Glos Gminy Zydowskiej

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Glos Gminy Zydowskiej
Alternate Title:
The Voice of the Jewish Community
Physical Description:
25 pages; torn
Language:
Polish
Publisher:
Organ Gminy wyzaniowej zydowskiej w Warszawie
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
East Europe -- Poland

Notes

General Note:
Includes Yiddish section

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
GS5
System ID:
AA00013425:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

~'~F' *~ IlLlifl
~' ~~~~-
:9; i -~.r. ..... ~. ,;:;. :- r .
~Yir~ i:,
i~ 211"~' i::a
r. -* ,
'
,,;,
.~ ;.. ..
-~ ~~ r~r;r~, ~ Y. i''-; ;i-;.7...- -
s ::l~;',,::.:a,-;:! ;C'i;:3s:':r;
""' "
:.;:I; *;;rl..-r


:m 'd .i W ti
-:,**/C ?'/


~-~~. .:;: -:- -~iri.:
~
~~r~T. C
-LI
r.; I...~TT ~~~I~* ~


~OF -DI:Bk N-BA
'':F~RIEDI1JA'N~:~


t~; r.r '~
~~_" .~~; r-
~%~;j
~ -:'~k-~.
I' r, u' '''=i ~;i~~; ELr~. :

w a Is w a, c Wi. a ,C'k- n a g", ;.. --
S .. V.- ... .'. ... ,.. .... .y! ..


isiniej e od roku 1864i
"*." *I. ;*- ** ', .: .':". r-f..,-
BANK' D E: IZ 0,i
44. ". .i z" -, .4;w
S. .. : :- '*-. ^.-

Wszelkie nawierzohnie, jak :asfaltowe, ukladanie,--wszelligo ypu ostki nawierzc ie etonow


e'4
'


boty bruikarskie wykon ywa:~ zybkob i .solhdnie ,L .:4 i '
...:.-; :.* : : -: .-' ..:: !;".. .-:- .- ..

e d s i b i r rst w o RobOt As lto li j r

AV-4.... .'P .
.- ....: .... r,1 ,4

W. i .. aiciciele: E. Baliinige A. likson M. K pf0sz.
SWarsz .awa, Z.t za 6 te .4-W i1
Perad tecliniczny' ic dszielMam' e' t'i:'i.
P .ra .-. : .' n e. .:
a s a a,- w o n c .-. .. e ; 1- 1 .' .-.-.,!:',' i, "


WROOZIMERZ ItSIUKIEWI
.. j6'tr murarski i przedsiQbiorca budowlany : RS!;
wykonywa wszelkie .O': ::'l:..-"'"
roboty budowla ne CDIEI
ASZ::A WA STP INSSKA 34NIE R -
TEL: 9.39-96
O .... .


"' : .'' .". -.N... : ,.. .... .
"..%.M u .. w -.. ,. .. :
,... .' ..: ,,. : .,,,... :=+ .: -, -,,. '.,, .% ,.. ,,,,-:. .. = ..- : !--.-.!,:. .,i :? R:. : .: '; .: ; .::: ,:, .
:'',. ...; '' .. .: '. i: .. .. ,. .",.= '.":. : ," ., ... :, .,, .' .', ,". ".. e e ''. :,.
:, .,; .,, ,= ,, ., ,, :, : :, = = : .,,l,; ,;, _, ,,,, ,: : :: ,, ,. .,;=., : : ,;,? : ., l .,, ,j ., ;: ,= ,.,, ., ,,.,:,


Prz
..-. f ...... ..".,


.. -.
.L...' -"0 .- '

iNr- 1 Warszawa, Siyczen 1938 Rok II
- :. ,
NMaurycy a. yzel
:'''' : In.Tyiczasowt Przewodnlczqcy Gminy
.".' -yd6wakiej w Warszawie


IW 75-etniq -rocznicQ Powstania

SStyczniowego*)

:''. Szczerze wzruszony zabieram glos Polsce, kt6rzy jak naj.bardziej wrogo
::.,na tej dzisiejszej tak podnioslej uro- odnosili sie zaro6wNo do samej ideo-,
czystoso i -czuj.q si? szczgliwym, it logii ruchu powstaficzego, jak i do
iodbywa si ona w gmaehu najwiQk- tych, kt6rzy udzial w tym ruchu
Sszej w Polsce Gminy Zydowskiej i to przyjmnowali.
W czasie, kiedy ja wlaSnie mam za- Oczywiscie, iz nie przyczynilo sig
." -
...zczyt jej-przewodniczy6. Wyb6r sie- to do podniesienia ducha wyzwoleri-
'.izibyN tej najwiqkszej Gininy naszej, czego w narodzie, do wzmotenia jego
jl.ako miejsca dia obchodu 75-let- sity zbrojnej, do zwiqkszenia kadr
[I h.iej-rocznicy powstania 1863 r., kt6- walcz.qcych, co nie bylo bez wplywu,
TA my wraz z calq Polska obchodzi- mote nawet decydujqcego, na dalszy
y-, to nie rzecz przyipadku, lecz bieg wypadkow. Wprawdzie po-
ly~plyva z chQci iadokumentowania -wstaiLy z niezmniejszonym heroiz-
| paszych uczu6, zamianifestowania na- mem i zapalem, oflarnoscia i odwaga
l'zej ccci dia tych wszystkich. boha- nadal krwawe toczyli walk i boje,
Siskich syn6w tej zienmi, bez r6inicy ale bIyo ich za malo, uz-brojeni zbyt
',vyznania cz-y narodowosci, kt6rzy licho, by zwycie~Z' mogli.
w.-szlachetnym, patfiotycznym swymr A w tych krwawych walkach, w
oryvie.-chwycili za orgi,by, zlbro- tych Smiertelnych bojach i Zydzi
1 -v riku z kraju .najeidice wvype- polscy ofiarny przyjmowali udzial.
bi,;' y -,trumieniaWhi. krwi wlasnej Jedni i drudzy wsp6ln4 owiani byli
ycd baibi niewoli yciem swym iym yg4lq i wol]q, jedni i drudzy wolnod
lnoe irn.epodlegosc Oj.czyznyod- Polski wyiej nii wlasne swe cenili
IF. -. ycie, a Jej niepodleglos6 ponad wla-
A- -A wspominaj'c._o tym podkre- sne stawiali korzySci i interest.
to diatego,- iti.jak- wiemy. i z To tet czcia i uwielbieniem ota-
g~ :.histrii .i z 'dopowiadan naszych ciamypamieq Zyd6w powstaic6w -
c6w,. bylo niestety duiq. takich w dielkich patriot6w polskioh, a przede.
*- -. : ... "\vwszystkim ,pamie6 rabiria Meiselsa,.
m) iniea .o przem6wienie wyglosl czionka Rzadu Narodowego Henry-
K I ezes Mauryca Mayzel na uroczystej
deim, ktbra gi -odbyla w dniu 22 b. m. ka Wohla, a z dawiejsz3ch pukow-
all Grmfny, yd. w Warszawie. nika Berka Jo-selewicza.-- ... -- I.. .


wstaficom, a wipc i tym, kt6rzy legli
w bbjach i tym, kt6rych: groby bez-
imienne, najbli.szym nawet nie zna-
ne, rozrzucone sq po polach i lasach,
po syberyjskich tajgach i cytadelach;
weteranom powstania, kt6rzy odeszli
jut od nas w zaSwiaty i tym, ktorym
Opatrznosd pozwolifa doiyC ziszcze-
nia sie marzeri ich ofiarnego ywvo-
ta Zmartwychwstania Polski i na
wlasne ogladac oczy Posta6 Wielkie-
go Jej Wybawcy i Budowniczego,
Jej Pierwszego Marszalka J6zefa Pil-
sudskiego, podziwiac Jego geniusz
i genialne Jego czyny, Jego niepospo-
lity rozum niepospolitego Meia Sta-
nu, a z ktorych trzej obecnogcia swo-
ja dzisiejszq nasza uswietniajq aka-
demie, dodajac jej jeszcze \wikszego
blasku i znaczenia zl6imy hold
i czeSb przez powstanie z miejsc.
Czcigodni Solenizanci! Obywatele
Weterani! My pr6cz czci i holdu ty-
wirmy dia Was specjalny jeszcze sen-
tyment. Przywodzicie nam bowiem
zvywo na pamiec wspomnienme tych
czasow, kiedy zgoda, harmonia i spo-
kojne wsp6lycie wszystkich obywa-
teli bez r6tnicy ich wiary, narodo-
wosci i pochodzenia og6lna byl- wy-
tyckna i za najwiekszq uwaiane byly
cnotQ. Wy Czcigodni Patrioci-Po-
wstaficy potwierdzi6 take mo-ecie,
jak wielkie bylo i w6wczas przywiq-
zanie Zyd6w i jak wielkq byla ich-
ofiarnose krw\i i mienia na oharzu
Polski, kt6ra jak i Wy za swoja uwa-
tali Ojczyzne.


r -'
f -,


O latach i walkach p6iniejszych,
o Wielkiej Wojnie, o r. 1920 m6wi6
nie mam potrzeby. Stoja one jeszcze
iywo przed nami w pamiQci. Zresztq
So ofiarnoSci polskich Zyd6w, gdy za-
chodzi tego dia Kraju potrzeba,
swiadcza xv sokie wojskowe i cywil-
ne order, zdobiqce ich piersi, swiad-
cza liczne szeregi Zyd6w inwali-
d6w wojennych.
To tet niech mi wolno bedzie pod
adresem tych, kt6rzy wbrew tym
niezaprzeczalnym faLtom, dowodom
Sczynom, miast konty3uowania piqk-
cycl tradycji polskich, miast nawo-


;R
1
:;

..~
Li.
i

pa &e w siskim do 'podzwignii- '*sioTha .tysknota.ry MtflmifflU
. .. era.. olsI-.,Wvy --siej t zamjet w stkie.oztory. l "mamy Tli pz i.
.kraju riemawc utaj z trybu- .' Siadczeaie;,te szlache "0i r
-. ny :ajwkszej Gmtiy. 'ydowskiej dliwi ocy. st.nowilizyiq i
* o~wiadczaiyr sbliinie ii urozye, sos w Narodzie' Yzjiyz ska," ; .i


i osi .jako. Ojczyz8ny. paszej kd- glosi;e Paistwo :Polskie st :'wp- ef:. I LtAiza,
chac. ie przestai em .; nym dqbrem wszystkich .obywatel Nieh J .
.Bolejemy bardzo nad. tym, co si gdyi pod-ta Konstytutjq Swo6j pod- .i .....
DOCUMENTNT BRATERSTWA PO. K. "'OS"".-l

DOCUMENT BRATERSTWA POLSKOQ.YDOWSKIEGO. .. : .,.:.-." .
.. ..- "'; .. ., ,, .. ; L' ,,. ,2'


*^ '. ....-- ; -,,.. .- -: -.; ,'-',
. .'.. "" -., i. .j. ,r .
".-,: .:... : ,a,-;,. "-.. ,, ::..- *J ,r T., ;p'. o.m pi pole, c -. ;: :
O ..lt.ck,4e. Troniy leej Bn' Aeiseis k"a"" idz"liea dr ..Jti..ou ae"..
r.-" S ta, y.- ..'. : '
0"Th.-az:.Al.ksandrar.Le sera (Mu.Am Wat,.2esera. (M're'a) : oi o.. .. ...
^ T ', :;1's-............' -" '.c '.,,, m :. .' .h .. $..,,.
:,.-i'..^ Y ^:^: I':- i' "

.. % ; ', ..i

.mu r .:ozgorcz,- "rh Ygorqcym sercem wylpi sI rabm do. wlki-o LYnew-.a ,p
,,*... .s.... .-.' J.L .,.. re,-' p J fgf., w
szm vu t Meisqls sposrod :spoleczentwa, sta- em w synagogah ,hiii"icach, od.'
i ne,..ys nqszq sigg- jqc si uiosobieniem -suuenia- i raj- prawiae byly mody za p. m.,
,spo ienich ,bardzij. -szlachetnychi pory ow. du- postania. Madly te iera.g-
je i, w Szy ludzkiej,. Bv-.ofi szanowany i lu-I bok wiarg I niewiruszonq nadziej.
i y. a ug duasz', ta: ba biany- zar6wno przez. 2yd6w, jak w jlepsze jttro.
p :i;e' e .. C ."y to 'i rzez Polak6w, a jego odwag, cy- Nie znano w6wcza, riynic.wyzna-
S y ,p aodpaszczy- i, kt6ra bia ynikiemjego .niowych. Ws~plna m Wy-, wsp1na
ws prDpa- ielkiej .wartosci etyeznej, -v'ywolala idea zespalala wszy.stkich uczestni-
; bi:9:...'ina wM6, crtaso-": pow &zechny podziw :.k6w Powvstaia, ;::ktrzy, ra~"iq :przy
narowZ zia. d.- ... :ramieniu walczyfi ~o ~zwolieie, nio-
r.: naL,-:-Q- tyin .k- sc goduile sztidio oci. z bro-
i:hahnonJnego wspl2- czony krwiq .ptzez.carki" sairapo6w.
,tk a O liczny'ni udziale .spolec~e-ii a
o giahetm z LAd-' p.'- 9dtowskiego w Po sta'hiu Stycziio-
Sdo" alki z wym wspomnial :i'ilki Wskrzesiicjel
;4i9. o. woleni- Pafistwa Polskiego -Marszaek J6zef
ria. i b~aytei.ch. oy t Pilsudski, W odczycie wvygboszonvm
w a iaro- w Warszawie 20 stycznia 1924 r. Pod-
.. kre1lil On fakt, it 2zydzi powolani
I e- -e w -byli w okresie Powstania nia inaczel- '.
S" sne :i odpowiedzialne stanowiska.
S.iie;: Mrae m Jednq z najbardziej ".~bltnych
01 -wolel ..postaci Powstania ,,Stycznioweeg-o byl
'...- ?:.Y- y Henry
nit- -. y" Wo kt6i-. i.aj. sta-.
d.ili.d nowisko Ministra RSkardbu .WI zdi Na-
S dcg -frodowego, '-Ilkaztjic w swej pr acy
oraz epspolite idolnosci i.oddaj. .pra--
i ne Z e Powstania wielkie rslugi: i-gdy .
,.pon4ndimy- !e wstdzil si. swego zydostwa, i
.*.ieg.R. p. i4 t rude 1 odp owiedziale swoje iza-
....... -o..... .:.. --" .'n., ,'.,"- :. a ia speltni z poswigceni ---, zdo-

..:"., 2."~ "., n 'ani: St nia owego 1863 .o -" H ,,.'-" ..
: ,. ,.0.*-.-,-.. -,o eF,.a.. -. :w". k t" o;' W .,2"p .'
o ezdzcq. r
3 ,!, d ywem. ra a .enr
i. -dna.de aba. ro w-.wstania 'eni~~~eiphvi.qwr
.... ., a. aria- .Powssana, 63 r. byediu 20 it.] .2'
4W.twok4jt a.mtej mAk- wzy.waj .
Stli~!'" Owgo 186.f.:;%
i:.f; ,% Y : Y n.~p. Jq.a... y *. ,, ,jr t ,Jt.J ,:'.aC .I :. LmL, uY, ..aIcI ui.d' WaUC.SL;jI r.IIuI.a.w.d,.. azU^. IWi
ydostwa c uinsmy" sg zawze te." w i e ..... cheem. yrai. "'
S^i zani z osem '-Polski- i i nadzil ideal, kt przyswica
vv.- .- -,
.cti :.:; .r N .-e Sa. o-n :- ..-
7okresie Po rstanB
Na ostatrii j -kolrferencji polakich i iv zachcaniu nibizdi'" .'do 'oiriej- ik
historyk6w wyglosil wsr6d innych walki.z wrogiem? -d zahdu B
:_ Dr Miec slaw Zywczy-ski refe- ---: .. le te -e:ia
ratc 1p"Ko- i -Ilekroc s mow ..o z "uowien. w~e w '
a. r pt. Kogbsci6l:;. uhowieivrWb w. .. .. : .: e
Powstaniu, r wnlegIe'do referatow t n ma s l p oru.
n .. izacn I e ..- -,.-4, ej .. .
: o nreszczanstwie'w Pow.taniu:-(Prof. rmzaeL z wyhoidp6* *aycjg
...ti G.siordwSki.ej) o. ahlpach, przez swych bi 6w a..poredqioi;
irk o ohitniu przez Rzym. TV&eo me moncmy :po-
S" Po-.taniu .-(ad"v Gry- wasserai." .Ina-' o ".'d u."- a
:gra Wroiny) ora5 Zydach w Po-. edzeo o e
.i. aiiu referat noj viahy. skin,^jakoze jest autonomi n sj
?; ''Q: ^ ;: _; oraz holduje :Anajidm aits i za pa-, S- -
:: KsikDr ZywczyAski, miAc.:o Ko' -trywaniom na rytal tae poad
dsciele- uchowieAst-wie Aie wyk-a-' wzglqdem kt. dtiuy est Eadr

, ~~"at oialn ego: r poza' er. .tego na- .. '. d"g : w X V-r .a-e.',. -A
Spapzolbne akaa


R e e -e.. ..mebard c .
J b "AN..
dI :V v1 W.. -.'"' '. a : :- A Carl
rctoz:e,
...:os:- yo .. L ; -, d

'l*. .r3: aa z 4t A.Ly
: :.-:.: ,,,, .., -.:..,:_.; ,. ; w aze o aunowm s- .y ow. .
.ryFchno.za.-:..'
a.,; ::a :iporem -
:abora" ,! ; ':j
c)o .ot n


za..t'z
:: ":2
A


pr
'V


w
pr
to


ibr zi' -.-i' p
i~J w. "t.. r,'. .:,: ; ,-:; .: 'e W

~atawiaj ,. ;Panen.:- w
.e.. '- ... .readen .Rabin Berisz Meise.s m
e I.odf e ni j .. i
l :'raFtaa (1806) abinow,. chowanyoh w duchu pol- sl
i% I Stowarzyr ;-skini 1 lgn4cym do polkosc.i
N-,os w~eco ., .. '. ,. .w
...6 oy ..:.. Lecz Meisels i jemi .podobmn, Ja-'
'tslic y udou w (i
W., :." s"trow i jemu podobhi nie wyczearpy- .b
i W e W. e b
~w ; :caloksztaktu ZydostWa polskiego
ca.ry- : d
.....J --jego kultury, chasydyzm i. cady-
v,,pow,zermecku, Io i eg ,
k ,....- -6 detairy prawie -do: stolicy
9. nstwa, a ich reprezentant -
-: Kr61estwie Izak Majer-t Alter. ob- .
O.,".",i' -.',':-"* ,,::* ... ... "
dyte:flW.-.po,, 'knmierci swego -"nstrza
na M:d.,;,Nena Morgensterna w Kdcicku,
e' "";""d6i ''':" : nad duszami w'ernych
:,^^ .o'''-^ -d .W arszawa .w Gorze Kala- ..

sreL'"--^ ^ .Jie ne *rlat wiej od.i wygod--
.tod:zIbde mogk sprawoac :zqdi
w Ii e t ,ruchiwe-..-.


-,.,.," Z'.: .do st f' ".':b y -" .'
'' d *', .. :M i ; :". t ':: "; ftz
.. : ^ *^ ,.. ':z'r t. .r .;, "' 4
,g 18 t. ; ........ .....
'" ... .. ... .., .'" ,a


^ .- 3 .I olest e.,P l.-.. ...
izm.! ivdziimy ogoinil ieche .uiZY
o,* u.z;sfer,r'zdzq.cych. Juz :wr. s1808os
wesi -Ksi. .Warszawiski Fryderyk:
ugust;i i wmosek Radyi Stanui r6ow a 4,
upra niienie p.olity :zn id bywate.LC 4
ie :d6ww; -zrati ,na' fat 'iO; ale..w.i:.
aaktyce na lat 53-, a-:pp tymoe. za-w', 4
ieszeniu posypaly sig delkiety, o .'gra-;'
czajqce-prawa 2yd6w w handleu i -'!!
abywariiu nieruchomosci, oraz z po- :''.
rotem bddano. miastom ..zniesibne .";'
zez Prusak6w. przywileje de no ri .
leranidis Judaeis' wL Warszawie :
prowadzono ulice koszerne i trefne, -"
t6re raz pje raz zmieniano. Ci gki -A
oddtek od ko.zernego migsa, oraz:-(-,-
ne daniny, utrudnialy Zydom .ycie* '
I*r6lestwie, a tylko niezbyt liczna.':
arstwa inteligencji. (bankierzy, prze- ':.}
iyskdwcy) zdolala zdoby6 majqtek'.r.
wptywy, a:przy tym mocno siq ze-
poli6 z kultura polsk. 'i
Przeciw tej oto warstwie i .j'ej:.
~plywom. nawet na polu kultury'" ':.
teatr, muzyka, poezja, prasa) wy-:.:;
uchia w roku 1859 tzw. wojna zy-1::
owska, rozbudzona przez- ,,Gazet.r.
larszawsk,", a -dalej prowadzona;%', ;
"- -' .. *tt, *.-:i "
,V" skii leluyitjrfl'aj q ie kid za '. 1' seeniial "'i u5.WmadopMhie ii'

histbryk ,tio ae t .eZeiel .iiie':do.orientacjg. Juz w Kra'kowie gdzie ludnosci>-, dowski, .,
S. 1ig.':aza.: i. ..-poznainsiego Ie'Ir. yka zWvalezal -postepq*wcow dw ,sic-. snymz .s
'Merzba'ca'potpl tertriapad.a:ni n- nie .dheia ih za iza'd :enm-wpusice mi' przez -Oberpoh ij p
ir -.' w ah -ltdzi. Tu-godzi 1i w matej 'do- zarz.du Komiteta Starzako.nnych. jego atreztogwah ia, |'
d grsji zdakeentowa6-. akt ie.wsi6d (Gmminy.. s d.) stykal pigc'bezposred-, nia :pa trio.tyezne rii .
;:' i.~.zgerinanizowanego apoleczenistwa -y-- nioa -:a wc nie za.poqsrednictvem vi.zglgdem form, lec.:
'? -' '-dwskiego vw Poznaniu. istnia.jeszcze -zawodowej dydowskiej integenji nym' -przywiiazaem, do P
,' ;"::.d-:-' : kyctisiggarz i wydawca .rzeczy -pol- z 'Maghatainii szac t4it .'I v.roku 1848- jedyie. granice, Polski sq."
S k. ski'c '.tylko polskich. oegra .w deputacji poalkiej 6do ce-. p rawdziwymiC zy5dami.~st
: ~ ..: .:.-';R6k 1859 byl niejako zakoaiczeniem sarzaFrariciszka Jo&efa .:- jedynyv-. w drodze Zakoiu' .ozeg:&0 *i
ery -awige:i dyssolueji, pao kt6rej na 2yd---a-i poledni4 rol Florian Zie- Tugendholda). ...Pzetoiy
I kt6'ti czas miala nastapid era zbra- nrialkos1ci;znany-patriota Polsz i;nie izraelscy, w ktrybh s -rach
i: tania.i zgody .miedzy 1u.dnosci chrze- mo e sig. nachwalic Meiselsa' i nadzi- pione .jest.... zanmilowan'e id
-'.cijanak a iydpwska, era %wNsp61nych wic jego d,dwadze,.z.Ljgka stanq prze- nosd dia, dobroczyAcow-n-s zyc'l^^
.' delegaoji-i petycj.i do. rzadu carskie- ciw zakusom niektorych galicyjskich chamy rodowitych:nie.zk'a.c..W
.. .go, praz. era manifestacji...ko6caiel- magnat6w, wyslanych. do Wiednia szego. kraju .i staramy, si$ o-.idiC"
; "nych,,.w kt6ryoh braih tdzial rowniez przez namiestnika. stadiona dia'spa- k6]. i dobro. Ja wc; .osw'
...-' .iydzij to ortodoksyjni. .- r.ali.owania.star4 pierwszej polskiej Wam,.- .e jest: obowiQzklJieem..A a S ,
i'n mian t@ starali sie rozmaici hi- delegacji. bymy kochali .syTowkraj jpoi]i .
... .storycy. wytiumaczyC w spos6b r6z- W grucdniu 1848-,jut w okresie re- go i abysny- nie:.zapoMnig _t
;'.' noraki. .Mnie przekonaly. (na. ostat- akoji, opr6tnil sie mandate kazimier- wszystikiego, dco: am r'lbr
':',.. niej. konferencji. historyk6w) wywo- ski do parlarientu -austriackiego i swiadczyli. (List'NT.10.32.--.
.;'" '- dy;'prof. Kulczyakiego,- kt6ry tl6ma- Meisels stan@ jako kandydat przeciw gistereska inego ueCZniMai ..
czyle ti zmiang stiniejszym nasileniem kandydatowi intelligence ji tydovskiej blitta). -
j'- ,.. patriotyanmu polskiego w okresie Drowi ,Oettingerowi, wielce zas~ato- Nie imiem .Inletyci doW
.przedp.owstaniowym, ppdobnie jak nenmu patriocie polskiemu. Na 57 glo- Meisels stykal sig bez~sirednio6" '"
takee samo zbratanmewidzimyipodczas s6w- (wybory pporednie) potrzymal. .mojskin,:i.rnyri"i .KlerniK.o.n i
11 Paowstania Kolciuszki itp. Nie anali- Meisels glosow 37i zostal-.poslem. Byl mi, lecz jest 'ku-tentu, wwk elkie
jq.,c dalej tej kwestii,.stwerdzamy,. to pierwszy raz, gdy dwaj Zydzi star- dopodobiefstwo. jkW,.:fha i
z'. '-' ...zgoda wyszla z obu. strong, tj. ze' 1,. sie ze sob4 przy.wyborach do ciala spondencji -jeg. z'rabmna.::
-sstreny;po]skiej tydowskiej, a wiel- ustawodawczegoi przykra zapowiedi cjornaln mi jak'z 'Chcai em *7.
S:.'" ki idzial. w zgodzie inialo tydow;skie p6iniejszychlwyboqirw:. Car, rabeiniewe WTor6cLha;' v..-"
',':.::. duchiowiefistwo, a.przede wszystkirm .TakirM byl.vTeisels w Krakowje i mem Hirszem, rabmemw~.-it'.,
I. '; ..Fra1i- Meisels, :jako ie -Jastrow tAkim pozostat y'wWarszawie, dokld z rabinem w Ciehalnow~ !:':,: rS styk,:znai asymilatorzy i sie przeni6 os -;rdku, 1856. powohpan rym wyja-niv a fe:tirtbi:
,.' pst;p.wc mieli wt. w w -. rab.na.... -... rn wy.as ma, ze .tra, v,, ,;tt
ro.'p PWy: .mieli yw ty.uo .w .ur rabina prze:' -,arszawsk~a -sza.slachty,a by -Zyii i':pOp4'
i .sferach, ktre ,i t'ak byly pa- --Gmin, Mial Miseils;,'w .Warszawie :madflie..~nmemiofriaI d giJ

Iese ;przybj.do Warsza yi2. z og Zelmana Posnera, pana .na Kuch'a- jako e- jest
i K wa :'r. 1856 i odrazu zPriento- rach, liecz taze'i p.sr6d polskiej'ary- upraw irninu Z:,dowze
iliV acji. W .jedym zpoz-. stokracji ,ial. swoich. znajomych, z -T-wva Rtolnizegz .iie naj
.,kA14n-zzi atal- 'Iz'e-,- a.kr&koWs'cich ;-Ic zygohxerwnajahdl 4
:I ,: *: ,P.,. uipehH.iiri-. ,,... ,. ..
h .a- a ,,,-e- as" w roa iic z:krakowskij. usunigia dandu V g
S:iq, ae jepraey aatr*af l', pracy ,po!le4zn -pa riteznej..j: Te: cel jzu~pe in" I.
esjdzibie ;na dyssolu szczegl z azi.,roia ; iirik6~wniu b [-reir:- nt
,sw .t ta i &ti r p o w .. c .kt4., y .. 'nik
.1.r.tioj1 p wcs-i w .. d.eowskiach.,: ,z.'. l
ni.'". ....g x arz"dzie 'mii' ii. 'e,. R"senb'M...-.....
4R 'Layego. I .m. aj rkeWdg ,(vaf 7me
I ..,.. ..
,.&f', g t o .....W,

"M ,.:,ti N..... ; '" .
,.... ,,i a,4,. e':4.77 e'i.

M.,. ., p .. .. .L ,
z, )'.-, ,.@ ..
', =.. : ;., ,: ='f4 -a m "::.Lk .f'-.:', -,.. ,.::. '' --| ,.
1...: M ,.. ; ..:,% .. ... .: .,.o ..,- .

IS.. ._. 4MI ..ispole A tie 1 ortodk. e astroiiepo
S.4d an a7 .... -.. .-. -... ., ,


.. .a. po- .. i ch.rzesi.jaik.im nmieszcza an-.. :mianyc podczas ost tnich '..wypa-. ....
yib- jak:: Ty k-tp1
n t a.yita z -.o stwilamek.z o pogrzeiu .6.to .Warsgawie. T.r;.161-', Poznan'
rony r" konyf cybspa Fiko kiego niechaj. 1862 u Ij.udwikW Merzab ha, oraa j i'
i i bze-:o it, narni poshify jakp:przyktad zbratania^ gto.,,Wspoemtienia" -o tfch~i wypg y ad -i;,
^gb cs eiakeua t ojcia' 1udnosdi- owego tizasu;: ,;Na Pkacu kach wydane przeze. w- osiatati'ch la:- :
i. B.P. %\.,' tak z: .drugi6j... Bankowym ustawiBr ho .estrad- 'na tach zycia w Amneryce w r..1903. Obaj i:mi'.I;
irCzspoieszaJcyy.oW.dow. ie ktf6ij dulhowliefistw,-'. .zy Skie tjt..- Meisels i Jastroiw -jako obcy., :::'
c y..:infa y.. ho dbt d po wTaz. z Dozorem Bomniczym w asy- oddani wydostali .sie z wizienia po
ti44iopylchamil, p.. zna4 zi::Zostali .stencji- mlobdzie.ifi rldowskieje, szze- trzecah .miesiqcach, .tylko biedny
Se-.zeiado ,nie -ze ,,Szkoly. abi6"':i t.lu- Kram sztyk zostal .skazany nia' ,,za-

hietny 4'i a. 'a rabinami. stanif trzej absolwenci pozostal (w Bobrujbku jk w Sarato- -.'- ;
.i t A'-!:ypowiiedzeni szkoly rabinm6w zdor Kamioner, wie) przez 6 pelnych lat i wr6cil do .
hiestwa d1a wsystkich tez: Izrael 'Hilsberg- i J6zef: Steinhaus z kraju dopiero w roaku 1868. Umarl w
iet'aoiu reigi koficzy Veise-zawinit .pblskq ohorgwiq, "ktrq Warszawie w r. 1889. ":-:' ,
...g aspj4;;;; Ji cy :~ y cieli rozwinq~ gdy kondukt ruszy. A trzeci ducowny osrodek Zydo- L-
t' ztle :zd.ye, i Ioto nadszedl pocho.. Przed estradq stwa: Dwdr cadyka w Gdrze Kalwa'..
S rzgd tars'yh .k6omuniko- zatrzymal sip i kilku 'najziamienit- .rii? .I tu przydalyby'sig badania ar-..
dioor .B zmu, : celen szych- duchowhych katolickich ivita- chiwalne wsrod donosow policji, czy '
'a'temn: f'.wi ,dotmoci Gmi- jac si serdecznie z rabinami zapro-- zandarmerii carakiej, gdyi one wy.- ;!
.'.'.-','.. silo ich do wzikcia udziahr w:pogrze- jasnilyby nam obawe, jaka tywili.- .
,G ka ryi ~z.. at a b ie; rowniez rozgof qczkowana .pub- ,,gabajowie i szamesi" rabina Izaka .-. .
de iMe es doen- licznos czaggiosnb :woac ,,Pano-. Majera Altera w zwiqzku z wypad-
rbkk- i nj1L.2:y6I&'f m -6&. wie przylaczcie sidg"'. Meisels. wrraz kami roku 1862 i 1863.
b, y yia"bioahli .; pbom z innyni. rabinami i pariami iz iozru Wsr6d list6w db rabbina i cadyka .-.
.Weaszla y..';.'nim'daeli i.: zesze.d, z estrady by "polczyc.. si z .Elidsza Gutmachera w Grodziskui-.."; '...
olyaiiami;ai'dadtnerni onszakiem izatbnym, gdy Wtem'nzoba- Wielkopolskim (Eliah' Grajdenz.r),
fie ^Na .i"statiuej k' rehcji czyl', ie 'z tejze estrady zeskoezyli ktr6re mialem w .rgkach przed kilku-.d -
li.p l wiedzia yn- .n= modziefcy -z rozwinit' bta.oama- nastu laty dzieki tyczliwosci anty.-
-. .iarzj .i i va. bm "rantow Xv-chi rg i i stan.li prized ni- wariusza kaliskiego Weltmnaa, ,za.
iwarskic,' mo 't'-,,go M.ri.feiselszoriritowd'si.rychlo-, ja- nim je wyslal, do BibliotekdUowirer-.i-
,?Szdaej-.gromad sti~ kie .to nioze' mic: inatek pst~ a i.:zaz- sytetu Hebrajskiego w Jero-oliM 'ie.,;';j:
rfCtra ima .; ia- celu' dal k-ategoryczriie- LtsuLnicia c iorag-, znajduje siQ list jediegwo z tych1e -sa- f
'eisaruszy.- wi, CO .tet Si stato; pdo czy z'qaly po-' telit6w z.r. 1863, w. kt6orym wyr a.zaia..i
cidw aa c 6drraz z rabinaimi iiruszyt' bez obawe, ,,ze oadyk. (w Gorze) zaisdto,.- ,
e p. .rifaifi(eaaii U rzeszkld. .- .-;: zadaje sle z -,,paniay'i",co .itzp
ef zeki o eg. lecz Jak" idOmo'i po e.jednej. z" takich '.niesc: zgub_ calemU' Izraelowi apr
g'?- e riy.nvwa' .r manfestaon .ji,' p. zamknleciu' -,kpscio- de (vszystkim dw.orowi jego 'cadjfI
,pi .,,ai si m eaidar oy m16.o rprz ez ,.kler katolicki, -in .bz cw.. lNe wsrem do nia pto .6dpoiedz
o ;. et? .sio.---h- ; ..rzedr i ,; e'.twano dMeise sa, w ja utay nam oher, a: czb iyWM-,g
S^^P~iW^iAia-^itOsb 'a aA6-- t,,Pb Meria Alye w zwi ed-z wypabdaa--
po e .yq kii ir ;'. airod- _18 o1d
ze I' 4it'iiUsWMd.. Gbnn.utmaoeraGebo&
S^0..'i :s hCll-&.vo',j J1 o.; --wa'i -.'.-.. ..k4a; ..^ ^ '5 ; : -,' eo, 5zo : ; .. d^l.
:; f. c .. ." .;' ;:. -."1 AZ. ...'. a:.o&o. .'.- w rp aA"h pr-e ,. '
; : '-1 -- 6.v ....r "
is cJ'p",'io,', ", ", i:.".n':eo:;s u" iie- Bii i E .d%- z -w r

;,,. Q, y t % .,
i 6'- & 1 ." "a z" i et,6' ". o"- -:,_"e'6-' -- --r .... etoz'- -,','- ," ''4.6 e 4*-*
," r" ..;: o; ". ,- .. z r. 1863, -W -i,. .. `t wyi ,, L z a-
.. .. .f ... '. .'.. .......... ". ..
ano a, own: lq~dr,: MI i-G atinac 'lei.,
ULW t7- 'przz ra Wi. la
@S1 n. o:mam pi e: sot do
ij.aski egoczytamy na piIiBracmmi ct--nturyi- ,-cg -:'zes
sobie dzieci jednej ziemfi ".:. 'Tym'bardziej. 'przetoi.drdze. nie a takach samnych.....
S' .....-W tymie r.okti jed-n zznakomi- Polski: msialo .si44- b ..ziz zaprze- Jeeli' -:2i'iloi
ff, Zyd6\v polskih; Lxublier.- oglo- czeniem wszystkiego s' reprezento-- szlosc, czynimy to :prien
i: o:':;i.ii :~ owied .na n-alt ..iagrabiego .wala .owczesna, reakeja .d::, dodzona,'.. diatego, ie dziejii;l
:.;Wi dlpolskiego,, znoszy pewne Niepodlegla Polska demioktatycznqg niezwiykly. postaciai
*,-.ogiraiczeiia, kt6re, .wizaly tyd6w. bedzie wszyscy bez.- roznicy--wyznan ojczysta pokryl grok6anif
: :-(;,,Pzeglqd Rzeczy Polskich" z dnia i rodu.odbiorq w niej;.um yslowe, po-. my wzory bohaterait.ia'j:gq&.
:: 207'"grudnda'. 1862 roku):. ,,W Pol-1 lityczne -i sobjalne ..u samowolnienie; nia; to wlasilie: bistorialtj;
:- s oswobodzonej prawvo nie ozna- roowy porzqdek, obejinujqcy wlta- agenda, dla pokoIei: razn
Sozy, w czem zydzi' :s na. r6w- sn.osc, pracg, .przemrys. wychowaiane wydobywa z zapommeni.
i...::' i -z chrzeicijanami, 'Polska -samo- i wszystkie .sosunki.towarziyskie, .a'. i jako.podlnietg' ifi
istnac samoiladna orzeknie, .e *na asadaLch.. rowmnsci"'.oparty, zaj-mie suwa. Z .tego puiikt i
palitu polityoznem ona nie zna ani rniejsce bezrzqdu,:kt6remu- przywla- sz1od, staje sig -naiildu wie i
i' yd'y, ani .chrzescijan, lecz 'tylko szczyciele nazwislo praw dotqd i.na- dycji i zobowiqzarnmen.ie.t.,z
krajowc6w, obywateli r.6wnych' w daja"-- glosi Manifest Towarzystwa nie. byli gorsi od na'lep'szyeb
"prawach i w obowi4zkach. obywatel- Demnokratycznego. umarlych. Jedren z .narea i
Is.. kith". Penie" god idci i 'glbo'liej.. Tradycja -d'ibokratycznego cha- slacych. lud6w. -s ia i .
..wiary slowa Zyda polskiego.zostaly ze- rakteru walki n niepodlegsi jest podkresla:- 6owir";jona3i 1
"szczegl61nql 'irazistooiq .podkreSlone pier~wszym walobem przeszlosci, jaki wskazujqc afia- :62'n o w
; w dniu, ktorego. 75-q'rocznicg obec- dzisiaj rozpal e _,, ar.i wypadlo.- dnia dzs.iejszego z i
: nue. wieciiy, .abowiem Koritet Czym jest pr- c dia'. teranzmej- szym. i nazywaj 'poa;enl
.' ,-: .Centralny,- kt6ry .przemnieni sie w szosci oto z galdieiae t ..interesu- .:. izemaores .iostri. .- |
:;. Tymc zasoiy-Rzqa Narpdodwy.,w.dn. jqce nie tylk 6istiykalekazdego, nad'ke :dihetn6i
o:;:-, 22-go stycznia- 18 rki. iTozyscie ozlowieka,-ktary sr l isercemn ogar-- 'imiejq i n znae
:. 'oswiadczy:- ,,K iel Centrny.Na- nia zycie s, ~h'r odkow'. wiiq rakteru udzkig
r iodowy oglasza- wszy tki'ch synow go z nim tys4ien nic(, ktoryah rt- -nibe odiruoh6ow dus 2i e !
-: ; ;Polski -bez--romicy -wiary-odu po- zulm -.e dostreg; ale ktore poteine .Dzi raca: si.l.
:. chodzemnia i .stanu : olnyndi -.i row-- sa wymowq eia przeszlosci w bl
nymi obywatelami k.-raj u".';. Pierwsy" wi".: den tych nii ws.ytkicKy% h o "

d'- yj ky oae toward szyaP'l 1 sa grobY dziaad w.ow w ro1u. 863; -6 .:i
-':.. i'ch :nieu~t~liew." .walee o bli-osa' teen: przezy ..eca .wa 1.- calej s si Stanowi "ro6 ezai
..suwerennoc h6Panstwa iPoiskiego .........l "k Zy uoo w p" 'o1(Q
k .iel noeip zewid ze* podkresic,, zrca -.- rses os
$. -.a'k e' iel o' ,.-nkierowan- r ze "w w -. ze .i brak n-
.,w _:i -r.-Jn e :. ..: :L':,j." L ... -" a- ,nn r -..:- c ,- '." -
~ i-- ,-~ ink-.-'*< T 'c,.:.stkim .,. ; eacjonaln ienia "no.-r"
-, w..b.g Wshodrlp or ..... O U.

Sk, Iz' V:nh ;
S. 'o -.nmme. o-hik.ns ajezy roa .
aeak by) i
., '1 t..Ci a ..., -n sto
v ...... .n-:0S Pahst a- oU ,
N A ..:1, .:.w --.
... ..

--A ,"-.-ki.; y i a"M e L. -." tAk._ e,
,,.~~~~~~~~~~ ~~~~~ 'Q7 ,: .. .., .....


..eid i yae a d o, .d ... .


pimftfifiitt'sev~decnfe Tpgychc;..Ij o po.nad .obvwatelem. l e. n e1i.epodleglos6 Piski prowadzi"i
phaiara^h Obywatele zmiepiagjq si, jedn. ginq tszyscy,. kttrzy choe fornaldie by-
Uaapryrnpzzra pd : 1 ,,poddanali" caratu -X1o0 CPO gl

:1Z od aaistwa i ti ozk itu i ojzystej'. *swoich i i 61iala2nia obywatelami
sco-oj oIe e stosuku oywa ieiao przyszlej Polski. .pra ikowstwaojczyznarzestaje by la.' RzadNarodowy glosi, ii.o Polsk4
1-aidsy.wszsoyE.zy oi oyvatei weodmem naj walczy ,,wszyscy tej .ziemi -
Sitpaistwo slowelvr; nfJmawet za cen. 4zycia.-.wlasneigo miesakaiicy", onii mieli bye rownyini
Tiglud Teo stowur obronrny Nie wla- gospoda zami. .ziemi,. o kt6rej odrd-, ,
.ezoewa:ajqc."'u....iby i.y.mi swojego panitwa,- lecz- tyl- dzenie podj"to b6j; wr6d.wal.rczcyeh ..
avwa '.o,Lobywatele *moggdwolnie Bgospodarzami-sq obywatelekaz- byli r6wniez ,,Bracia Izralicd .
I. .... ..... ,.:i p ," -" "l ,""..o,

Sci rozpor'c; rze dej epoki dziejowej, ito gospod..za- iDzieci Pol ski. Wielu spor6oad nici w .


.sto ektaki e ial ktry ini jakajlepiej z- caej pelni odczuwalo traycj kul-
iaoiiln przus za i o.'. wei tury p o w swoj p
aryi ii pejze eata im ojcowie ich, a co oniyp majq prze- na'einoi do narodu pomskiego; c -yn .
.:i .he-..ymV.:J 'p r jr':op za zy sw yiaim;r :s,.i p. 'dpm izy oz fapycznie ;bnjli.: ej ivs..wprzejzqvpychj : .
dejszyiipoozw.l.na .o.zkac swoiripotoimkpm; Je.i yst epo-. swich stani najwcia hz bradycjte iami '- .:':
..... ,i.
o&-'vin pw Uhl: y-; "--pansw:goz .z..taij& byC .wla- : zad. Narbdowy' o Polsk: Lo
: R.y ,y:,:-dosqo ob3rvateit' .a "zbodinierm'e-- :maJl walczy ',,ws ysey' tej. ziemi
: oni.;iii-.wVet za eer ... zycia. -w' a .ego miei-ai .. ... "' "
M%- I~dujj!-dNore.. stan-6 i je; xnur"p"lrrrinj kie wla- g jspodarzami'..mem,, -o kto.rejj odro-,.". .-. -. .^ipjsm .'.n i..-


A.4
S" .

.IV.. ja .i slk, ^ '. "" "" ,.
Aiq III p ina. do, ckvI-' .ak ,PJ .* 4 d..Z...
w -kp~iiiiii^^^abin^N


r0.rypny^^kt^^
:B2i C^2^X, P


~za~l~g CM-4


i y, :. S -? .,

:i.-. -.w -Lo C
Op.;:a.: "-.,R:,i

^j4- i -J,'.rS1
l~ogr a


1" .paiotycznej t
rskiej' -;.." :
iZratanie polsko- z
D ,wyrair ro6riiez -w.
Dwsiej'' .t eg6 o
6ascafa Wairsza
oy hlRabin6w 1 i ma
wyeJ, .;Jak6oba "i.A i
zazyna: si 6d Vtyd
Z :.. .
-::;DO- DZIECI. POb
71.:. i ... .. -
: na-', niza W{-si:dzk
tka juwiodac swojr'


-'c se:


y. ~8 ez. ss ': .-ya ~Megd : B en-
.. ..zas. s o. ,aW..ane j: J ki
ipdo1s. (1861 6 przez Daniela i:
-. NufeILda' jenego z wybitniejszych z
| i & iet". zylo vski ot
-i:': Znacznie trudiiej poszlo przelaia-'-
Sni ;od6w rl igdz ,,Bialmiri :a i 'Zy! a -:
Val. ,warTzyst o zRo1nitbZ", kt6fe
jh sk. -k Iaj ..1agl h" .'-:z K. ,'
Zanojskin~ na-.zele, -rzuicild- swegoV
.
:St -A -.. .wyparciz ..-.:. han|.i
,i'"prg :iizdw at- c--tz... :..t.Incze. do: nA..'


1eie w- sr d-ldrio hoik. :yd w-: i
- '. : R abii c .:aezenhy.. Wars 4
--, ^Ber-Me^eI1 By.p-'.pose,
i enici autriackii zGalicji, 6d
.)'fIaNera....:. i',jzy'.i iu "ydow imh i W vj y- DQl p olezli wnet pzeylo.c ywati. .nte
S: ku-hebrajskir) ;do mas tydowskicli -' ta. Judsze tam. podle myki' '. iw.ezvolii Zq..g
S z apelem, .by: si@ 14czyli z Polamik ..Na wszystko wite wywdZ kr zyi, ; s iasiach. fl a
Sa smifechem .faiszu krzywia swe ice ich
'. dlbi walk z caratem .prysly reszt- -" uj'dli aPolski-"zn6w Talgowice.-, be. wsz:.og.. ...
SXnurn da-P Poiski- zn6w T...argo'ww Q
li-i iprzedzeP i nastroj6w antyiydowt: Lecz worza~ plagi Bog stworzyl .zarod wiry -zydok skie ,.usunaidys
:; skich, nagromadzonych w latach .po-.. Tego, co dzielne --bo prpsly nat6dd, : nacje swiadkow '. iki
pr:ediich. Stoleczna resuirsa-kupiecka Wiic ziemi polskiej wolnoho6,~ie inie sigge tydowsk' vV$dai;
Sisun4la w swych instytucjach podzial Z. prsteo: ludu Polska wvgpnie m jeszcze rokuaztiesion
Zgruchoce jarzmo," dokona~ cudu k "
npc6w:na chrze.cijai' podatki -.byowskle .
kpcw na chrzecijafiskich iydw- Podparti-:baitki prostego ludu, dows .
s:kich, niebawem powoanho delegat6w -Wiec-precz namn z drogi. faryzeusze towe), dopuszczono ,2yd ow, d-
Sydowskich do Komitetu Obywatel- Szlachto, handlarze P6lski.katusze. gu zabronioriycb dotychczas
skiego i do dyrektoriatu Strazy Oby- Agdy nie chcecie wstafi poiski chlbpie, i do piastowania stopni-%1 e:s
.watelskiej. Wszak masz telazo, wszak masz. konopie; w wojsku. -"
SWytpiaj kakol na polskiej grzedzie Emacypaca
Ba! doszlo nawet do tego, ie ultra A-Polska bedzie! Emancypacja 2,ryd
zachowawcze Towarzystwo Rolnicze .Poiskiego poczg a przybblekiac.gj
.poczvlo przyjmowa6 -do swego gro- Tymczasem wypadki potoczyly si coraz bardziej realne kstalty .
-na yd6w, a jednemu z nowoprzy- innym korytem, nii chciala je wi- wszystkie te.reformy lyly bud'
Sjtych Zyd6w, Mikolajowi Epsteino- dziec fantazja zapalczywego .poety. niem domnku z kart,na wulkanie.t
wi (syn'owi znanegg bankiera war- Z koficem marca'1861 r. przybyl do' acym lada chwila wybucheri,
szawskiego Hermana Epsteina) tak Warszawy mrgr..Aleksander Wielo- tuacj'a Wielopolskiego w. kraj]ui
ten zaszczyt'uderzyl do glowy,~ e ria- polski, kt6ry wxswym-programie re- wala si z dnia na-dzieA tr6rdi ej|
S pisal z tej okazji wiersz pelen entu- form uwzglednil r6wniet- szeroko Swym autokratyzmem,.brakieit
zjazmt i samobiczowania siQ: kwestig iydovska.- Mrgr. Wielopolski rozumialoaci, kierowaniem sig O"sc
.' .. mial zamiar zr6wna6 ludnoSd .ydow- stymi animozjami i nade wsz'
O dzieki, dzigki, tysiaczne Warn, ska pod wzgludem .prawnym z Pola- ,nieudana polityk izelaz.nejrki: 2
. Zem'nie.sierota,, tem, nie jest sam, kami, iqdal zas wzamian za to od bil sobie Wielopolski wszyStkift' .
2e Matka ziemia mnq. jut nie gardzi, 2yd6w pehnej dsymilacji. W przeci- mo 'swego szerokiego prograiil
2e bracia moi dia mnie nie hardzi. wiefistwie do' pogl.d6xw przyw6dc5r form *ydowskich nie zdOalWi

O wszystko-- mienie, dioh, zycie, czesC, stronnictwa ,,Bia]ych", hr. Zamoj- polski prznciggn.na s,4strQnfi
S A do ostatmej kropliU ej krwi skiego i do popularnych haselo agra- doawkiej. inteligehpnji i :.'dowis
I Iz ,'wdziecznosci, 1 w oku tkWi ryzacji i produkywizacji Zyd6w,. wielkiej i reni.ej .'bifuazji-
Wamrnna usugi serce chce niefC. uwatal mrgr. Wielopolski, it Zydzi wielkie bylo .oburzeni.g i rozgory
Ta.r-- gdzie w oddal. zoiza mi %ita powiInni pozosta6 nadal w-hafidlu i w. nie opinii publicznej .iia-:.tahine
Tam -- gdziet w oddali zorza mi -wita .... ..- .;.
Z pioA*ece .samych,-z czyn6w uwita!- przemyile i po zlaniu .si z riarodem dy Wielopolskiego, a:w szczegqlrn
Jam, Wasz, z Waszemi zlacze swe czyny, polskim zapelnid dotkliwq lukg w na krwawe masakry ko-zacjie p
B'y atrze6 ludu mbjego' winy. strukturze gospodarczej i~p polecznej ciwko demonstracjom ":;i ie
:* ludnoSci polsklej, a-mianiodicie win-. wym zbyt sillnie by.ly 1
S .Niedhgo- jednakie trwal entu- ni oi stw6'zy' polski stanjtrzeci. W "uczucia patriotyczne 'wsrod['asy'n
zjaznmitpsteina 'dia pan6w z Towa- tyinduchuraiozwiil -Wifelopolski swe cji tydowskiej. W deonsrai cjae'I
rzystwa-.R ohiczego. Wkr6tce potem ppoglqy wobec delegacji ydow war- triotycznych brali.~dziaY'iIi
zerw, aFEpstin z,.'owarzystwem Rol- sz;awskich,-kt6ra pryj]f hna audiencji kul 'kozadkich obdk de6ii"'';
-P p. .. ur o3.i w, d t. : .;" ,
nickzy m-1 przesze.dl .ao obozLiu ,,czer- .-u siebie,;p' objiciu urzedowania w Polakow demon'stranci.,Zi:
lip --R aejiaV* :fr Religij- m. Mahif esta-rji fpatiilot-y%
.:woriy4ch~': .6wczas to pisze sw%% czu K6r msji .-zHdowej:Wyzli Religij- mpd6w d -ranifestac.p.
S. purhn .;-- pod .ir gldemf literackim- nych i OgwieceniaPubliczneg o. w k6ociolach odbywasiaely '
niezbyt udan: ,,mapnrowizacje do Nieba em-. so3VQach p Przyszfy nifestacje. nabozestwi
.. ... .szlachlty. (o ile mi w'iadomo, ,nigdzie' czyny. maiaju 861 wydlat Wielo- -wansoawskich. W listopla ..L..
.- ,dotqd ..mie .druk wana)1- -w ktrej polsli no.wq':uw!:' san:orzqdach. 'ka'doszlo. do tego, ie'oShd sy
w tceodbly p Ierw.szy za- siqach wzeia dePis ....
t,- ',,'. :Q. -. A
L., -I =X ,." -,, j =. -j. ; ,. ... ,, : :, "-,:. .., -.,
.z,,V _W..TM ...
+".. .' % ..,4 ." { 4:.'. .. ..: ", .. .
N ""S .,_c, ,o' ."...".:zo,, : .., ,. '. .., ', ,:' "" 3


.iaei aa OFaz
du o1 gwskk r

ar*, '^^^ : cy na drozszyoh ^siygtscrl Nauo tn W izie
szl4al ahietiniejsze\ ** ;> d6g wskto''
,, .'.ha ,awy:, Rzqdu .Na- ".; .p. L- V;' d gz.:vs-a ;- :. -Wap6inaemartyrologia gadzi -
"' .. :. i- ;ktorym w na rc e Posa :;ze p .kolei dwaj\ .:ci Oltrodina. c, Pa;.i. k.a:o. Ia szezesilnjsz ~i.~nj zyd ',-";-
[eIjk'Wfjego zaaresz- Q dn. ..spoaeczen4twem polakih a avyt;do A.r'
"aib Atur...Pa. i padku powstan na nastalv dni. Y--. ....:g;
-.! -+ -.- Aru ur cizkiej .rpr6by. Wiel, zyd~wkich 'as5ti j, y :chwnmtegi tyczne. e
egoAvowienrykMerz ucze-stnik6w powAtani dziyelilo losy d ,,aety.6dojNr 2'4
UW dr ,, :i -,. ;. zeslaic6iv Polakow. Wsrod zydow- .' 1863. r oku.-. ...dz w -
f .""-V' .;zas .W"ad omo- '; .. -..: z 24.XII.1863 r,: ku).dz, : "'za',:;Z-z as z"-""
-.:.,.'"-' ." ;A-: .:skich Sybirakow znalam .sie r mez. .
.bIa .bi1* twredatgo.wat Adolfc ..- .. .. .. sey z.... ,-asta- si cora. b rdiej- w j.d-.
-it w p5~g~Inyeh wudzia znanrw Inam jut Mikolaj Eiptein; kt6- zra~ tj-si .corn bar
poseg6yhwyd.a-: z. no- cial narddowe ze. siPbram u
Sr oto prstychsowach WY
Tiwarotzwg;oa..pra;cowao p4 tych oto p.racy. :chrzescijanami, pod-wplywm .zwie
ui.i .....,. I "i s ewaktrsw uczucia s O sso
.i'erz, Wia"dysaw "num, Nr 4976).. .rzecego teroryzmnu Mosky.
.em Rzdu Wady ojczyzny, 6w tajemniczy i,: erozer- .-
flisyndvrektara kolei ilaznej O TOWARZYSZoW NIEDOLI. 1864.- walhywzel, Jctry ezlobvwieka z ojczy-
.Ko -wie dei skie -, 'Th ana. '':- st zienmiq i wsp6orodakaini lczy, za-
SW Sybirskiej puszczywiqzrny sie dfo- ozyna- gore jak machabejkiwc
partyzalckich .odizfa- Korony, Litwy pobratane dziec r nik w sercach .izraelakieJ dziaswy,
J *"1"k.- y... .
W.e'.SZ~eregow6 wi ofice- Niech od ,as niechC, ni.ech wain. kaida kt6ra za wspona matkg Polsk.e pier-.,;
strong, si-swe Iastawia;-za niq. w iniegach. ; i
sawy broni i'" ".Niechaj bohaterstwa gwiazda nan Sybiru pokutuje, pr;testujqc ten .
czegolii z zagranicy) adMe- 'zaweci spos6b ptzeciwko Moskwie w obliczui .:
rielkie si'u i poitta'niu Z Po- Precz wic przedzialy, towarzyskie peta! pot" nego Jehowy... .. .; ,: ; :..;
e Galgcijiprzybywai ochot- a Zrzu6my:raz z siebie ohydnl pleisn; ...Dzieje przeSladowanego Izriaela ,
S ifiariad szere- Kazda dziala1no; 6 kazda ,raca Swieta, przeszy .dzis w historic. inordoawanej: : '
d. tfagow A wiec zanudmy pobratam '.iesn Po lsi i.jedna bdzie godzina i :..

:przeds: .wi.; le; int i .B kto do Awietej tiwa'ki mys wzlata. srczgliwej prz- szlosci .
ry.ti p orzedstaw iyeleht ..aomtej- aoz.v -
i"zia zali .na g rzecz po- .


mmaa paws Mka o 'tan6u. k7
t ao ez Rzqd ]karodawy zajq.
wszejchwili. szezerze zyczliwq i
'.bec ludngo. -ydawk..eiejz
~.seswe..jc.... jz d auz' '
fi 1'863 ra'ku, a. sy- .

gsynlo'Pwaiski bez roznicy- re -* .
:ch&- .y c, .bb.a .te- .. ,.'
.e as Rzqdu aN .ai.e ..o- ,o : .r.
..zrw.ca 1863 ribku W i.jg-. .
i4T i h i'braj ki i' raci : ..
46 -i "eszo;weg Z akaniu" za ,--" .
aW.,t-m -- .u.. zagrczyste przy- o oso.rzehk m oski w ie ,

vj; ~ nawah,;. li ,, ..-..iew...e .
,.e o __r.ta b z, .. ... .ie '...
'io pi pr y i'tanccju..'Z Po- orecz 'ony, Litw y p orzed ata, t z kie, 0 .ta. D ea."


:U o.aocysok U.a 75s-oeca eR wcrstania on StzMo"ego z863u ra ii oa za ow -w; .
EU 1dr t awi *..
-.. .. '. Iw -,
io .a rd ze rez -po. "-.- u. ..... .. ie. 7N.. s e.. -.e d i I I .1


t, ll, 0' T. i# 1 Iii I,,wsz Iv-, + + ... ~daiepolskich, bddqcych kw posada -wiekutrud .i tsrit-wern.ak: -wanej f miejscosw.os.
-iAt'ri.i, zyjAcyoh, z uprawy ie. t& ..c;.zne..ako .-gbospodarlze... scy w d'ow-. (Codde D in
S 'Ta o 2Zydach -rolafikath'. w..daw.. ugodzq pomidzy:- sil en~i enry Pianiae I nr: 60
n.Palsce wyglda, na herezj Po kiem I 'biskupem.WWryncem ze
Tt gld panuj$cy- jest ,inihy.:. Aleksan der ku 122 7, -gdzie ws a roz- .:iwiele fiowlvyi
iq.ner. .pisal. iedawno. :, swy : ne warstwy spolecif t., b zbowa-- jac.. dstychcasw tyi
S,Dziej.ach literaturey polskiej (I 37,- zane. placic dziesicing, mew-olii z.ycza. .
:ze~rze zcale s.edniowiecze .spotyka (smardones, lazaky trozoanes) rce-. '.y do k .
.-mSy-i.g.w- Polsce tylko z; ydani ;ani :rze, iurgrabstwa wl6ki, znajdue i kbjam"zatorow .or
arzam. mewoikow m1nncarzami ; sl .rowniez wzmia .i;ze.woin i. Zy jeszczew -wXV'kw
ksiAz"qt' doia u zo yi ka rcze.:in .:;ja -. dzi, gdziekolwiek by. ra liw .o, bie t... r, ;a
e ~zagarniaj cymi: nawet ttulem kasztelani bytAonkiej, :maji placi wonej;, :.
d g,.w.nimajtki ziemaskie, :ktoire od ziesim od ca.oSci" (Liberi vera et ladysl Jgi
2 nie'%ksiqt czy' Piotrek ;wkupywali JLidaeitibicunque. in dicta .,Bytoimien- ripxvmy padkui
wstsie luine osobi ki "-, :: .'si castellitura ;:;ra it dcimem '-i msj"ifi 4
:- .P.odabnie tez zapatr le, .te A -'n m solrven ab nmtegtpo ;(Rgets~ eib I, .l62) -t'goirelin 1e" .e'
::;i Sukowski. (Geografia ziem p'oliskich,. (Stenzel: :Urkunideii :.zur ~ 'Geschicbhte. .Ce- erwvonej t'usi i
sWas a 191, str. 815) skara tier des Bistumns Beail i ; isty- sLemuC
Szi jkoby.doapiero w. X.I viekuz ;tueja placenia z.isilciA lyprzezy y pust.ko Welrbez 'n
toakoandize, zac zyna a ow daje si ..sierc w ymsa rec
a aza iiaastami. mym okresie r vwe szystic kazdegstamrr

,unip & ;Fna. "SI.sku j.uz.-, I' .-I XII wiiek.p.opaalyo' <..n ti zi.rimsi A
f.9to al i P'L -:u i
a i ; ,zagarmajce, l. bora i.e:rbi. iz.ai s-:e t.

!$~&1t1 SIt. .w eTh:. ze .. ,Mdtd f 7 ,tap" g 1910a'--s 1 .tiaxtennym wt p t.Thii
,... ore-o
Awd-iz d.6*-.i dara.wa1:hisinY,: jest.e sf. :eiu zStai

tc z ebne. ;c X, 5- : r y o pd.
'- ? ia : 61-ol ygmunt: A "iUs :oda a ik, d ~, oeom_ o, a
,ew:'. w.1569 ydowipzemys emu, sia
e -oij'an1 k bocwi; .B1oniarzp:\ Z 1- dta ieiiZ d
d la..... .....:r_;~O...-...r.
iartk1y ulan. r cp123 aa ed

S10zaprzy naprawie zamin przmysieg tah ale i eac (Schorr Httorr
wr.-4407' pj)7 :", "-,..s i Et c.a e
chesciai,:: (MatrykulaiKorony P1skie CVII 68 'Z-y. dow "W. "
u ?.ier' rw-.: Bersohn,. Dyplomatariusz str 8)18 e oh z ize
ift, t ci:.Po3 lani to .21 i Vs3 a gi zibmi. 7 ioniii zn w ad oo w d sci' 0`*-z ch`'-
.s.nsze] ,. Tenze sani monarcia porow yd osida)cyh ziems lkie. a
s: zczy" .Zy dow tyszowieckicK wz d g ldem we.a kowicz -partycypovwaY w- r
y e .sle pra tycz4cych wtinscid 117.'w dob-achb scskich
uposi. ogroddio, handlu i rie-os :ch e lih (Prochaska 113).. ." ; -.
-.zoIZ .; iscijanami mieszczananii, a to-.': z u a 1*. na. Ukrainie w :ostatn.m lkresig..
kuprzez gi, ze rdwne *z nifmi-pOSZaizary zczypospolitej rapotykamy Zdo-
R. zerr (Matrvki.da-KP.P C st ershn ascicie ziemskich. Wedle relacjr
nr' 05, str. 77). J :.akba,: ilipa erzkiowkiego
rjgr cjk .Stefan Batory zatwierd i1 Zydow inj -.utnik wyda- w; t 1981Q3' w 'Warsza:;-
iiTiiu.re Ajzykowvi przywilej daw--.mu przez xi, str. 20) pZyi na;. Uk aimne
ow.C~~ z- "Zygmunta Augusta na iyn, okoleok 1768 me tylo wk ee
zu .an roI.iw starostwie sokal'nMa2 sedawa- :wolyi;oasne mid
iffj ..rykla CXIV sir. 449 Ber ~o ri1i wsniah tez dobra nie tylo...

pi^y^ &6.; 153, str. 102).'Tenze sainkdcc 1 dol dzdtawsa al; t u 9l- L
(Wier.:z 1ski'zezwoli Zydom zaniesz'kaym.............' .:' ''. :.
i l P iae:-i ^Smanayme w.-r. 1578 trud f n-niA Vt..- (: .d:. 'r .
ye.n r ..... .... ..a.. .--K
4 -.. .
.... ... .... ej. .... .. .' .:q. .r 20. ....
..... d e ... R' .t A ........ ']M O
ez '6tV'tnsir.

':.15. .d 12 z -e,,
-,. Z4.. .. N q: ......" "v "t., "

:pp zg. ,7, ., .... ...... -. .': -,v ::"t .
... .f. ,,
&_..
~~-ar ~:~~~t~Y': :'' AOS .14
W :" '-:'2

.'." Obea-a syftLaja c w dziedziie .a..taki stai rzec zy, zgyubl yThywva- m ,.. I i*.arltarjne^jqpi
4L udzxieliania subow rue jest zadja^lar- -qud'dzieiarn przez ludzdoego6 zgp- prawneg nasze


b -ny. .. trie t e .w ug. .. iczef .dza. nielad.prawnf. l....
-, ::'; Udzielanie iuboiv xialeTy. do za- miarod jnybh dochbod jia 7d J75%M dzinnychh.udnQs'poi
soddczych .prerogatyw rabin6w, ra-; og6lnej 1ckzy glubd w .'"i Gmina, jhkp zbipwizaapZ
bino. b- podkre sam 'uriedotvtch, Rzecuz jasna, ze, takiego stani spakajtania poftrzeb lr eeginy
r .. zez Gm in Wyzne. zydowsk za- wynka ine uje skutk" no" z" ... i. noci .yd..s.iej ie mo
S:ngaowa rch. Uje ne' przede wsz stkin dla. ogoliu przypatrywa6 .si- bezeczy.me..t~'""*Wszak rabine'm w scisym, praw-. udno.ci 'ydowskie'j Nieuswiado- stanol-ri 'eczy. ,..
n::: tego slowa znacz po eniu e jest miona-bowiem publieniosc ie zdaje Gdina musi prz edsiaszzie doa
." .-.ten, ktry posiada .dyplom rabinacki, sobie spray, .e -i:b idzielony przez giczne i skuteczne srodli 'cel
... le.z b.d:.cy na etacie GminiUy Wyznan. .rabina nieu.rz docweo z-a w0la c me- 15ozenia temu. zkresu ........-o.


o; b:stanowis roi-abina. Do :'konya- alubieni dowiadisi tym po wiadbze ..
idia zag czynnodi rabinakich upraw- dopiero po niewezasie. Gdy przycho- Naley. oglosid w. prasie.y.
:nia jedynie zaangazowanie .i uziaanie dzi do ;,wyrobienia" akt6w sibnych "skiej, e tyikd -stbyudzieilone p '
1, wp jakiejkolwiek badi formie dro- napotykajq na niezwykle trudnosci, TabiiZwv urzsdowyoh majq modj
:' g przepisanych przez ustaweg wybo- zasem nawet ie. do. przezwydigie- na. Nal ey tet-ostirzec pu i'
J :td raw e 1jl M5bl. on.sk.rze nosc l rutec4(. o :6. w, zezy prowmzoriczniym pehieniu nia.. in- ydowaka prized bra -

o -: owizkwrabn przez; kompetertnq ,,Wyrobienie" '-kartek" u rabin6w rabinow pokqtinyc, co pqga
oGmm.n Dw- o urzedowys h dia slubow udzielonych sobq uiiewai.'enie tychze' .' ..
S, .0lie chodzi ao Mlby 'to tyiko te" przez rabinow, poJctnyeh -.pozczo- W -ten sposob *zastanie wpro.
l ps.:., iadajq naczenie prawne, ktore ne jest z trudnobueiami, a pp zamtym dzoiny w iedzibe itak azj nieI a
,'.":.i+...:. "ten ktirykposiadeadylom rabieckli sobie a prawya na She.. z3Dekppy tprzez gdci, i ilzdwTcm aTj' ;

z": : staj i rudzielane przeabinow uWrz- -jest zjaw iskiem r ani'realnim,i.niej- aoelubyna relu.girfe ie adIs p
; :.. dowy. kowybiegie, a jan o take .rzeczq fpowiadajcy p badzei i
*" :"' prWa'rszawie wytworzyl si jed eiedogpnszcizal .i tego a' kt. .oraz godioiS Rat*
'F '" .. .. "- 'W ,4
:i-.,- .. tanowizkow .rabinaz;. om .p e konywa- Za, bieni ..;ar u- r n n it -b. tymn pwiad fi. .I* .
.. :-l :- '-z"'.'' Ur dowy. h d u epiery .obzamee.w'a7py p- '_ -41e..*ll*l4*le W. h r- *d e '. I1.jt :"
i le i g Neumark Dopzor utartyn di d trybem n ie do tNeumarka ,mUy.
-a.p hizy ::n;.: piejko aie p dre nya t, ze Neumfark postqopi r.c .pro bhe dtywi, ." ze ii ::i
q:.z' p z izepisay ch lapTze tac fronie inaczej, iawmt jegdo. poprzedynik. Gdze- nS anovny tei raostze L.-:c
i W.., czp d rn 1821. .d 183 win zabirao si do uiozenia budz eszerne go do bro owoi |. eia
.br"kujicej" suiny" d el d owego d y. z prosbq,. Zy sie js i kry vcn .
ieimw' c zk podatku. kompsznegote W-zqdanile aby.t W-t. ,,nalal
.. II. w.r. h tn.1.12.' 1. r t ir ido.c h d.o udzielo.ych. ...obq .n... en,.".. :, ..2) Akt..a.1


.ko-re -o ie e ta- hoj tnosc ol ta- pr z abi po ed .k -otr 'ebic .- O- W n ''. weI: | :
e fuliduszow.do tatui-dzieli e Praczy tk m
-'posiadajq znaczenie -prkwne, ktMre ne jet z tudhosciami, 'a ppza tym dzny v"& i e d-z ird 6 wa7..
.....zielane .ze "- abintjwv u q-- jest ."zjawis' "' m"'.:: a hoin ""--m,' "" ja"- 'lub- -'"' '': V'" ''~,--d:.ego aktu c otaz


',,:f- S adka .. m- ..... o w wf W arszsa


,.. ,'-gb' Neumark. -Doz6ir ut~artym tryembm-A:xAedo Neumarlk, Oi!
;, :-:::-=: .0 -:o
:i.: :.:. .-: :. rws l re la!.a6 .,'Sp l le y ia lliz.ego '..p oprzen Gk y ... S'2anfo:\ ny .D.zie r- a,,#ddl-cP+
A,'::'::;i L ia"-- Doiii -szernego do'Sro,4ol, ie 'o 5
O',.'. : o : .'" "" i-oi Lnia bud id-.'. "u ".' ,; .,,
1,q-.., ::m era no. dy. ,c~zer- :., tu, icz o Hal-bersztam: 'pro-. g o .Otrzebii
pa p,;.:p-- :"o iat .od .obrtzdkow-eli,1 -. -;. bnu e ab rzed"t mzw oc no sr .. :Etat Doz"ru.l uchxo
"" cli a:e suiy','.udzieli2 ;..'do' ;owego, didri cy, "-.z progb ,: hz k ')rsie"


. i ...... ,. n uszow..do uracz.z ....-F
Bj :*:,.,,, '. .aikO -4 p toh-t '.'. d
a d Zwvp1aR o tedy.-.otablo.w. ge .ar',.rn .,y-,-.pot' I'i" bbz .
.a-: ; thtat Ja- radzeiia 'i nadEttem(tJ`.budze -.i2 000 a edaruj`..
^t SzA'fgaf{ tern,.Ouny) :i ,,roPisbl'e^^t^^ (: drf ikw
rmigmn ;udaje. sie k) Wychodzi bowieLn Imbzor, za-' 82 fi i .. .
do'. :.r. .
u a ?niego loenia; i skoro ,polgaiao : .Z ..'i.o !''
u WyipS1na'ona 13.1p0 Gminy do swiadczen to ciFpowinni dWdoczniewpyy''Tugenjldhida.
~ .i '.. wi! i o celach,:na jakiefundusze te.: zwcomutrzynmaia sig rczy ,,koszer- .
td zirza: .so acdik., iaja. bye obracane, tj. o e.budieciere 'em" z r6kiem i1822 objl -]e nowy .'...
zbo -he..pord ,w Gminy -w ogole. I odwrotnm: kiedy dzierzawca,- wspozniany' Neumark. '
ez iynaj* poJse w ich ,,ojcowie ~imilii" wytioz swoje zda-' Ten .za. odmowi. ie ,tylko fundusz6w : .-
ioze .: nie ald. :- na nie o potrzebach gminy i iezawo- 'na rzecz budzetu Giiiy, lecz i na :-
s~j4l6zao e Bo;..'. n.zymy- nie wystin postulaty w .kierI u utrzymariie Szk6I. Elementarnych.
.zfzodros;: .B3o. nepo- ,""i'i. ..kszenia' wydat .. to' wf ed" .. .
zr..sprCipucie, te poprzedni zwiksz .wydatkow Nie nmajc tedy innego wyjie ia,
3y.Wdbida ow ez'asy .z r oidpowie: no, to .a.e wi.e. Pa- Dozor Sz'1" Eleentarnych zaeaIi
t -ta sobie- ,zdo- si stara u- Namiestnika Kr6lestwa
er'a" l. fl antr pi;_ jak0o Kryla sig tu pozatyrm inteneja .p- Polskiegd. o rozpisanie 8sdadki na
upy chybanifiele dbili -s- zyskania powatriiejsychl obywateli"' rzecz Szk6t Elementarnych. Starania
a ,czym .zrestq czytatmy' drogQ przypochlebient ich' a-mbicji, te odnioslty skutek. Ksiq i Namiestnik.. -
ytocz ij uhwaleDozoru: sugerujqe im. iluzjg, jakoby'oni 'zarzqdzenierh z dia. 21 stycznia 1824
wbie fiarowali- tego. po- a nie Doz6r mieli decydowac bu upowainil Urzqd Municypalny Mia- -
-A.'wiec :ime i- wlasnej kie- .d.ecie i w teri spos6b twbtzy:niejako sta Stolecznego Warszawy, by wsp61- '
.. Gminy. "T ,,
S ".Rade Gmiiny. :" nie z Dozorem Bosiniczym rozpisal na
me. b o b wobe aodmo- .T ws9zystko jednak .ni .poskt. nq w kwocie 20.000 zip.
m'arka.Deaz6or znala4 -sie w- kowalo. Notable nie,dalis.i" wziai- I tak si tei stao. Razem ze sklad- :
.iey irej _i u talpomylee na n-eqcy lep zaszczytpow igodnosci, na rze gminy zostala wymie-
i-'",do to~o:tae" tecznoc"i, i na narad nie 'przybyt -'Ni a dw6cl rzana s'kadka na rzecz szk61 element
Fwa ano zpisa nie. sladki. kolejno zwolanych naraiah tak da. .tarych w sumie 20.000 zip. -
irtardzpi-.popularny,. lee ,,4wiecili nieobecnose' .ie-n i .
la~ 'o .'podatek. doszly one w ogole do Skutku. N. Uderza tu proporcja, a raczej dy-l .:..
z i'::czesna;.de' trze-iej dopie r iez6.-- sproporcja tych-dw6ch sum: -13.150. '
i zeu iluIdnQs si jzdow- :. jak wi-dac z. nader szzu ,ty zip. na rzeez wszystkich potrzeb Gmi- "
Sy P.d.atk i. opiata- .uczestnik6w .- ,,przy ka'i de ci N ny, a wiee duchowieristwa, admini- .
b' ebyt.: .n'eeych", iwalon Tr d-o-stracji, poparcia ubogim i szpitala,:- -
;.ze ui ,o .-Dozoru', k ia-og6oln sumg.13.150 .- a 20.000 zip. na rzecz. jedynie Szk6l., .
Si h w '." Eleentarnyeh, kt6rych byo .wsy-
SAle nie doscna tym. Istri-zo Aow-,- stkt6rych 3ylp s n
''"...,.i-..y,1. -..: : czas .. W arszawie, tzw. szkc ele-. t 3 -
:;: .': menfarne- przeziaeie dia: ydw : Skoro sie uprzjtorni stosunek do .
d.st &,' zn awczasu 'Szko te-pierwotnie miaiy yelittrzy- tychie szk6 1wiej' czeci ludnsci.i y- :
i .agoz ,po mmwane przez skladk pobi.e;an od dowskiej, tj, ortodoks6w,- stosunek
A injtcac4dy.me brakio wszystkich cZtokkkv Gmnyakl a wrpgi a navwiet nienawistfiy (o przy,-

o. .,r. zsjy'si y .i dok" r a sz tak -latwo przyszo D.zore i s'cia'qg'.:
'. 't t te ya-cza y prze staa nq sadkg na rzeicz -tycize szkmhe .
$i m oz ssw.rajo..te n S... ., u w. ,,sk zi e 2t 0 ., o :
?tr1 'b '1k kob Tugear ndhold, arganzatar. tytelize (Cd
-.' '% -.szka4 ,porozumiawszy si ..z dzdierzaw- ,.:-:
c,. sz ego, kt.6.rynm prz edst wi ... ,
S- .;..- : ... -.. .4
:-z y wanos rz ..n.I,.- .".' 'no- -' 1.5-

zszeq w.. ,. .z .,; .
,k? 0 a .- .t ,,. t i y (o- .':.... i .. -.'-.
-.v. s k ,-" A i o "w 0 ,, y 'a'. : v ... '::" o.- -.: ..,- ....a
i',M ,". p ro.; w" ":z ,i ." ,. : ",'..' ...... ", .. z u r- '--. j y ".rn... .:.: i '. ...
..-q' ". ,y. .. .. ., a q, ." : ," :
'.:.,3>;:,, .' : "." :., 'S d s,.u.. '. to : .] ,. -z ,6k : .;.. ; ,n ; .si atan 'i ,. zo; m '
z e 0 ;- .E l e r h .. i" n' I ) 6, r . ", .ro' .. .z,, m e. : -- L .
'.,..Lk.*:...k,', -.z,'::., "" .. ..: .. ; ., ,,. to--,&-,..:'ik.-..-:-la w .,,,. ...zl = ..- "D .ozio .ra ,w i 4 ->%;: ".,
ft3.na,:i ; ,. .iij...:r; ... ;. ..o ,._. .,. ,",..%c .,*-.,. .. ,.. .,a., ,".,.., ..y.,, s.., ..,o., ...i.. .,, ,,,.;....,W.., ., ..._. ..... ,. ,. .,,-,,y I ,..., : : .:, ,:.

w' "Ig-ij .: psiega '.priedj ,oiw^o -V:J. ,zwtaszcza.w okrese czynej dziatal- utw'or-zgnym.ioi..ob iii^*
.. 'wiek .Lsf. m .z 15., 622 r ~ esz ien~ na.
S '. soW any o Gi yin&'do wske ..tazama w synagcdize'wagaszhno taki-pozomh, ze tr
Srda:e :. eaie, ; 61 :Chryst an I ,p dlfi ku, Apsalmy iuisk .pe- znalez p
L :.zyrzeaa.'iczte pzywiIeje 'sz'czepiono na grunt zydoiski, przy-- mieia.
r,:. -- -hcbc4cyuin sie osiedli .. Szezwgu 1 swojno Iawet niektore -swieta.. W 1906..r..-rb
:. Hclsztyne. Jest to' oires. int.ensyw .Gd roku 18eLW Mgnr! ihjmer, atakuje reformatorwiuslM
n- rozbu.dowy :gospodarki panstwa kaznodzeja, przywoa rchu- refor- zyc kres .dalszej .assUac.
i- 'Zydzi, j]ako. ruchlfwy zywi han- mati.rskiego, usitije-,- wprowadzi, w ostrejl for.mie mieszaies a
: : dlowy, s mile wipziani. : ''- i modlitwy w jgzyk'. duniskim, nastg- stwa. Zostaje;i n,n.mimo z;mn
:. W'tym .zasie aR'zybywaj4 do Da-.- pujer ozlam. Ortodotfsi zmunszajq re- lat zawartej ntoli~ y,-r. .t.s-
-i i cydzi riimniecey i 'hiszpaiscy. fbrmitor6w -do qugzczzia sriagogi. stanowiska rabina.-~ roces' oc
;.'':-* -.." r ?Drobna z pocztklu. koloiia rozrasta Refo'rmatorzy twvrzaj oddzielnq sy- dowanie_ toczyl .sig pizez: szer4'
.I;: .-si. i zamieszkuje pohtudnie kraju, nagogi.. Na czele, ortodok6vw stoi ale ref'rmatorzy. -posta_'wii. ass
.: l".otrzyinuje-.ed ur61a prawo. budowy talmudysta Abr.aam Gedalie, kt6ry Lata 1905-6-19 siWoimi
S syiag6g i tak w r. 1641 powstaje do r. 1828, do daty.smierci, prowadzi rzeniami oslabiaji 'w'all obi'u
s:.:. '--i -.synagoga w Gliicksztadt, w-r. 1660,. zacigta walic' o :czy3to-d synagogi i Lata te przyn.oszq" Danii fal..
.w Kpenhadze (splongi a w 1795 r.), Zydostwa.- kinier6w osyjskch, ofiar
... w 1682 -r. W -Fridericia i Nakskov. Po -ego Smier.di rolg-poSredrika, m6w. Nieszcz-liwi emigianc.is
t &i: S~rdeczne przyajcie, jakiego Zydzi usilujqcego pogodzi6 obie strony, po- decznie przyjgci -.przez.. bogat'
doznali, tycie wsr6dprzyjainie .uspo- dejriuje dr Abraham Aleks. Wolff, dobrze sig majqcych.braci.'.
? sobionych ludz, ';dalekich. od fana- "a nastepnie rabin,.-prof. Ligmusin, Zydowska nareszcie z'.jidLj
';,- -tyzina i walk religijnych sprzyja kt6ry przez lat 25, do r. 1902, jest dia pozytywnej .pricjt-.- Ip
'om.":." .o0zi1lnemu rozwojowi,' spokojnej i naczelnym rabinenr w Kopenhadze. dzenia stron). -;',: """' .-'."
;":-pro -l uktywnej pracy. Zydzi organi- Jest to czlowiek .wiatly, postepowy, t Gmina udziela w6vwczas
:'. .zujq handel, zakadajq banki i biorq wybitny dzialacz spoleczny i nau- zaporim'g; zak~ a a.warsztaty rzen

r.' ilaj Wprawmle wv 18f3 r. mnajq ...-.- ' :.!-.' : miejsce antysemickie ;wybryki, ale

.;.: : s one ostro po't pione irziez wladze.
i'. ; "wiecej do dnia' dzisiejszego sie nie-
q -.'" ..powtarzajq : : '
: W 1814 r. kr6l.Fryderyk VI .osta- j
.:-. ..teze zaawierdzil r6wnoupradtwnie-
.nie i prawa obywatelskie Zyd6w' ducn- :-
sich.;
Z .lani -nigdy nie czul. s i

179o'.. rP), .lba e. Pr zyazne s tQsuk
i'-wfy 'gos'iniepaoso.nitn ..:z.gorcieyb '. :m :j sia- ;zbie giew lato Syste-
S. n.'. W o', i ,. zedoprowadz-, o. ,teggo, ze': '


~a' "roidii zej.~ nik b~tyodsetek
E"-* ,.> _d'w-skid .ch_ .moze, si. pos zy":'. B._.
p" fln'- "" f t i r :w-= -
aosa fCM.'U_. Ws 'w- e183'.' I... ......- ,


4 ., ,, -~; ..., ; ;, .& ,,w .. ,.. ,. .., ...z ,.a-J4.. .
,W.., ..:8, 14. r. kr. -. .. .,l. d, .r .k ...;-I ..b t ,a;.: %.
,er .dz .il. r .... ..... ....... w n....... u .. .. ..r-.... ......n.. ........W~ a1i aria enfis itd,? Wjyiwsporna b.UUU
a3- J.- U
dov'dzis.'-e e c'4 p eie.... -ayz92po', '.zosw- -s ^ ,, -_aaa^riw*j.

Spog zglowk
-' -Cjt. :'P ;- .*- A.. ,,Dl.zegoeanuwaz asymila,2eg
..ye.. e pae n .. r,, ..Keo.'. .z,,.;-p. .t.eg luj. e % v is'e. jd s sn \
if a, z1aca nAauczyqAelio-V a
sijs rfigla' dxiei woi, ly kotem
30k posmb;-Y
w y rn .... ... .. .. .. e ...e c P s.. ...
cneo, .-na di, '." nsyn"ag.ga 1 I .G'dy rozm a a z. ; ';e-
S ,e" "ii ;... y- r" --1e -k0 a agm a (nowa szybdde i a'lych los vhlpca sc, y- ,,
a 8 .).....cych w tej hwii. dalk o ad r odzi-
hja~id~ezo4by w pow ied1e6L ,,gmi .- c6w oczy jego zapoangly- jakimi
r :nimo ponprerwy blaskierm. ,,Da B6g, te 'i mj esyn po-
iZ -.ta o i 'stan o. jedzie do Poski, a c6a. -do- Widnia .
opui y ago do Bajs .Jakop w".
e zneo's, o'pusie- '.s 1sy.nagoga -
?'+i. lasa dom:- m dlitw t.j-,le- at ma Iapa'sk i.synk .
r ab r lioszajna -powa- k brzemi odp wiedi, -- a c6r- ::
przezseeg lg at dr .Winer. kaw siedem, i ale azbierajq jui na ten
e :lat' st ~ na l. malej or- el. opszyzdp ci; ay- ma pyszni siQ,-
jne3j.synagi. zdecydowany .bo ma jut 2 ..odrdny w banku. ...
w .e ... ..tradycji tydaw-c ,, czego w an uwata ay.ila .
'ega e.difeI d o ri 1933, Rabin dr A. A...Wolff, za Z;la?"
Sk o iuuje rabin Wolf' Ja- portret z mlodych r.. ,,Bo my 2ydzi, nie tiyjemy tylkoi '-a.
Z4h.", r ziadia inmate -P yjeml y sda ducha, kt6-:Wdi .
,' ,a 1.t..... a rodzina. zmarlego, a otestament-. ry zatraca si wi oagromie asymi-
rz~~~1onina, me ma meZmarly w ostatniej swej woli ib tez lacji".
eszo se. :calnq synagog .


.,,"t- i". i:'p. -yan.-
"n y je1ba ojerwn4 j da -prowa- ... -
'"....zltyi 'p t dr 'Wi n ka siedem,p ale r vbierJ Ju" nat-"


c t.la cona 1 PROF. OTTO WARB. ela sztuki .zdoniczj Becalel, pyszand
N. mt. .izyman iasy Development oy w bany, T'oar.zy- .
ment~i3hiena wiaiiwie 'W Berlinie zmari' 11br. mrof. stwo Pgestyfiograiczne, rolnicza
ddna Ot to- Warburg, wybitny botai b. stacja. doiwdczalni w Alit i in.:: "
ivea y predel'.t tOrrganizaji Syj yz- B.c p e Warburg. zainijo wal stymil
dP.al 6 ne utworzeme funduszu zltur tydoiy-o '
i. W ..Urodzdny w r. 1859 w- odch ur k'..ej b ial cyzynnyi, udzial w pr&yemy tylko.
aWarburg paioenitusdiw przygoteriwa, ezych dba daucibenia Unkt6-i .
pswieil sif badaniom wi dziedz ire werstetuHebrajiegoNa .XNa X
.bota.ki. W. 181 f.:. zostal.powla y gresa Syjonist czwren, a11 ):
w-ay;:.-f.alboztac.i- d aeatrnctiauiersytetu b hlskie burg wybany- zostarie tan --
ozg yra prezydent': s 'St.j.o..it yo : Y,,'-.,
I : Zmarm w osntartniej smaej',wdlub te. lacj "i S oi
,n n .af :an a h rosi ach ..k lu .1. p t.sze
,. nq.. py-Iagqgq. I
4il_.. ... ..~a hwjoalriyia h rabi-a ,' "'z ,.

.Z e j i o;; atyy lpwsw :
.,, ", :'T, ,; ,_- : St n: a
PROF. OakTTO WAR G- la. 4 k zdobize
..9. ranicZonaiO. O. -. Becalel, Land-.
ma .s. De l .nomany, TpM a :rz .. ,
cW Berlinie zmar1' stwo Icza"

S Otto- Watburg, ybny btan b sc
-Lopef-,;'.:= <= ..,';':: Y i" '7fYy '..: ';*,".. ," .....: :".,..
e= : n: or i -e. ,,' "." -, -,: .,;g?'= .-.,' ,f" ,.:''
en ;-'',,. -n4"' s. :. =' "4 t.., le-l.'.['4= .,;..-,=. A k s i k'.o.;. :.- r
-2" '.., .M-.. ., ..'= ." .. ,c>* ." ,' =-'J'": .;=='., ; ,"
"=wic, ',,' ',, ,,,:-- : '. ", ,- ,x ".T
Jk, .. .p ,eg t%.:.,,T., .D : -,- .. '
jA"'' ; r .. ".. & ., =. .". > .=' -C .,. .,. ,. I .
". =' .' : .' .-"'': ,'." "-". "" ,' .. "";;,' "' ,.
1f,. '=.,,.'. :''.SR NI


K A


ZYCZENIA NOWOROCZNE.

SZ powodu niedyspozycji p. Prezyden-"
ta, ktora. uniemoiliwila skladanie iyezen
rna. Zamku, Prezes M. Mpyzel wystosowal
do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
ski, pdrf. I. MoScickiego, de'pesze treAci
hastepujqcej:
SWyrazy hold oraz zyczenia zdrowia i
pomyAlnoAci z okazji Nowego Roku skla-
da Glowie Pauistwa w imieniu Warszaw-
skiei Gminy 2ydowskiej
Tymczasowy Przewodniczacy Gminy
Wyznaniowej 2ydowskiej w Warszawie
(-) A. Mlayzel
Prezes Gminy zloiyl rdwniei tycze-
nia w imieniu Gminy, zapisujac sie do
ksiegi: Marszatkowi Smiglemu-Rydzowi,
Premierowi i M. Spr. Wewn. Skladkow-
skiemu, Ministrowi W. R. i O. P. prof.
S ietoslawskiemu, Ministrowi O. Sp. Ko-
Acialkowskiemu 6raz p. Wojewodzie W1.
Jaroszewiczow i.

9 ROCZYSTA ACADEMIA KU UCZCZE-
S" NIU 75-LECIA POWSTANIA STYCZ-
NIOWEGO

SW dn. 22 stycznia br. odbyla si w% sali
Ciminy 2ydowskiej w Warszawie- (Grzy-
bowska 26), specjalnie pijknie udekoro-
wanej kwiatami i zieleniq oraz sztandara-
mi licznych szk61 i organizacji spolecz-
nych, uroezysta akademia ku uczczeniu
75-lecia Powstania Styczniowego z udzia-
erm przedstawicieli Armii, Wladz oraz in-
stytucji spolecznych i gospodarczych.
Pana Wojewode reprezentowal na Aka-
demii starosta Miklaszewski, Zarzqd Gl6w-
ny Federacji P. Z. 0. 0. gen. Leon Skier-
ski, Szefa Sztabu Gldwnego mjr J. Fug-
lewicz, ID. O. K. I mjr Smolefi. W uro-
czystoSci brali r6wnie udzial delegaci
Zwiqzku Weteran6w 1863 r. weterani pp.
Kwiatkowski,. Mielczarski oraz sedziwy
.yd, uczestnik powstania Styczniowego -
Aron Engelman, kt6rzy byli entuzjastycz-
nie witani przez publiczno-i.
Po odegraniu Hymhu Narodowego, w
imieniu Zwiqzkp Zyddw Uczestnik6w
Walk o Niepodleglos Polski, akademie za-
gall Wiceprezes Zarzqdu G-l6wnego p. D.
Lacbowski, po czym zabral glos prezes
Gminy Maurycy Mayzel (p. art. wstepny).
Referat p. t. ;,~ydzi.polscy w okresie
S przedpowstaniowym i w powstaniu 1863
roku" wyglosil prof. di Majer Balaban,
kt6ry. obszernie om6wil udzial Zyd6w w
Powstaniu Stycznioawy m.
Nastepnie wyglosil referat prof. dr Zdzi-


20


. ,


,- ;.

n :,


I. I.


:r
--~.


1
'' .'I'


f ,


slaw. Zmigryder-Konopka pt ,,Walorprze-
szloSci'", w. ikt6rynr podkrelit,- it Polska
wystapila do walki o niepodleglos pod
szlachetnym haslem zr6wnania wszystkichL
obywateli, do zbratania w- jedna rodzine
wszystkich syn6w ziemi polskiej.
Wszystkie 'przem6wienia byly entuzja-
stycznie- klaskiwane..........
W czeci artystycznej wystapity p. Ra-
chela Holzer oraz p. Leonia Lauowa.
Po odegraniu przez orkie.tre Szkoly Rze-
mienlniczej Gminy Zydowskiej ML rszu-
1 Brygady, akademia zamknieta zostala v.
podnioslym nastroju.

NABOZE4JSTWA KU UCZCZENIU PO-
WSTANIA STYCZNIOWEGO

W drn. 23 bm. odbyly sip specjalne na-
boZenstwa ku uczczeniu 75-lecia Powsta-
nia Styczniowego w Wielkiej Synagodze
na Tlomackiem, na kt6rym kazanie wyglo-
sri prof. dr Mojzesz Schorr. Na nabotefi-
stwie obecni byli Prezes M. Mayzel oraz
radcowie: Labedz i Schwarz. W synago-
dze na Pradze naboiefistwo odprawtl rab.
Goldsztejn.

Na yczenie rabinatu wojskowego pre-
zes Griny wypozyczyl kilkanascie drze-
wek dia udekorowania synagogi garnizo-
nowej w dniu obchodu 75-lecia Powstania
Stycznioowego.

UROCZYSTE PRZYJECIE W GMINIE.

Z okazji rocznicy objecia funkcji przez
prezesa Maurycego Mayzla, radcowie
Gminy, przedstawiciele pracownik6w
Gminy oraz szereg dzialaczy spolecznych
zlo2yli Tymczasowemu Przewodniczqce-
mu Gminy'w dniu 11.I. br. wyrazy uzna-
nia za dotychczaSow4 prace i za wysilki,
zmierzajqce do uzdrowienia og6lnej go-
spodarki Gminy. ,
W odpowiedzi na przem6wienia pp.
radc6w, prezes M. Mayzel zaznaczyl, iU
pozytyw\ne wyniki pracy osiqgriete w ro-
ku ubieglym sq Zaslugq wszystkich rad-
e6w, kt6rzy w poczuciu odpowiedzialno-
sci pelnili swoje funkeje i harmonijnie
wsp6ldzialali w dziele uzdrowienia i
uspravnienia dzialalnoSci Gminy.
W zakoflczeniu swego przem6wienia
prezes M. Mayzel wyrazil nadzieje, ii
osiggniqte rezultaty. dadzq ,impuls do dal-
szej impulsywnej pracy dla jak najszyb-
szej sanacji Gminy oraz dia dobra spo-
leczefstwa tydowskiego w Gminie zorga-
nizowanegp.
-.


I' ', .


WIZYTY .MINIE; '"',.

Dnia 19.. .. ziozyli wizyte p A
wi Gninl 2ydowskiej" Wairszqwie-
rabin gdatski dr 'IwanG- Grunn did drp
Edmund' Stein, podczas .kt6riej.,mi6wi
wspolne spray gminy warszawskt a
gdafskiej ze' szczegolnyrim wzglediienie
ich potrzeb religijno-kuituraiil. nyi.':,
Prezesa Gminy odwiedzil' sen'. 'dr:l
Ringel, przewodniczacy. Gmiiy ::,j'w
skiej we Lwowie, z kt6rym om6~iowipjp
wy zwiqzane ze zwboaniem, druginj-i.
rady przewodniczqcych wiekszYChLn; n
zydowskich w Polsce.

REGULAMIN KOMISJI .S'
CUNKOWEJ '

Prezes Maurycy Mayzel przeslal komni'.. ,
sjom szacunkowym pigmo treSci nastgpu-.
jacej: .

Dzialajqc z mocy reskryptu K.omi-
sariatu. Rzqdu na m. stf WarGsaZwW. z
dnia 15.T.1937 r. N SP.V-3/1165. i--az
na zasadzie art. 11 i 21 Przep.: iorg.
gmin wyzn. iyd. w brzmieniuzatl.:do
Rozp. Prez. Rzplitej z dn. 14.Xi1937 r.
(Dz. U. R. P. Nr 52/ 28 poz. 500) or6az
23 Rozp, Min. Wyzn. Rel. .i'Osw.
Publ. z dn. 9.IX.1931 r. w -sprawie
gosp. finans. gmin wyzn. zyd.c' (Dz -.
R. P. Nr 89/31 poz. 698)- mnadaj ni-
niliejszy regulamin: -
1. Celem dokonywania .a ,zecz..
Gmiiny Wyznaniowej 2yddwskie w
Warszawie wymiaru skiadki:gminnej
powyiej 100 zl rocznie tiworzy Si?.Ka-
misje Szacunkowq, .
2. Komisja Szacunkouwa-.'obra-
duje w kompletach 'zloo.nychi z 30.
os6b, obecnq iloS9 komplet6w.: -L~.K -
sji Szacunkowej -ustalam pa'-6, a6 -"
czone kolejniymi numerdmi. : .
3. Sklad poszczeg6lnycth "'-.oi.-
plet6w ustala TymczasoWiy Prz~ e:-Q
niczqcy Gnilny. (Zarzqd. Ganiny- so -
,r6d cztonk6w Kpmisji Sz'acunkoi ej,
reprezentujqcych 6zne;zawody. l ..:,;
4..- -Czlonk6.w..,Komisr..:-Szacun-
kow ej powouje TymczioPwyPe
wodnezqcy, .Gminy (Zdrzjdii y

''" ", ". ... :" -,- "''- '" ,' ,""

S -. .- .
.. ': ,t, .' -,Ni~ p kd'aa dydadt6w p a~istcO i6j i ;hy s.ji .- trw -a.' dQ ikofirczenid dzpisu w? AWIu.wp u -
'z :rgaii& cje: zadui 'ddOwe. "s-A ac.l.. 'c .stnad tci ninei nta, ohresWo.nVy roT0'bbl,'..,.: ;. ;. -., '.'; '.'. .. -! ii .... '-,.-,.-... '
Y '1 6'' F $.
5.' -oszenia Komisjt- Sza- dzetowy zgldne dodatowy wy-' Sejd rwo-Sta Izp
i tO W kd olpetow ,woiuje w mia- minar :skadki-ginmzite.' :- : walait'e va n
oit edb Tji, mczisouwj Przewodni- .13. Regulamivn nznieASzy obo- 7w1y2, :a ,a si'e ukazac nakladem.
YLT. r-. ..p. 6:-t-N'"'e
iQ Qjny.(Zy (arzqdGiicfy) wi-gl. wziqruje ai do -ddwolania i :wchodzi w Gim wsz. seru ychiyda t
;fd W ydziqlu Skladki- Gminnej. ycie z diiem podpisania go. monogrfia dr I. Schipera o cm arza
s;- Va pie rwsy Zy posiedzeniu TyniczasobLy Przewodniczqcy Zydopwsich w Warszavie Praca ta zbstala
isSzac-unkowej pod.j przeod-'. .a Gminy jub zlotoiena i obecnie je6t porzygotowana' '
S'zaukoej podM przezo Sekcje 'Prasow6-Sttystyczn. .do.
em Tymczasowego Przewodui- : A. Mayzel
Su.ku. '
7'! -6sego Gminy lbY pGrzewodiiCwzq-
.de ,Wyzaft Skdki Griinej .-. 'ZAKOIzCZENIE PRAC KOMISJI .
.astgpuje' wybor _przewodnicqaych 'SZACUNKOWYCH. ',,PRACOWNIK GOMINY".
4kompletow- i ch:.zastepcow.
S. .- W zwiqzku z iakoihzeniem prac komisji :
: '. 7: Przewodniczqcy kompletu nko h odbyo si ne Ukazal sie nr 1 ,,PracownikaGmin,",
%szactinkow'ch, odbylo sic wsp61ne zebra-
stw:iera, -prowadzi zamyka bbrady nie 6 komisji z udzialem'prezesa M. MVay- organ Zwiqzku Pracownik6w .imin .y-
:k,'ompletu,; kt6re sa poufne. 'Cazonko- zla, przewodniczacego Wydzialu Skladi dowskich w. Polsce, zawierajqcy bogaty
material,; dotyczlcy spraw zawodowych
',wie Komisji obowiqzani sq stwier- GmLnnej radcy H. Schwarza i radcy L. pracownik6w gmin.
';;:- ." ../ -.\ S a a d -. pracownik6w gmin.- -
dfi.w t.pisemrnej deklaracji vprzestrze- Labedzia
*.. .. Na zebraniu tym prezes M. MIlyzel
game_-.tajemncy brad Kompletu omawiajac dzialalnosc komisji szacunko-
:..raz .nformacji, kt6re z tytulu ich wych oraz zadania, jakie maja przed so- O E ZEBRANIE CZLONK6W
,manR~ datu doszly do .ich wiadomnoici. ,bq obecne .Wladze Gminy -w zwiqzku zI GMINN
S.:''8. -Uchwaly Komisji i Komple- uzdrowieniem jej gospodarki, podziekowal
.w;' z2apdaj wikszbciq gloso; .cztonkom komisji za dokonanq prace za
-t'w. zapadaj.. wigkszogciq glos6w; .
Sra'. r6 t gosi i.rzewaa ysilki poloodne \w kierinku niewatpli- Doia 9.I. b. r. odbylo sie og6lne ze-
,~D ii n -e obiektyvnego i spray niedliwego vy- branie czlonkiw .Wielkiej Synagogi. na .-
.gTlos. przewodniczacego.- 'Glosowanie mierzania skladki gnmnnej. Przem6v'ienie Pradze z udzialem .przedstawiciela Gminy -
-jesf .jadwne;' ina. qdanie 5-ciu czlon- -bylo przyjqte tywymi oklaskami. Zydowskiej w Warszawie, radcy B. Da-
O5 wiKoh pletu,. zarzqdza przeewodi- Ze zloinego sprawozdania wynika, iz widowicza. Po wyborze przewodniczlcego,
q ta glosowania. komisje szacunkowe rozpatrzyly okolo radca-B. Dawidowicz powital. zebranie w
,qzqcy. g .swania 10.000 pozycji. Pozycje -te obejmowaly imieniu Prezesa i Rady Gminy Zydow-
:.: 9. --poiedzeniach Koinplet- ptatnik6w od 100 zl ,wzwy, oraz takich skiej, nawolujcq do zgodnej i harmonijnej
bibq"' udfia '. Kierownik Wydzialu platnik6w poniiej 100 zl, kt6rzy wedlug pracy dia dalszego rotwoju tak powaznej
:'Skjakdki Gminnej lb.,delegowany za- -zebranych informacji i opinii. czlonkow instytucji religijnej na Pradze.
-.61i; p ka;-ti6try referuje spray objgte komisji szacunkoPych winn by-poci- o zltoeniu sprawozdania z dzialalno-
-*.";'- 'n,- .. ., gnieci do placenia wiqkszej sktadki gmin-
':~i rzqdkiem .obrad i udziela niezbvd- gni do pacenia wikszej skladki ci, ywizala sie oywiona dyskusja, po
.-. ;,. '... ne. zym wybrano zarzqd w skladzie naste-
S'iy. asmen oraz prowadzi d ien- Posiedzenia komisji byly-poufne, przy pujacym: A. Budny, .I. Radoszyilski, VM.
'. pk''p6sedzenia. Kierownikowi Wy- czyni, nie chcac wywierac jakiegokolwiek Rotman, I. Weisblat, B. Wilefiski, I. S.
.u .p(zastwpcy) przysuguje ptawco lywu na decyzje komisji, ani prezes, Zylberberg, L., Zlttek.
o'su-'doradczegpo bez pyrawa gloso- ani aden z radc6w w ich obradach nie
o-.- ._ : przyjmowal udziatu. Tym samym prezes
SGminy nie skorzystal te z przyslugujz- DARY DA BIBLIOTFKI GMINY
S.10. lNa. posiedzeniu. Kompletu cego mu prawa veta, zostawiajEc calko-
.pToiwdzony jest- dziennik. posiedze- witq swobode dzalanama czlonkom kom.isji.
S'..iv'ed-lug wzor.u za'czonego do ni- Komisje odbyly og6lem 42 posiedzenia.' Istniejaca puzy Sektji Prasowo-Staty- '
:. ;:g. regula-tinu. D .iennik po- Przecietna ilosC obecnych na posiedzeniu stycznej Biblioteka Gminy'otrzymala ostat.- '
..,~,;_ g :.-.. i, n- .- wynosila 25 os6b. nio npstepujace dary (ksiqiki): ..
Kai eazena. nodpisjel przewodniczq- V)
-. podpisi]je przewodniczq- : Dr S. Stendig (Krakov) 13 its.
cypKonle.tu Kierownik Wydzialou PODZIEKOWANIE KONSULA PORTU- Radca L.-Labedt .. 10 i
i k :iadikGmznnej'.(lub jego zastepca) GALSKIEGO W ISTANBUL'U Adw. J. Grynsztejn 10
; RY. zyczqcy .sobie czlonkowie Ko- e Rabinat '9
.... Prezep Gminy 2ydowskiej w Warszawie Dr M. Fajncyn 5 ,,.
S' otrzyrmal podziekowanie od konsula 'por- I. Mine 5 ,
1. 1 ': Uchwly KeiMpZletu majq tugalskiego w Istambului (Turcja) p. Jac-. Rab. Ct Posner 5
S d'"nzeletrnwyje powoolanym 23 Rozp. ques J. Abravanela za oddana czes, hold Inz., 1. Sudowicz .5
SSdn '9.T1931 r (Dz. U. R. P. Nr Don Icchok Abravanelowi z okazji 500-let- M. Lustberg 3 ,
S.harakter doradczy. niej rocznkic utodzin tego wybitnego y- Rab. D. Szpho ..
S: doVskliego myliciela i mea stanu w Hisz-. Adw .: A. Szretter.. 2-
a .2 m"aso"- o.' Pewod. -qce..o .'pariii, ktire znalazly wyraz w artykule -.Dasze wykazy darowizn podamy w.na
ntny: (.Zarzqdu ny) .- pif6ra red. P. Wassermana, zamieszczo- stepnych- inumeinach : ..;.'
S;Kdecoa a .onk.i6w .Kom i- i Nr:6 ,,Glosu Gminy Zydowskiej"'.. -- : :f &i: "s,... ," ,. -" ... .' k: '. -'.^, ^'i.'..II-"
x''. .,
',.-' ." ".: -.A'
.'z ":" -. .. .", -. :. .. ... '. .. :; .:.- .. .. '... -: = .. .. ..,. .... .,' ,.t ,.: : J,
,.. .;. ...: ,, ... -' ,. ; i". : '. =- ,. --.. v "F .v = .- ::- '- ..; ':':'.'-;'.'.' e :,. ]
t~:~F A ," .. ;" i ,*' .: t "-.:. :: ,. '- -:.... ; ." -" ;*" "' .';, "; 'i 'z;:: : ,
._' .. ... .. : ." o .. ... .. ... .> ,.. ,: .. .... : ... ... : : ...', : "- :-= ;,-_ ., .


Bloch Chaim ;Hirsz Jucher Ernestne.
'- Blumenfeld Samuel Zynderman Golda.
... Bomal Chaim Zelik .-- Loidon Frajda. Laja.
; : Borensztejn Beirysz Adler Szandla Rywka.
Borensztejn Ejzyk Weks Berta. .
SBorensztejn Pesach Frydman Dwojra.
Braun :Lewa- Nicze Sztajnsznajder. Mariam Cypojra.
.Brodmarn Joel Chaskiel Giser IDna.
Bronsztejn Icchok, Szmaragd. Ita."
Bi; rger Karol Zygfry.d Kisyn Leokadia
Cedtrbaum Szmul .-Indych Z.fia..
Chifimelfarb Awigdor Rotsztejn Sura Malka.
i Choroszczanski J6zef Braude Hanna.
-Cwajman Boruch Godel -* Lichtencwajg Frajda Alta.
.Cwibak Mieczyslaw Furman Hinda.
'.. zalezyfiski Izrael Majer Brajnblat Chana Tauba.
S Ejzenber Aron Halpern Tema.
.. Ejzenberg Aleksander Goldflam Helena.
Erlich Hersz Tajblum Cypa.
Fifaret Wolf Ber Kuszerman Kajla Fryma.
I'.:.:;;- Finkjelsztejn Jakub -- Binenfeld Masza Jachet.
-.-'' Flancrajch Izaak Frenkiel Rajzla.
FI'. From Mieczyslaw Wigdorowicz Noemi.
Fry dman Chil Chaim Rojzen Laja.
S Fuksenromer J6zef Fenig Rywka Szymel. .
Gejier Lejzor Koppel Mirla.
Gelltlum Jankiel Hudes Fajga.
Gewire Abram Kaufman Fradla.
Giersztajn leek Zamel Suifa Golda.
G:. lajchgewicht Uszer --Ginzburg Masza.
Glinqwiecki Jakub Wajngarten Sura.
S ,Globus Boaz Jampolska z d. Ginsburg Rebek'a.
.:,'. .Gluzsztejn Josif Lewita Bajla Ruchla.
Goldbaum Dawid Saksenhaus Mela.
:.. : Goldberg Hersz Goldberg Estera.
'. .Goldb.erger Heinrich Fryszman Dora.
Gc.oldchar Szulim Szlosberg Eta..
Gbidfajl J6zef-- Glass Gefiia.
'.Goldfeld-Mojiesz Laska Bella.
Goldglkg Icchok Jakub Tenenbaum Sonia.
S. Iopdman Lejb Zinel Frejda ..
: Gotlib Jakub. Hersz -- Blat Fajga.
.Got Froim -. Girszkochman Chaia.
S .:Grabiha Sender Kimelman Leja.-. .
S .Grajtenberg Michal?- Segal Ryvka- Eser.a.
Gruska -WoLf Ber Cenka"Hudest..
S '.'.Grybendler, Mieczyslaw :Jan -- Figowe Helena.
Giy: .. Gynberg: ersz .Luzer Ratafia. Felicja.'
Qurfmkiel Chaiii -.Rozenberg Fajga Sura.
-. Gurfinljiel Nachmnin Hofnung'Rajzla.
Gutgold S Simul Icek Kaplan Ewa., .'
S~ Gitkind Abram; Ges tern Curtla.,
yt,\GitianaH.ersz Jakub Berner. :Estera Laja.
[Haah : 'Jehuda Bet. -.Bzni -I Machla
'Hajdeberg ze WIl odawsk & ira ..

ialpern Dad Fr owitz-Lja .

.... :

3 ..- ,.. ., -.. .,31 9.-
4 ,M : ." -v .. .. ., .'


J-akobsfteld: Jerzy '-Wiktor urwicz t
Jesi otrMojesz galo ,cz .Joc ewed ..
Kachen Zelmian-- -Waksman :Sura LaA S
,Kalan Hecslil Gldman. Hanna R.6za ir
Kajzerowicz Szaja&- IBrajthan; Chana MaWlexn
K'alisz Eliasz IHercel Kon-R.' '
Karasz-J6zef Chaim Hochiman ita. '...-4..
SKarszenbaum: Gdalie~ WajnZstejn Laja:.: :'-
Katz Mordka Daid-- Szwrc Estera.Brafnla,- '
Kelz Zygmunt -Lestman Sura. .:.... ,-'.:':
Kestin J6zef IDunajewicz Rasia.. :..;- '.
Kielinan Szlama .Majer Openherim. Fajga.'-; .
Klajman Izrael Brunatlecirtinn Fajg;.''.:.;-:
--Klerman Jakub ---Brauszar .aubaA e..- .-
KlocchendTer Aron Beacjori- Korcar ;Sura a'. i
Kociolek Alter Hersz Lejb. Cybula Jd' ceta-, -
Kohn Leon Hasfeld Karol'a. .."' ::.;-;;:: .:-'
.Krakowski .Mieczyslaw Herman K-- ntman Iren'. -
SKrawiec Szinul Josyf..- Huberman .Chawa'..:;, .
Kreuzenauer Leon Luge Roa'.. .-.
Krotenberg Jakub Prizant Riwa.-. -....,: I
Krotowski Arie Rubin Chana.. W.,:. :.
Kuperberg Jankiel Bodensztejn Fraj nda Rucham *
Kuperberg Ber Lejzerowicz Chaja. Gitla..
Kwart Hersz Oks Bronislawa..' :-.. :.:
Lang Chaim -- Zalcsztejn Sura.
Lang Szloma Hilewicz Perla Sura. ':::'
.Lebenbaum Lejb -Gryspan Wanda
Ledwin Ruwin Hochcajt Estera: -i.' .
Lejbuszyc Dawid.Majer Jablnof ChajA'. ,u;r.
Leneman Jakub -- Maliniak Eta. -.y,'
Lenger Juda Lejb -- Mec Fajga Ze a.-
Lewin Lejb -. Joskowiz :Pesa Ruchel: ;i4. 4 ..
Lewinzon Jakub' --Gingold Chiana.;.
Lewita Abram Fugman Per"a i--'
Lichtensztejn Rubin Kilberg:Sura .,
Lichtensztejn Icchok.. Majer r-- ,Firydinanl'
Lichtszejn -Mordchaj .-'.F orcajg .;enpa.essa
S Lindenbaum: Abraham szaw s'a
Lisser J6zef Birencwajg Sura.Blima, i4- 4
.Liwszyc Arian -.i Zyskmind.Cha ria .i al.ka
Lubicz Wiktor -Perec Helena:t, ;
S. ukowieckai'Moszet B tk. l;BeGtla
Machenbaum;-Perec.--Wicorek Z'fia --
M afeld Mieczyslawy. Kojfmq I ra
SMakbwer Hipolit. ieodor L~slauero ." '
-1Malipan Gusta w ygut ='-ozliW S.atY'a;t
MinfiskiJuda .Lejb -Lokie "ja -
,.Moncairz .Modi-chbaj. -,.KwasnaG anra. 0
SMosenkis Wikt Szte nsiaw ta
S Nachtagler Szm'] Zi -u'
Najberg Jdkub t
NUajehauz Jakub flager R

Njgold berg' Szen
A ?,TW
.: .... .-~.. .4,.-1

'< ,C.; :a r.-... ..,% .34.%4:;, 3;, "

'.- .
.., ......,, ..... .. % $ : ,,,..u eszua -. : ac~ Zsza --Korlar2Laja.:
Ojz Re i. ..,- -. Wagner Szmul-Kronenberg Chana. eja '
Aie Abram -u ."Wajchman. Chil Szoel -Tauhbenaus 'Bruti a.
z:um IceKW S ri..-r Wajchman Jakii --. Goldlam Fajga.. -.
if fBerg.CaisktLe1 Gurcbajt a.Cyra Wajnapel Mozes Czernikier Cyrla.
zeblit. Berek -- Mich i. Sa.Pesa, '.- Wajnreb. Emanuel Amstisaivwkai.Mariem.
azeh"feld .a, -"-diarib Mal.-. .- ,Wajnsztejri Faj.wel Giirwicz--Hania. ,
bibszteljn \no ;Grimnpei Estera Maka -a :Wajntrob.. Jakub Dawid.-. Blaufulis Bajla: Gitla..
'berg ar ; Szu Hudesa. Wajsberg: Mendel ----Plotka Basia..
hd 'Chai S racbaumrn :Ruchia' .,- 'W : ersztajn Michal'- Gutwerk. Ruchla.
ifertz orensztejn.StraPa ina .Walter Srul Kiwa Szczecina Sura Rywka.
me x-- Rzen hawa. Warszawski Icchok-- Sakman Ruchla Fa'jga.:'
erl l.ama'Jzef-f Sejdlen;Gitla. -Weber Abram-- Borensztejn Perla Hinda.
kyki Szyja- Woler Chja. Sura-' Weczer Zelman Berko Zygelman Rykla Zlata.-
: "ewer Michel -Krajcfogiel Syrnma -. -. 'Winograd Abraham Goldkorn Zysla. '-
!f-E 1iszel 'lejbli Eta. WiAniewski Motel Fogler Cyrla.
il a'n.iRachmnilMordcba. Rozenbcrg Szajndla. --WtIsko Szymon -'Moszkowicz Miriam. -
"aj.erg-.NfataL -- Bial6g6ra Tema. Woltuch Moszek Ber Plywak Fajga Estera.
ej".er .Cha- i'Johnes Bochenek Hinda .:.;. Wudka Moszek Dawid Berlewoj Sura Laja.
eji ,er Aj'ama Milner Janina. Z-ajdensztat Judka Rajzner Sura.
iemawski Zy~iman- Grotb Estera. ... .- ...Zausmer Isak Leizer Samet Leokadia.
oelbwic-Chasklel' -Zgiel Mirld. Zilbertrest lzrael Tyszler Fajga Dwojra. ...
io lbri a:mMehdel --' Wald Ruchla Laja. .Zygielsyper Mojiesz --Pragier Perla.
paier.;Szymon J6ze-- Brzostorska'Ewa.. Zylberman Rachmil.Moszek Zyndel Frajdla.
pet Mdo-esz.- Gutmai'Alta Zylbersztejn .de Arie Lejb Korngold Perla.
tajdef Hersz Lajb '-Szullman Szajndla.. -': elazko Rubin Rubinsztejn Syma.-


BERONIA SPOLECZNA
E. .CJA PRASO.WA-W GENTRA:. rzyszenia a przede wszystkimn do :zreor- i wielkiegd wysilku obecnych wladz Sto-: ::
S.LINA6OW ganrizowania -techiliki prabc':-i usthenia warzyszenia. Red. Wolkowicz apeluje 'doa ::;
.'": '. ':. ajbardziej nowoczesnych method kontro- prezesa Schwarza, by Wraz z towarzysza-..
S -ibml.~ odbyla.sie' .wlokalu Sto- :li w dzialalnoAci oddzial6w.: .I .:mi pracy -wytrwal nadal.na tym odciriku' ;: ,'
.a,,Pa.6moc .bqgim Chorym : Beipotrednim powodem. iz.olaia obec- pracy spolecznej i nie zwazal 'na ade .ad.e
ir 'ni.l..i AYj&'n;:o zni ego. pod 'la-*.' nej' kon.erencji'. prasowej -:-. wyj]asnial nagonki czy-napa di-.ze strohy ludzi, i.na-''
,l tinmas6w ,t''konferenja pra- prezes Schiarz byly ataki przeciw jlcych.cele osobiste, a nie spoleczne.. Na.:-.
i mcznym i.udzfiale' .przedstawiv Stolwarzysze~u- .w -prasie. Na, podstavie. zadaiad -przez dziennUtarzy pytaniaa b2.'do'i,
.4i -"d.'S 'kiej,; prasy stoe --..e dokument6w prez.es Schwarz .wykazal ze- szczeg616w, .udzielili wyjaSnienia prezLs. .
i .raezs ZarGu G ri:.ego: p Keranii branyin: .przedstaivicielb m *prasy "bezpod-. H. "Schwarz oraz 'czlonkoiwle i Zariqd.
i ?duiszym .przeimnwieu pze .stawnoaW -w.spomnianych zarzut.W. .GldCwnego: Radca A; tHaftka, "Mieczysla i 1,
Sa t.t. "ia li 'o_.':stawary- Przedstawiciele *prasy przyj$i, z zado- :,Szpilian ;-Sekretarz .Zarzadu taf.wi
lin'jegop'wstaa Pierw k'oenem; wjan'ienia prezesa Sclhwarza. go, Dyt-ektor St. Feigenblatt -i inhi. M m
z Iair d Zarz adu' G6vr6oegb, Pkratkim ;referacie. przedstaiwiciela- Ko- Schwarz .zamiykaj:. konferencje dtil.c .
ep.aie ca ~ it'ej 'centralizaicji mis]YjIRewizyjnej Stowarzyszernia,- p. D : w a przedstai icielom irasy za- c 'i&ipr'
aa pa 4c Stbwazyszeu Lah wskiego, zabral glos, red. 'Wolk.o- deczyj i..stqsunek .do ~ Stowar zyszeu. .P1 -
(LJas'6w.- n terenie wicz."'O- iadczyl' on, 'midzy- ,innymi, .'e. rm gim' Chorym',- W azaaj%.r a
r' ejszgae prelei:.srneJseg pate zuane .'.s,, daokladnie zr6dla; i mo- n je, ze :-sp6lecze.fstwo zydaowskie, ,info4n-
wax i'dia zeit 'ubogi c:.chorym,'. rtywy tych, napaeici na Stowarzyszenie- wne .obiektywme przetpras.
.z- ztabuekir 'eg o .pe aora"z cele, a-k.'ie autoram" tej -.ampann ..'bdzi g ada swega ';... w
o) 1i skarzy szerszegoa stQsowa -rzywieadjq Prasa ,w-yraia z ca4 lojal twaz szema w ich a44x
arsRiej '.we szelkichi. no ci .uznanei -tej grupie spolecze tijinalzowaa dziala a
Z ieatn iei lub e-- ''tena arui a a" przystpiia do uosabowna stou s w wi lkchz.dsc y 1tp'.
aieffm na zabiagniny od. lat t.iereie Unasewym e jn arg v'':,.
E nBoW eg ,"Sow posada. ,pdne .rozumieni dla.4egii .... .

', ,5
t'*-f.-- A"., :

( ALJZ^Y J EJODZE&: WEGRUDNIIJ LICZ BA :SLUBOW W GI5UINIU LICZBAQWODW UNI

45 9 .s 97 R. 17


Stastita zgofldww y,'i-:-^^.,^
SICZBA ZYD.W ZMIARLYCH' W WARSZAWI.. W POSZCZEG6LNYCH MIESI4CACHr 1937 (wg wieku

S4 ce p6 do .1-9 10-192 29 330-3940-4 50-59 60-69 -7 "80-89 90-93 .. em
.- .: -- .roku : i pow. J. A."

ty en 31 26- 35 23 25 43 36 59. .94 110 34 6 523:-, .
.. ut 35 -24 6 7 32 47 34 52 70. '82 32 .
na'rzec .47 21 27 8 16 26' -34 43 .76 '70 17 ,. .1386'. :-
kwi.e ien 4 '5 18 8 13 19 33 32 55 76. 66-. 2'7 1... .- 393
aj 36 23 19 14 -35 ,34 32 43 65 69 16 .2 388
zerwiec '. 40 29 28 15 14 26 28 43 60 51 21 3 1 359-
.. ipie 49 34 31 9 13 32 23 44. 60 52; 27 375
sierpien. 41 24. 30 14 23 28 35 47 59 58 14 373
wrzesie 30. 29. 39 18 20 26 24 55 56 52. 28. 6 .. 386
-paz.dziernik 44' .27 37 .6 17 26 34 55 73 70 11 3 1
listopad ., "35 32 31 20 22 24 '31 39 70 69 29' .1 4..:3 3 .'3
grudzie 29. 33.' 41 13 21 24 26 56- 73 74 .. 3408
a wnick .re Imerato
"' 1 -" I, ,

". -i t -'F. -s.-

Srnie osiy od nowienie prenumeray a ok 38
i a wplaqenie nalezno"ci noa nasze onto P0K..n 1.r 1647fo -

ln. unikpiqcla przerwy yv wysyIce naszego m i cznia

pejie prosimy ncszych nowych Prenumerwaod

adneiwyranze^ -po dawanie adresOw. '.'s
:cervlc --- ...4 9 ,8 15 1428 43 60 51 / .2 35 "
.- ha, wej ydowskiej w. Wa zawi *or Pii
ie. .: .49 oc" na 4 ro.zna a '
?I..- .. .... ... ... .. ..... .. .. ....'Id 't*rG bi. '
Ne:-- iI nr '.i .- i4 :/ :. 'f ". : .^ :.-".=;"**., "*'55,:"LQooeao,
z:: ProAm Z d0ihe:n ,nm~t
I


I
I
I
I _.I
I ... _,!; .
I ,. .', _,_,
_; -';
: _'..
.. k .. -i :.", ,
"F i'W-,Z,,i.i /
.. .. _'-P,.l ,, I X /
I I ,
;_ '. ".., ',
I -._ ,._,'.i-., _.. I ../.. Z_/.
". _. .. .
_., ,
'. _4 I _V
,,:P:;,',`.. ,_. ff/lv 11 I 'z .e
,_."v,'l I / i.- .. _. -
1, ..... M
.,;;"., ..... ., L. -:- _,-:.'e-:,'!... .. __ .... .;/
.1 : -....-... --- ", ... ... %:.:. I ....;,.. ., .. I,/
". .... ., ., ::: ;..
I .., "... --.,011'. ,__.- ... ".... 1. .. V// ;, .. .. ..
FM ..M o- 0.... I
/ ,/ ,,, /,
,, ,. __ 1_. I I .- -A 11 ... .
... .. 11/./
`/''... /m 2 W/,// 0 i .. ': --/,/ I V////,/ll /,' ^/ /
////e,., V/Z ,,i -/ .// / .. o "', /
/ 1 .., l/l/ '(J,_ 1 11 X..
mr, m// W// m l Iff V4,
IN ) WHO/ O'N ./ -/'X// 11'1
/,/ 0 ,_ : ...'... F/
I_ Y/

/, M/ A / -_ /r I
// MOM r / / /,/;/R/
.1 7111' ...-.. 4 ....l.. _... ...
/ i.."Iffl, l / i imimo; N ,-:,,,l-lX///'/' -, E//m//,/// m a ':
I .. '/
__,__. .,,/,-
//./I i..... I. :. ._ / f ;,.,:.
In a /w/, /, / '', _- 1, -
/I f'. ly/l .. -- 11 ..
9w? -..,///, / 'g ; ;M //
.1. v .. .. ."..,
L'/effiR/. 111 .Y/// Ell, I M ;./V O" A/ "I ,-..- IS/// If W/l/ 1. _/. e/. I.- .1.1

,
,/, X/
,O//M x ", / i. !_'-: I ..'...., / ., "
I- Wl /
/ / / W .
,/
:,:,.R / .-/ m
W l X/'/ /11!., .. // : .:-
/ a 7//, ,. elIll
5 .
,-....'l ;... 14'1'
,/ / ....., Y/O .. .
Y/.: I ,-
:: / /l !.,,".,- .,-v.:@/// -,
// /. -.:.. I ''..
.:_--.:-._ k, ../ _Y 1, ., v-:;/ Z-
//O/ ,g/w,//// "! lll/
01; ,,/, ,/ ./Z/-.- I I
,
I / s
,
..-.. .. :..... / I I I
"o A z: ............ /_ ........- .. ..
ff 'mm :.:,. I.: .l i ///Z / '. .: ,
// / : "
X w I X/ _j
j .1, 'I _._ ... I i .. _.!5::_.._._ _r:.il
j:Z..%._-.- ::.._: ..... :....- ... .. t__ .__._.._..._........ .-.-,,,:.!- _:., _,_......__. .: ::Z_. __ __ 1
1 _.__ i __ _. _lali m ___ ,-__...e. __ -- .
__ _____._ .-..,...-..iii-- Zz.- ..-.--zi:- =::.-..-:...-..-!.-..--.....---.- ---....-.:- =..-=.----.-..:,;:-,,. .. ....... .... ... __.%._ _. //, ;.;__%_-.-771
_._ --.-.... ..----,----- --..,.-l.-z-;:.......Z .-..-.---.-.- :---Z .- ...... -,-,--,,- I ..,-,.;-.4.:...z-----r--..%.'.. ... __... ,
.1111, I ........ ___....-.. _. ... _=... _. _._.'.7 ..' .."
I .... ... .. __ --. .r ___ .: -- -- --- !j__.---'; 7.. a -_-ffff-- ..., __ .: ._ IX I
I I
I~ .- ...
11 I I ___7, -1 .!'. 1-1 _11.";_,, _7 7'
.... I '.. .1 .1 .1 : ':- -,.',.
%., I.......7.,71.-....--1.7.7.-...-,...% :i:...,;:..--.!n:-.:..,..7,.,:.i:-. ,- .?7 .., .. .._ -, % 7: -___7
_, ., N. :.V..-__ .f .., .:! :,.. ., ., e ... :e
... ....... % % ", I v 11 :: : ., .: _,,:'..... .. I ;- t ,
_. I ,
,4: I _L,, '. .. ,., .1.
:-. "" .. : .... "..
M __ E D ., ...: --- ..j. -, z-. e -:- ,.-- _,__Z --.- ---. .. ,- I I I "
1. _....
7r7 .:, -7-r-- i j .."
--aL = ,.!- __ ", ,=-'.. _
4, ., 777.. 7i :.,, 7 ..., ..71' .. r_ ym, -i.,r.-= .-77--,--7 -77..-.7 .... ..... ...
_., .. -11",
I 1'1 (- N 77 11 i = ,,. z., ", ..... .. ........ ... '..
rb7,1 --,!.,. 1,_ 7r ., n 76, '' ,,, .
ell. --- 11 11: .. .... n'. '.
'. N 2, ., ,
.., 1- ",!' ,, .- -! .f"l 11.01'lvb,;,.15 F7.Rl, f;Yj illl,l I .... -
j '- '' -, W v I vpi .1 '-Ri?, .r ,- -,
l 1-._.,._ .e ,
) j iR.),,::l -, 11, f
.., 11 .,I ( E r. 2, '..., 4.....'.....
." .- 111. -.N -.. J, ,.,
.....-. :,j 22LLLLl.,: 1.'., lk --K_-- .. .. ...... .. '. ",
".: ." %,e, -
1'. ., ...
.. ", -1 '. z.,i: ,7 -, ,` 4EJ., u -" .:, % -
-. ,,,__, :.4__-,_;_,.C=- !,,.
,- a -,:, ," !- lt__.,i_ r _-22 EK_3,fE -,, : ; I I.. .. -
,
,
,
,
:, .- -- "'I'M ., _, -,'..;. j;!"
.. _. ` I ?.,77T.19 7 .--- 1 1. I .... ... .-.. .%..
.. .. ." ..,., ,.., ........ j.. I .. ... ... i,,'. '776. 4 377_ .1 .. ".5 .. ,:. _,W -, -
T., Z e, I .. 'Y '. I ___
?; ,-" .7., 7, ... ,_
... .., FM '..'.. .: .. M l .: '. -. : "'.; -- .,: 7- : 7, e ... ... 7 .IAA; .... ,.
: ,f_,-'-":-' .:-' 'I" n ,:_'. _'-.; .,..,. 11 ........ '. ,-. ... -, ..,_ ._
N 11- _1 -11 ... .. .. 1?11'z. :. ., ., 'j7jt'.Ijjj ;- ,. ". .. 1, ,
1 .".., ., ... -S. 1, I --,.k, n -, -; '4 W. -
1 l al l I. I., r_ _.
'. .. '... Z..'. '_i "m z -
., -r `,-Z ,--- jWRP -I ,i _. .., ? 'I s ",, ...:: -- :. 11.11 l 114
6r ... ... 1_i t',,,._.,l !,- q_-),v _. I-
... ", KV it"! 4-YA ;
v ., .. -.-.,. -
.. j '. .
.. ,:K, .,;:,_' C
..! .., 1 "" .1-- g .., .., -,-.; ...... . ......,.. .. .
..'- -_ -:,- .." 7 4,,,,r`%, : ..... 1. -
-.N .. 4 yj ,; ; .... %,%,%,%,%, ,
*, '. :.. L -1 ---?, ., 1,,IVk V_1,11,! ...." 1. _.; .:; _,A,,. 11 j.-.....
I- A 'AL ". N., ff _. 'l 1,2W Ill .1 "; % .m' '.!5,g ..; x ,
;,., ,a.._ ._ ,4 & ., ,2_,&`,;,k _re, ., W 5 '.. 1, ieA, 1"? .. -I' ,`, ,, Q ,, e.' ., il
... ... 11. ...........- '4." ,".' ,, t ,E z ... ,W, ".%i.-l-,,"- ,,!--,- '.' -"
i.AV'11N,,, .- --1 .... 0.1- I-~ .. ..... .; .... _,.,...,,- _,., g ....... ... % '.. ,.,. 4, -i
,g -- .,-- '7..N.-% ,jt-' _., ,.. Ew .. ___P-''.-,:,;. rsje .,:,'.; .-...
'. .< .. q. .., _.. t X :
:-.,.-,,:,,,,t,,-,-,,,i",..!..,;,.: N_...__1 1, '... V ", -, _. '' .. 1..,,- ";?.:.,;. __"T::e_'i; rsi, -, .1 1 I ;.;. _.
l.".1 ._ _',., ___;O .. ".;. ',',I.. r- !..','k,.!i,:..'-k,..!!!; .. e ..
... ii`.r ,_% ".?`,,_, .. ,
I I .... .1 _,.,,; .. le, _,4 ,
"P .- n ,- I ,A .. ,,.-,.. I I.:-. -
..... .. 5_ Y*.. fiiil R __ ., .,,, .., J "..;. -11
.. k I '. ?!, .. : .N V. 1.,......
.:" A M ........, ,;:, !,
.i -,-... ,........-"....."-.., '. 4 .* i&. ..- ;,--- __ "'.... M ., I V...,
-, ,. -....." ,.l. A .1 AA .- V .. .. -
ia, _.' ", :, .-., .. .1. .A F -,
: I ,,..! .. .;,
,..,.,q ; !' i '%. el""'11'1,.' ,.Og,5, -' ;- i.' -:, ,e-.", W'. ,
,. -, W _- ,;iz: '.;e,!%_.._,:: .,
r."....:..,..."",.,.,.., A __ .
.. L ,g n .'; >` .. .. .i '' O 7q, ; ,z .: .lly, ,.. ;;!l_,"4,".',2'i 1 -1 i ;,. /_ .. :
v __ .1 :a-,, 5 '. ,,: 2,,, ,:?,:a _e,7 ;;- ,,'..,, ", -
,
,_ .: ... .; ". .., ... ... ;.'.4,. ..
,
..., ., C. g ,,. i,.,;. ? !l I
M 'r .1 % .. :t _,, .. %,;..,.,,;;
..,;,.... .. .. An .%.
lli:$ v '.., ,:.g e --:..,%,;.." 1 -,-- _,--
-5. -- -.. ....., ;, ,%i,, ,., "!, ,,' '. .... 'j .,G -- -, .- ,,' '.", _A :, ,Y. .
lii y .. i ).5- ,.;
-11 .... ... .. -.11.2 t -. ., -11 .... ;;,:, i'. Ir l..: ,.'.!'. ,E ,i '. ,
.. ..., ,4p.4, L .- 1.1'irk'll..., % e; -A, ,,'. I i i .: ,,, -, .:_-,
Vk% Z, ; .-.I
.. ... 0 ., ... .: ,_ i'. I-,. 1....,:_'.,. a'. ::
i ,
-, ,; 1. ,, -- ,'
%, ..... ;g..-",. ,:,_
I n ii, ," _. ,
-i- --- ; "I '.l I 1iU.-., I'Rl, I'- .i ;g.t,V:r _.
--,e_.l .... O ,k, "4k.,.. .. I ., il.il R ..., -' .
...,, ,F,,w% ',,,.-',.:L,,":,i;i.- g.. ,,. ,: .- -, '114 1-011 .
1AW- -,,,, _t- ,g,, ", ", ;..- -.'1.11,r _:`e%
.- .? .- .. A .. -- ... ... .. .. il
_. ... ... e t .. P, I .. '. .
.. ..,- ,. ,. 1. : 1;; -., -.'! .. --,;. -
,V &-- ;`% Y11% q. ., T ..,
... ., 'W 4 .. t'. .. .. ., .11 ,
.... ... ., ., ,P"- !. r '....., "', i R W. .. .., i .. '. -
'! R l 1 I .. 7:6 ." .., .. T t ,,;'! ., i 3,- .;; '.
'. 'D .... _; r. ,%,, : ., ...
-_ -, '. .. A ; I .-
;,, e ,0 i;
--: ., ..
,,- ,4,. w ffl', ,,, rT; ,.:. %,4 x ,e ,,5 ,,,, .
.1 7-. _,.. .- .- :.. ... !; ,; 1,
IM ,;
1, -.. I .;. y_ :,; ,, 'y 1 --- ,.-. 1 ,; .., .. ,
... -A '. ?, ; !
'. -,_ ,;, ;' i,, 11 ;,, j-., F,'..-. .- -,. 1-., nn,.! .... :,,,l 14, -
.., 4 '. tg; ... .... m .... .-
j 5 C Z v ".-, ., i ?1
;l ` n '. ., "r ,; ". .." I.:. : .
,
'. ,
,
s ,
., ,_ ,. _S 'e, .,A, .,:.,. ...,
'p. '. .'.., e.
..N ,!,A,, ,,,!, ,:J w.''
-5 1! _._, I :1 ." 111'111 K ", .. ,p ,_* !,,, .
,., I _, I 6k, '.
-., I, _
V", --`,, r; "",Al .'.7 0 ,
-z' ;. ,; f.":. _,%
'e i, pii_ ., v.. ,,, .! : I .. I .
,, :, ":, .. -_- ..
M.? 1'1!tl '. ,- i "; ,'lll ..v.
'i 1, ,e .Z,- i-,.' ". 1 A. ; i_ K re. ,
...'..,. ."; 1 i ,:.,,, ,,. ..:e 71 1". .,
.. M I ....
.:,. I
l .. -, -I'-,..,- ... .;:;.,.-,,-!;k` .n .,
1 ;.: ,..: :,,. 5. ,2_._:, .,, ,- ::l _-
1ry o g ,p, --Ft:g .'? .1 i ...
wli .. ..
z -- 17`Ze -
... ._:..- .. W i ..,; 1. ... W;. ... -
Q l -,,-4 '. I ,, k'llll,A,' I .1.
". ; .'.,. X i .. '.. R, .'. -1 i"A __ ..
", ," ,
,` !- ... ,I ,. ,
I~- ., I 1,ez, "' ., .., "', .. 1, ,
.! .. I .. 11 ,,__ F_ _,,.-. -11 I., w
,:: I 'i ........ 2.,, ,,,l;.:,";-,:,.,....;.- -1
,F,l ":: .'. M r "', ...
C ,,.,.. !z; %,! 'A
.. m .' 'vi!7 '., '. I !..,., rl "' ,, /: .. A ; .
r ,_ I, a .. .MA", -t.,,:- -,:.',',_"g, ,.,g
'.. .. .. g --_ k. d .
.., I N...YN ,-. P .., I .." ; _, v
'. e_ ; ll L .: .. I I ., l
,4z`:""-','. ,, I pm,,,'! o3N'4`k7i. -',P,, .- in
1 -5 ""'o .a z ; <.,..,. '. ; R ., ,!.. ..
'... .i
:. I :1 __ ,. ..
.. '. _3 %, R '.. ,,. ... I ... ... :,,,: ." .1- ......-., I n F
C<. X-.-.,..- "..: Yr : .,:..
1-1 '. ". .., : _: I 1, ___,.. ..
., .. Fk .__ :11. %.:: I '. .. <.. 4 .
.1" .-____._ -,01','. 7'! _9. ..glz .., ,., .., .
11 .. ,-. ', I ,/., 11 "'
P ...." .,-.
"" ,." '.......... ll e
,J*,,Ul;..
".- I 4 .4
li` __ "_,- __ -__,__ 11 E 11 .", %,, : -7
1-1 _'W.,'_, .... --- _-- _- 1 Ctl_ -- I !'. .
., I ..r. ..i.l .. ..
.i .. ..
., ,1.
= 7 'i :Pi ,1,1,,L",K: ...
,,, !,,,,., W Z :,7 --- _;Z7 .IV., ,- "- _'...
... -T,
"2 Oii _T;7 L %. I 7, 7F7Z-,7._ ,. ,.....! _i --- 'A W.
., A ML5'5,1. _... =7-JT77. -.In ':
.
_,,,
., ,.:::". IM .... .1 ", 5' '! !,v,. '. ,. ,1,1..-. ..
PA,,., :,;-- ".... -; ,_ '. p.,.j,
,g "i .... ENiM '.' T, """ "', ,,,, Fa..,4-g, ,,,'g .
W M -,- l ... .
.% -, T-9 -.' ;-2A '-7 -0-.-''; __ ,; -Il ". ,,,,, "
., i_ ..-. ,T ,:c.%,, k: ,.._', i,-...,.,- ..;-_: ,','r'
.. .- '. a'-1 N U .1 i, ,Y 'I.:: ",;,`,. '.'- 0-,;;-k",-5 4-- .; 1: ..... ...
i W. .. ,,,., '. '41,1,
,.,,,. ...: -.1- -.,' & _
.- n .rv P .Si,
.. g. -.--,.L' -;, A .. -... x : -,.;J.-'; A, .
PM. w, -C .' .1 .:? ,4-
,V.- i:%;j !.& .'.!q % Rw .. -` I -i, .', ":.,Y:,'.,
'. Z, & L w g',' .. :%,,;i', ., %, i ',, ,,. .
_V ,.,, ...... : ......
B;@ !,t' 4We7 ..... .. '..., am "
,..- ?.. ql_., .
,i& 4" ,, .. ... ... ... I...., ....... .-. ...
e" M s-.,,.2r 1 6; -K ,.w ,
,.`;,i;'- .
1. E ,D ." ., ,,.:.i.,,' -. i
1, 2,_.. "W '. .. ,,Rlv __ _.
.11 K :_ N "i
.w '. ,4,. I.A ,Ia g 'U ,.`; 1_'_ ,
,,! 4_z .". ,.1-11,xl__l-;.,,,N_,-.
`'wf.-';',-'.. -..-, ,j, Srftl`_'1141,ilkc`vl i M.- 'i .., ..
K sl .. rml j ,_ 1 __ ...., ..
1%111,1,,. ,0., P, L -1 ... .. ,,
.. 'I
;. ,,-F N '. ,.4._ W
S, -V v -- Y ,.irel
. ,KV ... w ...,
,-,,.v;, %xvi,,W .'M P, ---- ,a,.. y "'. ..'Al:,, 1...,
I __ .. 1.7 ..1'7-: -, ',t,,,,,,;,.-;,'.j
__ r, 7 1 ..", ....'. .. ,"'IT ..." .-, :,:,, ,.,' ,.,, ., ,'.
11 .. -J,,,.., '. rV ;, -111.., ,.%.;,. ll,,,, 6- -Z- 2:_ ,:,,:
..; ., ,; _, .,i', !N -7 1.,.t. '....., ...t.
"5 _.,". .. q :K ,..Z. .1 ,- Vq.' -- .iijL M .v I> ......'.1" 'k
j..'-,.;,7, .11'7,.,.4.V: ....--. .- tRl_`?. i, '.. _- ,,,,.. -
.- ., ,F! _.l...l?i7,iiql,,,,l ,..,..,. .. _, ri--
.,:%.k IN t _3..' ,
-llkl ,QU'!--,X.; li: __. ,-, _:. I z ".
` ?q1.4k'l .' -.".. .
LA .. -'; *;.-,?. ,,n ,
W .1i n, A-Z""'.
-.".-,..."..",,,AFiI. 9 Jl ., -1. Z- ....,. i'll- ` :."..,
"'.. .., I f & .nn
,i:., & I '. O., .. I
_...... I % 1.,.l J- .--. ", ., -, ", ..,
,l;"_.f. ., ... ....
l -0 ,i'.e:`._.,,,-.,
..., -- ,- I ... -.- -.h.. _.:,! I~ T ,
_.. .;_Q:_lwlL'l -, k .,.
4 % ,.. .b )r -.' .. t, _.,;.. ." o, !,4, .,
g V_-3 I N.V_ ., .. lo- ?.,'." _: _. -:.,-';,,. ...,.,ll ...... 11"....". 1- -_.
-3r ..... ., I Z, .i- .. .... ., 1" ;...: i.,P ., '.0. r- "a lk pm ....
R ,-_ 1.11,4: : ..,. ., .....,L
i "', -. i 4 ,..,q-. ;P- .,., "W'..'.1 .., .. .- --:.-! ,.-.,.,_-l-..l ........ -, -, .. ,
` .',, ,- -- N .. ..:. ., 7v : 5., 4p i A ill .!C -, I I '.1 _,, -
.. I I., I ..... I

:..'LR .,i ..,Z, .. .4 '. _, &M .I-l .. __V_ I .. 1,; '...K... --,3 -, j
M ..
ii.. ,"_ L r 4 ve ,','- -.e .. ........ .
.. '.. l i. I ".
.. 4 Q, :F '. g p
n) X
in, I.. AklOl .. 4 -- .1 .. T'] .-)- ?,it -I-j .-;i_i_. .... ..I .....'. I. In,',. _. ,i.;.1i.y., -., "...- .,..,. A ,;.
_2 i lrfl,`, r '. .- ... ,Xz5,, .. I- ., "
:, ,',, N I __ -, ., _R -_ : ,Z,,i,
`. M .. -A ; kil .
1.11. 2 .. P, 6. "'?; R
..,.. .. .i ., p "'._ _
-...- .C, -- .- Il hM, -,-*kiy 1. e ":.. 1!_I.: ,__-...,:-t.-..r ;. .w q ; D VIM 7. -_11_%%- .'. ::i;:i .Te_.., -
1Se_ .;, ffi f
._`, V '... I ,-K ,_ .... ", I..",-.... W, ,l .
j.,,r,., .- ,.,.,,,,.. _'.. ,....__._ .: `:,. .. ,,
.
ZIIM I 45 7.:M _l i "A ". .. ,.. _.. ; '. r ..
,', V 7, R N 4, i -tx 1 1, 1, l .. 1::L_-,': .... ...... 'ie'i, s .. _j. -, .: .. i_ ; I
', llA r ;,,--,:_,, -. 14,,Qa,` ... I I..i' (," e.,... r ... ; ..".. ,! 7.. l.,ll'.,:.__ .... -,
.. iiv"' ", a, '. e .1
.; i ., 4
1-1.11, -W,. I -i t _:. ., '. P, '.
_. "". -A lir ,-. ",_ ::; ,:_',,,,,, ''v "I'La -. ll..,.'1.1:1::: ". .. .
S.'?,'.., p.'., l ... I .... !, ,,!
'Z.H ,V %
...k'. ? 11 Tli, .
I ., ,
e-'.;' ; I ill. M zll:Nl. '" ,,, j,
_Z ,%,,.,ll :, ,- I
It .
.1 :1 ..,-. __ _,.__'_.... ,c 11
_._lip_ C ,v,,A;!',,_X !. ;914 ?I 2 R_ 1 111141fl?,_._' "xm, .?, ", I A
N B,.h 0 ,....' .1,
Kl_,. W. ... I .l .. %e'. '.
Bl'.41: -
t.-V Rt! ::-.;,t j-,' TUB-zh4eg.l...": f :l _'. '. V. I
,l : zfl !.' -, I ." ., l I --l .... .. '. ,4* i%, ---
-.- I .k, ., ; k,. ., _
-94: I 'il I ., `
... I -7


loll,
Sol

. ",
Al
Tt'
41,
'Z Ti!"6-
I'll, ...... . .
!)A A

KO
To,
t) 17

'OWB
ffiXD
1"'VdWULSK4

14NT
f
1, ir_
-:,I's AF -G-
N J, K,

_LNICZEGO
4
A'E' T'A
Maji
na eriaTltifaX6. lle(lZmy;-uprmV, oll I-,r z
t
tw
-fic
Itic v 'A t rypa i
()g, I szq
-k' 14 qliq a, -'-ni C e M
'J

'L zys a eZPE' I -gospccd_'4tcze rb a:'Zy..o 7'%'

7:
nowyc 1 'us pwac -,v d" pora&,,
powa za,-,s
je-
fk6l
_Y'

zl
J.P'gle ,,On 2'' 2
a miiiiT,
7M""u P, 0' S"

Fj
'A T-


SQWego
p

-Tsi "j

-nqgk

G ff" j b'O
IT
wR m'q
Tk
'Tt


..........

'R;r-:. -.-'.t." ,'.-. .-.f-. .. ... ..
^ -- All. ;jn T: .Ml g ..f Jt 4r..
plm-:7 41W. i -qink' t.' 4 -' .t*,'' 4 G n y w ir ..A :. '. Ig
.-nf'. "n bn5m htfn n 13. "..; .' -.
.oo; 5 L :n I ,n m tTA1 "3.M"..'.. ..-. .'.- n ^.^,9 nl5l ei.,.:.
.. n. a -. *.


,T.:.y.o i3 rat9 5 -~5 5
mvoryb5 iNr :So rd -
W5AC'fv li 4Cb5. *4
..... 4;
0 .,. .. '" ;' ." ..

-: : .. ,4S "".,'.',
BS: h w x' ,-- 'rinv, :_ .. :, .- '", t' ,". ..... .:f; -' .,1W F i*. :l 1.-.nl- ,,C, i.'J s *
amb ... :t. .... -. .: .5.:.i:.?:... p .

\ f- f ll^tZWSl r-Inn *^ru un nn ri ry'n ri2:- is i' '*n3i 5; n5Cjpr
.. -. ,
J.^ ,n. L,: ._ .MID ,n',: ... :- '. '. : ,- Y ..':
Z :.." nKt ," .--t 5.,.k ',- M -5 "" "
..*nr-z"-, l m: ,D'flr. '' n n' .V .' :.,. 1- ];

.' ..S.....:.
-~rn~-~i~'i nt -n rn Si. n fr O' I : n, LDSY',, ,.it ,,iu -u 'i n n',-;&4..-i .x .. ,. .W .' .. ..h I'- LN....., -: .
., ... ....oim 'btIT 014. _, .- .T, ..U l -. ._ -- V..,
,fl. ... .. .- _,J. -W .4 p 4 x P
44." "4 ,4; a.. ".

S,... .Vw "l pt .. -

l rl. I I e Dl
.f,*;. *. ..*y*^ runi%':r p ~ir -ipr Pin w 2"s-;-i -a1ix z1 D 7 il u"lnb ''i7*rn3T onm mI x CY811n 13 DO' '"[K Dn-y Z i
r .* '".: .3 'i .'1 1 .P -f 7 .D"p',aa-YD .mn ,' 7 iK Y. y'ny'it p I

1'"1'? '1'' TiD 9liY i .ti '1D- yD'Tfl 1y-m '"i pa 1innv 'i a"'n 1y61o pW ri9ni %9-iWyI -i
".pl]^ '. 7 .j-iyp i viy i n -i 1': 11van 1, n ,in -n 0y'sy lTYI ,t,,r 1 yw7'1. .0 1'- 7p' TN fyi in"
.:y- y2Y1.m. l m.mi ia' 'a1 $ywlo' 1 1- ''nr n ,5n q11 p-iy 1 on L"9iY 92 min 7,qinp Lt 1mn o in tno 1
"^* uy' sL'* $'i' o 5.10hDin "s a Dim I-'m 11 7.1 a3n'ay-iJyi 5ta -iy -ia0 -t' 710 "ririn iaYn'y'775

I. 4 :W "" v'S Y 71 D-1 It3 n a t 'i i .1' 1y- ~ '1y. 1y '19 Iy-,a 1 .1 y15m1p Y -' y'.-

.; 1-,.; ; "," ...p -.. 0.n1 u-' TO iy?8i t (yayu Dyj \ n y
Sli'1 iYtS 71, I .y S1111 -i715 T3-1 t 1 335, -V YD.0'K, vD ty,110lue Q "T i n 515 is1.'n 3.iya 1 .1 u Iy n'y U
.,1r?.') vs lVh DIp J1,tyo.1 71 10 ,unlm Yii so 1 u-10 p.31 0-1T- D yI n -, 1 1 -m1t o11 n 1 .-m v,5t
kiv .ii flliy '>1 1"7 .11.11 f1.K .ihi-n1 1 bI -1Dy 1,.' n' y y' "11 b1,-i ayinc 99y 1 1 .1$f n 11yi .wn Ittts'sga'
,'ti:: -' "-, yv.. .yBn'.'. a -i a 1 i ,s 1 1 nD' 1pi. P'K TN 19.'K n- Y a y'y1111 O'D Day 0 17 O 71 ul3T'fIl'
DNlq v "POI '3 -'.x II 1'a D-i' .PU71 DDi3t ":'.t 1; ny 3 m n 11i33 1-in V yal 1- -TO "'a .'n v slo p r i' 7u yD ya 1"1'n
.: t19,1Y DS .asi 1 '- 1t y-yu n T It.'aIa 3 y.t y1n -1 yp ayn mnLy9i) i a D y, y n I y3 7yn1 ,1t'
i- D?-ti; '' 71 14 '"[3 u le'rpaya .all 7?Y1 i7yTj3.IK iLAM .. yL 0 smIiY-3 xt5 71] fiDE
S '1S la y 'rly~ 3y'D ri y3l1$ TO .i lyIf "K 0 iy3o s lytiy 'Iyn yaTI y l yvllio 7y0DYP'isD'w w 114 p yi y
.L.f. f, '.. .fl? YY': t.. .7* Iy'rit '1 ay ir'1 .Djyo'UyD 19 yDlD -i' -"' 3 p'aayn t43i. y "D'
..i -,t3 : 1--l 1 13 pn- y1.'is 7.0 v -D lyn ,1y "S yay 3' 10 nny yr- y ." ,PD
./I i 7 tl'' l.M1j' I ".3y' ,iy D- y Im'lm ,1 ,i a j.?yT I -iy y'nlno l K yi i .I'I p "-i"n t 91'o p y' 1 '-i yrI'y y"

^:jtijm<', y -ir13 v1n'c y 8 5a "] p4 nTW i3 n '-r yy9iya iyimr 39 31 D0C'f3 7-14 Dy'rS-i3a -vl 0 7131 tt ji yo .ryoni
I d. .'T 1,'" 1 p i n D.., .- y y n ,i y.-i i n y -i' ;y ny %i i 7Y 1 'I '1- ra iy ay t y-?$ 0 13 pi n tc e'
1 ij. 1 Dm :f ,b 1 D5 on,"SI -, .7Jimiiny ia 'y t y u,,pp ,y y 11,. 9 y yN7 1 M ",y yi y tls *p y K 1M p
i' iny5: yin' -1 I1 y i.,y 3' 'ya iyt ""' I -May r '1 Ilynya Dy r'I 'll iya yit ,19 p's I 'N Ian -i1
"'I'".. D 'y"' pi. .7Y'' 1 ,y'. vii ?'K 037 D'flI )'n [- YTi 7. '-10 D" 31 l ..' D 7rY "B I 1' 7;11yT1
f.3 i t S'i 17f'1y5a I717'?1$1. 01 'o DI P91'1s D*17 ,tSya 7.a10 11y01? y"l3i? I7y
in ,;D.3 -,..Yi .y ,.'- .1.Y '..9.y 710 i- i e -iy .ly Y s 7 -0 nTl -.". o0 Diy--I ; i-n wYu
*i-" "'' .' ." ":n. nnno-'ay'n ,iynso p y-ryy n 9yi y3yn ,y'm ntPs -ryn'5-iy"!

,.-.131 .IT .p D35' ps's 'ts oay-. i, .-.111-1 y1 1 'i 1 $0 hly3y. "1 '"n 1 1 -i1 p tyus ais n5np ly ny
hnjs .0'1-'5em ''Ie -I yn y I n1a j'- iPo u"p'5"i pmyna si 'v ;lyayn .1863l i twSi-' .-". ." ," -, '"1 .' "' U' .. ;' "1 5 iI -u t 'l

' "$i y 1'kf K. 1311'"3" "1liDl .:'.-, .I .,-t ,311. ,;,.2 ,3y "^ .'y.. uD'Tpy I.. .a in'a=t-D -an ya y' 71 :Y' ., 1 .- "...
i wr-y~ oy ,t1o Dn3aD'ia 7 ,$ 1 1i Yn 9n -' ,0 i D''i B o DY 7-f11 11'ysIy 'Bll -as "D 'iy ynIya '7 r'x i1?
217j% 11 ;1iywyY o iyit lynVii v iyyI yIY .i y-1n 1'0 ,) v 'n lYm '31330 D 1 0 1 '90 Tr 7ynp yn n i- *9.11 3 ,7,i 1 'i
---is*I mlPi'1W, x- u5'io ;.ypm.'iSp .110 7n7 n ll' pa vhn 7 .yuscay5 pi x "m i 5i'Di-r$ I0 Paisyn [' -15iylpD i it'5
Ybios-?Ut3Y7fl4 yahMYa 1K ] l 11D, D I'Ml$0t I .@Y'If 090'01 "T3t~t~ YCvDYnoi' s I


;l U yI .130'31 M 1A l tZ l 1 1 1311 -3 nlIN'o l1y- .1-in .it D01n ,Jy's'. o'Kj y )5' "Da.l'li3 D0"u ,31 im m -Dt y :9
Wnw" .1-. -v" inrlD'\y v 1- U 17.3 D3e1 't 4m iitu nn PD^ 1 5 1 1 0-91 I


P:, ;' q.. DU-t .. "D *
t~Y~v.ri:4t4'xI .~~ rr-si y D5 vIn~rDI7~D r ~' y yrir ~ 3~


TV"! 'I7X'5"11b"1
Iflnflp


nry ty 'Dt


uDy2" iyi miK
Y s ISK 1 'I3ps
1D'10K 1Iy .IYY
DYI Iyv"B -1y

IlS 7Y1YtnY3 11'
;Ypryl 7olf lt

11' it I-'1 113
i- l1 ly 1 T'' 13',19t1 DtY-


I3-1m 7-10 1r10
111 y3'71y 1i


tpi ri p7'
int 'iy PW

-iyn y"Doa ['D7IV3 PM ,11t"
lin IYl'5 l' 16S5
"Pi-I 710 I'N S
n'v.ya I.un
yo ;ya Djya'''

190Y3 t33 7Yt?

DIP IN DIK(

IYD-1paiYa m'K

htJyr l 2 .1


"K n5np 'T
.yity' y137i ps
yrin'y5 *Yiya's

yww TI5r 1wly'

UyDD Y1311T -t1i
tDi$;I '1 .U"Pf'.)
Yv7 7Is -'n1-13u
vJ yry''SJyi y-i
ay5y IIK ly77137


2


- -


_i
:: `:'
'
;' ';'


:::- .
I p 8 *iti-3 V --iIjw1 If l yptDH$.1 nri- y 'b$1n ':7,p lap wb.1$l3,13 W

::*g7 Din 4 ,1tj3," ~n.D', T I't ,IT.'y ,,s I'-tE .1 81ny$1. ; i.-."ny "n,, y ylT.. (: .i 7 -.t it" t yI i,,a i : ,'? *,' ,,;.' ,
CB, .' -i .'"'.t "a-,, I"' 1m',,m P '. D I -y1".-a IH m t D yT "P'K 'I. i&n itm' 'i 3n
.';Y'lj nt:.t.p'r p .< ,- 1y ; wi y p in 4'3P tI, p n ,' D1$ ,,yn-Q3,uej ',;3 'L .-um-iy, -i11 ~ n0 1'Vi: yji, 5iaj
;*.' o":n", -1L Yltj l T .11 3i f ',l "TOOiD l P381 p.3s;';t7"si8r 1 fli-1 T" JlT5P no pr1w z1-Ip Y1 n n b pr 131-I th lh
wn iy5m I' rp 1i m-i .D p'ny'3y-lymJ1Ni -Tyral. n s nIll DiZfl TyjCpH '1M Vf lY "fltn ;f _8 1 .1'.: INK 1831 501S; ,
jylt5D'K .TID. .i j it..U 1 K t j ,'ynir -'. Ip 'a n5';l nn 5 P'son .w .u yi I. ...T i .t bp- ..Vi .z ,- ...
t31py3 11M I s P tE3 1$ya 3 jb$1n 13y -111 .D1I 1YiC''N1 11T T I33ny I-iaiN Ye -1y Yi* C3i D-1 43 .1'3Jy -iy bo 3 ,YiYt Ez D '.- ;
,n3'lNb 11'tn"o"n m11 'K 1$f3 D0$ 13. U$I. -nF I iY31J Ison 3,K, 'io .fb aou3p.3 -Cf0flyu'K .3.1 p31u myn110 5"t0 D'113Si '
111i$ l1ylly3 D UE3 I'H 381 11 -.;,,,1 M1., ll U '"11 1.t, 3 '"D'3 c"o~3 plD''YsDP Z K "' 'VD N."3,l yiy31 y Y 3yi3.'tf "0 lt I:'3:3~
-Y 3 'l$ D"'J 11I ns< 93 vy 1 lyny .3D011 Oi ,14Y1 yl U1 Dos TIN 1,lTIK 1if1L -I'S 4'-fD D -'a -I'T In B y.- i
ypm I"t1 .;y u'o Y3 D .'D '11 f-1i ; ~"y, .'3" r i y"3 'DB yi fiD f11l U '"Upp 1 ?''n ~ 3r7i331 1iYi L
'-lin' 1l,, m U'nIyS-y3J D'5fl 'Bl D Y173.t Iv,, TIP ,*3w1 113313Y UfYl5 tW DI$11 ,71.-1 p iL'1D-'1t L3-1% 1 "I3 *Bfap ; Dyn-inP.bi
DD"n ,'m p I.TP 7't ."Inms1 0ms1 7mmn a ,cYu1311 nnin m '?1,'y, ..,t,.'lyi "p38 iy- r D0oll ,y a5tpBD"on p ,,I z ,4'' : ?.
-"i' Tit Tv 1 oi D my "11, j'T '" S.3"pn ,Dy T3. D n p',p7 y.331 Y 1 .', ,1'3 NOT D '11 P' TlY '1' -N Kt .Tt-I.y1m :;1.. w
'K 't f1N K 1Y3i Y'S'100D3KIN IY3"oYZ -,'iS IYDP1YD'NY3a 0 1T U1 n ,UD39Y1Y5Y D'l.K 91n1. 1 y. r 1i r tIN Nv *D'TI? U 3 .T ii
IK '11 ftot4 ,-1' UY'IT IY-I1; '1K ,YJ"o D., y,-iYn l i 'yo'Y .- ''1 1 .i'j n tryns 11 DY K 11 Sip. p .n'IJ m '10 Ml'W"1 V -1'
"UD3K'H3 I'3 p Iy '3"itN'T- tIDp.S 1 1Y11K .Dyll IU'UD 3'nUDmWK Y-rlyufsl -7 f yU'.i V nDl -i-. nU-nn lN Im01 110 fl1i-J7 0 1
jrT r157YoYt c'1N ityp T-wI 11 ,Yt-1U -*1YY* 1y9yY p1'uDC' jh 131NY 1 ylymcI f y-in la 1 nu0 nY1 11 ;m vI II p'iD-, T
-''SYl ,1a3n3 -n1i' D011 1t 1$DU ,I'1331yU 'IK -"iyDt3sPo,, Y3 1 "F IDYPy3 v13Iq 1y3y3 .Ily yo.iTp IT I BI R 3 ....-.. t '
SD y m '13 1$' '11 ip3 *i111 ?33-1nY3312 yj ,3In lI t I -' 111 y. 3 1 5311 t15 -:"1' 1l "3 .y '-iU'DiD3i t
lyu1Dy3yY3 ,TYD1UYyol13nL1 DY-I ]Y3Yi3D'1K DUY 1 Iyt 311yi'33"NK 7313 "z DTY3 1'r Uy i T I' R' 1p30 i P ppl' K' Hy'n K D.3 tA j 3
1q$3 ;33 T iy13'1-N'D u3 t1bP'-r1.iYj PN u Di'S'D'liSt3yB Dmmn iyy -1y fiUp' n31DmY -11 i7 't 1111 ,IYuifil Jimn 3 Naib H
,~1~~nD ,~LD'3 ,DPT tp4D ,P'~'N ny'I"'l11 D I'K 'T ,D3"K-Y5 DU3E 3' N :
S?cuzLN'onN 1 on I' t1L "K'3t ,Y .I1DUDD' t'3s '95 ,D. 71nn11N'13K'3$ I 'K 133 1De'DUY 31 i y131 S
yla!' 1iyy030o0 3Y'3N,,.DB N' DU.. ...1yD310 3 ,yy 01 11 D p0031 -'1 0. i .b '
lirp '1 7t ,UP1'13I y3 1NmyBN y 1 yW-p1 13'1 UT7 K D3 D. 13W1'DB 1y1u'Ns -.131 iyaI DYI5 ,511,3D N1 fln;rp'I A
uDD3N'K Y ,3 i,' 't''I' IlK y3'13',11 -1,1Y D -5 "IYo'ln,, Y .n '; 3 D3.DI" .sNi 1' E' i, 11 Iy ;13 1~ ,m P -11,i3 ,l'0 1i 3l
-n33 ay_ I1K "N3 D3W 1i$1 D17I I.,y31NSU ""il,, iyT3l ( j13. I ypl b P3 .3'i3Y.W T'K t 13
,DU 'N1kD'lN1K 1Y1'1 11 ,y311 y '1Y~9r 01l ,b 1ip '1 ."t"p y'D. I .,p lIn-inm p I.'K 1ii )i
(ODip 3y13) YD" ,in31 y 10 o i N ty31lw 1 13 3YoD'.T. I 1 IS 3 -.in fyol K 7 Nibylbi

ID y11o l rID'T1 a H 153H0.Sa IH 114 13 5'i]?1 lK .I .31 .'D 11 1 11f n "
,-va ^Yty~n.^l LYi.' o i"i "' "'.+.ai .2 1 *o n* pt i" pn 5NT- p'
..'ill p f. 1* 'N .i' ..K i1-
1:v m'P H 0-,""'5Y "N.Y1 ".1.38j

N- 7' g,,", 5. ",' in ,1 l -T'~PENY: .-,.. 1 147. i. ovoN--l,'-3i Y'.H T 73.13'.i H ii
. ... .. ":. ..'. .. .


*i -. kJ
1 I
... 4. -, 'L ; ".I'3 r ;-,.93 :- A, : ,
.-.t.!-'. ,, ,. t-; *- *;" .....-...... .... ....... ** '" ." ".-. .. .; '".>." .. > .. ..
S im' J -I' t ro

lM 1 ,, ,I Cp tz P.. :


'Mu ia d ? ,, n.n6 "" -4 S-rr.m+; ninB' -li-"i-m
II P o S a,

S-.. -.L i -':. --:' m ..
,?? .."j1 5 O -j ,. ,- ,_r .'t ".'3"," ,;-yD...",' ,'^,:.Y,!"' .v-n p -, t 'r".v r" v i" '- t ib i.ti.ns .:."P,311 t$'sp i "" nv'ttP 'pj"5"' ?.p '"
37. e v. mPIn5) ... ...p ,I.t. ""1 6"l -"" .... .1 6 ? l-

S .. .-.I y ei -i-. .. .... 3 1 N 1863 -

T11 Nt33 'M A.11 -1330. 71 -. Vi V

.;.'to -4 01 I:t X yaK : I ? 0 :


l .-y.r-"y i '- D 'P1 1 .. PH s- D3 P y ,T. ii5.ii 's :iB "-r '.-'D : ai3157' '" .=$'1. W.-ll, 'l.... ., i. -,
F t I.


t .- .3.. ." -. :. ., 1 1. :. -- ... :.31 b '-' .._. .li '- -'. i 18 6 3 : I


.2.' ^ -jpo15.ivu1trl-nY, 1w 5 p' 6r mL 1. '131':' wot't :W WV n y-i s~n av u'17-
,..1 "T-..... :- .. *'-'- ell. P t Y41

''I' ,. ... .. is .._. L n by. p .,. inn,, .x. 1 D P 'k$oi me31 nx. ..


A lI": -3I. ,,<1 m-5 K,,,. i ", fv "" .3Yl'ii y0lV L:A Ple -:' :.^^^^.^^-n i/ li':

^&y ^< *^ p .... ,.iQ ^ L-- 1 tyU :5't N 1 1M -. .,'riTr3p' N.lii;.',." .. IODiI; .
.. ......... ... ...
vp. 3. On,.g- m. W

*". ..~~' ', "..-.." z'' I.,'- "'-.H4,.3 t r..,... l"~3., '~,-m3" '" .- -. ,v 4.- 3 ,_. .. T. I 3-:- .. ?.- ,,,., ,-
., *'.3.It.' .
"-:-4ii. .^, .^. ,,'^. ,
K.,:;I-, N^. %^
.,:.. .Jr..,. :,=..,: ".: 'v ;' ,". -..% .': ": .- '.." 4 .:-.'.: ." -..' ; '" ... :- .".+.-.-'.' "t; "
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EHCQAJB2G_JY9RU8 INGEST_TIME 2013-01-22T14:44:35Z PACKAGE AA00013425_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES


xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ED5X62ORG_J9ODZT INGEST_TIME 2013-02-07T18:44:42Z PACKAGE AA00013425_00001
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES