Aruba

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Aruba orgaan van de Voorlichtingsdienst van het Eilandgebied Aruba.
Physical Description:
Serial
Language:
Dutch
Creator:
Eilandgebied Aruba. Voorlichtingsdienst
Publisher:
Eilandgebied Aruba
Place of Publication:
Aruba
Publication Date:

Subjects

Genre:
serial   ( sobekcm )

Notes

Statement of Responsibility:
door Eilandgebied Aruba. Voorlichtingsdienst.

Record Information

Source Institution:
Biblioteca Nacional Aruba
Holding Location:
Biblioteca Nacional Aruba
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 743236679
ocn743236679
System ID:
AA00011617:00002


This item is only available as the following downloads:


Full TextOrgaan van de Voorlichtingsdienst van het Eilandgebied Aruba
Organo di Servicio Informativo di Gobierno Insular di Aruba

1ste Jaargang-Afia 1 No. 2 October 1957ONDERWIJS: Onmisbare schakel der democratic


Juli en Augustus zijn voor de Aru-
baanse samenleving maanden van
grote verwachtingen. Juli vanwege
de examens en Augustus, ja, dat is
de maand waarop diegenen van on-
ze schooljeugd, die de beste pres-
taties op het MULO-examen heb-
ben geleverd, het ouderlijk huis ver-
laten teneinde hun kennis in het
Moederland te verrijken.
Het is een traditie geworden... de

Naar Nederland .

honderden auto's... het tjokvolle
vliegveld... het gedrang en geroep
van een menigte die je anders nim-
mer in zo grote getale daar ziet...
en dan... die sfeer waaruit de ge-
mengde gevoelens zo sterk spreken,
waarmede de ouders en familieleden
hun kinderen zien vertrekken... een
glimlach... een omhelzing... een
traan... ja het is een traditie ge-
worden... het woord "bursalen"
leeft op de lippen van jong en oud
en is dan ook onveranderd in de le-
vende, bruisende kracht van onze
Papia ntopgenomen
Dit jaar zijn op kosten van het
Eilandsbestuur 39 scholieren naar
Nederland vertrokken. Doch bij de
gelegenheid tot serieuze studied is
bovendien een degelijke organisatie
nodig die het niet te onderschatten
toezicht kan uitoefenen. Deze or-
ganisatie is bij de Commissie van
Oost en West en het kantoor van
onze Gevolmachtige Minister in Ne-
derland Z. E. dhr. W. F. M. Lampe
- Arubaan in hart en nieren in
uitermate goede handen.
Ook met het verlenen van Studie-
opdrachten aan landskinderen, die
in Eilandsdienst zijn, is het Eilands-
bestuur sedert September 1955 zeer
actief geweest. Van de in genoemd
jaar naar Nederland vertrokken
ambtenaren, is de heer Michael Kui-
peri, na zijn studied met success te
hebben beeindigd, reeds terugge-


keerd. In 1956 zijn weer 2 ambte-
naren bij de Telefoondienst voor
verdere studied naar Nederland uit-
gezonden en begin verleden maand
besloot het Bestuurscollege een acht-
tal Eilandsdienaren een dergelijke
opdracht te verstrekken, waarvan
reeds zijn vertrokken de heren Ma-
duro, Arendsz, de Cuba en Thijssen.
Zo wordt, terwijl men hier met
vereende krachten naarstig blijftwerken om de toekomstige econo-
mische en social positive van ons
vaderland te verstevigen, tevens met
vooruitstrevende geest gearbeid aan
het onderwijs van die burgers, die
morgen, na in het Moederland een
deskundige opleiding te hebben ge-
noten, een leidinggevende functie in
onze gemeenschap zullen bekleden.


J. U. Maduro


?~

~1~


1-,

GEMEENTE FINANCIEN


E. R. de Cuba


un 1Agrima... si, esaki ya a bira un
tradici6n... i e palabra "bursalen"
ta biba den boca di bieu i hoben i
a word adopted sin ningun cambio
den e forza bibo i ferviente di nos
Papiamento...
E afia aki 39 h6benes a bai Hu-
landa riba cuenta di Gobierno In-
sular. Pero hunto cu e oportunidad
di un studio serio tambe tin mester
di un bon organisacion cu por carga
e responsabilidad grand di mira pa
e estudiantenan na Hulanda i con-
trolA nan studio. Cerca Comision di
Oost en West i oficina di nos Mi-
nistro Plenipotenciario, S. E. Sr.
W. F. M. Lampe Arubiano di al-
ma i curpa e organisacion aki ta
indudablemente den bon man.
Tambe cu misionnan di studio na
yiu di tera cu ta den servicio In-
sular, Gobierno ta masha activo des-
d2 September di 1955. Di e ambte-
naarnan cu a bai Hulanda na e afia
ey, Sr. Michael Kuiperi, despues di
a terminal su studio cu exito, a bol-


ENSENJANZA: Factor indispensable di demoeracia


Juli i Augustus ta lunanan di spe-
ranza grand pa nos comunidad Aru-
biano. Juli pa via di examen i
Augustus, wel, esey ta e luna cu
esnan di nos hubentud escolar cu a
logra mayor exito na MULO-Examen
ta laga cas di nan mayornan pa bai
enrikece nan conocemento na Madre
Patria.
Esaki a bira un tradici6n... cen-
tenares di auto... vliegveld jen jen


be caba. Na 1956 dos ambtenaar di
Telefoondienst a worde mandA Hu-
landa pa especialisA nan mes den
nan ramo di trabou i na cuminsa-
mento di luna pasA Bestuurscollege
a dicidi di duna un mission di studio
na ocho much bomber mas cu ta
traha na Gobierno. Di e ochonan
aki Srs. Maduro, Arendsz, de Cuba
i Thijssen a bai Hulanda caba.
Asina pues, mientras aki na Aru-


Pa Hulanda .


GEMEENTE ADMINISTRATIVE


J. B. Thijssen


di hende te cu n' por mas... un pre-
tamento i sclamamento di un mul-
titud cu otro biahanan bo n' ta wei-
ta nunca ey na un cantidad asina
grandi... i di ey, e atm6sfera den
cual sentimentonan mescil di ale-
gria i di tristesa ta asina fuertemen-
te elocuente... mayornan i otro fa-
mianan cu a bin dispidi di nan mu-
chanan... un sonrisa... un abrazo...


ba trabou ta continue activamente
pa haci e position econ6mico i so-
cial venidero di nos patria mas i
mas firme, Gobierno ta laborA cu
espirito progresista na ensefianza di
e ciudadanonan, cu mafian, despues
di a ricibi un educaci6n expert na
nos Madre Patria, lo bin ocupA
puestonan directivo den nos comu-
nidad.


M. Arendsz


. _
FIRP, 4

ARUBA October 1957


---5-,, .'f


Ambulancedienst: dag


en nacht op ieder


ogenblik paraat.


Ambulancedienst: di dia i anochi semper cla pa accion. The Ambulance-service: night and day ready for action.


Uw gezondheid is in goede handen


De Gezondheidsdienst. waaraan
een aantal taken zijn gesteld die,
op een of andere wijze, verband
houden met de gezondheid van de
bevolking van Aruba als geheel en
tevens met de geneeskundige behan-
deling van een bepaald gedeelte van
deze bevolking, staat onder leading
van Dr. O.A. Bijl.
De geneeskundige verzorging van
bedoelde bevolkingsgroep berust bij
vijf ,,Geneeskundigen", die elk een
gedeelte van het eiland verzorgen.
Deze vijf district-artsen zijn: Dr. C.
J.J.M. v.d. Bijl (Oranjestad); Dr. H.
R. Dennert (Savaneta); Dr. D. de la
Fuente (San Nicolas); Dr. W. H. de
la Fuente (Noord) en Dr. E. van
Dongen, die m.i.v. 15 December a.s.
tot district-arts in Sta. Cruz is be-
noemd. Voorts zijn ook de volgende
specialisten aan het Gouvernement
verbonden, zodat een degelijke ge-
neeskundige verzorging, niet alleen
van diegenen, die van overheidswege
recht hebben op geneeskundige be-
handeling, doch ook van de gehele
Arubaanse bevolking, verzekerd is:
Dr. R. Ball (kinderarts); Dr. J.P.
Braat (Psychiater-Neuroloog); Dr.
J. Brouerius van Nidek (Internist);
Dr. A.J.C. Hazenberg (Chirurg);
Dr. J.H.C. Hilgers (oogarts); Dr.
C. F. van Mervennde (Oor-, Neus en
Keelarts).


AMBULANCE-DIENST
Verder is er voor het vervoer van
zieken en gewonden een ambulance
dienst. Deze beschikt over vier am-
bulances, waarvan drie, zeer mo-
dern, o.a. met radiotelefoon zijn uit-
gerust. Deze ambulances zijn dag en
nacht beschikbaar voor het ver-
voer. Hiertoe is in Oranjestad en
Sint Nicolaas een ambulance-post
voortdurend bezet door een chauf-
feur met een helper. Is de ploeg uit-
gerukt dan staat deze automatisch
met de politie in verbinding. Krijgt
een dokter dus geen gehoor bij de
ambulance-post dan kan hij altijd
van de politie te weten komen waar
de betreffende ambulance is en hoe
lang het nog ongeveer zal duren
voordat deze beschikbaar zal zijn
voor een volgend vervoer, enz.

GELEKOORTS-
MUSKIETBESTRIJDING
Het voorkomen van ziekten, voor
zover dit mogelijk is, is een taak
met vele aspecten, die hier uiteraard
niet in extenso zullen worden be-
schreven. De Gele koortsmuskietbe-
strijdingsdienst is een onderdeel dat
special belast was met het uit-
roeien van de Gelekoortsmuskiet,
een mug die in staat is de gele
koorts op de mens over te brengen.
Deze mug is zo goed als zeker ge-


heel van Aruba verdwenen, doch
een voortdurende control wettigt
het voortbestaan van deze apart af-
deling. Dat er in dit opzicht op Aruba
uitstekend werk is verricht, bewijst
het feit dat, naar een onderzoek in
Mei 1956 heeft uitgewezen, de index
van de Aedes Aegypti (gelekoorts-
mug), die v66r de champagne 60%
bedroeg, toen al tot 0,15% was te-
ruggebracht. Tijdens de champagne,
waarbij alleen huizen bespoten wer-
den, is echter opgevallen dat kak-
kerlakken en dergelijk ongedierte
ook opgeruimd werden. Thans wor-
den vele huizen op verzoek van de
bewoners bespotaz, om dit ongedier-
te weer voor ruim een half jaar
kwijt te zijn.

DE HYGIENISCHE DIENST
De Hygiinische dienst is een on-
derdeel dat special belast is met
het toezicht op de naleving van de
verordeningen die betrekking heb-
ben op woningbouw, hotels, restau-
rants en dergelijken, levensmidde-
len verkoop, kortom alle verorde-
ningen die hygienisch toezicht vorde-
ren.
Dit is belangrijker dan men in
het algemeen beseft; immers, het
doel van deze verordeningen is niet
anders dan te waken voor de ge-


zondheid van onze bevolking, door
het ontstaan van voor deze gezond-
heid schadelijke toestanden, in plaat-
sen die veelvuldig door het publiek
worden bezocht, tegen te gaan.
Bovendien is deze afdeling belast
met het ontratten van schepen en
dergelijke zaken die de quarantaine-
voorschriften raken.

PREVENTIVE GENEESKUNDE
Het voorkomen van ziekten is
mogelijk nog belangrijker dan het


trachten ziekten te genezen. Er
word dan ook grote aandacht be-
steed aan het opsporen van bron-
nen van besmettelijke ziekten zoals
tuberculose, typhus enz. Schoolkin-
deren en bepaalde bevolkingsgroe-
pen worden regelmatig aan een
r6ntgenonderzoek onderworpen. Bin-
nengekomen meldingen van besmet-
telijke ziekten worden nagegaan om
infecticbronnen op te sporen en uit
te roeien. Schoolkinderen worden
(Vervolg op pagina 6)


Onze kinderarts Dr. R. Ball ausculteert een zijner Dr. J. van Nidek, internist, aan het werk met het
jeugdige patienten. Rintgen-Doorlichtingsapparaat.
Nos dokter di much, Dr. R. Ball, ta ausculti un di Nos internista, Dr. J. van Nidek, trahando cu e
;su patientnan chikitu. aparato di luza.
Our pedeatrician Dr. R. Ball with one of his young Internist Dr. J. van Nidek with his X-ray screening-
patients. apparatus.


Een kijkje in de wachtkamer van het Medisch Centrum.
Wardando den sala di espera di Centro Medico.
In the waiting-room of the Medical Center.


Dr. 0. A. Bijl, Hoofd Gezondheidsdienst.
Dr. 0. A. Bijl, Hefe di Departamento M&dico.
Dr. 0. A. Bijl, Director of our Medical Department.


ARUBA


October 1957


wt

October 1957 ARUBA


Dr. .J i. Braat Dr. C. J. J. M. v.d. Bijl


Dr. H. R. Dennert11
Dr. H. R. Dennert


Dr. W. H. de la Fuente


Bo salud ta den bon man


Departamento AM dico, bao di di-
recci6n di Dr. 0. A. Bijl, tin algun
tarea, cu di un of otro manera tin
di haci cu salud di e poblaci6n di
Aruba en general y a la vez cu
tratamento medico di un grupo par-
ticular di e poblaci6n aki.
E percuraci6n m6dico di e grupo
determinA aki di nos poblaci6n ta
na encargo di cinco dokter, cu ta
cuida cada un pa un soccion di e
isla. E cinco dokternan di distrito
aki ta: Dr. C. J. J. M. v.d. BijI
(Oranjestad), Dr. H. R. Dennert
(Sabaneta), Dr. D. t. :.1. la Fuente
(San Nicolas), Dr. 1V. H. de la
Fuente (Noord) i Dr. E. van Don-
gen, kende cuminzando dia 15 di
December venidero a worde nombrd
como dokter na Sta. Cruz. AdemAs
tin e siguiente specialistanan den
sirbisji di Gobierno, di modo cu hen-
ter pueblo di Aruba tin siguranza
di un tratamento medico adecuado,
y no solamente esnan cu di parti di
Gobierno tin derecho ariba trata-
mento medico liber: Dr. R. Ball
(dokter di mucha, Dr. J. P. Braat
(psikiatra, esta dokter pa hendenan
cu ta sufri di nervio), Dr. J.
Brouerius van Nidek (dokter pa en-
fermedadnan interno), Dr. A. J. C.
Hazenberg iciruhanoi. Dr. J. H.
Ch. Hilgers (dokter di wowo), Dr.
C. F. van Mervenn6e (dokter di
orea, nanisji i garganta).

Servicio di Ambulance
Tambe tin pa transportaci6n di
hende malo i heridonan un servicio
di ambulance. E servicio aki tin
cuater ambulance na su disposici6n,
di cual tres ta modern i cu insta-
laci6n di radio-telefoon. Nan ta dia i
anochi disponibel pa transportaci6n.
Pa e motibo aki tanto na Oranje-
stad como na San Nicolas tin un
puesto di ambulance, cu semper bai
un chauffeur i un ayudante cla. Ki
ora cu esakinan sali, nan ta keda
automAticamente den contact cu
polis. Ora un dokter anto no haya
contest na ward di ambulance,
semper e por haya tende di polis na
unda e ambulance ta i tambe cuan-
to tempo mas lo dura prome cu e
ambulance lo ta disponibel pa un
otro transportaci6n.
Combate contra sangura di
Cayentura Geel
Prevenci6n di enfermedadnan,
asina leu cu esaki ta posibel, ta un
tarea cu hopi aspect, ma ta natu-
ral cu nos lo no trata e aspectonan
aki extensamente.
Servicio contra sangura di Ca-
yentura Geel ta un departamento
cual ta especialmente encargA cu
exterminio, of sea matamento di e
sangura di Cayentura Geel, un san-
gura cu por contagid hopi hende cu
e cayentura aki. E sangura aki casi
sigur ya no ta existi na Aruba i ta
un control continue so ta motive
riba su mes e existencia di e depar-
tamento apart aki. Cu na Aruba a
ser haci un bon trabou den e sen-
tido aki ta worde demonstrA pa e
hecho cu segun un investigation
haci na Mei 1956, e index di Aedes
Aegypti cual ta e number latin
pa e sangura aki of sea e fre-
cuencia promedio cu cual e existen-
cia di e sangura aki a worde com-
proba na Aruba, cual tabata 60%
prom6 cu e campafia di flitmento, a
worde reduci te 0,15% despues di e
campafia. Durante e campafia den
cual tur cas a worde geflit, a result&
sin embargo cu kakalaka i otro sorto


di insectonan tambe a worde destrui.
Awor hopi cas, ariba peticion di ha-
bitantenan, ta worde geflit, pa ser
libra di e insectonan ey pa mas di
mitar aria.
Servicio Higienico
Servicio higi6nico of sea Servicio
di Sanidad ta un departamento en-
carga especialmente cu control di
cumplimento cu reglamentonan to-
cante trahamento di cas, hotelnan,
restaurantnan, tiendanan di comes-
tibel, i otro establecimentonan se-
mehante, enfin, tur reglamentonan
cu ta exigi control higienico. Ade-
mas e departamento aki ta encargai
cu exterminaci6n of sea matamen-
to di djaca bordo di bapornan i
otro casonan por el estilo cu ta cay
bao di leynan di cuarentena.
Tratamento medico ariba un
base preventive
Prevenci6n di enfermedad ta po-
siblemente mas important cu trata


Your hea
The Public Health Service, with
some tasks which in one way or an-
other are connected with the health
of-the -population-of Aruba-irt gene-
ral and at the same time with the
medical care of a specific part of
this population, is under the direct-
ion of Dr. 0. A. Biji.
The medical care of this population-
group is in the hands of five physi-
cians, each of whom has a section
of the island under his supervision.
These five district-doctors are: Dr.
C. J. J. M. v. d. Bijl (Oranjestad);
Dr. H. R. Dennert, (Savaneta); Dr.
D. R. de la Fuente (San Nicolas);
Dr. W. H. de la Fuente (Noord) and
Dr. E. van Dongen, who has been
appointed district-doctor at Sta.
Cruz, effective December 15 next.
Furthermore there are the following
specialists in Government-service,
so that a thorough medical treat-
ment is insured, not only for the be-
nefit of those, who are entitled to
free medical care from the Govern-
ment, but also for the whole Aruban
population: Dr. R. Ball (pedeatri-
cian); Dr. J.P. Braat (Psychiatrist-
neurologist); Dr. J. Brouerius van
Nidek (internist); Dr. A. J. C. Ha-
zenberg (Surgeon); Dr. J. H. Ch.
Hilgers (eye-specialist); Dr. C. F.
Mervennde, Orthorhinolaryngologist.

Ambulance-service
For the transportation of sick or
wounded patients there is also an
ambulance-service. This service has
four ambulances at its disposal,
night and day ready for action.
Three of them are modern, equipped
with a wireless communication sys-
tem etc. For this purpose of 24 hour
service, two ambulance-posts, one in
Oranjestad and one in St. Nicolas
are continuously manned by an am-
bulance-driver and an assistant.
Fight against the Yellow-fever
mosquito
Prevention of diseases is a task
with many aspects, which we can-
not describe here in all details.
The Special Service for fighting
the Yellow Fever mosquito has the
task of exterminating this mosquito
by all means. Although the mosquito
has most surely disappeared from
Aruba, a continuous control justifies
the existence of this division.


di cura enfermedad. Pa e motibo ey
anto hopi atenci6n ta worde prestd
na busca fuentenan di enfermedad-
nan contagioso manera malo di pe-
cho, tyfus etc. Muchanan di school i
cierto gruponan di poblaci6n ta
worde luzd regularmente. Informe-
nan tocante enfermedadnan conta-
gioso ta worde controlU pa descu-
bri e fuentenan di infecci6n i pa
destrui nan. Muchanan di school ta
worde samina door di dokter i
dentist i si ta necesario e mayor-
nan ta worde avisa pa pone nan
jiunan bao tratamento.
Vacunaci6n
Vacunaci6n ta un ehemplo cu ta
demonstrd claramente esfuerso pa
prevent of evitA un enfermedad.
Manera ta conoci muchanan di
school mester worde vacund contra
bru6la. Siman pasd Servicio di De-
partamento Medico a cuminza injec-
ta muchanan di 9 luna te 12 afia di
edad contra pardlisis infantil. Esaki
ta costa Gobierno f. 38.000,- Pue-
blo a demonstrate di ta aprecid e me-


ilth is in go<
Sanitary Service

It is the task of the Sanitary Ser-
vice to control the. observance of all
sanitary regulations connected with
home-building, hotels, restaurants,
distribution of foodstuff and, in
short, all that which requires hy-
gienic supervision.

Preventive medical care
Preventing diseases is probably
more important than trying to cure
them. Therefore great attention is
paid to seek out the sources of con-
tagious diseases such as tubercu-
losis, typhoid-fever etc.. Schoolchil-
dren and certain population
groups are regularly submitted to
X-rays check-up. Reports received
on contagious diseases are being
checked to locate 'the sources of in-
fection and to destroy them. School-
children are being examined by the
schooldoctor and the dentist and, if
necessary, the parents are advised
to place their children under treat-
ment.


Dr. Eloy Arends Jr.


dida di Gobierno aki masja hopi; na
Noord so e promd dia a worde injec-
ta mas di 1300 much. Tambe vacu-
naci6n contra Gripe Asiatico ta tu-
mando lugar actualmente pa perso-
nalnan di empresanan vital.
Departamento Medico tin tambe
combatimento di abuso di alcohol co-
mo un di su numeroso tareanan im-
portante. Esaki ta na man di Servi-
cio di Tratamento Psiquiatrico bou
di control di Dr. Braat.
En conclusion, cu e montante di
mas di f. 400.000 annual cu a worde
poni disponibel door di Eilandsraad
di nos Teritorio Insular pa nos De-
partamento Mddico i cu bon bolun-
tad i bon direcci6n di experto-nan
medico, pa medio di cual por conta
cu e confianza i e cooperaci6n di e
patientnan, nos Servicio Medico ta
traha dia i anochi cu esfuerso conti-
nuo den e camina largo y hopi bez
dificil pa salba bida di hende i pa
percurd pa nos Aruba, cu general-
mente ta un isla sano, keda sano i
lo mas posibel libra di epidemia-nan.


Od hands
Vaccination
The attempt to prevent diseases is
more evident with vaccinations. As
is known, school-children have to be
inoculated against small-box. Last
week the Public Health Service
started to immunize children from 9
months up to and including 12 years
of age against polio.
An amount of f. 38.000,- is involv-
ed with this campaign. The popu-
lation has shown its appreciation for
this measure. In the district of
Noord more than 1300 children were
inoculated on the first day.
Our Public Health Service with
the amount of f. 400,000,- per year
voted by our Legislative Council,
and with good will and expert me-
dical policy, through which the con-
fidence and cooperation of the
patients are obtained, is working
night and day at the long and
often difficult path of continuous
effort to save human lives and to
keep our generally healthy island of
Aruba, always healthy and safe
from epidemics.


Dr. P. C. Harting


SI /Dr. A. J. C. r
Dr. A. J. C. Hazenberg


Dr. J. H. Ch. Hilgers


- Dentalcar Schoolpatients Muchanan di school den Dentalcar -


Dr. G. A. Oduber


October 1957


ARUBA

ARUBA October 1957


CAMINDA NOBO .....


Na January di 1956 Diputado di
Openbare Werken, Sr. Ernesto 0.
Petrona, den presencia di un grupo
di autoridades i invitados, a pone un
bulldozer na accion riba un pida te-
reno cerca di entrada di Pova-Club,
i asina e trabounan pa construi bou-
levard nobo a keda inaugurA.
For di December di e mes un afia,
e trayecto di Eagle Beach te cerca
di Malmok a worde terminA, mien-
tras cu e pida di Oranjestad te Eagle
Beach lo keda cla pa uso aki poco
luna.


E trayecto total di Oranjestad te
Malmok lo tin un largura di 10
km., di cual 7 k.m. esta e pida di
Eagle Beach te algo despues di Pova
Club ya ta worde usA casi un
afia caba door di nos poblacion.
Na lugA di e caminda kibrA i an-
ticuA, pa cual mester a pasa antes
pa jega na e incomparable tesoro
natural mas valioso i mas bunita di
Aruba nos playanan a bini
awor un carretera modern, s61lido
i atractivo, trahA di tal forma cu e
elegant palmanan di cocco i dadel


na cada banda a keda preservA. E
media aki di Gobierno Insular di
Aruba tabata urgentemente necesa-
rio. Centro primordial di nos atrac-
cion turistico ta: nos playanan, i
cu e proyectonan di Gobierno pa
aumentA nos turismo, traha e mag-
nifico ARUBA CARIBBEAN HO-
TEL, cu nos ta mira riba siguiente
pagina, i fomentA ademas e cons-
trucci6n di algun hotel mas na
Palm Beach, tabata indispensable
pa dispond di camindanan modern
cu ta brinda seguridad suficiente i
cu por cumpli cu e rekerimentonan
di e trAfico cu lo bin desarroja na
e parti aki di nos isla.


Mevr. M. de Sanchez, winnares van een concours van Viajes Venezuela,
die Aruba de voorkeur gaf voor het doorbrengen van haar vacantie.
Sra. M. de Sanchez, kende como ganadora di un concurso di Viajes Vene-
zuela na Caracas, a prefer Aruba pa pasa su vacacion.
Mrs. M. de Sanchez, winner of a Viajes Venezuela-contest in Caracas,
who preferred Aruba for spending her vacation.


Fundeshi di ARUBA CARIB-
BEAN ya ta cla caba i construction
di e edificio mes di 8 piso lo cumin-
sA muy pronto. Sin embargo, ta im-
portante pa indicA cu nos boulevard
nobo ya caba tin casi un afia ta
rindiendo beneficio, pues tur e tu-
ristanan cu ta haci un bisjita na
Palm Beach Club of na Hotel Basi-
ruti, por admirA bejeza di nos beach,


gracias na e comodidad i facilidad
di nos boulevard nobo. Ma e facili-
dad aki no ta un beneficio pa turis-
tanan so. Kende cu keiru riba e mo-
derno boulevard aki, por aprecia, ya
sea atardi un dia den siman of dia-
dumingo henter dia, cuanto distrac-
ci6n, cuanto posibilidad di diversion,
cuanto bondad spiritual i material
(Continuaci6n na pAgina 6)


De nieuwe boulevard aan Aruba's westkust.


ARUBA


October 1957


Nos boulevard nobo na Palm Beach.


Our new boulevard at Aruba's West coast.

October 1957


The Aruba Caribbean Hotel


The Aruba Caribbean Hotel has
been designed to create a new con-
cept of a West Indian resort hotel.
The architects Morris Lapidus, Leo
Kornblath, Associate, who have had
a great deal of experience in resort
hotel design, have completed with-
in the last three years in Miami
Beach, the Fontainebleau, the Eden
Roc and the Americana. At the
present time, they are building a
new hotel on the Island of Jamaica:
the Arawak. With this large expe-
rience in resort hotel design, has
been combined a thorough study
of the Island of Aruba itself.
Mr. Lapidus and Mr. Kornblath
have visited our island frequently
during the past two years and have
familiarized themselves with the
Aruban ,,couleur locale" and that's
why the Aruba Caribean will have
not only the best features of fine
resort hotels, but also many new
features which can only be found
in an unusual site, such as the Island
of Aruba.
The Aruba Caribbean is located on
a long stretch of the whitest sand
beach to be found any place in the
Caribbean. Protected by coral reefs,
the Caribbean is always calm and
sparkling blue along these white,
sandy beaches. The building will
be eight stories high; six of these
stories will be devoted to guest
rooms, the lower two floors will be
public spaces which include the
lobby, cocktail lounge, a gaming
casino, an unusual circular dining
room, a night club, a coffee shop,
galleries and shopping arcades.
There will be shops which will
handle duty-free merchandise from
all over the world. Facing the Ca-
ribbean will be an unusual arrange-
ment of gardens, terraces, decks,
cabanas, entertainment areas and a
raised pool and pool deck.
The Hotel will be approached by
new four-lane macadam highway
which comes from the airport and
from our capital Oranjestad along
a sweeping curved drive. The visi-
tor will drive up to the main en-
trance of the Hotel on a flying
roadway which soars clear off the
ground on a delicately balanced
elevated highway to bring the
guest in at the upper lobby level.
Having once arrived at the entrance,


the guest will find no doorways
separating him from the lobby
and the Interior of the Hotel. Since
the climate is consistent, pleasantly
mild throughout the year, there is
no need for doors. The lobby it-
self is large and interesting. It will
be a study in native tile, native cut
stone, exotic woods and large ex-
panses of sliding glass walls to
afford a view in all directions.
Furnished in East Indian and West
Indian furnishings, the lobby will
introduce the guest into a new type
of Caribbean vacation. Three fast,
modern elevators will be ready to
take the guest to his own room.
Leading from the lobby is a gently
ramped gallery, which connects the
upper lobby to the dining room,
which is placed at an intermediate
level to give diners a wonderful
view, not only of the Caribbean, but
of the beach and the unusual pool
deck and garden and terrace com-
plex which form the grounds of
the Hotel. Off the lobby will be
found the Bali Bar which will be a
salute from the Netherlands An-
tilles to the culture of Indonesia.
The bar itself will have an unusual
decor in an authentic recapture of
exotic Bali. This room will be used
for cocktails and dancing.
Off the main lobby, will be found
the gaming casino. It will be a large,
luxurious room, combining the bril-
liant hues of the Caribbean. The
colors will be Caribbean blue, West
Indian green and the deep midnight
purple, a color found only in this
area. Soft lighting from concealed
sources and the best principles of
sound-conditioning will make this a
delightful room for games of chance.
The lower lobby is in effect, a
shopping arcade. In this area will
be found all types of merchandise
in interesting shops. Arranged like
a miniature shopping center, there
will be found barber shop, beauty
parlor, travel agency, newsstand and
individual shops, each containing
various types of merchandise col-
lected from the four corners of the
earth. Since Aruba is a duty-free
Island and Port, guests will be able
to buy merchandise at the same
prices that they would pay if the
merchandise were bought in their
native countries. Another feature in


the lower lobby will be a coffee
shop in an unusual tropical decor.
Here will be found bird cages with
a large variety of tropical birds,
flowering orchid plants and cas-
cading waterfalls. The Coffee Shop's
sliding glass walls will make it
possible to either catch the delight-
ful breezes during the day or to
enjoy airconditioned comfort when
the weather requires it.
In the garden and pool deck area
will be found every form of accom-
modation to make the guest's stay
at the Hotel a pleasant one. There
will be shaded areas where the
Trade Winds, the constant prevai-
ling breeze on the Island of Aruba,
will afford delightful, cooling shade.
Other areas will be given over to
sunbathing, some of the areas will
be opened to the Trade Winds, other
will be protected to give a breezeless
spot for sunbathing and relaxing.
There will be a bank of thirty ca-
banas, each with its own bathroom
and two dressing rooms. A boat
terrace, leading out to a dock ex-
tending out into the ocean, will
enable small pleasure craft to tie
up directly in front of the Hotel.
Since the fishing is excellent in this
area, there will be provisions for
a number of boats for fishermen
at the guest's request. An unusual
feature in the general arrangement
will be a barbecue area made for
private parties. This area is ar-
ranged for privacy, but at the same
time has a completely open view
of the ocean. Incorporated in the
barbecue area will be a large pit
barbecue for South American broi-
ling and a stand for music and dan-
cing.
The gardens surrounding the Ho-
tel will be typical of Aruba. There
will be areas of heavily massed tro-
pical foliage in brilliant colors.
Other garden areas will combine a
great number of cactus plants, some
growing to a tremendous height,
all of which are found on the
Island. Unusually shaped bould-
ers which are found on Aruba will
be gathered to form interesting
boulder gardens with rock and
foliage combined to create an at-
mosphere to be found only on this
Island. The Divi-Divi tree which is
native to the Island of Aruba, will


be employed to create weird and
fantastic landscape effects. The ever
present coconut palms and date
palms will be combined to simulate
tropical jungle areas. Running water
will form cascades and pools in
various parts of the garden to
complete the picture of a truly
tropical paradise. There will be an
outdoor circular bar off the pool
deck, set in a shaded area, to serve
drinks, not only during the day, but
also at night when the gardens will
be a cool and pleasant place.
The dining room will be an unu-
sual room for a hotel. It is a com-
plete circle with a domed ceiling.
Half of the circumference of the
room is of glass with a full view
of the ocean, the gardens, the pool
and the terraces. In front of this
part of the dining room will be a
large, shaded terrace which will
also be used for outdoor dining. The
glass doors, separating the dining
room from the terrace, can be
opened up to create one large
dining area. Unusual woods will be
used to pannel the rest of the walls
in this dining room. Lighting fix-
tures of gleaming brass and woven
straw will furnish soft and pleasant
illumination at night. Vaulted ribs
of wood will carry the domed
ceiling; the floor will be of native
tule and the furniture of woven
straw, bamboo and rottan all
combined to create an atmosphere
of the finest dining in a tropical
setting.
The night club will be the one
extremely modern note in the entire
Hotel. The room is designed with
prismatically faceted surfaces in
gleaming colors. A large circular
raised stage will be used for
dancing as well as for the present-
ation of entertainment. The room
has a plan which will create an ef-
fect of intimate dining and enter-
tainment with lighting and sound
engineering usually found in the
finest night clubs. The night club
and the dining room are so placed
that the two rooms can be opened
into one to accommodate approxi-
mately 500 people at one time.
To properly service and feed the
night club, the dining room and the
coffee shop, as well as to provide
efficient room service, a large
modern kitchen forms a part of this
Hotel. On the Island of Aruba, the
kitchen and its auxiliary services is
a good deal larger than would be


found normally in a hotel of this
size. Because of the fact that much
of the food to be served will have
to be imported from the United
States, Cuba, Puerto Rico and
South America, the kitchens have
been provided with huge freezers
and refrigerators as well as tremend-
ous storage rooms. The chef will
have at his disposal at all times, a
great variety of foods, all waiting
for his use when he wants them.
Since various kinds of fresh fish
and fresh vegetables are delivered
daily from South America by over-
night boat, the menu should be a
complete and interesting and varied
bill of fare at all times.
The guest rooms on the upper
floors are arranged in a most un-
usual plan. These rooms are not the
usual rectangular hotel room. There
is an interesting arrangement of
walls to create a room of form and
ohape which has never been at-
tempted in any other hotel. Each
room has its own private terrace
and all terraces are so arranged
that there is no visibility from one
to the other. Every room has a full
view of the ocean with a glass wall
s parating the room from the ter-
race. Although the rooms are com-
pletely air-conditioned, the guest
may, if he wishes, throw open the
full wall separating the terrace
from the guest room for a complete
integration of indoors and outdoors.
Every room has a dressing room as
well as a bath, and each room has
a large walk-in closet. There will be
suites on every floor for those guests
who wish more than the normal
large guest bedroom. Every guest
room will be furnished as a combi-
nation-bedroom-sitting-room.
On the roof will be found a com-
plete health club for men and women
including solarium for sunbathing,
massage room, etc.
The entire Hotel will be complete-
ly air-conditioned with the excep-
tion of the lower lobby shopping
arcade and the upper lobby which
are left completely open to the
tropical Passaat (Trade Winds).
All mechanical facilities which are
found in a first-rate hotel will be
found at the Aruba Caribbean. It
will have its own laundry, its own
valet and all other facilities which
guests expect in a first-rate hotel.
Construction of this luxurious
hotel in a most attractive part of the
Caribbean will be completed in 1958.


ARUBA

ARUBA October 1957


Two Weir evaporator-units have already been completed.


I Uw gezondheid I
(Vervolg van pagina 2)
door school- en tandarts onderzocht.
VACCINATIE
De poging om ziekten te voor-
komen spreekt het duidelijkst bij de
vaccinaties. Gelijk bekend moet de
schooljeugd tegen pokken ingeeint
zijn, Verleden week is de Gezond-
heidsdienst begonnen met de vaccina-
tie tegen kinderverlamming. De be-
volking blijkt deze overheidsmaat-
regel ten zeerste te apprecieren:
op Noord alleen al werden de
eerste dag over de 1300 kinderen
gevaccineerd. Ook de Aziatische
griep vaccinaties van het personnel
van z.g. vitale bedrijven is thans
in uitvoering.
ALKOHOLMISBRUIK
Tenslotte is ook de bestrijding van
het alkoholmisbruik een van de vele
belangrijke taken van de Gezond-
heidsdienst. Deze is in handen gelegd
van de psychiatrische voor- en na-
zorgdienst en verricht zeer vrucht-
dragend werk.
Met het door de Eilandsraad van
ons Eilandgebied gevoteerde bedrag
van ruim f. 400.000.- per jaar en
met goede wil en deskundig medisch
beleid, waardoor op het vertrouwen
en de medewerking van de patien-
ten kan worden gerekend, arbeidt
onze Gezondheidsdienst dag en nacht
aan de lange, vaak moeizame weg
van voortdurende inspanning om
mensenlevens te redden en om ons
over het algemeen gezonde Aruba
gezond te houden en zoveel moge-
lijk van epidemieen te vrijwaren.

I Caminda Nobo I
(Continuaci6n di pagina 4)
e carretera aki ta nifica pa henter
pueblo: much, hende hoben, hende
bieuw, na auto, na truck, na bicicle-
ta, i te hasta na pia, ta organism
picnic, moonlight-party, of sim-
plemente ta bai goza di e fresco di
brisa marino, di e santu delicada-
mente blancu i di e pida especial di
lama, blau i berde a la vez, cu Na-
turaleza a reserve den Mar Caribe
pa regale na nos encantadora Aruba.
Si... boulevard nobo a habri ca-
minda pa facilidadnan nobo... ca-
minda nobo pa un 6poca nobo di
progress turistico i pa mayor bene-
ficio i satisfaccion general di nos
poblacion...


Aruba Water-Works in
International Displaq
During his visit to Aruba last
week, Singmaster & Breyer's Cons-
truction Manager Mr. C.E. Kaddy
released to us most interesting infor-
mation concerning the International
Conference on Saline Waters to be
held in Washington D.C. next month.
This conference is an initiative of
U.S.A. Department of the Interior
with the main purpose of gathering
all valuable general information
available in the world about the
scientific progress made in the me-
thods used to convert salt water into
potable water.
World-known concerns as Weir
(Scotland), Maxim (U.S.A.), Wer-
lington (U.S.A.), Bethlehem Steel
(U.S.A.) and several other Italian


di e 5 Weir Units ya ta completamentE
and Swiss firms will participate in
this conference.
Due to its overall knowledge of
the matter to be discussed, Sing-
master & Breyer has been invited
by the U.S.A. Minister of the
Interior to make a display and pre-
sent a report on its experience in
Saline Waters. Singmaster & Breyer
has selected as main topic for
this display the ARUBA WATER
WORKS.

Nos Proqecto di Awa den
Exhibicion Internacional
Durante su filtimo bisjita na Aru-
ba siman pas&, Construction Mana-
ger di Singmaster & Breyer, Sr. C.
E. Kaddy a inform& nos riba e Con-
ferencia Internacional tocante Awa
Salu na Washington otro luna.
E obheto principal di e conferen-


Twee van de 5 Weir-eenheden zijn reeds geheel voltooid.


cia aki, convoca pa iniciativa di Mi-
nisterio di Asuntonan Interior di
America, ta di hunta tur valioso in-
formaci6n mundial tocante progress
cientifico den metodonan pa conver-
ti awa salu na awa di bebe.
Empresanan mundialmente conoci,
como Weir (di Schotland), Maxim
(di Am6rica), Werlington (di Ame-
rica), Bethlehem Steel (di America)
i various otro firma Italiano i Suizo
lo tuma parti na e conferencia aki.
Pa motibo di su conocemento ge-
neral di e material cu lo ser trata,
Singmaster & Breyer a ser invite pa
Ministro di Asuntonan Interior pa
tene un exhibici6n i present un
rapport riba su experiencia cu awa
salu. Singmaster & Breyer a scoge
ARUBA SU PROYECTO DI AWA
como e t6pico principal di e exhibi-
ci6n aki.


Part of the Turbo Generator Building.


Bolashi News
1. Of the six miles of cast iron
pipeline to Lago, 4 miles have now
been la.yed.
2. All concrete work on the Scale-
master-building has been finished
and the Water Intake trench is 75%
complete.
3. In connection with necessary
provisions for the supply of current
to ELMAR, 1200 ft. of electrical
conduit-pipe from the Turbo-Gene-
rator Building to the main road has
been installed. The trench for the
electrical wire to the Spanish La-
goon bridge has been completed, as
well as the concrete duct work
along the bridge; next week the ex-
cavation of the trench to ELMAR
will be continued.
4. The Boiler construction is pro-
gressing as scheduled; Smokestack
No. 1, the foundation for which has
already been poured, is expected
with s. s. Statesman, arriving from
Scotland on November 4th with a
total of 641 tons of Weir equipment.
5. The total personnel at our
Waterworks, which at the beginning
of last month was approximately
400, has increased up to 508.

Nobo di Balashi
1. Di e pipa di 6 milla cu lo hiba
awa di Balashi pa Lago, ya 4 milla
a ser install.
2. Tur trabou di beton p'e Scale-
master Building a ser ,termind,
mientras cu tambe e Water Intake
trench, esta caminda e awa di lamd
ta drenta, ta 75% cla.
3. For di e Turbo-Generator Buil-
ding te caminda grand a ser install
1200 pia di pipa pa waya eldctrico.
Ademas a caba e trinchera te na
brug di Lagoen. E trabao di beton
na e brug, necesario pa conduct e
waya, tambe a ser termind. Principio
di otro siman lo sigui coba e trin-
chera for di e otro banda di e brug.
4. Construccion di e Boiler ta bai
di acuerdo cu plan. E prom6 chime-
nea, pa cual ya a bashja e fundesji,
ta ser sperd na Aruba cu bapor
"Statesman", cu lo trece un total di
641 ton di material di construction
pa Balashi.
5. E cantidad di trahad6 na Ba-
lashi, cu principio di luna pasa ta-
bata 400, a aumenta awor te 508.


ARUBA


October 1957

Octobr 195 ARUB


De nieuwe "road-grader" voor onze wegenbouw, via
Lindeteves van de Austin-Western Works aangekocht
wordt te New York op de Santa Rosa gehesen.


E "road-grader" nobo pa construcci6n di caminda,
cumpra via Lindeteves for di Austin Western Works,
ta worde hiza bordo di Santa Rosa na New York.


Steenslag voor onze projeeten
01gy


Ten Zuiden van de Hooiberg, in
een ter plaatse voorkomende heuvel-
keten, vindt men de top Canashito.
Is deze heuveltop van touristisch
belang vanwege de aldaar in de grot-
ten voorkomende parkieten, voor
onze bouwindustrie is Canashito van
onschatbare waarde. De grote hoe-
veelheid aanwezige kalksteen -
voor tientallen jaren voldoende -
was voor onze Dienst Openbare
Werken aanleiding om hier een
bloeiende steenbrekersbedrijf te ves-
tigen. Hierbij komt nog dat de cen-
trale ligging van deze heuveltop,
i.v.m. het vervoer naar de verschil-
lende plaatsen op het eiland, ook
voordelen biedt.
Asfaltsteenslag
Door middel van dynamiet-ex-
plosie worden grote stenen uit de
rotswand gesprongen die dan door
de z.g. kaakbrekers tot steenslag
worden gebroken. Deze uit kalksteen
verwerkte steenslag is met as-
falt vermengd zeer geschikt voor
het onderhoud en aanleg van we-
gen, vandaar de naam: asfalt-
steenslag.
leder jaar wordt door middel van
een tweetal kaakbrekers een zoda-
nige productive geleverd, als nodig is
om het wegenprogramma uit te
voeren. Deze kaakbrekers kunnen


de steenslag in drie verschillende
dikten breken, n.l.:
No. 3 grof max. 5 c.m.
No. 4 middelfijn max. 21/2C.m.
No. 5 fijn max. 1 c.m.
De middelfijne steenslag (No. 4)
wordt, behalve voor de wegenbouw,
tevens voor ondergeschikte beton-
werken gebruikt.
Blauwe steenslag
Voor special betonwerken, die
een harder, massievere steensoort
vereisen, is de van kalksteen ge-
broken steenslag evenwel onge-
schikt. De blauwe steen ook wel
dioriet of graniet genaamd die
bijna overall op het eiland als zwerf-
stenen wordt aangetroffen en die
bijzonder hard is, is hiervoor de
aangewezen steensoort.
Daar voor de tot verleden jaar op
het eiland verrichte bouwwerken
deze blauwe steenslag zelden in noe-
menswaardige hoeveelheden werd
vereist, werd zij door de Dienst
Openbare Werken, in voorkomende
gevallen, van een particulier op het
eiland betrokken.
De grote betonwerken van onze
nieuwe waterplant en die van het
Hydroponicsproject en het Hotel
hebben echter enorme hoeveelheden
harde steenslag nodig. Dit vereiste
bijzondere voorzieningen voor ons


steenslagbedrijf, aangezien, naast de
leveranties voor genoemde bouwwer-
ken, de uitvoering van het wegen-
programma geen oponthoud most
ondervinden. Daarom werden er


Pa zuid di Hooiberg nos tin nos
seru conoci Canashitu. E seru aki
tin importancia pa turista, pues den
e grotnan ta biba hopi prikichi cu ta
forma un bunita bista ora nan sali
bula bai den grupo cu hopi boroto.
Ma Canashito ta tambe masja im-
portante pa nos industrial di con-
strucci6n: e gran cantidad di pie-
dra blancu cu tin ey suficiente
pa hopi aria largo ta e motibo
pakiko Openbare Werken a scoge e
lugA ey pa pone e machinnan gar-
nad6 di piedra. Ademas Canashito
su situaci6n central ta ofrecd hopi
bentaha en conexion cu transporta-
cion, etc.
Steenslag pa asfalt
Pa medio di dinamiet, piedranan
grand ta worde bulA for di e seru
i cu e garnad6nan, nan ta worde ki-
brA chikitu-chikitu. E steenslag of


Het product van de kaakbreker dat door de rolbreker tot kleinere af-
metingen zal worden verwerkt.
E piedranan kibra p'e yaw-crusher i cu awor lo worde garni mas chi-
kitu ainda p'e roll-crusher.

twee nieuwe steenbrekers aange- (No. 5) nodig waren.
kocht. Zowel de oudere als de nieuwe
Alleen al van de middelfijne soort steenbrekers zijn van 's morgens
steenslag (No. 4) moesten 16.000 vroeg tot 's avonds laat in working
kubieke yards worden geproduceerd, om de geweldige hoeveelheden
terwijl daarnaast, alleen voor de steenslag t.b.v. onze in aanbouw
groeibedden van de Hydroponics, zijnde projecten te kunnen verwer-
2500 kubieke yards fijne steenslag ken.


piedra pa beton aki mesclA cu
asfalt ta masha adecuado pa tra-
hamento di caminda.
Tur afia suficiente piedra ta wor-
de garna pa por cumpli cu e trabou
di reparaci6n i trahamento di ca-
minda. E piedranan ta ser kibrA den
diferente tamafio:
No. 3 grand max. 5 c.m.
No. 4 median max. 21/2c.m.
No. 5 fini (gruis) max. 1 c.m.
Keisteen (Piedra Blou)
Pa trabounan especial di beton sin
embargo, no por usa e piedra blan-
cu di kalki di Canashitu, pues e tra-
bounan ey ta rekeri un piedra mas
duro. E ora ey ta keisteen mester
usa, esta e piedra blou cu tin casi
tur caminda na Aruba.
Anteriormente e piedra blou aki
no tabata worde garna na Canashi-
tu; pues no tabatin uso pa cantidad-


nan considerable di e piedra ey, ma
cu e proyectonan grand di Gobierno
a bira necesario pa cumpra dos gar-
nad6 nobo, un jaw-crusher i un roll-
crusher, pues e trabou di beton es-
pecial tabata rekeri cantidadnan
enorme di e piedra duro aki i na e
mes un tempo Canashito mester a
sigui produci e cantidadnan acos-
tumbrA pa reparaci6n di caminda
bieu i trahamento di caminda nobo.
Di e piedra median so (No. 4) mes-
ter a garna 16.000 yarda cfibico i pa
hydroponics so mester a produce
2500 yarda cfbico di gruis, esta
esun mas fini (No. 5).
For di mainta trempan te anochi
laat, empleadonan di Canashito ta
traha keto bai pa por cumpli cu e
d3mandanan enorme di e diferente
tamafionan di piedra pa nos pro-
yectonan na construci6n.


De nieuwe rolbreker, die Steenslag No. 3 E roll-crusher nobo, cu ta worde usa pa
tot No. 5 verwerkt. garna piedra No. 3 na No. 5.


--
Steenslag No. 3 die tot No. 5 zal worden ver- Piedra No. 3 cu lo worde kibri na No. 5
werkt t.b.v. de hydroponics-groeibedden. (gruis) pa bakinan di hydroponics.


Piedra pa nos proyeetonan


October 1957


ARUBA


ARUBA October 1957


4.~.


* f9~1
A'4'.
A


OP BEZOEK BIJ
MevrHoog

Op 23, 24 en 25
brachten Z. E. de G
Suriname en Mevrou
- h--i^. x- T-Tr A


IMELDAHOF: v.l.n.r.: Mevr. van Tilburg, Mevr. Croes-Arends, Mevr. Louisa Oduber,
. Speekenbrink, Mevr. Kwartsz-Spruyt en de Moeder Priorin Zr. Theresia.bezoek bij onze projecten

September j. 1. Speekenbrink. Het gezelschap werd van de nieuwe fabriek werkzaam
3ouverneur van op de 23ste door het Eilandsbestuur zijn.


iw van Tilburg
Vf.-. Sm C?-i-1.ik 1


aW aa n boord van rl Ms. v anll pejkj
v.l.n.r.: Mevr. van Tilburg, Mevr. Speekenbrink, Majoor Blom, Gezagheb- een bezoek aan Aruba, in gezel-
ber Kwartsz. Achter Mevr. van Tilburg Gouverneur Speekenbrink. schap van Gouverneur en Mevrouw


Bisjita halto na nos proyectonan


Dia 23, 24 i 25 di September p.p.
S.E. Gobernador di Surinam i Sra.
van Tilburg, abordo di Hr. Ms. Van
Speijk, a haci Aruba un bisjita, den
compania di Gobernador i Sra.
Speekenbrink. Gobierno Insular a
brinda e bisjitantenan halto un
rijsttafel na Club Caribe, na cual,
ademas di tur miembro di Bestuurs-
college, tambe a tuma parti S.E.
Ministro J.E. Yrausquin i Seflora,
Vice Presidente di Staten, Sr. J.R.
L. Beaujon i sefiora, Comandante
di mariniernan Majoor V.J.L. Blom
i sefiora; Comandante di Hr. Ms.
Van Speijk; Overste J. de Graaf;
Miembro di Staten Sr. E.R. Finck
i sefiora; Presidente di Vereniging
Sr. E. E. Goedhoop i sefiora; i ayu-
dantenan di Gobernador Van Tilburg


i Gobernador Speekenbrink.
Durante su bisjita na nos isla
Gobernador Van Tilburg a haci uso
di oportunidad pa conoc6 di acerca
nos proyectonan na construction;
particularmente pa nos proyecto di
awa e tabatatin hopi interest.
Riba e potretnan mas abao nos
ta mira S.E. na Balashi; riba esun
banda drechi e ta combersando cu
dos trahad6 Surinam cu ta emplea
na construction di e plant nobo di
awa.
Den compania di nan anfitrionanan
Sra. Kwartsz-Spuyt i Sra. Croes-
Arends, Sra. Van Tilburg i Sra.
Speekenbrink a haci un bisjita na
Imeldahof i tambe nan a bisjita un
cas na Dakota i un otro na Simeon
Antonio di Lago Home Building


Foundation, unda nan a ser conduct
pa Trahador Social (Sociale Werk-
ster) Sra. Louisa Oduber.
Tambe Gobernador i Sra. Van
Tilburg a ser recibi door di Vereni-
ging Suriname dia 23, na unda un
program especial di homenahe a
tuma lugA.
Finalmente nos huespednan pro-
minente a bisjita Lago Oil & Trans-
port Co., Ltd. dia 24, na unda Di-
rectiva di Compania a ofrece nan
un lunch.
Despues di un recepcion dia 24
anochi abordo di Hr. Ms. Van
Speijk, ofreci door di Gobernador di
Antillas Hulandes i Sra. Speeken-
brink, Gobernador i Sra. Van Til-
burg a barca dia 25 mainta pa
Corsou.


een Rijsttafel in Club Caribe aange-
boden, waaraan, behalve het vol-
tallige Bestuurscollege, bovendien
aanzaten Z.E. Minister J.E. Yraus-
quin en echtgenote, de ondervoor-
zitter der Staten, de heer J.R.L.
Beaujon en echtgenote, de Com-
mandant der mariners Majoor V.J.
L. Blom en echtgenote; de Com-
mandant van Hr. Ms. Van Speijk,
Overste J. de Graaf, bet Lid der
Staten E.R. Finck en echtgenote;
de Voorzitter van de Vereniging Su-
riname de heer E. E. Goedhoop en
echtgenote; de adjudanten van Gou-
verneur van Tilburg en Gouverneur
Speekenbrink.
Gouverneur van Tilburg heeft ge-
durende zijn bezoek aan ons eiland
van de gelegenheid gebruik gemaakt
om van nabij kennis te maken met
onze in aanbouw zijnde projecten;
in het byzonder over ons Waterpro-
ject heeft hij zich uitvoerig doen
inlichten. Op de onderste foto's zien
wij Z.E. op Balashi en rechts onder
is hij in gesprek met twee Suri-
naamse werklieden die bij de bouw


Mevrouw Tilburg en Mevr. Spee-
kenbrink hebben, in gezelschap van
hunne gastvrouwen Mevr. Kwartsz-
Spruyt en Mevr. Croes-Arends, een
bezoek gebracht aan Huize Imelda-
hof e ene tweetal volkswoningen,
alwaar zij door de Sociale Werk-
ster Mevr. Louisa Oduber zijn rond-
geleid.
Ook zijn Gouverneur en Mevr.
van Tilburg op de 23ste in de Vereni-
ging Suriname ontvangen, waar een
special hulde-programma ten uit-
voer werd gebracht.
Tenslotte bezocht het hoge ge-
zelschap op de 24ste de Lago Oil &
Transport Co., Ltd. waar hun door
de Directie van deze maatschappij
een lunch werd aangeboden.
Na een ontvangst op de 24ste
aan boord van Hr. Ms. Van Speijk,
aangeboden door de Gouverneur
der Nederlandse Antillen en Me-
vrouw Speekenbrink, vertrokken
Gouverneur en Mevrouw van Til-
burg de volgende ochtend naar
Curacao.


4.


f


,,~: .,*~*


Aruba Drukkerij N.V.


October 1957


ARUBA


. h.^1^-
Full Text


xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EJTOOT29S_55ASU4 INGEST_TIME 2012-07-30T21:17:34Z PACKAGE AA00011617_00002
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES