Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18071


This item is only available as the following downloads:


Full Text
U i 1! U
V t i i
ro
U ^_ UUlUIm iiij 1001
PAt.1 1 CAPITAL E Ll'fiAM 0E XA FACA PORTE
Por tramse! adiantadoa............... f*
Poras ditos ideo. *...... ..... VWJJ,
Por um uno dem................. > ->
<3gr numero avulao, do mssiso di*........ OlW
DE
PARA DBSTRO R PORA DA PRRTTMCIA
Por seis mete adiantados. ..........
Por nove dito dem..............\ \
Por um anno dem...............
Cada numero avolso, de das anteriores........] 7
13|50t
20|000
27#C0C
#100
NAMBUCO
la tft Jnm t Sitjos
Os Sr*. \me Priaee tt C
-iclusivaa de annuaelas e pa-
%lieeaea na Frasea e logia
trra

TELEGRAMHAS
1


- SSS7150 MimAS 50 9tU!9
RIO DE JANEIRO, 18 de Oatubro, ia
6 horaa da Urde.
e DIARIO OFFICIAL praasalga a le
are a reforma daa eletcOee pra-
vlsselae*.
gMONTEVIDE'O, 18 de Oulabro.
Chavas abandalice Mio rabiado
aaa provlaelae andina*, eaaiaaada
(raadn damnoa. Ae ralhclla sa-
lto rompromellldaa. aa commonl-
caee* mbararida* e ea irabaibo
Inlrrrnmpldoi.
V7ENNA, 17 de Outubro.
O prreldente da Cintradoa Bcprc
inimiri da uatria atea a aaa de>-
mlaesao.
RAYEN A, 18 d: Oatubro.
calado de eaade de a. A. a prlss'-
clpe Imperial da tllrmaoha Inaplra
aerlaa Inquietaron.
a. a. o principe iialiaeraae. Albo
primognito do kronprlas ehegea
aqu boje.
LONDRES, 18 de Oatubro.
akaie convocado dlarlaaaeaie
ss'eeta el da de aaa sansa aoelallala.
AI|IOi mil na rea de operarlos
artaam ae aeaa (rabalbo
Berela ae ojtae te-ssnam a dar if
gravee deaordena aqnl .
RIO DE JANEIRO, 19 de Ontabro a
5 boras e 45 minutoa.
Uaaa Corea da 1 baialbdo da la-
raatcrla pardo boje para a. raaio
BUENOS-AYRE3,19 de Outubro.
B* 1 rovavel ae aeja levan la ti o
aqnl aaa graodloeo monumento rom
Memorativo da Independencia
0 Senado argentlan votan premio
para exportando de carnea.
ARGEL. 18 de Outubro.
1 ma tribu marreqalaa de Benll-
taaaea acaba de aa*lerar-e.
PARS, 19 Outubro.
O parlnm-ai > cal*]caaraeada eoa
arsaae atraer linaria para a la tt
do corrate
MADRID, 19 de Outubro.
A abortara da aeaaSo ordinaria daa
ranea beapanbalaa lera lavar aa
da O de Xeveaaare.
Aaame'a Havas, filial ea Pernamtraoo,
19 de Outubro de 1887.
BOTA DA REDACCAO
Por equivoco inaerimoa no telegtamraa
de bootem o nome do Dr. Jlo Juvencio
Ferreira de Aguiar como paassgeiro do pa-
quete nacional, para Pernambaoo. O pae-
aagf rro em qacatlo o conego Jos Loa-
reaeo da Coata Aguiac, para o Para,
deputadoi, Dr. Augaato Olympio Qjm;s
de Ca tro.
Foram nomeados para FaaaUlade de
Direito do Recife lenta da l"*cdera do
5 anno o Dr. Tobiaa Barreto de Meno-
Beet e lente aubatituti o Dr. Mamel do
Nascimento Msoaado .'ortella Jnior.
Foi nomeado secretario da presiaen-
oia da provincia de Malta Groeao o bacba-
re Joaqun Franciajo Barroa Brralo.
Foi exonralo, a aeu pedido, do car-
go'te secretan* da presidencia d* provin
ei do Eapirito Sano o coronel Altr: lo
Co-lho RoAa.
lalstrrlo da f aatica
Foi exonerado, a aeu pedido, do oargo
Ida cbefe de polica do Rio Oran Je do Sul,
o juia de direito Jlo do Saboia Bandeira
de Mello nomeado para esas oargo o
jais do diroito Jos de Asevedo Silva.
' Fnram retooridos: do termo de f\i-
trolina, provincia de Perormbaeo, para oa
de Joaseiro e Santa S, na da Babia, o
bacharel Ray nuudo Ignacio da Silv ; e
do termo de Justa para o de S. Yioeote
Ferrer, provincia do Maralo, o bicha-
re! Hscrique Ernesto Mar-ina.
Foram nomeadoa : jais municipal r
de orpbloa do termo de lea tu', provincia
do Maralo, o bacharel Georgiano II>ra
oio Qoncalves, e do de Jaguaribe-mirim,
provincia do Cesr, a bacbarel Rsyauodo
Francisco Ribeiro Fiibj.
Foi esooersdo, a sea podido, o bs-
cbsrel Pe 1ro Salasar Moaooso da Veiga
Peasoa do lagar de jais municipal e de or-
pblos do' termo de Paraoata', provincia de
Minas Gerses.
Foram nomesdoa: coronel ooisman-
dsnte superior da guarda nacional daa co-
marcas do Grajabu' e Barra do Corda,
provincia do Maranhlo o major Francisco
de Araujo Costa; tenoote-corooel oom-
mandaate do 11a batalblo de infantera da
comarca de Valonea, Jlo Luis ds Almei-
da Ramos; teaeote-coronel commaadaa'a
do 3fta batalblo de infantera da comarca
de Angta doa Res, Manoil Jcs de Son
xa Santos, ambaa oa proviacia do Rio de
Janeiro ; capillo quartel meatre das co-
marcas da capital o Sorra, proviacia do
Eapirito Santo, Aldano Ferreira de Paira
e cpillo cirorgilo mor daa mesmea 00-
mar as Dr. Erafto Meado de Andrajo e
Oliveira.
Fot privado do posto nos termos da*
diaposicSas em rigor o teoente-coronel
commandante do 17* batalblo de infanta-
ra da guarda nationai da comarca* de
Yianna e Baixo-Mearim, provineta do Ma-
ralo, Bario ds Grajabu', riato nlo ter
solicitado a respectiva patate nena pres-
tado juramento noa prasos msreadoa pela
lei. _____
Ministerio la tierra
Can sedea ae troca de oorpos entra
os alftres Martiniaoo Pedro do Eapirito
Santo e Msrcolino Antonio dos Santoi, ea
te do 4* e a juelle do segundo regiment de
ca vallara.
Foram transferido, do 12* batalblo
de infantera para o 6' da meama arme o
alferea Valerio Augusto do Amoros Caldas;
para o batalblo de engeoheiros o espin
gardeir o 2* sargento do 7* batalblo de in-
fantera Joaquim Jos dos Santos, e para
a companbia de cavallaria da provincia de
Matas Gersea o solddo do 1' regiment
da mesma arma Horacio Soarea de Oli-
veira.
Foi traosf-irido o caaitlo Jalilo Ma
ais Tararee do 4* para o 3* batalblo de
infantera.
Foi reforma lo o alferea aggregado i
arma de infantera Angelo de Fojo* Cor
r Catar.
PASTE OFICIAL
I late Ha da I aspe ra
Foi agraciado cora a commenda de or-
dees da Rosa o Dr. Antonio Emiliano de
asase Castro, em atlaoclo aoa eervicoe
prsotados ao Estado, bumsnidads e 4
natrocclo publica.
Foi agraciado cora o offioialato da
ordem de Rose o Sr. Elies Antonio de
Maraes, faaendeiro em S. Francisco de
Peala, provincia da Rio de Janeiro.
Foi condecorado coa o babito de
ordem de S. Beato de Avis o capsulo oa-
pitlo do corpo eccleaiaatioo do exercito
padro Lois Servan io Ferreira Coaita.
__Foi agraciado coa a titulo de con-
aaibo o actual presidente da Maura des
Ministerio da Mariana
- Foi nomeado pare servir a bordo do
encooracado Aquidaban o carpinteiro de
1' claaae Affonao R-groaldo de Medeiroa.
Nomeou-ae o oapitlo tenste Tell Jos
Ferrlo para cora mandar o monitor Rio
Orandt.
GeTC
da Provincia
po ota 8 aa otrnraao aa 1887
Actos
O
da proviacia. toado em viata o
U aariaia 4a 6 do eortseia
lalaWatdValO toM pf*TIIC4sa
aat (aleado oa desease aaaaal da earea de
16:000# eem aloroeta de casa pera qaarteie e ea-
deiis, atm water oa propiina proviaeiaaa esta-
teotl :
Ooastseraado qos aera iaso oaoeoars o praco
xorbitaaie das eoatraetoa. aesdaqao katagarea
oode ae eatt pacaado Wi e at 95 sasasaes po
eaaaa qaaade o preeo eomaen das melbora oio
aseada a bt, 104 oa las. daado-ae o tacto de ala-
gar tasa qeerteM amaso aa logaras oada exia-
aaVans MarMaMTaMI saaaaaaaTSaB\S*aXdBl OMR aM?0aMMMbMjdMCQeMJ Mu
feseatss, eoese ea Parea, qae possee a
eadaia de Isdarler ea'arev
rrrgaiarldada daaas aarviea, Inaitaada _
cas da eadetaa o qsartaia alagados aos lagares em
qae r absMstssaate "
Raclra ioeaabir o.Or. ebate da pocia de,
ta|aaaqs
'qae_
ubella, por loea-
r_ M qoaes poderlo
aartienlaras, oevaado o
" asar a ai a reseiaia
para o la d# acabar oa
arios ss jastes pro
aa eireaasjtsaeaa A
coa auxilio da
aattadar preciso,
Bsadss, das atoos
ser contratadas aa
asasao Dr. eW de
dos eoatraatos aatsai
araaflaoa, redaar se
porcoas, teado ea
Boecairea na prorasia.
- O praaideota da proaiaeia, tendo ea viata o
Saraso da asease aseare paseepia ao coas do lo
apaetor do Araaaal da Manaba, da bsataa saSs-
do,ibo 109, ds qo.l eooat^ aaver Jlo Ferreira
O-Stao piaaiaii exasse de eoefaroidads em o
en. 8.* da deeraU a 1,824 ea 6 as fsversiro da
1854 e eabdsasmavaaat onaaiasa des sisales-
dores pera earvir da qaarto mecaiaista di bareea
a vapor, Sata alea qm ao ax sal marte m sisea.
a siafitals aera a hisaatacaa, as Iftiaa de
srL 6. das IsaSraeelfs qat balsasaa esa o de-
creto n. 2,600 de 2 de Jaah de 186. frannaoi-
eoa ae so inspector do Arsenal de Marinea.
O preatdeate da provineta, atienden Jo ao
Jas reqeerca Sise-i-ini) UiUrio Samos, profeaaor
t cadeira de eoaias priraerin de Palmares, teado
ea vista as inforasacoes mt. 283 e 847 de 25 de
Agosto e 15 ds Setembro do inspector geral da
lastraeeso Pablici e do Tbeeoaro Provincial, e o
hpareeer da junta taedtes, reaolve jubilar o peti-
citnario eoa oa veacimeotos e qee tiver direito,
eslcalados ptlo reapeetivo tbesoarairo, na eoaror-
midade dss Uis m vigor.Coosmoniera-ae ao 10-
spaetor geral da Irulraeels Publica.
OCcioa :.
Ao prest deate da proviaoia daa Alsgoaa
Keeebi e agradeeo oa rxeaa
ratona mviedoa par V ~
respoodo, de 3 do correte
Aa biapo dioctaaao. Para fiel eseeaelo de
sviso circalir do sfieiaterij da Agrisultura,
Cnaaierci e Obras Poblicaa, di 21 de Setembro
oltia, rcgulandidd da dadoa eatttiatioos e ae-
coran;* doa direitoa dos liberto, ao caso de al
torna, r.go a V. Exe. Bavoaa. aeairva da provi-
denciar para qae aoi praass fixsdos no art. 23 do
regalassento e. 4,835 de V de Desembro de 1871,
e aob as peoaa di art. 36 de mesma regulameoto
oa padrea e coadjutores desta provincia eoviem aos
anearregadoa dasbialiieula aa informaodea relati-
vas a bitos de eeeravoa, e ontraa qae interessem
ea devidas evabseoee.
Ao meamo. Segando iaformoa o inspector
da Tbeaouraria de Paseada em oficio de boj?,
aob n. 6)4, foram matriculado! na eollectoria ge-
ral do municipio da Baeads o caeravoe Esteva?,
Henriqa", Mauricio e Nicolao, pertenoentes ea
padre Vrente de Partea Qurjio. O qua tsnbs a
boora de levar ao oabecimaato de 7. Ese.
atonas.
Ao brigadsiro cemmaodante das armss Sir-
va-ae V. Exe. de expedir su as ordeos para qae baje
ia4 boras da tarde, m alo hoaver aconvenieote,
s eche poatada em frente ao cenieno publico a
forca precisa, afiuj de faaer aa honra fueebres ao
capillo da guarda nacional Alfonso Hsnriqoe Ro-
drigara da Silva por ocsaailo de aer dado o sea
cadver a aepultur.
As inspector ds Tbssoararia de Faaends.
8irva-ae V. S-, em camprlmeuto do a vuo-eircular
do Ministerio da Agricultor, Coamereio e Obras
Poblicas da 23 de Setembro prximo p laaado, de
reeommendar aos faaecioaarioa encarragadoe da
matricula de escravoa a pootoal remesas daa eom-
maaicaooes qae devem faaer ca juiae de orpbios
qoaoto aos eaeravoa, qae, por ettiogirem 4 idde
deo'J anos boaverem de ser eliminados da carama
matricula, na forma proscripta no ^ 2* do art. 11
do regulameoto a. 1617, de 14 de Novcabro ds
1835, adqairindo ipto fado estado de liberdade
eom a obrigaclo de aervicoa eatabelecidoa pela lei
o. 3270 de 28 de Setembro dease anno.
Ao mesao-Para os devidos effeitoa declara
a Y. 8. que e torneeimento do almoxarifado do
presidio ds Pensando de Noroaae, comante de
pedido annexo ao offi lio do reapeetivo director n.
362 da 27 de Setembro fiado, deveri ser feito, ob-
ervando-aeaa gtoias da esotadarta, eoafocois pon
dere V. 8., em eea offl:io o. 618 ds 6 do correte
mea, exceptaadaa, parea, as qae ae referem es ta-
boaa da amarelb, destiaatas ao fabrico de ancora
a eaoecar,
Aoaeaao.-O Mieiaterio da Guerra, em
aviso de 27 de Setembro fiad, destara ter naqqell
data, d AiaaaVado aotaal esarojeie, M|a
a ees tbrsooraria o crdito de 3231000 para oc-
eerrer ao pagameoto de 216,360 grammss de pol-
vera comprada par a fortaleaa do Brnm. O qne
faoo constar a V. S. psrs os fina conveniente!.
Ao commandante inprrior da guarda nacio-
nal da comarca da Panellas.Declaro s V. 8, ea
reapoata ao ae oficio de 1 do corrate, qae deve
remetter o plano de qae trsta o art. 41 do regula-
aento qne baixoa eom o decreto n. 1130, de 12
de Marco de 1853, am dj ser o mesmo aubmet-
tido ao coohecimento do Ministerio da Jostica
para reaolver como entender conveniente. _
Ao inspector do Tbesoaro Proviactal.
Mande Vme. pagar em tennoe a inclusa conta, aa
imp-rtauei de 20*520 do gaa consumid) eom a I
illomioaclo do jerda do Campo dss Princesaa 1
dorante o mes de Setembro prximo findo.Com- ,
maoieoa-ae ao director geral ds obras publicas.
Ao mesao.Manda Vmc. pagar, em termos,
e importancia de 3334000, de qee trata e ociosa
conta, proveniente do gas consumido na Caes de
Oetencij durante o trimestre de Julbo a Setem-
bro do corroo te anno.
Ao commandante do eorpo de polieia.An-
tonso Vmc de eonformidade eoa sua iuformaeio
tm cffl :io n. 7146 de 6 do corrate mes, a cenes
da 80 das de lieenea coa o respectivo sold, ao
(argento do eorpo de see eoasasaado, Maooel Ray-
anado de Olivtira, sfim de tratar de sos eaade.
Ae.mesaoMande Vmc apreeentar, boje
ao meic da, ao Dr. chele ds polieia quitro pracs,
afim de eseoltsrem dooa criaioosos, de Agua-Prete
at ata capital, cinforme requesi'.e a respectiva
autoridede em oficio o. 906 de bontem datado.
Commanicoa-se ao Dr. ebete de polieia.
Ao direct.r geral de obras publicas. Pico
iotairalo pelo cffiuio de bontem, aob o. 212, de ha-
ver Vmc. mandado qae o cogenbeiro Joio Jos
ten anula da Caoba continu a substituir o engs-
nheiro deesa reparUclo Jlo Pinto da Silva, coa
parte de doeete depois qee terminar a prorogacto
da litenca.Communicoo-a ao inspector da Tbe-
soaro Prorindisl.
Ao raeoao. Tendo ouvido o inspector do
Tbesoaro Provincial, antoriao Vae. a chamar oon-
earreatea e exacagta dos reparo do ponbiblo so-
bre o no Araripe do Meio. na estrada do Norte,
ds aecordo coa o oressaents na impxtaaris de
1:566*525, aoja spprovedo, annexo ao aeu oficio
de 10 de Setembro altisvb, sob n. 491, correado a
iIhi/ih par aoaU do crdito do | 43 do art. 2* da
lei a. 1884,Commonieoa ae ao laapector do Tbe-
soaro Provincial.
' Ao fiscal da eompanhia Recife Draiaage,
Mate data daeri, de aecordo com a informacio
da Vme. oa cfieie de 27, de Setembro ultimo, o
reqeermoato de Prederice Tinten no sentido de
ser rednstdo e um 0 numero de apparelboa deesa
eoaneaaia collecasss ao predio a 15 de rea do
Marques de Otada a contar do prximo futuro aa.
gastes as di ante, visto que depois de sea reeons-
treeoio praaU a sOsasote e aoa hebitaolo.
Ao same.Metta data defer o reqneri-
oaato ds Jos Din da Silva Oeiaxrles, por mu
procarador, de aseado com a informscio de Vmc
de 2 de carada, no eeatida de ser dispensado, a
contar do prximo {atare eeaecetre em di.ote, das
aanoidadas da aaa dos apparelboa do predi j n. 18 d
roa do Lirramcato, viato qee depois da reparos
feito presta se a orne s babitacla Coasmoni -
eoa-ao ao inspector do Tbesoaro Provini I.
Ao gerente da Coapaahie Pernambacana.
Providsaea Vme. afim da ar transferida pera o
dia 14 do correte a partida do vapor Oiqui para
o presidie da Paaaado de Norenha contarsse o-
IJcitoa o inspector de Teaoersris da Faaenda
Piaaaaise m devidas eeasaaniosed-e.
_ As jais muaieipal a da orpaaos do termo de
Boa Comatbs Afim de Pac proceder coafsrase
Mr de directo, envi-las, por copia, o oficio qae o
aoosel de Italia trsasoittio-eM ea data de hontea,
asan de aeaa fio de avapadores e partidores
para tiatareaa da partiiha da baa delxadoa por
Dosuagos ftoss leaada-lbe reitairado o aaa ofi-
cie de 8 da arresta aa. Csamaaiene-a ao en-
arregade da Consulado da Italia.
Circulara:
Aos Jaiaes d crpbioa Becomassado a Vmc.
ea asasrlmasa" do avias eireolar de 91 de Sstsm-
bre aluaso, qae reaetta so Miasstaio d Agrieal-
turs,
de.t
a
ten
Paral
da
91 de
tetiet
caso
menta.
io e Obras Putljcas, por intermeJio
a, copia do termo Ja audiencias
1 o 4. do art. 11 do regaUmento
Novembro de 1885, bem oomo in-
F multas impeataa pela nlo apresen-
sexagenarios a que es antigoa
igadoa perante ene jaiao, nos
fina declarados no dito art. 11.
e aoa promotores pblicos.
do aviao circular do Miniaterio
Commercio e Obraa Publicas, de
[nltimo, regalaridade dos dados es
" anca doa direitoa dea libertos, no
providencie V__ce n veniente-
praaoa fixsdos no art._ 23 do
abro da 1871,
S'jem reasetiidas ao encarregado da matricula de
eaeravoa a informacoee relativas a aaennmiitO:,
obitca, trenafareasis de doerroio o modsno* de
domicilio da rsersvos, no interesse de serem fei-
taa a diadas averbafo 1.
Patanes 1
O Sr. gerente da Companbia Pernambacana
fac tranaportar ao presidio de Fernando de Noro-
nhs, por coata do .Ministerio da Querr, o 2
cirorglio Dr. .Virgilio Tsvara de Oliveira que
vai faser parte do destacamento alli existente.
Offiioa ae ao inspector da Theeonrsria de Faaen-
da pare pandar ajusfar conta ao meimo ciiar-
5iio e coamaaicau-M ao brigadeiro commandante
aa armas
Ideoso 2 cadete 2- aargeato do 14' bata-
lblo de infantaria Jlo Ribeiro Petaos de Lscer*
d* qae vai facer parte do dest-tcameato all exis-
tente. (Jwnmui)ic m-se ao brigadeiro caman-
dente das armas.
O Sr. aaperintendeate da estrada de forro do
Recife ao !*# Francisco mande dar paaaagcm, por
cont ds paviucia e quaodo Ibe fjrem presenta-
dos, ao criainoso Pedro Pranciacj de Oliveira, do
Hecife a RsViada. aos deonociadoa Miguel Torres
Oaliiodo e Antonio de Torra Oalliodo de Agua-
Preta ao atacife, e a qoatro pracas do corpo de pe-
lleta, afia le eacoltal-oa, sendo oa pasea destas
de ida e Tarta.
SxrnniaRi 00 oa. aacaaiaaio
Officioa a
Ao asante da Companbia Brsailaira de Na
vegsclo e?VaporS. Exe. o Sr. presidente da
provincia leou ioteirado pelo oficio de V. Exe.
de hoja datado de que o vapor P*r, entrado s 7
horaa da manbi dos .ortos do sml, seguir para os
do norte ski Muios amanhl a 4 da tarde.
Ao inspector da Tbeaouraria de Faaends.
8. Exe. o br. presidente da provincia manda re-
metter a V, S. para oa devidos fina, duas ordeos
do TbesourS Nacional aob na. 145 e 146.
Ao iadjbsctor geral da Inatracclo Publica.
Ds ordem ds S. Exe. o Sr. presidente da provin-
cia remeto e 1. 8. s informscio junta por copia,
ministrada em 23 de Setembro pelo inspector do
Tbesoaro Provincial afim de ser transmittida ao
delegado Iliterario ds dstricto de S. Jos de Bel-
asoote, i-a solacio so expseto no eea oficio de 25
de Agosto do corrate anno com refereucia so pa-
gameoto dos veacimentoa do profesior publico da
pjvoacio da igual nome, Joa Tboodoro Cordairo
de Barros, correspondentes aa msaea de Marco s
Joobo ultimo.
EditasePor asta secretaria ae declara so Sr.
Fortunato Francisco da Santo qno veio da cor-
te e sua patente de coronel ooxunaudaota superior
da guarda nacional da comarca do Oabrobo, a
1 dixcriolieiUr no praso da sais mease.
Por cata eeerctaxja se declara ao Sr. Antonio
Manoei de Amorim qes veio da corte a ana paten-
te de tente-coronel commandante do 22' bata-
lblo de infantaria do cervioo acuso da guarda na-
cional das comarcas de Ouricury e Boa-Vista, S
qual deveri solicitar 00 preso de seis meaos.
a
DESPACHOS DA PRESIDENCIA, DO DIA 18 DE
OUTUBRO DE 1887
Qenesio Libonio de Aibuquerque Moa-
teiro.Informe o Sr. inspector geral ds
Instracflo Pablioe.
Baohsrsl Jos Pedro de Alneida Per-
nambuoo.Snoeoiabe-se, pagando o res-
pectivo porte na Repartilo do Cotreio.
Joaquim Pinto de Almeida Jnior.A
deaignsclo do director est de aecordo com
o srtigo 13 do regala asento de 10 do Ja-
neiro de 1885.
Jos Joaquioi de Aso vedo. I a tormo o
Sr. inspector ds Tbeaouraria de F- senda.
L-ooilla Barbosa de Miranda.Informo
o 8r. inspector da Tbeeouraria de Fa-
Liurentino ViUlino de Mello.Informe
o Sr. Dr. cbtfc de polica. "
Msaosl Antonio de Oliveirs Brsndlo
Prejadioado. ^^
Z ferino Jos da UosU Valste. -Enos-
minhe se.
Secretaria da Preaidencis de Pernsanbu-
19 de Oatubro de 1887.
O porteiro,
. Chacn.'
Brejo, ter no dia 6 do corrente, acompa-
nhadu ao Dr. promotor publico, ao escri-
v&o e ao resp?etivo oarcereiro, fez s re-
vista na cadeia publica, onde encontraram
22 presos, sendo 20 sentenciados e 2 con-
demnados por diversos orimes, os quaes
neohuma reclamacSo fiseram.
Oeus guarde a V. Exo. Illm. e Exm.
Sr. Dr. Pedro Vicente de Asevedo, omito
digno presidente da provincia. O cbefe
de polioja, Francisco Domingu&s Ribeiro
Vianna.
ro
'fSiaWei%FnVaBPasaaal
despachos do dia 19 de outubro
de 1887
Bario de Curar e JoSo Qoncalves de
Souaa Beirlo.Informe o Sr. administra-
dor da Recebedoria Provincial.
Domingos Al ves Matheus, Jos Candido
de Moraes, Dr. Antonio Bruno da Silva
Maia e oontas da pracuradoria dos feitoe,
Pereirs Caroeiro C, Manoei Joaquim de
Souza Motta e Xavier Baptista Nogueira.
Haja vista o Sr. Dr. procurador fiscal
Jlo Kapomaceno da Silva, officio do
Dr. cbefe de polieia, Frsnsisco Coelho
Brandlo, director gerente da Companbia de
Beberibe, Lacia Laurinda Marque* e Jos
Eliae de Oliveira.Informe o Sr. contador.
Leonor Porto de Siqueira. Regstrese
e facam-8e as notas.
Francisco da Cunba e Silva e Joaquim
Pereira Benjamn.Certifiqese.
Jos Ignacio do Aibuquerque Triudade.
- Satisfaca a exigencia.
a>-----------------
Ilecebedorla Provincial
DESPACHOS DO DIA 18 DE OUTUBRO
DE 1887
Josepba Thomazia de Santa Rosa.
Cumpra-se.
Joaquim Martina de Oliveira, Victorino
Marques da Fonseca e Beserr da Cunba
& C. Intorme a 1* seocto.
^Jos Martios da Armada. A' 1* secylo
pnVa os devidos fios.
Jlo Walfredo de Medeiros, Cypriano &
Baplta, Jos Joaquim Gonoalves de Bar-
ros Se C, Cspitulioo Rodrigues do Paeso,
Pimental Pereira & C, Francisoo de Ol
veira Lsite Gaimsrles, Macoal Lourengo
Pedros, Antonio Maia & C, Antonio
Frxncisco da Cruz, Msnoel Joaquim Pe-
reirs, Msria Leopoldina Rodrigues da Sil-
va, Gastavo d Hallichord, Lonrenco Go
mee Prooopio, Julio Costa A O Valerio
de Medeiros 4 C, Jlo Ferreira & C,
Pasobosi Jacelli, Jos Rodrigues Lima,
Nanea & ., Antonio Lopes da Silva Cam-
pos, Marques d Silva, Medeiros d C,
Frencisco Gabriel das Chagua, Fernsndes
Braga & C. Jos Alfredo de Carvaiho Ja-
nior, Jlo Baptista Goimsrle8,lsmsellrmlo
d C., Costa Ramos & 0., G. Lsport d
C, Pereira Caroeiro 4 C, Severino Anto-
nio da Rocha d C, e Costa d C. -Sm.
Francisco Cvpriano da Svs, Ignaoio
de Silva Teixeira, Francisco de Salles Al
buquerqne, Julio Fuerstemberg, Joaquim
da Rocha, Julio Fuerstemberg, Frsncisoo
Melcbisedech da Silva Mschado, Pereira
Carvaiho d C Antonio Losalvio, Jos Au-
gusto de Fojos Correia Cesar, Jeronymo
de Soasa Rubim, Costa Monteiro 4 C,
Brsndlo d C, Jos Joaquim de Souza
Motta, Jos Luis Salgsdo, Msnoel Joa-
quim Ribeiro d C., Netto d Al ves.
Sim.
Laorisno Jos de Barros.Deferido,
para o fim de faserem-se as notas necesss-
riss, tios respectivos livroB dos exercicios
a que Ilude o suppcante.
Jlo Barbosa Lims. Em vista das in-
formajes nada ha qua dsferir.
D. Mariana Augusta da Rocha Bastos.
Deferido, de aecordo com aainforma-
cSes.
Candido Olympio Sim3is. Deferido,
em vista das informabas.
Antonio Teixeira Nobrega e Castodio
Francisoo Msrtins, Informe a 1* scelo.
Bepartico da Polieia
2* scelo. -N. 962 -Secretaria de Po
Itcia de Pernsmbaco, 19 de Outubro de
1887Illm. e Exm. Sr.-Participo a V.
Exe que foram hontem recolhidoe i Casa
de Deteuclo os seguales individuos:
A' ordem do subdelegado do 1' dstricto
de S. Jos, Joa Francisco de Lima e
Maria do O" Maroellioa Theodora, por em-
briagas! e diatarbos.
A'ordem do do V distrieto da Boa Vis-
ta. Jos Lsuriano de Freitas, por distur-
rdem do de Belm, Manoei Francia
co dos Santos, coso desordeiro.
Participoa-me o delegsdo do termo de
Csnhotiabo, em offi io datado de 12 do
corrente mez, tr naquelU data capturado
o individua de nome Manoei Joaquim da
Silva, conhecido por Bembem, aecusado de
diversos crimes na comarca da Imperatris,
da provincia das Alagas.
Participou-me o delegsdo do termo do
Cabo, que no dis 15 do corrento mea, eno
eogenho Bom Tom, dequelle termo, Ma-
noei Correia, empregado no mesmo eoge-
nho, indo banhar-se om am syade que slli
existe, sconteoea afog.r-se.
O subdelegado respectivo tomoa conhe-
cimerto do facto, fea proceder a vistoris,
da qusl verifioou-se ter dado causs a rnor-
te aspbyxie por snbmerslo.
Pelo delegado ) termo de Ipojuca, foi
em data de hontem reuettido ao juisocom-
peteteotes, os ioqaaritos policises proced
dos contrs os individuos de nomes Jlo
Caroeiro de Lims o Jos Aoacleto, por
crime de ferimentos.
Comosacicoa me o delegado do termo do
MARIO DE PER8AMBE0
RECIFE, 20 DE OUTUBRO DE 1887
Noticias do Pac leo, Ro da Pra-
te e sal do Imperio
O peqoete francs Congo, entrad) hontem do
anL, transe aa segnintes noticias :
Paclflro
Datas telegraphieaa at 7 de Oatubro :
Telegrammaa do Pacifico noticiam que estava
em criae o miniaterio do Pera e qne vai ter mnito
disputada a eleiolo para preaidente da Bolivia.
O ministro argentino no Chile commnnicou ao
sen gsverno qae havia ceaaado all a epidemia do
cholera.
Rio da rrata
Datas da Bepoblica Argentina ate 8 e do Ura-
cusy at 9, e telegraphieaa at 12 do Onlubro :
Pelo aovo decreto, relativo ao recrutamento na
Repblica Argentina, cada provincia contribuir
com um contingento correapondente aaa popla-
cao, e o total daa pracas do exercito foi fizado em
a. 186 homens.
A cmara dos deputadoa conceden garanta de
juros, a orna estrsda de ferro, de bitels larga, en-
tre Boenos-Ayres e Oordova.
Coottauava no congreaso a diacnssio do prejecto
de bancoe garantidos, organiaado pelo mimatro da
faaenda, o 8r. Weneeslo Pacheco.
A legislatura de La Plata approvou um proje-
cto do poder execotivo, referente creaco de co-
lonias agricolaa na provincia. .
Fallca-se na nomocao de fre Begmaiaa loro
para biapo de Cordovs, e Serafim Oallego para
oispo de Salta.
om o temporal io dia 5, foram a pique tres na-
vios de vela entre a ilh* das Florea e e Bueo lo-
gias. O Kmperor aalvou a tripolaoio de um del-
tas, compoeta de 12 homeoa; dista se que a de ou-
tro fra salva por nma barca inglese, e nlo havia
noticias da do terceiro.
Cbegarsm de Bnsnos-Ayres o commandante e
os tripolantes da barca inglesa Aort AVaersoo,
que "Se pnrdera completamente na barra H 1/3 mi-
mas dsqneUa cidade.
As noticias ds Bepublies Orieatal
impsrtancia para os nossoa leitores.
Na corta foram pablieados estas
mas :
Montevideo, 12 de Outnbro.
Continuara ss negoeiacoes entre o BrasaJi, a i
publica Argentina e o Uruguay, pasa i
venlo sanitaria ; espera-ae bom reas "
Falla-se novassente em aecordo ses i
tidos pjlitieoa para aa prosimas elsiaias.
Acha-se ligeirameota incommodado o i
da repnblica, general D. Mximo Tajes.
Buenos-Ayre, 12 de Outnbro.
Em cooseqneaeis das abundante
cabiram nltimamente, as agua do
ceram a ponto de fitarem coasf
dos diversos logares vainhos.
Oa resultados obtidos at acora sobra a i
da 12 parecem e# muito interiore aoa ao i
passado.
Basaos-Ayres, 13 de Outubro.
Acha-se reatabelecido doa sena ineo
ministro da faaenda, Dr. Wenceslao Pasaaeo, aaje
estove seriamente doente.
Reappareceu o sol, casando as easjras e esas
ellas a innnndaclo.
Falla-Be muito em reforma finaneeira a rlfmammi -
c3o de impoatos.
Consta qne o governo proper usavimmas ao
congreaso a sappresslo dos direitoa de caaos tacas.
Esta i ae organiaaado varias ausie'SaiSf paca
expon acAo da carne verde, conservada par sar io da
congelaco.
a. rassio
Dataa at 13 de Outubro :
No dia 10, ia 10 boras da manbi, aa satiara es-
trada de Itatiba, matto do Perra, fas aaessass
p r don negroa fngidoa om easaaraea, de aa
Antonio de Qodoy, qie c nduiia asaa sasaasa.
O hornera estava ja diaposto a entregar a esse
traaia aoa aaealUntes, qnando appareeoa omtr.
transente, e pnderam entio oa doa sopaBaT c
8ggreSorea, que evadiram-se.
Ha diaa den-ae neasa mesas estra a ae-
guinte facto :
Tendo ido, a mandado de sea I rabia, so matar
cortar cipo um preto de urna faseada, foi apmas
do p?r diversos negros fngidoa, qae dapiram aro e
deram-lhe valente aova. O preto tevo de esperar
a noite para voltar, completaaseats i, para a fa-
tenda.
Sob o tituloTentativa de aasaaaiaata, pe
blicoo o Diario do Bo Claro a aegaiate miissa:
Ns noite ae sabbade para domingo artiseo, aa
casa de urna preta liberta de nome afosa, stt
desta ciiade kgna e meia mais oa i
reunidas diversas peaaoa por aqodia eoav
para om divertimento. alli eompareeea Jalo
cia Leal, que nlo tinba aido convidado, e, '
de mostrar valentas, travoa-se de raaes
Joaquim de tal, dando neste nasa tasada a
bendo em troco ontra, qns penetrando-las no
offendeu o pula j direito, sendo o ara eatado asal-
to grave.
A autordade policial tea anto de eorpo de de-
licio, servindo de peritos os Drs. Quosj liaos Toca-
dora e AI ves de Hoora Joaqsrias evsdso-ae.
O Sr. Celestino Pires d'Avil, ds Itatsaa.
conceden liber Jade a seos eaeravoa <
cinco, com a eoadicAo de Iba preatarea i
at Desembro de 1889.
Na fasends do Dr. Beracbo, ao Ubewie-
Preto, um camsrads assaisisoa eosa sai tiro a res
pectivo administrador.
Conato qae o camarade tinha pedido
quantia ao Dr. Baraeho, c, como cote
dar Ih'a, raoivera ssaassinal-c, indo faaer
espera, n" csminbo
"
a ImperaaW ca-
de 8etm*ro. o
qne ia dar ao I
vico.
Em ves do Dr. Baraeho foi o administrader, a a
assassioo, nlo querendo perder a occaaiae, asa-
tou-o.
No dia 9, chegou i estacio do Cervo o aaaoa-
tamento de trilbssno prolmgamento daeoespaasaia
M jgyana para o Rio Grande.
Ja comrcou o assentaaaento de trisaos aa U-
nha da eompanhia carril de ferro Itatibtoee.
lo de Janeiro
Datas at la de Outubro :
Cerno rabiamos por telegramma, alo
ram aa camaraa nos diss 12 e 13.
Sobre e viagem de 8. M. o
creven de Badn-Badn, em 23
correspondente do Jornal do Commercto :
Ne dia 21, o grao-duque e a gra-dm
Badn vieram visitar SS. MX. Irsperiaes.- fluatisi
jantaram com SS. MM. Iuiperiae a t c
de Te sea na, irmS de noaaa imperatris, e sao
casad* com o principe de Isenborg, assaas i
aa jovens princesaa, anas filbaa.
c A 23 8. M. o Imperador, accssaaaaaaW
Viscondes de Nioae e Motta Maia, f a i
ende o esperara na estacio o grio-daqae do
Badn, qne o havia convidado para olas 11 r, o
com este visitn depois a interessaatassiaa aaojo
ieSo de ferro e aaaiatio confereaeia da Cras-
Vermelhs, na qaal apresenton o gr-doqnc a Snm
Mageatade os delegadea de varios paisos.
t Taosao Brasil (uis abemos pato smja
nica naci calta que anda nlo adberio a asna
nitatia convenci de Qetebra, aera seqacr sha
at agora respoata, segundo ase aso'gorsm, oo
convite qne para tal tff\-ito lne foi dirigido, m,
possivel e mesmo prevavel que o acoso miaiatsris
dos negocios eatrangeiros, regido por estadista da
sita cupicidade do Bario de Cotegipe, e r
por secretara que tem a fortuna de ser
pelo releso e erudito Bailo ds Cebo Fsie,
tenha incorrido em eercelbante falta, qne mj
taris quebra de corteis. Em todo c casa, SS
tivos ba para que o governo do Brasil
por conveniente adherir iqoo'sa" convenci, coos-
p-ir tiral-cs a limpe aera dissipar a t-*
ao de recosa. -
Terminada a conferencia, visitn Sos
tade com o grio duque ss sus bul ansies e
da estrada de ferro, indo depois 41
ferro forjado. .
O Bario e a Baronesa de Poedo
tar Sua Magestades, contando partir a S6
soa filb, a viuva do veedor e tonsstaasin ds i
do Andrade Pinto, esperada de Carlabad.
< Segunda-feira 26 esperado saos o se
allemo. %..*
Foi aanecionada por deereto de 13 a
co legisUtira alterando o systema de eteijaas
para membro daa aesembiss proviaesaco e pora
vereadores.
R-fere o Corasease, de 25 do paseado, m
cabio no dia 26 do mes anterior, ao lagar IaV
m'oeiro, duas Jeguaa distante do Porto
Cunba, nm medoubo temporal.
A trovoada foi horrivel e o vate to
destelhou eaaaa, extirpan arvores, dea <
dracas e atiron a nm piofondo valla am
um ca vallo que pastavam ao sito de aa i
um csvallo que pastavam i
quaes morreram.
Dorante cinco minutos eahio
-ovo, as
ehavas

aaasai
podras, daa quaes mnitas eram do r
ovos de pomba, e o enornse tempera!
sobre o Limoeiro desde 1 a 3 1|2
tarde.
Foi nm horror, qae eoocioio os i
levando a flor e o frneto, velao o nova, dos asa do
caf encontrados na 'na destruidora peseagea f
Lt-mM no Pas de 14 :
c Vendo se abandonado, arrestando nasa i
repleta de de-.gaatos, acabrnobsdo alea
perlinas entermidade, Alfredo Teimisa
filho de Antonio Teixeira Bastos, ingerta
grande quantidade de verde-paria, eoa o asa ds
maUr-se.
O veaeno prodnsio sena tflsiass aa rae, a o
suicida eahio no corredor da esas a. 14? da raa
Conde d'Eu.


iarie Oulubro
U 100|

'

Martn*
aqoilins Ocote predio o Sr. Ped
fot acaldo de y mUw ala
estcmago rejeiuv* om ocsrtsAdn ae ** caveraan-
_iuaBilin*B* espst de eeffjcal- o
Cesdoido da aorta daqoeil honem,
Marta* M tcaanaerter pare pettwssea
Uria, onde Ihe torean pintado* m pnstetroe toe
do 8* delegado fo o eafarmo Uvs
do depois pora o hoepiul da Mi*eiicordis, por sor
o Sr.
aoi
Per
raro o
. Ses*k iaterrogado.


I 00 SBaStfel-
__jdB*eiai de 14:
Hooitem, i* 2 trl h >tsc da Carde, aaa Miel
nv, dea-ce orna capeaio m prodi o. do la
Martim Affooso, casaana do re da CsaocJj
onda lavo loja da Issas^ssave fiaodo eoaaarreta
Teodo'oo'rido urna fortissima detoaccio, se-
sjorauimmedutsmeBte gara a logar do siaistrr
m Sro. coronel Maehedo, oiMH aililV, oaajor Deschampo, ssgaido* do eorpo do
Bambearos o do grande naa-vo do *
Dtvido aoo s.iccaVa n,-r^tnM doo oombeiro* o
despeara*, hobilmento diriantas palo Seo. snre
Mi ssenasdo e aj Dsoeeacaf, o
too o toeeadie as* oro-Jo espetar, o
se tedas a pwrisansiBB aao o cato ong*.
Desaboa o teeto do predio o cahiram elgantas
anease, tendo fieodo ssstabfisartsB oooi oa esti-
S^cAssas pvaaws lalil n, sotaeipolstents os
d*7*e- a da aaa da O
treme Oa ao o. 5, do
"iai cao
atajas
r*de ttsoaoJo.4
doo Baotoo, aao toi rtodbido ao hospital de a
Joto Baptiste.
. J Mr. earoool Mochado, qae oo totson digno
su* looioiao lanT ra aoio euoidoa ojea fieeva-
.Jj-U, !-'-----'----- '
. Pebissemitaaano iiiiib issasasaho.....lo
o delofodo da poliaii, sabe f aao asestase dra a
fatal cccarreoeai :
. TenJ Jeto Alvo* do FfaaciajoV* sarda
rrce de mi afeitaris asrteseesto ao 8r. Loto
Ptrerta Pintee
do lio meeaa caoa, ido ve* o
toro k^ Marcee Tita, coca o aaa do ubosubsi poia
ah o eooicitaria, qusodo ella aa schavam oob
oaao doptadninio do solio, esploeio as boorba
de dyntmite, que chegoa o partir oo cidros doo
ivssuihss.
de Saaxs fise gravemente ferido,
4 cooo da oca patrio, ao largo de
Amasadre.
O (atado de Figueiredo deoeaperador. Loo
doaido pora o boepiad de B. J-Jo Baptiste, all
dotlarcn elle, em ressoeta oa perguaUi qoa Iba
foroaa dangidoo cato Br. Dr. Hennqoc BoptUta,
qao Aatasio Joo de Boaao que aabe qoeoa poa
lego 4 dvaemito.
Por om tcs diaoe Antonio Joo do Boom m
arrgiTtr de polica, que, lando de ver a* obraa n
prvdee en aaoatjb, por aeaoo tocara aa bast
da iIibssH qao eapiooira ; o otoia nao diaae por
aer erare o eu estado.
aaia
Desee at 17 de Ootobro :
Ccotiooara o foneciouar a ataemble provin-
cial.
Leaao* oo Jemal de Noticia:
a Tendo ae eepaihado aqni bootos cootradicto-
rioo acbre orna exploio bavida a bordo do vapor
ELltj procoramoa informar-ooa Ja rrrdade o rea-
paito.
c Ei* o que abrmoe do tote liropa :
O Elbt, da Rejal Mail Steam Packet Cocnpa-
ttj, achando e em Bootbampton em mi de eona-
troetorei. poro paraar por algaoa repare* do qae
careca, toro de ser sobmettido o ama experiencia
no* eardeira*.
Ntaa cecaoiio uto de* tubo* tea ezploalo, o
qoe caoaando pequeo eatrago material occatio-
aco rnteliaroente o merto de nove operarioo qoe *e
ceeoparam no trabalho do* concert*, altn de
deixar algoma* pe**r.oa mai* com fenmentoa.
A eoldeiro nada toflrca, nem o proprio vapor,
3ae J4 **U proanpto o portir de Soalbampton com
eetino ao Brasil, oo dio 24 do correte, oendo es-
perado neste porto a 12 de Novcmbro prximo rin-
donro a.
Sobre o paquete MaranhAo eaerertiu a mea-
no fblba :
oqni e*perado oo dio 23 o paquete Alara -
nido, mondado cooatroir em Olaigc^w pela Com-
panhio Brasilcirm de Naregaelj o Tapor, pora o
arme* do norte do imperio.
O aovo paquete, ajao eoatoa 450:000J, mede
275 pao eotro perpendicolere*, 38 d* boceo e 21 de
ocotal. a
.Cala no -00x1x0 17 p, dealooaodo cjwo
de 2.0UO tonelada*.
c O eaaco eooatraido de oa e ao dieftoes in-
temao, esecutada* coe todo o goato. elegancia e
cenforto, j leu* de tejo, mogno o t iia-
' a O JfaraaAdo arma a pitoeboe tem 11 embir-
eacoe* miada*, gnioebo* a vaporpara carga a dea-
earga e moTtmnto dos respectivo* eabreaUntea e
oiiAce.
O oavio est dividido da f jrna a dar aatiifc-
olo a '.oda* necetaidade* do servico em qae vae
aer eeaprrgada.
Diipoe de bu grande tombiJilbo corrida em
todo o oeo ocaapnmeiKo ; doa* vasta* cmara*, lo-
xnoeamrnte preparadas, camarote* eoa* todo* o*
requisita para ll)6 pa*agetroa de 1" er**e ; ba-
abeirc* e oslas do rtfeicao e de reercio.
A'reei-i-oio f ram eoostraidas ai ac nmj-
di{e* para o exaatandaote c oficites do nivio,
caoa da govrrao, o 4 pida, aibjaatcoto pira 40U
paaoogeiroo de 3* elaaae.
A maebina de triplic-i expantio, da forea de
2,000 cavallo* iodica loo, tendo ido c nitrnida por
Jam- & George Tbomaoo, de Glaagow, impoUio
naud) m hlice do qaatro aba*, que densovolvou
dorante a travesta a marcha media de 14 ni-
osooHaa*
|" A ten i( ocia irreaiativol qae leva
par aa
man oboearo aaaprego pobUco, aoaaador a qi
aa exerce, ama pareea minioia do podar, a pee-
eoaeeito exclasivisu qu arroda daa carreara* la
borlo** 00 aoeeoe ooa*id*dao*, para aliral o* aa]
aagremagea eatrarU a aoaaaaaa do r**rsnaolioa.>
para oaer.icaUoa ao don atoteeh da batmaera
ca, diatioojri* da eorto, ai ao doaapparuaaia d*
todo ai tiveaoeaaoo, o par da* inaUtuKon do *a-
oaao aaaatioa da ail i|li a* coa Jara e aa."
ojjoasjpjaj | 0 HaVtaiaMnaaf OaatAaTaM ID aUaTJtt*a%*aW O
leoaaac aa paatjBioooi, Ha aaa despro
aaaaaae aaaaa apoato daapaJacao aaa se t
** cajaalaaa saaalicaa o a aaeaa aadieo 4
doaaab.ibo.a iaoo orqa* ala taoao* loiui
oa, qoa aiiiianom aa oaaaailala* ia
aasd^qaaHM gas aa aa fa^fa.ns^aar]
a dar
de
Carptatar:
Uaroaaan
Torno do met ao* e madeir* ;
ferrar* O oarraihoria ;
ronilaria.. (I)
.lasa instiioioao, entre aa qao *o>
o oo*ioo pro6*awoal tem ju
dwircAoo lapfril Lyi e Officio,
iaodado na Corto a 9 do Janeiro 4% 1885, pela
Boeiedad* Propagadora de Bella* Artos, devido
oeo eofuraoo, gaawaaa. iniciativa o iiotarooido pa-
tnti*me Ao *Jr. Oaadador P. J aabuacoart
d Silva, o aaaaT aachiaaeOa, qae *e eoaatitnio om
alo* maia eaoaaaaaasDa o aeneatotito* apeallo* do
lvate.
Aleta aaa amiafaua o airxo aWaafao, iaaajra-
da* aaaVAV Oaaafcr. da lBat, ooatra a lyeAo o
oso caBBBBBaci^iusaaajado atS'da Jonbo de
e*ssaoa*r*o
da poaadaeaa faaeatoo projalooa, qoaato 4
1 aaereaa elovaelo. Sob o deigraooda id
floooeia doata doplorovel tendencia, toauntada
pela ceotraliaaeao o por ootro*.vicioo do qao 00 re-
Mate o aaaao organiamo roeial, o oeotiaseata do
trabalbo otiJ, peaooal, vsi-ae extiagnindo, o o
unan* aaaiovta doa aneaos onaKaaoomoo paoaaro a
ida aiorioaao neadactioado a*abaaha o da lata a
eaa materia da
todo o
ioci oi va,
116:580*000
.70:aOJ
ASiOOOJOGO
20:000*000
6KXW00O
10:000*000-
60:000*00
50:000*000
diada a oaaior
tacboico, para
O governo do navio opera-se por meio de ama
machina aaxilur, constmisda p.-r Mair Cold-
well
O commaod9 do paquete es' confiado ao be
bil nutico Sr. Joan M .na Pe**oa, qoe, segando
disess nos, i aa pratieo bisunta cooheoedor da
aoaaa costa.
Oo GUig w a i.ha da Madeira gaitoa o pa-
quete eete da* de viogem ; dono porto 00 da 8.
"Viernte quatro o d'aMi ao K 1 de Janeiro des.
Tendo navegado o nivio ora coa bom tompo,
ova coas vagalooo*, p m expenaieotar a* *oaa
aaaifgao oaates*, 1400 sabemo* lerem aa se-
laorea.
A oompanbia Um em eonstroccao, em New-
Castie, oa oatro paqoete em todo semelbaate ao
MararkSo
Cb*u>ar-i'-h* Aligoatt 'p'ra-aoeoteja promp-
to em Pevereiro do anuo protimo .
IHTERIOR
KoiiaalM (cchailc-ts eaa bomo paiz
(Do Entino Ttchnico no Brazil, p lo Dr.
Tarqaiaia do Sonsa Filbo)
Aa poueas iaottloico qoe entre n* eoiatia* o
qae ae podrm esoalderar .oo prtaaoeailea ao- ao-
rao Uehaico, aao apoaaa o eaaailada 0o Uaiativu
aaoriilioaO, prvfand-aaeot- aaasaaiura*, do oa-
fotaoo icoiodc* poro ioaumci-aU, qae oareeem,
ara predaair todo* co ata* ataandoo resoitado*.
le aaa eoatro do apoio, do ataa certa ontdad'
do peasameato, do om espirito aaexbodiao de orga
lioafaV, que at h je Iba* trm faltada
Si a iaicitive particularpac otan felia oaatp-
Ictoa n a vaajraarda o loas prodaaido llajasaa
aoaea de oprovetuvel, o BaOado* loas oado do as*
a.aria o de ama iaorea aiqaoiwtcavoia
Pas novo, opulento do rocarooo aataraoo, oaaio
do rioaeaa* aao* fletadas, ao Bra*il eot aatarml-
ateste terrado oa lagar aalirato 00 eonaaaaaaao
do* aovoo callo* Cesa aaidioim** oreawaedao
para oar aao pais cosanrelal. adaotnal e agri
cola; oa povu copas de grande expajaibilidad*
aa ida do trabatao aas teda* aa Bao variada
tamMieotacoV*, c ao etoairatoo para Usaor os orna
selo prnpiia; o f rio, toa a*ar*l*aado oaao 1w-
oua pola ioactividado, oHa*aoo)o graada*
vida gierioaa a productiva do
"ib d
A aoaaa priaepal
saraso publico, diremos, ayo
posea meato cas
ooKaaaaif e as
e hlUrano t
fu*
Compre, entretanto, ooaroseal-o: catas idea*
ado teas atada psaoarada oio profaa lno* ida q asnto
ao aa espirito publico bvtsilmro ; o
Jom-00 oagitado maita aaaio da retinta* doo oatre*
do aaaioo; fiosado esto oos seguado plaa*,
qutai om saqs*ti>miJirtOi
Todc* oa graada*. orgios pelos qssaa as asan i-
feats a vida awaoand, *>Tlsdo, so areviotia*, a*
un'cipaUAodaa a aa saatatagiHii. ala (da citado
oom a devida aUcscJw para aataojpto de tanta
aaagakade.
Nio qoeremo dtlilahinr 00 rjoosmottimeotoo
aaalvadoa pola mKiaUva privada, sojas aaaaveoa
alo digaros da rnaaor irtasaiaaaii, aaa* 0 torea eoo-
vir esa aaa, as ssaala* a sstoaalecimentoo qoa di*
tribeem o eaamo teeameoo. j4 pera sea Irmitseis.
JA'pala aaa ngiaanelosAo aatsfi*1 aa mim
mrssidadao iodolli >!
Coa* relacAo ao EaUdo, baaU poadorar qae, a
pa*so qao eso 00 oatro* ramos d raotraeoi* ne-
b ica dospeode, ssgaado ealsaao osa Bsesaos ba-
ooadoaoor;**! d IfJOai 4887, a amaatm de
S.046:569*-oom o oasina UohoJoooa pnisaio-
nal apeaos gasta a qoaotia do 540:580*oaiim
diitribu'd :
Aayto de Menino* D'tvslido*
Lyosa de Arte* o Oraeioe daCflrte
InatiUto Pwmisena* da Agrieal-
tora
lostitoto Bahiano de Agricultor*
Bociedade Aun iad.-ra da iodos-
tria Nacional
Asyio Afeoia BaaU Iaaaai
Colonia Orpaanolngiow Isabel
Auxilios para escola pratica* de
aifTicultara.
' duro pogqoe, aiola mermo
Istitode so aao chamaato* onoino
poder comnrthfnder ctua dthVroote* verba*, ha
orna dcapropcrcAo enorme oatre o orcamento deste
o o doo ootros rasaos do ensioo.
Na* provincias, sigaailu as deprelieade da orna
eaUtiadea arasaamada, em 1883, pe Baorotaria
de EUUdo do* Negocio* do Imperio, o* ioititatoa
de naiao profiuiooal attingiam apena* ao ioaig-
nifiesote numero da7, freasoaUdoa por 362
alumnr*.
Serio a* artes e as iadastria*, o comm rcio em
agric-ultan *Bereeedoreo deste proceder por paite
do Estado e daa provineiaea ? Nio ssrlo lia*
a fonte da riqooia pablioa o privada, 00 orgia* do
aatrieio do boom eorpo irmisl, seas o auxilio dos
qoaes > aberUtnente uapooaivel vives S prospesarf
Nio atri* a inatraacao prcfissisiisl um aaeie ade
qoado de fomentar o progrooso do pas, merborar
soa condices setaaes o preparar o oca tu taro ?
Nio torio a* ajasmaj qoa a taco proaasdrs *e de-
dicam meamo* dirostoa qae a* ontra* T
Sea dnvida qoe aim : entreunto o eosino tcni-
co est looge de ser orgaoisado ecnvenifotemvnte
e os patritico* serpeehead 1 mtoteo, a* admiravaio
teativas qae exiot-m, aio por ato ssaao dignos
doo masore* e mai* merecidos ligio*.
A estica biatoriea, severa o impereia!, aio pe-
der un da recatar ao preclara roonar.'sa braai-
teif o,-ao itlastre raaveaeatanto da aaora nooosali-
dad*. a ioieitiva illaotrada e sstriotasa qae tea*
tomado oo todos as graadioao* cotnraall i atente* a
que est ligado o fu toro de nosaa eivilisar;).
O m*is elevado magiitrado da naci tem sido
o roipirador de toda* as empresa* pragreosivaa
qae as tem taatado oa reohaado oatre aoo e co-
giodo ae eco pora a arbite da nao attriboacSs, toa
sabido tx rcer benfica inaeocia no nesso des-
aovorvimeoto moral o matinal.
Prava robasta daaaa aaa arpia vamos eacoaarar
ao aasusipto qos oos oceapa.
Cabo a Boa Mag- ttado a Imperador a priovaii*
oa tou l.cio Ju pnmeiras eoeotaa-cnaeia* ao Bra-
sil. Nio podeodo eacapar aa aagaste chef* da
Botado, toda a eatmaio doa boatfioaj*, oms oo pais
adviriam da propaga ci 4o casino tocJsaiao, o or.
D. Pedro II, proclaaiando com o ejemplo a ao-
eoaaiiade da orgaoUacio da lo*liuioioproBtaiooal,
realuoa oom o mai* completo xito o idea daa aa
cola* osnaioas, aor vettaado pata lio gtsadisas
m as escola* qao, 4 ao* casta, taaatam aa Impo-
rul Qaiou da Boa-Vista e aa raasado de Santa
Crea. Cotas daas aselas, vssdadsiroo modelo*
eo seo geaoro, patas sosa aadieoao avgieaieas o
pela aaa conplaU organieacAo material o pe saga
giea,.t*raminaagara*av9, urna es 17 d* Janeiro de
18S2 e outra em 4 de Balombro de 1885.
a* caclas da QuinU da Boa Vuu o da Ka
senda da Santa Cras, a par da iostraecao ciseti-
fic* a Literaria, do ssaBseirsantoa laoorioos, sai
oitra-*e a iaalruccio tcchnica, os ccabecimooioa
pratieo*. A* divor*** ifioinas qoe j fsaccionam,
aa qoe tirio de fomcitnar de totora o os eaarvi-
ci s do agnculiur. pratiaa, formasa ao lado daa
a.ieocia* a daa retira* ata admiravcl coojoooto do
entino tecbnico. Exemplo de raaior aviamo, mai*
alta cosnpr* beodo de o o*** a oecsaaidade* em ma-
teria de onsiao, aio podU dor So* MagetUde o
Imp rador. A funda Ao deeta* eaooiaa modelo*
do verdadeiro* padiosa de gloria, qae a lodo toto-
po attoaUrio 4.poetoridade, a aoiioitode com qae
o mosareha branleiro, no deaempenbo de su* di(-
n.il misaio, soube comprir o *eu de ver, dando loe
a m.isjampla infrpreUoio.
Meib jr, porm, do qa* todo qotnto podariamo*
di ser, a favor da pa triol isa taieiti va imperial, ais
o regoUmaal* iatsrao daa oooiaa mixu* da Im-
perial QsmU aa rW'Vitta. Aqu liiajgsssias
algn* d* sso* principae* srtigot, como rzampiar
dagao da aspes :
Art. 1 ataa aaoslas, iaatitaidas, par Boa
Hagasuds o Imperador, tea por nico o especial
ubjsetivo eduaar 00 samas da asas fiis ssrvidarea,
dirigiodo-o* de coodoaso tarssrem otis a si, s
oa* iamilia* s a paira.
O eoeiaoeWstrtasido, giiaattir s ohrigalorio,
traea da betias artas
daa*.
. Ait. a.' O ano dtsoioaaioa lottra* cora-
poe-*a da* anaau* atacerias :
a) Ioatroreao religiosa :
b) Poitogoes ;
r) PVaaaas ;
# Ingtoa;
') >
f) Historio do Brasil:
K)tarr.pto.;
fc) Huiorta gara'.;
i) Nuc de Pnyaisa ;
i| N >m de Okimiea ;
k; 8-j.aaiea;
1) Zmlogia;
m) Mimermgt
Art ja o
te* dloeipliaa* f
dastaiatir*.
Urefa, aa
r, daormtos, de Bguta, gco-
A rehile clara civil.
Eatulptara.
Preseas.
fc|*aa. .,
drtlam'iaa.
Alajebra.
O isaatria prsaa, 00
Pbyaaca.
Cbuaica mi aera I
Calligrapbia.
Km 1883 motoalaraaa ss 9.183 atsamas diatri
buidos do ssgaioaa modo : earso pranafaonal,___
1.4M; sarao ernal, 107 o aaisaal*sexo fe-
lissdLmW.
Eoj 1884 aostea 6*veotra earsss, LMI.
amallasilii ** ao oaao do MS5 di* Bastado Sr
Bario de Mamar, actual miantro
Paaosauasism ngolmmisti darsata
fiado as aaaao pata o rasa aasaaaiao
rasm aliasl. usiminiiil o Uvra. Ii
aao diversa* aaUa, 8,01 iirdrfiaao*
4,516 aatrieelas.
Nio p>J* alada *er coBVSSsiooiamaate arini*
Irado a aattins pratieo a eaneusamn* da taita
d qoe poda dsapor, en
a oatrat paaa. s, sao o poato do viesa eaaoaalss,
0 assio qas as it
aa sosa
trialtem tido at ho* s^aadoaado, o om graada
asaasaro da voeatooo o aetividadea, qas svrmm ma
Issr apros-iuda* aa vida do trabalSn, fioam aotim
kaartes 00 sao dtaviadas Ao sea v*rd,*aaii .Mos-
trta.
da ortos *
asssgaia-
i.)oaho giom*Iriso, ioolasivs as tras ordsao
Ossaabo de araatcs da loras de animas* ;
Desasaos ds areaiteotora orsgras aaaaa
ci.Pintara (catados a tempera, estado part.
estar do Alvaros* Halas, mmdssas*, vetis, pro-
eeasos, ate., em pregado* aa piatata, ti atara, dea
ladeas, ata., da saasas artafiaatos, com a rasasca?
dsaoasrae*o assaita).
. ArL 4.* Al.m deataa, faja Magaamda* o Im-
perad av eresra entra* ssdtirs* oms, asrisadss pata
aaperieaei 1, jaifiav atis ana vas laH as astado o
apa*sioa>meato das artas.
\u 5.* U.vtr diversas etarsmi aaacxas 4
cernee* polas do :
da nassioas s do aigaaa Usrjratortot (1).
No oaao da 18W, o tararme ae dlas do am
tasnpa presosrudo pal* 1* oscr tari 1 do Lyeea ao
aiBilai da SoeAadodo Prapagadtfa das Bsfm*
Artos, oMtrealaram-se aa* divaessi aura* 4.744
eluatoos, ssodo: aao sala* do no f emiasso
1.983, no earso prcas 1 as I8.781, 00 earso livre
129, ao corso commerci! 133.
O progreato 000Unte em ama tem eamiohado
nata tilsaim* iottitotcio, qo; honra a unta inicia
nva privada, o testeuiunho atis el.qaente qoe
ss pode tffsraoar de ana incoatattsvel nteaooid
de, do papel isportanU qos repreoeaU entre os
sRMSos iB*trta*ss desBsfao.
Oa mepso ettatistioo orgaaisado em 1883 v se
qao do oaao de 1868 ao armo de 1883, matrieola-
ram-ae no corso prnflaaiasal do treeu16.367
aroma *. arado sm 1888 642, em 4869898, em
1876-1.012, e-a 18711.133, aaa W791.115,
em 18781.199, sm 18741.466, em 1675679
em lBrfi-812, om 1877859, em 1678-1 049.
em 18791.269, es 18801.841. em 1861
1.663, em 1006-1.608, sm 1866-1.469.
Do anoo do 1858, p.>ca da raodaciov at 1667.
matreolaram ao1.666 qae naidoo ao* 16.367
nao acabamo* de dserrminaT, prefasem nata to-
ulidade da 90.032 slomoa*. Iocrarado-oe neste
nsmero a* rcstncaU* do corso emmereial e ot
dat salas do saso feminio at 1888 aieiogia a
etUtiatiea getal do Lyeeu 4 cifra de 19.613 mdi-
vidoo* matriculado*. (9).
Dorante os eiaeo sobo* de existencia mtrica-
laram-se 00 earso eommerctal 506 alomaoo e ida
ido leocsoaadas as segoioteo materia* : ports-
gnes, francs, ingles, s I ralo, arttarsaMioa, alge-
bra, geometrie, mtoe* de geometra applicada 4
tere-.m*tria, eaoaoasia poltica, geograptaia, eslli-
graphia, escriptoracAo mercantil o desenbo geo-
'M'js 96 aaao* do na bmuflo* existenaia, tam
sido portento dos mai* attignamdat os servico*
prestado* 4 graada eaasa da ib*ti suato popotar.
Educador o moralisador, n* paiaoe imperial, a
Lyeeu de Arte* e Ofleiot de ma de Joasfro m-
eoatetuveimeiite orna dat mait atoire das rasie
bella* io*ttu Peas qoa eo auxilio* da iniciativa privada e
a esigaa sabovaacAo de 70:000* qoe, pelo arca-
menro da 46861887, reoebe do Estado siade aio
loa taases pusaattidw crear ae offloiaa* de qoa
caroca, para aomaletar s ssa alaao as eotiao
teettaico, theorieo o pratieo,_gerai o eapeclsl.
Urna vea realisado eat iasaato, o Lyeea de Ar-
tos a Otaeaoa tar prasaotado aaa gloriosa mistio,
davramoado sobre as nos*** clame* industriaos
boasirios sena amara, do casis alevado alcaaea
moral o econmico.
Ao lado do Lyosa da .Aste* a Oaasiot, pode fi-
garar oo vaaUgem naja oata .beUiasuas con-
quista da iniciativa privada a Sociedad* Auxi-
liador* da Iudustri* Nacional. Etta antiga e
beaemsriU sosodasAo, cocos daaosss iodepan-
denea poltica, fuadada om 1620, alera de (osten-
tar om importante orgio na imprenaa desde 183 J,
mtBlm, desde 1871, oms osela n.-cturas de io-
itraeeao elsmeatar para sdnltos, ama dat primei-
ras crrssiw deste jjeoero catre eo*, e osea acola
inloatrUI.
Da poca de ana fuadscAo at 1686 e*U* doa*
eocols* toram freqnanUdu por 4.436 alomos,
eado qoe deste 1.106 perteneci 4 escola lados-
triol.
O progrsmma destt oselo consta da* eguiatce
mataris*: ariinmatica a Detrolsgia aJemanUr,
algebra, goometris, trigoaosaetria e ttoreomttria,
desenbo linear o de ornatos, conUbiiidada o ea-
cnptaracAo indastriol, Ugmsaao iodaatrial, by
gio industrial, laehaologM olsomiitsr e mosica.
E' lamei tavel que os recorto* da Bosiadsde
Auxiliador* da Industria Nacional e c pequeo
aoxilio de 6:000* qoe recebo do EtUdo, aio par-
mitum sproveiur malbor o progratMn* dssU mo-
desU, poram utiliiiima oooola, dsodo-lbe raaior
extencAo e desenvolvimento c annexando-lbc Ubo-
raUrio* de cbimica o gabioote* de pbytica, se
modo a torear sais pratieo o mai* compl*tn o en-
tino iodottrisl afia grataitsmwnt* dutiibaido,
oes gao.rata intuioio do futuro, 4* nos*** claaie*
trab*lti*dor*, lio BBfsf>n**i. so om grande cen-
tro de popalscii, como o booso.
Csvaaami,
(1) Dr. Piras de Aim*id*.-Officina as Esccl*
-1666.
(I) Balatoro do slioJstcno do Impario-psg.
751886.
<9> A Bociedade Propagador* dss Bsllss Artes
s Lyeea do Artes e OxEciee do Bio da Ji
ia
Trlbaaal do Jury ala mVelfvPoi oon-
vo e.d. pora o da 14 ds asta f a turo a 5 ss*rlo do
jary ds c-irrenlejanou.
Ser smesma preaidida pelo 8r. Dr. Silva Be-
go, juisae direilo do 4- districto criminal desU
espita!.
Para cssa nstio fisart sastaadss os aegointe*
Jiafin;
AVspiassia do Reri/e
Gabriel Ildefonso das Nevet Cardo*.
Jado Capictraoo do Loa* Preire.
Marcea da AlmeU Liosa.
Frymmm i Santo Aatomio
Antonio Vaaaaeio da Bilveira.
Candido Eulorgo Perreir Chave.
Luis Leopoldo do* Qasmrrscc Pcixoto.
Jos Jcaqsim da Costa Maia.
Jas Jsaoaim Mar ta* ds Crui.
Dr. Maaosl Pisto Dmaso.
Dr. Pergeatins Barsivs do Araujo Galvio.
jyrvsaaaa tS.JoU
Boraardo Favraira Liaairo.
QamWaae Beacrra PataWa CsvalesaU.
Antonio Machado Di.f
Joio Vasco Cabral.
Joio Jos Barbota Jaasor.
kaasam Cavaleaaude A baqocrqae _
Jos Msrtins Saldes**.
Jaaqeim Gomo* do BA Laitis.
Libarato Tibartiao da Miranda mariel.
Msaoel Tavaras fia Mallo.
Jos Fraacisso dos Boatos Miranda-
latimi* AVassaalorstra da ataadoaaa.
Capnio aUyataado da Almsida Bampaio
frtgtma da B*a-Vt*U
AotooJ. Alvss Vlella.
Diaiilo Asaoioda Araalsj
Edaardo fia Oosta Olivtira.
Praw 1 Aatone* Per
Joasmim Podro da Rcgu C
Joaoaim G>mes Lun.
Jeaquu. yoda Soasa.
Joaquim Clementino Bibcrro de Brito
Maaoel Tasase Corre 1 a ds Araajo
Manoel Pinto do Q leiroa.
Panto Pereira Bimoea.
Rodolpho Pesroa.
Teoeuto Toaod<,ro Vier d* Conaa.
Frtfuma da Qraaa
Antonio Bibairo da CotU e Silva.
Antonio Arcoverde de Mello.
Joto Jas de Siqoeira Varejio.
JoaquimAntonio Pereira Bastas.
Frtffiaia de A/aamim
Alfredo da Carvalho Paaa zWresa.
Josqnitmsaraacisco de Aataran fiama
Prtguma 4o toa
Arth 1 f l
Aootosfiaseira Temporat
Tooma* Garrct Jaoior.
^Veoaona de S. Lowrtnco
Dr. Frnauoo de Panla Co.-reia de Araujo.
Germano Elyen Be ierra Cavaleante.
Jos Doarte de Albuquerque Maranhio.
\ EatacAu Veio-nna da aorta o n. 19, d
15 do eoiirute, do Jornal de modas A BtUtoio.
Tras fulsau de rooldet, figunoo coloridos e slgu-
as* paginas recreativas.
II raalle-Rocebemot o n. 10, da 15 de
Ontabro, detU revista snensal agriojU, oommer-
eial, industrial e fioanceira, publicada em italiano,
ao Bio de Janeiro.
Ueenpa-ae toda case amara, qae tem 88 psgi-
ns, torneat coro am eteripto *ob o titulo II Bra-
s l nel 1987, continusoio dos publicado* nos nove
primeiros :fscteulos.
A revistt j4 sonta 880 .pagines em oitavo, o o
Iludido escripto um bom trabalho de propagan-
da im prol da emigraclo iu.'icn* para o Brasil.
Feriasen tasH mtem. por volts detoeio
dia, no armasen] do Sr Affooso Bailar, no cas*
da, Compiahia Pernaaibaeana, ds psrochia de 8.
Prei Pedro Goncalvos do Beerfe, Jofio Praneisco
do Naacimcnto, co berrido por Joio Pequeo, in-
aaltOB o ferio ao trabulhador deste armaxem de
aorae Antoaio Luis, o qoal, vendo-so aggredido e
abandonado por ssut companheiroe, ferio timben)
Joio Pequeo, proatraudo-o, e em teguida 1 va-
dlo e.
Clamado c Dr. Esterad C* raleante pira ver o
feri lo, e roe. n nacen do grave o acu estado, con*
elhou que foiie elle ramettido par* o h ispital
Pedro II; o qoe foi feito incontinente pelo tubde
legido da perochia, presento so seto.
i) Dr. dsregado do la districto tomn c nboci-
atsafio dofacto, e esli proeedeado ao iuquerit -.
I impromp'o, de G. Baehmann, que toaba de editar
a caca VctorPrealle, Succctaor, o que alli se ven-
de 4 1*000 cada reaiplar.
E' ama benita tralca, somo em geral sia lindas
toda* os walsaa sHemis. -
Uxlatai CuestaOs Srs. Amorim Irmiot
s C. remettersa-oot um pocote do um prepara-
do, em p, denooiiosdo Ltztt-M PAcaiz, e qae
aerve pars Isvtgem de roapa, c limpesa de aten-
sitio* d- caa, toalba, mnrmora* c pintoras
' om p brunco sojo, de oatnresa **oonifi23,
qoasi sem cheiro. Cada paeotn tras, n'um ira-
preaao, o modo de aaa I a em cada oaao.
E' invento a propnedade d.-s Sm. S. Jote A 3.
Picot, de Parts.
Agradeccmo* o mimo.
A fu gardaNo dia 15 do eorrento, o individuo
Manoel Corris, indo b*ahsr-*e n'um acuda do
eogenho Bom Pim, d) tcraio do Cano, sbi afo-
gon-*e.
- A autoridad* local tomen conneeimeoto do fa-
ctt o proceden ao inquerfto, que pos em evidencia
a csaoslidsde da aaorto do referido Maoool Cor-
ris.
asalatlatlcm da poputactAo eaorava
Sio coohecido* o* resultado* definitivo* da
nova matricula do* eaeravao e da arrolamcoto do*
liberto* (exagonarios na provincia do Kio Gran-
de do Norte, e coincide m com oa que tem sido apa-
rado* em varias outra* provincial ojatnto & ex-
traordinaria diininuicdo dos eaeravos cuja exi*
tenis era presumida. Forsm alli remstricu-
lado*.
Do sexo masco.'ino 1,581
Do sexo femiaiao 1,583
O* trabaibos da estrada do farro vi* anima-
dos, e ji ae trata de levantar a eit*ci> em Moca-
tinho.
Nada oa* por hoja, a
a"mar-etoEm 17 do corrate, ecreru-n08
o segninte o noiso correspondente :
Em minhs muiva publicada em aaa conoei-
taada Rev $ta Diaria de 6 do crrente, fallando
ds tercena setsio do joryf omitti, davldo 4 pres-
**, ama cirenmatoaou de qae agora nio toe oceu-
para aenio a eUvrssom 1 eteriodo adulteradamen-
te par* caliulado* fina.
Foi o esa qse o jais do direilo, prirsjdate
d* jury, deixaado de kaver tessi? maia da am1
.dio por falta de uumaro legal, julgou romasint"
dirigir.si; ao tribuual maia de orna vea nctaado a
falta de r.cmpars8iujaU, aaaim eomo salgaaarra
que icfasia aa sala contigua 4 do tribunal, de
mudo a interromper o perturbar ca trabubaa* d
isssiio.
- Por egss ocustifio o Drvtjaia de diretto,
em
ngaagcm correcta, grkra^ atteocioaa, fes ver
.
Total
3,167
toado esta s cUtrificscAo segando eatbegoriaa de
idsdc :
Menores de 30 sunos 1,837
Maioret de 30 a 40 . 871 409
taiote do 40*80 Maiore* de 50 a 55
116
Maiorea de 65 a 60 34
Ka forma da tabella usada pela Ici da 28 de
Setembro de 1685, foi esto 0 valor declarado dos
metmot eteravos :
Dot meotres de 80 a naos 1,877:486*000
Dos maiorea de 3 s 40 507:256*000
Dos maiorea de 40 a 50 199.-100*000
Dos maiorea de 50 s 53 44:755*000
Dos maiore* de 65 a 50 6:400*000
Valor loul 2,184:&87*000
Na provincia do Rio Grande do Norte tinham
ido dado* 4 matricula, ao entrar om execucio a
Ici Bio Braoco, 13.166 eicrsvsa, e, teguodo aes-
taiittica maia recent, satavs aoaclla populaoio,
a 80 do Juoho da 1861, redusiia a 7,909 almas.
Qoaato sos liberto* exagaoario*, agradavel
registrar qas tio tomante 7 toram arrojados em
toda a provincia pars prestacAo de ssrvioos, en-
trando todos os ootros bo goso ds liberdadc sem
oonbam soaa.
Titatmastsat Eicrerem nos rm ido oorrsabi:
Como (odoc ot hunos, tere lugir na dia 2 do
corrraU, Ia domingo de Oulubro, s tesU do orsgo,
a tradicional tolcnnidade religioa* qae costurn
celebrar- oetta matris anaaalmenta em coma
grafio 4 Excelsa Mii dts Dores.
< A'* 11 hora* do diaeatav* o msgeatoto templo
30c serve de matris neeu cidade regorgiUodo de
en, notando-so entre catee aa principar* familias
do logar e oatrat vindas dst comarca vitinbas,
qusndo comeos s fecta pels mista caatoda que foi
celebrada pelo iacansavut parocho detts fregaesia,
padre Aogutto Cabral de Vasconcellos qae teve
eoiao ajadanUs o* Bvds. Manoel Francisco de
Soasa e.Joaquim Avelino Cvlcntc.
Ao Evaogelbo, amomou *o palpito o Bvd. Dr.
Maooel Guocalvet Soare* de Amorim digno viga-
rio de I tambe, o qoal, captvando a atteoci) do
immonco e religioso auditorio por cerca de ama
hora, aio offuacou 01 laorei* qoe j4 ocrea van) ios
fronte re orador, ventajosamente connecido quer
na tribuna religioc* quer na tribuna parlamentar
- Dsraate a misss tsadaram o* are* di ver* gy-
raadola* de togas.
A'oreh'ttra, derigidapeloiaBUigante prefessor
Lsis Gassco da Silva, toi bom execauda, asado
taro bom digno de eocoenioso modo porque exaeatoo
eaa parta o hbil sriitta, Podro Gomes da Silva
A' noile, dopoia da ladaioha o sarmio palo
stecaoo arador, Dr. Amonra. fiaaiisoa-se a fettivi-
dsde oom a bescAo do B S Saeramoato.
E' tempre de gloria e tatitfaoio para o novo
timbaaaeaae a primeira dominga de Outubra, esss
dis sm qae a bella e importante) matris reveste-se
de galas pars lecebcr os fieia qae voo reader
groos i Exoelss Padroiira polo grande beneficio
que Ibes eososdeo, dotando ot com am templo tio
loado eaessiado.
Fsi em gamma, asta festa brilhante, como
soibi ser toda* a* fcsUs celebrada* netta eidade
i exforooc o caidadoa do dictiacto vigario Augaito,
esse ssserdote qae *yi*bolita o verdadeiro minis-
tro de Joca* Cbrnto, o pastor a quem n nhum
ootro se pode avauUjar om dcdioaoocs asa loctas
incraonta* de *oa osota milicia.
J sio caoaeaidos os devoto* qoa foram < lei-
toi para festejsr a Padroairs detta matris no aaao
proviso vindouro, os qasac aio o* seguiste:
/asee* por eieioio :0* Iilm*. Brs. Dr. Loa-
rsooo Baasrta Visirs de Mallo, negociante Candi
do Goaoalvss Torres, pxotessoe Tbomas Antonio
Maciel Moateiro, oapiiL Joio Ferreira da Silva 1
Sesasto Fraoeisoo Xavier do Araujo.
Juraos por ffripio :A* Exmaa. Sras. D.
Mana Frsnoclioa da Bsoaa Fcraandas, D. Lu*,
estoca do tenante Msaoel Damiogo* Dia* deQoci-
ros, D. Joatina, esposs do Br. Jos Antonio Alvet
de AMumpcAo, a esposa do Sr. Fidolit 1
Moara a O. Maria, esposa do Br. Joio Barbosa de
sao mordossos e mor dom as lodo* os devoto*
d* Notsa BaoBSta das Dotas.
E" as esperar qoe pr* o anuo a testa seje
mai* faap aaaot s ooaaorrido, attsata i faeilidade
de traacaor qae ha de traser-aos a estrada d* tarro
cojo trafego oertameata estarA aborto par esse
. Nada tam aavxio digno do
recata so astado da tagaiaaos da
todo corra sm pos.
relaliva-
eomsrca, onde
li
aoiSrs. jaltea de ficto a aecetaidsde qae tinham
de se cqmpenctrareai da tnblimidade da inatitui-
c&o do jury,' coPocando 36 elle na altara de ana
elevada miitSo. N m outra c;uaa era digna doa
as*, jaita* de f.oto. heaseno de importancia, dig-
no e de poeicio definida. Qoa o murmurio e a
algassrra mait de urna ves notados, dariam logar
adixer-aeqatojory de Natsreth era am jary
decisoraliaado.
1 Pe* oatrat coniidoraeSt, accrascentando que
todo fria dentro da le para elevar o uival moral
do jary, o, concluindo, chamoa aaa presenca
o eommoauane da guarda do trioanal, e dme-lhe :
' Tea ordem minha para forneoer ama praoa a
qualquer doa ofciaet de jaatica. qae sao a polica
de paletot deate tribuo.l, para faxcr cumprir as
michas orden*, no sentido de ser man lid 3 todo
retpeito e erdem ao tribunal, a
a Biasa, porm, nio a versio corrate ; o qoe
10 dis, at meamo na imprenta com pasmo fc adani-
raco do* bom-na desprevenido* e imparciaes, tea
temuohas de todas as occarrenciaa :que o jai*
de direito iajaiioa o tribuna', chamando o de 0-
contci.'n'e s desmoralitado, e ameacando-o de ser
fuUjado palos sanees ds forea pabltoa.
Ha nisso, oomo se v, o coodemoavel peusa-
mento do expor o jais de direito 4 detconti leraco
e adiotidade da eomirea.
Felismente os que astim pratisam aio da es-
tofa doa qae sUMalhava-n e atrosmente mjuria-
ram odiaUnito Or. Hisbello, hajd juiz de direito
de Ljoarsat, aqui conaiderado e reapeii.aio, como
o Dr. Carlos Vas, jui de direito detta comarca,
por todos os lteseos hoot, dgaos o estimavet* de
ambo* o* partidos polticos.
Divo alnla ueooionar que, omV:i*ado o jais
do direito ao p-orootor pob'ico interino para veri-
6*araeira esaeto.aio ter hivido acisAo do jury,
como Ihe eonatava, eai coasequenoia dd eahila
teita pelo Dr. Laopildode Araoj), Pacoil Pereira
ds Aodrade e capitio Oliv-iira, requeren o mesmo
promotor ama jost'fiodcAo perjnte o D\ jui* mu-
nicipil em qu* djoz-r 1 11 clu'.'o ou aeia l- st.mu-
nb*r, porteo -ataa ao-crujo lio-ira!, tolas aa amaee
declaraai ado Ur bavido a referida osbalsv
Adroiroo imm.nao que om uina outra juati-
eacio dada potas tri-a indicada* pssioar, disies
s -ji algnma* da* tesemaobas, bomens reputado)
covj sixu'Jo', que ojuis de direito chamar* o jury
de iacjosaieate e dasmoralitado e o amoa^iase
com a foro* publica.
Por isiiih* pirt", ristumiio a talo ver,
prineipalroeiito quando de qualquer aeontecimeato
ae qurr faser po i tica, ai> m; alterei.
No dia 9 do oorrente foi esta cidade triste e
iloloro'anente imprestioatda. Teuo tido a vir-
tuj2i esposa do juix de direito Dr. Lb?ratj Vil-
lar Brrelo Coatinoo, dia* sntea, nm sb >rto qae
s prostrou no eit 1 mostrando correr perigo s pre-
ciosa vida da illuitre enterras, confiada as* aoli-
eitot andadas dos hibei medios Drs. Doorado
de Atevedo o Leop ildo de Araajo, fallecer ella
naqiello fila, 4* S hora* da tard, pouco mai oa
menea, depon da um* importante e magistral
opcraoio para extraceio departa da planos pra-
ticada pelo* illustres mdieo* Dts. Snoes Barbo-
sa e Ermirio Coutiaho.
Eipoaa exemplar, mii extremos*, amiga de-
dicada e educad* oh pratiea das man ublimes
virtadas, csusou a marte de D. Antonia Cavalean-
te Coatinho, geral e profundo pesar, deixand) ia-
coDsolaveis o jovem magistrado, sea digno esposo,
e quitro innocentes e iateresaantea filhinboc
a Fallecen tambera o eatimarel septuagenario
Franciaoo Coclbo da Silveira, pai e ard de di-
tiucta prole, deixtndo livres em trjaa ultiasas dia-
poaicA-* quatro escravs*, todos meito moco*.
A comarca, bo tocante 4a garastiaa indi vi-
doacs c direito* de propriedade, tem eamiohado
ca p*t. O que atada tras o- espirito publico o o
commereio am pouco acabrunhado e abatido, a
crise monetaria ; e deste estado nio aahiremoe
em quanto a lavoura oio tiver melhor preco pan
ot seat producto!.
A auta municiptlidade, apexar do qae dia-
sernos em notsa Iludida mitaiva, nenhama deli-
beracAo tomou relativamente 4 cacimba publica
da Bomba.
A exportacSa deste
a dhfsafio!
< E' lastimavsl o astado detta fonte, eomo o
de immondicie detta eidade, srrebalde deesa ca
pital.
Be s cmara, composta de diatinctot ciladioa,
de ambo* oa credos poltico*, nio lancar sobre iaso
na* viataa, B bem poativel qae soffra a snlubri-
dade publica.
Est no ejercicio da delegada o 1 aupplen--
te, cldadlo Manoel CaeUno Pereira de Queirot.
E* de confiar que B. S. homem indepenaente,
de bont sentimontol, tolerante e acceisivel, preste
a aaa comarca os ervcas que ella espera de coa
dedicacio e amor ao dever.
Nada mai* por hoje teaho a nstictsr-lhe ; st
o fim do mes, *e houver (sumpto.
A grnale mnral.lia da ChinaDo
Tises.de 15 de Agosto prximo- pastado traduai-
mos o seguiste ;
E' a grande maralba da Chin* ama fbula ?
O abbada Sarrieo qoe foi miaalonario oa Chi-
na, pablicoB am folheto (Paria, Leroax) a reapeito
da graade murslba d'eate paia, demonstrando
qae etta constr necio nio existe nem nanea exie -
lio-
< A ercooa popular que esta muralha se es-
tende por espseo de 800 legua* straves da Cbins,
desde o mar al a provnola de Ktn-Sou, e toda
construida da pedraa. tom 30 cubito* de altara
por 12 de largo. (Cada cubito Um 526 milme-
tro*). 8appe-*e que corre em liaba recti aem
intarropcio, deseendo valles e rabiado montes,
sen intcrvalio, em todo o seu curso, com excepoio
speoas da* ruinas caacada* pelo tempo. Esta idea
parti de um jesuta chamado Martini, qao visi-
tn China em 1650 pouco mai* ou menos, e
saa diteripoao foi seguida por subsequeato* ea-
criptore*. *
M. Sarrieo patsoo stnito* sanos na sons da
grande mnraLba se ella hoavease existido; eatu-
doa esripto* de noves autores, ecpecialmente o
abbade Huc, qae otravetaoo a liona da aUodida
muralha em diversot logare*; e tambem eatodou
a historia chiaeta sobre o sasumpto, e toa eonda-
slo a icgainte :
1.* O terxo -Graode MuralhaA iateiramen-
raente incampreheuaivrl e o ongina-te da exprec-
*io ehineza A muralha do dt mil. *
2.* Esta muralha nio existe nem naaca exis-
tir, como deacreve Martioi e oatro* eseriptores
qoe o copstrsm.
8.* Bem davida nm Imperador ehioes conee-
beu a idea da graade muralha desde o Golfo de
Siie-Tonng 1- ate, at o Kan-Soa no oeste, e
uto apesar de nunca realisado, teve am prin-
cipio.
4 Em todo o comprkaeato da projeetsda li-
oba de muralha, torres quddrada* de trra oa de
torra facejadaa com tij oos, foram construida* em
diataocia* eooaideraveia urnas daa ostras, mas
nanea foram unidas, per tpalquer prele eomo se
pretenda em principio. Em algn* desfiladeiroa
ao longo do carao exiatem muralha?, mas com es-
ta te pretendern! fechar esta* passageo* parti-
culares, ou sio aimpleimento muro* de aldeiaa e
oio partes e am grande projecto.
D'ahi a nica parte do projecio levada a ef-
feto, fui a coaatraccAo d'eata torre* espslbsda ;
o reato ounca paesoa alm do cerebro, que o con-
eebeu ; nio foi msis qoe om-o faaUtis o agora
ame tabula.
EsU eoorme maralba chiaeta, di* o aobade
Barrica, aa grande mistficacAo chiaess; e
quanto ao milhio de soldado* qae *e disse gaar-
oal-a aoite a dia A fbula tambom.
a A aUodidaGrande Muralha -pode aer urna
sxcarsio favorita pars os europeas qoe visitam
Pekn; e se ella exitte oa nio, quettio qae po-
deria ser com faeilidade decidjda definitiva-
mente >
DIBTsaAoAa Guyenna sio vasto territo-
rios da aooa amasonica, conqoistados sobre ss
tgutt palos asagsas e outrsa arvote* desaecean-
te, que aa toraaran extroammente proprias para
a cultura de canns.
j avoltada.
Lerao. no peridico La SucrerUIadigeme et C-
laniaU,, de Paru, a segoiate aoticU dawpcrioa-
cias feUc em Demerara cobre a ^*>r*fr
Em 27 de Janho deste aaao, M. Qoiatm Hoz
fes, em Georgetowa, Guyana Inglesa, cota tes?
restante conferencia aobre os retallados rssHts.
das na atina Nonpareil, East (Joast, irrorraeia da
Demerara, paia enaaio industrial "
O sntor ds eaafereaeis a 1
rio da Usina. Antes de
tea eetabelecimento, foi octadal-a ca Atka, aa
Indis, oade ella foneciona, eosao se **bc, ha loa-
go* aaoos (1866) com completa SBti*fiji,li da
prjatarios da* pUatacAes.
Por maito interessantas qaa srjam os
farnaeido* sobre a asina da Atka, qoe M. Q nata
Bagg daasrevea pormaBoritdssmte a d'cada
rtrooae rsossafinslia* csaito tavoravcic 4 disTssia am
geral, nio aproveitaremos aqui ssnAo 00 taetac re-
lativo as experiencias do engeaho, de Noomarsl,
Das deelaraedea feUa as conferencia, pilas ti-
rar-te a* coacluses seguate*:
1.* M. Schnlts, representando a Susti 1 Issaac
Matchinenfabrik, comprom-tten-se a faiBuua coa
Demerara. correado a saa casa os riseoe, assa dat-
tutio completa, apta para trabalhar 400 toaalada*
de assucar em 24 horas, com ctiaaoMiai de sppe-
relho, prinoipalmeate os corta-caaaas.
c 2.* Oj resoltados da diffisio, piB|iiisaai ssfs
dita, foram excelleates em NooparieL assm soa
em Arks; s maesa eosHaobtida em Noa^srisi sata
diffusio representa 14,63 por cento do pesa da
canoa, ao paito que o trabalbo pela 1
exceda de 12,14 por cento da masas 1
3 As mssssa j cosiabadas
aaassae toteando a acatar pela
tinham mais senio 55 por eeato de bsosidade; e,
portento, podiam servir de frMtAesaiaaf. Davam
bom resultado no forno da bsgse, seat maia ne-
nbuma dessecacio.
< 4.* As condicoft contraetadsa pelos eoastrste-
tores aio foram preeachidaa: os Bsvs tasase fio
disco horix-ntxl, nio forneceram o trabalbo caav
vencionado e spreaentaram difficaldade* eoaasfio-
rsveis, ao passo que os apparelhoa d'Aska, do ty'
tema vertical, fuaceionim de esasiira aceito satis-
factoris.
a 5.a ti. Quintn Hogg;, emqainto oa eoastrae-
tore nio fornecem Coria caaaas lattsfactorics, re-
comecou a extraccio do somato aa soasda, ase
moriiri do am reguUdor hyjnuiico da
qa ria.
aaammabllidaae ala savadelra
Acaba de faser ae no esmp do Marte, em Pa-
rir., urna exoerieneia sobre a inflammabtvle d
madeira coberta com ama camsda de treta As
amianto. Duai cabanas construidas com tabeas
fia pinho rie 10 s 12 milmetros ds grosvara toram
reauidas ama 4 outra, a primeira eobarta aaa sala
asas superficie exterior e interior de ama asa-
da de piutara com tinta de amianto, o a te randa
com a coa madeira absolaUmente n*.
No .interior dcsu estiva ama caAasa de 1
ra, mait p?qasna e piotida igoalmenla cota
da aroiir.tj; c Casias dcixados entre estas amas
catinhas f ora -a cheiot de c-ivac te ao* asraea a dos -
toa fog'. Em algaoa minlos, o incendio t-.rnsa-
8? intenso, e no fim do rais hars, a cabaos sfio
presrvala estova rm cintas.
Doraate o osendio podiam *a observar toase __
tacto da cabaos psquenas aaamraas, maita pesas'
^naa, proveiientea provavelmcnts da coabostio
dos productos empireamaticos que o braxileiro fa-
sia distillar: o mesmo tacto se spresesteva teat-
brm obre a parede piotxda c nnida ea teda 1
tua altura casinba u. At dnac Saaaaaal pre-
eervadas ficiram em p deo;is da ineendio, de qao
contervaram os vestigios, osas aio pegaram fogo,
nem caalribairaxn para alimntalo.
0 amianto am producto conhecido desde s
maisfreinot* Botigaidade, pji* aabe ot que o* n-
manos f-iziam oso delie pira envolver os ceas asar-
tos e recolber ss cinsis isoa'as de toda a mistara
com as da fogaeira destinada a consamil-os, e a
appropriacio deste producto a pintarse iac-osast-
tiveit nio nova, porque em Londres moeaatsn-
toa inteiros sio pintado* com cata tinta, e a* com-
psnhias de segaros redizem isatade o valar dos
premios, quando esta medida spplieada.
Estrellan cadentes phenomeao dss
estrella* cadentes, icmpre digno de obs.rvacio,
adquiri ncstM ultimas tempo. alto Valor acicsti-
fico em razio da tbeoria qoe tem identificado a
rbita de argoma* eorrente* meteorieas com a de
cometas co o he ei da. Asaia toi qaa Bchiapartali
determioou pela obaervacio aeram qaaai uniformes
oa elementos do comete de lt a os da rbita do
eoxsme de estrellas cadentes de 10 do Agesto.
Igual Bmilitude achou aquella astrnomo entre es
elementos da rbita do enasta Tempel (1866) a oa
da rbita do exame de 13 de Novcmbro.
G*il e Weias aeharam identidade nos elementos
das rbitas doo meteoros de 20 de Abril e da r-
bita do primero cometa de 1861. O mesmo Wms
o d'Arrett idenlifioaram a* eitrellas eadeatsa das
primeiros dia* de Dexembro com o cocseta-Bacla,
qoe offereoea o sorprendente espectculo da divi-
d r-a e em doua cstroo.
Nio ha noite em todo o sano nem aora esa 2ade
ooite, em qae nio se obtervem estrellas ea
A todo o momento estio cahindo na Verra
corpsculos. Newoomb ch"gou a demonstrar sao
nio menos de 145,0 JO.OO >,UOJ cahem por asa SW-
bre o noiao plsneta cojo peco soguate ananai-
mente, per este modo, de 876,000 kilogrimaa*
Apetsr da (requencia do pheoomeno, ha coac-
tado periocidades na toa maoifcstaeio, a qu.l of-
ferece poca* aotavois. A* chavas de i saa fias
chrooicas antigs nio forsm oatr coas* aeaAo ca-
ame* de estrellas cadentes.
Urna doctas pocas occorre aas aoite* de XA a
19 de Outubro, emanando a* estrellas cariaste as
differeuiea pontos radiaotes, entre os qaaes (fia
mai* abundantes om situado ao sui do Bovsv
ootro entre ss cooatellacoes do* Gemeos o Orion, e
o terceiro junto da e-trella Alpha, da prio
daquellos con*tell*cde*.
Importa notar, porm, qae a intensidsde fia
nomeno, vsriavel de sano para sano, besa i
qae s qasdrs de 15 s 19 de Oitubro jamis derxoa
ver correte* meteorieas tio abundante*
aa epochas de Agosto e Novembro.
Tace fluetnaeoet de intensidades aind aio
terminadas rigorosamente, eipem ssaitat ve
prtiV sio astronmica ao desdem dos euiiosee. A
estes iiremos qae, ae aa* carioiidade na lar ta-
titfeits, devem consoiar-sa do sea malogro, si han
do que nsquella* noite* nnmeroooc o caer vadeares
estavam a poatos em smbosos heaspaerios s sos-
tur pacieatemonta Oa corposculoc qae peaatrasam
na atbmosphera da tena, a calcular Ikaa a traje-
etoria, a estimar-Ibes a ele vacio, a ubmtol os,
emfim, esm todo o esorepeJo dos mitbodoa sesea-
tifio*.
Pode esperar-*e debtlde em tio boa caatsav
nhia.
Abalroamesto no asar Osare aaai-
roamentot no mar eterevea o Sr. CAtataa*!
que* de 800ss :
Na Revista Scientifica, de 3 de Setembro
corrente sano i-ae o- seguate :
* O Sr. M s Lion submettea so jaito de A
demia d> Sciencias de Pns ama memoria
c meioi de evitar ot abalroamemiai atol
O autor onsidera os signar* ooticoc de gran
de iotea*idde como os onieos qoe apraa-aCam fa
culdade tufficieote de penetraeAo cal tempe de
nevos. A bordo doo asrios eaa asoviataas* a
signal advert lor dsveria eoeciatir cas f-eso eteetri-
co, coj* las focse proj^ctade ras ata focas
ao horitonte a movel ai redor de bu eito ve
c O utor insiste sobre a vaatascas aaa aaver
em imprimir 4 los oa mnvia*ato sesslaatvta para
augmentar s visibilidade.
Expus be poaeo tempo qae os asrios fia sala,
dotado* domen apprelbo bydraalieo para pesia
sir eleciricidade, ooderiam aer brilaaatesseste aV
luminadot pels electneidadc para preveair aa
eneontros. C)lloeando-*e cetas loses aas topea
doa maairos, fieariam ellas assim oesamatesdr ca-
tabelcada em raUeA> ao heritsaU, a sea attiasfia
tai, qu- augmeitariam petas osciaces o pidar <
visibilidad ou alcanre da luz. Se, cas "
nebulosos oa de ecrraeio, a las 1"
a matad* mai dona* da nfcaaotaliia.
empre a* maia prximas i* iii|iibis das 1
com bom temp o poder illaminativo de tras aa
quatro grandiosos tocos elctricos, eacWeadcc asa
top< a do* msatroc, poder* aer svietado 16 M
30 milhs* de ditUncis, sen qas par* tote asga
mister de qualquer cuidado oa vigila ose aaa
equipagent, vitte como a cieetruidade seria ebti-
da automticamente.
Bem sisea aoelnes-EU boje
te:
Do Bocreio Infantil Nove de Agosta, i* S 1
da tarde, em raa sede, (Inrototc Acadocsioi
teuio ordinaria do coctame.
Do IottitBto Latsrario Oimiessc, as 6 I
4a tarde, em sos ada. do i
tiatar do diversos sisnmptoa.

Diario de PernAmbuco Quiita-fetra 20 de


ww
Do Ncleo Artstica Abeticiositto, s hora* do
eeetnma, pare diacuaeio dja estatuto*
Doming o tarto las; \r u Nenate*:
Do Mmte-Pio doc Tvpograpeo de PernsmSo-
to, 4j 10 hora ds machi, o Piso da Pedro II
a, 75, 2r> andar.
?JIH sftoerTs Prograno Parnsahnean\ i 10
non ele* geral ordini ra tratar da negocia da mt-
rew ocial.
aTirrtctoria ae aftnu ae eaaerta
ato toa arti tototaa aUnlici*'
lia 18 a> Ootabro da 1887:
CHROHICA JDICIARIi
Tasuumnra wartma30%Q3i
Dita aiot-9o*,00.
KTaponaji ea 24 horas- sn sol: 6",3 ; A esa-
bra: 4-ft.
Chovaail*.
Direecio do Tent : X demeianoila ata 12 hora
da manhi ; 8E at aoa 27 mo ato da tarda; E
t I bora e S mioatos; ESE o E reriareis ata 1
hora e 44 ainotos ; SE o K8E rariavsis ata 6
acra e 45 mnate ; E at 7 horaa 13 asianios:
SE e ESE alternado, at 9 haca* a I3aeinato: S
e ESE at 9 horaa e 50 atiesto*; E at asis
nortr.
Totoddade stsdto do rento : 2.8 por
Nabatos! dad* sandia: 0,61.
_____________Botetim do porto
Jmmtn < oammaereial da cidade do
Recita
ACTADA8E88OBn 13 DE OC TU 1*0
DE 1887
reaaiaaao *. ra mus. aa. ooaasaua
a na mu uu
Simtm to, Dr. Juo
A 10 horma da maaai declaroe-s* aborto a
atondo nraaaata o Ora. dnantodaa Oiiaao
ssasadador Lope* Machado, atoteio
Jaoior aaantonu Hawai ai de Ptsrssriredo.
Lisa, foi approrada a nota da
e taa-ta a lateara do
do todaa aa atynrmti oeuticas, tintos, drogas, p red actos e
coa medicamento*, heeaoopatiooa, roa do
Marques da Dunda n. 23.
por
41.
De 18 do amate, da jaste
toa araca, enriando o betetha
otleiaa* da 8 S d
O omero 18 di /anua* r chivad.
Psasrm dittrbaidu* 4 rabrie*
Urroa :
DUrio o copiador d Braao A C, diario de
Aserado A 3, dte da A-*- Ireaiee A C dito
da Sonta Basto* Aiiiii 4 O, piador As Bar-
U A C, dito da Macando Lipes 4 C.
Poi aseigaads aorta do atnoato do Joof niat
ai. aimmerctoate pertagnea, temtoilted a o*
Ubeleeido 4 al dado do ssO*** osa ae cao* do
eoetesereio da testases ata grama.
O Sr. juaiiiiat don isiaaah 4 Jnnta o cota
ftoan lateireda, o doapaeh) proferid a 0 do aor -
tonto, mandando rngiotrnr a procaraed da Btotk
baa, Handhm de C a Joaeph Qawhbnrn Je
lina roa "
Paria 8obrmho C, drogoiats
atacado, ras do SsVrqoeo do Ohada n.
errarla a vapor
Smiaria a vapor e offitina de carapina
de Francisco dos Santos Haoedo, oses do
Copibariba n. 23. Neste grande estbale-
cimento. priaoiro da protrnais oeste ro-
nero, compra-as e rndete madeirs*
do todaa as nulidades, *erra-*e msdairaa
do conta s abasa shia ootno na preparam-
ibran da carapina por aiaabinso por pro-
co soai compotmiis Puma m bu-.
x poioiraa de jaation o

O
garata diafinojlt
a frnaooaa
_ irJobqutirot
rtoM o daogoito de rat om piono dto s ata
f indlda nooionao o oriantoaa,
rapltonaadoa por todo o ana tinnam all iateroo
a*tiooonisToiam jia>, a Iha sw iataaodn a
"""_*f om in hiato ., ja preparado
r?** J ? abandona o term> tm obadiea-
cia Uodaaaam...... I. i..ilh e crlmiooon i-

p.
B.
P.
M.
M.
*.
M.
Din
18 do Oatobo
Borne
1127 da oMahl
639 da tardo
1156
19 do Ontnarel 6-18 da
Altor.
0,-15
2.-7G
0,-17
2,67
bellaca : Kteitaar-oB-aio:
flojo :
Palo agente Qaiaao, a 11 hiraa, 4 roa do
Marqooa de Olioda a 19, de aurei, lonoaa, i-
droa, etc.
Palo agenta Britto, 4a 10 1/2 hxaa, na roa
Aognata n. 180. do eatabeleeioieato ahi ito.
Pe asete Pinto, 4* 11 hora, na roa do Mar-
qo.es de Uliodt n. 52, da io togli de frro ootj.
Am.inhi :
Pelo asete Pinto, a 11 horas, i roa do Mar-
qooa de Oiioda n. 52, de qaioqoilharia.
Pelo s'ote Prttaot, ao mi] di, na rus. do
Vlgaro d. 12, de predio.
Sabbado:
Pelo asobte B oto, a 11 horas, oa A'faadeg*,
de botos a antro perteoeet de nnrios.
Polo agente Pescan, ao meio di, n rm do Vi-
suio a 12, de predios.
lasan leamsjssroa -Serlo celebradas:
Hoia :
A'* 8 hora, u OrJea 3* di S. Fraoeisco, por
alm de D. Atice je'Msleiroi Pas.
Sebbsdo:
A 8 horas, oa inatri dt B<5 Vista, por alma
de Dr. Adran B. Jo Saotot Tacantin ; as 7 1/2,
os Sotedndo, por l n de Israel Affjnso Fsrreira.
Paaaagel'onCbegadoi d>s porto di tal
u i rapor traaeea Cottgo :
Lsia Airea Monteiro, Antonio Pajliao Telloa e
Vicente d Silrd Praohot.
Sabido para Europa no muan rtpor :
Podr; Frsacisco Perrotra Aotero, Affooio de
Lignori, Antaro Paqaeoo, Jos Arpfajo de Aranjo
Lopea Jas Joaqoiai Vieira Villa ana anaira,
Aooa Joaqaioa dj Jauto, A^aellj iaielle, e Joe
Fraoct) Onedes.
Sabido* P*ra o sol no rtpir raeeo Tyr .-
Affoaso Vi e jua familia, Fraociseo Patorr,
Joa Prudencio do* Santo, Samoel Vat e Antonio
Ferrara Angele.
ar-rata>a HrmrsrteaoPoram aratic-
das no hospital P;dri II, o dia 19 ioorrento, as
segnintM:
Polo Dr. Malaqoiaa :
Urethrotomia extorna recinmtda por eetreita- ]
ment iairanoneerel da oretAra, complicada de ]
grande raisitracar abceaao e sangren do escroto
e penis.
Abenjr do thorsx no mtervallo da qsiata eos-
teila eaqaerd, indicada por grande enrpTocaa ;
(3,000 raseme do. pea) eonseentiro e pieoreeia
Cama a toeemmoAa Mutnaaiito don pre-
oe da Cana de Desanaao do ttocile no din 18 de
Ootabro de 1887 :
EaiaUam 372; eaararaa6 ; tahiram 7 ; etis-
tem 871.
A oaber : ^ _
escraros'osnteociadofl 6 ; dem niiranmio 1 ;
iiem da.eorrecca 1Total 371.
ArtafBado 310, eodo :
Bono 125 ; doeotee 9).Tottl Ski.
Morimento da eoiecauti* :
Tero alU :
Joa Piwe CaHaa
Ijaiertaa alroraaa A Caes Palia, da A.
A. dos Santos Porto, na. pese* d lodaaaadaaci
na. 37 a 3
iotarias:
Alagse: A 1.' parto da 21.
Remlas i
Da msrnardlo* 4a Corta Mato A C, par* o*
ae d baria ao iijsHi da aomoaes* Ae o a
eatonfaD Mapoleao Sstyso Albaqoarqa Mamnhio.
Desando.
De Jos Pensara Bastar, para qas seto asaaira-
do a sBatrato da aootodad* da irme seto pesa
Bsltar, Olirera os C da qaal tusca prto ama
Antonio da Oasha Perrtira Baltar, Pianomio
Perreira Baltar, M*tl Bnrnatdee da Oiltoim,
Joao Farreir* Baltar e Hoariqae Bernardino de
Oiiratra, fieaado o enppUaante lirra de qnilnanr
rsjspnassbilidtdc e o* oatros ex-eocio* coa a ra-
enldade de contiaoar a naar da mesms firma de
poma da actro e obrigado* pelo pssmro da s-
tineta eooeddaArehire-ae, na tonas da i.
Da Aatoai da Caan rerraira Baltar, Manoel
Bernardino do Otiroirs, Heoriqoe Bornariee de
Olirern Jaoior e Jado Perroire Bslmx, para qoe
s* rehire o sontraeto d* aaaledeii* as nomo ot-
qn* nelebramm ob a fina i Baltar, O.i-
C, son anaaUl 00 401:4010580, sata
de enmmiriTiT d* todo qaalqaar
licito, qoer da anata proprn, qear da
aommissio naata praea.4aja arctairado.
Da Manoel Htaorato da Silrs, eeamloiro, de
44 aooo* da i sas, domiei:iado a eatabeleeido 4
esdada de Mamsogotpe da proriaeia da Paraor
ha, coco casa da eommercio d marcidoriaa dirr-
aaa em groa> e a rotalao, eoiieitaudo carta de
negociante eassrieatoa 84o attastonta do era-
dita enssmereial d> impotrasto, Pettoira Oaim-
ries A C, Lain Antonio Surooira a Manoel Jos-
qnim Bineiro.Dsderida.
De Manoel Arehanjo da Salta Antanaa, taado
preaudo fianoa, na torosa da le, para ai atacar o
titulo de agioto de leiloe da pract de Maonio ;
apresen t o respectivo proceasado em cam primeo-
to do daspaebo de 27 de Janeiro paliado.Pre-
stado o juramento, na forma da le, pasee ee o ti-
tulo.
De Jalo Pettoirs d* C, pora qas es registra s
nossampio de sen caiteiro Meij Correia Meeial.
Befistre se.
De Jas Groncslree de OUreira Moni, idees de
een eaiaotro Antonio Paria* da Albaqnernas s
baiza na regiitro da do ex-cslzeiro Jo* Bruno
Jo Santoa.Como roque.-.
De Aotenio Leonardo RUrigues, para qne eeja
regiatrado o onbecimento do imposto de sen om-
ai de eorretor garol aosta praca. Bagistre-os.
Do Biackbarn, No* lham A C para qne ae re-
giitre a aomaaeio do esa eaiaotro despichante
Joaqnim Airea Viann. Soja regiatrada.
D Zererao Valen** A C, pira qas ao registre
a nomos aso do* een* coixearee Mareelino Jos da
Coau Valen le e Antonio Lnia da Cuaba. Canto
pede**. o
Do agento de leildee Joa Isidoro Martina,
XMentando a tora* de abatitaioio da taitema-
aaonadora do na fianoa Pobs Pereire s Soa-
sa, pelo rom mor oante Antonio do* Santo* Ol-
reir,B^gistre-sa a aresise o.
Meda mu haoeado a tratar, o Uav Sr. osa-
1|4 horas da asnal
lia explcito breve, e neces-
f Siria-
Pai hiatem inrprehaaiido com n noticia qee ea
roteas diarias danta capital peal tomase, com a
salgad*.ante-aontsm, do saquete, do sal, de Ser
sido es, ja.* msoieipel de Sset Tie*oris, ds pro
rtoem do Bio Orende do Sol, proasnetoto no nrt.
162 do cdigo penal, denoto de anente de 14 e
maie de das manas esa Meemos.
A miaba innsa tai detarainaan peto ooric-
ose agauea de lar asi alii, eonso (ompre, compri-
do etricu rigorjeememt o moa derer ds eidodto,
o0 seaoioaario pablieo.
9 ttodo art PW des o eogaesto :
lafnagir a* Ma qoe rarslem a ordms do
* prorean, dando cansa a qas eeja reformado. >
Parto toser i erarme 4 toa entta e de '
igual 4 despee* qae no I la es finar.
Psderia eoaelair aqei s presento wssmsati
om oa etsi* poeto d* admiree4, ttsainrorendo n
sol 489 do imntlisi anaotader do codigj penal,
o Veembargador PaaU Paseo*, a qaal, reternd-
se so meso art. 141, di* qneo md ft em tal
oassto i de Jadlim sroaa, tanto aor do ia>
*eeofTo*so sea asmante as maSioa, e entregar-
ase tranqnilb ea tribanal da opini4o do* leigj e
doe4trados,sM*a*ajarqnetot*e odastsebo jedtci!
da sVeseoso com o qaal acabe de ser seealtsdo por
em do* acto* par nsim pratitado* a staiedB naso (!),
osso jets de direito interino, a de caja eorreogeo
en tenb) a moto pleneaooriooio jarMtaa.
Mae nl> :qi'ro, e preciso ioeantsriarem pa-
blieo o qae psr all pratiqoei a'aqooHe tompo,
oosajaado todo coa a totra o nrt. les, nata que-
err os dea eoam atogadee asalodieeate qae ansa
aooaa impura erforoam-ee por difitmar aqaetle*
n qaem eapreitsss ama nm ota* sf, aoa asaligaa
une tac i) de nmt petrel idade aatenion, e com o
intento da armarem effeit* aoo tloa, esto de *o-
rem agradavei aoa aireutieio* asa
anbiectiro, a enjo sido rieem.
, fot ora basta...
E"t6-I2?ds "**tado, porm, fieos impon* ; e
" "1* "**!* **>"'""' tais Uto esptalo*, e
tambsss {astiea da torta.
Daade eatio, aquel le termo toravon^e ecal eon-
osttnodo, a e.aaum, a ponto de o turneado, ou
nostoados posteriormente pasa elle ni> torea ac*i-
u ea**5e, pesar dan osaa eaadrcoet topo-
srapsiea* s de prosperidade matarial da looUi-
Eatiaado no exercicio da mas argn, soase
2US fi*^* Urrk eok destnbnida eo* nrns
** jago, em a qaal aio ae eteoiato parooiro,
osacs. ferrada oots a seca de nm jaix riulicio,
pela qaal ae eacoava ama granio fortuna, honesta
<- lhvtTaa*sent* ndqavida.
PMnospsgo da renalidada, piorareaeso, cy-
io a prodigaJidado.'...
Fui, aso preciso isel-o, na axcreieio do mea
***? .sosa sote tnraneiiiinnnta dissonsata de
eoneerto da jastie das bitkanau; a co-
nnoei a m rootada dos rtannteata e prtjudiea-
doM, qne caraJgaontn o primsiro rulto hierarchio
da costare a.
Na forma do restaste nao aaeapra adoptai, ri-
reado *4 para a atiaba eoaeoimuto, sai indil*ran-
te aoa mal eatondado* daagoetaa.-qae nem de le-
7 ae 'ntiiiiy______
Voltossl* para esto proriaeia, por mstros da
motosta, koor* qnam, sea* fmiiUiaseau, sor 14 snp
posese, qee enemsindo o raaneestoo Jais de di-
reito, anafada e depeaionte do candidato liberal
do distrio**, o qaatrionnio da jais de direito, o
qae dere j ter accedido, so nio est prozimo,
iri* ea subatituil-a
Teda, porm, aapposicAo ri,tenao como aaico
mattoa o apoia *jfnMn qpe stmn'rs tira da
parto *8 da aneantes ds Santo Victoria e da do
Bio-Orande.
Era preciso torasr-ao impoasirel pata tal facto
imtgioarie, o* prevaricadoras nao reeaarsm,...
ai preeieando de alo perdern s oavoiqadura,
tora o parte i to caso doVvn parturiens ri-
diadum ata.....
cima, porm, dos peqnenor e ntetlses calam -
nisdores st4 o Tnbnaal da Bela*io do disUicto.
De/der-mo-eoi.
Por ora, a.
Becife, 19 de Ootabro da 1887.
Jote Ctimaca do Eip-rito Santa.
ea
As conteras de Ignotos
Apenar ds tasar esforco pars ser breee tenbo
reoeio de o4o poder sUe tanto Jatos** desojo.
Mea,nio ha qae recaar.
Amas ds que : a ternero para anata me qotaer
4i de boa rontodo,
~~ m
Principiare! pelo qae esencial,poiaaprecia-
gio do reierido art. 162 do cdigo penal.
O legitledor criminal asi estabtlece a estoten-
cia de dmufaetos mater.au par* o delicto prona
to ao artigo em iiaeatgi :
1*.e m/raorio da Wi que reo-atas a ordem
dbprzceuo :
&.- qae tal iniraeoio tenka dado rases a oae
este /orne refor
IHDICACOES TEIS
tem a renda oa bilhetaa daa sngniata
loteis, palo
Dr. Borro Sobrinho dA consulta* do
meio dia 4 1 i/2 oa ra do Bario da Vic-
toria o. 25 por ci.a* da Pnartaaci* Frsn-
' coas, o daa S As 4 ns ras do Vlgaro o. A.
1. dar.
O Dr. Lobo Moteo*,, de rolta de sus
ao Bio de Janeiro, seaarino do
o de so pootonlo. Coositoas daa
As 12 bonu da maohl. Eapecisldados
10
aseo -Uno, cajo aramio grande de dfl.-OOOAOO, lv M J? m^Tt ?
.era essrntode hojTO de Outnbro, as 8 he- epor8s, parto o molestias do sooborso
ra da Urde, iaprotsriselotease.
Espirito-Santo : A 5> parte da 5* lotera,
enjo premio granos d* 50:0004000, pele no**
plano, *e estrahiri no dis 25 ds Ootabro unpre-
tertsalmente.
Do Caer : com o premio grande ds.......
40:0004 tooro ptoao) ri extrabide aassahi 21 de
Ontabro.
Provincia : A 10* lotera, pelo noro plano,
enjo premio grande 12:00OJX0, ee extrahir
eaando tor aananciada, a 2 aeras da tordo em
beneficio da Seat* Caos da Misericordia do Be-
cife.
Bllketea le loterasEm ssao do gen
to Bernardino Isipe* Albeiro achata a a reada oa
bilhetes das segnista* Iotarias:
sse Al asean i A 1.* parta da 21.* lotera,
pelo aero piano, enjo premio groado d*........
40400*000, aer esftnhida hoje 28 d, Onto-
ero, (qainU-tmrs), a 3 aeras da tarda impre
tari Telasen te.
QtoajEspIrtte-maato : A 5*parto ds 4* lote-
ra, cojo premio grande de 504004, peto oro
plano, ser ext--eaid no dia 25 de Ostento, ias-
preterrelmento.
Oaairis-rsr A 4* parto de 13* lotera,
pelo novo plano, cojo premio grande de 120:0004
er extrahida no dia 22 de Ontobse, impeetor
ramente.
o CearA : com am importaeta plano, coja
premio grande de 40:0004000, iri extrahida
manhi 21 do Ootabro.
Lotera ale Alaoao-A 1.* parla da 21*
lotera, pelo novo ptono, cojo prosa* grande de
AfcOQOJOOO *eri extranida baje 20 de Ontabro,
(qsinto leirs) 4a 3 horas da tardo, taueesstirel
sssato.
Oa hiteote* achaa-se 4 Toado as Casa da Pto
tasa tea Pnnsatro de Mateo n. 38, de
Pissa A C.
sle*la a En*>lrlt*>-em*a-A 5*
(* da 4* lotera deeta prorincia ende
de A KMi008 ser4 tratoda ae dto 85 de
Ootohre.
Oa tolsetoa amm-so reada oa Cesada Por
tusa 4 roa Primeiro de Maroo n. 28 Martin Pie
a AC
baswtot8aseva*Mm A 4* parto ds
18 lotero deeta pearmasa. soto ora atonav aoja
ao V 28 de OeteAre (.aasom,) improte.
ipreterire-
Oa bilhetes achom-ae Tanda i
taaaAss
PissaAC.
ra tojo
transo
Os
tasa 4 ma Prmsre
Pise A C
otaria Jas
A leparte de *
noto plaao, cajo
ss AC.
sao
Ida
254* Oesnbr*.
s Toada as Cas* da Pe i toas, sao
do alar*
Boa da OLaria a. 39.
Dr. Barroto Sampro da msssMmmsl da
meio-dia As 3 boras no 1.* snasr da cas*
a roa li Bario da Victoria, n. 51. Bosi-
A na Seto da Setatabro s. 34, eo-
peto roa da Saudade a. 25w
O Dr. Castro Jtmm tata o sea cobso-
torio medico, A rus do Boot-Jceu* n. 23,
obrado.
Dr. Oama Lobo medico operador e par-
teiro, residencia ras do B. de S.Borj t n. 26.
Goosultorio: roa Larra do Bosario o. 24 A
Consultas das 11 boras da manhi as 2 ds
tarde. Espocisiidada : molestias e opera-
oles dos orgaos raaito-urnano* de hoasers
o da mulber.
Dr. Joaqnim Loureiro medica e psrteiro
Consultorio na ros do Cabagi n. 14, 1*
nadar, do 12 Ae 2 da tardo reeideacia no
Monteiro-
Comsaltarlo laseaUeo-legat
O Dr- em medicina pela Facolisde ds
Babia, baobsrel em direito pas FaanUsde
d* Boeif* Jos Feliz da Cuaba bieaesos,
enesrrega-sa da qaestoes da *sodi.-ins-
legsl. Bus Primeiro da Mrj> n. 12,
todos os das das 11 boras da maohl As 3
da tarde.
O Dr. ifnfAsH* Vtu, de eotts de aas na
gam, contina ao exercicio de sos profis
alo, para o qae serA encontrado de 11 bo-
jes da msnbi as 2 da tordo oa roa da Bs-
asa ea
Pas* inventariar o setos
all pratiqoei
rao da Victoria o. 32, l."
ara qaslquer boro A ras da Princesa Isa-
bel n. 6.
O gr. Barre* alatneaadtaa
Pede ser prooorado esa sen eaoriptocio a rus
l. de Marco a. 4, 1. nadar.
O baokard Djfixii de Angelo Paria
Rocha cootinaa a anoerregar ae, osedisate
prerio contrato, de queseos peraato ee )ui-
aaa detta cidade e ee das coasarcas tiei-
abaa. Poder A aer proco rado ea sea eo-
oriptorio A roa do Duque de Caxiss n. 60,
1.* aodar, das 10 boras da manhi As 3 ds
tarde.
De A. M, Veras C. gsrrsta 19000,
tsesoonto de ib *\. em dsaia na fabrica.
Callalo Speneer
Estobelacimedto de edecacie primaria s
soenndaria em Jsboatio, sob a direeole da
Josa de Olireira (^raleante.
Franceo Monod da Sita
os qoe
eomo jais de direits iatrrao,anas da prorar qoe
SSssssml SmltSS pede comportar ee/netos taMt itaf i -
tos do delicto do artigo 162 do eodige psaal, do
qaal nao consta qne algnm magistrado foua ae-
ca**de em reaso da aUJaciims prono de md ft,
dia illnatro Sr. Panta Posean
Preeidi a dan* tjjnntnsnsjnj do preaeatoa ordi-
no>primeiro,foi o reo abaolrida noani-
te, peto tagaada Tes, esto a ttaai saasea
es* tolsad*,oo tanda-ae dado, partate, a/ras-
odo deleno prontma do jnlrasaeato (qnando nio,
p*m*t*r pablieo del le tetis apptUsdo), qas ds-
termiees** reforma do dito proemio de juig amento ;
e eo aerando,foi o r> coedemnado 4 monta, ap-
pallan ilo en ea iSsOb para Traavaal ato atolscaa,
qaa o maodjo a ooro jury, nio taado eaeoatrad>
om ana itlaetrada reriaio, -in/raofio da Ui rega-
lador* do respeotoi procosto, que o tivette refor-
mado.
Jnignei defioiti ramete direraaa oaasa* etrela,
da eojje despacho, atado os intercalados appella-
to, sao atoarnos *aga*r tos* spooflaco.-s, paasando
ss n>snssot despachos ea jatnsioo.
A'ndn a snaeneia da n/raaodn dele doprootuo
qse tiren* datarminado rtformm asa algnm do
dote pro ro*do.
Coeaedi, asga i prorirteato a remiraos es of-
icio em aaosmarioscra* do* respectivo despa
eso* do pronuncia ea improcedjocia do bbObbU
emmario, e eesso que se deisem, que o fiseaeem reformar, ti
sndenaa correr por coala do jets preparador, ape-
lar da obrigacao qne tea o jla ad quem ds man-
dal-oe regnlanssr.
Nio correo peraato aim, entio, om ao proceaso
definitivo, da cojo preparo oa orden pro eran I tem
o jai* de direito responsabilidad* directa.
Annnllei por ri de reclamaeio a aperaci)
fmte pela camera municipal na *la*4* de om re-
reador, eate meo despacho foi confirmado pelo
Tribual da Balaceo, pera o qaal recorr ix opieio,
na* tarase de'le.
Abstenho-ae de cotejar ef te seto ds jarisdiooao
qaa eatio esorci, porque o artigo 162 do cdigo
penal nio tem applicacio so proceaso eleitoral,
aja lei e regnleoaeoto tem ns ene fabtb rsaai. o
seaeodioo eipecial. mi toado nelta spplicaoio oa
artigo daquella, qne Tato anoto especificados.
Mesrao sssim, ns retalo eleitoral, cuj pro
eoase Tarto, apeear de cada jais toser manter o
espirito us reepeetirs Ui regulsmeoto, aceitei a
praze tegnida all ea procseos j v todo, em gres
da recorto, pelo Tribunal ds Eelacio do distrieto ;
eomo por ezemplo:tsmdo ms sido reqaardo o
das.liLamento de ene saonaaros (14 tombem os
h*>, so desalistei ot, fnndeodo-ae em documento*
de qoe trata pars s especie a legitlscio eleitoral,
polo mesmo proceaso por qoe o tinba sido na reri
aio anterior o trneatod* eaosllaria ligeim, An-
gosto Cesar ds Cunea, de aojo recerco tare esto
provimeoto do dito Tribunal da Belacio, qoe em
aeu sacordl ai* fes reparo na ordem do prob*
Be algnm, os sigan* osetas eoamsgnirsm prori -
asento so* recorso interpostos foiprs o na da
o daaaaeh* recorrido a [nio o pro-
sato material.
Mas, em relscio a esta eapeoM de infrotfao,
repito, espeoialmente regaida petoparte p
nal da rei e rerfvlameato eleitoral, qae aio cogita
da artigo 142 do cdigo panal.
Nanea foi, piis, reformado preeawt em qae eu
(reas* foseiiooado eesso jais de direito iatarino
par infracto de preeeito proceaeosee, i inaceito-
rel, p>r *nninqa*eol, a miaba leepoaaabilidade
solo etaisto ptoTito so srt. 162 do eod. penal.
Dato sf aoa eoaetsso, qne ae tiram reformado
prootuo por mim orgaaisado a raaio de infraeeo
das lei qae rtgntom a erdem do mesmo, a mioha
celpaasjials por seaelhaate motivo esas, eomo
4, toeto strysa aoa aawae* ja iieisrios ; e ss tal
acaro deteraiaasse rasponaabilitode eriaioal,
a iwpwlgio da pena sw^iatorto do dito art. 162,
toos o magistrado de 1* e 2* tostoaeto tottoa-
sa|s*4rma, setnqre qae o Trbeaal da Belacio
o* reo* appeltodo* s boto jury ea Tir-
arse pera elle interponte pelas peres,
rimo eomo ote toeto a, aa d por aTdsd ha-
Tida ees retpeetiro* julremeato* poto mfraooio
da* Me reooiadoro daordtm do* miamoi, daad*
todo lagar a reforma de prensase do tolgasraato
Mas, aotselhsau reaponsabilidal neaes ss
daa, porqs* umift. ttomata eieeaeislner* or*
.ieealedt, tast* delicto, de rfijfeiieis prono,
ooeorre raer o isnataaSTS no pra
ssao, o aoo aiada ama res repito cora s seaedor
Peal* Pesaos.
Todo, porm, toa sea awnsu^s.
Acosare* ds Basta Vietotto do Psstaar s
4 C, dspoet- aaito qo* M sabara frs da* ese riel a esas* de-
AdrogaioJ4 eooclai o vigsimo sagundo sr-
Bs-gerento Qaero publical-o no domingo;
*gora estoo deeooeapado, graest so escandaloso
acto do Pedio Vicente, aposentan Jo-ata, pira col-
locar o Caoba esooaenheiro -de Cmara ; meamo
porque, s lui eogenherri das Obras Pobtic. por
escndalo. Agora ron plantar algodio, onsr bo-
des, e rirer retirado ds contacto dos horneas, de
quem faja ; 14 na anchi lateada am Canhotanho^
comprada com o* cobre* qoe auferi na Biifieaeio,
qnanao gaihei pela* dua* ras, pubhoa^e particu-
lar.
Adrogado Na roas notos, jalgo ser cintra-
di ci paipsrel, diaeres, qas das mvleiras compra-
das de accordo com o at-thesourtiro, sendo, meta-
de para eUe e nutade para a compan'a, e, ter-se
rendida um pao do* epatados para o thetooreiro,
ea coto tocto nada ha de extraordinario ; e ae ir-
regularidades honte, foi tmente por tas culpa,
ue fost* o gerente que tiretu poderes ampio*
o* eetatata*, e e nio ,fiscaKaate tu lo,
taites um papel de pteca oa patpalkao
engruxatado ?!.... *^ *^
Ex gereatoE' rerdade, mas qaem poderi ss-
b-r qae ss notas aio atiabas? Nio tem moler
Pipo, apanhado pir eoosignacio nasas?
AlrogadoPalle alto, nio ouoo nada.
Ei-gerenteD me o artiga O mano Antonio,
oa o Teixeira, preatam-ae a aaaodal-o i',m'ster Pipo,
para elle dorar com costana, engendrando eon-
reraar e dialogar, com j fes na aeseio do jury
d'esta capital, sendo jais de toeto, escreveu ana
nrtig e qae artigia, qae fiaerem o jais de direi-
to e o Albino oftloial de joitioa. aadar-m a trote.
Advocado "uppnhi qu elle * eemtigo, poii eonridaodo-ta pars sooio n'am nt-
gocio de races e boi. rejpondeite que eslavas
jarto de tiver. com adrSes.....
Bx-aaninal' rerdade, como toubeite, e aia-
da an, por me tarn miniado disar d Kio que
atriste ot oikot com MU gera um esp.TtalkioUl...
AdveradoHutoris*, sil* cioso ds Tinssoet,
perdendo os quatro cont, nio desprottriHao sp-
portuaa eceasT, para desabater-se. e sem gastar
dtobeiro. Appsrecs am pertonsgem muito alto,
medonbo.
MejorSr*. doutoree, boa dia.
Ex-gerenteSr. majar.
Adrogado (Pallando muito alto) Mejor eomo
test pastado f Appsreceu nos s tempo, tomo
nova carga contra s Edifissgio, e 0 tenhor com
interestado, so* prettsri um obieqoio, levando
esto srtiso a mister Pipo, para adooal-o com as
/tees e hUustrafdo qoe lbi aio pecaliarea.
Mejor(Botando a mi no ourilj pira melhir
entender) Como, querem qee ea t mtter Pi-
po ? Betoa 4* oseen*.
Ad rogado AprsT*itsndo ot tea ptimo* ae*
ricos, lere-lhe o rigesim) serondo srtig) que de-
rere aahir domingo, e consiga della retoque,
qae s elle cim o admiravet engeobo que poasae,
ate qaando trato de Tiagar-se, piderd
d*r o atpirito qne o aeeampto merece Nio pre-
eiaarei reoommesdar-lhe tigillo para a grsridade
de materia
Major (Lrrantondo-**^ Ab ab .' o enhor
tem geito. d-me o bicamarte, ea roa ji, io toes
hatos, e muter r'tp j eet4 m esta ; qaando ea
Ttoas ello psaasrs no bond de Santo Amaro, e at
tos sss ama berretada maite grande (asbe).
Ex-gerentoEste mijor jadas, caidado. aa*
precieamo della.....
AdrogadoJitem me tio mil d'slle, mas pare-
ce ser eomo disem ralgartnoot,sm pobre dinbo.
Ex gereato(Leraotaodo-*) 80 tem figara.
At logo, eppareoa 14 em ci para cuidar-mo
no artigo de qsiots-feirs.
AdvogadoOlinda ? Ji ral loago odaaabifo
contra a Edificadora, dos* artigo* aemente contra
lia, o qn nio de boca effeato, alui d'iato, qaan-
do ji todos acreditam que nellea tem collabarado
mister Pipo, que alm de despeitado, tem to msos
precedeotet tanda ji aaarebitedo alguma* compa-
nbiaa, de modo a aio *er tido no m;lhor cooceito
o que elle dis, e ai* mai* meracem as honras de
urna ieitnra oa seas eserptoa
Ex-gereoteNio fas mal, aquellos ex direoto-
res qee foram mea companheiro*, qae me fise-
rea gerente, qee me temarsm conheeido, nrrao-
cando-me da miaba muantropia, pagarlo bem ea-
ro, s astaata bem merecida que darm-me ds mi-
aba patilsnimidade a tibies de carcter, a par de
miaba economa de pilarraae incapteidale admi
attersara.
Adrogado(Levaudo-o 4 porto)At logo, se
appareoa.
M'esss oeeai4o entra urna pesaos.
VitiU Etti contrariado ?
AdrogadoPoi nio, eatou ebeio de afateres, e
apoqaentado por urna ocia de oeioeoa, nm tal Ju-
rubeba ex-gerente da Edificadora, o mano d'elle o
Aaaaoio, um majo* grandalhao, e aieter Pipo, to-
do* sem oeosnalo s ae sborreceram eoa rerds-
deiras banalidades, no Jornal do ecfe a gas
tarea dinhsiro com ama aerie de monatrnoaas
meatime, qne tm aid deepsesadas, orno devem
aer os snoojmo* e daseei'.sd**.
VisitaMas quem sio ***** trpo* ?
Alrogado E' om cerote, de am ojeito qae
canta a fallar, qoe fog* do contacto baaano, e
pos-** a eaererer noto* e mato nota* ornara a
Coapeabia de Edinoscio, e tras-ae para corr-
gir. Sato, nio o gaeoto msit. Bom roa-me em-
bora,eio qaaUo e tanto, ramoa jontoa. (Sahem.)
(Coarnua)
nasaarasa naata pa-ochto, ende re-de
am deJtoa,ioa AireePoraea Liaaa, esto na-
tural da Parahrba, niide pteeaatomeete asi jaro-
sato de Nasireth.
Se a ehefia d> partido liberal detta cidade esti-
rase* confiada aoa honrad oa libar aa* te*eat*-co
tonel Jai* Caeris de Anoto Vaaeeeaeltos a-
pitsVo Jos Nieodemes Correia de Va*eoaeello,
estaaaoa eaartoso* de qaa oda disso saetdaris ;
parame ellee sao eoos**striam qae na troc de io-
dltshn, -despido* da moralidade e rergoaha,
fonsma alistados na ptroohia de S. Prei Pedro Qon-
paire*, para mai* tarde, obtendo paaaageat, virem
macbar o sai tora lo deeta parochia : potqaanto,
nio teem oa masmos inliriduos orna s qaeiidade
qne os heaitata s adiitarem-se en referida paro-
chia : alada aesto, te' rejucrete.-ui, prorsriam a
residen ei.
Alguna dos denuoci ido photphoro, lio de me-
nor idade ; e eomo prorar-*) o contrario?
Com certidis falsa.
Nio tees estes casa alagada* no R:cif, e como
p*aaaaia e contrario ?
&a recibos faltos, certameate.
Afinnl, esgvtam todos si maioi illicltot, prsti-
esm toda* aa-isliddea, eomtaato qae obtenham
honroso litlo de eleitor !
y lauta miseria ?...
Notomos ss* a msioris dos phoipkoro, qse ds-
naaciamot, fasem parte da antigs s Ilustre fami-
lia da Livag-m ; e por iaao mesmo, qoe avaaea-
moa a aaaererar, qoe, ae es iUnatres cidadiua ci-
ma meaoianadoa, fossem oaridos, acarea deasa des-
bragada, qnio deacommunal bndslhsira etoito-
rsi,pata hiera a moralidade do partido, que
aerrattanhamo,aio aonasnticitm que alto ss ef-
fectnaase; e o contrario suacede, porque os en
csrregadj do aliitamanto do* phasphoro nio se
aspo*tan eem a to*matei1eeo, eea*ant qaaado cbjgsr a stoieio potasm lanar figura 4
saeta das*** iadiridaos,vexdadairoa proletarios
**e*,e maia tarde, marcadores do roto, qae
irio Tender a qaem mai* der \ E' ete o resalta-
do final desm photphoreceneiavergoas eoppro-
bwido partido qae s proteger !...
E' marta dessrtea!
Appriqoe-as i estes iadiridaos ss rigorosas pe-
nas da lai, a que eatio sajeito: submetu-se a
stoeetto criminal todo que se prestaran s forno-
cer docomentos faltos, e ver-*e-b como malborsm
ss cousas t...
Admira nos mu to, como o pkoiphoro Francisco
de dalles Monteiro requeren para ser alistado,
qaando nio sabe lar nem escrerer !.... dabi....
poi* aer qae tenba aprendido durante o "mex pas
.aado, me*... o easo qae elle, o sano pastado,
tambem requeren, e nio paasou !...
Emfim... o Dr. jais d direito e Dr. promotor
publico retpeetiro*, temario conhecimento dos
tactos, para interrs puaicio dos culpados. Espe-
ramos jatttos !
Ao termioar, jalgamo* coovrniente repredu-
sira relseio do photphoroi por ni denuncia-
dos,
Btl-os:
JoSo Ignacio dos Santo, Prandaco Ignacio dos
Santos, Jotqaim Ignacio de Olireira, Antonio Pe-
reire Carn-'iro de Albaqaerqoe, Joio Praneisco
da Loa Borb, Flor i ano Francilco de Albuquer-
que Barras, Praaeiaco Carneiro dtJ Athoquerque,
Joaquim Carneiro de Albuquerque, Magno Car-
neiro de Albuqaerque, Francisco Perreira de Vaa-
eoaeellos, Pedro Bibeiro de Astlrai, Manoel da
Cunha Belt-io, Francisca da Sallas Jim teiro,
Praneisco Martina da Cunba, Jas Aires Pereira
Lima.
Por ora temos eumprido o nosso derer : e bas-
to,
Pao. d'Albo, 17 de Ootabro de 1887. .
Luperoio.

