.Dbdi.D.; a ais, ,.21 l. se. 1 PROGR.MA BERVICIO TELEGRAFILIG Tus civili~l %Tlad I-to.le n-fisffit 1 BritJBber,, i. tt.t the ;la.¡. 1 .r~ U'4,,,, -ci,.bce 4. ,1 .p,. 9bsecc DOS, hs t. be severced from pI.~Y les.ad. ?.t. d. T E A T R O D E A L B IS U Diano de la Marina. 1,1~deena,1~h., a catrezar en 3 Gret Britoinlo reported us-of exp 0 DsDI.ft.bl. tiw. El Traje U Bola di,,,, a 9 S. .2i d. ¡.¡T. l).md. talist-nd L),Mi0l "Th ~~~. D.r-susAzcar centrifuga, pI. 93, 11 .9 d. "l B r. b ".,c¡ 1. 9.10.M .bad., la .Ti d. ---iba papel declara. ,lit J. Lb, ¡,lb. t'-'i.".d",'G. CLI'd" :Itrog', GRAN comp" DE z z A C.r.].,I.d-, 103.719. nition al a dangerona pri ^ 1. 10-10: Dc-e'nto, Banco Inalatc~,41 por lo0 711ldla De e-BID .1. 'FANDA 9 IPANDAS n-& CZA :9,11sTA_ CAPITAL CITT tHT. ,.,P".,I,.]. l -1 ~~~ ",1,~04,~, 0 ~ ,aSi, c', "m-, AR UEL irl:-111-r.1-13:1 Un-tro por ILIO capiBot, (13.1r.l. -iG.t"7elmt = .11-8111.lio."6,ll, ,.l. piluci. Y-d.l.c.p4ftL. -. -pla that Callada J@ obugad Lo ,,bi, .1,41 lt N., L7"?.j1. 1. ~l.1Th. Cuptain Asid tw0 albar ordwrs , De anOclie. Par, -L.b,, 4, of.th. Ptant, L¡. StC.-Olirtf,, the B.PI. 1. ft. vrw t d. ---1 -l~ -~ -------MadrM. ,.ic.b,, L lunta 3 par 100, 100 f, .171 cntielo. fr. T-Ir. I.t.re.t .,Thi. pria ctieshelis flluar -ltd-~ -Wyd.@I.W£21.,49 -yesterdair, warearreotad f., uju : t man C ,.u -Uzacu. ~A. d. sees Air.PO, HOMBRO ROBLEDO ---~and bscrigle S.lt~. .h.,g.d witte ,c-,.,e .; lb naly brin£ .t. --~£W^UP 141VLVMNTO OR ---e -ti., with di. Llebri, LLEGAR Al pblico l~ti.g, Lb. L.C.I 0 0 IAS dis2 el cestro~ ha empezas, im, d El' 0 1T O R IA L. e.Pect Ud with fia~K defied iba 11 Vd !fs 001,tenisla the lir-P~ .~ .1. y su. U., ,.P. .OLI y los Cafs. .Uir2: UR. a. _E. H-bIiend. llegado last. Iusat~, l. .tiela d. qts .1 quJ.I83 -c. ', ntlrlart intescoliclift del coser P.Via.o :,:g r. D. T,.py e. RaVETTE: harbor autboritica. 'fb case was lu .-,,;."<4.,:",.,"i I.c.,s.,,l"rB,.l,.,C1: -, --fiffi kmgplcau-Tiusi PIB, ,g -, 1 -0.4%7511,t ,--T. .S,1~~r. W .1.-n[11 tripularle-"lD "1-1., .,,.,.T. !,.¡,al 41~~11, wh. ~~tir te.d rcr ti.t titt.n.y .Ild ..u wbo =RTADELLA -9 1111%1. "" .41~ E 0. E.~ --P.1,11= rAn.!ZF O.ltole (laba o. 27-Elab.a. NurVAS PIISIOXFS ..)I.t,. n.2. ,,,.,.-,.,:.,la -."d .ftb. U. S. .yl at.ri. .t la .onci= C. a pesibl. nsembor of .r .%1,14.l~. .i.Il-.,D,.)u.,ti ~~0 H.L, MMitUr -En Bcolrna c@ h2n Talifi:aiD nuevas aci.t. to tha q.a.ti.n. ,itb,,, H.-O. Lb. Lautier .tos. ,* .l.ar o, .t, ~ ~ .id. cn &b'.' 1 r.%r l. 7 %.16;I.j.Z Aviso los cargadore:L. 2ro3away n* 100 ¡Or5silamS-u c*,. c=, d. eDritrituvolitos morollu, 5 .t.,.it .t.V ¡o,; el.,. lu;AU ~. 1. ,,tu -.J.c, t. .tIta .