Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18072


This item is only available as the following downloads:


Full Text
I i J i Tu
PIBA A CAPITAL E IX'CAKK OOE SAdV B PJLA POHTK .
Portmafcw sdisotadoa...............
Por Mil ditos dem?...............
Por um anno da................. g^
Cda numero avulso, do mesaso dia............ llar
DIARIO DE
UA1H iuilul 6 lulUDflU lili ii
1 B-gBBgg-Bgsagggg^sggs
PAMA DKS1HO PORA DA PHO FIA CA
Por Mil meses adiantados............
Por boto dito* den...............
Por do anno idem..............
Cada numero avulso, de diaa anteriores.......'.'.-'
13,1500
20#000
27JC0C
100
NAMBUC
-**
Xkoyxitlbbt bt Mwod i
a i>e Jsria I Sxjos
.*> ineedet>ri
le Parla, afta ao,
fl A
exelnalree de
blleaspdee na
trra
C
eate*
oclas e au-
t-'raaea e lagla
-JP
ELEGRAMMAS
NATAL, 20 de Outubro, a 2 horas a
10 miaatoa da tarda (pea lioba terrestre).
Aajal chetoa boje o ipor JAGL'A-
BIBE da l osnpnnhln Pfrnimbnc.
ajacese a irdr para o sal.
as .*-
s .iuisu *u7


rUO DE JANEIRO, 20 de atubro, as
4 aoraa da Urde.
Cerca de qasirtrraioi eseraios fu
(Idea esternas perla de Sent ame-
ra em a. fialu aaee ferca de vate
fetarai d- revenarle.
Ser -crea* so ceodlcle atas negre
aasaeeada Din*.
aainero ate fertde de anata* as
i arfen eonaldcrnvei.
oa negro* refacieran ae aa ata lia.
O Bia. Sr. Or. ckefe de polica e e
ar. re re Ira Place Ja sega Irnos para e
lagar o locldeale.
-"
MONTEVIDE'O, 20 de Outubro.
Metlia ejoaiadaa oegoclecAe* es-
Ir* geieraos do I roas; e Para-
ses; ae laVIaUo de ealabelerer um a
aveneno anisarla.
COPENHAGUE:, 19 de Outahro.
* Felketlng recavan de aovo vetar
a projeeto de orenseoo aprsenla,-
ra dA x.
PAltS,"**) de Outubro* ^
aa. ata. laaperlaee do Braall veo
partir acetes diae para Canaca.
PARS, 20 ae Oatubtu.
e general CerTarel punido pelo Irs-
aee de eeadeeoraeden. acaaa de ser
rtare lo do qnidru do exerclte.
TI: A proariedsde aesba par ; 1*) V"t
doea ; 8*) ebaodae ; 8) d'sappareeiasnto
reetigics das sus* eeouincia ; 4*) perda do posee ;
5*) al i naci por centrado.
Segondio direito oivil perd'-e tembea pela
preeeripcia, materia qea a aoaea cdigo regola
desde o art 506* at so art. 566 Esta pade ser
positiva os eeqaiMtiva, negetiva oe extinetiva,
earnsdo ha a piase de>eau obrigaclo.
Par*faata e kgora : a phlaeopbi* do direito
masld 11 a a praacripcla eomo um meia de estine-
clo d dominio ? Nio' V'j sao* o mol va. Para
iaao liasaaovasan* para aan a qae j dixaof
dito aa roteas XVIII di Bibliotkeea do Pora e
das E**otaa, a pag. 36 : Q i* ser o motivo
pares* o ircito civil, ao a)fjjn)sda phi'oaoahl*
es s%aas,sasdae n assaspeJaJa iili aaae
lin. ^^^"
Nesta aeieaaia trssaa se tolas as qvenia*
thcoiieamente tas da eqoidaie, d% jame* dos
boes principio*. o direito civil, parea inda
qae ella d- v ter ca vista a appliexomo d'vte
priocipios. eomtado aa cireaaastaocias obriram-o'
a proadcr da eaodo diverso. B' o que acontece
aqu. 8c nio rativaM estabelecids a prescrpcio,
> hit t.i i-g'iraoea aa pr-prilal*, nai ae
realiaaViaoj deasforvdsaente oa ontraatos ; as
dentada* sariao nasaerotaa e ialerosiaavsia.
Cmqusoto apiinra bvpitbaM qae apoatsmes
de eitiac^o do deaisM, devema liser qae a pro-
predsda s ae extiosee neste caso ca relaeio
im irrito* a i san par* os b.rdedjps qae represeatam a pottaa
do defunto.
Continua)
da Jaata a-dica provincial, qae o iosf ecoionoa,
dos
qae
T
PARTE OFFICML
Gavera a da
Prefnela
1887
Agencia Havib,
) de Oatubrj do
tJiai ea
i 887.
'erraab i.-.?,
INSTR.DCCO POPULAR
o.
(Extrahido)
lauoTHBoa do poro
E DA MCOLA3

CAPITULO III
. uiKi.iToa uvreraericoa
L)sri!ii(o a ciaxcrasas oaarva Dtaarras.Ea qcs
COUISTS 0 VigTO DS CQ,OTJICo ? PaBCIMOS
*)naa a raoearroADB do* avoccolo histobica.
Tasoaus qcb sa Taaar arassaaiAsa r*aa a im-
orTuuaaa. Como aa raaoa o noataio ? or rs-
aa.vg ts aaraa as rsascairgDvs oa rao^osoraiA ao
Diaxrro iu di duuuto crva. Monos os ad-
qcina ooosuxio.
(Continuaci o)
THE0BU DA LEOaClDADX
Expoti(flo
Nio se vaoio chegado anda, neos palo trabalao,
a jeati&ear bem o direito d proeriedade, qoiaa,-
raa_algaaa bescal-o na le. O prieaeiro qas spre-
sean estas ideas fot Monteeqaieti aa sea espiri-
ta des lels.
Da esta escriptor qae-aa leie piUtieaa dersa
aos homeoa a liberdade, eaaqaasto aa civis Iba
detaa a propriedad*.
Baetnaa aa sea trabalho de legialacio segu oa
meenos prineipioj. Versa*, da elle, qae nio hs
prepriedade aetaral. Bata aaicaatante resajts-
todsW.
Critica
W* 6 verdsdeire estajneoria : 1* a lai alo oa
eaaaenta sela' ama parta mu i restricta da pro
prMade ; 2) aa a propriadade faaaa apaata effei-
to da lai, Seana sojaita a dreiaoas as ajis ar:
Wtrarias. Be a declvacio do pesar legteUtivu
eaaetitaiaaa a legitnaldads da propriedada, desap-
pereesria para saaapru a dif reaca entra orgaaua-
eo joju a injosta da propriadade. aecaaaaria
disussnvsa da li es priaaipio**ia dtraito asta-
riorea a indapsadeslas dalle qaa jaatifcaa.
Tiaoau DE COSVsWClO
Caaao aaoatraa, est alnas tbaana alo satiataa.
Kseorre convenido, pala qsal o* boara* a
proaetteraa a raspeiUr a propriadade de
sao para base daa deatrioaa.
Sobre asU pealo saais da as vas tsreea dito
ase tal eesvaseao, alea da praeiaar da aa aria
ripio qea Jasttftqee, aso pode aar prava ea faee
da bistona.
Neata asauapto, in qae rejeitsmos taaUs taao-
riea, seguiaos a opiai segoioU : O dlreHo da
propriedada ( anbora lomado aypotaadea palo
iMp de acqajsicio j poda aar eeaslderae eoaso
aa diieit* abaaajto priaitivo a aateral ao boasea.
O sea rasaasasto e s satanes bsass i. ] V s
ewwailsll qae o aaeaaas tea da poaaairot
aeaaaaarita ae ara deseovoivisseato phvsieo s iu-"1
WWetaal,datar a araeaieeea* eertsaseesate a
airaoiaaraoo da 10 dboctobbo na
Actos:
O presideate da provincia, attanlendoao qae
rtqaereu o haabarel Fraoeisc) FerrelraCavalcaa-
te Lms, resol ve exineral-o do cargo de proastor
pablico d* oocasrea de lagtseira.
O presidente da provincia reajlva noaaar o
bacbarel Josqaia Vitcbadj Jnior, para tiercer
o cargo de promotor pablico da casurca de loga -
seira.Piaeram-se as divids commonicacos.
Oficias: %
Aj brigti-iro commandanta d*i arosas.
Providencie V. Bze. para que h>je, a 4 boraa da
tarde, ae acbe postad* ea (reate igrej* da Or-
dena 3' da Carina a to~$x precisa afim de lser as
honras fanebras davidas ao capitia reformado da
guarda naeioaal, Mtaael Qaae* do 8.
Ao inspeetor da Theaoararia da Paaeoda.
Para oa devido* fias, eoaaaalco a V. 8. qae, se-
gando consta do effieio do Exa. biap* dioceaaao,
de 5 do corrate, no di 25 de Setembro fiado, o
Bevdav Josa Ojcniogsea Alvares, subdito beapa-
nhal, toaoo posee da frages la de Noaaa Saab )ra
da Los, na qualidade de vigar<> eaeommendado.
Ao meaai.Nos tensos da aaa informadla
de 8 *> eorrsota, n. 6'3, mande Y- 8- apprir o
almaxarifado do presidio de Feroaodo de Saroubs
coa a qaanUa de 5:'J70dl6a, afla da oeoorrer as
respectivas desposas desete o asas ds oreabra
Pfa>BwttUSTorSaset) a que allade Sad.. ia
foraacao.
Ao direc-or da Arsenal de Oaerra.Savia a
Vmc, paja os fias caofealeates, o inclu j termo,
par daplieata, lavrado pala eammisso qae proce-
den a* eataase nos 30 cu abete, eontendo trinta
mil cartucho desembaladas para clavioaaSpen -
cerreoaettidos p laiateadsaca la guerra a esse
Arsenal.
Ao fiaetl do canal de Gijaosa. Informe
Vmc. desde qaaada acbam-se ooaclaidas as obras
do canal sob sea fiacalisacii, aalro o oxbafaco
occasiontdo pela posta s-br o rio C*pib*ribs-ai-
rim, afim de qae, examinada pela eomaisale 4e
qae trata a clsasaia 6' da iaaavaco da coetrae'.o
da 8 da Agosto ds 1879, e verificada soa solides e
presUbilidade, se lavre terao do aee recbiaent .
Ao saperinteadeate de> estrada de ferro dj
Recife a Limoeiro. B'OMlteado a Tm ., cm sola-
ci) so sea oficio de 6 de Sstembro ultima, copia
da ioformseao ave ea data da SO, oa o. 93, pres-
t-a a Cmara fiaaicipal do Bectfe, sobre a carca
cena trada na estrada qae val ter A esta cao dessa
estrada de f-Tro, parlo do lugar C .sa Aatrella,
deelaro-lbe qae deve Vac. asar da aeia jodi-
caaes para a saslpaUaao de seas dtreit.i.
Ao direetor da pr.iii, de Pareando de Na-
ronba.Receba Vms. nesse presid* o* criminosos
Jos Clemeots Perreira e Maris Frsocis.s da Aa-
nanciacAo, qae para ahi segaem -doeotes de beri>
beri.Fiseram-se aa deridas comaanieaoSes.
axranrarrsoa na sacasTAaio
Oficios:
Ao brigadeiro commaodaate das arasa De
de H. Exc. o 8r. prcaidaate di provincia
aro a V. Exc, em sanelo da sea oficio o.
436 de 23 da Agoat> uJtimJ, qae o sentenciado Jo
s Perreira Lima, condemnado pelo jar/ de T-
qasretiega a 14 aaooa dn prisi>, fallasen ao. pre-
sidio da Fernando de Naronba, ea 30 de Junta)
ds Barrante anno, aeado respectiva guia eaviada
ao Or. jais de direito do 8* disricto criaiaal de
Recite em 23 de Jalbo la rabea desea aono
Ao administrador da* aorraioa.De ordea
de a. Exc o Sr. praaide-ta da proviaeta, camaa-
nico a V. 8. qea o Dr. ebete da polica, segn lo
infjrmju ea 7 do correte, provideociou ao sosti-
Jo de ser ponido o antor ou autoras de tacto a qae
ae refeie e aee oficio le 5, sob n. '732.
Ao director geral Je obras publicas. 0 Exa.
8r. presidente da provincia proferio boje o ssgoia-
ta de lavabo ao rtquerimento do Dr. Maaoel Pohr-
carpo Moreira de Aseve Jo :
Soa tenaos da iaforaacla do Tbeoaro Pro-
vincial por offio a. 849, de 16 da Setembro fin-
do, Aee sesudo o seto d* 19 de Marco da 1886,
at qae, em euaprimeada da elaasala 6* do can-
tracto de 8 de Agosto de 1879, a coaaisaio, qae
ser enees lis, eeaitta jeito obre a solides e prea-
tabtli lado daa obrss a ae lavre tera* de sea rec -
bisseato, aUeadeodo aojsao de torea saaior qasn
to ae aerrieo relativo largara e pr:fand"idade da
dees, aa parte qae pode afectar a legaraocq da
poete sobre o rio Cipibaribe-miria, sea ialerrop-
ci do praao da privilagio, qae caaecoa a correr
de 6 de Agosto de 1881, como expresa o aa elaa-
sala 1* do da contracta, deveada, pera qae todo
este oesTQoin se tseorv* definitivamente, o Bical
inforsaar desee qaaada, aalvo o embarace oeeaaio-
nado pala poete, eata eooclaidas a* obra* a car -
go da empresa
I goal ao inspector do Tbeaoaro Provincial e
so fiscal do canal a Q-Tanas.
Ao agosto da Caapaebia Babiaot de Nave-
raclo De ordeas da s Exc. o 9r prailente ds
M 0 uaSiS'ato do oficie d* boje.
S
proviscia, aaeea*
ao qnal V. 8- pameipa qse
por Moeeoi e Mseo, 0 vapor
a esa regresear no da 15 do
da tarda.
- Ao gerente da Coaspanhi-i
lasa*
de ArscatT
a* CaxUu,
i 1 hora
Pernaabeeana
Ese. o Sr. lasideeto da pr .vinets aseda ae
o raasblasato de ofieto, datada de 6 da cor
reate ea qse ?. 8. oarticlpa ose asgir para e*
partas al a Babia vapor Memkipt, so dia 12, As
5 auras da tarde.
oo ou 11 os ocre sao oe 1887
-O
Mtoae qad
I aatdl da Agesta artiao, sob
do, s'gaad) o parrtar da
o sapolieant aeba-se pbisiesaento inhabilitada
para contian.r a exereer aquello lagar, resolve,
eos termoa do art. 2* da ei n. 276 de 7 de Abril
de 1861 a.| 2* do art. 9* da de a 1114 de 17 d-.
Janato de 1873, apoeaotal-o no dito logar, peres*
beapo ea vas esa atoa a qae ti ver direito, liquida-
do* pelo tbeaoaro Provincial, na forma da legisla-
oso ea vigor.
O presideate da preeiacia resolve de confor-
midad* corr a pe aparta rloDr. ebefc de palici,
ca oficio n 907 d 7 do eorrent mes, exonerar
Savariao Martrr da Stqaeira a, Manoal Lop s da
Silva, da* cargo* de 8* e 3* soppleale* de dele-
gado do tarase de Ingaaeir, o sasasar para aub
stitail os es cidadios Belarmiaa Jas de
Pelippe asaBj
^aaHrfv^arBsia^Baf^aaSBrV
Moara, Salostiao Barbosa da Silva e Pedro da
Costa Agr, dos carga* de 1*. 2* e 3* sappaasraa ddl
subdelegado da 1* districto daqaclje armo e. no-
mear para sobetitail o, o* cidadloa Franeiaco
N'guaira Bit, Jos de Axaoja de Lima e Jos
Piel de Jess, na ordea rro qae te setasvam col-
locado*.
Ofioe:
Ao brigadeiro c.mmandsate daa arma*.
Daclaro a V. Exc, eso raspaste ao tea oficio n.
506, d* 5 corrate, qae, estando dependente de so-
lucio do ministerio ds guerra oa projecto de reparos
e obra* novaa de qae precisa o qusrtel do 2 ba-
talbla d intentona, compre aguardar a eoneeaalo
do neeeaaario crdito para eelio aerea fritas todas
aa obres.
Ao Dr. shefe de -polica.Declaro s V. 8.
em solacio de asa offieto b -905 de 7 do corrate
mes, qao logo qae baja.forca deapoaivel, seraug
mentado a deatnearaento do terao da Qranito,
conforme pede o respeetiva delegado.
Ao inspector da tbeaoarsna de fasenda.
Declaro a 7. S. asa rsaposta aa sea oficio de boje
sob n. 618, qu, eanfaraao* docnmaates existentes
na seeretana deata presidenoiaa a relaeio aanexa
ao oficio qae Ib* toi dirigido em 18 de Setembre
de 1884, o ex-aenbor do eacrsvo Maeoel, libertado
no terao da Eeeada por eoate da 5* qoata do
(ando de emancipadlo, chsaa-se Antero Jaaqaia
dos Saotoa, a nao Antonio-Joaqnia das Santos.
Ae saes so.Mande V. 3. pagar a Fieiden
Brothers a importancia da sabveooeo para lases
da palacio da presidencia coireapondeee ao tri
mestre de Juibo a Setembro lo correte anno.
Ao meaao.Ea additamrnto ao mee oficio
de 17 de Setembro ultime, recommendo a V. sxfl
ae sirva de mandar pagar, ea termoa, a D. Cbrdo-
lina Velloso da Silveira Pentnal a quanlia de...
270*000, mportaneta da alforria da eeerava Mar-
colina, por coate da 7* q-aota do fundo de emana
pac) no meaieipio da Esesds.-Communicou-se
so juis mnuic'pal e de orpnioa do tenso da Escads
e ao collector de renda* geraes respectivo.
Aa Dr. jais de direito e de orpalos da co
marca do Baoife.De poese do oficio de V. 8.,
de.28 de Beteabro oltimo, eom p qaal envos copia
do edita] referente aos eacravov|libei.andor nesta
cidade, par cete da 7 quota do (ando da eman-
eipaclo, em vista das reclamscees qnelhei apreaentadaa na forma e art. 84 do regnlamento
a. 6135, de 13 de Novcenase da 1872, esbe-aedi-
ser-1 beexn solacio 4* coosiderscoca aaa. fea sobre
o a adj de proceder -se i indemniaoao doa valores
de Ue libertando*, que tratando-so de an preses
so* d* cluasiacaoao para aliarna j Matado dasde
Maio do aono paseado, c qtaal aaa fieoa leraaiuada
astea por ter aido precisa aaanUal-o, alera de de-
aaraio pea junta, deW continuar a ser applica-
da o r g.oaen de avaliaco.'s indicado no dito regu-
lamsnto, coa o limito xado na art. 1 |{ 3 4
da le. o. 37Q de 28 da Setembro de 1886, eonfor
me esubeleee art. 1* { 4* da decreto n. 9602, de
18 da Juotaa da anno passado, attendesdo tamb'm
dedocv'lo do priaeiro anno (artigo citado 1*).
Neste aecordo esto oa avisos de 11 de Jalbo a
19 de 8steahr.t ultimo*, declarando que nio de-
vea *er iaterrespido* o* proeesso* j iniciados
ea atsamp'.as dest* natarsaa e qae a obsrvanos
das lispasieAes aovas comeci para a* quota* poa
terioraa; to par exeepcla cemprehendeada as j
distribuidas so teapa ea qae fiados a alunas, nu-
trir a, qutnlo, como ficoa dito, todo o proceseo
ijt cUsiicaclj e av*acia for inteirameate novo.
Ai director geral de Obras Publicas,Be-
conhclda a argencia na execncio dot reparos dos
panli.bQS* do Agaa do Bicho e l*e 2 da Varase
da L'rui na estrada da Norte, e 1* sa imperteo-
ci* de 1:083*9, o 2' na da 1:409*670 e o8> sa
de 1:466*85'J aatonso Vac. a mandar p.-os ea
pi-ac da aeoorio eom os orcemento* qae acompa-
aharaa o sea offlaio de 13 de Setembro, eob n.
19Apadendo addicianar o asrvioo de qae carecem
os oatros doas paatilboe* a qae tambero se lefarea
existales na dita estraia, e oreados em 350*000.
Co*B*senieon-s* ao inspector do Thesouro Pro-
apae.al.
Ao director do Arseaal da Guerra.De ae-
cordo coa a inf .rmieJ de Vac. de 8 do corra-
te. S)b o. 1,341, aStonso o a mandar forneoer ao
14* batalbi da infantera, contoias solicita o bri-
gadeiro eimaaaodante das araaa am oficio n 504,
de 4 deata mea, 50 capote* dos 120 destinadas
coapsobis da aesms arma da provincia da P*
rahyoA. -Comaunieoa-sn ao brigadeiro eomman-
danto das armaa.
Ao Sr. Francisco Aogssta Pereira da Coa-
te.Aeeaiaaio recebaunto do trabalbo sob o
ltalo A ilbs da Fernando da N.-ronba noticia
histories, greographiea e econmica qae acom-
paohaa e sea cffi.-io do 1* do correte mes, cbe-
me loaval-e pero deseapenha ene dea a cmanselo
de qae fai eocarregadb, no qnal aais ama vea dea
provea do sea saar ao estado, intolligencie e ce
peeidede
Aa director do presidio de Fernando da No-
rouba.Para ter a devida exeeeeio transaitto a
Vae. copia do aviso do Ministerio dss Negocios
da Joatic* da tS de SetoavKo fiodo, eom relaeio
ao sentoneialo Joseph Meraier.
Ae asas. Faca fase, rrgresaar, na pri-
meira oppartanidade, para esta capital o senten-
ciado Piaeido Vitiliano da Silva, conforme requi-
sita o jais ds direito do i* districto criminal da
comarca do Becife.
Portar! aa :
Seieote do aasaepto do oficio, a que respondo, n.
92 de 30 de Beteabro fiado, approvo a delibera-
aria qae tomoa a Cmara Municipal do
entorilar a cootioaacio do aervioeds
mataoca do gado sob sba administracio e raapoe-
sabilidade, afim de na ser intorroapido eom reco-
abeeiio damna para o pablico visto terem os en
earregido desee servieo deelaesdo nio continua
rea a trabalh r par sa aebarem desde seis aerea-
as so desambaica de sena salarios, qne devixm
ser paga* pele ex-couf mtante do refer lo ser rico
no Mstadonro da Cabanga.
Proviso a cmara qse, a nenbaa pretexto, se
OjeverA exceder o crdito eoosigoedo pelo ait 1* n.
10 despesas gerae* da le n. 1897 de 24 de Malo
oltimi.
Aguarda inforasc&e* reqaisitadaa do jais do
ni qoaat) ao mandado de maeeteucio conce-
iqoelle ex-c ntracUnte afim de resolver
sobre a fioal da predito oficio.
Declaro a cmara municipal Jo R-rcifa qae,
sseiiaate as eUsaalas eoailaeUa da copia annesa
sa rao n. !'l de 30 de Setembro fiodo, pon!
r ebamv eosasrreotas ao aervieo do mstadearo
da Cabanga redasiado-sa a ea aseo o praao da
duraci- da arremitaclo de qae trata a clausu-
la 10
Todas as f ropos* aa par ventera n;bda* de ve-
rso eer, opparleateaste, subnettidaa ,4 eooside-
nacio daaU preaiJeueia, infirmadas pela oa-
nura.
Deelr.ro A eaasara aanicipal de Limoefto
qse fieaa aprrerada* aa srtaaetaesa dea tai
postes cal Um do terao anoexo aos seas offi
e>ce dea K Setembro e 3 do crtente mes,
eseepSi { posto de corral, cepa o feira do
rs : u. 4 |k expressa disposicla do art 3* n.
13 da leB B de 91 de litio ultimo. ^
^Bsto da coapaohi brasileira de
n*e^aa| Bapjr (ca transportar certa, p r
conta da pterio da manooa, eo vapor Per
nambaOMm ado do norte, dous escaleees, sendo
um da oa Kq* de calam-ota, do anmprimento
de 7m.01tJ lea 1.906 a ponte! 0,686, o o outro
de '-i"re ki 0 vana do compriaento de
5,490, I |5 e paeW 0,686, o* qoaea s'o
destinaaa ^Hfrvico ds armada.'Jommuuic:u-
su ao saasnaraenal de marinba. *
da eompanbia perrrambacana
t
laaiaT/n
de Penado pare esta cspilal a Mari
es da Conceicla Brasil e a ama filba me-
nor de sorne Virginia da Conccicio Brasil.
O 8r. aerate da coapanhia peraambaeana
da asvagaoto mande dar passagom de r, do porto
do Poned oso desta capital a Philadelpba Barr.so,
por conta opa gratoitaa a qae, e gorerno tem di-
reito.
te da compaabia pernxmbacana
ande transportar coa passagena de
gratuita* a qae o governo tem
o, a Antonio Francolino de Me
1 pro vis
a>te de
O
de i
r, por
direito,
neses.
O 8r. gerente da compaohia pernaabaeaoa
de nave.aeio mande transportar na primara op-
pertanidaee eom passagem de pida, por conta,das
gratuitas, a que o governo tem direito, para e
porto da Babia, a Msrcellina Pereira Lopes.
O Ba gerente da ecmpsnhja -peraambacana
de navegseio mande transportar eom passagem
de pida, por conta daa gratoitaa a ese o governe
tea direito, para o presidio 'eroaelo de No-
ronbs a Davfd da Silva t ^L\mPr Virgilio
lavare* sj Olive ira.Caiaaa sr-ea a a direetor
do presidio.
ExrsDiaTna do se. secsetaaio
Oficio |
Ao Inspector do tbeaoaro provincial. O
Exm. Byiresidtnte da provincia manda omma-
nicar a \. S. qae o Bevd. regador da cyinnaiio
pernambsesne-, segando participoa, desigeoa Se-
bastilo ata Siqucira e Albuquerque, ao* termo* do
art. 190 I 3* da regiment pire servir de monitor
adjunto a aula primaria duraete Lnpsdimeoto do
eflectivo JosTeixeira de Si, qatTso 1 de corren-
te antros no goso de ama licenoa. .
--------e------------
DESPACHOS DA PREflIDKSClA, DO DIA 19 DE
ODTDBBO DE 1887
Dr. Anbur Eaperidilo de Carvalho Chavea.
Satisface a exigencia do aviso do ministerio ds
marina* de 27 de Setembro oltimo.
Aogoeto da* Chsgas Monte. Informe a Cma-
ra Municipal do Bacife.
Peillen BrothersBemettido ao Br. ioipector
do TbeeoTJio Provincial para mandar tfiectaar o
pagamanto, as termos de sua informara o. 899
de 15 do carrete mes.
Joa Tbeopbllo e Marcoliao Baares Ferretta.A
Tbetooraria de Pasends iaforms ja ter sido requi-
siado a crdito piecisi para o pagamento do*
lupplieaale*.
Joa Bb-iro Fonseca Braga.-Providenciado.
Joaquim Hara Radrgaaa de Aodrade. Beque!
ra ao **. direetor do Arsenal da Guerra nos termos
do art. lt do r -goleanento nr eH8, de 19 da Ou
tnbro d* 1872.
Maeoel Gomes T"eitoes.-Informe o Sr promotor
publico 4* comarca de Cimbres, provideeeinJo
no que lee competir.
ManaCavalcaote de Albuquerque Bocha.Bia
sendo aa mea eom ordenado inteiro, o entro eom
metade somonte.
Raymunda de Lona Preire.Informe o Br..viee-
provedor da Bastsa Casa de Misericordia do Re-
cife.
Secretaria da Presidencia de Pcroamuu-
oo, 20 ds atubro de 1887. t.'
O porteiro, ,
F. Chacn. -
Secretaria de Polica de Peroambato. -I." sc-
elo.N. 940.Em 14 de Oatabfo de 1887.
Illa, Exm Sr.-Camprindo o despacho par V.
Exc erando na reprnentacia annexa de Min:it
Joaqaia Trevas Marinbo, lenta) a diaer a V. Exc.
qae falso -qu ; o reqlamante esteja sob a menor
amcacs por parte d elegsdo de S. Loorcnco ds
Matta, esaxaraa* j expasa V. Ex;, em mea ofi-
cio de boatem. sob n. 931, para o qaal pega a at-
tencio de V. Exa, a quem Deas guarde.
Iilm. eSxa. Sr. Dr. Pedro Vicente de Axe
vedo, mol digno presidente da provincia.O ebefe
de p lica, Franc'.ioo D*mmgmn Ribero Pianna.
Secretaria ds Polica de Peroaabaco.-l. sc-
elo. -rN. 831,em 13ds Outubro de 1887.
Illa, e Exa. Sr.Cumprlpdo o qae V. Exa.
deteraieou era oficio d: 1 di correte o bem aja
S'B rm deapaeb: da mesma data exarado no Se
Cmara Maaicipai, c,brindo um telegramma do
aacal de t. L ureneo da Matta, que aqu jante de-
volvo, cavi o delegado de polica do logar qner so
br* a pablicaclo inserta os Provincia de 29 do
passado, qae mativoa aqaslle offieio, qOer sebre o
referido tolegr**n.ms, anauaeiando urnas imeicu
a intuitos contra o liberara d'allL
Ua Sr.Trevas Mariuho proesroa-me dass ve-
so*, dingiodo me tsmb-m telegraaitaas de effeito,
eom reclsmsooe* de qae (ora victima de urna* ag
ressos*, sem determinar tacto algom ea qae se
bta'Mse. O d comento qae jante em original,
um aiteataeio de 72 cidadios, alguna dos quses
rstrangeiro*. de, recanbecido eoneeito nesta cepi-
ta!, iQttshriliTT a eonfiang de qae ieve costinear
a merecer aquelle delegado, cabando-me accres-
cenlar ojee peraute mim em dous oficios em que
explica os (actos, fica f.-a de dovida que anda
deata vax as aecusacoee dirigidas contra as auto-
ridades policiae* tem pnocipalmeote par baa* ial-
aas informacoea.
Deas guarden V. Exe. Illa, e Exa. Dr.
Pedro Vicente de Asuvedo, aci digno presidente
da provincia O ebef de polica, Francuoo Do*
mingue Rodnqutt Vic W
Po
de
V.
seepartleo da Palela
2* scelo. N. 963 -SecreUria de
licui de Peraambaoo, 20 de Outubro
1887-IliiD. e Estn. Sr. Participo a
Exc que forana bontem reoolbidoe Caaa
de Dateocle os eeguintes individuo*:
A' aioba ordem, Jlo Negreiro* da
Silva,"rindo de Olinda e Serafim Martina
Doarta, eete por disturbio e aquelie por
crine de ierimeoto* gravee.
A' ordem do subkl^gado da fregaezi*
de Santa Antonio, Benedicto, eacravo de
AaWmio Joe Pereira a requeriuiento de"
en eenhor, Pedro Gerallo dos Santo*
L na, Gabriel Ramos Birboia e Maooel
Sslustiano Ramos de Sousa, por disttir-
bioa e offenaaa A moral publica.
A' ordem do do Io districto da /regu-
ia ds Bd-Vista, Jola Simplicio, por dis-
turbios e offeosea A arferel publica.
A' ordem do do 2.a districto, R .ymundo
Isidro Pereira, por disturbios s offsnsss 4
moral publica.
Partioipou-me o delgalo do termo de
Olinda, que hontern por volts de 1 hora
da tarde e no lugar Corva da estrada nova
ae Beberib?, Anisiu Soares Ferreira indo
ao lugar Fundi visitar a ama amiga foi
ao regreesar para aaa casa detida pelos
individuos do no mes JoSo Nogreiros da
Sitra e Bernardo Joaq)ulm da Silva, que
procuraram obrigal a a tomar banho.
Anisia resiste e corre para a casa de Je-
suino Tavares do Barros, pedindo socorro,
este a acolbe em sua casa e mandou cha-
mar Raymaodo Nunes da Fonseca, cabo
Ao carpo de polica e uoao*aadante do
destacamento d*aft7^
rer aquelles individuos tomando de Ber-
nardo ama faca de pontePcom que se aoha-
va armado; e quando tentava fazer o mes-
mu eom Jlo Negreiros da Silva, foi por
este aggredido e farido gravemente na ca-
beca eom amscete, sendo a final preso. *
O respectivo subdelegado mandou pro-
cedes, s vistoria no offendido o abri o
competente inquerito sobre o facto.
O Dr. delegado do 1. districto da ca-
pital partioipou-me que ante-hontem o ci-
cladlo Antonio Meneo Oordeiro da Gua-
rni, na qualidado de 2. supplente, reas-
sumia o ezeroicio do cargo de subdelegado
da Magdalena.
Hontem, As 6 boraa da manhl, foi en-
contrado na porta qae < entrada para o
oonveoto do Careo, orna pequea caixa
de papello contendo um feto do sexo fe-
minino.
O subdelegado da freguezia de Santo
Antonio fes transprtalo para o Cemiterio
Pablico, afim de p.er inhumado.
Ainda hontem por volta de meio dia, e
no armasen) de Alfonso Baltar, sito ao
Caes da Companhia Pernambucsna da fre-
guezia do Recife, Jo&o Francisco do as-
cimento conbecido por Joio Pqucuo, ferio
a Antonio JLiuis trabalbador do referido
armasem, qae por sua vez ferio tambem
so sea aggroasor, pando-ge logo em fuga.
Jlo Francisco do llaaoimento foi vis-
toriado pelo Dr. Estev&o Cavaleante, que
declarou grave o ferimento.
O subdelegado respectivo tomou coche-
cimento do facto, fea transporta o offendi-
do para o hospital Pedro II afim de ser
medicado.
Participoa me o delegado do terme de
S. Joa do Egypto, em cffi.-io datado de 1
do corrente, qae e requisiclo de delegado
do termo de Gravat prendera no dia 18
de Setembro prximo lindo, o indivi iuo de
noae Jos Alves, abi pronunciado era ori
me da furto de cseees.
O delegado do termo de Villa Bella
communicou-me ter no dia 6 do corrente
aberto O inquerito policial contra Joaquina
Tavares, por ter no dia 4 tambem deste
mes e no lagar Santa Rita do referido ter-
mo ssassinado a Manoel de tal, conbecido
por Manoel Caboclo.
Deas guarde a V. Exc. Illm. e Exm.
Sr. Dr, Pedro Vicente de Asevedo, rouito
digno presidente da provincia. O chefe
de poliJ*, Francisco Dominguet' Ribeiro
Vianna.
Thesouro Proflnclal
despachos do dia 20 de octcbbo
de 1887
Menoel Cruz & C, e Rodrigo d C De-
ferido, ficando irresponsaveis os snpplioan-
tes pelo debito anterior dos eatabelecimen-
toe n 1 B do becco Lugo en. 39 A roa
ds Inperatris, visto provarem nao succe-
der nos meemos estabelecimentos.
Joa Augusto Fernandes Pinto, Folippe
Pses d'Olivcira, Braziliano Augusto de
Mello o Msnoel Hermillo Fernandes Pinto.
Certifiqese
' Beriet d C, Rere ir a Oaroeiro & C,
Manoel Joaqoim do Sonsa Montciro, Dr.
Antonio Brano da Silva Maia e Thomas
de Carvalho d CReatitaa-se.
Manoel Lopes Alves Ramos Ao Sr.
contador par* conheciment e ao contencioso
para avrar termo definitivo de contracto
de arremstaclo.
Cootas dos procuradores dos feitese das
15 s 18 partes de lotera de Santa Casa.
Approvadas.
Isabel augusta de Castro, Franjeaos
Forte de Laoerda, Antonio da Silva IJlo-
rencfc, Antonio Paulino da CoaU Figaei-
rfl, Libirato Tiburtipo de Miranda Ma-
oiel, Jlo Pinto da Sjlva, Cordolina Ama-
lia da Paz, Francisco Banks, "Jlo Gui-
lberme d Sobrinbo, Antonio' d Vaseoncel-
los Florencio, Maooel/Tavjres da Costa
Martina e Sisenando ftario Rsmoe. -In-
forme o Sr. contador.
Hopry Forster d CEntregue-ss pela
Antonio de Paira Ferreira, Luisa Lsu-
rinda Marques, Domingos Jos Avila, Jlo
Rodrigdes de Moura e Joaquim Goncalves
da Siles.Haja vista o Sr. Dr. procara-
dor fiscal.
Jesnatas Francisco Collares Iodefen-
do, visto que do julgemento de penhora
simplesmente nio resulta o que so preten-
de provar.
Jos Antonio de Mello. Redita se,
sendo escriptarad o debito por falta de
verba na Jei.
ftecebedorla s-reflaelal
DE8PACH08 DO DU 19 DE O0TBB0
DB 1887
Crispir Celor/ie, Joaquim Teixeira
Bastos, Manoel do Nascimentar Pontos e
Josnrrs Mara do Espirito Ssnto. -Infor-
me a 1 sec$io.
Antonio Luis de Oliveira Figueiredo.
Certifique se o qua constar. -
Maooel dosSsntoe Fjlclo. -Deferido,
eom relaeio ao 3* semestre do
exercicio em diante visto aa inforsasvcSis.
Jos Gonfalves de Oliveira Monis.A
1* scelo para os devidoa fina.
- 2C -
Gailhermino Rodrigues Monta Liaa,
Antonio Jos de Abren Ribeiro, Msassi
Joaquim de Oliveira, Viova Goeealves d
Iiorega, Lorega d C, Oliveira d Prac-,
Z?ferino Valente dC.eJ. C. l>sy d
C.-Sim.
Jlo Goncalve de Soasa Bserla, Asas
nio Francisco Xavier, O. Mara de Gas
mloj^Bjsja^^aaaA^oanniaa Aires 4 C.
d O., a Jos Sea
res Lipa. Informe a Ia scelo.
Antonio Juvenci d Siqueira. Jondea
eonbecimento de quitaclo do importo rea
tivo ao 1 e 2 semestres do corrente ex-
ercicio, afim de serem attendidos.
EXTERIOR

eef
Correspondenela
Pen
PORTUGAL-Lisboa, 7 dsOetaara de
de 1887
Em observaocia do art 3120 do >
trativo, publicara o Diario do Qovtnto
do governador civil do districto de
vocsndo para o dia 16 do corrente ae i
cleitoraes do municipio de Lisboa, al
derem eleiclo parcial para i evaal
se venadores da cmara municipal.
O nico coacorrento ao eenenrso
governo para o privilegio da exclusivo de i
do pspel sellado para a eaisaio de esa
lotera* estrangeiraa foi o Sr. Antonio Ignacio sis
FooMCS, a quem este exclusivo foi adjudicad par
10 anno*, sobre o rendimeato de 88:8001 ffertea),
gar.ntindo o arrematante mais do eioeo por cenas
no* primeieos cinco anuos a des por cante sea ae-
guintes.
Quando baja exefaao do rendiaseato qse
de base para o concursa, ser- todo pace T
to. a
O coscaran termioou no dia 20 de I
timo e o contracto j foi ssaigasdo.
De fot uro, s o* individuos astoraados|
jacatsris de exclusivo e qse previas*snts
depositado 15 contos d ris (tertes) aa i
dos depsitos, poderlo subdividir se '
cimas das loteras estraageiras, aasdeea I
seres pnnidoa coa a multa de 3031 e s
slo da ta renda,
Ea Likboa eontinasm a abrir cela lea ae i
biataa Antonio Igoaeio da Fonseca, Joio i
da Silva, Campe! A C, e D E. Ooeveise I
No Porto, Caatro, Canba k Borges.
Deve regreaaar brevemente so rosno a Br.
cooda de Castilha nosso consol geral ea Zt
bar, por cosaelbo doa mdicos, porqaanto
dstincto funecionario a lanreado esaripsor loen sana
all chegou teve ama dosaee grasad* ajsa ase m
costeado a vida.
Diz se qae afim de torssr saeeoo pt soaso pega -
meato da contribaico de rende da aaese saefias-
cionario* pablico*, hs ids ds ibes ser nesMSd* e
poderem requerer para qs
deajontado mensalmente nos i
Hontem sepnlton-ee o Sr. Jsdo Basa del
professor jubilado da Escole ttnaal
Tmht a gradaaclo de capillo teneati
Entran para aqueUesestebeleciacstto i
em 1853.
Era um ciracter bondoso e nanita
Era adorado pelos escudante.
Teneionavs vir prximamente a .
nente escriptor Camillo Caateito Era
de Correia Botelbo.
Nio tea fundamente a aotieia [
differentes jornaes de que alo seria I
feito o contrete feito pelo Cmara ""
Lisboa pora a iUuainaelo dt cidade e da
cara a antiga coapanhia do gaa pasee a
menos eom a soa propoata de contracto da
hora.
O contracto feito pela Cantara
Lisbs-i eom urna poderosa ti apaabia
aer aeaigesdo n'aa dos proxiatos da* e aa
vio come?r brevemente.
Referem algans jornaes qee vai
brevemente no anudo rrriea
Extrt daqui a alguna aeac
Sra. D. Mara Pa de Caatse Ps
do fallecido empresario do taaaetro da S. Cartse,
Castro Pereira. A futura deaastante seseas aaa
esplendida vos de contralto e ferauas. Sea
tea ainda 19 anno*.
Esto despertando grande ladeases ee pa-
blico e nio meno* enthatia-mi no exersito p-rte-
gaes as manobras que, esa s aiasttarii de 8.1
fl-r.-i e do Br. Viaeoode de 8. Jaaaarc, asi
da guerra, ae ho de realisar no daaaaga, 9
mea, n'um doa ataie
boa, o Sabugo.
montos que tomam parto eos i
coamandaote at aos acidado* todo* j
am brilbsnte xito.
Parece qae o tbema do exercicio de i
defesa da povoacio do Saboga. A
fanteria, que constitaem a segunda i
xiliario aa forcas de engeabaria se i
de triseneiras e ostana obraa de fjrteeaesa
campanna indiipenssvVis para sastentar a defesa
daquille ponto.
A primeira brigada destiaada a*
poatoa avanesdos.
A adminiatneto militar, jante d* i
ral, tem ido ineasaavel paia -
tropa* e j tea eo eaaapa baa
disp.stos os preciaoa vveres, qse asa de i
qn alidada.
A* br igadaa deven* aarrhsr aos e i
doa respectivo* gene raes e eas
dades tcticas de esapinha, e
campo, onde serlo esperadas peto
visito, ao meio dia ea poeto.
Babea de qaarteia aa 5 da
do (8) depais do rancho e faaea es i
ranchos segu ates : o priesa ro ae I
o segando naswabi de 9, antes '.
tezoeiro depois da revista gerai |
mandaste em chele.
As tropa* biv*XAm-peta toraa
A infantera ea linba de brigada,
lometroe 90 e 21, a artilsaria na i
vacando entre eata e a intentara e ,
TtAo. _
A ca vallara marcha esa expiosseao-at
de R^ro-Pinhairo, onde asases** i
ioimigo, bvscaodo, e, logo qse oa sa
doa assigoalem s preaenea de iniasigo,:
unir-se A iafautar|a.
A tonda do coaaandsate ase
accia no Alto da P.edade ;
meihorea posto* de eonoarv*
mina a maior parte do campo da i.
Dia-ae que depou da aceto adsAww se as i
ia campal.
A reviste a dase bngada de I
ae baje A* lf^oras da saanal ss Aveesds de Li-
berdade.
A'a maaobra* da diviaio
eiaaa eatrangeiro*.
No dia .. b*pia-*e
.
Bais pittoresooe arradorea do Las-
Reina grand* sniascin sea iss-
im pirte noa eoarcieiea, ataads *
as bi-
aa V


^lO
'troamb
?w \J% **
I 'lli* ** J.
r*v IIC
i,, V...O.HM j4a8. JaBWtlO M C.p.11 do pt
lacio deMcatarfcl, Braba. WiwMMk*
Et^34.im,* ** -*
., d. 8. Jeauano, epedrabo lo general
Jc*4 Jcaqua d Cauro, utatotro ds lutado bo
"Imitaren ea Lcodra Sr- Tiowi'tt Stolb,
balo da 8c. Dq*e d. Saldante Q ftltoeid-
tonteo) e do Sr Coede da Canaota.
No da 4 do amata paoeeot ai a* eeai
Utio OccideetaJ, (Praaw) ttraBMpli dosia
toa nortea do V aerqee de Peabel pan o Ja,
sigo qoa a Sre. naqeee* *is*a a tesa i
o p
aura do tell tcite i asi d'aqeeate illottre
to petoaminto (-i aaaa graai
Coajooeaaoecit
peeeoai da _
jia, a qae eniataao a* 8 boa
precedida da una auaea rtaada da reooiea.
Beataaa patea 3 hora a avia da Urde ta
bao da estocie doa ramiaatoa da fcfto do Norta
Lato o feoeril do 8*. Doaagoa Caatoee, eeadot
ai. opatoatet adestra cae i miiatojdette
srac, qa* Ulkcata ea Parta no da 27 <
feoaebe, titeo por laaa parcahee *
mm a-ap:-- poc aaaa barbada ea a
(( cae padrea px oa oScioa ao o
Fi.m-anait de 80 coro*, cguienrte par ya
o* taiga do- fia***
oaa.panhtrs.1 o fretro man da 150 earraa
p
ai
Soi approaed o regulastea
. Baase** a eofartece da
nei-, anca -- ;- V pceearadar (****
ente e faseod, a eompronie de arbitra
para a aveliacAo doa valorea di fabrica da
pde Liaba a Bngtniiao da Porto. J4 tu
i a ajar.-*! pak go atoo ca arbitro qaa ato
areeideolae da* aaaa umuii tegiatatire a
i cavaibeare* aba a aa te ouUocadc*.
Na vege qo deixse a aorta do eoaeaaberr
lotease .Vaga dafiatar, fui aianii sbr.
fsolosTaaU, .Sai! ifiii r de erase** tanta da
eeeola aera*, nunaaataat d. naasaablt do ea-
sZho d. fcrro'TlioriugSo (IaiU) Parts-
*0 gartrso, segando-te* dectaracia catbagori-
eatoaolu 4 n aaoaoi da Sr. Car** Testa.
_ O grande iaii li pertagaaa,celobra boje no
aleuio awcoaice exequial tolemoa* pelo tea falle-
mMgti-meUeo ejbalaeiro Antonio Aogaata de
O templo ea:A rieai
Sao ednitlsdae aa tesfaor** daa familia* doa
aawini convidados a tas bem, para repreentarem
a iaprenaa aqaellea doj .realistas filiado* a ua-
.-.

' Tea tornean aeeiaeoto rijaeetate eg-
gseeeiro ea toda a irepreoaa de La boa aoatra o
eaateol patriaron* de Lisboa, coa oaoapalt da aa
fea fel, lrg.tiu.au A $*&* par lar aaa aa*
^- ------------------xc-....<. e> Oaagra-
aaaa da L.l*boa para, celebrar axaonie lMa
eeji|an elaa de ata. fallnn araaidaaM o
ni --- Aateaia Aagnato da AguU.
O aaaaato da iUaatra pratarta da ia>j*ln-
tlinir '--------'------------J" *** ****
MNaesa qa paia Um anddo lina be, tea-
Oapaia eaU prabibicio, feadada ao aaa pareea,
a'aaa eneyelica de Soa Sandade qoe nio oblara
*aaapo baneplaeila, a attaaeata uaali adiatnha,
aaaaat* o> aliir do fiaade eatadaU fe aerea
fc de tJdoe o* aoffragta da igrea calhoteaa aa
aw toawa parta ato ao a prior da fiagafl a
bacUlabe', da eapetai, *nae naaioa aatroa aa-
*, a ecol e boapitae aaa eieaptmr oade
O paooto alfaaraba aoataata ta e rago*ija-e ci
do haga, calado, toa ata M_
1 atea a nanaUva* puderic*i da aa
f-iro e jareail de joraeliataa iatatiajarai* qaa
rere derairea aaeaaeaaoaa de Waco aranca,;
tro doa proprio* afaaMa, V**s**^*~* .
as aaaa laraa gru ptrit, para atarea proapto*
lago ao rtmper da aaabi para aotaa eacayaooa ;
saga a aliiiata), par aaara aata. amajtda t*
*a rata,*
a*ra baauaa
ar-ae pr.aaaa iaiaaiife, proreitaado de*-
cnvalraado aaaa fcra muiculare*, ao pasao ojea
eoliiraa ata* eapirftor, aqoelte prqara amado
da tqaeaja trabalaadorea, de payieaomia aper-
u, aada, iatnigaata, qoe i-rtara no* divor-
aoa aiaatro* da aaaa oflk-fea, riacaboa o ategraa.
Jaltjua aaa a aait tira a agrada**! aeroaQao,
ma ufas fr...... aboae^oa aaaaateira qae,
ioaad a*aaida, rkanrl*aaajj-M ra-
jlli ili liaifi idr a ptis aaa^aWaeti vidade
fcyHn.iriaa, aaaala vida da trbalas de qoe ella
a !,--1 a da aa aaaa) pasto
a Lix6>e pata
parto artificial, _
aaa retcate ra aw garrea de aoa, Moeoa aaaa
Baase eoao a* foataaa a* tabcla* C eagaaio; ao
da teirninta i frata doa pr*atoa ao paJaao de
Cryttel. 4 Braga, ao Saaairo ao BoaJtaaa, a tad
aaaa qaa eaaa reg aettiaaitoa a raargiea tea
ifpr^A* psis aJegrar oa oaos do ebtia do EaU
da a da rae real Sailia aeranlbad., qaaai tto
hflsea, a trajea uit.aat.Ji a re
edoa atbiee
ra a aerrir Iba
riata a a> Altawa ^Baabaea
bsMa tsttattaeV daai laataa,
de clbtt eoa-
ao'
dafeaaraa geeataagiaa a
aa toalbae alraa daa LatmtV
qa a rtaraa aniajaiaaaj qoaadj
rida, a aataio aa '
totea parta 4o paraaa da Mar
ota a idea aat dalioiaa qaa aaaa
atoarlo goaaado aaa aa arur, 1. dtatro,
a'aqarlle 4> aberto, qaa o aleoraa
ao>a!
Ilat,aato
Foiga a rejebil por
INTERIOR
(Da
f-M cbeeiad.1 be pooeoa
e ato laa foraa irregUaa taps-aa
i aoarae raorbraa affragieaque
igeja prattoa aa grao-atatra da aaaaav
Pareoe qoe o Rrm. prior tl'.egra Ur aqatUa aa
aaaU aaaiiada. maU a aaa igr'j qnaada to>
stoatao daa obra pabbeat.
K, eooeideacia not-te, foi ata a aioiatri qoa
corro* a aabadme ejoaedea aa vgrja*,
< jettoatato aqoelk a enea a igr*ia> rrcoaa
aa>at'tca aaVagiot >o- aaa ala.
~ a -__*.A aa m.a UVeaff*
oa>or aaaaia
UUaetdoa.da
!
faaba aa
tea ee falto eteqaae ailbidiat
d* aeotona. coa aa j iroai dje h
ra.
ato a&Wro do patnaroba da Liaboa r%i proco-
aat, per parta do grrerao, otaaidaa aaaiogae aa
ear toaoa, ba ano o aocio ataittro 4 jaatiaa
eer'htirT MoraM de Certalboy por ooaaaiio daa
tj-e.ua f4iua q Liaboa aa calibra atoa
italiano cande 4 Caroor.
A porUria eato e pedida toa do agora r*pr>-
atorda p direreoa jaraae. ^^
D. te qie a caaar aaaieipal de Liaba aato-
ooCe a 'irreja d Sn".o Antonio d 8, qoa o taa,
t>ae>a4*aa-Heioalidade a loniara, aera aetle
teretn eekbredet ai rxeqaiaa pir alma do Aata-
a Aatraaco de A.-oiar.
. Weatacaarpaai, o j*roaea d* tidaaaa part -
4o, con alai* > 4 laaaagaa
'aa liioaa mu>iii ae pxnareaa de Liaba*, nio
eaotoMo, re .it-j, o* p;ruiijo* refutada* or-
g*V de t^baaeta.
f Piian b pato qae a* eaoeaea aaa |
abata oa a partida al erara >otau qae
jagar S* i, uto*, aa iodifiereoaa aaa qat o
raras cxa> ara-ille Ia'1 ?*e*4ea,
eaboe a cato m -otnotectiuijuto jeeaitMaa. -^
Veaaaaa oa qae ir qae ae telhaa repablicaoaa, Uabaa aaa
a e ao criajoi*. e talvea aoa ajajta rateo,
dato ato O^erapbta, qaa teodo tolo*
ao ata atoaaca da prta'ar aaleaaaaiaa bo-
4 eaaioa aamoria do tea prasUnU aa>
olieitar liceac* aedaatoatica para
de laaaaaii a e aoffragioa peto **o eterno
,m tu, ior iaeo qaa aquella corpor.cia tato* rila
aa mm',w* Uanrdatoattraeo.t palitota* aaa rtb-
itn, albeaa ara tea eututoe, 4 aaa Ia4ato A
aaa atoada para a taapUtratalT t----*
' leu opaario tea tida eeaspertilbada por aniu*
a.i cibolc e tea-ata a Daa* ; otee
qaerea, aa *at4 aa babitoa travdapM* na-
tiar eaapre o profana aa agrado aa
boato per talo !
A-qoaJ
IVi toeared>i p*. > goearao de
brigadeiro D. Iaidro Viliarioo, qae ndigta ea
iatooo. U Fa* gafara, felbe ata oa aasaaarle
,r a o ata eaoteo *>*
O govoroe paaagaaa epatora-o d* Porte-
an tos tandeo da aaraadnr a alo *abao4*
5 aaa daa* aata qae pealo do
Si ir. Por oltoao, o .imaiojupaai
|uea oa nario do eaudo para
oT-ra*.
A iapreaaa fea alara* pos aa reatan a eaat-
a, aaa aat eaigradn aat abata 4a beea-
r>4*er coapellido e eabar ato baatoto
ala be afee* 4a
atoa arrwaaaae
Paree qoa al- tai,
Mato tflarto* I 4- lmm mili 1i itohgto-aa
4e taaer, deraa-lbe o adata-. /Tas** aelber.
- Acaba de aar pablhta* alai toare o reeru
ajatote aaaa patlaaaitor. Eeta toi- eetofeilm o
aneo peeaaai o ubrlaatorio pera aaaa oa oato-
Zm Liaba, par oa, a aata
Feeeetvee coa etilo a ibiearo da2V ilaft.qae
a adtaiitaV de La i a de do
eetroe tbeetrui
bita.
A toeaar de D.
atottoHaiMta. O
4 2p ce 3t
bargtotaaa aoaotto aaAbto,
Mibtol>rilainli
ra eca qer,
aa norte do paia a* tea regalado o Porta,
Jalee Braga.
BBaf0"- ** parada*, da praiaiw
balea 4 aaa aa atea, do gjraadiltt, a*
reportoge bjperboliesaaata loe
ito, 4 l i illajt eaatoaa, da
gajaa, 4* laaagaiaala u>a?aitai, 4a riaitat a
Ceehsleas
Entino TedmicQ no BrawU, peta Dr.
Tartroioio d* Soasa Pvlho)
{Continuaba)
Do* divereot ieatitatoa agrieobu
proTineia* e aa capital do imperio, tob a
ieapirasso 4e 9aa Magateadae raperador
faaatojsBa ca lagaltistdi: o Iapertol
loatato de Agaieaitar* a o Iapeeial Iaatilato
Babiano de Agriealtara.
0 Iottttuto Plnmioente, para enj faadaclo eoo-
triboi o aagaaU aonircb* coa o relio* daaa-
btode lOftOOtA a pera o qaai eeaaarre eVatodo
a astoidi* aaamat de ia:0004, alea da tos a
aa eargo a coneerncio e o aelbjeriwtnU do Jat-
dia Botnico e da Pasead* Noraai, eraos na aa-
deU Aajto Agrlftst, qoe tea axgsa ponto de
ae toa ti ai ella eoageoaraa qoe bo.
a calcar-arta a aoatos de Pe*U-
lose, PeUeobarg e Wrbcii, estos philanlropicoi
inieiadjrea da grande idea qae to ae tonada tro-
ote tea predudsas-lirr Ooafadaraei} Bblre-
Etta ayl*. dsatiaa 1 j 4 iastrsapin e aiaaiait
prsaatiooal agrcola de miaja na daasalidoe, fol
ooraaeau reergauitade ea' W de Monmbro de
MB4. fUMtg*r*toeoa'i7 elaasta* rto aat asae
re ettingir aaestosaro aaa a i, al* Iba poraxt-
tiodo a exigaidaip dea tea* roaranaaeaaariea
augacoul-o. Tea proluaiij bont riaitodo
para :tunr qie e tu* orguiitaele ea licalda-
to tm qss asaora tAi ta* peraiNaa produsir
O tes prograaaa i o tegaiatc :
Ioitruogao pnaara
1* Lcr, aacrerer, graamatica* cajigr^pbia.
2* Qaograabia.
3* Raiaon * Catatoiitade, coa ipaatoli todi a agrieolo.
8* Ujatriaa. V
9- Bjetsbo fiassr. ___
1* QjohihaiaeS aa tostosaiitoii eaastoe a
daa aaabiaa detlinadet a beaeficuar o* pcadaetea.
2* Moipalaoi> para preparar ot toreaos aJa
de recebar a* ealruras apropradaa.
Trato auto 4o* icgatota, dtosto a toa ger-
ieilli asta eeeaplalo atoteerolriaaata.
i* Coibeiu e btaaficnaenn do ptodaoto*
6* BetaJj* pcatree* aoare ee eetrsar* o adobo.
6a Trataoteeto d etttaan Jateeerlrm e tes
melboravaato.
Mupln prattoa* aobra ee aJiaaatoe
H jrttoaltar*
1* fttsioe pratico* obro o* tceido eltaeotarea
do regatara, aeae orgia e (boeeoM rxaaectfras
Bas'rtto, pi4,laalto, atrrgulhi* oatrat
c^racoea propriat 4e borticultura
8* aaoo pratico dejarrtittgaa, aabelUiaaeo-
to de ptrqoat, dreaegaa i^gaoao.
3' Manca.
4 Oficio ap.*opri*-oi A Jaroar; iirreJb ira.
piireiro esxptatetro, i roetadS os aiaaoo.
Patee etaatsato qaa oasiucu este |ji ag aaaa
pea e baa ealtebir Uto a aaaa do bieeicia
qae ptolaairia o Vario AajrriooU ai raate oaUo*
eeioe de acedo, aei* liaerdadc d* anriaento, de
asas a peda ettoa'tor a aa asatas aaaa hai-
udo at vaaugsaa 4o ates da toando, e pro
parar as* a^-rade o petara ieieibgantea e
inetraido da qpe a noeaa agricultura Hit precia,
para detrabaraoar-ee doa aalrt qoe a obaraa
Un atobutoueateto qat entre dOj teabent dhr-
tribue, a par do tino profiaiiooal, e taotruiei
Literaria a eetoadasa, 4 4|rlJ da Mbsbm Oe>
ralidoi, e carga do Miaatem do Iaperio e cre-
is por decreto o. 50894* 24 de Janeiro di 1T74",
por iaopbrad* petrotoea iaieralira do illattrao
dr. eaeetbciro Jeio Alteado Corma de Oirtsara,
aaaoa eeeeat estadialit, qa* aelhar toa ooapre
beadiiVi, coa rerdatoira e clara intoicao, aa ae
eeaaiaadea ac'.uac do paia e usa atpirafde fu-
tora.
laaagaradoa 14 de M.reid* 1476, aaa 14 oda
eaeeo, eato eayle tea p reatad* dea i* eeU epoeba
raleraattoaiau earrieoa, aaaiuiado ea aaa gr*>
ta deate nitobeieriawi
sea iotUtoidor. Aqsel
qaeao* operario* qaa
auwtoatli> iotoreeteat
dbu recenta o Atylo
id a TafescA a a
trs4a Iaasaeia Das-
Coas* O'Ea o illoitre priacip qa* (lo aatigoala
do* tarrieoa tea pretUdo i ina patria adoptiva
fnaseedt ata arianiro aarla oaaaaai a por ea
prstiea a ssa atorados intu toa, aa eio a eda-
teoio otoral rrligiota, lattesejH ^aaria, a
tMjtrutcio MOmonal e u eumo eS-Hh d m
iteetaJtau de ambo o stss-H
aagsrass o atyto s 18 d 18M,
fl atoeeedoe, ea asa** asa] m su as
anu O prograaaa 4 raaia i o agaii
lilil eepi i pr mi
V Koc4a de uuasi, Nm aftiipaalit 4 ida-
aaj
Leitora, eeerrpta, ojcA^i eaeaaasa de graa-
aasiea, .ritaaetir* jitoea laitoto, 4atabe
afeaer, eetatotiaao da doetrm csrteef.;
3 Onaaetln eietoatl, etiiiitoasseanoo-
eiaV, estllgrapbia, alastra eagreeto, latimli da
gaugiapata, ebarograpba a at^Ba Breen,
tr>co de bygieao prirade e 4* eeintate e eoota-
bilidada-luaattirn.
Agriesltora pratioa
esas sos lefeaeat
i a beaefieier
! ManipeJevoe prattoa para preparar
reno, ala de receberra a* esharae a
!.(!
sgranoee
i;
abade asa
eseesfroi rROveto
todo*
ajee
4* Braail.
ara pobre* enano* dapretogida* e i,
e tio ao depoit rrttitoida* i
da bees, operaroe a arttou*
riato eoatoi, eraades aoa ae
coe pratico* iadiaMotareto, apto* pasa
eolleeaci't qae a pe* a ealro aa oncea!
oelfrra da oeteaidade. qae i a eacoto de
Das ig r^tlM T^sto* de Jessira de
Un e a. 61104* 17 da Caico de 1883, qae regsa
aata esealleau ibfitnlala. actaataente lo a ae-
toaa i I H"i i ITT riiiaft liir Ot. DaaM ee
Abssiii, r*V4a d qa* ate) knniiaa 4a eaaa
abran ge :
I Taa.....yin iwastila iln 1' i 1"aiii v
3. Asebia elaaSeatir, geotortria plana e atoca-
oiea applicada i* artea.
Hatorla a
A* Maaias resal b
5 Dinebo etestptar.
-6* OyawatCtoa.
7. O oes :* aitbaalej 4* :
Alia: te.
Kaaederaaifer.
Bapateirt.
Mareioeiro e eap tibe etc.
Carpen* ara.
Letoei-o.
Alea ateto, aaada e ragalaasato ea riger, d>r
ao atriadee o aesa* pratico da agriealtara, p
qae ale ee te
eteioe
84o
artoaento preda sea tossasTue dcata aatorasa 4
realaasts aasira qss ostro*, per etts aaasiado,
oto es tosasss itaad as corta e aaa a'tteei,
aa prora 4a eeaaeaaS*s psbliie qae reto latit-
faaar el o as ato fu peiiioa as a tala**,
actaalac&U Balada a* tteeii 4 800. teodo
qoe ato 1888 era da 1W o de lass a 1884 de
Atara aa oaeisaa aaln pala ragaJaateae
Isaeetoata aait, dride a raararal aaltoitojde
aetiridade dr actoai diraetor, aa do ptottei
Miro a I saluda.
Mi* paturrano aojante ata dentr aqai asa-
ilgsaitt ostia* iapreaaio qss as* eaatcs a risa-

falu de
feriar
toi
4*Ool
6 Eatuio* praeos eobre ot ettraaae *
afcetoebste
L* Meeia pratica eobre ot
se, tasa ihaialnt. terrieo qss te pode exigir
derie e abasase asara aseaaamrfe;
2. Trateasato doa aeamo* aaimtra, rasa a
peas, dtouuotooo prererrreto ata esttebariea, re-
dto, gallrobairoa a otraree eoapatinte*toe ansia-
a**r-
. 3 MaffaSrsaento da rao i;
4.* Aproreitaaseato da ettiouiet saianss,
Hsaesitara
1. E.tada ptatiuc* abre os tccrdo*e!estea>
tesa de* repasa; san eagto e faneco r
Tas, .,
i. Bnxrrta, pJa, osete, aaigattia e
opa rc9a ;.-
.': Eoeino pratico de j atento de paqaa, oVsssgea sirrtgsaaet
11* obra feto ora e qee agora comee* a frae-
tifi fi, tertatocid* peto tetra rinseaate da man
gasiutu tsstbasatot, nada diremo, limitan-to-
no e f aaer aqu os asi ardentea roto* pelo tai
pr igresat, peto Ha e*oserr*efto, ptra qoe alo to-
aba, asa atoas tonottrvae teoteHiante*, a rida
uubtia da rapas do Danubio. Qoe ella per-
dore, trabslasoda prfe engrtndecimcneo da patito,
qoe ostra no 4 a ees, miasin, apete da epperes-
cat modetut tebqee a uuveuute f
Poi oa iajrteuw raaptrsaso-arque presidio 4
asalo ds tumm o* lalearipaiii prafaog, aaaaao a,
Repatticlo Crai dea Tetegcapboa do Estado.
Cata otnolt. fundada en rirtade do decreto n. 8354
de 24 da Desamoro de 1881, para preparar tcie-
graphwtoa, divide u aa tasarte* e pratica. A
materia do ecaioo ibeorica abraagem : aritbme
tica, priacipios gersu de slgrbea e geoosetns, i'.
pbjaica e de anmica applicada i lew S tbssiae da
eteetrieidade, do magaetieto e ab aaritro mgoe-
__3 aa aaa retaco: eea a tolegraphia, deteeho
e elemento* de mechan i ea applicada i contraccio
d agetore^bo. O entino pratico coatpoj-ae exer-
cicotTa*iario da eacripta tlrgrapbica, maeipola
co de apparelboe, arranjo daa biUrisa, proceiso
de rerncacte do estado de liobat, nwaeir* de
aaaenUr apparalaot, pcatica da anaca* resorip
tuncAo.
Bat* carea, qa* ere da don* saaa, paseas a ter
s'tonamSi de uas. etol*ajaatoicatoaia-t9 it
alomooa doa qoaea 20 eoapUUram as
Uto de as asto aaaa vltal* por onda r4Je
espseiir a ida inlilliato! doaaotaoaaoaeid
dio, toa eato escole o grande aertfo de preparar
p-uaoai babtiiud peas o trrica da, attsd),
da eirada* de ierro a da wnprrttf parttealarea.
A aatrieula derta tornar- 9 exteaeira i* aa
Iberea, enj* aptidari par* eatee arabeibea 4 raen
abwiii, s qae tortea aatas atoe aat onapein
boneaU, reanuoeraiora e compatival com a qcali-
dad** SJtealaare a* ats*. A aolber braeileira,
dai elaaav m -io abasUda da octesada, iota
coa esortoet embarac m para acbar eeUaoaei-i oa
traba I aj licito, qae lee proporcione eieSroto* de
rida. Coaraa- qa*. Ibe -jam a berta* a porU
qae dio ingreeto a toda aa earreiraa, cojo exer-
eieio nio (dr incoociliarel esa a n*turasa,d* teu
seta.
adoptada na Bep*ttic8 Qeral do*
p ideria ser raaUjoeaaea eotatoda
ra oatrat oflicioa otoetida* pato Ettado, oumi a
Imprroea Vaciooal e a Bttrada de Paro D. Po-
dro II, qae e lito tanto ee peseteo peto grande
ggiomcrecio de operarfe' torea ii te, al* i toa
dille tio coaptotaaento igatorastee, e aaohoaa
do a t Al o apea** estol qa a rodal loa tea
eoiiaado
Eaia ts paiie qa (* ereacoot eaaslbsslat,
betta riWlar a Praac, qa* aeaetiq ii fabrica
e eteaeAetsra do Etrado, eseetoe priaari e n-
doatttoea
Si da corte pattarmat a proriociaa, nio aaior
o inrenUne qae Masas de tasar de atola a
estabaiceimeato qss dittribsea a aatoaecla te
Ka fl.hia, alm do Lre) de Arto eOaiiioa,
fundad a de Ootobro de 1872 o esta este
eraa a tiauaeoto freeaeotadaa por raaia da 1,001
alaetsos, estoto o coitogio de Ornla ds 8. Joa-
qeim, aetigo atabileciaaate aaatias pete pro-
vincia e oade, a par 4* ladiaiatn aetoataVaw e
iRUrtstoa, te di o sato ae oa eaaaro liajiteafe
do* offi:ia* mal oto. Diga* parea d asasia
espaetof a Ei.-oia Agrieela ato 8. Beato de
alo teesrpre
a alo ae pree
^^Hpratica 4o cnauo arrioola. Como qaer
eaaosja, 4 arto qae a trequeneia tea tido dimi-
nato e o raltd a obfesaot nao otopeatam o
aaettolciot teitot. Uaa prora de que o program
aa J'aqoellc eteola nio .as aju.iam i neeeeaida-
dee da noata agricaltora, i qa* qaaai ternpre ot
saesa qoe all coapleUa o tea curaa*upenor de
agronoma, ea rea de ee entregaren a tra .albo*
a txploracoe* agrie 4a, arn.tdoa do eeu titate de
agaabeiro-tgroneaa, rio proaaai oalrassrret-
rae, fioattos aim compIaUmaate d arirsaado o
la da untitaicio.
Na rjtartooia de Perniabsca, 4a lorxg* asta a
toaos tesa-anta o* para a orgaaasato ato eoaia
toebtoaSw Infelizmente, pareas, Sari Jo sean
camplrxa, entre a q iaea Igoea. asao fasto pi
ponderas!** apirito a:iabada a aun "
a rila paasca da* proviiwea, cafa-e!
profreea toan tido eaperdtaaitoa, a
leutaoaaBateem peqaeaas ep**a>,
dundo ot deaejadot effaiue.
E' asaim qoe creada ama eteola indiurtal por
le e. 222 de 17 de Agosto de 1848, nsae* fnne-
eieoasv aseado mu maia coapieto eeqosjdsanto
aoa da* priaairai tenalaraa, de cae tona saL
ci* entra boa, paz* faadaejlo Ingttm i aeoaW-
ional. Mi carda oreando o curro cotmmrciai
pe toi a. 414 ds 30 d* Abril de 1857, foi depoi
ta M s. 479 4 31 de Janha da 1867 ;
aaaia poues* asno de rida, um* iottitai-
oi qoa alada boje podera rtUr preeUodo reia-
raate arrieos a na ceetro eoaaeeelel, tio ira-
portaato sai) i o Steite. 0 prajecto n. 339 de
1871, aprearatadj oa Aavabla Prorinetal, crean-
do aaa escota agrcola, ni) tevs andamento.
Soaunto. doa e Peraaabaco o eaaioo tep%iiua. a Lyci de Arte*
e Ofbjii e a Ciloni* 9rpbaologA liabel.
{Rjyciji Artet e Offlnot, foaiaia por urna
das rSairaStiga aaeesiacoie daqiblla provincia,
a Imperial g wialtJe do* Aattotos Meeaniooi e
Losraes, foi a 21 de Mreabra de 1880 inttolla-
do ea aa elafast* a raato edifiote, expraitan-axe
aastoejdg gira esa fia. Data ntod> eskbrsa
aquella b.uVaeiita AMoeiacio, que tli aod>U
origens tove, o 39.- anniretaario do aaa exiateo-
cia. Wxtrti Parnaabacana tam um program-
as da cais ss poto produnr b jo* raa! tai ;

terp 'll.eio aoauciada pelo Sr.
buco :'
Dr. Joaqaia Na-
na poseo complicada o vaita de
aait para o la a que se destina. Eite program-
as, qss at boje ai) tea ilda c>mp'etom?nte
axeeotado, faoecioiiaoia apenas algoma da au-
la qaa o comoe-n, eooata de aa caito gersl de
doa aanoi a de dir.'rtoj curio eepeciaa da
dast annai ; asan como a de conatmeclj civil os
atastre de fbadfcfe, ferreiro, serralheiro, ca'd lirei-
ro ; induitria oa aestre de fabrica, proJjjpj ee-
l/amicoi e tinturan u ; alia de di ver tas asas
tuppletnentare de francs, ioglet, italiano, alie-
mo, biitoris, gaogrtpsia, etcrJptaracio mercadtil,
eeoaoaaia poltica, eatotittisafe-pbjiioligia da pii-
xoe* aastons*, taoeVgrapbi* e ostras.
Para se arsiiir da freqsinrc', buta disor qve
a 1880 farsa at aulas di Ir 4 > f.eqaeutaias por
788 elirmua e em 1881 pir 333, i 'cdi qjc oetta
6pjc fuaccioaarea a togoiote cadeira* : p.r-
tagsss, sritbmetica, g oaetria, d-teabo, googra
pbia, algebra, francs, mecaoiea, pbyioa, anafo-
mia, ingles, italnno, tasargrapbia, biit irra pitrii
e arrivrraal, ealarabii, latiai e pbiloiopbia. Os
curto foraa testudo par iniividnji de divertat
ctasas*. entes a qnwm coataraa-a srtiitt, j r-
oaletros, empregado* do coaxnfrcio e daa eitrad*
de farro; profertore* e esta lente doe cortos cas
licor de roitruccio iccnadarii.
r> Lyci) de Artos o Ofloi tem recebHo 1*
pronnei* auxilio! do dirersas oataresat, e toi con-
templad no ultimo oToasMuta provincial om a
verba de 4r8004. ffii tea montada aa offi.inia,
n m* organiaado deridameoM o laboratorioa.
0
umn DiARu
E.r escota, fossada o dirigid* peto Iapcrtai
lasttto Babteoo de AgrtosM-jro, foi iaaagarad*
a 16 de Jala d 1876
O era cara as stotoan* m4ssMl|l m: ete.
. *-- aw -- *-------' -*
e eaperor. wwr^aa^B^** wi^m^m^**
M naeUaal, sKabili4aato, rotlgo o trtbe-
pratieoe d* asricaf ara. O are aparto 4
ato 4 aaoot eeapes-a 4a eesoaatoa satojaj
Pbraiea, botaaiee, altussra, aj
c mineral, aooiogia, i
3* aass
Mineraragia, Boategia, assstotria saalrtica, chi-
colea orgsaies, ttoteara, ateaasica a inesbt
Cbiaiea agriaata, eoa^aStoria, asteas/ida.-
a tgriootot, tap pitpit i, btotogi* rgete!, cbi-
analvtica e gricsltur* pratica.
Agrtoattor* a aaoaeai rsraL tootesbaia, rete-
riaana e aarriealtsra pratica.
Para itijcsl 4o earto taperior reqoer-a o
fiarse da iigaasl! prvpsratorioe : porMgses,
frase* e luosiiptea.
A freqsrasa dato aeouto, osassssa fnasacio
aii baja, tea todo paaseoa, ds rao* qaa aio toa
harieV. waipassiali atoa o dispendio sato a o
resaltado cbtido.
Ecn 1886 ncatricataraa-a apenas
no drersa aaaa ds asao asparia
aatistoato, di o ****** da i
da Babia a en altiao relatoriu
laderar aqui qm O eoaero de aiaano qoe oorfem
a base de rastoo pnfiriontl agrieota tease *
aaa rabea dipjtoaaabs, otros precaraa a aatatol
indasiio pato tito da ab- r, lacio ato sobreae-
aeire an*ptooao e qss dame aat re aaa o*
aeertaoa asea
48
de ti aH muI
ilioatraaio Ba. saaaabaio Ntoolas MoStira,
pato goastBo, aa 1888, para
Ha A
asas, as tattto, utribse i tmiuda fraqaea-
eto, a o^psatll atoll |ea atote u
a carcter alteoste ajalr|cQ *
teas programa de entioo, toi Datoaga as
Cuard* clrlca Por portara da preaidea-
cia d* prortosa, le 19 do oortente, foi noaeada
para ioapoccioasr a guarda cvica, colber eaclare-
ciateoto* pira o dar. exeesci) ao diipoito no art:
2* ds l.'l n. 19j0?db 4 de Janha detto asno, ama
cammialio coxoaoju dos 8rt. Ur. chafe de polica
Pranciaco Domidone* Sbeiro Vanos, capitio do
3 bitalliia de tnrantarta Manaol da Silva Ra3a
Jauor, e chete de 8 eccio do Thasouro Provin-
cial, Iterando Cirneiro Montelro da Silva Saut s.
Attlsilaatote aattclal Por portara da
piae*llai:rt da provincia da 19 do correte e ub
paopiata 4 Dr. obifd de polica, fot exonerado por
asrrcateseia.do tervieo pblico Antonio Prancii-
e Manda Ctutahc, do cargo de l4 inppleote do
abdeleaaate do dietric'o de Coate do Cirvalhji.
Canea rao n% sT]a*tj*ate de Oireito
H je, meio dio, eatbetosr-io bt o* Faculda-
de de Dircito*a prdle;esh oral p?'a prlmaira tur
ma doi candidato! qoe so compSa dos Sr. D.-.
Heariqae Milet c hachareis Jalo Elraio e Costo
Crrnet
O ponto sobro qoe dere versar pisleoeao
este: Da origen, oiturexa, fas e drvitia da di-
plomacia oJaiestica.
Perlnaent o grtrwtJ Ante han tem. i 1
hin da Urde, na lagar Corra da eitrada nara de
Bebcribe, a regresar Aaitia Saares Perreira de
orna vfifta qae tira Imerae Pundio a ama amiga
foi letida i forea par doa morndmta es impn
dente, Joa SejreirotaiaBllva e Bernardo Jos*
qaim d* Silv, qae ex'giam foja ella tomar am
bsaho-
Correodb a mulber bradando par soceorro para
a eaaa ds Jetaioo Tarara de Barros, esta a aea-
Iben 9aaadoa chimar a Eajawdo Naic da
Pesaeaa, abo e eaoimaodante da dettacaaento
d'alii, u este arreado ot toaan de Bernarda aaa
faca da pinta, an qaaedo tentara taser 6 m?tma
nooatre, fot par en aggredida e ferido grare-
errnto aa cabeea osa as eawto, ando tfiotl
preso. 4
O rjtpectro abloi^gado ato lia proelSer al
rutara na oflenii J> ,e abri o competente iaqa4ar
a.
Em rMpoita i cjiamanioacio qae ote tu diri
gida pelo Sr. prndente de haver o Sr. depatada
Sabuco apressntado a segninte interpellacio:
8e o eaudo da anude em qae o Imperador sabia
do Imperio nio exiga qoe o miniaterio trse
jaato i paso de So* Magatade, cojo carcter
de Imperador do Brasil nio a suspende nana,
na delegado teu qae pa ieaec iatormar, coa ree-
nonaabiliaade proprio, o garerse e o parlamento
sobre o ettado de Sea Magatade r* ^-copre-
me declarar *V. Exc. que bs iocoaveaieule na
iducuiaio de aenelhaata aasaroto.
Aproveito a oeoaaia* para apresentar V. Cxe.
o meut protesta da estima canadefSsaV__
Bar&> de CoUmipe. ^^
Not termoi ds regiaento da Gaaara, nia tore
egaimeato a iotettwiaaio ea face asstto daston-
fio do Sr prestoeoto fa oaatelho ds iiitoaiiie
Matricule te) crledoa Segundo edital
da R partieo da Polica, comecari a vigorar no
1* de Norembro prxima a pastara di Cmara
Municipal do R-scife, regalando a nutricala doa
eriadot.
>olici*e de llegse0 paquete nacio-
nal, airad bootoa do sol, apie* adiantos assss
de Alig, de- onda t-ouxa faifa* at 19 do ar-
rete.
Parea removido o promotor publica ds co-
marca de Peoedo, bicbarol Pranciaco de Ans
f Art ujo para a da Pilar, e o deaU bacbarel Fran-
ciaco Antonio Duarte para a da Peoedo.
Poi designado o di a 13 de Dtsembro prxi-
ma para a eleicio de depatadoa garaet no 3* e 5
dittrictot.
PriaAo Imsortaiate Secundo ceaaaai-
caclo telegcapnica de Itamb4, foi baatora preso
tlli, pelo sargeato do reapjctivo deitacameato, o
celf br criminoeo de morte a efaafa da quadrilba
de bandidos Jote Beatioho, qoe era o terror
d'aqaea e daa com u-ca* visiohts.
O Boa raator Abrio-ae em o -dvh d*
0 cjpot Piular am estabeleemoato nova, a roa
Oaqae de Caria o. 31, onda se eacaatrxm orna
aeatoa, inxigaai e e>Umatp da-aanto, e todos o
daaaia artigo* praprio* par* o culto.
O* iotereeaaiie deyaa Urieitol-o.
eaaiorialmperit-Ni piqae'.a Eipi-
rto Santo chegou lnuwm da i.-Uj o Exm. Sr.
cooaalh ra Alvaro Birbaln U;ha Caralcaate.
aaior pac ee*. proviaci*.
DireretJ aaig foraa recaber S. Exc, e acata-
paubatsa n'o at a eaaa da toa residencia, se
rus da Ha chatio.
* tntra* de Perla Para a Lirrarm
Corassi do* Sra. Soare QnnUt de C ao larga
la Saliant Mariuha, voto o l* faaebulo do iata-
ressaoto naurica oa5 voloaea, tab titulo ci-
ma deX-rier de VIatapin.
Esta obra, que esta tanda publcala ea Lii-
bda pela iaeaoe4ol editar David Corassi, 6 il-
lastrada cao 15 ehromo-lith)graphi*s migaiSm.
E' a maia teoaoto p^jluoc^Io daq,ai:l!e festejado
au'ur. >
Agradecema'a oafaita.qaa aa ftasram de um
exeinplar.
Cigarra (.aasroatCom eate tita!) a fa-
biii S tirana, ira larga, do Rainro n. 15, ox-
pot i voda ur ouva marca, da cigarro], de fu-
ma picado, da boa qualidade, das quaei o Sr. Mi
guei M ich i lo R. da OiiveirM. praprioUrio da ra-
fe-ida fabrici u >i ramettea ami aanatra, qoe
agradecemas.
Exjrimaatam oa cigarra e polemas dixer
Iqae di) sgradavel tumaea.
Lanterna tontjieeD striuio-ae boatem
o n. 201 deati pcriott'lvre a humari!ico.
Chesaiia Hifttem, na paquete Espirito-
Sanio, reio do tul o Srm monsenhor Dr. Manoel
.da CoaU Uanorata, vigario da paroehia da Gloria
n corte.
Ba 32 anuas qae o Rvm. auaieniur Honorato
esta frjrt da provincia onde naicea, e que volt 4
-risita*.
Saja bem rindo.
Carao Me HombelroaXa referida pa-
quete chegaram hontem o capitio Jotquim Jai
de Aguisr a o trnenta Pranciaso Solano Molina,
oltimameate n.meadas commandante e coadja-
rante do corpa de bamboiraa em va de organiaa-
cio uesta cidxde.
Em toa eompanhia vierim para o referido cor-
pa um sargento, um caba, am bambeiro e um cor-
neta.. _
Cldtode do LlmoelrsCommusicam-not
de L mo-iro qoe a eecla po-bliaa do acra maseu
lino, regida pelo profasaor Jote Angada Porto-
Carrairo vai sectpre flarescenio, gragat ao telo e
ielicaoia do metao prof-saor, que, al* da aeia
ruma ton, ostra nocturna para pobres e da-
ca 'co*.
Ni aula diurna a matricula da 81 ajoatnos e
a freqaencia de 90 ; e na noctaraa a ontricala
de 69, a a freqaencia media de 45.
Eate algariimat dxem tddo em pro da asferi-
do proftator.
iievoro de Moas. Se oh ora de Con
celictae Esta davocio rene te baje no coo-
vanU de S. Prancisco em seulo de mesa regado-
ra, otra tratar de aaiumpto de aa iaterene.
iDoai
bu atori
asi
totade* aa
aotigoa eapr?g*4o de atfae-
dega caoaeguiram reunir ea Pacta aaeartaasato*
antas. S'i pajplb de toda a i
c uirabaaMo a serle en Praae* l
genero f urtado aa direho peta I
barreiras.
Veem-se ah pedrat rt-rrftitianatt
carto, pecas de ftiesat cae para
duxido alccol, troneos de uadeira tetan 4a
rima* da prato coa qaatos bar
daa}, superior e a inferiora
as aototeB, tambem 4toa> fas paojatetoa s ab
cdxo e que lhe terviam par* paita bebida aleos-
ca, cabeea coa repartiaealoo e eetroe asas
meio pare engasar a vigilancto.de anco.
Ua do bjectoa mait esrioaa 4 aa leeaie 4a
tisea, ds bracos cruxado*, ratta ateto *erio* a pa-
asstodeqssa val teatado aa trtaair da aa '
|S*4*oa ate uatBteatyas Itesaa este leeaiol
giab dar*, uan rotteao Basas. O i
era guiado por am gentman i
e de grande distinecio de naneiras.
Un dia o carro abalrooa coa ama earroe* a te-
ram cuspido sao e laeaio. F aaatntn eea ats
coadosido para ao phtrtoscit, a laeaio destara
por urna brocha que tinha feito o* cabsj, aa Jaro
de Champagne !
Estrelles eaalrerSb-0 astroooa D.s
nmg, comparando aa paaicoea de catre, lea da asta-
lago gara! argesttoo i de entro cataloga ab) ea-
trellaa auatrae, ent^e a qoaea o de Cabo, artea '
accordo tatiifatorio entre i poaic)
n'aqaedea diversa trabalbot.
Da MU parte Auwjn Icahr* i
do noaao hemiipherio a iaportteti i da apa* a i
temtica delcrainacao daa 1
sustraes at a 9* grandes*, reaer aa 4oa aat as
acmelbante daterminacaya eeoassiaaato do aon-
meoto proprio- daa estrella por aat da eocapocs-
cio com a* pae.coes determinada osla D.*. Oosld
para 1875. A execaca depte programla esttar
oo mena de 10 a 15 aaaa de lasx qeitiiiaajo,
tomando a si o Or. Aar jri a nroeaiaatia de as
catalogo das estrellas faola-nestaes.
O observatorio do Rio de Janeiro aoapartiri
abato trabelb de sotos aanvtoaata, tea aa*
ditpazer do cireato meridiana aa aiaareslx
As obaervacaa data catbegoria, arado donto>
,oario as qae arene interonan ao psblico, pirrita
D'-nhoa curioiidoda Ibe desparta*, eio e.aaada
da maia utaia de que padem oeenpar-ae ooaa
'torios. Os meamos dadaa incompleD*, qa e' i
poasoe a tcieoeiaqoanto 41"
poiica? da estrellas, ten castado aa aa'j-.i
tem uenbuma gloria raidos*, iicrificio imx-'it)
tempo e de actiridade picieute e extenoa-iora.
Ha muita qaem ajuise da opersaaVuto Ove al
ratorio* plo que eliet fasea faltar doti. O puaaics
era garal presa t apparcnciaa. A ettinaiotie tea
* toa parte que cbaatareaot apparatoea, ageite
qieo pablido pele vir e adnirar, aaa ao asbas
tempo a mU inportante (arete silenciosa dea eb-
aervaco i da natarea daquelUs qaa o Dr. laa te
recommeods. O qae clisa cuitan, 4 ao
ma* dado avahar.
O amor da e-0 que pode aire
ftmilia e a cuto.
A res jeito a* esas casto deva dixer
Iptiavrat, parque asa todos terao
aoatai,11 o infl ixo benfico que ella tea
pupea de odaDo joven viajante frau-
74 8r. Douls, eateve par* ter morto em Mar-
cocos. 0 DasVy Ntvn narra q casa nata terna
rito tabre o feeto.
eeea-aateld na ortoA* 6 bortt da
maubi da ante-bontea fol eacootrado na porta
qoe di entrada para o convento do Carina, ama
caixioba de papel* eoateodo oa feto do texo fe-
bainino. Vandoo-o o Sr. subdelegado da fregue-
ia de Santa Aot dio cmdoiir para o cemiterio
publieo de Santo Amaro, e ell toi inhumado.
Ladrio de eewelloaNo dia 18 do nei
o asado o Sr. delegad do torno de S. Jos do
Egrpto prenden, a requiicAo do delegado de Gr-
vala, a Jo Aires, all proauaaiado em crime de
furto de ca vallo*.
Blosgdo e dapalddto" rovloeleee
Seguada alto,qoe aoaba** aa aseeioaada,
acabando coa 2* eaualiaWl atabalecendopara
a rieieso de 4rpuudos prerineiae* e vereadotet a
r>pr rateaia da* miatnaa, cada eleitor detta pro-
riata, so tas aiptefivo dtotricto, rotari de agora
aa dos oa para denotada proria-
eleito ni tes candidato, maii vuta-
Uaria 566 depatadoa provinetei no Brasil, mas
aaewro asaba 1 aa elevado a 641, Uto e,
Ae, ooato tuda a v na tabrila kguite :
S3fct,i^aa^jSiS^S*KSSXSS8
oa
a ta to as te as te te
ato^^aiwoiaiaciotMaMaaKuiSise
a
3
8*

!

*a*asrxoDoeoco ^a,
m. M. lotstorodor Ei o tfaeor 4 offi-
a, qoi na ttaio ds 12 do correte da Cenara
da Sr. Dtpstada, toi lido, relativamente 4 in-
Partida para explorar oa territorioi poaco conbe-
eido titasdos ao sul de Marrocoe, o Sr. Doult
cabio entre ai aios de ama tribu amada. Das-
pojaram-na de iodo o q*ua levava e sepultaran no
at so pecocj na' ri qaente do deserto. Sab-
metteram-na entia"4 tortura da sfiie, collacando-
Ihe dtete da vista ama vasilba d'agua que elle
nia poda tocar.
0 tortorado tare enlo a idea de recitar algaaa
versicalot do Alearlo, de que tinba conbecimento
e eate estratagem prodasio am effaito immadiato.
Os teas pert-sgardore creado ter diante de ti am
musulmana, retiraran-na imnedlatameota da ar*.
Em seguida trouxeram-lbs leite e tmaras en
abundancia e at o abeick da tribu loe offerecea s
sus fiiba em casamrnto.
Alguas dia depoit o 0090 explorador deixau a
ibu a paisou ae territorio utarroqulno ; mas all
foi de novo prest e conduxido no meio de urna
escoltas Tnger. (Iracas i intervenola do mi-
nistro ingle foi por fhn posto em liberiade e poda
abarcar par Londres.
Oaarda *ol-J'ama revitta franceta un-
te o* Mgaintee dados cere* do guarda-tal;
Tioaimpartante objecto derido so genio' indus-
trial dos cbineses. Da Caitra passou i India e
depoit 4 Qreci, disendo-nos leoda que Pytha-
garas eoiinsva 01 sene discipaloa sombra de um
guarda-toi, qae o ragaariara doi raios do astro
dp dit.
De urna pasagem de Diodoro de Sicilia depre-
bende-te qoe Aljpesia pattuia magnficat chtpeat
de al.
Entre ot romano coastituia o gutrdt-aol
maior adorno. Um doi presente* ofareoidbe por
Antonio a Cleopatra foi am saber bo guarda-sol.
Da frica e da India os portugueset importan
o dito objecta para a Europa, pastando de Porto-
gal i Inglaterra, i Franca e i Heipaahs, em
meados do ecnlo XVII.
9i chapat de toi de ncnoi pas eram carrega-
do de barba de balis e petaram cinco ou teit
libras o qaa tornava difBofPs ten. Em 1788 eram
verdet, em 1789 eram rermelhos e em 1804, eram
anes. 0
Sorpresa osaaolmans A Sublime
Porta acaba de preparar osa sorpresa aot jornaei
da caricatural vienneate, que aestea ultima
teapoe, exerciam ras verve contra o tultlo,
prinetasVSieate por occatii de ser nomeado o
eunuco ebefe do harem.
O embaixtdor ottomano, a queta parece que a
poltica nia toma muito tempo, tere paciencia
psia colleecioaar estet desechos, um poueo irres-
p-itoioa a enviou-01 para Stambul. O sul tio in-
dignon-te, teguindo-te urna acclo diplomatiea.
0 procurador especial acaba de solicitar da jar-
naliitta incriminada um poseo menos de etpirito
para com o taltio e o tea barem e a jornaes io-
clinanmte ea preeenc detta lolieittelo, alias
formulada com a mxima cortesa.
E' um victoria que a Porta acaba de aleancar.
Aisim ella teja tio felis noa negocios d* Bul-
garia.
Fl dalgo sneodlgoO jVour>rt*edeLyon
consta qoe na entrada da poate de Guillotire ati
todo ot ditt aa velho de oomprida barba branca,
contervaado an eerto a altivo tob oa seas andr,
jos, pedindo canal* e tendo-eo pesooco an cirtat
ea qoe a l : Quasi eeateaario Petrowiiki, 000-
dss Blanckenberg, neseido em Vartovia (Poloeit)
no 1* da Janeiro de 1789,4 meta no i te e aeia hora,
redando i caridede publica. .
* 0 jornal sisma a exactidio fUt indiosesa es-
cripta no carta. Petrowtoto, aasda ds RUaabaa
barg, depoit de ter combatido pata tadaprrnoVoato
da Polonia, rio aosiubrar a su ortuoa, e a idado
e aa eotoroiate fitaraatati eaeaaivamaato, do
qada an queda, cbegss a entender a mi A can-
dada publica.
educaeao de uai
A ata tem grande pirtede sos; osos satis
cata ah pata o bomem tolo, coa ea raso doras, s
mu fieiaa*i ene, aa toa* tratete, ae aaa* ataras a
ot teu* desengao. Tal o hornea, tal 4 a esa
a onde a cboapana ni o pastor; osa* s 1 osis
abi o eaapones; osada palete asi e artociae,
A casa ordeira a linpa revela a
ta, o bamem felis; abi reta* a taoV, a 1
e dura vid aerenidade. A eaaa tato t
rla escrfula e vicio, b'atpaaaia a alarido,
e vituperio.
A ata acola de mora!, e a psrs alo tanto
oais houeitot, qavtto msis a ansa, eskiroo e
a tornan bella. O homam vicio** ala roba
eaaa aenio Urde e para dormir. O boaea bo-
nato ahf trabalh e asi asn; abi pasa ot barst
alegra e erenes eom a asilar, m fiaba a a
amiga.
A cata eteola de salle; e te
leitiat te adqairea ea coa, 4 paisas
nbecem arta normas elementare, ohen
aa quaes, ette daaos nio na arpase*
inteiramente. -
A casa (eicreve Csnt) cono a eeiia ds xas-
dar banca do litUtaio, a offiein* do t"
templo do trabtlha, o ninha d-. iatinoe .
menta; ma o habito pode toraal-a
Qaitera qaa ah poteaseis teabea a aaer 1
nor. Veda a casas pitoreica* na Saieea,
na Grermana, eapasaat e oraedas ai Bapaaia a
alegre o; am PraocaT* a
Na eculoa XUI e %V ana fraaoaassssste r-
oadat con algoma eosaa de bailo, e, ac ir i Pia-
ren ca e i Boma, na ralle bergatea, oro da-
p retada, acbamo as nabitacoe antigs coa pi-
as tras de pedra, portas esculpidas, e senpre ai-
gamas imagen, e multa rete algn
etc.
Entrai na cas* d< g'nte laboriosa '
abi parea ajas te alargo e eoraeio. A tolo a-
dustriosa e aooravel da aolber, ae vi por toda
a parte at aa nsr p 'qaeoa aaaa: oroVa as
cada quarto; s rospa bresca, o Hito aso tasas
nen urna prega, parecen pintado ; a costaba est-
pre limpa. Acraditaes, que aa marido e aa sosa
nio deva traser nenhan boa effeito a nata conti-
nua d'eata limpea ? Para oa toa* objecto (as-
po e paito ao tea lugar por alguoa mather eoaia
ama patarra qae coafirms o tes ffeeta peta fit-
milia, os narra a gloria ds taboriooi.lad*,
Urna maoha, girando par algnaa eolli
dirig a um* especia de abasa.toda
coberta de ptlba. Abi pos o pe, vi qoe
quarto s, e qae eate servia de quarto de
da cataba e de toda Hsbitara-o aa
cerca de eiaeoenU annoa. Nio fiqoei
reinara a ordem, eads aa eeUra
garbo e lymetra no aa lagar; a tosas
bem posto o leito domestico; ot
raes em aa canto e am pedeeo dividid do atoa
pequeoo es paco para ana ostra enalqoar aaaa.
Pareca una pequea habitaejao eoanss as
cuitado da dona de esta maia erario*, e aaSto
amante da limpeta. E era na boaoa s.
depoit qae era o mait brava camnooe 4'a
logares, induatrioto, habilita
animas, e oa hoaa de boa. Nia
ato estupefacto; peto contrario, ter-ata-ai 1
redo o oppesto. A o* tbiipta
lado claxamente a toa bosdeaV

I
'.tot

*
_-

cao doa portoo Boetia
ii* 19 de Oatabro de 1887:
e=a
Horas
^T;ltlmw
11
Temperatura mxima28', 75.
Dita oinioe2,00.
Evaporelo em 841
ora: 3-,8.
Chura4^.
Direeeio do rento : E des
e 34 minuta ds nanbi; K eE8E 1
aa 48 minuta da tarde; EB asi 1 aera 57 mi-
nuto; E at 2horat e 24 enana, MMKmUi
boraa e 33 atentos; E at 11 bono a M 1
ENB at meta uoite.
Vadocidade adia do reato : ata,40i
NebaJoaidaoeaadta: 0,62.
Boletia d*
- 2
a >
B. M.
P. M.
B. M.
P. M.
Di
19 de Oatabro
>
20 de Oatabro
V2
-He
guite* :
Do onte-Pio do
00, 4 10 han da
la 75, 2 asdar.
1 Da Mlaarra Piygiasti
bares da
ble geni ordintrta
reas social.
smPraa.*
4M


. to r f*^L*^L*^H
Se
"*aaaaa.

1887
3
j
-e-bAo:
betaios rimiii'
- Hoja:
Pela reate Pisto, i* U boraa, m* 4o Mar
qaei de Odiada o. 52, d ussai silbssrgat.
Pelo grata Peataaa, toStii di, aa re* do
Vinrie a. rtf de predio.
Pata agente Qssali, 4* 11 .aarss, i r
Marqeea de OHed a 1, de as bilbsr a
p8T^0aWM.
tNtaagaute
se btese
Pinto, i* 11 asas, aa Alfaodege,
aaeee de series.
Palo iMk Pasteo, ao steio dia, na ro do Vi -
gario n. II, de predios.
flemas erra :
Pe 4eote Piato, a* 10 V har., s* m o
M*t] %slo *ae OwaU aetl
Csrssel Hutsasna a. W, as
atamaJrabi exisrteotes.
tasas (aaearii -Samo
__ flasnbl _,
As Abare, ea metris d Bos-Vnta, por slaas
da OMadriaafft. do* 8eato* Tsesatie* ; a 7 1/2,
m Isladad, por las da Israel Adosas Van aba.
Terea fe: r* :
' A"e 8 horaa, na asdrjs d* Bis-Vieta Plas-
ela de D. Msreioaili Dilairs da Por-
. Costa.
iselres-Coerdo dj* porto do tai
ao vapor aacimal Eiptrito Stnto :
Oemalor Alvaro Barbalso Ooboa Ca vlesete
aa libo, Dr. Prancrseo D. Feraasdes, Or. Lea
* Frederieo Codieeir*, Jos Oetsreta de Prestas, Dr.
Lyonrf da Natettaento, Praaeiaoo Silvano Ma-
lina, Joeqoia Jos de Agolar, es seabora 2 fi
Iboa, aaj r-J'oe Joaquia Oaalbe, noel Martn*
Ribeiro] I del ai Je A Mertie*. Padre Rodrisee
de 800**, Or. Manoel ds Coata Heoorsto, Joa
Bernardo de Uretra, R.berto A. da* Seo**, Ma
axsal Osau da Otra, Joto Lssgsa, Arfes*. M-
osl 4o. P<; Asrio Joa gsatab, La 8a
r>*,Jao Praasajo* 4a boa, Jo-
AMena Laiaa asa Piaras, Caar, 92 astees, sol-
Sra, Bas Vista; taaartsloe pabaoasraa.
Josseta, Afriee, 70 aaaaa, sattairs, Boa-Vista ;
13
Ca Amo tisastrliln psU settata.
Ua raeaaaaasasla, itaaMIIi pala polieta.
Bsl.rauaa atar da Canaiala, Persasabee,
aaaaa, Boa < Vieta ; bala 4a aorta
Meseei Si tarasen Owsisio asa basto*. Psraae-
12 somos, Boa Vial. ; tabaraaloa pelaa-
aasi Merqoet do*
asaos, softetrs, Bas-Vi*ta ;
4* urna g -. ..
_ s oxafi que tod* en-
dovtastevar aa a,saiie ailitarea,
ta a isstrsealo, asa eaquaeei ootras,
i altara de sea principio
S. Ese. pois, fssesdo eff-setira a tai esa a l-
eselo deqesUe e otrsjae servico, ala a tea io-
fsdaee. e nio r asada aaao por aaa vas asi a
eaainsr, stsiatir a dirigir a* parad** ero
torsitlas, es aasi arUitarsc, ea sosa-*
o* ni ha*alai ao eaapo da eoabate
as.
Nio 4 *. 8. Exe. oio tea cuidado *p?ns
do* aotaaata aaeaataua a da parte jwraaente
sbatraetads* iastraoclsi ailitarea: 8. ISxe. tea
' ao aa-Wasoso so aaespo do* praaipM* tasases
taaii.aaata satsdsdoa asa sbjeetrvoa, aataba-
faetaa uuetUits de aoae a ipproxiar o
d.raa* -
Dr. Barro, S^rmkf 4i
asi di* 1 1/2 aa roa do Baria da Vic-
toria n. 25 por diaa da Poarraaeia Fran-
ca*, e das 2 Aa 4 na ni do Vigario a. 4.
1. aadar.
O Dr. L*U JaVaeoec, da Trata da coa
nagaa
as Bia de Jaooba,
rsalidade os aiaralaeraa de ata-
que s dlas*.
8. Exe. artabehwaaa Irabade tin, ti] atil pa
ra aa ratniaa exigida* srasiataaiiuiu peta ardas
deaaarsa aaa a vsrdasWca aa esabato.
I 1>e-i^****0 "** Hagaaraiata, os
Entre tiatoa faetoa qaa
proear
loattaoo de Brr>*,-----
ve Aatoa de Ala-'ids, Lnia A Baata tarig-
osrr, Dr. Simplicio A. Mavigoiar, Hortaaei* R
do Nascimento, Bstaveonto Roirign-i da Silva,
Jao Rodrigaea d* Sitaelr*, Antoaio Carde* j,
J.Cavaieante de Carralho, Qoilhenae J. Jeaop,
a {Frlix dj lago. Aatoaia Praaeiaea Lata
Pfadabvba, H. Caaeno, H. Boedioger, Corasiw
delaagelbiea Moraaa, Elia* Joa de Alaeida, An-
tonii Falix Poreira.
_ c^lf1^tt ossai as sspor fxaaees VJlt as
Pemambuco:
Jaso TleaTJer. Posri Lnr4, A. aflio Parrar!,
8. T. Tiansa, Eugenio Carnete,
Sabida para Europa ao aera rapar :
Luix Manier.
Cascad d* Europa 00 vapor fraacta VU
. Cbsrto* Mariolta, A. ToegUia Jen*.
taeraesea edrarratoaa Poraa pr*tiet-
das ao boapital Pedrj II, s* da *) doejrraote, aa
eguintei:
Pelo Dr Mslaquiaa:
Aaputecao da pera* pl 1 aetro circular, raela-
mad* por aaaaa Amento ds pera* ea t
erro.
Pelo Dr. Pootaal
Abartar. dT"ridale tborsxie. realdad, por *, oontiaa ao exercicio de sus proS.
eontecotiTo
frimeoia peoetraate do
e BYele e Ao MovimeaM1} so* pr*
de Dneocio do Recita ao dia 19 dt
eo^io
eotraxam 9
aabirsa 7 : exia-

einprm
aUaaaa.
Gasa Je
aot da Ca
Oj'abro de 1887
ExiUaa371
tom 373.
Aisber :
Naciooae* 952 ; roalhere* 2 eitraagelroa 10 ;
eacravoe .aenteneiadoa 6 ; idea ptesaiHflo 1 ;
idem de eorrecoao I Total 373.
Arraoosdo* 344, aeado :
Boa* 326 5 dseotes 19.Total 341.
Nio honre *lter*cio o* enfermara.
Loteras aireaaa-A Casa Palia, ds A.
A. doa Santo* Porto, as pr*o da Indpeadeeeis
a*. 37 e 3?. tsm a veada oa bUbetes das aagninte*
loteras :
Alago**: A 2.* parta da 21. lotaris, palo
oavo plano, eJ > premio graade a da ilhOOO/lWO,
aera exiraaida no di* 27 da Oatabro, a 3 ho-
ras da tarde, im preter ve lotate.
f apila 1 tlanli : A 5 parta da O* lotaris,
rajo premio graade de 40:0004008, peh aovo
plano, ie extrahira no di25de Outubr> iaprs-
ten velasen te.
Oo Geera: 00a a prenso graade de..I-----
40:0004 (no'0 placo) aera extrahida do di* 23 de
Otobrs. ._
Prorinei : A 10 lstovis, palo rtOTO pbtaa,
[ ) saaiainil tf.-06W>0. e sxtrsba
uand) br annaociada,-** 2 h enefieio da Santa Casa de Maarieordw do Re-
eife.
uisetea 4e lalerias-K aso do agen
te Beraardino Lspea Albairo aebaa ae a veada o*
bilhetaa. da* seguintea loteras:
e Alacaaai A 2.' ptrte da 21. lotaris,
peloaovj pbjss, cojpreais grande oda........
4O:0OQj1000, aeri extrabida ao dia 27 de Outo-
bro, (qaiata-feira), a* 3 boraa datarla iapre
terirelmente. '
*>o EepIHIa aaaaa : A 5- parte da 4* Iota-
rsa, cajo prsaio grande 4 de 60:0004, pelo nova
plano, aeri exVahida ao dia 25 de Ootabro, bar.
oxaracto do aoa pronsalo. Conahuae daa
10 i* 12 borsa da manhl. Eapeeiaidadea
eperar^ea, parto e taoloatias de *^taboras
aeoinoa. Raa da QLxia a. 39.
Dr. Barrate flarsaifl' di ormariltaa dt
oaaio-dia 4a S boraa no 1.a aadar da oaaa
ana ft Bario da Vistona, 51. Beai
doncia ra Sota de Satembro o. *4, en-
trada pela roa da Saadade a. 25.
O Dr. Ctutro Jtmu tea a tea coaarj-
lorio asad ico, ras do Bon-Joau* n. *3,
obrado.
Dr. (rosas Lobo nredioo aperad teiro, residencia ruado B. de s.Borjt a. 25.
Consultorio: roa Larga do Rosario n. 24 A
Oooaaltaa da* \1 boraa da manhl 4a 2 da
Urde. Especialidade: molestia e opara-
o9aa daa orgias geai^armaoa da baaiiu
a da mulbar.
Dr. Jtmfmim Lowrdro asedsso o parteiro
Goosoltorio na roa do Cabug n. 14, 1*
andar, de 12 aa 2 da tarde reaidenoia no
Monteiro.
Caaaallarla laieatea legaU
O Dr. asa medicina pela Faoaldada da
Babia, baoharel em dirotto pela Faealdade
do R;cifj Jos Flix da Caoba afeneaa*,
eacarrega >e de qaeatSet do medici.'ia-
legaJ. Boa Primoiro d Mirjj n. 12,
todos oa dial daa 11 horas da manhl 4a 3
da tarda. *
O Dr. MatKau Vax, de volu de ana via
aa aafaap-rtaaek
apostar para
adi se saas-
Ha saaseso exersieio dsrsnta s aeaaptaeoto de
Halia, 8. Ese., as aanhl de 13 do correte, es-
tabssseaa asa paasvaarsa de tasase def**a da
osar ostro, Usa
im Ue fssaia sa
< lagar daaaaiaadaAgas-rla Mas aa
8. Etc. ais etvslgvs asa piugiasaai, tai-
para aeuitatar s perieia aa apnisIlBauaf
ta* daa respectiva* tersa*. Peas
a setos* ao tsente Iasaaeio Lasa
Plato Habaira. Dso-s* ssasabste. Coao ea e/sal
ar pir qaata**Bsri >-
10 di4Taa)aaoa de as-
dea sa eretise. Oraos* aoa eatadoa
a que oos tea aabaettido 8. Jete, s as ssssVree*
cas es* asas enaaasrtalea aaaaa aMsial aoabe
ao tareaasa saiaaa aabaer a Jataaiii paspria
da apaJisssassWasaa sarga 4* barasata V*aaaa-
de ia p;l aa ex sea oto 8. Ese. aaiialeifo e er-
taaiado saeassso, abasa abe : Maito beta, aaa ao
atea programas* est s sea derrota, o iaTaaigo tea
4* iorsar a posta s veassr.
Mia aa diga qaa asta tasto ais tasaanipartaaaia ;
oascrsriisllesacbsaaaarsssraS. Esa. a aa-
liaaati ss asan toa o uaaaabasrlaraa, per-
aaa aaahaai diMiafiili bs aa man serse-se
batos nti aesa o sasa esa ss aba, asa hstalsio,
sr da praaspto
la toraatara,
aeisoa da Siqoaira
Oaiataiaa da^fiotiaa, Viatoaaa Ttajaas da
Coata Fiathe fl Antoaio Caetaaii da Silva
KaHy, uf promoollea c.natitaam profun-
das explorare da oaaso direito criaiiaal,
dignas da aeran lida o aaadaUdas pei
meatm.
Baseado Dallas, auona o gen despacho
do pronoaei 0 lustrado Dr. jais da dirsi'
to Oliveira Aadrade, iivergindo speost
apenas quanto 4 oapitnlaoSo a rospeito 4
Dr. Artho de Barros. Do boga daU es
tamos aoestamados areapeitar a 00arpasen
oia jariboa uo Dr. Oliveira Andrade.
Toas forana, porosa, os argamento do Dr.
I9 promotor publioo, tal a copiosa aban-
dais do ooobecamentoa jaridico por alie
scbiadao, qaa a aossa aspirito alo racal-
Isa em iaaer propria a opioils de qaa o
delioro foi ospitulado de harmona cora o
. iraito, porqua osa criaei da raspioaabili-
dade n|a incorrem unioainente os foeis-
narios pnb4i.-os E robusta 4 a rtossa oon-
vicglo da qua sasa ser a doutrine do tri-
bunal snparior. Perar temos nos de qae
as Gimtm Jvridk^ qie sa pabiioam
neta efirte, nao teabam reprodanido oa
Irabalhosdo Dr. Freitai Horiqae, ndo
t por oostitairera elles sabiss licSes de
airsito crisxinal, oomo famhssi pava date
testemaoho da sita 'oapaoidade e illastra-
clo de sea autor
Em todo o cas s, maito loa dore a oaaaa
ds jastiya, por ter a digao promotor do
Recife posto, oom to grande proveito, a
oa aerric- o grande eslora de sua privi-
legiad s ratislligaooia.
(Jornal bro do 1887.
so manda para Atcacbso aapaaaaaal qnr lo
rae- cojo broaebioa all ae forlSeam
aob bsflaeuui* daa emaoacS s o pwhsrre aari-
gera, reaaaasadsa o assico* saXarope de ia
dtpinheiro ruaritimo de Lagaue, que conten a sei-
va natural do pinheiro, remedio aoberano contra
o defloxos, a* tases, eatarrhi, uritaoe* doa
broocbioa, da lairnge e da toaaha, *uperior a to-
da a preparacas at aqui empregadai.
a> n
Advogado
(F&ro civil e tcdesiaitic)
Bacaare i*s>i de 1>IIib e Soasa Ponea.
Roa do laperaior a. 87 l.* salir.
9t
OcalLst.
Dr. Barreto Ssapaso, rsedieo sea
basa, sx-ebeta ds eainoa do Dr. de
Weeksr, di eassaottaa de oteie sa 4a
4 bocas da tarde, ao Ifi andar da easa
a. 51 ras do Bario da Vietoria, ex-
cepte aoa desataros dia* cantineados.
Herirse asta ras Seta de Setombro a.
44. Entrad* pela rsa da Saadade a. Si.

Dr. Mello Goae
MEDICO PARTEIRO
44 Roa 4dirga d 1
Oada tem consultorio s re
prosnrado a qaabner aera as asa o 4a l
Repecialidea : Pebrea. molestias ds
do palmi., ayphili *
UMaultas: 10 ao a
Telephoie i. 374
^ -
Aos garios
Tenho deacabe rio ara
imples para corar a sardes, e
descripglo gratis a qaata nte
desejo de a recebarDootor
4 ru DraaotPsris.
EDITAES
CJUsmlea
dlear elrttrxlea
DO
-
i


Oa Crio-rar : A 4 parte da 13 lotsria,
. sisas, cojo prassio grande de 120KWM
extrabida smanhr22de Oatabro, iapretari
velaente.
aa Cear : com nm importante plano, cajo
prssaaV grande de 40:0004000, eer exlrahida
no da 3 de Oatabro.
Latera ale aiasjaasA 2.a parte ds 21
lotsria, pelo oovo plaao, cajo preaso graade de
4*>OO04O00 aeri extrabida oo dia 27ds Ootobrs,
(quinta,, tairs) aa 3 hora* da tarde, saaratarivel-
svente. A
O bilhete schata-ae 4 vands as Cas* da Por-
taos rus Prinveiro ds Mareo n. 83, de Martia*
Piusa A C.
Calera ale Espirita mato-A 6' par-
te da 4* loteri* deata provinei cajo premio graa-
de 4 50:000*1000 aeri extrabida no dia de
Oatabro.
Os bilbetee aesea es i veada sa Casa da Por
tona i roa Prinseixo de Matoo a. 23 Martin Pia-
i*C
balera do SrAa-ParA A 4 parta 4a
13 lotaria desta proviaeia, pelo aovo plano, cojo
premio graade e 120:0004000, mit extrabid.
amaobi 22 de Oatabro (aabbado) impreterivet-
raente.
Oa bilbeto aehuoi-ae 4 venda aa Casa da Por-
tuna i roa Primeiro de Marco a. 23, de Martia*
PiosaAC. *
meterla ** Cesar*Esta acreditada lota-
ria ia]o prcmjo osaiar ds 40:0004000 aeri ea
trabHa asdia 21 ae Oatabro. (O
Os talaste* acham-aa a renda na Casa da Pst-
taaai ras Primeiro de Mareo a. 23 de Martin
Caerla la as-aviarla alo Paraai-
sArte 4a 29 lotarra deesa pi avisis, pele
alan, sajo rjfeaio saas de 90:0004000,
geaatsahiri ss distbas OoSabro.
la^Ha s venda aa Casa da Portaos, i ras
Priaseiro de Marco nansero 23, ds Martia* Pin
isiC
Ajete ra de a* aaa-ase raes 0 aor-
teaasaa 1 lotaris deata provinoi, sslo aovo pta-
a>, eojo presato gr-ods4 ds 6:0004800 (rata ta-
tasa dividido es meses biftstaa) ae xtrasad
no*4ia .. do sorrente.
Osbtlst^acsWaa-sairendaaaCaaa da Posta
aa 4 aaa Priaseiro de Marui n. 23, de MarUaa
Ptasa C.
asaatallaata aaJstsee Ohtaars8 do dia 16
stOstabro:
aanasai Redrigsti ds Piaba, Portase!, 44 aaaea,
stsaa^p^; etaaaaas.
Maris Lasas X a tetro ds
74 samas, viera. Beata Aetoaio;
Marta Blbtaa. Saldaaba do ataaario,
to, SI anas*, ssttatra, oe*>Vata ; "
S Maris Leita 4a Croa, Parnsabsso, 90
Boa-Vista i tobaresloa
"n/TO
oo, 64 oaasa, asases, Boa-Vista;
afaaocl, Peraaaibaeo, 6 da, 8.
ao.
Praaciaes, Paraaabseo, 4
Maioel,' I'irssabieo, 7 dias, 8. 4os4;
rOfatSaatlMlCOt 9
Haaoal, Pernaawr*;
- 1
Jo*e Aagaato 4* Carratao Psvaia
15 aasoa, aoltoiro, S. Jas*
Vieeato Parre ira do
Bata.
alo, para o qae ser encontrado de 11 bo-
jes da manhl as 2 da tarde na roa do Bo-
rlo da Victoria n. 32, 1 .* andar e em ou
tra qaslqacr hora 4 roa da Pribotis Isa-
bel n. 6.
o a>r. Baerea asaiasarde*
Pode ser procurado om Isa escriptorio s ras
1.' de Mar$o n. 4, 1.' andar.
O bachartl Bonifacio de AraoSo Faria
Rocha continua a eocarregar se, mediante
previo oontrato, de queetSsa parante oo jot-
aes desta cidade o os dss comarcas sisi-
nhaa. Poder* ser procurado em sea es-
criptorio 4 roa do Duque de Cardas o. 50,
1.* aodsr, das 10 horas ds manhl a 3 ds
tarde.
toisat tarasllrlre
De A. M, Varase C. garrafa 1*000,
deaconto de 26 *|. sm dosis ns fabrica.
Coiiegle apeaseer
Estsbelecimedto de edacaclo prinaria e
seonniaria em Jabiailo, sob a diroor;lo de
Jos de Olireira Caraloanto.
regara
Prmnctoo Mnod da 89m A C, deposi
tarios do todas aa sspeoaaidmdea pbsrma-
oeatioaa tiatas, drogas, productos chim-
os e medicamentos homeopticos, roa do
HaraBei d Olinda n. 23.
Drotaria
Faria Sobrinho A C, dro^niata por
atacado, roa do Mrrqnea de Olinda o. 41.
serrarla S vasar
Serrara a vapor t ofjUuu da Fraocisoo dos Santos Macado, oaaTBo
Capibaribe n. 23, Mate graade oatabele-
dmeoto. o primeiro da proriocia neete ge-
aero, comprase e vende-so madeira
de todas as qaaJidades, aerravae madeiras
de eoata alheis, aaaim oomo se prepmram-
obras de carapioa por machina a por pre-
go sera competencia Pernasnbnco.
rtBLICACOsSS A paitH
ApjnivsH litar b ttmm
.ico
Malvolo gasa ral, taspru dente Jos Clartado,
iaportaoo e arbitrario cismandaste de armas.
< Mal dita a hsra esa qae o goveroo e nosseoa
para esta proviaeia. Estarsa* oseta boa
Peroambueo tio deacanoado, apeas* levaado a
sapads ea o rtaterao i cnt* psrs om Eetado-
aaior, mas Oaarda ou entro asrvico que i
por/rsseta, appareeta, qaando no veio elM tirar
doa a es a erjosasode, i i rentando parad aa, misas,
exerciei*, paateiaa militares, acampamento, e
qaaata sarta de ooueae, ]i eos desaso, spesss pa-
ra faser /tyeru' o aobreaahir n-aae* (ataeals
om qae repre*entorno qase* bosee** de realejo.
- Qianta veae oaviao cata abrases laesela-
las de mi vontade e, ate, repsasasa de odio ooa-
tra 8. Exe d'aqoellea qae sea ooohooerea aa
sseaaaidadea e fin de um exvrsito, osa eorapre-
baaatrim a patarradieeipltaaea na amputa-
do, asa somesta expnaiedo obedieaaia ao aape-
rtart sea exauaarea a aulidade d'ssta, e tu
por Unto ignorando aa mltipla
ese s pratica a qae oa soldado
satiataasr aa guerra, luppanbea qae n'a-
Tieio) eiremlo, se cilrv s rnissio mili-
tar ar
E qoea abe ae ncaseasBO, j* eaqoecidos e dea-
suaatsusadua saaaas trhadaos do seaaaa da de-
fes da patria, sao Jarse4moa raaoaveis osas
saarsaslartl...
P bes, eatraa-x boje, agora
treta de arpe ea astabsisiiaist
aa osas da erase, oo
aaa eoxiaa de*ejoi
al se* isdi i aba, a p:r
ssaesai, asesa
ai voetade seasrsa ragar
ieetusa, 4 adosrselo e ao
Maa porque T 8rri reas 8. sTaa. sais ror
stops, s para agrsdsr 4 sata o iasstls dei-
osas srigsd* sto ; sia as
reato do isimigo eta ss
sata ea sqastta darse- aiceo d
aaato, asta se dea do pamba
a seriis est aa rmalsn a
da bea aratssaeia da asa sarga, do
eoatra-ataqne,. de sas^-rstorno^, eeja de-
tona di sss^t ata-gs, qas quera
Leosoio assastar, ae sis ss trata*
simulacro, sasa ds aaa rsalidade,
d'oode rnsslasria a saa victoria o a derrota do
isiaigo e seaa sabe, eosforee sa pr*poreee do
ooinbate, a crts de dos oacoe 1...
leso, asta, qae ssrsee euss ds eatsaos par* c*
albaio* ou sgaorsntas s tsetses ailitar. 4 ss
sprrnds oos maito estad, sea sita eieraieao,
coa otsito tasaalbu 1 E' jsataasaate a ame tea tai-
ta 8. Ese. O asede a ata al daaxasaetar, s rapsas
doa eoaastsa a por tasto des gasrra alo dio lu-
gar como antea, a aprsadiasgsa duraste o toa-
so da boatilidade ; o aoldad*, (a oflleUI eiti loca
de durida) deve ir prompto para o taeatro de ope-
racoea.
Ivea tambem ae diga qae nio admire qaaado o
sanate Leoncio otnaal aratico da gasrra do Pa-
raajesj
Qae absarda, qae leirsiee !...
Ne**e teapo a scianc militar, nio esteva ao
grao de deseovolvimeato actual. O otado de res-
sobrar em frente do inlmigo era outro porque oa
oro eram oa meiea de socio. Da dia psrs da ap-
parece-a nova* qaeatoea, a partir doa templada
Oreeia e Roma emque os cimbstes eraa choque*
de maasaa aompaot* cam prejoiso enorme de saa-
gae e diobeiro, justamente contra o principia h..je
De 1870 para ei o exesaplo i* guerra franco-
prassiaoa madoa todo. O eraameato retro-car-
ga, os melboramaeto* do* ar&aia de gaerr* e de
ladea oa esrioe rlt| atijin sltaraa, j)riocipslmeoti a
tctica, de mido qse elle sbsslotamento diffren-
to da de ostros tempes.
Aalciasturaa, a evoluc-, a manobre, i r-
dea do combate tudo novo portaoto aovas **
instrucooe*. Lege, peJe-*s diaer qee s tasests
Leaaoae 4 oatetai aovo,
Rerateo ; aquello beta 4 ateo do ssssroo, as-
aviaadse dedicaol de a. Exe.
Bea entrar ea minul ncia*, dcvenwsj, por amor
i verdade e jos: ca, di;r qae por outro lado 8.
Bxc. encostro taahnra mas guratelo ase o
eemprehendea, chrisAe bro a dsllnaeao. A pro-
as sati n'aeaalla traasscAi.
Eli* preeeave ds oa ksaeral da catatar* de 8.
Exe., uve-o, ebraeoe-o.
B' eerto e qse asada diaem algoaa, caja oata-
rata aovaassasa geroa-ae, iato 4 a qas 8. Ex, es-
t aproadsado. Morrea o Netos I
costo se pode ser boa gestara! alo esta-
s si 4 aessa qae aa aprende f
Eolio, nlaao 5 ha approvapio !
Pota nos direais asi : maito tea ella qae
aprender para bea dirigir om exareito em esa-
paaba.
j Desde s gradawolo ds ao*peca la at o alto pos-
to de marocha! do sxereito ha eousa aova* a aa-
tadar; a eada grao corresponden) novo* dereres,
Coao iasao diaendo bis i sdtaso o qae exalta
8. Exe.
A par do cuidado e do7ello qae tesa alie com
a isatroeeio taetloe, tea taabea levsdo s iosti
tuicio das escota regimeotaet a oas realidade,
aesistindo sal, eattaalando aa prscas, prooo-
vsodo exames premiando oa qae mactram appli-
4
Em resposta s pablijacio inserta no
Jornal do Rtoile de 9 do corrate firmis
pela Sra. D. Anna Franoisea Paes Barre-
to, ou por qussa de saa firma ss utilison,
esbe-me diserqns ss bouve falta do ver-
dade oSo foi do oobt parte, pois ante-
rioraaota harta osas seabora declarado
que nio eaendrva diser asista pelo sen fi-
nado marido. Aleas de que uta mus dita
na Penhm nao parte* eseua serio.
Qaanto ao final do tal publicsolo, isto
4 :qae o peblico me oonnoce, garanto a
Sra. D. Anna Francisca Paos Barreto, qae
precisamente iato qas ate callos em
plano utuito superior o si, orna vs ojssse
oomo em ootros negocio.
Araada, 19 de Oatabro de 1887.
Antonio Compeli de Albuqutrque.
Dr, Alfredo Gaspar
fiapecislidaiePartos, molestias de seahoraa e
saaoaa.
ReaideaeiaRoa ds Imperatria n. 4, 2." aadar
Telephooe n.226.
Preservativo da erysipea
BilaJor flalisIfiaDB
pelo
ar. aaoaoel de Siq aelrm Car aleante
O 1 pira curar a srjsipela e impedir aso reap-
pareeiaeoto, eurar rbeomatisa do paito o a va-
rila oo bexiga.
O 2* para taita da manstratclo, s sabida daa
seeondinas, fer appsreesr eeereeio ds leita e lo-
chos supprioiidos.
Este remedio eacont'am-se em fraseos de
qaatro grammas, acaapanhado* par prospectos e
oom a rubrica msnaicripta do aator.
Deposito aoico
Praca do Con Je d'Eu o. 22, pharmaoia de
' Ribeiro d C sacoessor
O Dr. Jos Antonio Correia da Silva,
Talheiro da Imperial Ordesa do "
juia de direito de orphlos -o m
comarca de Onds, por Sea
o I operador a quem Deas gasrde,
Paco saber aoa qse o prestalo efitel
delle noticia tivereaa, qae o portoiro iaterVss
auditorios, trari a pobnao pregio de veada e
remetacao, no dia 27 do corrate, depoa ds i
pectiva audiencia, o bem ssgoiota :
Urna cas* torres, sob o. 1, 4 rea de 8.
eiaco desta cidade, son portas jeaefla aa
janella no oitio do ni, com desaseas, dees sj
toe, cjiinha fra, copiar, terrees ae tada, as
do 5 metioa e 6 centmetro de largara a 14
tro de'faadn, avallada por 1:0004000, ]
to dito bem ao espolio da fiasda D. asd
lina Preire e val i praca a reqserimemts ds
tarisnte do acamo espolio.
para qas eaegae ae
maa dei pasear di Caes asas
gsr do ctstume e pabhssdo pels
Dado e paseado nesta eidsds, sais 14
bro de 1887.
En, bsehsrel Franetose Lis Csldss,
aabeerevi.
JoU ntm$ Corroa m
DtiCLRACOES

Aistsa; 8. Exe. tea tido tentpo ds eeidar e de
lariaar a eseriptarsoio do esrpos, ooa to
neceesari como iaexpliearel que ejsita s me
aa Isi e regalaaentoa sm tivesse ama marcha de
ervieo dinVreeto ds do outro, se besa qae todo
preenehsem o fi E' de notar qae em tanto aetividsde, em tanta
affl tencia de serrico, no sacio de tanta cousa a at-'
tender, no osa sis difiteil eneostrer-e ama aa-
taridade iadispata e eoatrariala, 8. Exe. qoer"
os official, qaar ao sosdade, spssseat o asao
a astaana attaoei, a a*saoa Ibaaesa, a
8. Exe. qoer na dor, qoer no praser, oa ao tra-
balao, as acbs aempre junto ao soldado.
Nea telo* as abana de ara qaartoi-generel
psrs seestpambar vjiaavir, de aa cadete at a
sepaltura.
Aimda semtea 8. Exe. foi sasiitir amputacio
do braco de sa asteado qae em aervioo fo+sp .-
seas pelo trea de Olinaa, fiesaOo portaoto inu -
[Hitado para o eerrieo.
Estamos eerto* qae 8. Est. vi asr o adroga-
do dea** praca, e ob.cra^da|4WferBO ser ella pen-
dn ida.
Em compseselo 8.%te. (dieme* sea recelo
ds errar) tea ea Peraaatbaeo ai gasrniclo qae
o sdmira, ama e reapelta.
Bessf, ea 19 de Oatabro de 1887.
A a al versarlo
1 '
.*.s
%
Mais um sano ceaus aoja d- eatatsasa
Um peaao das aa vida dar*, iasarta,
A>ad* tesao a osete asi detpeea
Do erro qee i o esiae ea sa* ssasaeia...
Anta... vista as sotar a slaa deserta
Do hoasaa ss'sttrabisto com ssiateoois,
Qs ligaste astea eerpo... e tem prsdencia
Qearea jas o trahia. ..a parta taasjabstta.
Ta jarate so a elle pertenoer,
Sieiost s Dan amare asi so msadv,
E assim o abracan ar e amanbecer.. .*.
Poi este aor imm*no a tio profunda
A ti tari ser fiel ot ssozrsr
Despreaands o eooselho qee i iaaundo.
Cloica do Dr. Silva Ferreira
Espsolslidades. ailestias ds Seahsas e de
paita.
Consultas de 1 ia 3 boraa.
Roa da Cadeia n. 68.
Reeidencsa Roa da Conde da Boa-Vista
i.4i
21 I
B.
SI dsOaubr de 1887.
----------baasj
esas
FA
tf. f.
HenH
4
qo sqaalles
seas, ees
a 8. Eae.,
8a*ls-rs 8. Cas.
rUoporeerto.
E' qasssis gsarnteio era oas --Mam a
aval-as ateesar doseasio
qo* beatas
S.
ala) Freaos
fMRra
No dia 10 da Setombro do tono prozi-
mo paseado receben a papalelo do Beci-
fe, com rerdadeiro sobresalto, a noticia de
baver deeepparecido dos oofres da The-
asurara de Peraarebaco a tan portante ao a-
ma rj ,Joi87.
O iaafteetor da Tbesouraria, para atas-
tr de si toda a rasponsabilidade, qae
meis Urde se verificou caber Ib*, deu-se
proas om sttribair osse desapparoqjmeBto
a ronbo praticado por orna quadrilb* de
ladrse, pretaodendo com aso disrahir do
latdadtiro campo do pesqaiaas aatteoclo
da jestios.
E' pateado apeos no snno e, Ao ob*'\
taatte, os embaraooa e chican de qae o
denunciados por seas fasto lsnaaram rolo,
oebam-se todos pronunciados s Bojaitos
priado. Nea* luct* da juttic em busca
ata eerdado, eme se procurar* por todos o
essio enpebnr, laliaotoa-sa sompre o il-
la
Hrnriqaes.
Hos procewo instaurados contra b Dt.
EAundo da Barros Falolo, Dr. Arthur
Contra protesto ao %r
sfAsas-e
Os abaixo assignad>s depsraado ao Jornal do
Bee fe, de 30 do correte eos sa protesto Iras
dapxJos Anteis Parasol** Pradiqa, (onde
esto dia ssiatir ama scnpCam As ooitervtoio e
n eseeesinsessto ds ditida firaada por todos oa
oataattaotas d stoptoseae Versea BmiU, ea 8.
Jos 4a Lega, ea Alagse) na qualsaads de ooa-
eeaasse que ssato d meses, elo podemos dei-
xar pasear eeaelbenta embuta, e provocamo -ao
matan para qae pro va ea publico quslquer "doeu-
oinato por ads firmado, pois aquillo qae pertenee
a aoitaa, dos oo tres nio pulsa .firmar conven-
ci. (E' aesea tio lgica, cooaalte ao otestraa da
s leseas).
c be tataito aalevolo a embsraoar qaalqaer
stsarses qas pretsadamos faser ; qaanto a* falla-
io protato, de 9 de Pevereiro dj eorrenta aneo,
destruido foi pelo cootra-protesto de 13 do aeeao
asa, ao Diario de Permmbuoo, firmado por Oa
uusassssnr.
Besos estos qae no obrigsrs vir em pu-
blico dtsermo qae ad tamo esa oonreacoe
nem reeoobecimento de divida, psrs coa qoea
qser qae sejs ; sseim ese oeetsal prooorador,
o Sr. seso Soares dt Utuquertme B foi por nos sotorwsao, portaato tatema asber,
em todo e qaalqaer teapo, costra esset qae ooa
cape da by,;ocrisi* prstoottea prejadicar-aoi.
Atada esotra-protoetoao* sobra todo e qusl-
quer documento firmado por qaea qoer qae eeja, a
nio aerea firmado por todos as corsseohore da
uns a propriedade, oo proco/adore per adt coa-
etlsaidca,
Recite, 20 do Ootabro de 1867.
Jos Antonio Domiagaej de Pigneiredo.
aria Amelia R. de Pigaeired*.
Joio Pereira ds ovsira,
Isabel Candida P. da Silveir.
Joio Bapttsta Botolho.
Olympi Aogata R. da Poaseea,
AlfrediVIetarR. Psssoa.
Amel"Eii Oardoto Raballo.
Hermiois Persista da Oaats B.
>
Cea dlsTereatee lealaaceea de flgodo
ele OaefclbOo se vaseos eooao le-
lUataa

Milbates da doentoa ato decte modo Iludidos, e
o raelaor remedio qae at boje te tem detcoberto
par as nff-ccoas palmonarea perde a aaa reputa-
edo/ O melbor meio deevitar aemelhaotes imposi-
>oea i aio comprar te o artigo, orna ves qae nio
se eche elle garantido por urna eaia respertavei, e
atenta de toda a aospeita, qae po lo engaar.
O otro poro melicioaal degalo debelhio, de
Lanaaa Kemp, tanto bronco esa preto, gosa
de urna reputaclo de soperioridade em todo o he,-.
anispbsti oeerosetal, na Aavtraliae na Europa.
Na aa eoapseieio t e fea sao do figadoa de
peixe treaeo, o pode coeaervar por om tempo in-
definido em todo o clima do mundo. A perfeita
pareas de preparacia, aoa oseo mais grave de
bomorrhagia dos palasoe, brosscbjos, pneumona,
tysica incipiente, eoogestio ea cetomicio d bofe
PR0PES8OR
Ingle, Piano, Canto.
Ra ib Progreuo .
m
23
EXTERNA.TO
Para 19 menina
21 EUA DO HOSPICIO 21
seSJOaa petealisre de transis e gd'anglais
Dr- Lopes Pesaos
Medico e operador
Residencia Bds Ltrga do Rosario n.
88 1* andar.
Consultorio Roa do Bom Jess o. 37
1* aadar.
Coasaltas Daa 12 4s 3 horas da tar-
de.
Chamados-A qaalquer hora.
- ADYOGADOS
Os bxcOorels Eduardo SUvm
E
Silva Brasileiro
aceisaa causa* civeis, eommerciae e
orphanalogica
CIDADE DcTlIMOEIRO
onde residem
Dr. Simoes Barbosa
CHnics do Dr. Sim3;s Barbosa, Espe-
otslidades : partos, molestias de senhoras
a de criancae.
Consultorio roa do Margues de Olio-
da n. 64 oonsoltsa de 1 de 3 horas da
larde.
Residencia ra da Soledade n. 78.
T-lohone n. 213.
----------------e>
Consultorio medico*
cirurgico
O Or. Castro Jess, contaado mais de 12 sano
de escrupulosa obaerraelo, reabre consultorio nest
ta cidade, 4 rus do Boto Jess (antiga da Crai
a. 23, 1.* andar.
ras de consultas
De dia: dasl is ii tarle.
De noite : das 7 ia 8.
Na deraaii horas da noite ser encontrado no
sitio i tavessa do Remedios n. 7, primeiro por-
to i esqnerda, slm o por&o ds Dr. Cosme.
De ordem do Sr. Dr. administrador
tfico aos Sra. contribointre dio
de industrias e profiatSos,
as chuses ns. I, 2 3, 4, S e 15
annexa a le do orcameoto rigente saa
scham collectadoi pela forma eaaataato <
rela^o-i abaixo, o qoa aos termes de a
33 das instraeeoes de 27 de Jaiba do sa
de 1883, Ibes fici mareado o pas do
dias improrogaveis, a contar do data
publicarlo do presente, para apreaent
nesta repartilo qaaesqaer racumsigoso ea
recarso pare o Thesouro Provincial, aob
pena de nio oerem roais aasaaMse Cira da
referido praso.
1' Scelo da Reoebsdoria Praviana!, 11
de Oatabro de 1887.
O estafe,
Geffewon Mirabeau de Azevedo

Ir
aOOsVae)
f IGUAK4SSD
atagreaa e la isa ai a corparsl para tada aa ao
tastia* do orgao d* repirc4o s ds garganta,
complicadas aoa afreecoe* eecroBilutaa.
se i vende em tod* aa pharmaeia e
Oa Peroaabseo, Henrj Porator A C,
feto a. 8.
Leonor Porto
Raa do laiperjisloe a
Primeiro andar
Continoa a sxeaatar O mais difficeti
aWarino* reeebido de uassaree, Paria
Usbo. e Rio ds Jinete).
Prtaa aa psa4seaode oostura, ea ara
ridada, a
asaste.
Dr. Paes Barreto
PROMOTOR
n
50040W
750*004
1.-00040
P Oi'I C O E
i
J Advocado
ItTCO
Tsm o eeu eacriptorio i ras Daqae do Csxiaa
n. 74, da' 12 ta 2 botas da tarde, e desta hora
ea Otante em aa residencia i raa da Santa
Croa n. i.
RopoassMidado atoestiaa de aenhoraa e crian -
cas.Tolepbone n. 326
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. BalUiazar da Sikeira
*psciaii dsdeafsbre, molest** daa
eriancas, do orgioa reapiratariss e ds
aasJaa
Presta ae a qaalqner chamado paaa
fosa ds espiral.
aa/ioc
Todo oa cammada devem ser dingi-
>s 4 pharmaeia do Dr. Sabino, 4 saa da
Bario da Victoria n. 43, onda ss fadloari


Classe n. 2Csea oa deposita de
groeao carvio de pedra em trra oo
3:0004000
Saato Antonio
Amaral A C, 3 travesea da Prata a.
8 e 10, 1* divisio
a Jos
Wiltou Son A C, Santa Rita m. 67, 3
divisio
Recate
Viiconde do Livrataento, Brea s. % 4
divieso
Classe n. 3 Lojaa de vender tatas
vender jotas e relagioe, 7:0004000
Santo Antoaio
Jlo de Aranjo Cesar, Cabug a. IB,
2* divisio
Agoetinno A Irmio, dita n. SA, idea
idem
Arthur A Desliarlo, dita n. 3, 3' divi-
sio
Rodrigues dt Conceiro, dita a. 5A.
idem idem
Wolff & C, dita o. 4, idea idea
Jos Joaqaim de Barres, Larga do Ro-
sario u. 24, idem idea
Bedel A David, 1 de Mareo o. 25, idea
idem
Eugenio Qoestachel, Cabugi n. 5, 4 di
rajas
Julio Faaratemberg, Imperador a. 32,
idem idem
Aograto Reg A C,, C-bug s. 9, 5*
divisio
Joeeph Krause, 1 de Mareo a. 6, 6*
divto 1:250**' i
Classe n. 4Casa de vender relogioe
.700*000
Santo Antoaio
Antonio J. da Costa Aranjo, Liras do
Rosario n. 9, 1 divisio
Boa-Vista
Heraan Water, Imperatris a. 68A,
idem idem
Santo AnU-uio
Alexandre Laberlr, Cabugi a 11 A, 6*
divio
Vctor Qrsndin, Marque de Oiiada o.
24, idem idem
Classe s. 8Fabricas de cerveja, vi sagre, vi sha,
geoebra, licare e lioaosad* gasosa, asseesvasa
Recite
Alberto Rodrigues Braneo, Vigario Te-
norio o. 10, 1* divieso
gnea Mara Oaimaries, Domingos Jo-
a Martina n. 16, idem idem
Nascimento A Ribeiro, Viseonde de
Itapariea n. 21, idea idem
Santo Antonio
Antoifio Gomes de Si ot C, MsreUio
Dia n. 67, idem idem
& Jos
Jlo de Amar) Raposo, Vidal de Xe-
greros n. 144, idea idem
Boa Vista
Alfredo Fouquanx, Caes de Cspibarlbe
a. 12, idem idem *
Osos
Qailherme Chsncber, Creoula n. 57,
idea idem
Reeife
Beserra & C, Bario do Trianpho o.
75, 2 divitao
Libanio Costa A C, Domingo tas
Martina a. 12, idem idem
Saato Antonio
Antonio Francisco da Costa, Peaba a.
7, idem idem
Piato A C, Marcilio Dias n. 8, idea
idem
Reeife
Martina Viegat A C, Msdre de Dees a.
4, 3' divisio
Antonio Pinto Lapa, Moeda n. 9, idea
idem
Boa-Vate
Cario Antonio Van de Linden, Cees
de Capibaribe n. 43, idea idea
Recite
Pereira Pinto A C, Meada o. 19, .4
divisio
Joquim Daarte 8imoe, Largo da As-
semb'a n. 7, idem idem
rMatoAntosJo
Jlo Maver, Joio do Reg na. 10c 19,
idem idem
Antoaio Viegas A C, dita a. 11, islas
idem
Antonio Augusto de Leaos, di tem 15,
5 divisio *
Aognito Kruste Saceessores, ns. 18 s
20, 6 divisio
Classe n. 15Casas de iogo de btar,
Santo Aatoaio
Antonio Joaqaim Ribeiro, Mtvctd
Dias n. 40. 1 dirisio
Boa Vida
Antonio Pinbciro da Silvs, liapotatris
n. 28, idem idem
I1004004
1004044
10fJ400s
10040
ooaarj
15044
150404
1504009
150404
200480
9004009
9004*999
5004009


Lf^^Bv UV t>I II
ii a
'#
RBlf*
Boa J
HM B
Jft*
tiaato Aatoaio
3.
2104515
i tosa idea 2101890
JjU aevor, Joiodo Rogo ulOi 12,
> u Silv Gaiaeraee, D jqat de
C4i,M 34, 5- divieso
Smim Cooeciio, Cmo Si d Norem-
bro a*. 30 e 32, dem idea '
Aatoea iuMo de Lmm, Joto do
ftegoo 15. idea idea
Asresto KrM S.......ni, dU na.
18 e 20, 6 di violo
Joei da Mattoa Iva, Impendo a. 81,
1* seeaeo da Raeebadaria P.-oviaeiel
teabrodel887.
0< Uncedoree,
810*5
5611400
561*400
5614400
701*763
701*769
37 deSe-
FeJiato di Bago Barroi P
JoaqaiaT. ie Liana Deerto.
laidoro T. da Mattoa Ferreira-

Okas publicas
Oo arda* da 10a. 8*. eogeeAeiro director r-
itld'iOhm IHbaieMedeeosrfsrsniiadesoma
Miatiaaefe da 8. Iza. o Br. aaiiHwli da pro
vieeia, efe 8 da uaiaate. feeo peaRea qe a* d.a
7, ao mete di, m eaema ****** resbese
propoaUa para a exeoaoio da aove o rapara ao
poatoThio aobra o ro Araripe da Beixo, na estra-
da do aerto, oreada aa> ltSMIMO.
O oroamanti a eiaoaalaa moosisM do eoatrato
sabT oseta laaretena para eerem eia-maio
por aeeelUe qaa Liitaailiaa aifaiaitar a maaata
abra, da eecordo eoaa a qaa dispot oa artiga 70 4
73,89e90,92. 97 101, 06, 115 e 116 da rsgav
Uiaaatn de 20 da Janho do corrento uto. _
Secretaria da rapar tipil d4 Oorae PublicM da
Persembeco, aai 11 da Outebro d-1887.
O eagenheiro eBeretero
Joaqaia Goosee de Oliveira a Bilva.
'
Companhia de edificaco
Da ordeea da directora feco publico que aeoclle,
4a eoaroraidces aoaa o art. 8* doa e tata toe, de-
roa alo attooder a raolaaapin da alguot leoho-
i a sai ira rita- que, no praao marcado, o qoal ter-
noa ao dia 29 de Setoesbro ultimo, deiisrem de
faaar aa iut antradaa comspoodeotei a oitova
bem eeaao qaa, anda por toree da
> artigo, eeSAs sejeitoe aoi jaroo de 5 0.0 o
achaas-ae em atiaea, fieando-ihea maread]
para reeoibereai a importancia da mencionada
preetaeio aagateattdi do raapaotiro joro, o praao
de 30 diaa, m coour da 29 da Retorna pastado e
a terminar no da 29 do mea corrate. Aa aeedei
Desocie de Xessa HenMora ia
Coaeelcia do coaTente de .
!(! Recite.
Sstai* de Me* regadora
8 eoavoeacA.1
Da erdea da mee* iogadora alo eoarocedoe oa
a oeeo Mrieeaee iraAos de mea para rsaai
ae aaa iali alai de trattr-M de objaate de i
aso MUreeaa para, a derocAo, no da 21 do
te, pelea 7 horas da aoit, no reepeeuvo aenaiato-
no.
C asietero da deselo de Meaae Seakara de
CoeaicAe de eoa vento de S.oto A atolo d> Bed-
f > em 20 de Oatabro de 1887.
SlltSetrS Ferri\
Rsorivio interino.
Faeuldade do Dircito
Da ordeea de Esa. Sr. eoaselheiro director ia-
tanae faca paMee ajea a iaacrpci > aera oa eso
mee de Hacaaa e aeSaaeiae qae tarlo lagar ae
aaaa da Moaaro presimj etaro, iieear* tai-
aai, ia 10 hora*, ae aeeretana dVata Faealdada,
obeerradae aa eoadtgoaa tageintea :
1* O qae pratnaaer laaeraear-ee deve laaet-e
coeaeladre direeter e declarar alo ao a nMteria
em qae teaa de ae iaaarercr, aaaa tambem aqaeil*
oa aqadlaa em qaa ji ti:r id > approvado, a fi-
haeio a aetaralidade, aaaiaa eoaa exhibir4 attea-
taoo do direeter do eoilegie o* profeaaar (Ugal-
mana eoteriande pora iee) % ae eertiieari a ae-
niluclo do aramiaeade ae alo do propro pa-
abo deata a letra e natura atara do reqaeriataate,
dtvaii aer rjconbec d* a auiiriatar* do altee
tanta.
i Hm paroracA* em same de portagaae
ai> ae fi oaUo qaiiqaer. Qaem al> boaver
ido babiiiiadom antametica aio ari admittid
ae exaaae da algeara e a de geometra, deau fea
dep*t dente o de geograpaia a aio pola prratar
exame de pbiloeopaia qaem aio poaeair approf a-
ci doa de hietana a de aoataeaaatieM e altn dia-
o aio tiver o de liagnas, ten lo eme tambem dea-
te allima oondieAo dep-nlo o de rartoriaa A
rxigeacia de um aporeraoSee para a adawaaio
aaa azamee qae depeai-m d llae, oi> ae retare a
laaaiipala, campriuJo adaste ternel a effectira
qaaado ae trata da meama admtelo.
Secretara de Faeoldad-' de Dirmto do Becfe,
20 de Oatabro de 1887.
O tecreUrio,
JotdH. B de Mearsra.
De o
ama
TOlumee abaixo destarado'
laaatlaiii para ooeanmn, noe tari
tit 3* do ragalataeato de 19 de Betambro de 1860,
(tiL 6* cap. 5* da eoaeoiidacA- 18 do de-
ereto de 31 de Desaman de 1868, oa aeoa donoa
ea eooaigaatarioe derarie .letpachal-aa e retirai-at
ao praao de 80 diaa, aob pena de, fiado elle, ae-
rea yemUdtt per aaa coate, eeat qoe lbet fiqae
direito algma de allegar contra ee eiaitoa desU
veada :
Armaataaa. 4
Marea CVAC, ama oixa a. 936, viada do Ha
na oo vapor (raaeea ViUed P em 3 de Setemaro de 18H, naatguaa a E. C
Caaraa Vaalelet.
Marea ECfetC, eiaoo c uxai na. 1 4 3, 1,078 a
1,080, idea dem idea
Arcnea o. 7
Marca diaaaaU o R ae centro, ahraa caixit ni.
1 a X, vio lea da Liverpool ao vapor iagtoe Edie-
tor, eotradaa ea 2 e 5 de Oatabro idea, eeniig-
nadaa a Raaqadvrol C.
Marca BA3L, aaa eaixa u^70, viada de Hua
borg) ao navio aaracgaaaue Aeaerer, entrado ea
16 idea, 4 ordea.
Letreiro Leal O, doea paeotee esa n amero,
viodot de New-York no vapor aaerieeae AUiaa-
ee, entrado tu 36 idea idra, aio coaeu de paa-
Permuta
De ordeea do Exa- Sr. Dr. ieapeetor geral in-
terino ae declara aoa profeaaorea Bardoaiaiano
Niio doa Sent Ferreira Barrea a Fhoriaso Btp-
tittn de Olireir, qae por acto da prtaidracia da
proviacia de 17 do eorraate laea foi permiuid
permatnrea aa eadeirat* qae lagaa, e ae laea mar-
1980, 861 a 970, 633, 634 a 637, 1311 a 1315, 1536 ea* o praao de 80 diaa, cootedoa daqaeUa data,
a 1596, 1206 a 1215, 1826 a 1888, 1796 a 1805,1 r, temerem peaee e ateaetirea a exareicio de
1816a 1891, 863 a870, 861, 841 a 860, 171S .., eadeirat.
1186, 618 a 621, 643,1886 a 1845, 1706 a 1715,1 SecreUru da lattroecAo Pabiiea de Peraambe
1946 a 1960, 1576 a 1586,1991 a 1986, 667 a 681e eo, 19 de Oatabro de 1887.
rajeitea ao jaro eio aa abaixo declarados
noi a 1705, 1446 a 1456, 1861 a 1866. 1976 a
5 de Oatabro de 1887.O gerente,
Ricardo Me
O ascretaro
Pergamino H. de Araej Gal vio.
HOMMERCIO
oTAgow
n eaaiaMerrial
OFTtClaJU DA JCSTA DO* OOI*
KmCTOBJt
flett/r. 20 ata 0*t*br de 1887
AooUeae geraaa de 6 0/0, valor de 1.-000*000 a
960*000 cada ama.
Cambio sobre Para, 90 d/v. coa 2 0r0 de des-
cont.
>abio aobre Loodrea. 90 drv. 22 3/4 d. por'l*,
part calar.
Se hora da l>otaa
6 apolioea geraes.
i' reo:d -a:-,
Antonio Leonardo Rodrigues.
O aecretario,
Edaardo Daaeox.
laaernta mameasf
aactra, 20 oa oorcaao aa) 16*89
t-RAQA DO RBCIFE
Aa Uxas baaeanas foraa aoje da 23 5/8 e 33
, U/16 d aobre Irtadrea.
Fot iette negocio em papel particular a 22 3/4
e 33 11/14 A
FRAC A IX) RIO DE JANEIRO
Oa bencoa abrirs eoa a taza de 22 U/16 d.
aobre Londres.
Aa tabellas expoatas aqoi torea eetis :
Do

Lisboa a Porto

> dasto
Principaee eidadea da. Porta-
22 5/8
419
62
m
Maeae: 885 fardos de xarqae, 140 eaixaa eoa
10 ditaa aoa eeboaete, l d|ta eoa calcado
,1 e 2 be mea i coa earvio animal.
106 tardoa de xarqoe, 9 Meaos eoes ca-
fe e 190 eeixat eoa eebie.
Villa Nora : 6/3 barricae coa aaanear branco.
Laraageirea; 191 lardea de xsxqae.
Baba : 109 ecos e 100 borricas eoa naracar
branca e 4 cszotee esa doce.
Carregaxam di
Vapor ingle Aataor, sahiae b>ntea, levos)
'"rerpool: 4.402 Mesas aaa algedio, 4.459
4MMaUaf 908M Mef^MmVr aSaMCa>T4>4e*S 9 CaV4> COO bOT
raen* e 200 000 k Carregaraa dirersos.
Paota da .irandcsa.
aaa>aa ne 17 a 22 oa ooTosao aa 1867
(Vide o Drio de 16 de Oatabro
ailot at rana
Boxea aaeiiarl ACoria AayeiW, para o Rio Oreo -
eeeoBoL
Barca aacioaal Alargas XI, pea Lisboa.
Barca noraageeaee Van, para Estadoe-Uaidia.
Barca ingieaa VtiMa. para Eatadoe-Un i >t.
Raroa aoraegaenM sal, para Eatadoa-Uoida
Bngaa nwroegaiate Birdi, para EiuJoj (Jaido t
Ligar ingles CaidVooa, jara LivarpojL
Ligar portugus Mano, para Luboa a Porto.
Lagar iagte Sttmixam, pira Eita4je eidoe.
Vapor lagiM Aadoor, para Liverpool e Mate*.
Vapor ingle* Pftteap, para Liverpool
Vapor naeaal Prmape do Qrio Para, para Ba-
bia e e tea la.
Vapor nacional Pirapami, tara Cetri e escala.
8> aaocAo da Alfeadega de Pernambaoo, 19 de
Oatabro de 1887.-0 eSafe,
Cicero & de Mello.
tace de crdito real de Per
LU...IC0
Nos taraos dos arte. 6* a 6* dos estatatos, alo
convidados m seoaore aeeioeittat \ resillar ate
o da 19 de Novembro prximo viod>aro, os sede
do Banca, 4 roa da Caaaorcio n. 34, a quera
entrada de 10 {, sobre o valor nominal de cada
aceio. Recua, 19 de Ootubro de 1887.
Ot adaiaittradxet,
Maaoal Joto de Aaerlm.
Jos di. Silva L vo Jaaior.
Luis Deprat. ______^
----------------------------------------------------a------------------
33 9/8
43
423:
525'
-m
NW-York .
Oo Loatooa Basa
"
2*240
Para.
I'alia.

