Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Place of Publication:
Habana
Publisher:
[s.n.]
Creation Date:
January 2, 1957
Publication Date:
Frequency:
Daily
regular
Language:
Spanish
Physical Description:
v. : ill. ; 52-68 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Cuba ( lcsh )
Newspapers -- Havana (Cuba) ( lcsh )
Genre:
newspaper ( sobekcm )
newspaper ( marcgt )
Spatial Coverage:
Cuba -- Havana

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the Library of Congress, Photoduplication Service.
Dates or Sequential Designation:
Began in 1844.
Dates or Sequential Designation:
-año 128, no. 112 (12 de mayo de 1960).
Numbering Peculiarities:
Suspended Nov. 13-27, Dec. 19-24, 1930; Jan. 10-29, 1931; Aug. 5-12, Sept. 24-Oct. 27, 1933; Dec. 20, 1933-Jan. 12, 1934.
General Note:
"Periódico oficial del apostadero de la Habana" <1876>.
General Note:
Description based on: Año 1, no. 154 (3 de set. de 1844).

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
001915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )
AJZ0781 ( NOTIS )
sn 90048069 ( LCCN )

Related Items

Preceded by:
Noticioso y lucero de la Habana
Succeeded by:
7 días del Diario de la marina en el exilio

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

.

PAGE 2

En plece e lmpezac aa e ,-reanudar la navegacin a principios d. ¡C NPORT 8 AD.D, Ee1 11Un111)19,s comezd, .ae.,,. ~a "rcnd' a",N c oes un .ds role a U N ml p, rard % bst,,, s(, a EL apa-mit fee nade S,." l., dtend y, apqe el dode las o J -e"' r'ch entre E 1)eUad(a cn lugar '' adi-n l El 1.1,TAbdnditta b. nidade J Raa ..r ,r T screarad Port Sid ribern d Maidcacnlugar 1 -dem~ -.ten r las peraciones 0 umpi Tito su compromso d edna etbida po n,, mnc. La re pt Mendoz .Je ,na L oTbat enerl Rayi d A ,rcomaia de seurs, 1, aque diet r de a (se-zad se viden a que d y paue al acto t de las Nacions Und ia uda aar ebelin %-T cm -ne ela a um e JAiade, de ]a f.ta q mto s pesoscon sena c~nto i, l¡; s N cones lillza el Padre J. .fTiorning el titosmto Y la 1 A.' SIDO CONSIDERABLES opnainsa td~c Cals acitudde os cnutnists ncioniiSaSIEN IEJICO LAS INVERSIONES 5 SePera111,ls br alS aIllll (leOS OllunitaSllaIOla SaSEN PLANTAS PRODUCTORAS reaudar la navegacin DE CELULOSA apricipiosdel mes ,d Po'rsjex. rinar, iterspecto a coniuar cnl yd o. -MIs',rdenssn que tomamo del diao "h ewo aercn a Yugosava e fr l UDAD DE MEJCO (APLA ,jo cmien~,n esa maE rkTimes' 1. siuientecarta oa be" y ai.i ue Y gos a a stdisti.s ficials ci. dch IWhelr. "Mis hb del .p T.,eh T.I.Je, 1 n '-ra a t d l conpi i n p lieadas en esa capital revel. 11. m do p.siines. E el R P.Josph horinga pra ue l Cmunsmoconrol elq e s h. incremenetad cosidedi irectrd. e mrtn te rtativo: d o" a is .e l' ileet sinvesines dec d." .i I en.] r asde celulosa,' .tcnalKben r .to eNe Y,rkTims:1 En nvebe9, in e brgla r-tn 1t -strsltimos mas.,EL P1t Sid 1% ddac=rcade la conspircin lalde cpiwals dstnd s ,-1 LONDRES, E. .1 c iis en ],a E opa oriental ha conz, a talcret lsedi.des act-viad ,, 1 Dcid de reo, Rjdi Mosc lransati ¡de 1a. at m fon el mmud s nCi "Tims". Baj ~ttla H n ec', e elev6 a 00 milLoes & mns, d Tprid-nt Is rea 1 etr lcomi yYg lav l,", ste gr 'n per -e neu va~ tes a 64.000 XE Ejcutivo d, Stalingra. nacioa st de Y gos 2vua ,o prs1n ounavisin~ com let aes. Fn esferas de )a ¡ndfeicit a1 gbp dor d natmated-1 s inta y una ceo s5n r-t¡,, -o rma u ~on z pr"1. lib c. c n.o h&1. mtn. tao ~rncuion, e pl r omn ede s tace, o e e ao15,s ncar n 41 ' El 2-91 atelod, -eooia d dCmnso s coe nia90 oo uok-q ed,-en n promcin -ar tsd iledj e" hemns d chl ha 1,ns9id t. L reeac1aerad imud d 70.000 toelads nue -t Sad esctu i -sa l ono esucoazn o ddade cmu'nonaioa ss l eLs e s o,, sde e iaL in l ioa en la hs¡" ¡ a nR)eno, e-naCionlismoi, qe r aaa o uns oitr lyn cnoplaits n a:d4N ubl egipci ent ¡fdu s a m in d C. L Su -1 ria 1:'n1Crs11bas, o, Com1-1, T;"ttin a gnao ua n d. sin: --.deAy a nuCopaiin Te-NeaPad ni I euaincm orso "o crzn dolurido y c r va, Y Espaues de Crn T x ¡,jeodl N wYk T -r n, nd,,ni. n c] peblo d n.Existe L u,¡,1a s .,laatuaM S U n,1 .Eir e d In sp. es c uru d ir aosrocm o md dr e ca ze ei co acs hy os uzr. r n, vmia 7 ln, luru ish n hgna lrevolucin ee a p:dcin d euoacisd rtrd a d er¡sea el d ijtainHug nsnr.Elshan belllUn;Ildridd Nacional tiene el -i .entre Egipt y En 11 "ptaaa vn r qniv d .c n o orol osdnost emaz urr uncurs11. a "lsz, sinforms le ete11rcnce o4c,,especi -zcin -n a iiaa. gcia. ns para reanud smo naio-alsta cmo n r e ic o go av e es mla roucide .Dael ypue ~Sl o .1,,mIsr v d, goirocon la ",al n -~i'E pe idIc ,oc stVdemrs -aa sbre bai "El publ d, V normia p~"¡ le Tel A-vIv n ifnfor ss. m~Y bF e huad i es L GOBERNO DEL BRASIL k-ner] J. Aidar, ,,h a oncd n ai dd ae, "n p rnia ne axloyPREPARA UN PROYECTO DE r nMc hald. 1 ";,yWre"enotbdipt;, d y~~ol-a en su,b.bta. CNC .A SPARA XPX arenuda4 n de os .rsdnl Jo .oJtelay'alietd. .SION DE COM71UNICACINES rlocn vce it n antes del f [la m rn I etons E t ., ¡oaobia ido dnnid nr' Cnmprois mranIODE AN IRO ALA-. -En P da l-9rqgaqe di, craahora descrla a co nara agM ds, a gbiern e Ir, a en r aha e -mdIdata a s111. rc 19.nd 1 .El rT-",s"o f16al aenfa zr*form 1a elo es mnnstudon n las oIt s jsmana1. de 1.s Etads Unid rt eto ". t e cm,,,Dmti moralh an ququeal d epans 6n y ocurrido a su ofici d. d, d~ne,r edc diade mno firnmnd. un a its aloemainde a1,m1 aio L, o ensros de n ,eriabrindada, c.moe n n Ger6 e g'ner pcoanrts e.E ryect bara uncns¡ro n s.p ndids cuand .o. si m g t mie -.Inevluin h1, r".,r ce u n t e a na e vdi Egi. r iasao para S-n Pabb con .aa • ip-nb cmenerio .coca de ., o ¡paraPon e re deos ide Pide etrd. tqt nmpnm1. -. 'diy k seedW.,dac itorl ta e xcelete cm1,11 n aacnd nuevas l n n LONDRES, Enc. 1. m.! .~i-j-r d a a ,M Ilor po tr,pd e r si tt zd B oHoizot yUb-rba. Ta b n diro de El C,,. -'ecoP t-i ci fic n dl s~un emcnt ema,. en,1lpl,a ntaa pops hyque Ei errs elsocalsm .Eta.r No ~rn 'l, rus i-na h ndeun c' e nte s, rv--d rbrr -l nveac nd .xis m en, c n ,1 gr ars osa rrcs vio, """l e n i na ',natr. -al ~ s e tireno, weolcin dptd r'e e i n( ivrcj;sdc-.a o Sn Pan l, y ras osna de demaru acIn 11 o uit n ls sao u iaosdcne u na DesPachsd Isrel ¡ sdeAmr-ca e'spemre e mns.itm. qine fo-1 96. ron cuepabjes ee ii, n trl1s peridic~ Prasva"y'B -aev ,ann asr -;,n d ~mpez sa mrPable lp~rerd p b" s prudete ~bsr rqu¡ejsi,! n asd a r rtidr et e a a a et lry Hrmle. d "te o s ssdssde hsr ~ oaeua oitqe o d isa -rala coPlal 11.1.ru lse a hech. nada por n. Gimulh., nuva cb,a i"<] El p~ tu.,lo uola 1setui dteru la rieraydep rtacinRecpen el ~ e d entoaltaiomaxit e Pibe e ]mu atr d c m msindc.utvtHn, aT ne n El CAIRO En. 1, ,de a cep.r ls 5,syalnin a.sta e rsiet inotr "tt oae rmerJ sn-~eidi ~ AM s" i ,Irs d, l-s idosIdJo s. enl,s t o ublea lorrbt-rsprot a e; Kaa,1 st acum liend -o -n hasdorcup~rd el cns ue h tsido cnsid,raos f r avuda aL. s rav ar a ret o cm nttresvi oa rt-ooesn tabls ",el Preidete T la ,hur dros.La aMi,, rpao ReaD.Js F. Thrin .., ~os raesd .nt ,edr d oatsi.ar con r -TI, sc Hoora, d Rlc on s El p~er5dco di, ,1 coexncn soped rer aritaleiisa nBI, rd 1.ntrn 1ina sn ~.Unvsdad fechado e P1t Sad. ;e adem. 1 1Tm "u, v n1 uaqir so e neitaic eChluna ~1s11~1511 c ecia ""~ e~ ntr'l mi en retubre17 ,u, *la dc-v u anad 1,1d1 pe o. roCic eiet nhoyM r d¡ Pesidete E-Isnho e rs Evauando la Vrboa ata, eo.n o, D& 8.1956 .rsad a un hop t OMNIBUS MENENDEZ Garantian 1. seg.ridad, .1 Confort j la rapide en su viaa Veinte salidas dicir.os desde la Hobona POR TRES VI A 5 CIRCUITO SUR CIRCUITO SI Vio COLON VIA ESPERANZAViGUN '7.00 A 6.00 A.M. 2.15 P.M. 6 8.15 A. M. -3.00 P.M. IO.M A.M. 5.2] P.M ESPC. 11.15 A M 12.10 P. M. 8.15 P.M .0PM 4.10P.M. 1.00 P. M. ESPC. 1. .ES C .3 D P.M. AN SEGUROS

PAGE 3

"Ipp~~ EL ANUNCIO IMPRESO ES SEGURO, EFECTIVOPERMANENTE Y ECOOMIC O. 1 055

PAGE 4

Pi4-A Edtra IRODE LA MARINA.-31ircoles 2d E.er de 197EioilA CX DL RIO DE LA MARIN-A u 1 os rene,LA CUESTA DEL EMNPLEADO Por Rosefipda AGUJA DE MA REAR Ind d.! . 1032 Es5 MAGOS DECANO DE APRENSA DE CUBA noss y gaes ANTES DEL SUEO DE Editado por~DMABIO DE S MAR .d.oecd k-_~a ESTA INOCHE aesde~~q eld' 7 '.eeo s15 MTG€ Presidenta: Director Por Rafael Surre, Solaqesbrprtao oreoehmr etco s s 5 lao eaaod BHvi Henanez d Riere Jod Rhre Henands iveno elalmnaqe ua maeraconen dro eccOd. secrtaro mamsrsdi L e e e sca Cemo l crnoide iviir l timpopar qu senos rsenostroo mnifetacone eso= 21 o PIZA IA AUTOMATICA. M-5611 aon e T rm NE l~ ~ .1 f, s p~ e1,~ ~ ecnslo ,u .r1d1 1, pou yd~rc, onw ap, la unt \sioni d Saida vls dios, pnr -, de~cnsq., s n ~ m o, ~ns c' , TEEOOSDRCTSs ietn I el~o d, o e obevvraormd o s oeo auad y queddnd,e en s (e eSuscripcionea~~rd ye Q_',W38 e.laaspretl.prl ni itr ntsr ntda Yo-qen o DireialA 487 enu ampra ncenadaa sro aerr oraquees te po hbraconencdo alosguer6rsen Admmistador ML1738 perur lo-razars talespe Se conse|C n. yo mop rtc Pzns .eaco ..4. .\.et ncunoa osodlgo s n co onrod unvvrh l1 t 'hbaan de m et srg u Anunciossenc m. os rrieroros de en~o ~~te de e -grs .s> C n ir Precis de uscricion un o rco n n ae b o hemnos acu d ~~urn el d.') Qu Lo ~owwi. 1~~on en tdo, p1r1~ ,f,, 1 110 .iaam ao r elr rrrshm scmtd?u ad ro el~poflem o f.csa et ,1, vi d. lo = 1,Ir ~lg ,a 1.e1r1.1. nuer c1nduct,2 enemsdrcoa iizc ost ncnee s oe An 1sf **** 196 cnen. 230metev Es lg oobr deemise dljut> eSus o lsdao a miadedO ecirosh itsen2,ei Ano omimal 80 10 ndo po-gr oucomidir poc -jCH pbiloMs e am s ..Ia ista cmo ns coducremo mona ue Y ddsed y ,me ~n cm1n1 dUnot Suscripcon -nla en mscrofil y llega ~.oe ede e ar e n oomloe u ht E. .pet, hoy gb~eno p cia No oe e aeci que se es Si eto 6~ dee acr nd 2 o elo Enob.d y 1~t ll d-]rnsco ee EDIT ORIA L Iri, 'e-cnnnn noao e aamyre itate un n,, oto do Piht:co s probjemt-c en si. Q,,ee 1.;aa'acet de. 5fomenoSn embargo pro.e.11,ombe 1,1 do pli .¡ ~ei dela petsc-anciaprmcipalcau-rred, un n y a pertr de otosee por .s. v s. ~ iiutds ~o r P d NeVo Ao '"""**' PorJo ara Chac. y e.¡, , un. cuec nol n s~~ a ueea en U U glneec. rdennza diposcio troomio, na oyuturade mbraguz Siasifuee eualseri lositocin e me cc-s lse qe ano IGELAnelCaboel leg-nunoordo d rzapoemsde prrnd ytrsnchda cuin -q"aen a u, s ~Ind Eroa 1nosE ms tiempob deaoata odrglau oc de eni, m a om-maetne al la fnonsdp macsLs rd d DPdrLanE ra -,o ~~ 1.bre c n e de Son dboons t n e u ho ~ ~y 9, re ll uetoqu dIa ad.cteio ~ab, r., ~al.dbad DIeT 1~boel pr~nit dd rn dermet l.s es.co. X rianmy, F ranc ~ pngeatrr qw eroe oedsy p~raa nj 6cinpr aoiiid arnvanh a M i usr cdl de Ar y L?~~~one d~~loe e las t dr-se-p.nn, 1. id., ,,te e--nut 1 ,n ,a P-1_a. diena al abe asnl o e .m. ~n,. ya Un c ~da pengete eenetae -E i rm r o pc eut po p osiinn Iea n "'oes e o zs para ~~e e~oW n 11 ldephbr m-d Detohg rL. e, MZa Unc d9 pnros,r Je £,ea alo g~~u qur ~~--n.1 ht f~~~~~~~~~ .d, ~~i d 11 o, in ~ed -,jcn .5, h N o Lj cont Centro [oio, !u a cz ekn oasl n rgloadlvetgns n a nsunmlsbr ,1 qu1r ~ gaeec luip ud n i maa d, l~ dd' b~f Gel~ .e q-no d, ru c l 1~ d, ,rtg.dnd. e u .5 ue nl grd dr S.pr1n, ~ e~ ~ ,r, _n _~ea ocotn e b a nd 1un po di a a ra i d~ 11sobr da 1;rat b~ y -,met qde Fran, P., 05,s~r do ct.ts ye eleci deiiut b rca me .daoese eg n o D h c a c b n 1.di det r ino elo l. i o d, tiio ob ln, ue cbad dr¡ ne asN ele ~ o foo nto .iff a fd ~ d.fca ,-,eais d g d r s s r ie d u is h Hd e a u n bu n m t v e m d to,, ta ocria d l lchadeclsesauate elmaxiso uetano e cu-o oner ianotic gueactalene n1enp1. se1~e bnao co e. -ed p l no ueo mp zdy y~1,oau 1~~n d, -6,~m nJa ~renlcb ud eqe els ubosalsle ia nsro nsri o e lda do ate d seod et h a~~~~~d ~ 6ad a nuras y.n d em lal n l i h c c n d k i u t e b r i e s h a e i ta a m n i n d r a is o h u u s e b e x t e n e t o a a t a a l n s y o q e e a r p r fm,a n erin d .~a iae 1 rpo 11 ~ la r an d,.1~ E, 'de ded-c,., y sde te e ubaio m en en r -e a te p r h c r rpo io d nm e daF a cic ih s Una ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a dnco deo Da rctc donderddrad seln r~ n anaodpr n otrd enroa pa irtoqe us n~srllm tplos ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d _-tao -1.1o -o 1,1112.,d, di. del n.a pui yl prgindDenra elarMs-liulvd trlL opedoai&Veb u rat a da ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b d a de enas eHo a es el-uioe di de. ni,, el ~nennm.n d, vc. -,hems w s p r un rb n lc etsmo s u nin a nres o oc aT a taidadd Lai mdehaco ir, p~bo 19,mbr e-etriodllo co l-ierro 1 adrebe e &la nsc s i e nd, h. -1, d poro quez nunca, y lo 0,emp co opie ga y nqiaoad aeoo i oua adcni e di ni, n ic eoau d. '.ne LaHbn onofaeroyl ueai A I h -, pt ,r -d, en~~r ra radP o tr ¡.h.o 11 s dlst e em petclo alspbiacoe ctspbbo nasnea e d n s erm nnadetelo ubosqe cadl dla asd a p e tra eSmd, 6 mtfsca els rre r(ro Io riu i Agoral d T isa dnr y 1~r e y ap erears rfer-fr n a aln a o ce oalo u una d u a m r 1a a o e i e ac ilr rse ts om s tc o hoae"'o ro sts eseu~ tds pe llsn pre 4 ed n ea lgr osrvcodeM ul ne Cr dsd o rmsa sozInsd. ua,,m &n ~r.amraaa eu da A d snd aterae n eua ya d, o o sgil s eu d q ieeutd d a la ur l l aL a alaM raLs asniad aGoo nece ex l 1957.e unhe., T4 n, d c l,,aun n eee s e o ela b nela lsat alrsd a Do e o ub.syls ega aaered allraL ld al 1 a n ors d ul ecac clae tll conoic sno tdalaciuadni r .e. scpato ebdoa ultrahereor o n piodi aPoosd rstrslqu as pG i o ac \ la ¡'.et 1h B .,h atelama Su mpd, dArl~ ~ ea Ladfna el uenu anie udnd el oret a .en s e"d el1 ogesriAaema e sr uab uo islater r"' be p e
PAGE 5

Empiece CON UNA -Mil vis ti T Ab %

PAGE 6

Para Sus nios ¡lo MEOR y lo ms lemo 2 QUIN LA TINTURA INVISIBLE DE MATICES INCREIRLES FACILITA LA PERMANENTE r

PAGE 7

LCflR IQNA M GALIANO ~~,.1l NI PTU'NO yS",,NIC( A.S

PAGE 8

.1 -CXX P.m .I.I .E LA MA IN M er~1, 2., .Enr. 15 Imposible ~ ~ ., ergn d~ P.o E -Can da.; atda ~as .ipscoe T.peatr .E1rg elMumcipio ratancer afirma.:.-, .: jpresidente Aramburu r . % g1 a do ,I c.tr de l Mosa Frteraim ",:. 51', caa a cutro ampe.os obre C,.BLE.f.E UL.M H1.1 -. de H.grY --ICA OFCILE am 10 ,ICA E. v.ERO ..~ ... ~ 1. 1s F r .er c r BUENOS .RE ----, -:e.m ; laCntu n ~CM NCCOE GIUTR b,"a -~. .' •~~~~~~ DE LA MA IA Mcls 2 de .c B11-e -E A R P E T LTE I n aOg a eh .l.ari -Asrixa y .r oi e el C tono de Prn l gEn' Caad Matnd las mss h e dipscoe Tepe;urs Etrega el Muiii ager afsirm es resids sen ta e E re Todau 1 e u gi nado-z en raat acoantra dnen la scn a Ftr a', mi a 15.1Q a c asas a cuatro c -a pe eree nrseassa og sac -erd rnn 1r u .n1ep m rr r eCre-200v nw s ba e a s c ls Crt .r .r am da e a mtv a e o-a -unt CALE DE ULTIMA HOR Hu snEq-resear en NOT 11 OIAE d mxma s24n1Qn NOICA .Du t•egnsscyvsa racn s• u u E > aa : u re~ .eaCn mn ma EEpe e Lr d rg -u : -1 ve1 .INERO .nvsashaatu e ad e eu .vnd egdhn: .r, mtep u.rsE rpMn.r.un m Pooc. c s Lsoao nr u Gs aoprRO. .Ud es s e e e : e .ers.•n e e1u--osm •. r oi ~ de --,d ,jc ,elpue -. a -ar nsn s .,.,,,,,i. ,, a ,. n, ..-m M r .u M.re .IddVa -1 ee eC arrc s n .?1 .• e •. legs o a OBS•V.11.11.1>l O 1' .1 O. 1 e l-,,,. ,., d, g es P" .,,11, o .~ aI11.0p.1 s i du1. ' ~~ i -.r. va ion. br Jep d ..rec1-, dsI, -11 1!,,r Iznd z ~ .lli" .i: d< -c."" 111111.I""ll"l,,,,- p,,,,s, %1 1 -,-n P-u .rno, nu i uvr erane I ,br ,, n-re." .1. N. -erm. Se h. ec b d •• •ca r e ar.r s~~ ~e.I: • m G I H1. Y D E ~ ~ ~ O umna 1e 1~ 1.". i 11 -r.r IT c1sI •IM vu ls ,n ,~ a d 1d R .lG ~ l 1 rduc 1 ~ .s. , '. .,, -r .ber _~ ~ ,I." n o e .r .e n s e s Iu sO , ~ d re 1 11 -r d V enec 1 ~ suril -..e C -a d g l, urai .pr p1 ....,0 ,, 7632,,1 1 1. 1 H u • a e u e e e D -i 1e 1~ " ~ Rl ~E ,4 ~ .,,,s s can -n. .a e. _, mser.m H. .nd. E s-r rxr.d. :i~ "'de I-r JuOd c., I.s ex,.ct e W t v. ta ,', n ,,,, ..s , : ir 1,,1, ca ~di-st s 7% tiCbn .dfan1".c'd" ', r s dnis .,s q ee, .n e e -uc e e l,<, s-r .: 1 .1. .l, u 1a -.m -Es .-u i .-b .g e. e n G n S r z 7leB c die • u ez ao -~ '. .-.d.3.sr.csd -I ~ r ~~~ II s de,,,,,,,, .l d ,..d L .i, IM m2 s. • .--•u su .• Js"C, D -s 6 m e~~,, d eI p ~ ..R <, -1 s u e e e s n e .e u o n r r ..s -s H r .e s • -• C s n a Fina d ¡'atas .~ • .~1 .~ d, .e .pli-e'" pequ,. i~ .1~ be.-Srvc S • d~~ d,, -t .1s d • S ~~ -cip dun .a ,te -g4 v -u dd~m o-m q' ." ~ "" 'r 'u ,,id :ncune r~ ",n 6 g., s s. 11 d, d. .-< ~~a .0 ..e ..e •nr -o o e ~ ~ ~s .n R d .si, n. A l d as ngus ..1 e s ..l, ~~'s 1a-qudv c 11-: 11 prs ', 11s 11,1 1 "ler -d ,19 1 n ll .1-teda ., s ~ ~ ~ ~ ~ d_ N, Id, ,I mas . pr i1 ,I aa aner. d IMT We .l 9# I h .ch z.co .iel .1. 1~rn d s n u s g r s d -s tn r' b d,1 W a -in 3 .i ..nu a r -em r ..-,,oi ~ 1,SP,155 --7674 M -76 5 9 .. i i II, .s 11 11-r s f a,.1. -r -1J .. ...in 1 .i ~ .d ll '" ",. d, .d B s~ n id~ -•kr Cy s, -,iu -s Ir .'ss -e( • $ R 1x : .~ di. p-t -~ ~ .d r n. de d ,, i~ Oyij L-N .SE E D -N g Raj er. ~ M "'",, , d l E i .~ ~~ ~ ue DR~~~~~ --ENL e u•32s estce n sypreem d i e ~u REF l~ Cd ,1 ., ~O J(, ..sji d. t ~ns•s .• ad s.Tb u•e D E ~ ~ l l U N H Y N U V d ELI i~ l i r. ~ .d.n ~ U V D E L -11 L E eu n g e a e c% ", Fri 1, ii T -1, s~ ,r e a y L ci i r -u r .R P -s n .e iay .r .en.e cm sers as e. usr s rcmdn E e. E a. .-O..m~ ~~ ._r.ss • ^ s. a, .I.d e b r.,r e .k rm -eu n. ..s .d u0 e F . .em1 ds. eU h L~1.on m • d a abha • .r v ..-ne y. .,. ,4 F ~ I a n-y m .e .-Afi sCone d ueh .schr o ad .a n v s de pa a ,s s~~ -~ 1 x~ .Mi dd mpz e .e. e re e • g -. H D E T U R N O ,tu .id .d h . m -i l S up'e.n s n d s a r v er. r :n t y ds la s am t a e .p d -s s --• .-• -9 .dc' .y se .'. .anes h ." ~ ~ l e .eL Eleeos po.mdi~ -d Imi Fsdned. d n. 241 s.n: y sp .ydn l,11 si • -m:m isstid d as Bermus sO.I ...-~u -92 2 o o e -r .d is l ~ .u -.i 4 ," ,,,i .t-n, ," ", 1 1 t en c nd a -~ ,tr e d -, ,, ---d'. 1 .L. 1,, .,l ,I., i .•i, Cd, ~ ~ 1 r .-a p u -.a Dr s an s .rAV v ~ .SnCruz c l'. 9.,d. El ~ A .u -n ., ~Rrd t. • u. ne-..i 1.r1 ~n .r s •a -ms: • ..a .,ii d .d -,i ,fi sds~•• urd mnz.n-n l O, ~.u .1 Mdi~ .n.pr -s .Hm n e s• a n e. •• • -I 1 l,,1.1,11i bI, u -1,,I l u-.e .v n iti s a 1.dd y d, ri.Ii6 vi b ee-t-:r ia e s. cl D .r r d Fa as n -e io -L ..i -i p .rs d1 1 s, 1~s s • • G T M CL8 li,,, .,z, d1 a i l ~s ~ii ~ ., ~ i~ Id d. .id ll¡ -1ed r .i, de ,d, la yc n iuev ~ 1 m n rnd car e>r-t -U 1~• .-e D u -• a -a r M" " C" ~ r zy T -.d u g .y -li n edi e I d -..1I _= .' o. ., n -l. .9 ,Ier,,,, .-e l .,,, ., . .~ .C. • O a a • .I. , d 1 1 -1 rn .1 -3n5 F s6 r me "" e ~ .r nr s .-1 s.u m dsOr ee e e .-N i d l .Grad, sL .ld 1 F~ d a r ra. 1 -, .~ 1.s ~ ~ C.S.BL•NC 1~n ~ y ns d1 EIi" C W 1s ln ",'.,'s,."l.:sa rg -." -q. d s ede 1 .1 -~I1i, mbi ~ ~~: -e e s. .add • -•2 --br I. il~o. r l, v -, DE sDE B i 1.E .DEdi ~ ,u-h e s -ldis, d, ~ .b~e -s -i :. ar ,sM ,.l. .-s n1 Mdl 1 h :n .oyE e ey. ., 9 4r8 ..~.he ] es .~ n, 1 11 dn .s u.a.s ~ 1 .'. •~~~~~~~~~~~~~~ ,' ,DyE -~II d -,, snh •ncncna -h -r -c 1~ ,, ur",i ',n. .-s*d' .-zsc.e ~ese u.-e sb.rse.-aa .niJ .Ae -.ddd a' Zu. .= J, e -iit d. .'. rr L: ,.1 -r.yo", I br,.r, .P u • r b n u1. y 1',e y. .-.s. .n. .d I., e rls n d reb:a s .ad mente de r.• od a a Jd l .rn e • r.n ••sie~:y -n hum-.d .b.u a i ..na d.die -', :i .na ~ u iinLa ~ oaa sn. b-di n -m_ d .d. p ild, 1 __ 1~ n.rim sy ei .t ..jd ,,d--11 . .-ms en -es]t 5: d. .3sd 7r n. .d.l ~ I S Mil .I ,:. 1~ ~ ~ ..p .na e F ane t as -,2 b re .d -" -Z n uld --rei y, da rmrl, e e e di, D=p .m -n a s ~ ~ n a e g d.b -~ . ~ ~ Lt ,_ d, .--.1 e .1 1. n ~ m,1 -11 .~ ., r u .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ R -y I. ,6AL1 n un -ne b • q -e .S. Ii n d .p n ~ -s ,re s 1.s .I ~~ ~ ~ -s ~ P b ~ , ', u .e ne e M cabar~~~ ~ ~ y yn ~ ~ ~ r a -.c n s o s • n r n ..~ .R L .si ,.rrs~ 1. .nl suElree .p ..n,1 ..r s D s e -L s • an~~~~~~~~~~~ s d~ me E -11. s. ..11 ~C~ dnr .rrn ua .s .:n d ee pr -Tr c r dey r --r r• •rr, g ie am 1.m1. d z C r H rsts e so • .be e .,. 1 ,,, un A lcsi d e -..e~ zp ar-z y 'pecalci d J, .s a d .d ~. -e a -n•Fa .r r.; -1 i es l--,u m -s -E br:d d, r. e er n sumi ps F•r F2 •• sa ~ ~ 1, y11r• s .2I ril. ~ Nl,,, :, y d h s t 'r' D • .ma ces d'e O dbe 1~ r. s. ie .e ue-ss :rt a -r --a bast.nte n e. so. • rIv .. .N l7 -.~ k r e ,dkn n h.i~ mbr ." 'ill. ," ~ 1 1 11 W -5 Y k n st ver -e ..dl~ 1b d ,. -.Iv.nes y e .m.rd, estv .r .P r .pnr d n Mi G.s a l i 1 1 .r ,.s.r ~ ~ rI 1 r, s6 M.nu G.z~ E n. b d i d ..l .s , 11, E 1 ~~ 1t s -crn al pnru.eeblo 5.ym d d ..AA F W C L 2 n .a -r e ~ -t eR n C, .m h e, d' M d.me • l7r : eZ .K rem .pS ar. .e g uA s s a.rsie .aesn-ra o o e --y. Fr1 c 4 a . d l.-It: ,Orr -u .~o --nz ,,Cr1n oz zmoasd t e6 es.u. •pre-n .F. ..caA t n y Ou-nde U de .I -,.iI. • a., n F:u t.Cr r Cl L .J ..m.Seg 1A unog do .-•e m Q Q (uo .rs c S -e -e e e-n .: bu r n d 11 ~r .m ~ d q_ .O .E GA E A 1 ,y C .r,.n n¡ir si r n s .h r s e l ..s d n • u • 6 ~ t u ..L .d E C a u .F .m n J. .-71 UI1, 11 es y Zt Pr1O en .l -n u RE~ .r -s ..1s dj. -~d .id .l. ~l A.A E1 eC DE a UR HO yl, 1. .CA~. E E ~ DE I (APA --) -rr H d •e es --b e -Epn rh -s udde ned Hen. m e. •. n n o r iu to.,n re .• y on m a. d ..•r nt a u r r E .• N rt ab A d or u..m ..z pr s d n e S m ar L e u .e. ce 2 3 .d n : -T rm .pr -•.u m na n da J U Z y e • h .y au -v ez r e. • • -b .ra d • .S e -• -c t. .e e • E n -h -p r •• .s • lac E .no -F e .• n r ..-r~ ~.1 d a .v S a n J se u .d • ae~~" --% 1 ,re d e. e s m .E -V e n s O a b e s e q e K r sh h v d C C d s u s s u o d ...s x -d s s .• d m .• d --.d d e m • -.p ids. .d u dr n .dnis -o~ n hards I Je ...n O D .s j. .p .s m,,e ,,,., y, i, ie u uhs • ..mn-Dn yF n .• -rd D A 23" -n ll .F. d~ Z.us lee .r ,e d, t-c -,n -re -e -da .,. ,.-d -sl,"1"" ,, .P 7-r1 11-6d-m rc .g. s ., u .• ,,P.* • ..Calk.da n -yB F. V -,O 'eerr % 11-E ua e u Gand .s ,.n. d~ pe. d. l-N k11Khr1h E .-5 uen.nn.d ec-,d, ecu ,12 enue ab ,s -s1%1 es ••r-s ,d.d • L .e. .r • r2 l'~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9F ml Jl Crm orsvj dap d, im n .l, L. emug a u ue am•. -o .24 a 3-Dc-•F9•r u .~ d Irm. • -r5 m.1 r Be ~ ~ ~ ~ ~ w,i~ G, ~ l -~~ : 1 """ :Cr O eAosO erm-t nss. u d .:.nr.A. o J= ~ y -1 : y -.-e e • B a r, n u•a U n e .z n D .E .• c s -b e • v --u • • • d • s .-E -e .u .i a n .e a e e o 13e 2 .tre .5 y 2 -m b ns ..• • ub e -r -y .• -m e • -ue uc .-.p e iln ', de iL u ~ • s ly. e -sua e we s s u e e D m s c || ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 23 y1 n .F, s I .h, Eni I, j D m .~ L.ss1d ~~d tefanee c c ne e ecsmyrqe 3. ...e cse :n---y, KI 1 ¡c aNev ,t m ,' rl ~ ~1 b r ede N .C Inq s ., ~ ,. srt -sZ 1 Ip.s d.i ..-nd e e e -A E • s • h -• .o 5 -cg n a u .aa u s. |y.-. F 9T .a:ue un. e r e dePan .••a ••C. MCundo s N. ene U .s pd E. d.e p.s. C dnn .Br is. 21 .~r.es .n.s e, -dCus .u • -dare .• .d e l h e ~ L Z .3 F p G t e e e a o s r s a ..-G -t n r n h e e e e -e .: c n 2 n e 9 t .-e • c .E m .F -• -e -D s e s 25~, d, F~ In ,In r rs .d s snr y s a eu ssew h .n. .O aes rsee s. e bu e.e a .s • n •zCm ss --LnFy2 -.. Dn T2935 y ,, ,u ~er .,,, ~ -r 1~ M .r d. ---I .s rrI r a at d:e em n ns e ..n e u xr ,l m ~ ~1. 1~ 11 Im ~ .99, ,. t.-r ue s s .s e r \~~~ ~~ BI EhU EL E : -1pr. d I s .an 1~ ,1n c~ 1 atm-n e cuan. se v ,i,n ',• 6ddds .~r.li d. •.s .u d Et. J B, Z va y11 E11 d~. E n .i~ ra-h II .m s e s a .d r n n e n t • D r n .e t ,. ~ ~ i, ib',. zn yi, su c .t 1x. s tI ,O. 2 --92 Fd u i .,,,, J y ~ ~ ~ ~ ~ ie -11 11 , dDS T B ., J4kP. .la y L. ret u ., d Ia rey Fede,. ..:-~ """":ys 1 ~1~ ~I-. ~ee:b ep emn.r Nk r ed.smaad.: uni~ ~~ ~--. -m i.-.d re e .R--LND Core. eta che gue traes o re enCub se er ..Bu .n dex r m r m s e nr. .ds a .O C u m d. .d. ner u • 3 pa E L c.z. MO ORE EL CTxC1 M er gez y OF. rIdd-scu 1. 1~~a1 .l~.s d, n 'd--brar l esp. iy a a rsl •aAp"r s. l v 'a d. ..masb. .iii .=de 4 ,Ls .n smtim.s r d sque 's-i.n-"~.~ L¡ z C.b9, r Ndli > RI e. i -D R n-m .-C -i. sh ~ I. ~ ~ a n de M u, ~de s~ ~ ~ I, pr .r~ de e b • e .e • 4 r e s -•e sd u 11 1.e .s ..r. .,EmI 3 4, l' m, , s_ b_ r -I -~ s r da p ., nh n E m ..d s -,d -~diss .-" [,,n' .tem. -' u .' l-s '. es. ..1~ 1. -I I-s .~r~. ¢~ r. G , , N -i, .a h u E ..es .• I , , rMuA ,, _r ,.L'ei .M n M a .p s .e .t .' .1'1 n~ 1r s s b e -.t d ---, .s. p-D. MF -iL '% qu a encen r.de11 s l' D 1l rim .l~ ,di" .e crx m Du nt a d ~ -n, CDDM XC nr e -. ne .s. d -e .ys C --:g.y u -r X l~ ~ ~ .1."d's .rIm • u dr n ss e a -s ,. ~~~s .v 1. ,I 11 e -ud -re sp rr .de L, .~. -,,, -n,,l,,-r Ld. ,-.-r , 1 s , n "Ij,.", U.'r y sep gun l u es se as e p-. s -n""; CERRO ~ ~ ~ ~ L b,,," , ,-nc ,ea e te asss e p -b .t •sd.m Me .11I, M Ansenier dd, ~ u .sd ns ers E -s .ts ..sr-a .19:s na-cnu .m Lam .y Erm. :53 E'S• ~EN ~d .sr dI n'.b nava. •Msupr h 11 .I .os -I n s.e K r ,s e i 'dr•M ad pr .7u-ej 17, -r.b es . 7.5 ., ~e en uers .s • s d : r -t c r. C -Cir hru. -d .~ li ---E M si r • -1 u pr, nsd u O D E r•e nr ...d e as t ec. .m• s .-s ••mas ",.ja ce nen.ta es uas .-, .: ~ s1 ~ ~ -n at ne y -c s e te I.s de s.i .ar.n,, mb en, •P -y. r: ..e M.,scu r.sm t, r.,:Iun C onp~ ~ ~s~ d .lO~ F 'e, : s -n ue e p -i d de. oriu n -n -s -.-:, , -r d~l, ~ II ~ ~ ~ ~ ~ e s .•. u.Ce •Gy ib e 5.7 : -s. .en d ocu nt b B E ev ta ..inba ad .es h y qu e e e P -r d e com .Ca e c Int r .c ana de -le n h: ev E dm asd. s1, m1h,:,GI •.cd dr u c 1.1 -i. ns • .~ ~ Ve aee resa aque uern e .l. 1. ON -d ,En f. Un ~e i~ de ii U~•Sv .k.C e•ede esn 1s2 ~ .r .as ,s.s .r g ,in Seres, "' Ild d d 1s .~ ~nd L U NOL WT N n : .m :n deS na 1 r ? Krsh .M ii•Mmb.:dIKh uschd ti -1 ~11 sd.,ss amben cTi~rr. -pe as c et~dni-ed, ,,:,b,,,,ye b,~ ~~ta ~n : b. ~ ~un. 2 di00 F : n r. c ia s y e C u, ,a n ., . r., .u e est es • •c u me, n ,,, .,,J -,, '.'b. h v a : .t s e t n e .' : 1 1• s n t c e -d e11 1 1 , t. L e : n x -a n, s IR n e e e d r e nu n u m d d y n e o H e r r e ra ~ yMu -2 : e ~em u s .n -c i n bi t r .~e e o e x e i r s S 1 .R .rr d .r1~ ~ ~ ~ s~ v n ..d e e e .• czia m -t -e • .-.r .• u o s -m : .1 n u e S F e B e ve u .2 90 .s e g .en e ev -Co v n L -y ydepu s e e tr vl co se ue c .p den. av : c .n C .a exc. .er e .a 94 -e cu stb, .d • e~ ~ 00m~~ ~ i m • C urn H O B ~2 X ~3 s .~~~~II-••umn s -11T", ,r,, :~:sb, p d ga t Esty .elr: n-s ~ ~b: .tila -P. en as ul -s i.p~.u f r e-ne n • •r --~t ~ ,, ~ 5i.X-454 : n a r ,sde Cec.n O eleenI.e ISnue ..di S Icude r i y ~ .y. 11,, dv, e:st .s .y d,,:,, a ~ r-', ma .cs. B uhm Rm-s y a Ci~, R__ cn~~I dn Msiu ,r sn .I,' re rI'. : u ,ndd ne s~ que , ,. ~~~shve ,n,,e que.,r.I=, unt :id~ .-om m n r y elCnr er l ~~~ 'e .ril? t y sta n L O LE $0 enC,', .r. d -" "1, ca l r ..nes 11-1s .-.G c e .btr .pr.rt es -I.s deid d 1. I. ies U.y B: .d Bar.i. ~ d ~la., -ld ~~n as,,.l, -L l'"2.-s res n l ", ..LA • n cN I_5 • m n e cu e .n che m en e' de .en -Un L t:snus a c Yar : d ~ lue .n. -En en • e .ls e O -.'c r u 1n an t. ,,,,, ,,l, .~

PAGE 9

CAM10N DE VOLTEO HIDRAULIC:O de 4.78 24" de largo, de construccin de meta slido, tambin de la marca "Buddy t_". sos bllamnte ecordosVoltea grandes pesos hidru 1 carnentelos soportecu de et ds.'aym m etas omuetod patfom rd1ar 5r.r75d yrga 7.9m5.Am CAISS DEESTIR a .9 4.9syad9an lual Gran I~ aci& de camiBaddy L".,timdeela24j"sdyedealan. coneds, meors ara crn BD Aro yora, n s e l U l Y10AIeN E PLAT FOt RMA. Serrm e os r E o pndlons de franeoa de~ds ymsu Araied ug opecm puar e stomdeslatafopra roa 600 cyadmitrsats m etan .! aa oorsbac a id crr rga.y la d pl t o .#¡ ---------n-,pra cagar mdesdrgagelbami. Am las ay "gro), an ost, be*-' y nrmetachrccbl.Taba pizasdemetlde adfmoa mr. lls: 0 la6d"B ciY." CAMINESPLATIC DE ORLON a1.9 VES IDO DEnMa EMLCAOR,4e a mrc "Bwdy L",rsied24 laro.nems tieedgto otas3rhrra ienas ar nenlarta ass: TcB -JE .dge gsabarddinaquna Turbo-net y plata(trratadozcon"h7t99 lars aarrusgas)senen estoa precioongra InmeorabeC p estr dUmrctcoseestiosddad. valanreulrm nte1. 11,grsturCeaA crmliAC A IO ESPAS TCA d e p i el l eg fti m q u e p r O t ro s m o d el o s nom¡l u z 21lasny colorey, esorebajan dosdc^,al¡"n1 aala 2. a 3,9 Valenur-gulr-ente -.9

PAGE 10

j A

PAGE 11

LTIMAS NOVEDADES FN 'RENDAS DE FANTASIAS LA SORTIJA MONTE Y PRADO Er AG ~ r (f emair

PAGE 12

L ~

PAGE 13

ub Emipiece CON UNA EL ANUNCIO IMPRESO ES SEGURO; EfECTIVO, PERMANENTE Y ECONOMiCO.

PAGE 14

SEARS ROEBUCK ANO CO., .A. I ESCOJA SU MODELO! PAGUELO COMODAMENTE A PLAZOS!

PAGE 15

M nREY COLDSpOT. I.A fol4Nocc.,b es 1eao IABANACe COLDSPOT DE S PIES CUBICOS -* Plazos: $25 de entrado;$12mens. 1lEM Co"gladorpara 25libr"s. Anaqueles en la puerta. Goeta para vegetates; manto* GARANTIA de 5 ANOS ~I i Prci Pgu* aee L**laadora

PAGE 16

[00 Hoy ESCENARIO Y PANTALLA *'HOY n el RA.Cinein m ~rt P rWalfredo Pinera==== =1 .¡¡-d.1 2d1d Ai.A.iI bA KAZA R eAf m Seleccin cinemtatogrfica y teatral PRESENTA Exal0 mSN de ARTY C entre los valores de 1956 1 ES mi iEz fiRMAA .ar el Pe y,1~ 1 -C Va W11aartiati~ sde otra na0 fw rtde aAg cind I tra = -K pK z IWI[PO Rea re. Tearies yCii Sg ia.ind a ra d nLO MAS laELLO, TWPICO, ATACTVO, FASCIAT nImatIgr Ico ARTYC, dctr 9 ncayes c EMEXCO N UN VAJE EeNTADOE T lancic lihaso y se.r Sergo ne tgra oviALEE Ei 5CMNIGO Piio, h-.s r 1bd e ca La l ind la c z me -Ab Y MA ARIA-Eabeieagr-11, adio ~ ~ ~ d CJ.,d na n, ""ecud 6d rsfel l. naasa dce becy auerId,c1~ ex,in -IA te lTY ,e a Y JERI. EL.EXPESODELA 511E Piin de ].a aleccionel c" ~ a' LA STRADA -¡,a Call. DItW, -IF 0[151,1:101 UNDAL EL U11.11 NUT poai. a yda a, ulca e udelp r Paramut y dgdae, ElMAS COMPLET70 RESMN IE SE 8 NoTj(CfACriropas de eresimb~.1. a,¡ d. ricjn F11,ni, 1.11 Anthny R, S.-ACTUAL3IADESPAOLA NObO,-A,TAP C~nonm de cstr e, asee Q inGiutinta Mu~~n y atL DADES FRANCSAS-.-OTIIAS NACINALE.-SERRIn INCENIAm atorfc u fcuadBacat srnd nl ENTRADA: 30 y 111)centuv,dla M enIdid l, juints s-Rapa' dc, v mbede1%6 111a a.s emI s D~~is 9b a o Mt I .dwn DUPLEX Lesie CARON b V21~1, fim,1 5, o. M y rydirigida prVin ntMnl cnKirkD ga Anho -^ ?^ -^ (0 e e na ny "u n. rldaen "A rc-" O y '"Rdi' al 26 de nvIembre O ree t LAS GRANDES MANIORA 4t Afail Les Grndes M nevrs.Ds tribuida por Peliculas Eroi HIs, ARTUROA, IdS dc" de Cristalr 11n1erad PilIs .y Mihle CORDOs u A e M gan. Estrnada en "stE" STO Atantic" el 18 d mayo d 156. AU U A/NS &PRISIONERO Th 1s-E aWIDN MARC, Per,. Distribuid o aCouni Pictes y dirgida por Peter GienllM / ill, con AlecGenes ~ ak : ¡ecna im85 3 i.Etrd t OGLO BUL H w ns t~nndb en ~". Rar ELABRIGO (1 Cpdtto. DFELIZNC/A ¡bu da Por Pelicula Eropeas, m3TEVUAAE 6 S A, y dirig d p~r Al ber. LaAMOR MO eunda, c.n Rena. Racl. Es1r1 0rsS LAS~adae""uee" l2 de .eb56 Ultimnos das de Iglesias-Albaicn Y su gan Ca. • JPEIVIuga AANTE A LA ME DI1DA de Balle espaol en Cuba. La temaporada termina =n-s.d --.1 mo usio .ti buidRe 1 domingo. lo, funcin 9:15. En Camipamorl ~L J c n ~en od. Estrenda n Yaeta o e bd. uc one bin .l s 9 !' nase!admaee L U NES • -3aRamp" el 4 de j~. od 1 56. a _i a ma d ]a 11 >he El d mingn o. ut odi Uy A d d &".m r ft m LAS VACACIONSD M U eimprd e empada con dos a1nde PROK L~Efl OT Ls cacs M. u r C, eRoet in-s. alas 4 30 del arey CUAL Ditri buaia p, Cdumbia y d~:. sis 1orad la o. L aldades a la vrCR ia p-r Jaqus Tai, L, Jaccn ta, en la cnt d ] r ad,,,ar a J., DE E!TAS ~~ques Tati. Estrn-ada d n o LRam--hcm a ePre.,cisd5 150 lun a numerda;un DDSLVI P N L Pa". e 16 d tbi d 1956 "uie E-p~ obuta~ ,o u~,mrry5 n M EE ANA LUISA rM 3YDIK p a DIk. -l a '.-1 .e a n .a r lu.'n"espr l e. Et LA ~~~P E 1 U F 0 gida p, Jhn H-1. ~n Gratnd enE "S teEp oa"admsd ADLERFgor Pck y Leo GennEscrnda~ etro am0-,sd 1vs .,ble llan~ RA ER de MEND cZA an rc v Rdi el 24 de nmo.H y ierrt lsisY F. a Albicn. fidDcZA re de 96 .,o, ara ua rnl piea alra A,a lay V TORJUNO L Y YO ITe Kng and ic, a zlaacan ant ~ai ia iitribudapr aFk,,,. 1 e a noh, asu~n a ,d la iicion folk. r P'iaprW le ag.cr u sa e baarins AntB neryDebo.rh K"rr.E 1 r11, e xcepE,i .spa M nued Glan. E ii ....alpro" ama de debnu. o,,, ha. Ale .L e G-rii ,Ep-rna Ganadad:I a tem rida r.quegA aR alia Lo~c, -l ,ntari. AlEL ESTGMA EL AR OY 1to rd a r eiaet.Comprc, s lgitrit aae ee ISome~~~S.n bdy p Ther LkM d lsomr ecenesy emra l panst M r Al s 1. .1 fren1L ODistribuida por la etr, Gldwyn-r1,, fs de .copaia nP~ tede an~rda qu-sa. l ~~~'syr /ayr y dr d -rRbr is, Fet Cnra Sledd M n Ram~n Viv, s dree ~rm .s1a 1d ADEMAS con Pa~~~u Newmn y Pier Az j~ era lts B¡] d Nepctc)-En una ~n pa o ASUNTO 29 de oc~.,¡a en "Ameia y Rd' 7 N_, M laa Fndano de amneitgaaP-r g~ne, v .129d etbl .15, Cnd ."E Pailom, 1 a a,," u ~ or o ae eca d ar s 0 3,
PAGE 17

SAYAS lindas sayas de primoroso estilo para lograr elegantes combinaciones en lineas y colores. ¡/ 30 aos dedicados exclusivamente a Sbanas y Warandoles de Hilo nos permiten ofrecerles los mejores precios del mercado en la calidad inimitable de los hilos de puro lino. FABRICA DE SABANAS "VICTORIA" 4Dag Y S.L T7r E Viq MONTE Y TrL a~.,

PAGE 18

EL ANUNCIO IMPRESO ES SEGURO EFECTIVO.PERMANENTE Y ECONOMICO. 1 1 . -t t N A

PAGE 19

1 > R,!o Illet.ndos. Sai. castr~o y e~, :Ir, .las di. lG. Fen c' Ita y Jo R 9 Y dos ~cos e. 1. J, media P. W. y 1, ub, y meclia del Collado Roque Y Vicent, cosLn, 1,o-, se piresem 1. 1.I.ld.bi. ~iIi1a C.ct., Art. C.padu y ArallosiP-4. y Se,,,. Mii~sica, SyI j,, vista musicaa 'Taxi a Wntmortre",IMa'lia Srches del Cllado y Jos A lis Artunio Si~a, JI. Al¡, a ictioGarcia, Eha Co,:: 2. en el pirante: y ~Mujees Y Fler-")Rtinsart Srchez, (Z.', Glid A nill otra truigna ci6n. ambas L,, la Bsteio .¡,l. t Lp,,. Ibanz 1,,,Int), p~ ~ Raquel Rdlig,,z Y B,, D E,,, debidas al alt mugn1fm. .rgc.f. Sa,.col(41al Granadw y Thais A ti, G a Ir . y EJIZ ios Varas-Gonzlez gi. 0,ta. y Mximo Alvarez y Alema deiuez y lLlIg.,t Guitrt JiSombreros e feltro de lan Tomaron parte en el s d",,,d.,,SA".,. C Ai olib~antus 1. relacin de t ruilikhi AlIjandira, que 1~ c.p]e ¡,E, h., de tig. de miesis. com.d. arristi .1 .~z,ez Y Psoia 1. en negro. Todas las 1 c-tfirti, -1 .,crinaradiart. Critastu, A Y.e. R.drgill c~. Mar¡. Marc.s y Biscriquittileori famn Diaz Blanco y Martual Eritre las seoritas, ,dms. 'residente de la lpblis. y ~~ritaidora es~ Ancirp, las esculturales miadel.s yIGnle., Sciis y ZoiU B-Iiic 1,~o Leocis, Rcii.l T". Otros sombreros. desde 1.50 Rir.% hab4 "o tal anoliv, para el pequei. Alejilladr., de baillict. Dc~. ecto. LRwet. Glpdys F1,cale= 11.9.1 . flirlcl. bin homaeron parte en ambw' Felipe Prieto y Conchila Altonse, de, J-ecto c Inla IlIgol~, Marla Rmiredetita rq -t. ¡t. ec. J. S.ci.s y Caridad P¡-, 01l Nmz. Neri Fernlti1,1 BIA-1 1 2 Traje de ~q-,w pa.I.I, y IZ. "l G.dckei', c.n u -rdu Q.l,z e Hild. Aljaciji, e,,. E-i -~ Bortfa, IDiscra R.s. L-f ]eco combinado en oa1,ad.na legaittes del Emperflislor des caritantis de Ir teltvis'i'ngy"lla, Iil Piet. y Mm1n S.eI.s. 11,t 0, t., 1,alin. CiristiF-mindezl il'ra de R=a Lreole Bertolino y El doctor Ecitard. R.Lirfin y Of,,ilUIiita Carcp.Iiii, Arre York, CO-1 duroy, camisa toda de franela p~s J-sAnt.ni. F.L.mqie y edu Cisici. ¡a Dolz con Ren I)olz y Josefinsguita Espinosa, Georgina y Te resa-, tilo y he]¡. lestau~seora Hel-ni Marutiez Pedro. Tcilas 2 10 17 y 11,n el L. soar. Olgi^,d, Catos y ls .mirwls.egundudiadeag ello y Andrs Silveita y ArlaisIta Guerra, Gema Prck, Iaida Cli-' ,l row Y, filid., Arclefir. Bm-11. W0 de 1. e. Aed.ct.r Art. M. en e. pfit, "vl a reinar la alegria e .: .; --.f, sque S.e reuniero. tabla. .-te Inile podr di,,f, Ais. y Joyec En-¡ Vila GuitLirt. guirl.s imtes, liticien .,gc Sirlith y Sylvia A.1 Ti Abacal, 01,lia Vid, .Lar, lut t. ala d. ]o l~. Cola R.fael A],,,,, Y 11-, VLol, 131,clude,,. AlIZ.Ii Roh1, Joli., Ipia Ctillo RcdIiguz, o otra i. y C~-n L-,¡,Liz.oca y Y21, -d.pi. Priro AriLIliK n Ciume C Y"' y E""' V'_ -Onzl y M-cis C Zc oc, o "' 'tn, 1,cInlelar, le." alez del Valle y el 'y,! cio, tc, Santos 1 y se. nals Y El.¡,. M.asi. us. Fe ,grid~ isCI. M-Ime, Piloto y 1 derico Edelmana. 1 Derreti~lo PItoliRoiz ss, Gst NI~el Ingrl. PeT. los= s Carios docto, man Al~~ Fuentes Y a.E doIr Artero Bengochea Y inenL A Ws Mangas b.,l 1 Ri1lt 1,1,,io Prirt. S"I- ~.cT.n Csserol.E, cta Mo1,6n co. el d.' Y .rh.s no". 1 El Y o Rs i, II fill, t Ssc Istro de Gobernacin docDieg, Malet y seora 01 ny Y La. ,A radenla, ;s riondo Y encra NIercedes R juda de ~n el doctor flu.l.eros. te invit.d., gt Basn c. NIccy H-an ReOferta Especial de Hoy Mircoles .a Berta Newhall, En otra nisa el doctor Leurardir lZay4"5, Santos Allecind ,, A no Muntl. en.r. CuQui n Marta y Manuel Fo hj11.1 y rdriud, 1 ard, Anaya M111010 Cristina Sulez 1 Pedro A],, " C" .'o rico 71~~ R.dd,, Le.nard. BrTLli t._ E, Bsl-!,l" .a """ A. Muffil. 1 11 dmtGC'ErL'Iyq.r' de C-irci~, M E D I A S ler li, c ete Berenicier ¡,¡da de de d, Ida AllarIz ,,rla., --t., TI'.n r cd. r ~de y en a He,-( -La 'WcrlFaLil',,InAn ValmiEutos 1 enora tensia Santos Ila kg. de Vllues, El.y M-1.5 El doctor J.I9c E,,.h.r ',l, 1 A"_-1.Coly ~r, -milth, Giquel con el d.ctZ N Y LC>N <>.y5 ren ".crCIiiquitin, Lena. y Golta Oleii. L-es !,ola InitInsi. L.Ih G.q.el y ,os Sei~afles LostFe,. sn.a El d. ,o, R clic rto Mirand. El doctor J., Lo,, P, e,. 1 doctor E,fi~a M.,tilia Grorzlels, J,,us G.c. n~. Miigii, NIiidaso ~n An.rio De $1,15, ¡L. "' 1 M-i S.'c' do'-te' M1111111 y ,. GeorgAo y J Ac Eld',,a Id rne A, im¡rMi-da y Luisita Ce-to Go Jeloll, o, 7,9 cta. o 0, 1~ CeL"t. y ,,, a ,, (71,~ Pco, rebajadas aI.s ~ un. mi".: M, a. Llaz S.o,_ Mrl-i, Inos AlIi C-b. -' sefl.r. Belii Y,,ca,,dn PD.PI, y slnMan.lo G.1r. S,,]¡, S.-¡ 4lberti, Vilar y se. Olimpi Cardenal un Mi~. y NIrs Ho. Eso ~sa o 1 dotor J, 6 Ao. 11 nrolio .ni o p lec n,,,, Es hEspiJ.Ii. P-ect y si,. c~ NI.no. Joatc, ,urds Fert. eon 3 Johor, bcrIl a s,.no" OIP. N' d'. Z-71 ro,,_ Y e[ enor B-jirnin FbrZ. FA d~r, J.,p, C11,nit, Blir Jlis Q-orc-es, d, C-il-I1,n~ ChIcri, coliE---, V.orma y los e_, es. U-c,-i y InCuAl~~a esf'a-la-ven-.ta nueva edicin para 1957 11 4 1 1. Polci. %l-tad. LA FAMOSA ENCICLOPEDIA DE CONSULTA EN. UN J c aIlldlI,11J iII 040 ES AHORA MS COMPLETA QUE NUNCA aos 5.95 Contiene los ltimos datos s'obre¡ EL MUNDO EN 1956 MAPAS BANDERAS EN COLORES DE 10 NACIONE2 ORGANiZACIONES INTERNACIONALES COMUNICACIONES BIOGRANA% 4 ENERGIA ATOMICA -HISTORIA CONSTRUCCIONIPS GEOGItAFIA INDUSTM EWLORACIONES ASTRONOW CrCEIRGC10 nRAIJA CALENDARILlas MACIONes DEPORTE$Finsimos medias nylon; £010^ CIENCIAS era 60 aquias, 15 denier. De prim 11,11001115 DEL REARIR, DIGISI calidad. En las nuevas tonalida. TAMANO 14 x 20 (M. CUBIERTA A COtORES des de moda para la estaci6n. Tallas 8 al 10. vir dici, 1957 &¡ Almanaque Mundial de Selecciones acaba de licilir de las f Ningn otro volumen rene tanta informacin valiosa por tan poca dinero .*5 CODO>RRATI-VAS. tonacri nto, pricm en forma ten ameno. Da la respuesta concim e mil@¡ y ari r, Vt V 1 0 glinto, ci: todo toma y de todo #l mundo. De no!,me utilidad para profesionales o nt.s. .y par. tado aquel qLio d. t., .1 orlenir d. 1. 0imos hech. y d.fPEDIDIS Tsi, de aqiera, con su bolero. Vi Tado enque vivimm. me com6inado C.Inrnegra. ICOMPRELO HOY ANTES QUE SE AGOill carmelita Tallas 2 al ti, 5.25 T.¡ lis s l, 12. 5.70 A la venta en todos GAIJA1,10 Y SAN MIGUEL 6. Traje de covv-girl. en fieltrO. Colore los puestos de revistas, slo, $1.00 lo y negro, Tal]., 2 .16. 8.23 GALIANO Y SAN MIGUEL 12. 8.60

PAGE 20

Ir s

PAGE 21

k'

PAGE 22

Empiece CON UNA

PAGE 23

M-rid Pc actua! ca!n n in E] Madrid paso 1m11,hos amurs paia eliminar al Ranic deVi, ,omipos mi, dur, cue ti, oie do nreciso un n enr de drInI ,J nptr, Este. iannoui% con In orntp1 .? rip los nue crv r n iae la milt 1W, vf ri a a los eoi);iiles. se jul en Madrid nor con,ar v pIpnir moe & r, que esta nochie.,se tho, np nractia en rcna1,. r qu i campeon mundial 1re laadme a 1 n1 H 'en Robin~a en un enHerrpra. ," -nsideao 1m e'rte .l para predecir su n ole r ue ¡)o;, aci a en -1n r1 11ir el arece en esta foto paol.A smetido al examen Aunque con descnaad e mdico de la Comi. plinln con ri~ectr al Marid v Hns o Me Estado, quien lal A.tltice .el Sevi 1 a pne a i~ fa!n perfectas condl'cio.w la ea bs aa evs y Foto INP .e e .1 v unda vuella dr la COMneti-in Fn la vrimpra el SP, 0'A ,zrr,,bhpt al Madri4 un Litoens cp cha. ppero rrli cr, n ;sh h Banrceoaacrnnn lie.o-k m nelia urrdarl l marn dr i p -ig or 11t1 T.as Ipninnen d (i r lo ~IrnnIlers han ,,in1, a n1 t rrnmrirn hav 1f" ;1Ainn tircidI ~ ,nha T.iTR --1.5 n7v-1 llra im nt e & h b de 'e iar eT 1 i, o r a;I. e, q,e nadirencnUa a (-n Altiro d Vaard lrnr;a -.do, r,,adi-n df vin~oa 7npa ~r,' or.t;imntn lh~ d1,ipdo c" ntin a l, naririuia Urn inirn. iinto Rct ariones -a<,n.f f-,, ntr Ir at tic r icinianT ..i , la ,, 1 11d 1,1,n r G n e ],'e,, ~arone or ~f-, ost Sr anot un impresionante Park ufrando en r r m ial rnnr Jos Frrnandez enti v5 .1 sa o r Mr triunfo en el Ano Nurvo Pursr piar de¡ do, tor (odmna(h con '-u dot tor ( dnc lpei ne rr, a rn v e a~erI1 en la tarde de a% er en Orienta] jinete ( haflan Aliarez. Arribi: e¡ fro donado por la casa [lo n 2,~n ~ ~1o d r w lfavs de S GaBa Ilhry altasar anticipar o Nacional .v.0,14, P~ su fietrdl eaolfina (de Bool na I n u n con rubano n, ,_ i Rl a S r 1 ¡ drnIA7, 9:5 .DIeade que 31,trio Rodrfi nez inivi lai marcha ron N ¡Ha% vi(>!.a. no L r.nrtacin de lacecio -111-q -2,1~ ti" -o .ron los leones pqner los pes (-l el atielo. dot h" br5 va tr 1a la aln i t m n n i I, dk e 1 nirim r lurn, w acuanto adsQ.= T.+ a 1 1 R 11Va.' 1 1 1 irern ue Ar Hn do, ni, .27 eC G.i., 4 d o a Uno a V a cis le,,ada pr 2 cag u2.ix n A 7 1, r rs 4 ario R (,drizi(1 m¡ Iiititilia fn31 7m 55 o a R .r a -n i a dr la 1 a 'de B-,nfre a Vvca pro P nm U ---,-l,--el alantir.c'ra-v rtam bin jugar cuo er 1m in 7 ta SndPr~ b, h V., B.rN 1, Ara-Fas edo cite de c,,i.tnuar s e r m n nJIri Arrancad. BUENA Ga ;.APtJRA o 8,gand, FACIL ha d reu n l r nc d Pr.ri. c ~elan 1 1 m e jrm aals oe 9 4 Ai. n 1 lo41 4 40 L. iky aR .1 :1) 1Y. -r, (0 tic las SIpuII I Il ra acoltumr L A TA8 PA.X HYANk -llDian a a.:zat"" .,ENTRETEN IDO D O ~P .31 2.l. En-.1 1 T su Elemento" n. 3a a 7 7 ..a am e n-k < PASATIEMPOS

PAGE 24

Pa n -BFanasDARODE LA AAIA-rce,2deEr e17Fnn Ao CXXV Viden -casa antigua en Vedad# NCMNAI NOTICIAS DEL URT CN ECI GRCL en la calle 'T' por 10,000 -1 1 Estudiarn zonas de trnsito. Por Mguel Penabad Fraga r ePronostican un aumento en la Buques cargueros, Notas L iiauieslsr ae F.e dqiEid.innUed.t.econoa de Estados Unidos en 1957 _Adfniacnr ui Ven-sde 1,rReo en i yn e El Ca.N.-eFANIC EE BROA€gvacnr ui E. NGT Ele eroa aua n ay O at te a v d L ol. Tos m t acn d, d, U.rar e 5sud s cn bes d ra s a -' u ad sc n d b sO mnts a 0psea 2 no a a e a d n rd n onre e v d n d n oc ne n n emsesa en e r o e rmb -C aas Vn e D ateea aprebId, M., n m g~t ieed55bega, Id-s q an ga a os az a e a n c es ap a o cuaa ra a e aon e oct Ria d Ma nezFe er a e e 'Jo Segea earo mrsoe oy eo d a no a e a u dp 0j.h"s raau 1o r c s r ei d e o p ae ttu a a aK por a e a ub to gneaden gai167.7 cb o e e a a nscota od.onr e g a nde20 O0d umro.53 nr ard a e d e L e ad vasadeae r e: uad uen 'y -, d S de.o da uo eo o a odens a ae 0pssc g da ~ unb.d asu c ra o t nd a aod,P, ~e dr.sd u oL ad a onu 3 anc en s p ta y zna3 etvsdeda ep ue o ea S R1, ""' .NZAAt n easasa vsdl u eesra s uaeo e R u r e epd s r mu bep a nea eu ohb.c m nv 3cna nad;~~~l >~ -e 1,IeElC CIN k ne. a x .d dUdnu. Co ua spe d ao e a:ond.a nt s ms .C ma. e -a -a e o -o .dmet o o aoo ,. a r e see 4m -mmas 2 io aop -eo m ..ue o u o Po-rcd, _-1000 -. ron nuv1'nve Ed -< 1 ~~s d~s .s. Fdr .d a ns a -,ds ~~d, y5 am d~say nnu .r a ea-ro d mpedo pa.o r e re s UVADL AL Hn & to d ah -n r' -e o u 1a -do-ao ua npspe p d.9 Eseads bdropIN~n mdes vi dadr. : s -m onenmr az 0 d -poads o rye e c t e a o u e n cnu os osrur n d 0 r -Pam ez .s _i P1=~a nFo en e as e s.%nd p ca, o a n e i~~~~~d d -a !'., u a .so d a dsr-oc e cyrn -r u n a e isiieds P m-oe e d e aep -ae -e .da sco rp e o ne r d r sSN n n -s u q d eaisdy n e9ii swe~ p~i Pasg au u .u end hy S 3 uusasbzco n -o o E rno tr ropa spre o e m.pnen .s -peon set urneo oan .n e ueedc o s a •Caa aesyE eii J. I o1 u .pee 9r .dsd e, v up ~ ~ %N IL .d n n e eu. tuc-~~r d, 11 11s0.%sda E dds r,, r -do r U= ldd, 1~~d, ,n ~s u sc u ps rs ag rsrau r.md add vd e me orc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S¡ 1 g rdc ecshs eq -m o .d oa aa-add,a1 1,s Id J. d .Bb r T-em aoeCb sqee d l. ~r6d, dou. Ia jd EN p LA n mn da rm a I d apou P., a i yn-d P r.oo rasou .-mnc. u st o n a R.E H & Lsur b erIN. dadaap ae yL pou ooL Hb ouq n do s-oe poursyd oUdss ro E. p d o4 ns d e .d oa an eaa.0 o' -E hud h uro.o bn uio -dsaoz i .d e a d r sa d"rB'b ~p J. II di.dh, yre eaasrer se -duao n n cr n r e-a sua .p p .u .d d a (s ad pn .d on r rodce n .c n.bru'aLasprss-d u I, d -F, ~r. ~i, r a -ds d dr s d d, , d, 1 0 00 o d .de c m ~ d d s1 ~ P ld ds iII~ S' na rm ..ia m sp o p -l n a n i d r di.v i,, • e u v ho u ro E:o d d e~~~~~ ~ ~ ~~~~~ d d, m m .g pr n z do n gi ms nns.u. r.qs r. n 9 E .b Du~~ ad. n eb ,Ir.ps.d.q.us yu m oad s.o o.qee s v-ps5 0 e ue m e ey d s a d h ka s .l, e .P0-,n s e p .s. x sd r0'ud s om ..S u h n o s n o a o .un d ~ .u or~ ~~~~~~ ~~~~~~~ A~du pEal. nr1 r d s UR m.sdl. ~did .d u.do n ie -s qu or u i.3 .g -Jsp .n .pd e m r d, pd ,a d d~~.a ~s~ p~A p d-e.pods s ..ooprdatno p.o {ec n e d P o s.d.y -r s n-vsd o r ld ,d d .dl ",t .,no o da ~ .p ~o .s, l, pLn d ~ 11 .-ddb qu t9 .n s m ~ ~ ~ -1,l Y-ueu .r n sr m s ga i b --dm ..1n 1 -.;: d.d r% 1 5 -w ..-E ton 11111. rp a a e m r .d -so q r n d r -C n -3 d .= r ti qi 1r 1, pr, ~~i ha d~ .r.d C d uz q h d qu s b~ a sd sru .a de a H ." P, lgd n ~itn .m de .1n ~ 1. 111 -ps cn mcsd -m 2 ..od -na d.d dd os, s3d l .g ass p -.1. u re AH u p d u np onog b d oe o d Pr u. e e 5 116 e o -c ¡L.111 1, s. .†o-s -s .rd d 5 d.S n n dctS-nr o sa t_ b p ~ tr.Co mi pr ..D .q C b u s a u 3 -.o o dd, d, -B~t 1E Ii2T R 14 o .T k grm u~~~~~~ ~ts 1d.s qu~d '1 t11'E:PdA,,q s ds n dl. /. 1. Al p~ d ld. TE dB J. d,-R LE s -W A~ NG O E~~~ ~ In-ad qud. d, 1 ~ d. o uros o R R N R T 4 s e k rm d I.cond a o ds p U nu ero PI. nver.id echos d 1r. r iu --dr 3 G R A d s u .-m ps d u d y -u e 410 ~ 1. -nt d, ddd lin,1-g n o La H na a p o e d C .d -e -p ..6 ton r.1. om p .o n .m er ca o se h un o on va p -nes e 3 d e J o d 93 h B e e H a b u g A mb es co L N D R E A P L 4 H .q u e tds d d 11e1 1.11,1 1g -E s 111s1 U d1s,., r~~~ d e b, Ei .d, U" d o a a sd e .a o o o d n q ed -d d imd s s ..v -& p .a a d 0 .2 vo s d 8 .3 o a d l'o~~~ d u a d s e p e .m r y sT.d e .bnaI a ,s p -.d e .r d s e r o U d ..o n 6 .s y e j r 1 .d a e o -s m 0 .-d dr,. s n p u -o n u a o a p o u n u d b .-d m .d b r s ..-r n d s a t p d .b o q -c .as -n ta p o a a .ee n -s ...o 60 00 a ---p --n p .m -r ..a b o p .es S -p sd ~5 n -os s s p d,.s s m d.s d.~ nind extr -1 .s .eEL4RN E TAI .u.d r .m .u.po rdm p rs-C -d .p -n s AR A STALAC O ES AE --e p r d. L. Ha ., d .'S d h. ..r EL I s ba lce 30aa0 W En ....r .TRs RETP1 1A PilIRlA, LA IATO r ndi dee s. dprp. NIAE dn ol D i t i .u,.,,o Ei ~P1.1 PE Ii 51 ,,d a i LG I s~s br.1,1 o un p G i ma y .s E. d.Uti. .d ~ d d. ...1 .¢ i d. m. sb-oor .mr-pods-c .nr-o -h d.Or -00ps dos y rm.d a o dad .A .n N>p~ ~ p r-c -, a, ~ .d ~fi 2or ..s br i ~ ~ ~ s~r~ ... ti d sr G m .a o s u n de -.-r n p R .r~ n d i, .d-0 r ....s p u ..u u 9,a z n. nl~ El IT LI 1~ -E ~~~ ~-p--s n r to SPET P R L LPO ER P SBE b4 EE a q-sn & .sa n.d r br T1 A DA E b -d b-u m pro .mp 2" dep uusods S.N G EC E .PL -e .. L o -d m -p s ar d oeouce r-* e t. d d, s 1~ 1~ .c ,1 11, tsni b. -di y .b ads u n t-1 t.9d v-d Id ffk d, dy ai, t o r d -.l .T, ) L .ud e .d .o .q .b 1. m .d mr.o dsp rd s s nt~ ~ s R d b -3 n d d br. s x -d d b d, l3 o .pou o .ds l-:e do d ny s s 8 0 00 o r su o -o O o b ou-do Nor -A -m rzo de E nu vo p .n E 36 prdu on .30 63 00 n --umrd o a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~1 .n~ 1~d aj e av, n avd a rp c m. l¡' .h e Ha. -f. d ~ ~ d .dL sp -e d-.8m -m s -m. s -s .cu spr h br n u R s-i os hm e po a es p ose o a a orneta -r a dusrut_ C r-r o ame--1B m H bur .m.s 1.1d q"E.'p-E-d .P.A i sS u.E .m.T I c n.d mens qu .62 k, Ud p ta ma p .i o p .d -o -A s o du -a --.odpa o -o as ADr .~ N.s -pe a p d g .sp r n 2 11ae. e -p e nr oco e a p v n ai n. 5 0 .,r.~r.~ t. rb ro .e ua e -PARA. LAS E P-r. e s .m c -.E .r .R uc o d odtdi,.m r a C NT t, ega~~~~~~l -U a -ndTAaoe -d sP ca ap G r d .Okd a .s-r i rep .tiOns.b .dmnadosm E U R S pr ao~~~z A L E11 1 1,m11,11 seca tbrCmp ds o bq .Hb om -m ..v2 oS n.qe-pou srs sqe v -ae a a s m-e ra g o excu Umds L Amr Oer-s purn.d Goo d d' -s a por a .s n d n-m. ospa .uom TOsKIO.mn r E ub ~ta, d, Corp i~dd 1r DFLN O FAAT El R LA ¡In d Irad d.u .ub-o be -oor p s spdanrmra e q-5u p rpaq-q /a rma qu amb pa pr -n POTAC ON D TTBiI DE 1 lr usd E o 1,t s, ed .-' nS T -E0 IUEm.APor rn E D LSC La e ae a ne de a com d d desen pr, 1pr HOJA ED ILA ,d dI ~ ~di, xre e m s sea ear .M N E pre -. p ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 T ca. ~ al .o q n~~ps n enaa n a b e~s ud O • •P L-tdiobe o-md d .d, PNAA%-BAILL nd, & -a. sp d cno --.o~~~R -p e a n u a d pd es n no m .d d, b n n, p .s o b A t Q E t n A 1 t .,N ..nsy r o.g.o -u -e ys E. d71 1,, 37 -1d sod ud ddddGtmho a• rso .rr-ode F R a PA O SA O m .pr o ro dms cb b~ R hs d, nsr r n .m orao d b.oi0 hs crnu om-ros P e -a s e uvo po erra v as r u mna drnl odo %md~ pr~d. IO EJA IR ALA-r -r d m es n m n e .r 0 nr rd rin s n -g o e y seve d n o o d Ed, U d o --us s dk D p -o n .1Pot u se d rdc np 0 -b -dv un ~ ~~ -gr y dja eta p a -n h r oe -n -s mos o --d, t nbr .r douar .~eonr .6 04 --.2 o uv e lae a o D aNe be e p v o rard n s xen one de an an s d nr n ompra ou o ub -p-r s d. t. mp. bade ns do -sm -d.r ---s u y 3 1.g11,s1~d p~ pues s s d e y .prba s ne n & sm s.mMr yapo .r .rman. ra dpos s d m .d bh. d" --p eo b -e ne m o cn hs utrmm n, tmd, ,,adP12d a u, vT SA gn.s"-L.d n -m psea ic, e -2 v q n v-n m i # d a r e nv s 440 0 0 k os .no .ro hae,.,-.H hnd AmL mee de.ub m11 ~e H -l 1 d, ~ n ~s sudr. .-~ t -., t pr rsE tId i. ode8 d k.d, 623d. dels ro .m -o -o sd a U A de M J R SE VCO re sm sn .a Esthe 1 y p~ ~ ~ P-obemsgad n.Hbn.p IoA u .sE ds etd ssc .net. l -S ,' A O L A d" 1 ~ n11a o o o i z m o --toZb b r s s p -9 qm y ,d e a o m a omeza u ac n a aae p m prye a par Arquia ildar d ~ ~~dm .RAI E BAIL N UV PLA ," ~dd. d. 41 i.d-seannuqu ooq M P A -H sd d-y p dd d pr d ~ .e m x.o o '.' =Q QU E. DE Cl ST U A 1, R.2 .m rn o uo u. -d r~~~~ tra m sdde ire n, a a su a d~ ~ Sil' d, md d, 1,t d ti-1 -p ons n9 ouso--amnd do p IInINT d VARIOS ESsTADOS-r n t ~sdo av ER L N LE O UIN~O d a auarc t nu u D A E O AP .d l dut .arcutr rn smi,, d 1 nd. diico co pea Srv s a o r.niua s sp eo A V N A DE L C E C N rasn onJ Ac u -n -i S aa -u .a a ---cm r o o Pds=I-5 s d ,d u aBIaesyeOs DEesd JA oL. DESD E OA-A L a n-r n p.a nd e n-op mn cys M1 sa osypsvo son ngr s d monda x eor d EXT RIO Aamnisra n A r tma a -s u ms d alle h.< d sI m2" -y sA d~El sdi d d co e -s e g n qu s a s c o neoa urn o p oita ues e cn dsa a .c it sd t ueo s p co c n u 3396 00d rs e 6 m o AASTRDN APA Hn anabod Aq1 a p a ca lpo-o xed, r~ d-1nd1 d y ~ ~ ~ s di~Paacoc uaene a a e s b e 5 00 aq n sg so a.s.cnoa is ap uatu n d a de d00 "d l"z e noaa.y o e fua c -~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i d, hoy~~d nm. ~ig~~o G ned Vn Pr od 5rm r" Sn ea a ep aind e e aa"u r ave o 'm aac tueo nn pebomraoo20m sd ab oeJcoa a ~dCb n C000 assn n h nesa.d en -tmnocm.a oa oe3reet a ly7nsdehbtne u sed ee n 88d .r e32 200 -pfi nrse sredrrn o Ac uliz p ne .A ua .Peoa -tEsay a po con mn ned und ~Ts6 co¡Eds.i. Ls aesec iaol ems equ ub ddesGE d d h rad oSm o depdrdeopay -an vo d 2 00 0 d la es e p .n5 0 o o prdo E. Zio a r o n u n x en n d .0 io ec s u CaE e nSSm m P o o N : ndsemso omee o ,¡l,;, ti-e ea anug-eo e .a ae 1rosspa en :no4nsa me op'saosyl .tr~d s d1n Y.s dZE unoa ymaca0m pcrn soot .e Ex .IYo wari 1s ~ 1 1mn 1-11amssPs--m ba spmrs e.o mr tonoa u .el uen klmto erz au u eve Eta o enne etabj oed snr cind. dNN-ad she ili .ALB E' NI. io n6u ecarcrdd o drsu oo sn:" iad 11scaoamq oca a a u Sri drco aa o son opednn ..x ..d 6cn p eId saF1m--cnrbae pr nyeKrs ib n n u e42S agsdnseHbn urle uee o e ones~~~~~~ del 'A UIres y T U.daqee reads old m s o icieNre cna irsy iaa W!. t1d ., d*

PAGE 25

1

PAGE 26

Ygin!a 6-B1 Clastifficados DIARIO VE LA M)ARINA.-ircoles, 2 de Enero de 19511 Clasificados Ao CXXV A Y U N C I 0 S-C L A S I F 11C A D 0 S D E U L T 1 M A H0 R A VENTAS -VENTAS VENTAS .VE NT AS DINERO -HIPOTECA ALQUILERES ALQUILERES ALQUILERES 3AU MOVILES Y ACCS. 3 AUTO-MOVILES Y ACCS 53 AUTOMOVILES Y ACCS. 60 INSTRUMENTOS -MUSICA 54 -8FELTAX N C AAA -&2.H MARIANAO Y SUS B-K VEDAD 3 AUTOMCA LLAC OETSSALUD NO 958 REPARTOS 21 N9 559, ENTRE C y D COMPRAMOS D 1 N E P10 CUPE,DESPO,1 1951 Proteja su Inversin DNR -a ;:bo, AUTOS CAMIONESobr .P1-4<1-o de todlo. Urgem~ GRAN OFERTA DE REYES ',,5e -N,, r dpraci-n MIRea -32 a e rcn AMAR 6 wr.so 27Te JEEPS y PISICORRES a"or. W59,p, o dqir u in inrcns 11a 2enN aid ee. HAL----M ARAR LINEA Si efftn financiados lo. U.A UT MOVIL '-<-~Incul a. .1'. 2 3" 1', -285"7g "•AU A 38 ALO AAJ I E IZrue ~ d1 J.t ",:",¡. Fo n mo ih t n d AVE. 79-B3 N9 4617 y N quidamo. Llmeno. a viAlE MINUTO ~ga n' ~I-na"m on o cegenaacnuld.^mn Atracdivos prmno xer.tenew, F0-490. n & mn. E,,ey emn HE34-4 -2d m M rnadahbM nsco e meldscnvsaa a LEDO Y LOPEZ Pr ll os0 Crisol MAQUINARIlA AGC LA nrwtd'P'o er etm --et ao ona evcocid'vr 2 c.adr~ Eib47Td. Arreroe onogul. rn aidddetnoe ls ENSEANZA A IMAS NO 966 -d n4"' h '' n.dsesa esae.cnee Zaaa ,Veao MARINA y HORNOS SE VENDE = 11 ,u ~. __~~ UBM Fr~nte al Parque macei, 5 P R 0FE S 0RAS f R 0FES 0RESna 1ni aayr o de l' UH-11C.7.53000 UO-0702 1 Triudor AN UIEhVOer V-EDADOa -Cm -ARQUEO ~PROPTO l)-7 da 60 H ): ge P.-aCEne $3E3.00A E,, Bufdo.e. 1 ANIMALES APRENDA EL IDIONIA OBISPO Y -SNIGNACIO UH -H-252-53-3 co uloe.s gnnaatetscmu aA LTURAS DEL BOSQUE 28 NI 7U4 enitre 37 -E V N E1 Tr.itr AAl-Camesenin desl-oeoi-aiain ' AVE. 47 NO 5429 yAe ol Caitero dle 50 f. P. Diesi ¡ESPERE!on.Itosra oad n IR M RYM N O A At aofet aqe PorH EN Y J ME dent i rueda.s de gomia. No. 1%bsu i.ecpinlca rfsr mncnb-~n ,--H24-2sEl. -oedr MI A iAR in Y a MEN O i A lsi ondr hb G mint .,.C,., acabado de PA¡,A 12OR Es pala-tomevr. on y0Pe~ d coc, nomn s~~ ~2L.-.2H-3w pitr e u ¡lea-cn de columina, con Car. Llame enseguida al B-7647 -A rA2,.1rfieofcn. mM dciones. Precio $550. JEE C FL-aAas l aa U--12617E. '1851 1/2 C a ra Consulado 17 ESQ. 2 VERLO 13 N" 760 Nave Sans Sorici trrtedas, Xirofuert,. --UH-E-60W4-75.2q TN RF Q7 AVE. 17 N9 6007 Se alquilan apartamentos .con cambios hidruilico., (il'A MATERIALES DE APTO. BAJOS ENTRE 60 Y fi2 ?aaa~ ia, d esq.a 2 VE AD LaLis, M nan o -ue hacue toda clase d. CONSTRUCCION 7 ~CDMA aacmdr o h-b~~~ h-e ~a Amnpliacin de Almendares ~o ,1~pe d lj ,"nj", hast de 3 ,,,er ,,o ~ Ea IIN } N RSDN CO'MIENCE BIEN .~~1. ~~ ". h1~~~ e''dsŸ nua-a r UHi-C-31.53-1 Stafi0n Ya O 14 de anllo. .?,. il ctPm a caoia. E NA OH2i8c "a h rs ooyo reci O 0 ufio N' 90 yel itr. N' 70 o .n rc rec. 1n"rm m triecle e. 1. cerc dei nuvC M-nste1-8de co Je Eotao Eo Po 8-0-M'U00cc.es eirn dcatr. .Te,EDIF. "SAN PABLO" ~anl de Omnib~ .apartam Fente Un v r i a V-11,1 calle N, 115 ~nr1. $17,0.e n en 93,500 A DE I n ocnpra.si-oeo.1.Aqiou ems paen. del PATAE GECA arcra acero. Como Informes: Liizaro Grirca 2 OBJETOS VARIOS .c"afm"'o$ VLA U V i o .. nuevo. Pirtii de ganga. O'Reilly 170, Iaai le 5 rgneprNeedr.srii rao a el reBlainOS merOTELF: .M-60.18 PI M A ; Mont,11. 111. Apt. 4 Tales. y v. ~~ ,~ 1.20 1.s udevstra ul .-REGALE EN PAC A Ho Aor49.F.12 v. 3 1rt N9 1=06 Mrhra S, ifre -35 oa sobre autos del Jeep Dispatcher 1956 Y REYES D.! d 1. uEsa e ~~ oreU--eTera-l m r t aoal .U.v d. C.b., fi 1. Ulc a naogs aia n en ra HC3.3 ao 7953 al 96 ca 0aiPretn 5 MUEBLES Y PREIA-ni.j o s o a oen. ATS N -INANA r0 n INTE1. 40CA1 kJl p.,f f g.16 oe .a ToUGAI P. TMa, r.d i F I"NF"s ANaG Td A ~ ~a78 1e th a O 9 2 en crca 'ei ss1IenaoaC. nre 95aro n .sP TO .os C-".1biaioe C,-aeno e aitc Ddo unim sololo difg .risa MEa.E my _CANOGRArIA AL TACTO, co erz acreydmscSE ALQUILA 0 VENDE n o acncur y lervicn Banco Pedroso nt mt vdd0 cntned oe rEdificin i L. Puntilla crao AGUIAR y EMPEDRAD R Pa e-Se NUHE25-2 Ee m pof m--UH-C-34 82C A artamento 63 abta .1r. cifiei.n FO.J452 ta Ors od.o' e y ., e orzd i e o -.an. MlORRO 56 114-. ynagd 93 Teit -3429. Pi-rr. irctativ~ Deliver -W ly 1 ea:37.0 eao ta ---4 eteC AIIA ANALITICA ~i: ,4 y 5 ALLE K N. 8-2 Dororis y8600.00, ibr DINRO -HIPOTECA .~ .mr "ao o~~reo eaua p.tnno e2. Wr5970 u 6n .0 ~-3-6 aoeP.,'. m, era ~a oo. uahb*aib UH-E-645G-82H-5 enr 2 y 7,Vdd W-570Unsoo dfeenia LU*JIDACION: POR DEJAR OET-r ac r aa airfa I.ndi .1 -9> i cLnpr ALLE 4-2 N' 3,306 2se ""me a2"oe"or1 C-4-53 6 ~~departamento articulos res64 OFERTA don ei~ archiv, reaoilo ~ad, ledrs n.d m on.M ns --4 UH-C-93grsAa suls fcams ahe nd .eernrev.i rads atocnlaaeo galos, estamos realizando Se PpST MO DreNEROm~ A.-LTOSinoroa DE EL COCMPAIA rer 5d1 J,!, m1 m recnos nunca soados gran 1r u ,djdlss .del vdd. s E L ECTRCIDA ypraet 1,1 1.ia b ita .1 ~ e antidad, figuras Y adornos fi-l ACADey enoossEMTIA -1 s ced. cny a ssale. ei mca plOchr. Rapdez y reserva. ----k]aoccm.srii cids CL AS 1f F [ A D O S :a nn i""gt Ta.,in g.ar damos mnuebles -PTRAYO 305, 535.00 141, o u2 ataelhgr."aPrdl ~-am dc 0 .nuiler. Bail, CresMANAN DE .T G tE,., a 21. s.aqia o oraetsa -H7~ 81-L C LL 9 0 p. 114. Tel&f.no: -MN-2713. Lo--bna y CALLE 4 sun -ao aacreouah-----.-. -a o, 1r 1,2day5 veao a', San Rafael 803-807 U-2,530 a ir vnd 3 iedrs btco.b o 1~sa. n 31 1 R A M1 A R Pr rrtmn d 2 b H1-250-56-:51 E-_ ads W T 1 E UV O fra ne poN 0 uoo p ainoauaca r oaei a b~ COMNZAA DI 3 Se piden rferencia. "r el un a Avend ~~.n e, Abof'dosyfaaialFlia, .40 57 UTILES DE OFICINA H 9-43 En.,ne5 N50 s ex n vma ''a Clinicasu u.3 .i ----. P ra. .r. m ..u ro .or n .r.rCo td rs .I.C P. l., Dama. .70 rs ed m e ee -------iayclna o a.c at a Denfitia, .PIiiurp .i~2s svtia55 lbeos .Je1 e., d~ea o t' d .1 ee . --.5-2KEneneo Gau Po 3 -A it.r-a .ntleoe 71 RESdrare 3. 2cmras.GAPARTAMlENTO J.forme,: B-2845 S L UL teaeos Ar Xte s -itori ...I I-A 1 ajs onuaoeinuta FRENTE CALLE -SS L U L .M te ...3 M ris .HA 211-1-0 5 7 HOTELES U E-5-2--E CalU. 31 W2i., eno. a y c, Optotactri.t ..9 RADIOS Y TELEVISORES Hotel "Telmna" (Residencial) dlm t o---dr n cnivn Prerdr ..¡#SNEAN UD. puede obtener dinero viffl-as o3.t, e ~ rit s1 a .1 ~ gu 5,1, at ~ r, a n |A A escoes b3n c.a l~, Q.impedlsta .3-15 l aa eeooA995 eaqanh, 11~i ~on 1,1 ader. E-~i i e rao.G s nlio n Coefs .74 canti0ad, sobre su casa, ya Tercera Ave yo 38s pss e ua-ELF.: F-5408 I.PRS nt-e.b ~d ecoe c9Ps enec.ntre en La Hlabana o_~ is~ acra -9-7-1Ee HH235C4 srn pra etsd Antitaales ..Pr.f, .r. y Pr,11~~e 1,1 o en riartos, al razonable 8 CAA DEC M ASLujo. U E47-B 2ene d'"Q "pin†,"o'n",etisol .il 81 CASArS DEaCOMDrS ; OQUENDO 1,066: tqa" ca O ntadr .I llEE tambin para fab crr. D R THER OS 21 y 6 R4.0 33.5 ds s den cmdide V oB46 e/ 9y2 .a .u construi obe .mdd "er"raa ent de. 2a h.blrtmci-e mas t Effita. Rlntos. .APRAMqi E NT VrOs .S: Int r d e nzra ma atn hro reciente y de. ao ao"atshrao, o ao o. Apa ,ta de .a .hbac.n hstrumentE N D I ieMse 1l 1nmr 6,eqm Veao. emlsur om todas las comodidades. InforLibos Ipreos 9 .p.¡., A. N.ranj y recbo a pagos parciales. Tra1.e 1-, o t. 1ne b. .11ry, aadna t e en 1 m~sm. narasPenaa e basr .n-A mis baratos que nunca lo claro y afable. Se agrade. -E3813 E~e ]¡e. ficina FO-1432 adr carntn d Objtosa1s1 G .b. .82Bce su visita. Acuda personal. H-8-2. d ao, cra lct' Raio Tlvioes 2 hJ .d ..v-C ¡c (¡s re (11 COS mente. X1. d,18 in,> ,U -05-2 Soae .., M .onte y viler~ P2-D -opr.Proaecraad m til.s da Ofllna .a Lawto-Bdot ...C GALIANO 408 riz, saea sZZ .o, e A ara inoVdd P¡.o y N-raJt .WF en todos los ¡amados y o i a cae. -sq,. SR. Riafae 1 2am de .Ampeiarntrr ai, ai a-c ReL y Cas B. .1 82.G. 1 .Q 1, no e itroe aacd .~. 12a .M-68 etr .eao Auoo.riyAce.io 8Veo. e. modelK Bancoa yioeai bAo~o .r.ci para "re Informann: Ap.o B A-o l B eAMy PS.ene .r 2 y CASS: so.s Do ic li caap s.I nfora _: de .m. a 12 N.m -8628 ~ LAB Farc. Aj Cvtdon .De A.s o decnso. Arroyn der "U2 rnsetu. 4osgrd p. 0-7980 narad loet tia s.i. .MA Z.o Paoatin, C.% PALACIO. ALDAMA RESE C. oh s s r Dpto. 309 d 10 aO 12o m .2-4 S. SUAREZ Y MENDUZA ll, Grmno eMs .Habh~ 97 AmIstad Sto, entre Relna y M.¡. .1rcb1 BNDo ne E III MA DAMA Libo. .nmreo ..3- J deMot 91 Tl A-7236 iu ntro Pr1,ade o eo.Etrnisaatmetsd uo Maquiari1 .0 f9 1 cnBtt 10 C-1-64-6l a170 F lJI-1ons:U -C-30-82CCalle U5te y 24, Vedad. Altebl. Pr-dia .31 94-.-67 $30,0.s0a cmdo.2 urtE Objeos Vrios .š Los nos Narnjit 96NO PERDATIEM O c1,~ de ga .ati. b enco R.Adi. y T,1-1-re .Ley a 93n0 -8 UHl-C-18-81-31 En. SANTOS SU R Z Irs neirsde 1 2 h.bt.iSolare. V6Aaka Rpre ea JULIO C. NIARTINEZ n~sInf~orms el mismo e-,,.re. y -CAPARTAMIE.NTOS ZAPOTES 314 d. ini, UH-C-359Diner. 2 WREILLY 309grne E a ui Durg Atsen 1. Coids .60 INSTRUMENTOS -MUSICA cniae ed -.fna ra ags ai.lvdr.Ifra h HE69-2Be'eds y antenes 8 Deartamntos .3 oninter e dcrecente. ofc Sabroso c ron ants alas ~ nlas, ns r ne. .en~ e, 3 .~~,9 ALU,.,S 8a., Cajas Contaaora.~12 n 4A -6iains. 4951 .35. aa-ondor. ds habitac~o LUJOSOS-$8J-0 CMa3 otele .79 nINOeIN C ME bian. interc.I.d. en ~1.caiL.T Intuetsd a. 41,1 Ave y L-clea .,. &5 UHI-E-6087-64-12 ero les. ~on. srii dLids C leM aRo r 8 nea 304 cs s.I Mo taqa ..4e ofiln .! .1. 11 -DCHNE D UELTO -San Rafael NII Mi.0 -1,0r.en-. 681 MuebesyPredo .M ARAN I SKAR E| DNER RA IDO Li exc e e i d, he D,,reSnFrancisco y Epad. -ntrc A-e A-sa Ara.nVedado -.yevsrs. 4 %E RG rnLia proteknda prCe Tr de ,, .' nomn r odc's cn T.dos leaz~ Lna ee Ageola .Cyoacoe Tet • men qSE nadIe Gan re d~ oiod ao a$0mnuls ude es e-saaae aoclrs o A¡lole .~c,. ratn rdCre d ~.~ 1 ',,,,a 1sp1n-40G01n -H13--41 U-0.0 dogsa,.~nTEe. NRETd2,K cEaAD UH]-E,24-8K ,1 AeLs yeidd E4n ini conru dlo a ci esder wl m en .0 8 ls bajos e.111 Pe s~escabarat ba c.].e as3ejadioras ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ..a .o ..i' .l-0 Uiat',SnRSbeS o.cca uroysri rao e aan ~ ~ ee .GNI .-EAQ IN LUACE VEAe Drfrm F-d8Hrs eoii e c.as u can ,pa gand.,o masiosSaitaio .t1-B M ehs .ajuta miehiqui as voes mSi-a~S U E L O-?( a c eH b na -3-2 -n.sm eld S q ia O Afaitaa ..1A U-C12-12 ~ ~e .eao "ardmento mm--ern11s.8G(3 An1i,.e a .4 g .y 6 VI.d M mubl caplnce. NUE Ty 82-11o VEDAD UHE24-2 -cuerrondpniet, aitd Freni. El,PARQUE ,A E 47 .-m, :izo, ms calida yo COCINA Vits EDIICI F-22. ors e Lcia.Frnt l AM 7 ,r. 53 C.n.r. .-A Un-an --r Ve-in hablelas conr C.nt, encavad .¡rtan v NO H-2, 7-N2K-41 Eny Mytos~~rpeb o.io E .idde de Ag.1e .-dde .TO erW a EaN 2 R.Clzd M-d., y Peeae _. --l Lugareoe .68.-7-0insneOSyd 5 e a a''"""'''"#00 Utihs ~ ~ ~ ac 917 casin esui ..p .Q IN LU CE Seadse arlqu.ilaCLIAn DNRaBBR ECpRO EERNaA -Terra alcmea, m hbtce-H--2 o-2-65 C~o 2 ., siadr 1%nlf(ren e pn:u Trhlo) Trustit Cabana .ul .d .i .. Fue.ur Rat. .P= -::: d .0 MAn~ d,1 P.Eti. UH-G2i2nt2A Costdei n y H f CN 4 d src 3, ESQUIN ,, 17 2toNdo cofo t r NyO X 0ead M -1 .M ATKA 0 rdik'-s -yYO E FAC"DE 10E H-2 4-0P rsta m o C r so Apt.e. baoN l o - C L A ioA 0 onsy Vloe .5 M .eaoa .11 AlquiNA nuYo HORrNOSto 82.A Modern Y PALATINObl apar1a-Yi~ ,adF ,% Giros~~ a' Le ~6 :fra _aa s. 32 Frrz.slacreo.1 o ae nt:Aml terraz l vn-o AS ~ ~ ~ ~ ~ Pao nuvo y0 de usoil deramn la HIPOTEC.AS 2nyMa-. n.aoratmio.Vrs oashra.Iagaoeifco IfrmsSr e Z! E "a -PCC de -" CAbLZADAn 981,cmeor ESQAne 10agd ne im. omn h rstCmayosCt e -34eI msrch al calidadci e Te,,. -,, ~ls.,mpi oin.ecPr-diisrc d ee, Ah-~~ 31 UHESI a. lisader es a .m -0 p. H AR N TIL FAA A EACIO5 N ER ORA E ~nf o RE F ER CA 2-G L -Y '72O -LO M. BA.O PRCO UHG225 A f. Co. ~EIDD~mdoaatmno TEE Calle 21 N' 1, entre 7 0 M-2798 ~ 2 --M81 n.AOE d TUDAEE DE PAGO iCald die yn .30 i deerl Cbsiud ceuL al Heo o el aidoal N.y Vuiha .p amno .s45-c 3.d.-n -Reobrentnl. ex-lusiv. meruad. a~ yncarga e i I ..,me -n.si.: m3 y m Vdor BL NC yaiains A LL, Co n it ~n ,. c.s ci.sea b. ..1al .~ t 4 '1-92 s:F2,e hrs ~t'oi~i E-24 40U&E4216 -Enera So ar s ia d 1-C ,e~2Ca l :U -E1722 -U80 2, -2KUH-E-6 atK

PAGE 27

1,d i oa G n.ec 0g C.:t 1u .-.da .te m-q 1a .o .pa ar 74 t d --RI 1 A I p a --:: 1 .y .." 0 e n CAf l L 17x Clsfiao 2 .a -de ff DE'ng' LA 1 A RIA Yro. sE de' IB Enr dP e5 495 .LARES P dos ,i a .V TAESPFC .\ Ved-ido~~~~~ ~~~ .e .1 A.: ,-nt. i aLp o xpreeay RLE FE M D "P'^ O { -PL A CV C d.:::c:me. ....b i .n .C .o ...::::bec x 3AiN ,d d E D S J MUBE 7 pmLdtd E PRCINEAS A CASA si: ESALCMETS 156 MELSY?" .As TQ.nO A1 442 y F)u.42"E1 SYPRNA -.EATMNO ALi BALCON 11 .S10 C-NS9S UN 2AS En ~~ C A .E A .1PA,,G LEdillO~~t 1 1iO ~~~ ofHl .11. 17 7,, i~ T^J. b~. TI~1 -l.dnurcod 2po o A CA SPN S CALQ U LE E ALU7E E S' SO I I A 00 m i.11. al .,.l. e--¡ 11~~ o 2 M;. 11 .1"!".l, ~ ,r-e us a os baIg IA RN RA 68 enid, C-,o. .e lDI, .1 1 H 1O 11 ~ is -, Ho.~~tAn ,,.L ., % 1-A. l, . ~. la on i, eo neu 2n",ydtes 23 1 64 T ASR NO SE UA C. , -eg 'na2 n.d ep c a ~ .2 7,tEDA .NEOE hab 1c -n-t h AL E 0 ----yEm gen .s e,1Id meid .o.11 1~"tL m .l-ibarn ,ao y-9eo be e e ds g aea ed comp e o u r y e o de 5 00 y 86.,5 1111SLdTUDE VARlAS : 11'7111 n so,,t?, .' nemos 'or so l m. A sp 11 <~ d".d" 1. ~ 2Es!, L-~os P. .• e~~~~ .n ad.de C.~I -11 "n' -_ ~ ,e, ,, .Ul .,. CAA ~LO ,I, , Co 1~o ---e --ad b -e .uaa ,o k gCa SnRfa 5 Te a ae R a e 82 VE AD 87 I a cons P R HABBAJA ElOF C N LA CALLE 50 n to .nar a, E. oj .'--lr. 1~ ~nr m u g d Tel U i2. 1. 37I -~ o B -n yi eg no ct uhcad 0o2 n s. o q c ner .o t. xu -y mni. C r_ 42, MU B E I ELA PAZ" M U -HE R TA (( 4.33 Ar s n n Js 3 p mp s erlc s cme e Ag -YDie n and.-."o. i, .-1. 'om 'S O A RAN E 46ai5 I[O 85~ -A1E ",CLE .11de reIBrnOSa sno FMREO 493 yOAE W 4802 de Ca meB a Pu e O po S PARA EVNTA TRRAR 2 CALLE~~ ~ ~ ~ ~ 17 Y 12 PL NT EAJANPhacemos d, ~E1. deM 1, L-853 r~,a E 94 4~ .-' _', L,-T~ C0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S¡ ot .CA -8 72 SE -rK.A .eC~elitaaoVEN RA C, Ti~ C1,1~ 1.E11~ AL ,AD Y PLZO Vueam,, yp,.i,, 'a n-. OS L FNFmoED oub~, m oa nAe aB-u eq aV C&nS Ua ga ,i.AN,,J JsS .i.l., ,l,,,.,, A,11 7 ~~ 8 ~ 1-~~ C0. DA ,¡,, C yA O PLAZ o'"/tT t i4"E Ry e2 Cu IVCAu -,';:-',,','C.','C ~ 1 eOe UaeC oNCE1 ESQUflIN A -1, se, o_ ~ --. ,eguno ~s C, 1, ~o MEX.~G .-n ~ ..~~ En nasl y, -,ro .f ,adeaMM n e &etT0 eClnS BN D V E D A D o-" ..11 ,a ~ ~ 1 com1ed:o 1 ,1 ,, C .AD A_ O i= PIE4A GENERALi Tres, de s sem a n.ervioso, g nt,2 Boneba~ .n de as ~ 1s~ ~ ~ s o conIdorued a 1y ,_ndI-lsex i! .T dez gen -,E3 i,-49 Ec ~ ~ ~ m 11C,1~ 1. ~s y l,;"C do, ..r 1 e ., d 1 ba ,, ~ .", L.~', ~7 E .~ 0 m "I $ ma -s h me I u d .E .I., S I .E, ii" ~ ~ r, 2, ~se3u E !¡aS n g e a c1VE N T A-1 N O -i < % -s 1 C O O p -¡a ~ p deme s a 7od p. m.o 1o 14 C-A-u ue ,,,..", ~I. 1, AU ,0O IE ~~ ACo1~ ~.S -lEDADs y1 CViEAS-CCIEO rtuR EPA RAC E S l;-,>--,-l -,,A 4u ,0 ~~ ~ -il~ Lil ~ ", la." .11 o 1.1 13 1 FBfiP \ ViiBL 1CA C\ LE C --------CAS ,0 DuHn 11.72-daJ jrr, enr Al e $~~8. ~~ .C, ll Cen.",,' ,,,, ,5 ,,,l :11.1. ~~L wI ,_ ..m Repar. TAlfrnssdA -4342 yanF -7909 si2m s OLSiL PRENDAS-FECF\t % M'JR C",s'ER; -E1.11',' ~E 3"9_ _4 ~ E -r ab:-a n> 5~ k "o ~ n -1U1 -_CUdr1. 3 GEPAN RACENOS ALO BALCO 11 s '""mo aco a 1 ED C-19 -1 ECU eT Ei T I ES,9GANGA iBU'd cNc C b C B, --.-a e Ga a n~Noa dECL Se~~~~~~~~~~~~~~ ----a ,.m I .: NA, ,E r1 l. 1, 5 ~e ", ~ e~ a 1 1 11~ eb111,1~ 14cam ne Oorcoe C r -Fa a o u aa dse -00 n 160 ) E C'lU 1 ~ -,, ~ a\dd 01amnVnoa sa msEee nd n ieas eoe opa rH6 i pia ~ ~ A NIP 168or Ino a \ 17 ~~ n O R IOTR AT OI sCnuts9a1 enecn coe ootcsd ra l -a n a o a esecinuo uu nu va n .e š eu a ou era Li eme ce es no es uen GA a rtl' rr ,. TELEF.1. F ~9 -,s k e I s O ee rab o ecoC5541 n o I99 h zed nH p', LIA A U V O CIO can A 1 --3 ', s a ¡1 3a i era60 ,"'', 48IV,"', 4il~< ,, ~r ~ ~ ~ ,~ , ~n ~ d %; T , 1 ~ ~ 1 -58 -"" ni-rdlVd"" - 30s s l ef r Un i .~t. nd. -e -11-2447 nI o3ntad TR S OR O SEXbALESs HIO l,,,a,Z calle. ~As. LEnC LH -j~, I T e d dsvmn nau X2 Aara d L n 583P R -, -r ,-U -.Y. ~l ~ .13 . .,nf ., 1 Ce .e d, ~ ~ .1. Tno a. n "" _; H: "'i a a s d Te o e ~ ~ ~ ~ A L 102 yre 104romaeH279 60 7 n, E '* a ,5,,, -E ~ ~ltC .aRR VAC I.,' l~ .,,-!i li~, --n'' 2 n F nO O TL\I el~~ ~ ~ I 3 9 4 N. ~Eo.A ~S ~. l PC,., ost £,a,,du a W t~ --on-C,'" P. r 1. -r .--d ---.-66E LOCAL ~ ~ Sa,, L~d2 N, 30 1,1,1ID A ~~ si LA C AMLE S. Retd .11 y. Ye ~l~ E.,,ulVabh n ,, ALTUR S D Ba I LF ,i .n ,; DNR OR U UO LRLT tT ,di " ujn~ d , ,o, n, D¡ ~cb H~ 27 ~ o A." b3 Au~a .1.C~ ,, ~n A n6 ee4 do ~ .P-1 ~a _, 1~ ~ op s ,a .o E_ -~ ~ ~ 1 .."e 'a e,'as a oN soete4 4. 1 ',nda e x E E a o Ag J .-1,1 85 NAVES ~ n -a LOAE .B, .l_ enes, Agi -I '6 "" ~~ TA IE I MERRA RA EE .6 48Iu v a y Ea te ne F~~~ 4_:,_ ,,__0Psad Sepdnreeeca lti a P-c-. da ,V41 .s .r1 ~s ~rr ~ ;-4~1 4--oP r ue o A1 Q -L 1, a e1~ es de id.iG cdu.d, l~.n toa .d B.~ a -_~na>u, :, ,l ~ ~4 .--n y 1 6 S t aco C m MANFJADOR' 7AI S 1.O .a a P n a na6 as E b 0 d u d bu n nor me Ol., IRM. .\4 ~ ~ a LI TO PA RA F N ER A _'_ ~1J e 0 u r O t c u o 2 oc s er o d p oeeh R een .r D r eq n s n ca a R n ms F 99 24 L60918 E e eH-Cs111-17sC---2C0 en U -D -c ad pah) pate4pqg ele* x 0 0 4E 566 8B 6En BA B DO61 LJO i A1q lr odcoIno m e G e ARAN O s 1Nri N CsAMAM OTE1AB 67 Edf oR ma 24 .~1_ s U ~ ~ ~ ~ H111 .EE 48 8 oTnbe or no eo n 15 OF REC E G, nez a a n naV D AEa, .E .Ej. 2.1 -50 .OCA U TC A L .enD Ys La CLAZO ~1 -,4 f~-0 7, 2~~~b, :. 90UR 3= LYA44li Tetro un gr aoec <,-,b"" Co p n92 s ,Lr.nbeV ach oc s 0mn ELO CL COMSERCA B-K------*D R A ~ E 11,1. 1f En-,e d~~ en 'oHbn eo eap. rh E3 1lr E 23, ~ SA yOS \ \D1 ,107 6.8 .", 31 ti ~. ~oE ~di~ CA, B,. EN 1 E-C_~ 1i DEC,.-,,o MMKE SB20H080 n rd B Par~i1 CRIADAS -CRsIaa ol ~f r. A O S ~I 2i e. RID E-t. E o. D. A' Z.,I/ L M io \e lNo mejrs lg ares q m -nfc -pr. -.l -~. C .~. -O O Di9 M-12 ArI e.¡,¡. Cu!.MO orn de Ce n ri de Coon 5 1. 343aD 411, 5 En, ONC ES UA A 6 ez s i 0a .,,n s~d s.-. cln .dd ngeae ubsaa sy n-_ Ci 01030Y50C e -E.-a tI u O R w mel~ E-1~ 2 len 1., e 2 A DN R S Ia oIat sp IDAGLAN IO OA aO n e vA c u 1E e .-l-O ~no t e 9 d. 1s 1 ,1 C IO ~ D I ~ ~ ~ I I N R rasl, . I .e, I ." 1 -s o m .1e ~5 _11 r 1 ~ e p e d D J s o .o o 0 T d o a 6 s s. ", ol, 8m ,I ~~ a, ,o 11 D,1 "'E b J\ D o ~ .L,1~ ~\ ~ ~ o-dena. .tne2 ~~ 1m qu .nz r n. ,. .1. TI A-i E24E. mi a e t co s r i o yu a dee ~0 ;0 ~ ~ .5 ,'E A Oo ,.E,. 0 o~ ~ .~ .~ ,D .' ,,1 1 -,1 ~ II~m O U H H 2 6 6 -J D 2 e ~ H.d F I .l I j, .~ 1 £ -1, o ~ I enS eyo m eI. A1 V L, O -, o p7' -.I .A 1 Vre e e o o 3 0 0 b r a .A s i s sn c o p t e c a D O D Gg s '4" -t' -L' -, ,,d,, C ,,, ,, 1. ~1. .8 Ex en~n .3 V E T A 1, 5, -, aam re D J nt,2, ~ ~ ~ ~ n ,eren i~, e en a o o as A 48 4 48 9 L 2 1 e bo ad n r Ange es a son~,',o.C1 2onl -k1,11iE,.1r '1 L o ~o .30 e 4 1e 6-I ~ Ii~ 1 C-0 -5 -Erten, Oa s e lda n m e ls fi 4C8 4 E o60 s d .,ea C r a d ge S M r m r S o a e G A G L ADA DEL CERO IJA .;1,1 ~ >1 .11 .9o r LA C I A I E R R La5,tj 1 R e o A8 IA. -, 14 GCLITA nd. i. e .a .1 E, d, ~~ d_ yi S B AHd e9y2 oA o"G A O N D E Reprt 'lua de ^i Bln A EI ~ .o 37 A7 2E EL .1,E. ~~a mOEE. es E-In lo ~~ ~e .o s de La H -,-n ,~~d ,, ". ,BL ET~D L 11 Ag5cats ,,es. Francs, ,, :sa a O e nO 1 B \ -s -M -F, azrN 6 u d lp e l e o o r u ." -'6~ vo ~n. r ME IC so ,1 r a u mea o rfa ta ., 38. .11 Te1fn A .83 .do en~~~ ~ ~ rencar, co7ete o. inor a 2676i -J-1, Al 1 .LkjE, ,er V 1d. s, 4~" TI l e~, Ju 1 e B u d a e -d d . nI con m ucIln s i-:P' Edificio ~ ~ ~ n .u v es na-1 l G .1. H11 1, ,1~ na~4 7~FE I NA E al 'UU G Ubanes t ,,u om r"o b am'm ,"d o.s d eo lss EnN ElRNRo e r d e V 11 ,b V. ot~ A-3 ~ 1 d p e 4 4 oe 4 ,lA a i n £A~F i .11 ~~ -DF ,qe r 1 f1 n Uosl ea e,3 -2 -E4-2 En __~ E -1 En1, 11. ----(' rmc HbnP ne a. .r 25 y 27,Ta benun a 2 cuara de T ..es d psa e 2 hoE 24 2En o iMO I .-l.Td ~PA .0 ~0 --~~~ ~~1 _1 -I¡E 1 -~ E .1 1,/L LL 1 H i, 1 1 0 s -L BLE .~ ~ d Prt.o por C.i~. 142-1 1' PCE RO VAs C_ .,., C,.do.!a ~ ~ L'. 11,o 417 C 3P O* *m D 4A 676 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I 4 ,--, 1~~ q rsAnn cnd eeahb as .l ~ Er ~ n, C l --G 3.b o d etno89 eteO -~ ~ ~ ~ ~ S E 1N ~. ,.,o ,LOl ARO _Q ' ', d E LOCALPARA[0ME00 OI(IT E I IF T FP\ Om Znja 4 e a n R o eno OY 5 ANTI UAS 4 se" '' ''H 48 51 STAIECIM. NT S 'es B~ CLEr ~~Gy A a 'oen eas et Ro 90 MA I. E PA TO ,,,, ~~ Lse e aa p a -l R,1~~~e ,ea Trz C--ra -5 an-a 3m VB R ED AA VN OM O11AlERTRAE .0 6 o c eO a a lm sb --FRE 3 E ~631 E ~ .E .""" ALTRr JDE BE E ,,, .ad .d ..qn ~ead A Ai~E ,ED L.L.RTD D E R SOR SU a A UTO a. AfT~. EN0 OCN R S O I E R siO PsRA ~MIoLogi-,,I .d 2eoaVC?72 et 18 noms 49 H 6483bcrdco obdgueavns cs es n x u -e -I \T D4 C RT Re roti.t U Reden i 'OPTET I-1, C~aDrc~ 1I1-. Mar n -.-. V_.Y ~~ GAVN DE ALI NO 1 CHAET e-''.''' en' re Juan ,,.' ', """' ~1~ ~~~ n5 1~1 G~ E "I,11,esd.esC RdOe CASI ~ ~ ~ ~ an aor. 1, rEDAD -r ,1~ 's ~r ~s y..ii.md -n1meae 1eu es ,m ! ~~~~2 .~. ~L -, ~.8p cur .s~, Is, s~~ I-E 410 .-T Si En1E I-7 1, L~~ ~~ r~1m 1 S 1 Ra 0~~~ ~ ,m ~ ~ 1 ~ul ~ DI I" c.irtiLa d, c., -,E. ., -a .I. Ma .otenc .F d~~ H~ ~ex a 1 1 N $4 70 rI _, ,, ~ ~ ~ ~~ ~ u dr -_ea E E D N f E D D F C O r e e c S t l \I o e e g r d LsI.l. ~ ~ ~ A 4 nf smo ,n a r.m. 1n .l. .,e 1s Q 91120 ",Y "". .1 .n s M -.,.Pr, me-oa en re Sama y NasC!",orT .i,, ro HVE 3 .N l,,4 i, e Va nra eo ga e r o g ao s t~, E oad aat III e 4 1 ~ud .e". -A ~. 11 ~ ~ ~ ~ ~~t C._ , .ars m qu a Oe )ec ;I.e. M-1~1 aaII8 -s~ dIL sAENaL aR ~ -ALQ IL MO AUTOS ~ dPLECZOS REGBALJADOS -O 2., --.J> B ZJa 1 --~ -dez''_ ,. g o.',m', 184d hmsx og Qu.o y n 8 S la n 1d .1, 1, ~~ ~e e ,_o.rmedades de -1 y as I. su-ub, ode~~d., ,C,],l.,e ~~a l: d ob va j.,dl EL BPC aED oRC -LA uIb S o e r a ors .AL QUI,." ILA CASp, A lua de l -FaClN "TAS '' ,g,, sv' Cns u*a ,da.e ~a ~d1 ,sr 1, vende magmf1~~ r~.de ~E _ED --5 ,L T DE ,., n o C-514 1~ ap .1. -z 0 mnsui a cS Kle te e, .d3P). ~~4 a r ,o ,A a .c frnt .Octas ¡,omit ,,, ,,, "" 03"o rsu a alua nea y,,. Ccia .-SI Un -Ennt e n e G e me rc 6 su n rio seco ,,"E i. i-.,-I. -1a KlSrae D It H --2 0 3 -8 7 -San. I -d -4~ ,o ~ 6 -1 ne .-, 2 E .Es 4 --8 ----6 ---1 ~ .4 E -62s 63elto sE

PAGE 28

Pa -n .B C-flao DIR .E LA ,A IN --ec e 2 -rEnr .195 ,::ii o .n CXXV. ,VE TAS ENT S VE TA EN S INEESGEEAL A QU.E. E ALQ ~ L. E .r U. ER 56 MEBE PEDS 6A NEEA Y~ 60ISRUE.1. U A_.B T, A ..TEE AR A DM 9HTm 2C iBNA 8 HBN E_ GERAD'ORE-, P Eg .i n a -B _. -Ela i P Nad o s E C 1 5 DARU E O? ED E L A E nAI A . i r s 2s dd EFne r o d eA 1 9 7 C lFifi a d o Q U O I T e VEIAe J. VE NT -" S. :, VE "A CVCNS PH LIPESo UEEA AL ULE E AL ULE E 1 L UIE E VEED C OAPIR A D'EA C U E D A D A R. FSTAN NEC A .GI, LI U D A O U .P. 101 1. L Db uS H O T E T O E O y5 E x r0a c, c m -t gar.l ,h L D ,X".N G ti b~ $2N, UC A. h-. ~~,rl~ ,.u . 11~ -." "~' _~ U S a~~~~" -$ 4L 1 7 l % C. e ~ I I 1 ~ .d w .CH E--e n s t o a e a s a n e s o d $69 ,,_ ~ ,n SO lld, Cal S~~ Soes ,. .s .y LIs. ~.t c. ~~~ Yjrk. .ln, ..~l .~l ,1,, ~ .le .l -APA.1iR1 ENTa c2 re¡ Ea N -,1 -,-i --aeL Co Eeou A U B E I W.T.78 • '> ,,,: V E L O c -~ E _e,,a n e a A O I E O NC 2 5 7 n .F 2 a p 1sl AETMSCEIO ~,-__ ----r .0 .1 -~ """"POTECA" -.1:u, dj~ -1-1 .' b LA BANA %EPArT ,y¡ Extrpas copea ga 'e -e .. ,eQ0 PRT SIEB EAR LEQURACDA :"" ^_ -'t ".t Y."'ITO"<,' """IC ~~P '1-E5' 1NT1E lA,, 11 11 1, 1ie l-en d r -E -OP R A I A 'e 'An a .u:, .O 1 Q UE NOS I ,, PA I ,n tizad a vlo d ei a -e v1 -ln m n e i a p r n r omdrs lu v ngs cuo $ 8 Rerie ar Holon ^ ----d -o ,A.,., .C MA H T A RESe2 ONAST EAAEDD O lsd gcr uhag A nH e o ,at da c 1 1rrbe ,,NoTa ,,,^,, .1. .,nor s1, '--T ,IA .NI j- .Ral ..r ,c, ca ient rc 1a ~ ~r ,X9,e c P ens, * on A L F A R E L O A b C 5 .L vi g S 5 C o e , "",.l ",,!, J"" 1> ... ., ;,I ,1 ~ ~ ~ .1 a o ~ .~o .l ~ ~ es d n P L C O A D EEF A 7 34 .,n a, e c Utiz o s a elt o a s. a ~ et 1.on ve d u l ~ e-lI !e 111" ~ L, -" 1, L -2 na 4 s l" e b5 t c a s1 1 1a .' .-E 1 --l a -E 1 .o m e. d l b.1 d1C~~ 1 1B az1.N1n m e r o 4 0 8 p a r t ~ ~ ~ 2 d s d~ n 1 1~ 0~ F, ~ -, W d -1 A o Q U 5 0 3 2~ e tas~~AI .br.r.s bu o rcR F I ER D R S ij-l, sjo Pe o 48.0 e t I5Ve ad eef n p e is s e iae a.bdTnR A m l TO BALC $ 6 9 -, r g e o d1 d--b t i u t Fe N e w Yue n o Se F ,F - n e c a o a r n 2 col, loes $ .lmm r,,, ,de $1 ,,11o .1,n,,mo ~~ ,',-g ",,<, 1n .511 ~~ ,1 l; V-1, ; 11C,~~ ~ .-, .,>. E-2212 EnI,1, 1111 ,9 \1 ~il do e gc ~.te 1.1.,., ~l,, e .1e o d a P ep 0 r V ao d agon s 5 a os" p rtam nt A m uebladO",,,""! ,,E ALOU,"""ILA" i TI O E $ 1s C au n as es1, er r --P, >, ---re ~l -,l l , N -_ 1, 1A 2 ,11 D ICO DE N Es E E N E R -H I P O ie d 5 n a e a t o ra C a em ienl c e t f c l e a g n Telfmono: 11 67 5 i --M ~ -m en,11 El G -o .d l 11 ll rredo do''t sl.I e, '4A3Eltu3 2 tnd e o e ED IN EISUEAL azn e oe 5 80 ~ ras el n aaro65cninao. teefn Pre .C ~ c ud l o A" ,. ~o I ., "' __ ~ IS RA .I SUIG REFI R IGERAC O R "lI -Unla yn 2, F-38 am J, -y,, ~ ,bIer ad.o G rai eefn ied 0 roEevdr 2aT m f' ', E,, A 1* 1 A* TJ" 1, U EV A -2 8 1 11 , % CsU .I ~ ,,, 2, ~ U -1 .,1 D A M O D I R EN 157 C -,3 -7 -4 F 3653 7~ ~ 2,; E, E, 7 C, .1 ~ w E j -.e C-23 56JUEG CU ,,,, ', ',,,,!,, ..RT, ,,,,, ,,,, ,, 1 ~ ,' g"e d"'? Em. .""""" p u" o' -i 0 0 R n a e t o8 A A E H E P D S n u -~ % -,, ET ~ ..2C -1b. eueip ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -b: osos jet to S N N R D A ," s 5 dd; fch a as b em e ls T a 3A V R a diOn e s seicio9 N de nor 3y 5 Vdr ---lO -,--. I TO 1.,ll-i E ..S ~ L ,-7,RO .1 A MU BL S LIUDA IN a1 $950,111 men 11.1 F~ sb7sbo ,x dLMA -J WneN LA .-1 m scntd e oAATMNOED N O M nur Oportundabes, uzad ss nomu E -na An -, , ~1. 1 -~ '¡o DEueld .ls de empleados Lun Extis pain radcal de e&acn mantnida po gebGar',, P-o.,md c, se .,r l -, El .d, 2 3 En E~g -, 7 n r i,"' e| ', 5 I3 b E~ YE 1Q 1 0 5TA 1 d: E n nemlbo .1 m 1 11 1-11 llE 4.i-3 11b1 ~~ E E1. ~~ ~E.O E E,,,,,, EL DINERO,,,,,,,, MUEBLE .uzn a s 'mc. $5 0ME S A Is .-udi y es ama s d e na rfiera o ~., l aSA C EL5OI A • • mtn Z Ins I•s -6 e -n d L m -u p an mc.an N r.x ne • mea .-., ya Pes I,. b Vi. R .r .Diara -ur. .nor s, ma a Nu.tunPrd 51580 frem C raiolo c .n d ~ ~ ~ ~ r -d 1-1180e a h a e s e .H 7~ n .mu .1 -, Ie 1 .a ~ ., 1 ., o 1~ ', d d a uE i • e • • -s m s mas n.s d ces. d -1 h n -3 F. o s .u --. .-, -b r1pr n a .n see• d rm -u .e.63 8 -.61 11 1~ i po.a ,,,. d., rs, m.s uinas esrbir av m reau n -m -a s -. la~ ded $5 ,: xea ne con TratarLn ino ci etfio gaL 3 ueBva. gu e'ca. y tan te wdE LI E~~ 1 -,di! E Trl" H ~ahS n 7m, nW 1 RI~.is y 1~.~ .b ~ EL. Sabl ~ b es de d .En r. ,,, C -.• Nn 0 d e •n L 64 e -up nd I do i s p1.s. a -."', ~ ~ ', ,n ,-U G1~ •E R L doa s mp ara.s s m quinasE .•E 42 E -. .e .a Ct d but id n to.>a xod E 33: Ha i aio n y ...l" a~ Ll~ .4 ~ .~r,,, .L -pa, 66, e ntr A et~dasin B.a '",' ansel ~~-~ que 1,7l Eq Rrde (Crsdo venderd.) Eia mus.s seos et. sE edbaons Agid cualin. Ame CRISEO 2 16 i -C E neaGra E 1445E ,s .U ~ H ,s ~~d n SM R AL U A1. isto PIuAN 5 M. d. Gn 350 A-640 c a ReciodSa n asr yo 65 andi .o na y t ~ .! o 2 s .,do IN U TR AM e -*-.eeo l.nd ~ mo ,a,d ~l ia.e p.,, e d E a e c pr 517-4-)En m on ar a rr k B 32, enr ela-a diro se a o5 me su l -~~-,T -drn cu .nevd a a e te etiO3Vru e -1-EBLER17-,". E .cu.ArO C~ t ,s ~a 1 .com~ d1 d "' sa bt s e r e Cuart .,il,l 1~ ~ ~~er ~ i enua s o rado d ", ka P ~ 'u rs -7, N< .r y Gevsio Te o o >a E M O M A LA E UN SC N ben e $25 aio -Eev a d o r 1 GA CE1 T ,,. ~A ~ .W -a. 3,E T 1,., ".,,,", "" ~ l~.m s om C dl e r1 s ,, v"'dna""'. s -0 "7 --'f" de ,, .s s,,",'" ~~r yn Laew vd er NEC SITAn La Fa1 r Na Eo R m0 ? deUtaO L.1. TV,1 ms CaE53-2G 5s .ob a.a n aa d ds1 n e m.n oT Ha m h ez3 setts Tnem e o a ve S n a rHER AMINTA -t Anmas166M 315 meaa" r"u"E", I"em Bad oma IAJROEDELEXTANJRO DELomeo 2na oh a o n a as 6 seo Aa seu n a .L.1 6~ ', U 9 ,9 C.S GI.I 1 .1Ei. i-I, Keel Tea il 17 NTel ORD N LE R DU D mfho-d1 -T -C A ON h E ]1l 6 2 5 3 E e e G N D -.1sE~ d .p .:!8 EA A D E EnES ." nu" -'i,:: .--. -$115.00aq ma Under -O 06 CU RT d ~a .' m~ 'o "~~ a" ". .-s o: A-.10 Rpda et Eo EDE '.2 DA ",,,'",, ,i,',11,' ---o Frn -L E En ant Se asA E E ,n a .1 ue2o deJTO VAI pr be pe a ytdos une n u sa ea l ,, sil 1 .r-ea,,, n,,,, ~~~~ -rEa : S D3d -ec d o a s, odn a baod rnizadCospme,, .. aapaa sO spo"', "0 ~n .1"" ,"nDn"e.09 MNIO OA m .Js ,1 1 a,1 11 ~o h,,n Sr C, fi el;otos l qu la u -c m b -o ~ ~ r6s AN MA E F.~ -%% ldeSOn q_ 1 y d4 a_1 doi-, 11 .11. 6I tis .n al dan,, e e E 48,:C n 1 4 8 Otero~~~~~~~. .in sa. -11, 4 n -P u ams5 .ap -~ -m ~ .p "!rta 1U~ L i~TE rI4cenes Galores Rao XCLUes ~ Ul ,_ .po,7,,, ...a .a E n5 ..CA cIN ti "" $a. ~ ----~RA C 9 ..a Ener 'o .NIS A ----. .-~ 1 ~ ~~ ~~ m .' 8 su S u n• B Q E _ Cl l n ---S insb a s p e o a o o t a n t e d s c .s v i s i t a r nEo s: a e .r -n s ~ ft r o~ 1 e .' ,; U l o .E n a -u > C 'sa P Z UEBLE , CN UAD DE .s ,e s.,!,I ,O o B--7 Irs 1 E -, 1.1EOR .cnC LU AGE E B n n .. eyaz E -C ~uu-S "C Ss a s-10 ~A a~ u ~ n.esu naalu v e • --6 A E SE N A D y S :. a ..n. .r .os-l.--." ,-I il . ,-,,,,,,,,,. ,,r .' tLd-.w ~~a e1 -, ner Prs "" ~ r r. "'l d FRILS VE. .~ ~ .-' oe i~ ua~ ul ~ ,M ~ l 1.e, ,.i~ a ~ ~ .-, ~ 11, , -Ai.--1 ,I-:. ,,,. -_' n's 55me 1.-e .. ~ n1 ams ende s y.Id 11prm ,e ~ .F--' 1, F n A-L~ H, .1 meo sbeelo alc ob ns onbn ao ze g nealienobnPd cmd rob ags 0A almetS br J7., 1e lu a eqn -u os co Nld a e I.dn a j,~ ~ ,,L,.,, ', 1d~ m nsua ddCm pos .,~.3 0p sp a a ar no ._ -~ t s -.s e s~ ~ s, _" _n E, _ 1 N o ~ ~ ~ -C ~ 1 b ~ -,d C--E 2 7. y. ~L 0 2 0 ~ h 1 .b 2l ~ ~s.n ai, i, --E r: ,.4 1 27 EE',88 C 3 na ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Teas C'1,s 11. z,, cer aea m qunse 62642 n H T Ls a u s er .d111kI .n .-,d ~u Be -,l .~~ ni ~ s~ ,mno -.2984 i, b~ r ~m rt n ca.ua au E CORTES V: d, -~ -" -A" ~1 ,, a • r .s T., . 1• .~.~~t -s. .CL E 13 s2 ,Es CIl -.L,, En quis de Ec i i n ,,--, L PT DE ,E AZ S FCL O5 mE R E :. ..11,1s ,,, ~ ~, 1~ s u e s • rn ----s4,4-E_-~~~ POR Q1T All A ~d sa mnra ••o rpe a mn ob ,U -e s a.75o s c. 1 des ,, r.s ~ -, -s1" .Ca -s ,a l~ B-eo E 3l• "Lm-a d L.U'A50 -LR S O R DO ilISC E61 Sobr joyai % ods can ti ~e i ,l., "' e d"d .d -"" IN U T I N9 272-eb m ~ ~ -k J .e m a Le g .,''.,',,l d e u u e. msE u -e m ..e es -.' entre N. t b .N • •m s9 ept n y Vir Otue .1 1_.% _U. .s n-,,, um da e .rrn ramo y vendsemom s u s .-.'" ,n s J e .l prd,"m' B -8 ,, -En. a~. des $ d d n 1 .n, n o .nuvt ,. ~ ~ d,.s. k. p $5ij M EB LE y PL A O5 p y ass CA LdUILO d .d MN" d .,, e ad. , -_9. ,-, 7E -4,,-,2D INU B E I EL CAIR n,,,,"" d~ n1 R, 61-A M AT RI LE qu•d De a :E x todnas case de objetaos d, 2~ b. II, N n .-.g~ 1, tauly gu .~ 1 deh b ~ ~ ~ ~ .s ~ sl¡,. ~ ~ AEL1,~3 E AR E T .E O D E E' c~~ m .11, sro . an.1, , J-s U. 17~ E. .E ~ u CON T U CO de etaer Ane de co pa os ME n t T o A o eo --.Le .nn .de ~ I. u,""''.''' -Lt. .I.N ----.,.1111.1a pa m. .~ u., . dT, ls t I. Geb., a C r gae s 9 5 86 2 e eC367 -~ ~. ~ ~,Ca .1 1, NAo .o 1s1. naI. -, T.s.C.ue a T oad o o oe b n o n E ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ E1,1 1 EN RA A eb Ms~mn1 u 03W76. -,B1 6E n nagd 68C4Aeaea eqJ a a s $ ~~~ 0 JUG C"l-,,T se n o Cph en 27 2,EnTE ESG NE A PAA-ODEL ,MRERE6a2 2 ~~~ -PRAMN, .E-P ,-easeern s H 082 ~ ~~ .1, ,1~' zI ,,Z .,Ih ,!", se d r vien s "L Fav r¡ ~211 P\. ~A "AIE L' vlEES -IL Hoi. eI, -u .s ~ ~ bc n a 9e U V E I A N 5 u ao e d es a C u e rp O S~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~k --e n t r n n a d L --n P o t, W ~ Ba a a ~ ~ ~ dh u sp E A ro o A at de o 3 a n a de o b rm a h a B O A A L I C O M C ~~ ~ ~ ~ ,,,, ', 1. "' ~ s. U, ~ne ,m,,. L. N-11~~ -1~ ~ .C-513-640 rne De. y-a .7 ser did_ 'T .E TO U FREC ~ :tr M nti, ~ .,,:' .Casa 1. P fl, '5 .~ I.Ta .d 11, c'nu .a t u is u • .D E 5 a-7 -1 E 82 A CER ~~ Y ~A~T N e see r n a ,2 es Ta I. .a -11 ----h 1~ ~~A LEeRA brn a o en prsa o 11 s. a E s ->-T.~11 11, 7.NTERES PA~ LASl DAMASent Cos noH ebPaln n-ra nl H188 ER .O E ~ l 4 -~ C 23, n 1AQ N 12 I E,, E-T-_ ~ sea dtd oee ecaeemsaT fn L58 e gasepe4bla 1,, -1,,',', ,'n' 2 ~~ ,'",,',''',.~~~~~~~~~~~~~~~~~~pu C 15-s-Ade nudapo cle ts 24 hora ~ M N IN ~5 F.82,FA I 2,$5 o A, .-,1 ~. -,5r,E 1lAWT8N ,2 u rts Rrm i GF AD E G iro EI5 se a .m,". Iu '. ~ ~ : nr 1, ~ u N' .,s",.-aC r usO irC 58 • E .b -.-,~ ~ ~ n -d g H 7 6 ,E-,: E ta ~ ~ ~ "C rdi. a a oa. o ia e -796,8E e O 3 n S d X to os o dePrado', "' ,'r-_" -mla y _,re.-dia In45.0e e a a o '5.0 B L -C M D R na y Colcch ns ec gnt uoiaam s un ea aa P -r xn, Tercer 405,ua hab,,,,,, ,,, ,;nes, ..a ~ ~ ~ad a~. L-2-62-E-biPeon,', bano-. d,,,=1', calentador',, _"1_:l, S s~~ ~1i ~e A S CU D A 1 BLA C-, C-1-569-, En C-2 1-5 -En -L EIRO D A M RN -23-7-6 Ennic Apartam.ento-8A7 .n n n .ncrg -Oeo y M s au 3 y'" ~ -U ~ 111 1 ~ 1 ~ ~~.l, 11nI, ~ ~1E 21 E E O T 60 -82-

PAGE 29

N ...Iw ~ -a % a: --Id 1. 2-., a ,q 1 d. b u ree. ., .y u .., y ~ .s ., ,u .r ...a • ~ ~ ~ ..k .a e r V s u a e t a e -11 ~ -,_ .~ =_ .-o .1 I 6 y ~ r e h. -n 4,!Ws33 -J .er ~ .-_ . -;w ..9 -,'. -1 ne 5. .; ;. ~ :. 1 L A -...3 _. E. .. 50~ C ee N O O O E -., d -"' .: -c .re u. E E IT R B J Ao TUN T .O 11 1 ~n d~ ~1 A "' .beniiI ds c'ome d ..--'-A E ,,,,n, L'. ::i ", 1~ i >,, Nl, C1,1 1 N. 411,."l, Ed,,, ANRU -n ~ l¡ ,L ,u LA r U LI ,, 1, 1. G; T' l! x .E .92 K ~e 1. 2 .Q, n 11 ,7~,E~1.6en 0 .Za ~. ->,'l ad."", G~~d 1. i,~1 d. E.',r 1~ac ~~ ~~ ~~ :, II -1-1.1 l., u OWrNAS ,mede1, I ..t I, , -_~ -o cT o .xA .Amae. e ~ 1, b-. I ...C. .L 1. m d bN' L!S C E if --LO A 1 E~ H -6 .3 .-G ~ ~ , 63 E O ---L ---T E U O .,RE SO L N E .Id,,,,,. e "' i --r 9 -ou -hab ,n ~111 j ,1' E i 0 F dePENT H US K dlPadr -.n -.1n.l l e ~ -14 o dr h L 0 .a 51 C nS R T F C PTr .r~ b, n .bi. S.4 ~ ,, d, e fi l ~ ~ ~ ~ -~ b I, Ii .,1,J,E 3L0. 8 dli K E L A de • u 9 s .HABANA VITURA ~E BELEN''.' l '.' ', en ..d ~ ~~ .1 ? ,e .i,.b ,;. '.'' ~ ~ .$,1~ C_ z 9,_ I1,1 il n G. M. .~ S .m:,,> os srp so o n e ..rA-.; D -. 3O E ed.r ds cu 1p I, n I b j .b -a ,I i ,, ~ d -~ .., de O .u 1;. .-, b.' ~ V.a js i ~ ~ ~ ,1b .,1~3 s -7 y d 9 en 18 i ---1 "" 4" l. .As B I,,sB -• B -p u q a .e s .~~ IIr. .d~ ~1~ .: i~ T~ J~. e6_ ._ _H -:E 339 E o ao ev• m n ,,l,, 1 ~ 1 ~ 111~! -1.1 ~a~AP A,,TA M.T. D A D O ,In ..--. -s ~ ~ ~ 11 ~ ~~n s l. ~ 1: C, 3 ~ ~ L, E, e A P -R T UE i, .A I. ~r i ~ -C -~ d -,, .l, -n b~ 11 .i A I ~s U E -.1 --_en a -O -_e L -_ n, ~ ~ ~a L -r c ~ .1 b1 ~ r 9 9 2 ..d r u v • U 1 8 0 R N 1 2 H-! .Z r A ..C A ..E cu ,. 92dV .n s \E O LI34 .K i 3 ,L Tv, 1~ ~ ~ ~ .4 08 a tO R O I O S D L J A S,. Cd ., E 1O. E R 1 • a y z C s ,% Ii,., 7~0 -E ALNIL .'D N -~i A -~ .~ d,-L ~ d .,l,,t, ,-' ALQUILO CASA S6.0 _ --~~ "" ".1 el s:d 14 y s AL U A. .' 11 ~" Ud ¡ L U L AVA T NTN C3n -A LLE! e ldz7#42 .C .s sO A ALQ IL A MU .' 3' A -1 1 Gq r --n ~ p-n ,,, B 39 R n .,, 50•c .O E O L ~ CB s C-.s d d; ,b,,.., a o s .Cas'enC.91.1,ap rtmentOd% S a -!. o , • , p a C_ -------L 1W,~1. i 4i -_ ,n 1 .1,1,1 l" ,= -, _Bm: dori, S; d agr H 9 2 3 A L Z e ms d : 2 5 3 n 3 .Esa gm -irs itd bi edr ----3 --~ 0 .~ ,bi ,.a sS u d i111 n l an ., s ,, i E ---s -d ~ ,e k,_ .dQl~ L • e Gaa --1 n. ., ~ ~ ..t-'E-uirT" ra a ..-• 1 ~ ~ -r~ ..2d £s I _ III 1-d, -.~ n r u • sr .dO R E G E O R R dH 8. OU --a ~s -.IA 1. ,1et 11.1L ~ ~ ~od .62 e 3 5 V• a a e o o enrd dpn aa L M A C R 4 e" AMUEBLAD, ,13 00-d Oocnr u s dsb ad d hs• "" t.6o aee epo as u ar. ps e a S a aa u uep Hb F ooBe ud u I. 9re ~ ,i r_ L i .z I .d ., ; _. W .---r E. .-, - a d ., 7 s r -n n u • n e • n e -e s e u .e d • -y e C. ami, .1 En A -,I. -K i~ En. H~b taC On Estren _sn1.131~1,AD .e cu o eo 'Dl212~ "m 2 '."',r ">' '.' alsC, -''d '. -II A b d E R NU V V D Al~ Ca _lataO e, ._n s .: ba _, ~1 l1A C E >6 14 ---r --pd.S 5 n E y L LA C L C R E L b ~ ~ ~ ~ I a .,,i B.L--p. 30 V ND 6N -op vd OdStee a .j~l .,1 '"s ; Cj,,, c aina eo pseo eC ---e a~ l -~~o 1~ .III L. 1~ .~ ~•n •E50 -K 8 4 -e e .5as E L ~ ~ ~~ DEL 1,1 -.1,1, ~ ~ ~ ~ r o 1en a Dert ED .,me Id ~ .-~9 ~ ~ ~ .., ,d rE E .B n" ~ ~ 1~ ~ H~ I" a ed d E. ,d2UL y c. Ii.-2 -4EO ALDEL ELIIT C ~B.-1 -.., J2 -1 -2 .a2. h a • esF19 r~~~~ lIl .p e .,l ~~ .bTr. • ETiTUE30DRO F .a, E .SE re n r .eE5- l~,< -' ~ u%,z .uer J, .E ,4 -B Ter. aIf~ Fo 15 Emed, L,.1 y o, M.-' b.E 3 0 m fiC a l Ah n --ban---o -d a -----------r --I .,I~ ~. .,s lid.rnO Vedi .11 ,a. 1 i .~ ,._ --: • li• .O B E R c. ~ ~ Fa .e G.u".r' ~ l. Ll r,' ., ,., 1 1 s, ., ., .,, ~ ,l Pu -.,, r, -, -_ ^ ., 111 ;" E _,_. Vd 4. , ..1 ,111~ I, 1 -5 211---~ ~ b, I, U ~. .-5 d, Zl,. l" ~ ~ ~ ~ ~ ~ • I. 11 • F -1, 1~ -.l, y ,t, t '.' S, , QUILA C. 1. N-I:11 31 .nL~ ,b i~. ~~. LQA TM. AM LI SEO AL UL UN ELOIA T -.I. -1 -dy F 68 r. .-~. ~ 2si ~l2 y 23, -o A uLn lg L-111, .n 2 1,1 ,1I 1~ -, ~. 1. 1 1l :r d. 1 .d. hl b --, ds b. -, ..II d C,5~ ~ 1, E B,.,, err \~ II, d n ., .4 a • eee n.T 0 S ._ .n E e -1 M 1i -l.'l'' .'; r ..A Q IL C, T N 4II 1 1 1 .1, L -1I O L 11 Ei ~ ~ 1 1T Ef < i d4 , -, ¡ 1 .1 ~ 'r \, .c ~ 1 5 .r ai. s e ga • m a s 3 o .--1L AL L II AN ', ,, s. E,_ .me ...a s .aa O hiB ..d.,• • L t;,m d, ~~ .~zp. .dh ._, .1 ad,1 ~~.m.e s .-E --_ --O --_-1 AG-E-ENEOE .f ~ .U i4 5 ~ ~ r s h .-~ ~ ~ E r .~ 1 lr .E 4g j.K4 v r A o C A 8 2 ~ ~ 1 5 R -.-I 8 G. ~ S E A U Q E R A T EI '3! H" ,-,''-'. I.' 1--F N R C U B A PIS PA A A """ '' '" . ~m 5 ,. . S E S O I I A S E O F R E C E --Vadado 'C~ ~l 18 oficin e te8 a o C ea ug a i EiI 11 a e e p ad S• -n% -,3m Xa 8g s g iges e m d,' C2 h .1 E. 8 : eC O y l Con CiP Vst S WS ,1 1 YN me .e e .F5LT D'LH M REQ EB 5C 3 p~n -E : W ~E ~Ip~-K ~1C1111 I.olde b"nose V C ~s-LOCA NA1 .ab tC nCs sala'Com "or--.~ Piml .~D-. r~~R E D H-ii. PE. AL UL , E ~ -.-N. F N1E -de T ado pat L ves e, su R ..a N d 302,ernos Agmas 1 ~I ,dCA 1.A ~O E N \ ..~. -CUA1.AS T iCAN .q l ag d an9 f~e .~ .En rb.b. A. .rl. e 66 so n b r r aA a as E 2~~~~ 1. u" U AATMNODULXE6 -.A, ~ s~~ ~li E.,N 6.g drdsan sa .On L I El 4. .~~ H )E ~Iae a --b ~ -.C ,d,, 1~ gr PaIItI ~ ~29VFDCAMSTA M I. A CALLE 4-. N -9 2 ._, I= 3 t ..-VA3 O DEARTAL2 NMERTOS 1i E. -l.e. ,1 1, n • a e n LUz 1,C ~~ r .~~ ., ~~ sE ~ E~ O ME e q na Ave da N ,"n -,E" , formes 1 '11 1n "'9 a aa • r a L area t 0<0 / A 8 5 'l .".". ,11. > ~~~, a .. T. er.z saI. a -C-m d ,a ,.d. L, ~ _i. E--~ ML 0 1 2a E ALQ IL ,UZ 4~ ~ .,E ,,, ~m Nd ,~O ,, n1 , _, E.n r eiE56 -o • '" " d -s cuart.os" e ~" coC na Car h-.1~ ~~ d -mr elner ---ma -,' ,4 d 63 • d:. er A,. r s-a. L ,rds Ea to Ser c o r ado at o re UiNT 551.QA. ,, -c447,i ~m I. s, 0,!m. -Ef3' i8 V D')b., ,Ib aI, s. ,e, DDOs5 ED DE J-E D -11EC G1~~ CLUL De $75 EN L Ave aba Uo Infor PECISS BV O CA Ed nd 111 E, 1 .' --~_••n ga -p • e s e c man UP,,,. P9, 7~~1,"" 1~ r-"iI -' lj"J. $111b Al~ c.~ 1.--4--AIAC0 E C A-Q L UN LR TICARA L, -~ 1NA C I 1E VE A O.-.st • .• .•dn p .o 4 2B~~ ~ ~~ ~ .IUi. --0 NR N M R D S n Ot. nam iey 43 p h.mr n na b .., r~ _. en n .' .~. --~~~ .-. s~ ~ ~L rc r b • ~ ~ ~ ,., .• .Ver -n-d c S D D u e n•p• e -3" -..~o u ..-T a sB a a7 N H a-o DA 12 'O E T S RA APARTA. ENT, ~ 'N CA O DE CA P S1E0 hlb .G NC A CO O AC O E ~~ ,1,~-:.drees e • mr S S U PR a D • D n • . ~ -g l , Utrl~ id~ ~ ~ ~0 Ca ~ ~~ ~ -, ~ ~e y 'IleIr .vL.T1 1,jH11KL1,,1C1NS 5 q $00 no n e sqa2 Vd a Srm s md catsSedo o n E b ondt aosA pr M~~ ,4 E~ li "" J. V, ni .1 A 1. .1 ~ ~ ~ ~ ~et.N .a z1r B 33 E u -J,,,e S-11~neto de"' 1~~ 2.0 ~ ~ ~ -95 N R r.Y t.VEDADO M_, -DE 1 __ ACTUBR 4ion, ,BE ALQ ILA es 5 e s,
PAGE 30

el ronsera erminio Lau e man NIIRrtinez: w>'ta E -lio Vaseoricelos Frayde. bajo 11 anuaa cientos de ininae iul 'icgo Delgado: ar-1 luitecto Carlos Made di5tancia. Uiteclo Jq A, ,_Ir Suplritm. Ar, acrilbid uitecto Era Verez arqui Gi g, L. Di. El uvo .ni,¡ ll: arouitec$D Jori !pu e c e H b tt> Arrista Marcos,, l3ergaza: arquitecto Horacio Az. denominado el N' P rei -atur E n i P 11 urr e Solomn Britvetz, -Tipera nue pueda ser utilizado PO a, 1 A trinio r-.Ice Lkrenai arquitecto Jos A --)-,¡mes cin-' ,ct. J. '4 el'armada dentro de los p, uitecto .L. Sncliez Garcia., la Espinosa: arquitectio nolando d uitecto Vicente 'l\Inrale RuiZ cn aliols, 'de lCastil)n Paniagua omit Ejertitivo, N'.Ief,4'al e. Bienio 1115S 9.y Presidente.* a"clvlitrctlfVlrcntc-,1 G( alls Ttirell: p,14mer ',%crprcid mo c. arquitecto lloracio bbvarrete !D a, or aliulado Egipto Itratado''! CO N rpno: Senundei Vicepresidente. arp H A iluilecto Eduardo Caas Abrit Sede arquitecto l:lal retario, Maclas fe, con Albin en 19541 ranco Subsceretario. arQuite'."->,que irm o 1 tiguel A. Hernndez Roper; T,,o ve o, arquitecto Enr¡que C-ayado CI-SI------Se, permita por el nlism.o el establecimienlo (le "N una base britnica. Lo coinunica a las N. Unifi.scV acometer una de las tareas de rna d, EL CAIRO. enero El. to ha informado a las Naciones yor importancia en el despeje de [lipas que el acue,-do anzloe,"Ir)cio la -,-¡a interocenika: la re~cin, fl mantenimiento de la del puente de Ferdn a uno 82 kibritnica en la zona del Canal lometrs al1954 sobre sur de Port-Sa,,i ti e Suez se considera anulado ~desAl Tnismo tiempo los egipcios hi-¡d el momentn en que las fuer7as cieron presin sobre Israel para ques os rrnad;is britnicas atacaron al acelere la retirada de Ws fuerzas dea linvaFin del desierto & Sina v dr v lla faja de Gaza. El Gobierno ot El e ,s 1 Abroxa Egipto un tratado con 1 Cairn envi un emisario rsal-cial 1, Londres la sede de las Naciones Unid;i en LONDRES, enero 1. (AP, -El Nue a York tratar del asui.tn ERipto -1 .amenio se rompo. ha dado *por trrminao el La flota dellart firm -con Gran Zretatratado que nia de barcos allemanes a ios cine na en 19.54 sob 1 Canal de Sviez. ""Mpaaban rt-mn)cadoi-c.s y una r1 cual daba a Gran Bretaa el degra flotarite itatiana, recho de volver a la zona del Canal En las primeras negociacion~, (,rl., una poten, ni e a c"lona extra las Naciones Unirlas. lo5 el pcins u¡-,, a Turquia 0 a CuRlqu lW¡.ai' aaa jerm que no permitiri-An que £oun amincio esta noche la "amcrr7.asn los t bajos de liropIP7i1 de El Cairo liasla la retira completa de lis _las isi-nclitas. El ministro de Informacin de fue E-ipto. Abdel Kadir Hatein Hizo el I\lls tarde accedieron a considerar, auncio en la radio de El Cairo. Di. la lompieza del Canal corno -una In que Egipto consideraba (111c el cuestion independiente. tra tad o firmado el 19 de octtibe de ir: 1 el 31 de octXY)I-C 4 term no itnicos PLANES DE CONSTRUCCION '11956 cuando los aviones br. a t aron a Eginto DE YNA SERIE DE OBRAS lio que el Gobierno egipcia haPUBLICAS ba impartoido instrucciones al Mi-' nisterio de Relaciones Exteriorrs BOGOTA (APLA .-Se haia l para que notifique la medida a lat, nprobado recienterneste los pro,Naciones Unidas. 1 vectos de construccicin de varias (JV HA-,8A*A .5 En Lorick-es. el Ministerio tic Re-) obras pblicas cri dik-ersos estaacia, estact )E SA-LIDAS DESDE LA britnico diini En Arny le no tF"\¡a conocimiento oficial 80,1 d'] P115UNICA DE OMNIBUS i de la decisIn. de Caldas. se levanta un hosp Detalles del tratado tal cuyo costo ha sick calcula cil 3.000.000 de pe-so_ en Popa-¡ LAR a STGO. DE CUBA E t Tratado de 1954. que qP firm yan. capital del estado de Cauca, WOR 3. FOMENTO leo El Cairo estiDulaba el retiro de; -e instalar un acueducto que e LA R AN cH ua rRA bir, tropas britnicas de IR Zona dl lara a.cargo de una corporac .ien STGO. DE CUBA Canal de Suez. que habia ocupai mix t a con un capital de 6000.000 LIMITADO' De acuerdo con ese Tratado, STGO. DE CUSA HORARIO DE SALIDAS DESDE LA por 72 aos. de pesos. Se hali firmado ya los U LAR ANTILLA TERMINAL UNICA,-DE OMNIBLIS permita que los tcnicos civiles blcontratos para la instalacin del 1 tnicos mantuviesen unas ciinnbs sistema de eloacas y desages peULM STGO. DE CUU s por espacio de siete, ra Cartagena, por un monte tiVIA CARRETERA CENTRAL instalacione HOLGUIN aos, desDvi" de la salidii P las 1100-1 4.000.000 de pesos, y Bogota canIpas britnicas. Gran ]3retaia cm- lar con un nuevo sistema de desULM CAMAGUEY MIS ISPECIAL a TRINIDAD nervaba e] derecho a volver alIas1 ages y cloacas que representar so. DE M A 7.15 P-ESPECIAL e TRINIDAD bases dentro de ese plazo d.c, i 1 1e' la inversin de 30.000.000 de peMORON 11.30 P. ESPECIAL a TRINIDAD iaflos, si una potencia cuairi.Ta i sos. El alcalde deBarranquilla ha ECIA9 tacase a Turqua o a un Estamo s ido autorizado para rigociar un a MAYAR] 2.45 p. REGULARa SANTA CLARA arabe. i ULAR El anurrio que hizo E2irtn eta, Prstamo de 30.000.0% de pesos ¡ULPR a CAMAGUEY 1510 p. REGULAR a TRINIDAD 1 Inorhe deca que e) Tratado se firpara financiar la construccin de ULAR 3 MORON mii ron el objeto de consolidar la, un gran matadero municipal de CIRCUITO NORTE relaciories entre Egipto'y Gran Rrr-' uetro mercados, para pavimentar taa. Pero manifest bdel Kaciiii ;ari,3s calles y realdar otros pro.LIMITADO STM DE Va Vc~ dero ]Hatem que Gran Bretafia viol el' yectoi urbano.s, as como tina zona ,uu* STGO. DE CURA iTratado al atacar al Egipto en or-1 MAYAR¡ 12.30 L HL ROGOLAR 2 ENCR013CIJADA tubre y rlu e tambin consDI r row iudusiTial libre. En el Deparia SA14ES 6.00 L M. REGILAR a SGUR LA GRANDE lisrael y Francia con miras a :ubyu~ Tmento del Valle de Cauca ha sle SUL Igar al pueblo egipcio. aiprobado un programa de obras 10.30 a. ni. REGILM a UGUA LA GRANDE' 1 pblicas por 28 millones de pesni ¡Eca 4.15 0, M, RKILM a ENCRUCIJADA i Acometen en firme el despeje el gobierno del estado de An, 0. M ITADO a BAM del Canal de Suez ioquia financiar la construcci6a 0. NMITADO a STeL se M A 710 p. m. R@GILM a ENCRUCIJADA EL CAIRO, enero 1, fAP). Una lel camino Wledellin -Bogot, j1llita de barcos de %alvarnen_. riel V2 GULAR STGO. DE CUBA as Naciones Unidas avanz hoy 1301 n costo de .50 millones, con 'G LAR 1 el Canal de Suez hacia el SNir para impuestos a la nafta. Finalmento 1 U CAMAGUEY Caldas iniciar en enero un plao PECIAL 010110111 LOS BOLETINES DE "SA?4TIAGO HABANA" caminera cuyo cos to ha sid P. LWITADO ST§0. DE CUILA Y DE "LA RANCHUELERA" SON VALibos Heridas'a tiros cinco calculado en 99.000.000 de pesos. STGO. DE CUBA EN AMBAS EMPRESAS, personas en Irlanda' BELFAST. enero Iro. (UP).~D0,1 EL -ANUNO #m hombres y tres mujeres resultaro gravemente heridas a tiras esta ma1 drugada, cuando una patrulla poli-' 1 cial dispar contra Un autoffl6vil PRESO ES SEGLIRO que se acercaba' a la front ra qu 1 ASE VIAJANDO EN divide a Eire e Irlanda del Norte. EFECTIVOPIERMALARANCHUELEIRA Una nia de 12 aos result herida de un disparo en up jo. El tiN£NTE Y ECOroteo tuvo lugar en hor le la maocupan s del NOM rirui!ada. cuando los as clte. Ico.

PAGE 31

NI AE MAAD0RAIDUNICO PERI DICO CON SUPLEMENT DIARIO EN ROTOGRABADO DESDE EL ARO 1932 flIAfI IAflT~A O* SO e SDE LA IREPORTAJES GRAFICOS NACIONALES E I A E CB1,iE, EI1)H ELf, 2 )D i E' I) 1 9 5 7 INTERNACIONALES DE INTERES GENERAL yy 1 ~ 1* 1 >1

PAGE 32

1 It II 4~P~ ~ b.

PAGE 33

1414 1 '~ u 1~ $1** lo 'it i 4 in. ¡. as es cada una de estas creaciones. As lucir su belleza en a mana con estas joyas, verdaderas constela ciones de brillantes. .0 -u '4 Lit 1 /-a, -1, 1 II

PAGE 34

P r gr. k 7 W~7i fr 4a i7,4~* .a~

PAGE 35

r r SI pV~ 11 1 _It f 9 y,' 1. kV ~iI'h; ~ WT 1

PAGE 36

GALIANO 456 JOYAS INSPIRADAS EN Posador de oro 14 K con"p, ias y ,il"a"t,", 5375 00 Sortijo de oro 18 K. y 9 brillantes, $135.00. Original coltar en .l CTOroV t40255:0 Para crear los diseos de estas centellantes joyas, los atces de RIVIERA buscaron la in psiac.on en las mas SUntuosas lUsIOa s &J Cla, la damsa elegante a quien Ud. quiere halagar especialmente. Y en cimundo de las ilusiones femeninas captason nouestros artstas las deas pasa estas m o de era 5 ssortjas, collares, pUlsos. capaces de acentuar con sus destiAlos esa preciada joya que es a belleza de toda MUJes. u x Pasador de oro 18 K. con 20 brillantes, S325.00. Psrlos cultivados Oro 14 K y brllontes, 5395 00 ir Juego de Trio de abelos oro 18 K. y rubies, $66.00. 3. Pasador de pltatno con brillontes y baguettes, $2,250.00. Reloj de tapo, con brillantes y perla s. 360 00 Reloj con topo, 14 K. y brillants, O $745.00. -•Y ahora estos oyas pueden adquirerse fo calmente por medso del CHECK-BOOK de C RIVIERA. un sistd'ma de creditos de sngu lar atractivo LAS ILUSIONES DE ELLA S:

PAGE 37

m a -ep.no Ino III n 1 m 1 oni 1 -,L

PAGE 38

1414 1 '~ u 1~ $1** lo 'it i 4 in. ¡. as es cada una de estas creaciones. As lucir su belleza en a mana con estas joyas, verdaderas constela ciones de brillantes. .0 -u '4 Lit 1 /-a, -1, 1 II