Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18990


This item is only available as the following downloads:


Full Text
aaBBBBBBI
3i)
PARA .1 CAPITAL E LliBB OXDatt SAO PAGA
Por Ir* mei adiantado*...............
Piar m* ditos dem.......... ......
Por a asno dem.................
Cada numero avulo, do metro dia............
DIARIO
RTK
6J000
1*1000
23*000
100

aaBaaajaa__
lA-HBA 23 CE DBZEMBBfl fifi 111
PAMA DKilRO FORA DA PKO VIMC1A
Por seis mese* adiantados. ..''".......... .
Por nove dito* idem.............., .
Por am janno idem. -...........
Cada numero atulto, do dial anterioret. ,...... .
13*500
20*000
27*QOC
1100
PIRNAMBUGO
.

Propgate *t Mmoel Jiflurira Ht Jntia Sfy$a
.

teae Priaee 8*. C.
< n^eates
Letasivas *i aaaanelai e pu-
na Kr-aapa e Inglat-
Os senhores as-
signantes que se a-
cham em atrazo. sao
rogados a mandaren*
abonar os sens deb
tos, para qne nao sof-
ram interrap^o na
remessa do Diario no
fin* do corrente mez.
TELEGRAMMAS_____
SERVICO PARTICULAR 00 DIARIO
NATAL, 2i de Descubro, s 3 horas o
1U mioatoe da t*rJa (pela liaba terrestre).
IW-iaoa aja esa pe* t rinru para
atryalatfM rollaran, no ulrnal*
ate ihhs ihsj. no dla O do carrale.
. atialrir lo r iram eleitoa ele
ral 1 a na alada tlelaa do t dletrl-
SEBlflCO Di AGENCIA HAVAS
RIO DE JANEIRO, 22 de Dsaeoibro.
aa a> ate-aase-nilda a aotlcla va
par va ele .lar-atoa* relativa
ir ao al
iaaprrda>r
tl>rau>
lado romra a ida de
da ataaala.
BUENOS AYRES, 22 de Deaerabro.
k anoinris! de cldadr
LaaUa linea ir o aea oreesaeato
tretaralairadai.r a'elle iraalri
llaa.
BRUXELLAS, 21 de Dexembro, noite.
prla rvnrrilririo
fraalciraa.
ira
d e 1 rusta
ka n
* aillladr de t Irla Un
te e a ataaala parece reaervar
liardade de acc>
PARS, 22 de Deaembro.
A alaeaeanka e a tualrla praearaaa
ail>rairr iaiaa da ataaala na
*ja*>(- da Balearla.
*- a uur arria eccellaaaepro -
>.,. -i... .- ao f aiw. relativa* a
: .*:.--.
do destino. Q nada meeao aejaaoi carregador e
proprietario de la aflrio, debilairemo* rata coala
pelo valor di faxeodis earregade*. direito*, fre-
a a aeia despeaos ; a crediul a hemos pelo liqui-
do producs da venda da* reapectivaa tazendea,
etc.
Aceces.Qiaudoa negociante poesue acedas
de qalqu t imprente, compaabi* ea baaeo, ou
quaceqaer o otros titulo* 00 effeito* publico*, abra
ama coot geral para todaa (oa partiealar pera
cada eapec.e de titaloa), a qual debita p?lo eusto
e mtis daspesa* que Ibes tejara inherentei, credi-
taado-a pelos dividendo* oa jaroa recebi Jot e pelo
valor do* titulo* que veoJer oa dr.
Aroaasem tal...Q lando o negociante tem fa-
aeuJai armaienilti pira Vender cm diversal lo-
calidades, abre urna eoola para cada ama dellaa
coa o referido tital -, a qoal aa debita pela impar
tauci* daa faaeodat para alii enra Jas, pel.s di-
reitos a oala gasto* com aa oixu, pelaa deao*-
sa* de eipedieote reada da armaasm, etc., edi-
tando ae pela sabida da* fas-a Jas vendidas, coa
signadas e re-enviadas.
Faxea Ja* cautiguada* a F. Esta debitada,
quaui ae expedem a* faseodaa, pelo miuiaj do
prec; que o remetiente (ou pessoa que a* remelle)
ial-c ao cansignataria (oa peuoaa quem a* Jre-
melle) ; asaim como pela* dispeta* que ic facaai
m a remeta. E' creditada p-.l liquido produ-
cto da veo da daa metma*.
O coosiguiUri: debitad}, qutoio rcmetter a
c d!> de venia, p.lo product* d* metma liqaiao
da* deipea* cammisxk* e delcredere iquaadj o
b.over), assim como pe3 jaro respectivo ao tem-
pe que medea entre a data dita cota e a re
meas* da *ua importancia. E' creditado pela aol-
vabilidade do aea debito em dmb.iro, lultras ou
ttaendti.
Conjigoicc* de c/ de F...Debita-te esta
e.nti pv'.o vabr da* faienlai, o quai fizado
pela pesasa que aa remette (< que se denomina
conmitt<-nte), man pela* despex^i dafrete, de*pa-
eb\ etc., que ocasionar a aua entrada, pela c m-
mi**io de venda (quanlo te remetter a respectiva
tonta ao eommitteote), pelo delcredere (uaado o
hoaver), e fiotlmeate pel diff-renc entre o pro-
ducto da venda (liquidj dta despesas e eommis-
oet) e o pre^o marcado prmitivameate para a
venda, Crvdita-se po producto da venda dat
mesenaa faxenda.
("oa reapeltoao committente, credita te plo pre-
cio d'uitrada du$ rutadas, pe diffeienca entre o
dito precio e o da veud* ('iquido da e.mmiaalo e
do delcreder- 1. fioalinente pelo juro respectivo
ao tempo qar deorro entre a rea!iscio da venda
o o embolsa ; debita-te pela remejsa do reterioo
liquido producto e jaro respectivo, em especie, let-
tras 00 fasendas.
(Contina)
PARTE OFFICIAL
veTerio aa Prorlaela
urtDisirs no da 7 db Dsxtaaio db 1887
Acto* :
O presidente d* provincia, Uudo em vista o
e 1 poeto ao* ornaos do coamaadaote da< armas de
1 de crrante, na 6U2 &J > e a inforniaaio da
I'be* urna de Faaeoda de 6, n. 770, reaolva, de
aceordo com o diapoat] no decreto n. '844 de 1
de Fevereiro de 166, abrir uin crdito da impor-
tancia de 572, i verbaCommasoea Militare*
do Miaitterio da (Juerra, xerricio vigeot?, afim
de oecorrer ao pagamento da olha da* gratifica
airearan a do ka ? aa naantaao i>a^l887
Aetoa:
O preeideote ala provincia, atiendo ao que
reaaereo Joae avaando Farreira de Araojo Sal-
deona, 3* *ffi.- al da i* eeccio da aeerataria de
pretidenete, e taado em viata o attaaudo medieo
exhibido, reaolve prorogar por 8 meaea, aoa mala-
de do ordenado, a licencia ptima mente ooacedida
ao aapplicaaie, para tratar de ana anude onde Ibe
confiar.
O presidente da provincia, ea execuclo la
Irl n 2,395, de 10 de S;t. mbro de IS73, reaolve
n mear, para pieeoebimeato daa vagaa (intentes
oo 66* batalblo do iof .nttria do aervieo activo da
guarda nsciooal daa croareis de Olinia e Igua-
raas, o tegnintea u Etta lo mtior
Ten.Dte-ajudaite, Manx'l Procopio da Silva.
1 onmpanhia
Opitio, o teaente-ajudante Mmoel J .aquim de
Soux Miranda F.iho.
6' eompanhia
Tenente, Pedro Rigard.
(.mmunicuu-se ao respectivo comm&ndante su-
perior nterin..
Officioe :
Ao p esidente da provincia do Espirito 8*n-
t?.Becebi e agrdelo oa imprrsaoa de leis en
vi os por V Exc. com cffi:io, a qu3 rttpondo, n.
159, de 23 de Novcmbro fiado.
Ao president da provincia do Rio Grande
do Sal. Peco a V. Exc. te digne de preatar oa ea-
clareeimeatoa que e*tiver m a aeu alcance aeerct
da pretencAo de D. Elita Catharina Scbol, de
que trata o incluso oficio do cnsul geral do Bra-
sil em Portugal, de 12 de Novembro fiado.
Ao inspector da Toeaouraria de Pateada.
D'clero a V. 8, para oa fin* conveniente*, que
fallecen a 7 do correte o chafo de diviao Jos
Maooel i*.canco da Costa, intpect-.r do Araeoal de
Mario ha.
Ao meams.Mande V. S. fornecer oa objec-
tos constantei do locluio pedido, em original, para
abaatecimenlo da pbarmacia do presidio de Fer-
nando de Noronhs, com aa alteraooea indicadas
pela D ~. inspector da bygienc, em aeu oficio n
96, de 5 do cuirente mea, junto por copia.
Ao met o 1 Em t jljfio de tena officioa de
14 de Novembro findo e de 5 do corrent mea, aob
na. 715 e 7W, rrcommendo a V. S. que manie et
fectoa.- o pagmcn'o da balanza forn'cila por
Maia c Silva & C para o presidio de Fernando de
Norooht; providenciando ao meamo tempo para
que aeja ella remettida para o mencionado pre-
sidio.
Ao iotpectcr de tale do porto.Para oa de-
vidos efieitos transmiti a V. 8. a copia inclasa
da circular de 25 de Novembro liado, do Mmitte
rio det Negociot do Imperio, relativa a extinecio
do criolera morbos na I'alia e ea Mtlta.
Aot Srs. juix e aecrettrio da innandade de
Notas Senhura de Terfo.Respondo ao oficio de
1(5 de Novembro fiodo declarando a Vv. 3* que
por ora nio poaiivel trauterir do consitorio desxa
igreja a ade ia reuoiao da 4' teecl eleitoral du
treguezia de S Joa, por eatar correndo o praao
le convocarlo de eleitorea para eleieAo de mem-
bros da Asaeabl L-gislativa Provincial.
A* lie. juix de direito da comarca de Li-
aoeiro.Para dar cuaprimento ao que ae reoom-
dou o Exm. 8r. ministro da justica em telegraa.-
ms de boatetn datado, reitero a exigencia que fia
a Vmc. e*n oficio de 28 de Notetnbro findo, para
que informe, com urgencia, acerca do mandado
ja maoolencoL) que xpedio a favor de Uermino
elfioo do aaeimento Lima.
Ao inapeeto: do Tbetouro Provincial. -De
cita do* emprenda do qaartel geneial, forta- ,.
: A o a,.__1 j. a claro a Vac, para os devidot fiot, qoe o alleret
leaaa do Buraco, e etapea doa eocsrregado* d;.* ,,., ; j r-iji,_
_ a .__.;... 1 r. _.. da 1" edaoao da guarda cvica, Luis Jos Aatu
torte* desarmado* d t-xta provincia, relativamente ..*.. .B ^ _, .
.0 me de Noveabro proxiao paMado.-Reaet- f"-f'' **>' ^ "' interinamente a.
4*.ae cp.a ao imtpeetor d. Tlaaoaaari. de IV **** do > *"' ,-J-f
teod. e communiWte ao ntigade.ro comm.n- \9%*tm .^'HT ^-^ >?''<. -
... loffisic u. 1,112, de 3 do correte Cmmuaicou-*e
dante da* arrea* ,> ...
O preid-n:a da provincia, de cooformidade ^- cntfe de jK-hcia.
v ,/ ,' a-, Aooteamo.Tendo em viataa olormaci de
com a prup .sta do D.-. eb^te do jj icia em omino 1 ^^ .,. ^^ .
Tiioi/.-___a ..a 1. ... -.m. 1 Vac., de 3 do corrente, n. 65, autoriso-o a maada
a. 1 lxx da aontea daiaoo, reaolve bjimxi o cida- 1 -ion -. 1. >. a.
_ I pxgar a qosntia da 1*280, proveaieate
___j_ vea coaeedila ao eor-nbeiro da reparticio
tte do tnbdekgaJo do 1. dixtricto do teroao da jc "_ ,/,,v!
dar
da paaaa
daa
dio Joa Vicenta da Silva para o lagar de 2
p!e.tedo .obcegado do 1 > Ji.u.cto do te.--------| obrea pabl.eas. Fr.ncel.no Amrica deAlbuqoerque
Reeelve iguaimeate nomeer na/a oa lugares de -a!!- 1.. 2. aupante, do snbdelegido do d.str.cto de b" *'**""' ,0V '0 SI"
MeatraeTee ceno tarmofscd.dioa Ricardo I'5 d(e ^^'a^^^V-u W .-'
., t o 1 u |S -i 1 dente da airada de Ierro do Recite ao 8. Fran-
rraocuco Tciiiira de Paala e Mauoel b.mOM de
Macada, ea aubatiloicio de Ricardo Fraocisco cl,co' w j_._.
t a a l. a i w x j u 11 Ao meamo.Mando Vmc. abonar, de aocor-
Tcixeata a\ B-:cha e Manael S.muti de Mello, que ,. ,
ficaaxooerad s c0,n d,,P,c*M "> eigor, e ajada
L/Nfv. -

BMCa
Je Dex-robro.
de ejae ira.de
aeaelraraa aa
a a asa rsadr taaloa ea. kit.
ni* Hevea, tiiial em Pernambaco,
D-aembro da 1887.
IISTRUCCIO POPULAR
OnVaoa:
Ao brigadriio commandaute das armas.
oirva-se V. Exc. de dar a as ordena para que ao
filado cbtte da J.vitio J.t Maooel Hicancida
Coata, inspector do Arsenal de Mar.uba, tejam
prestadas as honras feoebrea por oecaaiio do en-
Ierro que teta lugar amanbii, ia 5 brax da tarde,
tahia-lir o corpo da caaa rm que resid, o i^esmo
finado ifaesjatle Araeoal.
Aojlaapector d Tan-ouran. de Faaenia.
Pare os fina lefaea, c mo,unico a V. 8. qoe o pro
de coito
a qoe tiverem direito o tenente Maooel Fraacitco
Alvea Teixeira e o aliere* Cbritpioiano Pimentel
Angelim ambo* do eorpo de polica deetaesdoe o
1* para o diatncto de xVfog.doa e .* para a cidada
de Goyanoa, fie o Jo aasim aatiafaito o pedido
eomtanta do oficio do eommando do meamo corpo
de 6 do correnta, o. 7,417. Coaaooiooa-ae ao
coamandaate do eorpo.
Ao meamo.-Mande Vmc. abonar, noa ter
aoi daa d.spoaicoea em vigir, a ajada de costo a
corpo de poli
que tiverein direito os teoeotea do
pabtie. -a comarca 'dT FL^'bUbare. c. Manuel j^'~ ^^t^Tz^
1 oa /orrea da Meilo e sabaatiu Floro do ivtgi,
este removido do destacamento da Naaareth pera
o da Brrjo e aqoellea deataeadoe o 1* para Alag*
de Bala e o 'i* pera Naaaretb, ficaado aaaim aa-
- Ao aeaoxeMande V. 8. ajuatar conta* .0 i**- F*did<> ""V10.^ "a0J0 ""T,^
apitio do 14 baulbio de ma-tana, M.noel Al- Z^J^^*^.??^^ l&SC
coartara de Boeaa Oouneiro e ao alteres do 2.* da
Victoriano Leopold.no da Silva Coate
Claodino da Mallo e Silue, deiiou o exer-
eicio do tea esrgo no d.s 25 da Noveabro findo,
po raotivo de molestia, segn lo part ci pon-ae ea
oficio da aapa data.
ESCRlPrUHACAU .OMMERClaL
(Extrakido)
OA MxaJOTHBCxV DO POTO DABxtBCOLAS
DAS OO NT AS
aredlaa eaa cada eoote
(Coa ta aeei o)
rVevxea .Pata a aaeriatnraole d'aate ecava-
naeen de afiliiili priaaaa,
Obratroa, ate., onde en af-
eada ana daa daepeaaa, levaa
da ao fia ea iiassa (oa de anee) a eaa iapartaa-
aaa ueU a erhxla doata coala. Ao eradile lave-
a a aaaar da* eejeetoe Uaeinedee, oa aaaea p
\'t" vle ae eaa.te da eoata de Asi
de eoavta da Ama
Oeraae, ea anda eos ieoS-
qaaaata arjaa veoii
>eei... D bata aa pela saportaaeaa do a-a
, netaatna, aalda-
dea frataa, pae-
eoata de Vaafea tal.
o lacro da cada viageaa.
il^aaeata-ee e eredita ae de Igual axaatre, lado
p apa iaeJi*de fieel garsrr aa eoata de evi*
a_*
I cmrreajacoc* pera tere a Carrega
osate pese fora,Seta eoata
navio, para aerea vendida* ao perte
Si* vio deetacar para o paeadio da Fernando da
oroona.Coamuoieoa-ee ao brigadeiro eommao-
danta dea araaa.
Ae coca adante do eorpo da policaAu-
tor ieo Vac a engajar no eorpo de aea coaaaoio
oa pasanos de que trata aa too oficio a. 7,416,
de nos Ira datado, qne anata fice reapoadido.
Ae acamo. Aatonao Vane, a engajar no
carpo aob aeu coaaaando et paisano* a qaa ae ra-
tera aa t fieio o. 7,411, de 6 do cerreata aei, qoe
stua fice raepoodido.
Aa director do Arsenal de Geerre.Trena
aitto a Vac. a laetaaa aota, orgsniada pelo
datvU da compaobia de cavallaria, daa
davinasSpencerqne te aehaa aatrafada*, afis
ae antea eeavenieeteaeaie coneartada*, ecnor-
0 arigadairo inaasadanU da* araaa
la a 809, de aoataa datado Coaaau-
cee a ee brigadeuo eoaaandsnte dea arma*.
A* eagijseiro chele di prolongiannto da
aaalt da Ierro do Reetfe no 8. Praaciace ea-
tcede de airte da Baria a Caruar Beeoaaee-
de a Va*, ae raattm a qeedro doa eetaaea
oapregadoa daa eatradaa de ferro a.b ana direc-
ca>, eaa e devida rlnenirafia do aervieo de qaa
nao anata outroe
dea eee hav antea da* altiaat iaaitfuraces en
Ae Or. fdis de direito da comarca de Oari-
cawT.Trinaaittinde ea or giaal o* loelejoa of-
sVaaaa, 4* jala aeaieipal do* teraoa da Qreaite e
aan, elnd* da 7 de Noveabro ultimo, e Or. abe-
te de poeis, de 26 do aeaao aea, toe n. 1,090,
* Vane, ana preate, eoa urgennia, na
tnfwaeeo-a acerca de eae ordara da
eorpna, pela qn.1 aaad.n pdr ea lieerda-
Patrieia, eaa te achara pre
;.o de paaa qne iba lora la
Cea e Inlnraanla devalvsri Vae. o* retardo*
iwiiaii no na. aacaeraaio
Oaaaei
Ao a*ucata de eaixa fi ia! do Banco Inter-
aaeioaal de Brasil. 8. Etc. u Sr. artadaata da
ai a nada araada eaenset o seab.aaat* de oficio
da V. 8., de 6 do corrate, eoa e qnal reartien
anda nlsanlen do balee aa daa ojeracoe* deesa
anisa filial tffctna lo* at o fia do mas proal ao
Comannicia-ee eo eomm.ndante do eorpo e no Dr.
ebafa de palela.
Ao rngeobeiro enearregado daa obras ge-
rae* Iaforae Vae. sobra o aanaavto do aviso
joato, por copia, do ministerio dea negocio do im-
rio, de 7 do Novembro findo, e aa iufjrmsco ea
original da* diroetaria* de Faealdade de Wireito
da* c.bm* pabiicea proviaciaaa a reapeito do pro-
ieeto o eooaUaecxl de om edificio per* aquella
FaealdadeRetoetto aa plantea descriptiva, do
referido adifieio.
Ao iaapeetar geral da iutnesao publica.
Devolvo a Vae o rajoari acato do proieaeor Joio
Ferreira Vilella de Arauj o, .fim de informar -ae
** ebaaon-se concurrente* nos termos do regula-
meato, ao proviaento dn cadeira de anaino pri-
mario do aezo aaacotino de Palasarea e qne pro
feeaoree ae babilitaram a* acocaso.
Ae gerente da eoapaukia peaambaeaoa de
navegaedo a vapor.A' vista da qne expoi o ins-
pector da Tbeaoarsria da Faaend. providencie
Vmc- para qna a vagaa do vapor Gioatd ao pre-
aidio de Fernando de Normana aejs tranaterida
pare o dle 15 do aorreoie, ao aaio di Fiaemm-
sa aa devidaa comauaieafa
A) fieeal de eoapaebia Recife Orainege.
_ tetero n Vac., ea sulujio 4 aea eo*enra, ea
oficio de N jvembro. que o artigo 17 da mu jvacio
do contracta, faite ca 18 de Oesaabro da 1865,
firaa regre ab* iluta a re*paito ; i*to as caaa
iftae e*t> varea eo periaalro per ella determioado
e pagarca 13*500 -u aeeos da decas teem di-
reito c /llocacao gratante de .operelbo.
Para es cano* de coneerto* eMae do dispoate 00
artigo 10 da dita iamovaeio, o artigo 15 do rtgu-
laarnto de 12 da Jenaro de 1872, eatabelece o
ansd* de vari6e*xie par conta de quem dova cor-
rar a aVaptsa, o artigo 16 indica o modo d pro
cecr a* qntnio nio ** pona conhecer qnea por
ene* 4 reaponaavel
Caaapre, portanto. que o inspector do Tbesonro
Provincial, n qoea anta ae dirijo, tend. mu.ta
ea viau o que expende o Dr. procurador fieeal ea
esa parecer a* 88 de Noveabro ultimo, jnnta por
rdjia, exrja qoa i resaea reaettidM psi* em-
nreaa eejaa seapr* acoapanaadas do exam* da
gas Una r galeas 11 te de 1878, pera qa* na
eootiad* o *bn* apontado ao aapradico raieeer.
-Otacwo-M eo inspector do Thaaer* Provm-
A* 1- la*ote ltodilxro Nnee da Coata, di-
atar de* coMUaeeoc* aerees de Arsenal do Me<
rioba. Pico inteirsdo pelo offl'io de boje datado 1
de baver Vac. aautnido mteriuaaente a inapec-
eio do ArseoaJ de Manaba, visto sor offinal da
armada mnit aatigo do que o ajadeote da mesma
inapaecio.Commaaic use ao inspector da Tho-
s jurarla de Fax nd-i .
Ao director do presidio de Feruau Jo de N o -
ronba.T.udo sido eliminada par uin 1 ommia-
tio, nomeade pelo inspector da Tbatourana de
Paseada, a batano* decimal de forca de 500 kilos
pedida pelo aiaoxaritado dase presidio, e que foi
devolvid a pretexto de ni) estar da aceordo cam
o mes nao pedido, declaro a Vmc. qoe t.i ella jul
gada pela referida commissio cm coaiicdsa de
aer aeceita por estar de conformidade com e res-
pectivo pedido, i vista do que exped as conveni-
ente* otdena, para que aeja ella remettida ae
lugar do aeu deatno, cabendo-me declarar a Vaic.
que ba grande inconvenieocu em aio lerem ao-
ceitos objectj* que aio para ah remettidos de
aceordo com o que pede o alludido almoxarifado.
Portariaa :
Declaro i Cm*ra Municipal di Recife qne
mediante aa coadico a cootttntet de teu offi;;o n.
118 de Novembro e clausulas que aerviram de
bue i licitacio publica, podeii contractar a lim-
p'xa publica daa freguexia* de 8. Frci Pedro
Qoooalvea e Santo Antonio do Recife, sendo o
ervioo desta com Antonio J.oaq Jim Machado p r
7:800* e o d.quella por 8:640* com Jo Mara
de Sonsa, proporcionalmeute aos meses do corren-
te exercicio fioaoceiro.
Cumpre que a Cmara tenht em muita atteati-i
a fiel observancia dta referidas claaiulas especial-
mente a 21' e da recommendacio detta preaiden-
cia, contida no oficio do 30 de N jvombro de 1886,
quinto ao aterro doa alagados com I no.
O Sr. ge.-eut: d Companhia Pernambu:ana
de Navegaci, maud treniportsr, na pnmeira op-
pootunidade e para o presid j de Fernando de
Noronba o* objectot constante* da inclusa relami,
o* quaes para all sao remettidos por Albioo Per-
nandea C com destino ao peasoal da emprex
de pboapiuto de cal na ilba Rita. Comtounicoa-
se ao director do preaid.o.
O Sr. gerente da '.ompanbia l'ernambucaoa
de Navegacio, mande dar paasagein & proi at o
presidio de Fernando de N-ronha a Maria Luixa
Jo Espirito Santo, mulber do tentea^iado Angelo
Alvet de Jetas, por conta das gratuitas a que o
governo tem direito.(Joj msica a- ao director
do preaidio.
ZFIDIElTa 00 Da. tscaosTAJiio
Oficio* :
Ao agente da Companbia Bratileira de N%
vegacii.De ordem de S. Exc. o Sr. presideule
da provincia acento o recebimeuto de ofi:i de
bontem, no quil V. Exc. pirticip ter chcds
dot portea do tal, 4t 8 hora* da manhi, o vapor
Espirito Santo, que seguir pera oa do norte al
Mana oa boje, s 4 da tarde.
Ao ju't municipal e de orphios do termo de
Caruar.Para V. 8. faser a notificarle de qne
tratam os arts. 2' e 3- do decreto n. 8.266 de 8
de Outubro de 1>81, deelro a V. 8 que o dire-
ctor geral dos negocios dj justica comuiuoicou-me
em oficio de 24 Je Novembro fiodo. que o juis de
direito da comarca de Caruar uesta provincia,
bacbxrel Agostinho de Carvalbo Dial Lima, foi
removida por decreto de 19 do meama mes psra a
comarca de Tiet na de 8. Paulo, sendo Ibe fixa
do o prto de teit meses para entrar ea exer-
cicio.
Ao presidente e vereadores da Cimara Mu-
nicipal do Recife.0 Exm. Sr. preaideate da
provincia manda cammuaicar a Vv. Si. qne no
recurso do c.pitio Audr de 8 e A'buquerque
sobre qno veraa a informaeio, n. 125, de 23 de
Novembro fiuJo, profer, o sjuiute despacha :
Neg provimento ao recurso interposto atten
ta a improcedencia doa aeut faodamentoa e i
vnta da informaeio da Cmara Municipal do
do Recife >.
Aos sgeotes do New Lindon Brasilian
Bank.De ordea de 8. Exc o Sr. presidente da
provincia accuto o recebimeoto do oficio de 6 do
do correte, eo qoe Vv. Sa. envaram copia ao-
tbentioa do tal .ac daa operaedas effectoadas
pela eaixa filial de?ae Banco, neata cidade, duran-
te o mea de Noveabro ultimo.
Ao gerente da Companhi Perusmbaeana de
Navegacio a Vapor.0 Exm. Sr. presidente da
provincia fioou iiiteirado de aeguir amaobi para
oa porto* da sal, at 8. Salvador, o vapor'.
FrateiBQ, i* 5 hora* da tarde.
axrsDiuiTB do oa 10 db dezsmbbo db 1837
Actos :
O preeideote da provincia resolvo deaignar
Bernardo Ferreira Lonreiro para servir o cargo de
porte i ro do (ivmuaslo Pemambucsna, em ubsti-
tuicio da Joa Lina Cavalcante de Albuquerqoe,
cujo contracto aer reaciadido. Fiseram-ae as
commuoicacoea oonveoieotes.
O preaideate da provincia resolve exonerar
o Revd. ocaago Francisco l'eiioto Duarte do cargo
da delegado do districto litter'rio da cidade de
Paaqaaira, o do de Olbo d'Agua d oa Bredas a Je
roovmo Pacheco de Albuquerque por ter treos-
endo o domicilio para a comarca de Bonito e no-
mear para snbetitnil o* na ordem dn collocaoio a*
bacbarel A'tredo Serepbice de Aaaia Carvalbo e a
Victorino Joa da Cont.Communicon-d* i Ins-
truccio Publica e remettiram-se oa titulo* eos no-
aeadoa.
O presidente da provincia, aOendtndo aa
qne lepresenton o cida da o Cor i to vio Vieira L*l-
tio de Mello, resolve conceder Ihe exooeraoio do
cargo de delegado do Jiitricto littererlo de Itam-
b.Fiaeram-ae a* coiomunicaco* convenientes.
O presidente d*-provincia, attendendo ao
qna requeren o Dr. Augusto berepbim da Silva,
mambro da inspectora de Hvgiene, reaolve conce-
der-Ib* 8 mesa da lieenca com vencimentoe, na
forma da le, para tratar de ana sade, oude Ihe
eonvier.
O presidente de provincia, teodo ea viste o
aposto pelo commandante da canhoneira Lomego
a pelo inspector da Toeaouraria de Paseada ea
oficio de 5 e 7 do corrate, na. 7 e 173, reaolve, de
aceordo cea o decreto a 2884 do 1.* de Fevereiro
de 1862, abrir na crdito da importancia da.....
3a 1*333 i verbaQorpo da armadado Minis-
terio da Mariana, cxereicio vigente, afia de ter
Ingar o pagamento de faina doa oficia** embarca-
do* na metan canaaneira, corrapondeute ao toldo
da Ncvembro proxiao find... Remetteu-ae copia
4 Thetourana de Paseada e communicon-ae ao
coamandaate da canhoneira.
O presidenta da provincia, de eanformidade
coa a propotta da Dt. ebefe de polica ea oficio
n 1131, do 7 fio corren tr mes, retal ve exonerar
Francitco Nogueira Bitt, Jos de Araujo Lima e
Joa Fiel de Jane, dos cargos de 1 2.* e 3 *up-
plentei do subdelegado do 1.* districto do termo
de logase, a, par ae tarea mudado do meamo dis-
tricto, e nomeax, para aubatituil-oa, oa cidadio*
Beliaario de Oliveira Atb.vde, Saluatiaoo Hono-
rata Barbosa e Pedro da Coate Agre, na orina em
qne vio ooUocedce-
Resolve outrosim, noaeer para os cargos de l.*,
2. e 8 suppleotes da tubdelegado do 2.* districta
do aeimo termo os cidados Francisco Nogueira
Bit, Joa da Araujo Lima e Joa r iel de Je*u*,
ea tubttit jicia de saaaoet Alexandrino de Veraa,
Martiubo da Coila e Silva e Agostinho Francisco
Nogueira, qne ficam exoneradea.
Oficio*:
__ Ao Bario d* Nogueira da Gama, mordnme
da Ceta laparial.Em lapotte ao offi no de 22 de
Ontebro ultima devolvo a V. Exc o reqaerimeuto
da Sadedade Juvantnde da cidade oe Caruar,
nade tenbo e adiantar taiormacio junta por co
pia, prntad a reepeito em 80 de Noveabro findo
p -lo Dr. jais de direito de comer* de Ceruai
Ao biapo de dloeae de O .inda.Transmuto
V. Exe. xfevtav, afia de que se digne de pres-
tar a ooosideraciu que merecer, a copia inclua
da repreasotoacio que dirigia-me Antonio Flix
Cuntir contra u Rsvd. ptrocho encomm nda Jo de
fregona de 8. Miguel de Barreirot, padre Chria-
tovio do Reg Barros.
Cabe me declarar a V. Exc. Revma que para
c ilher informaco.B enviei igual copia a o De. juix
de direito da comarca, a cajo promotor remetti u
original da referida repres^ntacio, afim de que
verificados ot factot de que argida aquello ta-
e-r Jote proceda a reapeito noa termos da lei. -
Officau-ae ao Dr. juis de direito da comarca.
A o metmo.Tenbo a honra da levar ao co-
nbecimenio de V. Exc. Revma. que, segundo in-
forman o iotpactor da Tbeaourara de Pateada, em
oficio de h.je, tob n. 777, foi inscripta na uova
matricula do municipio de 8. Bento a eacrava Ra-
mana, parda, de 27 anaot de .dade, tolteirs, per-
t nenio ao R;vl. vigaro Joio Jos do Espirite
Santo.
Ao commandante daa armis.Remetto a
V. Ex:., para ten conhecimento, e fina oouvenien-
tes, o incluso aviso, por copia, da Ministerio da
Guerra de 25 de Novembro fijdo relativo a trans-
porte para po.-soas de familia dos officiaes e pra-
cas, que destacaren, para o presid de Fernando
de Naronha e interior da provincia.
Ao meamo.D.ferodo o requermeuto do
cabo de eaqaadra da 2. batalhio de iufautaria,
Virgilio Joaquim dd Miranda Seve, autoriso V.
Ele., vista da sua informaeio n. 615, de bontem
datada, a canaeder-lbe baii* Jo servido do clor-
ato, mjjiaiit tubstituicio.
Ao meamo.Declara a V. Exc, para seu
conhecimento e deridoa fin, que, de conformidade
com a indicaba) constante de sou oficio n. 613, de
7 do corrente, designo o mjor Justino Rodrigues
da S.'veira, commandante da Fortak-xa do B.-um,
pa.ra presidir a commiaaa campoata do ajudante
interino do Arsenal e de um empregado da Lxeoda
que, aoa t.-rmas do aviso circular do Miuisterio da
Guerra de 23 do Janeiro de 1884, tem, no dia 14
d'este mex, ia 11 horas da manh, de dar em con
sumo no quartel do il' bataihao de infantera a
baudeira do mesmo bataihio, que f oi julgada io-
aervivel, segando o termo de exarae que vai au-
aeio aa citado offi: o.Otficioa se a'este sentido eo
director do Arsenal de Guerra e ao inspector da
Tbetourara.
Ao inspector da Tbetourara do Faxenda.
Declaro a V. S., para os fina convenientes, que o
promotor publica da comarca de Foresta, bacha
re Manasl Claudina de Mello e Silva, entrou no
dia 6 do corrate mex no gojo de 3 metes de li-
eenca que ibe A concedida par portara desta pre-
sidencia. .
Ao mesmo. Tenia cm vista a informacao
de. V. S., de 6 do corrente, o T J J, autoriao-o a
mandar aupprir o almoxarifado do presidio de Fer-
nando de Noranha com a r,uantia de 3:714*700
para satitfaca-j da deapeza com o pesaoal de que
trata a inclusa demanstraCio, organitada pelo
respectivo almoxarife. Communicou-ae ao com-
maniante do dito preaidio.
Ao metmi. Resoetta a V. 8., para addvida
execucio, copia do aviso do Minilterio da Mar-
nba em 26 de Novembro proiimo paleado, aob o.
1.961, relativamente a pagamenta de toldo e im-
portancia das raco a que tem direito o invalido
Conrado Maooel Benadicto, guardiio do corpo de
officiaes matiubeiroa.
\o meamo. Trauamitto a V. 8., para os
fiua convenientes, aa inclusas notas do gax con-
tumido na Arsenal de (uerra, durante o mea de
Novembro finio, na quautldade de 7,600 pos cu-
bicas ; e ioe n aadim a .nformacio junta por copia
do engenheiro enearregado daa obraa militares, d
honteoo datad, sab n. 163, relativa ao meama
consumo.
Ao Sr. Joiio Francisco Renucoli, cnsul da
Repblica Francesa.Declaro ao Sr. Joio Fran-
cisco Renucoli, em reiposta ao officio de 7 do cor
rente, a que veio anuexa o exequtur impnrial
aua nomeacaa para cnsul da Repblica France-
sa, ueata provincia, que, no dia 12 dtate mez, 1
hora Ja tarde, rccebere neate palacio seua hon-
roaoa emprimemos.
Aproveito a opportundade para aignificar ao
Sr. Renucoli as seguranzas de minba perfeiU es-
tima e distiocta conaidera(i), Fiseram-ae aa
commuu.saco a do estylo.
Ao juix municipal do termo de Cimbrea.
Convem que Vmc. v residir temporariamente no
ttiino de Alaga de Bailo at que ae reatabeleca
all a ordem alterada pelos factoa mencionados u
incluso oficio, por copia, do chele de polica, de
boje datado, aob n. 1,140.
Siidatis m'dandit aa prom itor publico, e
commuoieou-te ao D." chefe de polica.
Aa inspector de h/ieoe.Em reapasta ao
oficio de 23 Je Novembro fiado, transmita a
Vmc a informaeio a. 133, junta por copia, presta
da e 7 do corrate mis pela Cmara Municipal do
Recife, a respete do aterro do alagado do largo do
Hospicio.
Devolvo a representadlo que acompa-ihou o pre-
dito oficio.
Ae director do Arsenal de Guerra. D'fe-
rinde o requerimrnto do meatre da oficina de ter-
reiros detae arsenal, Jos Antooo Camello, auto-
riao Vmc, viata da aua ioformacio n. 45, Je 6
do carrete, a dicpeaaal-o do ponto diario daa 6
boraa da manha.
Ao ine*mo. Remeti a Vmc, para oa fina
cenvenientce, o incluao termo de came a que
netse arsenal proceieu a respectiva couimiaaio
nos 33 fardos eo.eudo capotes e cobertores en
viados pela Inteadeacia da Guerra.
Ao meamo. Declaro a Vmc, para oa fina
convenientes, que consta de participacio da In-
tendencia da Guerra, de 29 de Novembro ndo,
sob n. 1,006, ter sido embarcada no vapar Eep.ti-
to Santo, am caixia contando mappat de tiro,
afia de ser un trege ao commandante das armas
data provincia.
- Ao inspector do Arsenal de Marinh i. De
conformidade com o aviao circular do Miuisterio
da Marinh*, de 29 de Novembro findo, recommen-
do a Vmc. qaa remeta i Secretaria desta presi-
dencia, com deatiuo de Estado d'aquelle Mioia-
teno, at o dia 5 de Janeiro prxima vindouro, as
informacoes e peca* officiaes subsidiarias ao rela-
torio que o referido Ministerio te/ de apresentar
em Maio de 1888 4 Aaaembla Geral Legislativa.
MutatU mutandi* ao commandante da cca-
la de aprendices marinbeiro*.
Ao director do preaidio de Fernanab de No
rouba.Tritosmitto a Vmc, para oa fina conve
mentes, a inclasa note doi aaenttmento* do ren-
tenciado militar Jos Joaquim de Santa Auna, que
opportunament. ser remetti Jo pera ease presi-
dio, aJSm de cumprir e pena do carrinho perpetuo,
a que foi coodemoaio, conforme declara a preai-
deoeia da provincia da Babia, em o'u. n. 1,718,
de 3 do corrente.
- Ao mesmo.Com a inclasa cap, do oficio
do brgadeiro commandante des armas de 7 do cor-
rente met.tob n. 612 respondo ao qne Vtnc. me en-
vin ea data de 28 de Noveabro findo, n. 430, oo
qual peda providencial aceten de duna barcac ia,
pereooeutei 4 compaohi* da extraed i de phas-
phato de cal, que ae acbam na ilba Bata, guardada
apenas por 12 harneas.
Ao inspector de Alfendeg*.Declaro a Vmc.
pera ce effeite* da srtigo 18, % 5 da lei provincial
n. 1,860, de 11 de Agosto de 1885, que a Cumpa-
nhiadebombeiroa, cujacreacA foi autoriaada pelo
dito artigo, e eontractada em 11 de Jnlbq ultimo,
ata legei e oficialmente constituid*. Commuoi-
con-se 4 commitiio tiical da Companbia de B-m-
beiro*.
Ao Jnis de pal, pretideute da jauta deaUtU-
ment m.litar da paroebia de Sosia Benbora da
Conceioio do Cabrobo Em reaposta ao officio de
Vmc de ib de Noveabro findo, tenha a diaer Ihe
qne negando coaita de informaeio do abofe de po-
ticia, de 7 deate mes, sob n. 1,133, foratn dalas as
necesarias ordena na sentido de qne trate o cita-
do officio.
Portaras :
O Sr. agente da companhia brasileira de na-
vegacio mande dar paasagem, por conta do minis-
terio da justica, a 4 pracaa do corpo de polica,
d'aqui at aa Alagfias, e igualmente paasagem de
volta as meamas pr&caa e a 4 criminosos desta pro-
vincia.Communicou-su ao commandante do cor-
po de policis.
O Sr. gerente da Companhia Pemambncana
mande dar naasagem de r, at o preaidio de Fer-
nn Jo de N orn ha, por eoata daa gratuitas, a qne
o goverua tem direito, ao pharmaceutico Vicente
Guedca de Araujo Pcreira, nomeado para servir
na pbarmacia do m-sino preaidio ; e proa a um
criado.
Mutatii m'itandi paasagem de proa a Auna Bal-
bina Cabrai mulber do aeuteneiado Joaquim Ma-
u.-.-I 'Pereira da Nobrega e a 3 fiihoa menores; e
a Joaquina Mana da ConceieXo, mulher do sen-
tenciado Jos de Lima Gomea Jos Santos.Com
municou ae ao commandante do dito presidio.
O Sr. gerente da Companhia Pernambucana
faca transportar aa preaidio de Fernando de No
ronb, par conta do ministerio da guerra, oa offi-
c.aea e pracaa dos batalhSea 2- e 14' de infantera,
que para al.i deatacam, e bem assim as pessoas
de auaa ftmiliaa, constantes da reluci junta por
copia.Cammuaieou ae ao commandante das ar-
mas. -
O Sr. eDgenueiro chefe do prolongatnento da
estrada de ferro do Recife ao S. Francisco mande
J .r pasaagem, por coata da provincia, de Una a
L'-uiii ri.oh ao tenante do corpa de polica Manoel
Raioera de Barros e a 20 pracaa do meamo corpo
Uga que es.aa se Ibe apresentarem com o referido
tenente.
EXPEDIENTE DO DR SBCBETAoolO
Officios :
A) inspector d Tb'asurara de Fazeoda.
Di ordem do Exm. Sr. preaideate da provincia,
tranamitto a V. S, para oa fina convenientes, a in-
clusa copia autheatica do termo de juramento que
o mesmo E;ui. Sr. preatou perante a Cmara Mu-
nicipal do R c fe, antes de asaumir no dia 7 de No-
vembro findo o exercicio do cargo de presidente
deata provincia.
Ao meamo.O Ei.r. Sr. preaidente da pro-
vincia manda devolver a V. 8., devid&mente assig-
nados, oa treae ttulos de aforameoto de terreuos
de marinha remettidoa par officio n. 774 desda in-
apectoria, de bontem datado.
Ao director geral das Obras Publicas.O
Exm. Sr. preaidente da provincia ficou inteirado
pelo cffi.'io de boutem aob n. 253 de haver V. 8.
mandado passar certificado de pagamento da 1
prestacao a que tem direito o arrematante de obras
e reparos do raio do Sul da C8 de Detencio, Ni-
ceas da ~ilva Guarni.
Ao agente da companbia de vapores bshia-
noa.D; ordem da Exm. Sr. preaidente da provin-
cia aecuao o recebimeuto do officio de boje no qual
V. S. participa que o vapor WariuAa Visoonde ebe-
gou hontem de M086016, tm eacala par Macio e
que rtgreaaar no dia 16 da coirente s 3 horaa da
tarde.

DESPACHOS DA PEESIDESC'IA DO DIA 21 DE
DEZEMBBO DE 1887
Jos Barbosa da Cucha Moreira.Velte
ao Sr. commandante superior da guarda
nacional da comarca de Cimbres, para aer
ouvido a respectivo commandante do ba-
talhio.
Jlo Jos Ribeiro de Moraes.Informe
o Sr. inspector do Thesouro Provincial.
Jos Rufino Chinaco da Silva. Infor-
me o Sr. inspector da Thesouraria de Fa-
z-enda.
Bacharel Manoel Cabrai de Mello.
Si ID.
Rosalina Rosa de Lima.Informe 0 Sr.
commandante do Corpo de Poiicia.
Secretaria da Presidencia de Pernam-
buco, em 22 de Dszembro de 1887.
Pelo porteiro,
Arthur iavhado Freir Pereira da Silva.

Reparticao da Polica
2l sec^ao. -N. 1172 Secretaria de Po-
lica de Pernambuco, eui 22 Dezembro da
1887 -IlliD. e Exm. Sr. -Participo a V.
Exc que foram hontem recolhidos Casa
de Detenclo os seguint>s individuos :
A miaba ordtm, Francisco Joa de Sant'Anna.
conhecido par Chico Ribeiro viudo do termo de
Fo d'Albo como criminoso cm Santo Antio, Fran-
cisco Pereira Campoi >* auderley, conhecido por
Cb.co N, vindo tamb-m de Pa d'Alho, como
criminosa de morle em T.mbaubi, Severiano Viei-
ra Dartaa, vindo do termo de Olioda, a espera de
cammuoicoes officiaea e Joai de Barros con>
destino a Colonia Isabel onde aprenda.
A' ordem do Dr. juiz substituto docivel, Andr
Vital Alvea, acompanhado de mandad,de priaio
de 2b" de Fevereiro de 1883, por falta de cumprl-
mento de deposito.
A' ordem do r. delegado do Io districto da
capital, Joa Antonio Das, conhecido por Jos 6*
Braguinba, a minba dispcaicao e com destino e
cacla de aprendizea marioheiras.
A' ordem do subdelegado da freguexia do Re-
cife, Joa Rufina coma vagabundo.
A' ordem do do Io districto da freguexia de S.
Jos. Antonio Manoel de Oliveira e Fruetuoio
Lopeg Moreno por disturbios.
A' ordem do do 2 districto, Joio Ferreira de
Briro, por disturbios.
A' ordem do do 1 districto da freguexia da Boa-
Vista Raphael Ferreira da Silva por disturbios e> ,
uso de armas defeza.
A' ordem do de B.lem, Joao Joaquim da Si iva
por crime de furto
Pelo commaodaute da forc* volante foram re-
mettidos a esta repartilo 50 tacas de ponte, l pu
DhaJ, 1 garrucha, 2 pistolas e 1 instrumento per-
forante.
Communicou me o cidadio Arthur Marque*
de Amorim ter neata data aaaumido o cargo de
subdelegado do dntrcto a Torre, na qualidade
de 1* supplente.
O Dr. delegado do l* districto da capital, re -
metteu esta rapartico 4 facas de ponte, 3 po-
nhaea, 2 caivetes, 2 compasaos e 1 rtwalver,
armas estas tomadas i desardeiros.
Deua guarde a V. ExcIllm. e Exm.
Sr. Dr. Manoel Eupbrasio Correia, rouit
digno presidente da provincia. O chefe
de poliaia, Francisco Domingua Ribeiro-
Vianna,
Thesour Provincial
dmpachos do dia 22 db dezembeo
db 1887
M.ooel Jgfio Lobato. Escripturese a
divida.
Manoel Xavier Carneiro de Albuquer-
que. Hsja vista o Sr. Dr. procurador
acal.
Joaquina Mari* da ConceicSo- e Mana,
Clara e Salvina. Iodeferido, fijando isen-
Ui da contribuic) da dcima a* c**aa n.
aasassaasaaasBBal
MUTHADO


Diario de ftrnanibiico
fcra 23 de Dezerabro de 1887
njwti, par t enarena e bu
Wi.. J,544.
Cwlui o Mas. Informe o Sr. Dr. ad-
maMtTkar d Reerbedoria.
Jote da SAt Mcrats. Deferido, Eoen-
do krvepcoMrel pelo debito anterior o no-
vo andino que tUbelecer-M no pnvimen
I terreo do pndw n. 56ana do Cernaa
Imi Peretti, cajo d*ooMfMfftW M|MIbV
Salva OaMdle A C- Vedtam pw o-
jodia da .Ma. ninfa
Joasu.m Fofa Boawra Cav-kanto, Ga-
r Antea sha K Mar**. J
Brrameos*-- Ba^iatJ te
Jooo'lo^ Afcairoa Sadtna-o m Antonio da Silva Berna, A odre
A Filho Manonl Jlo Lobato.-
xtrga-se proeioiento a vieta daa informa-
Coemendador Joaquia Lope* Machado.
Btrtea-a noa termos da informado do
9r. Dr- rostador.
Fiara B*lmira da Coata, Jote Franoiaco
da Carenino, Jlo Ribeiro do Maraoi,
OaaMaa*a Sea** Tberaaa, Domingo To
xairm Baatoe o Maaoel Ciernen ti o > Corroa
4, Mello. IoJorine o Sr. contador.
ReanitM bw q*e eH ni r*
tan acato de fiara, noa cfioial ncm e*"0*
_ aaijerasent* patriota, rad*Boderi*\ e red-
gido por francesas amigo do BreaU, a por*
oUnipatriota. araailsjtroa. A propr. Bem* Arf-
mMcah*, qae procera daeegrrrnoa apcemrde
coa pracrito! do aad*r)a noi fat Jaattpa .')
E' siagnlar eefa or as
Qaaad oaoesv Imperador Mar ra rtagem
para a Europa, a Seras ala a poapoa ao steeos,
a aqotera qaa. sea ateqae raes* te toe aaa a
afc gasea d aa*>ifaef arcaaaaa, tonceiaaaeio
Oaaciat a a a gavera aitaaho o amigo, o jen, o
aatc, ae toawaaarwaaa, a alo aa aeaa ioa
sigu uso da astee r va
o carcom
a aa

DCSPACIIUa

l PrOTlattlaal
DO DA 22 Vi DBZBItBKO
dk 1887
Dtaa da Almveida CoataDe-
o eos vat* daa iaforaac*jVe-
Baria do Sau Craa. Deferido coaa
relami ao corrente anno finance.ro, en
iota daa iniorraacS
Manan* B. e Oroira Faroa. De
fbr.de>, cooa relami ac 2* o > aeoneatrea
da o linance.ro crrante.
Fraaciaco Ignacio da Oliveir*.Deferi-
^ mm relacAo ao 3* aeaaeetre do anno
iaoeairo corrente.
Jea Peroira de Amares. Informe a 1*
Jea d Sooaa Airuiar 4 C irija-oe
no Tbeaoaro Provincial.
Antonio da Silva Paria. -Ero vala daa
mdWavic3'* o suppli.aate nio esta collec-
tado O nada ha q Bernardo A aguato Soarea L;ito. A' l*
para faxer aa devidas notas noa li-
cempetentes.
Jlo Igmacso de edeirua Bego. er-
tafione aja.
Sioaeira & C Informo a 1* lecrjlo.

EXTERIOR
Pro Dome
aado o Sr AS>-oao Oiao earaeteriaado, ooax)
aa, a obra iniciada pela /recae Swl Amri-
napriio da mpetu do Braiil, a noa, e a
erradico a qa-ta reapoodeca aa f jlhaa argn
de senos Ayrea e de Pars.
A Patria a'oaa ar'i|ro eaioraao a ditbrrambici,
revela a peca* de la pianista exaicitada.
entre ootraa eco, ao diatiocto aenador
Q
Inca*
toa a I
da mt
da a iDiiilaaa, saapiHa sobre m
sea. prueedoado per ctaoSe, alo 6 eaeolhidaa a
dedo, sama toaplata, ea eeaaa traaos da a, ao
aaaooa s epinto, gracaa aos eeuiaiaasaiBii que aa
aeoo pan basa.
A Hemn vai saaia loog, e eom perfeito caoba-
aiaaaafa aWssMsan, pasa o Uc Laaaaa taJ
loo o Brasil do qoe o paia do qaai a, eas Paria,
asa rrprtaaataate
Qoaudo a Bevme reproa preejg: relativa
4 mreh daa censa eatra bo, aaoolbc pracioaa-
msote as do Posa, peridico do opposeia o mais
miliUnte, a aaais taaaroicad e mata reteme-
tica.
Jalfiri a Hevm dar ama li* jaata das cooaai
da Prasioa reprodoaiodo aa critica hamoriaticaa
mas truc a leo tas da Sr. Rocncfort ?
1 laaalhanti proceder fcil, mas nl> eayaam
aeaio o igaoraata, a aa verjmdo o Ai. ara ai
abusa de mais da credulidsOa iagaoo de leilor.
saaasao ein Pana que alie eaperimeote ser tomado
ao aeno pata impraoaar qac va mais alto dj que
a fama da froauecroaere...
A /V-iae jaiga |oatifisar-ac da accosacl) do 8r.
Affjoao Clao, repetio Jo esta acaroa trlpiea afir-
macao : O clima du Brasil tropical, iabaapita
aoi eoropOa), oa brasiteiros o.-eupam-ae piuco
com faaer deaapparecar a escravilio, esto (.-ama-
gadas pela divida extorna, a vivem libo reg mam
do dfx orcamentari i.
A todo ato tamas resp oJiJj e respsaiercia a
a:oda As dual primairaa aifirmic.-s aao radi-
cslosaata falsas, a tarca ira, par t.i fuodam-ofj,
oals tes de aterrador. ')i embaracoa orcaaneo-
tarija olo alo m-jujpolio a1 j Brasil, e a inca sr
d!, at boj' que estavam p-ri^s oa ocars-
veta o pases que lutam oo'ra ellea.
Sj me compete pedir ao Sr. Lian que aoja
peloa menoa jaitjpira. ui o id:ii pm tenJu,
poreio, todo o direito de prateatar entra as saas
aliegay^a boatia, loaidioaaa m-amo, c dj aurpreu-
dar-mu de que elle piasa impnuemaate cunUuaar
a reproduaii-aa, tendo udj teto carcter oficial,
tornando retpoaasvel par seas seta ogaveroa na-
cional de Buenos-Arrea. Qaero crer que nio
para esta taxefa q id o Coapeaai Argaalino acaba
de augmentar o rc.uraos de qoe eile dupoe.
nfaa palo proa elevado do pconeta, saen
daa alasaes pobres a mais nuaarresas 4a maitaa
pases do maado. Pode-se diier toe a togtatrra
o pea amamante osoanfajar, om qaa o aaoo-
car fas parte da alimenticio; em mastoa ootroa a
oMtu, alo dM de lazo, mi da regalo, qoe alo
basaa do niral las claa^ea melisa
E' eerto o* oa govaraos dos paiaea prodactores
da Europa na abr'ram salo da protecclo dada ao
a asacar de beicrraba, alo (6 porque tiram aval-
lada aomma da impa toa do fabrico e consumo,
eoosa srosdpaSaacQte porque eom eaea indottria ao
travoaa cmrsssa, ooma par exemplo a engorda lo
gado pasa o osOe, a arlara do trigo, impoasiral
de ilar m osos as i atiaaum rcaultantas leo ro-
sidoaMaw hanseas o dea eaarotos dos aaiaaaa bo-
viduo asa tova>sr estaJaaaacab peraaneote, asnen-
UdnsiojasBo bagaje > da aetarrabs.
No> sOjetaaana Mssaicciaosa qaa aauva,o tam-
prsaadaata la pa lias a, do oaralin-
apiephrdas, de novas fabrica
centraos de prodcelo de assucar, ecoioocameate
luatall aa e conveotentomentc dirgidaa, aas dos
meioe saaia seguro o pro opto da rialisar eom
maior rapide e probabilidad da xito eaaia dent
pov.amenlo do solo da provincia, tratar de re-
rAamaaaaaaaa aaiaaias > saitea aaaaa-oa> Ja
meatos adquiridas do estado petechad a pela
baisa d a pieeoa do aaaaosr, qaando aa puWieou
aa Diari O/JicUl da 14 da Novesabro altimo o re
latorio da cosamiasib eo car regada pelo gov^rao
de eatudar o proeetso de dffuaij, emprdgado para
a bsterraba e applicado depoia 4 canoa da aa-
No rotatorio cima eiuo demonstroa-se 4 evi-
dencia qaanto se pode rednair o costo de fabrica-
rlo, a para convencer o iacredaioa eitarei apenas
o que vi na liba de Coba ao ongenbo Porto^alete,
I homens fabrioaram ls.OuO kiiogrammas
al 6Trnt< Sad-Amer.ciuu
l*54-pa. 4T5.
oda !
.1 F.
M .. d
INTERIOR
Nao eatrea no acaso peo-amento a idea qae
jt flresia, caja redaccio foi c ofiada em Pars s
y, ol ni da armada ima-risl, de rdacea pes-
ssjaaa bes cjaJtecida, beba uaa inapiracoea
na san altaa caaoadaa (ficiaes, e tanto meaos o
a* W'-C peaaado qaanto eaae peridico pretenda
iaAn iii oa opiaiio earopea, o crdito o o carcter
gH>. a
licitar decnlpr4 o speeto horripilante deata
ella a tradoevio fiel e litte.-al da pbr.
. da Potn*.
ao eosao cotleira de Buenos A y
ja por aaver repsllido urna Ul auspeita, anda
saos teaba f-do loainuanda de modo fallas eaaa
jaiaHaeao cando. Todava, devo mea pi i
assBS a mna, e 4 anab abra, reeUbeleeer cate-
os anb entandidosjde coilaborador de
OJ dk Pmtro.
|- A reda'^cio c a direccio do Brt l nao me
assasa cunnadaa pvr nio^nem, nem o podiam ser,
pata !''' tacto a que soa e unieo propnetario
ajsata psnodic-,:* qoe. ooaaagraado-lbe os meas
e aa mioaa f rea, tenbo apestas em vis
a ia teatimento patritico, que se po-
da traaesir asaim : l*r am braiileiro a exis-
aaaasa da Heoue ud Amr calae cmpenbs a exia-
ssassaa do Brea i, alm as qu bauveeae ama voa
oaaspoteate v-r* refutar as incesantes allega;o.-s
taitas pelo Sr. Lamas cootr o reoome e o inte-
toase da noesa puia.
t. E' absolatamente falao qae o IM l tivceee
jaaaaas prtlendidu rebaxar o rdito e o cara -
asar >rrr* t nos. >
Deaaaa a Patria as Sr. Lima* para q M moa
arma san toda a noss c^lieccao urna 1 nb eaeri-
a para apa ar eate deasaentido, limi:ar-mc-hei a
reearsWr aa faeto.
Halada aano de ISS6, campellido pelos tt
amas oVataaes e rrpetido da Kcvue Smd Ameri-
aaaa, a para mostrar qae a opiniao di Bn-ut ara
ale balda de fundamento, o BrU fes
relo dos rmpttslimoe c> n'ract^dus em
peloa if V' rn-a brasilcro e argantioo, em
B os non elle eolio o crdito argen-
, eosao fasta, por exemp'o. o Sr. Brabo, no
Afra, de Indr-s ?
Pala. soaMrar o, o Brtil de 5 de Marco d- 1886.
rr araito inferior a laxa da emiasdo
im> argesrtina, a attribato n.cettesa
i more a resoltado das ese^os do preai-
aate da r-pebea.
8ar-iar-aia tac I mostrar se meooe emavel.
8, aa verdad-, o Brit l ele tivesae seguido 4
baa a ptipiaai qae Ibe traeei detender o
Bvasaarea- Oa taro paia, sea jeetai atacar oo doa
aa* viaaab a, t>r-ibe-bia sida fcil, qaaaao re
i 4 sliesracooa dos aena contradi ore, mu-
aa by per bote eaibtuiaaaaa com qaa ellos
i aa vaatagoas da repaMioa Argeatlaa,
para lato aoalrsar eaaaa allegarles,
OBO) o p to de nota da verdad real.
Datas cara tai o rJreaW obligado a fasel-o, a o
fas carteado niasmuammiot depraeiar a ana ri-
aaf aaaasa. A priaasira eos maga serie de erti-
St a- La brit l ot lea errvor do M. Lasas,
ptaose ama a logar oa* competa ae Breo'l,
ojo Jpi |0 amnumgme H maneier dtwpayt !a(iaj
ak CJkmtirimmm, ala ora o que l*e hav la dado o Br.
i aratim catas
A ampara ala eatra a alisan pasa o
i lliatoe. Ornea o brtil, alo ao 4 peia.it
. tart/a. Alem disto oada adra
i ajara entapa ral-oa esa o
,> sjmoVs impleto, imparcial o (arto T Bo-
> xiotc*>, a, ras aaaasso, aoado a pao
vital para o Brasil, o preapan-
i vtaushos, qaio a meas aciida ga-
0* paa, alo aaa pedera faaer acatara aiada
a*ira rxUaordiaaria do
, a Bvdsal s*aa ai* dsaoatir aoa-
t i propriaa 1 lotividade do
j el aa qaa a 8r. Lamas disia
r, prrgoao o t4 mortfero para todos
r ac cao masa. O i
asear, Kr. Alfredo alare, Uatiu drato
asta, seria Hiparla da artiaoa, aos qoacs pravo*
jasa arr peana aja o Beaatt osa araaaiofles cliata-
aaadiaaariar, aa alo prt feriveJ 4 repa-
Be
es Argeatiaoa oa
> at4 o fia,
ta tovas a r*aaliea vi
ifesaaavtc irapartaala
I Eos asaa'axo, o* a**erde
. a a gtvrraa braaileiro qaa
Mata[li ae Piata it.bra a namigraclo, qae apptt-
- ,** lado ti-
*
paa este pe iodfcoqao
Prcsldcaiela ala i*ro* int-ii
(Do Jornal do Comaurcio da corte)
(Concllalo)
E' opiail) con ente entre o man experimenta
dos lavradoree do Kto de Janeira, a qae albura
por observarlo e experiencia propria, que a legu-
rao( de daracao da arbuato do cat e da sua apli-
dao produstrra exig'm o p:aitio naa derrubadaa
oa terreno de oau-v.rreo e qao a terr. bia e
bem aitasda aiuda que caneada da callar 0*0 cafe,
eom algam duaeao^j su muimi rm Mu, canform
asas coiitttaiclo, d canaai de graade propargii
saecbarina quaodo aioda aa nao tem dade e me-
Ibore do qae o terrena recentcment do da grnde regetacla seca'sr. Deuoastraudo
araactidio do eaunciado c.m canaideravoa agro-
nmicas sobre o elemento mmvr- de fjrm*X-i
orgnica daa d ja planta e cndilo* da sola
propnsdo para ama a para ontra, lembta o faeto
recente de, no municipio de 8. Pideli, os terrenos
do earcaiea rtmete pela praga, cobnrem se logo
depoia de magnficos ceuneviees.
Deata pooderaedo reaolta a affirmaclo de nao te
repeilirem as deas cultura), antes de pol-rem
coexistir aa mesma ettancia agrcola, ao lado urna
de ootra ooat lucro do proprietano e accreseeuta
meato da riqaeaa publica. >nle bouver na im-
mediice fabricas aperfeicoadis para deacaanchar
as eanaas, e estrada de ferro ji f-ita ou va liqui-
da qae a condosa barato, o praprietario divldiudo
em lotes peloa aovoe povoadare os t-rrenos qae
nio mais podra dar ea', utilisa-os pelo arreada-
ment, pela octavio do capital 4 industria ca
entra ao seo valor pela venda 4 viata ou a praxo
como Ice ceavier e entender.
Uatr* propoeiclo, qae ae pede sem rx'ceio v-n
tarar qoe a provincia do Ho de Janeira pitiur
terrenos apropnai. para a cuitara da eanna cooao
oa meibore de Cabia, da (jVaadeliip de certa
a^naalias limitad de outrss AatilUa, da Babia,
de Pernambaco.
Anda recentemente o affirmarsil o Sr. veador
Paes Leme, observador da di or competencia e
eaeropsrlo, qoe viiitoo a Aitllh, o Sr. Dr.
Draeaert, prefeeaor de agronoma oa provincia da
Baha, oa qeaea ambos, p resrreni em catada
ieatifiee c grande eng;nooi do Rio i Janeiro,
acbarrm na* canoa doa do Bb Negro e da Pa-
ria a maor riqueaa aaccbarina que tivesse.n en
eootrado.
A evoiaclo rpida no precesso da formaco das
cai.aas na Laisana c ao clima de Tacuman, Coa-
te iernelo Atgentiaa, oio permute que ellas consi-
gan) antes da gradas e da plenitadc do ioVerno o
grao de amadarecimento do qae reiultaa maior
porcen?ag--m de aaaucar.
O lorie precipitado e extemporneo de grandes
partid.s de canuaa, qae nao podem ser immedia-
tmenle detmancbadas noi tngeob.e, arruina a
materia prima ante de fabricada e colloca aquel-
les productores em eondic-a de no'oria iufenori
dade para lutar con a industria similar da provm
ca do Kiode Janeiro su m como das de Peruim-
boro e Babis.
Se a vid, eooio dis o sabia Vircbow, nio se
nio o mov ment hereditario da materia, sem du-
vids qoe tambes o detentotvimento doa sores or-
ganisados, tanto na ordiuj animal como na doa ve
getaes, tem de operar-so no trmpo de torar.ci
e aaa condic- evorntivaa do meio em qoe ae or-
ginaram ss existencias primitivas. A adapUcl
foro de toes eondiede de tea mi oa iaierioridada
doa seros novaaK ato errados e (ocaessivamoate s
drgeneraclo daa opecie ate qae oceambam aa
Iota ecos os qoe cenasrvaram o vigor do origem.
As canuaa qoe (eem de cargar 4 mador, aa forcada
om oito oa t>ove meses nio podem eoneorrer aa in-
duatria aueari ira cesa a aaa peteorrooi o rycls
uosbplato da vegetarlo, oaa ccadicoea adaqaadae
do* rattn do sol qae sllamism e anancetn a noasa
teta.
D po's de referir ae 4 India a a ootraa paisas
productores da Asia a Oeeaaia, eem oa qaaaa com
para aa proportVe aaecnariaaa daa aa da
Brasil, eatra ao rame da predoecao, diatnbuicls
o pomelo do aaaoear noa taaroadoa do globo para
tcclair que aa Iota ooosaserea'antrsos prodoctoe
victo:ia ha da nt cassariaatrate pertaaear a esta
ultima. Segundo o aaloawaeo do Dr Drseaavt
(Bevtsra de eagsntirta a, 1*8 pag lffTj, fhadvle
osa iiseatrs pnblicacoes da Ali-maaba, a tabriea
centrar de Weatara, qae amo daa primearas deesa
pas, nio pode prodaair om aJIogramsaa da aaao-
ear por prteo Stenor de 186 ii; a tabric* cea-
ir I do Vecneide gestea o m o prodcelo de
igaal peso de aaaoear 141 lia a asaua ootraa, o*
paaso qaa a wsaieseu biatilrir, (oearregada
oit:m>maate da estodar o prnesaao da di leal n ap-
plicado 4 eaaaa do aasoear, avelioo em 06 reja a
casto da ptxdieelo aa provine do Rio da Janeiro.
Dobvando saessao o prreo de u orlada da caona,
aiada asaiar flearia margem para entrar o nosas
asaaear ao eooaorreacia a rxpeillr dea otereadea
saaia oa saeaos fraaoea a arooeto da botarraba.
Be, paga (Miada (I.OO* k) eaanas bdOS,
eosao caleat o 8r. vaador Psea Lama, as eVape
xas da pindaralo aaa exeedavio de 90 ra. por kilo-
graarma, se aegarra astas a Ti ra.,
cedo no ataiaao o r3r. Dr. Draeaert
podermoa osos as atreaaitBK moderno apertai
(oadoe de faonosfli 1* aasoear off roaa osos ra.
aro o Basaa ptadsjrto palo proco do
henea da Allessaaaa, Praac*. Aaatria o
Qaaoto upa< ti, do
Pairead i da parto ootroa poatoi alias importon-
tissiotos, cooso a maior pureza do caldo e faclil-
dado de trabalho, que iariata Ulva por si sos,
salvo a quoetio da attunoU do coaboauvel, pro-
ferir a diffuai i prsalo p?la moauda, raferir-
e ba ao oovo proceseo anieameute para notar a
eooeloaao do leiitjno, (gande a qual ae firaten
pala eipirie icia to*tnica qoe a mesma aaaaa, da
qa as moeadaa u'.iliaam i 1/2 */ da aasaoar, di
pela dinaalo o reauiudo de 11 1/4 /., i ato a, asa
da 30 / do qaa se bbtioba pelo oatio precesso.
Acrese qae (palavrea da eommiaaao) a aoroan
tagm rio aasaoar (II 1/1 j4 extrabida pela
d.lfuaio, nete pas aioda podi ser au^meauda. >
Em ama carta qua Ibe distgio, o or. veedor Paes
L'ine, aatoriiaJ neotai matera a cijo real me-
reciataoto apresa devidamanlo, utas quu aiates de
ver piuco confiara taaabeaa a a eupsri irilaia do
novo meio de extraoclo, oom particusarmauto ib
eoafiou, di o taguioio :
Com o nrocaaao da difluiaj. bal-'r-nos- e.aoa
com armas iguae q lants 4 extra co do cali-a,
e no aeu Iratamealo matar faciiidada ancontrsmo
ui qu c faurioaates europsjs. caldo de
canoa man puro que o da bu'erraba a aa mai-
aa> c ai iaa ': a outro aspecto e maioi nfii aac-
cbariua.
O otro fasto digao da meneio; oe pradacaoa
da ctana qaando b m taroioadoa mirauo u coa-
sudo directo e os paladares m.i decsics accei-
im .i coa facilidads. Tal nio acantea) so
assuear Je O-.-lerraoa, que tem de a.ffrar traaator
m.cui, ti atc^rava^ao de preci, proveuieatea da
refi lacio. lito poatit, nai ba r.xio para recelar
:'. i^mv '' le productos, ureo motivo qoe pode-
rla faaer aoandooiar a taaa fecunda de aarabrlecer-
st nucleo colonia servidla por eaageoaoa oen-
traea desuados ao tabrioo Jo ansucar.
Picoa c tramante demuestra! i oo relatara
da cjinmieeio que a(aduu a diftaaio, quenco s
poto rsduar a loap?aa do camaustivel adopta-
do que teja o prooBiao com as rnodificacoo indi-
cada.
Augmeatada a capacidade in diffaa res e a
t-'-up r.rura d.s al-tia4ore, sbter-se-liio caldos
quaai a.rmiti c o geradorea ecinamicoa redu-
tuio ainua, man esta.pasto importante dai dea-
peaa de fabricaclo que >.iuia pode tt aUeeuada
pela irausfoimaclo das talbadaa (ba^coj em
maasa para papt-1, cojo valor, telonio intoraa>-
c a Qledigaas, oaeilla catre be UlUaraaestarUomi
.r i.-n isila. E pirque nao satsawacer sst ia
duatru de perneaos capitaes as lado daa granJat
tabricas? Se em Brauubj, eom cailoa diluidos
(>,*>!) Baaim), a despasa de leah por mil kilo de
anear descea a ,x'i k numen quiai irual a
daspesa doa eogeub js das Antiibas noa qoaea ae
qu-:iina o bagaco, devemoa esperar anda maior
redaccio .iuaudo aralarmos asidos da a 9gr;i
Baumi.
A noa propria sxpsrieaeia em materia de crea
co de eagenboa ceatraea e lambona a de ootroa
povos, i-np- a maior dmcrirlo o caaula na tun-
dacio da ii.vas ftbrioat deata ordem.
Sel frente de alguui engenboa da provincia do
Bio de Janeiro ae aadiam eavaloaires da otator dia-
Uuccio e pio'oiadd e eatra ollas o Vucoode de
Aiaru.mi, fue dador da fabrica de (Jjuaeami, qae
aa ordein moral reprea-jota o qa o caractar bu-
mao ple dar de masa elevado em oor>reaa e vir-
t -ice, alo manas oa-rha a aatitbsae.oSsreaida por
coacessiooarios fav-recuka petos poderes pbli-
cos, qoe racebsrsm garaatias de juxja da capitaes
aaaa realesaioe. Em todo caao oa praoedeata*
das adminiatraco.-a, anda aa mais honesto, qaaa-
Jo meaos aaiaadorea, meamo aaaioar nio poJ in
servir da norma regaladora na deoeraolo quo ae
teoba de tomar.
Aoooieoa aa latas da iadottri o mesmo qae
aaa bataiaa dos eaerciloa. Os bauUw.-ada vaa
guada, se tem a oonra do abrir casatoao baa-
deira omballcu'e, aao os que, pnmeiro a maia
expoalos, aoccaoUem 1 mslraiba das batanas t
depjis desmascwalas. Hie sa alai ras, que se a-
gu-rm, as qae aleaucio c asafraem a victoria.
As guardas auiad, os primeiros expl ,raio
res deata iodaatiia tieeram oa fon tapio de maltas
daa actuaea faon :a esotraes de tactear o torreno
at aebarem a vereda deiejada com grande des-
pendi de t especnladeres das empresas, iotramotteram-aa os
parasitaa dos foraocimeatoa e nos intermedios sa
esooaram centenas de ron toa de res da oapitaJ.
Se exacta, como ss da, qus algama fabrica dei-
xaaae ella e ao intermediario lacro supertor a du-
eatu cooto. ama fortooa ; se 4 exacto que cm
um pas, onde se qaeiaam as mais precilas re-
sistentes madesras para deaatravaacar aa planta-
ooer, ae empregaram ooma eatoios colomoaa de
ferro coropeo, eacaias, aoalhoa, eobartaa, trava-
meotos e ootraa peca de ronttmcoi tambem da
Ierro ; se fiseram, como sabemos, extensas a caraa
linhae de vas frreas, nio de admirar qoe o
rendmeoto das fabricas nlu de porcentagem reau-
neradora a capit.ea deiperdiosdoa !
S-gondo refere cbaervador profissional, um doa
en ge nuca osis prosperes de Coba, om qae a col-
tara ae liga ao reecici, va aquella das mais cui-
dada e p> i testa, oa saacainiimeoe appereihus doa
m*lb 'rea, mas qaanto aedifiotoa apena e modea-
ramento aa nsiwssarisa para proteger as operoo< s
da iudaatria o agasalbar oa trabalnadorea. O qae
aoe acontece* e repetioao de que so devia ser
dado aaa Auuleea ; aam se espaica de ootra forma
o tacto de aereas, ald, eom taota desigual dade,
remaaera*** oaoapitaas saspiiigaiais aas greodtt
fabrica do asiucar. ao paaso que a groad* fa-
brica da Arboassier, sen Porat 4 Pitre, na troade.
toe**, ndaaiade a fidOt* pagamento do MM
kitoa de oaaasmaaVs pode vi ver qoaodo o aaaucar
daaaa a 800 rea per kitsgratama. o eageaho tam-
bem imprtante Lea Caaes, de Cabe, teta avulta-
ds> Inoro, sentaos atareada da ra vana paga a
Lamo tengo o oogeobo Portugal, te, tamb-am de
Cuba, dirigido eem regra, eaassemia e pro porfi
modasta da par aas paga a seu aaoar qaaado
Iba obtsas o prea de l*i a 160 res por kilo-
da aasoear em 14 boraa de trabalho. .
Poodo da parta, porm, esta excepcio, adnrit
tindo a compra do eannea a 61 a tonelada, 3/luOO
psra o fabrico o 11 para a amortisacao de captol
a reparo, tem a a despeaa total de 91 para pro-
daair 160 kilos de maesa cosida, dando 100 kilos
aa aasoear turbinado e 60 de mel 31 terceto os
100 kilos de sssocar por 64000.
Batas observaooes, par qae chama atia.o
bien provincial, so appiicae i aoaa hsje
b chamada terr abaixa, cajeo terrea Irr-
a'masaia forneceram duraaao quasi aras aseeloi
* esssasntcs da riqueaa a stesjUetoae do atto de
Jsnas e tambem aaa "?rrlstiinsatas da
aciasa, onde nos nuelaoaasle papla
paa anJtura e fabrico da aaaaotr
rio bracos, qae se dirijan tambem para a cultura
actual do caf, qae o sari por maito tompo aio-
da a mais remuoeradora oa provincia. Os fectoe
soatsoipnaaaai, aMeatodos pasas eatetistieas ao-
loniaes, deaotam que, ae o assuear de caona bom
e barato ha de triuinpbar pela eoncarrcneia nos
asaveadea, o ea*-, ji lem rhaumno a taade a de-
crosaaa aiada aaaaa a proiurcio, ao paaso qu
par emqaaoto nio consta qae o cooiaoto eeeontre
ouUa reatriecos aealo na iadustria reprevada
das ialsafioanoaa. Os loos prodoetos ae aasilia-
rio por aaa forma o por oatree, podom prosperar
ao lado om da outro, romo joator, cuereadloJo-ar,
sa enarecear ao eonsumidor no seto final de serem
ingaridoa.
alio oeneordari, porlm, em se ecncedosem en
geohos ceotraes a capitalistas e Bta.ciaoDes com-
merciac, mas nicamente e eom a daeaula de
inalieiiabilidade peasoal. iete de pasaarem as
qaotaa com oa reapectivoa predioa ao f,xendi.iroa
vieiabo daa terrea em aoe ae teiabaas de eetaoe
locar, como a tem pr alteado na Ailsmaaha a em
ootroa ptuea. E' om faeor 4 iavoora existente
oo ioteresae do asaiar poaraameato d provincia,
que, eso vea do ioeficas garana de joro, poie
preatar o aeu erudita para a acquioigio dos ma
cbiaieaos, ficauds aa constroecoe a cargo dua
coaceaaionario. Maior vanfagam e estimulo uia
loe pide < ff reejr a pro.inea do que a poase e
g>so dos Rpjar-'ihos desda logo medanle o premio
doa aeua Ululo de divida, e a
depois da amortisacio do capital', qoe aisira Ibes '
acontece por urna bem c-jinui.iaia operaeio
A provuscia presta o seu creditj para aciui-i-
cio de uacUiuiaaaoi que, negados e montaJss,
nio devem exceder o cuato de <&( :0W)i, be. cam
prelaclo convencioaada noa dividendos ato o corn-
puto do joro depoia de pagua o* gastos de produc-
is e tambem a,are s Lorie* por meo do coub
real eatipalado.
Oa oancasaiaaan obrigtm-ae 4 e*ntrurr;lo
doa editwioa que derem aa matalos lia-ir.
bertaa aoaro miare* de Ij.lo em non alicerce, I
fuginio-se de dup -odiosos atorros e dasat^rro, de
ootraa abras aacusavea irai oiteuiae iinbaa de
Uilb js, data iliuotiiau,o.' drapendjXiasiranii ou- I
traa mag iiAcsnaias) ; obrigata-ce a t. rnecer i
materia prima que Ibe tera I -o paga separada- |
uvnlo ; reavbem drpois de pico juro ilitvico coa |
titu o da pr^vi.icia o premie du capital que tiv.: '
rom smpregado at o mximo qae ae detr-nniear.
0 azaraao ser4 impataaia i amortiacio p*ra e.-
apreaaar a propriedade bvie e iseata de toda t>
fabrica ao* cooceasiouerius. b,1 ao l-mo desate
tanriuaa qa couvm eeUbelecer o nnclea d? m-
migraoU, j moucinnad n'oa:ra parle di-ti ex-
poaiuio c aquidle que a iabriea dever rresr para
augmento no fornecunento da materia prisa*.
Peaooawigo os clcalos das empr"sai e acbou-os
lio asaltados, qu* rep-itro otrsbatbo em um con-
fareocia, eom o Sr. preaideote da provii-ia, com o
Sr. veador Pae L me e o Or. Oraenner. A i ia
asaim foi Ul a porcaatogem aV>4 lacroi q le opiu u
pala roeauaidernoH. das parcolias.
D friso ae, adopiada a base da venda d> assu-
ear a VMJ ra. o k>.logramma e da ompra de tone-
lada de canuta a 64, o lacro sebsde orea par 30 */o
a vaiatngem apparice Ul qu i pee.-is* v-r.fie i r se
eseapou a-g m elemoat> oorroao do calcule.
Em siloacio d.versa da actual opinara pela
iaioiacio uarcial da emoresas, mal sarsm prst-
eos .tres ou qaatro anuos para s a valiar s expor-
mentecio. O teiapo argii, preciso recuperar
pela d -eisio e firmesa o que as ditSculdad finan-
ceiras da provincia, agora felitmeote rcm.vida,
fisersan peruer. Eatude-se anda mais o asaumpts
jonjaiuUmate em lodososseus aoatoa, lim-m-se
todas as cautella deexeoocaVo, previoam se o mais
possivel a superveniencias a bem verificado! todos
os pintos tecbaicos t de arcano commercial. ao
pasdo que se examiaaoi as localidades, ss estabe-
loce a uitelligunsia c>m os agricu torea, nat a ad-
ministraclo, com o criterio do qaieeeta dando pre-
vea, -L autora.;i, qi_' ibe der le proviaciai at
onda ella ebegar, esteadendo a toda provincia
os b-nefieios qu; iba hao de advir da maior
inteuaidade ao povoameuto do sea territorio, do
aproveitarnonlo da toas torras j largadas e da
rastouraclo da urna iadustria a qoe a preodem ba-
bitoa aeeularei. Urge deliberar sem demora e
tratar kgi de executar em todaa aa sosa parte o
plano, qoe ae adoptar. Uorafugit.
Nio c.ua.'i r aem ama d-c arac-io e tambem
molar-se a pretexto de religilo, sea intei vencao
da aotoridade ecclesiastiea.
Declaro a V. Exc. que nio podem oa festei-
ros, irmandadea, ou qnalqaer outra pessoa, excep
cao feita do ir mi Ignacio e dos religioaoa da
Peoha, tirar asmlas sob qualquer pretexta, sen
liceaca dos Brds. parochos, por eacripto, nio po-
dem os de orna fregnesia tiiar em ootra, e nem
permittido aos que tiverem licenca parochial, con-
dusirem imageos, ou outro qualquer symbolo re-
ligioso.
Peco, paia, a 7. Exs. qne se digno applicar
com rigor oa meios aecesaarios a impedir tal mo-
da vvenos*, o qual se aeha muito geoeralisado
nesta diocato, principa I meato neata dade, oode
tbundam os vadios.
Deus gaardea V. Ese. Illas, e Exm. Sr.
Dr. Francisco Domingue Ribeiro Viunna, chufe
de polica deata proviucia. %, Jote, Biapo Dio-
cesoao. >
Oeelana Mano Onmpsa qa o Sra.
contribantes da deeima urbana teobam em lem-
braooa qae oeste mes esti se cobrsndo o semestre
de Jalho a Desemoro na Becebedoria Provincial,
sem multo, conforme foi annonciado por edital.
Seri conveniente qne nio se aguaedem psra os
ltimos dias, visto como tambem esto em co-
breos, me mesares cndilo?, ootros isopostos, c
0 atroparlo pode dar logar a serem prejodicados.
la al< aeiari* piara ia>89 Pomo* hon-
toos obioquiades eom Hados kalendsrios para es-
erptorio, remettidos pelos Brs. Francisco Ma-
noel da Salva e Btpbael 3s 1 C, negojnantes
ettabelecidos nesta prau, e qae os offerecem re
tastos a seos fregueses.
Agradecemos.
'ers"*-*! te Cara ara* Na noito de
34 par 5 ha veri nesra linha um trem extraordi-
nario, que paifir4 de Jaboato para o Reeife as
'O boras e 30 minntos e regressari para all 4a 5
h.ras da manbi.
N uo.te de pera 26 haveri ontro trem ex
traordinarfo, qae partrri para o Recfe a 9 hora*
e 15 minutes e regreasari para all a 10 boraa.
Cu! da iitrliioil O ,Sr. Ploriemundo
Marques Ltns, ltimamente nomeado coronel com-
manlante eaperior da gntrda nacional do munici-
pio da Lacada, j preoton juramento e asaumio o
<-xere.co dee pos'o
Perrs-da ero Caiang- Na noite de 24
para 25 do corrente a ferro-va do Ciixang expe-
propriedadfl tiual | dir os seguitrtes trvns extraordinarios :
Parttndo do tedfe: pela linha principal at
Dan IrmJos, 4s 11 bjraa da noite, e i, 15 a. e ?/45
m. da m iul ;i.
Peio ramal da Vanea, s 11/5 in. Ja noite, e 1/26
m. e /50 m. da manbl.
Pelo niuoal du Ar.-aial : al Ap'pUCOS ; a 1/5 m.
da msnha ; nt n Monttir' aa 3 '"> m da uiaDh.
Pcrlindode [ ou IrmSos para o tevfe : s 11
borr.g du norte, e i |/l m. e /l8 m. da manb.
Pnriindo da Vartta : us 10, 45 m. da noite, e a
1 M m. o 3/10 m. da mauhl.
Purtindo do Monte.ro : s 11 horas da noitp.
l'artmdo de Apipnc l, pelo Arraial, as 2/5 m.
da inaiib.
4.* Itataili-t '!*- iiifanlcriii Antes
le boutein, tarde, 11 ^ > i.io de iutonlcria,
flob ocociuiauJ' do Sr. uiij r Es: v.w Ferraz, fez
'X-rcicio na ordem Uuida, ni Uumpo das Priu-e-
tas, depois do que, prrcorreuJj diversas ras cm
basa-o mi.itar, rtcilbiuse ao aeu quar'.*l s t
boras, eem incidente i-lgum.
Somos iufo.mados que o balaibao trabalbuu
b m, rt: inmute na Lnmc'O de quadraJo, mar
cbando pot toda i h, toas faces.
Hitan do ^atalNa capella di AoylJ de
Meodicidade, em Santo Amaro, a miaaa do Natal
aera celebraos meia noite.
Xa .rn (Jo coatume hivi-r bj.iJc a'iquella
liaha at depois da musa.
Miaado jiulioSer celebrada na cipel-
la de Santo Aaioro das S iin .3 a iniosa du Oallo
com toda a pouipi, fisco io-se ouvir a oanda de
uiusic do 14 botalhao d- intanteiB ; a-ndoa
misaa celebrada na porta da grejd pora mai:r
acommodacia dos 9, ilsh noite em p.nto.
Ircji do 1.1 irsmenlilNo: igreja ha
mis5a ro Ntal meia norte em ponto, tocando
all sntt-e e depois u baada da 2.' liaUlhao Je in-
fantaria.
aoctpdadre 4. Joo Bapflata No da
z'} do corrate etfectnoram-oe os extaneados alum-
n s da r*:-,'.a particular do sexo mascuiioo da 8-
B
ids
cieade Benefijeat de S. Joio Uaptist,
pelo Sr. Ignacio O ornes Perreira.
O acto foi presidido pelo Sr. Or. Salvador Koj,
sendo ex-imiiiad re- i profesor publico Jc Oco-
viaoo da Rocha Mello e o profese or da cade ira.
Aesistiram ao acto o preeideute da aociedade,
alguas Socios, diverjas iumalia9 e moitos convi-
dad is.
Pind o acto deu em resultado o seguinie :
1 raoMiu;--I da CjsU Magalhes, dieUnc-
i ?ij-
Julio Joe Correia, plenamente.
lleorique Itoaen Torre Lrallindo, dem.
Paulo Domingues oa Silva, dem.
Vicente Alvos sforeira, idem.
Gandido Ribeiro Soarea, simpleamente.
Neaja ocessiij fallaran) oa Srs. Mau.el Odilou
da Lima Viries, orador da scciedade, Jos Oeta-
visno, Jj- Mannho da Uoata Santos, Ur. Salva-
dor ii .sa, e a Exma. rjra. I) Mara da Ceaeeicio
Prancisco Jos Seto Jnior, idem.
Victorino D. Mais. idem.
Faltaram 4.
Primara labra
Letura, srithmetica theorica e pratict, gratn-
matice, manascripto, historia sagrada, catechig-
mo o oaligrapbia.
i* o 2" annosAndr Frederico Naaser, Fer-
nandes Libo e Osear Lima, distinecio; Jos Mar-
ques Amorim, plenamente; Defphim G. de Bar-
ros, Joo Licio do Carino e Henrique Palhares,
distinecio.
Faltaram 6.
Aa aulas comecario. a funesionar a 7 de Ja-
neiro.
Exnniea primario* na Encada Ea-
erevoram-nos em 19 do dorrente:
a No di a 5 do corrente, sob a presidencia do
Dr. Aquilino Porto, delegado Iliterario, tiveranj
logar os exornes das alaaraa* habilitadas na efico-
f regida pela professera D. Alexandrina de Al-
buqnerqae Araujo, (1.a cadeira). '
a Foram examinadores, a professora da eadeira'
e o professor Joaquim Jos de Moara, dando o se-
guinte resultado :
1." grao.Idalina de A. Reg Barres, muito
adiantada ; Deolioda Mara da Cunceieao, idem ;
Mana de A. Araujo, idem ; Ignacia Hara Sara-
va, idem; e Mara Marceiliua de Ase vedo, idem.
2. grao. Mana do A. RVga Barros, muito
adiantada; e Francisca Flora da Silva Lina,
idea.
a 3. grao. Celina de Albuquerqae Araujo,
distineco ; e Jcsepha Flora da Silva, idem.
< No da 6, sob a presidencia Jo mesmo dele-
gado Iliterario, prestaram exume os alumnos da
2.s eadera do sexo masculino, regida pela profes-
sora D. Leoneia de Luna Freir, sendo examina-
dores a proprietana da cadeira e o protessor Joa-
qaitn Jce de Maura, dando o seguate resul-
tado :
1. grao. Francisco Jos de Bsrr6; adisn-
tado; Antonio M. Pechero do Amar*!, dem ;
Frauciaco da Roca L.ma, dem ; e Maooel da Ro-
cha Lima, idem.
2.a gro Jote Henrique de Campos, muito
adiaatado ; Moco, i Louic-nfo da Cuuha, adiaata-
do; e Jos Reparatu liarreto Lina, dem.
i No da 9, tambem sob a presidencia do refe-
rido delegado iliterario, prestaram exame ..a slum-
as habilitadas na 2 cadeira do sexo femenino,
rogida pela professora D. Ciaudin Mara (i* Con-
ceicio, sendo exasuin.tdores, a propietaria da ca-
deira e o profrBSor Joaquim Jos de Moura, O
resultado t'si o sagainte :
I. grao Anua Eugenia Pires Pessce, muito
adiaatada ; Jjaepla B. de Andrade L!mi, dem ;
Gorlbenmna Perctra d;i Silva, i:cin ; Qlympa Ca-
valcaute de Aibuquerque, aj>aatada ; t'iionlla
r'otroaiila da Gouccivj, iuen ; e Mari.; de Au-
drade Lime, dem.
. 2. gr-o. Hermina Amana da Silvs, muito
adiantad* ; e Antonia Cava!e>n;e de Aluaquer-
que, adiautada.
N. di.i 12, fi.iiuieote, prsstarim exame os
.'.uii.:u ii .mi- -r. '= un 1' cad- ira Jo sexo masco-
lino regida p-lo prefetser J.aquim Jos de Maura,
aendi examinadores o professor da cadeira 0 0

> .
om pedido aos seus amigos all presentas e a todos ; pefreira Santos, que tcrminoi ollereceudo aop.esi
prodacto ai aa
qoe a artiga 4 *t
O Sr. reador Psea Leste, qne o viaitoo e refera
estos tactos, da em a dos seas refalnos qoe o
proprietorio i). Maaoel Calva as 1877 j ae da va
por muito satisfoito coas aquelles prec-s, doa quaes
ibe provinaa nasa erada de 20 '; do capital immo
biltaado. Kobra eato poeto da o mesmo 8r. vee-
dor Paa L-ate aa aarta JA citad :
Grandes erre foram pea ti ea dos na fandaed
doa anaonhija eoatiao do Imperio, aner eoastraio-
M adrafass huaisas, oa eataadaod dsenos de
hilcajiearus de Un has sarraas dispendio, qae
avoltaram o capital improdoeuao.
Os foraecimeetoa em globo tambem sncarece-
rm aa rabrieas, a alo ae proenroo adquirir a opa-
re.bi a aos mercado earopea, oode a mi de obra
satis barata. O que aa pagou por mil, fcil-
mente oa coaaprsri por gaiarbaaioa, o grande* ra
deceore arrio feua oa dispescio doa apparalaos
e eoostrnnelo do edinctos. Keecrreodo ao car-
eado allemaV) (Aoairia) e belga, um profissional
aatoao ootaprar apparalbos da loperior qoaiidad
e maurisl rsoolaido per preoos nuooa vistos ao
Rio da Jsaairo, e a esta eeoaomia addieioaaaao
qae resillar da asatrocean da odiBeio eom ma-
terial do box nio saetai, da 800,008 fraaoos a
aaspesa total oes eaaaa a apparelbus para fabri-
car diarumrate 26.000 kilos ds attocar eooo> pro
docto do SfiOJDO sVtos da eaaaa cnltrradaa ees
esawra ufa nqaaaa aaaafcatins alo aaiaa do
tWOfO,
J teu oomprov lucanos
C jxi rval jr amia tanajje ia J ole o daconvievi '
do qaa de partid >, rspreaeotoato parlamentar de
ama proviocia, qie coata cerca de 1J,00J eatkbe-
lecimentoa agrcola ma .ido pato* bracos de man
de 1J.00J taibadarea servs, a dos qoaea reauta
*er ella at b j : a miior proluctora a primeira
oaotribainto do Imperio, tota da resistir iotoecao
daqualles qua por cal ca os poucoi do qualquer
untares*, ou aiada- ootros motivos tai respeitaveis
oomo siaaertdade a coherencia de opinides
jalgaremduver pertobar a ordem legal firmada em
ido pelo comjramisso solamae de ambo os par-
tidos coostitacienaes sab a flanea do vario emi-
nente, caja proseos oo g. veroo tranquiliaa nestes
diaa dilfiaea todos os qoo teem intorate aa esta-
bilidade deate pas o qae a naci presa como o
mai* provecto-e illostre dos aatadiatas brasiieiro
Como dita, anda ultiman-ente dirigindo-se ao
eleatorado do Rio de Janeiro, nio pode jams
convir na tomeridade da se destrnireo-i os qaadros
da erganiaaoio do trabalbo actual sem qae sa
aoeeatue onrioom na realidadedMcoosas es linea-
mentos da oranisaci, nova.
Ikaae sou modo do p-wsar, qae tsabem o dos
sena amigos all reunido e o da proviacia qae re-
preseataai, impoe-lbae a todo, como dever de coa-
scencia, o encargo daae empenbarem com os mai
resolutos esforocs pela orgaoisacio do trabalho
livro da provincia, de medo que nao noa possa
asaaitar o necio de eotaanar-se o briiho deata
estrella fluminense, qoe fulga sempre com maior
bulbo na consteaeao naciooal.
Be to loa aa oniram oom dediaaeio neata patri-
tico compromiaso e nio arrercarem om instante] na
eaacacio, bio de asm duvida adtantar desde logo
a raMiaaei do iatoito, ajudadoa pera leal e firme
cooperacio do preatimoao cida .io qoe se aoba i
freata d aaeerao da pro vieta do Rio de Janeiro.
Ajexpoetado, da que as di ete extracto, ainda
qne iocoaapleto, obteve ao asa signaScativas de-
m, ntrico do a do i aao da todos os depotado
ptoviasaaes preaeatea, 9aa sutaatmes declorarata
aceitar am teda* aa soas pastas o plana procosto.
Em nome e a pedido dos asno eollega*, o Sr. Dr
Baleario A aguato disse qae a maior i a da asaem-
bloa provincial, adoptase! o plano lembrado, for-
mularia aa respectivas ideas em projsato de lei em
urna daa proxisaaa tessdes e conclua com o agro-
decimeoto deeido ao teaudista eminente, qoe a
provincia venera o a com pan ba oomo o nrai aegurs
gm qoe so Ibe poda deparar.
*
ama*ammm**amnwammmmmaamammwmnwmm*mmm~mmmmmmm
dense da aociedade u Sr. fr'lonauo Auxcaeio d
Trindade um liodo bouquet
O .raJorca foram calar.^ament applaudidos
A noite foi cantado o bymno da soeiedade por
diversas senboras e peioa aloinooo, acompanhados
com msica
Fot tambem oforecido as lixmas. familias e
convidados um copo d'agua.
Inaiituio rcbeoloaica e (eogrpIsl-
eo Peraambaoano-Uooitm, peranto mui-
to socios no sali de honra do Instituto Archeo-
lgico e Cieographio Peruambucano, teve lugar
a inaagnracio do retrato do seu socio fundador e
benemrito o Exm. Sr. Dr. Joaquina Pires Macha-
do Portelia.
0 Sr. couselbairo tinto Jupiar, presidente do
Instituto, declarando o fim especial para que con-
vocara a sesao, prouunciou algumaa palavrea, re-
lativas ao cbjecto da reuniio.
Em seguida fallou o Dr. Jos Hvgitio, orador
do Instlate, o qual conclua propoodo qae se te-
legraphaooo ao Exm. Sr. Dr. Portelia, felicitando-o
pela peora de apreco que acabava de dar-lbe
esta aaaociacio-
U lastitoto approvou unanimemeote eela pro-
posta e tes expedir immediatamente iqoelle tele-
gramma, bem como approvou do mesmo modo a
proposta do Sr. m .jar Codeceira para que se man-
daste tirar em grupo o retrato das cinco socios
fundadores do Instituto, Drs. Joaquina Portelia,
Witravio, Torres liaodjira, Jos Sosres e maf .r
Salvador.
Poucoa momea tos depois de encerrada a saseo,
rec.beo o Iuattu to, em respoeta ao qae enviou ao
Exm. Sr. Dr. Joaqu.m Portelia, am telegramm
contondo o aeguinte i
a Pralundiaaiuia gcatidio por tio honrsoo obse-
quio a.
Iiiallluio de .Votas Nenborc alo Car-
muEncerraran.-se no da 15 ds correte os tra-
balho* lectiva desto eollegio de insttnecio prima-
ria, secundaria e recreativa, sito i ra do S.
Francisco, palacete n. 72, e do qual directo! e
proprietano o Sr. professor FTermino Rodrigue
de Siqoeu-s,
Os exames qae ti seres rugar dos das 13,14 o 1.1
do c- rrente, e foram presididos p> lo director, sendo
examinadores os Sri. professor Augusto Jos Mau-
ricio Waoderley e os acadmicos Jcio Joaqnim da
Cotta Leite e Joaqaim Thiago Lopes da Panacea,
deram o seguate resaltado:
Portuguti
Prova escripiaredaccao; prora oralanal ja
de ortboerpia, de orthographia, de lexicologa, l-
gica e gnunmatioal.
1* 2' sanos
Hemetorio M. da Silva, distiaocaa.^
Eudidea Lima, approvado.
Nstor da C. eantos, idem.
Faltaram 5.
Franeex
Prova escripia redaccio; prora oraltraduc-
ci, an> lyae de ortboerpia, lgica e gramnutical.
l'e j annos
Demetrio Joaqaim Rodrigues, plenamente.
Viet D. Mala, dem.
Fraocrsco Jos Leite, idem.
Hemetorio M. da Silva, idem.
J .s Rodrigues de M. Franco, idem.
Nstor da C. Santo, approvado.
Faltaras 5.
LoJm
Pro escripiaversio ; prora oraltradaccio
e analjae de clsticoshistoria sagrada, gratama-
tiaa.
1*, 2* e o* aunas
Demetrio Joaqaim Rotangaot^ distiaecio.
apa laagoai a esta dioassa tana tea-1 JXoclidaa Laota, approvado.
saiaado par extirpar o grartssimo abaso de as-1 Jos Bodngnet da ti. Franco, distiacoio.
HtiTlSTA BIAtUA
Caaaara eetalealsratlesa Por accasiia
das feata do Natal, dtsde amanbi 24 do corre-
te, at 6 de Janeiro prximo tatoro, ficam iupen-
aos os trabalho dessa repartici).
redime ale apa0 Illm. Sr. Dr. che
do polica por osneto do bontem datado expedio a
mai terminante* ordeaa i aatordades policiaca
no eeutido de faaer ce tsar a abuso constante de
oficio abeixo transcripto de 8. Exc. Rvma. o 8c
biapo diocesano.
a Palacio da SoMsde, 20 de Detembro de 1887.
a Rxm. 8r. Bogo instantemente a V. Exc.
ae digne expedir ordena termiasntee ao sentido
de faaer eeasar grande irreverencia o atolera-
mi aooso qoe em todo tompo, taxim aestos al -
timos di, tom-se isseovoltido nesta etpiltl am
grande aacala, de andares individuos de apa oa
ata oda, a esraolar para aa frats de Natal, oon-
daaiade intagens oa emblemas religiosos, no iatoi-
to da ageaaertm maioret doaatiros.
iir.Sibasti.it dj l. delgalo lt! rario Dr. Aqoiiino Porto.
Eis o rcaulado :
Io grao. Cemocrilo Jo-.qum de Parias,
xuit) adiiurad) ; .luvcoaiu Dr^dato Mouteiro,
adian'a : Jos Rusoo de Jess, idem.
a 3o grao. Joaqaim Freir Barbasa, diatinc-
ce.
IVdos os exames foram coneerrdoe por alam-
n s e convidad t.
Finalmente, na n,nte de 18, feve lugar io pa-
vo a cmara, que se acbava bnlh .ntemetite pre-
parada e iluminado, a solemne entrega doa certi-
ficadas a'. exuininsdcs. O sali estuva repletj de
aeuhirai e de cavalleiros.
A'-. 7 hj.-aa principiou o hoto sob a presiden-
cia Jo i)r. juiz du dircitodo, eomarca, '-.-nao a seu
lado os Drs. Aquilino Furto, delejado litteraria,
Manoel Doaite d Furias. Sebuttio do llego Bar-
ros, e couega vigario Lima Campas.
Ao entrigsr cada alumno o certificado, da-
vaodelegdo li'.terario um premio adequado au
gro. (Js certific.idos I .rain mandados faxer ex-
preasamento para a feta.
o Depila, usaran da palavra oa Drs. Aquilino.
Porto, Grotkifredo Moscoeo, G-alvio e Maaoel Duar'-
u; de Parias, teooo tamcem proferido urna tocan-
te ailocucia de despedida a seus collegas, o alum-
no Freir. Todos 03 oradores firam appiaudidos
com salvas ae palmas o eutbusi&smo era im-
menso.
Durante o acto, tocou a bauda marcial do So-
eiedade 6 de Abril, que muito cooaorseu para
abriihautar essa testada ioatruccio ,
Examea primario*Fiseram exame no
da 5 do corrente os alumnos da eseola publica do
Sexo tr.aj.-uuuo em o Porno Ja Cal de Itamarac,
peraate a cominissio examinadora coinposta do
respectivo d-legado Iliterario o Illm. Sr. Tbeatiao
Carneiro Tavar^a de Mello, do examinador no-
meado acadmico Francisco Martiuiano de U.i-
veira e do professor da cadeira Alberto Augusto
de Moraes Pradines obteudo-se o resultado 8t-
guiute :
1 groJos Octaviano Cardeiro Galvao eJAt-
tonio Jote Vieira. adiaotados.
2 groRoJolpba Genuino Marinho Fidco,
adiantado.
3# givJ0J0 Florentino Marinho FaIcao,"ap-
provado com distinecio, Joo Vicente GuedesPa-
ebeco Filho e Joaquim laeraido Jos uaes, ple-
namente. -
Na povoaco do Nosja Saohora das Dores do
Pocio, tre^ueria de Foq*ueira, no da 7 do cor-
rente, foram examinados na sala da escola publi-
ca do sexo femiuioo, s 10 horas da manb, doua
alumnos da cadeira do s.xo masculino, Thadeu
Rodrigues Pires Jatob e Antonio Jos Btz.'rra,
habilitados no 1- gro pelo professor conttactads a
actualmeute interino Vicente Ferreira de Franca,
Carvalho, os quaes foram considerados adan-
todos.
A commissio examinadora foi composta do de-
legado litterrio Jos Tiburtiao da Costa Ribeiro,
do eidado Honorio Jansen Pires Jatob e do pro-
fesa r da cadeira.
A' 1 hora da tarde do mesmo dia, foram exa-
minadas as alomnas da cadeira do sexo femiuina
Venustihiana Eulalia de Sausa, Anna Rita Pires
a Therexa Mara de Jess, habilitadas no 1' gro
pela professora publica .Mana Saturnia 1 Pruden-
cia da Cruz, as quaes foram consideradas adun-
tadas.
A commissio examinadora foi comporta do de-
legado Iliterario, do professor Franca Carvalho 9
da professora da cadeira.
So dia 10 do corrente, procederam-se, na
escola mixta de Alagoa Comprida, regida pela
professora publica Anna Hepomuceno, os exames
dos segnintes alumnos ;
Emilio Manoel da Paixio Nepomuceno, Andr
Anaeleto Teixeira do Nascimento e Jos Manoel
da AUneida, Albuquerque.
Oob deas primen 03 gnbmetteracn-sc a exame do
2- gro e o ultimo do l-. Foram todos Julgadoa
adiantadoB.
O acto foi presidido pelo delegado Iliterario Br.
Joio Vicenta Pereira utr, serviudo de exami-
nadores o professor de Galilea, Antonio Florenti-
no de Olveira e a professora da cadeira.
No dia 2 deete mes, sob a presidencia do de-
legado Iliterario, o Sr. tente Joio Nepomueeno
da Silvs, foram examinados promiscuamente na
escola do sexo femenino de Pedra Tapada, sote
alomaos das duas escolas publicas desta povoa-
oio. A do sexo masculino regida pelo professor
FeKppe Henico Correia de Figoeiredo, e O'do fe-
menino regida pela professora Mana Zaimira de
Barros Lima.
As alomnas foram jnlgadas muito adiantadas i
o os alomaos foram aseim classificados :
Jote de Amorim Lima, mnito adiantado; Au-
gusto de amorim Lima, idem; Maooel de Sosa
Lacena, adiantado ; Jos Pedro de Lacena, idem;
Jos Barbosa de Soasa, idem.
No dia 7 na escola do professor Felippe Be
nicio, faraas encerrados os trabalho daa daa es-
col, diante de crescido numero de pessoaa da
todas as classes da noasa soeiedade. A escola es-
lava vistosamente embandeirada. Diatribairam-
se pelos alomaos habilitadas os certificados ds
exame, e deram-sa premios aos alumnos de am e
outro sexo qne ae distinguiram dorante o anna.
atattot discursee foram proferida e poesas pelos
alumnos do protessor e por outrss pessoas.
Durante ateste os alumnos cantovam con au-
to garbo o bymno da celamacSo ; e no eumeeo a
fim da fetto soltaram muitas gyrandulas de fogosj
No da 4 do corrate, na escola publica da
sexo reminioo na cidade de Itamb, sob a presi-
dencia do delegado litte'rario, Di. Joio AgpltajB
Carneiro Bexerra Ca vajeante, tanda eximinsaret
o prufeeaor de Caric, Demetrio Tararee do ss.
pinto Santo e a rrofeasora da cadeira P. Ttafe
Croades de Mello, em presenca de maitaj ^amau
s\
'
.

m


Diario de FtnMbneoSeita-feira n fe Dezembr de 1887
tm

n
Mh
ai* diaUaeta* mloni e eava-
i nata.- d*. 1* grao dea alaa
dkCMMith, UeliaeLesie
ieOte taifa lili * eldala* Gzadce
I- grao: alaria fimia No-
, UacSa* Coma eMa
na a Oaeaac** Unte Crrele, eaproveda cota
fjrinwbidaftlinli B0T0 *9o
aet* fei eaa-qsiaJa a ptofearora
te* atada de
Paira Prata.ess-
acredarta pasca da sea r apartara, aa isa
tabeas ao ar aa gtaade oian4 fe-
EitemoeatpJ-ao vatio, o
es cao
sol i abnsadar,
wmm
a* aseppsisesaa, teoia a*atar ja a jatgsakt
ciara tarcawe Bravee coa^qaaactia a laaeeatar.
. Pialamos a presento daiUaata a Ultoasa
ndaecio do Mario folisa ftesai.
* At atra res-
rBnlio aaaillo qae. ata a
Mara Ieatea dos Ptastrae, P.
eolieira, Baa Vi*ea ; tabana)
Mara JawMua do Eapfrito^aao, r>
aW Vista ;beriberi.
30 aa-
37aanoe, iu traer,
IaidieRodri
Boa-Vuta; ta!
dtSUvt, lo aaa,
da elfaot atases de tiaaaw>
1 fttoaai, aa eaoto do tocio, aa iarvaroo, ajiafca
ao vatio, i jeaeUe, a madeasa Aaaed.cz eeivsrava
acara, aa laxnme, a lanTeto qaa voluta ti tar-
de, qaando mita a "^
G> preaeree de oulr'ora, o olab, aa laiidaira da
' i aovo ala a tatstaf sa
coeotes, o prtadaaoi da
m afcaataei a
i la 6 da eo-reate tiverem lafar oa 'leasas
t pabl.ea da Cai di Et*
. ao dalrffcr Ut lar rio aaa*
, do NelTato, toado rumi
tsra da respectiva eedtira O. Ma-
Vam a a arouaor Eieatetio
i Tararea da gtaayiaa Saate.
O aaakado m a aaceate:
1* rea :-SenariaTaaawtao Teixcira, mallo
adaaaUaa ; BaaWaia Perrer da 8ilve, adieata-
da; Jai. U aa Uta, ida*
Ha a S da torrente ote tere logar o ni-
al daa alaaaaa da oecole pabjea do i-x o ecaioi
a) da Carea, airate a eoaeatiaaio examiaedore
aaaagado litlererio mbatttnte, Or.
i Beaarra CeveleaaSt, da
> da rasattetiva eaaierra D. D ea da 8ilve
DoaMtrio Taraeaa do Ei-
O resalto fei aaftate :
4fa>:-CMKaraMaa Prnefeea dea Saatoe,
aa adaavatateVa; Mari* Joaa tocata, adiaatada
arfe Aataaia da Oaaeifie,
C ireae efe Oirveara, panes a
ira)Ba-etetarta aea ata 7
eor-
i > Al*o da Raizo d-u te
a* a efe 30 de atea da irvexaSro olato^aegna lo
tea aaa teai aaagado daqu-Il IgeaMdedi,
aai 4>-a* Rraaaa, retaluado a
esa de Qaaa. Mello e i- it olao Jod
aanaaauaado Cu, aieot dr
Dea tacar a eaaa aeoateeimeiito o legniote :
Dr. lyiis da S'lea ttiuaio rendido orna
laaaalaPrati,-aa aigaoa iooo, asaatarau
ie Ijeae iaiaai ta "tit cada tree ou aat
bbm Ha j cerca i lio mi, o c*pitio \a
i Aleve de Oaea Metro tieatooa a c rapra
aMaareaea, qaa mem eo nr ut eataeam ( e aaraaailaaefe-ae daaaa cireaaaitaacia, eo-
a prg*r graade anarn > d rcaee, partea
ao aaaateefe laaeaieir Aatoaio Aiv-i d<
ae qaaee taaibeei retara eem frro.
Aatoato Alrea'd Un crnaio-iodo Ao
'O*,mo da dcaicoa lo per eece pr a
i de tate erece, eepiiboa elg ioe reaaeirse.
i d iavdar qae tm* appreb ludido g4p i "i,
Jeaqana de Qdn approzaeaae i deII*,
woa, araraeaerio loco eoMr-lbee ae
qaa cm cibrai itdtin cea)a cj-
_ ira, e aa ^caaBie em qqe ia dea-
o g-jtae traroa-ae reahiia lata, da Mal,
i *tm. liiwa,<, r t-jrtua a m>rte de Jo-
de Iom e eea S:hi Joee de S -iira Q'.i,
ieaaatM -m B.r naal Hirteociode Siqaer*
Btae oatne. e
Oaaat ao* qae aatoridale p>|ici*l ? abrir
o jue lier eem fjrs e gar>a
Beafeaei airoe eocfl et., pirqoe perenal
e.r'o. r terid^e prmaenen fuin* riadictac, e
put fazer ktaqoee a Ant.nio Alve e
aCBI irni .
Ora*ed> erim'nueii tom ior*didj aqoclle
taraao, i cauaadi d apeaixdoe aa lata.
BetAj aear;dy de aer tesaiiinad! Aotooia
ANJaaa d> Sija-iri Mello, epi feaaqa-ir^ II) e Man-I C e nro oatroe njembroe de familia S -
O)? aio-, eaaaoaido.
B*eoaM ella alo era d'aqeellee qae
aaa aaeeig-etraa afegrfei do raaado a ala eaatrr
aieii eaadadea doe eaeaaUe da ratfevdada perd da.
ella eoTreo Uato e por Unto teeapo, qae fieos Me
doeoteaeeu aergaata: E' grave, doatar?
t To arate qae tir a aMrrer dfeaa, a
Eatlo, braeeeaieata, o onde toraoa-ta ootro.
efeaeeaaoeo-ee-lhe ardeoteraeote o amor ezziacto.
Poate aoe bomoirt, piato ao etab.
Biejarn ce sea, aaaaro jaoto delU, eee reau-
fleidee inpplioee do patdie, o cata lagrkaea eee-
dreaaa de ee raoetrarem.
Aeoaeelbaram tiageo p'lie peizei l aol e dw
eei Pbl-a atajar. Titaraai eee Mapolee, i boira do
azar aaal e doarado, ana eaenat baaiu o tres-
quilla, eereada de xm e da atoe.
Ob 1 c mi era folia! Cimi ai melaocoliae de
real, eeopre creeeeaza, daeappzreciam palo emir
reeoavroieado Oaataat qae eeo eaaridj ettitaeee
aJii, eeaipre, qaa rhe taapertera o raafe ?
beaaoaea o loffrieteato qae Ibe lar, tantea
glirtaa. Amai-na ? todo cali bea. >
L-eabrave-ee ae reaee, raraaarto, eea de da
peeadelo eeqaeeMio, dae eaae trieteeei de oatr'ora,
I qeeade eeuva bfla.
Ene, catreuaza, tioba aodiahte ieqaieUoS'i.
Para prolongar eela rida, qae era aiu preeioea
qeea eoa, o qae aio tentara elle?
Leabrara-ee de oolrae vi ager, ebamvva para
aa eabeoeira oe aaii leitree aedieoe. Eafim,
oa die, Uve elle ama cread* alegra.
Araedioa, djaee-lbe, eetii ealva i
Eo... diaee elle enpeiliiaoendo.
Salta Ne teaeoa qae vea tea a vniu
de uat aeJico de Lradree, proclanadi pir todot, e
qoe cara em pinoo teeapo a aileatia d qae actu-
aletete eetil If rea i >, m*a enj >!
Eila aio dea reepoeta. Mae dorante ama tema-
oa, ceteve trate, noito Tute.
E nii Ibe voltd* o paludo acrriii de ozoribuada
feia eeoio ai fiai da lemaaa, qatadi tevj plan*
certeza de qo o a*dieo de J^nlrej a quem ella
eierevera em aesreioaii v ri* eu:l-a de iaa
delicila agjoia. Catulif Mtml'i-
iHrern.ria dae akrae a toaeerra
cao doi paran Boletim meteorolocioo do
le 21 de L>-*1 bro dn It87 :
INDICACOES DTEIS
O en"> lerio, e exige cnergieai e urgenre
1 l*o o
Mora* 1 2 * Barmetro a 0 Teoaio do vapor o s
, ,
6 3>. 25-3 759-4 i 18,12 7'i
a 28'5 76054 lb,S0 63
u -a 760-31 19,31 Bl
i t. i> 9 7Si 1> 1943 62
s 17-Sl| 759 18.42 70
i.eui{MIalura 1uiiioa i )',
Dita miaima25*,0 Evaporavio em 2 boraa an eol: 6", ; 4 eom
sea: 3,"5
Cfenaoalla.
Direcczo do vento: Variavel entre E e 8SE de
meia ute at 8 borai e 53 aiuutoi da miaba ;
SE variarel eotre ESE e SsE ale 10 boraze 34
mioaUi; ^E al J h ira* e 39 m.aaln da trj; ;
SE Variavrl untre KaE e 5SE at in-iia u^ite.
Vetoadadj aiJia ao veoto : 2-,63 por eegund-.
Neboloeidade inedia: 0,3i
Bolatim do porto
atoelleaa
O Dr. Lobo Motcooo, de volt de
viageto ao Ri# de Janeiro, ooootitia ae
aatio de aaa pro&ialo. Cooiltaa daa
10 a 12 hora* da manhl. Eapecialdadea
eparafBea, P*rto a molestias de en boraa e
aeninoj. Raa da GHjt n. 39.
Dr. Barr Sampai U oooaaltM de
wia da &s 3 borai do 1.* aadar da oaaa
a ra ifl BarXoda Viotona, n. 51. Reai-
deocia i ra Seta da Setembre n. 34, aa>
trada pela ra da Saudade n. 2b.
O Dr. Centro Jotm tem o aea cobsoJ-
toro medico, 4 ra do Bom-Jesm n. 23,
sobrado.
Dr. Qama Lobo medico operador e par-
tetro, roaideacia roa do B. di .Brjt n. 26.
Uonsultorio : roa Larga do Rosario n. 24
ooaoitu daa 11 boraa da maobA a 2 da
tarde. Especialidad : moleetiaa e opera'
;5es don orgloa genito-ruinarioa do bornea
e*da nialber.
Dr. Joaqun Loureiro medico e partoire
Jonaultorio na ru* do Cabog4 o. 14, 1*
adar, de 12 a 2 da tarde reaidaeoa as
Mooteiro.
Cetaenltorlo aaedllro-leajal
O Dr. em medicina pala FaruLdede da
Baha, bacharel em direito pela Faeuldade
da Rscife Joe Feliz da onba Manaos,
eocarrega ae de queatSea do medijioa,
legal. Ka* Prinaro de Maroo a. 12.
todoe oo das daa 11 boraa da manbl a 3
da tarde.
Clin Ira medir
0 Dr. Matheui Vas, do volta do aaa ria
geoo, ooDtini oo exercicio de aaa prona
alo, para o qut ser encontrado de 11 ho-
ras da manh2 u 2 da tarde na ra do Ba-
rio da Vutoria o. 32, 1." aadar e em ou
tra quklquer hora ra da Princza Isa-
bel n. C.
O Dr. narro. Colaarin
Pode ser procurado em seuveacriptorio anta
* eleilara* do 2." striclo
Apreaaatadoa oan-iidatjo Aosembla
PreTiocial pla oosmiaaao do partido liba-
ral, pedamoa a V. S. se digne apoiar a
nooaa candidatura com aea voto a de seua
amigos.
A eatratteaa do lempo nlo noa permitte
ptitarar peaaoalaMato cada um do* Sra.
eUstavaa; estamos oortos, porm, de qae
isoo nlo ser motiro para que sos sajam
negados oa votos da quantoe peeiro julgar-
nos dgaos da honra de represantar ajsaa
proviacia a casaaas da prem>ver as medi-
das neoesssrias para qae Pernamba-o re-
conqoiate aaa aotiga iaiportaacia poltica e
commorcial.
Pedemos, garantir a cada um dos Srs.
eleitnres da L* datricio qas es formo elei
toa, procuraremos oorrespoader sos altos
ieteresses da provincia e aaoanca em
nos depositada.
Aos noasoa correligionarios psdiroos co-
mo cendijlo esseocial p.ra a vhtoru, qae
ooacealrem sus votagio nos doua oaadida-
toa apreasBUdos pasque, no novo rgimen
qae rae ser agora posto em pratioa, bas-
tar um voto pira dealocar a matara para
oa adversarios.
A i nportaneia da prozima eleicSo, ag-
grsrada pelas precarias condicSsa em qae
se acae a proviaova, aconselba a todos oa
bons psroambacanoi qae alo deixem ao
abandono o pleito do qaal dependem os
mais vites ioteresses da communbao.
Desde j nos confessamos agradecidos
pelo scolhiineat que contamos ser dis-
pensado pelo eleitorado nossa candida-
tara.
- Recite, 20 de Dasembro de 1887.
Jote Marianno Cameiro da Cunha.
Jote Mara de Albuquerqut \e Mello.
Aos elefttpes do fr districto
Dedioando-me aos laborea da vida agr-
cola, nl pretenda romper o silencio a
qaa me tinha imposto, nvolvendo-me osa
lutaa partidarias, mas dedcadoa amigos
mena embraram-ae do miaba obscura psr-
sonalidade, e livre e ezpontaaeameote di-
rigiram-se ao directorio oonaervador, soli-
citando a iociadBWdo mea hamilde nome as
respectiva chapa.
Esta r-pressatsayao aasignada por cons-
deravel naneara do amigos mesas, apenar
de forte reaiateacia ds atiaba parta, tai so-
lemnemente deapresada pelo respectivo
directorio, e e oomo lbo detseidiatrioto.
Lotera do Para
A 9. serie da 14. lotera
certeza a o di a 24 do corrente.
o
qae sao, proJesUodo cantea semalaaete ttL-
desattenclo, spreaeato-me, ooadjuvado por '
eases amigos, solicitando dease brioso elei-
torado ama oadeira no-parlamento provin-
cial.
A miaba cadidatora extra-ohaps, oft%ra
eendo occasils do eleitorado do 6a distrc-
to patentear a ele vacio dos seua ssntimen-
mentos, que nlo oarva-se reverente ira-
posicao ea um candidato completameats
alheia as suaa nscessidades, oom pretori-
olo de um filho do districto; traz a coa-
fanya de que livreuieute poderei pugnar
pelos seos interesase.
Convicto de que o altivo eleitorado do
6 diatrcto corresponder, ao appello quo
Ibe dirijo, demonstrando*' por esta forma
qae as mposicSas de candidaturas cahi-
ram em desuso, antecipo me a apresantar-
lhe o mea protundo agradeoimanto.
Jos B-zerra Cavalcante.
Gascta gastronmica
(oH epeets)
nao baveaoo probaijiidAde de realisar-te, pele
renos neite mes, nao prezamiaie, a extraeclo
da 3 lotera da provincia de tro trata eela ga-
t*. fiea prevaleeeodo, para oe respeeSvos fias,
a 2* da 10 lotera qae deveri' estrabir-se no da
23 do corrate. Desta eorte jalgamos acaatelar
melhor oa intereiaes dos senbores aasignantes.
Reorfe, 17 ds Desembro de 1887,
A redaeco.
corre com
Dr. Barreto Sampsio, medico ocu-
Iizta, ex-ebefe de cliaica do Dr. de
Wecker, di consultas de meio da as
3 horas da tarde, no l.o andar da easa
n. 51 ra do Bario da Victoria, ex-
cepto nos domingos e dias eantineades.
Bedidencia raa Sete de Sotcmbro n.
34 Entrada pela roa da Saudade n. 25.
medico
6. Laporle k 0.
OO. eaefe de pobcia, qae oeeta coa rea j
t:: eargoi de pp>aa. l r poblico ejn mu
el. ro' a-c^ a ladoie e coatantea da po.ialacioj
da A "-. aV; Baiz>; eab qae all nlo ae r-ip-.-i-
a a fer^a di dtrrito, um o direito da tor^a;
qae aaaaaia o bicamarte a le'.
O eatadoanarebicj 4e Ala^oa de Daizi recia-
aa qae para all a j i enra!i, eea perda de teo-
aa. aa del ara di aaintar com butante fjrca, poie
o caatrario e*ri sin em l--rrj fri.
a f_ |ni tatabra qu S. Ezc. o preiilnte da
aronaoa ardeae aoe Dre. i i .motor pablico da eo-
aarea e jaie aaaieipal, qu ae traoiportea t a
aarari-aaaata para aqoelie : no.
Sao aeolaa pncaria d ata eidade, tanto d j
ana aurahae, cjtao do sese liaiaiao, rvgida ca-
sa par D. Cae-lina de A-viral- L rae e aqne'la pe
bsnfaw t-aeat: Rjdea Epiphtnii R>dricoez
.ika titii, tavarasa lagar ezamez, ib a pr^ai-
daaeia d> d-4eradj luterano iateriao Dr. Joaqun
o Waadarl'-v, revelando oe alamoja mi
apaiieacao
ta>aiiia>Zm 10 lo corrate ecreoa noi o
) can capead'ate oa-|?uiut
Pedia deacal paz a Vv Se. de ha multo
nal > fra* remettido aetieia al^-ima deeta
Bade, devil-i tio aneele ao n*s> eiUio
fcae r prioetpaim uu pela etcaieea oa falta
?5 2 33 ?. M. '.. H. P. M. 3. M. Dia -1 de Djiemb. 23 de Desemb Horaa Altar
9 -27 da maobl S4 da tarde 956 A'2 da machi 1.B93 1 "00 1,"99 0,*J
1. de Margo n. 4, 1. andar.
Drogara
Francisco Mmoel da oa d C, depoei-
tarios de todas as especialidades pharraa-
ceuticBB, tintas, drogas, productos chimi-
cos e med -anento-j bomeopaticoa, roa do
Marqu"z d- Oiioda o. 23.
Droeerla
Furia Sobrinko A C, dro^oista por
tacado, ra do Marques de Oada n. 41.
serrarla a vapor
Strraria a vtpor e officinat de Garapia
de Francia :o dos Santos llacedo, caes do
Capibarib n. 23. Neste grande estabele-
cimonto. 3 primeiro da provincia neste ge-
nero, comprase e venie-se madeirta
de todas aa qualidades, serra-se madeiras
de conta alheia, asbim oomo se preparam-
obraa de carspina por machinas e por pre-
go sem compotcncia -Pornambaao.
Col:neta Speaeer
Ebt.b'.-1 '.i.-'-dto de educaglo primaria e
secundaria em Jab>atlo, sob a direeflo de
Jos de iiv.ira Cavalcaoto.

Ni ti io av prozao pateado eincr-deo
oarSa da l.aerladt a 5 eeeratiaal t ie noaei Bi-
sa, Lavereeis Pelip?-. Bavaardo a e4ro, e viga-
aia Jaaqa-an da Caoba Cavalcaakv, aea ooai e
aJraaaa e raalaaeaie dupeniaalo o aer-
ini aaae. aa aoaeaayia a sulaaaldade
do abalee na Setal da aoberaoo piot;fi :e L;io
XI1 ; aa e aiaaea oda ni. se cofaovn'.am, em
a Baaanaa laSaa >e pratabeadoa da aa coras) aaaa-
taat aoaa4oa e dicaoi de frem iavtadoe.
a Ha ana 5 daaorraace, proieBaa se n'aala pa-
i iiate tilla para o eexo anaco lino resida pelo
rabaiee Paeiieo Paalioo Malaqaiai. os
i ale 1* cre eaa S alaanaoe, o acto >oi pre-
prla delegado li terarm a jir Joee H no-
rato Ca.v-t, laiiadj decxaeaiBaaioree o profeeeir
i a taasaie Maaorl Kdaardo da G a
tea viata de aairiasaU daa pravas
i a oraa kxaa ejandcradoi oe aeraiatea
ido A rasada Teixeira de Car-
, Jael Maano de. Motta a Fraaeieeo No-
_ ada ta oe-
a Tavaao-ta aa aa 6, prjuedee se a'aule pobliea
ata srzo f^aaiaiaa regida pela profraiora publica
D. Tawtai Parir de Jeeai e *l /a oe.rxaaea da
asaataru aaaebtaalas .ae 1* grao, preaidiodo o
ato e atajar Jet* H relo Chave* delegada
asiae Paahai HaUqaaa a a peaSBaara da eadoi-
ss; aapaae ato taaaieidee aa provaa eeariptai a
asata,e esa ata d>s ditpsela 4a ragiaaao
BsSrveM B>taa inmSitedae a ito aettaaiadae a*
i Targitoz M.iraaaehaa de Albaaaerafee a
itad.t Eranal i na
da Lea O tirana. Jaita
5
t
aaa aaa f^aat aatoetoa.
> He daa ti ato aaa proxiaso paeaado iei levan-
ato Naaaa aa
Ceooei-
iiag,it ipat eTaarara Mi dea per Lado
aalta de 21 tiroe, an
ajaa en efcegad) e da detrea oe
aa ai ato estar da aaau Virgat enva
"gatiai da
, ataraaal araada a.ataro da pe-
al.atiebi. saaaae a
rigaria Joaqeaa da Cu-
perfritaaaaaze o
ata tai ate Dea*, ew.ir.oij geaalo
Daaaaa t aae
diteriae Urina
aaewi 4a sraaeo, eabjarln cas todua
j aa aara ata a-yra^wtalae da t gos.
a ffat ajaaaiaaeato aa lir le ijg de aruficia, frita
atoa aBataatca aaaVrie pyraiaabaifne deete villa.
. A ejeBue*e> da r- tonda lata, f\i e>aapU
St. eatnaa_
tayl.^atna. Peaaeea Mailu, Joaj leVaas
.aara JalJiayaja Beacrr. de Mello.
L.rllaSana trleo'uar-so-hao:
Hvja :
Pelo agente Uartini, ii 11 horas, na roa do
Imperador o. 16, de ama parte de om sitio.
Pe) ae-nte (Janao, ie lt harai, no armat#D
roa do Mtrqaef de Uliada 10. de m.ei'.
Peloageat- Stepple, ae 11 torai, na roa do
Impertdor o. 22, de predio*
Amaona :
Palo agente Silvira, ai 11 horai, ao larg) do
Paraaon. #>, prtdi}.
Pelo agente Brito, 4i 1U e meia horu, i roa da
B.da o. 50, de moveii.
aiaeaa (uarbrr -Serio oelebradsz:
Hoje :
A'e 8 aura i, na matriz de Santo A-itooio, pjr
alma de D. Idalina alrnteiro de Qaeiroz Peixeto e
4e lu-ai, a> m>iteiro de S. Beato, em Oiiai. ;
na matriz da B ja- Villa, por alm di Bario da
Tacaran*.
Aneaba:
A'a 9 borat, na matriz de Oamelleira, por alma
do Juio do R-(,o Dantaa Mooteiro.
Terca fera :
A'a 7 b trae, aa mUriz de Santo Antoaio, pir
alaa de D. Candida Fraociie. Xavier doe Rea.
Paaaacrlroa Sahidoe bal m B3 vapor
aaaoaal Pirapama para oe pjttaa di aorte :
La P. de Mello, Tboaaz E Peteoa de Mello,
D-. Praociioo daPaola Salle*, Dr. AreSiaadei de
Oti reir e oaza, D. Meooa de Lima Aadrade e
Mallo, Dr. Alfreio Aaroito Perene, Cirios P.
Ribeiro e 3 pracaa eieoltanii 3 criainaoa.
aplia.i PtMlra IIO movuoeoto dette
boapital ae da JU de Deaaabro, foi o sagniate :
Kntraram............... IB
itoairaa................. i
Falleearaa.............. 4
Ezutem................. 603
Pora o visitadas sa eoJeraeria* peloi Dr. :
Mesaos, le 9 Ir boraa.
C/taeiro, ie l [3.
Barroe Bobnob ., ki 7.
Berardo, a 10 1|2.
8ilta Perreira, ie 10.
Malaqaiae, i 9 1)4.
Puoioal, ie y 1(4
Besarlo Usvatoanto, la 9 tj,
tsaaV Barboaa, alo aoapaiseetj.
C%rgilo deatieU Sama PjapUio, iu 7 1|5 as-
rae.
O paaraaceatieo eatroo ie 8 1(4 e aahu i, 5
harae.
U ajetamial) eirapereceo.
Ca* ata ataaeaavAaMoviaento dos pre-
o da Cata da D-wovlo do Becile no dia ai de
Da^-abro de lleaT:
Eiiaiea 4M f oatraraa 1S \ sabiraa 10; ezii
aU.
Ataber:
rUwoaeaa Si raalhata 6; atraagairos 4 ;
eaeravos iietiaeiia 1; iut arveaeado 1 :
toa da neinasli M.Total 411.
ArrapaaAie 36
B>*eS49, toeaiae 16.
Moviaielo da enfaranana i
Tata b Jale Maadee doe Beatos
Joe Barbea da oliva.
Tireraa ella :
Maaeel Praaet.e-) dt Carato.
Maaaal Kr.oe.ac-j dt 8aaae.
Aatooio d Torre Q.liede.
Mea 1 de Torrea Dallado.
aiaiiaA Bersarda.
I^aair-ria Ha pravtarda- A 9 parto la 10*
totearte paU aov. plena oato ptsavij graad- de
90*0001 a betaaw ala l.ate de M atovita, sa estraMra- hojt 88 do smate, ao
ataie da, a aaaaiiisiiu da gie)a 4* Noaaa 8e-
aboredal wasialn ato* Militara*.
Cr-ealterta aaa alie* 'Jbitoario de atoa ti
de U-scaabro:
L.ura Sonraga do Vaearaesiloa, Pereza taco,
.Sanaae, *a*,da, Ulmda; baiSari earvaral.
Cria Joaepbioa oo Naeaatrato, Paraaaaaao.
at> HIW, aaltcira. 8. Jea; eaaeao do aatba.g*.
AJarsaadrtaa Mf da Omc-teA*. Paraaaaaee,
48 aaaaae, eaaaato, JuaA( careta eaa do Igad .
Leu. i'aaraamhaos, 7 da*, Bj*-Viiia; eaiarrho
atTiraato,
10MMMICAD0S
Tcm a binra de avisar ao illastrado cor-
po oommerciai e a snus fregueses e ami-
gos qaa a sua casa oommerjial nJo sa
soba em liquidaclo, oopo pideria se sup
por pela leitura dos julgimentos do juiz do
commercio ; a questlo maito differente :
um socio de industriao Sr. Breil desligou-
sodasooiedadedoale Abril de 18S5, e 03113
nao tenba mand vio projur.:cSj para liquidar-
se asitasco aseuroap^ito, os socios actuaes
prorooveram judicialmente a dita liquida-
ylo o que Ihisfji concediio palo Dr. juiz
do oommarcio.
Contioai, pois, como d'antes a casa (i.
Lsporte d C de que fdzem ptrte oomo
aicos socios responsaveis os Srs. Gabriel
Liporto e corinel Francisco Bjulitreau.
Reoife, 22 da Dazembro de 1837.
O. Laporle & C.
O abzixo auigaado, D. abbzde do moiteiro de
S. Beato de Oliud, previne oi devotos de N>sa
fieohorado Monte que atesta sericelebrada em 2
de Janeiro do anm viadmro, qu^sao eacerregadoi
de raceber ai encola oa DI os. Br. eapitaa Laii
Pereira de Farias e Furtaaato Joi do Sampa.e, a
quem desde j deverlo ai pessoaa qae esto d;
poete das caas do pateo da Ermida dar a esmola
qae for co iveaoionada com oe ene irregadoi, ou
eotregar ai uzeimai casae.
Ulioda, 15 de Djzembro de 1887.
Fre Jos de Sania Julia Bolelho,
D. bbade.
Natal
PARTIDO CONSERVADOR
CHAPA PARA DKl'UTADOi PRO VI SCI A rM
NA KLEICaO DE 30 DB DKZEMBHO
DE 1887
i. dtncto
Dr. JottPzfanoel de Barros Wanderl-r.
i)r. |loio do Bog} Barro.
'J dulriclo
Vigsrio Joio Rjdrignee da Costa.
Profenor Vicente de Mirar Mello.
3> dittricto
J>r. Jlo de Si Ctvaioaote de Albaqaerqoe.
Vigario Julo da Coito Bezerra de Cwalhj.
4 districto
Padre Julio Mari do Reg Barroe.
Vigario Dr. Maooel Ooucalve Soares de Amj-
rim.
8 dlricto
Dr. Herenlano Bandeara de Mello.
I r. Auguito da Coate Oomee.
8. dittricto
Dr. Frene!ico de Barroe Lae.
Dr. Pedro Qaudiano de Ka tu e ti i I va.
7.* dutncto
Dr. Ignacio de Barro Brralo.
Dr. Buporooio Eaticbmano da Pas Portilla.
8" districto
Dr. Antonio Venancio Cavalcante de Albaquer-
que.
Dr. Frandizco Comelio da Fonaeca L-m.
*. districto
Dr. Qaepar de Drummond.
Vigario Aagnito Frankiia Moreira da Suva.
10* districto
Maaoel Rodngne* Parto.
Dr. Joe Vicente Meir* de Veaconcello.
11. districto
Toaanta-eorooel Coostaotino Rodrigna Lias de
Albaqaerqoe.
Teoente-coronel Antoeao Vctor Corrtta.
12 districto
Dr. Laonsrdo de Albaqaerque CtvalcaoU.
Jlo Alvee Bezerra Cavalcante.
13 districto
Or.Jnlio das Mello Pilbo.
Dr. Jlo Clodoaldo Mooteiro Lopes.
rttnacoais a rmm
O abollrloalsaan cm desvio
Coito serventuario interino em caja co-
sinba, desde a mais remota ascendencia,
por obrigacao aos meios, sempre foi aboli-
da a escrvidlo, s qaa coasequsniemsote,
como a maiora da propaganda, s arran-
ca oa es-ravos do sloeio, em casando-so ha
dias em segundas nup das com ama esora-
vagista, for. m-Ibe entrega ea tras dsstes
i aialises, qae por contrario ao sea rtalo,
nlo auis soettar, deiz.ndo-os permanecer
na coainba do um aea cunhado, aquel-
las victimai gl .rifinadas sob a prsalo do
nata severo captiveiro ageociando os meios
de poder o novo aenhi.no, senhorio de no-
va especie, pagar aos livros qae o servm.
Ab I lartuf.i, o que iato signifio. ?
Cabio te s juetic* em casa e delta foges I
O glorificador das victimas,
a. c.
Pra-llo d alnrora atl
mirariu
Preitado 4 tsudoea memori-.
da ioditosa U. Antonia Macha-
do de Mir.rvi* U^nrique.
Falleeida no Poco da Panea
a 17 do carrete e sepulta ia aa
tarde do dia seguate uo cemi-
terio do Arrzial.
HsaMSagsa merecida 4 llas-
tremo't* c condolencias a aeui
doii fiJhiuhoe e m-.ij familia.
Celebraa ae mizsat de 7 die
do seo prematuro paassarneuto
boje ii 7 1/2 borat da maohi
na igreja de N. i da Sade
dtqael freguezia.
Reeiie, 2312-1887.
O. L.
(S*&Q$FS>
Oe rnaatieameasai #;*< aa* pbospbitadoe 'e
atareis alo boj oa que coralaeete -pisssiavem
os ntedloo*, a eoa rasa >, porque ates preparado!
eo.iea, Isa ato farro, qo aa doe olea.utos
de eaague, o pbaephara, qae 4 o priacipio eoaetl-
tidota dea oeeoe Aprparael>, que provacoa as-
ta ravolacl' Sardio > pSaphat* de ferro seta
val de Lera*, -doat -r ea eejeaota,sth a tona*
i- aa liqaido auaog> a aaa agat auaral ferru-
giaaea avaeeetiad* ; .lia c-nvia le pasen a a aaaie
awiaada e pr Jai eapr-- *i rrj*lbov*M rsoaltedo*
e a twbreaa J s-mt ; f.cilita o deeanveltiaaa-
to-paiaaaa toe a .a o tos ataaaae ; sata o as-
patata, f.tsirt-ee a digatttls, 4 aai atad* aa te-
aieo reparador.
A melhor e mais perfeita d- todas as co-
nbecidas t sgora a Emullo de Lan-
msn d Kemp, e por consagainte a mais Ba-
gara e rpida nos s;us effeitos om todo o
caso de sffacclo ds garganta, tisi.-a e do-
mis incommsdos pulmonares oa peitoraes
Sabidas e conbecidas alo em todas as par-
tea as virtudes de urna boa emlalo de
oleo de lgalo de bacalbio, e no presente
caso, s temos a dia-r qae, tanto, a abal-
lis ez:ellencia dos eleiaentoa empregados,
como o esmero e crremelo scientifica de
sua prepjrelo, fazam da emulalo do oleo
de ligado do bactlhi oom os hrpophos-
pbitos de cal, soda e potassa que leva o
nome e marca industrial de Lsnmsn d
Kemp, a mais perfeita, effiaas e agradavcl
daa qae ezistem do mercado. 2
----------- sai
AV bem da humanidade (t)
E' fa-.-il recoobeoer as propriedadea cu-
rsvsa do Peitoral de Casabar des-
coberta do Sr. 8. Soares, de Pelotas, con-
tra os catarrhos, broo:hit-s, hemoptysisa e
outros estados morbifos da membrana pul-
monar, e a sua poderosa eficacia nos va-
rias peros periodos de tyai :a.
Sob a influencia d'este polerosissimo re-
medio v ss casuar os cacar ros de sangue
o as expectoracSa sanguiaolantaa ; dissi-
pam so as tost mais rebeldes s tambem
destapparocem aa oppresB5es, dores do
deito a alterares da voz ; poaoo a pouco
desenvoive-se appetita, reapparecoin as
forcas perdidas e, n'ama palarra os doen-
tes experimentam usa mudanya muito no-
tavsl e, por aasim diser, tornam 4 vida I
Os aicos agentes depositarios geraes
Frsncisco M. da Silva d O.
Paa'in'i. proprictario do antigo arebiarmazem
do Campos, i raa do !mp ir iJor n. 28, ebama a
attanc> do publico e eapeeialmeate do se03 amig.H
e freguez -*, para os aaguint-ia artigos, proprioa
pu-a presentes de festa.
E' jicut-; alli oal: o mtis exigente pidriab
se pode sapprir, e cjm piuco, diaheiro, satistazer
a todot os afihidis. H* liulas caixiuhaj da di-
versos tamaubos com iijiiiabas de m.rmalada,
tractas cryslalisidis, pisis gra las, figis, tama-
rai, ameizas m caizinbas o. 8 i m:lbor que hu
oeste genero); troclas po"tagaet9 e frauod.au
m calda; b.scuits em caizinbas de pban'.asia e
comamos e de qa-tliladea miga fijia; p-qaeaoi
cart--a com pasc.lhas de cbOMlzro e pequems
frascos com ame i lias, p>r 5'J r-s e 110 0; cae-
laahas, mans, uvas, ti^ ingleses, fiambres pre-
parados e pjr preparar, (ir i ii: varela] : em
conservas, preparados estraageiris, quijos diver-
so!, vinho-, cervejas, coga es, e i u mire o qu?
he de mais appetecivel a digno de qialquer pea-
so* de gost) apurado, anda m -s.-nj com pouo di-
nheiro, ir f.ser urna i> .a d^apeas. de tesc, capaz
de engordar 03 magros o dar v9ta a ;> cagoi.'
P ti. R^cebeu nova rem-saa d* manteigt igual
de barril, e pele aos apreciadores q ia procurem
verificara ver la i- do allanad).
Popo da Panella
Protesto
Constando ao abaizo assigoad'. eserivSo e ta-
belliio de paz da freguezia do Poco da Panella,
que ae acba exercando easa cargo om individuo
mmeado interiaameote, e uao bo adiando o mi-
mo abaizo assigaalo impelid pjr moio alguaj,
proteata contra os actos illegaea enillos pratioa-
doe psr qaem quer qui eeteja exsrcfiudo dito ar-
go, chamando para i;so a atten.io do pablieo e
das autori Ja lea competeatea.
Recife, 21 de Disemoro do 1837.
Eugenio Lauro Macicl Monteiro.
Collegio Eslellita
RA MRQUEZ E OLIDA N. 53
Neste coliegio comecarlo a fuaccionar aa aulas
de primeiras lettras, mu^i a. desenbo. esorptara-
cio mercantil e preparatorios, no da 7 de Jaot .ro
prximo viud juro.
Ace-.-ua-ae alumnos pensionistas, meio-peosio-
nistat e extern >a, medante os prec>s e meia con-
dicoes qae o respectivo director fez imprimir em
avalsoe e que opportuuamente tero coabecidab do
publico.
O director,
Pedro Estellita C. Lint.
cirurgieo
O Dr. Castro Jess tem o sea consul-
torio a na do Bom Jesas (antiga da Craa)
23, I.0 aadar.
Horas de coasaltas
Das 11 s 2 da tarde. A noite ser
encontrado no sitio a travessa do Reme-
dios n. 7.
dioica medica
0 Db. Alvabbs GuimabIrs, recen-
chegado da corte, oode ciinioou por lon-
gos annea, tem aberto consaltorio roa
do Bom Jess (antiga da Crus) n. 45,
1* andar, onde foi o consultorio do dis-
tinelo medico Dr. Teixeira, e ah d con-
sultas todos os lilas do meio dia s 3 bo-
raa da tarde. Reside A praca do Conde-
d'iu (mtiga da Boa-Viata) n. 28, Io an-
dar, e, qner aqu, quer alli, aceita cha-
madoa.
r. uOiwa Lis
HGDICO
Tem o sea escriptorio i ra Duque de Caxias
n. 74, das 12 s 2 boras da tarde, e desta hora
em diente em sua resideucia roa da Santa
Cruz n. 1. "- .
Especialidadesanestias de senhoraa e crian-
cas.Teiopbono i. 32-3
MEDICO HOMEOPATHA
l,r. Balthazar da Silveira
Eapeciali dadesfebres, molestias daa
eriancas, dos orgaos respiratorios e das
enhoras.
Presta-Be a qualquer chamado para
ora da capital.
AVISO
Todos r>s chamad-ds deven) sor dirigi-
dos pharmaca do Dr. Sabino, ra da
Baro da Victoria n. 43, onde se indicar
sua resideaeia.
96^


;
Cognac Brazilei o
Fabrioado por A. M. Veras & G. com
todas as regras preacriptas pela scienoia,
e de pureza e sabor idnticas ao cognac
estrangeiro. O Cognac Brzileiro urna
excelleute bebi-ia, o melhor nctar que
se p le conbeeer.
Acha se na fabrica e
teis, rstaurants, cafs,
desta cidade.
Ido experimntalo!
em todo3 os bo-
bilbares e vendas
Circular
Perfumara Ameri-
cana
Elixir Ormirrla-lo ntrarpllro
Lisapa e iopede a carie doe dente, tira e mi
hlito da b.coa cora as dores de dente e fortifica
a geogiv..
Dep tito : oa Pbamacia Americana de A. N
Ver. fe C.
Clnica do ur. Silva Ferrcira
rapnatalidasts: raoleetias ds Seoboras as
pede.
Canenla* ta 1 aS boraa.
BoaSaCadoa n. 53.
Eeeideac.a Raa do Conde da Baa-ViiU M I
raltpaasje B. 41
IUnx. Sr. "'ara satiefazer os djs-'jj da ami-
oas meas aceitei a honra que me ficram de io-
clair o aten humilde neme na chapa para deputii-
doe aaeetnbia provincial por este 8. districto.
Nao tenbo programina oovo, ae for ac-ili mi-
nba apreeeotncli como candi toe foreleiti; cum
prinlooj deveres dj mandato, farei esforjispara
exiliar a agricultura, tanto quaoto pader.
Desde j agradec de coracao a lo lea qae coi; -
oorreram para muh, eleicii, tm' mais quano
ser& ella ama prova de eslima e coasideracao que
nao mereco.
Agua-Preta, 16 de Dizembro de 1837.
Francisco Corn lio da Fonteea L;ma.
l

'~*
HOMEOPATHIA
DE
Ctela Preres
De Paris
Clobuloa. limaras, cartei-
n, ese.
Vende- na botica francesa
atas ala Craa a. *
Loteras venda
Na CA8A FELIZ, praca da Indep 'ndencia os.
37 e 39, Antonio Aagaito doi Sautos Porto :
Lotera da edrteA 307.* parte corre no
da 90 do correte.
i.utrria da provinciaA 2* parte da
10.* eorre oo da 33 di corrate.
Lotera ta Eapi. Uo tantoA 1.* par-
ta da 0.* eorre em 19 do errente.
Latera ole falo*) O 10.* sorteio da 1.a
eorre no dia 93 do corrate.
Lotera daa siasataa A 1. parte da
21 *, aovo plano, eorre ao da 23 do torrente.
ItiliAitiSSII'
Dr. Paes Barreto
PROMOTOR PUBLICO E
Advogado
HOMIEOPATBtt
E
PERFIH1RI1
Alcool de 40 puriii.-a-li) desinfectado.
PHARMACIA AMERICANA
A. M. Veras & C-
}
IjlsjLRACOES

Dr. Coelio Leite
Participa a seas clientes e amigos qae
tem sea consultorio na na Duque de Oa
aias n. 67 1* andar, onde ser encontrado
do 12 s 3 da tarde todos os dias a
resida provisoriamento na raa do Hospital
Portugus n. 14.
Cliaica aaiedleo clrurglca
DO
Dr. Alfredo Gaspar
lUpearioalidade Parto, moleatas do seahora a
naneas.
ReeianeiaRoa da Imperatria a. 4, 2,*an dar
Telephone n. 36.
Estrada de ferro do Recife
Ganar.
De ordem do 111 m. Sr. director enge-
nheiro chefe, fago pablico qae nos dias
24 e 25 do correte baver cesta estrada
de ferro, ale d dos trena da tabella, mais
os seguiotes extraordinarios : un na noite
de 24, partindo de Jaboat&o s 10 e 30
h., er egressando do Recife s 5 boraa da
manbS de 25 e ontro na noito de 25 par-
ando de Jaboat&o s 9.15 o regresando
do Recife s 10 horas. Todos eases trena
tocarao em Tigipi.
Secretaria do prolongsmento da estrada
de ferro do Recife ao S. Francisco o es*
trada de ferro do Recite Garuar, em ,
22 ds Desembro de 1887. ,
O Secretario,
Manod Juvencio de Sabaya.
Rcparti^o das otras
militares
De ordem do Illm. Sr. eapitao de engenbeiros,
Dr. Gregorio Tbaumature de Azevedo, anearre-
gdo das obra militares deata provincia, taso par
blico qae no dia 2 de Janeiro vindonro, i 10
hora da meaba, oa repaiticao daa obras milita-
re, no palacio do governo, se reeeber propostat
em cartas fechadas dos negociantes oa firma
cominerciaes deata praca, qae quizerem contratar
do aoDO de 1888 o f irneciinento s abras milKsres
dos raateriaes constantes da relacSo existente na
reparticao, disposicao dos pretendentes, para
aer examinada nos das atis, dorante o expe-
diente.
Rtiparticao das obrae militares em Pernamauco,
1 de Desembro de 1887. ''
Jote Armando da Canha,
2- cadete 2- itrgento, amanuense.


i HJH
t


B*B<
ario de Pcrnambiico
leira 23 de Dezembro de 1S
neo d crdito real
de Pernambuco
ees es Bragas 47 48 des as-
a BdaaaBsrrscda o omMo
Mt W do e rreasj, se asmo
soa A0B0V^$^* I^Jeaa,**BWTCla1
mt eia 8a* tacna bypotbe
ac, ose t c de Mr mor-
l I series. 0 buN (te-
la psimeSsaa letra* daqa-llaa
0 local franqnaado a qoal-
i da 1867.
aietradosT,
J lo da iMcta.
Joed da Silva Loyo Jsaior.
Lata Dtpcat-
le Caaelllaraa.
> lataerairli a *
Mata taaaiade, can-
sara saaii extraordinaria
da* trabalbas do eorrente son.
V do carreaba, setas 6 1|2 hora da
fe, tt 4a Densntare de 1887.
O aseretario
Manbtnda it ferro o Recife a Ca-
uwfi
r.% Dtt "i.iT.iL
da tabella, aa aoita do 34 o m
Mt>, bvario aai* oa ae-
aseado eai todo* oa ponte*.
da 8 hora* do Rcofe ir al a Vara-a,
TaSi 4*9 33* tma de 8.45 doRe-
ipeJ, ir at Doa* Irruios, vallando
dala a* 10.S.
*alla le 4
IDA
ariacipal at Doa* Ir*i>a11.0.
Tu 11.a,
VOLTA
Laaaa arinca I, d D Usados11.0.
?anea10.45.
i 4a Amial. do Mooteira II .0.
adria4a ale *a>
IDA
ariacipal at Dmi Irarioc1.15 e 2.46.
da Yarsea1.25*8.50.
i do Arraial at Apipaco*1.5
Hoatair-3.5
VOLTA
. ariae-pa', de D I Vanea-1 10 e 3.10.
i ArraiaJ, de Api pacos 25.
Oa ais* lia de IDA e VOLT A Tendido* oo da
M sai i ale para voltar en qoalqaer Creo do di*
85. O* b-lbet-s de asti catara* oio teilo valor
aaaae teca* ettraordi-iari *.
Beei-bjri* da G.mpaohi*, 21 de Desernbro da
1887
(aaipad:) -//. W. Sttmeetetr Bird,
Gerenta.
lusa lilaila el* veacntel *rdr ser-
Clik Concordia
reata ale natal
Babeado 24 do correte.
Prioeissar e-ha aa 7 bor.. da tarda
- Coavee devem aer apreeeotado* A dirsrtorta
at e da 29 do enmela.
Be ajeraefclce Padre Fran
av-irr. ae eirafer*
.O.
8r. *aeeriote que quiacr contratar *
da* aiaeat oa* nsadregada* do* loovn-
Molificad aa irja de N. S do Ko-
aaria da 6rgara.a de Saut Aai .nio, woeure es-
teaaar-M eaa o avatro letfa veceravel ordena, i
rea Mas sata de Otiaa o 40. da* 10 bor.* d*
amata! *s 4 da tarde.
Torqeato Gaimrl-s,
Secreta no.
Civpanhia d Hilininio
Pao* eaaatar ao* Sr*. accioiieta* pctiaidore*
ana aeeiea abano notada*, que terntiaoa bontem
3 aagaaa* praao a qae refere-a* o art. 8* doa ea
Tr*T. e aae o oa a correr boje, ter atinando no
aa 29 aa Desmaneo >roiia a rutara o altimc pra-
sa mniiiil pelo alladido art. 8*. p ira o reeolfei
aaaae a 8* pnataedo J. capital, mediante o pre
aaa de 20 /. obre a i r.'ra 1* respectiva 1416 a
1466, 1796 a 1605, 1816 a 1825, 618 a 621, 618,
367 a Wl, 16I a 1865.
tanfci, 30 de Naveaibro de 1887.
H afeaesas.
(jetale.
COMERCIA
Balsa
Ocrr*v^"* onrtcLaJts
aerla!
DA JOSTA DOS COB-
ECCTOKU
Rrai: t Denrmbro Sin acarre cetacjdo.
i i re* derte,
Antonio Leonardo Rodrgoes.
O secn-iaro.
Edawao Dnboai
Ma\ naenta banca ra
asara. 23 pe Miman na 1887
r-KA(.-A DO HhClr'K
Oa anaeoa, ea geral, adup:axra boje a t-xa de
23 5/8 d. atare Loodre* e ea proporcao para a*
d.aaai*ar*ea*.
OaWHiTlutnDitUBliB.-
ctXs a Qltfisa b BatiBrtiB
Bllfcele de rl ea*la<-ra
le c*tudantc
Reconhecendo a directora que maito
aleo de tua aipeoUtifa Uo ido *fflaec-
c i de meoinoi de encola coi trent de
Compaobia, em rirtnde da conce**lo es-
pontanea que lhea fo* anteriormente de
de pauagem gratu'ta nos trena de 8 1/2
o 9 1/2 da maahl e 2 1/2 e 3 1/2 da tar.te,
e averiguando eer cauta deesa cztraordi
naria fluencia, sontr a a qua! direric
paaaageiroe ee tm queixalo,a reeoluclo
tomada pelo* paia deaaea meninos de dar
preferencia a escolas eitnadae dos extremos
da linhs, acoDtecendo irem meninos de
Beberibe ou Olinda para escolas no Rccife
e Rce-veraa, recolrea restriofrir esse faor
a partir do 1* de Jaoeiro iodouro, con
cedendo exclusTamente sos filhos ou tute
lados dos seus assignsntes ou portadores
de series e dos passageiros ooostaotea da
2* claise, derendo para isto os mesmoe
apreseatar ao Sr. bilheteiro da rt*clo da
Aurora o oodm doa menores e o Mtestado
de frequeocia.
Igualmente, para cortar busos, que de
ootra forma nio tero podido eeitar, resol-
ve a directora restringir da mearas data
em diante a concessio de asignaturas, $
talidai nos das atis, s 24500 e 5000 para
Encrueilhada, e Olinda ou Beberibe aos
estudantes de preparatorio ate 10 annos
que estejam as mesmas condicS-s, sendo
estes no caso de duvida obrigados a pre-
sentar a sua certdlo de idade para qu^
posaam goaar do favor.
Da mesma data em diauto 09 bilhettt de
Ue mental de 1' ciaste pasearlo a ser
vendidos em coilectS.-s de 30 vi.eos
redondas entre oa extremos, loe 10 idem
dem, divididos em bilbetes de se icio pnra
que posaam igualmente ser utihsadas pelos
pssssgeiroa de urna t sucedo, e .-ust^rao
154000 no primeiro caso (30 vhg-o), >
no segundo caso ( l viagens) e iJCO1 no
tsreetro caso (10 riagens.)
Abaleado o pre.o das series de '><) via-
gens e creando as series de 10 viag'is
suppde a directora conciliar os int-resse*
da Con paobia com oa dos Srs. passageiros
que a favor deste systema de bilhetea tilo
positivamente se en manifestado Neate
sentido fijarlo sen effeito as resolutS-s
anteriores, salvo as relativa a carga e
bsgagtns e os impressos as '*paa dos
respecves t*l<3-s de assigostura.
Recife, 19 de Deaembro de 18S7.
O gprentf,
A. Pereira imuet.
(jinipanhia do Bfkrlbe
PrefUe-ae ao* interejdo* que vai abrii-ie a
eecdo do no abaatecioaeoto d'agoa na sona
cooprebeodida entre a Hjledada e a ra da Anre-
ra, abrangendo esta* roas e aseia a* do >'. >nl. da
Boi-Viaia e ai qoe lbe 6cam imowdiataueote
paraUela* e traoaversaea, evito sejam : Njapb**.
Conquista. Progrro, Pires, Orrel.r do Biipo,
Uosp2K<, Sete !* Peteinbro, Sandade e Un'*.n
Na aae>ma vccaaiio preceder *e b* dj loesmj
modo qae as *ecooea n'erorr*.
Becife, 16do Desernbro de 1887
Ociliaao Vlaiucde,
Director gerente.
Obras publicas
O* ardasa do las. bt. eaatabeiro director garal
las Obras BOaUea* o de oonfarndade con a ato
riMaae de 8. Ee. o Sr presidente da pnviacis da
12 d* earrenle, faco poblieo que do dia 10 de Ja-
netre deanaa riadoaro, as sasie dia, aa referida
rrpaxaedo, rassbs-M pnposias pan a eiecacdo
da obra de reparos da posas de Deas Barras, so-
bre o rio Aasragr, oteada eas 6:576/120.
O osesaanto s as eLaasoJas sepectaej de eosin-
to soasa se aesta Mentara pan irrsa examna-
lo* por aqoelles qae preteaderem arrematar a
ataasa obra, de aeeorao eesa o qae dispon es ai U.
JO 4 78, 89 a 90^92, 97 i 101 106, 115 a 116 do
regola meato de 20 d* Janao do eorrente aaao.
excretara da repartiese das obras peb'.ieas, em
14 de Desernbro d* 1887.
U saxeabaire secretario
Jeaqaia Gozes ds Olivnia s Silva.
Ceastpisasala do Trllha I rba
a do Recife a Ollada e Be
berke
NOITE DE NATAL
Como de eoetaase, Mr So expedidos dorante a
aoite da natal trena extraordinarios de bor* eea
ora, tocan io ea todas aa esta<,o.'s, das 10 1/2 da
ootle ii 4 1/2 da aadragada, reociecando s 5 1/2
do dia 25 o horario ordinario.
!V. B.Para o* tren* extraordinario* nio vi-
saran) aea aa ssigastarss nem os bilaetas de
drie.
Eaeriptorio da C-mpeobla, 20 de Desernbro de
1887.
O fereote,
A. Pereira Sim**.
aata Cana de Mlseiieerdla do
aleelte
Na secretaria da Santa Casa arrendase os se-
rnintes predios :
Roa do Botn Jesos o. 13; S- andar.
dem ideas a. 44, i- andar e loja.
Ideas do Vsgaro Tbenorio o- 22, 1 andar.
dem dea o. 25. obrado.
dem do Marque* de Olinda n. 53, 8- andar.
dem do Apollo o. 24 1- andar.
Me ti da Monda n. 4'.
Ipem idea n. 47.
dem idem n. 49.
dem idem n. 37.
dem da Liogoeta n. 14, 1 audar.
Becco do Abreu n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Casa de Misereordia do
rlecife, 25 de Maio da 1887.
O eacrivio interino.
0 pneorador dos f.itos da fasenda provin-
cia^ tanda rceebido da Thesoare Provue>eJ a w-
H* 'b,i ^n*<** dos coatrbaiotes da
coDtpaania Sf cite Dnlnag* relatiramente ae l
seaseetn de f xereieio de 1884-1885 da fregaeaia
de Santo Antonio qae deixaraa de pagar o me*-
ae imposto no tempo eoapeUat, dreiara aos
masmos oontriboiote* que Iba fice mareado o pn-
ao de 80 dus a contar ds pablicaoio do preMote
d'tal na conformidade do disposto .no art. 63 da
lei o.89t pan reeolaenm o imposto de seos d-
bitos 4 Seesbedoris Provincial, certas de qoe fia-
do o referido pr*so m proceder! a ejbranoa ex-
co ti rameo te.
Eeeire, 20 ds Neveabro de 187.
Afi>iie Jote 4* Almeida Pemambuoo.
I
m wmmm
DO
BRASIL
Capital 0,000:000#
dem realUado lt,000:OCO
A caixa filial d'eate Banco faoociooa i roa do
Con mertio n. 40, acca, i vista oa a praao, con-
tra os (oguinte* curnapondentes no estrangeir*:
V.>n iri-s......... *.- N. M. Rtbacbild u Son*
Pan*..........
Uatnburgo.......
V: Jl..........
iinmeote........
c'rankfurt s, Main
Antuerpia.......
Boma...........
neuova........
Nap'jl .........
Millo a mai* 840
ciJade* de. Ita-
lia.......____
Hadr.d..........
Barcelona.......
Cadi*...........
Malaga........*.
Tarragonr......
Valencia e outraa
--iJadea da fie*
pnuba e ilba*
Canaria*......
Li*bo.........v
Porto e mai* ei- (
dadea de Por-/
tugai e i Ibas. .. )
Boenos-Avres... .)
Iloai video......
lov* York.....
t De Rothscbd tFrrcs.
Deatsebo Bank.
Banquc d'Aavcr*.
Banc. Qenerale e soa
ageociaa
Banco Hypo>"
Kspau* o .-a* ageo-
eias.
Bauco de Portugal
soa* agencia*.
K
\m tabella* eipuata* arui rorim esta*
O Lea* i a Baaa :
Eatradua de stiurar e al
BBS DB : XX*a*RO
aaaaar
Entra dM DlM
Barcacas...... 1 i 20
Vaporea....... 1 i 0
Fia-frrrea de Uarair 1 *.'
Aniaue*...... 1 i 22
Via-frrea de 8. Francisco . I i 20
Vi*-ferroa de Liaa'iru . 1 i 21
Somas
lfOiJO
Entradas Oas
Barcacas...... 1 i 21
Vapores...... 1 i 21
Via-terrea de Caraa.- . 1 22
Aniavses...... 1 A 22
Via-tenea de S.ef/raneUea . 1 1 20
Via-ferrea de Limoeiro . 1 4 21
id.lo
EogHeb Bank of tee
ver Plata, Limited.
O. Amsiok 4 C.
Cumpn aaqae* sobre qaalquer pracs do impe-
-ia e di e*treager>!.
K-cebe dinbeiio tb e-.ota oorrente de mov
aenU> com jarrera i*xAo de 1% ao anno e por e-
ts a praso a jaros coaveocioaado*.
O gerente,
William M Webster
n^lsoiodeseoatribuiates da Becife Drainage da
fregoeaia de Santo Antonio relativo ao 1 se-
aastn ds rxersteto de 1884 a 1885.
Deque as Casias na. 85 e 87. Adolpbo
rraneisco Lsvra
Larga do Rosario a 15. Albino Jas
Leite
EatreitB do Rosario n. 20. Antonio Coa-
calves Perrein Casedo
Dita n 9. Antonio Joaqaim Mendos
Pocas
Jlo do Reg a. 12. Augmsto Perrein
Pinto
Dita a. 14. O meemo
Dita a. 16. O mamo
Roda u. 20. Auna Tberess do Saen-
meoto
Traveaaa dos Qasrteis n. 14. Antonio
Dogo da Silva
Santo Amaro n. 28. Anna de Santa
-*> Urania
Matbias de Albaqaerqae a. 8. Antonio
Perreira Braga e ouir>
Paa a. 8. Aato.iio Climaco Uoieira
Temporal
Dita n. 20. 0 mesmo
Tnveaaa do Pocinbo n. 18. O mesmo
24 e Maio n. 26. O mesmo
Palma n. 68. O mesmo
2* neeee da Gamboa n. 2. Adelia Jo-
aepbina Perreira Mafas
Travesea do Carmo n. 2. Antonio Joa-
qaim de rfoasa Ribe-o
Foco o. 24. Antonio Josqaim de Amo-
na Carvalho
Dita a. 25. Anna Joaquina Ferreira
Li rramento a. 28. Antonia Joaquina
de Amosim Carvalho e outro*
Viseoode de Iobanma n. 6. Aotonio
Pereira de Magalbde*
Dita n. 26. Autonio Jos Qoncalves
de Aseredo
Dita o. 67. Adolpbo Alve* (raim*rs>s
Pedro Affanso n 68. anos Maris da
Caoba Oliveir*
Dita n. 53. A mesma e outros
Tnveaea da Viado n. 12. gueda
Amelia Pjotea
Santa Tbereaa o. 28. Anua Smico >
R. Barroa e outro*
Palma a. 48. Antonio Pinto d Bsrros
Imperador n. 54. Birlo da Nai-intii
iperte)
Largo do Paraso n. 28. 0 mesan
Travessa do Lobato n. 6. Antonio
Fernandee Ferreira
Lar* o ge i ras n. 5. BartboloTieu Frau-
ciseo de Soasa
Santo Amaron. 16. O mesms
Lomas Valentinas n. 30. O mesmo
Coronel Suauuoa n. 10 O mesnio
Estrtitada Rosario n. 41. li.-1-j do
Limoeiro (parte)
Roda a. 29. Bernardino de Senna Hen-
riqae*
Dita a. 47. Bernardo Jo; Martina
R.beiro
Patos n. (6. Bernardo Jos Radrigues
Pereira
Imperador o. 22. Carlota Borlamaqui
Magalbie* e outro*
Duque de Casia* n. 94. Capella dos
Prasere* de Onararupe*
Larga do Rosario n. 27. A mesma
Livramento n. 3. A meema
Marciiio 1)m n 42. A mesma
Dita n. 44. A mesma
Dita n. 46, A mesma
Dita n 52. A meema
D ta n. 69. A mesma
Uoqae de Caxias n 45. Clauiina S:-
nnoriana V. de larealbo
Triacbetras o. 34. Clan lino Jos de
Me!
2 boceo ds Gamboa n. 6. Claudia*
Mara da Jesns Boitrio
Pego n. 13. Clemeiilin.i 1- Fnrias
Torres e outro*
Travesn do Poeinho o. 22. Os mismos
Tiavesaa da Viraclo o. i. Gol-naa
Latino de Soasa
Coronel Suassoas n. 27. Caetana da
Rocba Penira
Boaaii
Sacos
148 663
14
19.058
14 904
112 942
70 894
366.Wl
t-accas
3.690
i no
732
8.892
1 068
I0.7d8
30 080
=
'*) d.w vista
v3 5/8 3 8
4C2 406
406*
SU
W
Zdl40
I'rriamenls
Poi effectaado boot-a o da baicaaaseric. M,ry
E. Ra*'l, para carregtar eqai, com destino sw*
Estado* Uoidoa, Mocar a 25/.
.OdV d
23 5,8 23 3/S

sedadas de Porta
Y-rk
0i
:s
34
4U6
406
506
7
332
U140
Porta-
K)t> si vista
3 5/8 tS oV8
iOi 406
. 406
.' 605
v4 287
288
23b
88
2/140
Codoealo de esouear
aa 22 oa na saman na 1887
Coasateresa/ Agrcola, reg si roo o*
sbmiiii. pagos ao agricultor, par 15 kilo* :
Pisa
I
palvsi iva do.
8*eaanriiv.
3.* boa .
8.a regalar .
per .--da
arat.
2dA>0
2*U00
23800
23100
1 36)
liift)
tsWOO
83700
23401)
23600
2f400
23200
1*700
136-ti
1340P
1380J
Vapor despachada
nc. Pirsp m>, sabiio bout. w,
laroj
* XTodafao da al^ada
sbs*22 oa Duissto na s8s<
A sabida (a.-ccasiva do cumba, aeitcs aiiiesis
in o mercado de slgodio ea p.sioe*
O
ron'i >e B
qec tivo'sem

V.a
para:
Parabyba : ama sais* coa eVcalo pariw*i.
Naial : 6 sacos eom iusoh (wm", 4 -i;..-
eom caf, 6 tardos de xarque, utnt catsa >.u
nao naciana!, 2 causa asm asno s 1 caita com
calcado aacioaal.
Parnahjba: 20/4 barrins eom essacar bcao'o.
Maceo : 4 fardos de xr iae, 6 saceos coa ea.
1 eai sao oam eaa reo e urna barrica c-m abarca
al.
Moasord : ama narrics e 14/2 ditas fra mucar
bianeo.
Caari : 140 lardos de xarque e 23 caixas com
vela* de ten.
Aeerabfi : 5 bwrice* c^m assucar brinco a i
barr* d- 5* eom agurdente.
Caasossim : 14 barricas a 50/4 dix*a coa asa
car branca, 150 cax* eom Mbl, 2 bsrria soa
aleooi, 6 fardo* de xaiqa- e 2 caitas eom t-a de
carnauba
Carreg. divena*.
\avia deapacamodo
L-jg. ing. M Uallifax : 2.4UU aaceoe cem aasocar a asea-
vado.
Carreg. Hsn j Punter k C.
Pauto do Alfoaslegra
saatiA na 19 a 24 os DaxaMaao aa S-Ss*
(Tide o Dorio de 18 de Deteabro
Vavlaa O carga
Batea nornegaense Cafo, para Liverpool.
Barea ioglesa E. SuUtm, pan EiUdos Unido*.
Baroa BorsegueuM Sper asa. pare CsfadovDdi-
4-js.
Bares toraega-ns- Chr ttne EotalMA, pira Esta-
dos UaHae.
Barea inglesa Uiitilda Q Snith pira Lircrp. ol.
Sana inglese Ckilma. para Ct-ial.
Barca ..a.ric.oa Afae 0. Ret, p.ra Eo(ad:s
a>
Barea njreegeoKM Vega, para Estado*-Unidos.
Barea p rtagaeaa HulL.no, pan Lan-a.
Barea noraagseaM Ketasssr, para fistada-l
des.
B res nornagaeMe I'aaasfs, para Esta-Jo*
dos.
U-iici inglesa HIda, pan -Liverpool.
Baiea nornecuooM flrodrase, pan Liverpool.
Bare ingleaa Cien Huntkn, para Estados-Unidos
Escuna naruegaanM B ieser, para Rio (trande
do Sal.
Bscans allemi A. II. Borgeu, para Ris Grande
do Sal.
Lagar allemi. Blitz, p.ra Montdvido.
Lagar o eional Lono, para Rio Grande do Su I.
Patacho nornegaense L w.ngttone-, para Estado*
Unidos.
Patacho portagaes Peretra, peta Lisboa.
Patacho ue'o Aasor, para Rio Giande do Sal.
Vapor nacionsl JacuAvpe, pan Babia e escala.
Vapor ingles Jame* Walt, para Estada Uoidoa.
Vapor ioglrz Marinar, para Liverpool.
Novios drseorga
Barea norargnensr Letriataaa, earvio.
Barca inglesa Ranavola, carvao.
Barca n iruegocuK Lavetand, earvio. I
Brigoa aileatia S risa, vn gen- ros .
Eseuam allemi 3Vcaxislca, xarqae.
Escuna ooruegaense Reform, xarqae.
Lagar ingles (utba, baealhso.
Patacho allcmlo D. Pedro, xarqae.
Patacho noruogn-nse VaaUsid, car va.
Patacao dinamarqus Blft Bam, varios gneros.
Vapor a Hernia Bombara, varioe gneros.
K\p*rlacde
acora 21 oa oasaasao oa 1887
Pj'a o exrersor
N Ka ta* g>i Juthor, arrenaram :
Para Liverpoal, J. i'aur 4 C. 600 aeeos coa.
43,020 kilo* de asnear nfsacavaio.
No rapar ingles J Waat, eariagsnm :
Pan Livernoo', J. Pasar C. 6,800 tacos coa
510,000 kilos de aaseear masca va lo.
-> Na barea ingles* Math lia, earragaram :
Para Liverpo I, M. Lima .v C. 150 mccss eom
M.705 kilos dsaigedio-, P. C.mein A C 1,000
sacos coa 75.9C0 kilos deassocsr mcavado.
Na bsrea uaracgueoae Brodreme, earrega
ram :
Pan liverpo '. P Carneito & C 70 aseos eom
5,<0j kilo* de estocar oaacavado.
Paia New-V.tk, Jnlio k roslo 1,000 saceos
com *5,000 kilos ae sstacar mascavdo
Na barea ingina O- Huntk*, earrega ram :
t*ara Liverpool, C Lindeo 211 saceos com
15,825 kilos de assucar o. ac vado.
Pan Na v Y k, P. Cselo t Pnbo 3 000 aac-
eoe com 2J,0>! k los do assacsr m>cavado.
Ns barea iia'U'.an- Ebtneur, earngjo :
Pan N w Y-.tk, J IL BoiwU 5,000 'saceo*
eom 875,000 kilo* le assucar mateando.
Na bsrea eoraegoease ^eeranso, eurrega-
raa :
Pan New-York, J. S. Loyo Filho 1,534 tae-
coa eom 114.300 kilos de sseocar masca vado.
Na barca inglesa E Suton, caxregou :
Para Nea' Ya k, J. H. Boxa^ll 982 saceos com
73,650 kilos de assucar mes/avado.
No pnuebo pjrtuguc* Pereira, carregaraa :
Para o Purc.i, Amonm Irmia t C 40 barrica*
com 1,593 kilos ds *iuer branca ; M. Amorlni
286 ecu os salgados eom 3,13j kilos.
Para o sntertor
=- No patacho aoruegaenM A eser, carreggau :
Pan o alia Grande do So", J. Borgee 150 bar-
rieas roa 15,989 k lias de stsucar brauoo.
No vapor n, el .nal Jovkfpe, carreganm :
Para Baba, Aeootim Iraios A C 10 barriess
eom 11,842 kilo* de assucar brSnco ; J Ignacio do
Val 5 barricas coa 612 kdos de carr.io animal.
No i nal f rapama, cairegaraa:
Pan Maco, P. Aleen I barriess com
1,000 Utos de assuc r reto ido 6 ditas eoa 660
ditoe de dito branca
ra Aerba A. M. Ja Silva Ubarris cim 140
153260
153260
523974
151260
193576
2133610
153260
153260
158260
158260
15826J
153260
15*260
15326
ifijaio
153260
188187
308520
153260
153260
303520
153260
153260
803520
153260
66379a
153/60
3233-'9
153260
533410
523 1
153260
453780
3130V16
153260
153260
433763
15326-1
453780
153-260
618010
153260
153260
303520
453780
15326)
15326)
153 -'60
10326 i
453780
303520
453780
153260
15>260
15326a
15|260
""5
Imperador. Conreare de 8. Francisco
Matbiaa de Albuquerqua n. 5. Domin-
gos dos Pass s Miranda
Pedro AffoBao n 51. Domingos Jas
Rspoio e oatros
Livrameato n. 24. Eduardo Fumino
da Silva (parte)
Maraaea d.> Herval n. 29. Eatevio Ct-
valeaate de Albaqaerqae
Dita n. 81. O sesmo
Duque de Caxias a. 88. Frsniisco do
Reg Barros Bsrretto
Dita n. 91. Francisco Ferreira da Ra-
cha Leal
Largo do Paraso n. 89. Florencio Fran-
cisco de Soasa
8. Francisco n. 66. Francisco Jos
Visaos
Paulino Csmara n. 15. O asesino
Campadas Princesas o. 15. Moneeohor
Fraociseo Muais Tavares
Tiavesaa doa Quarteis a. 39. Francis-
co Jacobina da Silva
BAcooda Matris n. 17. Vnnseliaa Al-
ves de Soasa
Paulino Caman n. 38. Francisca Luisa
de Mello
2 becco da Camb* n. 6. Francieeo
Joa doa Prasere*
Travena da Bamba o. 2. Deiembar-
gador Francisco de Asii* Oliveira
Msciel
Coronel Snsssana n. 84. O mesma
Cadeia Nova n. 1. O mesmo
l.s beo da Ctdeia Nova n. 19. O
mesme
Dito n. 21. Desembargador Francisco
Frauciaco de Ams Uliveira Maciel
Pedro Affanso n. 56. FrauciMa Igle-
sias L ,-..'
Dita n. 74. Pilbos da Manoel Jos
Bastos Mello
Coronel 8aassuas n. 37. Fnncieco de
Si Lei to
Viraclo u. 3. Filbes de Joanna Baptis-
ta de Sonta Vianat
Travessa do L bato n. 6. O* meamos
Lomas Valentina* n. 8. Desemb-rga-
dor Francisco (i incalve* d* Rocba
Dita n. 5. Francisco Aotonio Bastos
Eatreita do Roaario n. 4. Fructuoso
Martios G Triocheirss u. 23. Guilherme Frede-
rico de ^ooxa Carvalbo
S. Francisco ii. 33. Gomes Augusto
Gaio 1- M randa
Pedro Aff-usa n. 35. Gertrudis Maria
do Sacramento (1(2)
Daque de Caxias a. 10. Heliodoro'de
Aquino Fonieca
ita n. 42. Mrdeims d| Msooel Fi-
gueira de r*aria
Birl> da Victoria d. 39. Hardeircs da
Anton'o Auguto da F-.mseca a outro
Trinchiras n. 46. Hsrdeiras do padre
Frnncisca Dias ds Oliveira I
Ditan 19. lI>;rdeiros de J >=quiji Vie-
gas e i-utro
Campt d*s Princesa u. 9 Herdeiros
de Man* T..'.--iora d'Assumpcao
1 ha d< i Carva>b'^s n 19. 11-jrmina Fer-
reira da Silva e entra
B,da n. 34. U rieiras de Janqnim M.
P r--ira Vianna
Tsaversa dos Qurteis n. 22. Herdei-
ros de Jo-iquim Jja Vieira
Nova da Prai* o. 38. Herdeir s do Jlo
da Motta Bot ho
Marcilio Dias n. 74. Horleirja de An-
tonio Lidio dn Silva
.Largo de S. Pedro n. 6 U^rdeires de
Joaqmm Francisco das Ghagns
C >rooel Suassuna n. 58. H-rde'ros de
Jos Joaquim da G sta Fajoies
Palman. 19. H-rrdeiros de Jlo Fran-
cisca Martms e outrus
Marques do Herv-il n. 17. Herdeiros
de Pedro D.as djs Sant
Impera Jr n. 51. Isabel Maria da Fon-
seca Soares
Caes 22 de Novembra n. 42. A mesma
Duque da Gaxins n. 79. Irmandade
das Almas do Recife
Larga do Kisario n. 32. Irmandude
das Almas do Kccife
Travessa doa Qj&rteis n. 41. A mee-
ma
i'eaban. 25. A mesma
Viscoude de Iubauma n. 14. A mesma
Bario da Victoria n. 49. Irmandade ds
Cmceioio da* Militare*
Dita o. 51. A mesma
Matbias de Albuquerqae u 28. A mes-
ma
Trsversa das Grases o. 8. I-mandde
das Almas do Redfts
Pat an.9. Irmandade do Sautissimo
Sacramento de -'Hu,to Aotonio
IVavessa d_s Expostos a, 10. Irman-
dade da .~s Bom Jsis dos Passcs
4 i n
litros de agurdente ; E. C. Beitrio A Iruilo
barrica* com 403 kilos de assucsr branco.
Para o Natal, E. C. Beltrlo S Irmlo 6 saceos
com 360 kiloa de assucar refinado.
Para Csmosaim, E. C. Beltrao A IrmSo 4 barri
cas eom 301 kilos de assucar branca.
Para Paroahvba, E. C. Beltrlo & Irmii 20
barricas eom 789 kilo* de assucar r.fio 1 >.
Na barca ea Afana do* An/os, carregaram :
Para Villa da Peoha, F. da Coila & C. 2 barri
c* eom 180 kilo* de sMucar nboado.
lbtXQ
188137
458780
73630
483657:
458780
748468
158260
153260
153260
153260
203295
158260
153260
153260
28877
453780
153260
153260
153260
153260
153260
153260
158260
153260
153260
153260
158260
153260
158260
183137
228890
153260
4S36o7
613040
453"80
odos
163260
153260
763300
15326J
153264
303520
453730
153260
153260
153260
Mareilio Dias n. 1. Irmsndade de Nos-
sa Seobora do Livramento
Travessa do Pdcinhovn. 28. Ignacio
Francisco da C. Patricio
Dita n. 30. O mesmo
1,* de Marco n. 17. Josnns do Reg
Nevee (parte)
Imperador ns. 7Ae78. Jcaquim La-
pes de Almeida
Dita o. 83. Dr. Jos Maritano Car
neiro da Caoba
Daque de Caxiaa n. 28. Jsstino Pe-
reira de Paria
8 iota Tbereaa-n. 8. O mesmo
Duque de Carias n. 32. Jcs Joaquim
s> inca I vea Bastos
Viraclo n. 10. O mesmo
Duque de Caxiaa a. 9. Joaqaim Inno-
cencia Gomes (parte)
Travessa dos Expostos n. 28. 0 mes-
mo
Bario da Victoria n. 46. Joaquim Hen-
riques da Silva (parte)
Triocheirss n. 20. Josqaim Bernardi-
no da Costa Ros
Largo do Carmo n. 3. 0 mesmo
Travessa do Carmo n. 15. O mesmo
Dita n. 17. O mesmo
Larangjiras n. 12. Joa Moreira Fra-
gaao e oiitroa
Dita n. 3. Joaquim Antonio da Sil
Veira
Dita n. 25. Jacintbo Pacheco Pontea
Travessa do Qaeimado n. 1. Joaqun
Coelho Gintra
Larga do Rosario n. i. Jos Joaquim
Antunes
Dta n. 20. Jos Francisco Bc'.lo e ou-
troa ._, _"
Limas Va entinas'*. 22. Joaquim Coe-
lh; Cintra
Larga da R.s.'.ro'n. 11. Jer,nymo Sal-
gado de C. Guimarea
Oi'.i n. 37. Jos Rodrigues da Silva
Jan ac e outro
Eatreita da Rosario n. 16. Joaqaim
Bernardo doa Res
Travessa da roa:.Bella u. 8. Jalo de
Soma Lima .
T: uv.-.-sa dos Quartes n. 2. Jeraino
>i. It:dri.ata da XasoLaento e ou-
tro
Dita n. 24. Jas Domingoea Code-
ceira
Traveaaa dos Expaatos n. 4. Jus Ma-
ria -Seve
Trave* das Piar .-a n. 8. Jusquim Pe-
reira Ara atea
1 becco da Camoda n. 5. Julio Gon-
- calves da Silva
Largj do Carme a. 13. Josquim M, Pe-
r, ira Viauna
Travessa-da Bamba o. 9.'Jos Tava-
ree de Medeiros
Palma n. 60. O ic-smo
Travessa do Livr manto d. 5. Jos Lo-
pes Rosa
Dita n. 9. O roes.r.o
Livramento n. 25. JoE Maria Ferreira
da Canea
Vieconie de I-iheuma u. 71. Jorge
Carrol!
Pedro Affeoso n. 1.
Carvalho
Dita n. 3. Omama
Ditas> 5. O mesmj
Travesea do Carceleira n. 4. J^o Ca-
sado Lima
Dita n. 8. Jer.rymo de Souza Rolim
Dita o. 7. Jovino Bandeira de Mello
Dita n. 13 Joaquina Mria Vianna
Dita n. 19. Jos Nunes de Ovt-iru
Mareilio Dias n. 28. Jcsepba Manadas
Praserea
Dita n. 3. Joaquina Maria Pi reir
Vianoa
1) ta n. 5. A mesma
Qita n. 7. A mesa a "
Lamas Valentinas n. 40. Jojc Fran-
cisco de S Leilao
153260 Coronel Suassuaa n. 12. Josepha M.
Ferreira da Costa e nutras (parte)
Dita o. 5. Jos Feliciana de Asevedo
aata Tharcsa n. 30. Jorge Jacjme
Tassa
Travessa do L'.bato n. 4. Jaauna Ma-
ria Nunes
Pslma n. 9. Joa du Almeida Rabello
(1/D
Marques do Herval n. 71. Joao Prado
Martina Bibi-iro
Cadeia Nova o. 17 A. Jos Maria Sc-
dr da Motta
Dita n. 17 B. O mesmo
I Duque da Caxias n. 90. Lui^ero
Gancalvcs da Suva
' Largo do Rjsario n. 19. Lui C =i-
Jos Pereira de
593208
153260
153260
653356
513535
158260
483657
303520
153260
153250
173265
153260
i i
11 ditos de tressuras a 600 ris
10 tainos a 28
9 ditos a 13
A Oliveira Casti-o & C.:
54 taih-.a a 13
Jove ter sido arrecadvie ueste dia a
quantia de
Palo v Parshyba
Natal
acia
Mosoi
Acaraba
Dinliel o
SXrBDIDO
nac. Pirapima. para
35.1003000
22 0008000
4 673450
11.00030UO
2008006
Rs90sj.ae.enta*- publicas
aas oa Daxesiaao
Alfandeya
Renda saral
Do dia 1 a 20
dem e 21
Randa provincial
Da dia 1 a Si
Idea ds n
799.4463014
37 7493436
172 3233983
9 2517814
837.195/450
181:578,797
Rcudimento
rento
do dia 1 a 20 do cor-
6600
203000
3930O0
543000
2133580
4:1763280
rio do Rega
238173
158260
153260
33815
158260
483657
618040
158260
453780
158260
368624
453780
48920
308520
303520
158260
153260
533911
223454
153260
458780
153260
453780
458780
153260
613040
183260
168260
158260
15 5260
158260
158260
663882
30S520
153.60
15J260
153260
153260
673-192
503074
153260
153Z60
153260
153260
15*260
53755
153260
153260
303520
6130)0
613040
613040
153260
333210
15360
153260
153260
38815
153260
153260
153260
453730
122;0
Maggie..........
Mariner.,,.......
Msry E. Russel.....
Norsemann.......
Jobnston Pater & ('.
S. P. Jobuston S C.
A' ordem.
Compsnhia Telegraj.hiei.
Nenuphar......... A' ordem.
Presidont Trotscho. Pereira Carneiio & C.
4:3893860
Fui arrecada io liquido at boje
Preoos do dia :
Carne verde dr 200 a 400 ris > kilo
Garneiro de 720 a 800 ris idem.
Sumos de 560 a 640 ris idam.
rannba de 200 s 240 ria a cuia
Milho de 'i-i a 320 ris idom
Feijao du 560 a 640 idem.
Masado aro publico
Forsm abatidas nc Matadonro da Cabanga 90
retes pan o eoaanmo do dia 22 de Desernbro.
Sendo : 63 rexei perteaceatea a Oliveira Castra
i G., e 27 a diversas.
EnaboreacSej surtas no >orto
em %'i de Drzeiubro
NACIONAES
aanos coaiissaTABios
Ipojana........... C:mpaubia Peinambucsna.
Pereira.....
Raymoud
Rsosvols ...
.-i t rm......
S ivereign ...
Sultana ....
Snerauza.
Sirias.......
Salem.......
Vega.......
Vaarbud.....
Vacad i s......
Am.-rim Irmas & C,
A' ordem.
Wiaon sana & C.
Amarim Irmaos & C.
A' ordem.
Francisco R. P. Guimaraes.
Hermana Luadgria & C.
Funseca & Irmaos.
Nicmeyer Cahn & C.
H- rmi.no Luodgrin & G.
A' ordem.'
HVrmauu Lundgiio.
Samm t.,ti
1.018:774/247
Segunda scelo da Aitaadega, 22 de Desernbro
de 1887.
O taesoureiroFlorenco Domiar/uer.
O caer da aaccia to te a.
llereSedorl* t-ral
o da I a 21 38:2163458
Idea de 22 1.5923276
Jaiubypc
Laya.............
Lamego...........
Mam 1...........
Mandsh .......
Marques de Casias.
Marianninha......
Positivo...........
s Pinpsms........
Zeqainna.
Campt ah* Pernambacana.
Layo k Filho.
(caoboneira de guerra).
Antonio de Oliveira Ma'1".
Campeo hia Pernsmbncana.
Damiogos Alves Matbeas.
Baltar Oliveira k C.
O oi.dnil indica ter a embarcaclo sabido.
Vapores entrar
HEZ DE DEZB1IBBO
Sol.".......... Vt'We de Ceard.
8ul...........
Europa........
Norte.........
Liverpool .....
Sol..........
Sul...........
Sul..........
Europa.......
Buenos-Ayrea .
HEZ
Cantillo .
Neva.........
Para.........
Merchant.....
Mando*........
All.anea......
Tam>r.......
Ville de Santos
Patagona ....
DB JANEIRO
Ni-w-Pcrt..
Advance.
i?,
24.
24.
25.
26.
26.
27.
29.
29.
31.
2.
Amonm Irmlos k C 0 Buenc s Ayrea
--
39:8088734
BaeaOeaarta aravlaelal
:\> dia l a 21 66:010>f 51
Id m di 81 2:6463198
. dia 1 a ti
Ideada 22
ate ci re
Oralaage
2:9763287
3 '
3:657*149
2:976.287
AVOS
Auna Maria.......
Andreas Riis......
Augusts...........
A H. Borgun.....
Amor.............
Bsngali...........
Bn drene..........
Blits.............
Bertba............
Csodace...........
Cato...,..........
Cbristine Elisabetb.
Chilm*.
Mercado Maalclpal de *8. los
t) movaaeato deste Mercado no dia 2 1 de De-
sernbro fri o seguate:
Eatrarsss t
43 bois aessadn 5,478 kilos, sendo de Olirvi-
rs Castro, 26 ditos de 1 qaalidad., 6 dito*
da 8* s 12 particnlares.
628 kilos de pene a 20 ris
72 largas ds farinba a 200 reis
31 dita* e fraiUs diversas s
800 n.
10 tsbosims s 800 ris
15 amasas a *mt Mis
Poram ooianades:
24 1/2 coiumaas a 600 r:
19 Ljmpaifaasntin de farioba a
500 riis.
23 dito* de eaaaida a 500 ri*
53 ditoa ds learasaea a 400 ris
34 ditas de fsseodaa a 400 r *
rOros
12 580
143400
93800
. 28000
33000
1447-0
935C0
113500
103800
Companhi* Pernambacana.
..... Lyo & Filho.
ESTRANGEIBAS
COSSIOSAIABIOS ,
..... Baltar Oliveira C.
..... Wilson Son k C.
Wilaon 8ona A C.
Hsrmaun Lundgrin dt C.
Hermana Landgrin 4 C.
A' ordem.
Wilson Sons k C
Maia k Rearado.
Hermana Landgrin & C.
Hermaon Landgrin k G.
Wilaon Sons k C.
Comp. Great W. of B. R.
Vir-ferrea de 8. Francisco.
Sal..
Havre
Baha e esc.
Sol.........
Norte.......
NdW-tfork ..
Sutbsmpton.
Sul.........
Europa.....
Vapores a sabir
HEZ DE DEZEMBRO
Jacuhype..........
. Ville de Cear.....
Neva.............
Marque* de Caxias.
Para..............
Mandos...........
AUianca..........
Tamar...........
VMi de Santos....
Patagonia.........
23 s
23 *
24 s
24 s
26 s
27 s
27 s
29 s
30 s
31
b.
n.
b.
a.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
Clutbs............ Blackbarn Needhan k C.
D. Pedro..
Dias..............
Elieaer ......-----
E. Sotton..........
Ebeneaer.........
Echo.............
Elyse Hoy........
Flaat Ligbt .......
Fraaxiska.........
Greth
Pereira Cerneiro 4 C.
Hermann Lr.ndgrin k G.
Hermn Lundgrin k C-
A' ordem.
A' ordem.
Hermann Lundgrin.
Wilson Sons k C
A' ordem.
Hermsnn Lundgrin Sr C-
Hermsnn Landgrin k C-
.\avius entrar
Albermsle!........ Rio de Janeiro.

I

-

n*
Arbutos.......
B-ltree........
Bell* Rosa......
Frias..........
FonthiH........
G. C Stantord..
Hull.
Twra Nava.
Terra Nova.
Hamburgo.
Rio de Jaaeiro.
Niw-York.


-
Gien Huntly....... Jubnetoo Pster k C.
Hert*............. Jobnston Pster & C
H lene............ Hermann Lundgrin k
H. Lundgrin A C.
Johtistou Pater & C.
Borstelmann k C.
J oh na ton Pater &C
A' ordem.
Wilson Sons A C.
Wilson Sons & C.
Wilaon Sons C
A' ordem.
Henderk R. L..
Hilds............
Hsmburgo........
James Watt.......
Leif..............
l.ivnugsooe.......
Levistban.........
Lovetand..
188600] Matilda C Smith...
123600 May G. Beed...... Fonseos Iraios C.
Ingeburd.......... Rio de Janeiro.
Lilian .___....... R*o de Janeiro.
.wsiinha IX....... Rio Grande do Sul.
Jlovinieuto do porto
Navios mirado no dia 22
Santas6 dias, vapor a'lemla Hamburgo, de 1,284
toneladaa, comrasndante |W. Josting, equipa-
gem 39, carga varios generas; a Borstelmann
ae C.
Rio Grande do Norte3 diaa, biate nacional Cr-
relo do Natal, de '40 toneladas, meatre Joao
Gaedes de Monra, equipag'm 5, carga varios
generoa ; a Fraga Rocha k C
Saludos V' mesmo dia
Halifax Lagar ingles Maggie, capillo G. H.
Percy, carga aesueer.
Camossim e es;ala Va; sV nscional P rapama,
eommaodante Antonio Maris Ferreira Baptis-
ts, carga vara s gneros.
Observatfo
Fnndeou no lamarlo nm patacho inglea o qaal
nio commanicon com a trra.
I


iario de PcrnambucoSeita
ezeuibro de 1887
< i:*

THEATRO
SANTA ISABEL
COUP.NHI.%. HESPANHOLA.
DE ZARZBLLA EBAILE
KXA ARTSTICA
Garrido i D. Antonio i Falle
ELENCO
PRIMERA TirLE ABSOLUTA
W IOSEY\ PA 11 GAMalDO
PRIMERA TIPLE DRAMTICA
SU. Marcelina Hernndez
PRIMERA TIPLE CMICA
eta. Sofa Camps
CONTRALTO Y 2 TJPLE TIPLE CARACTERSTICA
D. J'sef Mtriimz D. Antonia 8ac*nefles
\ COMPRIMARIA
ala (/ atarle Raz
HARTIQDINAS
St. Maris Alcobendas
3ARuI6S
h0vuailsi14 p4ckkt
coim
O paquete Neva
a ninfo

J^M^
E' esperado ds Europa ao dis
24 do correte, egsind
depoi da demora aeaaaaa
ra pan
Balda, ni
video e
de Janeiro lloile
Baeaoi Ayre*
fRiMEB TENOR
I. Feriando Roiset
e D. Fuensanta Caballero
OTRO l.' TENOR
D. Jos' Remen
TENOR
Jase'
l. TENOR CMICO
D. Valeatio Girrido
1. BARTONO
LIGEIRO
E. Chives
OTRO 1TENOR CMICO
D. Ricardo Cardn
1. BAJO
D. Jos Doran D. Jos Ramo
1 BARTONO*' 2* TENOR 2. BAJO
D turnio VUe *t D. Jos U Cslio I> Florencio Fernandas
MAESTRO DIRECTOR I)K ORQUE.-TA YCONCERTADOR
** D. Act oii drl Vallo
OTRO MAESTRA Y DIRECTOB DK ORQUESTA
D! M risco Corl o
AJUSTADORES DE VERSO Y MUSI \
9. Uc-uso SanaW o .D Aa^asM Q Corra
DIRWDR TiB ONA '
s*D.' V.leotin 0rrido
f/elale rrU6i de a ataos o* aeiea
Cums na
St*. Isabel Lopes
" DIRECTOR Y i.u BAILARN
a). Barlejue Lleret
' 1 BAILARINA
? Sia. Salvadora Prez
BAILARINAS
"Sts. M.rorl. Honre, D. Carona* M"or< n", Sta Felipa Qairg
VIOUN ENSAYADOR
D. Francisco Yazqncz
h EPERTORIO" DA "COMPA NHL \
Uta Tesoro EacouHi.io, El Jur-n< nto, L1 L b a Manis, Ei Secr.to de Una
Datas, El Sacristn Je S n Justo, [,* Hj-s de. Evr, r*aii y Toros, L* Diva, La
Oraa Vi, Efeotws de la Oran Via, La Abadi del R sri-, L -a C- mediantes de
Aataa*, El R-lamp-Ro, El Dju-in'Azul, G*Kz, El S^lto I Pasi-g-i, El Val- de
\adarra. El Reloj d* Lu-rrna, Mis dos muj -r-, M :uiras H : Un Es'adiaut-, La
''.nqaiat* di Ma-'rid, N-a Panuha y trs iiu.hjs atit.n I > si avernas algnnas ya
.'i.BC>cK>s de eate publuo
Fica aberla urna nssign.lars, p>r 12 pp-*ta'oJos a ~argo io g"-retr> da
'osspanhia D. J< r Dur-n, inc rite *S cooll<,3 s geiint-,a o
PH3egos
VSIKSiTl'H OK 12 KJJPECTACT'LOS
(vatrati de l.'orJe.n. 1226600.
Dita de 2.* dita. 1296600. .
86*100. .
|j4**00. .
324U0. .
21$60. .
2]600. .
ldJ-OU
O paquete Tamar
ipi
oo tal no dis 29 d
corrate seguin h
epoia dademor
neceeaaria para
Lisboa, Vl* e Soolhampton
Reducto d panagent
Ida Ida t volta
A' Poothamptoo 1* clase* 38 i 42
Cassarotes reservados para os pasatfeiros de
Pernaoboe-.
f are passagens, bretes, etc., traets-ee ^ s*
AGENTES
tiiioriin Irmaos &C.
*. 8- RA DO BOM JESS N. 3
CHARGELRS RCRIS
i oaap.iiibla Franccza de lavef a
ele a Vapor
Linr." quimonal 3ntre o ri7ro, Lis
boa, pTu&rubuco, Babia, Rio de Janeiro t
Santos
O vaoor fflu e santos
Commandante Henry
Eipera-ae da Europa ao da
29 de faembro guindo
depon da demora oeceitari*
para
Bhia, Rio de Janeiro e Santos
R'gi-fr ai 8n. importadores de earga pelos
vaporea dI liaba, qoeiram apreseotar ao dentro
Je 6 das cootar do da drtearga das alvarrogae
qoa q : r rdamacao ccoeerneote a volamos, qoe
porvratara t'ham aegaido para ca porto do sal,
i6m de r pjfretn dar a tempo aa providencial
neeasssraa.
Eipiral i o referida praso a compaohi-i dd ae
reo^ntabii.aa por extravos.
Para carga, patgena, eocomm odas e diobei-
ro a fr^tc Uata-se coa o
O vapor Vile de Cear
Cnioir^ndante Simn t
coaipanhla Rahlaaa de niTrca
cao a Vapor
fORTOS DO SUL -
VlUa Not-a, Pencdo, Aracaj* Estan-
cia e Babia.
O njor imw io Caiias
Qammandante J. J. Coelho
egoe preterveJ
toeate para os porto
aciam no da 24 di De-
seaibra, as 3 horas da
rde. Receba carga
.-.liemente ate ao ]i2
da do da 24
Para earga, pseasgens, eneomir.eoda* dinbei-
ro a trate, trsU-ae na
AGENCIA
7tiuti do Viyieriu
DEngfts Aires Malheus
Pacific Steam 3iavigation tonipnn>
STRAITS OF MAGELLAN LINE
Paquete Patagonia
Espera-s de Buenos-
Ayr. s ate o dia 31 de
U. resobro s e g u i ndo
x% a Europa depois
demora do costme.
Para carga, pasatgeiros, enc.mmendase inbdei-
ro a frete, trata ie cosa os
AGENTES
VI Ico a eaa dt J., LlmKed
N. 14 RA DO COHMERCIO -H 14
coa.paxaia
BltVM
*2^^
ILHKTEKIA POR
Ditoa de a. dita .
:>tM de 4. dita .
',' .deiras de 1.* rrdem
Di-a* d 2 > di'a .
Galenas .
PUte*.....
P. ra- ao.....
ESPECTCULO
12*000
12*000
8*0(0
64000
.-.*wo
2*000'
2*000
l*i00
*500
Espera-ae des Dorto do
sal ate o dia 23 de Desembro
aeguindo depois da india
pessaavel demora para o B*
ara*.
Conduz medico a bordo, de marcha rpida
eoncrece ezwllentes coinmodos e ptimo possa-
dio.
Aa pastaren podero ser tontadas de antesnao
Bcceb* carga encommeudas e pariageiros pr
>s quat-s tem ezcellentes accommodocoea.
Pr< cir^a, puisagens, ti.coinm<.o1a linheiro
VMQMM
DE
NaTegaeaa eostelra por rapor
PORTOS DO SUL
lacei, cnedo. Aracajii e Babia
0 vapor Jacuhype
Commandante Esteves
Segu no dia 23 de
Oesembro, j 5 horat
tarde. Recebe
ga at o dia 22.
Encomraendas passagens e diobeiroa freU.- at
as 3 horas da taide do dia da sabido.
ESCRIPTORIO
Cae* da i'ompanhia PfumbHd'vi
n. 12
18.942 Om toedslhao de saro enntendo brilhsntes
las.
18.946 Um traocciim, om psr do biineos, tres au-
nis, om boto e ama tetea, coro de le.
13.949 Um trancelua, ama medalha, orna velt
de csrdao, um aonel e um dedal, coro
dele..
13.960 Um slfinetf, aro par de brincos o ama vol-
ts da traoceiim, ooro de Ui.
18.966 Ueaa volta de ooro e ama medalha, ooro
de le.
13.977 Um relogio de ooro de le.
13.982 Usa par d> resetas com bnlhantes e qos-
tro anneis eom ditos.
18.964 Dona anneis, dous alfiaetes, urna volta de
c rdio ama eras e an par de rosetas de
ouro.
14.003 Cinco anoe mm cordio oaro I aizo.
14.017 Qaatrv colhere i pra
14 021 Um trancelim ooro de le
14.028 Urna palseira oaro de
14.036 Um anne de oaro com am raoim cir-
culo de brilbaotes.
14.1-36 Um par de roselaa de ouro com brilaantes,
urna pulse ira, um cordo, om psr de
biineos e om dito de roseta, oaro de
" lei.
14.038 Um par de bnneo, ama medalha peque-
a, dous dedaes e am annel, oaro de lei.
14.040 Urna
14.710 Urna palseira de ouro com perolas e tur-
quesas, e um pir de brincos, oaro de
lei.
14.713 Urna palseira, ooro de lei.
14.730 Um alfinete, dois pares de rostae c um
aanel, ooro do lei.
14.747 Urna pulseira, um alfinete e um aune), ou-
ro de lei.
14.755 Urna pulsara y urna tet*, curo de- l.i.
14.783 Urna corrate e einte para relogio, ouro
de lei.
14.793 Urna oorrenta e medalha pira relogio,
ouro de lei.
14.812 Urna pulseira, eup de lei; urna dita, oaro
baixo ; uma gira, prsta de lei.
Recite, 13 de Desembro de 1887.
O 4jere:ite,
Felino D. F.rreira Ccibo,

AVISOS DIVERSOS

Prepsra-se acatidos por figurinas,
com proioptido e precog rstotveia : aa ra larga
do Rosario n. 29, 2- andar.
Aluga-se casas a 80W) no he-cco dos Ooe-
hos, junto de S. foncailo : a triou- aa ra d
iuiperatriz a. 6.
ALUOA-SE o sobrado n. 46 a ra da Roda com
bons commodos, e muito fr^s.-o, a tratar a ra do
7abng n. 16 loja,_______
= AMA Precisa se de orna para eosinha 8
outros servicos ; na ra do Gabug n. 2-C.
Precisa-Be eom urgencia de duas amas c um
menino para criado : na ra Direita n. 32, pri-
meiro andar.
corrate incompleta para relogio,
ojro de lei.
14.046 Um par de brincos e nma volts de tran-
celim, oaro de le.
14.051 Duas voltas de trancelim e dous alfinetes
pequeos, oaro de lei.
14.052 Vm relogio oaro de lei.
14.071 Um annel de ooro com um brilhante.
14.073 Um annel de .aro com brilhante.
14.074 Um annel de coro com esmeralda e circulo
de brllbantes.
14.085 Doos anneis de ouro com bnlhaut a e um
dito eom tres ditos.
14.087 Um par de brincos de oaro e urna eras era-
vejados de brilhantes e am par de bo-
'oes, ouro de lea.
14.100 Urna corrate para relogio oaro do lei.
14.102 Urna pca de oaro para senhora, um bro-
che, ama pequen palseira, daas pecas
de briocoe, ama rozeta ouro de lei, ama
redoma e ama crus ouro baizo.
14.108 Um trancilim e um par de rosetss ouro
de lei.
14.114 Dooe pares de rosetas de oaro com bri-
llantes, um par de rosetas com esme-
raldas e ama crus com rabias.
13.136 Um annel de ouro com deas brilhantes e
ama esmeralda.
14.147 Urna palseira oarj de lei.
14.161 Daas carrent-s e daas medalhas, para
relogio ouro de lei, um relogio de ouro.
14.157 Urna palseira, um aifinete, um par de
bnoe e um dito de rczetis ouro de
lei.
14.207 Um cordao. t-es anneis, tres botoes, urna
Antonio Joaqmm .Morena rjampaio com ofi-
cina de latoeiro e caldeireiro ra da Roda n. 62,
esquina, contita uo seu trabalbo de encanamen-
tos d'agua e gaz, sendo o cnc-irregado B. M da
Silva,bastante habilitado, subatituieda o m';u infe-
liz irmo Joaquim Moreira Sampaio. de sadra
memoria.
Alaga-se a casa terrea cam grande quintal
e 3 quartos, ra das Orneo Pontas n. 129 ; a
tratar na ra do Pilar i: t, uv.riia, ht as 11
horas da manh.
Arrenda-se o sitio das Jaqueia?, cem gran-
de casa de vivenda. arborisado e cercado ; a tra-
tar no mesmo sitio cu na ra do Conde da Boa-
Vista n. 9.
LELUfc
2o Leilao
fr-tv: trs'a
se com o
AGENTE
a sua
[, T, .-
A hssigmatars f char-so ha a repra do primriro rspecUcuJo, sendo
isapo: la ocia deporta i en poder do a iruimatri. li>r .nnm -n l-d.-r Jlo Pir.to de
psr* raator garsr.tia dos assignanlrt.
Horas de despacho n s* :r-tri* dj TheaT): de II hora di manhit
ate ao d da Carde
As ncrn nu las a srio s ri-lS -l-p.ia d* fi;h.il a a-aigri..'jr. R;..--
b sa s- p*jis a la veap^ra ea ^iaut-, p gaod > adiantadamentd.
A estiei ter lugar d* 27
e programasas.
a II do corr-ni^^an' un.unlo s oppDrturaroTt"! por
{ O^IPANHIA
| M P K R 1 A
ugesle Labillc
9 RA DO COMMERCIO-9
Vipores nacionaes
EMPREZA NORTE E UL
lio de faaelre, %aa(es, Ro
c.t ande. Pelotas e Porte Ale-
gre.
O paquete Cantillo
Kspera-se ao dia
dia 24 Jo c-rreots
des partos cima
e seguir d-pois
demora do Cos-
talee paraca mes
cima indicados.
r^a, coc mm--nds e poasageiro* para
os mesoi) jottos : s tratar com
PEREIRA. CARNEIRO & C.
N. 6.-RA DO COMMERCIO N. 6
/ andar
Sexta felra, 13 do corrate
A's 11 horss
Na ra do Imperador n. 22
Agente Stepple
Das dividas na importancia d' 2:173^900, per-
tenceote as espolio de Eduardo Martina Carrera
por mandado e asistencia dj Eim. 8r Dr. juis de
direito de esp Has c resida s a r"qariments do
testam ateiro e inveaiariante do espolio.
Leilao
De urna parle dj eit o de trras prr.prias ns
Passag- m d.i Mg lalena, o qual pertence
familia Cintra
Sexta feir 23 do corrente
A'S 11 HORAS
\o araaazem da rna do Impera
dor u. II
Pelo agente Martins
Furtaram do engenho One, perteucente a
cidade da Escada, dous eavallos cem os signaes
8eguintes : um rudado, grande, com pisada, ferra-
do oes quartos ; o outro bsm pedrez, aodader bai-
zo, teado a junta de um p gressa o ferrado na
anca : quem oa apprebender ou delles der noti-
cia, dirija-86 ao referido eneeuho que ser r-
a, ouro de le, ama cruz com o Cruc- tificado
ficado, nm embl'ma da Seohcra da C n-
ceicio, lia br ebe, um pouteiro e duas
pecas de botoes, ouro baizo.
! Ujis correte para relogio e um dedal ou-
an portas
Recebe c
a ls SetiBs Fi5l..t.'
Ii
MF.CI II
n
ICJTUA F04.0
T: 18KS
oanianlu iji
Tmxci i aixa
*f'c rsjfisiiKfo tVir>;>'-'d
CAPITAI.
sts. ItfitKHKt.^s.
a
1/X^0 i
BROWNS4 C.
sio Cm
AOBXTH
ligaei Jos Alies
N. J ^RUA DO BOM JESS --N 7
"s^sro SBMarttiasaoa v irrrr-strr*
.Ne-tcs altitn^s j u {a* >* de J Hit. Mj^srodf s is-jtapcio de p*ge-
w pr*rtio esa cada stimo sana, o qoc
a /.-vunt irnj,l Je cerca de lf> por
tv.>r dos to^utia.
sqrrasi
i.- adoj
Aaak
SEGUROS
lNTRA FUGO
INSUI4MCE COMrW.
tlsfaMri, uceaban C
ioaiBanbia de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
irafaalliiUa eaa IS
CAPITAL 1,000:0004
snnsTRos pagos
IU II dedezcaiaro de 1001
laritiBds--. um.mum
rmes-res,, 31(:M#$U0()
i saa do rootasrela 44
a* Braalllan
Uatlted
Ra io Comtaercb r.. 32
Sacea por todo* oa Tapone sobre aVcai
i xas lo mesmo banco *>ra Portuga!, 3n '.o
Ism Lisboa* na dos Cipow -tas n. 75. No
i Porto, na dos Ioclaaes.
"SEIlK0S~
1AIUT1MOS CONTUAFOGc.
Compaakla Pheala Per-
i'>acaaa
> sta so covautacio %. ae i
S.
?.\rstn
NORTIIKKV
ae Ijossiarra e I tSerdera
eatala asssasselrsk fWrsrsobro )
DIDI1II8DM
lPiluU 1 SEGifl
Capital oubac ipt i
Fundos accomuJatias
K-c-tl son i
D premios coc'ra fogo
De premios sobre vidas
Dejaros
3.000,000
3.134,344
577,330
191,000
132,000
Conif;ri..i.:a Itra.llelra de ave
SaeZo A Vapor
RTOS DO NORTE
0 vapor Manos
CommHndante L len-nte Ouilherme
Vfaddington
E' esperado dos portos do su.
at. o dia 26 De, ssbro, i
seguir depois da demora ir, -
l_V" dispensa,vel, para os port.
do norte at Manbs.
Para carga, passageju -m trseta-se na agencia
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTO.} DO SUL
0 vapor Para
Commandante Antonio Ferreva da Silva
E' "j-v-i-lo d s porto* di
n-rte a o O* 2ods Dezem-
b.-o e depois da desaora indi-
peneavel, seguir pors os
pr.-tos (fe SUl.
Recebe tambera carga para Santos, aauta Ca-
-.harina, P.-'o\s, Porto Aiegm e Rio Orande d
Sal, treta modic .
Para carga, passgens, encomn:endas e valore
trato-se na agencia
PRACA DO CORPO SANTO N 9
Unue S\m A Brasil"|. .V Z- C.
0 rajor Allanca
De bons movis, piano, crystaes, quadros,
porcelmas e vi Iros : S-x'a teira 23
o cerrante, s J1 boras, con-
afjuirb :
De 1 mrbii-a de junco a inedf. hlo eom tauijs-i
de pcJrs, 1 piano fort', i espelhJ oval, 3 laucas e
eortioado, 6 pare de jarrjs fino. 1 toilet, 2 pa
res de etsg rs, 2 c mmodas 1 lavatorio, 3 quadros,
1 cama para casal, 1 m-rquesi-, 1 bid t, 1 cabi-
de de colamos, 2 i-prgu cadeiras, 10 tapetes, 1
gnsrda looca, 2 aparaJure, 2 quartiabeiras, 1
mesa elstica, 12 cadeiras de janee, 1 sof, 1 car-
teira. 2 relogio de pared', 1 despertador, 3 mesas
5 m ps romead. 2 guarnieres para toilet e 1 la-
vatorio, 1 s< fi de goiabeirs, 1 Umpeao para jardim,
2 vatoi para fl >rrp, 1 (.pparelbo d p rcrUaa para
slm-ico, l"Uit* para jaour, 2 salva, 3 bandejas,
gnlbtteiros, paliteir- p, c mpoteira, rscarradeiras,
garrafas, C0fK.s, clices, talhere, colbere, {lan-
ares e inoit. i oatro objectos decaa de familia.
O ageale Guarni, autoiia.ti por ama familia
que retira-", far lrij dos u ovis cima mea-
cieadais.
No primeiro sudar e armaz in da ra du Mar-
que de Olioda n. 19
2. leilao
ro de lei.
14 23 Um elfioi-te, um par de brincus, urna me- |
uiha e um i.nu I ouro de lei.
4.'26 D<,as anueis e iuro com btilhaotes.
14.247 Um diadema cravejado de brilhantea o I
diamantes.
14.243 Um annel de curo com bri.bantes e ru?ioa
dous aaneis cem brilbaotes, urna volta Je
trancelim, urna cruz, dous betes e urna
liga de coral em curo de lei.
14.261 Deseaseis colberes paru sopa e enze di-as
para cha, prata i> .:ih.
14.263 Urna cruz de ouro com brilhantes.
14.264 Urna volta de traircelim, um pnteiro, um j
par de brincos, J.-us ditos de rosetas, um rl d-at
e meio pares de butoes, duas figas, tres i
anueia, um emblema de cb-ca de S. Joo j
e um casto, oaro de lei.
14.267 Urna pulseira, uaa med.lba, orna volta de
r r >,ncc i.rji o um relegio, ouro de Lei.
14.270 Un relogio de ouro de le.
14.71 Urna g*rgau!ilha, urna pulsaim, um tir.u-
celiui, urna u.cduiha c um aifiuete, ouro
do lei.
14.280 Um broche, um par de brincos, um dito de
rcse'as, urna cerrente para r-Iogio, e um
Urna moca com piati.a de eueinar pnmsiras
lettras e com muito bons principios de piano e
francs, se cfferece para Iceeionar em alguma
casa de familia, na cidade cu cm algum arrabalde
por nreco a.ui rasoavel : trata se na ra Baro da
Victoria, collegiu de Santa Luz>a n. 14.
Precia i-ae
nhar para duas
numero 41.
de urna am. de idade para c.si-
pessoas ; i.a ra da Iroperatriz
% 11
Pricisa-se de urna ama que cosinhc e ongomme,
para casa de pequ> na femia (las pissoos), no
povoado da Torr., junto a cusa do Sr. professor
Caneca ; a tratar na un sica casa ou no eseripto-
Oi'ario.
Bilhcte
par de bo'oas, oaro de lei.
14.297 Um alfinete de ouro ciavejadc de brilbao-
tes (para mvnta).
14.3"0 Um correDtae, ouro de le.
14.312 Urna corrate para relogio, turo de lei.
4.314 Um annel com brilhante, am dito com dous | d'ucto das partes que perteneiam a finada D. Tlie-
0 abaixo assigni-do pede aj rncarresado do pa-
gamento dos premies da lo'tria de Minas Geraes
que nao pague, se sabir algum premio u-; biihete
n. 5186, sena: ao inesino ubaixo tss;gnado. Re-
eif-, 22 de Dezembr do 1887.
Francise AlezandriLO de Paula Rocha.
Attengo
Pcrguntn-ge ao Sr. tem-nte qj 14o batulhaa de
ifanturia Jn Xavier do Pigueirtdo Brito, ~ta
que banco se acbam r<<-o:hid,'s os 9:800'J0, pro-
Stitajeira 23 do corrente
A's 1] liorss
fina do Imperador n. '
Agente Stepple
Das di. ida na fmp rianei* de 2:173*900, per-
teaoeukis ao espdiu de Elaardo sfartin* Carrera,
oor mandad? e a a.stcaria do Ezm 8r. Dr. jais de
diiei'o de cpell-s r r.-ardit' i a r.'querimeuto do
testameoteiro e inveatariante do meimo finado.
Leilao
O asente Brito I ve. a leilao o egniate : 1
ai francesa, 1
marqaeto, 1 lavatorio de ama
relio, 1 baca e jarro, aparador, 1 sof, 1 arms-
r >, 1 mii compnda e eitr ita. 1 meaa peque-:a,
1 fiteiro, 1 jarra 1 barril com tirn-ira, cop 3, jar-
ro, quadro-, div.-rias bebidas e i.-u'ros bjectos
ezistentes aa casa da roa da Roda o. 50.
aaaado. 14 de Dezctnbro
i's/O/igftora*
^^

2. leilao
E' esperado dos portos o*
sol at o dia 27 de Dvaembro
depois da desaora aeoeasari
seguir para
Jokn H
O KOBtn,
BomwtU
1
1
>A t UXsVO.)
>.ii Brish t lerculile
CAPITAL
tas. <>. de llbraa atertlaaa
A O E S 1 E S
oiuson HowhuvM.
file Uverpuol k Loidon k filebd
Uompanhia de edifica-
Coaamoniao ao* i'nsjore* actionirai que por
eht*rv' da directora ti resvlvida a eotrada
da ooos sreUca. do capital, ficaads-laes marca-
do o praao de ) das, a contar desta data a a
tarsatoar ai dis iZ de tsebra prximo fataro.
R cifr, 23 de .vvsnbrv de 1807.
Ricardo Bceese*,
Gerente
Haraaaie, Para, Barbado*. U
Thoaiax e Xew-York
Pars carga, paassgeoa,o i un"nd* dinbeu-
frse, traeta-s* coa o
O vapor Adyance
Espera-se da *< r
Nesrs,at o dia 8 i Jaai
ro o qeal sogair epo>s d>
demoraneaisssjm p.ia
Baha, Rio de Janeiro e Sjatea
Para earga, ?ssssgens, encocntnendas 'racta-
AGENTES
Henry hrsfnr k C.
1 i 8 RA DO COMMERCIO
De um part do sobrado de 2 andares,
ra Bario de Victoria o. 46
aaaado 14 do corrate
A's 11 horas
.V armazrtn do largo do Par aizo n. 26
O egeute Hilveira. por mandado e coas ai-
tencia do Ezm. Sr. Dr. jais de direito de orpboi,
a requenmento de D Olysjpia da Silva Correia,
invintiriante dos beoa de seu finado pai o Sr. Joa-
quim Ueuriqae da Silva lt var a leiio urna parte
Co sobrado, ro t Bra- da Victoria n. 46.
Monte de ftoecorro de
Permiiiihuco
S.o lelllo de Jolas
Este sstabelerimeoto far leilao, dj dia 27 de
Osaembro, psr interssedio ds agente Martins, am
na sede roa do Bom Jeu o. 32, s 11 heras da
Basaba, dos objectos qae nao forean resgaiado at
a vespers, constante* dss egaiotea catelas, ven-
cidas de Junto a Oslub-o de 1886, a dinbeiro de
coa lado.
Os objeetos estarlo -zpostos tres diss sotes.
18.&97 Um par do briuc; de ooro enrejados de
brilhantes.
13.869 Um annel de uro com nm brilhante.
13.924 Um par de rosrtss de oaro com bri han-
tes.
18.986 Urna salva, dnas roiberes para tSps, dose
ditas para cha I tres ditas para tirar so-
pa, arres s asiuear, de prata.
13.926 Urna corrente e medalha para rriogis, oa
ro de Isi.
ditos, urna pulseira, am broche e am par
de brinco*, cem perolas, e una pulseira
com turquezns, ooro de lei.
14 326 Urna pa?e' 'i? Vur0 nin diamantes e
perolas, caro de lei.
14.331 Ua currante e medalha, .uro de lei.
14.368 Um bjta. de curo com brilhantes, um
trancelim. nma mc.alba, um d lier com
1 <;>, um alfin-te. um pQa de pulceira,
tresaoaeie, ama caucta cu-.J a., ''i P3
paliteiros, um c-ador e um peuteirt, pl*-
ta de lei.
14.371 Um annel de curo cm brilhante e ima
medalha, curo de lei.
14. 432 Um alfinete para manta eootendo bri-
Ibautes e tres boies, uuro de lei.
14.439 Um annel de curo com brilhantes.
14.405 "U8 b-ites de oaro cora brilhantes.
14.460 Um aifiuee, um pr de rosetas e um an- '
lie!, curj de lei, um trancelim e urna ro-
jeta, ouro baizc.
14.470 Um par de rosetas de i uro com brilbin-
te.
14.479 Urna palacira, urna volta de oaro com me-
dalha, um trancelim, dous alfiaetes, um -
par de brincos um dito de resetas, cm
dullar quatro anneis, ouro de lei.
14.481 Deas alfiaetes urna volta de trancelim,
deas cruzes, deas pare de brinccB um
dito de rosetas ama m:dalha c tres an- \
ne de ouro.
14 48 Um aune de oaro com am brrlbaute.
14.487 Qiatro botoes de ouro c:m brilhantes, um
anos- com ditos uma corrente dupla
com medalha, caro de lei.
14.490 Uum corrente pura relogio e dous anueis.
oaro de lei.
14.491 Um slfinet". urna pulseira e um par de
resetas, oaro de lei, ama gargantilha, um
par de brincos, duas pecas de pulseira,
ludo cravejadas de diamantes.
14.492 Urna corrt-ota e medalha, e um re ogio,
'.uro de lei.
14 497 Um annel de ooro com brilhantes e rubim.
14.502 Urna corrente para re.'ogio e um a'fiaete,
ouro de le.
14.503 Urna corrente cmeialha para relogio, e
um rtlogio para senhera, ouro de lei.
14.516 Um corddo um loneto, oaro de lei.
14.518 Urna correte e uv-daih-t para r ro de lei.
14.531 I> va fio d perola, urna eras com ditas
dou* anneis cooi brilhante i nibm.
14.582 ras pule-iras, curo de ei.
14.547 Um annel de ouro eom brilhante e om re
logio, euro Je lei.
14.582 Un carente e duas meda has para relo-
I 'K'n, caro de lui.
14.593 Dua uo.rentes d ouro para relogio, um
rraiieelim e um cir.te, ouro de lei.
14.594 Urna cerrente dupla com medalha, pira
relogio e am cordo, oaro de lei ; am pa-
Irteiro, prata de lei.
14.598 Urna corrate com porterelogio e am relo-
gio, oaro de lei.
14.622 Um annel de curo cem brilhanies.
14.624 Urna corrente para rekgio, um trancelim
o um pastad.-.r, ouro de lei ; urna meda-
lha, oaro baizo.
14.689 Um trancelim e ama figa de an-.comi, cm
'-aro de lei.
14.660 Uu> trancelim e ama cruz pciuena. oaro
de le i.
14.651 Urna palseira, um par de brincos, tres di-
tos de rottas, nm di(o de srgoltes, orna
volta de trancelim e quatro anneis, euro
de lei.
14.652 Um alfinete, ama pulseira, um par de ro-
letas, dnas figas e am par de botoes, ouro
de lei.
14.668 Um sonrl de ooro com brilhantes, am par
de brincos, am dito'de rosetas e nm un-
nel, ooro de lei. '
14.661 Um aonel de ouro eootendo urna sapbira
circulada de brilhantes.
14.668 Dois anneis da oaro cem brilhantes.
14.670 Urna crente para relogio e nm relogio,
oor do lei.
14.680 Urna corrente para relogio, oaro baizo;
ua relogio, oaro de lei.
14.707 Um aonel de oaro com brilhantes.
reza Caroeiro Liua de Miranda na propriedade
Bruro, que foram vendijas cm le-li?) pelo agente
Brito ? R tumh^m Dreotarinte da terca
do finado tcneote coronel Bernardo Antonio de
Miranda? Responda Sr. tcoenteziab'1.
Ra do Hospicio
Aluga-e a sobrado de um andar e sotao n. 32,
tcm agua, banheiro. gaz, can-.iieiroi e est limpo :
a tratar na caverna junto.
Primelril" lellrasj, tociugnex e Irn-
rea pratic l- (rieortco
O professor da 2 cid. irn do Recife, sita A roa
Baro do Triumpho n (l', 2" audsr, eoa'ina a
.'eccionar de Janeiro pros rn:, viuj- uro em fiante
cm case^ particulares tu, materias acimt dnelira-
das. G.rante rnpido -.d ant-mentj.
Cosliiheira
Precisa & de uir boa co.-inheia, pora casa de
p-iqueua fciuiii : m r: aj Paysaud n. 19,
Pastag-.-m da Magdalena.
Semenles de carrapao
Compra se em grandes e pequeas quauidades;
na dregaria de Franciac-3 M. da Silva & C, ra
o Mrquez de Olinda n. 23.
Comprase
urna casa c< m briis aceommodago.s para famiiia,
os fregUiZ'a da Bca Visti un 'irrabaides visi-
nbos : na botie% b: mt-.ipathica ^.o Dr. Sabino
ra Nova n 4-3, se dii quem cempra.
Jogos, brinquemos eve-
locipcdes
O Paotbeon Musical .cafaa do rtceber
nao s um grande s^rt-mento de brinquedos para
criancas, como espadas, pistolas, espingardas, cor-
netas, presepios, pianinhoi e oeces de borracha,
mais at am sortimento ie j.-g.s, como ro'ta, ti-
voli, zadrez, damas, vispora e domin, fado por
precos baratissimos, inclusive odos earrinhes e
velocipede:< para meninos
RA NOVA N. 13
Loja de msica
Cosinkeira
Precisa-se de ama qae cosiohe b :r>. para casrt
de pequea familia, qae durma em casa ; ns raa
doCoode da Boa-Vista o. 24-P.
-----------'
Ensino primario
Urna pessoa habilitada, cfferece-se para ensinar
primeiras lettras e algons preparatorios cm algum
engenhi oa lagar, mediante am contrato : pode
ser procurado na rna Imperial n. 17.
Cartoes para felicita-
Coes
_


-
-

.4


Livraria Popular
77 Ra do Imperador 77
Bota -se qualquer inscripc3 gratis.

P. L \ C.
The coarts st Affiietce wili be opened &t 3 pm ou
Saturdsy 24tt. inst. Fricad* of Membrs are in -
vited.
H. W. Stonehewer Bird.
-Aou sec.*


p
Oleo Florea
0 melbor para o cabelle
OleoFloia


MtfMl
i~^exi4--M5ini
GRANDE LIQliIl)AC\0
k mzedim
Ui 46 (. de abate para Dio entrar en ba!a.p
APROVEITEM!
BRAMANTE traoSa CREPS matute, faaendas de 800 r. por 360 e 400 rs. o ooTado.
8ETIXETAS de r.m.g-m, asdroea doto, de 700 a 320 re. o covado.
CAMBRA I AS bordadas, brancas a da cftrea, a 5J000 a ptfi.
BRIM da corva para roup da crianca de 500 a 280 rs. o corado.
SSPABIILHS asa asea artr-irr. com ata pequeo toque, de lOrJ por 5*000
COLCHAS de orooast da * CACHEMIRA meaclada de dais largaras, alta noTdade, fajeada d<5 1*200 o
Sr 600 rs. .
AMINE de cOr, fsaenda arrendada de 750 por 560 re. o covade.
PANNO da Coata de Eatraa a de qaadro a JOOO e 1*200 o oovado.
MADAPOLN ameeaosoo de 8*000 por 6*500 a pega coa 24 jardas.
ALGODAO muta largo, eom 20 jardas, de 4*000, 5*000 6*000 a peca.
ATOALHADO adamascado para mesa a 1*200 o metro.
ESGULAO pardo, aaito fino, a 360 rs. o oovado ; para vestido.
BRIM pardo para roopa de enseca a 320 rs. o oovado.
GUARUA-P da brim pardo para aenbora, de 10*000 por 8*000, um.
ff\AKtmA c^rea e prttaa a 2*000 o oovado
CORTINADOS bordad., para cama, da 9*000 por 6*000 o par.
COLXAS braacas e do edrea a 2*000, ama.
LANSdo qaadrinao, imilaclo, a 100 ra. o oovado.
CRETONES para cobertas, ptdrS:a novos, a 260 re. o oovado.
SETIM Macao de todas as corea a 900 e 1*000 o covado.
MERISuS pretoa e de cores, dt. duas larguraaa a 800 re. o covado.
ZKPHIRES liados padrSes, lisos e de qaadro, a 200 e 220 re. o covado.
COLAR1NH03 para hornero, com um pequeo defeito, a 3*000 a duaia.
GUARDA-P pardo para bomem a 4*000, 5*000 o 6*000, um.
LUYAS de aedaa eom 4 botos a 2*000 o par.
LUIDOS cort-s de astiaeias com barrea de 16*000 por 6*500.
FICHUS de cores, i mi tacto de seda, a 2*000 e 2*500, am .
CORTES di oolate eom um pequeo toque a 1*000, de fostlo,
VELBOTINAS de todas aa corea a 900 e 1*000 o covado.
OORORISA de ra-nagera, liadoa gosto, a 400 rs. o oovado.
PERCALES claras e escaras a 200 e 240 rs o covado.
TOALHAS para bonho, qoadade molhor, a 1*500, ama.
LINONS daraa e escures faa^nda da 800 > r 500 re. o covado.
CHEVIOTS prete e azul a 3*000 o covado, 6 de 5*000.
SAKGELIM diagonal, do melbor, a 240 rs. o covado.
COUTEL1NAS matiaadaa faaenda de 600 a 360 re. o covado.
COSTUMES para b-nho do mar, para sentaras, a 10*000.
DITOS dito dito, para hornees a 8*000.
DITOS dito para meninos a 5*000.
SACATOS para mes.no o tira (todos os nmeros.
BOLCAS de palha de todos os tamanhoa para o moamo 6m.
XA LO JA A RUI 1 DE MARfO Y 20
imjr^4TT i*. O ^ o *j ^v m^)
DE
AMARAL & C
Ferias do Natal
Csrtoss cromooo'e, dea sorprssa ; venda te
na labrks Vrndome, i ras Bario da Victoria aa
sarro M-
Alaga-se o S- andar do predi* o. 37 i roa do
Imperador, eom grandes eommodoa e sgas; ai
aba ves par* correr, no andar Urreo
Semenie de arrpale
Compra-se gementes de carrapatp na fa-
brica de leos Vegetaes, a roa da Aurora
n. 161._________________
Mobilias austracas
Vende na-se para li-
quidar,facturas* excel-
lentes mobilias Mis-
triacas de lindos e mo-
dernos d^senhos e co-
res, bem assim, pe^as
avulsas taes como: so-
fs, cadeiras, ditas al-
tas para crianzas, di-
tas com carrinho dem
e tambem cadeiri-
nhas para mesa idem;
bonitas cadeiras para
toilette, confortareis,
por precos muitos re-
sumidos,
i roa Hemaez de Olinfla i 54
h
WOLFF& C.
14BOA DO CBOBA'l 4
Vale sai ai te nheeido eniabelecimeii-
is> ea>esmtrr respeitY-l publico mais
?arladle e cajppleta aartitnenta le JOIA*
retitMmm seaapre slirrctaaaente dee aaelho-
r.ssrlcsuaiea da Kuroptt, e %UB primnm
rada* sata da mamas aa eleajantv.
dereema reaapletaa, linda* ptilael-
lUartp*. v alisas de asara cravejadaa casn
WiUsanasMi, poralae, tamela, cacaletaa.
e eu tr*>a aaiilt^a artiga* praprla
ESPECIALIDAM
a, prata mlekelssdoa.
s, atiaalaran ame Dian dea msala
falMrieamtesi da Europa e Atase-
Cbegi-u a primeirs remftsa do precioso farello
de caroco d" algodio, q mis barato de todos o
alimentos pera animac de rs^a cavallar. vac:am
uino, etc. U caroco de algcdip depoii d# ex>
trahida a caua e todo o oleo, o mal rico ali-
mento que se pode dar aos atimnei para os forta-
lecer e engordar com admirav-il rapides.
Nos Eitodof-Uaisos.Qa Anierioa do Norte e n&
Inglaterra elle ampregudo (-coi o mait ielis re-
saltado) de preferencia ao miioo e oatros farelijs
' que alo mnito mait caro e nij aio de tanta tui-
, tancia.
[ a tratar no Reclfe rnaFraia Boros
Soccorro a vclha
A moradora do becco do bernardo n. SI, ainda
te fas Icmbrar a* almai cariciosas, que nao te es-
qorcam da protteco que tempre Ibe diipoosa-
raas.
Mufla allciiniii
Na rna Sete de Setembro (ont/'ora becco dos
Perreircs) n. 6, fai-se plisal e reerta-ae babadea
argos e estreitos.
Cozioheira
Prociaa e de orna qne eoeinhe e.-m perfeicio e
mtia aervicos, para casa de daas pesaos de fami-
lia ; na roa Marques do Iierval n. 10.
Cosinheira
Precisa-ie de orna cosinbeira ;
rora n. 109.
na ra da Aa-
Cosinbeira
1 recita bc de ama cssinbeira de boa conducta,
para caaa de familia : a tratar na rus da Madre
de Droa n 34.
a artiga* dees* caaa csrsn-
cjaalldadr. aais eaaaa a aaad.ri-
jae utm aras eaatpeteacta
brea esacerta-se qual-
m prata e umkrn rcla-
fsaalajatsr qaalidad aja) rja.
4-Roa do Cabula4

FDNDICAO 6ERAL
alian p vterson a c
N.44--Bna do Brum--N. 44
CSTO i ES M()A0 DOS BONBS
Maduro
SEM RIVaL
O sorprendente inbo Maduro, paro, sem mis-
tara algnma, proprio para mesa, acaba de cbfgar
nova i' mrasa.
Srn quer-rm a depreciar ssqaalidadei pnrai Je
Tioh a diariamente annanciados, podemos garantir
aoa noasos fregueira e ao publico em gral, que o
rtiibo Maturo de nosaa especialidade o uoieo
cipas de ama boa nutricio, conserrando tedos oa
requiaitua da bjgiene, curso um doa prioeipaes a
facer urna digeatio fcil, alimentando os glbulos
anguineoa, prioeipaes motores da saode da buma-
nidadr.
Em OBRAS DE VIME nioguem compete com-
noteo : tamos
erros Coniecsa Coataretras
l'aarlrs
Papslriros e balaos para roopa soja, assim
como cQstsi para cempraa, de todo* os tamanhaa
Em TAMANCOcl DO PORTO
tambem ningaem comprte : Para borneas sao so-
barbos, ass aera aMbores aio sorprendeates.
.-FUENTES NOVAS
de hortalizas e fl .res, teosos seaspre em todos
os saperos, a escolb raais rigorosa que desejsr se
a EalreiU do Rosarla
Jo ato Igrrja
Fofas Mendes l C.
JTea pera veader, por pre o modiooa. a* lagai > ferraceai:
fmdida-, batidas e caldudas,
Qrtacoi da UTerto*tmnia*o.
Badas de espora, idem, idea.
P-*r- !i na_ sdsna, idem.
Baaeoa da fierro eom aerra dre^kr
para jardim.
Taasdii da farra laado.
Ditas de dito fandido, de fiados modeles
lo 4, o, o e o OATauoa
40 poQegadaa da paadora
de faro* de 3, 4, 5, 6 e 8 caraDos
da 10 a
aaeteaa Lasadro.
deconcertoa, asacnUmeato de macAiajimd e eaeatcn oal
e prestla.
oo C0RACA0
.fUaiMUs^so4a4riJCiriti
ItfKtuHTDROPlSIAStfnaWmiesaj
t6ea5a.r^Msaa>rtrt. 41, na l.issiai
I' M. da ILVA e,C
Caixeiro
Preeiss-sa d* ora eaiseiro eom pratica de ts
Tfaaa; aeras de Paysaadu u. 3-C, Magdalena.
Costorciras
Proeua-se de pcrfsitas costoreiras com
eia : na ra da,Aurora n. 39, 1 andar
urgen-
Cosinheiro
Preeiaa-ss da ara boa cosinbeira ; oa ras Vis-
csrtds de Q. yaana n. 90
Peitoral de Cabtf( 3}
Deacoborta e preparaclo de Alvares de 8.
Soares, de Pelota*
Approvado pera Ezms Junta Central de Hygie-
ne Pnblica,auctorisaoo pelo governo imperial, pre-
miado cora as nedalhas de ouro da Academia Na-
cional do Pars e Exposiio Brasileiru Allem de
1881, e rodeado de valiosos attestados mdicos e
de Doitos oatros do essoas caradas de: totse,
simples, bronchitas, astbma, rouqmdao, tsica pal
moasr, coqueluche, esaerros de mugue, etc.
Precos- nss agencias : Frasco 2J500. meia
dusia 18*1000 doa 24*000.
Precos as sub-ageneias :Fresco 2J800. meia
dosis 15*000 e dasis 28*000.
Agentes e depositarios geraes nests provincis
FKANCI8CO MANOEL DA SILVA a C,
roa Marques de Olinda n. 32.
ios toe en!
Sera dicta e sem modifi-
cares de costumes
Laboratorio central, ra do Visconde
Rio Brsnco n. 14
Esquina a ra do Regent-Rio d
Janeiro
EspetiOcos preparados peio phar-
maceptico Eagenio Marques
de H#llanda
Approvados pelas juntas de bygiene da
Corte, Repblicas do Prata e Academia de
Industria de Paria.
HHlr de inablribiaa
Beatabelece es dysp pticos, faciu ss diges-
toes e promove ss ejeccoos difficois.
\ nlio de nnaaai ferrutlnoso e
quinado
Para os chJsro-aneoucos, debata a bypoemib
in|ortropical, reconstitoe os bydropico* e beribe
ricos.
Xarope de flor de arnrlra e mu
tasaba
Muito rcommendado na bronebite, na hemop-
trs? e as toases agudas oa cornicas.
Oleo de trotadas ferruginoso e rao
cae de laranjao amurcas
E' o primeiro reparador da fraqueza do orga-
nismo, na tjsica.
Plalas ante peridica*, preparadas
rosa prrerlaa. quina rJahoranUy
Cara radicalmente as febres intermitientes, i;
mittentes e perniciosas.
\ iniio de Jurulx-ba sinaples e tam
bem ferruxlrioso. preparados
esa vlabo de roja
Efficazea naa inflamares do gado e bajo agu-
das ouehronicas.
vintu. toulco de rapllarla e quina
Applieado naa coavaleacencas das parturientes
tierco ante-febril.
SC6 Mosi ia SM & C
RA JO MRQUEZ DE OLINDA
**" ^
y^YMW


Aluga-se barato
Ba Visconde de Itaparca n. 43, armaseav
Rus do Cslabouco o. 4, Ir ja.
Bes do Bom Josas n. 47, 8.* anda/.
Ros Visconde Itaqsrica s. 43, 2.* sndar.
Visconde de Gcyannan. 107.
rrak-se na ra do Commercio n. 5, 1* sndar
estfiptorio de Silva Ouimaraes & C.
Vlui^a-se
una casa em Bebcribe ; a tratar com J* do M.
Rogo, i roa do Commereio n. 34.
Aluja-
se
dous exeellentes quartca na casa n. 15 ra de
Santa Bits : a tratar na mesma.
Alnga-se
o 2* andar da casa roa da Aurora n. 81, junto a
estacao da estrada Je ferro de Olinla, com gran-
des oemmcdos para familia : a tratar no eserioto-
rio de Sebaatiio de BarroB Bsrreto, roa do Bom
Jesas (antiga da Cruz) n. 16, 1' andar.
Aluga-se
ou vndese s casa Bita em Crur. de Almas (Par-
nameinm) n. 10, confronfe a casa defallecido Dr.
Leal, acha se limpa e tem commodss p%ra grande
familia : a tratar na ra d> Apollo u. 30, primei-
ro andar.
Ama
Precisase de urna ama para loioprar e
ooainhar em casa de familia na ra Du-
que de Caxias n. 14 se aira.
Ama
Precisa so de uwa ama para cozinhsr,
mes que enten la do seu offi-'io. Dave
trazer a sua caderneti de matricula. No
3. andar do predio n. 42. da ra Duque
de Caxias, por cima da typograpbia deetei
Diario.
Ama
Precisa-se de urna ama para ensaboar e mais
servicos de casa de familia; a tratar na ra Ba-
rio da Victoria n. 7, 2' andar.
Ama
Precisa-se de urna ama pan
menino : a tratar na roa Velba n
andar
87.
com am
ivrna
Precisase de orna perfeita coeinb-ira e de boa
conducta, part casa de familia, qoereodo ir para
Cajang, pode ir tratar na ra BarSe da Victoriu
4->, loja. -H
Ama
Na ra do Cotovello
doo do Beso Dantas Muntelro
Maria Fr Q^mss eManoel Auton.o Gomes filba, neto e ,mNa '* ,d ^ovello n. 46, prceisa-se de nina
genro do fallecido Joo do RegoDsnUs Monteiro, i ""* para ^ Kn,V> de^sa^dejsiriuha.
confidarq aos parentes e amigos para assistirem | 4 ... .
a mise do stimo dia, BMbbado, s 9 horas da Iba- | 1III ti
^.D^^!l%Ji?a^edeeidTr Mte aC, de P'eC^ 86 de Ba ** PBra cosinhar
caridades^ confsesar
f
idKlIna Monteiro de suelroi
Pelxblo
Luis Leopoldo des Guiotaries Jeixoto e seos fi-
Ibos convidam aos seus par-ntee e amigos a asis
tirtm as missas que por alma de sua pranteada
esposa e mii D. idalina Uonteiro de Queiros Pei-
sots, maadam resar na sexta-feira 23 do correte,
ia 8 borss, oa matris de Santo Antonio, 1* anni*
verssrio de sea fallecimento, e desde j se confes-
as m asrodeeidns
f
Bario da Tararon
A baronesa da Tacar un, o rouselbeiro Alejan-
dre Bernardino dos Reis e Silva e Florencio Do-
mingoes da Silva, espost, irmio e cunbado do fi-
nado Bario ds Tsesruna, sgradecem ia pessoas
que accmpsohsrasa o corpa do mesmo finado at
o ccmiteno de Santo Amaro e all sssUtiram aes
suffragios ds igreja por saa alma ; e as convidan,
bem como sos parentes e amigos do finado, pars
sasistirem as missas que plo eterno repooso de
saa alma mandara resar 8 lloras do dia 23 do
eorren'e, stimo do sen passsmento, no raosteiro
do 8. Beato, em lioda, e ua matris ds Boa-Vis-
ts, no R-ci.-.
Precisa se de ama arria para cosmbsr em caea
de^rquena familia : no 2- andar da^rua da Sen-
il. 40. ,
zal Nova o.
^
Precisa-se de urna
ra Velba n. 87.
ma
de leite
a tratar na
AMA
Preciea-se de ama ama paa cosinbar ; na ra
do Principe n. 2, jacto a estacao do Pire. .
AMA
Na ra de Santa Rita a. 83 se precisa do ama
ama para cosinbar.
O Vigor
do
Cabello
do.
Dr. Ayer.
Proparado Sob
Bases Scientiflcae
E Physiologicas,
para o -
Toncado*
0 Vigor do Cabello
Do Dr. Ayer.
Devolve, coro o brlho e frescura da Inventad*, ao
cabello grisalho ou briuito urna rica or natu-
ral, castamio ou preto, como so desoja. Pelo sea
uso, ao casco claro on rftxo pode dar-s-9 lima eflr
escura, e grossura ao cabello fino, cmquanlo quo
frequtntcmenU' cura a calvicie, porem era sempre.
Irnpedo a queda do cabello, esaiulando o dbil
enfermo a crepcer vigorosamente. Reprime o pn>-
greeso e cura a tinbu e caspa, curando quasi todas as
doencis peculiares do pericraneo. Como Cosmti-
co para aforniopoar o cabello das Senhoras o
Vigor nao tem rival; nao contem azeite ou tinta al-
guna, torna o cabello suave, brilhante e sedoso na
apparoncia, e communica-lbe um perfume delicado,
agnt'Uvul e permanente.
PRBPABADO VT-VO
T3R. J. C. AYER e CA.s
I.o(-11, Mass., E. U. A.
A' venda Das principaee phariuaciaa e drogaxiaa.
Diligencia
Parte de Olinda todos os sabbados s i boca,
da tarde at Itabayana, e volta as tercas-feiraa s
vend-.'-se paesagem para IguarasB, (ioyinna:
Itamb e Itabayana. na loja dos Srs. Agostin^s
Santos & C, roa Primeiro de Marco n. 1.
Fumo de Para
O que ba de mais fresco, sem competencia, em
latas e chicotes : t na fabrica Vendme, roa
Barao da Victoria n. 39.
Calimbos, sinete; e tnonogramaias de borracha,
systema americano de S. T. Longstretb, agentes
D. J. 8ev-3 & G. ; na fabrica Vendme, ra Ba-
r5o da Victoria u. 39.
SemBle de carrapato
de carrspato ; na roa do
Cornpra-se s< mente
Hospicio n. 79.
-s
SiSONETES MEDICAKEH10S0S
ds GRIHIAULT E O*
SABOMETE SULFUROSO ontra as oor-
!>uhat, as manchas e as di ; rwi em; -
coet quose manifastao na pella.
ABNETE SULFUR0-ALCAL1N0 cha-
mado sabone|e de Hetmerick. contra a
sarna, a fins, malhas escamosas o a
pityriase do couro cabelludo.
SABONETE de AlCATRAO c NORUEGA
empregado nos meemos casos que o pre-
cedente.
SABONETE DE ACIDO PHENlCOprc
servavo e anepiclciiiico.
SABONETE oe ALCATRAO c:v BRAX
contra as affecces cutneas, chronicasou
ligeiras, crosias de leite, dariros. eexerca.
Deposito em PARS. 8. ra Vivienno.
Aviso
Perdeu-ee a cantella n. 1438 di Monts de Hoc
corrt) desta cidade, com data d< 19 de Dezeinbro
de 1885. A pessoa que acbar p le levar roa
Imperial n. 213, que s< r grxtifidttda.
Criado
Pr(cisa-go de nm criado ; aa ra de Psysad
n. 19, Passagsm da Magdalena.
VENDAS
Papel para mpresso
, Vendc-se pnpel parn iicprrssj, :)f~r:r "
rio e Jornal do Kecife ; cu rut. i a'Jr ;'J-"- i
Oiicdan. 31.
Aproveitem
AIl
Xa ma da Uniao n. 13, precisa se de urna co-
sinbeira e de ama criada para o servico interno.
Garrafas vasias
Compra-se garrafas brsncas que sejam limpas :
na fabrica de leos vegetaes. a roa da Auroran.
161, Santo Amaro.
aos ssris
Segando aunivrasiio
Joaqaim Bernardo co Seis, saa canhada, ir-
mios e s bnnh convidam sos seos parentes e
amigos para sssiatirem a misas que por alma de
sua presaos eapoia, irmt, canhada e lia, D. Csn-
dids Francisca X.vie' dos Res, mandam cele-
brar oa matris de Santo Antoiio no dia 27 do oor-
rtslr, is ih.ra da maub, '- anniveraario do
f-upu saa ment ; e por este acto de eariiade e re-
tifriX" sjrad^'-esri aummasr-eii'-.
Casa
Oocsars-sa sata s-sa psas. aa Santo Ants-
sls, S. J.a os Bos-Visss ; s*ss qaia^r vaader,
dinja se 4 praa ds Inde^su^osia n. S, loja de
raiajossM.
Marta Esatila srrraastdes da
alva
Antonio Joaqun Fernaudes ds Silva, sos mu-
Iser e blhcs. teridos do m.is do oroao pes^r p.lo
infausto | ssoam- nio de sua sempre lembradae es-
timada fihs s irmi, Maris Emilia Fernaades ds
Suva, BBiodnD re*r raiasa por slsss )(a finada,
na i" j do Divino Espritu Saeta, As 8 furas do
dia 88, a*tisso de seu falleciassui ; e para este
sata as regiao s o.rid.da eonvidars s todos os
pareates e smig s, a desda JA as oonfeVsssa agrs-
JisHaii ^_^
i, ii id laaaaiiiaa
DAY& MARTIN
Fomtotdom a Sua KiJmU a iiliM da /I
RAIXA BRILHANTE LIQUIDA
GRAIXAsspastaUWCTUOSA
OLEO par ABEEIOS
t U*j.aMiisttiurw iavsasaatss|iist
satsissn
Diposrro osa a l km i owpwstsj i
'. HigH Ilnlbom, 97
riiK- LMaWlsfV
As afamadas
No srrrjasem de mclhHdos Co>>ffderaciio
do ,\'orte, sito A ra eetreita do Rosario n. 1
e 2, vende-se por preso rnuito b->rato os seguinies
artigo8 :
Cestas de vime para compris, capachos de es-
parto, gementes rov>s de hortalics, firioha de
araruta especial c int-i nestle. prupria para ili- .
mentacao decriancas. farinba de mais para po-
dios e oatros mistercg coliuHnos, bilachinhas,
vinhos do Porto, cognac-, champagne, cervejis,
Bitters, etc, etc., que tudj vendem pur preco e-ra
competencia.
Roa egtreita do Rosario n~. 1 e 2
Murting Pires & C.
Novos e cifrantes
leques a Jamaica, o que ba de mais g sto psra
mociobas, ultima novidade em gaze da ueda, re-
cebersm Pedro Antunes & C. E- um delicado
presente !
Tambem grande varidade em pulseiras, bro-
ches e rosetas de ouro romano, precos i- sami os.
Commodos e elegantes espartilbos cor de orfi-ne
e" gris para senhoras e mocinbaa.
Finas perfumaras em eaixas de fantasa e fras-
cos doarados, guarnicoee para toilets.
Ioteressantes pecas de bisen i para fl reg e alfi-
netes ; e muitos oatros artigog que nao podemos
denominal-og por falta de tempo.
Para noivas
nico dep sito en. casa de
Farla Mbrlnho sjfc
ilRa do Marqu-z de Olinda
41
SE>I0LIW
De Broas &C, de Glasgow
Eate artigo, preparado por um novo processo
de trigo d melbor qualidade, poseoe os elemen-
tos neeeaaarios para nutricio de crianoae e doeo-
tea, e maito se recommenda por ser de fcil di-
gestao e gasto muito agr isvei ; tambem pode-ae
lser ama excrllente papa, misturado em partes
igaaee com a muiaeoa dos meamos fabricantes,
addicionando-se-ib alguui leite. nicos agentes
nests srsca, SaundersBrutbers ft CM roa do Cora
marcio n. 3, scriptuno do Blackburo Needham *
C.
YERMIFUGECOLMET
CHOCOLATE com SANTONINA sv
vaiuim san astmr a lssubui a \9k
lasrs'nNSMasaaaris U UirVk
MSMtpssVdsiassrradsisjaUUa A'\ n "
tiltir a asWfyiatira ; (J \i
aaMR-riasL %NmaUi FUfl-MlWI*1
Finas capellas com v: s.
Bonitos leqaes diapbsoog enfeitadog erm ren-
das.
Meias de seda e ligas brancas enfeitadas.
Um fino porta bouquet de seda, o que ba ds
mais elegante, e tambem em papel entestado com
bicoe.
P..ra Interesaaotea creaufas
Novo sortimsnto de benecas e catangas.
' o i-aso de receberem as testas para nao cbo-
raiem muito.
Na casa de confianea de Pedrj Antones & C.
63Roa Dnqae dsOxias63
\oya Esperanza
if
H
-..* i.

Tavcriia
Veade-se oms importante taverop, propria para
qaalaoer principiante, no largo de Santo Amara
das Saliaas e fas fronte.para a inkade Limoei.s.

wmm


i
I 1
Diario de PferimmbucoSexta-tcim 23 de Dezenta de 1887
58-Ru;i do Imperador58
gr.nde pkarmeeia aviase rtoekat e pedidos com proroptidlo,
madioi-laac.

4s prescrfp^es en inpras eslnigeiras oio ietaente
despachadas
O pi^rasaceatico p,n.r.Lac.ne JOS F1U.NCISCO BETTKNCORT
eeavida oe dseieea deata eida-i* qo qa-iraaa boeral-o eara eua oooarjea
par* qoalqoer trabelbo profiaional e o publico. Garante s* a mais atten-
K cacea eaja.ieo iosa exco<;Io.
R Eeta ca recebo seas productos ebimioos o lirogis directamente
'"' das rlfcnrm ee*aa da Europa, etpMitJxeoto encom raen idas para M
xfi uu'iafarin.
ESPE^ALBADE
finja ie finfent, Guco e Balsona te Tolo
Preparado pd. pb arma cea tico JOS FRANCISCO BETTBNCURT, ^
oe asa eficacia vrddeir.imente m.-u-avilboee naa Molestias doe orgSes ,<
reatar-t'i a.
Bronchiles, aslhma toss.\ m>als.i, ele
:oc
Patencia dfuirstiv. Formula do dUUooto dioico Dr. Ramoa
IVpamtiv.) por exeelleoeia para todaa aa saoUetiaa que ceta a origean ,
ca ixparvaa do aaegue.
Snfflv, forte tos, tnnu bpiicas, me-, ele
~~:o: /
Tinta preta p-ra eecrevar nellerave, fabricada coro murta euidade %
f* ama. trnala ingleaa, capecial para eaerptu relo mercantil e repartida >^
pablu-aa, aecca de preaaa, pertVitatoente presa, n3o eorr'c aa pan as, dJo
irpoaita e da cop".
A RE\OLUCAO
t-lte diiu o Caxias48
GRANDES UOVIDADES PARA FESTA
Sedas de letras, padr8 modernos, a 13600 o corado.
Satina de cflre a 800, 1,J000 e g200 o corado.
Sd romana de liitririha, lindos pedresa, a 660 rs. o corado.
Setim alaaciano de listra e qaadro, lindo daseohos, a 320 e 400 r*. o covado
Setinetaa larra das a 240, 320 e 400 rs. o corado
Esplendido aortimento de taetirrs de fiares, liatras e quadro a 360 e400 rs.
o ovado.
Crotones fines, lindos padroes, a 320, 360, 400 e 440 rs. o covado.
FnatoVa braneos e de c3rs a 360, 400, 440 e 600 rs. o covado.
R-n Ja da China, faitnda roaito b3a, a 9)0 ra. o covado.
M*rfb, lindaa Orea, a 700, 800, 1J00O e 1J200 o oovado.
Cachemira acol Dita broch, ultima moda, a 14500 o covado.
Ll de Adres, qaadro e listras, a 320, 400, 500 e 600 rs. o covado.
Merino prato, completo aortimento, 600, 800, 1,5000, 15200, 1)5400, 10600,
lf800 e 25000 o corada.
Dito acenado a 15400, 15500 e 15600 o cesado.
Gaeruij3es de veludbo bordados a vidrilho para enfeiies de vestidos
65000 otra.
Lindo aortimento de tapetes, para sof, cama e portad, por baratisaimo prego-
Cortinados bordados a 65000, 75000, 85000 e 90( 0 o par.
Ditos de crochet, completo, a 455000.
Lindaa guaroicSes de crochet pana cadeira e aoph a 65000, 85000 e 105000.
Col.has de cores, eomploto aortimento, a 25000, 35000, 45000 o 55000.
Ditaa de crochet muito grandes a 65000 e 8000 urna.
Linio aortimento de leanea com lindaa paisageos e bordados, de papel, setineta,
transparente e com fioa douradoe, a 500, 15000, 25000, 25500 e 35000.
Complxto sortirn-'nto de todas aa cores, li*s e lavradas e muitos ontro objoctos, que pedimos as Exroas.
familias a ao respeitavel publico para virem apreciar.
Ilvnrique da Silva Moreira
KANANGAdoJAPAO
ftIGAUD y C, Perfumistas
PARS 8, Ru Vlvienne, 8, PAR18
^ $gUa de gCnng, a locSo a mala refWge-^
reate, a que mais vigor di pello, e que mais branquea al
cutis, perfumand>a dalicatamente. {
(gxtrCtO de (Knng, soariasiao aristocrtico,
S ^^b^ perfume para o leniA
// (leO de qKnng, thesouro dos cabellos qna abril-
hanta, faz crescer e impede de csir.
abnete de gSa'nng, o mais agradare i
conserva i cutis sua nacarada transparencia,
OS d (Knnga, branqueSo a tes dand>lh elegante
cor mite e a preservo de Bardas.
Depsito nat pneipes Perfumara
Mili mu WMMMMMMaiaMsM

___DALHA. Z3K OTJTRO no IHavro 1BB7
CALLOS nos PS
DurHIont, Cairos entre os deao dos p*$, tic.
CURA INFALLIVEL
e sem dr no espaco de A dlaa pelo
CORICIDE RUSSO
i aaSeo (CoDfltilta-se o Prospecto)

CORICIDE RUSSO g
o
o
O
ce
COR'CIOE RUSSO 3
Depoaito g-craJ : PlUSiCU CUTIU. SI. raikMri aaitaartri. TkUL
Ein Pernambueo : FRAR- da SILVA e C\
XAROP de QUINA e FERRO
aa OHIMAOLT s\ O Ptairaaaaancaa am Paria, S, Roa Virlanaa
AiBltldo na aera f.b&inacopi oDc/a/ / /r*flf.
AppnvMio peU JonU ctntni de Hjgieae da BrhsU.
/zasn S5 annoo que o Prr, elemento principal do anpiie, Quina Road,tnico
s jperiara\>syat*ma nervoso e oPhosphato reconstuinie dos osaos, for^'j comW-
iianniml- pelo SArGaraiAULTem am xarepedecr lmpida e sabor agradare!.
qaaaivMdes traicaa a reparadoras dao excellent*s resultados ix anala,
. lauoorrbea, irregularidades de mensrtraacAo, oainsbreta de
estomag coaecuras eaaas enfermidadea. lympaatiamo e todas a* molestias
praveasentes de empobiaciment do aangue. Excitando o appeiite, estimulando
o arsantsaBo e (eroestitaindo os ossee e o sangue, o XAROPE da QUINA e
FERRO de GRIMALT C", detevoiee oom rapidet as creancas debis e as
rapariltaa palaitai e abatidaa. Este xarope corta oa ligeiros mcees$ f*brm, kmmutmm
m mmm e aara nocturno, cJBcaxnas sai raiai roboUm, factUte as isiiialiiiinjai
afcas e sasSasata sesaase iaaaa.
llO de QUINA e FERRO de ORIMAULT O eme posees aa
leeamaB saiipiiaitailin de XAROPE. preparado com am viahe Je afalatja, raso
e laaaaniiil pare es peesftss qoa nao tolerase xaropee.
es Pars, lea TUasae, e ees prieelpees Paarsaaoiaa s
Utem da Provincia
Km raxo de ter sido prohibida na Drtc
a \ eada das bilheles das loteras das previa-,
tas rcc^lhe-se a 10.a lotera, e se acha ven
da na respectiva thesouraria a ra Bar&o da
Virtoria h. i 4 a lotera 22.a parte em beneficio
da Santa Casa de Misericordia do Recite 2/
sarteio pelo novo plano e que ser extrahida
a da 3 no consistorio da i^reja de \ossn
Senhora da Coneei^ao dos Militares ao nieio
da.
2. 5-3
m 33
f

eo
I S |
gs
s
b.3
c K
slg
<
|[
m
o
S. O
* o S
=
S So
9 C o
T. o a.
*- m
s a
b c m
m a
c
B
c
sL ~
p B
a
a
c
3
o 3

a
B
5.SI?-
O B S.
i- rs
a
2
3
a
x
e
e
S
15.=
!r
. o
5 3
5
2 o "
-
6 s.
- 5"
s-Ii:
"5_ 2. ^
is -
!*r.
f s-
LbL
* "G*
E *>
c. r. -r
O -
B O
*
c O
2. ^
i o
t.
O B
a o
s
2. o
M
= S er
,8
3 ^-< a. o v; a. i.
2. 3 % o "
c
a
S-*
~ B n
P_ o. B
s a>
H
e
a
P P I ? /a
sX
"8 %
-c
o*
aug
2
5
I"
"f.1
I
o. _
:~*
C O
i
a o
o
i;i|P
_ o. p m
i c
a = a
c -o S -e
*< o S
o. '
a 3
5 a
m
S E.
o a
s
^a
o
r *
o ; a Z.
( 5 E SL? = 2
8 S* S 5 3 2.
M
= 1
cr
P
S-8
5
B
a 1
o-
llfe
I?
r
51-
"^
a
-x
b a.
" -
B 3
I E
r.
1
c
o a
c: w
as
o
O >
Q
- PC
l>
r-
O 1 r
p M
O
s
IAJJ
^.
EXTRAIT JAPONAlSi
Agua para fazer Crescer os Cabellos
Esta AOUA, Inventada pelo celebre Chimico I
H. ROTHE, im;-de tnataot ineaaneou a cahiaxios 1
eabeltoa e fortalece de tal forma o seu cresclmentoJ
que basta applicai-a duran le alguna mezes para pro-
porcionar as Senhoras cabello* de 199 oseataetret
de comprimento. Pelo embrego d'esta ASMIA oa
calvos recuperarlo em breve os seos cabello* ja [
cnidos.
nocir o ps-a a aanit
s^eats farsi: I. ItTK, CanJfe. 11,1- tes Ileas, P A1C
l ftrmootoueo : fmmiu as. *a
WA4 0S
a. -ij ii, i, -^>-
ELIXIR DESOBSTKIEXTE
Eupeptico de Gervo
Frepetrads) |H pkaramuirenllen
JOS' FBAHGISCO BITTENCOBT
O leartle lea ases, sxfle eeobstraente extraordinaria par os incommorit
eoeferae e desereve Dr afelio lloraea.
aVe anais qoe tea oaBUO delle considera-o inefli*el.
e por ronitaa experiencia presenciadas pe
ao publico em g*rl, una Elixir deata plaut
i eda eSaite verdadeiracnenta beaefi:o pera os pebres deapep-
faa aosTraaa do figado.
Oe pasee iotas ies da Ph.-e*ea Central
2KPDSITD NA PHAHMAIA CSSTTHAL
M. Beta. lsep*reder H. 3
PEtSAMBUro
Gotta, Rheumatismo, Dobes
Soluqo do Doutor Clin
Liurtido dt Fmldede 4 Medicina d Pars. Premio tlontyan.
A Verdadeira Soluo&o CLIN ao Salicylato de Soda emprega-se para curar:
As Affec9de8 Rheumatiemaes agudas e chronicas, o Rheumatismo gottoso,
as Dores articulares e Muacuiare, e todas as vezes que necessarlo calmar os
sofTrimentoe occasonad'/S por estas molestias.
A Verdadeira Soloslo CLIN o melhor roarlto contra o Rheumatismo,
a Gotta e as Dores.
us] Umt trpUctco detelhid ocmasnhs cada frasco.
Exigir a Verdadeira Solacio de CLIN 4 C'e, de PARS, que te enoontra em
. _______ oasa dos Droguistas t PharmaetUticoe.____^^^^^, ^0
AO LOUVRE
Os propreterioa d'eese enligo esUbeleeimente seapre no intento de correep' n
ter ceofianea das Exsses Srss nlo poopaa essVcos fita de satisfaxer a exigen-
:ia ds bese goato e pare o que soba ao acrealmente em Pars uos doe socios da cata,
que vei per todas os paquetes remettoado o que o oaprioho da iroda vai inventando, e
para prora apceaeotasaos o S4>guiat/ :
Iiediseimos cortee de U, meotados em oertlo, oom guamielo de coates oxy-
!
Esplendida collecclo de capotas e chapeos pare senbora !
Qaarniclo eompleU de vidriibe- sui generis I
Romeiras dolsana e visites em t< cirios dififeresies I
Msntilbss andaluzaa, espedialidade I
Ditas de fil de seda primorosamente bordadas !
Rendas bespanhoUs cbentilly em sortidae r*"
Lavas de seda bordadas em alto relevo !
Sedinhas o srahs, grande mode 1
Colcbss turcas e imitkclo de crochet!
Patots de seda cra, pretos e espaentos 1
E muitos oulr t artigos de moda.
\ Rtia i.* de Marco n. 20 4 (esquina)
CASA BE C6NPIANCA
SAUDE PARA TODOS.
PILLAS HOLLOWAY
U PUuJti Durlcio o Sanue, torr/fem todat aa duordema de Estomago
dos IntMtnot.
TmU\( aa a aude ih ilHiitiHi delicadas, e ato d'sm rsloc hacriol para tedas as enfemaes
naielwns aaaaae (aminioo ai todat as edades. Pas es menino* aattm como tamben para as
petsea* desdada avaacada a saa eficacia aecoteatareL
U_ Si' iimihV '----------t^M^Mmiftiin aa..
Tt sTaTV OXrOBD trXXXT (anu M), OefoM Straasj. LOaTBZU,
^n s_ a a-b n-k rn bhi asA avaseeseirain
>
ni nnfcii plurmaciBj do ttawisu.
i a iiiht-----r'~* CBla'saiaa* estte tac
m4 BDMtTrio akstestMt.-
flrse SM. OifarS
Nao lia conif eteocia
EM FAZENEAS BARATAS
Ka loja dase iaetraa Aataca & rna lu-
iao de tasla aa. 1 a qnal d
de-rnmo a qatem comprar
de to para etnaa.
Linn bordadofaaentfa de urna a cor a 24C
rit.
ZeEroliaoa e de quadrinbo a 100 e a 120
ris.
Lan' eesOSasea de qaadres largns Imitagio d.
osiria, de 21 por 400 ris .'
Setim de algodfode urna so cora 240 ris.
Ncvidade!
Nanrjcde linda core1 aeguras a 240 < 280
ri.
Mtrice eafestadesprefoa e de toda aa cor 5
a 800 rf la.
Setina de Mscopreto e de todas aa cores
900 a MOOO.
Sedas pr' 'as bordadas a velludo, deseches lin-
dos a 4,1000.
.Noyidades.!!
Cap: a. mantelete*, violto, e ca-
aro d sarha, renda oom oostSe, de cachemira
eoni contar, de todos ra preces.
i-iTtilnrhai
Heuda beepanhola^-cr de crem a 3/000.
Bicoa braocos largos o que ha de mais lindo
psra eofeitts de vestidos a 1800? 2/000 e 2/500
a p'ca.
Bicoj de cr"8 e protos-de seda, ultima novi-
dade a 3/, 4/, 5/ e 7/000 a peca com 10 metros.
Bali-iasde melhor qualidade a 300 iis.
Ceniaslapidadas para enfeite de vestidos pre-
tos e de cVes a 500 e 800 ris o mC3-
Laasde pellica e de cores a 2/ e 2/500.
Espartbo:para senhora e meoinas, todo
prreo.
Enehovaespara baptisados a 10/000 e 12/00C
cemptetee.
Madapolo americanoa 5/ e 6/ a peca.
Algoda\snhocom 20 jardas a 218*), 3/500 e
4/000.
Bramantetom 4 larg nras a SCO rs. e supo
rioral/400. ,
. Chitas finas-percales claras e escuras a 240
ris.
Linhoslisos e de quadrinbos, fazenda muito
arga a 200 ris.
Mais barato
Cortfs de vestidos, bordados brantcs a 5/000.
de cor a 6/500 com 9 mntroa.
Leqaes transparentesa 1/000.
Babades .entremeiosnovo sortimento de 300
ris at 4/500.
Lenco branecs finos-a 1/200, 1/600 e 2/000
a daaia.
Meias croasp Fichsde todas aa qualidades a 1/ e 2/000.
Metas de cores e brancaspara raen naa a 320
500 ris.
Redespara meninas a 3/500 e grandes a 6/.
Bim pardo lis*para re upa a 320 ris.
E muitas tascadas que vendemos por Udo pree-
na toja de
Jos Augasto Das.
Superior olado preto para
carro. Sola prela emernisada,
iogleza. Chicotes de junco pira
carro do armazem de Frederico
k ., a ra ttarquiu de Olin-
do n. S8._____________
WHISKI
ROYAL BLEND merca VIADC
Este excellente Whisky Escoseez pre-
ferir! ao cognac ou agurdente de canna,
para fortificar o cerpo
Vende-se a retalho nos melbores arma
eens de molhados.
Pede ROYAL BLEND marca VIADO,
" i) nome e emblema sfio n-gratrarios para
todo o Brasil.
BROWNS C, agentes.
A FLORIDA
<
Venda de sili
Vende-se on permuta se por predioeesta cidadi
om boe sitio coa b>a casa, moitas frueteiras.
excellente banbo do rio, boa agua de cacimba,
eztenao de terreno para baixa de capim, todo
murado na frente, Com p rii, e gradeamento, com
canriobo de ferro e eataedo jauto ao dito sitia, nr.
Porto da Madeira, conaecido pelo arrio da Joic
Selleiw, jaato ao Dr rosto de Aqoiao Fonse
ea ; quem preteoder dirija-se 4 pr-5 da Inda-
pendencia n 40, des 11 bora s 4 da tarde.
Boa casa
_ Vende-se a melhor casa que ba em Marayal.
propria para uegoeio e morada, na roa da Paz n.
19 ; tratar na roa eatreita do Rosario n. 9, jan
to a igreja._____________________________
Livramciito & C.
vendes cimento port'aad, marca Bobina, de 1'
oabdade ; o esa do Apollo n. 4*^____________
Carro
Vende-e um bom earic amerieano qeari novo.
eom atsento fsts quatro peasoaae lanca para dona
cava lie : a ver e tratar, na roa MuthihS de At
buqoerque (aet>g daa Florea) o. 23. ^^
Vndese om eenp de .oxo : a tratar aa co-
eheirs do Deodato rea da Iasaaratris o. 45.
Ba Doqoe de Caxlaa n. 103
Grande sortio'ento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, idem de
marfim, estojos para agtilhas, lapiseiras,
broches de madreperola, idem de marfim
desenhando em alto relevo flores e um mo-
lho de trigo.
Agua Florid verdadeira em guarrafi-
chas a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de cores.
Missacgas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos bran-
cos e de cores.
Grande sortimento e.n botes de ma-
dreperola e phantasia.
Luvas do pellica a 25500 o par.
dem de seda a 25000, 207)00 e 3000.
Capellas, veos e ramos par* oivaa.
Suspensorios americanos a 2^500.
Linha para machina a 300 rs. a duzia.
n. 50
Metas de cores, escocif., senhora
a 1(5500 c par.
Caixa8 de joga para s-ilc < jo- .
Sabonetes a 12 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pdlucia
e de pellica para senhoras e meninas.
Lindas pastas de couro, chagrn e pe-
lucia a 500, 1,5000, 25000, 35000 e 55000.
Carteiras para sedula3 com os reparti-
mentos de 10500C 3 1005000.
dem p-nra letras c^m os repartimento
doa mezes de J-teiro a Dezembro.
Estrados corylopsis co Japo, nexis do
JapJo, B^uquet de espos9ao, Theodor,
Rita Sangaily, Porte Veine, Ixora Brione,
Rogar, G: llei, Briza da berra, Paris-Bou-
quet, Estrado Dodeur, etc.
Luvas ile seda bordada cora miasangas.
Idom bordadas com vidrilho dourado,
bronzeado e granad.
dem com palmas da mearan seda.
dem arrendadas a xadrez.
Lindas pulceira3 americanas de 5,
8, t e 105000 o par.
dem broches americanos de 4$, 3jJ,
25 e 15000 um.
Coilarinhos de liaho, gosto moderno, ?
55OOO a duzia.
Punbos de linho, modernos, a 9S0OO a
duzia.
No vellos de linh de cie? para crochel
a 200 rs. um.
dem de cores a 60 rs. um, para ma-
china.
Papel p-ra flores a I0D e 120 rs- a fa-
ina.
Papel amisade, rosado, a 600 e 800
rs. a caixa.
Enehovaes para baptisados.
Envisivois a 200 rB.
Lindos plastrSes a 15, 15500 e 250J0
um.
Iovisive8 prateados e dourados.
Barbosa & Santos.
103-RA DUQUE DE CAXIAS-I03
Vinhos da (arrafeira
Finos
Car oj-vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Passap.
PARA MESA
Genuiu do Lavraflio a 500 rs. a gaitera.
a}a merceana de Mauoel Correia & C.
Prara do Conde d'Kq n. 15______
n Eijosp Central ?
E' na na Jova n. 16
B, nitos plastrn a 500. 1000 e 1500.
Pecs de bicos s. 800, 1C00. llt-O e 20C0.
Leques de phnt'>ia h 500, 600. 800 e JCOO.
Metros plises 400, 5U0. >i00_e 800 rs.
Ltivm de fla cano *io 2*500.
Grevns a 200. 400, 800 e 1*000.
MautHB a 800 e 1*00).
Leques par meninas 800 rs.
Invsiveis u % 0 rs.
Ditos grandes a 320 e 400 rs.
Cixas de papel d>- andado a 000 rs.
Meias de cures fins purn homens ..00 rs.
Ditas para senboras a 50>, 600-e 800.
Fitaa modemas n. 5 a 400 rs.
Ditas dita n. 9 a 800 rs.
Bleas a duzia a 320 rs.
Mmsbcs de grampos s 20.
Teaouraa-gmodee a 15O0 e 1800.
Ditaa menores a 800 1000.
Carriteis do 200 jirdas a 80 rs.
Ditue de retroa a 200 rs.
Linos de linbo de corea a 2$500 e 3*.
Colannhii para seDbora a 800 rs.
Dito para b mem a 500 rs.
Punbos nm par 800 rs
Object s para presentes a 2000.
E ou'ros moito artigo de phantasia.
Ba Nova n. 16
Vende-se
a taveros sita i ra Tboro de Sour, antiga Lin-
geeta, n 2, com peuco capital, piepria para prin-
cipiante, o motiva da venda eeu dono ter de re-
tirar ae para Europ ; a tratar na mesma.

INJECQ0 DE GMULT
mpeMd 00m U fOUla* do XatlN
1 ** *uU ^Bjgin io Rlo-dt-JaaeiTtx
Me tojecclo preparada com es tolbas do afatlo do Per para e cora
da bleaeorrbagla, adquiri om pouco lempo tuna reputado> aarrersel por
i o7,ttae^te,qoon^ok^ vestigios de ^"^i22
ee enorewao- em oatree em grande quanudade. Em poucos alas elle acaba
cese eeofrimeatos mais dolorosos e mais rebeldes.
OtMT' "^ em Paria, 8, En* Vivienne, 8
**. treme ** "^e-iom, r,


8
Diario de PernambacoScAta-eira 23 de Dezcmbro de IS87
L!TTfllATll'
A R L 4 T A O
rote
ELIE BERTHET
XXV
O ATLO
(Cout aua y lo,

'
S"
Sae perseguido... Venbe pedir lbe
aeyW ftr alguas* hora*, por algons dia*
Urvea, u qas ca* occaailo e eahir da
fraaga
Niciaa, aprea^oUnd i eaae pedido, oio
tama* aa **a a expresa! 3 da eappoa, maa
las a do do.
Voa chamar Julia ; ella o eoeda-
a-a qaarto, onie Iba levarlo tu io
desojar.
N io oaaai', miaba robora .. Sei a
ia i v ea,>er*r do* criadoa de su i casa.
V. Ea. deverd aaber da minha pre-
oo caateo; to a senhora devora dar
ate a que ea precisar ; miaba seguranea
dep-'ode diaao.
_ Maa, Sr. Niciaa, nio aeria conve-
niente. .. E domis ea na poderla tem o
auxilia dos criados. .
Me aerei exigente Existe sem da-
viia oeata t.itt habitadlo algu-n compar
ra meato abandonado, onde ninguem casta
a* ir ; abi qu ea aero que V. Exo.
ae 4 ieUiUr. Se ni* boa ver can., aa
canap ou ama eiaplee cadeira me baata-
rio para dormir. O mea alimento eer o
po, e, alo hivend* oatra coas coaton-
tar ae-beu coro agua para beber. Ficarei
ale qe* V. Exc posa foroe.w me meios
para Juanear fcilmente a ironteira.
A Sr. de la Fert relie atia alguna ob
tent-s
-- Pai b-m, dtsae-lbe ell, ba com af
f qaarto onde dorma o criado do mea que
ii) Lj, quan ] i vinh im js a Aigrmo>nt.
Tenbo a chave dease qaarto, qu^ conrea
an-ta* obj-ctw qn i perte-joerea a mea
mdo Eatoa prompr a ar-oapenhel-o
,aat m nioguea ab;r e Ifvar lbe- hei
~^bWtt?!8 qu poder armajsr ; entre
tant\.
Vjame* farle, Sr. cood^Bsi.
fe e-e vdae\i qn- o seohor est
aeeetu pereegeido omicamerite por r-aos do
*eo rnfel Hiell-, com fcrberto 0 enbo-
rfoba-ex: dito ae depejfs das expHcco>
ded.-s por si a<- ayagfstrado. .
S ?awrqc- ofltrt> laotrvo "poderra **
et* rm riere d- *rprco> -Hurten) jn!
^*v nti #.- nrak VaiJn temT ra ft%Th
? d^aNws faj**CN "Wb TjVft^fs ^ wi^ *a'
* Mrvrr r'~ r*ii-I *!****; **

miaba aenbora, ooi perigoa qaa me ibm-
gim. Eitou oaviodo oa eu criada*
iaoveren>-se; vio tabr, e se me viaaem
aqu... Aprtaae-a*, p.i, a oonduxir me
aa qaarto do mirante.. E' argente ; o
qae espera ?
Eaae toa Juaniro, qaaai ioioltota, alo
reroltou a coodeaaa, qae ib dispot a obe-
decer.
A credaltiade e cegueira de Chriattoa,
de vemos cona*aal-j, padem parecer inad-
misaiveia. MUa.-aem fallar de certot a:ta
continporaoeoa que offsreoem extmpbta
de creduiidade e de cegonra mais extraor
rtioarioa ainda, lambrsremoa que a voota*
de da tnfelia moca aebava ae completamen
te anoalada pela influencia
Niciaa, e que a Sra de la Fert talo fasia,
deede rouito tempo, tob o imperio de ama
especie de obaeaalo. Obedecau, poi, ain-
da desta vea 4 forja fatal qae obscureci
a ansa faculdadea e toruav impoaaivel
qaalqacr retistencia. Apressou-ie a aceo
d<-r ama vola, o, tirando umi cbave de
amo g.feu camiiiboa para a porta, con-
Tidaado Niciaa a acompanbal-a.
Sabiram ambos do s*1Sj e mettsram-se
n'aa corredor, qae rodeava o castalio.
Comqaauto oa psaaoa da cundeasa foaaem
doa mais levea, os de N cas alo eram me
nos furtivos nem menc ailenciosoa. Am-
bos delisavam como sombra nss longaa ga
leriss. Nlo trocavaai neabama palavra ;
Cbristina pareca receiar volur ae para en-
carar Niciaa e affrontr o sea olbar.
No ngulo do corredor deram com ama
porta baixa, de modesta appareacia, e a
Sra. dla Ferte paroa. Iutrodasia a cha-
ve na feoaadar.1, oaja lingoeU enferroja-
do mevia-ae com eaforco e a port* abri
ae a ranger. Todava como esse lugar
evocava triates reeordac5ea coodeaaa, ella
beaiuva em paaaar al>o. Um geato im-
perioso de Niciaa obrig>n a a vencer a aa
r pagnancia, e entrn brusjamente
O qaarto era r*doe4o orno o mirante
en qae esta va situado, e dorante o dia re
cebia loa apenaa por ama eetreit janella
que dava para o campo. A mobilia era
das mais aimplea, comqaanto maito con
fortavel mas eepeasa poeira eobria toioa
es moveia, e reap-ava-oe, naqnelle coa-
p*rtim-nto, oa forte ebeiro de mofo, que
indiav nlo ter sido arejdo deade mnito
tempo.
K emoclo da con-l-s explica va se pe
preaeaca de grande numero de obj-'tia
qae pr*ctm ter sido tramportados com
precauc*> pr j11 pou*> t-mpo antes.
Eram trophoe de cae, chicote* ergTites,
anmr precios, babas qn pre'iro con
ter*wpiv <5 elbe* dairpeti rfv
cherni-9e de tagm'B. NHis dtme
Fk?ar*ji rafti b* xqni Hh**Jra-
te* qw -O y^rfallrfc '- eapsnielh p^r ca%H,
n* -fe r-flre *-n -poli-* ^- a*m-%K,
-^T*!r>*r >rV'^ -?tri -il tnrk-r-TrT> "O
ftfa- thc \pl4ra. W> *^r) Hre%* ^rrvhjsr \
I -----------'------------------- J-_____
Agora, minba senhura, diaae Nidias,
V. Ex.', far-me-ba o f^7jr de ver que os
criados alo veoham para cate Udo... E
sobretodo loutbre-s s que ea qaero retirar-
me no mais breve praao
A su estada no caatello nlo poderia
com effeito proloogar-as te u luconveoieeto
para ai e talvea para mim. Asaim, pos, j
amanhl de maobl darei oa pataoa necea
aarios para qae s-ja coaduz.o em segu-
ranca at A frontoira.
Havera taUea um meio, Sra. coa
deesa, de exteatar-ae esas viag^n som pe-
rig.i.
Qual ?.
Dir lh'o-hi mais tirio... Oac> rui-
magnetioa de do ; volte depreaaa para os seas aposen
^ eT*f^*ravTe ^re ^rTTiraltm
% nhWww>, tri'; T^rhi .?>* %lm
^^ ^f^^T*^ T^^^1* ^r^rrl% ^^^WtW ^It( ^*>
^aW ^l^B^^WaN V^W^r^^ ^r%^f^^^* .
^W* SP^WaP ^1^^^ ^r^^r% !
a, aavajaajaava. aja
0
en-
com
. ^.IpV'mWkw ^
ttaVaaV aa^ta^f-^^yaav
a, iflP t > .
J?\yaiav a^|Mpea^X^ajaaaajrV t*) ^ ^fW 11*%
a**,** v aa a*.
(js... Qeanto a mim, accreseent.u Niciaa,
paaaeiando o olbor em torno -1o si j alo
duvido qae oeste qoartc to ebeio de re-
cordsoS's de Lj de la F>rt, tanaa eata
note algama mauifestaclo da aua parte...
Ha de aaber amanli o que o espirito me
revelar.
O que! exulamou Chriatioa, cuja
posilanimidade era augmentada pela coa-
sciencia dos pequeos peccadoa do aea oo-
raclo, julga que Leo. ..
Adus, aJcus... Olbe esto ja aa-
biodo a escada ,
Com effito um ruido de voaei e de paa
eos ouvia-se no pavimento inferior.
Cnristiaa fugio, e Niciaa feo %oa de vaga-
roho a porta, caja cbave retiran.
Mal a coodejsa B3 bvu installad > no
siu lugar, Juliana entrou. i
A confidente de Cbristina nio tardn a
reparar na aua extrema agitaclo. Mas em
rio ioterrogoa sua ama ; a Sra. de la Fer-
t nlo responda oa responda com impa-
ciencia por mooosvllab^s. Juliana acaboa
por acreditar que as noticias cug*ds
ooite a reapeite de Niciaa e de Alberto
eram a causa deaaa pr.'occup icio e deixoa
de ator Jieotar a condesa.
Todo ,o resto da note Cbristina moa
trou se distrabida e taciturna. Maniou di
aer a sua mli que, estando um ponco n
diapoata, nlo ira ao ten quarto, como
promettera, e fo a Sra. de vinera qaem
o contrario veto fater-lhe companhia jan
to ao foarlo. Mas a marquis nlo conse-
ga o mais do que Julin penetrar no se
gredo da joven viuva, e ret roa e dentro
em pon-o, nlo sem resmnngar biixinh )
Chegoa a hora de deitsr-se e Chriitin
foi para o sea qaarto. Pareca qae ella nlo
via appToXimar-Be tea spprehensao o no
men'.o em qn" ha via ficsr b. Qaando Jo-
tran ndv em torno dells, arranJBndo
s diapoaicC'? par k norte, Christin per-
gotitoa Ihe de aubito :
Fechon s dofcs vo!ts portm cete
traflo^ __
Nlo, Sr. cotHeae.i, rito coitnme
f t r itio ; o sp b podar rectar n'dm
T^.*)ie%W,l'iaa^> ^rejfrfioV. leAe
P**ajaj a^ aaa^ vjPMfrr e vrtag\-me al Wl a -
f*^.. fli*rm^ wto ^^>?Vb Trh Hre Trtt-
wrJmVp Trau TrjTaaJ^T^WraWl a nTanTo ufi
^"tb Ta*JWr*a*i ^*aae|rBjaj Sj ^ TaOTrTreTnaa, efirre
^Bt^>^a^Baav ^aaAsa^BBBaa V i
^^ Ta^rTW^^ Tro ^l A Xj^WaTvtK
de p, e o aeo primeiro cuidado foi pedir
aotieiM ds Alberto. Jua aesbava de ebe-
gar da fabrica; aununpioa qae o fer.do ia
cada vea peor o que tohava-ae em perieo
de vida. r 7 ^ 6
A oondesaa ficou aoabranbada com esta
triste nova, que to bam concorda va coai
aa prediecS.-a de Nicias ; oufraa oousaa,
porem, mais orgeates, recia mavam a bu
ttcncio. Chamou Jos de parte e deu Ibe
ordena, que o criado parecen escatar, oom
profunda sorpresa ; prexetteu, ao entanto,
<'xecutar coidadoaamente e cm segreda to-
das aa determinaos 38 de Cbristina.
Ella aproveitou a occsilo em qaa Ja-
liana ausentara-se para ir sorrateiramente
parte do caatello em qae Nietas esta va
oceulto, e foi bater oom preeauclo i
porta do mirante, que abrise incontinen-
ti. Apenaa a condessa entrou, soltou um
grito de terror e qaasi cabio para tr&z.
(Continua)
VAfilEPADES
O inelro
Repcava alegremente o sino da fregu-
aa da Conceclo- As vbracSea echoavam
nitidaa pelo espaco aaul, semeado aqu e
alm de pequeninoB flcos de nuvenzinhas
brancas.
Voavam da torre da igreja esptvoridaa
aa andorinhaa mansas.
Era dia Baotifioado. Cruzavam se oa
roa ob vendedores, apregoaodo fructas e
aa bortalicaa ainda orralhadaa do reUnto
da note.
Um da aanto, n'oma cidade de provin-
cia, o'uma extrema monotona Onde
pasear doae horas sem tedio T Comtudc
nlo ha nada mais pittoresco, maia risonbo,
colorido, alegre, de que urna manhl de do-
mingo n'easa mesma oidadesita ignorada e
traoqu lia I
Ob tragas doaaingueroB apparecem, dan-
do nm tom limpo A gente de trabalho, or-
dinariamente enxovalhada.
As familias abrem as anas-salas e as ja-
nellaB espera das visitas.
Os carros psssam ebeioa. Ouve-se rr
alto, cantaroUr na roa.
N'esse da como nos outros, foram dmi-
naindo a poaco e poaoo os alegres ramo-
re da manhl.
O sol angmentava de calor, os transen-
tes escaseearam, o sino, o alegre sino,
emmaeceo, e as andorinhss volUram para
o cimo da torre n'um silencio ameno, no
conchego doce e brando dae almas safei-
feita. _^ ....
O smo emmndeceu, mss 14 no alto, sen
talo preguicoBSmente na parapeito d tor-
re, o sfnefro faa anda um cigarro entre os
dedos caloso, p&ra descer derpiis.
O sol i hqnecendo a mais e mais,
oerto, mas all hsvia viracSo e sombra
Va--i a peqoerra cidade, com as suas
1*0*8 marro iretss, corUias em xadret ;
o^ s* qninas, mmondos uns, ajardina
dosohh^; "s seus cimpos em volts, li-
y\ tfr Ym 6h^ileB srehs d^ solo,
Ylwfrni^'A o> manctro^ flarTWsro T%-
& tiirst l 1a bH deva^as Me
redes eaboroadas, tocto a cahir, denunuia-
doret, de urna miseria enorme, oa n'aui
d'essos predios elegantes, com reposteiroa
pesados, jardineiras floridas, terracos de
mosaico ?
Elle, o sineiro embrutecido, novo e j
gasto, toado vivido bohemiamente, tcm
lar, sem familia, sem nada, nlo poda
imaginar, nem se inquietava a fazel o, qae
berco teris silo o sea, se o alo tivtesem
abandonado.
De peonas e de setim, oa de elgodlo e
de trapos, o que lbe importava, desde qne
nlo tivessem chorado ob olhos mteme ao
pol o fra, longo de si T
Nlo o perseguiam absolutamente as vi-
s8es de venturas impossiveis ; nao tinha de
que ter saudades, nem amava a nioguom.
Sah'ra ainda pequenoda|roda. Embirra-
ram com elle. Vivara sem affjctos, eem
conaolbos, sem exemplos.
Lambrou-se um dia de ser sineiro, como
se lembraria de ser.... ladrlo ou outrs
qaalquer coasa.
Era muBcaloBO, foi te e leve; toi aoceito
sem difSeuldade para o cargo a quo se
propoa.
Vendo pela primeira vez a seas pi, a
cidade natal, podendo contar lbe as casas,
e abranger Ih-s com a vista oa horizontes
de extremo a extremo, o sineiro estendeu
por tudo um olbar indolente, v.ig>, levan-
tando com desdem os hombros.
N'essa brilhante manhl, porm, entra-
va lhe suavemente na alma endureoida um
aentimento novj, de noca melancola do;e,
como n'uma enxovia escara e inf entrar, urna vea ao m -nos, por ana indis-
cripclo do carcereiro, um raio de luz ou
ama aragem perfumse.
N'um momento va toda a sua degrada-
cl', a sua vida aparte da de toda a gente
e aentiu bamedecerem-se-lhe os tlhos.
Estava a reflictir n'BSO, sentado ainda
no parapeito da torre, a revisar entra os
dedos o cigarro, machinalmente, qaando
sentin bulha de carroageng. Curvou-sa e
viu entrar na egreja um etsamento.
A nova alva, loira, tmida, pareca urna
nuvera, e outro fosse o sineiro que procu-
rara ver se a torre mudara de posicao.
E' bonita, resmuogm elle, e, quera
ssbe ? talvea seja minha irwjly .*
Os novos sabiram e #iada o sineiro l
ou em cima gozarflo o frescor e eiten-
dendo a vista pb espago fr*.
Elle tambem se casara com urna mu-
lher assim delicada, mimosa, se fosse um
hornera, nlo um animal a viver onde o ha-
viam atirado, no monturo !
Teria urna familia, a quora amasse, uns
filhinhos risonbos e adoraves, ama esposa
extremosa e honesta, se tivesse um nome...
Um nome... o sineiro pensou. alguna
minutos nlsso, depois abri a bocea n'um
bosejo long c espreguicou se votade.
la a descer quando lbe gritaram do bai-
xa l|ae tocasse a finados ; entrava o cai-
llo de ama senhora.
O sineiro obedecen.
Os sons d) sino pesaram lgubres ao
espac;
mu;l
A
lr|o.
), trist-'B cimo ce ais de
i Kfto I
la olalsla p'hsava
quera
ff.
Sttre
sineiro jo.n-
oom oa grossos sap^tos
degros estreitos.
Qjaodo chegou a baxo a igreja estava
vazia.
O sachristlo raapava com a unha reate
do pollegar a cera pingada na sua roupa
preta, resmangando cousss qae nlo eram
com certeza oracSeB.
Ole, pequeo 1 bradou-lho- o sineiro,
o Sr. vigario j fui ?
J, sim, respondeu com mo modo
o sachrista
o que ficas abi a fazer, tu ?
O' tu ? dobro a ngua, hea ? se
nlo... elevantando o brajo mostrju o
pao comprido do apagador, all ao p ao
lado de um dos altares lajeraes.
Querem ver que o diabo do rapaz
escorropichou o vinho flo padre ? Maian-
dro !
Malandro elle !
O sineiro, rindo e da colera do sachris-
tlo, atirou-Ihe por cima do hombro um :
Adeas pateta! e, voltaodo castra
sabio.

Moravi parto, n'uma casa humila, bai-
x, escura, eitando sobre um quintali-
nho porco, cheio de garrafas quebradas e
de lixo.
Esperava-o um companheiro de jogo,
sabido baria pouoo da cadeia, por vaga-
bundo e desordeiro.
Sentarara-se ambos a conversar perto
da mes?, de pinho, coberta de nodoas es-
curas, ra*l equilibrada n'am caixote v.'-
Iho.
Accommodou s? um delles n'um mox;,
outro n urna cadeira deaconjunctada.
Pela porta aberta entrava obliquament
urna columna do sol polvilhando de ouro
urna faixa do espago illu. niada.
No meio de uns trapos inmundos,
amontoados a um canto, revolvia-se ura
cao mulhado, tentando apanhar mos;as
com os dentes ; mais adiante um gata ma-
gro dava*piuotes, esforgando se por alcan-
car a ponta de um cchense da 15 roxa,
que estava pendurado aos ps da cama.
Pregadas na parede sujas, com quatro
taxas grosseiras, davam pasto s aranhas
urnas estampas coloridas, j amarrotadas,
trazidas da sacbrstia n'um dia de lirape-
za; n'uma pratileira tosca, havia dua3 ca-
necas de louca azul rachadas, e sem aza
urna collecglo de botijas.
O sineiro tirou de urna caixa de charu-
tos o baralho ensebado a deitou-a na me-
Z3. Emquanto o parceiro embiraliiava
as cartas para a bisca, foi ella buscar as
canacas e o garrafo.
Tudo arranjado sentou-se outra vez no
moxo e, impellindo para traz o chipeu,
comegou a jogar. Ioterrompiam se a miu-
do para beber um vinha espesso, negro,
pasado, insalubre. D.piis cantaram his-
torias, rindo mdito, j com a voz arrasta-
da, at quj adorraoeeram sobr^ a maaa.. .
O. io importa ? S s s Ava-Marias
t-:ra o sineiro de abrir a torre par. tan-
gir o sino com essas b'-daladas, que der-
rmala una melanenolia vaga, doie, cheia
de uugSo religiosa as almas, que as esuu
tam ; qui uzjoi aa aldela honesto e rec-
to tirar nspeitoso o cb.ipeu, s mSe3,
recer ao? s us '.hinh >s o oollo agasall
SSA sPaSa ^aaraasa aaaaa a a
'atta


icriwiiijiL
,aa>aa^la*aa>aaalQ.
wi-araata sUa perder
isa ea da faaa qas alia foi
aaavia t-rrival
aV i 1aasf.iln lliprilt n lll *9 Uva a
i da nm a-grada diUisso, qaa ds
o diraito ds a ia
diaaa'tila, a aivaita da ato pergea
o aaaaar quem
a pa Aaa.-lasa.
-Caaataia,
aeQa asa asa
Qaal, misas ir al ?
Oaaaar aalarai.
Paara QahrUlHl
Ka tereair* ou qaarto dia, dapcia do
chegoa aqai, agarrn se jardita u
apa da pda lasaras, apartoa de es
itro aa peito % pas-ae-IK a dirigir aa
ass < Psssaas aatlo qae taires tivesse
perdido a reala em oeaaaqneocia de um
violento d-gasto cosado pela aorta do
filao.
< Na taris sido a primeira mli qae a
parda de aa filbo condoliese 4 louiara.
Urna senhora maito rica, qae vinha
se vea ea qoaodo visitar aa noaaaa peo-
aiooiataa, tino es i tiernaado pela nosaa
pobre aa dia troaxa Iba urna deesas
boaseaa gsaaln e bonita* eoao ae dio 4*
aseeioaa aas tamiina opulentas ; agarroa-s
coa ale frarfl deade entlo nasea maia
s deixou. Qaaado fingaos qae qaariam
tirar lh'a, oa elao 6 >srm Lhe deavairadas,
dsva gritos brrorss'as e depoa do lar aun
piteado asa o olbar, tomara ama attitada
sas oadoca. lp mais Ucl matai a, ae-
ahor, da qi tinr lSe o sea fila*
t dia, era eam c*rte*i o ooraclo d
mli que tioha atdo f .rido ; todo os* ae-
tarm qae re asbretodo no filbo que
s laflia havit sido ferida.
- Sim, B0 ffilbo, pronuacioa com voa
arda o atoe} de recados, porqaa oseada
sp
ftikai :*,!* tffi* mm
aUM
O
atoa
*aaataaaa/ae
aae oaataea, ff* a
fu f r --------"- A msn
asa aaaadade qae caaaevia at a raado
4 aiaa. Dasia ter aido excalaate
k para a aavir oaatar, aeata
4 reda dells.
as alaea das vigilan
melearem-ae de lagriaaa aa aaataa
nial a. fia ateama alo poda deixar da
Eotretaoto, o eapectaoalo de todaa
Bsiserias, qne temo* oonatantaaente
aiaats eos olhoa, deveria garantir-no* da
eotornecmaotos. Mas todos ae qaa a oe
nheciam, todoa s aasvsa. Bra to mei-
ra Nanea ara murmurio, nunc-. ama
queiaa.
c Notei qaa a loacora, koge de madar
o carcter, da destruir ss oolioaedee e os
defeitoi, tradasia, pels oootrario, Uoto uoa
como ottlroa, ca exagaraclo Asaim a*
paaaoaa iraattveia toroam-io violeutaa, aa
econmicas tornam-ee avarentas, oa oarac-
t*rea melanclicos toroaa-ee sombrioa o te-
sa algama
^ml^^Tbtt^
U^4U>^a>aa>*aa taaaja^aa-
aafdaaiAediaaa^atalda osjadada :
J4aaUaaaaa

roses.
OQabrella tioha aido
coi
certesa de
ama hondada excesiva, porque,
o hem
aaaawaa "- ----------- a
qee nlo tiveeee oooeeieoci doa eeu actos
e das aaaa palanas, conservara-as fiel aos
bsbtoa de aas oatureaa doce, boadoaa e
affectoos, qas, setos da sua deagr.ca, Iba
dsiia ocaCTar todaa aa aympathtas. Do
mais, tioha sempre ar nobre, mat.ei.as da
octas a ara fcil adirinhar que pertenea
a ama elssse elevada da so^sdade.
Ah prceberam isao T
Bastara v a para floar oooreocido
Era a opioilo dosaoaoa aedoo* aobre-
todo a do bom Dr" Soosad, qoe Umbesa
aa tioha ntereaaado maito por ella.
O Dr. Sectad era por ooatume am
- K' aaiaaa
apartiia aaaa
pata as afra. A
aafride eralasst
iateta laaaaUvel, aa aaal
salado papal da viatims, iaaeoeat* e re
igaada, al* o da em qae aa forcea I
feJtareaa.
Infsliaraenta, miaba ral, diosa coa
triateaa o pai Anselmo, o doutor ala ao ea-
ganava.
B ooatado, asnhor, aanoa iania rs-
criainacSea, nanea aoooseva sqaallaa qae
a tinham feito aoffrar, aqasllea que taires
hauveiaem sido ss aaaa oarraseos.
O pai Anselmo deixoa escapar um ga-
mido surdo.
A religiosa eatadavs oa aorimeotoa da
phyaiouomia do velho, da exprsalo do sea
olbar e pergootava a ai nieama :
Nlo aer4 elle o esposo indigno, o mi
eraral da que fallava anda agora :
Minha rml, diese o pai Anselmo,
agradece lbe as ioformacSes que teve a
hondada de me dar tambim as palavraa
consoladoras qae me {** oavir. Pelo qae
Deus j tem feito por mim, devo ter a ea-
parsoe de tornar s eooootrar um dia a
nfelia qae vinha procurar a eata osas, aim,
bei de sncootral-a a ha de recuperar a ra-
sto. Ah I minha rml, ella, ella so-
bretodo que tom direito s recompensa qae
Deas reserva aoa que merecem*.
c Nlo quero abusar do a*a teropo, mas
antes de a deixr, peco-lbe, minha irml,
que oro pelo pobre Oabriella. Deas ouvir
aa euaa preces e restituir! a vctima iuoo
oent* a toa familia, a aoa mli, a aua fi
o a sen marido.

eir
da
daaaa
a sen mando. .~r- m t- ----
Seshor, r/apondeo a religioss com-' dracaa das janeaa.
O asi estava aa asase a
a aa* sasade s pai Asala
hoaaeie ds Bsa Pasear.
Dirigs as esa pasa rpido para a
dada), patsaa areowxea aada
sos aara para U eaagar.
Caatudo par aaia rohuals rarts qs*
fase* sassa sarasa tatigadM a saatn aa
todo e eerpe graads oanaaco, aas o qa*
ira ata para aquella hornea de aas ener-
ga extraordinaria, dora para coasigo mes-
mo a desda muito tempo habituado 4 exis
ten a da peas o de privacS s a qae ae ti-
nha voluntariamente suhmettido 1
Tinha um fim qaa alcancar, ca-onbava
para eaae fim, nsda o podra dstsr.
A desgrana ttuha-o ferido coa oa aeus
mais terrivets golpea sem o eamagar. Co-
so o oarvalho aoberbo tioha resistido a to-
das SS tempestades.
__Sinto c4 dentro a esperano, dina
elle comaigo, ah 1 como, bom eeperar
Es ah porque nunca ti ve senlo cartas
instantes de desanimo e durida. Ms ha
vinte anuoa qae nlo viro seolo de eepe-
rangas 1 A esperance tem aido a minha
nica consoladora, ella s me tem ampara
do no meio dae rodea provacoea porque
tenbo paesado, ella que me tem dado
forcaa e coragem.
Assim que chegoa ao hotel, o pai An-
selmo tomou nicamente um caldo e met-
teu ae mmediatamento na cama ; mas mul-
to agitado, oom a eabeca cheia de toda a
eorte do pensamentoa, nlo onseguio ador-
mecer aenla a hora sdiantada da noite.
Uormio um bom somno e s acordou s
aove horas da machi.
O tempo estava sobarbo, bavia ji muito
I tempo qae os taios do aol batiam oa r
*m v*iM*w ajaaa % jajsais.
ajhaja ata)aajMaat B>aa osa, dap/ois, oh*
aaaa, jcia!, w*s V >w, ^ g**-
sja, aaaa aicajta da oa* _i ajhjaasjhj a aiayain aft sjaaV>ea-
lliaj-Tr- BBSsli aaa qua ui>
liTV1-! sva Tiinari. daaponha-aa a **-
Y_; x>> a> asa paaafl'TiV't^^ "r" sss-
ss a data da soael, a qa*oos elle dj*a o*
a Ss qMiaer, aa p*aasw.
Yaks a aasio daa r
Yara aa a taje**** %> *** H-'u-
ra aa aa detiver sai atis Urda, rapoa-
deu ell* aorriado.
fi afaatoa-ae caa pasa tranquillo.
Maa aseado voltea a esquas da roa poz-
as a aaa^1lVlTl, rpidamente.
Coao alo qaiaeaae aventurar-ae palta
ruaa vtainhaa do porta, tove qas dar uaa
graads volta para sahir da cidade. Coalu-
d* aoabava apenaa de soar dea horas quan-
do, ohead 4 boira do mar, aettea se
por um atalho qae o coadusio a urna ooos-
trcelo reua, diaate da qual pareu sbi-
tamente oommovido.
Essa oonatraoclo era chamada em outro
tempo a casa da Pruia : era aUi q F
raud, a mulh*r e a filha tinbam n.orado.
M.8 a oasa da Prai, cooaiderada com*
morada maldita, nlo tinha aido habitada
por ninguem, deppis da noito atuistra em
que, tremeado de horror, Gabriella tioha
fgido, levando a fllha, que aporta' fe-
brilmente de eooontro ao coraclo.
Nlo podedo trat nenhum proveito ds
propriedsde, o dono deixoa-a cahir em rui-
nas o abandonoa-a aoa ratos, aos noctur-
nos e aos vagabundos, qae de noite vio
procurar all abrigo contra a ohuva e o
mistral.
Quantas recoraac5es dolorosas tnvocava
aquella casa agora deshabitada !
As paredes tinham rachas profundas e
ameacaVsm cabir, a destruiclo completa,
do edificio era apenas questlo de algn
asnos.
\ Conn%nuar-$6-iri.i
Typ. do ZKarto, roa Duque de Caxiaa n. 41,
a
Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ENJ4HE2DZ_K7L1AF INGEST_TIME 2014-05-19T18:33:34Z PACKAGE AA00011611_18990
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES