Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18972


This item is only available as the following downloads:


Full Text
itH LIII IfllEBO 215
m
P..HA A CAPITAL E LltllW !> SA PAiA PORTE
Por tras roe. a sdUmUdo*............... JJ
Por m dito* dm................ JfJ
Por ora anno jdem.................
Cada numero avoW, do me* rao dia............
PARA iKVJTRO VOKA ITA PROTlIvlTEi.
'es adianUdo*.
o idei
iCi r
i9tm
20000
me
i
Pro prieta fcc i>t JHanor Jm ^ i^ria
t
-'.

de Parla,
excitativa
balerica
t
Am 4e Priaee C.
s** o oomoi ageaUea
a ole oaauacUi e pu-
na, Frauacat la*!a-
TELEGRAMIAS
...# ...*. aiVaa
SANTIAGOS do Sonaja*.
ll.iui .-3<: raaoa notos r-3 1 ilrdma*
rliiilrra morba dnrlnlr aa ulil
C4 korai.
PARS, 2y de Novembro.
(i-arril Wstaaaler retlrou a ana
candiaalara prraldeocla da rep-
blica fraace-aa.
Oa ctailldaioi aprneniadua por
ludo oa grupo* repabllranoa ato oa
ar-saialr-s i aira. Jalea Perrj (! Frcv-
clnel e Charlea Floqael.
Oa raodldaioa loa taoaarcblstaa
alada nao ao coubrrldoi
LONDRES, 29 de Novembro.
Pal molildo ojue uiu rongreaao o
dllala reunir ae ha aqu no princi-
pio da anno de I"**.
SANTIAGO, 30 Je N-ivembro.
Forana aaalgnaladoa naa flnlaa I
boraa ti caaoa aotua de rbulera-
niortm e S? otiitoa.
Alea de todas etUa obraa qae eiebaroo (amaa
orifioaca, ootraa simples rawits traatasidat), Fre
Joa Mariaano da Ooeeiio Vel'oso tom-ou aobre
ai o Margo da aaperiatOoder a pnbliccio de
eteriptoe Jevidoe a outroa autores. E oVeotre es-
a-a aaaneicaaiaaana especialmente o tegoiat: :
Otaeriplio st, adumbran o plnteme* a claaae
irntaaaaira arn qoa Ltcbeoes dicuntur A..
D. 0~caj. r"t*c. H tina P. P. E. 8oc Pby-
a>'g. Laai. Mnsab. LasiUootum Btanicorum lo
aaaas. ceUMesaai M palaaiaimi Lieilao as Prin-
cipia Rrgaaua D. H. at justa et aaapiciia denoo
(rpia mndate, oaraata a*ri Joaepho Mariana
Coacptione Velloso (tyaaiaoaia, Tyo. Ojio ja
Cb.lcogr.phica se Litier.r %i Arcaa Cea i
1800 a 18012 (atoa in 4* ene 8 ealampa, la-
minada.).
Cooata tembem d* anua rari:a strantsmeatoa
que colara >< acere d aaq aWa
IU gafaiit t>'*e4bgiWV* eata obra (a qu->l ae da nii baver sido publicada
o sjs vida, maa tomento depota de aua mortc e
p.r d.l!K-'.'odi do bwpo franciscano, Antoaiodt
Arrab a. O prefacio, qoe vem no tomo l* da
dita flira noticia-oos que obra fji impresas ni
cidadedo Bu ie Janeiro em 1 i~,asaim com da
- me.ai) pref.ciu qe a fio.'* cenata de 1640 plan-
tas, etn 11 velamet, torso texto (cesa o qual se
devem coatar 12;.
Faa parte d. Bioliotbea Imperial (do Rio d-
J.oeiro) oo G.bioet* da Ui.teria Natar.l Ua
elogios que os estrangeiroa fiteram desta trabilbo,
e a opiniao de todos o honens eaclarttiJo do
pas, deram sao a q.iu o b.bliotbecario qae eutio
serTia, Mooseibir Bisp.^ d Animara (qn proT.-
vtflmeate ser o m-'Sino B:spo Praociacaao Ao'.o
nio dArrabidv & que h* pojeo fis-m a m Dfi i,
empreg.aae a so n.rl ; ne. pira obter a impres'
alo d obr.,; r- jecto este qoe tere a .pprotacio
de D. Pi'ir> I. fsenji> e teu gouerno (em eootra-
rio ii opimo-a de posa"* competentea). fitrahir
o tabuloao oamero de 3I/J fiemplarj de cada
planta.
r't. Joa Marianno da ^ooceici> Velloao naaeeo,
-pgoudoa melhor opiniio. cm 1742 (poeto qae al-
_-'ji.i fixim (m des anuos nt-a a data dj aro
naicitaenlc) ; t.i-lbe patria a Tilia de S. Joa,
pert-ncentr a cmarca d) Rio das Mortea (distri-
U d capita >ia, bo]e porriocia de Nioaa Ger.es).
t'l e.ra ai.1* 14 d Julbo de lili.
(Contina)
lioicrno
BERLIM, 30 Jg Novembro.
LA0AZETTD..C0^)GSr:,ena aaaedl
cAo da boje anauncia que a luiiairr
ra apoiara a lalpllce alllaara aoh
rondlro da ln lolabllldade da Tu r-
qala.
LONDRES, 30 Jo Novembro.
a iiiumat saolirlaa recebldata ata
(unto anaanclam que o explorador
ajtanler e lodaa aa peaaoaa qae ra-
nfaa parte da escolla naorrerana de
faene
A:- a Lr
30 it Novembro da
filia! .ai
1837.
l*erDar_-;j
INSTRDCglO POPULAR
hTsTOR lI Almr ANIC d EV PlSTUotL
(Extrahido)
nallOTBtSC DO POVO B DA3 E8COLA8
XIII
arluatao da
Vtoio
Coaceico
t
da Prorlaicla
11 oa aorxtuao oa 1837
it'oa.'i m a f a
Aviario brasilico, oo galera oroitbologica das
ves ini'enaa do Bi.ail, dispato e deacripto ae-
gando o y.tema de Carloa Lionea, copiado do
c-tural e doa meiberea aoterea, precedido de di-
veraaa dUaerUeea aaalogaa ao sea toelbor coohe-
c:mei.to acompambadaa de outras extraohaa ao
mesmo eootioente (L'sboa, 1800-in folio cocol
eat.topa) ;
Memoria sobre t saoagm doa grioa e sobre
oitros obieetoa relatirc, por Mr. Moret/tradoaida
(Liaboa lfWO) ;
5aa.tar.liiU ioat raido noa di versea methodoe
antigoa e modernos de ajantar e preParar e cen-
a^ramaoa p-odoetoa doa tres rcioosT natareaa,
e jBdo de diferaatea aatoret (180flgU 8*);
Iaatmc"):s par. ae traitfportarea*%or tsar aa
ara orea, pi.ntaa ivaa, setsentea e eOVaa corioai-
dadea aataraca (Luboa, 1806ia *>J V
SCeaaoria r)bre a callara da araoibAa e aobre
a craaeldda eocboailha, exu.bida daTr Bartba
sal, ete. e copiada do 5o Uiao doa Anaea de Cbi-
mica (1798ia 8* coa 1 eata apa).
gaaaaea daa aosabraa relatiraa ao daaeobo, obra
ao casarn a lodos oa qoe qoerem deafinhar arcai-
tactora civil e militar ou qoe ae deatinaa pioto-
ra, ate ate., por Mr. Dnpaia, Uadaealo (Uaboa,
iTT-in 4 eota 14 estampas ;)
aaoo aobre a cal tora, nao e otibdade daa ba-
os papaa isol.nom tabsroeaaa* por D. Hs
D.yle tradaaido do bespaaaoi (Lisboi,l80a
sobre oa eogohoe de aaaaeax do Brasil
e aobra om'th*do ji anal praticado na factor
deateaal aaaeaelal, tirada da obra Biqoexa
a do Brasil. (Lisboa, 1800-in 4.* coas 4
SIJ-aDlBXTS DO Dli
Actos :
Oproii Di Ji pi noca, attendeodo ao
que reqoaream os ditore do distncto de paa de
Kalmcir do Oaranbana, >; tesdo em eiata o dia
poati no art. 2 d) decreto legialativo n. 3,340 de
14 Je Ou-obro fiodo, reaolve designar a capella
Ja f ov.-avio para sede Je actos eleitor.es do refe-
ridj distrlcto de pai. Cxnmanicau-so aojis de
Jimio da co -are. e remetU:u-se copi. a cmara
municipal respectiva.
O presidente da provincia reaolve, de con
foitnidade com rroposta do Dr. chefe de polica
em cfficio d. 1,033 de bootem datado, nomear o
ten -Die iot Arrea Pedrriras para o logar v.go
ds aabde><- lo do 1- dtrict, do termo de Sal-
goeiro.
Cfficii :
Ao inspector do Ara ol de Marinba.Pica
apr-rovada a dtliberaclo qae tomoa V. Exc-, i-
i;nalo cooat de aea oficio n. 117, de hontem
d.tado.ole suspender do servico o contra-meatre
daa ctSctcas de machioas desae Arsenal, Francis-
co Pereira de Miranda pelos motivos expostos so
citado offieio '
Oatroaim, declsro a V. Ete. qoe levo ooceor-
rido ao eoob^ciment > do Exm. Sr. ministro da
marioha. Coasmunicou-se ao inapecloi da Tbe-
souraria de F.aeoda.
Ao ioaptcUr d* Tb.'soursria de Faxeoda.
Mande V. S. pagar a Carvalbo Jnior 4 l>ite e
a B*rnrdioo Oaa>ta Campos e C- aos primeiroa
a qo.ntn de 118^000 s aoa segundos a de 244
pelos fornecimentoa dos oojectos, de qoe tratam
as inclusas contaa necessarios ao palacio deaU
proaidencia.
Ao aerao. Declaro a V. 8. para os fina
convenientes, qae no reqaerimento a qne ae refere
a sos nformaclo de 29 de Uolnbro uitimo sob n.
693. profer boje o aegointe despacho :
Eatando oa aopplicsotes matrienlados em Ca
brea, recorram so poder judicisrio, anico compe-
tante para jolgar a eapecia.
Ao ioapector doTheaooro Provincial. Ao
Dr. ch fe de polica mande Vmc. firnecer o livro
de que trata o oflScio, aqsl jonto por copia de
bontem datado eobn- 1.03S. Coraoiuoicoa-a- ao
Dr chefe de polica.
Ao director interino do Arsenal de Querr.
Recebl Vmc. n'esse Arsenal e mande concer-
tar a carr-.ca qoe ondas o rancho das pracas do
baUlhio de infantaris. Coaoaaaicoo-se ao
brigadei-o comoundaote das -rase.
Ao engtnheiro director d. repartifto encar-
regad da conaauvaeio doa partoi. Providencie
Vmc. para qoe teja p^sta a diapoeicio do jardi-
neiro deate palacio orna canoa des* reperticao
fia de eoodnsir estreo do mstadooro da Caban-
ga par o respectivo jardiai.
Ai director do presidio de,Fernando de Mo-
rooaa.- Declaro a Vmc, eaa eolocio do asa of-
fieio de 20 de Oatubro find sob s. 383, qae alo
pode ser'approvads adeliberscl* ase toaos ta-
sendo vir'para esta espiul. se a devida auiori-
aacio, o eateaciado por crime de aoeda falsa Joa-
qun Manoel Pereira da Nobrega, sob fandamento
de estar elle aoffrendo da brooc hiles per uases.
Doa pspeia aonexos ao citado odicio nio consta
qoe o referido sentenciado eavease recolhido, por
piaamipcso medica, i esfsrtoarls do presidio e,
ioda mesmo qoe fosse verificada a molestia e.
afiaal, a ioefficscia do etn prego de todos os meioa
tbaapsotlcos de qaa diapoe sato eatabelecimeoto,
devia Vate, traser todo o oecorrido so coobeci
meato desta presidencia, aba de aerea dadas aa
providencias convenientes, mas nao remetter,
cecas o tas, o aeoteaciado secs previa aotorisacio.
Tesdo otpsdido aa ardeos sasjaaariaa para ;qoe
o stateaciado rvgrssse quaoto antes para rase pre-
sidio, ri ano tire* atada eonelaido a ra peen va
peas, nstaasasads a Va*, s atricta observancia
daa durosicoM ragslsaseatarea no iatsto de evi
tsr-ae a repcadaajo do fsetn. Resastbts se sa-
pis aa.Dr. jala da direito do 2- diet/icto criainal.
Portarta* :
Approvo arracnatacao d* impostoa eonatan-
JMsalo daa aoed.s dos pausa estraogeiros, M 4, tmmo Asaco so eOeio qas Caatars M j
na o valor d# o.da osas, rsdsaida ao dinheiro I an~^ 1 de Qasselleirs dirigi rae em 12 da ObU-
agsea par sao doa asaaaacsastss (Lisbos, | ^ Cpyj,.
0 Br. agents da Cseapanhia Braaileixa ae
S.aegseao a Vapor faca tranapertar pro vine,a
da Babia, por coots de MinuUrio as Guerra, na
vapor EtpirUo 8alt>, o slferea Bellaraino Aa-
gosto d* Atbav,de, qae foi transferido do 14 b>i -
)ia 8)
rataJo da agaa ralaUvssaeuts a econoaia ras-1
j es inlpai dea atados, por Mr. Berusad, I
Uadaecio (Lisbos 1800.-is 4* eosa 7 eaUcapaa) ;
Meaaoria aobra s qaslidade e sebee o etaprego
dea adobos oa bttronase, por Mr. Masase, tradoeclo
(Liabos, 1801in 8) ;
Fsaain sobre s esodo da aelhorar as teras, por
jar. Patollo, trdncco (Lisboa, 1801in 4* esta S
estampes); .
CvUscdU da Maasrias osare qoasaia aaarga
taauuba, eJeceao (Usaos, 1801 -in 4*
rrtt-r" eolorioai);
(Xapcodio oobve eaaaa do saoaear a aobre os
meioa de ae Iba eztraa o sal sesea-ial, por J A-
Dtttrcaa, (Liaboa, 1801io 4 sas 6 esuapsa) ;
Miasire Uvalador oa byJrcrrneUocopiado do aovo
tntmto do lirelaeaeoto da Mr. U Febtvs (Lisboa,
13082 loaaoo ia o T eaUapas) ;
taOrt* da mtaatarU par o 16- la aseaa* aras,
artsiansoln n'aqnsJla provincia. CocMaoaieoa
aa aa brigadeiro comiaandaale daa riaas e expt-
dio-ae srdaai a Tbasoararia ds Fasenda para ajas-
Ur eontas ao taserida nanei.l.
- O Br carente da Coaspaabia Peraambocaos
ds NavLgafdo manda dar psatageni d: s at Na-
tal ao vapor qut seguir prximamente par o
nieta, s Uabeliuo Angosto Altas, por coala daa
grcnilaa a qae o governo tesa dir.
O Sr. aaperintendtnU da aalrada de ferro do
Beejfe so Liaaoeiro, aaod-.; dar paaeagsa m earro
is 1' classe at aararata, por conU da provlaola
as alicea do Corp: ds Polica Bsaastate Floro do
Reg, s ea 3' claaae a au praea qoe o adapt-
aba s besa satis a reapectiv. oagsgem.
siraniana 00 na aacaurtaaio
Oficios :
Ao inspector di Tbesoaro Provincial. De
ordeea do Eza. 8r. presidenti da provincia com
maaico V. 8. para os fias convenientes qae
neeta data eolieita-aa aatorisscii do Min.stsrio
competente para qae pea Arsenal de Guerra desta
provincia, sajsm fonecidas odiante indeuiniaa-
cio pesas ostras provinei.aa, aa oiteats barras s
c-ib.'Criras Je qae trat o asa effieio de 4 Jo cor-
rate ases sob a. 923. Cwnmuaicju-so so Dr.
ohefd de polieis.
Ao eageabeiro Franciso do Reg Barree.
c acarree do das obr.s da Alfaudeg..De ordem
de d. Exc. Br. president' da provincia c-,ajmn-
sieo a V. 8. ap>yaaysta ao tra ^efiato- d> 8 do
qsaraaaasrCnm te p da a aoneeaaio da orelito de 33.5o34558,
r.ecnacario para aa 4>br constantes do orcanwnto,
do que traba o citado offieio.
Ao juix municipal do terral de Floresta.
8. Etc. o Br. presidenta da provincia inleirado
da iaform.oi) prestada sobra o reqaerimento do
i> Aoloni) H-nriqae Joaqaim Vianna, manda
recomae.1 lar a V. 8. qae declare te ji se aebiim
devidameoie preparados para aerem submettidos a
j ligamento ti procesaos instaurados contra o
ni amo reo; e, oa afirmativa, porque alo foi eata
aiod. requisit.Jo para responder a jary.
Ai director de Colonia Orpbanologica lis-
bel De ordem de 6. Etc. o Sr. presidente da
provincia tranamitto V. Rvdma. para oa fina
ejuveoienies os ducuaent-t relativos so mtnor
Auttrccliniaoo, fi.ba do finado Joso Maarieis de
8 cana.
sxraoiarra dj da M ds aorstuao DB 1887
Actos :
O presidente da provincia, tendo em vista
proposta .presentada p-r Joaquim Veriasimo do
Reg Barros em 24 de Betetabro altimo, de con-
tocmidaJe oom o edita! de 25 de Julbo, ebainanda
concurrentes 4 conttrnccao de um engento central
no valle de Pir.nevtinbo, n. t termos dos arta. 16
a 18 da le o. 1860 de l de Agosto de 1886, re-
aolve que com o dito Joaqoim Veriasirao do Reg
Barros te contrete ni Tbeeoaro Provincial aeon-
ttroccio v cxpbracao de om engenho ceutral do
typo menor, a que se refere ocitads art. 16, me-
diante .s segointes eltnsalaa:
1*. Joaquia Verittimo do Reg Barros, por si
oa com o auxilio de agricoltores, sus aaeociadoa,
obriga se a construir e explorar no valle de Pi-
rangvsiubu om eogenho central, (com capacidaie
p.r eairtjar de doae milbdea e qoinbentot alsi
quint" muhOca de kilogrammaa de easn
suato de trexentot conloe de ris, doj leras;
final do art 16, ji citado. ** '-r>;.,
2*. Os machimtcnJt ejapgtrelnc ae* ', '' *!
modernos e sperfeicoados, de raodi tJ&0Bftr CD"
ter da* e.nnss a m.ior rrce;.;j3^^S|pasucr,
a joias da commissio n 'meada <_ acatle com o
pretidente da provincia.
3* Ai obraa da conitruocio do engenho come-
tario tres meses depoia de teitos e approvadta ot
x.raea de qoe trata a ca tala 2 cario con-
claidas en Betembro de 1888, aalvo caso de forc.
maior.
4'. Serio sabtnettidoe 4 spprovacao do presi-
Jente da provindis, dentro de aoveata diaa depoia
da aaaign.tora do contracto, o plano de todas aa
obraa p'ojeetadae, ce desenos due apparscbsa, a
piante do local e 01 contracto! faitos eom os pro-
prieterioa foraeeedorea da ennaa ao engenbo.
ba. Serio aoceites palo centratante aa modifiea-
coes que forem feitai pelo preeideo'e da provincia,
noa trabalhos preliminares s qae se refere s cl.u
ala aiUeedeoie, depoia de ouvida a eommisai-i
de engenheiroe de que trata a coadiclo 7' do art.
16 da le n. 1660
6a. O contracta ote eaeos sssociadas tojeitam-se
i malte de cinco cintos de rit.
I. S as obras ds engenbo nio fortm conclu Jai
dentro do praao estipulado, cabeado aoa lorneoe-
dorri de caonat ama indemnisecao pelas soas sa-
fras, salvo o caso de forca maior.
II. Se danxar de fnnecioaar o engenho por car- >
(o de um anno, aalvo o cato de forc maior.
Os caaes de torca maior serio justificado*, p-lo
prndente da provincia.
7a. Os direitot e obrigsooea entre o propntote,
os plantadores e forneeadares de eannaa serii re-
gulados pelos contratos entre elles celebrados e
escriptaradoa.
8a, A provincia concorrera, a titu.o de
timo, com a qoentia de cea conloe de reto em
spolicei do joro de seis por ce uto so anno, sendo
ot reapectivoa jaros recelnidos pelo contra clan le e
teut asso.iadoa ao Theiouro Provincial no fim de
cada simeatra,
9* O pagamento da quantia ds cem conloa de
res seri fito pels provincia em duaa preataces
izuses, s-ndo a primeir qaando Lrem apresenta-
doa o coahecimaoto de embarque, factura eapoli-
eei doi segurus dos materiaea, cojos docame.-tos
serio end.ss.do8 4 ordem e ficeria archivados no
Triacaro Provincial como eauoio da quantia qoe
recaber o c.ntraitente ; a segunda de pus qoe se
.charca os materiaea no lugar em que a' eativer
conatru.o Jo o edificio, urna vea reooubecido por
quem o presideate ds provincia indicar, o estado
doa machiuiaojoi e a loa conf ormidade com es pa
nos e desenbos approvadoa.
10* A protineia tari bjpotbeea sobra o enge-
nho, terrenas e dependencias do mesmo, para fe-
rautu de auaa .plices, faoando, porm, ead fi-
brie e dependencias isentat de qusesqoer impos-
toa provincias e monicipaes, exceptuado o da ex-
portacio do aaancar.
lia A proviocia ter as obraa um engenbeiro
fiscal, de nomeacli do presidente ds provincia,
com gratificacio anoual de um cont e dusentot
mil rit, qae correr por conte do contractsnte.
12' A amortiaacao daa spolicaa da qae trata a
oaittgln 6* do art. 16 da lei a. 1860, sari frita 4
raaio de dea por een'o annualmente s por torteio,
logo depoia de eolhidaa sa aatrat, finando bvro ao
oootraotaate faxer maior aaortiaaeio, com tanto
qoe dentro de 8 annos, a oonter da priaeirs amor-
tita ci, eUjaa reagatadas todas ai apolle.a,cons-
tantes do eaprea imo.
131 O contrasto resul:aota,da pnsent portera
s poderA aer transferido a sgricultoret, preeedeo
do approvacao do pretidente da protineia, com re-
lacio a lodaa aa clausol.s da ceasio oa tranafe-
isnnil Peder, porm, o eontrsctants incorporar
companbia que late exreito a oonstroecio e ex-
ploraeao do engenho central, e depoia qae ettiver
ella legalaenle cmstitaiaa, transferir-Ule toios
os direito o obrigacocs do dito ootrcto, preoe-
daado igualmente approvaclo do prssi nta ds
provincia. '
14a O eootraetaate prestar peraate o Thesooro
Provincial fianza que garante a importancia dos
jaros que ti ver de pasar a provincia pe'a emiasao
se asas pelieea, podando diminuir a referida fias-
es medida qoe s divida diminuir.
15* Nenhum dividendo ser pago antes de aerea
astisftitos oa joros das apoucas emiUidas pe'a
ptaaideneia e a quota da respectiva am-rtiaaclo,
de qas trata s clausula 13a.
18* Qaaesqaer datidas qae se lasciUrem eotre
o presidente ds provincia e o eootraetaate serio
dtnitivaasato decididas por dona arbi ros no-
nnadir, ua pe. o mesmo presidente e o ootro pelo
ecearsotaote. Na cato da dcaaeeordo, cada am
dos arbitros apreatater para desempatedor urna
pestoi, e a aorje dsedira.
Ua Pti iatracplo de qntlqaer das clausulas
presentes, verifioads aobre ropreaeoteclo oa iaf >r-
00 a ci do sogenheiro fiscal, o eontraetants seri
obngido a pagar a multa ds qeinbaatoe mil ris
a claco oontoa de rit, qae o preadataU ds pro-
vincis podar lapflr, alado adeseste adavtaido re
-r
^^V o valor da mul-
Sri^a.te a assignar
tr.clo dentro o pri usa, a
da pr,;nte"po-tari., ees pea de
-
insto 5 iodo par es tff;-
' cxent*JS*ttaatis de
,morUrii d- igoa)
wat-o fjyaJtaiaa#pr
aeauUuc{A"explora-
9
typdmauKr-aoV.
opta da tmbaa aaptrte-
1 tteo-te copia
>r .!tj Tbttouro Provincial pr.
1-a7 xitoa en' rsttae aatsaa
nat
vrar
*- *aTw^tvnaaaaaTmtTarrra^BciarTa
badratrei Manoel Jjsquim Silveir para exercer o
lugar de offlcial de gabinete da preiidaucia. Fi
taram-ae aa devidaa eommaaicacoea.
0>sreaideote da provincia, da con formidad
rom aflhsaata do adinoiitrador doa correioi em
.ffioio 4 Bontem, sob n. 825, reaolve nomear An-
Une Braudio Cvaleute para exercer o cargo
de afate do correio da treguetia de Atogados,
vsgi por baver pedido demiaafo Aotonis Pinto da
Sr.veirai
Itesolt) de aceordo com a meama proposti, no-
mear Joaqoim de Araujo Caldas Lit*tvpara exer-
ca a cargo da ajodante do correio da eataoio do
Brun, por bter pedido xoneracio Pedro Alvares
Monte Raso.Commuoieou-ie ao administrador
dos cerreros.
0 'presidente da provincia reaolve, de con-
formidido com s proposu do Dr. chefe de polica
em offlaiu de boutem, aob n. 1038, exonerar, a pe-
dido, Jts Francisco Pereira da Silva do cargo de
commatdsnto do 5 dutricto da guarda cvica, e
omearpara aubstituil-o o eidadio Lar*a%ino F-
lix de Qiveira Lima.Fiseram-te aadevtdas com-
monicaaoei.
O presidente da provincia, tondo em vista o
oficio d co-nmsndaute du patacho Ouararapts e
;u inforaaco s da Thesouraria de F.senda de 9
e il di tarrete, na. 15 o 711, reaolve, de con-
foraidate com o diapoato no decreto n. 2884 de
1 de Fetereiro de 1862, abrir sob su* reaponaabi-
lidade uta crdito da importancia de 3034333
verba^rpo da armada e clataet annexaa do
Minitefiosla Marinba, exercicio 1886 1887^ afim
de oceorreT so pagamento Jo aoldo dos omoiaes
embarcados bo mesmo patacho, relativo ao mea de
Oatubrl prximo paattdo.Remetteu se copia ao
imp"ct*r da Tbasoararia de F.aeoda e communi-
e'u-se ao csmmaadante do patacho Quararapti
O presidenta da provincia, em execucio da
2395 de 10 de Setembro de 1878, resUva
r Angelo Gomes de S para pasto de car
ito da 1* comptolis de 17* b.tsJaio da infeste
ia do tervic) activo 4a gaarda racional dba-
marca di CabrobO, v.go por faeeimeaia de Au-
touiu du B Araujo Neta;OaWmanieab as so
retpeotiv commandante aaparior. ,. -t
Ofiicicf: ,^-ttC
Aoinipector geral iaterioo da' lnstracffv
poblica. Autoriso 7. S. a justificar'as falto*
de H'.rcki) escolar dos professores Jola Fenea-
dea Visaos e Luisa Amelia de Drumioondaludi-
das esa Aoa oficios ns. 810 e 311 d 9 do eorren-
te mea.
Ao Dr. chefe de polici.Declaro a V. S.
em reapoeb ao oficio de 17 de Oatubro ultimo, n.
962, uOa-Uod* a iu^orntaaio do Thesouro Pro-
vincial de S do correte, n. 924, qae nio podem
aer dittrmidas em dinheiro as r ac es doa presos
pobres rimovidoi da Ca de Dotenci > para a
cadeia di Oiinda, por aso qoe o forneciment da
atimantetii dos presos ds cadeia fora da capital
feito piba respectivos carcereiros medisatc pa-
gamento aelot collectorea, na conformidade do
ditposto tos regalamentoa da 2 e 4 de Julbo de
1878.
- Ao Sr. Ilery Atherton, cnsul da repblica
doi Estados Unidos.Declaro c Sr. Henry L.
Atbertot e-nsul da repblica doa Estados Unidos
em respate ao aea afiaio de bintem datado, que
tere a atiif.cio de recebar os comprimenros do
Sr. Heary C. Brottel e do Sr. Artherton ao dia
em que Ib a for conveniente.
Rcnoto ao Br. Artberton sa tegarancat de mi-
nba perieita estima e distincte conaideracio.
A* inspector da Theeouran de Psenla.
Tendo hegado ao eoahecimento do Exm. Sr.
Mioistr* d Agricaltara, Coamercio e Obraa Pu-
blica toe am algaat municipios do imperio to-
nal matrioa'adua eacravos libsrtedot condicinal-
mente, |eolarando-aj 00 averbaodo-ae entretanto
esas coodioo, eampre que V. 8., era execacio do
aviso circular de 18 de Outobro altimo, f.ca che
g.r ao lunhecimento da 1 reparticoea eoearregadas
da matrieula qoe devem canceller a irregular la-
cripcij que houver lido feita por scjaelle modo,
visto qu Ues individaos, sssim iatcriptot, falo
livret io devem ter sido admittidos no rol dos
es:ravo% aecuodo explcaram et aviaos de 14 de
Abril d 1874 e 30 de Setembro deste sano, e ot
do Ministerio da Farenda de 8 e 15 de Jaobo de
1873 e 10 de Novembro de 1886.
Ootrotim, providenciar V. 8. pars qoe aeja-n
reaettiJaa com brevidade Secretaria deaU Pre
tilsnci'. para Urem o dettino conveniente, ai
informatoet que forem co'hdat acerca do facto
de que ie trata.
Aa saesmo.Remello a V. S., oa reeomoi
geraea de 41,122 eteravot matriculados do valor
total do 27,619:235*500, e doa arrojados em nu-
mero dt S59, 001 diversos manicipiot, os rfoaes
forsm oiganitsdos na Secretario desta Presiden
cis ; a titt das relacdea remettidat pelas resp:-
ctivas Cblleetorias, de conformidade com o j 3a do
art
bro
A* mesmo.Communcico s V. S para
fias couveoienUt, qas o jais municipal doa termos
reunidos de Gsraohuns e Correntea, bacharel Ber-
nardino Msranbao, em 8 do correte mea intar-
rompea o exereicis de aea cargo por motivo de
moleatia.
Ao mesmo.Commomco V. 8., para 01
fin convenientes, que o bacharel Mano I de Alen
cr Oui caries, em 8 do corren le mes aatamio o
exerciciJ do cargo de promotor publico d* comar-
ca de Naaaretb, par o qual fot nomeado em 5 de
Oolabro fiodo.
Ao mesmo TrsoieuUo a V. 8., para oa
fin convcnient-i at inclusas notes do gas cousu
mido no Arsenal de Guerra, nos quarteis da com-
panbia de cava iaria, 2* e 14* batalhoaa de iuf.n-
lerte na enterm.ria militar, dorante o mes de
Oatubro fiodo; e bem sssim as oftrmseocs jan-
tas por aopia, do eogeoheiro enearregado daa
brae ailitaret, de 10 do correte, a*b n. 164 e
165 relativas ao atsamo eoaaomo.
Ao ieapeetOT do Tbeeoaro Provincial. Confor-
me aolacita o eommaadaote do corpo de polica
em effieio da bontem, n. 7334, mande Vmc. abo-
nar a ajada de tuto a que ver direito, ao ale-
les Sebuiiio Floto do Reg, qae vsi destacar na
eidatede Nassretb.-Commanicsn te a ocmman-
dsnWdooorpi.
Ao coamaodsnte do corpo ce polica.Re-
coca mando a Vmc. o maior cuidado postirel naa
maiancas dos officiaca desse corpo de um pata
ootro deatacamento afim de nio tercm sobrecarre-
.dot ot cutrea da provincia com o abono de aja-
is de coi
Ai director uterino do Arsenal de Guerra
_Rsmetto Vmc. si inclusas propoataa qae fi-
esm sf pr*tdi, aceita* pela couaitsio de com-
praa delta Arsenal, am aeasio de 27 de Oatubro
lido, pra acqoiaicio de artigoa eMttinados aoa
corpoi ds gusrmcio desta protinent, 11' bate'
Ibis He infalaria e companbia datsnajarm
da prtn-ii
moa do regaUmerrto n. 5118, de i9 do Outubro de
1872. A o juis mapicipsi fldewphiot do rernjo da
Cabo. Tendo a oidadio Antonio Sontiao de 8ar-
Toi Cimptllo declarado no reqjeeimento de 8>do
cirrente acatt&r como indemnitfioao d-, ten escra_f
vo Podro. eLf sificado para aer libertado por con*
te da 7a qaota do fondo de emancip cao, h quan-
tia de 6lX*t\000,-Bonf orme o deipaiAo deate presi-
dencia, de 4, tambera do correte, e requerendo
que aeja tomada por termo tua declarseao. para
. s do art. 42 Jo regulaanento n. 5135 de 13
b Naveaabro de 1872, assim o comaran'co a Vmc.
4 para oa ns convenientes.
Ao director d > presidio de Ferunoio de Mo-
reahu. -Recaba Vuk. L-eate pr-it'li, -.fs'v 'Om
de eoroprff-p*Tia, ffa teotaucades fit lia rao roo Jet
doa Santos e Prancieco Lino de Freitss Barbosa.
Commonieoo-se ao Di. juix de direito -do 2.
diatricto crimina!.
P.rteriaa :
O Sr. ageote da Compachia Braaileira de
Navegacio faca transportar corte, por coota do
Ministerio da farluba, no vapor EtpirUo Sanio,
doae aprenda** mannbeiroa e om 2 argento
qae os aeompanhs, constantes da relacio junta
por copia, os qoses para al i aegoem dispon cao
do qaartel general da jiarinha.Communicou-se
ao commandante da escola de sprendiaes muri-
nheirot.
O Sr. aoyente daCompanhi* Brasileira de
Naveaaoap awnde tramp rta> corte, por conta
do Ministerio da Guerra, no vapor Espirito Santo,
ao aoldad >, sem corpo designado, Felismino Mari-
nho Falcio, que assentou praca nesta proviocia
com aqneile destino.C mmuuicou se ao briga-
deiro oommaudante das armas.
O Sr. gerente da Companhia PerD.mbuca-
oa de Navegacio taca transportar ao presidio de
Fern.udo de Noionba, por conta do Ministirio
ds Guerra, no vapor Giqui. o oficial, pracas e
petaos* do aoaa familias, constantes da relacio
jnnte por copia. CommunicouBe ao brigadeiro
commandante das armas e expedio-se ordem a
Tbesjuraria de Faxenda para ajustar eontas ao
referido .racial.
O Sr. gerente da Cimpanhia Pernainbuca-
na mande dar passagem de r para aBahi... na
priin-ira apportunidade, por conta das gratuitas a
qae o governo tem direito, aJoanoa Josina Mo-
reira.
O Sr. gcente da Companbia Pernambuca-
na, faca transportar para o presidio de Fernando
de Noronba, por conta da provincia, os sentencia-
do! que all t n de cumprir sentenca, Bellarmi-
00 Jos dos Santos e Francisco I. ns de Fretas
Barbosa.
1
as da
o, i*
EXAUDIENTE DO DK. SBCBEriBIO
ffi:ios :
Ao brigadeiro commandante daa armas.
De ordem de. S. Exc. oSr. presidente da pro-
vincia comuounico a V. Exc. que para o presidio
de Fernando de Siorouha leo de seguir, no dia
Id do correte, dona sentenciados, slin dos que
trata o oficio dirigido a V. Ecxc. em 10 deate
teta.
' Ao ageote da Companhia Brasileira de Na-
vegacio.De ordem 'u Exm. Sr. presidente Ua
provincia aecuso o recebimento do oficio em que
V. Ete. participa que o vapor Eipio Santo,
chegado dos portes do norte hoje, is 6 horas
maobi, seguir para oa do sul, hoje mesmo
da tarde. ,
Ao director gerente da Companhia do Be-
beribe.Da ordem de S. Exc. o or. presidente
da provincia aceaso o recebimento do oficio de 10
do corrate, no qual V. S. participa que tomou
poaae de seos cargos a directora que tem de ge-
rir oa negocios dassa companhia, ficando atsim
destribuiJas as respectivas funeco.-s.
Gireute, bacharel Cecilia jo Mamede Alvea Per*
reir.
S 'eretario, bacharel Jos Eustaquio Ferreira
Jacobina.
Caixa, Graciliano Octavio da Crus Martiin.
Adjuuto, Antonio Joio de Amorim.
Dito, Aurelio dos Santos Coimbra.
Ao commandante do corpo de p;lica. De
irdem do Exm. Sr. presidenta da provincia recom-
m -ndo a V. 8. qae declare se deve-se dar licenca
ao soldado Mauoel Augusto Jordo Cordeiro, de
quem trata o 9?u offijo de bontem, n. 7336, n for-
ma por elle requerida.
Ao promotor publico da comarca de Nssareth.
Su a Exc. o Exm. Sr. presidente da provincia in-
teiralo do assur.pto do oficio de 8 do corrate
mea, recommenda a V. S. que transmita a certi-
dao do sea exercicio.
Ao director do presidio de Fernando de No-
ronba.Da ordem do Exm. Sr. presidente da pro-
vincia commoniso a V. 3. para os fias convenien-
tes, que se cencedeu permissio a Alberto Furtado
de Mendonca para ir a esse presidio.Communi-
cou se ao gerent; da Companbia Pernambucana de
NaVfg&fio
EDITAL
I Per esta secretaria te fas publi co, de ordem
d > Exm. Sr. pretidente da provincia, que, nio ten
do silo attiguaJo no prato marcado na po.'taris
de 23 de Jando do anno pa9sado o contracto que
>via ter sido lavrado do Toes uro Provincial para
, oostiaccio de eageohoa ceatraei, de accorda
com o art. 16 da lei o. 1860 is 11 da Agosto de
1883 > ten lo sido por isso coosidersdo caduco o
dito cootracto, sem reclamacio por pirts do con-
tracteote, comoeadsdor Jos di Silva L .y > Jnior,
fiea marcado o preio de40 das, contados de hoje,
para a apreseoUcio de propostas na mesma se-
cretaria, referentes eoastruccio ds am eogenho
central de typo miior no valla de Goyanna e ootro
1 13 do reeulamento n. 9M7 da 14 de Novem-I de typo menor 00 de Jlanbec, nos termoi do
o da 1885 citado art. 16, iofra transcripto, com exjlusao da
A mesmo.Commoncico s V. 8, para os senado do impostas de expjrtaoio do alinear fa-
bricado, da qual trata a condicio S4 do mencionado
artigo. .
a Art. 16. Pica o preaiden'.e da provincia ento-
rilado a coatractar com o comm'reante da praca
do Recite, Joa da Silva Loyo Jnior, oa com qaem
melhores vantagent offereeer, a tundacio e explo-
racio nsata provincia, deqnatro eogenboi eentraes
com eapacidade para aarejar cada um, de 2 30
milho a de kilogrammaa de canoa, sendo cada qual
do casto de 600;0001000,ou dio com eapacidade
para asfrejar eada nm de 12 milboes e quinhentos
mil a 15 mlhis de kilogrammas de canna, sendo
nesta bypothese o anita de 300;000/00!), sob as
seguintes condieda*:
1* A provincia oonsorrer com a quantia de
200:000i000 bo primeiro e&so, e de lOOiOOO/aOO
no segundo, em apoliees dos joros de 7 /. para
cada um d'esaes eagenhos, seudo oa juros pages ao
portador pelo proponente oa por qoem tomar a si o
ettebeleoimento dos referidos engenhoa e recomi-
dos so Thewuro no fiui do cada semestre.
. 2a 0 pagamento ier4 feita pela provincia em
duaa preataces, s primeir-. qusndo forem spre
se tados o coabecimeato do embarque, factura e
ano! ce do seguro dos materiaes, cojos documentos
srio endossados ordem e fi.-ario em poder do
Tbesoaro Provincial, cm cancio ds qnantia qae
recebar e contractante, a aegunda, depon que se
acbarem o* mesmoi materiaes na local em. qae lOr
estabelecida a fabrica
. 3 A provincia tere hypotheca tobre todsa m
fabrieat, pra garanta de aa,t apoliees, hentenio,
porm, durante dea anoot, o asanoar nellaa fabri-
ca! do imposto de exportaelo % ontros qnaesquer
provinciaes oa monicipaes que existam ou forem
oreados psteri.rmeute.
4' A provincia ter durante ai obra* nm eoge-
nheiro fiscal por ella nomeadj, cujb ordtouadeier
psgo pelo prop;aeote ou par qoem o i"bitnr.
6a a amortuacio dss spolicei aer feita a raaio
de 10 0/0 aunualmeote, a outsr do anno 1
doa CDgannoe, ficando livre ao proponente o direito
de faxer maior smortisa^ao, se sisim Ihe coo-
vier.
Far-seJi ama emitao de upcliees eoms clau-
sula de siera resgastadat annublmenre e por tor-
teio. *
6a O contractante dIo poderA faser cecsao da
Aen contracto sr nio agreoltoree.
y 7a O prepotente ou qoem cantrctar ser obli-
gado i. spresentar so presidente da provincia asta
planta des apparelhos 00' macbinismes mais aper-
f'iceedos destinadcs aos eVgenhoa, a qoal so seri
approvida de oia de ser examidada por1 urna cem-
bbiesSo de ecgenheiroe, nomeada pelo mesmo pre-
tidente.
8* Qe/ntjiactar.iedTannoHimenleiiQjbitcur.-'
Troviucial Bff* coa jnta qe tivtriaar ;.
provincia pelaemieiio applTcada das apafiecl seis
engenhos eentraes.
EXPSDIEKTE CO DA 14 DE NCViMBO DI 1887
AcUs :
O presidente da provincia resol ve de confor-
midade cera a ptoposta do commandante do corpe
de polica, ncmesr para o pesto de tenente da 5
ctmpanh'a do mtno cerpp, o tenente honorario
do exercito Francisco Pereira de Lsgo. Fise-
rsm-se as devidas ron-muMca^ee.
O presidente da provncia reeolve demittir
Gelim Coeiho de Serpa Brandao do cargo de por-
teiro da Iicctbedcria l'n lir.eia 1.Ccmmunicou fe
ao inspector do Theaooro Provincial.
O presidente da provincia resolve demittir
MaDcel Uchoa de Baircs Campel'o do cargo de
centinno da reparteo das brrs Publicas.F>V
xersm-se8B devidas ccrrmuDCbCoes.
Gfficios *
Ao brigadeiro eenmandante das srraa!.
D'ierindo o lequerimento do soldsdo o 14- fcsta-
Ibo de infamara, Joe Jeaqum des Santos, SO-
terieo V. Exc. a vista da tua informScao n. 58C, r
de 12 do correte a cccccder-lhe baisa do setvicc -.
do exercito, medtete eubstiloro.
Ao conselhriro director interino da Faculda
de de Direito. Paia cumprimento de crdem do
governo imperial, sirva-te V. Exc. de nforicsr o
qoe centtar dos aasentamectes drssa faculdade
quaoto as datas de Bascimento dos bacilares Luii
Antonio Barbosa de Almeida, Jos Tavares Bae
tose Jctcmim Joe Htariques."
Ao Ur. chefe de polica. Trsmmitto a V,
S. s copia inelosa da informacin. 117 prestada
pela Cmara Municipal do Recife arespeito desee
oficio n. 1,005 de 8 do corrale mez relativo a
ccDcessao de licencas para casas de jogo de bola.
Ao inspectora Thesoorsria de Fsaend.

V
Sirva-se y. 8- de infcrmsr te por esa-Thesou-
raria j fci pags a Manoel Henriques dt Miranda
Aecii li a quantia de 500i, cerno indemoisaeao d
sen eecravo Antonio, libertado na ci marca de Igoa
ratt per conta da 7' quota do fundo de emane*
pac.ao, ccDfotsje o que reolveo esta preiiaenci
tm 7 de Outobro ultimo.
A< meeme.CcnmuDico a V. S. para os fina
conv nien'es, que per aviso de 4 do cerrente mes,
declaron o Exm. 8r. n-.inistru da justica ficar ap-
provadoo seto pelo qual esta piesideocis cence-
deu 15 dina de licenca pn viscriameiite e sem veo-
cimentos ao juix mnnicipal e de crphios do tertao
de Leopoldina, bacharel Manoel Ferreira Escobar
Jaaior.
Ao inspector do Tbesoaro ProvincialPara
es fina convenientes transmuto a. Vmc. copia
indos do oficio de 7 do^carrente do Rv3. aree-
diago da dioceae de Olfnda*"relativo a licenca con-
cedida ao Rvd- Jcs Paulino de AoJrade coad-
jutor ds parechia do bantissimo Sacramento da
Boa-Vista.
Ao ctnmandsDtedo corpo de polica.Scien-
te do qne Vmc. informeu no sen oficio de 12 do
torrente mes, sob n. 7,341, recommendo-lbe qne
faca com urgencia o commandante do destacamen-
to de Jatcb devolver o sold reclamado pela ex-
praca Thcodotio Pereira a que se refere o citado
oficio.
Ao m-smo. Anto/iio Vmc. conforme solicita
em seu oficio de 26 de Outubro findo, a comprar
per conta da quanlia existente em depesito u'csse
corpo o fardamento necosaSlio a 12 soldados que
eubstitoirsm outros que forara excluidos do aer-
vico.Communicou-se ao inspector do Thesooro
Provincial.
Portaras :
Informe a Cmara Municipal de Granito si
exacto que falleceu e quando o vereador Artigi
oo Lopes Machado.
O Sr. gerente da CompaDhia Peruambncana
de navegacio, faca trasportar provincia do Rio
Grande do Norte, par conta do Ministerio da Mari-
nba, no vapor Pirapama, dois latoes e um encapa-
d ', medindo 122 decmetros cbicos, coatendo ar-
tigos para o pbarol d'sqaella previncie.Commu-
n'con-se ao inspector do Arsenal de Marinha.
SXFKDIBHTB DO DB. 8ECRBTABI0
Oficios :
A> brigadeiro commaodante das armass.S.
Exc. o Sr. presidente da provincia manda commn-
uicar a V. Exc. ter autoriaado o Ars'.nal de Guer-
ra a satistaser o pedido que veio annexo ao eea
offieio n. 578, de 12 do crrente.
Ao inspector da Thesooraria de Ftzeoda.
O Exm. Sr. presidente da provincia, manda remet-
ter a V. S. 5 orden?, sendo, 3 do Thesouro Nacio-
nal sob Jns. 164, 165 e 67, e 2 do Ministerio d
Gaerta de 5 e 7 do corrate.
Ao inspector do Thesanro Provincial.De
ordem de S. Exe. o Sr. presidente da provincia,
communieo a V. S que no reqnerimento de Manoel
Antonio Beltr", a que so refere a sua informacio
em oificio de 5 do correte, sob n. 96, foi proferi-
do boje o s'-guinte despacho :
Irdefiro, de aceordo cem as ioformacSes pres-
tadas, e especialmente com o exposto pela 4. sec-
cio do Theaooro Provincial. >
Ao mesmo.O Exm. Sr. presidente da pro-
vincia, manda commanicar a V. S., para oa devi-
dos fina, que o'esta data proferio o seguate dea-
pacho ne recurso de Manoel Cardoso Jnior sobre
qae varia a iaformacio desse Tbesouro de 7 do
torrente, n. 927.
. a Iodefertdo. 0 recorre a te nio exhibi pro va
que invalide a collecta e apresenton soa reclama-
cio tora de preso legal. .
Ao Dr. jaia de direito do 4.* districto crimi-
nal do Recife.-De ordem do Exm. Sr. presidente
da provincia, communieo a V. S. que no seu offi-
eio de 12 do corrente mor, hoje recebido, proferio-
se o despacho seguinte :
* Ao Sr. Dr. chefe de polica para providen-
ciar.
Ao agente da Companhia Bahiana de Nave-
gacio.Da ordem do Exm. Sr. presidente da pro-
vincia acenso o recebimento do offieio, em que V-
8. psrtieipa que o vapor GiiaAj ehegoa hoje d
Babia e escala, e regressar no dia 18 do correte
s 4 horas da tarde.
*
\


tn provincia ao aio vrsnas ao .lorie, i w w / ..-.-------,- ~ftfi.
que arando lanar ea respectivo! ooBtrato. not ter- ao em qaa imrea eooniacado tr.balbar o retn
DH8PACH08 DA PRESIDENCIA DO DU 29 DS
NOVBMBBO DE 1887
Custodia. Informe a jauta claasificado-
ra de eslavos do municipio da Paaellas
Dr. Francisco Domingos da Silva. -
Conceda-ie.
TenanU Joaqaim J rga de Mllo PRhi>,
Forneo-e.
Jlo Joaquim do Siquoira Varejio. Ia-
deferido.
Manoel de Siqneira Paseos Sobrtnbo.
Sim, mediante recibo.
Manoel Xavier Ferreira.Sim, paganl
sa comedorias.
Sociedade Dfmatir Neta Thaba* -

HUTHABO


Diftrit 4c i*niiiniboeo(luttat-cira 1 de Dezcrobro

Infirme ^8r3|BSMp^L
d 8.nt. !--*>1-
Sr~rl.rm da Pr^ideBOft i* Pm*Bbo
na. 3 > do Nsfeabroae 1887.
F. CVWxm.

theatro
-
PerirtertaJ
dote r^ uidee
P
o. *e
, od-
Hepariirfte 4a raUrla
it*t,ao. H. llO *<*.
lici* de hert,*ec, 30 de Notaatore de
1887- Illa. ** Prb-j T.
Ec qur torea bontr reoolbiiloa 4 C
de Dr.tri\lo m WguimIndivido:
A' bit h cr a, Aajate Aralo fcjwi, rc-
aettiOo p lo jai aaumpte OB-taae- ete(>b*i,
enato aii>uciad>.
A" '* d *> derado *> *' **rtelo de ca-
pitel Fiae-ciaeo" Correia da TimhLi, Maatoa-i
Ai.o.to Vana a Babmo F Uta M.aaede, por
dteturbioe ...
A' orden do do 3* diitneto. Jad fmfjliw da
gilva, pr dialorb,.
A ord- m do ubdelegado do dial neta da Tare.
Clentotttu Mana da CuaWiea'R, perembrtagaer
41a*'ixb.o. ?
p-U abdrl*ado d> Bebexibe foram racarttida
i etar>p rucio ama pistola de dooa cacoi, 2
paobaaae I conpaaari, ornea cataa apprt-beodila
a iadif idoa driirtoiro d equeile dulncto.
D-us guarda V. Eso.Illm. e Extn.
precavida* >ob'ituirtaarurdl de 1 ele
ir > *ar 2 Je*.' A.*** Br. rra, Fr.awe. Jaro-
, >!. Pawifo^afclotao 8yp fra. M.M.I de Mella Cabie*. C-4Mo"i\.-4n-
e H .MalM.S Kedblab MaaaMjb Caea
a B rgeo Utrdt e Eedbtpho Wajpaaw 3> C.bar.
f'.a.uui 5 ora eataando. par >* *
el.are o. .H.ddda Mo rW t L Cd te R**l
M.o-el dr.UKlB^ra,Cy',* *>'' t brei,
I ||i jpll i Cq. Fulgrae JoU Ja4-
C Vr a, MaMcl Paal.n, &TalMf|^
ItoqMavJaV.dl da Oau A-crua Jalad
adava eculpr-o ooa awnd a antora dejwpais, le
qat fo Igeodo 1 peaerra**- ae j" if anana hS*e o oa t*
ajeada B40 iwiiaj o antemntarnro ea^le eco a
npi'i
ceta
tjr. Or. Roa. Hetoa, d
icio de rNaanoafcaue.
to'loiar all, uaqoaiU po rrtrato, coja riita ha ai* ioapiral-a roa ea
meatoa qoe noqoeila pbyroexnn a
. A ollliiolt pde- poie, qoa
diUoe^aoaoo aja igual de roo
modo irf.prrb'aaierl coas qoe Uadea
intrroaaaa do oaneralo e do Uvoaro,
t o> dr*op.bj do mandato qoe tgi k n ti"
b.b.ou*4o,
. A oaft, joaa ko.aooeajooi tqoe .o^ioeieci-,
ma MU aeovtd au^rC qoj) Ib- jflLia^uf-
f,rtaooe>vo* ororiuiaartUueocom qa^jcr*i
Xaorcib (coa* HWiidaoW am K *" O*
arreial Agricola, foi ioour.do o rtfa<0 4 Oft)
d Boea. t-i. Or. Hot e hi\n, oo ia oo do boora
da a ...ociaoio;
dftft-Vpot deaoe di uno farao atBOfe'f ao
lUtro drpu{*do mo 1U diatruto, ea nomo da
rrfrrida aaaooiaso, S/oa rica eritema de prOU
a atoa eit Ibaofr, orada Uabna offerecWe A Enea, eoaaor-
nmOr. Bobo a Sv* um mrmoio raeaattvfta de
floreo {
Qoeaaai(io afalo adlraeaWra da Aw*>*J
O mmercial Beseflceaio, coj prooideotr, o 8r. Jt.
Ooom de Matroa, proferio oat di>car, aaa cojo
digno praiioDto do prOTtncio. O choe
de poii.u, Fraucitco Domingum Ribciro
Vianna
Thearo> t>rvlaclal
DKSHACHOB DO UIA 30 UB SOVEMBBO
Aeteaino J >* de Muouda Felrie, Albia_> fer
Dindra C,J"4> P-reir d A^umo, Vicate
C oatooioe H. K C. e J.toUnrgutw Perira.
Iflf or i *">'*** .
p.iK'ma Tber- L>-iW e < mcio do Br. p/jcura
do- d rVi'.-, loformeo r. Ur. adonontrnlor da
p^niha VaaIut-ro o S*. colleetor do Kio
Aa"wi>nh. rVa-^ra la Silrm Caraleante F1j-
an n,p OltTiro e Praocioco Aataaio
Braoda (.' cante.Refiatro ae c facam-.e o
a"'t" DJ-'i''1!*-
J l4nn, M.na do tipirita Sonto.Sio>, fieando
., ., p r i- ri i>.
" Jo. jui A>v. Mtb-o Aoatin a, Jnoriuica
toyv. Ha ,i. d* IWrr> BarrrCo, Pranciaco Jco J'jme
i., ni le rreitoa Oaiaaraea Ja C.Ka-1
..U p- r(.
y., ,nri CV'oiteooHr. Ur. admi ;
:. Krceb'd no Prceuacial pora aliara
i ocio 'la i>ntadoria.
, > 1-ira 1. fSila Certifiqoe e.
I)r Mooo** Euphra0 Corroi, uit I fbo declaro qoe eaaa aoaociaco mondara tirar
A oleo o reirow do Hr. r. Kaee e Sil para *ol
local o no aollo de boora da palacete oade fuoc-
eioaa ;
Qjo taiobem saod.ram ao Sr. Dr Rata e Silra,
o Br. Dr Brre. leote de gr'Ro do (joumm
l'-raambuoao", e oa reprecotant daa U>mara
Maincip.'i da cil.de de Caro.r e da villa de
Agaa-Preta
Q te MlaTi decorada c.m arco de folaagn
baudelrao, e^i a ante iliaaiioada com arooa de
gaa, a Paaaag m da Magdaleo*, deade a ponte at
alis da eaaa de rndentela dii'r. Raeetv'v;
Que, epoii de expieovhdo jintor aemdo it 7
I/y buraa da ooite, cuj iobrroira ru faitee
muitoa e ca r datantr, qa>* t'rmiO'O na mad:usrJ de h n'cji
Orno ae v f i tima brlliaairn feeta, a qo m
neme do ceocoaerao foi feta ao Exm Sr. Ur. Roaa
e *rr.
En o dieeuioo do Exa. Sr. Uaris de Naa-
reih :
Illro. Exm. Sr. Dr. Pranciiro de Anit R>e e
Silva.K' ea'a a ergoada va qoe re- ctb- a ioea-
tiuiavrl Loara de dirigir-vos a pelaVra in nom
: da Ata necio (J mracr.-ial Agriaola de rVnnm-
. ooeo, rnteTpn-te Vl doa rot' d*f' taroorttnti
. elataee qoe rrpreaeota, e qoica do penaaoveato da
! pruV.nea l'it' ira
Pri-<-e qa- eo roeu (Oirocio. d>-igan Jo me
pera aadar voi qoando regretaa-" lo o t irri.>
n.tal, qu fram pa'entear. de B',d ioeqairaco,
' que o voeaj uj^reeioa'oto tao real loliputai
que, para r. alcor, nlo precia* de urna p.iarr* laa-
pirada
aeram de : on*rar l,lm qa > verdadeiro
mrito i.Ij eemala arnficije da inpaa^em lenta do trpoe cia'.iitaataa, e d- lanr^u* fr Da-
tajo aa para irr;i4r k ad'inrac^l' d- lo I '
A !vior!h*';* doa aatirii jn brubam l* m a
> >ua propri* ai. diix-na*** futg r 1- urna pa'a-
vra najiea ju- vrnb* eo^raadecr-roa
Do tonn mol) qie o diamante de pruneira
b
, ,
V
uut'
s r
J
Uocebedorla I'rovIacUI
OK.HI ACHus LIO LIA O L SUVEMBHO
L.K 1W7
,;. iirtu.u. Augusta de Araujo Lima.
ladr-afiJO, <" *i** do i o .nu ..iloO.
Man i Mirtina Omoo, JuoV Fracuco
de Carraco, FaUStioa T^rtao, L,,. aguo deeproe moa luaitoo f em cmara. >paee,
' n-ie o*m roetra o aol no Je poelrr, o voao all
iiJiTroe 0 l ai' JlO. 1 Q)rrec.m-nto ba d.- vibrar lmpida* irradiavoe* i/er
EiuCorti. -A i* 00.5-0 par oa do rntn, bauridde d- minb* raiea ^xprear5-a.
rid e tios.
Rau )e Birroo Wanderiey Lins o
Araujo. Era viu .lu iiit-rmo^ra, a eup-
pluauto devi .iin'gir-aa ao Tneaouro Pro
viuc*., on ie m achatn oa lirro rolatios
> esercicu a ^uj allu!e.
KbviSTA DiARU
. ImprraJn- alo Braill-C m
pla amaobi Prdro II imperador eoottitocional e defeni'jr per-
p,tu i dj BrxiL
f.-rae emaera da patria, o Aagaoto Soaarch
nio ei eaqaoeido ao da do tea anaiTereono na-
talicio, o crtameotoL todoa oa btmaileiroa larAo
nciae dia v toe eepeeiae plo compl-to rratabe-
lectmeoio da preeicaa laude do pnmeiro cidadlo
do imperio
>'>' proviocia ni> p**r de*a >ercebido eaoe
dii. H.veri oa palaci 1 preaid-ocia', amauh, i \ ^
1 bora da tarde, curte; > i effi^ie de a. M, e arro-
marrento de tropa no Campo daa Prineeaae.
Salvarlo ai fortalrsea e navio de guerra, t >
b raa da maobA. e i 1 e ; hora da tarde
A' noite a-rii ilotniuado oa edificioe pabJicoa,
e aa b*od lo 1 c t da p licia e di/i cjrpo de
liah tocarlo o recolber no Campo daa Prin-
sao.
ova aaatHraii ate- eaeravaa e ar-
rolamreie- N" 7891* eec->.Miniaterro
J01 Ner-emeda Agricultura, Commereio e Obraa
Pnblieaa.Drr-etorta central, R'e o> Janeiro, t
de Novembro It 1*87.Iilm e Lim. Sr. Achaa
do-e regulrmi>o'e org*oiado, para oa eff ito
da eatatiotica (teral da po.oiacio eacrava e d
liberto em raA da Ida-ir, o* mappa* qoe acjm
paabart'u aeu ffi -io n i >~ d" 7 do correte,
ficam p-ir til mod 1 atufetos, qaaato a eaa pro
riera, aa i [> aio- do art. 1 t do regalameoto de
14 de .'N-vtm,>ro *j tH'ft.
Eitci iitnain toleirai* daa Boaderooaa raxoe
oelai o i*e n> p iderii oa meaona mappa aer
ort^n>-tdo no praaofixado plo preeitado lgala-
m'.nt', e d*e qaae dea coota o ootece>r de V
Etc. em iiAV^o a 114 de de /trino, roconbeeeod >
0 gov-rno a ailioitude c m qoe e bi.ote eooa pre-
eiaeocia em aero-lhante "bi-eto. Deoo gtiarde a
V. Eie. H provi'ici* le P raamoaco
Ve-arla dr Irrroa a*/0)lua.aN. 4
Directora da Agriealtora."i aeeoio. Minate
rio do N -g-xno da A/riealtora, Caamercio e
Obr- Pabla.Rio a> 1837Ha, e Exm. Hr. Cioriod- evitar,
qnonto poearvel, a aheo*el> de grande ejrteaaoea
lerritoriaoa, em immedtato applieaaao 00 deoea
rolviment. do lavoor* oa data iadatatrioa a qaa ae
deatioeam, e eoaa prejatao di eetabeieeimetito de
iaaaBigraotee, deeUr V. Si qoa o gareteo im
porial, eea qaento oio f -r eimtiv ite regala-
aV> eaaa p o peta arfmma da le ae 18 de 9o-
temoro de 1860, obaartari ae cooeeoaio do torrea
_. iiiraa 00 rlaoealoa m gao" a :
1 N-ahoeaa uuBaia orre aaauor da 100 aee-
kar ai aa trra foree d-ti*da 4 latoure, ea
400 beetar o, ai o forera A ereaeio de gado;
1 Noe tomtorio odf itof a 000 ooeteea eoie
asar* a rr* da e >oeraaoo nal oieadird de 80 be
tarra. ad preiWvdo* o btaailtaraa a ootraogni-
roo cea tamil-a j rdeotao ata diV. aaauua>e
eatrrrd ut o o- aamr
daa trra a pretradtdoa ;
8.* Br aata eeoco ao oo faro oaa
ejOjBadadaia d.a oatradaa de arre, bota erte a'aaaa
1 eIO kiiomitreo do 00do aBargeea dea n-
aevie O 4ao parra dea da reoogee ; taee atr
raennd a paro o A, tata ota de
ria U'Orde oaaegif8a brooiieirao.
Pon eamprieirotc de qaa rttabahuido, re-
ac 01 tarad o a V Ee. t.e* aasaaapaaaar 00 trama
1 ion alo qae buovirem de aer prnooloo o eeoe
M11.1- teno. eea aa ptmlan iafrrtBoeaeai talonro
1 sea oaa a lachi-adoe, oaa
t Se 0 verdade qor c f" a cambiaou e ira
d-.s, de ama imaginario favorecida, tommuaicam
na eapirodor eiquiaito aoa objaecoa a-ibre qu re-
ti-c.-ni. acontece lambem pradal r>-m mana ve-
> i a ti-1 toa faacmadorea da maga.
K .te to1, no davida, o aaotivo provavtl da
1 loiciu dj m-mbro mal* obcoro da metrna a;0-
citcio, para, em nome della, anda ceta vex. mu
dar ve, e drj-rtr, im terasoe deetilaidoa de pompo-
I ni fncr.r.a, a verdade n de v aaa nobrea
qa.ltdadea e de Vcaao aeryaolado mor i capea pu-
baca
Fctae, porees, a m-uta etcTbe determinada
por aquella ccoaideracio, en p--ia reiucileoeia no
7gac<' em que latir por ventara a Aaeocio^io
txmrrciol Agrcola, coa telacio ara mea* dolv
lotelleciaoe, o ma eampria tmente agradecer e
deaempenbatr a Lobilitaste incamb acia.
hia-ao-, f o a, ante toa a qoeet vrnbo aaa dar,
aagni&caaato-roa e recoaaecintaalo deaaa neaoea
I c 1 prloe aouitoa eafo.-coe qoe tendea envidado em
brotcio daa im; < rtaniea claaaee que ella r pre-
teau, c t-xtrrnando-voa 10 meainu lempo a con-
fiaoca qoe em roaeot taleoUa e petriotumo depo-
reoa ao preeo dea terrea e oaa nqairt-
tai de anea dr aO ov N teeabm aV 181
ga-rde a ?. Etc. Rorijo A m Waa Sr. pro
dratr da pr vine a -te i-t-iabeo.
'taitas fiataaaaaaa-aV Ru. o 8r.
rala da prvviori-, aroaiyeoboda do ara aja-
i da erdroo tfci Dr ehWr ato
aioum o Qtobbbo i'Brnimaooai
f^aaaaial, a Caoa de UrUea^e,
Miran lo, Arraal de O torra, o
Pat^eate, a Aifaoea e o Araran I ate M riataa.
8. Bxe perr. rr-a toas* a aolaa a or peed aa ei a
de e. da os dotara ettabeletimaetuo, '
Taveoer
Na eriae tormento que tem oppnarir'o etta
provincia orate ultimo* anoie, poovoa, bem pern-
eo, io da qoe uio tuecambtram aate o deammo
qae tndo invade, e qae eentioaaoi pagotr,
detpeito de tolo oa obicet qoe ibee embargoaB o
paaao, prlo* ioter*aaeo legitimo deota infelia por
cao de territorio braeileiro.
Pooeoe, bm auaeoa, lio ido aquell-a qne ie
conairvam aioda naa toao teodaa, empenbsodo o
eeua melhorea aertiro*, aa ana mi activa eoer
giat aa lutnito de faaer recoar v pleti- lamro 00-
raiaaodo da miarrio qne eaeancora aa faaer he-
dionda* a* porUa de coiooa lareo.
Poaco, bem pou.o, fi nal roen t, leo aido os
qae anda oio eaaa-.rveeram aote a furia do* el<-
m 'oi cooapirado* eootra eeta provincia, e qae
rrocaram remover aa caoa a qoe oa tem aecuma-
lado
Poi bem ; deutre eatea ae deotoca o tomo
valto eminealrineote ev.apatb.oo.
Diatincto repretentante deet provincia, no
aeio da repreaDUcao naci -al, nio otvrd.atea o
catado de abata- nto roque deixatieo ano*
provincia, e, ca orna el u/icnei de qoe 6 di-
poero oa eapirit-.* privilegia le, qaaatdo ae impi
ram na jurt-ca e na verdade de em* grande cao
1, rreiaioaatri coa toda aa foro* ao OjeMa de
o* vacio qo anda oca reatam.
Se, na teaii > traeaacta, exuberantea foram
aa prova de vceao paro e ecryrolado pal ijCia-
mo, pareee qoe, voltando A prornac* qae vio o
voceo oaacinaeoto, creaatea, eooto o Antro da ta-
bal, novo al.uto para man pujaatea commetti-
meniua.
O problema econmico, o*ja aolooio bnje tan-
to noe preoocnpav, Um aoeorcide todo a fneea al
teaoio; e rxclieotee toat ido oa frocaoc de cao-
aa lucubr- e*, n vadeo 00 atao do pariaaaeolo,
eod- oe agaardatam 00 appaooaea da eacAo.
< A voaaa iilimiieda oWdicateAo i eaooa. do boto
peblieo, eom joaliea, too tem calido a repaiaol
alumeeto h-nmoa qae gotaeo eatro voceo* eoaei-
A ceoea iotelligeoteia dr nao loetdeo rara, a
cajeta apcaicaedo o eotede da aeaetteia aaoauoti-
eo, o tucaa pelnCCO eiuqoente rt qoe te maoi
aVoiato oo rotifbufoo .111 1 doa* prediedea, ae-
tigaaiaaa too oa logar boa diatiocto catre 00 pra-
r-r aar aatotrii.
O ceoeeo diaiaaaa prnaaoetadoe 00 roaial"
da 'faro Mapor*-a, aitddalia ia*HactfaBa
ero na#, o qao ae aaa* ciorar de pnoaaaao a
Aa a ovta laapia o atara da ata poro paincti -
a>, gracaraa ea ilaaaaata eta tuatea oo cora
caoa qo 1 vp-iaa a nlrta na pA> retare aV
paOria. Nade, pe, 1
a raaaV-, ara aata aataral o jaece de qa* a pren-
da auaea.arra qM Aa taader-arae baje, aedo
aiaoox qoa
aai do qoe
dtatralo bonroeo qaa
preea
oaoa, e oeaaatoo de b
Aafrtacle tea ob-
daaattta glarltaa
eadoo. e
B
A
aereado o.a aaaaataia
oa a atoa tai toara pi lima
tu. loo opoioadtae, eea iadiriaivel joWlo,
o o.e irilaa, o partilbano da coaooo troapaa*
* lala, portoato, 4 a renovagio da ptabtii da
raarrai cj apa *m 4 caaljatVa a arpooiUr.
v **Ma 4 400 oio a aatiaiao ra toaaaaittir
Cata ae ateieagaaPor porua de Dr. ... Ul%ip .,m^0 hmtmttiu,; mu ioigo. qor
tAafe de plele da prutMOO, da boetea dat>d., Avco dar TaO ata prora maia iignoftciaita de
Moa- exanodo* o boa de aaettat V aebhre, a , aaoiairt aagapa' .aaeoroar Je.qa*a Ma- ^ ^ ,a pedia oar eatro talo aeattr-
B o Vi. ; rr^oo 0. toaciao. M.o-ol A' toi f+f# ^ Udo, oroartaiada Utaida...
ca O ronr., J__. ii. nnuo- B- oao Vatirt^C.eU- ja^A ^ deoprtioodo Ibo latea* oobrr. ele ceda.
e-a o ccaa igora, ea qoe h da, eeao qae
aateapaaa. o tigor aaocalo da jav*atoar, c o
atiava prao.nlr o a bada faU lr*aca.
< Ftl por eaaa raxAo fea
ebaoi. m
d
atteraan *, iopiraodo-co 00
va rrap-ebm Jiaeuioa. e ijaao al'
I. cio do cooao g.bmete, dnraata o*
condal via^ia, qoe fa
para j boa dr. mpabo d> mandato qa to loi
oilbo.-gad p 1 v **o* pitrieioa.
Keaaat, pota, acto eaetifaainba o tota pea-
na, p aborr cotrdignaa da a Un cao doaoeabr o
deato aooaaoao, e do deaejo gao ateo) de er
gratado* ea earaeterso tadelerei ao lajnbraco
da coa eaparito eolio, aeapre Waraaaido pelo
fataro da p*tna.
a Tendo aaaia cumprido o tea de-ver, oad man
roete 4 ojc^ raealo aa nenie de qaxalot fallo,
aeiita aobror-voa o eatado de eoattmeety em q-.
a deapeito do todo Ot e foi coi mpiogatoa, *
eoecervaa a agrioajUaro o eomarreto,- tucitar-
vea pota),qoe exaaMoajie a dtaadar coa a votoo
impolaoa ldot oopalea oarttiteolM.
O coinmrrcto dafioha, o coa til.! ao aidaatriai
e aa artea.
A agvenHora te wroree na raiea de n
cnee lorriTel, aem poder ergoer** dbnaaraamo
em qoe Ja aepaluala. 7
O moltiploc problrmaa qoe ee oo ooloion. e
rxigea laa aolacio ennviubavel nao moretee
Ata enacere qoe ora comv -eo ae congratolaa. bao
de c ntinuar a eer, npera a aaoaaoio,o objec-
te de vo*e pr fu la co^iticoju.
Prvtv ti vo i-ndr adianlado: ralo veo d-dxeil invadir
t torpor qoe tem petrificado tanteo orre broa e
wrada javerjt ; deaee torpor de iod--{ereoca e
inct vidade qoe r dut moi de aaa etperaoe*
tairueira 4 i.mi bMvlada fra de um ratafia ;
ui > ral .toa qoe ja teve vida, pilpitoo e i-otiv
faro *8 a pn-vincia ao angootioeo traote
em que agooiaa, rohre o o-a olear aljoaradi da lo-
sriura ; o bar de mii qte e.oneiiotra fola aa 0aa
-p-rauv no fi'bo qo-, p-la 10a let'caciie ex-
in .-1 amor, mi-receu ib- a preferencia.
A Aaticacio (Jooraerc al Agrcola coalla qoe
t^m, u-t- miuinilo. liant-t de i, um dtqoelle.
qu-'bii le, ibre o deitroco. le velbe e caduco
re ac-ritor, rl6elee-l o r.-yinm aotpiri direito, da D rale, da Joalti;*, da aoiidtrteiadt-
civiea, da tratalboc aacirute r- prodoerico, do pro
;r-*o ea siia-oa, 11 ra mn elevada e lablime
i-- u- 90.
E', p i, coa o en'hnaia.aoi qoe detpfrtam aa
vi-r.i.0- rlectrliadkii 1* harpa de paUietum ,
'argida por ai benemrrit^, qae a rnearoi aaao-
cincao xciaaa rom 'oda ai varal d" Ua alma,
. o rrrrbrr-coa rn -0 ICIO :
Sxv ladefee* pmpqgbador do eograode
ciatentio patria. Halvb
En o diacirt ii 1 sr. Dr. 'romea de Mattnt :
A an-tma seoeayi", qoe r-tprriooflota o ni-
jast do d. arto, qunr.do, caneado de attvear
aquella solid arm fia:, exteeoado, con! oa la-
bi a re' qaido* i falta d'agsa, a t-x toaBda p'lo
rigor do aol, laeeatra 1 m oaaia verdejarte, oade
1-acanea, aatiga a Ale e reepara a vont.de, ex-
perimenta tamb-m o ebrontata de noaaa ida par-
lataentor, quaado atravrieati lo eee imuento da-i
orrto ixerot, toare 00 atroirreo de int-llg
qae ta atiuaAaaa, de conoeicoeaa qoe ae perr-'r-
tra, de octividada qaa a) nul ifi.-aa prlai exi
georiaade aaa poli ti -o b tr 1 e eeaeoVaba,
no moto do lago coootante de ioleieoaea partieo-
laret, qoe ao t-orreborum, lctea, e j:oOat.in
como aa arela* a Ira movidaa pelo 810x100ea
contra alguna hornea de earocter, em cija oora-
rfi -c alada ce orate b.trr o amor da patria, verda-
derroc oooia d'eaae Jee-rto moral, intdligenjia
eae ado a atropbtaram toar o preosi 1 e om er-
viliaoro oorrap'.or ; c 1 aeieaicio* qae oio capital
rm perante aa exigencia doa nter rere, partida-
rio, aeutidedre qoe vio te nalli6carao, porque
no aao da geral deocretic te tentiaa lapalao-
nadaa pelo raacrlaaot o dorar !
Eo aiolo Mtafeoio ea reeooh^eer epoder de
cleraf aeete aoaento, qoe ea V. Etc. eocootra-
moa am dea craet-re t
81 oio ate 4 permitudn fallar atata recinto em
neme doa iotere**ea agrcola da prorioaa, legiti-
aameote repreoentado prlot agricultor qae a
achaa, preoeotea r pelo digno preidrnM data A-
oclacio, porque ae ralla competancta e p- rqae
eo tinto qo franquea a ainceridade (e mtnhaa
ideiaa oboliciaoiataa en ara m ea tvrno S> aaro bu
ailde ooae. oao ooporoi* ineonvenentee iajuata,
em ame da Aaeoaiafae Comraereaal Bon-fioente,
qoe legitimami-nlo rapretooto pala nimia bondade
de aooa dipnoo compaabriro de Irasalbo, oa te-
neo oimprimeoUr a V. Exc. pela regreato A tarro
natal e fehciul-o pele otodo digno o bonme por-
que eamprio o ten mandato..
A directora da Aiiociaclo Coamircial a
aebando actaalaaeote impaaibiiitade do fvaer ama
reci-pcAo o V. Exc. ea oa oropela eaaa. qoe a
echa ea conceno determiooa em atgoaj de
aoreeo e co. eidi-racAo, eolloear oa retrota 9 .
Exc. rm teu sali do boora, ovaadaodo-taa aqni
regiitrar esto eimpree deteraoio : o Cato Coa
uvereial do Recife agrade pnfoodaoteete ao de
potado do 10* dtitricto do Peroamboeo oiotereaae
qaa tooBOO pelo protperidade da agrieoltara da
provincia 1___
rarnldaade01reltetEi o Multad
doa actoe de bunlem :
1* anuo
Aario A. de Reg Bnttu, approrado pleatneote
Joio d* Moraea Martin Ptlhc, approv.do aia-
pleemente.
Apngio de Miranda Catro, id un
Maooel Loix do Bogo, dem.
Carla d'AMnmpci) CaralcanU de Alboquerqna,
idea.
Boaitaoie Ooocalva de Miare, idea.
** aooo
Trjoataa Liaa Calda Pilbo, approrada plena
atente.
Joa4yr"elicio Boarqoe de Macado, pprorod aun -
piaaenta.
Lora Cavalean'e Lieerda de Alaetda, ioVa.
Eairphanio flamao do Silva, idea.
Dooa reprovadoa.
S* mno
Alfredo Vira do Sorna Lobo, oppcoredo plena-
aatta.
Hrnrqaa AoaneJo da Sil vi, dem.
Virgilio Oardoeo de OlitrK, idea.
A f redo TareJia VillarrH, apprutado plenanente.
Jood Caadlo Daao, idein.
Antonio Sooiaa de N cura Mal o Avelina, lata.
4* oaae
J t Bogo (i acal vea, iippruvado oimplaarot?.
Erctao Pemra dr Araijo, idea.
Ovidio Altee Moaa/a, appr. vade aiaplectteata
Aucato Nr?T Caraetro al otnr, dem.
Ji aqoa Oaa de Metto, dem.
T.ituiaao Piaociaeo do ll^uiaaata KciU,
I
TrlBaaaal da Jury do atecat> Ni 1 ba-
lee* eocaparecido jaisee dw tarto ea oaotero le-
jjdrixoa do hacer beatn julgameoto nato
A' 10 h. raa da manbi, renaidoa na tala doa
aajeoe M Sro. Dr. Mcaool d Silva B>go, pre-
oidecU, Dr. Joio Joaqaim de Preitai H-anriqaia,
[ promotor pab'ico, e o eacrivii Miranda Fraoc,
fet'a o varificaoio da c-loia o a chamada do
juradoo orteadao, eomnareceram 31 jralo-.
Foraa torteado polo ara. aapplemetuar oe ee-
goiotM :
atVattaeaiu do Bttife
AaaaaAsda Silv. H ame.
Prtfumia de >Saaa itatiij
Gccteatae Purt.do de Mea
Coraa J..4 do Medriaa.
CaatMad. Bogo Barrea.
Joapaa C 1U00 D<*o.
Prtyva.a m
Ataade Jovuij da !-'
Joaqoia Mauricio Waoderl-y.
Dr. AdolpAa Alvea Sitaoe* Barba.

Ja* I .lloro Pereira R i.
Joio Aifn-do Martina Ribeiro.
Augaato Otar Strp'e.
Jiaq^aPadx> do Usgo Cavaicaat.
Frtgvemadm Groc
Affonao Pin de Onceiro.
FVeotieaia de A/ogados
Edoordo H un <<'" O j.-rr.
Prrguata do fofo
JorA Emilio Cyaa-'iro de Albuqae*qae.
Joio Denetru F rnand a Viaona.
Heonqae Ceoario de Mello.
O Dr. joia de direito muitoa na qaana de 204
a cada aa do jurada que faltaram, adiando a
aiaio para boje, 4i 10 b ras da maohj.
tnalveraarlaaHi;ofaaem65 anooi qoe
fot ureala a Imperial Ordeno do Cruxciro, de
Uraxil.
Amaobi fai'm 26 ana ja qoe foi inaugurada
a l1 x ioic/i 1 braaileira.
ecrealua Jim-alude No domiago
4 do c rreuie ib*, a Souiedade Recreativa Ju-
veotode fas o aoa sarao orm-tral, na formado
coetame. m
iafearqae Segoio nte-boatem para a
Europa uo pagu -ti; ingle La Piala, oSr. Dr. Joa-
qun] Aoren .Sabuco de Aranjo, deputado geral
peto 1* liairici 1 d>- Pernanibuci.
ateadtaaeaioa paBlIcooAi fegainUa
eataod rnCadaram em N.v.-Uitiro :
Alfandega :
I,31:437784
l,0l:8Mill?5
6-tee
Jad Aataata de M.galbie* Batto, approcodo pte.
AeVibmo Da Perroa da Loa, idea.
Jad Caodido de Aiboqoorqa atoaje Matta,
Antonio OeUno Brb-lle, i
Corlee Carnrrru Mooteiro de Hala, idea.
Alfre. o Boallar do Ceeb-, U*m
Beta naba a grao da biabaat aa tola
eaaaiaea.
laa litara eadeaaieoEa*etaoe-a avj*
Coa vida a raltrrteadoi.
O aloaaa looeMttldoa a tauaeo lio : Aebpl-
le dr L ao* Poeranaberg, Alberto da Uau-loa
Macrdo, Aad-a Prrtrira Bailar, Doaiaga Joad
0 aealcia, Edaardo Jorge Pvreira, Pera^ododa
MeiMkaca Caatela Blanco do V anaalliil. Mola-
qoioa Aoienoo Ooooalrea Pilbo, Marei.aillo dea
beata Lrae, Qa-auao Frasee da Oaaba, Viaa
te da P>a CavaaaUt de Alcoqaaqae Vgtiifl
daCoaao eaadti.
Ageaia da Carrada Pac aato da preai- .errando a
daotia da pavclbei di JU do eorreata, o k pro- Esa B
paca do adaiaiatraattar a larrea, tai oaa-o aa
Cariota Man da aaaira par tama *mrmt
jo agente do aarreio de Oarveary.
Do 1887
De 1836
De 1885 793:i7a >:H
De 1884 918: 14345
De 1883 1,260:81?A417
Recebedor-a Oeral :
De 1887 39:4444-15
De 1886 42:3444569
De 1883 41:8514552
De 18*4 K:l9A7!>o
De 1883 5ti:09481
Rtctedor a Prooinciat-.
De 1887 211:26244 *
De 1886 2t)9:934457i)
De 1885 178:8*1*546
De 1884 137:21746*1
te 1883 l4l:>rt40J
tlnalra dw rerpo dt> pulirla.A banda
de mnt'O do iorpi d.: pol.c a, locar h >'y. e ama-
nha aa 7 horm da noite rm frente ao Palacio da
Pieeidenci-i o tr-. boi aeguintee :
1* Marchi d'Atbali-de M ndelitoha.
2* Oacertur- de F4-e de Franck.
3# Henry VIII de Samt Sien, fn'ai por
M.yer.
4* Patrouhe Prancais: (ronde de la nuit) por
Cecear.
cario are afleodlcldade Da secretara
da prriidencia reaetteram-noa bonlem o seguin -
te para publicar :
Secretaria de poHcta de Pernanibuco em 26
da Novembro de 1887 S. 1095Ilim. e Exm.
Viudo qne ae atienda s conitantea re-
cuttnacocada opmiio publica, u'esta capital, que
nao eeita de pedir providencias contra a prma-
neocia de em b m uomrro de mendigos sollos nss
ru*s e pontecoda cidade. quando as leu provin-
ciaei di-ade auito tempo sibrecarregam a popala-
r;io de u-n impostj, que actuahnentu de 6 /, so-
bro toda reada da provincia, com applicacio aoa
eatabelecimento da Santa Case, dirigi-me ao Dr.
provedor da referida matituicij, inquirindo sobre
aa condicd-t do Atare, na idea de mandar all r -
coiber toda 0% meudigo* que qaotidianamente ei-
ra-ilain n. poatrac ruat da cidade.
O Dr. po vedar, ac-itan o o ioformacio do
mordotaK., pareo coa/ir em qae aja attendi lo o
i-roieo cor qoalqoer dotacao do goveroo geral
d- dunda da tabaoVocoorro poblicooattento o
eaUdo aetoal d receit da Sonta Cata, reclaman-
do orot ot objeeto* anotado na lista junta, como
mditpenT<-it para reeeber uto setenta mendigos,
pereceado-me q 10 em caso algum se elevar ac-m
de ciaeoentt, o naaero da infetise a quetn te-
nha de aprovoiter a medida.
En.t-m no Oymnaaio Provincial, tegande
te m infamo, aoia de cioeoenta camas, perten-
ceniea 4 provincia, e qoe, de todo abandonadas,
rauil 1 bem pod'iiam aer applicada por emprti-
ao ao fia propotto, occorreodo-ie o acqumcio
dos deaai objeeto anda por conta da rerba
occ.rroi pblicos.
< Meato e*ado aubmettendo ao attento exorne
de V. Bxe. o atiifocio do mais eata neeeasidade
publica aa provincia, rogo a V. Bxe. qae ie digne
deliberar o qae Idr rasoavel.
Deas guarde o V. Bze. Illa), e Exm. Sr.
Dr. Manoet Eolrasio C irreia, moito digno prest-
deatr da provincia.- O ebefe de polica. Prancisoo
Domingua Ribt ro Fianaa.
lilao. Br.K' ptiiaivel recolher-ie ao Aiylo
de Meodietdade at oeteota mendiga ; tendo cin-
coenta oouarn* e vina aalher--. Pora te levar a
eneiti precn initallar-te o aovo alao acabado
ha pooce, o que aioda m ocha tesio : para isro
preci 1 ae fas a compra do* obj -otos eonstantea
da nota junta, forn-cid pelo director da atabe-
loetaroto. BoU me lid, qoe orna de ntilidade
publica, depende de mema, de que a jante da Sae-
ta Caata ni 1 dt.po, e <6 por meio da administra-
cao da protiaota oe po lena ooocogoir.
AMa do material preeioo, 4 lodispeoMvel um
ack-raac m de duopeaa eom a maooteooio, e desde
que oa recurso da Beata Coa ao miagaadoi,
Be* drpeodeado eae movim-nto de aequiaioio de
relo*, qoe o pre*iaeaci poderia conseguir do
govrroo geral, pesa verbaBoccorroa publico! :
a tente poJe ar eieaotnoada no numero daa pec-
t-a qoa exige o cuidado e soccorro* o poderea
naibieos.
e lila, e Exm. Sr. Dr. Joaqun Correia de
Araej ciee precedo da Sana C*a Dr. trm-
atada Oomet de iSoaata Pitottoa, mordomo do A.y-
lo d M- iidiuidaae. a
A.ylo de M'odicidade em Pero .abono.
Lata do objeeto* percatarlo* para o oevo
ali do lado do norte : 50 eaatee, 60 coleado,
50 1 rai-ira, 1U0 l-near, 100 trooa, 101 00-
berateo. 108 caica de algodio asal, lO Moaae,
108 'ere- 6 toaJhao par miui. 8 jarra para
ge-, 4 lAV-a de A arrea, 2 eaadee para taalboo,
8 iaai>Oaa para UlominacAo, 60 ourinoe, 9 ka>
ei de ctetal, 50 praVie, 5u t-jnias, 60 c-lbea,
fju etearmd- ir, 8 banco de madeira.O direc-
to-, .1 aw Jmti d Soma Caatra
afaiao de ai de a frei Pedro Bea-
caliea. f. r tur aaanbi f. nado, a aadieocia
do jaiso de p do Recife, ser no abbado,
mesa* h -re.
Aadieaala da faseada-P^lomeemomo-
tiro ac. a aOOlnucia da faaeuda 1 ff:eluar se-ha
h )-, a ateaaaa hora.
Lanirraa lea Dntriboio-a Bootea
o o fljB danto pen dtoo litro o bomorudeo.
Pirieale No vitrina da Ir erara France-
sa aehaa r expoaua aaa eeeriTanioha de prata
o aaa p- ana de ooro qao a eaprrgadoo do Cir-
ros* idaVreeoraa ao Br. Qimieiaeo Antonio de
Miranda.
aFdia d'IBatsaawaa no ea data da
bcouB :
No dia 8, preetoQ joracoto o aataaio o exr-
aeio do cargo de profcaaor pebea iat-rio da
A i ehegar o trem, aabiram aoa ares, ama sal va
de bomba reaes t diveras cyrand daa de f gua-
tea, l-icaado r msica ama das m-lbor- s marebaa
do an esoolhi lo rep?rtori, sendo, n'eaa ueeasiio,
8 Exc Brvmi. saulado por todos, que o espera-
aaaj
No dia 7, ch -gando oo eooh-clmento do dele-
gado de polica d'ete tamo que o aubdito iteliaoo
Andr Camarotti b.vi eipancade brbaramente
a am tea ulna menor de nomo D mato Ca-n ir >cti;
o meimo delegado proceden a viatoria 00 oflfdndido,
abrindo a tal reopeite iuuu 1 it> policial.
No dia 10, Maooel Oaldino Soares, mor*dr
n'esta cidade, eipancoo deap edndam ntc A ama
pibre velha, da aoae Mana da Co iceic-, sendo
preao pelo subdelegado respectivo, qoe proceden a
viatoria oa ofendida, abrindo inquarito policial,
qae j teve o wv--otese deatino.
No dia 12, aa foira d'eeta, cidade, foi preso,
de o din do delegado, o individuo de noese Agos-
tiub-i Boaree *a Boas a, por a aebar pronunciado
no art. 193 do oodig> criminal, na comarcado
Brejo da Madre te Deus. ,
Na dia 13, teve lugar, no Theatro Santa
Tberesa d'esta cidade, om esp-ctaculo recreativo
pelo Club Eisaio Dramtico Pao d'Alhena, u
baaie 4 aa tea a deca a 3 aetoe Dscola, a eo-
media em 1 acto Ot trinta bitdet a scena e.untca
Todos bebem. O amadores uWaeoxpoaaaraa-ae sa-
tislatonauoeute e foram applaudid s.
O theatro r -gorgi'ava ie espectadores e hiuve
muite aniacio. No fiua do esp-cUculo, falioa
de am do camarotes o Sr. B llarujino Alio ila, e
reettou un p eia anloga, sen lo app'audilo.
a No dia 17, Urde, de vdlu de sua visita
naatoral cidade de N.xarelh e freguoaia da
Tracuahaem, S. Exo. Revdma. o Sr. bisp 1 dioce-
sano, foi saudado na aUcA 1 desta cnia le, por
crescido num'-ro de circuioatHotes, qu^ o foram
esperir, tendo frento 0 Kevdin. conego vigario
Ko. wjtter. Ao ch -g*r o trem, s.lt.u se um
salva de b ..ubi re-tea, e suoiram aos ares multas
girndulas d- fugoetes.
a Ni dia 18, odelugadi de po'icia d-tle teroio,
capturou, em trra di eugenho Bernardo, o.
iod.viduo Joaqu m So irjes da Si.va, vulgo J oa
qunn Uaboclo, ou loio Uabiclo, cuno iucurao as
o.uaa ao art. U3 do codig criminal.
Ainla ni d>a 18, a prufessira D. Leocadia
Julia de Castro, removida de Aguas Bellas para
a i-ii ni di sexo te.aiumo deU cidadv', assuinio
o exercicij io seu cargo.
No dia 21 falleceu em seu eogeohj \puft, oes-
ta fregn-xia, u abastado agricultor ui*},r Franco
Vieira de Mello, em cousequeucia d'uma conges-
tio cerebral.
Era elle natural des'a proviocia e mor va
nesta parocba deade teura ii.>d-: c uto va 6 i na-
no de id ie e era viavo.
O se.u euterro, qu.- tevJ luga1- na capilla do
mesuio engenb 1, c impar, ceu grande numero de
amigos, divulgaodo-se ero todoa os semblant-es a
iais viva coustauacio. 0 liaiXo era adhe.o ao
partid j coiis-rv*J e trab.lh u uiiiio, 'mpre^anlo afires, suopre,
p>ra. faxel-o triuu>pbar niseleioos: c m rud
uo ora Loliticl exaltad c.'S'uiOiVa aca'ar to
tomo da Bocha e BeroorOo Antonio de Paria Al-
baroaa; bem como a Exmas. Sras D. Mari da
Alcntara Aluncaetro Caiaio, D. Virginia Bar-
bosa da Foiueca Queiroa, D Joaquina Avelina
ueno da Fonseca, prjeedeu-sa a nerm mi dd
bactiaao no innocente Joiquim, fiho do referido
Br Maooel Ribeiro Camello e da Exma. Sr. D.
Anna Joaquina da Ponaeca Camello, naecido i 7
de Abril do correte aooo, tendo por padraho a
referido Dr. Jos Leopoldo de Bulbes Jardn, e
Exma Bra. D. Mario de Alcntara A'< ncas Caiado,
obeervando-se tanto quanto poatvel as c:rimoniu
do ritual da igreja romana pelo celebrante ultima
Humeado, ao que Uvrou-ee a presente acta, que
vei todoa aesgnada,
c Da aato cima annunciado den se ao regiatn
civil a competeote nota para o devidos tfsitos.
Para constar, ea, Bernardo Antonio de Paria Al-
hemas, lavrei o preaeote, que anbscrevo.Van
da Alcntara Aleoeaatro Catado.-Virgin.a Bar-
bosa da Pcnseca QueirosAna Joaqun, da
e'onseca Camello Joa-jU'ua Avelina B. da Pea-
seca.Jos L'opoldo de Bjibes Jsrdim Maaoel
Rtbeiio Cam--ll.i.Luis Antonio Caiado. -Joa-
qu i m Jos Neves de Seias,Bernardo Antonio
de Pana Alcerna. .
O que ae come em ParlnAs pessoaa
quu apreciam a bebidas espirituosas atiendan
para estas notas que eio anda de Pierre Del-
court sobre a talsicaco do que se co-jie em Pa-
ria.
O aicool falsificado em tio grande ea-
cala que os fabricantes tem sabido tirar este
producto ie todas as materias aitida as mais uve-
ros milhantes, extrabindo o at dos trapos e da ou-
ria e asetrn derramam do ommercia alco.l bsrato
.i-i cinsttne a bise da qiantiiade coasideravel
dr prodaetos aliaoatefti e entra ni coafeecio dai
agurdente, cognacs, fino ehampagne, apptritivot
diversas eliojree de mes...
Uaqui, as desod.-us proiusidas nos estooiazos
dos consumidores por esta, bobida.
M is uo b.sta a in qualidade do aler.I e das
materias que tho do ong m; Vejamos a ua'.urexa
d ,; seus derivados.
A agua-d-nte tem d- mistura o pyr'tro, gengi-
bi-e, estranvino, alumtn puneiUas, acido ilphu-
rico, ammjn'-ao, gamma dragante e s bao brany>!
No aba'n'ho eouiutra-se ooza prepariio de
aoidos, pannos de la tintos, o iniiqo, verde d: ant-
lina, dee'pag'is. or'iga. f-lkas de aipo o at a
yomma gaita e sulpkato de cobre ,
N 1 rbuuo, a.n ie outraa misturas, pintnm rew-
paide aaro curtido para dtr-lhe o bouquet espe-
cial, e alguus faoncautes nem su dio a cate tra-
bilb>; iiinitirn se a faxer a maceracio d; eapa-
tos veibos no alcoo! quu teoa da ser transformado
em rhum
0 kirsch, a grnebra e ootras b.'bidis soffrern as
mesinas alterasoes.
Os viohoa, aim das a!tera cas resultantes d* negligencia oa da propna von-
ta-lti do veudedor, sottrem a addcj d-- nunoro-
= is iugredientes, cuj js principies aio : agJa,
tl'.-o-ol, assucar, eiir, gla^ose, gssj, alomen, *:',-
lo actico, salycJtco, tnico, trtano, cirbonato
do, aem diatiitevao ae cor paat.ca, m divo porqud j 3> .: PJ'^^a ch'orureto de sodio, gly.:eri-
era geralairute oat'inad O m .j .r Franco ex r
ceu diversos ..-argoi de el icao pipular; fr* ve
reador da Csm ia, am-uns a-nargas, folhis da louro, etc. Mi-
tenas coronta cuno boga da myrtiilo, alfe-
neiro, sobogudro, pij campech?, pu Brasil,
se carauter lie, preai dente da mcsina cmara, I *nb**> be-erraba*, p.paulas, malvas, gyrasol,
ua legislatura pretrita : actualmente era 1 i 11 > liietH' ,"ld,5. 03Jhaaillo fasehioa, e a-u eer-
jepaxdo2 d.sineto des-e u-rau. Na qaalidaie l> ir-ajelo, calorante d-i muita forc* eotnpaato de
reserva da amiga g larda caramelo, ijlucose e um sal de Bosal.ni e mui-
da rsujjr da seee-io de
uaciuai deata ciuiarca, fra couioiandaute
;n- ,-rn 1 scelo.
A sua morte abrij um claro uo partido cia-
sen-ador desta comarca, dilti -A de ser preenebido,
e max me 110 2' listricto deate termo, oade era el-
le recoaeeeido ebefe par todos 03 eleitorcs do seu
credo politice,
ii a sua alma; e sua desolada familia nos-
sos siucr.s psames.
No dia -i, ch:gu eitaoid.ide o usao ami-
go Joo Furtadu Moreira, c.mmerciante estable-
cido ds cidade de Bexerras, sendo recebido n: es
tacso des'a cidnde por divera.s amigos e p i- urna
cnnmtsaio do Clob Ensaio Uramatico Pao d'A beu-
se, do qual elle socio.
Aluda no dia i, na igreja matriz desta ci-
dade, s 7 hora da noite, umo-ao eai matrimouio,
o neaso amigo Joo Bap'.iata de Carvalho com a
Exma. Sra. U. Anna Elysa de Oliveira Barros.
Desejamo-lhes am futuro risonho.
Ni dia 25, assumio o exercicia do cargo de i
ta cousa que anda 03 p^ntoa uo podcrain des-
coonr naa anulysea ch:m;cas. Paz-'tn 3e vtuhos
artifioiaea em q-ie nao entra um s b.go do uva, e
o vmbo, uai bebida touica, assim transformada
em b.bida ex itaute, fstupefaniente, cajo uso con-
tiau.ido por forca nocivo. 0 vintio do P trto fax-
se C"tn a cydra, aguard-nie e gomma gurtu.
,s viaho3 do Rhena com a cydra, agaardea-
te e'.h.r azotio alcooaado. o
Coin pastas maceradas em vmhi baixj com as-
aicar de fculas. b carbonato do po: isaa e acido
tartrica ebt-m-se o viuho da lespanha.
Oa de Alicante, Malaga, Revesaltes, de G.-eaa-
che e o Madeira seceo, fazeco se com o uosto de
uvas bem doces e maduras, adlicionado da terca
parte de aicool de mo guso. de cascas verdes de
nozes, amenioas torradas, ft'/res de sabugueiro e
de tilia, cascas de Angel'ca, itmao. laranja, cidro,
noz-miiscada, cravo da Ind'a, benjoim e stylase.
0 champague fazem-no do3 viubos brancas de
L'-rraine e de Burgonha, ae pasis, utnAo de pera
joll ounicipal deste tetmo, o Dr. Joo Baptista i',rffl cidrf-. clanficadoa com (an no, gelalna. oa
Correia de Oliveira, ltimamente nomeado pelo go- i a'"",e,, de.xando o fermentar naa garr.fas. Oa-
veroo geral para exercer esse cargo. troa fa''fioi enx'./rando oa vmboa brancas o
. No dia 27 o subdelegado do 1 distrieto, ajfe- i saturndoos de acido carbnico e multas v.nhofl
ree Freoeiaco Ignacio de Lima Ubral, reastimio branca naa passam de um producto de glucose e
de aicool.
4o 2 aaa da Urde a exacara 1 eea da aala pn oadoira do reco feaiaoa deota cidade, D. Vana
tara ta artatt o aaa linatta 'al* Aapare d* Mello R-ng-1, qoe por p nana da
Dr. delegado litUrerie 1 urjtttUto ea txawaai,
bata ido aoaeada para rrgel-o.
a No di 6, oeixoa a exavciaio do carga da jui
auaieipal d'rou Irrao, or na ver terainado o
qojvneuaio, o Dr, V*to da Cataba Moraa Pi-
aVire.
No dia 8, de aianha, paieoa pora a ddade de
rtaaareih, Exa e Beca. tit. bupo dioeeaaeo.
R-noio-ae oa etUcAo d'atd miado graaee
oaaero da pataca de toda aaelaaaa aoaiaea,
aaajca de trea, qa eoodoaia
., dreuaado-a d'eutro ella* o
Reva. ocatgo ngario Kaavetta e eoadjota
ao AtgM, takoio A frente atad de noaiaa
Ptto-'
o exercicio de ten cargo.
Acb-se designado p lo r. juiz de direito
desta comarca o dia 12 de Dexembro para ser
insultada a 4 sesaio do jury deste termo.
O Club Kotaio Jiamstico P4o d'Albense pre-
para-ae para dar espectculo recreativo uo dia 18
de Dexembro, segundo na disseram.
Est na ordem do dia, que oa da 5 de Feve-
reiro do aooo prximo fnturo, haver testa do glo-
rioso martyr S. Severiuo, na capelta do engenho
Ramos, desta parochia.
Nio nos oecorre mais nada digop de monco,
a nio ser que a ordem publica contina sem alte-
raco, ea p. licia activa e cumpridora dos seus de-
vetes ; portan toau revoir.
Catanealo priaelpeaeo Participan]
de Pana, em dau de 19 do passado :
O acontecimento do dia de que hojd se ocenpa
a impreoia e se falla em todos os centros o ca-
samento do Bario Alberto 8assoiu com a filha dos
bauqueiros Rotscbld, Adelina Rots.-hild.
A ceremonia nupcial celebrou a na syoagog 1
da roa da Victoria. Os arredoros da syaagoga e
a ruae adjaceata estavam litteralmeate ebeias
par grande multidio aae se esmogava para v4r
pasear a comitiva. O interior da syaagoga era
peqoeno para contar o grande nom-ro de pessoas
convidadas. O templo esteva pr filamente ador-
nado com il >ret, riquiaimaa colgaduras e cande-
labros valioso.
Pele dier-se que a eU ceremonia assistio
toda Parix politua, dipkomata, bancaria, litrerana
e artisiica. A noiva urna joven m irena, de r-
aaa eecnlpturae. Veati. riquiaaimameote de
braoeo, ciogindo-lbe*a fronte oy.nb-.lica coia de
fl rea de lar mge.ra. Entrou na ynagoga seguida
peas Baronesas de Rotscbld. 0 grti-rabbino
pronunciou um diaurso alloaivo ao acto, e em a-
g ida deitou a benoio aoa deapoeadua. Durante a
ceremonia to ou alter toado com o orgio urna
grande urchestra. Cantou tambem o celebre baiy-
laao r'aure
E' lapiaitel mencionar toda oa nomes da
qae asitiram ao acto. Bast_r, p rm, dizer
qoe figoravam oa nomo man distinctot 8 illuMre
da Kreuea.
0 preatnta de oopcia excitaran ardente
eoriosidade. Viaa-a: um collar de oereaa eoa
tre* fia de diainaate, ureaente de Edmond Baa-
seon ; biacelete de diamante, dado por lady
Boceo o; um pequen coia de diamante uff re-
ida por 41 me. Aoapach; oa diadema e aliar de
taphiraa, da f.mnia de Kocbachild ; um adere? 1
de esmeralda e folha de carvalho em diamantea,
a obraa ricamente tocaderoadaa de Ludovic Ha-
lvy. am teqae aet-g s da oondeoaa d- Poortal ;
on collar de dieaautee do Sr. Drryfoa; un bra-
tete de apbyre e diinaot-, de om m-mor 1 da
familia Koi.cnid ; aa leqoc, de Mme. Lenairr;
urna aquaratila de UeaaiUe ; nava roca de diaman-
te* o ama fl ir de pedrea precio, de on nombro
da f.ama R-itaehild; um bracelete de p-ro as
roca e diamantee, de Aribur Saaeooo; on alamar
de acato, de Muta, de Mootgomery.
. Alda al rota 1 proodaa vian-se alada outraa.
oATerreidM por envere peaoe :
a Un relogi Lu XVI; oaa salva de prata;
tro* margaliaa da llaman e; quatro tato e un
ser vico de pra'a antig* ; aa teaitatetede aaphyras
o briibaute; un outro de apby ras, dtaaautes,
roba o a o-ralda ; aa ortivo r'e cha, de pcaU
aVurada ; an Oaae lea de parola* o rab; i u->
je ida da China ; oa aervioo de coi, vare* .lfcdi,-.
oa l-que pintado por todo aquarellialau he
paubdro; aaa areallo de prata. e naa groado
qoadtadade de earairato, liaoreiro*, bengala, guar
datoliabo*, ebieot-i, ato.
aptlaaaaa eootl80b oat robrioa pubiieou
o CTcpa de 8 do paitndo a aaguiaU ooitoia :
Tendo o goveroadur do bitpado a leeaeado
adnio'itrar o bapttdmo a aa filoo do Sr alferee
Maooel Ribeiro Canelio, allegaodo qaa o padr-
nbo eccolbido para encoca era oc, do grao
18, orador da Bogete o beoemerite Lj Ayl-.
da Baa do Vatio de Quyax, retatrea o Br. Ca-
mello fsaer o boptiado ea oaoa sea padre, aoa
tio, ara o oleo de reoino, teguodo ooaats de
ot, qoe oca fi ranada, e abaix 1 paBrieany
Aa 27 ae Outobro de 1887, Aa 8 bono da
terde, acbando-a praenta da ca do 8r. .itere Y^*^^ aTo
Maaatl B be.ro Caaeilo a Sr Dr. -a4 L-op..late ** XLl^Tdl
dd xtatede Jardn, eptio Jo.4 Nova de Bete*., V* IWdaaBra aa,
1 Late Aatoaud oaoado.
Na cerveja falsificada substituetn o lpulo pe-
las amargos seguiotes : aloes, cardo b'io, absin-
tio coca coloncktidos, lehen amargo, carvalhinha,
folhas da nogueira, trevo aquatico, quassia, cen-
tauria menor, cascas de talguexro, fel de boi enit
vmica.
Dio Ihe a cor com caramelo, sueco de alagas,
chicorea, rob de sabugueiro, e a aroanatisam coa
cravo do India- zimbrj e flores de tilia.
Substituem a cevada pelo i .ac xarope de
glucose ou da fculas, de arroz, milho, batatos o
glycerina.
Tornam a mais rpida e mais embriagante can
o pio, sement de oolek-o, de belladona, sraara
pyretro, meimeudro, laureola, gengibre e pimenta.
Disturcam a agua que eofraquece a cerveja con
a adduco de sal mariubo e alooel cotomum.
Safa j rau.to! mas anda para dar-lhe a
coasistencia mucilaginosa e sabor picante juntau-
lhe agoa de cal!
Alguna lasem ferver ama'amalgama de reatos
gelatinosos dos acoaguee, despojoa de cavalla,
bois e caraeiros e com alguna diaa de fermente-
cao transformam todo em um producto que tea
vagas semelhaocas com a cerveja e ejto juntant-
Ibe a agurdente de cal para dar-Ib o gosto.
Tratam as cervrjas det Horadas com o carbona-
to de soda e acido tartrico, e finalmente pelo aci-
do salycilico e misturando com a boa cerveja la.
cam-a depois no mercad .
mrerioria daa obra de conserva-
fio dos portoBoletim meteorolgico de
lia 29 de Nivembro de 1887:
0
Horas ta! S p ao H5 Barmetro a 0 Tenso do vapor o OS "O a '' 9
a
S m. 260 759">36 19,84 78
9 I76 76cw93 18,92 68
(2 29'3 759f9ri 18,79 62
3 t. 28'i) 75861 19,71 78
6 26 -8 758*691 19,0'i 73
1 euipurakura iainuaa-.ocl
Diu ninina25a,76.
Bvar>oraeao em 24 oras ao sol: 6 r: 5",8
Chavaoalla.
Uireeoso do vento : E com interrapcidS d
ENE de meia noite at 3 horas e 44 mnate :
ENE at 5 horas e 20 minutos ; E a t 8 hora a
10 nmata da nanhi; E oon mterruptoegde ENE
at neia uuile.
Vetoaadade media do vento : 8>,44 por segando,
Nebulosidade media: U,5C.
Boletia de porto
ili
rt. .
V. M.
i. M.
P. M.
Da
88 de Novenb
38 de N -vea.
Huras
8-48 da nanhi
4 5 da Urde
M23 *
4-23 da maabi
Altea.


0,a4t
8,-8
0,-48
<

iie-rcueoiuau-a-uao S .
Hd- :
Pelo ageala Plato, i li horas, na raa do Brea,
dooa do Viaeoade do L eraaeoto, de oarrooa a
porta, eaixilaos, madeira, ett,
Pete ageau Bria, as 81 horas, 4 roa Bella a.
8 de terrea*.
Pele agente Martias, a 11 hora, a roa de
Maagae o So, do estaooleciarnto ant site.
;- Aaanhi:
Pelo ageate Modal Baptitu, 4 11 hora, aa
raa d Uct-aaia a. 16, dd aoven, Itaca, viataa,
a.
1 Bobeada ___^
Polo agente Pite, 4 11 borat, aa raa Maraan
de iiada n. U, do predao. .
Pelo ge-.| stepple, 41 li karst, aa raa de
^'^...oC Vate
da ateWraetaaata mai
Diario de PerwmbBeoi
a de 1S7
3

fVlo gante Pinta, 4 11 ku, M iu M rqaes
a Ohed n. M, ae asmis, leoc*, *'drss, ete.
H >ie
aVa aarna,aa Oonaaieao Milanras, p
lia. 4o a.jor aatooio Vuela te Qaatro Tasasen;
te8 km, mmIHi de tete alosa, por alaa
te AVsao Jote te Crns.
Amaob&: _^
? I 8 h.Taa, na Osdess Tartaria te S. fran-
sana, por alna do De. Ifnneao te Barros Br-
Mte: te 7 1/J horas, sa asnas Croa, por iImm
B. ssela Villar te Olrvaira te 8 bar**, nOr-
*)ea Tercena te 8. Proteo, pe- asa* te *a-
ten Jote Alfas Qainuiaee.
S.bbedo: .-
Ae 7 horma, oo Carpo Santo, por alaa da Meo-
rlfMtt Candna da Cuat Gama.
Begond.-fe.ra: ^ ,.,. ^
aeJUrtiae
|g
Max iai.no
A's 7 born, na aatrta te Boa-Visla, px
te D. AaaVa Marinbv Reg>. ___
s>*a.a>a;elraa SahiJoa pira oa portoa
orto oo vapor naei jasl Par :
Joaquim Mariaono Franco te ai.
Jan san Vieirs te Mello, ffenoUM aiWeua, An-
Uaio Firmo, Dr. Joaqaioa Candido Pteter* l*a-
ka Joto Lipes de MenJoocs, Aatanio Merqne
te Pnanrra, [tr. Loia Voaato Brigido, Antonia
Candido QiinU>Ha, Pranciaeo Nato Garca, Joan
PtaU Lino, J 4o Mananno te Asevedo Boma,
IunI Jaae Siaraa Lisboa, Rode'pboQ. da Silva
rUfaa, Joipha, Marta, Pirmioa, Herminia, Vaaaa-
eia. Han-olma. Joaqun, Jote Martina U.nqoes,
Antoo.. Loia Droranond te Coata, rJexwdtno da
Alaaqaerqvi, bUyaondoda Silva, Joa* Vieira,
Dr. Joa Vieeote da Figoeirndo, Dr. Flix Can-
ate de S oa Carmino, Pr. Candido Joe Lunoa,
D. C.th.r.ae Li.boe, Tbomas Antooi. Maeiel
Haatetro, De. Angosto Lino aira te Vaseonccl
las, Antonio Jote Pateirs Jouinr, Dr. *'**
Tgoose Martina, Dr. Jote A-yelna. te Coata
ajorro, Jal Machado te attlT^ J- H*^*"
Marea, M. O. Piotetro a Affioao Fernanda
"^^.hid.a pasa o n l'IIJlf '
Jote' Vicente la Foaaaca, toa molber e ama me-
aor, e Niela Piniwl. .
H.b.loi pan a Europa ni vspor ingles LA
PDtKit Bo'.mira da Matta faenado, na filio a
na criado, M E B.ltoa Dr. Joaqo.m Aorelio
Hafcneo da Ar.uj s J. lo Oa-arf-J* AteaCj-
arte! I a Jote r err-ire Guerra, Joaquim Paafceco
b,lv,, Joa Ignacio do Valle o Aatoo.o Doarte
-e5s,hlioa par. o .al no vapor ftenae. P^do
JoL. Janior. Haaaal Cintra, A-nanoio Joa
iaHonia Dr Afja-> Jma, Dr. A.Tawei,
Odil im.vudo doa a.ni.t, Antonio Joa de
Armoj, Pr,nci.ro Sena. Joni-r, ario Lirraia
Garca e Efraim de Barro Barretto.
runitr. .orlara Ha boje a aagnia-
*>3 Srcn-io Iniantil Nove de Agoato, i. 3 hora
te Urde, rm .ua e* le. ilo.titat* Acadmico) em
aaaaio ordinaria do w:um.
D.mm.ro terio larr i aegamteii:
Do M .n-.-rto do. Typ-graph de P.rnamba-
ea, te 10 hnc. te mantii, na aele aociai i roa do
CoronM 8'ia.iaoa n. II, ." andar.
D* Minera Pro hora, lo iia, em iua ada, para aaaamptoa direr
Hoaatllal Pe-alro IIO movuneoto
da 28 d. correte, foi o aeguinte

520
-^^^dC^.,De-.bro
a matea* Caaa te fortuna, ir
M, da Martina Fio
-.._! lolaria 367* te
Latera al) WteaajB^*orm
Kt^moy, Jo praamio fraate da 80:000*WJ.
._ itrateai do da .do --- p
'aartaate. a*l-t--A S p^rtate 10
aelo noto plano cajo oroa.o g*** "
aOrteOI^-ateaeSate te. Ganada Mato-
atia do Ba-ia, aari estratete ao dta .. te oar
nata, ao meio ate. _^ fc j^.
Oa bUteta aanaa-o 4 vida aa aaa "^
tnna roa Prteaaraala Maroo -, ,MI
Ce-aiaarta amattc-Obrtaarlo te dia 96
* aSaTSlrind. Dorio, rVrna-baco, 44 an-ca,
caado. Vanea ; lub.-reuloa palmooare..
^nna ?* de Ltete, RrK "-.
aoltcrra, Santo Antonio; wbeycnlea >!._
Aaalia do Beg0 VHUw de Olive-r., ^'T
ea,n um, caada, Santo Antonia toteroaloa
PUpnT.* Albino Maotairo *J*Z
naaoneo, H annoa, H. Joa ; tab-reolo palaa-
2* Magdalena Saatoa Moora, Pama-baeo,
25 aimoa, aolUira, t. Jote ; tubercaloae ^^^^
Jote r-eroamboeo, 3 moneo. 8. Jote ; athropaia.
tmnoel. PeroamtKico, Bia-Viata ; ao nanear.
Boaa.de Liaa, Pernaabeeo, 30 annoa, aoltaira,
Boa-ViaU ; boaarrnagia gaatrica- p.,,,-
Fabeiano Phaaaaa.te Aa,f***io;i,L'^.
ba-o, 30 annoa, aotMo, Bo. Tuta ; tobarontoa
de.ta
ti
Franiiaeo Joa Alvna Gaiaaarate. Portagal, 64
annoa, aneado, Poe>; ncalo. P^,*,-
Padre Aatooio Germano Baroalbo rJeenrra,
Rto Grande do Norte, 55 annoa, Santo Antonio ,
apoplexia cerebral. .
liana, Peroambooo, 4 meaea, 8nto Antonio ,
*l5Sr Pern.mbaeo, 2 winoa. Santo Antonio ;
lilat.fjto do ra'oaafo.
Lab, pernambnoo, 2 annoa, 9 Joi ; atbrepva.
Beaua, Pern.mboco, 2 meaea, Bi.-VwU ne-
^aa'beT'peaao. Dotra, Pernambaeo, 32 auaoa,
B o-Vate
i.
da
bnaaitel n
Exi'rar^m
Bahiram. .
Falleceram.
tintero.....
Form i.itada. a. ecf-rinarUJ p lo Drt
M -: \ A. "5 hora.
Cy.i eiro, nao compar>;oea.
Barro. Sjbriob', > 11-
B^rarlo. as IU 1
Silva F' rreira, a 3,1.
Maiaquia, te 9 3,4horaa.
Pjo-u.i. A< 'J 14
Batevao Cav.ba.ate,!a 9 iil-
Simo.. Brboa, oio conaaarecea.
Cirnrgiir. dcntiata NonrtT-mpilio, U 8 M
O ph.rmaceatico eotroo 4* 8 1[2 e amhio
5 bora.. ,. ,
O bju Jante entrea i e labio u J
CfMa. de r>len?*o-Movmento do pre
m* da aaa te IVtencte do Beciie no da 29 de
Mov-'tnrir de \Vi~i :
ExM'.m 412 ; entraram ; lahiram U ; en
ton 4'
tte!ooaea 374, malh*rea9; e.trangeiro. 11;
eacravoe .eu-em-md,. 6 dem proceaaado 1 ;
idea de r.nwt' 2.
Arraeoadoa 362403.
Booi !l ; doeoiea 17.
__ 5. hoove Iternrio na enferman*.
Hini-m tor.m viarudoa o. pre.o. deete eaUbe;-
leciooento p.r loO peiam, eodo .37 bomen.e I.
milo'irra U provlod-R^omo do. pre
mi. fcaU C. de M..ericordia do Bee.te. extrahiJa
em 30 do corrate f^vk.nnn
5250 2.54WaVa:jO
5043 1:000*000
Ktlo prfmiadj com 5*101 :
R530 1529 '
Etio prenriado* enm '2<>A :
151 8637 381U 4477 4552
Eati premiados com 1001 :
716 1-5 l*w 2.M0 4521 4570 6188 5%7
73t1 7806
Katii premiado eom 50#\ : ^^
S?7 38?i 48 770 1477 1585 226*} 2995 8888
4J07 5064 5217 5538 7376 79*5
ApproximaiHJe
1421 250*000
1440 SfkOAtaaj
5249 l># 00
5251 P2510UO
Tolo o naatroa terminada em 5 eauo pee
aiadoa com 1*21.
Ca. Pella Ete e.Ubeleeimante tandea
d 1 p.rt- d !") lotera -nr.bite tealaara
,0,1a. d *)*000 i o. 4.477, aa aorta, te HX1
.o.. 746ei.l a a aorta da 50*000 non.
S-996. ,.
erln da rl-eln-A 2- parte d.,10-
pel> r.iv. plano, eojo preaio gr.nde de
101 -m beoelic.0 te Soia te M.aaneordi. te
alteira, Boa Vata; cMcinoma
Bavermo, Pern.inbacj, 7 mee,
*j"-!pb.,'Mariad. C^nceicio, Pernambaeo, i-i
wnoa, caaada, Bon-ViaU -gangrena da P"-
Henriqoeta Candil, d. Co.U Gima, Pern.m-
baeo, aAnaoa, vmva, Boa V..U; bydr.tboraj.
Mari. Joaquina da C^oceicA), Pern.inbnso, *J
aooo, .olteir., Boa Vi.t. ; diarrha.
8
Fernanda Uailberme de Lima, Portugal, 36 m-
ot, caaado, Santo Antonio ; yocope eardia-a-
Jote Jjt de Fiaaeiredo Pernambaeo, 64 n-
.oa.aolt.iro, Boa-Viata : bypoemi. interUop.cal.
E.merald.D Mari, do S.aeim-rrto, Pern.u.bu-
co, 27 onof, .olteir^ Boa-ViU ; darrbea.
fcl.n el. Pern.mboco, Boa-Viaia ; -o nacer.
Bernardini Franceo da Silva, Pernaabae--,
8 .ddoi, viuv-. S J-a ; febre p.ladiaa typho.de
Mara, PernMibQC), 9 me--, Bec.fe ; onvol-
Severino, Pernambaeo, 4 aooo, Be'.a reaet
tido pela polica,
29
Iaabel Igotcia do L vramnt3, Parabyba, 25
.nooa, viava, B0.-V1.U ; taberenloa puimooare..
Amelia, Pernwnbuco, 45 da, S. Joa; g
te tnpliear, e aaaolwcf a aa ten poeta
sropotta te vtnta ciato te atea.
fadael te oaa'lanrlaa te papel.
ornan
e qae aat
para a
Manoel CaeUno Soriaoo Sm6 ., Peroamboco,
36 anno., viuvo, S. Jote ; tel.no.
Jovit^ Pern.mboc >, 5 meaea, Bectfe cooval-
""Maooel E.tani.lte da C>.U, Peroamboco, 67
noo^ c.aado, Bocife ; bemop-yae falm.oante.
Lucia A nelia, Peroamboco, meaea, Santo An-
tonio ; rachitiam-.
Mana da Eocarnacio Bandeira d Mello, Per-
n^baco, 57 .nao., viuv., Urac. crcinoa. aw-
Vrbana Marta Eleoteria da C oeeci), Pernam
bnco, *J ai.00.. B ..-V.a*. ; .aaMem.da.
M.ria, PernamDuco, 8 dia, Bv.-ViU epaa-
"^ote K-dr^ue^ Pern.mVieo, 40 aono. oltei-
ro, B0.-V1.ta ; coograUo pa'a mar
N.tb.lia Fr.ne.liaa do Praaeree, 89 anno,
oKmra, Bta-Vaata -, aaaaia-
Loo renca, Pemaabncj, bl .nao, Boa-Viata ,
di.rrb..
todo cao i Npan. ., qae tana o Bitado
de taaer coa o paaaoaJ na doaa teenana e a nono
para o aerviea ten ..aninna tea ananottra. a ef-
bema, aaa a aartesn te ter a agn. ea qaaatida-
te aaanienaa,
NiaaaxfToamarinar.e, qaa a acanomia
retaliante do ooalracto, te 40a e Uacta, ate.aer-
ea de dona eoatoa te rie, nonio podarte drena" na
proOaai naea na aat-na.
Ha.m r.gtp-5 oaa beaba a a Talatea na
nimbo a. vaato, e aa aalrataDttt, tea aecedido,
qoa a aaenaaa, qoar aa oaa, anar aa antro
d'^,a*diaa lagawa, ato teea -aite agna^a
ta arate aa enpprtr o meo alba, reeultaado
a nao retardameato aa hora te angate.
Aa obra eaprebendida a qae eetfe jeodo exe-
entada. te aproveiUm ) Brtado, e atea ma.
qoa d'oDaa-nl) tinha a teoim uaeMMdan.
C*di aTatuiUota o terreno naeeM.no para aa
obrM, e bem >a. ona tonada 00 rio. ,
Ceonrar-ee, poi, a na engenbetro, que oalaora
am contracto oaa aa aatidiotea o'aHo aaatidaa, e
qae venb. te eipor. rteer-aa o t*aar aJog A
.,. bombritete e aero palo pnblino aervio.
E afoctivaaantn, paaW-aa ha, aan boa raaio,
crateatM vaaUgaa te aaanib.ate eootr^eto 7
Poda ea exifir meoo -qnaiite teoho ua pro-
poeta de igual qoanti. por iuteinUecte de mi-
n h i a ea m ?
SerTnairaifieante paraoErtado ama economa
a.ou.ldeteroate2:0()0j00). porqauto d aqai
por diente ate tert de teapender maia nem um
raai eoa o paeeoal, vial aoao m ^ua, ao. vea
e.n.li.d.a. ro ao daaeito palo jeu proprio ni-
aV a qo forea cooiomid. erio unmediaU-
JaVte obtitaida por atrae, da mote qae ella
nanea t.ttaiAo para todo o aemeo, qoe aa re-
clama ?
Limito mj a eaUI poaca pelavre, dando puna
liberdade ao meo renooroeoe e Ucaoho initnigo
de coeteeurem todo qo.nto aqa digo e ffinno.
O contoaetoe qoe co.tamo faaer alo por es^riptor
publica, p.ra qoe d'all.:. todol teuh.m oonbeci
monto. .
Quaato 4. iojarie, aira que mi brindaram, eo
me ioto tio apenor a ellaa, que me no d de*-
per ., qae o. d>mi. o, qoanio acreveram.
J.bjeti' 3; de N .vembr 1 de 1887.
Mrnrxqtt Pereira de Luoena.
lardas elnalr a pahlleo
L'ji m>u d-eafect.qnaiqoar aaudoa vrocre-
erhit-n nmte Diaru> um artigo publloado no
Poi, de 17 do oorrarte, ;noe o tiWlo aeguiote :-
.Isidoro Mart.o Juuior e o nltn conearto da
Facoliade de Direito te Reeife.
N'aa. tran.cripolo fbr.m |gripbda doaa pal-
ra, eom o ntoito ailWH de faaer pajar por
meii o artig > referido, cbaaando-ae. ao aamo
lempo, obre mmba peatoa a odio.idate de urna
eraole parte te eongreyacte qae me jolgoa.
E para qae a .atrita ote prodoaa o d#ejad>.
efleit^. fa.-ae oaoeaMr 10 qae ea dentare o eeguio-
O artigo pablieado pelo Pa aa aaa edioio de
17 do eorr.iU. e reprodiaido no da reglate pea
tiattta de Xotiai, hi eaerrpto poli a-u Uluatre
.migo, o br. r. Silvio II mero, a pedido a aobre
loformeooe tena oatro amigo deeta capital-
amigo nio meato illaatm a bvido.a.
Anda m.i.: A eapr-saio laeu aatojon-afa, em
pregada oj art-go em q-wette e eaid.doement
Kriph.da palo otBoioee deaconhecido que maoJoa
f.ier a tr.u.crrpA..f), qoaoto a pr.meira pata-
rra, oa imple erro ty.o igraphieo, de lltra, que
o autor do artig) aandou immadi.uoxsnte eme.
grr, como se pode ver di n. 321 da Go2ate -Vo
< ai p.g. 3, 6* oilumn.
AoJou. pjrtaof, m.l .viaado qoem qoer qae
teetou pe.oarem alta, larva, pubicinli a eu
modo .quellegaosro.j artigo do nota ral litterat)
aersrip.u", de cuja a>ni.ai me orgalbo.
Jo* I.idoro Martin J

s ereaiaa Aqaalie. Iai.no qae
appaMfnV mareearam ae.
'(I
por ana aandoeta
agraeiatea.
Toaste toma lo a paleara o Br Rapbtai de Aaa-
vedo, tyattetiaoa coa b.buida le o aatada te
aeaaa adaoaoio aaciai, f.aiate m pedido a aoeaa
moeisjade eoao a nica digna de calvar a honra
da asante.
Eevengaite failaa o Br. ftaagel Srbrtaba qae
tomante por Mnaa o eaiado de aoaaa inatraetjte
alientea: a aaractei arote.iaaal d-s aaa aadosis-
almo aeftre a Dr. Jote Siaraa de AaevaJo, eoao
o ateo, Ulva, qa naba elevar-ae a airara, de
ua ver .adaira miaaio ; aeae havendo, mxime
neata provincia, preaUde relevanti.iuios aarviooa
4 oaoaa da inatraegio, oaaea aervico nio teem
ido inoaaaaaaadoa anda ea aenbum te aeo fi-
je por parte daquelle que o deviau f.aar.
Falln anda o intelligaaU raeoi.o Joi J. Lobo
Crvalho aa nome do examinando qae deeea-
volvanhabiiaaaa a aaiate te que foi iaeom-
bido.
A' Mita, reunido um grande anaero de fami-
lia., preaovea-aa na aarte dan.ante que proloa-
goa-ae at te 3 hor- te madrugada, < ff'rececdo
a.sim o diatincto profeaaor nos te amigoa ama
diitraoois igual u qa eiataaa offireobr noa an-
noa anteriora. g.
Pro.iga, poi, o digno profeuor ea aaa ten'a-
e eomo entlo, d-tioi aampre pro-
va coate aaaa.
Dante ata noticia da feata que no proporeio-
non o prafeaaor Jalte Siaraa de A.--vaJo ; recaba
o dedicado preceptor da aocidade ai no)., aio-
oeraa fabaitaaoe.
Mlnarabeo..
29 te Honembro de 1887.
Dm pai de familia.
e repentlaa
Hanendo morrido repantianiaonte, victi
osa da uma ayocopa oardia-a, o artista
draniraatico Femando de Lima deixando
em 'i'rema pobreaa a viuv. a einoo lbss
menuna, en aeaa ooapnnhsiron da nrta re-
etveram qae o beuefiaio pelo asado, paa
s.do para o domingo 4 de Desembro 00
tbeatro Sanio Antonio, loase reaaado oea
se mesmo dia, reverten lo o asa prodaeta
era favor da viaf filboa da meamo ;
para-o qae pedem ao b me vol e carii :ivo
povo deeta capital o auxilio nio s dquel
es qae j ha vi a m aceitado bi Ilutes para
esta recita, como igualmente dos que anda
nio tendo costumam pelo impulso de S4U.
corajes bemfasejos, con orr?r oom un
bolo para estes actos de pura caridade.
0 a anuncio do espectculo ser pnblica
do ais vesperas do mesmo. A pessoa en
carrgada da paesagem dos bilhetes o
3r. Antonio de B.rros, so qual aoonpa-
ubar um dos flhos do artista.
-^THIBXITD DS GRATIDAa#>-l


IEHOR1A
DO

ijan mmiiHo miau de rao tavai.es
DIBBCTOB DO AE8ESAL DE O0EBHA DE PEENAUBCO
No 30* dia do aeu fallccimento
Iiomenagem de eterna gratidSo dos aeus amigos, em pre-
gados do mesmo Arsenal
Missas aa Conccicao dos Militares, hoje. 1 de Dezembro de
1887, s 8 horas da man ha
v/^^N Kilala do. aaaaerlptarea asara o pa-
irimoal aa ranailta. do rallnctdtt
deae-akarta lar Jos Maaoi'l de
Frelia
Transporte
Directora da companbia de trilbo
nrhaaoa te Mecife Oliad* e Bo-
basjsn
Dr. Hvorique Milet
Dr. i. E.tevlo deUlvaira
Dr Antonio rjona Pinto
Joaqsim M reir Kai*
C.pislo Antonio amardo Vas de
Carral b o
17:937*503
101*10)
60*0 >J
50*0 X)
50*0 50#0i>J
PimCACOLS i'PEDIDO
Juuict .
;i7i
da crrante, ao
-'
t
loten
:000|
Reeife, ae esiaabu no d.
aeio d... o- oooautorio da igieja de ranea ne
abor. da CoooeicAo doa MiliUre*.
s^aeraa^annarnaan-A ^M^j
A. do. riantoe Porto, na prapa oa iunapian
... $7 e 3. tea a vida oa bteaas tea sapante
""* Da' ctete : A a*>rta. Ha fW P*.
mea grande de S0:O9aW0, aer extt*
a > u 5 te Deeembro.
-Provi-m.: ^ *P-ra^d.t* io^, p^
aa ate.>- Joprea.. gr.-d- 'J**'*???
liViwdia .. a^oorwla,ao "* **"*
io te 's.o. Caaa de tf laawenrsin ':,
_ Mtea. Ueraaa: o V aorwao, dn 1 atarla
asaa pro^.ae^. *^*~*' d* KT?
^"debKIlWivaOO, aera eaUaaate kate 1
teDesembri.
11 irie. ale Ia.ceteaa.-Baa ate te aga.
U Barnaa-d'no U'Pea Albeiro aeaaa aa a tanda o.
yiketr. da. aeaniotea lotera: -
Watra-a*arA : A 6'pelete 14 laon..
Ateta r*v*.ae>S P"h>oo^) atetse.^ fftnaai. raa^
da 4 de mfcOuUI. aar axu.bidn a* da 8 a
,bro. ( abba Jo)' iapreter valaaaala.
aaeraa! o aantaio, da 1" lo-
eateaanteo
1 te De
-** P** *
14* loiara oaata prefnate, pe noa plano, aa
Zl, Crate HoO0#ia, -i aatranj.
M da 8 te Oaabro (aabasia) isna anwl
la l.
Os biUaetee aaaaa-ee i aateanCte*
ana i raa Piuniirn de Mteos a.
"tteirsa a>*r**-a ***?*
ta,p>l ^>o Via ., >- pasaw **
O.-OOOA aai-aiWstea a te. de Daa.Sro
"STbiih^e. acbaa-ae vais Caaa te Por-
a*na t roa Primeria te Merca te atera
raas-01
aaaaVte
daeaihargaalor Meorlque P.
de Lneeaia
61 nio fora o rc.pe.to, qae Uibato 4 opinilo pu-
blica, ceruioeote, deix.r.. p*-r *a proUaato oe
miob. paite, o inmundo arUjro nonva, pabliea-
d- naa aolicit^la do Jori do Reeife. de boje,
ob epi.-r.pbe M.i. nm. Ldrewme entraga
r. .omti wl'mne de.preaa tute qoaato oe'le
e ecreven eom reUcte i miaba p aso., qae, grn-
0. i D.a, eeU A prov. eaotr. todo ee nUqaae
d. maledicencia e do odio veihi, qne nio canea.
Sei, qoe ae proeor, 4 t4o tranae, arrster o ha.
Dr. Ari.tide Oalva-s de Q.eiroa da aiaiaUtra-
oio do proioos-ea. nto d. aaSrad. te ferro do Be
cife 4 8. Fraaciaeo e e.tr.d. te lacro do Kecite
4 Caro.t, e eoao, mo fondameato, aa me ooaai-
dere um do ano snauuaUdnraa, d.bi a neoeaaite-
da de ae me eavolver aa aropeeand. contra ata
levantnd. eoa .qoaU. fia, nproveiUodo-ae d. aaa
OMucia te provioeU para daaeirtaar ae o mo
Mto, e iapnur-ae-lbe oatroa, qaealU ^ite nun-
. praltcoa, a eu). mpoiblid*e ao a-no aa
grande parte, ebe por ventura 4 aquello, qae
ai o calumniam.
P.ra a eouecuoio de um 6m Oo injoaUfinaval,
qnanto torpe, porqn. alie nte aaeaU. aa conve-
oiencia do aervieo pabiico, m.. ia aa lataraaaaa
ooootteeaveie, a eaataaeto, qae eotbri eom
qaelle enasaasiro toare a aervidte daa acua* d.i
atea sitio, aareio da am eieailoote pretosti, nio
,0 para ceoaaral-o, aaaAo 00a par. debato 'te
oeixa lujoatna aootr. ate aueaaaUd..
rK' coa. ..b.d. oorum 00 a-brlaratr dest
oidade, qoe, nte tteeaa na aanaa da a-n au ,
. eatrtad. d frm, a. a atnavaaa, nte Una .ido
ia.ot;.rda 00 teuipo, aa qae o f A, a aun au.
UrJe, a o aeo traseau rio asa gr.ndeaa-le per-
turbado, parqaanto, sjnar dnraata a eonatruecio,
oaer tep- da asarla qaelle, a eu-a m.ebinaa
tetoem tunantada aan au a jictete. a iala, na aaa te iras annoa, ana n
ai.iaa rmaa'raAo- __
Maitea m-ae dapoi i n.nfaaa trajere,
wl)IHin 1 jooio 4 aaiaaln 4"t cidate aa da-
po.ito te ierro ea* naa biab>. tocada a aio, a
-..altado de U. fate- aMfeea, naa podaa ter
ido pnip. I., e laa-ran. te faa do aan ai-
llo fui qoe qaaatidete d'-noa onudn por aaae
aeio .afilente por. olatas en aaasteiavaa,a
mato un. o.oe no mea tepoaito, qoa eliM se
avaproa .iaoa bi|e.
.... tarde proearar. eaavbelanrr aa mo abo
ae raste, 4 ourrea do na D.sm aaa, n
Illm. Sr. red.cfor*. do Dmrio de Pernambu
oo._p.cj a Vv. 8. p.ra qoe. por ua mam re
oooeecida generoidade, ee digoam de iorir em
en coaceitundo arioii proaentea l>nb.., c-ia
aa qoao me apreo cooleUr ttois topies de
um. notici. qae, com epigtapneSobre a mirte
do Dr Corte rte.1, no dosatradi pai, pi
blicia 00 n. 2o7 do Outemberg Je Maoe*5, dis-
triOuido a 16 d> and.'ite.
Eia oe doU tpico da noticia a qne allad :
. Ba meio do prantear d i'oroao te nma faailia,
eepoaa e filh qoa aasus, inopinada e brosamn-
te perda o mico arrimo da vida, e via-ae atirada
, teoM m afB.ovOj. e eontiogeociM d. mal cjtn-
pleta pobres^ pp.rteou uma c.mmuio d.socie-
dadeMonta Po do Vo notarios d. P.tri.. de
que er.o illuatre aortoaoeii rondador e beoeme-
nio, e curou daa provid ncia neceaearia a aru
enterrameato no din sega inte ..
Em meio dequells suena pangeatisaima, em
meio da nngaateaa i-a eu a do sentir du ami
roa, d4-ae a aa cooaa entpente :te repuntaer-
g.e-se o mort-s damarra ae olb>, p.saet. a vista
por todo .qaelle loemos > e fuoebre cea.rio e,
m.l preferidas eara. palavra : entlo it> para
aia T toma a cahir peeatearotn para tras a, de<-
u foita, real o effoati vase ate aatava morto I
Bar* te Aguas-Bellas
Dr. Paalo de Oliveira
Dr. fcente Perrer
J. S. B. C.
Eenatv Eidrigoea A C.
Or. Doarte Ktevio
Dr. (Jomes Prenla
Dr. Banoel N-tlo
Dr. Teleapboro Fragoso
r. Ohveira Ponaaea
Dr. Benjamn Bandeira
Dr. JoioTeixaira
Aodrsde Mata A C.
[. D. diB gjMadeiros
Venascio da Silva Vier. A O.
5OI000
30*01*)
30J01
25*0 0
204OW
904000
anji 2D4 II)
W40JO
IOK)
20iOW
2040 X)
soi'tO'.)
201 3)
10AWD
18:60.^500
(Confinua).
Bazar do Carino
A eorami.i) dtt. senhoras abaixo assignadas,
querendo coneorrer tambem para oa reparo da
igreja do Nj8S. Sanhora do Carmo em O.inda,
impetran] a t >Ja as pe.*oa, quer desta cidade,
quer do Recite, urna prenda para o basar, que
de veri realioar se ne domingo 11 de Desembro
vindouro.
Par* facilidade da entrega da prendas, pode
ser procurado qualquer dos membros da coromis-
ate das obras daqu -11. igreja. .
Olinia, 30 de Novembro de 1887.
B.rooesa de Tacur aa.
1). Aona (i. da Silva.
J. Niomixia Q. da Silva.
D, Elvira (J. da Mil va.
D. Joanua (i. da Silva.
D. JjH-)uiua Je (Jusmao Seve.
D. Jo.epba Eoedina de Oliveira.
9. Mara Magalhi^s Seve.
D. Laura Emilia Seve.
D. Alexaiidrio* Magslnaea Savo.
D. Mara Cbri.tina Seve Maia.
D. S'Verna S.uto-Maior.
D. Anglica Beatera Paasos. n^
D. Julit. Siare. do Mello.
D. Maria J .- Palme'ra.
. liosa 'Mm5js.
D Mana Gr iuvs de Mattos.
D. Aieiaide Pigueira de Paria.
D Cbristina Oliveira Guimartes .
D. Branca Ohveira Quimariea.
D. Virgin-a da Silva C*h.
D. Maria Rimos Basts.
D. Mana Amelia de Gru.mao.
U. Matbilde Goncalves.
D. Auna Ueg de Medeiros.
D. Franci.ca Emilia de Oliveira.
D. Tbeolidra da l.imi Lobo.
D. Margarita Coelho deCbermout.
U. Rita Alfonso Asevedo.
D. Zulmira Britto.
a*
naar
daa
46
pr.nneia, pelo 00*0 pa,
00004, sa extrahiri sarje
tersa l...tierae. vj
tas a. 1* loiarb ia**. p ,T2,*T*.'
Ti. Mae bimasaa) as esaM
ante 1 *' ilWaeaora.
O bilsaaaa aetiaaan A
uadi aa. aasasante a taadaate pea preprieta-
no do terrea ., no qa.! >a tiosaa *0t*er*,
adieere>e, e ieta.aaSa s, qae a anote do Tan-
ta iii arm raaaM., e qoa, oolKasvte aa oatro
wrrvan, m dup.aai a-ns^ -toeaiva., e o reaal-
iado incarto, o engenh iro Dr gnld.oka, qoe en
Uo diriga o tr.tV.e. exaaiaaa o a poaiote das
lab*, .fo-a, &<* Mengnbeiro etela,
km st'ao 0 a ejaiveai aaaa e grande
ftam 0 kVtate, si aa rateritea agnaa f-aiv apto
asavtea
Di. d-poU, o aa.
do l>r Piro. P-rr-r_.
avbr. a anndscteo porqa- ea eoter.. ao anate a
w.ra -..- eaqae.A^ o -iNr.-
po.vll.aZ a. a-den. pete* aaa. lerna, porta de
aap aa. aua o pea s-t, q. novia (mbdo, qoe
w a-vi. e.>oeirada, <# a. por sWACMJ asaasaae,
a 7*)*">i p r aaau, auiejaaata aaatvaa as di-
Par Ma t-aaiasa aa aatabalaeer a otleaa
Mata aaatode, .awdoaaa-.e-ae o pruiteto te ooilo-
eal Anirn*. 00 le a. verislaa, qoe aa ".
Man. m s.uBii.ira, ama iaureeaei patean
A nafaliOisata, qa- aloe.*, o farsa. Unto aaata
q... r^pr tt-sr a te Usa-U CaJ /itaate
* ir rav t** an lasjar aanaa sss.etHoaS naa
a. Biutai aanaa.
P.r mai aceatMr o eqaroeo em qae, aem
donda,-0 por mal informado, incjrreu o Ou-
tenberg, a cuja digna relcete nem por Uto d-e
I o molestar, janeo uabem a uanserevar aqoi um
d-i perioiv* do aebono bio qae, aoerc de
aaa de .entomno pai, tere paOlieitete no Diario
de Pemoa.nco de lf> deate aaa, a foi eaaripto por
aea to o Sr. oapiti ttr.cioio Lobo, oojj penoo
referi- eo entarrameolo lo mea progenitor e
o*le Ustonlaeole:
. Aiod. aooo, poi npaaaa eootava 48 aaa o.
te itede. bem iotIUgite .1 temo preaUdo bio
aerrioos poblieoa, asaamo aaia aoabou pobriasi
ao, learando a aaa naaaroaa taunilm na nome im-
aacnUdo, e ul panoria qoa par a Iba ter ae
paitara coadgna a p>io4o aoma' foi preciao
qne por eipooteneidete d-aai a mumbae aen
g-aer,so enobalo o te. tete Antoe" Pinto Boro-
dio, hiurado nigociante de o aaa prac.
(ato as v do periado' teeee pobllaacAo, qne foi
exaet. aa toda eoa iate*;ra. n4i fiin Aante Po
d^a Totea a toa da Patri..ana aa enaarrea; do enter'.in -oto de meo paa, e im asa illostr* en-
.bnte n r. S roiio, qoi te boa vootnde delle e
locambio ouo igualmente de eoooorrer eomo tea
aooeorrtd < eoa a neaaearto a miob adraata
ir mo. p.r parto te pal. ApnnM naa ooaaiaaio
te anas Memoro daqe-lU jciedate eoappr.eea
a amarro, a ante avua tos alem do qne Uto.
Qa.nto, porm, ao b ver eo pai despertado
hora* dapui de lar m4oeoniteesdo ed4V-r, nao
UaOem i.to asaeto, p> teodo elle Ulaoido,
rab .r. rersaouoanxamta, i. \\i d. lord* de 8 d .
e .rrent -. O oa tea. Dr. C la O aaa a S.BS* e
Uodo higo vit-iato, venfcaraa dosis eatAo qa
ella rntotism nte j4 nao viva.
Corr gi sos aeeim U-a og.no te noticiarUia
do GueaUrg, rog a aua iliu.tia I* radaeono qae
ae r.Uve o wr, nomo me eumpria, satiafeito este
ssm d ver te ouaae>eoci. fiaai.
U>.cita, 89 da Noveanaro d- 1881.
Jote B.p'i.'. Late C rte Keai.
sjrreal.sinas p,oee.a lea perlal
e> Bexrnie do I a perla
PARA. PBOTIDBICIAE
HtpretentagSo
A publicacAo houtvm inserta neste Diario, so b
o titulo cima, est .asignada, bem orno o docu
ment pelo 8r. Pxuscisoo Axtobio Caclo enio
por Praaoiaco Aotouio Camello e Prauc.sco Auto-
nio Cacillo, como sabio por eogaoo.
Ao Exm. Sr. presidente da pro-
rcia
No Diario de Pernamteoo ae hoje vem uma no-
va reolamacAo coaira o que esti prateaodi o Sr.
Vl.rar. Res na raa que fie. em freate ao hospi-
tal Pedro II, da qual elle lea se noouado da orna
bo. pwte, oaosaado, alia de todia o outros ma-
la qae ja firam dasoripto*, um umiac da todos
qae m deformidad da raa !
Ji ae moetroo em doa. artigo, arteriores qu o
terreno fr-mleiro ao bo*pitei Pe Iro II esti d-.ti-
aadoa amapraca, e os dous sbralo, frontoiros a
rea demolidos em bene&oio dea praoa e da
ciroulacio do ar em redor do hospiUl.
Consta qne o Sr. Moreira Bata pedao lieenoa 4
Cuara para feehar o ton terreno oom muro :
ootide a lioenoa levantoa paredes eom soleir.s e
portada, e di o maior .odamento i* obra afim
de diMoiitar o proced anoto d C .mar.
Aspas'ou-se para a jaota aJmioistrativa da
Suta Ote e 14 sssts o preaideate da Cmara, qoe
endo tambem ntarpallado em beneficio do hospi-
tal, no oatro d>n pedio diapente da m ir Jornia, pa-
ra te aer chamado o ea im'o 'tome em sBo.
Pedio-ae a altaaeii da iupaot>ri de hygiene,
maa arta 0*0 p^ie teaviar a .llnelo daa auaiy-
e chimica em qas esti empinhadn com o eu.
ajo leo te.
N.da de providencia.
Pedirem-e providencias 4 Cmara MaiioipM .
m.s eau nio en tan dea que fose inleree dj
-nuoicpea; e nM a val o Sr. Moreira Re d 1
eab o levaotad. t .man lo coata da rn. e empre-
lo o maior numero poaaivel te Irabaihadore
p.ra .cab.r a oar dhpreaaa eat.baleeer o es-
tico p de oert. a familia que Uvor jamo .io
.rTourar dcfr.ate do b apiUi; e a prov. e.iA
rm que o Sr Mor ir Ba Vio M obng lo a >x
copar a sua cas por uio baver oiogaem que a
Ped n<> eom todo re.peito *o Esa. 8r. D". Ma
n>el Eufrasio Corres, qae na digoo aaa lar veri-
ficar por qoem 40 r qae Iba merca oonfianga o
M cao.S>s de rt^r, p >r quaato ni 1 4 ^oai-
Qaando ai senhoras aeham-se debilitadas por ai-
tenderem te conoidoracois aoci.es a quase julgam
obrigadas, aa.i.tmdo a bailes, theatroa e outras
reoni5es dorante o iuverao, e preolso acudir a
tempo afim de evitar que essa debilidade dege-
nere em verdade ra anemia. 0 melhr meio to-
mar oxarope de quina ferruginoso -de Grimault
* C, que, pea intima combinacio do phosphato
de ferro com a quina, despena rpidamente o p-
petite, levanta aa forcas e restabelece a saude que
lora alterada.
0 organismo das meninas de dose a qoinse bd|
oos, i.to na pica ds puberdade, reqaer uma ta-
qaantidade de ameatoa reparadores, que, quando
existe o apetite, sobrecarregam o estom 'go e nao
podem S"r digeridos. Os mdicos corrig-m eato
inconveni'nte con a superalimentscio por m^ij
te pep'ona, que aio perturb as funecois diges-
tivas, por iasj quj repr seota a digestio artificial
da caro de vacca fresca com oS/CCirro da p?p.i-
ua. O vinbo do peptona de Cbapiteaut, que pole
dar-se com assuaar 4a creaoc, augmaot p^so
doorp, combate todas a. teserdens e previne o
apparecimeoto da tsica to froqacnte n'essa poca
a vida.
Aviso
Joanna Mendes Ooncalves avs a p>aoas, a
qoen convidan par urna chivena de chi eau san
c. n noite de 2 de D.'zcJibro,
onvite fio. lem effi'i en virtuia
f.llecim^nto de eu presado to e pil
Etani14o da Costa.
o referido
e.oerado
Maa 101
Dr. gallaasM, te artesa
n aaiaaaar-as eoaigo
Baanta feata
Eoeeraraa-a uno. io z> dj-en-renta, oa tra-
balao activo d.aaoU |i.rti aar sWuiaoio
tiU s roa Veih. n. Mk dirigida peto prafeaajr Jo-
lie tto-ree te Asevodo ., a a ssrofiataoa. que
lee pecolmr u-a aabilo auruoar a easlaaaa djs
paudeteaili. eumprovala p-lo grande uosnere
da .luaaoa qoe atungio eaSo .sao a 84 dos qa.ea
foram ja'rado. bateiri^-a sao* tree grao da qae
a eoaTspte o evanao pnarieW a'emaoe ; aanao 1
Uno l*grte; U 8 atOo.A-
A' 10 bo.. d. a.ooi praomtaa drvaraoa pai
teaiaaoaaom sn.s t.miius, varaa eoaeao o.
.laav- eelo aci> > preasdido pelote. "
--.aioadarea
^el qae na individuo toas pra i um* ra* qa-
a. unto, .na.* ea>*te a fsa caaa para tomar o
,r r p-rjadmar nfaorid.de te am importante
a,t.beiecimento osad-- se pr.tte. a earid.de a mios
larga eom o astooMiladea.

"Tassa r- golor* te da ci de 8. Jote Bap-
ti.U do 2* dwincto de S. JoaA. taado ido iol'-
terid a paitis lata 1 Esa. Sr. Bupo Due*-
.na para a aprov-cao te aea eompromiato,
convida todo oa iraAie a c^mpreaam -a aa-
ab 4. geral o di. 2 do Da-a*r a 6 l/i bo-
ros te tssrdv, ra. do eoruael namarnaa o. .13
para deliberar t b-* > p-oa-dimeato e aUUude ea
faes da na tal ioteaaia"*o.
O 1 'crot.no,
Coarado da F'O 0* e Silva.
j putltco
atete S. S A avado, a-r viada te oa.aioad
7*. -~b>a Atener ^'f*2
O examinan lo nav-arolearam parleliaaa
O partea,tea a.t-rtea qs has sab>.m nte *on
aeaa pre^otea o qoa paovn oa oai rape eapriPo
pato ^ digo. a~tre qu loa aaVte mWlnai-e
na-aliara a qoa p r t-alo ^ II lasos Iba n-Vlda.
Apte cajaasaaao da .taaa. qa Uermmmnm
4 8 boraa te tuda as-aamada a aaa resaltado,
Eli Coati, oaiea ^sprataria do Reetaarant
EJ la, ouUVa 9 de lulb s it* lo;, do aobrao
a. a da travs., daa Cmsa, teedo tilo eoobaei-
aeuio que agossa maiefiearnaal propala h.ver
. a-ao U .U.irait C.mprado por terearas
p .oa. e ell. d.do, vea decl.rar qae Ul not
ci. 4 Una. p.r qo.nt. p r i .A s sea > f*or d
Meaos, alguma eomproa
-tora, umb a pote atua-r 1
"Sai, 89 te Moreabro te 1887.
tf do
Advocado
(Foro cio e ecclesiastico)
Bacbare A.".'.nio de Latir e Soasa Ponte.
Ra te Imp-raior a. 37 \* andar.
Carnea, mnscisl.is e siague
Ri,uovin-e oom alguas vidroa aouiunte
da enuUao de oleo do iigalo -le baalho
de L.m uan A Kimp, renado effi *z o
radiu.l para todas as affacvSis do* pul
rlS s e di garanta, tosse, debilidade e
frsqu-sa do av-Utua, parda do oariiea e
lemaor9o. fjsiua em abaoloto todas na
sirtuies tnicas e nutritivas do oleo dd fi-
do de bacalho e do* hypsphosphttes,
a.oioaln dislo, pela ana forma da emul ,
Uo 00 amendoada, mnito na.is agradavel
ao goato e de mais fcil digestio do qa* o
oleo puro, ao qual rnuit-s pasaoas fa.en.
..bjeccAo por o nao poJerem resistir os es-^
tomagoe d'luadoa. 3
Cog ae Brazilei o
Fabricado por A. M. V-m-ms A G. oom
tid.s as regr-s preecript.i pela scieocia,
de purea* e sab r idntica ao cognac
eaArrtra. O Gogo-c Braailniro urna
encellte b^bi U, o melhor ne^Ur que
so po ie conhe.-er.
r.b a n. f.brioa o em todos o bo-
,ei.,r..ur.nu. deata i-i-Ude-
Ida experimental o'
Perfuaiaria A.meri-
caaa
i.alr DesHmel. eaepMao
L-mpa e i.npe,le a carie d s. denle, tira o mte
aht da b cea cara a. dorea te dentaae fortifica
aa geoT>-.
Dep it 1 :
Veras 4t .
Amor maternal
AS MAIS DE FAUILIA
Acabamos de 1er no importanti jornal
que v a luz la publi:idade na capital do
mperio 0 Paiz a seguinte publicacao,
qup, sam mais commentrios, qui trans-
crevemos :
. Dizia Napoleao I que, eduoando-se
a mulher preparava 83 o tuturo. o
< E de facto.
A mulher o principal motor do des-
envolvimeuto humano. Qaanto mais vir-
tuosa e illustrala fr, melhor.'a e mais
bem educados sarao os homena.
A mai a sentiaella vigilante que
vela a vida preciosa da emnea, a;ompa-
nhando a, desdo os p'i-nros vagidos at
o momento em que, feito hornera, trans-
p5s os humbraes da vida real.
E quantos desgostos, e que torturas
angustiosa*, os de uma mai qu> v seu
filho aiada pequenino, sem ter expressSes
para dizer o que sonte e, todava, goman-
do, chorando sob a influencia de um in-
commodo que, muitas vezea, sabido a
tempo, poderia ser debellado ?
Quera ai recorda destas sitaacSes
criticas, tSo commun8 ao viver de uma
mai, nao poier dtixar da curvar sa res-
petosamente ante a mulher -a p'.raonifi-
cacao do d-ivoUmento, da abn"g 19S0 e dos
mais puro3 e grandiosos aentiraeatos quo
se aninbam no coray&o humano !
. E como refl'xo desae muito respeito
que temos per ella, dirigimo-nos pgora s
rulis do famili", s delicadas edu adoras
da futura geracao.
. Mais do que aa p'-saoas adustas, as
criancas estao sujeitas as toases, defluxos,
constipado"3 o outras atfecfSes congeneres,
j pela sua dbil complejo e delicada
orginisacao, j pela sua curta idade qie
nao lhi.'S parmitta o oaquivarem-ao de um
golpe d'ar, por eaemplj, ou d'outro qual-
quer descuido.
Todos 8abem o que acontece neate
caso.
< A crianca, ura dia, deita-se coro a
voz pouco alterada e uma tossesinha in-
sigoiti ant^ que, aos proprios pais, passa
desaporjebi la; depois, no dia saguinte,
j aquellas pequeos indicios aggravam-
ae, vem-lha uma febricolasioba, ifjflamma-
se lhe a garganta e dahi uma angina ou
garrotilho, um momento.
Chama se o medico, quando, s vezas,
nao ha mais remedio para a doenca, e
aquella innocente crianeinba, eaperanga
jfagueira de uma familia inteirs, desappa-
rece repentinamente deizando os pais im-
mersns na mais acerba dor.. .
c Oh 1 mais, para quem escrevemoa,
lembrai-vos que a Providencia nunoa deixa
de soscorrer quem a ella confia 1
o E essa presciencia omnipotente, neate
caso, maniosta-ae noPeitoral jie_Gamba-
r remedio escolente, quSo milagro;
para as molestias do peito, germinadas, a
maior parte das vezes, na enanca por am
descuida da natureza dos que deizamos
aponudoa.
. Comprai, pois, o Peitoral de Cam-
bar e t-ireia preveoiHo a etrentualidade
terrivel de vos verdes pti.ados de rossos
lilhos.
< Aquello remedio ser mais um auxi-
liar do nosso devotamento, do vosao amor
maternal.
Hetfor.
HOMEOPATllA
DE
Catelan Frcres
De Pars
.lohnlo. tintaran, cartei-
ra*. etc.
Vemle-se na botica francesa
a da Cru n. 9t

' -
Clnica medica cirurgica
00
Dr, Alfredo Gaspar
KapecialidalePartos, m ilestias de senhota. e
D. 4, 2." hadar
Telephooe n. 926.
enancas.
EeaideaeiaBoa da Imperatns n. 4, 2.
Paarraaeia Aaerioeaa te V. N
IGAiitSS'
Dr. Paca Barreto
PROMOTOR PUBLICO
Advocad
f*W -aff

i saTHAW
a-V ir-av--------------------------^2Z:---------------


o do i'crD&HibiMMK- U4H
1
lezembro de 13S7
iaifutiris U hB
rara 1888
A. Uststta ftw!*, PrJiawo *<>
lid*" Bt-n ti Sra- a lajeo cava
|kJrM4, at o presante, coa
MM MJntnru de jornae. 0-ttrosie. deveed -
tata ar en Dweahro proxia es 4* correte no>, pera evitar i-itorran>Ii ni eo-
tts**, sede o oeavaaaio d ntctdaraa Mu cd-a
l ,lir Ltvrari PruNM. m asnillo de ssrern
irfmc1 d'* agatcra.
s^ BHi cas d't)4ai( dar u* prava d gr.
tiAla 4M seas dgaos consta acwgnsate
deetc aidal*, sprovaiu alhora de eabt > para
tasar m v antojosa rediscie ce s*i prec> a
StOTaatT aabliea'ia u n>o preci eorrcote.
Caatella
O Bes. aasigeaotes previuim-ae oc sa sajei
toase tete gentiles di ubireblr reacio do*
ssigatat* ifc iern.e de.te eetefciteeieteeto,
maasilnnli-------------T"** bai d eoslioct,
sedad* porte a p -r :* mol iranio ataigsataraa,
aceaMtteaao at a'T.s d Colifo-nia, talves pira
dxaarte Mei n di<-i j de a nor rec Jop->aa de
4Ma euciacadoa-ih-i tia* liaito don te seto.
LIVRARIA. FRANOEZA
3 Bne *riaaclre de Maree
Leonor Porto
Roa lo Imperador a. 4*
Primeiro andar
C-atin a execatar os oai* diSoeit
Srurin-a reeebiia de Lwidres, Pari
Litbo. e Rio de J*ue:r).
Prima em perfeiclo le costara, em bre -
vidade, aoiicitiie *x\ p'ec. e fiao
gMto. __ ___ _,_
"TJrSimdes Bjrbsi
Clinict do Dr. Simois Barbosa, Eep;
oialids les : partos, molestias de tenborsa
0 da crisocat.
Consultorio ra do Marja^s da Otin-
da n. 64- consulu da 1 ii 3 horas da
Urde.
Rosideocia iut la SoloJaie a. 7.
T-'l-ohooe d. 213.
Oculista

I
I
l>r. Brrelo Seinpaio, medico ocu-
lista, ex-chete i-.- clnica do Dr. de
Wecker, '1* ciusultaa d* raeio dia s
3 horas da t.trd^, no 1. andar da eaae
a. 51 a ra Jo ranlo U* Victoria, ex-
cepto nos dominrfoae das a^alifaendo.
Residencia ra Sc-te de Se'eabro n.
34. Eutrada pila na I* Saudade n. 25.
I'
j
!
Clnica do i)r. Silva Ferreira
Eepecialidaics : rn/.eitiaa de Sdoborae a de
pe le.
Consultas de 1 ai 3 horas
Raa d Ctde'a n. 53.
ReeideaeaRa d> Cooia da Baa- Vista 24 I
Tel^phone n. 41
Dr. Mello Gomes
MEDICO PARTBIRO
41-Boa Hr,a do Roarl -4 4
Oade tena coasultoiu < renJ'n-M, e pola ter
praearadj a qaalquer tur* i> da e da njite.
Espeialidal* : f or, in)!-stin das seohiras e
dj pulmio, sypni'is e esire tameotJ d* oreCbra.
Coasu'tas : 10 a> raiio di i.
Telefone 374
Df. Carpir Lti
tii: dico
Tem o Ka escriptorio i ra Duque de Caiia
a. 74, das l'i as 2 borai da tarde, e d-.'sta hir
em diante eco su> rejideicia i mi da Sn'a
Croa n. 1.
Especialida leamoeitias de senborvs e cran-
e.Telophoa- n 3J-5
.0MMEBC10
!bTs presos e issgmtiras 4c
jomes para 1888
Moda llrawtraedfcoio ewaipUta
- .iauo adicfio m> ha
La Priotemp i aaelavjr edlccAo
Ls Coquet valaor edieeia
Ecroa la la moda alai frararaa
Taillear asolaras
Joaraal dea TaiiUors grande adieata
Bnrae det deai atiodaj
La Na'.ure
L'I.I uualiao
U Musite litas-r
Tbe Oraphi
Tty; Itlnjtred Liados Kewt
7|*0
1*000
19VHlO
16sW0u
12*0J
UtfM
SM00U
14/100
15*00U
ftJUOU
34VN0
A aWTACjLOJjraal de otadas pariaiaMes de-
dicado as seaboris braaOsiras. PabCea a esa
portagaei s 15 e W de eada aae.
Cate jar jal coleos aeree, da 3.0 X) gravaras da
anda. da4idoiirabrbo do eaabira, M figa-
rinoe colorida, 12 filhas graodet reprodonndo
900 aaoldes a tem abo natural etc., etc., coa 350
p-arinas de aearo, ptrta eiplieatlva e parte litta
rana.
A asaifeftUra qae castora ai* agora 14/ sari
asa I88d apenas da l'i
Alees dea jas joroses a asseosa easa recebe as-
si^oatoraa para qssesqar ootrjs, *m coalie5ea
ideaCieas. At ssaigoataras deveea ser paga* aa
to^padaoMate oa as eatrega do priaseiro oa-
mere.
Tambem ree.be saaigaataraa por 6 meses.
I.lvrarla Fraeeza
Emulso de Lanman
*& Kemp
A EmaUo da ol -o da figado de baca-
lh4o corn ot hipopboaphitoa de cal, toda sai
potasas, preparada pela acreditada case
de Lanman A Kemp da Nora York,
meUnr, a maia perfeita, a a mas eScaa e
agradare! qae ai agir aa too ofFereci le
ao pablico.
E' um regenerador pideroso daa coaati
tui(0ea debis um remedio corto par
tidas aa affeocSea do paito, da garganta t
dos pnlmSes.
Use as s a Emulaio da Lanman d
Kemp nSe eanfandiado-a com aa oatraa.
Vende se em todas as drogaras a pbar
n.
Dr Lnapes Peanoa
Medies e operad .r
Reaidaocia -Boa Larga de Roaario
38 l'aadar.
Coniultorio Raa do Bora Joma a. SO
1* andar.
CaaulUa-Dat 12 s 3 bor.u da tar
da.
Chamados A qoalquer bora.
MEDICO HOMEOPATHA
l)r. Balthazar da Siiveira
R
Especialidadesfebrea, maleatias daa
orteocaa, d'j urgaoa raapiratertea ada
qoalquer enastado psn
!*
Pratta aa a
}{
D
Todos as raa.rada deven ser unci-
dos pbaraaaeia do Dr. Sabino, i raa da
Bario da Victoria n. 49, onda te iodieari
sua retideu?'a .
:
Dr. Coellio Leitc
5
Participa a aeaa -cuentea e amigos que
tem en consultorio na raa Duque do Ca-
sias n. 57 1* andar, onde ser encontrado
de 12 s 3 da tarde todos os du c
retida proTtaoriameute na raa do Hospital
Portugus n. 14.
EDITAES
mizo dos
Facetada
FeltOR da
Nacional
Etcrieo Reg Barrea
Peraof o 8r. Dr. jais substituto dos Peitoi di
Pastada Liodulpbo iabello C rreia de Araab, se
vender em praoa panlii a ao dia 1* dj Tlndouro
mea de Detembro, pelas 11 horas da manoA d^poie
da aodi'-ocia qae teri lugar sate da por ser o da
ae U dominio til do terreno de marinba, n 82 lito
a raa da C-elhoi ao Cacada Capib>ribe iregaeiia
macu.
5&C
Malheraaticas
Hebastia-) Ltcerli d'Aloteida, n slumoo ds Es
cola-M l'ar, achandi-se babiiitedo a teceioomr
Arithaaetica. Ge mct/ia, Tri^oooavetria e Algebra,
eooto proTa-o coa atteita I >s qae exhibir sos in-
tereatadov ffarece-e aoa directore da cc-gie,
ps de f silbti e a qaem tau r qae de seas terri
coa poasa se atilisar ; pedeodo a.'r procurado i
ra da Auroro n. 53. 2* aadar oa k roa daa La-
ranrairaa. ied*ee*o do Biwxrjlo.
II (uvici siertico ciousteic
'{}
Dr. Barros Carnciro
RA DU(UB DE C%X14.S N 88
! ANDAS
Comuliat lmente mu ter$3i, quintas
e tahbao*
Da 1 bora ai 3 da Urde.
Chamado por eteripto.
Telcsaasiar) 104
Consultorio medico-
cirurgico
O Dr. Castro Jetus tem 0 aeu consul-
torio a rus io Cim Jess (antig da C'ui]
23, l.- anlar.
lloras de roasaltas
Das 11 s 2 da tarde. A noite ser
encontrad} no sitio a traveass doa Reme-
dios o. 7.
Boki -oaanarrt-ial
OTA<,Ed OfPIClAKS DI JOSTA Djs'
COk
Uatras
ama.
keX-TOREa
Rtaf:. 3i) de Sicm'.rj te
hrpothecari is ig jurjs,
1S37
a t#500 cada
Sa hora da oolaa
/eudiTam-se :
100 le'.ras a.rpothecaraa.
> pres;denln,
\ntonio Leonardo Rodrigue.
O teuretano.
tdaard) Dubeax.
rela da tifanJeia
sauuLi oa 28 ot iotuisso a 3 di disbso
oa lv.
(Vi de o Diario de 27 'le NorsaabroJ
oslaaenlo kaorarl
aterra. 30 oa BOTSusao aa 1887
I-BACA DO RECIPE
O baoeos oten ti era m ni baldo a arfsat t-
oeiia de b.n'.em, isio 23 d., daa lo, prea, depoia
do meto dia a 23 I 16, aebaadi p>oca diasoaicto
a* pirte do* toaadorea, qae caparas obter metho-
re eoodicea mais ur i .
Papel partico'ar f >t pasiado a 23 SIS a o -
cada teihou firmiasimj..
PRACV lO RIO DE JA SEIBO
O aereado abri com a tasa de 33 15/16 basca-
re, aoaiaal, dando oe baoeoa de toeia dia < m
diaate a 33 d devido ao moriaento de.a*gocio
ees rafe esperado amaabi.
As tabellas expoatas a^ui fjram est-\ :
Oo Leamos Rasa :
Masosvado porgad>
Orulo
Rtame
14540 a IsVHO
14100 a 14500
laf-JO a 1430)
CoiatrAo le alsotlo
km 30 os aoTaasao os 1887
Poram eti-cluad-i vendas do de 1* aorta So ser-
lio oa rata> u 64800 por 15 krlos.
eairadaa das arar as al(oddu
MBS DS BOTSaSBO
Asntoar
Entrada Das
B-reacaj......2 4 i'J
80
n
28
n
Sa.
159 106
343
19.682
1-.2H.S
146.036
9 201
*) dip d asta
i*adre....... al.'4
l'ana........ 413 !!7
ttelia........ . , 417
riaabargo...... 513 5(8
Partos!...... Naw^fork ... 331 aft 24RO
_i -
Oo lsTBUACioar. :
HO di d aaVa
Loadre....... 3t xtiV*
Pai........ 413 . 417
Itette........ , m 417
aaotbwga)..... 13 3
Liaboa o Porto..... . 31
rriaolpaes eidadea de Porta-
aal- -...... W
New-lork......
Oo Errt' n H4sw :
90dJe i-uta
trtodre....... SS n J4
-Tana. ..... 413 117
tala....... . . 417
ssabargo...... 513 MI
Miabaa Porte..... 131 333
arteajipaes sida das de P'Ttu-
<'........ 288
'.'joras .... 3BI
' -a da Madaira .... m
. . ?180
Coittcao ate aa atacar
Sl 80 DB OTSXBBO na 1887
A Auoaafo Commeretal Agrcola, regs
*xo, Ldgns ao agrieslter, oorI5k>
ato..... 24OJ a 34800
labal ...
polTerisado.
une 3 aaperior .
*'boa .
Aa regalar .
Vapores....... 8 4
V/is-renea de Caroar 2 4
Anisase...... 3 4
Via-rerraa da 8. Praaciseo 2 4
Va-ferrea de Liaosiro i
boma. 440 656
iasoasa
Entradaa
dareacat ......
Vapores......
Va-terrea ds C*rua:
Aniaaa .
Via-lenca doaL Francisco .
Va-farrea deXimoeiro .
Boaaa. 36.711
------
fre-t asento*
Vcnva fechado* oa sos asnos segotoUs <
Bares o rueg K'aoa para carrejar iqui,
coa destiou ao Eatadoe-Uoidoa, arar a 21/6.
Barca mg. Cai.Aat, para earregar na t*ara-
byoa, ei deatioo sea atetad-Uai tea, atar a
36/.
tersa
da Rd i-Viste, perteoeeate s Joao Prne-i P.
redes Porto,boje s eos filba, avallado por 2004,
uiaa cau*a de earregar trjoles arria denominada
Eipi/ito Saato, a qual sa soba ompre no IJaes da
Deteoclo, perteoeeate a Autonio Jsciotbo Birgea,
avaiaia per 3004, cuj^s baos io veolidoa por te*
rem sid> peoborades pira pagaaen'.o \ Paitada
Ncio i-.l e ara*
Recife 22 de Notembro de 1887.
O oliestodar da Paseada Nacioaal,
________aaa Mechado Bottlko.
O Dr. Thomaz Qarcen Harankot MonUtdfrq,
commendadorda Imperial Ordem da Rota,
juiz de direito especial do eommercio data
cidaie do Recife, capital da provincia de
Ptrnambuco, por Su Maaettade Impe-
rial e Constitucional, o Sr. D. Pedro II,
a qaem Deus guarde, etc..
Paca i ab-ras qoe o prsseata eoilal /ir>rt oo
dfll ni ticia tiverem qae so sebs sbirts a falleo-
cia d.- Lj renco Ba tos A Mate pela teotenca do
th-cr egoiate :
Seateocs:Ea face da petic'o de i tltub
iofl., e eonfissao de fl*., declaro berta a tal
leneta doi oegosaates Looracco Basto* de Mai
a datar da 30 di cirreote mes. Sirra de csra-
dor fiaal o Dr. Jo*o Clodoalio di M. La.
I'.-1 '..'da-se a arrreaMscAs da lirroi e da au,
m cajo acto nOBuearei depisitario proTitorio
r'i, .<- pabliea a tal'eicia pir editaet ciaro-
quemte oe credires para no da primairo de De-
a mbro ai meio dia na sala daa aeiieieW.
C'jatua pela masa.
k>cife, 26 de N,vembr> de 1837 Tionai
arces Prannos Montenegro.
Kin virtade deeta ai o ha seoteot o retpee iro
earrivo ft patsar o preeeots edit.l purcuj
h or convoco o credo.ei d rtforida maasi paraj
coi parecer no dia prtmwro de Oeaeiabro, a*aek
dia, oa asi ds* sudicacisa, fia de alegeram dt/~
positario.
E para qae ebegue ao fr.uhecimo-ito da todos
aa panoa o presente qa* aera pablieado pe im.
pren/a e afllzado nj logar do afetame.
.Jado a paitado n-*ta cidade do Recite, ot 36
de Nivetnhro da 1887.
Ea Jos Prti.k'io de Aleaesr Lia, aabacrevo.
leoaat Carees Paranios Montenegro.
Vr drapsetsatl
Vap. iog. Naw-Caaea tbido
para :
Mar York
88.945
Carreg, diversos.
eoact ta aatnrsr masca
5falot deaaiacaiadoa
Lg. mg. May C'ir, anida bontea, iavou
para:
Mrw.yk 8.794 a*eco coa astusar mascavad..
Carr^. Bhaekara Nvedbaa C
Ldg. mr Priseills, 4 sabir lata para :
arar-York : 13.000 acco com assscsr aaate*
TB'O.
Carreg. Lera 4 Pllbo.
Ja-at* m carta
Barca naclwirl .'/arte .tNaWuaa, par o Rio U/an-
de da Bal.
Sesee, aoraagaeaas Um, pata Estad, a -Unidos.
Bares aglesa Cypier, pata E.uJ-Uaido.
Barca laclas % Berta, tara Es'ados-Utdos.
Barca Boroeguanat Andreas Rus, para Eateds*
Uoidsa.
Barca niraega Brisas ingles Union, para Estadas-ijaidos.
Briarae aacioaai Prtatrra, para o Rio Grande do
SjI .
Ugar noraeguente Anne, para Montevideo.
Lugar aoraegacQae Snme, pan Eatedoi-Uaidas.
Lu Lugar inglea JiaeeaVa, para Naw-York.
Lfi Patacho alteis .4ite.se. para o Rio de Jase
VapiriagUt JTnaefvm. para Liverpool.
yspor ingle 'ortease, pata Nsw Y
r -fsvios a aescarsaa
'- Siriddeeen, carato.
Mtidspad, entelo.
Brua frnta Benamlt, car vio.
o **, XiSk \W** ***reae Prorreat, earTio.
^?5 l%t Evm a^aaoWil, esrvte.
&i&tB&SmZirs>s-
Brigae diasairques .4ane jiurit, xarquo.
Escuna alleoai Vantiaio, xarqoe.
Escuna i.orucgueuae Rtfonn, xarque.
Lagar n iraegaease Chr.tt ne Eusateth, carrlo..
Lgkringitt I'oa, baealbio.
Patacho dinamarauaa Mette Katrine, isrqo.
Patacno lgica Vtnlure, fariob de trigo e bru.
Patecb i Doroegnena Li tpaoso, car vio.
Patacho poitugoet anny, vinho.
ItaportacAo
Vapor nacional Principe do Qram-Pard, entrado
da Babia e eacala ea 39 do correte a consignado
a D.mingot Alvrs Wttbetia ; aanifeatea l
A t ii< ese rana 1 000 aaeeas a Joa da SA La-
do, 116 t ordea. 43 a J 1. Boswall.
C'-jur. aecc"* salgados 148 a Joa da Si Leitlo.
Jaearandi 50 toro ao oonsigaalario.
Mi.h. 2000sacoo na araao, 1JJ50 i ordea
Peliea de eaara 13 amarrado* a H. Londgrro A
C, 4 a Jas da S4 Ludo.
dalla 480 aaeio* a H. Nueecb At C.
Vapor nacional S. Francisco, ebegado da Babia
e escala, asa 39 do c reate a contignado a Cob
panbia peroambuesoa; aaoifeatoo :
Alcudia ota raa* 346 aotat a Joaqoia da Sirva
Carneiro.
Aaaacar 148 secos so asesto
Uirnea vaaia 664 i ordea.
. Coaioso 1 aaceu a Joaqauo Daarte Sixo^t
AC.
PascodaaS caix-a 4 wdea.
Mllso 1.621 aecoa a Joa de 84 Laido, 60 a J.
da Sur Caraaire, 143 a Pereira Caiseiro C
Podra de a u .lur 100 a Albino Silva A C.
Pipa a vaaias 50 ordena.
O procurador doa feito da fasenda
provincial tendo reoabido dv Tbeaooro s
relscAo abaixo transcripta doa devedores
do imposto da 20 por canto obre o valor
locativo do* predios onde sa ezercer qual-
qurr industria e prufiaalo do exercicio de
1885 a 1886, que deixaram de pagar no
tee*no competente, declara aos meamos de-
vedores que Ibet fioa marcado o prasa de
30 diaa, a contar da pablicacBo do pre-
sento edita!, para recolherem a importan-
cia de leus debito Rjcebedoria Provin-
cial cooi guia da aecefto do contencioso,
certosde qae fiado este praaj se proceder
a cobranca juJicialmento.
Recife, 1 de Novembn da 1887.
O procurado.* dos feitos,
Miguel Jos de Alar i la Pernambaco.
Relacio dos deved ,rct do impott de 20 % obre
o valor locativo dos piedio* oade e exerc^r
qualqaer iudattria e profljsao. no exeroicio de
1885 a 1886, que deixaram de pgar no tempo
competente.
L-ga do Koasrio n. 19. Lona 6t C. 504400
Pedro Afl nao n 17. Luis da Silva 374800
Larga da 8. P-dro n. 1 Luis Praacia-
codaaCtagaa 184144
Imperial n. 15. Lourenoo Tboaas da
Silva 154120
laperatria a. 17. LadiaMo Rio da Sil-
va Caapo 184144
Dita n. 43. Leoncio Jos Pilar 374800
Couda d'Ea n. 1. Lai Antonio Al ve
* ds Parifieco 184141
Doaiingoa Jo. Martias n. 91. Luis
(jncelve de .Vuia Pradiqae 154120
Boa Jeaat a 44. Me.ides & C. 884200
Largo do Corpo Santo n. 4. Maniel
Pranciaeo Pereira 634000
Vigario Tenorio n. 25. D Mara 2014600
Barrete de Menetct n. 16. Melcbia-
des Tneodoro 304240
Am^rin o. 3L Mara Baptiate de Mello 3->440
Cae* da Companba n. 2. Manoel Jo3
Danta* Jumor 604480
Dita n. 8. Marcolino de Souta Tra
vasao 3524800
Madre de Deas n. 16. Janoel Marce-
lino Monteiro 604180
Dita n. 8. Mari Angela M. Pitla 151420J
Domingo Jos Mar'.io n 62 Moara
A C. 6044*0
Visconde de Iteparic* n. 27. Manoel
Paulo Botelbo 484384
Dita n. 8b. Maooel Joaquim Lopes de
" Aaevedo 44360
8. Jorge n. 112 Manoel (Jomes Cha-
ves 304210
Bario do Triun.(-hj o 67. Ma:i H Pe-
reira da Costa U.rb ilt-t i 75460o
Imperador n. 23. Manuel Joaquim ot
S.ut a 244212
Dita n 9 Mmiel (Jjoc,lve A Dita n. 43. Mara C. B.nJcira de Ma-
ga i niet 7556*0!
Pale de i'edro II n. 4. Manoel Car-
doto de Siuxa 604480 '
Daqua de Caxnt n 18 M. Roa Oli-
veira 37|800 ]
Di: n 19. Manoel Pt-nte 254200
Di'a n. 33. MelcbuJ Francisco das
Cbagaa e Silva 75460J
Dita a 39 Mtaoel Joj:im de Mi-
randa 5249^0
Ctbugi n. 1. Manoel Monteiro Braga 604490
i* de Marco n. 17. Min.\ Miquiiioa 504100
Tra reas d Crosea n. i 1. dauocl Joa-
quim Al ves Rioeiro 504400
Lrg* do Rosario n. SO. Mme. Mari
Leonor C Bra
K.tnita do Batano n. 30. Marcelino
J t Joaquim Correa 224680
Largo do Paraixo n. 29. Manoel Af
(>uo Regaetra l">-'>!0
Travista dos Expelos a. 18- Manoel
Ramos da Cuoba 254-'0 )
It-iuaa provincial :
Dj dia 2 a 29 199.0144471
dem de 30 8 991,503
208.038 4974
Sorama total l,433:47o758
Segunda teccio da Aifandrga, 30 de Novembro
da 1887.
O tbesooreiro Ftorcnc'e Dennguts.
O ebefe da accesoto e:a.
Brrebrdarla (tsrs\l
Oo da 2 a 39 37:2624975
Idea de 80 2 181*010
Fogo n. 18. Msnotl Iraacio Gomes de
Meo
Livramento n. 82. Mae. Maris Jos
de Paria Bimoee
Penba n. 23. Mara Prsnciaaa doa Ao -
jo.
Dita n. 4. Manoel Antonio Cerdoso
Marcilio Diat n. 5, Manoel Gemido
dos Saotos
Dita n. 63. Martiniano Jea E. de
Gonveis
Dita n. 73. Miguel Franuiaco de A-
aia
Coronel Susaiana n. 32. Maoeel Fran-
cisco Besen*
Marques do Herval n. 14. Mme. Ma-
ri Porto
Dita n... i. Mara Porciuucula
Cabugi a. 2 C Mello A C.
Larsaigeira ni. 31 a 93. Magalbet
AC.
Larga do Roaario n. 33. Miguel Mar-
tina & C.
Marcilio Ditt n. 90. Manoel Martios
Vianaa
Dita n. 121. Manoel Gimes de Oli-
veira
Dita n. 93. Manoel Albertiuo di Car-
valho
Dita .o. 95. Manos; Pedro Bstit de,
A mor m
Diten. 127. Maiest Goaet da Sil
veira.
Vidal de Negreiroi n. 16. Uaztmiaoo
de Barrot Machado
Aaaoapcio n. 4. Manoel Antonio Apo-
linario
Imp riai n. 286. .Manoel Tavarea de
Mello
Dita n. 254 A' O mesooo
Cndeda B.-Vista n. 77 A. Maaocl
Paulo de Albuquerqae
Imperatriz n. 43. Mana A. de Soasa
Cado
Aurora n 161. Martiaa & B istoa
Kisri i ii 60. Manuel Pedro de Cae-
tro Lima
Vucoada de Govaana a ... Manoel
Nanea da Silva
Dita n... Manoel dos Santos Barros
UreoaUa o. 4 C. Manoel Carpinteiro
da Soasa
Capanga a. 87. O metmo
Viaconde de Gjyaaus n. 219. mes-
ao
Capuu .-a n. 35. Maximiaao da Silva
Carneiro
Pedro Afionao n. 32. Mauoel Luis
Conde d'Ea n. 5. Nicanor Parura Mar-
tios
Visconde de Pelitas o. 45 Neator Cor-
biounj do Socorro
Aurora u, 177 Nicolao Jos La letn
Vigario Tenorio n. 18. OliVcira 4 C.
L-irgod-tPtiiiiaii.il. Olivoira Caa-
tr.ct O
Piret o. 4v A 03 meamos
A-s.irnpv'.o i 10 Orgm.'ia Cardoso
de Mello
i Bccco do Calab-ucj u. 7 UliVcira
-S- azi acC
Vigario Tea rio u. 11. Paturniiaa e-
cilio da F. li.r.ja
Compa-ibia P>.ruambacana n. 13. Pe-
dro Aivet du Azevcd)
Beatauraco u. 51. Podio Soriano do
Espirito Santo
Vizconde de Itaparici n. 37. Pertira
A C.
Viaccnde do luhama n. 2 A. Paulino
d* SilT'ira Pmto
Conde da Bia-Viafa u. 62. P^ulo Jobo
M ale- da Silva
Brrelo de .rt-.-u^-a-s u 16 A. Rosa
Gomes da Costa
Uojiingos Jos Martina d. 52. Rjiri-
guts St C.
Lirao {tiras ii 16. RiSti? Xavier de
Souxa Foas-ca
Lirgo do C.ii.n u 18. Rjberto Fron-
disco Furtado
Travesta dae Cruxes n. 2. IliJrigues
Braga & C.
Largo do Mercado o. 9. Ribeiri & C-
3.11 reto do Menezes n. 4. Silvinu Joo
de Barros
Domingoa Jus Martina n. 16. Solido-
nio Al ves di Costa
Travesea de Dcmingos Jos Marti as
b. 4. Sergio Jos Rodrigues da Costa
Travesea do Antouio Portj n. 3. Se-
bastiio Fabio da Si -/.a
Trav-'Sea das Croaes n. 8. Seixas A C-
Estrena do R>sario n. 2. Snlustiano
184144
254200
244213
184144
454360
304240
25J2O0
304210
254300
75460)
1264000
2114680
7546 0
254200
374800
254200
2>4)0J
504400
204160
364288
174136
174138
304240
254,00
754600
184144
301240
304-'40
484384
484384
244212
244212
50l(.o
l-iill
l-.iill
75600
604180
36423-
3J4210
30J240
754600
154360
304210
6044:0
604430
374800
134141
50 100
604180
364288
374300
75460O
37480J
244212
6)4160
?04240
304240
7480J
Perelt' do Nascimento
Dita n. 39. Silvio i Gomes Porto
Fo ceicAo
Pedro Affonao n. 52. Severino Olaudin
Marcilio Diat n. 36 A. Saturnino Dio-
nisio de Atevedo
Trinebeirai o. 8. Silva Pinto z C
Marcilio D.aa n. 88. Silva ce Irmo
Vidal de Negreiros n. 19. Secaodino
Alvea de Abren
C.mmercio n. 32. Telegrapbo subma-
rino
Dita n. 32. Teregrapho Weratern Bra-
ailian
Bsrreto de Meoezes a. 3. Tberesa Ca-
rolina de Medeiros ,
Bom Jiou n. 49. Thomaz Jos de
Quemi)
Bario da Victoria o. 32. Mme. Tbeard
Larangrtiras n. 30. Tneodoro da Silva
Caen pello
Dita n. 1/7 D Tneodoro Jos Ramos
de Mello
Vidal da Negreiios n. 96. Tertuliano
Xavier da Cruz
Imperatriz o. 37. Thiago V^.tjc Pe-
roira
Domingos Joa Martin,, /iuva
Eustorgio
Imperador n. 39. Viuva frt_O
Dita n. 69. Vicente da Psiiio
1 de Marco n. 18. Victoria J-i Bor-
nardi
Marcilio Dias n. 34. Viuva de Manoel
Moraes de O.iveira
Pernambueanas n. 28. Viesnte Ferrei-
ra de S-int'Anna
Fogo n. 18. Vicente Lima
Seccii do coutencios) do Tbcscuro
14 de Novembro de 1887.
Manuel do Nascimento S.
1* offi lial.
754600
504400
184144
304240
184144
754600
504400
154120
754600
1004800
304240
904720
374800
424336
604480
155120
184!44
604480
644083
754600
50410 J
75o00
374800
60430
Proviucial
BdttS,

i'
-
-
Thtsouraria de Fa-
zenda
Neata estacSo e oa secca) da pasadoria pagum.
se h-jji as Beguiu'.e.B folliaa :
Presidencia, Relacio, Faeuldade de Direito,
Tiiesouraria e Eiereito.
Piigadiria da Tliejoumria Ja Fazeada. 1 ie
Dez.mbro de 1887.
O escrivao
H"liudorj C. de iveira Coragenj.
Cap.*. Conciliafo do
Lavradi
Cmvido os socios cipituiares a comprec?rpin
domingo 4 le Dezenbro, 3 11 horas di uianha,
afim de o|rger-se "s anecioriHr03 p-.-a o u:uro
aoQ3 de 1883 1839.O secretario.
U. Sunta Marta32.
Co'panliia d eificaco
F-ci constar ao9 Srs. acrovstas cf3U!dores
das aegoes abaixo notadas, que termioou hontem
o segundo pmzo a que refere-so o art. S do3 es-
tatu'cs, e quecim'ca a correr h:je, terminaudo no
d:a 29 de Dizembro prexmo futuro o ultimo pra-
zo concedido p-l> alludilo art. 8, pira o recolhi-
oiento d 8a pro^tafio do capital, mediante o pre-
mio d? 20 /0 8 -bre ii i otrada r-;Bpectiva : 1446 a
1455, 1796 a 1805, 1SI8 a 1825, 618 a 621, 618,
557 a 581, 1661 a 1885.
Recife, SO de Novembro ue 1887.
Ji Mentzet.
Gerente.
Aviso
------ 39:4444015
ttecebedoria provincial
Uo dia 3 s 29 30:358*413
Ida de 30 2:8654041
Bteire ominase
:* da 2 39 12.691499J
Ida i. a. 3'J 4
33.223 i 454
12:6914990
=------
Kxportaro
-* js lovsaaao na 1887
Poro o estertor
Na bares soraegaense Cate, carregram :
Para Liverpool, M. Lisa 4 C. 300 aaosa* aom
18^66 kilos deaigodio; P. Carneira A C. 60U
coa 37,600 kilo de tancar raaeeavado.
-' Xj vapor ioglr Portense, earrugaram :
ftrn New Yak, J. Pater de C 8.S00 eaecit
coa 637,500 kilo* de aseoesr aaacavado ; F. Cal-
eta A Fiihi 1000 aaecos com 160,000 kilo d>
sarocsr aascavade.
So lugar iosHes Cffher, csrregarsa :
Para New York, M. J. da Rocha 382 acto*
aoa 21,160 kilo da a-.sucar mas cava i o -, J. S
L -ri A Pilbo 430 aoaea coa 81,5o0 ki.os de
assucar asaca vado.
Ni ."ufar inglez Reinal, carregaraa :
Para N. w-Yuk. Jala cefrado 3,000 saces
coa 235,000 a-rlos da aesooar asasravado
)a barca nora^gaease Ida, carregaraa :
Para New-York, r. asedo a Pilbo 00 sec.s
coa 83^00 kilos ue ssaucar asacavada.
i*ar americano Pr tdUa, carregaraa :
Para New York, J. S Liyo A Pilbo 5.004 tace.
coa 37,3>ii kiloa dssttaear ataaeavado.
Potra o atersor
Ha vapor nacioaal Par, eetrtetom :
Pata Para, P. C. ds Alcntara 600 barrica
00a 43,480 kilo ds awaoesr braoco.
Nq vapor iofte* drestaade*, csuregarsm :
Para Santo, H Burle At U 1,90 acco* asa
7x480 kilo da assucar braceo 1.3.-2 ditet coa
83,620 ditos de d.to aaacavado ; G. Reg 400
saceos com 34,000 kiloa da aesaear brinco e 400
ditos com 34,000 ditos de dita sesvaoo ; J. J.
Maraa 30J aaee-> coa 12,0JO kilos de assucar
braceo e 800 ditea cote 48,000 ditos de dito rana-
ftendlaBeaios pablloos
aras ds aOvaaaac
Al/astaava
Meada treral :
o Oa 3 a 39
Idas e 80 175
errtdo aSaalelpatl de t). doa
O movimonto daato Macado 00 dia 89 de No-
vembro f<- o aegsiote:
fr-Dtraraa :
48 boii pesando 6,427 kiloa, sendo de Oliveira
Castro, 37 ditas de 1 qualidade, 6 di-
to ds 9* a 16 particulares.
401 kiloa de peixe a 30 ris 81020
130 barga da feriaba a 300 ris 244C0j
14 ditas Ce fruttaa divertas a
800 ts. 44900
11 Uboleiroa a 300 rei 34200
14 Sstsoa s 300 ris 84800
Pora* ocesasdos :
25 columna a 600 r.r 154000
30 eompartimento da farias a
600 ri. 104000
31 ditea de comida a 500 rete 10*500
55 ditos At legme a 400 rn 22*000
34 ditea ds fateodaa a 400 r 1 134600
19 ditea de sino a 700 ris 1343H
II dito da tressorai a 600 rete 6*600
10 talbos a 94 30*000
9 ditos a 14 94000
A Oliveira Castro A C:
54 tainos s 14 54400b
i).:va ter ido arrecadada oestes dita a
quanria de 2154220
fveadimento ds das 1 a 38 do cor-
rento 5:7924360
ri rracaJao liquido ate boje 6:0174580
Precoa do dia :
Canse vade de 900 a 400 ria u kilo. .
Carneiro de 720 a 800 rea idea.
Saino de 660 a 640 rea idea.
ranuba de 30J a 240 ria a cala
Milbo do 240 a 28'J rii dem
ao de 409 a 560 idein.
ustsid*>iire rsabilcc
raut abatidas no Matadcaro da Cabanas 91
rexea para o rormitri do dia 39 do Novembro.
dselo: 59 res* porte .icen te a Oliveira Cattri,
fe 0-. e 32 a diversos.
Embercaeaftea aairtca no perto em
a> eje Noteabre
simnAtaS
Cacello eoaaig. Gome* de Msttos Iraia.
* UiquiOompachi Pernaabacsna.
Jagaaribea Coapaabia Peraambacann. *
Loya4 Loro A Pilco.
Lanego (cnbooeira de guerra).
Marta Angelinaeooeig. i L >jo A Filho.
Maia 14 Antonio da Oliveira Mala.
Praserei Amonm Irmioe A C.
Principe do Grio Para4 D. Alves Matheus.
P- altivoi Amorm I roaos A C.
Rival4 Aenorim Irmiis & C.
S. Francisco Companba Pernambacana.
BSTKAJJaBIBAS
Annaconsig. Pereira Carneiro z C.
Arcbmedeti Blackburn Necdban & C.
Anna Mara4 Bailar Oliveira & C.
Alwme4 H. Nuesch de C.
Andreas Riisi Wilson Son A C.
Bengali ordena.
Brodrene Wilion Son A C.
Cssckst W. W. Robilliard.
Catoi Wileon 8cn A C.
Cypber Lxdatene & C.
Cbristine Elisabetb Comp. Great \V. ot B. R
Chilena Via-terrea de S. Francisco.
Eleetra Juhnstoa Pater A C
Edward Sermni ordem.
Fraosiska4 Harmann Lunigrin ^ C.
Fannyi Amorim Irruios fe C.
Frnnek Wilson& crdem.
Frybyof ordem
Frutera4 N. J. Lrdatone & C.
Herte4 Johnston Pater A G.
Heleoe Hermano Lnndgrin A C-
Ida4 Niemeyer Cahn C
J. B. D4 Empresa do Gas.
Krooo He 1 mano Londgrin A C.
L-ifi oidem.
Lucille Johnston Pater fe C.
.i\v:nga:oaei Wilton Sons A C.
Mtte Katrine Bailar Oliveira Mjoner ordem.
Medelpad i Empresa do Gas.
May Cory4 Blackbnrn Needham A C.
May G. Reed4 Ponseca Irmao A C.
N iisbosdoi Comp'nbia Telegrsphics.
New Carnee Johnston Pater fe C.
Ohio i Wilson Sosa A C.
a Paragero Johnston Pater & C -
Poriu-nae J hfiston Pater A C.
Prsala4 ordea
Pregrccs- i Johnston Pater A C.
President Trotecbe4 Pereira Carneiro A C.
Rose of Devoo- Wilaoa Son fe C.
s Romeo 4 Fonitce Irmio & C.
Reed Roteconsig. 4 Comp. Recite Drainage.
Reigste4 Jobnaton Pater A C.
Raymond4 ordem.
.-i-trm -4 Aaorim Irmio A C.
B. Jcsepbconsig. Hermana Lnodgrin A C.
Sophie A Nicoline4 WiUoa Son A C.
Soriddeaen Eapreaa do Gai.
8undswall4 Dapresa do Gai.
Tigre-4 Baltar Oliveira os C.
Tare4 ordem.
IToion4 Jobnaton Pater A C.
Ventare4 Henry Forster & C.
Viola4 Blackburn Needham & C.
Ville de CearA4 Angosto Labille.
Waaland4 Jobo H. B.xwel C.
O Ij-nal # ladrea ter a embarcacio sabido
Previne ea aos s-'nhores passageiroa di eslrada
de f--rro do Rocife Caxane que tendo desappa-
recidj diversas c*deraeta3 de assigoaturas de '
claaae aem estarem carimbadas, e sendo o carim-
00 do mezemque sao vendidas, a nica prova de
sua legitima procedencia, nao podem ter valor
aquellas que cstejam sen o resDectivo carimbo.
Eacriptorio da cjmpanhia. 30 de Novembro de
1887.
DE LIVERPOOL
Marinera 15 de Dezembro.
DB SEW P0BT
Ailiaucaa 9 de Dezembro.
Vapore* A aablr
Arcbimedes boje, as 3 hjras da tarde, para Rio
de Janeiro e Santos.
Financeamanhi, s 4 horas da tarde, para N.w-
| York por Maranbio e Para.
Corytiba4 3, As 4 hars da tarde, para Hambur-
go e escala.
Maoiosa 3, s 6 horas da t-ir Je, para os porto
doral.
Principe do Grio Paraa 1, a: 2 horas da tarde,
para Baha e escala.
Jsguarybea 5, s 5 horas da tarde, para Cear
e escala.
Eqaateora 6, s 2 horas da larde, para Buenos-
Ayres e escala.
Navios entrar
Augustaie Swansea.
Amaliado Rio Grande do Sal.
Albermaledo Rio de Janeiro.
Dou Irmio do Porto.
Elyae Hayde L ires.
J. H. Mac Larrende Rio de Janeiro.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ranavola-de Carhff.
Tabordado Rio Grande do Sul

Taeres A entrar
dos rorros 00 sor.
Fi nance am an bi.
Curitybaaman ni.
Eapintu Santoa 7.
Tagasa 14.
Maranbiua 16.
Manso*a 26.
Taaara 29.
dos rosTos do Boara
Mana 3 de Desr-mbro.
PernambucoS 13.
Paria 33..
na sifflora
Equateura 6 da Deseabro.
Mosdego. 9.
Cotopaxi- 18.
Elba-a 24.
so auvms
Ville da Babt 7 de Deaembro.
Hoiimenlo do porto
Navios entrados no dia 30
Mo8sor-8 dias, hiati- nacional Deus te
guarde de 120 toneladas, equipsgem 4,
mestre Vicente Ferreira da Costa, ccrga
sal ; a Barthulomeu LourenQO,
Ri de Janeiro22 dias, barca inglez
Casket, de 329 'toneladas, equipsgem 7,
espita T. Coath, em lastro ; a W. W.
Robiliard. & C.
Tumiaco (R. da Colombia)103 dias, bar-
ca allemi Franck Wilson, de 337 tone-
ladas, equipsgem 10, capito W. Breek-
meyer, carga coos de palmeira ; \ or-
dem.
Cape lYwn (Cabo da Boa Esperaoca) 23
dias, patacho sueco Frhyof, de 254 to-
neladas, equipagom 8, capito F. O. Pe-
tersen, em lastro; a H. Lundgren & C.
Safados no mesmo dia
Santo" e osala vapor francs rf'e de
Cear, enra mandante J. Simonet, carga
varios Teneros.
T. e Rio Formoso Vapor nacional Oiquid,
commandante Souza Lobo, em lastro.
New-York Vapor inglez Yeto Comen,
commandante C. R- Anteraen, carga as-
sacar,
.raeaty Brigue allomlo Romeu, capitSa
J. C. F. Lubben, carga assucar.
LiverpoolBarca inglesa Rose oj De-
von, capitlo A. Dwell, carga assucar e..
ahrodSo.
Slaco Lugar inglez Red Rose, capit3o
D. M. Donerell, em lastro.
New-Yak Lugar iagloa May Cory, ca-
pitSo Joseph Gross, arg ssaucirr.
Parahyba Barca inglesa Casket, capito
T. Coatb, em lastro.
Terra Nova, -Barca inglesa Paragero, ca-
pitlo D. Thomas, em lastro,

->:


i
I
-
I
X

I
^tilstracio do* crrelo de
Peraambiico, em 99 de e-
TeMbr* de I 99.
CORBEIO UEBAL
Arrtmatac.&o do* tramporU* de mala
O adunoiatrador cuatpno'l' a circular Ja dire-
ctora geral do c.irre.o < W de Agooto aluno,
fas pobiieo que fien aireado o dia 80 Je D ea-
brj prxiaii pora o rcc'bimeoto de prorwu 4*
parUculare qao durante o exercifii da 1H88, qoei-
ram fater por contracto o arrieo da eoatdoecio da
Ah para o inferior da provincia, pirriolod'eala
reo rujio pr:
Noaaa 8-obora do 0' de Goranoa, paiianio por
I4Baraa* a Q Taon, de S S. Boato, paae*ado por Coi Oran lo, Grev.t,
Beaerro. Caroar, Rucbo Doce, S. Coartan da
Raposa e Bello Jardiea, diw< diaa.
8 Jlida Corda Grande, paMaodo p"r Ipojuea,
alna. Rio Fcrm i Tamandu, Uaa e Bar-
- reirua, de 4 eoa 4 dta
Jalo4de Tatarata, ptitanio pir Boro C uIbo,
Agaaa- Billa a Tacar ata, de 4 un i diaa
Ali. d Bauo, poetando pot Peaqeeirt, Cim-
bre e Olho da Aro d .a Bredos, d 4 eaa 4 diaa
Altiaho, piara.do por Bonito e Bebediur >, de 4
Leopoldina, pasaando por t Jote do Eeypto, lo-
eta-ire, Af.ga.dot dt Ingateira, Flor i, Tnoaphs,
Villa-Bella e K. Jote d Rello-M-nte, do 5 no 5
ja*.
S. Vieente, paitando por Alag a Socca, Allian-
ca, Viceoeia, Craangy e Timb a, de 4 m i
dio.
Jatob do Brrjo, pateando p r Pedro Tapida,
Pon Jardn), Veru-ut-. Taqutretinga, Santa Oo
e i>rjj, do 4 etn 4 dia
I Tolion, paaaando sor Santo Aotonio do Ta-,
Florala, Uairot e BdaViata, de 4 roa 4 diaa
tk-rtaooinh), jateando por Palman-a, Villa de
Agua Pr-ta t- Campo-Fro, le 4 etn 4 diaa.
Jurtmi, pialando por Belo d> .Hara, Ligda
>t)j Oalo a Panilla, de 4 em 4 da.
I'imb, paitando p r Ioarav e Govaona, de
i ra 4 da.
Correnfa, pistiadj p.r Garaubu-ii o Palineira^
de 4 mu 4 diai.
Oaricuiy, pululo p.r Salgueiro, Granito eEi
da 5 em 5 da
Boiqu--, paaaaido pr S. Beato, Alagiinbs e Po-
dra, de 4 ca 4 lias.
Al propfai drv..-ni ler uprejentalaa at aa 2
liora da t re do da marcado, em carta fachada.
per doplicata, c-ro dierin>inaco Jos preOoe do
ae-vico de cada oha, Paitando que u:o* t via
teja sellada, porm i mSaa aaa:g< a Ua p lo .rop >
nentea e Ka 6>d.iea. Nlo irio tomaina re
coa. I rae."o aa prrp.ataa em qne ( r BiiJ : o preco
': mi s Je una liuba eng'obadameat*.
Terio preferencia aa piopstas raa:! vart>jia>
rn preco e augmento de vie> m
Ut-ll
Affjnio d: R-gJ barr.r.
i Urphanainao CortraoGnrb
raalico
Nettp Orbanafi-, e oto n 5.S, e dir ^ido pjr I). Ano, Han tj e O.
Mari i Campotlj, abrir-ae-ba por Udo o correr de
Janeiro vindjoro, orn corto externo dfl pri /eir
lertra e oatro dr Imgut friocea c.>ro eiercicioa
sveraaeio p'.ra meninaa de 6 12 atoo.
I'.frni) er l.mitad-i o numero da alumaaa,
I'Ip 5 4< pcnoal q'i d-iejarein matricular abi
i loa fihii. que > tjrjtm n tr.ait red< {.ciaivcl
pira torem direito prelerencia.
A ueosalidal': er le TO). paga cm trimi
tro adiaotadj.
Kecife, -21 ii D-irmbro de 13s7 -
Monte de Soecorro de
Pernainbuc
Ciaraiatilde ela> (vera Imperial
Por deliberaedo* do eooteibo tweel deaU eu
'oriniento, faco public; qoe toi ada,ij para o
dia 14 dr Oeseanbro proaimo eiodaajro o leilio de
jjiaa qtje deven te ff-ctoar amaoat, tt do cor-
rate, por Balo coaeir etfdr i toda o gran le do
aere de eautelaa atatoe uao reagatadat pelo in-
trreaaadoa. Exooalelo da j >i. tro da ame.
Beeife, 28 de Noveabro de 1887.
O gerente,
Felino D garreara Ooelbj.
A. viso aos navega ates
Da o cm do Esa- Sr. chre de dirifo Jote
Manad r*>cano da Cett, inapeeter dette arceoal
e capil) dj pjrti deaa pronneia, co pablie > a
qo-m ioterer poete, a integra do oficio din-
idot a inpectoria d^ala artawal pelo eoaaan-
inie di canh neira I.im'jo, e o prarieo adr da
barra d- ata eidade, referealea ao awftaVe do va
per nacional Bakia :
K. 8".Coamando da Caohoneira aeteae.
Pernaabare, 3 de Sovembro de 1887.
Illa, e Etm. 8r.Eej cuapriae ao que ae
loi rl -iiad por V. Exe. ea cffi.-io o. 869d 29
de Ootubro ui'.iao, ap-nli aa otalragada do dii
1 do andante n aanb-neira nb aen eenmendo, e
aob a direrclo do pratics mor Hereeaoo Jo:i R>-
drigue Pinb-iro naeegcn e deaanda do le-
rr ooie ae p-rdea vapor Bakia da Coapanka
Braa'leir da Navegacl-
A 8 b ra e 80 m'noto ecbaod*-ie o navio na
latitud. 7 36" 00" S e loug. 31' 8V 30" O de
Or.tr, de abaa a ceete da Poeta de Podra,
pruotoo e en 14 bragae de fundo catealb >; na-
vegando depoia pira o ul, proaao aoeaaentej
em 12 bracia toodo d aeema qaalidade, egnado |
depiiaem dema-iJ d) Reeife ende obogaao a
4-65 p.
D.allaJido paqaete nada te ve na (opcrfieie
da agua, pareceado mea'-bar-i! o eco cima
do tolo marinbo 5 braca, que n lo pontal, ha-
vendo, po'tanto_ em vista da toada 9 or-cai ea
cima, agua uffi:iente par paraag. .-n do navio
do a.a:.r calado que te coabert-in.
Deot (rnarde a V*. fxc. II m e Exm Sr. Joae
Manoel Picanc da Coata, ebefe de diviai-, pector do Artenal de Marinha e capItSiJop rio.
Aaaignado Entilo Carval/uiet Gonrt, 1* ttoeote
c mmaadinto.
Est eoolonr.e.
Capitana do Porto de r>aroa vembro de 1S-37.
O lecreiario,
Latn o da Silva Atetado
Eacriptorio da praticageo da barra de I' rnara
buco, ea 2 d S'Vembn de 1897.lila, e
Diario de PeroambucoUuinta-feira 1 de Dczeiubro de 1887
5
bICO INTERNACIONAL

DO
BRASIL
C-apHal 30,00:OOOA
dem resllsado 10,000:000*1
A caiza filial d'eele Banco funeciooa roa do
Caf.aatruo a. 40, lace, viala ov a praao, con-
tra o sgamte eorreap 'ndentia no eetrangpir*:
lyindree......... /N. M. R. Parit...........
. 9****** io Exa. br. Dr. m.peetor geral da
"eto pubea le declara a qaea interettar
poeta, qot por dMiboracAo do Exm Sr. preaidente
|a provincia, c mida ea offitio do 28 do corente,
oti4o at ulterior deliaeracao o pavimento
f ^"2* gonda cadoira da Escola Normal,
u ^e^Ufu Initroccio Puiliea de Pernam-
obbo, 30 de Noveabro de 1881.
Servado de teeretario
O oficial, Joto Briadalry fox.
l'Riied States k Brasil S. I C.
O paqaete Finalice
Saraoairgo.......
Herlia..........|
lirraente........<
FnokaH a/ Maia ]
Antuerpia.....
De Rotbchild dcPrre.
Daajtecbo Bank.
a Banque d'Anvera.
*.......
apole.........'
Miiao avai 340]
cidadoa de ta-
la............
Madrid..........
Barcelona.......
Cadil...........
Halaga.........
Tarragona'.....t
Valencia e outraei
iidade da He-1
paaba e ilh-
Canaria......
Li.boa.........\
Porto mi ci-f
dade de P.a-i
t-jgal ilbas... )
Btaao-Ayrea,.. .)
aaaateeido......
Xova York......
Baaea Geaerale
agencia.
e idu
S. II. J
Banco Bypoieeario de
Eepana e anea agra-
cia.
Banco Jo Portagal
ana agencia.
Eagliab Baok of tbe Ri
ver rate,- Limitad.
O. Aaaiuk A C.
Compra taque tobra qoalqoor praca do ape-
ro e d j eit.-aogen.
Recebe dinbeiio ea eonta eorrente de aovi-
aiento com jumara laxio de V/t o anuo e por e-
O gerente,
Williaa M. Webator
Obras publicas
De ordea di Illa. Br. engenbeiro director geral
da obra publica e de eoaforaidade cea a auto
ri.icao de 3. Exe. o Sr. presidente da provincia de
18 di crrente, fa<-o publico qne no dia 15 do me
viodooro, ao aeio di, na rferda repartici?, re-
eeoe-ae prop'iti para a execo^lo da obra de re-
paro d p^ote obre o rio Pirapaat, no engenbo
lo meiao atoe, oreada ea 7:5254370.
O orcamento e ai clauaula eapeeues do contra-
to acbaa e oeata aecretaria para aerea examina-
dla por aqoel'ri qne preteoderea arrematar a
*^-*-* reallwa alnveall
Bario mi nial era 17 do correte
a a-ae o ienbore ocio, quite coa oe ec-
cie, a apreaentaram auaa nota para eon-
V m ?* *d* d**ta eoeedade, ua tercat, quintal
8 y*g* dM v ,0 hr" da noite.
j t!?W*i* da *>edade Recreativa Juvenil, 1
de Oraeabro de 1887.O t- ecretarlo,
Fr^nciaoo Rodriga da Caoba.
Coinpanhia debombei-
ros
O individuo que teem procurado engatar ae
oeta coapanhia e toa apreceotado atteiudo de
condoeta, queiram comparecer no quarfel praca
S60*!'* "* 7e9, B0du I" de Deembro
pr xiato, aba de aerea ioapeccionadoa.
Qurtel da eompanhia de bombeiroa, 28 de No-
vembro de 1887.
Capillo Joaqnim Jos de Agotar.
______ Coamkodante da companbia.
Companhia do Beberibe
..O* Srs. acconia'ni d^ita comp'.nhib queirhir.
rir ao eacriptorio deata companbia a roa do Im-
perador n. 71, receber o dividendo n. 79 na razio
de .riJOOO por accio correapondente ao aemeatre
fiodo etn 81 do m i proxirro findo, cojo pagamen-
to tere lagar ea todoi o diaa nteia deate ae, e
ao depoia noa eabbedoe, mat tornate da 10 hora
d manad a 1 hora da tarde.
RaeJie, 14 de Noveabro de 1887.
Jcae Eustaquio Ferreira Jacobina.
E' eaperado dea Pprtoe ox
mi at o dia 2 de Deaembro
depoia da demora BecesBari
seguir para
Maraaihio, Para, Barbados, 9
Thonaz e \cw-1'ork
Para carga, paaaagena.e ic u.neadaa j dinber
a frete, tracta-ae coa o*
Exm br.-TendoV Exe. me oHen.doqoe te^ m, ,m. obr.( de BWrdo ^ 0 ,0, jj 5a ,, Mti.
guiare na e.nh ne.ra lamtQO, aob o comiendo k n M M 97 Hi i-
do digno 1- t-nent. Enji.n ^** r,.euUineoto d 2) de Jniht do chente Mn.
para o lagar do aimatro d> vapir tJjItut, anm de
Imperial
Sociedade des Artistas
Mecanicos e Liberaes
D- ordem do irmio di res' r. ejovido a tjdoi o
irmi'i quo se acbam n g a, de neui direitoe a
reoniren -> ra no:a ele i*iu fira 2 dn De
zmbro pr.-x roo, pela 6 hora da tari', nfim de
ter .ugar a ntseabla .-eral lo correte mi, qae
denou de faoccioaar pir falLi de numerj, d'Vcn-
!i cita ter lugar cm > numero que eemparecer.
Seorelaria da Imperial Socieiai* d>i Artista
Mecbaaicoe e Lioeraea le Pernambneo, io 30 de
N vemb'o I- IS87. 1) 1 aecr-tario,
Paterniano Brrelo
Consulado de Portugal
Para conbecimen'o d>a ioterentdoa e para oa
us determinad* no art. 3- d> decreto n. 865 de
) de Noveabro d- 1 o"> 1. le f.x publico que p.r
': consulado i proeed, no termo do meimo
d.r'tj. i liquidacAo do eip lio do aubditi porta
gata Jj Tbeotonio de Magalbles, fallecido ab-
inifMtato neita eidade.
I^anauladj dn Portugal em Pe.-uainbu:o, 29 de
Novembrodcl,37.
Vicente Nunca Tararea,
Conaul.
2* aeocaoSecretaria da Cirail-ncia de Per-
Mabaeo, em 30 de Novembro de 1887. por eele
tecro-m e faa pablie d- eooforaiiade coa o
art. I S7 d > re'alaaeota auneii ao Jecreto n. 9420
de *5 de Abril de 1885 o editad abaixo traoteripto
pood'i em conearao eoa o praao do 80 diaa o oficio
da j-ivio de jury e eieucota eriaioae do termo
de U -rrente.
Pedro Preaciaeo Correi* de liveira.
') Dr. Joaquia Cirdeiro Coelhi Ciatra, jai de
dueito da lonarca de Grubaoa da proviocia
di Pernamboeo porS. M. o IaperaJor a quem
I) ot guarde etc.
Paa aaber a qaea o preeeate edital Virea e
aellanitteia liverea e a quea intareeaar pia
qae chando-e ea concarao o* oficio de juatiea
do aovo termo de C -rrente, creada* pela lei n .
1423 da 27 de afeio de 1879 quena na usencia
da lei especial aob aua eraaeso e di valo eea faco
do decreto d- 30 de Janeir > do 1834, qae c a aateria aa> o de etcrivao ao jury exeeuooee
crim.naea;e)oTidooa preteatdoatee ao rctpecti-
vc-oficio a apreaentarea ene requerimentoi
0*0tro do praao de 80 da, a eoaUr da data do
preaente edital eoao diapve o art. 1 do decreto o.
31 2 da 14 do atada do coi nata aseo, aoabtdt
eoa o art. 11 do decreten. 817 de 80 de Agotta
de 1851 o art. 7 4o decreto o. 9344 de 16 de De
emb:odol884.
Pas maia ab-r laabea toe pretraeBtee qae
tena reqoeriiteoto ovea vir lautrnidoa eoa < xa-
ao de lotli.-iettcia da conf nnidade coa e di poeto
ao decreto a. 837A de 16 do Ootubro de 1981,
maia t rmalidade exigida no art. 11 do citado de-
creto u. 817 de 80 do Agoeto da 185L
E para qae ebrgne aw coobeciaeato do todo
aandei pauar o preseoee, qaa ara afila-
do co legar mal pubtscu di coataa e ddl te
ex:rr r epia para, aer reeaattida ao Exa. 8r.
peoaiJeota d* proviaela paraofia tadtaalo oe art
157 Jo doereto o 91 de 28 de Abril do 1885,
eoa dedaraedo do da da atiiaeio o publicacio
d > onoaate edital, o qoe aer eotlafieodo pelo pr-
-. ta aodltaric, eooto O-teraloa o ar. 153 do
extado (tacrete de 28 d- Abril de (885.
Dalo e piteado or villa do Orroota aoi 22
diaa da mea do Soroabre de 1887.
Eu P. aociaeo da Sonta Lelo Jonior, eecritio
iut. r. i do joiy o nartri.
Jsaqom C.rdiro Coelbo Caira.
oaia aai* t* c atiaba ea dito rdital cima
copiado do pMiprio original ao qual me reporto
d.a f.
a Prajaelteo de tMta Lean Jealer, eoarieao
orfoaf do jury o eeerevi
> aaia qoe polo poeteiro dea aodlto-io*
ua foi entreeu a oertidio da theoraegoiota ;
:idij 4% alabeado de edital retro o qaal do
tk'
itbo Al J M.-ll tfieil de joattaa o por-
o iotanoo do aaditoriw de Jorrele, ea
. 'adoda li
ifieo \v afixei ua porta da Cmara Mo-
,-. ,o edital conri lando ea
tea ao oficio de joatic* do nawo terao
! t i T/rd-Je d-o f. Cat-
obode 1887. G port.
bo Aireo do Meilo.
ata ae eatak ea dita certido acia*
| propt to < : qoal ao reporto,
Eeerervo e eaigeo
lo Jonior, eacrivao
"7-
Praaeiaeo de atate Leao Ju .
verificar te n dita vapor et-.rvaa nov. gacaj.
Coapre ate informar a V. Exe t,u ebeg-jei em
frente i barra de Goyanna aa 8 e 1/2 birae da
misal do da 1 do orreot-*, em diatao ia de 8
uiiiba de trra, fia a aondag-m e acbei 14 braca
d'a ;u* ou 84 pea de pr fundidade e nada ene- o-
trei ; >egu para trra com a aoodigra dt 12
or.c is co 72 [.es, e oaia encootrei; tarobem a-
gui na aeama drrca) ern proa ao tul, em freo-
te Tabatinga, tornei a aoolat, e o rcaultado foi
o meam > ; ni > ha indicio aigom do Uahia, nte-
te que o lugar cm que o BiA a tea 14 brocea en
81 pea d'ago aondado por mim no dia aeguinto
ao ten naufragio, pelo que e~ dito Bah'\a oio torva a navegaclo p jr ter cima
delle 9 braeal ou 54 pf, e nlo ba vapor Igum
que naveeue uta cjat loperior a 30 pea cu 5
braca, oelo que nio deve haver reacio algnm da
navegac'i.
eui iriiard-- a V. Exe I'lm e Exm. Sr. ebefe
de divii), Jos Man el P..-anci da i; .ata. muito
digno capiUo do porto dcsta provioci.(Aaaig-
oad. )Hereulano J.s Rodrigues Pinbeiro.
Eal cocf>rme. Capitana di p-irtJ de Pernsm-
baeo, 28 d* Siembro de 1887. Aotoui da Sil-
va Atevedo
t\ mpanhia de Bebe-
ribe
Chama ae a'tencao daqnelle que qoiaerem
ouialiaar agua para aua o.aaa, para aa diapatai -
i/"'a do reapeciivo regoUmeuto, afim de (erem
vitada d-alcaldada. No ta.-riptoi io deata Com
penbie i roa do Imperador a 71, diatribu m-s-
folnela* em o reapeetivo regnlamento. Reeife,
V8 de Novembrc de 1887.
Ceciliaao Maaede
Director gereote.
ReeebedMra Provincial
O aiminitrad.r da K'cobeiona Provincial, em
cumprmoto da le n. 1881 e de aeeordo coma
decuiodj Llm Sr. Dr ioipector do Tbcoonro de
15 de Ootubro oltim, fai publico a qaea inten a
aar piaao, qae no rap .r> do SO diaa uteia, coata-
do d> 1* de Drxeabro, dai-ae-ba principio neata
repart i;A a fub-i., l.vrc de aalta, do impo-
t> couatantea Ja relaclo infr, correapondente
a 3a aemeatre addicioaado ai exzrcicio de 1886 a
18b7.
Segundo o un co diart. l do regulamento
de 28 de Maio do corrate anoo, o contriboate t
poder* aatitfaaer eaae pagamento depoi que
bourer effectoa Jo o da d>ua aeaeatre anteriorea .
Reeebedoria Provincial ir Peroambuco, 21 de
Moveabro de 1887.
Praocitoo A- de Carvalbo albura.
Relaclo a qi refere o tdital topra
I) cima orbaoa :
25 0|0 t.bre a reala doa o:ut de ran daa cor-
poraooee de alo mora.
Coooo de coamie-o de coaatgoacOo* e de com-
miaode e eooaignaooee.
Ubtai oo depoaito de vender em groeao earvlo
da pudra em torra oo eobre agua.
L ija do vender j na mele oo j >ia a rolo-
gioe.
Dita do veoder ralogi aoaeute.
Oitaa de veoder piano, moeieao e initraaento
maetoaw. 4
Fabrica do rap Maroo.
Oftao da aabio, inclusive -a qne ae acba aa fre-
gu-xia de A fugad
Ditaa de eerwj, vinagre, vioho, geno re, li-
eorea e limonada gasoaaa.
Litai de ge a.
Dita agencia e depoitet de rap.
Eaprexat aasnyma oa Ngcacia deataa, in.lo
sive a cite paneta de Beneribi.
Banco, agerrtia filiaoa e rep-etentaotra doa
aaai c caaaa banaariat.
Coaaponhiai, agencia oo caa de a'guro, oo
qoalqoer patoa qoe no carac- r de agente do
eoapanbiaa do aegnro fia-r contrato deata aature-
aa ota proaoTol oe, eoa excepelo doa qoe tea tde
ocata provincia.
Armare ni al faodegadoe, do depaaitoa oo de re-
eolher.
Cali i i-.- jigo de Kilbar.
E\fK)si(ii artislico-indflslrial
A ecaaiaelo aoo-'ada para auxiliar expoli-
es artutioo indoatrial, qne toa de a*r abarlo ao
dia 15 de Janeiro prximo futuro ato Lyeea do
Arta o Offletoa, podo aa peeaoa, qoe oativerem
oa eadicoe de expor algaa produote artiaUco
M taWaMtrai, qai o apreoentem ati o dia 10 do
referido ara, caaaorrooio cada o a para que w
lorae cada ve a\i tatll e aUrabeate eqo- le cer-
tame, iaattaidi ba 7 a-aoo.
A coaautao, eompoeta da abaixo aaaigaadr,
recetar qnaeoooer objectoa eoa aqooUo destino
o o< reititoiri aep>l de roocirada a expooi.
Bee.f-, 23 d Novtabr, A 1887.
Jota Fcrraande Lope.
Fraxtc seo Ignacio Plato.
________________A. G. xliranda Laal.
Cenpanbia LMtiilara Pemau-
bHCUI
uaenbl geral
Pb presante to ooridatdo oo Br. aeciooif
ua te renoirem a II aorta do dia ;5deDo-
aoabre proaiao, oo oeriptorio ooata eoapaobia.
a ra do Vik.bI Itaparioa a. 7, afia de t.
gar aaoaoa-i da atraal geval av coa-
taraidade eoa oa eeu ealutut
Si itoattoia Pernea
boean, 80 de N^vaabr.
6. do Barro Barrate,
Secretario da ai
S -cro'ana da reparticlo da obra pub.ica, em
21 do Novembro de 1887.
O eageabeirr teeretario
Joaquia Goaat de Oiiveira e Silva.
ompanbia de edifica-
ifo
Commooico aoa aenhorea aciions'ai qne por
deiibrrac) da directora foi raolvida a entrada
da nona preataclo da capital, ficaado-lbea marca-
do o preso de 30 dia, a contar deata data e a
terminar no dia '3 de Desoabro prximo futuro.
R-.cife, 23 de .. vembro de 1887.
Ricardo Meoeae,
Gerente.
(oiii|anliiii do Bfbcribe
Commuuica-se aos n'.ereaaadoe que vai ae pro-
ceder a experiencia no eocanamentos, compro
hendido na tona da Tjrre Encroailbada da So-
ledade, inclusive a Capunga, faaendo-ae na nei-
na occaail) a trantformaclo daa antiga penoaa
d'ugaa e eoocedendo-ae nov a quem quixer.
Reeife, 23 de Novembro de 1887.
C*ciliaoo Uarnede,
Director gerente.
S. R. J.
oeleafataae Brrreailta Jateosle.
Sarao biaeetral ea 4 de Deaeabro
Seentllco aoa aeobore cocina e convidado qoe
o aario principiar a 7 hora da noite, e qae nlo
alo admiaivet aggregadoa.
O teoborr ocio poderlo procurar na acre-
tnri deata lociedade sea car (o.'t de ingresa i noa
diaa 1, 2 e 3, da 9 aa 11 hora da noite, e no da
4, daa 10 da manbl a 3 noraa da tardo, -b pona
de nlo poierem entrar.
Secretaria da sociedade Recreativa Juventuie
27 de Noveabro de 1887.
O 1 secretario,
_______________Maooei Joequim Baptist.
Companbia do Bebe
ribe
Ksta eompanhia concede penoaa d'agaa
para aa casas tona coroprebeodida en-
tro Doue Irmloa e Torre, aob as condicSes
do reapectieo regulamento.
Oatrottm, a rneatna eompanhia encarre-
ga-ao do forneciraento doa encaoamentos,
torneiraa, etc., e da callocaylo dot woa
moa, a precoa re tuiiiloo, com O fim de fa-
cilitar o abaalecimedto d'agua a catat.
Qaem qeiZ'r obter Mclarecimentoa dove
dirigir ae ao es -riptorio da eompanhia,
rna do Imperador n. 71.
Reeife, 11 de Norombro de 1837.
Ceeiliano Mamad,
Director gereote.
uIRTIIOS
fctW
GOMPNHI de
Tem seniprc a ven-
da:
Tijolos grossos commus 18$
Ladrlhes diversos 50$
Olios qaadraiio grande
Ditos formato inglez
Telhas connins
Tijolos inboliires de diver-
sos frmalos
Teihas franeezas
Cristas para cumieira
Cannos, curvas t colovei
los de diversas diinen
ses
Para venda e ci-
coioendas exclusva-
niente no eseriptorio da
companbia no largo de
Pedro II, !i. 77, an-
dar, das 9 horas da
manha s 4 da tarde.
Telephone 358
4 ohpwiiii: DES WU*d % :
RIB9 Miiiuini>
LINHA MENSAL
O paqaete Equateur
Cornmaodante Minier
Eapera-se da u
ropa at o dia 6 de
Detembro segain
do depoia da de
mera de coetnme
para Buenos-Ay-
rea, tacando na
Babia. Rl* de alanelr* e Matate
?Ideo
Leabra-se ao tenboret passageirot de todat
aa olataea qne ha logare reaerradoa para esta
agencia, qoe poden tomar em qnalqner tempo.
Prrvine-ae aoa aenhorea recebedoree de merca
doriai qaa s Mattendera a redara acea por fal-
tas nos volnmea que forem reconb6cidaa na occa
silo 4a derarga,.*sim como deverio dentro de
18 hora a contardo dia da descarga da airar n
ga fuerera qnalqner reclaraacJj concernentc a
volme qne poverntara tenbam seguido para o
porto do kuI, afia de poder-se dar a tempo a
provisorias necessarias.
Pan carga, paaaagena, encommenda e dinhir
a freU : tracta-ee com o
AGENTE
togisle Labille
9 RA DO COMMEUCIO-9
r caeS* Tapar
PORTOS DO NORTE
Vapor Espirito-Santo
CornmatubmU o 1 Unent Cario* An-
tonio Gome*
E' eaperado do porto do aul
ate o dia 7 de Detembro, e
seguir depoia da demora in-
diapejiaavel, para oa portot
do nerte at Manoa.
Para carga, paaaagena eneommendoa a valeres
tracta-ae aa agencia
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS~DO SUL
O vapor Manos
Cortmandante V tenenU Qwlherme Wad-
dington
E' esperado dot ^rtoe do
norte at e dia 3 de Desea
b.-o e depoia da demora indis-
! pentavel, seguir para os
i pr-toa do snl.
Recebe tambem carga para Santo, 'anta Ca-
thariaa, Pelota, Porto Alegre e Rio Grande d,
Sul, trete modic .
Para carga, patgena, encoamendas e valorea
trata-oe na agencia
PRAQA DO CORPO SANTO N 9
Cota* parili I a Hablara de nave*;
eaa a Tapar
fORTOS DO SUL
Mac* Villa Nora, lrenedo, Ar acaj,
Estauci e Babia
O VAPOR
Principe do Gro-Par
Commandant* J. F. Ttxeira
BegM iapreterivel
anate para os porto
cima no dia 4 di De-
embr. aa 2 horaa da
tarde. Receba carga
icamente at ao 1|2
dia do dia 8.
Para carga, pateagen, pncoanmendus e dinhei-
ro a rte, traU-ec na
AGENCIA
7Hua do Vigario7
Do.fli..gos Alves lalhens
CtiARfifitlS MUS
coaapanhla Fraaceza de NaTef a
eKa a Vapor
Linha quincenal cutre o Hcvre, Lia-
boa, Pernaunbaco, Babia, Rio de Janeiro e
Santos
O vapor Tille de Baha
Commandante Sebire
perb-ee do Ha
News, at o dia 9 Oeaem
bro o qaal sogoir lepo a d-
dc-mora necessaria pin
Baha, Rio de alandro e Sanios
Paraearga, paaaagena, e encommendas tracta-
te com o
AGENTES
Ilenry hnrter 4 .
H 8 RA DO COMMERCIO-N. 8
1. and ai
aMMMJHsata t*BBaia.amBajea>f a ~
DR
Haregaeia Costelraoor Vapor
PORTOS DO NORTE
tarahyba. Natal, Macdu, Mostor, Ara-
-aty e Cear
') vapor Jag-uaribe
Commandante Costa
Segu no dia b Ot
Detembro as 5 horas
-da tarde.
Recebe carga at o
_-a 3.
Encommenilas, passagens e dinheiros frete ate
i 3 horaa da tarde do dia 5.
ESCRD7TORI0
Ao Ca* da Companhia Pmambucana
n. 12
DampschifTabrts-GeselIschan
O vapor Curitiba
E' esperado dos por-
to do sul at o dia 2
de Dexembro e segui-
r d pois da demora
neceisaria para
Lisboa e iiamburgo
Entrar dentro de porto.
Para pasagens, crga, frete e etc tracta-se
com os
Consignatarios
Borstelmann & C.
RA DO COMMERCO N. 8
/ andar
2 conselos, 1 cadeiras de braco e 18 de guarni-
cio, 1 pjaoo c m pouca usn, 2 b n tos cspelbos
grandes, 1 toilet de Jacaranda, 1 lavatorio de pe-
dra, i guarda-vestido, 2 eadeiras de balaneo de
faia, 2 raeas para j-.go, 1 tuf de peo-carga e 12
cadnraa, 2 aparadores, 1 guarda-lenca de ama-
relio, 1 meia e.'aatica, 2 cadeiras de palha, 1S di-
Us de junco, 1 relogio de parede. 1 banco de ama-
relio, 1 eama para cBa, de pao esrga, 3 ditas
para enancas, 1 rresinha de cabeceira, 1 lavato-
nc de pao-carga, 1 mP(a coa gaveta, l estante, 1
marque, etagers, 1 apparelho do porcellsna
para jantsr, 1 dito para almoco, (friso dourado)
copo, clices, jarros, cabidee e outrtis auitos ar-
tigos proprius de casa de familia.
Na cesma occasiao o agente cima vender
tambem 1 vacca t urina com cria.
Leilo '-
Ao correr do arlello
Sezta-feira 2 do correte
A's 11 horas
No armazem da ra Mrquez Oe Olinda
n. 10
POR INTERVNClO DO AGENTE
Gusmo
De ra* bilias de Jacaranda e amartillo, pianos,
mesas elsticas de 6 e 8 taboas, guarda-vestidos,
commodas de Jacaranda, espelho oval, sofs, ca-
deiras de junco, estantes, secretarias, camas, mar-
queioes, mesas redondas com pedra, qoadros,
grande sortimento de lindos jarros, bains e anco-
retas com vinho 8. Paulo, dito Xsres, cognac,
genebra e omitas outras quaiidades de bebidas e
movis.
:

Leillo

De 1 piano forte de H. Hery, 1 mobilia de ja-
caranda, ricos.quadros, 1 eepelhoovaldourado,'can-
dieiros gas, jarros para fhres, tapete*, jarro de
salas quer aveludado, quer de coco, 2 toilets de
junco proto, e I de faia, e 2 venexianaa.
Urna cama de Jacaranda, 1 cama de ferro com
lastro de rame, camas para meninos, bercos, com-
modas, cabides, armario^, roilet, lavatorios, mar-
quetas, camas de ferro, malas de viagem e fi-
teiros.
Urna exceilente mexa elstica, 1 gudrda-ioucs,
paradorep, relogios, cad.-iras de junco, copos,
clices, bandejas, falheres, gnarnicoes, galheteiros,
metas de engemado e cosiuha e um copador de
faccas.
Uoia serafina, cad- irai de balaoc?, e lindos
jarros para flores guarnecidos de metal.
Vnho de diffeientes quaiidades.
Sabbado 3 de Dezcmbro
A's 11 horas
Agente Pinto
RA MRQUEZ DE OLINDA N. 52
Em contiouapo
Urna rica cama de Erablc com cpula, 2 mezas
de cama e 1 rico cortinado tudo novo ede gosto.

EMaRcia
Para esae porto sc^uo ero poneos das a barca
nacional Cecina, reetbc carga ; a tratar com Pe-
e raCarneiro k C.
Para
O lugar nacional yepluno, i aperado do sul nes
tes das, segu'r para o porto aeima com toda
bruidade. Desde j engaja-se carga a frete m-
dico ; a tratar oa roa Mrquez de Olinda n. 4.
LEILUE5
Eapera-ae da Europa no dia
7 de Deaeabro aeguiodo
depoi da demora neceaana
para
Bahia, Rio de Janeiro e Santos
Raga-so aos 8ra. importadores de carga peloa
vapores daata Hah, qaeiaa presentar to dentro
Je 6 das a eontar do da d-ecargn dat alvarragat
qualqoer reclamac-ii e uceroeute a volumes, qne
porveutura tanbaa seguido para o portoa do aul,
afia de ae poderea dar a tempo ai providencial
meeiarlaa
Expirado o referido praao a compaabia nao ae
respousabiliaa por extravio.
Para earga, paesagena, encomm-ndaa e dlnbei-
ro a frete trata-te eoa o
AGENTE
Augisle Labille
KUA DO COMMERCO-9
Qointa-feira, 1 de Deaembro, o de boaa car-
rocas com rodas grandes e bens eixos, cerca de
200 portas, caxilbos c taboas, na Doca do Vis-
conde de Liviament?.
Sabbado, 3, devu ter lugar o leil) de mobi-
lias, piaaoe, quadroa, espelbos, jarros, tapetes, vi-
dros, vinbos o muitcs or.tr .8 artigas existentes no
armaaem do roa Marquet de Olinda n. 52.
No meamo dia, differentea predios da massa fal-
lida de Jos Joaquim Pereira de Meulonca.
Terca-fera, 6, o de miudezgd e perfumaras
b m como a armaco, Gteir^s e mais perten^as da
lo'a da roa BarS) da Victoria n. 50, 'em liqui-
daedo, visto ter aquello predio de soSrer um gran-
de concert em reedificarlo.
Ficilo
para HquldacSo
Agente Br lio
Vender 1 piano, 1 mobilia de, mogno, mesas
elsticas, carteira, mesas, cabides de alfaiate,
marqoezoes, malas novas, grande quantidade de
livres, estantes, toncas, copos, jarros, qnadros, fi-
teiros e cutroi objectes no srmszcm
Roa de Pedro Alteo n. M
Quinta-feira 1 do eorrente
A'S 10 1/2 HORAS
Do sobrado da ra do Vidal de Negreiros n. 6,
edificado em chao propro (serviudo de base a
maior i Serta obtida no ultimo leilao e devendo ser
effectuida sua venda n'aquella occaeiSi).
Beo como :
Da parte do sobrado da ma do Padre Nobrega
n. 2, em chao preprio e das casas e terrenos de ns.
3, 5, 7, 9 e 11.
Sabbabo, 3 de Dezembro
A' 11 da tardo
Na ra Mrquez de Olinda n. 12
O agente Pinto, levar novametitfl a leilo por
descacho do Illm. Sr. Dr. juiz de dreto especial
do c mmercio cm vrtuda da ioformaco do admi.
nistiador da maesa fallida de J.s Jeaqaim Pe-
reira de Mtndonca as casas e terreces cima men-
cionados prrtencente a mesma massa.-
t

Da metade do sobrado n. 90 ra Duque
de Caxias, antiga rio Queimado, em solo
proprio.
Mabbado, 3 de Dezembro
A's 11 horas
Ra do Imperador n. 22 (armazem)
O agente Citeppie por mandado e assistencia do
Exm. Sr. Dr. juiz de direto da provedoria de ca-
pellas e residuos, a requerimeuto do testamenteiro
e inventarente dos bens da finada t. Uita Emilia
Rodrigues de Alxeida. levar a lei las a metade do
sobrado cima ; desde j 03 Srs. pretendeutes po-
Hem examinar o dito predio e para qnalqner in-
formaeo o mesmo agent dar.
Leilo
Leilo
Agente Britto
O agente cima a mandado do lila. Exm. Sr.
Dr. jo i de direito de orphos e ausentes e a re-
qoeriiaento do ioventariante des baos do finado
commendador Candido A. Sodr da Hotta, levar
a leilio oa solos ss uasas ns. 2 e 8 da ra do Ca-
laboueo, ns. 10, 13,34 e 42 do Bom Jess das Cre-
oulat, ni. 3, 5, 8. 11 30 da ra Bella, u. 1 da ra
de Santo Amaro, ns. 3, 10, 11 e 13 d Travessa do
Hospital, freguecia de Santo Antonio.
Quinta feira Io de Dezembro
A's 11 horas
.....
Leilo
Da arraa$o, gneros e pertencea da in-
verna da rna da Deten;3o, esquina da
raa do Madgue n. 85.
Quinta feira 1 de Dezembro
A's 11 horas
O agente Martina far leilo da taverna cima
em um on maia lotes, vontade des |compraboree,
sendo qoe os gneros sao todos oovoa e est bem
sortida a referida taverna.
Leilo
De 4 grandes carrocas cim 4 rodas gra.ndes,
cada urna, bona eixos e mollas
Uaa graede porcao de.portas, casi boa e outras
madeirae.
Quinta feira, 1 de DezeMbro
A' 11 Jwras
Agente Pinto
Na doca to Vitconde do Iilvraaaenlo
at rata de Brasa
Leilo
-
esta feira S de Dezraabro
A' 11 hora*
Na m da DetengSo, esquina da traveaca
do Monteiro n. 16
O agente tfodeato Baptists, aut.risado pelo Sr.
Dr. Jote) alveira do Pilar Filho, que se retira para
o Rio de Janeiro, far leilao do aegoiote :
Uaa rica aob' .randa cobfeade l sera,
Dos (eneros, armacao envidracada e envernisads,
cofre ingles prova de fogo do estabelecimento do
Caes 22 de Novembro o. 4,
Sabbado 3 de De sembr
AO MEIO DIA
\o mesmo estabelecimento
Garante-sea chave, dar-se ha explicsclo do ar-
rendamento no acto do leilSo.
O agenta Stepple por mandado e 883'tencia do
Exm. Sr. Dr. juiz de direito especial do commercio
a requenmente do curador fiscal da massa fallida
de Santos Porto 4 C, levar a leilao oe gneros,
armacao e 1 cofre ingles, em ura ou mais lotes a
vontade dos Srs. compradores.
Grande Liquidadlo
Leilo
Do raudeza8 e perfumaras
Ma loja da raa Ka rao da Victo-
ria n. 50
Terca-felra, de,Dezembro
B- A. Soares Lene faz leilo por intervencSo
do agente Pinto de um completo e variado sorti-
mentode mindrzas e perfumaras existentes cm
sua loja da ra Baro da Victoria n. 50, rm conse-
Jnencia da reedificaco que tem de scffrer o pre-
io em que se acba o dito estabelecimento.
L'iir conlinoaf o
Vender se-ba a armacao envidrayada e enver-
nisads, balco, fiteiros, messs para fazenda, car-
teirss, relogio, candieiroe 8 gez, outros movis e
pranchoes depinho.
O referido leilo piincipiar as 10 horas rm
ponto p.r serem muitos a diiferences os tetes.

**^^^1^,^^^**^^BB1^,',1'',^^~,^^J^*,^^
AVISOS DIVERSOS
A'aga-se o 2- andar da casa ra larga do
Rosario n. 37, esquina, defronte da igrejs ; a tra-
tar uo pavim-nto terreo.
ALUGA-SE o sobrado n. 46 a ra da Roda com
bvns commodos, e muito fresco, a tratar a ra do
Cabug n. 16 loja.______________________________
Alurii-se casas a 8 hos, junto de S. Qonyalio : a tratar na rna da
Imperatrix u. 56._____________________________
Precisa se de ama ama para cuidar de mancas
na ra da Aurora n. 81 1* andar.
AMA Precisa-se de orna ; na ra de Ca*
bug n. 3,terceiro andar.
Aluga-se urna casa em Santo Amaro das
Salinas, tendo 2 salas, 4 quartos, cosinba e sotao ;
s tratar na casa n. 11.
Precisa-se de urna ama boa cosinheira para
casa de familia ; na ru 24 de Maio n. 13, pri-
meiro andar.
PergOnta-se aos correspondentes com que
direito ficaram Vv. Ss. com o aasnear de amos-
tra ? Ea urna safra quasttas arrobas ficam Por
ventura nao far parte doa carregameutos ? f a-
bre classe a do agricultor t
Os natutos.'
ana
a-se de doas amas, para
engTomar ;'na ra do Mercado n. 8.
r


6
Diario de Pcruaini.ti.ii~-Uuinta-lcira 1 le Dczcmbro de 1887


na matru d Vare, u" d| Aabvi, jui boa
fani'ia grande, m eela, 4 qaarlot,
separada, catad* t pialad* de ova, ten o
re *tra da m, 'f r*,u> rt taolo \ air
lar tn I >lioda, filia d trete da igr> de N. 8.
fcoaaetape, oe a duaiagna aa anmi, defroe-
te de lavara* o Hr. Aatoan Leoaeio.
Oaatavo Edaarao Mttmad Pilao, toado
perdido o eonaeertnaato da qoantia da 04000 d.
arestaale 4a retpuoaabtiideo* da obra da ponte da
t>arriba, roga a oseta a acboa Ih'a qarire eatre-
Cetsrsaa aaaa mu a
tetro.
i ra da Laaaario a. 5, aa
Afta da-as o tiiio daa Jaqu-irat, eom gran-
de eaaa da viveede, aramiaio e cercada ; a tra-
tar aaaaaaaan sitio oe aa roa do C nde da Boa
Viata a. 9.
Arrenda-se
O* p.'CO esasaodo, oa* projimidades doa Afoga-
do, o iiiaaah Boto Jeeot, ajeado a vapor, de
vida nata atontado a aoja plaataa da caimas ao-
raavenU fea dada* ; a tratar aa largo do* Pelln-
rieaoa a. 7.________________________________________
Criado
Precisase de un criado ; no largo da Peona n.
3, betel.
Caixeiro
Pt*eaa-*e d- na ea>seiro da 19 4 14 aaooa, qoe
enaa pratiea dv (averna ana d nanea da iaa
aasetocta ; na rae da Ovia n. 43.
VERMIFUGE COLME
CHOCOLATE com SAMTONINA %
uWUIJTat pan entrar a UaamaUS
ka VtrmlMio I rtmili
| tattr afnaata i Mannia tteaiata.
i ij- a ssssgssssrs : CJ \Jr
| raraja-MUan-eiia. iuwaa me-abtame
iceA
qu
SoccQrro a velha
A ojoradora do brees do Bernardo a. 61, aleda
fes lembrar a* aaaaa caridoaaa, qoe oto aa ra-
da piutceAo qae Mn "'
Attendite
Jos Heanel B teibo participe a reeaeitavel
pobiice qaa cootioda a fabricar heneaste par aa-
amata oa oatro quelqeer teto ; b.m aasia**-
pvlua auilsaas de rerpetaa Pe* aar prese-
rado i roa Bario da Vtetoria a. 80, teja de nie-
d*ae, oo na roa Marinea de Oiiode a. 43, leja de
eJleiro. ^^___^^___^_^_
Semeoie de ("arrpale
Coirpra-ie aetnenUi de carr*pto na ta-
brica de Oteo* Vefetaes, na da Aurora
n. 161.
Garrafas vasias
Comprase garr ./ brancas qoe sejam limpas :
na fabrica dt- oros vtgctae*. a toa da Auroran.
!t5I, Santo Amaro.
Criado
Preeise-se d nm criado ie
roa Vidal de Neg-rein) n. 19.
14 i 16 sones ; os
mella alo Uo villar de OH
vete*.
Stimo dia
Manoel Luis da O.iveire, Jcio Leopoldo do Re-
g Villar, Fraocelina de housa Jardim Villar e
eos filboe, L'mb-lina do Soata Bocha c Anna de
Sonsa Bibetro agradeera do intim > d'alma t
peuoas qoe acompanbaram ai cemitono oa restos
mortaes de soa multa pr* la molber, fi ha, irma
neta v sobriuba ; e eouvidaui aoa seui parrte e
amigos para araistireao a* inisiaa qoe pelo eterno
descanso da tinada roanJiin retar na iereja da
Santa Cras, sexU-feira 2 de esembre, ia 7 1/2
barai da maobi, qoe <- dii;o-irein ismtir a est-' acto .' riligidc
e candad-'.
Ao commercic
Jos Ooaaee da Amori n e Tormos Aotooio Goi
mirias aeentifieaa ao reapeitavil oaanereio qoe
euaspraraat a acreditada bem coahrcida tabriea
de oreos vrgafaaa A roa da Aarora n 161, qae
evrava aob a firma de Martina A Beato* boeces
sacea, a qoal deade o da 16 do cuifote paaaia a
foncconar aob a arma de Goimarlee A Araonro
(loceraaoret de Mar tos a Basto*). Mate afa-
mado rsubrleciment j racootrmri o osomereio a o
publico olee Aa ricino bata purificado e filtrado,
oleo aromtico preparado para lamparnaa, tateos
e oatroa artigo* que ji sAo beca ra** ai rite ceas*
productos da aaraosa f brica. o* oaaes eratinaera
cees o mesmo emblema C asacan.
Prevena* ao nwewi e ae* aoaeoe fragae-
ses, qoe desta data eos diante asadaoso* a c6r do*
Botaos rotlo* (para oleo deY'cino e de lampan-
nat) para verde elaro, par* na* a* ceofandir eom
o oleo de lampanna, de papel amareilo e oolraa
corea, qoe nao prodneea ee aoaaa fabrica, enjat
marca* rrgiatrada* breveaiaDte aerio poblieada*-
Gar>Dte-ae asalto aatrio e pr mptidda eas aatitfa
*r o* pedido, qae derio aer dirigidla para a
fabricaTelepaaae a Al.
Becitr, (3 da No vero aro d* 188?.
Qwiarlft A Amo-ia.
(Hoeresabraa da M A Bastea )
DA Y k MARTIN
fontottrm tf t s/askalt a aa**a a /aaaarfa,
*> finaai t es santo SraaaiSas.
GAAIXA BRimiiTE LIQUIDA
GRAIXA-PAmUMCTUOSA
OLZO ptM MSMtM
ItsaraassIiaiBiriiisrsat
aa taati mH>
oarcatTo eaaAL km i enesi
M, Mi*h Jfeaaa-at, M
ScBWitcs fe carrapato
Coaipra s* esagsaadra *t i)ii.ii, qoMtAnde.;
aa drogara de Praaetseo M. da Siten A C, A rea
de Maeqeea Ae OBeda a. ____________'
Eeieflios tu era!
Sera dicta e sem modifi-
cares de costnnies
Laboratorin oentral, roa do Viaoonde
Bit Branoo n. 14
Esquina a ra do Rtmit*Bio dt
Jantiro
Espedios preparados peto phar-
aeeilico Eugenio Marqoes
de Hollanda
Approvndoc peln* juntas de bjgiene da
COrtn, BepublicM do Prata AiadtiBjia. de
Industria de Pi.ria.
Bllalr de fcaatetrltelsBa
Beatabetees os dysprptieoa, facilita as d%et-
toes e proaaove a* ejeufoas dMBcais.
viabe da aataasaa **-----rg^iaaaa e
qalaad*
Para oa cakro-aaaaneoa, dabclla a braocsoU
intertropical, reeoeatitae o* brdropicas a barsbe
ranat,
\aropr de dar de araelra e anal
laaska
Muito rnoanaandado na broecbiu, aa beinep-
tr*4 e as totees agada* oa ebmnieas.
leo de testadas ferraglaa** e cao
cae ato aaraajaa aaariaa
ff E' a piiaaieo separador da Iraqaeaa de orga-
maaso, na tytiea.
flala* aale-aerledleae. arepnrnaa
eaaa errrlaa. qnlaa rjabraa*r
Cara radica lsate as tebre* wtenniuentea, >e
mittentes e pemiaiosa*.
Vlaba de Jar abe-aa elaaalae e (aoa
besa rrrrailao**, preparados
eai alaba de raj*
Efficaxe* aaa innaanacoea do figado e baoo ago-
daa oo chrooicas.
\ lobo loaleo de cavilarla e qalas
Applioaeo ana eeovaiaaasncas aaa paitanaaaas
retieo ao te febril.
Francisco laumi m Silra k G
1 RA TO MRQUEZ DE OLINDA
EMULSAO
-DE-
OIsj k Rgi y is
DA NORUEGA
Preparada com Hypophoephites
POR
LANMAN&KEMP
A Janlhor e mais eiflcaz de Todaa
Cora infallivelmente todas
aa molestias
01 GARGANTA E 8S POLMOES
ENGORDA E Di ROBUSTEZA
enriqueeendo o sanguo; o faa dee-
appaxeoer a domacrag&o
COM AStOaPEOSA PROMPTIDO.
iluga-sc barato
Boa V.acoade de Itaparica n. 43, armaaea.
'Vatk-ae na na do Cou-mercio n. 6, 1* andar
Boa do Calaboooo o. 4. loja.
Boa da Boa Jetos o. 47, 3 andar.
Boa Vucoode I'aqsric a. 43, 2. andar.
Travesa do Caroso a. 10,1' ja.
Visenos d* Oojanaa n. 163.
es nptorio de Suva <*uimarftrs A C.
laga-se
O EXTBACTO COMPOSTO DB
Salsaparrilha
do Dr. Ayer,
E' nm alteraUro Uo effleax qoe extirpa eomplta-
nente do rvstam a Berrarnla Here*ltaria, as
aSTetoVa sue tea amnlriade coa as enfermidades
contipim. e u oeaulouaAs pelo mercurio. Ao
mepmo teuipo vitabsa e enqueoe o aangue com-
raanteando ama aecao saadarel ao orgauitmo
rejuTeiMtoaDdo o t/taaUMafra. Esta giande
Medecina Begeneradora,
* compotta eom a rerdadelra fialtaaarrllha de
Bf* at. dot Iodo* de fattiti e de Ferro, e
ontrod maaentea de grande potencia e virtudes
curativa, cnidadoaa c ttleatlflcameme preparadoa.
A. formula feralmente eonhecida da prootaao
medica, e os larannra mdicos receito a Saua-
PasaiLHA DO Db Avkii como nm
Remedio Absoluto
para, aa eutermidadsa oeeaaiouadat palo ettado
TMoto do tancue. _
BM* luaitauado ao grao mais alto |a aullas ni,
* aolteae eaalquer outra preparaeao da toa
alatae, qaa pretaade proporatonar iguaes ffcitot, e
* por tanto a medecina mais tienta, assim como a
atlhor para puriflcr o saogee.
PUtl-.llADO FBIjO
DR. J. C. AYER k CA.,
Lowell, Mass., K. V. A.
A' renda nat principae phtrmacias e drogarau.
a eaaa terrea aa travaaaa da Ponte rPDcboa n. 19,
coa bastantes eomoodos para grande familia, com
sitio morado e arboraado, boa agaa potavel para
beberdeposito e baube Fica a dita easa 4 nargem do rio Capibaribe,
eom banbo doce, temperado e salgado : qoem pre-
tender dirija-se ao mmmo siUo, daa 6 aa 10 borss
i I manbi, qoe encontrar o proprietario.
Alaga-se
ama casa era Beberibe ; a tratar coa J. do M.
Reg, 4 roa do Coramercio o 34.
Ret
rada
Madi
iro
Praarlaro Joa Alvea tolaarart
A t.iv* e filboe au finado Fraocitcv J.r Alves
froim.ri.i h^ ad'Lt-Oj du io'iido 'alm* o cari icio
obac^aio qa- Ib i preelanua todas as poaaoaa qoe
ac npi.baraoi La rcsts a..tt^t du ia. crinb^so
pai de familia toa ultima morada no cauterio
poblico ; i- Ibet p- detn anda o tea coridoso eoo-
enrt", prmcipalm- nt I- < im'coi de filalo, para
assittirern s.t mlisti. que pelo tea itrrne repeuto,
sandia teaar oo Oa de !> sembr, setiao du
sea passameoto, na ord<-m tercena de 8 Frsu-
Citen. wU 8 h r-- nnH.
t
el de
etpabariador ioa
Pt-eliaa
Joo Vicente de Torre* Baodeira manda diser
mil-a por alma de aru retp'itavel e dedicada
amifo o ta. deaetabargador J -e Manoel de
Fraila*, a* da 10 do correte, 'ngetimo de seo
fallecimeoto, a* 8 h>rs da maihi, oo con reato de
Ca rao; pede au* pareo tet e aaiga do finad j o
seo compareciiLento a rsee aeto de caridade a de
saodoaa Irasbraacr, palo qoe Iba* tribu* o a*u
eterno leconbecimeoto.

4taclia riobo aseso
Joa Jaaqoim Da* Reg Jaoior, MaUbie
Reg, Lia Bago, B>tkeaa*e Bago, Riitb Bago,
Dtb.ra Bego, (Jja Joaqaim Diaa do Bego, Affon
ao Manoh) Oavalcaote, Joad Marinn* Cavaleaate, aoa os melborea eswJtodo* naa ae^ninsas atol
Maris Marinbo Cavakante, Cliaia Marinbo Ca-
vaicante, autent-s), Maria Anguila Fraaeo d
Bego, Aog sto Fraaeo do Rege, Ceadida do Rtgi
Bime* e Alfredo Fraaeo do Bego, raposo, Ataos,
sogro, iraiae e conhados, eoovidaa aoa paren tet
e amig s para aa 7 horas da oaaha do dia 5 de
Dsseeateu peauto aattetir^a ae asta aa, qaa na
aatria da Boa-Vi ta, taandaa leaar por a I ata da
Amalia Marineo Bego, stimo da da tea fallec
. ->-."^gr Tra-^-j

SEM RIVaL
0 sorprenden!: vfabo Maduro, paro, ttm mis-
tara algoma, pruptio para mesa, acaba de cnegsr
n va rraaetta.
tv m qoerermea depreciar atqaalidades poras doa
rinb diariamente annoncitdos, podemos garantir
aoa octao fregnesrs e ao publico em g'ral. qoe e
vinbo Madoro de aossa etpecialidade o udico
capas de au boa natricio, coo.-rvando todos oa
reqaititoa da brgieae, o aso ao> doa priaeipaea a
fasvr ama digettio fcil, alimmtando oa glbulos
sangameos, priocipaea aotorra da sSade da boma-
oidade,
Em OBRAS DE VIME ninguea compete con-
nosco : temos
erro (oadrrst (otliir.lrs.
Paaeelra*
Papcleiros e balaiot para roepa soja, assim
como cfiUi para compra i, de trdoe os tamanbtt
Em TAMANCOh D-) PjBTO
tamb-m oingoem eom p-le : Para bemns sio so
berbos, mat para aeubjra* tAo torprendeute*.
>FMENTESNOVAH
de bertalicas e >rra, taraos aeapre em todos
os vapores, a etcoih. mais ngrrsa qoe desejar se
posan
Aua Kstrelta da Rosarlo n .
Junto ft Igrrja
Pojas leodes J .
Caixeiro
Com pratiea de molhados e c-nducia affiaoeada,
precisa-ae da om caixeiro ; na roa Vidal de Na-
grriro* n. 19.
Fartllo i carneo Jo
Caegua a priaeira raaseaaa do precioso larelk
de caraco de algodio, o mais barato de tudoa oa
aliaaatoa para anima.1 de raca ca val lar. vaczoat
taina, etc. 0 enroco d* algodio depon de es-
trabida a casca e todo o oleo, o mais rico ali -
ment qoe se pode dar ees aaim.es para oa forte
leeer e engordar com adairavel rapides.
Noa EaUdoa-Ualaa* da Am-riea de Narte e a
Iaglaterra elle 4 eapregado (eom o raait telis re-
saltado) de prefnasda ae miibo e ootro* farellos
qoe sao moi'o asis caro e nio alo de Unta soa-
taaeia.
b tratar a* aaeetre rtaPrags Barba
flalas porgatiTas e depurativas
de Caupanha
Esta* pilote*, caja preparaeao 4 pnraatte ve
getal, teetn sido par mala de a1 aonoa aproveitadat
Cal virgenr e Jaguaribe
Avita-se aos senbort de engenbo e
miaa consumidores deata ezcellente cal,
qae continua ser o aoa deposito geral A
ra do Bom Jetas n. 23. Perfeitameste
embsrricnda ee m pedrea, como as qoe sos
vero do estraogeire e esn nada inferior a
esta, continua a ser vendida pelo prego fizo
de 66000 a barrica.
Alaos do deposito geral JA indicado, lio
tambem vet.dedores della oa aenboraa :
Gero arJes A Valen te 6 -Pateo do Cor-
po Sauto6.
Lopes A Araujo 38roa do Livrarcen
to-38
Bento de Freitas Ouimsrles A C-,
51 roa do Visconde de Itaparicafl.
REC1FE -
Alug
^a-se
m excellente chalet coa baatantes commodos
para familia, entre aa aaUcoea da Tamariner e
angabeira da bano, a ama ezeelleate eaaa tam
aea eom baatantes commodoi para familia, .junto
da eetacio da aaaa amare Ha ; a tratar no mesmo
lugar com o Sr. Pedro Allain.
Aluga-se
usa boa casa no MooUiro, sera boas
para familia, tem agua, gas e jardim ;
roa da laaeratrit n. 1G. 1 andar.
commodos
i tratar oa
Aluga-se
o sobrado de om andar e sotSo com 7 qnarto a
grande quintal, agaa, eaiado e pintado de novo
sito 4 rea doa Gaararapee n. 9**, e a casa terrea
n. 01 4 rea de Beata Rita, eom grandes conato-
des ; a tratar na roa de Domingo* Jos Martina
numero 60.
Aluga-se
Alogs-ae o 8
de Marco n. 17,
loja.
Sf gando ajilar
sedar da eaaa 4 rae Priaeiro
antiga do Crespo; a tratar aa
a grande eaaa terrea maito fresca n. 159 4 roa
. Imperial, tendo na frente aanlejo, com ama porta
e dais janellss, sala e gabinete estocados, a la
drilbado a fino moeaieo, lustre a gas, 4 qnarto e
boa sala de jantar, alguna* arandellas, cotia ha
fra, boca fogia, quintal todo morado, signas
qnartoa oo quintal, torraoo, cacimba com bomba
de repecho, um grande portio qae delta para a
estrada de ferro du S. Francitco ; a tratar no 1 *
andar n. 72 4 roa larga do R isrio.
Allcnriio da po'icia
Pede ae ao Sr. subdelegado da fregnezi* da
Boa-V sta qoe ae digne de dar detpejo u nmat
nteretriaes qoe aoram na roa do Cotovetlo aa a.
par, pai* Maoiocipa.es de morar junto do qoal-
qaer familia Espero qoe V. 8. a* digas dar
providencia*.
Um morador da roa.
Ama
Precisa se de rj^ia ama para comprar e
coninhar em casa de familia : na ra Du
qae de Canina n. 14 se dir.
Cosinheira
aneepSes da ueltea do ligado, svpeilis, boa
oeaa, eaooralas, ebagas Inveterada*, erysipelas t
gonorrbeas.
rlaaea (aadiaa da Coai
sa
Easilia Perp-toa da Casto e Silva e seo* Ala**
Marta do Carao Fragoso da Alboqacrqae e *ee*
vatio*, aa eonaideram gratos aqaelles qoe seoa
aaaaaraaa es Basase utoss Ae asa ira* e te,
Beanqoeta Candida de Costa Qasna, pela qae
convidara aoa parra tet e eiobeeidos da Eaada,
para iiaistirra es alisas cae otandsm celebrar
as a.trisa* da Boa-Vista e Carpe beato, pelee 7
hars da asnbi do dia 3 da Oeaeobro proxiav
fataro.
ltela* Joa daCs-aa
Tarress de Paiva Cru, JaaA e Abigahj, Mari
ce Asvedo Cras, Antonio Nones da Crea, Cartea
Albtoe Aa Oka, Maaoel Joa da Cras-, Jm Frsa-
eteco da Cras, Bita da Cras Belebior, Jcsqaioa
ds Cras Meadoaea, aolber, filb.s, mii, iraties,
rea sede* a sobriaaos do finado Albino Joa da
Crts, asi aa labrar asteaos pete etrea repen-
s d* se* a lasa, ae aalris de Beato Antalo, As 8
horas do dia 1 de Deaentoro Para eaaa aeto ea
caridade e retigieo eoavldsn aana pareatsi e ami-
gos, utscipeado Ins o sen eterno recoohsri-
Fraeeiaea d fihsas, geaag e aoras, pnegiio* pala nm acerba
dar, sgiadsaia s tod** as peasava qe Aseraa *
caridoao obarqnio Ae aeompaahar a altia*a sasia
da oa retios ostetoea Aa aea ndnasMii eaaaso.
Pai a asara. Mease. Fatsatela da Coate ; eaaai-
aaa esas aaseatea a aasieasa ai.asltr aa laism
qaa ssaarba teaar ae Ordess Tareesre Aa a Fea*.
4s baraa da avtaha, de aegaada fe.ia. 4 de
a, aetoaJaaasao desda j 4 sea eterno
Cceno porgati vas teaae-ea de 3 a 6 por dia, be
endo-ae apoa cada dee nss nooco d'agaa Moca
ia, cha oo caldo.
Coa regaladora* : tote-se nm pilla aa Jaotar
Batas pttnlas, de mveoea do* pharmaceatieo*
AteJaUs Andrade As Fdboa, teea owndiafoai dot
ara. mdicos para sea melhor garantia, tornande-
"" raanrls vais, per aerees nm segara
tiro e de ponen Ateto, pelo qoe poden, ser
em vtagem.
ACHAM-tB A' VBNIJA
fe droiarla de Parta Oabrlah* at
41 KaTA OO aURQCM DB OLINDA 41
sarga*
aans
Precisa-se de orna qae coeinbe bem, para cas*
de peqoeo* familia, qea dorma em casa ; aa ra
do Conde Aa Boa-Viata a. 2.-F.
SEM0L1A
De Broas H\ de Glasgow
Bate artigo, preparado por om aovo prooeoeo
de trigo da raelhor qaalidade, posase oa eleaen-
toa oecaasarias para notnco de arte asas e deen-
te*, e muito ea reoemassads por aer de faeil di-
geatia goato maito agrada val ; toaibna pode-ae
taeer anta eseeUeeto papa, mittarado aa partos
ignara eusa a ataisene dos osaseos faeriaaatos,
addiciooando-ae-lb algaas teita. Uoico* agento*
oeata praca, SanndereBrotbera C., roa do Con
mercio n. 8, aacrpterio Aa Btackbara Needbesa A
C.
Ama
Precisa se de urna ama psra coainhsr,
mas qae en ten la do sea cfficio. De ve
trszer a ana caderoeta de matricula. No
3.* andar do predio n. 42. da roa Duque
de Cania*, por cima da tjpograpbia deate
Diario.
Ama
*a* ^-
O- O
a
=.
a, a. cuts ~>
^
, >
o cr -o i a
* a gt ZT.
1 2 ?
b"V. *
IsC?"
W a a s
S.BffS.
" B fi
2.ST--
" ** B m a.
S = I B r
B
9
5
o
e!W
B.2
fi-2.tr
o s
fi 5
o e
o
p.
8 & b-
o- cr o
a i o
2. o
c o
S 3
c
o>
2. -o
S M ?
K
t= -3
o 7
VS
SABOHETES MEDICAMEKTOSOS
te ORIMAULT C-
SABONETE SULFUROSO contra as bor-
Ouihtu. as mancha e as diverta trvp-
fet quo se manifestao na pella.
SAIONETE SULFURO-ALCALINO cha-
inado sabonete Qe Helmenck. contra a
santa, a tmha, malka> escamosa e a
pityriase do couro cabelludo.
SABONETE de ALCATRO c NORUEGA
em pregado nos meamos casos que o pre-
cedente.
SAIONETE DE ACIDO PHEN1C0 pre-
ervjtivo e antiepioeuaco.
SAIONETE oe ALCATRO com BRAX
contra as affeoces cutneas, chronicasou
ligeiras, orostas de leite, dartros, eczerra.
DepesUoem PARS. 8. rea Vfvienne.
A\iso
Precisa se de ama
ds pegoena familia :
mero 133.
ama para cosinbar em cata
a tratar na ra Velha na
MOLSTIASdoPI7
OOE'CKURCHILL
1
i
XAROPE \
!Dr;in?opH0SPHiT0DEa.|
I isf^nfp^io* eaa tanto xito pa*a cnn*i
e as aleara teberceUiaut,]
utacaraento eaa firaieoa q>mt i-
o notas de enetor Catacaiu. aoUe.
I Aoh toAliar ata dos U/popr-ja^airoa al
uoaae Aananes, o apreUto augmenta, sa fcc->
aa toreao a vtr, ce saurua ncetarno- caaalo.t
l e euantc fosa de asa kaes estafr drueatte!
Ca ru-pepAerprUioe quv tetan mar,,
<4* JhAHsn^^eta>ians SWAsTsT
11. r eas rerattAacipToa rensainaanlsitei aete
D* CaTnGHIlx, M-:tor ste msm pi sai taludas envasase*.
( Pveao : banana pur baaco As V
I *
Caixeiro
rmaa-aa eaa ee bese o Peeiabs .5*4. te-
t>sser
na
a
estarcirs
a ae As r
MI aa
Ama
de oms ssas para cosinbar
no pateo da Beato Cras a. 14.
e ensa-
Ama
Precisa-re de ama par* comprar e cisiabar : a
retar na rea de 8. jeto a. AO.
AMA
Predsa-se de ama ama para cosinbar ea casa
de pouca familia ; na roa Augusta o. 374.
AMA
Emilio Billion, Engeobeiro Mecnico, engarre
ga-se d-; montar nuvos apparelbos, dos melboreg
fabricantes franceses, "e os mais apperfeicoados,
pelas condicors e precos segniotes :
U astncar ser fabricado pelo sjstema Bro-
ebeton e Billion igoal ao da Ueina Pinto.
- Qarante-seno mnimo 9 /a de aesucar cns-
talKsado de todos os jados, e 10 /, c m moenda
de repreeeao, augmentando oe precos abaixo de-
clarados.
O trabalho dos apparelbos scr por 21 ho-
ra*, se aproveitar&o os edificios existentes, com
pequeas reformas ; os proprietarics darao todc
material, como : tijolot, cemento, cal, arcia, ma-
deira, ere. ficando por conta do empreitorio todo
mais trabalho.
Preeo dea Uelaae
x
aa
M
X
fej
x
1
3*
i
100 tonnel.
125
150
*0
9.000 k
11.260
13.600
18OO0 i
_ s 4
z <
i a
33 n
oa
110 sae. 110:000*000
140 a 130:OOi400O
168 150:000400
225 I800004OOU
Precie-se de aaa
para eaaa de peqaen
dt Livraaeeto a. 24,
para lavar e eagnaaar,
familia ; a tratar aa ma
late.
Preaiaa-se de urna atoa par c sinbar ; a tra-
tar sa ra do Padro AJluaeo n. 66, antiga da
Praia ^
Qaees dsete' tirar a soa aarrteola en feo '-
lidade, dirija-ae 4 roa das Ploret u. 18, p rta lar-
ga, dea 4* 10 b. ras oa raaah, teos es das
uteil. ii nd'i o ooee de seo* patroet e m, radaa,
e I40HJ para a caden A'a da cmara municipal,
qae arrio levaeoa 4 rerrtana p r pea* compe-
tente, aio peeand nada pa-fee aerviana de abaixo
eaaigi.ad,, qna ae iotoasasa palo aselboraateato
jvaaan*
Maaaal B raardia* Reatos,
Agrere de locafoas d servieas-
A ttenijo
D'sefa-ss e saorar ana loja de eareeira e ca-
belieirt-f, a momo a>aoeiar-s* eat aigaeaa tea
afr-seea-rt ; cait 4 8 Iva, i it> *> (aauaaei.r
a. 81, ^^
i recua ae dr uan boa eotmb-ira, paga-ae bem
na rea Pugne de Caxiaa a. 44, I -ja.
Pao tenteio
Mella a Biaat avisan ao raapeitavel publico
qna todas as tere* a testas tetras teea este aa-
boraso po ; 4 roa larga do ri-- A ttenjo
Data e< te-a rt algn espiral danto o eprar
i o ato ei-r ae en en eate, Oilbar ea reata ,rat
*>r aettirat; tt-r% iofor*saeeV*t e* rea Nova
rvlai .
n 15 I'
ev e ater
eaa A taa
ae e.tr.a i
Ae roBnifrrio
e-r-aa eot aablqafv eeta-
uaa e-as e. pratiea
h-hihi-oA eV eari|ilarael.i tner-
a-r pr icvre-i,) n. pbari. ia central
a. 88, oa >m aea retideacia
Barros a. 4T.
ulleoca
Na rna Beta de Batotnero (..utr'ora beca dos
Ferreirct) e. 6, fas-se plittt e recarta-se bahedos
Urgoa estrella.
Cchorr. perltala
Pede-te encarecidamente a qtea aehoo naa
cachorra de rao* c. m pilo branoo, urna te- Iba
carda na cb'e, diversa* ootra* no cipo, canda
iar'a, ero urna cali-ira, o obt< q>no de entrgala
i roa Imperial a. 106, qa alea de reetasprnear-
ar-aa ha aotanan-ote p-nhirado.
Lupes AlbeiroifeCr
aviaba aoa aeus freatorset qoe mudaran] osee ea-
rate-leeimeoto do n 21 para o n. 38 4 raa larga
di aVaario.__________________________________________
OleoFloa
9 nelfanr para o rabelb
Oleo Fio. a
Para qnalquvr explicaeAo, dirigir se ni Usina
AripibA Usina Boaqoa.
Prntlr-a late ou aotTrcln do pello 4.
Uaai o melhor remedio, qoe o PE1TURAL DE
CAMBABA', e veris como votao soffnmento des-
apparece. Vende-se aa drogara dos uoieoe &enn-
tea e d- poaitarioa geraea na provincia, Pranciteo
Manoel da 8ilva j C 4 ra do Marques de Olinda
a 28.
ioaialaviit: Ptllt, $, tsmhmrO ostoartr*.
aaArrDE-ORTLLK.Affeec&et Irmahaticu, loao-
Cta4a>tutili|asiTaa, Ittrac^Aat do ttrl ^ du baos
MUweeda* ntcarae, warraeta ralealoatt da tila.
SjOPITaa.. AaMKOtSaas riatdifcaliratiauaa-
**t do aloaa;o, digettao dacil, iuapptMaeia,
fa tralgiai duMpsia.
CtLESTINS ^AaVfOMdotriaa,dl>iexi(M4t,
euociai^e'daioarica-, |,U. Ala betas, al>jm',DL'ri.
HAOTrRIT.ABK,aotr,.(! btusajrau.
fcjacmi*. -orlo,-, nota, alista, atst.-aiaaria.
Wk-ll c m da FORTE na CAPSUl-s
Nao ha competencia
EM FAZENEAS BARATAS
Xa loja doa Li-traa cuea 6 ruet Da-
que de t ma a. Si a qual d
deeetinto n qaea comprar
ae OA para cisca
Linn bordadofaxenda de nm* t cor a 240
rt*.
Zsfiroslisos e de qaadriuhoa s 100 e a 120
ris.
Leaseecoesesas de qnadros largos nitscAo de
miriu, de 24 por 400 rei!
Seiim de algodaode ama s cor a 240 ris.
Novidade 1
Nmsocde lindas cores segaras a 240 e 280
ris.
M rius enfeafadospretos e de todas as cores
a800ris.
Setine de Macopreto e de todas ss coree a
900 a 14000. .
bedas pr. tas -bordadas a velludo, desenbos lin-
dos a 44000.
Novidades!!
Capea, asanteletea, viaim. e c-
*4cos de sorba, renda com coatas, de cachemira
con contas de todos rs prreos.
Heeniaenaa
Beoda beepanh, |Kcor de creme a 3|000.
Bieo brancos largos o que ha de mais lindo
para eofeitea de vestidos a 14800. 2*0X1 e 24500
apees.
Bcob de cores e pretos -de 8*da, ultima novi-
dade a 34, 44, 54 e 74000 a peca com 10 metros.
Baliiasde melhor qaalidade a 300 iis.
Oeotatlapidadas para enfeitede vestidos pre-
tos e de creti a 500 e 8C0 iis o n-c>.
Lassde pellica e de cores a f e 2500.
Eeprti:bo; para senbora e memnis, todo
prfeo.
Enchovaespara bsptissdoe a 104000 e 124000
completos.
MadapolSo americanoa 54 e 6 a pega.
Algodaoiinhecom 20 jardas a 2480, 34500 e
44000.
Bramantecom 4 larguras s 8C0 rs. e supe-
rior a 14400.
Chitas finaspercales claras e escuras a 240
ris.
Lioboslisos e de quadrinhos, fasenda maito
argaa 200 ris.
Mais barato
Cortes de vestidos, bordados brancos a 5s?0C0,
de t r a 645U0 cem 9 metros.
LequeB transparentisa 1*5000.
Babades fntremeiosntvo sortimenfo de 300
ris at 44500.
Lencos brancos finosa 14200, 1 6 JO e 24000
a duzia.
Meias croaspai a senboraa a 65000 a dosis.
Fich*de todas as qoalidades a l e 24000.
Meias de cores e brancaspata meu'nas a 320
e 50l> ris.
Redespara meninas a 34500 e grsndes a 64-
Bim pardo lisopara roupa a ?20 ris.
E maitss tosendss que vendemos por todo prc^s
na loja de
Jos Augusto Dias.
Venda de sitio
Vende-se ou permuta se por predio cesta cidads
um bosa sitio con boa casa, muitas fructeiras,
excellente banbo do rio, boa agua ce cacimba,
exteosao de terreno para baixa de capim, tod*
murado na freote, com porio e gradeamento, com
caminho de ferro e estacao junto ao dito sitio, ns
Porto da Madeirn, conhecico pelo sitio de Jce
Selleiro, junto ao Dr Ernesto de Aquino Fonse-
ca ; quem pretender dirija-ee prsca da Inde-
pendencia u 40, d-b 11 horas s 4 da tarde.
Armaco
Vendo- ee urna grande armaco de i.rrarello ca-
vidracadn, teda cu em parte; a trhtar na ras
Nova n. 50.
A FLORIDA
^trmtmumico, a* Aguan daa Footda v ilMj,
fin oot*-ea4*, arhia cana* dr
MX f *t LABILLE, ni t+ Cv.osotnr
aSOiaKKf* KOVCMiUM, B.rue Cm.
Diligencia
P-rt* d^ CPinea toooa oa aabbadot t 6 hora,
da tard>- at Itab- Vana, e v Ita as tercas-feiras s
verde i-e pattsg m para Igoarasr, f)oynna:
I'anb e I'ao.y.na, loja d ,s Sr*. Aftoetinbo
Santut 4c C, 4 ruu Primeiro de Marco n. 1.
a^Ha-BBaata.
VENDAS
Vende-se oa> l*tr de^ 6:000A fara Jaros,
de pessoa idnea, p>r 1 0004 4 vala ; na ra do
Mareaos d" H'rval n 28 te Hir quem fasetse
negocio. Assim e rao qu, n eimi>r- m- rasa na
a*sna roa. que adiexe-da de 2&I04O0 que
estela -a* peiteilo e*;l ,.
Lvriniento A C.
vefioea" ciraent" port'and, narea Robn, Asl-
I ealidade ; no caves do Apollo n. 45. ^
itua Doqae de Caita* n. IOS
Grande Boriirrento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola psra bail-!, idem de
marfira, estojoa para agulbas, lapiseirS,
broches de madreperola, idem de marfiro
deaenbando em alto relevo flores e uui rno-
lbo de trigo.
Agua Florida verdadeira em gu&rrafi-
nbaa a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de cores.
Missangas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos braa-
cos e de cores.
Grande sortimento em botSes de ma-
dreperola e phantasia.
Luvas de pellica a 2$5O0 o par.
dem de seda a 2.J000, 24500 e 30000.
Capellas, veos e ramos para noivas.
Suspensorios americanos a 2J500.
Linba para m:-china a 800 rs. a duzia.
n. 50
Veas de cores, escocia, para senhoras
a 1,5500 < par.
(Jmx:-s de jogo para salo a 5(5000.
Sabonetes a 12t 200 e 500 rs.
Boleas da couro, de chagrn, de p?llncia
e de pellica para senhoras e meninas.
Lindas pastas de couro, chagrn e pe
lacia a 500, 1A0O0, 20000, 30000 e 50000.
Carteiras para se.dulaa com os reparti-
mientos de 10000(1 a 1000000.
dem para letras com os repartimentos
des mez's de J> neiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do JapSo, nexis do
Jap3o, B uquet e exposicao, Theodora,
Rita hargally, Porte Veinc, Ixora Brione,
Roger, Gllet, Briza da Serra, Paris-Boa-
quet, Estrado Dodeur, etc.
Lavas de seda bordada com missangas.
dem bordadas com vidrilho deurado,
bronzeado e granad,
dem com palmas da mesma seda,
dem arrendadas a xadrez.
Lindas puloeiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 100000 o par.
dem broches americanos de 4A, 30,
>0 e 14IU00 um.
(JolUrinhos de linho, gosto moderno, a
50000 a duzia.
Punhos de linho, modernos, a 9J000 a
duzia.
Novellos de linbs de cores para crochet
a 200 rs. um.
dem de cores a 6 rs. un, para ma-
china.
Papel para flores a 100 e 120 rs. a fo-
Iba.
Papel amisade, roado, a 600 e 801
rs. a i-aina.
Enchovaes para bnptisados.
Envisiveis a 200 ra.
Lindos plastrSes a 10, 10500 e 20009
um.
Iovsveis prateados e dearados.
Barbosa dt Santos.
103 RA DUQUE DE CAXIA3103
Um sitio
Tcode-f e orna par'e, e tambem se fa* negocio
con o sitio' peno de Jaboatao denominado Be tiro,
com matas e logar de plantac&es e casas de vi-
tanda ; e na estrada, tanta a parte como o sitio
en naseente d'agna e pMlntacoes, dividindo ao
tal coa a estrada da Victoria, e ao norte com
engnho J.Dgadinha, pelo riacho Qoaimadas, e aa
p ente e ,m o -nt-enho Soecorro ; 6 pert da esta-
ca i de T'g'pi e o no de Jaboatao: trater aa
raa ti Hospicio n 1, 1 aadsr.

-
Diario de Pcmambucoftanla-fcra 1 de Dezembro de IHS7
I
A REVOLUfAO

58Roa do Imperador38
Nota gr nle pbaraiaeia aviase' reoeitas e pedido cota promptidlo.
folicituue e inudiot lade.i
As prescrpf 5es ein .ngias eslrtiigeim sio Iclnenlc
drsprhadsS
pharmecauco peroambucano J08 FRANCI9CO BKTTENCOBT
convida dioico* desta e.iJdf> quo qa'iram honrel-e imfu ooo%afa
par ijual^uur trabalbo pntiaaioaal e ae publico. GaraaM ae a asea atts*-
ciosa e coca ieoioaa rx-cucio.
Eta cana recebe aeu producto rbimiaa droga diraoUaneota
das melhurea casa de Europa, epeal osota eBoomceeodad* par sea
rce-nuaro.
ESPECIAUDADE

Preparado pelo pl.arm. eutico JOS FRANCISCO BETTEN(T>RT,
re tima etficacia veraadeiraineute maruTlboa na caoleeliaa dos orgiea
repir-t ri- s.
Bruochiles, a^haia loss:-, convnlsi, etc.
a I. ira: ... F >rinu!a do distioclo dioico Dr. liamos
i' ; urativ por exjcuoneu p-ra todas aa mUatiaa que tem a origem
na iipurrza do saogue.
SyjMis, Harte, alearas, oraptas tiarptcas, ate-, etc.
pr-te pr. .* 'rerer inall-'ravel, f-bricada com muito euid.do
por 'i tunuuUi mgl< *, sap? i I pra escripturaclo mercantil e repartiere
publu ..-. *> a : pr:a, p i-itaueot pn, oio corroe it penna, esto
lep -. k (. pi-.
&
4HH- DBP fl CaiiiM
GRANDES NOVIDADES PAEA FESTA
Seda do listra, p*uir5s moderno, a> l(|COO o corado.
Satina de torea 800, 1000 e 14200 o ovado.
Se** romana de liatrmha, lindos parir la, a 560 rs. o covado.
Setisa alaaciaoo de lwtra a quadr, lindo* deaeohos, a 320 e 400 rs. o corado.
Setinetas labradas a 240, 320 e 400 rs. o orado
Esplendido aortimento de usens de fletes, Iistras e quadros a 360 e400 ra.
o c vrado.
Cretonas finos, lindos parJroea, a 320, $80, 400 a 440 ra. o corado.
Fewt&ee branooa o da corea a 360, 400, 440 e 500 ra. o corado.
R-nda da China, Caneada, rswito boa, a 300 rs. o corado.
Merino, lindas corea, a 700, 800, 1*000 e 1*200 o corado.
Cachemira acobltoad para rostido, lindaa odres, a 500 ra. o corado.
Dita broch, ultima muda, a 1*500 o corado.
U da florea, qundroe a liatraa, a 320, 400, 500 a 600 ra. o corado.
Merino preto, osmpleto aortimento, a tiOO, 800, 1*000, 1*200, 1*400, 1*600,
1*300 e2*0U0 o corado.
Dte aoetinado a 1*400, 1*500 e 1*600 o ooiado.
(roarnicoe do reudilho bordados a ridrilbo paro enfeites de veBtidos a
6*000 nao.
Lindo aortimento do tapete*, para sof, oaraa o portas, por baratsimo proco.
Uortia-dos bordados a 6*000, 7*000. 8*000 e 9*U 0 o par.
Ditos de crochet, completos, a 45*000.
Lindas guarnicoea de ore-che t para cadeira e aoph a 6{000, 8*000 e 10*000.
Colchas de corea, completo aortimento, a 2*000, 3*000, 4*000 e 5*000.
Dita* do crochet muito grande a 6*000 e 8*000 urna.
Lindo aortimento de loquea orne lindas paisgms e bordados, de papel, setinsta,
transparente e ooa fioa douradoe, a 500, I*00, 2*000, 2*500 e 3*000.
Corapl-to aortimento Je fixs, chales, camisas bordadas para senbora, velbutinas
d' todas aa cores, liras e larradaa e muitos ootros objectos, que pedimos as Exroas.
iamiliaa e ao respeitavel publico para rirem > preciar.
Heerique da Silva IMoreira
PHOSPHATO de FERRO
de
Pb-armac-eutico, Doutor em Sciencias, Inspector da Academia
Appi orado pe o ju.it de Hrgiene do Bo-de-Jeaeire
Esta soluto, que n imittida na Pharmacopa Francesa (Edi^ao
de 188-t, clara, lmpida, anloga auma agua mineral ferruginosa
concentrada o uruoo dos ferruginosos, que, assemelhando-ee 4
composii,an dos glbulos dosangue.tem agrande vantagemde obiar como
reparador e reconstituinte dososso e do sangue. Sem fatigar
jamis o estomago, sera enegrecer os dentes, sempre de grande raa-
tagem para combater as dores do estomago, as cores paludas, a
anemia, a pobresa do sangue, a leucorrha, a irregularidade
da mens truacao e outras indisposices a que esto sujeitas as aenhoras,
as mocas na idade da puberdade e a* creanca debis, anmicas e
sem appetite.
Deposito un Paria, O, rea Tlrine naa princlpaaa Pharmaciaa e Drogara*.
w*mmMm**mM*kmmmmmmkmmmdmm*mmm******m
k
de Narco n. 6.
Part i|>am ac raspeitnvel publico que, tendo augmentado aea
esabelccimento de JOIAS com maia ansa seclo, no pavimento rerreo,
com especialidades em artigos
de FLECTRO-PLaTE, conridam aa
Exn .'. la mili c t>rus uumorfeos fregueses para risitar seu estabele-
ciioen'o, onde tu on'rario nm riquissimo aurtiraonlo de utas de cur 4
prata, pendas, brilhanlea o outras pedrea preciosas, e relogios de aro
pr ,!p. e nikel.
Os artigos que recebem directoment* por todos ca rapor sl.
ex- ut.-iJos pelos mais afamados especialistas u fabricantes do Europa e
Fstad 'S-I.'nids.
A par das joias de sabido valor acharlo ama grande variedade
le objectos d ooro, prata e elrctro pate, proprios para presente d
.asamentoa, ^f p'1**^"* o amurcraane.
*^| Nem em relaclo ao preco, e nem qnabdade, o objectos ac
mencionado*, encontrarlo concurrencia n'esta praca.
KANANGAdoJAPAO
RIGAUD y C, Perfumistas
PARI3 8, Ru Vrrlenne. 8, PARS
at*. gU de J&OJlng, lodo a mais roMgo-,
raote, a que mais rigor da i pello, e que maia brangua*
cutis, perfumand>a doiicaUmonto.
Extracto di ganngi, perfume para o laso*.
OleO de gCnng, taesooro dos cabellos qst shril-
uanla, fas crescer Unpeda de cair.
/ShOnie de Cnllg, o mais agradar*! o issin.
conserva A cutis ** a acarad a trsiisparrs*
3 di CanIlg, ht**qnaoata0nao- cor aiite a a piusas rio 8*
DtpsUo mm primeipim Pmrf\
a B
U
1 5P 2 "o .
I r H* i m ?
ri
H
o
=5
3 !
I'
id
3 *
i O. 3
JBS-2'
lis

I
8
8 8 "
tff
o gg
6 -o.
Sil
3
H
g o
aa
I
j
i-


FUNDICAO GERAL
ALIAN PATEKSN ttC
N.44--Rua do Brum-N. 44
"INTO aesta(;ao DOS BONOS
Tem par rendar, por pro. modioe, a* aegui t
Tachaa fuadidaa, bntidao asMindas.
Ciiiaa*a de -rltnitassasihrs
BmUs Dita a*f*lra, sisas, idea.
Baeasa de ferro eeea saar* iroBUr
taris*.
Dita de dito fundido, de liado* asede
Portead fonal**.
b faro* de 3, 4, 5, 9 o 9 esraJla*
de 10 40 peMegda do pandar
Rodea d'agua, STStema Leeidr.
Bu isifin ss do ci.tasas,
com perfeicie o sreMet*.

I s
l.i E
n
a i
M
}
n
I
u
3 8.
8 S.av
WOLFF& C.
N. 4-BOA DO CABOG'-14
\'e*le snuito roaheeido f*tbeIecIsMn-
to enesntr. r o reepeliavel publico sum*
variado e completo n#rtimento de JOIAS
reessrsldat* sesupre dirretamente doe asciho-
rem f brlcantc* da Kuropa. e que primam
pela apurado gaste da mundo clegaato.
Mleoo dereess oosmpletoa. liadas pulecl-
rae. alafnctcai. volUas de i
brilhanies, su peralaus, aoistel*, eaealetas,
batoes e autra* maltas artlf;*ai praprl*
de* Ce fjesreres.
ESPECIALIMDE
Esa relama de aura, praia e aickclado.
para basar ni, cubaras e saealsi aa das amis
tac re el U dea fabricante* da Europa e
rlea.
rssra Cadas es arCljre* dleeta easa jasrs
te-**> a baa quaildade. aaainn CSsaa a madlcl-
dade aa* precaa qae aaa sea rsmpetaela
Ve ata caa Casabesa essseerCa-se qual-
quer abra de sur aa prata e Casabe ss rel-
alas de qualqaer quanadade qae seja.
.-Ra do Cabug-.
srs
i.s-g- ?s r
ft BS m
_ o. ~ o. f ,
o
IrS
o S E.B.O S
ouer2<-. r^j
. S ~k S S =t
o. o S m a o
?S"2 ? ss t
t*
3
S- -o I T? i
_5fBo-*3a
- c. r *; n
, s-Jg 2" s
" m 3 2
C i' *
o
3
l:i
I
o
1.1
a

fe **.
INJECQ0 DE GR/MAULT E C
Prejorsd oom u folia* do Matco
Appnr*is pe JaaU fHygiene do Rlo-d+Juth*.
Esta lnjeccao preparada oom aa folhaa do Matico do Para par* cura
da blennorrtiagia, adquiri em pouco teenpo urna reputaefio universal por
ser a nica innocente, con tendo apenas vestigios de saes adstrngenles, qu*
se encrotrao em outras em grande quantidade. Em poucoa das ella acaba
com os oorrimentoe mato dolorosos e mais rebeldes.
Depc",v* em P*xi, 8, Bus Vivisnno, 8
Cmdm A-ataos f*a r "Vrica. a firma o sali da noasa sosa
*' Visite
SBJBTrte t
>** I
ELIXIR DESOBSTUE\TE
Eupeptico de Gervo
r reparada pala pbarsaacratlca ____
JOS' FEAKCISCO B1TTENC0UBT
0 (arrio tem urna a<-gBo deaobairoest* xtraor lioaria paro os inoommod
i* figad*, bao* e eatomago, eonfor?e o daaerero Dr Melle Morare.
Um grande camero de pe ase .a qu-. teui ^.uo *>U <-oaidera-o infalli!
Larados por sote* iaformayosa por moitea f-xp-neacias proaanciada* pe
eos mossses apreeeot*mo *os clnicos e so publico em g-r.l, um Elixir desta plan';
1* um sabor delicioso de no effmt rerdad^iramete Macaco par* 0* pobre* doapef
we, spJT**tisoa e aquella **e aolTrem do figado.
Oa prapri-iarioa da Pba-maeia Central
DEPCSITC ITA PHABsooAriTA CSXTCnU.
bi. SS Baja do Li.p-ra.ir H. Sa
PERNAMBU* Ir
AO LOU V
Oj proprietarios d'esse antigo estabelenimf-nto sempre no intuito de correspen-
ler 4 oonfianca das Ex as Sras nSo poupxm esforco? fim do satisfazer a exigen
lie de boagosto e para o que acha-se .actualmente em Paris um des socios da casa,
que rai por todos os paquetes remettendo o quo o capriobo da moda vai inventando,
para prora aprsenteme o siguite :
Lindissimos cortes de 13, montados em csrtSo, coro gu3rnsao de contas oxy-
dadaal
Esplendida colleccSo de capotas e chapeos pare Benbora I
GluarnicZo completa de ridrilbo sui generis !
Remeiras dolmao e visites em i> ciclos differentes 1
MantHhaa andalonas, espedialidade 1
Ditas de fil de seda primorosamente bordadas 1
Rendas bespuobolaa chantiilj em sortidas cores !
Luraa de seda bordadas em alto relevo 1
Sedinha e anrahs, grande moda 1
Colcha turca* a mit.cio de crochet!
Palitots de sed cra, pretos e cinsentos !
E a uiius ou(r< s artigos de moda.
I
k
i Raa l" de Narco n. 20 A (esquina)
CASA DE COSFIANCA
>"-.*~ *&*r~ >s;1< -->^)~->e<-~?:< aM--Q<--j
EXTRAIT JAPQHAIS
Agua para fazer Crescer os Cabellos
Efta AGUA, inveutada pelo celebre Chimico
H. ROTHE, impedu nstant-meamente a cani ia dos
cabellos c fortalece de tal forma o seu cresciment
que basta applical-a durante alpuns mezes pata p!c-
Sarcionar as Senhoras cabello^ de 180 centmetros
e comprimento. Pelo embrego d'esu AGUA, os
calvos recuperarao em breve os seos cabellos ja
cnidos.
Este producto nao conten substancia alffujna
nociva para a saude.
Deposito geral: H. ROTHE, Chimico, 11, BJ des Italiens, PARS
Em fernambuco: Francesco M. da stxva O c.
Reclame!!!
N'". dcveSavcr cuntcatacots qusn' preooa d
urna grande parte de artigas, verdadeiraB pechin-
chas, qae se eacontram na antiga caa Carneirr.
da Conba ; dlssos dignos leitores qie apreciem. ot
que abaixo se sfgaem :
Orinsinhos de cores para roupas de criancua a 2*
rs. o cavado !
dem pardo boa a 320 e 360 rs. o dito !
Ideo b.-anco de liobo, n. 6 a 1*^00 o metro !
Casimira pretaa diagunal, 2. larguras, a l'iOi
1800 o covado I
Chenets superiores, pretoe asul, a 3 e 3J5C0 i
dte t
Bramantes, puro liobo, 4 larguras a i900 ometro!
Atoalhado bordado, a 1. i.KJo Jico i,
Madapolio americano, com 24 jardaa 58O0 >
pajal
Algoaio largo muito encorpado a 4t a ptea !
bi-roulas de bramante bordadas a 124 e 16000
dasia I
Lencas braacoe e de cores, abantados a 1<*WQ t
l#800adital
Camisas francesas e inglesas, de iinho a 36*000 >
dita!
Meias ingieras para borneo) a 4*500, 5/ e 6000 s
dita I
Toalbas telpaldas e alcoeboedas a 3500 e 4J000
adtal
Com as Exmss. aenhoras
Riquissimss goarnicoes de crochets a SOOO I
Lindas grioaldas e veos par ooivas a 9000 i
12|0!
E^pwtilhos americanos e franceaes, a 4, 5500
8*00!
Fiehs e entrada de baile a 3 e 4000 !
Colchas franceas e c. bt-rts, grandes a 5* < 4 !
Camisas bordada pars i-nhora a 3 e 4000!
Bargeiina de todas as cores a 240 rs. o corado !
He ti na macio todas as core a 1000 o dito !
betineta lavradas de cores a 280 rs. o covado)
Cachemires de listinhas para vestidos a 400 rs. c
di*o?
Velladinboi lisos e bordados e 9* 0 rs. e 1 o dito:
Peca* de esgoiio para esmisinhas 12 jardas po>
40u0l
Linb< b de qusdrinhoi, muito largos, a 200 e 240 re
o corado !
MirinOs para vestidos urna largura 560 rs. o ditol
dem preto 2 larguras a 800 rs., 1; 00 e 1500 (
dito!
Fosies brancos bordados, finos, a 400 re. o dito I
Nans> ks de cor- a, (nao desbcUm) 160 o dito I
Faillea, ultimo gosto cm padroes, a 400 r. o ditol
Cambrai Titoi ia e transparentes 10 jardaa a oi
e 3*500 a peca!
A Srs. Faaendeiro
Algodc da Bahia aoperinr a 3'j0 rs. o metro I
dem d eores, do Rio a 440 rs. o Site!
Vendas fl> trrasso damos descont da praca.
59Ru Dnqne de Carias59
Pereira Magalhies. eoccessores de Carnein
da Canoa 4 C._______________________________
Libras stcrlinas
Vendm Amori Irirao C. rettlbo.
i
Papel para impresso
Vende-8e psppl para nrpr^saao, i o fon?'
ri e Joruai du R-cife ; na ra 0 iiSiv --
Oliodan. 31. ________
Viohos da tiarrfcira
Finos
tare vellos.
Sadetra.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Paseas.
PARA MESA
Genuino do L:ivra,i. a 500 rs. a garrafa.
Ka mercraria de Mauoei Cnrreia & C.
Praca o (onde 'Eu n. 15
WHISKV
ROYAL BLEND man V1ADO
Este exeellente Whisky Esosspz pre-
ferir! ao cognac ou agurdente de carina,
para fortificar o corpo
Vende-se a retalho nos nulhores arma-
zenB de molhados.
Pede ROYA.L BLEND marca VIADO,
cajo ame e emblema sao registrados para
todo o Brasil.
BROWNS & C, ventea.
4tlenc?(
Veade-se eepeeial fsrinha de milho e de artos,
feita vapor, e preparada para bolo, caogios,
cuscos e oatras diversas especies de comedoriaa,
que aecessitem destes meamos gneros, sendo a
240 rs. c kiu da de milho e a de arros a 320 ra.,
assim como farioha para tender o pao cerreja a
2000 a arroba : na padaria da travesea de
P imbal n. 1, perteocente a Pereira t Pinto.
Telephooe296
Armado
Vndese urna boa armacSo de amarello, enver-
nisada < enviiracada, por pr*Ci ermmodo ; |as
ra MHrcilio Dias n. 34. antiga D reita.
aaM
01
P4j> CLstRV vsus-aatsttsswu
Vende-se um carado alzio, muita noro, gran-
de, bom andador bsix-, po^endo servir para car-
ro OB cibriolet ; a ver e tratar na ra de Mathias
de Albo^aerqa. (n"gH d.s Plores) n 23.
Vende-se
Urna tarerna bem afregueaada tanto na
eidade como para o malo, o motivo da
! renda se dir ao comprador : a tratar na
< raa Larga do Rosario n. 50.

SAUDE PARA TODOS.
PILULAS HOLLOWAY
As Pilulaa purifleao o Sangue, corri&m todas aa desordems de Estomago e
doa Intestinos.
Fosulecem saode das constitaeoes delicadas, e sao d'om valor mcrircl para toda? as eafermidades
pecaliaRS ao sexo ferainino cm (odas as edades. Para es meninos assim como tambis para as
pessoas de idade avancada a sua Acacia e incontestaveL
taas flitirin ** prcpirad<; sdmeae do Estabcledmenio do Profossor Hoi.lowtay,
71, IIW OXFORD STBEBT (utas S33, Oxford Street,, L05DHES,
E Tndems* en todas as tMiam iai do universo.
*" Os cwmprsaara alo coaTdadia rc-pekotamente a examl&sr cm rtulos de cada caira e Pote ae nao ceeaa a
duecoso, 533. Usiord Street, seo taUisraoon.

Em cae* de todo oa Pertuniista* e GabeUetreiro*
da Franc* do Extrangeiro
O ? PTR n u
s{Flriimtejptck
*KaSJUno COM SssaMiaa
Perfumissa
y .A "RTH, 9, Sua da la gaiasr, e, TP.&JZXB

-^nambufe~ SDUSTftIA E ARTES
Relatarlo
1PBHOT1DO AO EX*. IB. COBSBLH1BO
BOOBieO ACOD8TO DA SILVA, MUSTBO
SECBBTABIO DE OTADO DOS 1(000108
. DA AQUCULTUBA, COMBBBCIO B 0BBA8
PCBLIC AS, FBLA COMllISSlO BNOAKBEO ADA
DE ESTODAB A DlPTOslO APPLICADA A
CABHA DB AB8CAB 1887.
SEGUNDA PARTE
APPABBLBO DB EXTBA co DO CALDO DA
CABVA

gaintes da.i ub ll*s (III e IV), que re-
prese nUm Ua.per.tarA, o por centoe, oa
grao* do aaodiaroojotro (aremetro) Bnx, oa graos do aremetro da Baum *
a quantidade de aaauear (polariaaclo) doa
caldoa daa 10 oa 12 difusores.
Ol**IAO>ttM
988g$2SSSS
BatarioM de d fmaa
((.ontinuaclo)
Operaedo da difutSo
Cada calorisador tem 5 metro* de super-
ficie de aquecimento, aendo um para cada
diffasor.
Em Bareellos, os diffuaores consiste a
era urna pee* cyiodrioo do 1",330 de al
tara e 0*863 de dimetro i oa parte so
perior deaae cylindra cra*ads ama pee
cnica de O", 130 de altara e O,620 de
dimetro superior. Sobre esta pee* cnica
craTado um eylindro de 0,150 e a'tu'
ra, formando pescoco onde vem applicar-se
a ,espectva taropa superior que fecha so-
bre um annel de borracha com prsalo de
parafusos.
As vlvulas slo aa mesmaa que em Bra-
cuby, com a differenca unioa de seren
adaptadas na parte *uperioi do diffusor e
de fa*er a entrada e sabida do liquido pelo
Udo deste e n3o pelo centro dss tampaa.
Para effectuar-ae a diffuslo, comeca-se
por introduzr agua em um calorisador e
azer se com que ella passe por quatro ou
cinco diffuaores e calorisadorea at aque-
cer-se temperatura de 95 centigradoa.
Eata agua eacoa ae por urna pequea tor
neira, que ae soba collocada por baixo do
ultimo diffusor. Quando a agua attinge
recesasria temperatura, fechase eata pe-
quena torneir* e abre-se a vlvula de in-
trodcelo d'agua no ca%rsador do 1.
ditfuicr e a val ula de comraanicaclo pelo
fundo d'eate, que deve j eatar carregado
de ulbadas. A agu, em virtude da res-
pectiva preaalo, abe no diffuaor, atraves-
saodo as talhadaa, at encbel-o, o que se
conbece por um* pequea torneira de ar
colloeada ca taispa. Fechase entlo a
vlvula que da ntrala ao liquido por bai-
xo e abre-ae a que uommunica o calorisa
dor com o diffuaor per cima, iato inver-
te ae o aentido da torrente do liquido.
Ao b'-jido lempo, abre se a vlvula que
fommuni-.-a o 1." diffusor com o calorisa-
dor do -." e d'eate modo o liquido aqueje
se n^ pasaagem pelo 2 calorisador, do
qual segu para o diffusor correspondente
pela vlvula que o [.'> em communicacSo
com o calorisador; e asatm bo opera fa
zendo transitar o liquido pelos seguintes
calorisadorea e diffuaorea at ao ultimo, do
quI passa para um deposito de onde
tomado para a tabricaclo.
O liquido, em aua marcha por essea va-
sos, vai gradualmente enriquecendo si e
conserva se sempre em urna determinada
temperatura, porque ae aquece se majanos
calorisadorea perde o seu calrico em
parte nos diffusores, como ae evidencia da
descripcio.
A descarga dos diffusores feit, isolan
do-se estes do circuito geral e abrindo se
as respectivas portas.
Monda
As moendaa que estudamos foram as do
systema La Hay-Briuonneau, de mltiplas
pesasoes
Estas moendas coupem-se de um con-
juncto de 8 cylindros colloeados 2 a 2 so-
bre supportes de ferro fundido com man
caes de brooz-; e o todo repousando sobre
solidos alicercea de alvenaria a que fi
xado por meio de poderosos parafusos.
Os 4 pares de cylindros fuoccionam da
segninte terina :
No 1. par a canua esmagada; no 2.*
soffre urna repreaaSo e ao pasear d'eata
o
toacesco-j--J*-
e
ooaa-uuHOOOO
Sj.w^wwgJoo!
oooooo
TABELLA IV
CALDO DK CADA. DIFFCSOB
Engenho Central Bracuhy
*o oo-ioio>*eic>-
?0)t7il>ICI4-- OOO
bo
Todo* o cffeitos, maior densidade de
caldo e menor quantidade de agua intro-
duaid, Besas reeleados pela* aoaljaea doe
caldos a defecar, que vom da batt-ria de
diffusores e que estio representados as
aeguiotcs tabella* V e VI
TABELLA V
caldo da mffcsXo
Engenho central Barceee

K
o-
I
i C O 00 -J OS C* W tSM
Seteabro
3i.<.wkic
ce
fe
eooc~iOCtt> -4SC Oi X O
O *- W O 4
rr ~
1 O te os O
I
I I
a> i oe^t>iawppo>
Si ce; wa-J*.Mo:i ~J jfc.
I $)0-)>*tca>ao
^1
Of JXUOCXCOCIC i

tc;cwoeoO'ec-,w 1
ecw8.
I-
2 1 $8sfS8S2S8SS
'-- I j l; o i- i.' : c o r.
13 5"
1
8*
8-
OU'MWIvHM-CCCO
t*-gc(CioO5"-C0cccCtc
te O
lO-S1*
-1
I
CXRO,-IC-*COOC
i y k te x ^cetev1*
ocoo(Cll.^.lO*ClO,
2
0 8-
. (')Quociente da pareas verdadeiro. Vide
Stammer, Zuck rfabrikition. Pag- 326
- 1874
TABELLA VI
daldo da dikfosIo
Engenho central Bracuhy
>
< ^- ~- ^-*
- : r. .: 1: I
Numero da
analyte
1 1
! 1 Setembro Mez 1 1
1 ( te ic ti te ti u I Das
ce maior difficuldade sos trabajos de pu-
rifioaclo (defeclo e aaturaclo), porque a
menor parean dos ealJoe a defet-ar em Bar
oelloa, anda nio p Je servir de argumen-
to contra este feote, visto ser to pequea
eaaa differenca. Pelo contrario, tem ae ob-
tido em Bracoby e Java um c.ldo moito
maia poro do que aquello consegaido pe*
exprsalo por moendas.'
QABTA PARTE
PDBincAgXo do caldo
D ej ecojSo e $aturac,&o
(Queaitos 5,6,7 o 8)
O oaldoda canoa, naturalmente acido eos
virtude doa cidos orgnicos que encerr,
defeoa-ae coa pouca cal, a saber : 0,3 a
0,5 [ calculado sobre o peso daa canoas,
quando na fabrica ulo ha meio de precipi-
tal-a, com o fim de nsutraliaar os acides,
decompondo se tambom os aes respeoti-
tob e destruir os albuminoides, e al^uma
parte daa substancias corantes. A pratica
enaina eer a cal bydratada o roelhor meio
para cooeeguir se urna boa defesa$lo. O
mais simples reactivo empragado psra co-
nhecer-se o limite da defecarlo o papel
vermelko de tournesol, que, no caldo defe-
cado, deve tornar ae ligeiramente aiulado,
iato poaaoir urna ligeira alcalinidaie,
para que a evaporadlo no trplice effeito se
opere sem difficuldade.
Existindo na fabrica os apparelboa no-
ceasarios a prodcelo e empregos dos aci
doa carbnico ou sulfuroso, tem-se consegui-
do como em Brauahy, um exceilente reaul-
udo, eapregando se 0,75 a 1 [, de cal
na defecedlo.
O caldo defecado e saturado com acido
carbnico filtra se bem e fcilmente as
prensas de filtrar (filtro-prensas, tornndo-
se absolutamente lmpido e brlbante, com
cor de ouro.
Havende o tempo necesssrio para essa
filtraclo, ato existindo numero suficiente
(6) de filtro-prensas, a torta (residuo, es
cuma, na cmara oestes apparelboa, tor-
na se bem dura, encerrando entlo rouito
pouco caldo.
A seguate tabella aprsenla as analyses
do caldo saturado.
TABELLA VIII
CALDO 8ATCBAD0 PELO ACIDO CARBNICO
Engenho central ole Bracuhy
I Numero de
I analyses
*
i no trplice effeito, e para evitat-a de-
vosa aer nte -aljalinos, como j
fie* mencionado-
A aataraclo das espumas, isto doa
corpos Buspeaaos' no caldo separado ^o
mesmo, pelo aoido sulfuroso, a qual se pra-
tica em Baraellos, nao proJuzu to bom
resoltado quanto ao prooesso empregado
em Ri) Negro, oude as mataaa cosidas se
distinguan pela cor loura, bem clara, era-
quan-j em Bareellos e Bracuby erara bs-
tante escuras.
Em Br cuhy verificamos aer devida eata
cor eacura a curtos cidos orgnicos (pre-
cipitados ao quente pelo sulfato de cobre),
resoltado da destruiclo ou transformadlo
de urna parte orgnica do xarope talvez de
glycoae produzida palas inversSea durante
a evsporsolo.
Estes cidos apparecem ou tornam a ap-
parecer em virtude do emprego de sulfito
da aluminio, cora qua se preoipita o peque-
oo exoesso de oalano xarope, tazendo oom
que este aeja ligeiramente acido, propria-
dade indispensavel ao xarope obtido do
caldo da cannna da asancar, par* que se
posaa conseguir um bom e faoil oosimento
vacuo, isto orystaes grandes e bem for-
mados.
Esta propriedade, porm, se pode obter
pelo emprego directo de qualquer outro
acido, v. g. do acido phosphoriuo, ulo ten-
do lugar oeste caso o appareeimaoto da-
quellea acidoa orgnicos.
Antes por falta da apparelboa e de pro-
doctos chimicos puros do que pela de tem-
po, nlo nos foi possivel determinar a na-
turexa e pela qumtidade de cobre precipi-
tada a quantidade destea coros acidoa.
Na* tabellas seguate (IX e X) se ea-
contram as analyses do xarope antes e de-
pois da saturacio com sulfito de aluminio
fiara o 3." par, recebe urna injecelo de
apor; no 3.a o bagago injectado de vapor
soffre nova preaslo; na paaaagero do 3.
para o 4., recebe o bagaco urna injecelo
de agua e vapor, e no 4. a ultima prs-
alo, cabindo entlo sobre urna esUira sem
fim que o con'uz s fornalbas dos gera-
dores.
O caldo obtido pela arelo dos dous pri-
mearos cylindros tomado por urna bomba
e elevado ao respectivo deposito para en-
trar na fabricarlo ; o do 2.* par tambem
tomado por urna ootra bomba e injectado
no 1.; o do 3. tomado e injectado no
2.* e, finalmente, o -o 4 Umado e in-
jectado no terceiro.
Jforor
O motor d'eata moenda urna machinn
de dous cylindroa de forc* de 50 cavallos ;
aa bastes doa mbolos accionara um eixo
de traosmiaeio com manivellaa, tendo este
eixo um volante e engrenagens qne com-
mandam daa* outras engrenagens, daa
qoaea a primeira acciona oa primeiros cy-
lindroa daa moendaa, e segunda exerce
sua accio sobre aa outras quatro, repou-
sando todss esaaa pecaa sobre estrados de
ferro undindo e estes sobre alicerces de
alvenaria, aoe qoaea alo fixados por meio
de tortea parafusos.
Com estas moendaa obteve se urna ex-
prsalo de 71,3 /. no Engenho Central
Rio Negro, em C.ntegelb, 72 '/, no En-
genho Central Rio Bonito, na Barra do
Piraby.
TERCEIRA PARTE
O PBOCBSSO DA DIFTUalo
(Quuitoe 2,3e4)
A extracelo do caldo da cano* red oxida
a talbada* faz-a* em 12 oa asis diffoao-
res, en virtude do proceaso osmtico, se-
gando o qaal dona lquidos separados por
asa* membrana vegetal ou animal ae dif-
fondem, isto proearam a igual.r-se esa
densidade, paasando sempre do lado do
liquido m*is denso, aaior quantidade do
corpo erystaUoyde cm solacio para o lado
do liquido menos desea, o qual, portante,
aogssenta de deosidade. O .caldo menos
o, moveodo-ae' do na difusor a osjtra.
Ulh*as que efscemun caldo mais
teoso, torna-ae, poooo a pouco, maia den-
so, coao aoito boa fio* roaloao pola* so
Estaodo ebeios todos os diffusores, o caldo
mais denso do respectivo diffusor tirado
para o defecador. Eate caldo possuo tem-
peratura men r, porque acaba de ter esta-
do em contacto com talbadaa novas e re :-
tivamente fras, de ordinario com a tempe
ratura do ar ambiente. mesrao caldo
posaue urna densidade menor do que do
caldo normal da canna, porque receben al-
guma agua, cuja prsalo tas mover os
caldos de um diffusor, a outro 00 sentido
cima indicado. A quantidade da agua
ntroduzida varia segundo a temperatura,
qual for submettido o caldo, quando passa
pelos calorisadorea. Sendo a temperatura
maior, o caldo de defcelo (caldo tirado do
diffusor para o de(eoador) approxima ae
rcuito densidade do caldo normal; esta
temperatura, porm, nanea deve cx;edcr
de 99* centigradoa.
Easas tabellas aecusam para a diffuslo
em Bareellos as temperaturas mximas de
<>" a yr em quatro diffusores ( 7, 8. 9,
em quanto em Bracuby foi de 85*
e a voxes de 95 em cinco diffuso-
res t6, 7, H, 9 e 10), como na experiencia
fcita em Java. E' parcialmente devida a
estas temperaturas menores empregadas
em Barcelloa a maior quantidade de agua
ntroduzda no caldo normal, a aaber 116
J*. emquanto em Bracuby smente intro-
duxiram 71 /s e em Ja** 20 /0 de agua.
A quantidade de agua, portento, pode ser
reduzida a um mnimo, bavendo mnita at-
tenclo no trabalho da batera de diffuaorea
de modo que a temperatura em alguna
diffusores se conserve sempre de 95 a 97
Obtem-se praticamente caldos com menor
quantidade de agua, diminaindo a qoanti-
dade de caldo tirado para os defecadores.
Na Allemanb* indroduxem no minimo 40
% de agua ao caldo normal. Na tabella
aeguinte encontram-ae as medisa dos resul
tados obtidos em Bracuby (1), Bareellos
(2), Allemanhs (3> e Java (4) :
-
ce
i-

eociooo
C 1 00 OD
Brix
O' il 3" O- O" C
s
a -1 a1 o) a.
Baum
~
te
OOtCCCC
-_-'

l
"T:
[ Quociente da
\*jk pureza
C D C tO -~ *- 5; OO ~J > O
'y. 4- ti ti. b
a>
ti

5
af
B
*

-. i^ ti
Setembro
Mez
te
O'
g1*
8 I
Das

totcccctc
te -1
O a>
Brix
10)
QOO
S-

o o
* a
M
8 =-
ce
E- E-
o o
O" CP ~ OS
ti
o o
- B
M
12.

E.
u.
o
% e.
o
Em Bracoby eate caldo defecar gossoe
por media 9.5 *j0 de assucsr 00 9.98*
Brix=5.6 Baum (peso especifico
1.04006,) teodo o caldo normal 16.5 Y de
assucar ou 17.9 Briz=9<>.9 Baum. (Peso
eapecifico=l.07397,) e ea Borcellos se
consegoio smente um oaldo a defecar com
8.3 |, de assucar ou 9\5 Bro53 Bao-
ra {peso especificas 1.03848, sendo o oal-
do normal (4) muito maia saecbarino do
que em Bracuhy, a sabor, com 18.6 [, de
aaauear oa 21* Bnx 11,6 Baom (peso
especifico==l.08778). Em Java oonsego-
ram com 16 diffuaorea ara caldo de 15,98
Brix>8*.9 tJaum (peao especifioo1.0655
com 14.85 ,|0 de > asacar, sendo o caldo
normal de 10" BrxI0*,5 (peso especifi-
co=l .07884) com 16,94 *|0 de aaauear, o
que equivale introdcelo de 20 i, de
agua ae caldo normal. Vid. tabella VII.)
TABELLA Vil
CALDO DE CADA DIFFUSOB
Experieacia em Java
o>
a>
O" 7 O U1 >
C3S h> os te w
j t- 00 k- t
Baum
o: I cu
S I s
J3rix
te
M
X
t
te
Baum
-.
x

te
Polarizaclo
te
oa
ce
te
te
x
o
C5
ce
-1
.X
te
O
Quociente
Peso especifico
>
>
i
O
o
>
B
O
3
>
P
O
a
r
nos enganho8 do paiz e Anthas, e de cuja
eficacia *atl j convencidos os propretarios
mais adiantalos, pois con ellas 33 ha con-
seguido economa saperior a 60 por oento,
verificada nos fornos a Lion Mario > t Go-
dillot e Ttiorapson. >
Antes da applicaglo destes fornos, a des-
peza de oarvlo osillava entri 800Ja 1000
kilos, por tonelada de assucar fabricado, o
que encareca extraordinariamente a des-
posa de fabri.-ajio.
Isto posto, avalia-se bem a importancia
do aproveitamento do bagaco em toias as
reg'3)s em que ocarvlo o a lenha tiverem
alto valor, e ser motivo bastante para a
conservaelo dos poperosos cylindros, recen-
temente introluzidos as fabricas centraos,
as quaes se pratica a iniocelo de vapor o
agua, obtendo-se repetidas pressSjs.
O novo processo da diffuslo deixa as ta-
Ihaias de canoas sobrecarregadas .3 90
por cento d'agua, e dffijil ser aproveitar-
se econoraicament3 est;s residuos oomo
combustivel. Quer se empregue poderosas
prensas, qaer o calor solar, as regias e
climas mais secos, tal a despeza, que
melhor ser transtornal-as em estru oes,
addicionando-Ibes tolos os residuos da fa-
brioaclo, taes como as escuraas, res jaldo,
cinzas, etc. Dast'arte ter-se-ba restituido
trra tudo quanto ella bouver furnsoido
em Bas abundantes colheitas, iato o rne-
lhoramento do solo, pela cultura da canna.
Entretanto a industria tem procurado
aproveitar as talhadas. Applicando as sen-
trifugo.8, canseguio apenas reduzir a agua
nellaa contida, a 84 por cento de seu peso;
com as prensas Rewig e Liuge, 82, bem
longe aiaia de 45 por cento, para aaaira
poderem aer quiraadas nos fornos j men-
cionados.
A par de innmeras vantag^ns, o pro-
\ cesso la diffuslo tal qual s pratica nos
engenbos Bareellos e Bracuhy, e igual-
mente em Deraerara, onde a firma Sanger-
bausen garanti caldos a 7 groj Beaum,
quando o normal fosse de 9o, tera o.incon-
veniento de diluir muito os caldos, redu-
zindo os a 5 e 5,5 Baum, o qua importa
em um augmento de 50""jo d'agua, qui
deve ser evaporada, dando lugar nSo s a
maior despeza de combustivel, mus ainda
inveralo do assucar crystalisavel.
Este inconveniente foi removido ns ex-
periencias de 1875, feitas pela Julius
Robert Diffusion Process Goap. na Lai-
ziania, e descriptas minuciosamente era
relatorio apre:entado era 1878 ao governo
imperial, por um dos signatarios deste tra-
balho. Na serie de experiencias slii f its,
conseguio se obter caldos a 6o,5 B.tum
(Densidade 1.0173) quando o normal mar-
cava 7,74. (Densidade 1.0568). Entre-
tanto, todos os ensaios posteriormente f?i-
tos, salvo os de Jaya, demonstrara qus 03
fabricantes de apparelhos desconheciara a
natureza das talhadas d3 cannas de a3au-


ce

c totoecto
*- ^-i ? o> O
Polari$aq8o
i
'J tO (D O C
te te v ie te
- 1; r. u w
Quociente de
pureza
S8 00 o ^2 00 C
tea (CM 00
SS X (X X c. 5$ 0^ O"
M
?
f
Importante 6 tambem que os apparelboa
tbermoaotrios nlo sejam to sojeitos a so
quebrarero, como o* thoraometrps de aer-
enro em Bareellos. Superiores o excel-
leotes n'eite sentido slo os tbalpodasyao-
tros eapregadoe em Bracoby, apparotbos
lbante ao aaaooosetro do Boordon, que
1
0.11
0.361
6.30
7.80
8.15
8.40
8 40
3
o
I-
9
a.
1.0007
L0025
0.5611.0060
1 70 1.0120
2.40 1.0170
3.40 1.0240
4.90 1.03501
I.C460
1.0570
8.15 1.080C
1.060C
8.30 1.06U
1.0620
1.0620
1.0650
8.90 1.0665
2
-5
0.14
2.43
1.32
2.49
3.95
5.65
8.02
10.35
12.77
13.53
13.09
13.61
13.751
13.86
14.85
14.80
Q
"1
E
I
73.68
80.68
82.00
2.50
89.32
92.29
91.12
90.12
9i.2l
91.42
90.07
90.73
'90.45
91.12
93.40
92.80
Comparndose as medias doe caldos a
defecar e dos saturados, notase um aba
xamento na quahdade do caldo satorado,
que talve* se explique pela fermentaclo
que tenba bavido nos diffusores, porque fi-
caram ebeios e em repouso dursnte as 10
ou 12 horas da noite. Com o trabalho con-
tinuo, dia e noite, ha de provavelmentc
desapparecer esta ausa de noUvel prejui-
zo no rendimento final em assucar fabri-
cado, (Vide a seguinte tabella compara-
tiva.)
Entretanto, fomos informados que poste-
riormente estada da commissio neate
engenho central o xarope e a massa cosida
afinal foram obtidos muito mais claros do
que antes.
Alm disto ama nica snalyee (n. 3) re-
vela moi pequeo augmento na purea* de
caldo satorado. as outras analyses (ns.
1, 2, 3, 4 e 5), por descuido, o oaldo sa-
torado nlo foi neotralisado, como devia
ser, visto que a alcalinidad 1 influe sobre a
polariaaclo do liquido. ^__

c
B
o
o
O.
a
3
B
5
car.
(4) Vide
Eil-oa :
-5
>A>- 1^ >(>
e: -;
CJ- to o
4 O" X
Brix
te 1
_ ri te te
i jrfk W
O i '
-J 1 C". x
Baum
I
o
"I
-_- i. ',-
00 OX
Polarizaclo
x
>
z.
X
-.
>
o
>
85
r
>
X
te
XXX
00 <0 "J
k- OS Quociente
I- 1 1 h- >-* **'
~ c ~ 1 ^e
t
0 OO0 ,
eco"1
2 t ~ ie .
toe N> 1
Peso especificado
<-< s a > c M r (
-1 ir 3 a '
. cr ? 5'
_-. o o _
O 93
O" 3
i n w a>
a b -O
* CD w
T ~' B"

Q
B
OC O '
~J ~J x
O O c
oc 4. ^j os co Oi i
X O x o -o O X I
I B
1
B,
B.
O O h-CC X 00 -
SO) Oiia oic~i
o 00 o ou<
a
B
B
3
g
c
a
as tasaporatoras pola maior ou
oMoor proaslo i os vapores dootbor.
Do tado resolta que em Bracuby ojtra-
balbo com diffuslo foi superior ae ae-
tbodo empregado oa batera provisoria em
Barcelloa, aas que aioda nlo aitiogio os
resoltados obtidos na Alleaanba e oa Ja-
va, bem que ae torna neceesano de aloan
car, particalarmonte em Barcelloa, son re-
saludo, porqae ah ha falta do oombusli-
vf I, como em moius regibes do Brasil.
Beodo os diffasores aaisros (de 20 hec-
tolitros), isto 00a oapacidade de vencer
ea 24 horas, pelo menos, 250 a 300 tone-
ladas do cannas, nlo ser to difcil de ifl
trodaair somante 20 ou 40 por cont de
agua ao oaldo normal, 00 de produsir cal-
do quasi igoal ao normal, ea ves de quasi
duas venes, oomo em Bracuby, ou de tres
Tesos esta aloma quantidade, como em
Baroolloe.
A qoalidade do oaldo alo ficoa peior,
isto i, a quantidade de substancias nlo
saecbarinas nlo eresj*a, e logo alo sfiers-
M
i
a
o
I
Caldo a defecar... 9.98 9.63 95.4
Caldo satorado.....9.6418.96 92.9
DiftVren5s........l0.34|0.57l 2.5
(O
(95.6)
f-0.2)
Muito bom effeito, principalmente quan-
to a saperior qoalidade do aasuoar de 1*
jacto, conseguiu se tambem no engenho
central do Rio Negro pelo emprego do aci-
do sulfuroso sobre o caldo expreaao, no
qaal destre muitas substancias corantes,
sendo depoia quasi neotralisado este caldo
acido pela cal, at que o pap:l azul ae tor-
ne ligeiramente vermelbo.
O sulfito da oal formado precipitase em
tanques, pelos quaes o ealdo corre mu
vagsrosaaente. sendo o reato dos corpos
suspensos no caldo separado pe** prensas
de filtrar. Consta que oa ni tro-prensas,
recebando logo semelbaatea oaldos, sem to-
rea paseado por vssos de preciptaclof
filtram mal.
A pouca demora da commissio em Rio
Negro, nlo permittiu verificar se de fao
to pelo inveralo, iato pela transforma-
cSo da aaocharose em assooar invertido
(glyoose e levulose) nos tanques de preoi-
pitaclo, que se explique o prejuiso bavido
no rendimento, como pretendem.
Caldos saecbarinos cidos expermentam
sempre alguma ioverslo dorante a evapo-
(4) Este caldo representa a media de 30
aaalyses de,canna que entraram ns fa-
brica.
Sendo cosido por pouco tempo, o xaro-
pe depois da introdcelo do sulfito de alu-
minio (asrope acido), houve evaporisajlo e
por isto aog'Dento da densidade; porem
diminuiclo da pureza apparente (92,6
98 =3,5) sem duvida devida presenja
dos acidoa mencionados, emquanto no xa-
rope alcalino estes cidos nlo existiam.
Estes cidos, porem, ainda nlo slo suffi-
cieotes para eendemnar o emprego do sul-
fito de aluminio com o fim de destruir a
alcalinidade do xarope e de communisar-
lhe ama ligaira eacclo acida, terminada
pelo papel azul de tournesol.
So for provado por estados apurados
em ama estaclo agronmica annexa a um
engenho central com diffuslo e aaturaclo,
que a causa do appareoimento destes ci-
dos aeja a destruiclo de orna parte da gly
cose pelo acido sulfuroso na temperatura
da eboliclo do xarope, parece-nos nlo ser
conveniente semelhante saturacio do xa-
rope, bem que eatea xaropes cidos, depoia
e filtrados por filtro-prensas, paregara
muito lmpidos, porsm, escaros, em virtu-
de dos referidos sidos em solacio. Toda
a glycose deve fioar conservada para o fa-
brico do alcool. '
Neste lagar o emprego do aoido phos-
pborice at a ligeira reacclo acida, nos
parece mais conveniente para acidular o
xarope, precipitando a pequea quantidade
de oal, qae aioda hoover. (Vide quesito
8)
A doaagem ou analyse da cal mais exao
ta seria pelo methodo de titolaclo, ha-
bavendo oa ohimico na fabrica, qae possa
examinal-a com o necessario escrpulo,
sem o qual se torna intil, preferindo-se,
ontlo, o emprego do papel de tournesol,
nomo cima fioou apontado. (Vide quesito
6.)
QUINTA PARTE
COKB08TIVBI K BKPBKOO DO BAQAgO
(Quesitos 9# e 10")
Em todos os pases em qua s cultora da
canua tomou maior desenvolvimento, obri-
gando portanto, a derrabada e queima de
abundantes maltas, a maior presecupaelo
dos fabricantes de assucar foi, e ser, eco-
oomisar combustivel, e aproveitar o residuo
denominado bagaco, seja obtido pelas
moendas ou por outro qualquer prooesso de
extracelo* Para isto, tem-se imaginado di-
versos fornos, j desciiptos e empregadoB
oo oopoo
Oa OS rf^ Os >** *-
O'QCiQt^-'
U> O 5' O O W W
O
o
3
n
>
-
-
-
>
r
a
>
O
z.
-
>
-
G
v-
>
C
I S
Ol
B.
X w< IP 1 4^ C5 C5
...... o
(O o> w O" to 2
O OO O C O o
a
55
B
5
n
2
"23
I
**


AOilyae n. 3 da tabella VIII.
Se attendermos a resultados to diver-
sos, difficil ser avaliar o aecres.'i oj d?
combustivel necessario evaporaflo do
caldo diluido, e para bem julgar qual a
quantidade de vapor gasto nos diffasores,
apenas aa conbece a seria da exparisneas
feitas em Ottawa, das quaes resulta a des-
peza de tonelada e meia~ de carvao (1,500
kilogrammas), equivalente a 3,750 kilo3
de lenha, para tratar 49 toneladas de can-
nas, que, segundo a opinilo do Dr. Hir-
vey W. Wiley, podem ser reduzidas raa-
tade.
Para elevar o caldo diffuso (5. 5 B) a 11
B, no concretor Fryer, tal qual sa pratica
no engenho Aska, antea de entrar para o
evapor*dor de duplo effeito, avalia Mr.
Kollmann, gastar doze e meia toneladas de
lenha, por 100 de cannas. Para todas i a
operacSes, o eoganho Aska queima seis to-
neladas de lenha para des de cannas, oa
60 "[ e obtem 1,000 kilos de cannas 100
de assucar.
Era relaclo desposa do combustivel,
o trabalho mais cuidadoso foi praticado
em 1875, na Luisiaaia; e demonstrou que
as condicSas de canoas pobres, como tem
aquelle paiz, a despeza do combustivel
foi (lenha):
Por ton. de Por t>n. de
oan- mas8* oosi-
nas da
kls.delen. kils.de leo.
Pelo processo da
diffusSo
Com as moe^as
Engenho fAk-.
(diffuslo)
7:
507"
6,022
600 6,000
As experienciss em Java nlo deram re-
sultado satisfactorio, e nos engenbos Bar-
oellos e Bracoby, a commissio enoontroo
difiio ildades para determinar oom precilo
a desposa real da lenha queimada, com*
passa a expor:
, (Contina.)
Tjp do Diario, roa Duque de Caxia n O,

.;''
sbbj aosoBslH


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EZOK7EMPE_OZVC94 INGEST_TIME 2014-05-19T17:41:24Z PACKAGE AA00011611_18972
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES