Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:18061


This item is only available as the following downloads:


Full Text
b
lili
U mi i
PARA A CAPITAL B LUCiAIIJS* 0\DB SAO SE PACA POITTK
ft*tna meses adiaotauot. ........ 6*XX)
**., dito, ir............. g
Por am aune den................. ^^
Cada numero rru!o, do awao di............
DIARIO
PrprtaJc t>* Jflanoel
r ti a el
Por seis meses adisnt
note ditos dem .
Por am armo dem................
Cada numero arolao, da diaa anteriorai. .....
1SI50C
SOfOOO
27#C0C
#100
NAMBUGO
ra He -tarta A -ftlljos
_ Arosle Prlaee t C
4e Pars. iim nesses agen tea
srxalasleee de utaaeUi e pa-
na Fraaea e logia-
TELEGRMMAS
J2*.7.$C rifi!!CA3 so SUBI
" RIO DE JANEIRO, 7 do Oatabro, i
4 sora 5 miuutoa da tarde. (Reeebldo
id U hora e SO minuto da noite, pola li-
aba, terrestre I)
,dr Breado afta fuaeclonon kaje.
il,Caaira <* patadas, a
eeoeelbelre MacOawel, satalsfrs da
juiUla. defeadea o (vera* e o pre-
da praTinrltdc Peraaako -
aeeasaedes. sjae Ibes farsas
re lat vana sata as cerca de
casa na paroebta do Peco da
lia e sabr o csttorjp do ti-
ro, e declaroa ter basldo esjal-
vece aas laformarii'i rcferealcs aos
eeanataadanlce des W e SS bata-
lhs> da (arda aaeloaal de Pae
d'Aiho. esjelvoro sjae me ra deafolts.
pro idearan d* a foreras epperta-
aasaaate.
Bafraailo dcpols cas discutas as
rsiesda da toado ae erraaaoete
da inerri. falln coaira ellas Dr.
Joaquina Sabae > .
' forana aseados i
latprciir da Tiiesorararla de Pa-
seada da provlacla ds darashis.
Baaorl laloalu
de ('arraiho Ara-
1ISTBBCC0 POPULAR
PiipHlA DO
(Eztrakido)
DO POTO B DAS ESCOLA*
ITOLO II
cera
i os os Dmasos
aSBSITOS.
Sacio.Oassiro os luiruru,
a as aocas mrosDiasm ss
teapais a sata alo a mi
- Destarra as arreo
COK
iCoaliaafoJ
K raHgiosidade a ansalo ss o da
colM externo, o qaal
qos rerelaa oa
para coa D. o.
Ha tajabsan 9 osito paelico, qos o prosudo
sai sertos logara* o coa doteraiaadoi ritos a so*
lemai dadas.
Viria aqu mai s proposito experma a c qoestio da conciliario catro a igrsja os caul>
obro que tasto1 so Uas ssripto s sobro o qsa di -
vergeta maito ss opiatas. Dsizareaos, parean,
este aaampto para qstsds aos ocoaoarsao* aspe-
cialaeoto do diroito poWrCJ oode asta materia
teri aolhnr cibitseeto Toaban s osas tasapo
fHaremm ds alfana* difteaidada qoe sargein,
a aasaoipto ds roligo, aas face de algosa arti-
fes da carta coatt.tociooal, caja concilacio s

'Cea&'sua)
Ao fsrsats ds coapaabia de trilnaa arbasoa i
' ds Rao fe s Olioda.S. Eic o Sr. prmdosts ds
{ proriaeia roaada aeraste, o reabiaesto ds cdtcio
da V. 8, de 96 do rnate, aeoapaabadc de seto
cartea ds psases geraee, para passsrsaa a r vico
pasta,
do du 29 db sarnaso vm 1887
O prasidsoU da proriaeia, a Uso loado ao
qoe raqstrsa o proeotor publico ds eoaares do
do Ta^earetinga, basaarel Visoate ds Mirae*
Motas Jsstor, resolvs canc-Jer Ibe aesseaU dios
de lieeaca para trata.- de ua ladie eam oa rae-
ciaeelos'a qqi tiver direito, dev,ula eatrar ao
1 fosods oaetet Mocaos oo praso 4e rite e cinco
O
lia proriaeia
da
dead
i da art. 13 do rrgnlamento, o colono ter en dipioa_
de ana soadaU civil, moral e religiosa, aera meneo-
[a qae attiogio, oa profiii) i qoe se dedicara.
