Citation
Statuten en huishoudelijk reglement

Material Information

Title:
Statuten en huishoudelijk reglement
Creator:
Gemiloeth Chasadim (Paramaribo, Suriname)
Place of Publication:
Paramaribo
Publisher:
H. van Ommeren
Publication Date:
Language:
Dutch
Physical Description:
14 p. : ; 20 cm.

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Charities -- Suriname ( lcsh )
Jews -- Societies, etc -- Suriname ( lcsh )
Genre:
non-fiction ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
van de vereeniging Gemiloeth Chasadim.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
028616811 ( ALEPH )
00771530 ( OCLC )
ALS7646 ( NOTIS )

Full Text

* j STATUTEN

EN

UInSHOUDELIJK REGLEIIENT

000VAN DE VEREENIGING
0000 0000
GEMILOETH CHASADIM. f


DRUKKERIJ ERVEN H VAN OMMEREN.
PARAMARIBO.
I_______________________I

1STATUTEN
EN

HUISHOIUDELIJK REGLEMIENT

VAN DE VERLENIGING


GEMILOETH CHASAOIM.DRUKKERIJ ER\ E\ H. VAN OMEREN
PARANIARiBO


UNIVERSITY OF FLORIDA
1 111 1 1 11111 1 11 1111111
3 1262 05803 1690


Hv
M ; i


JUDAIC1P
3IRA.'
\~s


JuaA~.r'P i-1. V LI ZI( I >.E S'I'A'I'U'I'I2N

der
V e r cen g i z

,,EiEMILOETH C HASADIM"
SI let itio Tcfene.i v an I iecldevei-ken)
Geesbiied te Paramaribo.


Naiam en Doel,
Art L
De Verteemrniir It. 1:i d;nii L,.m \.1 .iI ,.G mniloeth Chasadim"
(Helt lit.i,.i.'c van !,I l or! irc ) en is L ... li;:d te Paramariho
Art. 2.


CO ,lii il liI .
(7, iijkeii v.in 'n. ic liik. licllt< 1c h.'n t7r i iLn en
4 1.-I 1k li l \va1 d 'I I illcW llN,'I SI jl li u { lite%, Il, 1 ."Iil ep ll
I. h.I ,! \.:\}. 0 .i t cililt r w o(fit vet.shall, ICi op ell i! li.i : ,b l, I !e: ,:-:.;
oiiltki,1?; e I",'lit i< } ,l liet :otlenl vofr l ,.I. iki ij i s .i.ili, It ~ k 1..I en] ijken van
n ia inc liiji- 1n 1 *1 lm<:6! l !\> i' \ <.\c J r-i: Vo-.ta* ; ilc:nC i;i
c. dc lk stenl van ,'c ,,. fdin. ii : van dood.kiSt lijkgVa 1v<. hi en
L raipt( al d1I i 'l,1t iit, uijic v*I'. 'oili ijk. .i': ier V,'I ce ili 't Ie

fld. eel" iS i : .; liii, o il ,,r i to( her h w., ia
hij het t !tmi.llui,., lijk Rki lei.int ,.;istl c ,t ellrIn, Ie v..'i L'cncn aau de
nab! ,i.I. inl.el 111 v i, Lclr.:.ii i(a l dan ie leden der Vercvri.,0'2i2i i,
die de el e i .\c rl il-iii. ili h ili ;


4

e, de kosten van het vervoeren van lijken van mannelijkeen
vrouwelijke leden der Vereeniging uit het Militair-Hospitaal of
andere gestichten te dragen.
Art. 3.

De Vereeniging verricht hare diensten bij die mannelijke
lijken, welke vanwege een der beide Israelietische Gemeenten te
Paramaribo ter aarde worden besteld, zij het zelfs dat de over-
ledene geen lid dezer Vereeniging was, met dien verstande, dat
geene geldelijke uitgaven in dat geval voor rekening van de Ver-
eeniging komen.
Het Bestuur heeft echter het recht oir, indien door een der
Gemeenten; lijken van vreemdelingen worden ter aarde besteld,
hare diensten, bedoeld in art. 2, met uitzondering van het sub d
genoemde te verleenen en de kosten daaruit voortvloeiende geheel
of gedeeltelijk te dragen.
Indien een lid in een der districten of buiten de kolonie
overlijdt en aldaar niet van Gouvernementswege wordt begraven,
zal, indien dat lid in de termen mocht vallen, door een der beide
Israelietische Gemeenten ter aarde te worden besteld, aan zijn
iabestaanden een bedrag van f 50.- worden uitgekeerd.
Leden.
Art. 4.
Als leden van de Vereeniging kunrien worden aangenomen
alle Israilieten boven den leeftijd van 18 jaren die zijn ingeschre-
ven als lidmaat van een der beide in de kolonie gevestigde Israe-
lietische Gemeenten.
Art. 5.
Om als lid van de Vereeniging te worden aangenomen, moet
men zich schriftelijk aanmelden bij het Bestuur, met opgave van
naam,. voornamen, ouderdom en woonplaats.
Het Bestuur beslist zoo spoedig mogelijk over de aanvrage.
Lidmaten van een der beide in de kolonie gevestigde Israelie-
tische Gemeenten kunnen met de tot hun gezin behoorende kinderen
beneden den leeftijd van 18 jaren toetreden.
SOnder gezin wordt verstaan de echtgenoote en kinderen
beneden den leeftijd van 18 jaren.
Bij overlijden van het gezinshoofd kunnen hunne vrouwen
en daarna de in het vorig lid bedoelde kinderen de rechten uit

het lidmaatschap van het gezinshoofd voortvloeiende, blijven ge-
nieten.
Vrouwen en kinderen beneden den leehijd van 18 jaar, als
bedoeld in het vorig-lid, zijn niet stemgerechtigd, en niet tot Be-
stuurslid verkiesbaar.
Personen die toetreden nadat zij den leeftijd van 50 jaar
hebben bereikt, betalen een entreegeld door het Bestuur vast te
stellen met een minimum van f 2.50 en een maximum van f 10.-.
De gealimenteerden der beide Israelietische Gemeenten ter
S stede en, de daarmee door die Armbesturen gelijkgestelden, worden
beschouvd leden van deze Vereeniging te zijn. Zij zijn evenwel
niet stemgerechtigd en niet tot Bestuurslid verkiesbaar.
Art. 6.
Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door afschrijving;
b. door bedanking.
Afschrijving door het Bestuur kan plaats vinden, wanneer een
lid meer dan zes maanden contribute achterstallig is en na schrif-
telijk te zijf aangemaand om binnen een maand zijn achterstand
te voldoen, daarin in gebreke blijft.
Wederinschrijving heeft niet plaats alvorens de achterstallige
contribute ten voile is betaald of ten genoege van het Bestuur een
regeling ter zake is getroffen.
Art. 7.
Tot eere-voorzitters en eere-leden kunnen door de Algemeene
S Vergadering op Voorstel van het Bestuur worden benoemd, zij, die
zich bijzonder verdienstelijk jegens de Vereeniging hebben gemaakt.
Deze hebben toegang tot alle Vergaderingen en hebben een
adviseerende stem.
Geldmiddelen.
Art. 8.
De geldmiddelen der Vereeniging bestaan uit contribution der
leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere toevallige baten.
De contribute wordt in het Huishoudelijk Reglement bepaald.

Art. 9.
Uit de ontvangen geldeq worden de uitgaven gedekt.
Hot Bestuur.
Art. 10.
Het Bestuur der Vereeniging wordt uit en door de leden
gekozen en bestaat uit:
Een Voorzitter;
fEen Secretaris;
Een Penningmeester en Vier Commissarissen.
Het Bestuur verdeelt onderling de function.
Het Bestuur wijst een zijner leden aan, die nevens zijne
function als ondervoorzitter optreedt.
De wijze van verkiezing en aftreding van het Bestuur, als-
mede de werkzaamheden der Bestuursleden worden geregeld in
het Huishouderijk Reglement.
Bloedverwantschap tot en met den tweeden graad mag niet
bestaan tusschen de Bestuursleden.
'Wanneer Bestuursleden, elkaar in den verboden graad be-
staande, tegelijkertijd worden verkozen, wordt degene toegelaten,
die. de meeste stemmen bekwam, en bij gelijk aantal stemmen, de
oudste in jaren.
Art. 11.
De Vereeniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd
door den Voorzitter en den Penningmeester.
Vergaderlngep.
Art. 12.
Het Vereenigingsjaar loopt van 1 Maart tot ultimo Februari
daaraanvolgende.
Jaarlijks in een Algemeene Vergadering uiterlijk in 'de
maand Mei te houden brengt de Secretaris verslag over het
afgeloopen jaar uit en doet de Penningmeester rekening en ver-
antwoording van de ontvangsten en uitgaven der Vereeniging.
Op deze vergadering wordt door den Voorzitter een Commis-
sie van drie leden benoemd om de rekening en verantwoording
van den Penningmeester na te gaan. De Commissie brengt binnen
een maand schriftelijk verslag uit aan het Bestuur.
Van hare bevinding wordt op de eerstvolgende Algemeene
vergadering mededeeling gedaan.
Hare goedkeuring strekt den Penningmeester tot acquit en
decharge.


7

Art. 13.
Het Bestuur is verplicht om, op daartoe met opgaaf van
redenen, gedaan schriftelijk verzoek, van tenminste vijftien leden,
binnen dertig dagen na ontvangst van dat verzoek, een algemeene
Vergadering te beleggen.

Het Hulshoudelijk Reglement.
Art. 14.
Het Huishoudelijk Reglement wordt door de Algemeene Ver-
gadering vastgesteld en gewizigd.
Het mag geen bepalingen be~atten in strijd met deze Statuten.

Statutenwijzlging.
Art 15.
Aanvulling of wijziging van de Statuten kan alleen plaats vin-
den in eene Algemeece Vergadering; echter nooit anders dan
wanneer het daartoe strekkend voorstel op de agenda der te hou-
den vergadering is gebracht.

Ontbinding.
Art. 16.
Tot de ontbinding der Vereeniging wordt op een daartoe uit-
sluitend bijeen te roepen Algemeene Vergadering, vereischt een
meerderheid van 2/3 van het ledental der Vereeniging.
S Is dit ledental niet aanwezig, dan kan tot de ontbinding wor-
den besloten op een tweede uitsluitend tot dat doel opgeroepen,
VYergadering, bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden.
Bij eventueele ontbinding der Vereeniging worden de gelden
gelijkelijk verdeeld tusschen de Armenfondsen der beide Isram-
lietische Gemeenten, met inachtneming van het bepaalde bij art.
1680 van het Burgerlijk Wetboek.

Slotbepalingen.
Art. 17.
In gevallen waarin de Statuten, noch bet Huishoudelijk Regle-
ment voorzien, wordt door de Algemeene Vergadering beslist.
Art. 18.* *

De Statuten treden in working op do eerste van de maand
volgende op die waarin de Gouverneur deze Statuten heeft goed-
gekeurd.
Bij de inwerkingtreding van deze Statuten, goedgekeurd in de
Algemeene Vergadering'van 24 Juni 1926, vervallen de Statuten
vastgesteld in de Algemeene Vergadering van 20 September 1910
en goedgekeurd bij Gouvernements Resolutie dd. 1 December 1910.

Overgangsbepaling.
Art. 19.

Vrouwen en meisjes die bij het inwerking treden van deze
gewijzigde Statuten behooren tot een gezin waarvan het hoofd met
gezin lid van deze Vereeniging is, blijven zoolang zij totdat gezin
behooren, hunne verkregen rechten behbuden.

Paramaribo, 5 Augustus 1926.
Het Bestuur,
S. J. SAMUELS. Voorzitter.
C. FERNANDES. Penningmeester.
PH. A. SAMSON. Secretaris.
JB. FERNANDES.
J. J. MONK. .
S. M. LEVIE. Commissarissen.
D. ARRIAS.

Dezq Statuten zija krachtens art. 1667 van het Burgerlijk
Wetboek door den Gouverneur bij resolutie van 20 September
1926 No. 3136 goedgekeurd.

De Gouvernements-Secretaris,
get. VAN HAAREN.

De Statuten zijn openbaar gemaakt in het Gouvernements
Advertentieblad van 1 October No. 82.Gewijzigd Huishoudelijk Reglement
van de
L Vereenlging

,,Oemiloeth Chasadim"
gevestigd te Paramaribo.


De Leden.
Art. 1.
Het lidmaatschap vangt aan met den eersten van (e maand,
waarin over detoelating gunstig is beslist.
De leden worden onderscheiden in gewone en werkende
"IA leden.
Werkende leden zijn zij, die zich bereid verklaren hetzij
kosteloos, hetzij tegeh vergoeding behulpzaam te zijn bij de be-
handeling en de verzorging van die lijken waarbij de Vereeniging
optreedt, alsmede bij het bewaken van zieltogenden.
SContributie.
SArt. 2.
SDe maandelijksche contribute bedraagt, 1 0,25.
SLeden, die met hun gezin, als bedoeld in art. 5 der Statuten
zija ingeschreven, betalen een contribute van f 0.50 's maands.
Wanneer bij overlijden van het gezinshoofd vrouwen of de in
art. 5 der Statuten bedoelde kinderen de reehten uit het lidmaat-
schap van het gezinshoofd blijven genieten, is voor hen dezelfde
contribute als in het vorige lid genoemd verschuldigd. Indien er
slechts Uen kind is, bedraagt de contribute alsdan f 0.25 's maands.
1Naar het oordeel van het Bestuur kan bij ziekle aanp leden
tijdelijke ontheffing van contribute worden verleend.Het Bestuur.
Art. 3.
Het Bestuar vergadert zoo dikwijls als ter behandeling yan
de belangen der Vereeniging noodig blijkt.
In Bestuursvergaderingen word bij meerderheid van stemmen
beslist.
Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht
te zijn verworpen.
Jaarlijks treden volkens rooster, door het lot t6 regelen, twee (
Bestuursleden af, met dien verstande, dat om de drie jaren drie
Bestuursleden aftreden en zoo vervolgens.
De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
In eene algemeene vergadering wordt in de vacatures van
Bestuursleden voorzien.:
Met uitzondering van het geval dat een geheel nieuw Bestuur
wordt gekozen, komet de nieuw benoemden op den rooster van
aftreding, in de plaats van hen, in wiens plaats zij gekozen zijn.
Gekozen is hij, die de meeste stemmen op zich vereenigd
heeft.
Bij gelijk aantal stemmen op verschillende personen uitge-
bracht, wordt een herstemming gehouden tusschen' hen, die de
meeste stemmen op zich vereenigd hebben.
Staken alsdan de stemmen, dan wordt de oudste in leeftijd
als gekozen beschouwd.
Bij tusschentijds ontstane vacatures in het Bestuur wordt door
den Voorzitter.aan.andere Bestuursleden de function van de afge-
treden Bestuursleden opgedragen.
Zoo spoedig mogelijk word in een Algemeene vergadering
in de ontstane vacature voorzien.
Art. 4.
SDe Voorzitter waakt vodr de getrouwe raleving van de Sta-
tuten en het Huishoudelijk Reglement, van de genomen besluiten
en alle belangen de Vereeniging rakende.
Hij belegt en leidt dt vergaderingen.
,Bij ontstentenis of verhindering wordt hij vervangen door het
Bestuurslid dat ingevolge art. 10 der Statuten tot ondervoorzitter
is aangewezen.
Bij verhindering of ontstentenis van eeri "der Bestuurs-
leden kan'de Voorzitter diens function aan een Bestuurslid op-
dragen.

11

Art. 5.
De Penningmeester is belast met het onlvangen van contri-
butien en alle andere aan de Vereeniging toekomende gelden; een
en ander 4egen afgifte van kwitanlie. Tot het doen dezer onivang-
sten houdt de Penningmeester een stokboek dat vooral door den
Voorzitter is geparafeerd.
fij houdt een boek, waarin elk lid der VereAniging een hoofd
heeft, een Kasboek, waarin, op gemakkelijke wijze uit de inkomsten
en uitgaven een rekening en verantwoording kan worden gemaakt;
en een contributieboek voor de leden.
hij doet de uitgaven tegen behoorlijke kwitantie, geparafeerd
door den Voorzitter.
De gelden der Vereeniging worden door hem belegd, hetzij
op de Koloniale Postspaarbank, hetzij op eerste hypotheek; dit
laatste wonder goedkeuring van het Bestuur.
Zoodra de Kas meer dan f 200.- bedraagt, moet door den
Penningmeester het meerdere worden belegd.
Hij draagt het Bestuur. voor, die leden, die ingevolge art. 6
der Statuten, voor afschrijving in aanmerking komen.

Art. 6.
De Secretaris voert de'correspondentie der Vereeniging en
schrijft de convocation der Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen
uit.
Hij houdt:
1. de Notulen der Vergaderingen: ,
2. eenboek, waarin alle brieven, die verzonden worden, zijn
S aangeteekend.
3. een boek, inhoudende de namen der leden, met vermelding
of zij al of niet met hun gezin zijn ingeschreveni
Hij geeft maandelijks aan het Bestuur kennis, welke Commissa-.
ris, volgens de door hem aan te leggen rooster, als maaqdeori-
missaris zal optreden.
Art. 7.
De maandcommissaris of het Bestuurslid, dat hen? op zijn
verzoek vervangt, of door den Voorzitter daartoe word aangewezen,
is belast met:
a. de zorg voor'het aanstellen van wakers bij aieltogenden
en bij lijken; *


12

Indien de bewaking tegen vergoeding plaats vindt, wordt het
daarvoor door het Bestuur vast te stellen bedrag met goedkeuring
van den maandcommissaris uitbetaald;
b. de leading en het toezicht bij de behandeling van lijken.
Hij doet de werkende leden, die zich bereid verklaren be-
hulpzaam to zijn bij de lijkbewassching, oproepen.
Wanneer daarvoor termen zijn, is hij bevoegd werkende leden,
tegen een door het-Bestuur te bepalen vergoeding aan te stellen.
Deze vergoeding wordt, met goedkeuring van den maandcom-
missaris uitBetaald.
De maandcommissaris is verplicht zorg te dragen dat in de
nabijheid van den doode orde, stilte en kieschheid door degenen
die in de sterfkamer aanwezig zijn, stipt worden in acht genomen..
De werkende leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan en
zich te gedragen naar de aanwijzingen van den maandcommissaris.
Wanneer een werkend lid zich niet onderwerpt aan de aan-
wijzingen van den maandcommissaris, kan het Bestuur op diens
voordracht bepalen, dat gedurende een door het Bestuur te bepa-
len tijd, dit lid niet verder wordt aangezegd om zijn diensten te
verleenen.
c. het toekennen van gezamenlijken geldelijken understand,
bedoeld bij art. 2, sub d der Statuten. Deze bedraagt:
voor 1-2 personen 1 5.--;
voor 3 ,, 7.50;
voor 4 ,, ,, 10.-;
voor 5 ,, 12.50 en voor
meerdan 5 ,, ,, 15.-.
Het toe te kennen bedrag wordt, met goedkeuring van den
maandcommissaris uitbetaald.
Art. 8.
Een der door het Bestuur aangewezen Commissarissen is
'belast met:
a. het toezicht 'over de opslagpiaats der Vereeniging;
b. bet toezicht over de te vervaardigen doodkisten en
grafpalen.
De bode en de invorderaar.
Art. 9.
,Doo het Bestuur 'worden aangesteld,-geschorst en ontslagen,
een bode en een invorderaar.


5
Het loon van den bode en den invorderaar wordt door het
Bestuur bepaald.
Art. 10.
De bbde is belast met het rondbrengen van de convocation
der Vergaderingen en de brieven, die vanwege de Vereeniging
worden verzonden en is verder (erplicht alle opdrachten van
Bestuursleden, verqischt voor de werkzaamheden bij een lijk of
ten behoeve der Vereeniging, stipt uit te voeren.
Art. 11.
De invorderaar is belast met het innen der gelden en het vol-
voeren der opdrachten hem door den Penningmeester gegeven en
is aan het Bestuur verantwoording verschuldigd.
V66r zijn indiensttreding zal hij ten genoege van het Be*tuur
en ten behoeve der Vereeniging een borgtocht van f 100.- moe-
ten stellen.
Vergaderingen.
Art. 12.
Zoo dikwijls als de belangen der Vereeniging zulks vorderen,
roept de Voorzitter eene Algemeene Vergadering bijeen.
De Vergaderingen worden behoudens bijzondere omstan-
digheden gehouden in een der vergaderlokalen 'der beide
Israelietische Gemeenten.
Art. 13.
Er wordt een presentielijst gehouden, die door ieder .der ter
vergadering aanwezige leden wordt afgeteekend.
De leden moeten zich onderwerpen aan de leading van den
Voorzitter. Zij hebben zich te bepalen tot het aan de orde zijnde
onderwerp en voeren het woord in den meest bezadigden
spreektrant
Bij gebreke hiervan kunnen zij door den Voorzitter tot de
orde worden geroepen, en bij herhaling kan hen het woord
worden ontnomen.
Bij een. gedrag, storend voor de Vergadering, kan de Voor-
zitter gelasten dat een lid uit de Vdrgadering worde verwijderd.
Art. 14.
Alle besluiten der Algemeene Vergaderingen worden genomen
bij meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 16
der Statuten.
Art. 15.
Stergming over zaken geschiedt bij monde; over personen
met gesloten brieven.
Behoudens het bepaalde bij art. 3 van dit Reglement, beslist
bij staking van stemmen over personen, het lot, bij staking van
stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 16.
Voorstellen door leden gedaan, die niet op de agenda der
Vergadering voorkomen, worden naar het oordeel van de Alge-
meene Vergadering of onmiddellijk behandeld, bf tot een volgende
Vergadering uitgesteld.
SOptreden bij niet-leden.
Art. 17.
Treedt de Vereeniging op bij lijken van niet-leden, dan wordt
door het Bestuur, boven hetgeen wordt uitgegeven 25%/ in reke-
ning gebracht.
Art. 18.
Bij de inwerkingtreding van dit Reglement, vervalt dat, het-
welk in de Algemeene Vergadering van 24 November 1910 is
vastgesteld.
Art. 19.
S Dit Reglement, vastgesteld in de Algemeene Vergadering van
26 Juli 1926 treedt in working tegelijk met de gewijzigde Statuten.

Paramaribo, 5 Augustus 1926.
Het Besttur,
S. J. SAMUELS. Voorzitter.
C. FERNANDES. Penningmeester.
PH. A. SAMSON. Secretaris.
JB. FERNANDES.
S. J LEVIE. Commissarissen.
D. ARIAS.
D. ARRIAS.


r~.
Full Text
xml record header identifier oai:www.uflib.ufl.edu.ufdc:UF0000099100001datestamp 2009-02-12setSpec [UFDC_OAI_SET]metadata oai_dc:dc xmlns:oai_dc http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc xmlns:dc http:purl.orgdcelements1.1 xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.openarchives.orgOAI2.0oai_dc.xsd dc:title Statuten en huishoudelijk reglementdc:creator Gamiloeth Chasadimdc:publisher Drukkerij Erven H. van Ommerendc:type Bookdc:identifier http://www.uflib.ufl.edu/ufdc/?b=UF00000991&v=00001AAA0365 (ltqf)ALS7646 (ltuf)002324095 (alephbibnum)dc:source University of Floridadc:language Dutch (Flemish)dc:coverage South America -- Suriname