% "O. h. doy ,,hCu Lbais .han be .O W-r"--~##'£-I'.W ,:",t.C=,:",^.",.12.-.,*.4.,.r,,-* 1 1 l. tu¡.-l. Ultil, -,,,NEWToltx. LONDEM. t.t' -y" 14 ---1--~ ---, L" !, -' lesculo2 no Instruir canea por laj~lo,w, 6 ,h It ,,<.rly.I.Y.Wi.le.tffy (¡,a".¡ Jln Illa. Itivera, CX-Oioii .t p. .d. .% ,4, her aliernativa but Lo notar loto en -1,uuss~ar? ..d. = *= Y-¡.a .10, 82--,Tllf;a-Dr C17111 C,,. 2, .d dell.d Lbs re-t ¡ata,. .T,l,.r, .f liti. .1 U. 1,10TI -¡.patio¡ fed .ti.,n or £o ¡.y. h. LEGLND.-~ #.c.M. y -c. d.r~ d IM nn FrA.y bightbc, .l. ., -, .171 1 -, --u $ tl. P-I-, .OLIVEVIE, d. C ~ .4 -,.,tt.d.?." aledia m1fitr, PlUC-llaDI03 Por grlleZof Crib., or notl -.y 5, ..1. ---11.51.1 y emp OyeeS OnfederatiaD, wa wIn not hecitat t. .11lilwplil.A-I-3t ...;.31J.Caz .i. ,,t ~ t ,. u p , 4 Capital -----$2.000.001 .1 br tiC Cay SI.ngiliH .C ,.d pr. .ly and frankly for epar.E .r.,--.,(.,&It ,V ', pes. --Ir ¡t keis thlbt ¡La D11.1 fetcedis t .,imb:Inlh .0. ..c, 1 1 m, ., 1,. elos m~ib~o al var.Inue Uaban Patt OLIO ation fr. Lb,. -.f.de,.tion." 1 .lan.1 1,1*" 1 1 1-111. 4. 141 de Resorva .1.000.000 FONDOS PUBLICOS. truald Itp-Ilb 1,11'hl'>",'.l." -= .,i!L.I. 4. ,,.f "M. LlI4" Ir&-_ E.trad. d. cab.I.J, -. Libres ------------31 55 pc.d. t -h-::£ f., -%.M.£&. ti., M. 4 T Francas -------------2550 .d .Lertal PO.P.ritY,', .^. m 5xx. ~ ~ arita, P .acau. 0 111 1 1111 Ii4 a¡ Z A&--t. II.C.I a.l a.bl.-. a .,i .'11 Tho.giz .e fc;t tln wS b.], i. -up. L.¡. P,.ti. fr.es C.plai. t0FM AL plugaroaBii .~ Ci. y ."l., %. ..1, .,,.,,cS .,8 ,J -a o ",. m, ,,,, "-.*.,; ,,.I.-.al, ', v A Interior -----------65.05 lil.J."P.Ii,.SP",i.,e --01.-.g. 11 .,La Libe-A. p.t. OB. i$ -== ft~,cL . -, .l..~~ Exter.'o r -------------7135 ~ecti, ~ticis .ddCsCd t. El Clab~, .id,¡.¡ ir .l.r fram tt."s",b",t.",th,. D.parta=nto de ,&~ t= de los "Al," iL.UIli"''. .b.c.1 ~. 1.1. -.1 1 12 -S. ir .,,l -,t. T,-., ,.c Al .Y. .-11 d, 3 f.lly deg.d Lb. pasiti~ .f th. DIA4th U.S infantry. Tbe ¡altar la now at X U. de Amrba. ,d.~ d.$;&*&Uq y -p.ha .d. ~ d.¡ .u ".!y a, m.II, 1. .1 1 1 1. ~1.19. t-1.11111 ..--', d. ~ ti,,.,..,. t.,17 1 -" m A-INA' "o '¡u -' m~n .W~ 11ER 231TRIZA17 -PARAIL_ __. sasta_6. d. 90.91 .il ~. b.r,eaPt.I.,.,, $.h. c *I#&$Iq3 -111,1 .,.L A-III p4C-,% --las ....1 "h].,.: Nol:1.1. ENITADOS 11.-,111)01 ¡t'.'pDetition, cudeavor Lo be mor. ex..-.T-blI.1l. d~6.1. '-l ~. "l" ~. Mr. Thoa. Jefferzon Marroy, en MUAda Central delit 33:316a de ¡u ',11-Lzc'508-P-kd. ~ -d, p~ &l¡-lD.g.h.l., d, cab.I.J. .t. 4. f. plicit-th.l Lb. .y h. U. ~sa. faz % P.d. 1. az, ....! cu.w g J ""'" "" Srv¡,l,. -1, 1. Pr~~ A---,1-) ~ bli.9 .h.dr-Co.d. A,,,.ric "II.*.wycr,,,lud 8.131 .Isla, -anima y 1 Amriosi. -021.i-~..t. 1 481.111,~ la ,,t*n. -,.",',',.',.., ,u .-:-i."-,-,.-.-,.--,.r.,.".",,,'-,,*--,,.,,, .h. ,ii .:. t. .S'~ i % *,^ ,* club 1,.til. YEs. Why .h.ld .e .t be ,b, ti~. l. Socthil Afric., ou~. J., 'S"'W34N&.AN.,J-W#d.tm-C.,d-c.I. u."., ea h t t. fight A &419 TOMATCIL-B. Zi.* ,.z,,i.p,""0 ,1~~ 1 t_. - d. ', N.~ Y.rk .i,.bc, 4. wsen we oaly aspira Lobo permitted -.~ .-AJ )"!,1== .,.I .Girazal.tras .b. .a.l. .i&Lclucatoln y *,41,4 411 qun q han abierto reriera -0 -_ -d. E.p t .l= ..l. her was was banquetted L-£le. h -1. .4: 1 1 -~oan, .a, ELTE.XIENrE BOUT11LLE. Lcliv.ba P.-I Batwilitheroever Mejor Pit Vi ,* d D gris#. 2 a P. N. 0,1 .,.P. ~ MI.T,.,P. W.bcht Dicen asWanila grc 02 una do 1"" Osbe en Inde.endont (labal And, fil ~Ch laet D191111 apols. tha ~ .ion ot litos -.1 i """ 1 -atu. ,,,,li=,-,, 1-1. "' ,.,041.,. SOCIED11) car:Ds7sti; que e:urdoren en equell-1 ave.; .h.¡ 1 ~ (Spaui.h resideste) he promoti. ~noasicedinfliaseclicona, 1 .d_ ~. -di"wglw .-1. !.,.a 11,q.d.p.th.dg. -d. d.a.6d. ,tm~iC. de pl., lI. erciens; con las faerzas filipinas, ft9 .ble La ¡,va 1 .. 1 -~ .,. seu berol. l. .f.ly .Ud P.-OCT sre.terday. caltic si ----",,.cecu .hda 1. 11.5. muerto el tarliesite del ojrtRO do les EsWe lealre lo leer of opP"-i-O, ....14. iwan ,. A LOS INDUSTRIALEs. Gen~ L.dlo., wbo son. Lo doy ..,. .,.Itmtzr,: p. Pr~. -,.p. A0a,4".' c9, D.a. .rA. tain Unises Boutella. persocution at iba banda of Lbs grallilfr Xew, Y.,k, expeci. t. h. .bs-al 1=~~ ~ ~ lIu7 8OJ= Agocu. L lo 4. K. .,.¡,.,a. n.L.,a L.b.,t .co.5i 4. 1,1 .-1 = *O -84,n p.,Z111 ~. T-u,,,J,',**,.,.*.,*.*.,,.,.,:rt.,,,.,.,, 1* -T .f V.:ara. irrpr .t.d by El C.I, .; .hect 10 d.74 oaly. wl.",.".,.,.,.,".,,. l,.:5:1 ,Orm.k a ilVBURIU :dal, 'P'-.-. c= ,,-.:.,.!.,., ll.lI. .r -T. os, .-,U. oda, .115,101-t .~. lb f. Jid LI W."bt,,,l,; '01,7!I *, .l-r &dr,= ,ar= lo. picajercs que Ve~ but~wleat can wa exPeat ofistabinclf ~ OBSElVACIONE. "= d.:::::¡ -X. .,I,-I,-,. W ~12.2 WHIVA. Z33 1 -A.XTIZ1~ 01 *"* -ddu.P-M.P. r.c .L Z c~ n =,9=11,1 Iltua~~ P., .l A'--tan lel-raa el Vapor -4?11,VerP qUO Lbs D¡,cztyp, Th.t tles. .re .Litat .Ut-Oa.d., G:. D,.U. 4.1111.9 dNbm de&Mtiu8l40 M: .¡o Wal. . .r GOLPO nn ZC= co T.*.".".'i2.,d. Ic~, 1 -1, est dedicado al transrerta de pasajems lenme which may ontwigbLbs "t. SA. 1. c. haya charge .f Lb* !ay U. m~ .n d. G.~ -.Q.d. r.4 191 1-1,11.111...'.d.,.'bl.,I'.d.-.'1.-It"11- ,se tra 4 cita el, ir h N.T.¡ piatl. --.211 SIA*Vezeu y~14,*XIU* $375 1. .b.r -1,~ d I .112 del do EudZcc, 00 ar.l ¡en .C. .f r.c. afti.lt.WhlC .,d, .1.14. a, 1, Sfida rejni 1 filas Enlula .,-, .M :lt T& U= %-31.11. .1..d. D. .