L O caloo*, cooforau o lea grao de adiaataueot ao
se dedicarem eso traba! has agrcola, lerio claastfi-
loi aprtadiaea, coloaoi offlsiaea, o calonot aeatres.
Oa colono* qoe tirereat rrij de colono aprsadta e eo-
"*stb direito se salario correa pon late, fitado o tabella
colonos qoe obtirerea a gradaaoso de eoloao msatra
Tao alariosorrespesieate, finio nadita tabella, e tab-
I antiguidade os mestrai sm aaai aaisociaa.
t. At diarior, de qae trata o artigo antecedente, serio
loa diaa de airvic, mcnoi para ss solnos, qae dessa-
eargot di eborer-, da sab-cbefss oa satro qaalqaer 1ancs, psrs os qases serij eastsdaa por mea, nao po-
i algom vnneer duaa diaria*.
O producto das referdoe talario* sei reeo'bilo, ntea-
l ama} colono, o qaal oa
ft-
paite ornen L
Ci re rao da Pros-lacla
aarraonrra do ota 28 oa larsaus) ds 1887
Acto* :
O presidente da proriaeia, de eoaf^raidads
coca o diiposto no srt 10 do regolemeato qae
bsix^a eom o decreto o. 89J0, ds 7 de sbril de
1888, resol re nomear os Ora. EateraV) Calcaote
de Albaqaerqae, Joa de Mirooda Corto s Toa-
qaim Aitomo ds Costa Lesreiro para, esa cosa-
miaaio, io aadencia, no dia 4 de oatab o rindosro, s 11
horas da manhi, o sseacr Pato Jos Parts Va-
leote, qoe petnos aer adaaittido 4 aatridsla do
! collefio nasal.fueran-ee aa alarida coaasasai-
cao&cs.
O presideot* da proriaeia, ds oooioraidado
coas o art. 12 da regolameato annexo ao decreto
n 89 de 1 ds abril ato 1888, rosolro Sbarsr os
proraaorsi 8 Pedro Caito Ucboa Caraleaato a Arres 4o Alba-
qoorqns Gtoia para lora rea aaa esaalai,
ala da aaiaj, sssts aaisafs, oo dia 4 ds os-
tabro rtodosro, aas atteriaa cooataates do pro
lira-nina de 31 d asi o ds 1832, qas ss refera o
art. 18 do citada 'sagalsaseato, o ateaor Fassto
Jos Porto Valaada, qss pretsode ser adrarttido i
aatneala do collefts naral.Piatraa-to a* ieri
das eoamanicapjoa.
Oficios
Ao presidiare da proriocia ds Mas Osrasa.
ssud,/- *s saole da saltas de ~Bsate, s sfradsco, cs_-isspls?O ta^rasso* dos
saarraesa 6 do aaa a ra sida de esees
aspeclsr da Taeeasrarls de Pa-
seada da Espirito Manto. Toriiaato
aiaades i
S* eaaerlattararl da Alfaadefa de
lyraaabacD, llserlo Feraaadco de
Araaj 3are.
mtpik sasn 2i7is
TAJIflER,' 6 -js'Outubrj.
SlTTS,
al
ba salo nrraaa de sal
MADRfD, <7 do Oatabro.
A eaaorao caasadaas *.% a
la eoneeatracia de trapas as Aa
dalaala val aagsscatands.
PARS, 7 ae Oatubro.
A test t das relareea dlplsaiatl-
aaa eatre a Franca e a fovereo de
adacasrar J.% dlsalaals csasldera -
eelnacotr.
