Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
June 18, 1957
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )
AJZ0781 ( NOTIS )
sn 90048069 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

-W.~ !-~~ ------, -0 e -0 ap aluale,%inna nb (l )¡,l lo, 1 _Uluj sol y eleiua !-Ieladsai JqaL 1 >qej, pp Ellemis 1,i UePU9, ulj.lu. p -iw jod solijadlol oj e o¡ ap jope, Oje 1 etI 01 .,osei sol ip -qsut siesa anb a soilosou uoj uawil.ai opol inb soq3a.la OU10.1 isil.a.i aT op.ian3e ouald ud u-aiqwol I.t el li!alptits peia.)qil el 3P V21levis Ud opuellilili optua-A ueq as U01 S zoa.le ap SNIWP.71011-.1 Oauti u:a '*P irib ui elUloj e] Ui -SOllos0U S1111l apIL-31Y logas laO.lad :aplaD -Ud J1) PRIJaq1 JuznaquJIR ap OS1113 lituil l .0 1 V1-11 ul, p *Y. -,)Jp -suq3ajap solsi itibuny -Sal 42 el, cip RsuaFip el ua d asi o~, U-le ji.lilill]W 7 el -a 1.Z '01nultu 1-0 ap aluilL,i[lhi [l., 01 sosi ap ugijefip eatidwi ap sowelsa osa ua slapel!qJosav 0110110 01 u suiquiei ip Uyl)ipuoj lis salelli d jaiiag iupPlIki aP 11P)(1101 sal ello¡.) n¡ ilstle.) sol.Iiii .Iglsodu joPelisitt o£ e 071 31) Bisel( PLIPI.Suj Na[*13110 se 3 0' SeILId "u<>isud leapd uilodmrj$ Jas n :-!Y goualla ap 011 liP.; L10.1 la at1aou opeinsmela opin!-, ap Luis -ind"sewni caqgv3 E!Sa[21 C-1 -!-Pw .1 eqoPioj ap 0(1siquzle -ii.iqnjip elleUlo4 eu 10 eJO so 1111 15 71 .14.1UL ¡*p ~ JO ap lis uelti.tica sauaino e sinbeit lettiq 23pon A UJ 11 113 u a l u JA u 11 n as )u anb 31) L ala¡, ap ea.iii ¡a anti u()Te9aitIV qs l-me-I uiw-iaq suow e opui.ll:)111sugijuale el iewull jaqap seji!lod saluorsed sol i'sopL,[aid [Z sollo ap A '01-lusOM laP omi1n.i ip uas -t!Lstw el ap eij,4jjJH ap ap seilsanw elNl)¡l ap ull,,e sel -e,,,ek ii.toqu., 1()u;ajuILI la lod 5,p luuo"U~U 1 'aWe1iptguoi opejilip iiiiiwep -ed rel ap uatq la aud sew sL,, 1 lip .iiwiq el Mka[j ug!jelelz)aP e'l -sidd jip emijilui Lu!jejeiiap L,1 1ut' ;ajoid 1.-I.Jip -elillali ap silquuq USH r ti~ ~Inos olund un aisr9 si *insapl t jerilie sotziil() -ztylie sopejsid '?Opli) 'suj tiu inburie 'oJiluiLJ Ir, Uo1juabu swqinw ja eq Juzaj ap suwavie -eUeLorril ellijo *,euos.i,)d ap sia lildwli Uls zo.i.le ti J i.inji 11 10,101 M~Uzla.L #p 211DIR -9961 gp ojaiqa1 el aq-A kq ap Jo1ii.11P xa I-A -lis (10.131,3 -11.11, zu e 1 0 ap k euetunq l lo el 1 2110y iq as owo,) eqnj ap seljulNO.19 *wc:es is :lla sowi 1 -tid salejaua2 sauolz)jali 9!Iawoad red sollo ap sapopa!3dwqwe gel udi: -JAUPea SIJ la SOIPnIsa 1 11 ) l! 0 l la 1 "L:pol ap suilip siurifinilltil -L-.1121al soji[ojei 1.'!jnj ap 8 la eaed altrasnl!lsuojl,' -114 si.copp.i,)qeloj sits eje-.euip.k iii oiu.)llila asa JP 311 J1119 U wilejuid L 01,1 P ajuatu sol ap 0523 la ua owoa "Caj eut!.uj oz>odw;21 S190P Su ON un ap u9jallydisip utijunua(1 si vu valqwes.o ap sa(10133ala e opew --sied liv) olle Ptu IJIJ '0 JP Upe.11UUJUJ jaqvq urAb(1(I 4 .1, leijadsa 'leuojel ,cisaj1l el e julsie Lilejarrib o oi3 sJaualanu seui.ie ap L itud uijerilis vi -iqoOtijil.ii nS 01)e JOWIE 01;>PCPIaA, IQP -or eq n.inqwuiV -2 olpad alu.¡p!s Id ueazajoaei -Sulejipuis sol se.119a.) qns -11uJIZ) Ows1uu'10 Id si )"t ,aj!iiet ucta sot peptiva ip otlia* auai -epp.jtti ser jod ejap;ptule el, ua ope wjii) i-f ap ser, ) ap oCas(i(,,) le s E31UPAO -I.iajuik e[ ap ejoArnbaut lemas l-aid jap leuo!sii\Ojd OtIJIJIq0V la "j"lri tu SC31lijod sapepi.stl.)e etiLq oii 1 lolei sol L, Silloj ap uol3ejnpa el ap *!jodouuw ja,. O.N11,3fiqPel -11 11-11 UO auatA oputialta se"w idiuoj ,ilS ou(yep -els!unwoj oaie Ows[1uawelj")-id atib sopili JUd :ailb oLusiwise uetujq,,, olii ejed -11LU03 (10.1JI11 sar~ 0!Ju lo. lelLil UO.litil -nw A ajalli!A aPUOP ap CXUaA o7e.i la ui ,e!pjuqoi o Li.inautu.,pand riu ailb saljij r e OPEPAOJIS¡u* 1 ott ais sind ,)ipi,)iiis saiejljnii -uawjla LrI-oisj,) ip elau,4.Jd el 01 1,21194,0 15 llow Tituinn ap stiqvj -ja(1 as salujjanauo.') sol ap soutii 'jluawt-punjoid Inui k lop!aap 1,<> jaea apand sied la tatlliod el un ap asleleil apivid ou irio uip serianid se¡ ap ugijelidija.id el jud gouiwilq olilIULZilu Ud 1)I.lTniap 51-11 '"9*31111BIZ) -Tzun-v tiolonida.l lis lultAa Lled tipLiry1 -al ueq eunuat jV ap sodsiqo 90-1o !Pul ul)JL'u[JlIP Plow D ?P 11 Ririlino PIPIAlin jj, aq,,p sow[!Iap-uoj alto )iLjap>j -ci2lo jas iqap olqand ollsanu ¡e IW3!PU!9 ojua!W!:'Or.n 1,9 ra ijuaw -UJIJU.1 OAje3 ap sa.le!(Iwej S -1 Lpialipold uodef la tia E.IMJL lJOell A011 el ap e.iiiiiii ap 59.iq 1 V"1 .. .pjQ uoj el ,( zLd' l( JN) Ll uturir Ma ap el b el Jod -ze[naTjjud Sellijuaj Fe] JetopueqE; U~1.13 un ap elej, as ugiji-.uuiLIu)j el ueqeipnisi otuilin Pepisjamuil -U¡ un albelgui un jod ule L,21eq,,as oluienav opol -sopol e liod oj@auls OZAJ111sa Un aslajel1,1 MpluquIM ?sor jod ugala seloq 01 jp ellejep SaSLI.,oj ojitti apsip 4nb urijetujului 'Ele'-LUOH-'IPJIILIqi L¡ 01 0 5.Ulf,-[u9l .11 (iiiljiiiin?.9-Wtuxlj ILdijiunK uL,^Ian^ua anb saula Ti wol unlas 'ill anw C-1 OJUG1111EJ.10LI-?: lelld5all jap Upl?Lljillliltui El JIULm edrn:tui jezulel solualujotu 501ya ilirilparl PL'Iiaq![ VI LZUUUJNIIJJI) PuliafIq jod 'jxjap si 'ugisuadsns iod cix!jel VI J1) SO.121lil -MO-11) OIUV10 1 a ojiajJ 1114 ua rijas, anb osoj.Vtlad o @aqois 1 lod epiaripoid opis eiqtL( alajorri 101011 PQ) uljei el,.zi e uinilu OJUVI(I lap saiow .al, solsnp sol ul ap usuipp el uj jisistit opLd(i.),,-(1-1 1, q inb U91PRol ( 11OJ2 IV J1) Ojund la ipsl) 011111PI) alilitilipl.)[Iio(1 S-q (na!j sijupop sasuijol sol Jodi .¡vivilis a.iiinb al as JPutip eisi o Ulazca el jup e auarA X opteq as'opuew.ioju! -19 uenci o( 11 ise, ) al¡ .15,4 'PI!P.),VL'I:9 utl iSu7jubuejj L, UU3 soll.ltl.isajiutllL] e A suipl sell -VI 13P 013191 la ua gcnd;aluoa wns 0 l ap *SOIE. Ll JP *0 juJ Os 11911 V el S a a p aal Pul o l' u aalip ejel3y 13apip s0u Ozoa kin-I 01 1 ni '111.10\10,1 hjl aauodxa L, OLI. la soluvi -gr iplejIV la anb ellea 4 .l[ ua lows1XIM lip SaleW SJALY.11 SOJ 31.1 a,) -eqezLjael ujLi!l Y. lap zolle la U ouuwntl odanj la -1jiari olqand la wolios0u ipuup 1 Ud ope(1es OPI.T.11,no ul e.Igwl3 aljuapuaigeii ap opusud la opijilede JjACID23 1:4 a el ip oidi.)aid ann soluaal3 HOA10,1 lap vii.11 1. lilib. ujliijjitim jipil po o,,IjitV 1 bb[LISsa3 tielti3 4 jaivp*i Ullilifluipl ap ej!lqiJiU el anbjld u¡ ujau uu"dnwa.ld vou osa id queq ni souljuab je sodsiqo sol uelcuas. oplaillu lui L£1-o1si) la uuJIL def uj %.earjqnd Wila.i liel wupcn Eled solad ll ap paplilla -Ouajaoi lip osojqFisi o¡ dr: gol riwwr M, pplu 510 1 1 11 !uoliejado el ap 9,gpellnjlj!p se¡ wol antuar pnirill l, vuFyyd Ti Ua vailvufq) d ~anla ill oilpgw lwi is ojad 'sa 1'utualqold la alq0s iealpqpda3rio tins elu*l ieyXax J0130p la .OP13411-2 lap "VIgnaldoa 1 Izwi*do octi, ap u9jaenlis m atem d sol ap OK0di: U03 'Woux:)Sjlwx 50-1 H~11511 01%at1u Id uu;> OPlan3to aC lLkoa uO 0 o anb trunqial mi ui soweaclay -Ka ap t9ndwap tt '03UUY11V Hp1 >u .Cd Ll Olun1 vwvxv "POIL 3111 evallk tt INJ!V13q(1 Jallina laua.103 1: "apipatu alumliodw! eun I-n -u-w-i-ip xp -sajq) rluas-.)-,daj anIS itucliap w!pod arib alied ap 01109 j& Sejijijun 9!wnsue IU zajVnS oja ,vonosau etluoa ir Y Li uojajond uu opugna x8 1 es e -STILlaw; -miioulLu el a -ali 1114 ni elsa lullKI 'osl uv sel a IEW 13 :aiq louglitiluild 1 u -loq oci saun iod supea'dalu! .1 ueld.la oy)Umx Isa uequ 10130p 1 01 e oatl 1.11 li-U Pa ¡ala qON k WI-V! U u 'FLLdpe OM17lud (Maki!a -~ " gialuijalu solup -sollo.iii ~i-TAZ) smold. Ulpld, 4-Okiwtp ni ua, llalles lautiloi la iiii ¡alle~ 0.1 solifuuliX WUjunsV 1 -Ojal wual gp )v tibrad sopol e soultiajua-di 1111302 el ip jupealsi^ja -Un1 as Cu!i!JO el aP Jullojui 121 -J% sol Y ojuawne aji:jos 'o,%!¡ni 0 0 -jeza.t iloi inh sol i< Sow -52wsjw sel e osa33E la lilist itLtisellpold alu -OjisanN ;ijpwd ti -ldal soliosout anla 'wQ4ii 2 1,.-d q -,,Saaoljal !W()P la ua uojeluasaid as e.iuqe -al 11 asatinpu.tcLjapod lap alesujw un UOD Op4anie L-,iqssr ou inb lijip Uplpod Liaiqnq 1.X,5 sauotielalf ap Olialsqu!w la U03 CISER WOPIJO110390p 9011PIMP*III .,inb pa!j1ii o¡ 9 vel[ .)-r idal opulsa eq JIU,)Wlewlou 0 ue owoa inb osei la 'sa' oja E tul *uq!un1a L,¡ Ud p £8,y anD ap suwolu!s ALi( ou.,p S-alsandrisald lipuilac, jp uu jovaalICI Joyas 'Ciaultw ello ap altu gel sauis!tu !s judS*1,i, 1 aplelo4e sand .,pepll!qequid eun,, uo 11111115110a., Yled wgjpuol Y ClierCIA IEJ213 Tuoz 3 uelpod atib 'sels!pol.t!,E xisal i alib q1silIZ, aequad d el u0lajeisties UOJ u0lalq' ugis!W03 el no 'etpjojsllyel ap elllwas el oa, -iuvuawioi ;-op ¡el, opelamal lv-uTlqw~ J[3 -maz-anmTpiml7 v7, Tir = To puwn ua mazsjuwol ap e,¡ !U Cluafia au oi,!ue ti) Ejijaes lau0jo elsoa el ?Jaoia.uad la uulsnz>slp l! osnd @S Z q -Salueip se-zjanj se Pe oq3jp -011se:) lip!,a ap 2alip sol oWuz) uassuls uluel oiaeqanl.;ad el ua sjw axpuoqe el uar audil 101 ilpeu sajou2s worsa lFiap!tifl sopelsa ap ilqLiauliii syullw ad.1.2 owtx9jd un ap iatownqnlsa sol ap iolsaload jod jol3ajipie aipua.i ajaliq ui!.iadsu apuop *ugi IAan la elsatl Osaaii e 9sed '0311ajetitil la seluillijoi sLsa ujz)npuid opatti sol sopol -Ip utigaaAode -sosad soluena so.un,,iamawx 1. '~TIpj, lo T 21qeLf CJJOCK el ap 01, solndn.ijsa uis anb pituas xa luiN da ns ua souwnIV ap jovi;_al Cun e oujoi U ojiii ¡a uLi uglul el A Vpeuej -L,!jueSPS li; alio A oilxly ap 01100 la uidopL lojo isDI e u 5631 sosluj sat e OuEW wplpxmlui lcui tutaxpjW loja el uoi) sew.)Iqoau OALI1 j*ell,-a!z: -ejijaLs O.IP laraoloa lap 0 -ajaila UCIE) -Sup!U11 SOPI!Ilao(saoiitz salEa!GO.Ii sultadW.101 SON-ejualjiellec 911WOD la c anb al 1911131 int ap ullodwall ¡a op .exi apisaid ojapipuL L¡ip igu -Uew q !Uauviixj as owixojd otint ap 91 el ujiluorisa ( Y pi!d el ucill anb sop!uajap oj al losijoid lo anb owiojui aS le ol!jiq(R >ip sLdo.rl £el 'e l sol jod olsinduro3 *91!woa ns la ti -uap!said ti jod opewxojui in¡ inb -63!P4.OM alr11 as anla 'oaapu~ a '2AZUO!) T JI) ell;j El T WOP el ap saluakinsill 5 -lis? oq jilui an .b .ap p .epjjiqisod eLi0l u -12.1013JI5 Olp95-4*laliaXold Sor e sa.-,opmlnwls sol e 'sel!Ja9d inelatorrila silo anb mq;1ltor elspw ovitunw saiakt.i ap 0 paid jualal Caill9lol -14 gol 11 aiualt[L31uri S~leqW0:) 'litt anla sns uoinijunuap ug'as ot*sa lual aAv la l' Pw a opuali; uwqelsa soun. apa qap olitid un ap soluituala sojDj! 011JW ulz>ljo:,IOP ug!jeliwejl el ua eleuriyj el l.elo! la lujoi0jid s Solua!W!Jiacp oluna un opLzueale ue!qeqoeI-Ipal!ull) 'LI oluilf 'jW, anb ap swqw soy wdln:) el uw jountu uojelnoi!a S0pjUaldp 000* p opliaedesap eq -ojuiW03 olled le 1 11 ..VjW ajqos pep!jolia lit asLwejijj opeu u olisanN alped ti juiai u;iqes ou -MII ', ~ WwkL .'RlsauoL( ojod zad gytu uoi 'selaTdai illajila gel 0 al '101 UN *Ing Jj[23 Vi ap GUIWIA'-SeqL 2p lipel all Ll j!padwi ejLCI is' .uoljoljo2au gel anta uaj oplinae' -9S la anla oiii2ns sesiU zaiVn5 *el atib stueiieiluojui sou uapiaoj Ailit1, oDod,4p!awnlau ns uoj asup vlsa -satopieqinjiad, sajopel!2 Llialja -njiadE el a¡i luawow la elsell Oli!3 1 jallad jelloqdU oltaqlent) uenr,'LI O!Un! ZU ODVIIKYS ap oAnisa .91qCTA -uuioz 110qnf ap g1 u1p la olq ise arib soDij9jea soslei sol ap u,, 02 'alu~ Wanb opirq3aAOICN Up upepal el gialaaw 1131tod L_,1 !-eA le!snU ap opeXalap ti opuenj -!Uliq lip siluasne uo-ijl,%tliuLw s uaexa un souteigl3vt 15 un2tu elsixa '3[QU 1111.1110.98N 'JWTE soaxillalne s6,1 U91sas el q!alu! 91 lolc e japuajo sa osa anbjof -juAls --anb---, ¡ap, ed[4 iu .1111 ap ug!:>wliodap x1 jud rolsaj' -s;ap ajqos ,1213jed opianan un ej, UC6E ap'Wnigrib ijon 'o1,Jailly "Wlas -Ja,%qiis sojae eled uolunaj ap olulid -,!ti c),%iljnjlsuo3 uawexj un juluileaj; -UV Joliop jap elauap!sild er ol*L,£1 owozl elsally el uEw(;l !u SO.Laallei -T 'o, dwgra joca t;opjloqY-so -01, ua -Zolualuilaalqels,3 sni: leja uanWill sal aub ttl)adtut 11 ed o.)jj un tlapujljL elqeq Pnb gielpa'CI a3 ap ualen anb satuiewle 9 wvp rj!,d,, aglum V-1 Y sqnds@p a[jea el e -uall ap sopilijaldoael sol sopoj o al 1 .1 1 -leu lr 5 bx so!C1 ap useZ) el iii1dsut uarquz e C opegill uelquir siuo!iesjaAme lap gp SjuolaUd,,, sou anla ojadsal la ljui jC esotifijal -uawirle!PQiwuf unitualip an -013cujalti! 2213viva -od el y titodojj iq Y quap 0 plQ)qj1 Sol gp OJU91 RJOIL> p nb.opuj!3ip e!jualslse epewdsauti jalviblena ura A Yalnblpuop 'a 1-Uoj £ello ( si.puo-1 ap ojaleanzV 19!Jun ut a ersJi.11 El y juza.1 11 UCA U3" 3 wopeq3aAoidi sol anb .]Iu;buiealligui uylen w oajidxa 'pu1,1 uA%ja5 SuqnLi!w*, o!ujAuoj le gau0ljejFi!pow se, lea sirialanil %o-1, -;)Iqt>su(>dsat iii elli ueitp glunaj as gilwoz>qres 13 selde, ua sauol;)Ial b actes opunut la opoL -latficiadal .2T sedoj, ge, o1jegiluoj o jp el 1-1 sa ou an -ett!wei jui dnb ten.,¡ -oaiijaLd jap uuoz el opetias la 9ploje U?!qwE1 tu1,biali~ anb vocu sowaual ou luajo!,i el 2 Ug usilipuod '3430U e el.121CTUI *suplufl sopuw;a sol pe Opuijijo ¡Colsa luna el c ej!lgl 'tjajaj as sau. rnb Y sosa e sa !S ua opeqys jap ella*Aaj el ua ajo i st)peuo!3215J uvias sajeptivis sol .0 -Sepvllqjozap rauols hU iu,>uodw!p b;ouelalaA ap SJU01suad JEJOAu d ap oii;).i:aia la n uijL sop salq[iqod uo d ris ap ulluddiujl 'owo3 opewui uns ejad seiledwis Xil 3psoliep!ljed @9E ap syw e uat ull;,Suj -opulatsil Cas Oplatiali 1,1 ( 51 Ljisel uejuauine b 0 1 ti ti( .eui ejord o gauoljtsloi jejij -i¡jIq 0 allanw uoiajp anla ej.lio[18111-1 1 af !Es IsIlle su 1 Dilb siLd 14 tia iSCl3 PIJO ACH~ ttb icinSase oiect ez>ilaA lufl 1,-ioA sris o!p u osad ap wau ,P :al -wa wjvd uijoduaval aP TAJIS sal 1 tia saalalzadsui ap iplju. el .Tul sil anla ap e7.uu*la4 OS o w iAanu ap llpqjj opeuolju-aw -uawlunlxal arip sols9 e aku0puq!j anb resoa iinblena UI21111 anb l-sa ny gisajjuew 'neaiqax O!UOIUY 1 Ud sesei sris jenje.w e uo.[C'ZUJWOJI (V.9 vulltod 111 ua TiqITU121) Jil~u 9 s0uu *sal] 0 sop alueltip (V-9 vulled Y[ ua 1211TU1,4) u W~ y la jejaual ejunr el ap aluaplsajd L, ,z!iediul%; soun2flv ajeau lla 0-ta!Ja.1 as aria solda3aid sol tia jijj A pup!u1jijodo esa U3 ujw ,siB iy7 ---it-ib sauoll!w aAallu ap ol!pglz>,,#Dlojd ¡ti owncVo as wljou!w L-11 p va anla o¡ o louxil ap siluL a 1.1Yi le pptlllsoq ip sojacalje3 Jiu] 'ale* _j(51P sol ailui -S ,aj2ruesr ap ti id, lis el uoialsndojd sosna so Riu 5 -IM511113Ja Sol ap r>OPRLIDaAoide el a b EisnU ap gelsanduad £eAanu, elauca.1 saiqezelaeb a soluilin J -38 u@ pndip aluaLuelulpawu is: wunlli! .1qjajal al; l anlaj.i oqrs ap 0 goipuj;xld -'-w-'11 aluc-esolalilla3 wrial pinjilav un -Opaatl3v. UU apitm 3ua , e A scailopn(i sapep!wiiTiei -alatii)o.td ejud ug!uli'al ap ujuni ,inta ejainblanzLeijap jolew un iiinpuid .e.P loq uujeldope soijeuoimilj solIV q e[ jrjurlape viard sauolj,-liijo elpualald as soco -11(3111 5011 OL( ap C1103 ng Ud TU caluo3 juledsip ap waugpj. OJ 019Y ejaUJID!A ap solio su,%anti, isodtijd svis itxeltiasald tiassuj 1 qo., ejud ea¡ iH el ap iluap!s A R31tq1e3 E!s:albIl el U!Iodumn ow __equR 21 ap aplea(v logas 121 -'(dV) 'LI 9jiunf ZS ejapueq eso!joTJ el ~ inb SLAiU IqW -Jil sopea.fauf -Siuoiawg ti un tiled so JIq l-aid la jiuodsip "pod luna jap gas -oj uLtual anb s;oqo sollinbe ap ug!iezqeil o[ inb olli!,,,pe 'njok¡ ui milu,)n:)ua'js Jnb 'alow U012ulqslm u3 vlilvas SYN 'OPHI!W!1 OPele Izajen5 jol3op la aluamluu;j o(ta -ad al) suolll anti od ol!p9ii '5.iqwalui sni; e saaak e avilvoi u!w !untijoa .( jl.jodsueil ap 53Aela i l V911N -oX sollo sol ap ug!3!sod el aitxda3el as; vwj:) ir¡ e Illis !;a.10,43adip 0 woltiap!sjzd sni; ap P.ioq uan sol )¡opol e 'souaffowi.ijel sasee !A ap osa.lxa.l ti ej!uijad as atibl-op.i;jiijm alq!sod un t9auq tigl;>tiq!.il m vIsandsip ylsa sILd lis atib -9£ IP eltutiva0tilIxi uol.r ti 11 uotuido e[ e s;.guoiz)ete[jap oz4a ap seqwoq C scuevAil 51'.lopel[L.Jz op!juis ja tia ;ou!sadwLJ Lun owoz>esti.t ep!pjw el *su,, -so p q' i!3 -4oA Pun i@lidilibil a 01 ;souela-7-ed inb(>I.>aojd ow,,;tw la u5l jod sauoii)nlllsu! sepetuLL -q u-eq aluawaluaiz)). anb sev -awu walil.i 'sviols!d uita sepedivola jq0 sol aP sepililuiap 5 asa.: tqs 'uoieldaje Soqwe ojad pp uasslejS ':J plujell 'ope$alap 13 501 y Olud Eled oqilsa.iditia ¡al>, salopellaq! sil¡ ap biluilllod .( ,, le '1Y out 81111 supeplos: ap .,epeJO E(ap a Opujo(1211 Lit ate, oa!j9jAus ueld jap sduo!S1135!P, aw L(19PUJUIP -J? a[) I>UIDI la valal uallib OA In) 'OP u enlir q ae!3!nrui ap ejau -aa iLlinlled qqiedsa(1 ejinir et unr E'L 'lile¡[ 0 au.juli.l olsill sn-r tia ¡oui.ies@p ip lo.ilqoa la ap oplarije un inivil ep!paw7JV L 0111111111 la anb osiqdxa Xal eidojd el inb sajiwil sol ap e(17.s opesed l oji&iniinb.o3!u!ID -ew el -cueqni P!l! 1 .,adijuvid oliand opol e iin.ii p ol.lejepuLw ¡a anla souavti Y 'oip sajuaTDviu suquW W. el e[ ap el.v p s soinadst sollo uojai)oujos uglqlaljt!ji(>dw! Cull OwOD IIjaad salenzi udi ie1ni cws!w la elopaj 1 alel p!1muJ pp irojaldirijoi follo 99.1PU0-1 ap uouxia q ni aminsup pp ojunse v1oH Dioluo bjjqnuda amo sa -Sajuasad irle pl Y joyo vvvd oljaojd ¡,y *rosz>jilA, -si iiiii eisi an sioaquiei sopin3u9sW ap Peplilq liop!ui.#p ap julpui un 'l)H JJ UAJ[1 Uasficis unb ua rt.101 81 lwiluoi vol ap oYLW la uaiq uzo¡ auOdRIP r ROUI)Jaiaa 001 -!sura% el 9!.iwq. anta aluap!z)u! un vilas Arolld dilud !i!jos PnD oaual anla ojalultid o-1 moweqlp!nluia jaXealue anb ua jairucia iiiiii la ojilq!¡d uzjanf ipl 9.iipjdml 1 sute.I)Otllap VgiopRuail wol ap inhele Orjau :ap 1011IMairU oturUMI 1101suad v1 5,J u Pp-oiiatunr -eunqe eq ow ._la _ura 'psuajap ns .eNnL sita auodxa 19 awnb ua seli:jeled ser Y'1 :a(1 Olavicl lip loiaaj!u zot %owe3tqqnd 'soluatweuotso ti A H Y VU Z111V13SIA SAM OR SM ON0,1 9(1 OLjvd ir SvAluoAr3Y gr7 UlaA!H -1 9sor js -Pde urs 'geuiafe gauaruido siel joi so(119,14H 0 10111VIM, Oer, M ISTIV 0 V61 ap LI: ojuirr -ButiqCH e-1 -adgalap avdwals ap Llanpuo.) -1 ujal1) 'J?,UM -diaija o visn-U o viuairlo ag -oildule 1 ajo v.,tud uairqurol valsanu 2 wlal; X aplelly Joy rolq.,rilgip uoiatripoid <¡Ioudiq ap i?#iut)zilixlluif ralqozuldiui a vaiiiaXn rauorau :wliei ajua!n2 .5 el -E u EqCH erl ap aplealo -020d -as lap f0asap W01 opuajl![dwoZ) nf lultas la opL,!ua eq sou 137591 1-4 OK,, .opermn so-1 -<>pnrg ap odioS 0.110 ap pDp!I!q!god l u,# STILU OW111 T.¡vd asuq u.-)ajjo osni uuId p -anhtl ,c 59311q!1d irapinmusolva rviqo,, jd Dwnjw Dra 5111,1011 oiluILWpp lap le!jol!pw ullsanu ujai,) *irgalsidud fauapio onaja1,9 la olqpay !Illmtlgj lwpeuL,) ,( C.Ilajel.Wul 11313URJA "fl[1 *33 lap auodop pipod arl9pday 91 ap ajup1vajd 1,7 -LIJU103 ulisanu ip oAljoiLi uoZ) Y u-je4ndsaj ua -ozod s!n-l oisnr .curqew C-T ap apcary joyas lap tijea leun op!q!aa.i sowgH o d u% xI-ij f. judiatunW aplealy f( saavalanu soesu sosa4 ap s.auOII!w 6 ¡woldaauo> 901 Ejulav MPH u' uclptosap u0 3,s .lou;oi pp 111.wi isufl U01.1V411V vP04 O.Inas avamoj nb Olsuf vis ajaos, R1 a Onaifoid OzOd slul, 19 elqen OFOquis 19p ow un ap uvjiwijdal sopuilu sol m>1101:4 la opvutgS la oqotdV, U,,P,,,U, la aiq0s soiuvlk"alvo,) OP .Opuvuty cuiuW lolvur loulnd '903JE11 ua-Ii3 .'Uuul-ia£,) %MUT5--L561 ap Orrunf ap R-[ IsalajeW ImunquH'" SOAVIM39 5 Onud .'Ztl Ojam'-'AXX:) 01'V YRID-WI YSSORd Vrl 3(1 OMV93(1 gultilajo" iwlquq ap on2que ojamn uidgd r imitu o2tpoMad 13 -uogiru arl ap *,,O>opjaaew un saluiu emsaid Z_ OuJaluf 0y ua 'uoiajojd cun ou 01 ap OtrafAjal fir sous 57,1 a1xa 01 ua sa omixpoiad-13,, -VN _HvK vi ad Oluvia.

PAGE 2

1+1 t 7UlANA 01, 1V1/4(ZV

PAGE 3

io cumplimnienacin RaLmional y contra la discaTelfono: M-8224 nes inencionawiacin rze e Solicitarla derop gcitP-o 0 el contrato de que se rbhajn.los salarlos en las o llame a suAgebte de Pasajes Mex finerias u#bicadas en los centrales 00 iodistas el scazucareros y condenar las falsasi 151n w la~-Federacin imputaciones hechaz.contia el -se-1oe e* s s9 9 o ¡dores de la In-leceario general de la Federacin .y Derivados, Azucarera"
PAGE 4

er 4ADIAIODE LA MAMIA.-Marte", 18 de junio de 1957 Editorial Aflo CXX v DA IDE AMA I HECHOS YCOMFNTARIOS SLLUIPrROea VALORACIONES a m& c Elogio de una bibliotecaria: Pginas de Arfstides Sosa 5ei sleReee Aased 0 1 -Por jps Mara Cliacn y Calvo Por Medardo Yitier Preidnta Dr .CRBO n is era We Dia Paul M.nd~k ee r st ac EGN r~ nri eemu n letdr lhu ea t Sereao:Amiisrdo: ble incaiade C.sar -usd re .traslgrtudbr Mopblcd pbr e dl r uo r a ene .n sd a afrnuii psal -prtd d or 11 Z' y tn rlia IM 'emb.lg, ~o %istda nn .B"b--6.f ~nd liapoucineo s--a pcsas tata Scia: ase deMati-rinero 53 y555 sporqutr sehs radcio e 89 Pedoina, omodic eldi Die e uo d ma aticlos tramua e vetuas oel.e heho si.rreo y b~iivrtlgenecmidr nlader-Pue.b Id~, "j' b gd escIto e t'nayhmbe aret aprejemaurbco e ecad utaao"a ba ealciacm u dsiuo ydsio ooe esprao amnitanr .....b te~ d.&p e l: euto 6 e.b -jr hac .~antai D a m lo e. ~ ~bri slrcismne ne in r.de.I. C.b.a d. 1.Legu Arr, ~li tre exgt dM Ej-,ecina echo de ~u 1.po u esia eca d, 1. huma exelne isusovo a u Pinie adher fngd Co -s veta d tiniiezn msyoS nt nle teidens A.Antal580 81 rdd iroa edds tet-grfa ehuir sdayutle -Todo el mundo me iq-Oa, y adie me hace bSsad Q--aaydscen n u e¡, amanee supdspr Sucrpl nul nmirfim ......l~l.0 ~s aanoes b u El c b r ~ nz. gaor su cag.n. 21~,o '. eto La qe d~do-mpee mno osqu hcisn alus d Ei nabrv pgia azn D tbI eaci e msfexiley u~ tr mdod Disni franuicas ceads, hbiaen h ilaste Dietra e net. B.t latrlgaeedsmaa oissee uo odly pryetaa lgislacin na re. btec Hcanat, seoa Lh opopodldnnot atc uc u adio o aio ESEDDADEM .ATUR GATHUR "GARDNr rEl, CURa ITA DE .PbO.ELCURT E ORUAY ARE R", UA Y enPAR e R ESad dci ae a dincn e,.roe e. cgd' a H v, s eunasre o o (ABREVATURA DE UNA LARGA CHARLA) cs a eorsatrcoe ocnr lua ehnsl A elpto due -h Din.c .2.gy F2.1-and l o I'r e .budicl yrdcoa b d -0 R. abl q~ a plb d dep ida Me ei Arth.r d Cu1t ra del M1nistern d, 11i1. Rev1st. 1n ~upmr eta~a 1.e E eeed ar oeSaezA egnr etnc seAer Ft rsie in lr rder e mblaord ls stds nio d NrEl nec~endd.co coner "e cdd ntliete e cl fr"dI d d nd -, An Erl l ~d d 1~ oma eba cm a ~ ~ ~ .y.d. d.uli Nemnsta.men. un 1eos de Lnl uitr d, irrle 1,11,1 C.s oo e oaesa se enLaHaaameecnlawa tradsaatnio pr ate lei = kogafc de c~lb 9da ho ole L¡]¡ lerec E,1,1 ra Ha despac ediy e esz ba nl aaumrassuno u lieneacart e de~~"n ]eo o uao.E e esaewpoaic u lraa l. 1 ~ y en ~ bajosenueos p le n au-i a nsursr u ooaseioqu uof 'dee'famn e ean o oton seasIna sinsr cmoe pco itos a iru dl n lgeede le t caifeaadelo ibosyMc1t idt vlos e stda *lugabenco a aldSuaseorenhray men su e eu d reco e lcorlesrpe entie~lm -W.p r a tra ullsm tcsycne ts u adsreo td ne er oi haio edstc ~ ~rc yeM 'c ed a t lc r eod o p n e v n eoaco o faa tne d lt u ed s m aca €:n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n .-e ooipdnfruard oodrco cdnesa e fc a uauo r oo aoe n. n -l~ q-oa eoinlqiarpiao o a d arcarlt ag 1 A depehrs de un pah en l ualha ser alo po an s u n mer ac e M tan as n 825 y m -e1s~ 9 rd nabuien connv se1,a snc nat, n 5, M snpecte nav bju caaoataeterprsntnoh dco se oisealuascsa ecj txuamnt sa aro n180Tin itre a oe-smblca et eco adets aa osee ~e. a ernt ,r s e 1ra id in ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ra e ' R a e a p s b h a a e .ena ~ b q -1.im gmis a sv con .,q ,d e e n l a fi e .d .pa d d d s in s d Ilo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b l.tane de arte .-e -¡, ~s ha leasd todo,¡,n a 1nr a p ~ ,11 ~nl ve a l r n e uut o o e u C b leDo rNds e bro e s end n e n s. bd, a e n r ls b n l en ia sa p r esu i i n osngoao teno e ia .repuhca h.a, l-. cna, um eafca 1 4 rnvrsr r~n I.d d. ot nl acl ecna u in lm rcsAg se ehsa Vd. P., bc1e d, 1. pn-a-a ooenraiacoe se ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 .b,., l T. S.id ., -y ~ h. h de igsa a snu roa patr.arc .B., frd i.n ~bn ~becet b, nr, ci d, e -hacer y uh M na .e te del Jess? Re-d ender de¡u humano Aqcaobes dosiones ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1. -b ~ ~diiuie ¡le 6 .iiaet "N .pr. a pnn qeda n ahstra rqeler A stdsSsdeQ sd ee oq vinn abbd haesn. b edeS.ebfe'al eptco a cen secum hpgn nx Fe,.d .e i d Prlw tc y lie a -,., ~ ~~ C9b .rn d' lu uaod o un oPeet at nlss isd b rno q ehba ad ei ee o o e el ut d. a., la r eon ablcustic e cu ns rn d.'i yna Eslo Un asran gu sid e n t F nsrid .m ,et 1 l. lb udad na .on wis.ria l ~= 1.tro ensasno del H.e.-6brac, .ch ersc n tre o drd aveasbe1 l. ueq ela a l t ,on de ra Y. S en e a s den nom a r_ rro m 1 o hr n ad r chon de to, h.di d.ile dot e in .g. .noj 1.nto .n1 e1 s~or Lbr ati eM ra tep is rrnd -jea h,, heh a ~o Js n er Mun~z de¡ bilt de fI.,en Al ntBea,,eIhioa rsd s u gobierno¡l .uer .ee .ma 0n aot ,levaebao oioprarp',o ymea na~e EsI cero scm amr-ePru arsQeaaAio inic oe om o r" aqt t,sn qes r cel.a j End p Ne~e o stdossNo deree.sn ~~ti~.e sLdoo N eb-~ ypr sosmnosljao hjsdeP mnameb det a apaar ti ne s ntd l p e en i d n ~ m a ad r P l c d A d m do. d d, 1.t de un n es M , nz gr~ an d o m re sm nt, pa u bs d ,n e m n a m d t c o d s s b i g aa cetins u dbrincoocra odotdo i~hosd ~1, qutids Unde s Asd, B db 1c Fclnast rs q ~ desprci ~ .y d oscbn ca H-ra,nd, Jco b r ~ .1 granfaz. do-Y ehn ih u e.safoo oca e I f $( T C O ,l & l.,e .,di, ~A.r ~eftr u spr uaalae. a -,S ia i m 8trn oyqes pqeoa bt enra e u la~~~~~~~~ -qin za ee eh adsaoe oratnsn ledal at uel traaprAfncVl y lstaun enrm veda qu aasosoos os roioscua P r ill d Blnc Cat la aracocedrl turo devaa pinsr oc1~ n~ d, DC, d B N s lo ma emenaos n noverSm ludr acietas osa qu tof sp e sc oe ea nos hr petd nu bs uenu n ~ osauopaae rgrs lgrnftr-daaareu n ad.k In sete eeh., r e hm na prlsqe ca u osd s Cen s nd 1 n q a o y er La~~~ noda hay portle esta ~ nr ela de-iarn dea C.i h ..oro ..e turc~ er dendei ,bnond an nb I denp e a etrb el oeecm M .h .d.diac rep bim .yeee &a parba dn ,etmolscro elsllmds l ia rn or d -b lmo d911 P arre cl P r n d r S., m vor b r ~,eRmsMeedz pe d. rheb y dbs j ~1 r, .1 db b,s c1, errc coa dna n e hcadr, d n,A aee lodo, o l cd, el e ,mno y h d l m y ella. seh1. < p~ra &u ~ ~o .s -ndobe nc piae, tan ,cnd, humd d -~ dn be and.e n t ne a g alb c ds i:.~ ~ ~ t.t n, q.i~ VE NT A LAs N ID PASA. .l. ~. p~ .b n r Ue uni~ s e b. .lt -Yat nllohsn iiy ncdsdel ee o od el h ud ern di a Igle ,e, ptrdne ,, toe a, d,' C ata s alr ectas o r. aai C ON mm ..n rtet ~ cpa .nt susa ad .o k, De a d an i ss it a l aivitos b, ,gei s q-e ~l mund n c"s ,1 s ~nd 2 que r ~ aim tfi, ddc e rea a sd an c s. aco Z. ioa P. ~ ',h endadosa co ntra 1. ,eb,.u i dI ( 1. a ne e p u ~ e nom o et o s H m -,rqu .ndaneo ~ pes I d dst eo ed iloale iddc icic el u se yn aumet .mpet -,mend. q-u~ ~ lun pPo Writi u il de Blan ia e er r' rs u h~d c n deprc. f~ d ~ ~ r~ ~ ANTE UX CR SI nin neai B sA. dA d b para, l acsd ueqen e si. IIb imotrn oose a eh-epe i s u si 1i al aia l d en ,ncr ~a chn ~ ~dd gnc t e i n e < o h ,o reutdoco shds rgmeto l shctu so uesehll ii iz a ri e bi,1 o e dl ho t,-L dg nnd r eDmen oe ra spto beci all miabell ells en cieros n di a1a H bana Lo .e in 5 .en.de a C mar Po se oiol -wr d, d~ilgl d u enrsh ---d l ,aCe r, an ~ta ns L m -q eecee o oss n n141Mrati eFrmcaT ceaao a enrMm todelatind e ebr, ocrtmete ta a d H M n A oto e aFeen, ia i i t ilma e otsenp>pri l esro 8Aimentr A tmo B gl pr ereolber d, 1, ~l la pie E m co e lsm rcd s C" M'd d Iiee ;i n Od eaitn edc eb rr n n o cn i el i n1 2hz l ie to apo en r enessfr aise 11 ~ ~ abd ~ na cloainspr eou eR a-slsorsdl e td aRpb deipotnncmoe l aodes, d b, ya 'rnBeaa y Psua nti i
PAGE 5

1

PAGE 6

>1 e

PAGE 7

t DESDE s2900 a la seinano ms sc por !' E dUL 1 1 t

PAGE 8

pie1

PAGE 9

TENGA SENTIDO PRACTICO & -lo /#DU/UW 1 LA S0 C.t.1 REI A "t. GALIANO cum--W .O

PAGE 10

¡i e

PAGE 11

Filtraciones: GOTERAS Suprlmalas con JUNIO mes del CLIENT E no o Ests jrovenos arisa dotads do unatmetsd l sofabjiC@t@ s meirticins los ventcsc fwospe isde J no e acuenela. Aym prasrioms retayo ern "rsans.e u sto s r guine. al trosreaors onsesannaesy xra rdnaia retes o b.b. .....a ..m. .der. .'J. .. sofa,. es* macdsalo a oo