~~~ j, .l:. ..11.I.L.I.l. e.p--.6 1. plaucha qr. sirris de puette ah.ldd,.W Callan n.tivC aud Sp-R. D. Ricardo ZT&tg*nea ¡s h-bk frece fiad iab." 14 2 Boquea ..~,¡.L.bl.rt. QA"Uafjo .1 0 4. . a^,al. ,. ,_ .C.11 y 29 han ¡¡h reg deuta eloRer in the f4tara, evea XY.ck ated gaces, .f L# h¡,_.dd .; 40 111.10~ 50 ., -!l&-.U.-."RTOQQ. I9. ~h-~ ,. ~ ! il. llu" = ~ cp-B. .xI.W,.I. -12%,,K.O. ,wAt.2VI41-,.,. wS-u=l J,,.-.,, -,.,1.1 ,,,,,:.:IZ--' ~ enli el Incolla y lenleislous, 111 l ,,', U"& *2J,L M.b.EM W. dp .1. ~ : lle 1. RI V.b.4 .t f.¡¡ W .pPc.l.t^ W. 0,725o tre;nticin:o porsonas, habiendo .-.-----> m. P.cM? '-,, TI -%.au~p ~ -12%.' 'r" 'rS',",' O"o 5~~" A""'* ""' 1~2 M. =W. .'J,,: J:" s-> '75 -Th. DIARIO .L.d. .111od .7w r N U" $,.PAW-O-d. .!Lcuarta, dato .l"A ,1-G.,P.,.,,C". .1 IN cult. mas 1 =en" as heridau ,tc, ,in&-.dls. -MP. ', ,.CO.Ic,.P,,W.'P.b,"Xz-d".!','." 1.,-7Sr Uo. 8uPetil .~ -1 P-1 ..#.,. neltherto iba partzan-ofndeP d~ ;r O.%~ ¡. ,l. ,W.I,.". ,ZozLU,. .l. u. M.as 6 A.'.,.:Z',', -'!,c,. .La "-n .N ..c.,. s~a., P., x,,. --. ~~ ,W.K.T.I;i*,-d.,oi,,% r, 2c. -.,;N. y -P. a~. .-.1. otta, en lti.g p¡., 0.1 Rlo. -.1. CONOCIMIERE L IR IS *a northo@eadvoeattng Antrexaticie. ,a~ 1,0 1 r yo .5 LL Ajo -a~ .L. .l. d~d, Mz-~~ .1 ." Uzb 1. j.dlt. M: 1t NO. sce 11 -11 :::: oal= .1012 6,4 d .0. p Y. -~ .y 1 --, Burd., 5,, p ~ :"'B"* km. .w,.lIi-ld! 1 Dice. Es T p que no ce llevar£ Sol Lb-& wc OPP~ t1sc,0,2c or favor ;p a Key weat ¡a 1" ~ Ide, T. 80. .o,. .11. '.A.-INI.uuD. $2.50 L ~ ,. .1. 1 z111,' CON-rRA INCENDIO b 0. J. lienleenk. act~~ 7681 W MBA. 4.P.I.i #97 p. ll .., ...d. comPAIA DE SEGUROB'31rUTUO. 'm a % -------1 .za, .& -P .. otirias que the aber idem; hnt simp Y ~~l lam ,-:::: 91 -S, 's' ,,l. -11 vi, ,. -, 1 .u51,4. b., bla d. C.b., .iba el ;,cyecto que, rega 1. X:L A.t. .....5. Lesces. -" M-=~ .&&*kld 1. 1. 1. lloren de &quella ciudad hace A1111123. for %be presan; until ora can loolir mora 1,. :::: .--. ~ -1, .,d, l. 01,1 .1,112. = L= = -,,;Q-aa. Vktpiirt58 de truyema. .&5 4 1 _. ..di. ie=Fo, se prctenma c1dicicata tabacalera clearly loto the fataep, we do cut "r '",iz.J.1 .-D. 0~ --Porlc!zzq,&13: EMPEDRADO. S2 INSULIR IrEMB O? INTERIST. AW";' vvol-mr"o, -u -.' "Zcmpiiii tabacalera habanero 7 Ltdat. t.k. pars, i. (1.b. p.titi. .V-- L~sa~ r,176lWI 0 0 541 ;; VirD J-LUILLA Y MAVAUU C"--" --52OJ,435-50 meri-=a acalentrear loto el negocio acritiu writing fruste a panly neutral -While Pinar del Rio Lobacla gro:%.U? ffild6.1 1 ...,_ ,_,~ .u IkZIA -,Id, E,,81 CO,81 gt PARA. EL HA Y ITA URGO -#~ ~ .-,, en 1.dp.I.t. 0. r .f., Lb, ,noCslPalID9 $5 P-t Mto' IlIsgut% ... .....m!OT .Y.