Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
September 6, 1957
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )
AJZ0781 ( NOTIS )
sn 90048069 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

"El p>eri.di.mo esen 1. .xt-r 125 .1 ser-ie. d. sw1ne, no una profesin, en lo interno -ee gerlerale. y pernent.s un swced.cj.". D A I D LA M R de "]a naci. El peridieuniPepn Rivero DECANO DE LA PRENSA DE CUBA .tg.1d al tset. Afi. CXXv.-Nero 211. L. IIIIIIna, Virne, 6 ]e septieubIre de 197 (btnncad. an).bn F.tult., E.gni., G-ema y Fsu). PRECIO: CENTAVOS Expedito el camino!• Atacaron el! estacamento Naval •Acusa Londres al Probable lacreacin ,. Suspendida de un mod en la ONU para que .de Cienfueg os, revolucionarios ., Soviet de mandar se admita a Malaya de unRa fuerz mHlitar v ist iend o uni formes de marino te mp oraQl Ja re €uniona armas a los sirios NiiePort ,nd co-nfde as Naciones Unidas' sobre-desasrmee orne Cmsaia yE a.micormatlri uambin que el 1.na eos lisulado. sus rdenles. Gran cofusin sE de g .e r ,: r .Jodai. Crae re rno .pr.dujo P. el puern. 1.y baj.s de ambapaorte ?,,,e, .d ,a empleando l. avi_*u. y Cor nrn¡cno El secretario de ese organiluno nwnifest que Ruw nLtieno h¡. as q-e propugau s'. -1CIONE hNDSNwYr ace pla~,e Para lle -h. .e pprmr asr.dyGo-r-cC ote reienedel Rp cro ahaenl ,dj .y asaahr 1,91,el s 2 aioe U-w-, ~~ t que se basa ent la eXperie~uia lograda en: Suez rlacoaE eroitsds rs e jrioylaMrad os h. inuer.d. an -d q.e r~Jirr~~ ap gzaonMna SE RIA UN A FU ERZ A DE PAZ MILIT AR ayrl iueremomc iat oe E R.driguez CldeP"N ES E DE R ELIEV E L A P ERFIDI A RUS l~y 1. J-2 -2,j tao dei proyet. de eou nR hs ictrs se propona aspirar un .remno srccoae Al Q-e Reus discuter se*e uez que las N ocione, 1 nidris Ort be aqurio a ndpedeci y ldaria acerca de¡ probl€enadel Cercano Oriente joha tu Z ao 1:l. ssinleosgau1nd rnc la discut.nr pc iI>-rsator oe e¡rpgna s u .iad .c ..y. .r ..s .NACIONES UNIDAS epebr eoan rntsecnz dtdnr d usopr rvsdo 1~ ~ ON S,,, me -acris o 5 de L crcint nuenvosad ls cr,teres urz d sN Id z Mrnaz aelloduane bpor caao r e bl aicu nd. Maay ~~ -a u V sCae e "a$ g''a mno Ersdned aRpbia aoe trs -ru -e ---n r n3fr in 1 p nd Naciones~~~~Uma osurau nrea eprosa lSee ps ld1 .E .Ca iia nl aeHsaahr ohvteieacmet ussibe tp Ifaae an s ena1,1atar oo strod40qe uo d stsda epe 1% ,Q beteo d ll 4 de1re aldspr eteeouapooiind e oet ueblos1 P.br~ dell und psr~ .rale9aucai lnmrmet d n etebeCneemtv pr ooiit eqehvbyspr iinac aain upr. .ocly .F. 1uia Pmnt Cerr Negs iitaio de~ G1b.Zn y 1 A mdd au se e hya ra ., nqu eotr 1l Sf imet on J 1. p 1. ersetned e osc sa o .L adoe a tlzrs nc-ltrsco o ee els ura inols atsoiilsyun fca O Iamb i a eOciet ciu C u,,j v cma ni 1u e Pdri cne d e se s taee c aa m d s e n o v a o e o o ab e s n rs a v e v a l r r e a n ) clr u u d le aan v traled, 1~ npd Z L de s cneu nca d a A eodelscn od l ad reid ned aR pu lc eia cr c r u o Z d no sno d ldear n e u la dm si n e al 'y c n a ua F N U la F u ra , Em ,en i d~ ~ep e e u r l n a o e p a d ,t s a p ens-lO N dR E Set .n P, b xie .ba a de d aa o ce a su ~ ~ ~ ~ E e. 1.dbdetep st AAU cart.d.s L.p .%-s Na-nsUia cnoaae rodnraet ilna eu-Dsusd tvnsal cind blerareacons mpomtiasMA Ds ueoscrteesseha ls roteaspaesins e gitocirss olre oasonro hy c a ubomsin c"A ~~ ete mi m i m o N n z o t o b e t n a a d s d t v lc n C .d s e1ne,~ n a a o lu g a a d r c ra n a u r o p r dodcaoqedsi> xrsrMroNgo ifrm a aDrc d rv tqed rnBeaaru so Zln ovn ldsre u prao.d ad esernz d qe ayprnt s h -o ~k Cou consA bs I se Israey Frnl aEt Igconrs eca~AO-iscisiads : admitidas~1 111 ds NainsU i s aiairoe e otdsbjs E uifr E a l,,,,,,,,Nr i tl r co miio 1o ..b.ii d. .m. cs e d lic inra las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sp 5.ulcsd oe eVi l 1 fcltno a blea -1-1 els NU a ermnd -adt iatoe aocsa i nam ~ ~ ~ ~ ~ 1 l-ncn sD.,ei hgretsaelv vacucn .mrkoddieqecnepal OV C a S n r Rr "c"n ls"" M i rcoulbr t d. g aul co e ~ de sWp i .t en ~dkm c reaio de a Fu ra e ma e AIO N E $ l ru o dc l t mn r g dtsrrN, oo sur7.-d.ctgranmes D o u g v te obre el mold de la FENUEn que hemo-e perimentad en un municr el hecht a a Asurr b.E.p.n .. cion ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .d'aslctdd aaapr Lae e.ra slaaaa i n xha Io n las mpli Enfriar hogares, ~ lentara el agua y hur Cbeadwrls u ao iet ee1 nlca as a.ai aira s 1rsrcmom mbode lal % -aEn t.t 1. FENU. pas ,ens. laezacion d .l.eecoe r'. ¡.Aio eas.ssddr sbe ca e un loe mas* nde rteta rhtnadrd na'utapoiil dio lZp r n dO(e )tra slrse lbc-d. 1.onae eIg{tra L Sboiin cDsre r a ca El pesient de Cosej de e d 1 hor seconrierriaunafueza e srraorio ea ce ue aniadapt e ah indicio , ',dd Ainfiatse sg, btnt apbcd ns bl-Etds rdsaGrnBeaaenrnic sotpoabeet eanmndd prMroA calgrm e reBenOdeC v e fuo e etoeSetuSs etIo caP.,d-h a man d i d n Zn CN rn s ba.td : ugn Oit ict a oitc o l funl ne lna mh aidd eorsifuepe ne rcmet asNcoe ma er .bticroaa apoet eou ueprHldr el J f e n t c a e l d -s o C en 1 ~ 1 ,~t D. C :e ~ ~a r ~ ~ ~~s ln~ n ~ t a o Ds e r e1 7ec u r 0 ,s n i o e a e n .cl n f n l u e r s n a d s li r e d s t b a a mer-dfi nae delaUitd r l Pl halleu P g. pna2Nu\sf~noai . b,_lno e cansodl cs ries Pntrnhs olsseinsdel Smbe nra luet iteua a p~E C TB : -a C~ Es C gOLE AN. dr, lr 1~~a l a u aa a s saif c. u b a ino a nactcs s -e er a1, m a eia c n n -reioro: di -; < m d ,a na e al~ ,ad yo P-o d int.re -n --ningunna dpedrqtpurb acin aio e eaia a e a no a a co sd ra o c o f u s o l e rsasuntos C.-no mord p1 r slprIsAMIr en un -uuopoietti nmlsleaa acb orbeHnrapetd o T Rl-man br n, ca-OPa SEOR ~ ~ ~ ~ 5 J(AP)sr -pu ro u a es d ls r d os o a n i i q ue 1, s -.ma 'Yhs e ll -A ntt t ai n ld s l d M n a n n r m rc n ar u m d le s a m a e u r e i i n do tsplnaseevros Ftao nio qeha leao ortri aa ainutraqu saii e Sr uore audPbbaet E nm ct o-1-, nd, ritNI od Dxsr mnt r orr t Gna esaHaI~ n pd noepr I[e nnrunecmrol R_ G., -) 1r a n a ~xmdmnt no mloe o .sFtd nd hneemitab p e e ir otn ao lsdn rdad araaa e ize o eaie raes~r. Patria T d no a nae"aon n n ruY- uas td slsao poa n uh rA.k saainsd s opni rea3f el eco eCarnt ei tm oad1 aepzbn oia nCb a otmrsaei b mrr .0¡;s .-l. Hs Ey 1.i s_ Fn,_acm ert aauySnaCa yur,_a lqeaomaae o elsfera iiae otam a o la uspoutsyssivesoe ne se do A O L A.R -o n yrinsa no"r n Y.1,eAfdSeny ucoe ea nlsqesehnsmr rA pdasbsceai emorcnse e eaoOim -rcic e nni rnos ovitoe n gni ua z _D A AZ UG osyerp qepnnsu.eap Sot s om ab-A-drm Yotrsdemdrb e mse 1~a dyq~ ns pioil ade iptcoaeiao aodYl Rsqecotoofr P i OO rO., d, R r! nepe hat .uaee -gtMlt nt yrFed IN Adspo lMmtrobj Amo ucoaispocdrnU o oitcan rvcr n msipratscm l eea lcrcy aGa lt ln .a-dioel riehobrs e m elJ Nvik adiecin cc dl eviulo edoco a itaio, ar ueramndale eto m en ca iqu usannco etaat.,o e ad.rec nT.~sdiu Mon. vefoDs ia sn dutra s y -r La atoidde d imirai es aza diecordelaEs laprpaacin e a flen tspeo grgqu lo rso aanesern as aom os de~~~~~~~~~~~~ -ia d.-s u o edjn naar -r -n r -o a noma -da cnEp a ---a ne pi rrinu gaeree i ou

PAGE 2

u' w

PAGE 3

Zapatos y Carteras para Colegiales s4szz 1

PAGE 4

Pgb 4.A.Eiora DIARIO DE LA MARINA.-Vierne, 6 d. Sept. &e 1957' Edfitr4 na.lXI DIARIO DE LA MARINA TRAZq5 C"MO COMPLACER A TODOS? HECHOS Y COMENTARIOS DECANO DE LA PREVSA DE CUMA Crnc•eMxc:pem etasypet d&d 28 10 DE LA MAIA S-¡unPo Jo M. a~6. y r a rat deld.d .128 d.rea d. 1857. y mitei de Guanajuatode Dirigido~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~. por. Den P.- eeMBsdse 85a11 o ALi RdiuaTjr)trt v els7aa eLn el ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~1 Dr J,1.141 1gai ieeyen ed 90hsa1Prz e7a aatsr ednLe4-pr C -etr A D lvaeos cr liiirl ucaprl ne ngee eer>l lmo ar sivaHe aeEJee Jss1 vr erds aaGanjao-nln pneci d. .-1.-di uganaaoct nUrqa mm PIZAREA AUT MATICA, ~-611sye oudld od fit neprt u itnsswao eDh us lu u cuya~~~~~~~~~~~~l .obadem brdn-mrssscle u eoo u eetsrtao seilrt re ~NO DIMCMnS:t Zecmncr o ldpraet u ee. d aorr iayouet apre ssspaa u o eaginqehc amc e pr eatretsp TELEONO DIECTS fl cuda mierahoyenveRa dic o e e Ids altrean-ano enel rctvo e Idia tr s n r erd eneli y Ad= ~c tsyQuj •• W38 e henisd cm.ertqeIdmoomoen eitnau earb ra mnr ru : 1. ys nat z Rd.e.-_ ..A-,478 vc aVjn o py aia icnsdlob nqeaca-d lvr m lilsdcmr nayu 2 ald r Admnisraor • .M -a pr e Vsub Pisae eso asseradoelnomrehisrco e qu llva sufima l P.~ I l-mnA rr elrtuEs _aco •••• • 55 lao m tatd l ..s. caleare y~ llsAie e ai h nyCb saae iatravst aaca C P ~a d. S• .M-78 t e qe ete td rsa eoe dlTu.e"dlRmPl-t eraoe ci 6m i L sLst mgasaaro Anuncios ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d -1•• ,d r paaqeu d~~ce te d= 1o u ino l&nruad a ysd unireuod HseJ o 4 A ~d .,inca ~t1250. .bup y .b.s.s .ebe 1, s d, 1. .al deblde t'ja do omsa unoe 81esdd n aeesen r Sucrpc aua n icoil •dble, acogerse la, P., d 1n~ IaE se. 1~n deid ~ersnad ind eao e er us ohye ecr -~ ~ ~ ~ .~iddepnoa qebso p1r entem d Crvnte Pr-Doi de 11nt 11r~11. l ro aiorue ro ao 11n al steh r ue el i ofsc eGaa -rM M 'gcjd antcaaDnh u o d, a, > t., iud o nrorfeJaon ien dieor oaAtm aoh eg ltx ee lc-a e a o a parajr el ernrord xL PRrODIbGIOaqelarnd L RDII D ADE MA LArsiaderueta itese aroa r Fra eo Por .E. Lindsegllx xl,,xv b .t pr eredrat I n L nC" O tdl e' Dme ao ueet cr eyqeprs d.ptcn XVII .Evde ci ya yu c denda loeta oa nrncearioqelsoep u (Coclsio) idente d.,lgrsenoEpr losmsio btin todo l ~to fi. n rfraspltcse st nodr ere' l 0r pi-atedr e asilay elstr cadoos pov cin d l1 ua stba e laemspru . cu o,, ecro a ElpaeMsse otee n P.,pl esttico utorned l emuade icrnnddsqe nerdsens u ee aaByra eae u hsclteree 4oe nvnints n fimr uela ra tdo orunniidd ceteo raedela ia ecaonkjscotu brs gnra l e-curt one eese itl s1 r.21.dte e ree istr es C-g Bapr.o aone uaim nerlde dse u ud unrt a Yopoicoqe entrl-P rE grd b loG nay ne snd udnra o. m-hsgi nl -~lI .m .:r .d .ormo o aiancm udmno ne eo yh k aotmin al aydefgr nlscso nreveo uycrspo d la nt etrrodl mbien~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ el prr~ die~a~ns~cul elscnlsoe ora den eaua excnsqeh tsL cet epeu aresadrs eu ert lpns laneainded. Pord Esdgarrdonpad csptrU mp-bga o et cua cpihal ospee edro qe tmbe ar loGe tnptapta eera ade nainrj rc e r u u reea1 r e o.tsme a eoisd rian a asr r e u useo udeica a dbjaa-bee acdne no aed dlcnu c ne e Jli inlcaqieafe aasrsndo t ~ I -ntrc ruaac r 3maioadem d., Ngssm y .P. H1 a ehboouiocm e ern ooplnrad eirod o aeisd la ehye pas el aaci aou rnbnut lqer D u atr d~maerlyMI de 1~~s~r pl ~em ,,w ts:a y. .nen s Ip. ~e.liro Pero y~ ~arco cot.aitro s~~ cis n-uaeap1ae1ep1-e-tc ai-r gnsp ea urartra7r ~ ~ ~ yl 1re ~es-,t l -a ~ ~di, .tra fal~o irs e uz uscet eqeG a d ca.esdesera Si, sepsa r e l d d~,co P., qz ~ 1,~ ~s eii, Cl. B~~ ~aucn ua y aaecchr lra o s ~ asambr jnd le ts-.lque ~d. evntau-nut shsoi ptnee o ln ooa es a e a o iiu rerAiads~gd ia eeco r uc e( aseaet2ae J-1se de 1 -an 1o ro d e r sa nge l anlsd ioote ma et onurdse iN u la o ams cnenrd nat elddqe rbnnlpr l rzros ress lries ot tambien~ ~ ~ ~ ~ ~j.' -~~ lu d 11, d, 1alln lpru ariumfeau gale iil ns pei agd etiasnvnuo irco o etanfgr npei Drbr aqea iu ereetr guripotnescnlussp esya Jp E saa s t dsrndd ar d.e E eynapeotmr eungl qu o aea asfrasn adtc d nraaaunmi Rersna ,rtrt ~ 1~ .aerrjc-d e z unhmaso osee ei ro d areG er odel C maea n cretrstc d osdas p e oceluaa edee bl tuaesProd vlrnsexl d e eesqe oan sfrn cin d aladapesnia L on i rnt r aq -. ) Uncmp biropdm Maian adeJsu tn nunacooiae & M xcoPrae rcn e CrodeSn iul n sia nt esu isoe n ue ny eimotlia n l cerdalstangr ui~s.e din n ljna iteis La dssaioes naclod l r a azny e e rncpamnt cnagad qe eleanalaesatade P-cu raosa aalda l o-Plntu d rt ysdal narea.v d td.,ue Elre 1,~tn.:lc nfevrnea o poems frmr u epiz pgn oserrs oltco s uora l evcinreigoa e ia l aritajseild ls etd pr ua auaenarm msrm ienia era L fenl.,r ne r_ r.r .ir uadorurruar~~e antesn d. aqeja co niec lsyrlg o e ioooooqe ohyqesrr:drda eHdlopert b!r d.s I, -, ~re fgioN oo t nnstro~ne ra oteee n aieyo ylcad rsae uel 190co uopsuo eiio MstrWl-ip d e Asl-a d ea tr smial nd y era s~n embrl s~e del trarnd sd, obs -,r e scrdrsene brodcp poal n r 11~~ Cultura ~ ~ ~ ~ ~ ~ d~ Jaqe aiane-e ucrapsaa obeL eRvsdsuira edi. bad, HdeIg p,,-a com T=,uerd aOr u ottle maee nsssmjnuabtt ecet euap ep rl rnd el'P' ~dd o u sauain citn e re l il V orso s l i oorsaulae uens t raiaasoe ra v lmxm rdgod l un ur os er rz u eyl ch s e r r byen 1 3 ud b o o ~ r, lf yd b u d s y rm r m r ue e R v s ~elae t r m s o u t c s pe u-o P r ue e t m s a a m a u n a n t r l z rea c 1c te a n -e fe r t r z a ra i n u De ei e tm oa d a nuva otm sdeM rti y d aan ocs o etn roo u a m lpem a o clea o ocraoed ~ l. oo be E er si .n esrbo C a B vra u acn a enIsroe era h b e ta m ni ie ta y en la u n s r p i ic 1,2 ~ D d ~, m g f c e p o d a C m a n is o n l i a l e c o a i n o d a C e o p e o e l p a e a m s e o u m m r a e tu p i r r s a f r a u p e a e p evluio cmpet dl ntsu e s ttldd d,-r-a deieJss u omsohce narfrni biaaGa ntletaainoetu ind e omsn peevrEpn'Rcra srrMrrnrs nu res yampeon 1de 2 t m , ,uasnna aIlsadcrnsunsgodsussbeuach aut ireens get ar od basprdspls m ooatsaprs o iadqeetb eae ei gutadeer botr e a a ra Hu ansm itera onaurlimo n al sexula l en br a arlaatra in qe a e ng ccin s l ia l s ato enelq e grr brn s iu nssodevaiatPr c a n b et s n l ri n a m e t o d l n e g a s ~ E .a y d T rbip I-C eZ n d l r m o E gr r e p a a o r e n a t s a o n a D a 'Z ', n E r d 'e V r r > 6 b r t n i n d l m fiosfo ranes e e senests U a prfuna m reson a e el ue e n a u de de elaions H rrsnaspa mateials rst n t a a dfor tuicon i n secororia e ob e a po a r id ort qu acba ed. ~ rdm qesspc d f ~ d nsa nesr rsrd o ecao io r prrits mlpeo a n cmt odl atsn L bae c r su-o & E o a ne ahba ur m alsan daepe ha -cacor pnd osrt aose rc ne rtc o del lbetd e ua n lae o l Es San a ge d st md d u en elscin elamaeiaba g tao Mebtohat eiaq e -agade nesro ue cocpt ipio ela e co ae ade Me eo cnta \l ad i C m an f u tspedrblsde ct sprm epriud 'e omeDn-1 mT1.11 o o: edaaam u r nesete raca al ertd c r a Laimortnci d a c 195-Elgeera Maim Go ez a n L Hban a d qu n pem e r d a qe re n a. s idd,-sgue tem n aun o e n a d a p da o a rev de d sone que no s haan ce gu ar m tble en de de mbe p a rdm metednd consjs a oao et an jr sd ra pzqeeodneo n dod m ym nr mid ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G d~ ias --""" ~s eno Parnacea on azos dmeete lao e eeai eia resbelo el rea 9V ., d -ya t-1.r 11~~ hr urpPrir Rao sn 87-lcpta arao rd bine osaae d a sdndnsd netocurod La epre1rne m veos lambin e laposclo qu elfie ue a grpo el apian or R mDGm z eilia cmo n la lies e l mgte ermero nostrac 6 and ed d2t.1 go~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~ r1a.d,u yI Srs~ racshbacnqitd aae uire arnp-msl let aBaal-e rfurmse l ao ed Y anrleel ilosfo or u pate n Rma n esos mo ano raqueno san rec lo de a S rDa megd n Cmo n elcas de1 m rabl rl nutraobr1aIdd Tan~~~~~ d~feenti sod --s thumanindzradtm ura u eebacndlSoaoae o e oo lsqen qemsqenusr ia ,Ed ciiiain qu n rsiandmn tVqe,,rJ su e N S ih e aia Bmeo esau lvalslaaloa a iasdlsciico e aVd coceid egn a cndcins orbad eoaaordes pis nia mnt ar ls endos frtaly epaanala fcie s SLCrvnthamuro s .r A. ,C-aPOC hisorias l tema prsene de e atianoo rN gnerl D siWsia del dmre a efr poru l Q1 oen oia be s d tmt esncilmete Gallenomrament de qu to 196-Iaugracn e ua 's Rsa enohaca adntr ncho o l cotimo a snar ma EG N nticas rocdenes e Pro o e es t urca onlaereiadd elo te po e oprcsin inls ereo ula CvioMiiar enLnde s a ntbad nafeni d~ vrhl qeprd dt. s Pr ada .e14 rssa otc L sodd nu d nnm aead ai e eddr oemc ntr ee bt edca rg=A ha ~~~~d da demia Hnumot do uemnu nRraco a eh ontud o eon alsatbocsBene ir prcrororslaongt dad so a tem os co ls l s sfra d loA-dt P.~1' l at ui C re oceu eer md et d = e u o le pe x concpc e y los pric pna t n tnezu se deigndo t sindoN Slma suad Le arzaore cren ue iesa O m Ti e ntOmsetigaore nuca e csad rao acle ntiiotcotse ed, t, b acitaiad pr im r euaAadmaPn m itao lr e ozld oe eprsa s xgr n ene raim rpsa ir acm nad sea la ex en tf c ade flosoia cmo rconodo a la entalibr dP -alesme iemlne refitenes a taue d caaCde s dseres pocs h t a catl cperona ar in193IdeiaenAr is lp Lacabza on oron delauel or afa l H lio oro Vale dcamnto Per .nra a e tia 1 m m sconlo ualsu fh. trca d pdr M etne a een Esads nios daci rednd Claor cn l a staesofdapaa a uetehaalanad wdaers mtma rsu aprcuamnt nd~Es miaucl d a lt a us> iosfco n n U ier gnea lae e a u Lcbl a rio anoiia slutfcl erU.o unqe am1d7d aprcs qe grp1 o cnc4o e N.0c n Z p'dptrec N h.b b.sdad deheaJre .e,9 n uer o leatshnncptpr e met ] rm p~.Pr oocra undle s eu odmoae n es ao iniro o at maar~~2~ Ag ~did b--~ ac ,n L a ~ ~~psuad1 Hca 2d ui e14 aeas epot lcza Cscrba aaerein pet"N uoaus epdr tcd nInitraprhbr coxa optl pe e ab l o r ai mo hC areNet nodereaco cn orls at e uin optrecIa' t Zedcre1 qh. no p-¡ir uee aan auaaoat idaaobia oaoqu se so e o ~ ~ J l 1~ 1~~r ndi n3e hu~ sm9n1,1~ rl14-pruadlBno gibo e xdctdrd od es rai bna eterooa nc odndoa ureh o d eorpohrnyoedc autria pner r cnta ai qed ma ieM cn o cla IdutralenLa a uetr d etil Ea asis rs uli Lza l crcl yvosi are erel et grdoem ems o oteerreidsnfe1,i prsn~ ~c ra1 duqe e sf qe h rncii stsfae a c bn rsdne Ncai o ou hs noainsateir un brJeee asqeduat tnd acua rca a mo scosns aetstaei advertid ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ id subt pIi>P.-ehi iue eu iooocm r dlRmrz oe itdrul ehlaacn lo nsatroe rtb er lcelstocoe 1pev Cr a fcio. eh e de~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~da.ti _= davs dd darscnnE rnamasbesaerstd pdr ~~mod e ~ls -~e s~ as "Ac-.ord.".,., geu lca aaatai m u l2 curriend .c t danlo ~ neg1. -r _lec c o 14-uno \1rt ocao tmaa ao eberfr& ae a Ead uio srii n a l o poaa moeaci e rra so emnssnr giesies 1 d enmuhoscaalt. ne dcorone dto b ~t ~on d P ~moe u a s nt n aca -gr n heioa tra m luo sets aslaia l3 s dela ecuacin astra a inir ent os duaudadr dl Hsp al Decracn e jrdmen l eseq asolto taly c loefe upisiuo pelhado "Pahec era ete d es drga onti rcieno alalemhn Ct. de dd-s ahai et or lsfoqe e oes e aSec d ama e aio stio ntebatdoe lkbn o snrs le n a Eteea nifezqu ar a bogs um1re O wqe b.e cnececa aec e h ~ ~ eldodca u i rmet aa eds l oicaErp eaa cm oh abeosisopr u u l d atp ern aercmlt e c amscmsatboio y~~ a I.Ee u oira a udndcrecitan iagoqesl aehcrl nda culs10 epts bd prtasAdneiaP e geo nu oet epnoe laioe scals Un mrl untsad itnaluosvloe! 94-l yntmino eCa a muer ecadr aalohd y q queenetrzas e l ec ratdou aonemule menuds aa e srimn la aosa osetrP n ala n mra ncmrese hmarsohaa cntiuso h ge aued cmba e ejrl tr vzfrsa rdnns aie dl aibdra etipoqe ane d.ab e l~sonet sAcalet~dn pnae dba ud.ade e at uaretee e uce caque mnraasupogeo obr e pbad b eaasesansma n ipor ps cad td e uno-Pah-o a d aee uare uo relda uee aaarrsutn las1 b.ma queii s~dcnprIiitrc aalsdsplalari eSbnc o ld ar lofau na lcins feMmtod ooysb&r ue fa oa rgsA d uaoes os etmes ce lDrco aua omnp~ ~ ediZ-aorfa u bna osga 1 d aaPrdegai aaHo epco aectrelpra epe octrina~~boi lotai .b 1nea 1rs~ ~r t, oden a BznL au ad srii aepe aiddd Peiet o ci. uoLzr zj~o f u xrca qeaea Aet eset ee esn zas~P. de d. ,glsa ~ial d nttlau ail a hrsttcoa u miinset isqueaatr"ahc ns rnc ed Lnrse ov nl oiiddd i ban& Pnva ecmlrePr=1 ci setnabresd & rnelsut-mo ~I-uuo et E luc Es~ ~ ~ ~ ", in Hdpnmrc dond -mp.lid.d d.dae revedad Jabra Le .sot Drc Po Je Aedn ~ grn-,-e ool urefebein o ir onsdc uirzeao arsosblddd lsa aae ooNeaZln Martai s cov1rteenproa nesnecsaao l anode ga dafnasy u posaclra l rro ra d5.1r .prbid."' c ~lhata1semomnt undiamern tra,c umarapaa tb t1,s n u prres.o u pr jeml a e hn tt-, gonis~d de ~n oe ias ii ,b ura el mesia a otlvzmoscetmnea N spe este 11amm yuvo srea d -r tand msUnb2cnt Lom fe s gr a Di aa nd ro t lpnod cne a eiaL ule tl',a -,~g 1,mstr Goeqel u mot a itga nhmmm trne oas iaJloLoaoDa aa N ioso efgrss e nvlerbe asgna ypasil uss a a ee de e obspode amps Basa, vda oliicadelmuno ya l camntecritiao n esun uma Coo sfrela abiacin aunsomtid inondcioal l pyenslza suestpid sai inecc n n etoscass e co bre paacespudenen ealdad en u crt patorl obr P -sluconde a ciss d l ciili nsmode hobrereeneadopo fierda e l mdisal derdicatria deoto hmbe E reuladono oda sr as apt pr racionvioena e se acbarprducend l mdit bleasde apstlao mde' acin o s e cis mso o-la raiaEs n ummiso x-conm cndiidesde ~ brnn l gitv Ydn~n~s -del1,d~ groy mere pdbb ~~~ ~n e ~ rse-ibb'c n seoon beraeteals aced eigooy m oha rnscmnt rstao ggies l aao un n elaa a teqb.lpd sd.d.d.er a sP-11gber1. ramnpoorindemoer be prgneain egupsd re eMaian eucin calavd een sn ldrs uee mre ecocnanea cr e aesci aa e as ecm rIda drSn ss sL. ~ltbe opb 5 no dnte emns eitetsmeeel al md.gIn de1,eddr rek imm oi emnod avd aai o gnsio to ulsdld ioJmsu n i oenneasltotrey qea o r u etnocn pn u oacsae rhb xi u n o e l m s d rl oy p lt c d ti.b o o a i n l s a l s e c r e e o b na o s r d v d o c n a es a a o d r i r r o A or n s u b l e d n ia d o e i o e bu o d u e p e o s l a d e 1 4 7 v r i s g u p s d e c t c s n o e c i t a m m c m t s r c n dCf a ~ W f, t b r q u el a l-m o pan s d t e t e c p c -e i d n e t d s s n i u l s p s e a n i i t c s e a e i i n serema e Mntvde pra deveda iva onerad E pdr Msseoten ua om nzpao ot dd ar l uadodeiocpr l lvdopeeneco e slore ostrsile Ycdddirsevb~= f aca in tm d,za l s b s, .ftnd mot. rpgd o aIlsi ime rs ut aachlcrl d--1pet ietlo nu oir urod o disydsotn etl3snms inpr avgagral tocnjno ntoaAmrcapm rstasm om nega 6 trade Mar.m E ussaE u ij ne srb d , Peoai cd E. P-ula -o u smr ~a 1~sica ~urt Id~s ~~ntsyhmma ae eia u o tit~tud y ~aaliaind Z 1 11c l,, ~u ""bj y l~ ~ P-hbsimra u o mu Lnd aaesds o e rrs lpbe u oei Setrni lri a ia a itia o l atbitcspudnrsltrasm jrn po sc bi. a11dse iAu ,n h ydu ap s 10L s_ atrlsm ntgadpom d da~ -~ b-.sr u ero ozn t -cee h n o

PAGE 5

lUn Radio1 # ( ONDA CORTA Y LARGAtal¡no-ida e por slo $ 95 GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. Edfici Geeri ElectiPseo de M.ti (rao)y A iaLoH b n

PAGE 6

que su: socialC all a<, decer

PAGE 7

jNo,/ RQciNdsi Uno de los nmeros ms importantes de la revista O CRUZEIRO ¡ya est a la venta! S 11 E IR 9

PAGE 8

.

PAGE 9

VENTA GIGANTE LA SORTIJA Para su Hotel o Restaurant. ~Ip. bII 1 7.1* -41 g~~E P L rLAUL A tMacen de Lota C.5 Nepturno esquina a Campanario Teifs AL

PAGE 10

mb1

PAGE 11

1 'e

PAGE 12

¡OY OF yy v wwu wwu H. Y-INiANTA MEROPOLITAN m~h HO .u.d" .2 lr .FAVORMT) FLORIDA ---AVENID CYW e, VUa¡EX ¡~ Y \' IJL\IM Y MA\ COM 1 ,1 XT 1TNTOR M A C I O N G R A F I C~ I N T E R N' CINACI~1.NAL r S ~ ~ ~ ~ ~ C ONDA POAR IZ I DI P~00 0 EIeR q encmen O e ic mu ELDE su h4 11,rD 49e irolsca is d ciiae lraA obraceos mamestrraesd deaidri e a ocr Crinnie luiborablen mus gran nenart o aAmuro¡ iRSN yespectculo --q-ueofrece el cinee y respasol a a nevaen H OLEINW11.d .e (lns 9Ten elstear ro coralleun Cnttc e tnod ee rnal ucoe PEll(ULA5 ESCOGIDAS dEl e, r i th e i sp l aone ., e Jsta ciua e ro da pocoM rin o cu na aiids petn s a o b a e S o t F tz ed ia s n m o s b e n" o n ra r o b msdir c b r a e t c -l i o o ia d s a c l :: E ,c .a d, e a j.Yprx ,ma pec i isers faaidades trit a e eur Jna ,ie mr a mene s. das patra 1,ftuna pn esia 'eI! La picara comedcai"ComP>,e N na, 1 por p1.ert I n ebid.S Cid l V d lf intenaconalfuenispr i enn ifaer Dvd eutra k stralero ..termda p., o cudo ye 9 4 .R e r e a ie p s l e n uo n a b e los Cm as i ie stv e or a r l 1, h ar e pe B AywE B A e i, 0 co a sper00p. m.uc ineu n oe d cne ; ""Dtsgnii d-mcli.,aqu1ome ,fi m c de art e e stoarm -s n L e rx ma ta e u n a nda ,. l. R dioO k1 lib rna dirs, d nue .s c ~-z e n m delrmine c ytros pase s e'n s, ru. cs ujrva d ] ..m erid ,trs Q u r ia ec ua.d rn ,_ de produs c iyd ri r"T e. a~~ ~ ~~ an Aisnaer 1igo N na ne sea o a naCirimen mo W lrd P er 1 ,dit. Sn -bp"sntdo1 1pb 1, un est m 1ha16 recodn r ue -n1 1t -a e .ar l-¡nvsu s ai ir., n i ,, ve d ~f, der scaalss unca ann a t p .i afi a ci n dma g s A s ta taBuress Eotr a ea C SG I S d ue" e a r ism n ae N. ~ ma te .u s c .idhb.are a arewe y toArsTdasvs Ia,sple ou ctndada yporpBdy uarxenomdarqu oi abas el 1,sra. ea-,d a ta .ido c bmo s .n e led que a ctualcmetr e s ena dter e 0h Cnuy Fx mniad a u se ra mindlbe ut Climoaspteen i r , .enn""Compeh.ejo de cah7 em-l gn dbe peres i man te dile ac ermjuci y u -condiciopan,,ca qu e s ecr im d n d J n N a, qu e Pdj os qes p t er u a eaprcd l a Dsgisd n' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ kanc ny SUhae rea Ma.a l Icaca n n e HgKn te p ara i btener ln s -p,: pl nrtesmern aEtao eor T Artdcq e "sld s niio antpe 1esecal Gerard Dach, ypara .e unas rpeicua qrs. nt a plcl u srn aM to oare eeoaI ae ar c In p.,r r ,u eliz m ri ndo ara s o en ea "Redsonhlas ceunr sema,noi 3 y prmu m. de 4 111n e-ms oso a e, e .dra reenfl suaeqiia us eAeadrH l n u s ~ tl des dV 1 dELA vicadeS asi eh. -Ae i cm st ae d l n iitr io i ue ece n-pi ee larutrem por a a e tc" rj rc p unh p~, a111p alahn ec b ra s j. N T N A E S D O L .n l as ate o r ,eino lne." eino em j ~Ppemi W OD napaea wls era ~er, st s a en.u dvev ud o a rrk .s a .ib.E p bi anu i "aksatT eB ac r l e t l ca yraIr aarhn. d, m .,eda,,, u bl. n s .l na Td o l o pr-r ida nc ¡ea n c co i, h sn .Eu bm n em n v .r psl .nlo o rep n ,d, in~ s er la ploas q e ob a ee o rn y eie ac iet inli *Sno i q w csycnls m dR i ttln a uhsvc LM eta na C rsin sl ey sm ai e ha a e ra ~cn 1 le.ndenosArv~ K, ano Paris.mien n s c.v r 1sun s de t l s m ., ns d an die ct m n e d p r li a -p nrr i n .K .e ice y apat ss o u nrbe e aae res que poseHllw o ddct. -lr n zado caL abn ad ba peecal ele Z n tau aO m i e uprcilir Kjm e m rnt d __ i Haenl pin una om d r b ny][,,. -p d d el a qu yroneP -d, n r ni dent_ am.n p nt u yaa ~ dcm st, w.re re que stodosdepus .n, e r19,13. u [r,,u, ~dh i f ad e P ari s. d a an l Nu uti A Lre I Ai su pop~lla ma~e n e .rdms e .La m d taey Dro D n q i, Sa dnel a qu d, d, a 1.T a la cino d la ard. 'Ivit a q e vij Nuea Y rk paraparp r a buna 'err pn e ,fi-a i p ~ dnogc re-5 Rhl,.g1~d. est s1ndh-e di,ncrr.m .il, ai n e D M NG S :0y 93 ,f la a d e a mp ~f rnin .iR r~sslhreNrhhaetd eo d ssblssoy ~ e d e h ~s ,faclidd. lam alFO-675 Sia P re ruglocom osior m ,I acmnu,1~ rit~~ars noun uranuesro onsjonoslo arad cer ca. ,si 1na l tqu e b e acer .p e l d r S[a L c S de ierAnelipo e cde age d n t ga i qe Hlywos e ddha en0 n F A PdCH.E P"t., la el,,.,|r hoy bd, d E

PAGE 13

Iwarl \ x CAaYSANGE

PAGE 14

LA

PAGE 15

ASEGUREMJP LA MEJOR EDUCACIO, fw ACADEM9 ndes Almacenes LA OPERA -04-1 44ADANA

PAGE 16

2 4 4

PAGE 17

11 A 0ar E \\ -:,0l €ip1i \c'

PAGE 18

WLOO ) lo am

PAGE 19

riam nio Deportivo 3"" Sel sbado en el Vedado1 ,(1 poca de Conntie Mack >,¡iar el orden (aW ha4e. "MAn"" "* arqubrtese,.Rega Yb. Cubanerro r¡ mar or NELSON VARELA *m ~s ,11'if~ JbPd unnedfcl qehbasidocmpnr de bN in d fm A a ar deu .,,.,a, 1,ed. 1 are4 M ck.et s~p r,2 l.i fi,¡ d Z, a e exrodnro Ans Stunk, .mloi.d. Bri aacm r el .y enerable CnL, d dlleft para el -1,d iy e-5amn-1j1 r. apri -""* ndiente a I.s jadnCqiro a eieioM n eh un y ".jcioqe TTy lHarise. ¡Fe se el j-.4ae sbd o jmpo n icoi a ae a ejriabiabio eectuad! Contra Los Gir dbede Vdd Tnt rfo L os Alti.a g tes, Philadephi ssto dus w rq, da a e1JJo, -n rri r etodo e itinerarI. s misd s aeo.CnSn C~r ,.Jia de
PAGE 20

e

PAGE 21

£ Seores, SHULTON presena4 maneras de afeitarse

PAGE 22

FINANZAS DIARIO DE LA MARINA MERCANTIL Pgitt. &13 eH" anuLa Hiabana, Vierne-, 6 dSeP-embre & 1957 -""'aau.Afo CX XV Se mantuvo la baja de precios en los valores 1 COTIZACION DE LOS MERCADOS ffejor 10 puntos precio "spot" en la sesin de ayer de la Bolsa de New York: B O L SA D E L A H AB ANA ¡de azcardemrcomu ia OCTIZ I NES TR i e a OO BIACIONES z:al.M -Aet-O y .OteIIdO lfutu-O e. 1. BIA-& 11 $5~~~~~~~~~~ N0 0 14 s -Maea nts. Y. Si. ~ai-l 1., .--ltrO A e.DO acciones de metalesCvnai n L imad ordrs"e-xd Or rt eCb o A ALGODON IAPRECIACION DEL E.a W.9em 2. cbr.w n oian eot oed u e f opr Deeiel l ~Olumen ]e ("d nri> 10 10 ~0 Aj_. rt --W:.sgrC fraio cradldeevli aoal rfnraHnesn CIRED 1!DE T YORK LS MERCADO DE AZUCAR ""''' ."w .,. C 1.4C20,, C,000 neSA. a metod lsroraosaucrro ue reacota ncota DE 1!3 YRK eggy 1,2Q(9 -Pbles e 04 05 AerianSugCoren 5ntaatain alcirrede a ols d AlcC.d ~I.vi A.1b 110-98 .9 ..y "B314 0 -Aee eeals"lC. NeaYr o a nfaas/lnlsvn AbreMfn x Cerre LUISMENDPZONN. L p. d .S1 d. S., nsRpbiad ub. Cnrl r aaln 96 cnr" cai --Mrcd mriae drs i fecrefrm u z Octure .372 374 369 372A YCOMPAlIA ,e ~ NwYr Ninrhai bar rbnls9 1 C pnaAuaeavcete ee o lm roesautm oaag-crrpeoe rri neoeao 12,1 ¡03 -735 33Euvlet laz epeco o lcnrroooo e d uaDeE a (eetrl95 e a oele 7 nslte ecuo rcdetsd u ecoamsae rre s ma .LA ub yr iu abjae asctzaiarol cnmcoyS_ 5 -UidFri omay -ub asFlpmscmbao etb tCmdrd o!cr2 oe Juo 36 363310 15 E U p ne yelvoumndeveta fe as ua 16-184 99 pni CbnadeElcCopaia Oprdoa e rnno etr oeadre yrema> ads eCua uetary n1e Ocur 39 29 27 37 aj sedinoa ac1r eBoo e eCb Ds ncddBno iotcSadua30 -e bs e rco iopecop>-pscncr aaflgaae ra6 DIcN EC .2E38B2 22 ec11ub 5 2,0 eacoe rl 5-9 k a a eEeM 8 ndoqerl uat lproo aed r oooei lmar g roeiohst l e o rsecoa aacucin deBne e eCuaDetrcda onsHioec. i Ocdetl o --id EEEE.ypem tapr tosau-temo yancenoea~PIni eetimreee 97 02 568 icomecdo oscorspnals amolo cnoio ons ete5 Vnt n 0AC ONE cae dsejno s u tno apo acoespuW1.,1% ueua 1 OCANE C Emei AYERa DE5d el aa ecrdr LAi BOLSA ~tl15-96 9 ls09 -iind. o uussnldspr iaaci d e zcrspr DEe -bE. n, 1 331dz opnaifrao o 1 oo ADE HtlHCmpnaCbn e lc opVnd gdsmstmraa o tallgd nspiebeato i LI.ban AC pt AZCREA d 97 gena crrdE l ..n .n. 516 9 .rcddBnsHioea o o re aprpcia eea e oil a ar r61 e CIERE D AYE DELA OLSA"Lo valresconinuaon erdino aBANDS ( C OO Sere 5 Vee e 99 M acinaccn rcad noexpeimet ingU paadoW. .nad1. C LEort N-v .U291 110 .121 0 DE NEW YORK dl, l,, t b N. 11 d, ~poeI19r.9s6 -pds Cmne) .ered prrlts de baes apaae Nrr-d atea ia2 Dic .35 155140 35 E dAmrianStckExhage Bras ANDS (ono'Eraue190-97 7 -Cmpni Aucrea er Amriancopr 500 tneads e enavs ondetn a GB Ener .140 1 47 340 3 42Coin V~d. .s ..suieo .1 isindlTasot1 CdlsHptcra o -tine aa eCb 2 -"h msqeetrnhyhtsa _S. yn. ---3 ~ hie i B u be i 9716 0 11 pnaArcladlYCmaiaAu iaa . ecraal as e68drcos Aae uue e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dl an~I d.tlSgr 3 3 prOIe oe orsnpn-B AD e a nonH9 ro Ga% Tr-a 1 C a l.:va-~ ~ sgao aaDsrre poeo Lsatvdae edsnova PR ME I S -rcn 'aa RtPi 3 2 ara o n uvomeideb a hmanai 95-99 10 10 100 L1 CI ES i 3 gelaAmrca ecbi st l-trngiamne n lcotrt 7e PROrDI A1~r ua 0 2%3 BNAC-Bnsd n NuuDsiln o -e oeo ecoa uee e-rcn eftrs inrse ou 31rl aea ua 1% iys Cm isqe pra nCua Ser 93-93 9 Obiacoe CaJrcad CaLtorfcad l a d= Ehba e Sd.r21mnmntoa e ets laz625 NE YR=Spt5(Pre =hio-a 1jasd CuaPd 3 4nE wnoa mvmet gsB1AC-Boo eIv Maazs15-98 51bn,(r1r, 1 1 eu iprat prao ltnlaa 5 ot> amyrpr dJr= --L1 dl, yCm1. .11, dCnp 2 rd-1.lsvlo d omansBSem 11B o eIv 99 -$ 00. i orna aHI .-a u e oreued l e-t d sa rascins arso Industriales1-1 . .4.1-aa di-Am .a Sgr a2 2 u l~,e 1. n C b, a 1,C215-91 9 -19817 .--CnceeaNcinl C-oaentugepo to aa n ets otal etead Tercarle ..3 1 .I 6 Ma tlne u.-.-7 --1 fim crrdre eLaabn4BN IC-Boo e n _ tia o esenR.J mnsy d-, 11 TrI~S 0 drns cuo(cnraatuln e xe S~~~I 1ulcs .GM .6'groSgr .9 1 Mhoayd aTre eot o Sr .1-1'.3 2-, --Ko ioeaispr a Cmaia uaad 1e ainlcmr se iroda nmyremnrecl AcFE 6 7 9 a noSgr ..1 97 yiuene 3A1)B -B.1o G2n, d1rnnco d19116 -tiidd Cmns 5 prdr 1111n 1 dgmet proceI -da a sion .e nrt n g Gm'a Wsten ua ..20 ]A De a mereanSuar efnin ls. eri G 194-974 99 -Crnpfta Hneuenrade -.ede ub Qu legaa e da 9y a cuse ls ms e1.5 0. 95 CA EDE8 CAiy,)DDF SA -BnRDr. d,.0om.ed CmaaArioadl uEcrs ,0 tnlds eFlansAal d .t tp eoprcoe nIERR DEag ..S. 7 4 1F~ ~ ~ or '.' o l B-11P1 s inr .~ %, lgd lda4sstsal ecr oim rer itoa uat u PuhtaA AB gr duga 1-1 1,13413~~do d aCbn Audco eL aa o o Cmai acad a N lda9 mo otsfeo 6 na7 4 lrrt CIED .SREEL 2S 1 2~ 1,sgr 35 3 ercnSg evedeo 0 n £-95(obrua"" ia-2 -eddsabaedlpei po ei eroard-o e o mso a DE AF D N W OR a cioed aa2r c oSuarsehiF e Icl cina. ons .Bno r p opaa m Cre .40 o' qe i1,dr1n1 e 1dCd-11.1.ls e ve CONTRAT B"ysenIde ua 4 6 irnvna 0 cinsa1 bn lcl 95n -ltdCbnOl(ic1 C maenaeot Pei pt .0C .N wYr y~~~~~~~~ atl D.,rr qud1e,1ymdoaMecd eA C ACAOe43ymdi;d aGatnmoS a ai lB 9 CnuoPiea io 1 ', irr otao Cer a Septembe .....53n ACA ar la vetasaisendero a 80 CuanadeElet Bomos uba orternRaiUite Scenc Fud .11 3 A t. n vgor Apet. ix.M(n "E Ee Dicimbre .....iSa cions a 11. es-andede 078 sd 935-979 (Coertra wa o 37 41 und Inv 41r.IT,. 5 Marzo .......E AYER DEe LAn SOu:r LpnESA1ca ,|Bn heCb aira 1.000 IONES o .566 18 564T 56 56 6 5 2 Mavo .....7m IER E D Y R K A O S e e.cuao vn spr 0 aci, rner Ncn. B.a ioea 2 -Mro(8 .8V 12 48 54 7C I Jui .68 ENE O K sa7.1 qealcered 5, e Cbn d lctii BnsTh ua aloa m 1/icPerlum d M y .55V 3 ----%5 Setimbe ..5 5 -7. 4 d l V rtenesCa age sp197 98. Coerur C 3 Hpoec. MeoPef roNero S A l3 .0 Sp1 .31. A-N 2-.C1 Eey 1 Abreo del M,,-. C1 ree 11 2n20 c ne11234 Fn U a nc oo onsT Cta alod 7 -ACC B Nv .55--562.1 ecoia ier e er heCntoTrsic a-C5,=1oe Sei 1 000. PrP-e esa sU .34 2 y2 y1 d e 2, 278;d aws 1vr-15 17. .I .L. 3-, 2039 20 oe 4y6 uroycr 4A dcod ai'C aHptc.SreB aldtleene ecd d bse64ycat 6.no -96.(oetra (e.Ga yRf1 3 ,GRANOCmSy 1 L eaoMnia aaod lha Gel eh ~ ~4rne a mn e dad o etaisdlmrcd set a) 9 1ONE ,etoM rzVed --t sn rcan.po 7te s alpeoans a pt u err otdo r lInttu0G AN SLo oreors IlnozCIdERRE DNE AnsEYER, DE LAEpr rB.ne .L-mnnae Cninne oapr ajdcaaEmno paz u or stndadOi. 95 -198 er ialdeHenoteos taan nuvs esnvlvmints l raprsmilera-nr.hataedpr> Nainldel eca rrcm narnl ctainde p0erur selia 9 -o pVn S A eieA (icua ecdom da, eoe tn u-xioda2P-hms eesa LIB2A. Ele e aod aoee o i nesoe HA o $pr en$.0 01 19 -dmna ( CIRED YRD ABLAtmnsYn--oei ncoal 9 11aco cc emnld eopeo d Ja oeamsfrebsass eohnorsmeee DE CHICAGO "~~~~~~~lasp ea r11-1mr ddlesonsFHA-S enB iicua ool rioiaae lz otn-d cmr ncuosorpreo a.DI, de e~~~tr ad m _d.aoesfeo Nnrancind Sr uv abiad il 4 un$000) 19 _dae lsc elC uuo in to pie e otnr 2 P2 l 1 uda. 0 GO ebjae o elscnmu s Ttscndlte mo-5 .0 0trstnoe rco"so u sa lpee ntdlmraod 1,urg Er.l eneo .AlosLyde~.8) Iw 0 0000 beio10pntsmsatoe usaLn l~arocrol e d. 9 beMn .Cer s oue e prcoe lFHABnoPdoo 0 LSA DEet Nab EW YOR HZ, ok acs d 0FOB rsu ctzd e ari rom di d idutrals as tco a.coTerioral';ri B IBnefclrin 5 -C mpVed u3 cetes ~~ ~ -ue C I -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P A=h Crand En rAd 1 1et. 2s 2s 1 1 ie eaz eudr' ld N oaoids 19~ -A nc ertra PeL ; b en nd o 1 irsigea ru ch o ~~~d -g ra nd e kne o 0 3 D 2 2 % 2 3 2 e r c r i e u d n p c a 6 e t s -o a l s d l C n i e t u c t d a e b r u g s o y s p ruho edan 0 0 azo .27 27 26 27 ria e u mi im a teio ab B onTerioia S ri B Ba coT rrtoia ( enn U do ..a os rfeim s ep rtb n uelI tem r rey~ ntr Sa .d, 2 22 2 22 na u h ioun m smeto 190166 ..6 -ura) .-,onn uos --uaesd uaesaa ir>n rcre iue s a ~ ~ ~ ~ ~ ~ E l d ~.a e n t e r ....A I : e .u. y a Ter m m T ReI a d e o Me 4 ~ 4~p r o s a i n o c s m s e e r c s sca ~ ~ A ti a com ra pro rEt debea cour asi -0- eotoev iimr ansd a uy ar ed 7 ,~aLua n cI .d. ., ., f r e o .n .l ...l ~ A --R d t .....1 3R m nPnR ..5 -S p e b e 1 .P k s n 1 0 0 t -a m a g m i s u e H o y yb o qua E A•.7 17 For MotCo .53% 53 Rp Stel ...2 1 br. V m i 2 1, 1iv 11 mom s a ar OSAn O .r.n ...b do 1 orAc o .2 6ldscrds maqespimr mxmsye a oeoe e15 e~~~~E 1m 1ein .1 E ,.r Sel. .a 4 Guat u 1 1 oa uc 5. 5 v tb nORDEs S.~-~ .~ ., A eaae eCb iiia ,2 it aar are .M D ., c ble ., -f g ..en r > .5 4 -6 C o tr to u m ro -P r o p ot 4 50 F BE -b V E N DEs R 4!'!d ~ ST A EE. a ug r ..2 9 Q m t e .3 a n m .5 anesa mdiaa e .MD nd .m n2 on yn e .5" 6 r w h .CirreConatosCiere aYyie s a pe u c Eq W C m it a a .et a ..r ,be e c d en n .e r A e t. M x M n o Tl A esA 1~~~ 11 Eiradc 0 eeLnie.Un eCb u abs l, 4.45 B. B_. 6s6 rG. • tur 5T 1( 4 044 r. 7 --7 ----1~ F ln~ C -B 6 6 G m a i P g .o t 4 .3 r 3 1 4 d. B obu e ..-4 4 W r 1 ..R 2 7 9 A T 4( ( g 4g F n '< a n n t o a m m e a e a g a h v 6 8 n i r g a o s v a e e n .n s < -h a d a r ,. 6 l s r ..h o -r 9 n 4-4e Ano a fieiaSvanb o -1o a1 tri d .2 -en l.do orl .d .1 el 2e6O .rtiO ] r(xrr Amf .ar .entrega, M a 2 b nAm ol. .3n d lcri oom in ar nr 11 erlIe B. C.~ A-r GL.,l etso bo2pnenDlHdo 2 6 ( dS L 2 4 bnVne .1 c ddCrlsRmd uar feirn acraas BOBB BEN AMIN INC n e meiado e At Yor se El sldo n toelad's orta sa eltaAirLa kat Ar a .1 la olePet .~ ~ 4 -.-tra" enC Jse G rgubpr 74 das ~Lo ~ ~ ~ 3 6pe 14, t0 cinsd aV r o rd el ut eC b a al 4 rote 1, 1,1 at(pu o bnA u 7 1 7.H rerC e ad .m o t M oli eetz tiete-C atr a12v re car ls stids niosalcarr d oe-Da crp .2 2 •ne m a l rm ndubna F' ogafs A ce ~a d d ddae Cbr, Srci 36 8N W NRv ippY., K.¡, h e.c-ran) ldg e aa g d uuen • .--a e on ..2 2 et C eea .• r. izad de 2 t cs c arto a 1 sie 84 000 onel das e I ual s 90 0 nu ont .-137 ins --O -at P tro I,,-. ..4 .r uba a A mand Bo %e E San C. umerd 4 p rr e tl e te otats N abiern ls acio coresond n a ennumodircto Drewr Id ...- ober oip .1 11 ise Mo ...12 i e strbuiora Cidana de ro.ga medataen uele crroa 5 Mia iFlria d'sy""uaerocrr Co olp dre roo ano abr omne .13 13 oho u o. el ., 1-, d~ .4 4 sE,, _. C1.1 1s re s~ ~ -r a b~ ~fr d mea qA udrn tzdsde3 rdrsar RmUnd Pd Mr. ..IO .E .LM I 42RE 4i= dnyco ...5 5 rrd i.Eeti ub l o teatsBr 34~BA Q E Se ~1.1 ln~sd. Etnnt ,visi n oet at i 3 3PtioMn .n Cb .I 1 eEceera dAg aa 4nmr 3trm ete5 m eK 6 e. be u ae. D Ea I> SL A rf t 1d3m A r w ..1 -Ol ..., 1 b rt l o s d c r n e v s c n v o n m r .n. ...2e6dre unPcba __ e. _~r.• 4lnldeI prainAoa iae a N~ ..27io m.nt. o pi .b,62 eCu efba oecoBac e l u ltp aaeteaftr e Y6114 -.>e S G ....3oiŠ st .CASAS E A NT E C Ent at ~ RE. 4Fadl;g9 0 B N S D E C B a o: e t a leti a o -n e 1 C .25 de c nt o d PIad #338ete AtIad.ne 03e ...3 ~ 5 Nl~~r A14IDA I Of 97Ed 7lc % d.¡ .-d ~ t d -reIn e, Y o A sr tt. e odedfa a ira m s ~ ~ A ~ d BaTertura W,0r747303itl4lts alod TG,4.2% a M d i urarnu oet s etsfe d lI2.ntao (NippOn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D Ille Easa lmRira.IP, % lC aa eoimet nmmradls

PAGE 23

4s.

PAGE 24

B' .i8B DIARIO DE LA MlARIAA -Viere, 6 Ue Sept. & 1957 CU.fcao CXXV Envan mobiliario ymaterial a Realiza el SIM detenciones y AN U NCIO S CL A SIF IC AD OS DE U LT IMA HO0R A todas las Juntas de Educacin ocupa armamnentos y explosiVOS PROFESIONAL.ES C OM P RAS V E NT AS V E NTA S 3 MDIC r 3 OflETOi VARIOS CASAC la bina a sprliereereasyoficin.as de T.oso lo. eleid.l Inin q-d.dro a !iAWos(O fe rite r VB R caih djW orfube 1Puo cet ace bela oi Ii~i .u a1 U A Ap i dsElsdemcapaaraasTreo .0 ca edoara csaa creo pas ue ereneieon l init 'cinesrelamntria ae s eslls tbuale d Jutiia criarboribs pqutesde roCA5 5 ia"ua "de r 'doedo e PLAYA HE R2 p~ rbaoe u actame d 1, r qAue 1s,~ ,,, uea fe --mscm n eul a af-d rpaad otraa p a ae t n t T e utlia od e cresonietea anelmaim d gratasa osasladeecin e osinivdos noesco istucine p frmn el A $55 y $60 4 r' r a rn ofiims e a om aa ubna irnts e curd cn osprporeerrslaseloro11 ara abir levr cboacosy tetaosacxPARstCAa sL nfrrar Tefod,4 Elcrcdde uy niu df itsdlm ito dco GarEN+tr decbP-nS e tQ hc UnerIaddsdNAoiro o sae octroco w4 ci CoteN 1equn aFid ote qeer-nojeodeivetgain < ei mbsaneda ae metro naeslaeacsao.-erAHc1048 ooELrAD ti desn hr, eed1~ tae Vsa a nsr prtde IM mc ac oto yunsbe need op aer ara r de eto aorlTrmnd l emo a u e rmetsd bomlias d~,l elco de eped~de L, C 5,idifiiL CLEIfELA 04 48 a Enlapoxm smnacn lin-sitern ho uprntnene d no e rpaadaabvriv cei M dlo cnteosqe an rra nv ns pr U1 pn cio ~ ~ ~ ~ ~ J, dG.~ hsoa e c m nz -ia e otr He mn S -klnaa tntd spm a e dq e ngcoodpsodsaara L Y E i O A ,op ra ~~ ...b.a par Es ~1n.a ~~ erd12H-aa otrCsrRotaaa ldi eaot d ,, 10 fi A Mopado ed ARIcnk r ta acsrr on 05y7: Educciy P&a sesp~psm-rgW izd Mtna otr ea ncnrt d redmetH24 3a sl cmdr d aiain o4 ssb s slsas m ap. j~~~, eg d. Las-ila d. ..obed os eaGnae om a J mt er rates ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d M -rh1sae1semqi iadoCnugad Cmge -moarnaai d n aasOra i r uda e a oe rt E D S UN nasde scrbiroctr Gillrro E SanhezTIN(Cotinacon e l Pa PRMER : udaen a clleSexa s nu er sevieo ciad aida ocna uy res lesFerRndz 3EN 2 C re M E D tO Tami inor e sbserearo rntydeOnetedotorGe nesUndassore a evra ore--n l rpatoLotri dodese n e abaams s eifiioo c 4700 s sd ei uosencoazo -ailb 2 2,7 e Arsenio~p Gzae 1,. 52 .n.ar ..ourbes rsdr aindlcm>ramet eR nrbnoutslsdtndsy ddsfa atssrzG 734 i a ra e-tda ufcetemteil eoi tdo ld, yh e msr i uat a eeinhnaa e evad laend xlsso eiecao rn -H32-s7 --T r t a l o r usreo Gd e yve n cdecr e a s)r, VEN8 Nectrnmnltc aar o m p170 har lo am sceras n odids e 3n las o iqu a das W-31 j.' el urae lCraoOinaetsdlSIMcnfsrnqe Cntuco e Ia 22 n raN oo nt raA nJcata2br s J erc ryar Asmsm dotro cero p msara ind o n osh r e ori seid aRe eo ria eece o rensdess t ora ea lda n d~~ A 1,11a r z a E 4 rr a ra t 1 qe f~~uns se n dentsa los qe r nnce ys tn ure nnclhtatt eidniadlseo Js C efanaco orvlo es leei -e N. ece s u hn d -ncnn a '11 m dC .s.er. .y an a eznFe .uy ,oe tra -W e ra n a e atistnta e sn ca o r 11 r q~ e 3 -o s n"=n7 J s z1 Aeia s al sui e e m1 eaot aaos ioe eps s Adnda aCaa n d cii aeseapz be edraese sqe a o hzan delrain eimna ab e spadadoeCaaa LMEO N DQlEE Re, cs eq~n ra 4,000 4 H2 4 dh nq1. p,_ln e oc r eia z e c rs ecl e e M su d n p eu t nel eninda rsd nia lt vs ( g g g g P o i o J a eg doifl O P so sclarmurdoco ls dses eprsaos ncon ccdenalenel erca s e rma p a e aalt l l Too lMIRAMARn $1 probu Lossuprinendnte promcale po elminstr doto GaciaMon riete cupa ateoriamete ronperet elasato levnde Contruror ," miz = E V N D debrandicar as nst ccone pr te ratezen sa egin alasat as rma e l snorCafezG mooilca GnRAN EDIFICIrO ENne a ---in ad s de M o c n a n su re cl an ..p r. d L A ~ R -R E N T A ra" D11_oflMa n f ca r s de c a en e T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L. d17aaco brMUEBsLE orspnneslcnca o S -pt KREDr ,1.1l, 1o sanpra rso 7a ISRffa adcinoqe a ecaaine a rntvs u onitanep-_ aare itbitAaei sas def rmac ones cont nida n a ment en rmas de c za y timVr e a o ne d s b no aL' P.,im n52s0,000ae u lac sa rm slsitod s O i m s5E \ N F c toy cn e er d s e A G paeza mpobbl qe stn ea ern n n ttmoile e qe e Rgj 10 o 'anrTcO n grae Z OS~~ ~ .anO .HAIANA EDIFICION a Ad'''sen W-36Cn om ns c u rdure pr p~ sI . de CraoO t m sqecn n e n rfe 9a1 4 Ero uda sA 15 r, ypt a er \s m mo a rmaquee ofe W chete d r fe M userdos e r Se ven ropo e nes do sa a d562o.p e -m r e 3 oo m nod. Rl eu mbroo o _i 1e1.br 111. -, aeman In~mnTl 40da a A 4 334 ete4 r. ......p s1 .1 !H 11 2 8 7 a4 8 ~ -n e a o s e n e p c a z d s a v g s d b e a p e r g Un ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E RA IO E P Prop. Horizontal z w d rmsaasn o aagaO aB P 66 s00ond a00 peaCR IICOE ed~~~~ ~ ~~~ l., oor~.-aned d naa nroe aaebemr radc d • 7 MELS PEDA "' md 2' A FR RNA 3 anseodn .b¡d Ralose sd uv d a eB ddrc u n eaPgPIER 22 C M RO O JT S s22 d a a aeotagaa 1 t sm delo uegs O mp os e a e e e o o n eCe anoOr n e o mn e en e n a mn o aMub e a t u epVedado, 58m,500es 1960E,, en Rra e n1u-A r np o Fo ao f m adcarco n a d ~ ~ 1.rg aa ne a a o ean. aea u r 04487 d .r saHam Lo leo e M u e de ee-so db ree1d71a ss. .e .ua p rn o e.na red a AB A D FI I d .o l ¡ Cdd r e r u o u o s e r e d p s T r r a i e o o p r n e m pu a o F D A E R R O s62 0 P r e c o $ 1 y s • R Dee po se s enas sen an O nbe e e I d ses da de o a H n.,,,,.2 n,11,~ eba 1, ~r, a r d ,-T A unq.s. il d, RseENr n dE sg e n r a o e c n o md a nre m reeld e t e an m at da e t T .g A6 d as sm zd n a ma asn nae ur nd oe o d eqepr eea ub da~n Ua TELEVIdSORav3 ts bseoalepeaae u ian eredcea t-mc nd ud Me p .mq a r r a 8aea rs a F o n --eqHE34 de b c n lo ve ts mac l n la ib i i p o ud d d i e el e nheo arb rab no c su l p e e c u ar t ato r cjsP.d, p~ ~ ~ l, }a g e aa 3 a n
PAGE 25

Ario CXXV Clisificados DIARIO DE LA VIARINA.-ViIr.Is, 6 de Sept. de 1957 eliiiado Minw A N U N -C I 0 S C L A S I F' I C A D 0 S D E U L T 1 M A H 0 R A VENTAS VENTAS -VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS !MA AMT CAESASAŸ'l~ŸC UTMVLS C NI 317 ECNTRE 13TY C15 .,;1952E931 N RE1 5 -NO E4A i AREIE yMRINO VhJMN NiRtA KiVat. iIN lLAFEOVaOmil IW aOA cas ardn, ortl, alay cart. V rospar viirls ypar reta.Magi.rreo cn tent a a dole ia Ma teeagina 34 ura, esW a coe l er res r y a b a a mr rar 1 -o l ), S la tdashoasCocepi N .63,ea-fias potuidaes toasde laa yH50 REN A,$7050 rsncat deP-la nfrme I 42 12 y^v1,d ....V ...W ~ 18 r n en -awa .H272 3etr 22 06 AtuamLla.Malaio.bao arin cr-orsaaconeor 3VE DO. .E P C.A. r Sn'vena 13. 1i -e k ---K M E A P t I ,I IA. ,v22ftm er t n ly u h 95 .7 VEN AU C NA DAN O ACI1D -d 1a [ 77-48B abiacone, baos pntr, ocialadsnaa runraofrtata.oneie, at foo -86m o ay or n ,poC HE g e R etEaa; BE ~ ~ ~ ~ 1 ?ED AA ATGA VAI.aeemlpo .o Trr, i. 91 fli.l. Edi. .ido eriadm c. VEDBAN ym A D 1119,00,0,e,,a n H 2 Poralsal, cmeor,2 carts, a, ._ M E9 E_ rr $300000,trto iretono ntrmN}@ 03.33 53 ----A---Y n";c's. coiapto,$,30 odiuz o 1 n sPR GAG, sog.e EVNE iros n o ALT RA dD L VEDAD 19 M1 VILu'TIlE.E ZN OA E inaial sbnd ma tr 0d Otbey Fo etJsu e n cs nnollaydeouaa dpn l .'.i.d ., $1 ag ,2 0 0 m ,eulseteC rae p -t d nram y cetio d a ,r oN 2 i cut a l yr v Mone. ueo: anHengn No 44, do.taa, at paa udaae cle ten poH-45-48 dca.A locuaray mdi de naes raararteratra, undcinc16o',-7% H-67 -4 -1 trcldo pti ytrspto.Em .odi 1~ O fi tlid RA 36SQ 39 O P"" ..ta P1.N pe ua ( a mam s M ERMA 9,50 --EDIICI A5-7l l-724VEV 71y2-Vd B-60 M o *--" ne,raco aidd. PoussrPm m yLe BEbjd O' o.5if .~ .v 33 .fbi E VNEE 80.0.UA A ICar 0O tbeeInij 1.11. a un -u eo~o a oMn o a 4 racn e ldrilo sic.Tereno mid deocuad, cn sla,314 co edo, oitu o E iso .S li o e i. n i231-49a V DA O $ 9,0 0 H282-978m d,2 x. 3i~i: 4"'.Taa eqe 9 3cnbnptoytrsaie aia-Vd Cerro. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 58,v e noms ailDmn! rn o 6 uda e1 eO ii uV ,r i n .al 1 '83 / RENTA $64.PE20 6,00 Vnocs n latslcmdo, nsmr. PRECIO $03,00men OPO TUNDA LeeH BOYEROS. 81 5 V2 V E Ntu De ur EWrlet 0 .S u dor. ~ ~ ~ ~ F RM S RE/4,CI b!,aur raM aaA.S-traR.Rcncr T,0I0 craN.EC1O M RIE, 050 HE-054ee a., g a a oe, e oniaoaa neenoe s jar~~~~n,. .2. vara ',riaco ~~40 m1r CAMIONES D INEROu, -387 Toy aleg -825 Tjail 7.8 H261488 H.-95 -4 .st-7749 IUE O VE AD tdo 3 -808SrCbrraH-684-9H-03-5r La J VED CMI DIFO-5200 PNTA 93,MCNCO lIN srtae e otd HAB NAEDFICO ameto inevs. e 2pinia, n i RNCH BYER S 18,0 V. .4RO MARdT.I NEZo lSER 2a GRANDESo czzn ALT RA yE bBELEN1 .mF-20 EVNE HVOE DL5.BE DFIIO y RngaoENoT ANDy GalCegE, Hen-4Ceslud actoiea pssd IOMATNZetdovroCb Por n dos,~~~~~~At Meranil sS. A.na rprd p----SIERRA 2 GRAND S. MIAAR, 3,Zr -E. oDIdFgrI. CdIuHC18498GNAVNOJEP4 ONWNH Jardn. ortl, aia reibiorcomdor potaldesach, lvin, cmeds A TUR S D BEEN aropadopar cap-Y 10. ruendasC E D I F C I O R E T A N O d s b o s c o c n a e g s .a n t y a -r e s h a b i a c i n e s a m p ia s d o u m. R d r ig e z A v n id A c su 1 ¡ la s tio,7 tr8s423o -urt radgre.Ahsdeuocm ets on, aUE E AD Gr ern 21H),95 4 ers -705a aiiae ne pg LIDOED ICO PT S. RENTA: $440. P, $42,000 c.1c. ~~d~ssue vens t C"S24IE, 7-20Sr eIr gg 0 l,2 Preco $1,00 e mao $4.00 e hi terazs yun omecio Toos rent ca uHC-16-4-7 50 INCsoR STFAINC2AS-5-R ST GRO S rrz. aacmeo, o hbtainePrco 4.00 ~r, ~:Asd $2.0.4 SOLARES SAT M RACHRYSLER WINDSOR 1993 110TOR,34 Co. TLINIDO IHA 2-30064-7 G A RESIDENCIA 32 lfn:M-97Aird s n emy at zn e ~ c-1mefia nore -1 -O-2354--TC EN MIRAAAA, $29EC de hoysCb 4 no.24 ef -----PRU ID DU 005 IZnts J.r., .a comedorIO Draa grndes c~aa / cn2bs ,ds norm vnd ,,2, ,enr51,37r5ea 0.0 .aseet etvoprat 5 6Ifore1-00 el fod, ao uilacoiapnty /4 /4ciaogaae,2terzs oera 26 Atrs iaM rino d a7H-094965850 otdoy5400 aildds elnqiay cstA eotiR. OmnARlti 0 e pg criados,~~~d 11~~, 1.tena mC,.apto dspats iule a e aq lrH27-98-----VR LE 1.9,54 d a ppoo 0 ruae aaH22-Altos:~. h. -d $/1.20 Y 2. 1 51,17,5o aa lna 10 3cara ieMi rduino luos ifrmr D mi-P R E E O R l O E D 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S VErNza 'oens DEd Uo ras Ner r-ar NoIO DEng CAena DEr poqeL PNoLVED EMOOT-Jz ordr Ee)d. 070 SE ~ ATUA DEEL TEVEEDA.DOARR H -15-69 MRIR otli .15 en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -1-32 I.n repIBrRT AmHa1n e eERa M laO.1ea nromy etlNoteemrD E -- Ca rP no, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A L $38vr.Ifre:Ti.175. r .b iaoa unsva e oac-S E D N C M E. mandoU Ying H-22M-9-1 LUJm B ef .40 a.Ooaa -18. H264Olem tr V O. 23yO EPen0ml0,gm5n8, 0 .., .UH-C-125-49-0 fOr-ma: C. __~s T 'f X '182 ',s oBL 4 p. .1151 e06 melad Amp~ad. ye N~V pan Vend ssa e e q i a p r m n s d a a O d l d p S t e H n e ar n a a ~ ~ -css. 1rg a a's ca L U A E 1EAD rm a m n m n .e uo t o n R g a -7 6 5 -0 T s aiERA NRT CO LO IA ENC A PR" 0NAH INERH MNERL "'""^'" "''' "'rm'H-264-4 s C LLE 38 retea cntra Arovo rens Maofio -M-GA T F., po r ..o~ Clinica .8 Masalstas .t00 Prpi. par parcear. Alaan, 25 de fond con 4 4 y 448Z .-n.'-,." l2 '.'r:1.Zr pa ramc a darrore rs ocalistas~~~~ .ef -11 u tspr agu ra eclna loecpin oam nen a opom trsts .4A 93-4-a -ue-U 9.6a ..e .-. .pi'ua etn< iteio o 0 1 .rr 111rac A p¡lt2, 9m a deN AaT 5 gIa oO eaNnA Lr U H C4 3 3 10i da .0,** W -o Gaeg A-. TM OTORl DEmica. aa orge 8a A feglol. .d ~ d' r 1.aret 5150o S'eaaols_ _. ,-, :--2 T -a 3+ C Cajas ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 N12. QUIE.O .DE En b~UE Trlado Effila a 5,10 yl Sa. de iy yai d d s 96g MI,.tads pei on lwt____. ---~ 5 ,00 0 0D e0 EstablecNiA.A ..E R N ..1lulrsV ro .M-cntdcn edds br isi orpeannenre o ee ea'Qi Q j[947 ti ~ ~ A e eAfcna M la'n., A-1t. .1-E5.0 2.Qlro 3 EN, E A. Cr DE SOT 19 un saoEnrd 42 y d, ho d 9,,da LJ. eloyNrnio. 2F5 ETBEIINO OtTs. naa e a Loy,.ID ., eni.o y7 y 02~ VEDADOR 1953ouet ati nl r i.ta dnd m rta e 5 r ,anoyrro .2H AA Z NAD E R N r nr aoy
PAGE 26

Pagmna 10-B (1.ificado DIARIO DE LA MAIA-ire,6 de Spt & 1957 Gsfcd • Aflo rXXV A N U N C IO S C LA S I F I C A D 0 S D E U L T_1 M A 11 0 R A VENTAS VENTAS 1' VENTAS VENTAS VENTA DINERO -HIPOTECA ENSERANA ALOUILERES + -----OM A -MA iRZEOE A ERR -V-ALATI111 S AUTOMOVILES Y ACCS. 53 AUTOMOMIES Y ACS. 53 AUT MVILES Y ACCS. 56 MUEBLES Y PMENAS AILEOETA 15P FE RA 1-, ~E~1 1. 1 1,11.-AMNT 9 ykD:,, ,j\uk t sibh tiNPFR Nat RtCFVNF 4aT(EPO11b'VMb(NIA DM010AgNAtt4M 7 Yae o2 aC i o ownpurrn ( min so OfM ier 5i "" ""'''"-" '''"'* d .". ..00 ..eia .sci, odi ..ad ..apocnna,-n esa ou 72relfon I7NJ Pre a3V ge a kilr tto cmindo Pude \rar n nr rituca slu 15 etre Ninri peteo reconinoica U299 u inalw ra y x ra tiatfepudra nit a l e asfe e Vpor171haLus Pet; ue ckijnal. lferto D*9N I E Re& 4,,0 Vas. Velo Textlera Cora. """"" 61.A MATERIALES DE rPWdMnety ~n cuaqWe doG ,o, r"8UANASACOA NASHiR mbe 19.56 a .Esidr. uiol GaIA KLAkC y-835rat.E f47 .nt, p D.D p.----OPORTUNIDAD PANCAURDEMIAS "'' -'' "1 c i 98y u -,, .NeCesita AUtont" i .Vnob-od o*Mr'< d ncnturomdriai."* m Buick ~ ~ ~ ~ ~ ~ pI9 Galn d~~ler y9>. d, LrkeIfra aeia dcs o-co MirrAqu tiee su ad 2iD, .nr An.ma yVrdeTne0dcecn Te e mne aey Muy ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t d~c ym fbi Stt, so .ooW-63 H-715-77LroOr m,,D o UL-C2 iu Ul. ~d., mu h .l .y--.P rAo aINpacals T514AT Dqpr Ii1957 PUyout 193 uras uiE^Cloe ann lEEP1 DE U111,1.0k sir aomDLA 9 773Y NUEV S enosextras rest encnVertile PRME A FERTA $189 H2 2 Diat b~n A.on yE D Z Nains SU EAOPscremtlc ea, saaaetp lstcm epnUa eECESITA OFIC14ALE.S n c ae nilsDstiu s ..12~ .Y OUH .-5 tr, m11 cou o ritiyi". SHERWIN-WEILLIAM,5 ~ ~ed-d, DHabn --C275. CADILLAC .~ .El5 Dp ~~1 d,-ngo Aa-aoBiale nc-mr POR ~ ~ ~ ~ ~ ~ Kr EMBRCA y -29 9 T.: 1. ILAVANA BSNESS LDANLE 6,EJO ,-~ ~ 1 -1 rnt Cnd HEhry7er Keneon ya GA GA e95 CORA ci UNIVERSITY Efrece .11. Io ar-2c-ee.curor MANEJAR 11. NISSIO HE N N E asrrt26 r pra e ;-ma is FERRETERIA T1 -1Zar$2"1'meua adm PILOTO DE ALTURA -L 00 dia23 Ps Ldsio cR-to 1 2 0 uiigor po ndezod aa 3C AVEL NI 415 Ded 5500smals 3y ,Lu.mp c u 1.-o 2LAS rAVE"A NAE IIDAS-"23.4. c. ,,, ,n, ,,,,. A n ra, d nn. erd UH-H289-53 1. n T .rnr>hymeo snNioaEsut-Nrra aatrirtd aa ARu-0 C. ¡ -j, 5 MAQUINARIAS "" """""" ' ' s, i'"' ..s. Paa eo u EVND1N IQIAD OEtr cepo dpnjns orags -C YATES y -1 DI P1 3 V iBT Lna37 '""' AutIs LEDO LOPE Ma u ai, d, Embtidos D-2ju-~,.G.M.i aalo abe aapaa mriad aptle ,ie $00 r M t94 Ifra ZAPATA y~ 6, VEDAD Jan muioad Ire norma LIVING SIN ENTRADA mssifn .60Js .pnncreo oeid -e42 SOBRE SU AUTOMOVIL •U--95----_ merd gCgg7. r eM o PRESTAMOS~p, hiE VENDN D PENSAS SE VENDE YATE U--196-a'2rnsopee r OLSR ~ ~ AENI JEEP haEr b~oqEs d, hN, ptupn, 809. Telf. U'7787 .HPTCSeteHbn opnlHa7-2 ignco u ocrtr y d~. Aproveche l., x, p Ioale ip -~cr 25 pies N eias peainsnqc AA-az osco senees Pouccin en 84fertas d, lnvings, sd, $5.03 E S 11,1a pe de ~a~.2 copoa l eidd y cre aosd oad CR S L Nve de Sans Souci 1rsd 1-,-blqus Dur, nesals ue h freSEGUsNDAeamnenuz e seore etone.mo an MARINA yHORNOS in. FE br-.' B 1ese C,¡s, "M11ra ohe su ~iid ~~ea Par"aŸessc tr-Y rcamnecines ul uatre FRNEAL laOU lisEa Bu" "'tia targ. temp,. A-3ts-vo-oso2 vo-om al~~~~~~~, 4. y Calzada d, Bjual,tgran venta nvra, .A rvsaIfraEgnodb Ete.t esnl Mne LtroPRAETsMDR .AQE .AD. M-.raroPoy se, q-e E .b~R. Mueble ENEeNZ -~e C.blll F-.7 .~ ro-eab n n, UH -H 3 -m i A p .opaq-. L. R-t --2, t~ RCf~er --s er 9 '-2 2 SI 4 lo de a e la pu rta O P O T I ID A le V rn .es po rr ~H H -1778-6 -8 .HI P O T E C A S TA r o Au o EPlan, S.ero 1ad .at ...ra: d --C-.-.o,. 1? OBJETOS VARIOS d netrs ieoe a aa brr toalent reonte ATiUEBLES DE, COCINk ,.5E((N E 4 K o Hnsen ube ltP E,. 1~~1.a ~lsneei 3aec Ag-i ar . au ~ -s \-d 1.rdrspqeo e 81e 0g Cn W e f i a 4ipee ..oo a Pei de od o 'o t resf mOsI U€rOUH H275 54 Al4 TO; -AI A O ]. to ube -s-a --5 6 -1 -LTI R A GENER 4L sobre aulos del CI edmA (62) 0ooa 6-eaYCN IL REGIO APARTAMENT uan e 195 Pl.7057 HERCULE UH-HA445E2-N LS E11 ao 1954 al1957 V F N D O ~~~COCINAS SHO AOX eoe eEcbr-Gr U11L2733 scretirefiaets uisxv e Daos mer sobe csasy 3 ESPEC1ALIZACION SE PERIO mrueei Ltbrne 106 ELETRICAS b Otr oslaa patastrlig on sasBACO IP:ECR AO l ACT1LR N DE LA -L UL P 'jrr rT[ia (AILC 15 emn u0Lmat trig -on TI RO. r r W-597 -,,r 93 -RN., CONTROLES DE rno aaa -e ( HEVROLE 1955 NL VOS Y DE SO er n o o va o TENIPER ATI R\ n de a rbacneca EH C. 1.1 1-1f ~no -nl 'A ,% .1, '11 (AIVUDO k H[i MNEr -W4DENIa gg a H22 R -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ $.0,0 -----ZA PM 20R lpe 9 AIIADSIEPG a s g ed a1mX R\A \ s n¡,CEia sm r a \ n m 2 O RE JA VI CR iL"OIJ(8 95 o aariod l. El~k Ds j¡cmnoqe g"¡. Ei Al aal p r PLYMOlTH. 4 tas. 1952 'H H 049a i me aela ca'e.sudes Td, $20,000 .5$100.000. en r uar a d [ qu uu 56 MUBE Y PRENDAS DS ,.ne-a urc -ie aa 2 h o amie co ea ed Velo e F Reotoanig d or $0 e PI NERO -HIPOTECA '
PAGE 27

Ilinima

PAGE 28

Pam12-B1 Clasificados DIARI6 DE LA MARINA.-Viernes, 6 de Sept. de 1957Caicado Afo eXv A N U N C I 0 S C L A S I F I CA D 0 S D E U L T 1 M A H 0 --R-A ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES iALQUILERES ALQUILERES 1ALQUILERES SE SOLICITAN 82 K vEDAO 2 K VEDADO 94HBTCOE 5 NAVES.^LOlE3 j87 HABANA Sis VEDADO ¡#A JESUS Dn. mmN~ y IO Y o i0E5RE 82-K -VDADO PROFESORAS Ai 1L APRTItT Ii TAyt A & t EO MI CONSaaseAL l Q I O AbtAC ON$20es OEf t A Qil I CAIDEEBQibA i l Q ILO CA LE.5 .LTO A QULO U CLA ..i. DO CASA.%n a 4ereC ey egaS asd a erdod r baa r 9 -saa r o o ad e t g rte lidn ee ntu t or l r agaae uiay Mia o ibr i f:a: Aanb 4 s raNa Js ae a i r y. ...r taa ou r2 a w ( Cuadi ra -M i6 si i s 7eiel y Vdl nagdal 1,1 &enl na H28 89d i2ndr al oey bt cndrrgartna24at tate u a W w bal 0e 1 VEDADO $60 GANGAN 2 4787cisgadehfar dr ccla rebAoeat srM nd ase wtse g ad l A C ere : a1 al aNLSul82 -4O tLIY3d NI E(UB U ARcle al na 5 0 1ve ntars M t n Mr t Y af2w DE LA PL Z C IV I\ CA ~ ~ :1 QiTtu N ~ NMAlOHGRHL gusltlcrvdir nrmul 88HM44£2%a 1yM714ara:e li 73 aK a 41411 HJifoh AARAMN fc r a¡Jn :derth a 01au den SANTOS re S or23deARia ---a[ ~ -2%4fJU -o aa d t br 1 c b lger nideea mrk r !obe Ialiillr 2100011 ori e Y447 H 34f.O C nl'A 18 RIER IaCERRO2 PA, LArPTU40m AI -W tres 2 EN R Mlsr y 31 OFCIA i na a5 bei tranl alkod eH 8213soyLcba lut ae nytd* erz l creo aetays 515 105 d H (9 9 2 ld feere snoiaeayec o ca l -----a aa.aaet re caro ia ua f273 2K1 Il ~ n (prnerpio prtr ns V DA O,$6 AN A aed cn de ccnaonga sad a 'dApri nae. 4"" tea fi ~t-4 uat ii eao ae ifrroea a ai d -.L L Z IIA ^A ANiAQ:Onnrco Onu ia ftslliuei s"ee s" "22a 0 OTRRSMDSA Dr_, buiisClgO al a a u rae K re lsToaeo34aoe rdp urpdsaec ps erz ao5 ro 17 etre 7 y19 edad $5 Og ierte 150 lae tnfr ies yue 19 ntre8 y10 H155 857 {C NAEEN LTOh Di ALA OM s2SANT S 5. E. E.A .rr ., ta y La Sale Qled n 0-!!32 8K bera a od Girnoy epun teahaitcine gs. -1 roa er -~~~~~~~ ~~l -AADEA -M 4 adcrrdryec r 0y u yY hmene trs a utamntOs F N 22,ENlRE P y M -3028e 6 OFCINS aptanntos9500Muqe c-LACAVAN4D4,ROS Gr. .C. tsl aaimno sl nee ltiO LULs AIAIN kCNgE IAT AA REI aentePle yDmgei on r oenoyLruaaua udas M sM a Sa a A, d P a "-i .'' "' "'' 1 0pr u obeoausrsl io erd a70,4ga e cnd .Ccac iu0 0ad a ruv -l COme~~~~~ ~ ~ 1r R A M A Raocc aeat r l riao aga ee e ii grsldbe rn priino orio ao nr 26 77 tcoe aa mdrbi ohe y neo s MRIR .E A TO .s 838.ne Ce lSe b n ,,C, L1m F. O28H rsd fcn ul oa ga im r ae a aasl im d ficosl, i c SANTOS S A 'U W .0 ..EQ.N tocrlvdroAu bna e ala t m e aaaHa t A _1-2 ~ 1 e u d fo e qun a p n ro n s M le c 19 bajo 11se j A l, 11 11 -a a > a s ari l a ic e j s ...r I f r a -eee D I E ** 4 C ya O armariSlav r CRCA TRA I 1UNALES -1 -C-bl ur ud ioIsd rpote e o miainsal aoreesrMat 0 susAa soHz r 1e LVNEA HEAO 280 N2K 203gd nt aiaSLDD35 NPU Oat -EStanCia ~ UEV VEDADOete ---_ H3687 Ga Oa aa iea Pat needne lo rnec ''' hc rDLCMoC A TO U RZ 8 0 me ~Ira An 19O 2E1 aCe C L A A 15 7 1U 2 0 aY 6N ANjnO3 v lebl al oeo al 4a o o r oiloea r ds a aar .lgr ote de V ddOM den, abtcins aitconsenpra o rnqio r ratabyacn nraaineen ado baoadoNucaiNAVES -LOCAWera'd' *c ila ria 11 H FEE E ~ ~ ~ ~ C D OFIIN 11 AENE V4\ENDEDORESaa apa ar obe olsVra n o det sstrao esaa osnayohopss3 ,0 nr G-0682 iesl cmdr alclst bn o co 1 etesa nalcoy a e r,,als bfl o plt id iiomarn nagaoaar 5 7X 75-9 d srd Pa rt i oLC T u iiRA-ME TE loesccm gse aroy eri ocra nino Ms nfres Maiin Sna etv a optalvdr e ioIfraIee1 ao ~~FrMA s SEM ARQtABURU AT-! u1 ~A.AAO ALMENDARE Ye 2i EDADO, 28 Y 203 n"'No ----^ 724682 K 10 x 282984 8Cai l 112:n S a lar ~ d., lo Aeia2 8 lo l oog NUE O EDA O UHH 336886-conbacona all slacomdo i s asasaa omeor2 caros an cm 9 LYAN e2ye.V enirP~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~ ..t,, bAaEo inAterea1"*"'1"*'''" W''' plt aaeo aaRt 8 o ape Aliio na nt acal ap ata An 7 e on aitcinealCE O FI lN dog ,ofl E r95 0 eifoo 5 n 232 0B A QLL 5 R MO c A Tt a4 GE TE V NDD-E deaIoINdds'r e n 41a1EAQ AAML¡LC.DEEso in mels pr qia 17 01ceq aaTrnn comedor~~~~~~~~~~~~~~ ha9aco banA BL nIfre 24c eocoAr cniind uS LUIALh ACS OPE nj mr A NCA d 9 Et ocn a cale aadr H2 8 qm e 05 a-9d EMPACADrHO A873 t d aa oedr3haiaioe.baS slIrTA 1L(H(.A AguaPIS. Mod rr 23 JE VEAD H L1 W 1 DOETO eaoTlfnoF 9 5B" up ? a u EAQ IANLSATŠ cnyeocon eaca?dCOC IL EA n medor. .b.4 e sDo lrIAQ .NEPATAAUNOCOE oa ot 150 et 6.0 C SilO 18 SlCmeO,22 sun 6 ainoIfre n ebn nclr eeay e ase aee : 5 H Z 1 A .24 .K. A M P DEw Al o eo o n ao et l aM EDprND rpApr un nomRAEt 5 e8S1 es msr 76 01 aeoblena ac 4( nor n U aa r oes a5 es A.enor reu ar ala ten a d m das caetrasi be la mah a reS Cu rt S, nO Int rC la A ME DAR S LQU LO DOE CA A5 onha259 Tefs94 8L 2W T pON -22 BATISTA54 4 17Y 4 5 "''*"""4' '"'''bd 9. .5 urt rads Lav n s1440a ga epe o l e s .2 no~~~j B% .3 H. .988 0U 2284 ao ncld oeo oi' VA BANC 0 SEnr DLUL EVeATO.LCLCMRILE U O --]SI(re M egsptolvdr t o acnEPCD A P pstla. Ara proimda50metAsHLQUILO 7 ^ 17.,9 SOLICITOsa VEcNDEDOR4 oet oc"'5 Seaqul e patmet nr0 a rn S caddo GRAN LOCur.s.1 aley 2 y E ALOP=69 a el al aeb e a p AMN R A Edil SE ALQ UILA nc at a un etlain b ccn no --o a h n Lciaspat La. C.I n eaI 6N 3?et e 23 2 8, E6 aMnl na d opst, 53 dse 3'11, aP a E TU O68.3 M D L EN A E friapr.re p~.l "a" "a" lo bjs rei $5 nore glasco eo dscurtsroe sH 91 3 neAcnicoad Eeadr era oar aqu31a-> 1 1 s Frsc .,ab m ~d.en nt CrX --H d 2 ap Telf ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f M232 Agaaudnegsclerprse 2o5 L 1L N A A A P1 e a evc N om n -NE ES T 8 pra acae a rCbASAcmdr dn pra aa o eo / a a pso ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A48 dr 20 al 3oe h. .o J. 9r7p paangcoo UecodA prTlNU70 rAhbtcBnAbn ntC OAcarptoscAe 1N 04e 2N LWTN A1T m rec erps Vaecagdae aetspaal cle al cnrcala yU825Dspe e a p m tossrscoerao lv&r a cleLis t ao n 7014 SE ~ ~ ~ VE ALDOL APTO4 L, R-n.a N.-g.bnoe s s o Dup ~~~~~ ~V eIcmleod aacm gaa dn 23v4pe BNT OA 27 6 AQIOS52bmd r ur OIIOVNEO z .n eo 0a d PesLid oNo 0 x o amna R= a -s liDDO DSE 400FEQiSlf 8188 8388 AliL C RCE CNTR D 1 sr: 6 p a u1H 42E3 doe b o n oe ap noR 9pr p a Smdsq0apepraonaa c Se, Aq iaP s 74CAL -em2S"'d"''"'a' na n noo d n mnH a9 8 u8 Cn ae at de aosy a o \fDAO ESD 550 M DEROS e az ac abrsaVero da S AL UfA.m. Lnd ,5 yo N l 2 l & C.o5 AAD OT A7E -oa --fi F-DADOl EDII 2O p~.RN EDIICI PAYREn 'E es o pa a en deped ene UHH 260 85 M-483 d sal comdor y s ALQUALQLERECSLETJARDOSP 5 97 GUANDACR 21 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~RNE yPIStcoesa,cc. aa aa e nD tls c n $ 0 Cae 3 nmeo 4 EDADO ESl n LH 3 E 8 n a abaa eddoo i fe'ne "od' Ca e37.N b'j6 ReprLQ HU baILO ead rferneTA AIRE C NI IN AD C58 2 A Z A A E Q EV s r l m r a l s t l -C aq e C n a a aa 2 -08 a a t a Ae 1 27prae saneL poca ue oeeo S l w aP s os 49 M64 b a d n ds aba ne 8 HBIACONS s Manfico lo c a A-'er157d ostur a 3 0F e_ .n .1 d. an e IXInf 560.00 PARTO hIO a ea ua oenEpsoat cmM e n g d o g a aj S A Q 1 L A H 1 I O C O D u o F 3 0 d 1 a p m D I C I P R E ~ L H 2 3 7 d s u a t o s m p o o m d b n o 9 A Q U L E E 5 V AIU 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ip y Caan UNA CA t a ost sN 0 nr LatdPIIRP SA nn eisyea n--~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~S yE ZAmNna k N'ora 572 7. A(o350mto udao ied aaecL¡-)2 N606tr LUIOFNQ T E IFIC I N 2 -N" 40421 8 HH19788 aoiin y elii ,,,,, 5n 1ud d -"fnt lg M)nS321y w a a n E DO p R e dSne Alquil SEUNO gsa 4 PISO r 6a A 8 i --' CodVifyA Ea Fr ecree Ga na i APd ARAOuS A nr Prn2 e 7 Q L APL \ET AA,, m e. nrmsn cn u r 'l s Jet .md T E Muia evcotifn omn Mr eRr E D ICO, enou a. a -sRmt .onoe o la $ j tdrade etoo fno ccm ao y sr co e lsbjrtlfn %24 rdr t Alg on on 2mes grt s iat 63 ajo paa nfrme 20 so ra li l U LU l decridosSan igul 116 -alu e a e a fe e prMIn 01 rR r9 16,5 te n esap a eto cnvct l Li tr nCncri 69bis eeo o 3 teMzo aarae U440>906S N croo I 0 a ur o Drg-e ]Aa ma e l cmdr al 3H'198 l ro ar aftri a cf.,ee 89 allv 1 o Hao H2461 UH E". pti94 ana 24Hrn ad hab~~~10 CaRones bRIADA .'dm 1g111un ueasrl nCapn calle ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAL Fmra Nno im LLIOHBTCO HMR i 0 s .22,co 24,2 ii.,, P,, 00 EAT ROAED ecee sreesnsy -nF 1.J. TPuj 11 a:sd 1 aa pa l nfre jbeiaU 161861 MH2677Hrr a e e aerded F-259 A as e pr *7 0 mt aelntdo o L FNI8 Baos jarir sal cmeor nte 1 l Ar rr s~ ~ ~e 1 m~nte cas1,de N -,-..t. Gea d~.un yS>,. uat o loe a o de l abteo e 1.H 28 2K9 oN 19 ajs nte nm 264% *O is oy a an S ALQ L I5 CASA ocoin sraioerads corSE ALQUILA:LH 2681 EDICI ~25N 44 y AL1IL I A HAITAION CONl'HH 114 3 6E ZA JA 57 7m Ase (Lm a) 66 x e ND s, NEDAD'11, ICIT Y SOLCIT CRIk i 0 ie iaS MAOPIO ete ka Informa~d -n "a !.e': isa 3 8 LO .D EQUN EO L IT N DE 'PARA A un cudra i otel H lon H970 84 0 S n etrenr S alq ila idea Ma nifioloal pant baa es Com uest de sa¡acom dOr1.111CO s. IU 11. n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 -d, L ': 1 ln TeE 3UHH2885r d E ndp n 13 CRAO CRAA on FU NIT Y E 1)a As D 0i i -1~-1 1H H 721 168L 8688 d r aae e m aea a Se ar l aprt rnt desa AIL 5 ol AARTMFNO rE N966 enre 6 s70 Iramr COCINE0 RIASa CO CI\NEOS ST LI L¡, N1-r., . 16a 3 1t yTre .NI93 ,r M-8aLsms aosPe196 8 EAOr aa Ao L i .N JRA sapns ,r z o aEi e da d ec n etel aVdd daA atm ttsd LHH26 0 4 T S M IIO 'c all ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N.~. JRI RPRi AA OFr 1,.d DINSR ANC EP 2, 1. aeAq oa oooe at fe a ls D m s d 2 ib a e bn o( eieca eL j ato dos~E GALIAdrNO. =% IiCAlL CE OMa rpo aang adpa P AmNlid e aHbna s OICI M -YC __ ~ ~ ~ ~ p H r Come2rcia HH 89 o SE ALUIA 7 .r .i sal EA QIA $0 0 r ddde ramb s Ei redonda ~ ~ ~~ 17 205 ENTR dJ Karae al 1 nr AP O l )R p l-( LA EN 3 omjrd aaa\ z ea e ae dtdRo cledlPet elsnn De u catodsd 400 d e eloe e MEJOR E S CH ON nv depr u rra~iP EL .dde 30a IC D do u dd s= .00 4,5 ii .li ¡t., a d nar r Cale nc N 1 3 sq a 4 a D g 7 te i sll ds brv ni r o pL-ecs o F A O 21 9 1 0 N R 059 d 0a4 ns p a1m Calla ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _1. jo5 stiaa7aepe rs to ar(n gld ea ---s Cale 7 N 8 enreN yO IQ II HBITflN AI itLDi ar m s IENE nEP UN N525,Myfas d u e llnats\e San ~ ~ ~ ~ ..r .M Pe e r om s p n m eieod per gat uO aa Cm dr3CUr C IB5 [TC n NEpor N 7 1 11 Teie 1-245 y r-9 m d-rb aq e a aad n -aa a oe 3 n k Z D -n 87 75 R-r e y e g e p n i a n A r e e p t S 2 b n S 2 i rr 7 s 1 4 5 d a d n e a H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EN 2118 pmtma aena leri a a L H 100 R2kB s Qt L \aos OR APLI\ 1 iFS H H 633 3 7ser\iClode Ciads Ll\e eme p1 nH-11-2318-11422-603 \E~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ a D C, r" , n e,, M rati a F ,NAo.msenlsbaj 395-88. 14 CCIE A CCNRO S TE L Linea ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ EDD A-23 FO-40 1 '" '" ,a71 ee ns1193 18965 0 s n sB o T O H ir Alqu~~~~~~~5A AN E. 9.0 G raiAn e --2 e ro ia ~ E el Coa de Fdifii Nfl ~.,87 HAAN w 'a EDA O 15 C 20 au a an HA m ericanaa n a 1rapo nrn S ienrfrec HTLDe LPATAEj o -1 --I~~ H, lq.il -C1W 45 N 81E2i l zta H% -" e'" aidsesbebeap AIR AONICINAO cs ebao neo e -0 J IE ALQ[RCO 'nE 'LQU ,= .11z Aq: i ondrnL 01 0 ---.3* eca U n rprco 1 ~TOTAL 0 H&C ALaco oAu m.d d p n ¡crita A 5 e s hambrmes et 3nbtaine o a 1 0 FTE ad e foo v cmpeea._ aC als2 MO I uro bn tr aog eac loroe aoeafo8 Vdc re eeeca dd3 ando ed ci de a d e h H 8 8 8 e se oer aos la s e a s o in evico d ciado gaaje dei pt a i R a an s O ciar ntr:Ro Inf~ ~ ~ ~ ~ d LOa SIGUIpENTE. IS OUlE omn'700 H23 78 mscmd ae a el a e aj=ma ac e ra omrrlcco5 aos LtL AHBI\INA----i el r1 6pm raaaate mpa aiaE814.g peLoa n ::::L o o noet Cle2 o21 nso l e oeo UH~~~ ~~ W2288K e e rfrn aafm SM YMSCEHi IE T OY 55 nr nreHeIn clnacreet ndCb OKT OIFAB N A --el373 er s ec; a B an n NFOR S N n s en i e al fndo ga -s de .rr t -e a L .ar. .r nd. 981 ~l. 14BC m aai ela ai r e-a r d b oe \ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9 LDSU DEL MONTE Y s tAR S AIAOAL Tlfoo 45 43 aa I42bBop 1 e3 A P-da -b L L A eq E o10sb a o mpasetad g e aleF o35 cca rnd ascil n EN 11 frecasif m w423 -3-2 -2. tHH 3 8-1Aparamen de ter za Cla a c en Teef n a eson sol e fores e lamism o etreManrqde W -Np~las. 3i rn comederl ac S a coe lst naEcb U e n "YDD -20 F -09 qi E L QUopioe I tA aL 269 i ...C-ir 1,47 .2 \-. $70.00 C.b 17N 127 29NZX k DE' .acaONIrEZi eie ma qu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 Xrhr srnrDeo---d praet o aacmdr 5 \E\ los 0|ILANEJADRNA F 8306 de 1 2 p m INDI 14-16 UH C 50 8 .f.H: F-2 1118 aiainsbn iraao En TO E Oficinasaq ae clrssricod rao o nr 9 4 Rp.t ooeene d n 1 H 198 B2 8 da hb te o o o nag a En e Co azn de GU1A 61 fo ena"r"a'ds dela allein difiio iramr fTW. s -NI-2235Sce Ag~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 1 ,l rfi.i d1,na1%1g O20 praetostaoe l t e19 97et ou A ry A en~~1 DE OneeCTnUBRmEy tr Ca IO. ~ ~ ~ ~ ~ t ExEGrNDr "' 3 afNk'e' r J 98 r oop id .T F 80.-2 11n -C-n237-114d-8onsrv raate dritr aae D ~ ~ ~ ~ ~ ~ T3ED,1 15I.d d. 20cocmlt Any-traao1 aq.acle4 N 1 om a omgiu aas 2 CA LZA D 101 hb Oa n needene S Q I A Lvdrs a nIeteSnaAa ~ ASA ndiulLrc pe o1 co po rai o r zap en anEdifici r d OT LoP EA C 1.1.11 raav q i ; E Di D UNdi\dd lo u s pe n l d eat O Cl D b e c edr halc rdo 2curos P ahn re-looseoa eeddCo ba eraagrnd ay B mdme -r~e~M r e E .,jd n u A-se A -tibn deoamr a uns O SG E T :U 538 6 mdr3ca scoe 2bno 13o epia pnl n~~ ~ ~~~ p re d do e. v rnm ___ d o eIn rad rCu n 5 m--Taaiao g e tn s 0a d f e o e mueze a a 3 a o O (Ie odee dos e za LH 288 o a e n Paa.e5 S ~ ~ ~ ~ ~ .C ..1 'O U 21 82O LE D 1 L O "aaa4'saaveo -prOaddTbeap v eu a p la t B j nt a aa sia"c meo 1 E USD L MO T TV B RA "a ' ""D-s.ena. a ade ata e t UH ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C-7-4eqia 8 aitcoe om aocmH2738 eiIia OUCO F-2024 W1e,1 L 1v n aAQIAMRCN KELN Tel33 2 Na n f.s HM-674 e I O 5 1breraS QUI A 2 H s 0 1B E G NE

PAGE 29

Afi. CXXV a.Ifi-cws DIARIO DE LA MARINA.-Vierne,, 6 de Spt. de 19-57 Clffi-ado sa-15.T11ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA, -NA VE S VnT 0 Ca OPAS AAS 47 AP AA ELCPC9 CAA aAA SE SOLICITAI SE OFRECEN EOFECEN SE OFRECEN ^ FENAD POTLAI lis 0FCNSA 118 CRi-AASCRDO 1CCNEA CClE 129OFICINISTAS -MA .-Dcrrd-r C.I gi O) W REHI 1Y NI 25l CANOR 011,1 CAMPO hE FREE 14 ATRMONo EPAOFRt EF l(HCHA(tL RCO( 0EE(.bEJ VN rRI FI(A A -e48 CASAS NIL-1072 -x -s2 NCC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f son",.ocs a oipa a eo-eoo e e .reebr j~-nRs( UBE5PEDS$6 UM0 RENIA $1,770 RE PAiRTO A RR / AB L OFRE ~ ~ ~ ~ ~ MDAZS B-53E S,', AAH ETZ I n-o n nearee do n de2 ao o areayu a a r a e on U 4it? Jorg d a 2 0 m i M 0 j Empleados65 73 apr aapr ad drOR(WEJVN Ll( 1171-¡ "pL 11~ di M" REuDEN A Mi que ~~~~~~bc doEeSnDsyUINA XilTIRA c eorv enadde gFp n rid S deGd F AT IFD$F t o sp Beasrfee ac 1-8 9 ayb ee rnn 78 266 a Mbe EmALqE ?#k LETR engan~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~,n amGapeaa .c cdsy eabjdss 32987 09 .,o., dultura. ynglser .d aeerpe aac ..*10,w 1 OI R r OrubS o pa nlbt cial. Ion ~, 159uhs.o aa o 131 OFERTAS VARUAS la casa -11, lt, I irics a -REPA RTO AL ME DARI S .. lca i -,nbSE OFRECE MUCHACHA '1-503 yGANGA: fena aDhaTO SUAREZ ta preparacon que es, ,o sb de costura AspIa 5 Ei MCAH NI8 dzLnraTlA 4238 C M R :W 0 1 oe prcisamente 1, ue ue $40.00 o nas. LIamar Telefo .72 RAA!.CTEOh OR NESS ACADEMY. H-2342-l118 8 .r. = on o n eee a o 88 b ng pr ec 'e Si desea Usted preparars FrEC UwC VEDADO, $69H2.1100 denesaneprtee oo e -rd rrnd. u01 TAA ODRA2PLNA L J S E II se P-r o de est's cemn .sca LTUJBO4SO EDIFEPIECIOENAI a 2 lmnaesN 6 ar --. -dprdetr ote sl cm r A IID D SDEP G plens visite 1, HAVANA M-237 COMPRO rSANrTcOS SnU3 Ao mRLE77 4 ep C adePs-2 YBUSINESSaa imia AC D Yto ueac -, .2.2 .1 .15,00 RE -TAan co 55 94 .cD .eo o u, k-c.ENT. .ODECMDO E120 MANEJADORAS -773 re srdr lmra i -> ofree Srvo usa teno reerecia ENC RGA O DEPER ETEIA DIMN magtrasen e ib rpore na rn RR CAs st A ONIFOR ABI andoept e e Fere 5 K ...ar UHC o~, '-b -11ipo W3>0 rORCB A EA OR lIO4 e r o xe n ectoc nsreo rne aa onlts C o aoe, ep t n l rar bjsPree t-02Ae M e2 --2/ 2 ¡17d HOIIU E VA1 SANTO 8 xSUAnnnsybbiR E Z ne oy eeeca dsata1arpotd aaOcrM 7 e 400 itdefc et E0Y62 117 SOICIUDS VRIS E ORECE arBL C EQ M nkuieenninInfrn 02 np or raCd cnpannBnH 1 mn-a eAVEDADOB.16 H ¡4S4PU V DA O UESQUITNAL RE BE~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~A67 692CTA CUJELE DER LETR SIne10 rRENTA 86d 410,C Nc e nXEI0CAnnf RE lEB E etope FDOAQ IOCLEDFLTA $400RNT 40 ajr a eae Sn afel71 s___ 99 18 Svcaisaco ebto ymaocios la. een fn. rce $54.000. RENTAn 9500e.oo e da d l a $5 00 R NT 0000 F H~~c y09 ...FEC. UHCA RSOS epral lmm 32 el unarfrn nom o B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .l lo94 H VEDADObMPRUNDD 1FEMCAH F NFH29 2 10 71 et a msB 4Hr CASAS R EN TE C ALLE rr ra mp yrenaleP EO EC PAA ANJRCAR E FF JV D --4 _VE D P RT IA JOVEN ~ ~ ~ ~ ~ ..EL. .NERO MUEBIT TM A ratdo raaoAdmREcoTng u n552.cmd000,ah cn eern rr o a rb EaNen t A UBLRA PA i '' 32 0.R0 A0200 baoenfrmca rg eiaop la -.-gaatiee Habn D rm nc a B 27mr b naera f n tdA P AL E D R 52 0 RL T 3 0 na pesecia aratrabjaren br Sn recia A 992 706 Nuia ---2 4a C a nVrEDABDO CALZAADA DE7ADA OCTUCTBBE taCaain Vno e1 2747 FRCSFBRVETEBA32 18g FFC5 MNIDRA8309 6 R FE I NA E M .34 .(QM RO " e 24.6 Csn A NIGLA 2 0 RLTAES00 BOIIO6MICAH5MOA A g26ao u apee 3eee aoSa o,. 2•s eer d ABPR O SI O TA FG NG SINP $ 0R NT IGA L'3000a a~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~1 S15b00, RENT S30. dsQ27anBe .eenfinnW.4 ao ub ngnsdtds sue d Cua ndepnd e e Bu-na c H 338 8 066 3 eML-0 48 COMresbPF ea Vno2 aa abr n m r m d Lga d e e mra n rmn M CACA LACA REENABE 0 2 8 DIOR IOECO OM CO a gedadeobe aB ea uD o Sie Te o T eA eI Soe1o 10 suaApda e ue ba ma a nsB ORC N UEAnoJ Dm CERROepr oo -afsade ap s g e ote LdPed eo aa a om onH25588 ned aenoaa e su. unBUFETE PEREZ MEDINA b a -785dec 71o 1TvnCse SAAa -u oM35 AGUIAR 206: Mf 8 e t PAA ORA ACilaO ONR or eaa nF l hhs -EORCEa.UAJVNDCET Uee m e e 4ig9~COMIPRO51780 RENTA. EN 5175.000 2x Inome e 44 e aaRe Dero I14 LAVANDERAS Y .300(REN T A 53,Infl FSQU IN AS \CEN TROS 3 d LAVANDEROnSN602 3 MEDICOS .110 RETA 11 c.d a I~~~~~ ~ ~~~~ (10 R HA 302$ILXADRS,0l10R A94 0 4a d a TROMPY ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 1A -LVFC --I 93 --C M5 -I 1E 4 .EORC O NB NAPR O IEUIAIA OORA 5 OPOMELSD OA L r -K 1-1 1 %-j , p B-,e a. enr ol r i Tea aw rn so el d s l s u h ce e e ar mo o E OF E F I V N IR O M C I t u ac o or a gu u s a e a1asq2n5 CH O FER ESIa e 3 r a s e s m t a e A a n a a -t 6 ucah ue uedovbunacm efrr a laasSelo 4 n dr r i a ee n a a l r da e Esrchz t iptoe pea 398 i en rmon d e fan" Y PAGO AALTOS PRECIOSInod p m \a --.ne r nn pen ab UTLE DE OFCIA in2,n n 2 COEE iF m ada abaa Sa Raae 48 aos e as Reeen s oo da 5 66 -p r F o zudMUEBLESConuDE 2C4 6 18 UTILSDEOFTC.AVEDADCO. VA IAN 4 Manrque~~~~~~~~~~~~ yELL CYpnr H OMP eOrS T 4T PO T \D D ,o o sOLIITO AMARRA8 E BENA 19 CCINEAS OCINROS F OFF F OFE PAR 1R A do a D gnPRO-PIETARIO. T CO0 A TA .0 ondu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d V naS 0m pee e an n n IAETDADO \AIIE CIO urnou, d a ae raC EIn NFA AANTAA NA r a B4 nqed 8anr mbse aF d a e Domno yS ead uanaa o Ru g ns ducesHe entas B 8 a y d .6 m p Honrac $ 0 EII Y YtOSPOS EL ir n, a, a e e rCALZ.ADAo Pd elzo DR-trL EFoM D Moo 86Y ,s MeCCNR EOTR IEAB ---d e e m.,mnoe mCuae UnSd RfCP 1 % ia w 2a"5 7a2 -" -nra d II f E I d ES 5\57nR RENTA. S2 0n $6 non,0 RENTA 7l8 111=F aTti d~1.NNREP op d, 5 .4 L-1 FA IIA E DE I P dA r G?5 -.---4 --CGULISTAS 9 e m M & e ~ a al -P ParaPl O O OFRCE F aro cHCHA TRIC E H .R DR OSA ElhERNt D1Ons LA6 HABANA FT a -.1 c--a JFFE A D INHOEROS 2! M I5 r e, ,o e2 INFORMA6 ESQ IN i a fn 16acr A oMi i a ae e ds e itm el0 E 8e e d eG Na s,¡ pE n -12T Cs SF A3 Hr Cu498 e eoatd hraIfr anm nae lC r d RonS 5 A PI\II1 N4 \ • E P FC O .CH a] 4 001a1 1,1n A a C n8 9 L9R S M P E OS 5 00 R E N S 1 00 68 0 0 F T \ C "30 e ~ ~ ~ ~ ~ M DC OCUssiORC HFROfFE F a e5a7p mL TAd 5,4,M RE T E39. F CIDADD P GO -" UH-H~~~~ZN DE8 LA7 .lIP 0 2H38 D M 0a MR lgO FORMD Nee t vn ne eO Me S FRC C CIF O E NT RO d sAG ETESa m 4 O ULS A VE D DO E -RE (R NA a mn sN C13 s500) GA NEc D g neo Ee -2 t a s e no Reee s .O P O R LA z O 4n co epesec mc c S pde Tn ee n s a -2 9 H 2 MR. BLUSHINESSMnANC easa aa1 U g S E MrAN rALI .--------$1.57En RECHAIH EDIFICI D 2 A DN R Sn 6 A e G eE IN drESQUIrNAO 10s C bsfl O d js, D.A..21 INTUMNO DE MUrC jhjrnen S47,F XPROIRIER O 4 93O M000. RENTA 4720. l 0 nrnsA83 Ipn .d ftgaai ndl Fh &A 4 no de xprnc Esca dd n ME ICGE IEOC LS T M R B O DB OF AT 0 I LA RA\P c o eo a .934 candO~~~o ~a.dneet Ce 0319Rfo sdmncnas aarrelro Fpeamne paa Ctaa ---1 r i F r n eC sT eo pna P T AT FRE AOOT per-cn a ued qu prtn e s RE E RA L NC C AR n R r T F 28 A E RQU sTECTOSc r .a e ..-o a reeeca drciny ee Ima tro aeenri 69 2 e on t 1 mH aa naImne ernor -7,aae n Rna fe ae -fDEA "5 F 2 g r 128AGETESVEDEDRESD 200RENTA 5570.00 (R11T.50 0 N SCINA H .T 4 S, AVE MWL F I R I OIR FF R F TO a 4-3 E o oe -i e -s .,.If ee PH-23 A9a &117 e t-ma 25 ORFCSE OfINRA RACI \C N r W r B o r r no e -\EPARACIONESG .d 00 5 0 rea oR ao M USN SMA a x ,sm ednad s un ''n d PeF-NH S Eo O F R E C E N .H. .F.H.G. 242 UBIJESd T M EN H 9 3 4 FS A AN Re arD lasa Ar ma SEMAALE MI ACA RF1FNLI FAD ORIA SLFS ROULE' as s a o u Te A 0 B-i a RIT \ l 8000 DIFCIO FCEQ RCA PARQUE --VUL c naq c LrA HABA". .;GANGA! 00ayerincn bF682 D p21ISRU ETO E UIA g -10-a m ae act1VOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C M P A paafritaaO m rbj niax 61 0c rn 1 xre uAePr ni -OPr: U800 W 0486 JUATO ESAN RAR -G ae F ELCn e B-' iB36 H3 COCINERO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12.0 REENTTE. C$E2,0EG LA HABEANAIA Hn C 0 W3 Tg. L -eu.rr ,~~~~ n~' 260, ipO.36 oepra aorpse acaMa p g ABR5E OPA IL PRL\IA --21 o U Ice e da be ar H 884 i POITRI F FR 4SO 6a oeL F o 4 0 R N A$0 $150C N PS I UH ~ ~ FR ES COMPETENT SE EEEILZD CHIEAD A p de a EA AIO E a o MI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ -'-ACC--, :NL8 'E -0 -.re .FLM aL3000, REN TA 5646.00 ooN c~T 1,1~~re de H A878 yA26761 %,, c,,,,,n,046 pnas efieao o 4 ea c pt ud e e o H adz coeo c ga m ioipaa t o s59 1CO I A OL O IN R 1 H MB EJ V N A A HA151 1 9 CAzz: _h, an. mibnd si r he n gn r Pe o S2 og ozlz E i o ent co e p ea L61 -Se4n. mia ~~r44s RADIOSr Elptet DIAa ob nz aotab ta nMR DEt LAn MARIN4AanasCor H 73 18 ep nab e c n ree e ca ca a er p ee ci 0 S rcntb a A Q L M S O P A O A d m e o G ra tz m s r b j A re ap a e tsPA RA L-02 G A N R S D N C I 1 0 nANF A ENEDENA P e nWc41c 77 091 eci nCmge cptrapr s 3n a ainebao an nW04 141 52 0R NT4 5200 -e nn e 1.cu r c m d n ir u a eon fi.a suo tc .R E P o o o t d l e a o D m e ai p z L 6 6 ,, A H A M N A -R E S je ol -e a C resenc ~ ~ ~ ~ ~s ~ce .een -m 93N FEEU UNMETOC r d -&aa oaa g raH 4699Fd m o -aC aad C aC : 333g~l d .H' - 7 6 i 2 ,11.4 1 c ., n u b e a S n b z T i B 6 e 6 A -d ea n a p n l e t 5 a 5 0 0 d d -o B 4 9 G z z 8E ~ ~ ~ ~ ~ -35-2-1 I-EC J -E DFLl CAP Arfee.a 88 aa d a d B aa .G NAU 200

PAGE 30

Parma ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 14-iH C~lado ;'l. DEL.AIN.Ven.,6d et e15 insidoA XX VENTA. VENTAS,,il VE TA ,ENTA.ENTA 1ETA 1ET S V a CAs. ,0 E .: ~~RE ~1ETBEIINO 3 ATMVlE C5 5 U'OiaSTAC .5 UBE R RS 5 UBl RNA 1 .O ~ .FC DF.D E N W VENTA 1 1f VENE W M RT LWIASOR 1a V ENT TTAS V ENO "T A" 5 i 4 VE NTA 1 V EN" T A S 1 VE TA 1 VENTA --VI 48 -a -rS = S LlU SOLk y arcd Jd Aeao 0 VE I ILA E l UTOA24 2 A -B LECME4O 53 A TO Mg L EI Y ACCS V Aa OM VIE 1 AC S 4 U ~ yP el~.?a h 1,1,,1.1,. .,, ., ,1 11 .~~ ~~ ~ l ~ ~ ~ r ~~ .. y ~E ~~aI ~~ e~ E -'CA ~~ND OLS OI.~ i5 VEND CO I 195 ,w,7 e-AADS 4 1,1 -l 48 l¡ 1, ~~ 1~ .E ~~ ~J i -~1~ VAEA, ~~~ IZ k. , d. -~~de i -b ~ ..~ .= -=b 0 Jlt £77G ~ ~ -,9 i -"b" 1 C!.1,1 1= 1,1 ~rn a y NDO EE'TAUEAN E CAFETEENA uit i 2 den -., h a d a ~ j ~ ~ o .1 ~ ~ -1 ., ,s l 1s -1 1 1= . l i ii w c ..1 7o e a o C n o a d -ae856 4 4 e a a q e R d a e a i F D F K I F A O a t C h 0 a a e o d, ,T -. -U T. .LA LI D PA-L -z-D, .EE .n_ ~ AN --EZ -1 Y. ,-i. i-i .-U1. ~ e aa o auvs u o Fe7 os 7 7.-. -. _'2 J~ I ., -1e d d r ~G r .N 6zV r n e d a n a u e e i a B y r a r e o E D O C F V O T 9 C O P C1i 1E N A1 E CONTRA EL AB b 1, M O R D E h Ia T RE 78 -1.1. 11 ". e o a uc o A u 4. de ~ ~ 1, '.'.^,5". i . 28 7 4 y ma~~~~~~~~~~~~~~~~~~ l ~i -, ~ .tL d-J4~ ~ ~n F.1111.O G ANDEAYC VNOME1 (OVR1IF.DLs ed ooC o 49ai -1 n l. ll .1. re ~ ..les , u il ,,", 1,1r'1 i, -, r, ,~~~ ~ ~ o, H~. -53 ,,4,-.ta yor oar e e efcoetd 0k tpra a oaog ". 1475. l "turgtit n-ou , - p 1,1 a~ ~~ unda r, p 1,1 C r ...UA-/,,, ~1. E ,1 Al .TO FLORES Due a de L L sa A en d 89 e osa Meor oede 0 aLe2r ed J a 6 Op ce cu omon 11 amou-43 7 m Ka 7. ,, i:. 14491E-92~ .4. .,\,d.,parce lde e o o ru .ab n do A. ..220 y 8 No~2 S bod.ga.nn ., ~ 4, o --t 0c d gdl $ 0 n z l~.t~ ,. ~ es de ~~ .- -~~ ~~~ -x. -4 ---nd Prc-$0-0r gne oFa c 6 oaVNOFE 97D O UEA P I'D A LA uls$ 0Cr POE 1 s nAR'1A R iEN! O I L A .:!. .1 I N ENT AD ~s .n. mr B65 DeoH12 59 e a raacs rpo AtoAae aNco ua .s"-.,. ~. .1~ n Pl ~ ~ o~ 1, s ~ ~-3 M ~4~ 55 9 Sp S ED NABDG AL t e oe o aan e$ 0a sC s ey c d rn5 aC aM u ,.% ,! . b ..., ," ;, :1 noop .1 ---i ~OA E .R S GA .F -V N UT~ ~EN ., -7,an ku ef e oeden3H 2 h 5 a e t e c u o u t N p u o 5 f A 3 5 a a.g an p .ut;-Tra o d e a nano 25x32 800 varas ene he hol e as pesa v d era y1 da as-W-e canLF A.,EGLA.E ,U CAR~ 1 GUE t a' '-D! echZ BonF PaA u a. 1 1. -T.= .e o 1 z# -llFioN C""< <1, ,76,.^''." .m ,. A ~ -..d so ...n, ~~ c~. -m 11 !% .lr -n V1, --U ,i, n,l -.,e ;. _, erre ,iaInf man en,:i!'""' -..m ..1. 11. 1 ,do -= -11.1 G.on, '._. e. ~ 10 T1 1fn U~ ~~. me ~ .', n $ ~ ....d .C .p -7 e, ,. -. -.-; ~ ~ de1 ,. 11 ~ ~ ..-.~ ~ ~ y~ ~ .z A r y p 92 T X 5 xE 965 e 1 -.,.[. -da~.a A 11r1 dde T~~ ~ ~ i . ..~ a -saaud neRp a ~ ~0 ., ,.. 2!j7 -, GAiNGA no e G. ,,. E O W I 111A $80 i0 Zi JU l K ii C 11: H 09 4 o |de" 3 Zas $401Barnd A a C:r n y crc de, c v FAACA Ep ,DEP, En.,__E R L T-,.C ATE~P EETo EI OLE 5 EL AIR 4 P EE,¡ = _.eu 1~sq -a 1 ~1. -l. $~~ ~~ .1 .d 11-1, a H .1 1",,,y" U -o .r. ~ -~0 -n sun o naIf e a uoc 1100 eoo5 an t ma do, 1a a b~ 1"nca -0o-L a m .o ,,,, Id dCrn 2 rCs 2 cuorir CQrrede- RENTAi, S250 1 0 o 11~~ B, 4.9 .., z1no,1 M,.>,,tI v,5 .c." d" ', .m T" B0 .coue ec cm ueoV erd Y 1 .e oZ -0 ', Q~l ~ ~ ~ ~~ 4. ..d. .~ ~ l7 mH 6 5 10 10 .W '. Idoceon hd u a Avae Cocoda o 3 8a 2 a$8 0 aq a n •r r S ar t5 "Q]' C anosI,,.,".i,1,1 , rod lado j o de .~ -:p,, --,;;.E.ER51ECA 6-9 ED LN AL IE UTD eaoF 22 9h 002 aaH25 -8$ oa o $ odr 6 0 rt r $00 = -~n s S daA• Tn O p A-a C 1^ 1,1 11,1,1 a EP~ ,ET,1 'T, ',n poe aene eCoua I22 i7 ue". e h s u" .r a $5 -Ih 0 gua ~ ~ ~ ~ R LI D Pb.ARCELepe enbe peofrne Ave 0 nh e ~ ~ de.,., La .aan C l.le , La ,i,11 Ro,,.l No,. _-~e 7 Amnae -C .VOE .93 DE 1~ECAE T C d ., ED C .=DE 11,.',er n,-,.",,.> en e, ----H -4--m~. An .moLbs Fesu naAng i. U906.3 a. .~. _E,,.uar,.%,,a ., R us ~ ~ ~ ~ ~ ib;.o ayp oDo aono naf o -;~~150V LgadaRea e ~~~e ~.a-.90539 o e~ ~~ 5ng ,-i '.'' .1 80 co db ,,,,".:" ", -,,i , -OC No 64Ceo ome ; PHe3489 doo uaezB 802 ;r,96e49e 5 FNCS USIC. heGanbaoa6 gutaHC az5 V ND F RD IN LE. .UnA S a ,l .oay ea --z a ...o E n 1 ua .., 1; _ -1 0 , a , .i H ~ .3 5 e a c a n U -7d t p d n a d r o c m s m ~ ~ AN O neuRE dn nnCae 1 r d ep t Poo r e 06 7PLMLT 5 BEA5CODCI Ifrmn 78M628d 9a e PR DU T C MBOS FDOA AT LLR ECI ..~ ~ u ae sd 43 ,FNC F TA 'GONC5 E A II E e oSn y e ua ab -9 7ae a p = , W -. lb 4=e ..ra T ~ 1 J _4 ~1A 7 cu dr da , ~ ~~d .99 va l -En~ ~d y ---R -o p d d d "n $. "j0 y I Y l ll : ---eu n eo a p e a d s b a c s c s a s a o S E D A E A O F E _E~E AAATGA E m e n st. Par~a ..T,..'",..*I,,,inustna granja et.',, ,--~ -,nfo" ma amon ~n ¡l APR ND JAs y ba SL20A Ie TCaies JaJ mC Teni n lutom icW z.ann J l x .2 i Fe ~c,11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ pr rn -o Tnm, , os'nca deisde Be as oa n Cafe 5 d de 3 a 7 e Rey 4t03 ca-1.1. 1-1,I:n i l33 en -,:4 1,, "" Puede 1o L no2o _Z ; os ,,,,, ~ 1 -.1 -a -, .n .....1-11 e " "" CAZD .E. ~n0 a 0 0 aa a ,o ..-5a -0 -1-H55 a rRs Mn rh 0 u ptD 6 cla a., 4:!,,. ~fi .o.b .~ C G e mr usanPeno dad u.beVC adeS VFDCS DE7..s LSPEDEN' ~~ E~ ~~F hal C9 Ro ~~~ ,4 .ELCba M-7 ,,9 Com eesil" ,17.1C : ,,-i .'. Lr es r a a m ad s I o m sT n 36 Tao o .2. 4ut n r. G.ya a ha1a n s m e d s o pa a A a b r 0 n r o ~5_e E V N E U L O F IL S HA 5 0 C ar o 9 0J C k E SOLMO EI E A iR1 ES~ LARC C 7 A D C-S5 ~~~ ,!. ~n .,,nl a,64 16n e 98 H236 9 H 14a -.1 rze abb ~~~ l",,,,',! ,'ne l 52-on ,10 pAnr 999l,,:";,, -.F, -1. n, ~~ ~ ~~.a 11~~n ~~ 1~~~~ ~ ', Ub~~4 11,11,11 -~~~ LE ,A .,!E'T!D'.F" E 1' DEi DDGE .nCONE .un ia .d. e -2, Za 9U2e\ 5 6 18 \ f ,r ~ ~~s -= mn .0 ;7-= '. .~ 1 ,1 2 7 .n ~m .Te .. A 1~7 .s a. ~. -d~ .end E -a czfug -e n 2Ea3a p a$3 0 pCa U ld C, .4 4. -,p E Q.i,'.''' ,1% li7, ID L AAEDFCO Ee: emazrfraop exm H. -, .-.-7 ~ed TraW i Ca-p a -4 ,.,= :$8. CJUEGs CU f A RTOFL A _El_.,EC ., CHA ET ;",a n e n zn, ,'r, .' n ,e,, ,f me A 2 7 .A .'a "E.,'DEC .A ORT D ARRRA P hber em n dyaba~ -do,',,J,, ."'.,,,,.!i ', ~ ~ , D. ', _ ~ ~ ~ ..; ~ d e, ~ T am p" a ~ ~ ~~ap r i e 8 a 2 a m y d a 5 p nA n H e e 5 n 5 .0 0 e u r c r h omd ~~ -"d n -a o ,d d do 'ED _, PE-T C--X-ImnogeT -E NTor dA -2 h5. 6 -SeI PLAZA CIVICA -048 6 .* In .m. ..., n n.a de ;,, ,. .ad l -onVE11D J.EP rj1,Y BENESTA,,,, 1H~ -~~54~. -------d~~ ~~ ,_ ,7 , ..o oen e ~ o D2 H !14 .n 1 .d Ca .E esun 24 g msne do % f l_ : :.,''. ,'' '' -, -,. E 11 P NA -E EX R I .6 , nrJI. -r -J, r~ 2o me B 6 C 43 M 9 R P A R O HI ALd O F DO AR IEN O FNQE TAo~,B a^I i H 93 naan arae A en 9 y 117 ~ .,7,n'.a ,en i.a a o OSbal \ 5 re efr& r. 8 00 E o AL elJ .G PL~~~~~V:o. ~Y _E TA.A A a~~V~ ~," --dc' OF4ATG AAA SL IIK4 O ET IESPR M kore mq a rma e 11~ .C ~~ e, e, 4. [o-~en daae na ,sH229 3 M are ad eFr a oap o .-D ~ l. norr -~ s~ .r ~ 1 Zn p Z .s ~ ~ a C L. K -.C a aH n. .r -O E~ B~ ~A 1 1 E E 1 EG. -~. 1 = --na .,, ,un ~.E.d C eb m ele aZa a J ----p-aa ----d45 r e 1,s lr aB ,5------_ n rg ~ 95H EoT eodu ra a s a.,reabbl-a 11,1 m ,. n mp e h na Re e d T t1,",1,,,,,I,, a l .,.a 5 de ,,,_ ",,p .m ,,, ,,,,1 -- yoja W .39ida uin 32,enre are az -. l ; , -1 ..l .n,1. 11. 1d e m n. d C a e E~ ~ -e,', 4 l~ ,1ND ~O G DE 56 > K l~WAY H 098 46 esCZritri C s n a G a E E A er~ ~ ~ ~ ~ a P, .,a ~~ a eDeopp ae apl a -,A AALF APRPa ;E,,. r o m t orra.doP TIA EGSOIAD .ddd epjSd art REIEAOE .1 1 .r.C a. .d B~j .1 1 z ,, I i I 1 .11 ' '' m. s C a s p -,F' g R 0 0 -p a en b n .r e -r r r b d n w 5 o o n n 111.11 ~ ~ -_ N ,d ," n l~ 11 1~ a T_ A -3 a b d ob S n g b g do b e e .E .~ ~ -0 C1,11 b m e 2 a eq M .e os P e s S C r E-,4,6h .u p0 % o q .A d 111 Cr ~ ~ ~ B ,_n -1 e~~ ~ ~ ~ ~ .-3. FINCA nUT A F ., C -16-56-4 ~Et. ---1 D 4 GALI.111 _ ~1L ~~~~ CORONFI.',,'- -VND •F eNGzl l. MAQUINARIA .Se oeo.no. 90de9a3 Bg& S on que um as e n ap CaC ne de i na e 0 -a a -, ,,a -1 -a 1 1 --r 1 l .l .4 E z z 1..n 1 ,1 M .-, . 1 .1 1 l1 -e ~ .2~ ~ -.d ~ a l -~ B-E G -C A-T.I 1 on ~ l .m ..6 ....M a a a e e a o B 6 6 3 -5 e p e n a t C S p r -r --, _" ." ~~ .~n0R u t u -.n~ l. 1. a -P.4.C0 3a TnUSd eONgO rglSL rd e d ree C 1 E V E. D E N 4 C A1A~ .P nE ~U L~B ~ ~ ~ ~ ~ H -11, ~ F N1 S A I e~ nl A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ G ',T L R O C E R L T E a q e n s d r n g ~ 1. 1 a a l 8 0 0 e f L ., 0 Compu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ o~ .p. ~n e ~ e, 1TF R O A A iA I .P i e 42 zao mn. -11d. al, 0 u u .o med d uatiq ban mpe""y ~ ~ ~ aen Amp a .u a a d .ado a 6 a d o s e e Le rd nu l -nes~a lg. ~ ~ ~ ~ S D c ~ ~ p.11 .1 Ag~ --un -e d adna 4 d ne 8 e4 isab .e --'-, ~~ .pr.A eX .eg a b ta ooC --aa zd aF L sx asl a~ ~1. sn 1 ,,~~a-aaFqa 0 ed daA PRUIA ED -1 e28als : A ., Ose1 LPnIn azdd 92 Q .b b d RGNLPfOT ELX 2i e M ELE-IAm LA CP5A :., 2 forman~~~~~~~~~~~ -T~ .o -2 -G1 --B~~ dadi ~n -e T-11oA9 3 9 be .nae r r .e~ 1~ ~ ~_1 ~~ 1 ~. p e C9 ,1,11Ir4:1cl~ ~ ~ ~ ~ ~ m,1I"," ," .1 n, A el"'1. 1, l" a1,llA" ~ ~ 4~ -11 .ab. e ve u. q Ial ..1E 1 EDE BICIC ETA DE 1 u1C a Uli i ,mdO Unn enri= 0 .'"',',,l',, m,. ~~ rd F~ ', ~~ ,, ,, C 111 e. b d D. p~ .r m1li' o~ ' -~ ol_n .m beMT EAEHZF NPREua aEr ~n n,. 48-1 : , n'l.11,, . cEa r-51 Coo ....r c.",. ~ l __eq -aBr F,,ngda,45n p n e .Fe qraa .~ ~ ~ ~ L 5 ' e ' ' .n j e -_ -..r. ~ ~ ...1 .P a 1 .1 ~ G~ ~ m, d d e e a p a r a m m S 5 0 D o F o .e ¡ x i r t4 ~ '" ..n ._: n~~ n. INFOR.%fESl ~~~~ 11 -1~ FF T O 9 36-a t reA N PGDED 41 g -.1~ ~ ~ r,,. s',.''',i ,e a r ~ ,' Ede ',, ,,,, -r, ,,,, g n _ -2 d o p e n p Ae B r9 6A ~ n ,, 1 -, A GoA ~0 11 18 ~I ~ ~ ~F ..1, C~ _ _r _t E. ,," Di,, '"" , r .,.L 1 .-O O F A J W F I M D A C N i P J Fa a .o 1p -F A H I A G 1 n-----~ n~ i ~ ~ ~R ~ ~ ---S8 o l n e A~ T 1~TA ~~ I ~ ~ ...-0bP -r d -,__ ~~ J~ ~a G,,:",''' 'M -11 -1o ~ -~ J11 U12 " '9 'Z l MIN ~ O A ..,,nLco HsO' !a -~ 22 1-1FRGRi OG PL Y 4E TA AR C 1 .1 ---3 MEN111Lhs C-15,, ,, G80 \ENSUA L H-GO BILTAIORET Tfl ~ A e FTNEU BR FARED -1 n ~ ~c -e. u ph 66C mis1 aad U d l rr H ~9 ,-, ~ ~E .l C~~ 1 A 21Pl T ~ ,a 1 n. 11. -r .A ~ A --~ A_ '''E. .15D r ..., a .Arr 52~ -_ ~ Udt n s E Ca aa .1E. .RAT -FR -, H. -A ~F A --F 1.11 -a. 1 1 d m1 -d -a A o -1 1. .-,,."n .1. ~a -nm A Cr dra 0 n Ul d G i .% : ., -a ~ i ~ 2, a di d e a u 3 a lv ., .7 Q ., p a .6-A G ANC 4 EN DO B AR ATOH.,. -2.5 4 T E e as o n o m B 4 9 No 4 2 e -9 l. . 1. dadC .-c eI h n ', Ul es 56 T C~ ~ Ro s -al Ib S," ol, m ,, .a 11.7 ~ ~ ', 1r1..m"o. f'.'',.' ,:6-iii .r -4e G~ 5,~ E 43 2 .r!ep ~ r.r 11. ~~ ," ~~ ~~ .1 -.~ ,'OS= ,",.r,.-'"i'': C-P merJOS H-222-,5e ,s 1-12 ,k ..-lm-n i . a' 1. ..~s T d 4~ r e C g F DO B D G A TSNA B R .,. J~ a~ CAM .I ER -0 C ~A .W h 11 A 1 a a c C ---' : i72 k.N Cf-UTi F,.,.-1 ,e o -', -OF IIN 0 OR a s edT o ,GA G ~ '.-",i Iar mnp QU T d SaP rz D" B d a e ',11 -= ." ..1 l= ..-1.1 11do. l pr ..~ .L E D E e A nd eSm r oI1 3 6H 4 035 -i A -, c a d B , x -.m ; o ..4 ;L d dA m J -..B 9 .......... ..E -14 ...~ ~ ~ i a Ea s a PL Sc ~E 8 E C S T E D R L .F, T T O ' .S N E T D 1,1G .._~ .F 1FND -Gl'-C E11N BE -~ 1. ~. a. '* ~ ..21 pue .a .- am d ux . ,.'ad .n omod 'h P-11 Re1r1gerad~r H~,p, 'T x 1421 "ia Rodr -¡G A NEG O CIO!EA E-UI ' -~ ~ ,_ ,_ .,n -o~ .min .E E A Yo anane t oae s8 bao rd .u ao 1 omPe s -qu ae rdetm a u ode e n ae 244 % r; um .42 -q a G e u a Aenda ,a ba re e a rraoaan. de11.d1T.2.u g 11 P' 4~ -"____ 35 Se iROAFTRARINOBRuab 33 e rr. 10. --xe,--. ORN OFRAFDEL ED a~ ~a. ~~ ~ ~~ p~ d. ~7 C ~8 _3 GAG ~ . DE rF M I A dA d -,s G, aat REFRI.GTERADS J -ORES ~ ~T.E-E ~D U E R N J g G z A .,,. i 8 ii l.,, .lr.1,. _, .,. an .Ca.% I ..a .a Ho. ,= .,r, ,e : .-'"ve',,. :" do l od ~ 1 "reb s -1 do -g. Coe. -4 p~ o.a Cep, Le~~~ .b rro s ,p 1~ ,,j , ead ud d d T -noaO M LS P R O E I e c md eod 3 A b o rr a g a F L A D C A L LN E L RA l l ln a,. .11 l F La 11 -,. yi U~ 57 9 E 4, 7 .-, d a , m el l -1 1 d l 2,' , l , 7 n a C h m u o a s a a s n a u n u u a b -o : M E B E R A P A I 5 en .r -bepre u I. -1 .C1 b.l 1. --Pr x~ G ..e o .,,. GANG N O P T R A AYP N E N S "" "" ""* " "" d nr. I, C ,m ...C .d ~~ 1. .n R D F.. ,_1 . l .,.~ ~ T_ o C dpa 2 B V a o d T. o s pe 3E94 5 e CE TA O R D T S U erg rd r u ee iO j~.~~~~ e -,_ .:.1. ~ ~ .ena ds$ ._. .~~ q,,,'' l" l p~ 1 H11 1 d m: ','-'' ', ~ g-d eAaa RG L I UBE d ...S r. .,. e.,n, e_ Apdr -Gp, .e~ ~ aanzs T-, la ,p t F da ,,b2 .~ ~ 1 11po s aa l~. 11d -.1 aar ,rr -~1. .~., ~~~ -' .4 .-.H. -8 -' l--uOartA 0reea ot 60 o J CuartRIA~ .CuerpOS GeaR ga .t a Temb e e gerado.--'7"', 1 ~ ~ C, 1 -.ll 11b ,e ad iED,;.DO ~ ~ ~ ELA .,.,?,nli,T.,o.n PRO.l. ,,n. ,IE ,_E ~E.D _UCLL C~~ .51,1 FDs~CR CdRIL RO m eSn ao a 8 S p~,~ 1 ~ n$7 C 4 Teru i p C ~ ~ ...; = li 111j ll"".,I .",= 1 C,bo GE RAD3m GORE S C.,Dsad E.3or nabe 0 d gnp n nsd u sun AuaW84 9 67 reO 695lOe $ a a CaaGn O poae SE~ ~ ~ VEDE 4 CASA T-. -~ ~nd E. .1. 9Z 1 2,I ~.1 ta.l,. 1,1% --nLa y5~~ Segunda ga. ae-'Lh a 1 u a 8 COlChOne, mue ,_ ^~" ,_ ~~ -, EF ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,. iE,', TE-F-FA T TE ., ,, a h a en a E2,30Se.LSSPA A NTE RA a. 99 3 M EBE, P A Z S eS 32 M, _,,5.1d de .,. mp .:. I. .eo nC0 eISmeOe u ae e nae 950Ga id nme e aa --~ ~ 1 11. -,_ e ., ja .d ,au ~ ~ RABIY CO OS ad e par n ores m a e H 6 3 6 a peer edudo dndo o aen $00 0 JU GOC A~.3, -~~~ ueg e b -X 51z ~ ~ .n. .4 -~ u n. g l,, e Vedad. 10 2OR NIuA VE de ---s--buen1,1U ', s., ,dO ,ueC JgO iO e ~. -, ~ L, 51. _~~d~ ~ l~ ,-_ ..'1. .C~ a-9 ~~2 ~~~ 1~ -~ 6 .e 11. SoC m "mai ., Man 1,e :,m -.C.Fe. =Lmi Oa V ¡2 1 s .a~ ~" 1m~ ~ .a ~n ~ .d~ EnM T CCEA P H 96 DE 4 n au eao. U. ~d .-n .D .~.a 1 .\.,m E LL O O T L Po~~~~~ ~~~ 11 M Inte n. es d--e d -..d sde s M ' 1 0 1 0 o U T M V L S Y A CS h s a C C e e d e a en a ce o d o p ts e a u l aS O O t a ~ ~n s .s. 16 .u II 1. Cr~t .n y. -e .l .5. e s st 42 asL n u r 7. .A. -'" ,=d ¡l E M e35li Mi! ~0 -VedmEyCO pa O C~ .Lg o ~i .e -e L. -b .-~ 77. -n blea ~~dal ,i. ~d, zdePdeAIAO EETUS L A, -a T !t ,*V:) ~OaOa mra ~e .epr a~ TI. a s .ds .,O IM ATrF, DA D1 LO. E 11 ~ ~ ~ ~ 1. .-,.n.1 H' '24 ^ 7 ~x e ~n. od ons p s fmR e l ri S e e n 5 C -. ,. _ U. ~6 E ,.4 2, e.1. 1r. Cen1.l.r" l. a' %r, ds 1 1 rl .1.11 ,TE A D 1CT11. E -1 E -AC b. PL400 T 51 ~ ~1o ~.s G.! z. .152 ,iBr O $.~ ~~nle ,.4 ,g ,,-.-4, ,C S O Cm a ~1E ~FDE LARESDE= D11 0 '_ 0 e._, ~ Go, a 1,72.11. sa, d.d ,C DE E .1UT 1D. n. ~1. ~ ~~ .-u a~ g1~ .m ..m "~11 "~.-' Cdre -mC y11rr ~. m-er --uia 1e1 -Cr 111 b,111 r G14 '1 Se .G N A 3. 1 .17 .-.H-.513 .-. .vetd r "ord 11 yo e, $3,.d1, 1 en u 11111;. 11 ~o r 1= ..oa. -d. 1,~ 11g.1 .," r s .a CA EA D A .CASW" l' 11 .F -NT -ANS 1.C1.1-OTale C ~pt i -.r~n y. Aranguren Laboratorios,' Squibb1 ,1, :".a: .s ' X-,22 ..iads A.uINKr 2 : ~75 11 t,"ipo -" pla :n ..mr -.117 .y 4,, -44.C _ema n _, e, m. C _zd y_ -8 -eao -e ao e2a7p .L H-18 4 -~-2 5 4 -H~7 5 --eon F-2 C-,-34 ,e ,-84 5 -.' '__6563

PAGE 31

Ao~-,, CXX .%lfeao DR 1.E 1 !l A'N -1 1re eSp e1 1in o .'Ir, l il, V E N T A S V E N T A S DINERO~~~ -HI.TC INEE GEEE,.E:AZ.AS A L U, 1 ESALQUI 57 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~: UTiE ,E ,FC 1. 11.1METO .UIA6 FTB 6 EaQEO RFSR5POEOE s HTLS 84 EBR 2 MaqunasUndrwOO $60 VNDOORANP AO ARFD ADADOY NEN EONR MOE A PANPA P Q KO V OM T $5. 11 20 E D m r G d v c r t n -m n o p se a e u p a W e e -ses d m a a se -..M n M AA AXXV Cslal DIRI DE LA ',IRIA-Ae 6FNDR de S"U&M97'I60~la1 11f soanaq ..a BLLMEP E TOK s VETA 1 Va -ad ad ,aro AO DA ENTASO DIE R RTmEC INTE .GENERArL ENEANA b ALULEE ALULEE i ALQUILERy anpraHaaa 5 r eena n oea e n as Sn die CleC Sed d a n1 naa i osr aecs1 --ek• 97 Rey~~~~ y---T ~A -R-ao a oyreom upan be de aM d a yo 440P O EO F N3 A I A U a 22k 2me 74 - w ccl-aw -' -IN7 l MSI urn Vdona pn Csy I-e$tar WiekA yfel1C 7 -a PIL -Ag atu ---7ply An~ 10T a .u L ~ au -1 aIg e &oi si = *N" bm ls 0fcltaM rE3Zi2 L.pa T wserOAro rRArTaG IA O11EQ IA $6 q. ME U A -d $E -1 .a ~ e_, .,-se .a~CC A L CO 1. E ~ ~ --, ,Y. ,1 -, -Al .Mqus 1a ..-~~ ~., -~! ". ..~~ C.edsCetmet. 1 ~ ,t u-o83.4 GL RA 3 s aabaM W eatasa2 n sa .n ads Ad.I. b1r. ..ca . s .', :,. ,. n, .,', .1e111 nu.,, e. 1 n a .d."or;" D" N ,,,,,. :.A .ET:":" P,O = ,'> ' ~ A .= g ra1.1.1m "" s rte eroa a c vos a Especa a as iance. .or e et d-ea ene, e c A,**e w: e1u n .1,= _.'-~ t'., ---,-r-, ..-3 -p -m 17 4N E P A R A L AS D AMEAS E N -O O A a e b q e a a e d" Z. '. l -na, = : T ,. ., ~a -'o ...~ ~, -s 1 a _w ', W A y o g oA P adI E --o ,ugo d e1.,, l 1u ll 1 1o" t .co mF Ior ^ a a o o o d v e v eN O r A S R o a d s e T 4 o e e a .3 H E,, , si, 61 I OI vu gro mrefr ge adorea au nas comer1,-.---e. baW 3. 1-1 'n, 1 -11 .x. ~. -~~ 71-1 = .t _, ~ t. -", -e_ =t ,.. :i.. A.;".I.;' -A, O EO ..T ._, p pea '11. bu. r.r .ae .eg .!,ii-,.?,". 1 ade -% -1,1 1 1 -a .-" ~ A --Al -" -: ..-e MAQUINA= = u DE, ESCRIBIR, ,_. .raer er en sP dam Emo m,.27 oV'"n CEEP llAB .,E R R U G A ~ ~ 1~ -00 .11.1 Z a -~ ~f MP 1 1edo ~ -uo .i~y ar ,n C_, ~~1 Sino di~nm a a d aat aa nDY LBED c~GLE Yt, dA ~~~o 11 - -11,~ -n -e 11 -ot .r ,r a ir i a ar 4, a CAJAS.""':",-Z," DE CAU .LE *-c 1~ Z e .t Po u ..i 046 13 5pmra e oeu ao a .~~ ~ v tqug .P na n ,11 PAL CI 1, ,-~~_ ~ ,,, ,.dn, --ne xn ye -o e aega op ae ~ ~~u n de.^'7,'*' ..! "um y, , .lF!mo ,a lae f. fi .ex nm a ej~ r ~ i. E, ~ .,, ,s fra se .san Vo a om i ; -1 n --s -_~~to b ~ .a co a p u n p r e adCoreIs , r ~~, pr nane x ,s u_ 111 E i419Sp h1Sn,11 5 eel T 48 35 fl" 11. rA H','2 nander GA JA 111 gC M IA ~a ao u a o eoA4 a 8 4 -2 e deeupamecs SE3 Ae -_~n ----t8 ~i L de 1 = : ~ ~ -n-r roe dsm r m s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mdm,, dcraamnt .rd,-,s ,e-~. i ..e EZd PA T-E AL MA~ .T-EEE1.NBU OTL 5 56 be Peo u o c BNU EAN 2 E Un1.11.1..1.1.II.","ill d" M,-e d ,:i n ods e l A ~nd 1~ ~n,' l d, "b" b i s Tm n Kee ea.U0 1 eeO d emb on :e l. L .J" '..-e d. MECANOGDAPLA TAQURTAEI :,,,,,,N.wmr1 U .-nr G.eao ee eT e e -a A osCja ecud se oo amn no a:essndeom qee ssa h ry e e -~ ~ u ,,, ancl. ,a 'n, ee VmnGIZ n , rnod aeat s nuva ydeus ofesdeemo a teensuc sedjadoo sd M asta .h.n 8OA 2 1 6. pd Reilly1 Y ,,."a .1.'',.:.'. La .ca j,1 ~~ ~~~ -rnea -e~n~ ~ C-t ~1. ~~ C~ *4 ~ ~ ;Ir ; ,sq naaIfna o a tag -n z ,. .,,,,,,., ,,,,r., ...1. y. ....aq ~ Aus, H ab ra 1 ae ae o e o a s e p sco e i a 1 1 n 1~ ~ 1 a e. ~ 1 111 .1 a1.l Ge ..Lor, I,," : . ''i ,,, , ,." ..-~~ b 7~ n oee o a y ae .,e e e e m-co y ~~bao nq nas., d, ~ae 13N R EN DO HAEOAE .E a1l, v',ernes, ..-, -y de4a6F a,, ,0tm 'aa 1 1TLIN F 'A-CE .L1L-Ha n atar me p aeno2 -ec d m mar~~~~~ y~ i~. ., ~aniv. '" d' 1.~~ CORU C. ao .a _,, ue,",a"c xaae amca eoe aio e ae8eeoe r noe ban . "d , --1, 1o -.","," ,,ill -1,1.1 --,,,, - y w %.itac ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -l.,,,. ,.1,~1. 1 ,u a " ',Jes s', ~f ne s d B eaFrne a ~ , _, ~ ~ ~ -n -du -s$2y$ aad o -11 a -_ .~a ---,g a mr e o ae n e nag Men les de Oficinanas ly -----E-2-2 432664 7 s chy an Rafe 259 Habana L a 5 dom ," 5 M od s c. nd qeo Ta, -..an f.u ga E. ,2 .C ..~~ '.C -1 1 Meo AQUIN ASb DEL NSCRI .,":na ,<,' r'",.,.,. 'y,, ~A TA.UE .ACEua_ NE .W. 381 .doDrgrepo aac a --C5N o 56 6C3 ------gas 31 2 39 ca esq na Tn ene oneta s conP Caso O e ly o AV E ,A_1 0 .50 ,. 0 PA1A1nd. 1-11 ser.m.s1.-25 ., d .1 ., n A1.-.A1 l.A.A TA E ', ~ ~ ~ ~4 ,u.a Ag~ ~ 1 -?" .~ -,"c ~~ 1:~~~ 11.~~ m. 1. ~rC~nn a~, r Zr ."er I".,.1,11ll"1 .11.v' u". o ,1 II E "0 ,1 -.H. -~. ~s .3 s -, X-pa __~~ld V a O R dN s RE I E C A ED D 1 -,,.i 03--. _%z •, ,, 1 r -i.r ,: ,;, _=e m un .c n L Z r 6 5 p rt x Vd m x .m,,,,,, b,_ BE N T 235n bRe ,r, a . .Mnqu -z .~. ..~ ~ v. --. -.r mm,. E N UM D N. 1,1 nd --0 Te TV 11, ,.".l,,,Z.,,1 .E 1 ad. -U .' -1 ~ ~1m. 1 .r CASA, HUSE . .,, \ ', . O C R I ~ ~~n a i ~.0 c .d L. ors " T 'r n 11d 1e -, de cara n ~. e., l e, , ._ ~ -1 b -.m ..E C O ,_E R B K 2,"" .~ .s ~ com P E5 RE3 ENEE O PA~E GA~ .y ,. t:,O Cs -' ~~ ns --tde w Y r -e1m.11'e ' 9: .s711 --E PDE A REBC pr .I r -, r. de r ~ .e 1F l~. 3 .-Ii 1 ',nder V s T .bOs L a .~ -r t ,,"" p.19 V dado ';r1,Z",, TH TE DE AP OS ~~ -i, ab • E. .~b8.i sE l 1 E DE M AERALES CD E a~ , vienes de 421( 9y Fdm 4 .2-,,,' .- .... -_re-a b ,o e.re • n .E 3aC1 TEE-O E O PO -1. CONE'ST C IN, ..d 10 C 1.6 11~ 2 ,e .UI O .E. 15 3 ..O .5. o ...353 ,3e E O RA _-~PILP 15 ~~ .L,.da ,i ,., .zr .= .ed 1ae 1,~d ."" adean con, r -_ ,,ahba n o, ---na a E.ba A HabanaManzan e .,u n com,,, -a A, .. ay e C m hc ~ ~E ~~~D VITRL 120 iELEC .rnt adm enrt ayasB. . ~ -1. ~~ -s~ -,:: C, ..,-,- .,,,,G L 1nprop a a a bodemas a ha es pl OS pat os para recreC 1~ .. 1al 1. 11 ,Se ol Perfec ,,".,,,"".1i .1a~sad ~~~1, m C.i ada1,1.1.1.11,1.11,'' de .''''''.' zan.ac Ulim aaamen 7r~ P n un mes a -, .,.m" ,""-%, ,, , ~~ b~ 1-1 ~ ~~ Px, 'E*z ,, g E. ~A~ e-Y 1,~ .1. .-1-1 1 ~ 1 -1 "'" .~ ',A_ ,_ ,c, C.1-~ ~L .e~~ ,: 4,.zI 2a'ed Telf ., ~~~ ~~ i, ~a. -a s 1~ ~~ ,. ,d -vr -~ -----'-2 H !UEBLCE, C .O HIL., 1,e7-ma b 11p reI .,s 111s1. 11lT,,' ,,,".'"''' mai 32,Eper entre Mon I4 a y --m ---a~ ~ 11li, ~~ ~ %, t,1111.-~~ ..1 ai Te.U. UD 1e265 KID RG RE MU44A Ay, ,W _,_ ~~ --,e-.--,,,,,,,, c --_ a~3 ~~ ~~ ~ T1.fn .1.2 FA-LT DI E O zd 2 n ee e am .e. n 0 ,,. , 1,,, ,; ,SANa L A Z EN R O AtD 107 E I E N T R A DA'',"" ''.,.I'" 'e, C,! 34 2 --e E.e u .A e a d r T r e a 4 5 en r ..B .u .u .t td -..M g HT .r rns." n zll',-"! s. . . -E ~ e Di 111 ,_ aq de ._____2 y 4 F 65 2 18 S .C''',"'' ,.,':,";'',," 1 ..n ~ 1 .E.' .~ u ~ ', C o ta d o a s N c ioir1 _r.r. .m ,l res .E O R ,"", E1 C ,, , , ". E -" ., x,,',.rr," ,.H 2 E ', 1 s1 an~~~~~ ~~~ ,z G .1.1,1 .rv, n -e i.C 3 e n nas naa~ ~r -1E -NE ',s TRA!E5 24 ~ -a ~ ~j ,, 11 1 -5 r 7 N E E A AE O A rp e4n1 5 S F A OP TM OC "" -1 H 2384 ---o e .c g a 2 ', .~ ,,"-,, 1 n11.1sy R n An g a An r GANGAc! ~ Ud RArI AUT .04 H l24-4'CA;A PV E LO S ~ ~ ~TA llE l. ira a come c 'o,. g "'rn v P """ ,, b ,' n -' derno de d r p I9 5r ~~~~ 1,1,11 1-1-~ C1rm1. 60 .lRM O -UIC ~.C ~~ __ DIEO 1-AA USEE H1,," ,,,_,,,,.,: CNORDI 91416d nTa v ,a 1, 1,r ..1 1.1~en g; a R ev ag g ed o • PE ER ,_L7.' M ., .n nr n,11 ., ---a es u n a a ,.,. -sae -1 ,-dI,. z -.je s 31.1 .1~ n C -eLT .' H. a oR q Ao 88C pe da o ae:bao nb 'd -,n aU n l, n 2 9: c 2 m. l E. a a 0 ,4 -seOE C A T I C L E -C"IN ~F E C T E D F-I A L B A. , ',, ,"T e' ^ W A X 1 A ~ ~ ~ ~ ~~~~~~ G A A NG A G - .~ ~ ~ j 1 1 1 1 I r 1 ,~•C a .o -s e n m a a e e m o Aproveche ,s blo prc ys t d .1 ,.c. .'" v v c. A -.p-r T 1 .....marau .us.n. ----• e~p s .-Ld. de p a -F,3,,,, 4,", H b ~~ ~~1C 1 ar u zEs -U•b .A. n a nr a \ ~ ~y ,cso y ~n ~i --,, ~~~ -e ,~ 1,~ n Ir,, entr 19 12 211 V n e d.d E ,,a .u 'd, 2 2 a"n'oe. ~ l .'" -.p C -74m4 1 Sep.e d 3 9 s P A D E L C O S a nuestr_ e C a m a Aa oa5 0 -ga S b e s ed sb e 5 .-2A S,,. THFRS DESD SI 1 ,2 D ,6 ,, ~z .A-r --aa --, ~~ ~ ~ r.Z '.mann Estey l'nW eg "a i ~ ~3 -" ~ 7 2 ,C o Zn a lo f rm a c y s nb re ~ ~ =A -o --" n " ,", ',E ps n u.da F na b man LaP dj" ~~~t Sa aCev :Ecb D e - . M~n~n de G'm su ~~m a~~1 -11~ 1. ~~~ -"" d .pe fae~~~~~~~ ~~~~ '11 10 Es1 1 1und v".E" HIPO TECA m v'' ~ ~ ,3 lb -, ~ (M 2~"" -" H24 3 2 eq a 3 1-1~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ lr n a e Pr~n ~n1 11 ,1,1 C1 VkCUADlRACA A C 1E,1A POCAS."',,, 7EW ,e ,,,,n 11 C ._i -1 1 -e no U ,, -, ~ ~ a m .ma a L LA~A .m p %1 A1A • n e ~ ~ .aE, ,,,N1 ~ ~ e, 1 , G . M U EBLE .D I NED H 1 --1 1 -4 4 -" -~ ~ :_ ,72. a t C a n m s s a C e t o .--E .N E T N Y V I .4 U .s y a 2 25 0, y jmdr r adn,.IZ. H 333 spAOesCre er M OE 682C -R M RE ~ SI. -D A -" 3URA A -3 -----d -U,., , L C O E I L A E C AE A LD EL .UES E D E '~ ~ -1 11 ~ ~ ~ ce 11 ~~ -"lD ~ --EN E A PAR P u syeU POS 'cr u -j ',., --ER Z 1 --'_'. l-*":, ~ -, e < ,.o E ,38 60 ?epLi I O ,$ 9 0 0 0 _ S u r b e a d o u -c o u s sd.n s a ncur, . .. , .XEL O 'j a G '% '7 ,7 '; : Eu N 4 4 1 22 -11 Znb t r a a a a e ', ~ -..~ ~ e , n,.o ~ ~ .~ ~ : 1 ~ 1 75P R F S R S P R F S R S" d I o1s 23- 2l ~ ~ 1~ ~ ~ ~ N U V O , s m. mu 's" j " ", _b 30" • 's a o " , .c~ 1' ~ .1' "" ,, ~ ~~ z -~ p n~ _m C _. Zs o B -l a O E R E R B E E .n .I A ~ ', ~ ~ -a ',ara m ..l. -. ns em ¡¡¡E n 3 r D NR EOl A C O W z'R I -Se ya a p], R s ~ pa, .e y d ...~ r E .g1, m s e-den t n"• I I O 3 0 A %Rd -l b8 x .M .ta b, .""I ', ,, .1 ~ --, r,,, ', --B "e C d s r y T r-sI-'' q. q -, CO T DO A r CM S A -361u r sdds .ps9 E R .,c ,, El dee ..id de clrr Due ER e E .lb 'd cl'TEC 'OR CA9317 l9 S .d 30 e e -t om a n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ rr, n .dgrdc .ae lcsR v bH99au s 5 en m .11 ~ -etudsa 2 n~1_ ,¡ -er 1 de ,,ndg h mnddA -nona cnas N die sd --s A-H-644 arl Acc Cc, TbeVi"'s "" 1rm 111 .1 , .." ,.5". ,e .1" .H IP T E C A corp a o 15n1 I. ,, Uo g a a i d em cu ,a .x los emn ,t p .d el moni P I n i Vs l f 12 0 a ~2-C 1 - -AN ,, ~. -,~ ~ ~a .s ...~ n o R B J D S A $ 0 P --E -N ---a ber REL OSdF374Br2,1,,a111 .d -e~~ 11C -,, -~ ~. -----~_~-e RADIO PPERACS CLA57 riit aAP.D -mers a_c I ucE p,,I 111 euy,4 0 e 2 nre0d ruey .....U ~ .E R -E UE, 1, 1R A TE-Dn -O CON. vS2 P 10 V fi aC 1 t s o r suI. l. I, E O ~ ..DA---1~ ..n e -n d '_ -~ bna S a e u o $ a o e o c r a a a o d P I R Y A A T Y e n e a n a g d a r Le~~~~~~~~~~ GaratWI 11,1k-rt1 E1ER sid C, --m rpie y-,r ea, ,,a, e -m m ~~" H eITlm RsteCz ~;. 7!,C.-,.na ,2d'a U SU A 1 13 IB R Gaan a. aza. p. 7cre'5""" ---' -l 02 eIPmur. .N-0 de r 11 111 4mas cka. ,S~~ F ~ 3dM e4 lg"4Ienr u¡ts a AOW 3 EALULNAA leAgada nceAotaaUaca aadr ua5Ael ..aCa .y ,ler a, L. t,, gAI .AM TEiC 8. 26sraL m a 1 O33H957 aaT fnoA98 eaq a a tmnts s -oeo uahiCm seayHbn nomne prin o t rrd s -eo ta~~~ ~ _r reco aa s e atm nO 22 p e p S fee p r a lss d -., -d .Re .S 1 s, "" er LULN PR E'TO C dr u m r ra e3~ ~ ~ ~~~~' Fi.NElaCS A012 DER ~~ ~ 0 aua b -% "" "' r "' H-~ VNIi 3 ,60l ,-a. c dg dtmsrun re 3 r--P __nFsCpLrTOctINEROe N. .24 an.e va g-t, SIu s, M 2522 senor Men ez Jr, ,,,,,,,.,r :ng es a. ,-~,,,-.-, ,ALQ,Lm 2: ,,,APAn ENT. :C 1d1-",17 e .,,, -D-~~~ ~c. D-3.se~ ,,,.I, R D C-3462s para estudiantes,,"'.'. y ~ Alr1ob Ta 405g n ~1,e 1C ',e H: 776-6-1 SP a"",, dcmo f p**'ad ', P P a yLe di ls v d e ;ES RA. L1~ ,$4 esOres~~~~~~~~~~ ~~~~~~ Z2-, Onsu ro ad d ,,a. Tm.T ~n, 1,11,11n:12-1,nr11 nf m1 1a Ifome zpa oenrne s 2-2 Aar ~met ~. uat ~~ 1.Ite bs, A has C1-s ~ .se cua; q C ~ ~~s H~ ~~~a2C E1 CU~A 11 -B HA 1 ECD cid ooe aa cmdr ccn ~ ~ el ru 1 ,1 -p sin ,i r y~ ,e v, ,a l cA-o.s.,in
PAGE 32

p~~~, ',_ <6BCaiiao IROUtL AiA-vens eSp e15,AoC X ALQUILERESl j.IL.E WL.,L9E ',vUL1Eo.AQU L RE LQ IL R S L U.ER S AL U LE E -:~~~ ~ A E .D A E .7 ; >H A B A N A 'r 'l 52~~~ lJ. .,.TE. .2-"MARIANI Y . :2J ?UARZ Y EDOZA ..oVEAD,,.4HABITCI.NES 84 lATA,10 1_ i VIB RA EF RT0 AtBA O ONTELR AQiII biALi I AAPA fAMN1 DELI.A ABIAONF C N L4Siti 3 AQi I OMArEA30xfRacAPAA 5 A T pr4A. ..A'.A .O ..Y 1 a a e d -a o e s o ro a o e o ed a o e e C e fagu a .' 1. .-, ,. -% 1.k .' .o 1a AI IIIOAP O IN E IO ee 8 C L E sF o 669E TR 6cc a n aoe 0 e n m tv e d r a~ .d.A. D .o gu e as' C sr a aro h o pa en a j a a e a e te h Juo la h Lt a etc ay a a ac. Ca a ad f* a .IV Fa I$e n o e .rLa h a IW a 5 -y ea Inf n1 3 ALQUIILER 1 *ES1 -1 AL IERES A A LQ IE E ALQUILER s ua o C 9 E SAD 1 ALQ IL RE AL U LE E i ALQUILERES iALQUILERES -~~~~~~~ 1 a ¢l a d aL aaaouou t dA VMR y AT n1 84 HAIACOE TAI >1 toeAOIOFEC PRAET -ac aaeaeoeraa n~~~ ~~ ~ : .;!,!,< .1= i" -j" ', -~1., .~. .'4N -ae ea a V7 U V A E O 806 a" dth a J .-' ' > : ..' ce d, 2 v 2. <, a ," d r u . ,, ,, ,2J Vdd, r .' """" ,", ,I.1,~ ..u. d1,1.v. ,1 1y11~ ~~11 1 J~~~ ~ ~ ,Ikt. .. ,,"r,,, -4.-, ip ', -, ,.-.I:% i = L= :. .=7e ~ ~ ';s; ~. -1;1 ~~ 11 1~ ~~gaquc 1. ~ ~ ~ ~ 1 1-1 ..e ..~ bceI 1~ 1 .ANT11 .UA E . ....1; -_ -1 "" 2", 1 n"1 ,1 111 ".. ,",,: 1, .n 11 ._ -.I 'i l."¡,.A ~ 1 ..e. ~ ~ LDIFIC~ T~ ~Q~L -~~ .E-J0 -11 e g ee d .u ~ ~ 1~~ -~ ~ = = -1-1.11 Ap a '> 'a 'd 4, dj~ ~ d. e po 1 a me e. I-L. 1 l.s d : _7 ,~ Dw u y d. .1. ~ .', bun ( iA PAbA2In ', A gr, c a g.s e ca ,do ba 2 aIs hab':ongrdel ', e 5 ,! AL LE-!HAIIlONL M .o ," ." -^ -*¡iirA-"-e dm e g -ca .e ,yi, e do, c,, ,,e d,,. ,, ,,., 11r , "n --vader .pi m n, d -DW !-'._w¡5 .---~ 9 ,~' l -.,:.Z. C-7 1..' iii diw" .a~~~~ ~a .c n C W 7, VED -r feAt eoa .aaoeo h o aSa Id co49feeap u 4 2 9 e eOo a e 28 eAiw o : IIdIZA M y.I-..W -l-.,-., A.z Clb. .r e f od ad x( %-t., = mZ= IMH 408J8caoUc Peeea o ooBa 2a 2pr r ..76.,,. 4, ., ' . ', ~~ ~.ad 1edro y); .be ',. ~ .A.CA ~~ ~ -11~ ~ ~ ~ ~ ~e. .1,= x 7 "E 1A E PAitAGA 22 E~ 1 11 en dg, se v o -1. L ne.v P,, Veado ,, a a ap.r 6013 8. 7bl.AQ l= .A1=A--A _a;;AJ. .~ ..;.,.% i ", -: "I .",,,"'' .'= ".7,_7 1 , a : n ;,, ap ~~ -d -' --iga .i ~ n, re,;; ns o nsHAA:NA.lL D A6 A ec c a .~~ d ~ 1 ": 1~edi ra E ';r. ,W .--~ --a a8-54 aeo n'4 ec e>W 2 tc .rar :o2 p -e a w reg ba o ne gas $3 "d' _a d"C"un ~41.3 re-;Av8 ,,, n n de no $, sa. ,, 22 2K da ep d .Z -1 .',me = "" .1 .-. .B PM M A A r 4 tren H 96 0 8.D -6 do a ,p hab ac on b.n.u o. ~ ne U .,4 .4 4 ::! ,,,,,, A,,E,, , ! -. .-r 1~ ~ ..W 41 1E ~ .U'L EN ~U ~ E~T~E 2 K .1H Y -e . -1 .er .se .,l. 1."I, 4.,, i."',,1. CON ---s ~ MIA -AsT _L -. w,.i,, : Z ..o .-__ ~~~~~ ~ ~ ~ e A 11 qu c n I T,16 Fe p'P -1a,11,d1 1 11a 1r --lit N q n ape! 2enreGme yPa a coe -a .e o iab e n as fm !n a le orr pa A e ae -'Wa ss EDIII TRANUIL -d e ga ,, r E~ -1C1 BTANCOR a. Al NIDA pa eco y a aero $32Infor A7 0-,2 :e, o. o bao .n ~ .p a1 ~ ~ no .1pr-1 1 ~ -1~ u' ~ a ndpnde eJanBuo aa 0 e8 e er gad .p SA4 TO CU E $38 82J. $3 "rapaa n "se -, ~ .' ~ ~ ~ j --e -B, i.o 0 o. ne>gN E O V D D e ~ ~ ~ ~ _ n .' ', ~. "Paa .rm, a a A p ods, -AP M FB AD. p sn "ZJe To ao ee -.n y ~anafai .-n T. . 8II. 1 namentos.1~r -_ ;z..' ~ ~r <7r .A .O 'U.Z350 A A T M O F R M D D D rn -cs a L na 8 s a o 398 U S D L V D D H 9 6 0 82 D 6 e se n e o sa a o m ed o er a za e.x U o c o n g a ra "e p o r a, a, a c om:e ,. I, ,,, ,i ,, ." e -, -......U1 a. _' ._.a= ...2. I. . 2,,y, 4-' :! .."=d Z 7.b la .'. d'. ,' o n d e ; ' 4 , a d e r. C" .n a s G, T-d o.u p a die e ,n, ,g a a eca m7 -.-.c A LQ.1 1 .1 L E GA~ 1 ,,, : P .Ad e eK i 1E AL U 1A AP R AM O E 1 ,-r a ..a --...'t ~ j, 4. fo .m .;ei ,'' Pa,. r,, , ',:1 -,, ar R Sm os odsc s p e u L UL EN 24 A T"H B o .pa ,l h.b -i~ -n -1 ~1 11,111.se -p C111,11 83 Jesu d on e : er e c prp o edif c o o e long a a Ver a 8 2 a F g da %",a b, ones ren e gr b a b no a hombr o o o matr n o ..ond on.do -, -.1 M n1 ,T .~7 '-_= 21 .h b t ci n ed a a b b n e e d d a c a u e a a e n a c a e b e n v c e p u p p a .a d eE 3 -mes 1n. gado --1 U~ ij ~ j Al --M N A,%AAR A A Q.L P*T E1O .a e V ED ADOr a d C e e en nf r n m E 68 6 m -o .u M 0 o u o o n g AL iD D RE L H 5 682 .nae e ondo1y2oS r md. ~~ bme ._ ne oNA bn d. nagd .88 AIACO MLAFELC O24 a H89 ALQl~~ 'L '5P 'OiFFC P\ n n, -an ~¡ln ---' ~~ '. .o naVaBa e add 3nm 08eteHyG aanuau o obe 11r 11LA -~1 F 1 nu ,j : _.q .mo. 7 ,0 C 0 ueo 3 r nomn Ep na27yP u ae 64 53 a CASA H E P DS C M AN RO rm ee .B I4.IOL(1 A A(O L ha __ __ cer d ,o, ,,,,1 11.1 naAe a3neFe syC oFgeo 4 2 n1udaNpuohbaso 09pnr eNpoG oE&303 medor?" .-,a= d 1.,, d p .1 . .1 -E ~ ~ 11 a F.2 y F 9 8JB I D D A L o 6 1 R co e a u ba a $a o hq a u a 48 e ." .en -1 11 3. .5Q .1 8 EI 1 -1 .1 1 T 1 1 ~ ~ E -4 He ~ 1 .1 1 4. A P T O 1O E N l -S N S R 1. "" 1 1 1, 1 ..e 4 i ,- dz a i _n C~ 8 8, .-L ~L i. N 'A B~T AC. ..C. ... -! ..' .' ., '"" "R-., , -7 Ri R C I R A M AIli l .-, 1 1 -, I I -1 E T~ TR,C' -N, ~ ~,.sq ~7% -,1,11 E l r -, u....~ ~ ~n ob a n s o d a73 R DO M 0E T EA A 1 -', , .11H",,, 39.;" i i-4 .L ElM L 7. . ---74 !, = .-., = .C~ ~~1A MA ~ ~ ,ip m 5 800 ~ nr 1e m u ~ ~ 11a nd1 8 2 c de e aq ia h btco e $00 n o i 30De H B T cI NFb 9 ..p a .z -d T u --" en ,,.,,,,,I" ,"" ~ ~ ~ E.-'-s."", bano, . i-& - ~ ~ .1. .~ ~ ", a ~ ~q ~ .1 -y13 0d H a L ~ ~ ~ ~ ~ K I ~ ~ 1 ~ 11 -1 .bL -o ,F -q ', -. i ,.,m. a o 300 no n n n -a ap UT.6 3 E AD 13 4A-S -u b1. 1m 1~qu e o 2 E l 6 e L .,H ~ u 1 5 N9 501, $50.00 ~e ""o 2 ~en .e ~. ~ ~ -.".", -r .7 s 2HBIAOE DSE 4 HIA Y R ND a -trne d aoa u D E S D E ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l -3 H A T '4 11 11 u h j A T A EZ G E A L E N En r d n a c n 2 h -11,n 1b 1 ~ s as y 1 .a ~ .p n o c s a un o P A A P L iR A O PL L A L o 1 ._ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~g ~~ n ~~~ ', ms .' .l.,l'.11I; a ,d",'-. is co 1 e.". 1,,: .,., b~n ~~ .ba .= n.11 llnde>pe.; 1d11, 1.1 .1,1,1, es.!. Ed ~ ~J. A ~e -D. . .~ . o, 1-1. 1 ~~. ,o.-, ~d d'ems n ed .e Po .ll. 2, .', .d 's ai -11 -o -u -n1, ~b. ,, -q ..-.-. Hy -e~~ ~ ~~~~ B --Z L -~~ 'd \ --P-7 --er. -o .13,.el. d. 1. z.id. -4 Ia na a oPd r. eee .apa a30 DiiI M1 RO PIIERF e p g .b a 5 0 n D o a d 0 d E 5 0 7 2 8 H b e .e q .% ". l .,.: e n o A 7 2 2 0 8 0 a t o ~ ~ ~ -s y~A g. ' ---' ., e -P .-, ,,c,=l, ,, AMUE ADO s.' 'o '. m ! ,e'ndo ,' o s, ed V.D%, APART ~ENT S1E 8,.Z4 p a d S .<¡l,! LQ;. : 11 C1= = = -0 ll,".11, Djl -1 I. ~ -a ed _: ~ ~. ": ~. -a -~~ ..~~E~ A&RSC M 1 AIA e e oA AA A __., li.neo --1". .c 8 ~e -_4 _ ~ n ,1~ $6 IV0 27" X.mrO ue d. .21. 1.11egot s n ae u9.o mtsret a r ed"r ~ ~ ~ ~ .. a, ~~1 d ~ ~ r1 1 ^' 11 .-02 entre -y,~ -, ~ ~ C~~ :. -a ~r. c1, _,ED ADSIGID AIfnO sn Clm a ~ ~ .m-1. co na gas o o L un 2 K V D D r sd 3 S l ula l n a V """ " 4 ai a -q -1. ,, pata LusarlI. 1 ,1l 1 1 C n -So .1,0 a ~ id 1 1--a a .1 ~~ ~ C' ~r~ ~t ,, Cal.le A -nE A E AL~L U.A ._B bra .~ _ - -en.,. ,, = "2 ,, ---~ m m T1a -nt e A b 1 la1,a 1,n~ '_ L' Cu .Z Z1,0--0 a o dRSO EAO o acneo o.llSenpat laS O aanp'ad" "al' ",a aF24 ,,e u adVr hrsltaaR E u=2 .E .1AWT. BAT~T "" -e'C" APT"70. '''N a."ao''"nla"da aaogOe ebO. SaELA DOS .a -1-1 en ,, r:., -1 -p ~ ~ 5~u .-eIMF AE AQlIO I ROA , ~ lT ~ ~ ~ _~ __~T _,A 43 C1~ norA79 8eoo 2 2 epN tCOlSCn lSt O e Dn nagd H978 hbta ra m obn n o-H 8 A o p .e n a de h.n o VEDADCALE 23 No 1152 ES 5 COC a ,nO Ser C"0 de RE,D.C .eL.EA~.J y~K1A1 i' c~. l ALQ-1LL26 Ay H9 E A CE "' 1 d ,. CeL C LY EM RA AO q aa s uars O NF s e .dORT CO O IA c_~ ALTUR A -0u o -1 0 4 n-e 1 5-Liae -,,.A "r. nod nea a en pr mn e e none -, ~. "".r, 'al L l ',,"." d "" e .~ ~ l-----, -MOE .f,1111 111.1.111 I;.l. J11,_ a ~ ~ -~~ -~. -,~ a n o b H I -~~ -STO 5 NREMNIU 4~ .l. na 1~a T ', n 12. .1p 1 1 A a1 \. r. L md. ~~~ a l-i b C-.anl nu-,' ,, Albd~. ~ ~~ ~. --b ~ ~ .1c e A De .F74 ....P E 0 o ', .s~ ~ nu_ ~ z P o er, A5z --e F, --'3 n ~ 11 3 ."all e -1d 2 H 13 .O - 3 . ta -C.3 .E ._~ ~ ~ 1. ep_'_ .% .= i,:. en L !I A 1% 0 AI PPOPO P' CERR PALATIN ---, ,.0 -1g .b'da .lnore -~ ~ 11~~ VI -'. ", 1 c~ ",,. 11~~F V 5ea P e 5 LL A 1. (ON _X AHiO -. H.e- .'4 .~ .~ ~ PO a AL nca. ,. n 1, A1~ Te,. -1 '1 33U -T1 B. ~~ .d--i ,,,.' ln.'''' *dl ,,' e!da. B .a r mr 80.doL o -,b 'n j T, .-1 b .en b1. 1. 1, .ad . , 7 .' d e r o e p a p o S n u v b p u o p s Luy,,ano n r '14, ',4 n,,.L,,,,, eTC, n a,, ~ Z 12 P'.ll" """ --1u -F-E-C AP~T~ET IT n.11411 i rr-Wi .6 ~ or e o s r a bH29.8 ee o60 B 4a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . 1~ ~~G~~~ ee p m o C C -hbaoe n er s S u 1 ~~ -1~ 1 HABIT i ;, H .2-, AL L .IA1ET E T-E AP O MO R ~ 4~0 t%4,aaa ^sb a aaeocn LAQI EiO AAT E g d pa zu .e a o P = TA NR. L A7% ALT." S."''. ,"' ~~ ", ~~ Pr -', .,l ~~ s ~. -..~ ~ -Z -g .rr J-e e ~~ .i -ut .~ ..~6 ..1= il e ~.,1j., d a a PaaC Dp Sa aTm r. r -1r-1.u ~ ~ v ~~ ,1u > A , a1 ~2. ~ .C bund~~ n --.----4 ca ao gs B I m REPRT -"" ,, 1. - 1 -11 '' ll ." .~~ '. T _EAD A~L P_ AR ~~C .r 1~ -6 e,. .1 . -1. ~~ -----~ --~ "n E41.'<,,, - .9'''1. 1MAR14%AO iP RT ---T ~ .~ .' ""3 e A!.1 h .24n .1 ...a e t ta C l e S l _-. 4 E~ .'.-i. ,., ..doom a RNIAL RTRIA L lBT R 6 OIIA im .1 ~. .1 .11. !it ,. 1 "R -,: K¡ ; ~m .:'. C .rt C""a b d 0 M RAN O RP R 1pa 1-1 A.11Nl. . -1 .i r r1 H, 1NŠ -7 11.1D ~~1,11C 1 0 0 n-^eR A ~~n es, a, 2ed I ar -f.d -a eI G , :0 ',,6 -~.l ~a .1. .~ ~ ei ~ ~ F, n -1-1 94 ~~ d~~ 5, .' . F n 1 13 -e~. 1.d !~~D 11 M, n--1 .re ~. .~~ c~ ~~ 1 ab d 4 61,mb ~. aee~ ~~ l ado ''. A4 ' "' ' .'A ',i~ .~ 1,~ma , c g-do -----d -"",. Z1,1 Y 11. ~~ ~ S }-c . ,,1 h -, i,, -r ,. -: -T. A1 -1 H l¡ -A >K .JO LL R-I T H ¡_ ..--.-._ .-.-H-1-1 7 .1 ,,, H.A.T. , -,,;;. \" Q i,. \iP14 O DE L cT pati ent b. e. ,c-& .W1 .i-A -~ ~I _0 7 ~ ._.E. ',.'p", .' .-84 .F".r 4 .d mes L d .R A a o -,.i, rt ,. n ..PL Y DE R IA A . -. 1 1 1D D _ _ ~ FR ~~ -~ .L IA ONAP R O 4 a s 11,14 11. H ~. .~~ ~ ,'F ~ ~ La. ..n .g1d ~n~m~~ 96 8 [IR TF i5 AQ O T \ A b K--1.~~~C d c ~ -n d ~ 4_.c A-661 ,.=1,1 > 1-1 1~ ~~R ea4 .A -l ,', .1~~IL -, CH ~ET , ~B E ~E~R 11RI NA .1W.i 7f:I 11 -1 . -,,. ~ .1na O .;" "" 'rT -.~ .l, ", -: a e d 0 H. o od 5 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,,, 11 .7i67b d ,aa een. 4AN,4e Gnn 64e N o oa o n5 LLLn izA TCO 14 -Q77 d 8 e d ~ ~ ~ 1 -.' -' 12p " ~ ~ "" C -8 ap n p 2 PRAf T NFIR P sa mna nH.3 4 ALQUIO LEL IT ~AO :ALA ~ . T11.11 a ! ? ,. ram inn .es x ar ~ ~ ~ .. "n ..j' 4 4 ---E -L1 L H3,~IN E A A u .C 8 a a 8 11 11111 1 l 1. 11,1, ; ', ~ ~ ~m ', , r ~ ~ .'.:' e ~ ." e : PF T CQ~ .T .5 E S Q U \ ~ F, ~ ~ n B ~9 E -8 ~ ~ K~ 47 P -1 B A O R B D R T E Q I O A T A O A A C 1.1 ~ ~ b T r ..m 11u, ," .17-5 G F y 2., TA--N HABA.-i "".", 1 bR O e F Aored T3 b O ~~~~ _-~ \ -,T ~FTO L O b lb ~ ~ ,n C ~ ~ ~ ~s -_ -d .%.-i r.", ..-e-JO-l. .A 1 1. P111 T111 4 Qead t h nm -pra na .r .-2 d ..Z 0 '," rr '" ~ me b -~ B B' A' -' ri, .b-H8:, 40A.es t -4H-8 AA cacLae d _ ,i x 2 n ,A l -1 -1 2 -8 8 m d d a an P aS E -4 r' .". --1 .,,, B -4*" , a N 8 R R p r .r a,3 -n 1 1 1 'AP RTA: =T1, C ad '=-p.dd .d ~ ._ _. --d .B '.,'!'n .F ,,!,e A, HA., TA,, E -, .'. a,.,."Z:VT ~ ~ v.A D, LA MiIOES~~ -~ ~ .,,, n an .,_p .--n T 4 "' t rp9 e9y 69oar a po Ototm e EAQI N FNED H --.n A e d oEGc~ 0 -1 ,2 . -1 n Z ue 9 393 h .h.ta 2 om ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~ .: b. ~~ ~ ..-t .C b~ .z_ rh r m A 9 \ a6HAA 11E4 FAQI1HBIH 4 r 0ps 11~~ ~ ~ ~ 34,I 1.z,,11,1 1,l," ,e hL, .., -$~ .~ ~ ,n ,.,.,, -n ~ 11 __ ai~~.1D. '1'.T' ~LCR A D -b aB -1,1 1 b".", n 1~ _, b-' ~ ~ r ~ ~ n ." 11 1. -m ~ ~ ~ ~ ;j -.a -N A T C1 F3 E AA e9 La be a n rm n 3 4 30 34 S ALQ ILA PTO. 11-"" % bW nd -J m ~ innT b,,,. b e~ ~ I, a o -, ,LQ. 1% -,Cj.,4 A 1. E ," 34 ,,, ~._ -. .. .-.', A" ~~ -~ ~.CNU 324 E, -I ----a 1 'r dC 1 a L A II R H A E ST R E N E A P A R T A ~~~~~ ~ ~ ~~~~1 1 .T O ,, -, -, -C, C. .9 E1 ,1 1 e q r g o A o r A m e F Q 1 A N \ \ T 0 6 3 4 n a a a c .e i.11.1,1,1,1, -Amp2 ,,,. a, ', -' 2 '' ,^l ed, l ~ ~' 1 1 : ', -b 11 1 1 ' l ..LQt ,,L, Z ABIT ,C,, ~ ~ ~R ~A R 6 J.e o a o e s ..A a lam n1 84nu -n ~ ~ .je A 9 1I 20 -H 008 -~p .be oo F o-6 ., ~ ..W .c c. 'o '' .l.,.,; e l e ,. -11. 2,~ !-'l'-I-A p -A ndf'CCn .a d,. a man na"P, .n .b .'Z,",2l':iA! dal ,41. 11.1 ~. ~.b. H~. = _~ 'C. .? ', T ~ ~ ~ ~ .j. zi r 2 c¡-, eaH9982 A L 5 N 7 d H -46 0 -A A E .E LQU ', c~nE C M O 515 H -7 6H-7 E -32-K 1 ~ ~p m. .A.uie .5 0 .Hi2268-i84-7W -E A LUC A~ D E .JO -/ ~O .A -~90 1 -5E ~ ~ ~ ~.U1A A.TA.T. ..N.T. .E.ND.ES AP1A .LZ D .'A REUBIC E,0N ~.12-1K-. ~. -LU HAIACOE DE 11 'A E ',OA E "d, a o iS L U. EIECA21LN L-no vn Ge1a .e .~nZr -111,1 m1ro ~~peso 1-b1aon 1~a l-e ~~l ~~~do -stren ~p1.-met 7 ~EI CU-AEMJD M 1.0 rne rsa.au im b~~a 1nora -n 1 a m117 o a a. urob, erzs ~ ocpinMraa. ~~1 .W. a ~~ ~ ~ .,.e~.na bto lur sded = 2~ $3 : grne, s/c,.,,,,.,, .:. --aiains 1.1 .ne 1,1 -c ~ .~ ~ ~ ~' 1 :ns porta ', oacn, ':a~ '.i._.I f r an "o ef n -80 al T m n 2r -as :1 ui 1 z caa o oi a g a d .s rii e id .' ~ ~ ~1s 1 ,.X .ram n o 1.a 5 V 4 n .C ., ea OC L C N O A OH-45877 t e ra o .a o y e r z a a y -, .,7 .1. I1-H-1 d Oct r, nt u rz l st sa ca 84 nr T ale e y.,,. M ,tr .se ~n .tl C m @ .m 1i -o Vi o H-:1 -8 -' S d m gnlco lo a en,'.'^ con>l. l' D R A G O N ES.,7 26-Z1 -,. ,deada. dn~r m s.cse Da y b m ~ .._.A .n :'Z .111: .eoDI CI NT H 2 -.-a 1 na1 ? c uar 1. al"wg .",g cto ard L U L N A P I CO E~ ~,1 1~ ~rccinalet com = .d ES U N 1, 11.1 1 1 1 --i m r ~29 ,. .tr .e4 y 1 M r m s i9, .ed r _. ~ ~ M.U A-E Z VED.O ~A~IIC ---TA E V-ta a -.r.a g a 2 h r e a i ac n 5 8 .~ ~r n Bu -..nt d' m11ara er t r a gr ce y 1~ al ul l pe i o a a o e 9 --' -'6. -1-82 e' ~E __~~LA APARTAMENT"'OS DE .cmir .kPres -lses c~~'na b 'aiac Trnd para 1n dos ,r. ,, ,, m"'uz .33R.06 APA,,,'TAVDAME TALQ e aoS LUILO' AP1T1E1' DE 1, trit cutr ,eo C~~l No.,1' 1. ~1.1li.tboclco auproa myrs oiaeclne.Aqiccs aacmeco aoc e CRIBASEALd noaoaanc cb la-com l r,. 11-1 b d-t l 2 -~ars j~.s Ca .1Je :,,,^ 1.59 n1. 14 y ~26 Sac, 2,, 1r1mu roe.56.0 to$5. ubess odsay oad aa to rneenslrcmlto etotrrzcitlcoia lvdr e na a ad gasaguaal64 Unabajo. Inorme el o. 3B, l enercarto ba y ccina.Pregntarpor a 18nsrero 12, squm 23,Vedao: Aua -.y~Z7 ~ ~ tod, Pdo -udad Careter Cenr~.,p~~a Fenan-c-nena,,s ,. anl1d1 2 11.Ca11 1. 1 C -z d C o u m bia g. d a -.a J ~i 257 -.,, ... nc. a,, ~ p aet_ .~ 1 .T l : 3.1 F L2. L a e 3 10 .'ee en i s T'l ~-3 3 ~e T1r s o .L3 -1 0 n o m n B 11a -H-3-s.n H-4.12J1 E-.,-2K1 -e ~-87--2275-j84-14', :.", 1 59'l" M FI-NS6 KAINOPE-R-t0-

PAGE 33

o~~~ 1X 1aiia o D 1I -E LA .ARINAj -hernesz, de;et e19f ,idjP"im 7 ALQUILERES~. .ULE E SE 5-IIT N S .OI I A ,E %,:CE ,,E .RCE ,E O RECE ,EO E E 90 MRIO RPROS NANJO NL~BAZA 10 CICNRa 00Clt5~ l7 OICIUDESVARAS 18 IIAD5 CIDO C. NEA. C E,' n AIQ1LO AEACOMlFN4 I i ) i ALA AZA ,O ,,T ,OC,,, FPOTER PA at Ouur 4 UCn(na DR.F tRr FsasO.A ARA(UA OrRCusxAc1FIA CCIMRA1 ...;A!,AG n~,! ., l',,-n a l21 i4(A A M M O TtRA a a T M v a d gna 3e o Io $J e aae ..T e p os ne oe aa ar o 5e 500 Ie e s aa aaa a v s Tac o aocc y aa at.d os C. .6A d 9 u e a en o 4 e a a A l pa a n 4 144H 4 1 00 4905~~~.nr De Mra h. 6 E R O J EIN DA 3 ORdta. OlFARt O J ,A C a -2 4iM-h N 8eag Aveda toaa A y ALT UN OCINRO DEPN a re ee paa aa ge a n d l .& T. .A .I. A1 .t .OCAA IKA A pi E ned rba g e o EELCT PRRAD J1Fa tMP l kA. cX 1 C1 ifen ..D ie aML I/BK A ANAAC(INA RI DE. LA AM R N .V ., 6 de S t de 19 l C R T OngE FGI($A5 1R XP TAi JER a .i i Pi .7J,V.1 47AQJI M CRA1 2 uen aa cee--.,pe r 13,S St AN S ,OLtI IA N SE OFRECE SE OF E N SE O R C N 90a MARINO y r -a REARO - ?ANj56AA tN A Io, o It £RO t 11A SOICTUE VARIA ---2- ~ M --- -T du o a G e 15 6 a ea a l c y or LAc l A AI. 1.-CsRI ADAS RID OS.si il-5ffis-bbILt - DF. !LE '.I. C .4 I I T11AV 1.19 ~ .ULEE ~ ~~IO ~ ~ ~~. -~~ ~ ,.,"","" ",, ,oFr er e *," I' '.4 '. y 2, ~ ~ ... ~ -, 1 a a e e 4 5 a e a 0 o y o aN 3 3 e a a ( e 5 t r o 1 11 n 11.1111, e , .A1A' !,!A, .,AYA AA., ,*=u .a ,. a 2 J . ." ", 1 ~ ~ 1, .4. .11~ ~ ~ ~ - ~~~ 183 1~4 I 11 ,n .""7 Do ,.,"" w~ ~1. -E11D 11A.TA 1, A"'U,,AN -E1F C1~ ~ 1 ,l ~ ~R --MA H A" .RI ~ 669-.i , -, P NS ~ ~ ..R. ," .,"'-1 ~ ,d . ~ .I --, ~ ~ ~s ~ rrxa 1 ..,d j, I T, -IC T -A K ..1 ~E 1 ',R C',rC T t N J R O C N M T C e a b s e p -r a aI. a .d d L.s Y. ~~ ~ .---chez e e a b " r" .n? var 4 e e a"'x~. n, W. me;Avenda pn,, Dm den r,. ~ ~ .' 11 -.T11 ,, ,X ~~. .r ~ ~ -n 11 T.i .1 s ep ~ i na I , 1 -a m~ 1~ nd,, e ab II~ .9 , 1.1 , -,.a .~ ., -a z .~ 11 1, .5 i 4 e m p 11 -1t 1~ ~,. 1 , 111 1 .\ 4' ', 49. ~~ ~ ~ ~ ~ ~ .T-1. ~~e ~ .d .,e , ca ,,L 68, -', ,infr = .~. ..,~ . ." , .--" -.I : --, -.., ,,,11 .r.'.~ . ~ % L SPN SN R NT) -, ,-na e .'2"!,.""" ..as d. % -., .-; -ca < ,E -FEC ,INT .P O iA -4 ." 1 1 -.9 ~ A ., ~o .,. 7 ,, .a a $ 0 a e 4 o 4 t M -na B,06 ~AR M N O F T A J R SOI. CI d 1o Te 1 r ------1" ,ll ll .-,11 D ~ 1 = -1 no, , ,,.1 1 1 -.ma 5 a R x eO E ET J I N A M nUl --11 y~ -a e >1II. ~ ~ .InorC de C mo --6 t ah ea o a D e ae ---neo eaomn E eag Mar an m~n rman ed ~~. N9 A Q. I, O 4 T1 S S, N E T~~ AR.,! .n. e e ene a a as 54500 SE SOL10 ITAN ,UCACHA1 11-1p a n pre en o e Re ere a De EO COTNA" A MATR1MON O MANFJADORA O RIADA DF A .~ 4 83 pore Tef B9 an d ,11d 1 l, 4 .'-d e .tari 624 squ a a erce apert a de ba Bngo C en L 49 70 389 Rer oH :u 1 .1n1 ~ u -1 E'.4,4, 6,,,meo a o a.' a. omed ra d Re:, t! Hab niNu, : R .; .1,.Cl, a M n l,.,, u ~ 1 y1 -111:', -w ,', 1H .11 "d.'-!." .b. -AR .11 -1 la~ ~A T CO T .30 ~ iii. ,,,,, L, -a 3",.,. --..C. .unb.aH4 4629von un I esd .469 !,-,~~ne -n -,a J, ,-,,!." ,, % on ..-. -, n~~ ~ ~ ~ pa I,11 ~ .,:, IAWT" I1 ETREA N9 8 !en 2 y Con y o a, aU hadALQUILERES VARIOS tomanfe a ra u n .d A n d FARICNTFDF RAJS D BAwO e e n a Cono enN d e s cara du m~~~ ', -17,H 24 2 i r ano y V A eg Sa me S E S L I I T A N C1 -Bo '7 e. b'n'! ..-a -A1,11E, A. -EC.A1A~.4 -n, n 'r,, ~.H.z. 7POR H AF TAQz n Ar C RR d,~z ., ,JII .-,. ',.~ -e ~ ~ B I,,,", 23 :,,,l.1, 11 1,11 i,.'4: on d. a ~u a" ." -: ,_ .95 tno u.,o omdo y -.,een a n o h a I c nmd rn a e a -1, ', ~ ~ ~o ,e ~r~ a ~ ~ -, e v , ." ,F 8 d E C L C 4 A s L M D A A E P R A M J D R A ,,n, bz,' ...d a,, .d r ..,, 9,9 lP E R A R,0, ,05 ,AN EJA D1R A, ..e r.,",2.2 ., 1 ; n ,,"" n 4 , b e 1,T1E. DE. ..Bo ~ ~ -, ~ ~ -11 ~ A1Q11 L A5 1,1. L. -O E O ,, ,.,,",Yd'E''','"' .CTA ECA;<.,n. T.F. 1 -E --E( -,, -J ""F .Afgz 1~~ 6 ~ ~o ~n ., ~ I, r l .1*72 h ab~ ~ tee o an, S y e n d p ec on E s e !a E SI I .T M A~ E J A D O R i D E C O, __ a p ra e a o d o B na EE O I R E E U. ', y 1 O E. ..-.112 .7 n : ao 11, .Joaqu.,, 1, y ,2 de" 1, ad ...~~ ...r b ,,,, ~r ..en d~, .,,ii,,,,I,l r .,, ', '-~~e SF DFSF,''. l -lC HAN 1A, 1A ene ,. T. 1 o B1 2 ., , .4 .; ,, I. 1ab -. ,~~FCN .AFA ,,,RA. .,N ~ 11. ~~~b 1~~ ~ ..1 ~~~ s~ 1~~ 1sd ea a3No40e e4 8Aredes InayPdooT A4 2 eea T p 22 iE DE "CTR ,7 E CA ~~ :, r dn Erb E-._ Br ei 4 6CIAADWlARi ,CvlD, 94U i9 d yni -aC M ., FFRJ -1n1-a Arg ,= ,, ,r ; d r.C. de DAR O DE ,,LCTAM, 1, :."LAl.A A, .C.A -UIA H. ..1r . e ~~~ 11. -1.1. 11-11,1 ,i,3 ', ., ,a rI, 1111 I, i4,2 b -Id ~ ~ --A NA 1r 1~ ~ 55.,d. .IpIa n n~ lb b -La al a e,' ,, L m:n',de ren a ..! .. ~.~ ~ ,CL ML %AC"A lw -, H~ ~ ',2 '. c oc a g ca e a a p e C c aH 9 99 0 44 n u m o 6 b o A m a ev s O b r y s nt IC -17n1B I d oa -.', L A A ...E 1 -E~ .e ,n a as Ed, n O LCT C SA-a -, 3 -, e nes -,r _7, Iue o a.6 d ,ta ?uC E( RIA A .A TO B1I ~B~~ ~ n -a e pA -% :-a r -a H ~ 7 d e N 2 , ,mb ,n med'T"er sa sI -'R 1,1: -1 i .b~IIII ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~/.~ ~ E .e r,"',," d,'<,:11""Ii"^"".",1: ~n ~ ~ I I,,. n .ari. j .~E ~ ~~CI ', ~N ,1~AD~R -1 1 --E, .OII A .= JUH C A "AR ., .7"," --1~*E -n d p m a L n ~ .5 00 E PA RA A 2 b y ,e . ", w .i" ,.o ,> a ":."".',, l" 'a ."'n I ,,n:c .":: ".' ' .' ',>, a ','n , b , ,,," d , y c,,""m I, ,o H ,I2 -.1 11 ,1RECEl, E "OYE:", PA',A C",C'*.En :! ..,.~~2 ~ A q a a de or a a, -con e in merP, a mne y ,, a.x BarRanchoC ub a z.ad de Bea y BEOFRE 1.NA i CHACA Bl ACA eps lr ~~r -~~ ~~1ea 1 .~~~ = ', ~ =,;%, -HA C i o -en ----.ny 111 1.11,,, ., 111 ,r ~ 7F -~ .H d1f -.l. .,; .~ -...-pre .be, n a 3 Md 2 a o. p u h e d n L m e rb r Id ,n -1 ad Cod xSn 3 9 W .=jn t n ed 4 iy ,ii2 16 rono a i -~ -a ono B11.26, .111 1. .T.TT.CE 1~ -1 g1 11 1.1n "rm b^d "O ,. 6 ,2 AGEN ,A C .L, AC,','S ,,, ,,~ .I, C,3I', ~ ~ ". "^. ...." 2, Z1-1-1 % IEWEJO\ E i COLZ R C. H ma ~e .a lr,, ..,,:,i 1~ .-,,,,l 'X .rr. C. 5 -." -I T---/ E ..RL ..'.'.'-A."M F FAA '-J PE ",,,,,<', .11,,,1 -S \--l --CA 11 1, E 0 ; -.. ~ ~ ~ -.11 Ff E N S NB A C P n aE ,, Oct',"'<",,,' '."-",kw ,, ,re , ,,e ba,:II1 1-11 1.I1FCI A ~AB~, --, ,-2 -."TA ,'D1. MAN,'lAD' -A" -. el. ".66_,7 'ada d ,,.-,, l,,* ,,7n -' lW -1111 lo--~~ -~ dI, ~~ "" .', ~~ ",e. ,.',, .1o o 30 -a -.- h"" 1."11 i, ',i eJ M ",.f d""'!.", H,,. 1,%un% .Ma p H 0, 9 0 ra i e M e,e M tr1, ,,,, n ',n u ado e e Tr, d, ,,,,,O RF( .I NA ~.'iFN RFSPO .Ab In , ,ne i L= m -= .r = m. -4l 9 a & 2p 40 ," .A -_ ~ -1 ~aj ,.,.,I,"II,,.,,,''"" ---I---b. .1~ .X'1 ..1. -~ ~ -u .~~ -6 Z3 F R ASV 92 ~ ~ ~ ~ ~A~T1 ~UA~E ,IND -, ,a " -~n .".:CT EA FPNALF82 8 ee naB683S FFF OIEACO EEF 13CSU ERS M SA 1~~ " ;9 -,,,,,,., -~ ~~ , 1 a h ~ -~~ H 2, ., W 951~~ - -b -ar -a -n b~ ~ ., ICITN 4 ICHAHAE ARA.H: ~ 4, .~ I,. E, li"" E - ',A , T PARA Z = -, ~~F} TF -a ------1,11. 11.d s n n ad e 0 a -11 .., m,-,d, -1 C C, 1,G1 .No,1l .13 0 1: 11e F ~80 Va 11 1< na" ,l7 ; 1.11,1 1 .T L 11 '11~ 1n.In 1i 11 13,11 1.n1a ,.71" ", .n-, l 'za .y .-"u,~-1,11 -, ,l, B9 94 O ,f <" JO,,, I C L .-G~nJ. I<-g-i.4 1 ~d , .I- -4 97 ll1,,11, 1' ,,,l II -'-W 17 .TO ~ ~EA '-A. ,OIN .1,1HAH E -MO[NNC or I OR 5 EOA BAC P _,,, .,, ,,,", -,, ,,. ____ _ fTNlMO Z ,', T. Qe,-RED C7 ~ a CHAMPO CLU. 1~A~C 111, .b 1,---11 .1 --O N R R.OTR IPO E O L B 5 ALQI.lLO ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --1. ,ASA1 -A ~ ~ 11ME -1, 1 ~~ ". ~ ~ e n a s L h a d -n a p r a e s rd d hab ~~~ ~1111 l oe bno sa, npas d 0a 0 pe agn1 na1anN yhanna resnc paa aa d 3 a .64C r -.,b -~~ i ~ - -----Cb ---~ ~~ \~ ~. ,:l,' -~ ~ s ,12~ -0 r1 -1 a ~ r~ ~ ~ --E 17,171 oH 9 n s J e 7 8 sO IT ¡F O R A A C ;!, 1. ,.a a aPERAR :r lo bA E A O A .; L c~ ~~ 14 4' ', 5,, I. I,~ -1,1, L1MP E7~ ~E~F ~ ~ .9 -' 11. 1a 11 1a L -1 ,-' An~,, 1~ 1V .1,N1.1t ~s.e Tr~ ~1. 1~~ra d a a F O R C O IE A A BE t F R A B A A -A T O -L R F ,0 l ~F SO E ---1 1 0 -,, ', - ~ no .~lI ,, ~ ~ ~ ~ ,1" , 11. 1. 11. 1 ~ ~ ~ .dued - ", .-n s i F F t A J N ~ ARIANAiEMPL,-MENT~ ~, ne-n,.ra r b. .x_ ~ ~ .I4I .1. a~i 1n A,1 F0 1 x --E n?' , " ~ ~ ~ ...n , I. 44II ,i d 9 A m n a e o e P O E O A x s d .d m a a a J s v e I D M N F E L O D T ,,n1 11, ~ ~ .n 1 r a:11 BI enA .1 'pa--. "u nq ~. d~ '-, .1= -,: ,,.Al ,', .1O N RSLOO O 1,11 , 1, -1~ n h .a ', n,,i.-. ,, p d oi.", e,'"',",, -u ,. .~ ~ ~ ~ 1. P R F E1, P R F F j, we = '"' E -6 e ----, p-nab e >'r .W e na aOFR A s C P fD A4 ', Iad1-l -, -, n1 ":.:111,U y. n.,",,l"" n ~~ ', .n .-;a ~ ~ ..1. I 1~ ....,:" -.~ __ m~~ ~~ .II F ,.b .',~ 1 .1 -1 ~ ~4 1A7ANDE.A~~ ,IIWt- .I,, I, 1 111.1""""J .1.,,,l11. n ---a -a --e .s1-s- c ., ~ ~ .BA. A UR A ~U~ E~~ ', ~~8 l",,,%,,,l", ..-e .-.::r.DER, rundo~~~~~~~~~ -, 1 T. ,., -s C11*2Sp h T nn a s RiE IVIN ER SEI0 0 E 4 -' ~ ~ 2" ~ ~ A AN ir 7740 . ^ x --C 2 4, . ,,. ,? C0'og s a E ch"hi p e cee rn -, "'EC % -dI E ""'P ,BL ""EC E -1"" 1, RA --Q ,-iL-,,,.,~IIA r~ -1 -111T- .de" .j en1 p . -a .1 d -11 ..ta an aa a r o a .c .np ..F G R Cr -.A11 1 2,111 1< nl, 1, Flill e,,lm, ,a a cu"a "uar .a 1,H~~ ~ -d,m , ~con ~ 1n" mlel". ---i as -----.4 en a1,. 1 In, m. T 1. p .-.1 ~~ ~~~ .,",a ,. P:,,.,, s,,,!11 "" .-a ~ ur -,e ~Z,at '1,1. sUE.%-:T S a *., re.o H92 8 ds 96B ga ~ ~ SO ICT CAS 1, 1.1 , 11 1 n ~ ~ ~ ~ am,-,F63 4Sp FEFFJSNRRONAL A CCAR FACTN A H -1. ~I~ ~ -~ -' 'p d. o 4. En 'W'1; -l~" E TRABAJAR, -N ~~ ~1 ~F~ ~ n ,,"-'''" -, ~. .1. - ~~~~ .E ~.R 1,111.~ -----~~~~~~~~~~~~e 9 2 -" -1 l. T.1 -11-1 112' ~~ . ., m, er ,-.,, ada15?1 r:!i:,. ,~ -..1 18 RFND" U 18 -, ~~ ~ ~ , "" -1 --na 1~ -p ~~ .~~ ~ ,. 1,, ", ,2 , .,, ry 3,, . d.,11 1, --~~o 1,1 1~ d A~ -e , ~ ~ -~ ~ ~ ,-H -!CT ~~11E rTA 1-A -L. AR ~~mR :.CP 5 ~ ~ ~ n'-'d a r o -,ad ~ ~ ~1m a i o e rr a1 ---q a o a a n aa__ :d 1 n" ,, , ,d ra .a nd a .H _3 09 p 9 n -~ 1 m, n -e b r w -~ , .> In, 9 1 ~ 1n -~ ---. .-a ~ ~ b. .~ ~ -~ -~ .T. .-4 " -EF C ~ C N R C N F C -" -1,r,.11,11,1111 ll,nl" a OF p o .ICI NAC IO A -0970 - a -5ne , n, "'<,, -.1s I1 ~ ~1. ... -e ~ -',,',,'',-' --,~ 1. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ --a I. ~II ,.. a -,",,,,;",>,,,-, -' ,~ ,~ ~ 1,,,, -,', , RE. ~n, 1[ ~~~ ~~,,PANOI-I ,L --\ ', ~~ ~. ~~ "" C~A1F 243" . -b1 11 -111 .~ ~ ~1.E -EAER -E C-C ~~ 1 "" ~ 4-1 "" ~ -1~ ~~ ~ ,1 APE-IE n,,,',' 1~,c ~~ ,e 1~ ~~ ,' 1-1E 11F -, 1~ 1n A ~~ .1 ~ ~A1.1, -.A 1~ 1,1 1A,~BLE~ ,, ,.>~~ ~ ~ -1,2". b ~ -, -11, 1,~11 T la1 .,. -",1 1---G ~ -T "A H F -,AL 2, -, guj % ren,, -L, "", ~ ', .' ',n--! 1,1T -1-.""FDIE ~~1 Iz ,l l".,111.11111. l11,, 'IA.6,' LlI S A , E. ,' \ T :, ", :,. ,, ,,. ba .,,S n ,,^m ..p. :"a , ,F P,, ,,, ,,,. ET", F P, ,',",'' F 5, A " ~ ~ ~~ ~~ ~ a, ,1 _ ~ .--L1 .-II ~. 1-1 -2 -1 P5 .1 --r .,l, ~ 1-p. -I~~ ~~ .1 mpI ~ h1 .1 111 1 1,1111 11 1~ n -,.e ', -r -a d -r b11.1.~ -1 --~~ -~ 1 ,a 1 ~ .1 ~ ~ ~ ---- ''. ...;1,03 C ,A O CR ,,TADAS " ", '. ," "' r -,,1 n .I. ~ ~ -o ~ ~ 1 ,,,, Tl~, .'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ', .H1 '." '', l 1 1, 1 ",?':.,,-' ...C. r""', O , -O ~F i .O O C 1 4 1, -11111 111. 1~ ERO .1.1TFR ~ ~ .P~ 1 .11 11 ~ ~ ,, "11lIl 1~~ 1,1 A ,,lQI 1~TO 1.1,.'". V,'RF "l TF:,, E'--,, ""L"IT PARA , CO ,, ,,.-,, .-2 -0 -~ ,', ~ ~ -a 1 1 11 1. 1 ~ ~ ~ ~ .a -.: H b ~~ a,n, r.d., 1l -m da 1 n1,1 l"II,,i -,H 7 7., 1 :, .11-1-d 11411GE~TE~ ~ENDE'RES -L -1 -7 ,, -E .C. .MAT -, -c. 1-1 ..R,I, l ,1 I M O E 11 AN T1 I. en B~1, I, N,t Ute 3,h ~A1~ .I-----H1O", ll,," ~ 1, q na Cazda d L n x p a -d d h e p a ra OPR CINF ERMO A RF PONS BLF F Of ECE C ER BLA CO P me a AI< Il -d1 los4 m, F ~ ~ ~ 1,1n1,1 11 \ .E1~ ', ~ rDF ~ ~ ~ ~ ~ ~ -2Hr2< 2~ HS4NTOSg SU RE ""' -PR FR E Y ,,,,,,,. ,,;' ..'"., .~m -, 11 5,1 ...', ~ ~ 1~ -11 HIln A 1~ ~ ~ ~ I. ,,, NA IA A -M LO a -.o n A , -e -2,,,, r,""" ll.,, 7 .,,. -.,,,,, -, -, ,a -p -1 E1 D 1, n l. ~ nr ---, E.9 ~~ ~ ,, ",, ~E ,,,,TA --ED R"P" %F D F R F H _, pnll.1,"' enT",' ,C':' H-1,. ~8 FA AST RIA JUV NI A LA A DE A TDA OFRE 11. -L A T O iAE T Al I ,I , n T M H H P A R A P A R N sta e e n 5 D m 11 1,1 1 1n4~ T B1R 111.1 1. 11 11 4~ ,I I%11 -~ ~~ ,,2 ~~ -1 -~ 1a 1 i~ --l." -LVLDRS ,~ ,8,,_"..7 l'1-> '.' -In .~T 1d . 11-, E O" F~ ~ ~~ E C~ EII. Ni TA CA.74 1 ----,,,.,,," ,,,",,T,,.,I ,' ~ ~~ ~~ ,de~~~~~~~~ Zho ,a ~ .....4 ~~ ~~ 1. 1. 1~ 1FFCR DIZ ",".""" -0 F Tl,5 TEECOFRD EIN HMR FFNA , 1 1 . ",9 1 11 11 64 5 e n a n u m 1 ..6 'n M R ,. ,L: D'uA R-' Y ,O M",'. H 1 'C R. AD A S.C R, A DS ", F-T,.E r , , ,E~ ~E~ ~ ~ ~ %Ej -D e m n '1a . n a r An 1 : -,F 1 1 40 p bO T RE A M OD STA 'p 1a -11 11 -edo -, n .a .". ." 1, ,, . ra -9-, 1:-" I 1 ~ i,,, 1 "H ~ --1 -~~ r mh . l11 ,, 1~ ~,1I .a 3,1 --. e T~ ~~-E 1 -III 11A DF ,AL 11 1 ~1 ~ ~ 1 ..-E~ TI d 1 .~ .1R ..1E1,A J~ ~F "R .s B,n -IR ~~ ..,E ,FT Ti 2,1F ,1H :P -1 r RE I.~ n~ -r -Io If - -A ..11, .~1 d, ~~ e ~ .1 1.1.1 1.1 ~ ~ ~ ;, aI, ,.2 = 7 b e 11 .1111 ~~ ~ ~ ~ ., -, BU F T .A lP ----~a "i,' lCi.". 111~ ~ ~ ~~ 1. -1 1 -1.h, 1. -9 .1 , 1. C ~ ~ ., ~ BI11 1 pIar!%",Tl, ,,,,,., L '" "a 1-1 11 r~A1 1 11 -O 11T i, F-1DR PA, ~ -m ,n2m H4 pad aH C FfFCOF b~ 1 1 -1 1 -n ~ ,R, ~ d H A H A O,, ,:" i I1A I EM R -, 11 1 T 1 11 ', ~O 1 1BF A P R C A I PR F ,iM ,1 -O -I ~~T ~~ ...-, .,,ilp ,= ,'' ,, ~6 r --', -t ~. 111 ~ ...! ~~ m .~~. ., 1% 1, '1,. ,= ', 1. ,7 R,1 ~z ,, TO ,F P, ,T F -' 1R , -A1 1P AR ~~ -, T n= .'.:."''"',. ..-, ~ ~ ~~ ~ -.~. , I. ",,,.,, b T' Ur -I,,~A ,, -.F 1.--, 1n ..n. .~.4 ', .CR.D 1-1 n "> "" ~~ ~ 1 1 -FR F1Ao RAOFAn n R4ma EORC OBEPR Ii -~ ~~ ~ ~ ~ ~. -, n.-,-, .1. -23 ~~ ,FF ,1. "' -OF ', : ..1F 1~ ':.'.I' .n'a. ;' T l 11-1. ~~ .",, m 2 'L nI N L :11 I ~ .I1. -.11 R,1 l. be6--11,1~ -11 ~ 1 .-XET .GIELO H.BR i a~~~~~~~~~~~~~ -1 m m 3W Im a --------, --1x 1 .--n 1~ ~ ; ,F O F F C M O P A A a a a a a F 8F n e e n H. .-~ ~ .~ -"- ha 1a E --m -T e -.---------i -T----T .--E --~ ~ -,I "T:"~ 7 .,EiDFZE Z 1 ,E ,r ,y; ,LC A RI IE NTE ..O .n 11 7 d l ~ -.~ ~ \ B d~ ,. a a o ~ ..C ,a ~~ B ~1, -, ,, I, -1 11 11 -11 17 -s' ',. i 1,, 1, 1, ' b e , ~ ~ .n P [ H, 1,4 n. II, 111 1 l."' .~ ~ -: , 2 ,, d b" -n -' . -72 -.e 1~ m1 11 1 1 1 I 1 - 1 5F O K C OFER CE LA H~ 14p 1' ,' ' , ,' .A -L CrA A F 1 4 ~ ~ ~ 1 C ,, A 5. A DI, E ~ 1 1 .A ~ ~ ~m -n d~ B, ,E o d e a B J -a 1 1 1 H ~~~ 4, ~~ 1~ m;, d1~ ~~ ~ 1~ ~ 1, m .,o ~~ ~ ~ 1. .d~ L. -o ~ ~IE Cf\R 1OA 41O OH23 rR 9 11Q1L -11 A -R ND P\ ". \," - -....-' ': -n, 11 ,,u n ,-~ 1 1 a -11 ~ ~ g -11 ~ ., . ._ APPITE19 L 11. RFlO j, F 1. -Il n 1~ nu, T1 11 ~ ~ ~ ~ ~ .-. 11. .,i."W-. no--3.E -, ECE -N ~ ~EN ,-C "A: lFJECF1 1,1HOFER,,, DE,,, COLO, ~ ~ -F ,R -.10 A A .--1 = ,7, . ...E, .~ ~ .,. 1 ~ ~ .11 -11 11, ..C.3. e o e a a a a o a D c a a p a i-e -1 -a -..d .d .~ ~ .b .l., ..-r -',,11,11 4 -1 1. 1e m ,e .'' ", : ," l, b? 11 , 1 .l ,,' ,'B :88 u L,' ,m ', -3 ~ .r .1~ l" lTFR,"I ., ,." , E~ .~ ~ CH F ~ N ER O 1E 1E~E C-O A ,NA :E1R .2H 2496 94.7,,,Z.,, ,,,z ~ i SOL.CITA 2S rn ln .~ ~ ~ ~. 1 -1 a de m a11 1. -T, 1. 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .' - 1 l l I 24 ~ -, -~c a S n ~ ~ ~ ~ ~ .1 IIn 1n1pa n m t m n o p a O R C 5 O S C C E O R P S s F E E C H F R D ~ ~ Ei,-DF .1 VE I ~ .. \. .-• ., ~~ I.1 -b ~ ~ ~ ve de, , 1, A 4 ~ -p ~ ~om u r a e ra u a ~ -~ ~ ~ .1~ .ar -1 ~ 1 F 1 R C e q a a ~ ,L-' d ar b I ..T .2 R , e d no er noH 224. 7 Haana TeML 2"4L.am ,d a Gme 7-TB:%".11, 1m n Bu~~ e 1e~~T 11 ":"'ne""'' con s >" ~ 103t 2 ba l. 1,7 1 111 -~b 1,1 r1 -1 m ~ mp,. 1FRF1R 1,~H C -1 E 'A ,E -----2 ? ,T ~~997 3 Prg oPa .e -1 CRIDO -n I, .11 11. 1 1 ~ nb a m mnAma enap d nu FT ORFEE E C~C~ -FEIN3. ASTOCC1H a O' A[DR AA Con h La a e de a n. a e IA D S R e ,,, ~ ~ H ., 1-14 ~ m 1 -d 1 1 1~ ~ ~ A ~ ~ -1n -', d, .1u n -11na o n p n f n a d a O R C 5 C O E L N O C R Ob ,, . , ,,, , 1 .~ ~a ~ ~ .p nar --< .---D 4 O C L C R E P R C C N RE B A C D 1~~ J 1~ CALA AZA ,V. -..," ... ~ ,"? 1-, H -, ." "1 ~ g -m us ~~ 11,1 .FFEEE16 A BLNC -a ~ O ~~~ l. ~~ ~ I. p, ~Z :r.Bu 49 m OR, ,. ~ ~ ~ ~ re --.A"''',"" 'I 11 LA G N GA VE DDO E = n ---" ~ ~2 C~ ~ o -m1 11 11 .~~ ~~ 1 1~ -11 --e , 1~ Tu ,n C1 .E lKC OFER JOIE ,,,, , 5 1 1 -', , a i A1 I -1=M ,,,D ,,, 2 NB ',r Z :',' ,d ~ ~ ~ ~n ~~ ..H 2~4 , :bjCs a'jua un ud 4 a ee n o a ee a -' 1.11, 11 .1 ~ ~ 1 ..ere ,. -, 0 ~ ~ '1. 2I 1 -0 .FFC ...-C ,C, ~ ~NC ~ ~ ~ .re a s om ____. .., 11 1E 1FEC C, -E ,L ~ ~.O 1D ~ ~ 00010A~~ 13 ',,p""T a D n m n eJ a De m n u .ud q y c n p v n de ,, 2 a o d'OF EC -,iT,:;" .G E5 E n, 1d, -, 1. -1 ~ ., ;:; '' E ~E -,1E P CABLE"! ,, nh111",1" 1,1 ,d1~ ,,,, ,..b. ,,n ha 7a'" % d,, ,-e OFRE COIN R :L NC .E1 ,ot 1 ~a -', na, ~ ~n ~ ~ ~ ~d ~~n v 11 r 04 gAVdI G11 U T ~ "' .E 1,4 1 ,n a n1 11, m1 ,. 2 ~ .~ ~ ,0 4, 1~ n1 1~ .n1 s 1 -,d.rbj no eeeea L8 eca p 4 n ee _~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 244 l ~. ~ 11, a ,u me -11. ~frn 1,1 1 1,11 1 ~ 1-., H 2 4, I -, 1. I p rt,1 en %1ll j -1n 1~ O ~ T 1OIR 11 \ CD 11 7 O.CIUE ~AR1A ~F 1F Te\ ,HAC, ~A DE CLO I n o nIa2F7 H 244 -12, 1 "AEJDA oE"l"d "" ~ ~a -e ,. ,u --1~ br ~a ~p u ~~ en ac o n 1C e n5 -T1 UC A -e .m n1 -4 PT A C CNA 1M R B EA e 4S O R C M C A H 1-11.1d1 r ~ ~ a re ~ on ,' ~ ~ I~4I I --1 1s 1, 224 , -,,, abe, oc ..e odl ha ",E O REC '7AR, A", """A ,,JAR E,, ,R H,-,,,,', ,-,, -' -" -' ,,I, ,,- ,,' -, ,e 5-~ ,1 : '",, -,, :,,,'11. ~ ~ ~ ~ E jo -I1 -1,'ado 1 m rl' ~ 2,, ,.,' , agr s , n 1 n ~ .1 u -1 r 1,1 de -u n .~ 1-1. -i --, -, , ," '.11,1 11] --,11i, -Unal "0 en -~ urt ~ rg a o AH11 11 1 Ii 1 -a 1, -L ~ ~ ~ ,o d1 .1 1 n. -n 1r 1 1 m...-s 11e .111 G1z e , ~ .1 l , ,-" ,, : 11-s1 .1 -rndC -1 ,nO EN d1 p--,, a<,,<, -.11 .a d1 n 1 .1 a' ..E. 1,11 .7 10 RA A TR B JD R 1, 1E. 1o -,0 10 .f .~ene1.111,1, ,s -1 .,a ,ea ef :'""'" '' ~ ~8. ~~ L"ECE HFR 1.t1NI C~ ,aa Ot ,ar ,ah ~. -1 --,1 -1 CA~~~ ~ ~ ~2~~~ yI., ~ ~e ~ ~ad -~ ~~ha ---~ --2432. ~~C -tT nAA O E, B ICT U2A J-E DE ',taate lBrRc n EORC N JVN EPNA eca.Cnc iddycreea iI 11 .1de ocn, bao:." 'a dr ~ ar co nar yT aar ei ~ ," -,My 1ysa.Alrt l opt aalmir l g nig ygjgg i B FEEUA M NJDR ONpeesoe lmraVjri:M49 "C60 y SSF I, -11 ~~ 1 ""nm r Ca ~~ r~ ~ C RIsA -o 4-2', ,.1-0, I, y noh Tab > .-1. T.11,11 .u1a .e e -,7 .D. .E ~1.A -11.N d1-1 -da2 12DR DE' -LA ,MA 11:

PAGE 34

PAGINA 18.B DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBRE 6 E 1957 Aborda el pueblo de Alquzar lalTemas de Siglo y.Dama, que est demente, acusa:Reternan a sus pases todos. reconstruccin de la escuela a una vec.inaER deflaagei Traal-I & 1.gi of." rflora Ch.,e d,, J.no quedd TL 1e1" heba g~' .d1I rJ <~, 4.4 rkirececi n01,1~cn odddi~l G. T.r poagnd 9cn o •t ulsfu d1,lda a rana ~ ] su 1 peidn Traas te a qe li qenldarelelie ene. anncls e a u de Tlon, R5UtoheidogrVeUNObrroalcRr esd eWdIoJiAmrdo. Al ,,1~ 1~in mecaa ft s,1~ '~ 1,, ~ ~1 ~n l luco, y caenr a rns ntels hngo. a qel etdi elaCmerniapc d pi d o llent~ ~ ~ ...Inte COeain la an e gnisd nnis u sa netrnaoiree nRfR i.M nrardd.A iR o ooneoNe e raWhg l ~~ tb _, g-t, ~~n ,,mre pr dp ic~~p----L-icpaiade arba n ,n lrertaode eoo Rbr Elmnstod duain dco dco ari ote u l i "aa icpinre egco "elmntrlsprcdmen1 neHsialClxo ,c du ~d u ~ve d u ar raaorcdd u n. uveP ner ,da nrvatd o Jog ari onercii a instrod Euai eenun erubdotnoprlo gnts o o o aspoia m reaa l eor d odiuzIrhm a. Z Zn, Iia .' iau ar a d' n& aUiAnPWa o esusd siadeuacoiin evcio Nrcicmne meid ereo 4 ovcm ecal 3 n ocunodlMiueiod ace '" 4"'" 1 "p~~ d unaAr maetro qe l co unc ue et ui lo lcals dstuids d pe 9 • mro6. n -l edao, uin pe-daarm qe tm n n dscudona &>ut '211 ethuw I:te "L irpUtl l, zna io hacositd n omt, elcali sto pe n cetaco on< A ue posto ueseecazmy algdoanete e enaa esoesy eatma n.e ql rsrvs u e poeco etrE. loa.cr* M -m fomnprtcnejfndAotrleuusao 1. r C1 an~¡ S mr1.d, try Y dbtna aoas l aee jnsa's at =,Pzmeo rvs ac xps u goaa1 d ofertfcdoprdnn~rcnma aoae aee enls sersprvda osrcrss e otignca pr ues dr "lam int uljiaroinenos aiaa o cnecelesoodedc"Aer, .tv j~. d, ra Js ut umsamrcaabe u feter~nenoenet neearo pr l eontucin era eineiaoaldcor ca elaeouc ltnt n oo lsmeis.E 93 e os-is eoan erded 61ar esa mtrepeAn te Cr. q-16l d ueo rci styamr d u laesulapblc n mro3 prero ienzM nito-rsio a nse uin e vgiateA gekrolma eon mco d nrguasu anud~t d,,errl ctinfr n e ie te a l d i tr to es o l r e lla C o is n N a io ld 1 0 p j 0 ,a 1 .sc i c d e nl e d C b y,,l a l e r r d e l o e a E t c c a s .i i e a t d v a u n a r r p r s a a a b a o s i u e a p i auzar, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~. ~ q-ici d LlHb n u .q eh fe io l o p r c A o ic d g ps pAn m io ., La ~ dran i d, l[. l u ra d u c a to n e o g e io elftro a a in s a e ia a m r ¡p o a in a ira d n a secEt etels u a sd sed Šmo emdOeAAC qud a-eWdas eIrc < e t is ncnrnos ih eor ei-Gilem lae aruti cscrnraasuojtv ufucoai;d lsEt& nr criinamete esruiasporelfue ote conicoofiia pu s su so dei~ D.ce fa i., u d II de ospr dcope~ uobe nd. 3a¡,,, ~d~CcI 5,eo. .u rot.moert at'sla nyemd Arr tlam N-ala ,ia e aa. as lcnas elspatua jopicpleal ees elsfr asaoidscnr o unot u nergddi ats Sefeattd n1 -o.Agnsd elsm m trrpretbee oa o ecae e ~t, mr1 t.a n-_11,d poe aanca tausitreao ealuo eiio ,m ad d lu o u uareoahba iou sad oorod uanpre ueet ofeecasgnfc u mao lMnsr d d ains ia erhb trls aa sunsemsrs o sde errb u cucne g eaa, baaNeedpr cor,.e --e e pei o irrs oeio os ept' Sbel ofeecae eea cua o n reon rucin lagaDiectraG~nra deE T~n~c d ha Pubiliidad" 1. 1,, Escula d Veran d aUieoea cuaqedtr m rtatnaia mae ansoi e spno u ncaqiror esu n vayrprae inRua-ssieo ui la sddd a aaa biuafetecmaapo sul e esprr de amsa. ,pre vgan EnsoG d-mud. .runn cn iaeetud en a bairoaoaro n cmpsn rsiete ar idlaR oegain norad d uspopiose ctsofeiosaa so ntnsucdaredia uouroedetn smo~.,Ia da rmd un ed lato{ elH isei, e l Ycr los de. geAtnaRoanRl osdrcoe amnsrdrs eprio yrvsaalo aocnc lje eistuc ne Rn aca FliOh ecd omne oa er .e r amnge a a ElmnitodotrGaca1 ne s e Cmi ra lt aiemsrs osgretsdee pessd vla, u iicsd l urt.'ez'einsd Beav~a p ededms oeta dmtd a '_U lgrd auro or feiieftiaet oscmso eo eAqizr ypoaana ie aogaia;yllg beerl rms Ttnsu stbnfmno aiun deco ucao ne a 12osbe rbea rtcs o naospr uincitva uecaiicdl obenopralgrr a lys~o"sr slE.,, sd~~L~ n y d,-a a P-6yA-nd, ~ ~apn eu emsb1c.d n rae m elpae dlcaitlprvdoe de ptric d stnlln Epdinesd sprvvnca "Eoocna n190 Yset o esusa crareelc ame ari Pr_,d.4, lsoccar 1s1edih d i~eta zd ar asacoe e ysrr o e Hmslro res 1~ 1. R 1. 1950.e Y ~rr ,no ., Jose .1 .-,1 e atloeiged 3 s eiod OOOOOOOOOOOOOOO i'"A ls DIeARO DEs esAs MANA hpa queld es, dsi de1~~d dd vcn eCnuao eo1,feo dtFi eecna lr tee N e:e r mv11 prL uaA g -d rsh ceds ndsp r Qas sd sratrsd nrbo A H N T N ete be a ioarbdslo iue -ted lnai inod n rfe nq eh aiog nas DAouarol6 rt esii ndsy evao lvia.prau wha a ar Fl Ra a -n ora ~ ~ ta .d rt 9I s N .nsd .r d om a eg, admia, elaqe u e a esdncade oco Cea-Pneb.-l eiaac eoim Cr euraa1d utd p D AR0DEIAMAR NAay: "ao;/ t& (rao e atcl d USAAGNttlao"ea es eie arli mia li oenG eo35.n Oeeci Arenru¡,dniode eremrion epea Z1.1 CaZ1av y Prez,1 AP, ,z.11 d T ~r ~u .pb iciaisd ig yIb C56t que apre E M en .R37in 284 visamo1 -s9~ ~nal daio amaeiao u se zco eEtds A eiao OOOOOOOOOOOOOOOOOla I Esce1 N 1~~.aa ast d e -1 -1 d, P idtrdnra d~G~~ Y -U Rd dnno5 jve DeSo eacb us Acereun nmirbjn-aa esldsm cnrts. uenDud apbreenB ns ln J.~ Rlpt l, ij Cd lh U d,, -nem ra sa ofems u tad di l.,uioe grave por 'lYt ~ ~d .a o ~rcs d aCI-Iuca rousas peenaa .0rp .l .ber J.s .o .itr .rni .u .e .napai .n JpL-sieaco de, ~ ld. C.nfe1nc. No2 a, ~ 1 dz 47 ~~ . s dy .dd1 eiod 3 a ncnei cnmcognrlse u ai a etr a ~ ~ ~er 621 L.y. deI t -I. l ~uptonoolgtri u s am neelrcao dlpoe o ANUpCIEse Eeia N Eia pLr et-ud i ndcuet pe Frn.sc P vec~n del~rr.l ecn -o d~ ~ H" s I. 1 a ertri o dE 'dr,, d,,e l. uoc d 1~r in nc 7DIA R IOr D Ei r LA, oaj ~ M dstd dUI AR .dect~ ,c3 dpBe o ie a e lr s N u m sl s i o z= ¡1.1st nespMnelcr au se pob en am.rpier pmm mcaduocaIy a. mplemente,,'. -, 1o SrInGpLO 1cn JU .T dIl pr.d-c L-co Per~ ~ 00 0 00 0 00 0 ~ r: d iu Alduiu -4, d, ~ 1o gqerls aepa o ro -i .aic m ta ain Ju~~~ Td~~d~lsa asoe lb d,,mud1,~ erinrsea -q e R, i o d a C ie a t o o irn s ir .I tr o a o a e c e ls v r o 1,16 u~ ~r d07 1rs qu o .e a l i r c~ -n sd u o E U et n d s e ~ ~z e rn eco a ese a vrio e uso eo sd rr sso yco san 1anu~ nmr, d ecptly dpe tndssse o al raindlFnoItr nao, ~ ~ ~ d L.e dsstudo de 1,~uioe 'T 1ntrs1~r~aodeFmet, frm r a v e 11 ~ d l~d j l l n a s o i l m t c s i t e r g d s p r d o i c r n e o Sl tr 6 d', o.a ilb lpsa aU ie r shcernntrqe-A rg qelsEtdsU i por Narioeo rniishba sa nn luis o asl tm m Ll p~,aro rodhraa cao ne o ooe aCnerao s n eouinpr s le. ~ ~ % , l~dis, -Ln ~~d Dd.a cu els erdioae cm a dl dueo6,pru s e c-ora d,1 an,~11-, l d m qe udern ustfiarlapr. od1,1 sp~~ d, AEr£ a a TA ounpautequ cnena op Fno ontdi Iracoa ,%z z ad edeci t a on ie brs e sasdo m .----D1 end Z 1~~ maTI 11 d~1,nsfnniea udae rCniuc e aPr RMR ancino e un pualad po end sehan cheido su *s Badm r err, d ~1',o auhs a eibrcoe e aSbo de~~~ ~ dd'd .m .C.ae u n rnma.rad o eisson epe e16a oe mero~~~~~~~~~~~~~~~~_ ,fedtnd lmdoi ilmtcsltnomrcnsh aprpet aas s eso de~ -yd l., 1,: N --]nt J mN -d u aruir eBeostmoa"feaucaap e e ..s~al -etm Esacon pd, A. -el e Habrea,d. lgd rtuoAlnNolqir ~ ~ed, do e oncdo d g a at n m m no spoii x rs u osl olb n s <,d, c~ ~r Cd eoSltno i o ilm tcs e u ad.poi o besn a br ne ¡Tod Contibuy aieeoe qu' sua Mejor ful aa Ne York ser por cuN ald io anaesUll fna Pgeide, trasn enta is ndrer slgoberniados rdI ...ueesa 0 asy, al iet.de ondk ca ses dn sua ctnriud'nir Eprcndle ua herrLaS fe eral es dmp que ~os fcunmsc C~ ,mp ~ CnLr,,i ha0,,! escons ete a .co pt teres ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 11~bonnlqel alzd n rsaoded 90ca at l emnc e e tJrso e d 1, d ~ ~ f g ,o s e de e n ai d c u s qu od o .s A am l ur~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..rp.st .n.Cn.iadeGne Obsrv utedqu ls a ro epermetaosvan po N tinala e fu aretao yeriao l s. arta edi aran--c-.e imr a n',eae -!j U stre d M eu 1ud a run n c dro G.a.e Corue.dele> qeacbOr sit d. &la o nfr .dn d9, do i d,,1s N.~laa c o n R A D A d. sotn .di. 0 ., an d z r r tamente~d I-n za maydr I.r.e a., U -o Z rn ac sn o a O e _,_. d~b aAsmle Gnea LITT E R CK rkanat ep-el ecreo.d la trpas e l GurE deegao d Fra.ci refa.

PAGE 35

ARIQELA MARINA 1 A IIA X AN \ k NI 1)l NI 1' kiM ill 1)1 1 ~1 r-"i 9 77 l

PAGE 36

1 ~i~' ~ 1 .4 ~ 44 ¡ ) 2 .a_ B 4 iQ$ wit

PAGE 37

1 '4 p fl-r st X.Y. z. CHONICA HABANER A 3

PAGE 38

ESTILO y (STUMBRES 7 /1 ~1~ y '
PAGE 39

fi f b1 =1 1 \ rl oS A 1 o r 11 l N E Y \\ ( >T T(1 IL

PAGE 40

1 1 11, II~ Special for gentiemen EAU LE GALION Discret e? distingu um la ORO

PAGE 41

CRONICA HABANERA >1 1~ ,7 I1 GO k~ 'fi 4 1 e

PAGE 42

1 L . e ENERO 1 y i