Usaawga
Nsw-Yotk

Ndw-Yoek
Ue Enante Kist:
>a*io A nraria
Barea noraaganase /o, car vi* de padre.
Barca ojrargMaie Joeea, earvio de podra.
Barea noraagenni A>Mn, taadeira de piano
, Barea alleaai Ceratoato; madeira.
-,4 Barea Blm Btrd, nadeira.
1 Barca iagteu Mott a/ Ove*, servio de ptdre.
Barca dinaasarqeess Coaooorata, roervie de podra.
Brigee oacionat Presera, vario gaoeroa.
Logar iagies t'nnntas o/ Jewom, eerri.
Lugar iogies Povoper, earvio de podra.
Lagar aacijnal oso, gorderaa.
Lagar aasrinant ata-ara' A. aneara, farello.
Legar ingle Spmrk, baealaio.
Lagar portagaoa reaerarto, varraa gneros.
Li;t inglrs Caaaariae, earvio de podra.
Patacho dnemeraaes AfeUe Katrioe. xarqae.
Patacho naeioal i ontipo, xtrqoe.
Patacho aaeoo Aim ni, xarqoe.
I sadr. .
?na. .
tala. .
aaborgo .
Lisboa e Porto
22 6/8 33 3/8
419 4.'3
. . 423
520 52
28 397
2*210
MaVr d viste
s 22 A 8 423
. . 4-3
520 526
Bal 237
adadae de Porta-
gal. .. .
Usados Aojcm
iba da Madeira
Na-York .
.>
24
245
242
2*2494
CsxaeA ala aitarar
aa 30 oa oortraao oa 1887
A Asaocacilo Commeraal Agrcola, regiatroa o
abaixo, pagoe ao agricultor, pa 15 kilos :
.... 2*200 a 8*300
lavpartato
de Lirapool
cootignado a
G2a*PiQto
Tabia* palverisalo.
Briaae 8.a boa .
< At regalar .
bwaeaos ....
Matea vado porgado.
broto. .
2*000
2*00 a
1*900 a
1*400 a
1*800 a
1*900 a
2*100
3*300
Vapor ingles JtVeaasi, befada
e Litbde, ea 19' do correarle e
Jobaetoa Pater A C-, manifeatoa :
Cargo da Liverpool
Amostras 1 volnae i ordeea.
Agaa mineral 8 eaixaa a FernaadM Ircci-t
Ana 100 ssoeos aoa imii. 100 a Dominga
Croa* a
A oo 11 teizos n Miran 3 A Soasa.
Atse coa para telliat 2 eaixfl.-i a Ooacalret
Cascao.
Bacuatoa 15 caixoee a Fernaade & I-nvl >t
Belaaa de Up.-te 1 caixio A. U. Caiaeis*
Vi
Catear* 1(9 algeoelmo
ido eadeve bootea aaia firma do qae en-
ea aaa aa osTerta forma de 6*900 por
15 kiloe para o algodia de l. aorta da a-rti-.
r.airooae etet
e olgoaAo
Rntratlss
Barcseas
Titfemt
deCaratri
Vm-Carrea de 8. Fraeeiseo
Via-farrea de lmiziri .
Entrada
Das Seco

:; 39 816 2.876
1 430 4.0BS
1 4 18 26.727
1 4 18 27.89
Diaa
de Cmaro .
de S. Fr
de aet-
Id
18
19
18
18
Somma.
Wr*>tmmrmto
do aontem o da barca ingle
earregar aqai, eoa destino ses Etta-
fsfgBp, assaoar a 17/6.
faperea elampairaaaln
Beutae 40 eaixa a Torna es Irmio.
Barra de forre 90 a Lirrameato A C, 62 a 25
fcixai a Miranda Soasa 156 o 99 a Albino Bilva
. A C, 26 tas a-4)eaael P. Jobnetin A C, 60
t xJi aiu fertsira Oa-raarie. .
iMenl Oofra tto Ierro 3 taison % W. Uallidev A C, 3
Sai :**1-* *''",
Caadietros e ptrtenct 4'vataaea ordem.
Oravo da Iodia 8 t.efco. FeroesMes A Iraios.
Canee de f Caleados 1 caisoo a PitfU extCaao, 3 4 ordta,
1 e Tboaas de Carvalao a. C, 4 a Albino Cros
A C,8a F. R..UB:
Chapia 1 eaixAo a jtipbe A Ferrio, 2 a Cr-
ralbe A IreUo.
Cooros 1 MixAo a F. R. da Silva.
CbA 18 gradea e 15 eaixa 4 otcUm
L.-a 6 Misas a r. Joei Ws Peeeo aalma/m.
Carut para jagos 1 Misa 4 erdea.
Cidra 60 eaixaa a Qoaoalrw Rom A Pernio-
dea.
Carreja 50 eaixa i ordea.
Cbaaprba 6 harria a Aatoaw Joei Maia ir. C.
Cbambn de manais 99 barr ordea.
Drogas 9 ssraan a Feria bobrobo A C. 16 a
Fraaeeo Manon da 8ilra A C
Estepa 39 fardos orees. 10 a Perreira Ca-
cao de Filbo, 26 e Oeeaee As Mettoe Iraios, 16 a
Narciso Maia a C.
Basadas 10 harrias a Oosbm de Msttos Ir-
mi t, 19 4 ordea.
Rateaba 6 barricas a Prtate Viaasa A C, 8 a
ordem.
Eatoir. 1 farde a Fraaeisee Grgol A Irmio,
eta-e de farro 4 a Miraada A hVaaa, 94 a Al-
bino Silva A C, 80 a Ferreira QalaarUs t
PerragcM l volats a H Naaaeb . W. Halliday A C, 86 a boaoel P.
JobaataS) A C-. 7 Farre>ra Oeiaataas A C 1 a
Paran Viaan a C, 1 a Netto Caapoa A 93
a Coapaaaia de Beber.be, 8 a A. I>. Carama
Viaana, 17 s
101.314
Seeeai
2 963
8.971
119
4.8343
6-13
2.145
13.956
Estrada de ferro de Ri-
beirao ao Benito
Por deliberseao da directora alo ebsasdos os
Mhiifsi aeeioniatt deeta eesaraca para no praso
de 60 diaa, a coatar deeta data, recolheraa a
oitara entrada de aoa* teciea, aa taraos do j 2 -
do art 9e I aaieo do srt. 4 4m est.tatos.
Remfe, 4 de Oatabro de 1887.
Jos BelUrmino Pereirs de Mullo.
Director secrotsrio.
Oiager-ele 8 barricas a Fernn dea A Iraaior.
Looca 111 gigaa 4 ordea.
Liaba 10 caiiS.t i ordem, 36 a A. Daarte Car-
oeiro Viann, 16 a Netto Campos o C 8 a Maia
* Silra.
Leaa 1 fardo a Macbtdo x Pereira, 1 a Carlos
Bindea, 1 a Qornea de Mattoa Irmios.
MercadoriM diversas 2 votamos s Frsoelaeo
Joei Alvff Qaiaarlr, 3 a Qaimariee i ^rdoao de
C, 3 a F. Potroeelli IraOo, 4 a Manoel Colfaoo
C, 2 a Maia A Silv, 1 i ordem, 2 a Antonio
Jo4 Maia A a. 1 a Quimtriea Irmio A C., 2 a
Ne'to Campo A C-, 2 a Fraocitco Launa A C,
1 a Salaaar A C, 2 a Fraociaeo Grgol Irmio,
8 a Manoel 4a Caoba Lobo, 5 a Companhia de
Piaeio e Tcido, 6 a Gomn de Mattoa Iraios, 4
a afaaoei Joeaaiaj RibeiroA C, 3 a Frederico A
C..3 a Conrad WaektaMM
MachioiaatM 18 volaaes e pecas i ordem. 1 s
The Nort Brasil Bogar Factora. 1 n Joho IIol-
ese, 2 s Manoel doa S.ntot VilUoa.
Movis 10 oaixei a W. Htliidav A C, 4 4 or-
dem.
Oteo de liahact 15 btrrit a LTra-r.Mto A C ,
5 a J. A. do 8 Obeetee para esa 16 voiemee n eapresa.
P.ttat 16 fardo a Bilva GaiaaarUe 4 C.
Pepel 5 fardo a Sawsax & C, 80 ordem.
Q i.j'J a 15 Mixat 4 ordem.
Koupa 1 eaixaa J. F. Mackeotock
Sabooetes 3 caiist s J. Roaos.
Trbos de seo 1,410 a Caspeobi* Perro Carril
d Per.iambaav
TaxM de f rro 20 a Baanel P. Johoatoo A C.
Toraometroa 1 eaixa a Baitar Oliveira ce C.
Trepo 1 fardo a Samuel P. Johottou A C.
Teridof divwaM 3 volame a F. Petrocelli A
IrmAe. 4 s Joaquiai Gonetlves At C 361 4 or-
dem, 196 a Machado A Pereira, 16 a Narciao Usa
A C, 15 a AlM da Brto C29 a Loareiro
Maia ai O, 18 a Gooealriw IrioAoe, 6 a Jeenioo
Aira Fernaedce, 6 a B. Maia Ae C.. 26 a Oliuti
J.rdimA 0,11a R. de Carvalao A C-, t a I>.
P. Wild A C, 3 a Bevaet A C, 8 s Pigneredu A
C, 8 a Boom Nogadra A C, i a Jeao B*ato A
C, 2 a Perneada A Milv, 2 a Pereira Caraeiro
AC, 10 a Cato Baetoa a C, 8 a A. Saotoe eC,
13 AiJraJe Lopee e C-, 7 e Fraeeiseo Launa e
C, 18 a A. V.rira a C, 89 a. Laia Antoaio Be-
qoi-ira, 17 a Albino Amorten e C, 6 a Bilveira
C 4 a Anlrade Maia a C-, 8 a Magelhiea Cerejs
r C., 23 a Gaorra e FeraandM, 7 a Manoel Diat
da silva Goimariea, 2 a Rodrgaee Lima e C.
Wbakv 00 eaiat 4 ordem, 2 barra e Toirca e
Irmio, 10 a H. Fletcher.
Vmbo 18 eaixss a Banadera Brotbera eC
Vidrosll barrica a B. Daarte Campos e C
ditoe para vidraea 60 eaixa i i ordeea.
Zioro 2barrMae W. H.llid.y.
Carga de Litboa]
As. ite de oliveira 50 Misas a Doaingos Alf
Matbaaa, 61 a Soasa Basto A mors A C 61 a
Salva Goiaaeraee A O.
AetendoM 6 barrica a Carvtlbo At C.
Bagas de aebagneiro 1 barrM a Joaqojm D.
8tawes.
Batataa.Si 1|2 caixt a Joaqaia P. Manta.
CeboU 50 eaixa a Carvalbo A C 60 a Joi-
Siim Fernaades Manta, 30 a Goocalvea Rota A
rrnandM.
Oarvio aniaal 10 barricu a Jci> Antonio
PraneitC) Alvoi.
Cl .')) barrieat a GaimtrsVia A Va'Mte, 60 a
VV.raa i- Mello U a.-. <* .. A a U. de P. Gui-
aarAas, 150 a Ferreira Gaimariea A C, 80 a Ma-
aoal Beato Sesgos Cmara, 25 e ordem.
ConeervM 8 eaixaa a J. B. de Csrveieo.
Ervsdsee 6 taceos a Ctrva'hi 6x C
Fracus 1 csixs a erdea.
Figos 6 eaixaa a Carvalbo A G, .4 a 8iqueir
Perras A C.
Imprrstoa 1 Mita a A. Santo, 1 s G. Lspori
AC-
LirrM 1 Mxio aococego atareoloa P. do Ama)
r.l, 1 a G. Crport .1
goieoM 3 eaixaa a Ferreira R drigues A C.
Ud.i b 64 eaixaa a J o4 Nogoeirt A C.
Mosaico 22 gradea a J. da Silva SalgaetraL
Maeia 7 Mises a Forrea Rodrigue* A I
Naaet Ib- a Alera A
fbana 4 eaiat a CarMlbo 4c C, 4 a Siqtteirn
oreado
oes obras
pab.ieae e ae eosr com a aatareaoSo de
da proviacia do 11 do
i*L qi
doaro, so meio d.a, ns tna>ms particio, ceb-
te propoetas pan a esanalo da obra oe reparo.
dos aagalatti poatilhoe:
Do denominado Agaa de B.cbo, na estrada de
Govanaa 4 Iuabe, oreado oa 1:068*810.
Do 1* da vanea d Uraabi na metme estrada
ao valor de 1:469*670.
Do 3* da referida vinos e estrsda.
ea 1:46**260. '
.. E ^aiS" ,*Tlc? ""- '
doa.poaUUiOM boom .Iludida varan, xvaliado
em 360*, coa o aproveiUauto das ma 'eina que
forem tubttituida Mtverea ne cato de ser
aproteitadM naqnellea pnatilbS.a.
Os orcsaentM e daosuUs eipecisM do contrato
ackan-M nnt aecrctaria para aerea exaaina-
dos por aquella qae pretenderen] arrematar a
misma obra, de accordo Ma o qoe dispes o* rti.
70 4 73, 89 e 90. 92, 97 4 101, 106, 115 e 116 do
regulsmento ea vigor.
Secretaria da reparticio dat obrst pub.icat, em
17 de Oatobro d 1687.O engeobcir. aecretario
jMqnim Goaet de Oliveira e Silva.
i rvido, Uodo ette certifietdo registrado na 8e-
eretaria de Polica, conftrme o art. 12, sob pena
ds vate mil rit de malta.
Art. 8. Aquelle qae tomar i sea serrioo am
criado, deveri eacrever, ou mandar rscrever (alo
atbendo ou nio podeudo) ns cadernets, o sen coa-
tneto, que aandari, dentro de 24 horo, traite
crever no livro dot certific*do,fque haverina
Secretaria de Polica ; e quando aahir o criado
deveri oa mendari certificar (aio isbendo oo oso
polcado eacrerer) na meama Mderneta o motivo
da tbida e o eoesportameato do criado, cm quan
to o asrvio. O infractor p*gar4 a malta de vinte
mil rii pala infracci. de qoalquer oestes obri-
gscoes.
Art. 17. A malber que qniser empregar-M co-
mo ama de leite 6 obrigada, alm do qae ett4 et-
tabelecido aestos poetaras a retpeito do criados
ea geral, a eajeitar- se oa Secretaria de Polieia
a am exame pelo msaico da Cmara Mnacipal, o
qoal declanr4 na cadernets o estado de saude em
qaa ella ae acbar.
8er4 ate exame repetido todas ai vesea que o
patrio o exigir e aem etaa exigencia de trinta em
trinta dat, aob pena de Ihe les caatada a cader
1aet:___________
Coipailia le mmM
1 RepaHIf i> Ja Folela
Seecao 1. Secretaria da Polieia, 13 de Oata-
bro de 1887. N. 4,61 L 9 erdem de Illm. Sr
Dr. ehefe de polica, te fes publico qae no 1 de
Novembro prximo oosseoiri a vigorar a poitan
da Cmara Municipal, para matricula dos criados,
approvada em 19 de Jeibo do correte anno, por
S. xe. o Sr. preaidearaT da provincia. Ot inte-
reaaadoa de serio se apreeeutar n'aqoelle lempo e
neate secretaria, todM os das atis, das des ii
deas hora da maahi.
Para rnabieiainto de todos ea geni, se trans-
ere ve o ira. T, 3, 4, 7, 8 e 17 da referid potto-
ra, afim de qae nio ie ehamem a ignorancia.
O aecretario,
Joequm Fraaciico de Arroda.
Art. L* Criado de Mrvir, no aentido den pat-,
tora, 4 toda a pneea de coodipio livre, qae, me-
diante alario OMveaesonado, tiver ou quixer ter
oaeapaclo da moco de hotel, bospedaria oa casa
de pateo, de coainbeiro, eogommadein, eopeiro,
eocn.iro, bortello, de moco de estribara, ama de
le te, ama eeeea oa coetureine em geral a de qual-
qorr servico domestico.
Art. 2a. B' prohibido a qaalqaer qae seje exer-
cer a oeeopeeio de criado ou criada, aem eitar int-
cripto ao livro d registro da Secretara do Poli-
eia. O infractor ncorreri na malta de Tinte mil
roa e ea oito da de prisio.
Art. 4*. Para a iascripcio na livro de regietroa,
baala apreaeotar te a pettoa na Secretaria de Po-
lica a declanr ao secretario qae deaeja Mr ioa-
cripto, como criado, provando priaaeinmente a tua
coodglo de livre, com attea!ado de peatoa bo-
aada.
Art. 7*. Niagnem poder4 tomar a mo tervici
criado ou criada, que nio ettiver ioicrpt-i no re-
giatro da Secretaria de Polica, e nio poaua a ca-
deneta reapectiva, coa certificado do teu precr--
dimeneo, paaaado pela ultima peatoa a qaem tiver
3 s Viesas
a Irmio
e P.rente V
16 a
tapeta 2 nxt a Olveiro Ba(o ttC.
Teaetabo22 brrris a P. K. Pioto Gaimaraos *
C. 15 a Perreira Rodrgtas C
Uvas 6 MXas aot inrim.i
agre 5 pipan e 20/5 a Soasa lta'.o Aaerm
Ae C, 5 0 30/5 a Domiagot Croa
Viabo 8 apea, l/5, 34/8 e 80/10 a Soau Bai-
lo Aaoria A C, 80 a 10/10 a Gooc tlre Ron A
Peraandes, 2>J e 55/5 a Dominios Cmi a C.
a Joa Joaqaim Alen O, 5/S i Qbbbbbbbbbbb'b!
Silva Prrxado, 3 barr a D. V. W'ild
Jos A. AIvm Je Carvalbo, 6 a A.
Ccrabra, 60/5 Jotqsim Fernandos
Manoel J. F.eirr, 6/5 a Alfredo A
Mee, 4/6 ordem. 6/6 a J A. Matta Guim
rica. J. C. Loareiro, SO caixM a K>cm
Cevada 1 barrica ae meamo.
Chapeos 2 ciixdei a Fnnciico Xavier Perrera
A C.,1 a J. Piaentel A C, 1 a Cbriitiani AC.
1 a P. B. da Silva, 1 a Samarcoa A C, 1 a
Adolpbo 4> Ferrie,
Pomo 164 volamei a Moara Borget 6t C, 46 a
Xavier de Simas A roslos, 81 ordem, 10 s
Sontos 4 C-, 32 a Gome Senra A C, 50 a Jlo
Vietor AIvm Matbeui A C. Dito em f fardo a Jote Antonio doi 8antos, 25 a Silveira
AC.
ImpreasM 1 mxs a FranctsM Msnoel ds Hura
A C, 6 so prolonga ment ds estrada de ferro de
, Fraocitco.
Miadesas 1 mxs a Alfredo LipnAC.
MercadoriM dirartat 2 volme 4 ordem.
Maast de tomate 6 caixat 4 ordea.
Medicamentot 35 eaixaa a Fnociaco Manoel da
Silva 9 O.
Papel 1 mxs a Almeida Machado A C.
P.-egM 4 eaixaa a J. A. da Silva Saatot.
Panoo do algodAo 40 forJai a NircitO Maia Ae
C, 10 a Almeida Daarte A C, 20 a Al vea de
Untto 4 C, 10 a F.TMndei da S Iva A C, 30 a,
A. SaotM A C.
Vu.tgn l barril a Pedro Vitello A C
Vmbo 8 pipaa a Paulo Jcs Alvrs A C, 1 e 6
brri b Pedro Vr.lo A C. 26 ditoi a Lopet
Albtiro c C 6 a 1. F. Dominguct.
Xarqoe StO tala a Balter Oliveira C, 200 i
SiiVa Ouimariei dr C, V0 a J. U. Perein de
Atevedo, 3'fs Manoel M. deHollanda CstsImd-
te, 60 F. Joa Rodrigan Prac, 250 a Loareooo
liate, 50 a Jote P.edade Ae C., 30 a J. F. ttaaa-
rrtb, 50 a Antonio Joa So.res Ae C. 45 a Mello
dMruiio, lOOaJoio Piuheiro, 20 a Mtno-I J.
Ferreira Jaaior, 35 a Manoel C/rio, 100 aB-r-
u-irdo Rimo, SO a Maooel P. reir, 150 a Pereira
de Carvalbo, 80 i ordem.
Cargada Baha .
Chapeos 3mx6m a Aotooio Diaa A C, 1 a A
P. C. da Suva, 1 a SamarcM Ae O, 2 a Affouio
Oliveira A C, 1 a Alolpbo At Ferrlo, 1 a Aagaito
Frraaodet.
Fio 9 laceo a Machado A Pereira.
Panno de lgodio 10 fardos a Olate Jard.cn A
C, 6 a Rodriga* L ma A C 10 a Aadrade Li-
C, 40 a Machado a Pereira, 10 a Loareiro
10 a Joaqaim Agottinbo A C, 10 a
Cramer Fre/aRC, 25 a Ferreira a Irmio, 10 s
Narciso Maa A C.
Pellea de eabn 100 atadoa a Abe Steia A C.
Quioqailharias 8 eaixaa i erdem.
Boceto da olgodio 16 fardo a Moren Bor^-ei
AC.
Hiato nacional D. Julia, entrado de MacAo em
19 do correte c consigaado a Bartbolomoa L>U-
renco, mtnifeitoa :
Ssl 46 060 litres so cons nstaro.
Esta eonpaahla coxpra terreJ
aoa. preferindo os Itaadoa ao
bal rro da Boa Vista, Magdale
na, Fernaades Vlelra, Afflietos,
ma do Prncipe, Caialnho No-
vo. Hondero. Rlachaelo, ,Ca
panga Mangalnho.
. Qaem oa tiver para vender,
qaelra npreae otar anas pro pos
tas no escrlptorlo da mesma
compauhia alto ao largo de Pe-
do II antlgo do Colleglo n. 11
V andar.
Recife. 22 de Setembro de 1887.
^ Ricardo Menetes, gerente
Conselho de compras da repar-
tiere de Hartona
Propalas para o aapprimento de medicamentos
i. enfermara de marinha e aos navios de guerra
tundeados no porto d-sta capital.
De ordem do Illm. Sr. ebefe de divialo, Jos
Manoel Picaneo da Costa, iuspe-ctor, aoo publico
qae ao din 28do corrate mes, 4s 11 hora da ma
ohi, contracta se em contelbo o aapprimento de
medicamentos 4 enfermara de marinha e aos na
vioi de guerra fondeadas do porto deeta capital
p ir 6 mese, a contar do 1* de Janeiro so ultimo
de Juabo de 1888.
As p.-opoitsi d. verlo isr apresentsdas neita ae
eretara em cartas fechadas at 11 horaa do da
Iirectado, toado por base o formularlo qae desde
i ach-se exposto a ccntalta. doi preteodente.
O conlneto icr celebrado aob as legointei can-
di cd es :
1. Todos o% medicamentos serlo de primeira
qualidade.
Keadlmeatos pblicos
CX DS OCTOBSO
Alfaudeya
Bends eera-
O la 19
dem e 30
Senda orovincial
De la 19
dem do 20 ,
735:456x390
"54.5241012
80.4781311
8.636.476
789:980A402
89.I14A787
879:035189
Uroobnloria
i'e 1 a 19
Idea da 30
grral
39:5734580
2:2611395

41.-827J975
UtotUdoria p
i)e 1 a 19
Id -m *m M
uinneuu
17:574:401
612J32J
, ------
Hecitf Drainage
e 1 a 19 12:3131788
Ide o d 20 4951170
18:1864721
13:38,lS58
ercAito Hnu|rl|ial de 9. Joa
O movimento date Meruado uo dia 20 de Ou
tubro foi o segaute :
Enera rao :
43 boii peando 6,518 kilos,, sendo de Oliveira
Castro, 22 ditos de 1 qualidade, 6 dd 2*
e 15 ditos particulares.
210 kilo de peixe a 20 res 44200
74 cargas de farinha a 200 ris 144800
pes A C.< 4C
Maia cr. ti,
qaate naeioaal
Rio do Jsneiro e aat
igatdo a
: :
Auiagem 1
Araaooee pasa c.
Barr ilha 6 bs rricaa 4 ordaote
Me 1 aaisa a Lope
i-.- 6 barris s Jos
Etpirtla Santo, ebegado do
Eaaortaco
ucrn, 19 oa cotomo na 1887
Pora o extenor
No vapor ingles Aulhor, carregaraa :
Pan Liverpool, J. Pater ce C. 3,000 taeeot com
225 00o kilot de Bssnear msseavado ; Rodrigues
Lima A C. 848 saecas com 23,261 kilos de al
godio.
No vapor ingle Ptolomf, carregaraa :
Pan Liverp.ol, M- J da Roaha 520 cco com
82,000 kilot de anu iiasjiiaiMvado'; M. Lima A
C. 150 oaeoM com 13,066 kilos de algodio.
Mo vapor allemio Rio, nmgaram :
Para Hambargo, 8. P. Johntton A C. 2,070
eoarsi salgados coa 24,840 kilos.
Para Liboa, P. Guimaries 6 barricas com 257
kilo de aaiaear malcarada.
Para e interior
No lugar ingle Culdoon, carregaxam :
Pan r-'antoa, F. Catcio & Fho 500 ssccos com
37,600 kilos de asaucar masMTado
No vapor ingles Ptolomg, carragaram :
Pan o Para, P. Carneiro A C 800 lacooa com
60,900 kiloa deassncar nascavado.
No vapor nacional Principe do Qr&o Para,
ear regaas :
Para Bahi, Amorim Irtnloa A C. 150 volnmes
coa 13,572 kilo de ttiucar brsnco ; M. Caob
50 barrieat c-om 6,110 kilot de aasoear branco.
Xa v.for uactoaai JStpirito S-nUo, oarrega-
Pari o Para, J. M. Dim 50 voiumei coa 34,899
kilos de Macar brsaeo ; VI". Coimbra 400 bar-
rica coa 31,317 i -' klloa deassaesvr branco ; F.
A. de Aevuo 300 barric. aeta 14,350 kilos de
tatuar branco ; T. de Asevedo Bouat l90 bairi-
oas coa 12,520 kilo de attucar branco ; B
4 C. 100 bsrficM coa 4,000 kika deaoauoax
Unto 175 barricM eoa 10,000 kiUoa
estucar braoco ; P. Airea A C. 80 barricM
i kilos da aaiucar refinada ; Elias toare
pipas-e 6J barria eoa 9,600 litro* de
'. Moreira da Silva 800 MoMa coa
Je milbo ; A. F. dos Santos 4 csius
eean preparados de jambebe.
re MaaaM, Joei do Albuquerque 6 pipa* coa
2,400 litros da agaardente ; P. AIvm A C 10
bsrricu eoa 646 kilos de eaaar refinado.
Dlahelru
18 ditos a tractos diversai
800 rr.
9 taboleiraa a 200 rii
13 Buom a 200 ris
Forano oceupados :
25 ooiumua a 600 rea
20 compartimento de farinha a
600 r.i.
22 ditoi d comida a 500 rea
65 ditos de legamea a 400 rn
30 ditoa de fasendas a 400 r
18 ditos de saino a 700 ris
11 ditos de treuuras a 600 ris
10 toibol a 2g
8 ditos a 14
A Oliveira Castro A C:
54 tainos a 14
54400
14800
24600
15400C
104000
11400i
264000
12^000
124600
6J600
204000
84000
54400C
* erito eatregun pelotoraiiilji oaMsooo po-
didos imaedistoBento.
8. FicaaMportoeaspprovscao oa amia el.
do medico da enfermara.
A 0 foroecedor pagar a multo de 10 por i
do valor dos medicamentos qae nio
de 20 por cento o dtqaelles caj
efftctaar ou forem reprovadoa, ae m ale
tuir por oatro, qae sejsm sceitos; a boa aaia
a differenca que poua hsver eatro os preeoa ajas-
todos e aqaellea por qae m tiver de obter ao atar-
eado.
5. O fornecedor ser pago da iatsaxtasaa do
foraecmentoqae fixer.pela eoapeteata rsaatiinja,
em vista doi docamentoi qae obtiver.
Observa coas
1' Ncnhums propoito aer recebida sea qoe o
propooente nella declare por eiteaao aaa esara
algam, eotrelinba oa rasara, o praos a i
cumstsociss qae intonsa ao i
2* Nio er aeceita propoeta
ciante nio declare que M sojeita ao [
mala de cinco por canto ao valor provaval alo
foruecimento, durante o praao para trae estol
nuniiado, se lo comparecer nesta ascretoria _
anignar o contracto qae for celebrado ao praao do
tres dias, contados daquelle em qae fdr chai
pela impreora.
3a Nio aerio admittidaa aa proposta dos 1
ciante oa firmas aociaM qae nio p
certidio de matricula da junta nomaiiial, 1
te de pagamento do impMto de indoatria alai
semestre, e certidio de contneto aoeial uliabias
da jauta commercial.
4* Nenhuma proposta seri recebida deposa do
dia e hora designados neste annnneie.
5 Os proponen'M apresenUrlo o do
(.xigidos, tres das antes do mareado pan
bimento das propostoi, afim de ser fcita a i
tente verificaclo.
6 O fornecedores fiearlo tujeitoe
diat de supprimaato, alm do praso
contracto, sem qae esto circumstoncia
reito i prorogacao do ajusto, confor
eatabelecida pelo a vito do Miniatero da Mariaao,
do 13 de Julho de 1877.
7* O objectoa foraeciaos t serio pegM ao aaa
e:uinte.
Secretaria da inapeccio do Ai a mal de Miriams
de Peroambuco, 17 de Oatabro de 1887.
O seeretero
__________________Antonio 6a Bilva Ateveo.
Conselho de compras da repar
tleo de Harlaha
Objectoa de expediente e o servico da Uvagras, aa-
gommado e concert da roupa da enfasasasia de
marioba.
De ardera do Exm. Sr. ebefe de diviaao ,
Manoel Picaneo da Coito, intpector deeta .
e capitoo do porto deata provincia, taco i
que no dia 27 do crreme, aa 11 boraa da i
contracta-se em conselho, ea cartas techada, por
tempe de 6 meses, a contar do 1* de Janeiro ao el-
timu de Juuho vindooro, o forneciacavto acias de-
clarada.
Ol Sra. pretendentes devetn apreaeotar asas
propostaa uoaaaaabadas dss amostras dos artigo,
para cajo forn.eimento ae propea, ea cas*
contrario nao te tomar! conneciment Aso pro-
postas.
i


De ve ter sido ar recadad a neate
quautta de
dia a
2014000
Rend ment dos dia
reato
1 a 19 do eor-
3:9264940
tixa a Jos Pe
nacioosl Prncipe do Orlo Par',
04000
04OOO
Foi arrecadado liquido at boje 3:9264940
Prcjoe do da :
Carne verde de 201 a 400 ris o kilo.
Caraeiro de 720 s 800 ris dem.
Simo de 560 a 640 ris dem.
Farmha de 200 a 28) ris a cuta.
Milbo de 240 a 820 ris dem
feijio de 50 J a 640 dem.
Maiailoaro Pablc
Forano antidas no Matadooro da Cabanga 72
reta para o consumo do dia 21 de Outubro.
Sendo: 44 reses perteacentea Oliveirs Castrr,
& C, e28 a diversos.
Eabarcactes lartaa no porto esa
SO de O'jtabro
ACirssas
Ceciliaconaig. 4 Pereira Cerneiro & C.
a Repinto Santo ao Visconde Itoqai do Norte.
Liye i Lovo A Filbo.
Laaego-a/canbooeira de guerra).
Marinho Xlcontig. 4 Jos da S. Loyo dr, Filho.
Mara Angelinaa Loyo A Fi.ho.
Mandaba4 Companhia i'ernambacaoa.
Maia U-i Aotooio d Oliveira Msia.
Praeerali Amorim Irusiot Prncipe do Orlo Pari4 D. Alves Matheus.
Piraptma4 Compohia Peroamtacans.
Pcaitivo4 Amorim Irmio A C.
Rivali Amorim Irmios t C
SSTaaSaSJJUS
Actorsonaig. i Jobniton Patee & C.
AGolua Heraaon Landgrla A C.
Author4 Samuel L- Jobniton.
Al mina4 Heraaon Landgrn **. C
Aurora4 Hermana Landgriu A C.
Blae Bird4 Henry Foretor at C.
Chtriy4 HMry Fonter
CoaatoM of Devon& Livrsmcnto c C.
Culdoon4 ordem.
Calh-riae4 ordem.
Conardie i Companhia do Gas.
Edaerd A. Saocbei Pereira Caraeiro A C
Ehen tasaem.
folkefeiteni ordem.
Fiugsl4 ordea.
Oermsnia4 Boritelmati
Uardi-4 Wilaoo Boa 8s C.
Iba Wilaoo Son
Joava-4 ordea.
1 aaraaa I
Kaffir Chief4 Companhis do Beberbe.
Leif ordem.
Manzanillai Francisco R. P. Oamaries.
Mario4 Amorim Irmioa A C.
Mette K-itrinei Baltor Oliveira C.
Morchant Samuel L. Jubos ton.
Nns ordem.
Orieot4 Heraann Lmdgrin A C.
Oor Annie4 ordem.
Ptolomy Blackbura Needham c C.
Bose of Devon4 Wilsoa Sons de C.
e Rox 4 Hermana Landgrn A C
Sambeam4 Blackba.-o Needham A C
Spsrk4 Bltckbara N -edham A C.
8. Jcseph4 Hermana Laadgrn A C.
Scotie 4 H^rmson Lundgrin A C.
Temerario-4 Amorim limaos A C.
Vibilia4 Hermsnn Landgrn & C
Viva4 Wilsoa Baos A C.
Voya-er4 Jubnston Pater & C
Vi He de Peroambueo4 AngMto Lbil le.
Ville de Maranbio4 Augusto Lsbille.
Windcsmere 4 Hermaon Lundgrin A C-
O igual ndica ter a embarcacio
Vaporeo a eatror
dos roMM do fm.
Rioboje.
Allianexamanbi.
M anubloa 24.
Neta-a 29.
DOS rOBTM DO aoBra
Gamillo-a 23.
a* atmora
Britaoiaa 33.
La Plata-a 24.
DB mw-YOOK
Advancea 25.
Vaporea 4 sabir
Actor boje, 4s 2 horas da tarde,
Grande do Norte.
Rio hoje, ao meio dia, para Hasabargo a ea>
cala.
Ville de Maranhlo amanh, s 11 boraa da m-
nhi, para San toa e escala.
Pirapama amanh, as 6 boraa da tarda, para Ca-
.rae eocala.
Gamillo 9 23, s 5 horas da tarde, para so-
portes do suL,
Navios entrar
Andreade Cardiff.
Alexandre Hereulanodo Rio de Janeiro.
Auna Weahde Montevideo.
Augustade Swinie.
Aalesanddo Rio de Janeiro.
Catode Cardiff.
Dom Irmios do Porto.
Fannyde Liverpool.
J. H, Me Larreade Rio de Ja
Mariedo Rio de Janeiro.
Marietta-do Rio Grande da Bal.
Marinho I -do B10 Grande do Sal.
Nordemkjolddo Ro de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Progresede Cardiff.
Roraeu de Hambargo.
8updswllde Liverpool.
Sarideremde Hall.
Stellade Liverpool.
Suceessdo Bio de Janeiro.
Teixeinobado Rio Grande do Bal.
Tabordado Rio Grarde do 8ul. -
oolsaento ao porto
Patrios entrados no dia 0 de Chambra
Santos e escala10 dias. vapor fraaoM tPfile sfc
Pernambuco, de 1595 tonelada.
Cbancerel, equipagem 39. carga, varitM 1
a Augusto Lablle.
Rio de Janeiro e Mala7 dial, vapor
Ktpirito Santo, de 1999 toneladas,
dantoCarloiGotees, eqaipagemoO,eargt, varas
gneros; ao Vitconde de Itoqai do Norte.
Cabo da Ba-Eipenoca -27 dias, lugar ragas
Our Annit, de 364 toneladas, capitio J. B.
Erooad, equipigem 9, em lastro; i ordem.
Havre e esMla18 dM, vapor franeM Fifis de
M ranh&Q, d 1775 toneladas, namiarltMi
Brnat, equipagem 41, carga, vaneageaao; a
Auguito Lablle.
Aio de Janeiroli dias, baria inglesa Wiiidmi.1
re, de 482 tonelada, capitio Cbarls Brsrse.
equipagem 12, em lattro; a H. Lnadfjrea A C
Baenos-Ayres23 das, bar norstesftasos Aa-
rora, de 662 toaeladas, capitio N. Jscibaea,
equipagem 12. em lastro; H. TaaitgiM A C.
Sahidot no mermo dia
Havre e escalaVapor fraacM Yule de
buco, comaar.dante ChaneereL carga,
genero?.
LiverpoolVapor iogl Author,
James Ejeret, esrgs, algodao.
Baha eetcaUVapor ntcional PrftorspvaVI
Par, ejoamandante Jos FeraastAa Texeir,
carga, varM gneros.
Rio Grande do Norte Hiato naei
nastre JMquim Honorio da BUvaira,


. i
vario yantan. ... m_Ar.
Mantos e esMlaVapor nanonal aa*** *"?
eoaaandsato CsrlM Gsaes, carga, ssiwogr-
Barbadoa -Btrca airuegOMae Saz, esaitia B. 8.
AnderifD, ea las


ario de PeraambucoS
>r
5
j
.

Obj'eto* da expediente para o arsenal i
denotas:
Oxxpaaao, um.
ta, ama.
Caivete Sao, ib.
Colehst*, mm mim.
Carta alpbabetieas, ama.
CathMiaa* da doatrin ebristi, na
Dito braaileiro, idess.
Coeeeii da Biaosudios, eiemplar. o*.
Cmpadba dt eooooaia da vida humana, aai.
CrYo.e,ea.
Coroio, ito.
En v ropos diversos, ooafcrms aa sjspstrss, cesto.
Dito eoaa ia*cnpoio para fictoe, ideas.
Batrivanbia da ateta!, aaaa.
Faca para c.rter pe; el, na*.
Qiatata arabia* liqaida, Ttdr-.
OatU sereba, oa.
Lapia da coras, ea.
D>toe nrataa, ida ai
Livroe ea bcaoco de 25, 50,100, 150 a 900 Mae*,
oficias, aa.
Liapedor de panno, aa.
Lima groados para registro i'.
Uase, taaaaao 88, urna.
jLaetaa de corea, pao.
brelas de saaaaa, eaiza.
Ditas de colla, ideas.
Papel brinco liso, deforme a amostra, eaderoo.
Dit-j bronco pautado, coatorme a aaaoetrs, ideo
Dito Hjl'anda pautado, ideas.
Dito dito liso, idem.
D."t j marCA pequen-i, csix.
Dit > eoos ioscripcio para cIE.-js, raasaa.
Dito mata-bjrrio, tolha.
Dito nantro, caira
D-to proprio para aappaa, oa fotos.
Dito pardo proprio para capa, ideas.
Penuni de sc>, c.mo a aaoalra, eaiza.
Pasta, asa.
Pe a de Tiara, osa,.
ft-gois, aaaa.
Saapadoira eom e*bi de ono, ama.
Sfyliabario porcngaes, om.
T- -Kdo calligrapbieo, ota.
T:..u para eacrever, litra
Tiorriros da vidro, metal oa looc*, um.
Tinta earmisa para escripta, vidro, am.
Tua-obas, am.
Te-,ur, urna.
Va j eoaa esponja, as.
Coodice s
1* Todos oa ar'igas sarao de priaeira quali-
aashk,
2 S r J) entregues palos 8rs. fjroecedores naa
porc a qae Ibe forem pedidas pelo alen, xarifado
e pelos navio de gnerrs, do preso de 3 dias, con-
tado* da data era qae os pedidos forem despacha
dos pelo Esas. 8r. inspector.
3 Os generes (icario suj-itoe a spprovacio on
repr-vacio do piriti qae fdr designado para xa
ainal ce.
4.* O fornicadores pagarlo as maltas de 10 */
do Ralas dos gneros ao cao de demora as en-
tregss e de 20 /. oo de falta de entrega oa rjei
cAe por mi qaslidede indemnando oeste caso a
fe uta la nacional da difforeoca que se <*er entre
aa pr. eos )aUdoa a oa porqae forem comprado
os gen'ros aio foroecidoi oa rejeitadc.
5*0 pagamento da importancia dos forneci-
meotoe sari fasto pela Toeenoraria de Paseada, i
vista dos do'-ament.s qae obti veres os fomeeedo-
re, depii de satisfeilo o sello petfportioefl.
6 Conforme o aviso circo ar da Ministerio ds
Msrinba n. 172, da28 de Janeiro do eorrenteaono
o foroecedor ficari sojeito a ssai 60 das de sep-
pr ira'o lo, alm do prsao estipulado no contracto,
um que cata eircqastaacia loe d direiu a pro-
rciacl > do s>a>t<.
7 Os objectos fornecinos so serio pigoi no
mea seguate.
Observacos
I. Nenhorna prop ata ri reeebida sem qae o
rapcente n'rlla delar*, or extenso, sem claro
puro, e-a-oda, entrelinha ou rasara, o preco de
cada genero.
2' Nio sari aeeita proposta sem que o neg
catate declare qae se soj-ita aa pazaareato da
ou'!* de 5 */ do valor provsvel do foraeetm:nto
dorante o prsso para que i este aoiaoeiado, se
ni> comparecer nests tecretaria para assigoar o
coetraeto, n> pro de 3 das, cootado daqael'e
em qai'fdr notificado pela imprenaa, como deter-
mina o aviso d* 28 de Deaembro de 1874.
3 a C miorm o recomaendedo em aviso da 11
de 'Ud da 1830, alo serio admittidas aa proposta
d^ tw^;e'aote oa firmas toeiees, qu nio apre-
sen! rea oa d cegasen tos secaioles i
C rtidio da matricula da junta comosereial, bi
Ib te da pagamento do imposto de indaitria a al-
tirtfl semestre.
( lidio do contracto social estrabtdo do regia -
tr ..jauta eomaereial.
4' Snbumi propoata aeri roc-biJ dapois do
i stiras deaigaaidoa aestfl annaocio.
5*0 p-opoaeataa a presea taria. oa doeaaaentoa
ex idos pelo avisa de 11 de Mato aeimt referido,
tres diaa antea do praso mareado para o reoabi-
r*uto das propostas, sata a neeesaaria averi-
go->go.
6*0 fornecedores fiearii snjeitos a mais 80
di-i de tu,-primelo, aleas de praso estipulado no
contracto, sem qae esta circnmstaaea Ibea d di-
rei>o a proros^cio do ajnite. eonlorme a clmala
enbelccida pelo aviso do Ministerio da Msrinba
d- ti da Joabo da 1877.
i cretaria da inapeecio do Araanal dj Mariana
c, 1' raambaeo, 6 de Oatnbro de 1887.
O secretario,
, Antonio da 8ilv: Azevcdo.
.. JCO INTHMCIONAL
DO
BRASIL
Capital .o,ooo:ooo<*
dem reallsads 10,000:0004
Aeaixa filial tfea'e Banco faaccioaaado tesa
pora ra avate i rae do Coa meruo n. 88, asea, i
vista oa a praso, eontra o -guite corre spsa-
deotes no aatrangeiri :
Londres......... a/!. M. Rotiiscbil ft S ns.
Paris.......... De Botbschild Freres.
Hamburgo.......)
Ser lio........
Breaseate......
> Deatscao Bank.
FranoVorts/ Mam;
Aatneruia....... a
easov.........|
Sapo! ...
Mtik i mssaLS40i
Oda :ea 4c It
......
M*d#-1.........
B*rQu '* -.
Ciad: ....,
Malag. ...
Tarragoor.
Valaae. a
eidadea da Bm
paaba e
tan i i i .
Basinus d'Anvers.
Boato Oanerala e asma
ageaeiaa.
Banco Hypc:e*ario de
apasta e sataa agea-
Part e asis ei-( Basteo Jo Portagal
rladaa da P-f-i anas agencia*.
ISJffaU ilaas...'
Bmraaa- \vrea... ,)
af \jU,...
Rova Yesk.
Cosapca aaones tobre qnaWj
ri) do eatraager-i.
Baaeba diaaaiia esa eaiU eorreat*)
sasasco^aosa jurnera taxio da t/# so aa
tras a praso a )eroe caatiaatiostadus.
_ O garante
WUtiaa M. Webater
Eagfish Btnk si Iba Ki
ver Plata, Limited.
O. Aaaeark C.
praoa do sope
de dmv-
laporat-
aaifa Cun e mtlaerlrorslla m
nm
Na secretan* da etnstU Gas arreada-se oa aa.
irainret predios :
Ba< d> Boas Jesos n. 13, 8- acdir.
dem ideas n. 44, 1 andar a laja.
Idea do Vigano Tbeaorto a- 22, 1
a idem n. 25. sobrado.
Idesa do Marqaes da Oliada 56, 3
Ider MaaUaa. V.
os idea n. 47.
m ioVa a 49.
Idea ideas a. 87.
Ideas da f injssls a. 14, 1 asdar.
Baca doAVaaj n. *V 2- andar.
Saaratanada Santa Cas 4a Misereordia 4a
Keofe, 26 de Mas 4a 1687.
O eacrivio wtariao,
Recebedoria de rendas
internas geraes
f snateatat ale la sima tria a e prsl4es
"O adalaiarradnr da isaaaidsris previne aos
Sra. eatatribasatea 4o imposto 4a iadoatrias a pro-
isso.s s qae sali s*je.ia* as casas da eomaerers,
*ecrptoros de aaaaisa&es 4a qaalqaer nata-
rasa, eacriptorios da advogadoa, etwsaitario* ata-
daos, deapaenaate* da Alfeadege a seas ajadaa-
taa, fcraatea da casas baacaria* a sociedades sao-
orata, dostoa da lyposjnnstiaa, da olarias de
qeassqaar eaaas da aegocisa, qaa al 31 do cor-
santa asea da Oetabro aa cobrar, hvre da aalU
* 3seaatre do referido i apest, a boa assia qaa
daquell* dia esa diaate at ee dona atase* sobae-
Jaeates a ce branca ser realisada cosa a malta de
i, asj na propria essstadsrm- on salo sea*
agotas sobredoras nos doesleilioe dos ewaUibata-
tcs no dito praso ; ando o qa*l aer a divida co-
brada jadicialaen'e.
Recabedoria 4a Peroabaco, 15 de Oatnbro de
1887.
Alexandre de Booaa Ptreira do Carato.
COlPitffli DE EDIFICiCiO
Incumbe-se median-
te contrete, da cons-
truev e recoiistruc-
%m de predios, cujos
planos sejam oa nao da
Companhia, bem como
de organisar projee-
tos e ornamentos para
qaaesqner obras, para
o qae dispoem de pes-
soal teehnico de?ida-
mente habilitado.
0 escriptorio no lar-
go Pedro II n. 77, Io
andar, conservase a-
berto em todos os das
uteis das 9 horas da
manila s 4 da tarde.
" EMPREZA DU AZ
Pede-se aos Senho-
res consumraidores que
queiram (azer qualquer
comunicaco ou reela-
iiac'), seja esta feita no
escriptorio desta smpre-
za riado mperador n
29, oia.de tarabem se re-
cebera qualquer cont
que queiram pagar.
Os nicos cobrad jr.es
externos sao os Seuhores
HermiHo Francisco Ro-
Jrigues Freir e Manoel
Antonio da Silva Oli-
veira, equando for pre-
ciso o Sr. Antonio Mar-
ios Car.valho.
Todos os recibos
desta emprezadevero
ser passado cm tales
carimbados e firmados
pelo gerente sem o qae
nao terao valor al Georg-e Windsor,
Gerente
SEGUROS
ARITIMOS CONTRA FOGO
a I'healx lcr-
assssTssTIA
fiua do Commercio a. 8
VA COss-M-BailO 51.
ANOS
HuADOM
Companhia de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
BatabeleMa ea* lft
CAPITAL 1,000:0004
SINISTROS PAGOS
At SI de detemhrm de 18*4
Martimos...,, l,1flO:MM(000
Terrestres,. 3l6:0M9f(H)
4 NORTHERN
.Je liSaSrea e Abeorsleea
PatalcAat asoelr*kSr>eaeaas>rei 1 )
Capital oubsotipto 3.000,000
Fundos aocurauladoa 3.134,348
etcellst sosaal i
Dj premios contra fogo ,330
Da peernios sobre vidas f91,000
Do juro 132,000
iraan abibvca iva
DI
*? CsMtelra r Vapor
PORTOS DO NORTE
PartAjfa, lfaiaii l/0e4u, Mouor, Ara-
sty, Cear, Aearahu a Camouim
V vapor Pirapama
X no dia ti de
s 6 aorai
da tarda. Recabe
ateo dia ti.
a diobeiroa afrete at
da sahida.
para faaear
dada:

lJtjS\ ALUGA-SE ama eaJ
so, -roa do Lcoa. n. 30,
C** de <*^? n*>a*, 1 t~'ta- {familia grande oa coliejrio. Tasa
eriptorio, 2 Tenesisaas e asebioas para a star I,, ^arto' fP1* !*
e quintal: a trkUr i
steosaa adaa
isSaoras u. a,de do
ESCRIPTORIO
G . 12
Rio Grande do Sil
Segoe eom br< viiade para o porto cima a bar-
ca DaeJoaal Marta aoe&ste : para o esto da car-
fJ** ,h: '*lta trata se coa Jos da Silvs Loys
Usas saesa elasties, 12 cadeiraa, 1 apparador
apparelbo para cb e jautif, eopos, clice.-, com-
poteirss, talhcrB, flaaCres, balaios, camas do lona,
mesa da.eama, machinas de costara, ps de ferro e
1 aseada de ferro para 1.* andar.
Qarraras eom cognac, chsmpanbe, vinhos, mns-
tards, na, olea Orias e ou'roa artigo*.
Segunda feir, 24 de Outubro
O agente Pinto levar a leilio diversas qnslida-
dea de vinhos, movis, de srmazem e escriptorio,
balases*, terrageos e o ais objectos existentes no
srssaaem da raa Marques de Olinds n. 3 oada adaram-se os Srs.Salser Eaoffmann & C
O leilio principiar as 101/2 horss.
J.
n.
E.
8.
Purceil, ra Merque de Otiaaja
Alaga se oasitio ea Ritaitu, aatt
que icgne para a povoaeao, cosa
familia, caja easa est r'tss, i
ns rondo ; a tratar no eaea da
nsmbacana n. 2.
Alnga-se casas a 8*VXO no sataa dea Coa
has, junto de 8. Goncailo :
(mperatris n. 56.
Pan lista 8 Mi
I^gra pcrtagu- Afano, recebe carga a frele :
s tratar coa Amorim rmeos A C.
JoU.B-
O AQKHT,
UommtU
I SEGUROS
UONTRA FUGO
Fie Liverpool London & Globe
.1SUIANCE COMPANY
Mim Broters & C.
(OIPAMMA ss>tS EtoJURO
inaptos Jk Braalllaa Baak
tAmlte
Roa Jo Corxunerci? n. 32
Sacca por todos os vaporea sobre aa ea-
sa do meirao banco em Portagal, sendo
ai Lisboa, roa dos Capellistaa n. 75. No
Porto, roa dos Inglese.
Porto por Lisboa
Cosa destino aos porto* indicadas se*se eom
brevidade a barca nacional Marineo XI; pera
carga epasssgeiro, trata-ee oosa os coasigosta-
tios Jos da Suva Lo/o t Pilbo.

LELUES
Sexu-feirs, 21, o de 29 dnsiaa da pea ame-
ricana!, ea lotes, a vonlade dos compradores,
pelo agente Pinto, na ra Varanes de Olinda
n. 62. a
8abbsdo, 22, o de botes, salvavidas, mas-
tros, velas e mais salvados ds galera inglesa Nao
port.
Terca taira, '26. o de om lindo oratorio e
eomaods de jscsrsnd.
Oa ennscio, generes e otencilios existentes
oa taverna tita roa do Coronel Susi-
sana n. 220
Segunda-feira 24 do corrente
A'h 11 horas
O sgente Gnsmo, aotorisado, far leilio da ar-
mscio, gneros e otencilios da taverna aciaa de-
clarada, em nm ou mais lotes, a vontade dos com-
pradores.
Qarante-se as chaves.
Precisa se de nasa
no, e de orna lavadaira ;
frente a eatacao.
Precisa se
pre, pira esas
13, 1- andar.
KL
deUeskacsB
de nos*
de familia
na rata 24 de as* a.
Alaga-se o sobrado do asa
da Boda, eom boas rnssannliii
bem como a loja ; a tratar aa roa 4
16, loja.
m. Saras
Leilo
N:
De nma Inr.'.a astronom ca completa inclu-
sive vidres defnmados
Terca-feira, 25 do corrente
A'a 11 hars
Agente Pinto
o armazeo ca ra do Marques de Olia-
da n. 52

MARTIMOS
Companhia
MPERIA L
ItlROK OOsTTBA FOO
EST: 1803 -
Isnycs't a asrmWui i'ai
Pr**pto fSfail 4* tra/tatos
CAPITAL
Oa- 16,0O0:0ufl*M00
N.
BROWN8AC.
Ra do Ctmmmx' 5
goifauob mm
co.vrn foco
"\orlb Brilish k lerculile
CAPITAL
ttOOO.OOa de libra tferllasa
AGENTE
Adoiuson Howie & C.
gajOBNH BOZWELL
Roa do Coaasarete n. 26.
Mieiel Jos Alves
7 -ROA DO BOM JESSN 7
rata aastarttlaat*** srre>atrra
oltissos a astea ansapsabla neeta praea
* eoarra.aeararaaasii.1,,11 dapaga-
aaks asa cada aatnste sansa, a qao
doseoato saaaal da carca da 16 por
ass favor dos
da sotas io
Pacifie Sleaa i^avigitioo tompany
STRAITS OP MAOELLAN LDE
Paquete Britannia
' esperado da Euro
pa at o dia 28 de Oa
tabro, a seguir de-
a da demora do coa-
a para Valparai*o
de Janeiro e Monfe
jm
Para carga, paaaagairoa, eac.mmendue dinbei-
ro a frote, trata se coa os
AGENTES
%% llan osm* sfx J., l.laalied
S. 14 -RA DO COMMERCIO-N 14
iDiied SUtes c Brasil S.H- C
0 nw Allianca
eom MCftlssV por
Ro
^^J^
E' esperado
snl at o dia
depots da d
seguir para
doa portoa di
22 de Oatnbro
Para. Barbados,
Thosvaz eMeo/York
P^ara carga, pasaagens,aie oanenda* jdinaanit
a frota, traeta-ae eom o
O vapor A.dvance
Bahue Rio de Janeiro
Para erg, pasaos,una, o ertorarimendas tracta-
AGENTES
Heary ofgter k C.
spera-se de S
Newa,atodia 26
oro o qnal sagorr j .
djaora aacsasaria p-ia
-it:
k Oatn-
RU.\
DO COMMERCIO -N.
1 aiidat
ROVAL IL STEA1 PAMCT
C01PASV
Vapor La Plata
3Q2&
E' esperado da Europa no dia
26 do correnta, se guinde
depois da
rispara
Baha. Rio de Janeiro Monte
Tldo e Bate no .4 j re
Para paseageus, frefes, eta- tracta-se cem M
AGENTES
Amorioi Irmos &C.
S. 3- RA DO BOM JESS N. 3
lAHIitlRS REL\IS
(onpanhla Francesa de!Varef
cao a Vapor
Linha quinaenal astro o Havre, Lis-
boa, Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro t
Santos
OrWVlifllafiUiMo
J^:
CumaiaDdaate Brsnt
E' esperado da Europa
at o dia 91 da Ontubro,"se
guindo dapois da indiapen
ivel deenora para a
sata, nto ole
e astate,
aos 8rs. is-porUdan a da eara <
saporra4atU linaa,aneiram aprestntar dentro de l
diaa a contar do da rlcaiga da* aivareng
oner ranioosatio eoacemcnU a volames, quo pe
<-Btaiktetibao sagnis paraospaetoe 4o aol.afta
da so podvrent dar % icaspo as u/avidancias n
sarias.
Espirado o r i cotapaahica o aa
raspeasabilioa por extra
rara carga, pajsagina, eaeotsmendas e d
s frote : trata aa eom o
AGENTE
Augisl* tabule
-BA VIMERCIO-9
LeiluO
Em continuaQao
De 1 bilbsr e seas perte ice, mobilia, pisaos,
loucaa, vidros, tebidaa de diversas qaalidadea, ee-
pe'bc, talberes, colheres o miodaaaa.
Ae correr do martello
A'i 11 hora
No armasem da raa do Marques de Oliada
POR INTERVEXCAO DO AGENTE
______(iosmo______
Ageate Pestaa
Leilo
DEFINITIVO
De da quintas partes ds casa terrea sita
4 ros das TriocbeirAS n. 33, pertenoan-
tes ao espolio de D. Josquina Rosa de
Sania Anas.
emsa-relra. SI Oa> corrale. Aa 1*
toaran
No armasen) da agencia roa do Vigaro
Tenorio o. 12
O agente Pestaa vender, por mandado do
Esa. Sr. Dr. jais de orphios e na ten tes, aa da a
quintas partea da casa sita 4 roa das Trbcbeirss
o. 83, pertencentrs ao espolio de D. Joaquina
Boia de Santa Anna, oo dia e hora cima men-
aionsdos, a qoem melbor offert fuer.
Le'iao
Leilo
Do ps americanas, botoes do madreperola, sa-
ehapeos. ferragens, raindesas o fa-
exta felra. 11 de Oulabro
Agente Pinto
A'S 11 HORAS
Rus do Msrqaes de Oada o. 52
Agente Pestaa
Leilao
Da boa cas terrea aiu i roa do Viscoade
de Albuqaerque n. li
Aabbado I* do corrate
A a 12 horas
No armatem da ra Vigario Tenorio
n. 12
O agente Pearaaa, aut risado por mandado e
assistancia do Es-n. Sr. Dr. jais de orphio ven-
der no dia e hora cima mencionados, a qnem
ais dar a casa terrea sita roa Vuconde de Al-
bnqaerqaa n. 115, eom o* commodos segnintes : 2
alas, 3 qosrtot, boa cosisnbar e qoiotai morado
cacimba eom boa agua, livre e desembaracado de
qaalqaer oaus e em solo proprio.
Agente Pestaa
No
DE PREDIOS
tsaooade, *t do cor rente
A'a 12 horas
armasem ra do Vigario Tonara
n. 12
Usi excelleote eaoa terrea sit.a roa Imperial
o. 166, eom porta e janella, frente de asalrjo eom
eommodos es segaintes : t sal, 8 qoartoa, coi-
aba, quinul morado eom caciaba e porteo qne d
sabida para nm grande terreno eos cae*, o qasl
Tenderse bajo nio ou separado da referida easa ;
serviada da base a onerta obtida no ultimo leilio
ds 2:2884500.
O exeellente obradinho sit > roa Vidal de Me-
greiro o. 91, eom eommodos s*goiotes : 3 jsoellss
e 3 portas de frente, mijito fresco, tendo mais 2
salas e 2 qaartos no aodsr superior e no pavimento
terreo oa graode esUbeleoomeoto da ssolhsdos,
reodeodo todo o| predio 404000 mensaes; aervin-
do de bsse acierta de 1:9154000.
Os predios cima mencioosdos, acbam-se hvre
a doseanbara ,ados de quaesdoer onos e serio defi-
nitivamente en regura pelo aaior preco qae se
poder efator ao aoto do leilio.
Leilo
De tres botes grandes (salva-vidas) remos, mas-
tros, vergas, velas, aalva-vid.ts, podscos do corti-
;.s o asis pertcnces salvadas da galera iaglesa
Vaapor.
8abbado, 22 do corrente
A's 11 horas em ponto
tloato a guarda mora da Alfandaga
Evsa Xvaaa capltio da galera Nagpor iocen-
u 1 ao alto "mar aa sna ultima viagem de' New
na, fas leilio coa aotorisseio a
m prese i, ca do .Sr. comal de 8. M. tcitannica,
oom IKMaoa d. Kr. inspector da Altsodaga, e
assisteneia do eapregado ds mesma reparticao
para o fia opacado, por cont a risco de qoam
pertancer e p .r intervooolo do agento Pinto, dos
botes, salva vidas, aastros, velas, remos, barra,
', sgalhas de marear, e mais perlinas sal-
vades da referida galera o exietrntea oa barda
moria da Aif.odeg oada se affactuar o leio s
r.s-cm p
Leilao
De nm rico santuario de Jacaranda e 1 com-
anda propria para o meamo santuario
Terca-feira S5 da corrate
A's 11 1/2 horas
Pinto
No armasem da ra do Marques de
Olinda o. 52
Ag-ente
AYISOS DIVERSOS
Aloga-ao nma boa cata defronte do Uaidei-
reiro, no logar Barbalbo n. 10, sonde tem tido
taverna ha muitcs anuo, eom bons commodos
psra familia, quintal murado, coebeira para ca-
rallos, cooi urna boa cacimba e um grande terre-
no para plantacoes, a dita casa ainda est eom a
srmsoii de taverna ; quena pretender dirija-so so
largo da Cass Forte, padaria n. 46.
Preciaa-ae de os criado pan
easa, e dse de vendagea en* ene boas
do : ros da Matris da Boa-Viesa a. S.
Os 8rs. absiza declarados sis ngidos a sa
en tenderen eom oa abaizo
de sene interesses, isto porqae
moradas ; no largo da alfanden n. 7.
Borges A C.
Jos Martins da Caoba.
Manoel Antonio Per eir.
Martins Lisboa A C.
Joio Martins Coelho.
Psa A C. **
Antonio Tiborcio" Quimaries.
Domingos Martins (soases.
Martins Gomes A C.
Antonio Custodio Looairo.
Jos Henriques de Oiiveira
Abilio Martina dr. C.
Antonio Lopes Machado da Silv.
Antonio Joaqoim Corris dos Santos.
Pereira & C.
Joaquina Lopes A C
Maooel Joaqoim da Silva.
Aogntto Das de Figneiredo V'ieira.
Martina de C.
Martiniano C.
Monteiro 4c C.
Francisco 3sspar de Pioho.
Antonio Fernandes de Albuqnerqoe.
Recite, 18 de Oatnbro de 1887.
Precisa-se de ama ama para
coaiobar em casa da familia : aa ras De-
que dd Casias n. 14 se dir.
Da am cofre eoa 2 portas, 1 armselo oglesa, 2
masas grandes earraiaadas, 1 dita eom cavsletea
4 REVOLICAO
48--BDa do Ddqbb e CaiiaS-48
GRANDES NOVIDADEb
t
Esplendido eortirceoto de cambraia eom aalpicos, brancaa e de cores a 54000.
5*500, 6*000 e 60500 a peca.
Matins escoeezeB e de hatras, combinaQio, a 440 rs. o corado.
Liados corles de crstoae eom jjarra, alta nordade, a 8#0OO.
Lencos d seda, lindos gostos, a 1000, 1*500, 2*000.
Lts de quadroa, o qne lia*Jc mais novo no ru 00 rs. o covado.
Cachereir.i a ol.-hoada, lindas corea, a 500 ra. o covado.
Colchas c cores, esplendido sortimento. a 2*000. 2*500, 3*000, 31500
e 4*000.
Ditas de croche-1 rnuito grandes a 6*000 e 8000 ama.
Cortinados bordados & 6*000, 7*000, 8/J000, 9*(X0 e 10.JO00, o par.
Ditos de crochet, completo, a 45*000.
Lindas guarnicSes de crochet psra cadeira e sopb a 65000, 8*000 e 10*000.
Aferic, lindas cores, a 700, 800 e 1*200 o covado.
Qasrnicoes de veladilho bordados a vidrilho para enfeites de vestidos a
6*000 um
Cachemira broch ultima moda a 1*500 o corado.
Ditas pretss, aortimento completo, a 600, 1*000, 1*200, 15400, 1*500, 1*800,
e 2)5000 o covado.
Ditas assetinadas a 1*500 e 1*600 o covado.
Vestuarios para baptisado ricamente enfeitados a 9*000 e 13*000.
Colarioboa e pflnhos para senhoras-, ultima novidade a 2*500.
Camisas bordadas para senhora a 3*000, 4*000 e 4*500 ama.
Sabidas de baile, lindos gostos, am pequeo defeito a 2*000 e
a 3*000. '"
Loques eom lindas paiaagens a 500 e 2*500.
Bordados ntremelos de cambraia baratsimo
Sintos de chagriu psra s^nhors o crianQaa a 1*000.
Hadapolc Revolucio, faxenda muito boa eom 20 rras a 6*000 a peca.
Huitas ontras fazendas qae s eom a preseoca das Exmas. familias e rttfU
re publico se podero apreciar.
Henrique d i Silva Mor ira


a 800 rs. o dito.
de cr
laneas
Z2
de Margo n. 20
(junto ao Louvre)
APROVEITEH!
Zephir.3 o cores lindes desenhos, a 140, 200 e 240 ra. o corado.
Oretonc claros fiuiasimos, a 320 rs. o covado.
Ditos tacuros corea fizas, a 360 rs. o aito.
Chitas tiaras e escaras a 200, 240 o 280 rs o dito.'
Percalinas a 2401*8. o dito pechinch !
Merino de eor*s o "protos, todo de 12, eom 2 largaras
Cachera* 4o Hslras, a 400 e dito, aproveitem !
Completo o Cariado sortimento de las para vestidos.
Cambraia* de. cores eom aalpicos a 5*000 a pega.
Ditas brifncss a 5*500. .
FuatSo Jjranco at^OO rs. o covado.
Dito-brancb rendado a 200 ra. o dito.
Esguiio de iinhu pardo para vestidos e veatuarioa
o dito.
Brsmanto de liobo eom 10 palmos a 1*800 o metro.
' Ditos do algudao eom 4 largaras a 800, 1*100 e 1*300 o dito.
Panno do Costa para mesa a 1*000 e 1*200 o covado.
Atoalhado de linho muito fino a 2*400 o metre.
Ditos de algodSo a 1*200 e 1*300 o dito.
Toalhas para bsnhos a 1*500 urna.
Ditas alcosboadas para rosto a 3*500 a duaia.
Colchas de cores a 2*000 urna.
Meias de cures psra senhora a 4*500 e 50000 a duaia, conven!
Ditas para homem de 3*600 a S*00 a dita.
Camisas de meias para horneas, muito finas a 1000 urna.
Para banhedeniar
Costume para senhorns a 100000 am.
Dito para bomens a 8*000.
Ditos psra meninos s 5*000.
Sapstoa e bolsas para o fim e rouitos oatfos rtig.s a preciacio panAica.
ROA 1 DE MARfO N. 20 (II NTO A0
LOUVRE)
AMARAL&C


UlUI/llf
%1%J
KJ f
Criado
PrterHK de on aeaino pira ruid > ; na m
t Bario *h Vietoria a 81, laja.
Pdioral de cambara
tarto* geraea rsrata ra-orbaeta
M. I>A 81LVA 4 a
de droga* 4 ras do Maraas 4*
Preces :-Fraseo 2*580,1/S daata.
1*9000 e danta 244000___________
Para finadas
A toja de cera da roa do Daque da Ca-
xiaa n. 119 acaba de receber un comple-
to Mrtiaeatado corda* egrinalda* mcrtaa-
riae, etn contae, celluloide, poroelana e me-
UJ, m qoaes vende proco tem corope-
CoQoeant-ae oa dstico* a vontode do
comprador asa aogtaento a prey.
ledas nespaitolas
Noto aorttemato en diversas com, e
bies* lw|M eetreitoa, mh1 Pedio aVat
* G, ra* Pasas *jP*n*a 68.
Alup-se
ama 15 travs sa da Seosalla -a
propria pan am peq*e*s deposito, fabrica A* ci-
garro* oa hotel por ar do esquina, oa aaaamo
aeoogoe, eat4 eaiada e pintada ; a tratar aa rae
ralba do Santa Bita, aobrado a. 14, da* 8
da maaai ao meio da, on das 4 as 6 aa trala.
Criada
trataras.
Pteaiaaaa da nata criada para o
para eoataraa }
daQa7anaa.48,--
Boa asi e sitio
Alega-ie a aaaa 4* ashrads *. IT-A 4 raa aa
Henifica (Magdalena) oca bom litio O ti
tratar na roa do Bom Jaaaa a. J.

Vinhos pan particulares
Para amana
Verde amadorado, poro da nva, tea a atanor
conposielo.
Tinto, superior, am qmiatos o ancortai.
Tiato, o afamado Lositano, em eaixaa de dula,
a 8|M0, aaperior a Bordean.
Collares, engarrafado, aaarrior.
Porto, fioca, > a asalas, eaeoiatas e eaixaa de
daeia. inclosive para doantaa.
Meaeatel de Setnbal.
km, para peix*.
Lacinia** ana amanase*
Da fabrica Ooaraeoat 4 O, da Lisboa,
cas eemawdo*.
34 Baa aa Macar de Baos' U
por pra
Re.
traU
aaata eaaa aa fabrican, ecaeertam-
aaalaaar qaaliendede saaplia am
de ama cora, para qne taaaaa paaaoai ba-
bititadiMJmn, gMaotaado-** m aeima tica din.
Vendas aa tarso a a retal** aaadam-se
amoatraa en qaalqoer eaaa.
Jos lerretra IC,
Iasma atara* ala Vletarta1S>
Amiga ru Nova
CASi DA FORTUNA
Aos 12:0O0SO00
Bliketea g*nmtl*9
23-BA PRMEIRO DE MABCO-23
Da 9* ktaeia da *TOT*acia vendern*
Martin Fiuaa A C. oa ngnintea pramioe
garantido* .*
3725 1.-0001*000
2560 300*000
S101 200*000
2932 50*000
Ana aa 4 ama am afertaaadas bi-
ILotea garantida* da 10* Utoria da provin-
oia em baoafieio da Saala Caaa de Miseri-
cordia do Rocif, que aa extra ir* qaan
do for
i;


Gal virgem de Jaguaribe
Aviza-se aos senborea de engenboe e
maia ooaaumidorea doata ezoellonto cal
qoe continua ser o sea deposito geral 4
roa do Bom Josas n. 23. PerfefUrnente
einbarricada e am pedras, como aa qne noe
vem do estrengeiro em nada inferior a an-
ta, continua a aer Tendida palo proco fizo
da 6^000 a barrra.
Alm do deposito geral j4 indicado, alo
taianea*. *et.dedore della oa senborea :
GnimarSee & Valenta 6 Pateo do Cor-
po Santo6.
Lopes d Arsujo 38ra do L tramen
to-38.
Beato da Freitaa Goimarlea & C-,
51 rajado'Viscondo di Itspsrica 51.
REClFE
Man
no
d8 i
lasa
pura
Precita aa de am m*
adc i tratar ao partee
re andar-_____________________
Agua de caj'
Pedro Yilllo k C,
Ruado Imperador0.81
Cauzinheira
Piauiaa-se de ama ama para eoiinbsr; no
3* andar Ho predio n. 42 da ra Duque de
Caxias, por cima da typograpbia do Diario
e Permambueo. _____________
FMllipaii
Cbagriii a prisaeire lamaaaa do precioso lasaa
4a caroco de a Igodlo, o maia barato de todos oa
slinsntna para aaimaes de rao cavaller. raeeam
sabw, etc. O earooo de altadlo depoia 4a ex-
treaida a eaaea a todo o eiea, o aaaia rico ali-
amato aae oa poda dar aa* aamaes para os forte-
aaeer a safar dar con amaalsmrel rapidei.
Moa EaUdca -Unidos da Xmeriea do Norte e oa
logia trra elle 4 enpregado (con o maia eiis re
saltado) do aria%smaaa a* milh* aofems mreli >
oae sio ngoi'o amia caro e alo sao de tanta soa-
sa* anataam asm Fracasa*
Para o dii de finados
0 Bazar da ttt-Yisla ra da
Imperalriz n. 88, receben pelo
illUM \ariado
sortimtnlo de capellas, crozes,
kouqaets, cestas e vasos com ra-
aos de llores de letal e prtela-
la. prtf lits para oraanentos
hiebres.
f
:>.t^c3
r. adr!4o Baaemsla alo*
Tocan lio.
Jlo Praneiaco Paredea Porto, Gnilbarma Fran-
cisco Paradas Porto, Jlo Henriaa* 4a Croa J-
beiro e sea molber, tendo reeebiaVa a nfaasta *-
ti ca do falleeimeoto, na provincia do Par4, de
ara presado asase, sobriono a eaobado, Br. A-
driia Bcaanin *as Santos Inmatsas, msadam
reaar asiaaas a* aabbaao, 2t 4d easraaU, pama 8
oras da asad, aa ssatrie a Boa-Varta, pelo r*.
pooao da sas aaaa, a peden aae antea* as
o eariaaas ebaanr
* ~
Festa do Rosario em
Traeiiiihem
a para o dia 1.- de Koven-
par* edta 37 do ntesno, na
star pvonpta a larra que a
Oapar Aataaio da* Bata,
Jais.
Criado
me-
Praciaa aa de am < riado, qae acia
or de 15 annos, para copeiro o co
dor: ao 3 andar do acods* o. 42 sa roa
Duque da Caziaa, por au. da typogra
hia do Diario.
Seneiles de carrapato
\\% maduro
O delicioso, prsavio para neaa, sen _
iveabaran Aivaa Ribeiro 4 d, 4 raa sarga
Inania, smwiaa ama Cammav
Disciola
Drama esa tres actos, pasa Br. Dr. Alfredo Pla-
ta, offereeido 4 viova da La Demetrio Ooelao c
vende se na livraria traaosa de J. W. de Me.
deiros, roa Prineira de Maree a. 9.

Torre
Aiaga-se barato
Boa Visooade de Itaparica o. ti, armasen.
Baa OnrimsJ fleaamoa n. 141, qaarto,
Oasaaar d Bispo a 1.
Largo do saereade aon agaa a. 17.
Rna do Caiaboaoo a. 4, leja.
rrat*.-se na ra em Caaaaaerao a. 5, 1* andar
essriptorio da Man asmarle* 4 C.
Alaga-se
a eaaa terrea na travesee da Ponte dTJcba a. 12,
com bastantes eomasodos para grande familia, oom
aitio morado e srborisado, boa agaa pota re para
tobardepasito e baubeir* de anate e bomba.
Pica a dita easa 4 margen do rio Capibaribe,
een baabo dsee, temperado e salgado : qaen pre-
tender dirija-se ao meamo aitio, das 6 ai 10 horai
da nanba, qae saaiatrarl o proprietario.
Aliga-se
O* venae se nata boa eaaa ni tira emente eaiada
e pintada, aa Crudas Alnas a. 10 B (Pamamei-
rim), a aaa! possoe baataatea cocaasodos para fa-
nilia, e am. aitio
Apeala a 80, 1
regalar ; a tratar aa rna do
Aluga-se
on vende-as no Parnaneirim on Crai das Almas
a 10. ana graade e msuttuatu ean een agaa e
gas, tendo nm aon sitio, a qoal maaiials com a
eaaa do tallecido Dr. Leal; a tnter na raa do
Apone n. 50, 1 andar.
Alug*4<
se
nana casa de am aadar, eon
nflia, aa raa da Paadicio
iTtbograpbia de J.
cemnodos para te-
a. 10; trata-so aa
. Pareell, raa do Marques de
Ama
Precisa-se de
>; na roa Bella n. 35.
AMA
4a
de familia
Victoria a. 7, *
para todo
a tratar aa roa do
andar
4*
Bario da
Ama
4* ama ama para aaatob*
d* P*dro afta*** a, 70.___________|
A
Preciaa-aa de
rea do Paveando a 49.
na roa
Venda de t rreaos
Vende-se em graade* e pequeos late* a
renos do sitio, qoe na estrada dea flsalilsa
junto a capilla e defronte da atacan da
frrea do Arraial : qnen Mqaiser tiaapaai AaJ
ja-se ao Dr. Pertella na aea aaeripterw A sa* 4*
Imperador a. 65, 1' aadar, aa) 4 aaaa da san re-
dmela nos Affltotoa.
0 PEIT0RAL de CEREJ A
Do Dr. Ayer.
A enfrmldadaa maia dolaroaaa e fataea da far-
santa a dos pulmoaa, ordlnarUiu*at deaanTolTein-
ae, tendo por princlpjo batea pefasaaa, eaj.ia
lallaillia nao ao diSola de arar aa prompta.
maote aa tratlo com o remedio conteniente. I'orem
o profreaao poda aer ugaaoao e a demora fatal.
Oa a'rtla*ua e aa Taaaaa dio raciproeaaente o
resalla ti r de w<--<- Aatluna, Broateatla,
ASaaatn riai talca.
Todas aa laaaUaa ene taai crlaiaaa darara as
0 Peitoral de CJereja do Dr. Ayer
parda de am ti dia, poda em innltoa eaaea aoearre-
tar aerlaa conaeejaeneiaa. Por tanto nao ae dere
riar ampo nislcao, aapartmaraaao renados
eOeaeia (karteea, asanaaSD qaa a enfermi-
dade ae apodera do relenia e te arraiga prof onda-
BMBte, entao qoe ae neccaaitn tomar nesae instante,
nnadkiaiaai eartoaaetiTo em *enefleto,eata
reanedio sen drMda alguma o Pettobl ds
Cbbjja do Da. ates.
rasraaano raso
DB. J. C. AYER, b CA.,
Lowell, Man, E- Q. A.
V vaada naa pcineipaea pharmacias e drogariar
Ao bom postor
Ornamentos para igreja
Ba Duque de Caxias a 31
Franwieo Demasi & C. participan de novo
sos aana fregaecea qae continan a eaearregar-se
ae qaalqoer encommenda tendente a ornamento pa-
ra igrej* ; bem censo temgeaa, oratorios, qaadroa,
casticaea, e onde se racoatra on grande e varia-
do sortimento de estampas, rsaarioe, medalbas,
erases, lampadas, turibulo?, ealdeiriabas, galoes
e franjas de onro fino e entre fino, e de retros.
Caixeiro
Prensa se de un caixeiro oom pratica, de 14 4
16 aneos ; na roa do Hospicio n. 84.
Cosinheira
Preciase de ana boa eosiabeira ;
Aurora n 81, 1 aadar.
< raa da
Ma eomaree de Bom Jardim, distante da cate-
lo do Limoeiro qoatro leguas, vende se o enge-
nto Piraafaa, moatado a vapor ; tem proporepes
para nsis de 2 mil pies, trras poderosas, qoe se
prestan a teda plaatpao : rndese a safra criada
do anno viadooro de 1888 : qoem pretender diri-
ja-se ao neano eogenho para tratar cem o dono o
Bevas. padre Maooel Beaicio Barbosa da Silva.
Casas emJaboatao
Alngam-se boas casas aovas com bons commo
dos para familia, prximas do rio e da estacao do
eaniobo de ferro ; a tratar ao armasen) do caes
do Apollo o. 47.
ana den criado;
Criado
Prerem-ee de am criado para compras, manda-
dos e maia servicoe de casa de peqaeaa familia :
ao caes da Companbia a. V, eseriptorio.
ladeattsette (tilla
Baa do Imperador a. 65, segundo aadar.
alala
Casa
Aloga-se o 1- andar do sobrado n. 27 4 rna do
Inperador, tem grandes comnodos e agua; aa
ca rea para eorreraeban-se ne] aoder terreo.
Compra se en graadrs e
na drogara de Pra arisco
do ssarqees de OMaaa a. 28.
f peq senas qcantidseas;
M na Silva 4 C, 4 roa
P teoteo
Metra 4 Biset avisan ae reepeiUve! publico
qae todas aa tercas e sextas te ir ai teern cate sa-
boraso po ; 4 raa terga d* sanaca) a. 44._______
Oleo Florea
0 Water par aktllt
OkmNaia
s>r. aarlAo Boseaae atan ato
Toraalla*
Maaoel Joaqoim Silveira manda celebrar
miasa pela alma de sen inditoso collega
Dr. Adrile Boxeado doa Santos Tceaatias, aa
matris da Boa-Vista, pelas 8 horas da manbl de
asbbad) 22 o correte, e convida para eesftt-e
aos eolleayas e amigos do aada.
81I10
Alaga-a* am siti > ao priaripio da estrada do
amaniates, een boa easa de
O ssti* tan gsaada* praoorces para plan-
tacoee e diveraaa arvore* fraeafera, a caaa ten
2aa*aa, 7 sjaartns, eoeiuh. extern*, qaarto para
larar-l AsToaaa Ferr-Ir*
Trigeaiaao di*
Caiaatina Peraaadts Ferrsira o aeos
Ttdas* a seas parate* e sorgos de sea fallecido
maride e pai, Israel Affooso Perreirs,
ajeen aa nissas que por sea etera*
dan ealebrsr no dia Ti d j carrate,
setrpassameau, aa igreja da Soledade, as
da aranhi. Desde JA agradaran sacia cato acto
de religilo e caridad.
para asis
f
silla t-laalra ala P*r
rtaofela C*at
Trajaao Aastrieliaao da Costa s ana saalaer,
lidala* Annriteoo da sakaada Catta, Isabri Aa
rea de Miranda Costa e Jsed de Miranda Caeta,
poaraido* da maia acerbo dar pelo presrataro pss-
aaasento de aaa praasaa 41aa, arabada aaaa,
Marcionil:* Deieaira da Psawinasal* Coate, mo-
"dam .osaeaa aareate* aaaoa* da aa* amasads
para saiisrlieui aa mlaaas qoe amadiai rasar aa
matria Ja Boa Vista aaste cidsdi e aa de Pi
ente, 4a 8 horas
aaaa
trw ******
aeam
OS) saatoe, ansa de hobo da tij>lo con eho-
visoo, agaa inraaia da ocnpaaaia do Beberibe,
r*a as carina* eon pa para lavagen 4* pr.tcs.
O eaaa* 4 mam* amano e asedar*! e a eaaa fica
ala esta cao do Paraaneirim ; a
do CaUfspo ou praca 4a Pedro II
6, 1 aadar, on Dr. Metra de VeaaooaeJIoe.
SEM0LINA r
BeBrons IC, de Glasgow
AJaga-ie aa sitio een orna eaiada e pintada
di nevo, con awateates eosssao*** e amito prori -
na aos boads ; a tratar no larga do Carpo Santo
n. 4, priman-o aadar.
Casa no Monteiro
Aluga-*e asa* enea ao Monteiro eom *sramodo<
para ama familia resalar ; a tratar na rna P/i-
mearo de Marco a. 90, arsaaaan do Loarra.
Jos Mirla Ferreira
Qaen sonber nrtieir. deste s-aber qneira dar
aaa abaixo aaaigaadas, a am* mas tu agradecerle,
dente em Eiras (Porbual), a qaal declara qoe
ta des annos estove II* aaoraado 4 roa do Bailo
da Victoria a. 84.
_____________Jos da Hva Loyo 4 Pilbo
Casas
no lagar
casas ha
Preda* ae de aa
ros do Imperador a. 69.
officil de harbeiro
EconoDiia!!
para oa viejaate* e
A toja daa estrellas
rapaaae soltairo* gaaraicos
DE
abertaras, aaakos a coliariDbos de aesraaiosi para
aar-aa da seis a oito meses sen lavar (spro-
E' o cumule da Beaaania 11
Tan tamben am eonpteto sni timan lo de lasen-
daa aaciooaea, lagtssa a fanmasas, psaaas e de
earas, e coearvg** Je rasar napa* prr medida,
lando para sato na doa amia onbaria* altetetes
dasta prsca.
PBEQOS BE8MID08
ame ae Caziaa K
Telepbesje210
Eete artigo,
de trigo d*
por na nevo proceeso
~ posain oa elenea-
da eriaaoas e doeo-
Mr ser s* fcil di-
lanbsni pode-se
istarado en partee
amaams fabrieaatea,
taita Uataat ageatea
laana* kCb/m do
Corp Haato a 11. prteaesae samar. ~
Tinho dejarubeba
aaa
IODUUkTO DE POT4SSIO
Casa do Monteiro
-se a den. 46, ten agaa, gas,
iraodo* para tanilia a tratar
Inparatria a. 16, 1 aadsr.
jardn*
a raa da
Efl^mmadeira
Ha pa alocar exeriieates eaaaa
TORRE, caiadaa e pintadla de novo,
pooeo ternpo edificadas, com a. a i'os eosnnnins, e
sitioa arboriaados, e prreee saalta raaoaTeia :
qoem aa pretender dirija se 4 I. ja dos 8ra. Ags-
ttea* Santos 4 C, r Prisoerro de Marco (Cres-
p*)n-J.
Casa em 01 inda
Aluja-** ao patea de 8. Pedro aero a. 2, amito
grande e freses, eon gaa e agua; a tratar no
Caminbo Novo n. 128.
% A* commerdo
Ivo Antonio de Aadrade Lana e Luis Antonio
de Aadrade Imoa, avnaroe da firma Ivo, 8obri-
bbo & C, estebetaetdoe em Croyana, cemmow-
*am estaprac* otm seos amigos e fragas*re
de interior, qae, en data de 80 de Jnnbo prximo
pese do deixaram de tener parto da mencionada
arase os Sra. Praneiaco Nones Monteiro e Jovi-
aiano do Monte Soasa, retirando m pagos a aa-
twfitos de seas capitaee e lacro*, ficando i
dos socios Ivo Aataate de A. La** e Laia Aa
aio de A. Lana o aetivo paaaivo da meama fir-
ma, a anal contina sob a mesma raslo socisl de
Iva, Sobriaho or C, e rom os me irnos ramos de
negocios, o o* socios qae a* retiraram, completa-
mate deeoeradoa de toda a reeponsabilidade,
cantsrme o diafrato sccial, registrado na junta
rcial.
VENDAS
Vender on eavallo eastanbo, grande, para
sella, sdador de berae a meio ; a tratar aa rna
da Cooceicao, eocheira do Xico Flix. _______
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
roa do Bario da Victoria os.
$4e3
Redame!!!
Nlo deve baver contcstaeo s qaaate i j
ama grande parte de artigo*, vsy dadeii as aeeaaa-
chas, qne se encontram na aatfga eaaa Caiaeaia
da Cunha ; nonos dignos leitoresqn*aaraamm.a*
qoe absixo se segoem :
Brinsinhos de cores para rsupss de erraaeaa a t*4
rs. o corado I
dem nardo lona a 820 e 360 rs. o dito I
dem branca de linbo, a. 6 a 14500 o metra!
Casimiras pictaa diagonal, 2 largaras, a 14600 e
14800 o covado!
Cheviots superiores, pretoessol, a 34 MKO
dito 1
Bramantes, paro linbo, 4 largaras a 14900 eeacteaf
Atoalbado bordado, a 1*200 o dito !
Mkdapoliu americano, com 24 jardea 5/800 a
peca!
Algodlo largo moito encornado a 44 a prca !
Scroalss de bramante bordadas a 124 a 164009 a
I doaia!
Lencos brancos e de cores, sha abarloa a 14609 *
14800 a dita!
Camisas francesas e inglesas, de linbo a 364000 a
dita!
Meias ingles s para homem a 44500, Safo 6*1009 a
dita!
Toalbas felpoldas e alcocboadaa a 34500 44000
a dita!
Cutn asExmsB. smhoras
Biqoiuimas guarnces de crochets a 84000 .'
Lindas grinaldss e veos pera noivaa a 94000
12J0!
Efpartilhca americanos e franceses, a 44, 54600*
8400!
Fichas e entradas de baile a 34 a 44000!
Colchas francesa* e eobertaa, grande* a 8# 441
Csmisas berdades para aeabora a 34 e 44000!
Ssrgelins de todaa aa corea a 940 rs. o corado ?
Setins maco todas aa caree a 14000 o dito f
Setinetas lavradaa de corea a S80 rs. o corado!
Cachemires de littinbas para vestido* a 400 ra.
dito?
Vellodinbos lisos e bordado* e 9>"0 r*. 14 datol
Pecas de esgoilo para camisinhas 13 jardea por
44O0!
Linos de qoadrinb**, moito largos, a 200 e240 ra
o corado!
Mirins para vestidos orna largara 560 re. *dsar!
dem preto 2 largaras a 800 rs, 14C00 14909 a
dito!
Fustoes brancos bordado*, fiaos, a 400 rs. o dito!
Nanscks de cores, (nlo desbotam) 160o dito!
Failles, oltirao goste cm padres, a 400 ra. o dito!
Cambraia Vitoria e transparente* 10jardas a 31
fl 34500 a peca!
Ao* Sra. Fasendeiroa
Algodlo da Baha superior a 320 rs. o saatr* I
dem de corea, do Bio a 440 rs. o dito!
Vendas en graso damos descont* da praca.
59Boa Doqoe de Cartea59
Pereira & Magalhlee, saceessore de Carnro
da Cunha tt C.
Venda de sitia
Veode-se on permuta ae por predio acata eidad*
nm bom sitio co baa caaa, naitaa fracteiras.
excellente baaho do rio, boa agaa da eaemaaa,
exteoao de terreno para baixa de capim, teda
morado na frente, eun portlo a gisdssnsaa*, ama
camobo de ferro e estacao junto ao dita sitia, a*
Porto da Madeira, conhecido pelo sitio d* Jol*
Selleiro, junto ao Dr. Ernesto de Anata* Foaae-
ca ; quem pretender dirija-so 4 praca da Inde-
pendencia n- 40, dea 11 horas 4a 4 da tarde.
A FLORIDA
O* proprietaiios deeta eetabelecimeoto
cau aos seos numerosos fregneaea e ao respeitavel
pablicaa qne coat ooan a ter grande sortineato
do obapeos de todas aa qualidades e formatos,
manufac tara dos com toda a perfeioio e por preeos
mais ventajosos que em ostra qoalqaer parte.
Vinhos da Garrafeira
Fios
Cara tIIm.
Madeira.
lili atol,
Uva Bastarda e de Pasaaa.
PABA MESA
Oenoino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na nercearia de Mauoel Correia 4 C
rrsfa ala Canela araXm a. 16
Bea-Viagem
Alaga sa -ama eaaa de caastraenlo moderna
lando de
eaiada e pintada de novo, disparado
eennedos, sitio morado e ben
pee to de ferro, e situada na s
da meaetonada povoafia ; a tratar no largo do
Corso faarr* n. 4, 1 aadar.
laiaoo
Psaaia* s* d* osa* be
eu ata same* da eaaa aataarirta
to a. 19, 2- aadar.
para 8*4*
ao Corpa San-
Bom cognac
por aaaa excallaaiee qo*H-
(Jeorges Segnin & C-
' r*aa*maaadavel
dades marca
qea
Preparado por
MNMK8K,:
UBICO
jante geral
Eete nato preparado 4 appHeado can gn
sssisasan aaaim, aa*a,sms ailwssia aas i
aabssan a
sentemos
91
aate pata
bTgmaa oaedna
ftmf
>, aaa
debi-
bdada* do aaanasa ., d* onenm s/pbilitira.,
aaaatVaa attotie^J*M^a^i*araa*: aaolaatiai
de aaU* e em geral en ledo* oa eaaaa en oa* ao
tar.aaMTmta.paraVae4odom.gar. ^
DEPOSITO OERAL
Ur4m Jupia fes*rii.:54
vrada oa Ora. Feare Vito'lo C,
*. 81 ; 4 de aras a pera torta!-o
roaaandi, es seas proprietari** reeorraran reta-
Ihar'algumas eaixas ao preeo teerival
De 14500 a garrafa
Viiba torneo Figueira
deete sabaraaa vi abo,
da Instada*
4 geatoe, roa 4* fmeaa4*
i ds C, raa da Paaba a. 43.
Maaoel Jeaouin Alves Rsbeiro de O, travesea
da* Croas* a. 1.
84*eeese poasatasts*, 4 alte,
aeaW.
Nafta alleocao
Na rea Bato da Betonara (nata-ora beeeo da*
Perreirct) a 6, tea-as pitase* rac*rte-s* tosis**
lar***-
Alogaa* a casa n. 4 da travesaa do Freitas,
aatiga do Triadade, em 6. Joa, eom t salas, 2
qoaxtoa, 1 sotlo, eosmba, qaiotal, cacimba ; a de
a. 6, junto, 144000 ; a de a. 8 een 8 qaarto*, 2
salas, costaba, quintal e cacimba, toda* caiadaa e
pintadas ; aa chaves sebam-se ao mesmo correr
a. 26, e trata-a* aa roa da Qaia n. 69.
Criach
1 r jciaajso de tan menino do 12 a 10 aanoa, qu
. I r o eaerover, para criado cm caaa do fa-
mslsa; aoCorpo Santo o. 1 ', aadar.
, Cog.ite Iraiilei .
Fabricado por A. M. Voraa C. oom
todas ai regraa praacriptaa pela iciencia,
o de pareaa o Babor idnticos ao cognac
estr ogeira. O Cognac Braitlairo urna
llanta beb le, o melbor nettar qoe
(^M*> eambacar.
*Acba ae na fabrica e etn todos oa bo-
teit, r siaoranta, cafds, bilbaraa a venda
deita cidada.
Ida exparimeatal-ol
Vende-se
orna ssrajtf parto te aa engenao meeate, moito
prximo ao engenho central de Coyambaea e da
estrada de ferro ; a tratar aa roa Augusta nu-
mero 74.
Atleico
Vende se especial feriaba de ilbo e de'rrox
feita 4 vapor, e preparada para bolo, cangica.
cascos e ootras diversas especies de comedoriat
qae aeceasitem destes meamos gneros, sendo s
240 rs. o kiio da de milho e a de arras a 820 rs.,
aasim como farinha para tender o pao cerraja *
24000 a arroba : na padaria da travesaa dr
P.xnbal n. 1, pertencente a Pereira & Pinto.
Tempane*296
Eogenho Caianna
Vende-se este engeebo por preco moito con-
modo, movido por snimaes e com meia legua qua-
drada de trra de moito boa prodcelo, podeado
safrrjar 2,0C# pies : os prctendentes diriiam-te
ao mesmo, oa ao pateo do Terco a. 18. Adverte-se
qoe as obras sio de pe Ira e cal, e tem bastantes
antea*.
Livramento & C.
veodem cimento port'and, marea Robins,
oalidad* ; ao eaes do Apollo n. 46.
de'l'
Cabriolel
Atina.
O abaten aarigaais, Heisjiadu retirar-a* para
Pmrafal am Ma-ca do asma taturo, preetea Tea-
dar aea aatab*atormentes de hsentas, molbado*
rigaasas eaaaa ; aa alean pratsadir raser dito
oteen fde* dirigir so seadHoe eeubelecimentos
arto* margen da eetrada publica, sm poroacOo
de B. Lourenco da aiatta
Man* Jcs4 da Brito BmUsis
Vende-se 00 bom cabriolet americano com qoa-
tro asaentos, dnas radas da aobreselenta e arreios
para om cavallo ; a tratar aa raa da Aarora no-
ero 127.______________________________________
Livrvs do S. S #rtfo de Jesis
Vande-ao pequeo* a grandes manuaei
deata utilissima o pa devoeto. O admi-
nistrador doata typograpbia dir qoem
toa.
Boa acquisifao
Veade-aa ama tan
para qaen dispoe de
s>ftri*eln*nte,
nilte,
ara* baa mcarieads, prepria
la,aaaxa*l
ma a. 32.
para pequea ra>
batato ; a tratar na ma do Cepita*
Roa Boaae de caxia* m. 10a
Orando sortitrento do objecto* para pre-
sentes, sendo: earteirae, porta joias, al-
bnm de madreperoia para baile, idetn ato
raarfim, estajos para agulhas, lapiaeraa,
broches de madreperoia, dem de marfim
desenbando em alto relevo flores e nm sao-
lho.de trigo.
Casacos bordados para aenhoraa a 5000.
Leqoes transparentes pretos a da corea a
24000 e 2AoOO.
dem de setineta a 1*5500 e 2r000, nm
dem da- papel a 500 e 800 ra., am.
Agaa Florida Terdadeira em gaarraa-
nbas a 500 rs., ama.
Contas lapidadas pretaa a de cores.
Missaogas pretos a de cores.
Lindo sortimento de fitas a bicoa br- o-
cos e de cdrea.'*r
Orande sortimento em botoea de ma-
dreperoia e phsr.fasia.
Lavas de pd^u a 2-$~00 o par.
Mcm r?p 2r00O, 2l70n %fO).
CptlUs, Tcoa e laxos pata cerras.
Jaopensoriua aaercatru* 2JI500.
Linba para machina a 800 rs. duzia.
n. 50
Meias de cores, escocia, para aenhoraa
a li?500 c par.
Caisss de jogo para sallo a 54000.
Sabonetes a 120 200 e 500 ra.
Boleas de couro, de chagrn, de pallaste
e de pellica para aenboras e meninas.
Espartabas a 34000, nm.
Liadas pastea de couro, chagrn e pel-
lada a 500,14OOO, 24OOO, 34OOO e 54000.
Carteiras para sedulas com os reparti-
mentos de 104000 a 100,5000.
dem para letras com os repartimenton
des meaes de Janeiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do JapSo, neris da
JapXo, Bouquet de exposicSo, Tbeodora,
Bita Sangaily, Porte Veine, Ixora Briona,
Boger, Gsllet, Briza da Sena, Paris-Boa-
quet, Estracto Dodear, etc.
Lavas de seda bordada com miaaang&a.
dem bordadas com vidriiho doorado,
bronzeado e granad.
dem com palmas da mesma seda,
dem arrendadas a xadrea
Anquinhas a 14300, 14500 e 24000.
ama.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 o IO4OOO o par.
dem broches americanos de 44, 34,
24 o 14000 am.
Oollarinbos de linbo, gosto moderna, a
54000 a duzia.
Pannos de linbo, modernos,' a 9f000 a
doaia.
No vellos da linba de cores para crochet
a 200 rs. om.
dem de cSres a 60 rs. ato, para ma-
china.
Papel para florea a 103 e 120 re. a fa-
ina. ?
Leque de setineta a 1000.
Papel amisade, roado, .a 600 e 800
ra. a caiza.
Enchovaes para baptisadoa.
Env8veB a 200 rs.
Liados plastroes a 14, 1#&00 e 24000
nm. -
Boa Duquo de Caxias n. 103
103-BUA DQE DE CAXIAS103
-

*f
"

Papel para impresslo
Vende -ae papel para impreselo, o* f
rio e Jornal do Becife ; aa raa da j
Olindan.81.
I
de Pendfli
5xia-
FONDICAD DE FERRO
CARDUZO & IRMAO
Una do Barafl do Triumpo k. 100 a 104
Dey^silo a roa do Apollo ns. i 12 B
Tem sentare em deposito todos os raachiniarnue ftrmw presilla agrien!
tora deata prorioci, como sejam : vaporea locoasoveia, mbb Un, com caldeira
eboroie oo para frgo do aeeeatemento, moendas de todra et lia boa, tacha* batidas
.# fnn filas, ote.
' Meadas ir por soeeasmenda qoalqoer macbiaiemo, eacarragem-se de aental-oa
ae responsabiliu. pelo boro trabalho do mesmo.
Vcadcm a praso oo a d saos isa oom descont e a presos reammidos.

A9 RE ROLAS


*
A MELHOR PERFM ARIADKiLEZA
PREMIADA COM SETE MEDALHAS
TAJIOLEWOOD, ATIPLA.
ATPtx BLoaaoaa, o
sao os tesar a eaaass, ai
m raeros asas tapa patsatasa.
runrr sseiiaH, eau OS cetosat a mu refrigerante em
vtdMdea.4eSeeOar.
aova oc nomo*. paseo lassft, 0aLI* P OC TOILCTTC. Inocua e Uttrel.
CHERRY TOOTM arrt Paala paraos danta V Coaacrraosgentes
etonavea eatfctUmeoU Drene.
o stsuaoa eaeio ibslkz TaaseVAAtarTt. Sem ser perfumado,
ou comdetictoeo perfume, esa uasai. tatan palpara a barba.
o a tutes sasao irolcx ComaOtaema oaopala. em pi.
OpAuha soar>. 8abao para a tez e a cor oo rosto.
COal TAS SOa. Sabio de alcetfao. Cava alie Sea. Saaaa*
mmar\arat aar* tanate. Deudosa mente pertaBudos. qasU-
aade non pkB-ultr*. Ote Brewa Wajeaar.HaT.SIarflawr,
Mase. Styearlaa e Awaasea. teoevs Oa Saetee afamada es
Corta.
Todos os artices cima levao a anata marca de fabrica *jui Junta..
pdem ees procurados a casa dos principesa necocUatesjda
>je*ca do afecto Asiera eantra,ataabeni peto intermedio
!uininadoDrGlertan
Aparbanlo da Acadamia da Msdioiaa oa Paria
Contera dex centigramma* (doia araos) de Quinina pora
i ii-eosav*l engir a Firma :
Cqm L. Fl, 19, ra Jacob, PklZ
deqoafcruor
O CMtkf Okmttoa
i f-aasear
The CROWN PERFMERY C
coa a rara a
177,
gJOitst, 177 -
Unieo agente para o Brasil: F. Ja?. Brando ao Rio ds Janeiro
ii mu k i
Rh f Par ipant so respettavel pnblico pao, toado augoareajeada
'3:-s 1;, ii.. nt3 ds JOYAS com Oasis ana aselo, ao pevieaeosB U
m esptci.-fiJaoVs em aroam de ELECTnO-PLATE, inundan as
F.xrvr-i. rararlas e asas namerosse fregueses para visitar aea eataseis
cinv'n'o, onde rn< ootrarfo trro riqsiuimo sortimento de oas de oue s
prata, pvroLs. brimartea s ootrae podras prsassas, a reiegjss da aso,
prata e r.ikef.
Os argca qoe i evebstn direcfjuaents por todas os vapor alo
X'.vutadoa pelos mis afxivadoa eipeciaiiaiaa h tabri<-aates a Europa a
'W''ljs-UuiJoa.
A -t Jas Jvas de so4tdo valor -auharlo urna grande variod&He
le oi ctie ds ooro, prata e rl^erro pkte, propri* para presentes ds
awarBenfos. 1>j-j-tis.dos e .naiecrar.rios.
!T a as rt^av-to ao pre^o, e era oaaldade, os abyectos sansa
mini-inuHiios, encetiirarSo ceornrtemria n'esl


ORiZfl i :;:
ute
aos Consummidores
PERFUMARA oriza
PA.RTS ir. Ra SBict-Hoaori, 107 PAJUS
IFUMARI
os pftomji
A sseertaets nttrlar tttma imiUfBt* araSS dittka a

e fawr
' | lUaTsTSMf
imasar contra eiu nmmarrit UHcUo a comatarm
caatra/anjas aatsaaer prsSacrs U _sm*4*44 tufan*
iWWaV P^W9 CMaV ^BOF aWalVMai

. CataJf;
Uhaatvaa*
f^5aTrraj a >Sa>
38Kw do Imperador38
Neata gr. nde puarmacia avia-se reoeitas e pedidos sem promptidSo,
aslicitads s asedasidaa.
As pre scripf tes m lingiis cstraegeiras sao flelaeote
dtspa^badas
O pbannacentice pernambuoano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida os clnicos deata cidadn que qjaeiram hoarai-o som saa oonfianca
para qnslquer trabalho profiaaioaal e ao publico. Garane se a maia atten-
ciosa a conseencioss execaclo.
Esta casa recebe seus productos obirnioos e drogas directamente
das melaste* saass ds Europa, especial asente eDeommeadadas para asa
rooeitaaro.
ESPEIALDADE
lampo Giilnit, Guaco i Balsonto ds Ti
Preparado pelo phannacentico JOS FRANCISCO BETTENOOURT,
de ama efBcacia verdadeiramente raaravilbosa as roolasas dos orgias
respiratorios.
BrmluUs, a&4bn tosse, convel, de.
:o: -
Essencia depurativa. Formnla do diatinoto clnico Dr. Ramos
Deporstfv pe* sxcellencia para todas se molestias que tem a origem
na impureza de saagae.
, Harturas, olearas, mjtfH
:a:
Tinta preta para eserereT inaltaraval, Eabrioads som amito cuidado
por ama forrnuia ingfess, especial para asosiptaraclo mercantil e repartieres
publicas, secca de pressa, perfeitasasots prata, alo oorroe aa penase, alo
deposita e di copia.
liRW L01RH
1**19 DORES D*0^
EiJp4,6ePa^(ltiliioios **&
RR. PP. BENEDICTINOS
d Aibadia de SOtTLAC (ironde)
D0M MAGEL0NNE, Prior
a -MTJT.T) A T .TT A 8 IDEJ OUKO
Bnunai UU Uaint 11
Aa maia elevadas irririjrrwaas-
IKVENTA DOS^a|^ PMM
ao ai laS> #OraSnBOVBaAJOIl
c O uso quotldlano do atBxlr
Denttfrlelo dos SUS. **. Be-
nedlctlnoa, com dose de algu-
mas gottas rom agua, pravem
e cura a carie dos dentes, em-/
branqueceos, fortalecendoe tor-l
nando as gengivas perfelta-l
mente sadlas. (
Prestamos um verdadelro
scrvlco.assignalando aos nossoe
lellores este antlgo e otllJsslmo
preparado, o melfc#r cttrm- ^ii^
Meo e o tnico preservativo contra as
Affet+ftia emtmrlaa. i
fm4 frini>4a xa 1S07
Agenta SaaT*^ I 11 Bal 3>m MMOH, 1
Geral: 9 Ka VIU NI BOROEAUX
Acha-ta un toda aa toas arrumarlas, Pharmaolaa
a Orafartai.
AO LOUVRE


Oi proprietarios d'sas satigs ssiabelscirsate aesapta aa intuito de csrrespoa-
aar 4 osotaiaacA das Es-aaa Sra, nlo pnamstn asforoos um de sstiausser a exigea
oa de son gasa e para s aos asaavss actualmente em Pars um doa socios ds esas,
era tai pos todee ss asepsias remstteodo o ase s eapriobo da raods eai insentaodo, e
par* pro va : presen teosos o aegainte :
Lindi**imos cortea de u, aasstirlos em cartlo, oom gaarniglo de contae oxy-
dadss!
Eapleodida cel-.caao da capotes o chap >a para senaora I H
Onarniclo complete ds vidriaba sai gen*ris 1
Rsmeiras dolroans o visites em t cados diSerentes I
Maniilnas aodaluasa, sapedia&dads I
Ditas de fii da seda priawroeamanteboriad*a I
Rsadaa baspaabolas onaniiily em snrtidaa cores 1
. Luvsa ds seda bordadas so* abo relevo !
Sedinsss e aojabs, grande moda I
Okbas tareas s iasiteeaa da srocaet!
P.Utsts He seda croa, presas a oiassates I
E gnitos oatrt a artigue de moda.

PERNAMBUCO
Verisada, asmo foi, s imposaioiudsde de ser extrabida s grande lotera deata
provincia, esa tavov da sasiarjln dos ingenuos ds Colonia Orpbanoloo'ca Isabel, s no
louvsvel rsrteito da evrtsr prejaiso que aos portadores de bilbetes adviria de ama
indemniaaclo parcial, determinoa o Exr. Sr. presidente da provincia, por seto de 16
de Agosto ultimo, que fosas substituida a referida lotera por ontra do valor de
1.40&000#00& qaa ser extrabida impreterivelmente no da 28 de Fevereiro do
auno prximo vmdoaro, e eujo plano eontm os seguintea premios e approximacoes.
1 premio de...... 3W:OOO0OOO
1 ..... 50KXX)#)00
\ ......; 20-.eooflooo
3 premios ..... lOiOOdOOO
..... 6:00(^000
. 2KHWdW0
...... KXXHJOOO
a S tf a tJrXMjfJrXAA)
. 208|J000
. 190*000
50(5000 para os dous algarisraoa fiases s iguees
sos do primeiro premio.
30^000 para os don algsritroos fiases e iguses
sos do segundo premio.
de 2OJ00O pera o sJgsriemo finad do primeiro
premio.
2 approximscCes da 5:0000000 para e primeiro premio.
3 s v 2:0000000 pare o segundo premio.
2 > 1:0600000 para a Urceiro premio.
70,000 bfihetes s 200000 diridos em asios, quartos e vigsimos.
10
f5
86
00
80
160
700
700

700er.


t

a
s
*
DE
WOLFF& C.
14--IA DO CoBU-A'-l 4
lV'*9s(e multo onhecido estabelecimen-
* encontrar reMpeitavcl publico o mafi
variado e cotcpleto sortisaaento ce JOIIS
recebidas esaapre directasneate sicas) aaeibo-
f.bricata4e pelo apui sada K*ata do mundo elegante.
titeas .dereeoa completos, lindas palaei-
rss, alllnetea, voltas de entre cravjadaa com
brllhantc, ou perolas, anneis, cacoleta,
batdes e eneros inultos artigo* proprio
des te generes.
ESPECALIDADE
Cso reloajio de ouro, prata e niekela^os,
para liona ves, senhoras e meninos dos tasis
acreditados fabricantes da Europa e Ame-
rica.
Pera todas es artigas dcsta casa garan-
te-se a as* qnadade, asslm como a modici-
Jade nos preces ajue mUa sem competencia
Vcsta casa taanbean concerta-se qual-
quer abra de onro oa prata e tambera relo-
glos de qualquer qualldade que seja.
4-Rua do Cabug-


Lotera da Provincia

Acha-sc veoda a 10.a lotera a benc-
flei dnS. 'asa de Misericordia doRecife, que
ter lagar no consistorio daigrej^ de Xossa
Senhora da (Joneeieo dos Militares, onde
estar expostas as espheras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
a
PEROLAS da PEPSINA PHA D7ALISADA

IIIM
a Y. de lar(i d. 20 4 (esquina)
CASA DE CONFIABA <
PH0SPHATINA
Palieres
iimrrAgio ragioial
Mdes, Mancas, Amas,
Conoalescentes.
Bate aanMflso, da aa ana]
asbsatado:
Para aa Mase, dorante gravidez,
Para ss Criancaa, na oecasilo de deenumal-ss;
Para aa Vallaos e Convaleacente.
A PNOSPMTfNs constitoa o vprdjuielro slintenU
ntamatno eio oq na mamadeira
oa Pos ditos de alimn tacto para a
Tocfl da /Anas*ero os Cetfetuaa, qu fortifica os
it cTiiwwaaaiL
Encsrregado por aomesclo interina do meamo Exm. Sr. datado de 30 de Julbo
do oorraate sano, da atrcelo d'ests lotera convido pelo presente, os possaidore de
bilbetes d'aqaeUs grande lotens a virem trocal-os na tbesoursris dos loteras a ras do
Bario ds Victoria, n 14, por ootroe ds qae tea de ser extrabida no da 28 de Feye-
reiro prximo fataro, e onde se. sebam tembem vende os bilbetes rFeste nors lotera.
Nlo ba poosibUidade sfguma de daixsr de effectaar-se s extraeclo d'esta lote-
ra no dis fixado, nao s parque s importancia dos bilbetes vendidos da antiga lotera
a pouoo inferior so valor da actual, e por essa raslo dever-se considrala qussi intei-
i sin as n vendida, como porqus dos termos do soto presidencial, me foi ordenado que
alna ella irravogavelraente extrabfda no mencionado mes de Fevereiro.
Para ciencia dos interessados aqsi transcrevo os seguiste temios da referido
seta da presidencia, de 16 de Agosto ultimo salerisasdo s auBvtitoicao de orna lotera
por ontra :
i Os bilaetss qae alo fbrem aproa*ntsdos troca al 9 das antes da extrao-
< co, serlo raleesaosdos por seua numeres, dando-a Ibes outroa quaeequer nmeros
< do valor curreapondente aa presente lotera, fesendo-ae d'isto ama reUolo, que ser
< publicada psls imprensa.
* O portador do bilbete primitivo tem direito ao novo numero qoe> loe Wr
i designado, quando reclamar, pdendo depeis da extraeclo recebe* o premio que Ibe
sabir em sorte. ...
r Ns prsateclo de coates o thesoureiro recorber ao Tbeeoaro Provincial, em
deposite, bilbetes o premios qae alo fbrem procuradoe.
Dentro de um anno, a contar ds date ds extraeclo, anda o portador do
< bilbete peder apreeetrtar su a recUmaclo peraote o Tbeeoaro Provincial.
Fiotfo esas preso, os varares em depoaito preacreverlo em favor da provin-
oia, sendo considersdos renda eventual, aa furaaa ds Isgiaiaclo vigeato, se s Assem
< bles Provincial nlo resolver s esaveralo em beneficio da Colonia Orpbanologiea
< bsbel. s
Beoife, 10 de Ootubro de' 18a?.
Jote Candido de Morau.
LINlMaUeTO QNEAU
de
Pharmaceutico.
Foi a Sr Ghapotbaot o primeiro chimico qae conseguio preparar e fornecer ao
medico e aos doentea, em perolas redondas, urna pepsina pora, nSo contendo, nem
amido,nem o*ucareteO^nem jraatina.E' Cinco vezes mais activaque apepsina que
figura na ultima edicao da Pharmacopeafrancesa e digere 160 vezes seu pezo de carne.
Sua accao da maior etfleacia; duas perol as tomadas depois da comida bastao
para favorecer e activar a digestao, e fazem desapparecer no fim de um quarto de
hora as snxaqueoas, as dores de caneca, oe bocetos e a somnolencia, que
sao a consecuencia de urna m digestao. t
- PARS, 8, Ru Vivienne, a em todas si Drogara* e Pharmacias. ^
ELIXIR DESOBSTRENTE
eptico de Gervo
Eup
fAaaaX % JkimiU Ttotafis, 6, tAUE
Fera.
3 maior azlto naa
oa Cavalloa
na da 88 ata. o araaarador do BraxU. o Ka da <
l SUS lia* falaaa Bal na i i Baj Sa Cliaa*
bdppresd'ao do ogo
K QUEDA l'O PELLO
goeste prectomdseMaOoaiBBeaBS
i sea potases das as i

i polroa. ate
35 Anuos de $xttir
s bi .ve r i v a. x.
lU^griltasaloagne tem <
rus Stotu AUaxae do |
O.tsaavSasa, WsmmaM__
tal
i ex
aar vara* asrter, asa apar
Roa St-Honor, 378,1 aa Ul ai I
Freparade Me pnarmacentico
JOS' FEANCISCO BITTENOOfiT
O rervlo tesa ama sccao desabstraente extraordinaria para os ncommeio
do ligado, baoq e estomago, conteras o desereve Dr. Mello Moraes.
Um grende numero de pesases que tem usado delle eonsidera-o infallivel.
Levados psr estas iafermeeeVs e por umitas experiencias presenciadas por
aee meamos spreseataesea aos cantos s(bo publico em gertl, um Elixir deata psate
de nm sabor delicioso e de um efete verdadeiramente benfico para os pobres deapep-
ioes, spleneticoe o aqueiles qae soffrem^lo figado. .
Oa proprietarios da Phanaacia Ceatral
HEPDSITD NA PKAHMACIA GSHTHAL
N. 38-Ros do Imperador-N. 38
PERNAMBro
Vode-se
ma boca eaUsekcimeDto de molkados bem locali-
aade, i roa da Impesatrii n. 34, nmfte afregse-
sedo, e o asotrvo ae str* aea pteteadesear.
Revista dos Dou* Indos
Vends-ae collercSes completes da -Rs-
vi$ta doi Dous Mundo* dos saass de 1870
i 1876 e do snno de 1882; e nm* in-
completo do anno de 1877.
Quera aa quiser comprar, ter ialsrma-
c,ge o'esto typogrsphia.________________
Vaccas
Na engenboca Bemfioa, rae Beai daTJaie a.
tb, veede-aa bou vaeess toarfaaa, preseas a pa-
rir. Taaoem se trocan sisnaasa por osas tac-
cas da tetra.
WHISKI
ROYAL BLEW) msrea VIADO
Este excelleute Whisky Eaeoase fK-
ferivel ao cognac en aguareante do cana1",,
psrs fortificar o corpo
Vndese a reflbo nos aslbores ara *-
seas de molbados.
Pede ROYAL BLEND osxoa V2AIO
cojo neme o emblema slo regxradM wra
todo o Brasil.
BRQWNS A C, agentas.
Attentjao
Veode-ae asaa. linda jardloeira de Jacaranda
dona eonsolas da raeama raadeira com taraaos de
atarmore, saa sana elastiea de amarello, e maia
mas espada, todo por mdicos preces e em mai*
fe
ra* do klsvases e Hervsl s. 183.?utiibi
YARIE1UDESECHOS FLl I*Etf*E*
(Do Poiz da Corte)
O SOLTEIRAO
COMEDU CM 3 ACTOS
PERSONAGENS
Brss Tsteira, 64 annosLuiaa Sepulve-
da, 40 aooos-Ereilia, sua filha, 18 au
nos -Americo, 25 ccooe.
A scena puMW no Rio de Janeiro
Epocb -A. tualidade.
ACf a.
ioa
pint-
bala era osla d: Lniaa Sepuleda
sCESA I
flraa Hiftira
tuza Sepultada Ereilia
Amth.co
co
Soneerjrado.
opinilo, a
eonsti-
ainda nlo
tra ae cora
'n-
Ao aubir o panno, Ereilia anta ao pia-
no na Romanza, tendo a tea lado Aojan-
do outro lado Taveira o Laiaa conver-
_ E' noite.
Tavera (depoia de terminado o canto) -
Bravo t Bravo Muito boa.
Lniaa-GosU de marica, Sr. Tavei-
Taveira Minba, mioha aenhore, sobre
todo depoia do nm bom jantar oomo o qoe
acabo di saborear.
Aaaerico (baizo a Ereilia) Eate maesa n
te alo-no* deixarA sos...
Ereilia (baixo) Qaal! Qaando principia
a mover a lingua...
Laiaa- Nlo acha a vos de Ereilia mais
deaen vil vida T
Taveira-A-ho. E o sea cozioheiro est
cada ves meihor.
Ereilia (baixo) Forte bruto I
Taveira Qoe (opa, minba eenhora !
Que peize ensopado ideal! Qae fritada...
"qae fritada .. nao encontr um adjectivo
encomistico para qaali :*!-a.
oierieo. Divina...
Erc'lia Oh qae sacrilegio I
Taveira -Divina, dii muito bem ; por
qae era digna de ser comida por aojoa. A
canora nlo imagina, D. Laiaa, como en
autpiro pelas terjat-firas. r
Luisa-Ms a miaba ctsa nloeat eber-
ta s nesses das, Sr. Taveira ; qaando
quinar apparecer, sabe qae dinos s:mpre
grand* satiafaclo. Olbe, porque nlo vem
s segundas fairas T
TaveiraAa seguadaa-feiras esto to-
madas, minha seo be r a ; ooatamo jantar
nesses diaa em caaa do Spioola.
LuisaPois venha a qaartas.
Taveira Nlo posQ>j_ as qaartas janto
com. o Meirelles^ um s'mgo mea, empregs-
do na alfan dga, e que tem um excellente
cczinbero. Qae arroa se come naqaella
casa, T). Luisa!
Luiza Venha entlo s quints ou sex-
Us.
Taveiraas quintas estou compromet-
tido com o Lul Gonsags. E' a casa onde
meihor se come a g llinha com qoingombd,
am pratiabo pelo qaal don o cavaco. As
sextas tenho o vatapA do Pimental e aoe
sabbados nlo poaso faltar ao Diois, a qaem
devo tnnumerae obrigscSes.
Americo de filar lbe o jantar.
LuisaNlo o convido para oa domin-
gos, porque o dia qu pasao com minha
mana.
TaveiraO domingo para mim e am
dia horrivel, minha senhora. Janto s no
?za-Qua triiteaa I
sveira-E' vWede.
uizaEstava da* suaa mloeremehar
eate inconveniente. Porque na procura
urna comgaab*tira. m
Te
que mamou.
Lama-Nlo lbe data Unto. Sr.T
Taveira -Naac de Marco de
1887, minha ason:
AmericoNinguem
Ereilia (baixo) -Pudera 1
do...
Luisa Est muito bem
Cincoenta sanos ,
idade em qae os homei
tu ir tamilia. Aos vi
est no sea lugar.
taror no redomoiooo das paix8:e viol
tas, aoe quareota vam a f bre da ambicio,
o deaejo rdante de rispar fr::uo.. O he-
mtm so est complet
Amenoo -Dfpois qaejyjmfjfta meio se-
alo.
Ereilia Neste caso eu prefiro oa horneas
incompletos...
LuisaO que i ato, menina?
Taveira E' justo, minha senhora.
LuisaSe as tasa ideas sinceramente
alo estas, peosas mal, muito mal*, porqu
o mea desojo era ver-te oteada com am
hornea de jaiso. w
EreiliaQae idade tinb'a papai qaando
oasoa com mamli.
LuisaMas t'u pai.
Ereilia -^Lra muita> moco aiada, tinha
viote e tras annos. *
LaisaMas tea pai era am homem ex
cepoional.
ErcilraPois ea bei te procurar tambem
ama excapo!).
Cabeeinhs de vento.
Amen
Acabam de bater seta horas.
sou pontaal coartara asgtei.
TaveiraSente-it, 8r. Amerii
estar cantado.
Americo Nlo lbe pareja, qae para che
g*r a estas altura... -S tando a alma pola bocr a fra.
TaveiraE1 Unge, looge 1
compensaclo, (abrindo ama jase.
este panoramo. Qae-ar puro, eiu L Bes-
pire, respire, que nlo pags nada p
AmericoE' na realidade encantador !
TaveiraEst suado? Veja l, nlo v
se constipar. Poaso saber a qae devo a
honra de aua visita?
AmericoO aenhor ha de estranbnsJU-
ves o roeu proced ment. ..
Tsvelrs-K parte)E' facada com t:
a oerteaa, j eetou vendo pele geito.
Americo8r. Taveira, tenho qae i*
lbe am pedido...
Taveira ( parto) -Ui I l vem ojK
Americo Nlo sai se devo...
Taveira (A part) JaV estou em snores
fros.
Americo Proruette-rqe que nlo s*
ga commige ?
Taveira -Qaando aouber do que se Jra-
Americo (baixo a Eruilia) JA vea qae
as minhas suspeitas linham fandamento.
Luisa-O que tem, Sr. Taveira? Est
penattive.
Taveira N3a, miaba senbors. AcSo
qae oeste sais fas moho calor.
Laisa Se foaae-mos pvao terrajo... A
noite bella, o loar to lindo...
Taveira -E' orna excellente lembraoca-
LaiaaVamos para o terreen, Sr. Ame-
rico. Vem, Ereilia.
,Americo 'baixo a Ereiliaj -Qaero diser-
lbo daas palavras.
EreiliaDeixe-me arromar es msicas,
mamli ; j voa.
AmerieoQaer que a ajude, D. Erci
Ua? "
Ercis Com muito praser. (Sahem Ta-
veira e Luisa.)

9CEHA II
Americo e Ereilia
Amecho Tas mli desoja casar-to com
este homem
EroiaCom o Sr. Taveira.? !
Americo Sim.
Ercila-Que le branca 1
AmericoTenho ama idea.
Ereilia-Qual A 7
sena m
Os meamos e Taveira

F0LHET1M
VICTIMAS E ALGOEZS
POR
EMILIO DE RICHEBOURG
l'Rlli:iR t PAUTE
A FAMILIA H3OTET.
( Continasclo do a. 240)
XX "
A rolcrn Sa rn. Llommat
Mais tsude, continaou o Sr. Lionait,
ha de encarar as cousas por outra forma.
Mas nlo temos mais que disatir esse ca-
samento que a seobora quera ; era a feli
cidade de Albert qae eatava em jogo e
fot Alberto quera decidi. Comtudo, digo-
lbe aiada, afim de que se le more, qae fa-
do qaauto tem feito Geaoveva neata cir-
oumstancia tem a miaba approvaclo.
O qae qaer diser qae Genoveva A a
anica que tem direito de diser todo, de ta-
sar todo, qtfe a dona deata caaa e qae eu
nlo bou coaaa nenhuma.
Dito ato, a Srs. Lionnst sahb do qasr-
to> fechando com violencia a porta atrs
da*,
Genoveva desatoa a solucar.
Vem, disse-lhe o Sr. Lionnet, abrio-
do-lbe os rscos.
E bei jando-a murmuran :
Minba pobre filha, como ta As mal
apreciada !
XXI
sr. Bar*
O italiano Paolo, oue tinha levado em
Msrseiha urna vida vagabunda e faaia com
rdssesaem detle qae era am tetaro ga-
sto tinha ficado a quem do qoe promet-
tia entlo Tinha-se tornado, como vimos,
am arando mtaeravei e ora profundo soa-
sferads).
Tinha so apfaalitado ouaadamsnte, faaen-
e chamar o bario de litros.
Era am cavalheiro de industria como ha
s naa grandea capilaae, oa sotes am
Iheiro das trovas. Tansbrssi, com sf-
TaveiraA seabora sua mli espera-a,
D. Ereilia. Nlo imagina como est fresco
l fora. Venha, A um regato !
Ereilia Vamos, senhor Amerieo.
Americo (baixo) Deixa-nos as. (Erei-
lia taha. A Taveira qae val aabii). Uo
palavra, Sr. Taveira.
Taveira Estoa As sosa ordena.
AmericoDesejava merecer lbe um fa-
vor.
Taveira (A Darte) Mo.
AmericoOnde, quatfdo e como poderei
fallar lbe ?
TaveiraAmanhl, em minha osas, no
morro da Glorian. 144, s 7 horas da oa-
nbl (Aporte). Se A pedido de dinheiro, es-
tas ta nieado.
Amerieo LA estarei. (Sabem os doos.
Cahe o panno.)
AmericoHa de diser me cora toda a
franquesa,^m oa nlo.
Taveira (A parte) E' agen. (Alto ) Sim
senhor.
Americo O senhor A- pretndante A mo
de D. Ereilia ?
TaveiraEd ? (Respirando.) E A islo
o qae o s-nhor deseja saber ? Oh I qae
sllivio, mea amigo. Nlo imagina o peso
qae tirou de cima da mim 1
AmericoNlo o comprehendo.
TaveiraEa, casarme 1 Ah! Ah Ah
(rindo.) Mss o senhor nao \S qae isto
seria am oontrasenso? Olbe, mea amigo,
o programan de miaba vida resame-se
no seguate : tirar deste mando o meihor
partido possivel. Qaer saber ama cousa ?
Bu nunca fui jurado...
AmerieoNlo comprebondo.
Taveira VA ouvindo, vAouvindo. Nan-
ea emprestei dinheiro a ninguem ; nunca.,
serv de testemonha; nunca dei cartas de
fiaocss...
Amerieo PorA o ..
Taveira=Tenho a minha pequea for
tuna toda em apolices da divida publica
de seis em seis meaes vou a Caixa da
Amortisaclo, cobro os juros e volto para
casa muito socegado; podeado ser propre
tsrio, nunca o tai para nlo ser intimado
Jala fasenda nacional para pagamento de
cimas; nlo don psames, nlo vou a
lisia de defuntos, nem acompanho enter-
res ; evito o msia possivel paassrpelss ras
de S Beoto e Prainha em horas de tran-
sito de csrrooas ; nlo aceito bilbetes de
beneficio; vou ao theatro qaando teuho
vootade ; detesto a msica olaaaica; alo
tenho oompadres, aera comadree ; nlo aa
signo subaerieSss ; qaando enoonlro am oo-
nhecido qae soffre de molestias chrooicaa,
nunca lbe perguuto entlo, como va pea-
saodo dos aeua ncommodos ?...
AmericoMas, serr...
TaveiraJA *A o raeu amigo qae, cem
semelhauto programma de vida nao poseo
ser pretendente A mo de nnguera. Ea
adoro a familia.
Americo Ah !
TaveiraPotra a familia dos outros.
Quarfdo vou a urna casa e vejo am pai,
radiante de felicidade, acariciar a cabeci-
nba loara de am meoiao, oa ama mli a
rever-se Das grecas da filha, sinto dentro
de mim um estremecimento indisivel.'
AmericoEntlo jA v qae...
TaveiraNlo magias, como aqallo me
fas bem! E' que d'aquelle sentimento,
9 bom.
qaan-
do aa ,nto gasta no col
i latarose um
lie homem, se um ser pernicioso A so-
sde ; ignoro qusotos metros de fasenda
. I0,
lites em claro pensando -aa sorte qae lhe
serA destinada, e nonos soffirerei, deva ser
horrivel, a dur puagenle de ver as filho
sabir de casa para nunca mais voltar I
Para que caasar-me, pois ? As alegras
san a da familia eu as filo todas em oasa
dos outros; das trstesas e dos oaus fujo,
como o dabO'Aa cruz. Descanse, pois,
Sr. Americo, olo sou pretcodente A mo
de ninguem.
Amerieo N'este.caso quera pedx-lhe
um obs'guo.
Tsveira- -Qual ?
iSer mea intermediario.. .
Taveira*JA sel j nlo tem anim de fa-
aer ^R. Sra. D. Laisa Sepalveda.
Com'VM praz r ; nlo vejo nisto nada
qae a!ie]Hm mou 'programma. Desojo at
qae esse casamento se realizo o mais de
pressa possivel, porque tenho na minha
lista hebdomedaria am dia deaoceupado.'
Americo Aquello em que jauta no
Globo.
Taveira Justamente, o domingo. Irei
jantar em sua casa. Est conveoionado ?
Americo Convencionadssimo. Um ul-
jjsjato favor : ta conseguir o casamento, ha
oe aer meu padrnho, sim ?
TaveiraAb I isto alo. E' contra os
i vergas
.'bolina ;
a ealmaria
Encobre, o barieonte, nm aaato de nebles.
Oa barea as approxiiaa a nevoa, que cercando-a,
Simula eoeaminhal-a s portas de nm abvamo ;
Qae oppriae oteatpiral a traca hnmanidade
o'a forca a mais atros de am faro despotismo...
E' todo esearidao .. em calmo se balooca
A barea, entregue ao mar, em gavia mot tereeirot ;
En cima do convi atteoto* a borrasca,
Cotuervam-ae de p aeai bravos marinbeiros,
\
i mar, aoode se prova a
a c'roa de bravo
De lenge o combate, de perto abndagem,
Em torno, elementos, em furia a bramar.
No mar, foi que o bravo piloto salvara,
0 sea brigut-barcaperdido a correr
E aelle agrando mais bravo aportara,
A' patria onde f.-a seue filbos rever.
Babia, Jalbo82.
DOMIH006.JOAe.Um A FoSBCA.
feit, cr* o papel qae repreaentava oa ao
cedade onde tinha aooesso.gracas a sitas e
ojyaterijsas iofloencss.
Mas, so aeras tempo que exercia a vil
profisao de espilo, com satiafaclo daqael-
Irs a quem o servia e qoe o pagavam, ti-
nha am &to e para abogar, a elle nade o po-
da deter, nem meemo um crime.
O asssssinat" de Daratse era urna prova
disso.
Cobioava a immeoaa fortuna da
queta de Sauliea, avahada em vate ou
viote e cinco milhSes, e, para sa apoderar
delta, oa patifes de nada duvidam, tinha
formado baria muito tempo o projeeto de
oaaar com Geaoveva de MArulle.
Entlo, mas s entle, resttuiria A Srs.
de Saolieu a neta e uniaa herdeira.
nico aenhor do segredo do naacime.ito
daquella a qaem chamavam menina Lion-
net, v-se fcilmente o partido que dalle
quera tirar.
Sabemos que tinha um quarto ama ca-
aa mobiliada da ra Saiot-Deni* ; aquello
quarto era apenas um ponto de reooilo e
nlo o eooheoiam oa ra Saint Doia seolo
pelo nome do Estevlo Eris. Mas tiaha na
ra Ltvoiaier, no primoiro andar, um bo
nito e elegante aposento de rap a.
Alli o italiano Paolo era o bario de Li
vron.
Tinha aido poeto em rela^oes com o Sr.
f^^^.^.n por una das mais importantes
caaes bancariaa da Allemsoha, e era o bso
qaeiro francs qoe paga va ao Sr. bario as
letras de cambio que reoebji da bsnqaeiro
allemlo.
Tinha ido ao baile dado pel Sr. Lan
caataa oayoamente porque s~bia que l en
contrariso Sr. Lionnet e Gano ve va. Ti
aba dito de si para si qae nada mais tiohs
que espjrar e tinha chegado o momento de
faser s corte A mofa.
J ello a tinha ligado palo reoonhecimen
to persuaiindo-s que lhe tinha sslvado a
vida e inuginava que Genoveva estava in
teiramente diapoata a abrir o seu ooracle
ao irmlo que elle quera ioapirar lhe.
A injuria qae lhe tiohs feito a menina
de Prmorin na presenca de Genoveva po
dia ter prodasido oesta ultima ama roA im
prsalo, e fioou por momsotos muito assas
lado com isao ; mas a mtneira porque a
moga tiaha vndo ter com elle e o b>m ac-
lbimento do Sr. Lionnst em breve o tran
quillisaram sobra as coosequenras qae po
dara ter a attitade da meaiaa de Prmo
rio para com elle.
Comtodo era preciso qaa semelhante
alo se repatiese.
Conhecia h sajan Ti a menina de Prmo
meas principios, e ea sou intransigente.
AmerieoEst bem,
minha causa.
TaveiraVA tranquillo.
Cabe o panno )
adeua, advogue a
(Despedem-se.
no psra saber qae nlo' era bom tela por
nmiga e percebia qae poaco era necessa-
ro psra destruir o plano qae tinha conce-
bido e faser-Ihe perder para sempre as
suaa magnificas esperances.
Por iseo, logo.no dis s-guinte ao j bai-
la do Sr. LincasUn foi A casa da caadessa
de Premorio, qui morara periodos Cam-
pos Eljsios, na ras Preaburgo, no primei-
ro andar de ama grande o bella caaa.
A Sra. de Prmurin retoben o mmedia-
tamente e elle entrn logo em materia.
Sra. coodessa, dase elle, ha jA mui
toe snnos que nos conhecemoe. As noisas
relscSes comecaram por hostilidades, mas
em breve comprebeodemoe que o noeso
mutuo interesse era oaminbar de aocordo.
E verdade.
Promettemoa mutuamente nanea nos
embarazar t anda menos prejudiesr-nos.
Cada am de nos se compro me tteu ole s-
meote s nlo contrariar os projectoi do ou-
tro, mas aiada a auxilalos na medida dos
seas meios.
E' verdsde, e entlo ? *
Esse pacto de que Unto eu como a
senhora experimentamos os feliies efjaitoa
teobo-n sempre observado.
Pretender diser quo eu falteia ello ?
A-son Lora, nlo, mss a meoina da
Premorio.
Miaba filha I Qaeira diser em qae
oirenmstanciss ?
llantera em oasa do Sr. Lancastan,
recebi de lia um desees insultos pblicos
qae prejudicam a repulaclo de um bo
mem.
E' poeaivrl exolsmoa s condesas.
Vai ver.
E e bario contou a acea.
Mas porque fes ella Sao ? perguntoo
a oondeasa.
Porque eu mesmo em Dieppe nlo a
comprimeotei e fing que a nlo coohecia.
Ah
Tiaba rasSss serias para proceder
asaim, e a meaiaa Cecilia deveria ter com
prohendido, valo que naqaella occaailo
cooversava oom o velbo marques de Pr-
morin,' de'quem quera obter certas infjr-
macSea.
Cem effeito minba filha deveria ter
compreheodido; sabe psrfeitamente que
temos inteiesse em qae o marques nlo sai-
bs qaa aoe conhecemoe.
Apesar disso, s aoena de bontem pro-
va-nos qoe a menina de Prmorin me con
serva od
E' muito leviana o ha de estar arre-
pendida de ter cedido a um primeiro mo-
vtmanto.
ACTO O
(Sala em em caaa de Americo
8ECHA UKICA
hrcilia Americolaoeira e Luixa
Americo (trajando paleto branco, col-
te branco e caifa branca, abraca e beija
Ereilia, que traja tambem veatido branco
com fita azul A cintura)Ereilia, oomo eu
te amot
Laiaa (entrando pelo fondo com Tavei-
ra)Qae bello quadro, Sr. Taveira) Nlo
se teota ?
T.veiraA la de mel I A phaee mais
encantadora da existencia 1
LaisaDoua poabinhos brsncoe.
Taveira (examinando a sala)E que
delicioso pombal I <
AmerieoEaperavamoa a sua chegada,
Sr. Taveira, para irmos psra a mesa.
Taveira (vendo o relogio Creio que es-
tou na hora.
AmeriooCinco em ponto. Vamos.
TaveiraQae felises domingos vou pss-
ssr I O sen cosiaheiro...
AmeriooNlo" cozioheiro, ama cosi-
nheira.
TaveiraBravo >
AmericoE' bahiana.
TaveiraOuro sobre szull (sahem to-
dos. Cahe.o psmso.
Fra>c;a JrjHiOB.
O bravo
SCEbTS DU M1B
W todo escandio... sibila o vento nsrte
Indicio do pampeiro horrivel no ocano....
B frgil brigue barea, embora a popa rata.
Navega para o sal nos rite* tendo o panno.
Horrenda, aa andoeate, atri a tempestado..
Fasila, e, o boriaonte, em chammat abraiado,
Clais a immenii Jade, e moatra ao navegante,
U mar qae ella transpoe, ea fariss irritado.
Rateado abre um fasil e traeo eoroacsnte
Deacreve a oacillar no negro firmamento,
Depoia... ronca o trovio, medouho, e se repate
Maia hrrido, aealmandfi os impetos do vento 1
)in ..........
Nessa noite, Sra. condesas, anda
ella fes outra cousa : tratou com impert
nencia e como inimiga ama moca a quera
ea deva o braco e houve momentos em que
eu reoeiei am eecsndalo, cujas conseqaeu-
ciae dsviam ser muito dessgradaveis.
A condessafez am gesto de impaciencia.
Cecilia A ama doada, disae ella, lu-
jas partidas me fasem maitaa veses tro
mer ; jA por mais de ama ves a tenho re-
prehendido.
A eondeeaa tocou urna oampaioha.
Urna criada appareceu
Peca A menina de Prmorin que cha-
ge aqni.
InstsDtes depois a moca entrou na sala
Fea ao bario um comprimento altivo.
Cecilia, disse-lhe a mli, o Sr. de Li-
vron um amigo, peco-lhe, e se preciso
for ordeno-lbe, qae o trate como tal.
Um amigo I A sua maaeira de pro-
ceder conmigo em Dieppe alo est de ac-
cordo oom este titulo.
__Sai o que se paaaou en Dieppe e o
qae ae pasaoa bontem em casa do Sr. Lan-
caadan." Em Dieppe o Sr. de Livroa tiaha
razio e devia-o ter compreheodido, visto
quem conhecia o Velbo com que elle falla-
va ; bontem foi Cecilia quem anin mal e
de ve pedir desculpa ao nosso amigo.
Visto qae aadei mal, disse a meca,
peco descalpa, Sr. bario e lamento o qae
se passou.
Tenho urna outra censura a fazer-
Ihe, minha filha; hontem tambera tratou
oom bostilidade urna moja que eatava em
oompanbia do Sr. dj Ltvron e que va pela
primera ves.
Ah !' a menina Genoveva Lionnet.
Jomo ? era a menina Lionnet ? ex-
claman a condessa.
Sim, era ella,
jondease interrogm o bario com oa
oihoJ.
Elle reapondea com um movimento de
cbese.
Mas entlo, estiva doada, Cecilia,
disse com severdade a Sra. de Prmorin,
A menina Genoveva Lionnet ochva-
me espisado, replicoa Cecilia, nunca Ih'o
perdoarei.
O bario alo pdde .reprimir um movi-
mento de iaqaietaclo.
A meaiaa de Prmorin tem o direito
de nlo goatar da menina Lionnet, disse
elle, mas peco lhe qae nlo a trate oomo
inimiga:
E aocresceotou sublinhando estas pala-
vras :
Peco lhe ato em nome da amisade
que une a Sra. condessa e eu.
Fimila menos distante,
Ronca maia perto o trovio :
bem tremer, o navegante
Firme aguarda o furaclo.
Cabe ao longe e auae o vento,
Descobriodo o firmamento,
Bevolveado mai o mar ;
E a barca 4 popa aegaindo
Baaca do tempo iagindo
Com pericia manobrar.
Altiva creacendo a vaga
Tenta o baisel engolir,
E o convs em chao alaga,
Com aanha ardento bramir.
Outra, maia torte, arremeta
De eneootro a pSpa, e o traquttt,
Cacar manda o capillo ;
E a barca bem dirigida,
Mal ao livra na corrida
Daa furias do vagalhio.
Carrtga o tragete cima
Prompa a mtame d laraar
Qusato arder o peS anima,
De nm piloto em alto mar 1
Ata bracot d bombordo
Todo o leme a ele bordo
Caca vivo a vela ri
E a barca vai capeando,
A manija deacansando,
Na tolda, porm de. p.
Maia rijo o vento aanindo,
Mais alto o mar a cres;er ;
Baios aem conta cahindo,
Qae a fortes fasem tremer ;
A grande verga, partida...
Forcadu a nova corrida
Qae perder pode o baixel...
Qaem dei-corar nio bavia,
E o valor nlo perdera,
Ante esae horrendo painel ? !...
O bravo I Mas o bravo ornado marinheiro,
E nao o qoe no campo a fama de goerreiro,
Sorber conquistar toldado oa general
Qae embora, muito embora, um tvpo Ilustre seja,
Modelo de herosmo, o homem se palejs,
Em trra, ba de encontrar, oa lata forca igoal.
Mortaeacontra mortaea a gloria conquistando. .
Colamnas a inveatir e outrat i acosado..
Em amas mais pericia, em outra msis ardil;
Maoobraa coloa>aee a tempo dirigidaa...
A plvora fatal, qaa mortes repetida!
Eavia pela bocea birrivel do ftil... _
Caohdet a detpMar mil raioa furibundos...
Das balas o taido, aa ais doa moribundos
Convulsos pelo ebj em eaogue a te afogar ;
As moaieaa soltando herpejoi belliooaos,
Qae iatprimem dentro d'tlma aaaomos valorosoa,
E fasem ea'o dever, os bros se exaltar...
Orlados pelo fumo em oadas te elevando,
Sio estes os paioeit qae. vio se debaxando,
No pleito qae se trava em trra entre os mortaea...
Por certo pasma ver-te o forte contra o forte,
Heroet aem recaer, de p'rto, olhando a morte,
Pcrm lateado, sim, com f -
.....-..........
No mar, eate quadro tremendo, imponente,
Se toma maia narro, mait eheo de horror ;
No mar, nlo ae lata co'et hotneot tmente,
Alli A preoieo ae tar maia valor.
No mar qae em seguidas montanhai rolando,
Se eleva e bramodo, pretende alcapcar
Ot topea da barea, valate, arrostando,
Fe'no* enurmes, immenaot, tem par....
No mar, qae irritado, ae liga ao pampeiro
Qae paata fasendo daatrbfos fataes,
De am barco o veame rugando e certeir o,
Partndo-lhe aa vergat e 01 mattroa reaes...
Se liga ao incendio, vlelo que ae abraca,
Qaeimando o queencontr aem nunca parar ;
E em ssnha nfartavel cidadea arrasa,
Em montes de cinxa, podendo-aa tornar...
E i trra, coloteo qae eomba arrogante
Da vaga enraivada medonba a bramir,
E nunca recoa, te aadaa viajante,
Forcado olo pode nem delie togir...
Pode ficar descaneado, Sr. de ki
vron, diese a condesss, Ceeilia nlo se atre-
ver a tooar na menina Lionnet; alm dis-
so temos com a familia Lionnet boas rea-
c3es, que desojamos conservar.
Tendo obtido satiafaclo do qae quera, o
bario retirou se.
Alguna das depois o bario tinha feito a
sua primera visita A casa do Sr. Lionnet,
tiaha tido o praser de ver Geaoveva em-
e de
Em
horas
pro reconheciia, graciosa, emavel
conversar alguna momeotos ora ella
seguida tinha ficado perto de duas
com o Sr. Lionnet.
Tinbam conversado de muitas cousas e
tambem um pouco de Genoveva.
Nlo pensa em caaal-n breve ? tinha
pergantado o bario.
- Pens e mesmo muito.
E muito naturalmente a cem leguas de
desconfiar do pensamento do bario, o Sr.
Lionoet tinha conversado por longo tempo
a respeito do jovon architeoto Henrique
Meraon, que Genoveva amava e por quem
era amada.
O golpe foi to violento que o bario teve
que empregir todo quanto poasuia de fjrca
de vontade para nlo deixar adivinhar o
qae se pasea va nelle. -. -. -
A fallar a verdade a cjntrariedede era
grande e a colera sarda qae senta nlo era
menos. i
Pois qae, depois deter to brilhantemen-
te manobrado para penetrar na praga, ti-
nha Jet entrado outro antee dalle 1 E ese
outro, esse rival, era tauto mais temivel
quanto era amado.
Se Genoveva tivesso podido 1er do pen-
samento do bario, qaando foi comprimen-
mental-a antes de se despedir do Sr. Lion-
net teria tremido de eaato por aquella qae
amara.
Interiormente o bario rugia.
E qaando entrou em casa sombro a ag
tado, nlo tinha cessado am instante de pen
ssr em Henrique Mereon, esae rival mal
dito, qae ameajava desmoronar todos os
seos projectos.
Mas aquillo nlo era homem para por
freio sua ambicio, isto renunciar aos
milrSes da marqueza.
Diaote delta levautava -su am obstculo,
destraia-o, sim, tinha a imaginaslo bastan-
te fecunda para achar meios de impedir
um casamento que aniquilava todas es sas
esperances
VamoB l vamos l, proteguio elle
com vos commovida, a staselo est longo
de aer desesperada ; ene arohitect do di-
bo anda olo A esposo da bella Geaoveva,
E estas pslavras tiveram por condoli
Episodios militares
POB
Joaquim Silverio de Azevedo Pimental.
'TE
OBKdlENCIA FUNESTA
No prolongamento da famosa linha ne-
gra, sobre a qual j dissemos alguna cou-
sa no serrar dos presentes episodios, havia
i tervallos ou trechos, que sbhdo da
rea das matas e atravsssaado rpidas
bocainas, isto estreiiaa campias de 10
a 20 metros de largara apenas, corta vam
os bosques de espaco em espayo verda-
deras picadas.abortas pola propria nata-
reza. -
Logo no principio de nossa oceupagao
de toda a zona do potreiro Pires, Tuyuty,
at Palmares,* antes de se fazer o intria-
jheiramento chamado caminho coberto nin-
guem ah se descuidassa qae nlo recebes-
se tiros das videtas oimigas situads as
linhis fronteiras protegidas pelo espes^a
ar/oredo que as defenda. Entlo, para
subtrahir nos pintara certeirs das san-
tinellas paraguayas, nesses intervallos das
bocainas cavaram-se boceas de lobo, onde o
pobre soldado ficava desde o despontar do
aia at ao anoitecer, tendo previamente
levado o cantil ebeio d'sgua, o alimento
do dia e a municlo para responder ao ti-
roteio constante da terrivel linha negra.
Ren 1er sentinellas em taes condijSes
fora vl-as mortas pelas repetidas descar-
gas dos adversarios.
Coovm explicar ligeramente o que A
urna bocea de lobo, militarmente chamada.
Imagine O leitor um buraco aberto nj
terreoo, do qual a trra extraala se col-
cava de am s ladoo da frente.Vem
a videta, senta-se no terreno introdnzindo
as pernas naquella. A torra abertura solta
qae dall sabio serve lh3 de parapeto, isto
, resgasrda-lhe o tronco do corpo. S3
ouve um tire, curva-se para dentro procu-
rando apoio do montculo de torra que tem
diaote de si.
E' desnecessario accrescentar que, se
sobrevm chava, euche aquella buraco, o
o desgranado fica condemnado a ter as
pernas mettids a'agaa at a altara do ni-
vel natural do solo.
A esta critica e singular pesiclo deve-
nios o proloquio popular: metter-nos na
bocea do lobo.
Era urna noite de ballissimo luar, e na-
qaelle dia dava a liaba avanzada da es-
esqaerda do exeroito [linha negra) o 26*
corpo de voluotarics, com mandado pelo
digno tenente-coronel Francisco Frederieo
Figuera de Mello.
Havia chogado ha poucos das, sendo
designado para aquello batalbSo um moco
filho do Cear, l4 cadete, e afilhado do
mesmo chefe.
A.' noite nlo era tamanho jo perigo das
senflnellas das bocainas. Desde qae o sol-
dado estivesae fardado de roapa preta po-
da sabia da bocea de lobo o fazer o sorvi-
co de vigilancia, em p.
Nessa dia coube ao referido cadete dar
eentinella, mas como era um novato, (re-
cruta na pbraseologia militar) seu padr-
nho e com ai andante acompanhado do ge-
neral Argollo, qae rondavam as avanca-
drs, dirigi se ao mancebo e disse :
{Continua)
am relmpago sinistro que passou pelos
olbos do bario.
Atirou para cima de am movel o sobre-
tado, o chapeo e a bengala, o com mo
fobril tocou urna campainha.
Veio logo ao chamado am moco alto, de
cSr rosada, olhos azues, cabellos loaros o
physioaomia candida.
Aquello moco, allemlo, era o secretario
do Sr. de Livroo.
Veio algue.u na minha auseacia ?
perguntou o bario em allemlo, liagua qae
elle failava to bem como a franceza. >
Nlo, Sr. bario, mas vieram carias
da Allemanha. **?*"*
h I onde esto !
Diaote do Sr. bario em cima da
mesa.
E' verdade, nlo via, esto muito dia-
trahido esta noite. Obrigado, Jorg-, obri-
gado, meu amigo, nada mais tenho que lhe
pedir por emqaanto, pode retirar Be.
O secretario retirou-ae.
Vejamos essas cartasv rssmangou 9
bario.
Eram quatro e todas vinham do estran-
geiro.
Urna era escripta em allemlo, outra em
raBSO ; as daas outras eram de correspon-
dencia em cifra, qaa nlo podja-n ser lidas
e comprehendidas senlo por quem possaisse
a chave daquella maneira de escrever.
O baria lea com muita attenclo as qua-
tro cartas, pareceu satsfsito e tomou imme-
diatamente no seu livrinho de lembrangas
certo Damero de spontamentoe*.
Mas o pensamento voltou-lhe logo para
o asaampto que particularmente o preocu-
para.
Acendea um charuto, estendeu-se em ci-
ma de am canap e poz se a reflectir.
Diaia de si para si :
A marqueza tinha proatettido a Da-
rasss duzentos mil francos, com certeza
nlo hesitar em me dar um ou mesm jioua
milhos, se ea lhe.for diser:
* Sra. marquesa, antes de se atirar ao
mar, a viscoadessa de Mrulle tinha entre-
gado a sua neta aos esposos Lionnet, qae
se achavam entlo em Marselba. Estes nlo
sabendo que a menina se chamara Loa-
renga, deram-lhe o nome de Genoveva ;
eduearam a com se elL fosse sua filba, ig-
norara anda hoje qae aasceu de Gabriella^
de Saulieu, viscondeasa de Mrulle e a me-
nina Genoveva, que se tornoa um* bella
moca, e julga-ae filha do Sr. e da Sra.
Lionnet.
(Contfnuar-at-Atr/
Trp- do Diario roa Daqae de Casias a. t.


. '
-

-


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E64ORFV1Y_7KYEUE INGEST_TIME 2014-05-28T17:01:32Z PACKAGE AA00011611_18072
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES