Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
September 19, 1958
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )
AJZ0781 ( NOTIS )
sn 90048069 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

p

PAGE 2

$

PAGE 3

El A

PAGE 4

4P~ -A Editorial DIARIO DE LA MtARINA.-Vierne, 19 d. Sept. de 1958 Editorial A MODS MDA D HBLR AL ELECTORERAS Por Roseada VALORACIONES DIARIO DE LA MARINA F-unda "Mdito de3 ; El programa de la eAN DE LA PRENA DE PUBAa --Por Juan Fonseca y Martnez Rep Edifado por DIARIO DE LA MARINA, Sociedad Annima YOm lcbfam ca.anylo dsde el 28 de enero de 1i 2 ~s enueo ue ue otro rcs r n .-a-br d. .lu a de P-es y el rifin .d.d ad f su p 1 1 ado dre YO hobee u e ue ,, ~n el paiensa unt -~iea Inter=eana. Pr"'s 1u sd5. -leg ':myr co o narque Y, e Y E d¡cO, ', s eei mt ad jociu r~ aa~ de51 bro 1. h0 d > .dnu ad tmet DIO. OJes .eto% alb d aH orel r ual=~~ ,ier Alos ded 99hsa1M ,dbl em eea roeemer. dco Io dc l.% dudyalaDse eo t 1 .ms dad y ,i vd,, ci" r y .1 'daamo sn trmouel' Da,,.ya d. 20p subalteran. Preda n d.et Dioector lectora del hob re dis uon dice a ge.t la .dad a. 1, histico, desPUga r seca Siva ends eRieo o .Rieay ends uensqu udean irmpuesta In, la entrada d, g1d.1mnt ,t rpnso pD odsA e .tti Secr a oAdom nsredor Im rs n as ea s y t a gran la arquitecta, la, abogad, y jd, L ~nsoaotcea .t el o ea od DP~r H.rniad. LUI -s~, RI~nra y B ~ds Y¡. isiq. h. f.rm d. las la m dice en el vest, y a -l Estdado .s prgrama ctild, t rse da an -d e e ~acog 1. .1 pie deran 1, ~cefia taI. d 1. -i Afd j.rtad, d, C~are, 101 di.re doa .exuca. e tad o rde n .j 1,nd f-c aarticularida e2a nr o-ynod i-l Neg,r q e sbote a ra. .contenta .n brindarnosa en.frma na Drog ¡ d~ oSaen qe t.ades PgZ~R AUTOMATICAt M-5601 a broa. re vmdic.d.cOnoadry de e .~oacm Ms bien ae produce _nA dusa e qu va c a d, u ua telefincsta 1. ~oni~ eacn .1 depuataeno q de-as de I.s derech.s Demn pO i aen al hg.er nos ren nextrem irrgu, a en tdtemmd Eo je nosEO20 serC S 0,¡ negar 1, Ordd Y gala Y aste con s\ est u_ idneamo d~ ercs el u setd oe a TELEONOSDIRETO1. justicia. Mas tambie 'e a nt secae el .l.n. Teo R, del Estado a I ene a de dvdalspr Inurlp~oe y Quej .de.qu de es prfes nes. en enma, L" Iu ahor d gra p ate d UT pbaco Adaitre o ..belln fmmen s.e se h. la aeeqehypreo amar. Te.ria del Hon d unps e grpar.a.e Adm b.tad A:l4" desq Md ~l ees d t~es sd h,,eoasysr a r tambi be A Ier a o ees. j~ra d,, is cin el Redaccin~1 7 a a ae uusa uee ee asbd on, anuma os en que reul adosa adtsc l Anunc os o ales M27. rtrco d, ,u s, d,l a .1ez vie de 1.ai y T re u Secniato pegue? p.0. dedibujarse tWd IIen Sociedad es a, a .c Anunel. osCaIW.d.s wl6 e, aI1.11 vtmaneteCnpt Hnt ad., de fijo ela a S mag da.dan, cmu _d, Ioe srcood ~ cada -e Ms firme. y rapor d 1. s1 del a t v Bor -or lo menos ya ha pegad como cuatro pr C.-s "'to 'er ren 0 0Jl odel u Preiosde uscipcmpido, con aire galUardq y rasi: Aut Cansar ~ut Iil: 1. o 1O e8? Z11.8lag cn s de rrhmn El _u fuen. me, 0 150 sulol aeoalgo e Csar .nade uc dferfin, naac u d ndta t, elases y distancias -o l seesre81 f• 04 A 170 B ods o cmps e ahou rr1A e qulo vro de C ,acme Estado de Deprogram ue comentoc e Ao 560 1.6 •vn20 en maa, t v a. qE te. ha sOLD DEch GIErR eh m a ud e d, tods? implica Vncula: Ano~ ~ nmnc 5 8 stabea vedads Entdoib.rtadle c unprog am, el o oattddsn a c nal en itrafile ..2.p ntd. s. tremolante "FAE tanto, cadre seamos nspZbe'eodj u d 1 daL.sm. oe erno sflni Yictor aisa En tods 1s me,.re A .so n esg o ues na ec e dusputa intrpidamente h. "" ~ooond ro R 3 ie r 8O so eqes oo irs aznseo ra1y provecho 1, losseulas-oe -d -riB go ,te ade y la 1.m. unaey. c a as de adeuci dadrsdetentadores. no .mod. da desu gIms l ass ba as es es tre., Numerosa m"de.es hb: L. dgo porqu en cierta nma, Es Dn program 0n r om eegaeEe ras ar cuti c rst rse. t 0 sN-t, qe ha lehn 9e c vrs e l co e eod h osnqi FBM a yrelzn ,.u er c b d el D rector d. este 0o aulGri radZ nsam st acI nes s'erv nsc tns ptay cutu a de ya sB 1b Y s da pof IARo se musta unal-eo tras.nt aaua at da s.enes antes teservads los tisima snr esnd z Ada L lleg.r Burg.Is es"e Alfons. VI que se c.I, oco Cuand, s f~ru o En un ascea -Po .rlandr s Heo e o u pre uso ,u cd. y e~.d, 1, Catedra y en,,a bez ,scrnsd di. de ap-rcin que Aemhy1ci dds POr Orlndo Marm a n tra, ,,n canter, y hasta surabll 1 11 ,,vo modst, del Cid, -mas de esta Lo y. d Cst .El rcdoaaer d e, ,5 1,r demsn s e delu s n l a osamso a ene pr des gnare 1,a persuni legendar o que de 1. tm, estuvo .todos gueO. cn p" ne se ha¡a n dIunacs oi s ncstn e palabra en 1, Univeraldad de] Alr. mue( tuno E P der de se o ascm Due Obr. mmensa de ls he.trIs mros y cr stuas e ausc a deau discurso f. c lne1,1% a. s"c" asta at,. obr t l u hy Qu Judi ¡al se h. W.t enalttiene p., l. c aer Dr.e br~s y d asgcandesfuer De n aecaqe ms n e lin euvga ,s yd A dtacda dhb e o do aneene e d icd, por mn, magistrad, d, y prendas d.' estir aas a oae euanco a -o nqu std sno d h uuap oma Quescea sl ,a.a .eap c= chl L ri copetendra y recAtd ex, oa rznnocb nne o desg ,sad.y a l c ad'u-u ontty otexto la atra zae cn co d mu 0a obtaul.s de cpm nnes y puede eno .De "eta, que, aas s in tr ,I.,iNa -s dun alT.d. sa sahuma de ly~.xesion t e., moo e. "' T ~11,~ ea s u dio e r iegi, d. ~x .di. s a .s bnid a d m u.3 oers es. se .r 0o tt pnfis .gc oeeoi d neB a u eo aarsqesna est 0 Td 1. ~g ad asin e es r ar sjsde, y sus emciow odne n nf d c naas ue seda re. p al ristemente cee caod a 1. fma extr0t cnod aps praan tm te rgaata D mn sP squ ess nes~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~' Pes. a 1ng~j g~, l" cance di Isn 11 B-911tad' he ugdrsd doae eebuoSereacnqeaqeaoadrECdcmos aleasbra e. sen de t, hanc la se. rerena das cua quera de sus I.o as, meo oe usdoa Oc cia, penretrac on y h. Dcpri,,a e1as e. da er g dich, -s mdas produet d, dc.s End. aqi Y. I. diae de, Au s, de di~o lay de endole co, ,la~ e.E ic ah. i P, ,b ,t1~ d siendo una aptitu esnl mjrsga ns u a desen d, de atas oas se Bu, o es u n nea a a dee h stor a¡ ttees se atrbuye igual f ras del, progr.0. ci.a el de 1. c.dminteacon t, apmas per.ptil e pues i"et b lr. n de gene a rdse'r po da'¡' a mundo LdCtdet o nc aa e Cd e qeSnoTmsd Auo Rpbc eo u Ydesde tiempos muy, anti de cada aparato eid e.e, Irl. .1 Estadem. E.a dlsu chn.nhcaa gadd s arb eu ue x e n Pead rn e aaagbra nd t t c M-ti s mo e. a gus se t.1n s ltoa hay en un hogar siempr e se.pIco d tsombro an arm ch. h-. 1. san y Ied s ~i deart Ide -ms qun e cad ss aea p e s gena ds, A,,sm dern ias .1 nc pa a s enecesidd as u y prat fruta ms d, un, persna. Pcnen da em e s j es h-1rPsos Y Imism t os y ~r, de 11 ¡,o,¡ y d es de Cd qei tantd em coo 'jt emdoue e xt L m s .b ti po q er ca. de ,diersi as r tn o atsu.hba ms leae magi, de resistene mn con sendas .s Espanui En Burgose hay nue balei 1c uu e en de C1: ~ bicer .De no rtess pac re -L st a l¡ om toos ~sf nee pr.p rn que ~s nMsdId.st mo e u soov y b.nd.cc d, d, nuestra derr.t., ¡Ah! pe bhe del C, e, nomb ue de ro lls tdtes de un ser gre d. s .l nen sr rdo n gnr -zd e u o hle srdco u a cmnoataaa o rd oae pr v egi.as ro se At-Y m, u ds .br ],h, IR da grnde de Espana y humano q1e ndd e pudo Ien tecdenjtes elas s se.os d Pa a soqu e .9.r .Man.ay. en !rgn z~det cuando eEs jacu nal vso od b r srcn o e obe eoqece e u t emp c~ ,d .Paa aesb en _tu b n tednd e 1ez g e n.,ase ~ u pssta aaa sta costumbre ~ t" m0.eta es e n rnn pre bt en rr oudoes -u ~ d s r en j~ atarece Ig. fuer. d.naet sdeo a d.s .var us kilret s, y en reot Po a ntr f mddn de gosap qe r, at ,u f uac a s a luontas de la arquitec l.s trras abrAntis de B. eds Zer.n a Auquid sa. a te. ,a a u d,,a ea uo 0,,, derrocam enl de geb .t sta s, u trab uue ala ua d eyhsad o eCs aV mrs eacma e rsneqe o nstasp nb queu .1or ero~nit ~m s 0a on bag ab am a d b n vrzne ~ e e, ts h.s .den a e de Cstedra 1 iru, ca eu n oSn Otg du .s. a s IO%= .gdnl ueo s prbuog ne hmn ansta nytnesatdaaq rsqen sn aera ersan sod re ntb ara la n~n~d. gn q. 1,n s h¡, deea erf a nz N.y brs s msc s ndso m u t epend, d y ~ taba1. 1,sa a grey m Mn ar s aea r de estah hs g s eaaruetr s ddds aemn h maa h an pe d dee n m uch ra t i -" t 0s -W e la C ubanco T. sph .r .on g a g ad e m a b a opo a Pa er nte L. gr a rd .El envu d, loa e a ert b ed e 1. d s pa e e q ed m s A~~~~~~~~~~~~~~~ ahd c depsdt tea n omayRdoŠ sateacayd trsVa gern st, ¡. der Daqsuellsu dP .eaye v a .~d 0. ,p,c,s ibasYst ap st A n d s a s n a h e t CK1.P a a pes.1 s,, ~ Ir b a g o 1. t ba i ue d e g r te , V e g nlage p r t d s o s r n o e C o r t ad l pg 1 o a s b n n o m u t t e q e e a o i d ogro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e o a tOa 1. defs lqu O_ dtra Yon c~ 1u1 "s ~ ass.,ela d ascoddsoaaaao s caaop a b rae ca utf oao rs c o R.s S, .q e liz ene .rd .b de~ d r y .h.al ll lb .r ve ue ,n Estle a s b as es u r q s e e a c m m c e d o u o a d u s tsc em s que un O bus o y 1r ca e ~ ea dto 11r5c du ba s e q .palab a o n A fina bes de h. ao W de su rd d d, la pb de.uesr. remssv. aet aanmr otdsoveedsL raznqearvea vsm e u i oar h uan a ~ dnemrg de sgo X X unoEd n!n.qes rea a e h ms ne ed oa p roa e uo e oresraco oe qdvaeudd cm s no gou e n eu e mdasgo aRpb c so re ingra o d" n c r M d e spunse qu e s tas d esp r end an d .o sehDc m s e ins a y s ta os d.n ist e s~ P er ~ e u r o d a t s h z m sa sobt e no > rt dn h es d a d s nc d t n s.D. G.ent emrab ecn eL .Me po agttm popr bao enu r prot t snd eM nza j gep tona sen one El Cix sad d,1h mhobr e o nietodea p nt yel teteteEnLaHaan s d pm a,, e, ~a pr -p bbeaxc nmd s em and n dondaisraln aE" ESN da ,o a s su bya s d sc 1,oga ~. gd o ao ai, e n Yc en bo d~ 'C e d n m'nd, 1 ue De' n,, sC,¡,-eqera rorm se a n h y o ~ ~ ~ .dep¡ oE e rs nnv sa sy e o noaaudd t ees da n o d e -.y egatok 1 a rac s a d neg. .s r.der1 di. camen t d. a nr sup 1t e se 11 p 1gramas g dere hos unre .p be .el constante ap ~t d, n s ra no ~ 1n a .zac s~e yuaa de au ee rme o t~ r ci e. 1s dti as d da o apn cbj tcp de en ete e nts., p cr l.y d .i D. dayh e M. al. mine bu dn s~ Enh. cosasn. rfic, puedan. tl is. ElO bie dO .d t Q.i d Ier sa gr t-da o di0 enqe ta a n a ms s e m m na ans tr t dne sexda Yd dre en~ -dr s. a representr fesane b, a-ib cinudsaEsdan.g a aodeGtnb depou erra u e sgaosaea u n rcs nne r ng o p lbbrasaepoenzvenzgsa o ut h ..s ~ n p~ musi c f~ ~ d a .L d m ere s n a a e u c a e o l~s ~ nd 1.o IItuso v t c~ ~ de e e a o yeA t n ¡ A ae r te sm, ea rga g uns.d d s r e a m e s t e t m ,ta y n el .imp 0 -' era dfso a t e n .1. r ur~a et a que s mo I.Es nOb a e l re¡, r d e ta e.,. bullios, o n ..s e o n .corent e be,. 's js Cs n l. ese anJ D. e t.p ar d .tu l.-praq s on deam saen suX dobd Edi .Id e sasae 's mefire a 1e 1 t e e ~de ..di .ee pe~ ~ d ela u srd .el r t m. e,, n Y. Tua sen la icd.d jed ss e actd tu s. die 1 rben ogre a s lf a y s u cc a etlr reat -f ioycut .eca ut s r a n s ~. s1. s Cncate gr,[ asis tare ta don de~ g s dsen ogns epenaaer~o P"ao cntcne s u an es aque Desde~ ~ d ro uto evs Ee ~ l. n m zg agu e .a d, g ~n sen -uun e v s : 1 r s1 ntec dsne detsu ov ao mt p e ar -baa ~ ~ .1da rear .a'c. e., pbcasaprae taun bcan d, s~ moern ,l l as CM F On M s ah den e. B.,perfy .asgol .ri yrt y hatat .tuoaatsa e usnj assm chr .,. fin .1n bi e n t d m tess de.td a moetr pen p --,l Da u nc n e l o L n dso naen ,b produ ti P. .1 tdoy 'b e n tista: elu ar i " '1 1, np bl c, so rhyr m n c b ee b c n oe c e t aa n sa a e r e sO. gn c co e ds o e e 9en y R.d p, e t a nle, gr es -d y e d m ei -pu z r p d d d or el her senid bdaso 1. dasi a a u n de f c a aed a rs "oean dd .cho Si uu .on a h. dIae L.O qu seoyeo l Y. uro a a. a F tn es n, l d, ue m t p ament-ue t. r. sol e, ad t en d, g e a b s d Ca t r d e, D t ota ErcnsSDbE p rt nop rc te r yESPAdem c de n ent p0 de p. sE ue da -mn ~D i eab aCM Fdi-mr o s e dede D1partamto d, E, ~22 d, E g. 1oetomn a re. qe ,u x a U d Da en se d pr ., m frm ,, e .,t ) b f, d Ar tn. sus aee i 0 1d d d a o n a u p a n e s a a q e d s va -. mati, q e n ey na m u xprn l. Catedr As~h ms a n bietre de anrt neeh. ypeepilam ,~ o r e ncho esor. una~~~~~~ h,e baed. sm apr rpea ap nn est puecr • Sd ese hlan ra ,ad nrnundel fi as0 e, e.s mta o n .G m.s C, r. ar un e e"" ~$ "yl di"~$ es .siIt 1as 1, Im r s ye v erda nEurp an g rdcsa ssP E -,, ide e l, el s -e n u n el .,, e al uo del s Menendez~ y Ptyl Enb, llsega-a a1 .descon anzate blu DI Ees mor a asjt d, su uteda cuns n lr z n n ah .t s pe Eti1%erd 0a e, _. R es C ~~ e tab ns lag[~a Po Mai hn a oen -remn istar em ur d -h.r usa ar n d eal bs 1, -ru ctb a c man. e i ..~ n em . rt 1 p d, 1-eiI, jutq -h y -nda ga a a nc r sa L y dp nd a mecnia, ma prtj. d e ,b pp ad", .]. AndeF ar a le. muAo r de Oriens sn en d s. alg es y cenn se vnpuebs Eti grl rral ri ~ s s enidda de o P l li m 0 l-n ~ n i de gi ~ det. pori ~ ~ .s~ i y pa ~ 1. Euil s p ~ a q et e -p e am b en e e t 'd d e s~ s Yu puedatc a III n s u m In a e t C M FmI1 d e m r ep ,r s-n u .-d o g a a H fe .d ~ l c ., u a a te .d P O 1 .= -s 'i c b e p e -a a .e e o nelb a y rm u ny aeo ep. T reu t~. tuy ¡da eaa n dfe ,,t br de ~ ~ pPl n, rI IA I s eps 8 a s eh da p a n el pri -P e d, Burgo et -C~ W.E yu pininca mde E. r e. lu q, e e p. lge ho spe p. d ue p te a ar d rgan r r a h b nde -a ad s s1,c noe s h.r fgque dn, -m nle E"m.yle .m v s t Ld c am n11te. r-ren e s P., a R pub c par sid 1. s e e m s ,tn. l, ~~e pe~te d, u.cl r~ p¡, ndd, 1, bl .su b 1 en d. f nad .m,.a l, n Mr ld yn c. la ~l r sn. d p 0 pea Lahisocr o n dn H bn to -u r e. e qu sr Deu lg e Ql yn de r i -i o pu h n g ns c .d t H 1 ln ¡ d in q u l ~t 111 9111 rn-,ti d q d a da e .,gCatO e b g mexer .n S a Mape ter E t en o .e si ~ teneos qu e lo e c irtos Retde Y£, ~i 1ln C1 g. prDs. vi l g,,c o -,u Cnbhoy1Tis1 i s e s d~ ~ C oi A ms .eg res d ~ yu, v~1 ya a.l dad un~u u lt a del actu a Re l v ar ."p sus bmptr t r p .runca u u ad .e 'e h -n de -eesad n, ea zea u mu cn e n t h a s t adon e osq r o xeco cuencias.e ,a seri. he y ~t m lao ohe enCblafi,¡ujee 0 e Le,,,ca u ist tar e, ~ a c d B= s n oretrds eet e d s c i der l d is s 1 Ea u, ~ up tm s .1o ti h, c s,1 ln 'c osl' e c~s ¡irom an i de Ossds At bliad. ~~s u n del fh a d ,mt iu,fcd e o qeci mrs -n or a e e re e mti, sm na 82 r d, r-D .,t, ,e3 cub.a a v de o e gde, in myi da deShyag u espcv sn e ap e s . 1. po r t n veces a Novena S n on a dehb ca D m n I a re o d, ,nd a nraT obe s a a etsd otr ee e ~.ae 1s.o N.B eeth-v, ei d e p r d q e a -s. s s rpU s s ,reut8 9 .n uleo hants q e ,C a b ne u e rd e .ereln e u n a M e r m n r d e e to u s e O r e t yu e n ., te d a n' ~ m n y b e o s ...a -n a. 11 r j e s sE,5 s m r s q e m o A c e S n a M pee t N s 1 .r a a S .n t ud .n e s n d d e Y ra ei t. .a pu o r ..a d o e m e d tu sp~s lhadeYs v~s~n-ezala om qu en c e ds d Cr sba Cy dje ce car era di-p.er1 qu isenta las sta comItem p .c te .p ede ers rep nt n men e de un m ndohost com ea e m u n r A o, sontr 1. la" ei ecutact hade ser, ya a -2 1 A92 Jp,,tr,.[rco d as t fl gn .1oat e. tu a -u n ~ Di e d, uea p er .v en --~ uo s r c sa r b s s r st poeo ,y f o ede u c encse .trd a n o srso e dstmsd t pa etd." r -Ig ns uope xcene~ exc t, .,n pub e Aa ydo vn a d h tObr u d o s d usonunvesa p ,s ,ni,,d d, aa la d r C nu,,n.A.es de a usdd]Ja eey!r sprodblemasC. esunp sne adesemrt e e nd aits x y e o oeno -,una~ 1a lepc uacbrydsiua abe a Ep mr egd rn ok tau er eh c aoamscaypro ncet nsnen as pr aN a u cc to pudesp, es, n e edesr ub de, v e adsdaep.opo aEls an oesy co ds o oa s n sa a de prdr e ta a nen est, a uIond a sd d edCre e b Cm wt, C.IQ ai e cubanasn tra, Eg h,, No.j, y a a-s Euo ttelmd s u-c g.dust en quee e a r d~ Bsebl -g v~-¡fxi dn 13~ 'rgan zc,, pcn !"r-Pl sl Pu -renoe neeadfroh nr sg at oaa ura u ucnoas nd el.sutilird nde e ]ur, reamr ~bsna n d arcynay u n ,,rs psdeams aqe o ¡O_ Jdaseaza OeneM o a 1e1, p'c c, t M E odi a es L1s due ta cona D-gn ~xaren s¡u.,st q u, E sp cutu~ le s uo n~ puedennjt hs .t .i d1Ientupasm a dn ernnd cieto nia uncons d 6peesasprea i spe ica prmaio s-arts. A. elp.Apatao 98,La a I d Cstila u ij do tdi s~~qu s ro~, yery ad'r qe udira deenrarnd ,'ntrs'sore osee rdooe cpcta pePd, ate (otnur)baa nh e atl .u.eno .r sneunca. enu rslad e pets hs

PAGE 5

Ailo CXVI Crnica Habanera DIARIO DE LA MARINA.-Viermes, 19 de Sep4, d. 19511 Crnica Habanera Pgi.a 54 rzBaen~e-, 1. ~msl uesI.,sv ~nuealsflctco-v omd efes y ~n .ei o d= = =os S En Sociedad San. Jenaro afie eerae seda uhshls d.ri. el do t r e ar ov a e on -S e j d ., ~ ddr c o en r l d r .n do G a ys N _m 1 6Un t k .st n L eal y e s um a Je.o. con. e., mayir de ss hiios d-Mnsei eJutcaypr da u etj d de l q-r ln B E lPba a r l [E cu d r tOAD r N v a y P n n mgrc s hj J n Ar o. e o ote 5t Q m nt e † 0 5 0 U e 6 Est d. e le~.s . n, e s .ba No o -osr fena Tru0.upehy a E st eh umlna ELEs aso o Te m onls os ad e lc, yl syo Je"r nel e in e n -o edd ~~ n,. u(coa ~e enunr N ed LUI DEn a sl PIAAn Me0a u Jh-ae ---ona ugrd su g~ .cte bdd,J unj .est-nl ne d od slsrue siti Veao dn u o rd del acidnteq esu de .1, SIn, y,,s ento laa Babez de layo masyor po te tuperyain il dor el pe~.n p .ta s .cura i nunhod am Mara Josefa rit oaao d e l Rivera, su -,Pn. Vieuts h am o .S.r E~. 'rxn J.es reree u,, e .r. J. .ie y. .larnc de Len1y 1 el prot o .s. l id. e nt a a s e 1.ci de 5la c p n~ Ta s ~ -r1e J.-enc ~u !' -e. .U .senid ue o t in. deS .2 .. di,¡, esti dn d ,o aio 1, ,11, e.a ss -,e getssm .ot .st.,sgancis 19n, T 1 ny .Tr e s Fr.j.,an deGint aqevo dre aaomlesla 01Descns. en~ p sz s d e e, vstomegdo po a .f da .do du com leda1ma el~ .d.b1s e ideletm la feliz llead ayer M-"aMacl Cer v a d teaana,de .H -id i t1 dar e, cNeva rua ha es -E 12 afcad ovens bgd otrJs ai Mridognto, e -ue fu rEl unpratam ues, ragssd .l. ce ebra su du eo J.m~a be l i. rez e Bare e e . y doc to o R mrzOie d ni ue' surot e --On. ~ el d.C..e dl a. Etn.d d plcmes,~ .o ayr e.l s 1. gen Edua o n '~ ~ t esga .-_i0 13 ni.dt~ i.d 11s ha,o d b e s e Et1 ~ul y -i Mederos hi de un -1or cO eeb .4 5 .o t ~l d. f7, el vet Un ~ i. b a aI o to lq tees.n d e s s s R enedt 1. q .v .d e .duo ee s ~ D ~ n _zcrr en Wasin tn y ra d d. prct .c n rAn CL O G A su b l a e p s l a P e r sit ., s, suto A e r do o, so y.i la seor -Esthe Frsl d. I En, da cinic de .d .'i d e T r s y o i a a a s i o o e a o d b en 1elitgo do G 1za1 ayr "tnaaleoAjov~ ~eenIis po Mael ntnaVill n-.d, hio~ de octo Guilensl 1 ~ 1 sr-de ,r E,, Rnenir. liv ey Cdrni y d su ~e.l z del s y su enn tad or a y ess Adriana Bern E o a f c l d d a a u t d d o d r a q i i h r esposa ~ ~ ~ .ec IVotole s dtr A toni Rod ge enut ra eI ambde sit uyo D, .r~ n d e~ n~ne coA cidsen e st momeinratla -pel.i cd. co peo h saee e ue od tle p r a c s eo. La1 seo,. dte F ,amneor .xt En Halin slde tdz Seius deo a .yu 1ye Mi, .h.c u s d. r e,.b .a de4bysabuel d ad1, td~d1 e dics t N te B 1. n, Is due tmrn .u G on s ~~ s el ie Cntien. Tra El1. ieres.¡.te -re orrd o. s~oz y e -e por E yop .cb denlegar a La Soe nteun A di s pasr E eaban r egui se Califor ac Apital e.I va Rs gln u e ncuna, dnde ..jer y s Dpoe i ., s a i .estimd te, r co xto m lto, E--d P.t n ist it.t.l6 ~i L sdth talntsd1~ d,,o Me B .senido b SOfi dei 66 .teS .U.ca y Un. ,Pa viajd 'hr N. ,e jo, enob 1.rn de 21 .hno nif ,, su n uae m elem 4 5 9 yu ee s~~cte Bu.acas Bap.za l.,nrseylams-anpazssnrcrg .co l.y.r. C.lda e ~s pago ess, 11.0 mien .sUnaie53 ~~PAAEl GisARhi Un D. untn~e ~n-un ur equpar a eno to'Jueo de "Living en Caoba Algo ~ ~ ~~ Sf dey 6" .hra Cm.ds Butca Y0'. Eupna esa ebajadte io aa as b BA OMERO n uifomes a lesno olaentee 3"po 30 ". Resald deCamde6',4~",po"r "1854 UR~~~~~~~~~~~ UG rcmsmdlsamrbeet ole ,5,.p¡-¡a. d. ,s 2 -os .i -11 cionados, ~~~ ~ ~ ~ Ped abonarloas Cupeasn u e.RBJD JEO atr M antngase~~~~., ,, yie 1n.rad sner b ~s plazo sinid recargrosls ej rs ls 0 con mraxoresa facilidadess, pao ede11.0 ns-le, cos o cicun. ees *nfre e opn p~nc Insiale ~ ~ ~ ~ ~ od sus fcna ns ibitc Fr s, e rancidab y eJu g deimeno Cuart .C ob ue o Colchn y Boulesd lxie S cern, Anlgo micauyo d l mahniosra: pC.d. d. 52, bp~ 20, y,. d.s aosl eleg-imp rds sntre Cinco dehaMa sinbo metos lemne denuetr coecE. thnfo 36, Pero 3W,-a comppetas d. 3C .46 .e y 39%r 42 4u8r co 1 54"acao R" Ei B~ Ap d Po A ., R M J AL IU <1 p s e rm c ir d r s d br n ey c ni ad r s e me A. P a s de i i ol ¡pared monoad~ syr mpr dEA O rHORA baoe anztn o Apui yecr-mdraonlaa. marcoRo d' mpder 7" yo 6". Acbd r~tio 2 7 0 0 e~i o y2 alegres dbjo y coore s ,,or .1~ dmar ~n l nin C~ yl Ino opiI d, E2 .14 A.elteu e h.b e m cad l m oder pd y IgIrn.d 9". l., p¡,e. .ts .nO,¡: es. E r o ,,za fode f~ e T -C. d s". ~ ~ ~ ~ ~ ~ R BA A O A 14999 P., nfresd ioazl eaao d rnlod b~ro yo mis ,,,,e p.z s.lts .d.i neb r i er M m r d .E t c e d e p e r n o o r b j d s a 2 6 Y d e s p r o p opdn o u i e -no rM P -Iid e n d o deb : ~ l.r P ed lid Te c rp s nf r yDelantales: e C t ejpi so p l s i o -d iii o n ee @1 euli~ -PEEAOAL NCAR LZSSNRCRO PEEAOAL NCAR LZSSNr ~I-~~~~~ac nuey F-.b 1n 0 a CO mORE A DDESD E9.0M 2rc n 1,~ yum..,e. d, dd -1-c n Id.o rumbo d 0 CON MAOESo IIDVSDED 5MNSAE .39 .~ noy.,rdiuo eu

PAGE 6

Pgina 6.A Internacional DIARIO DE LA MARINA.-Viernes, 19 d Sept. de ¡958 n~iPI1 jEoga un senador de E.U. Los que ocrr enb elM n oi la prosperidad dominica E tr eplosv rai ano 0e el pases un hgr aimeto Arc. Notcia de 'tuM Cl dase ere ci n d pona u. o yofc dxerngu sea Se trata del sertador, Mr. Janteo 0,,Eastlaxid asa t perofue roelid dejndo Etas mlicia sonadicts al fQg Cmplaindo .a c~rd enials ncetrne SCAPAN1DO atd o Unfidas Q, s.l-mm puadde aioairc dosmetsE Hia u ur peiet ennSls, cntc e m drd I.C.b .re ci n tias e.i rcio sura y db, -pdr deber ~l Cd, uena .mrn d ,n utotagate eftata a a eeaf ac S.e n nt l "Qin ubiaDm n nDAI a drbsd ueto a dentro d. l.s e .d. dosa:.ien ditintasiura bnayors dne d._ d. Mi.r-, dirlida no, J. s -s io EPriioRboaouee ito oosndrd o a do ~d. nrFse D 1 U cableha d = n S.mntiag, atmnod al o ce neci.:rdne u as 4.1,' d. D LA MpRINA r sur ie il do Un Mo de l a tablecdos-pa eiempo, eodl D r d. Chile n, m que, Chile pr~ diiiide liera.e y cvdrs Fgrr npie ugr l oitc u et icrs Pronunid sa m e rmd omn aqrdoen l_ .Deibaj st.e. blemento aucentr. do, ma en urbenonrgo el Pilan d K"b&WMchk a l v tU fuc 'm .'!dr d~,or uea i ua .1 u d on ydm l ee indones lxrodnra de u.s E 1Scetr, d Et i na 1, cm rr o 1,11 r b e cai. einas c. To a ane E inbaiei a lds11 avlm oaoba70Eslnlat nd dl aveto eove Nains ma qetrm otemrcaoe u o 'rsa spr o stdsUndslacms nepeilqu sa iardo co .aAm .n.yun 2. -grfa aul M Ibic o o co oirn oga narn n n cuedorepe -redeclrotalnt pro. Iannco o izoelEsad Ma stadolaszoasdodeest vasta La n popesi e r d r Zneie cudaan Al ex ucan Zdd Tu .dubl der esa uny qcuerd. m sal d uarnerra ~s efb a rm dacc grpa. erorpedrA d1s 3y 4re st.e. ~ b.dxem n na 00orocria rlndoa olts, ,s t. E gi li c aba del rann ,,o r e co e n f bl d d 1.e A -as .ena ber ador ion t .A rl E.s .t '¡.ok un re um n os t -dulc c o es o i a s E" 11 S n rElb.d d e -s n a b o o c v lz e o e dia qu lr haa a ( o ) n e a don e o e de raid.dc .e al. e Ialtda g nin n p ca d P rn fu v rlspoys.se nu eossbrd.n n b ara ds e pe ad rL t lme da itm a c luredltts e seraorgmzao u Goiero ds d losmovmietossun viaen atioamricaa sicrtam a atr a a na acioes atmameicaas rani.nl d.droerzsca ad "ces£--p 2 10 yeg15h yubad lnlUlimi"cto deArela n lexli Ee aenesenelmnd aens ndocor Cla arsHrvb a nmsdtn e, ib o .lede ae1~1 d muti aeonmc ace ooldr etd aA iaCIun lor rufr 'oiro-ealre1 tee csarcalsL ao ebjrd rentn n rii uoa aodvra ne i a r t b o de~tsynLtaDrgsenpod ah domaael P.= o -61,cu raimitmet e eon-trmna gtcinde ren n ahgtnrelm qes auacoe dse ssat ds pblc n Ps.uroRc eiinE r ecl d. a rabrdDrgi orehnrDialrd oxseca aiia ciietodetooslo piss e I. ,sbr od pr eigdanae ardr uer-t icncaimma dcue Sgn idcrrdcn a sdeliaco 1ddirsdrgspr ar in ,Gaca o fezsseeats ope arbe 'mio" l nnt ~un ac o s aos noze = etn ~ uz ntr 'd lGben ecds rsaoJaeldco alsLi on dc ni e itld is iii ore etd o e oxitre z elaii ca.cuable Y.]. e mucho cin ecnfire es a due las-l. l.,e n er dr e nt n=, atdGa Wecs aben n A ,tao l "ud y 1,r -es = Mi= .S ei II iauim Strsd repesntat d esao ins n y basan--u c tratian avenura que,, Sep.n_ an so. aa nd meno bnxla al Ypdi u s dptn -M; l enviad. e, .t cn y 1std n Con a itenide deeao Un:d; ude Atiaases, t ndimna1.l i e rnos Y treOrent yocidetesi Gol o ~ sico l seni curo mo ue o -rsna e stdane sscn risd rsn stds inni de su sSiz esayF l L1s Veno rin e deI Cm r .slb e lodpan odv que es rne e uj es a c sen el u o y r ,n cson 2o (OEA) huUad,2hoa o 'pnesac el U iesddd P mue tr 'n d e .to en -ca "',s ¡ L ., ~ Sen d s y .pi D eg ds en1.da U-amet est h insirdo orMosu-tiqnorn ec os pcim lr.s c. er.na lsm xi o su n, Parilan dci suion ,es ,,,,a aio .e a e z Mna s e. e' au ustopi Y cho mr ch sl ga - -d'ds Ceeica Hei ino de eso se is efet a n l -a no dmt t dlo ~aiiats **ncsscnutspr m rn scldda e em adprd l u o asd e aA rarb se s e s g a me t Ple ttera a o d ni el i a 1uoi a e ruo fav rri l,, c na, d es e medrla Lruisa yo-U .e l tiWd .is o s igendo p ios Yl setai n 1 e rza i de as S, mibsgn fiiv estmo anlll i p oU)s q u ehstm eicos t. li,. .ls .je .q e qunc pe ,rPL eeain ieqeAmez d~ E denoer IX anqu cnlueonaqia ean qes lasto 1.go 11111nt Yntenu1a1e aLo." ns ta de l elbrazo cuid Po l 14,i "ds delhbc 7, di~r di nod o s clee aioaeiao aaasotmine pe rsuo e s uem ¡.t-. n a id v.cirne acdn d ur nt K ,s naln lie~c hbtta Cs lnaauci nNw c l Pa"yIDeocq-~Crs exerenl -2prini q u o .a oe iomi ubo lir apr b ar la nue a on tit -oad s po r l g nit eoM, o s t m das de celebrac i i ,ls "or se u r c r o e u a o t R o e I l n u eti n u e o e A e u e b e l s o o u l u e a m ( esr 0,.m de g b, r o n clo i e h n nicado ya en oda ia sicom e l ico su ne Hu o am ben 39 herdos re sient E sen owe ofec ra n E P rti o g be nan e d A e n ceryu str .ad, tui rp sy s r.a po ib lba, l c mur-m rinw Yol asss. e de d .p , s t ad Un Is risids yn d0 tm aci n Ter io -s .dd orose l uroenl aaBacae ai c i .¡t l. ULimne hcm rn e o otnoo x o V etopi a c m rcoo decimotercera ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 1sbe P su¡ ~d. j or 01rnc1 uai-tsuTmre4 prroe.urn Aret1aWahngy la~e lase-m crt Cit n clbrr s ete e rgrs uee vses opdr xatr ne -m n qed u rpee t, una o, cl miner se a y a ope-, 4 ecra autse ooe iao ine ue eae ueo e o p tI. s der lope-lsp e sde A rca L tn de en r se i a e ,pa q era d nte o e 1m .o 11%.s -d gdntd ~6 7 00 a e i i s ElSn ia den a u o iitr si. de Ri a cio ble n cl r Ko r d A e a e u e o mo Pcomprend 1 yI, eih u n o c mr de ao 1 fun cor o etsde 1~ cIiu upds, u cmii e nside r dePt s1up i nsaal ns lpe m lrefsa m inch L PC tnaeriao s-ruurn alddlCnilrh iotnd o a ure a rs met seernpot'P acas pae l qu pae e 1 ionar lin E n5 34i t rnt ,eoz au S.roe.t rr.e'qjdaciu,,llEiinsosr hnFs'rj -mbago ue os 56 dlegdesmund Cre ad racas ,eDs linbrdo, a mer11. atdly n pr o ient 2y c dr e ct d, G ar a c es N d, C tr d o. a .d1 E -,ej. y lee s ec~ des S ie ~ 3 y el2ld ep m re l on eccn n c e n u ir v esr atu D d gr ca p e en an u re t sld mu bs u, a se, e n .1 ra b ds mn abn rd c E.l gObern ~e Bras. ncudl pud Decarcone d, laa -ne r ar mi s m e E12 a ~ iida c"-renrd l .,us Elp M s . r e, en AgJ er se ao osgi u rpst d m e P ete or oitc rsinaEsno erE vo 1tI u on drd ccrate ve iiaco cieta lp re 1 aro e p ro n te e qu n a U on n rda i.r qu1~~ee c m nit ui ldr li~ cunsadeB a d~.d eesd nt dnurtt y l sp r nz e. sGry I.for cene R pu ca e c n nr e cht.nlo o ra e .1 ocEnt alpcr e o u e ea e l ein d i e E entev sa q e cn a, cia s d oqe uc de l -.,-h ded L n r s i b s la do s maavln rs Vue1r 1a seul yerue h Preisaene lsedru nd -en ul'd. ~4.t uo Jaeirb "mp o unsrsrc l o es cd lo ~ Nner o teamesd miasd NreySdamribcda gnPr mssrrnet e u oohe e a aAmc rrlrs .en loesidP a ao men s e 1 C~ra d e rinsalsatvddsd rs e ipst e xha lao usrscsa oo sa o e cmrles r. c. Idi ' c m lr ",l s 1estse grsLam Drgb n r d a o~ d m e l'. lo rere AP.rse que hrman menso e "una sm pr di s adelr -seaaLs oq.tsse oo titds c.s.bl o.e h.c l nid. ~a ulim u tmmne ,cn 11enz 1.aen 1a 1. d e ii 11 de e ero dl. d, F1. te -dnsa nGnbae o nlsd o ub c6 c dna. .n b las N c oes U n o' eiig l i i l.,a d .ju Id i dl deprme ts d. Mcn i asa rt a o Sdnvim r culsprids9 iitaram a jrso.t-dleecio dlpeiet S inse oa -2 -te p~, mundod .ue b.s drg e la palaraa y Est h d lu ault io ra e mn a 139 d ii toEl oha eem ec karn, sq amtaone re, a std aanopretfse ag u arcomuho gularm ented mr lrs a ids sured., sote a di ti to canddda Ed fIc c mina r _c Irensa de gae e l s t so rtaba d as de, d prs n d m a c o o o i d r d o L c n o Eun.co 1.tnt seriic redet I.re r' dc Esaosnel -eee etnroae aa rp ts dfs p rei le s ici d e21 v st r pai ar~ dent dy la Jat Mel lon 1i en~,1 estudi enma cl capita del ae qiiraoieho l s d-.na a. oo oru u bno~ m .ril Fm ni P.ndil yad 40 de ~ s Esao s dr s c curre brel ne ds vovm ntd sp c ou tssld d e l .P .e s e e s a[lb a dn e C n m a l f e s v i t r o y a p c g a o d e e n M ili i as d e i n e os r m a o s o t c o n bj e o d h a er n a u m a r a ccid nt a m os osdr, s dn a m b o h den dea Cdpo a dn l ner Bc. goi z, e ac n eS nar c e tl c n el p o td a ua M e t a a n s16 dim 11 'u~ yn 30 a m, su v jiu tnda, d eree a 1 centro prdc lt .rsenn uns -2bmc ~drm elapremrdna acs ncmnstmn scr ie, em n n ob y en l e o em A, eda cc st N, M2 enrePr6 16 'nL a ed y aapr a d suis sbe l r n n 1 .ds .s rsd ra pr a 1bra de ci io mee.y egna.Vior, aa ese ll copaarec ,i~ aes ~ n sro~ deLs en eco d e aoe et arde dn l ro mu !, e s tj s ld y rmes u.,cb ~ P o ~~~~~ ~ ~ ~q stad a ad .d tE 1.2 d ene n 0 se~ aro r p u e d e d du ..s d dm ar r c ~ u Fran, Icia, d1, ~d. .SatadedeccI. iar ., qmr 'e eloaro dea de or x sta ', ma rp ld r a smo : TO" 10 U € re eou Pcc d en in1 Do iaeo or qu nDi reo ~r, ce, o c ny y .o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~N hallanr eltrt 0cada~ver.d c]i '.c-i du ,tlI r iIi Tesoner Efectuo r eunion ii.ne gaos d r t sus d20 cogner leotr "o, ~~F88 geine posnne enbriii~ d o ' elo Bahlutn rio de Yel acen -1 en ewarcl C c L r UcdcTEN --d" ronr 1,y su tu, deme m,1nist >o aar 1~ rerduoo dplstn dlfgnr u ei ae so ni,,, re clmnt cove drena Jene Ccta ecare a -lne que 1.s Jedomu s LoLndres 5-1,1an ~.lo, s1a ,ga 1a r b ' ~1 Nr r no l p N ti meMO iAM,u P,.i.~~~tatlgav din 28,panatlddpt. D ~1 d r o S' 1 enc om 'toeurofs h -rr igdrs e.1 er. de ti, r,~ o ed s -aoc~d s all cid o u c-m ¡" sd n sa Dela rn c yao o h n s a n u e : e d 4 E.n .P.i i~ a. c I rn on les on ,, ¡cid nte y i u s acne d l gl cau a d ¡ dur e p r o rsfn be u ns e oah b ndec eb rs pa om s ielp a latr .vte dn, guerrato niir hsn Per cand se, tz ya endo na (at Ig1s Ca dr l de La a l sbd E L6 ~.d E 1,.id e d, cl drocmocmnit eepr cos reuld os uq na P. agu ncen 0d epimr e15,als9a ,cRn ~~iee neddoQe d, la ~sidemn de l E, b-s ud a'r lcdae o H~, E APP Flin A Lo L EI Cl .p o 1 .D i ~ 1 1 c .d r a ia l .a d p la y C .C,, m a r a n d e, d na l ~l m r n a e s a u a a a r di, duraron c a Js.a s cm nedsel nsprd lmsei e c et D su es su entierr ar h yv e n s d a 9,a as 40 p. l s q e s s rb se r o sn qu n M s u -¡ a r al ar i .c n Ei, e r e r dijo s. P .1 e l r u ,id inc, hohjspli~t, hros yb herman ola re 1su n1 br. epn. e1 iM ya meco lgn eela etgcspconeoha od c o a e l ddv e h a s ta cl C e m n t r i I .C oc,'vr q e a r d c r n u l r s s d o m s Anesdela runons st Pr ns m de to1dc, dpo La~~~~.d Haban d deSetem r -l 1958d p~,sm, san d, Pr~ 'd hoyd obel ofeecad nistro~~~hlo .¡sc .b. cofeecid eo de't, gP ennd Oont ~~c~ ~ ~ in Yace, I ,_ dtJ ~1 d c o 11 em1,do d, pciet nue habd~a 11d c. udni 1-1 .yd m, ta y o polt sc en,1r d: ~ ~r lo ain lsa E td s U io Gran Brua el-e lalec~ un s~ PSaya 1a t Fndjc lid. 20 1, Jru o d 1d dein Ch ang KZ -h k "a -n-vl e la ra ud c c ,& P rs onas dP .s. c, p ~ ni n. racin .d e ir~ d ~ ~ neni a n,% 1,F a as9 d a m n nl C p l d l e Io cL al e e a o !,s-bo lnevecns.itc en tre bid or de ri s diceno 1.ri atnpad s co las cuestionNoiciaesP dl. Exum c rap c1uisa J ev a L1aanSptebe 9d -9 ~rnt r.ugi unaic 1a e,,,s1 eilsree snhu N.Bnlt .Drco;Hrao eL al rfsrs Fd Srcr. I.muccin ticr1,2 po,ele esc rearno lg c ,,oesp rte o q el 'dre -pletamente nuevo

PAGE 7

A los pies de Usted GALIANO 465 TELF. 8-5714 Enire san joo ey tia'celo"a

PAGE 8

e.

PAGE 9

A 1. sete de la noche cleyZii. Grc, t. Interesat tA onzlz deFernnbar 4.1.a §2do, en la le LaUdecacin floa1 de Q. se ASORTI. .MONTE Y PRADO dez iaror i a r i o o. .dr e s n.'GLae oqut"d 5d,7 fi rroo, CocaS orge r' iode oM -Gacad orge;ye ar rg ar IhijArno pssFie odrgu N-rnj.-Ide ella, coronel Antonio Soto Que reeiAr~ms IblAr o Pld 1 R fu( R

PAGE 10

ni: 1' TO

PAGE 11

:i ii LAtSU A 1

PAGE 12

E x D u P L E x SAN RAFAEL AMISTAD HASTA EL FAVORITO llJI DOMINGO FLORIDA BNI EOOROTIt L UE i FAUSTO-DUPLEX -R EN.METROPOLITAN.4 CAMINOS.LFMPIC-FLOR EI.S.SUAREL S. FRI I DO AL.BERT LA MASCARA DEL DOLOR 1

PAGE 14

MBASSADOR ASTC ALKAZAR -MA'RA APOLO ACHUCHA Y RAMON EN TELEVISION

PAGE 15

F I NA NZA S DIARIO DE LA MARINA ~ ME R CA NT IL Ao, CX XVI '• "i'''' • ,La Babana, Viernes, 19 de Septiembre de 1958 ps.o. .-Pgira EEA Debido a la ola"de ventas se acusaron bajas COTIZ.CION DE LOS MERCADOS !Se mantiene la inactividad en los precios de valores en la Bolsa deN.Y. B OL SA D E L A H A BA NA en el azcar crudo en N. Y. CUTIZACION ~GIIAL r~nn~er E-. B-nrD. B. .Gr y .DE EI1MR E15 SnadO e). C. --.E-¡Pro sigue firme diebo mercado americano. Conciencia Agrcola Demanda en las BNO ~ LICoNV wr $I,00.0om ed Subi un punto preio Spot en el mundial Ms que reforma agraria, Freas. de avo e. E ~II~95 FnodeIvr A N Fb e il 4 uro el ot du d h R~~~~~~~~~~e. 0-, Cub 1..>e m t.$,0 0 uv oks qes eotuilpr t ot eRto dispone la Carta Magna d. mayor actividad Bde ~a-ne-5sab e n. i~~ura -A e. Bl. toia .Fe -at de -.8 C l."Fecue-Lsslo o etfcre a • de veter., Tribunales naa, S. A. ..~~~ ~ ~ .99 11 B rTe ~ Be C. Leeco ( E deechos -ut e setmb 7.95 d "tnude galend~c te 1. Leyde ~~do 1.os cubau.,. luit.da, re.r6ns u o deCba an Trtra.Sri Jrc Uca --bern uetap Agree e~i e n.ea o iuetse E o GL lem deVadt n.E 23:' sobr oblig.ces que leee B. bicsd li 9518 ..9 .N oaoraa) a e ,13 E pr olmnepr oiins veaa cra de.s ao debe d. lacfad .6,0e Kioes b --reA 14-95 9 acoCn uao -.del AltePr eto del docto ~t. 111. EI 24: que pro a superand. al e .dA ~lto. *171 CE e .9 Telfns 1Ddn Te. NrhAnrSgrC .-t C B ...~ 418.0 Die~ G1.tavo Gutirrez, elr mb~. -cnsci. e bensyqs-Cn eplea esnvl PB,= .BA. _-(Fr dB'94-97 51C en""" Auar-Haa .4900 4. fia rdcamnt o eisadelce qu ie ypt determet d ih ead a-urso~arie Occdeta .Uid ,9.-Irdm-1 .C'tAS .tln --Flii ..2 en~~~~E CUBA ga aymjrr mna aepoicin l6:lrelscre-pnae el c-l d ub) 9 ,mpau Au. epAets eeae ElPet io. 2.0 Ga cn-oesdl apemu dcar e raao nde a ecord-e,-u -en-l 95 .~dde 92-1l .-d. cnru DeCe. d 1s .ltmr eembsmeu rc ialealedlinib.y lpeerprtrn. d_ eea dte rrhAmr ugrC. Acie vgtls AeVrs uuo |dlprxm nomsraa e reses. .c el, yrrd dpou Idud, .u. ob.ate d etta due:l ves dsro -Iulte ofr)15. .-Cna at iaia ~ ~CC esm os). Lspeio saa ime ord er myImtd l ment:"E Poer jectiv de proorcona ocpacn a dafuesuf nt paa qe sere-Bons BNDE. -(Con. 136-949. -, nteOp rao p --aer n e secor e ls fturs cnzan-'e l.s 19ent,41 q u d a au o iz d o y f a ul a o .ci dd ano y l tas j co d .n gL era. .nm .r d .la en sudc n dITa sC e v 2n,.d u s ..--m r c n s m e tr s l s e es on ad ) p A a c r ..r m .s a d e g i l c c n m c s n c s r nl m e r c ad. y r .L d e d a IsD 2 1 2 11) 196 1 6 8 -C a C u a a d l c r1 A C 1 -N E qda m .~ ~ 1. d yn e o 1 f l e sQ tade l .y As iven d.d pu t, e a n m e. l do o AA DE~a u i b n e E e ot -B n o T ri o i l .1 % -M r o ( 9 5 6 6 -5 M N M-., seeoand ei otrra aa. ee. reros ~~~i db dn quInc -r leee e' 11ia LcHbna 97-97 cro ee5.eCeta ilt ua u .e. .1. 1 72, d-C --- -%e1 L c .nacjn deg. Els 75:es q-e po Tiklsbarddrd 0' N .e CiaBnsDb de s l rdas f -l. G:i laRfraArri u etoe Ipobln ldebe HdlLm ubenbe o ou ADS Tr He~d Rne .", L A. --Y.A oue rin s eet u a pidIst r p.c o. .ve d e s u -d e. B ls .-r e m cnH -a r a,9 d eel s n e n a ..e a a g d u a 2 e r a o M n d a a s p r m b r u u r n e e L ~y, se har yor _a s.uen. ea nemra t.ec.8 lnatv mcmi el~ sup e B 1n .BA DE 7 -1 (a aHpt15-90 --CaAuaeaViaa --. rsodlaoB niiafe "y ae o4e ee eco e 9:Q etrtnde eeitm-c rereaVaB na d eHzo.Ca e etrlEmia .-~ uvmnt ereot ye o ptecadevnapo at d1 efi 1-1 A--ne negueo et Cu ~, svl e. E.d.% 1932 aal(rf 8 -d s u ms a e isrl ol 1. s -b l rae.2 rbnzc e .e, 'osus dauo s ifrm -gCneprl r1 '71 Dnj .BnsH tGuna ia Ltg.cad a ls iee neroe e 3 6 ie o rs igea .Vt y. d) .ne s 1iac de ~ ~ dl c c s ones, la e p o.i dem e c rr r s en o a y D 1u-9. 1 .s. .H b n ( o s) 1 i n a t n o e sp t v nz c t ar m a q e c u r ~dcci y el destainolepe dr.evi spu a or: AFAC .nd p~Bu98 pt oga-6-C -)Ya ,-0--unpno nNuv or a nvemA Iar -FTuo agicl.ddejcmpsio .4)bio .et. e dr1.d.D aAeicnSgrse e d eA15-1dIved eCb 95-90 ---uaa eEdt -s5e3 7FASCuarfe n7~ uursmnile saa Jornleo mleo 1ua d t nt del Estdo nda -d.e 0 cinsa3 no-SreD15-93 9 --" % I G. Scdd(os) 5 7 oe tn a imedlmra ire net eso eoa A s s en i c i a s c a y e o j d c ci n o e t f r o aeev,.era d e 3 a 33 y un B N A1. s G n-E.b, Cl a c a e C1 a uH n q en r e o en e ec o e o f t r s e u o r s~u t s n t da0 u n icpaa lmeormeno rp dd ,nube y~ " "ctv de 111ua0.a1ra .le Sri 1 94 191tna.15-93 1 o paAgioadl aicm trscm rdr o oiinsatvsm lsv ad Sigueu gdueuayd aoe ereettvsd r-Cmpn evnirn10 ci NC'oo en-$ 00000 Ymui5 -clotbedeet u sae ,am esi a e l. e te ot tusIui cuar. e an 1954197 (CU o -o oo P .r er.S A 0 % t,2) 1D M ,a d~r "aitla 1a alb: ~~drce rea el Mnt ua eee-brtr seiia CIONESCnrt er --Precd Spo B.4 A. .C~~b e ad ui i i d ie ra .,, l 211 1 pr ied' d .ya m C .A flr n v n a o 0 c i n s a F na c e a N c e o e t o A rao. y 1925.lt 1,, e. -i r e C n r to1~ r L~ e s W-U 1 zc4le a iers ec t.et.7y7 n2cai erad d db1 /99 .1 A2v C m ed n.envgr Apr.MN.-n H y V n ..sa Com -ar nAd evm.7yu.cao uro gaEseiia -Mrad eAat ; 4) Coonza . segr lda stmd d rd mJpVrtets-aaue eopr n iac d'acBns Cosm l iot-Otur 46t34 4 7 63 7T de vii e t-. ui de Vl d uel 1. yi~~ .,.d. e. s 3¡vncav deC ba ~ 1Ev1 91-94 u ¡').i -Uio ilCo pny 1 -E er 59 4 -7-9,e,. 2) Uenenci e usti. e -r ,ve el .9. y del e rr de ~3~w,3 e ctav trelda Id5199 (C. Bonos CudNrhreerloCuzvre 2 44 56 6 34 634 coley s .te f G.s. Git r. d, ls un rrando d, 11 9 y -e, a -tre ad o 9 7 1 8 (CB n s T e C b al e m n l d e c p e e d, 6 7 7 3 4 5 3d, 3 49 3 8 50 oel red d nosotr su~ 1 ZlmramsLy o, l.s 1~~71ds 11dao .oi F.=iC "rN' .B~~~ eCbaRi-3 -00e~Potc d e dc- de R~ ~ de.o m Adrrl s~enlo. zA E. Eslprco D,,0r d alvet 96-90radC .3 ..1. Coed69 j~ ~ 1ol piente por .du e .tata d .~ c. Bd1. N ew Y-k e Es ecea -, -A A. 1.br. Gre~ -ye %.,.o ~ .f~r~a dvqe n x s e s m e t a i l t de 25 31 1 -1 yu.ni r ac o o ) ..3 e) C~ecaiain ids o opiee nt o 1~ ~, ya d, Frn'c ~ua d ',ymdoaC1 FNeaYr ..77 7 pr6d c1 ~ g. cl -1 mae -1 .7 onle y~ orea al mesm ~ ~g d, e y_ 1~roa9yte uaDaae ot eHte des 1rgerefi.ogaeo) d emp dsr etr pgr~i "elos 1~ veIACO ~FvA ~emrId e.Ait .2 6 a ..39 E ) Cvind i de p os ionad. emnn d no eEn u" Am 11a S11 Exhae DE -ETEMR ~ ~E ~ ~5 ~~~n ne leR t .59 58 F.A .u uroCsa o trueci de cainos vcinale ceptode apliabilidd multge s opero e ~. v0 coe_ de~ Al ~oh .ie ...3 eCb ar uv ok. atendiendo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 11 ~EA fiaIa.n-peyd plcc oeia l uanAlni ua 2y -G-E--.l Roa.uc 5 4 si eui euo ..32 3 .tlv concede undal u i-te C tao y er -"l 22 y Ant., H1y E111 di 5 3_g._ F A .Cb aae ecd e u le t d ez a s. a n choi Po a ye 11n ,eQt1 fim e i d e. %ds r a e yd e ..G - ou d c l r rde s o :e . 2) eteinaiptnica 1, pbi y r el d,hoade.ar oaaoydseAmo tel.5%5 e oos.4 5 tn.Bad 2 5 la poduciny elculivo. to atesde ncery po • ones stn flutuano cn Amr Loo. ..18% 18% 111ete ...42 42% Spery Cop ..e.s~:1 T1TLESE. A. .1.o. .3) U til~ d rdut. er e l s rcdeca .'re yn A7e L. p. .o .o e ySg.tdbkrP 7",_ U_ e, e¡ oer vse C.a ~DI pant. Cel 7a 1endn%. ~~ di.7 Es,ta, es acAme. Cyan .1. ..Y-1 1 e yamc.6 1r .ul. ye de 1 m . ti~ d~ ~: dic dedin elrcco ue 7Zr lame ..7 .A .11%6 G n Isr m .•1 e a a pee eted 98 rir eia 1 .4 9)Ogniaine aaprba oioobevreos rnr d oo uanqels, me.Sgr u 3'surcR .-s-Txa ~N.7 7 galsm n d 97 9.6 poconrsrvcosdaqi. ad hcr oa srreia' rcarls iue oteios mr.T adT .8 86 Goder. .9 9 exsG lf .21 1 Toa au uad asaSpt1.ye 78 628.0 d.gr de. l n st. sqehlauna acnidrrms ue erao A1~u. G mPa 2 etonA. .4 1 oteaeduaoen. yDeid 95 .100(6% cuao u ctobilat-,I dmspobbc lo y g ~e Arlr ndC. ..4 ..l 41% 18 H1pMtr. .4 %U SRbe 1 4 jaR fr1 Agai mne ln ~ P d C1 frni .nEr l s m rts rxm .AcsnT. ...~4 2 _U S sop .o .26 2' Fin animet B. H a R"De d mni ~s "u v1umn A~Y1n C3s .8 3 .U otel. N7 .[ t u v o p o r s ed e M xec o y .u -5 dl .C t a -42 4', U nB-r S -3 U I -n a s s e h o n O l a n it. ot. d jlqe esb, t s exp ...eoulue rcs quec~Bendi AC. 8 58 It ...4 6 et C m 3 1 glr lrn unloadsaa eurst 21 c~~ l e tra nnslee lsseoas n i d. rr die Co e duent bas B Ig Air. ..'11 .6 VrmA-C. A 9 PR ME IO HAST AYER 1958ne dlidst ga os j ate sd y .t .desg 1 d oqes ud" Mrmtn. .2 2 ~ Wre rs ,v, 2 t L .s .z.s d Cs.pap e d,? E,.g --, codu.ed s~ ba.) u u r ~.B teC p e 5 % Kie l m 6 3 % W s n .A2g2~~ ~arn a a deb Nte dute n li b~ .el e d, C K~~eo .~ .I~ e d ..e E,,, E__ Wes 1~d u ..e~ ,6 s eo om noyenr l cepY_ d~ ~ n-e r Y. .C. G. 3 2 ehg a % 9lrs epoutsq c ias no m l t-e b L N .g t-.eE YORK ep 1E -(Piv L. hB--Cub ~.Es 0 0 M s K n a b 8 A .4 5 b 6 a7 l Con'' Canii., ..egI .e ..4e% 48%l" yotomr .-.8 Cu A ..2 2, E t? vene Cd, s ~Edsn. ..E, 4 4 ay(.H) ..3 6 inrm S G R S, Caiiao t~~bli ri d e cadut e C udbA d .be C e _R A E R D E L A LA. .0 ......r .Y e r ..ra e e M z c m a a d o f t g a i ~~~u v87 v.11 t Int dE yE YORK h. Crd el p d. y -d24,= B 4, 1 A'52 6 6 atpc OqeBu nnISIeJnl ifrainsbep ~ey .l 34e 4~5 14 45i u8 1 32 DladLck 3 9 C deCa O i d u t C .A Z C A e 11 "l ..' -1p '. l. : ed s O in Mwh37 Ginra trlr.nr GRN~ M egw Cmia ..div .4 T7 t.1 1~i h-, S~. .3 d, 49, reg~ e e~o ~r ~~ ~ ,el o REAE EL OS IREAE EL OS pn .198 97, A, l, rd aCEd. .ra Exr. diai .C.,. ~~ e Ao r. .~ i% ~ ~ 1. 1 e6n Avd1 .d. Bniaats A e ua e f .1 h4 h-z 1% i) epioa .4 4 ual~~~~ e a co e ub lpn. .os .*. 11y .p ..,111 .,T% .9 19: U9 .r. :evrbe zs oi-Pr i .3 ..~ Cuba A eati S g. .~ l q22% 12 br .C i ern Cdie la o lsa d emnd N .ca Y .a 1,L.st d e 1. "Caj d sh, 5bat .u . ., b7e.y 2%13% 12 2" rros ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -yB1n. Gdeo he. A. Put oreSgr 1 7 lo.3.7 64 63 62 n O ed. -15 n a 2 8G u t or, e l. 1 1 1 rv -d s ,ga r % A-r M a .M. i e r o 3 5 O O S C B e~i. de nt de a .' viri ne Cpa" Su et .A .o '1% v~ ~ ~ t-% Uo .i ..2.0 3221o0m32 Qte e~'. ~~e-en e.Wetr i. 4 4 46 E OK ep.l.(P)C dado .y '~ sulga oarMrz 6 % l_~ 7.red o bnsd ua nine a ls ite rese dy o d CAFE DEe .NE. C1, al. 12P%4 ~oidd .d CIRR .YE .E L.O .br .i ire17 6 3 CdNeAT "B ', -E~ EM PLEKCOaRilod,4, 90 La -1 1an, b~, e S. le 198 iCer beM MnCer c 1 1 1 1 CA~oa, so, 1$0 wv .4 922.-RpO O l.-B25 D. ~1.1 ~lPes ubla e etemr .1 .-1 .W1 o.1.01.0116 16 B). .3 yj le yes 11.11br ..'-~ .Y s le • 0Ot 3.23Se3.535 De,.1.~117 101.0 o R ua 3.20 3 tieti ~~ .q. ..d .~l .d, 4. e~13 6 Eeon.-* --e .d ua .18 0

PAGE 16

ti 1. ¡ 1

PAGE 17

SECCION I E I SPFORTAOS CAIIAO a DiECANO DE LAM ESADE CBA2 Ao CXX% La llabara, Viernes, 19 de Septiembre de 1958 p~11 -Cables de Nueya industriadeproductos LWeg hoy a C9ba el nuevo avin F-27 de turbo-propulsin \isenhower almorzar con los Espada qumicsmontarn eli Madrid cancilleres latinoamericanos N-ev .,o d. 1. Unvesdad Invertirn un capital de 30 millones de ptas. Prblma tcnmio hes o rat arnS C .MLLAS 1etebr Arapharan la presa de Fuerteventura. Nota@ nl ofrni u eiii lm g, )e -~atomad pelUin ded -W SIGO etimr 8vaet brev pa,, e Sd retre etaUisida .A RD setebr.S E tructur y sosttie, acaba d, -er A )-o rbemseo, rndrtlc d o antfiiaelpareJo scdeL)1LaD.11 Scea Qumade ~xpuesto e, N -tu pre'r o eifrcssrnojeod e suisd r i roVen sr,ae trer ilgno jiea An~n eo el sul neie n arsn o at e y imprnia dae ~ ~ ve u l aaeJs sud-h oictd emsopr n r1 eTlcmu a1.on po mito eRla nsE ropdi stbee n ror1 ls insdeeta e, tru u aia d-1 :alwn g-11zzde:al uatetroe ela ainsla oeed emropr a. d u .1nagd ded eea nlaisaainenuad a esoe e ICo mrcnselpo omresyrn traeiaae eoaial .epe d, s~ .no eardd.n ueaidsrages nenco delbr4necls yosbeet e nomr e b 1 lz a s o -e -1 M b c e e r o d uc7i t o s q u i di o A i E "'o o z l z d l V p e u n o f r n ia n e A H N T N s p e loment y vo a de M.eoasetad e pocde co r lesn _e d ~~ .cet ~ern P E ertai e g .rnr, dpeado lner oe tcpain exrnlr dd, dlz q.1. r ri euad a ensd u o ucoa sd aA e onFse ulspoa e "0.rs e4-5 -nra ~re,.elt.1 d dee oatso ejaauid sa-c lta a eclad a et razaal rua eR Maad b o .iomeic 1racdrS r d' crb n dlloms. cdd gneo eovcpe denteed RcadNxnyr ccdna u go l~,b ¡e ebee n o lles .e 1. sta f.,. i d de tsi d I.pl eni l~ncs a e lhc ar 11 x t t ata~elc ncis u lured i o 00 t ne adsd, E lInn uee ~n tr p en y d-p rbe f m ee e on ,e y a 'e' e. at ra. nt.p e posnue roso yia .n.o dm co 0B 70 lb das p twd e aEpos n nlscn lrsvstne sorm ns Ao Uaes s coolte s1 _npred 800pststrncoa eBuea etat elporm aal a a e_,. tam eue e '110 one d'gti u bna IRui nencoa et e lioopqeoaa e _l ei cea e td lqe e en t d a o raE t d o it r i o od, bidse9, ~ ~ 1c m le o e~ n -te re .,t nm r c e e a e r a i a a Nie 8u .-r Snr de Mot ea la egaipieau I. Asamble Gener l d 1 a d aacn ea ap li-a e G0 J O s.b 11 .E 1)E112rn in u u a a a a ea e i t r o u d e o a s u n a n s U i a a d a de N e a h m s e i r n e a l m n z p u r t .x t e d e l t -iu la 1 1 1 I, e ..n 1 0 0 I n e r a nl d e piz s r u a e e d s e n l Y r l l n s p r l a oe ss r j o r s u s P.sl e a ne .ad s Eeud L1trgcJ_ lil qu, may~ e-fcinyaslt o Hyvense oa e e E v u lgr hyal ad ub oohmn rnyleaa ahntnatoe obasqu e reve uedan aric r l na nsel oia satrd et vndoi lgr rcdned Hbn in oopsj sp lo i etsd uaad s71 eDeatmnoClba enoe r u tm das ear tnsa ,. un e l tia e ~ l. r n e A e t n.ra n o .s u e u vo a in F 2 e a l 1 e a de o ta i n d A co e o ia u a d E td r e d d s v g n s c en e o s u e lp i e u p~.r.rsfcora ecru m n gc ut~ a Et-bea eesoqeh b ndol o pnad Aic ar nav eeetp al aia eopsa ro epeett ep elspr o ane oe aaenad ulspr ---e l.s acuae .saces Esan e,. C.tr _,toa L tur RI.sRo .i ~~ed ,v 40 pa es abe vee brod l aaa e a n -16. -surt ,.i n.m.r.d. rE eane ~ pe rson d.bli ~ e ~p e l porde d, le uea etcle nu a ncagbra s(rnn PAMON A ePt, (S.E1 E. I)el 1. d. l.s a le e dnera hr.y .eoe'F11pie ao ueso oE ns o l ohee ecro rnzsde a od Na ar, estier r a d be d elle en l II eeca A om c lpaae o d asln a a n v e~h~ t.,rt red st d o n Fo u v sso r sapat e E p el er ilars e R.rdt = de 1-11r TI 'nlsene coae ecr E 7meta -r~nzc A e Dues dar n o d a en n. sitnt in -a n delo ri d Lii n amotaaderae E plopaifio e aEAe Nra Va de I. Estadosd Ade esta reg n pero alanz. a u L-ru d izhjsdlm ti t a sbessetdo e 1.UP -HE""jd de "o d.ssBao al u em e epbacue itn era, i t.m 1e n Fel sb.y Fernndez Cele e de ~~e C~ Esas funeUa ao u a ldeoesp eplssnHb uhscmnaro ntret abe as ai deNJrsdne eni Z.IIdid eroPrs a ua ypItc o bev n V t r d e n se r ~e j. .e s st, o e J v nd e t_ ~ e t ." ,i.a e y re v s .ni s. :t .l~ 1m d e l e t ,J le v a C .i e p l .l.nt v.end .n B ibo Y dea oe t e oln de -W~lo. der n.b M .yu 1a 21 -"1 ner tne ~ncoo ne ¡a u ndralsn m rs-cnoe eega ncer e aacli a a a s 1 .-161 1 P deFr ~ ,s P 1.eab s ~ ~ d ,t .n1 del e 11d.s 11.11 c petrecud pn l 1frao s1 r .a l .a 1sa Tt e Ydo .o ym gles aAcb d elbars pier. ,ero Un c.="r,' 0n 1on r ee ed eo n db ea ta Caus dao bene meUne d vs ne pee le nm m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -s-e itio d a oe ss n etg co e sbe~lo sac s a n ar p y u o a ~ ~ i .drs t m e y ~ ~11lAy ralsn v el m a d d.el D senp~prr~e.de esrnd te e poes y asde-ar- d ei, stborsdemsenta de ngrapnizos g ets uue deet na ben sosd teeee aei e e ra a dea 1,m b.ass, en mu chos ar ea 1~n dns Hoanecd eCb ojnsnAdle ao o l a ndo a s rat E l m i a J r g i e p s d a iL, g id e r m e ei e n n S c e L ecn o e 17 d ,9 d es d e r a as kd eru s d e C m s V r t re a e pp r e d e a g PAnddr 1 s'm 11 111 -Ide eSnigod oostlnsadel ur ad uae 0 7599kls omGogeLqsSeg o o sgsosGnf afeaBreln ai dependenc as el caserio amas Chile y crs p ,en F-01 p agmn udao r¡b Ifra-e msapa deuncetNAr en aJ VED et ESI"a "ne"aau e geotsd erle rn ae re B2e 11 comoe ln s cubn s n Ne~ue~ squ esend b.a sa a dnM cetacne epddee tr Er a1orrb o utr casra uO'aaa rlaee esd aaspr o s r0 e lm ene .i~ ii. Fdn nd zDz a q le, e n e el a e d .-e uq e ar u r s ~ ~ -1sy f d1ds: l a a e r n es p o n l e te e r e sor -es no ei~ nt 1,l ~ ibprim er le. 11.h .~ea c l e d a t d c u o d l v c p m r t a s o t r n e o a 1 3 9 0 o C a ~ 1. -1 J~ b~ di, R a c fr e mb j da ~ l d s di-nte dep Mder lid 1l na o 1~ vec o 10 ~ ~ rd, ente ~ .se, ~ a a a g s e c r a n g o N c n l d s l s C~1. B l e p ( E~,a .S)t c r l u a d o o q s a B d p e m z re e ltaiqe tr o im p4 5 o sr tas lo n lue hane~ d ~b11PN RA O d dertspsmst L od rnon aCuUn tes 1179 iac n ino692klon s de ki Alos deae ase i ha F6~ ya he~ C1r-, ~e lo e Mdd de Erc~l.e Tajb el vapor "e g orhste,350 hom n e l sdd, w 1 Ay nt mi nt d L ce a n la BI BA s pt S I -C a E an nco e a e ia c an gan s C o ersck nraedent La recau aci n i hye nl forman .rul. s ~~edo Euega z Abeved R, oaT M en ts rpr aHbn nmonicar de Perms ta eaa1 da Cade n e r eEela nBre r u t rt o gmnod rdco cbnscu eacnda 488095 AdeZ1 etebe (ED lsgsinsya o oo e d 1.,2 zl 28 dd~ t. 11,1 l a l tder n'nse -Ha aisre uem eL d5. obee eraod ss y ebin deC.,ssp n oe ehbr aqevn eNw ok e aet o e a Sevii MedtereoHaan n, e i. s e na d fra dise,, mt el dMe iteranfe eeuao nj 50t ldsd crag emn uetd u u ~~se el ~~no ad o que9l L. e Tr orsd melemenodned m e A v dbr nrgra s trd s e a s ( 8 3 4 m i l o e e 9 5 m n n e t l ifd e G u s a v 1, 1 0 7 ,5 5 ,9 1 k p 8i o v A Pl e i -C o nlo t o e p n l s y s a a o a r s n e u e r t s 9lie 2 b-iii.1 nes OVED 'es ~t denc.) -a 1111 a n lySnBnt ac ne ea an od ae eebrao d a oocdsdretmn e I d, ,1 Eent A tc d ulvod apa serdsS dc u et eoaet el mercado ~11," el Inttt -ret 1 17 --bts ne a Elebjdr nMd sn ne e --e -~ ~ M,, del yye lenh rvcdopoetsd Crdia. pa a~aR co s ru c ti d e ~ U ~ ~ i .nari Cds .JhnO e r S r s e -1 1, hon e p r d s e u e e r p r e d r a o s a d n hq ~~ud 74 1 .'ioes -I .lc F -ne n-1 de ei de 1,otml el al ehlrd uro elCnd lBa ahcopae fca pl e0 net a u aM e dnee t a J s, 1.1~ ~ ~~ e B ae e aPamrLn spr sa rua nu se hallan co edda a m T One srb uRra SlsLee rofeeet n u eeasr beS .Ar. e osrce aalq enl s nsderna iay erna lier o aU vr a eua lp acoo acoe e nVaaedeP ra o atlersgane & varible ibui e SntaMara d la ab a h chlen en n htelmadrlen me seun foramo oprtu uqus d hata 0 00 tneA nd c n ~ d e w r ., t o y 1 P.ti t c o p p u m n e a o a o m d e o y o o o s c l l R a d e T a m l m e rt t ot al d d fi T E000O S t o n ey 8 7 budrs eE er V.1t .-n e s -ros Js Her pb sa rn.dnJ1eBll e yrc qe n e urosds~oqeseen dr u ha e eb dos renntreandrde b jnellei.Ltve Ci~, oran, zao e Vcua ~t Mrg au i 0 0 inepr a cre e en~~ ~ ~~ Suz o ssecad nsqe serJs ea ne xo nd reTu a u oe emee o et oqe ladeana uee x6~ onrsits u r pres ~oe ', ~ ~ o lmn 24i h eclbas uat apo ldliaHysneprdse ietrhsa1 taon a24 ss 1~ t, "e 0. et d Fr isc x1, maF raW -06 e M eta o as d ao og e t S ge a qu lC neo La epestiacnesanlaes ra as uele rooseso l enr elverhadelaad lntcodeSaanah l o omnt atrve d ls sd D.uvo-1 c 1st ld orq e ~ -d d ba eJa aniqel aaEps ntnr isqe .raiaorcme ~e rs aetsal-, lrnce r, ~~s _,,y o ote agnrle ehohsd a ntlcind o s l le mp e as h d oe e trc s d .J i .~nA c n in be s l ~ s t1 c -e ~ ~ re y s~ ~ r f e o n se t r u t rv n n en La o ne s qu e a e i o a i A Espanab b,, itt o a elsatsyaacr e sadse l leo aae m esspvdsanqefch 1. J1~L~sReoe d.r, pe dAcerd'i' reend"lstepsprhso a hsidrshsao risa srt tnol cstmr yd C e CO e e nete fo e U ES U d d i 1 ei d ei a e o e t r s ne c n d r s p n s t a t e e a e S d iia l ar iac -I. A r_. laCms n dd Be,-, ad l uos pnua sutua iEsaaPrtglHspnar xrnjr eerneetecnepe:ae die -rb ~ cra d estudi o ltaurge daE1.abUnftga a.ueusnc rnaNred Arc caia qid A ~ ~Eles -JnaCm .1 mer dd a ra lre oeto u dne e aItl -nd ,h ap =l.n Srn sileosutrmdrnspaareao .eT s L. udepnnt e o drndsals A ae sa a nlUa aae odaa nooy lt o e 1at.eo e.eaa-o ea S DeX ISV S5 nea EenJa and. ds i t raaayence tr-. cd ,,ae u rr ,e la eesmra atn 2~o n dut ,pr ed rec tr Del S e vici de Est ).o l., do 911, Fr -1sc A,1 m l 11-of lo de Wod e n d a a a o a et d s e u a a pe ol s d q e e o o O U e e a C d e F u r as El c ri as d C ta o d l ni e i ad de S v ro e ta d d ca a S S nt d d 10 ai es~ .n e d, tr l eitl, n c n l y d i a c e a. -1 n , br,,ci eas ~ ~ dbr. dd, a a y e s s a or a i V r Ue P lar 11o, em de t dfc a 1,1u6s r m y r l ti C Ld s Ao ssa uirnoa ru iredlat ld ad ed c imo l ipnddE aEpsc lporm eeeuind sin evi a asricpaesis peo gnea d Ifrmcin Po pier ezseprs€ graa tmb nmeoasdeeas~b~ ~rquee 50m.l talaciones ~ ~~~ i e rcsdlp dn 'd't diuzCsd aoe ryct ecpt l sa'mgnsbraasmca e ecuer eu usr 1% vtc y 'b ascn ry li, e s uepr utrnfra o eeI s eecpioa io nomne ecy ania b r. t ra d e ''ei l e t i o C b r i s e a a s a n a n e a t s i o y r q e a q e 'o r n s l e n estr b a t r e d v as ~ ~ ~ ~ ~ l esmo aspntsd ret AD I tebeSR1 fe ae udaa o e npdrd aCms raiss2 ilnsd ae a res ~~1ae nprood x npoecocbriod sprrpeetcinsd oo o aoaclnoe dra5 rzio C 14nt ei r ....l f c .r

PAGE 18

~~1o6dn

PAGE 19

Ofrecen $250,000 e al veloa llott so er. P ore os coo e c: ebdo Efot nmica: en que Moreira ha vecomo hroe ayer -1 u nido a Espana, aunque se cree PERTH, Australia, septembte ces tratar de fir~mar a Conolly que las mismas sean muy eleEB1 R ,Autaisp 18 (UPI).-El promotor nortey su esposa, la x Oiga Fikotova, vadas, tal como hoy se cotizan MLRE utaisp americano Leo Leavitt, que ha que gan el evento femenino del los fUtbblistas brasileos. Retembre 18 (AP).-El fabuloso ofrecido $250,000 al millero aus-i¡Sco para Checoslovaquia e cientemente Atltico de Madrid Herb Elliott necesit hoy 13 traliano Herb Elliott para conlas olimpadas "de 1956 en Melpag hasta nueve millones de mnutos con 15.7 segundos pavertirse en profesional, ahora bourne. pesetas (18 millones de cruzeltratar de convencer a otros proOtros atletas que Leavitt esros) por Vava, tambin center ra recorrer la milla, pero no S N L Z minentes atletas, incluyendo a pera firmar para su gira profforward del Vasco. Wilzon Moen una competencia atltica 1Harold Connolly, el campen sional alrededor del mundo inretra debutar el domingo, en no en las calles de Melmourne olmpico en el lanzamiento del cluye a Bob Richards, e] retiraun encuentro frente al Sevilla, martillo. do campen garrochista. y Jon e tradicional rival de Betia. donde fue recibido como un Leavitt anunci que si Elliott lsa Konrads, nadadores austrahroe. decide aceptar su oferta, enton-1 lianos. 00000000000000000000, Viva la superpotencia que hay en cada tomo de Supershell con ICA, la gasolina ms poderosa de la Era Atmica. Compruebe que con Supershell con CA el motor tiene ms potenca que nunca porque aprovecha todos sus

PAGE 20

Ao CXXVI Pgina 4-11 Sports ,DIARIO DE LA MARINA.-Viernies, 19 de Sept. de 1958 Sport TED WIL LIAMS A UNPUNO DE RUNELS .319x.318 -MEWAUKEE A DOS TRIUNFOS DEL CAMPEONATO GNE Bo Trly upraEri Red Schoendienst encabez,la' ofensiva £ 0 Banks por estrecho margen de los "ravos" conectando cuatro hits Renad de ayer NUEV Y RL l. (UI).B b urLIGA NACIOwnA J UE, Yoa or 0 21 ¡-ro 8. (UP.-Bb TlTreis fueron los tul>eye".-R us h fue el pitcher ganador.-Ne.9--satal. ley gnadr e 1 legs omolazaor e os jug Sian Musial.-Explot el lanzador Sam Jones. Detall"s.Mwue. -S Ynkee. d. N-ev Yok, f. hoy .dd~gnd. 1~n (Unico Sp Ng dr d. cajost. d. I .ot.d. ad~sad p-r .1ttl IWUEspimr 8 dnl oet utoht ncn cuart epilldl. ~uad, Iba BraLIGA AME~ ANAL de 'Dprdt Profetua.l delAfi,". Tur1ey -1-,r pA)-LsB a del s 18.wutr, .ra d~i, it, blau vl s a, oao dtovcs SEra¡, Batala, t~rp dr d, low Cachor de Chi~a keaab.11.r. .San Lua .-3 u. 11 umparllscta ~ s za ~o l San Luis, al ~~at Bfanad5 cu 4 Bolo ~sa ~ohe -ar c--as .s11, '¡g's-a nr. n Valenzuel co~ t un a~6 B -ahmeo6 2 ga, p., al rargn ts e h.t registrad. .~far.o ao trino ~e alreed a Metas t-nt B.1 .sh da. ioe uio un oo, tuv -dics Cardenales sm .emreteprBitelgteae sc$J8g$$ io tifias ~neavtacM. Tur'lay rcb 24 do.o p~r L!,,, 'Nacon. cu d pacb r ,h,, d,¡. s a¡ytimo eps1io Venu l (U ~ wme pZeto y 105 punat-s contra arnce votoo de priae conint l ~t-r-ises rrta n -bSntr s ~lgr nti',8 0 CE hr lugar y 84 putos pora Danloa. U. ft.1a d. 22 crill-e ertd.prino e.e -cb.pibrp.t .gdd .MUCHA LLUVIA -"ba a.Ofrece el Bffalo LG 1COA tas reciio votosde prime puesto el grupode coMLWAUKEE .,,IIANCOA mnrst dep-rtivo d. radi. y cee isqu. hae MONTREAL, Sept. 19, yUI)V C. H. C1,8u dir e cc in a 1. -1 .cin. El psrml, p=r, el ~adr final d. 1. -lpie ugod asre0 fialplyof nreelToonoBrutn df ....Fred Hutchinson S1116. .r -n las. d. h.bWll d. tr. vlucado n y l Montreal, sessedSOcediens 2b. .M340 WAUKEE .8 59 .599 h.snldopr yepr Aaro .s .,t. 4 1 -1 1 BUFFALo aptiembre19. (U Pitfsburgh .82 65 .558 6 se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ssnd prl smr-Cvngn .4 2 PI)-L Boned BfaFrancisco. 75 71 .514'12 P f. ......da. ba. feiro o rd nint 74 74 500 14% Torrel ~a. ..a .ba .5 1 2 2 uchnoed pedid -47 l1/ Crnal ..0 0 0 mae e o ar .1esd a St. lous s 6 .6 Logn s. ...., 1 l l .-aat de .chicag .67 79 .459T201/ R.sh 1. ....29 2 1/2aerdltam eunr 7-1 36 rnt g9ea d13 9l D os ngeles .67 79 .4 2V SAN %LUIS Firesfl 63o 83uni re432n 24./. d.C .C. 1 B 1f le jgdrPi LIGA ~MRCANA rse 2b. ...3 0 o Z H'cisnlepoei Pe LEW BURIDETTE al obltnr e entdea ainl l ,p V.D 0,nga 1b .1 41r1l r"n va q cmaastu npsc es sl seua ac NUEVA YORK 89 57 .610 G. lbt.c 4 1 1 0 do~ r I.a, K, sk s.2. BUD DALEY LAZO UN GRAN UG Vaaezuel .1 0 69 7 .473 20 ih ..00Y FUE AYUDADO POR DOS H M R 62 Toae ..36 3 11 3 Washngton .61 83 A424 27 2 T ilwuke ..00 41 13-9Maris v Tuttle la botaron. Williarns bate Sa lLi i. .20.01 L0-3-,. 0 pilh rs deho k,213S,1~2-E: W~gt. 0-: Milw -de 3-1 yRunnels de 4-0. Cerr qued igual S Mathews y -ch.d ent: a. LIGA NACIONAL k. y Cunn-ham; T-,rre.ganK NA IY etimr 8 .ne sgnoepj o y~bs. Queddo ~n has: NGELE (UE-BN TCHIbCeAu ea o e asri N GO: Mauri[I rn2, S~ -~nd ~ns .3B-T.rre. n l ar1e,1~ g e dnh.z. PDale c1, u on 0 1 vs. Briggs5 54 o Hiliman HR-Lan, Pa~k, s-Rusah, .d u ae n entaae lsgnoinn y.lBs Wight, M -1ew G 1n tu -_'_a pr a itra 4de o aalqit a d, 4:8•. ). Ped, J.~e (13-1)lsAti de Kn City s.Liga ro penoe -eptc c~n L'. H. C .BbS.br el Bht" A e Sax. B311 cl C¡,ve-and. A RNIC NS.[05 ---Cr ae uj n~..r 37 Ted vWilliras bate6 de 3-1 -11A RNIC NS.[US o Rush~~~~~~~~~ (.-)9 1 nelotv utecn d,r, quedar e. 318 jun ~ut. d, ce: Gilirez 9 12 o McCorick J1.~ (13-12) 3.213 4l 4, 2c P Runnels cu hj V l1 3 1 1180 ys Mizle| 10-13. W~ght .11 1 1 u aar =n cu ,r veel ba"e Citm 2 3 a BOSTON B~t evqed n35 V. e. e:C MIL.WAUKEE EN CINCINNATI, noche: 10S LIDERES l~. .b LOS LIDERES l"" UIGA NACIONAL l$era al IA AMRCN PITTSBURGIJ EN FILADEL.FIA, noche: Anotadas 4 P iral. .A1taa .Wji 9.2 ys. radw,11 2-5. Banks, Chicg .1ab, 1 1 2 l ate e or ~ sMays Sarnic 1 eo h .0 0 0 0¡o ,w kvln ..LIGA AMERICANA Se ecriro d l os -Yia B(1,a Mahes MRwue 4Bwfedp.2 0 0 0Cr.Kna i .9 EVA YORNK EN BALTIMORE, no003sob hl g~m. durante el CONECTaINDO unsn I all~p .che: Maas 10-8 Ys. Portoca5r0cus de liuinteisaque Stan Muir e trsvesal ., t 1bab, Ted H 3 .0 a l s di." ide o dafi. d s Ashn ildli ..99 William s~ cooc a slo T1aes 2 5 1 rrero 141, para la Seri W"sitaon' La "it= vuelva al juego , t .¡A"Tsc 1,ino suncgnl; VA.A C U. ClP1. C1r > 1ad 7. ASH INGTON EN BOSTON, noche: IL A K E epebr es a adiligncia, P¡,r, 1A1--ue u d fci 2u 'Pascua¡ae la Liga = ,e ,ai r : .: unDtot 6 leaoo -(Foto UPI). stan~ y ~ .s.1 ~ud. ole al ~olercna. W" im yu 4a s1d 1 2b-1 .....0 -4 lu. Drewer 11 121. tos~i -, ci-bs Br.~ ~ ~ ~ d. .iwue zued oe a eecm eei.SnFacso. 3 t b 3 0 1 0 K en er .....HCG EN KASA j I.j nohe d n o qelapimr ete-F edHuc in.sn nua n .Crd.HAde.n.Flae0.0.00000 P,0 a,¡0 htie 3 0 0KaieDtri ..3 .deOO Cedidos de b14to 14ib Y SknrTtbugrry. .3 e asr s 3 1 1 0 R nnlBso .3 da ~ ~ 'Hsa aaL tmrndhr on SikC.,bd y p 'd S ksA .Sa us. .3 e W i1ia aly.s esn Bso .0 VLADE ET s lih1d4 atsE obe u l SA T E et.1.(P)fnesecnnr aae hun rpe g g, dje Ttls 7 4TilsY.Ey rio~ p d e~ s u.ip .et l a n e s a r r s i p l a a l s n a e t o i .....0L g m r c n .W l i m i -i l L p i u n l pero ~~ ~ qi .bn ,s .1fr A "ua a.o r n c n ra o p r i i i o a d e a e s e a u e ac u l e t 8 e e -d1 b~ ~ B .o -, K a s9 CO S 4 .B s s r b spay r .im e .r .C H A e nochos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ c peddS. a~r~~ Esu ~s~a %,pb aucino .,e~ar yl ao, prcom vuelvP c Ls Boss ralda batea at u nda BWlias u e.H -ut dos mietrs qe n e cao e rnc aoch e Sa Lis on ar Musalen erfct foma Ashurn Fladlfa 2 89baes orbols y cutro Mais.P Dle, CrvBR-ale. parci, Clcao ..2 Asbun. .44 28 .921-4 hov odo so de Codadode ewe Soian. aminitraor taney a hcho odolo L m -M ys.San ranisco I' .26 flie desacifiio e da un Gan Daey 3-2 Peri rowRver, Cicag ...0 M sia, SL c2,44 62150'~y Jos afic.2ntda te e e u sSp h .M l .2B-R -4Turley NY. ....2 ..70 L nh C .11 37 54 23 .0 -, 11 bR it 84 67 a, a~.sh Cp., .h.7 62 oeSL 1155 9415.0 Hlt bb~ Chc h. 10-6 62~ .¡-ir, Ch~V-g .U .7.1,0 11,1 1 t'el 21ui en e a W ynn Ch~ ,g ..~ .b,, .~ y ili B .6 2 1 1 7 19 2 336 tunadosaz -uo P.,o ei cp onsS oi 22Bnig eri .17Pwr C. .1 1, 15 94 l17 .n12 ta ~~~h t, ~ 1,,p O n h l r os g l ) I ca n n Sa F ncs o ie l e le O 1 a ~e ~ ld O n re e B l r ..44 u n ..12 2 68 1 4 .urs 1~ 1, 117ed r y -a.r 124nsun .2 se clO R yM Oe u ecO tOad .D ts erce mn ..aideD rS~h,~ b, tY aO A TM R ioo l 4 2 88 161.36 Irqu an un_ zr ncOpio se Dr. a esleoa nu msyCIAO etebe1 .1, U1,u .l~ Ser, NY12430 7 32.0 v qe e Alendresibaa sr orosquetara ms D moo P 4 ov 1e ny tm n V C.H. I. g~~ ~. lO Fx, h .¡la54 7l17 3debeolresna ya qcu noe a brisrueeshand a" F C B.ni omid b relevo grndByd La ." "'11 lad juprnsctac con l prce l eno n es e UI ayegur m l juego rie an o ..2 aamn adalsds 0 so d e o utfieldr uao s. de Arco ruer bu". a G.lr" a F .A ,1 P Bodortresf e e eo bases p or boa nRbn on, 3b. ro .~ h 12 52 68 164iuai de215t bs Ang, d.,l y a itficirj .ich r .---b. 1 sencillo. TRiand podujo nits Haeso .r lu .a. .1 .1 adlCmend iod e IA N CO han ete ido el roceo cns. e '- Mil auke .8 59 599 -7nias os crreas el alti oaste.Bobyb.,. B,0 C, n17M x 5a6 d11C5in307 trutio dl qupo n orm tl. "Clroqu esams tabjadD itsbrgh .8265.58 5 7re.Laha sehio arg d lo Grder,2b .2 0 0 ariv deLaHabna Eta om Bnks Cicao .,.al4 mP. h-re 1 Lu podemo enta vo cu H en, bGra, unta d Tiroll 1 d, i ui n e c m na s -..a 2,a Fl a : L 4), eN Fadon a l un s ciBoy u e r r T. l s. .0 2 en ls C .D os ue drtigv e o l t ,C ve nd ....7 ~. as 1~rdt'r, ser.a nps s. .l~), y0 21t. y. 22p .yro 11, ~os Whate Lo dos cC CA d trAra arzH nd CrK r osa C eyre. s %o mente ontactoslm paa usa 11t a.e ars Pau1 pued t,-rl 10 clbBre a ~l-th r. ...la 1 oose dudcree5pei ~ ~ny h r d~~uetoco a hhauad o o la o E pthng t m oc ~teeoblaci. ..3 p r Hgh S oe p e 1.1eto L G N C O A q u e n o q u u ca se l n e q u p d a r a e t o a m o s r_ ,l o e o l s p r p c a C E N t .18 ( ) .B n 1 ....4 2 2 q u c e n a c n n ry a n v l z1,1r q e m at ufe der L ~ ~ ~ 1P pc atn a ia on h lg e a.S efi -_ 1 lb d t o e B re adic. 4 1 2 0 o c m lq efrm n M n e ak ,Chcg 2 qu uea jgr eulrenetano.35depsd btartvmet pdmo oneui 21 ~aldd -plzr hil, 3b 1 0 0 a ~lvrJ l et acaNa hms'Ptsug 0 Paauo o inBoh e lcub.12hise 87vcsalbty Ca11 ~hbe 2h0oua prld.algacne A -Cdasn -.10 .Rfal iMain esa .Anesn Fl .9 P.d-n u ~ .,a 1n g n~ ~,. ~ ~C~d e 2 ac d ib o i d .u sM o ep ..0 0 0 a l u a ai, Z n ld u c -e e aS n F an i c ...9 Ambos~~~~~~~ brd' dicss frrree aptodenv".u.pteruen gt yy tequp pu nretre a ylmn 1. 1~ .iJr-% BsIGAo Abr e-MySA MRanICANA. abamo'a qu~ DPa~,oe ce u pid g nr Cltbb91 C(71 C-E 't Sprxm L. ~ ~ L¡wn -. .0 0 0 0 nneE d oa ea d .di ev K na iy -. UHS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ltd 0.de 21 yv2r 1~~eci Esala, d a, F -o pra 11CHICArGO I, dios deK Aed.rmea S .vr asitn ...14 pC~ -d d ita parat 1., 1e p r a ~ n. L~ p d P -sWd M .t -da r m, e a bn d a ~omp e1A la sci n ju et go de dhi o e 2 -; h c g 7 8.D -" o q m P d o o a a ,1 . B1. N w o k. 8 Ne or ono no dcsd J.~qees c-,l nApch n ,nrnm nM.,ote o ne psb "2 .Fx,1pa 1 yBon ad.MnteNe1 1 .8

PAGE 21

Afio CXV1 Not cUaf Nacionales DIARIO DF, L MARINA. Vierfieo 19 de Sept. de 1958 Nc>t.eias"Nae onaleg Pgina Nota grfica de una,. ranboda en Vertientes -Inaugurado el Dispensano FIra Expresaron Dulles y. ......d. ..E-A ¡cat ..,.~"om L nl, -------M R cGem k n s ep ,u e. r s : u eec-i ne yCl ,," 1. rM ~11.1 G,rskv -.ous eftM -2 S ~~ ~~~e re q ue. ~ o e l,un n s U a a v r •e s n t r a uu ,ur fcamnt ,v '%b .un 11r ~ rne_ b. dt asn e x .Saz -hat ~.n En d. i~rd ,.:,yr ,us 1 n"mud e s vu o eoet despus , l meeb d, .pllr4pa .t v~ lara ro oe ec e a c e aad oo .pu A nn c aisan qe re yc ue x~ . & d .J Gy" k. ,tc a e d e acto ~~~~~~naugurac de les bratLus Poyde anida ol.es hIe oneuaid deba e . -eer re z .¡-s .hn a cnoad En y Noeurp ~ .111 E .u.:,l ytsn d a ue nad,1. e S" u I poeor u d~ 1o u y muaa e odrna y ,me 2 aI n erwita s de: J.s co do oneseh peesegbennt onso 1"e e dc lpaae e e dc s oe c se at a .~osep a .otru .d. I .d 4tco cnsutv ypo t. 11 p -" d -~ ~ l ,.o - que M. so ', nd6 c d ne e de R ep ub B .d os o y f~ S vas .o d eb e m os.' 't .t t ensrP e de conp ra den r C -o e t s h s c s d s o s d s d n e d a A a o e Gel S nc n e t s, de nt de r%,. l .o un 11 , J,1 us nurco iun sse nd s Sne bro a m e C a s M Ayunta ,.idoctor Arn Pz 1,~g ca,. .,c e ,S.~n u u da e t l e ue S d o d b er e c6n d n a o d. 1 ~ .n : p eco c -p e J.s~ L~ s s d d-r esgua v ar q e C a e s ~ ~ 1 ~ ~ n r gl. a m aeu o as e de s rue a~ ~ e s "t l 6 d ef e er ains n a d d rs a sSaa o n m u n c m b a e a o st t.7no e o d a u r a m o m a s b t a a. .c s s e DE~~~~~~~~~~~~~ .nA rIasTIC Bd. .eebrad ru re.m t t-, e. ypl de ,no M agros ._ lbos yi1l lootrOtvoRRCad doeo a Ga d e s -la. s Na.ns da s su A "a 'yVasv n r e n V e rti e nt es ~ ~ ~ ~ ~ i r t d e ha c tal d .r ,e un. .o da r s. .e m r u e t n s e o e u s V l r c o t v n d v d d s n n e u a l a o e Co n e u d ho1, ,, M M ., n z o d p c r n s t ], ..o a n Olm sguno efedela lata letria el enralVetiete y ie br mb dsv ct ad nstrt. yilid a .a dnmnete y u node l.s' o eda ene ,1111n q e do G omy o abl gr, t S ngid d a soicin eCaaleosCaolcs l ela ncntdrase ,r 1 amdco qeha tao esn v rae oerded eeres~ e *-baesu'4n12 n '. o auene ~ smbeds -e1esac .1er e ra i: s a .e nasc:pl cmisender pesnt a l:d -r' I 'I .r L-. -TIs ar= r cm "'s""v. : .:sm.nesa d .-.s u p .s -gdi-e" -Me -y a user1e que~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1d pree -a -s -:i itayn 'ut .l d-ernd -: l ,d arge : .• :-re e v.eem d ~~b r1 mn .ms s•s:e -x ,s irl ~~ ue 1.e quepa :en. erm n : cam i e re d G: sa C a Mer e .l lces 1 en camb .-ev: en d sa ~a e. t """ "-i t-, s -rm ehb es••o sa-e.su s V : on su stngu .s as:se : nes e es a~I. elde s'lestg l e rs ',d 'e,,s ,s!ur sllatrsJu1.IL s "'en,.Sr rir.u L.hurestb.1 l e uns.dez u a llr eG ke .esu at.sur~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II ~l.t. ti ~t ln u yc b efeto u .rx :dc --" =, C:;eIew :e-.;l -Ird K -s.-.s pub a aentega a cad a Juso L s e r racon a d Trpo Gh ta Laak er rae d v y mp _asdu -nde spesu %es -s1 n. 11 t VI I .,.l'de 1 ,le u d se s sumt d 1 ? l ls estni, c m a s e .ng d C n ne -d d s. rm~ ~ ~a -u .p , Dr ,~z ~un "" ~ c" rry~edr s n~sL h u .u e a b "'" ',us h s s 8 m -m s Deilietrs OreSOlSle el od C ba P-:ca ~ .lIvz e aev ect id d e ru oZ busca para An. le un o e a delt sd u omso Gn sm ..aa i~ eadoc0S R 1cm 11z 1 J 1u ePe d ente -1 -R-e-u rru r r qu ad r. .-a Asa ealr ',Pr.'. ',, .--, 25 m eb ~s.h sd R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d, CAT rene e dsA t ge megn s e u ar 6 arlo n~ c e .d,, a."" T=ooe oa saob sco d ueaaon1 e ,Y~ od rd e ..-en r us Se ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d' Mee 'i ~1 ~e 1r -r d Law .7 depI opt .Dsus. ne r. s na.ter ,: ., rebe .onr ce n; b.1 11 -1N. 1 d ds. e n d i.d_ d eI d -x s C u -1se h1. .rib : m. ..U e 1u-I.n us d .elqu e .r d .r h z • .d e he z.h y .c m n m o r ln ..~ ~ ~ ~ z D u z .d _s s..l ..S e u d J e f d en r M .u .n .d e n u .j, r dni$ u .~ ~re d .Ba .n e .ld y e s na n e s c n -• s e t n : e n -d p r .l a ." d ~ ,s, lm. ...-.~ 1 ,1~ ~ s Rn 1 a Fost e ~r e p au a:rf ~ e y nenad o m a g a dan ,l. d n s r n -t n P. e e m undot "Si y'o t -n ,u d, an d n¡. a. nIt r1. b -. U -~ t _ .d t ., s.s s ~brs ~ d ~s ,u gudd la ep Assl.l de m.nsle C.a ~r fi'¡, I., sa d -i r roI de C irr, .I Guas d,[, ou a asa u a .t -b d ugr vd r • r-. o :. M.r te ega pC r es l Sn ~ g ar c a e a n 1 ada l. t. Sq r .,.s ._ .br. L .s dsat~t.d a d ~ -_ ',e -~~ --E u s e ---.l ,S.-, .d.s .r s -L ...N C , o o p n a ~.d .e d l ..j rre -1. C ~r l ~ Ien ...d .~Gar1 -. v .: .m a e r e a e Q e n -: s a .t r s e s • .• .-n d t d • a • -e s. .,n .~ s e l M .~ ~ ~ J 5 e a qu e a a v r un. flev e n, u o Pdr. delf .,b -s c e • r c 3 s a n m ra e d p b .e e .p b c .s t• d .n A d ,m r a s .• .b.1 N d~ dGGm, 27 SIma elan Ce o. : .la, L:zl r r d m:sde a de s p • s, n nl e .-n i 1. l.n~b. d' u'r i ts t.d s UnIs r. ra" -.s .~ h s-s-.c Vilm uz, y ,ud ati -, : rd .s. -a M. ., C: d. .Se. pree, Mannend,,¡,, tefn~r snred ¡Sn EtaLdb .dl~ ~~ 1rl.m. rn_ i ~ A erin .as s a v. d',m 1. M.r es .• 5 n. o ro s r, -D l d.t. ~ S y e r a n o ,,ts r ..R s ,1 La yr a d se. elo sd Ct a'' ..• l r -s "~ 1s ~ Pl .enc j .u v-r ., Ma qu N9 .6 a Lus L zo a r a k~ e ~ d~B b o -d It 1. t 1 i 1 ~n It s o s g s b .P p g a b m -s -.y ., y1. N b, l, 2,imel ~ l ~ ,z.l. PomRn r -1 5 e 'nd 1, 11, aI. ,nPd ,b9, .n .:ua .on l, i h 1 no an l .l ,a '' .E .dos "n do A m.11-s -d.d .m1 1 . sw= Cmp ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 5 -¡_ y AIr.6A ot e 4a O e Od 8 0 a9 0 C ro -o Ets m -p s o a s l n .nza, d. queb d -" b .dd o .ps s ~ ~ e r N 5 9 6 a el dro rv 9 G.95u a d a dsob r ~ ~du .o E-~ ,bm o-sb d psd o o or. u s u -n d a P Odre 5 -1 J 1 % 'g ', r ,, 1" nltox 'd s P p ~ st :~E,11. ne d as --ar m e~e.s. h,,n n m a o LL P -repr s -a -sd, -mb o e o a -.d d ,l6n d .~ t" ~ n s a ~~~~~ ~~ ~ ~ •I t t .y ~ j e d2 Cd E N U E¡ Ld s sdd -d u r a u .d ...n c • e D -y" M .n 33. -vr a r 1 1 • r -.d t, s i tn-s r ~e e s d p r se n .d i .s , A l 1s1s .~ ~ i,o u e ..r m Te% .S A1W 5Jl Ger f. ~ ds -.ne ve ~d hM:. ~S Eduard. .: .sqmnnt ,hnn -eesp -sr Ser-m: rb. u s -SI -z. -p, u i r. .. Surez ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. yEl,33 u ss d v e .n :: 2d e e s alas d rc -z r te 1 a c e •san .,,% .a3 a a .cay. ..u E M ril E ,,tL. .n E d e. Sera m dc e Otr .a at:e r cu .d s A r de m-n e .~ i ~ ..o Y11. d s ~ en d m d. r Can.mbi m 9ds e o den m a o d o m i d1 i eo v. ao Pr es n Lt .y Vila .Lu~ .al. -1, H sub,,,, t12,, ,u,_dro e o Fer ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j. .t d a tmoam ep u eo a-r oe-nna d .nE -dr .n s i p a 't -'' -u,.,'. d.o sorp, es. E .n .~l.n . ec-t Mentorpon a e yn Btoda Cub2 Do n.ut ~ ~ .de Garr a o., ~ .r e La H b d l d .d ~ ~ l s ~ .Jsdle.o• P esd ed C1 1 RI3233c tO sae aMgy CATO ezi. Gonza ez Rao le l, ,l.1 .b np '= 'b% ,l, oe n.L n ., -.s n. c a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 -"t1 .-1 y G 622 -"~u m S ~ hR .M a r o, .r e y_ t r e o tss g n e t s v r a p .a n o -t e u e a u A r1 -1 1 ..T r ~ n ~ ~ ,un d .qe d r .m u P ,1d .~ ~ d e E d c Iq ti~ 18 P. tl y 3-s a d~esndr taP9 CrCraPle c o o -etsdaubsuoee sNd e~ltl.rc e c dn eodrn qe.s c dsaeus b. .e s oo.aae Ca~~~~~~~lrP" 2C. ~ ~~ NIIO E UlDA ~ ~ sp -oe 0 Vd o oe rad m u xs a ubnd ena n o e sa-e o e rnb.a -m .nd spu o .-o C, ~ ~ G J"~ &s r~ Illd. E~ • ~s er j.lnsdd.r ,mn:. -1, t n -d., a sr ..r t s~hr:_, udrnete e .n .ed u G-tII , .6 4-d 11~ C.S. ~n .n te --:1,''r ll~p .j d u e se mg c d ac u . a ~ ~ .-.rs = n p, -.~ ~~t -l. .7d 1 a -.~ -nue S'"" " .-.d~ b1 -s d, O-:r .s sa r ra~ M e :r sp .ta Is mderna d~~u -: .Ir. ~ l r b] -s ln. -:. en ~ Cs er' ~E 1 ., ~ ~ ~ d l ., C. r d de d rA N ds B U A K M O N T l E n rb M H p .is r u a r 1 ..E ~ .r~ e n to ded u n I ..,u bd e - l. , ~ ~ d a ,m --" ¡, a u nb . ~P 0d O 1, u T .d .11 p ~" 9 d .r .G -j F ad e O c i a b r y A dm r 6 8 2 s e 1 1 -.1d~ ~n a d s u e 1 ~ n mbre M d Ls ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,a .....l.d c e r s a .a p p o ..d .~ ~nam d -o S t .S e z y Si ~~. s p d r a m t i d G. .d a l t b s S ~ u s t t a n e A o a n a C o V d d a .a d -d -m o -m v u .e q -s -..t o 1 D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 d, 20 b o t a u o sd e nu eap r u V .sr p r In,, C ~ J I ,H.rsi Con r~ ~ i.Lza o e p n n u od 9 v u d e d s r -c n e e o b ~ ~ ~ ~ ~ ~ l N.t ~ li M9 .r tSb d-1, 1 l nln m m se e t e 2 Y g d ' ''1 1 ,1nC nc a 2 u • Ju n. d. y _n .,e 7.1 e - r.d d. eE y r .d, Y .G Sr -1s B e T.n.t a .~ ~ ~b 1r q-st dl Q r., ,1 nIRt 1 1 i• i ~ ~ d ,d ~Al ~. .z~ 1. 1, Nu ~~ ,~ ~ •, tu n m O y pr s, El A ~ ,l -42 ,d f9 y a ,-s Ad -¡ --Rr 1n -1 ~ n e a Nd 11 -m ~ E~ ~ S -d -n.v va ~ ~ n . ~Ii rd .• 98 aea e 1s el ns nJ esceutss s nun d U.n -r : e •-tsmm r .c p. ~ ,dl.m,. C • M n y ,. ,,_D ,r .,•.b S .el, l.snlrl C m a ~ ~n, ,d ~l .ex .s ,,d,a,:,y .pI1-11m' e .p 1116r N r sr-, .b s, 1. r~, C .N A. D E. 22T ~ ~0 ..~ ~ d ' r .-.-A 1, 11 J1 F eb l h -,d 1 1 G~ : n d .d r b v nb r n .-tu s h s .n S m ar n y -t, , L , E u -.A ., o .~. a F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -r-er yn Ldm ~ ~ Mao .t, -.r d r ~ ~ y ~ ci dr ~ .11 t ~ dLn .et ou mnj ue eet ae aA sn.ti s-d despu d F, ,11 n 1 Al~ .r Un,1 i~ ud .: LU T .L O N 30 -b nd r d e z s eran 1,11M e ez Ls -11L,1. 11, a -, O.,eex n d e tu1u -e .~ ~ntrp b ..p r m r~ 1.s end v -t .c -u a d -,1 ., 111. 9 9 en .v .esqt,". "11 P r -r a a -~ ~ ~ S :~ ~ ,er re pe ad ,. ~ .• dl ..d, t1, s'd add dle1 .O r Cq:d n, mo Gu.s In' :nl ~. ~s su e h -s o e v a r E t d sU ..E .o .R • e .c c m n ..,d s tl5 .1• .-rpara e u. rB N ,-o y .J ~ 1 n : g e 1, ,,n., ,: dee y .e n r .C t d e F r. nz e, m s1 1,de1 1 ~e~ ,r rRe r. • • .rrn .6y s e ~. ~ ~ s u e x r e e ,a Ir -e d e e m, d s, ..1 nl. -u e s ..d p l e s, o d ~, F is .l su ', -a nr l a 1-Z1 rqu .1n1 ".l 's ,ret y_ se .ra ~ ~~~ ,dqec .cmn y a esnh r~ Cl -, ese C 55 :se .,e queb~iad, re-.p Jt ~1.e Js Cour. elll J ~ee 1 ,e ye rbd.",,,mm salcn ac ede s-cs .a N u-d re,1,1~ ..e ~~ ara r pna o u h o nay J 'r, ,1, ,i, "~spu, VO "'' -.% 1 ,. l 11l -a 1~n~~ a ~1.dr _, R A A B. ,9 l,.s po .d 1. ~ ~ ~ dos -1. O A1l.lEdan s q st rd d ue ne secrar d ~ t. Es d 1.ad 1,u a,, C 1 :8 -t ~ B, -253 ,ANT pG DE CUBA' :-tl, 1, ,,""Pa,l 1~r1 Ger do~A~ ,,v Mat n ,,,, ,., r. as en r ,, r1l r -s , ,. Paa p d1a a n Ave 45 N. 8 -" l se 1 mbe 1 P1 -J ew .d1gez de N o Jng"'He" -e te ma o sp en o so de n n e e y h -" AL A S Te a ep e m11r ~ ~ ~rn,a C bl, o a 1~an s d ~ ~r 'p CM NN 03 BO 2 c s s n u o e p o in e M nu R d n deD z s a o J n a un n o m m en, nt-r mn1.be1 P osr. s s a d n G om k a1 1eny,11 C2 w .Nl. l o ,, .,, ,. ,O d 5 y a s d e a p n d e 2 y J u n D z M r a L a Q t a ~ e ." " .d e, u e s o c o n s e b e r n u a n e E m n s o d R c o e x p e -a s -_ s d C~ ..' : 5 .l l~. ~ se. em eF -, -s .re ~et eFetsn e. M .r, s, Bue ~-o y B~ Bur .r1 11€ -1-sy' I.v. -~~-,i F.11 Edu,1,'',' .1 l. P ,1, n ~ r. .-n l u ~ ~ 1e 3 N. -28 11 ..pa E 1 -t d. :S B -T-nt ~ adn su -, l suh .J a z r~, y B. r ...11~ ~ ~ 11nu m m s sr.m s 3 e • e d d-a --a Ave.'. 9 N --B' S4 R.at Bn eti,1' desp, B', -1 Aur, F'ren de F 1,~ r. .ent. 1 , d ~ i ~ ~ .lns y .l s: not or', ... C ~ss .dos d ,ese -.,,S, e -ni l s. l, .u n ul' 1 o -od -t d e ',. 'n d -Ba h.''l e. : 'o ~92" ~l 4 59 d o detresc.ntos'd pessq1~ %C-evo ee dedespah. Mr P r Lugconsu hjaaEe Ha a se sde atard'-g-so S peraon a arca sdd~Ch1n. ao o Es.1at r~i -e ..9.S,o r %n 1, banco T-mb ~ ~ ~ d .l S ar z Fran Berna ~ ._ b~ u r g e o a N r e a n u u a a a e p e n ~n Pr 1.r .u ~ ~1n ; ~o d Jon A mbos,,t.,,, anc 1rs e p se o o o g a s a a p s .1 No-".' u ~Fer .dezr de 0 r. seeescaysr adt enne d e. e Ju ~11':l BasolLl -. .*"", zo1cnosg e e nsn s.t sm sLse.mee dsroa Avd 4." -o 1.0 1, I.d. .c -ar l Ramos ,e $-0 oo.co u P 'q to Ce a Fennl ,,', us "' l s s~l-~1 s e -1 .so, a e e ~ 1 :s ~ ..es ~~rd, ¡G nea d'a a oe nds -o ue s uae ~ 1. ll J1,1 nta -7l I -co t , 2en1 .n ne su~ -vo 1~ 11 re~ id Su re Y-t. .r ~ es.d .,. ',,,,,, .:

PAGE 22

pria &l. lasifiesador DIARIO DE LA MARINA.-Vicrnes, 19 dle $ept. de 1958 Ca?Iad"s Ao MKvI A N U N C 10 SI. L A S I F1 C A D 0 S ,D E U L T I M A H 0_.R A C 0MP R AS 1REPArACIONES VENTA3 V ENT'AS VENTAS VENTAS VENTAS INVERSIONISTAS 4--= --------8 CASAS CAA 11-FINCAS7RUSTICAS 44 UAD10 48 CASAS 48 CASAS4 AA 4 ,-CAA ACOnsejarnos confiens COMPRA Y VENTAS DE =ENE.SON36CB EVED N AIA DE9cUaE-sA AE, AEsS rn.,. T Zw.700$1 ~u nersa~e, .CoFINGA RUSTICAS S.i 3a5 .m ,U TELE IS. al a ./ ilibsyP g 0.Jriprasircbdr rred.-e Clegi.d.A, s~ rne aagndclio -9-8.4mrDemr.LsD c -83 u ai, mdr E E 4 E t-ona, deeno 1,a eprs ED CAETB EM U0 tr.Trr -37 n, oidAg ad. ne a ci. t n Lis .en .n.raprco dc~ n" r.r ,ct _se.,ED UACBAPQUR ON* HC-4-4-0il e Ja d is 0,coea Cro. ESTArrIS Tfna ercedneo aagrz o ao:180vrssueftreodt aa'rc.Mde 'cralsglsao aMlgoa rIpotec lnfnar-cfcaes arcc 40mto 6 ,1 ~ ~o 3 et d~. fod.~,00 a uasd ugs,2,2 mi piedadeS~~~~~~~ y ergna or arddefna aaAmt frt.OFril32eqial e l~. es9 roo aaj.ROPORT NIDAD A :tifra gamnem e Cada. yredr eneis rigenio .1trmps VCO>1PRLACRa.Ne~oeiii mnltco ln cs suiaMri ig'¡u e EtC de r desten ln fn H4-4-5-4a^, 3 indu, ur-d 400 -0-82 CdegO qu. lEt ige ra.l DESCOMPUESTOL ORTye l i n u VND AIA NL MJEDE$,0. EIIA 2, NR ANfeIedbe iado udrsCl edgi qu les e ige pr rsonec nto spoea', dr ere-t ',ez oera a ,F~n~c Cnecn naca ad 0d Otbe $800.ifres eatoA eia od .Yordo reargtad .1: r1-783r. .C:1eia ~ 9 de -1,~ica pPM, Cartr C nr-y v n UH-H-428-11-2 iett. conina .= .,t .Urg-. 1.t. G N A 1,50 47,s ede mo e InvTeErdionCNAsH28-48stara. TEL.U., comeba.l, 2-. id isi -nuireianla A Aen ja, gCma lo DAEIN EORCEDORE DE 1550 ENO C .11., -n~~a ra=, -- ooiads aa cuat sr~J oeidos hbt1~.H-95-82 .im 2na cudasPrde.Ab.a 0 e CAS ~~~~~~~~~HABANA. 1E VEN-E CAtra AT-. H1j4-2 rsd aClaaVioa oen:Pei 1,0.Rna$ 11 01B.ETIOS YAREOS. g.vci, roi aa abca' ENPCAAE UI AP -rdn rt, a, 2c urts ba un Zca r de BL scan GUSTAVOS .--,, 21 M2. Clis. Carmen das COMq. CUPE. GANGA oaco eh etjsitraao omdra odmoo i eEetrcdd ed StJ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l 1a .s.214 GAG EVNE rEa CAsA d. C.ue su n ~ cr. 1~ -N -SANT.OS Sda hr. nfrmZ a,100,e 1,00 o uda e INVERSIONE _EnAC O E s s"tr'"H52-8 EDAD, CE ranMaJAAAE alvrc -o4 1 eeu -U--15-82 E T O S B" 72 yL aaa 4 MENSYPEDS upf,2e dCRAD r ob r je MLJ 6,ete ,C NV N A E 2 N O Q DO y Mimi u'a'tof a om o sao ccnm ,eec'hb'ao."" c colri"or'.g 157 de2 a slo YEST RAN e INANT a Ecomeor a a ye n e d es r~ru .rc n G ar-.a n~ 1,t .-r C O N U Z S sa 2 11 .r D etC' ~ ~~~~~~~ V;a.Prie.Hg rbjsadml eedets oen t sla PLAYA MIRAMAR 'R. Mensual de $34E, $48,00 EDIFICIOmo de qu e CCU 4-5 493 ~-n-23otH444-1te v da arAe 9 aa S.Lenr. Rsd fra ,2 $Z4,000, RENTA $320.00 14 A TOMO il.E -A CES esqina Refrma:sal, coedor clus deLa aban y d la gleiaP.,prard yp la ,ca-lidad T T s11.1r1 a re ans-.u. .--.24.b,ccn a lo eouaa es~, d. iaa AMPLIACION, YENDO cuda ina,8cs s i-a 1-2ma c~~ ~uarto ba. SnUrelevisoy ~xeir deilo susrle hmermo24,'"'I .1-1o,$.0,vaisaara R On tN CO la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .B. L .ra¡SUERGNGA sas48 cornsdrct utr C-2u482 dncn actoatiiolccnag O~Ai Aa I n, sr macrvno aa eesH324-0Prco Iu trcio2 5 aa2tren,14 mt b h a la B o lsa d e V a lo r e s b -1 -~nLX M e m n e m d a i s v e i a 6 0 v r s 4 e e o e r z b r a t y -6 8 2 Tl b n .Enl oiac fcil o r efi T .0 y11 sec .s l-914n2 -1 ~rn,(2 caeta'rs-sr i e r n $5000 n gramo por$300 alanotrosfabrcacn: ala,2 ha. vcioscriaos. uart chner.n n n onay setans.Trbnaes co fciidde-de lau. FA RIU ZU CASA b Tc iones, 160b S o Ean VEDEafo2 "i't"N sea"" C & A irS G lD S n~~~s bRECIOs de anD ., H49482 era~ oa ~r nent se op~r enair x d., pbzarr en. vend idn,1c. %srct d,-e. ¡Yn q f c l -¡ ta s de¡ Bo qu de~~~~~~~~ baeisn frcri.sO c-paa ds mas oo ret al ¡llt a pa i. Ba Al~ de~~~~~~~~~~~~~~~~~~ a,, ea 2neee mar 211-9389.Rda1 uetga al, o mara.rei asind Ene smrad ESQ IN NDw TEkJAS482 bgdo oais .MsaitFsc ..i .fbia, 7v-uo ua l lnaeq r se ~4 4 -CORrE 154 y.0 156ne U d .la o ig U d .sl ~ r. lnc s ....8 P r l H r7 a r nep r36f n o o ut c ~ ~ddd 00 mto Vertents-C magey a13 un itn in AiUr5 d l 0800 Comdroa. .• M H tal593vars cudrpas.In-brkainde rimra,$21,0r00re buar d, se r n ct ,u -7 1 Ia, C n d r. ...sre r ...d uem s or d eRi l I 3 73r en F cli a es v rl s o pr r 'Cuba ~ ~ ~ ~ ~ ND C DElra CLASIICAnO sesns250Cle4 10 r-Dnits .euurs .4 a ¡¡E GAL-4 O!!!Cc 21 a32. ro lants, ompusto de dS 'aroc rad res .2 ouala 42 mer.s.CO.A iras de L L s.Ifor es: Se T e ri or a. A tu and l ed do C-...'1 • re L atd y C m a a ella5, situadO en la Avenida de rinn ConTI~ nse .ie .11 2 85 ersb g vED ED AAE 400 1, 2lr ln ta de r pro dp| .Sa --, -..._ 1.nENa.s .1 ...[[ [ c ore nba d o en r an M g e o r aT-f M 8 eelarude de, arut uras da L C Lro M a t e iBVe das y. l., e ne .13 .1ul rs Vais ..1 O e nL ldo enr ~ leJ s E Do C R A P& T R A E PArc isi diCtO a,(¡ a M en.1,ad s .l" Aasas ..20 t nA ap l., e eue N 1r j y Fnirnci sarlud7able uatsy aioCll riea lo s. a C ~ e .1 dt.0 d p dlsit un, hC. L d iaa U. rarstasr -y selcmets .1 aaaa ..r Siua inuo 4, l5 M 1r1do Dumr, .'l~P.AaiW 8 L& bR1 1 do de Lae H aba-o -,r1.'. 3 o ins arnio .8Jos ~ ~ utue dimscdLs ito af uagnd5 a ~ u de i O5 O .oar ..1 cera r.sao .del" Bresen72 IZaban d sot n d,, o ae e i e s445, ? 1r6pS den .e d fcn .8 R ga l n ..a" Y C i f lS d d r izrd1-1c unalo paemanas 1240 sumada deatens FO-5200nb c'n 9. Sere is Arutc os s s dner la $nu.va INVERSIONES haceun o 8.554C45,o e en xtstrSuer -d" Cuetn 1.st C-s laa enaol .30 Hb ...Y Conratsta C iudad D epore BO-8 0 ame 1,n l mer ad d-e 1o 1er l esn. wt -ais a .21.4TE EF N p u t S s -b Do e l m x m i , a rn ad a d e r s d0 5 p a r a D E DC69 0 .0 I s r Am n o d M S i c s A n ....9 = "~e h s a 20 .5 -1 un o a rde Cl h 1 -n .c m a on d rM a r n a ..S A re y. N ed .._ % % --v n o e ev at.r ,v c as s n.dsn1 C s', u a l deO9" nf s u M .¡"M r~ ~~, eatm no .3raa e rnpto aae ___ Te .pir l is. JEA A 0 E de[ aioes t .s'4 S iem p re 2n mgra -edae*500 NE W, Y 2n7K seurmra1 C m nl la r l a ul. aehr S 0 K TA 3 ,0 1Po ~dr undint d1reatud d, Mtnsusa .r-7. Ir or u rob i-Pgd u t v dMrmr doza52,00 y od lc oiruda la p.".a den rT S U RE 80 0 '; c ":-d '' e ns d,, Co. ..es 10 poroircciabo ciedn:nt: :: z l.cl.dt Las ~ ~ [ pratn d beo salj na u.", n 968be xred .4 .Agnte ndedore .ED CAS4 0o LMI-aagrae a es. urosrco rao a e n a p si ion ce ca n h cie 1 u n e na t t du e R,,dZ '1 7 6 4 07r. 1eu. 2 1 -1 7 R EP R A C ON, .o b e o a i s .6 A r n i e ..j a i .et .A t s3 h b ta i n s T lo e cad o y¡ l re cial Alu a dist Vdrd SIn iaad i n osPa d e UtH Ud Me n ...4 oEr r. o i t s 1 9 1 m l e A m n a es u t v yores~~~~~~~~a DADnia que enisrao la 531.00C0ers. de aeren sarn-d ao ,l SE SOEICITA ~J-a e 2 ~el~ Ed•^ weinro el~ enIT~~YR NT 1, m er Z de la man an 9 A n m al ss,. ...n d .a -a e o s 1. Ed. 1 o l n a o 1 c s s ,i P o l i o ec omtr s uad rad os .m re s a r zo d 5 2 m n -F as R s i a ..0 P oae ¡lred 7 0N, 1 .3 5 e ~ 13 y m s G u t v S r B -3 7. .. O 'L al ~ d 5 1 0 e [, ea te d e 3n 6 .o -2 J J a a 4 a e o ..0 dbi ir nnaata ,, repr i, VrEDADs ~.rr.~ .m.Aim Pre-un RENTAN $1500 Tere re mrado d b a 1 27 dea la nIa n 9 .1 Ld. u Ed1co 4squV IS IT E IetI.Od CYtu e a 10 A e as ee t M a parnd de nl -o a l -Ob e o a i . 1 ..Ap n -e .....1 7 A1 i. h po e a o 6 ,0 n m n d y Ca m Er0Id l Cur0 a ."iisa otad ptl oae .9 Cse,., y ooit s 19 y B,-EDAD. hNEWd YORK.e a 260 en, nerssdse ohsaisao le. e Oiia ..6 raasyCids. 1 EC f D C -s-s1 L M -on Ar223 'dr ., 0a e D E ELU JOcn s. A lCr1nd r~ .....2 Ocupa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r~ un uefce e12Caern.1-(UeR t0G D pl n a ta bi, a e, 51,5 0, o a u c o n s y a o e ...p r o ......SA NTO S S UAREA N o E 14 0 ARy1 ,E13 L ,.al mi'~ni.c .b,.,saa cod.c redadAl" "" 'd al .n 2,0 v ra m s druer, 11t, de ela Cm. n.j Tdas lars ventaja A-1~D~EmlOA eradsxc-03s p ,si. M lu 10 e trs, a 3 d1 ,-3s3 .1do ,de B e e $ 0 0 mla usud d.,51,0 .ANAces yu ustedbas deb .s S O LsriAN RS ntr .HRO D A DINERO.HIPOxTECAS5 H--11-819U-C86-82diros 0-02 cs o u 4-2

PAGE 23

u

PAGE 24

.fia o Ao CXXVI Pgina 8-B Clasificado., DIARIO DE L A MARINA.-Viernes, 19 de Sept. de 1958 Caiiao ,A N UIN C 10 S C-I; A S I1 F I C A Q 0 S D, E UL T_1_M A_ H 0 R A VENTAS -VENTAS VENTAS ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 5T --T-ILSACCS. 54 MAQUIN-A-RIAS 59 RAIOSY TELEVISOREs EN TODOS LOS EST ARLECIMIENTOS so CABAs DE HUJESPLIE5 -C IBIA 1 --OA B LMA EETEN ID OLDMOBLE198 CABI MEA TRN MEANIO TLA TOOSSE END TLEVSORADIRA CAA E H ESPDE ^ O o Di.40r-o y' I. m ~Si a c2r S. c H~~~~~ N7 14 M1 A X3 92 oaqiomdro bincuddopcouo hvrlt EDOB1L-OZRANL -D-PUEDE USTED DEDENAB 558 2 m e, .^Bc 5 nr Vrusy a't 5 ura 4de urt my zrTD2 nrntna Prfc 57 UTILES DE OFICINA ct 50 reia En A Lg-uacar eGlaoVrod SE VNDEUlfSTUEBAER HAM26 Udpuee vr ycomrobr tdas-VIELLEGAS NI 16 Alq.1I., BAlcn C.11. $2.oo esquin DIARIO DE LEAD UMAAURINABR aAagre 7cs suiaaClblnc cn laeH678C2 H 795321 da cdeet nfrmn n l elfo MUEBLES DE OFICINA aa rry pi a ldde bacoe 'b Vl ioE -END UNs BAB.1 55G E 5 62 aoaIusMnz elsoi 0 m d srcao syrH38C dueoE.~ gMmIRANAmuRd ALU DELa GAGVEDGADO0D 690 2gna r ade sDn ) S L DN 5 too ueo ao onenas C mqute taizdo en roo ol ua RG NTEL M MEuR DE %A l R aLRcU E1 P RLO G I. 2 EUTK. 6613 102 e aqiaaa mgo o e agi. aatm no c m u postela ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D y1 AAVsE Y quera nL S.ii Kad saa re m ¡. a k1 n .rye oa C SA I0 A* A LE 4 S .A 1 E I E C F MI m sh b rnpeo g s aa o e o a ter ~ ~ ~ ~ ~ ~ veE92 32 praetoaVdd 8-62 0in ST n NO E • SUN *• CALLE 42 E511. 113, Do"o~~ -ET11,4 uvse nom e amsm le CHdLE 157 -h ACENDE UNOR BUENi JE E U CA _ DD LENAVE y 2 CE941AA IO ap "E ls Esoar uad -3 2C Vendo ~. Chysler Yaatg WL957 radiH d1,'= 11 111 sab aineoec lo a.ees goma blnca dirccin hdraulea parte 3cueposchifrroei ieneVENO U PI O EsUN EGAALQULO EPATAMETO ULI s AB Se alqild~AGU LA. 16 leatdre ee sae clo &" 7pezsC manrHABAnrNeia l sa ainev ati lis Apr miet o V eVcoenured lM N MA nl a 0 sun ems a aatmnosd aia S lul pra et o pet trc Peio$00 efn 19 ysld 50 rci e ag Slda 0a{ t poim U aa od pd ucibM tEN a D pgia l oedrdo abtconSba NIn mu rccsmioTOd 131mdr autconbn H.3.H 6 0 IeNto12eSTR M NTJ i4 02i d nnlsCdifnOSde-DA O DE 1A ESQUIN .y, CALLEa 428 150 Anom 39,gd ulrGscll gaau oiaIfrmne amsaoF hfOS ESCAARAT LON OS -H 35 82 21 dnte nformn encrgas~ hrsdeofia CH Y LR 94 una a upar."co---3VZ n na M S C VEAD ALE E A ER O Y 1traaE cP OTAD a dfcF 08C2 Esfaanedu deoyb Gstd 1 eU anLzr I et ueoVroCal A N-I-36u8a praeno eslac HM 498C-1 A I A 21 L O co go as ba da la ca n e ltsH 193621 e tr A v rela o Ca teasSa i ed r abt-cn coin y ba o -----~~Aqulo am li y v ntlaoa.at S, nr ~~a MRMsl ed JeoC dnnIfria e .Tlu A,,. 1 DINER HI E AL I^d, 1,10"e'"en 1,e SRNLS i"0n "tSbaaacmOgs a.s 1-rm fi enarAd 2A habsn I-1-y1.lo li aenao gu bndnep ~Asu o.' ~N e udas Coaneacoo ils -.-I ENOPA-.1.MA Fd. -AEILSD 4 0FRASH498 1 eqiasmr a d ato'lv ao aH72 NIE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -n 11a62 amraSutat4 ugd e OSRL V L29 clePnhuecnga UHH795 1 iun VN IROAEIA elrcnev d -sANMA 261 b n 0 0 -N Pge n rs j EreaPblyAutraq i d Cmdddsfne E SE E A LCTOS --noide42001 SfAcaa rckng-Deicas 73cai equna Pelo V PR EMOICON U EQUNA L fciltaosdinroal 0/ d aprtmeto al cmedr u-ito Ca e aa a 1 e aqula aprtme=Y-]drn CAMION,; DEu, -OTE mVin urocreea toC OPiOCIOPOl 4carsEN poao pTAS DeIaNopERda PO EC tiempo 1-l3 62cns aadr aa2ote es 2a5bn opeocc d~. aspa Yendonr -D AnS1 1 fe IN uir ansMaivfrnea saersd 0a rGne ue a nomn praet vsaal al S ie eee A ."en .C.j ..lc i eprdr uoue atn raetdobrt e -rlaM% ro ea t noms e 61-A MA E IA E DE H-4 2A.2DHH448C2 ca 6 2C teribe ire ar trar mae-H .40621169 enre Siio Pnater la mima-,I-I har Coeor msacisa orobraH73 0 1 Ve CO V Ndo 3R qqCbIlO rsN eint aalblrs ioea b C LpVE'occn o a ai ao P sl oeo uro o ls riae ipaa cn-i i NDOI iAQINADECObR E-r71 Fijo ;12 a APEERSEVEAprRANCIA 1TDE 0N825 Coeca EA Id. nea .1u Bl e~.yVND AYCL MDROE posCrO$2y 4 nl aied oeadN 0 eaiu1 pramnocna bal. barta 1ora ~dsioDuiu N-E -1dde Aau Co reo Man trioA, lasr Pri V7 IUD S NQ25 Neptu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D N Apt.r.ma 7N 31 aj dC-b $42G R Y $45E AVT C HH 2 4 8U MJ2138A211HH 6 2C2 e fcn Supe Diaflw M s beno e H64356 3 3 v 4 LaSiera uta30 a ecaprat gurdeos n un caitaH-55 oCIn go n ietidua a i udor__ H 63 is -deca iale par enpotrr ea n ARb HIPOTCAS 82 A .5L ,A N RA J pint ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ z Fra Nt 0e 1: wn .1ns iNOLNOJ G ELVN ae ed 300Vlea 3 AAAA NAT 1 BSON 0 de nsl un u ha 11sf tmn gad 1 -2 1 Spring T91543 Bnlds Tda atdds aaa3 e ddesdepag Velo26 o immns erona u us 56 0 x 1 NIM LESH 17 a 1 prto ~ ~ ~~ FrnteCie Atrl Se inhr-p1d RntECs S0l B UI1e 9 5 nead iE t t o u b e 1 9L I N E A Q L P R A a c m u s o d a a c m d r 1 h b t enn odigezI 84 6 1 OT LEGITllS GRAN O OR 0 9A E C S0r IV Ra s 00 E Y DE PA 6N -o Sla m ed riue ',a''-s" st-1reo edr"ba erm'n F3 (orsdecoiena yE. .N1 CiC RPOP-tdm eg aifaco od ocln lna4hrnia o o aat Hl, n na -2 al fet 578C ___. .G-693-9 r s i~, Es bHIPOTECA 1h82a k sPOrO, A. NARArNJOri r ro1 wdrat ato oo r di W Se n U O enr niuz3 oH 6 22 acle rcoS0 Lae n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .1112 Yobe CAoLARAZA2Rmdenco o o mylad itaA-re18b INFAie NA 512 --B P NI20 2 r N 1 .L,,n v a a 1 e c e d e t e r a s e l m a e j s e q u a A s ~ .u _p -n 1 e e r e e r a T l e o 7 3 9 0N P U N 6 to~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~o ~.rme FT.6pri lre\oDrnTlfn 6l .22 --Gi, 3-3 -3 j =~ F FL Ci. 2A-I- H -C 75 4 3 O tb.U H 43l C 2 e i eA it d g l p GaOpridd PATRSALEM ANES' VENDO UN A VENTA --¡, dA LAAO.DF RMULYt[lnO Cd faNCr G10 PARS bnd .-corsd rdat e ae aa tz optlsl o ro ao S LUL Para perona de mo gist 11josde prro ca peoes po ado $30 0 n isuaes e tl dd Lor, H P T EC AS Iteralao coedo c nasa .s e a l.j.n endoa~~~~~~ 1rmu P 0 T Ee1 MCni Ae 5 L.---e 1 etaaa a,-asl l o ed l4r o ad e bloe t cle$00 82 oae 0 Cs s.Mlj Ifre:54 e ocomdordegra es ta e.7 o 306e te 1 rLa n d ntbec da o > ara diettmenualscgn uana rl 2 f ncagaoHo o otal 11t n AL ay e$L ra Studebake es nv s nd~~ UnRe l4 14 1.13 .iuain1 nspr a pr-mnocn Alac eseprc pr nb ca sd e aramrtza apta einer COazn e a ab na do os< c"-H-613-82C-21 Teif. M-9595 d-l.pean-socoIIdeM' s290 ers. anelcins ariae frtpaachnts nvtmo atoo auaCray aSTnRa UdC o M OTrOR, lets u Q7G y ereineslro .Infnormes:ga n vst t e a yads udrsd Mne hagan ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E DIRI DEmr LAs MIreN da 1-oab Nos 1ar04-njousaa rci io 20.$30 ERo N M O OR C .deesa et.ele ., .VNO ENANS PEEI OREl.Y30 g.0 atimnps Hy nrtr a, .ElD ARI .E ..AIA SnIncoNs.1418 VVSN ro.io V.nea 45 n,120tjsci-l D ./ 2m -jri oaia.Cdaproa-l-g LECR A oE O Ave.Menoal 08. abaa vega tn@pano rae ee lis vedes smatada $2.co.12 uAt'51I3456 sene ese 1n-oque e.hs.e. s ril-e

PAGE 25

Ao MXV, Clasificados, DIARIO DE LA MAR1NA.-iErnel, 19 de Sept. de 1958 (Iwificadim" Pgina 9.1B A N U N, C I 0 S, C L A 8 I F 1 C A D 0 S -D E U L T 1 M A H 0 R A ALQUILERES ¡ALQUILERES ALQUILERES AL 1QUILERES 1 ALQUILERES ALQUI:LERES ALQUILERES.1ALQUILERES 2-C IABANA --82-H EARLANAO-Y SUS W2--H A O0 -SUS12 ED2-X1 ---AD --. -E-D l-AE L-C-.E -5-AE LCA ALQUILA UNl APRAET EPARTOSREPARTOS MEAO ALQIOAATMNALUL RAEO CALE VEAO1 UEQ 85 KANE LOAE 85 ArER LOCALE $3 0aota pezs bno co n PIMRA VEID N 40 ~DYA DO AL-11 .1.r., ~L. ~. aceor 17 Vy $rso aacZa Vdomyc nacmdn.agd eeao o aun n a1 aaa u ree r a A 978AlQULO$4 ma fene opcaanaVahtClb et bao om eo uato s vc ts 594 202Aprtmeto D~ ~ a -'2 1., 2 C- r j cr, HLUL 24$2451 ..a c~-edr J1-1l e do o n asc ylvaeo 2 8K21V zazN a a apo fari or2 a -3-ea40--ondoet 1 MK&A 7000 grae 100m Lav € e 1g LOMMEEU-ATRTMV EATQUrArAAGEND F † ae agr y 2 yfrw_. Ta MU AL A42 btcionra bfioi'teciaag mli ua oysevci e d arApo2 nfresF430 -39 |F 922E QUNAa39 toe Oc lu.4.nr .c L ll c n t C e r-a Chs MURAL abndnt 1 udaR2 pr60 e e resHEi8 K2 ea uaaatae ode2hbI e 2N edo aacoe oe oaa. g nome nBaIP2 27VerPe a errzaun uato a coed ba tr 7 72 nfrme e elm ebldO CR T le RO a sev o aos Inf ms oo e ua olahaitc e $3 H222auor ilegs aqulo patamn ta30en ve11NO 01 en 9 39 8 H 1 cone sla omdorbao yco n do bo ocna reio 35 Ha baosEncrnc r 36-B 2 ercloes cnagase da imo to Tll 3 2 MIR MA 60 0 O'l yEbaadaam an d 2 322 fra deofc n 51 2K 1 lavs norms n lH 8 K 1 E LQILAa aquo en 1 I 07t-1 a. 1 mento 101 H 75282C 24 ~~MIfi AR $60 0s te esceacat ept MELD AL eumve o efn -VDD UH C-7 NI2H22 7,at,. Iaocmlt ga a aG1 1gs aa Cml O A IT CO E ae Vdd praetot fcn i iomsC eaq l 2a ee 2 d Jr.co A am prepaaELEGANTES VDD 4 0VD D 5 LUL EMB PRA 1vedCuo a eoT 92-1) JESUS DEL MONTE t SE rara apo Vndne emr nrm n mraw 1 H372K3Oc U ALQUILe A eom VIBORA UHC8-2H2 ao io lsgnt g craoAt EAQ ILA All,a'ca de VaaaPaa oed o $125 reeompetae ea ub ao U am o parameto on a aVEDADO, CALZADA NU neTl O4 MIRUMLR APRAET -m yhbled aacoeo HH96-2K1 oeo a ocoe a co 304. 12 entre H" e coe --e o ~~r .A nd a ~ ,ve -urt 11 1, r1j 11.1,oct, tll,. n,1 y -Moco DFCO EC a h sC 12 u mer ~3 ," se alquila aprta e ec eav eaqiamz Lat s-3 e ~n~s W60 a n tasoeor3hbtco ifomse 094 C-fi. 23 Y ZB, V.d.d re' 2-85 o uV trVijg ura, terra-mno4ec ao nomsme 3 IVEA3 42 ENTREbno lst ccn ealul lm oooM 21 y2 23coia a lntao r ls agraE e gas ded-¡ A l H-CD 1 o en d 0 e ture eaSllveUdaMcl3 a98 oH1 821 REGL.AY CASA BLANCA 1-la'. cl Ybocl p o 2bbJ 1_ pera, lavadero Informan CE W L .E COi et A a VIBORA ESTRENELOS IS AR 21 NIPa c 11N ARg 1A HU 96 8K19 s ao H 87 2 2 5 180 75.82 p2Kvne od-cudad1 a osy ajs 5 0 6000Esaderaz slacoedr hbiCALLE 2 ESQ. 25 NI 97 DeEP A d cRce e bInnu ---didades desde $45 ~ 82, S .O SUAREZ YLUL APRMaa4uaE aNcmeDi et o 1ahbt 9 5 9ps rez 0 d OcubreTe s 2944928E LQUIA U APATAMETO ual 1 a~s2, PA IAIN S E AiLQUInAme 1 L C 75 Te N-jee cnmrod o 041 4 22-11 APiLAIAM R grad aa oe c ',"an UH H.j ~ ~ 2 1 U 2 2 c EAOB LUI AIA rs lnoeqiaDe r n l o a U-OHROOTAATN s .na propsi urzInona -8 1 9 0 nr ae DRO ne ac e2 9l ao a F n.i e.-,3 "a"sdeScmerss tosL PUTILA carM Rs anp sd. uA o a.4.n l7 l., Vddc. u uooapr TM 6a$5 Ua$2 noianH54832 efe a Aea a ses a d rs en asaa om dlserrz2baoscu o ALUIO AARAENOSED sa1nt lsaenn bhacinbDe1 yin. Informes: msm 53 4 Df4a aC o cna Teye dorhenoa cc a a avdeo r ao nbao cc a aco odrno baco ca s a co 2 loet caa na2 a Vdao ARA COSLTOIO FIIN daemledo A nacpd~ ga e a ca e cetodels jo v nd ra e vdo usb~ ~o cesa s bBlancot n s esqumisna a a D re 7en,2enr N y O E A QU L H BTAN LY| x bcon Cdo oa ug enr o i B a c esN .y atAtrga v L d. agsga s vdre ei uroy aod aleKN 1eqa1m sacnagac nee $aHbn ao c o etn Mgg _gg S nrz E ra a S v a fores i 54 $5 00y $5 UO sanInd eco 45 ds Eeva[or teromu ca Lme 14a mtr mn os nn ns ahom esd e 5 etrs cadrdospos.j, ca e cas es u na r m s8 D 2enc rga o T e i M 42 dor e i c n rad o G a aje sin m ea 9 e q 14o o L n n N o 608 en B y C d pa Amen osCeO N rre os Bd M A i~4 a2"' .H. y 8 clma nom nagd eaoFenecneOn o q aopr cn nd HH078 T 0m yn 0au ts ~ l, 42 s re anaoA RECIEN ~~~~P FASIAD EsMd PalmaS yo egd 2 1 F38 -7516 0Laa eeoo $3800 qu apa am osa2 bos ALT RASDE IRA AR pa ameto e so esa UHH 821 e cs c ba nH IT yA .H 34: -8 ~ I.NA ac oes pa oss b o r aado Se lqulanfrecosy mn saa cmedo .habac nesha H H859 82 21os g ape ane s obaU o nay aadeo Ae ao 2. n drnosApts d saa cme o cmp ou eagasevead 0edas ----pro o .30 E aradoA 9848421 OCA 43 2-ER ADE E~, Preaiao nVro dshoa o n2 sns Llunn. aA T'aete2 7 A L 9 11 S M LISH BT C&N SZ Q E U VO V D D 5 "4ie,0," m no n Ca-2 bs 4 LHn-514-857-22 nfr a azd Clm J2 eaq an pra et8 e C L A A VE A O r n eF adn Rm ae3 s sun 6ap a ar m Pu s3 415 e 3y4 aa .---saacmeo abtc eS$700 Mnn a nreFrad 1ro a nfa a 4782 H 6 2b~ lmet 0TefB736bn ocn elP.Sedq anmg csA s avCa A oo e unn.odee z e __ -1 r ~ 1 h bl t a .a s s ~-. e s o m d r 2L c l s C m e c a e n A a t m e n o m la ~ ~ ~ la osi ~aFura41 L EDA E o' ._ _5, cl 12 1 Enr.C11.Reu os a q ao i0 a8 1 Al1~ l l:~t 6oa Tl E EETICD D mna6 -1 Fren, 1~~coa. aqio oa eo n 9-6 a-113 8 6 OFICIN AQ I O E a21. ar Tr. ua paae s e PFI 4 EO I hroo y Urso CpALLEen 17 E NI 11 2VED A NUEV CetrEDraADOid j~ .a Coedr d s c,,. rnsts aatraa o ~o,2oOI 1 FAQIAHB EA Q IAN V i SANTOS SUAREZ close % es Z .rae .t s n o erz a c o .-C.1 41pa a e o3 in 4 0 d O e 1 N 0 V AEQUILO HC$320.00 a. q a n ptM. Irmdo cne, prarEaa AML nAQ, 1,H BI Clg 0 5, Or ) S 3d_, 3ii a a. m1 j y ~a~ ag1a c~ 1. vadr1 Iju 11dne Ia C L A A 1 5U 181 .1 b 40B 2 raos sa a m n o ga B 3 9 Te,> 2 4~4 rIs -1a -s~ ~ .cmd. 0e y 21 VEDADOm oa -l sE 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 El UH H, 39D 02 OFCIA ALQUIrO W r d rao aepcoov d TLL API ETLD o16 '-4 se Cec d o t ls -Ino a na-aoaSANTOSn s a3 sr a ad O MEAEZ .AT .tod s el,, c., c04 led VIVA CEU LUTCJOSOS prTefT e eee a ~ ~c Ni, 4 R, ysq nQ LG2 a e, nd g y cALaD losd a. -3493,86-21lnApO eH 2k2 SA N A ECOl912 o35 ne15 Vdd Terz aa Nef lvvdr .toa o ~--$. a nanpao ef 25 77 8 MABA bIAA AMERICANAres cls Igun vnao el298 aaaO d ltrcnAK CNIIND ar ooop oasu Sne825 GADE Yf,. FRSA.bA d esquinarat or ia ,l gaa 4~ Ma 2806. ~gae to y,, 1par-4m4n.o 1a ,1,~ ~~ ~ 1-57 r C.r Tdrif---r .ao oo Cec e lvdos Golae nORGE 459 -I.11. anaaa n Wet re e [frm nagdogr1 338 al2ila LA T N AIT a neo o l dr EAptos Edern 10 -12 .~ a r car$35 09 $4 00 y $6 0r ados F-45 y M-G67F41 Hl RBTAIN LL0d 34 BA IPLA er ALQUILO ~ ~ ~ ~ l~ lP \aAET lB \Ji Ej. cbd. ndeen entel den i2 71 23 159ad e! K cs a~a ro H508 2 noAo ad gsnrrnne T lI ~ HF n a ~ oor n a gas $7 e la y 6 cal e ,e a i. y dL a e ac e o a o a B2 s & .d d LAWTMIAMA $1 -0 C nformsA 1 UD1 aA,CC. UHH468A2 Z T A H BT CO erscadradoscA3tLEa.0uno G ae :~~~~~. ..C REQP 207P R M N oH H 358 H d r e ad p ra e aos ao oa n H b a u n o aa re o ai Sa ahaba o ban cope ___ U moe n habadoa ade da e Q. Clle10 9 49 enre ra n d S o ouo ha a cagadogarle strna na. c eE, la:~e s e ~T ~l d, $2.20 o fRGLM .2.A ee e a'da'e oes oo1 9VEAO need neaoh 59 53 La neeneo e D ezet re L e cA T r N 363 F -3 2 8 h -& n g a o p m r p o e m a yE e r n a 4 y 1 F-68 M 2A 4 L4ATSETE ""'" "" "o8 2 IIA u n 50 Ampo eS oeaeeoanone 3 H ~ ~ ~ O H A IT CI NE y. E 1aa ne on ea ohbelrad -52 Seaqul, an osAto ED D 4EQ 1 mo ~ pra Ent tac10 1~sbn raad l4 42 E 4 LE1 1rPs 8 2 4 U Y A O d 2 ab a c n e s c o n cl o s t 8 u m e o 4 9 a t o; r n ta p o a l c n S l a o m e o r an n t anz s a a c m d oa 8 1 0 0 H A B T ~ A C O N ~ f m "c a G 2 o l_ ,e sE AQUIA NLh\OAPATA51N ecapaa een ada ab a a ab cmed 2 a on -4 cC n dega5 e l dosVaa e 6 f mee enel r, Hab elePlr. l.ALQUILOe NAVE e an cdr 7. W 6611d 0 ..c7,1ra ro o Paa aq o a p g er bano jo o na o rg o. 66 y 70, Mi, acr u r 5a l n O p omdaahs taganes80 ra Laa eeea Ro-a~~sq En B, Vedado c .Ea 41 c,2.2e .rd yZ u If s EAA en pr e s DIA .37 Ny oA s 19 y E 2.L. b 210e ansbn n d FO LN O 911 tne a -d, ,,r l, M2 4,o ocin de a mes e l nbaS"nc'oa -.Y1T A 0%, -Co ba c~. ---.aa za SE AL U L de e WorFDAD-S u aad aacm paa ar o -a abLHH 28 8H 3 N 20 ED DO m n l so a ee -UHH 58a9 oo,,d.eo sn bn o oc n nvaer z n r1e d T z F e C Hote fon F01452en orasde 3n an f as a ta one 2 --OrCALe COMERCIAL av n e o 1 r F r g E 3 4bao e a f n neped n s on an MTE de aga eso la b sa ao o e aT n r L UIO ATO ra 5 00 -cn r b a os e ad 53 $26s VE enD ~ .Sn RE c E c a~~~ i 3.0 NI 11. 1. 1,~ snenea b aU ds 9 oam P,,C NE Pp~ ,.a ~. b l~ "d N CH Yl111.1,1 lA,1ANG11.O, "7" u 7us M1-1 Npc ~o, Aas, yb A.e-ncd a at a2 3LH 468 a ~ ~ C,, 13 ,, .U ~ .d 1. -a 1, t a MdY---, lc ade cr eooeLH 3 42 .100 2 9 m p n v eoArgo80 cnfr l e IaeN T O TE .f.qeoo TAINS su na. 54228r omrca A oN iLNo N y 1 L.n S rnv oo a ~n i N1.n ea H al d, vpt~ 1 o d nas 3 HBdeFb s ru hAYTAIRALL Y 6oL .r. ..-,ll AeVeI omaeao e ocN B RO P IAD h F C 50m prFa s q e oac 1, 11ai d ,11 TL E8 a oa;$ rps e o ea nr r ua aajsam rc aayd r eu bas t u o r ~ ~ ~ ~ L11 Q27-2-12 N Voauro md u aIfrE ADOa rgads oeo ccn r era 1a d gn 5er o or aao 3 to s Ad Aua s mpr c ene bc o o e¤a n to y ads cmpe B-1 e AL U L APTO .2 G-. 1ag SE N 9 3 8 e a o P e @ em o o o o Aos D IT el a eEN aa o a a e o g CAL AD D L YA O nte a 5 Aenda ede2 6 o H 86082 2 Ato aabdo depi fomda cnt cs So ada trara aai ads e araula, d~'' q"m 1 -1 C A % z, F p raTe o e i f r a 5 3CI LE21 N M R 8 t r C n g S d a c 9 3 1 c s e t n n o m EN R D MIR MA "" 1a -o. o N~ 21 TRP 51desE PORe c lo-e eteN edd h a~~~2 3 1 ~ ~ 1. 1 ~ H C 8 8 8 r n e a l ~ e1 .n m e g a l O CU 1 4 2 8 V D GO d.e 1-1 N Ado Y E p ae gad e uS SE ALQUILA1 APA TA EN IR MAALLE C 5 1 27 2 l ALGUAS N2 y T m e n t O1 N P C5 03O B A J O S a u u e h n a g d n f c o I f o m a S B b s F 8 4 E E R T S A 11 1 1L 1 1 I A C A L c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 2n,1 1lst ~11 bacnSa EAQILN om oF eI9 F-lS Mrcdrs1 msa 46 S NL Z Rmr par~l v~~a-raet mia yhroa aa aoy5 ALE" 1MR 5SnLZr VEDAD "N H.BT Pr doN 'j IF IC dlehb c ,b abadas ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g depo consru, s1-~ -nr y edd cpeo sr e ao l y ~ ~ ~ I 4al yI ba08o gasli yc ao o s d~~s da 1.pesa de .1U 3 2 2 Fe oeNcoa M a LZr 963 etee nemna m, 2s CALZADA 82G 22AN 3.taio by n S.rA r57"3eo 10 0mnu s N 3nr 7y 6 nr 7y2 V ad CALE36 d~lo~.a .,nos~ l.d, j.nab r REPARTOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 dr om ElvDeoy aostd onDq-VEAOs -32 s~taa c~~s InfoDEN CNOTAL rmes de1cAp to 77 2 QUaNTA MAGEIICAS BARATASllnd ntn PRAMNOacmeo lsttraRNT EAOV mar e aq a paran n a detels nin tlefOo d adeo Madrs dle t y a ocia bno lvadro UH -83-84H2AA EIAACEIONG ATS p ~E .15 l l~c !aacmd s lnsd o o ae nVdao Lvn o eo a srii raoS l ., frsc y n -. SrnEs L UL 1 AIAs T -MIRAMA Gcn v rmraNs1ALrneE baaIANcOe m o ist a Aatmet e2cats NVE OA.SSaae tleCN 0 lo cuaro y e v o n 100 ente 10y 12fre no omplto cart y srvico a omcdt -oset ter ALGUNASbay 1r, 2 yfrm3 curode' AsPA.4c o cnga a oa!kbsF84 eI 1.,IFRTME TS S.16 L~adun. F6 q Pe .n ilrvicl y. Mgaraje y22 5 .UC-,-s-13 -82H D A9~ l G A H ) y-90 Dr -n, L -82-: -6331 W 1 1po a e I ¡,,12 TLDAVLE.2LC LE2 Q41

PAGE 26

Pg1-BClasificadol DIARIO DE ILA M ARINA.-Vmerne 19 de Sept. de 11958 cufcdaai xV A~ ~ N U S 'CIL A S 1 F 1 C A D Q S D E U L T 1 M A H 0 R k fiLUILRESALQUILERES SE SOLICITAN SE SOL1CITAN SE' SOLICITAN SE OFRECEN ISE CIFRECEN SF OFRECEN 88 VEDADI 02SSAE EDZ 14 AGENTES VENDEDORE1517SLCUE ARA 117 SOLICITUDES RIAU 119 COCINERA CCINERMS 125 CHOE S -1 BE OFWUS PANAR HO VEDAO AQUIO CSASEN 6 NTOS SUAREZ AUe--TE ~AA ..: .p 1nt: C1 4a 1 IrHA b0~ l nbrLae et adspr e ~ p ba orcs ocnr omls o unarfrn H 22 osdep nae eN N.23 mry gnd o o S a s :oeor2 Avn Esrb vn omec :rt 8 b n :e oy unam a eeteBe ode$5 6 ee nis s ure o --c-~~1u1~rfeeci e -0 prn i mee.rsh: co--b-neea e -M N--08-aai oni n Mr noC ay oi f msB D o. H 7 -6. 9FEEE HFRDL TRO laa ure necneo e :lsVaI.ye ~umr 5.9 H69 2 apnr 0 ao sqiaVr o exeec cu y reeH461 erc de ds o gsae0 neRby8 n, oC89PEETBE UT Ea OE AACCNRLMIRRcmna bouaPeut Ul L.e l~ j, ~ll In ..9 ESLI A EDEOE EJ EEu$0Trb rcub:L 9 7 1V11 -11 1,~n eesoe mhbaprJ o' 3 2s P O E I -C e oP r cuara Eso p V NDE ONS I IE E OL T U C"PNTRO UEore.M 20 y 9 6 83 -20 MAT, Ve r na ~ND E FRCE NOEEEA R le cTnEga Nfo(E de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .l pna ca ddl : 30 SE OFRECEReH 0 22 8 ei aa o avroy i EORC COE EC E ysia1 oeto e__ s 0-2Pero carece de recursos pa1.n ucah de. buna preen S.C5T M D-447 ~ A CRAO ~d 4as2 2n CasaModrna lqulas R T ESU N BLACH UYAra ell rante y har.Sr ruc aben g tcrre .urs.RCa R BAC 6AO FEE5 N O EAR CO]REPR R. Pspre OcO C. Md. ,cu a A lq e. c G-e A.es s oeo n ~ eO 5 80tO ApdC mnemanf o:ed a p rb r 9 r ab rone im een SCS atClrg edngai a p.rt ameo 2 ab ..o mzbode e 62293 2100 -97 2 B M3 ueld 88000 Tlf -6CHOFERDr FESPAOL.adadIG o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ eaa cass gurtudnea3caEORC NAMCAH 609mzdprae o55T 54 V~~¡a r. Paspne D m iR vNAAAoEQIA Al33142 OLCT NTC OENRFu m : oi aH51 2 1H94-2 queg. IrneEeecsWc 6 0 e L oeoucc gacn e r ca laPeeORCaa eddB EORC HFRDE RSNCICOE AII O E AL OS DE 8 E TR 0 3 A N L v e o e A oo -1EN1ED1 A G ENV -C. e,6 lo 0 -2 o o d D r e a R f ai x e n i a tc l .e N ten a d a u ou a o o Ser. Tesu-r.sban trca 1 8 G go H420932 S OREC MUHAHA ESON 5 9-2 e : Coozc Hb n u o.y mpedale .l .L1.s de l, no : r ls a u q e 5 0 -E S L I I A s b e p r u r o o e o r o ac e e a e i g r n a u s e e e 4 o o -8 3 6 t s~ cs~ e Irmesn.:surs .Ascn Snueldo $80. n '6rn5::: 9 8 OFEES OCNRAMY UNA: etn iue 68E45-2Sp a e 0 6ba s Te oo B9404 gg LQULERS VAtIO ge en a amodecoac n n Mecneconoc"mrso exe H438 8 2 znsab alo d reps e Rec H 24 2 H -8 90 er r Prerb em nte on p o' d he ed .8 oYd ccnea IV R IO1R PI O A ULOLND CSAE RPA at Lamr 3 7.de eea n e a oesco E FRCEMUHCH CARO U N4 2 ~noNEO ALQU~~VEDEO LCAA ALE E edn a ed dr psd A GRSV el 1= rmetsee aa ec o oom ee: 4 92Pg ncmdsp ps re 9A 0 ds a db Va anheBoy o Nev ~ -ro ee ncasn rms d H-32 CO NEO HIO EP5TROBE FRCEOVN LACD AR Tm a Ma t E8 AL IL S I VCIO c, An Nuo. c., ...lUmp a~2-28H4092 M R MAR a AE PRN MORE H C 04 H 3 8 2E-633 2 ~n A si A d x_~
PAGE 27

A. CXXY1 .eaificados' DIARIO DE LA MARINA.-V ernes 19 &e Sept. de 1958 Cluifkadow PgIna1B 1COMPRAS VENTAS -VENTAS 1VENTAS VENTAS VENTAS ,VENTAS 1VENTAS II KUEBLES -PRENDAS 48 1CASAS te CASAS W-CANS 49 -SOL.ARFS 48 SOLAtU 51 ESTAmI.ECIMIF10TOS 51 ETABLE~ 05O MIRAMAR~~ =% A-EID --TNa•M ?,aE -V-nd. Caj. Airaerd.,es SOLAR, OPORTUNIDAD ",-, ~~ Q -a -,% r ~ -EO --E" --G-Z-D s 'i n a arms ct ". -r ~. 1 .d IacII. 0Ja.n a otl er P ee ard e g a62V. m -, x 2 i8 ~ ei. --~eur r'-~~, u =5 = -,spch IrZ ~21.:.ees. .U. i = cntri :.eIa ino c oitec oa o u Zy. x .---_. prc N.cmsins .,l nt2a p= ..a ~.l Ved ac, pu iui s CCele -., ~1. -_~~~~ -i.r .d. .0 .-r 'ere. 30 r ..d Bp.O 00 O825pos n a b vnda4 i ..vr nInere COmp~~ ~~ -t, ~e L, .ar-. E -ED lT 1EN. 211 .C .: ar. nat ut a u vn. er n ---m --6 l-nt -e .1 0 es3 esil ye m o er os n ~~ an1,=%". Maestro, s y, , ,,.um -L rm ~ ~ e .-r iv •d er u ne -•• 3za uds Aro sfua 53 ua2 o ., O E. Cd 8.1-2OtH97a3 -n Mn uet fn cm r pk y•m a p¡, 1:1 1-21 1,1 -nB5Ate D sp RA NDa r IL perE 7 susod uascn .,~~~ ~ ~ ~ Lergrdrs Da .fi o~.r J1r ".,.d:i. .'11 -E~c ~ ..12 1. 1 !d ,o y L _-----1G I1 1.uaa i 1,Ie E yne o DE0 VEDADO ,-an ..n deem n-b rb .nm • 1 Da. -. .ia c• ~ Iir -' -" --~ ~ ~~ -e Ii-a V-0 -o -, poe ~e H -81 pie si des mm l L. casa .-i nl CA L TUL4 -4 H-" 'c 'C '9 -4 -ri A c~ ~ ~ -in L-nt -un -e-B -.,. -. ~ VG" .T. ~ ~EC "= DV iva B-sa Pr pi ~ ~ 44 G.1AN ,EIIDENCIA 0,6 G NG EN .CU ., Azu de Amar 50 F A. .RU.T.CAFe T" e", 7 ""'P, '"L, ". .~ ~ co sm et a s o i r abe s ¡_N E_~ ~ ~ .R MA $~00 C,3.s' Vir C .si. ,d ~ ~o -----n. = as,*, II-s 2 -~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. e=171 -t es •in au pt ., -.rd a. .,. ~zaII .r.-s e •e x -ai~. t •M 07-e20 Hn.tr u. N.n.In: e lmsm a I o vv n• at 5.3A3, ~.d .,2 -1epi1 ,l, D' 3 :6:L = 1.1% •et e :. .r Uc • : 'nch 7 R -t yF.• s. _-b .L. ~ -~ ~ _ ~53 2 ---' k -e -n -G -r t-----l -l ,.eb Gu -. b:1 .s. e• -.V n. .n .~ :rsi~ Vr. ~ ~ ~ 1 NA1 F1 D ~ ~ 1 I. 11.d.n ,.d.-tbP i,$,0.0 n uar -e E-58017-1 48 2 ._p -u -4: ..~ .=G ~ ejl:I,. 7. ~ ~ .4-2 1~ 1~ ~to ..-h au cree t im uraE T O J IA IT •un"• -" -~ ~ VE D 2 :,C , .-N•LITIC., .d. V. ;4. l. Id? 1 I n. r .-Ide 1 V% tr Uas ', I __r _e r rH-265 ti u .m a r -• r c l n f .-.r e s ..a .~ ~ ~oIn ..• t r i n. ;u ~ " s 1 a .-, p i rc ..-eU -a -N ...U .cn • v v e e .-~ ~ 1 n .i .-1 ..-93 1:i y O P R to' •p • •, -= ',y ; eep.t ~ I --:1p 1 .,. .r'l', -i ~ --~ 1c 1,t T -1~. -3 V . ., l. ~ ~ ~: ~ M. ~ ----s .0 e u t.m esssteo n m .-4-4 --~ ~ -. ~ ~ n :err. p -'V .'.T .nd7 c a .R 3 4 rneei m ata p mMdTife42 U -4 1 .7 C ----l I I ...1 .-Va N .: irx tI ^ e .A m n a r .r d ' C t Bz u d;e A l m S 0 0 F ff rA S R E a n ~ .d ~0 -9 3 5 • -i o d p e d s e e .% -.• u •e .-, EN M I AM R $ENTA $2~ ~ .H A AN 1.11 1~ ~ ,b F., • -e ,3 4'= ., =E 3 N Ri 5 0 n • u ub .a • 206 . d. Z ~ ~ ~ .r e -1. :~ 1uH 1 4 ...~ ~ 1. .i ..d. V ,n~ i.3 ,~ ~ ~ rpapa a ra : E DEQ YC L NL•M c ~ ~ ~ ~ ~ ~ --, ~ lir ......~ .•y 0 e c • u v V N O E C. e BD. ..E. x: ...: n o e : z a ~ .I Iq u .r . = : '.r 1t •. --ac n v v e E D O C L O L G L Z D es r r c :u -es r g : .r s en -32 0 r m : y bp ', d~ m. d J .s ~ o :_ Nr 1, .s u n ----. . d. -e r~ ~ ~ -.~ y n= T ~ E.m ~al 2 1 q a 3 m n X 4 5 V .~0 M r n e ~ ~. .:men e LI. .II 0 -a --" 11 ,= en .5:0 .e .u z• • :m sn~ ~ I..--11.r ~ ~ .n V .. ~ ~ la~4 C~E T ~D ~ M e .1 .rrI .~ 1 c si~ n 11 c1 ~ ~ A: BI M. -., ng e c • .. I l ..1 .~ I. co a. .2 ll ..ET R .A M A l.~ ~ i=. q u. d -11 .~ H -4~ ~ ~ ., 2~ ~ ~ ~ .1t G 5 • o -' r I.nd b"c ts.•cseit~I ~: H. Ii~ ~ Ei • C~.~1O C .I d .: a ~~ ~1. ~~ y .1 ~~ ntv uncnvved E -l-2 uaymrua a a ~m A a .v .s P. nI -E ~~E, .E--CA~1i. T. JU. ..~ ~a :I~ %, -~~ ~ o -b-H33 :H8 H, er : d -o :ev• .In n,,il. ~1, .4 -In5-. .~ 1. L .II ~ ~ ~. c C., e .b M ems• pr'vin n uda-J-ruC C~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a-gi.UENT C~d 17 1 l I1 B 72H_21raa1c .u,. 1e ns•rc nnssfe ee au 2-23 r•aNem p -4: 97: b M PR -• , 242.2 y nH 3 .% G d l 1 --C ..,-. y__ ~ ea3y ----rr eo -r9 v .SE y~ •C u G2 .rer. .n H: :5,." .r --L -z -." ,e e -l w. W Z.6 -COMPRO Iltl24 UI~ -33 •r.Zmrarn.C esr : .u d n .,--I ~a. .-2 nC ,n 2i -:e r M ~ 1= e ed 5p tsc ut '.bli. -.,.H 11 1 .1 13...d .i .1 -$,. ..r~ 'r_ .~ m_ s2 -: ,SeW .'' en •• 805 U -v ," ."LI: -~ ~ Hi 4. .2 ..Idl .d. ~ I M 4:~ .",' IIII 1. -1 111 .1. d. .rr. l. d -_-d .i-nra .1. Pr iI Men,-, .lJ. L E E• E -i ~ ~ Is. .VE I .-.B:1 ;.ep 11E~ n d. L, .r. ~ ...ac i n C 3 2 c M'.Ii. He -a PI Ae -,: c. ,e 1.,s:., s~~ ae te5 :-u3e a e n ei .3 comed.~~~~~~d ,, ,r 1~ ~ y~ ~ .ns • • cntuce -p ne .C e t A m n a e 0 su : .ns a N A R Y R N S t o oD o e e Cmpro P.nosy Mub e5 • G F C EC M C eP R VDADOsi. --u-;.'1,. ~c i ~rI--H : 9 2 ,' ,e I e ._2 o 11~1 .ap -n :d" .1.: esse.vir •ca. yds .ar -n. N-5 ~. de 2 Hr:"% "L-,* -n:1 F~ --rr --G. .c CC:9 t9t r ,ve d:i i, ..br 'E: VEm~ .eAAy AS r: 2 11 E 1 -n _~ -.rdV.d srb.V .ue:5mVN ea E NH.3a C ~ doc ., $ 1END0 CAN M ANLA CO1MEDVR V -N H -8 ..----e,> ._. d m n :d 9 .5 3 aco s : es d u r m e". ~ ~ ,s H ~ ~ ~ c.ss 34 ,. ulr,.d s b~ 'l r. .ad • 1 -.., a dm -1 m d .4 .r b uN _e b .l .i -a ..1 I.' [ .B~ ~.• d a p 3 Cod .~ 1 .C ~ 11,1 -1s B1.n. 1 y ii l ~e d Ca$i~4 000 R, 0 .d • ere .d • shg s a d ,8 U~~~.E DEl ~F CdNAm Are . '' .,,, 1~~ --s ~ -u 3 Cna ddsd oo oa o 9e e dzV N OP R E A1X. ~I I, J.% .""i" 11 H 93.5 EN l.DIE .C5 ,o A.: ~ T -1 -r a o e .11,~ bV e ." ' n H -98 28 9 V roxa Ctr E sq u I ..Lo e e ..D~ ~ -R M E d d .-_ = ~a .b d t I, -5 :d = 1 a e nd 'o e n -2 5S A ., En r P: .1, ~ ,,F ed .k • • e p n iem .P ~~s $l""'.41. '0 d.b ..-r dND UN 111 114 11 ~ -,Z, Z p e .n peadeaudn C e ata 0 0Gaae aea sn. -1 v p .-~11-e -sO R e ll y y C o p o s el a o a c o d r .4 b a n a -R E Y R A N R A D 1 1 1 5 2 s Ir6 n n .i' ",l R ea-o Na ..! ." ...i C d r as. 2" ~ b " s ~ n -O --" ,, -1 -. e .e o 0 8 N D A A E T R A L a C s o z z od ni-N 11 s = 1 4 1 1 .d.1 ~ L -r .Fr, r 1,1 dr.-,., s I h ~ ~r d ..Z -4 ., .d Id n $,_ ,r .C ~ ~ L o m 5% Ii s: 1. 1 -III .IIr END A -LA -5 MODEL -..~ ~~ d -'.s .d.-. 11a -.r --,m ~~ 11. U ~ Li ~ ~ec •5 ee•e e .zd u .•n ., C brsma Cu.,.,",,. ,,,,.,,,,,, b.an.s:, 12,I., ~~ 1 -~~ '"" -". ': mrsi s, s eabemqn u rm agnT 1-.u d ei. m n r~~ ~ dsy b t C S g r t a e a .3. = I Z 1 .d1. 11 1 1 :s ~ ~ F_ n : .H 9 9 -a c .a \ n m b ls .1-1s-n .o Ie i, ,iS T~ .E ALQ .UL y 1 1E D b1.11e e"b3 n,. ar 11 .Ar 1,. 11.I A A e _., 24 ue ge :H92 IP j~ ~ .IN 1.c .? ll.I.dr .p. .P ,..: ," .e s 3 .a '" b, II .~ i ~ I.s .be ru H 2 351111 .",, .1 .0 .y" f PO EM A m dR s 19 L.R -E ~1PE1e I. -"~ d r .IIi .11 __ tr 1 -, 1. ..-1 n, l NA.E ~. C 2~~ ~II Ii.a d par ~. C~d. I, .Guanab. as c dV nd un e B .E .l O S RR T ,EE Is ao .e z c d n .e gsd P. dr .5 9:: .m s ep :r .M i er s so$42 :-3000xa m C -_~ .1 e 2 pd-r : nd se se e d -. re~~ ~~~ dTr11 .I'"a,' : .:1. ..: ~. ~~ _Zn•nSnn.e•53:5 d •.ns•• sner-a1 e.e .e ,,,yKV.• .,¡il%1.1,_ =. -ili VEND CA -..n .L.A. H:., -,i' •YCFTE EJ L ~ ~~ ~ sr ~N E. Ld -2I. ~U C5'R .9"2Cnj .-~re s~ 1 FRENT .O FRENT ~ ~' a o-enuS Lz .A. .1 l-r.•. ve. _r. .-s ec --.----._s .l ant ~ ~ --" ~ ~ .s 1.~ ~ F.c ._ -u b e n e -r H~~~~ .3 -: u ,i I C a-qC eM l9-d2• -3t 2 .u'C. '4 d depgNes. a n 53 e ue .br $ SA EL D E TAS0 21 INSTRUMENTOS, EEN r n OaRES D S P 0 C T O 5 -A R O Y A R EN A 2~ s pE-~e $ t 00 C ps ..b SE EN EC Ms ameder s rr .p:nt y h. $ ..B. et L-r d -.,es de .'_ ,T ~~ eF 1,zF.dr .srH99 CA A A B RTE -r s • • -d. "-1-11-11 cm ',r ~~ h 2 .-_~ 11ed dIs ~ .c -1.I, ~~~ -E-E--E • F N -I.~DEG,. L-P__~~ E ~ C~ .3 ett Jv r p • m.n•es T -. 3 .~~ VEAS -¡ 2, .., '--, , _'. ~ st% 241. 3 s d1. ..ml -s n1 Z.: •s -.63 ~ U -4 p r P i n o y 9 7u c ..S I N C I $ 1 20 .-1 2 : e 1 ~ .1 1 ~ ..~ ~. -.s N N E P I E A .G b .• e u .. W.~ as ,_ -d -,e $ d ...--, ,e .-. nZ L •• ed -" -nmlerah e P1d1n.1% ,. 11JTO 1 AR11 .1 ,:_ -,.va -', ENDa -, C. na IE t-~~ .1. -d n '21 .1 HAArDE EST .". 3 -11 ,.s. ,,. ~~~ I-r 1~.d ~ ~d. a 3.Fn .I~~ m G 52B E AS Y ATE.NE dI dd ~ ~ ~ 2 ,. ~ i 1~~6 t a rm d .1~ !, ', i one 1 239. ~. rr,av .-o .56 zH :3 5: E :72I.,I' .H ". : 4 ' Vi S rZ' '2 00.nd -: --y1t .-1n1 ~~~, 1 \ 1 ncI -. ----, ~d lr, d. :rr. .a y ~. ~ .u eo -EA AC O E G nr ~~, -~ ,i meU s ED F C 11300 es 5. .1--1 i, ~~ -e ~~d Ir-1-n -28 V d 5 a tO e _UTILES ~ ,,, .c~ .t y, S. Ven2de C. $14,0 • E TA D $000 1 a~ ll 19 -~ F' d:d,,,,,, -,,, .L ~d, ~ Fud ..5: 1 9," l.";r'',71,," 42 DUILS PRECNDA e ~1. ~1,z •1,,, 11 B __~ "" , rLAm r IO -or • -. d. FO 5 -E CO O A 10 REGA L sto ara E.n-errar TAL ER PI TU AS _n I r C s: 3 • G g .b ~ i $8_0 0n E n. rpe a t EN u 1,ca , ~Ii L. ~ .A E.AL CI O .N., ~ Idd .T ir o n. g ~ o ~ ~ l a C a s n • e n. e Z I ---2 d • r 50-o e b .b e r s .: m r 2 N ,., ,,; 1~ T, ,L-, . .g N E1 1 ~F C dNC~ ~ne n p -: • d ~ t s ej esi, ., gL a. C a s a G o z l z C .o .L 7 J ,. 11 h eZ 1r --, .~ y~ :.1~ ~ ~ T -I. d ~ s • S i i1n F 3S a e c n t u d i s y pN.s, ~ ~ sud. o $ 41. ~~ r -.l,, . a.,. s~ -, d H .4'• tre n .rmn u z C1 .III ~~ ..au .-, ,'pa ,am 7 D -111 1~ ." 2 i33", ~~ .lal~ 1I11 ~~' oal , X=% V ~lzr4c3 s re ssnCo ptn ano e d s de 2of.ici ------ena, •. av• maposn•C9 decnur. 2 u N n Varaetr y ,,e r1~1. dr r amnchor• 9e. u T -3m1 --n -n ii o~191i C ~ ~ ~ n .~~ ~~~ C,.'2'L ra er d rt 33 82 .r d" b enapm ggdg. e, ,1'." 11-1 H10,0 V.ei ,r. '=D P 8 93 de Z 53 .-,1 A NGREA CC $~~~~~~~~~~~ F-d-: Pee -VND LNDEBRE r.d. ~ ~ ~ ~ 11 ., 1~ ~ ~ ~ .1 ~ ia ~ ~ x ..n d n a C : 2 y C m n. LH •5 u .u r a n .m ..EN --: 5 t ---, a .nee. b.r -a ps. -re '1: d:~ ~ ,, i .M y d r in -, y E 11EN1E 1t N R s N s -e '• ni .s e C e a m ..s s :ls e ele GE AQ IL y VE D b -n n H 14 : d : n et es n -ne n :• .-n N 32 .e s 4 s._ -n % -~ ~ ~ 1ua -un: ,,, -G NG 5_z C a ,E > L 8TI.P .",,,, ~ ~ y AN t 2n n ..: .-3.y .r .• a e e ,,,. te i -en. I em. iu -11 = rm, e, :, ~ I., ~ ~ ~ u,1 ~~sin •e • en s Ed~~~~~~~~~ nueva, 1 n1 n•a• -VNeCM'siICe5.s -~ .,u: .C n e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ H1O p rt m n o n 1 11",! cu .s > -ena_ emod ". ,, m "' ,• C !a e n ,. ._ "1: s. d .s -.m • \ u • d, ~ • .tr D'H,2>65 si ~ ~ ~ ~ ~ I .-", n n.5, ,e -'j_, A, C1~ d.e i.a -1 11 ~ $1,0 Me .c 1s M --'N. n--re1 sH93i3 .9 .2T :.ey•r .EV i : -1 1 n ._ 3 u s • . ,, m e , t., N ,, ,,, p.,", -.us B. . .na ~ ~ 11 ,11 -s HE D Q UIN C A L LAa 2 p H : 9.O C -113 b 1 z 1m A_ Am i ,".re _,1 1 -~ 1,r 1 1,1 1 ~ I22i ~. 1UTIL : i. ~ DE 11 1 ~ ~~E FeG ~ I U N • LQ se P M E R A .a u d a = _~. ~~ T~n .s-mjrs nmH 3 i 1,l,,l," .CEL .E TE E I1-11 n: ,,n = :C-e b19 L IB R O .k I CMP R E S O S 1 d e n $ 5 0 0 0 0 n 8 x "*' $8"v: .con e d . "n" tC", -2 2EN D O. En .F!. 1. : --.-1-11 il s ~ .',aer, C 77 ,I , .compuesto l" 1. -oee .H -8. RETA 2: C'eCmd 8 33 88,'', 'd9 -,,., H 9l686 5 2.l .0 NAVs bE A I-d90 cnmupoo s16 N-_ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~I.b lac nes . bno e.,,1 -1 ed -V -Porv ngie a ,t, b "n 2, .vven ecr .1. ,j 1 E 1E~ -EU~ ~ CEL 11 DE ~E d .io ..e O ie h vo .--as sm e NL V e P E "p e o y S m u .3 t T11 1r1E NA11,L AR1 r •N.' -.5 s : r s n ,g e ec r, ,,as 1 ,', ~ ~ • C, o ~ ~ ., i ". : arb B 1 H 335 I: t S c c n IIe~~i ~nrg 1 1 53-1 .s.re u.dsc:rsC .C e0a MrIf e, ~M ~ ..: ue.ot e. e .51s ., an.,, _,, __ pu ta C .d o .n o t ~ 6 b: -s S _d ~ 1. ~ N CK V E N EO C IA S A -a -a c a s -b r -.r ~ -1tur 111r 1 ~ ,l-n -P, ~ F ..Cu .II ~f ca ~ -.us ', -1r ~" ~ n. .-1 ~EA T HER CA s.ur s den iam A "' d.22c arsd a 84 6 M ay s o .1• 1~ 1. -L. .1~ ~ ura ariu G. --. 111 I L' G' ""nd Vi-Ba B'd&',11. -5,, loo y~ ~ail suf!'c.''e .i .da -1a .s .y -a o n -r~ t ~s~~11 _ed aa o lna, _:ci C_, PD., EMBRA, VND P1 nCC1, aOcZaoS ., .Ca ., u .'r ~ ~~s S-I ~nr.Aul y s,~ rnt 111 pe 5 -6 H -y m e -Aboao.D-m-nc.Goaauuaovs 5ooeosue igr. Q=a -u ats n luld 10, a 111r. -_no d. 1.ana ~aal e .n y. ~.l e~n~ ,tr n-oc .rgit drl~n. .garafe11111 Edfeio" ,osa M .Nr ,_7N¡ ~~ bleria ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -.a FUrd~ .nt ~ ~ ~ ~7 T=. vCnnch ,, li, altos.,' r ~.i Hd ~71-4 In ~ -~ .04 9 2 11. n o m s a 4 7 .u 77 a o z i a -1 I S R M N O SD7 .1 1 1 --1 11 1 W z .9 89 .8 2 H -i5 1 2 W .-5 1 -20. . -7 c .i -9 7 5 -5" _3 -2

PAGE 28

Afi. CXXVI1 Pgina121. B "fados DIARIO DE LA MARINA.-Vieres, 19 d. Sept. de 1958 Cilifficadms VENAS VENTAS VENTAS 1VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS )NORTEj 3AT-VLS CS 3AUTOOVILES Y AC3 56 MUEBLES 7 PRENDAS 6 MUVERLES ? PRE.NDAS SiEVIERASOE Y e INSTRUMENYO DE 61ACOR AJBIOx S DE N A MOIR BE ~ ~ ~ -. ~sENDE PtolRECEVOE LlON R sER5 eaR SE VENDE 3UEG1 ec r 10~111 aL -A CA~c ...rao p s aa Ma 900Or .N. 1. .en .'m uva. N, Odtoaybad lac ug eca e.re o c gh eo y l oe AG ERGRDO AC A A B R E em r od eoe C a ¤ 0ae o$800 4 upe o tdo n td s on -re con c nad ra o tc g cmoa yineas e ncheadh d o egocomdo omnu o Lon:d Cog aor ar ont g o anma 4 t: s tae t Ceo r 0 ent $20 0 hioteo $300 .l la zs rn~.s M u c o oe saitapei a ...d Ao ..d A.lsne cmroh = $5 e aoaBnas o a a euoco oagrni ransv yBeoArs -600Or $410a 2 n ente yPaeo eddo Tef.B-4 r yg no m Frn dz rnde: robrncey .a ap 00 b f o_~ CASAr AeL y g B rr cE e dTE .lad H-8540 ~~~d 1~~ 1 1895 .aa 6bo 445 2 r ms oh aaP a6 met mo np 0 ls~ -1 rspeis ae n MAE LE E 1 a,' '' "HC-a6BEr. ~ED CEKLEal a. i.C, lE 1. ~loE, 52 eo Vbo mpH9825 2 il 22poeafat 6 nreJvelry ao ffl o. Vidri0raed ord eobeo tsH9855 2 e eas de 4 ifrigeacdenda l SSi m E oe d .sqe t AeNoc SE VED PAANE BUCKvngTng uema r d NI ~. e Cd FORnMd 2hI-Cm ebe ad seeonn sGzS snct 5 :u. .S m e5 M QUN RI5 b:Mta e rc Cbrr A E EDEU PE Oo U t peta ese$3000n e: u er eVee sd cnuet _exet e yr u d. oma monc:b N 3 -r 4 y5 a Pn dec u y o om scp:rte pa ar ceia odasbo Ve ecoe f s j. b.11. s-EA T MO ~lrn Ec e a e N_ -ComejnOEUPOCMLT EMrm a :d eCu on 3 r H3 69 ed 300 erg aoeep eGrnlZ M skre d Mne 2T L b E 00 o dti oot p:rue Sn J ndeos errM AQTU eIRIA T*. Piano sin a praet e4 n sp bs sossnwc 3 e-deGlaoy5230sb .1 y Aa~:~ 32 mr:gsc ae uh:aa. B 4 0 69Ot O UTRM AAUGNEec ed 0UclyMne Vn O eCa yPR TNU5D CR E-O cr eM e rpegr quedemoors p e e o o IESERA O IAE EN O OS vedomi mebes n etr a mro22Te neML 78 abna anara acn ueeSa a onci sDinero D R.rev alto994-: .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. :1 oset sb: o:z : me sd armno uo yn A -1s, ~. $.N 1 oedrE5,06 .eJ92ag .s •A4 | UI80 5 Ul S a"ym acu" a"hrra' ena "a"'""'l''dleIca".a" %% .'."11,lT. L3a G_ EBJAtDEPRCitORPEa M., arte" r ad C7s6 Oc. OLCI O 13 0 y ceo t a uMy el i n omd.m rolrc ¡k5 un aoAaaanoqe v se ue nSgu a aa Se.P O EOLCO N22EQ Aga e7ee.5y Lr AlEC i la o sVRIL A DIo ciddn 0 ~:l .etelmd a, = 8 8n -un oe er eao atrzd n n: 09et SOLICITO $13,00 u ~ ~ ~ ~ ~ ..s .la --d o a S n uvsyd aat-as e rdo oi : a coF e e m d f t m m la a a e a OE v 3 N 23 ete 7 ta u vo p de -b c S v.' -P a t o O R y 08 a o. ci :d p go an Rgu 4 d. Leparaenn.,te a ~ 11, r f11r c.V ", .r 1 l,. pa L. 1. Cf C6 744-6-4 0.d e bou m ne t .n: ta::d :d 92 nu -AVais n 1e8 B etr AyW a ~~ ---_ ~3 --~u No c m x : ea s dr y C P A M S C E I O o ei .d e 8 6 p . eo ar os. P t iv m e t lo ~) U. 76 8 2 2 T 1 a .u d C i d R a trea 36a ao SE EN ENDOSMO O omenF se uea mu a a.aGac Cocodia40esu n H377 6 0Oc H 66 6 A Ot sa y6 paramnd. dirs P-oR .11RA ED UOOS H ulSd 4HP cm sto So Cm nus p s as : J gS ar S3 c r lUP.OVEO RNEV Y 1 EJA YRATESY 97 Svi or uo2p Elr rpp r m ejnor ams o-amnn 9 a $45si inun VgC S O Z LZ eng a convr su porfeesa EA-CAC122E .-,,¡ LveM:o$5 0J a.es til y r o de n nio co7moeor$9SlOeS R F IE DO E e3prueo g M ska Mac "Pias" Lasnt un c c H 948853 9 od r Bu -:s Ro g Ch r y 9 camS $15cunaS ol dn Rafael 917, mcmas, esquires de Cubra. o Leen yDA H DIERO E forman Almagr M1t.r la .1. G rimEed. e596 2 foo m se :S d ad es. ---dE D O S 1 b p m r 5 yS n O q A 2 7 q r e T rill o) : U D e 7 5 2: 2 T riAni d a d .R A O C A R res maris peerne $9 E CO PRA IA C~ H-3777-60-6: A octB.n•e n Huds. 61A 8 r nid. R TEDD ONgMR cads na, alEstlvez Saca i l. os:Ca:d $98 sala $45. liig yAS GO ZA E ~Ic Se gtli, 0 s e-AT EEEMARACIOES 2 6 4 OE CRTAS U R G EN TEres arEa nq Uy C Hd inTH -am o5 l $ 75$2 0 Ue O e ra a -cop m ed r $ 6 9; si l n s R E sR G E A D R E n : : M r o p Ie m g aso d e .e r d 5 da punocoyP m Almhr $35a, 0 as 514 bais Dse-_ME205 -rmrpsH6S u3 3 eo. A CM O DINERO de ~ ~ ~ ~ af. 7-356r 7-06 ti.lil "ar~ charlae[ g 3 6p s Esio aao d e :l A AS C1,= MUE LE vniC PIANOS yALE GAN S P END, LAN .DE PHIEAPvsre O E CA q s H 98 5 2 SE V ND U G LVI G TA O O TU D D FA R CA TE D ¡am aa r n n e c pao a ea ao : u a r q d e o ut o sb .rte eP ma n u aysr1,42m,4es .s: dei -28 5 resy fnn $ 00 s : : a e 3d c c a rcd a e k n a i f e. M oa i i ~o K 7a x : : kr t e a c -a 8 d s e n u p d r A : s r H-E1D-1 CSE BICILETA UREL VEDE L )D C. bC-53o 600qe u ugsd d rtmn e efF 5 -56-1 ot 57 UThE v f yta :sObFICIN m :os ee 93•C9 Ed-d a gu 0 d p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ T te y San joa uin A-2ds .uv.$50 : :cm her y maea or eooM G3 278 314 str T1 nl m ru .s uv au. n eo beT ee U 5 s$95. i~ dnod r .0ou 0bzd dmsoddd-aaur e od aoTI A M 79 28 4Ot. a es: oy a. V e S ed C r5CatE62 e GANG PL .TH 156 NEC E BLESDp Y I P EBS $5.00 V nsuag es 504, bs.a sCAS RICd -sG---FA CILITde mc pns Mm Oop ee uv dm62 O .ET S V R S E u O D NRa a O ,lB L.,6 y8 Sol He 781562 la o .-c.S ED N HQ o o 2 baker ~ 534 uets a .s m a e s .d t -n63 ar-t Cap yoo ND MBROAA Ee .a. h:eq n neAy e. IES N RO 1 m Saao C ~ ~ ~ ~ o i. a, L-y o 5 uTd .ma uv 70 e .0 -A .17 se u --'ds uaa -ab o 0G j -r.av -rf Ns. .l .0 ME SA E NUETR DINd --93 0R e. E O. N A s maoIT -¡5l s$~~ Np ~ -.reba .$B o doresua50 00ie1~b doi .ENDP1E ES U0 UROs suyor Trangpos su: A Hi n c 2~ 3 c~, res $650 Giig $600 .c_ B.,acmerdr e a 1 prblm yb qUB EuEO IIAOORU A ED AN" n Sy a p rSo er rels sedne de otaoe ~.~m. ' .b2~1 . s .cor mquras reg a Yo o 'OE ENDE Crdio Ea BA R1 sse g d su sE404 02Sp m sVrao oeo DN R A I o de ~ ~ r criotp uetn ss ab, abr Mueble es ,o ~~ 4r 'M.quinaas o U ' .m": EN O PA FN am rsde rst bon Ob ispob 2, s mC ti. GANGs VE D ST ena P a oabs a .-Xi Pn e m d r s or tae,., d ab s r sre-y o vs d u .rsd .• rpod a jr : e p e d e s l eda. a pie Pat o 9 m a 1. 3 a -le d. "L Azu en .s yi 23s .p llemn n a .pe N tuo 1C,11d d n ,d % ed si s Kl re rT. -, y Ga zaad 9 .1: M Dsa-. B n2 4 o soy xc e teap r n MB R EDO 1 t ~ E quna TeaS VE DI) DO LSMU BLS E'n563, d d mfr.enteea abna Caypitolsio. s m M s b N 53 F 4 pudets e pago el '' _r, .r SO OR 16 aaPrz 074 8:4L .e.e s P rd.99 02 ems pq cand. rb r ~ a rs TeJ h mM-606. C9 63oc fao 72630 p ns spnas M XM G R N I brsd o rsa L U ay a ao 5 L a s o B"adad --G RE ENT J GO E s abad Mau ady s s.Prd eta Sa Race80 pU.68 .b66 F u .m. , 3 usnos snien .m. e .J. ao s,2 LA .A IO A 1 de uo ]std s re .,a1 d .b HE ROEM O S RT A R E L •,-, Su a r 85 p eZtu de M A Q U IN A D E SCInR -C. .na -b11-e.s y c m t s mu b e f c K m n a o m"V u t .bo a Prout at .usvb 525 a mq s u n Et hs A Ene dy r sur ~d n Serd.des .d.rgas ~la~,STR NA L~aPred ctar tgadras Naote ona reoecns m J11 .1 --dT-imno 50M83 n vasiados mosdbaos pre, D R L p rest m Osbe s de t ma s n.ue -. uuHstaHa ana ,l Mueb VEsD sIN FIN 1nrd lmpar osas deoaaatsd u o S e ment .u s, ing Cad Jrs Cde b a r e m n Z,= semZn ', caelones en dien de es y, 11r1.eno c., a .,Ient apair NInt 29 .zdL .H4 -P ZO E BAJAina aie _N a390 aat e C S Z L ZH26 6 c -5Ot W58 nomsi F-iE d, E dD g ..' 'CE -rPa n Vra es 7r0Us. "' 0 -26 .E vn ~hc _m racs Ft ...d i s I n e t g e H. ...-Cl i,; y d e d zir e n c a 2 N .V e --d r .q d c -l 121 ,O O Cia Prad 55 car ,rredMA IM rA A TA 11 db finb reo, s etne I ANTAA c rcd -0 ddC ud 2 b n ba-;%1l 7dP -u dCn e Cna Loqu ncert Ha ",d S. c. m Hfel 8OH 03283a. a b~ 1~ 111, La P,,dle," Prpce BDa esun dan T, 1m d L, failta o so r s umn otn m sd eo a V .V~ O •FN R O5 P NDY DNR OR O E H. Pa4r Sa ~rap menreS la d,a bj rCo G e un e neu z .d, 1 r N -C.no me-v .bes c, mim pde : BE ~ ~ EodaE m usicvR P R $ 000 r aVh r 6 0 j e A t sd pr r v n a a cb -08 .3 N .k Dales Hb,, hijo s 11-2s7r -62: P r .m d i, sd er! y30 de n tr da F x_~ __"J slecenb c ested nsasm La a CMueb 2 Sp l ena sd Ofcn Ts enn 1 H a no e n C 12 .m, sc.omea r esa~, ds an mb n n D EO DE ME R e 9 9 q r se 53 em s a j 29 24d .b, ., ra e -o ,m n d n .36b, .d M. zan a e an 8 pa n 3 R -6 -3Oc gsd, e cur ble o finos 4 'eilln Ey oa s l uH sado H~u rb ja me o 202 prme pisorq a -8 .Te~ n ~~i ra yU B E at st NEN RA A x. Cobiac~~mo RAdie~ Py ILP 195, cm. A I nLE 1~ C.InH,4 s FOE e a T ~~ ~ ca i, n el pla paras 4p le .n nd ms d ssm M-251 as. M. c gran air cua cn cOr das fina sel Rl FRGERAORE GRAN Alulm P-s N ~A de la si MG n & CONTesATDOpRAS b~ngs e sd afl p 0 sea n R 1 r 1 .nie s E riur su 1 bo -E s:s inrs & B.e, a ms .n dem a ----rZ r 1 R E .Do .O M F L uS c a e n s on s r efr, .rdi t J g n r a -rO i n ,5i, m qu .s e -0 e n n .L e o fe.s n e fe p -E R E G O R A C L n ec~~ \Ia y Nclr nrl~ -e y ye rcu a la. Nati~ld os NO PID ej m :rNrey m g J:unyTaU 5M:. H 2 ss-DINsERcOns F oF na• --8207,r d n essqui a M e lr la Op refd. miia, sa Eseca d .st ma B ENGi en gaani de SIN ENTE VIOnrm S ITpeA NO S -~ la 1 e O u b r a R d a ., s M ..o 8 l a u o. a ,r c r H 9 3 -3 -ND lOR Sa Eefae 80 -8 7 E .en eS J :uny T d s P p rp bn : L S C COS M n u q nr-R n N.a n, ~ s. mons: paH86 6A2 x s area e:os. foe s: DO neal Soa n An., epm de pila sner b P. 32 es -esgundare m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P A O R E A J D C r p -•V N O R F E A O E V A A G O ZA E bi as -s u S nJ o : c ant H -2e 69-e60-5 -~ t. T ,1 m A-y122 .1 s-cal -, nt 2:0n3d:Gm z ef H -5 9 e • a ..e n t a s a n l g b d .y c e .n T LE V ISn O Rq .-E -n h d e a .H b n C .1 7r2 -Osc t 5 a .W -5 8 2 I n o m s 3 5 p c b r _. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ edd n, trca st pa:mnt o s Per 0 :un co me d o H 59n 2 n 55 e -0 n E~ ~ leaON D' .e s Vedad tiar qAe sh na nu Du C. liN ~Ir ---H 9 2 Hora2s6. n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n sf .n .d j.a Fe k" I $, 5-' plet. s. N L A C A51 I R OH 90 3 -9 6 N T U E T S D 2 0 O L T B L G O N A G E D A E o 15,1 :r i c nP R D J R L C L ." u c en~ u do:", LA n.,ae chi NDA fl aR UNUS( n ds$ 0 n p n d y29r '-9r 53 b, Lqu is NTue :.ass dr rdudsd p r-grdoG r.E.s. 00 et pTtsCs prA-edEe fo•B33 HSA 3 .y H .sp ~ ~ l d ln t -d •m a ug enic a : a nuer: N j LA NA IO A ci -~ els s .ubla92 .P.n S d e b -pr S39s Ch. .e : 00 go cu rto modenos CO e d.p.g $9 m-nu. evoSE ENDEP AITOSP NT LG a ente ugu Prco: .zon Se udaun na d b:de.11C,3 -4 A H ~ ~ ~ .92 3 9 U G E U R O m n u l S2SlO e ot O S EE E G R R P R D IO PC IJ ENDE S 195 1C57 111 TEsd v o Prdsc3 P AGOS usAd CILESeg CarsC up -e o e r-1md1. c hns u e me r "0 5s62. 0B so 56 s2Aur d ead rg gg g cnnOorSmjo u O e d Fad dsp rts b. e b,]epC .00 uan sted ens.c958"L. Ci-1 Ca e a6 56ue-7 Tam u.n, Jo ee c e4 986 0" -"1de snn ca D.d d e e Gu id.mu b aba N pu 56 -,a NIigumNd sua, e N, 'pturn b513 oposn o ey33 no s s 656 O O E n TE ED N RO ainsR ced a 6 6 509y O oa. -a 6a C 6 -56-3 Oct. H-N955A2a3 -1,1 11 1.s l. 1~ 333 c. 706 21 G1 ~~ 4 ,, " 1,1~ ~a~ n,

PAGE 29

Afo CXXV Cifidcados DIARIO DE LA MARINA.-Vieree,, 19 de Secpt. de 1958 chisificado Pgi.a 13-B "bINEROMHPOTECA INTREGENERAL AL QU IL E RES A L QU IL E RES A L QU ILE RE S A L QU IL ERE S -_L QUVIL EIE A L QU ILE IES il OFERTAS70 HTERES AA a 79 ifTIi S 89C CA3,1 NU2-ED Si a^ SL n~ M M D RE P CA el REPART.OSE ASMN NV N E O E LUIO MNO8 3 e MET AO E E EROGI UI 5 Tratitnto Cl e tifilm dl• esul. C-!Zlu Mst ----W -SUR T 6Saa c.AQrL TMET*:LH9 8 0 DINEROa ENSrGUID 9t BAi.dT Ulim adelarir gs CASrAS E garant.idzadi. Uluoaea T A .o 1 AA E OLA E uanm rt =eto d ar$4 Inr7 reB DELICLAS NI 369 E t. Extirpkcin total de ve. 1" COMIDAS o an s v S d -Et Atr ayCo Au nu ue e e.t sor me e argeaor allos: cara, musios, senos, ete D.95 nr yClaaV r. Therose ,2 y 6 a .r~~ d. 1u. -1-gd po2reH92 8 aocmUoccn oeayNnomse ag meos-7090 !uaeog nm -r RecioSLzo d.ue.do Z-21 aracd c t ---.--pOIdpn et 8 m8 665,n apartment 32,8 entr -: 11t--1 .A msPARTAmeME.Cn ,o1, ,sts o s u NTO o NEcEsITA DiNERo? Roo 70n065. seea a_.8 0ccng g tspt aae c aosa Cu u at11-Vae w d H9175.70-115 Oct. Ha. $20 a pnla10 ie o^9'"" e* $vd be K en g ati y eno nroa os E LQ L AATAENO ON Seaqulaaprtmet my eni -0382D HcEZe ga eRE r AYs Y.nt .1b 1.1s1, 7dfco er sI fe o du sr d o o ae o P d Ds iz o :o------d et 8y2 nor: 1 2 uelve ~ ~ ~ ..lreb ..-cy,.nmna en CA-LLAEAGLAN 54e Nn 4109 CLIT ut 89122 Mtod praisL cmeo DlEs. EN8H R S ""ye .Ia NIda 2 ~ ~a r-:s c Tnm:it.pravraOtct au bnat 45 5nLzr 83 6 nr e 9P8D9 ocn nom nl ~r .~~ lee oe fi.ag eafm seria roecgremuSr aa s Z1 r %A,' H elo 5-,o C e-vsoyB soins a a8 LULNB O"N gea s qinsdecs u sbr m.1t11= o evi a rc.rznbe C md x u-.t m no Sl md is o s E c c6 5 n S L A A T dand2. 11 --------ReOLLI-d mrA e nenetlo ad ae tem .: B N e B L U A R CO O P O b c eao atm io s a sl cr IT 0 Sd P.AS ManR GuAL:mBeAN 1,~a G d. d:d¡.d.n O 63Vi lmr d ubod Ifrm M202** Db& D hbt -e -a m6 .r.mn ..nr ad D.1-~ eon A8 LDO59 R NTI-6 No.a sqMria M c trH 8-8 2 om s S~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~C Bd NI2 7r11, asC55 9 eAcnLcQ al elCr 3 yL25M1ATATIOdu ud AEn N ~~a. nebn it cld E -4 ~4 HOTE C: IARRITZb --s--a nearino82A PL .AAJ e cu 24 ~ -l-T e~~ = --''."-, -~~ SE ALQIL A t n .e sPTO. Dm r S be ubesp vd ca. v-e ocd -y d1.r7.ape m o ora a c d a mnt Cle 5N 465enr4 2 lDin-tel i ncl ML-h 4 82 A. AP LO A. NA AN O l 3a d2 2: i cl do co -ES E AALQU L Y AP RA ME TO 'cSer s cc .de g s co e ,un .a. DINERO SOLO A SER S BO en:r $30 Av.n d: S-nta A a AN naZR NOi d 74 InfantaR asno .e n a ad m t ne br nubes eevsre fge 3 n eD oe Sn -t.M : oedd Apra :e6 s ap h i o o eo Jsfnayll:ar C1e lAu taD umr rado ~ 7 PR1FSsA 13 2 w, Ae.& aet o eree reAAo rxm sao P et ::cmdo a a o ooe md e bo 868D Mrma 9 a.d solutPROESRE PALArIO y~ du 1ee n Hd2 5 b i M 2-*H Rodrgue Man qu 6 aart tc tad er reedRde ddo ynRdon A s 9 equ n P do H b a U 99 B948 7 o do 5 5 0 Tlf 7C 7 8 u 1 D aOCT BR5943 PRENA AE CAIL AlH 8 -.U .c~~9 muh ~. = .nSnga su q 0Mden pO u.s md o d.1d~ E ~uea 1om DE LA YorkE CC J.I2 12 9 I su Mag:rnmrl50 e r o .c a it e i cep a a umno ade an ado O E U F M L s. luds eo:praeH908 iuo 0 eq .Epd loE~ aALE 11U PRSArolml-rsodo s --cmd bt s SO REMU a:drop osdeterzz Eevdo ere 2 my es. S.Jo s, esde EB $25.00r Aptd.n 1Te po A d v .-mdy b. ev p. do.EALU~Alo EARA laT yDEn AuOCTUBRE 431)22 0 0332.b O cO fidOrcOm re l """""" 6 5 ct. anoAlq la oS ac o APT S B RAT S normn e mo53 as n da r m-nd de mo R1 -9 HebaC 9-IN nes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ban a~d ua ia lney SnQ 9eteFoec:H28 onomsA98 908 5 2-3 a Putila M Md r arnar % ~ 4. s.g esld dxit-e PR1~E1: .nO N 0FO t~~~~~~~ t-EDFII ARnvers b~~s "~. ~lo. BcN M d "l dse$50 esu oMni ce y 0:2A A T M N O N E ALS NMEO5 RNE 1 d cur-yAcsa ur Rea doRe d S A eaamŠos e'' "Em e nlueno Un ea ms 32 : H 348.A 7 os $4 0 p s a alM :. e q H 2r m • N.a b o .nd o ad. b:Ro 11:00 A=qun NIn ~~ a. I_ r~ ld a a tals ecrscet o o a e ao on y p A ~ual. cop ement le haulao ha:taio s~ n~l '72 ~l, e Mdr.pr ..m SRNL IBR dt ds g o e x c a E n a. .v o l ....no n : o n rs Ex o ag s c al .:i eg rt e y a,, :bl, d -1 11 1. 11 EsA. m e p t. .M ord e r ns a 8 4 0 .00 te s 1O C en n erdino ECNGAA TAUGAA nem mnsrsdee y s 5nch 2ur c g C APARTAMENTO S UEA E ~e_ d, _0ub y0 AysAro4 58H857 k 9 ".a$00 s da zG 6p o, c : t os, bn g as d : [a a g s e --eb t g p r .e Cs a i g ~ 3 7 s 4 1 2 ...P : b tar o 1 111 A P O S N U I VA N - v coc 2 .me n to b I fn ti co a .n B B ..M RRA A Q br mu bls Inee l .a .s. .n C. nf im 5 enu md a .b --oe. d .c ji 5cs emd ad d. ln d~ I.~I .r. e ua n m nend o s " et.' 5-5111 H-312C 2 C 20li en1 S .e E 0 on R re a o n4 Ea iVdao e d. .dIT1 mISm e at e en qui8M2A C 99etr-Z,8 : 1.E71U ~~ ~ T-MENOmn .e• 8 _UP EA O O R C 538.¡¡ ~~ c .1 1.-m zl -d.Ae ccA 11~t sl .N.j al . 1.e 1 2 .er rxdas enn poa horas M%" c AAL~E~A U D Ats .3 mdrb rocm tm e dp Conir "InversiAonesc ,Rsd.¡ n. l~ s eo ...n e bn eaa.u d res. Reia S.4 enr r -d ue c A Cazd y0 2: F-283 Am rs ~ s pro l~s espe! ~ s AATMNO XE RSD a :ae rOA-R RO .i uIll j~ d do8 Coeia o Man an C-44 79-0 ha itcon s ro ed s q n:l r,,'I n ,I c~ P1qed no md .r ei • Caa u e :8 nr 61-0202~ Lo ymno y envad a eeenLLmI P 2 AANA MIAIR ALQIL -C"S LUL CBD oea 0 remo ns ect o y s t -N LES PROF S R EXP RTO repu ta c Y a t n d Bpor 4 0 M rdp m rps 2 d a r C r n C n o d am b n Puede ySalir Gra .tis cc :d. •vr :v .cm -a -eSEAQ L J .mNOH O 4 n re S patmn.c s s -gr Muha fc a "Po"" '"~" l'"' "o" 1 geeains hae de~ 2-MDROA TME A p m .e .•e.bn:ubd r l m e T 6 0 b W 6 4 .H 94 3 8 2H 9 5 .2 .:.s. C 7uSt e S a a c m e .2 b t .-n a A 9 9 desde 5 H9:. 2de A P E O -ed. .n s • an Saud dop do gr nd g y fr Sca n:-: b. p. AV D LA P N.34 ,22T SU PR ST M SO CA HUESPEDF, 1 110 1 Q EAQN 3 e Gr. d r E .r n s n.ms .•p.b a-cm B RC F. ¡ ..N S T L A O P O E O E e .h o e c N i d n c i. l e .: ee .4 b r e n -_ -5 -6 a a n S C n S S C S t : M x a d s u n r d airas, u.$ es:e r. : 3 o :•pv bn mt 27 n r n.msH53 .C 5b n nec d O a Rp oVb a 1 dp n•m: 6 .o Nne s e Eel Eo 2G E deFsdR e e $110mo .Fa ii dos.Aesnl .-d r b n : e -: II~Te l ~ ~ Ad., a e n a R A T N 3 4 m .t ns Cr "J4e Vpa o e ~ ~ ~orp r ga : tr un '0 :ts 5 --: : -a .mH42 2 3 n or e o 5 9 d p. m n.c .2 q md o .r. 5 desp. a o a s eB loT~F~53856oc Vdd nr 7T 8 0b. .r. nH9-U A A 1 a -sBB eR. 2 a.b .0eao objetos ~ ~ ~ ~ 7 devl.Ane e ROEOAD N E A E AAD HUE1EE FANcio Eaills I ALQ .H LN 4 EQ E q .-NT.s 2N6p u ai r Ea .e 0-2 rompa y Col vS eo nse s r nG c-4-9' RCm.2C m.m e,. s. x. .m. .r.n.ures s -. S QLANA R•MNO EAQ L '36 ATNMA A LE. AE-D L a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d F ay 1 .1 A m a 6 6 p ..D 8 -e t .m d .e e d ..n : u r -b .e a .• s u .r c .$ 0 0 P -u N .r ~ .a -.n c .• .l .p r a e Me P315 C 76d46Oc .md H3l-, n: ebungs 2Mercnbnadermes. NA QUL Q C265n1n M .H ..57n bn .todr8E 0 8d 8vs3 ss 8 C A~~ 1, 11E 5 NA N 2.a ~ I,9 2 C .m n e n s s m d. h 3 C 2 W s •L A C A E Sb a n • .d .r a ..3 .-o e .-.b P O A O E 1 O S 0 0 61.b02 alrao .-s .80 CAA sE H .PD .2-. Vp: :7,t 11u IdO 1.-111 o a' EAQ -'• E'*. p. o v i-IRA I su st:~uh s e m n s ...n r -p -n ....C .-.• -• -u e .3 e e D s C e ~ A.L M -A Rs .. Ce .garntector eb viie y lil HA.B.As N A ,-, SE4 AL U L ae rs ..r -8 .8 .30 n r A Cr-ABA D Oe a.p .bova s a 1 er y C Vdd F4-7U. S-3O u -b Eo D .D A O C2 .e 80--.a arum rntd nad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e L11 ama de 348yefN nidorMcpzrr ttH.2 8 .02 d nes. e IFaNT 115 82rLe ~dSY trp Rt i 9tb 1.m o n "M ch .a '40 oe g p~ r e ug .:$ 5 0 p r m -.m u so e E e B d n s A L U I O 5 3 .~ ~ d eg -e i e s 0 Ad .ne sr. pt.iad ,, 1 ~ ~ :u H d2~ ~ 3 • pe a V o --..• C H --H2 Sobre ~ C RS NUEas .n C:ma con 3,1,4 rr ~ 'T1 --1u.r 1s. .Aa Ir ~ rrI s~ 1,1 1 NESTORed SARDs aA toas nuas E2-E -.s : 1ne .6 1 ~ o .n in or e .o .9s539 de 1 2C 2 a -r n b n m .p -o c -e s-td .o s ..M y d .m d e s e ru s sEu i ..h m e .h n n c n a b n .u a p a -: e n N 2 5 -• H a1 ,GcL u 6 4 2 .a 0 ~x~a, CUR ZA 11 -bs mn gm. 2 aD r -a a 1 2 s, m I. da 1~ 1o 3. EP A.38.H2 mjetos Gevaler. Ante de i3 IF be nT r r ; s r d d E n r: .sm ,a o dedverdreU 2 n r F25n n s 96T viiens A, e. C-179 -n EAC-22 R L 0 A LL AC Ma SAJST iaU, Anma 166 A 11 l.-n. .E a. QL L d .rI lma V n a e O a rn -L-M rn -m.b ...3 Se or C -766-64. -16 oed nz -_ m n d ~ ~ d b~ .n.y m -t C R A Z om d r a -s .d ..deW90 -..0 B .. EN SUo eoes s q n 33 n s n M I M CAS Ne roa dm em -syb. m e a l, APTr MODERbNHO. 8G 94008 F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r c ~. Clg e .-s C m .e rea o ----, o II P I e. W .Gu a, nV .• h y n 3 • Se -r ..a : • • e -b o v d s M sier que -l s ~ ~ .11 1 yc :hb 2 i i" .I.H958c nC ns p •s nr .:t. am .r d -C ..0-E D A M AS. Ml .8 -4 9 Y N ..G. le h m r s N P r n• d e A r V C t R b : aH 3 ., s n .a ..m m .J s s H • 3 8 n r s ucranz q a es • r m n o e yn Cm lmv n ..: .ma : s : n n d n -9 -nr G ..-.m d4 a qe 0 P TE ES c e c.m b N, ~ 1 d. n .C 9 ..r r .3 ..H --s 1 :e ~r sr h1 : Pr ~~~ LujosoC2-LMA LA0CRC RN __-R .m u rm .: IN TRA OR E E A L 2% A R L cYmd e. O ._ .ES AB N ..e 221 E sR l FA M L. U6FIN g ad LUTAYP40 RE I p z F 06 CURS d y I O C E V C. ..yE M MnF56H I9RANIAARL O E NO oeo u y .n. a prt a e q n C ao 92 H 3 7 i • a n o s .n e d V V O O E N S R P A A .: d : o .n e h .e T H 5 8 2 9 .e e u .o --.e o. }A U p n 50E .d rvadPre omdo p d. s Hb tc o dsd-r cO r .der5 0 n N ES TOR A R ANO ES ~ u d eS.e.ss E AR S .. , ER O ~ A e Rs DEM Y nsyq1 e cm oA sP .2 q a : u de$50 .a. .a. n 80 2 nR -. .i O9 .nd nad 527H50 9i •. td 33 TA65 ent : .N.r .res .rco prpo m rm. I 530 ALULe P •MENe AE D 3 LMEO 8 EN E H. Z d A e N88 02 ad a. 3 .n 8 .A p .-d E xt rp C n e m u -O E L P S A E ALT AEC NM5A H A T -H RC 2 F E -3 2CIb).s s uL .-r • R u 3yS Tb se 1 5 11 A E T E N L d d a -.c-s111 l n rlybo~ d .n AQ 1,PR M NO .L .Au. .udat R .e-egr to g ran Za o 2 ao e b .cmed. p=:n d .d a s b.bre ..se a .mp .prta en -de 4ac56 0 E-a .ed. cu.to a .o i: b 5-00 ".21 d, .21a eX o en r 3096 .H 90 02 eo .eo .od.ccn.gse s n m n. a. nam g. mre s M u 06 AAT M NO OEN -B 9ean e Peco o mn ess m a ee e an dd U a ..e .ec d.d Ts 1 ,1.M .1,,zanc 50 a d n:HM2:H.g H i ~~ 11 1~ A rapli M ." A u 1. ~ 11~ee P e s ep c :e .e t .3 b n r a : • e a n i da H 8 98. 5 4 0 a •H 2 Sra MOern c su Csa b c ons b N R e m id~rilir oC:sa u MNtA 0 mdrccn ursr r: od pr2 s md AQ O PRTM S8 8 Argea d i p cs m ydm r c e:adsy ----sq F nos A u mdrn ydsd e• 5 e.s F 0 S z t. v n m c 2,dr1sgrnI. ~pp s L~ L7$>10 b ndrg :prdc.Te C eu 39eRr A ESE PPIARA LASm-t aeeME 2 2C a r r sn r.nruyl-t epeon n.8 N 3-n-4 D e c z .s m b .c e .: • d V e d T I f 8 e t r e L d1 E'c b a e -, r : z ~l l i 1 1 . .: c o m e d o d o s -b ;. ., .-~ ~s ,g ~ ~ .d .s t a o ..a a a a -..• 4 y D A Nle t s y u e e c : L C 2 9 9 h b r n d e n o y c o ..c .p e .c n .e d s A l l -h e ]aL O E NR E E EH 9 -b2 o. r nj a. --d e --m s c m d d d --s -r m~ o d I 99 L et md y od vco e A u uda .S ez y GnA Ax,l ad r 9B N 4 .-t 4 u a n .a -ag d e lI 9I -~ d -H T L T E L A A L 1 1~ AA" o nC2 q o b r o c 2 d ai o e I F N A N 9 5 8 T es R s s L ., a ...n .u -a e _r E, P17 tr11 elfn .g a d s h bta in s, : .u ra C zd e As Ls d. e dL Q -1 T. R A E98 S N-. l--38 5Sp O T 7 o sr o ad y E eZ aayVle pr.mn $80 3 0 B 4 LER = T .islo" : ob C OCeMD EXEE neMr.d nc u-ccm 6 nomsU 5:C.a seu mdo oi .08 -9 A o0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, ~ o. A1~ 1 21.ee:. fn be ee e n pno my : :atm s f cs .m.s• n .u mr I Xt ~ ~ ~ ~ T I CAT adC e e d ps Rtur:nA b n II~t , " FAa .1mt ob :o ne -ao520 PO ITRO O OO .M T n d prL]fpo r~ 11 A U OFICIN Rhso m c :hs t m gsd .eao 2 .o y o e r P O E L J e d d EI R H -S 713= Cc" Ii, A g. C --c j. rc :t G n 56 2 -ln n 6 s g O ub sM 038 C22 Aq os go at mets s an m tb se.Ifr e no t rtmenoCe AHT ll. CAIBBEA 82. KA A H S 6 VLEA 943$50 nd om 8' PRA NO CMA ROacmdr36 U S-b:b ta ~ ~ ~ ~ ~ ~ c .l,8 .erlap es --ogadserzsap so t L UL 2 t ~ ~ ~ ~ ~ l s~.grntzd 1,~P A R4EPARETEOASIL M Ete e t acou s B LULA PRAENO ode u a ec .ovdry ea md :e ay s a a o y eo a u d r ic -c m d • m r os to d 6 0 a e b a .A eta 3 eq 5 L v e sn m be a u r -B B a p n~l4 8 b.d ~u ~ l n a n r a a o e o o e er y ae ta o e g n u c mio to o e a .• d sp s Ifr ns $ 7 0 v 52 0 s e v m E a .S 0 r 8 V E L O .2 5 V da o 9 g f _llol l:e.Wn s b n d .c m do d m 1 s o n o m n C b en n e R y 0 y 0 de O e m res : : b d :r L a e l p n ho s n d m s o o dg e g : s m lo .elo de la cara, .d OTE por~ .__o e re .ado 94 i 56 2 1 NIAN R E se r ar76 f msqi la TREX Telf no 976 0 6 Ot .bri dd 424 -8 ct 4• a 5a680 ot crgda A-99582Ma 64-tC a 96 8 3 82i l 2382 t

PAGE 30

Pagw 14.B lasicads DARI DE A MRIN -Verne 19de eptde 158 o KXV AL~~~~~ UIaEE 1LUIEE ALULEE ALULEE ALULEE ALUL-SA IEE LUEE 10 1AIAA 1 EARO 9 G 82-J1 1. SURE 1 1EDZ 7K ŸDD 2K VDD 4 HBTCOE 5 NAE OAE 7 BBN A 8$4 Pgm -14 a -11 .• :. lve negInr. a DIARI DE LA M r I A y m ls U .p n9 de Se t .m e C1 m 19.5 1 .-,6 a 6 -5 ~0 L-----tae --' -f.-P W-U4 -903-O & S '9 MNDZ 82 4 u V DA s2 n srnr E UE T82EDQIA VE 8E 1Q ~ BTCION1 18 C ~ EN O QEO M N IU 1 o3uro O .A.t .44 5.AR SANTOS~L. SUA EZ .a .pime .Le. .-§ee .ri' -" • cmr b• 2 p -md-r • ^11 oesa my 2 e ru .Aum~~~~~~~ ~~ iii 65.A nt.3 :.shbtc• oce•cncm aia :i-s 9. Y•e e l. eu-ds•s -e., .C, A, ~o rna -yzta to par mnt nev .y .M.=ue ~~~• e a .m n ,r c :• r e':Nuv.-u ...i tr60 =u 0 Iv .-.,-.r r, = z, .yAe CI d, ~ i rz ;Rea a n .s a i, c -e cn ~~1 Ao. g. ~~1 -al.iiAP y .o. r _.R .~. -I .,, rr --CJe42eq :•e:Cr•m eds a-hsmnemeld i m ban .R1.os ~ vaer _-,~ ~ n ~.o .uco 1umpAR ,I.n ...u .Iiir --E.Z.,.i., CE.P1i. ~N ., si ,I i~. ..~ .~d -ct -u t ,: 1E ALj _-LA, A1RAM N .1 -----ussyc • • e aC mp u .n --. --e -~ :s N p a. .-porR Ed. cb. esr ut e o o l a ulv. aa e.s 1 1 "1 : to y r-c o m e .ar c •, it u r ..5 • p:L nt .e -P -U Lr8 C -Q c m p e o e 7 :b t a e e co u 273 15" e s 0 a c o n s -U £m d o c c H 2 2 • •• p •p.ter• ar e e va. "e e u eu e s f. ev ra l E:d qu .c. 51 meres -e b os • :• m • ,: n .ioH 95 90 he n~e caa _ ~ r n ..% E. L IL ....1 .E.E'eevre • rs na:• 4: 4 pr ut -:n .I nUR A I_ .a nr. epn• Cl oz z Cflae EC • ; -a S -' n -y-ar -E ltir~ ~-su me ...,. .C .P .20 -it -r ~ rne M ;3 ne rfomse a :: .C QUERN 113m .A8n cartamen ~~~ ~ ~ a~ c nueeHe;8KuApa a cOe -5 .a ~ .=. 7 equlc:. e4n •. 90esde~~a. , ~ ~ ' $I ,i C 111 = irn.E T" IPE C N U ..rmsPr•:z-m y ..^,*2,t al -e, rz cnbr AL.LA P .Y E TL 0 -esumaa 0O tb e San v :a m :vos e:tbu saa 8 HA ITA ION S nb Au: od hors Etr ta UL AN o ia yb ogar Des os~ sEn' 5un-c-d_ to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .Ire .md 1.r ,-I-aospto em .u ~~~~ -_ C~~~ -a alq :.c upn u SNLZR SUN ie:odcoa.bn uiirVaBa .e6 1 1a34b .480 ."P.: .,aJ a~r ,=nrd d.r.rz C EDlalPRAHMm o nr ub agnco czd:d yet ny t e ae Lma.:Q .A s3caro lsebn 6|n ald a ,_ mdr o SANTO SUra y .cu .R. a y 1 r. ,e s 1. e ~ o 1. C:~~als~~ ~ -0 ~~ _. r.I5928.~1111 BLy AL nl P1.n1 Ra gnop:op : :o ..-, ,no d. C -PA.a .n omane 53 .9a '"rtme" o "" "' y c._do o E1e I. Calz.ad1a "iu "= ,ua. -Cmpos : ~E ALQUaL U> ,A TA IN 11 bl. =nw% ,br C4 LR. ~ -,. B--3 ~ 029 A AA E d1. Id gade ss -.no 5 G nz z enH88384 p -pe n :e .d "EA"U L:v e Credr lmr o E AdULA.G .I _-m ~t 1a 11, %;rcom d a cargado .*'.,,"l.,,' .d u'A y ono O Re .a p i a __~ ~ n-aI. .11 -_ .:, 00py u-e a Es ~ ~ ~ 1~ irn~~~ d. ~ ._Z.K, -_ :INE AS RAQIly50 qun aVl •I& 90 83NT VBRA"' * ^ osenbaos$5 V o d 2a aco :n .e s ~~50 ,2 ~0 ---(8 mto)9 JD L5 95-8 H' J 85li."" A--.J .0 1EAD 11 ALUMEROAS 41111% CA_ $ c, a. .Cuarte .s Cpo -ALQ L.O .LDFCO N EA ~ I. P. .p r e ,e a ,a , P ., -d .sW U ", EiiE D N L Q O A es. yN 2 e N r S v m d h c n S E L U L N O L ~C A I L U A 0 C E I .-R ir-. c Pm -I.n h b. ba ,I. -r1.:.-n ,a 7um .resc. y=11L :' ..n s d n Por, iLo ~ e', rme en er .m on g: i ^ e .,e .e ----N .4 .a omedr 2 uas_m H,¡¡_2 ,, in d g L ve 9 nm jo Gno m mn es : s. iA,7 g11 ~ a gnac. ~o. -o -a. -: Co d-r-omt o ev tsbfoccn a a np ~~',9 Pei 00 .3eq n ~ m ', ~ ~ 1. D2. ~.ni, ous $5 0 1. s o, r .,. ~~ :. _,_ 8 -2 d :d r 5 tdem Apartame~a .1~ ~ ,n ,= : .m d ,0 ~2 i, A NFC S H BT CO E O .F8 e:oH 968 38 72 r o a -o eo p dor b c n n bo uise= z ,I -1 . ~ _j 5 :aid eH 3I8 2 C UB E64 A T 5 B LC N h o nt a erI SA TO SU Z $35.0 -QERC A DE 1 L V E OED II a~"E g:dold." 1> Agu:IC'1 Du 'e y Toy AOi r:s~ .e NA E. L U A E E A=E¡EU¡PZ E UA R a co eotr 2 en r P z y 6 m e A u obu es .: d V e ado :p : ta m • d 4 g nd : Ig S B : z y S n SE LQ U L A N Ad H A B A 2 en M ', z y O u d Pr d .e q cv n',,.'-,d b o r a ado A ..n. .., R I er 17 u d ,. E .3 e t. zd r -m on s1 dI o A:I tsr A D0 Omus.S 2 .1 y 8 s: .~ ~ ~ ~ 1 ~ "9 -I. -In F0 ---E A-Q-L UN E'EN DA "',. Av-..-.,--.: 25.Z d..' nu"~r y 2= H-.i, ~ ~ :,. s r*'.: d1 ZlF: b= :c.,.",.,:l .>'. y b-1. "~ ENTR CUB Y DAMr C= r d ,ANTi ARE ALQUL ATA~~ 91. R.R K.1. ~~ I. D D I .~n ~. .R-. xnmi be""" me--' d: redslM,. n .scoZ YR 5 A. : .,, de 1 Uo er-z Puy 1s. .i. Is s 1.-0 11 1, ED~ RADIOCENTRl11" ~ ~~ ENRL LE9 AO .U V 1E AD ,AG. .C. ~ n C e 58 :o e C y D---I. .a.-Oa ~l ~ ~ ~ ~ A,0 I ~.r drm.1.v .su R E -m-d n mi~ H 8a5 cR4 .0 ~E A~Q LA. ~ ~ ALI loB TA1-11,:o:p=:o .eu r ador ~ ~ ~ Ag o~9I, miiii bR -o -u ~ : Av~ 2-T 1.:cmeoVdd un :om g z sspr nom: a L N A. BJ ~R mu c~~ Y. .a -1 _omd E S IC ITA p e Coresq n : B e m : ab o s e set-esa CAA D HUSPEDS C MPA A: m:tr on o prso.s yors mnto5 6 ho : : br: es : aco-dor ha .ons .a h~ ~ ~ a ~e ii n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ At ua p t aae :roysr d : .' ~.14 .ls : .n _. .de :ad rnu:e rnC 8 0 n on e.o r d oi ., _, ,, -H ~ ~38J 9 c .~ ~ ~n .o 11.s C e u o :q b co u : o b ~ :. u o 4.A.e y N G A A AC A N V M M p n .i v d .L bI. P n. .-aS rdH o 1,R 11, 11EN RE11 111 anN. 5 esqu na 'n A : P b s $ 00 e n .o 5 Com os e .H 95 8.t erJ .v I., d .L I S: prp.m12m1. ~ ~ndusI. NCARA1I. .6 CAnA DE U eA1ARA UARD, iE.E r ~ --~ Ir~ .1 ,1. G.1s. 11 r, .:p: ~ ~ ~1 .f guI :r, .n_ 9582i re e sde au $ 0 u e a ~ z =_1. n ~ ~ a .~ ~ s.1.1 J co o hb e m a b a s A b : d p t c ~ 111.7 2 K -,2 H .T A Ci ~N C. .: ~ERV in wO R 0 2 8. ._ ~ o r e P ----oc : o u .b o p o o s d M n ., .b r ..w ~~ s~ 4 0R a e 1.1.,-,11edd -.Ali ..j.eec 288 e 00 .n cao ..o n. b. A R o .B en...s le_,-,= ,. p-r.-~ ---I11 -l ~ ..e an. ,.lc ~. .: : .l. --A ,2 .L 536 H~1 .c2 ,1n .u$50 s ., A.I ..1 o ...Cn .A ._ PIA----s -. n r -L¡,. $7. gn:i390 ~ 1 ,,,, ~ l .-A d V. n .~~ al. -~ ei"-" ~~ 1 nu -raq r SE LQQ IA L.'''"'.',-." ,EQE_ ~A TA N isd i2: 28 EAi d e ye A05 9 H. .5 P K1 .H _9a n .__ bn. n:1 ~IIIR sio -IPo = y I. A-.pm D sm -aO yI gar ~ nOm • neOunoyFcs Hb 931 11 RDDA i. .d .1.rad ~~ g IsR ~~I Jes .,, IR in ~~ (80 ~ b: E01 y taOR 'p -d Hnj R. ~i~ i, .2a .A .n r. Ia o n --s --0 ~ n -s dd .uee.-q r .ddn.,. u bane ~ ~ ~ ~ ~ ~ .inr d nndr u P.--R. .a. n. .n,., rg EN nPRISD ICIa n ~ m.s ~ib F .21 ~~ A-10 u a-' l y scong: .C,.d,"''II. .d ~ ~i r. s .e ed•Y k s s eL ,MEL D 18 0 ALQU LO c n li n 111 ms sm. n ~. ~ ~ H I, 19 1,4, 11 -lo I, s1r. A .:d.W ll1 .s1 l"2 Hqu ~~ d. ~. .11st.11.1. ao. sc~~ _=m.b11 .b111.1 ~1.11= .P1 R N DAD ALQ IL, O ARA C'MDO,1 FRE.C. A, O, 5 n n • mes e .l. sma EXTRAV AD11. ,SARi~ AZABA SANTOS fre E .~ ~w bu1-4 .Z.I 8K3p r P .E .O ,Q L .1 ~~ .~r , n ,s Al.u-.a e eAyBVdd 92 h dz u a a ~~ ~ 1 ._~ 1-.: ,5 t' ., ,s y~ a. .-sq ', n2 r z mi m a eC m A JUB .,O "' '1 d C 1.m 31S i ~ ." ~ ~ -a cd L O B A O F E E L A EN 1 .11 11 EN R B 2 .l. s t A erlI i,-0 .11r.n y -D~r~ Ru :o medor di P ER R O P O O D L E STAN. .n is ~ i .., a~e 1 g .~ = i -K ...~ .~ .b IR a C LLad h b L y K r b s m9 .rs V r: ns s sd .8 22 C r O D e O a e F 3 1~ 1 ', s, rol ~ .n, .1.n1 4 3 .S C L E 23 N 6 A T S .s r.a rmes:. P:emdrhs a ee ~Ab • .n I.111 C. su. d. .4 ~_~ Gn~ .211 b:= ~ :. ,. ___Hbn e a : 1^n=orm ,Apar^1 m .1 m .d. ~. ~ Ir~0 n E n. psIII -~ E-858 ._ _~ b. .a .. 1.CIS _,CO C LL E .R ED DO •ARa~~~ E-T~ -P D3: 4 9MA ND ION E N ER8 CERR 1PA 1AT u. I= c mAR ..-n .----s b -e ~. v~ 'E Q %:N PLAB TAJ i E' '-'.'. -SE S u.a ae .00 A PISSLNS~3 TY A EN R O O L dcud II T N'i r, ,, .All qu r 1 I 2l38001 .C--~ ----d --dm s" -" ~. -"1 ~s II .s ..~ t~ b. -,i, -~ _, ~ ~a B. 5l. ,.,v. sA :. ~al .cA ,_-r -.Pr~I ~ ~ ~ .inb Lab.ra I .sALQd. L 1on -1-CAD2 u .a" 1 I. In re '.I b. .coySnB s d ni. ., I P.~ l. as .1 .y rePo 3 e ..:. : 1ep A. . m Aed ,l mpll ycm CT UE D OO C ..eqn 6 .d r D-a~ y ~ d C1 ~~ F_ gurse:e$ .eE5 te•c ad c bt eD ait ono .l' o ~. ~ e p Te h:e .e:t o50D e~~~~~~ --r.-d 8 K d s--e ~N ._. H~ ~ ~ ~ 3 " ..e .e ..-1 K A a m o m d a t M L A A 'N E1 ~h A P IS d S A O E O A ,m 1o T O Y O S .o d A A N O A A ARE e 3 n : m ze eu-tl"".mII,"11,,, -1 y R '-d , .b -e -, ~n~ -g IA,. -i .--'-e "11lOC l , 11CUa .1I ba rCO na -A C.L I dde. m e8 ue i ms :rm NUE ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "" VE AD ,9 2, A11 6 5 ~ o n s a 4r 0 r 1e: 1 K i. -IE A U IA iUN C s ~ E -S~ ~ l e~ ~r ~~ ~ s: oocds A iRo .c. A ina rt o l .-y3 ,-n,,", e d1 3 ea o e ,181h 11 ~LU L 1A T C ON S 1 O T 1,1m 11 11.a ---aS -l -f r a n l i m ,de8 8 ae r rnan o _aca -''.L ,,,, ,,.,,, ,,.00,I,n CAiT. 4~ i E1 ~. ..-I Al 11 gaamr 955-"!, len-";I'", VI11' ,on as avdroLbao ,o -Zetr per na2 -OS,-44, -25. "y e4 d l are .'a a45 Lae na d,. '.ma cnfrr'_'! Aucls ysdo tr 3 inteIor," 'n" re ~ • ~t -i ~ ~edine i.eecasBr aNo 1 .0. Ver ' enar ,-79-8 -2 -788-2 ~~~ ,o .1-96 n~-2 Hs~-52 DIARI DE MA ,, ~~ I-i a Z 1 B-8725. H-90368-82K-2"5 H-218a. -1 n ,15-84-21,1l' ~ J II 1I IIA 41l. ',Z .l'"c," ,L'"

PAGE 31

nada da tanto por tan poco como el anuncio impreso

PAGE 32

PAGINA lb.B .DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRF 19 DE 1958 Cas a seis de Se, activa la expedicin de n.& tns .En una trilladora -de arroz padre tal .', M.tr-Es con mrotivo del inicio de las clases en • Est ingresado en el Calixto,Garca. Ocupan M rizonios en masa plantotes secunsdarios.-Pidesi saneamiento a~ cigarros de mariguana. Jugaban al prohibid. Chil.n n.unca n dsau allf ..lie cl d lsclse e oscetrd a nteo ada. 1,anran~ C enexten arcia fu e .m-, b io .lvnls e nr,, lo im na runin d. C.rdiunaes y Obipers c~mr1. (U Pnor e.-Gusfe 1n. 1 d. y. surtr .d Vci d 1.s reats lu;,'1~ -p nr .,u le amutro l r~-hraina de 1. pre da ir~ laia Crst, fu elhrent t. ireuaga ciia ne rL enna aMloqi| z litiuro, ovidio L~e Pie lacs o e,.l d ade hycunocnrern ar-Ncadde Hin E-c11a n Miao eMnl,, Jae r ao, vecin -iel ibaj., que tienen In ador a, cs, Ds'vnsauirr n isae r mon~o s~i dea.s js tro del Miitrode S.ialrdad. , ve 1.o .urez, 'T-&' r l pueblo d BaD n i D., m,lr c.di~ un. fisa -tA ones t do muersrEaas,.des est n solande as se han dgdo a deaturadrand.nu :eeb a enrG d.arhan gel. Esta result muy ogitad. y P. rc r dan mint enmsaefcuaopo orepoden1te e rairt e e n l br. s de snai nt lmnle c" le 11s fam il e l ti L glat 72,C muy bien cmo termin, Lo unico que saben es o r Fancsc r e .udqe. s -et dicnene sar pean ni, s retge 1. bas~ reunin de la Cruz undrmu uc aconeuenr Mprnn FGleou ua epras l nn iuets Guis qe seradi enestaperndicaente y lls piaa e. eec, e i mtes heEstcin d, Poa, r en. n encontrara, cmn que se hablan convertido en de 1921 porS ubidad ln lssge-spr t. ¡ avda al vecindin. ~in etremidadin supelo dao dea lar ,e, de 3 ao, a Fue ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.e _eie raiare a iiia;Atvroo An i, tur, Lale a ~bridadi d, 1, Rersntne de a Cru sin de arroz e. aqet.ic abtc 0 qinl cp tr n en msdelr df-d hnyMikiuHcsHbna ool ec eRj eB Gutm'¡ feacnaooruatildetr 1, b l a i u.et e t, h.-oie r oetdietrdlosra ntelasve aj i nn era et'.do leun ni Haba pobt-. 1. S61 eroaorr de m-I cinsd aCu oa M-lsdetes de a" hero.niarrs de1 marhana. ~. ato o ota eiao nunrns h dnsid ha s deednileenacb d nRje LnR Lcay~i ini Wampara O Roslaco Lel acsaa usrmina e~i ra ~ ~ ~ 1d 0a y e urn o ae.rI.dq rO easzna.o .nuuao 1.u en s.r. En de se.d centr de o. de .ue de .ns trui n mnenc Cu de 33 a os brro qu Ca ana a~ ede. de r ne J., 1,e d ara corro de a iaa .irii n xtad Est ih .a i de B u e, ( o rd ),in rm q e ls con N a alina Ginocc io; D vid d e l a r e i d e n ca d ed c n ide rci nel t d,i r 1x mi S r usa L e ..j. -a1 t. i ~ 1 Srn Gn e R LT res e 1~so de t id s a nd l ~ it n u e l s n dea ica o e marn ir r a d ¡C h S o a Mar1 G1n, co ¡ermna de i adea ~hr~i ,Ot Amp a, -at onal ~ a spane Raja e, cas 7 umr 2 n t.c N Atlariann, Costa dd29mede nrctr elaCapaa imeorciddeacntndebrilidardasde aen mcsaosdeesa jgado,e ifsrsturn s ec. ell ere. i o.-led ~ rbac, ciJon as crucesa &otr oro mosquit .loraizaio 11 11 Cr1 nsgae nl aeaa ar 6e npslodlCu eE -fa Ros Pdeta L rezoCota d F OR NC AItli. ep. 8."ade' .c.rEm1 i Ige i R ij. te na ri marae tu e e, I.b del pleados e r la R t 2 iudae l ,.9 l afo(hema n e-l de lP.a Enr sen ciasseCrydndecuta del ~sden. Los, temaas d. dis-s eln 1.s ~~c de las. e s~tmcii. e Joi, el agnoAgtat ra a os r o Gs vni l beo on Cearran i re, l ho u dscuesd v nza d d s taaos en es ne st,11 xcusv -1 a Snt ifin Gtizap e se. ~ ,, pso io d v igi a s 2 ,sal. E lindar o y Cascanes .eC eos cnL Ig cha Clai; o a rojsde Dalla d osa epart .s e epa at nos plet. d, t el cl de gurid~ici e su8 E. w.4s peteeete haa oddau ssaiid sa Cosa n AG i .n.i R ie der s29 ni del teardenanda Ede Daleta erAfes.nfor dn eststar sec n En¡r des cafs, passrpe aPi eaEtc ePlca ap cmtreaetco ee r et unes, ctse,vela o es ti r d s ma o e% le.r. gr Eu hsa o.gurdc o de '.,da, d,er s ,11 t eal a s tads aUni ra Brt lC. ~aa ~ ~ e.1 eme Fna Ii-1 e.a ~ uilRde ~t dreHa -u L.on --i ltNU unr b18.ci frac.ecrio i caid acotryetepaiete ds.Scl cu En e a, v ar e n d oi to de la s t ia yaii ~to elsd mscni u epe ent 1,1 a rco e .d u el de P a l. iin nm er. 29 i n i (n gr a banquete. de 000 Iias idril de 2ta,-c n e a t m -U d c o d n n e t m e c n i n atat Leua tiena dree dre.1 art ¡.a dee de ,a ii dedo Lsgran qereni Gi~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .ida i) tun. ees. noventai en Chipre pl .1~ td .~iu .~ nae -ne iretAte .t i 1. Gobieno e ien.s qe-s. n. RU.ens tA. s~ur Caf d. f9u4 .n.nd sus derecho hered^itd"'' trl .os. Linisi Chie.6n.l de G-nbca Ei mdico yud su, rec mai enti~ un~~ a do, Cbl cinfes .ae gltd ila diner_ 'um1' de11825 qu 986 GE.en chirida h e~~~~E 1 v.2a1 snges Ra i.s de"Id.".' nSIV pagre pIde qel site de neaueii, deala e inter ~ ~ ~ ~ ~ ~ as vecadn, a~ Sn Jha ,-. .uni r l s d, a .dt~ c. .. o 1. g, de%,Iri eno, Eiiii r 125, en ed r 1t 11 a iua'os i d, 1,d n.e,. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S i t. inn .,lC En t 'CnS ..n bo, d ~~ d d o annaEP i rlIars nr ,, eran sdoeur. de tn. alrt N-, y ndas. L, fii fil, d ic u neprp~ no~ 1,de $4 e n eia d'mid de JuaI Uirri~n,~~~Emli A~1onso Pantattllt .a. te.n, a vecnb,t opONU .ion m ici.e .d. ¡. ism yetna 1h-be gasad eanedier ue n nls qe0 u cniea e dW ni= ."d el = 1 er. deAt .e ea ~ I de C Ia pa de n ~ S. a f an ra Fe ry R ck.r, hj.d J 2 N , ds Prnl e R o c e fe1e R ¡ ,, u n e o h m r s a i ,in n ute b I etedelre e.e. f e 25 tnido y rsnao n tec.dces E Umdicoa obr e y du n e su esnin -,¡ar tmana~ r dod n '! a.= t dn e rr h. h.i e ch d lo s nre irdo no >1. z e. .drest ~u pero s en se s Chpo pid atlznd e.,cP mnglr s p. e .lutb te3a s. vec peIee dev anm! s eqe n te de 2,gu 0 calent y a partidr rL.2, be ad,bes -r, n d dnen restaurandsu mdesechs Ahsregrias. ean .ai anuer 0 dt n de -raN dev Y 8rk s e negld G. hr h.iesa baja y onood nombret c~~ unntc Estco se aprpi de .p.aco, ded q-jo lne lebr dsul 1.eieca o, si.2.5 Garcia ~ ~ 7 Joge.ue.es. p.Ui lea ams de .it d.o d e C i n¡se'1te de los ditito ztio ~1 sitcus distngue ~ ~ en m c o s e t s erd l r ~ rdeo -n h,-o, piieo h. s prested m.y. litniylrda Sndez 5 e4 e l s veclin der "o enc1 adas earcan qe diecns s que ,p es tirdua A1, P-1 pie tr -.e ddcaomp choeahs s ales e l e deino ~ e c y abo bazs uercb, d.,n.' queg le ab ajo. ein e t,1. ,.and e uab cn7 1 ga. e yo derao, ini lpra di.l ~ i ls .,qe c .¡e, edds d al rid l,aa, dr so .e blcos .esu super f cl ,,j poqu Jo.lshaao cIn drco1a e ez.de Enesch es d, 1 porpezady prd ae unt t. s, -n d q e en lisistia Ha cHnd las c ~ a Mariano. y nos d pie, tiid, h el d ..nr del ut49, Or SU UeStOj. l ia tM. vs etric 161 codde C~15 1fen Cho. a elemadn ~ n, Rem fi, al i vac de p a or qae ue .rs .t d a t eg it, di .,l ,,y h Propi d d I gl~~~~s, d, rrero A lfsa e 3,t Io venas lt s i:n uo an sca~ yenrmo de staA regr s de in ey nmer 44, ~eil Guac d enero ,e h.sm ~n ..a c, Mr M-Iueio pla, s tI i e r e e o s e s d v t n ne n a n S s o b r s s c o o n v s "de Su teleViSOr b~ea ananno a. clon, ~ ., edepoiddpia .,l reis asn dte --L. Unign rotnd,, ent a im d e t 'qr l cabo Frnic aaa ho be se;lzdo-n dsns utrin CD CO OT€S ,"; ~ ~ ~ ~ ~~h eeseo"d'''c"t'"""d l .d, " pnfiii luoi="l GI" ,Pris l tad e n E1. d n er d.dnn usap et es e res ac .n pxe ,55 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a herram.Ien .as, ~ ocpn e-' Pii n oq ,1entn m y r t ni ,y p ,ni*~Deend "Et 1, dexcinfdanq1, Lnan vd ne s o ig Tfiel al qna Ea .ayda prp. a u ~ e un cohei fidde ,mi acnc sal~. d. por E~ 1 e o e -9, t ndr c~9~ l os y funioar mMia heg TOD esdisircn n s hoar.Su amila inode a clle62n e ica eple, 1~ u cm. til.] U n pob o d n l d k El c~ ~ a eer" e~tain nd e .s Tc o , lo h d E strados Uni., l.,zam ct.-d mejor. ~ ~ ~ ~ ~ ttai .n .l nr eo e etc u an~ B en ,! Ginzdc, Han sat r~d todemei a os rnpre dev so r a el r R C Aco R esC TtR -up rf uo po q u tod os 1.so E.-v 2 teleisors e UNO E re d na"trucinde a En ite, dsc e ~ cohe p~e .os1, reproducen rogramas enblanco y nero con Prepran d c 1 s al ra 11 aoqesla imped ese e Sea U ST D tamb n uno e los rimero enz C o m ercio A uto otri mde a "e cu, d, pr pied ua d e Pi ri s" d e r e tencr teevisinen coloes en s hogar.al ~~i u ano te r e tntura racrispera, J. "eTn. A. arinin la ~ ~ ~ ~ ~ ~ ue Clr de0 deri deAu t rz ,ni gr 98anua ncrea i n e .Ya -ut ,n, de 1~ d, h. fentesd -pfe, C ace ira CLesnr i n. -lie den Ceno Gallg de ~eLaei ,_99 yLpo supuessto ¡,t taoe n n obeuie a: Vtr forma d .n. tu tuetudt cjstt dafaCo nso ya~~ranzdr tien Es. evento, en lntn fsa eX Au el g ,ro s a m tr una.n. Et e n i ei a s d el Ei d ,, aoo "l atez ms, p--entzr ~~ de he ~~1 r n deatae inia" y1 W aa ot n d c ,a, r"m deir,,s ~ ~ la .,vers oSga.zpnaa ar fcus eitr An cosloresore E~j1svo phaCb:coe rvicae el ombre, ila.Gbe e n disricnnao de int Para lograresconcedit on ems e r encqeh~a <>id cuason 19j, II • • es~~~~~~~~lrt' bi Ut, ~ n i ye .5easoneneo ds sits ab'n o m e Muralla 405*407 i orres fal tda c Un d, sni 1h io ene. dien.eb ci .1ca Telfonos: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -i -.01 fcnsM oitnaet ipet i al a o, mpntds d s i rn.s. G para alcan1)Zarl s amiisspo-a C a c ngemn r a len ul-n log PAR jeUE .G yT PA tAoS 1. ,ENTE 1 u. yco~, ue a conebd~ sor o a l ,dm stao J ~ oret e

PAGE 33

A Do O u s 1 V LI 1 k~ ¡ 3-' .u 1 T h as I~Na a 1 de la China comunista. kin iormosa, un Sitartighter 104 ide sus islas. (UPI) Ab

PAGE 34

¡ 1 !-g v 1 m 15' p k

PAGE 35

E < C E 1 ;1 A u: 1M 3 g LA DML. VILLEGAS) HABANA All st 1 7 no i

PAGE 36

S O U ¡ E 1) A 1) Aja . e g o aldik.a n.L. ..• .. &

PAGE 37

IIm '7 191 e 'e M'e Hgase recor &1 j 4 y¡

PAGE 38

..v ..? p¡ ................... ol u 1 lo", i vc 4

PAGE 39

Jj~ 2r ) 1 ir 1 o ____ ___ --. ------------.----.massen 111 1111 in 4 T V lib.

PAGE 40

a 3 A 4