Alislaraento eleitoral
Agora estamos eoarencidoi de qae ot pkot-
phorot detta paroehii, que pretoadism ser alista-
dos aa de 8. Prei Pedro Gooe*lvt* ds Baeile, nio
0 frio ; porque, nio podersa atifaer ss exi-
gencia do Dr. jai de direito do 1* distrieto cri-
minal, ooatidas nos respeetiros deapacho, qne to-
rea sabaiesde* em edita! aoa dato da 15, na Pro
vinoia da 14 4o andante mas.
A aor psrte dos phorphoro, qaa deanncismoi, I
A* Tribunal da Relaro
Para qoe o publico nio se illuia com o exposto
no artigo pub.icado no Diario de 20 de Setembro
ob a epigrapho aapraum a assigaatura do Sr .
Manoel Barbota Beserra Csrslcante, venho mos-
tear o qqaato o. mesmo aenhor filloa s rerdade
aease artigo, om que dis ter-se engendrado um
termo de dspoiito, qoe ana pobre e velhi mSi iu-
oonteientemeote assigaars, e ter o jaixo de orphlis
4 miuhs requ:si( to preteadido qao fosse ella presa
per nio ter dinhsiro para saldar o qae ma dere,
nio obstante estar ea le pon i de objeetoa, e di-
rr*aa pirtida de assuoar, cerca de 4:000|030,
em dinhsiro, 14 animtes e 2 oarroa, qaando a ori-
gen desee debito nfto excede a 80J*0W. .
Q tanta inrerdade ?
Desde qae a signatario di artigo reqaereo com
os demait herdeiros, e toa velhi mii aojis de or-
phios pars qae se sustasse o inventario don bena
deixsdoa por sea fallecido pai, afim de rer ae com
o producto do trabalhi do escraros, poiiam pagar-
me o debita, obrigando-ae ana reina mii por nm
termo do deposito, qie aasigaoa presentar em
juito o* bena j desenptos, log qae fossa exigido
para ae eoaelair o inventario, (i qae annui por
equidade e auppoado qae ni) abuaassam de tama-
nha coocessio) nio poda hoje sem queda do sua
dignidad a diaar o signatario do artigo qua aun se-
iba mii inoontcientemente assignov, um terna de
deposito engendrad l
Nio exacto quo da parto do jais de orphio* e
anda mem i miaba reqaieioio, boaresse perse-
gsicio a mii do signatario do artigo, por qaanto
?formado o jais de orphiot pelo etenrio de achar-
as, ha annos, parado esae inventario, em qae aio
iateresasdod orphios, maudou ex officio expedir
preeatoria para o termo de Jaboatio para onde
toaba ter-se madadlo % tnreatoraato para no praso
ds ama audienciayir, e no carcter de depositara
presentar o beas em jaiso *ob s* pense da Iota
do deposito, qae ssaigaou, ama de concluir-te o
inventario ; e aio ten Jo comparecido ella, nem
requerido coota algoma no praso asaigoado, man-
dn ex-offioio anda o mesmo jais preeatoria com
ordem de priefo : E* o qae o aigaatorio do artigo
chama perseguidlo I
Porque nio rem a inventoriante e depositara dot
baa a jniao para se concluir o inventario?
Anda nio exacto, e niogaem capaz de pro-
rar qae ea ottirette de piste de ceros de 4:0904,
em diabeiro, de 14 aaimaet e2 carros, astim como
que a or gam do debito nio excede 4 8004-
En am dot mese* do corrate anao, mandaram
e-itregar-mo sem forma de jaiso 19 oitsra* de ouro
em obraa relhat, 1 relogto de prsta relha, 9 ani-
maos, 3 boia o i carro relho, do que dei conheci-
mento aojis, qoe nomeou-me depositario.
A orgem do debito de 7:60J4\ como se pode
verificar da lettra jo uta sos autos do acceita do
pai do signatario d) artigo.
Ei n rerdade restablecida.
Nio deaejara que a mii do aigaatorio do artigo
fuese a eadeia, maa aim qae se concluale o inven-
tario, afim de qae podesee ea, eomo proteste! pela
imprecas conceder carta de liberdsde sos 13 es-
eraros, logo qae me toaiem dado em pagamento
do debito.
Entretanto o Tribunal da Bolacio eoncedea ha -
btat-oorpu contra oa roto* de 3 distinctos deaem-
bargadvre, e des te modo pos termo no nico meio
de faser a inventarente e depositara dot beos rir
a jaiao para se eoaelair o inventario, qae nio tere
otis fin, pois, o meio, lembrado pelo aignstario do
artigo, de proceder-ae o seqaeatro na bypothese,
sera debalda, desde qae a inventoriante e deposi-
tara consumi parte dos beas, e no intuito de tras-
ter o pagamento do debito, e o aequestro, segundo
ate informam, passoa carta ds lberdade aos escra-
ros, e contina no goto do* serricos deetes, qae
igaorsm taes cartas de liberdsde, de que anda nio
tireram noticia, e nem terio, se a oommistio abo*
lioioaiata nio interne-.
Pi d'Albo, 16 de Oatubro de 1887.
Jos Carneiro da Motta Siloeira.
Eu teabo saudades
Dos das febaea
Dos tempoa uitotos
Qua oulr'ors goaes ..,
rtoorlade* do todo
Qua tenso perdido,
Dos aooboa lia hsitos
Qae alegre aoabai!...
En tenho sauiadea
Das tardes aereaaa,
Das noites tio paras
Daa frescas Tfinhao
Das borre tio gratas
Qoe eolio eu frua
Gpatente brincando
Com as miabas irmis.
E atoe irmlasinties,
Que poucos me realero,
De tantos parete*
Que tenho perdido I...
Supporto BBnrtad**
Que fasem chorar,
Qua fazaas do peas
Soltar ota gemido I
Saudades daa Atibes, /
Que vi veo asasasafAta
Ssadades da espoes;
Que A tordo pordi^. J.'
Saudades, mea 1>o,
Q ia fersm, qoe ntatam,
Saudades da toda. ..,
Bandados de si. /
Ea tenbo saudades
Da iaoc quorids,
Em quo ea dixis :
Mamii e papai...,
Doua nomos tio santoa
Que j nio repele
Mino'alma tio triste,
Que em pronto s'esTai...
Em trras estranbss,
Erobora cercado
De mu g;nerosas,
Fiis amizades,
Ea choro cases tempes
Felisas d'oatr'ora,
Qoe tszam-me sgora
Morrer de saidades.
Eogeaho Arara, 14 de Ootabro de
1887.
Ihomaz Cavalcante da Seira Lino,
AdaUrrlo
a' gebaldo lasdim
Nsqaella alcora qae oatr'
Frs o moho de doae seres,
J nio a'encontra presarse,
Ji nio reina a psz agora.
A' porta d'aleoTa, barrar 1
Palllido amante surgir,
Ka i voso -obeio de ira
E lonco cheio de dr !
Terrirel oomo a pantbera
Nio ariataTs a niogaem ;
Se asaassino ji era
Torno u-a o lonco tambem.
I dentro sobre a alfombra
A esposa morts se to !
E o amane qae dorms.
Nio era gente, era sombrs I

Racife87.
A. J. Eenriqatt Lima.
A memoria de D. Pe tro
ra das Dores
(Fallecida a 19 de Setembro de 1887)
i.' ute rrr.Hi oltmmo cjaaaxa na asoneza
Inda bontem sorria estresasaiia
fruiode s seirs ardente do i
Acalentaodo sata mente j
s melga e doce etp'ranea no p-orrir;
Como o uaato ielis qae dirtotnio
am cea sereno e calmo, a
espera rer a trra dtsttosa
onde ficira o seo toobado asa
A esperanea a eatrella
qae o firmamento e o campo

q
e o fulgido aantolmo qne
de urna vida agitada nos
.Has ds marte o ge lado tdpro
srrastsl-s so sbjsmo infiodo, atrae,
da sepultar, esae mystfrio horrendo.
Onde se perde da ratai s tos.
' preciso cboral-a? aio t hsiisssss
calmo sereno, os golpes tnpportar
desea lutada que o praser aos roo*,
desss tristesa que nos tos chorar.
Jtajrant Soaaxtaa.
Providencias,Sr, presidente!!
No Diario ds 6 do corrate sabio am commani-
osdo signado por diversos agriealtoree, sobre o
escndalo aas *s eti dando no angoago Tinto o,
de Sr. Presciano; maia qae saaeto, etto tenhor
ltimamente eotendeu faodar as su as ssfiss com
escravo* albeios, mediante ss paqaeno alario.
**U engenho tem para mato de daaentos aeoa-
tados pelo rir. Presciaao, e dseme isto de seien-
cia propria ; uttimaaente toa regido maitoe es-
cravo dot engenho* serteaceotes a Baeada, Ctbo,
Porto Cairo, Serinhiea, e s mttor parta aefas se
trabalbando no dito engeobo.
Ser se amante da lberdade as sisa rala a pena,
poroo
de'
estos philaasropia,
h i i ea.
poroee
Si o Sr. ssSBldost* si dar srerideaotaa, bs
ajnstoremo contas eoaoBr. Presetoao, depoi* nio
diga qne os eo* oollegaa nio Iba ariserea.
Acoaaelbame* ao preaidente da prorincia um I
*4r*o no dito engeoso T*r4 resaltado.
MtUto OMgrieultores.
E' ama rerdade qae maite* moe%* ptllidss e ds
constitu?i) frac*,qee as eresateas 1/mp' ''
predisposta? 4s molestia* de peito, poderi
lhorar o seu estado de sade, tomando regal
te i mesa ama oa dass colheres de oleo de : _
de bscalhio; mas infelizmente o estomago aio ac-
ceita este medicamento tio desagradare! sal* esa
cheiro e sea sabor, (iracas i descoserte do Se. Caa-
poteant, o Morrkuol sopprimio esae rseonreantsato.
Contendo toda* o* principios setiTos do oteo, anjee
s parte gordarota, urna pequea cptala ds sner-
rhuol, fcil de. engolir, represento rinto s etoea
res* *eu peso de oleo de bacalbao escaro, reao-
patado pelos mdicos como o mai actro.
A bem da ha man da de (t)
E' fcil reconhecer as propriedsdee ca-
rstiTas do Peitoral de C aaabaH dea-
coberta do Sr. S. Soares, de Pelotas, con-
tra oa catarrhos, brooohites, hemoptysiae o
oatros estados mrbidos da membrana sstj-
monar, e a sos poderosa eficacia ae To-
rios perios perodos de tysfca.
Sob a influenoia d'eete pdarasssaimo i*>
madio v ae oesear oa esoarros do
e as expectorado'28 sangoiaotonU;
pan se as toases mais rebeldes a
doisapparecom as oppreasoee, dores ds>
peito e alteracSes da tos ; ponco a
desenrolTo-se appetite, reappireea
forcas perdidas e, n'uma palarra os
tea ezperimentsm ama modsoca maito ae>
tavel e, por asaim diaer, tornam i rida I
Os aicos agentes e depositarios gara se
I Francisco M. da Silva d C.


ario de Pernambueoi
Outubro de 1AM ,
A MtM&g*0 9B# BO,e TIT0 *"
Mode mpv iapnoM agradecer c*0- d* eB
centrar o v :rdedeiro naico remedio qae
caroa-mo da torrivel enfer midsde que i
a a consumi do h* osis de 20 snnos, eta
Portugal, oada fui tratado oom esmero a
temare donte ; Ta para cA aa prooora
da asada, que rneapnrei tomando oa verda-
deiroa poi anta baaarrboidahoa do pbar-
aeeeutioo Lnis Carlos, a quo aa Tandea
aa ctota, na drogara da Silva Ooaaa
A C.
A miohn terrivol donncn era toda benor-
rhoidas, faaando aata pabeaolo, guiando os
donosos para verdadoiro remedio, oreio ter
onaprido aa dorar de gratidio a D*na pela
miaba aaado raooperada.
Santa Boas, 28 da Janeiro de r886.
Joe Lopet Etimm.
De potito : Frsocisco Manoel de Silva
4 C., droguista* roa do Marques d
Otioda n. 23.
Caatalla Brinco da Beaba' aeaie liqui dan-
e neieo re* porae vai da iras Lai* Beaba 0.
E alo baveedo Iseeastr ajeo cabra e prceo da ava-
Uaelo a arreaetaolo ari Mita peto pr*co da ad-
jadiaaolo aaa a abatiawato da lai.
E ptra qae enaguo ai eraateieaato de todos M
peatn o preeeete edital qae aera pabliraio paia
aperara a entre de ignaf ibeor *mxado ae taf
do eottaae do qat ae jaratar oartidlo aos seta.
Dada e paseado aaata aidade ato ateotfo capitel
da proviso de Paraaabneo aaa 18 de Ontabre
de 1887 Ea Jote Prauklia de Alaitiia Lesea o
Advogado
(Poro civil a tcdetiastieo)
Ricaarai Antear de Lellie e Sansa Pontea.
Boa do Iaparaiar u. 37 l. andar.
Protesto
O tbaiso aaifaado protesta eootra o aaaoncio
publicado pelo tea tocio Victorino Jote de Sjui,
retativaaent* aa b.reeca* Mira BeUa e Paquete
do Pilar ; declara q-vt eaa aatbaa taoi parte, tea-
de : na prioeira a qnaatia dt 5004 e na ostra
1:5004, o qoe loe tere f.eil protar eoatesteato-
abss ido ase*; e tiada mait qat teta direite i eoa-
lairrff- de 1C por cada carree amento agenciado
para ditas barraca* dorante o tempo ds 2) trago*
aaatt __
Por Uto, uinguem deveri tasar negocio sobre
ditas barcacat, aea qoe teja oavido o ttraixo se-
ligando-; ao contrario, o qoe te finar tari nnllo.
A desf acates eoea qoe o 8r. Victorino Jote de
Soaes,vea ao pabiieo atar una tal deelaracio,
fas ttppor qoe de cerebro deeapparecea-lbe toda
a las da rudo.
R-eif*, 17 de Ootnbro de 1887.
Francisco ai-reir da Costa.
EDITAES
O Dt. Tbomaa Garces Paranboa Monte-
negro, commendader da Imperial Ordem
dn Boa, jais de direito especial do oom-
aeroio deata cidade do Recito, capital
da provincia de Pernambaoo pjr Su*
Magostado o Imperador a qaem Dea*
guarde ato.
Paco aaber sos qoe o ptente edital viren oa
dettt noticia ti Tereco qoe te ha da ai metalar eco
praoa pabliea dette jaieo depon da rapectivs au-
diencia do dia 10 de Novembro prximo fatoro coa
aa formalidades e pregoea do eatylo'o bem *e-
gniate;
Urna cata terrea de lijollo e cal eooa litio bas-
tante iborisado, edificada a povoaoio da Tegip
fregarais de Aforado*, m-idiod* 9 metro* da !ar-
urs e 15 metrot de fondo eom 4 jaaellst na fren
ce, 4 qaartoa, aovindo am de dUpeosa, corredor no
centro, sala de vitita cita gabinete ao lado do ral
e tala de jantar eom ama eutrad* para a eosinhi
externa do metmo lado e para a eseada qaa vai ter
ao toteo toa!b*do aobre o repartimento do* qaartoa
am rallo eom ama jaaetla para eada lado. A eaaa
tem aaa estribara para 8 animaea pegad* a eoti-
nhn, eiebaita para carro a aposeoto para criada
tado de tijollo e eal, precisando de reparos corna-
do ca baba da frente am pequen j maro pera cada
lado tem grade de ferr a portio largo de mader*
caen grada de ferro qoe di entrada a* ntio pela
lado do aorta. O sitio em aborto ando lid* eor-
tado pelo lando e prximo a cata, Uto aa distan-
cia de 35 metro* do moro do peetio pira atrs pala
farro vi* de Caroar e pideri ter cerca de 40. ora-
troa de tdedo, o terreas leperada pe* linh* per-
manente a"aquel la ferro na; solo proprio enetga -
do. A eaaa acba-se bem eoorarvad* e limpa, eom
j laallaj porta* lateraei para o litio ; cocerta
em boa eetedo, irado qoe para maior aegoraaoa
aa trava aaa^aUm ea mi* de forca de madeira
ligado por araos da ferro, avalia i por 8 cootos de
res, coja esas vsi eaa praca por exeeneao qat move
Franciico Ribeiro Pinto Oaimaraes eootra Laii
ITaanos Pare* Parenko$ Mamtmtgro.
O Dr. Jonqnia Correia dn Olivoim An-
draie, jais de dimito da orphloa a au
anoten n'aeta oomaroa do Btcife da Per-
nambaoo por Su* Msgtstade o Impera-
dor, a qaa Dana guardo ate.
Pane sab r ao* qaa o preeeete edital virea en
mbss faveram, qaa a asanva Pelippa, per
a a O. Mana Eapbrasi* da Aaavado Malla,
iaetuida aob aaanri tnata a am aa c'att fieaeio
raarattMte pala Cmara Meaieipal, foi slferrada
em SO de Jola* da 1886, eeao aoaats de am do-
enaanto oferaeid) pele Dr. Antonia JoeqeJa de
Barros dobriabos, palo qaa fice excluida de diu
eJasatnanosV
Beeifa, 18 da Ontabre da 1887. Ea, Manoel
do Natet manto Pontee, eeerivio, o aabaerevi.
Joaquim Corrtia d Oiiveira Androde.
d
Q.IU
HOMMERCIO
} <-mt*ercal
i. OTagKa omciAan O JOSTA DOS COB-
BSCTORKS
teft, 19 de Outubro de 1887
.:*-abio aobre Lendree. 90 d|T. t U/16 d. por Id
do beo, aaatees.
Uito tobre dito, 4 vista, 22 7,16 d. por IdOOO, da
banco, bontem.
O pnedsate,
Antonia Leonardo Bodrigae*.
O aaentario,
eduardo Dobeos.
ovlmenl* banrarlo
aaciri, 19 oa ooToaao na 1887
PBACA OO BECIPE
Nao boa ve alteraeio o* laxa, que continuos a
ter 22 5/8 sobra Londres.
O dia foi tem stovimento.
Nenhorna tranaaccij em papel particnlar.
PBAQA I/O RIO DE JANEIRO
Aa tsxaa forsm ss mesmsi de bontem.
A* tabella* expoeta* aqnt foram es tu :
Do larraajucioaxi.:
sVaV* doita
ODr. Hornos Oarcm PanaJum MomUntgro,
armmemdodorda Imperial Ordem da Bota,
juix de direito etpecial do eommercio doma
ddadt do Boeife, capital da provincia d
Pmanbuco, por S'ua iagettad Impe-
rial e Constitucional, o 8r. D. Pedro II,
a qmtm Dmu guard, etc.
Pac j uber ao* qae o ptaarati edital virea oa
He noticia ti vern qaa a ha da arrematar aa
pabbea diste jaiae, dipiia da raspeitiva
aaataneia de dia 20 da Oetabro provino f a taro,
e*m a* formali ladea a nrtget do eatylo, o bem
egaiote :
Urna eaaa terrea -:e e*l e til ill', em pooto bai-
an, lita ra do Pira* a. 78, fregneai* da Boa-
Vuta, em terreno fjreiro, eom porte e janell* de
frente, 2 salas, 8 qoartot, coiinha iaterna, peqne -
oj quintal ecn-ado, cacimba proprn, mediad) de
frente 4 metros s 80 seatimitroe e da feade 11
metros e 80 centmetros, avaliada pjr l:00OJju00.
E vai prao* por exeeneao qn* por eaU jaiso
movem Cervalbo b Preila* contra Antoaio B:r-
nrrdo Qjinteiro.
E nao ha vendo Uncadjr qai cabra o preei da
avaliaeie a arreattaeia sari terta eom o abati-
rati da lai.
E para qaa ehogaa ao oabeeimento toda
a* peatn o presea te a mala doas ds ignal tbeor,
qu'ieri pabiieado pela imprensa e aflxedo ao
lagar do eoatome, do qoe sa jaatari eerttdao non
o toa
Dado s pasaado neat* cidade ao Recife de Por-
ntmbuco to 30 da betambro de 1887.
Ee, Jos Fraoklin de Alencar Liai, lobtcrevo.
_______Wssan Parce Parankoi Mamfmfro.
Joize do commerciu da cidade da
Yiclor'u
O major Miguel dos Aojos Alvares doe
Praaerea, jais do commer io sappleate
em ex^rcicio da ctlade da Victoria, etc.
Paco aaber qaa p para de Joaquim Perreira
de Carralbo d) C^ me foi fcia nata patieio pela
qaal me requeriera fosn citad} por edita Jjdo de
Aodrade Lima, ana 4e n primeira aodiaaei*
dette mea joa> vir propdr i coto ordinaria pela
qnintia de 7774*40 qae dera aa tappUciote* fi-
cando log) dado par* todo* ot trrmot da cania
at real etecaedo. E icalo por mi. deferida Ibe
mtndei paaaar o preeente /dito por 30 diai pelo
oal chira) a citj o referido Joto de Aedrad*
iimi para a* priaanra aaencia de mea jai*>, ae
tala per cim* da eadeU, ii 10 hora* do dii, ver
te propdr a reanla aeedo, fijando logo citado
para tjdoe a termoi da meta* pana de revelia.
Bita ssri taasado ao lagar do eottnme.
Etuva ama ettaapi'ba dt 200 ria- Viotoria,
23 de Agoeto ds 1887. Ea, BelUrm.n > dos Saato*
Balcdo Pilho, eorevi.
!__________Aleare*'de* Prliare*.
O Dr. Joan Antonio Correia dn Silva, en*
valheiro da Imperial Ordem de Chrato,
) lia de direito do civel da comarca de
Olioda, por Su* M*ge*tado o Imperador
a qaem Deas guarde, eto.
Peoo saber ao* qae o preaent* edital virem. qoe
findoe a da* da lai praca* ao* dia* 6, 18 e 20
do fatoro mea da Oatab.-o viadoero, *e ha da ar-
rematar por vende a qaem nuil der em praoa
publica dette jaiso, depon du respectivss saiitn-
ci**, o* bes* legainte* :
a taran aob
Agua Pri* e Bebarihe,
2 quartea, ana lab*, esa cap
a atan 2 jeneilaa da freate, entrad* la
portk da tero, (rente de pedrn e ca, e 12
palma da larga e 65 da faada, oiti e repart-
rnoste* dt teipa, eoberta, preeiaa de repara ao*
eaibros e o eopir da aaa tarea, tanda case nm
arreni ao lado qaa Umita-e* eaa a eam n. 9, eom
92 pabnot a ae lado do atuati de dita eaa am
terreno de 26 palmo*, e fondos 226, diversas ar-
enan da traca, eaaiaba aramtm as eaaea adja-
eeatea, avaliaia por 5004000.
Ca trra tob n. 2 d* maesa* travesa, eom 2
j.aellat e 1 porta de frente, 2 alas, i qaartoa,
salsea, tado em asi asado, ooberta eeffrivel,
(reata de padre a eal, oum a repartimento* de
up*, ando o oitio do lado do atcente eabdo o*
sala da freate, m 26 palma de trente e 66 de
faadot, oca terreno ne sondo as Urgnre da cara
eom 228 pelas* de tanda, srvoras de frusto, ava-
lad* as 1004000.
Qaa terree sob a. 8 da eaaata trava***, eom
trente de padra a al, oitdes e rsptrtlstatos de
teipa, eom 2 rala*. 2 qeartes, cocinan e eepiar,
aaassitena* de algnst reparo*, aaa 2 itneUss de
frente, entrada lateral, eom 18 palmo* de frente e
56 de feado* at o limite do terreao adjac ote
asede 400 palmo* da trente a limitar-es eom ama
roa protestada e faadot 226 pilmoe, arvera de
frente, aviliada por 1.00#080. peaaeradoi por
exaeeao de Ja *I*ri* Meabadi eontra a viava '
aera**ro* de Daalaga Jos Paruandsa.
E alo baranda laaeador qae cabra o ereeo d*
avallaos*, a arrasa api a se f*ri pelo preoo os,
djadieaoio, na forma da l*L
E para qae ebegne ao rrwbsrimatu de todoc
maadei peaar o present edital, que sai pabii-
eado peta impre-ii* e affixado ao lagar do ea-
tome.
Cidtda de Olindi, 10 da Setembro de 1867.
E en. Joo Taeodocairo da Cate Moateiro, ei-
erivio, o aeren.
(Esteva sellado eoa duii aUmpbu de 200
rU).
Jeti Antonio Correia da Sil*.
DtULARACOES
Rntrnain* de
aeeaear
aas aa ocrciio
diiasar
EaUads*
e alga a .o
Dta* Saecoa
tUreacas ....
Vii-ferrea de Caratr
Vi*-farrea de 8. Praitciaso
Via-frrea de Liaoiirj .
Eotrsdss
18
18
19
17
17
Algoto
Dist
39 816
2.263
8.762
'23 919
24.474
94.239
baaeai
Barca**...... 1 i 18 1.72*5
Vapva*...... 1 i 18 .971
Via-terrea de Carnar . 1 i 18 27
aalmtes...... 1 4 19 4.836
Vis-tsnea de 8. Praaeiiso . 1 i 17 627
Via-farrea de Limoetro . 1 i 17 2.123
De ordem do Sr. Dr. admioiatrador acien-
tifi o aos Sn. onotrbuiatea dos impostos
de industrias e profiatSos, oomprebeodidos
nai claase na. 1, 2, 3, 4, S e 15 da tabella
ennexa a lei do orcamento vigente qae se
acbam coUeotadoi pela forma constante dsa
relaces abuzo, e qae nos termos do srt.
33 dsa ioetrocgS de 27 de Jalbo do son
de 1883, Ibes fies marcado o praai de 15
diu improrogaveia, a contar da data da
publioaclo do presente, para apreseatarem
nesta repartilo qaaesqaer reclamsySt ou
rsooiao para o Tbesooro Provincial, sob
pena de alo aereo mala attendi Jos fra do
referido preso.
Ia Scelo da Bacabsdorn Provioctal, 11
de Outubro de 1887.
Ocbefe,
Qeff:rion Mirabeau de Asevedo Soarea.
Claras n. 1Ca*a* de c>.nm**6ie, do conaiga*-
c6:t de eommiitora s eoasigascoei, 10:0004000
Beeifa
Plavio Freir, rae do Marques de Olio-
da a. 38. divieso 274510
Jca Peij de Albaqaerque, dita n. 40,
idem dem 274510
Abraates C, Boa Jesai n. 48, idem
dem 274510
Jovmo Bandeira, Viseonde de Iteptri-
a a. 14, idem idem 274 >10
Bario da boledade, Vigtr i Tenono o.
6, idrta idea 274510
Bebeitiln de Barro* Uarreto. Commar-
eio o. 15, 2* di valo 414265
Jo* Joaqalm Mrtir*, Mtrqaex de
Olind* n. 14, idea idem 414265
Richard Hall, dita a. 24. Idea id -a 414265
AoUnio Soarae. dit* o. 66, dem idem 414265
Minoel Crns m C, B>im Jera* a. 63,
dem idem 414265
Alien P. Oalton, Marques de Olind* o.
69, idem dem 414 265
Joaqun Jote Rodrigan d* Caite, Boa
Jera* n. 38, idea idea 414265
Jo* Girn-i de Moraa Aranio, dte a.
40, idtm Idem 414 65
Attiaia Gondnt, Commerciu o. 14.
dem idea 4J.4205
Jraqaia d* Silva Caraetro, Largo da
Carpo SDto n. 18, Idea idem 41f 265
Pedro Otorio de Cerqaeira, Vigario Te-
norio a. 17, idem idem 414265
Antonio Ignacio do Reg Madeiroe,
-n idea
ta a. 81, idea
bhmb
Beato ds Freiu* Oalaaria, Vitconde
da Itsparien n. 51, idem idea
Jalo Martin* do Rio, A licencio, asm
oamero, Idea idea
Antalo Alvet Labre, Amorim n, 38,
idea idtm
8,ni* Moutinbo A C, Maraau d*
Olinda n. 22, 3a diviio H
Herasaa Stolaabaeh A C, r_gite ..
idea iaarn.
^ *J ^ Innao, Bom Jan*
n. 28, idea dem
Joio Ja da Silva, dita o. 64, idem
dem
Jaaino Barrea de Mello, Asacdselo
am naraero, idem idea
Ueataegildo Joaqaia O. Baden, dita
aea na mero, idea idea
Manoel Jos Aftonso, dita sea namero
idea idea
Dr. Pelieisno Pootoai, Boro Jeras, n.
1, idea ideo.
Migael Jos Alves, Bom Jesos, n. 7,
idta idea
Fraaciseo Antonio de Britto ft Pilaos,
dita o. 11, iram idea
Waaderlev A Bastos, dita n. 17, idem
idea
Theoduro Jast, Virario Tenorio n. 2.
idea idea
Doesiagos Alva Matbeas, dte o. 7,
H.
Ljadres.
Paria. .
Maaburgt ......
Lisboa e Porte.....
Priocipaes ddadee de Porta-
si........
Nesr-Yak......
22 5/8
419
"
BM
m
22 3/8
423
4'23
525
237
142
24240
lo Loase* Basa :
WaV wta
LMarfrw. P*rt*. . - - 22 6,8 419 2 i 3.. 423
il*ir*. - * ii
llssn*aiin.ii . . 610 52%
2S5 JS7 tUO
Sev-York
:*ausa Baaa :
*0*Vc ivitte
LaMkire* . * > 22 6/8 "JS
Par. . 419
(tana. i 426
tlimbrgo . m 525
i a Porto . 286 237
jtn o*dnd a de Porta-
** . . . . 242
Infttn iJi Agor* . 246
i. Mmn ... 24
N^r-Yock . - 42*0
CatacA* ele irtr
aa 19 oa oereaa* a* 1887
t.ariaade Commtreud AgriotUm, te
aerara abaixo, saga ae agrisallor, por 15 k
to 2/200 '4300
io pulveriM'lu. J40W0 a *aasl
u 3 boa 24 J00 a 24300
M regatar 14900 24100
1A80U a 14600
te porgad i***) lajGO
o. 1430) a 14880
CoiucAe) aixadi
ad*t ; OTertea *.-. 64300 1
!. sorte do ssrt

13.310
Viaore alsepacbaaloa
Vapor aoelriaco Ssecbcnre, sabido bontem,
Itv-jn para:
Babia: 80 berrieas eom mucir branca
beatos: 100 bsrris de quinto eom agairdente.
Carregaraa diversa.
Vapor franca Cago, sabido hatea, leven
par :
Liaboa : 500 saeeaa eoa algodlo.
Badeiox : 15.000 grloe deonro velhj e lo.OOJ
dita de prate velha.
Carregaraa divertra.
Pnatn sin Allnudega
ara ti aa 17 22 na ooToaao aa 1887
(Vida o Diario de 16 de Oatnnro '
.asnina m carga
Barc* roeioarl Afaria Anodina, para o Rio Orea-
do do Sol.
Baraa nacional AsVir.'nao XI, par. L'Sbo*.
5**** *0>?**WJ*!! f "* I*" Bstedot-Uoido*.
Baraa agiaaa P*o ir, pora steda-Uui
Barra anraafnsate aViaa, par* Batadoe-Uaida.
nrarue ntraenaraii Btrt, para B.udra-Ueido*
Liga intnVCmaoo, pa LracpeoL
Lagar portagaea Morra, rara Liaboa e Porto.
Ligar agita Sumbtan, par* Biudoa Uaida.
V.aor logias AMkor, par. L.rerpool e iranio*.
V.pa lagtes Pteisoa;, pira UrtrneaL
V.pjr naciwil Pr.nape do Ordo Para, par* Be-
b* asala.
Vapor aaaoaal Ptrapama, [*n Ceari e escala.
tea em 19 do corrate e aoniigaado
Landgreo & C, minifeitou :
Xirqae 2,176 mal.s coa 161.0J5 kilos
orden.
Vapor francs Congo, entrado de Bue-
nos-Ayrej e eeesli na ineama data e con-
signad) a Augusto L^bille, manifeitou :
Xtrqae 1,437 f*rdoi a Amorim Irmioi
8 C, 800 a Maia d Beneode,
B.fi dinamarquesa Concordia, entra-
da de Nevr Castl na mesa data e coa-
signada ordem, manifetleu :
Carvlo de padre 545 toneladas or-
dem.
Lagre ingles Catkerine, entrado de
Cardiffna meama data e consignado u or-
dem, manifeatou:
Carvlo de pedr* 508 toneladas a or-
dem.
Domingo* Perreira da Silva, Travena
da Madre de Dea n. 8,' idea idea
Alaeid dt Machado, Madre de Deas
e. 86, idea idea
Cuaba Carneiro A C, dita n. 38, idea
idem
Jote Masedo, dita o. 5," idem idea
Rodrigan Paras A C, Mari* e Barros
n 11, idea idem
Praneiseo Qoedes de Araoj), Amorim
a. 43, idea idea
Samuel P. Johuiton, D. Mari* Cesar
a. 40, idea idea
Joio Francisco Gome* de Arroda, Vis-
conde de Itspsra n. 28, idem
idea
Praneiseo Ribeiro PiatoOaimarles, Ba-
rio do Triampbo n. 96. idea idem
Pontee* Irada A C, dita n. 8, idea
idea
Antoaio de Olivara Mala, Marque*' de
O.iuda n 4, 4* divieso
Alfredo Alva da Silva Freir, dita n.
18, idea
Trajino q> Corta Mello, dita a. 86,
ideoo idem
Danoel do N. Vieira da a Bobriaho,
Boa Jesai n. 11, idem idea
Csptalino C 0. de G-atmio, dita d. 11,
idea idem
Sebtttii) Jos Beserra Cavalcante,
dita n. 23, idem idea
Ltdiilio Ooaas Pereira do Beirp, di-
ta n. 33. idea idea
N. J- Lidston, Coamtrcio n. 10, idem
idem
FrsnciKO J. Jiyme (ralvio, dita n. 28,
idem idea
Soasa Nogneira dt C, dita a. 44.
idea idea
Brouwos A C, dte n. 6, idea idem
Joio Vctor Alves Mathtat, L irgo do
Corpo Santo n. 8, ideo idem
Salar A Kactklin, Mirqucs de Olioda
n. 36,6* divitao.
R. Drtuina ft C, dita n. 13, ideas
idea
IL Naeeh C, \'rqaes de Olind* n.
21,idrm ideii
Bsltar irmi* A C, Bom Jeiui n. 82,
idea idea
Bernct te C, diu a. 60, idea dea
M.a .1 Xavier Carneiro daCaoht, di-
te n. 1, idea i tem
PabricioQoara de Aodrade Lim*, di-
ta a. 11, dem idea
H. Landger A C, Commercio a. 4,
idea idea
Pabluaon C dita a. 10, i iem idem
W. W. Robiiiard. dita o. 22, dem ideo
Alije Stain ce C, dita a. 36, idem ideai
Aduano Soaa H. de C, diu n. 8, idem
dem
Soasa Basta, Amorim C, traveae
da Madre de Deas n 4, idem idem
Doamgoi Crea A C, dita u. 14, i iem
idem
Fernando* da Coate & C, Amorim n.
43, dem idem
Lais Oonoalvea da Silva A Pinto,
Companh;a Pcrnambucina n. 6,
idem idea
R. H. Conollr A C, Commercio n. 20,
6a divisio
Lais Antonio de Biqaeirs, Msrqaes de
414266
' 414266
414266
414266
414266
654020
564020
564020
664020
564020
554020
564020
554020
55402
664020
664020
664020
654020
654020
664020
564020
564020
664020
664020
664020
664 20
664020
664020
824630
824530
824630
824530
824530
824530
824530
824630
8246801
824530
824630
824530
1104040
1104040
1104040
1104040
11040*0
1104040
1104)40
1104040
11U4040
1104010
H04'->43
1104040
1104040
1104040
1104040
1104040
1374560
dito 30,
3, idem
alasteis-*
sacas too
Pelo vapor francs eQongo,
portes do sol, para :
Jote Candido de Moraa
Duaiogo* de Soase Bibeiro
procedente dos
240:0004000
2:0004000
Rendlmeato* publico*
as oa ooToaao
df/andoya
Bende geral
De la 18
dem u 19
Renda proviaa*!
Del a 18 ,
Idea de 19
684:8184511
50:637/879
75.7264579
4.681*732
dn n. 20, idta idem
Leal de Irmlo, dita n. 56. idem ideo
Henrioae Borle, dita n.-7, idea idea
Maooel Perrea-a Barlholo, Boa Je-
ss o. 4, idea dem
Tbeedoro Cbrstansea, dita a. 12,
idea idea
Ferreira Cselo dt Pilho,
idea idas
Amorim Irmioe A C-, dita n.
idem
Manoel Joiqaia da Bjcha, dita n.
idea idea
Pereira Carneiro A C, Ciaaercio n. 6,
idem dem
Henriqae Porster A C, dita n. 8, idem
idem
J. A. Tbon, dita n. 14, idem dem -
Wilsoo Sons C, dita a. 14, idea
idea
Mathent Aaitin A C., dita a. 18, idea
idea
J. H. Bronelle, dita n, 26, idem dea
Mala di Reaende, dita n. 30, idea
idem
Pontail ot Rexende, dita a. 46, idea
idem
Aagatto Ltbilie, dita n. 9, idea idea
Johniton Petar A C, dita n. 15, idea
idea
Julio ce Irado, largo do Corgo Santo
n. 7, idem idem
Sauodert Brothers, dita n, 11, idem
idem
Tavare de Mello Qenro A C, dta n.
15, idem idem
Saltar Olivcira A C, Vigario Tenorio
n. 1, idem idem
BalelmiQ e 0, Cjnunercio o. 8,
dem idm
Caoba Irmio de C, Madre de Deat n.
- 34, idem idem
Jote dt Silva L-iyj & Filh j, Largo da
Alternle* n, 1, idem idtm
Santo Antonio
Joaquim ds Silva balejaeiral, Msrcilio
Dia* n. 22, Ia divUio
Lopa A Araajo, Livrameato n. 38,
idem idem
Pereira Perreira te C, Imperador d,
40, idem idem
Bernardina da Silva Ramis, Pddro Al-
fjoio o. 18, idem id-ai
Juito Teixeiri, Lrgi d* Peana o. 8,
idea idea
Jote Diniel Pureir* de Asevedo, Pe-
dro Affmso n. 40, idea idem
Jodo Francieco F. Marques, Duquo de
C*xa* a. 47, id-ia idea
Antonio Qnilbermiao doi Santos, Mr-
cilio Dis n. 16, idem id.m
Morei:* a Braga, Livrameatj n. 3,
idea idem
Joaquim AatiaioH C raleante de Al-
buqacrqae, ciet 22 de Korembro n.
62. idem idem
Jo* Qomei da Oliveira Piejade, Pe-
dro Aff juij o. 22. idem dem
Joio da G nihi Vasconcelloi, Livra-
mento a 28, idem idem
Joi Dia* Alvet Q lineal, larga do Ro-
%rio o. 24, 2a divixdo
S:b*itiio Miooel o It'gJ Btti, Im-
perador n. 81, ido n idem
Frauciico Ignacio R.b.'iro de Carv*-
Iho, estreita do Rusrio a. 8, 3a di-
viiio
G Liporto & C, Imperador n. 75, 4a
diviiio
Soasa Pinheiro i (J, largo do Carmo,
n. 1, 5a Jiviri
Michsdo Persiri, Imperador n. 67,
6a divitlo
Liurinlo de Morses Piuhriro, 1* ds
Marc o. 19, dem idem
Biriodo Nisiretb, Imparador n. 79,
idem idem
Antonio Oarnttra Rvlrigaet Campel-
pello, Duqoo de C>xiai o. 75, Ia di-
viiio
Poen Mendet 4 C estreits do Rossrio
n. 9, iiem idjra
Manoel B vrameiito n. 16, idem idem
Antonio Perreira Rimot, largo de S.
'.Pedro n. 6. dea idem
Jos Victorino de P*:va, 1* de Marco
n. 8, idea dem
S. Joi
Joaqaia D-taiagua d* Costa, Impe-
rial u. 19, idem idem
Quiutino Rodrigue* Batevea, Santa Ri-
ta, *em numero, idem dem
Lupcino Rodrigue* Eitcvea, dita dita,
idem idem
Fernanda* dt t'rimo, Vidal .de Ne-
greiroi n. 150, idem idem
Antonio Arthur Moreira de Meodono*,
Coronel Susirana n. 149, 2a divitlo
Daniel Francisco Pia beiro, Mircilio
Mi loo de 240 320 re* idem
Fejio de 56) a 640 idem.
atadouro Panuco
Foram a batida* nt MaUdooro d* Cabanga 95
ras) para o consumo do dia 20 de Oatabrcu
Sendo: 67 rete* perteacente* Oliveira Caitrr,
ot C, e 28 a diverso*.
1874660
1874650
1374650
1374660
1374550
1374550
1374650
1874650
1874650
1374550
1374550
1374650
1374550
1374550
1374550
1374550
1374560
1374550
1374560
1374550
1374550
1374560
1374550
1374550
1374550
274510
274510
274510
274510
274510
274510
274510
274510
274510
274510
374510
274510
414265
418*65
554120
824530
1104040
1374^60
1374550
1374550
274510
27|510
274510
27451C
274510
274510
274510
274510
274610
414265
414266
414266
554030
Enaoarcaeaea
porto esa
735:456^390
80.4781311
-Xa a lata A *>*!
Barra nraragaaue Ib ., earvio de padra.
arca anraigarats Jane, carvlo da padra.
Baraa Bu* Bir, aadeira,
Bere* ingles* Bom 0/ tara, earvio de p:dra.
Batea anaararqaraa Cenmrdm, earvio da podra.
??* "**"*1 Pramrm> vaita sanaros.
Ligar ingles Ctrntrn 0} Utmm, eerva*.
Lagar isglea Vemmgw, earvio da pedr*.
Lugar oacieaal Lojp, gordurax.
Ldsnr eaaraaao Atmord A. dasaia, Un
Lagar logias Spnrk, bataikao.
Lugar poatagtra r*ar*rra, vtriragaiata
r wgira Cokmvnn, eervia d* aajdr
irutaeao Oaasaaeronu aatta Kotnne, xarque
Pateeho ssataael r'oofrao, sniuue
Patanbo rateo damhaa, xarqae.
tpartAfo
j le Peio-
KimtrUrnet
aerra. 18 en iTrroaao na I8S7
r'ara o eatsrtor
No vapor ioglas Ptotomy, carrogoa :
Para Liverpal, J. H. Boxwal 1,874 ttecot cea
140,550 kilos de trancar oatcavido.
Ha barca aornagainie BmrdL rarregoe I
P*ra New York. M. J. da Boca* 200 accos
eom 15.0.0 kilos de sanar maseavado.
Na lugar portugus Mario, oarregon :
Para Liibra, J. Goaet Pereira 39 bsrris eoa
6,240 litros deael.
No vapor francs Conjo, earregaram :
Para P*ni, B. Ooetcael 1,000 peararas aeeeoa,
4,00o grlo* de ouro 6,600 dte* de prat* ; J.
Kraora 11,00) grios de otro e 40,000 dito* de
pra te-
Para o latertor
No logar Ingas ratoraat, carregaraa :
Para Santo*, J. S. L>yo 6t PUbo 810 raeec* rom
60,750 kilo* de aaaarar eaaenvado.
No v*rar nacional Kimrito Basto, earregs
raen
Para o Pera, M A. Seaaa C. 15 barricas cea
1,127 kilos de atracar retteada ; P. Piolo C. 10
pipa* eoa 4,803 litrot de gir ;.-i te.
Par Maaioa, P. Plato A C. 10 barra oom 960
lilrus de *gu*rdrata ; II. Olieira 40 barr* coa
3,8*0 litro* de *o*rdeate 70 volumei coa
5,285 kilo* de sanear branoo.
Ne vapar aaeioual Principe do Orno Par,
carregaraa :
Par* Villa Nova, A. Oliveira 6 barricas eom
360 kilo* d* UMiear reinado.
Ne vep.r naoiooal Prrapoaa, c
Para Araeatf, P. A. M.nteiro 8 barrio** eoa
779 kilo* ds rascar braacc
No bate aanioaal Dea* rara:
Para Aracaty, B. C. Beltrlo A Irmio 8 barrica*
coa 164 kaos de sanar ranafdo.
No enter Jtriqnf, earregaram :
Para Merahyha, Balirio c rselo 4 bar*
r eaa coa 240 sil** de aasneer r lo:
Sa bsrtaea Helena, arre{oe :
de Alago*, P. Nasar th 11 bamcat eoa
660 kilue de usswar braneo.
irregamento desnaebado para Santal aa
baraa da Burqaes* J J. Lot
Pilho foi traasterido pare M
ftaaeoe.ioria
Del 18
Idea de 19
yvrai
35:0564948
4:6164632
Utenlodoria p.u^tndat
De 1 a 18 16:9374925
Id-ra da 19 6364476
Heie Orar ye
* 1 a 18
Idea a 19
12:6204274
1934514
815:9314701
39:5734580
17:5744401
12:8184788
Mercado maralelpal ele alos
O movimenta dato Mercado ao dia 19 de Oa
tubro foi o ae quiote :
Kucraraa :
41 boi* parando 7,086 kilo*, ando de Oliveira
Castro, 24 dito* de la qualidade, 8 da 2a
e 14 dito* partieolarea.
543 kilo* de pene 20 rit 104960
62 argas de farinha a 900 reis 124400
37 dita* de rracta* diversas a
11 tab-oleirna 200 rcia
duiuo* a iWO re*
.1 oeeapada:
25 cotustnaa a 601/ ris
coa partimentos de 1 aria he a
ris.
toa de comida a 600 ria
! M de legara** a 400 rita
ditos de faenadas a 400 ria
18 ditos de saino a 700 ris
11 ditos de treatura* a 600 reta
l< talba a 24
'o* H
reir Outro A C.:
talhoa a 14
84100
24200
24400
154000
104500
11450J
264400
I24OOO
124600
6*600
204000
840U
54400t
tido arrecadada nato
de
dia a
2124660
Raadiaento d-.it disi
rente
1 e 18 do cor-
8:7144280
rrecadado liqaido at baje .'64940
de 200 a 400 rit a 1
usrra de 720 a 800 rea idea,
le 660 a 1/ *a.
Je 200 a Sil rit a cuie.
aurcaa ao
de Oalnbro
SACIOSABS
Ceciliaconiig. 4 Pertira Carneiro 4 C.
Lojroi Loyo A Pilbo.
Lainego(canhoneira de guerra).
Marineo XIeooaig. i Joi da S. Loro de Filho.
Mara Aogelina4 Loyo & Pi:ho.
Mandabai Cornpaahia Peroambaaaa.
Maia 1i Antonio de Oliveira Maia.
Pratere*i Amorim Irmio* & C.
Principe do Orlo Parii Domingo* A. Matheus
Piriptmai Companhit Peraumbaana.
Pciitivo4 Amorim Irmio A C.
Rivali Aaoria Irolo* dt C
BSTBaSQBIKAS
Actorsonsig. i Jobniton Pater A C.
AEoluia Hermano Lnndgrin A G.
Author4 Samuel L. Johnatoa.
Almina4 Hermano Lnndgrin fe C
Blue Bird i Henrr Porster A C.
Charily4 Henry Porster & C.
Cean ten of Devon4 Livrameato de C.
Culdocai ordem.
Congoi Angotte Lsbille.
Cath-rioei ordem.
Concordiai Companhia do Oes.
Eduird A. Ssncbesi Pereira Carnairo A C
Ehen i ordem.
Folkefeateni ordem.
Fingali ordem.
Germaniai Bontelmtn A C.
Hardii Wilson Sona't C
Ibis4 Wilsoo Sons dt C.
Java4 ordem.
Jorgen J. Iots^- ordem.
Kronoi 4 Hermn Lnndgrin A C.
Kiffir Cbiei Companhia do Baberibe.
Leifi ordem.
Maotanilla4 Franciieo R. P. Guimaraes.
Marioi Amorim Irmio* A C.
Mate Katrioei Baltar Oliveira C.
Merchanti Samuel L. Jebotton.
Ninsi ordem.
Orieoti Heroeon Landgrin A C
Ptolomyi Blackburn Needham & C.
Rose ot Devon Wilsoo 8ons oc C.
Rox -i Hermano Landgrin A C.
Sambetai Blackburn Needham A C.
8|;*rki Bltckbarn Needham A C.
S. Ja*epbi Hermana Landgrin A C.
Seechenyei Jobniton Pitar A C.
Scotia-4 Heroaan Landgrin A C.
Temerarioi Amarla rmeos A C.
Vibili*i Hemn Landgrin.
Vivei Wilson Son* A C.
Voyajeri Jobniton Pater & C
Wandereri Fonaca Irmaoi dt C.
O signa! Indica ter a eicbarcacio sabido.
Vaporea A entrar
aos reara no son
e de Pernsabacoboje.
Bspirito Santohoja.
Rioboje.
Alliaanaa 22
Marcnhio-a 24.
Neta-a .
na rosTos do sostb
Camillo-a 23.
na iuiop
Villa ds Marabio-amanCi.
Dia a. 8: idea idea
Antonio do Carao Perreira, Coronel
Suaitun* n. 202, idea idea
J. Doraellat Cmara, MareUio Diu
em numero, 3* divisio -
Ferrcira Oliveira A Irmio, dita a
106, 4a diviiio
Ba- Vista
Antonio A.' Para iBarreto, Anrern a.
17, Ia divitlo laVr.
1* teccio da Recebedori* Provaaial 11 ale Ou-
tubro de 1887.
Ot Uncsdtra,
Feiinto do Reg Barros Pessea.
Joaqaia T. de L'mo* Dasrte.
_______Isidoro T. de Msttos Perreira.
Repartici* ala rauda
Seccio 1*. Secretaria da Polieia, 19 de Oasv
bro de 1887. N. 4,511. 3e rdea de Uta. Sr.
Dr. chefe de polieia, ie faa publico qae an 1*
Novembro prximo comeciri a vigorar a |
da Cmara Municipal, para matricula da 1
approvada em 19 de Julbo do corrate ai___
S. Etc. o 8r. presidente da proviaeia. O* _
restados doverio ae apreaentar n'aqoelie tuaa 1 o
neata secretnria, todos o* diss uteis, das dan le
doxa horai da manhi.
Para conhecimento de todo* em geraL a
creve o* uta. 1, 4, 7, 8 e 17 d. referida .
ra, ana do que nio se charneta a ignorancia.
O secretario,
Joaquim Francisco de finada
Art. 1.a Criado de servir, no sentido desss ara-
tura, toda a pesioa de condicio lirre, oae, aaa-
diante ralario convencioBado, ti Ver ea qaiaer lar
cccapsclo de moco da batel, bospadarie oa cara
de paito, de coeinbeiro, engeomadeira, enoata,
cbcbelro, hrtela >, de moco de estribara, atea de
leite, tma iscct oa cottareirae ea geni a de rnf
quer ser vico domestica.
Art. 2*. prohibido s qualqaer que *ej* ex*r
cer a oceupeco de criad) ou criad, sea estar ts-
cripto no livro ds regittro da Seeretari* de Peei-
ci*. O infractor acorrer na multa de vate ss
ris e em oito das de priiio.
Art. 4*. Para a inscripcio ns livro de regiatrra,
baata apretentar-te a perno* na Secretaria de Po-
lieia e declarar to secretario qae desteja taita
cripta, como criado, provando |iniiliiiiiia*a a toa
condiclo ta livre, coa attestado de awara abo-
nada.
Art. 7*. Ningaoa pideri tomar tea serviep
criado oa criad*, qae nio etti ver inscripto ao re-
gistro da Secretaria de Polica, e alo potra* a c-
demela reipeetiva, eoa certificado do m
dimento, prasado pe* ultima praioa qi _
a rvido, entando ette certificado registrado 1
cretaria d! Polica, confirme o art. 12, tob peaa
de vinte mil rii de multa.
Art. 8'. Aquella que tomar i ten servie.) ara
criado, deveri escrever, oa mandar riere ver (alo
t bendo oa nio podendo) na eaderneta, o sea cea-
trae to, qaa mandar, dentro de 24 horat, traat-
crever no livro dos certi6cadot,*qa havrrii
Seeretari* de Pol:ci* ; e qaaado rabir o eri
dereri ou mandar certificar (mo rabeado en 1
potando eterever) na mesma eaderneta o
da sabida e o comportamento do criado, era gran
to o servio. O infractor pagari a asalta de vitan
mil rit pal* infraccli de qualqaer destee obri-
*0O3l.
Art. 17. A mulher qae qaiaer etpregar-ie ra-
mo ama dUi leite oqrigada, alia do qae estl ee-
tabelecido nestss posturas a respeito dos rriadns
em gersl, a raieiter-ae na Secretaria da PoKera
a um exame pelo medico da Cmara Moairpsi, a
qual declarar aa eaderneta o atado dn saade tan
qae ella wi aehar.
Seri eate exame repetido todas *s Vsat qaa
patrio o exigir e aem esta exigencia da triara aa
trinta diar, aob pena de Ibe *-r e* ara da a easter-
net*.
Companhia de edificac^*
De ordem da directora faca pabiieo qoe aaassAa,
de confoneidsde coa o art. 8* do* tatarata, esti-
be rou nio attender a raelaateao de algaa* teaao-
ret acciniitat qae, no prsxo marrado. qaal ter-
minen no dia 29 de Se tem br o ultimo, daxaraae sal
fster ss seas entrsdss correspondente!
chamada ; bem como que, anda por fon
metmo artigo, esto sajeitot soi jaros de SI
qae tcban-ei em atrato, fleando-lhea
par* rocolherem a importancia da
preitacao lagmentada do respectivo jaro,
de 30 diu, contar de 29 de Seteabre
a terminar no dia 29 do mes correata. ,
sujeitat se jaro lio as baixo VeJeradoa
1701 a 1705, 1446 a 1466, 1861 a 1866,1976 a
1980, 951 a 970, 633, 634 a 637, 1311 a 1316 16SS
a 1595, 1206 1215, 1826 a 1836, 1796 a loa,
1816*182, 862 a 870, 851, 841 a 850. 17W a
1725,618*621,648,1336 a 1346, 1706 a 1715,
1946 a 1950,1576 a 1685,1991 a 1996, 667 a 581*
Recife, 5 de Ootnbro de 18o7.O junsai,
Ricardo Meaece*.
Britaniaa 23.
La Plata-a 24.
na anay roen
Advanaa 25.
Vaporea 1
Villo de Pernambaoo boje,
de, para o Havre.
Espirito Santo beje, m 5 baraa da tarda, aaa
01 porta do norte.
Princioe do Orlo Pari boje, is 4 ateas da
tarde, ptra Baha e escala.
Actorsmunhi, is 2 oras da tarda, para o Sin
Grande do Norte.
Riotmanhi, ao meid dia, para Haabargo e en-
cala.
Villa de Muranhlo* 22, as 11 hora* da aialf,
para Santas e escala.
Pirtpaaa -a 22, i 5 horas da tarde, para Ceari
e oseis.
Csaillo p 23, is 5 horas da tarde, para en
porta do tul.
Navio* A entrar
Audress de Cardiff.
Alextudie Hercalanodo Rio de Janeiro.
Aaro ade Cardiff.
Anna Wethde Montevideo.
Angostade Swansea.
Aalesanddo Rio de Janeiro.
Catode Cardiff.
Doas Irruios do Porto.
Finnyde Liverpool.
J. H. Mac Larreade Rio de Janeiro.
Mariedo Rio de Janeiro.
Marietta -do Rio Grande dt Sol.
Harinho Ido Rio Grande do Sol.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ohiode Cardiff.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Progrett de Cardiff.
Romea de Hsmbargo.
Sandtwallde Liverpool.
Ssrideremde Hall.
StellsIs Liverpool.
Saecessdo Rio de Janeiro.
Teixeinnhdo Rio Grande do Sal.
Tabordado Rio Grande do Sal.
ovlaenio ta parta
Navios entrado no dia 19 de Outubro
Baenot-Ayrtt e ese!11 diss, rapar frotas
dugo, de 2,497 toneladaa, cotsoraadsate Le-
cointre, equipagea 127, c*rg varioe geaeraa ;
a Augusto Lsbille.
Liverpool o racala20 das, vapor ingles Afar-
ehant, de 96 tonelada*, coamandsnte J. D Ptat-
tt, eqaiptfptm 28, carga vara genass; a Sa-
muel L Jonbstoa.
Cardiff- 39 diai, lugar ingles Catkerine, de SI* to-
neladas, capitlo Jame* Reewa, eqaipagaai 9,
carga earvio de pedra ; i ordeo.
New Cratle57 diu, bsrea diaaaarrara Ceneer-
da, de 364 toaeladat,- capitio I. Aoaeiaua, 1
psgem 10, carga car vi > de pedr* ; 1
do Ose.
Rio Grande do Sal26 di*, patacho 1
na, de 168 toneladas, capitio Jame Taore, ean-
ptgem 7, crg* xraqoe; H. Landgrea A ti
Macan15 din, hyata nacional D. Julia, de 80
touulsdir, mettre Laurentioo P. da Cosa*, <
pagem 4, carga ral; a Birtholomeu '
Sahidot no mamo dia
Bordesnx e encala -Vapa francs Congo, 1
danta Lcuiutre; carga vario era
SautoiVapor aaatriac* Suieknje,
G. L. Z-iinide; carga varios gneros.
Mserio-La*ur ingtes WaaoVtr, capitio Caarra
Matela ; em teatro. ...
Eatados-mecsB*rca dinamsrqeera J. al. Lets,
capitio L a Aaderseu ; carga tatuar.


-
.

ia 2 borra da ter-

-


Diario de PeniambncuQuiii
Da ord-ra do ir. Dr. Inspector fac pasito
rea cooforn*. Dr. praesieaa eU
previaeia, ni de novo 4 praea no di 90 do cor-
reato, panal* > jaaU de compras a la atesara>n
oe 190 ke de oteado eoa iieiBadaei, pan a
;aarda cvica.
Oieaabora mnmnlii dera b.bUstar a.
d* jauta defaeeada do aaaaa te o
atar asas prepoataa aai ai
iraailo da respectiva joota,
aa exaaiplar de* referido* kepe.
Secretari do Tkaecoro r^wrMtal
da 1887
LinSSa CaaapWU
Ceaselao de *~L^''
tlrie de Barlaka
Ohi-^M ie aa*edkaie o aerrioo da Unge, en-
-i da roope da eafavaaaria de
O*
Vanea!
OH I
da dirisioJoe*
Exai. bV. abato
e% Caala, iia^ea
re dea* prarraele, laca
i din 7 do cxraaia, a 11 hora da
iselso, aai eartaa te rada, por
taap d* aii". a aaator do 1* da Janeiro aa al-
m de Janeo vindoaro, a faiiarlarertn aaiaaa de-
alarada.
O* tira, areteadaata dar a aptiaaaUr aoaa
prrtpoetaa aaoaapaaaadaa daa aatoatras daa artigo*,
p-a cajo foraeetewato aa praposa, aa aaao
contrario alo i* teiar coaasetesoate iaa pro-
ponas
Ooj Ceaselae ale compras 4a repar-
tirle de arlo ka
fi aposta para o aappriaMota da rae di na ai Bn toa
* safa*atara da aarlnaa e aoa nsvios de guerra
(adrado* oo porto d-au capital.
O* araaei d Illa. Sr. casto da divisad, Jos4
Maaoai Picaneo da Caata, luesesar, tea* publico
qae as da 36 do arrela aaei, s 11 horaa da ai
aai, ceatraeta aa ta eeaalbo o sspalaato de
idiniaralii raferaerte da a irla as a aoa aa-
atea faena faadaalia ao parta deau capital,
par astas*, a aoatar da 1* da Jaaeiro o oltiao
de Jeaho da 1888.
Aa propostae d. aria aar apraoeatadsa
tratarla aa eartaa laceadla at 11 hora*
pracitado, taedo par kaae o ter malario
j acn-aa czpoata a ccaaalta aoa _
O eoatraeta aera oalabradt aoa aa aeeeJates con-
aafea i
1. Todoa oa asedie aaata tari) de priaaeira
qaalidadc.
3 Bario eatragaaa pato taraaaador qaaado ps-
didaa iaaaadUtoaaat'
8. Picea esportee a approracio oa reprovacio
do da
qae
Cacao***, na.
Can t, mas.
Qsmvto nao, a.
C.l -h.-tea, uaa eaixa.
Caiiaa alpha barias,
Cttbacia > da doatrio chriati, x
Din braaileiro, idea.
Coiie^oio de oapeodwe, exaaplar. oa.
i',) npandii* de eeoaoala d vida bi
i!r**vne, na.
.filio, 10 0.
nT*.opea diversos, conforme aa amoetrss, celo.
Di'oa aoa inser peo para inicia, idea.
Bxnranhia de aelal, ansa-
Paca para cortar pa. el, ana*.
Q.n m arsbiea liquida, Mr*.
Gu'U percha, ua.
Lipis de corea, oa.
D.tos pretor, idea.
Livro* ea branco de 26, 60, 100, 150 a 300 folaas,
oa.
Liapador de peono, aa.
L'tr i grande* para registro de offleios, aa.
Leu**, taaaobo SS,
Lacrea de ctee, pao.
Obrt-ii* d* aaaa
' Dita* da coila, idea*.
Papel branca liee, coafora* a aaoatra, eeoeroo.
Dtt > hraaca paatado, coolorae a aaoatra, idea
0io H jliaaaa panudo, idea.
Dito dito Uaa, iVaa.
Dito mare-t pega a, eaixa.
Dit i eoa iaaenpoio para ofleioa, reaaa.
Dito aata-borrio, toiba.
Dito aiiniatro, eaixa.
Dito proprio para aappa*, aaa foiba.
Dito paroo proprio par capa, idea.
Peo aaa de ac, cao a aaoatra, eaixa.
Palta, asa.
Peeaa da idro, na.
Kegoaa, aaa.
Baoaleira coa ebi de ocao, aaaa.
tsrlubario portagnrx, aa.
Trati tdo ealligrapbieo, aa.
Tiat para raereer, litro.
Tiafiroa da idro, a-tal oa looc, aa.
Tinta cartnia para eacrpta, idro, oa.
Tira-liuhat, na.
TV acara, aaa.
Vaas eoa e*p:uj*, aa.
Coodic a
1.* Todoa oa arigoa aorio de priaaaa qaali-
-datfe.
l2 fcWilo aotregoea paloe Sra. fjroecedorea aaa
portw.'a qae Ib* f >rca pedida* pelo ala' xarifaio
a pelo* navios de guerra, ao preso A* 3 di*, con-
tadn* de data ea qae oe pedidoa tarea deapacba-
do* pelo Esa. 8a-. inapecr.r.
8 Oa gcoeroe 6 car lo aj i toa approraeia oa
cap: vac7 do perito qae (dr designado para asa
aioxl i a.
V* Ua toroeeedorea pagarlo aa oaaltaa de 10 /
do taltr doa aeaeroa ao ca>o d deaora aaa aa-
tre^-u a de 20 /. no de falu da aacraga oa reja-
..5 aor as qaalidade ialeaaieaado naate aaao a
fasrda nacional da dif -rano qae ee *** atre
o* t r/coe jaaudoe e o* porqaa oraa coapraaVaa
aa ^*o-roa oio toraseidoa oa rejaiadoa.
6. O pagaarnla da iaportaoci doa foraaai-
aaentea aera Kilo pala Tb*e>:araria de Paaeada, 4
va* doa doraarat-a qae obtivarea ea roraaeedo-
rea, depoie da aatiaMu o aclle proporcional.
6 lymorae o aviao eircalar da Mioiaterio da
Uarinoan. 173, da28 de Janeiro do correte anos
o fa/aaadar fteari aajeito a aau 60 d'iaa da aop-
prraarato, aMa do praao eatipolado ao contracto,
ara qae ata rcaaeUnci Iba d direito a pro-
rot.eia da ajaat*.
7 Oa objaeto* foroecidoe t aerlo pagoj ao
aes erfoiate.
ObaeiTicoi
a Xenbaa* propoeta -i4 reeebida aa qae o
jrtrp >ocote aVlla declara, aor exteoao, aea claro
alg'ia. e-orada, eotrelinbe oa rasara, o preeo da
aada (roo -t.
2* Nj te;4 aceita proposta asa qae o nego-
taure dictare qae aa eej< iu aa pegaaseato da
osalu de 5 / do alor proael do toraaccaeato
donle o praao para qae 4 cate onoooolado, as
nlo comparecer neeta aecretaria para asaigair o
con'rueto. as praao da 8 da, costada daqoel'e
ea qae lor aotiieeiie pU iapraaaa, eoao data
aiaa o aviao d* 38 de Deseabas da 1874.
3 a Canforas o rscoaaeodado ea aviso de 11
de Maio da 1880, oio aerlo adaittida as propoetas
dos aeg:cisates ea Brasas toeiaea, qae alo apre-
eeatrem oe docaassstos ssgsiotss :
Candis da aatrieala da j anta eoaaaroia', bi
Ihrte da ragamrinfi tiao aeasstre.
Cert.dlo do contracto social extrabido do regla-
do aed.es da aaieraaria.
4. O foruaeador pagar! s aalU ds 10 por eeato
do valor dos aiaraaaatai aoa alo eatregir, a
da 80 por canto deassifa aoja eatrsga aio
aafaetiT oa forea rsprevados, aa oa alo' sabati-
mir oor oatros, qae aejea asailea; a asa aaaia
a dssxVrsoctqa* psees bavereetre oa precos ajea
tsdos aquella por qts ss tiar de obter oo aer-
ead >.
5. O foraaeedor aai pago da iaportaaeia do
rastiaaatoaoa fiaar.pela eoaapataote rspaiticlo.
ea ate dos doaaaeala qae obtiver.
Oaaervacoea
Ia Mebalas preceeU tai rseattiia asa aaa o
pnpaaatt salla declara por estaas asa claro
algoa, -otrelien oa rasara, o araoo ass eir-
caaaUi ciaa qoe iota resaca ao toraeriaaata.
3* Nlo aera aaeaata peapsata sa qaa s nego-
ciaste aio destare qaa ee esjerU o pagsaeato d
aala, da eiaea por cante ss alor prava el do
foroeaiaesto, darsate o praao par qoe este aa-
nou.-i.do, ae alo eoapareear sata aacretars para
asaigoar o contracto qaa for satebrado oo praao ds
tres ais*, eoatalcs dsqoslle sa qae fdr chamado
pe* iaptaars.
Sa Nlo ario ada i tudas as propostas da seg-
ciaotea oo firass sociae* qae oio spresestarea
eeitidio de aatrieala da jnnU onmaaiclal, bilbe-
te da pagsaaato do iapoato de iadnatria do oltiao
aaaatra, s esnidio da contracto social sstrshido
dejaste coaasreial.
4* Waabuaa proposte ser4 reeebida depoia do
dia s bota d< sigasdas oeste eaasaeio.
6a Os propoacn'ea pras rxigidas. tres da* aala* do aareado para o reee-
baaeato daa propoaua, aSa da eer feite s coapc-
teote eriaVeagio.
6a Os foraaeedor** ftoaria aajeitaa a aasU 30
diai ds sappraasate, sisa Jo preso estipulado ao
coo'rscto, aea qoe eate circamttaoci Ibes c4 di-
reito 4 prorogaclo do ajaste, coaforme a clsnanla
esubelecids pelo sviso dj Mioiaterio da Mariubs,
da 13 de Jalbo de 1677.
7* Oa objectoa foreaeidoa crio pago* no
a aiota.
Saaretsris da in*pecio do AiosI ds sasriabs
da Perosa'Mco, 17 de Oatebro de 1887.
GOIPANHIA DE BDIFICAIJIO
Incumbc-sc median-
te contracto, da cons-
truc?ao c reconstroc-
^ao de predios, cujos
planos sejam ou nao da
Companhia. bem como
de organisar projee-
tos e ornamentos para
quaesqner obras, para
o qne dispoem de pes-
soal technico devida-
mente habilitado.
0 escriptorio no lar-
go Pedro II n. 77, 1.
andar, conservase a-
berto em todos os dias
otis das 9 horas da
manha s 4 da tarde.
Antonio da Sil vs Aavedo.
Arsenal de guerra
O eooaelbo de coapraa
37 de Ootobra do

tro da jacta eoraaercisl.
4 Mebaos propoats er4 reeebida depoia di
di* e biras designado* sal aonaocio.
5 O* p'-opooeatea apreseourio oa doeaaaatoa
exigid pelo avias de 11 da Maio cima referido,
tres das asta do praao aereado para n receoi-
aaato -aa prupaatas, paa a aseeasaria areri-
goaoio. .
6 a Oj furoaaadswa Saarl> ojeitoa a asis 30
dias d lappriaeoto, alea de prass catisalsdo so
eoatri j, ssaa qoe esta etreasaatasaia abas C4 di
rao a praeoaosate da ajaat*. aaleraa a ala asa le
eslab-;jtydar>eteaifodsMiau:erss ds atsrrab*
ds 13 te Jaobo da 1877.
S*er> tsria ds ioapeeaio do Araoal da Msriaba
da Pernoaabaeo, 4 ds Oataars ds 1887.
Ossaeta
Aatonio da ilvi Assvedo.
Assodafle Ligi Operara Per-
namboema
O esnselbu ndminiatrativs daite centro aeienti-
fis ao cnrpn operario deau capital a a qaea ia-
iMsaa-r [ ~ew, qoe teado Wo ertads a esCaago
ra aas talegada opsrarios, represen'ates do
ana ritrs m ciaste* dos obrairaa, foi
pela soileajtxvieaals da L-gt aa ka asa
dos satre s cissee de psAeiros, o amaiaio Ba-
4aaio do Livraaseac, aotoriaslo s qatlqoer oe-
.jtoeio aoaial.
Liga Oprrsria, 1 ds Oatebro ds 1887.
Joa Calsaaos d Pigeatreda,
Obras iillicas
Da on-'ea do Illa. Sr. eogeobeiro director fe-
ral d Obrss Pabliess s ds aorsforatdsde can a
aatorineis de 8. Ese. o 8r. prssidsats da pro
8 do corrate, fapo pablica qaa ae dia
maio di*, na aaaaaa rspartiels, raeabe-sc
para a cncaoio da obra ds rapaos do
coatalbio abra o rio Arsrips de Baixo, na cetra-
Ss do aorta, arcada ca l:566i635.
cciass da aoatrato
ds osare brsa-o 82
Botdna de c;aro bronco 4S
r'isdsres ds eooro braaao para espada* 4
1 urreiaa par poaeaea, lerooi M
Osrapas ds erra braoco par piqnaa, pares 64
Qaiopaada sol para atalas de aqoeta 61
Maletas da aria, oteadas 30
Cabsoads. da sste para traa 6*
Capeliadaa de cearo avaaiaada 48
C-idres coa dthee aiatras 80
Tranesistas para eoldras, para 40
Loros de ala, pares 61
Pataaes da sota eoa gsnurta* 80
Un 6t* da sola l
H adosa falsea da sois 87
Saltica psrs asotana de prsess 14
Ci bis as liga .64
Oilbas asett. aa eoa qaatro gatea. 64
Sbabr.ki de paass 80
Bornees de bna pars vivaes 46
Boroses ds lona para raed a 80
Babeboa de aote b0
Msotsa Appareiboa de 11 apee
Bolsa de sol para sppsrtlbo de liapess 80
Caaadea da foiba, pialados, para iatertorea 8
Maraitiea de foiba de oito pracaa 8
Ciaras ds a*tal 3
Cilhas m-tUaa para acotarte de offijisl 4
Cold/a eoa capelladas para aaoetaria de ofloial 4
Shabr.ks pora montarte da ooVial
Eaxa-g.'a cbeos de palba 88
Csesiraa de Jacaranda coa asenlo ds palbiaba 6
Cot&eri.s a ineul para sai 10
Cilberea da natal para apa 13
Moriogoes d barro 4
Prstos (soda e rssos da tonca 48
Talbera de ac 34
Baca o jarro da ferro batido, par 1
Caneco de farra aataabada psrs sgaa
Alpaca preta, actiao 18
Caneco da osetal braoco
Cntn de tolbs, pistados 68
Eaterras de pelo 17
lastas da foiba para aparar caf
Maralta* de foiba da osas prsea 68
Saceos para marmitas da oito pracaa 48
Taaaoeos, para 65
Bandeja para copo 1
Lavatorio de ferro eoa baeia e jsrro de faro
sgalba 1
T Na aerlo toesaM sa casi dar alo as propos-
tas qaa ai* tersa feitss da aeeordo coa o on. 64
cato de 19 de Outabro de 1873,
coof r o aomt do propoaeate, s indicacia da
. a prreo da cada artigo, o noae-
ro aaroa das aaostraa, aaelaracii sxpreiu ds
sajeiur-as a malta de 5 0A) aa naso ds resanar
saaigaar o contrato, oca eoao ae de qae trata o
arta- 87 s 88 do citado rsgoJaaeato.
Ontreeins, prerias-se, qas sis iaaprocagaveia m
praso eatipoisdos ao termo da noalrato.
tsaeratana da aracw I da nanr de Perasaan-
eo, 18 de Oatabro d* 18*7.O srcraurio
ot r'iiDQtoD tlabara Masan da
ea
Batee de crdito real de Per-
unbieo
oaartigea
e 116 ds
caaeeto e eteaaalas ea
i.-aa nate aecretaria para oraa avaaiaada
qaeiles qanpreUaderaa arreaatar a assas
obra, ate sccordo eoa o qas dlsp6* a rticas 70 4
73, 8 a 90,38, 37 4 101, 108, 115
taaaalo de 20 de Jaobo do corrate
Secretaria da raparais das Obrsjs Mateas de
Penaasbaao, na 11 ds Oatabro d -1887.
O aogenbeiro aarraaarla
Joaqaia Ooaas de Olireira a Silva.
Na levaos daa arta. 6- a dos estatales, sis
soorteada* Q seaboree aaiaaiatai 4 realisar ote
o dia 19 de Xoveabre prosisso vid-aro, aa sede
do Banca, 4 raa da Coaasereio a. 34, a qaarta
satrada da 10 (, ssbrs o val-r ooaiaat d* cada
acate. ReeiJe, 19 ds Oatabro da 1807.
O. edeiniatradjce,
Manoei Joio de Aasorio?.
Josa d. Silva Ltj Jaoisr.
Late Dsprst.
Obras piblieas
Ds oriea do Illa. S--- director gera! das obras
pakeaa a ds coaf raidada cosa a sa tortea ola ds
B. 1mp. s Sr. praaidrat* da pr .neis da 11 do
jorraste, faoo pablteo qas ao da 8 da aaa te-
aaaro, ao aaa dia, aa aaaaa raaartieio,
a prapostas para a axaaeio daa obras os
dos segniole pontilbiei:
Do ds amainado Agaa de Btcha, aa estrada de
Patanal 4 litaba, oreaste ea 1:068*8:0.
Do l da varase d UraaM aa aera n'^da,
no atar da 1:409*670.
Ds2* ds retarda anea e estrada, oreado
ea 1:4664360.
E boa ansia o as.-vico de qaa carrera mala
doas poatilboss aaasa aUadida aaaa, svaltedo
aa swi, esa o aproveitsaento das aa eiraa aaa
saUttaidas a ea ti Terca as aso da aa
aproieitasaa aoqaeUa p**nulao'i. *-
Os nrgaaaa'a a ilnaaalai e*paetsa do contrato
abamae aaata sarstaia para aaaa elimina-
do* p>r aqaaltes qas rsratandarsa srvsaaWr a
mama obra, da aeeordo esa o aaa disnea oa arta
J a 90,93, 37 4101,106, 116 116 da
- aa vigarr
da reMniaJD dos obras pab'.isaa, sa
17 da Oatabro ds lbfl7.o asashauri aearetario
Jaaqaia Qaaai ds ui. reir Sil
Etta eoaipaaihia coapra ierre-
a. preferlado oa Uadles
balrro da Boa Vista, Magdale
n\ Fersuadea Vleira, Afleles,
raa do Principe, la Balaba \o
?o, Hoadeco. Rlaehaelo. Ca
paaga e anozadaha.
Qaeai aa IIver para vender,
jaeIra apreaenlar aaaa propes
Ca aa escriptorio ala ai es ata
conipauhla sita aa largo de Pe-
di-o II antJga da Callela n. 19
1' andar.
Recife, 22 de Betembro de 1887.
Ricardo Mtneu$, gerente
MUCO INT6BNAGI0NA
DO
BRASIL
Capital i 0,000.-0004
Ideaa reallsada 10,ooo:ooo#
A eaixa filial d'ee-'e Bsaeo faaecionaodo tan
porarianvsnto 4 raa ds Goaaereio n. 88, saca, 4
ata oa a praao, contra os eegaiotes corre apon
Vates no eatrangcirs:
Londres......... a/N. M. Rothacbit ft Soni.
^tafajinia i^bnahbijcaiva
iass D
?cgaela Costelra par Tapar
PORT08 DO NORTE
Paniyba, Natait UatM> Momor, Ara-
"%, Cear, Acarahu e Camomim
vapor Pirapama
X no dia 21 de
as 6 hora
da tarde. Recebe
leargaatio dia 81.
*.^^mtu 'n'lM r*aaf> diabairoa arate t*
taSboraa c. Uidedodia da sabida.
ESCRIPTORIO
Cauda (Jtmpankia Ptrnamiueana
_________________n. 12_________________
~Ija8Pb-^oaiBriSaDisca
DampfscbifTrahrts-GeseUsCaiafl
O vapor Rio
E' eaperado da por-
tea do ial at o dia 30
de Oatabro e agair4
d poii da demora ne
.aarte para
alabea e Haaabnrga
Entrar* dentro de porto.
Para passageiros, carga, freto a ete, trata-a
coma
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
RA DO COMHERCIO N. 8
Ia andar
Pacllc Mean Navigation lompany
STRAITS OF MAQELLN IalNE
Paquete Britannia
E' esperado da Euro
pa ate o dia 23 de Oa
labro, e seguir de-
ia da demora do coa-
para Valparai-o
? ti por 8uceo m. vr
Para Villa Nova e Pe-
nedo
J^^
Segu iapretemelmente
no dia 17 do crrante, 4a 4
horas da tarde. Para car-
ga e pasageoa, tnte-M
na I
r ac da Carpa Santo n.
/* andar
Para LisDoa e Ferio
carga a frote:
balda, agu ha de asarcar. e aala _
vadea da referida galera e ex tente na
amia da Alfandega onde te eff'.toart a leiilo as
11 hoiaa ea ponto.
Leilo
De urna loneta astrooom ea 1
aire idrea
Terca-feira, 25 do auraale
Va l| hars
Ag-ente Pinto
No armasem da roa do Marques ds Ole-
da n. 52
Legre pertugue Mario, recebe
a tratar coa Amorim Irmlos ft C.
LElLUlwS
Hojs, 30, deve ter lagar o leiilo do movis,
Iones e idro*.
Sexta feirs, 31, o de 89 dorias de paa ame-
ricana*, em lotea, a ventada dea compradores,
pelo agente Pinto, na roa Marques de Olinda
n. 63.
Babbado, 22, o de botes, lalva-vida, mas-
tros, velss e asi* aslvados da galera inglesa Nao
Pr n,
Tarea fera, 25. o de on lindo oratorio e
commod de Jacaranda.
liClo
De na rico santuario de jararaadi e 1
osada propria para o 1
Teresa felra *S <
A'a 11 1/2 feeras
No
Agente Pinto
rmaseos ds ros
Olinda d.
do Marcases
52
Leilo
No
asa eecsls por
Baha. Rio
Paria.....
Haaburgo.......1
Berlia..........I
BrroMou........j
Prankfart a/ Main ]
Aatoerpia.......
Boma..
> De Bothachild Prora,
a DaateeSe Basa.
Baaqae d'Aurora.
naaovs.
ilaaaaa
Mihte a
Banco Hjpctecaro ds
Espaa e aaaa agra-
cian.
Banco de Portogal 1
aoa agencia*.
Kngliah Bank of tha Ri
ver Plata, Limited.
O. Aasisk ft C.
prsea do impe-
Baaet Oenaale e
840
de la-
ha............
ntadrid..........
Barcelona.......
Oadia..........
Malaga........
Tarragonr.....
Valencia e o a Ira*
ateadada Ha
pao s ilhai
Canarias.....
Liaba.........
Parte o maie ci-f
dadas da Por-?
Ugal ailbaa...)
Basnoa-Arra... .)
Montevideo......
Nova York.....
Compra saqae* sobre qaalquer
rio s ds satraagsr-k
Recebe dinbeiio ea eoota crrante de movi-
aastojeoa jarrara raaio ds 3*/t so snno a por le-
tras a praao a jaros coneaeionado*.
O gerente,
________________WilHsm M. Webater_________
Rccebcdoria de rendas
internas geraes
Inassoslo ee indoslrlaa e proflisars
O administrador da recebederia previne aa
Sa. cootribuinte* do iapoato de iodoatriaa e pro-
ttit a qae atio njeilss ss aas ds commercio,
aeriplona ds eeaaiasdes de qnalqaer nata-
resa, escriptorio* de Hdvogsdoe, consultorios me-
olea, despachante* da Alfandeg a aaa ajadsn-
V:b, gareataa de c*ai-bancsrisi e lociedsdei ano-
nyaaa, donoa de typograpbiai, de olariaa e de
qaassqsar ca*<* ds negocioa, qoe st4 81 do cor-
renta aea de Outabro a cobrara, livre de malta
o 8* semestre do referido i aposto, e bem sitia qae
daquelle dia ea diante at at doui mesea sabse-
queatea a eobraeea aori realiada coa a malta de
6 *l, ou na propria recebedoria oa :elcs seas
agsatee abtadaea aa domicilios doa contribaio-
tea ao dito praao ; hudo o qntl icri a divida co-
brada jadieialaaata
Recebedoria de Peraaabaoo, 16 de Oatabro de
1887.
Alesaodra de 8001a Pereira do Carao.
Arsenal de Guerra
c De ordam do Illa. Sr. majar director, distribae-
sseostarss aadtes 13, SO s 21 do correal asas,
4a eatareiraa de aa. 101 i 160, de esafonnidads
eoa cianaooea anteriores.
hVecio das eoetaras do Arsenal de Oaarra da
Pernaaboso, 19 de Oatabro Palia Antonio da Alcntara.
Altee* adjaato.
*4aata Casa de Misericordia do
Heelfe
Na na alaria da Santa Ca arrenda-a o* ae-
gaiatss predio* :
Raa do Boa Jane n. 18, 8a audar.
Ideo idea a. 44, 1- andar e loja.
Idea do Vigario Tlsraorio a. 38, 1 andar.
Idea lasa a. 25, aossado.
Idea do sfarqass de Olinda a. 68, 8-
Idea do Apello o. 'M.
IdeodaMoedan. i'.
Ipemi
de alaaelra e Monle
Tlde
Para carga, paaaageiroe, encommeadsa e dinbei-
ro a frete, trata-a eoaa a
AGENTES
U'llsoa Sana dfc C, iJnted
N. 14 RA DO COMMERCIO-N 14
CHAKI.tlRSREIMS
Campanhla Francesa de IVaTega
fio a vapor
Linha qoinsenal antro o Hvro, Lis-
boa, Pernambuco, Babis, Rio do Janeiro e
Santos
0 rapor 7111a foMam
Commandante Brant
' eaperado da Europa
ati o dia 31 de Oatebro, se-
guindo depoii da indiipen-
Mvel demora para a Ba-
bia, alo d Janeiro
e Mas tos
Roga-se aoa Sra. importadores da carga p.'ioi
vaporea dcata linha,quciram npraacntir dentro de 6
dina a contar do da dcacurga daa alvarengn.. iaal-
qaa roclawaoie oancernente a volunas, qoe ps-
pntm h tenham seguido para oe portea do aal^&a
ie a poderein dar a tempo as previdencias asoea-
lariaa.
Expirado o referido prosa a oompanhisos n a
responabilisa por eztravioa.
Para cargo, paaagens, encommeadsa e dinheirc
a frets : trata ae com o
AGENTE
Aogosle Labille
9 RA DO COMMERCIO9
De 1 bilharcom san pertencas, 2 fiteiros, mobi
lis*, camas, mesa elsticas, panos, pannos de
crochet para cadeiras, eolxaa de dito, albnns para
retrato, miadesaa, perfumaras, jarra para florea,
balanca pars cima de balco, caodieiros, espalho,
quadr-s e muitos onlros movis avalaos novoa e
osados.
Quinta-feira 20 do correte
A's 11 hora
armazem da ra do Marjuez de
Olinda n. 19
POR INTERVENgAO DO AGENTE
Gnsmao
Leilo
Agente Brito
De 1 armacio e ntencilia, e doa bona gneros
doeaUbelecimento de molbadoa sito ras Aagaita
a. IcO.
Garinte-ie a casa.
Quinta-feira 20 do crrante
A'S 10 1/3 HORAS
Leilo
De oro fogfto de ferro novo, apparelho de Ion-
es para cbs o jane.-, mobilia, pisoo, guarda loa-
os, am oratoria e muitog ontroa moveia de*cai de
familia.
Qalota-felra, SO do corrate
Agente Pinto
Raa do Marques de Olinda n. 63
Ai 11 hora
AVISOS DIYEBSeS
ALUGASE ama eass ea
Amaso, roa do lima. n. 30, prapiaa
familia grande oo ooUegio. Tem 7 aalaa,
15 qaartoa, agaa e gas encanado, apfsra-
Iho a .juintel: a tratar na ljtograpbas de
J. E. Purcell, roa Marques de
n. 8.
Aluga-ae na aitio em Beberibe, aa
que segas para a povoacio, coa
familia, caja easa est pintada,
ns fundo ; a tratar ao enes da
nambocana n. 2.
Alaga-a a bella caaa~ea 8. Pedra-a
Olinda, muito fresca, con gas e agaa, asi
voredoi, psrs grande familia.
Alaga-a ama boa i
retro, no lagar Barbalbo o.
taverna na muitci annos,
psrs familia, quintal morado, niiihaha
valla, com urna boa cimos e'
no para plantacdee, s dita eaaa
srmsci) de taverna ; qaea pialendar finja-aa SS
largo da Casa Porte, padaria a. 46.
Aluga-ae casas a 800O no necea dos Cie-
nos, jante de S. Goaenllo : s tratar aa ras sin
trapeasteis n. 56.
O abaizs assignado declara ao
commercio em geral qoe o Sr.
o Santoa deisoa de aer ao caiseirc
Recife, 17 de Oatabro de 1887.
Francisco Antonio de Albaasaaraat
Precia te de ama saaa para sarstea m
no, e de ama lavadeira ; aa Ponte de Ueba
frente a estaco.
=3 Precisa-ae de ama
familia ; a tratar na roa
numero 39, loja.
cotinheira para
do Bario da Ti
KOYAL HAIL aiTEAH PACIT
COIPANY
Vapor La Plata
J^
E' aperado da Europa no dia
26 do corrente, aeguinde
depoia da demora neceaaa
rispara
De pas ataericanas, botoea de madreperolae, aa-
bonetes, chapeos, ferrageoa, raindesaa e fa-
aendaa.
Sexta elra, i de Ontabro
Agente Pinto
A'S 11
do Marqu' z
Rui
HORAS
de Olinda
n.
52
Agente Pestaa
ie.34. nadar.
a, 47.
1.
87.
Idea aa Llagaata o. 14, 1- sudar.
Bseeo da Abren a. 8, 8- andar.
Paletera da Santa Casa de Misrcordia
ateeiM, 36 da Maio di 1887.
O eeerivio intiriao,
do
lARuiHOS
Porto por Lisboa
Coa datim aa port'
brsvidsda a barca naainnal Me'
carga e pssaagalioi, trata-a c
dos Jos da Silva l*rro 4t F.
BSanj
Baha, Ra de faaelre Monte
rido e Buenos %yre
Para paaaageni, fretea, etc^ tracta-a txxa a
AGENTES
Amorim Irmos &C.
J. 3- RA DO BOM JESS N. 3
L'nnetl States & Brasil S. S. C
0 njni AlliancB
E' aperado doa porto! di
al ate o dia 32 de Oatabro
depoia da demora neceaaria
seguir para
araahio, Para, Barbados, :
Themaz e Sew-York
Para carga, paaagcne.a unimenda'a odinbeirt
fres, traete-a com os
O yapor Advance
Espcrs-se de Nsflr-t-ort.
News, at* o dia 36 ie Oata-
bro o qual seguir depoia da
demora nsoeeiaria para
Babia e Rio de Janeiro
Para carga, passagens, e lainiaaiiMiiidaa tracto-
toooaao*
AGENTES
Henr; Forsier i C.
18- RA *D0 C0MMERC1O-N. 8
1 ardas
Canipaahla BahJana de navega-
eao a Vapor
PORTOS DO gUL
Mac*.i, Villa Nova, iVenedo, Aracaj,
Estancia e Bahis
O VAPOR
Principe do Grao-Par
Commandante J. F. Tsizeira
Segas impreterivel-
mente pera a portes
cima no dia 30 di On-
tabra, ai 4 horas dt
Recebe carga
test ao 1|2
dia'do dia 80.
Para carga, paaaagaua, encommendaa a dinhei-
eo a iretr, trataba na
AGENCIA
7iiua do Vigario7
bomiagS Alves Malheos
Bie Grande do Sil
Segu com lir- vi J.de para > porto cima s bar-
es aaeioaal Mara Angelina : para o reate da car-
ga qas Ihs fala trata-a ero Joa da Silva Loro
DEFINITIVO
De du a quintaa partea da casa terrea sita
i ra daa Triaolreirea n. 33, perteaeen-
tes ao espolie de D. Joaquina Rosa de
Santa Anna.
Sexta-reir. aa corrate As 19
lloras
No armasem da agencia ras do Vigario
Tenorio n. 12
O agente Pestaa vender, por mandado do
Exm. Sr. Dr. jais de orpbios e ausentes, ss dasi
quintas parta da asa tita roa das Trlncbeiras
n. 33, pf r Uncen tes ao eapolio de D. Joaquina
Bota de danta Anna, no dia e hora cima men-
cionados, a qaem melbor offerts fier.
Agente Pestaa
Precias ie de oaa
pre, para casa de familia
13, l- andar.
qae
24 i
Ds boa casa terrea sita roa do Visoonde
de Albuquerque n. 115
nabbado lt do corrate
A's 12 horas
No armazem da ra Vigario Tenorio
n. 12
O agmte Palana, antoriado por mandado e
aaiitencia do Exm. Sr. Dr. jais de orpbioa ven-
der no dia e hora cima mencionada, a qaem
mais der a casa terrea sita ros Viieonde de Al-
bnqnerqae n. 115, com os commodos againtes : 2
islas, 3 qaartoa, boa coiisnba e quintal murado
cacimba eom boa agua, livre e deiembaracado de
qaalquer onus e em alo proprio.________________
Agente Pestaa
, Aluga-ie o sobrado de aa andar a. 44 raa
da Boda, com bsna commodos, ando aaits i
bem como a loja ; a tratar na raa so I
16, loja. _______________________
Preciss-se de am criado para a
usa, e d-ie de vendagem coa eos sea
do : ras da Matria da Boa-Vista a. S.
Oa Sra. sbaiso declarados tio rogados a te
rntenderem eom a sbaiso aaaigaaaVa aaagtaa
de aas ioteressss, isto porque ais rascadas aaaa
moradas ; no largo da alfandeg n. 1.
Albino Josquim Ferreirs.
Borgea drC. I
Jote Martina da Cnnba.
Hanoel Antonio Pereira.
Martina Lisboa & O
Joio Martina Coelho.
Pas 4C.
Antonio Tibnrcio Guiaiariea.
Domingo* Martina florees.
Martina Ocmea & C.
Antonio Custodio Loareiro.
Jos Henriquea de Oliveira.
Abilio Martina os C.
Antonio Lopes Machado da Silva.
Antonio Joaqnim Corroa doa santo*.
Pereira e C.
Joaqnim Lopes & C.
Manoei Joaqnim da Silva.
Aurubto Diaa ale Figueiredo Vieinu
Martins & C.
Martinisno Monteiro & C.
Franciaeo Gaspar de Pinna.
Antonio Feroandea de Albuquerque.
Recife, 18 de Oatabro de 1887.
-
AMA
Precisase de ama ama psrs
cotinbar em casa de familia : ns raa De-
que de Casias n. 14 se dir.
Precisa-ae de orna para lavar s rnainhm
ra daa Calcadas n. 49
No
DK PUQUIOS
Sabbado, 99 do corrente
A'i 12 horas
armazem i ra do Vigario Tenorio
n. 12
liaa exltente caaa terrea sita 4 roa Imperial
n. 166, com porta e janella, frente de azulejo com
eommodoi es aeguintea : 3 salas, 3 qaartoa, coll-
ona, quintal mniado com cacicba e porfi qae d
tbida para uro grande terreno com mu, o qaal
vender-a-ha junto oa aparado da referida casa ;
aervindo de b..ae a oeita obtida no ultimo leilo
de 3:3884500.
O excellente obradinbo ato roa Vidal de Ne-
greiro n. 91, eom eommodoi aeguintea : 3 jaoelias
e 3 portas de frente, maito freaco, tendo m%ii 2
salaa a 2 qaartoa oo andar inperior e no pavimento
trra na graade eatabeleniaento de molbada,
rendando tada o| predio 404000 mensaes; aervia-
do de bate a cfTerta de 1:9I51000.
Oa predio* cima mencionados, acbam-te livre
a deaembara ;a ios de quaesqner onus e aerlo defi-
nitivamente entregues pelo maior preco qaa a
poda obter no acto do leilo.______________ ____
Leilo
De tres botes ersndet (aalva-vida) remos, msa-
troa, vergas, vela, salva-vidas, pedscos de corti-
osa e maii pertnces sslvad-a da galera inglesa
Noffpori.
bbado, 22 do corrente
A's 11 horas em ponto
Jauto h gaarda rooria Ja Alfandeg
Evan Evam capio da galera Nagpor incea-
diada ao alto mar na iaa ultima ?agem de New
Caatlepara Califi-rnia, faa leilio coa antoriacao e
em preseiica Qica)
com lieanos d ds Aitandegs, e
aaistenci reparticio
para o tu. ; de quem
partencer ; **>, dos
botes, aatv -tI,
AMA
Preeisa-se de ama aaa para todo aerrieo do
caaa de familia ; a tratar na raa do Baria da
Victoria n. 7, 3 andar._____________________
Aobomt*pastor
Ornamentos para igreja
Rita Duque de Caxiai n
Franciieo Demasi C. particp
aoa sena fregueses qae contnam a i
de qnalqaer encommenda tendete a a
ra igreja ; bem como imagen*, oratorias, i
castcese, e onde se encontr ua graaai
do aortimento de estampas, roearioa,
erases, lampadas, turibulo*, caldeii ashas, g^Ase
e franjea de oaro fino e entre Bao, e de raer -.
Caixeiro
Precisa se de am caixeiro cosa pratea, d 14 i
16 annos ; na rna do Hospicio a. 34.
Cosinheira
Preciaste de ama boa cainheira; aa rea da
Aurora n 81,1 andar.
Cabriole!
Vende-ie am bom cabrolet
tro asantes, dnaa roda* de aobi taaltata
para am cavallo ;
mero 127.
tratar na rna da Aerara sav
Na comarca de Boa Jardia, diatante da i
cao do Limoeiro qaatrn leguss, randa a i
nho Piraah, montado a vapor ; te
para mais de 2 mil pSes, trras podaroaaa, aaaaa
irestam a toda plaotacio : eade-a a aafra astea
Jo snno vindouro de 1886 : qaea preteada dSrt-
ja-a ao meaao engeobo para tratar aa a
Bevm. padre Manoei Beaiei* Barbosa r*~
Casas emJaboatio
Alagam-M boea casa* novaa i
d.a para familia, praximaa do rio si
amiuho de ferro; a tratar ao] arase
do Apollo n. 47.
de cite
Gasa
Alaga-te o 1- andar do sobrado a. 27 ira
Imperador, tea grandes clamada a sgaa
chava para correraebaa-ee ne] aadar ter
VteWiVf


101
'.-

'

I


Criado
MMM B*ia
VTnho dejarobeba
Preeint-ee 4* nm menino pa
do Barlc
r enado
IODURETO DE POTASSIO
S**le. aeemrative e> uilrkciat-
Prepara du por
Miliies 4 c Shcc:
tsioo
approvado e antorieado o mdi pela junta geral
de bvgieae da corte
Eite doto ptwpaiaits aplicado com grande
ventax/eeE no rhismstismo aguda oo chrooic.<, du
lanhail dolgals, bao, aaa caleteaa, na* deb-
lieadr* de iitimagn e sea de angra svphiliti/aa*,
como dates imaNsaa, atemaa^teuiihaa*, moleatiae
da palla e eai geni aaa todoa aa caeoe tm qte m
tasas oca vieta a psrifiesclo do sangse.
DEPOSITO GERAL
34-ln Ittgi do Rosario -34
Perita aibnco
Pcitoral de cambara
neii amigos e baan que
Arente* e depoaitariaa genes afta provincia
FRANC8CO M. DA 8ILVA C.
de droga* i na de Marqses de
lio
OMialt
ia#ooo
2*580, lf
94*000
lo m cognac
amendavel por ana* exeellei
nica
Georges Sc^uin & C.
' reocmmendavel
dadea marea
por esas excellente* qaali-
qae expocm i renda re 8ee. Paira Viteflo t C.
roa do Iaperadcr n. 81 ; de avia e para toraal-o
constando, oa seua proprieurioa
Bar ato*T"*** eeixaa ao preco laeri
5500 a
ftevaatensa toa
mee recesado o
chapeo* de cat 4c tedas as eaaliaaiai, taato aera
soasas, coate naja mina a cimasa i, o gaa ha
da aaaie moderno, oa anace attaataa curta da por
tepes rxtrecaaatcata esrasoa, vate rcnbstmoi di-
reetameat* da Enrona dai prraeir* eaaaa a (a
aa fabricara, eoneertam-
oamadede da chap* ea
ae o qoeacbae fieadit).
i retalho e manda a te
Jim' Eerreira 1C,
l-ama de Karata ala Vletoctai S
Antiga roa Nova
De 10!
garrea
SEMULINA
f Brons k C, de Glasgow
Eate artiga, preparado por am aera
de trigo da malhnr qealidaaa, peaaaa ai
toe neceassrio* para natrieio da enancas desa-
te, e maito ee lecuiuiueiraa por ser de fcil d-
gestio e goeto maito sgredavel ; tamben pdese
ama excellente papa, mietorado
i com a maiiena doa meamoe
o-*e-lbe algam taita. Dai
praca, Saaadere Brtame A ,
Corpa Saato n. 11, primeara
em partea
"rieeataa,
agen tea
Ama
Precie* aa de nata ama : aa roa Bata a. 85.
Caixciro
Preciia-ie de am menino
iBiur na roa
com pratiei de mo-
.160.
0
CASA Di FOfiTDNA
Aos ifcflOOSOOO
Bt I hete fa ram tieloa
23-BA PRIMEIRO DE MARCO-23
Da 9 laceria da provincia venaeran)
Martas Frase A C a aerantes premios
garantidos :
3725
2568
3101
9932
A eaaaa ib 4 venda oa afortoasdos bi
llietee garaDtidoe da 10* lotera da provin-
cia am beneficio da Santa Oiu de Miseri
oordia do Recife, qae n extrahirA qnm
do fSr anunciada.
l:O0O|000
900^000
2O0J000
50(1000
oa afortcaadoa
CLERV
\ inlio braaco Figneifa
Chegou nova remesea decte eaboreae vioho,
nico* retalhadores:
Ramo* A Santo*, roa do Vieeoade de Iaasaa
nomero 75.
Nev* Pedro** 6x C, roa da Penba n. 88.
Manoel Jeaqoim Arres Riberro de C, barreta
da* Craie* n. 16.
Sao o* anteo* poaeaidoree, 4 elle, atea qae ee
acabe.
Para uados
A loja de cera da ra do Duque da Ca-
xiaa o. 119 acaba de reoeber am comple-
to sortimento de cor* e grinaldae mortua-
riaa, em contal, celuloide, porcelana e me-
tal, aa quaes vende preco aera compe-
tencia.
Coliocam-M oa diatieoa a vemtade 4e>
i emprador seai augmento de prejo.
(A i.aaTP'ri X.-i;. SI. ^ latkV*
Menino
Precia* ee de oa aaenino de 6 a
idade i a traUr ao pateo da Mareada n. 5, priotei
re aailar.
pura
Agua de caj'
tai depsilt
Pedro Vtllo 11],
Uado Imperador n. 81
0 abaixo aaaignado, raaijindc retirar-** para
Porregel em Mee* de aaaa ratero, precita vea-
der eeo* eaubtleeimeatm de eeadae, ncolbado*
e algmaa* eaaaa ; ee arpera pretender raaer dito
negocio poca dirigir aa aeadrto* eatiheteeimtnt>i
toa aaargem da aatrada pmaliea, aa povoaclo
d* 8. Loaraaeo da Matta
____________aaaaaaiaVmdelWtoaWicarm
ConiHieira
do ama ara para coiinhar; no
3 andar A predio n. 42 da roa Daone de
Cexiai, por cima da lipugiaabii obic
de Pernambuco.
iarw
FDIIIlAnpulIlHl
Cbegco a primeira remcaaa do peecloau fareilo
de carooo, da aJgodio, o maia barato de todoa o*
alimento* para aakaaei de race eavallar. vaceom
odo, etc. O carooo de algedio depoia de ex-
trahida a eaaea a Udo o otea, o mar rieo li-
meato qoe ae poda dar aoa aaimata para oa torta
ieeer e eogordar coa admirare) rapidea.
Noa Eatadoa-Uaiace da America do Norte c oa
Iagmtarra elle emptegado (oom o maii telia re-
araili) de ia rfii taita ae milbo a oatroa ta
qae ale mo'o etaia caro e nio ato de tanta
aoa-
A tratar aa
coa Ft
Altee aaeclelree Fina
Manoel Martin* Fima Jnior aaanda
mitaa* por alma de aaa arreada
ta-reira 30 do eoaveate, 8 am
celebrar
na quin-
de
pacaameato, 4* 8 hora*, a* ordeai Ureeira de 8.
Fraociaco.
U'j-'er
f

Idrlao
d*t Iibim
Festa do Rosario era
Tracanhem
A feata annoncitd* para o da 1.- de Novem-
bro fica traneferid* para a da 27 o meemo, na
conaeqorncm de nio catar avampU a terre qae a
irmandde e*t cooctroiado.
Aatoato e* Beta,
Jota.
Criado
Preciaa ae de am criado, qoe seja me-
nor da 15 aaaoc, para copoiro o oompra-
dor: oo 3 andar do predio n. 42 na roa.
Daque de Caxiaa, por cama da typogra-
bi a do Dimrio.
SeneBlcsdccampalo
ae ca grande* e peqaeoaa eoaatidadet;
na, drafrarie de Freneiaeo M. oa Silva C, roa
do atarqoea de Ornada n. 88.____________________
Pao tenieio
Melle A Biaat aviaaa ao reapeiUrel pablieo
qoe toda* aa Urea* e mata te ira teem eate *a-
apraae pi ; roa laaga da anaario a. tO.
Milita aenca
Na roa Safe de ftetearbro (.utr*ora beeeo doc
Peerefre) n. 6, fai-aa plwte* e reeirU-te babadot
larca* a aatrutaa.
Para o tiia de (nados
0 Mazar da Bi-Vis ru di
liperalriz n. 88, receben pelo
ultimo vapor u lindo e variado
sortimeelo de capellas, crazes,
Louqyels, cestas e vasos cok ra-
nos de flores de metal e porcela-
na, proprios para onnnentos
fanebres.
Vinho maduro
\
*'*/*+
As Pilulas Catharticafi
Do Dr. Ayer.
obttdo eoa umiaiiM
Alaga-sc barato
Roa Vucondo de Itapariea a. 48, armaaem.
Baa Coronel Suaacaua a. 141, qaarto.
Coredor do Biipo n 1.
Largo do mercado com agaa n. 1?.
Roa do C alabee oo n. 4, loja.
rrata-ae na roa de Coaamereio n. 5, 1* andar
aacrapaario da fchlva iliaerin A C.
Aluga-se
tarrea aa traveaaa da Ponte d'Ucba n. 12,
Unte* eoamaodo* para grande tamilia, com
titio marado e arboriado, boa agua potavel para
beberdepoaito e banbeiro de cimento c bomba.
Pica a dita aaaa atargem da rio Capibaribe,
oom banbo doee, temperado e lalgado : qoem pre
tender dirija-a* ao meem ito, dai 6 aa 10"
da machi, qoe encontrar o proprietario.
A aartetieia do totopo, applloJo a TOnte* da
Dr. Arar, tem dado approTaelo eom ot retnJttdo
. Htmald qwrenU unot
urna popolartdade uiii-
vertal, qae ixartinma ontn. medecit porgaOra Una
podido iiT*Umr.
A* Prixui do Da. AYtx, filia eocaateta-
raaote o reotra eom oariiltaa, lili1bi or-
tlflotm o orgaot dlgatUros e atmllttiTo*.
As Pillas do Dr. Ajer
earaa tadiaaMIo Impadncnto, TiUm malta*
Mrlas e a mlndo fatast, eutenuldadn, motlradai
por aqaellaa enorden*.
Para at a do EMatnago. rifado e Rli.-.
cujot tTmptonatt lio aa Eafarmldadct da FeUe,
Arier P noMade Canee, Hattta rttaa, Febre BOlaea
e Clica. Dona do onomago cottaa e tpadua,
IacJiacOt Sydropleaa, te., nada a* alliria
com aqraraaca e promptidflo como aa Pn.rLA do
1)b. ATJUt; at quaat to da crande Btllldarte no
cnratlTo da* HemornjoMaa.
Cont rataedto ataeatHt aao tea erntl.
Aluga-se
Oo venda ee ama boa caca nllmaaimrfi eaiada
e pintada, na Orna dai Almai n. 10 B (Parnamei-
rtm), a anal pceeae aastaaere eaaamodoi para ra-
mia, a aaa aWa rwgalii ; a tratar aa roa do
Apollo n 80, 1
Aluga-
se
oa vende -ee ae Paanauteirim en Craa dai A latas
n. 10. tima grande a etatdlanti eaaa eom agua e
gaa, lando om bom litio, a qoal confronta com a
caca do fallecido Dr. Leal; a tmtar na roa do
Apolle a. W.1-
WraJtaAA* rtio
DR. OO. AYER m CA.,
Lowell, Masa*, E. U. A.
A' renda na* prtnerpae* pharmaciat e drogartu.
As afamadas
Pastias femln Se He
nnico deposito em casa de
Farta obrlnho & t.
41 Ra do Mrquez de Oliada-41
VENDAS
Alugei
se
O detariaeo, arepria para mar:
ipnitaaam Airee RaWiro A C,
Roaario, aeqoina dea Croa**.
ana evaaaecao,
4 rea larga do
Drama ea* trri actci, pele 8r. De. Aliado Pia-
la, ejrareeid? 4 vinva de Lola Demetr
vende ae na lirnria fraaonaa de J. W. de
deiroe, rea Primeare de Mareo n. 9.
Torre
Aloga-te oai litio
de aeve. coas baetantaa ooaamodoi
ata aoa boade ; a tratar no largo
a. 4, piiureiio andar.
apiaUda
e maito proxi -
do Corpo Santo
Casa no Monteiro
Alaga-*e ama cata ae Moatarro com cowmodo*
para ama familia "f el*r ; a tratar na roa Pri-
meiro de Maree a. 80, armaaem do Loavre,
Jos larla Ferreira
Qaeat eoneer aoiklM oeita aennor gsetra dar
ae* abaixo aaeignadoa, o qoe maito gradecerc,
para traotmittii nema arati do meemo, real-
dente em Elva (Partagal), a qoal declara qoe
ka des auno* eateec ello atorando roa de Bario
da Victoria a 81.
_______________Jote da Sflve Loyo A filao
de om andar, eom cemmodo* para fa
milia, na roa da FandicAo nt 10; rrata-ee na
Ivthograpbia de J. Parec!, roa do Maraoes de
linda a
, n.8.
km
Preeiaa-ie de ama perha coambeira, paga-te
bees ; na roa Doqae de Caxiaa a. 44, loja de fa-
a*
Ama

Praeina-te de ama ama para coiinhar em caca
de familia ; a tratar aa praca de Conde d'En no
mero IB.
Ama
de Peiro
de orna ama para eoainhar
n. 70. 1
na roa
A
Preciaa-ee de
roa do Pavaand4 n. 19.
criado
de om
criado; : a
Criado
Prociia-ea de om criado para compras, manda-
doc e mal lervico* de casa de pequen* familia t
ao caca da Oompanbia n. eccriptoro.
Mademuiselle (olinba
Baa '1- Imperador n. 55, segando andar.
Modla.a
Vende-ae om avallo caatanho, grande, para
ella, andador de baixo a meio ; a tratar na roa
da Conceicio, eocheira do Xico Flix.
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & {).
DEPOSITO
Ama do Bardo da Victoria ns.
34 II
Oa proprietaiioi deste eatabelecimento scienti-
eam aoi eos nnmeroaoi freguexei e ao reipeitavel
Seblico, qoe continuara a ter grande tortimento
chapeo* de toda* ai qaalidade* e formatoa,
manafactoradaa com toda a pe*Patela a por precoi
mait vantajoioi qae em ontra qaalqaer parto.
Vinhos da Garrafeira
Vinos
Caro* ve I lo*.
Madetra.
Moacatel.
Uva Bastarda e de Pasa.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na mercearia de Manoel Corris i C.
Praca do Conde d'Ko n. la
Vende-se
ama terca parte de am engenbo moente, maito
prximo ao engenbo central de Cnjtmbnct e da
eatrada de ferro ; a tratar na roa Aogoata nu-
S74. ^
c
aa roa do Imperador
de om
n. 69.
officil de
Economia
Joio Franeiaeo Paredea Porto, Gailberme Fran-
cisco Paredei Porto, Jalo Henriqae da Croa Ri-
beiro e ana molber, tendo reoabido a mJaaata ae-
tieia do falleeimento, na proeaiaia do Pata, de
ea preaedo senro, aobrinbo a ceaaade, Dr. A-
driio Rccmada dec Saato* Toeaatine, miaitia
reaar miaaa oo iibbado, 2i do corrate, palea 8
hete* da manbi, na matrii da Boa-Vista, pelo re-
pcoao de ama aaaa, e pedem aoa amiga* do finado
c earidoeo obceqoio de aaeiitil-at.
e>afa < l**l*t
Tatemadme
Manoel Joaqaim Silvmra manda celebrar ama
m.aaa pela alna da aea ladilae* ceMega e amigo,
Dr. Adr* Rosendo doc Saato* Tcoaauna, aa
matria da Boa Vitt., pelaa 8 acra* da manbi da
aabaado M o corrate, e convida para aaaiatil-a
aoa eolleeaa o anaoa do faado.
larael
re-rr e-Ira
I
e aetji sunee
Celeatraa Femandea Ferreira
vidam a aro* prente* a amina de sen fallecido
marido e pai, Israel Aaaco Ferreira, para tmi
tirem aa mlaeta qae por ere etreo d
d*m eeiebrar no ata 2 d, corrate,
Oleo Florea
0 melhor para o cabello
OleoFloia
Gaizeiro
Precisa-se de om caiseiro com beitanto prattea
e miasadii ; a tratar aa rea da Uniio n. 54."
Sitio
ro
A luja d* estrella* rmhea para aa vkjantei e
rapaset solteircc gaaraicoa* coaaplatal
abertnrai, pannoa c eotlerinnoa de elloiloid para
asar-** de aei* a eito aaaaea *em lavar (apro-
veitcm).
t o cumula da Ecoaomi* 11
Tem tarnhem um eemplete rirttalt de taaen-
daa atrioote, inglesa* rraaeBaaa, aceta* e de
cor**, e tnearrega-se de faser roopas p>r medida,
tendo para Uto am doc mait coobeodo* slftiatet
deata praca.
PRESOS RESUMIDOS
> Dmaue de Caxiaa a. &
Telepeooe-a810
Casa oo Monleiro
Aloga-aa a de n. 46, Um agua, gal, jardfm e
kena oommodoe para familia a tratar na rea da
Iaaeratria a. 16, 1- aadar.
IrlDX*iOa5*, C3.CB
PRODUCTOS ENOL06ICOS
e ULYSSE ROY, em Poitien (Franca)
EmttePROUST, Sur- & Genro
oA?**>'*t.MI 3 *" Pnne'p'o da riUada do
Eeaaeaeeo, ne Paraimaiitm, ecm aoa casa de
marada. O aitio tem graaato paaporcoei para plan-
Ueotoe diiavase arreraa fiiriiiaa, a eaaa tea
9 eaiae, 7 ejeaetoa, eaeaaa^ aateraa, ecarte paca
crala oa ietter, eaaa da haano de tjele eeea ene-
riem, agmt raeaaaia da eompaabia do nWbaribe,
agaa aa eaaiaaa oam pie para lavagrm de pratoc.
O Urna 4 maate asacae e aaedarel e a eaaa lea
man> praime da caaaeao do Paraameirla; a
treta no pateo do CoaVgio oo praca de Pedas II
a, 6, 1- aadar, e*m e Dr. Meira de V.teeeeoilee.
asas
Hu exea tingar eaeellente* eaaai no lagar
TORRE, calada* e potad* de novo, res* na
poaco tempo edifieada, com moitoi comaodoa, e
sitiot arboriaadot, e prtcot maito raaoavcii :
3uem ai pretender dirija ae 4 Ir ja doe Sra. Agoi-
vh SanU A C, roa Primeir* de Marco (Crei-
po)--'.
Casa em Olinda
Aloga-ae no patee de 8. Pedro-novo n. 2, maito
grande e trasca, eom gaa e agaa; a tratar no
Oaminnc Novo n. 128.__________________*
Ao cominercio
Ir o Antonio de Aadrade Lasa e Leis Antonio
de Aadrade Lona, memoro* da firma Ivo, 8obri-
nao t C, eitabelccido* em Qoytua, cemmuni-
cam a eita pnct e ao* teas amigos e fregones
do interior, qo*-, em data de 80 da Janho f roiimo
Kdo deixaram e fxer par'e da mencionada
ce 8n. Franciica Naaei Moatciro e Jori-
nisno do Monta Soasa, retirando ae pagea e *
tuf.ito* de aea* capitae* e lucro*, ficando a cargo
dos ocio* lvo Antonio de A. Lena e Luis Anto-
nio de A. Lana o activo e paasivo da meama Ir-
ma, a qoal contina aob a acama ratio social de
Ivo, Scbriabd dr. C, e com o* mee moa ramo* de
negocio*, e ci tocio* qoe aa retiraran), completa-
mente desuerado* de toda a responcabilidade,
cantarme o diatrato social, rrgiatrado najante
ccmmercial.
AUeocfft
Vende te eipecisl fsrinha de milbo ederro
feita 4 vapor, e preparada para bolo, cangies.
cnacna e ontra* diversas especie* de comedn a e
qoe neceetitem destea meimoi generoa, tendo s
240 re. o kiio da de milbo e a de arres a 320 re-,
tilia como fsrinha para tender o pi cerveja t
24000 a arroba : aa padaria da travesa dr
PiCnbal n. 1, pertencente a Pereira de Pinte.
Telepbone296.
Engenbo Caianna
Vende-se eate engenbo por preco mnito com-
mode, movido por animses e com meia legoa qoa-
drtda de trra de maito boa produccSo, podendo
safrrjar 2,000 pica : o pretendeates diriiam-te
ao meemo, ou ao pateo do Terco o. 18. Adverto-ae
qoe aa obras to de pedra e cal, e tem bastantes
Attenpo
Boa-Viagem
da
de reliaU)
de
ae igvaja da Hiladaea, a 7 1/2
Desee j4 agradecem maia cato acto
a caridad'
o*4 raeealvr* de Mceerrcc, toa maiaer c I-
!5 P'-'Mlieiiite pieitsradM, agradecem aea
emuactoe eavelatftroed* gaa. Baila, ame aa dig-
n-o prestar seas bon cflicio* d* *misad* ae
W/tcaadtoxiato libo, hachare I J.io Alfredo le
urce, per mea*Oo ade s la aea mofeilia,
***> toare pt.s^.Ho,,, peasera laca ato eora-
O D- CsuarcaiU, aator da deaeoberta da*
proprteasdee cura tira* dna Bvneekee-
phitoa no tratimeoto da Uarciplmonar,
*5?OM* P1toipar aoa aeua ooUega*
SarrsaUawwS
eceutlcu, l ra C^ettolione. J'.nr
_ itJaeeaarrnzM*oa*e*raJ m^
Mae..............me!*''-
saaaaolaafltaitar.M oofrMom ftooti.
tantoaaiatUearaaai 100 fraseo. OOOb.
<*^rrta, o. 10*trato, eoots.
^ .^y* ** p*r"* '
Z^AXT- Xfc. XXA. 6U.YA <90 o
Oa Te ropas do i rpiphociii
ut^Sf *^aw* Tdem-ae ero raacoe
r~eireiioi tcaato o notne do D* ChaTcnill
2^?. -*a^.** "/&*** Jlijf ** rolaa.
assa fallida de Molla Sveira
1
Pag*-ie am
ra do Btm J
AOamaeebm.
Alaga ae ama eaaa de coo.'rcelo moderna
eaiada opintada de aovo, dispeado de bastantes
ctmmodoi, aitio marado e bem arboriado, com
nonio de ferro, esitaads na melhor localidade
da mencionad peveacio ; a tratar no largo do
Ctrpo Saato n. 4, 1 andar.
Alaga te a cata n. 4 da traveaaa do Frcitaa,
antiga do Triadade, em 8. Jo*, eom I talsi, 2
qoartos, 1 totio, eonaaa, quintal, cacimba ; a de
n. 6, junto, 141000 ; a de n. 8 esm 3 qoartoa, 2
alai, costaba, quintal a eaembt, toda* eaiada c
pintad** ; a* cbave rbam-te no mesmo correr
a- 86, e trate-ee aa rea da Guia n. 62.
Vende-te ama linda jardineira de Jacaranda
dona eonsolos da mesma madeira com tampoe de
mar more, ama mesa elstica de amar ello, e mait
ama eipada, todo por mdico* preeoa e em mai-
to bom eatado de conservacio ; a tratar aa
ro do Mirqnei d Berta! n 168.
Liyraraento & C.
vendem cimento port'and, marea Robina, de 1
aalidade ; no caca do Apollo u. 45.
Papel para impresso
Vende-te papel pera impresio, oorbemsto i3 a
rio e Jornal do Recite ; na roa do Marones re,
Olinda a. 81.
Venda de t rrews
Vende-se ea* grande* a
ramee de icio, que na estrada dea fl salina,
junto a es pella e defronte da estaeie da
frrea do Arraial : qaem ce amiaer caaaeai
ja-te ea Dr. Portolla em ata eicriptmie 4 r
Imperador n. 65, 1 andar, ea A eaaa aa m
ideneia no* Afflictc.________________
Reclame!!!
Nio deve baver coatratacea qaaato i
ama grande parte de artigu, vero
cha*, qae le cneontram na antiga
da Cunha; noieo dignos leitoresqae spn
qae abaixo se segoem :
Brinsinhoa de corea pera roopti de i
rs. o corado I
dem pardo lona a 890 e 360 rs. o dito!
dem brinco de linbo, n. 6 a 14500 e i
Caaemirai pretal diagonal, 2 largona, a I*
14800 o corado!
Cheviot* raperiores, preto e aaal, a 84 a S4QC0
dito 1
Bramante!, paro linho, 4 largara! a 14900 carean
Atoalhado bordado, a 1*200o dito !
MadapoUo americano, ecm 24 jai dai 54808
poca'
Algodio largo mnito encornado a 44 a peca !
Seroalaa de bramante bordad! a 12d e 1IJ0

I
dueia I
Lencos braneo e de cores. Hit'rairnt a 11
14800 a dita!
Camis francesas e inglesas, de lineo a
dita!
Meiaa inglesn para bomem a 44500, Sf a
dita!
Toelhai felpulda e aleooboaca a 31500 c
a dita!
Com aiExms*. senboraa
Riquiuimai gnarniedea de erocbeti a 84000 !
Lindas grinalda e veos para noivaa a 94000 a
12|0D0!
Eipartilboi imericanoa e fraoeexei, a 44,
Fich* e entradas de borle a 30 a 4*000!
Colcha* francesas e eobertaa, grandes a 84 *4| I
Camiaaa bordade para senaora a 34 e44O0O!
Sargelins de todas aa tres a 940 rs. o eovade f
Setini maco todas aa corea a 1*1000 a dial!
Setinetss tarradas de core* a 980 re. o eovade!
Cachemires de liitinhn para vestidoa s 400 rs. a
dito?
Velludinhoa lisos e bordadoa e 9T0 re. a 14 e saasf
Pecas de eeguio para camirinhas 11 Jai sa aar
440u0! ^ *^
Linboi de quadrinhos, maito largos, a 200 e 210 re.
0 corado 1
Mirinoa para vestidos orna largara 560 re, adato!
dem preto 2 largura a 800 re, 1*C00 e l*fM0 e
dito!
Fustoes braneo* bordadoa, finca, a 400 re. e dato!
NanKki de corea, (nio deabetam) 160o dito!
Failles, ultimo goeto cm padroea, a 400 reo esas
Cambraia Vitoria e transparentes 10 larda* aaV
i 34500 a peca!-
Aos Sra. Faaeadeircc
Algodio da Babia superior a 320 rs. o metra !
dem de corea, do Rio a 440 re. a estol
Vendas em gretao damos snoesasn. da i
59Ros Deque de Caziaa59
Pereira A Magalhiee, saceesaore* da tasasen.
da Caoba t C.
Venda de sitio
Vende-se ou permuta ae por predio necia eaaaa
om bom litio eom boa eaaa, sraiti
excellente banbo do rio, boa sgna le
exteneio de terreno para baixa de
marado na frente, com portio e gre
eamiobo de ferro e estaeie jauto m
Porto da Madeira, conaeeido pelo ski* it,
Selleiro, jauto ao Dr. Ernesto de Aeasae t*
ea; qoem pretender dirija-se preca le 1
pendencia n- 40, das 11 hora* a 4 d tarde.

A FLORIDA
segaado dividendo
e.60,
de 10 /*?
deetoej
m mes* a* PAenn eu*.
Engomniiiueira
Precise ae de om* boa r~g maisiiin sera ecto
e mam cervieo de eaaa di fsatilia ; ae Carpo Bas-
to a. 19, 2- andar.
CONTRA
nfatin*. Oriart, Bvooonttaa.
rrttacee* do VaMa, a XajROPK a past a paHomi
.WArtaelinl iWsliliwtiaa
*ariaaae para___
Oaaaa at-*a ase
Aloga-*e um litio na travessa de Celdeireiro, 4
tolo marado. eom boa agua e ceti bem plantado :
ver no meemo, e tratar na praca do Coade
u n. 19, pbarmaeia.
ffi'
Criado
l'rcejae-es de m menioo de IV a ib anooa, qu
e eacrover, para crudo em eaaa do re-
masa; no Corpo Santo n. 19, 2- aadar.
Cognac BruiM o
Fibricado por A. M. Versa &, C. oom
todas aa regrai prescriptii pela iciencia,
e de purera e sabor idnticos ao cognac
eatriugeiro. O Cogote Braaiieiro uma
excelleote bebido, o taelhor nctar qae
e pode conboeer.
Acha ea na iabriea e em todee o ko-
teii, reiuoranta, cafi, bilbare e venda
deata cidade.
Ide experimental-ol
WHISKY
ROYAL BLEND marca VIADO
Este excellente Whisky Escoseez p?
ferivel ao cognac oa aguare ente de ca&n .,
para fortificar o corpo
Vende-te a rctalbo nos aelhoree esiti-
zeos de molhadoa.
Pede ROYAL BLEND Marca VALO
cajo nome e emblema ilo registrados pera
todo o Brasil.
BROWNS d C, agentes.
Vende-se
om bom eatabelecimento de molhadoi bem locali-
aso, i ra da Imperatris n. 34, maito afregae-
ssdo, e o motivo se dir ao* pretondentes.
Pian
Vende-se om piano forte eom exeellentes votes,
de tras eerdn, e de om dos melbores intore,
est novo e vende-se mnito em eonta ; para ver e
tratar, as oficinas de puos de Caries C. Trame
roa da Imperatris n. 79.
Revista dos Ooos Mundos
Vende-se collecgoes completas da Re-
vista do Dous Mundos dos anees de 1870
A 1876 r do anno do 1832; e ama in-
completa do anee de 1877.
Quero as auiaer comprar, ter informa-
qo>i n'esta typogriphia.
Vaccas
Na engenboca Bemnca, roa Real da Torre n.
_ 26, rndese bou vaccas taurina, prestes a pa-
rir. Tambem ae trocan ai mesetas por boai vc-
eai da torra.
oa Inqne de Caxiaa a. ldt
Grande sorti ment de objectos para are-
sen tes, sendo: car taires, porte '
bom de madreperola para baile,
marfim, estojes para agulhaa,
broches de madreperola, den de aarfai
desenliando em alto nievo florea e asi ans>
lho de trigo. *
Casaoos bordadoa pera senhoras a 5^000.
Leqaes transparentes pretoe e de ceraa a
2^000 e 2A500.
dem de aetineU a 14500 e 21000, ees
dem de papel a 500 e 800 re., n.
Agaa Florida verdadeira em
nhas a 500 re., ama.
Contas lapidadas pretaa e de corea.
Missaogas pretoe e de cores.
Lindo sortitnento de fitas e bicos br or-
cos o de cores.
Grande sortiroento em botocs de tma-
dreperola o pb^ntada.
Luvas de prl'.uu a i'JOO o par.
Urea d ^r>a a ?Jr0no 9,jf5oft Unt
Cpeaa, veos c lomos a.: emiv&a.
Suipensorioa aaiericeaoa 4d500.
Linha para machina a 800 rs.
n. 50
Meias de cores, escocia, para
a lAoOO o par.
Cacas de jogo para sallo a 5#000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de conro, de cbagria, de plala
e de pellica para senhoras e mi n
Espartilhos a 3/KXX), a.
Lindas pastas de conro, cltagria e psf-
lucia a 500, 15000, 2#000, 3A000 e 5#000.
Oarteiras psra sedlas eoa oa
mentes de 100000 a 1000000.
dem psra letras oom os repart asco tea
dea meses de Janeiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do Japlo, nexis da
Ja po, Bg tquet de exposico,
Rita sangally, Porte Veine, Izora
Roger, Gallet, Brise de Serra, Paris-lW
qnet, Estrado Dodeur, etc.
Lavas de seda bordada com mis
dem bordadas com vidrilbo
bronzeado e granad.
dem com palmas da meama sede.
dem arrendadas a zadrez.
Aaqainhas s 10300, 10500 s 20008.
ama.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 100000 o par.
dem broches americanos de 40, 30,
20 e 10000 am.
Oollarinbos de linho, goeto moderna, a
5,5000 a dosia. m
Panhos de linho, rodernoe, a 9#000 e
duaia.
No vellos de linha de coree para
a 200 rs. am.
dem de cores a 60 rs.
esees.
Papel psra flores a 103 e 120 re. a fo-
Iha.
Loque de se ti neta a 1000.
Papel amisade, roaado, a 600 a 808
rs. a oaiza.
Enchovaes para baptisados.
E&visiveis a 200 re.
Lindos plastroes a 10, 10500 e E20OOt
na.
Ra Doqae de Caxiaa n. 103
103-RA DUQUE DE CAXIAS108
_^_________________________________________________________________M^Maa^aaaaaaaa.
Palha de carnauba
Vende-ae em groaio carehlae! se rea Ce
Hortti n. 41, e roa da Dotase e. 9.
am, pera asa-


tCI^H
Hiiii
FNDICAO DE FERRO
CVRDQZO 1RMA0
Ba de Barao do TrinpM.n. 106 a (04
Deposito a mfeApOft M.2e2D
Te seropr* a deposito todo* o* aachinismus 0 ferragena prestaos 4 agricol-
otato provincia, MM asj*m : vOf WW loeemevois, mu asee, eon caJdeira
pa/* fofo Je eea#oa*m*eto, aoeadae de todra m UnMohH, toaba* batida*

Ueadam vir por aearoaaads qualqaer euKaiaiamo, aeerregea-ae de *enlal-oi
t M anjrirss^' pato an tf albo 4o netas.
\\ndem o pase 4fabV9 coa descont proees resamidee.
MARCA DX FAJTSUCA
grageas de Ferro Rabuteau
tUMM o HititutO da frt
O emprego em 1 sito Rabuteau bascado na Setene
As Verdadoira* Grageas de Perro Rabuteau sao recommendadas nos caaos de
Caloro**, a wsihi.i, l'aUdaa Cor$, Corrimentoi, DobUi4a4tBagotamento,Cnmalmemui*,
Fraqatza rmf.u, Dopaufktrowuaito e Alterando do tanga em consequenci de
fatigas viffmss e excessos de toda a naturexa. Tomar 4 a 6 grageas dor da.
Sem C'jnttipufo ntm Diarrhoa, A*jBppe&> completa.
Elixir de Perro Raboteen recommendad -,ue nao podem engulir
aerjurir es gragea*. Ura calis de licor aos repa?
Xaxope de Ferro Rabuteau especialmente pera as criances.
lili jk tultutia XaMsos weaaia arfa fraseo.
ganoV o Terdadeiro Perro Rabotean de CLIN *, da PAHI8, ca* a*
aojatre em emta ao m*auitta$ Pharmaeouticoi,
DO

r
* 4


J
*'
gas,
IxPORTATlOM
KOTA. H tetar aa cmom 4cu, ai t%
aaiia'tir ai Ja. m qJ t m aaiai'a : Tlabo da O- (itim. Paria.
toan
$Mfii*n*trti4th6ri.j. t*lJk*J&a,
a i*|il:ri d ir Ca ^Ar^/ZJ,,^.e i
0a Itomp oa> faUWifllai v-^ ^ ^


F Gabanes
KfflA-CABANES
o ir seon. siibspatttdo 4
approTJQto da Academia de Merlina de
P.rts. W rocoabectdo como va 11H11
a*as tuUros a Smoamt e da cera), que ds ao
sut-ue Awfa, ti^f e enere
de Parte, o re ciuin lodos oa das coaa o
meUVor eslo 1 muutrtt tm/rtowettu por
*nt*so*nin***o^*re*ta.*r*ao^
memtrworo. eiae eruiet e i*a/arJa
protHMa K extremamente efflcax contra
oNtf, Vi aaMUm.Dttamaatm. mtHtta,
TMw*t* rtrttmi
D rueaHados a>anJigeoe dos casos de Jarais. G*l*r# Aawetriasii V> Masar. Jisri-
HtMHm muiUrtt.pUrftraardi. Hrt sraesse*, hmpoeneatprtmwiur*, a'sfaasiew'aaslB
mu, Tiaio aanaaar. rearas taraba, aaaseaaaMaaeas. ri tena 11. ateMaaaaeee e
paleas
O Tina aoiv Cabaaas, i>ela cucrgto es ana aceto cordial, ttttwolt* u frft*. sertas a
4rfssy-c >to *. aj<.< a Paxcewaros mmUej ato atenente dorante a asertan, aaaeasetaa aaceajao do ama asa
nutruea t di extraordinario rigor u crUoctataas de mama; eneas atjinnam ll tos ases prie-
dptos toolcos, e sutieraao ea casos da Uaketet, Afttqa- ta txagmit, Ogaterta. Mptiau,
asilimi 1 tira irr' rrr 't-4-----------nr I----pretiso re tet usa tantee aaSsras*, f
U vira- mimara* flrrtt U* daenJea.
Como aperttlTo raaeUtae cees granos suiagem es Umbdos pwranlnaei como r*-*Wn.
ermantu. etc. Onni pcearrauto aprecias) palea tajasias e naranlii'iai, como anxteplde-
mlco e antidota da lenre imaroil\ Vaansta e untraa ateesesaae ipan is.
BefMki feral: TR80En-PERlZT. 264. .uleTir. Viluire. PARI5
DeposUos em Permmaitme: i II aw at. aa silva O- e as principal pbarmsclaaj
Ra \ de Marco n. $.
Paati ipam ao respeitavcl publico que, tejido angmentado eea
estebelecimc ato de JOIAS core mata ama aeotjlo, no pavimento terreo,
cea eapecntdedes em ertkgoa de ELECTRO-PLATE, oonvidam h
Exmas. f*aiui.i e 4 eeaa oaaseraaos fregueses para viaitv aeu eatabele-
eimenlo, onde emontrarSo uro risjeiaaiao aorroento de joias de or a
prata, peroles, builbaosea 9 nutras pedrs preciosas, e ivlogjo de arn
prata e nikel.
Os artiges que recebem directaraentM por todee os vaper aio
ezecatadoe peioa maia aaamadoe espectaiiataa e fabricantea da Europa e
Catad je-Uotdoa.
A par des joias de seaide rsior acbarlo ama grande Tariedade
ie ob>ectea de eaaa, asata e eleeira plato, proprioa para presentes de
-asaoaentee, baptiaedee e aaeiaemeres.
Nos em reJaclo ao prega, e nem 4 qnalidade, ee objectoa aam*
aseecienadea, encontrarlo oonenscaocia n'esta praca.
SNDALO de MIDY
Appnraio pete Jnatm *Wgf1m $ alw-de-Jalm
Snpprime a C^pal^ilr*, as Gubebas e m Injecc^ea..
Cnni <^m 48 hora Todo e qualquer corriraento. E* da maior
eieacia as affecedes da boxita, turril as urinas claras por mois
turvas qne sejao. I>epcsito em Parle, 8, ru Virienne.
38Ra do Imperador38
Meata gr. nde pl.armacia aria aa reoeitas e pedidos com proroptidSo,
solicitude e modici ladr.
As preserlp^eR en lioguis estraigetns sao ielaeRle
O pbarmaoeadco pernamboeeno JOS PRAUCISOO BETTEN0OURT
coarida ea caieos desta cidado que aaram banral-o oota soa confiaooa
par qaalqoer traoalbo profiaaioaaJ e ao publico. Garante s a dms atten-
cioaa e casoiavosa execaja*.
Eate casa recabo aeu* psodateai oUeases e drogas directamente
das roslhorea casas da Europa, especial asate snoomasodadas pasa sea
raeailuario.
ESPEOALDADE
lanip m Gaito, 6n i Satsanto m Toli
Preparado palo |Aarm*^ati^ JOS FRANCISCO BETTENCOUBT,
de urna etaosaia rordadeiramente uaaravilbosa osa moleaaa dos orglea
respiratorios.
BrenehHes, rsthwa tosse, cemols, ele.
-^:e: -
p,M^nr_ifv deparatira. Frmala do distineto dioico Dt. Ramos
Depurativa por exselleacia para todas as moieatiaa que leo a origem
na impureza do aengue.
Sypls, Milis, tims, hinb ivsum, ttt-, etc.
:o:
Tinta pasta par* asoraserinaltaraveJ, {ahricada eow maito aidado
por urna iormaie inglesa, especial peta eeeriptera$&o mereanl e repartic8es
publicas, seoea de presea, perfeitaraaote prata, nlo oorroe a pennss, rato
Atposiu e d copia.
ar.an.u-r-Ti 1-1 ar, man,., .......i ..... 11 |_
Viaiio e Jaropo d. Dusari
AO LACTMH0SPHT0 DE CAL
Apftrovadaa pala Junta d Hygiene do filo da.Janeita
0 Lieto-Pkoiphalo cal, que en -posii^o do VINHO e do
de DU3ART, o me' e se conhece boje paral
ie certos doentee.
reit. os oesos das cranlas iachiticas, torna acures e <
os Adeaacenies moJldS S lymphaticos e os >ju> *8 achia fatigados em c<
de rpido crescimonto. Faciliu a cicatrisagao das cavernas do palma :__
Sendo administrado s mulhres durante a gtavidei ellas atravessao todo o periodo]
da gestac&o sem a menor adiga, sem nauseas, sem vmitos, e dio los a] i
fortes e vigorosas.
0 Lacio-Phoiphata di tal administrado s ante s maes qwe rala as I
toma o ieite mais rico, raais nuifdivo, e preserva as cranlas da diarrba e i
molestias, que ae declarao dui inte o crescimento. A denticao opera-e i
creanca, sem que apparecie'convulsSef.
O VINHO e o XAROPC de Lacio-Pho*,,hato dt cal de OfJtUUKT
appetite e levanllo as forcas dos convalescentes e devero ser empreados i
^* casos em que* corpo humano se adiar fntig#u ou euhaurido vfif t.
Deposito em Pa.-,. a, ra Vivienne
todo* I
DE
WOLFF& G
H. 4BDA DO CiBGA'-14
'arta amata tonhecido estabeleetaaea.
I.WIH, IIII t iH
*'"
PERNAMBUCO
Verificada, como foi, a iropcaaibidede de aer extrafaida a grande lotera desta
provincia, em favor da educaclo do* iogenuos da Colonia Orpbanologioa IaabeJ, e no
louvavel intuito de evitar o prejuiso que aos portadores de bilhete* adviria de ama
indeani*a(,io parcial, determinou o Exm. Sr. presidente da provincia, por acto de 16
de Agosto ultimo, que fosse aubstituii a referida leteria por outra do valor de
1.400:000^000 a que ser extrabid* iiopreterivelment* no da 26 de Fevereiro do
anno prximo viodouro, e cajo pleno conten o* seguintes premios e spproximacoes.
AO LOUVRE
Os proprietarios d'esse antigo estabeleoimento seeapre no intuito de aorreapon-
aar 4 confianca daa Exoas Srss., nlo poopam eeforooe 4 fim ds satisfaaer a exigea
ota do bom gosto e psra o que acha se actualmente em Pars um dos socios da oaaa,
aoe vai por todos o* paquete* remettendo o qa* o capricho da moda ai inventando, a
para prova apresentamos o seguinte :
Liadissimos cortes de II, montado* en cartlo, com guarniclo de cantas oxy-
adaa!
Esplendida coHecelo de capoto* e chapeos para lenbora I
Guarniclo completa de vidrlbo sui generi* .
Romeiraa dolmana e visite* em t cido* differeataa 1
Mantilhaa andalusas, espedialidade 1
Dita* de fil de seda pnmoroearaente bordadas 1
Renda* hespanaolss chanlilly em sortidaa cores 1
Lava* de seda bordada* em alto relavo !
Sedinhaa e oraba, grande moda !
Colchas turca* a imitaclo de crochet I
PaHtota de seda croa, pretos e cinsentoi I
E muitoa outr a artigo* de m,od*.
aTlIfllA
1 premio de
1 i
1
3 premio* i
10 > >
15
36 a >
60
80 >
160
700
300:0000000
50:0000000
20:000(5000
10:0000000
6:0000000
2;000O00
1:0000000
6000000
2000000
1000000
K Bita 1.' de Narco d. 20 4 (esquifla)
CASA DE CONFIANCA
(T m : u
AMaWBTmACAO
Axi, a.
>A8TTLHAB DIOE*TTTAS
Tiafcy com os Sam awlrmMm daa Fmmi
de fosto acridaTet s s soa accie
laa a aass as DiataHm trtaH.
'
raMatoWB. Umwoparaobdl sna*.
MM taita* a* mUaftm tmtatr m
aa moa x>a. oomp x>b vumr
a. m rnli ni c" a alesnas* a t tama a a>
tui/c* e hoch' v. a mhQnj.
ELIXIR DESOBSTRIENTE
Eupeptico de Gervo
Preparadto) pelo pluummtitmtet
JOS' FRANCISCO BITTENCOURT
O Uervlo toa ama acolo de*eb*traeato xtraordinaria para o* inoommedo
stoAgalo, bayo e setomago, oeafarye a deeereve Dr. Mello Morae*.
Ua grande numero de peaaois que toa usado dalle eon*id*r*-o infaUivei.
Levado* per esta* iaioraagBee e por muitas experiencias pveaeneiadn por
aia meamos apreoeotaao* asa cliaieo* e ao poblice asa geral, na Elixir deata planta
da asa sabor delicioso de oa effeito vsrdadeiramente beaefioo para o* pobre* despep
atoa*, aplsneticos *qaefie* qa* aoflrea de figado.
O* proprietario* da Paarmaeia Central
I3E?CSITa :ta pkbiiasla. cedtteal
N. 38 -Ras de Imperador-N. 38
r-ERNAMBro
* 5( 0000 para es dous algarisnos fite* e iguaes
ao* do priaeiro premio.
700 300000 para o* dona algarismas fina** e iguaes
aoa do segundo premio.
7000 i da 200000 para o algaristno final do primeiro
premio.
2 approximacSes de 5:0000000 para o primeiro premio.
2 > 2:0000000 para o segando premio.
3T i 1:0000000 para o terceiro premie.
70,000 bilhete* a 200000 divido* em oeio*, qasrtos e vigsimos.
Eaoarregado por neaeacao interina do mesmo Exm. Sr. datado de 30 de Julho
do correte anno, da extraerlo d'esta lotera convido pelo presente, oa possuidores de
bdaetoe d'aqoeila grande lotera a virem tr>cal-o* na tbesourara daa loteriaa a ra do
Berta da Victoria, n 14, por outros da que tem de aer extrabida no dia 28 de Feve-
reiro prximo futuro, e onde se achara tambem 4 venda oa bilaetes d'esta nova lotera.
Nlo ha poaaibilidade alguma de deixar de effectaar-se a extraccSo d'eata lote
ra no dia fixao, ala *6 porque a ieapertaneia do* bilhete* vendido* da antiga laaarsa
peaee otoriar a* valor da actual, e por eaaa relo dever-ae conaideral-a quaai ietei-
rasaeate vendida, oaeso porque oca torao* do acto presidencial, me foi ordenado qne
sera ella urevogavelaaate extrabida no aenetoeee* aes da Fevereiro.
Para eeieaea aos iatereaeade* aqu traaeorate a* seguioses tpicos do referido
acta da preiidancia, d* 16 de Jtoaato ultimo autorsando a substitoiclo de urna lotera
par outra :
c- Oa bilbetee qne ule forea apreeebiadoe 4 troca at S das antea da extrae-
co, serlo relacionado* por *eas numero, daado-s* Ibes outros quaeaquer nmeros
t do valor curreependent* aa preeeate lotera, faasndo-ae d'iato ama relelo, que aer
c publicada pela imprenta.
f O portador do biibete primitivo toa direito ue novo numero que lhe for
c designado, quaudo redamar, pede o do depeis da extra ocio recebar o premio que lbe
< eebir em orte-
c Na paastsQln de oonta* o taasoureiro reeolhori ao Thesoaro Provincial, em
deposito, bilhete* premios que ale torea presacados.
Dentro de ua anno, a cootar da data da extracelo, anda e portador do
s bilhete pederd apresantor ana reckaaclo praate a Theaoiro Provincial.
Findo cae* praao, oe valora* ew dopoeito prescreverlo em favor da provio-
< oa, aaad* oaaaidaveda* reada evantual, aa forma da isgielaelo rigente, se a Aeaem
r alea Proviaeial ale feaarrer a oaaoralo ea bsaecio da Colonia Orpbaoalogiaa
s Isabel, i
Reoife, 10 de Outabro de 18
Jtt CnUo a* Jfores*.
t*> tsacsMatrerA rp>eitavel publica taalti
variad* e caxnplet* eortimento le lllsl
reelidan sempre directamente mm
reo ftbricantea da Kurupa, e ojos
pelo aparado gusta da mundo elegante.
Ilicoo uderecos eompletos, linda* puloel-
raa, alflnete*, voltas de ouro crav ejadao eaaa
brilbantes, na perolao, aunis, cacoletao,
botdeo a outros nsuitoo artigos proprio
dea te generes.
ESPECIALIDADE
mna relogio de onro, prata e nickeladoo,
para bom ns. senharas e naeninaa don malo
aere dita das fabrican teo da Enrona e Ame-
rica.
ara todo a* artigo* deata eaaa
te-se a aaajt ojtaalidade, asalaa cana*
Ande ana preeoo que sao srm ai
.'eata casa tambe ni coacerta-oe ajaaai-
araer abra de ouro aa prata e tambem rea-
arias de qnnlquer qnalidade qne seja,
4Bua do Gabug-4.

-.(
VERDADEIRO
ELIXIR. D" GUIL
Tontea AntUCmturrhal e Anti-Billo
fltlifall >
MOLESTIAS
00 FI6AD0
WBMTOE
dlfflceli
MEUMATISmt
GOTTA
PAUL OAOE, mmatm m U
rtu ficm-alm de miui
cinco raorniBTAJUo de ebte MEMCAiunrro
I All, t, ru U Cwatllt-ltBt-tsratti, I, AII
Mal dt mutmta annos di'iuecetto ua iinaaii aSairjl
miirr o aau iiiawaian t aaanpa |araafr
mata *a rMaoratlro.
D^Sor /lai/aeSea
lucir i WrJtM tai* tsllU aa i Ira Pial titl
Cada garrafa dan $er-aocompanhada com o
Turaao tosaa t amana do uuiuo (irruir)
le*iriP*niamtmee:rrXanna.
FNDICAO GERAL
ALLANPATERSONftC
N.44Rua do BrumN. 44
'UNTO A ES TACAO DOS B0NDS
Tem para vender, por pra o mdicos, as segu i -s ferragana:
Tacbas fundidas, batidas e caldeadas.
Crivacos de diversos tamanhos.
Rodas de espora, dem, dem.
Ditas angulares, dem, idem.
Bancos de ferro com serra circular
Gradeamento para iardm.
Varanchu de ferro batido.
Dita* de dito fundido, de lindos modelos
Portasd fornalha.
Vapores de forca de 3, 4, 5, 6 e 8 carallos.
Moendas de 10 a 40 pollegadas de paadora
Rodas d'agua, systoma Leandro.
Enr-arregam-se de concertes, > asaentamento da rrachiniamo e exocetos
tratial'io perfeicSo o preete-o.
Se*Dcladopela inspectora, ffenlda Ryglne do Imparto do
'- EstOinogo, Dyspepsiam
Premio
a le.aea tr. ^^I*asl I 'UT otmo
w 1UAROCHE Pharmaeeetioo "sV-*-^ PAM8, VIENMB, KICE, atrn.
O QulstB-Larocbo ai* i um qualquer preparado, porm a mulUioJt *"****
anmguuM ao m mi m mais altas recompensas do Estado. O -
ktaaie-i
Lotera da Provincia
Acha-sc yenda a 10.* lotera a fceae-
ficio daS. Casa-deMisericordia doRecife, que
ter lugar no consistorio da igrej a de Soasa
Senhora da Coneeifao dos Militares, onde
estar& expostas as espheraa em ordes n
mcrica, para serem examinadas.


SEIBLEA GEHALCA1AB1 Dss OBPITA5M
nasccaso no a*, mac-dowclx ha sxaslo
DE 7 D SETEMBRO DE 1887
O Mr- Dawell (ministro ds
jastigs): Sr. presidente, es aais das ees-
i5 ptnada o nobre depata do pelo 5*
distrtcto de Pernambuco requerea ao mi-
nisterio da jastiga informagSes sobro a no-
mearlo de doos tenentes coronis da gu ir
da nat-ional pera o mani.ipio de Pan d A-
lbo, en Pernambuco, e sobre ua> conflicto
oocorrilo entre o presidente da dita pro-
Tincia e o jaia de direito do Limoeiro, a
respeito do proviment de um oficio de
justica.
Os requerimentos do nobre depatado to
ram approvadoa pela cmara, eea me limi-
tara a transmitr por eeoripto as informa
gCes, ai S. Ezc, na aeaslo atilinte, alo
viesse tribuna tratar do meamos fados,
cmo traten. Pela gravidade dellea jolgo
do meu dever dar urna respoato ao honra
do deputado
Antea de o faaer, porm, como S. Ezo
no sea diacurso, emtara de passagem, al-
ludiu ao faoto do ter aido cerosda p-ls
polica, em Pernambuco, a ossa da residen-
cia do ez-deputado Dr. Jos Mariano Car-
neiro da Cunba, dir-lhe hei qae, na meama
data de 24 do mea paseado, ti ve do pre-
sidente daqaella provincia o seguate tele
grarama (ley
< Destacamento Poco da Panella refor*
gado dia 20 com 20 pregas de polica re-
qoisglo do subdelegado 2* districto, por
baver mattaa macacoa populaclo adveoteo-
ca composta de escravos fgidos crimino
sos e desordeiros, constando movimento e
embarque no Poco de taea individuos, dan-
do ehefo instracc3:a 2* delegado. A' note
tendo aviao de qae appareceria reacio, ehefe
reqoiaitoa 15 pregas cavellaria, qoe depois
mandn retirar, com reforco destacamento,
por nada ter a faaer.
t Commanicag^ s offieiaes affirmam nlo
ter aido cercada casa eJguma no Poco,
nem se dado all acontecimento que mere-
ce attenglo.
Em raalo deate telegramma v o nobr
denotado que, nlo obstante ter se oocupa-
dc a imprensa deese facto e ter appareci-
do, ereio en, aqai na cmara am requer-
meato, qae nlo fui apoiado, en nlo me dei
presta em dir informtcSsa.
O Sr. Joaqaim N'abuco : Mae V. Ezo
aere esperar que aa noti i as offi-i.es ae-
iam desmentidas para depois car crdito
nellaa.
O Sr. Mac Dowell (ministro justigt):
O nobre deputado ba de permittir roe qoe,
antes de prora cabal e plena, eu acredite
as informscSis offiaes. (Apoiados.)
Aa informacS s offieiaee serio saspeitas
para o nobre depatado, mas para o gober-
n provalecero, salvo prova em contrario.
(Agotados.)
O Sr- Joaqaim Nabaco di am aparte.
O Sr. Mac Dowell (ministro da justiga):
Por mais confianga qae mereja a honra-
da palavra do nobre deputado, bem v S.
Ese. que nlo pode o governo antepola
a informacJSea oficiaos.
O Sr. Joaqun Nabaco :-*E' porque V.
Ezo. nlo coroprehende a queatlo.
O Sr. Mac Dow elle (ministro da jastigs):
Ser aasim ; maa o telegramma moito
claro "dia qae affirmam nlo ter aido cer-
cada casa algaaaa. (Apartes )
O mea proposito atmptceaiento. ..
O Sr. Joaqaim Nabneo : O proposito
de V. Ezc. tirarme o tempo e nada
mais. (Apartes.)
O Sr. Mac Dawell (miniatro da juatica):
Nlo oareco disso, e si me fosse licito en
cedera desde j a palavra ao nobre depa-
tado, visto qae desoja to instantemente
oceupar tribuna.
O Sr. Joaquim Nabuoo : Nlo desojo
occapar a tribuna, o qae deeejo dirigir
ama inte'rpellsglo ao nobre presidente do
ccnselbo.
O Sr. Mac Dowall (ministro ds jaatiga):
V. Ezc. poda mandar a ana interpel-
laclo 4 meaa, ndepen-feotemente de a jus-
tificar.
O Rr. Joaqaim Nabaco : Nlo preten
do justificar a minha interpellaclo.
O Sr. Mac Dowell (ministro ds justica):
E' notavel qae, quando a oppoei^lo tra-
ta de censurar o governo por actos seos e
o governo vem eos istisfaclo a eeaaa censa-
ras dar a resposta devida documentalmen-
te,-sej da parle da mesma opposicln que
appireca esse proposito firme de impedir
am membro do governo de fallar perante
a caara.
O primeiro facto de qoe ae oceupou o
nobre diputado pelo o* districto de Per
nambuco foi relativo aoe tenentes coronis
da guarda nacional dos batalbS.-a 64 e 56,
de infantera do Pao d'Alho. 8. Exc
dase qae o governo havia privado cases
oficiaos do sea posto, sob falsas informa-
os.
FOLHETIM
VCTIMAS E ALGOZES
POB
EMILIO DE H10HKB0URG
PRIUiaA PARTE
?AMLTA LI3IT:TSr
( Continuadlo do n. 233 )
XX
% relera aira. Llaanet
Ssi, miaba filha, sabemos. Por sea
lado Alberto, tm por ti a mais viva tor-
nara e saberia qoanlo fosee o.caailo pro-
var to :oro ao^Ses.
dito, miaba mli.
-- E ostial a asesina para <-1Ij( nlo
to certa, mioLa aaero*
-> te faaer um pedido. Tu ea-
casar Alberto i
danto partido
'.'. casamento
Quando entre i para o mim
tica enoontrej o tsgointo prop asta do pre-
sidente da provincia de Pernambuco (14) :
i Palacio da presidencia ds Pernambneo
em 11 de Novembro de 1886.1* escolo.
-N. 12.
Illa, e Esa. Sr.-Nos tormado
art. 67 do decreto n. 722 de 23 de (ta-
tabro de 1850, tenho a honra de propor a
V. Ezo. os capitles Franciaoo Vidal Ara
nha Montenegro e Fr..aae Vieira do M.-Uo
para os postos de tenantes coronis com-
mandantee, esto do 55* e aquella 51 ba-
talalea do iofanteria do servico sativo da
guarda nacional da comarca de Pan d'Alho
viato s-harem-ae Joaqaim Csvelcante de
de Albuquerque e Rufino Crrela doa Pra
s-^ree, nomeados, por decreto da 23 de Ju-
nta de 1882, para os referidos postos,
comprebeodidos as disposicSea do art.
70 do citado decreto n. 722.
< Deas gaards a V. Ezc, etc.
A disposiclo do art. 70 refere ae ao.fac-
to de nlo se ter tirado a patente dentro
do praso.
Mea anteoeee,r j4 havia ezpeddo aviao
ao presidente de Pernambuco para a de-
voluclo daa patentes 4 secretaria da juati-
ca; eu apenaa reiteirei i ordem.
O presidente de Pernambuco reapondeo
ao aviso neste sentido (14):
Palacio da presidencia de Pernambu-
co em 25 de Jaita de 1887. 1 scelo.
-N. 1.Illm e Ezm. Sr. -Em ree-
poste so aviso de 21 de Jacho fiado, em
qae V. Ezo. exige a devoloclo das pa-
tentes, quo dsizaram de ser solicitadas pe-
los pelos teen tes coronis da guarda na-
cional deate provincia Jotqaim Cavalcante
de Albuquerque e Rufino Correa dos Pra
ssres, cmpreme declsrar a V. Ezc. qae
na secretaria deata presidencia e na the-
souraria da faaenda nlo toram encontradas
as mencionadas patentes.Deas glarde a
V. Ezo
Eztraviadaa oo-no esta vana ae patentes,
e depois das devidaa informaoSse da secre-
taria da justica, considerando qae, nlo s
o facto de nlo tirar a patente, como o de
nlo ter prestado juramento e tomado poe-
se, aportara a privacio do poato, nos ter-
mos ds Ui, fiseram-se aa nomeacSea dos
officiaes propostos, sen lo pri vados doa mea-
mos postos oe outros dous.
Diss depois, o hoorsdo depatado, pro-
curando-me em partionlar, apresentou ama
publicaclo do Jornal do Rteife, aaaigoada
por Joaqaim Cavbante de Albuquerque,
na qual declarava eate o segoiote (l;:
t E' licito privarse asaim de seas di-
reitoe a am cidadlo qoe, pva poder gozar
do poato para qae ioi nomeado, tirou sos
fatente : pagando do respectivo titulo, em
8 de Deaimbro de 1832, 297J, e de
emolumentos, em igual data, 5A159, estan-
do a referida patente registrada na secre-
taria do Miniaterio da Justica, em 10 de
Julho do meen anoo, na secretaria da
proadon;ia, em 29 de Daaembro, tambera
de 1882 e igualmente no commando supe
rior ? t
A' vista disso, e antes qae o nobre de-
putado tiveeee de tribuna f-ito qaalquer re-
claraaclo pedi por tilegramma ao presi-
dente de Pernambuco me informaaae sobre
o registro daa patentes, porque, compre
diaer de paeaagem, toada importa o regia
tro dallas na secretaria da juatica, o qae
importa o registro na secretaria do go-
verno da provincia, qae feito quando ae
tira a patente e depois de pgo< os res-
pectivos emolumentos.
O prendante da ptonnc responden a
5 do corrate; portan4.:, depois do reque-
rimento do nobre depatado, e nos termos
do segunte telegramma (14) :
< Tsnente-oorouel Joaquim Cavalcante
registrn patate em 28 de Dezembro de
1882, e tenante-coronel Rufino Presares
em 10 de Agosto do mesao anoo. Ns se-
cretaria nlo consta o juramento, mas func
conaram noa conaelhos de qualificaclo e
itb proposta de offi:iafs para o bata
Ibiea 54 e 55 Em offi:io do da 1, ez
pliqaei a V. Ezc. cfficb o. 12 de 11 de
Novembro do anco pasaado, tendo provi
denciado sobre o engsno das nforasaoSes
da secretara. *s
Disso dei sciencia ao honrado deputado.
Como se v, o presidente da provincia
offi;iou em data de 1, e nlo tendo anda
ebegado o vapor, aguardo a informadlo,
p:ra faaer jastica a qaem a tena. (Moito
bem.)
Devo diaer qae, sob certo ponto de visto,
eetimei o iocidente, porque manifestou se o
selo deeees oficises da guarda nacional,
pelo direito e prerogativaa da respectivos
postos.
O Sr. Loareoco de Albuquerque: O
qae admira 4 que ainds se manifest esse
selo.
O Sr. Meo Dowdll [miniatro da justica]:
Poia devem ter.
Sinto bsstonts que ae desee o engsno so-
bre qae tomsrei providencias, logo que me
ebegarem inforatooes; mas a guarda na-
cional tom nm fia maito importante, qual
>
qae offerece a tenirm lo todas mt g-rsn
tiaa de ventara, porque ama a meca e 4
aaaado. Mas -me preciso o consentmen-
to do Sr. Lioonet e bbter delle qae di am
milblo a ten iraRoquindo se casar.
Tu tena grsnie influencia sobre tea pai,
minba querida, e eu pepa te qae me eja-
dee a obter as dass coasas em questlo.
A asooa ficeu par ios.Ur.tes sem roa snf
tooada pela cominee*
Entlo, Genoveva, diaae a Sra Lion-
oet, poseo contar contigo V
- Nlo, minha sali, replicn ella ooae
demente.
Nlo! to diseeste nls I E dises que
fastos de toa ralo?
E' porque o amo, tainba mli, qae
nlo me servirei do poder qae a senhors da
qe tonta asare meo pai com relelo a am
c*sam"Bto ano ea ole spprove.
Ob I mea Bsns I o qae ouco I ezels-
mou a 8ra. Lionnet, paluda de colera.
Miaba mli, replicn a moca com
brandura, tenho grande pena de have- o-
oorrido no sea dessgralo, mas ,nlo poseo
ntnoadsr cop'.ra o* mtu3 scutimentoa ea
avmha conseiesw*. Pelo amor de Deas
socegee e *?
que deseje, ese
alo e lhe eds4i
aocorio c; ') a s*o
[sjpr
vs, a
nos caeoe de rabellilo, coi
e insurreiclo.
As patentes di guarda afa-
reos direitos/pteregativas, b) :Ce
riendas e privilegios, e s ,is a
lucrar oom o facto da coapestotisac-se ests
guarda ci/ica df sea vardadi
o meo de nlo dt-zar cahir a
abandono.
A guarda nacional do boje,(
le de 1873, que ale cert
oavel, se tauvosse acabado
foroto, aquella que aiaiaj
nos deu to eloquentes ezi
tismo, na ultima ga:rra enl
repblica do Paraguiy.
O Sr. Lourenco de Al
Nlo apoiado ; nlo 4 a mesma
O Sr. Mao-Dowill (mioi
E' a mesms.
Nlo foi so a guarda nac
teira que corren a defender
nal, foi tambem ess.t oatra
tfll cooetantemeoto profligada
O Sr. Liurenco de Albuq
reformada depois disso; hoje
mente o estado-maior da jju
O Sr. M Emquanto ella for ama iiistitaiclo do E*
tsdo, eetobeleeida pela le, nlo posao con
sideral-a como morta.
O Sf* Araojo Q.a : Entretanto, V.
Ezc. nlo rein|agra os oi^iaea demittidos
pels situaclo paseada, como devra faaer.
O Sr. Maa-Dow 11 (ministro da justica :
Nlo poseo diaer agora tu lo quanto pre-
tauio faaer. O que tonta feito, depois
que assumi a paata da juatiga, prover as
vagas existentes e afirmo ao cobre de-
putado pelo 5.* districto de Pernambuco
qae foi nesse intuito qae fi> ss duas no-
ooeaci5-s de que se trato.
Aaaim, pola, Sr. presidente, verificase
do telegramma do presidente da provincia
de Pernambueo que houve um engaoo na
respectiva secretaria, o qual ser explicado
pela correspondencia, qae anda nlo receb
e S. Ezc, no ezercioio de. anas attribui-
cSjs, j all proviJenciou como lhe cum
pri. Quanto ao mais, depoia da devida-
mente informado, farei o qae devo ; ao no
bre depatado ser licito entlo apreciar o
meo procedimento.
Agora, Sr. presidentj, vou oceupar-me
do segundo ponto do disourso do nobre de-
patado-
O Sr. Pedro Beltrlo : Eu agradeco
tanto maia a attonclo de V. Ez:. quando
ella nlo 4 habitual.
O Sr. Mao-DowdU (ministro da juatiga):
Perde-mo V. Ezc.; ea sempre tenho
acorrido aqu a dar ezpcacSes.
0 Sr. Alvos de Araojo: Nlo inter-
rompam ao honrado miniatro, que deaeja
resamir e ssa discarso para daizsr tempo
ao Sr. Joaq im Nabaco.
O Sr. Mac-Dow)ll (ministro da justica):
Fago o maior esforgo para resamir,
mas os notaos depotados qaerem privarse
do praaer de ouvir o Sr. Joaquim Nabuco.
Ea 4 qae o estoa defendiendo.
O Sr. Joaqaim Nabuco : E V. Ezc
qae me est interpellando ; ea estoa ce
lado.
O Sr. Mac-Dowell (ministro da justiga):
Estoa respondendo sos correligionarios
de V. Ex;., qae deeto forma nlo torio o
praser de ouvil-o..
O Sr. Joaquim Nabuoo: O Sr. Gss
por ora nlo 4 mea oo religionario.
O Sr. Al vea de Arsufo: De ve mor
justiga ao esforgo que o nobre ministro faz
para resumir se.
O Sr. Mac Dowel (ministro da fustiga):
Nlo fago nenhum esforgo; estoa camprin-
do o mea dever.
Como o fseto 4 complexo, vou 1er a
ezposiglo feita pelo presidente de Per-
aambnoo, e o nobre deputado attonder
para a fideldade com que alo narrados
os tactos.
O Sr. Roes e Silva: -Apoiado, muita
fideldade.
O Sr. Mac-Dowell (ministro da jastiga) :
(L4) c Palacio da Presi lenoa" de Per-
nambuco, em 3 de Maio de 1887...
OSr. Pedro Beltrlo :J foi lito, e
est publicado no discurao do nobre depa-
tado pelo 1C* districto da Pornambuco-
O Sr. Mac Dowell (ministro da jastiga) :
-V. Ezc. attenda (Contina a 1er):
Illm. e Ezm. Sr.No termo do Li-
moeiro, ezstem at o anno de 1864, os
tres seguintes officios de justiga : 1' to-
bellilo do publico jadial e notas e esori
vio de orpblos, eosentet, provedora, ca
pellas e residuos ; 2* totallilo do publico
judicial e notaa e eeorivlo do oivel, cri-
nes e ezecucS.-s civeis ; escrivle do jury
e eseongSee criminses.
t Naquello anno, porem, a lei provin-
cial o. 602 de 13 de Maio soparon ama
das serventas vtahciaa, a de 1* tobellilo
da serventa de orpblos e mais dependen-
nesmo snno, Hermi-
ento Lima, qae as-
lando oa oflLios da 1* ta-
ktllo e esri aaes. s
V. IJzc atienda dosde logo a qae elle
scQumaUva o oficio de 1.totallio, tendo
s a nomoaclo de escrivlo do jury (eooti-
nuando a 1er) :
Nestas cendigSjs, Lii Frnciseo
Barrete de Almeida, que por decreto de
2 de Margo de 1863 estar prvido no 1
tabilliooato, ficou apenas com a esariva-
nis de orpblo* e annezos.
t Por decreto do 13 de Novembro de
1867, foi consent ia a perrnuti qae fez
Brrelo de Almeida do sea oficio com
Jos Polyoarpo de Freitas, escrivlo dos
felfos da fasenda nacional.
c Em 17 de Oatubro de 1877, ds co-
formidade com o dispoto no srt. 4 do de-
creto n. 4668 de 5 de Janeiro de 1871,
esta presidencia aceitn a desisteoeia fin-
ta p# Joi Polyoarpo de Freitas da ser-
ventis vitalicia de escrivlo de orphiUs e
annezos do oitado termo.
- t Preoedendo-se a concurso para o pro-
vimento deste oficio por edita! do juiao
competente,.de 19 de Dse cobro do dito
anno, e sondo concurrente Hermno Del
fino do Nsscimento Lima, foi este nomea
do por portara* da presidencia de 12 de
Margo de 1878, para servir pro7soriamen
o dito oficio. Esta noroeaglo foi confirma-
da por decreto de 8 do Junbo seguinto.
,. < Era vista do exposto, cumpria p6r em
concurso o offijio de 1 tabellilo e escri-
vlo do jury e ezecugSes criminaes, vago
pela nomesglo c aceitaglo da eaorvaoia
de orpblos pelo respectivo funecionario, |
qae esse
casamento
de meu ir-
aetaria de
a vantade, e
de ma para
qae se realias ase iamediatonunte, asas ee-
teu e se meu irmlo ea
taas PrxMrin seria nos
deagr.
Ah acredite-me, minha mli, a senhora
engaen se e fot engaada.
Ora eata I disee a Sra. Lionnet com
vos sibilante, j se vio semelbante anda
ciar
A moga esteva atierra da oom o olbar fe-
roa da mli, mas tinta aquella pertinacia
que nada detm no camprimento de um
dever*
Miaba mli, cootinuou .ella con tom
seguro, se meu irmlo nlo cedeu immedia-
Uiente aoe seos projeotos, se Um pedio
tempo para refltetir, porque tinb aui-
peitado a cilada qae araavam a acabos.
Deagr agida 1 casa fallar aasim de
duas pessoaa honradas.
Proearo esclarcela, minha mli. A
senhora disia me aiuda agora qae a meni-
na de Pr norin amava Alberto e ea res-
pondo lhe : nlo, miaba mli, nlo ; aquella
menina nlo ama asen irmlo I E aoorescen-
toa : estoa cert disso.
Pelo quo respeito a Alberto, julgou por
momentos que amava a menina Cecilia
de Pr norin, mas en s cabeca qae enga-
nava o corelo Feliaaeoto mea ir ralo
nlo gosto deesa menina.
A S.-a. Lionnet, no suge da desespera-
co, den eso grito de rsivs.
Tinha as feigoae horivelmeoto coatrabi-
das, os labios tremlos, os altas despediam
raioe.
Miseravel I rngiu ella, entlo fasto tu
qae cstbeohisaate Alberto, entlo fosts tu
que o impelliste a revnitar se contra saa
mli ?
Por qae motivo, dize, porque motivo tens
a respeito conforme e
ito.
c Dans gusrde a V. Ezc. >
J v o nobre deputado qae a ezp jsico
fi I e acompaohada de to.os os documen-
tos ; slo maitoe, e ea por bravidade nlo
os icie, inesno porque os honrados depa-
t*dos esto soffregis para ouvir o notao
deputado pelo 1* districto de Pernambuco
spresoatar a sus iaterpellaclo.
O S.v Alvos de Araujo : Faltam ape-
na] 5 minutos.
O 3r. Mac-Dowell (ministro da justiga):
pois se faltara apenas 5 minutos, nlo te-
nho tempo para 1er,
O Sr. Rosa e Silva tE' tam lar para
que o pas saiba qa os nobres depotados
accuaam injustamente.
O Sr. Mac-DjWll (ministro da jastiga):
Sr. presidente, depois sobreveio a reon-
te le n. 3,322 lo 14 d9 Julho ultimo, pas-
sanio aos presidentes da provincia a attri
buigo de nomear defiaitivamente oa ser-
ventuario vitalicios, attribuiglo que s ti-
nnam para a nomeagl) provisoria.
En oonsequenoia d'isto, estando abarta
o concurso., e sendo da compete acia do
presidente resolver sobre a nomeaglo, ea
entend qae, como qaestlo connexa, par-
tencia tambem saa aprecisglo em virtuie
da lei, o conhecimento da Validada ou nul-
lidade do concurso ; e em vista d'isto expe
di o aviso le 2 de Setembro de 1867.
O Sr. Alfonso Celso Jnior : -O nobre
miniatro pode resamir-se agora, porquo
faltam apenaa dous miuutos
O Sr. Mac-Dow di (ninistro da justiga) :
Si S. Ezc. nl> me der apartes, anda
me resuoiirei mais.
Diz o aviso de 2 de Se'.embro de 1837
(l) :
tlllm. e Ezm. Sr. Davolvoa V. Ezc,
pue nlo pedia accumular os dous officios afim de proceder na forma do disposto no
privativos (aviso n. 230 de 18 do Junbo
de 1877), a nlo ser que se nullifiossae a
lei que os sepsroa, entlo e anda agora
em vigor.
t Entretanto, a assembla legislatiza
provincial, co aprehenden do isao mesmo,
fea sabir 4 sancgle, em 1879 e 1884,
projectos de lei modificando oa alterando a
lei'n. 602. A presidencia, porem, negoa-
Ihes senecio, por nlo consultaren e antes
prejuiiearem os interessee da ad ministra-
co da jastiga; o a assembli conformou
se com as raaSss de nlo sancglo, sganlo
Sarticipoa o respectivo secretario em 14
largo ultimo.
Devo diaer aqai entre psrenthesis, que
ambos eases presidentes eram liberase.
O Sr. Rosa e Silva : Apoiado; eram
os Srs. Adolpbo de Btrros e desembargt-
dor Freitas.
O Sr. Mao-Dowell (miniatro da justiga):
Continua a 1er): c Estando, portento,
vagos desde 4878, os officios de 1* tabel-
lilo e eacrivlo do jury o execocSas crim-
naos, o ez-preaidente desta provincia, oon-
selheiro Jos Fernandos da Costa Perera,
reoommendoa ao juia de direito da comar-
ca do Limoeiro, Antonio Ferraira de Soa-
sa Pitaoga, que abrisee o concurso ; pro-
videncia que nlo ae effeotuou, por enten-
der ojuis nlo se acbarem vagos os offi-
cios.
c Sendo imprecedentes os motivosapre-
sentodos p-r esse magistrado, e, rsfatan
do os, r<3teirei-lhe a r acora rae adagio.
c Inaistindo naquelles e em outros ma
tvoo, alit tambem improcedentes, o jiis
recuaou-a a atteader. E, porque conti-
naasse nssse prooevl do em 16 de Abril fiado, o prasi de 45
das para dar camprimento s ordena qae
havia re cabido. *
c A Uto responden qae desista do pre-
so, e nlo abra concurso, pelos motivos
coostantes do seu oficio de 31 do sitado
mez. *
Ettenda o nobre depatado : era a reso-
luglo formal do jais.
O Sr. Rosa e Silva : -Verdadeira, obs-
tinaglo.
O Sr. Mao-Dovell (miniatro da jastiga) ;
(Continua a 1er):
< Tendo, portante, o juiz desobedecido
a ordena legaes e procurando privar que
prodaza aeua effeitos legtimos urna lei pro-
vincisl, dando alias forga a projectos nlo
aanocionadoe, resol vi, para que seja por
maia tempo embaragado o servico da jas-
tiga no termo eo Limoeiro, mandar pels
secretaria desta presidencia affizar edi-
taea annuncinndo a vaga doe citadoa offi
oos e convidando oa pretendentes a apre-
sentarem seos requerimentos no praao e
com aa deteais formalidades regularmen
tares.
c Ae procurador da cora, soberana e
faaenda nacional envi copia, para os effei-
tos legaes, da portara pela qual tomei
esta delberaglo, faaendo-a instruidos ne-
cassarios documentos.
s Juntando cps de todos os papis e
le provincial conoernente so assampto,
compre-me sabmetter o meu acto oonsi-
deraglo de V. Ezc. para qoe se digne
a audacia de te oppr aos meas projectos ?
Com qae direito veas to metter entre mim e
mea filho ? Comprebendo, a felcidade de
Alberto fas-te sombro ; tu nlo gostas delle
e teas inveja da menina de Prmorin.
Que historia ridicula, qae calumnia tola
enpregaate para forgar meu filho a insur-
gir-se contrs mim T
Mis, misera vel que tu s, antes de ca-
lumniar os outros devas pensar primeiro
se nada tens qae te censurara, se nlo tens
macula na tua repataglo.
Qeoorevs, que a principio tinha curva-
do a cabegr, sob aquella saraivada de im-
precagSes, endiretou-se inmediatamente.
_ O que qaer dixer, minha mli ? per-
guatn ella com altivos.
O que quero dizer T Sabe-o perfeta-
mente. Tu nlo pensavas em calumniar a
menina de Prmorin, qasndq reaebiss de
noite, na villa daa Brisas, a visita de am
bomem ?
Ob! minha mli I minha mli I pro-
naaciou a moga, com inflizSo dolorosa.
nlo pode diaer mais nada. Estova
paluda como a oera e a pbytonomia ez-
primia-lbe nm ndizivel terror.
Ah.-' ah continuoi aquella implaoa-
vl raulher, a menina j nlo sabe o que
ha de diaer, a menina est confundida.
Faga-me o favor da dizer se a sus visita
nocturna ds villa das Brisas era apriraeira,
oa se saccedis a de mntoa oatras.
O ezcesso de oltrage restitaio s ssreni-
dade a Genoveva.
Minhs asli, responden alia M fre-
decreto a. 3,322 de 14 de Julho ultimo,
o* iaclasos papis relativos duvda sus-
citada por essa presi lencia sobre o concur-
so para provimento dos officios de Io ta-
bellilo do publico, judicial e notas e anne-
zos do termo do Limoeirot.
< Daus guarde i V. Ezc >
O presidente da provacia, depois de re-
cebar este aviso, officioa mo em 22 do
mesmo mes pela frm* qae vai oqyir o
nobre depatado (l) :
c 2.' Sacglo. Palacio da presidencia de
Pernambuco, en 22 de Setembro de 1887.
-N. 181.
c Ida. e Ezm. Sr.Cumpre-me scien-
tifioar a V. Ezc. p procedimento do jais
de direito da comarca do Limoeiro, bacba-
rel Antonio Ferreira de Soasa Pitanga,
com relaglo ao provimento da serventa
vitalicia dos officios do 1 tabellilo do pu-
blico judicial e notas e escrivlo do jury e
ezecug3.-s criminaos do termo da mesan
denominaglo.
i Tendo partecipado a V. Ex: em
oficio n. 101 de 3 de Maio ultimo, tudo
quanto entlo se havia dado oom referen-
cia sos mencionados officios de justiga,
que se verifica das copias annezas, e de
volvanlo-me V. Esc. por aviso de 2 do
crrante mea, oa papis relativos, afim de
proceder ns forma do diaposto no decreto
a. 3,322 di 14 de Julho deste snao, resol
vi prover vitalioiamento, por acto de 9 des
to mez, ns referidos offi.'is, depois de
fiado o c ncurso, o cidadlo Ernesto d*
Oliveira Cavalcante, que se habiliten oom
as formalidades legaes. ,
O jala de direito, porm, tendo conhe-
cimento do mea acto, som atteaglo dis-
posiclo ezpressa no art. 287 db decreto n
9,430 de 2S de Abril de 1885, resol-
ven sob pstiglo do escrivlo de or-
phlos Hermiao Delfiao do Nascimento Li-
ma, expedir mandado de manutenqSo de
poste em favor deste serv :ntuano, para
qae acoamalasse tamtam os offi:03 em
que havia sido substituido, at qaa palo
governo imperial fosse decidido um recur-
so que o dito escrivlo de orphojs d a ter
de interpor, e que o juia declara j^estar
interposto, como tudo consta das copias
annezas.
O Sr. Rosa e Silva : -E' curiosissimo
O Sr. Mac-Dow ;11 (ministro da jastiga)
Davo notar de passagem que tal recurso
nlo teve entrada na secretaria da Jastiga.
(Contisa a lr) :
i Como v, pois, V. Exc. est este juia,
com sea procedimento irregular, auar.-hi
ando o foro do Limoeiro, pelo qne, era
oumprimento do mea dever, aolioito a saa
remoglo psra oatra comarca, nos termos
do art. 2o 2 do decreto o. 559 de 28
de Julho de 1850, por conveniencia pu-
blica.
Senhores, aproveitando anda o tempo,
nlo deizarei de 1er o seguate : a portara
ou qae melbor nome toaba do juis* de di-
reito do Limoeiro e o requermento db ser-
veotuario Hermino.
E' um oficio guisa de portara, asea-
do da forma qae as} superior hierarchiuo
emprega para ooar seu inferior (l) :
do Li-
moeiro,* en 16 de Sitembro de 188
Illm. e Ezm Sr.-Tealo aspilid
era daU sehmteai mandada de maaa'sn-
glo a favor do servontavio vitalicio dj
ofi 'ios de escriveh do jury a ezeoacSv
crimioaes e 1' tabellilo H raizo Detono
do Nascimento Liras, afia de eoatinaar
ezareer saas famc3;s legses at qne pe
governo imperial seja decidid) o resano
que interpos o mesmo do despacho de 7.
Ezc, que nomoa outro individuo para
ox ireer os ditos officios, passo s mo* de
V. Ezc a copia da patiglo daqaette ser-
ventuario e do despacha, afim de ser to-
mado na consideraos) qun for de vida.
c Deus gnarie a V, Exclila.
Ezm. Se. Dr. Pedro Vicente de Assve,
maito digao presidente ds provincia im
Pernambuco.Antonia Ferrra i 8mx
Pitonga, jaiz de direito. >
Sis agora a petiglo (14):
Illa. Sr. Dr. jaiz de direito da co-
marca do Limoeiro.
c Hermino Dalfino do Nascimento Lioso,
tendo lido na folha offi :ial, a noticia de ter
aido prvido Ernesto de Oliveira Cavalcan-
te, na serventa de escrivlo do jury e exe-
cucSes criminaos e 1' tobellilo deste ter-
mo, e como seja o supplicanto o aerresi
tu ario desse ofisio... > (j cbamei a atten-
glo do nobre depata lo : ello s foi ausw
do escrivlo do jury (coatina i a 1er), c par
decreto de 27 de Fevereiro de 1861, co-
mo prova com o respectivo titulo, rea re-
querer a V. S. se digne manutenil o asa
posse da referida serventa, visto terosnp-
plicante de recorrer para o governo iessse-
rial da nomeaglo qne para ello faz o Ez.
Sr. presidente da provincia daqnelle indi-
viduo.
c Nestes termos pedo a V. S deferi-
inanto. E recetar mercEm 15 do Se-
tembro de 1887 -H. Delfim do N. Lam.
Attendam os nobres depatado* para
despacho (l) :
c Considerando que effectivarnesvto Do-
gal a nomeaglo feita pelo presidente da pro-
vincia, nlo s por obstar os effeitos do de-
creto imperial qaa provea o snpplicant?.
officio, como por ter sido feita com
co do art I' do decreto n. 3,322 de 14
de Julho ultimo, o qual manda que tas
provimeatos sejam feites pelos presidentes,
de aocordo oom a legislaclo aoterijr e, ni*
tendo sido os editaos ezpedidos pela pr
dencia oom volaglo do art. 152 do
de 28 de Abril de 1835, tendo sido tosa-
bem preteridas as dispongo* 38 do art 163 a
outras do referido regnlamento, defir*
pedido do sapplicaoto e mando qae esa sem
favor se ezpega o compatento mandad*,
devendo continuar a ezercer as fuaeolss
I qae pela lei lhe competirem. O
extraa copia aattantica da pitiglo
despaobo, afi n de ser remettido 4 presi-
dencia para os fias convenientes.
c Limoeiro, 15 de Setembro de 1887.
Antonia Ferreira di Souza Pitonga. (Ri-
so.
Vozes:-Oh! Oh !
O Sr. Presidente : Lembro so nobre
ministro qae est dada a hora.
O Sr. Mac-D jwell (ministro dt jastiga):
Sr. presidente, vou concluir. Direi api
oas ao nobre depatado o segointe, para
qaa fiqua isto maito de memoria: trato a
de ama attribaiglo da aeseiabie* previa-
cialjde saanezaado ofi ;oe (apoi-slos), o
esse procedimeato tea por fi* leatbrar a
lei provincial em plena ezecnglo. (Apaa-
do).
O Sr. Rosa e Silva : ET urr
maneje poltico.
O Sr. Presidente : Attonct 1 Esto
da a hora.
sa, mea pai sata o qae se passoa na villa,
e nada aoboa qae me censurar.
Ora, o teu pai I Sai que tu descan-
sas na cegueira do Sr. Lionnet, porque
soubeste captar a snaconfianga o inters
sal o no taro xito das tuas tenebrosas ma-
nobras. Acredita, sem duvda, menina,
que tora sempro a mesma inacreditavel in-
dulgencia, que continuar a feebar osolhos
ao sea procedimento, arriscando se a pss-
ssr por sea cmplice ? Pois bem, desenga-
oe-se, um da ha de abrir os olhos, e ser
tanto mais severo quanto mais amargamen-
te tiver qae so censurar da saa passada
fraqueza.
Entlo corar de saa filha.
Nlo est longo o dis em que ha de pro-
nunciar contra ella urna sen tenga sem pie-
dade.
Havia algum tempo que, attrahido palo
barulta, o Sr. Lionnet tinha entrado sem
que o ouvssem. -
As ultimas pitarras da mulbar respon-
dea :
Nio, Amelia, esse dia nlo chegar I
A Sra. Lioonet deu um pulo e voltou-se
rpidamente.
Ah 1 tu estovas aqui ? balbucou ella.
Sim, estova aqui.
E agarrn framente no braga da mu-
ltar e pdl-a dianta do espelho.
V te, disso-lhe elle.
A mulher ficou assustada com a contrac-
glo das sflas fegScs, que lhe dava o as-
pecto de ama furia.
O marido continen com a mesma frie-
se :
lid mm
le 14
O Sr. Mac-Dowell (ministro da jastiga) :
Estoa concluiado.
Em Begundo lugar direi ao nobre depata-
do que caso vrgem co iceder mandado Ai
manutengan respeito de fuacgScs publi-
cas (muitos apoiados), sando un acto ad-
ministrstivo o objecto do mandado de ma-
nutengo e reo perante o jais, o presideato
da provacia, para qaem ae doria, conrer-
ter em ciiaglo essa especie de msaiad*
qae foi exped io em forma de oficio.
O Sr. Presideato : Pego ao n>bro a-
nistro que conolaa o saa discarso, porqu."
j exceden da hora.
O Sr. Joaqaim Nabaco : V. Eso. ga-
ra ha de conseguir com dffi cuidado qae
nobre mioistrose calla (riso).
O Sr. Mac-Dowell (ministro da jostieal :
Sr. presidente, a ezposiglo pora e sisa-
pies desta facto nlo carece de commeato-
rios o mostra com qnanta sem razio aca-
rado deputado censaron 4 presidencia de
Pernambuco e ao gorern. (Muitos apoia-
dos).
O Sr. Rosa e Silva:E' a dates* com-
pleta do presidente da provacia do Per-
nambuco e a condemnaglo do jais te di-
reito de Limoeiro.
O Sr. Alfredo Corris : -Qae anda ala'
foi reaovido.
si-
Aiada agora, Amelia, deizou
par amas palavras sem razio. Nanea
r o dia em qae ea toaba de pronna
contra Genoveva ama sentenga sem peda-
de ; nunca vira, porque Genoveva
serapra o qae ella 4 boje, urna boa
cheia de corelo e de de dicacao,
os seas e prompta a sacrificar tudo
camprir o seu dever.
Miaba querida, alo se apote sobra mf-
paranoias para se armar contra Oenoveva,
ella est ao abrigo de toda e qaalquer sas-
peita.
A senhora tinha qae tratar hoja a a ses-
go ci serio com migo ; Alberto poopia-ft*
ess3 trabalho. Acaba de me fallar 4* se-
nhora e do menina de Prmorin e da de-
clarado moito clara qne lhe fes boatos*
noite Nlo tomos pois qae nos occapsr
ma's oom o namorico de um mogo o sis
ama moga, que tanto para am como psra
outro foi apenas um agrada vel pasaste-***.
Amelia, o seu amor proprio desoricota-a,
reconhega-o. Li as cartas de Alberto 4
ir mi e as cartas desta ao irmlo; julg i por-
tante com coaheoimento de cansa. Pondo
Alberto em guarda contra nm perigo
vel, Genoveva prestou-uos um i mi
servigo. Em lugar de a ac-cosar, dovia
agradecer-lhe, baijal-a e pedir qae lieper-
doasse
Qdo me perdoasse Ah isto i do
mais excli'nou ella desvafrada de or*
pela colera.
(Continuar te-ha,
Tvp. do Diario roa Ooas de Casias a. 4J.
4


I
1


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EAOL8O1D4_IEG3KJ INGEST_TIME 2014-05-28T17:18:12Z PACKAGE AA00011611_18071
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES