<%BANNER%>
UFIR IFAS
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/IR00002239/00001
 Material Information
Title: Balans, Moderasyon, ak Varyete
Physical Description: Fact Sheet
Creator: Valentín-Oquendo, Isabel
Publisher: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS
Place of Publication: Gainesville, Fla.
Publication Date: 2003
 Notes
Acquisition: Collected for University of Florida's Institutional Repository by the UFIR Self-Submittal tool. Submitted by Melanie Mercer.
Publication Status: Published
General Note: "Publication date: January 2003."
General Note: "FCS8721"
 Record Information
Source Institution: University of Florida Institutional Repository
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the submitter.
System ID: IR00002239:00001


This item is only available as the following downloads:

FY58200 ( PDF )


Full Text

PAGE 1

1.This document is FCS8721-Hai, one of a series of the Departme nt of Family, Youth, and Community Sciences, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences University of Florida. Publication da te: January 2003. Reviewed by: Jennifer Hilla n, MSH, RD, LD/N, University of Florida. Translat ed by: Ducrepin Fleurinord. Translation reviewed by: Jeanelie G illes, MA, ABD, Dept. of Romance Languages & Literatures. Please visit the EDIS Web site at http://edis.ifas.ufl.eduThe Institute of Food and Agricultural Sciences is an equal oppor tunity/affirmative action employer authorized to provide resea rch, educational information and other services only to individuals and in stitutions that function without regard to race, color, se x, age, handicap, or national origin. For information on obtaining other extension publications, contact your count y Cooperative Extension Servic e office. Florida Cooperative Extension Service / Inst itute of Food and Agricultural Sciences/Uni versity of Florida/Christine Taylor Wadd ill, Dean 2.Isabel Valentin-Oquendo, MS, RD, LD/N, curri culum coordinator, Family Nutrition Program, Department of Family, Youth, and Com munity Sciences, Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, Un iversity of Florida, Gainesville, 32611. FCS8721-HaiBalans, Moderasyon, ak Varyete1Isabel Valentin-Oquendo2Manje nan piramid la ede nou chwazi bon manje pou nou rete an sante. Piramid sa a gen twa mesaj ladann: balans, moderasyon, ak varyete.BalansManje anpil manje ki pi anba piramid la. Manje sa yo se manje ki genyen anpil fy. Sa vle di . L wap mete manje nan asyt ou, mete legim, pwa, diri oubyen espageti avan. Si ou grangou l ou fini manje, manje yon ti fwi, legim oubyen manje an grenn. Pa manje plis ke sa ki rekmande nan gwoup twa nan piramid la, nan nivo twa a. Anpil nan manje sa yo gen grs zannimo ladan yo, kidonk yo gen anpil grs menm si yo gen vitamin ki rich ladan yo. Sa vle di . Manje vyann an ti kantite. L wap manje yon 8 liv vyann bf, eseye Manje mwatye, epi sere rs lt mwatye-a pou demen.ModerasyonItilize rekmandation nan piramid-la l wap chwazi manje pou ou manje. Sa vle di . Mezire gode lakay ou pou ou w sa yon mwatye espageti bouyi oubyen diri samble. Apr ou w kijan yon gode diri oubyen spagetti samble, itilize sa tou l ou ap manje nan restoran oubyen l wap mete manje nan asyt ou. Chwazi grs, lwil, ak bagay dous detanzantan. Itilize yo an ti kantite. Sa vle di . Mande ss vinegrt (ss ti malis) sou kote pou salad ou. F manje ou ak tikras grs oubyen san grs (sote nan lwil, griye, roti) epi sere Poul fri pou yon okazyon espesial.

PAGE 2

Balans, Moderasyon, ak Varyete Paj 2 Enfmasyon sa-yo te kapab part gras a konkou Expanded Food Nutrit ion Education Program, USDA's food Stamp Program, and Univers ity of Florida Cooperative Extension Service. Program Food Stamp -la ede moun ki pa genyen anpil lajan jwen asistans nan lavi chak jou. Li kapab ede-w achte manje ki gen anpil kalite nitritif pou yon bon dayt. Si ou vle gen plis enfmasyon sou sa, ou kapab rele nimewo sa-a! 800342-9274 ( ou pap peye pou apl-sa-a).Janvye 2003 Varyete Manje manje nan tout gwoup piramid la chak jou. Sa vle di . Itilize yon piramid ki pa genyen anyen ladann, epi tcheke gwoup manje Ke ou manje nan jou a. F tchek ou yo vinn tankou yon abitid pou manje ke ou manje nan jounen an. Chwazi yon variete manje nan chak gwoup manje yo. Sa vle di . Menm si legim an general genyen anpil vitamin, brokoli ak tomat gen plis vitamin ke lt yo. Patat dous ak karot genyen bon vitamin A. Wap genyen anpil bon vitamin l ou manje anpil legim. Tout manje bon pou ou epi ka ede ou pou ou manje byen. Ansanm, Yo ka ba-ou vitamin pou ou rete an bon sante. Itilize piramid la tankou yon gid epi chwazi manje ke fanmi ou yo renmen anpil.Yon ti ekszesisItilize yon piramid ki vid pou ou kembe rek manje ke ou manje nan 2 a 3 twa jou. Eske ou gen balans? Eske ou pratike moderasyon? Eske ou manje manje ki varye?KI sa ki konte pou yon asyt? Pen, Sereal, Diri, ak EspagetiYon ti moso Pen Yon mwatye tas diri bouyi oubyen espageti Yon liv sereal ki deja prepare Yon mwatye sereal ki bouyi tankou avwannLegimYon mwatye tas legim kri oubyen bouyi Yon gode fy kriFwiYon ti fwi piti Yon ka gode ji Yon mwatye ji ki nan bwat oubyen tranch fwi tankou zoranj Yon ka fwi sk tankou rezenLt, Yogout, ak FromajYon gode lt oubyen yogout yon ka edmi a 2 liv fwomajVyann, Pwason, Pwa sk, ze, ak Pistach2 ak 3 liv vyann bouyi ki pa gen grs, poule oubyen pwason Konte yon mwatye tas pwa bouyi, yon ze oubyen 2 kiy mamba tankou yon liv vyannGrs, lwil, ak Bagay DousItilize an ti kantite! Bagay tankou lwil pou yo f manje, ss salad, sik, b ak magarin. Ou ta dwe itilize yo an ti kantite.ResousPou plis enfomasyon pou konnen jan pou itilize manje nan piramid la oubyen pou aprann kisa nitrisyon ak sante ye, pale ak moun ki responsab de bagay sa yo nan kominote ou la.