-ST. Tfio VA -P--" .1.424,955-58 ...,*Y&, 1. UABANA y eu 11% ,o, 4. tabaco. OD lizJ; c:a .los Estales .Remedio ..---1 0 .1..dl" 8.-I.J. .g.].l. d& fn S. D.?g end atGuos! ---.a.,. .151 -:sslaco; y el. Cuba. in ion upon otar p3rt baiog ,: ~a -la, gt, P,,. .1 s, E _. ~s, ., :%ta, -.a.¡$ U.L. ', ; _l -,C e.,T.d ._ .t r,.un ,o wat. lo .-1 0.YO HUESO. 1.2~.~ .EL M TANZAS b.lid th-L LbPlebiero will 1 -d. .~ Lrpid. y I.J. ~P.1 , .=.rb .,. 4. d.", Par Gm:~ n -, -" "' -P!' ZloP. 'Bs .1 ,"ad"!,i"Onaliyrendere0,nothpre. 14 .= ,W.s. 1.1 .l. .'" '* 1 ~ crel o KA~2 -, ., -HERCYMA ~ "~ ,a IZ .r alali*as ola casa woo3 -The B.t. 01.1. ta~pases, £t -secej.n x ,antil ~ -:RIA311 y CO-COA ""' '.*"."''.'. -. .$11.425,015.5, .sa, edur,¡ella 4 Ine leP.ablo h.% .u.po 0.4 publidation. -,--.,.l -u. caltain,,_ bur, .t W-hi.gtD. 41100119 04111.-D. J .Mir., capItn TILLER Z M1 .'.'. .' :Iaentodoldelan ara. 11,iri1y. Werentitbrebampion. .1 REVISTA 5 q .."L.i .A]" d. "t. p~ta par. 1. d. CAYO .1. ~ -~, .1.bl- 1 of, llar opp~d Lo, a Pretactural,; f~ .,,.Y,,"A ..l.".".,.'.'.'.'.".Y.d'.".r. c~ ,u EUROp4soAX"loa 4, SM -al 1. .Urt~ ale .= .= ,=,--~ l.l.,I.STI-1il.".,.I9."i COLENZO ABAX130SADO Lb, identicas ~jau. Idat .b.v. ot.t GENE pf.A.,&.I ~., 11.1 CA,.,yll.ttl ra. -RA14 NEW S = RERDE A"-P'-d*" 1%"rainMeni .Id.' .II.a. d. M. Ptad. .= .al.?.".=.,.,.,-".. , ..t.O.,. ..-"c. s* ACEtT£ D. OLIVA -P.m clidaosla.Las = 1. ..c~.Y.,.I. el. .1.d. 1. ~ c~.1 .D A sall beso re S.~ d DI '*"'N =1%. d P. .usa ..~51 ~ .zz. -Scg-n las tti=15 tctICIES bas faerz" 13Ot or. .y .da titas~, tb.r~a Un I.,Ma.di.g .IT.*'O'.A. .--% U.W ~~17~~ -1., l,:b.a",I.le!%,.ILI,,,r,ldodi.UIdc. NOT do"-'I:ja.,'PH=I"" --~. J4 ~~1 --L. ~ A%hI.% ¡t 1. .J.J.Ii tte.t .6. r~as~, de^ .~loa. dI. "C, .clu,b,: by ..-. .'. L 0%. .L. .lr .'. c al ~ l_~ 1 -:l-91 jaglocas h= eva:raib Colen,a .y C.b. .9 ~11 .Sp~iale prcpB.II. 4 71 ' a-r .p ..m .G.lu. .o. .de Las Enadoa U 0 ,^U.ii ., Tr ..,.,. 1 M =s ¡ss-ortante o s. de L --Lb C dbate whn, from tho reogortiatiun. -"" U ', intra dicha cluA a y la de l?.et9r=aca~t Anarrio~ I.tT,-.tiO bcenta, .dfld for ftcw tra.lly h-t--.U Iba Pet -ry h.¡ ,srifl h, .pietad sean .t M.MIL. T,. 1 19,.,., FI.A.d-, ~ .~ '.'p-.;.P*.".'.'.'rr'.'.'b'!.-.r.,.,,,,,., -,-'-"-'- **,.,.,.i.;,,.c.!. Ferrocarriles llisislos de la llabina "" q_" ._.vi.d Lb,, ,U. 1J.ital Sc.u. .ad 8p.In. Thi. .Hl r ".f.,. 1101,110A L>¡£ y KM-1 AIWITUN48.rt~. ..c¡ ~ sa, a 1. enlen -.lg-.,,. ..,.= "rd. .u .~ -' ~ 3, Al=a.cnel de Regla, LimitzaIL. rItab-sr.c. Mmetresmil clanllatasusf,() KES C(JltltEO-b 1U A = t li* 1.1%41 t. 1 1.11.,l.1.1,.f.;,. 11,11. ---'C.] ty .f -1, -" Lbs .' .t". ¡Dey ., .1.XIDaS -'" p ., TUir-j;;j;: ~ ~~arr1,1~ 4-----l-1~. ~ ~u-lt-~1 ----i W-1 ,.si C.C 11 --llilI.l. L* ,* ~ ,", ' Ir. -. Red b 0~ ,y .r~ ,,, ,,,. dss, ,O P. >.d lb. .1. AS^ZCIFT2Z ?:zl:5 '-=P'lZFtm., ft.d i. Lb. pr.g.y.f.pr." 11. .a .~ -11 1 1.1 -A" ,R,,.,.i,*.'-.*.'. .'Z-l $ Jo e -M-i,ia.: r:::: , ...~~s .£ l. 4. h. p r ton.fS i LEUTENANT 110U ELLU DICAD. prpegnt f,)ratlmcutleaot,jational Uter. Mr. Billimuy Swrer, will .el, d~~ ",. ', .,!H la Compalid SI& TES3111DUC8 P ..Nl""¡. .%o". w.r. p.b.bly Lb. mit W-Y tt .t 8 ~ TU a U.R.d 13 cos alte. AVE!-B.l.41-aaIt -1,~ .,T. 11,2 O,' Brepilque, R.flbul y Cp. 1 IS. .o ,d. 11. -El 8.l.t.o.T .ALPUGITA1 -11-1 11%--'gt.'o' ¡ C.~ 10~M -C~ Dul .5. , 1,13,~ a~-Liw .y r~ lbU.¡" si.sica. Iaa C_.l.,. ~l. .=.Z = ,!% ~ .:,"" 1,1 .m -sr m o nn t,¡, m.p., .N4thform aud local ludacnoco and dercad 00 vin Abatid .,,,, 1 "U~ M. A~ 7 y ---------- 11 -wITTGNID LUEZ Y T o~, ~te. '. h. b~, k'--1l .t ~Cor ib ,h, .tat~co, a .o Insular G.Y4 adrid (3,151 f~ M.nil. (Phll,^ ,'.'."*.,!;.%,,."."; *U2 "rl.bd,.I%.-, i 1, rS.J.di. $5.1 -D. , -w 1s (ZiS-1 .L.kiI.,h ., bil~. t, ~ pi.c .c.tl P. ipp.iZ .fLICLA11,i.y,: Vi7 1.1 ~11.11. u 1.10 1 0 1 .r. n,. ON .l 1 ,. F-.f~, Lb. O.b.b.,que.f ca""~o. t -,Q. *,,l Me,¡ .-1. .hItp,L.i.J$4.1a.argSnt -L'II.r!-,' -,,-.1 ,.d, -:2i;:-, '120 2, si, ,APOR =,me. -SUA m s -lino& La rlievo iba watcof.evaral AKi-R-,.-..". ( -a s = n 1 Vapores eostert>!9. -1 by cavil PIwaerl, 01. -t-1 900 illosa.LA.Norta 1 .Ill.20 cp1 AT FE1:111BOAT LAINDINO. '9'ara w. ,c .d .p-.i.g tonsint military ~t D6 inters para lo% Conierciantes JANY (1 1 ; :'--' :"" =N' "' -""~" -ALFONSO Xinh ~ ."l .lo .t. E.t. clilNY,.,1 S:--1.4,1~Th;rts dtrange,, ton, guod tu eitis-r 4erqinl sR rnur~d Lo 41gles.Th.re ar, ,. A 'R!cOlga" ' 1.20.1 ' ----cl=---"P'41 l.' 1 oh.rl.4 aspitse DE S-CUA1547,13 Emprema de Fomento T 6 Industriales. y. 1~ .,.l. 'U-c b. ,l,,,.,,¡ ., ,.', ~ciL Paiv.g. 1.,telesa A.n .p,!# .rr, Llaes, 4My 0.XI.Im" -1 1, s?, GO % r .wi.:::: ,'111 1,1 ~ ,. Nasiregaci6n del Sur. ,i .t T.ri., .11 .f ,rho. ~. .0 lo.L.I. 1.1 ..lv.,,-,.,, 15 sit.se ,.fv L1,~ 'Lic-I by ¡h, b~l.ing B.r, 1. ,.OS, ¡be ¡.L.,. .pp~. ,Im ~ .U y 1.1,* b,t!. .go aril. LI~senanc J. 0. O.¡. ,re, oftitos Unti, 5 egu~l tJorl Seco, Aff=a 47, Me ftL. l-,Lrg .tg ,.f ibe f~l, .1 g: anu1,1 C~.ir wbo h.@ i.Dg obasad a" h. tan .l¡¡ .:.2-,,.,:.-lz., ., D. ,,,,,l ..An7.5 q.',' ..Mbr, d. P.l.11.111--J.*L.£*"I1.U.g.d. y 300 ,1 b-1.o . ." -' Veracruz Desde el dJa 1 6 del pasado s. ~. ~.,'1&d ..,t,.:, -a,.11~ Y. 1A.I.-W, :,.,,.v.,*,,1 *ps¡za, reappearing apon loto th!94"-Idl.,flibl,,,*.Ifl"Wwuts -L *.,'I,'?4""ll"b"&*3L'D" P89 2 e Id".11!1',qd.11&. -------: s, e, ..4.,!."".,: 1,1 1 11 11,11 4.ad. mes de Siptiembre cambi el %'-' -'Z a,-. .-L. .d.d Po CLIZAICOIGARTUIST. 4~ .fmfal .Lo¡.t 11.1.1, .%h. .n -m al L., 191t . ELLKI1 1-.-R;,.1.1 %-.,. 1 *. e.¡. sioZ, id os".,.,.,.,. 215 . Fir~ di.n.l.SS la iba BIti.h ,.o.,. -L,,.j%.,l,*j*.11,l,.W '. '.'1 =,J.'T'9t.:::: .-.: t: "'."---'liete utrazofticele rrollaocDb-mine-, 11,radical dilferenue in vicrza Oley oSbi,,Lbiye arisco S&tha rcalt el V..t.t., 1. ,. 1 ,l. ~. $2.sse c, L-~= 1. -,.j- de Vuelta Abajo, regresando Sindicato deTeriedores; de Billetes ,o --" 2p3 T .d. GW.dri.: o.d. del Banco Espaol. 11 v yt13.1.781. ..d C.D. -'r-, ~ C.15-1. iba aD.hi.a d.fret -t LadMulth. d *w' 1 ~ Jd -Pl-I-4- PGo',q ''>' 1 a~ el -",!r-,-"-'-"'2'M-I-. 1%--, 1.1.los martes para llegar los mirW .t il 01C.td, r~. 1 el P""£= i:::: $21%, ., .,z -1 E-A.,t .S.t.,y .r 4t.t. for W.sr LeaMI~ a . = *~ -lib.h -, ". ,,, 11 11 -', "c. .,z. 1. ~MATANZAS.11 h "b.,t. h.vi.g h.l.c.d t. .CAL4114111118.-B.~ d.da. D, Mit si 41.1 -, IGIJO0 ,l .t. coles al punto de Bu salida. r E.I,v.,A,,.T.".,.dBilu1.1 d Nele~, Lipciurtugt1c Mortal ~g. -Lb. -Wi .f a.aneatlonq 1.14ggi,,L_., 0_ 1 = ..*lI.l.l.,,".'. d"".'. 2.1. t.d st.I-L .p %1 1 ar.21.dz1 o A, .d ll= ..-"~ ? de 1899. ,,.d. r. ,I. .U 5~ Y, -Nov. 411. -W-1. Im, .w. .,.b, sclek, t. iba .!! d. ~~lu, d, $11 1 03 1002 1 -:::: $ = :,"" 2-1= llabani! Octubre 1 4. .p.1.1Ifll.l., '11.1.4 ;=-.'* .11 d h¡. by ?¡.]d Marche] ,,R *,,,,,,, ', W 14 PR.,y .*S.,o ', L.rllr--"b.l.I,.,,.,.,,,. .,lus~ .I.J. l~ ajal t. ,;;. H.V., Lard W.1Sol.y, ,ulin .barcos him itb TjilI_.4. .4,.u. u w '.', Ladr. a CDI1-$120 r¡ ur. .==.,. y 11 r .U.7 ..pS.I ...V. l irri~d ~f,13. t,.g.,-, u., .s, .t. ,,lb. t k .~ i, ~b. .L. .'-o 11 _, -U. -1.-,!, 39 -.N ,= ,h,.,!. ~1. a ...~ "" -1 Y ,+ ti.g ~g.nc -.dvi. m cli. War .-:-b.,.. t. S.,.w1.1. .1 u es. C.I.s, o.4. RITISI] ]]AVE ~~ir.', Offlu .theruic. 1. .,t .u ormy 4CI1W.10,1 141,11,11-411.11 ~~ P:. 1..&~~~~~ 11-111 b lu1,* 4, """ ,4 U.r,.p.algTr.ftb.Caft l. _.d.p. .s ,OLS. .f. P, VACUATUD COLRNZO. ~pa m $.lb a f,¡. .4 r.sr tI,.k .9 ,. ,.11 Id ffilideplada esat4xercnntilea 1116,11711 ,11,* u:4. .,u .1 ,.Ir.,.'.'*b'I'I".'.*.'*.""Y""': 1 1 liY.lk, N.Y. 4th-Ad.DF .i COMINO...,hu.4, y h, 211. 11.i, lnpr -. hor ~ T-9.9, ~d .W.Ull', J.¡,. ...MARCA .,,,z,,,,,.,.,,,,.,.*.,.6-..lztl 1 .".".I.,,,,¡.(-L ,..it ire~~t h., Imid, lre, f~l ..ncb Captalin Lsary, ITaval Governor of CCdvla,*.'-.k.' !n."i,. ., .~ -1 y ¡40&.dm. 11=41.1111.1111~ .' .h f ~ h. .T.C.t. h ,l tc.g.' l. Mtc.o., .d u-,sulta, r.,,,,, lo Lb. IT,,y !, 4,V.'. .r. .' , 11 . d. k. .11,14.,l,,,,-.""' Lb' !', W.4%, = ~~ ,,, -e lW ,o.'% -','. r !.% 1 --- = I. .~ ., l.r. ., [h ,.to~c ¡,l h,.r t.to,, D.P. ati _-bl]9ad Lo 1.Z. ..LECHERr Es -.& gu zt 1 T UefesteR a laj of ya ~ ,a .6. -a, e"""l";,"'[""'I' "'l1 pra.p, fty wS soy seacaber .f th. .id d.poiL .ir ffl.r. be .~ C, h. d. 4. C. 1 u la. ~jw "pilb %UIRM .jd--,.. d~~~ friwa" towu outh el LadyamilI. 1 ". 1 4~ ~ I.L-Lt.d. .1. = lau -M.4 U 05 4 Qs .l. 1. .,t. $".--I.on. 1, rPari~, OO ':'",',l','Y.'V:','.' , jj%* -" a== ogiste d.;%R-dW ,t u.taP-r ',., ,vIY.r.;'d: l.hoC. ., sters, .Wc h ve lo Do .mbitI.0 Red h. 1. ...else. h. ,sse enuedenes 1 Au~ i .__rC)y= .Z.~ .,, I ,it .-.r "% 1-1 Ik .todo @a Wj,%7 ~J. -. Iba .i4 y sed Pit1,1 Ital* h I, .t.11.zt. .' (CompaU, aci F,==ffi del d. W. aI,., --'c diz1 ut .-tuS¡: Aud yel 1 ~ailiad-den $-.75-d.7 0.60 4 si -4 ib" -d -l. _, de la irabana). N.la.bl.d-q-. -~ ~ 4. d-l libbiL.I.g.fd,. w.t ..,.,P Lb. f.neti.DS .f naviss.los, 0, -f Lb. Govd .r, 1 -j4la techo ~ 4 .r J.u. h.brd,.'', ~~~~~~ ¡par. rued ¡-d 1,11 -1 ~l,LZD .Nd.m.I. .1. 0 La:Ir--" z -..bs4d. .z 5-2 -le, 141.1.1.1 Lb,. Dap-im.t, .111ant, t~ u *s £ Ig1t J.J. 2~ 4. IZ N.1,=,,, ,,.~ = -ligarlo desde me dfl, debetn seczue #141 1 vv"r0suy~-., -a bial4p.r.i. T1811n Qun Unil, Leu, 1 .d '" ,= -.-1-1----1 II 1.C4 -U"i;bweaa 1. ,d,,dm,,, d. 1.5 .11.Ipibi .D.A, Luod~, 60 div., s.Mbitary, G-cr .al 11.T. a. bu A. M >, - "= .W=,.!,,-".~1. ,.,t,,. Halluill uqeinos rava .--.w.--"*.7Zc",. -, l. !:::%4'1, --t.30 ~ a=. '11% dN al, sa. ,. ~ bas. h. OftJd¡>S, 11.t.ci. d. CriMojS-tCIriti~Periencla .d -UTA11-1, ..T C.,si: --b S.= Se, .~ 11 :'e& 10 d. 1. rsaua "-^ A 111-83. eo -banquewS PC, .D.¡ U. ¡t te .P.I.11y lit N. Y. JostrsiL --4 w9, 411, .,&L,,% U 1~ -= 1.4. ls,,, Sobre ElarabarisN dit., L.IIIII 1~ ~ . --,2 t]lis,-, ,Y.",= di.lir.11 dOPAlt0 Cricas a§ S. ris= aO Y L lt.=259UU 1^ ¡94 ;'L Lb. C 1 -.:: .U._P .:g. tiza for .1% P.t. .f trust., .d *, ~ n s, a l.o&d-d.T .y -SISIL ,di, -" ttuloTM.Imeln .giardud"Usados Unidos, InteraMa el ~ lty -.Id be ..1 .t', ir-gr, = M.~ ..-rI.. 110,11 .d. __41.tre de P.04. ; r(11y Th. ¡.acunte pritIiallowmt4m =. = 1 Alo ,:: 1 P-bld,'.:U,.*,U'.'D'"Ida.o'rden-16 1~ y .Utur.. par .¡.t% A, 1 l'>¡. -haya been ¡el& ¡ti better b.d organofqqky".LO.', ~ 1109Ifor :Z::M--" ss, "=W.Zl,"Z. _""" tB;eC .,j 4. 0 #T~ 1 1, -W.-III? -*",*.*.'! 1. lupaldaci '.. C.sses de o-,-cong-Res, A.Uttg.1, m 10, P.L 6, #.lo Y fi-te, tizo ~ Co.50 Q~ ernarbases ~ 1 v -.,. y1 d:, P,^ ,,a g~nasAl, lee hanquer ~ -51 ELI. lU m su 4. A. w:r, M.] ~ umz -#.*.& 1 mi& pliages srea, blinitlebl -1111.41# &sra j "4sd -N. Oclta y Consebiezcal monsen de cal.ds Y Bost. ,c, pite.2f. TRA H.V.B& Olfico Of Lb. 1. 0. T Lbs Desa] .""" m 4 lo 6 *1 L.O-Vau." 1 ~ = lAt. ,.!%:rw .P. izoametrua W.'!-~ d.