Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18077


This item is only available as the following downloads:


Full Text
PARA A CAPITAL K LL'eSAaar iO PAA PORTK
Por tres metes adianteios. .
Por mu ditos dem..... ...
Por nm asno idem.... ...
Cada nuner* antlso, do me** di*....... *10U
DIARIO DE
PAMA DJBXimo PORA HA PRO VIA CA
Por seto mes adiantedos. ............
Por doto dito* idem................
Por um anuo idem.......,........
Cada camero Bruteo, de da* anterior ea........ .
NAMBUG
13*500'
20J000
27JC0C
tflOC
Praprfraiie te iflanoel iBpnriia te Jnxxa A Silbos
toa
n
Oe 9ra. Arosle Prlnee i G
le Parla*, A* as aeam agemtea
cxelaalves de aaaaaeFeas e pa-
alleaeSea ata Fraaca e lagla
ierra
TELEGRAMMAS
1RO, 25 de Outobro.
.
*
Ca. Sr. eoaselnelro Paallao de
asa ataba de panucar asa* el pea-
lar apreaeniaado a segalale Hala
trplice para elele* de aaa aeaador
pea pro inda da alo da alaaelre 1
Perolra da Uva.
adrade Figaelra.
Peraaadea Chavea.
FARIS, 2o de Catabro.
.flajoraaeaffaaeeaese Infles* sao*
traan-ae latelraaseale aatlafeltaa
pela aaell
rreaa*
O preside*** da nraviacia attendendo ao que
requ Bastos sVrrira Barrea a Flonano BaptitedeOii-
veira, ate da eadatra da casino priaario da Agua
Branca e aqaclle da da Berra Ver Je, toado a
viata a informa cao n. 972 do 10 da eorrenU raes,
do inspector gerl da ioatroecio pabtic*, reeoive,
da aaeordo eoaa o dipo*u> 00 art. 149 as Regula-
meoto de 6 da Favor i ro de 1&35, p rmittir qaaaa
pstfolc* arios peraataa* as adeirae tan 40* leer?**
Orieioe: -
A ates dioeee*. Ttecbi a honra da oram-
aoaieara V. Exe. Rvltn qae, segaadoioiornoa
a Tbaaoararia da Paseada,
(aaestita *s cw jetas f
O 3r. ag*nte da companhia babiaoa de us-
vegacaJ, facs transportar a provincia da Sergips
par con!a do ministerio da guerra, no vapor Prin-
cipe do Gado Paro, o teaaate do estado-aaior de'
9* elaase, Franeiao Vctor da Fuetese e Silva,
qae para all arge esa ostaaissio do referido
miaiaterio.
O Sr. gerenta da coapanhie peroanbucaoa
mande conoedar paasagem de r, at Natal, por
coate des gratuita* a que o goverao tem direito,
do vapor qae sef oe para o aorta a 90 do corrent
a PraaeJacj Faraaaafes da Rocha.
O Sr. gareote da oaaipaabiapar asbate na
boa traeaaorter ate 4 parto de 8. Bal
eoaa p**ato.
o aovara

lil, dooquerito policial qae
ntr* Jos Francisco da Silva,
de rapto e defi tramonto, na
Rodrigues de FreiUe, facto
ira lugar no di* 19 delegado, do 2o distrioto da oa
?data de hontom, remettido ao
ito do 5 districto criminal,
policial procedido contra Ja-
les de Oliveira, qae no di* 20
ira
altaa de
MONTEVIDE'O, 26 de Catabro.
ea jvraaea osado*** aaaaaeiaa
qae a gave roo oriental acaaa de coa
traciar asa enepreallaao de vale sal
ladea de
rea

BRXELLAS, 26 de Outear*.
a.
e principe Vlelor Boaapan
pandeada eaa aaa arllja a'aaa Jar aaa I
aa sBaalfeais da Caade de Parla de-
elarea qae e plebiscite pedido pelo
efeefe da eaaa ranean* perteac aa
partida Boaapdrtleta.
ROA,
26 de Oatubro.
telegraasras receald de Maa-
ita aassads qae. JA cacasen a ao-
va eaaaaaaadaale daa trapaa
gestee

Af/aaa* H*vat, filia! a
26 de Oatubro -te 1887.
Fon va*; seo

IISTROCCiO POPULAR
HISTORIA BOMICsEMPORTOlU
DA
(Extrakido)
.OTURCA DO POVO OA* SACLAS
r-

IContinutifS o )
i
Caries 47
Fot ao armo da 1563 qua consta haver viada di
norte da Europa a Portugal na flaaaaago por
nona Carloa Cloaio, o qaal, viajando a pe, herb-
riaoo larg.aeoie aa a>aa media do aosso paia,-
deaigot lamente sos sitios de Taeamar, Evora,
Govabra, uutraa aaa p->voaeeB. tas* eosso Ai-
d-^alUga (v> r^l do TrjJ), Bio Fro, Masteesor o
N >v 3.
Bate bo:au Ur.b tn cosaaeida pela appelli-
do Mftelsas (40 a!p: a revea Lraelase).
Cbrba Cloaw oo Carlos do l>eloe* too* aatha-
eiaamado cora a preaanca da variado aaavero da
exemplarea esa qae pela pcimein va* lograr* o
araacr de por oa olh a.
' E 10 pasa*aa*o*a*oraBsq*eaaMiaa*a*oWa*
a qae dea orif a a aa* carnea pfnrnnac-. por
Fraoc*. H;apaaaa e Portugal, dapae da aaror re-
graasado i aaa p.tria ao ana* da 1568. Fot ao
ano a 1576 que aabiraa* a lasa* ***** Uabalboa
sob o titulo da ftuioraa aliquot atirpia per Ha
Ki.t obeervaurua hiatorie (Autaaraia- Off.
atinein 8* da 639 pag. a" qaaai outsas t*****
gravara* iatercaladaa bj testo).
Sata obra de Claa* aaataa aid*, eosso alea a* -
to etocidatvo, aa aaaaeao aaaabalari* po4ya>Uo,
eoUigia de ouviso dorante*aa aataaatsaeoa* da
m aaser. E di* asr ella a uiimair* Plora Lasa
liaaa**"( aot** r**ael* ajaa raaUooa a aaa
Specie* plaoUraa) orapetaaaaa vatra o* ruante
deVario. batoraaMaSpaaato* da Garleataaato.
paiaat* aoasM* l oars* ** aotaaaao I*
aaaa* asta a lana aaa Aatoerp* (tea* eaaw a
Rarioraia plaatavaoa hiatoria, a biatoria extica
Casia* Cloaio veio porfia a *ar *aedio de Haxi-
Uiaa* II (laprrador aa Aaeaaah*). F01 elle
tarabea usa dos ssaitos traJadnrn Cas obras d
noaao Garca da Hort*.
Havia C*rlo* De*io nascido ea Arras ao sano
E, ifaado aAraa F. A. da Vsrnaagoo (ao
Prjlogo da 3* ediolo que fes publicar dos Collo
asios de Qsrcis de Orta, era 1872), Carlos CJaeio
murta na 184)9 en 6} sanes d* iade. Lejie
'peata por ter aido a Ierra ea qae elle alleeeu.
Lcaaeo preetoo baoxoaa h;aaaagaa 4 so* *-
atocia, classificaado ua gsaare de plantas sob a
deacBina<*o de Ciusueeas.
' Corntimut)
Hametto a V. Exe., para cea eaabe-iaea'o fias
coaveoMates, a iaeiaa* e-pis do aviao eiroalar *V>
Minutario da Qoerra, da 6 do correte, coaearaea
te ao transporte d* p**aoas de familias dos -.45
cine* do esercito.
Ao iaspaotor da Tu asear ssia da Fsaaada
Beaett 1 a V. 8. para, es deviso* los, oopia do
aviao di Uiaistario da Manaba, da 1 doeorr.ate,
a. 1337, relativo ao pagamento da importancia de
1:9*91100, a qt* alinde iaxorasscio desa The
oararis, de 9eoe Agoati oltun>, n. 566, de rae-
diearaentos forneidoa por Maaoei Alas* Barbo**,
ocoeaeoree, i enfermarla de Mariaa*.
Ao inspector do Tbaaoaro PrevfcaeiaLAp -
pravo a arremataelo qae fas usase! Lipes Ma-
cbado Baao* da cobraaea do disiaao de gado vao-
cid, CATiltar maar nos municipios de Panal Isa
Baito, relatau aa trieanio de Jalbo de 1887 *
Jasao de 1890, pelo preco anaaal de 6941000.
O aa aladar a Vaac. par aa devidaa la* e ra
aa expoato no *ea offleio de II doeorrente,
a. Ao diraotor aaral das Obras Pablie**.En-
vi a Vete, as trae iaclasaa pro posta de Joee da
Silva Loyo Jaaior, basa*ral Gaspar da Masases
de Oranaasad e Joaaajaa Verissiao do Bago Bar-
rea, conearncatae 4 ecastrneei de uigaabo* a*a-
leaa* ana de que asenta *obr* ells seo paraca
toad* en riata a aoavaaieooa pabfea.
Ao director do Arsesal de Guerra.Baanatto
a Tae. o ioclaso parecer sooipaaaado de asi
papis ds raparticio 4o qa*rt#l-m-^tre geaeral,
fiat ds que sobre os aseamos sja envido a aja
daate uatriao 4et Areeoal, esoitio reformado
Trajano Alipio do Carvalbo Meoaooea, euofotae
determina o Minutado da Go*rra as deapaabo
exarado ao rtfrido parecer.
Portaras: ,
0 8r. agaate da CoapaahU Brasilsira de
N*vagac4) a Vapor faca Uaaaportar i provincia
do Pata, por coate do Ministerio da Guerra, a
Macis Gana da Silva, mii do soldado do V bata
Ibio ds ertJbari* a p* Maaaal VieraU Perreir*
Filbo o neaor Marta Ferraira da Silva, inni da
ditepraea-
0 8r. rarsatj ds Coapanaia Paroaahicana
de Navegarlo asead* dar pise agen de re, para o
Rio Graods do Norte, aa priaeira opportanidade,
por eooU da grataita a qae gaereo tea di
Vito, a Ljeorgo Pim-ntel de AJb*q**rq*e
0 Sr. ge reato da Conpaai* P*ra*abaess
da Navsgaeao saaade dar pasaagan de re, para a
Parab/ba, por cata das grataita* a aaa o gover
no ten diretto, a Aatoaio Maeaadi.
O 8r. gareats da (^npaadsa Panaaboesna
de Savegaoao mande dar peeaagsn da proa, at o
pcaaidio da Faraaaio de Niroaba, aa ptnneira op-
pjetanidade, a Jeanina Mattos de Frcitas Haraaaa,
do saotenewdo Franciaco Lias da Frailas
Barbosa, por coala daa grataita* a que o governo
tea direito.Conmunieoa-s ao director dj ate-
S5a
BxrsDiasm oo na. aacasraaio
Orlaos:
Ao tnspcitor ds Tbsaouraria de Paseada.
O Exn. Sr. praaideate da provincia manda e-
Mtter a V. B. tres ordtoa d* Tneaoaro Nacional
den*. 147* 148 e 164.
Ao Dr. jais de direito do 1* districto ainiaal
da comarca do Beeife.O Exa. Sr. presidente da
provincia aanda trensosittir V. 8., para sen
fia* aeaisalwlae, eopi* do aviao
toperiotendente da estrada de ferro do
IReaifa ao 8. Francisco tsande dar p**aagen, at
Maraellaira, esa cairo ds 3a elaase por oonta da
prpviacia, a 1 argento e 5 pracas do erpo dalos lugares Arcias e Barros,
polica, qae v4o destacar etu Senublea.-Cirn-
naoicoa-a ao Dr. ebeie da polica.
xraotaara o> p* aaoaarraaro
Officic :
Ao brigadaire commandant* daa armas.8.
Esc. o Sr. p-eeideate da provincia mand> accaiar
rseebidJ o offistj de V0 Etc., de 14 doeorrente,
sob n. 529, earawnts eos exercrcioa feitoa p-la
torea aeaapada en Caap) Alegre.
Ao iosprctor geral iaterioo da nstruecao
publica baeharel los Maraira Aire* da Silva.O
Exa Sr. presidente da pteViocia manda accossr o
reeebineato do officio de bontem datado en qae V.
8. participa ter aaanmido o exerciolo do cargo de
inspector geral da ioetrueoii publica. Comen un i
con se ao inspector d< Tbaaoaro Provincial.
PARTE OFFICIAL

Corereo ala Preaiaeia
iraorsrrs oo ais 17 mm ccrosao sa 1887
Actos :
O presidente da pro vi oca sUendendo ao qs*
requeren Qaiteri* de Alneida Bas'os, pr*f
** eadeir* de casino orinarlo misto do a. Jos da
Estrena, *odo en ata a us/ornaeio a. 268,
* 4 do corrate, da inspector te*i da .ostra ci
pablie* t attostsdo asadico exhibido, rrsolve con-
\ dona soeses de liceoc* coa
para tratar da eae atada, oo-e Ibe con
do MiaMatero do* Nagasaas da Qacrra, de 8 do ooc
raate mes, eonaouicaad* haver es expedido or-
no sentido de argirn san seta arettocia es
do aaaano avisa, afin a da-
to po eaaa is*to*traas contra o coaeetn-
danta do vapor Piraoaaa.
Ao iaapsetar oo Thesooro ProviasULDe
orden de S. Exe. o Sr. prasanti de prayiaci,
aaannaiao a V. 8-, para os fias eonveoirnta*,
que por otBcio de 4 daate mes participo* o pre-
sidente do Baaeo Isdastrial e Mercantil do
Rio da Janeiro ter sido pastado guia par* aver-
bacaod* 10 apodoa* da divida de*U provincia
de a*. 116 s 194, i firma de Aovrim irmlu A
C. e ben asiin qae o devido trapo rreeber o
***aao Ban-o a quaalia de 17:081*610 para
ocaorrer a* saa^ascato os Jaru* do aeaartra aado
en 30 de Jaobo proxino paseado a da recpcetir*
eoeaiseao.
Ao angeobuiro Falippe de Figneirs Faria.
O Exsa. Sr. prrsidcaia da provincia saaoda
aecuaar o rerebaneate de atlaio da 15 do correte
n que V. Exe. participa que sa serrando-t
aaqnelle di* ot trabeihoa da aaaaahls geral le-
gia'ativa rea seo mi rxereicio do rsvgo de fiscal
da estrada de Ierro do Reife a Oteada a Bebe-
ribe.
sxrsoisars oo ota 18 oaooroaao os 1S87
Acto:
O praetoato ds provioei, ettsadead* ao
qa* raquero* Gereioo Parete de OH reir Firmo,
ai eualiaiaaala da bra de rapara* d* ponte asare
o rio iVensari, na eogenWr^caqaatra, s/tando
aa viataLfaaoraaaoa* a. 914, prestada palo di
ra*e*sF ajpal ds abras pabJtoaa, anBde
reealve relevar a nalu qa* la* sol
portara de 7 d* Oedafeco da 1886-Fi
a* davina* eoaanaaieaoSr*.
Oasrioa:
Ao brigsdeiro eonnaadanU daa ansa*.
Estoado toda a torca d; polica dislrahida t
dastaeaawntos e tenia ds guarda ciriee iasuffi
cente ped* o aofananaato da ridador olo poos
Ur lagsrVqee propo* V. Btc. en ce* offi:io n.
621 da 14 do correte, o* rotpSado.
A. Dr. cb-fo de polica D-- coorocavsdsde
esas oe aeua ffieo ns. 999 c 988 de > o 14 do
corrate, autorreo V. 8. a eoatarar a* iiatrdaea-
tos eirargiece de que trata e eecnridat ladispen-
ssveis pera o* trabaibos medico lagaes da po-
licio.
Ao iaipeeUr da Tbaaoararia de Pasends
Para o* fias lega**, aonnonieo a V. 8. qae o ba-
eharel Argeniro Martmiao da Cunha Galvfio,
ssaanvo, as dis 8 do correle, o excrcieto a* eargo
de jato de direito da easaaraa de Fiare*, par* o
qaal fdra noraeado per dieran da 18 A* Agosto
altas.
Ao mermo.Conlee a V. 8-, para <
fias eonveaUate*, que ao dia 3 do cortete as,
o jais aaoicipal a de ornados do termo de Floras,
baeharel Joad Fraastseo Ribelrs Peaso'v reasaa-
ro o o eserciei* de ** cargo.
A* eoaasaadaata do ejrp d* |>oleis.
Maade Vrtc sagsseotar cea cinco praeas o dea-
taeanento citacioaado en Pao d'Aiho, swj* -do
reqaisiu o Dr. cuete de poHeis en oflicio a. 949
de 15 do correte mee.Conannicoa-ee so Or.
ches* de pe;
Portara* :
Seieat* de qa* a eanar* msnleipil d-
qae iafo-aoa en oSeio ds 19 da Betseahro fiado,
remaniendo Ibe ae traraitta
copia io' eoatalta que aegon I
rigu a rata pr aideccia en 18 de M no sitese
ana de :eaolver-a: a re;
OBSPACHOa DA PaUaMasfaVCiA DO DIA 25 DE
OTCpBO 0B 1887
AinaXloroKaa Cesar de M'-llc. -Apoa-
tille ae.
Conpaobia Feran Carril de P#rnsmbaco.
- Sico, coa a limita^Sas do respectivo en-
genbeiro fisoai, qae poder diapenaal-as se
o entender conveniente A viste do modo
pelo qaal correr o n>fo eerTco.
' Baobarel Aroooeio Pereir* da Silva.
Sir, cora oe veocimeutoa qae tiver di
reito.
Heorqae Beroarde* de Oliveira.In-
forme o Sr. inspector da Thesoararia de
Psaend*.
Joiquim da Coste Ouimarles. Iaforme
o ir. inspector do Tbesoaro Provincial.
Jos da Crus Santos. Subro*tt-se a
reclamadlo ao coahe^imeDto o decalo do
mioistorio da faena.
Bacbarel Xa* Osaaio de Cerqaeira. -
Mate data me dirijo ao ministerio da agri-
cultura, camrnercio o phrte pnblicss, na
entido ea eme reqaer o eupplicante.
Maooel Ramos de afana. -^-Informe o
com.nandaota aap^rior da guarda nacional
das cora*rc*a\eIe Taquaretioga, jTafgl aVr
dim e Ii-noer".
Secretaria da Presidencia da Pernamba-
, 2?d* Oatabro de 1887.
O porteiro,
F. Chacen
Repartlcio da Polica
2* scelo. -N. 985 -Secretaria de Po
lioi* de Pernsmbaoo, 26 de Oatabro de
1837-IUm. e Esto. Sr. Participo V.
Exe qae foram bontem reooibidos 4 Casa
de Ddteoclo oe aaraintes iodividaof:
A' miaba ordem, -Severino Pereira da
Silva, pjr disturbios.
A' ordem do sublelegado da fregueaia
do K>cife, Joto Ribeiro d* aura e Ma-
ooel Jopo de Oliveira, por disturbio e ato
doermai defess.
.' ordem do io 1 districto da fregae
si* de S. Joe4, Del aira Lyra do* Santos
Laiaa Mara da Coaceiclo, por embria-
gue* disturbios.
A' ordem do do 1* distrioto da fregae
sia da Boa Vista, Josa Carlos da Silva,
como detordeire i miaba dispoicao, e Jos
Bornardo de Sant'Anna, Laia de Franca,
Thepbilo Francisco de Assis, Cosme Jos
de Barros, Francisco Fclippe da Costa,
Ismael Baptista de Oliveira Joe Fran-
cisco Velloso, por disturbios e offmsas 4
moral pablica.
A' ordem do do 2* districto, Francia -a
Anaataoi* Barbosa e Mara Joaqun* Bar
boaa, por embriaga-a e oSeos** moral
publica.
A' ordem do do 1 districto da fregu
ra do Poco da Pattella, Jlo Tavsree dn
Araujo, Jos Airee do Nascimento ; Jos
Francisco do Espirito Santo, pjr distur-
bios.
No di* 22 do correal', em trras do en-
Subo Sagrado, pertencento ao 3 districto
Gamelleira, o individuo de nomef pos
|Per*ira da Silva, terio gravemente com
ama tacad* Carlos Pinbo de Soasa.
O subdelegado respectivo tomoa aoohe
cimento do fseto, f-s oroce ler a vator{a>
oo offenrlido e maia dnlgencia* re:o dadad por lei, e trata da captara do cri-
minoso qae se evadi.
O cidadlo Manocl Jos Csraadro d
Multa, assamio o ezercioio do cargo de
eublelegalo do 2 districto do termo de
Pao d'Alno, na quali lado de 1' aupplente.
No dia 22 do corente, porto d* eeteclo
do Cabo, o indiriduo de nomc Jote le tal,
suicidou-se jaiiraado-so voluntariAmente
sobre os tnlbos la eatrada de ferro ae S.
Francisco.
O respectivo delegado tomoa coabeci-
mento do facto, procedendo a respeito nos
termo* da lei.
- PArtieipou-ta* o subdelgalo do distrioto
de Boleo, qae a* madrugada de bontem,
os UdrSa peuetrarsm no iuterior da das*
do cidadlo Francisco Cecilio Feroandea
la Silva Guioarlee, morador as estrada
do Rosarinho e aonJurram diversas p -v
roopt e um reiogio de prats.
O subdelegado respectivo tomoa conbe-
omento do tacto, prooedea vistori* e
diligencia detcobrir os autores detae
me.
Na taesm* data aquella aadori lude f-'S
rritifi ao de direito do 4o
. W9aWmj llllilllllilli, en
gnnlimro da Companhia do Beberib;.
I lote o tfern da linht de Caraar quan
do suba ie. 7 1|2 borai jda manbl, entre
esmagou um
do* braco de un individuo de c6r parda.
O aabdelegado do 2 diatrioto tomou ea-
nbecimento do facto, fe* traniportar o of-
fendido para o hospital Pedro II, afim do
ser vistoriado e medicado ; abr o se o com-
petente inqaerito policial.
Camprindo o qae- V. Exa. iudiooa em
efB:io de date do Io do crrante sobre o
pinto de fsser oocupar o 2o distrioto da
Boa-Viata, que est dentro do permetro
da cidade, com forca da Guarda Cirio*,
resolv mandar eatacioaar oom permnoeu-
oa em Santo Amaro um sargento e tres
prsess d* meama Guarda Cvica.
A sitaaclo especial dos lagtres, qae con
staem oe districto* de Ssato Amaro, Ca
punga, Bslin e Puj), todos eompistos de
sitios sais oa mncs distanciados entre si,
e offerecendo diffi;uldade de exercer sobre
os larapios toda vigilancia neoesssra, re
danto par* o* diatrictos de Beln e Poco
permanencia de certo numero de praeas
de polica, qae *o meaos facam o eervijo
das rondas ordinarias por aqaelies lag*-
rea.
No distrioto de Balen, onde alia* esto
se dando lacios de roubos bem considera-
reis, nlo La sequer um soldado ha mais
de vate das.
Nesteestado rogo V. Ex;, que ae di-
gne providenciar com urgencia para qus
se jara destacadas no districto de Bolera
seto pracs* com permanencia, augmentan
dos* a forca do Pjcp, qae de aete pra-
eas para ao menos dose.
Daos guarde a V. Exe Iilra. eim.
Sr. Ur. Pedro Vicente de Asevedo, muit)
digno "presidente da provincia, -O ohefe
de pdi.>ia, Francitco Domingue* Ribeiro
Viarma.
T(tesoure Provincial
' despachos do dia 26 de oltcbbo
de 1887
Manuel Lipes de AseVedo Rtmos. In-
forme o Contencioso.
Valeotim Rodrigues doa Praier*'. -Ao
Sr. Dr. administrador d* Recebedaria Pro
vinoal para cumprr o despacho da Junta.
Conlas das Obras Publicas. Exami- ,ttbolado varias nrgociaoSea
nem-se.
Pedro di Athayde C* val .-ante. -Certifi-
que-se.
Miguel Arcbaojo Mindello, Sisenando
Hilario Ramos, Jofio Gomes & Sobrinho,
Officio do Dr. procarador dos feitos, Jlo
Pinto d Silva, Antonio de Vascoocellos
Florenoio, Antonia da Silva'Florencio e
Francolina Forja*de Lt?erds.Haja vista
o Dr. pr >curadoi fiscal.
Antonio Pauiino da Costa Figu-iro.
Eotregae se quantis em deposito
Mara Eugania do Almeida. Jante co-1 viatima do'qoa um crimioao.
ohecimento de dcima do ultimo semestrej
e prove a deaocospacio da casa.
Augusto OjUviaao de Soas*, ofJScio do
Dr. ebefe de polica, Jos Cordeiro dos
Santos, Joaquim da Costa Goncalves, Ga
miaiano Joaquim do Miranda; Miria CU
e Sel vina. Iaforme o Sr. contador.
\ilAK10 DfPEftBAaBDCD
RECIFE, 27 DE OUTOBRO DE 1887
4doalnistracie da provincia
Hoje o xm. Sr. Dr. Pedro Vicente de Asevedo
paa ara s adminiatrscao da provincia ao 1.* vice-
presidente, Or. Ignacio Joaquim de Sosa- LeSo,
visto ter aido exonerado, sea pedido, do cargo
que bio digaameate exereeu desde o dia 11 de Ko-
vembro do anuo prximo pascado.
\otlrIaa da Eairopa
Ei o corapletj das trasidaa ante^bontem
puete iagUs La Plata :
"-v<
entre os
pelo
Franca
A ReptMiqut Franqaue de 12 da qae
ooe> apprfboudidos en esa* do ge*eral Uaoa-
Ogura ua reaurao do plano de mobiliaaclo do
^^^Ksjrpo do exereito, tal ccruo o publicou o
Fgaro, fieando asein demonstrada a complicida-
de do geaeral com o reprter Aubanet ; a buae
feita em casa do general uonde d Andlan den en
rosulUdo a spprcbenaao de grande quantidade de
aseriptos divera:*, principalmente ageodaa regia-
isnirimando aaquanttoa reeebidae palo pre-
de TOridecorae-a ; ojuis pasaoa
s4> contra O general conde de And-
nio volita mua ao sea domicilio ;
o jato de ai tir ameidedo, mas nio so
afirma. Ao ChamMe conaU que elle parti para
UruielUs ou Berlim, diaendo aue .oio quena
offrer a prbSo preventiva, maa qae vina no da
en q*e ae abrlnen o* debates para o julgameoto
da ana cans. rna'a aaaeveraa eatatvm
lateen tes na;i ^,ri6-a. O 8r. Wilaoo, g-nro do
Sr. Ju io Grevv, exnirea n'uma carta aa su a
natural do dasaa-
, por onde elle Wilaf*r4
depotado. Eu ir. Wilaon npoiou algu-
eiM aolhcitudea do 8r. Llnouain, que adavia
fietran nallogradaa. Depoia do casamento do Sr.
84, a Sra. Limuain p
ao^r. W'lson, o qual suppoado que ella
aa vea era
. de*e
rava aproveit
bida maia Urde na qual a Sra. Limousio parece
Iludir ao birlo Keitmaver e a um trama calum-
niador contra elle Wilaon, pedindo-lne que v a
caes dlia para frustrar o trama ; mas o dr.
WiUon* nio he respondeu. O 8r. WiUon termi-
na as anas explieaca disendo : Taes aio os
fastos. Nio realmente penoso ter de registrar
que para-aatufaaerem rancortis paasoaes e uimi
aadea politicaa ha horneo* qoa recorrem a tioj
baixa* calumnia ? a
O minitro da guerra ja nomeon o conseltio de
ioveati^aol-i' parante o qual dave omp irecer o
geaeral C-ffar*L Este conaelbo devia rauuir-se a
)Lmlt^m^mWutmW^lamik%k*f* ****u a*
rrirat o acc'u-
sado. -
O eooselhos de inveatigacio- sio para os offi-
ciaec o meamo que o conselho disciplinar para
os soldados e sargentos.
E' segundo aopi lio do conaelho di investiga-
qu* ae ordena, por deciaio presidencial e depois
do rotatorio do ministro da guerra, a impstelo da
reforma.
Os generaos de diviiio, oa generaes de brigada
e o* intendentes militares comparecer parante um
eomelho de investigac&o especial.
As aeaaoes dos conaelbo* de inveatigaeio eo a
porta fechada, e o voto dos seus membros 6 secre
to. O conselho dissolvido assim que d o sen
parecer sobre o assumpto para que foi convocado.
Ooffi:ial objeoto da inveatigaeio a o presidente
do conselho poden faser ouvir as pessoas que ja -
girem poder esclaiecer o conaelho. Ou vidas
eaaaa pessoa* e tendo o aecusado presentado ae
su a a obaervacoe* o presidente manda retirar o
orical, e apresiat* es segnintes quesitos :
a Por eaaaa da diaciplioa : O Sr. X. esti no caso
de ser reformado por faltas contra a honra por
mrtu comporta nento habitual, ou por falta*
grave* no servieo, por faitee grave* contra a dis-
ciplina ?
Nio pode faser mais nenbum quesito. Os mem-
bros do conselho responden laucando na orna
urna bola oade est escripia a palavra wi ou ndo.
A'a 10 horas o geaeral Cafftrel sahio da pr aio
do Cherche Midi para ser eondusido i sua resi-
dencia, na ra Treannille n. 9.
Havia mais do duaa hora* que o Sr. Atthalin
jais de attraccio e Croron, sob chefe de segursn-
ea all ae achavam proceden io a ami baact rigo-
rosa a toda a correspondencia do general
O aspecto da Caffarel denuncia abatimanto. Da -
poia de haver aubido o* qaatro andares da sua eaaa,
pedio ama cadetra para desoanear da fadiga.
O Br. Goron off.-reeeu-lha urna cedeira de bra-
cos. O general sentou-se, dando mostra* de urna
grande prostraeio. A todas ss porguntss que lhe
sio dirigidas responde que ha nieto um grave en-
gao, porque elle est innocente.
Lamente ver-ae seriamente compromettido por
individuos que, do modo uiais LnJigoo, abosaram
da sua asignatura, do aeu noae e da sua posicio
No emtanto os documento* appreh:ndidoa em
ana Casa eontirmam a aua directa e absoluta nter
venci no tra6co dkacoodecoraooee; e as cartas
que ella recebie, em resposta sos compromissos
Justa natureta, rrovam qua pedia remuneraoSea
peenniariaa pela sua proteccio officiosa, protecsio
que esagerava em toda a parte a aeu bel-praser.
Todos oa documentos encontrados forero couve
nieuteasente arrolad ja, depoia lacrados e sellados.
E' avaltedissimo o na oro de**es documento*. E
tanto que aio preciaos multos dias para os exami-
nar detidameote.
A' basca assistirsm tambim dona represeutau-
tes do ministerio da guerra. O general foi depoia
reeandasido 4 prisio militar, acompanhado de' um
oficial superior.
Depoia do general se achar ja na prisi} do Cher-
ebe-midi, sobre-excitad o pelo resollido das pes-
quisas policiaes, leiubron se que tinos marcado
Kira aqn:lle dia um rendez-votu com o Sr. L aoc
rssant, um nnlato com o qaal tiaha tambera en-
Pedip eutlo ao di-
rector da cada'ia autorisaeio para ercrever-lhe.
Ei* a carta :
Mau charo. Dave ter noticia da minhs des-
grane. 0 desgostos que rns minam a existencia,
apodem-m: de ir ao rende*-mus combinado';
maa espero vil o em breve. Peco lhe qua pague a
qoanlia de 2.TXHJ francos quaodo lhe a presen tarem
um documento com a miaba asaignatura. A obri-
gacio vence se smanbi.
Espero estar livre antes do fien da semana.
(Assignado). General Caffarel
O Sr. Hnoc D-issart affirma qae Vio varias ve-
sos o antigo sob chefe de estado maior general;
que teve eom elle divetaas transaec? financeira
aa mais honestas ; e que o general maia urna
Deve aer moito era i o astado d'aqaelle bomem J
Os joruses franceses ai i inclemenies pira com o
principal autor do crime.
Para que se d um nobre e salutar examplo, exi-
gen) que o general Ohffarel seja castigado como
maxim > rigor. Se ae provar o crime de que ae
cusado, disia ha das Albert Delpit, arrastem eaae
hemem ao campo de Marte e all; em frente de
todo o exereito, arranquera lhe e partam-lhe aa
dragouas que elle conspurcoa, e feto isto fasilem-
n'o pelas coates 1
Outraa folbaa indignara se contra os tendedo-
res de jornaes, que o apregoam nsa praeas publi
eas : o grande escndalo n mnUcno da guerral
E' urna vargoaha, exclamara os ptticalistas, oirir
toda a noite esses garotos apregoare.n o escndalo
aoa eatrangeiroa que passam Injuatifioada iudig-
uacio ecsa I 0 mal nio est em publicar um
crime, este em pratiesJ-O.
Causa vordadajra lastima assistic a este deplo-
ravel ncideoU', que envolve na mam% ignominia
homana que, ainia h jo tem, gosavaa de um glo- J
roso or*tigio *m toda a Praoca. *
Cauaa verdadeiro d ver implicados na ignobil
accommettidos de febres palustres, e pelo punco -
cuidado que elle teve, ebegoa a inspirar reueio.
O imperador, costomado a urna vida activa,
monten n'um cavado fogoso que o fatigou omito.
A dosqe* que o tinha debilitado bastante e tal ves
algum resfriamento, por nio ter as precaucoes de-
vidas, deram lugar a que nm violento ataque de
febre o prostrasae na cama no dia 19, e o impedis-
ee de ir maaqaita na sexta-feira d'aquella sema-
nj, segundo o costme di tempes immemoriaes.
Este facto e o da haverem sahido mvsteriosa-
mente da palacio real dona enterros, deram lugar
a alt-rradorea boatja na povoicSo de Meqoinesat,
boatos que ae eanasram at Pea, cidade distante*
a um dia'de joraada.
O sultio apenas soubj do que se disia a sea
respeito, anda com f ;b:e, monten a cavalio e
pasaeiou pela cidade doia dias seguidos, sendo
aoclamadb com phrenesi pelo povo.
Expedio ordena para que se partijipassi a-3 re-
preaentantes acreditados em Tnger a sua doenca
e a sua cenvaleaceoca."- /_- yr
Aquelle aeto de energa e forca de vontade, e os
poneos cui Jados que te/o com a debilitada eaude,
deram causa a urna recahida, com urna febre per-
niciosa, inspirando serios cuidados e amanendo-
se, at mesmo ter morrido Hulej-Hissau. m
' opiniio geral entre os conhecedores do pair,
que, no caso de morrsr o sultio, nio havia perso-
uagem algum que tivessa autoridada e prestigio "
para impor-se.
Elle tinba concentrado em si todo o poder, inu-
tisliando quantos o cercavam, e nio era difcil
vatcimar a Iota d amo ico es que so debatoriam,
no imperto deMarrocos.
Dix-se que os fronteira argelina de Harmcos
reina gra ida agita cao o trabalhaa muito os fan-
ticos amigos de Scherif de Wassau, pedmda au-
xilio a Gharoin, onde eato os partidarios mais
decididos.
Di sen de Berlim io Standard para a Franca e
a Italia uotificaxam estar promptes a tomar parte
na projectada- conferencia marroquins em Madrid,
a qual regular a* relacoes dos cnsules com o
sultio, estabelecer* os direito e os deveres dos
eatrangeiroa em Marrooos, decidir de que forma
se ha, rm man ter o ttatuquo ; a data da reoniio da
conferencia ser risada someute depois da cura
completa do sultio Malfy Hassao.
O Time expSe as miserias do povo marroquino
e a desastrosa administracio do sultio, e dis que
as potencias que tem interesse no Mediterrneo,
receiam com ratao os conflictos de rivalidad; que
podem resultar da morte do sulto.
Foram para Tnger os coufaeaaos italianos,
Affrondatare e Cattei Fidardo.
O sultio, cujoastado de saude continua melbo-
rando, mandn pagar a indemnisneio de 100,000
francos pelo assasBinio do tenente-corouei francs
Sehmidt. *'-'
Parti de Tjulon para Tnger o eoraeado fran-
cs Courbet.
O Jornal dos Debates, fallando dos preparativos
hespanooes para Marrnos, dis que sao preciacoes
iauteis, porque a Franca nio tem a rnea*r vellei-
dada de apoderar-se da Marrscos ; nio quer prin-
cipalmente faaer o mnimo aggravo aos interes-
aes materiaes e miraes da Hsapanha.
O Jornal aponte em seguida o facto de serem
enviados para all ceuracadis ingleses, itahanes e
at americanos ; embora a Allemanba nio con-
viesse anda nenbum, o Cornal lembra a declm-
elo da Qauta da Allemanha do Norte disendo que
o imperio germnico proceder tambem, nao em sen
interese,anas no interesse dos seus alliados.
As aguas marcoquiais verio poia em breve ea-
quadras de todos es pases raonirlac nio se saba
com que fim determinado, talvez com intencoes
muito divergentes. .. .
Trata-s, pelo que disem, de garantir o equili-
brio no Mediterrneo. Este programaos porm
moito vago, e por cooerquencia muito perigoso,
O que a Franca e a Hespanha teem a faser de
m-.lhor entenderem-se directamente: s ellas
teem all interasses directos e determinados ; teem
obretudo um que domina hoje_tode* oa ootro*,
que o impedircm Msrrocos de vir a ser urna ee-
guuda Bulgaria.
O Jornal dos Debate espera que o Sultio ha de
restablecer se da sua doenca e oa c.uracados en-
tio hio de retirar-se, e o que pode acontecer de
melhoT. '* ,
O Par* pablica um despacho de Toa'oo, di-
sendo que a ordem de armar immediatamente o
couracado Sehamarock ''tem por fim fazer estacio-
nar em Toulon 4 a 5,000 homene, na previsio de
qnansquer evcntnalidadaa que poasam sobrevir em
Marrocos.
A Agencia Stefanie deementengie se tenba tra-
tado at agora de convocar ama couferencia inter-
nacional para a questao de Marrocos, e que algu-
mas potencias bsjsm dalo s sua adhesio.
tripetage, quo ae descobrio no miaiaterio da guerra,
nonas como o do general d'Audlao, senador,'cuja
reputacio pareca eater acim i de qualquer Sos-
peita.
Os jorna-s da tarde de 12 p*blicsm outra carta
3r. Win que nega formalmente haver tido
correapoudencia epiatoiar com a Sra. Limonsin,
Bsala
De*p*ehoa de origem inglesa aecusam aBussis
de enviar agente) Somalia Oriental e Joaeedo-
nia para excitarem desordena. (
D *-pois dos a*iso3 de Constenunopla a Rua=ia
esteva em deaaccordo com a. Porta aobre o temp^
de duracio do poderes dados ao lugar-tenente ma-
so na Bolgaria. A Porte propoi quatro nexes, a
Kussfa pede sais. >
Bulgaria
O resaltado geral das eieicoes favoravel ao
goverao por grande maioria. Foi alterada a or
dem pobliea em poneos pontos. Em Btewita,
como o ssneoviataa tenteas'em desarmar os sol-
dado, o sub pret?ito maudou taaer fago, fieando
varias pes-ioaaipjortas e outras ferid-.s. O sub-
prefeite tambem fiooo ferida com ni pedrada.
Os eleltores de Haltovitaa, condasidoa pelo pop?,
sitiaran os gendarm s oa suo-prefeiturae quebra
ram ae vidracas da* janellsa.
O sub prefeito maadou dar una descarga sobre,
o povo, b a vendo jn ortos e feridos.
Acudi um eetaeamente de tropa que reatabe-
i a ordem
Dixem de Bohareat que a oppoaicao blgara
nio tomen parte as eeico* geraes para aroora-
"a chafes do partido Bjadoslavoff foram presos
"- ficartn eleitos
Ib* fallar nm i
por consegaii/
lado o oandldatc* do giverno. Ha
riaTdeaord^n* em Oobrovo e Aioott.
Marropo*
aka, i
->-53

*
INTERIOR
Organlsafo do easluo tchales
aaelonal
Do Ensino Technico no Braz, pflo Dr.
Tarquinio d<3 Sousa Filbo)
(CoiiinuacSo)
A ntilidade do ensino da economa potica-
hygione social e philosophia da industria humana,
como a chamara os escriptores geralmente sen-
tida e proclamada. Bsssi, Alf, Fouille, Jules Si-
mn, Frederico Passy, E Lavasseur, E. de Lave-
leye, Wolowaki, P. Leroy-Besulieu. 8tanley Je-
vous, Herbert Spfneor, em urna palavra oa mais
autorisados publicistas e ecooomistas modernos,
sio accordes ero afirmar a grande necessidade de
cspalbar o* verdadeiro* principios econmico* en-
tra as cisnes industriaes.
A maior parte doa males de qus soffrem as
sociedades deriva da ignorancia deata materia.
Bivalidade dos pavos, guerras golpes de tarifa,
obstculos ao commercio, imprevidencia dos opera-
rios, antogouismo entra os operarios e os patrSes,
abasos da especula-cio, caridad; mal entendida,
impostes excessivos e mal repartidos", despesas
improductivas dos estadis e das eidades, sio outras
tantas causas de s-.ffnmentas, provenientes dos
erroa econmicos. (1)
A economa p litica portento, C3m razio, cn-
aiderada parte integrante da cultura popular, ele-
mento ossencial do ensino technico. Todos os es-
pirites que se preocupara eom aa qoestoes sociaes
reconheeem as vantagens da sua^ vulgarisacao.
Para ooniregir e8te cbjectivo, tornar a economa
poltica popular e acaessivei a todas as intelli-
genoias, economistas distmotos como H, Bandril-
lart, M. Clock, E. Worms, Stanley Jevons, A.
Rendo, IJerv Basta, L. C'ossa, J. Haroert, Vctor
Hrante e outros muitos, tem prpenrado srathetisar
em um pequeo numero de paginas, d moao claro
e preciso, aa noo3es ?principios mus elementares
da scienola econmica. > Autoridades da maior
competencia, no Congresso do Bruxcllas, do Con-
gresso da Havre e anda recentemeate no Con-
gresso do Ensino Techoico de Bordeaos, pronun-
ciaram-se -francamente p-la nee -asidada do ensino
da ecooemia poltica^ mesmo as escolas prima-
Gm relacio s escolas teehuicae e s claasea
laboriosas a importan ;n dos conhecimentos econo-
mices inegavel.
Estio infelismento destruidos os precouceitoa
|ade que era victima a sciencia econmica. H>j
unlversalmente reeonhecida a necessidade da
conhecel-a e propagal-a, e as questes e problemas
que elia agita, neste scalo do industrialismo,
\vio se impongo s cogiteedas geraes.
race- i su*
(1) E. os Lvaunrc -Eicon Plit.pag. 3-


de rt rnainhucoWB
7 de Outubro de 1887
HA do asa estae sasmuWa **
o
de acJJt Ij que refem do d traMhW, Mtao* .pro-
duce**, e cimmefio, i diitrira*ioio e o thftauju
d* riasess, regola r-lc** irabalfco e o
capitel, pie i evidencia vantagvn* ai, lora mliente mrito inaamiiliil" daa
iliwss fuaecoas sodas*, i ibHibbbbIi u
pera bifMli de
na parta de emd*
presperidide pablie. Taatdo tae in-.iams
na todos oa phtanBttan isa1* av a e atari*
litudo p taim o paiaea, do gov*
ca Jo* ea dcle*. ajoeetal
decalo tarmoatie* dea m.****,
nairoe*. ttea toteilaaan o dos d*>ndfa
tica relaciona-es asa iaao aoai todaa aa qetatomde
tegittacio e de BAmmtstrsene, que nio padeat aar
faiolvid aaai o ara eotieetao.
Deotai verdaataira
mais terrivel adversario
podatoaoa aaMAaaoa
o social, qae *m* sido ta faaeato aa clases*
mdaatriae* da Berop*. Ua do* m*J* ***roal*-
doi ssrviooa do oesiao eeoeomieo aera, portento,
prevenir aa notas* elaaaea Uboriaaaa esotra os
erroa e aophiaiaaa das numerosa* eaeola* sccia-
listas que, sob aa appanatta* aci'ntifieae do ka-
tetter toaimut alien:!) oa coca a catadura, laroa
dos iptamilarii fraeeiBS, oa oaa teda a tsaaei
dada indmita da uihuta* masas, mttatem ef-
fectujr a *a***m*tn e a riqaidacia aoaial, f#
aeataado desordena, iaeitaadb o odio e a avea,
armando a aperarlo oootra o patrio, eoaciteado
tve oe focmeado iockmU a eaeeoea, portar
a.aiv ..ua o muad* eeonomio).
O* problema* ceoaomicot toraam-M eada di
mata gravea, complicado' e palpitattee, o quanto
maior fr o deaeavolvtwanle lodostrial, mais rite*
tag .otaria eos gf a visad e impoctaoci*. E*
pou .i-cesaano preparar o noase taloro, propaga u-
j) J ti* ji, entra todaa aa olaaaea laborioaas, so*
c4-s taita* vardadairee sobre a propri*d*de,_o
aap-tat, liiatlh* o talara, a imposto, a mi
do Ettalo edo individuo, em ama patarra,
todas aa qu ataca eos maie de perro
baos estar m mi e econmico das aisssnii teteos
UsbaUsadeae.
.Orno progresad daa ideas daaoeratioa, dii
aooaaiiica natavel, eom, e dotraM garalaeeote
da >reruo do pove
i ebaolatarnerite
__fase
das operario a doe palres, dea al
aetado*. (<) .
Aaiiaa *om> a economa politie*, o eosino da
histeria, o d* liados asrinaal e o dea UMuUirooe*
patriae iaspea ae peta sna importaacia o va'or
dacativo a nao podam ees azelaidoa doa proxram-
aaaa daa raeosaa teahaieaa.
0 espirito feral qae d>ve dominar ooa program-
aa ltaabom antro ponto osptciai, qae alo devs
- asr eeqascido. preciso qae a teodsaaia eejt
samara para alliar a iojtrnc^io 4 edac*G&} pro-
fissiooal, por meio de um enaiaesviv^ animado e
ioTtaiaeidj palea man purea maauaooee eaorae*.
O nano miaiatrado oai esejlae tschuioaa,^jeal-
qnac qae t-i o ?rap i pr6aai?aal a qae pertoa-
oam, edo dava 1 mitar-se ao eoaheeimeato eateri
da tecknologia, aridei teieatifiea da Bornead
tara : dava ser aa asina vivifioaaU, qaa orne
aaceptritoe e afeice oe correosa, preparando de-
liili ii ii aqoelles qae o racebarem para a gran-
de lata da vida.
.Aiaim como m inspira o pasiiotisiBO ao aolda-
do, a aaaaaidade ao oiadieo, a aba"gaot> ao mis -
si mern. o> caito da acnaeia ao aabio, o ame* do
aall ao artiata, da maami modu aaptidi para a*
eoaaae do coiamaaaioy ogoato p^atrabalna, a amor
da ordeoa, da ceiaomia, o espirito daaoaaaiao, a
laetidao do |algaavoto, a prooidade, todaa ae qa*-
ldsdei seaf m qae fsaem o aom coimerclaat.', p>-
>m ser inspiradas aaa escolas de commercio.
Uto i ama qneeti de %ac;o a imprimir ae en-
saaa, orna datafi- de praiesxrrado. e da diaci-
O qoa-affirraoa o illaatre eacriptor, roUUvaajea-
te ae coaamerci ata, poda ter inteira applieafla
aa ladaairul, aoagrieaitor, aa aimpiea operario.
O ansino profisaional aeve ser profuodamsatetaa
rasador a elacador. HappOr o contrario, reda-
lil-o ao conoecioMoto rido e eeieril daa formal
o doe psixssti, campistamente^ deatitaido do 10
peo viffifioedor da eiaeacdo, toroal-o inferior,
rar-UkaeaaBrvaaipel foroa, faael-o enervante e
perigoao, eaoa eonaeqaeacias monea aproveitavais
e eoueerreado apenas para o desequilibrio funesto
daa tacoldadea, qaa- to raiooaaa coneeqoeaeaa
pode produair pata o individuo e para a eecia-
aaesfo da odotu ; as naipuTii ni uBiaiea
ala eaaorvrm laaa eaa eaajaiaadk. Itaesagaawa
ltvre e eio saaeoia* ,'aevifctceada, tea diaata de
i oa greadra pr- bliasaa da vida, a vida acal ai aaa
todcs oe aras dtd.eraawntos. A adaipla pro-
fisaional di re pola aar saavpiete, abraagar todaa
aa aituic&e dVriieAaoeia individual oo collectiva.
Urna parte refere te i vida avalarnaaial propria
mente, ostra 4 vida panuca, tiaapieaaadi o he-
bkb do trbala aa integridade de asea faoc
aoea.
Oe>ite em reama liaaaiaa ato aavalta
i.-eaaqae aeaaaaaoa de
adermetedaocaier de modo 4
atar ae, fiaj qa
roo so sebre
Iras, cota -
eegniio.
Apoiicia local toanoa cooheimeo'r,
para peceeder aaa tela! da leu
gamaiamrateO trem f-rreo de Caraar,
boateem, palta 1 1/ norsa d> dit entra ae Areai
e o Barre, caaaagoa o bra^) tretto de ladividuo
de aoeae Joa de tal, qae, teoundo subir para elle,
chio e foi apmbada p O terWu foi eeodaiid > p ira o aVwpiUI Pedro II.
A smtarrdaaa paKetaJ eoaapataate aarfriaque-
J rito a reoveite da aecioaasta.
n.rtT-'""-* foi rccolbida aoHii
pedafOfiea, aatireawa apa
iaaer aa V- piul Padre II
d>
Oec
aa aejaaeca mia, dsva aar
-aadcaavam aaainai
pra-
degagta> Deve ser ata
tldo, servido por laboratotioa,
bibliotbeeas e oWeiaae.
Ae taeerlas tnaeeeadautaa a abetreeUa, aa aab
tilexaa de cacla, aa aebaloaidadea meuphyska
nio podam caber na aapaara do eaatao profiaaio
aal. eaja boca drve aar ea dame* sehrtaaetsrv, aa
aseara eaaraa a si espina, ee naa harina eaaaotaaav
baos da sseaaia a aaaa apfaaceas aoaraadnin-
dmtrial, esa esta patawaa Jasaifn.
Sata carcter osWfltar oe ataribasaaaa o ea-
aiae daa (aav^aatamhoieas aaadeaa aar ataJ iater
pratada, Efeaentar aio 4 eapeaaWaL Eata el-
urna eipreseao 4 aaralrnaat. lasaada aaa ni) sen-
tidi a a eaeihieianata aapevfiaial 4 eoaatdaraaa
nales asa auabaaiaMiitii da mas qailata, da qae aa
conbeeiment) poico intenso.
Padeat aab e aoaao besa, msa aa be-ee aeeoprs
mal e aaa ae eabe separfieial acata. *
O aagiao desacatar, o Bsaaarlataatn exacto dos
aaasaaaaaa indica, poramraoaaa iatairanMate di-
Por efem/a/oe deve eitender ae aa partes na-a
aiaca a uaajsllautivaa da asa ejas ; oa ahaenutos
aij a rjtoaa acaaeeia Toda aaiaaeu poto re
dozir-se a inaa certa qaaalaaarla da pcaaaapioe e
eeaae ce alisare** da aaa adf o,
lia tifiar, tomanua a palavra
paaraade a atada labra (1)
A ti ata tale doe pragitata
prefcTdoa como mata apsamriadaa4a>
diose aaaaliaraa, 4 aseamptada taaie alta pcaeto
raeoea a daaaaada coroeo anote e pancada eajpa-
rleoea. amo aaa aaiiiiaatiit por man a ddiaaal-et
Umbrariasacc ea eesraaotee:
A) EtcoUu reaaa'oa* dediclas.
1. Lngaa aaeleaal 1H
2. Ijtacaae atliaegeiat
Historia e gtegrapaua.
listheamtieaa.
Hsiaaeiaa aa tora as
Itoiaaeist agrbvJes -
ttUaMidadaa aceriptacaaio agrtoala.
Deeeoba
I.
A
6.
6.
7.
8.
J.
10.
L,-giaUoio asa. I a sato do daa iasrtitoicoee
B)
l.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
.
10.
tH-
Liofaa nacional.
Histeria egaogvaabta.
saevbeataairas.
Scieaeias aataraes.
ContabiHoade a eeeriptaraoio
Eaoaocnia poltica.
Deaaaao.
Lagialealn aaaal c estado d
aaeioaaea.
Direito coatmereial.
I.
0) aVeotVu reroaiee InmMriat*.
i<
0 deseovilvimeato hiurnoaioo daa (acuidades
hamaaaifim de todo avatema de encinoficaria
aataaacaU coaasuometlido te 4 inatraeco ni) Idr
ratiminii-T- alliada a edacacao prafiaaiaail. A
acmacia per si ad, oa coahocimentoc tecanieoa iao-
ladoa alo jrm*m a bamem do trabalho, o agrl-
aaltor, o ladnatrial, o comaaereaata oa o operario.
' precito qae ao lado da iaaUoegao .que illuaoioa
a iatelligneia, ituciJ % tdaci$lo qae inspira ao
espirito 6 vigaT habitual da v-alado, q-je Grana-
(a 4 ajama a vida moral, dsndo ao bomem a
laclo do carcter, o amor do bem, d verda-
dairo e do jacto, todo este oojun'.o de predica-
da vrtadea cvicas a privadas, qaa alo
las em todaa aa poeiesa aoeiaes, mta qaa
.aas earreirae iodattsa/ea tornam ca imp-escindi
acia, alo orgeatementa reclamad**. j>e!a natareaa
especial dat foaecea qae exerecm aquel ea que
vivrm ao mondo do trabatbo. 0
1 iiaajiaaaiilailr doa pbeoomenos qu ae apena)
aaa >eg apa. econmica, ai mal tipias rclaeAre que
ah ee tnram, oa g.andea mterca.es qoo to poi-
toa em jago, aa iiineacni maaiamvjaaoaa da aeti-
liilsdt harnea qaa araaa arena ae deaeov.lvem,
as depeadeaciae recipcocaa entre a capital e o tr
balb. o patrio e o operario, o individuo e o Eata-
do, tado iau reqacr da pirt-.- daqueilat qae ae de
dieam ia earreirae laborosis a maja jacta s ele-
vada eomprch'oeio doa ceas devarea e dos seas
dtreitoc eata a obra da edacacao profisaional
a por ia) nio duvidamo cujidcrel-a cerno con
dicio cssenaal do xito para aa escolas tecboieaa,
de todaa ee griie, e de todoa oe grupo.
Ha wanntaaain An aaciari tacho ico nacicaal alo
deve aer tacrifieade a admale profisaional, o coa
janeto de iafluoaeiaa aaoraes qae deven resulta/
do prcrj'c*mo ds escola, oe oonhecimentoc qae,
eaatraaBOo aa caaie abraa facaiiodea aamsaa
ecneorrem para mimar al> ad o iodoatriai aa o
operario maa o bomem e o cididio. E' rmeeasaria
qoe do eBsioo/istribaide pela u#io*erdades do
rabalho desprenda se om paqdame da tiuaoofliiodc
a de amor ao brea, da oraa, moral e de energa
- viril, aapaa de avrramaar a aorta vidar iodoatriai.
V precise qae a atmoephera da eaaaui teebaiea
lija asrmada palo ar paro e oxigenado oos gran-
de* eontomeatoa e das oobies aspiracoe, atja re
aovada pelo iofluxi-benfico do patriotiamo e da
aomra.
|]i.....aaiamrit. la-'nt'ri agriealtara 00-
jeaaivameaee eoasiieradoa alo podam ter morali-
dade, religiio, ptiiaa ea aactoaalidaJe ; aabjec
tivameate, come proaisaoca. cacao ooc^oea aoooo-
mieae exercidas por seres racionase a siviea, nio4
tatole afirmar o meamo. Se aob o pnmeiro aa-
'paasjcvescapam a toda idea moral, no segundo rulp
alo raanapativais eom os principioe da jnatiea e
-sjoaaetsdade, sem ea qaaet seria impoaairel a pro
arm aacmiiiiln 0 trabalbo da edotmcoio proaiio-
aal 4 ejuetameate iacutic uo animo daa claaaa
. industriaos catea graadea principtot, estas norma1
cierna*, ob ama reme adeqaada 4 ltatelo eo-
t. I qm* ellaa occapem. Estes principios, et las
regaat aaaoducta devem dedutir-ae nttaral e ea-
.p ,iu tanca me atVi do coajaatrto da entino ministrado
.asa eacofitt tecboicaa.
O etpirlo bamaaa, dtsoa nm aotavel parla
1.
3.
3.
4.
r>.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Liogoa n
Liornas eatraogeiraa.
Historia e geoaatpbit.
Matbemallcaa.
Scieneia aaturaet.
Careos ladaitriaea.
CoaUbilidade e eacriptaracio indaatria!.
Oaaapbo.
Jammomia poltica.
Lagialaclo utaal e eotudc daa intlitalooec aa-
eioaaea.
Direito lodaatriak
E' claro'qoe 4a materias mdieadat Dea tea pro-
rnaaii sio tuteeptiveit de maior oa atener ex-
tcnalu, podsodo o oca entino tornar-te mait oa
meo- desenvolvido conforme e natureaa, te e la-
gar em qae forem oeUoeleeidaa aa eoeoJai. Indi-
cando apena*aa materia*, nao deiarmm i tua es
pecialisaci-, daixamoe da loado a gradnaclo que
neceasariameote alo pode aar a meama noe dlatrie-
toc raraaa e nos rbaoot, aa* capitana a noe cea-
tro*, aa corta e ata provincia*. Certa* qaeatoet
id pretina e a oeeaailo poder* reaolvar eonve-
nienteraente.
Como tnbeidlo valaao psn o estado da qaeo-
tio qae no oeeopa, regiitnremoa o programam
dot Aayloi ladaatriee* Urbaooe, propoaao palo il-
luatrado 8r. eooselbeiro Latea eio de Carvalho e oe
oroirrammaa de) diveraaa estola techoieaa formo-
ladoe p-fo boerado 8r. toaaelheirn Atmniia OH
veira, ao notavej projesto de reoraaaataajto do aa*
lino tepvrior e interior, tpreeealajiW 4 Cmara doa
Diptelos em 1862.
aaaxaa nocen u a*
1 Ioatrtcali primaria do 1* arda.
2. Algebra caemratar,
aiea applieada 4a arta*
3. Paveie* a ahimiea e aaa* aapaiaaeoN.
4. B iiaouca a aaa* appiiaaplai
5. Oeeeripta e itere ni amia
6. fitatah linear a da matmioai
7. Oataab* de Igeta, da camama, da aerea a ta
Ptisagsm
8. Ceiiatrnpbii.
9. Mi ti ii vocal a iattrntaralal.
10. Uvmaatea,
Km oficio* de:
1. Tjrpograpbo e litbegrapbo.
2. btale.
8. eaideraad.r.
*. 5. aresmeir*. Igraaira a aatalbtdm.
idivldaa de tome Aotoo
ido da eidade da Victoria, sfix
1 om tarirnaato de balaao brac)
Jla ttealidade.
ooaoo dapoi
oa de Paria, ama foi
Impreeto, aro volumoao livro, em qatria, de 648
paginas, ntida impreitlo, eom cate titulo Re-
letorio da Commiaaio do Miataterio da frica'-
a tari, OotnmeTeia, e Obnaffu, aa Barop*
e ao* Etudoa Hoidoa da Aamriea do Harte,
apreaeatads a d. Ete. o Sr. Ministro da Agri-
. II inan -art J "--un r-
ebefa da matea* iittttitafn, o en mohatre Aato
a aio Aarasto Feramades Pinbeiro, em 81 de
Marco de 1887, e publicado por ordem do go
a vera*.
ttecare-aa o ramaorio o aaa* da 1886, e eem-
arebeade ama loatra arrie da quadrte eaUtisties-
finaneeiroe, aeada entretanto prrcedido da urna
parta deaeriptiva e explicativa, inditpmeeteil para
o maonteantento do matea mappai.-
E' am trabalbo ca- recemmead o ara tutor,
eme am eaganirerro mtsaeto.
raeadaat- Seealhta-te baatem aaiAcapital
Pedro II, 4 miniado do aaalcl.v .-da )a.
o ladividao d aocre'Antonio looia de aeaae, 4 fia
****** tratado da fu laman 1 da taca, amaba fite-
ram ao braco* direito e eiqaefdo, e trataava da
raneo por eaceude.
Oa forimeat fotam aoatvderadoa lev*.
Kierrtel dei arrlajmtla Ot eorpos da
gearoioa* tsanm htaliia a tarda i-aereicsde bri-
sa la no Laur > da Hoapeit, tvW o eoeamaado d#
sjaaaral amnaiiadaot* da* arma.
Todaa a* manobras faram recatada a toque de
umaaia e em pateo acelerado.
A briirada dKaearalv-e-te bes, notaado t* arrae-
Eateva muita eoncorridt o Largo.
Ferrovla de Blmetrm* me atmica-
Foi mareado o praao de 81 da* euotadot de 81
do curete, ao aeciomaa* da ferrovia. do Bibei-
rlo ae Bonito, qae dsixaram de realiaar fia en-
tra ia d* valor de tua* aoaoca, paraeffectoarem-
na cesa* multad 20 0/0.
rata roltr!a*Na repartilo dat Obra*
PmbHeii Previ nal aae, baja, ee tama da, alo race-
bidaa propottae paca aiobradr*pa*ot Aopeali-
Ibao tobre o 11a Antripa da Baixo, aa ealrada do
norte, obra oronda em 1:5fi8s\525.
itesialaVr-a aorlte -Ha boje ti arguio-
%,D Batjrmo Umnt Nove da AgoeU, ia 8 aoras
da Urda, em tua todo, (lostituta Acadmico) am
aeaslo ordioari* do eoataai.
D> lottituto Arebeolosris ao mei 3 da, na rea
paajBJva teda, em scelo orliaeria.
OoClab de H*gataa Pitaambaainn, 4* 7 boca
da auite, am amamhlit gexat, para negocio* im-
portante*.
Serta-teira baveri a segainte :
Da ecle Artiatieo Abelicioai:, ei*lo em
tmtfiaiiiii 1 da duaratai doa aatotaloe, 4* 6 bo-
rtt da tarde, ao logar do eos turne.
DomiogO tardo logara* eeguiaaei:
Do Monto-Pi do* Typagriprio*-* Pernambo-
ce, 4* 10 bota* da maaaat, pa Praga de Pedro II
a. 76, 8* andar.
Da Minerva Progroaeo Perntmbacaoo, 4* 10
hont da manas* em rae tde, para em aatem-
biea geral ordin- ria tratar de negocios de inte-
reete toeml.
Ifjgjintj le almila Verme -Para a Lisrarie
(notaa. aa largo Saldanha Marinbo.a. 4, ebegoa
a 1* parte do romance e'JoltJ Veam? 0 pait iat
pella, pertencen'e 4 edielonepalar feiu pela ca-
a David Coras i. de aVaboa.
calata me JlelmaReceb moa o n. 5,
da Jl de batambro, deta retiaU pariti- ne. Eit
o tea inmmtrio :
Boletim.Av epidemiM do raso. Agattta Ga-
vUaa.
Tmbaiboa orlgiaaaa.Estode clnico da dim-
telo gastroeolka eonimam. E. iPraatoor.
dociedade fraoaema de ophUlmoogia.' Trato-
mento de eatrabiamo. -Amimiaii aatrttricd unila-
teralCara camalcto aanbita aem laalaaaont.
Aguatin Gaviln.
Ccntribuicoet darflinica aTapeat*.-0 anjf.to
de etparaVna. E. Saaebea Santan.
Beviata da imprenta medica .Urna plsnt* hy
pooliamte. Trumento doa abasase* pmitfc hli-
tiaoa, jfl flr^h*nM- indica oa diarrbea. Trata
mente do mal de Pott por asa operaoao parioeto
plstic*. Affeccfim da pella qoe ammpaaham o
impettcrdiimn, f
Formulario'._ *"
Necrologi*.
Noticiario.
. Iaformacoea otis.
Cima recreativa Traenn
Ftm3f M ejam eete tolo om* aociedada aa po-
votcio de Tacunliiem* qaal promover atpeeta
cato dramalieoa e creara am* bibliotbec* qae aerit
franquead* ao pablieo
No domingo 80 do cavreot* reaair-ae-ba aa 6
berat da tarde par* diaeoaaio da eeut eeUUUa *
eleiglo da nova dinetoria.
Feratndo de Xortah-Etereveram-
aoa em 22 do correte
No di* 18, 4* 9 boca* da maaba, peooo man
a mano* aacoreo no porta deata ilom o vapor Gi-
out trt*ndo a can bardo o Sr. Dr. Virgilio um
cadete, a I a osa prtcat e am aenteaciado.
A4 19 aaliaaram oa aaaVjoa ae 4 Noca* Se
0 preclara fre Vea, ;_ ._*.
taaaatoaojuiade direito diatiogoiram te.
O eircamtpecto mtgittrado dava exdmplo
eaiiaogaido tijolo*, eaibree a todo qoauto an ne-
ctoaarlo, no que to imtelo pelos ata. canille*
Mte el Ctvalcante de Alboqaarqtoe.SfcaiOoSa.
da Meaeeee, Antonio Martina Cavafalte, prii-
deate da amara municipal Jo*4 Cavaleante da Al-
boquerqoe, Btlbiao Jota de Crvalho, Adel.no
Machado, eom tata >***, fanilias, e aSra. D.
Bit* llana da Cooceicao.
. A miatt foi cantada pato ratnaitival eoaeao e
gario da Carral doa Bois.
Nj di* anterior aqai hegia asa trem. trtaea-
ilo diveraaa peiDat gradea da* provincia* de Ala-
iroaa, Bevgipe e Baha.
a Ti vera .i um leilio em baaeiaia do temple de
. Frtaamro de Am, *- italimatmiiii toaba 1 bode
''imertabttgotto, feito e aflerecid* mtlt bmmii B*
D. Jabada Or.imarlea Nmraat,aaapeitaaammima e
torna aepoaa do honrad j De sisar***
a Uai bo, am novilbo e nm garroto off-r>adot
peloe digaoe 8ra. Bario de Agua Branca, cemmen-
dd.r daordam de S. Qreg>rio Mgno,. tenente
Florencio.
Foram rifa de, paitando oa bilbete*, a commia-
aio, compiot* dot juitei de direito, municipal, e
de prtmotov peMeo Dr. Joto de Bi Cavaleante de
AlbMaertfUe.
Tiremos nm* trecena, tobrcaahindo a aaato
dos ar ti tas. *
a Bao dignos de mcelo pelo auxita a rifa, e
leialo, oa diatiocto* Sr-. Major Bcsoaro, Dra. Cle-
ovate Osmea, .Antonio de Mendonea Theberg,
eito deputado por Alago*, major Feitoea, c
o Sr. Mantel Frrreira e Soasa, outroe cavalhei-
aaa.
aarcua ate Cervante*0 governo fnneet
aoatjadt-ra irot-ntteio ao hetpanho! para olloear
urna Itpide comaemontiva na entrada da gruta
oadeCarvaatet, eom quitarte eompehairoa da
eacravidlo, t refugiara doraato o tcn captiveiro
em Argel. Poit at momento em qae nscripcAo'
atar coHoaada *venruou-te qoe tede.-aiode-
viitmento o nome de grata de (Jervaotet ao abri-
gi tunado a borda do mar ent'e Santa Eogeoia e
a Pont* Peonad*.
A vsrdadeira ^rata aehi-'ei aitaada a tree kl-
lomrtrot d* Arg:l,a*o tul, na ladem d* coUina
do Hiaama, al tongo d> iardim Enai, ea ama
paragem dat afai* pittoreaeet e no meio de impe-
netravela asrvedot Foraro -eneontrado* textoa
que provam 1 m dtixar davida, a autbentieidada
deata ora doa i gn acAo. pelo qaa a lapide l-rl all
eatloead* Isgo qae o eoaial gerul de Hetptaba,
aiecqee* o* Qonaalet, rattteise e Argel.
CaeJeataadat A morteT*m-e veri-
ficado qu4 ux* daa preeeco -aeSe doe eondemna-
dot 4 mirt* 4 sabir ea* beraViro aaiverttl devem
eecarber; a'oatrpe toreaos quera drlo o poee
qae pomaem. Attim Troppmann, do dia da ese
e.oo*e, leodo eeoetredo seis sidos aa algibeira
da* oalcaa, piigamtuu Igomaa -vetee o que devia
taxer dqaelle diabeiro.
d-m'o di**e-:be Htindreieb, earrtteo de
aatln jeatai Iba tmVavamt**** eeleoe, o qae or i
viote-, a aaodarei diam ama misa* pe* tua alma

8.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Faaiaairo.
Per***o c *mnavaaro.
Sapatoiro.
Correeiro.
Leveeam
Coeter*.
I
1045.
aa,
869.
mn.U Dnil rrmftm
OriatmttNttmre da "
ia mjtofai.Qroil Cmil p. A
T, L
amatar trance*, eiaiaiinlamealt aocial, 4 por
reaa feito para ata ailo do mpirit**, impreeeic-
eate patg palavra pete exemplo; o coatacto do
tal o perturba, a attaviiimapio do bem o parifica.
Ceaterme o ar qoe aaapira, atiera a* oa eleva-se,
*I em tai palavra, peoebra val atd at ultimaa do
bree pela tdecioin ; atd o toavalo e daada o ber-
ta, aobratad* na hora* proriami do beroo.
Koala* ajondicoboo pt fiiiir, qoalqaer aaa aaja
a ttaibm* da aao eaeaao, tfierea maa gmmde mia-
*lo, titnm* aa fuece de vardadttre eardoeio,
4 lambem edaeador. 'Coevem, poi, ale atetan.-
Imar dmaai*t"aa*aln o aaalao, afaopbitmdo ai fa-
tatWadet taWtivat mera** dea. aiamam, e pan
A
ria aob
e.
da aobvi
lato tipaaaltd |WI O
1 a iatavacctko o a idamaai pronaatoeaJ.
etemgao preltaional aao 4 tmente
ob a rateeto wraaiva da arta, firio
i, ibraagn tarlni tr t ""'||i" di
dada peetoal, eetende ae a om circaio amia ampia
aem do Uthalbo, aaja hatmMe operario oe
Iriel, aio toe* mtarto tkaaraa pra-
atte profiminaai*, davare* qae rtaaltet* da
ama Imnpinh ao manvtlboso faaatcea-
I A Bajmaumca -Prof do Vina Tromoi af
te de U Fawtart -p. XiifefiS.
Iojttamw-^'ateeia, Coaad". ti U$ MXmim
t^mtom-rmg.tmo-1tA
KliViSTA DIARIA
aMivmmaAc Por acto da H. B*c Bvdeaa
Sr. Bi.poBiaaeeaao, de 82 do tomate, M
raae do cargo de viajarte de &*J**d*Bw
o, o'eita'previoeiis e tatyeu do teda* a*
acres,e Eva. tbaartiii Aatoaio Vteama.
aaatite de fcAc alaplaamm Foi ia-
deferida pete aotoridale dioetmmm a etteao de
algaat memoro* dama itsv-ieaavmjlicittndo ter ad*
arntUda aa igr*> da B Jet da Biba-Mac, fiaaad*
aaaajfait* Htentaal* teinmpalute da atea* re -
jadaatamam iimidu a dimolvida ptetena* dovo-
cao d*B. Joao taptteta.
afead atcmatmttla Com aab) titalo oa ami-
go** admiradotc* da ptjresrrteijaamte do aeade
tamedar JatABomtWo tteAimiaaW aBOva, reo-
airam n'ata foUcto oa dieeerte* c poeta** tcate
doe, em 26 de Betambro do aaao fiado, oa tbeatr*
Santa Imbei, poreeaamio da Mealo fatMbre
nitte.
Ola
aiveraariodo
Uoio
AbostoiT
o. an-
to
Paaalamfaaaaa
e aaiane qae no* foi feito da am ex*
ampiar.
f*crmm*,e grac-e*t 22 do eorveata, em
torras do eagaobo bearedo, da 8.a dieUteto taMm-
meteirt, aloe Ptreira da aUva eno tnmamaW*
tam ama faatda a U*k. Piaba da Btrnaa, dapoit
do qaavadi:-*e.
micidleN* iimrid* dia, parto da ata-
aaa da Cabo, di ferro-va 8. Fruemeo, am indi-
video de nome Joa4 de tal deliberadameaU eli-
de presidio,
pactiva irmaoaade man doa mam-, priaaipian larde
aevenaa no dia 10 o Urtminaodo por ama procitalo
otemoe, a, que cooiorreram todoa oe etnpregadee'
eficiaai e rmei r parte doa taataaciedot.
No dia 1 faadeoa m Ubi aupe* orna barca
qut por onU da itaptaat vem faaer carregamen-
t* ate phuphal ate, cal, et>A tevaeteo teao* acara
barca igualaaeate caratjatt* de pbotphato, com
regado vigilan!*
deatiao aaa EtUe**,
O Sr capiUo Freir commandante da foroa,
aqai etteciooado, Um feito repatldoa exercicioe mi-
abare*, maattndi ataim iiarot>aaamaato a diaajbjtt*
aa ao piaeoal militar aob jco oommaado.
eelivemtmoe hbim mttetdad* da e-rem
pira aqai eeviade* ifimlintna enrgicos e
diiciplinedoreiiomo o 8r. Freir, ale ttriamo*
a lamentar taado* tcete da iaaabordinaflo oemo
por ve** aqu te ama dado.
a floatam deaeppareeeu am eeattaoredo, encar-
de* piieaduiit* qiattmrt em enra
aacM decmtre tama ****** tardan-
pipo am ebegtr da petcarii; % ato tbetoat* os ee-
fereoa empregadoc, t4 a ultima hora, alo te pode
pfirmar qaal lera o e*s> deetieo
. Segas boje aar* a capital o rapar trjrm I*
vaamo a ira bardo o *V Dr. Mptm ds Agotar
e algaua *tmtae*iadtai-a
*At*ile'a>eae le aimleNiotem fondtmee-
to a Baatem do nofragw de biate /'en te Guie da
tarrmrredade do Sr. Btrth Jtateo lamatatOi.
O biate ebemm i fllomord, tea eeitiao, na dia
24 do correeta, toado apena* algami* avaras* da-
vid** ao tecapv a*4o, qua eaooatroa em viagem.
recsICBBHB* deaaaameetes-tona I-
doa aa saatria de Aligados, no dia 23 do tunate,
01 legaiatos:
los laaeeel o**9Hatoa Villaea com Anglica
ttcmtma Arvea de MatMaes.
Carie* Viceate das Santo* com Jo*ef b* geobo-
rieba de Soaaa.
Aagmtto Cmara da Si com Bita dUlteaquiU
Vtsaooaeilos.
datemAEm 18 do oerraate escrevenm-noi
desea lossaidsda aamaist*.
No dia A do ornte fai mlahrsms
em eooedbaccao, naste vl'te, aprimein mMt.peb
viriooao fre Voaaaete, qas alo obatenUt aa diffi-
enldadet primtipie taroataada# o'eato lugar, nio
Com a sea petevr* aiutmiiite, tevou a emaito
a aaa gnadiot* idaa, cetaprovaodo perfeitemeaU
o diter da oa aabto : apara aa coraje* alertado*
alo k\ impoeaivata.*
Kaseado vr ao povo, qae *d tiaha am vista
<.4i o feiu, loavando arDeut dabeadada.o obede-
ottoi tetaielo aaatvoa aa sos estros malte
**T EeaJbou bastos 11 'o psssaal dasto JatebA
age peeaadc 9 do coneg/e aVstejoa-** e
osiraeuloeo S. Pnaeitc de Astil, >ar eer impoa-
sivel ao gisrtesa dit de asa invamjfpao ; 4 o pa-
stlatti.
Troppmton tova sm momela de be*it*oio, co-
mo se aVteonfiuae do atoas. Ddpoia entregoa 01
t-i odo* ea-mi** tai ia nn ramb* aegaiute.
A' eltima hora, Barr recomienda va. aida o
pidre Ooaeqae fiteese cbagar 4* mine de ama
tal L -atina Lopin, a'.run rnaneoa.gna poaaois.
Nii ts asqaejct Cimpi, qi* quit os'pobre or
berdeiret e eejarregoa o padre Morena, cepellio
d Boeeetts, de ter o sea exeestor teetostootorio.
Q lanto Pteoeini mantfmtoa o desej* de que
* enviejase o qaa postula tua familia. A ea*
berance cumpunba-ae de : urna aomma de 3 fran-
co* a 95 cntimo*, das* camin e amat ceroalti
de tlgodlo brsoeo, ama faixa de ritcaa branca e
atoe, utaaaaloa de citemira, nm* aqueta satta-
aba, ua chap.do f-ltro, am par dooiapatoa para
hanboa do mar. ame gnvitinh* negn. um par da
uspeniorioi, urna lapaeira e um porte-menaic.
cmeamdalc parialenaeA priiso do
general C.ffarel pro'ano-era Paria am eoriadeiro
moto eaaaudaleio, a qae toda a imprntate refe-
re, e.que 4 commeatedo e diacatido em toda* u
aalaa.
0 general Caffarel, cupi ter vio jt furim impor-
taute* dorante a gueit* ds Ctima, fraqaeotava
a meibor roda, j udo recebido em todoa oa aa Sos,
onde era genlmente estimado.
Apexar de vnorn annualmeute dou contot e
setecante* mil rtt, Onffarei tmbe innameras diffi-
culdado* aa aua vida nticat, esndo peraegaido pe-
lo* arodoret. Viv* modetteamate a udo quinta
poesui* ntregav* ama rapaslg* com- qoem vii
Em reaoltado dat falca* de dinbeiro, o genenl
teaaoojaii) do expediente daa cecomeaetos, o qutl
Ihe dava intercale* importante D* tdaaOao sosa;
madame Limouiio, ertm o* pretendente* ter
condecorado* aprt?nttdot por eitt 10 general qaa
a troco d* eata certa qaautla, lbe* aleaacav* o
que detejavam. .'.
A polica dejoi di v/pii )veitigag5tit, con-
icguio deseobnr a meada, e preodeo Cafferel,
jautamente eom a sna cmplice.
L;mou*in, deicadeodo o general, denuncia aa-
pertmente o Hr,,de Andlaa, ti-nidor, o varas pe-
1 11 impoitsato* da poltica francea, iffirmtndo
qaa eata recaben 35 000 frineo para obter ama
condeeeraeao para um, ooottlbeiro, e 75,000 tran-
cos par* om peraonagem muito ebegado a ato ao-
bertno.
No acto da prialo de ndame Limoatin, o povo
carooo-lbe a cata, n> Aro do Triumpho, gri-
tou : Morra atprutsiaaa, deilem 4 agua eata aa-
tain: I
Na batea ngoroia s qae polica proeedeu,
tanto em Cas* do general como na da iaa crjaspli-
*, encontraram-ae docaoeato* astignadoa por
pettoat impor tantea, e entra este* um de Mr. Wil-
ton. ge oro do presidente da repblica.
Ette faoto avolumoa o escndalo.
At aecaescoce qoe, no ministerio dt gaerra, ae'
formularen) contra Uafiarel sio ss tagaintoa :
1 A aaa iln*cio pecaoiaria. A* aaaa letra*
protettadat e attifuadt com o titulo, de aab*
chefe do estado mtoor genoral do exarcito titalo
nio permittido nos seas setos commercisos;
2.* Ter compromettido aa* digaidade, afir-
mando a aaa teAoeaoi* no* pedidos do eondaco-
racist, c ftseado-a* depender da remnaeracio pb-
cuniaris ;
8.a Ter eommattids msito setos de ttcroqxierie,
entre os qoaes o de ter comprado por 10,000 tran-
co* casa prelo* de eavalloe a om coatratador, e a
ter vendido no dia segainte por 6,000 franco, re
cebeodo cita tamma sem ter pago a primeira.
riootom fonm prest mii* tr petioii impli-
cad*! o Vite trafico de oondecortcea. Bata ea
te* coa t-te urna tai Be ti* asi, a uttanta qaa na
primaren panada offrecera ao presideate da rs
publica urna quaotia importante pan. s realiincio
de um oerto negocio
Todos se incriminado! a'este facte preonram ea
volver naquettio a Mr. Wilson, a fim de qaa o
negocio seja abafado.
Apesat d'iato, todos ot jornaes psritientes pu-
nios artigo*, s entre eJIea o Fgaro, af-
afr. (Jrey aem fgnido toda* mi aoeu
t>e*, ateroosW eer infirmado ala. sudo aaaalo
diaaer respeito a eata deploravel Sjoaetlo.
em terrea 01 man pr pr 01. Aitim 1: menta d*
mt, dasabrocbsdi nat mir3at do Eutrate, foge
eom os tomos do vento par* 01 calcinidot i.reaei
1* Arabia !
ia poaie* v* pnmeirii ponte* que 88 coo-
truiram foram de madeira e a primeira deata* de
que te tem conbaeiminto eouttraio-to em Born,
un 600 anuo anta* da en ebritd. A ponte de
X'rxes, comtruida de barn atreves do Hellea-
ponto, foi um* obra de engenbaria civil muito an
liga. A teguuda foi erigida por Julio Ceaar para
pssssgcm das aaaa tropa* atreves do Bheoo. A
grande ponte do Trajano atravs do anabid, de
4,700 ps de camprmsoto, j4 foi construida de
madein com encontr* de pedra. Oa romanos
taabsm e nttrsirtm a primeira ponte de podra
qae strsveeaoa o Tibre. Maitea ponte* de pedra
por elle* construidas inda esittem em varios
psixe*. As poetes pensil ti* de origem remoto.
Urna ponte ebinesadetta di tai eio, recordada palas
chroaicas *ntia*a, fa-ae com cadeiat de 830 ps
de comprimento. A Chin* potaae a ponte de pe-
dra mait larga do aiuudo, mu v. Indi* tem ama
de madeira qae msda eiaco milbat. A primeira
ponte de ferro grandj canstrnioae labre o Severo
em 1877.
Existo nm* poste do cavallcte* *tr*v* do laso
Ponchartrain, na Lusitnia, a qaal e a maior do
mundo.
A ponte pensil tobre o Nigara tem om raio d-
BOJ pi e grande pont! de Nova-York e Br-itklin
tem mait de 1,500 pt de comprimento. Aa es-
trada*.de re.-ro tea trttido grande deteovolvi-
mento para ette ramo, eapecialmeote ai constrac-
eio do pautes do ferro e 150, e a mait importante
de Modilln sobre o no Forth, e a ponte do
Otesmo eritema o Iodus em Suk-kuk.
aielllolO Obiervateur Frangzi* fui te
echo de urna eitranb* historia que circula em
derlim.
0 criado da qaartv-d 1 conde Herberto de Bia-
mtrrk, am Mi Wogooer, tev* um% alterctcis com
aguamo, por veitir-ie alguma* vexet com as roa
pie di conde.
, to^psade Herberto de Btaaurck emp trroa o tea
criad* para uraqatrt->, qu feahou. Poaco t:m;)
depon ouvio ee amt d ;toaaa.a>. O criados, at-
trahi^oa pelo eatroado, eaeobtraram Vf og-ioer ba-
uh ido no *eu aangae.
O mmde declana qae o critdo ee motan eom
um tire de revolver ; m* esta oxp!ic40o parece
duvidott e oio se er qae Wegeaer t'ojse aspas de
taicidtr-ae.
Tab pneatmatlno Ua tal coronoi Pierce,
d.povoaci) de Planttville Connacticot (Eatados
UoidotJ, tem em mente um procesto para e-icurUr.
pir meio de um tuda pseaaiaticoa distancia eatro
a America e a Earopa.
Nio a* trata.de am cabo telegrnphico, mat da
um verdadeiro tanoel, qu* ha de prnoder-te com
um cabo gigantesco, cutre oe don* conlinentet,
com s diffa-e-ic i de qa' qualqaer ruptor* oa des-
vio pdj* occasijnar umacataatropba. immeasi.
0 iavaator propd-se construir o tabj interior de
seo, rodeado pir oatro de firro, cob rtj do.esp:s;i
a 10I1 la eamadti de aramos r.-oto*, eneheado-te os
intertticiot oom tlgum tubstanc-i mperotaavel
do toda a onfiaoca.
O tnntporte far-ae-b* o'arn projel qi? crA
urna velocidad* de 9.X) a 1,000 milbat por hora.
Tmeadre incendiadoErerevem de Ca-
la* (Franca) dando coala do incendio que na
noito de 14 do p usado redasio a ciasas ottetiM
di Variedades, diqu' lia eidade.
fogo nnnifeitou e, felismente, depoit do>et-
poeatealo Eatrveram erim*ot* amracida* a*
eai prximas. A'e qoatro da mdragvl*, reeta-
vem-ei paredes do tbeatro.
J qae te falla em iacendioi de theaT.it, nio
aer mopportano comaaaiaar ao* leitorea algamaa
iaformacsi tobre ot tboatros de Londres, que eo -
eontnmot em ama-correaptndenci*. de T. Jobsrm
para o Fgaro.
Segundo cate correspoaiunt, os th>ntrot de
Londre sio mais commodoe que 09 de Paria, mas
nio apresentarn con-iicoe* sigamos de teguraoca.
Vejamos os prinoipset, onde, em cato de incendio,
eaceumbiriam totalmente deseos e dienss de
pesio*. Nenhum dellei illumiutdo pela electri-
eidede ; nenhum deilet pstue o panno* do Ierro
to preconisado.
O Cov^rt-Qtrden pede coaver 2,500 pettoas.
Sio -precisot vinto miaatot pin qae o publico
asia. Nio eacapariam msito* espectadores da
platel* e. qoanto se* artistat, nio teriam remep
tenio deixar-se torrsr.
> Her MaJLrt/'a tbeatro comporta 2.400 pes-
aos. -Oatredore* interminaveii. Um qaarto de
hora para Sabir.
O Lyceam, pertencente eo trgico Irvmg, am
do* mei* aerigoto* de Londres. Seria mister 'um
jjaii par* o peroorrer interiormente. Compcrte
antia oa menos amontoadot, 1,466 espectadores.
O Hiymarket, qa* nio tem mtit de 1000 laga-
res, ett era fo mis condiooee que, em 1794,
morreram aaphixiidtt deseteie peetoat qaando
tenia vam, nio tahir, maa entrar noi corredores.
O Olympie Theatre, qae comporta o metmo nu-
mero de peaaoaa que o Uaymarkel, nio ett cm
melborea condicoes ; mei* htra para tahir.
O Drarv Ltne, contem 8000 lugares. Maitaa
porta de lahid* qoe ningaem conhece e qae
portento como se nao sxistttsem. Em todo o caso,
o* espectadores eitio mait em leguranca do qae
os artistas, cuja ltatelo em caco de incendio,
aeria verdadeiramente embartQoaa.
No Gajety Theatre, oa etpectadore* dos cama-
rotes e do baldo *ind* poderUm salvar-te, mas
os da orebestra a das galeras teriam de paasar
um mi qaarto de hora.
O Vaedeviila e Opera cmica estio em condi-
eoet detettaveit. A' Opera Cmica di accesso
* am taanel. H* des portas Itteraet, maa nuuruem
tibe onde.
Todcs estes tbeatro* ji srderam, ana em parte,
outroa xompletament?, pelo menos nm* ver. 0
nico que tem panno de farro A o tbeatro Principe
de dalles.
Directora data obras de eoaeet-va-
eAe aleta portoaBoletim meteorolgico do
lia 25 d- Outubro de 1887:
Horas B-S 0 in
6 m. 9 12 3 t. 6 v S4--6 25-1 25-7 269 26a6
Barmetro a
0*
Teaelo
[do vpor
761-34
762-52
761-61
759-S6
759-82|
20,23
21,09
20,47
19,38
18,73
a
o
a
5Segunda-feira :
A'a 8 horas, no convento do Carmo, por alma dt
D. Marn da Conoeicio Teixeira de Carvalho.
Paasavgeiroa Cbegtdot deFernado de No-
ronha no vapor nacional trique :
Dr. Pedro Deifino do Ag-iiar, l cadete e 4 pr&-
oaa, 12 sentenciadJt, 8 mulheres e 8 filbo* daa
meama*.
8eb':dot p*ra o sal no vapor ioglex La
Plata 1
Luis Alves Monteiro e Jote Ignacio do Valle,
Stbidcs par* o tal no vapor americano Ai-
vanee :
Jote Soaret do Amara!, Francisco Machado
Daniel Btociff, Joi'o do Bcgo de Furias e Daniel
P. Saltar. -*
Casa de DeteiicSaMovimento dos pre-
soa d* Casa de Detenfao (lo Becie no di* 25 de
Tatabro de 4887 :
ExBiium 375; entraraml8 ; axhiram 18 ; exig-
tcm 375. *^
A saber :
Nscionaea 350 ; mulheres 5 ; estrangeiros 10 ;
escravos seotenciadot 7 idem procetaados 2 ;
dem de correccio 1Total 375.
Arracoado 342, sendo :
Boos 324 ; doentes 18.Total 342.
Movimento da eufenoaria :
Ti ve ram baixa :
Bellarmino doa Santos Bibeho.
Jos d* Kochs Gedes.
Jos Ferretjra do Naacimeoto.
Te ve alta :
Laie Francisco da Silva.
Grande loteras do Par A Eit os'n-
meros premiados da 1 parte da 14 lotera ex-
trabidaem 26 de Outubro :
4813 100:000000
1870 I5:000i000
2550 5:000*000
3552 2:800*000
4397 2:000*000
686 lr003000
16i h000*000
4682 1:000*000
Estio premindog con 500* ;
1>64 1857 2249 3803 3820 4701 4378,548
5525 6978 V* 7
Apptoximacoea
4812 > 1 000*000
4*14 1:0J0*000
1869 800*000
1871 300*000
Ot numero! de 4811 a 4820 estio premiados
com 200*.
O3 nmeros de 1861 a 1870 estio premiad >s
com 100*.
O* uumaros do 2511 a 2550 estio premiados
com 100*.
Os oamero3 terminado* em 13 estio Dremiadjj
com 100*.
Oa o'jmoros terminados om 70 estio premiados
com 100*.
Tolos os nmeros terminados cm 3 estio pra-
miid 13 eom 60* excepto ss terminados em 13.
T > ios o numero tu.-muwdo em 0 oatao pre-
malo* com 50* excepto oa terminados em 70.
A seguate lotera correno dia*i39 de Outabro
com o p'ano de 100:000*.
tontera da Eipirllo SantoBis os
nmeros premiados da 5a parte da 4 lotera, em
oeae&cio da iastruccao primaria, extrahida em 25
lo corrente:
704t 50:00*000
6597 10:000*000
- 1287 4:000*000
8853 2)WOAOO0
4017 1:0000*000
8^43 1:000*000
Estio premiados eom 503* :
1470 5U10 5338 8708
Eitio premiados com 2001 :
1212 1471 5945 6335 7244 8155 8179 8912
9317 9748
1 Estio premiados com 100* :
332 1096 1260 1963 3174 3218 4264 4319 4351
4506 4545 4906 493< 4973 5100 5679 5708 6217
238 81* 7346 7517 S022 9187 9430 9674
Approximsooet
"
-

.

8554
Os q omeros de

--
!

87
89
82
73
70
qurSBI
bbe*M*Uoo
A mor fie **>a.Smbor* *tfo am exeatpltr
raro a Ktf Meryaw, (Ai da Mari)como os ava-
hes Jstieameati lb*aamm, um verdadeiro
prodigio
Cretoe aa* Sarra do Oriente, issrdo-** todiffe-
rentemeate 001 valles da Palee ti o* e asa areeo***
pUniettydo Egjpto.
E' tambem eooheeida vulgaroaente pelo nome de
Born do Jtris.6 e ato 4 raro encontrar-*e em Pi-
ru crease qaaottded* ee fiVe* ocm as* amo
nota-, ama asm ralo algo*** qaa o jaMrfiqo.
A Ktf ieryam tem amas tolhas parda* o me-
Isasolim ao eeotro ama dbil hit te carrvgads
de farmosoa bald-.
Defjoa* do **u i .reseimento, a batte dobi*, as
plaaaa de*preadm-se eatasm, aa* na sate coa
ervs-se madara a sement.
Q lando eaai madara, resebida pelo solo qoe s
fas f-eandar, reaultado que *e oatem faeilment*
e a* chava, preprala coavmsitmCemeote a terr*.
ao eooimrio, ae a eeti.gam a* prateoga e Iad4
braasalor, a aaasttoAcs *lo dcixa oabir leaente
sobra o solo cadente.
Bit* pltnt*. dmtiaada a reprodasir-se por si
n tlireeta, *va* do iasHioXto de rali pe-
te* AferttO dAwde os da avaV, ai> aeixuado oa-
hir o* g'iw ds ssssmite j maa, volteado a baste
em direccio. s* sol s aaindo at extremidad*! sec-
ca, cobre eom ella* a afete protege a da ac-
eto abrasador* do eo). O aeaeete da *re*te
uli 4 de ama patata morta, qaando rigorosa-
ataata alas 16 espera oeaaiilo de demma
bre s Ierra o potlen viviacador.
rem, ae aem o indar do tempe calmarte at*
dimiaur, prodas-te eafato am feeto qae poden*.
**os iliiafifAi de stiitgroso; as ex tremida le*
saieas o* baste dsiia^s arrebatar Batear, le
vendo oomsigo a saaisnss eme h* ds fructifiea*
Temperainra mxima27*,25.
Dit* aaima94a,00.
Kvaporacio em 24 horasao sol: 4-.0 : asom-
ara: i-,9.
Chavalfl,6.
Direasto do vento : SE de mei* noite at 6 horas
o 68 miento* da maebi ; HE e ESE vmrisveis at
B aeras 10 aiautoa ; E at 8 boraa e 50 minutos;
SE e ESE alternados at 10 aoras e 6 minutos; E
at 11 horas a 8 mia uto ; SE e ESE varis veis
t 4 hora* da tarde; SE at 10 hars e 1 minuto;
E at mete ouitr.
Velomdade media do vento : 2*>,41 por sasmodo.
Namnlcaadadamedia: 0,62. >
Boletim do porto

S:
M.
M.
Ote
25 de Outabro

26 A) Oatabro
Horas
048 da tarde
655
0-49 da manha
727
Altara
1,97
0,-99
2,-05
0,-78
atafjdaaaEff*otnar-se-hao:
Peto agenta aWUmequi, ia 11 horas, na roa
do Imperador n. 49, de preaio.
o agente Britto, ia 11 hora*, ns roa Aa-
guite n.180, d* esUbelccimeato ah sito.
' Pelo egesrte Silveirs, as 10 i/2 horas, na roa ds
Pires d. 18, de moveia, loaos e qaadroe.
Babbsdo :
Pelo agente Martins as 11 horsa, roa do Co-
ronel Suaaiaoa n. 148, de movis.
leatvs raaeareaSerio cetabradat:
Amanhi:
A' 8 horas, ns ordem terceirs de S. Francisco
por alma da D. Elit* Ferreira Leal Beis.
- Sabbado:
' A'* 8 hora, na matria da Boa-Viate, por alma
de Sebastiio Tbemodo Lama ; ia 8 boraa, na mi-
tin qa Bo-VisU, por sima do Dr. Erneato Viei-
rs da Mello ; i* 8 horas, na matris de Santo An-
tonio, por ala* de Antonio Guilherme Ferreira de
Andrde
7040" 1:030*000
7042 1:000*000
6596 500*000
500*000
300*000
300*000
.220*000
220*000
7041 7050 estio premiados
com TOO* excepto o premio de 50:000* e as ap-
proxiinacoes.
Ot nmeros de 6591 a 6600 estio preciados
com 100* excepto o premio de 10:000* e as ap-
proximacSes
Ot nmeros de 1281 a 1290 estio premiados com
100* excepto o premio de 4:000* e as spproxi-
macoes.
Ot nmeros de 8*51 8860 estio premiados
com 100* excepto o premio de 2:0034 e as ap-
provimacoes.
Todos 01 nmeros terminados em 1 e 7 estio
premiado* com 20*.
ExtrsCQes intransferiveis todas as sextas-
fe ira.
Lotera* diveraaaA Casa Flix, de A.
A. dos Santos Porto, na pracs da Independencia
aa. 37 e 39, tem a rendaos bilbetea das segaintes
lotera* :
Alagas: Al.* parte ds 21. lotera, pelo
divo plano, cajo premio grande de 40:000*000,
tora extrthid* no di* .. de Outubro, a* 10 ho-
ras da manb, impreterivelmente. <
Espirito-Santo : A Ia parte da 5 lotera,
cojo premio grande de 50:000*000, pelo novo
plano, ae extraniri no dia ..de Outabro impre-
terivelmente.
Do Cetra : com o premio grande de.......
40:000* (novo plano) ser extrahida amena* 26 de
Oatabro.
Provincia: A 10a lotera, pelo novo plano,
cojo premio graode 12:000*000, se extraniri
qaando for aonunciada, a 2 horas ds tarde em
beneficio da Santa Casa d* Misericordia do Be-
cife.
Minas Oeraes : 06' sorteio, da 1" lotera
desta provincia, pele novo plano, cajo premie
graode i de 6:000*003, aeri extrahida no dia..
do correte.
Bllhetea de lotera*Em mi do agen-
te Bernardina Lopes Alheiro achtm se a venda os
bilhetes dss saguintes loteras:
De Alagoaai A 1. parte da 21. lotera,
pelo aovo plano, cajo premio grande do........
40:000*000, seri extrahida no dis .. de Outu-
bro, (domingo), is 10 horas ds manba impre-
terivelmente.
Bo *3*plrito-Alan 10 : A 1* parte da 5* lote-
ra, cojo premio grande de 50:000*, palo novo
plano, seri extrahida no dia .. de Oatabro, im-
preterivelmente.
noGrio-Pari: A 2a parte da 14* lotera,
desta provincia, pelo novo plano, en jo premio gran-
de de 100:000*000, seri extrahida no da 29 de
Outabro,|(sabbads) impreterivelmente.
ata Cear : com nm importante plano, cajo
premio grande de 40:000*000, eer extrahida
amanhi 26 de Outabro.
De MI a a*-Ge raes: o 6- sorteio, da 1*1
tena, desta provincis, pelo novoplsno, cajo premia
maior 6:000*000, se extrabir no dis .. do cor-
rente.
IaOlerla de AlagmeA 1.* parte da 21
lotera, pelo novo piano, cajo premo grande de
40:000*000 ser extrahida no dia .. de Outabro,
(domingo) is 10 horas ds manha, impreterivel-
mente.
Os bilhetes aeham-se i venda na Casa da For-
tona ras Primeirode Mareo n. 23, de Martint
Finas 4 C.
Lotera da Keplrlto-Saata A 1' par-
te da 5 lotera detta provincia cajo premio gran-
de 50:000*000 ser extrahida no dia .. de
Outabro.
Os bilhetes acbam-se veada na pasa da For-
tuna a nm Prmeiro ds Marco a. 23 Martn Fin-
ta AJC.
atelaala da flafts aTMaTT A 2' parte da
14* lotera desta provincia, pelo novo plano, cuja
premio grande 100:000*000, ser extrahida
no da 29 de Oatabro (sabbado) impreterivel-
mente.
Os bilhetoa sehtun-se i venda na Casa da For-
tna* roa Praeiro de M*roo n. 23, *)J4srtins
Finta* C.
Lotera do Cearfc Et* aorediteda lote-
ra oujo premio maior de 40:000*000 seri ex-
trahida amanhi 26 de Outabro.
Os bilhetes acham-ae a venda na Casa ds For-
Cana 4 roa Primeiro de Marco n. 23 de Mantel
Piusa* C.
Lotera da pro vi acia do PnranA-
A 1.a parte di 29.* lotera deata provincia,
novo plano, cojo premio grande di
se extraniri bojaVT de Oatabro.
t


Diario de Peroanbio-
a 2
>ro di
o
HU^tes a reata a*
Priomaro do hterao
tm*C
Cu* d- Fort'jna, "i
iS, ItowBtWIM O 6- str-
MN da 1* tate* dMU nreriaaia, salo oro pla-
na, enjo premio grande da rOOOirjOO <-st* lo-
am iiWfc a aeh tela*** te aMkM
a di* .. 4comal
Ctlil! !! ii i TMdftuOua da 1
aira* Prissasro de Maree a. 23, dte M
nwic.
Latra da er* 4 H lotora*
te, -I. ama ptoaa, caja pmle laastfaal
VsWIQOu, astreaid* aa ata SI da-
preter relmto- A w
Oe biOsetoe acbam se i r*adc aa Caaa da For-
(ana 4r*Prteatrete*tero. aaette
Kan ote C.
Cesalterto s*Illea-Ob.t*e*a a a M
do eorraata:
ataaoil Marti Twa, Portugal, .48 aaaoa,
a te-Vicia: aepna patalear.
Fteracatmnr, 6 de, Ba-Viste ; eoarml.
seapre qoe me laen a
aiesr eotei o prepara,
refractario aoeaapri
t sentido, ala as
abaixo trsoscripas, a
antee 4 minha coacte
Aia Ja dtf aa a*
te 4a
oclas > para Ur-
Itteeapre e tras
4a nv.oha or4aa, aes-
baxoi aova sortaria,
qae aabiaica dito*
trae leis ao easspri-
oriae, veto, ea respecta, ata
dasteaaasjaYt, a aa aeso teap
as aisteaiss enr6ssio de ora* jateare araos
prente (docnaaato Itaiai), e aaaraad >, da al-
fyu tona, auribair tata arias aa di(a) pr m
tor pobliea da notares, qoaads cata, esa meseta
ao aa* offlso iSram qa la Baba propaen ai
gva ca m lote, oeatt e pabla pirsqssaes-
er.ro, Tari da reapasU afra.
Qaaado aa tornases das incastas rasaos* d*
M tara, ladtdsa par a-paella eeeririo, alo la-
tai aoC.ro* beataatei part a iapwoite da
tctil a* tal temer****
am aa* d alna je o da 81 do r<
aara a tacaseis** da taaaic a saetado-
aoo4joteo J*aa p*>a taajccrinlt tete taalssssaasi, e o de
fl. 14 inlasiac para a amata W o da 6 4a
Fessreiro t*m qoo todaria cootaata porqae motic
*)") de Mr aqaaridee u teitemanhas, ola
amate tereei sido citada a, eomo c* s dt eerti-
detes do. *nddin te Os. U e 18!! ?
B para qea ato ce reprudiui jaeti-iieatiaeate
ftlto* desta sratrresa, esa pr-js.it* d justie*, ea
cpsadte o escrivite Aotii Btrgss p-n 3) das s
ceatidj te ol :ic jatt aaaietpat rapplsnt
Dstmi
la
-


Msaoel, Pnaaabaea, 7 diaa, Afijad* ; UUao.
Aaioaio Barbo** 4c Asolar, Paraaaaaon, 41
aaans. tur1*, Baatc Intrato ; clica hspsties.
Mari*, remettida palauelfaia.
Msoel Jastioo Piorisao da Araajo, Pertsgal,
59 aaaoc, solteire, Bes-Vicia ; catare tete.
Justino Praaeieeo da Joca*, Parabyb*, 40 aa-
a**, riaro, Bos-Viaa; Mbctealoa peaaaaar.
H-toadoro, Piiaaaeiiiii, 9 Mata, Boa-Vwts ;
Clotilde Varia da &i
ioon, i :lteira, Oraca;
Saoto Aadaerta
P-rnasabaeo. W
daaee aosa-ao tasap) cu acjaaio de ata can
por cite aratiead?al-adiase. E poda,praeaJer de
oatra asoio aa o acarrto Aate Borgee Aire*
qae asa de aaa aa tea aoffrwo pasma uoiiaceao
,K
de di-
da
por


^
IRDICiCOES OTIS
-*
Dr. Sarro* Sobrmko d ooaaoJtaa de
ata A 1 1/2 na roa 4o Baria da Vac-
iara n. So por cia da Ptaaraacia Fran-
cesada das 2 s 4 aa ras d Vigsrio n. 4.
1.a aadar.
0 Dr. Lobo Mottooo, de toIIi da cu*
?acjam ao Rio da Janeiro, eostia na
oxercicio de asa piuissfo. Cosaltaae dsa
10 a 12 horas ds msnfal. Eapacisldsdea
eperscSes, psrto a moleatias de seaborsa t ]**>?* "" t*V*f?L 2*"**
' oa d. m .- 39. |*2* *-/r' *"*'** ^ P ps-e pa
biioo das aeataaeaa do ta Sr.
Qjstcalo Pace da Ase redo tare, ex-jaia
rsilo dcata asa rea, inasapaite para a "
eaJaeiM astead parar BbaraL aa taabea
eef reara de V. abacio da Caiarit
Boasass o praprw ceerirls, eecnptor d'aqaollaa
aotieiaa, palana diaer qe ase puccalaati tai
laaasa, araabario ap a?nadi, a oa atasaaiaa
esa eosrelirisaarioa
iadigiudoc ca eriaes.
J 4 o pastee a o eeenrij Aadaa Barara *>
Warea, oeae 4ieae a lataaac V Araal a* a
a/*, poraaa m asaa taas, asa asfara penaa ia-
peetaa palo* aa *e per Ucea.
Qoeta tea o di.pls.te deaslraaar qe-_a stcnsSo
eepenin w ffre aa*
oo* o de aaaraa
rJetes de qee ee _
assate, digo *Js4a aaa, ana cea a Menas da
saabil-aa ea petaiw, sspaaasa teste 4a aede
aftrenta doaee aepaai.
Pranoaco A. Teaario rrqaerca, easaaadaaee o
uellii> recoabeecra fireM aejaa pe*alo a
acusa joai 4sm* asSctee*aa*eioeise*. Poda,
a, sea sbaisr do asea peder, ecair ala al-
lie*, qe pos dartda so asaassaato de aaa fir-
aa, a racoabecel a ?
infsjas, qae toaba aa peqetebo de saeaeei-
mato ds bstsrls, posar teepoada peta afir-
aatisa.
Termioo, ebaoaado s sasaate de
poblica, rs-a ta decaanetss aras sfssss, e
aaa \ a'asrs da* s ootemai
so
dr
neomof. Koa ds Gloria n.
Dr, Barrito Sampaio d conaaltes
meio-dis s 3 horas no 1.* sadsr ds nasa
a ras i Bario Ja Victon, n. 51. Resi
deocia ras Sais de Setombra a. 34, en-
trida pela ras da Saodsde n. 26.
O- Dr. Castro Juu* tem o seo consal-
torio medica, ras do Bom-Jeaos n. 23,
obrado.
Dr. Oama Lobo medico operador e par
tetro, reaidaoeis ras do B. de S.Borjt n. 26.
Consol torio : ras Larga do Rosario n. 24 A
Coosoltaa jtas 11 horas ds msahi s 2 ds
tarde. .Especialidade : molriatias a opers-
oiea doa orgios gnito-urinario* da boosera
ds malbsr.
Dr. Joaqwm Lovniro medico o parte i ro
Conaaaorij na ras do Csbug n.-14, 1*
andar, de 12 a 2 da tarde residencia no
Meatro.
Censaltorle. steSIca lecavl
O Dr- ea nwdieios pala Faoalisda da
Baha, bachero! ea direit* pela Faculdade
do R;cii"j Jos Feliz da Caoba Mencsac,
racarregsvae de qsassfss de rsdios-
legal. Roa Priaetro 4a MsrcJ n. 12,
todcs o* disi das 11 horas ds rsanhl s 3
da tarrte. '.
aSsa ^a
CllalrasaeClKrji
0 Dr. Mathem Vas, de alta da sos vis
gem, contina na sais OS ci de saa profis-
aio, para o jae cera enoontrsdo de 11 ao-
jas d* maohl s 2 ds Urde ns ras do Ba
rio da Victoria a. 32, 1.* andar e ena ou
tra qualqaer ara nu da Prinoasa Isa-
bel n. 6.
or Barro* a I asa rara
Pode ser procurado ea sea eecriptorfo s ras
1. te Marco n. 4, L. andar.
O baohard Bonifacio do Arvgao Fmria
Bocha continua a eocarregar aa, mamsaW
prasio contrato, da s^isa]2es perssle os jai-
iH dssts oidsde a osaas comarca* sisi-
nhas. Podar ssr proiarsdo em sea es
criptorio ras 4o Dsqas de Casias a. 50,
1.a aadar, tes 10 horas da msnbl a 3 ds
tarde.
Cmsm aaWJsaaasaa
Da A. M, Vara* d C. *rr*te 1JO0O,
deaosoio-aie 5 (, em dosis na fabrica.
-.Jlairrlii** de
Para s .fabrica Vsoaioraa, ehegou nota
r:meiaa it meamos, arias a sos aprecia
poret ds b faosfs.
Collegta laescer
EUtebeleeioaedto ote e4aaelo primaria
aecundaria ea Jabcarie, as a diroocio de
Jos de Oliseira Ca*alc*nte.
racarla
Francisco Manad da 88o* d C, dapoai
terios de todas as eapecislidsdta pbarms-
ceateaa, ansas, drogas, prodsotoa catrt-
eos e medicamento* homeopscos, ras da
Marques da OlinMa n. 23.
Faria Sotrinho d C, drogoiaU por
atacado, roa do Msrqoes do Olinds o. 41.
serrarla a aaar
Sorraria a vapor offiemm* do carapina
ate Francisco dos Santos Mscedo, osea do
Capib.ribe n. 23. NaU grande asta bel*
cimento, o primoiro ds proriacia eest* ge-
nero, cocoprs-se e stleae madeirt
te todas ss ooslidadea, sarrs-aa madeiraa
ote OSSste slheia, aaaim esas o preparan:-
obra* de caracas*, per m cebas a* a par pra-
co sem eaapeteaeia Pi
.MUC4CDES A ?tm
Gloria do Gaita
Mi poseo alar tiiiaicsja aaa pacioso teapo
ea tUBomor a auii do Jornal do flea/e, pe
aae a*i* Ucii, eeao di* aimaii | if afar, eaa-
r*r sa lar> ao asarle do qae oUm a raaie. Por-
Isata asco apeo** aaligciro sdditassesto so ensilo
eaaii fiase o maito eooealtaado Diario de Per-
, jmiain e* 33 do eorreato.
O ceeri si gaari Aatio Barga Aireo, no Jor
awi do Btdft de 13 de correte mea, declara qae
oio taa toaado p .ra na* di*
Mee, a eaa eteaarafio ele paeea de a aa aiaa
, pora a publico nasa alada, qee ella aa
Mo i Ptasairi Taarie, boaea ata~aaaa
paasaa poste* sdade, para ssati-
rtea de Iriiadiai p porque, di* lie, al aacia podai ea
Ornad* f Qateptasto casaaft H w boaaa gas
I tocles, de eleai' a.'o d a dea l
Tsabo latatu oaSacia1 de aaboc aso,
, taabea aiiairda oa o a* duaest*
catete i as riiasit, O aetise, paree, q*s as
iapU3 a asapaaiti-o, alo foi ter ella tasada par.
u os alo asa dassaaa,m ata aa acaro joaSaa-
aaa a apeni3 ea tasa da les.
alo notado o li.cafparidaaala de doea pro-
cVaes oriaee. aaaeeteea eepeseaio soolra Jea-
quai a sal, eoaaecda pe* Joqsia Paira, a Pra-
, -ena ;, libo de aaa eecrav* da AaSoaa
tVl-ppa da HeUasda, aaaar de sf aao Ble-Ee-
peraaw, pssrs anas* a* islaartni, padi.-las

Qloria do Owts, de Oatobro da 4887.
Jot Conaai LoUio RamotL
Jalao aanicipal do Urao la O loria 4o Gol ti, il
da Beaaabro da 1837.Ordeno se sarao Lata
Felippe Cava'i :iite de Jb*qaerqaqoo aa lapa
coa el oso* o* aotoacria -a io*tara1a* contra Joa-
qaioj de ta1, coobecil'' "xr Jtaqoia Poeira a Praa-
eieeo iorsnao.Coapra-a. 0 Jais aaaipsl,
Joed Caraeteo Leitio Kaagel.
Usa. Br. D.. jais aMieipal Joei Coroeiio Lri-
ti Biq^el-Datas de uaaprtr o qae V. 3. oa
rdcoa aa portara eaprs, porque o pro joco de
cae se trata alo correa pelo asea ctrtorio.
E' o qae ae compra iaiorsaar a V. 8. Cidade
da Gloria do Ooita, 31 de Seteabco de 1887. O
eaerivio Laia Pelippa Cerslcaal* do Albaquer-
Juiu aanicipal do termo da Qloria de Goita,
31 de Soteabro de 1887.Ordeno ao eaerivio As-
teo B;rrea Aires qoo me laca eeaaisaa a sotos
criae* ioetaarsdoc pelo cria* de feri acata, coa tra
Joaqoi n *J* tal, caaoreesdo por Joa^oia Poeira c
Francisco, logtnoo. Coapra ee. O jma aaoi-
dpal, JeeS Corar lio Leitio Baogel.
Illa Sr. Dr. Juia aaieipal.Mioteabo ecrteaa
qae a inqoento paliel ceatr* Jotqoim de tal o-
abecido por Joaqoia Poeira. faaee a aaia dietri-
boido, aaa, tenho lembraoea que o neemo inqae-
tiea coa o preeeeco eoatr* Praaciseo, ionono de
reecrara de Antonio Peppa de HsiTcadc to-
par mi* entregaos ae ei-promotor teaante
Jos! Prsuciaeo Pase BarraUo,jje a reeebsa em
casa de V. S-, e coodaaic-os para Pan d'Albo, fa-
sactdo 14 eatrefa eo prj a Aat poblica, Dr. Joaqaim
Pedro Careleeate de llbuqaerqoe, aoea na coa-
aaoiecu. Eete* antee nio sata roltsraa *o meo
poder, e aea dnsida .acUo desapareados. 0 Dr.
tur Mhliwn > aa aUeasVan san a G*
s t* a, a joatiea publica"eeapere psaar'ae
eeeririo orlaiaoee. Tende reeifnaeii beetante
para enpportar a penan* si i aaa as fjr aposta,
a por reatara i uaactei septeei criase.
Loar* 4 Presidas**** a aaaaitu qae me propor-
oion* pora tirar de cata a peeo ni me, qee Se
aaito leapi a* ateste, para ases tarde lr a tete
cidade de rer eoabaetdne o* eceaasotaWaa de
autos. Em rata do as ponto nao toaba tal aaa
para tasar oanctoeo m V. ti. Cidads da (1 ,ria de
Qoiti, 81 ds teeteabro la 1887. 0 asairlo, An-
ido Borge* Airas. _,
do Sioria e
uadia anac atrcala es* *at*aoi->. C-dadj
do Eepirit) Santa d* Pao 4'Alan, I de Mareo do
1886. Qoacalerae* de Aseredi Paro.
Certilcy qae a** sato**** inreoterio qae te pre-
eedee por falieetaeaa do tsu to-e irenel Sererino
Jar doa Aaia Carrals*, ce si a eeoMeea cegainte :
Visto oa aatoa efe. Jelfe tan rateooac aa par-
tilas* de fli. 18 s 34 asado a *rasrd* olwerrc
qae aeJiaa ce c aoristo aaa ceaf toe* s
dimito, lanlo airo o direito de toreeiro; pg*
as acetas pro rala.
K coao o eeeririo Antio Bargas Aires, trae
a* tesTamsate*,rateos deata fahtJ,
jantado a o*u das caitas loa satos, ea *
sspeeda eertsai alaiat* par quinte das; para
o qne *9 offlcia ae jaiaa de orpbioc. Ddatro do
pateo de la Has aeririo arLe mi faea eete*
aatoa ooseioaoa, ala deetejaiaorerrlear as caitas,
qos tefiour jcaUi ooa deeiaraclo da viura
aaesatariaoucajias pege* aa eeer.sio O*
deesaia aaeaila Cidada da Eaorrito Beato
da Pi d'AIss, 6 de Msroi da l-Gon*ala
Paee de Aeereoo Pare.
Ea liapi ; laree o eseririo Jo** Alsee portara
ijai aaiinad aaia juian paia ojete o eeeririo do
registro de sypesacesa Bangal Pilho inforaa
porque deaoa de eaotar 4 acigca da fl. 38 se
talca croa racaba. Era si eaprs.Gnenlo P*c
de Ascredo Pero.
B aaia a* ante ataba ea diteeeaecas aqal
pir ma cipiadas aVa proprioe engiaaee ao* quae*
ase reparte: den te,
Csjrrticii lacasti, q, *aositos aatot o *-
crisio Aatio Borgee lira sdsejrSdo pete Dr.
Fere, *z jala da dirsise lacea ee^narcav.
Cidade da Gloria de Grite, 94 de Oatabro de
1887.
0 eseririo,
lena Ftiippe CaoAeomto de A Ibmqmrm*.
A Mtmaoso oom q
saade recaporsda, fas: conr qae venha
imprenta agradecer pos oas, de ir en
oootrar o TJrdsdeiro a nieo remedio qae
eurou-ms da tarrirel enfermidade que ta
me conaamindo bs ou de 20 snaoa, em
Portugal, onde fui tratado oom esmero e
seapre steaass j rim para e am procura
ds saade, qae roe apere i tomando os verds-
deiroaaa ante hemorrboidarioa do pbsr-
mriopraaaa Lsis Carlos, e qae -se vendis
ds osrte, ni drogara js 3lra Gomea
& C.
A minha terriral doeoca era tods hemor-
rhoiiss, fssesdo sata pablicsjao, gaisedo os
doentss per rerdadoire rameado, oraio tor
eumpridoum dersrdegrstidio a Oaat pela
minha asada rscaperada.
Snate Boas, 28 de Janeiro de 1836.
. Joo Lvpt Ectmm.
Depotito: Francisco Meno si ds Silva
d C.r drogaiataa a. ras do Marques de
Oliaate n. 23.
GBTO b. hm
PHOPESSOB
Iogles, Piano, Canto.
.Ba do Progrono n. 23
Cuales medico elrarxlej
DO
Dr, Alfredo Gaspar
itepatealida tePartos, V.eatia da senhouu e
eriancae.
BaideooiaEaa di Impiratea n. 4, 3. andar
Teieranaa.326.
EDITAES
Clob lite c Interna-
cional
Perganta-ae so presidentedette club se-
guinte : aa peraitdo pelo* eetstntos do
mesmo club oa to ios tomaren to immen-
sos oaaco* s ponto de. serem srrsstadoa do
sallo pelos nadoa do mesmo olab e man-
dadoa a ostro para auaa casss 7 se os
mesaos socios podem levar anas mnri-
cabae par* a* eorridaa que dio se anona-
mente ? perguata aa mai* s rsslo ds ufo
nio terem soaitsdo psrs socio deata clab o
Sr. D. AT
Por veotor* haver niaao ad/ram miste-
rio '... bem ae sabe qae l dontro tem
mu'ta gente eo i 1 entiesa eoadieftss...
Deeeja aaber
A indignmtjBm.
a>
Id tul r.-ivel eotsiblnacio
Scientifioo humanitaria realmente a
qu conititan a aSaoialo de Oleo de liga-
do de bisa as* de Noraega oom hjpo-
phoapbitet, preparada pelos Srs. Linman
d Kaap, a ssoal tea aido oom posta com
esmero a per aseso de am procesas to
perleite, ecieotinco o bsa azperimantado,
qae nlt hesitaaos em reosmaendal-a
como uoies ns sas eepeaie pal* aas pur
a*, excellenis a effi oacia am toda o csso
de eacrophalss, sffeccio rloa'pttJoaSM, in
digeatlo, djepepsis, dcbilidaao gersl e
^or^aatr^-*ot^a^ garantind* o augm-mio
Vjmoio' P*ao m os deTren para n arta asr __:.. ^ *^a > pamintruli
ter recibo d corsrio sasigasdo per ata, a* ****** *, mouperanAo
das fercae a aaade perdidas, am um es-
Preservativo da erysipeia
BRllltaT laraaulllh
pelo
r. rsael ae cncja*lra Cavaleaate
O t*para orar a erraipsta a impedir seo reap-
psi 11 isaatu, corar rh aatiamo do paito o a ra-
riola onbczgea.
0 3* para taita da aeaatrnaoio, a sabida das
condiaaa, faser pparceer seereoio da leite e lo-
eteio* supprimidoa.
Eetes remedias eocootui-ee em frascos da
qnatro gramoaas, acoepanhadoa por prospecto* e
oa a rubrica asnaacripta do amor.
Dopoato aoico
Prsc* do Conde d'Ea n. 22, pharmacia de
Ribeiro d C auccessof x
ADVOCADOS
bschareU edaarde Uva
E
Silva BroMtiro
esaac* cireia, eoaaereisa e
a
CIDADE DO LIMOEIRO
onde reaidem
n.
37
Proco tteris psteUca da coasr de Peo d'A bo,
2b de Setaasro 4* 1887. -lila Br.Ba respecta
ce efleio de V. 8. de 31 do correte, cabe ae diaer
cas esa tinsaanla ai* as eaa rista teto*, m
ioqoeritos para steassater oa rodtgftadoe e'eilea
coao aatorssj 4* easlqsss* tea.
Deas pardea V. S.Illa. Kr. Dr. Jai Oorae
lio Leitio Reaget, areito djgno jais aeenicipal
do termo da Otara.0 proaotor pbiice,^ososrta
Pedro Caralaaate d* Albaq*rrqo*.
Joiao sesmarpat de tense da Oiorta de Ovia,
38 de Oatabro ae 1887.O eeeririo Lea Felippe
ea f seo doa nraesjasa aob sea ge arda,
ao pe d'eita as sala ro* taca re^todoc o*
casa eaa qa o es-ais de direito d'i
Dr. 0 smalo P. de Aaveio Paro re prebenden e
saipendta o recriri* Antie Barga* Airea par fal
tas eoeaaettidac per a aarirlaCeapra-se ia
continenteO jasa aliltil, Jal Oorncrio Lei-
tio Baogel.
Certifico ai
rroorsso erime qo* fei inetenrado oatra Ganado
Perrira Guimariec e Vicente Perrsira de Lsaa,
pelo Dr. Goocalo Pace de Asuisdu Paro, x-jsss de
direito d'mts eoasres, fei proferids so dito pro
crece a aotcnee aegamte :Vate a eotoo, etc.
Neg proriaento ao reearao offisieldefli. 44, pera
aactoafir a pro*nnoia doa reo* Vicente Perrsira
de Ltssa, aUeotea a* pravas o* astee. Viril ae
d'ectec aatoa q*a a roc terca priaa a princi-
pio de Oatabro do rano pioziae pacde e tVaa-
raa deUdoe cea oalpa tarade ** Perereere d'ee-
auno, dando logar a
bes i carpen a eete jaiao qae
catio para ei (Pcvarsjiro) dpsitersa o
rio e juia da Gloria; posea isjeoSsal*
pan i co pees i ca re de a a ario cae aavia
rio preao, lene mi* 4* aisHre I* feecr ojote
aanicipal qae 4 Wige sala aatSnsV, salearte sa-
rta dacpccsa dicagaa*4i dteta-tsc d- para
laqaerieio 4* UsjUaseetae, aa oeae* aaade iellaa
dea, come je ^ 0 daa certidec dos rUciaoc le as-
tica, deraSrsa de a ioqoendas, ssa sea bates-
se motiso para Untas adaeseaSoe 11 7 B para
asa nio se ii[iriaaaa aattae ident ene aa detri-
oseoto I* libvrdae* I* tdadlo apende e ori-
vio Autio Boga Aira p r..... diaa ; etiaa-
do de respooseteinear e jota trigo Jee*Qiee por-
qas no praiswa ote Sabe corpas j4 decrctei a*
rapon-bHtdadn per ignal secare. CUadedoDi
riao Eapirito Santo da sV d'ASte, lt de Mera de
1880Goocalo Pe le Asarse* Paro.
paco de lempo relativamente carta. Exigir
s Marca IrxdaStrial oome garanta de
legitimiJsdo.
*S
Maltas asea sea affiigiaos rea do not-
as*, lhae palUdas, triatee, qssndo eram
antea rosadas e alegras a cresoisa oom in-
orivel rpidos. Bata madsnes tem por
causa s falte ds nutricio doa moaouloa,
que, teoio-aa' deaenvolrido rpidamente,
nio foram aaffi jentemento natridoa a so
itto acbam se incapssea de soatentsr o
peso do eorpo. Nesto eaao oo atedios
acooselham o uto do Vinho oa do Xaro-
po *ae lacio phtophato do cal do Daasrt,
sni:o capas d impedir que o eorpo tome
ioH xS i ditgrseioaas. Eates data prap.ra-
eflet, que alo rerdadeiroa alimentas, dos
osas* a loo msculos, despertm o appeti-
ts, levantam ss forera e corrigem cortos
drfeitos pbvstcoa, sntsgooiatea ds belless.
Protesto'
A abaiso saiga*!*, filtea legitima te finado
Joiu Joeqaia Babello de ana J. malbar Mara
Banardin* 4a EcearsasAo Cesta, protesta contra o
abaiso aseign*do pabUcad aa Diario de Pemam-
bmoo de 31 do correte, ea qae igora sen nos**,
oca qae o bou res nigsicVi neta lio paaoo le-
do conientimeot) para seaelbante daparate ecn-
tra 0 8r. Predique.
Heraina Ursina Braadio.
Dr- Lape* PcMt*Mi
Medico e operador
Residencia Ras Lirga do Ro atrio
38 1*sadsr.
Consultorio Ras de Rom Josas n.
1* andar.
ConsultasDss 12 s 3 horsa 4a tar-
de.
Cbamsdoa-A qaalqaer hora.
MEDICO HOMEOPATHA 1
Dr. Ballhazar da Silveira
Eapecia dadeafebrea, molestias dss
eraste**, doa ergaaa. respiratorios e das
enboras. "'* p
Preeta-se a qualqaer cteaaaado para
Cae da capita!.
O Dr. Jos Antonia Corris ds Silra, ca-
valhsiro da Imperial Ordem de Christo,
jais de direito de orpbias s sasente&da
comsros de Olinda, por Sos Magostado
o Imperador s quero Deas gawds, etc.
Pepa bar sos qa* o presento eiital viroa e
delle nolicis tireram, qae o porteire interina dos
auditorios, trar a pabliio pregio de venda e ar-
rematoste, no dia 37 do eorreato, depoiB da rei-
pectira aadisncia, o bem egsmM :
Usa* aa terrea, sote a. i, i ra\ de S. Fraa-
eiseo Vsteeidade, con ptrta e jaaeUa nstrjnre,
jaaetea no oitio do sol, eoa daaa taJae, deeeqoar
toe, oocinbc tora, copiar, terrena -ao teste, media
do 5 saeta e 6 aea tieso tros d largar* a-II me-
tros do fondo, arelada por 1:5004000, pertooc-
to dito bem o polio da finada D. Balas Sosa-
lina Freir rai 4 peses a requeciuauto do in rea-
tar iante doaeamo patio.
para qae ebegae ao eonheetmeato da tolo*,
maodei paaaar editaos qoa serio sfirzados no lu-
gar do sateme e publicado pela impresas.
Dado e peasade a eaa cidade, ao* 13 do Oata-
bro de 1887.
Eo, bachera! Franeiaeo Lina Csldss, eecrivit, o
snbsoreri.
Joi Antonio Carreta da Silva.
O procurador dot Fe tos da Fase
Provincial teudo recebido di P.iisouro s
relaglo abaixo transcripta dos devedoreB ds
contribaicJto Recifo Drainaga, da fregu*
da Boa-Vista, do 2o semestea d& 1883 a
1881, ,ue deixaram de pagar a meems
coutaiba55o no tampo coaipeteatedeci4ra
aos mesmo devedores qae lhes fija mar-
cado o praso de 30 diaa a contar ds pu-
buoagso do presente oditel, ns conformi-
dade do disposto no art. 53 da, *ei a. 891
para recolherem s importseoia de seos d-
bitos, Recebedorh Provincia], oertos de
que fiado o referido prase se proceder
cobrano executivamente.
Recife, 3 de Agwt de 1887.
O procurador dos Feitos,-
Miguel J. de Almeida Pentombuec.
O Dr. Joaquim da Coate Ribeiro, juip de
direito do cjvel desta cidade do Re-
eite o sea termo, capital ds provincislgocego' l^JIenrlqa* J. Vjeira ds--
de Pernambnco, por Saa Magaatarle Im
Relacio dos deredores da Secife Drayaag^ 6a-
goeais da Boa-Visto, relativa ao 2 eemeitre de
18831884
tContiutiacio)
Eaa do Viacoode de Gojrasuia n. 7, Fran-
cmo Ferreira da 8 itera
Dito n. 17, Pcaaeitco C- SaAieh e oa-
tros
Impenitriz n. 76, Gregorio T de Si'
Leitio ,
3. Uooclo n.28, Goilberae Gomes Pa-
dilha
Trareaas do Versa n. 7, Gertradn Ma-
ra do Sacramente
VisjonJe de Albuquerqua n. 15, Gai-
lberme P. da S. Carvalnn
Dita a. 158, Herdeiros da -Jlo Pereira
da Rocha
Capibariaen. 18, Herdeirs* de JosOMa-
mado Alvea Frrea* .
Dita n. 18, Oa mesBM
Dita n. 46, Herdeiros de Rampa
Ponte Velha n. 13, Herdeiros de Jos
Francisco Ferreira Costa
Hespicion. 10, Herdeiros de Joso Fraa-
citcj Prente Vianas
Carnario o. 11, H rdeiros de Jlo Pa-
ebeco de Qoeirega ostros 8f464
I Dita n. 13, Oa mesmos 1d#268
154360
154260
15*260
15260
15/260
18137
28*464
154260
15260
15|260
I
19064
53J301

AS/ISXf

Todoa ebaasites derea a* dirig-
dos i pharmacia do Dr. Sabino, 4 ros da
Bario 4o Victoria n. 43, onda se indicar
ana reeideaeia.

Dr. CsruBre Liite
m:uic-o
Taa o aa eacriptorio 4 rea Duque do Cezi
n. 74, das 12 as 2 boraa da tarde, o desta bora
em chanto em os reeideaeia 1 roa da Sa*ta
Cnasn. t.
Fjpoaalidsrta mnoctias de cenaorss e criao-
oaa.Telopboae a. 326
Leonor Porto
Bu
da Inmeradar a.
Priaeire
45
Contina* a execntar aaia ditesis
ngsrinoa reeebidoa o Loodree, Paria
f.aeb- e Rio de Janeiro.
Prima ea perteseitede oeetnra, ea b.
ridade, modicidede ea procos e sao
gocto.
EXTERNATO
Pira i nenliai
21 BDA DO "HOSPICIO 21
Locos paticnlires de franoais a *d*aaglais
Certifico su qa* a* iinaas qae toi tsatea-
rsdo atoa Jlo Antoes Betera, peto sasao
teto ote direito toi profrride eJaaeaapa sgfaue
Vasto tas sata te. Neg palsafa so rsaaVSK
nscails d t. 37 psrs paaneciar o ri oto
Aaioaio Basilio ees tacas* aaa pina* do art.
193 de Ced. Cria., sin saetease a gasaS* irroga.
la itels ote ceaprs qae toaba de preceder- i
tonripia ate asto*s*aa*s atete*r o eeeririo da
iausaar rccpsra o rio, coceo do asi.
Sio posso aeusr da a**r nateasra test* saa
aario o* rio pceeo, qae aoasaca coa a ranaca
4* r*s peto Dr. cael. de peteca a M o Catabro
prosiao pacde ao acora toi osa ris ta pro-
aiilati, isa awao topoii oa asta Jateo to-
taade nnbisjcto por ia do bal
de oaUoa re pr Ure
rrair* echersa asres a
catio mandar* c*nr o jai*
Anda aaia sjriaio tara.- pimsjiaiin
4* Ja s e ee.-iiopor qaererea ppr.r tltpaade
desidia dripreco ates csasastes dtraat de *s
A bes. di katarnaaldade ()
E' fcil reconbecer aa propriolsdoa cu-
rsares do Peitorsl de CaasbaTa dea-
ooberta do Sr. S. Sosres, de Pealas, oon-
tra os cstsrrhoa, broaabitea, heaops^Ssiaa e
estalle* morbidoa da membrana pul-
, a a saa pederoaa efileacia not va-
rios periot periodos de tjsies.
Sao a influencia d'eate poderotissinto re-
v ao cenar os asoarroa de sengue
e sa exp*c*sr*<,5 :t sangjiateasstat ; dissi-
pam se ss toases msia rebeldes e tambera
deaaapparecem aa oppresaSea, dates do
pane alterad-oes 4a vos ; poaoo poaco
dessavare-se appetite, resppsrseaaa ss
forjas perdidas n'uma palacra os doen-
tca xperimentam ae* madany muito no-
tare! a, por aaaim diser, tornam vida I
Os nniooa agente* depoikarios geraea
Francisco M. da Silra dt C.
atte-m.
Advogado
(Foro civil oedmiattico)
Antn! de Lellio e Boas* Potete*.
tea>te laperader a. 17 L* andar.
Dr. Si-Wcs Birlwsa
Clinioa do Dr. Simia Barbes*, Espe-
cialidades : partee, dsatisa de aenboraa
o-e crianca*.
vnaultorio roa do MarJaes de Olin
^K 64 rassslasa de 1 s 3 horas d*
ta-d*.
Reaideads rus da Soledade n. 78.
T-1-obone n. 213.
Consultorio medico
cirurgico
O Dr. Castro Jeens, oooiaado mais de 12 anno
ate ssaaniifcia alia* a^lii, rsatee caaasteaiaaaa
U saade, 4 raa do Bom Josas (aattga da Oa,
o. 88, 1.* aadar.
Horas sl caasmltas
De di* :4ssl il 2 la Caris.
De aoito daa 7 as 8.
Na* dentis horas'da noite *er4 eocontrado ate
to 4 tersas dos Reasdtos a. 7, priaeiro pr-
ate i esqaerda, alm lo prtate d* Dr. Coaae.
Erial, e C9ostitucional o Sr. D. Pedro
, a quem Deas guarde, etc.
Paco atar aoa /ae o presente edita! viroa oo
delle netieia tirerem qae tonda a -Imperial 8ocie-
dade doa Artistas Mecbanicoc e Liberaos aa re-
qaerido, qa* ha vendo odo autora ada pala lea pro-
vincial a. 1856 oe 1 de Agosto de 1835 deespro -
priarlpor atilidade pable*prorineial o terreno coa
6 peqaeaaa casas de leda posterior do edifioio do
Lveca de ArtoB* Oficios ao comprimeat e lar-
gara neceerio* so tobelecicasoto da aulas e
ofiScinas pratica do mesmo Lycea e j tendo pas-
eado o prest legal cea que apparaoease reclama-
cao, qae expedale editaos afi n de ser citado Luis
Ferreira Pinto propneUrio do eeao torran e
caas, que a acba amento em lugar nio sabido
oo a cea* procuradores, o toado a aseas socada-
de justificado, com depoimento tete toetemanteas
dito aecretria, maadei pasear o presente edital,
pelo qual hoi por citado o referido- Lus Ferreira.
Pinto en seo* procuradores para comparecer na
prxima audiencia diste jaieo, depois de Godos os
30 diaa da le, ala de torrar- e rer loarer-ee
ea perito* que esaliea dito terreno e oas e ver
correr cansa ee sjus divido* tormo*, cob
pena de rerelia.
para que ebegue a noticia a todos maadei pas-
car e preeeato qoe aeri affixado no lugar do coa
tnme e publicado peto iapreana.
Dado e p*s do oesta cidade do Recite, de Per-
aaabaco aoa 25 de Oatabro de 1887.
Babecrero e assigno.Racife, 26 de Oatabre da
1887.O arirate, Thomas Ferreira Maeisl Pi-
aheiro.
Joaquim da Cotia Ribeiro.
O admioiatrador da Receoedoria Provincial
em obediencia 4 lein. 1,884 a de* accordo com a
decisio do Illcn. 8c Dr. inspector do Tbeiouro de
15 do correte, fas poblico s quem interessar
poasa que no pra*S da 30 diss uteis ootados de 2
de Norembro prximo dar-se-ha principia nesta
repartalo 4 cobranca, lirra de malta, dos se-
guintes impoetoa relativos ao 3- semestre addicio-
nudo ao esercicio da 1886 -87 ;
3 [, abroo gvrode casas ctmmerciaej a reta-
Uto.
10 |, cobre eatobelecimeatos ton de cidade.
12 ,a aobre escriptaro* de advocados, solicita-
dores, cartorios o consnltorios aedis^is.
20 ( sobre cstsbelecimantos ds cidsde.
200/0(f por pessoa qoe empregsr espitses em |
deseontos de lettras.
1:0004000 per can de garanta de bi I he tes de
loteras oa fraecOes deltas.
80 ria por litro dte sgosrdente oo alcool quer
paro, quer tratsfornalo em licor, qua for reta
Iba le em qoa'qaer parte da provincia.
6|, 104 e 301000 applicates 4 compaihia de
bombeiro* e cobrados dos eatab^lecimeotoi com-
mercia^i ou indoctriai exitentea ra cinco fregu-
sias da cidaie do Recite. -'
24&00 por toada 'a da atvarenga, cada etc.
Recebedora Provincial da Peroanbuco, 25 de
Oatobro de 1887. -
Fisocieeo AmTQ'ai de Carvalbe atoara.
aiss.co
didatei
Ocajisla
Da ordea do HUn. Sr. Dr. inspector geral
iatorino, declaro qae fiea marcado o praso do 40
contados de boje, para a ioicripcie da caci-
que pretenderen m habilitar a entrar ea
concuo para provimento da cadeira de deaenho
e calligrapbia, da Escola Normal, qoe se aeba
vaga. A inscripcio requerida ao inspector ge-
ral, dentro do referido praso, em peticio ioatrai-
d* eoa documentos provando :
1* maioridade legal.
2 moralidade.
8* isenoio de culpa.
Eie reqniaitos rio pro vados :
O do 1* por certidio do bsntiimo.
O do 2* por exhibicio de wma corrida.
O do 3* por attostdos do paroeho oa de qaaes-
qner autoridades do logar onde residir o concur-
res te.
Site dispendos :
De exhibir oertidio de idade, oa candidatoe qae
eio oa bajea.sido funecicnarioa pblicos e oe qoe
apresentorem algom titula ou diploma qa nio
po(tensa obtor a a maioridade legal.
De spreaeotar fetha corrida, os qoe exhibem
attoatades de proeedimeato civil e moral, psssa-
doa pela* cmara* munieipaee, autoridades Jodi-
ciaea e policiaca daa localidades em que houverem
rsaisido os dous ltimos annos : os qae schsn-
do- ao eiercicio de emprrgo publico, eibibam
atttodos do respectivo che fe.
Secretaria de aetraccio Poblica de Pernambn-
co, 26 de Oatabro de 1887.
O secretorio
Pergentino S. de Aojo O al rio.
Quarta prafa
Siva
8. Qoncalo o. 36, Herdeiros de Bernar-
do Duarte Brandao
Dita n. 38, Os mesmos
Dita n 29, H.rdeiroi de Prancisco da
Silva
Travessa dos Coelhos n. 1, Os mesmos
Coronel Lamenha n. 14, Hermina de
Lana Piretti
Dita n. 16, A mama
Dita n. '43, Herdeiros de Jos Carnei
ro da Cunha
Leio Ooroado o. 16, Herdeiros de Fran-
cisco Jos Barbosa
S. Borja n. 33, Herdeiros de Eduardo
Da irte Rodrignes *
Ponte Velha n. 112, Irmandade dss
Almas do Recife
Santo Crus n. 4, A mesma
lYaveasa para o palacio do Bispo n. 10,
Isabel Bodrigaes Peitosa
Imperatris o. 34, Jos Faustino de
Lcmos*
Dita n. 36. Joo Mara Seve e ou-
troa
Dita n. 40 'Jos Lopes Alheire t ou-
troc
Dita o, 72, J0S0 Pereira Ramos
Diia n. 67, Dr. Jos Ufara Seve
Dita n. 73, Jacintbo Pacheco ontes
Visconde de Pelotas n. 12, Jos de Bar-
ros Correia
Tambii o. 9. Jos Pereira Teixeira
Viicoade da A'buqaerque n. 18, Javi-
aa Baadeira de Mello
Dito' n. 62, Joo Baptiata Vieira Ri-
beiro
Dita u. 64, O mamo
Dita o. 83, Joaqaim Francisco Lavrs
Dita n. 96, Jos Francisco de S
, Lritio ." a
Dita n. 106, Joauna de Jess Neves
Quaresma
Dita n. 114, Jos Donvngaes Codeceira
Dita n. 18f, Joaquim Francisco Larra
-teta u.63, Jes francisco de Si Lei-
tio
Dita n 73 Jos Fernandas da Santo*
Btesa
Dita n. 89, Jos da Silva Leite
Aurora n. 13, Dr. i te Brandio,
Ponte.Vciba n. 6*2, Joni Francisco Ls-
vra Peroira
Dita-n..6l, O mesmo ; ,
Dita n. 11, Jaeintbo Pacheco Ponte*
Dita n. 15, O mesmo
Dita n. 61, Jos (i. Coimbra
Bita n. 121, Joaqaim de Oliveir* Son-
sa
Dita n. 127, Joaqaim Jos de Asevedo
Santos e outroa r
Conde de Bpo-Vista n. 27, Joio Car-
ral ho Raposo e outres
Dita o. 33, Br. Jos Naboeo Cesar de
' Arsajo
Dita a. 35, 0 mesmo r~
Uniion. 17, Dr. Joio S. Caraeiro da
Can ha
Dita n. 19, 0 mesmo
Seto de Setembro n. 32, Jos de Vas.
concellos
Hospicio o, 16, Jos C. Henriques da
Soasa
Dita n. 18, Jos Carlos M. de C.
Rale
Gataassti.
Colonia Orphanoloalca Isabel. SS
de Oatabro dejl r
Pelo presente sio chamados os protectores dos
orpbaos abaixo meneioaados, que obtireram des-
pachos faroraveis da presideacia, a virem apre-
senlal-os com ter jvidade 4 se. retara da mesma
cetonia aflm de serem matriculados :
Fernando Soares Onedes e Joio Soatea Quedes,
despachados em .k de Desembro. de 1885 ; pro-
tectrs D. Mara Anna Cavalcanto Brrelo de
Soasa Leio.
Joio, protegido de Jos Vieira de Mello, des-
pachado este 2 de Setembro de 1886.
O director
Frei Fidelis.
43316
154260
15*260
304520
301520
i5260
154260
154260
151260
154260
154266
154260
151960
611040
454780
45*780
151260
154260
154260
154260
154260
304530
154260
154 60
154260
154260
154260
154260
154200
154260
40*984
154260


-
____.___________
Gabinete Portuguez de
Leitura
Dt. Barrete Sampaio, medico oes
Hatea, ci-ebcre de ataiea do Dr. de
Weckor, 44 eacaltos de aere dia ate
8 horas da tarde, no 1.* andar da ese*
n. 51 i ros do Bario da Victoria, ex-
cepto nos domingos diaa tantibeados.
Braviasteis rtra Beto de Setembro n.
84. Entrada petara* da Ssadadea.25.
cxx"^^^ ^ZX^. ZZZZ3&
Clnica d Dr. Silva Ferreira
B*scaalitfantee aolitai 4a Senhots O de
pello. -
Consultas da i 4* 8 horas.
Boa da Cadeia n. 58. '
steadencte Boa ds Conde ds Boa-Vasta 94 I
Telephone n. 41
IGUAtltSS
Dr. Paei Barreto
PBOMOTOB PUBLICOE
Advogado
'-asi
De ordem do Illm. Sr. inspector m tas publico,
qso ss 11 horas do di* 28 do correnta mes, serio
vendida* em Braca, 4 porta data Saarticao, aa
seguintei mercadorias t
Marca SR, urna caixa n. 1, rinda de New-
Yotk no vapor americano Adoanee, eontendo ro-
tlos impreeo* em ana cdr. pesndo liquido 150
kilogrammas, abandonada1* direitos por Ponse-
ca lrmios 4 C. ...
Marea PAC, ama eaixa n. 17, vala de Ham-
bcrgo no vapor alletnio Paranagu, entrado ea
Agocto do corrate.anno, contando 11 ajlogram-
aas de cartsses de mais de ama cor, e 1 kih-
gramssa de ditos da urna eOr> abandeaads aos
direitos por Pieslto A C.
Teraira aer>eio da Alt*4eaa^rVniar*baco.
ea 25 de Oatabro de 1887. Qrvssjrii,
Cicero B. ate Mello.
DnliLAMCOES
ASSEMBLEA GERAL
De ordem do ceoalho adatinistrstirj csnviio a
todos >rs. socios desta Club a se renurem em
sssemblt geni as di* 30 do eorrento, a* 11 ho
ras da manhi, sat ds tratar-e* de aatnmpto de
iusteioase social.
Secretoria do Clob IoternacioMl de Regatas,
26 ote Ontubro de 188
Alfredo B. da Ron Borgrs,
2o secretario.
Assembla geral
De ordem do Exm. Sr. presidente, convido todos
aenhore* -socio* accionistas a reunirem- no
domingo 30 do crrante, a* 11 horas da nranhi,
ns sede social, afim de ter logar a asi ds as*
sembles geral em qae tem de ser lido o rotatoria
da directora no auno de 1886-87, e eleita a eom-
m88o de exame de cintas, como mandam os es-
totetoc.
Secretoria do ':- b a?*i Portugus d*-Ceitnra
em Pernambaco, 25 Outu o de 1887.
Jos ds ilrs Rodrlgae*
! secrelprio.^
Obras publicas
De ordem do Illm- Sr. director geral das obras
publicas e de conf .rmidade com a autorisscao de
8. Exc. o Sr. presidente da provincia do 11 do
correntP, taco publico que o dia 3 do.mes vin-
douro, ao meio dia, na merma repartcio, recbe-
se propostos pera a execucSo das obras oe reparos
dos guiles pontilhes:
Do denominado Agua do Bicho, na estrada de
Qovanna 4 I timb, oreado em 1:0884810.
Do 1 da varaea ds Uruah na mesma estrada,
no valrete 1:4094670.
Do 2 da referida varaea e estrada, oreado
ea 1:466425.
bem aaaim o servico de qae carecer mais
dous pontilhes nessa Iludida varaea, avahado
em 3504, cerno aproveitamento das ma eiras qoe
foreste, substituidas a estirerem no caso de ser
aproveitadas naqaeiles pmtlbo.'s.
Os orcamentos e clausulas especiaes do contrate
acbam se nesta secretaria para aerea examina-
dos por aquel lea que pretenderen) arrematar s
meseta obra, de accordo oam o qae dispon w arta.
70 4 73, 88 e 90,92, 97 i 101,106, 115e 116 do
regulamento em.vigor.
Secretaria da reparticio das obras pubacas, as
17 de Outubre da 1887.O engenheir? aeeretarit
Joaquim Groate* de OJireixa a Silva.


HS
\lfandega de Pernanb
en dH'. te (KCtor tea poblieo qa
^ reato mee em diaete, fi uento
maetr qae for exportado, de
. pocUrte da The*earera de
!-d*tad
Mia da Alfsad^* de Peraaeaboeo, 6 4*
aUbM chete,
Cicero B. d Mello.
i
d*
preatdeae
de
* a>eeAe retarla
da 1* Feraamfcae.
br de
D* arda do Eim.-8r. prteiaooto dt provinea,
iaot peaeo pero oa devidee eTottoa qae o pro-
virjyaatodo. offioioe te 1* taoellilo do publico, te-
dteial oetao, aatitia da orpM e aaaexo* do
tarar da Boeita, coneorreram ao praso Ufa! as
Bra. FraaeiteoPereir* do Lgo, Aotoeie Proa-
eteeo P reir Gitiraaa, Melquades Aotaoe.de
Altaoida, Ahm Ceeer da Andrad,, ArchiltejaM
AacaaU asHalteada Martmt e Joaquim Roberto
Pereira ; ra do citado prass Igaaeio Romera
CarateaaU.
O aeeratario
p+ito T. Corrtia da OUvaira.
Thesoaro Provincial
De ordem do Bla- Sr. Dr. inspector deata re
aartieeo, teoo aoolieo qaa oo da 27 do eorreot i
E^ssTa. Metae.te 4 ao-eatadm, juba,
doa, pYoiateoret da > toiraeeit a eeeotaa noctur-
na, corre*ponirat ao atas da Sttetnbro prximo
ir J
Partvioria do Taaooore Provincial da Parata-
boea ea 86 da Oatabro da 1887.
^ O eaorivio,
8dviao Antonio Rodrigte.____
to do al-

Consclho d compras do Arsenal
de arinhi
Doadan do Bxm. 8r. abafa da divieao Joe4
Maaoei Picao da Cotta, inspector deete Areeo.l
e capillo da porto eetta provincia, faoo pablico
pan oaabaaiai-i'T d qaea teterair posaa, que
o^mesibo de eotspret dar raparticio qaa rea-
nlo-ee a 54 e 26 do corrate mea deliberen lew
m rffjito oa aaprawatadet aaaaaiboa, por aa ter
oaittido algamaa eloaalaa at pera eeieneie do
coo?orreote* v4o abaixo trna.:nptae.*nd-> mar
eado o da 31 do orreate i 11 bara* d
para ter lagar o ootelbo de abittecia*
saoxarifado viveros.
Coadiooe* da contracto
Aviso la 29 de Jalho de 1882.
1.* Oa genero aerio de primeira q atilda i e e
ioraeeidoa aaa quaati-iadea pedidas, aviao de 30
de Jonbo de 1874.
2 Ai entregse aerio feitaa peloa racimo tor-
aaaadorea no praao de trea diaa oa eotee, a ccnUr
da data do deapaebo para o fuaaaeiaento tea ge-
neral ao termo do axt. 43 do decreto e regein-
tseata n. 43-54 de 15 de Malo da 1869.
3 O geaeroe fieaa tojeitoe 4 apprevactV> oa
reproTcao do p-ntot coapeteotea, decreto n.
4632 A da 30 de Jonbo de lo70.
4a O fornecedoree pagario aa malta de 10 */
do fnJor do genera no eaao de demora
tregaa a de 20 /. of da falu da entrega oa r*-
reieaVo por mi qa i PSuenda Naaonal da differeoca qae d :r entra
oa gaaaree na>f jraaeidoa aa regaitado% eatej aa
eatia farem iaaedi.taaeoU aaaataidoa por
tro da qoalidade eootraetala, avia da 30 de
Marco te 1884 I .->
5. Oa pagaaaeatoa daa importaocia deata for-
neeiaeato aeria taitua poia Tneejurari de Faaea-
da ao praao da 30 diaa eoaiado dt data do* ter-
n-*ciiMntoa qae uoeiau fjrn celore cbtirer;
para eaaa fia depoia de aatiateito o eellq propir-
i.-i mal, aa coaforaidade aoa arta. 1* a 3* do da
craw a regateaanto a 7640 da 16 da Novrmb.-o
d, 1879.
Obeerra^aa
1.a Menhoaa pr iputa poderi lar rraebila
qaa o propoaauta nata Melare qae aa to
uulta de 5 /, do valor provavol dii for. ci a ato
j.quJle t'-api, aa nio eompareccr na aecrataria
pira aiaicnar o Cuntraeto de q'ialqaer artigo qao
*dr preferid), av> prabo da'brea diaa coat do*
daqaelte ern qa> for-ra aiiicad-a pa iapreot*
eoaao dataraina o aTato da 29 da Daaeabro de
1874.
2.' Mi aerio paarta aa propoataa qae ai riaran aeompanhada* do* docanteato* aaa coa
provean ter paga eomo aegocianta aatabataao o
imaaaaa da ca eoeomercia, relativo ao al ta ee-
otaatra vencido, bem eme certidio de eoatracto,
qaaado for fina commtrcial e fitdjr idjaeo, qao
ea raapoaaabiliae pelo pagtrnaato daa maltaa am
qaa aaaaa acorrer, ditp-oeand j-ae o wa oa pro-
poaeaaaa aaapciante matriealad), lado de aaaar-
.1o aaaa aaff 1* 2* da art. 18 do decrete a.
76eVde 6 de Mareo de 1887 e o ene* da Mala-
teo da Mtrmba de 15 da Pevaeiro da lBW.
3 Aa propoataa para oa a/aabro* aiunntieioa,
bolacha a carne verde, dveai aar ar-
da moda -qae eetem todoi eoatraetadoa
i to 'gociante ca firma commercial, eoa-
i aeteraelaa o aviao da Mmiaterio da Marnba
. 1395 de 3 da Agoatu da 1880 e 1*> de Setaamara
da 1866.
4. Aa propoataa devem aar acompaaawda da
aoratraa d taaoa aa artigo q> maacioaaram,
.I.M.I I I >l"
rOHHERCO
*!< eofMiaicrrial
HyrATu omoun da justa dos coh-
KICTOBa
Heetft. M e OtUkro Cambie eobre o Bio Grande do ttei, 3 d|V coa
1/4 0/0 da deeeecto.
-aata** ubre Leexlraa. 90 d,v. 23 7/8 d. pjr 11,
part calar, bontem.
Orto eobre dita, 110 dfa* da data 13 3/4 d. pu-
11000, do banco.
Dito eobre dito, i viata, 3} 1,2 d. por 1 #000, do
banco. V
Caaablo aobre Liiboa viata 135 0*0 de premio,
do banci.
Dito aobre orto 90 d(v. IV2 0j0 de premio, parti-
- calar.
Iteieonta ae letra, 9 0/0 o taso.
" reaidmf,
Antonio Leonardo Itod
aaencario,
Edaardo Dabeax.

vlaata a.
(saya, t* aa eeroaao
carta
1 eeroaao oa 1881
PBACA DO BECIFE
Pci maatida pela feaacoa a tan de 22 3/4 d.
aobre Loadrea..
8e apaareeeaaeai totaadorea danaaa a 3213/18 d.
A tabaltea eipoata* aqot fbram
Oo UrramaacioBiL :
artaa :
90 in
L/aOraa. .
Pana. .- .
a. .
aatabarg* .
^tee Porto
Prmeipaea
gal
N aera-
da Poeta-
Do
'-.rH.
B
33 3/4
417
617
234
M >
32 3/4
4.7
517
384
22 1,2
431
421
BM
311
2.-j
Nao if rio Maaltai
aaataram geaei
do* qae eooatitoir o rama de ntgo
te aa coofocmiaade tea a atea de 3
1884 e 16 de Paveraire da 1886.
6 Neabom propoata aera raeablda aem qna o
propoeeate nella declara par aztaaao aaa claro
algo a, eacnJa, rntreiaba oa rajara o pr eada objaatn, eJaioraa a aviao da 5 de Bataabre
da 1879.
| E* aapreaeaasata probibida aar do aatia
ryateaa de pea-e a aadldae, oaerato m. 6088 da 8
ate eteaaaara de 1872.
8* S> eaao da apreaeatar aa aaa ao propoata
para fjroeeiacoto de qaalqaar objaeta, ol tari
raaabid, viata alo eoaatitair aoaaaiiauaa aa ter-
na da avteoa da 9 da Janeiro de 1879, do 4 da
Agaete a 9 da Daaeabro de 1886.
9. Neebaa aaatraoto aari faite e>a
eteate, oa qaaaoqaer oetree paaaoaa qaa U
vaadide gaaeroa avartedoa eaproearar taro aar
rmlrta-* ea qaaatidaia iatarteroa a aeatrat*-
Va, decreta a. 3108 da 30 de Peerare de 1868.
10*. Nao ea reeeberi prapaata algaaa dapoU
do dia e bota deegaedoe acata aaaaaeie.
loapaeolo de Araaaal da Marina da Parata-
beeo, 36 de Oarabro de 1887.
O aaeretario,
Antonio da Silva Asevedo
Direclorii das Obras Pibllcas
E di tal abrlaae ceararrearla para a
, aaairaeta aaa atoran ala aaelaora-
aaeate ata parla ae Peraambaee.
O' ordem d) Era 8r. mioutro ae tea pobheo
qne o govarao iespertel raaebai prepoataa aera o
eoatracto daa abroa da aielbaraatato do parta de
Paroaabaao, da aeeordo coa aa aegaiatca ctea-
ala* :
I
0 coatrvetaata obrlg-M a ezacatar aa aera* di
melborameaio do porta de Paaaabaao, de aeefer-
midade c a o plaao (ral e aeecifieaeoee eoaaaan-
tea de relatorlo orease tado pete eageaaeiro Alfre-
do Uabea, ea 14 de Abril de earreate aoa, o aa
aiteracoa qae, dtvaata a ciaaeoie dea trabelbie,
te raaahacarra aacaanaa a forra p:lo gerora
apsaovada*.
Obriza o eoatraetaate aten dicto, a eseeaUr
aa aolb aaraiaado aa arreeifee, jaato do aatigo
forte do.Piaio e avancaada obliqaim -ote para o
aar, de aonformidade coa o plano propalo pela
eogenbeiro Vctor Poorai.
II
Comprabendea aa obraa da melbarameato a ae-
gaintra trabalba:
1 Dragagea ea todo o porta e atilisacio do
material eztrabido aa feraaejio de terraplena, a
eooataaeole de ca provieortoe para uteatar oa
tarrapteoa onda for neeeaario;
3 a Coaatraeeio de aa qaebra-aar aobre e re-
e f! aabaerai deede o pbarol do Piala ate a lg
da Tartaruga a entre a Barreta a a Barra Oran-
do ;
8.a Caaa'raoeao do mol be exterior rforido aa
claninla precedente;
4 Aflea a* a tn da arrecife e enrocamentaa tm
algaaat qaabradaa da mama ;
5 Arraameeta a rocha qae obetree em par-
ta a Barra Orando:
< Citloaoii da botea a poeta da amarracio
aa aaearadoaraa;
7 Baparacio o aeaaalidaaio do diqae do No-
gaira e do ea do Norte;
B* Cooetraccio de enea d'finitiva, acataveia
por navio de grande ea'aio ;
9.>aafiaij|iii de diqoa a aataleira de ropa-
recio naval.
JH
O molbe citerior tari 730 metra de ooapri-
montoeaeri lormade de otea artificia* da amen-
to, 43 peeo de 30 taaatedaa aetricaa aaaa aa, dia
po.to ate a altea de aa aaetro abaiso da aival
da bna ar de agna* viva, aaa da aaaavdo eate
enrooaesento de ama maralba da altara de 3*,50
e do eapeaiaa igual.
ida tea "fj Mt|a date attae at avaliad* n imp>rUn-
ajelta i 'tido 3.300.0O0, era o* OTeotmoe.
IV
O contactante f ir dirigir aa obraa por eng-
nbeirj de recoabe.-ida eapaaidate o xpena-
Aa obraa tarto aoaeeo ao praao do am a ano a
contar da data do eatraeta
VI
Dorante o praaa da eoaceaalo o eoatraetaate
aari abrigad i a proceder, 4 ata carta, i* apare-
cfta qae Torta n-eeria o a eeentrr aa obra em
perf :ito atada de eaaaervaeio a, boa iaim, cm
teda a eitaaio do pirro a pr. fiodid.de da/iin Jt
roela draga*;un, finando ao gorerno o direito de, na
tlu da caapraeoto deata cteotaU, faa tu-
tar por coate do contractaate o itabaJba iadi
peo ve u.
Vil
O contat tanto wltecari gntedaat a trllboa ao
loara da eaVe para carga e dceearga de mercado-
rte, a aaaetrairi araaaeaa a alpaadia para abri-
ga e gaardn dea aa aaa.
Exaataa-M a parta do eia freotriro 4 Alten -
deira, qeer acri raervada za aervioa dtaa rrpar-
VIII
Pea pagatceato da dapiaaa eoaa a fuetliaa-
oi>,por parta do govarno, da jara da 6*/ B0
do.
Urioa Pioto .
Turbina pal veri
Bianeo 8* boa .
< 3. regalar .
juaaoa .
Matea vado porgado.
broto.
aaao aba ana
nteaaana
praio d

coooa*, e, ni.
peaaa de t uei v.oto a tea deouia aerria a
o de contractaote. o govarao arreeavdar, por c ;nt*
deate, o prodacto daa taia aatorteadaa palo paa-
gapbo nico do art. 7.* d le n de
Oatebro da 1886 a | 6. do art- 1. da tai a. 1,746
de 18 de Oatebro de 1869, da qaaa a primeira*
alo poderio exceder de 2 /. toba o valor da im-
porteean < 1 */ *oa>re d* cxportacAo, a aa ultima*
m deterttiaada aa eooformidade aoa a
el oeala XX do patente edital.
IX
de 6 ',', ao aaao a qae refere-M a atea
O juro
tale pram
praoedata atrio ealcnladoe iraaelialiaiiii
aeaa a capital qae a verificar ter aiH0 eaprogado
aaa obra agundo oa eroaateatoa approtadue, a
teoda-a em viata atsitetpata* de nnataiafln a
aaetaio ra relacio 4 que a acharen ooaetaid* e
aecitaa, baa eaao aa aanHiaola eftaada.
A< taxaa aaocaoaadaa aa daatate 8* aerio co-
brada proporeionalmenta i importancia daa obra
rea liada 4 exeeasio da arviooa aorreaaoadcn-
tea a cargo do eoatrantaata.
Fia, porea, expreaataeota eateadido qaa a
rapoaabilidade do Eatado pelo* pagaaata d-
vi-tea aa eoetracteatea na terma eatabetecid
pelaa claotetae do praaata edital, depeade do pro-
ducto daa taxaa indicada, aio podeaao, aa eaao
alo dtfic t, aa redamado do wverao mai do qae a
entrega de tal prodacto, depoia de dedaaidu at
dapeaa de fiealiacio, aa do rrceaoaele daa
taxa. a h qaa hoavercri resaltado de obra exe
ctala ca virtade da i>aal da ci oeala 6*.
A* ter,tu approrada aro rorittat de cuco
ea cia aaaoa, nua a redaeeii geral daa taza ad
poderi ter lagar qlando o producto arreadado for
oaperior ao ladiapeaaaval .paran aittafacAq d*
coapromiaaM aepeeifiada aa elaarate 8.
Poer4 o contactante datapropxiar, aa for aa d >
decreto a 1664 de 37 da Oatabro de 1866. a*
pro nadada a a bamtaitortea perteaconteo a pr-
ttealarca qaa a aebarea ea terrena acoca*
4 c jajtraoco da* obra.
XII
A empata podari, de aeeordo aa o goveroo,
arrendar a terreaoa aeeracido que nao for m
aeeeaarioa ao aeo ato, aem i aberora d ruai
outre* lo|rrdoarea pabtios, aendo neate eaao o
pon lado do aratidamanto reuaido ia taxa de qae
trata a raaote 8".
XIII
Ot armateaa coaatraiaoa pela empata goiirio
de to te a vantageot a tevoret cooa lida por
tei aot armaeo* alfandegadoa a cntrtpittaa a po-
deri ajo* artaa eaittir titulo de garant daa roer
adoriae afep-aiunaa aet mama tojritando ae ao
rezuUn.-at} qae fx ezaedido para tal Qm .
XIV
O goveruo pteari ioeaab r ai contractaate o
arvico da apttaaiaa earmaMaigdin da elfan-
d'ga, cxpedindo a regalameoto* e inerraceoa
aeeaariat.
XV
Si, dorante o pratJ da coaoeeaio, o goveroo
julgax oauraateato dar tniior deteavo'.vim alo aet
cia a i dragagem ao porto, o aaatraetante er4
prefer]., em igualiate do coodiooa, pira a exe-
cacao deata traajalba.
XVI
O praa da eoaceaalo ni exceder de 40 aonoe
e, fiado elle, ficarii perieaceado ao Ettado todae
at onrat e material fiio e rolante da eaprrta.
XVII
O governo poderi reagatar *t obraa a o ratabe-
leciaatoe a depaadoucia^pertencenta ao.cootrac-
laata ra xealqaer taep>, depoia de deeorndo ot
d.a priaeiroa aaaot da cela i da* obraa
0 praeo do raagate teri fix*do de mido qae, re
dolido a apolica J divida publica, produxo, urna
renda equivalente n 6 */ ate toteo apital effoo
tivamenU) emprrgado, dodoaite, poro, a impor-
tancia qu ja boover id amormada.
XVII
At qaa 6e qae aeoecitarem eatr o governo e
o evairaetanie aecaVo docididaa por arbitramento,
aa form Jo | 18 di art. 1* da Iludid tei o.
1746. 8i at oba* team azafata da* p->r empata
eetaugaira ter4a,ta reprraentante I gal no Brasil,
para tratar dir tangen te qa*r oom o gereroi, qaer
eom m particulare.
XIX
8 rio embarcada o daetobuadoa grateittmen-
te na rt'abelecimeata docontractauta quaecqaer
tommt de diobetro p^rteaceatea a o Eatado, ao
malaa lo eoraio, oo agantea offioiae do governo,
bem como a catata e a reepoevao bagagena
Aa
A aaecorrencia vorear a^b.-e oa praaa para
eoaelaaio daa obraa a rapeetivo g >t, aobre. aaJ
uoprevo da aollala d> obra* apo*Jocidat Bar
relatarlo do ragenheiro A'lrodc Litboa; e, final
mate, tibn a nuxim i de taza a cabrar J*la
atraeacio da navia, carga a dcacarga, e arma-
a*gra dat at^radodad, tado aa t\ta*de ata-
caclj dea aavioa caleaTadaa por metro HnVar de
caca ORopado, e a* aaaia por pao.
XXI
Ita ca'raato aerio atabe! cidat maltaa drale
I00d at 5.0OOJ para o eaao do eootraetaote ni)
caaprir a eoodaaea estipulada*.
. Cadacari o m-imi extracto a forem excedida
praao hjaatadct a o governo nio qoiaer pro-
re ral-oi.
XXII
Cada propoata ara garantida por am depaito
foadei
aeri eleva 'lloo i 8.000
de 60 diaa a contar da data em qae pelo
Dtera Offletal m fiter conttar ao praponent pre-
ferido a aooftaolo da ena papoeta. tob pena de
perder ata oa favor do Eatado o primitivo
XXIII
Aa propoetai aerio apreeeoUda ata arta fecha-
da at 3 berae da Urd. da dia Si de Janeiro
de 1888, nata directora oa naa legtcda batile-
raa em Luda, Parte, Berlim, Brazeliu e
Wtbingt. n ; erio abertae no dia qae for aonaa-
ciado e aobre ellat o goverao devur pronuncir-a
dentro de 90 dia, contado da data da abertura.
No alatorio do cngeohe.ro Alfrado Lieb a, qne
teri pguo adipoisio;d.t>ntereido* na logara
actea indicado*, aebam-ia dada rtUUtUat cobre
o movimento cttnmwcial do porto de Peroambaco
e inferatacee abra preeoa do material e aalarioa
e mai circomataocia locaea.
Directora da Obra Public ea 12 de Setom-
bro de 1887./. f. Parreiro* Horta.
EM de too do leio ao
Obras
publicas
De ordem do Iilso. Sr. eogenbeiro director ge-
ral d't Obraa Publica e de ebnfarmidade com a
aatoriaaeio de &. Ese. o Sr. praidente du pro
vincia, de 8 do correte, faco publfei qu? no di
37, ao meio di, na meama repartilo, rec be se
propcatal para a execaclo di obra de repara co
pootalbio abre o rio Araripe de Baizo, na atn-
da do norte, oreada cm 1:556*535.
O orcamento e claoiulaa a. eeise do contrata
acham-w nata accretana para serem examioadoa
por aqaellea qae prctenderem arrematar a roesma
obra, de aeeordo eom o qan ditpS oadrtigos 70
73, 89 e 90,93, 97 i 101, 106, 115 e 116 de regu-
Umeota de 30 de Jacho do crranle amo.
Secretaria da reparcelo da* Obraa Publicas de
Perazaboeo, am 11 de Ootabro d 1887.
O eogenbeiro secretario
Jaqoim dome de OLiveira a 8ilra.
Arsenal de larinha
.'eJlte de compras
Da onkm do Exm. 8r. chele da divido Jote
Manoel Picaneo da Cata, nipector date Araenal
e capiiio j pjrto deta provincia faoo publieo
pr conbecimento de queo interesar pona qae
o eonlelba de oomprt* aonunctedoa para 27 e
38 do arrete mea, alm daa ccndioSet que a
achara publiada deverio ttr obtervadat aa qae
abaizo vio tranteriptaa.
Ccndiedet
1* Ot fjtaecedoMt a ab.-igtmoaao a torne pro-
cito a continuar por mai atienta diaa atern do
praa tqui atabaleado o' forneeiotenta extracta-
do, oem qae por tea Ibet di direito a prorogicii
d-*te termo legando o aviao de 38 do Janeiro de
1884.
3* Nio ferio acemita aa propoftat que nio
vierem accompanbadaa doa doeamentca que com-
proven trr paga como negociante catabelecida o
imputo da ca amaercial nlativo ao ultim ae
medre vencido bem como*r:itio de eootract',
qoando for firma commercial e fiador ideoeo, que
a reaponabltea pelo pagameoto date uiulUa em
que paa iawrrer ditpeotaado- te o arem os pro-
pooeuta negocteota m*tricalado* 'udo de aeeor-
do com oa || l 2 do art. 18 do decreto n. ,7685
de 6 de Maroi de 1880 e o avia do Miniaterio da
Marnba de 15 de Pexereira de 1886.
8* Nio aerio aoaita as prop su qoe apretcn-
tarcm genero* no iornecimentct difl rent-'s dot
qae conatitair o ramo de negocio do propoomte
na eonfocaidada-dut aviao de 3 de Jalao de 1-384
16 de Pevereiro de 1886.
4* No am de tpretenUr-ie ama i propca'a
para o fornocimenta da qoalquer prupotte aio aera
reabids, viato nio oonatitoir conenrrencia, aa
for .na da avia de 9 de Janeiro de 1879, 4 de
Agoito a 9 de Dra-mbro de 1886.
L.a eccio do Araenal do Msriaba de P. mam -
baa, 25 de Outubro de 1887.
O aeeretario,
iiatetMO da Silva A:t Pelo pr reente faoo nber a-.t ara. accionitta*
lata empata, qae penat rcalitaram a 5.* en-
trada deanaa accosa conatontec daa cautallai ni. 2
9, 35, 89, 41, 44. 63, 60 e 68. que em tea do dia
pata no n. 1 J 2.* do art. 9.* doa estatuto, fica-
Ibea mareado o praa iraprorogavel de 80 diaa, a
cootar de 31 do arrete mea, para retlitarem a
6. entrada com a malta de 30 O accionitta, qae nio rcalittr tuat atradtt na
forma acim rteterminud, perderi em beneficio
deata empata a* entrada que tenba fiti.
Recite, 26 da Outubro da 1887.
Joii BcUarmini Pereira dt Mello,
__________Director aeeretario.
Arsenal de guerra
O conacho de compra reeebe pr >poata no dia
27 da Oatoba di eorrente ann, at ae 11 hora
da manhi, para a compra doa artiga aeguiatea
I
Catar* Me algedao
O de 1.' aorta do tartio tei eotaio bootra a
6p6:0 por l kila.
Katrada de aaaaear e al|odo
aou oa oorcaao
31309 a 2A300 Urtr ioglea Cmmttm oj M*m, earvi.
2*000 a 84100 Ligar iagiet Poajaper, earvio de podra.
SAtOO a 34440 Logar aaeionai Uyo, gadaOi l.
24100 a 2Jafr Lujar iogUt CatAe 14400 a 14600 Patache dinaaarauaa Aette Koirae. arque.
14803 k \{l 0 P-taeho nacioaal fotUioo, zarqae.
11400 a U500 P.tacho uwo Ate ao, zarqae.
Vpor atea a aa, vario* gonao*.
Vapor iugl-i JtV'oAaat, raa genera.
Eu irada
Diaa
Barago i...... 1 4SS
Via-faraa de Caratri . 1 i 35
Animaa...... 1 434
Via-farra* de & Fraaeteeo . 1 4 34
Via-forra doliajHro . 1 4 34
8a cea
09.113
4.698
5.918
40 166
12 851
*
Entrada
" ttemmt.
AiooAdo
Da
163.99o
Oactaa
ttercaeaj .....
Vapora.....
Via-tarrea dejteraa 4 .
Aaiaaa .
Va-tenu de 8. Fraoctaro
Via-farrea de Limoeiro .
19.508
data
91
431
522
3J6
:ym
Basa
W

i O Porto .
atdada de Porta-
517
334
Aora
.teta
33 1/3
431
421

941
344
941

ae asacara
tei 1M
_
aVretaaaealo
Pi fechado batea o de loga orita Cbauatertl
o/ Dtroa, paraaarregar aa Palabra, eom aaoM
oo para CaaaaParoc de algo Ha a 27*6.
------
Paata a a Airaattega
uta aa 94 a 39 aa ocToaao oa 188?
tVide o D.orio A J de Outubro
.. iailo eavroa
Barca ttatMaJU Jaterte Aaraiae, para o Rio Oran
-J.l-1 doSbf.
Baraa aaeteaal Ujr'.uko Xf, pata Litboa.
Barca aoroaaucaa Pica, para Eetadoa-Ueidaa.
Sarta aafteaa Ptetto, pata E.tate UaidoT"
Bu-a Mlagoiairi Atea, para Eatada-L'aidoi.
Ugar tegtea Catea*, para Liverpool.
para L aoa Porta.
gateara* at^Saaeita, para Eate-
Ljarp
L4 ar a
da-Uaitaa
Lagar portagaet Taottrarte, para Soata
Vapor portegeea Oiteate, par* Ettada Uado*
Vapor aga Pata BreatA,
a Querr dt Faroeoda, 31 a Mwbado
41 a Olite Jardim A C, 4 a Aadrade
Vapor naetaeol
cala-
para Lteerpc
8. Fraatiite, para Babia t e*-
"ia%taa A acarara
Baraa ajaraegaaaa Ib i, earvio de cedra.
Barca aorateaa lotvi, earvio do pedxa.
Barca BU* Brd, aadeir
Barca tef teta Bote o/ fataa, carvoo da padra.
Berta diamarqoeaa Canard Ja padra.
i a n raga at I- Mjtrmr, varia graera.
Bnga naeaanal Prmerm, varia ranero*.
f; -V ae, ca vi
qae.
ItatperUr;io
Vsp^ ioglet La-Plata, eh-gaio da pirta da
Europa, em 36 do arrate eeonoignado a Amorim
Irmia A O, menifateo :
Amottrat 64 volme a dveraa.
Caepeoa 1 aixlo a Cbratiani A O
Cata de chambo 60 barrica a ordoao.
Perragaoa 1 volme a F. Laoria A O
La i 4 fardos a ordem.
Mera-lora diveaa 8 volaotaa a Aat:n:> Jott
da Atevedo, 1 a J. Serar J, 30 Coapiohi* da
Beberibe.
Pap-I 3 fardo a ordem, 24 a O. Liporte A C^
t caixa a J E. Paral.
Qi--j 1 caix i ordem.
K p> 1 vo>oae a t. D. N'-oih*m.
Tatdoa divvrao 4 vo.ame a.nVoJrigoo* Lia A
C, 1 a O otea e^ilva, 3 a J. M. de Carvalha, 1 a
P. Laoria ox. C,3a Joaquim OwealvaA C. 175
a Lu* AatoateBtqoeira, 140aordeoa,3 a J.Howi*
la Albino Amorim A O, 7 a Cato Santa A C.
19 a A Vieira dt C, 7 a Al va d) Bnto k C, 10
A Ptaira,
ate C.
3iK J. aaBtlva Qomtaei,48 a Joaquim San-
ta.
Vidroi 7 vajea-* a Manoel J -aqaim Pereira, 1
a balaar Kaeof an dt C, 1 a M. DacaabJe.
Vi I a 98 amarrada a ordem.
Ver a arcaiza a Conipartfja do* t
Brign rJiatmarqoez Aaaa c alaria catrado de
Pelota, ea 36 de correte o coauigaada a Bailar
Oliveira <*C, aaaltaeloe:
Xarque 196:710 kitea aotcoaiignatariot.
Exeartace
aaotra. 95 oa < cresaa ot 1887
Parm e aatenor
Nio beovt dupacbe.
Para o imim*
Na baraa aoraagoana -Vm, carregaraa :
Par Paran, Julio A Irmio 1,000 aaa coa
75.OO kilo de aataeer nuaeavado.
No vapor xortngees -O.' ada. earregaram :
Para Sania, J. Pita A G. 6,000 aaecot coa
460,0 kitea dt attucar ntaacarado.
No apir americano Ademtee, arregaram :
Paa o Rio de J .oeiro, Cotta de Fernanda 600
abacaxa ; A Oliveira A C. 8 vnlonta eom 300
kitea da seiba da carnauba.
Para Beba, G TBarta barrica cea 3,113
kiioe de aaaaear braaeo
>o atar afaaJaWara, arregaran :
tara A C 47 vttaaa
tatacar rafia o o 14 b
eJaf aaaaear btaaeo.
ItenJiweatoa |*ai>Ilt'oa
a aa otrroaao
lyitajl
atetada garal I
Q linta-fWr, 17 do corrate, i hora do cretome,
haver aatio ordinaria.
S cratarfk do In ti tato Archeologico e Oeogr-
phio Pernambacaao, 26 de Ootabro de 1887.
Baptiata Begneira,
1* acretaria.
i
Irmandade das Alinas erecta na
m Iriz de Sanio Antonio
Pelo pecante cjnvido a todo oa irmi;t para
a reunir ea meta grraJ no conaiatorio derU
iraandade no da 28 do correte, pe u 6 hora
da tarde, afim de a: preceder a eleico de, oteta
re, dora que tcm de dirigir a irmandade ao anno
compromiaal da 1887 4 1888.
Cuiaturio d irmandade atea Alma erecU na
matna de Santo Antonio, 25 de Oatabro de 7887.
O aervao,
M. A.
Bndileraa de eoaro brando 32
Boldria de c;nro bronco 49
Fiadarra de eoaa braoco para espada .4
P.rrtiaa para pinche*, trnoi 54
Oarupa le eoaro branco para piqna, pares 54
larupi de ala.paia mala de vaqueta l
Maleta de brim, oladaa 20
Cebecada de sola pira freiot 59
Capellada* de eoaro rnrerniaado 48
Cvldret eom riiha* mettrat 80
Trancalete psia coldrea, pare 401
Loro de ala, prea 61
Peitoraa de ola eom gamarra*
Sedea* fixaa do tola 3
Redeas falta* de cala 37
S-lli.t ptra tnjt.ria de pracut 14
Cilh ib alija 54
Cilbat met.aa com quatro guia. 51
Shabrak de panno 30
Bornaea de brim para vivera 46
Bornea de lona para raed-t 30
Rbicboe de ate 0
Manta do 14 pata aatdoat 69
Apparalbot de limpeta 38
Bjlsia de ala para appardho de limpea 30
Canudo de tena, pntadot, toara inferioret 8
Marmitet de telha do oito praott 3
Cl.riot de -tal 3
Cilhat meatraa para montara de Offioial 4
Coldra com apelladas pira montara de c-fficitl 4
Sbabrak para monttria de officiai %4
EnzirRO'-a cbeoa du palh* 38
Cadeira* de jaarandi com aaanto de pulhinha 6
Coltieret de metal para cha 10
C. Ibera de metal para fooa 12
M .riegues d birro 4
Prato funda e atoa de lauca 48
Tela/rea de ac 24
Bicia e jarro do frri o batido, par
Caneco do ferro tataib lo para agua
Alpaa pr-ta, melrot
Caneco de metal banco
Cantia de tolba, pinWdoa
Esteira* d- pilh*
Lata* de telba pira aparar caf
Marmita du- telha da urna praca
8 toco para ra triaitat de oito praca
Tamancna, pares
/3nd*j para apo
lavatorio de (erro com bao;a e jarro de ferro
agatba, 1
Taiha deb.rro aem torneira 1
S.'.o ario tomalHt em emaideracio at propos-
ta* qoe nii 1 j.--m f i'*a de uccordo cota o art. 64
do rcgui*in?nt > d.- 1!) de Outubro da. 1872, em
du,licata, ciin r< f-rcocia a nm t artigo, meo.
cionando o nome Jo propon*cte, a indicaclo da
ca commarcial, o proco de. cada artigo, o Dua-:
ro e mrca da* Hino*tras, declaraci exprrs>ad-<
uj-itar* a malta de 5 0)0 no caso de reamar
aeiignar o cuutrato, bem como at de que trata o
arta 87 e 8S do citado re^a amento. |
Outrorim, previne-te, qae tio improragaveis em
praao* estipulado no termo de c;otrato.
Secretaria do araen-il de zaerr do Perntmbu-
co, 18 de Ontubro de 18*7. O ercretario
Jote Francisco B'beiro Hachado.

1
1
18
3
58
1T
2
58
48
65
1
"Taar
Jttizo dos teitos da fa
zonda
Earrlre tnterlao Casta Rocha
No dia 28 do correte e depoit da audiencia do
Or. jai* de direito da feita da faxenda a na de
itrrematar a qaem maia dr :
Oa alagueia do predio n. 21 ra Real da Tor-
re, avahada em 304 m-niae, para pagamento do
que devo 4 faaenda provincial Henriqae Liper.
Boeife, 13 de Oatabro de 1887.
O solicitador da telenda,
Botilio de Figueiredo.
Etta eoBapaabla ceaipra terre-
nos, preferlndo os situados no
balrro da Boa vista, Magdale-
na, Fernandes Vlelra, Afdictes,
rna do Principe, lamlnhe No-
vo, Mondejo. Itlachnelo. ca-
punga e Hangolnho.
Cgaem os tlver para vender,
qneira apresentar anas propas-
tas no escrlptorio da meama
con.paub.Ia sito ao largo de Pe-
di-o II antlgo do Colleglo n. 99
i' andar.
Recife, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Menezes, gerente
Sociedade Monte Po 8om
Soccesso
Por ordem do Sr. director, peco aos senhores
tocios que te acham em debito para com ate ao-,
ciedaie, o cumprimeoto de teus deveres afim de
ficarem quitos at o dia qne tiver logar a rieifSo
para a nova directorio dotta mesma tociedade.
O 1- secreta rio
Arthur Bessone de Assis Campa.
Juizo dos Feitosdarazendi
EserlvSo Interino Costa Rocha
No dia 28 do eorrente dpiis da audien-
cia do Dr jais substituto dog. feity da fa-
zenda se ha da arrematar quem maia
der:
A renda annual do predio n. 11 ra de
S. Francisco de Paula (Varzea> eom 1
porta e 2 janellas de frente, 1 janeila no
oito ao lado do sul e outra ao lado do
norte, com 2 salas 4 qurtos, coainha e
um qusrto externo avallada em 96JXl0,
para pagamento do que deve a fazenda
provincial S^verina Francisca da Costa.
A renda nnual do sobrado n. 42 em
Berro.-a, tendo 3 salas, 4 quartos e cosi-
nba no pavimento superior, e no inferior 3
sals, 4 quartos e n.osinha, avallada cm
4S0fJ000 para pagamento doqaedevea
fazenda os herdeiroi de Sabastiao Jos da
Silva.
Os ftlugu'is do predio no lugar denomi-
nado Partido do Ouro (V,\rz<&) avaada
ern 3(5000 mensaes para pagamento do que
deve a me6ma fazenda Honorio Rodrigues
Barata.
A renda annual do predio n. 142 a ra de
S. Migu-1 avaliad* ern 1205000 para pa-
gamento do que devo a ra-sna fazenda
Izab-.d Mara de M ra;s Bustos.
A renda annual do predio n. 6 a traver-
sa de Joo de Barros avaliada em 120{,
para p-gamento do que dovo a mesma fa-
zenda Felicia Mara do Espirito Santo.
Os & Jugue s do predio n. 2 ra da Ale-
gria avallados em 192<$000 mensaes para
pagamento do que dore a mesma fazenda
os herdeiroi de Joao Pacheco de Queiroga.
Os alugueis do predio n. 23 roa de
Domingos Jos Martins avalla ios em c 12 j
para pagamento que ti-.-va a mesma fizenda
Antonio Getullo Villas B5.s.
Recife,_13 de Outubro de 1887.
O solicitador da fazenda,
Roto de Figueiredo.
>


-
-
-
O llai
Ideas de lo
957.084*774
37.541/696
hUnda prorineial :
Del a 25
dem de 26
ftral
117.462*217
4558i64
991:628/S%
122:0211181
rtaoe6iora
Pe 1 a 25
dem de
. t?toaiadora p/0
De la 25
Meas dt 26
i
Recit* Drmaot
la 25
dem da 36
r
1,116:649/551
75:724*142
i:304#'397
28:0624823
1:052/000
78:0^9/039
24:131/823
16:973/521
997/588
eom
com
17:971*109
aereada Mamlelrntal ae atoa
O movimento dotte Mercado uo da K de Oata
oro foi o eeraiota :
Kncrarat* I
43 \i bota peeaado 6,979 kilot, feudo de Oliveira
Castro, 231/2 dito* de y qualidade, 5 d* 2*
taS dito* part elares.
529 kilos Vi*** a 20 rea /. 10*580
104 cargaa de farinha a 200 rea 2<)*800
tita* de fruxtaa divertas a
300 r*. 6*000
I tabolckof a 200 rcit 24000
It Hamo* a 200 rje 2*800
Pftr*U*V OCCflOtsUlM :
25. ooltaaai a 600 rn 154000
22 eompartimento ae fsxioha B
500 re... 11*000
21 aitataU oooida a 500 rete 10/500
SiBtae de legaaact a 41 reo* 26*000
30 atas de batudas a 400 r s 12*000
18 dito* de tuioo a 700 reit
11 dito de treaauraa a 600 ria
l'l talho* a 2*
n ditoa a 1*
veiraCaatro *C:
54 (albos a 1*
Devo lar tido arreeadaa neate
qoaeuade
8*000
54*001/
dita
Keodimrato dos dita
renta
1 s 25 do oor-
t'ji arrocadado liquido at heje
Carne tolde de 203 a 48d ri. o kilo.
iro da 1S0 a 800 reta ideas.
nos de 500 a 600 reit idtm.
rariaba de 200 a M) reta a cuio.
MiUto de 240 a 820 res ideta
io de 560 a 640 idean.
217*880
5:170*040
5:387*920
Enabarcaraea tariat ato porto em
de Outubro
Haoioaaaa
Ceciliacoatig- 4 Pereira Carnero j C.
Qiquii Compachia Pernambucana.
Jagnaribea Cimpinhie Pernambucana.
Loyo^ Liyo 4 Filbo.
Lamegojcanhoneira di guerra).
Mariuho XIcousig. 4 Jos da S. Loyo de Filho.
Mara Aogelina4 Loyo & Fi.ho.
Maodah Companbia Paraambucana.
Maia Ii Antonio de Oliveira Maia.
Marque* de Caxiae 4 Oomingit Alvet Maiheua.
Praserea4 Amorim Irmio* db C.
;Peaitivo i Amorim ntica & C.
Rival Amorim Irmio* t C
S. Francircoi Compaohia Pcrnambataoa.
BSTBAsaaiais
AEoloa ontig. i Hermana Landfrria & G-
Almina4 Hermana Laadgrin **. C-
Aaaa Mara Bailar Oliveira & C.
Bloe BirdA Ueory Forttar C.
Chari'y4 Heory Forttar & C
Coa i te* of Dvvoa4 Livramento di C.
Culdoco4 ordem.
(iaih-rioe 4 ordem.
Concordia4 Compauhia do Gat.
Eduard A. Saocbe*4 Pereira Camoiro & C-
Ehen 4 ordem.
r'olkefeaten4 ordem.
* Qermana4 Borttelman & C.
IoiB4 Wiltoa Soot t C.
Jesvai ordem.
Leif 4 ordem.
Liibooenae 4 Johoaton Petar & C.
Manaanilla4 Francitco R. P. Qaimaraes.
Mario4 Amorim Irmio* & O
Mette Katroe4 Balear Oliveira Mercbant4 Samuel L. Joboiton.
Mjolner4 ordem.
Nina ordem.
Nyaasa4 ordem.
Olmas4 Baltar Oliveira & C.
Palm Branch-4 J. H. Bozwoil & C.
Rote of Devon- 4 Wilson Sont dt C
Sumbeam4 Blackba.-n Needham C.
S. Joteph4 Hermano Laadgrin 4 C.
Sophie 4 Nicolioe4 WiUou Soai & C.
Recebedorif de rendas
internas geraes
Impotlo de i o tiunirta e, profisaffen
O administrador da recebedoria previne aos
8rs. contribuate do imposto de industria* e pro-
fiis-o-, a a qoe esto sajeitas at casas de commercio,
escriptoroa do eommi*soe8 de quatqaer uata-
rea, escriptorioa de advogadoe, consultorios me-
-dices, despachantes da Alfandega e seos laudan-
tes, gerentes de casas bancariaa e sociedades ano-
uytnae, donos de typographiaa, de otarias e de
quaetquer oasat de negocios, que at 31 do cor-
rente mes de Outubro se cobrar, livre de multa
o Bt semestre do referido i aposto, e bem assim qae
daquelle dia em diante at as dona mezea sobse-
quencea a cobranca aet*J*realitada com a multa de
6 /. ou na propri* recebedoria oa pelos seas
agentes cobradores nos domicilios dos contribua-
te s no dito preso ; udo o quil ter a divida co-
brada judicialmente.
- Recebedoria de Pe-rnambaco, 15 do Outubro de
1887.
Alezandre de Sonta Pereira do Carmo.
Taguaa 9.
Elbe-a 24.
m. DO BIO DI JiSEIBO
S Jo-gehoja.
OO HaYaE
Sueza 6 de Novepobro.
DI LITERPOOI.
Oratora 8 de Novembro.
na nw tobk
Fioancea 15 de Novembro.
-
12*49
(rgtJO Scotia- Hirmann Lundgrin 4 C.
2.1*000- Succcbj4 Niemeyer Ca^a C.
Temerario Amorim rmeos 4 O
Viblia4 Hermann Luudgriu 4 C.
Vira4 Wiltoo Sout 4 C.
Voyacr4 Johoston Pater & C.
Vapore* 4 anuir
8. Francisco amanh, j 5 horas da tarde
Baha e escala. -
Navaa 99, 4a 2 horas da tarde, para Soathamp-
ton e escala.
Giquia- a 30, ao amanhecer, para Ro Formoso o
Tamaodar.
Rotarlo a 31, a 4 horas da tarde, para Ham-
burgo e escala.
Xa vio* 4 entrar
Andreasde Cardiff.
Alezandre Herculanodo Rio de Janeiro.
Aona Weshde Montevideo.
Augustade Swantea.
Aalesunddo Rio de Janeiro.
Catode Cardiff.
Dous Irmoa do Porto. _
Faneyde Liverpool.
J. H. Mac Larrende Rio de Janeiro.
Manedo Rio de Janeiro.
Moriettado Rio Orando da Sol.
Marnbo I -do Rio Orando do Sal.
Ntrdemkjlddo Rio do Janeiro,
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Progreaade Cardiff.
Romea de Hambargo.
Sandawallde Liverpat,/.
arideremde Hall. W
sUellaie Liverpool.
Teixeirinba do Rio Grande do Sal.
Tab.rdsdo Rio Grande do Sal.
-
'

rtaMsee
Foram aaatidatno atadeuro de Cabanga S4
rosos para o aoaeamii do dia 27 de Ootaaro.
deudo: 64 raaos perteaceatea Oliveira C
e29 sdiveraoa.
O tigoal a n embtoaoao sahido.
Vaporea 4 eaUrar
noa poares oo am.
Bergiphofs.
Nova-a 29.
Roaaro-a 29.
Mani*a 6 de Novembro.
Advanooa 10.
Kepirita Santo-a 13.
Treata 14.
Peroambacoa 17.
P,r4-e 27.
La PUtaa 29.
DO* POETO* SO tOBIB
Paraa 8 de Novembro.
Maranhioa 22.
na autor a.
Seoegalo 3 de Novembro.
Motlmeaio de poito
Navios entmdo8 no dia 26 de Outubro
Fernando de Norooha e Rocas56 horas, vapor
brasileiro Giqui, de 223 tonelada*, eqaipa-
gera 28, crmalandante Soasa Lobo, em lastro;
a Oompanbia Pernambucana.
Rio de Janeiro12 diaa, lugar noruegaense Suc-
eess, Je 305 tonelada, capitao Tb. S. Lrsen,
equipagem 8, em lastro; a Niemeyer Caira
ota
Santo*15 das, lugar ingles Nyanxa, du 232
toneladaa, rqnipagem 8, capiUo Alez ftlna, em
las tro;. 4 oruem.
Ro-Grande do Sal24 das, brguo dinamarqus
a Anca Maris, de 176 toneladas, eqaipagem
7, espitio J. J. Ganasen, carga zarqae; a Bal-
tar Oliveira 4 C.
Sahidot no metmo dia
HarbdoaBarca alloma .Germtnia,. cooitoo
Carl Alm; em laatro ,
Rio Grande do Norto-Iljto braaileiio ^wto
Ambroaio,. matare Joaquim Roberto America-
*37 saW-r -^rr3u-
cees, espitoo To, S. Laweo; tm lastro.

>>


.
Di

buco-
II
ri* Ja Preaid acia dt Par-
wWo. crna esta
o fas : .uDt.rmi.Ude cota o
11 rogaUtaf nf > mame re o decreto 9,(90
de M de Abril da 1885, o ei tal abno :ran*orie4o,
t a* ccoeureo coa i prmso d* 30 dlae, ca oaV
d* tab lio do paWice, j adieta! netas, ee-
:.J privativo da orpblee, aaieetaa, prsvdorta
eip-Us midoos a asaii aaaesoe do termo da
Granito. Pedro Praeetaco Corveta de OUwmirm.
O Dr. Augusto FreJerico da 3>e,aatra Cavmleam-
tr. jqia maeieipal e de orpbioe deate terca de Gra-
nito, te, etc.
i aabar moa qae o presenta ediul virea, qae{
da c ofjtmiiada evm a le o. 3,33: Jaleo
* do correata aaaa.
Art 1. Fien atareado o pr%eo de 30 dita a
co .Ur d'eata data, para o ooeurso ao prori
asenta dea om -loa de ubeUiio Jo pablioj, jadielal
a notas, meen vio privativo d orpbloe, aaiaatu.
provedorta capaila, residuos e un mi.oesoe d'ea-
te termo, eraadoa da eoohraudada eco a desteta
de 80 da Janeiro de 1331, e vafee pata c adrase
Co de respectivo earvutuario J.e Pereira da
Costa afirmada, oo art. 139 I 8. do C -digj Criai-
nl ; oe pret-adentra deverio iaatruir aaaa peii-
coem coa oa dreaaaeatee leguiatas, qae rerao apee
Mt.tacke ra erigi I i mata de smete e d i iiaaeiea
eia, eertibeado oa ezaae da lincaa pcrtagaeae e
ant emtica, tiiba ceida, eertidi>de idade, altee-
ta> aadico do eapeeiaWde phyica, certidlo ao
~cm*o de aar aKoor de 30 aaaoe, de ter aatialeito a
obrigaeto da lj a. ifibi de 3* de taambro de 1874,
pro^uraclj especial ae reqoerer p>r procurada*.
Cite era afosado ao logar do poetme e publica-
do pela imprenta o* capital. Dado e peade a'ea-
tm fil:a de Granito moa 13 diaa di aea da eteta-
bro de 1837. En, Manocl Ant-ui > da Sooie, ea
orivo interiao da orbaos qae o eeerevi. Aogmt j
Frmdcriea de S.qaaira CmvaJcaota.Eatm ecaf ae. Graait 13 de tteteoi'tro de 1887. Augusto
Prederieo de Sii'irra Cavaleante. Ortiieo qae
n'eeta data est a Hilado ja parta da eaaa da Ca-
nard o edita! do r. Dr. jais anoicipml d'eete ter*
sao, aereando o preso da 80 dima prm o preeacbi
asear due offi-ioi deescrivi-i de -r|hl, ausentes,
preved ra capellaa e oi don Granito 12 de Setente de 1887.O el
cial de juitica porteiro doe auditorios, Jom Beata
Perreirm.
lecrw il de Per
Bambuco
Noe taraos d.n dea eetalnUo, ai
cjaridadoi oa aenhota eaeoaiaUa riaJisar ate
o dia 1 de Novembre avoaiaa viadoaro, aa tede
do Blata, A rea da Coaavreio a. 34, a quarta
aatrada d> 10 % aobra vmi-r nominal de ced
meado. fUeife, 19 de OeWbro de 1887.
Oa adaiaUlradme,
Mama) Joto de A asertas.
Joa* .KSilea L y> Jnior.
Lnia Doprat. ______
"fflffiffilSEGiOS
CO.\TR4 FOCiO
5ortb Brilish 1 lereailtle
CAPITAL
(o.ooo de llbr.ta terlla**
AGENTES
\domsonilowie &C.
aa eaaa do
8B. JOBS H BOXWELI.
Bim do Coeaaaiwa a- 38.
(JuMPANHIA
#
D
|hperia
FOtl
Club de Regatas Pcr-
iiambucanu
Peto pr caen te
ite dob a e reunireo
lio
coovidadet todie oe a ola
datte^iob a ae reuniris em aaaemblea g -ral aa
qa;ntafeirm 37 do cirrentr} s 7 horma, om a-ie
axial, para trataren de iat'reeaee impoirtotM do
mi mo club, bmTendo arala tej* qua| fjr o no-
rfii doe axioa qo* c<>aipare*r.
R cife, 24 de Oatabra d- 1887.
Dr ftmrr.- 8-brinbj
PremideaCe.
COMPANHIi DB
Incumbe se median-
te contracto, da cons-
truefao e recoustrnc-
vao de predios, cojos
planos sejam ou nao da
Companhia, bem como
de organisar projec-
tos e ornamentos para
quaesqner obras, para
o que dispoem de pes-
soal technico devfda-
fnente habilitado.
0-escriptorio no lar-
go Pedro II n. 77, 1.
andar, conserva se a-
berto em todos os dias
uteis das 9 horas da
manila s 4 da tarde.
Companhia de edilicacao
De ordea da directora f*c > publico qae iqeella,
da coofiratded* coa o art 8* doa ratatatoe, dli-
berca nao attendr a reelaaaoie de algaaa meaba
rea c-i.aiatae qae, no pra marcado, o qnal ter
roio u ao da 29 de Setabro ultimo, deixmram de
fase.- as aaaa entradas correepoodentes a oftmea
chamada ; bem romo qoe, anda por fjrea da
meaao artigo, estas anjeitoo ao joros de 5 AO oe
qae scham-a-j ea atraso, leeado-mee marcado
par* leeolbere'm a impottaaeia da meaetoaada
CiUcio magmentada do reapeetivo jaro, o praao
SU dtat, contar de 99 de Betea&re pasado e
teraiamr aa dia 99 do ames correte. Aa aecoea
soieiu* ao jaro ala a* abaiso declarados :
1701 s 1706, 1446 m 1456, 1861 m 1866. 1976 a
1980, 961 a 970, 633, 634 m 637, 1311 a 131o, 1586
a 1Yj5, 1206 a 1316, 1836 m 1835, 1796 m 1806,
1819 a \82>. 863 m 870, 861, 841 a 850, 1716 a
1736, 618 a 691.648 1386 o 346, 17 a 1716,
1916 m 1160,1576 a 1686,1991 a 199, 667 m 68le
K cife, 6 de Ootobro de. 1887.O gerente,
Ricardo Mee***.
ISTfflimiiL-
DO
BRASIL
*EC I/ROM coxnu
EST: 1809 -
laisafa esavautoriaa
Taaa maiaaa
Propo fia/nm efu de prtjumo
CAPITAL
ta. 16,000:0001000
BROW?A C.
H. f Ra do C*tmercio N. 6
IHMBi
Companhia de Seguros
+4 MARTIMOS TERRESTRES
EftiaaelHda em 9*
CAPITAL 1,000:000^
SDOSTROS PAGOS
l< SI de dezeMbro de %HH*
Marilinios....
Terrestres,.
CONPlUWt PKUXilglC4\t
DB
Havefae* cotelra por Tapar
JL
licei. Penede, Araeaj e Baha
0 vapor S. Francisco
CommandanU Pereira
Secoe no dis 28 *
utabre as 6 horas
da tarde.
Bacebe carga at o
Klaa, peaswai o dinbeiree i frete ate
da tarde do dia 98.
ESCRIPTORIO
A Cae da Companhia Pemambaeana
_________ n. 12__________
lOIPA.\UJE DEI lENN^E
IIIK*4 HARITIUTN
LINHA MENSAL
Paquete Senegal
CommandanU Marea
Eepen-ee da En
ropa at o dia 8 de
Novembro aeguin
do depois da de
ra do coatanv
Daaei iy
rande do Sol
- '
porto aeiaa a bar-
\nge(tna : para o resto db ear*
affba l*,t* *""' cim Jt* d* SilT4 L
Ro
LElLf
4s 8 horas
lames cem cadernses, boi-m,
cab"a daJisbo e msnilhs, tintas, Tichoe, estopa e
niL h?.,e* 00 '* MHrqaes de
Uhada n T6, deixado pdos 8n. 8olscr Kmoffmsan
Agente Burlamaqui
fes, tocando na
Baha. RU
Maate
do
l,HO:0OSOOO
316:060^000
< omtrelo -
GompBiUa da Seguros Fidoliflads,
io Listo
Aaart>>
Miguel Jos Aires
N. 7ROA DO BOM JESS-N 1
eiara aiarltiiiiaa terree (rea
Hastea sitiaos a antea eoapaubie neata pra^a
400 concede aa 8ra. aegarmdea ieeapceo i pega-
anoto de premie mb cada irtaa anas, o qoe
KjuiTmle mj msomto aaaaal de earea, do 15 por
ceato ca Utx doa ae^uraoa.
N0RTBERN
ele Lendrea e aaeraeoa
realrao Baoclra (SMealre IBBa)
Capital oubsciipto 3.000,000
Fundos accamaladoa
ere-lio aaaaml i
O premio* ooa'rm foga ,
De premios aobra vidaa
De juro*
3.134,34tf
Aa,*
o AOtrnc,
Beaaaf
6*7,330
191,000
132,000
SEliItOS
ARITIMOS CONTHAFOCJO
< oaipaahla Pheoli Per
o a m bacana
Hu do Commcri i. u 8
til OO COMMBttCia "I.
a .id a
SEGUROS
CONTRA FUGO
fhe Liverpool 4 Londoi k (iloke
I\SIRA\CE C0.VP.4M'
&c.
Capital
Urra realUado
20,00 (>:#
lO,000:OOO
Aeaixa filial d'eale Hmaco ranecisamadj ja
porarimav>nte i roa do Coa, a en io a. 88, maca, i
ciata oo a aras?, centra os segaiate currespoaj
deatee ae estrmngeir :
iaaadres..
Pfcr-..........
Hamaergo.......
Baba..........
Brrm-aa........i
Prankfarts/Maiaj
Aatavrpia.
Soma.....
-N. M. a.tbeebil a Sena.
De Bo'Jbaebild Frrca.
Deetarae Baak.
Banoae d*Aneen.
Sa
^Baaci Qeoermle
a reacias.
a soee
H/pcaeario
a e
pol a.......
Maj o amia 84
casadas da Ita
ha...........
Barcewna.......
Cadi...........
Matas;..........
Terraroor......
Valencia a ontrms
eidadesdaHee
amana a i Ibas
Caaarias.
Lisboa........ \
Porto a amia ci-l
dadaa da Por-?
lagsleilass...)
Baeos-Arres.
Montevideo...
Soee York
Compra saqoes sobre qaalqaer
d eetrmegeri.
aTiMhs diabeiio ea caa corrate de m ,vi-
asaatowa jaaarm taato de 1% ao aneo e per a-
^^^a^Bbaades._
iLaoe de
aaaa ageacias
Bi
EnclUb Baak oi tba
i.
S. Amis k C.
do tape
lOMPWUIl MB NEtilRO*
tv-adon ak BraalIJan BauL
tJaalced
Roa do Commeroio a. 32
3eoca, por todos oa raporea ao^re a ca-
sa do mamo banco em Portugal, asado
em Lisboa, roa doa Capellistss r. 7. No
Porto, ra doa Jngteaea.
aa Caaa ale Mlaerieordla da
aaeelie
Na aecretaria da Beata Caaa arreada-aa oa ee-
raiatae predios :
Bes de Boa Jemas a. 18, 8- andar.
Idea aaa a. 44, 1-madera aja. .
Idea do Vifario Tbrnorio u. W, 1 madmr.
Idea idea m. 96. cebrado.
Idea de Marqaes de CMUdm a. 61, I andar.
Ida do ApsMoa. 94. 1- aadsr.
Idea da masadme. 4'.
Ipemiieaa.47.
Idees idea a. 49.
dem idea a. 87.
Idea da Liageeta a. 14, 1- audar.
Baeao de Abren a. 9, 9- aadar.
Sanetora da HaaU Caaa de Misercerdia da
Becife, 25 de Mata 4 1887.
O eecrirto intirtao,,
aABiTilp!
caatravaiiA rumnfu
i
Ui.U
DS
de afanelra
video
Lanbra-M eos eeaboree paasmgeiroe de toda
a eiasmee que be lagares rerrados para rata
agencia, qae padea tonar aa qnmlqaer lempo.
Prevlue-se moa eeaboree recebedoree de merca
dorias que sd ae attrader a racha acoes por fal-
tas nos voleases qoe forea rceonheciaaa aa ooea
iio da descarga, aaaim eotno deeermo dentro de
48 birss m eoatar do dia da descarga dss alrann-
gaa Carnerea qaslqnrr reclamaclo cooeernente a
rolnaes qee pjverotara tenb m meguile- para oa
portoe do tal, afioj de poder se dar a lempo as
providearims nrcesssrias.
Para carga, passageas, eneomaendms edanbir
a frete : tracta-se com o
AGENTE
ogiste Labille
* RA DO COMMKRCIO-
coaapaahla Mahlaaa do aave;a
fio a Vapor
PORTOS DO SUL
Maoei, Villa Nova, renedo, Araoej,
Estancia e Baha
0 vapor Sergipe
CpmnandanU Pedre Vigna
Segao impreterivel-
icente pirm oe p^rtoi
acimm no dia 30 dt Oa-
tabre, mi '2 horas d
tarde. Recebe carga
icamenteat mo 1|2
dim'do dia 99.
Para caiga, pimi.nn.aajonaiasii1n e dinbei-o
m frete irmcta-ee aa ageacia
PORTOS DO NORTE
Maco eMossor
0 rapr lirguz Ae Gaiias
CommandanU J. J. Coelk*
E'.e vapor sahi*
ri pera oa portal
cima indicados,
no dim 28 do cor-
renta, mo 1/9 da,
impieterirelmeate
Reeehe erra nicamente at ai i horma dm tar-
de do dim 87.
Para carga, rmaaegeae, eneomaendms a iinbei
ra a frita, trata-ee aa
AGENCIA
7Hua io Vigario 7
Doningcs Al ves lalheos
De diverwoi predial
lalnta felra tf do eorreate
i's li horas
NO ABMAZEM BA DO IMPERADOR N. 49
OiEeratiiieiiMTiL
U agenta acina legmlmente entorilado Vender
ea leilae aeasa n. 18 no largo do Mercado de S.
Jos, o sobrado de 9 aodarea e eolio inm de S.
9 **b a. 84, eom quintal morado e pcrlo pera
rora de Portar, a casa terrea sita a ra do Rio na
Torra sob n. 15, tem ocinbm externe em terreno
propric; 8 nonas partas do sobrado m rom do Bm-
rit dm Victoria sob n. 18, eom eiemdm iodependente
quintal murado e iodepeodeoto do eetabelecaento
da esleadoa tend oo meeao eitabelecimeota caaa
com sabida pmra 4im do C*j pertoeeste mo mee-
ao predio, meude da iajpnan'e caa terrean;
&2 i rae d. 8aot; Oras, df- jih do mercado dm
Bom-Vista, con. b mmodos e ecm dona
armad, s qamtaei, e renden Jo xauaslmente (480#.
0> Srf. preiendentit deits j pdalo ir examioar
as referidas calas.
J.
o.
E.
8.
i e gz encanado, appare-
ir:tt.r qh lytogrmphia de
Pur-ell, ra Marque de Olinda
- Pri'i isa-se da utnn ama perfeiu coainbcira'
e qae queir.i ir para Olindi dorante algans me-
ses ; a tratar nm ra dm Matris da Boa-Vta
namero 8.
dades a marca
m cognac
r,*uaa rxceJle
&
\Je
Aluga-ht caaua a OsOWJ no becco doa Cct-
nos, junto de A. GoocaUo : tratar na roa di
laperatris i.
= Precia se de ama malher da meia idade ou
mooi e de boas coatumei, para faser companhia a
nm. enborm casada e mis a'gum lervico : a trm -
tar i a rom do Jmrdim n. 46.
n. 43 da ra
com agua e
Agente Britto
De nma armacio e sena utancilios e ncm pipa ar-
queada na ra Anguila n. 180, girmute- a
Quinta J'tira 27 do correnU^
A'a ti horaa
Alaga se o 9' andar da caa
do Viaconde de Inhamm (R^ngel)
consuodos para tamilts ; a tratar uo andar terreo.
A loga-a orna boa caaa defronte-dtTCmdei-
rcir oo lagar Barbalbo n. 10, aonde tem tido
taverna ha matca aonoi, Cm bom commodos
pira fam.lia, qoiotal murado, eochein para cm-
valloi, con ama bom cacimba e um grande tarro,
no p..ra plantacoes, m dita casa anda eatm com
mrmci. de laverna ; quem pretender dirija ie mo
argu da Casa Forte, pudaria n. 43.
Vende-se a bem afrrguesata taverna sita a
rna d. Conc-.-rdia n. 141 ; stret-r no largj do
Mercado a. 1.
Prectam-se de um criado-para o aervicode
caa, o d-ee de vendagem ci cus bam prepsra-
ac : i roa dm ntria da Bom-Viat n. 3.
Compra-ae qualqaer porcAo de caf secco com
eaaca, cacao rm grao, fermentado e secco; no
caes 22 da Novembro, krmmzcni dm bola amarella
n. 86.
Georges Segnin &
que ezpoea 4 venda oa 8rs. Pedro Vitelj !
roa dp Imperador n. 81 ; de ovas e para tornal-o
conbecido, os seos propietarios resolveram reta-
lbsr algunas caizag ao preco inerivel
________Da 1^500 a garraim
Caixeiro
Preeisa-ie de um caixeiro com pratica de taver-
na eqne prove sna condasta ; na roa de'S. Jorge
numaro 139.
Alaga-se o 1 andar da cana da raa da Ro-
da n. 46, com bous commodos e muito freces ; m
tratar na rna do Cabng n. 16, loja
Alaga-se a casa da roa da Conceicio no po-
vosdo da Torre n. 2 A ; para ver a chave est
na venda defronte, e para tratar i rna do Pilar
u. 125.
Precia-se de om criado: no largo da Penhm n.
38, hotel.
enino para criado
Prtciaa-ie de nm menino de 14 snnos para bmi-
xo, para compras e mandados, e que d conheci-
mmto de um conducta ; a tra'ar na rna Velba n.
36, collei9.
Ama
Precisa-ae d nma nma de idade para ponco
trabalbn ; 'na ra da Madre de Deus n. 3, hstel
Pitilla. ^
AMA
Precisa-se de urna ama para ensaboar e msis
lervicoB de casa de fum'lia ; a tratar nm raa do
Bara> da Victoria n. 7, 2- and ir
Boa cosinheira
Leilo
De 1 lastre eom 6 depositas para gaa keroaeoe, 1
dito de 4 dito, 1 rica cama francesa tntahada
ea pi aarfim, 1 grande mesa com lampo de
aedra, propria para hotel, saobiliai, guardai-
Vfitidos, gosrdms loocas, 1 cartaira grande,
aparadores, tnear, pr.t cbicarai, talberes,
colberrae 1 bilhtr com t>doa oe aeus pertenec
XXOeT
Quintafeira 27 do c,r rente
A'a bom
No armatem da ra Mrquez de Olinda
%. 19
POR INTERVENCAO DO AGENTE
(fliismao
CHARGEUBS KEIMS ,
Coaapaahla Franecia de IVarega
e&p a Va par
Linha quinaenal entre o H' vro, Lia-
boa, Pernambueo, Baha, Rio de Janeiro e
Santo*
0 vapor Suez
tavrpieia C o ele Ira mor Tapar
PORTOS DO SUL
lii Faraiiso e Taanair
0 vapor Giqui
Comandante Lobo
aadiaSOde '
4 be-
ida
Oo labro
ras da meaka.
Rieaba carra ate o
eU
aaakM
ata 4a 4 horma da
1
t'aee da C'aaapaahla Per
. i
trms> praae a aros i
INirto por Lisboa
as deetiao sos partos udicedes ew*9 oa
idade a bsrea nedinal Mo para
m e peanueaea, trea-ae ana ta conlgaata-
J*t di Suva Levo Pilbo
E' esperado dm Europa
at o dia 6 de Novembro, ae -
gujnd? derNiis da indiipen
aavel demora para a Ba-
la. Ble de eanelre
e feaatai.
Roge-ee aoe Brs. ioiportadarea de carga p loa
rapares danta linbn^aueiraa aareecntar deatao de 6
das a montar do da (taeeerga das alvareagi6 .ni-
Cr recia ras cae eoaceraaate a velumea, quo pe-
ral k tanhrnin seguido pmra os portoe do lul.aiin.
de ae poderea dar a teapo as previdencias necea-
sari aa.
Expirado o referido erase a cotapaaaieom a a
caejasasabiliam por extravioe.
Para carpa, patsmgias, eacommeadas e dioHcin
m frete : trata ae com o t
AGENTE
Aogaste Labille
9 -RA DO COMMERCIO-9
B0Y4L1AILSEA1 PACET
COIPABV
0 paquete Neva
eanerade
do sol no dia 89 V
eerrente aeguin Jt
lepois de deseara
aeceaaaria para.
Lisboa e SoBlhampton
RedueoSo de patoagem
*Ia .Ida voo
1 clasi, 19 t 42
Ceavaretea reservados para oa paasageiros "de
Penaabaa.
S 'ara piaagtini, fretea, etc., tracta-se coa o*
AGENT
Aiuorim Irmaos &C.
S. 3- RA DO BOM' JESS N. 3
DifflpfschifTahrls-GeselIschat
O vapor Rosario
E' esperado dos por-
tos do sal ste o dia
de Outobro a ssfuiri
d poia dm demora ne
para
nae, ere.
HAMBURGO
Para peeagairna, carga, frete e etc., trata-
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
RA DO COMMEROIO M. 3
/ mador
Entrar dentro de porto*>
Pm Listoa i Parto
Lafre pertageea Atdrio, receba cmrem frete
a tratar coa Aaaria Irate* l
Grande liquidado
Leilao
do eadernaes, moilSea, raapadeiraa di 890,
fecbadarma, lioha de barca, forquetae,
croquea e 10(J "pecas de estopa, bsrricsa
com alfaiade de chambo, Mrelo,- capa-
roa, gcaao, o.Td* amarella, goma-laca,
cera de Lisboa, vernii copal branco, pa
deac, 7 pec*a de cabo de Manilba, ca-
bo* de linho, 1,000 pecas de papel forro
de asa, -50 caizaa com oogoae cera do
abra* e ootroa arligoa constiodo do
36 vo lililes
Sexta feir 28 docorrente
A'i 11 hora
Pinta levar a leilio 36 volamei eom
eelopa, natas, pape', pa, vinhja, -eog-
varnis e outr- astigov existentes no
a qae f ji d a Srs. Ki'iff.nanu ie C ra
do Marques de Oh oa n. 86.
Agente Slyeira
Leilao
De novela loacaa e qaadroa
Sexta feir, 28 do correnU
A'S 10 1/2 HORAS
No sobrado lito d ra do Pire n. 18
Constando do sgninte :
Urna m biiia de laia c:m encost de pilha, con-
soioa com pedra, 1 dita de jacareada com oso, 1
guarda roepa, 1 toilet de jincj, 1 '.eepelho, 1
bidet, cana franceaa de pao carga, mesa elaatica,
2 aparadoras, 12 cadeiras de gumrnicio {aarrae-
oai), 2 eadeiras de balando (aaericanai), meia
coa moda, 1 aesa para jmntar, 1 marqueso, 2 mar-
quesas, 1 lavatorio, 1 cadeirm para enanca, tabn
e eavalbetea pasa engummado, qnmdros, jarros,
lanas ama, lomeas, faeaa e garfoa, trema de costaba
e mmii ornis patentes no seto do leilao.
O agenta Uilreira, sutoriado por nma familia
que madoe de residencia levar leilao os aovis
cima mencionados. ,
Em caotloaacSo
O mermo agente levmr leilo nm excellente
cofre provm de foga do fmbricaote Muera-_______
Leilo
De boas movis
beodo ummmobilia de Junco c.m eonsoloa de
pedra, 4 importantes qaadroa oleographia, 2 bj-
nilos pares de jarres, 1 toilet de magno, 1 cmmm
fraaoess, I eolebo, 1 bidet, 1 eadfra de janeo
para niano, 1 commoda de moeno, 1 marqueso
largo,'1 lavatorio da ftiroe 1 cabido de pa
r t d **
Urna mesa elaatica, aparadores, 1 marquesa, ca-
cearas avolsai, 1 qoartinbeira, 1 banheiro.de folha,
1 bolsa do viapeui, l moinbo para cf, 1. rotula,
1 grade de amar'ello, 2 cavalletes, 1 sraacao para
eepelho, 2 pedral de motaho, 12 qaadroa pelebre
e i estante.
abbado 1 do eorreate
' A'a 11 horaa
' No 2* andar do aoprmdo da roa dos
*" Martvrios n. 14S
O agenta Marui'far icilio dos mcveii e maie
objecloa existentes no referido sobrado.
Ae correr do martello
Leilo
Da mrmaci->, balmnoaa', pesos, medida e alguna
genera da taveras da rea do Coronel Saeaso-
na a. 2*0, ea lotes vontade doa compradores
Gsrsn'.e-e a chave da oasa
Sxta-feira 28 do correte
A'a 11 horas
POR INTEBVENClO DO AGENTE
(asmo
AVISOS DIVERSOS
> .. "i
Aluga-se na aitio ea Beberibe, aa estrada
!|ai segu para a povoayio, coas oaamodos pera
amirn, ceja aaa eet pintada, com banbo do lio
ae toado ; a trata* ao eaea da Compaabia Per-
oaBbeeeaa i
- Alaga ae por 221600 a sotes n 6 travesea
^aia do tarta, coa 8 atlas, 6 qoartoe, eosinha
^Hp de engommado, liada viata de aar a torra,;
i-mu ua roa do Padre Floriano n. 5, legando
Vende-se nm csrrinbo d.' qnatro rodas, com
nm excellente boi ; a tratar i.o esee 22 de Novem-
bren. 77.
Oa 8re. abaixe deelarades io rogados a ae
enlenderem eom es abaixo msiignadoa a ceg cioi
de aeua intereisee, iato porque lo ignoradas anas
moradas ; no largo da aifaiidesa n. 7.
Borgead>C.
Jos Martina da Cunba.
Maaoel Antonio Pereira.
Martina Lisboa & C.'
Joao Martina Coelbo.
Pat C.
Antonio Tiburcio OnimarSei.
Antonio Custodio Lourefro.
Jos Henriquea de Oliveira.
Abilio Martina S C. <
Antonio Lopes Machado da Silva.
Antonio Joaquim Correia dos Ssntoe.
Pereira ot C.
Joaquim Lopes & G.
Manoel Joaqnim da Silva.
Augu.to Diae de Figueiredo Vieira.
Martina & C.
MartBfno C.
Monte iro St G.
Francisco 3sapar de Pinbo.
Antonio Fernandee de Albuqnerque.
Recife, 18 de Ootubro de 1887.
Precisa-so para caaa de ama familia n Aflic-
tos ; trata-ee na rna Nova n 13-
AltenfQ
O abaixo asaignsdo previne ao commercio qne o
nico enearregado para vender o assacar da co-
lonia Orpbirnologica Iimbel, o Sr. Joa Paolo
Botelho, estabelecido nessa cidade roa, da Praia
numero 68.
Colonia Ophanologica Isabel, 24 de Outubro de
1887.-0 director
Frei Fidel.
A\
Precisa-ae de
rom do Paysand n. 19.
a e criado
umm ama e de um criado ; r a
A'uga-se ou vende-se
ama casa pequea a raa de S. Francisco n, 1
tratar na rna do Santa Theresa n. 38.
- Ita
#s
VI
m
_
AM4
Precisa se.de ama ama para comprar a
coainhar em casa de familia : na ra Du-
que d Casias n. 14 se dir.
Proprio para mesa
Jiao Ferreirs di Costa, anico importador deste
bem conbecido vinbo, acaba de receber nova ro-
mala qae veto uiuito superior as '.atanores ; ven-
de em pipas, barris de 5* e e decima, ras do
Amorim o. 61.
M
gencia
t
Parte de Olind" todos os sabbados a 9 bora,
da tarde at Itabayana, e vita naa tergia-feiras a
vende te passagjm para Ignsrasen, Ooyanna:
I'amb e Itabayana, na loja dos Srs. Agostiabo
Santos & C, ra- Prlmeiro de Marco n. 1.
ia aiquisifo
iVende-se urna taverna bem localiatda,
para qaem diside de pequeao capital,
sottirivelmeota, tem commodos para pequea tami-1 Vende-se nma bonita bandeira, bordada a ooro,
lia, alague! barato ; a tratar na rea io Capitio 1 propria para batalbao, com todas as pertercas : a
Lima n. 32. | tratar na ra dea Trincharas n. 3.

2 Bandeira imperial
FNDICAO DE FER
CARDOZO 8: IRMiO
Ra do Barati do Triumpho os. 100 a 104
Deposito a roa do Apollo ns. 2 e 2 8
Tem seinpre em deposito todos os macbinismos e ferragens precisas agricul-
tura desta provincia, como sejam: vapores locomoveis, semi fixos, com cal eir
:bornis oa para fogo de assentomento, moendas de todos os tamanhos, tachas batidas
a fundidas, etc.
Mandara vir por enoommenda qualquer macbinismo, encarr^gam-se de sental-oa
e ae responsabilisa pelo bom trabaibo do mesmo.
Vendem a prsso oa a dinheiro com descont e a precos resumidos.
^w


WOLFF&
14BA DO CMA'-N.i
Veste multo -onhecido estubelecinen-
te eaoeotrii ra% respeltavel publico mais
variada e cosaplete sortniento de JOIAS
receltidas sempre directamente dos* hecfho-
rca fabricantes da Europa, e qn t primam
pelo apurad* goato do mundo elegante.
Rices tidereeos completos, lindas pulsel-
raa, alOnetes, voltas de ouro cravejadas com
brilhantea, eu perolas, annois, cacoletaa,
botdes e outros multo* artigas proprio
dea te generes.
ESPECALIDADB
5m relogio de ooro, prata e nickelados,
para hompns, senhoraa e meninos dos amis
acreditados fabricantes da Eurepa e Ame-
rica.
Para todos oa artigas desta eaaa garan-
te-se a ba qualldade, asaim como a atedie!-
Jade nos preces qne sito srm eempetaela.
\rsta casa tambrm concertarse qual-
quer abra de ouro en prata e tambem relo-
gios de qualquer qualldade qne seja.
4--Ru8 do Gabug~4

m


6
e Per y muaviiQuinta-
'cu a v< u ^/|ll
abr
UC IO(
Est sopprida a falta
Ofitoa dt Matero* e aniraaee pete bordea
bordado*
lia troco,
botoado* ; re toberas
ira* Dtqtj de 'nias a
jeta Moa
Psdro Actaa* C,
6^ Hu E*p*oca.___________________'_^
Basar do Livramento
DE
Bernardiflo da Coslt Iiii C.
I\6CSOF UWt
Fdrmu para sslpslil.
Caicadeira eaeal'af

Cort** atampado*.
PeUiea* pera viu*.
taimado barato*
Qrend* deposito eos tamaaooe a
ra o fabrica dea mu, renda ee
Lilvraaaeaio a. IO
Criada
Offreee-ae aaaa crit la para andar coas crien-
; a tratar na roa da Paulino Cmara a. 10
Para Guatos
A laja da cerm da nu do Duque da Ce-
ziaa d. 119 aoaoa d# rtoeber um cotept*-
to sortioeatedo coreas e grinaldae* nirm-
riaa, aro contae, esiluleida, poroelaaa a mo-
rtal, aa quata venda pre^o aem compe-
CoUocerase. os diasiees a Tontada
comprador a aagotca+o da preco.
Iba tm e sitio
Ama
*

Prteiu-te da ama ama
na ra da Floreatina

PERFMARIAfcRI&DDeC3
forneoedoraa da Corta da Baarpanha.
da araata a da Hollanda.
SABONETES EXTR AFINOS
preferidos pela ciaste elegante.
Oleosos e cheirosos, tornao a pelle
assetinada,e,dBsotvid06 rTagua,formao
um verdadeiro bttiho de leile. Os mais
recomraen dados sao :
Saonete dt Kananga do Japo,
Sabnele dt Miranda,
Saonete dt Atraco,
Sabonete de Hfelatl da China.
Deposito aaa PARS 8. Raa Titilaal.

Cosmheira
Precua-se de unn p rita rorteb ;ra eam boa
coodact", par oa de tamilia ; a tratar aa r a
do Bario da Victoria n 46, I j-t.
Miisiciis pavas
Aa Njmpba Imprompto, val*, O. Bechmenn.
Deetgoea, polka, a Mitanes.
Segredo d't'ni, ralra. 2* edieio, Claudio da
Qaata.
Saasivel. o ka, Claodi > d Gama.
7eov, po ka, Dr. Mirar I Oomingue*.
Ral do Imperador n ...
Loja de piano* e mo*ie*.
Tetaral de Cambar (3)
P. soubeat a preparaco de Alvar* de"i.
Soares, de Pelota*
A perorado pala xma Junta Ontral da- tiygt*-
oe Pablica^oetoriaado pelo goveroo imperial, pre-
miado cota a* medalbae.d* oaro da Acadeaai* Na-
cin, de Paria c Expoeicao Braailrira-AUaaai de
1981, e rodeado de vaioeoa itetdoa medieoa e
de muito ostr i do p***oa earada* da-; to*a
mp1'!, bronahtte, aatboia, r .anraidAe, aica pul-
oaar, c>r*lach#, aasarr^a de saagae, ea*.
Preco* nal agencia : Frutee 2A50U, mera
dona 13/000 e duaia 24*000.
Pre;o aa tub-agencia :Frasco 2|800, mera
dus'i 15J0U) e dotit 28*000.
A/- ates e depositario* geras-* neata provincia
FRANCISCO MANUEL. OA SILVA a C, i
rea Marqaaa de OlioaW n. 3 2
a. 17 A iaa da
(Masdaraaa) aaaa bees sitio a vfveb-o ; a
tratar aa rna *a Boa Jeaaa a. ________ _
YhIm para pnUniares
Par* tasas
Varee ssaaiaiBili, pava de ara, tea a asa
yy isiilati
Tinto, taporior, ata qatata* a
Tinto, o afamado Loaitaae,O
a 8*1500, aopaner a Bordases.
Col)ara, agarrafado, aaptrior.
. O* Orea* eos
P.rto, finas, ras q oa toa, aneo rota*
dnia, inclaaiv para donata*.
Monate) da Seto bal.
Madetra, aeeeo.
Baeellaa, para pix.
Ladrllaiaa esa aaeraalee
Da fabrica Ocarmoot a C, de Ltsboa, por pro-
coi c mmodo.
Camas Ir a* Aaa C.
34 Bsa da Madre do Deas 84
caixae e dada,
e eaizas de
f

D Adalaid daa Me*** Tatmod-, I
Kerreira ThrmaJe todo mm canbado aoorl
daa aoa aro* paMUtfi a aaiflo p^ra a ittiraa A
mm i roe no da reblada' 29 do carrate, at 8
horas da manbd, maadam crlearar aa aaatrta aa
Boa Virta, por alma do *en *eapre lambrado ma-
rido e irmio, beba til o Tbetnada Leaaa ; afra
dre --ndo deade Ji 4 todo* qae (o prOUrem a cate
acto de caridad*.
SK MOLINA
DeBrons C, de Glasgow
Eate artigo, preparada por aaa aova prnuaaau
de trigo da melbor qaalidade, poaaua oa oleaesa*
toa a......rioo aaaa aatrioao do eriaaa** a doea-
teo, e moito ae rreommanda por ser de fcil di-

0 PEIT0RAL dsCEREJA
Do Dr. Ayer.
Aa eafrnaldade* anasliaai afataa
amo nrnJmb.
i maana*. aa}.'
orar promMa-
}' ti ii
alaan
boia
lsmfli
rtaiilSo So aaattfcaai da.
aBi* ** uasiaaa o
o.-assur.r-
TodaaufaaWNaSiaa terarrSueat
0 Peitoral da Cereja do Dr. Ayer
i datan ter
aa aaaa para o aaar ern etm
Bardad aa ae da, pode w mniloa mm amaaia
tu anrla* uii*.aia>aa. Pur uato nao a dar
pardar liman praaliMO, uL*ala*BiaaSu lamodloa
4 aatada dartdaaa, aaaejaaato qaa a aalanai-
dad apodara do Tatema a atraiga prarasda-
BMnta, d enm aja* a oacaaat ta tomar seas Isataat,
o raaB*dto mal* aeraoaaatt* ata acaaSatto, a***
remedio c aa darla algaana o Prnoaux di
Caaavr no Da. Aras.
racrxit>o rato -
DB. 3. O. AYER OA.,
LowU. Bm, E. V. A.
mnn>ii".....
1-iN.miin
Criada
\
\
&
Auga-se barato
fr
*
>"
f
y
Roa Visasads da Itapartea n. 44,
Roa Coronel Saaaaona n. 141, qoarto.
Coredor do Brepo ni.
Largo do mercado cota age* n. 1?.
Roa do Calabonco n. 4, loja.
liSaV-s* aa raa do OetnaMrot a. 6, 1* andar
es liptorr da 8ilra (uimarftea 4 C.
Aluga-se
Precias-* de ama criad para aaaa da faaaltaff
qoe aeja boa eoaiobeira e d fiador asa condue-
la, e tamben ama outra para andar eam meni-
no* ; a tratar na roa da Bario da Vietori.i n. 60,
armases de mol hado*.
4a Ponte dijese n. 12,
cees bastantes eoaxsnoaoe para grande t*mili*,- com
aitio morado e arboriaado, boa agoa potavel para
beberdepoiito e baube Pica a dita eass 4 margen do rio Capibaribe,
ama banbo doce, temperado e salgado : quetn pre-
tender dirija-se ao mesnto sitio, daa 6 4 10 hora*
da OMob, qoe encontrar o proprietario.
Agua d caj' pura
nico deposito
Pedro Vitllo I C,
Ruado Imperador n. 81
^ll'utatrflIdOffll
Oa reoa se ama bea easa nlmamente calada
e pintada, oa Cruz daa Alma* n. 10 B (Paraamei-
rim), a qol poaaoe baitantea oommodoa para fa-
fflili, e um litio regalar; a tratar aa raa do
Apollo o 80, 1 andar.____________________
Cbegeu a primeira remees do preeJoao farello
de carooa de algodio, o m is barato de todos o*
alimente para animar* de raca eavallar. raceum
mine, ate. O earooo de algodio depois de ex-
trahida a caaes a todo o oleo, o mals rico ali-
mento qaa aa pama dar aa* aaimnaa para o* forta-
laeer e engordar' eoa admira reT rarJlde*.
Nos Eastdos-Ualtos da Aarrriea da Vorte e aa
Inglaterra elle 4 e*eegao (coa o maie lelis re-
aadtadn) da) preT; laii* ao arUbo o entro* rarella*
qae (lo mai'o pai* car a aaa ao de tanta
Aluga-se
Alugfc-se
oo reade-ae ao Paraameirim oa Croa daa Almas
a. 10 aaaa grande a e rectente caa eotn agua e
gaa, tendo nm bom itio, a qoal confronta com a
do fallecido Dr. Leal ; a Untar na roa do
Apollo n. 30,1- sodar.
Alug
a-se
orna casa de aa aadar, coas
milis, aa roa da FandicJa
10,
para fa-
traU-se na
hrtbograpbia de J. E. Parcel!, rna do Marqaes de
Olinda n. 4.
'Aluga-se'
celtio egostomafto afra arel lambem pode-ae
nser ama ticellasta papa, miisarado om parte*
igaae* com a maiaena daa usamos tabrieaotea,
ddicionndo-*e-lb# algoa leite. nico* a gaa tea
nerta rmea, Saoader* Brotbor* A largo do
Corpo *soto a. 11, priaeiro aadar.
Fabrica da
PRODUCTOS EN0L0GIC0S
le ULY88E ROY, emPofen (Franja)
EmffePfiOUST, Suir- & Genro
Elli
alela
Frrrelra Leal
1 annirervario
Antonio Joa Leal Rea, *oa* filba*. aogra, ir
aalae cambado, mandan celebrar manss por
aJtsa de raa pred* ep', mii, filba, irmi e cu-
aba la, Eliaa Ferreira Leal Rea, no dia 29 da
correte, pela* 8 norae da naaaM, oa groja da
veoeraval ordam 3.a de S. Francaeoo o na capaila
de BafearttM, prtaaetro annireraa-io da asa ralla-
chaaata
f
A frotar Boelfe raas Fraaae*ia
(lasa no Mooteiro
Alaga-* a de n 46\ tea) agua, gas, jardies a
boa* cemmodo* para familia ; a tratar oa roa da
laparatria n. 16, l^aader.____________________
Mulla alteoca
Na raa Sota de Retomara (oatr'era boceo dos
Ferrairos) a. 6, faa-as plisees e recarta-* babad**
largo e eatreito*._________
Senfitesdecarrapalo
Compra as em grande* a peqoeaas qoantidada;
na drogaras de Fraaeiaeo N. oa Birra A a, 4 ros
do Harqae* da Olioda n. 28.
a easa a. 15 4 trareses da Senialla-nora, moito
prapria para om peqoeno depoaito, fabrica da ei-
farros oo hotel por *r r de eaqoioa, oo meamo
coogoe, e*t4 catada e ptotrds ; a tratar na roa
velha de Santa Rita, sobrado o. 14, da* 8 horas
da manbi ao aseio da, ou daa 4 4a 6 da tarde.
Ama
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & C
DEPOSITO
A roa da Barita da Victoria ns.
14 e 56
Osproprietaiios dette eetabeleciaento swenti-
oau aoa aena nameaoio* fregoaas* e ao respeitavel
Sblico, qoe eontionam a ter grande lortmento
chapeo* de toda* as qoahdade* o formato*,
manufacturad** m/ toda a perfeicio e por precor
mais ventajosos qae em oatnxroalqaar parte.
YhIios da (arrafeira
Carc- vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Baatarda e de Paaaas.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 600 ra. a garrafa.
Na mereearia de Maaoel Correia A C.
rr*?o Os Ceade O'ataj ls
Vende-se
orna terca parte de asa eageobo moente, anito
prximo ao engeoho ecotral de Cuyambue* e di
retrada de ferro ; a tratar na roa Augusta nu*
mero 274.
Atiende
Vende e especial feriaba de milho a errja.
mita 4 vapor, e preparada para bolo, cangica.
enacn* e outra diversas especie* de comedorias
que oeceasitem destea meamos genero*, aeodo a
240 rs. o kiio da de milho e a de arro* a 820 n.,
aaaim como farinha para tender o pi cervaja a
24000 a arrob : na padaria da fxavesaa dr
Pjmbal n. 1, perteocente a Pereira Ac Plato.
______________Telephone296_______________
Engenbo Caianna
Veode-se este engenbo por preco moito com-
modo, movido por sonases e com meia legoa qua-
drada de torra de maito boa prodoecAo,- podeodo
afrrjar 2,000 pSas : o* pretendentae dirijam-*e
ao meimo, oo ao pateo do Terco o. 18. Adverte-se
qoe aa obra* lao de podra e cal, e tem bastantes
matta*.
Cabriole!
Piselaa se de orna aa -, ss]-,raa da Pedro
Afiaaaaa, 10.___________________________
Ama
PreeiaS'* da orna ama pata
da Padre Afioaao a. 70.
aa roa
Ama
Vende-* nm bom cabriolet americano com qoa-
tro asoeotos, duss rodas de sbreselente e arreios
para nm eavallo ; a tratar na roa da Aurora no
mero 127._______________________
Revista dos Dons Hondos
Vende-se colleegb'es completas da Re-
vista do$ Dons Mundos dos annea de 1870
i 1876 e do anno de 1882 ; e urna in-
completa do anno de 1877.
Quero as quiser comprar, ter informa-
joea n'esta typographia.
Yenda de sitio
Vende-se nm bem sitio oo Caldeireiro, com boa
eaaa, qoarto* n*r* criados, ceeheira, estribara,
muitai arvoree froctiferaa, gas potavel e terreno
para ama grande baia de captm, sendo todo mo-
rado e em aola proprio : quem pretaader dirija-se
i raa de Bario da Vietori n. 69, 2- andar, daa
is 11 hora* da manbi e das 3 4a 6 da tarde.
Precia-ie de ama boa cosinbeira, pagante bem ;
aa raa Daqa* do C*xia* n. 44, loja de taaenda*.
i"a*iu
Vinho dejornbeba
om*
IODt'RrTTO DE
Too loa.
ateararotlve
tica
Preparado por
POTA88IO
O aatl rbeaaa
m
a>r. Eraeil* Vlrlra OO *>!!
Varia Amalia da Bilva Fhato, Aatoaie Domis
go* Plato, Paulina Pinto gampaio Coalh% Mar
cieaBla Vieira de Mella Pereira a Jo*4 da Sampaio
Ooaiao, pcofaadamenta magoado* a*lc faiaaiaaan
to detaa maito presado genro, aaakado e irmio,
Dr. aaraeato Vieira de afelio, eonvafaia do pa-
* smigo* e o* de finad:, para aasutirem a*
qae sesadass celebrar aa ssetris da Boa
VWa, ao da 29 do arrate, 4a 8 hora* da
nba^sajrmo do aea (al
Os libo, geal aa.. t. Um% D. Maria
da^Costaioao TsfasWn da Carvatto, teado da
soadar celebrar aa 8 hora* da SaaAC do dia ti
d* srrsate ata aaa afee no eoaveato de Caras
oMtaeMaOs peU alma da Osea* finada, 1- aa
Mna la arv aadoaasaata, aaa*1aaai os asas
i e amigo- para asaistiiss* saaaile aaa* da
Deade ji antecipam aoa gratadlo iqaal
le* qaa se dignarem aeompanbal o.
''tota. nraM?
A. P. B.
Hlonn H-SflCC
umoo
fportair aatorisado o venda pete jaata geral
da bygiene da corle
Kt- doto preparada 4 *paill*ada ama grana*
raaaage aa rbaOsttem aguda oa caroaic aaa
aiisalra* Vfgad*i| bea, aa* ehloro*, debi-
lidad'a d* estomago e asa de ongam irpbilioVa*,
como date* icittica*, olcerai.gao rrbea, moleMaa
de pella c em geral a todo* os tases em qaa se
trnha em vista a porifiracio do saagae.
DKPOSITO GERAL
34-lia Urga do Ras.ria-34
is*aae*>
AMA
Precita *e de ama ama para
da Coaeardtes. 18.
Venda de t trenos
Veode-se em grande* o pequeo* lotes os ter-
rea^a do sitio, qae na estrada do* AfHictos, ficaa
junto a capella e defronte*'da eatacio da liaba
frrea do Arraial : qoem os qoiter comprar diri-
ja-se ao Dr. Portel la em seo eecriptorio i raa de
Imperador n. 65, 1 andar, ou a casa de aaa re>
idencia nos Afflicto.
Reclame!!!
Nio deve baver contests^ces qasoto 4 preco* de
orna grande parte de artigo, verdadeiras pechia-
cbss, qae se encontrara oa antiga casa Caroeiro
da Cunha ; oossos dignos lei torea que aprecien, oa
Sie abaixo se segoem :
rinsinhos de cores para ronpas de enancas a290
rs. o eovado (
dem pardo lona a 820 e 360 rs. o dito !
dem branco de linbo, n. 6 a 1*1500 o metro!
Casemiras pretaa diagonal, 2 largaras, a 1/600 e
11800 o eovado!
Cheviots superiores, preto e asul, a 3/ e 3/5CO o
dito i
Bramsntes, puro linho, i largaras a 1/90O ometrot
Atoalhado bordado, a 1 200 u dito I
Madapolio americano, com 24 jardas 5800 a
ptea!
Algodio largo maito encorptdo a a proa !
Seronlaa de bramsote bordadas a 12g e 16#000 a
daiia !
Lencos braucos e de cores, ahechados a 11600 e
1*800 a dita!
Camisas francesas e inglesas, de linho a 36*000 a
dita!
Meia* inglesas para homem a 41500, Sf e 6*000 a
dita!
Toalhas tebaidas e alcochoadas a 3*500 e 4*000
a dita!
Com asExmas. sfnboras
Riquissimss guaroicoes de crochets a 8*000
Linda* grinaldas e -veos para noivas a 9*000
12|0!
Eepartilbos americanos e*franceses, a 4*, 5*500 e
8*00! '
Fichs e entradas de baile a 3* e 4*000!
Colchas francesa* e cb-rtas, grandes a8|el|l
Camieaa bordades para seaoora a 3* e 4*000!
8argelina de todas as torea a 240 rs. o eovado !
Setins mtco todas as cores a 1*000 o dito !
Setinetas lavradas de cores a J80 rs. o eovado!
Cachemires de listinhss para vestidos a 400 rs. o
dito?
Vfclludinbos lisos e bordados e 9(0 rs. e 1* o dito!
Peca* da esguiio para camisinhas 12 jardas nor
4*0u0! *^
Linhcs de qaadrinhoe, muito largos, a 200 e2t)re.
o eovado !
Mirins para vestidos ama largura 560 rs. o dito!
dem preto 2 larguras a 800 ra.. 1*1000 e 1*501) o
dito!
Fusles brancos bordado, fiaoB, a 400 rs. o dito!
Nanecks decores, (nio desbotam) 160o dito!
Failles, ultimo gosto cm padr&es, a 400 rs. o dito!
Cambraia Vitoria e transparentes 10jardas a 3*
s 3*500 peca!
Aoa Srs. Fasendeiros
Algodio da Babia superior a 920 rs. o metro t
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito !
Vendas em erario damos descootos da pre -a.
59Roa Duque de Carias59
Pereira & Magalhes, aaccessores de CsraesN
da Cunha i C.
Yenda de sitio
Vende-se oo permuta so por predio nesta cidade
um bom sitio eos boa casa, omitas frncteiraa,
exoellente banbo do rio, boa agua de cacimba,
exteaaio de terreno para baixa de capim, todo
murado na frente, com portio e gradeamento, com
cannbo de ferro e estacoo junto so dito sitio, ao
Porto da Madeira, conhecido pelo sitio de Joio
Selleiro, junto ao Dr. Ernesto de Aquino Fjate-
es ; quem' pretender dirija-se prsca da Inde-
pendencia n. 40, des 11 boras s 4 da tarde.
i FLORIDA
Mais barato
Criado
Precisa-se de nm criado para compra, manda-
do* maj servico* de casa de pequea familia :
no ese* da Compaobia n. V, nertptorio.
lademoiselie (oltaha
Raa do Imperador n. 65, aegando andar.
Motlala
s ttcaaaa ataigc* a fregtfeara qoe
trato* reooMd sai*" eotopteto sortiaento de
chapeo* d* o da toda a* quahdadea, tanto para
aasaet eoato para tonbora a orteacas, o qo* ha
de Oai* moderno, os qoses otamos vrndendo par
preco* > xtremamente barato*, visto raeebermo* di-
recttajente da Europa da* primeira* eaaa* a fa
ariea*.
Asaia eotao neata eaaa aa fabricam, e.jicartaa-
e ecbrem se qaslqoer qotlidade da cbtpoa em
aso* do ama b ra, para o qoe remos peaseal aa-
tlitadisaimo, garaotindj-t* o que cima fieadit).
Vesdasao grotso o a ratalaV a mtndamt*
ata qnalqtter eaaa.
Jos' Eerreira 1C,
Os Baria OO Victoria-16
Antiga raa Nava
Pb tenteio
Mrll* A Uiaet avista ao issosiUv*! pabica
^9 toda* ad U raa* a texfa* Mrts toara ett*
aaOso P*Vj : i raa larga do aVaario n 40.
_Aa> ^ _^
~" i
Cn*a em Olinda
Alaga-ae aa potro de 8. Pedro aova a. 2, moito
grande trraea, aoto gaa a o_ : a tratar oo
Caoiaao S-rro a. 138.
ledas hespaibilas
as ver-a* sorra.
Nova asttjmajaaj mmwm mtn, ata
b-eoaJargo* a latraitto, raacarra-a Pedro Astaota
C. tea Doga* de Citi P. 3
AttadR

Aotaais stiorraa*. rrrrrlrs *>
drate
Pelo preaente edavido a todo* o* nahati ao-
oa, raaaiha, percates e amigo* do osado eoaooeio
bsaemsnto Antonio O.iiberoio ***** g. AfJ
drade, p.rt a**i(tireat a orna atiaaa qa por aiate
0 O* m maada retar a diraetorie drata aasaata-
o dia 29 do esrrrate liaNbado), Uig**Ja>*
-to, oa igrej. kaste da gm*,
aorat da raaahsT, aonfaOsilu-te
.qaaeoapsraeereo.tst.
risaiarta, 27 d* Oatubr* da 1887.
Era rato o*
Na tomen-a da B m J.rdia, diaUnM da ata
aa* lo Uorcatra qaitra letras*, vaad s o rog*.
para asa* de 9 ail jatea, torra podaroeai, qo* so
pteatao) a toda irisrselo t reda se a safra criada
de aaa ftodoard da 1888 : qoesa pratroder diri-
aagtOao para tratar aras c dos a
~ Beaieio Barbota da Silva.
Ao eomniercio
Declaro ada aeorr 4 ataaaa *V Alberto Rorl-
Braaao, vial Car aeata lata liaaidado ajo.
dar da mase. Borifc, 24d*"o-
toaa*
Oleo Florea
0 melbor san o cabelle
Oleo Flu a
8i(io
Alaga-te aa *iti> ao principio da ratrada do
BiieasaOooto, no Parnamoirian. c m boa caa V
taorada. 0 litio tea graadra propote^es para pla-
coa* t dirtraa* arvorr fractiroraa, a eaaa lea
2 tala i, 7 qoarto*. eo*iok4 esteno, qoarto para
arfado oa tonar, eaaa da baohe de t.jJteib*n ebo
viseo, agua racaoada da eompanhla do Bekeribe,
agaa na eoainha com pie para laragravde pratcs
O^hma 4 asito amena e aandaraj a a aaaa fica
asalto peonar ds eatarso ao ParsiaswMm; a
tratar no pateo do OabVglo ou pete de Pedro II
a 6,1- anda*;, aoa o Dr. Maira da Vateoootiloo.
O abaixo astignado, deoejando retirar-*e para
Portugal em Maca do anno fatoro, precia ven-
der seas etublecimentoi de fastsa*, molbadot
e slguma* casas ; se alguem pretender fsser dito
negocio pode dirigir se sos ditos astabeleeimeoto*
to* i trgrm da estrada publica, ns povoaajU
dt 8. Losjttsoo da Matta
Maaoel Jote de Hrito Barreiro*.
(riada
Pracisa-sa de urna criada pera o servico domes-
tico, principalmente para ooatura* ; a tratar aa
roa Vtaeaode de Qoytnna n. 190, Mangojaho.
BOM PASTOR
Ornamentos para greja
lina Duque de Caxias.n 31
Francisca DamastO- A C. participam de doto
ao* aees frage te* qae contictm a eocarregar-te
de qut Iqner eneommenda toa dea ta a ornamento pa-
ra igreja ; bem cerno imageos, oratorio*, qaadroa,
ctitiesti, e onde *e eocoatra om grande e varia-
do (ortimento do eatatapaa, raaarioa, medalba*,
ernsot, lampadas, turroolo*, ciWefrtnhas, galdes
franja* da oaro fino entre fino, e de retro*.
Cosinbeira
Precisase de ama boa oosieaeira ;
Aurora n 81, 1 andar.
Casa
Sitio
r.
i arad
fcfWf-
Mertie.
Menino
Preoia* oa 4t as astartea da I a 10 aoooa d*
Mala t a tratar no pateo da Mercada a. 8, priasi-
ro

A ags-aa oo veooV-te ascellesto mgrads eoa
pata fan.il.*, arroraaV)*, todj taorido. fies
porto do* aoadt a oatrad. do ferre, i roa da 8-
Migad W, *> Alagado-, defroaro da taboaria
vapor : a tratar aa raa de gaau Thereae oa-
Ao publico
, MHoal Joaqaa. a Odta, o^aWteeido
tajada rassadas aa etosde da Bttsda, teado oa-
aootrade oatro da t)fas) ssov, falsa, a aaaign,,.
sa Maarel Joaqaia da Corta Jaaior. Etcada 21
da Oatobro de lfigT^^^^^r^^^
Maaaal Jmt ItrCoot Janior.
Ser*p de aviso
Aloga-sa-o 1- aadar do sobrado n. 27 4 ras do
Impoxador, teto grsndet commodo* e sgna; a*
charra pera orrerachatfl'-te n aadar terreo.
VENDAS
Vende-ts ao avallo aaaUnbo, grande, para
wlla, andador de btixo a meio ; a tratar na ra
da Coaaeipia, ecasetra do X-co KHra
Vea da oo > ai Ola eos aaaa aa freate, c -m bas-
tan ta* ervore* fractifera* a aa liado parrairal: i
4 raa la d. Mtgast a. 84, Ato-
Praviaa-aa a taaam iteratoar peora ose a ras*
terrea da raa d* 8. Fraaeiaeo a. 1 da Moda da
esvtar 4o4mn U ISAS a esta parte, e qa a ter
rasa qoe fice ao ledo da a eaaa -easa, alo rod s
ella pravettor, pe* tato qaa, pela eordeaaa da
ClSSSIl mtnrWpnl daqa. ,.t f(le dpg.
avtaibrado 4 b Defino da aerveatl* pable*
Um dos berdairot.
Livramento & C.
veuaeaa cimento port'aod, marca Bobina/ de 1*
oblidada ; ao asta do Apollo "o. 46,_____________
Liiros do S. $ Corar de Jess
Vaade-is pequeos a grandes memnae*
Jeito utissiroa a pia davocAo. O adtai-
nistrsdor deata typogrsphia dir quem
taro.
; i
WHISKI
ROYAL BLEND marca VIADO
Eate ezcoUento Whisky Eacoaata p -
ferivol. so oafrnso oa saraarV^irto ds oitl ,
pgra fortificar o errpo
Vendase a retalba nos r_dorea ua: -
ns da molhsdos.
Pode ROYAL BLEND roana YIAIO
cojo nomo a emblema alo txgisJrosko \Y ra
todo o Brasil.
BROWNS d O., cgttttt. 1
Venda a loja daa Listraa Aauea a roa
Duque de Caxias n. 61 e d descont a
, quem comprar da 20ATJ00 para cima.
LINN bordado, todas aa cores, fasen-
da lisa da noridade, a 240 rs.
MERINOS nfeatadoa, todas aa cores,
a 500 rs.'o muito finos a 800 ra.
Z firo liso e de quadrinhoa a 100 e
120 ra.
LANS eam quadriuhos, imitacSo, a
140 rs.
LINHOS muito largos; padrSes novos,
a 200 a 240 r.
RENDA oriental, faaenda aborta, crema
com matJs para vestido, a 500 rs.
setins lavradas de algodio, fantasa a
240 rs.
CORPES da vestidos bordados, em oam-
braia branca a de cores, a 5000e 64500.
VESTUARIOS msrujo para meninoa
de 6 a 10 snnos, a 6(J0O0, completos
ENCH0VAE8 para baptiaadoa, em
linda caixa, por 100 e 12(5000.
FICHUS de renda ou de 11 muito, mui-
to grandes, a 10000 a 20000.
SOUlAu infestado, pardo, para ves-
tidos, a 320 e 440 ra. o eovado.
MADAPOLAu americano Listras Aauea
com 20 varas garantidas, a 50000.
ALGODAOSINHO muito bom e largo
a 20800-, 30500 e 40000 a peca.
CHITAS percalea claras e escaras, co-
res seguras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito fina com lindas corea
a 240 e 280 ra. o corado.
Pichinchas
RENDAS e bicos broncos a (dr de cro-
me, pecas grandes, a 20000 e 20500.
^(ONTAj lapidada* pretaa a de todas as
cores a 800 rs o maco.
LEQUES transparentes, fantasa, a
10000, 20000 e de seda a (30000
LUYAS de pelioa o de seda, pretas a
de cores, a 20000 e 20500.
EXTRATOS finos em garrafas com
itsoripcio para preaente a 20000 e 20500.
RENDA bespanbola branca e crema a
30000.
MEIAS de cores para senbora e meni-
noa a 500 a 600 ra.
LENCOS finos em lindas cairas a
10400, 0000 e 20500 a duaia.
I muitaa fasendaa noraa que ss Exmaa.
familias poderlo "rfer e sa acham espostas
as loja daa Listras Aaaes de
JOS AUGUSTO DAS
Rna
ma-
so raa da
Attenco
Vende-te emi imprtante manira de jacand4
toda entalhada e ootn lampo de podra, srstema
Luis XV, e qoe chtma attenco dos senbores
compradores f co tea perfeito estada de conser-
vsoAo ; para ver e tratar na ras velba de Santa
Bita n 4S._____________________________________
Ve oda de hotel
Vende is o bofc.1 da raa de Maris e Barros a.
S, bem afr-'goetalo e ooa todot o* utensilios ; a
tratar no meamo. _____________________
Carroeas e bois
Vendem-aa 'tres carroets ootn os compiten tes
beit, que ervem para vender agua; 4 tratar em
Afogadoa, aa traves* do Mangainho, venda da
Tbomaa Domingoea Tavaret, oode se aebain para
lorem txsmi"
mingo ei
imadas.
noque de Caxtaa n. ios
Orando sorlio-ento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, idera da
marfim, eatojos para agulhas, lapiseiraa,
broches de madreperola, dem de marfioi
desenbando em alto relevo flures e um mo-
lho de trigo.
Caaacos bordados para senhoraB a 50000.
Leques transparentes pretos e de corea a
20000 e 20500.
dem de aetineta a 10500 e 20000, um
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdadeira em gusrraS-
nbas a 500 rs., urna.
Coritas lapidadas pretas e de cores.
_ Missaogas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos brau-
cos e de coros.
Grande sortimento em bteles de
dreperola e phantasia.
Lavas da pellica a 20500 o par.
dem da seda a 20000, 20500 e 30000.
Capailas, veos e ramos para noivas.
Suspensorios americanos a 20500.
Linha para machina a 800 rs. a duaia.
n. 50
afeias de cores, escocia, para senhoraa
a 10500 o par.
Caixss de jogo para sallo a 50000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de psliucia
e de pellica para senhoraa a meninas.
Eapartilhos a 30000, um.
Lindas pastas de couro, cliagrn e pe.
lucia a 500,10000, 20000, 30000 e 50000.
Carteiras para sedulas com os reparti-
mentos de 100000 a 1000000.
dem para letras cosa os repartimentos
dea meaea de Janeiro a Dezembro.
Estraetos corylopsis do Japlo, nexis ds
Japlo, Bouquet de ezposicBo, Theodora,
Rita saogally, Porte Veine, Izora Brioaa,
Boger, Gallet, Brisa da Serra, Paris-Boa-
quet, Estracto*. Dodear, etc.
Loras de seda bordada com missangaa.
dem bordadas com vidrilbo domada,
bronseado e granad,
dem com palmas da mesma seda,
dem arrendadas a zadrez.
Anquinhas a 10300, 10500 e 20000.
urna.
Lindas pulceiraa americanas de 5, 7,
8, 9 e 100000 o par.
* dem broches americanos de 40) 30,
20 e 10000 um.
Collarinhoa de linho, gosto moderno, a
50000 a duzia.
Punbos de linho, modernos, a 9S000 a
duzia.
Novellos de linha de cores para crochet
200 rs. um. .'
dem de cores a 60 rs. um, para ma-
china.
Papel p*ra flores a 10D e 120 ra. a fa-
ina.
Lequb de aetineta a 10000.
Papel a misad e, rosado, a 600 e 800
rs. a caixa.
Enchovaea para baptiaados.
Enviaiveia a 200 ra.
LiodoB plaatroes a 1& 10500 e (20000,
nm.
Ra Duque de Casias n. 103
103-RUA DUQUE DE CAXIAS103
Papel para impresso
Veode-se papel para impressao, do fc****0^ **
rio e Jornal do Reeife ; ns roa c^MaitpsBS ea
Olinda n. SI.Diario
namb
u"VBssMsavI
r I

PARA FINADOS
Receben a Expsito Universal um importante sortimento de coras mor-
toaras, de vidrilhos, metal e flores artificiaes.
Colloea-se dsticos a vontade do comprador
17-BA
BABAO
MOBIA-17

FPICAO GERAL

ALLINPATEKSOrs
N.44--Bu a do Bram-N. 44
'DOTO AJSSltflAO DOS MHWS
c

Tera par* vendar, por pee* o atnicos, as segui
Tachas fundidas, batida* e
Crivacos de drveraoa famanhoe.
Hadas de tapora, dem, adera.
Ditaa sngolarea, idtnn, dem.
Bancos de ferro com aerra circular
Crradeamento pac* iardira-
Vareada* de ferro batido.
Dita* de dito fundido, de liados m >d J
Portead fornalha.
Vaporea de orea de 3, 4, 5, 4i e 8 cavallo
Jfloeadaa ,de JO a 4(U poUegadea de aaaadvsra
Rodas d'agoa, tyatena Leandro.
Eocarregam-ee de concert*, easMaUmtnto.de vaaotuaiafao <* eae
traoalho com perfeiclo e prestos.

h-9^ Sirop de Ohloral Follet ** *
E O calmante por excelencia que mupprime a dor e procura
o Kmno tranquillo e natural noe caeos de
XEYHAEVIAH UOTTA JtUEEMA
TSICA FEBRE&
jBadcrlr av Fina:
Fabrica caaa FBERS, 19, roa Jacob, PARIZ
f MsJW JKgtlPIHJflUiaiayupajmiajt i#^
'
lili LS814


Perfumara- Oriza
______L. UKOPAND, PARS, ra Saint-Honori, 87
KSS.-OPIZA
iijific:ad>i
C0N0RST08
^-^^r^-^r.. n------]------1( rn-pr turgmp ni nimajuisn
Oa Farfumaa aolftoa A Wn.-Ori
ansa par asa a. aa kww n, rem m m* a mtmnm *,anw afo aiarsato, debetto form* de teffim ou VnnMthng dentm d* Aaaawaaaf
tidnohee Oc/s dt /aar comugo. Esees Jbfia Perfumea rio i ertpHo $ poder nr]
substituido por eutros, qutndo estiwtrejst gattedos.
Tim a enorme tmUgern de communiotr o oto* aet Vaiw poifea em aootse oa a//a*. I
tem o$ molhir e sernos tetreger.' MSTl fjfIUU ifKaUTt Ht KVltU WTUUKAllirE
/////*/ /S
a toda, oroaOoruar Boup yienn, .17el. ato ato.
depsitos bm todas as pbixcivaks *m-i* a tea* a**>, faaaaa et toa
aruMASiAS do atuxDO Cata* - PERNAMBUCO
Verifieada, como foi, a impoaeibildade de aer extrafaida a grande lotera deala
provincia, em favor da edasacto doa iogeouoa da Colonia Orphanolo^isa Isabel, e no
louvavel iotaito de etiUr o prejuiso que aoa portadores de .bilb' tes advira de um
lodemajsaclo parcial, deternjioou oBam. Sr. presidente da provincia, por acto do 16
a ag-.iif' ulii.no, qaa fuese aobataidn a referia letrria por oatra do ralcr de
1.400KKXi000 e qae ser extrabida impreterivelmete no da 28 de Fcvereiro do
auno prximo riodooro, e eujo plano eonlm oa segaintes premio* e approzi 1 premio de
1 .3
1 a -a '. '
A peeinioe >
10 a a
J5 sr
:'


'
AO LOUVRE
Os propriftaos d'esae antigiestabel"? iaj-^ito sempre no iutaito de rorretpoa-
er confianca dsa Exoaae Sras alo poapam esforco/ i fim do atiafaer a exigea
toa do bom gosto e para o qae echa ae b jtaalmente em Paria u-n dos ioe>o da cata,
qae tai por todos os paqucka rouettand o qae 9 caprioho d moda vsi in,vtando, 0

para prora apreaaotamo* o at-gniote :
Lir.diaimos cortea de la, nsootadot em cartlo, com guayaiclo da coqiaa oxy
chap:a para saobora I
generia I
os differenlee I
|t *C Esplendida, ccll^ccao de capot-a e c
Ooarnicla7 completa de vidrlbo aui
KoTi',iraa dolmane e visites em t ciii
Untflbas andalasai, espedialidade 1
Ditaa de 16 de aeda primorosamente bordadas 1
Sendas bespanbolss ehantilly em aortidaa corea 1
Lavas de seda bardadas em alto relevo !
Sedobas e sriba, grande moia t
Colchas tarcas a imitaclo de crochet!
Palitota de aeda croa, pretos e cineentoa I
E mohos outr. s artigos do mods.


. t
I
<
V Roa {.' de Marco n. 20 A (esquina)
CASA DE CONFIANCA
? \*
? ata. REINE DES FLTTJRB
Ramalbetes Hotos
L T. PIVEfem PARS
i Mascotte
PERTUME PORTB-BONHEnR
Extracto ds Corylopsis do Ja]
PERFUMES EXQUISITOS :
Bouqaet Zamora Anona da Bengala
Crdoaia da dataa
Stephonio d Auatralia
^-*T1npi alasja liaJuiU
Bouqaet de l'Amte-Whlu aoae oi Kasaaliai ~ Polylor crienaal]
Bi iae de Nlce Couquet ae Reine dea Prta. ato.

MTRAOAS (;,;&,") mmi EXTRA
ttotaaiailai, Pasrawatas a tabeUareirss s*
36
AO
80
160
700
700
7000

8Q0H
50:000/1000
20:000{1000
10K)OOOOO
5:000*600
2DWW00
1:0000000
WO^OOO
OOQOO
100*008
algarismos fintea e igoaes
60*000 para .os doot
sos do primeiro premio,
a 80*000 pars o >doos algarisaos finaos iguaas
sos do segando premio.
> de 90*000 para a ajgarismo final do primeiro
premio.
saaoBes de 6i0uG|*000 para primeiro premio.
* 2:000*000 para o segundo premio.
1:000*000 para o terceiro premio.
70,000 bbetes a 20*000 ditidor em meios, qaaxtot vigsimos
re mi
I e
Eacarregado por nomeaclo isterioa do mesmo Exm. Sr. datado de 30 do Jolho
do oorrooto aaoo, da extraoclo d'eeta lotera convido pelo presente, os possuidores de
bilbetos d'aqaellf grande lotera a virem trcai-og oa thftouraria das loteras a roa do
Darlo da Vi atara, n. 14, por outro da qus tem de ser extrahida no da 28 do Feve-
reiro prximo futuro, e onde se acbam tambes venda os bbetes d'esta nova lotera.
Nao ha possibiudade alguma de deixar de effeotoar-se a extraoclo d'os a lote-
ra no da fixado, nlo so porque a importancia doa bilbetos vendidos da antigatlotera
pouco iserior so valor da actual, e por essa rasfto devea-se oonsideral-a quaa intei-
ramente vendida, como porque nos termos do acto presidencial, me foi ordenado qae
seria ella irrevogerelmente extrabida no mencionado mes do Fevereiro.
Para scieacia doa intereasados aqui tranaerevo os segu otes tpicos do referido
acto d presidencia, de 16 do Agosto ultimo autoriaando a subetituicao de urea lotera
por .atoa .
t Oa failantes qus po forem apreaentados troca at 8 das sntes da extrae-
co, serlo reafaiooados por saus nmeros, dando-so Ibes outros quaetqoer nmeros
do valor owrreapoadento na presente lotera, faaeodo-ae d'isto ama rolarlo, que ser
i publicada pela imprenta
c O portador do bilboto primitivo tem direito oo novo namoro qae lhe for
f nasinjaods. qoando roolamar, podando depoia da oxtracolo aaoobor o premio qae lhe
< sabir em aorta.
Na prostaolo da oontaa o theaonroiro reoolberi ao Tbesouro Provincial, em
t daposito, bilbetos o premios que nlo forem proooredos.
t Dentro do um anuo, a oootar da dato da extracc|o, aioda o portador do
bhete peder apreeentar toa roolamaclo peraato o Theanuro Provincial.
> Fiooo essa praao, os valorea em deposito presoreverio em favor da prowin-
c oa, sado considerados renda eventual, na forma da togulaclo vigeqle, so o'Assem
< alea Prooiacial nao resolver a oonvralo em banssVio da Colonia Orpbsoologica
Reoife, 10 de atubro de' 1887.
J Purgativo Julien
C0NFEIT0 VEGETAL, LAXATIVO E MEFMGXBAM
contra PRISAO DE VENTRF,
Approvado pela Jdnta central de Hygiene pubuca Bfl Brazil
leie purgativo exclumente vegetal se apresenU sob a Mnna davel, que purga cwn suavidade sein o menor inconimodo. E' admiraval contra ao a/feepW
do estomago e do ligado, a ictericia, bil*, pituita, nausea* e gazee. O seu eeito rpido"
e benfico na tnxaqueca, quando a cabeca est peseda, a bocea amarga, lingua ufa,
falta o avptixti t a comida repugna, as inchacoet de eenf/e causadas por infUtmmaoao \
intestinal, pois nao irrita es orgos abdominaes. Emfiia, as meiettia de peUe,usagre e
coMvuisoas da infancia. 0 Purgativo Julien resolveu o diflicil problema de purgar as
eroancas qoe nao acceitam purgativo algn, pois o pedem como se fosse urna pastlma'
de chocolate sahida de confeitaria.
Deposito sm Pars, S, Roa Vmenne, e as principaes Paarmacias e Drogaras.


48-RM B DMM ft Ml-48
_ GRANDES NOVlDADEh
Esplendido sortimento de cambraia oda salpicos, braness e de cores a 5*000,
5*600, 6*000 e 6*500 a peca.
Mefns escoceses e de listras, compinacBo, a 440 rs. o ooeado.
Lindos cortes de cratone com .barra, alta novidade, a 8*000.
Lenoot de seda, lindos gostos, a 1*000, 1*500, 2*000.
Las de quadroa, o que na do mais novo no marcado, fasenda larga, a 600 o
800 rs. e covado.
Cachemira aoolcheada, lindas cores, a 500 rs. o covado.
Cohhst de cores, esplendido sortimoDlo, a 2*000, 2*500, 3*008, 3*500
e dtWOO.
Ditas de crochet muito grandes a 6*000 e 8000 urna.
Cortinado! bordados a 6*000, 7*000, 8*000, 9*010 e 10*000, o par.
Ditos de crochet, completo, a-45*000. ,
Lindas guarnieres de crochet para cadeirs o seph a 6*000, 8*000 o 10*000.
Merino, lindos cores, a 700, 800 e 1*200 o corado.
Cratroicoes de veludilho bordados a vidrilho para enfeites de vestidos a
6*000 um
Cachemira broch ultima moda a 1*500 o covado.
Ditas pretas, sortimento completo, a 600, 1*000,1*200, 1*400, 1*600, 1*800,
e 2*000 o covado.
Ditas assetinadas a 1*500 e 1*600 o covado.
Vestuarios para baptisado ricapaente enfeitados tfQgf&O o 13*000.
Cularinbos e pnaos para aenhorta, ultima novidade a 2*600. a
Camisas bordadas para aenbora a 6*000, 4*000 e 4*500 ama.
Btmdas do baile, lindos goatos, com pequeo defeito a 2*000 e perfeitas
a 3*000.
Loques com lindas paiaagens a 500 e 2*500.
Bordados e entremeios de cambraia baratsimo
Sin tos de ebsgrin para aonhora- e enancas a 1*000.
Hadspolfto RevolucJo, fasenda muito boa com 20 varas a 6*000 a peca.
Muitas ootrss faseodsB que s cora a preeenca dss Exmas. familias o respeita
vel publico se poderlo apreciar.
i\ Silva lirtin
. 'v
a^rV#vv^v^r^v^avv**a*

I ,v
Heorique
ir

Molestias Nervosas
Capsulas do Doutor Clin
(aarrifr da fseu 14*4* os Mtdieiae b PssU. Premie UoMpem
As Capsmlas oto Doutor CLIN ao Broaonroto atoCampnera eatpsvjsjfto-se
naa Moleatlaa, as de Cerebro e contra as affeccoes seguimos:
atUimi. Inaomnia, Palpitacea do Cora cao, Bptlopsia, HaUaotnaoao,
Tontelrae, Hemicranla, Aeccoes daa vlaa urinarias et para calmar toda
especie de exCitacao.
iisi Um exelieeeio deetliidt loompsnke oedt Freteo.
Mettgtr ae Verdadeiraa Cpenlas ao Bromureto de Camphora de CLIN ot CP*t
de PARS, seta ee enemtro em eaea doe Dregmetas et Bharmaeeuiiooe.
avaa
SNDALO de M ID Y
Appnrtio aa*'Jaita tftsgitue do io-do-Jaao/ra
sssssaslrW'sa>^ae^r^W BRONCHITE8, TOSSES, Catarros Pulmonares,
DEFLUXOS, Molestias do Peito, TSICA, Asmas
COBA BXPIDA K CERTA POLAS
Gottas LiYoniennes
TROUETTE-PERRET
OD C&MOSOTB de PAIA, Z0TRA0 de NORDBQA e BALSAMO de TOLU
Este preparado, iiifailivel paca curar racUcalmente todas as Molestias das Vias
respira torios, recommendado pelas notabilidades medicas como o nico efficaz.
t e nico medicamento que alem de nSo' fatigar o estomago, o fofiioa, reoonititue e despert
o appetite i duas gottas pela manh e i tarde bestam para triumphar dos esos mais rebeidas.
DEVE-SE EXIOIB O BELLO DA UtOiO DOS FABRICaJTES.
Ikftsiti priidiil: TROUETTE-PERRET, 264, bonlev4 Volair. PARS
DeMMttoa qafrtmmtntce raata'St.ida silva o e as prtnclieeB r*"
iJ>>Laajanfsaaaj-|f>---r...........................
Lotera da Provincia
Acha-sc vcuda a 10.a lotera a kene-
lcio daS. Casa de Misericordia do Rcife, que
(era logar no consistorio daigrej d Bossa
Senhora da Concei^o dos Militares, onde
estarn expostas as espkeras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
Copahiba,
as Cu bebas a .as Injeco5es.
rrimento. E' da maior
na as ur laio
C Antmla-CaMarroismUwar.-Bronchltochronica,
Atbarroia Bexlga,-/Attfl,--Tossbconoulsa, Dysoapsia, Pal*Hr
P$rdas ssmtnaes, Cttarros, antigts complicados, etc.
i V, esa rastra, e aso oataetpaas faai saoc kv-Ui
i
INDFSTMA E ARTES

AMarir brd 4e Hawai
(ILHAS 8ABDWICH
Verelo do New York H-mW de 4 de
Agosto prximo psaeado)
Orando engenlo do tnpor
c taclo oob o traotmdo reciproco.
O refinadores de Nowa-York
f e seus lu oros. Competencia de
< S. Francisco da Caliiornia no
< mercado de refinaclo.
(Condut&o)
Ea'.ea csrregamentoa alo importaotea e
iadielo qae pode-ao esperar quebrcveaen
te oa aaaucaree bruto de Ifowaii venham
aa ntuorea qeanlidades para Novo-York.
Come est, <*jm o baixo prego do raer
eado do aasaoer e grande abundancia doa
deposite* Europeu, nlo provevel qne
posea rceiatir o mercado local, aorecebimeo
to extra de 10 ail tonelada, para o qae
nOo ha na realidade margem.
A aafra daa ilbaa Hawai* d 1837 pro-
vav.lmente cbegarl a 110 mil tooeladaa,
demaaer. que Nova Yor* pedo H" Isf "%**"
recebara auditivo de 15 mil, par* o abaa- P PfrP|
tedmeoto deete anuo, oa pelo raenoe, ao
todo 25 mil deque lia procedencia.
A titttacJU en S. t^raneiaco. Oa impor
tadores tn 8. Francuco, teem aiio favo-
recidoa ate auno eom a extrema baixa doa
fretee, o alto proco do trigo affecUndo o
mercado doa fretam-oto. Falta ver, com
tudo, ae catee oarregametea de aaaocarea
brmtoa serlo am aacceeso financeiro. O
aea cueto em S. Franaiaeo foi de 4,65 can
U, pateado all aa refinariaa maia 1|2 ce-t,
baae o de Ceba ao tempo d
O au ;tor aiano 1ao e
.uJber deputsde, nem meama
ira, e, etn epoio da aea opi
Lexpoaioi
intereaaante da peripecias porque
paseado e canse da emancipaclo poli'
moral, e asi daa mulberes Trata
do toias aa malhera qae desde o fin do
eecalo XVIU at aoa noaaoa diea Uom ar-
t lo, do qualqaer modo, eaaa causa, o com
uj> exemplo oa apostlo! fomiuiuo dos
noaao3 diaa ae aa torteara pira proclama-
ron o principio da egaaldade doa dois sesea
m todas aa cifcunsatasoiae.
Abondam do lifro e qaa alludimoa aa
snedaaUa cariona e aa ngudexas de espi-
rito. O auctor expoa o pensameoto, qae
presidiu coocepclo e exeonclo di aea
livro, n'ama iotrolu--cIo cheia de vero, e
ne qoal revela maito engenbo, maits obser-
voslo e profundo estado *asrea da eman-
cipa,lo de mulhsr.
Ea introdcelo est eeoripta em for-
ma de consulta pedida por am tal Sr. L
de B. ao ssu amigo F- de M. t reep-ito
do sua naulber, qae es tornoa adopta da
rita emancipadora e que determiooa ama
rturbaclo horreroee do lar conjugal.
ota, eaereve L. de B. ao
sen amigo, corno poeaivel qae, n> meio
, -i p?i, na re.iliiaie >bre 1 ';, r
re, 4 qu.l ao torna ns
M 00 trebaibo, e
urna edu.sclo qae deseovolva a* auaa fa-
cuUeies a augmente o aea valer moral. O
resto ame qae* to de costeUt e ella
qaem os fas.
E' a liogmgem do boa sea so, mu qae
desagrada em geral ao b;llo aex>.
A mulber qae a mris formse -reacio
de Deas tem, com eff-ito? dircitss incon-
teattve, ao noeso rospeito e 4 nesso con-
i 1 rclo, sendo, no emtanto indiscutvel
que, desde a edade media, epoea em q ie
t.hiu do molesto ppel que at entlo re-
pressritavs ae soiedade, passoa de serra
a aenbora para non -a maia eer despojada
daa auas oatareea regalas.
' Querer arrancar a mulher de lar conju-
gal para trasar para a poiitioa, como pro-
tendem aa emaneiptloraa, ser aojeital a a
darespeitos qae. para ella nlo esvara em-
quanto natver circaraacripU eo sympatbijo
papel di esposa a me.
anca, out
Antee de p
anda o mi cri
* o aegundo mtrido,
oa enoaotoi pela
no corelo do sua
mulber am lugar que outro oooupra, do
nlo ter ai Jo o primeiro a baijar eaeea na-
caredoe labios, nance se resignara 4 aa
amarga felicidad a.
Naa palvres, no* beijos de amor, vibra
sempro o ;ho de outros b jos, dados
correspondidos, a quem ?.a algaem
am
a-tDpre presente anda
rival misterioso,
que implscav
Urna idea fixa aoompanha-nos aempr. u
oa iaatantee./ponsa-so que ella
todo
t, Pag
tendo por
cnageda
Mu deve-ae aecreacenUr : frete

para Keve-Yoik, seguro, iotereaae, com-
miuSee, qaiebree epulvenaaclo, alraxeoga,
carreto, emoatraa etc, oque Isr4 a o casto
de meis 4 5 cents, fiesndo poeto om tfooa-
Yor* 4 6, 45 centt.
Costo oe carregamesjtos estarlo bordo
aeis otese, entre a carga e deecerga, o
nfraqaecimento da gr4 e quebra do peso
ser importante.
Sendo eatea aaaacaree admittidoa livrea
dediratoa e naito netaral concluir ae qae
oe refinadorea de Nova lork, qae ae cepe-
ras os comprarlo, deaejem tirar algura
proveito do beneficio da iaenciodos ditos
direitoa. Setia muito jaato qae elle recia-
msiiTrr para si parte de^aa iencao de
direitoa, principalmente por que oa aaaaca
rea refinados na California entram am
desabrida competencia com oe do Late.
A axportnclo total do asaocar da Cali
foraft para o Late por todaa as viaa, eom
me 32 mil tooeladaa, para a 4.' meude do
correte aano, como se ve pelo aegeiote :
Pela eatrada de ferro doa E.
Unidos. 32:530:*70
DiU do Canad 0 Pacifico 12:O00.-O00
Pelo CaboHorn. 20:000:000
64:530:870
Se os refinadorea -le Noca-York eatlo
ou nlo ancioaoa por esta enebento o qae
i elles sebem. Tendo nos chamado sos
ettencSo para o aaaumpU, k ellea compe-
te eatadar aaa conducta 4 reipeito. So
ume oouaa parece oerto, qae catar om
aea alcance excluir deate mercado o* aa-
aocarea bruto de Ilawii, aalvo ae partici-
par em de parta do beneficio, comferido
aoe rafinaderea do Ocate, mediante a iean-
(So doa dirt itoa.
LTTERATUR
ft
T5
A esnelpa?io da aaulhcr
O vro de Firmin Maillard que ba pon-
en epparoeeu com o titulo Lgende de la-
Jtmm emancip* tem cansado e ha de coo-
tiauar grande aenaaelo no campo das
emancipadoras o doa defensores dea direi
tos politiooa de mulber. ____
social em que minha mulber vive, com a
edaeecto qae receben, ssaselhintes ideiss
hajam podido germinar n'um cereb'o ti"
fino, e n'ama raalo to clara e diatinota...
Ab I mea amigo t a emancipaclo de mu
Iber entrn em ounba caaa com a profeaeo
re de piano de Joanna, nma mees qae foi
ofelis, tornando diaao reeponaav*! o gover
00 do aea piii E' ama ncelleote mulber,
a tan Lo dalla as melbores ioformacSes,
mas poasae a vea romntica e eoffre dos
ervos quaodo pronnocia os nomes das oi-
bilistaa Subotina, Malioow.k tia, Sophi
Perowaktja, Jeaaa Hoffman e qae, do rea-
to, nlo conheca, poia reside ea Franct ha
muitoa anuos. S a ideia de qaa esta mu-
lber, inoapse de faaer mal a nota moaca,
podara voluntariamente, aem reocios nem
recursos faier ir pelos eres, como ella o
disse, para qoe tria nphauem aa aoaa opi
niSss, toda ou parte da cdade de S. Pe-
tersbargo, ii anear a caboca 4 roda a
micha m'ilher.
A earta de qual acahamo de tranacre-
ver o trecho principal toda eeoripta em,
tom homoriatioo. O qae sobretado, deegoe-
U o i ofelis marido, cuja sspiraclo nica
seria viver em paa no son lar domestico e
faaer a felicidade do aue esposa, qae,
todss ss v-sx-se qae tcata disentir com ella
sobre a queetio social a aaa derrota carta.
Saa mulher 4 de primuira forc e moi-
t vesea nnoontra-ae embarecado para Ibe
responder.
At aqni, es ere ve elle melanobolioa-
mente, nunca bavia penaado que a mulh-r
foaae ama escrara de que ni, oe eeoho-
r- e ames, abasamos tyraaie&mente do
ssodo mais injasto e odicao ; e at Uto
digo-t'o ea a ti, e nunca rae avinturei a
diaer-lh'o a ella, a mulber me est pare
cando hoja am poaoo livre de maia.
Em todo o oaao, em materia de lber
dadea deveri contentarse eom as qae ee
arroga porque aa reatantes nlo mereoem
graode barulbo.
U.u da que L. B. perguntava a ana
mulher a qual da mltipla aeita eman-
cipadora pertenci, eeta repondea-lbe
tranquulamcnte c M%s por Deas I Fui
maito tempo colkctivist. boje aoa qua
anarebiate libertaria.
Comprehende-ae a cara qae far am ma-
rido ao recebar aamelhante respoeta.
Em concloalo ; M. B. pede ao aea ami-
go que o .- aclareca aobrs a qocatlo das
mulberea. Eete ulUmo acquieece ao pedido
por meio de ama carta em qaa e qaeetlo
tratada com ama grande elexaclo de ideia
e cojo eapirito ae eoba reaamido nal ee-
guinte nbaa: A ideia emancipadora
encontrou no aocialiamo o grande interme-
diario ochado, o qual, oom apparenoiaa de
iWTIH
VICTIMAS E ALGOZES
POB
. E.*iIUU DE RIGHEBORG

CADA I .
ce l:issh.73

( Continuadto do n.
D
245;
11 marmurou o Sr. ie Pr-
it*
Ouvi fallar neaae Sr. de Spleme,
aliase o marque, ne poca em qae me falla,
era com effeito muito rico.
Esteqa aampre junto da Sra. conde
aa, que tinha para ella taea atteocSes e
to meigoa aorriao que bouve quem da-
eeaae que^e bella Sra. Carlota tinha e ba-
ria de Siftjase por amante.
MiaTravel
morin.
O Sr. conde Sostbenes nlo percebu
nada, conlioooo o campone, na verdade
dir ae-bia qu esteva ceg. Mas talvei
ringiaJ que nada via.
c No anno seguate, no anco em qae
amentcea a deagraca, o bario de Septeme
nlo partencia ao nQmero doa convidado.
1 O Sr.' conde. Suetheucs linb voltdo
para a Poineiiere muito ucadado, viam-o
auiua vexea.pensativo e aombrio como ae
tiveaea o preaentimento do aen proxno
Ua da que o jardiueiro tioh convi
o a#n jadanto e o> aeua dooa ho-
mena de jornal, ea e oatro, a tomar caf
esa casa delle, o Sr coa^e, como acuute-
- .*lL2o
Maus amigos, diaee no elle, n
incocAsdem; tomcm ir^n
edentes c recae a.-r eaiortM
A ronaalasI*ra
A cabeca pendida daa mloa e o peito
onovulsionado pelos solutos, elle estava as-
sentalo 4 esbeceira do leto da egoniaante.
Ella, oom oa olhos'aemi cerrados apresen-
la va a rgida pallidea doe cadveres. Al-
ta, branca, fra, doitada de esataa oom os
cabellos eoltoa, a moribania asaimilbavs-
ao a ama islatua eateodida sobro o sarco
pbag > de ama rainha
Oh 1 nlo te fflj, mea qurido,
balbucioa a agonsante oom a vos quasi
extinota. Para que aoffre tanto ? Perdev
me, mas tambem ea te deixo, e nlo choro.
E' que bou ama pobre mulber ignorante ;
sou cbriatl. Sei qae voa adormecer, para
dentro om un poaoo aoordsr ; e quando
urgir o eterno da, encontrar te-hs ao
meu lado, como oaa oatras menbls; mea-
mo antee de Dcu, hei de ver-te primeiro
e ti. Oeaejo qus partilhes eeta iaeffavel
oreoca. Enxoga aa tua lagrimea, aorri.
Dai-me um beijo ; reatituir t'o hei ama-
nbl.
Elle nlo resp ondea, oe solacos aaffoca-
vam-o. A ajonjeante proeagaia atreves
do estertor.
34 ama coas a poJeria perturbar a
minha alma a cortar de horriveia psaade-
loe o meo breve aomno do tmalo; ssria
o remorso de nlo te haver tornado to fe
lis ns terrs, cerno merec eel-o. O me-
nor deag>to de qae ea fosee a orgem,
oaaaaria o meq eterno desespero. Falla,
pois, oh I mea querido, falla sin la ama
ves, to cuja vos ea nlo tornarei a oovir
oa Ierra. K' verdade qae abonjoaste a
axitencia desde a hora daa miaba pri-
meiras coofisaSes, e qu* eo cansa te fia
aoffrer ? Mt
Elle ergueu a fronte e marmurou por
entre lagrimas :
Tu foste o eacaote, e coneoltclo o
amor 1 To troaxeate 4 miobe vida o psrai
so em que acredites.
Nlo bs aorriao que ea nlo te deva, e
eataa alo as primeira lagrimea que por ti
choro. as outraa malberea, mesmo as
maia perfeitaa, tem indiffereucaa, cruelda-
des, caprichos ; frequente-mente deaviam
o olho o penaamento daquellea que ea
colheram ; oa mai-amado aentem muita
veso o Vacuo em torno de ai. Ea> aeob
sempre, na atmoapbera que raspitswa a
anavidade daa tifas carioias I e nlo me re:
cordo de ter daaejado, desde que miaba
mulber, am da immediato diSseente ds
quelte qoe o precedeu.

Ao ouvil-o, porm, ama sombra de me-
lancola obscurec o roeto ds moribunda.
Lila bem sabia qoe aqaeliaa palavraa nlo
exprimiam toda a verdade. No aea jubilo
penetrare o eapinbo de urna tortura, de am
A mulber responden :
Costo do meu marido a mea mari-
do goeta de mim ; de maia e asis eetamoa
no aervico do Sr. conde, como nlo hei de
aer felix.
s Bem, disse elle, bem !
E vio ae em am epelhoeiaho qaa astavs
diante'dalle, diaando com am eorriao m
Acba-me muito mudado, nlo ver-
dade ?
Saspiroo e cqntinaoo:
Acontece 4e itmu na vida qae oe
sano ae conten pelo dobro, como oempa-
nhas em pais inimigo.
c Aisentoa ae e pos-se a contemplar c-
Isdo es folhae qae osbiam des ramos acu-
dido pelo vento do ontomno.
c Ao cabo de am inatante, dirigiedo-ae
de novo 4 mulher de jardinero, diaee-lbe :
c A aenbora nade tem qae inrejar,
tea da vida o melbor quntalo : ua lsr
tranquillo, ama ff :iclo qae correapoode 4
aoa, ei shi a verdedeira tklicidade.
Levantoa-ae, fea no e emboe aa aig-
oal de adeu com a alo e aabio do pavi-
lhle.
- Sr. marques, proaegaio Boarlot, foi
alguna dial maia tarde e peles qnatro ho-
ras da tarde, quando esperava a paaeagem
de am cabrito montes, snounciado pelos
latidos doa oaeeWrca, qae o Sr. conde Sos-
tbenes cabio ferido oom aaa bala em ebeio
no peito.
-^Sci ieeo, diese o Sr. do Pr motn.
Ua quarto da hora depoia foi encontrado
o meu deagracado filho estendido no meio
do am mar de ssngoe e nlo dando j aig
naea de vida. Trelarea logo de o levan-
tar e ds o transportar para o caatello, nee-
te quarto e foi deitado neete leito.
^resUram-lha locoorro, re.uporou os
aeflidoe e pdle eatea de espirar deoeociar
o aen wnT'ii'i : tinha visto, deca roa elle,
o coateiro Lepret aposUr-lbe a espingar-
da e faser fago
Sim, Sr. aarqajes, o Sr. conde So-
then-s diaao isso antee de merrer.
Pretende qae elle ae techa engaado,
qoe nlo tiveeae visto o ooutejr upontar-
loe s espingarda ?
Logo, quando jarq 1 a tiver
eatab-lccido bem a criminalidad i de Lv
pret, como o fes o.jois formader da culpe,
tcr'ei a honra de loe as)spoodsr.
1 saber, a espingarda d
agr do
k Aill U l 1
lamente
4 mult
siie.

ase
ditncia
bae onde
ioba
o seo re-
em
amou antea de noa amar, que exper
tou por oatro na mesmo dase jos, as mes
aaa temaras, que eatremeceu de jubilo ao
om de seus passos quonlo eram os nossos,]
qoe palptoa de loacs paxlo, a que fomoa
eetranhoe, tnrrivcl, espantosa e incompara-
vel dor !
E era e:aa ddr que a moribunda aabia
que aea marido aoffrera msis do qae qaal
quer cu tro.
Durante a aue vida poderia distrahil o,
coral o era impossivel confortal o for
ca de aincero amor e conatante dedicacSo.
Mas qaando ella deixasse de existir,
quando Iba nlo^fosse permittido saavissr
Ihe pelo adoravel excesso da sus paxlo
qae nunca ella amara tanto, ante os ran
cores do paaaado ecordariam maia violen-
to 1 do que nunca, nenbama vos oa faria
recuar.
Sempra que elle evooaase a lombranj
da querida nBarta, levantar ae-hia o eapec-
fodo outro. O eu ciume, aem nenhum
lenitiva, jMssnil o hia completamente, fu-
riisam^nte I E tudo o abandonara, na
saa doloroas viavns, excepto s vislo do
passado '
Emqaanto ella aaaim penaava e elle cho-
rava alguem entrou. Era o padre cha-
mado 4 presas.
Piedoe, a moribunda, peraignoa 83 oom
a mo trmula.
Deixa me por am iaatante, mea ami-
S, marmurou ella. Quero a fioar com
!U.
Elle retirou-ae:
Mea padre, disse ella oom vos ex-
tinota e icperesptvel, ae 4 hora daa su-
prema confisiSes, ama miaeravel pecca-
dora, ainda peTtarbada por am interesse
bu-nano, mentiaae ao Deas da caridade e
e da juatica, eaee Deus serie implacarel
para elli, nao aaaim T
De oerto, miohe filhs, volveu o ee-
cerdote. *
A agomiante eatremeceu aob oa lenjos
branco qae a cobram como a mortalba. I
A aaa execravel mentira nlo pode-
ria obter nenbama miaericordia ?
Neohama, rninlia filha, reapondeu o
padre.
A doente empallideoea Unto, que o pe-,
dre abrevioa a confiado, temen do qae a
morte vieeee interroapel-a. .4
Devo coofeesar-lhe, mea padre, ua
peocado sntigo, que nlo confessei, num
aesmo no tribunal da penitencia. Nunca
amei ao mea primoiro marido. Era ama
crianca qaando me ceearam : conaeoti em
ser saa mulber, perturbada pele espran-
os do bymioeo, qae ettrahe todaa ae me-
ninas. Mas nunca amei ease hornera, -
juro o, por Deas qae me ouvel No de
immediato ao noaao casamento, fagi ater-
rada das suaa caricia, de aaa preaenca,
daa aua palavraa, de tudo qae aelle me
repugnara o afaatava. Supplica, amo
90a, todo foi intil.
Augurava-se-me qae ae elle me Ornaesa
a tocar, ea morrena instantneamente de
deagosto e de horror : e durante os tres
anooa que durou a nossa ailo, viv sem-
pre s4 u pura como ama virgem.
E' eete o pecoado de qas me secuto,
meu padre. Mae ai de mim! nlo me ar-
rependo. Si o nesta hora em que
vou compireeer na pres^oca de Dona, ex-
perimento a jubilo neffi/e', ao lerabrar
me quj ma reservei para veriidoro es-
poso da minha alma, para aqudle que na
eternidade...
Nlo conclu) a pbrasa. Saacalida por
ama convulslo cabio pesadamente no tra-
vs -iro, batendo oo n oa p nas^coatas
do leito. Foi aob.-a ami marta qae o pa-
dre dep.)2 a absolviglo,
Oavo-se um grito, o marido einpuirou
a porta o vtio rojar-ae ata ps do leito!
Liriio, deavairado, Luco de dor, o a-
feliz cotitemplava o cadver da esposa,
maa noa scus o hos cheios de lagrimas
tranaluaia a serendade do estasu, e era
assim que elle oihaya para a querida mor-
ta, adormec la na beatituie io am iidefi-
nivel sorriso.
Catolle Mee des.
VARIEDADES
volver e com urna faca de mato e qoe ti
cha deixado s eeppdarda em caae, de
pendurala no lugar lio coa tama ; mee li-
aba ido forcado e reeonnecar qae ere elle
quem havia carregado e eapiogsrds. De
maia erVihe impossivel negar : s boche le
ventad do chio meio queimada e a bocha
do cano eoqaerdo, nlo deooarregado, fa-
aiam parte de am padece de jornal acbado
ea na doa aeos boleos.
Qaando lbe pergnotaram porque tinhs
carregado e eepiogarda com bslas, respon
4eu qaa e tinha ca regado aasim dous das
antes para cacar ama loba.
A tallar a verdade aquella reepofta po-
deria eer airaiitha como veriadeir, maa
bevia a dcclaraclo da victima, qae o con
funda.
Fartous: de axclaaer :
c Nlo! nlo I o Sr. conde de Prmorin
nlo pedia ver-ae apontar lbe a eapiogar-
ds, viato que a hora em qae foi.ferido eu
esteva oa entra extremidad"-, da fl jrests, a
maia de ama legua onde ae dea o ores
Sim, Lpret pretenden qae no ao
ment do crine ae achava na outra parte
da aereata a maia de uaa legas'de dtatan-
oa ; procarava eetabeleoer am sllivo, es-
perando aeaia salvarse ; mu aso' era-lhe
i re : nem no momento do aasaasi-
nato, nem entes, nem depbis ingam o
tinha visto nos logares que deaignava. Por
isso nlo pode faser admittir que a victima
rimas o tilo um momento do baUueinsclo.
Depoia Lapret qoe geatava muito da mu
Iber era muito ciumento ; am da, diente
de diveraaa pessoas, tinha pronunciado com
colera estas palavraa :
c Se um hornea ae atrevease a faser e
corta a minha aulber, matava*o I
Ora, foi dito por diveraaa teatemu-
nbaa que o meu infelis filho tasia froquen-
tse visites e Mareta Lapret, os ausencia
do mariio.
Ea resumo, o coateiro foi julgado e
condsmnado. Agora, Sr. Bonrlot, o que
tem qae respon 1er e isso ?
Responderei primeiro so Sr. merques
que, ae o Sr. conde Soslheoea entrava ai-
las ves* na osa do ooetoiro, como entre-
va no cavillo do jaWiceiro, nlo era oom
ms iateoc3:a que Ihe aitribuiram.
creaeanto qae o Sr. oonde nanea tentn
macuL. a honra do cuteiro.
Ae patarras eaeaoadoras 'pronunciadaa
Labret nlo ae dirigiera ao Sr. co
osea aun eo bario de Sept oe, que aa da
nba atrevido a gra: a mu-
diser-lbe palavr. tes.
Ah \ bem 1 murmurou o Sr. de Pr-
morin.
Sr. aarqees, no da do crine ea nlo
Lea Apotre de l'lmour
a
(S'MOK IL1.08TBE AMI LS DR. BAYMKDO
BANDEIB1)
Parfoia nou demandoa, profaoe qae aoa ommes
Ea le* lieant, quel fot le aacret de ees boame
Qui montrant las tormenta da Inaplacable rtnour
Doehkbilleat une aue et f >ot luir au graod jour
La plaie ou verte aO foad d'uoe porrina bmsWiae.
Qielle horrible scieace et qaul iaatiuct lea mne ?
Peut re oot ila appri conqaitfe l mal
Cmase aa lre allaot pierde* lit d'hepttal
D'uo ceil svide et aec aonder chaq'a bleasar?
Ce oot de erudita, dea clnrchsjira; oaasaare
Qae piar aaahfser l'amoar et ae) aculev
L#e acilpol a la main, on-a-v^ le aeilleur
Preodre comme aujdU l'ne et le cce ir dea aotre !
Ab 1 Pxe:-ja, non paa! aioai quedes apotre
Loraqoe voa parles c'e&t, u'iinporte ea quel liea,
C'et qae voa aves vu, voa aves va le Diaa,
Le Diea cru:11 avint de, preber es doctrine
U.ie languo de fea penetra vos poitriae.
L iraque too enviea, Hago, Gaathier, Maaset,
Voa joutiex ea voa i'tunour qni gmissait ;
Voa regardier vo t^ar tiut pleioa de foaeraille
El pareil k ee ebanpi daola de batailla
D'on cbaqae bte imnoade emporte 10a lambe iu
Rodant parmi lea ir jrti qui n'out pas de tombiiau ?
Voa, fiere de titaa, aiati qae Promslhe
Contemplies votr: ftne ea la nuit rejeti -
Et qni voulut ao j^ar escalader les cieos
Soas le bee da vaatoar cruel vepgear de dieax.
Et parfoia l'oo croit voir sor la page iaapire
Vaguement fr:onoer ano laear poarpree !
Babo G. J. D'HiirHi.
20 de Oatabro de 1887.
.-------^-^e>--------------
i;|Kollos militares
POR
Joaqun Silverio de. Azevedo Pimentel
COMBATE ENTRE MSICOS
(Continur>Ij)
Sbese qae no ataque levado pelos pa>
raguayoa ao campo de Tuyuty em 3 de
Novembro de 1867, o 42 oorpo de volan-
tarioa da patria fes urna resistencia to te
nal e formidavel, qi:e deteve por maia de
urna hora aquella invaalo de maesas hu-
manas, dando tempo para acudir de todos
os ponto, hoinena mal curados dos hoap
taea, negocian tes ambulantes do acampa-
mento, doentes particulares, e at omina-
res, do que resoltou a heroica def.-za da-
qaella, ja* pra o inimigo qasi conqeistida
prca de guerra.
Pois bem. Na veapera (sabbado) o
commando em chefe deterainoa qae e tro
pa de folga (o 42" era a nica forc com
prehendida neasa ordem) marchara na
manbl aeguinte para ouvir raiaaa na capel
la central.
A soldadesca entrou a essovar os un/ar
me, a polir aa armas o o corrame.',
O zabumbeiro da banda do-^atalb2o
procurou o official inspector della, e recia-
mou.dmapeSe para o 6on6o, porqae
qae exists tinha sido ruida pelos ratos.
O inspector, furioso com o psdido, pela
mpirtin.n^a da bor., ergueu-se e dissj-
lbe:
Apora tarde- -Arranjaso como po-
der. Dsse pjrte rcai cedo.
O pobro sabumbeito oosaou a cabeca, e
sabio marcho,; ruanendo nos meios de
completar e instruenant 1.
Estava venoida a difficuldada. Como
todos oa mais bital^s tinlnm de partir
pela madrugada para oomboyar o balao,
o fomecimento e os vveres destinados ao
nosee exercito acampado em Tuyu-Gu,
era de suppr qu3 as faofarras de cada
corpo fcasaem nos a barraca montos. As-
aim pois foi pedir o instrumento empresta-
do, recolbendo-se noit'o oom elle a aua
barraca.
O ataque iui uigo rrompea s 3 lj2 ho-
ras da madrugida quando a banda acaba-
va de tocar os ltimos compseos de ama
marcha.
Ouvio-se rpidamente o toque de senci-
do seguido de rebate ; e ao mesmo tempo
vjlumosa descarga respondendo a cutra
que nossa vanguarda den ao presentir a
masaa escura des aguaitantes.
A rapidez da formatura do 42 (anda
dominava a noite) e foi comparavel ao lu-,
sir fugaz do relmpago. *
Estenler sua linha de resistencia e des-
pejar de am jacto a carga das carabinas,
valen lhe o mesmo que deter a invasao.
O inimigo tjlhidopor to prompta fusi-
lara fez alto e apezia'r do escuro aooentou-
se mortfero tirojio de parte a parte.
1. No entanto a fofea brasilera que lhe fa-
sia frente compuiflaa-se de 180 horneas do !
42o, cerca de 40 do 46 e contingentes do
41 quando o assaltante trazia 8,000, se-
gando declararam Besquim e Tompson,
chefs paraguayos. -^j
Amanhece o da. O inimigo, envergo-
nhado de ae haver detido diante de to
cavilo mesmo em que o Sr. conde caba
mor tal mente ferido, cata va na floresta, neo
iameiiacSes de armar, os meas lacee.
Tinha prooettido fornecer tres das de-
pois am cabrito] e algura as Iebres para
urnas bodas qae se iam realiaar ea Mor-
tagne.
Como ia disooio, Sr. marqoez, estava
tratando de arranjaras minha armadilha,
quando de repente am biralb* de passo
rpido attrahio a minha attenclo. Tinha
tido apenas tempo para me escoidor por
traz de en arbuatos, qaando am homem
paesoa a vinte passos de mim. Vive um
oalafrio reconbecendo o coateiro pele farda
de panno verde e pelo booei em forma de
mello, ornado com am fleo, peloa bigodes
e pela barba preta gae aeava creacida e
cortada em bio
Segua um oarreiro qae condas 4 gruta
doe Loboa e emquanto camiahave apresan-
do olhara ptra a direita e para a eaqner-
da com olhar inquieto.
Ora esta, exquiaito, disse eu com
migo, eatlo o que tem elle T e onde vai
elle dequella maneira T
04 modo delle nlo eram naturaes ; isso
deapertou me enrioaidade quiz aaber
e o qae ie faser. Segu* o,
trsbelhava nos jardios do caiHIo e na oc- Continu, Boarlot, continu, disse
por ppicauclo por entre ca sr-
ende ella ia
iettende-m
bastos.
Cbegadoa a alguna passos da grata dos
Lobos/parou*, olhou para todas se dir:-
c3es, applicando o ouvido depoia, tendo ar
eocegado, penetrou na grate.
Eu etv.t cada' vez com mais ouriosida-
de.
Como sab'e, Sr. marques, a gruta dos
Loboa seguida de urna segunda gruta
mai pequea; eaaa segunda grata tem
ama porta qoe nease tempo estava lempra
feohade chave.
Julguei ter adivinhado o motivo da visi-
ta do coateiro 4 grata.
Bom, diese ea de mim para mim, an-
dn tambera etcaodo s escondidas e vero
buacar a cca, que nrovavelmente eacon-
deu na gruta pequea.
. caca aeria ?
Qasrendo Babel o, t.pproximei-me o mai*
perto possivel da grnta e, ba vendo eaoolhi-
do o meu po jto de observaguo, esperei-o.
Ao eabo de am quarto He hora o meu
homem sabio da gruta.
Ah I Sr. marquez, fiquei petrificado du
sorpreea 1 J nlo era o couteiro I
Oh 1 oh I oh / dis*o o Sr. do Pr-
morin eom intoscJS
t^va borrivelmeoto paludo, cora oe
olbos esbugalhad03, despj lindo fog
elle com vos srquejante.
O personsgem que aahia da gruta
proaegaio o oampones, acabava de mudar
de (rajos ; trazia agora a roupa de am ra-
pes normando, em dia de feira, desde as
grandes polainas at o ohapo de feltro, ti
nha o braco a calca e a farda do coatei-
ro, e leveva na mo o bonet com lago.
Ab I comprehendo tudo I exclamou
o marquez. Ah o miaeravel I o infame I
Perdi, Sr. marquez, eom sua licenca,
parece qae o aenhor agora cornaca a com-
prebender.
Poia aim, Bouriot, continu.
a- O hornera tambera tinha tirado a bar-
ba prata cortada em bico e os bigodinhos
que trazia nao se pareciam nada oom os
espesso e compridos bigodes de Lapret.
Caba a noite, Sr. marquez, mas nsse
tempo ea tinha ainda boa vista, por isso,
apez.tr do sea disfarce nlo tive grande dif-
ficuldade em r<:conhecer o bario di Septe-
me.
O Sr. de Prmorin deu am palo na ca-
deira.
Elle elle era elle 1 o amante da
acelerada 1 exclamou o marquez.
Sim, Sr. marquez, era elle.
Ab I infame! montro!
Espere, Sr.. marquez, que eu ainda
nlo acabei.
O bario olhou 4 roda de si, applicou o
ouvido como tinha feito antes de entrar na
gruta e nlo vende nada e nlo onvindo ne-
nhum barulho aaspeito, julgando-se s na-
qaelle lugar da floresta, trepoa pare cima
dos' roohedos e metteu tudo quanto trazia
em ame fenda, a mais profunda de todas e
que elle evidentemente tinha esoelnido an-
tes de oommetter o orime.
Levado pe la curoaidade, levantei-me in-
conscientemente e desesbri-me.
Deseando dos rochedos, o bario vio-cae
e reoonheceume, mas deve ter supposto
qae eu nlo o reconheei.
Com movmento rapi 10 metteu o chapeo
at os olho, deitou a correr o deaapparo-
ceu no bosque, por d'etraz dos rochedos."
So-eu tinba tilo curiosdade antes, Sr.
marquez, nle a tive menos depois de ver
o Sr. de Siptene substituir o sen disfarce
de couteiro pelo de camponez.
O que quera dizer aquillo ?
prohondia absolutamente nada.
Nlo *lhe direi todas, aa reflaxSas que fia
a tal repeito intil. M quando en-
trel na a Ideia, duas horas depois e qaando
aoube qae o Sr. conde tinha morrido e
que ers Lipret quem lhe tinha dado o ti-
ro, todo me foi explicado.
Na aueenjia da Sra. Lapret tinham-se
exiguo numero de adversorios, a ccommet-
te^>.
Chocam-ae as*cargas; e at&oain-se cara
para o 42 com o af imado 40 de linha,
honrado com o titulo de OuarJa de Lopes.
A este valente adversario, que tinha a
reputaclo de i u venc vel, tora dada a mis-
slo honrosa de acampar dentro do quar-
te!-general brssileiro !
O intervel-o foi tremendo. O 40 tres
vezes ceden ao peso do 42 brasileiro, e
treesstesea este ceden ao numero daquelle,
que traza 900 homens no aeu estado com-
pleto. ,
No meio da luta 'gritou o msico :
Foi o diabo do "zabumba em peda-
coa! ..*
Com effeito, am tiro' perdido cortara o
boldri que prenda o instrumento s cos-
tas do conductor, e simultneamente urna
chava de balas havia posto as pellas res-
pectivas no estado de ama peneira ddpla.
O me8tre da banda, Felippe Nary Bar-
cellos (que nlo era militar, maa patriota
que acompanhava aquello batalhao desde
que elle partir da Pernambuco) gritou
sua gente :
A' msica do 40 !
Os figurantes da pbilarmonica brasilcira,
commandados por Baroellos> atacaram aos
da fanfarra paraguaya.
Choveram os golpes. .
""*......' *
Ao meio da a victoria annunciava p?l>a
su as mil boceas-que ainda ama vez vira
ooroar a fronte da civilisaco ; mac sabe
Deue com que sacrificios de sangao e de '
valor, de ambos os lados.
Forrnou a genta do 42.*Restavaa 2
offi:iaes saos e 97 soldados. *
A' msica sobreveviam apenas 6 figu-
ras; e 45 instrumentos conquistado i a,
Guarda de Lopes I
. *.
*
_

"

-
L, ^

(Continua)
Nlo
cra-
me introduzido em .casa e apoder.irara,-se
da espingarda do coateiro; o bario de
Septeme tinha mandado fazer am unifor-
me de couteiro igual ao de Lipret e ti-
nba-o vestido para matar o Sr. conde Soar-
thenes. .
E como o barli ti vase imitado 13o bem
o rosto de Lapret, que eu mesmo tiha
tomado pelo couteiro, nlo admiro qu o
Sr. conde, que tinha'visto o assassino apon-
tar-lhe a arma, tivesse acousado o pobre
Lapret antes de exhalar o derradeiro sus-
piro.
Assim, disse o marquez com exprs-
alo de tristeza profunda, o senhor poda
salvar o infeliz Lapret anlo o fea i Pico-
metti-lhe ser indulgente, ms sou forcado
a diser-lbe qae o seanmportamento nessa-
circumtanoia foi odi'033, criminoso I.. Mo,
grado mea, estoa indignado.
Disse ao Sr. marquez, que eu era
um miseravel, um grandissimo patife ,
Est arrapendido, tvm,; mas todo o
mal que fez calando se irreparavel.
O velho curvoura oaBeja e dea am eus
piro, v v
Ao cabo de um instante continuou :
Sr. marquez, tive a fntencao de to-
mar a defeza do couteiro, juro lhe ; sim,
quera dizer tudo immediatamente. Por-
que me detive ? Porque disse iamim pa-
ra mim : esperemos por amanhl*f Nao sei.
Se tivesse obedecido ao meu primeiro
mpvimento, o pobre Lprat, j preso pelos
gendarmes, teria sido posto logo em liber-
dade e eu njro haveria tido em cima do
peito e durante dezoito annos, esse horri-
vel peso que me abafa va.
Ah 1 Sr. marquez, comprehendo a sua
indgiaclo ; porqu'i fiquei e estoa aiada
indignado contra mui mesmo. >-
Infelizmente o mal esf feito e nlo poa-
se raparal-o, aenlo na med la dos meas
meios.
O Sr. de Prmorin psrecia absorviio nos
seus pensamentos.
Posso continuar, Sr marquez ? per-
guatou o velho Bouriot.
Continu.
Portante, tinha dito '.coaraigo : a noi-
te d consalho, esperarnos por amaa^I.
No diaseguinte da manijara criado do
castello veio proiurar-me a disse-me q'ie a
Sra. condessa tinha .-qa -i me fallar i urna-
diatamente laVou oie com3go.
No caBtello tudo and&va em um* bal-
burdia. ,
A Sra. condessa rcebau-me no quarto.
Estava muito paluda e muito agitada.
'Continuar-ee-fia}


Typ. do Diario
Carias n. 42,

'

-..ir......-------


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E9DP5PV0G_CDIOGO INGEST_TIME 2014-05-28T14:49:42Z PACKAGE AA00011611_18077
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES