DikSyoNe Syans

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
DikSyoNe Syans
Physical Description:
Book
Creator:
EducaVision, Inc.
Publisher:
EducaVision, Inc.

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area   ( lcsh )

Record Information

Source Institution:
Educa Vision
Holding Location:
Educa Vision
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00012853:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

1 Educa Vision Gid Esansyl pou Tm: Syans, Konsp, ak Estrateji. Diksyon Syans pou timoun pote vokabil nan kat domn ki enptan: Syans lavi, Syans lat, Syans espas,

PAGE 2

2 Abita Abita se kote yon ganis vivan ap viv. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 3

3 Adaptasyon Adaptasyon se chanjman nan pati k osinon chanjman nan konptman ki ede yon ganis viv nan abita kote li ye. Fason jan zwazo yo vole an gwoup se yon adaptasyon Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 4

4 Aks Aks Lat se yon liy imajin ki pase nan sant Lat depi nan Pl N pou rive nan Pl Sid. Lat vire anwon sou aks li. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 5

5 Anbriyon Yon anbriyon se etap nan devlopman yon ganis ki kapab vin grandi pou bay yon nouvo ganis (plant osinon animal) Chak grenn semans gen yon anbriyon Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 6

6 Anbi Yon anbi se bt ki genyen koln vtebral, ki viv yon pati nan lavi li nan dlo, epi, yon pati nan lavi li sou t. Krapo se yon anbi Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 7

7 Anviwonnman Anviwonnman se tout sa ki toutotou yon ganis vivan epi ki pmt kwasans li. Gen anpil ganis vivan ki viv nan anviwonnman for. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 8

8 Atire Atire vle di rale vin sou ou. Leman atire f. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 9

9 Atmosf Atmosf se kouch gaz ki kouvri Lat. Ou pa kapab w gaz yo nan atmosf a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 10

10 Atm Yon atm se pati ki pi piti nan yon eleman. Tout atm genyen menm pati ki fme ansanm nan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 11

11 Chaj Elektrik Yon chaj elektrik se yon kantite enji tou piti ki nan patikil yon maty Tout maty yo ft apatid patikil ki gen chaj elektrik. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 12

12 Chal Chal se yon tip enji ki deplase soti kote ki pi cho pou ale kote ki pi frt epi ki chanje tanperati toulede kote yo. Dife bay chal Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 13

13 Chanjman chimik Chanjman chimik se l yon kalite maty chanje pou vini tounen yon lt maty. Yon chanjman chimik ft l bwa boule. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 14

14 Chanjman eta Chanjman eta se l maty chanje fm, soti swa solid, likid, osinon gaz pou vini youn nan lt fm yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 15

15 Chanjman zik Chanjman zik se l yon bagay chanje aparans li, men, li pa transfme an yon maty ki nouvo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 16

16 Chn alimant Chn alimant se jan enji soti nan yon kreyati vivan pou ale nan yon lt kreyati vivan. Chn alimant a montre kijan ganis vivan yo jwenn enji yo bezwen. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 17

17 Dansite Dansite se kantite mas ki genyen nan yon volim Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 18

18 Dekonpoz Yon dekonpoz se yon ganis ki viv sou plant ak bt ki mouri. Dekonpoz sa a jwenn enji nan bwa ki mouri yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 19

19 Degradasyon Degradasyon se l dlo, van, ak ganis vivan kraze wch an miyt moso. Degradasyon lakz wch sa a kraze. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 20

20 Depozisyon Depozisyon se l t ak wch al depoze nan yon nouvo espas. Depozisyon kapab lakz chanjman nan yon rivy. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 21

21 Dinoz Yon dinoz se yon bt ki te viv depi nan tan lontan lontan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 22

22 biv biv se yon bt ki manje plant slman. Cheval se yon biv Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 23

23 Eklips lin Eklips lin se l lalin nan vin fonse paske li ap pase nan lonbraj Lat. Pandan yon eklips lin lonbraj lat kouvri lalin nan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 24

24 Eklips soly Eklips soly se l lonbraj lalin nan nwasi yon pati Lat a, paske lalin nan ap pase ant Lat ak soly la. Pandan yon eklips soly lalin nan bloke reyon soly la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 25

25 Ekosistm Yon ekosistm se tout kreyati vivan ak kreyati Jiraf, zb, pyebwa, ak l f pati ekosistm sa a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 26

26 Eksperyans Eksperyans se yon ts ki byen planifye pou jwen repons pou yon kesyon. Ou kapab f yon eksperyans ak lonbraj pou aprann plis sou limy. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 27

27 Ekstenksyon Ekstenksyon se l yon ganis vivan dispart epi li pa viv sou lat ank. Nanpwen moun ki konnen vrman kisa ki te lakz ekstenksyon dinoz yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 28

28 Ekwat Ekwat plant Lat se yon liy imajin ki pase toutotou Lat a nan yon distans egal ant Pl N ak Pl Sid. Lat vire pi vit nan pozisyon ekwat li. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 29

29 Eleman Yon eleman se yon maty ki pa kapab redui pou bay yon lt kalite maty. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 30

30 Enji Enji se kapasite pou transfme maty chanje osinon pou f maty deplase. Enji dife kapab transfme maty. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 31

31 Enji potansyl Enji potansyl se enji yon obj genyen akoz pozisyon kote li ye. Charyo amizman an gen maksimm enji potansyl l li anwo nt sou ray la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 32

32 Enji sinetik Enji sinetik se enji yon obj ki an mouvman. Enji potansyl chanje pou vin tounen enji sinetik l gliswa glise desann sou ray la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 33

33 Entansite Entansite bri se kijan yon son f osinon fb. Ou kapab tande entansite rl yon lou. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 34

34 Envestige L ou envestige kichy ou obsve epi etidye li avk atansyon. Syantis yo envestige pou aprann plis sou kijan yon bagay fonksyone. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 35

35 Erite Erite vle di yon bagay ou pran kot manman osinon kot papa. Chyen sa yo erite koul manman yo osnon papa yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 36

36 Episant Episant se pozisyon sou sifas lat ki dirkteman anwo kote yon tranblemannt kmanse anba t. Sifas t a tranble pi f nan episant yon tranblemannt. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 37

37 Etamin Etamin se pati nan plant ki bay poln. Etamin Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 38

38 Etwal Etwal se yon gwo volim gaz cho. Ou kapab w etwal leswa nan syl la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 39

39 Evaporasyon. Evaporasyon se l yon likid chanje pou li tounen yon gaz. Dlo tounen vap ki ale nan l a pandan evaporasyon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 40

40 Ewozyon Ewozyon se l van ak dlo deplase t fen ak wch sou yon sifas epi li al mete yo lt kote. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 41

41 Fay Yon fay se kote kwout t a fann epi kouch t yo deplase. L plak t yo deplase, yon fay kapab part. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 42

42 Faz Lalin Faz Lalin se fm nou w l yon pati lalin nan klere. Lalin nan gen diferan faz lalin Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 43

43 Fy Fy se pati nan plant ki f manje pou plant la viv. Fy f manje pou plant. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 44

44 Fl Fl se pati nan plant ki bay grenn semans yo. Yon bay grenn semans. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 45

45 Fm teren Fm teren se fm t a genyen tankou fm yon montay. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 46

46 Fosil Fosil se enpresyon osinon pati yon kreyati vivan ki te viv nan tan lontan lontan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 47

47 Fotosentz Fotosentz se mwayen plant genyen pou yo f manje yo bezwen. Fy plant yo f manje pandan fotosentz Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 48

48 Friksyon Friksyon se yon fs ki rete osinon ki ralanti obj ki an mouvman epi ki touche youn lt. Friksyon ralanti mouvman yon koulv. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 49

49 Galaksi Galaksi se yon gwoup pakt etwal, an prezans pousy ak gaz epi ki rasanble ak fs gravite. Yon galaksi kapab rive gen plizy milya etwal. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 50

50 Gaz Gaz se yon kalite maty ki pa gen yon gwos L se yon gaz Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 51

51 Glisman teren Yon glisman teren se l wch ak t deplase desann sanzatann. T kapab glise desann epi domaje kay nan yon glisman teren Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 52

52 Grenn semans Grenn semans se pati yon plant ki kapab vin bay yon nouvo plant. Anpil plant grandi ak grenn semans Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 53

53 Insi Insi se l yon obj toujou rete nan plas osnon toujou deplase menm fason amwenske gen yon fs ki aji sou li. Wch sa a an pozisyon insi Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 54

54 Jou Jou se peryd tan l soly la leve jistan li kouche. Li f jou l pati Lat kote ou rete a bay soly la fas. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 55

55 Kamouaj Kamouaj se chanjman nan koul osinon anviwonman kote li ap viv la. Krapo sa a svi ak kamouaj pou li kache sou fy la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 56

56 Kaniv Yon kaniv se yon ganis ki manje vyann bt slman. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 57

57 Klas Klas se gwoup ganis pi piti yo klase nan yon Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 58

58 Konpoze Konpoze se yon maty ki ft ak de osinon plis eleman. Konpoze yo diferan dapre eleman ki fme yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 59

59 Kondansasyon Kondansasyon se l yon gaz chanje pou li tounen likid. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 60

60 Kondiksyon Kondiksyon se l enji tmik deplase pami obj ki kole youn ak lt. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 61

61 Konstelasyon Konstelasyon se yon gwoup etwal ki part tankou yo fme yon imaj nan syl la. Moun panse etwal yo fme plizy konstelasyon Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 62

62 Konveksyon Konveksyon se l enji tmik deplase nan yon likid osinon nan gaz. Dlo nan kaswl sa a deplase pa konveksyon Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 63

63 Konsomat Yon konsomat se yon kreyati vivan ki pakab pwodui manje li bezwen. Tti se konsomat Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 64

64 Kouran elektrik Kouran elektrik se sikilasyon chaj elektrik ki soti nan yon pwen pou ale nan yon lt pwen. Zkl se yon kalite kouran elektrik Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 65

65 Krizalid Krizalid se yon etap nan sik lavi yon ensk ki vin apre etap lav la. Krizalid papiyon transfme anndan yon sak. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 66

66 Lalin Lalin se yon gwo obj nan syl la ki ap vire toutotou Lat. Lalin Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 67

67 Lav Lav se etap nan lavi jn ensk gen yon fm ki Cheniy se lav papiyon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 68

68 Lav Lav se magma wch fonn ki soti anba t pou rive sou sifas Lat. Lav soti nan yon twou ki nan vlkan an. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 69

69 Levye Levye se yon machin senp ki gen yon ba ki apiye epi ki deplase sou yon pwendapui Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 70

70 Likid Likid se yon kalite maty ki pa gen fm pa li. Dlo se yon likid Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 71

71 Limy Limy se enji nou kapab w. Soley la bay limy Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 72

72 Liniv Liniv se tout bagay nan lespas. Liniv a gen plizy milya etwal ak plizy lt obj ladan li. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 73

73 Lonbraj Lonbraj se yon fm fonse ki part l yon bagay bloke soly la. Ou kapab bloke limy soly pou fme yon lonbraj Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 74

74 Mamif Mamif se bt ki gen zo-rl-do, ki gen plim sou k li epitou ki bay pitit li tete lt manman. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 75

75 Manje Manje se nenpt bagay bt yo manje pou yo ka jwenn enji. Oganis vivan yo jwenn enji nan manje Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 76

76 Maty Maty se nenpt obj ki pran espas epi ki gen mas. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 77

77 Non-vivan Maty non-vivan se yon bagay ki pa kapab ni manje, ni bw. Yon wch se yon bagay non-vivan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 78

78 Melanj Melanj se l yo mete de osinon plizy bagay ansanm men chak bagay sa yo rete san yo pa chanje. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 79

79 Mikwoskp Mikwoskp se zouti ki svi pou kapab w obj ki piti anpil. Ou dwe svi ak mikwoskp pou ou kapab w yon selil. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 80

80 Mouvman Mouvman se l yon bagay deplase soti yon kote pou ale nan yon lt kote. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 81

81 Nuit Nuit se peryd tan fnwa depi l soly la kouche nan syl la jistan li leve. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 82

82 Nwayo Nwayo se pati nan yon selil ki di rs selil la kisa ki dwe ft. Pati fonse nan paramesi sa a se nwayo a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 83

83 Nwayo santral Nwayo santral la se sant Lat. Nwayo santral la se kouch ki pi cho nan Lat a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 84

84 Nyaj Nyaj se yon pakt ti gout dlo osinon yon pakt ti moso glas ki rasanble nan syl la. Nyaj yo ft avk dlo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 85

85 bit Lat bit Lat se trajektwa lat pran l li ap deplase toutotou soly la. bit Lat toutotou soly la dire yon ane. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 86

86 gn gn se yon gwoup tisi ki kolabore ansanm pou f yon travay. Fwa a se yon gn ki dekonpose grs nan manje. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 87

87 gn (Sistm) Yon sistm gn se yon gwoup gn ki travay ansanm pou konplete yon travay. Sistm gn sa a dijere manje pou k a kapab svi ak ftifyan yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 88

88 Oganis Yon ganis se yon kreyati vivan Plant ak ensk la se ganis. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 89

89 ganis vivan ganis vivan se kichy ki bezwen manje ak dlo, ki grandi, epi ki chanje. B t yo se ganis vivan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 90

90 Omniv Omniv se yon ganis ki manje plant ak bt. Lous se yon omniv. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 91

91 Ov Ov plant se yon pati nan pistil la kote grenn semans yo fme. Ov Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 92

92 Pistil Pistil Pistil Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 93

93 Plak Yon plak se yon gwo moso nan kwout lat ki nan manto extery plant la. Sifas Lat fme ak plizy plak. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 94

94 Plan enkline Plan enkline se yon machin senp ki ft ak yon obj long ki plat, li gen yon bout ki pi wo pase lt la. Yon ranp se yon tip plan enkline. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 95

95 Plant Yon plant se yon gwo obj ki ap vire nan bit toutotou soly la dapre yon trajektwa ki gen fm sk. Lat se yon plant Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 96

96 Poln Poln ak ze plant la epi ansanm yo fme yon grenn semans. Poln Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 97

97 Polinizasyon Polinizasyon se l poln deplase soti nan Pandan polinizasyon yon aby pote poln soti sou etamin pou ale sou pistil. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 98

98 Polisyon Polisyon se l gen nenpt ki bagay danjere ki lage nan anviwonman an. Plaj sa a gen anpil polisyon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 99

99 Popilasyon Yon popilasyon se tout ganis yon esps ki viv nan yon kote. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 100

100 Predat Yon predat se yon bt ki chase lt bt pou li manje. Aligat ak kayiman se predat. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 101

101 Presipitasyon Presipitasyon se l dlo tonbe sou t a km lapli, km lanj osinon km lagrl. Lapli se yon tip presipitasyon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 102

102 Pwodikt Yon pwodikt se yon ganis vivan ki kapab pwodui manje li bezwen. Plant nenifa a se yon pwodikt Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 103

103 Pwa Pwa se yon bt lt bt chase pou yo manje. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 104

104 Pwason Pwason se yon bt ki gen zo-rl-do, ki viv nan dlo epi ki gen gn respiratwa. Pwason sa a gen zo-rl-do. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 105

105 Pwendapui Pwendapui s e pozisyon kote yon levye apiye pou li deplase. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 106

106 Rasin Rasin se pati nan plant ki pran dlo ak ftifyan nan t a pou monte nan plant la. Rasin pran dlo pou plant lan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 107

107 Rej Rej se kote yon bt rete pou li jwenn sekirite kont move tan osinon kont danje. Raton-lav a jwenn rej sou pye bwa a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 108

108 Reete Reete vle di retounen, tankou l limy Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 109

109 Refrakte Refrakte vle di chanje direksyon, tankou l reyon limy pase nan yon materyl epi ale nan yon lt materyl. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 110

110 Resous natirl Resous natirl se nenpt psyon sou lat ganis vivan yo itilize. Dlo se yon resous natirl ki enptan. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 111

111 Resous non-renouvlab Resous non-renouvlab se resous natirl yo Chabon liyit se resous non-renouvlab. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 112

112 Resous renouvlab Resous renouvlab se resous natirl ki kapab ranplase ak menm vits yo svi ak li, si yo svi ak li avk sajs. Limy soly, dlo ak van se resous renouvlab. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 113

113 Rezo alimant Rezo alimant se ansanm chn alimant ki nan yon anviwonman. Plizy chn alimant mete ansanm pou fme rezo alimant a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 114

114 Selil Selil se pati ki piti ki vivan nan yon ganis. Pati ki pi piti ki vivan nan yon plant osinon yon bt se yon selil. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 115

115 Sezon Sezon se youn nan kat pati nan yon ane. Tan an chanje avk chak sezon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 116

116 Sik dlo Sik dlo se etap ak fason dlo deplase soti at pou ale nan nyaj epi retounen sou t ank. Sik dlo montre kijan dlo deplase nan diferan faz yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 117

117 Sik lavi Sik lavi yon moun se etap jan moun grandi epi chanje. Moun grandi epi chanje pandan sik lavi li Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 118

118 Sikui elektrik Yon sikui elektrik se yon trajektwa konpl ki montre kote chaj elektrik yo kapab sikile. Kouran elektrik sikile nan sikui elektrik sa a. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 119

119 Sistm sol Sistm sol se soly la ak tout plant yo ki ap vire toutotou soly la. Sistm sol nou an gen uit plant. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 120

120 Soly Soly la se etwal ki pi pre Lat. Soly la bay limy ak chal sou Lat. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 121

121 Solid Yon solid se yon kalite maty ki gen gwos li ak fm li. Yon wch se yon solid. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 122

122 Solisyon Yon solisyon se yon melanj ki gen de osinon plis matye diferan ki byen melanje. Ou pa kapab w diferan maty yo ki fme yon solisyon. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 123

123 Tan Tan endike kijan l dey a ye pandan yon tan ak Tan an kapab imid. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 124

124 Tanperati Tanperati endike kijan yon bagay cho osinon frt. Tanperati sa cho. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 125

125 Tmal Tmal se yon mo pou endike yon bagay svi ak chal, f chal osinon ft akoz chal. Bwa ki ap brile bay enji tmal. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 126

126 Tmomt Tmomt se yon zouti ki mezire tanperati. Ou mezire nivo chal ak nivo fredi ak yon tmomt. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 127

127 Teta Teta se yon jn krapo ki viv nan dlo. Teta kale soti nan yon ze. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 128

128 Tij Tij se pati nan plant ki pote dlo ak ftifyan nan fy yo. Tij pote dlo monte nan plant. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 129

129 Topogra Topogra se fm teren nan yon lokalite. Gen kote montay se youn nan pati topogra plas la. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 130

130 Tranblemannt Gen tranblemannt l kwout Lat sekwe Yon tranblemannt kapab lakz wout koupe. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 131

131 Transf enji Transf enji se l enji deplase soti yon kote ale nan yon lt kote. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 132

132 Vibre Vibre vle di souke rapidman dy ak devan. Ou tande son l kichy vibre. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 133

133 Vlkan Yon vlkan se yon montay ki genyen yon twou chemine kote lav soti. Vlkan gen tib kote magma soti. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 134

134 Wayom Yon wayom se pi gran gwoup ganis kichy ki sanble. Wayom animal la gen tout kalite bt yo. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 135

135 Wch igne Wch igne fme l wch likid refwadi epi li vin solid. Wch likid ki refwadi vin bay wch igne Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 136

136 Wch metamk Wch metamk fme l chal ak presyon anba sifas lat modifye wch yo. Chal ak presyon fme wch metamk. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 137

137 Wch Sedimant Wch Sedimant fme l anpil ti moso wch konprese ansanm epi yo rete kole. Plizy kouch ti moso wch fme wch sedimant. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 138

138 Wotasyon Lat Wotasyon Lat se yon tou konpl sou aks li. Wotasyon Lat dire yon jou Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 139

139 Wou ak aks Wou ak aks se machin senp kote yon wou vire sou yon aks osinon yon aks vire sou yon wou. Wou Ferris itilize yon wou ak aks. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 140

140 Ze Yon ze s e premye etap nan sik lavi kk bt. Yon jn bt kale soti nan ze a. Lavi yon poul kmanse dab km yon ze. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.

PAGE 141

141 Zwazo Zwazo se yon bt ki genyen koln vtebral, ki gen plim, epi ki gen zl. Copyright 2012 Educa Vision, Inc. All rights reserved.