Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
October 25, 1958
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )
AJZ0781 ( NOTIS )
sn 90048069 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

.1

PAGE 2

'in 2.A Seetores NacionaleO DIARIO DE LA MIARINA.-Sbado, 25 de Octubre de 1958 sectores Nacionales Ao CXXVI Es obligatorio Hla v ariado poco la masa de Ben.icen nuevas¡ 70M 'f.JgaPub1icda declarar todos • -oficmas areas aire al occidente de Cuba ped d~ .i h.O''^^ e aa .aair ara imrpresa los v ebeulo s en el H. Hiln ,,eai agnrmdi,. Y Ii 1. SI1, !ELapidfr e Anuncia n pra hoy vientos IIojos a 1r~~~o Le V ~ ~.d. eb.d enterm ~= rrEn .1PA Es una disposicin adcanzando posiblernente fuerza de brisote COmienza el lunesal -oscuni 1erst. rso e r a E 2 de¡ acuerdo-ley 34 Reurdn de la IATIA e 0 ody vt arEl Tiempode e trh p ar> rdw^ -1 J.,0 272r h1. PP. 1,7~ Acron n u.rerrtor.rrr --,n d. G1-rr. C-s Bi-ca L. 203 ~.r C3 M Prsn -CCEOre plu a t tr ren r mr .e El ~~1,tr de Trn "re i H.an ~ ~fie. iers als q alteupn -eqert rlee I r ra ye r ge er ui R mo avla sad gnra eltimo: 800am 61 als 0 m ia ne or s t sal e broa Laroy w rr r ly., -u ~ tr ora dit, n eslcn u lea Ex11'.1 debie aIlt roe.P '194 uea eaiatnodad yr abniine -h is a d y d", n' 21> enO n~-oi' c n or-pM n elnu er 1,2 11.cu 1.e-e t d e lof e Mxc.e o in a 0 m7 Tauguac d,. e ~das d nu 0a P.u '1hmb e oeaueer M as r gul ~ ~ ~ ~ ~ ei -'p-int e r-l re ue de o a a 0 m6 -nt -an cnj'a0d a Ntinl Cf irC udRl -netns onaae ,tm erni rnoa oet l o ti o12dl curo e l'.Uids e -1,121 dycerae gsrrtrNic2a oa orho Arin ,Copao Cbaa esina pr dE M a reIJ Hytrna ti.onosr l cisnene ",,0r.a bhms cienae y l; 1.la 10. n W a ALain eova ,Estr "gleel. -m d ~ld.pdCprau a aar rd noatdo omntAgv4 ,0doe, tat, esr 0.-rg esed u d, 1,e1e a ai eL abn:Arie PnA eia ir inolV evaagzrd reIs lpnaret a o rw trnio lgrt Gaa b~0-ood lulrypriu rd ls apeinse lrs a5ataa y n 73 a iudse ~l lte Ha Saud .oel, .im gn lpoiis olna lj q rr e a or deetbec nea eou e.tnun ~raet a se 6 :a 2 .y 4pm a cu*o eaniroes o a re ue 2em peydontiar L mret i. bre yrxm P.br t. dren les B-n .Ylete o oose de l S.O. e1 IJ 1:2 bU0 : d i. -,6 0-,JA odeg A ulr ia L rae avw vnhve o ehnot ta e l egat-odeEtrdad Posio ar oysbao: ls 0 ust als 6,D 6 eblls A GrcaCerin isspchds rae d l V eo o121 aa u la~~~ C"p'aco Nainl d ino ljsafecsde aia63 usaals55, -0 0-. Coro y M art:prC-noh dd ue ran s Sgur rcad l Tr 1p.ts a ecdael e d0,r.t ormb rx 1 psdade O e dnig~d~ 0bn-1sarB.tl JI onY P i d a ltaslgnd l r m cas duat rmr eet e Ot c~do Ldn, 6.3n0 dta 27 }, 5as Di,. a R m e n, A ..z-ezy. Le~~,ce u rsJnotne rpnad e sa oa de .E Nrii icl15-O1, d. Poly.aeagnasl-pPra.Or-,oisQ LEhDoo eetmgDgetoe etsodlooa/ sbeta osoe ne ap e aPbe d eeo modelos~~~~~~ qu sbmnsr r r -va nl ei n oina.N t nc i u F i x y T GL. ¡t: p.,ci ez EC,-o ag i s r e ta e m nai -l bi a I -n d cs r0r, haci 0 .,sla Pit d s, tultament 30 pr~~i Cpoa Thetr E5>55 r FU-!e o a e netnl ae, oo samdcLeua nr o nnu adn nuatneca o ci alo prtadresNaf 2 d Ds ent dY alto barme APrcn are br.,'a eintatd unt o 1v pT acmn EJ.s p Fr~e 1958~ 59. tr Oe d 2'e 1190s n -27 ,sa e l ., egi n sur O A. U ,e --,0 y F., Vel ~ d -. a ~ 1 n ilas ~ ~e t e n g a nI TQ ,eat r L ,n g ra D .1 d .C ol u m boa B r¡-c e, ~ ~ .yt r, .0.u a i a i a y v a os e t n e a s e p e y n 0~ ~ -N 1-1 24 d D., ye laz t 1,n1 -1 ~ ,I -C 2 1 Z t dROC 0 ~ dOSR 0-1nor i~~~m enNb.aaetctrnpro MAGEN isdiH~ ffN ~ ~,.5 Nt .-d. d?N iA 0.ston y 1a. Baa a ccd n a e sr i un m g i c b e m re s a re s e n ir sen div ros ernC nst dl A A s n r M g e y ,pr c ~ ~ 1,p eseta 8 ds de6 ~ dnont que orsde t henor 0 Leu, db~ E1et D1 ~ 0 ,ih .-1 _gO, .0 ~ 1,l pleG acet dec a n e d los Grandes Lagos de0,.p r s s q e ata t a p es sd i n d a o .br ,, rnuel P iero , r J A V lad r s d a t 7 5 8ym e n O la .~ 0n Or e AI -st. l e b r a r e ne i Nl av h o rai Ie n£ 3 q u e u r n r t s i t e n c o d er e r t og m arVl o GO-T m a o a r t r b e eO m l e g d o i EdiindelVienes24de e 7de uni d 195 yotrs eona, d 751 dem. -ns 0 da d cub~ 27~11.ne ne l aate e s-daRy dl~r r~yJsepa -etn e aA A r6eeCneO lseo C u r s b rn d e c re58 t o s ; o t o r gz a n d o 1 6 is r do .ic e t m1-1a a & d e, E n e st a, J1 1 c e e r dRo c a a a u p e t n u9a1Mn a o R d la t l A t .v a e e o r l p ett e a A o i c o d ar n e f cosituiaes y o -bas a f avr o errocarri 11, 1,n d,85 as~ Y 1re 1,1 blc~, Pg erl, C2-st-Z-y 1.i .De Mgiam actuaY 1~ bos dfete d83 ci ratd~eke d, .g. .p~cuanq-~ de para1 Cn.~tra sp.,oe cn Eu s pa sen d ie n d b o d eA b r o n t r i b ud c i o n o e s I sa P s mdl al Dest .eC b a e a r c o i e .1.d U T 0 .se -1.a n o r a a r b r p r s e a u r o O h a s h r S e n R o d ig e z e K r e L .ic a r -S S C .o r $ 1 0 3 6 9 E ib o ~ ~ em l s d .e s~ ~ .e 1N0 C ¡. -C ,lr a a N u v a D e lh v0 r a d u t l z a n d Gnc m e t -JCs %r r K s .....-,a ldac bla aO ., da Gonzs yon olJ os .P a o s l d eN .de L C Ha aa y .s Pare G i~~de, y C0 mPl F an f rt Esam u ¡,rut~y recursos ,fi F,1~ d s,_n O_i Cordg ,ar AA ,ns LGem r acre a cesta; Ofcioald d. .ub.t public d" Kp~ aAoiainf fnad nC moaO l~ deprmnt des .4 d 0 ,94i~~ -xotcoe San. Ju~n, A0 mAla Cl 1o denl Tk1 yM-ouudsprl aiaepnso eBnt EtvzApr cs InrnigracI p1 habe -0,.d d0eet gris 13,l pr-1co Ias Is1a Tuca det nlttd Praet uda l nuti e rnpreap o n a t e e r s n a t e a n c o ,1 1 a %u u d n s m -E r x m l n s 7 d e e p d A t i __ 0 .,d u -t a y M n e o e n oT J a e l a C m a a d s o n e d o q e _ i a _lr i O .e s p i L ..0 -1,1 ....u 6 2 o l i l p t b r s e lnla e a I d a l r M n i l E u u c o Le s, maaorEtar mssqe eetbec. etsuet'dciocataru1nana esuei l scai nena ai xc udzaeae prS HC.t uveostad nA e PIMA yECIN Pdnptecai dtl rbj:Dsoiinssbr lL aad iesb i. de Ascain deTsre. AJona de~ Trac Mee Gr-5nvCodrco eu ue ecr e oC ic arda3 ueo41 oa Rep'b"%" eardt nPn-cer eetbecmetse E a cbetld ua avra e~nencoa IT)ora iaae aHy unol er rNcl u.ni al eeFrn-fatr ncitld apet de ~ ~ ~ ~ .¡ ,0 L, b¡ .dA - dgt y0 otos tapao epeeer Cray, eerelCnto 'prnPparra un d a e ewYrkrocsesrsandddozansap p or reoet b oscl oto Jn U da dereosvrtcaera ioe yleivda d epsiio rT eraostiassvaCi d TAaconspu idear1a n ueo irct e n upr ba rM detodeucam.I Oaarespr u 1.~0. P.~ Gl rd0hornuad cn ""d'jrerfncoe de -"n SEG ND SECC ~O dii a l ~t ,Vtet, d C-Cuba dseu I e 11 d 19, Frncsc C .0MnooIeiA Mra uo elsr o u ne os a rm irn A-u i~d y vAeosu n lugrsP ertrad aPeieca ai Gum r iddC-taioaroe uaqirlgrn aoaM noo ls Cn-r eu uor a o az eipsd n ui, trsnop .OaRIOA d lan L~~UOs, d R 1o Gu ,na.,, e~scrbdn e, -1 -r-. r,-S enasd ler P bo 1cra c. an ocdpr R 5ci uedee Mario ecilFerp Mde -i en Sat-pits ofiZa enOie.e c aoe -ure ea e n F 1ne l a 1 e Note H.1n y ..et He Ii ~ te de 0.1 p, La -e'so a'e er e ra cetrea ef e uro eb~ o dOuzadost mn ae S ~ Je C .'r !O _p ,e_ B ~ h b l e et e tp de dreito. Mrsgnoa ssegr ddea pOhr s On de aSnL Is, -de i1o yt Cdd, Jl p, G,' '1 t -~ Ie ce ~e-, -a Gara, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 nmand ~ 70 1ua at P.ria, ~ dir trs.do ydrmrrd eaF a mIr-enp. Rboe o pruia C61r.n Abl ary Pel Ptros di.ntniaeIsrcc eN e 27 de dp de Sos ~ d. G. n ~ Cr h iaeAle S ut e c-etos0 derm1~ ~rproal iapratgedde u a eoebanaP rur d 0 -a rF'Pr cn de suer~t: y. ..l. dci ne ¡le -11to d1 Al~ ~ del H ORB L -E1O P R S D E T D E ~ L A l ~E UJI A ~ Or a e e -e -a -a s de el d"snl uoizno a J zao dU dntrc y C. i,-,1 A-F-1. V .ca der N~~~ uo a e etoTrsi rcinl iieca npoe-craa re ic-e r lee eatbedlpsd car~~~ 5eii arrOarit 1,1 PAs-CAT0ECN^ugdseo kero e ,e r d. ~ner de NtvO 11-1,2iyLmet de11 F,,t,~ NenlAvssdl ir e.l 1n 1 del .-s-tan.-oed 3 r d, P.-,I r~ 1. d, rc~, E' 1,1~ ~i nMi dvn il e P dre N -o Y -A D -El r. e Lui t, 1, -d -11 a 'sc a ao ,e Saspendierdo~~11lr:d eeleo 1~"r Ae M',"T',naAm aoH rr-o r a ne'po S-1 d, .~ ~ ~ e, l l 9. 1.1TarSiPir1 r Ads de Peg met dp a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i de RrSr 1~i .e r&aoIdsrae ,d xrvoE n u aO Otnd d .l h C-n ICI eh na a agSSaP -d ,co a~C ~ yrpra 1iib C'-r r111 r0 -10 l~,iicd 00 Ecine ¡a e eto Co ~b, .S.~ -El r n n d e t a t a e ,rba0r 1.n ~lt v O Ca r .1.Srr 11 C~ dmn O d u l m n n e J P o e o p r et f o t a a C c c r Oo N--d FdiO e'ar b r eRL i er t O OlSTalaC nIC li O C SprS O r s a e G .-11 m IF l 1.1 de cer-t,. ..1, t 1~ d,2,a ralaln u rSc eG OR0Ce ,n UZ ,aSp d l Est Of~ 0 de¡. .1Sra Orle~ B-I 1, d~-a e e a d sen C,. C.111 ye p n ab 3 --,u ar c a ,ul nt r.ini; 1 Gra. 1. 1" ~_ d OP~d d eten c e,. C :, d .e]] e 7~u o 1,utOnZan la .11nci Pd CasinO de SIq ~. Hele .~.n dap O aae .T. de Olap~.Ona que.O pa a S u a nrtn reyp r1 a tS eeasroa 1, PO u O erm no C at aa13 SCOr, .JuWSm An nGe¡! G -? O -a a Ot r, l c e h c a n u t de Nd. V d si. ~ -6 1. d. -e R r e ~IC6 d, 0, .e T Unt3r ~ ~t ""!" -'m l S': !0 nda o-e hs d PA 1ner ee r,0 0,'r. ber rl b -1, d!, fi~ -,X d.S r:-1OS d O p d r S de sa Oe Pe neg >r 91 te r~ d. n e de .0, ~~~ 0 1 dntra la iei~,s C-1.bie de1~ HOOAL SEO PRESDENr DE LA G -e aICn Y SEO MIfer ed n rtedd einijYF NDISR DE L TRABINCIA DEL0AA Auiod 90al eeao-e l CU RT SECIr -eJ.~ C ue s ra l R e i tO," r il s d a g sN u o l u p n l s l s o e r a d n, e l~ NIC LA G0CI VIAd."e Jg a ges nd d, 1n e a acredst ,u H b n ,2 deO tb .de 95.Pe d nt.r nd Anciln de ;ot lysoa 7O,,t En tg opru -a en la nterson Cuba se doce c2ZSI deMridstaldRnhoBers

PAGE 3

SUPER OFERTAS DE HOY SABADO Aprovchelas y har las Mejores Compras del Da. PANTALONES de Tallas" al 11. HOY: 64

PAGE 4

-in 4Editorial DIARIO DE LA MIARINA.-Sbaido, 25 de Ort.1,re de 1958 Editorial Yv EN EL ESPACIO P., Ro~ei.a HECHos Y COMENTARIOS RETRATOS DIARIO DE LA MARENA fH -,E n torno (l un Congreso de, Fund.d. 1431 Ha not f losoTa DIC DE LA MA DE CUA litstitutOT e Cu tura Edc.d pm, DIARIO DE LA MARINA, S.,iedM AnnMUl.c ita desd. el 28 de eneo de 1857. -Por Miguel F. Mrquez y de la Cerra -ls n c Dirgnol n ~ si~sRieo .s e~d 80 169 1 (r soe ncsra.E Trabaj. de Carn Vsquez) Presiden~~: DierMO hb p dd prfe 1a; y al ha-e 1A.o-y l p dd n1~ d, la 1,,-s del J.y despes" ioof. Dr.Ped Hr ds eyt OcarA initrdi Anes enAlbert Lz,,.ga, lo Muy bien s~t. Vzuz ebm PIZARR AUTOMATICA: M-5601 lofarstnay ~na ech~ii ruel us. s <-nasr Res.ripcoeb, Qea ....."'. .-08 .s.d.oapna lipdiovrcnl caia D c ~r .i ~ ......-. 71 1 eeai Poq e o q e s Adm israor ...ML1'38 laFiosfi; a rier, or plnta e, pe isament, [as¡ LA LUNt-C vo inmga.: seq Rdein ...A-47 md o ~ d J" la R vlco aesdioo rstaao 9 ret.u a othaa C 1 -~f ..60 lh .,a¡o. radical e. que 1 l1,1.." Annc -ias ni s .d. ..95 ~ ~1 1nt E ~ L.,h .-re ~rs ~~os ec t-a si~ dan si. o Ocr e porque yo !.een Precios ~ ~ ~ ~ ~ a, ~ mpde p~~ico:-ocly ljvnLzarl ioo hecha p.r b, rs aConE ICnrs e M $ 1.50 g-no nosimpide pesar. tians en tant que toly R o y all de ninguna mner .or s, ae eCluaH gr Ao ~ ..-.0 190 M -~• -nw. sa os p 1r -en osb' ~~z e1 prfe Entnz -r eat mee 1. Ao ~ ~ ~ ~ l l,,mca 10 -.--o ioqel reo cad o advrti 1,1 pl'ALAS ALL DE CU BA sha t '-crpc. snle, mcr ...4 12. ~ ~srtaLamn e ~ r d, s~b-s~~a dems~do _. e ao de geo saomttre ,-tb, d, acued, eo l t,eso Ev eclaene us olucEi de la cuestin "eda d.nir Wa cnrra d s -sanr~, y P-e =o ostind ob-e P-e b~e,ur trra p lo br mrins REFLEJOS '.-n e, i. rgumnt 'os rtmmsm mns prr o ls,, de atzexusose ib, d& ~b.; p~r e. el, , H L .n grrl reds scir g"Und cuerp extrao oeea ~Pr-br~,1en 1, pa¡abra s Por Jos Mara Capo p -euvteoor Por Anita Arroyo -"d j. c, 1 E aepoiinatrirFacaloqe mle fca-seeaaqedad u o diaedoqu n eise as c~~~m eaag mnat-a uatnatFta a etb L Prfesr v a xtrer cna ab duadosl d~s que una 11 .s. 1 o u a u lCitaim e a a preca 1 n pr-oa-p'a etr-H mssld a .e l.s t~a es qlini qu.1c a sed e ae ,elgc gl a u ohb pi -Nonoli o sa n -Y ~ .Popo s u la -un lv t~ntie qt o. 'aua .lim ..a oaco p Elr s biroarrlo Pr e mdcoqu qu u fnos l e i -l,, caus nn b l mvd n 1 11, d, pr Lacovescin a ote snio muic o jo e ti a l flooiafomaua ia v uereelcony asceid e l f,., m,< ~ f
PAGE 5

el el ska i]2 |11

PAGE 6

CARLOS MIGUEL nos leg "una hermosa alameda digna de una gran ciudad" pero. El vidrio es el *1

PAGE 7

MAS FACIL PARA USTED SI PINTA CON JAPALAC ¡y siempre le queda bien!

PAGE 9

Desfile ULTRAEconmico Oportunas y ventajosas ofertas e fin de semana y ALMRcLOp$

PAGE 10

llcprmeomo!!nunc!r nada da tanto" por tan poco aomorelonuncio man P o pre s .o

PAGE 11

r :3 OFERTAS SENSACIONALES, EN LA FILOSOFIA, EN VIGOR SOLO HOY SABADO llel La4,0

PAGE 12

Qr tan poco mo el anune LA HAB 10 va Esperanz jada (Circuito Sur)

PAGE 13

Ao CXXVI Cro¡ca Habanera DIARIO DE LA MIARINA.-Sbado], 25 &e 0,![.bre & 1958 Crnica llabaner Piin13-A La Escuela de Opora 11ya 1,~uad 1o ~d.i Jrm~a de D.na -11m nt dl 1.
PAGE 14

Pcins 14-ADIARIO DE LA MARINA -Sbado, 25 d, Ortubre l, 1958 Ao. CXXVI -m 14Quin ser el nuevo. 'Comienza h oy en el Vaticano el Cnclave. Con grandes.Trtcou sapraq -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (otn --:RMR ---,.-Tet ouit aaqe ~~ ~~iuaio d~. -TPRME.~ .-k. .-nogo, PRofyA r Ere rr an (Con. nuc. o .. ,.a .m. PRIMFRA) ~~m ", "'n p r aqui1,11 :1~ ~ ", ":". ., ,jyt .lsCreilsS rft a c, 1.1. 11~ rir4 r r d ~ -tcMan .bacr> .. mo ialianos ,:,,,!,.,,,,,, ~u. 11t ~nr tsq en eiae pac eeJ e nun1, , ,,rmint d.meo leo Ag-~,a 1, 15 ,0 ,n,, p~d~a ~oco ,,, -crn ~s~ ~o 1,1 p;,,,U .rr debtr, emp,le ', F-, 1,d en A1~~ .y .b1-1,ctrdnr e sac n n1,1,l l,1,1 I.iT, 1, ac> '1, b,,,, ,u 11-o y l,,, -,daan -a,>ri ',i no I ~l ~1.y aa 11 -1,11ia 1~~fia /ria '1 ~ ~ 1 ~ ~r 1. 1,1io el ordez m ', , e 1emilao 1o ',uee ~t L,<,1 --' d ". a ,.<, ifsain. .e ,l. -".IId. ~4r '. .n al i ~ 1e n> ,----st ,o, , ,, , , ,, ~ ~ s ., -d ~~ 1 1n1o 2~uo ,, ., .t ,s -n1 .ac .u n, ~ni ~.s ,.,. ,ldsn bnoaa lLo M0 0a r ,,, --,.,l -1,ua.1,1,1 I ~~' ~nt ~~~ y ~od .ara u.i ai ro h -r a r/sr/d la~," ,_,n .nd.,r.io de pi s mgna a>z ne u o adnlseuud 0su n(uaqear rd rtl1ri a rfo rrarre 4at litiism vaica o-lcalo ia e grpo e ls poencalm n etiticnen u acto cni time obiinosie licha ~tao d la der to e ertur de ;? Ir eto a e d QJrr 11,11 y 1n1, al"PIe:11 de1 ,e "enedr ".t ,_ _1pu,,,, ti1o ~ereo s I 1~nia .t. ..in c y .rdc ..l,, ~ -I ~ -t - ,, d ,, ',' ', 1 , ,e ,nu lu-rh manda ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.,, 11 G-ig ac d .1 1o .o M n n re La c n b do h r dmd n P ndsque salv,,, d, n ,, . s, J ee e ar< 1ra rr a P1t1 ic a po. i ti c 1 a b e z ", : ,,', 1 1 a rz o b is po d B ol n i a r d r ua ,u v r t m c t ,a 1. i -. i, 1.r i a .1 ,, -1 c h d e t -! --, s l a h .c r r o r r t J r c r sible d e n cred o eh gioso la V a er y C ir,, Rnc, rad a p ur u a ,,s et ,, l 7~ ,f _ ~ , 1 lc 1 ,1 : d ,t. , yr.,!,r, r ir err a r r la a t, d r., , '.s nt r e I" -' a -m > -~ i rc d_ -n c a i l n -o -i t ro e d~ 'an y ltr I n.-ab t ado . a c 1.r ~ 1 1 ,;,,/ / 1' o r i, er a 4 11 1 e, ,jen a ,, o p ei a e "~ r o ip dI ,env '1 1~ s-d dlcl',,, A ls 'o !c t'a me t d1 i ""u.,, ,o urai S per .o 11. ', ', , r ', , , ,,.i, caforma,1 q e g~ d 1.11nund,~ ~ ~ 1 i ,, .n R u' l o i p e Q i c i u o a a d lc a to a c p t u e d h r r o O n cr c d e r ab jo l m t ri l p P le m o y ac s n o s a .d.ao de ~ acr C o., ~ r 1 ,1 ,, ,,r ~ j ,id y a nei / r , u r c n re t r r c t d o n ,e a y r> , tua A na gl T ,t t su a n d = ~ ~d~d <,m d en, E u en Tss r, c'm, 1 h -~ d1,d ~u . y, ,0 1,hic ya n , r1~ l t r n i t o i n n a o r J r r a da" 1 o aa 1 , tmpa sa No ~es1,"I 1 1a1 ubne .d, ',r ,,, ,,eb aco de ia h sanprdo r i nc t rr rr r r r o d Jr u du , os .r la ~ -11 qu -o ex ,e prI -r as',,,l,. .'te de '', ,, -~, -ur de Es1rt 1nt -i, 1, d, ,e y .sc ,rc a pr ,o ',nv re ~ rrs 1 C',rya c ae JrdJor es ef b ~ as s.iae .no .l. b, riuae ,,n geer.m n st M nsno A toioBa,,a ~rn ,cn ~~u .d.d.l .r ~ r i~~ ', s g d i c r r ,,,, ~ ~ ~ ~ ~~~ 1,1 raci exoad ,, ,o ,.n ~ ~g ,-na 1~o n.d ninsun 1r ., de ciarad< .c t, < -,-e , l~ --1 r rr 11 ~,' nurr1e.""", -oiio aIlsan encsro aisya adnlsadral ls npelqetre tmetd .r 11,1 r 11,11 I, ,,b ', :-1 r<1 rree acaaa u, .y -p1 1, da I, ~Ia n ~eoosecuiio En. ~.o pat coptet , el 11 1nr1br,1ys1frqi nlspi ariet e b re or rL pr ,:,,d ~ ~ asos s, u rge la s.~ ~ ~n ,,a ~ .-mp posible, ," ,lv,,,idando 11 d ..', ,',s d ,rai a D1lt 1 r ,,,",.'',!, 1, 1 e , ,', -V ,, "" :rrespa r "" ce Trr f aciat, .d trat en., resme de u s~coa y ~ ~~ ~~nf1rm In~ se ." ~uir otra -os,rci ,e "' ~ ~r. un_~ ,. "___', r!,,' ,,_ ,r' Q"" r1,1 -e ll,7 sarinte anti hisori ca,.,b ,ad ~~ , .' l ,1.1--rt ~ "dgi seg1 e1 v.a ne Brmdi r~ 11 ~ 1u prop .pr ..r. 1'r c sir -',u i.;' ner> t or am1enfla re ss i a d ue nr aae lCn Lspruao se r.ia ~ ml mente se br"i ras,<,, ,,,ad,, ,__~~ de r desf rzna a , tseo ra a r macetabl a _bs Ird que clave r s yl del Conclas C au," 3 ~ ~p n el ,,', > ,a a ,a d ..ey s n p c b re a ra e E f e a -p rac r n,, ,, dr el I II h o n ,," d e 1,.d 1a 1 ~ ~ l n, 5ed, hfira m 1 ,r ;in ,l por11 ' e1 11 .,i di m -c, u ban .o r t ~ ~ ~ a ~ zu ...a tt iruo" %, t ...., -~ ~ ~ ~ o ngad .x m con 5a msma ,etm na u Irnq dad,, , G ; o' p ~ ~ d -1I, r,1a 1 4 11 E 1p r 1,ru 1i P ero el C ato-1, 1 ~ ~s,, 1~nt R.m 'aur11nt d1s,~ lue er d u a te l M s s n E N E T E D B Jiat.tco s i u tr a fo m e ue s E atbi add d ,_ Iru n d A P O IA a s co avesaio aspeigotetdo y caa n d ls e oQ pprrtnd a trCu eu irn o Pinips e aIgesaco sspoicons ea a ft t ae elDi dl r al d ert e rcee ar enra coed sos~~~~ y arter. qu o at-apetshmnsydvio aPnii, ~~ci -1sttrdtvsa lar(nl lo aetfa(bj aiqir rioait1,; s1~111-, aur.(o nr ora ~o srasls&edsUio JcoB n e d o r e s~ d e, n i a a v r a -~fel c i n y ~x .i n ,a 1 l l , 1 1 C1 1n,11 I e m1e d 1 ;ar a 1 1ma r ls b o l e t a s ,1 d e 1oa i n ,ai f t U P 1a 1o u n 1u ie ,,cad p,> a t 11 1 ,n c r s t -1r 1, g1e,1 yl 1ehznoa -r ~ g mut1le es n u, aL poes 'nm rc" ena1e rstode am dcorNa efren oc ',p nd,-n. -ie/>p r 4n nan 1n ~1mb1 1tr ines s en antecedentes, .,, -.1,1t. hacia",' S,'a, Cap.Ila 1iin ellos, u ', drdr b-u 1 11m 1nsd,1t1,1 -,mu aozle l u oru it e u i Jpaa L rpe r o uecrr irai de un Ponifice qu ,in ree pecu~I.~ne.-se mantiene. pues1qedarn icomuntraos de sig~d,,,n ~ardia no11 (el d Italia ,robispoy Metri o sut. < Pit eidir tt de lCi r to Esados ru',s nJ1 -r,,,,, r qu~M.c .n.d. n ,, i r y s~ . I Icul t a d t e p -i n t o c a b l e s y r e s pet t a d o s --haYS 1 s t , st -o t-d ,l ti m p q d ue V a i a o q e ~ ~~n 1~nmdap o v n i e R o r b l e r o l r t i < e r a e u r a e a e d e .r g r e s p ~a ya queg re1n.e ,,a ,n ~o P.os --,s -namao ,1e I C1n~~t E, -,,et ~~~~ -< e, Ccls E,, unI 11 ,, m~~ oun d~~saod a.Fa< la aeaigso raa o rii frair eal d-,lblia d -a pr1bem~ migos. del ge,-l ne eoisMneo niDn uhscrmna otmil iddVtcaa' lito a troLuie ,,,,a u ookaye a ocatoe e er Sc -,. -a ,-eayd'I sre-pnniaer esii y ,aeslmdar ~~n La ~a ~~ euae u ocnet Š oopso ci el gcpcctetdcltDrtr < ,, l Pr I ~ ~r oeo Cad olsEu lidades~1~ .¡,unts ~~~~~uo ddmoald lsmi"-lbrs'Eta mnsauesiarenoncrdna, cy saCaolc efeun flee ,crl .Jfs e r, aa ma ,d r "Jr" -1Duls o no esbe a o rbe a bo e o cav, h r, y nfiaq etdslo xrn sa picplcrctisiae sls i sirta i aall n l etse aicm ospro sa laair praa a rrr r peict r-h anco a ~ ~ ~. g e t e d e l o it c e s e m c o a o t a s e C n a e d b n b n o a 1e r e o m s a b o u ods~e i r a E a m i n l g i l d r s,c .o 1 1 1. , k s o a r n l a s c a c e i e g e r t r al .m o C h i a n g K a _-~ esbea scnen',,'",d,', ,n,",en -"' 'o mgeren "" ,_nt-'' ~~ e~I. 1nevee prrn de a 11es m-sr at d oimsenmnrrcedyatsc oe ic -y. ,u ." 1 ~ ~ ~d ,,ie es u ha a ---' .o m edn is hi iero l.a tar-,-,,,,i , c, jda urm Cnmts ecncoarrretoas r r,"d, r -~~, ,s ~~r ~ie -hn n grande -r" lma -n osal voun d~ ls ur,, sacdse l o, ,acaoCrdnlcier aadfni oa a usi-l isiuindlDadlPci r i eE a asmspce 801 enacs cend ne a-~ In d y a n a n d s r u R .~ ~ ~ ~ ~ 1, dnd s p n s 11 s. ...l a d e al s n e a csn a e g n m a f s ~e e c Ir, ,,u d .ji~ .ni ~~bi i ~nd e P r r s c a d u r lo~~~~~~~~ y deldl, adoptar',t, ",n ENs ra n a oucn de nPu b acne lmns C dESTE DIOno Jatuin ,, fi ,n 1, 0~t dd q. ,ro L"H"aapaasldr o ,-sioe pd,uramen ~ di p,19, re e y 0ub ntca Lf ,in rl drE'natae n Ft nsad do ~ei l¡ -j--nn nA 1 ~1. 1u U11o fca e Jrraa rerao net ~ rti de ,r ceis "-'S y -prm d >ntfic ~ ~ ~~ ~ ~ ,_ r e .I caf oA In r ~ ~o l a .e i a 1ec n r h -~o ettr a o s 1ba n',, .a z1 ln 1nm s e n l t si k ( ii n i ,, I n iI, -~ ~' ~ ~ , ,, , r, r e u 'n ._ ,Ib.nl. d. 11 r P1ng1 n Vaao sp .d pu ~ ,o =um%,sos Los.,,, 11onunos ta, trad ,,, , -t -,,7-ir n raeteristicasn" '".' na iona"< ,' ,,,'; e:: ~i n y, Mm m Es1d, P r11i C~ iv .l .~ -.e e -o ,n l C r e a 1 a c i a p e d t s s d s u u t l P r u r c m i p i x N N, precisa" dro di a i 1~ ~ ~ ,._een a ~a -xr m mi y a l P nifc a ts d e D t 13 D s o l ae s a rc iz a u s n ,a t 1 b ,n ~ 1.b r-i .l d ~ ,~ee h en a u e n b u 11p~ed -ar ,-eg ra d, ~ ~ r, 1~ 1,1 -1 1 en 1I II ~ ~n1as P o ~t 1 ,fi -.1 pro ~ ~s ~ ~ ~ .s ,,,a a < c ei P ra a r 1 ..r i d e ..s va o e i t i g n p rs n , s u ~ n d e > ,l d ,u e ~ I --n H1t .l ~l X~ ~ l a s ~ u -1 J r -e e d111 rd1a d -11r~r ~ ~s~i 7 1 .--nt 1sb 1 ,,,Id,, 1 1i 1 c t e1t 11rd 11 sec et 1e -o ci i a < idla 111st nu ~ Ir u, ~ ~ ~ni rco 1 -,i .-a ~ ". ice pir ,,:, .cTai,"il ',cco<-economi .fo m u l r e l a m e n t e p n~ ~ ,i c uo m ,dm t a t s a e t r I r ,s ,e % ,o s n s r i a p e < n i i a P 1 d a r < 1 r r e a c r T p e a c t n i n c i )¡i, 1~ n .~ ~" -'_eeitd 'I-at Sed pudn s. ~ ~~i 11 C ls d ,s ~ .I" H' -~ ~ad a Ca1"¡, b1 d. ~iI l.'apo ap d a nt1 1 .n. c m t a e a< s r d d aa o 1 7 nd s ri l e -1z y tranfor ari a -n .' con' ian pa Iu ra dr t.tg am agr deind 1 -,eto ,, p(t ,' t d It ,, n' ', n .,,,.""", -> -4 ~ , I .nt .ch .ni libad le otgee t ril m~~gnat e>tejut -i ." .r, - -.,, 1 -1, Isnnr~ eado re ,~ ~ ~ ~ ~ ~ l y PI,,d .dr dbe 1111 nn< 1 1na ". \ .','',,, >n .E. ,,1 ~ u dr.I! 1~ ~. ed, ~lr un 1:1.1a ~a n I. n~~~ Z.,.i .p~re_ -I.i. ~ ~i n~ d.1.1 Cir ." ~~1 ." jl dr, 1~~ ~e Cel lM dlPrsI n pe sqet a nuea i r r s ~ -sm o t i e P1 u2 n t, lth i n i a U l: -l a ..' ., ," " 6 ",es r G -F t s i at t c t r o 1d u11, 1n 11 1 ., ,, ., 1 .. 1 . ll l ., 1 r op n s l e ro: p o Ir' isran ~r ,, ;'---l s, -d~ ~ -n I,1 enfe.r .A n d au d ~ d l k ena' ,I m pl ca L o e ~ 1, dbu a q ,u .~ d 1ea l g r i o n i n c n n c .., -d l 5,~e r, -n r eal d .~ r~~~~ E -~ -" 4 ur - au d H a g ( r uJIrre r t b l s d ~ e r t y r ~ ~ ~ t oii -_ m n r a -ru .pb '~ -', ~r 'r R e d u c e ,"n P .nr" ~ ~s a ~ n r. -a .1 l4 r d ,, , 'n .' ....ad -r G L l r m e o e f cu ib r a l ea u -7 o a >bl a i e h ,1 la m1d-1 io 11DAD 1AT1 -1A ' Ix,,. ~ ~ ~u daco e eC A prpi e p re ya t r e -P e, m ~e e eN l ~ 11 L 91. ~n, d> s aa e o '1. -lIlli 1:.l < ntru a ~n ~11,1 ,, is drd 11 L. -, L. ll .r r, 1 c de ,.r e,f o it a u i i a de kcre en -1,%i 1, ,,,,, r -~ -1, AmeI "",,I .l -l .1 d, ~c -,r, d I 1 Ip, 1,, q% 1 -1 ;nn .L" II -d,, p¡, i 1 ¡ l ~ ni 1 !]~ dC .a -U n, %i c a H u b. 1 .e ~ ..~~ P .l "' ch 1 c.".', .-~ ~ n ,,",,,,,, , -11 ~ ~ -I d, ,j,, w Piu \n,,,, ,. ~ .p11. .tamb b ( .ra a u , -,o, i n n n t~e s-Iu a 'r, u, 1r l,., ¡ , r. ~; <~ ', ,_ ~ .il'"," S, r_5i s n I ae 5 --e e 1~ ~ ,-, d, 1, 1 1 1( -.~ .r.,.PZ.l Un s.1 ,; ~ni1i .o .,M 1,~~~ ~ ~ ~ ,di .n ~I, ~~~ p~ er , s. ,y !'iI., aoi,, 1, :, .01 ."' .u -,,d, n1T,1,1'-. i n', p t ',0 a -a ,,,, .IM ,,A ,.,rr n 12 r" ~ -r M. Chw ,le tu 1in ~ ,r :ue ;1 : uro .hc an dl.! ud % -1~ ,:,rr E dr ., -p, e ~ ~ ~ rI J ., ' i t f l ~ 1 1 C n e a 1 \ a r r n d i, ~ .n ,, q 1 a .1,~a d ,n d g s a L Clr d t c e r ae n t a a d e o ,, p,, .,. .,, . n ,. -" , ,1 -( -0 r r, h 140" --~ ~ ~ -Z .., a s ia 1 -: t juba ,a b e .a C ,, .a -an d e - -. .m il. .un~ ~ .r 1,11 '''>""" 11 1 1 .,. , i ,un si ru \ -'1o Mr se. d .I.-d' .C' n. cri e,.;d n .152 can,> 1uie ,, ,a .,.r ,me cu elscoeo lpeao oa aeaapre desr ec oarcn o a,1Cep os ei P11nt rr1. 1, ~ ,o .e g~ , 11 A l ba d: Mu, ~1n1 ~e ,,, . <"rdenale 1a Er ~0 1a e e 1 ul d snaeo u a rm na e o eae R ne E e acse rrn i "o s n e o g u l s i a .2 4 .A .o .L nt s a i' c o "o -" ', G"t ,r a c . 111 .d s 1e: h !; d rm-ic 'i ,n c c o n A ln .~ij d ." .n .1r ,a 1 ad i ],,pn re, p ,, ,,, r t.e',,i, ~i ~rvl de, Ap.r. de n~ ,-m ,1 cr ~~ --v Pd~~
PAGE 15

S"RTIJ ONTE Y PRADO STA.MONI ti 1 IIVEA LASIICADO LA PIZARRA DEL SABADO AA¡mA~de M SeJoey 0w.~ EChE GRADO "CEReIpCADO" La leche -Grado CERTIFICADO" ~5t. Regs~ psobucaen ls a s Foignca. "3 01amnt b Vac ada. iJdT1ad s ertifiamaaa ent p o ssue raa modrnodeCiruio Crrao ue eaizaelordnobm iez yestr a r Vtneet nsaaor noe reo iainatmtcmne C-oncordia en AqUIZar.na p g:W 50u u t calidad en ninguna partede Mundo.S RD ?ae l SORDO? w$ Oiga bien, usando el AU Haga su pedido por el telfono (30-4205) a a .GALIANO Y SAN MIGUEL

PAGE 16

Pjinli 16A ~DIARIO DE LA MIARINA.-sbado, 25 de Octubre de 1958Ah XV Volver Molotov al es cenrio de la poltica rusa .Conriernrase Actirdad Cultural Resumen Cablegraf ico p ~~~ ~ luate dhugnart ddedlcd-( R LONRF3ot be AGrflM gie 2 tore %.rn 12.1,%,-v iz P-r la. A-,ncla AP -UPI -USIS -NC Sobre Gab/rie aVtrl diet won h"' "" hT.~Tung lo ayudlar,ii "e ems ruf lrdeh r. G CO de~~~. --ovaed Krsee aaGral Catil Mar Muar-r dea. actosa .10 hesin~o, Noica delto d.Mhtsfudsiud o oteitiecn a epe eklmte lnred u P. fr epdand sur eute al1" etde elaions Ete io lareu on.Khrshhevpus fi seun nfo m Makus A<,,[,,PenA e el hebd.,ser nom milra5"seto 'n es esuesdeperer u uch alosprparivs prala one-fslrde Lnoatrri erica r.o ud dei rier m i-o orelpoer onelprrnrmi rnca e eesdegoieroqe i uode U psla Secaea J7 -a T eue Nikta 5 Khrsheev yestdo iopunano dallo "DaensNyheer" "La sno Lo li on estdo lla Baorco o e -e ijoqu e vijedeMol>-Prminnt ptroer d E.k. edd. ~ d., e Ulti eta ,>tirdA, _Z -~~4d wn j1g,~O hnaoii"cnatonIg gnse Sei nia uei s U' Lxterior ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..d. e ...l E b j d r d r e a e r a i a o r a m s dof e a tl o e a E o n W r w l e r r o eei nM noi xeir E ot lnrne retiradaIae oo uiaraie.r r e avro o cr o uatcv srt nra Se aba ico qe l x anI t Aan Krk d Esads nios e G birno Prvicil u atr sd,. .ri J ha n 1-631 .illr un delosmas sfo/ads M lo o .a ran q leghoy Ri Jaeir, depas osel ao aadoy eve a d ei amgpeasceee 'sTe DOM NG ArturoR FrnGRAqehba uCsCacI ee meA NIu aeneivtdo lgbe .eri rr d au hnr b.--, pdr l d 1,ero h-s enN eaD1.ode edre s eliecaeetrl<94 o.s se COLGI A AD MIA BETEROimpano sticts esricioesa spracotiuan asdicuioPncinBatst, osalclds u-Ed n ylpa d-,mter-ic inae 6 tir0pa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 1¡e 1~. ~cen f elCs-l str e r~ ~t de~ 200e0 eo~da .z-~ asa-o dei. del Asiana d,! le 1, oae ad a H LLEC tio Rsa prmto ltig tibvnol a msaredne O a ¡e d n i 1 .je d-. ii, (Despus ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .l dercbrlsSno armntsyl edc aa)e oimr d ..I.rns 1. e.ni ll~ i dpada jdo-s 1 S~. b~ fe!t <' ,, .r D-1.os nter e oya¡s .r ,os :arge ng~ ugsaI eqei e-ue Mnia e 7.0 jdW vd iOT I2nU".F res esaopo Isbe vlaqel osde asfmiiae, usalm osy lclusrod pofsre dl o m ndlo rapat aca cndna atabjo orads cuad v x re.,e.,¡. h-msv r ox 1.ego A ade ia estiroascomolosproesoes almno de CiruloCulura Itlopan de reson con mic coe 5,00 polcos neal ustso oja Panlla arelU,. 11d y lnq Cubano.~~~~e rud.,s¡ron sd u a itd e srv n c n u ri a c s ia n l i u p i .1~ ¡l rp e e s m a .1a l t nc >r E a f d 11.: 1 11 y Callee 0N r nr 7y1 eao aadseal c m aa lcdvrhsae c m i eate ac rsn a a csd ltae t re:dr c CementerA ILLA e~Cln a o u o o ara ee o tr a e t ond u eoa u ea d e rba gU d e a P ee e l10pi % i eirr LaN E HR A baa 25d cur d 98 lne o sepasdm :a del o a trir m are-e Firm n: lau tro de rofe ore de Co egi Ac demi Betei o y sus alu nos.vic o d av one a r acc on mo os e l Cam ra v R -t da lo den lm e e fdme :,d Lo dretoes de la B T -ueClm en -Tt-.dadep dl re nane. 1 e -coa ea irs aly -~ ~ A ON I I N D atlatc dderl --n ~ve~neL.a T naa d"'n o o aolgsaa ul a tlsda r xa r 12 U 15 EEA O HABAA TEU I FA -CP03 -1 r .,b,.mt .1sr el e~~lp .,8hoa esus, auedr-Atno oe t r srm dne-nls a esarashe ~ ~ees T.nia ¡en Mn 1aq ep o d,1 A rlr> erlr.o rca c LF ARAS u e g a e 1 d as q u e te m in N otd icier a su m d P ., -,bIn ,eL i e a g o u a n t l r 3 ~e 1na c n n c b r o e r b a o d u a r l o COn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~ge E-1 M.a 1r cnezriev.Auoie eulstr-amnoenlspubscner--o.raet A I Rc diaio cn los avion.s a d e p ria rc rn a -dasne fr avoc tr a Po sem d r rr h
PAGE 17

9

PAGE 18

R nw ~ nw nw nw nw ~ nw AW" HOY -Continua deide las,,U tul d¡a ¡Naci W HY EM Arp AcondclwtxTo 0 OM u?4A Pi MALONE-FUNN PROGRAMA D E ESTRENO 19 am '10," Con e4 delcioso atrevmient ALTO PIRINEO ar cofi ocura! DEMA ADO en TECH.NICOL 0 LEC GUWINaNEIS .J de la primera aventura 10y y Una excursIn inolvidable a travs de) man amorosa. vJiloso PlrJnto Cataln. PaLajea tascnazitea EL PUENTE PRONTO de extraordinaria atraccIn belieza, ;Preeloso! A CAZA DEL GA.'80 AZUL. Ameno flim deportivo. -RA'.170.INierro COMrLON. wlken OROS Arcitisimptcu cartn en colorti y Cinema1,b,. en ZIMBAMISTJW $cope de TOM Y TERRY. -LA ULTIMA Basada en el libr en RVA ZIMBALIST.M. ROSSANO MAS COMPLETA INFORMACION GRAFIQue Diana BarryMore u, Un¡CA MUNDIAL ep los nuticiairoti Metrhizo su& Vergonzosaa vera¡, Fox, Actualidad Fbpaola NO-DO, Confesiones intimas~ Actualidades Francesati, Noticia% Nacionalez. BRAZZIENTRADA:40y 30 el, casado, mundano 0== Hoy TANDAS maestro de amor REXESPECIALES 12 -2:45 -3:30 JOAN rimel Ir, r JiL iDIAS QUE CO.,1)101IEBOII AL M1190! CTO81,1 INUEI FONTAINE ¡Ll yICTOBLIABBEBATADA AL DESASTRE. gran dama que cubra su tragedia con dignidad EL MON 0,1 STRUO ALADO 11 nnn nnn AOS A PRAnFnpn TRS!

PAGE 19

Ao CXXVI Teatros -Espectculos DIARI10 DE LA MIARINA.-Slalo, 25 (le Octubrde 1958 Teatr-s -E.pectculos Pgima 19-A EL CINE ES UNA DISTRACCION QUE LE PERMITE VIVIR EN AMBIENTE'DISTINTO AL DE TODOS LOS DIAS Y LE AYUDA A SERENAR LOS NERVIOS Y AMPLIAR SU HORIZONTEUE CULTURA Y-)PTIMISMO Ahor. e. <.Uj¡ 1l mud-1,r4 apreN4ar eW .ur Dbbe'HOY to.j > Civa-l, jo, ns u ti". 1.gjat,"a JURGENSFEO.0 .a~. ,,.<:.r 330.000 ~Old.,ho, U. "DunkeMARIA FELIX 'S<,Oer u-a r.Vea ~L. eruj CEE=GIA A O D IO Y P AS I ON", nM y 11 IMtorde haEL d~ i r de1, re yut'e pr J. Jer PROGR AM AS DE CIN ES Y T EAT ROS "LAg gg RV.E. MIENC IMUJER, iS BELLAu "a1UT otrgd en DE. .s d1roa 1a _r ~~ P ie ds eusrn oaeue .V 28 /3 7NVd. 1.53 u ~ DyELtd-A057 Blsoi ySRfe 18 3eteGyH eao F24 fi lEect ige rlseo accoe o mot lt Disd 1~s 411 Ntceo L Dsel 10ITRUI e d la IN T TN cnCD-.Aatehc ) o a N O a eFaca a n a n ae A TUA IDA ES P_.d yO CHoy -Teinfona aI 5 co MCrn" (l R Cr /AyB oamF89 -ntnCucil acs oi uee ncod l itraAa MoserteN 20ef 73 nDL LD A co Qit v 2Mrmr277 ed a 0Ntceo sre eLik, la hermosa alegora delseXO. Valaor set eoe imoprd aqeeo rso obe PURASRJA Cieacoe JLAN o Mr~p ezyn MUJERES DEL HAMPA co D o =rE RIN n Ne Ame hdy b.do haernaqu mo lgenh qeenemedemy rg Ii La dfi, iaqe emn E.n NaRIng II y GSn~ BD r rnst Aonso Le 10 .ru Mr upyyMthl onr R o ihr engyM r aie a i d, adco pee uhrcnr atrahba dsmacd ne adroanz y OCE ARAY EBIL(i Ia3DHRUECIA 1,G~D S" okr od 1 0)Lntatree aneasl etoviaycrr a nat eoMlo d ~~ OSdao 1. lsc d~neA .aan i nemScpe cn au Nwmn uso yBabarBuh unta maors 00Ni s60 Prmeto e alan 28 lts uela mtaia naoaaba e as'rn5sa0yqYr nd Re'ghro dd""do s iepo l JonneWodad uet ay A Vo RI L O~ 5 ayre 1 ~~0 par presn"a """ 'a, hem1,ugrdd1d dsmr Poeatsdchsdsmacstr iec aM GM apri re D.Tr H.-A s12pm1~~. nN -T1 l-60SAL IO or elTar racsCntm mtoneia aenrcmerriao e 8d ay d 90o u e ostato ASSIOSy STBAESRIO ese as43 Ntiieosesre MOD RN Mnt yAnonReio M-79 praeo Cain d Frnndalcutopuli d L Hbaa roy R taCadda Enraa y a os IRTO ,D TERRO ~on AnREGIOur o85 X105 E ad oh oiirsCrm eyc aouapet sa batrhrraaaeCor amrh roldr els 0me fra u lcn a A LII A MS E diEb r hlC ry y O a 0 0 oiils E A T E S N R C n ma c p e ec n x e co a e M rn m l n k s rb( e p cam e ee cts n zs f er n h tcn m sh c ita ou e fr s2 Le y BzT_ AN E ~ -DE P RA PNO r 1 c lrs o ln o d y S i o e o a o e t a i e p r t s l t e -b t a b lo e e l s d si t s e Si aaiayPraaAZ2 tcnclr cnPA ae -L n ooe)cnPd-oR VyML evE RNPEA Adc uiaIcdetle aadri rusmnem o laosye jriaigc c a erfc ud r Desd la 300Notciers etre et: ao alcny J coy EliraOlivra CARADADOR on regoy Pck yAvan y Itaor l ovn tnee la 0 Demierole a qedoacor-lao enr .ala ~ y l 1m1Dunuer1~ egr1 AoMJRDL HMA 1o 1E1EIDOn al Engs Ardne uE t my~r~ 11 hat L.i ~~n e1,1 esrp j d 193 el c ukhu oa ai ne odco aao u mn layMrh P.1h hnr LORIDA yAn te uaa myoe 0ls60y 0l usNno 0 cmoio Mge acaE r mrI, sd. ietd de ud os y~ P ATILAA FRENT fi~A nPad~,d-Au uc -60 acn 0Nns3 prod aiaicuy o lLrea 1 0Ifre o lcaeemr u' raenpcdnE moet JeffChadle y Jck alace u 8 15T A C A A I A ovencomosior igue Gacia teleor~II 29Las isys oes neta~~~D 8 Bac y5 Nns4 nDed as N er t NAC NAL Caanay D gdo -48 Elp ar.t, ~ DC"ia inly A LK ZA n ET R reAn aG Pad ySa Rfal Tef 600 RRT alNERNoiciro E BlTeesYoana re sRbea sc na io y~ ~d aR ~ y M -1,, de 8 9 beg P i a e y G p y R s ee D s e l s3 5 Noii r s S C Z nb ls ri n k ih ( 5 s o z au i u s A a V Desdelas 40 Notciers SIELanet 30 inos balcny 3 DIO N VENCIA on Frncos 8.dly esrenMEMASID.'Ya IGMda I'.D'elCeLaTorrs -T L P E C A D E ..DlaP r o l y A T N I I l P O T o o 1 h M l i t a B i o A e n e m l oe SION doLraInsR-Jh 1A C oe ehe rc eP e ro ln 60y90 uRorge ni ald ui Esa te r r e lfl a a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A T CAyTrLINAe all IntDUa 1, s2-, EElcoFca-CleMVdd R'I IO(lAgld sant 0Baon5 ir mrVle uee 40Tetll 0 edea 40 No1leo A rzMra lP a GogiaL NT1. UA ~Z ralet ua c albo n u51g ENn Dil a H 1d e O F G c ~gg', ~a e a m y r s 8 1 0 i o 0 5 o ua e e i n -6 0 C r n a p o a o I -t e NNm. r (0 ,Z 2 4 El 80 03)Trui 0 sels44 o irsM 14 y15 edao Tlf -404 Lnet mayres$10 Nms 6 SI E SENIRE n coore) ora s ua nia qe sIreia o i~ -~iNer A L A A Tas 4-11 R.~ Noi rsL E RE E cn Lbra aaru am rseadeqel ian ~AN d.O D A I1A-C1GRA1TEATL. eo Tl M59 are oal er m a a u oqu sS igdi sd -ooClcexorsc neacoe cnGayCoprDiaReA y 1 sbe aRn' E 5 PEdscrenarrsyesrnio UE A-l tae yd snr PsantLasllaet il e eI s a ealeamintlS LEDE1~ lS PEDIC) N l n J. I N I ~ E .II R G"" ASDNONle NSO EE aoRs yo Cr rsoLnt 5 acny2la ae n fla n rel sd a r utvd am ietl ~ 1-o 'aM I 0 Lo er SLn E -m enda H2L n t a r s 4 1 N E P T t N O re o t r M e y A t k s n i e a l d es D e q u s en e la ieu a r gra c r es n d e l la c mid co ec iv ROD A O inm Sop o o 0 acos m iII brgyetrn G IO D Ereee e Rroa aa G ra.-Cer a bin u lores) ~ ~ ~ ~ ~ ~ M I Aln Sebe R i od u d n s 2 e tn o 57 -T l L 11 O A TO S Ekb Erg l,. ~1, ~IdA, iR( aa) Mu e e d ,l L A S M A bC A R A S i t ro i a e 's o c m s a d z o v d e ce t s n r G ~ D. 1 t: hn l i Hd INFA ,edea~0 o~~e CIr.BlR nea hmaHrncasgaaya rmr Vdd 96atqesfcagiemnl ecia rdconCsE.r s o n ~~g y1r~ ~D h1uet 0 B l I f n a e t n e f U 7 0 D N o ei h A d s i G n1 -R N Ep Ar ecdi epn trer o n o a R v s al o1 r d e d i r ec t o a l m n t p r e e -114 3D s e A 0 1 p _,rs C U r TREeA E" CAT R l eOmCr ne ne etio a a c o t s C a s e c e i e o n C b a d e c a e e e s r e m u h a o t n u d d d D AfPC D R o o oft R I O C n S e y t ch o L n a e a e V d F 2 0 A.N L u e Seie e i a o r A I A C N P P o i u a o m d b e q e e u e i u a a o s r y A ~ ~ i, E SI LE C P, Ar ayJm Dre seolr cnEthrwl m ,Jf e as4iNtco N Pnan o nePgrnso o P nia rcenAdeDtrIaoqu ei e n eaa ucad neet LA ,i yCnor GRA2NR TEEAE TROo ntaCad rLnidm, ed0 E A 6IO1\1EA Ci Pdit io tos C o ueanueaa uop ldietr lmr n i D.i tre Ekber Ph"' CS-e aG~ psy Coes2 e p c e iNGEE E eai eR ind o a rsiissd rn cnid nqee zotj noD 1SADYIYe ROT eeLnea71B,1 n 0 io 1 DE 11~ 1N PIFRA ,NIN Ald n rl pr aaPLAI EBLA RE i relzado de LaL tala s. er do satcia con~ Dorothy 11on y1 Err1 FT1n 3E 'na o IPIC E e s o a r Tta a cr e t n e a a r c d r uu t e le u g s p o i i o i u l e l m n sa p e e VA3 67y9 )yELF T A PIDLd", ~RddIO-9-1nBa n eS1t oTd u iddaocroes E N peet e uvsalGras yorscitsrl MA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1A -DEL1U O G E(ehD d a 3 1 11,1ers i T 09 e C Aemrisaa cro < moa a J e l a t S ai. W1 ,ig da 1,, rn yn Cpd -t PI~ ~Id., y.r con arl Mald n { Paticia Me Av 41 ntr 82 y 84 Marana PTA OR E I DIOS en o L Ii F R 5 A O\EGA Mar nao El rei e ls b dr y d r g natin e alas 30 ad su e~ u.Y.po Cl cre1 yP o q e da car cte na(5 y87 uea$101 Dsd a 40Ntiirs sr o-acn ae tagiL_ Ha 1 5 ps. p MarInerS noIi~ t eade tr 3deanchlabndnaseroesetrn laBs ue do 3 n GITSTERROR %1-on An 11 E OAD DE 1UESEg~jo eeooM 15 ne gaor eta A IAQET aplc w -~ E kPg P A lry y G p s lR P.,EP A. lP .d-a1 0 l s n l I I S P C I b rt d r d d os E I d L g P r n el o c n O e a p d y r e t u t u a i n q e e t v e e o f e o I t r o a A E N s L e IU AD PE A OR S op T ch e o c G na L m ti e a ca i e l cs i DI ad de Nt a Sr d P rs a Go z h n I u r ur h uf id e Sl E s rata Ca DO NEP UN Cibf, -n~, In.dlo csayJmsDa loriaiAthn u ue IlPA BE ( e T tCEs d ieconJaund asete oe o enai aqeqedr cee Ded ls45 oiieo A n uea 0 Blcn 0 an sr 6 aon ) gti BLN A O aa E C D9OEl brR dARe An r1~d s2llg 'r, qe Etatera d d se euarmd MANSION DE LAS IOA(C L A GE F r r re en arsdsrrlsdehcrLsrItioLqe N11,11,11.) Ao GLyCoe uPAIACF R 1ETEO dsmo nlsdsesspie Sy. re in as L Ja egd o 1y5 00 Blsoi N 5 e 61 ao B I P INA r1o e a m ai N 28 lo 5g 1qee a\gInerpac aa o e stls s u XIONSTRUO ~ ~ ~ N. DEL HLaAAY 0.n .ed = ii (M.~r ~De ede a 3d e E DI \1lAA LAS g 31ASCARASa lfia tfiaosE pblc ga J Icrrest T~.kd. L1.t 1. B-c U. ',RT ,ORS eDDJPlA slt el vrca 0ne sadrig a 3 n ~0 1"1.>p I. -o ~. .wao OD 1.A.: a -taa F eadedrds1acotsp 7di ,b,=n l,=psil uehv ag e u o nacryno nn A R T E ~ I E A L 1 15 .1 M -rz1J oE B D -d A D O A A e .A P O F p e r f I e m l t i l e e r d e n k C I I A x g r t o e o o e t p r s i e s n i l m n e A e t Arln.l ~ diJ T.r P-e A n R Dc J n a rtn Te e Sa RoR1eto de POsm. -as D, hv~ ata p da o C all e~A M O DEVd d 1 6 S o p L a n e P k n o y r t n 1 ( I L l o D a p e t R N O : E l A = H yai a D B e e o i u a p l c l e h s 41d d, A.iieo LP tr aeeag d o e ed e o nrsL es u a n cla vra lcn s s saplcl PI AMI ERICrenaA d !.A PAY 2 N, jjr ~ q-ape n O2d lsseunia asblasq e taur bliim e om metraje~ ~ ~ de Calor m-Da. ~ib-.Ae2 o51 aino 272 rd ySnJs e 17 A \E Iai ae L H n a ps a rycatenIaHb ahsqeetcal ooua JIF ,A D \ O e h c n A l s 41 2 N t e o L e d a 0 e o n A 5P1 NFRN lPACM a rfl C m n LT A I I Ae 9 8 A u a p l c l ue t c p r e c a c n m c a s s a c a 31 m a Vl ds F 1 rad $ 1 A A L ICI N I. I A AI \II c n N L ERT S N R SA L al A h A AR S te l et i n d y nf n i a A l in R D En o ~ LLA/ S y A lI 3 57 nedS h ras d e pr eD AnE, am1 GaIPI .Ro j. QdonySoeiclr o osnBa aria t bRAI IFl acr e o E aradfar rsnapudnflal atspd/ Trgnaiind sis B y -P, PU-11,BX D R rJau .m ee 30Fnan ir AlA I ne o ds a irEsaaiacro" pr oo e C aa emec cm aaqemoiiunn s l eepre Cntd u D sd L s 4 30O N o i i r s F a s 2 I C O E L O l R e tR D o TO i, e 1 1 s 9 0 a l m n e l u e \ d ~ ...bLS I a Ch a a p ald 'Z-OSD B AA TeOP l' T~11 Iln A DR ead m y d eaaHods isdn g a s40190l pnal esr s s ue t ocns dcnsd con~. .c H22 .1 y1 1 dre e D h J E S T-Br n R 2 u et e F -tn_ n e e H e l u rte L n s r a ta g b a t ue r -f c l e 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d PARI yUL 1.n Dq-A o ~d r0Tlfn 47 ba na0 \E tsaRe10 ro.Ia lBoe OI aBee ie utai erCnsg dd oeo aiule -m ert rw Y".""T", unt 0 .FI A Ten t UN VE SA b. ,J.¡ -n14 11 had ocrido Ys 1 a cn *e ostd slsd Bakong ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 1. A ERM id Da:dSiceeuaF 1 NE A"F l e FF nl n ac o o r uean en s emn ercrin A S TR A t ATILLO DE FANkFNNTEI Nepuno Galano Tl ML1407 a y -t d.P, ft ~~ \ -e d 1"rd!. r.%d g d q p1mar dodl In A .i ..a JA L U, T4t n B r K r t D L N E s e ls im .4 .3%%tcee IO Ia a a d l i a e a a n ee a ecm t ra xse t r l rr 11TR F 11 gHs R F OLP Vt nchret oil lr Desdel ?u>1 o ir sr in A E IOASA, R RA NAAA E A 1 aa Ia n IIT 1ir u e lf1 a noS --ERE DE. AA 1 D. h F k n 1 Ir Bln so < n F an ara \ C s d e Fdd ~ ~ ~ ~dd o ni e os -.-d es tn r su m a I1ArFRN E1th 1Cnn n e 0unt ree 20A as nDna Le ran E PD F I A AR lP A L 1 11 IRCAI ^r1 nd r neni a 11eff O hnDlE VIO A J C, RE-nt. Lu 11. LC I OB R N t 0 el e o F r ino le Jcnpscr e e neamaoes8 y$00N ~o LOS AE N G L ES ADAOT I fnad ic reaaoteie bacn 0 R1yAES\ AGR OCELT Eaalta.g aRI F F haa ar saa etaEt eeaR A ~ ~ ~ ~ ~ .-T. 11 F I n l l l L 3 V d do -T lf noF93 T A 1 d l ar.\ s hel e o t"af lad c r r r c H 2A L"111. A10t yA D.,d d 0 0 N Z A N a 1 5 xt d a a t c n s c J MA .HAI TILIA LaneaAt l e p rD e ao rno plA0D E5W5 -PA Desde~~~ -a 4. otce s Cro I n ni Te U334 sgnag n n n n r F1~ ~s .p n. .do !'Leen c ca e D rmsacncr o o JEREDEL1. HAM cj~r n tna y n h o ir eaa E eh rinard N e e 4s RFlI a 93 a C R E FR ) \ e lneo o d o lm o el sut Iurph~~I 2 eC. simef LH M R 1h D cp ao Pei elafa3a I a o a h F h ee aadl2 l9 d c I a ot rmri ueirdlpa (h -1er Jak alnc unta i loee co C ce Slntom l ~28 52V EL A~: _E ~d. 1\ H F T D B N R A T dslsdis c e 3 J s laro e C nr Cu 10 P ef re ci 7 T IFL CA TI LO D 1FR 16 1, !1 F \. EET I~ l .1,r d q'I -1,\ae d ar e CA F d e T c n o t p r e c r a i BFLD YR LL CINEM LA RAM PA e Pa ad a " ""o C a e a a e u l o ~RT.DEVF T0 olPiO :aia d IA A D 1 n anaA ASNACRA Mnpo a 0p o cl cnae-Calzda e V nto asihnd Lcnea a os y ba Rena o 11 Teefo o M 272 fe H 1 a e T sa i a a h a-U-e a a -s d c l C,, 1 d ker ~ y A_ a a 1 .FTA A -J De lga NL3e I. 5543 E T 1 l Fs adnsL PR AL d FI a d n ,pm e, e G ~, di 1. aD -D ( OAS DE ARS on ngid ese as 4 t ero £1 e a Ra an 1 e 12 \ 1 a e a ad aa ot d 30p a F I asc GA-7151o S Cr m yA L. Flrr~ En1d.FA.NP R A F e e n l g d 1 i d s\ \1 C I a g 'o e 2 y i r e m a o es 6 N n s 0 c o ui I a i n o ( e e s1C i E M A 111 n 1 ." 1 1 , i -h ,yaaB b i t c e n t t t A i A NID la ( 3 90 LA H\I A -, RA ae y AmEla M 240~ N~d-r s o M AR7 1 aji a e(utr aR c S A, DE T 0"Y EemS p.~ l "wo r n e tce 1 1 1~ U u a dl~ ( pr 1~ ~1 1. 11 ~ d~ S,~ 1~ RN -A yR M A T F/A S J .1s 'Z dea o e t F ta a 4 a s a T t x r n e d e a c Ce C ~SVPOA A .11 -d .Ic.c a 1 L a ac IndC.~i y, .J. L -A d4F D1ie F RF saemPw Desde~ ~ W.as 3L < irs IAD A i \\I\ ea I A L N TLZ \ E11~~11 IAO a aa5 ae T n c n I ~ ~ ~ ~ ~ ~ .TL \N111.1 .E. .A .A p n( F d etnoyPa. T. l ~ L. 3 e eL ea 1s al ne e co e t s a y C o p r D l 1 a i e d l ( oE, G yD IE. .1 a ¡ s l A a d a d e o e aSuyPre S I III id d, 1 O1R IE\ECUA lF e ra FN ~ ~ ~ b E. S L ( n o or s on a e M TDO r et A1T6 1 c n e l a \ 1 a s o n y J o a F o n a i n L u n t a v e 1 y a ll e 7 6 A l m 2 9 7 A A C A A D F L b N 1 1 F O S 1 a a a a \Sib l .E l a B a 0 60iA .Cuadroy 4e Thonor 1 Ra 0D R t 1 I a A F(A O FA OIO r e 3 hec OLAd Aa R0 O M rsA i. bal 'yd O IM R M F OI R O Ia ln e a i a r ~ NAT ENMP ElTRR L M I LvlEO 4 tC G1 e IFQII b -i r g ~ 711 F ~ ijr plate asturiannohn na 9ear San~~~~~ ~~ %Zafaeii y,7 C~ .1ad .71 ~ ~ 11 Cr l iC eaa s r, -n d D sd P A LACti i r s E tr QL S N F S I a e n aI O D Et B E LA A R T S 3 e n .t 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E U 4 'a ~e ~rm oi (deornv N1-1-11 OT4NO h n \ l ag de psi tiuros naconaes me evita Traedi entre acos LIx la aa Ia nal n e K ente 2 y 7 Vdad F0330i l dab e aA \I M 1aad 'l vaR E ntY d 1 A l a' gua dJ ~ T C -A. LilG InAD L O 1 h s a ote LA r AV7syu v \AFT De; '9n r d Da1o(eo ne a 93 bace a 1 d a eca e asn nou Cn1M r neda)el gtoy l brja Los EPA TO A .ad lDnaMrd PRQ ir. I. odeFaksen smep r ao la 50x10 qet I eP ad ec rara EaA a si oar oc eo L-n una, p1 S .ns cooe) Ze ad r rn Lg eSMa~ aLa aI F lurn dfi atnw n e r tEN S DA T IT lo D Ia i R ea p iC~ Sr l o of Rea Ad I pormgexr ecr Ru ~fn fh ozIe em edz P raE iA~ 2 A d rnc a j nap A ms $2 d stiet vrca t OcrC oi toe Etaa 0y 0 tad -ie in Joq i Rea ssene de Drc AlA F F omr ara la o d Ja M ne Crajl 930 p-r A fteto r s r n fro e n t -e RV d, od ez.L i IN E 23 Y 12 cion Raul A .1.nE-ngai M-i Ma-a M.ic % .R, ,d rnkse 1; 1raO izJ eILna setct a bad ta c lanine .ae L orgezH broD r oe AUT Cn INE2 1 VE Nd .B D 0~ ~ REINAnta En5u beaPait usBrbla cerooano ap Ai.\1 LA' CMAFAA -rad 'paoaa to LPad u Drecoe utnee sc'c d oRdae eu an ~ ~ .s A .11 W .aa c o ( e B l a e ^ n t i e " o; o ? r 0 n a o A l o s n J a q i i r .A m i i n 0 2 l e e t h r b j a o c n e e l a o g J a l o G r i J a cooe) o aeeieRbsnMRVT* C.m.iindel rxmsors etar nno dsmls oh odd .Cria areo ui as y ~ ~ ~ ~ ~ A -A MACREE R( JEES2 lDMNO2 ..TI .m. AM~mA_ v L. uaHBR EBAC e l9 E aar ecnelse lsn.d d, 1. Nr:y:.PboCmo taVsin.co rnkS aLnt S B D 2 D MN O 6 atne. 5.0pm. M RT lorulso rblrey Caxd, nreA yB.-3-11 uci orDESToExe C eulaonoe ~ud.arvi zi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Gaynor y'An"C.A.ar Ktv1 90 etld Oea ara sea J enne m Bolcoy 5 A M An.,114 unsda rtz.E jee admnoae aa. Dsee 3 l1 env o neiet odo eoh ace rad sae A. D. vSeNo ED. r1. PRinpre Guo te e .:0asuaya crcrr~del badeEugene Loadl ar"d Mzr eotrd n ezmsqey n t a D .-O p e r -A D e sde. R X C3 a I N o v .^ "LMaPPRT Nja.-a L o V A E D E U A G .I V ol n a K r g l .u n p o e i n l e t r z o u e o b r o M j c .R t i l o L a FrankS D-n1,a 1.1z G1n2 ~ dIa A. P.r11-. Joar6J C~.in Lu.t 7 Ba.n A .11.9

PAGE 20

PAGINA 20 A [)LAR]() DE LA MARINA f('LR .E15 Para dversas atenciones se situaron ms de $.000,000 er =senitd dl lcldedeLa ia prte i de msm, vgioa 420 rngena e a l DIARIO DE I.A MARINA B r AvWrz .I e. 1.1,~-~ ent,4 ... e.V. e te e abre e ero ya n.te* d grcltr; 3rr4 zos iternaionaes; $.7500Ador-no !ci y 5,3.eneiter d ¡Np uesv o mncoios d Prrode modena ara PtRA NIA Y1SRTE ,,a Barryras, rsOI 12"P 8 W frenteee c~ s rs c s dproro esrtar Ituarteos #*ls eg1 gom. E llel Curs de reso ucy de~ Ali n H 'ner p~ n~ l D i bao .T.R oj o rs i on a m ta y eig ns~~i THaciend queinos "t"rg' 'nj y g~ lat De 2.95, HOY 69 7D y 6.95, HOY 3.85 ~~ajdo vmrds de $2.o dsr osTl Proteger~ al beb. TA4, dr reunms ye fsub-tlens ABRGD 4TO 50 y 3.5 H1.e.nt. y s t = pe s rdo T m ls de 50 eg Dr 8 .so y .4 del1s ~~tito Qiaga, Pi'yrs •D LO OY6 flecos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D tlao.Te m e1.0y1 .9 HOY 98 0d C .1. 4A, VIOLETAS 7., y95 2.98 HAS HO.1.4 PTuBa e de S A T D V O i. fn de d. y. ; ABeUgT~ de pu~ o ncloe nb j o st m a o. a o d" ~ 4 e 5, HOY 6 4 -T ~ ~ ~ ~ 1 meses,~"'"''O D 0 .5 HO 3.50 Q nt p~ SOs .2 C rt Ps V~ HOY. 11 0.3 1.75e 314 Te-e Ps d e OT N 5EH AIlT A A E IVIEN cosmtabane prerio 1. ton su de tnie. F1ra Foetn r rahbhas AE E ~.dy iTns, d ul .1, JyUn E Gd J ,l cin d e E.lEUM JOnOM R jas ~ cemo .D 1.5, He1.75 e D, 0.85,a35 HOY 7.0 ydQ 1.P. Hp~ d, h.F, ,d ~.7 ~ -n St-und d, ,vo ,unt Pgs.o -. e~~~~~~D 950.ba HOYer 8.25 s ad. ds C50,es Bosl aaoe ae uccnlM nos emdr uia ics ~ ~ ETA MU REAA O tfes y lealcnrla y. pieras De 1.95, HS 7 oqel sr uh.¡umjr esta tre e ada lna Baja d 131.ddy rgiyMn y, j~,on oaau ..rd., con. Pf df Mre y be., 5, 45 49 y 3D95 HOY H.9Y ¡).2AS J6 hE NO T.~ PAFI t.cosde SO y.99

PAGE 21

L 1 jV/ L EL ANUNCIO IMPRESO ES SEGURO EFECTIVOPERMANENTEY ECONOMICO. 1

PAGE 22

¡

PAGE 23

u 1 SEGURIDAD Y COMODIDAD EN EL BARCO EN EL CAMPO EN LA CARRETERA EN SU PROPIA CASA LE PROPARCIONAN ESTAS MAGNIFICAS LINTERNAS POR SOLO $2.25 EN ADELANTE distribuidor autorizado

PAGE 24

P-1sins 4-11 Sportu DIARIO DE LA MARINA.-Sbad., 25 ]e Ortubr~e de 19:58 Sportu Ao CXXI UADOCN DE DEBTNE EN E 2 F RTEL DE HO Con un cartel condimen (o (le posibles R T S' sorpresas, se moviliza punt os y o-mas AATEUR ~s experts de ];t tni~.s ~ti. ¡,,r tsietema fav. to. .1~s in~~,-e y puede e r. Kr E. Aeheer L. noved.d del gan.do deb.lante ~n.pr .mau grat. aliei~te .].e rgamshpcs.1-ee rcfcr Hasty Drive, e¡ semuental (le Mlacas, es miedio hermiano del fortnidable B l tegh oa .D id uee 1r111r n cia en, 1,1n Por "SALVATOR"T 'c t 2Nn r liel ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ pzgaqeeaties e .Oa ow mna pntnet r amso dfre ~ ~ d, Or tl Park reqie-s Mel oein d nga u at aznouam rd u ueeqeruhsm yrs e u r aa s r:cm e iia ucr1e.ac re. mero ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ decnu ino rpo oaaqe do, 1 en 1,n1 ads igut us l eo or Oy p r pre esocros ai. d e e xpits e a ala e ui e dtale he o d cnsna so fato oe hnd clcor eoc g r. r-Ba, 'rogy, v 2 a i y aJIr e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1 tanche y. J-1Mre u -qee iio euacnd-qevee csumrcs in s eae aey -r: rc~~ ~'L .o a re gun duiied lsvoum -ral cfoi eunaqu er i tmet s nu lia, esple aoetag a ooraP-a C hts Fc L. r -~ ~ B U ~A DY d, s mesu e detl~ R mgFr e a ertr d rrr c nd de ma .n an u a ro r:. rz .1t e,!, :.: Iatr.-e-:cr ,e pudna~poutrecncnr ad ad o nbunors repeilet o o .,t. =mporEr~da rec e] .ep m erero po r cdetra .e 1d d aera de 11m r d¡,id.no y ~ ~ ~dr ~scro ety h re apo or to<, .2.r-t g re r n -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .t oecaia e,-sic ~a, h_ 11-p n 1. elec 11en bn elsqeleo mie ai-nre om rrte,2 of lar2 orr. aer r. L E C C O N E d1 e q1, ~ ~e1a a a d e t s d s o s d l f n -n o d o d i o s ri n r o r de n r r, ."n -e r o -e u e a t l u e n. 1s.d p dm dd.olcl u acm nt r h a e 1 e m y pr o-r a psa ar a pc scair a s aoe oco uno elsba 25 cns eleeropaoam ', et 1,e a cua umnr -> ]e r p-n elacG rrireiaasyRere En na poc ditane e ls msmo anmals ctiaao asienen l ecalfo soial1 zeso celo ler.e esu-agul laLe saa te -e", ~Zo nuc ~vdd stbnEquursde m yr prbblda ,s tjnsor an d ~d.,lid den -y tt~ll ,~ 1111 11, e.a P o rb" ScLbAT On 0 ,j s u el a s p~e -pBe c~ p r oh1idv y" e v de1e m adp l ~ I ~, Q -l ~ r e S n n e a u o i rn n o o r BLUE.r .ADY unidelsr niaau eue l en maafrls~ elsdoedtuane p:. aaj r, sa e le:'lsrzne a sLg e.r Jjm lrs rc ,pra cuco a ecn e ls m ea ehy uo o of) a g o ped otae ipr o ret e o rr rs. E L E d~.0NES 5$9 45R6 $ 9 yen ~ i.;ra $300s Jr p aneDoa n rs e m sdcu etdod osdfn-,med or epuy e a,p-tir bs mq., p ntk erie nre Po AL AT R" -eiprgrmado inca e conspaa as usasde da s e a mpes, ueped tmacareaemezra ausr-e ab credorc nbl e b. ~ 1prt aerc orintl ar. lu San y l obe stba pao raclm nt cerenelerorpo s lo ajeivs dmraivs on Mi Q m nts e t Hiococoocrs atoioco i rd, c,-fe rB.~c Hls nr ao ta al inm -spnr ia oqeSvnD t eainaagnqeotopn e e htng D vr e dd is orsogr ro e PRIME-A CARR.-RCAAL SCn, Judge Jy G.1.i eo udd nr lyn wydbngnrl uv aroutPr"lgae aoe re F ly f r~ n s a a ejmAr s d e 3 a o y m s r m-:y0 m D n yyt -t e J d s nmn ~ a h o d zt -J i t i i i l al i n O t a o s a s s c s v s l a a d n e Ua o r t r y r l SE EN DO : ruo obea ei frlne. o o re cna, in am ie cano e-l d l bsequ lscotrris osaconsy e Ioucosna ardelaoscarnr cn atanr e>rr.wnlalo h. Miss ~ ~ d Rel el Cnira) Oc ien utal dobeiaun asp lrl fad acnes o uar SAes inri arel SG N A A RR .-RCAM BEPr iro uearvehnoce.e:a.tew.Ar Nosgy~~ Suele .mpso .ndi3videualmeandttaue, '1 id kitn hallas m Ses tr r~s .r Jem, a d. 3 aos y masP, mo 5350 ..rs. ruc .o dee".,tora noaoesC Triky Inin .1LH eio luo etlo stados Unidos en segundo lugar.Lo.s cubanos quedaron en el Bu:g Booometnirte.cura e.rtc1hat DiaondJo 11 Oro sprane ue udera ut ini puesto. El hijo de NIaril"s fue muy aplaudid. lN.Ias 1Vni S. t R.rae .se liec nass CURACREA.RECLAMABLE Nrca n B m .:P E.da p~~,co qu-zo L cad oenao a Ge~ M R15 M Es tevId. .lny Fd. n e B .1 atpoa Z. r:o a r. r GieM om .1N s pe la y d Alqlt res, y rea, 3 .M n e a : c s er r e _,r Collne .lc ..C,!. ~ jemp~ 1-.disearore t 8 a Gallois K .111 C.nsad d, b~,e el pepe~az.pCa eP ee a a e n e la Q --ie corre Ea .1, A: ZaC iaTooeEogShizr < errt O HeronsBoy Prme F a bteeg Q U N T C A R E A -R C LdB E n i s 0, a c Seis. fu l ne .P a a ej m la e d a y 0 1s cr. 5 0 n ad c ~ ~ ~ t,! c EATTAR IE u i 9 rre in i s m ti aLc Easter ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 d. 1n 110 atomls ne d,eo.:s z r~ .,crcn P-ok ..pl,,d 1114:ap esoe rn fi a a o a n Ala eo as sse -rca re Cakr R ck ..1 1 n~ A:a t n vp lg s o m u o i h r" uo C n c 'ro s c e g s Mr Augus ..10 Gran dcepuon e l.a Habna. quercsa a d M irlacky m s n 5-ae Er a e Ta by d eree Biiimh.i efN vsy B a-ayTH sy D a t n e 1 a im a e o o oel &EXTA CARRERA. -RECLAMABLE le dan mGaren raet 's ee-ltae1ge eIsU y rt .Iaae ,pae e3ao a. rmo 30m ees: rpaaaia e rpao -rt TM D LD eei ---C cd or e Remodeled~~~~~~~., ..14 E na al u hbls New epl ...10 Est fu un uencalloTr~Hdea k Ella ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~t As1l ,, .F8N spret ePn.C r TuOY BrinLTAe: en ci en tir P en Jcoslt con el n.Y Tde pichn en3 Gel "Cnaao ntria Yu 4 Ll Clujckor reto cuan Fi a ..e ..It~ 1 ] B e 111p sea 1)( 11 ie t oo oe H artack tratara ( e b STamban 1.11~i.one -, Ba l do,. 1 e T ta depmundn-20 diard q.,tatefi n BABY~~~~~~ PorI LMUn 1,11Tad ane5ep1e lgr ltr Pob, k-n ..t.16 Ig iw io 'rocn caea uc rs FigR ne Gin or c .l'i '.d la er gneua c mpueta.que clasfic paa elGared, FernrocK ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..., t l c o h sa t S a e n ail i a White ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j Crre 1mPdr udim=a baaoas n mrsoa Tambies ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z Ro resM 1 :.'11rCpe i sI ut itraprds agse a ---e -1.31 RO ~b, qu,: atr~ a 1. -bm ~-,:, rI be ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Culro en l, Por Cutu rr.e alcazad Fre he N0 \ ctbe2 I bre 1 i Pli-Fijock s pde ann 1 Alons Lutk -E purange chlen ":1e-1. Poe~~~~~n ----i dnm n 1n e /aq ed -W sh ue (o els e un poiddde otr31 o im ot' rbio aber monado aan .., gue 'Irreaba d \ nezu la, w rete a or ia R stlss \ md' e elGaren jempar Beina. Ft L P tu o ue er atao ho po c -e cead, Gr.n d,t fue: otl tks l area mshbrefatrao uapt c Sr •1~ 1r fn 'enC,.b 1u d lnn d, s~ a los hipodrom1s d Estados -e,1 i~~e <>' PI -1 0l d~m~o t Vn, -e --el. bne pEp eceto t. d'> -rde ne d~ ~a e.l m-!a Pn : se Ue djdi 1e C d. d-~ CN-ec, ~irtlo C~a Id Bir b G%N" -..,o .! ,, .e a,Uae e-2cm Te. der ~k-.h C1,b ptI-,,, fd i :n eri ,e ¡,-¡,,s¡. 1e 1 F. .P HH O H a e.m.r .;r, e ,, t 1. pt rel 1,1 d11 -~ ir e "a te ., i ~ ~te4 ier ds-: d, t:,. dbe d, d. as1 e '-ce o e ,s C a sr ao Bari 7, MIp r r d, 1. ~4 en -In ar1. lt1,1; c.oae e aa. r -eE .r e-:o e dlmar dq~o -1 11,, lle~ OOOOO OOOO OOOO OOOO anter~r~ redn r~~ l a l
PAGE 25

INCAS-' .MONICA CLASIFCADOS

PAGE 26

4NTIAGO

PAGE 27

Ao CXXVI Noticias Nacionailed DIARIO DE LA MARINA.-SbadoI<, 25 ,le Octubre d, 1958N.ticias Naci .l Pgina 7-B ,Entregan autoridades rusas ,Al comenzar. Tratan de la relacin entre Arrollron .Presenci el Embajador de 1Cn ~naco d. 1. Pi: ME.A) ..n.n. i e -a pa ? la notificacin a Pasternak ,,,",',,,t,,,,,,=,,,,.,",,,, enseanza media y superior,,,, J' Espaa el recital de Casals 11d& -1-i 11 ,," ',t i. ,e ,a ',o m. d-1 por. fio le ,¡ero l o oe ue hlia, gana,¡. ,.,,,,,I ~~11 e b r .(l Coinr~~ tl i, 1 FIPE eni ltorn i. .,r,,, S rl~ di .n.-rio9 ,ssei ad g el Prm¡o Nobel. Creen ~ no olre i, .Sitecia,d'o ".diaSt. ~~~ 1x,1, tema. 1tiir im : en4s.iania de 1~s < .,n i~a ,,,r, , ,,,,,,,<'',t "' ,Ll.i.1.61, r,,,,,i-.-i, 11,1u tn o e M I -r F.NTREGAN prm r an) L-,1d,~ cta recibendo un t de .959 de solo 5",,', Ai,,.,, de ,,,,d ,,,,, : ,elation ' m ~SC 24t .UP11 Ls ,, d, elaita< .d t-,o ,1 1e t est 1e ll-si, elu 1,i ~a e'z ,,jdri y, ,_, ', ,ta z ,tu la t ra a d n a J a auolda e sositica iniga u d 'us de"","I'.< 1u veo -3 0 1tontlll!!l d a ls e itn vrstra t t lX Vli(a t < laa dii ers t' 1i e1,' n 111-n ,-re d .am .d ~ ,-q ten.iamo",,1' .1.'".,,,,, --'-uenz ,is d -1,1l' 1 ',, ,t -1 .f ma Ir -,-,tua ,itrt, d ,,, ~ , j, ,,,,, N o,,.i, ,,' 1:,,.,,,,.> escil.tor 111 iso B>~ Pastci k ., ,_P ,, ~ ~tt ~ .,n,, d ,k v1s 1o 1u ~s s de ....b.d 1,1~ ~tinnt ,1 " Ron 1~ 1,~' d-1,d1> ni.i ,] ~A ~.1. ,,c .ficia .,,",d ,uc oiia n u a m d saciiad a e E it el e a d xr dcl' ,,t .<.cip .uat o caia o u > u n trl nt4 H dole ~ al que se,,,,,,, ,e ,a ',rgd el , l,,o V.s "-' ,n colonia,, ri por ,ziae ,,, ,ub ,.rit i, -l -1.1o F~ 1. rlngc n dti ui> Piemlo~~~~~ Noe 11 .ie 1.u 1e11 -n de1 escr ude,"11.d;,1l.d ~~ y du no", .en .l ..moiii d~~~ 1rest eg ne tittui t>s sa siantt> sy1 ,_> _~ , -r no cibrlo~~",,,:"-"""", ""ono En 1u1 m nt l .srace ",m" aasd s cm ipisntnt i ec iaa d!.?vr io<1e u rt o F, mag ohyidcostislopeeiaias ii-im t an L, ,as cantdad 1d1 riNi,111iona1,l. deu"',". i'sdc/dl "ni -p~ ~n ba ,,, a n ,~ do d,,--siin na , N I ,_nt sent ~ ~aiet u sa pn m rcn uat o ee d eo cad e l o ineo o o ga det,1 la' ,1 .1,1r1, yain o cJa e rB -ad a ni gu a re er e mo io E" s n n" cho en -l ,-m -e 0 d~ embre -n r 1 n ,_ c-s1, d~ 11i na t a1,1~ ~ 1, I. s61 1,1m "lst "" l1s l,1a -n e arz a l r o o a c m a t a p a a M c / A si t o u a -, li rg -o sipeet ,,y ,otet gre, cifc y tecnico, ,a los azuares de uota libre," ~ue 1~aizt ,1 se.1 d.ii gu. 1< curd~r11-ase aaa o ure eH p we Elnoelsa qie ospemud e ls atioscicenau udn oremabaar tmadee .-paa1 n p ::asme"d-caa ez ,rndr' mnL, ~~r-11m ~ r-r-osOr esd drR rIod.sta ,cetl s ,,bu a 1~an~~, xim ur ', ~ntaz de la ( ,s que', n ,"ldlunos ,, p ,,a ,: :; 1,l,"1 arr : .:. l o q--eaaesDta do , ayer la --ic ( 1as ~.t nT L, hur td ,a _u se E, c1,iet 1.ec1rdar -ue -in -n -a 1sea ~ sOrus ch olprm. tero l rus .~ ~1 -uir oto ad ~l premio,,,: "t du, 1 ,,,s d. enr de 1n, ,a s.,ad u ren 1eoal nsnnaspr rtr ia ndlcto laB m i nts y la ae sd o d l uae R rne e hia sus prieros's, depah, !n -rxm e ioqe i encro ba embr, .., di 1ar en11 Whngo ,,11,,, d.d'-ts de .ctd c>n st -a d jugr en pr_.', ;l" pubhco, e pu i, G, ~~ br o tres d. ~ ,~ ~br ~l tl s gun H ~ teronen hu 1r ~Uid .ocntas za Etd. Un~~ ~ '-50 ~ tneada -a myrad a oicoe antrlz ucoe el 1~~ re Rr / l,, -' rr ,luo ryrr L ad ic e Bsot e aC a p-eimet 0 a pirn d-r ,, ,_c ol .cala autriznd ~ es na de .11., l a Fnsenanza"," ya de, n_ nz ~. udai da, ,1, ,', ,,, 1strco cae o aasna a a b 1 1 B1 frr. srasJ,,y anu ind ~o s' pr. ss diemble ~V.~m ~i b n "'s ~ecaco "' ds stk ,r ,.b, p-, ,,db,, uiaaya -br I et A > .re ia a oo o E -, ~ueP p i a s ol u n ta d ...p r g rl d -o -o d e~a ~ ~e d1fu a L ,ca e q u e --d a 1,q1r1 ,an d, .!t p r t s i c a b d < r s e t n e c e n a c c 1 F t c o a M r a M n a 1e t -~o ,1,1 e m I hI y y1 1 e e u n .o t e e as"to p -r -"y d p s a n u c n l m s as e a ~ n ". n ( N > P R II O -0 n e 1 i c m e 2 t os r u c m in el 3 d no e b r d e b en., lu ~ c let e _i d ,-c ne s,,t d i tr b u d en ~ ~ ,, -, ,, --: E1, 1,1 ," 1 en< 1%n 1 ( b 1 1. 11, ',r : , .',n p a 2 ~ ~ -r ~ ~ 1 ~ ~ 1 n 1 t : A~ ~ ~ ~ g~. gr ~apn pu,_it ,ositc fisic y ,,, sana,,, ,,d enr, 1o cag a 11 u1t de1 ,, ,'' mune d nm u Nueva. C b ~ ~ -n toao 6 ~l ,rtoi obra a .1s t' n"e .b .s 'mea iaga a-cae 1nxats eRc od eie dse p renta tsit ~a.i d y ,,,e -U n~o die ic y11 1. dro C on 1ii m r 1~~n ca g a .a ,u,, ', el progra m at d -, ~ne a z en'nn, ,,, ,, ,, .. ,_ sacarrr -e t.,. ,y"' .n 1e c:era s unt ,1 ersr1 iIas i"anos -, Ir,ada ., ryn ._ -icoh tas ~ nj d, Reserv Esa, Un,,,, pra, -F paisc ,d 1 ~ ---' -~ b ~ ~ e',a ,at h~ I ,, s~ u .;ri ,1 ~ ,1 ....r eci" i ' t 1' -e n, d e r e s l l g a -n e n r q u ,h r z -, de~e d ,r e ,,n, d-, 1 1, b pr e , .j i -,a er -a t r e m didI ~ l ie r ,t r -r d i s i c ~ ~ CP b, ~ ~ ~ t 1 .s a a 1 1 1. ~ ., 1n o R d u t r g d e 5 1 .1u > -1 1 ~fs o e ,d l l n 'te (C',on .tnua in a PRI ERA an, ,mp ~un~ nexiste,,," ', de;d l u ~ ~ ~,P~ 5~~a ,t1 ~ ~ -:ses,,,',, ,, i l ,11, Ba, . t, .e o N1r nan, ~ ~udai e e form r Lontinuaion,- de la ag B prs ar e, s m 11 = ,I'b oas te'rs ' hizo "' l dbser aco "= 11 11,1. an 'm ade oLetra -e ,,-eg parte1, d,,1 11,,,ll , tribunales,, ,_ ,l esa, ,,F r B.l a ai ,,do,,, p,¡ d-ee crtoe , ,rsa ----a for~ 1.rcn eeanetnace otnainrpou msIr raimecy e oeTmGro d m a n al es ~ d~ " 'b e n~t q u e. ~e ti~at e' r oc m e -~ ~~a n ~ _0 t n l ~ -E ~ d 1, 1 1 1 1 11 -111sd b e 111 c p ra d a e n Bn ¡e m o C i s nelt .11ti y amrcao representan drd t I-b1-c b r d, la en, en% nz .euna ~ l , .c p11. de.1, 1 1,1 -11 n p~ seunda b-Gen ,= I ., t.C dero auents d poer aqui Cuado o vsia on i p deexiteneas ics e p une c tate tr 1.1sn ni o1 d -U~e~ "a ""B ~~n la seana ~ a-1 s ~ ~ ~ t nsmpe mpnao r--d~ q' setntdscocpo l mo e =1' la -t d dlld,, ar dl 8-Credl"l "> impor aie e apn e1, nndaa NE OK cu 4ssp eo imo ae I ine ..l .z d e p r c I que t a j r m uch o 1 ,11 lle q ue ,a os nl ..en r s'a z s~p ,,e a t r t a b n e e e s a a l ns a t e ro s i a i i d I -E", tub nt',.,, I' dl ta e~ i n ad o 1 5 J Eiserho er. l rcnttera pulk amnt ~ u ti urd .67 ,um o ~ ~ ~ -n nu c ce nafaa ,u ~en n -, ,,ued qu, ha" -el 1,1 1nt Zh ag que 1 1 , """e R C3p m td m r canservado~c1n Ei ,nh we 1111t ,rhbd 1.1 .~~~n ,."' i di \d (le P 11(1\ l dr d a c n oin ak < F m p bbe a D s 1", dlina 11 ~~ ue , -s ljm e t ais tc o vitoa Pa en en ~ ~ ~ ~a ~ ",, ,,,;,tat.,,.,,,,, ~lta a \aa n 1 in e e atgd u a r ces~~~P¡. aseguro 1 ,,1 Prsdet 'u n ta e a 1trtr O ip iP il110 (P d d1 10' e 11 o aaa d e aitDpr od en e fu urn i p i " ~ P. t r'r n1hal n ., -e <: ". 'ii r F dTn a >-1,~ -dd d,,' ','p,'"r",a, ldo' ,. .-1, 11-r1, W -hac ,l ,,, 1,',' 1~ ~ G t a nI A e P r a s C l e 8 G,111 h-n q,,dic ~ de nolre'' "'" '5 t di. 1~ Ir r 0, a ama 1 .Qu l" 1 C i e fe G a r < a p r d e k OCO .-,1~~mo ,1 .unt 1 .e Ia .-~t r 1e p1,,11,, 1',Il i 11141 .i. i ~r~ -" ik ,-~ ~b,~ ~ ~ r ue 1, ~ ~ e~nt d~¡, nnadt nA ~t d' ~ n,i. ~ ~ F. .n" -!,, 11 ,, ~ .,_ ~~ tJ,' ,, r, % R ,< 5 ,S,, s~ ~~,d Pasternak ~ ~ ~ ~ .dI pued ~ 1e ~1r .m ,e ,:_, d, n .-1 ,jninn nt a a r ei ld C n M ruai uatnnoi ooP ( C n-uci n d a P I M E R ,,, -,1,i p ,o e t bd t m c ~ 4 c ~n -11 1, 1 s a m i s d a d l l. ~ f. r ,t ,, -9 4 9a 0 m a t n rt L ~ ~ ~ 6 1s1 ,tn o a tabn omleamnt d1~~z ,¡l,, r ~ 111-1 d. I"Ealco t, .A tamlia G-n -, ~ ,,, d, j, ~ l ~ ~ -,,, ].ee. -, i a h p n e c au aa speisqed das, H .r .1ne a,_ ,nrd ter ng delatc 1ot ,e E l d -. -~.d .oe .1r1 ,,,.,,, .-111 ...1~ 1 at,, ilh ,1 zq e -A,,.,, ,, r naldoP', ,--e los ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ r 1.po -d1 rect Hatala ma or -1hr m enr-u', ', m nt111,~ .R( d .~ .n n > H r a or u e i dsc ti A,,i "aus del xso lp aAccmsenkcnea 1cblee olc --1d1,1 ir eet u le -., 1. .-j, ,', a J -M R ., noo a e mchc nh aid an soqeocma a maqui 1, 1, e, l, 1~ n air1 l 1, bns1-n a r 19 11 d100 11 eL d n 1 r a rn i~ -,I-c ~~ 1t i tlcprga o na caja et,,.,e,, ""t" y _ ,lun asi -e a .e nrclns uonshrcn ln oe triyS( a aa u sat ols techo~~~~~~~~~ o minero que salieron ali .. mencionel iro,,,, d, 111tm en ducI 11~ 1, -rtatnsnem ia oi lnrti 'If e a afm otd', . i ae d pnr nu ~ ~ -l a .,ue f i i ~i e o 1 u l a - p r -1 1t i -a r n a b l m ,n t r a s d l ,, l d 1 ,,n 1 . ,a d -" ., d h --e a' i en c e a p 3 a e ra I c r t -1 m n. ---~ ~sp-r-d111s-1-,a posibl ,,ra ~ ~~ -.-, , dele' 111,1 d, 1. A~i. .el, La. 1. ,, p1 ~~ -1 n --~~ 11 nr--1.1 .-, n acee i e es ~i 'o ,,drnz de 'al -r 11 I -' 1 q>r-1 Pl 1 t, -,, "n 11 ,' .e d, ', ., 'i n ,a ,, -n etb n e -.. j , a-, -ecr a l i F Csa J 't' ~ ~ er _ -, i. i,, N i,o V a d se r el p r x im o & ma cn ad ha e ~~s .tma ~ ~n7, dd1 ,_ l ~11 1 p a; rl n ~ ~, 't.a6 dor 1. pg 2~ a r _oi nu ra ~ t are ~ ~ ~ resa -11~ 1r ---e r cnn r b d e e , e j d l n -* 5,n .ctub id Ti4 L P., --G_',p" d~rA"nher n t,,rr d,,. 1,t over aP andM e M 4 r 1es.1t luh ~~i .ntr 111. ~ ~bnd 1, rit -, manik, ,t ht np, ,e riva ndelFd f ,1 mb1~ d, ',rt p .d, 1~0 -1,3, da ', cs Inr s n epiet ntn 71~~~o d l ., nrd .1~ m 1n 1 r 1i ~oeh tp '11h t d -u -i ..l .'''!,,t.,, d., l ir 1 .i,,,n'''' ,, ---l h 'iioa pit 1 ,rn q ,doFo h mas ~ ~ ~ ,,, profunda,, dA,,%,",c oo la e he d oc e a enem t laa n , bled' d~ 11 1,~k -, I 1. C%. ir, -"'% e Oster'I', nrg,,t ,,, el ..d1,7 1e ,, ,1 ~ ~ ~ ~ bro"t ami ._ i~ ,,. y ,.9db .111 .P'"d.1 e ls p rd l n j o 6 s Un ,lt ,ml d ,p, 1, n. no,,sd, ,,tras 1. ,a1dtr 0] .~o ceeba .ot ar dij~~~~~~~~~~~ .u prc.aet .hv enk a rereNblhhaf mie e rni a Reioa I. .n. t dntu,.o d. .pg \c -s r~za .e .s .pe ac!n .i -.pet -r,,,<"ll Isli,"I'r". ,au,' ~ ~d .a --nd 1f10m rcn ~~ 111-t cna1 n hat a , C B 'owra -asao roe r' l e , d n .1r .1 1. Vid le ~e ". \CO F D\S beee --, .,adopl, ~~ ~~m q-br fnfil ~ ~ ,,nr,,." s% r.trd a u sal nddc l a .Lso l o D' ',o, '4 Jmbr~ qd, q~~ ,,m C',ee -1 xfr r a de -_,, .d te dn., n .~~.d. ~ .1. b B.~CWdi 1.I e me ,d ..",.ou111~ r ~ ~ ~ ~ b,, n ,, n n p~ ~ r d7q A ., hoti ',l el:,,1 ~oe dei.e ~ 1,~ -a .p. 1.-a M --tud ~ ~~ ~ -, 1%etr e a -unc -et -2h, t, I --d "' "" 2 ~. "' do na"l. .t. d. -,,.1 -11 1 1'n -~e n 1 ,ta Pd. r r lle le : !.d" ~d, 11~ ,l -de a z un to lde t. ~as G ,7t ,a ~ioho A,_ m le ~ r -rI. ~ .r e~lai ,'.de ' l -~ ~ d c nerocudesapaecg~~ ".c e re i oe a e nte .. n tr e .,., d , .-n -n i 14 Neo ~ ~ k1,eto ,e est reo mj ci ,ntrain a .f,. h 1 d e -9a le e ., . d .1~ P. ~ ~ 1.~ ii, d. l'. ,. ....er. ~ nera'" de Nue Escocnia ," -~s ', ,1 la br ,1 ,r , C ,n jl -etnait s1 F1dct ni I\ 111 -,,s ~rW.nd 1e i., ,. gnl e1a a a urabidrvrat d ,,q e e~ fi~. ~e ,,,, 1 \ ; -1 9, \ ~m~ Ti . --e eb r aDmit .hombres 11 -u tine ,l rl ro o tc eniaat a insU Sa 11,r~ ,. ~h,' n-1 .ual j. d a n \ r p1aaq q r, a a 3 cd Se cee ue s ta a nos tralas dea coquisadoas as eclao hs qe pee aqueo tne a!u. d e e ~~~~1r1 d, nt .ain a e r n e n at, c o a a dE. ,E1, W.t -iue aradsrsdeln ~~d .t,11-1,~ e, mun, et. d.d 'n dl.2', 'lai, ,cnma ,T.1 s pr l tate l eI p 1a ,n<,,, 1 \.M da. dur " tS .r e-in o 4 000 ~~ ~~~ .1, 4 2<, d ta,, 1.i .Z -1 ir. ,ase 'a npn .aeA r eo o r a L traa L Gaetadi tme .u la ~ ~pn -n_~nio .--i .:, _ ~. P. .a ,aeud e a e ra n r ss Lvos., amTre ., s .i-nero .,n ,eaco e ooe iort e ndshnsd aaensa 7d l u e~ db ~~,1 .m. n, -,_ .F. A, a e s ndiM e ,p eaaePteot d i e r o n, , ,, . d " l 11 1 ~nr d d] Esad , d .mInd a y. .bue n s.n. .q u e o a c a e o c e a o m o c r t n o a e n i n a a p ~ 1 -, P a q u i t L ez h i hijos,, ,l, una ang stos no Pu ac nei ndlp e itN de n seta aon m p e l -e l iia t ifr ai a -d a nosrmisi nrad n uta o Mu i ,uez ~ j b1 re H .y com !-enz d ' ~ra s e m a r d e l n a C D se uta, l r su car' cter contrarreP' u ioPo Ad eg d e s r m d e l a .U n d ns c n mi o j. ..l d el pb me1 ,n ,r,, -d .1 T .1 1 .,l r ,t, -o -o o ( elea q u i ic ndp1ls especiales. ~ ~

PAGE 28

Pgina .BClasificados DIARIO DE LA MlARINA.-Staado, 2.5 di(Oetubrer de 1958 CGanifficeadoi Ao XV A N U N C I 0 S C L A S I F 1 C A D 0 S _D E U L T I M A H 0 R A .1PROFESIONALES C0M P RA S VENTAS 1 VENTAS VENTAS 1 VENTAS VENTAS INVERSIONISTAS ~ -~ ~------- I ABOGADOS y NOTARIOS lis MAQUINARIAS 18 C55 4 AA 8 CS5 8 CSS 4 AA sus miesiones Coo-n-tod-cone lintoiea cro E VENDE EDIFICIO' aca a sa tag~~~~~ ~ un ~aepree ,o Reprt utr o n eM ---a-o 1,1. z, ea2 ~1,~ env ¡irlas p~ "" "" "o UTIL.ES DE OFICINAS -w nt -os esaP z no ii nua ,d e n .I t i.un la. 7o lp i at EioM b hA fhD 3, M OA(Aep ,dae ,d, s a ru aldeo In orm In~ "e 1l s.c~d.d, ED M IE M M oTRI o u e td o.n c. P e4 cerv e ~rcm usainoco n
PAGE 29

Ao. CXX3 Clasificad.$ DIARIO DE LA MIARINA.-SbadoI, 2.1 d, 0,dubr de 1958 lasificados Pgirca 9-B1 A N U N C I 0 S C L A S I F 1 C A D 0 S D E U L T 1 M A H 0 R -A VENTAS 1VENTAS VEN T AS 1VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 1VENTAS 48 CASAS 49 SOLARES 49 SOLARES' 49 SOLARES 50 FINCAS RLUSTICAS 49 SOLARES 50 FINCAS RUSTICAs~ 'si E ABLE IBJESTO > ,l.1 C. i, FINCASVAROCA 2 eee a e"eo $240 l0 R NTA $280.110 vi a"na.aae"aen o50 a3 4 2nu e nAnn E -C -07-9 6_ itw n 7N Todas~ ~ ~ ~ ~~ereo como "un,,eama lc, ec etsply CC --H .694.260 ude MILLONARIO pRESIDIENCIA j MEPARTO BLTOF GANGAC 5-26-" "" A A la~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~2 elegd rest aal paga ener dr35 CVzd.eDe eO-8enaaAeaatuau on, M0tr r MI A AR A AM RY VIA TUNEL vsRstn rleaun u-sLRCN R RSDNILRO FN AS "AROCA $85000 RE TAPLAY00 A TARARA PnOX4O As LOS2rooetoi a i" fab do scl1$,511 -,r,dd e l $. .-CLUBST DEST RECGRE. e'GA .a .G.s y e 'Losos cuato y haeradUH -E-7 -49-26: E-. -2 ~ ~ D. Yrm u e C-U -E 98 -02 para encagad .En el difiio as ------1130 a m R a n h lindo. y eo Iaoxe a a .PREAT RA APR TX O A LURSCE-06926 ,, R A BI DE G R .3 ne -DELd eq n a Im PR NA E O A 9 9 AVn bd e CC -E.I. 4,0 nta a es S n ~.-BS D E RE 11, 1.0 aas 9to aa ret C ree vne:,50 mnsae isome LAGUERUELA~ P950 cldds sa -11. nl geisypatisd ne o .p d eN" rg a insd rtlscne Sn o 7 otsyo a SNO SIC Y A CI az evneu ernRat 6EZE oo ueodjrria ais reis aacnF-6Peaaal az.Vbrmprpa Paa T raaa o res "J_ a uhptc -75Sa edea a. aoga IVnccn no e1~~ ~udr .-1.r3 346e LaHb a ornd r .arvc r 5e3an 8pnr u sun apsre rne lst ENDOAMOILE DY ACCS uasl.hll ,b n~. r de imdao e lgr msg~l e o oia s o a-dcm ae.4cree r bdg a. calad, cocna ga de l call agd.b d-11 v11 nl o -6-92 orh erzs m rn eo er o iina aaa Ve A V Es .STA .Sa t ad lM. C T L N L,. p yaEP R A UR Sn o me Av Pit de d o r r tr F n L O U R D E S, er n, W 70 .r s bei al CCU --96-825 mshems e aHbaaD LCyN R ~ ( A .'2,Creer uta l .5 Hin 3.00 abir erot o d. Es1 z anqu Ud. os iuo o uo it e diii et r.M nitcre dr.tn dapac Idacooo lcar ds.lmT R E OtnM x'l EDA do azaaR aM .cleia>Ifros acln 9s sala, ~ ~ ~ ~ ~ ~ S Voeo.34 aocc-dsPr E ND21 Ecin. -ps, e sq r~ Agu l .21. BOE DEDEHERLT E AH0R 0 NUNC deeOOM77 E A T IL Y Yr T 1-0 Rsa32 bys ua AUE. STA. CAPLAANyTencaa 40v2 r Areh VendoY.a omsMo tn 095252 Und~ 4r80mn .4e9dn -2. ,L 'u I., 2m.dlreat. suiasmoa 20s. cuiv e r ARIULR EN ECEVOk n.da 1 macdr 10%a sufi i y2V-.Easbee ivlcleunmL P maa l ai. Riden REST 10 MESESa .d.d .e .o nomn 088 t eFnutsyl bomcnc stnsB p cia onotae. Jrdin potal clsos anaes hnas rsi-UH--26-49-0 M -247-4-3 nv crcade a Haana Ledaio. I ime,.A 15 1~a OBrREROr 3. I 4, 15.12t bvdd.ia en. 11~bet eds -----m slao tndd d d cOLe 1ado .D % T aR To o Plns tez.ono I-6674. ae 4 y 1 m o sn fb .a, ln .i cu e d nese r cou at iln e a ataod a $7,0F AT RN DA DE LAa Kinta b4, carteleda Ud.t as,143V.2 rtls ec eper e52pr derna: sala-B9-m4d4r. 34. ,lo U E-9--2APL PT.AT ASE A LL. T U RAz ins e Sma.M TH 95 NEVI IT H oaoaxhr aai y D SnPreOaNIBLbEr,4-S8,lue TE R I LA Mrsemho qe-5m fEntI Or 2 A .LA DO .E Ta aine o ats2h-avERRe I a6P LA typreNda O RET VAEVNO Terreno Industria yL M D UAC-L8LAD DE AUTOE riqezILuNn kgLREByT R dodo, rj aio odue ----5L2 d. PARCa 9 vra2 ELS DE DEL L' Repartos 2 pr s PRSLI LEXEIR ED rniden~~~ ~~ Agu -A 6ren0 p4 cuara deto la SAT MOnNnIci d$ 14 .6ra n pecls aa otllc e3.grseparados.~~~~roon ac dree e 1, Sa Cate.a La ESTABLECIM IENTOSa ,y e as $ 6 0 o ra 1 00 T E E N A G A G 00nt El c ri i a -En Cld Denrov sitad entrrn ¡os0 U3249 E-882-49-29LES E-l34a Posib del 6.1 de H2aa na sennon n PORTNIDDUN1C Virianci diaaur y 1.1r. Vend¡Si Entrwd mafrceas ResidenciaUlA eta uee inn as ~ ¡6 Mese par, VALEd LA PENAr E AATOIT ELVST nl'T TE PLa N ME4 IA Reoia Ade haE M NFIA MEDIDASLE TE. .. p.,o 41.2 d~a SANT DMMINICA Hoyeros~1 Zon co erna F¡rSinri Intn-Q mereses! -s2 ro d $ 1 -.a ld PA CEl C r d ell A A UH-E4' -49N1 .00 AL Farmac • i a yiei PRECIO Po "a t-! M U N O = = = -N N 10 DPR S NLO Li:R E STO V N O H-S N JE 4 U SO LL 7nr 353ro yI otrosd __viio $7.00 aio dL A 5_ k A.m -s< V : CONa FACILIDADES, total 1,26 62. ENTNGA 0 \EAHd,,S Vi ind dA MENSALES &ap 1 20l e aaa M aT MNc e nerproms ,s, ets.c. DuenZ: 42-q.442 $1.7,01.49 xIl d insaor ec nhiru A lturas 101r1.1. LABratic perectO Yib SOL r1xm 57mn n1912111m era* ne oto do a$5 e mtr. nfrd0 ~pI C o o ela %ANFIA Oaao EDqDA lirien ive p, fli pro 1apla oei garm~ hu re drid ---A mes:~ ~ INr. deIISA E taGada:A pe res al 6 35 por cint elIN11 kimtr 3, V R TS VNDE-I6 A -2398 ~ i~ yA DO IIA OR N .N r El REPrR4O7 JU efod. AN EMIO ORTCA'.• smneauoaa oo e Aeca ALT R A AMEICNA .4I( "711onpos o a 4rs pe.n intes quej( fes.la: e c VESI-111H Pl.O ..ristue so L 11nia, -6 EAD E $7.0 .sprmra rt e l GrsnoFafmaa a y PRECOOO Of LH-E-6V46 -3 1955 Cen o risti ar "Ds M irimnt LODQUERE ,T ~i ~ Isla ~ ~ ~ ~ ~ x de, Pio. :FROE DL4 dRCEIclsieASV L 0~_.u Zuoo COteMERUIAtNTsRES CONFA ILE b D,-y La Edeana ENRAAr P CH BL ViboraI ALBET dG. Monten y Cotins deio dea dm pc nn O D E L A U O C N mEn9 0 Z A R e a r o r r i p l S .s Ale -E e 1 El H Raa.2eart MANad HERNnDE eeqea no"Ls lags AORTO A.," de5 O-uh W-5r10 PAro 6166,O NLAZ0S~d M A e dLIENDO!" Ycnfriabe etjsSL arus eat Colmm~~~~~ ~ ~eI 1m TrsLEai du 3 FOR '8C T M

PAGE 30

Pgina 10-B clasificado, DIARIO DE LA IARINA.-Sba.d,, 25 dU 0,1ibr ], 19.8 Gasificado, Al. CXXsVi A N U N C I W S C L A S I F 1 C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A VENTAS jVENTAS VENTAS 1VENTAS VENTAS 9 TA S VENTAS 1VENTAS. UTW ~ VLES Y ACC.b-3 dbIES-V ACCS. j3 LL ES YŸ CtiI-53 A UTOMOVILES Y ACCS 53 AUUŸfŠYA'Š 5 Ÿ ŸIŽŠYAC " TO VIE YN SE VNDE ISICRRESE VENDE CADILLAC EL 197 INSRveul d 95 Et ne e r ~.ao14 cni u AMPIAFICADOR S tra ~m p r Mp G aAeHoOcoaRncaatd rub.onadsblnne >, -ca Aeo r inomn -2625 eu op td o cniinsd ncnc a Humboldt~~~EL y EptlIFRA -35stpecajc, para Colegio con 1 ur. tacn ~te uedmos o, 36e .1.5ae HE-1-5-6 uo y Accesori.l, S. 1. S,, para paga,, con 6 "ameseAC 15 1s VENDO RABY DODGE 1952 UL 1)re VENDo dEP,95 gara y mbrecibPmos su "LDRD Siniia UI L E l;l avana s Motor 8 p. m.e dt.M s UN AUTO NUEVO PARA¡ ra d, a 11,urz, y ",d. ",1 VDD o l T,111 MHC3.MANEJAR UDo. NISMO UHl-C-1 119-5372 TL 30.411 M a ia VEND0 esSENS(IDNLES OY[PKES 25 y 0, VDAD CADILLA C HILLMAN J957 Autor mse 'vi Praemd .estamos U-8331 y U.8155 COUPE DE VILLE A57 S. (RA) raelmanSBR UTBYa.IOE FOR D 59 Caacnd Aben E Y C 1 A fele -238 B322 Oe0 LEDO Y LOPEZ V. H. P.!F I A T --H-c110 3-26zaaa .n aao VA HLLAN RIMRO TENGO QUE VENDER UNO AUTOS DE USO. 12033 1 F0-49CE00LE CHEVROLET ..il956 POfoufi95 .-n en -CHEVROLET ..1955 P ADEVSUH.C130532 4 pies., 51,100D paracular si est nnancia-Ponliae 1952 'M U . 15 LLAMENOS 0 VISITEN.aM T s A TOPS 4 pias., 5150 [IIA BUCHK .....1953 Telifn F0-4900 IE O AHOR A .A. C .1,49 Autos Ledo y Lo ze atiuae Chevriolcl 1953 ZAPAA y .VDADO• -Agc-as 4 ptas. 5650 12U 0,M1r50r E l.sm d r amos di~eo .iik 19532VEAD Le da diner o en el DAGOBERTO H 0 DHsobe atosdelaoacto sobre su auto ESTEVILL nd p "n ef" Orece sbeatsM o 4 plas, 5850 3'-9'"2 ,ss LLEGO EL 1954 al 1958 1 ia y la Oportunidad de o2. EL linflere, p¡cai .ymuth 1956 NO PAGARLO OR~ ~ ~ ~P EDIFICIO DEI, Pisicorre, S1,350 s inmr el etn BA NCO PEDROSO d ucaalsutmste FOR '59 VIA BLANCA y FIzarr rotaRAMA F IN95 COLNCERO MODELO 97 "Chevrolel 1957 e'N VEALO HOY IL E, ti .v 1100-BPisicorre =1 '2 ..,-~ ; .r~ca 11 1~~ c 1 MOTOR TELF.:.h I-n5 1u ura i: SE 57ENDEN Pisiorr S40 51"'"'''" y E, Vedado 17 y ] LIQUIDACION TOTAL, 1ar ,D,_as ,edr d1 Chevro ei 1956 -24 17 K E TODOS LOS CAR RoS vynil. Direccin suspCamj, Cfa MACK C I S -A1 -r ta UCKseca .15 NUEVOS BUICK y dida. Suspensin indiviLJT-1950 W01,liury 1952 Buick 1955 CHEVROLET EN d~a1. D-s l~,.o 600 3 VD EXISTENCIA N r, Piicrr S60 0P Gy .3 VEDADO oatoco ai x ~Telf.e,: 7-91(01 y 70-834916ans LINCOLA F TODO ESTO Cam, C-na MACK D dge 1954 L OIE 15 OFRECEMOS con POR LJT195, ChD-1rolel 19,54 MERCURY precio de iporta1 1 cin LIBR E $49.50 Cami CHEVIROLET 1 A MOS scrr HVOLT1 159,1 Ponfli 1951 asc 5 FORD Ya stamlos reci. ENTRADA Pisicorre 5450 y Ca. biendo los Y EL BESTO EN: n eeo uhsms HUMBOLDT 105 ESQ. P ODMBL 8 15 UH -M Omnbus olegales Ford 19571 Tr d e¡¡. 7-8084 3 6PsiCorre C~utry seda, vao e DK PEIL 1 VAPOR CAutVmRv, CHEVRLET 2,300 BUCS15 VAPO E AROS DE USO 5 9 Calasada y3 8,r,¡CHEVROLET lm-l 1957 BUICK Speie .1959 1 1 0 Vedado Coto 170Carrelr PHYR 1957 Chev e .58 Sa Catalina Gyea Moor nCAIL A a 1 evr e ant aanay 95CA LLAC (62) .1957 AUTOS DE USO Cadillac ..57 Dorai K19e5r 9 CADERoa 1 Ei .s :,e 4 plas 5 550 c a Es asom roso e precio L 5E 11LOS Tai lene.,o, z, e i, AODEETAA en9-31Pnfa .15 PLYMOUT H ....1951 cia, gr~ ~atidad de .to HV )M TOR POO Dislrib.ld.res Mii(0 y 6 F R 92pa u un JAPONESAS. Cnsul .e .ean .ts C R 1957 -T -. UST1E [:S 1E 1. E 25 Y 0 VEDADO. VEDADO OLDSMOBILE ...1951HAT LA 2 TO~11 Ai TIPERd R.-83dyU-15 2 9.a 1dia 0 n Chevrolel 1952 EMLIS FACILIDADES a. 14 3 r UH--815,-5 Ct 23-,q a 2H-C-dad,3TeH-C 30632 DHE PAG-O-2

PAGE 31

Aa CXXVI .Clasificaros DIARIO DE LA ARINA.-Sbado, 2: 1, 0,t.]ro de 1958, Afi -dom Pzinall-B ANUNCI0S CL ASIF1CAD0S D E UL TIM A H 0R A VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS 1VENTAS 1VENTAS VENTAS 'DrNEROHIPOTECA 53 ATOM IL.ES Y CS 53 AUTomOVILES Y -CCs~ 53 4UTOMOVILES Y ACCS. fi Tfo-M-GViLES Y AjC-CS. 56 -MUEBLESi YMENTAS 1 RAD3SYTIEL.EVISORES 61MATERIALES DEOERA 12T----OS-NI1 CONSTR UCCION ernsyau uao n o e-glr o ooe.bn a ln et aignl. nea, pei dae *> ca. tred l .o * A 0 y 1E ,7 EMARCCONS -1 ...Tll 2 00 1'-12. -2 u aa15'etl412 ir *0< m. a > e yr -IN E R O ,GA CE E e jvo e ., B l A i p e a 5 N o 2 e a o l\ E 1 8 -3 2 3e a a 7 p l b e e a a SOBRE SU AUTOMOVIL 'dpgetio aoi Lte iD TiT I.M 'i eu Mdc23y A INCR 11. MARINA Yd HORNOS FBEL7 y. .......eE eP =see $360 os v.~ .332 .as ..ido E .00 6g ._J TO _VARI.O__S liller E 11. ak h d e J .E ...57 = E be, e sr e' so otianu E AR58Sr CHEVROLET 5 ea-80 -*7 *P EMBARCA Suerdeut uee A. 3aro:esaar3e2 .A E. .e .....57 S'DAI I S .-..'a VI BsANdA NI s.; .,,. ..b. P NeUEVO --] -sE ...3 $r0G0 0 .L RjIsO E. e eA 7 -4 3 CHEVROLET .3.3. 1957 no~, rsI DeLx.BlAi ue eF-0,myb'na odco emr. No3e cAseb33 FOD. .156 desIA de1.1.eoasugso srneo d El Palacj. del Are, -SE VENDE PETM S6 Fairne. pla, cltch LAURENTIAN 1957 AEDR 4 M QIAIS dsrt emosnr"? ro .N R lN | OLDSMOBILE ...s ITR A ON a ., .d o 1 ~ ~ G. 1955 "C. ......C. ....PONTIAC 1955 Iz.".".P .n .tra extn ....E.nUe.r. eCh. y Velq y .r. d, I-dr.S y, C .U. CAILA.194 L.yand, HA.a Rmoia.e m'a CLEA AO iA OGAR MODERNO mao o.omtca der-C 46 462, 4pla egr. mnad raiovn ltagua pa er .oa ae l cad lachph IMPORTADORES LIBRES GOTRAIN-STEINWE na Capac0dd 2,100 hueV~, CHVR LE ..95 a pr uetegooto gul. Caenadre auapaa otle. ed Y MUEBLES. BECHSTEIN Veala, 1fec lvsi TENGO MUCHO Be i. ts, lthUH-C-1034.53-25 Pco3.L ova DINEROieua t Dsfesdrsne ---I. 3.etePct Lz esCmrsrsar 2 3 AN RAAE ~I .7r e r BLUTH NER L r al.C tnan m r C ARLE .1 1953 "AUTOS GOME" .G.NZALE y. .UEN. BAL I N 25,a rar rt -u. a Paclcre ioea Ra. a.a 3 .nr d G URLITZER 5 L ~~ .z 4EROE .1952 Dni eqeis 2bm EXCLUSIVOS CHEVRO89E7 .D i 92pso roc seilads VENDO MESA DE CRISTAL De uxe 4 las, cutc. Ora idruhc prbarcaleia i § JCC -LHEE-114-64-26 0SOBRE SU AUTOMOVIL LAioes INsTERNACbIsONALrad d cmeo, odr DO G ..15 3 Chevrolel 1952 EN EL ACTO "s; r " e.n"o: ncorbach.Vr aEl PlcOdlAt Vega y C mecanco. y95 ; Po neee .rn s .no =t uv r101eq 2 9ps, L aaa -ro rdt.coea a aE" -nereuJ. gncuni Caballero = = = e Auto Mercantil, S. A. 1113 : r H-E-27-56-26 61 ANIMALES A^RT I EOf EpdE .Lre.Aua 2 i .1951 a d. G. 06 5-¤ 56-A NEVERAS Y VNOPTOKNOIN E orfcsec Aetmsceo DELIX. aio Rms uva, Dpto. 407. TW.: A-2458 REFRIGERADORES d dd 't ra caaTm 1.eteL-aseEdifici. Manzarbeitia ."'' u uns PruoGAI ne aqe e d0paet d .o -422 D 1 N ER 0 70-7605 o c~,Or H d m mrd'al cn is mtr' r cece 1-ncm et3-25 -02 SE VENDE MOSTRADOR 3 de 195 r% ears aa to -7-A2 -6-1 .,ae2 N 7 a a p e Chevrlel ..1950 ~n o'2 Haron'ae R2Tr cnne d 22 floEA V e ao y a 1 h.12,11 .7jre Vednd. C4ar Leibca 15Qn Isrpo el CIfs JULIO C. MIARTENEZ SE VEND. B (.) .Ed. ex ra n u n GE ..2. ..,.. ea-A MATERIALES DE Cua n d l T a .d il aca i iar o n CONSTR UCCION C ~ ~ ~ ~ A .LMO H ..195CR tp eteca uninn -----¡ENSACIONAL! CCU-E496-o RADMLLAC l93. d e er o1.2Tlfn 41 nyepf ., cae3 r1 M2 s Cpadeu k DI 5800 Ie Si NECESITA DINERO Ahora en 4 bJ ). 11(jelo 57 UTILES DE OFICINA NO MAS G OTERAS BetaARADA Y ARCIA 1 9 5. VENDFF I IRR FT F IREARE SU AZOTEI U-4474 Van Tlanc y105 Ra P 1 0UEVOS NIETODOS -'.-3 6N ANTAMRAN 8 VENGA Y COMPRE CASI ESQ. INFANTA Puede verse en: EeteTacsySbrn p~i.~N dL PR.j. l.,H -06 5 --,--. Up-1009e Raieiiddal12 li .uidadI, d. TeJi-09 g']LINER0 HIPOTECA ine acroN-1ma R 0 1BL ER Mercedes Benz 1957 ET.DLBIRO Sf 20 deP 31 lor -. -I.Ldra51m o ee e 1 MIIM ENRD e -4# LDbr-t L-oGRi r diTRe q na srhivo, run TOMO $15,000 AL 6,C1 trad atlao e MIIMA NTRAA (I(lllrr(r (Inee n. caculr, achivs NaGARATIADE TRIPLE " -^ Y36 MESES PARA 194 Om ia ld ,:iegao art aaop do PAGAR 1O CIH II (OE 6 Clf. 1-8138 y M-8) n;1 ".i.l --H r !-.6,21 g n inodor o pld Autos de, IsEn,:eau iedi ae NTERES GENERAL LIQUIDACION" FORD ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o .1 ..2 98rr aa4' EN evldr eosr 5 INVIERTA EN S .ERO -4 R D ..ev. s i ISLA E PINOS FORD .19571eirs cn cO bn -P" 2""~I eD C.o An S~duna. A5ra yur .78 11 CHEVROLET ...195679 pl .Fnd:3 2CALZADA ES0. E AdDio ucroacen E(AT E pls rene 0 ug FORD .0 96aVe et or aai .(t,, d, m1 ZANJ N3' 764FORD .....1956 ssenmoets dee U so .PR CISDEO I 73-A VARIOS R BER.195% AMPLIAS FACILIDADES ,.g hasta 11 36 m Te!Ls 5-9915 y -2,10 APjE Y MOSAICOS .....gop Gha .23 ng .iqer,1955 DE PAGO LA NACIONALjro 5,90 00 PLYMOUTH .1955 EDSEL RANGEL ..1953 eo'aae nesa1e| Elgs37 aaa _6 OFERTAS DODGE .....1954 3oa-m -ohba s a b eh io 389T lf 1-050 Pa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1 1 H -1' M miao ePa r'Sma dtc r. 1,16 HC12 72 BCADI.11Gr ,C 5aaao ..l .59t Di S.6 YI TELEVINIT O RF I PONTIAC ....1954 CAlLC(0 96 -, ae I n-eta -,2 C a o r RAD S 0 T EVSOR E RAMBLER ......1954IE (8 97 A buaca3cm .9 7\ara BE I PF O M I\r O DE SOTO .......1953 1ce 11 j on i ,, 7 gae urau A12 7 o ee n. -oo f ec OIGO OTER TA ILDSNlOBILE 1953 1 on I. -NI iOKG D 0 0 e a OCIDSMOBILE (98) .1956 s p ra .5 U.ude btnrdn o oOsmofiLE .1953 z 2 ~ ts< itiudrsrpdmneY e ulu 1e a CA LAC( ).1956 a VddF REFRIGERA DORES -catidad oreucaay EDIFICIO CADILLAC (62) ...1955 J. L O .TELEVISORES s4 4cunr e n F ERZ A MERCR .1 957 PRADO 55, L. PI-,bn.tp e ne bnai A~~E Cooe t = eo7Pbi.n p=r. 1.br,,1~ .DN U RT IL ie n m-AGENTES: ^ s osruroodrira. ENSEANZAS IN U T I L FORD .1957 S.AFORD. ..a .D .Motor.15 FIrcoa ao aril* PO OE Som A. 15 Poo 0 0mo E. <,I.un 4d poRoet rt oyaaL'. S. PONTIAC .9. A-c-s Aa.d d e c 0-rARA R <1\ E(E CHEVROLET ....1955 25 y 0, Veda.d. "M illa n aia ne erT esnlnn DE SOTO .1955 ELMO GARCIA n eov az PNTIAC .....656zoi o Fr idbeO orui F0-1177 LE. 94 AUTOS RIME, S. A. . Avenida 26 N@65 LUv n 1 MENDOZA F-2809 viTEvneo evcoy repIII o .n.t
PAGE 32

P ,,na 12.T1 Clasificados DIARIO DE LA MIARINA.-Sb)ado, 25 de Ontubre de 1958 CGuificado# Ao CXXvi A N U N C 1 0 S C L A S 1 F 1 C A D 0 S D E U L T I M A H 0 R A ENSEANZAS ALQUILERES 1 ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 77~~~~ ~ -ACAEMIA 18-82NBAOC1 HABANA EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS s-H K~AlM Y sus 82-HMARLARAO Y sus77 AADMAS 8-B GA_ CA 182-CM AREPARTOS-s REPARTOS COmpaa Telefnica -$43. GLORIA 2115. S45 aaMm*m"S L UL 5R N E T O S VIA nLNi CLE N Es GUANABACOAWARIANA O asant "APARTAMENTO HABANA 1e r t e i 0 d bno e=t ph co Aabdopinarsaa-omeor 14,PUEDE USTED OED.fAR 7 ~ p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~Auco ao 09TLFN -21 b rt lg.I rn Cl asificados o Suscripciones al tA'40 2126E M2A5 ee ACADMIA MARTIN PEREZ -p TIT N INE73 DIARIO DE LA MARENA AV.3 SPEEMWITING 11/2e CUadra Consulado 1u1~~ SQUIKTA AVE. Y CALLE 2, -ALL 26E .4, T n W .17 N" 6011 112 SO ,ogr.miao 5-7715 om A LTOS, FRENTE po Ifoms:5-75 a m NA A hKtcin ampLE 42 ESO, A .3.'9,l E s u i EDoset bo ocMEAcemDApRnuESEifT ii.Q 1LOAPATAMETO -RENE 5r e ntecomuicaor. e irte am-cmedr 2 clseAM UEBL[ADOig C om erc>ioe. .o.trza agdodr Rfrnw 7 ayifr C toe sa crreor c arts u -e genrefreniasInfrma nc c e UH '-15&8H 2 09 m e r" ee en ra. sTl -87 e8a1 poeh et uv evcocncrinoa IIA qugrana.~~~u ALQUILEan QUILmERErS a 9 saa."latail Ns5 S AQIA pel"o a i"efcam"pna c" o s S" l Saud 53 cai eq. aSan A LQ UI L R ES AL Q I ECALLE e )2CA NE 43,30,36 meca.ierguee"uh" foms O11 l nagdaar6et ALMENDARES Ingles ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s E~98--7 3 ao tgVrOl nag n 8AAA C-D IESUS DEL MONTE Y UHI-E-36432LrO EL CMW1 meosd uaSeud I n. an mpe, on. antdr ascmer .....n .la .o APARTAMENTO VISORA2dE seanz. rale Ag a empe Refrenua Ver. INFANTA 461 y465 U .-288C2 n es d pleo ~ ~ ~ ~ ~ ..e r.rn.uels ---.1'*2y n s EDIFICIO ALKCAZAR MOD R. CAPTO. 54e. aroii condiine de ersoalidd VIR DES559 e aluila Apto. deterr~ MO ERNAPT CO HTrIlPTEARI vEr. NDOr y .g d. cargte que.I .1.tnLata soa lqioaaza aamd. r ai osld itdsmn M.Sgud-. EVIVAnz CENOMODOL' AMA doE1068 K 0 H L Y Modrn. A"ar'tme Cope a vaMei Lalad o 5 eUH--79-2-1 BERNAZA 112 SE A LQ UILA A Ed .d ,, al cmdrrnduat mn bao req en.Aqi asAptu. 2 4, ler. Piso .0 ucain nier ccmagascaH Pao. avs N 2, rane, omoa, resa. on UNIVERSIDAD .130 y 132 Inora Lata 62aga abndne.Slareii-Ehe Wan aLmprp~ ~b oi Zil rea L.cra-E86-2C-7 dr,3 rad 11.b.-e, en d^y,,,oioa a to aeta no xemr e n -r b a BUSINESS ACADEMY .4 ao om.Clnaogscecrao Peutrfertd Osri pod m tag R 1redr r De Laveen 2 lbjos Duo, raela Due -6360 sal-Co edo, 2 ao co-T Hf i M M 0 r pOt .o a ha L donCUBsI30 0 m r e l-11s $ 21 Alurs va. Ver79 HUTELES aI _nr DEinfarc-S D En"e" "aoecoe o t a (ON ~ d n 1q.dETERFGOAatmetsfet accns aoeen aoC! rm o peahbtro Te1L. B-7036 7a.B y CALLE 70 m .' .aio. SEmmd rA-LLUULILAN nea hgn n ist. sa s -.> d -1rtmet 1hr u lS L UIAU -03C2 APARTAMENTO GRATISE o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ A-co m.io 20 30 -r .vniao Hv elsdr ga A pissatmno.dse no mta on Hv aftea a. budates asdeia A s m URSULA NI 277 e aa 6 EL SEVILLANO E11 SrZds22"'" 2.H MARLANAO Y SUS cBANCO HIPOTECARIO MENDOZA REPARTOS S l u l R313 FN( RGDO MIsAD o 50 A723 08 DpO AMON BINES :n nisF TI n Bl uAP TC DE LUJO P\ \ TMAYIA RODRIGUEZ 681 rt anE H ~~~Enr A-e de Acosta y -LEujNCoL8 R P RT 1 \N TILL \5DFCO"R"an a onAabr RMR VND CALLE 10N 507, ENTRE n S N R FAE 96 enre haa Aar.ar-nio sal coedo. 2 a eSI-. 7.a.,AVE., RPTO. -et 4 etmtPeevr nE HosPita j'll pr ESQUINA A 12-B, PLAYA MIR AMAR \1 k,;v I, '7ano o rae n nnfes o nagd di i nofr r -REPARTO MIRAMAR ~eKmee a e d, com UHE71-2-5 A IP, AL IE-NDARES aa1 mdr erzte otl l 2 caro APARTAMENTO ar e pa-n n35 ,e amy m ,ee cn c o.
PAGE 33

A5CXXVI lsfia DI W10 DE LA 27A-Sbd, & 0,1DI-br de 1958 C13-EaoNinl A N U N C I 0 -S C L A S I F I C A D 0 S D E U L T 1 M A H 0 R A ALQUILERES 1ALQUILERES 1ALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES 1ALQUILERES 1ALQUILERES ALQUILERE -S 82.J S. SUAREZ 1 MENDOZA 2-K VEDADO i2K YDD 2-K VEDADO 2-K YD 824K YE 4 HBTCOE AE C S a aa e a sa em e >2 si>sCALLE 27 N" 712 5.0.J dipr A D.i-o a Aa-e ero n. ..~n Eiacoe ALQUIL £.N ZANJAt A57 e ecaaae a yb d Tabin ocl omrtn os 1 o i. iv2.ve 1N 16 D24 2 n n 26inscost ora eao A paTrrz NELEiii b n, asder srlder pt a ddoAluil Atode alonNun smanico pataendr ho n olrescopl$' 23 9 51 Esuia 26 a iT Atrt ARK A E ANJOS YE~AD se pe E5-2J. e a acmdr" ebtu's, t -acmdr aiato o om omc erii .A ''r l a rar.e oa ---10 ES r A 3.,b N-I r52a yb eciI clebnctna rn pG nl elsd 2y e h'-ordr o an rs• 312 1 '9 e a0 >r, a s d rnta r m Inorres n a msmao dscou a to. mpas edias ncaga 2 6 .et hnc ora rJato e ea sr'ace z yaga e 's pate r mi NI 11r Jesde M nt, stenlo ,h m-22 hia lhoabesinoresdosepr Ms fome oiu Ie eaos1 orstrt no &-E-u-4 6 -,rpp en:Jco compustos<1e sa-coiedo EDAD $50 VEDADO. CALLE 27, ESa r a ohabit tone e E .19 y 20|ZN A27EoII UV nng la 8 lul prt a Neeao tfn e .,els E I.G O GN o eJsK \dd raa ae 2 9Vdd i eiaen<0 amr en .sl-o n 1 p. 3v ~L 2-79U b SE met> a oedeL ai-w Ra ayN'2 3 u e9 -•ni a epavap -hlo uro edrio Seal A te
PAGE 34

-11 IClasificados DIARIO DE LA M.VARINA.-Sbad., 2,5 d, OcMubre de 195 8 Clasificado" AA. CXXV A N U N C I O-S C L A S 1 F 1 C A D 0 S D E U L T 1 M A 11 0 R A ALQUILERES ,ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES SE SOLICITANSE SOLICITANISE SOLI.CITANISE OFRECE N -5NAVESLCE 97HBN 88 VDAO 1 i. DELMONTI, VIB.WRA A ~ 5ei Aige e 115 OFICINISTAS 7 VmDS S 11 1 CO1EEA5CC HR aAs Pdh m. ottALN EDDO( LI t 31 N'Ht2.CASA A' T. DEL SEVILLANO SE SOLICITA FACT? ISTA M dlsFtgn r do xmi E ¤ " 89 CERRO PALATINO dw lla^eal oi -amae2 5 d'""11,DAD 409 -BANCO HIPOIECARI0 MENDOIA mr"vsr t" V~~~~ .2 .' g, .""d 1"" 101 PERDIDAS a o em .wo Lwe 3 2. SEALQU 1A.GRN CASA J -a2 7-, -, Es daPama16,aRs IBS GRATIFICARA OIEN UR E T t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u 56o ,,creo aiain5 o abtrinsbn nfraaf o aa aeb'Us obn at a eprCONTADOR CON case ~ ~-7 A1--,ii~, 54a6Tleo eaPt 3 0 lin r' n •M77 -75 2/Malr n My" EXPERIENCIA G L A O y EN 60 PESOS l -, n _ UHE76--2 e nrpotn rge SOLICITAMOS ^L^Pm SITUACION PRIVILEGIA. GOSs No.r-et 61 ~ DO ~ eeoo-~-c aamro Aest 21-4 dnd nho n r-EO R C U H CH ADEMAS MESES GRATIS jete SE-pre OF-RECE ccaa aab daese---, -r cre r o M U CHb AHA V,,], H4,5-0-2 .E ALQUILA ~TA pa cc, yf lHmpiar F E58 Y, a as "ed 30 40 o P.bhc¡dad ~is clars. B2 ',99, F-2459, F-4935 y .11al A YogeG E" UHE13512 Taae A6 Rlo nr sad oF A -.1-2 F~~D 3ocio Seaosgnops nI eo -,cm. a<.ptlE4-132 ro r u,. A. ddLSaad.d.coIe tnr t aa
PAGE 35

Ao CxxVI Clasificad.% DIARIO DE LA AMARINA.-Slaao, 25 ,k Ortubre & 1958 Gauificados Pgm.als. B 1 1 C 1 IRAS VENTAS 1VENTAS 1 VENTAS VENTAS ,VENTAS iVENTAS , 17 MUEBLES. ~PRENDAS 47 1APA OS ELECTR(ICOS 48 CASASi i4S --CASAS 1 50AE 51 ESTA2LE-I0 5 3 YUOOIE ACCS C l as fii ea dos COMPRO: B-30 nelada Mit Ver do,,,,,,",,,ll prop,1"idad pos tra l"". ,," ,~e ~ ,4Lj ",, ~ ~ ~e ~~~ ~~Mi _-7 ~ 0eeiaaf eay e 5 ,1e ,,,,, 1.1 1~~ .n 1 ~ ~v 11~ ~ to" 3, ,. ,, ", , ;, :l .1 ,of e 1pagt.Sa e e ee a y .es aM im ~~~ ,' A ~riu ~~S -ube .,-'rta, ,' lli,""i, ,,N -.n Dei, ov ~-1 u-Peo"00noS ~ ~ ~ refi'igeradores""" D -f ZE D .AS $4,1~ ~i delaLE g, ,tei a 1 .~ .~, .~ ~ ~ ~ 1 :,,,",, l, , ,, !1."" -. G~e AC m l ~.n tLA., LbjetoS d, 1r t 49 CASAS ec y,De>,l Merc U $ 2o r ', vR Cu" .st, salxo 1. ,d, 1~~ b ,, ,s ,,, ~.tM -0 ,i ~0 ,,M.Otat,,' ~N ,_ P', ,,, iiM I) y NlP fY P -- 'iza de m~m l. La C, S ,,,~10 ,E VN L C h ,,, AR."" naer x2 vis lda .'s c.a ., eaodr 2 r -," 1 1lIl 1" 1,11 1 e er g 131 6FER TAS VARIAS -1'',,,,t .Lu, 'es .ec ~ "' d" '' '' -, 'I '' 1, ~'' -_,' ." n'o' H , ,G 2 ~o -,p'ar't p,,,., l 11 11111 RFFTtM N0 sx s B-5303, B9-3344. d 1 0 ,!,: : : ., den -ot ivr e o$0<0 e ,! oa r tene e ,11. L-Ill",,, 2d, COM PR O 70.612-4 -Rt. $400.00. Pre. 848,000 ,,.''"','",vf o',' 1~ '"U T" ~~v2 .e a rTodLroyC ln H ~. 1 1 .1. d;. t y, ~~~r bu; "'bZ Zi 11, .t ,I. -~ y r4zann ,ai ?nza Sbvads, 97 C. La nfre Telf ,1 24 1 1n li.i .". 11.11 ,"rc d A"'d nrAva 1 E 1 A742 48 -6 SA Tz SU R-re fARAN A DEL ESTE 1;,,,,,': 115 ,,~aFR~E 1aVa I ~et 7A y 1, -4 ,et g, ,3 . IIerrazanAl ~ p d .., .~ ,-, --- -f -ECE Jc ~ ~~ 1f ,-, d. -', E,~1 4% 171 11 nov'."" VEnNDO', J1:CI EN EL~ 1E1.T ~e -,r ~ 1~m upad cs 1, ,l ~ ane c1-1hr l raot e Arsetee rs e a V OLDSMOPTLE 51 U egulr ead I a eno __ -L -_ Pa ,lat o .,, ,wpso d~s 1lna ,Z;, ~or -dor. 1, ne, , ,""," ,i" -_ ~1s 1a ~1 ~a oddae -_eg ~r~oia nlqa sttene oua z ~1. ~d. ~.uila 1 ~ r ,rd "C MP O' ~~tr .aa ~irt ~ ~tr inteiore ~1c,~ garag b- criad pati .o ,, iuen ,eoi ,no e esra^4 *'tr*^ r*''d Inforn an C,1 209 2, ,rs .s aeo y ,ano I.,ra ,Versa , de ', I' yI r 11,1 ~11e ~ ~ B-I ,61 E ,,, ,, fombras, enC~je', ,.p ~aS GAG .O TEN~ ~ E E~ A E ;:33- ~ .,, 6 L INEA Y LU $20 000CCE _. 1 4s 9 4 Nov -1 e a a4V u CyRyT4P l pesoaspaaltia nt o en bato 1 relojes, predas, .,l 2., 1~ C.,aj B.nd 4~ .',','una drns rza i ,; Ln' ,1 iedr zr > d r ,f ,'24R-g T a12a ~~nra pract 7.'ca .de anos re ',r bs n' ~ ,63 4~2 unaA 11~ ~ ~ ~ ~~ten .~ ~ip -_m .s .tcine .1 ~.n.de ,11, e t 5 e e11 3 2 S ~ed P '17 'u ',o r rTon F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~0 E ~ ~ -~ ., zoCea fugo Cafe fiIVNO CS ADN PRA s ot u1pa i nS o I leseeevcocidsce r e iiiddspnr tre r5 fJ 7z22 ~11HACH DELO,''''! ., = ..TERI,,.%,OR,D~ ,.gUraS de-, I%,CI ~am l .daj sa11,1 juato ~d.l L.%in b ~ :0 1,to ~et 18 e,00 E11p1ede~ de.100a 00F732Ei14 6 a erraa D 5 AI 1 7,~ ~~em. 2. .t '-l11 costados cong cane fir Tr-t 4,rec, ~ ~~~ao 784d2 -00 MljaJcatsC 1,ca"e ~ a""'ender ~o a .Caamn C-lue ~b n.t _r s., 111 .end 1.n A1 Bel.a N9 4 entre I1. E I.~ 4 -2 -E AD -X.,1 35.~. 1TS -, L11I 1 1., s ? " i _,r ~~ ,,bg-~ en 1csut d.d L ,lO ,S a~ W.. _:1 n .l i, C_1:%:o E= = & 7J. 4-No 50 ED AASL ED 1hbt ebL O r urad acleL-e ~~ ~~n Gr. ~~ St -' ,0 er --r' --:_ sfina Inor "'e ,, 76Rl4' .a E 2~-A-2 1,~to ~rne :an ~~~cid oe aisa eL e1 dEnaaeieaa1 cr d o sun t 1PRUIA cme, cocd,% -coero ,lndo. ~lu bL. ~1 Echarte,.s A-', 2o, Rch B~ r-e A -s0 ~. ,no1r duero"., %r-_~ y pTn o,_gre ", "~~ ~l,47 CP O~ O O 1ed re ,eni sal comeor -r-, VE A b 35rtme X73eedet 'oovrsy Tuia noms ov'""E5 "92 *C'' E Doin a r ~ ~ ~E~D ~TDBA E 1 TA F EIA E ~ .,bte .n.g. .er :o c s bi cin c a t e vc d o m ser V a e m 3 2 1 = ,^94 1 E .~64 ~8 2 t r a u a 4 e a p e v si u a p e a n s -u f ~ .~~-.~ --,d l -. Js br s W -07 s 5e ~ia .ido fabricada. n 1ern e 1 4 r .y 1 cm n O S I O C S S T N E C C A E A NA A D S (L R a J s 815 F c la e ao Ca e N N ~ r A"G A' Y. ,y NAR O ~ ~~s .,, --. zd. .-, lo b a r n a e f e t o 1 3 s d o d 5 ---do ,A .r n o o di e o o e tAL ', -. : ,, , ,'" d. ,-Sn. Liad EG .P t peranza ¡ ntr : ,Z ,9y 2 p o 1 o p -~ara b~ ~e -c "'s .aui --n s ~ ~r '= -~1 total. de1_ I 2v ., da i j .d om d m n 6 ..,i 1 Ldc .nd. Ca~il Ba Ea es~erI 1 i _ _ae OPORT NIDs lt 1" ",an. I.' .d, ~A. ,ba T.,1~ J1s1 ,,,,:, CAA ,, DEDA ~60 ~7 .~.er hdotca ~mla 1~~ 1n-1or .\eaoTlf Brcftra lrc eia v ATCUA ED H\O D IV O R C I1 E -2 1 .1 7 2 6a = l-a N eg. .i ...~i d ~au ~0 ~ ~~ds a e a s m r p r al s l o c n t u c a as I f r e i 7 9 d Ir ', ~ ~ .o eg .~ P-a --1 H a 7o 2 t In 7 ~Pag O Es IO W -9 47 C O M P ROs T O D O 1,asapor, E, , ,''' d .._ ,3I4 .7 3E 797 4, ~ ~ ~E S L Irt, ban1 co pl t ~ 1 -d.om s Ju~eg 9, ." 5506. .> l _ ___ _ o a n g co h a rq e y sa v e n B e n / A -e ciddna .arnno 1., _n.i ~ ~,o -aaeo Agu ,t E1188 48Y 2 !;,EA T O A I R O O A Laao peutrpre deo y aao G rJ a d cr ~ ~ ~ ~ ~ ,',,, Zi- ~~~meno d~ ~d, .r. EN ~O ~A AL pe~ E T .I., al .ar .neara : r---ed CAr~n> ~~~ A EII 12 a12Tdslo sE rederos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T A ~ora dd ,dmsr ~al .nueo 191 aLr 2 ee48s eeardsF w52 --o -ne B. -.r .a.art O A C JII R M rano4 O A .E eqla t . ~ ~~ _er -:Jr!td I-,l i 5E V N E U C F CT --s -an M-ue ,_0 TeZlon.os 1 ~bd d. I._47 ~ag ~ ~to pro eaqiaau aodltnlmgE384 6d a aredsa fet rg odybrt nNp ~Er. ,,,, B I WE -ECA U A B O A D O y U O A I :.319 -ef ger do ~ ~le ~o mIIin 'o n'i a e i e dos p a t s t e V % A A A V NDV. -O A N L L A A C p r e to a i d o d f < t r 6 a o 1 5 i 1 . c n a r E 044 3 No ,er ." i. .= p ."s uetas .e ha tac r es araj1.1% d. e n. iI oru. a u! cuad a CurV .M.n. 1~ ~ ~~a o40 x 34 var 1~~3 .2u D ir V r ..,tn o PreB -E -,2 6 46 ac nd Ac-nado arda bL anc dire t rt n 4 E. oLe, -s X~ ~0 7 dZ 'd' 9 d a -~ n~ ~jral a nfca c o bloenr o ay Belssa I $ 0 ot sF4d E VE D N C M DO 5 C y a t m tc re o at m tc INVESTIGACIONES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1~ A e"star.an1 1163nceEemr ozlz mncc6 rc cmnepe e oms5 71 E93 92 11. 13~ 49I ,r en. ~~os drt n oe tl. aaa Privadas.,,." ",, .y,. C.-Uaes A ecaE-641 nvE84 4.1 y8 ~ rreno1.T'1 ~da -pra et .: .D m - r:.r llco. dmer ~ ~ ra ,c ne IVOav A RC O HA2DpO 4. -, ~L. t iet F0A','.A' 2 .d. .atyen_ VENDO T,,EN IEP T ~mE~ Io .s > e n ~~ 8 r= .~ ,,¡ .,I Y ~ BAAT ~P T .IA P F,,',l .1 37 l1 1 .N .; r1 E N 4 O M b A LT O .u t d~ .~c ~ ~ ~ E ~ 1 E. -,E. ~ .S S Y 2 A A TiE 624 6 ble .cerc! Cent.ra !a r tr7p s esl ndd ret, 1-. denciia l 1 etri 1atn z G a o 5 T C ..ompro Pia nos y 1uee1 11, .1 1 ..1r.d ~rG ts .c 11 ~~ --b tn _r_ ~rterfna teeA- ,_li ETE PEREZ"." ."lDIN \ l-eo d red 1oa LOMAe Cr9e"to O JI R un4z OseHl mn sneo nacaelRp o B LARE "lli"ones .,. !,*ll,,,l",, pued sore e ahoa 30 re '., ~ ~ ,a -r m-b--n rre Tram~~~~~~~ .t ddl aao ,. ,~4 rp~ ~oln ~ .s d~ ad1e A, ~ ~ta 4~ .-13 Versalle.s LaI. L ara1 y ua Prs1e d slr de 194 srs e ue at. etea ai e 14 a Rfe 111ato as s.L A Thd^ratOBL 8d5 hras ~ uadaia egi a 1 n a. a ~ ~~ 'sd-~ ~ ~ ~ sr b,CC7=4141-1.1 asaen ,; rL bs Ireo cn rene pra as alls .8 s rA ,cT P~ ~e3 ~A. aIsr ~q e'-. 125t r.!rcnca e~ our depe _I1 11 -ee Ad1 ni.l .,, r 1; d 1 .e r 1grd r e1,e1 1 1be ----un e l C ro in o m s ee e d e la o as rsd r I fo ne J G a A a td -1,nes ,r .esi es .1.1 Ie r li,.1.11.1 i = 11 ~ ~ 1e .d ~ ~ ba~ J1~s ~ _67 y .9 .,., 1~ PL Z~ .E D CA1 ~ ~ U ~31 d~ L. d ~ ~ -m ~1e tescudasdeSa ve. 7PaetsL T erfoGocr S VE AL E D~11 ~~~chc Vem r --0 n~ .., .1 D. ~r i E x= d i e" ' 'd .i '' t e. I .a nI ......2 .a n p e t r c o n, ,,1 1 1s~ 1 t o d a -1a s o 0 3 .I r l~ .1 -1 E 9 5 7 6 4211 j ~r, d e,C l u b. ,,io e G a r L 6 3 a 8 c o e a m c r c n q l ~ ~ ~ ~ ~ -n t C_~ep r i o e br enon V EST GC IO ~0 1,1r amen C a~ 17 ;r1 1"9 ' _o oiae aa fnil eun ., ~, dad ~ 1 0sr otd r rne 1ro oa oa sa / j~~,ade ,aad ma, qu na M 3"A2-48 3A .n ao o ~. bI~~~. nad~ ~m -1 C-n ,lr-.1"l. o.1",.", ~u p78z7 -~rot ,-, ND HTRLE 8B Ni 3 -ED C-i ~l m "l T -1 ~ -44~ ~ ~r deC A R U S ~ ~ ~ c n ~ .~ ~ d d e p r C l f n a n o t n c -r n a M r eG G Ao d c i ., % .ee ,Lu c --I3 Hd ~di. TI, 2T ~c E D E F-I ~ ~ "1 ~aa 11drda T' 'Ad e0 _g _ _a _n -acl e 1 oa rbca C tro hn S ed rcr o atn n qiaSn R 11F1:,RROiD S aIT M .FL ,l 1~ .r pa Entr. .2.n. uae dade acrrtraFac c ..CA S 'h asnbe ue rc eooe s eF91 32 1~ L , .",t r Ad a nra n U 4 97 CO P Cls .brS.e d~ ~~~ln ~e ~ .e~. ~ ~~ 2 1nora canuel V C ~tr ~~ ~.brt nomse oede a -a ora aa A t d beasrt ote, or .d A-667 yl U 569 .nt .nA nE DA E en Pao Iesojtsa prproCrallo GaIaoa cralaan oiia sn.sC al 1 ~ SatsSae s~, r J~g A1~rr ~ ~1 ~aeqa8 oe ed aao Inoms 0CD CIN CRSE q ihacre Cos as a esm e aas j lasertalr m au dl PraeroRua 59 paramnto 36411E, -14 ~ ~E 95 ', 6 ~ ~ ~r a ~da Sa M ~de~ ~968 Mano ZJ n .r e ux ~.ga 1,1s1abdo 1 1 2 .sld ... ~e lnpra prs ~ Y. -et C271, Fa""d'e de ~._ Tr.12 1 1 .~ E, 96o -E90 1 6 l',,mas b ,r ca rprchbe Gen~~~~ ~~ "s ,r "" ;wa ,ba ~ .~ ~a r mad1 ,,d, =d e.be.: on duenol al 4"37.!,0 E D C,DI T i A SE \ N E O A M D 4 VA -A AL E I S PR P A i. A .C-SPA A E b ci a ar, ~ ~eae-cao a et FF T F E E M E" 3e na te ez r b r cajas 2 !: d l re ra.'s '; t,.ra .= es' 'T ~ ~0 4' ~ ~7 ~c .ota d.l ~ ~nd ~ M4 --n -' rde e t p r 4 d f nd en p r e r f n u ta 2 v as m r p et ,'',Z C,.a.,,,1,'I -: E V ND N M T C C E treI_,_.as c ., -ude Tn .--1 ,n , ;h no,.e' eA e sgna Te ea L&P r e A e 2 p e ld ea e ps DI.-Fi,k-N§Coi-JIEVIA ~ ~ ~ ~ :. .1.,;.!dd. 46:>',m: B."-Z,"".,.' ,.2 A-. .n-~ 1 ~~~ ,.2 -; ..101,n ,..e ." . 2 .1 l ,1 Z -s ' ,'.s ' h aelt z lef0nOs ~ ~ ~ ~ ., .-. ~ r .\ 90 n F~ i4 4 .Re i T 4 4 d 2 ..n .L -I. % J 11~eG s arr n eo26 s r R f e s ojr-r ~ -2 2s Oct-- REP RAC O NE \" -. .D F__~CI AC \~ .RE11.1CIA C, vi~da. ' riidd Te E.j d~4 .2 2~~4~439 4 ~ 2, ~~~ITA ~ 3 ... ~1 DEOR V .0 E~ ELRPROATRSDL N OOC I AG ', ~ ~ ~ e -Td -.~ --.gn l:-. ~ ~ 2 .I a 1~ ;_n n. t ,o ~z_~ f ~ Po, fc A 2'g ~ --,1b e, oo re o d ,vz .e1 .mnt spr 's ,a T,1 ., '. ..tn _s4 aae AL1N\E F1ND 0 1 FT c ~ ~ ~ i .n .,.,.",3 2 Co=. I W. l ._.P. ..o E .R2 860& Pd 1ame & "' ~1 ,4 ,.. ,,.I~,\s\ d ,. D ~ ---,_, -e --.b. ~ ~ d -. 1 e o .-r_ .w g ~ ~ CA~ 1~ ILA .1. a .5 ESTA 2LEC sMI N E ,"' ,,,,,' 2 Dr Walter ,,.B4.,t -" , --6 _ ~ ~u .-,. .7 a. 4,, 2~ n,.,l .SLnES VEDADV4eOPRITDD IRCI RLa rE dent~~~ ~~ ,_ta ,x 1 II ~ ~ 1. ~ ~1 , ~I ,,, 4 T EE. 1 d e r *e a z: .~.s de P.A ,d .II r .,s d -1 -1 ,T. ~ -T ar ~ -11nr P nea 5 Pe 1 N LST IeG F TW -9 97 soM ~ ude. .eA.-. F. .r ,. L11 e .', \ ~ 1,11e ~1,11~~ ~ ~ ~ 11.1. 4~ 2. ~,. -~ 1 -,-.~ ~ ..5 ---, .E.IT .~h.D ,nn..( .1. ~. -~.,1. ~ A 1.1.l".,11. 21_,., ,_,%. ,; :-., .,. Ci,, .," ', ~ ,L .i "" 'F, ~330 ~~~' -0 ~\ .e 1 T 1. .*% .~ ~ ~1 ~11 F P O E IN L ~ 1 11 1~ i: ". ..~ ~. .1 ~ .e dnaa E na n tfh a/ ', CA. ~.z.e e a a _: ~~ 21~ ', -,h \E O D IR0 B R\ 3, .~~~ ~ .""d Mube¡ La Carda a 1 n1"""..-'., ~ ,_ ~h T-, .' 1p ,-, &,.",.1 QU~ R VI D .--. -. ~ .~ E 7 ,P 2-, r. . l , _, -1. : 1-.1 .-u.I a. .,'", ,'', ~ RF IRi ', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ .e ~1 ,_ = 1 ;_ -..e \ Is~~ yFA -T.--, vt .,--, -e 1, l ~~ ~~~ ~ ~ 11 1~~ .",r, ~ .a - 1. 1 .i D 1 A-A'I \ 1 M NO Pois B 1.2ea d a k m dds dmcpd e 1 ;0 .M ._, .1, .TI .e 1 \ CC , ,,, Z D ,aD R _ -.f ~ j~ ~. .s .d > ,1n ~. ( 7! a n . 4 ------r7 B n I._! 1.2 4 1, .e1~ d .-,Z-, --~ ~ I ~ leafrlu, r .iT.h 6 ,?! .,, ~ ~ .!,n' .1r 'i .1 " , ., pa LD S EDIC, ...Tz, -rR a MD te~~_ ..r .m =eeC 02ca aae R a i oed a hd o 3 n st e C e ~ ~a .I. .1.,I. 1, O11 .-a ~e G-,n __. ------3I0J d S F D O E \ C I F PLDlrs s liia C pnroyLa FD A A MIP I R 1~ ,,d ~ .M 1 ~.11. 1 ,I !Y :F '_.'T\ F^,'.r. 25-4 22: N, ',ndnt .d a. .~ I -i ', .i,,6 n . .T ., , ~ " mes~.0 en ~1. Caiil G-C.,!d1. -""" 2---., -o .i "' i ~ :, TA 121A \ F II 1 1D 1 ,o -n ~ _~ 2r r, .~ ,nner s. -r d~r .-e -..., ,11 11 ~ ; _n n c n e d 0 oz g 9 6 e r .0 D e o e q m o g see .',' d a S -V a i 0 6 .; r .O CH FT u ---I has.tdaI -: , i0 Al .1. 7. \11 7. l ..a. 1,1 .1. ; ~A. ..1,1 .T. $9 eEC 64R CE704 19-o 1 nag. L -, -.TA ... ~~ \~31~~1 111 'ez , ,1,1 1~1 l 1 ,n E ,.,n -..A "., ;. 1 ,ar .', : M: 1 .n'o:. \ r a n11 J--it -ar Fn er~ ~ ~ Ca R TEy gl,,. ,. -"s -C ; -, ~~ orc cmr e n S10,00 c LE~T TILCI A ~~ ,."d : ; ,' 1nt :'n,' c'œ dAI .k. L ,.2. ', ns r aod '11,,,l 5j Haaa V do ~a ~ , ~ r "l ,: RIC corre ~1, -;.1 Mo1l.i.rr, 1 0 21 -2 ',",R: ,401 ~no ~. A ~ ~. ,nf s N ez e a H fr n r t fn 413 de m ner C i n ~~ , -~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -tt 11. A-e s' a u ba ga .T 2 __ __re r c e a----: .E', 1~ .AC R IE I .ad InMor ,, B" 2 E ~ ,42~1 .2. a :"; ,An e s ,, B,','_, ,;, 444 4"' 5 SE ,E D ,AC L t".: ;. .E ".ad E ', ~ -, or<.n 1 ~ ~ Tr Al ~ ,RI v ARR~1TE n. .2. ,. e_,r s %n To i' AN S LC 20x45 a a 11 pi par ,O ', -O F .T A F L ,.N ,. .lO 1.a1.a:C. -:N . .?. 1% .,M" .f, ., ; ~ ~t-end1~ ~ ~ le 7 AUE43 E2 1 F R N A 7 e Mn 2 1 2i '1 -ba Ia I. E.!!. .41', 4, ~ r' .o 2 1da j,11 n.re ~ ~ ~ P. ~nu t i ~ g a d u n na ne d n a t D -4 t a p i z a n ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ 1ub e -, ,a e .D1 .C I E5Q. .....^1 ~ ~a ,a -h m C ,,t a b n a t a l e a f l a d 5 u 1 l r ~ ~ ~ ~ C ,2 ....eb n o ru C ~ ~ ~ "' -~ 7ud -C-in.2 .-, .s -E= ~ epet mri opr su o~ 53=rRprO aO unb En3 123ATMVLS CS I O S ~ ~ ~ ~ ..."prr. C C y l p i a c A o C ~ I d R E I N C A A S I N e'3 C. -u -3 -I n m C-b -E F -D E -~ ~ F A R o C \ E \ A E P 1 I T ~ ~ PA G A LT O PR E E Pb A R AE C O E S 6 T-l -e " : ~ ~e -:Paint,," :: - -D _.nIO GANGAseq a d r A 4 4 u n aa 1 r 6 e td o se :ng ed d s Todos. d. :o A," ,_1 0. 2 2 ~ E-3.3648-l. "A E~ o~. I 37 C S S r,,nTiP,111, 2.1A--2 :93'''1 r-f 'a:1. zC,,.",-,"7, .,_ 1.,.: 7-11 I.Y"r7-,.!... 2 novl1 --1 11 > .~

PAGE 36

-16.>H Cassificados DIARIO'DE LA MNARINA.-Sbado, 25 du Octubre &e 1958 CIasificado Aio COXI V E NT AS V EN T AS V E NT AS 1V E NT AS V E NT AS 1 V E NT AS V E NT AS DINERO HIPOTECA 53 AUTOMOVILES Y ACS. 156 _NUEBLES f PRENDAS 56MUEBLES Y PRENDAS 16 MUEBLES Y PRl DAS 57 UTILES DE OFICIMA 60 INSTRUMENTOS DF 62 OBJETOS VARIO 5 4 OFERTAS (.NENROLET, .E. ..y.LAPR EPt E2IC5CHPROP E AH O MUEBLES Mq.ina. Underw~d o,^ ^ nr Sobre M-eble r o ao o mas oo la o dr o e a e rsilNe orbathtcm epaapa Vro aste uto n vd d 0e taayrre a u n sV O je,, ,R iJ rT D ea, e to o ito: e 1 pz M 342 sa t 01 5 0 Sesene e $950 ra d> a liboe o J u-o r d i lerten[ sa estd ur a grertiada. Rcortuid: Atr. ...a Te il, o' -o s 914 t $500S eaae 4 0 t pj ete uepncr1 aap lcrc Ifna 0 s eaaaG r o 5 --C-i 3a d fr B 4 b d n s ~ IZr iia<-n u t o aoadlcn BUICK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .OsO .'.26eu u eurt a tln2 53\rrOPAye a > a ed rea aa r eo a ,r EaO ( lr E (i 5(O (O lr r n tM r o lta A aE 7 M v 7a t ryy 2 e pear \ Ls 11 l be s s d JA LIQU g c I DAMO p r 0-476. a p MUE LESSI hai a dmaso acolres omeor 750 Sal 9 iezs 5300 ava E 17-7-1 Yok Vr g cry co-25,V,) E vari-a d ePnT NI A pieuzas Dorbo-i S.a ,breuaa ets art* .rr olbrSd m ritl L SE~~~~~~~~~~~~~ ~E CADU],AC "La IndNpU o89peteO un Aprrri .IdnmgnfcsE9835v'la pr nea g carr r opta r r 2 O3a FediCaS n adl83 cado~M ebeiau L11= dL eaoVro:eb$5 oens sa uvs u un wo aIQUIAs ea aacr SUn uno a 7,Pepi F03403 3 27 CUiten C Redde i 1. 114.0Preeac1, ,bisTl ard oit al 3 39ete2 mo E98-72 o r)zd u t s ro llfn -2 3,H b n o pa oV n eVstn s E-9032 0 M-34 -69-5-8 2,Veao 925-6 5VIIENSY OMAE AF'-M5 A-9 D ORE2SNo LaFV oa"'n, a 16 Vendo nuo n l~.r. sob, 5~0 1.\dfl.er obeMube CO S L 15 vrao e peau asCmdr ""Le 0Ct u ra a mpra 7-48 645-1 Ed.7^-.,e ergrnoe eeaoe rl Seda 4 ueras intra se YliteoSMuelera Rdiforobe, $000 uro $100,Mos LIUID D re ErNO PIDA DIN' EROda AD dio7s-,-2 telvisres juventg 590 RA IO Y le TE EVSR E3ad2.ontlLrc 04 dado ~ d.es bqins cose ysoj o, nrd uoe oa aataysgrddMaa -€66-6O Fuerta autmico ygn m nu9 ma cresi Muebl; deving, $ONT DO; ra N0AClhn ule 970 DezBlsoanTNfooL11134 escoo ngo nfres 563 -k do, rte its, rc rNgeraR,;ii,, yma C706nnv S ED LG 1AT L 6 A bub e a l o a S no od os l o s u b s a N H 4 2n~r m C c .6 1 A N I M A L E S-Da or i d c r e a b -.Ci i M uebles n d a. As dElsm IS. mer e.a pa s. 4 e ei < >n < e su la Es-94 .1r49 or751 Farn .7 ,n Su Mism CasTAaA K OA smcluma uoai. ai e nr a aoEtc oi 6 rd L A u e a P a oaa o pao azd 1, 1 ~ t.J12 LeiGOp e ,ODi d 10 Ror s ae p rj r g l lectno~~ ~ ~ co oiataer ors53frneCptl s i o t1. b~. 1 1 '=2 ,: 1-T Vo SINde \N ~ noout e banda ~ ~ ~ ~ ~ ad bEn. .mocale o pe -5-5-Ir E63-C-.Ir tro o a aa C ON Z h.Ob s a 3 9 e u a d ,, nt n uevo A penas, te r -er ti o n n 3 N o 7 4 \ t \ E E l O E uso ~ ~ m s $100 sernral kS-eto .= o aoTlin O21 1 A IM L STns p rdee1o 2 lo~d cosrr Feo oe esdn 0> 6 Gnr-Escrc i etaads cia Roitade orndo el f -e -6.0 c-don7IsnutE eta at E V ND N D s C C OR A 38 I fr e o e 29-29rr. $1E.D0 J.ng ~Go q efE O FORa1Lree peI on~oeaa GH R I O D p~u-a2 .b.e s. nrd d l eo oc m sai a Fiiaienee os 1g ae bso48ete Vle w.n i .T -Jv-A98r -46-4.2 d e e a z a a A r c oAp l n a e s c a a r a s a n a l S -! p -s r n e r .o e t u e c l o e a a c s u l e e o e u a s s r a H t o n X 56 000b,, wi-C n.la Caestanie d oe as e ae a aa aael 00 ug mdr-o td rle o 1---aler 1u 6al LaCamasen, ea1rt. hiff -\ de s11. MAXcNI INTgCERESedeB'aOtaadlad Ad te a a de mC an In7fo rme 4 sar i d C 1na Ls bajo npCesit. b¡"'¡ -oea eeoo L12 ese bc sdmrg e2a6-L67-41 .,t Ce c~p->r ~g. 56A NEEA Y 3nforma FACI6L 10 D HIRO XSI N E C5 vet4 l MeN rcury 54, v oaniqe68 e y RcIl2mMU IC Carobin udao n ltaCa 3t de i C m d eno, as cptnceio de iopats a 5E E A no m e an ca de p im ra A< pt e 1a u e a LS C pa5 N p -E 0 0 ; R F R G EAiR S O Rid R G D 1 1 ddd o n eg 54 MAQU, NAe AceoNgo b s caat nis c~ .r. Eeti, snetaad 3 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ PAO Crpsmdrn, e o7mnu Tmms e n ALEMANESSlnu r e oe 42Tleoo ~ d -fo29 581 0 l, r 1o -8 -1 soaE41 6 a 976 5 ~r u m a e P. ..Ct. D A O D I E R I N g n e w er i nR I OR P --T a n u e ~d, A c es 1egl oa m L, J 1 1s m 1s C u a l d,s M h>ptl u ea UI e m orl sIgtnu naf' F D e eatnaro Iaa ar ,e eT -U75 y ~ ~ V ,5~ 61 M A E IA E DE ale B ,nv,-s e ie a o e a ad io u oe t ru t r r e e d n e id o in rte r o6 o tr~t e ~i" \o., C,~ Ao 06? d spar sd eeasne atos d3r a re 0 ~nir 1 S11 1a P.I. El. 142-6 --Prstm SOT DIER SO 13 111 pA a L TOS yr >1 b c-, .-a] \Cdrera deRflerco B T RIl Mu b a a Plzo -d--ss aeea iai e r eaia 4aene ee u_~ .L aque n DI ~ ~ ~ ~ ~ I ENTRA L,,R DINR L O --en r rtAPe \ Ol 'S 1111 l NI U t. 11 0 PL Z LEEE-DO mini -1 TOa o ep r 6~~~~~~~ 1i s Dio DuTEA CR N EA 33Q ILR DI No LROLree a ma SNETAA7e 'oe pn a 6 e ILORAPD RND X FORi \) GN 1~t 4 11, C Lo ~22,i Ter -.~ -, urksS40 C>mre6 4 s 2 i ctzac em cikarte NaPsr LcmUESTRO DINERO na ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ r,-, _, Z,. :einsi --ae, to nar x sd C-, Le,\ 1, Ph pfno l e' ea a 1 a bacaia acn u .s R,95no E EE S XL \LPETNO Ps 55 BICICLETAS rn asfacildads SOBR' )IL EB ESM6S1 ~Pl \01Fa Con F¡.dor Co. r. a. LDO > lIl( K 1 1 la lc -e YAE Yi 5a r-1 e.nrubl M:s ka1e MBACA, 65 BONOS Y VALORES MU B E I PRA'TS G -n osia (fente aea Fo A a, Io seseswaocm --6 8 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b M-nan. de G.~ 550. T, ao -sas-33 56 MUEBLES Y PRENDAS \ ,1 11 \101 ( RI DI1T0 MU B E DE ES IL p,,,-u Tri1k,) f .: e ,er 5684, S. oas. ~nr10DC9-52 R a s 2L O R\l Pr omhnena a e 7 UTILES 0E OFICINA FT PRDe a[T R SG N R MAnM rAieIA 1 1.1 5,¡: etr s.e--,N\ FFs 1RRI DR c crs reri a \aridad d e$ 0 r" Protla u meisin a e uebe eee79INTEREES PARA LAS ri s nsm de2. quiriend sa p11in sm, r1,n1ms1a ca: DAMAS CAS RDONLZ r. ~.r 1r l ritcscmiai-g rco mcmee l 2 OFJETOS VARIOS con rpa e pcsBASEE A FJA A te ~ ~ ~ ~ ~ I y a oqmA27 rnsriod Mas UEBLES DE OFIC!IA d d e aoe ad d a-,S A t enadz s a ~ ~~ ~~ C-.>,1 'a eprcln rsa, IAQUINAS DE ESCRIBI ~o y50 e s .e ore1 Cfgao a. AOP itR PA u s O 3 n T a oS-n Rt[ al S03-807, esquma, ~e e i4 usra etens, vrea -626-2NE n c F r]e~~nI dh Tlefo-O 7-2530, \edmsapeisdsaosU d, piaos en, dfcrentes -E aurd cn ..d ab n oo aa til.s de n -st xluElER in~ 8td di HORA Tr r 2 '2 URGE \VENDER. JL EGO n t ~JI. esde oieatreeo e o a r ruo as ,,on a n de rar a c' N ed-,grdxrioe a mnn Et ,b2ao anoe oori -=_es s d rain efir~ ~v d, l! 5epsfn 0, G bnun., cor-i y.=. p nn Arsgaos lcs de musca 1-11h y baris La C,.sa de nt co nuj A E LAckM"ea prapao. "L, Pred,]ecta" los Nillnmos B111s-1,1n 902 _oee artoe a meeio oa Aeadr Vmegas 504, bajs, entre m .a n a"El'" N onaiS-n Rafael 803-807 esquiesquina 'Nue-a del pilar. b n Trcr40,e v4F6 2 Annci. y ucrb eal Lz, S,'. Tecr 405, 1io 7 4 F-aT-n q ed :723. T lfn -l2 246o sa 40 .F32 4 42 d. C 657-2 DIARIO DE LA MARINA E --25 aH Oqu44,I 27 T -li-1-oE-95-06N v i .-C-5-701

PAGE 37

Arlo CXXVI .Gasificadoa, DIAIO DE L A ITARFNA.-Siad., 25 de 0,-[,ilre &e 1958 clasitiraol Pdina17-13-_ INTERES GENERAL¡ ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES vINTERES PAAWLAS,o -HOTELES 1W CASAS DE HUESPEDES U2HABANA 1 2-C HA N 82XC HABANA LUTAMO w5"ARAo-w 1U DAMAS ---E T .G. E ---C-E -UE ----E -A E SAN LAZARO NO. 874 "", -1'l ^^"Aef ----, --ih -e ---nA -I, :li""" ,ntar -"MINERVA" NOVIAS -ci l, ,,,,,,.,i,,,,,, -.-,I --lo ,s 1 -1,1 _e ,
1.fer,11 -1-1,dm .--1------.1 --da---9-e q San La1r,1E 11-11G 1 -saa lom --o -uar II ose1 -n d1 o ad prhso e lon n ,e ],ei deror, Ag.~ -.e ,S 0 e e,. . E'" '',' a ,. % ', -. 2-A -7 ba c re o a e a de l -n ,-e no ---1, r te O A M E L me'd ~xlss ;ear ---l p -1 1 TD L CAiA\I 1 TFSN1 a 43HC7S IQ LNP1IS5A A o-a uaad lcredd F o13eteEn rn oamneeupd erz fectoaceno Mr smoe Cale ?r SanIgnaco es-n-'a .' ., q ra n -----IARRiTE 6 to t s o a a e d, ad CAL ADA D L UY ANP O < a;r cb rc l Tra' Sa la om do 2 cr.o.,; orte "ll.l.,,.11. '5 A-1 4 .r Pa ..ve".",., ~l -c 1 -to .5 b, .t. m. ---, eon AHb Aa iomnL2eCro cr hnevo o cld o acat e d.I.do ,1 barpue dy ss op, crrrad r e s oad e1Ia eaaac d praet aeo toeo o(-L93 2 5tsI9 e3a6E" 2G2 ds n ee.o-aH1 ..T -2 7 ~ a t t oUa s G A A .., -1 ....-s s a u r ---a r ..------" -a a a 1 l a a a a d l C r o 1 8 0 d c a e S L t L N L M O 1 9 \ d a d l r a c l -r a .,o H \G_ .,"i.7".'i.,II Q.d.-PF. = \--I deoao a9 A Pco500aoA o62 286 oa P r gnapat 2eteae a rmr e a ~ ~ ~ ,t," t aprIe t\ id .4, 79. 25 u E~ -1. -C .---EI!4! : -2 -2--048C2 o aa mno aele d aao 8A IN 0 Y S S ";" e"5 I ra ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 'i 'tr 7~ ~ ESP"D 4" "---H'\u o 1 sL 94254" 42I eoe bain e oe aRP RO M488 Cal 8 4 F --ar os ,a enI .1 ----~ ~ ~ 1 1 ---y ha ta o < to ca ra e ga de .rr-3 A 5 D IIT, L .PR C ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,l. .eco Ln 111 \patad 3,>4 11. n.11 1a 11 ~_ -n rn g i a g d i : e o e P at le L J 8 r G rc aA T S M D R O IT U d -er Meto R Alc n H ain aen, h a , :, d id e trrris O-r-s-d e d-s-r -----r, -I nfr n, ,pr.,rre. ......d l .n el e E 7 22'l2 D"2" .I io rr ed"r 2 1 1t o.-b"n c o m ~ ..-1 1 g rn1 ~ a. ~ .-a l a e 7 .V A IO -M I v -----a a i s h y en a g d HL l s 8 C 75o A e 4 1 9 ..---1,e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e .1 .ale Irr A. ~ A -, ,1 retl erca pUR UL 113!,.,.,i V.IB,"=RA: -~~~~ 12.11-:2.= 21 Iw, "',1.",,. '4 1 AoN RAFAELo 611 -eiaa -,1.''',,.''.",,,:,.,,~ j------a ~clA~ l ,.,o c -F -..H ""2 !2 2c --88 2C3 NFATAN 5 uacar aaeoRt 5s am neec$0o50e1a e 2---H te~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ,.l-", r.i. .coab re 10 \:i .R T Tl. C.n Interc,Zmu---d,, rl 7 7 ~CD M A ., -----, -, ----n M a p e a d -a t a o s11," i. 1,,". d."e;. .R , I II, .~ ~~P I I ------l -c -1,11 1-1. 1a 1 .1gaf a B T C N \ F TI e e, aa a e INCI~~~~ -S IT": ,,,, \Y1\.T r S0 e s a o e i fese gi p y c e ,.lor n. ~ .; :. .e -,-% -1o. III ,, (5df 2o hCs aa d 209 eq a n La .-.--. .e .,p -re P r .m ae ro --.%e n -ra~ ~ ~ ....s 2!.i t b1.--, Se AIq Ap ,tiac t --E-r -0 2-aa e6 1 o e 9 3 g s poeo e -a a a .G. at 1 .~~di -..----* ---s a F> o3 -, -1 -rd -n ., .? ., ..1 : = 2 A ^2O 84 .' a r FO 2244 F 4 ~~~~~~ -,. , IUSEE CAPA CO.l. ~~88 Nvaba e rr ADE I -Ui A -O --I -.N.r ~ .~ ~~ .dc ens1r,' ",. .>, .-,,,, .n., .l d.1r .fh .l r ., .h a L-, -; .d Jl .DI.L, ~ .T .FOM ENTO, ". 113 111.1. \ 11.111 <.", ~ .11 7, 82HA AN ,-m . -r ., ,I. ..a -4. d. --. .Aa.Ia ----r ---T ,--1 .nd 1i ., ,i j: 1 II 11 ;,.' -'i.c. r. t .~ ~ .., d , .': o e aa e r .d -- 1d B 3.-1 -Il~~ ~d -1 -~.r --.,,.28, -1. deI.e..II ,_ PLAN ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ..R \ A. la, -.--.I --s -oF3ot4F\Q1 PRA31T UNE RNE VND -as o -a. .-I --a. r e l . 1 a i. ro a , 1, -3 ~n ,s VIRTL DES N 2,B e !e 2 o -,-% ,1 e 1.11 --m -------~ ,~ NA y SU 2C2 I. 3giNA RT\lNO 31 3 1, 11,11brC:1 ..v, BL" ., 11C, _1 -15 n--, e eJ c de n a Rober ~ .rod -1.1.o. ~.\.T--;I.~ T. .\. ,,.!.l. -,U --h ,.r 2n@A2 D ,i!, ,".," H ,,, ,, .:'J. REP RTO E. V .21.111. ,7 ,o $-"., ,, 1-1 1, 1 1. -, -i .. d-__ ~ DEe LA4 ProfeRA ,.,-., a r I.aI. i.l. 1 ( a 1 nl--1 izna o of a 1 1 L J C A QL ILO .11R ,. .-,.. .,s .or ---. = .,nn ., -6 a p s e eeeca -AI 3 ---. ii .ilo ~r e KneI a o ~ ---J ~ ~ -1 1e ...lR T JL O 7 0 2~~. ~~iacoe D~~d: 60 --11 de 7,ce . T --e .-,I, 1rl ra o 1 r. .r I Nf.l -, par~ ,,,l -.n -.-I .2 --, --Q .1 -1 .Qii, Im .~~ 6 .11.111O a Neptun4lo prr1 -Z, ."r" A --b..-! ------1 4. ,ea C -clo me -a te 1 ~o 11 1: .e .a' i.l .-1 i~2 .C ~ ~ , r h oet h --a -L ; e e a t.: --.-.., .\., .d .% .-7-ypover s .-,= .!,. ,. Al -3 1 n se h n ---b ei -.-1 --2 ._ ra ., Peaao"r,*lotd "e e'711111211e a a 1 "LIL 6 a I Repart Rle s $30 00LAWT6N-BTIiTA F.ui. l prtament ~~ met T. r '.l ,1.1 -o 1-, ', .111.,.,. j"r",.(6Seaga a e nS, 1 ,, CA. I R .IA r espndenca Pia i on e a a o ed a to a o a ,e 1, .Ii. 31 ,,i n a o r 1F4e 8 ,_ :LQ l,.,,l.,,II,,, -,., -P R .1 -.l -I.ae r~ -n -~ ..a ,,,, ~. .jl!., Qc.,n d a4a --, e c O a e T i y y T O II H I \ C O N 5 C .f 1 ....~ .] --~C. I n ~ a n e ,e r a a a a g L W -I' .1 l HOE 2E APOS ,tk".:., "'naaal i reCdt d cbdsf NI 1 6 n 678 aE,8H e ,o Ea -azr -eC 2-s d REPIE S r a"dre C 1p, biCiTreaBacoe Z.oaaataea-; ,I1L PRAiNO1HB \EIADRFI y ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 -a1.e 42--s r nj o r e a g s b c n 3 e o a a -IJ o r a o, c n a .,. t lc e --e e o F s 8 -3 S S AR Z ME D Z P,1 1.11. -----.a . .-H -a 0 P Un C l t bn a g ae p tol dr aoa aeB e s e 11 ---ore Comrc.'1''. .1% V.dn A y 19 VEDADPP O :3 ~~ .s ~Ap a,. '" ,o 4 -------_."i _A2 . E 41; 2P,1 n ,,, ~l d'. -a t Infor. baostomoero dn.-'ere a b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---m1 e l s s m s e e c e o 7 9 8 1 S A --I 1 .lRT M IT .; .: r.T e, l e .o .O .0 ..d a' ab a n :S n r a M a ar a e t s i s 1,1 1 t .s C r o scdu r n. -, n. I14. .....l2 i,.i.T .,F .,d ,!H.1;.1r ., .a,.m ed 2.abt, ,,.LJ: 4_ Q.,jA C iII A S A E 77 :>. .E 2~. .--a .-n, ..d e-11 1 J : _o 1. -R a ~ 7,7 b t nsEpc zad-1~ 1 ,iti.ovocacde .I 1.-:. CE .C.SL 2 ---1---.~. _, .,,an ~A --a --.--n -,-ga c a n ernL Mrd a O 2 0 mo abd te -sIRMA i\si~ mes e --eo g -i -4---H .-'a,-1. Par ue .n ..:apr t ,.l.,:. n A 1-=a N -oa 36 a sI .r. e W .n 1 ga ai. .j .--Ap r -e t aa1 4 1 irnd -a ---nr e -n --r m CliE .re el~ .12 N. i2r .! .---s an ,e y ,-a--r F ', M lia u L ely s n aaliorc a a onl del AG .6HH ---~ ~ ra 11. -a .at .dnt Ig.~ ~ ~d ,L,,Ima ,., E 7164 .-2 -1 .l -1--TEN \ JA 1:LUZ 11 Yr B ., Ca 1~ ~ ~ a --1 'd", "n I -U -' LE_ I, ~ .-ai"A" Es~~n B.io .ns .r. .e .,gt 'a .nom .e. ~ ~ ~ ------mora IOR DE 2 amphas habitac"ine,. ~.ets an~ zen A,. .n.rm. ena. M,di. LQUIL 10 0,,,, -1 E ~~ ~~ ~~ ET h raet neeiii ,. .aiaco -rne bao u Acabado~ dr1:rar C.t o ..E n I n r a 4, -A, ev .1. l 4 2. .Arroyo A-0 -~ .,n or e ea ga -4 ,o 550 0. 'pr a e t ~06 Lawto.l -4,-,'E-2 E --l4-2 H -o ----o .,mc". Es1r11.1172--n r^l, "g lld, 12 y ,atad:r, E-941,7.8,C-. .E-r.-.--~ ~ ~~v. ibundant 1 b - .r.d .E-a o .-.-l .6.8 3 ~. .': E-,77,04~-,82C-2 ..-. .. 1.il .58 2-5 4 E -. ...,'! ',1 1 ,- ,, ,,9-2_ l :,.4

PAGE 38

i'-Hna 18-11CI-ificad. DIARIO DE LA MIARINA.-Sbado, 25 de Oclubre (le 1958 CLaifficados Ao. CXXVI -ALQUILERES 1 ALQUILERES 1 ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 824J S. SUAREZ Y MENDOZA 2M EADO94 FABITACIONE_ 14 HAB~ACIONE_ 91 NAVES LOCALES 87 RABANA 98 VEDADO 90MA R IAMAO -PEPARTO C DO5 INPlNIINy, ANFCOEOOMC PR-VDDOHBTCINAitEL LQIOMAIAIN MELA EAD Y8 AA E RhALUL EE I10AL AQIOAMLNMAPAT .0. AOA OsA BADSO A tnrns c nytso Sl amno saacm.dr cada Cnot ec HtlNtinl da o cmds ielpaa ea ue 35eqin a. aeagaatl o ee ogfalt s e4a e% M N NUEV VE AD -'14 _e-24atsIcar etm lii EpH52 42 c AVE7NID2J25 A 26 A A T ENT 5' -1ohbtco iubaa$0 ei .--'UANMRbda$6r4 N lo DE O CT BR 430 >E A O FRe ldoau ENT 8E AL 82 5l o L Delse ote10E450.42 ---DO a -a AVENi DA 26~. Ndeo 509 6 'aia ARDO CO h o e. n E d a h v u e n t c. l.-2 J 5E-3 0et ON U AD oE A QU -71 h bt -n--n -11--e o ree um r M re A -Q I Ab B J N PII -10 F CTU RE 43 amlis abiacone cn i.t c. ''' "" ale E""almpe nanhwoiay Ate a<1 11, s, hbiEA, L, d 15,1.UD ŸE A O F E T L l gu eto nx a ao .'e''a gtno23 rre p-sgud ub~. ,m em es Esemna isarnrads ~c-,o p~try c ,9 y ,eoVv rnul orsiqilnsE06-5P eteHsaayA nrIdrr lie ~ ~ vci sdo<>e < tscoes C ,id s, Bal r, en G a trmoi X.ao rp o"E-49 2 nr a hano cora Sn00 nformesApto de oralida. -La -1. LA MA11:EUNAAM n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 CERR -rao PALnATINO7aqil -0e842 c RAOE 0 baifna at omsmtd E-9-8J3 OV dm. ,P -i. S11T500S N L ON U aMadGlin otconsd ceto mtosefci uvb n C NC R I "" e "" Sinfpartme t omel e 953 de E-.7£ M.r idico e "r,.ieahobrs oos rsr taqia IfrmnSnoTms S L UL S- ngo at $3 Or 2 0bA-6 Tl U-8 hr abrbe y o ostrrz ao c ra aTy C m d ,12 r 1.go c m n u rni i io uedse ii ro ta oanU76 a s u o e ad-o t 3ebmansep 'dos y trnqulos Pags qunceale bao corrar efe, P-eeo o benL hatadNo M e, deS habiaC1neSCon US gua iemre Mderas idepnymenuale A 888 694-d5-D I>r. gIr MANTILLAent .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ".l1" ._ dne,21ual o rneM-E70-4-8d iddS ie eeet Figuroa.Sanos S areE910-82--31 ClOS ts, anO Inte Cala O, anda Reerenias 0-207 Late.LOC L, $ 0. d. .C ar -~ ~ ~ 0 -11la aty UrOySr ao A AAOYMNILES AAqio Arpitin Arrdr r cia o 4 1 E N D A A N fl G F L N 9 4 9, E -336 -4 -2 q u la na h bit ri m u fre ca A v nid 17 u m e o 7 04 rstr e6 3 d ae 8 2 d e 2 a 6 -or ......a Goicur~~T J, 1' roi prae-VCOd ra O, aae l-AQTDH BTCO O 1T mpaau i oh a c 8craocisae aoa iopo 67Pc a bno eS en a m Sma elerlara l cllecontoa eistnci C foo Ifor a an azao o 44 T -pscone Inormse ntrg A. eto iae patareto 1beosie C 06ertr 2 2, lts e fno A-04 -8138428 a Tlf FL121 den S A QlIL I (A 41 9 EA.IrAlA IN s Te ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 S. SURE -18 E 92M-E2Ilores e < i + i ee a NI; S I t A 1 SU A \Z I-333 S ALUIL l'A ESLENIDASE LQLLA NA H BITCIO MD460-Bo25 frrran acro d d, E-89-2-2 abtac gade aex l ao, e cs priclr ra sla58 L I'L L C L HCO B JO j ~8"2 Marque Goz ~e A91 'nteL I -Apartamentos~~~~~~~ LAero saacm-mIALc aLtIfn o ss a BnueaMlj 2 nreAblSc J DFLI tAE M R 1R o, e h btcins ba o -c e daCIe 75T Oo e D E4. -6 ia a o uetscaL ato bn.A Ct e ale -n ga clle terazs costsnaio eddo -863-4-2 ccin laadroInorm n n l nm Trs h b. -1. Alul t ea e a PETHUS DPLYCN NAy asdeo7-02 y7-77 M GNFIASHAITCONS ONMANIIAS BRAA5HAEA.ma2 6tobaebeors a La fa e FAA vita mrailoa etiuosla C1008K-a u $0 $1 15 Prmlls41 e loe d sten n azaa eJeE998CO2Ip -'frcra or comedor,~~ A.rAd c 1s-11 deEL L1AATMN, O azy eare Cro Fagea ssdlMnt 0 nteCcs A E9 S U R Z E D sersiiA. 'n1r50. SAN sevco ,ra 51En aTl n er re-LzInomsenRsmsmDOC --zacuiet ydecuirt yjrdne sl-cm VoEDDOs ur ao t lPru miu uraVni no 7TlfnsM64 49 S lul aeaaaad arcrM DPPFT4P Segida la-na 3 habacioes 2 ocin Cae e i laas -871-8427 -113-8427 monoitiae n AFert e ¡jna a e r. bafioN. E5,,d. CCzd esqu1n l"' E(Aii 1e1nez V3ad R1rg Lu)o ie10x3 r re rdsb 16 Vddo IfrmsS Gnaez -71-2Ko M G IIC8H BIAINE O A Q IO F IS R A i Ifrese a Lm, e3a encargado~~~~~.1 bED~D CALL 1% F -1 a30 E, miu I 1 1 aaid 3p-bn 12eq graF d oa efFa7 E-.82 K 1 N v 1 --24Q --q l A p ~~mnt N o 4. .d A.u D uL.eu d o 3 / R g l c b d s de r b j r I f rE 7 2 a 2 Ve DAD TER E YAVN YaEcm d r u rSbT .mAt HnE.etAN e o i a em s G no teco o M GL L F K H Y 26 54 E 4 0T S S 1 E lidoaaramno roida 4, comagspai, at rore VOda E VEDA-74DO 34965 -700 F709Aluione rotl m etrnr mu un r e a ldr d Rin Tlen F• C-UE LADO .-.-. N. .-3.3 .esned erldr td o >46 EAQ I R\C NI OE ---e A u n -.-E -2i32 2A I T C 9 3s f o tL U YAeNhOtl f n 1 3 8 4 4 2 g i ic o a o < r l i d 19 9 1 08 '2 -aoa nte Es \ daON AL II BT\IN FN ALO C d e i red [I E ntre143. dd eaqiaE93 42 a e ra bn tmo( at o 2s B fte Lpz9 A I N 0 -R P R O un ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~SO0 Hprannosl acn oe IRS\ 1 FR NR rsd oitsA n 2ACIONtr 383 dor~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2yia etrtspto lsdr.Die eaf e lJa pa rpdar Tldl e.st, T, ao bjs rec a;aH \eeiaqio arfc a ai e ti na nad e 828 1 lQ L E A NIEN R E E Df TE n PC enagaa N 6bjo prtm nt o h btare e r -rars T lf Ial, pseons loa p eta aZ Cor~~~~~~ 1,1-,1 1 ,a A'" M AnteQ L112 S--In ----fiiS D -l N %\ I\ 'T. Tri d,-ar 'in .Mto ysri a i im c 13 7y-r .51110 ~ ~ ~ ~ i: \1A111)N AESI estrenar ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P R \FIaI -Oo .1 artLmAR 10 \lDFN 11(T11O PATAI1HTiIN BI O 1Lp iab o i a de d s y tre ha itacone co co na n eno sla-ome or hah at0>n a obtat I ra r pt -t n ,n i rs i n t 1 Sealgi lalo prrio rar rc e-p 4r e, E~~~~~~~~~~ DEER OCT BR EESIQUIT D-a a nto yIuc r F dos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rir coitcons cloet e.n 88in VEDADO1l i s 1ite eE4 A \fDDO iiN es5,01 30 N n 5 -Ef_ ~ 3 LY N CALLE ~~~ ~ ~C el .162 men F irtoa FD\D122 F -l1 IIA 1 s H er P A CD F 10, F2 25N i11 1 1O1\ r ~ ~ ~ M I., e. o ae22N N 1 SU M TA9 1 o a 4 T f G e a Aa I D .M .\CO 3U N'W T S EL w -r -, l --.1 ~ .1r 1 1 i "! , A ~i 11 \ I\T

PAGE 39

A. -. 8 8 a m a 4 de a ad .67E37--E 6 1 5 75 5 vn ny pctd -d a e cpr epr r -e a ep ".~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u. _. $ ,a Rcf ~~ ,t '" d .,f.e ~~_ c, w-~ ._ 1, : --- , . 1 x3mw4.,,_ ;, .11 111111., l, "ANT ,A I DEL MAR a a o ,, u J., 4 -,A~EICA BA 1~E1 OFEC UN AYUA~T DE ,E-SER C~ E~E~~NI ~ 80Reo7 tT ~~~ ~ ~ ~ m n "' c-n batac-o ~~ -,ue ~~11 ~!, ,,,,, voy ~ . - a M G> 1~11 1. 1,1. 112 1. -2 = ~ 1 ~ _ ~1nd. .as d; do a-,",E A AAS LI O O ll SOde uhah jv d n ror s0 2dLCTU E VAbIAS l'"' ----1~ ~ ~ 2,, . ~. ~ ~ ..C O EP DE I ~S E'" ,.: .., 1 .,nor e ~ ~ 1 NF E S C O I N R --s ~e -ru a e e e ca e f m as c n o m e i: G 3 74 9 5 5 FR C H F R I N O 3 .x 4 I C I T dao E 9 .4i GA A OCO d. 68 -97 9 5anE e aCcac.ceSOLCIO OCNER Y1 AN Para' '.,..'' -o :r d pnnd e p 72182 F E E EU AB E AC C-E F E EE C CN R E O T R n o u pr o ns d O R O FP L B ET ET ad ora p ra n a on o ~s~reb.e n.m.r. u. U~ ~~ra,-.-EFR E C E V. .NT E ES P A O L e erenc as e m p na s ., bn,,,n,_erenc a a, , a u ,rra as Info r,<',., T ".,z , m .a f e o b an a pa das a as Sue do ga a t zamos $ 0000 mensua._ 21sab~ s.rv. .ru,_ _n_ ~a e a o nar y mp r responsab yub e ~s~2 _ ,a~ .41,~M-n-r 40 .1 ~ ~4~ ~ d .d 1 ~ C ...;. ~n .sM R to p es n a y d e eia r se ac r d e p m c n c en s e a a n d e m o o no F.7 7198 4 1.E .2 5 o ~ ~ .dor y San 1gna o Te f arse en Mon oro 1 7 A.p ,,,,,,,,,, ,1. ,, ,,""., ,l ~ l 192O NesqC _;E.y9ro ~ ~ -"2~5 ALQU-L ~11PR "< aD"gu a1 mydea6p nea T207 -1FEES 1CNR1RP.TR 5 .R1 C1E BAC.2 CJ71= Re --e a"" ','" -1. i, par Em a ;¡JE ..4 ~ ~ F.~ ~6 ~ 7 J-3 ~ E- - --. .d5 -~ DE -E C ~ ~C R UN l .d ., CHD hn -nro san -no-pa a,<, ., -, -.~ ~ 'i ~. 1~~ ~ da ,, ,n ~m .sae m E SLCT N E AAeEE AA IEO UEPR ARMNOOFMLA ptoe dac6naeoae-ae nT un30eeeca au n nE47 4 6 O R C S A LM C m lo T F1 -u ~ ~~ ~ ~~ ~~ >s -,c a,:. muerz m. , avar, ai na C7L,,,;l, ub,,, %n Sa aayLc edsoc crp ae tds 77 92 821 5b -g epr d Tam enA c ~ ~ 1u ,.,,,-,,,., on,,.,,, ,,,,, s, .~~~ ~ ~ g a p Re re as OR y o na na uda as an Ne si os .u.cre 11me,,;", repna i nS "EC H-ECO 6A e .1. .mr 68, .,-suaE d2 0 2 h Be ed grnem be uem etr ura eg e o6,seadereon n pa od i d nome ,2 gs n ,, snr en i77B -4ops zued o uhchsd daydd n b~. n 1 tabjrny EORCEBEAC1IEA.11RC 1CCNR PR ~ rcia aatab ;oaeC mpm O X e Ag CE97 9A2 ne 55-1 5 buns ee n s y eoned uee hcr o qeh r D c n acaa Rf eea T 5722E953 2 5 Cna D C iie r ---E -,C T .~H -,-CH ,, ,,,,, ,,,, E.P,, Inf,.,z -A 9592 E-.LQ IL .C~PR s 11~~ ~~ par ~~o e si, ~ ~ d-s MU-CADSAGNRBE e omsaaaE96 5 8 -28 ~ 2~ E 1128 5 E ~F .EECOE O hPR rtgal UnIge mue e am e compro 1~ ~ ,"l 1 1', --14s o Ru ~ e~. P~1y .dor T~ 1 l B.1.1l 1.11,~ ~~ ~~ -n, ."L ,01 ~1, ., 2r5, E-111 2 .ApNTzseA MA nd DEt M , 111, , AMRISYCOM N CLA R ~E OFRECE ! CINERA. -REPOSTE'. ~~E ~FEC ~N JOVEh - ~AR ~~~ ~~~. Ju -e ~ n sd 92 Ba e dd ,dCOC ero ~11 a. ~~ AD~~ -,y2 oct 4mcahs6OFEEEMCAC EEE SnBngo12 o a ab e daon a oodr c ddya A 1-1 1 -, -1.-vnsbeapesn vnd 6 a buena .re .n .pa i ~~ r'' d E sj -1 ~ 2~ .,',,''. '-,vol''Zd Tengoi -'n1, e.te enH ~s , ,92 e E ~80 ~ ~2, 25"d, ~ -, r .E5 dL ~9 --,L-IT E~ ~~T nAE J D 're , i ~ ~ Kg --d en~u o o e o 5E 9 -a , ,,, .r= p a,, a, , b eb,, a, , s. ~e 1 ~er n EN sE5 019 ~ ~ ~ ~ ~ .n i ~ ~ ~ ,32 iFE E~.~A~RO O IN H ,9 8 e --2o 1 .1 1",ER T A S V A I A SF ~ ~ ~ ~ ,iLCI % .P*RA X ,Q_I '. '.'j 11. d114 -Ve1m~ ~de1 ,,764 25 a onsbe o n o 1 ,m -,E C S C H O FE. en.i en ~ ~r Za i. -.1 C~ ~ ~ .o .1~ ~0 ,lA, ~ ~ ~ ~ C-,-I ~ ~ ~raReee ea a a 0 6E O R C N JO E E A -_io ~ iii .a a.-, .d. .o s ~n .ea~ ~1, 1~ .n 11~ cahsoee un FEEEESAO 8AO I 2 6 p m ac ayhc sqe Clr3 n sex eln 0IIOTAAOD E ,1 .1r, ~ d, 15 .r1e 1. .1~ C~n Cad ,== _,_ ~1. i) 1 d~1 r 1~~ .1oe ~e m ---zc -od -~ j1,, ,-y e ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~~ dae ~ .....' ~P 'n "" E-'3 ~ ~ ~ 2" yn y 1a,1a rfrn s cm rbbe EO R C RA E A E IN a s Tno eeeca u o CU adyC re S P r eg 0ao ea pet AE -u er ge 1r s. I\ILA 4 .s ~I .N .4 GAN P -0 -. !. 7 6 m e 065 c a o m r rss ~ b 11~ 1E 981 ~ .~ ~ dOr u-5 ."elfi -' ,,9, ,r aeC i 2 A t n -9 A 99r" d A , ., i a ,. z l ., ,,. di 1 ~ ~ C~b .-de n. rR -, z ~ on oi ~ ~ ~ c a e, d ai , ,, , ; < . E~~ ~ e,~ De,.., , ,a e. -o F1 ~~. RlC ~Ii M, CH CH .E.E "_ .p .d. .nn~~ ~ R _A ~ .1 E,. 4lI 2~ _:eo e b e a let t X e e N -1,7 F.i-. --- e" pa a a -ee a s d o ~ 1 1s .$23. .ll. ..N ~ ~ ~PI ~ ~ ~ ~T IsO I F E' ~E ~ E~ ~ 11 N J O ~ .~ ~ 44~e B na e, 11._ .1 11 llEn .1 ~ ~ ~ ~~ ~rla ~ n Ola -U. -1890. ECNFRW\ 8 LA A DE A Y ---,, _! r_"s e'",, 2~ 5E42 8.6M -0 o m op hrs d e P Cua .n 1~ . ,,,CE,, J~ ~ ~ ~ ~C P. iooe .11( ~ ~f en = 1.1,asl",1 p~~~~~~~~ ..~ ~ ~ - ~FFC .1HAH 1 A,1~ L1~ ~~~ ~~~ ma W95 un oom s e oLeOTl 0 vad r= r Ii i".., , : LA AN RO 1W .'^," 1 ~ i . -.rreg-.-. _s de ~s 1. 1s E 4 ~ s~ .', E"" eerna 261. -,_ .o_ ~ ~~ A.1 bI: s u r a, -r, E. 394E N 1 A .9 -6 ,_E-19 13 5 e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~ A ~ Ro 2e edada 96a EOFEEUNCCNEOR ECLFT ANJDRAO ,, .l,,, .""",, ~ ~ ~ .d ~ ~ E .~ 2' ~ ~s ~ ~ ~ ~ ~ en ~2 R1 CONTADOR ~ ~E OFREt E1 1~E '1FRECE ,N 1., TR.~~ ~ ~~ ~ ~ -4 .4~ e~~ ,FE ~ ~ 1 ~~1 JOVEN ',, ~R ., -,g .-r as .e'7 n ~~ ~n. 1 ~~ ~e .1 ~ 1 51 1,'"lIC:A SE ~ ~ ~ ."aOLJ,'T1 ,I H, '!d os 1~ ,h ere ~ ~ -' ''' ,-e e .E~~ ~ a 6 3aC n am la e p ren l O O epa O a 1~ . .dr .. .," ,, aoJm.e ~ ~ .l~ ~ n s ~ ~ 1E 1~ 2~! F E E E C C N R AE 4 6 e o t b l d d C S O a D d S e 1 o O 1~ ~ ~ ~ .,, ,-l ,1 .F. TA .E 1FR .~A , E'A MANFJA. ,,--. : ~ ~1 ~ 1 ~ 1 ~ ~ , ~ ." : 2 c -, a 0 no -~~ l .F -FE E C I D L N O S R r s O s b e R f r n S oa o a ns rf nss l n e m r ~ d',' m entOS en arreglOs de" ' ----,o ',; ,i ,o O rr ~ I II d E .F".C' ' a', aZ -1 1 ,j -st.,, ~ -_ -n e O m 1 0 O l V e 2 6 8 -' ~ .0 ~ ~ 1Cu~ ~ l I' C _ d~ ... ia p r p ed ad es R eferen"u a ~ di <'.0 -, i e ..L ..~ ~ ,n end ', .n, T,,, ~e. u e 1 ~ dcis -tne ...r 1~r ~uhcee 1~ ~ar ~ s ~ ~ ~: .-~.r ra Aspru 2 11. , ~ -~a enl ~ep m i~ y Snforman: 2M w-3554e ..-, ~,~ M6 la e-42¤4 E-4z 3-I. 1 29787-FR C -SE 31-2 .ua ~~ s ~~11.1 p~# C-d. 1 ---_ ~5~ ~ ~ n1,11~ ,1 .p ;,, .Ud'. 11 ,,,,1'>l11a ', ¡ = ~ l~.'~ .3.~ ~ ,~~ w

PAGE 40

P Con una COCINA ELECTRICA1 usted podr cocinar fcilmente y con mayor gusto, porque es MAS COMODA Y SEGURA. Todo se conservar como nuevo, porque es MAS LIMPIA. Disfrutar de sus platos favoritos y estar siempre a tiempo, porque es MAS RAPIDA. Y sobre todo. ahorrar dinero, pues con la Tarifa Opcional Residencial se puede cocinar por slo 20 centavos diarios para 5 personas. por lo que resulta MUY ECONOMICA.

PAGE 41

DIARIO DE LA MARINA LA HABANA, SAI3ADO, 25 DE OCTUBRE DE 1958 1 -V~~Iq~ 'e UNICO PERIODICO CON SUPLEMENTO DIARIO EN ROTOGRABAD9 DESDE EL AO 1932 REPORTAJES GRFAIC'-S NACIONALES E INTERNACIONALES DE INTEPES GENERAL .: 45 '9'n 1 1

PAGE 42

RECONSTRUYE EL MINISTERIO DE EDUCACION EL LOS LUGARES APARTADOS DE LA SE TRABAJA AFANIJSAMENTE PARA HABILITAR PUPITRES, SILLAS Y PIZARRONES, SEGUN LOS DE ,% I~ Ip Iii 1 $ 1 >4 --a~ ~uI~.1 ~1 '"u'-,ijf4~ ji 1< orrido s carrasdhn Repbica, de netrm otrollevcando el obiliarlc dee ecccg.Scc labcl escolar reconstrudo a las Juntas de Edctceedccin¡yca ls ecuelas pbic, urbanas y ru Santo Domngo, S anta Isabel blica, ha rcibido ya los beneficios de esalbl elabr, qu e lohabla de los propbtsdlesdcc ent eit y s colaboradoes en mate ria de educacin popular. 40SI1

PAGE 43

U :3 'fi 1* 47i~ 1 ,Ij ajr el tT7

PAGE 44

1 7/ d ~j ~ 1 1 USA 1 Cli 4

PAGE 45

r 1 Al n~ c~C 11pa. .1

PAGE 46

AOBILIARIO ESCOLAR NACION QUE MAS LO OS DEL PRESIDENTE BATISTA ,bit DESECHADO NECESITAN Y LO ENVIA A ~1 r t 1 11 & 1 1 1 J jk

PAGE 47

5 u f i n c a Despus de un da de trabajo de la Baha, el Pap disfruta las comodidades de la modE 5 minutos de¡ Tnel de la Baha por la Va NAROCA. cerca de¡ centro de la Habana que otros reL aps gaalsn )s al este.llevando alos ninos a la piscinE agnfico club campestre exclusivo para los YlonisjugnaersyE pequeos residentes las diversiones de un de arueinaniles.pd a rque infantil. m c ncs ION ntal de 22 m ancho. con farolas iabana de¡ Este (hasta ahora con Aproveche los precioi tabie 0 Desde 95 fts. y 2 o Entradot 10% es • IOOme~e para po SSin Intereses o Lotos desde 1, 5 *o .televisin en coloresy en blanco y negro. ping -adura. tiro al blanco para arco y flecha. juego Teifs. ML-0274 ML09 A-2413 ST UC

PAGE 48

.-!61V-d Visite el suntuoso CASINO Con entrete nnientos toda la noche. Cocktail Lounge. Amenizado por: Los Guaracheros, Dulzaide y sus violines y los Armnicos de Dulzaides. A s1!

PAGE 49

P EDR ITO R IC O Y un gran programa de variedades en el NACIONAL w t 4 It E L E F U KE MARCA MOIAL ALEMANA CE MAS-

PAGE 50

E N S O C 1 E D A D 1kh 1. A Kl 'W1 44~. 1./DI, j

PAGE 51

) At) ro u ¡I 4' i *o # o% C Son o.c

PAGE 52

( i1 .4 A

PAGE 53

11 1 1