PAGE 12

fruitan los e "lanlo marian ..sposos seor BePor la FederaribriAe. la MedicinaE gino-Irrnndez-Cua, ptenidente de i.bs de la )palabra el seor tim o Jos dial Partido Judicial de LI Antoniou t -fG" ea y sulbadmristrador oel sanat.a* artn, diciendo: "Tratndose de] ba or Benigno Fernndez Cu, no ¡a "Covadonga!, Y seora Ciotild da d ernndez de Fernridez Cu la la laltar a este acto, como d1riue forma Parte de la Directivad nte de los trabajadores de la melub Belmontino, el banquete-Ii cina, en la Federacin, a la que r n r e en2je que Patrocinado por amb rtenecen los que trabajan en este ez: crardo ruz; Ricard olectvidadex tuvo efecto en 1 lacio y en la ~Covadonga", Poi.4o Pardo Quijada; Armen¡ alones del Centro Astriano, en e l travs de los <)s he tratado ei !4 Robana*, Enrique Cima C ut tornaron partp representativ senor*Fernndez Cu, corno sudJks Jogiar Co h socios de todas las sociedades a IministraiJor del sanatorio y sierrirMorn~,-~ ripio; Mirt 5, as coma otros Umbin desi. re se ha manteide, en forma coid. Va 'ecta en cillantas reuniones hemos glosarlo Garca de Velasco cado& elementos, entre los quicin dto Velasco: Manuel Mart n, tan estimados Y, mdicos enfeto-ceLeoradd, lo 'obstante estar cada no represeptando Alntonio Menndez, president eros y empleados de la asa e> distintos intereir. Derrici siempre el seor Fer-sorero, respectivamente el lud astur. -1, Acebo Cangas del Narce MUY cerca de ochocientos e en. i'ndez Cu la ms alta compren MCastro Mauric), Mercede les participaron de ese a ta on, en todos los problemas, lo qu de Surez, Ral es, en de afecto para los es obliga a el sarle el mayo mn Vilch .......f ados Vilebes y Mariano Pendonoj e tuvo como orgnizacicir espeto y cons.Xee,'.cin, a la ve TUVO BkILLANTE celebracin, en los sialonesdel Centro Asturiano, el banquete en honor y e ores Lucio Hevia. An 0 ae le felicitamos, as] como a a r, Ca 0 de as de Dnls, Parreg el ega Jos A. Vidal, Indalecio Al Wosa, por el brillante homenaj ieva: PlVid Zapico; Jos Vimo despedIda'%. presidente de la sociedad "Hijos del Partido Judicial de Llanes" y subadministrare! Alfredo Velaco, Jess P te les brinda la gran familia as lesas; Avelino Canellada dor del sanatotio-"Covjidonga", seor Benigno Fernndez Cu'y a su esposa, seora Clotilde iana. A nombre de los trabaja o, presidente de Asistencia Saiaximiliano"Campillo, Edu Fernindez, cott1motivo de embatear ambos para Espaa, el prjimo da'22, por la va martima. Idwit Scijo, Jos Mara Gonzlez, J5, eres del sanatorio astur le digo EL SEROR Luis Cotarela M9: Avelina Iglesias Rodriguez, En la-f~ figtkan, con los festejados, seol.Fernndez Cu y seora, el pmidente p. s. r.-de Monso Mosquera. Manuel Sure .-or--eu -y tanibin a su com rrantc, tesorero general del Censtrador de la Cvadonga y, "Hijos del Par*do Judicial de Llanetill, Antonio Norlega Mier; Jaime Caldevilla, agregado de in. "nuel Lpez Garca, quien i nera, que labora en uno de lo rta Garca, Benigno Fer-1 fe es tyo Gallego, estar de das el a Ma rrmacin y plenn de la Embajada de Espaa, ntaba al embajador, seor Juan Pli #fiaron el cian Ferl .¡departamentos del mismo, que e prximo 21, en que recibir los 1 Cit, subadministrador y seque represe men a Feli bben sentirse satisfechos cir t aldevilla, y el titular del Centro Asturiano, Jos 1 liez. p ¡ bio de Lojendid; Rosa Mara Menndez de C ler: lea 'si S testimonios de aprecio die sus totlde Fernnide7.; Pilar Gon1 Se inici el banquete, con las nouestra de aprecio que &e Manuel Arnalde nndex Gutirrez. -(Foto Molina). tas de los Himnos de Cuba y de nsa, por lo que pueden marchars companeros en la Comisis Ejexeq.ra Digna LlibL.U.C.!OBIH.e Espaa. ranquilos, en la seguridad de quil cutiva y dems arnigo@. Me Garca y seoriWrutan del afecto y la considera n pil i La Comisin de Damas formada Jonv', Ro0ello 0 l por Digi2a Llabona de Hevia. Conn de todos cuantos les conocen Motivo de ,ratitudiEsl4.CA la Covad nga l' Cueo" Fuentes fl. Se halla e ona feliz B'arl lehita Merindez de Fernndez, p¡es deseo muy viaje y q Castiiii ¡,in, 11 d 4" Illllano d Cos! 0: sic llar Gonzlez, y Margot Marrn de istruten de grata temporada, para h 0;, onPit .1 n Velasco, ofrecio lindo corsage de ado de sus familiares, efl la tierra can sina, En el pabelln "Villqve n-1 la seora Nach' ue les vio nacer. Estoy seguro que' nde Ele a Guti Sociedad Ca 1. 0 orqudeas a la seora Clotilde Feryo, presidena de Comit o: Jas Manuel Vega: Aloris ¡mero 35, del sanatorio "Covaidoiiga", 1 tindez Cit y bonitos aretes, de robos recordarn a este pedacitwHIJAS DE GALICIA.~Reunin de. latino y brillantes. e tierra, donde tantosl cubanosi la Asamblea de Delegados, a las Sanhos Soliz Victor Quesa Un nuevo motivo de gratitu a. del Centro Asturian Desde Piloa, Asturias. donde ya -nidos con los espaoles y en pBr' nueve de la noche. en los salones !l_ Arma"Dsjl-jl-PAuirir:la:ra 1 p Los seores Aribonio NoTiega, Lu cular, con los asturianos, han de de la Casa de Galicia. os jertinecientesala Socie p %cii e__ehenentra despus de haber. visi-rindez -or YnWann -de G ¡o Hevia, y Bemjamin Fe¡ Llerand: TJ)piano Sobre CasinR por parte de est te de 1. Seccin de Cultura dhl Cenado a tamiliates residentes en eguirles recordando~. N y en otros lugares de IR proarcia, a nombre de la comisin, SUPERACION SOCIAL DE HIJAS Iberto Hoyo' Elenita Fer del DiARIO, lo constituye tro de Detallistas.4 -rganizadora, en garon 1 senoi 1 Rafael de Jess Incin aliente Mara Josefa ay guinte carta, que suscrita r 1 -inc a. enva saludo a sus, compaa Por la sociedad ~Hijos del ConDE GALICIA~Junta de Direc. A seor Alti T 11 H 11.e estuche. < tiVR N geripi-Al, a las nueve de -uyero:,Mara Otero d enigno Fernnd Cue, u de Villayn~, el joven Rafae -edo Vega Acebo e -Lez 1 te 'el doctor .u o ernan-crus del Comit Centralista Astuonteniendo moderna de cCJO 1,9 o,' 3virita Cucto Alonso: M enviando a las sociedades l diez bln. >-¡amo 1 a las de Unin Club Pilos, ma pil r e Jesus Incln, felicito a los ¡lile-: F chel en vi Ceriti~n Gallego irmen Pernndez-, nas, que dice as: --Ovu.w eccin Femenina preside, la uente y lapicero. Y la seora rantes de la comision 1 or;ziirily.ii l irec or zencial. seor M e: Mercedes Rndrguez; "El Presidente y Junta jp)lrectiva erar los grandes M ritos que con-lseora Carmen Nachn de Puerta. u 1 alez, le obsequi con un relo 11 Arlas, ru(-ga la 1i.stencia lz; Conchita Garcia W., F r ludad. urren en la persona del amigN CNDmo 3e recordar, esa dama fue Isera. era del banquete. destacando IM l ::C erecinuentos del senoi Fernandr, ISOCI EDAD ASTURIANA DE REe; Manolita Casartego. Estimados amigos y comprovin 'Pablito", para merecer esta dis-%0b.*to de afectuoso homenaje del Se dio cuenta de los tele ra, la el, NEFICENCIA-Jurita de li Seelanos: incin. Los as de fecunda laberdespedida. que tuvo efecto en losde adhesin de la seora u t e y de su esposa y consid .1 1 cir m de Arbitrios Propapanda, "Nos complace informar a ustede criodistica al servicio de nuestraosalirines del Centro Asturiano, pocolHeres Hevia; Arcadio Fresn ue cibben sentirse coniplacidosaJ a las ocho ella de la noc~fle. an Fueyo, de Armas que esta Sociedad Casina, por acuer ciedades, en los principales dfa.-Iantys de su partida. -0,lez, presidente de honorde Uni precow lo mucho que se esti ia a, labor realizada por ambos, en, en sus ,,Iinties. Corta¡" 64 Intelo de su junta general, hR conferl ¡os de esta capital hasta. llegar a sud ub Pilos, Francisco PWvarez, el teresa la asistencia el -directirir de ol al seor Pablo R. Presno el t osicin actual de cronista de So4sente en tan sealado acto. ueva Gerona; Ramon Atarez, de 1 n"at del Centro Asturi, no ese organismo, sencir Manuel Vapie hoy nueve aflos de edad U ~ Firnndez Gutlrrez 1 1 0 de Socio de Honor y sealad ¡edades Espaolas del DIARIO DE] ~Aproviecharnos esta oportunidad egado del Centro Astur no en e lle Snchez n Se rirl el presidente del Centro Vivan Fuey l ueblo de Coln; die Jose . -o de Armas, la a entrega del diplorna correspon A MARINA, le hacen acreedw para ofrecer a ustedes la mayor UiZ !IoRe in sus padres, los esposos Sil-ldiente para la noche del 29 del se a consideracin y aprecio de tol consideracin de sus attos. s.s. amiabanas Peeiroa; y de4 dire lo Asturtirio, seor Jos Fernndez HIJOS DE IORENZAI\A,-Jiinta l Armas Rodrguez y doctorfual. fecha en que celebra su flest osotros. gos y conterrneos. e la '*Covadonga", do~ Al utirrez, a los motivos por los cuade la Directiva. a las nueve de nomstica, en su domicilio de San "En vista do! lo expuesto, estamos Sociedad Casina de La Habana ollar Prez y seora Ekia Vila .es se le rendia homenaje al seor. la noche, en el Palacio de Galio Fueyb Ferrer, se encuena Surez 362. guros de que la representacin de (fdo.) Alfredo Veg* Acebo, Para ofrecer el homenaje & los enigna Fernndez Cu y a su es1 cla. Cita el seor Yaez Topel Kansas, U.&A, For "Consideramos Innecesario enu sa prestigiosa tociedad, estar preJefe de Despacho". sposos Fernndez Cu-Fernndi? osa, seora Clotilde FernandezlNATURALES DE PUENTE,; DF ablo el ex presidente del Cen on siderndolos muy justificados GARCIA RODRIGUEZ.-Junta de sturiano y del Club Belmontino staca la labor del seor Fernnla Directika. a las nupkp de la or Benjamn Fornndez Garca ez Cu como subadministrador de, noche en el Centro Gallero or la Directiva diel Centro Astu a "Covadonga" y aprecia la roopeJUVENTUD DE BAL7ARA-.Jijn. ano y de la Secesn de Asistenci acion que ste le ha prestad 0 -k'' la de la Dirertiva, a las nuee itaria, us de lti palabra el ice que l, como presidente social de la noche. en el palacio galis1la, seor An a sido uno de los que ms hit reresidente de sta, seor An cianle, ecuyero. A nomb,de la Fedem onocido la eficaz labor que ha heHIJOS DET. AYUNT,\MIF.NTO DF. in de la Medicina. el seor An o el seor Cue Y le de.,ea. asi u el panera. iiii %¡aje muy LA ESTADA-Junia ri, la D¡o Martin. El joven Rafael de 0 t 1~ numir rir la rnchp lo a Is Madre Patria. donde esus Incln, por Hijos e l en el Cenir-, Galirz, Rurza ¡a e Villayn; el presidente¡el Corte ra encontrarles en el pies de asistencia vi neciftarin si~nor inro Asturiano, seor Jos Pernndiez ¡o proximo se Requrijo Jaime Caldevilla utirrez. El seor Jaime Caldevi ;CENTRO DF VENFIEDORES Y rF Aag de inluimacin N :1 11,ejado or o n o. estejados, M subicitrecior de la ~Co-25eOr Jairne Caldt s t, e s: r S < 11 .----adoriga" y vicepresidente del Par-Osi ~Con inmensa sarsil !a cin Judicial de 1.Inrirs, doctor 71sAFmbajada de E,%-paa se une a c.te, rac,, ael Rodrigue lbanej, Ibonrienaje a un hombre sencillo. en de Nlii!ti 41(1. ,;i,,s aL el que no obst;inte ]u mil.%. concuPUFNTEDEUNIE qt' PARTID ) Q Benjamin FerDndez Garcia o-ribo que esia faltan tinos hombies JUDICIAL -Junta dv Este hoirtenaje que ofrecemos a .unas mujeres, que no han podido tivii, a las nueve de la -( he eor Benigno Fe¡ nndez Cue, sub isistir, los que eitan recluid m en g Cita 1,1 u( y, ciministradoi del sanatorio "Cciva a y quir mucho apre~ laria, doctora Elther Garria Roy a su esposa, en onpR' rime bes -voy (Finaliza en la priniL 11-1111) 1 rintino tenemos que agradecerlo HIJOS n.El, AVUNTAMIEl r)F, ~ doffo Garcia Feiniydez. quien tard ronito como se n -0 de que e CERDIDO ~eJunta de llacDije( t, tivR. a ¡As n(1 kv de la io he r o mig<) Cu iba er un vIaje Es el director de la el Ralaclo de GaliciA Encaece "a -0 la id 'tiel ij l-1,tirniria el ,nor Rafari Dic li, ldpre P1ti 'al e.,,d,,)t Beneficencia Montaesa dad Centro Astu AGRUPACION DE VALDEORR NS inano Y delFClub Biiiinoritino, senot Y VIANA Junta de su Direr, zi a n,-n ernande7. Gaicia, agre-i tiva, a las 9 de la nocrir en el 'a do Centro Gallego Cita el sv(rvtari,,. Z a iniciativa fue aco i seor M-le pei-sonal, al tstablecerse dicha turabes del Cincir)n de Claa; MaI)Ia7,a En 1949 la I)iitciiia al recorirla Alorisn Prirla (ir] Cltih Ca itos, le nombro subla ,,,en dama cle la Guilin Nald. ku;o carizo estAria kacatilir y en kaarnhlrn ilel d;a niiema5tir le las Im otipado el pl b o, ¡e a Bfnliadini 11511 adi-ii de ese leropl, al, te sa ti, a tsfilcelt)il(,de todo S Cije no ria(i e 1 i a C kadonga

PAGE 13

IRIU DE LA UII KU UU 1 CUENTAS CORRIENTES • -CUENTAS DE AHORRO Al 3 /o colle 23 No 74 Obispo No 361 Infantu No 507 Vvd07do Habi Habani 1 1 1 a ri arriei F000 G-z&~ 1/ -A l, ., de Uvec CA11AMO 4bs ...

PAGE 14

1 \~1 oj: ,IN

PAGE 15

De Junio 12 al 25, el kw las

PAGE 16

Sesan Kirk iiayward Douglas Maniobras -i,, -noir rm M mr," m ALAN CLIFTON SOPHIA LADD WERB LOREN LA PSTATRIA fCCUI§f ,iZat/sc ¡ A R. E sitt DLSLNIBLNU ARE ALA 0 y AREN4L

PAGE 17

'erisy ZZ Luario. Martnez Conill, Esperaiicienorme inters que este even. a Sora, Sandra Mara Conill Rato h 4 Valos en el departamento de felas ...... despertado. hace presumir (1ue uelMara y Alina Betancouri Rola tzrce de juezos de hoy ha '-rosa, M-aruch eddde resultar Echarry y Alonso,animadsima. argarita y Mariliana Tabio, MaComo hemos anunciado. durante a Antonio e Irene Pedroso, Isa. el Canasta ser ofrecido un -Tastelita Meyer y Pedroso, Margarita hion Show" donde se Dresentarn Mar¡ an L ana Llans. oiguita y Betty ,preciosos modelos infantiles :Lexh. rti ertierra. Dolores y Vivan Men. ra Navas, Carmencita CastellanoE El comit -organizador nos haeMangas. Annciese sitscrtrbase at DI ARIO DE -LA M -A-11UNit saber, Que el ticket de entrada fi-: y .11Y lado al precio de $2.00 podr ser adquirido, tambin a *la entrada ya:' que habr una mesa destinada a ese; * U.*< 1 fin continuacin la relai. de ni, flitas aue tornarn parte en el d F Rq Lourdes Estevez Blanco. Ana Ma91 ria Pc>nce de Len Y Blanco, Lilian c: OL Aliarez de Toledo Y Moor, Gracie. Realice su sueo ahora ]la v Cristina Al m a gro y Madan, volando por 51iri,,ina Pesant Cosculluela. Lisse¡te FoVier y Weiss. Lissette Fowier EN SUPER G ve Estevez. Elena MIr y Jossie P sani. nydia Maria Pesla ct, jyl5,tA l R F R A N C E CONSTELLATIONS za Cabrei a Y Suarez, Carmencita K0h1;Y Cosculluela, Gloria Maria tA RED AEROA MAS EXTENS A DfL Crnez. Martica -o i Morales 59, Hoboro Te1cfon7C)9_* Jimenc Z Kohlv. Martica Tabernil < Poli. Alf'xandlrn Reisz, Tere.i1;,11 Blanco RICO, Maria Victorta Y Al¡ cla Todao ArRngo. Mara Cri q tina' lonal. .Fabuloso. T orgullo de la nueva linea VINATOR 1957 In Z FOODARAMA tan distinguido conio su niesa! Alcrear el nuevol oodarama, KELVINATOR acopl su rango y distincin a la funcionalidad y capacidad que su cocina exige. Usted tendr siempre a mano, los alimentos congelados y rfrigerados FOODARAMA 1957. Capacidad: 16 pies cbicos. Congetcque pueda necesitar en un momento dado. dar: 175 lbs. de alimentos congelados. Comportimonto Foodararna se cre pensando en usted.'. para helados y cremas. Bqr de desayUno. Gavetas de Foodarama es su nuev refrigerador. vegetales. Compartimento para frutas. stantos para latera. Respldado. por el faffia 54 5 dor que le re sultar Ms adecuado 1ELVINATOR .. )ODARAMA hasta-el model ms econmico.

PAGE 18

i~ z5 3 e e .--1A i e e 9oc -e c c .e 7z 8 3 e c ai "i -E A' < A7e t a c Eb' c a a z j 12.e 15 P l 1 --a, 21.2 -i a .> G 1, 1 11,~c --~~ --Qe '! ----z .'l'-Z. --'2 l za1 e1 1. 2 2 k. 1 c ~ ~ ~ 4 ."4s.Ea e•E 8 e z_ l .l u -Eo o e o u -E m ------G 3 iz s j 4 e .u --M x 2 eP-7 x 3 -a x e so -a o• cgap

PAGE 19

~.444 ~ ~" fi MANUFACTURERS LIFE ur. A i A(lrm nPPAIZA IF nC IIAMr Al A-10AAVF ln IAC MICIONNF 17 -CALl2F 71 No 177 VFDADO

PAGE 20

soi

PAGE 21

Pdalas en todo los estableccaida de Rojas Pinilla. mar al hombre integral en "geomemien tos de Cuba. ayor lia ]x portacin -agrcola en Maltorca Est arrestado en Ser retirada la Rodriguez & Mez MALLORC.A. junio 17. (IN$) SLas expiortaciones agrcolas de esta Sevilla el 0tore ro peseta e s paol ia Urbanizacin Y Administracin na motni.regon han akcanzado una excepcioT a a teala impranipa. omsdeoc Aguiar 368 Te1t A-3227 mil kilce; de alcaparras, indepen. iaan diente del auge experimentado por EL EMBAJADOR retirado de Ion EE. UTU. Arthur Gardner y su Hbn ¡la exportacin de albaricoques reEs r tener un aut ""r Noae o.omno nqedca aisalsmca adrid Y Rabat van a L co.que alcanz la cifra de ochenita s o o amistades que acudieron a despedirlos al aeropuerto del CamY un mil kilos. sin pagar los derechosl pamento 'de Columbia el domingo en la maana. Los Gardner firmar nuevo contrat.o han estado en Cuba casi cuatro aos y regresan a su vida privada Ayude su digesfiin com Cuestacin para la SEVILLA, junio 17. I UP). -E], en Wshjngton, D. C. -(Foto USISL PARIS, junio 17. (APi -"Le Mon1 Consulado de Estados Unidos dijo )l---naeitramet l etl 05n 1011 boten de '¡ Spl0Rhoy Que el ~Toreloo de, Brookiyn itado de dos semanas de conterencias Sidney Franklyn ndra lque unisostenidas "discretamente'" en l&MAiRD:jui 1. IN)-Te ,lr euramente prlngado pe-1 drid por el ministro de Relacjorwes V~~~~ : TiAG0 mil quienientas seoritas madrilenasirodo de prisin por haber viad Imarroqu, Ahmed Bajafrej, con smms han rerorrido hoy las principaieslos reglamentos espaoles sobre I B l m i en E p a :nuevos colegas del Gabinete refaTmneeur calles te la ciudad, con motivo de importacin de airtomviles. mado del generalsimo Franco. dila tra ilcional fiesta de la Ba.ideriFranklyn. el nisco norteamerica -ciendo que, corno resultado de ely'-, Eqiiae t.pr-a recaudar fondos pat-a la no que haya alcanzado categriria* Parte d'el contencioso pendientei enCru1Bt l na espanola. matador en Espaa, fue arre.-tacln Los resultados de la jornada dodel Barcelona. cuya tripleta centra 1 tre ambos paises va a liquidarse Picnii Se calcula que el importe de la el viernes v condiucido a la (-.rc(q minical: no tw o -una de sus buenas tardes, pronto reepudiacirin ha rebasado los cinco municipal de la vecina Alcala S.e En Barcelona: Estadio de Montp:iero a los ataques de los azul--graUna de las primeras cuestiones re. millonves de oesetas obtenidos en esGuardaira, donde_ tiene su resid{er juicn, Copa de S E., Campeonato nate venta la rplica del gran conueltas LOs BUrQUES d a est t; misma fec.ha del pasado ao. cia. A fines del ao pasado, fue d~~de bpaa: Barcelona una, Espaol junto espao}ista, cuya delensa halde la zona norte marrogi2, ex pror!aradorulpable de, haber -conser, cero. 1tenido tina actuacin. e stupenda. A 1tectorado espaol. A LSO .adn aqui su Rutom(5vi despus En La Crirua: Estadio de Rala altura del minuto 33, die buen reSegn "Le Monde". el diferendo exo jrar su -permiso de entrada tenriz 7r. Copa Teresa Herrera, con tin mate de cabeza, el interior zquier exst desde diciembre ltimo, soe rser a a poalt -ialor de 250,000 pesetas: Vasco dpida del Barcelxna.-.amnpedrl, .nt .,, .11-a ry est obr r que 1 ma.tador riodra ser -ondent- Bilbao dpdo una ovacin fantstica de l5sutilizaci6n que dara Marruecos a a1111 R O 'Tdo hasta ds ., de .rin El SpilYting de Gijn, por el Grumillares de simpatizadores del Bar-!las divisas as recuperadas. alme to por ao do! isiho.y en la p .Norta, asciende a la Primera Di-; celona, que veron sobrecogidos e-; "Aunqu s s irnpeisoe, LnadlC 1 1 * cSueabogaro lo vutiai s ho stvso, mismo que el Granadalmo faltando poco para terminar, del s ue noue dirabton 1: onar dl os las r diacines ares norteamericano.¡ dijerort qju por el GruPo Sur. 1 las botas de.los delanteros espao-i0ompensaciones a Espaa-escribe paeeque ya no hay nada que Les equipos que pasan a la Selistas, sac Remnallets, en providenLe Monde-. especialmente en e hace] cunda Txhrin son el Deportivo dre cial juqada, lo que pudo ser el g011plano comercial. en el cual se firFranidin. de 53 aos, tuI\n 1 p,'; La Coriona y el Condal, del empate, mar un convenio, sustituyendo el Inic1inlaI ]prodii-C ,,001 mr ord e eioe 9. Un gran partido. una tarde hismodus viventX de diciemb're N, auera co1raa en Nein 1923 v UIn rol decide la Copa lorica para el fiutbol PsPanOl Y IR mentndo globalmente el volum Dretnd comercial en el afio 60 11 -arr ud nermiaprEtd de Mo(nijuich, BarceJonR. 'uriad la enlrega del trnfeo al de importaciomes de nrigen espaoal -ra emi espaola, durante Ip -rce(,na ha \i,,ido unas horas Birceirna poi e] ;.:enernl Franco, El comentarista estima que Raibpt WASHINGTON iumo 17 oUn: ciai urun suis fuerzas con el nnoFde tal agitaciun futbolistica que noat edi uragrdsdms-hbaaepd eapzmen d ted, -Hoy se informio wie id or i sta norteamericano Ernest Hese recuprl ta tae etd tra .ionns de aleVria de los \,once. a diiscusin sepre el enclave de ro¡, merri Droduccion romerc4al de a~cingw.ay pala informar desdle Esdahstran traas oates deptorda d.cs. considerado pbr Madrid como ciuLyU\ A mentos ~ ~ ~ ~ ~ l hrirao orrdaonpn sori 7l,. apaionantsehdepote El autor del !:o¡ se llamra Francisdad, de soberania co ezaaq iz n 190 Dep e d aguerra. en 1945, alniach el maznifico estadio de la inlona ampr;e io dn e la pasada tem Comis rnn liI( iei nirndi1 r ii oi ualima ir en 195 lo lsio iadors de laa r ran porada, procedenle de Valencia. Lo SUSCRIBASE Y ANUNCIESE Prrande A-ets o ---mismo jurza prn el centro del alaSERVICIO R ciuniad ronda]. Suman miliRres y, (u cde interir. Tiene 2.1 aoF AL DIARIO DE LA MARINA nmuncrad e mvode,1 millmares los que no han podido pieEn calidad de cedid'o defendi loF Vapor NTIAO a ada ur eprs HlOTIRIC eXIt0 ;("o,. 1 ri,.I"rl"t'l. cumore. re del Espaa Inaustrial. hoy NTG n9-1 i~ ievrs er In pomtande nacise a nir ]as pcripcasd CuCod DVnea. tanit, de aiios rir2a i.smasis a trav,s tle magnavoces y li C n a r 's' Graii. Fornis. Rodriguez, CamaTrieste. Lbiern, ..0 de I m, a y ql e, el 13? Camrperinato de Esmala, Wallace 1 y Wallace II Era Rijeka En u ifome a Cmtiondi A las nirdenes del a:i)itro seor paria que conquista el Barcelona el decimo ao de instituida la Ancona cara Que las Diiria, hechas h Zraaem o qio rL o fue en los aos l910. l9l2,3. Cp.Npoe h r n r e ,, r o s e : e~ seniado las siguientes o m5 lns 192), 1922. 1925, 1926i. 1928, 1942. El primer Campronato de Espana Lig 2 ad a comro Dr. Neptahi Zumiga Ba(lt utd e 19-l 19.52. 9.53 y19,5. se dipi e1,de mayo de ,902. odn d r resrvacinln nn -) nii, an ANAIA-R nora cnmen ¡a rge earraj. Ver,fs. Genisana. ocasioncs t ( Campeonato de Espaa caya al Barcelona por dos goles a ubrdadde os umetosBasoi a. Vila,, rde, Miartinez. KuSu pimer Campeonato sr lo aduno. El equipo vneo saa 1 ev t Allrena que diuranle el piel(' 1 0 e ) l doctorarse iala inamerojdico el dia 24 de mayo de 1910. formado por 1. Arana. Carcaga. M E B de 11,56 :4 Inicndoncia del levilHitoiareAmria Esparoi eprimiscia ]¡sel¡ Macrrld, enfrentndose al E.F.C Lariaaga. L Silva. 3, Arana. GniLONJA 404-407 [ REO PEZ 1 U:o 11m, 1;n rs!itdi, re m ada de iiiul Y blanc-s Vi( ente, de Maldrid, por dos goles a rern. ry, Casi~aux. Asloquia. Dyer. R SJlre8 ueo snio on --AdeCald. Fnil. Ca5dmitJ;na, marcado, p,,r Lemmel. No N,ae v E\as nA ue ,hzlin dais rencrales na. MADRID. r T 17 Al", -Nop:-G amm l Rilli. Osvaldn. Crucilas, equito entirnador y estaba integra~ Con rsfe ltmo Caimppon;iIn de Sel Iiur 7.uiiiin ox primer secrtri:i de ;astrc v e,(,l do por et jugadores: Sola. Bru, Espana. son 5,5 las finales disputa. D rn e! eir ici,ir (¡ -m ajd el Erilad1,1 en M,la pireviinia de¡ gre!rahai m ino Ame ih ¡ra. A, Comamnala, F. Ped as. bNiC s li.tau§Ugg $ PARA (UIA ge( dicliin a meri ac (l acdrna rie ,ilriir el it i fFianco es acopida con tina etu 1se Wietrro el) , onj)cn Dortur eni iitnria de Americ.i doa omacioln C-1 ello ~e ha pielEaO i e dia t o, m1a, seio n E! dor n .u iga ootii\n la mas miani, el -esto el (audili. rfic,VDA. PE LO E Y C dro 1mr nni rr~ru salirilc 1ntdo otie la g!ai final e jiafa s Turmina r wie d o r en e n.o. inZia ii lrabajo d, l"d en Barcilono OFICOS410 -TELF. A-9645 zirini de m1 o mne a le;dc Olirens de la mend El enlkiiasmio eR inde,(ivplile, A Z I J S .A. SOC. ITA nn mii in~a r4, .0 md rnar ri Ecu3(dnr --siglo XVI l,,? nneosmnuo dr p('(a la N A I R 1,s 1 1 iu 4 n( 1, 1 11 15u serT proximlamrente im r 1n ocion ha hecho presa a epca -vi, in lib¡o on Miadrid coe uaors utn l BaR. Prxima salida aproximada de 11iglil T11 11 1OI E0 nrbn (cuv prlabd SIj tlahea relonla en] ("te pimern tiempo lha LA HABANA directo a VIGO 1 drictor ("irico Pere7 BUStIMan1dtnmmndo mas sas tiros al mnarco Prximas salida ,I'n ir~l', C,, e(Iaora, doc,'o JS ar rai del nit esprioant ,r lo O T E U De LIORNALIRAo neiCnsojido de 5iis linvas (le crntnlrcn MOT LAGENOVA stni d e di, d ALe~-. NUFVA YnRK iinin 17 UP, Gabriel Navarro 112n hecnno nfruic-tuosn tnros los mCADIZ inBaa Coo b u a Zir il.La Scirdad Intframii,:rcana de E.] doctor Zuti;:,a lira diri, anos trnlos por anfai Se ha mnacdcy LA GUAYI H Dmmn nu v %l. P-enQi ritablorio una brenci un estudiando in Ins archiris enio n murria rnhbirza -ello ha per JU I 20 7-n LA HABANi rea n -sp;, se nimrio v v r el n,,mbre de John R R ¡les. l-triepalmivntr en el de indic-e-m td ue l p rid en iro rien Iternaes dela Pouu ran v unadotacin dr 2.500 lo de la Real Auiiencia de Qlan 1, Y e¡ sr,.,tndo tiemp, venia driE-COMEIERNOHBAAVrcu Cremnal sNTERPN., iare nordonativnde !A morrv'Repibbcia de¡ Ecuador e linoecnfetsaqeMNADE A rr n 1d o r,,e di e r T m: e In .edilo;¡ (i ]AS rhFnri e otra obra,, histricas. tirre no rela BarcelonaCadhr Tenerife 1% N FRANCES 42s d nr ia n ta c u o Lif v y T m Dubrilrlda, las titulada, AtaroinAlaJ l r J l n Jo i ul O '"'nim : ar nu t r nra La beca rgiln di¡o Wilian F pa .Mriia maldrinadn v 'CoVirnip Rnr2(iirrlr, riw l,¡, o:; S rnt u n d n u n i l¡" i adniinitriid,, del l,,n,! Irerron Ro au re que ronz1d' cr mer presidente ecuatririalno, narir Mn1 Uha. Ji' 20 Jul 42 Jul .3 Jul 25 Jul pl-i orca, de ; SIP l r1c i l,.1 civn me e rau la ~t, r rrn Gusvaquil E m rm cnf rn:a ea,,n hontar a R [-flmve i1 ---Q'TE[LLY 20: e,¡" ?, r lr -!W m 1,s parl ~nm pnir-o u l, ,r)iresI de la SI: 1,,1 r (11 1 !ndurlanir l(,s trl anos en mi, l i Pr(,sidenir de !,a cormsion ecuPARA INFORMNES: --.,n-ie roa Tdmirn lo likr a Jhni Rritemnever contribuyo a ¡in 11,112pn prfcioa efi 1711;1me1nIP con sus esfuerzos T U S O QU ,S .c r Sm r de m~r.n~a rvir pur0arA Que la Snelecdad Interameri-' O S & A T R U ,S yC N D r, ,a ,,1ddcana de Piensa fuera tina fierzi GNE EEAE dadeovesecn asf Ii aao(idrro,1 nara lnzrro de IR liberAGENTE GEERCE 1. nics que Insceun a Inq cr i d cli pensa v la ciemocraciadi. Edificio LONJA 209 -Habana -Telefonos: A-65"0 y W-984 SRII m.llos onl hiav.n 1 n Cow e --En los SColores de .~rioc 4'CK"'DA L SPNE JUSTI obropa A Teff

PAGE 22

us

PAGE 23

Ao XXVSporti DIARIO DE LA MIARINA.-Ma.,re 18
PAGE 24

No iniporta cuanto usted pag ninguna hoja de afeitar le rinde tanto como la

PAGE 25

El nico que le garantizo: "ms duracin ms fortaleza "ms resistencic ¡Y NO DESTIE

PAGE 26

El nico que le garantiza ms duracin ms fortcIleza ms esisencin Y NO DESTE! 1 REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: GENERAL ELECTRIC CUBANA, S. A. Edificio Gr ¡era¡ Electric, Paseo de Mart (Prado) y Animas, La Habano Estrada Palma 556, Santiago de Cuba 15

PAGE 27

Pedrito Sinmarca Ambohan r oresao mcho enPedrito Sinmarca torna cualquier comodeenvuirencosa y se pierde el chance de la ms Parael had seanaciauna11. sabrosa. Y es que en su descuido se &,ceca' de denoe a do p eios a la barra y cierra los ojos al pedir el agu& .T" a mela'%"o De esta forma el hombre pierde en la bebiia, a la 9 ar .o puto.abruna pues no sabe nunca con lo que la liga. losN-non:1 Mat hs.calbre22.38Ped rto no sabe que, para lgar, dC 45 cor os premos do aos p-re to estriba en CANADA DY

PAGE 28

.Teieno45 icktsle puso 8 a IVnard que se haba ido essbad• Rgatony Tenorio qjuelaron unodlos en el prerr LVATOR"nro o A ber11 quh iiinunido Kiloacnrod., r A V o.omlmne u, funddo en .en li tarde del d-Jdpu rd oi aeLd, de Tr. 1, .,p anotb e rgam ,f rndlmi tsv,. potulre para econc lo queya ya onvird o pinc b.rd.:,F,.d., derequ anen a rkns .cins ti. -1 1 .r Qu.,ti. V. aand .o d .4 r .1. cmo rohiern Vrenrocniitne ulari. rqI. e rio V. M or Muo, Pardo Llada y Clavee., elic oAr, .riendo1 u e rcht e ,:? us .A. er l msfi Ifd.do~i.st r orrer reci laiE ug .Ldy Heolsd veit ilrtie gn.d.r,, n c 1.n ~11so; .g.npor un c~n todos los de la segunda ""k'len ~raito d dnero P(Inverln d 310.00), estando p r se cada ve1, o, parti cen tr~ 1, lnitu punto de gaar r egu, puesto que rnei& ueadean armprde cn Jcko Dr.m. Bermdez ~ln.m de "aori xcdntefanuer coo 11pr1en" M n rh l,,. n ia edi dn. p1,; aio Tnri uednd id t uevio que Puente, ti nM ds n 1 st.1 r ade 1 mnend .Famer, Jb e buca Pa sa vetien.que nB se amdel punter. mio"i.rW.d que sr. hbildd Z, l' nsfib" e e4re.u y P, li,1.Neva1 L, .t, X l?, hasuta ]leofi se l, .aenes" en d1elgr timo ps dio cono nc -'ierklque Bl ll .8.11 r rn~yir cm ei e.enque comipt aId ve1.X.d Ihbi e e,,ta, n o nK e.m favorita d s¡,te .die, t-arin uy jd~rod .p]. -". .eando d cntraros pel1gros~ Tids cdau e ""atr. pr S r.pdez a. Mi Cirn y GaSi detes ~ r~ en e etudii7lla.,t ped, o ufnlaBa y os P rsead, :y 6 camet qi ps$50 .sean 25 liket llavicora nmer nevedeRga e 1. Tr1plel., randle 15 bileto arrfugan to, otaeica ta oe h.,, .11 r. y t i, jde Tddy, que nh erl ~lurz n saqu a, and n1 .'Trl s~sponn. ~rri ien .1 hijo d 11116 otao urodonea mexrs hon, quedando at fin¡ uorcaMiso eohoacno a n1s que Vd l.o,,ig c.b,ndo eso. q-4Neg:, uar uo se 3d urr p~ino .1. tgoiad pert rics a L ia y V .d de e ure "hmbed lm diz y Greek -kyr _,ct:d tre~n ram. har, r u rV o ,o aa n r n,r n1v ye hh e u nta itain 1. lgie r' diasl, "le.s" djdl reee auti. t. ral -lo .fv'11o, l., mordi .1 perro, q. sst o; ini ndo la irc tncad n.qeAbti. Herr,acarg de o~ Vanar,'dllevado po J'n 3 Atamteiia uato turno ecrn Advancead M de, cuarto ertoioe¡.nco.lid. l lcrr litul. muy ml ued, dd. .de enl.Rmig2 d uioved.-J o mei a 4 l .ebrdo el ",¡.t d' m-i s. 1. 11de Vill t, 1. .guet cn. P esbe:H rea am tooh 1dd • eg: .u.1quinceb11t, .Vnad (que dilmzigo 2 d Tmi tTipltagn viniendo d at, blnds. Š, 16 0.80 b,stnt~ n1.a ~ r~ le.ana y n dSbd 8 d junio, ir Triplet tuv~ i s q4~ Jugr un ticet ac. .d 37.20. id nde I.adoh co.7 td res~1 Dming 9 d Junio, un Trip, e a. p~.andapr u 8 elsi ta de 1320.,uc ar cbrar xs ~54 BO. S b'd 15 d junio, un D. DouQude ~ tl" aad oocni h.d IMinO 6. 2 d Juni, una Trple1 b1 ets.aJkano 50 .uo )a de 800 mg .santi, wiene1. eplit de ,.n samycec ,qu eet e d e cn a.r l eo, con iapartiu% e drde escu M ptcai idd e.cg"n, a f.t, e 2¡6 gmg emjn e o.,. Pai ~, r -mIng. 9 d Jun ,cntid. l u. ede aiial o o.Ire Mar' e ntrar. -n u fabir $4316.00, n.,' bien Herrera ~be algo 1. Jte btnt confear pasdintmente ',e utd ~ -yae Sbth ykevey, que n VUn. enoF.H.a b -ad de.cbao.11. .Nostr o.no rneos ni lo ,no on, Vvr af.-m. -or. y caiiao ]o que le C-11 .eJ n de 1. Pgina &pa ->iwa sbr cn n l p~~ m er iempo terin d. a edoquedo cm udaa a ~ro et e o io dCb RESULTADO DE LAS. CARRERAS DE calidud de Este f-e l pr merpartd e A as u deatr&lscss 2 ojet d elb. 1. 1 uac .o 7ndsed imeiaolain 51 It^-AK AAN rnd 80s nr Ls, ar- seJugan tnt ~ cdo roh oea el rpl t o** WP t ErPnJce. O C* ms4A Ksv o o. n oP_1l. V nrd, 1. q-e pro "-i'rto,. 5F.r -i n 2rx.--,ne ET A EA DARN IONTEVIDEO, Juni 31 ade nz -. bndrd d ~ e c ud otg on-Pe-ri s 1cltfilfi aY-r ~ d ir o Sble repe,1 a1,1 u~.] e d. v.7 E n.e 9 aehe '1e 1~ 95na ampon del torno d 7. Js mN.'=s qe oda a or.t .n ,, etnc .,, futo' a 1 mpatar on bA un Paso en e l fo .R t.r i• 'ss 7 s asŸoa a fg os dem~, rew ltadnsd lspr-, m dcd A 1~tn n A p.,:rn 'Z %h a iagh-olmrTrnr P rs2 ere etJrt EW-Es, 3 F= = 1 ,~ 1 i2. Ce ro 1 752a rst d n lm a-o~ LPRE n y Ped a QIIL UL -1 .1s. f CO POSELA Rat 2 anuin ra omoel ie wantgil em lead r9Baroreno l 5 e7 Wanaerm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~ ~.ui 1nrnLlts obce 2A* 915 '2 ose --------(issit itl ls s i e s lara 4 4 7 o r N A e r H W rM Ry'sCenie'l-W4 3 25m 0 R Rrmues2 .11 EPT s ~.RRRAB 753 Reua 112 2 'l3 Clnr. A 4 7md E h ~ l.32 im o 2 2 52 ---a B am 14 veer$2 -JseA.ordoche Ji in .r1y ho TmierOran 7:si rn ~ a 1 .d Herands. Aranada UENAGan A PR AO BeundoIGU i r99 A ~Rt S E A 1. sie m pre s o aoP5:5Of5:6Tepo 2 .o ., el ~ ~ i ~ '1,1 ~1~. 1 i 7 ~ 41 , ,, ', ,i -i O IE TA PA K AV de :l r 1 G ', ', 1 ., __ ~ ,, CEn ACMRERA7 14 N Ti~e 10 3 I 2 3 AUbda 6 4 7 aad 2 CHCa MANHATTAN 4s vn 2 2 75 Wlhi e i 6i.6*7ZAh.,=6 s l'B 1, yP1 f3o 11A rk 1,11aG t1n~Em ti ELh d ACUMULADOR QUmoE SIEPRE E n ,nlest a o n u t d e SIRVEALAL MU.DO". contarael erviio cotesi ne i e al. n NOr AC tRERi que son tr dicon lesde atD 10 s a a P 7amran2o 0 al n 'w 6 l CH ASE A NH AT T N P 215 3'u IE assa (ATO TH HSEMNATT ssemlANos, ArNK .(omdpre, para .tu.4 o m ¡R.d C~1NT IUR~A-1 15~1 11d 1.Y ~p~Aow [gA ~~~n^ o, .S,fenl 0 0 BelBet1 0 E 410 oE

PAGE 29

L '

PAGE 30

g IROD AMRIA-ats 8de j"ni 1. 1957 Finatuas Ao CXXV Cerre de la Bolsa 1Espranye numerosos buques 0ReR A e €R0 0 S D k A AN A de New York con carga general y pasajeros BONOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .Yoiorel ImBLIiACcONES R-dono Deetrs eNvoa nia aseind ~ e aBlad e '. ne d D.d. ues Be eoo Cmns a -Lsctzcoe eetson-Crnca del Puerto Comp, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .Vo.nd. rlod B. .0317 s -uaIdsra oe-lsslcindssbeo ete En enlo nerado au-Cua.Lo reindoeainicbanin % % nios.106.-:Iredmita e -a iee pnts ntrntioalan Pr racisoeer troca n a Otba Trdin tes 10punos mt o. bes 14 -Crogsaal uban -,,en achnenente lsA _ad te, rd. deo o. mo4l.ds. .d c.pe. , i r n u -rc, bmadest uns nrmd d, .".e,, o~s ~r~ridaene enrlspaC Abrd sstnid, in uehay t920a srtr eeco imeiatmete epblia d Cba,197rt meicn sg.com -rarn ataza 5 Maneot Miing (Sotc ae) expornootrs btaids d l fimaarmdoa d ee bqu e ~ c Do.) .~do d. Y-93 ..10 -Cnrl at aaha --tvoazsd si uts si uanel reet na E udluepoee eBla aioefcoladciinde epra Drnt ld o ¢rpot vn onsDud ubc e trfSa.Ctaia'1~.-A .u. 1,ae Cc o e-e Jene-r1sDo sends ne peto L eclavaNe or oduin matod Arcutrad W sinaalua eindoek e on ub 14-9a e 9 ta ,. s amr".(D apt4 *bcknOw Crin ibrlasHaaa a=eos b11 4,tdu l.r.,eealypaaerstat fod lfnnrlarsrccd d a ire suoqu¢o e uaBno eliad ub. p i Aua~d d-A, do~~tls"l o mria pbidn y Sihs aHb no arrta bata ovimbr piabn 3100 toelaasger cagar devetransTriunaes a nure). 1 cner" (omues; --Cornaciedo agagenraly psa. pr.m.tanst. mer prt d latutapaa H wala me deme, osble ene ia y ora. 95-103 ., 9100 195 ..-+ enra Rmele t EstmarKoaksub asdetrs E l sana e ye h aspaa r1ru Cubs.,~~~e ifxc,1eyl eHanbe .2csyd ipns4 0"'" eCbDs ln bn eE.ec -ne ~r ~~ Cp .14 -. v~~adlde aea riaalsvpoe aotco arrollo ~ ce bni y.6-.r;,da .Boo ioeC""lM Operdr 11 pus ~ .dl -e dy e .oa ai oa Akldm yAtc a motcoe lda1 e Dodncnae ttl 9,00toea-tneaaslits ese re jn ed 18-18 .9 iis.1 -18 .a e saiusao -inie ndsrilprmdi ue eee -e'vnern= eNlr" d' sethrn 3 5.82kio das~~~~~~~~' 1 klvlrcul'u hoa2 3 nrgds t li oo e.d aDa onai bn eEte ao o laa ubre ec9 estn isonbls araexorarli nvel-psileene e besn o.{ rrlloEcn c ySo frciad Bne Hpoeca 10 CC ON ES o n enra.d., nd brs lan, e1 rr-Nern~ ~emec-11, ~n er ~~~trje brmneals sao ndse upar el, se-, a -d-.-----dre ~. .9 10%Caml ocdna osh --csdedoatbco aisve ew s.PamBah on o >rs isKrnei culue nme .detod ti-, dode.L lfiaoe ni osR eCb, eCmai Cbn eEeONE8 aios luo eroeo.eHst ahr nessnld oEvnem ererHnyM Fa arroll o oyStiia oe eet-hbazr odpet ac a-g iyo asnPtoLg os. -e nr be ac .i r 50~ tegds cil 10-98 9 -es . de d, ddei e eacr no nodlsevco etavsa Araf per noviemd.brd dr.,r ~d6nlv ~l.pa Cdelo BdEi. dH otls nenalna,1 A pr1p1 sIbe.sesuiro rrgln lrst eldaerneseaos Ls e ia1 smrn 082 ,1 Haba~~ ~~ tfra ~e ~diia vr F e ,aiio ,o 1d .r ad.don a-9? 9 -9. ioea 90160. -. .-ac ac e.cngnaca edsan llegr afins dejuno yen jliobruas esdeun uero liualCos nos AND tr C es Htels IterncioalS.A.o ms pra lg:uos onvrtibes Scauemurgqueviee cosig kis demerancao e geera qu y 90%toeldasdePurt Rt:oa ore e ubabataunpurtorei idntlesdeCua)195a.Hiotca.96-160 .-c Trrtoral .4% -os el goieno oreaercao ao A Boa Co pauaprce trnsorarn osdepr lLne grane.,t paadsnhre 6dl -n d .ectiao o como, b. 10 -9 -Cd s uioed-rls c~ 11 ro" vot u C -barnde1 58 un nedeH brgB mnyAmle~ i Es ddo arb otooa860eteads ae ns ADSRodna Hnqunr e 4 nCicg.Js uuo d r-ers lMrinLks el ykssp= LProt rtv ySuhr A .amieto d laIndutria urau 450-173 .70 -Coreana Aucarra Csa i ia e alza Ls ros qu viee d puetos es rossEn lstre leV elyateRom exsin300tneaa e ot e atr -,ecue d ~nteer 19l8 9 ua iptcra opeis(rfrds -o emn o C 1 C d t Cuba~~~~~ ",d 1,1 Fi=iina dipnbe l so,44cnao i abo Bns pE~~Cn1.pnaArcl e u Cnai zcrr uuo eagdncrrrnsn ofe ror u rc gco u rneepec misml. e.el ~ s .0cs aa Glo 8cnao m cmi ia el Trn"l .'d"d7 5 -ee.(oues cm i aaz e10da o atn ogye o ms, sae ia1 nleea e.bd l95_ .= l = .~ 10 !'.bo HptcrosGa. CopnaAucrr er a eld. or d ,en uv eveed e ok enda am e239 1k ota ndis oosB NES-(Cnd tnm &~d.r ~delesC; Yd u rlrea de 1 5 enal ysn serdeelOiet e o d ecacastogeea lidacEn ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ot, d~de Tc,,p-,e) d,8-91 .. oi-CspnaAz.Vcn -|S ol n20000acoe aWr acaLn u in e l~~re1da1 oe .-Ae .ond 2nv bRecPefrds 1 aords de ventads en nisFutqevee eKyMei Dpoalo ._ 112 777 4,43 1Ms 618 ei -,19-94 9 onsH tcros aal i itgiad L a o asjrsY ate lSln L Dmc ndlPrtcl el Enur li 7.1 4781 Mc -2l.IC-Bn doct-cue e an.(oues 4 -$ 7 ,0 ,en 5 da ura el LksB.s u l-cacnranaoa ners el erie~e D.15-93 .9 -C n rtr il:, ( c E a a d u ro e o f lF y n.A u n e Ia H b n a c n e 3 .2 1 7 ,4 'o ~ 4d:1, 5 l ~,.7 ( C B r -$ 5 0 0 0 0 0 0 m n s .o s ~ J c e 3d-E n l e l c o m p r e d .d p e d d r o e l o g l m u i -d r n u d e a r cl r d p l r Toi16cnr 19NAC-Bms str epVndto ll ubn eEee lns1 yvene 4d-msn d ldli Blimr lP. ioa fvrd lsproa i el'nopasdo esseie .ose194 .99 -sorSpo taciad(Couns s p cuso sedearrll un rchaly oonqu vineconigadoa a giede -."t 477.821nt MI .,7,s ~b.3aa .r. lsaoa 8n975,000,inal E5n bn di.eun Zd.-yevntse aBos eLaHbnhYr aca m iedned Sr idad en eEtn 12d-1 2.o .C ntr~toulne1s-Cell grcl elYNn aoe elFA an a-puro e ioy lybhomz enrt ara nenaeps E enra Tngao,lim a4e l iere Aoso53, 21-12;D. .9 75 (oerur 165. 2 -mai -Nac FnaciraNaina, s'ecalke a weis Nvga nqu n eh>ade sno Etnz scrtai naren~~~~ ea Er.n l. dld, r144 4 az 21, nE r-0apni -io 9 -Mrad eAbaioy Cmai Jri eMnned osd oetraEpc'edepetsdl aaacniga eE bjaadlMnstrod s 1,rt toAo ,derdoes 511,12; %s dM .~ ~ ~e.Bn Tt,,,Rira nie cec ud. 1 3 lrsde saoD ceroe l auaqu in eNv D3 eeitrene' idd de o lga cnimo 2E or a ndBn, ~.da. (Mt-F nd Ivsor n -9 h frm s o tnio n es e t rk e aik nq evitecnsg sn raF lca letstd eP pafa csap ls 1,00 toeladasd Meead d6metles delCenro uritio Bras Eqipo 41 -1, 00 A C O E ine cntrtacnese vlumn d a a Nrguf &nefri~d ,-e hec lndr d~m ~~ dma ,e AEt azu.e,, r1,1e ,e C11. Nied ldvn= .d. d,-0(o "" uaRa ad A eu erlu d ulna osiueu eddr r NwYr lSereprqe ahc letatgaeped an n i r o e u s r c r u a e E V O K u i 7 ( P e tt -s e if c ) .9 f "r G a v R e f O o e r .S A n 4sid .a g al d n l ,s e e d eBi o e y l L sl nd d a A u na d a H ha a a r u e pasadoVt, Mnve W3debaqe e ,i o. .5 .iactr e.inlBns BnsTeCb alra ,S Eel os d LaEbn.pe td-aGa t Bacqevee n ao o st ei aer inmediato~ ~ y, oo, .Jr e.-ds eis ptCo md d~l 1= ~uod*brtiC sHpteasreB$ ,0 .0 Mlao 250 aalea lm e okma etd eaeprtnsni TnN.r n ztni 35 e.vo R. Ubra, F efc). a, (e.Ga y~ ~te).d 4w, -, Ctm zn lon Tt = 1.s Eni d purVpe La'1 ¡lb,. -,durr4l v ok bcoa.Bns soACC % 5 T nte, o ou rfeod l e lsn e d ar.naa Plane eulo to el d s o d s in a C sa l nc o re 3 -3 c n av s la l br t nd ri i 1 5 -19 85 1 0 0 0 u n o O l co ns 1 m a n ic italo e uee ln se e coer bdl -den y u rt rp~ ~l a re d sue l s o • ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -.ctc 1ae sC.-rur Edecfi ~ ~-~clcd sts slrs pbco a uoiaesa eiaa eI neaa e retra ecnoin alibrNuv~ Yr B~ti r~te1r. NuvlFbc~, elY-00 P.,-E EZ EA ritAti eee e acaoM o dsoson eladctr 'dos ekreco, 0 mratriaas)194teneiciria) 5 -5, 0.0 tra Tres y immnel enRega l Lesec Sache d ectrap i1 E n T E L h C u h ~hi~k .m d s 3 3 y u e a c o T r i o i l t r e e .C m du Am a f t i ~h l e C u L n eriald odrs ub cav e t s oil Nue,., n Tirtr,-b,.Brnts d.i AA A rAL --lBn s uee eltW re HyRorigarne jf eir e roe las ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t te ne olzcons ~k .-9 1.-ac erio l Bnf--enCnrl add acncr a -acae as lnae tN.d-Drcin ee A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ daaetr gso51-2 •Bsc erioilSreC cais mo Tl a n nr dpnr 5261. Dd.br 44. 44~yr,4111t xrnea905cnao a $omrtraa)194 oslddsd u oca uo -lia saisia fcae ea em ae artmse aie s & m o o 41(0-2. -m .~1.Y 1. l¡"s E. ENs re x sdeo~. std -1~~r 1: -'-n -~do 'n ai lmnod Tsorapr r pe .dn. as ie e aa o Osrs> c ar aa a n r a .,d s a t a P ca w mes~~ ~ deeeLE ie oiae l Gs~~~uP -. e mo didr a ree C.A.N.F.C.A.L.-.-.--.r. ~3 c ola rae ~ yn lt _1 t2 0 0 0 01 .ae do aW ,e G u a d l u p e d E N a~u adEb En t eeA r 'or A c ~r~r .d. -. -1 Ca a PRIIAIN ,ta 2 1 C ALE 11 t~ lf o U. -U ~ ~7~ .1 G ps~ital .Boce rr A.D.pRok .3 1 eOi OlCo 4 0 ae pet d,, ,ian ,, Ju ,n 1~~S All/ erada Cer 1 9 1 .r.sser .n d ve ~lr, .z11 alnaun o a o ecr Aame Loo ..17 Dme ine .snnah Jaksoall i Mami LaResrva edeal oncntrasusesferzsd, En. Ld,, Z.~ --P~ iim d lsr ii o ncr ABCOLSA, DEas N E 3W Y rr .ORKger eanni qee crin0Om ITl ifalO ianir dlp Arnee~~o dg .l3 hBfe s I m Ar 1 emsd ui ltr nsgn Ame T an T .16 76a EieR r lie as .50 50 dobaco y a olciadotrs ni Rsu en co ercaldela se anlhsd dn,, n.,.neuear Aan Ecaustc .1 14 A ¡N -M RC 1 Zmi unJ 4 1 ae a a foad eeia (o ar tlia ic m nait l rdsrad ag m o ol DO D E l' A FU0 8\ 2 d~ l,,s ,4 !.r.,Em l,.ra de Z -uto 1, ecae el ie >rba o arcne sr AriacondaUA CR S Evelel E, " .r. .u 1, t,-c resc nd an fcueo d r u 7 B -(, Brewmg 4% 4~d imna ntes e oian die r aom ae pr stamosn a GI VIr 1S43Rdo et 8sAt TfRM Me 1a Eeucd 9n 1. fn ,rc1 T, rmal andOhio a u neungon s el AEl 111 oito NI om a d1~ 1.d e T .t. Aln -6 EW 1 1 1 Di a a 0. R R xaiDrg .9 asi p itcon s ..wg tD Fsnh w r p r r o lenix si 0 a 60 Ge Istrm Rp seel 57 5 ti de la ech de de ea et'A peo l pe ddo uan o s t ir incira el inopacdEl. Boeing ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .A.r .r. 4-1.-1sn ,.2 m orainsstifrntnaii-poo qu a efr edd rao e biia 7 1.e u e e 2 2 p s ta r n i a o a in o tn ialrC ( o y a e o a Guam s c n 9 9 oh, A r t 9 2 r i r ro a e F irhanePg, i R a unh 7 7 de la 54 sabecda on anel nd stiad l t roen
PAGE 31

()e lo.reupa venradeBgmo;Cs 1.100 varas. A precio de terreno. Con Garata nr CON 1N MAXMO DE 17 No. 552 esquina D S MANO DE OBRA DEVeao $3.00 E9 Tef:UO-09] Esquina con comercio ytres grandev%.easas y JL07 Municipo 69-y En&enadaE 944- dems comodidades ias de la ea. ne y Por Ensenada 366 dos casas E a9044 l y lajers, de 4 4. Renta tonV EN TAE elada $250. Ganga., $5.0W. Su 47 APARATOSEECRCSuE-8--s LAVADORA BENDIX Gangir por 86,500 Ve!,n lcid~ca edx smn A ve. Acoia YFigueros eP71:fel"" rte' '0 ca-a gemela por uin lado, por el bj d .n x rn.S7300. *. tiro pasilo le -9metros; tmuy fresN i2 ba p .derecha, entre ]k -a e a, vira v In5a. 1 terreno %ola ent ano E 944-19 vair muriho ms). jardin. Portal ----~l. grande. ciarlo grande, co. menor. cocina hal yv gran iras. AIRE ACONDICIONADO pti icen entrada ir:depenidiente. DE u;o D,~ o1-" 8 1 ecimp-s de .1 4 functirintndo o@UH-E-9V-9-49-19 rean impieza y pinifura. Philco. y 1,cheW .Lcis dos equipos ea g :vl 4 ,0 Uflies Clinleos GALIANO No. 114 lo niejor Sto. Surez EN ALQUILER Y VENTA un palario $25,000 Con facilidades de paro. C6 -72 Santa Emilia 411 entre Paz v GSme, aciJ. Portal, la leta, CASA FERNANDEZ 14 CSS h.ll, 4 con 3 baos." m ed.r i 4s CASAS fondo. ptrluy. ia as de la NEPTUNO 617, enq. ESCOBAR a rl, raj. Td am pimy ALN.MAR. TRASPASO ( ONTRATO. todo planta ba a. Dueo. 1-7131. VndoJ, aa.$0 Entrada $1126.07 ----,,,,sal s.s5 nf M nzna 41. r.elar 27: U¡-FE-M O3-49-23 M 02, M resF.fel. E-M562-49-20_ Vbora. esquina, -vaca m-io-Biin CASA MOterreno para 20 czsag ovimiento 5,1 3()' "",%l In Iterts ti~.Ticiad. pegado paradlero la 15 4 ., c .1 3 Aol,, garaje. .3 4 r d w mE -986.9-4"-19 mcontilitica, portal. sala, dos cuartos, bao intercalado comeTerritoril CASA -AYS~TARAN no-. cocina eran Irapatio aTa B 98 9 fabricar _-o casas. Solo trato coroB -79 pladr lamar su duea -1 En la cantidad de noventa y cinMazmi~ mmedala Ca1,ada 1 Pa¡.rlo )-wm p nial. rc n m -U -4 3-81 co mil pesos ha sido vendido un m~e. ~~~mDtino, la,.der. 1 cuarto. h b,,,,a ao sba aae ur edificio de tres plantas, compuesto -aam.ad erz AYESTARAN de diversos apartamentos, con un m aE-974-9 total dr orhirnio s emntico KOHLY. GRAN OPORT. u000 metros cuadrados de superficie. ATRACTIVA RESID. S30,000 1-,tiro chalel J.rcliri portal, sala ."",a pre" na5 a~en ~~r c"n-ta. y cnimp or. cocina. patio, garale Dicha propiedad esta situada e en ..rb a r ~, l. ame. Desparicsn baiio Altos, 3 halacleJvlanm rs59 y61, ~ "*" 7 ,r,"cmn I.)biainesarla s bao conmPlela ~ ~ ~ ~ ~~' cza ~r, ers & y e e a med~, PanIn, 2 lrrra7as a 1 2 cuadra de 1" en esta capit a ,, 4 ~ c od,.T -b, e uzg, 4 4 p, r ,' .3b,.CTRO NA1MARTZ Una parcela de trescientos ochen F 2s "FO-5200 la y un metros cuadrados. cons EDIFICIO SS8 500_~ tiiuida por el solar numero trece RENT A S105.00 -w UH-C-772-78-18 de la manzana 13, del Reparto A--a 4 m ~r n iresidencial \isla Alegre, en el Nicide~, ctif ,, o 1 Barrio de Arroyo Apolo, se venn a a2 gP,,rt.mento a a N o er e i dio en la suma de cinco mil pesos, ,'''1l -RMARDO R. ARELLANO ~clcurAu ma 51 nnimri por el precio de doce ml Pe4 7M n oBO., Oq y B11 RS ara roniprar, ---en a sos se eecfuo la venta de una 5 00 RIC-IRE1 R. ARELLANO casa de mamposteria de construc UN CA : 1 cion antigua. con techos de vigas r "1 1, 2 ~ -3n Lnea 969 -Dpio. 51 y losas, y su terreno de setecien R--: a M.~ran, R A her tos treia y seis metros cuadrados tnhe -2 de superficie situada en la cale -4 0 41btaine.e oco ~Ii" rt~ 1r ad o, inc a de l,)n. in~ F O 12, entre C y D, en el barrio de edri ,at,"i ,,d ah. n ai EUyanoB0 ~ n t Inci~, nifrme 1-7309 En 52,169.36 se vendi una GANGA, QANGA, GANGA parcela de terreno de ciento noGRAN EDIF. HABANA • venta y cinco metros cuadrados de R. 5760.00; 562,300.00 Lidanins superficie, constituida por el so. F"q mia PrVena 0roxtima. P ri, .4 p r la ,, o,, 14 r~, 0 de lr nmero 19 de la manzana 13, .1e de 2,1 -de 4, dcma, cemeENl MU DL del Reparto Vibora Park .didre. "e"as eeroxridis o' m rotc it~r~, en m.rnagrQ lp rcncer er"'er a de $7,70 .! 21 20, E.102-411-19 P r E L A N UN C IO I M -'EA O C,97 mjs de 5,ooto Y2. de ¡ardines, P RE S ES SE U O Entre 6 y 8, garaje Y local y ierieno. Piso de mrmol, lmd1 comercio, 12 apartanTentos paras de hacaraf, felfotip0 E FE TVO P RM -en4 plantas v am plio pentlo C,51aqUa .iiiada, Cad il N E N TE Y ECO~ -house terminndose. Elevapraco del terreno, $68,000~ dos, gas de la Ca. Est tonom hr abale i6 NOM CO. do alquilado, rentando $15,3005 eie173 road Puede aplazarse la mitad del

PAGE 32

madaB DIARIO DE LAMRN.Mre,18 dea Juatio de1957 Clasifado. CX -3,W.U f 0S C I F* I C A D 0 -D E U -L T,1 M A H 0 R A ETA ElT VENTA VETS VENTAS VENTAS VENTAS i VENTAS lagA ca dAeA aAA 8 .CSS SOLARE se SOLAULS 40 SOLAME 49-SOLARLE US Vaa aN, e. a EDE$os '1 CN o CITo, VEDADUALAO:' $80,.ED00 METR-GAG:OMNARs 1.5 Aa VDDO'$8.0 ETO dosplata seardas Vrsede5 a ymeda e l Cetrl, ntad. pra reo poro prahoti sprpneadven, ear~ d 1x47va A -ad Vane pana cmplta grm err' p m A-96 %965-8Aqin. ClleGozlz o. 6, a umPaa dmolr redilea vedodirc-horzonal 44vaas rene.3a.Av. Deno Unco po .ardar.C.b-enre mag .fca it Ec n. CE-85-820 VlDOCsA GADE NTGA $67,000. RENTA $7911 .d aamdrilm.54 aaeB4 60cda, oda ggrrajadi, prtBNLcASCOA6INE 5514.2 rr M.2224, !MIRAMAR:7./ $25.011 VA-RA,-9-2 IRA AR $5.0 V RA a:U N o"d '/a. rT" i leo.uzoanJoe-BEASOAN 51-224 PARA VENDER .NGA .Q 6T ERo al Q-1r lt S.pt,-a. odena onoitia, ardn, spaio nfomesen elacoan 51: -224. ea969, Dpt,> 51. Magnifica~~~~~F004 i K1LGNA 1% atmvl ot) aa aiainspz o^50 FINCAS RUSTICAS ChldNuvoVd $700. Jadipota,4|, as trrz, g-bunnpt att .eutmb d-JESUS. DEL MONTE, $3,900 1 U mico Reparto "Z SDE A ..r ..Nc ..c. efeth y$700 a agr n 0 aje, 4chfe, ec.75 vra. 4RN' inos B-739 B-839 Coin, nacudralaCazaa.Secom U -E730-9-2 R SI EN IAIRc E .7mn360 e 4 9.23Lo ao~~E ardn, pabicarprhad-o: dentros n E91-s19pn e otl al,24 b,ccna I EL M R n n"r" e l"' tan xNueetE-41-8-9ENL ENARS $900 7Ei $19,0002 ALT.n DELT DLVEAO VEDADOlO eMr 5 ro 73g Dm402 Al~. .-Zls† aI coe 44 ANA 3,fiED AA RN Dmcpa .d e.dn. rxdaCle 9e. ol y3,166v ? •ntapa-.At ra oleadP8.37e9,gaaeaSA8 Ext le C 9n5-M-a ~~EN KOHILY: $36,000sPEGNA 1Q TA ERE C -0. O C~~ 1 OOIIA ADN anfc ua, api eieca AYESTARAN, $18,000 SC3-9-.eq I.5t. Ae 6 ee ,, n a nr PSfJdna -porta, saa, omedr, 4, bnosocmoern, deocuada.jarin, ortl, a' --25 x 2 metos.525 e-2,5" mm ue enla ism. E93N48-3 -AM ~P.ALMENDARES SNO U RZ 1.aa rpopr nuxaq8 aan c8 I-9057, JANTOS IANTOS PaUAuEZ parao Recreo.Jri.potl .tis abinmnsmeia Tambn ma equia frile Sana. omedr, ocin, 24, bo,$8,80. ay tianBruos Zyas primoa lo Co cale ysE-99n13-4u9 cadr .R G U D SE VENy v13 M it ml¡,r, 111. ,ltura Edelna VedadCoo 11eifn-^Hn,,aGa e ocar C O iT0"n <'i0'l '""''.o e:Blsoi 5:M22,L36 ESQ. A 39 1r Cd n T-,,,,,. .szt C O LL, 36.61, .oeo,5cats ao ee:B-04 aulHradz 24.77-,t om'leta, ocna as all, uaro yer-E-33148-0712.71 V2. Alumbrado Pblico -9 METROPOLITANA 828 i' ecids .i rsai.Ats MIRAMAR, $27,500 sc aausna 8 Jra ,,7tiZ. = 7 G -Opm rn prunddE~tn, nupan Qit Aeia aesun mslnd elR-ru osp s enm do TEEELFONOS1 EN] RE E Didstrxmobieais rsdncad sr aro ltllnsoba L-E TR D e ,, .Mrmr82&,~0.001AVEIA7.N.846 '2 i" R,,,r", Casin Deportiv Virs1-n as de no1 a t1.da ate cat.2, Tene4* ud-sersua ad r.d. P .-.4.|. PAdSEOr Y ZAPATA pe, on 1 ar Cerrn, 1r.a 1n,~olr d,. r n~1. .q 1 l i~j, HABANbA, 5.14.,000t La Rutaco 17, yn, pronto00. 1.50 Oro ena: albr ucosetrsm. nore: upnascmua consmuh d q raza1.0 at otra, rutas.itcoebao 1.0. lua elBsu.caavca ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ....SO. "r"s "-2 E-4l-4 -2 11nnd z E-,,-4 -2 C1. 1,ud uno ',so B-a1oa tdi 3111 1 1n.r .1s. y, Dls ~ ~ ~ns p s se l m s o p e c_, Au -I y m cartis et 46 m" ArL AB T AN, $7,.11" ALT. Mar¡Le FV -5200 E. U6 6 ""1 1, 71abia.n.,',"" -29ta 'ARA Flda 38 mi F.5r Cro 1vundeuS 7 GANGA 94 J va as 1 CIOM R IEerreno.td arlto yr secon 3 dn7--.esa.e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rec pem nne S. -a-.pr4 A d fNTAdauo ': a nomne smrra n, ,la f c R, m.r epara pt o n r y-3 2 ..800 Pront sehd ingengerry ArFtco -A Tn rI ..A CNePQUIThAS.2pate jr r inoslrs $50V N re6y1 ay>Tda r Optometrists .El R ep rt ylo u e, lamaa tos. Bm enores, E q i a n I rl s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d l,8.0rni 9,0.0 rouaoe .M M .5t -24 enrd Vibora co lad one Teng y losiio juntra ¡)(lQu'pdJfs:. S--934-1 .ao ..tntrTos de terre-PS Boyerros.o ,.S.A N TAus.nCROM R IE no,. 1,11 l8 lrtmento 7si1emCo"gio .71 M-8786~~~. -.m r B-u0 AsolarsyAceoio 4UHC71-9 Biltmore.~~~,d yo .firna dva 1. Haons. s Jia 00.0 ALFONSO facilidares .deA Casas60 .N. aras Moderna ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sa res1denca 403 paan oibeiino .a.briquee Vris. 70prp prm oen dkaVais1. ¡sle o hoCu la d de ha ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Inslo Rnal0loo uD ado eenoe .0 Hbn 313 yeo 10x3 9a550 UC ICl ~1,mar u*ra unaeci AY' *0'" '''y w SI C O i CO n lie~~~~ 4,r unroe ,e en eliaa Repparto 8-Hr rreC nlpr a, elr :: Zn 785l ~a as tuWc.321 r ~DN R NnM y C all 13.ets eroyP lti o 3 Ohjefe~~~~~~ 1 2 n n 4 a o 8aia a. Trm.soe i rL A Tna e 1earo oos TE EF N Setres 10fl y 11aBac y acnC 6 œ hi4 F0-r21 y M-9553 M-2798 -e M-Ueeee lo Te. 1-60 SUCMS Y ANN

PAGE 33

ri vil

PAGE 34

flninima3

PAGE 35

s~ Uf Eo e e E mCID EU2sme U2 i n -a38g e C i eca ."J - g .: 94 O c o a, a~~~1, P.en b ee--er -o In Inac 0~~z E 2, Egi p; p.p e xm -. yD E z r-E8 C/D a e E A c -i F cr E a e -c-

PAGE 36

PAgna 6-Bt'iaksAnaDIAf0 E L MAIN-.11's 18 4e Jun.irw de197 winkado Afi CNXX v NUN IOS CLA IFIADO DE ULTMA ORAPROESDNAT.n COMPRA$ VENTAS 3 1 EDapl S SOIICITN SELiITANSE ORECE SE FRECN SE OFRECEN ~1. 'M9cagBrsUEBL.ES DE FCAni e2bc Sa CoI -12 Yn c pia nLzApn raao adna od !!4 ENDDOR II -30JCIUDE TARAS ls RIAAA CRADO 11COCIERA -OCIERO 12 CHFERS "iTdaL P '" % *F'CiO RL. LYYCCa. OTEL m A B ~lab. $OLGCETAMO~. .E. y.1sE MR1 BE RBJfOPEEEBRINEEBPAAOL OIEO EOTE EE AA5 FEFMMR JVNM NmsmeEnMgeM ee aCs OzlzCmr OO V meier--eele ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .oba, la ofirios, :ajas ,d evooaba ee ea sda 924 DAMABlSINGUDA mo ..•ea asa ranulasa m20 a oa enee or on uen e 36y aa p Hoo a : 0 d Ds arm rir y btaCs g ret re as S LE MU CB B be cup Ten eere cas O E U H CE R E ON AB c y ec nd e n TeI 74 e su n o 05 Ha n aT u 69 r tO l S CeOir l. aar b r e do p eierneta stisactria leograemo naa, 5 psosdesyun V v Veado E OREC 5EORAESPROLAPA y dndeu ea Rfernc s E 4a723 5 .8 j o eteOs K rde ba5 a e sorsportumdad~~ .e$6a$5 e-Ifra ieusd ls3a 030 als eaee eu a onoE 5 FEECOE YJRIEOfnSM 83 y b~ .gif e manalga.F.m b".j ~Sa .oa etr 6017f cenrpr olafmiaV uray 95 1 a nc DecmoRfrn sbea 2 82 r eO bajoagrdtle e17tresntey d bun OREEO RGALA 00 B N paya amle or ora Tego e OREC5E 1 CACH BLN"-j' Cat~asLa soEad A ao xpei 2 so tmporvenir, ~ ~ ~ ~ ~ -1 ~n.e ..jt,,r '-Kara bnx TI.l o urfrnca lrsVl8aN 09eq rlvrmdadi o aneea1 ao m O95•MR2 asa a omp ,ber e p ogasen prfera aTeninteRey E-920 18 0 reerec aI frmad 9a 3aBueas 94 2 CLNICOSEXLOG 19 LIBOS IMPESO GGA I-80C21T F~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~.o. ..4 .e ed e aohsaJaaaVeg FEECOF FCLRD. LUI BEMUE -863 y yN'a no ea a nf m W 26 IAA E AO AB BRVRMEE-78 1820 26as o r een a an reens u r edo ns n vo sa o IBF f IA (7 f C y, NpInt OD p SEMOe E 992 7 0 mo ciad gee aPuee lvara g OFECEE MCHANA LANA RE aone Maejocuaqu r a o ore GANGA,, LINDA dezCb nerSIT ITAL ~~ ~ ~ ~ -r.,s¡ 1E9tmW LIBROSrn 9o aMM-00 InajmrJd._dmnnmuo0 Ji9EM24 eaan rEa JSOSddd dz AihCCm rrer i p sec paat bja n a BeloE 46 8. anjnfrmo r ua n4827eern FEACI CRE E H R E nons eo ha ua m nab dd me Ep ig esi- tra d ngfliOe' ~~~~ ~. .d nioe p¡. a, Cubl ModnEO-C SAOAPR RAE ood 8ao n re eeae eaoeya sun s saH a43eqaB s U, ry mar brLaC sdomn T~erfeecaDure. 9, -2 p~ ~ eLa Cnc L 'bnayd rnsxa o dadaa 2 ooM23 aH yna S ato I34 Proucts e crnuo ca da -r dd 953 17 0 feraF 613 E 40811820BUEA CCIER REOSFR J toas s a r ets e fW 47An 3 7 vs ta ho93 sq na3 6 00 eeC Aly ~ dOt li Aco prdco e -S I O5M CH C AS EAOL DBA BBAA 1R mn a y o raco t r E9 b 520T loo F58 F94 LBI I A MR Y\F Co.00 v ena uo rotraajo e rbajr SeF 933 E971 11 5E FREE CHFERDE OL CN 87 e J d b e g e 1b-3442. e .a~ -anL u ~.' -ar $ ooa fyr 5d 'n ],eeoo.M802 n .e o,,. U H E 4 3 M 1 9 mE -H A C H A 2 E O R E E J O E ....C D E. C AT0.r ..a-i e o n n o m o rE 9 6 .0 d S d e I t m e \ 0 0 *F a 9 3 po~~~ para~ E-7354-49.23aque ge I332p 2 .hb 05 S 0LCTA MCHCASPR ae aaj Beasrfeeca T4E 64 a16 ARIERS metle pscOeapa yCNIROLBRS10 DsiCL: d nb 9 rabaja~~~.W- i r~.,Sed 5cms oeB 91 E91 182 -o oo ade e -nb mdaaI i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rs ~cr ~ah CDR. CROd eBjc -S FEEJVNDL AMOERgad SAL ENdF R MEA--l ner e r a o a o o b 5E ~ ~ ~ ~ .o ds dlT sEit-E.OyFak Rts13 FEECIAOBAC AA vrms r d emn m EORCEEPROJ'DNR ntdu e n 6T U2C6 j. r~inrd, iocntueo tnE98 1 plrsr ams aua rne 28pn sdeep nae o al eoa7 ela o i s eta dd on d f iad cn seg eeec scao as1 98 2 n d V oden ese e 60b jS nmaS Vrt OII INDii 04a 5 ob ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 JADNEO mentere (picteap, yn rmnsrt LBHPY2 A aw30 28n 0'" 0 f aal r M noaDIA IO D s e o 5 m cachs o eea e o .09 EC EE ARO A P RA OME OF ECE E M CHA HA LAN A E5 9 0 2 2" des TefS -43 2 y F 7d9 3 BiE.S ARoS ,,.,o A cm on $00 ealaae aalAe erSrv arsaoeraa ema ao r d d pao B neern 1 9 OFCI ITA 1n3 9 Ju aedy SOnctam s ''''' 2'',4< 17 2 " ""r ""'' roa Tngobuec asinfrma de9 a3 F 4gg 57f OhiP 4 O % PRI OR I 41 F N 93 94 .t Ys rBg ~dsdeao T 29 la0 diri d, 5 4 7CL5 A, -oa, d Co mucaha Jwen -nCi~T~JO~i~O E 8 H820 S OIRLF JVEh ECANORMFOn h n d Cub604, baj4os, ;, A C-a yCO Vit u9 40 ~ ~ .Tafa A-4342 F-99 JrPa nepaoEa Cart Dacla e mooc ca a1 3IVIETE EANCO30 ROS IRV 120 MANEADO M '"'"*" C3 OBJETOS VARIOSGo e UE tpa€Ona a a Pendes e mcanca on ue s e sa esptuoo Ben arater"ra o 0 0129-9 OFICINISTASd 60s60 fe ecia uncamn e San azao 34 >n oc n marimn 1M.1 ia r s18 sp e vo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d s C~ di 601eca ecs oned fcn eeooM 66 roPo s 2ZAL WO 1U=CA5 ER5 11~etnt no bueni 21.r. J, 1s d pE~CAMC!DLdm3sA 37 .E. CT. .aai b a n r aa cncdaTeooU278 --amo a nta-o m r eeF M M 75 D N ISA a oce~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~a snims al o63:E967192 ooF 13 E99 2 2 MLAD OE EBEAPE Crauad d in' Eenla n nn M u aaoDe OCIER BUNA AEN SBE R ANEADOA ONElENE CAI snca cn epeenca d bfe y o DRM ATEDENTIST ZAASER ~snta bDR. WA TE. B.n daT Zud CAM BIO S gaameaoraae ep ---A d. .-VARADEROMR F MDIN ecm rTeerfreca iLr03 s nnsybbosRf na ean a r n oc n D w eoOrz ao3 BJTSV RO aptO Ž Opad c scrtamn ode veen F-995 19 2 r a o a paya os In68 F0 98on 3 0 ue d m mo M OBJETOS u Vmn Iden dS en ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I. ..n.Db.r.eeeaS PEECOIEORPBZO03EEEBEAMAJAOACNFg g2 Cpa CifI Ft FR E4 la a y guos ooc enoa d p medretnsenes Refeencnoser cm d reeren ascone da p cade te S OFEC1 ECA OCR FO CN B I 06 or .T. .r a E980 1 0 u r cmec Rfeen a". -r "aEs -CE Ea R P E96 REPARACIONdES hF 39 3 8i T9 CRMno -CRIPADO m e8 u n a EE MOICT E .4.o' ~~~s 4-Y 1 do r~raeacn aS FPC O hD OO O rbeg rd dodnFD 1 aginrruenOrara -SE O R EC EN 5 OFEEUN ATRMOh9 PAA F934 12 20r b a n o n u ee h n ¡OS 2aC nMUEB4LESJ dPEP ENDCASE 1~ ~1.1 11.n 5E OF ~~E~CMAC EAOX : 77 Lu E~ ~ 4~ ~ ~ ~ .-r ~ .EJ CU I 09 49 ACOPSERS REF A 1~ = z!atd hc emi ----__CNTDRGALD O XFN CO AEMN MDC Sa .L&-B9 mQ UIROPEcaDis77 E FEEU OCNR Ea6TORAsEMNJDRACRR5 eeae aod n oe n pee epeo ssete boepc a ad sd F 56 r onrefee sSaet bl o o sn o e e amneao e oec e opaa ab edds aun n a a n aa ubCUBANO u apn 6 A UH C596115 3 mno e 10 peos T sfno 2 n y eb Ref ena ars ycon ar do d ao ned d aE rda a mou losa n h f Ca O a deGB 27 au A t 5F O REC CR1 DA F MA O E Jos E £1 0 e ds Ifo mn M60 2a N 2 7esq na an Mara G an nves d ba a n ec os anguedde anja 263 n a 11 OC0 Ža"um.1"'''' ""'''""stOFRFCEB EACO1 ERA F E ---6 .O2 ao E903.9 7grfa sa C O M PRA S a anao Le d E 06 I A20 en ae a decoc a in X 3p MICH AHA ESPOSABF PA 4 H34. 3 g sEGARCF 1ED-ECSPCINOSA4 ECSTO9C1 t ECAF NIOFEEE IVIATFBACOSR 3 l 2 e a ad 731 de33 aaa JE LT\ 9 cS -IR PD TI AN1 DOLQLS e on y m can a p ra fbr ar q em e r a pesen a e e e a ono SF FREC BU N CO INE O MA E E 9630 0 0 0L B AN O*. .2. .1 ..O RFC 3E JOV N OCI ER RE • e .......V E N T a ","eo evet dap FR EMCAH AR iee Be a 47 APARATO E m LEC aTRa C Ia eydd aae n ann re yOF922 re d arroa el de n asi n tue p a nen dn a a n e nF 97 9 2 no 944 a ar ahone dad ao SE a 4IDE UNA ALAVADORA m de pr dIcuade rnn m a L n -n a efe ne s eara e e o no a a a on e e o11,.1~ T---111 m e y a m es -a h ren ne o a U 5 2C ER L M 1 R S F E F 1 5 A F A O A P mtad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 INddsPR 448 reeeomr nrfrn a a a eSITUT RESen m aaoeaene a(ACA FPN as ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 CASAS 63 -.h Demo oe v nj .A F O R C R l R C A ( N R E e a 7 __-a _ ---_.S A L CI I N O 111,1ES -I ---=--SN--to g a e ha ha g C b a ti~ao d 'Q F 988 20 OFRCF M CH ( HA F I AM.U.E .4. r d L e m n o c n n amh e adnE 96 A 20 OFRF F5E CHA HA D I I FRIO p n mp L 8 131 FE RT S V A IASV E ND^O "C ^ ''T^ 11 " p S formes~~~~~~~1 MUEBLE(EFPR 1R1AECiE eeees e #84 o aS PRNA G r RGA 43N 11 orE Z :N SU li§I o o pnhe o e e p beELD 1 6 9 2 3 O STRERI H PAS fh OITA S F F F E J SF L N O 4 p tne e a o EE OFREC UN 2I 4 CHA C. S SCAH AACC cnar anreo ah a ,lre B o LA A DE A Y r1 \B GA O YFF N NO ARO SH H ~ TO SI ARLZ 18,r~D rmnao s e IEC A E T R PE AIS 7 A A A O L C R ma~~~~ ~~ ~~~ ...e non pdiT p on a rn a oL 93 .8 L V N EO m0 0 a n NIPR hO F M FA4 C i 4 B 2 -0 den a r a a do o o %85 9 20 fRE( SE i AAF A DOR PO 4 F OlRF E N FI TR TA L T Ia S E V E1E,1N1LA V DR 11I O / i 14 LVNEA a ~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ RETA SA.000 B9 F, a LAADRS B P FP l F I E49 C \ DR. bRCE 1 --C802 COMPRA4,75 1.i FR~521 RENFT.AF.PR .i ..O M A R 4 R 1R a

PAGE 37

Ai. CXXV Clasifnados BIARIO DE PA MARINA~-1artes, 18 de Junio de 1957 1 idm Pgina 1 B VENTAS ~ VENTA 1 VENTAS .VENTAS 1VENTAS ']VENTAS 1VENTAS i, VENTAS. 18CSS 48 CASAS 49 aLARE i I ESTABLEC-=IS l, 5UOOIE YAes 6S MUEBLES Y PRENDAS i6 MUBE RNA 7 TLSD FC Chalet-5 MUEBLESr $RENDAS 57 VENDENr n ES D _E90VNOCR E OMgO E REVNE HVOETBL EPRD5 E 3C5VNOOG V OLG IGL 27 NI 753, VEDADO: F-5141 ^ ~o ',._ ~ ~~1 ~.c .s . 1~ -, _._ ~ -t _s~ 1d T~~ ~~ F 375 4499. ~~ J, E ~1-~ 20, se~ y. Ti' -. _d, ~ E,0 5 eao p s usb o r ela soa aa chs~~~~~~~~~~~~~ ,e ~2 '"' .e .s dc ~r ,-ND ,AEEI GU'EA --,ac e apo oyCazd -6 6 CORRIlDOR~~~~~~"" C""GA :ot ., s.mdo _T ,i.^OnOOsaneVAa T 2 Pnho 3 oT ED CE OE 3TMOUODEd t u q AG ED9 G URO C na e ausr u osA e a aoe eo 2h c ee Vd A ,oN ,n d , u enoa12a9e 4, = 0C d e e-.,eI a oad d o$ 0Je e aE80-7 CORREDOR ~ zO ECAD b¡ 1 .:--''"'".' '2,',1 e-?. nu=s K m. r ~ 2 E:! Blloh'" ".," ,"-,, sue oi e sFge taap 6ie eaE12 63J ea $54 ,0 ET $2 0 2I. h "-o 2 a l, l. i.ra r ma da z , e afon .5 n n : s E 859 C¡ZF,l' ,P'," do d ,,.eL M..' EBL ~~ A LA PAZ 1. '1,o 1"E"Cl .e*na !., -_ s MAU A SCI -aan .r. _, ,l £.o ., r.' ~a ,a Pmo ,,Jd,,_ OtpaeaneenoHbn m aaaB20 B VN EBDG OA E B -E82 3a U E a me ., .1 ,o .e e hormiron~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 1 1~ ~h.ta .casas .od ~~ ,. 1,1 1,1n 11300 ,cd 11 1 ~ ~69 ~,1 ~., J~ -,, ~~ .1.1 ,rads-rgd EVED MINerRtr d VN -SEIL e oen 3 0Cnn e$4 0e VI hab= ",l iac onesuc, ,, ~uv l,.4, 1.00l ".,a ,, ~.,' ~ ban.oade. '11 .1o l~, 1,~AVEN.AA.$!-~B~i _-air n a po o u na ada ana ,n co p-g ,u1,Ju,11,d1."r 1,11,1nad. ,, e4 l: l._.d------21 e de :' 0 p~~~~~ la .s~,r-,-e 1s ~~dzPt t ldFe 5fod 0PanoUuad a n10 ae P emdd c aa eay7 a0 3z ,. .~r _~ .1111,! a s u M ACOJ 2 % AROCRED p ro o tet 1,09a ,o RE T $52 .0 .~ 11 .1 1 -, l ".;.' .....-, ~ .T '> .a ... ~n eu y M U B L R A nL P ', -s T1 .1nUi c p ae c m d a e e e co b db-v 1rdn 1ue :VENTnAAre d EESP4ECIAL!A EN LYOUH RA ,n A-28 u -r ae a5 0 0 n, e o im scoGon .,8 -47 5IMRETAPIEN PODCIN.N.b k 4p r ur nev ~1. -, .2 .1. 1~ da mquasdeofc a ..4.4.30 ju " "de " .nd i ~ .1~ lend pu ", ,a ., , -1a a e a O R QtI A R M s NI M s o e b o c a S 8 u a n y C m a N A I A 6 ES R I IR I ~ ~ .-I. $ I . a ' -~n $~0 4an n a 0 5.3b b 4 95.e ore .e y V lgs ~ ad 11 1, ~ ~ ~ ., ._ " ', S-CII 6 Y A V E t" A A" E "' -a ~ 'm c V r de a p r nE 90 2 3.,. e s s o e n o d P R E B RC R V N O T O D O 52 4 3 7 f quina ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..n .s .u s 0 t .1~ ~ 1. .va as rn E a csen 0 Ua6 3 A man1Ne o o a e 5 8000 VE , .RI 9 4TA I A D ul D , -d.hZ PZ m Tfu, O e u e.d ger, ~ 11,"121,1111 R .M STR 1 1 y, $ l ~ 10 ~a a .; . .es ,e e ~s ~ dm ,mb ua43 r o E 2 u as a a vz cai o s d a ho a d e -q a d ^f e d e as g $ b i h c ..l 1 ~~a e a e -1 , -,, ..1a "n ro C ., .n ..., a s d n noE 9 4 4 7 ----5 3 d a np o -a 3 a d J h y D g .2 4 a a A .e p •d r d ig C 2 _1 ..i -.lt. ...1<11m n 40 0 0 o c a a d a a h o d m --E 1 .E N D E ,l l ~N .nlD E .G A C 1, 11.1 n r a~11 11~ 1 .1. e. ," ; ,,," ,, .L. .s ..a ~ ~ 0 L n s a u v sa a b e s a0 a -s a g a o 1_~ 1. ,,367,.1. ..u 2. F,,'" ' 4. 4~ -"b n s,. ~ ~ ~ 2 t ,n1 UNENRA EGC C ME CIL esen a 8 N 35e 4 vn d o Tk .yT eon B -6E "8 6 4 o .N o amri b b~~ ~ ~~~~~~ ---l. b. .a a o 0 0 f e e 3 a e d e a M a a P r e b V d d 04 0 62 a _ ',o a se u a 1 p e $70 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ._0 RENTA $7550 rb c n , a Fen, ,e aaa ,o32 38 JEO ,AR ,MO, N .,E,, ., 4 0 ~ FE~T UNC~~~ ',0 beo ao yei 0~~~, . -,v -,g -d1ae n a aas pe od c 80 2 E V N E C MI N I T R A I c a d e o u o o eea mo en e .e 3 pa u6 c Vead e fco ueo su -1 Pn F5 1 VND ARCA ET Re AL A a un r1.1G.11~~n1Em111e 6 e d 4 r 35 o v .ao onme ', .,l_ G oFA co 4b > ..00eecv --000,11,,1.1i,,11 1,1,1, 11h11 ,' A,,'' '854 2" d' d B~ sun sea A a6 Snc u ze h b p a aesam d ro om ." u ru am et 03 po ea 2 a e y 8apa n enas e 2 EPAR O BI TM OR ^p. s ~ ~ ~ rn, ~ ~11,1~ ~ ~ 1, 353 2 J, .,3 en e so e Om Ca s gaan zdo Td~ uevo no, ., -92 1 E1, 1 y ~ ~ ~ ~ N ~ ---e ~d uaoOo aom rsGadsfcddsIfrm -s ee ae sme ants ocl 8caas F 4 ae n Q na~ .d ya, 11 .E~ ~~4 111 ~ --1TU ~ ~4. E~ 11, ea y an mq a ecii ,n~~~~ d. d e G1 1 1 .z wn F1 1 1 ~ ~16 C a , .n 1 .1 ~ ~ 1.2 ...-.de ,ne v b U B E I R T 2 o K e a a e c u a e r Miramar ~ -ei -e-eni E J1.1Z lii,.i.191,l 11111 P,E.ACA. 1END. FONDA,-, laq aod eo E RCO a u ,,, ,aan ~.etr en $30~.l _-0 ~E T "35"'---"--' n ,nt oog ue u egooqeayee na ei MxmoGmz oe 9esun e m gr efAe Vedad ed fc o ne o eru u ho $0 000 GANGA SOLARDE ESUINA CUA e g a as Ra 3a oy fc dad W 81 P > S n oaqu o p ueb Aa a Pn es 450 11 ,,-,-,,,~H~ ~ _,7,_1Jun m go $30000 fec 9 00 Chle ne o agn uha on drasde azada600 a as wa0000 R Zu e ay:Apda aE -111113 1 ~.v., n ~11s1, a1~~ymay~e 1,d e $5~ ~0 C le .r.d T .0 y11 ,11 $,4%_ 1,~ , ,La e rr T U E 8 0,1 -d de na e Mu 1r M IR A M A R ,T r z 54430 ,00 0m $ 0' Ch o UE LE n ,CI A 'D, D, 0 ~e 4 an ~ s y e i os d .,'2" ha' ',l 1, n ma ~ ~ 1 ~~ E. .09 1 l. 17 .0 Pl R E1 1O E 54 MAG 11 y ~ ~n J q 1 A-2 ~ ~b 160 B', ,> . ,~ ,50 Ca a;,, ,,l-,t s ~~ -, ~ ,_ d ~ .a. ~ ~~2n1 .'5 ~ ~,e, ~ ~ ~ p, 1.e ~s ~~~o ~ b b1,1 ~ ~ a ~ ~ a a 1 ~ ~ TU -DA MA ""IC OA4 oT Yn An ,., .,,1, ie" j, r1,,,,, ,s ,i, ,n ~ .g ..oo ...buP zs m 0 eq y ru oz z e n H cr F 5141 a a p o g a e 2 a e A a a r 1 P a1 de a Repub a en "na~ C~m.an~ ~ 5 1~ -, U_ ', ,nd"" .y A~ ~~A~ .1E .-1 Iz1 1. = 11 111Tn .vs o 4 hb ne ~ ~a ------- ,I ~, ~ _ir ~ 3 N 2Pipon aE 295 t or 6, $ ~ ~ ~ 1.0 ,E T $ 7 8 0 ~ ~ ~ z 2 u -a 1, 1 E -d-e u r n b e S a n C a e e e R E T -EN D P A N A D ER I l T ." _U_ E ~ ~2 .3 ~ ~ ~ 11: ~s 1.ven, -.le,:d a o o o M E L E I N R D A i E O f A R U ti ' 4!dado -"" .,do ..s ., _, _, ,o nue a y A d o Inm;:U ,4, o nd 0 b', ~s~~ne90 ugs ua o aaa e n n rcoar dsy g a aa o ,m '. -a.,,-1 h2o 1m ~11. i. y,i va as .AG N IFICA RE,'DEN CIA E11 .1.11 19 189 Pander L n Ca ,da L. 11,11,111 one :o ~511 n a r .ba_ .~ed 4 u eo ao a dn en, ,,, h'o, ,. . "oamentos111 11" dos', 11 2 M I.AM A l21 ',' M O N.," '.." ., = : Los Enr ~ue .~.ne ea oe oe aaPe a p r a32eteA -baoe to$50 na$3raT 122 E ~.4 ~ .~. ,s G ande5s 6a dade T na CA:y egA 2 E 7d ,000, E 4 aNTAs $75.5.9 'us ',,,-''".."!," ',",,.', ,'""., ...~. 1 .s ~s ,acn Mdaca ea s 0x3 s ---! F ..C. .6 j.5,r6,. -.''!a'. . tm s.s .,!".l.s ', i'' m M a,' . apa ame o O ro 4 ", .n ,i,.''" ~ ~ ---mr., ,, n, .-1 ~ ~ 41. ~ r,1os,Z 111,1111111,11, .1 ,pia''. ., ., -ab ~ ~ 1~~ r enuO ,an I ~ ~ 51 ,.,0,0eg,,a,,-" ,,l ,a -, ., ,0 re ,,. ,62 "0 -n __ ~ d l % .% !" ,, ,.l 00f aes m reimzna oa o E L aaa ed odg an n ma' a.C zd yos ", E T NO 9 T LF U 7 de,"" .F ~ ~. ?n, ~~ a, ~~~ ~. ~~ ~ .r ~ .t L1~~-~0 opg aq rco na oae , ,I>,Ad RIr ta e r d "i.,a, ,I E 11 ., .u na Tamb ----n..'p'r .y:,r~ ~ 11 ~ ~ "' ,entr-squend-ITyE IMarquesU d~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ r. 11 s1rd rpea ad uloV r$ 0 3 31 1~ ~~ -1. de5d $ ~i,,',ENA 18 .r .no E NENDOaCAIA5ENGA 74 PNEO A ETA O CEDTS na z re rs_ ,ILY? O PTL 11II.dad ,1.1 2d. o e a6pa a rz PC O A ~. S~1 gr1'"",!" ~~ -', ~111. 1~ i $~ 5 ~0 no se unaE83 11 m nod a r o 61 0 m nulS C m d e d m syC m r m sc v-. 2 .;c y ~ ~11 ap l n ¡sd 2y zEXCEfo11rr dl 1 N7U ~o C 4~E1NEUA OEACNBE E C O E A IA hab $31.0 Iln0 ', ._ ed, ~ F--. .m. a ,,.-, Urge! ~. Pe P-j F l~ ~~ ~~ 1D0 b1d.y domi n, -a ac amnN 2 svdsv2oa se ac nr 70 im amtsC-J eO O aa ~ .r. 130,000, ~ ~ ~ ~g ArmE 1 7fi -r. R v Beier "u" ,%"s' E ..~ .~ ~ .,s Cru 2 ..e ~ J u ,', C1rt Z CSr fabr~: 1, 11,1 ili l ,1, l nl",e t 3 n.,9 9 19 q n F r e C e r T l I 7 0 U 9i l "6$3 5 0 0a r",gr a.es y (,al r 1ui a.1g.s € m >, .0 d-pA I -n if lA- e.l,, ad 2, ',s y' -.2 PL YA MIRC PR C O l R -0 0 11 025 9$ 8 sl 4 ig $ 0 C 1,par 1 1mn 1 ~ ~ , , GANGA VEND M.I B DEGA QUE E. :ie ,,,za 1".ta ,-, pre,,,i,,,,,, .tO iuebhs,,,," T',Cm 1.1 ~ , ~ .1 11, l ,," ~111,1121,1111. ~~ .asoOO, 0 FNA UTCS a ~~ rad ~ ~ ng ~1-41. 1 1~s CA-L~L ~~~O $69 -1.",,llOnes,,,,c;"" $9Cna sdegng ega Cnymaea alma sCi 'BILA T "C SO dtad C, I.~ co m,1 e -1 -s d ~evv"d ed 5a5 eo .a ev cdds s e .$u $ OOesu ff7 ~ 00 -ENTA $704 ,, %',. ,, ~~ de, .-r li,' ~~ ~m~~~AIN FENECREEA80u aCnaN 6 eq aLzFj s~a ..-l ~~b ,sa Ch 4~5 C, ~a .Zd n.rSfai lda Sm r y Ck:lr aCI Eaban1, s_~ w, -.em ab n n~.1 b ra 3.u. C.p oFrad -30 12 d e ne a nm lS$2 aOe aClddSsRd amjO addalK re a Orfsbr pr' _: -dlas uaro ~ s= ro gar 22 uyn6 et C a ,, n a na.e inte y an 2,qa, ..a U ~ ~ . E~ ~11 l~. ~r ~~~ --4, ~cns ,,a .s 2il b-s E, ,8 s~ ~~ 1ED POR,,,l" ,!.,PODEL ~TNE E 1.0 ,24 ~ ~ aOpeI O TlSM E 8yM 8 Qu'e vendan aMendap am 2 z sA e er e eF 5 FIQUIAS $o"0"s'"no"o,*e"", "Eaa"ade*zcodn SEVEND U CN ION RANE D A 278 63~56-1 Jl C829,6~~ J,-C----,22J-n 'l",'~~ ~ ~ ~ EGAl'l.'. IESIENCI =ED 4l, CT~ VAR AI "'1 ~* 7~ 1. 11~~e ,11 ~E~55 5 ~ ~ad" ~* ~11 .d" .11. .C~" ,'',",,,'."', 1~~" N ENT AD CUA-T -ED -SAP TE ,_ C CA. A5 ',_ ~, ..= _Z.,,'.1; A_-n a d~ ~~¡. H=an .endo 5Am: 1a Con.I.,,'.,", ._,e T-.~9 4 -,s -, .s coque -, .;. pared,,. $36~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~ 10 R1Il EN A$600 BLMOE 3 00 a r edz d inde e VENDO ~~ INCLA GirAN ARI,IO, E ~~~~ ~~ 8$ 0mnulsCOeOe gb ame ooe un s Ma1 na m de" a n" n ene r nega C d ', d"""r"n 1.d1d an. Co grn een MRCU' 53PARICUA.PC .$ 50hvinr O $600 rdo a ali, ~ rta ingparaarrg a -PLAN AS CA \S 33 e , s, 00 d'e',v o, e od, G, d a dde e ,a ea M ~ 1u d "TINA": e M-7197eey ~r'p ..nu --r --m -pu -214 MAQ INA ,DE ESC IBN e o e a o g a o 5 m do ha 3 Eshe G nd a BD 5 03 ra onabe 5 6 C su d 56h a a es v rad o bo angu e n O Na U E ." v SIN E N T R AD A r'" -5"E15 5620 C J A S E C A I .L E $ 80 ,00, 0 .W IE N T A 5780 .00 2 " "en ' 2 _"C"s"'N~ PREClA F CA 7.CA E .765 5 2, "nd" G,nd M r2n,3 E dm n 'j eS ,q .n av CU.; ~ eSCil.lr PO dVI E AL EX TR JER ap M a _,nas de sum ar ,-= % -,>.m p, i n ~ , ., ., e 4 l e o e r t e a d N A ~ 1 .r a R o o a a m P O E H E N D A l .~ N. .A B O D E G U 1r e y~ 1 .-t C. .~d~ 1t 4 3, ,ue l ~ 1 ~ ~0 1 ~ ~ e -111a-1 .10 n u 0 n u g u r t d r s d c o e p e e t r i e x 14~~ 1~ ~~en ~11 -n .ZI A N C RE ID -,¡ b~ ~1, r 11 --. '" ALUnA O AUTOSam a pgd Cn t ep nb ad nom 955 8moen o rcoacmoa$5 04 sd q psmtlcsme g -l," .U1 ~ ,_ z -.~ ~ ~ d edae 9N 3e. S V N E R NA L z Ce a P a O 6 r nt sco pao8 o82 en 5y 7 Sug edmo rc eE $. 00 ~Fl T .$l~. 1, MONT e F 4E o -~ ~~ ~4 y~ ~ ~el~ -, .d c~ ~~ ~~~. r ~. ~euC 110Vdd elsdsusd a 2atr-sU o aa ecuase o -, d, co Pd DovAAR -ua cdds P maa xaj n e 1 0 E-8475R 5OD -~ 'ao n-_~a -~u.hcfrs 3 P AN AS 11 AS S Lil N AR 212,000 -PRA E1 -FNC D'R -~ Ft Es. S7 1 ,. ~ ~s 1.1 .~.Rnu d 4e an a odcoE27 5 ui p a K ex amro a Edl nk 2 12 de ",'' ub ,,'''' a .1. ex 11.1 ~1,, ',e5 o 02 Aa nnne 09 o e a o e u naoo LaL Q I O L S M E L S 4a mtraa d fcn ree sd ~oetu r omgn C sd 3 1 ~ C 4 IlA l RE IDENCIA E,,. ,, ,,_-'" '.. 2,'""'' E1 '.'2 Ve d .Ca bemoa r -,A 1112 ado ~ NEAEd5 38 $0 0 U G C A T en i tin a .s cmu ebloe -" .~C ~ ~~" m n1l"",",11 1111l-1111ib 'i,'.' L:, '21 ~ ,-,0 ~s ,,,n gou0,,. e - ..~~0 2, d.a F~C. ._, ~~0 ~.0 -UTe CAP-T PTUN E101.Dro LL U-11 bJA CAongD 5 ED HVOE 94 UTO CepS m urO rgOoco hiooe55 0 ug oe y SA GO ~ o n g n 2 e n e e o a a n d n a a a o e o r 0 1 ~n~ ~g z t .~ ~ ~ .n o A u e 0 p e t s e L x c n1a m c n "a C r edruC ~ .C ; ,d a z d n o o e s m a n o d s e t s m q u a e s r ~ ~ .:b o e F 5 4 3 a a o -b o e 4 v r s ~ ~ 1 B o a n u e d s a a a a e p r e s a d n e 2 0 0d n m 6 p e 1 1 z ,B. .r a u a n e a s y d e u o A elVead 2PasS3 00 prd.e O , ,<,", 1.,ju o un arcana Gusta = Parqueo Em ~ 5 ,ur C.,g 1 CO e tr e E-. -5 d, yrnea TMmrqus fymle Regia~ ~ ..i 1'0 l,,',',. l, -o ---_.~ O TI.A ~d, ~ LR1E. E-l., $7, "_, ~AGNEICO JUEG CO EOPTR .fA Te cm L a r nc e.e m h o 95 0 Of C ma hy g OOn ad paad n $90 Rfrge egs 57y 59 cai sqin Tn-t $170,000,Cit RE T 5180 .up"',, ,,"'l" ".,. :n ao le~ 1, 1. ~n s, ~A--1 i equl C ~ddra Td,'R I Y 44MP"lIEL banouaro aer ao g e Oro d n 50 a des on 0 00 aV aB ana cn 65 vaas fen ea E, ,2, .91en$10,. ~erfC asCOnA "rduCN CAbCEPCTAMdOSC d LyDo en --5 -~ ,, a, $98 ya $45 liig $75: c -p -ase' de pirzas sueta a dee T n 0 ntsv20a no 9 p ul os m ebl6ess oi al cr o d 1 0,N1 I RE T RF SIDFA C ~ ~ -_~ ~ a ,,, .on ---. ~ ~ ', ', ..C~ ~ n s de ga ga Ve ga yn co .l m e 54 A U NA ASE cr A n qe 2 ¡ tL .i:1r .~ ~ T1=E= Z,, END"'" ", 7, i D,, ~I F.Et1 E % -.~ ~ ~ ~ 4 .a $B; C 1e u e e -y1 .d .A5 .i .cae,2. C A T QU N 1 ~ ,. 11II.l.Ill 1.,11 ,..11 ,,I,":'',"''''"',' ', % '.'-.11. $20. C. ..iia zs n eta fcL a sm r dclr s -5 -5r .P -F .o 11 Fldi l trp calda .1 "K.m M.g .G arC.FRRTRA TAQ E gro 7 .oe ~.I B ~. ,l ~~ ' 5 "0 ..m Rnvasa m .~. ". : ms baj preAD. -H I .1 ,,, ., e", _.aonsp ae teg m d t .-1 .ue p l. , 111. 10 a1, U n o aq e nt sden r da d E ,OPEISAQ N4D Eh adA h aemq n, ae o di~.o $30 -0 $-2919 menu. i --.2-9 511GSADRNCIA! ,C \ d, de b _, , T b 2' ~~ r. n' -a ~ .~ ~ ~ ¡ I ENT ADA CUA TO ~ $ l 6.00 R NA 360,000 BIT IIE $3,0 be. ~ ~ 1, a ', ~ E, " L a E-1 1,1 .2 CuO $6. 00 mea l e;,mana ._, ', ~ ~ ~ s s1a,~ Cooe $~. ~~ 1.1 ..m.d. ~~s ~~ ~ ~ os ~' ,M E LSD OFCIAd p ~ ~ ~ .n da"; ,,,,. a ep 6Sa a Eu N O A OS CF A \f" r 1 \ -ENDEM 0, PER ime re om c 00 rroi. ~ voa onse fc uec " S 6 0 0 0 R N T \ $ 5 0 0 0 a .s a" B u u e uso o f o r m i a y h e r O $ 6 ~ ~ ~u eg o d e .t ...d~ d -.31. .-~ aaoe 3~9 l -SE \ENDE11,.'''''!,' ~1,N D I. N. er y, m eqi sa cseru y 4Ion -,Tomam -a m cuo sr "" "l i Z~ ~ ~~ -, ~ e a. .MuebleEDA, us PA TEeE fondo "L ,'na! v b1 I. -= d~ 1 1~ ~ G-tr anJa. yT a mod "" ~ ,. ~ "% "--", Prd .d ,o . \ -ad oS ua 8 67 loE80 .P1 ee 2_ P,_ a,' ,0 1. MPR.'",.AI,."E E DE RENELN AUT Dun 563, deent conso a" T"fn U -1 ~ ~~ ., ~~~.s dp 1 . -.1 e uead ZnaT .s,90 ., .LT .AR ENTERRA 1,E 11E 1L ~ , 1.E ALLI A. ~~ ~~, 1"'6 111 J -1.1 un snJ.oso ~ LC N D L Z S H n dz ea ocS$ mnu s a aE655 8teSnJaunyT sU68 s ~ ~ ~ RSI NI: E .1 .'" rO A DEMA I. G b frae so -nr Ot maE843 ',,'"'."' U12IC., ECPCO A -,-ro ,,,, 1~~~ ""',, i~~1 s 10000 FJUEGO CU .ls P~~e ,-. ~E~RA SI ENTRAD~ ~l, ~ ~ ~ ~ ~ ~ -n -, ,!los, m e 2-1s lugareS, E4111 14 ~4 20 7 C. 1 2e 3_ -6Juh RE RI ER DO E T. , s, Em, on Ze .: a. ~ 2z~ Pl as ~ .e Sq 00 .I :. 2. $00 -.a s. BO,. ,. ,= ,. cuerposi m,,,, r,51.}gg",,,,, = -o ~ o n ~au l n no pe d ":d.'," .,"' ~~~ -' ~~ ~UBE ---ND --rad -oao su ,. -~~ : ., do.". '11. s 7 aa Eq D DG iiG \ 4 m ne s .d sy r.M E E~AP AZ .F.GRA O ES15.A-Ee --aat 0 a e ~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~ p ~s s n,', competene,,,, ~ Ve ,o ENDO',,',,', 'cd.a de gL,_ I GEN2A ELECTR .1ad". efi.s a8 ..lr. 1 sa ~~~ su'u ~~ _-, ~ ..~~mnoa 22 Inat ty an" "n 39 n L CA~ H-RR ~i ---,u!.," '"! T '.,"G,'We sU 33E89 91 .R'<' ." = .',,, ,, ., ,2 "". .i .i,. , 1 ~ ., ~ ~ E ~ ~ ~ e1 1 ~ 11 1 ~ -, ,a u e b t d, b odm --11 ~ ..sd . .n l.".,,,entra.1. ..11 11 I: 90 ~~ 1 go ..1-1 .111. l A .7~ p :e odnop nd ara Ira1a 1 remantc g(STUETS SC F 5 n CA a A RT1 1 L R V E N D E LEG ANT ad m u as da es a a aga os ayo sen p o gena" I~~ ~~~ ~ ~ ~ -5nPQE0nF -g rrda Ammme se nocmo d eeaEeMnqenm -~ .-~ ~ -fD i c0" a 5 U O O V L S Y A C "ea 3 2 eq J ga c. s .--L 9 e u o e 2 n r e n s ~4 6 5 J 2 ~ I N S S N C M E -, n, ( = _1 iC _= Q, n ~ U ., "A e a n e _ 4 62 c o db n ss ooe n L a a tz u i at r ta.a $ 5 30 i ~ ~ ~ E E O A.d N R II O E ] m e O O a C m S a la u u n d o e s ea~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~ .--ln.d n ao n aa taaaZd prce ~ ~ ~ ~ ~~~~~ 2 -1 M c n f a s ^ ., ^,,1 "m l11 l~ --\EN, O U De Vi-c r;livsing rare RERGRAjE ~~~r prea-io para,' su."., dI.1. z:.l l~. V D~ . can, ~ 1~ ~ ~~ mo ~o ~~ ..-a T mi .s, .ca ~~. ~ r-eoe ., ,g _o apr ~11~s ,mdad Tet .o U, 42, ,1 j' ~ .1ona N~ c;,ob en $5 0.0 Pe fe ta S n Ra,,e 91 a s m = ',. a"l.,,.",l .ET DE MUBE OOTUN C .s dpg qepeaTabe ,?11., 1 1 E1 C, . .~~~ d, ~ .d ,, "j ~.1 ~~~ Es, ',n MU B E elN ENTRAD 42. .-"A28', Tll) -6 ,,ol.~ ~ ~ ~ ~ "it , ,,z,,l,,Z !.i ~~ ~ '11~ t.111,11.1.1,1. c"^l DUERMA sABS E ~n46 roe-10alul Y sdlMneu9 ho'' s,., e s¡. ~5 ~I .'',,'" _. 1,,1, \. ~ T1~ .7 ~. ~~ E-I'',, pint r a ~ L nd ~ Gef .r. Enb i '-C r .a ~d RAIITnM 0 ^ I A RICADI' IiiBLTIDOS N O DOE 5PARTC AR ER m A 67ADMIIMOS lS M LBLESe d Tomaoa c o .~. 1 ad e ~ ~~~~~~~~ e n et n 6 T l 59"*"faos'i e"daee"'n .1 ll,,11,1-1 i!iw -, --4 -,~ ', a"' -l E, -R Ruio W O 80 E3 -) -k-02 LealTad -6 yl Es .a C .ch .^¤e ...d ; nan --9 IM17-IMA GAR NTI REZ",.',."' ~ A PALMEN DALES 51,0 jr -E," - u -a 2m . e e egg 4 0pea C05A U6 aPedlcapsee -I,,',~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ V1 ND JlF LP. ~~ N. .b. ~r~ ~~ 1 11 s~la '"-".U .do 21~1l .-, ,~SE87.31IL NC ', V I. N;'. DAR ENT,1 xtenso',"',..", s~~~ d de nu p-~~ ia CL GANS A DE !P.' 1,0,0 " ~~ ~.d. ~~d 171.5 __ M QI AS 6.0 ~ -.i ,b:e C 34 5 0 0; ul a .~11. ese$90mer M~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~1 \-' \ c ..p. s n ...-4 -\-o Tm 5D -e H eo cmo.caaGa Gn ahnT mlentne 4,. l. d ", a "" n r F.<'. ad.'',,"' '-r"""'' EANr FER T A TAN UE ~g$700 ~md 1ES A E JU G S I 4 uN a EsTbADA -_ ~ ---""'e .0 .ub ~ 'eAZ ¡ 1 1 ,, h -i 2 ar .n a !,T1, y lil,11.1,1, -E .dc e $8 00; 2c a S DN DS dENTsRAD Ac cln,,11141.7 N11 1"','" m" v. 2 DE BO Q E 51 00all .'T,l ~G~ iltDE ,,,IIA C-ro ~ ~e o ..co-m,,-e1.W 3 L Z S E A A O i, , ~ -~ ~ 1~ ~ 3 -, dre sp .$250 .formIa LIPv:g roo , a R,',:,:, N ., -.1-2 ~~ .1 1 .t e ~A, 1. ~~ 11 .1 1~1, "',l 'RI .NO EL R,, ,, n ,d s~ ~ ~ 1 T PER o es y med T d mod o ca Refrigedor Hot:p', ~ ~ ~ -p~t~nca~ y~grandes -,c, '" '-"''"'' ~ ~ E 3707" 2" : gat. ~ "" -, ~ ."T '"p , 2 ", v ,n ,, a,,, Z -, -"' y G~n C-ta sus',," '' 7.u'e,"bles" 01. A~, ,. b t e. d a r. 9 ,s 1~ U d Tene o am ,, '.~a o 1te o MI A ~ ', A~ .no. Pnaa2 mra 3 22da e 30 e s ae Cey. a, r s $20.0 $90 U.'1 . ~ \ \1 P1 1 ,11.11,~ -as . !" "" ___ _ ___L .s r s bla.nch spr~ a tios ~~ P s e de m. de oi de ~ ~1 1. -. y ~r~~ mr a30 p m 04 s Casa 1 PrZ g doe ,si $500 .$6 e . ,--ad 1~ .1 a" ~~9 -~~~ ,. ESALCM EO ,,,j 12 E, ~ 35 02 C245 uo=9B 6 sc-u

PAGE 38

12 d. Junio M.A CXXV o gieLL 1MERAL ESERANZ J A L:QUjI E RE S i a L UL-E RE S A L QUIL E RES AL QU IL ERES ~iTD~ ~CDMA 1 CASAS WECo -Uo ,EsE -) ef -.ecUtnl eano U5l0D EAOc a e BERNAZA 112 edt "a teneo osei. eny inpeire. nE-Ma-67J1. ,2tt dre ne k oCU SIL DE VERANO "" E6098A 0 a•ylad 0 eq u-geFrlc gefribe on mplospare Knd ga ha a ng so -CERO PLAINO BE i.Q L A pto 14 Clnt bj $562.30 soena=so.sEe ooTAA Udee Z.os - ozea '.dd .dr Veris Ilrer 4i, ~ ~~ r.l.e o a g u atmn m s pet pt 4pat aj 50 E APA.TA .E.T., la.E~E: primer~~e. p.tds tasp ls.Hrsbbie.Tl:F-00 Bc1 .e. n," %oe e2 30 rs$00 3 0 Et O payLma ea eedne cmd (bn nec Ria; abn enra iz ee' -tu-r. u BBeln, na M.¡ UYAq n 2T F NO s.o .0 e A nc o dshb a sbnoi 24 LYNO a, .e d ea, u do.vera a .cnesa *705 Am. in nte vstrn s t ,, Exip. ,,sfi r. d. l.,_ .n u TrExE sUEx Pasvot APRoyECHE 1 Ra d bsluto Vllos da 1 .ca ra. an ..s, pe, u aa iaE LUL TMNOE r a. ordrd u bun ot d 2 vca ynoiHs ar ngeer .picte.p A rT r m a ta urf u i en t, x gt m rnu ct .i?a r-C tdaS ~ o oncta.Crc Cb. e esrv.t so o l 02 ap ar24 et s Tr dm e gar ati-u e. -rrtra g o •8 .na .a .u .b .vi o.ed b .-eee .aa1.a .e POaNoPOERTENE ENO .c ~rao 2aOs y 4, Ved.d.: F-57 B lU6 C~. 5 2, ~ ~ ~ n My m ec S cmd ohbr n .V AC T3E R V S en m 3L a "'" d*"""'""" '''C-609-70 11 Jul. .i ,* -1,~ E 98 C .m ..yc n. d a d Cde A l~.,Re .E5 2 en d la Vegs. alle11,entr E-399-64Juliodm id u bn-ie oC m .d ua.a .~~~~ ~ ~ ~ ~ .._ .-'d a nomse i :ee.V.a .•a .ap .bIr DL31-io0 trucciMtn dej o.os H.n. on Al-s e1 ep .I n vni n a. vE87 ascm ae ua a ~ ~ 1 1 eco 1e 'er "I'--"' u s srs ec s-d n d i. R ESCOBAR 510 8 A I A U 0p "Mr n. ci y ena e or'"1eco Sn Lzao 65 ua bo • 9a. F DRC,0 AREM"l Frent. Parq Dr.gne REPARTOS .a E95 J Vbr.H an.Sobre su ~ueld. Tambin -& Gac.i. Tefn E:-,zu:doeuvp m .b .gn.psC.A-1; rn 15M a u scn 0 la sobre mu bls y .I .n v er,9l .-.mo 3n .r.s3 e m. .2ss H-15761--2 Ju sbre muble. Invrsone E-1238-70-22 Jul. 9 y 19, VEDADO ca.,.,.b rvc c ., ~a. _dcm E-i3n2os n r d 00S 6a:J pefcoetdo rco$5 ..im-frmacia. Telf. U-3030. = .E8 2 0 dr3h-b o -oes2bnsc EMACACIONES .EE G S .1, n••1 d a r e-osnl s u M AN5AT AN d Apartament. Modero. "a 3"a. a',a ue9 K sE ENE N AT Mro Mx:o u role a e inroque:arantizado. Seoritas Za as~ Al la ~l 11•vBa -nM. -4 0 .C2 eo .bn .p• -:e -gd fB-' vico antaio sll d psc. gu lva dar resuelta rpid, fi, c3,la N numesr. 408, p.,ta t anraa.ube LULMgAAT ET U dc•Ws g•J l: 6Ncs. 6 a 2006 ganta Fe. ~~~ent, 205, Vedado. Telfon ..b .C. 4. TeRv neO .e sE85:C8 lu. .n a aat ;K M, .-_9a-l.C-.u .s.tres mejor que con nad e, Jc09 ~e a a.Cb.azdC MLJ NR iN U n md b nn b5 HOTEL 1AD -BL Z,~Z= 3:eetb9 A 6 DD N F construccin pIDrs,.,y -sI, 3.2A-1189, .-H 1237-70-22 JunR. d uan : .sC .C2 : n• e n ...b d m a .+ EN su MISMA CASA.,Dl E ad ..1. o e.s aab .,l cE RO MAAELM EYO 5 LA HISPCANO CUBA neoe-atro b~,a sbre ,,del' ,, Eelc,,g'''"b bRO A 167 .ir ua. • .E4 C -49 .i et udm. i o R v -. c .nu _.e .euE-9' 6 E 6u O lo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~OE dBIARRITp u 7D-4 A uM -I n vS ddBENJUMEDA NI 521 -rard. m aa 1ads e r Mse ea p~az y Misi.n Lunes,. COMERCIANTES c~ -.-e. D., h.b t,i.I dn s d.d 54500 : e. c hS .PENTHOUSE bado 9 .12m o e y 2y .p 6.x s e mrmn• e E.38C.hbtr•s u t a .• • Contadoras Nacional E-5021-64-8 julio Z. 2 aaR•yC u s,, n ANJA 156 • m. ., ,C s LED E R Di oyta atzd. DINERO SOBRE MUEBLES Ea6.3 3 ddb.uaNn iu s 3 n5 u 3O E R MALETA NECCESERS ......Ou ...FSb PA A I 3 E .Con sl fim .Go r DE LA TrR ER : er _lo:9.P Hb•• .np e• nH-r -U 5-F Q L a -dee na n -m .b si s~lo:a l,5 C al AVEN-IDA 9MIRA.MAR-, ._ CO TA ORS MUEBLES DINE RO J : E Pr m sr -SNRFEL742CAT S DED 548.09* mL CONTFADORUAS.bde .b.u "E bu d es n 82-D JESUS DEL MONTE Y I u a. Gd4El may.r surtid.o da c.nta nnr aape nO .c a xe na n a-de n a .e "VBR "3 a .. la Naioal ded 50ena a t~c .l .as. = m anzana -5 -G. ....N E s n h: -b Vr .hf 4h 600 -. apa. at, de lunch y bares La C. 83664 5 Jr p ts na b n F n E893:-2 2 n a n o W •K Casa de las Mal nos Bc s F I~A s-r a0 a, ,.2 .T 33 3 H PR M AJS 0 3. l3 H 1. C.?N 3 c 902, esqu n a Nueva del ¡DN R 2N El : DIeA1ea 44ga g o .nS C-496-62 8 J.u 7' ,9ae a. e ,Pr .g 0 CASAS DE HUESPEDES a oe • RE RT SE LL N ^ F 3 : 3 3 3 E 5894 FESR D V L N E REESnIDENCA VE> D n 6 ....a .• -an. .•d r 6 e C tmo b e su R PS R E u ns. M al~ n. 1. 11 p.n LE 9 J c~ s~11. a, Mr ...B1 0 DE OCTUBRE E. 4 H :DINERO HIPOTECA dentro aCM .eTy e es m n s• sbn nbnubaOhh S0 63 SOLICITUDES -363] AjiAESPnE 3 3 ba O y O d Bu. Dsg .:d aga 2pra et .02, p~, ,e p -c n I.Anes i "'sCa r aC -1 ~Z Dc= ea aTn 1 .E M -P 2 5 2 2., e, ., M, oc dz rpn dvp d .4 S* 4Ž n O M rn y J-ve ar URSULA 111-113, VIBORA L B E 4H J 6C L 2 E K: C ~ ~ ~ ~ l
PAGE 39

Ao CXXV Cinaificado# DLARIO DE LA M1ARINA.-MaI.,,, 18 4e juno N -ATIST)% -1 99 -OTREA l-DTA ----CR -DA CRA -26 MAEJADORAS AMUEBLADOS ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 1.CIB 1-1TA ^1A1 -F A-I ----IACO CASA .11,11 -F11-N l71 -EA-NT .111.1. A1.A1ANA 3 40 9 AT F .11,1A 11 1-11-R --T4E FR R M M4" rO EORC N e A ^ no~~~~~~~~~ ---, )__ 1 rab 1-r.1 R 1na d, ---5 _C.k. .-----------r fn-L 40 +E9 -4 ly.fedia C11. -dr ~ E1K,1.1,," a ru: e.,e. -. ern m. 1 .4 2, !':, ,.,d,"2 de de $50 T b nO e adavT! A LQU LO PASLO ,0 R r 4m, r M'DETA S ; .CITA NA M R e a A e O RF s. MA111,D1A1,11-E-1Ca.,. ,1 11,. u .1ro 3 .n. e L y -"" 7 ~0 .""'"' .-3111-11 1.,121eaoJ o .xD g d a u g x E3 a o cr .-.j .1 -m 2 .de ,a m d ....y_ 4 , -e O t b e E q A O t 'r a o o e o d e" a -i dA x s o d^ u,,' ;,, " -7 ,~ ,' -a ~ ~ --e b ,, .." ,,,;''.'". ,zi" ; ',l,!" - 2. ' -" -~ V! bras -,s "" -NU T .27 -11"> -1 1-^1 -1 1 -a -,, -s -.y.-ado 1a j -1 -1-1 1 l,",': ..1s ,, -~~ -,, ----, - 9PP TF 1 fo ~ F". ,e T1. W 47 -1 34: --A2KL 29 -,, -- -o , -y -on -1~ n~nr~etn itds ae bn aa do," ODDR5A lNORC5 AEAOAC M e io Cdlr Epri ,d os" F e --...ba c A c b d de -b 1 r 1, es F ,. -w --> -1, .a d15 -A PA R Y b ..F H H~ F 1 R a n E N T R A A V E A D O 0 P d en e e a i o n n 1 2 a a n n a op s. .,,J ,"4.' ,,,, F 18 88 -e ..1m .r. ..a -' "" ,. 1.11,',", "',",' desde"!l!, !305 nas,,, -80 ,,,, i, "-n ~ NA-A-J--CAAB ZA ~. .R 2 1. , -d a C. y Unl err ,a J, -------11 11 Teil A'.7 ,, .,,S E rz A t i M F 5 L O N R g8 46".. 1. ., -2 ,p ne 10 de Ce.b, E ..--6 y. K.'''-. ,'r" i,*, ,, "',b, ---,-1 -, .1, 1:' ta ,,.nes, bno 1 Al, cI.BAR PRIVA O A U LOALE P1A .NA 1~1. .-11,11 1-1. 1-12. .A 4 F ,:DOR C 4RT4 .E .E.U.A. MAN, AD-1,11 .., d ,. eba,. ad, o,, F . ,, IA SThI bI 27 rv :,d,' ' ado ,', ,' ', m ,', ,, h 111 > .1r,1 1 1, 1 11 1. aI Mucha~~~ ~ ,lu ,1:3820 b o11 --e -4r0a T d ,r c -d d ,'ls a p z oE 8 2 8 2 Ar p 1 H F R S* n e ,8 -,1 --E,_ga e ed nc a A a e dra 3 cn a y mde o ed eo L bertycon CALLE CUATRO N9154 N a D e e -r F som 1~E ALQ 11. VEDDO CA7AA .--_ u _, -le Magn -1 s .~. ort N.ptu y a i11s !esqu "',','l n!,.a" ..'. -a B D DO A A MAN \ 10 ,, SOLC. CH UU EXPE ', ,EC ~UC~C~ DEL ~ ~T --n -r ,.y0Aa a no2hba0 a e 0 ao e e R e ep d a a po a s E aaayLna Vdd luP 30 9 a n -, FR " ., -PLF 4 A EJ D R e ba -, : .,d.o ,raz .y;z C".I,-,l -ed C ,28 4 ,, t na el eq ad asoySn pa aaafc c d pa__ eaavn ,a "a" ils1,1 I.i711,,,n.1. -. ., , ,a ....A.QU. -AR M I U ..a% 'd9d5 A .r APrO LO, AR RO YO 1,1r a a l en, res hab a .AL Q U-O >41.1 d -.1 A1e1 ad ---Lm, a a ', -,,,_ ! , M M E-. 11 11 1 b-. .s -o -1. -b lI," 1 --1~ .-a ,' '',' m ,m :, :,0,, e-,,;-,, n,,, :' ,' -,' .a .o 1dr1.1.1 9 5 8 FO 68FM -8 2 -.D. SE ,,l, -L 7 M 6 F ------n ', 1.1~ ,, al,, 1,1 ..' NA A J Y814 CA AB ZA l'". --,, ,aar -, r::-,L! uad p e a m AO RE E E I V E TE E5 P A f O LE a 0 ',, a A1 ,m .-ah i, ,l,"do,,11. T. -,_ -dr agua ,na E1, 1e -OA PAR .F C,1NA ,1 ,iC,.Caoaep om O anpar aa e oas 1 -b -a ~ ~ B Ar Od P R I V A D O .--da n ine a R e n a 14 -, r1 E l ..-4 1 1 C--,e -n 1 u1r 11 ., -d a e 3 a 5 I S o n a d 5 8 | 1 G N E E D D R S 4 .11 1 -I -e n 2 O T R R S M S A ,om nagd y M".,,,,.,I,,, 34 aiaCOe Altas y Bajas bo,"".,"."'".,U* -,r 1~~ smnr 9 'CRR AAimGN ~z. PE"50.5 'EZLE ', ', 1 EE ----.S fRC MD% RCE -N9 , -4 -Es .un .VedadI --C.d a Es-n d, T.a ~~,' ,. ",..-, 1,an , l " ze .L, -,N -AA JT 11 a "l , d1 ,,l" 1 1. 1. ma .1 1 1 --a -E ..d> ,e --.1%-p mno oen o eaqua ysa ooa n 3-, ., A. UL CE. M -,9 ,z , ,0 VeEm ea mpaaAd a m a~~~~ ---o --se --b-a - -rc ------b --.n' ---a g C N S L A $ 0 $ S 33 e a a a s n C s s o a I N 0 4 T 4 C M E O I i r N h U A A L L s n 6 N"B1 4 0 8 4 0 I E,4 -'2 Kfi --, ',8 ,.Z4, 111 CHOFERESen m n a s ordr3o ds agb nc d a p e a rp a ese s b aac T 2 AV E A CALL -1,11,11E'liRE ---,-A P TC -A 3, UJ.A A ,r',= ,,,,Yn a r poa da e ae raE8 8-8 o a e a G a -daaa0 m 8 r sb n La a Load e 8 5L V N E O ~ ~ ~oS aq n nden e .1 ,,ne.".",i." .,.,. ,. ""ano" '-'--,n CALLE CU TR No 15 C11,1 11 o56e 03 5 0a taE8 R9 -,d apa am ' a a.' edor "" n eb ada ondaa, D1 r1 -1 r. .1 . ,., 1 2 -, 1 n .---11 ua m e 11. E.,, ,43,!";.,:'. 49 --U .8.---CE5 C IAD I-A Y "'E E E M G FC A A D -2 hab za bv denol.' d. .1.s ', ul. ..s mayo 11.1 --,rad .1 1,5 , 94 3,0,1 ,,1 1AA A -EA-O -AL UE E --IO O I< A 11 \G".AA L um -a p a o o o e a O feecaear : .''" i,,,,,, ., y. ,z, ,r ---o ----m-r--a n -Mo -' l -,par,, ame ---,, para manejadora os n p.rp o u 1. d re ,an41 e e 3 ab o t 0 R ne Sa Ig aC O N s 1 4 1 8 E EL ME 5 n eB NASa A LQ IL O : E G .10 R N E R p b aet b a , J. 1 ;17 1.11, ,.r" ,,,,,,. --s ,eee ea 80F 88 041 4 --.-N Qll O H,.T C %1. 1C,1 nr1 res entZZayl --d-'111,1 l cln. nd1 1 ,li ra P a Cu"Se m o e aardad on pa .OF ECE5 'MU HACH DE IN E OF ECE E LA A!E -1-L C.!CI , .I, -,-T ,1 .nd .a .-sa -s "''2700'''' l.';"l4, Ot11'',': ''1 1 1 -17b -r men 11 -1 ail. llel ' ,' ,n "' .3 -VeddoSean p > l 1---pH a ree a .e - i ( Rell) Osp l5;.G -u 1 Pa '0 S b n par a eo" n a o m ..4 ;'-!---a nnead a --nda e .1a .L on W84 .'.' de Te a a. a nlun. .n.u. -~~~1 ..1n r ; d -A u : n l FICINp ---11-m %,,';-' q ',e'd, ,n r,,erd, Prp 'n','ne, nf r1-A --2E. .24"" ', ~. ~. '.i.,,. ,e :' b -, ..d~ E. ~5 .4 ..o e .~ .', d , .E AL U P .B A ,LT EN 7a 1114n rao non T O II AGE NT S DEDO E,,',,, "" 0 1. ga~ -r - -,d " ', .a , 1." !', -, - e p z u eeadr No62,M aa co 44 o'a n a p, a eao a 123 CO HTU EREMO ISA 1. aIo a gaoN AQLl AIAIO 3FI U V o e nos S 1. -1. 1 --m 11s y .ea 1md ae en $230101,0'n, E--M2 bj rdc d eam nL FEC5 AA TAAA ---l',"',,¡,",, A 2a d .o A k'b'r 0-0 Cora H 1s 4 0 ba -deprta nIn a d .1111n,11, 11.11144-14. -1-11-1111 d---',a -----a L np -d ~ ~ --". "' CERRO n -PALA-nTINO -5 "a nnm C14 0 0 RtECA QIOABOACE 4T 2 s a oe m ue a pa a s u S FE5 HWLK5ROY iM rN 540 89 q i 2. 2, V rndda .a 1, pr i "1"11:.111 49 LOS 2 myd 2 QUL 1 N 10^ IA A P NOS = d A AN T "" ,,s," -n ,v, 'ha,*,, E;,," 94, ', ---1-1 n -1-.0 8 o ue oT oo N5e PLAZA .EUBoC .~ ,_ E~ ,8/8 ~ -1 1,11.1, 2<,- -,s, "' -n z , -n -Uao aacmd ebso* ""'"'"a oob tODAI3 e ,r s en. ra a ---s-1 1 ooc o -.ou a mo APTO DE D ,45." ,.7, E ,23 v= . d. .ne e" -neE08 289 a 04 G29 88 pr aaIaH av u -10EC UNAr, JTE ,LANCA, aso-td: y',.'', ~juad 11 el .,. 41 -r m ,7 -----,dadn t-Pn1 .dt Zny .--r I S E, A L Q U,, ,A1 ---, .E S .D E-N111. ----1 --P-1, e ,,>C, S .EGA.oi N -04 ~ .I ,er a L l.n e I. V a M. ~n-r -d, cua to b'' e CH EFE_ -M -E-E-A CLA, a~~, 1 1 1 1 1 h1 -1 1 1 1 -l a tl u a n e m s 7H B A Aa e o A m .e d o e m o a a n e a e e E W > e o -r n s B 68 3E 8 3 1 8 e o m a y c m o s n n a o e 4g~~~~~~~~~~ ~ ..bn a je 6 h i a i n y n e u n C ne 2 6 R s 2 3 o edg a b o i ~ L t a 1 AR 5 L c ,"a E N J p 2 r n n s a 0 59l 92 1 51 ,.-ossnl Se 'ue y s,OT .1--08mr a > oa s nt ae seddoeabssxo grjrdnsncmdaU 37 ~ORFCOE BAC E -0 00 VEDADO..111l. dan "Z "!" ~e --'C as H -"eef to n tR.i] Y Ra O abuIa, AL. IOPLN ,''',.,.,. '',1. 8 COMPUE,", -Z n;. i -~ ~~9 E j9'7-Vd oaae N nrdpS 6718 8 ao ad xe n ddye IlL -1,11.1 AE P''1Z ',':-111 .E1ALEE -11 --.deB u no1E.o.71-1 rer aaca pr r 1,1.1 mes ,,',.1,," A ipa ,,, ,_e -, E -aB 4 0 l -.Z .., en -s ,1 11 mN, "! .,'' in ~ W e -.a .-.na ..m .-F EC C.AD CU-T E C-come 1~ C1-1c H1ban reprt o, N9 .1 El T 1 7 1 1 9 Pa .; '? il"," III1,1,1T, ". . .e oo a bs F A Q LA A 3( A R 8C L G0 n dd 2 b .1.~ I-1 en L -H ab ,ra s '%C hom, b es Tamb en comede r sa s 066 E ; _ __ \." 'ad 'o o ' 1 a -', '1 C n1 '.......-4 ---,-1 ..~ .r ., -* 1 esqu,1'. na 1 E,,-,.,,, ,,.63,., --F E E CHF, .A,C LA ,.,Le n~~~. "-, e .,ao aao d hE268 9Saa2 ao b re t a ..n At l n da en a ~ adoj.8 .~ ~9"be]v nC nCn Cme t d FEEE M Y BE A MC A H o e ~ ~ ~ ---: eaprsnc -----~. a 1-d 1., 1-1,1 1. Ha,,aCO C, s, -.an , l.Q ,S R .C LIA ".,,-wc uL I .E -7 -.E. ,11-..o -~ -dr -,3 --11G, .B -1 A1 -CUrCLL 4,, --le yC.ilda ~rfT 1~~a m r aa o aea p CC dec cnc a T PLAZ RE U LC ,,, ...~ ~ tiodas,,% .', n aabo .C. a b -.n1.1, SFlQl. -CA DD7,TA T.., e ---Ba~.J -Ae---me-t a1.dIZ pr.lmO e l 95,, ~ CE~E-1 FECLA G-1E E 34 8K 0 tl e a-,,!,. 11e 1,I.= .----.20 ca 38 .4 78 epa, "h qu cas :mde A,',nu = desSd, : .s. ,a ~~ Ve.s.E ..8 8 ~~ ~ --ud-d arr ---na CALL *0 f .5 E 1 T 1 1EDDO bab a oa s v oas Por o 5630 a Ameb aa I rme 8 6 a -. • -lnal sCriSE ORECEMUC CHA ESPOA Q ne daII.8 p '.',,o --a ,,t ~. .ll 1. e b\ InebMRMRCfIENETE R A DR FAQILA-NRS '""' i2 9818l EOFRC HFRRZ E? H,,.,.",,'- ,,5,,l-.l.2 K -~ .~.-d ---.rd 0 ' r ~ ,U TU ban n 11. --111T -oa s er a de a C b aad 2ca s[Cd s eet Er0 en a EO R C RAD EM N S5 6 nscnc da ar rsr C E A Q lt4s. b -s "e n ga a ",v "a "a ,edo h b a on s r "o.s,,,7 a zndliad d ,na -m d ---t --n d -ano ed ad eS, ,. e v a c-r R 1 ren --1 1 -------n Ya r o nm A QILO M E 4 --R -b. .1. e ,1 -11 11.1,11P a rnareoe b oaa ,C.n 1,1~ o n 1 2 AD.E O .--11. 1 1. n --~~8 ~ .d""l a b1~ dae -'1-COCINERAS,.l COC E---I .~ ~ l'' .,, abados en io as ,f C -na,, ,,,, ,,-".,.",l ,,," :" ,,,,, :o ,,,,,, i L, A -9 ..E-1 L9-.' --i8AR IE O .0 ,, ( 1 1 .11 1 ,, --, IN US RI NE D 272 A TO SUARE ,E D Z pc,, e T2 -'-I , 1 -6 "* "" 1, e0. -~" ~ ~ 1-,,,l ..e E. ~ ., ~ e --,, --e ~arni ; -.~ ~ 1 1 1 ,E 4gf aa ^ ,"3 C RDl C R IA DM,, , 1 1 i, --, -.....O" , 1< E - E C C O C IN E R L A V A1 12 2ET 2g --U N T :1 05, 1, 11 ,1 , s li co ,;i N O , 1 e, l , -.1A 1T 1 1,1 '_ N .D E C I D~ --e l L 03 -, ,,,, ,",l, , -, ,~~~ ~ ~ ~ --z, -~ 1111 1~1111,.~ .L1 ~.1~. -, La NAUICO A L T1, C~ ADA DE" w', 12 CIIINSA 11 Q11 1 1 1 1 .l. . .""^., ""' .11 -2 , --. 2R ~ .--I FR DF --F --CB N PR S N A L ---.TR da .,N 9% .<,l ' jOICT E 1P11 SLT U E F A IA .-F -E17-1-11 18 94 HA IACO E ---" -,. ~. , ~" ~~ ~FF ~1E 1OIE RFF ~ ~ ~ -,. ,.,","L.,,,,,.'.U.:, n --u_ h ~ ~ Ll, ' l --11 I .-.----. E P a o n a o a e a -da__ -r21 ~~., .0 OIEA OIEO '""a 6L06 EoFE bn e T."" Sab '.m c", ,. "., .,n ,i . ,Z,, ',, -, 4 nPR O R rO i -1,-- ,eFCESE C~INR -POSTERO a iZ ,,, ,a V 11d1 1~ 11~~ -7,e M 4~~~ ~~~~~~ g .DA ~.:, -1. AeQ 111 -100A TI 1Of4fA F l 7 1. ly {g Rg j Rg G n e aa oc , 1 ll . 1.1 --o~ -11 a eo.v89S FRC EO AJ V -17 -" 4 y da F -a ,,d r 9 h ab taC no b anO " ma a en d n n presen a a "da. F .l ---,_ ye .E E E A OLOCARSE ,UCHA 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R E f -N EIT "".'" 1 1a 11 r, 11~T.~1 1 11ip ,,, z eiens'-----,-i-,.,:'''PR PAP RAC M RIO---,, Ha,,',-.1,1~ ,:,, 1--1 -1 Z .TR D \ l~D, n. .-C1 .o na g , -B ,, , m .E. ...n1 . I, ,,,,,,,,' 1,j '-,,Ml 1-11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 1 1 , ,4 OF ECS J,,-E; DE" -1ERO 1RE1E E ~ ..1 1 --, -,---3 I--1 M l-STC U -"" ~ ~ e1 EPARO A C CIN r , ,, -- 1a ., 1 , ,h 21 m -: 111 11 -1 .-2 ~ la .n e a 'a e --ue --, ,_ \ --m .11 1 1 1-171 1 : ~ . 1 .nd ,r n -de aa n a T 4# S RB S N N f % 11 l 1 1 C E 1, 11 9,1.1, ', ', r",, ,n' ~ , 's A R AC N I O A D m M-E-$ -81-1 1~ ~ 1,11

PAGE 40

EL INSUPERABLE RESO ES SEGURO FECTIVOPERMAENTE Y ECOOM.iCO. _4E TODOS LO1 DETALLISTAS LO TIENEY POR QUE LAS VISITAS VAN A LA COCINA.? L7 13 1

PAGE 41

DIARIO DE LA MARINA LA 11A BA N A, MART1-S, 1 1)E J U NI 1) E 1957 9 ¡ ~' ~V"ira, 15 w u BURO DE NFORMACIUN Y P Agrupacin Coftlica Uni

PAGE 42

00 y a Y Siutna eAerzene ie d'eua prm r o un ne osia e"S nL zr"Co oiodel eatcind rmceytoes o aatojsdllioCmenaod jdrzItroa eerd enl oiea uvoLcod Bjcl feo rgnzdsunsitreatssmutna dljeo ini.Enl oo oens

PAGE 43

0 JI r / VtNiR E3t'EtIR 1~k~ APROVECHE NUESTRA OFERTA ESTRELLA ARR 1 MINIMAX -pte. de 31libras 49oc ENRIQUECIDO "MIN¡MAX 1 11 755c ,, JON CHI ,,, ,,59, ,, TIO BEN ,,, 59 El CALLOl ,59c ,, MAHATMA ,,, sic EL CHINO, sic .EFANTE 51 LOMO PARA ASAR LOMO PARA STEAK COSTILLAS DE CORDERO PIERNAS DE CORDERO p 28c 48
PAGE 44

pa-la i p ce d L N3erl'asua.U. ~r. ..ia udrrae re de su aparn ne ao .rilansrta Lbj O-n Po nd yp 1 1.noden duatesaa qu Id* r.pruj ~~1.A. ,UE ora&cor UL LooY ls bueosde n.rhe-J~ deReil.(F~ DMUb.y lre delasbor ReIt an eolcminol t

PAGE 45

lb 1&' 1 ti uht 1 ~sj~v ~44 Y4~'%~ A~'7 NCAS eeees 0 o i gou DOL a 4 w-d as

PAGE 46

CRONICA 1ABANERA 1 4 (ii que dit parfum dit u LLION P .~ prus de grad lu.e 1 i Q

PAGE 47

~1 ulil -Mt@ii7i 'Dar ,1 a R C 4

PAGE 48

E Y II, '1 u. u 'E 001