B* presrarel ase as fseaifea sjae
deraaa lagar a asa deaareerde vae
er r^tAaHttdao por aaa ariaajo aaaf*
PARS, 7 ds O-i i bro.
ai altlaaas >o ras de M. a. Pe-
abre II a mu 'riam qae a aaa sabde
1 Ml
Arssc'a flava;, filial
da Ootubri d, 1887.
j/tt:
iba,
i dalorira eartados pos V. Kxc eoa oflbio, a qss
espdsdo, de 1* ds sorr -ato asa.
Asan Affaoj) G>odreC coasol da Diaa-
aaisa Aecoso roeebido o oficio do 26 do sor-
rsot-, en qoe o flr. AaTioao Ooadroa, oasal da
Oiaaanarea, as participa harsraa nasas sola, ds
rolts do sos siagea ao Bao de Janeiro, reaaaaoi-
bosoraro do ezercito Joaqaia G t Jeiro PslclJ
aa secretaria Vitalia dj cfi.'ia* de sserirao de
asbaos, prorodoria de capella* e resida o, oir I e
crate do termo do Braja Piseraa-se aa dSridsa
awasiiiiifiuWa.
O pros i dente da proriaeia resolre, do eos
rorai'laos coa o proposU do Dr. esefe de polica,
asa ofioto m. 855 do 96 do correle rae*, exonerar
Maaosl Netto Crastro L*4o da eargo do 1* sap-
pleate do sabdele^ado do diatrieto ds Arariba do
tajee di Cabo, e aoomr psrs aabatituil o o cida-
das Antonio de Panla Soasa Lelo.
05 atoa :
Ao 8r. Bario ds Santa Andr, 1 ssiplento
do jai municipal da Barrrv*.En retposta a
consulta feita por V. Eac. ra ofi.-io de 8 de
Agosto prximo finio, cabe-ms declarar Iba, qoe,
aaaamiodo o exercicio de jais municipal deaae ter-
mo o bacbsrol aaaoel Qae dea Nognsira, dore V.
Eao. solicitar deaissio, par estar lgala 'ote m
nsifiln de aerrir ooa elle coojaoctaan;nte, palo fsc-
to ds sor sea canasdo (riso a. 1M de 39 de Mr-
tco ds 1873;.
Qaanto a certidio do qoe trata oo fioal de sea
ofieo, pode V. Etc. requere! s directaasn'e s
TtMsosraria de Pausada.
Ao Dr. chele de polioia.Informa V. 8. ao-
bre o facto criminoso narrado ao ioelsoo rctalho
ala Jornal do Commereio a. declaraado aa caso
de sor rerdadeira a accasaco feita ao sobdelega-
do ds paliis, qae prorideaeisa faram dadaa.
Ao eommsadanto do eorpo ds polieis.Meo-
ds Vmc. augmentar o destacamento do Pere* coa
mata urna praca, conforme reqattil o Dr. chefe de
polica em oficio n. 856, de boatem datado, de-
rsado o referido destacamento ter permanencia oo
parosdo da rresma deaoainaeao.
Ao Dr. jaia de direito da camarct ds Naaa-
reta-Para ter s derida ezecaoio, Iranimitto a
Vane, por capia, o armo ds 17 do cerrante aes oo
qaal o Em. 8r. miaiatra da jastial exige oorti-
die do* qaeaitoe a rspelas qos proeederam ao
jolgamento do rea Liaissea, noartrmoado a galo*
perpetaa* pela jury do torneo da Ntaarcth, ea seo
sio de 24 de Setemb.o de 18|.
Ao jaas aaaaiaipal s ds orpbaos do termo de
aisallsn.gario a Vtae. sosia do arios do
Uiaisterio da Agrieoltora, Caatrcio o Obras Pu-
blicas; aob a. 8, ds 19 do sotroule, rstattraaieate
a iUsgslidsde da araliaoio ds 80A da eaerav
oebastiana, da 50 suoas de idade, do mj^r Prae-
tatoos Das Aires da Si Ir a, asertada pssse termo
por sonta da 7* osota do fondo i ssaaocipacio,
ralor qae em face da tebatla da W do 188 dero-
ria ser lo 800*1, o qoe fieos fin alfil coa o abat-
usetu- prap.-slo. aalo aaoa) ex asaaoc o acoia por
MuUituXitanih ao' jjtleitTd.s renda* re
raes do moaieipio de Qa'm lleira.
Portara :
Bario a cmara aonioissl da riila do Agaas
Bellaa,cseia doio do aliaistorio da Agroaltara,
CamoaoralosObraa*?ab!ica*sob n. 12 de 16 do cor
reate o da i o fornicio miaiitrada pela directora
geral d;* Ulagrssas, rolsttraasnto a soaatruc
do aa rcspsctirss tsoeco>s cornal aras.
Ea ibpiita declaro so 8r. AsTaaso Ooadrot ci do ama liaba tero6r*pbica solicitada pola mea
qae Seo ioteirado deoaa oeearreocia, da qatl a* cmara.
paseo a dar acieacia as satacoa eompetaoto*.
Beaoro ao 3r. aisi Ooadrot oo proudos do
miaba estisaa e coasideraoio -Piseraa-oe as ds-
vidaa eoamameasSea.
Ao dirottor do are osa I da gserra.A' risto
da iatormaeis leaM directora, de bsstem datada,
aob n. 1315, aatoriso Vas. o aandar f -mecer ao
9* batalhio do iafaotara, de aeeorio eoa o ocla-
a pedido, aaa wareira de aadeira, ea sabstilsi
cia de oatra qae so ach iasorriral.Camaaoi-
coa-s- so brigadeiro oeeasndanta da ara u.
axrsvtassras ai ssoaarraaio
Oficia : %
Ao inip30tor~ta tbososrara de faseoda. 0
Sr. prosidonte ds asarinais miada remstter
V. 8. aa ine'utat adosa do th aso ero nacional,
ssdo sora da as. 129 a 187 o 3 de na. 133
14T. .
Aofiseal da soapaabia de BVIxribe.Dj
ordea de S Exe. o Sr. preddento da p.-orincia,
declara a V. 8 qoe doro psstar s alas do ge
reate desaa ooapannia aa capias sathantica* do
r ^olameato da peanas d'agna e terfae da prosa
do asteria] a oase de obra das aesau peana*
d'sgsa sea o V. 8. farsa enriada* oa 81 de
agosto ultimo, *t*:o ibe torea sido reeettidos,
sa 88 do correte, para os dsrido* fia*, 20 osom-
piaros iaprasot do aasdeasa) regulaaeato.
namoaarra no na. sscaarraaio
Oficios;
Ao brigadeiro commandente das arma*.
De ordea do Bxa. Sr. preaidente da proriaeia,
sirra-os V. Ese. do espedir aa oooaasaraa or-
dena, para qas boje 4 4 botss da tarde se acas
postada oa frente ao Ceaiterio Poblieo a ferca
precisa afim da fasor as honra* fnebre* ao espi-
tes da goarda nacional Jos Porsirs da Conha
por oocaaii] do ser dado o oes radarer a aepol-
tara.
Ao diraeu>.- geral daa Obras Pabliea.8.
Ete. o Sr. rresidt da proriaeia ficoa iateiradb
r pelo ofieio de 27 la eorrsots, sob n. 204 de bsasr
, IV. 8. asedado larrar termo do recebm .nto SS. .
fiuitiro e paitar certificado de pagamento da prea-
tafio de rsapoBsabil idads derida ao f ntrataisan
da obra de empedrameoto da eatrada da Victoria
fscidads do Jabaatia, Caalllo Los ds Amsral
Antgiopor acbar-te s obra aa perf-.-ito atado de
cooasrTacio.
Ao agen ts da Coapanbia Bahiana de Na re
faci. -S. Ezs. o Sr. praidente ds proriaeia fi-
coa int'iredo pelo offio ds V. 8. de qoe o raper
Mariana Viscaoda > entrado hoja da Baha a es-
cala, retrasari para oo aaaos portsp's 8 de Oa-
tabro rindoaro ii 4 horas da tarda.
4.* asocio.Palacio i* Praiieseia de Paaaabssx ea 80 de
Setembro do 188T.
eglsneete lateree da Catala brabaaoteglea
Isabel *
CAPITULO I
ttscairfXo oos coloso*
Art 1.* Na podsri aa adaiUida asa eoa a e tono grata i to aem
eoao poosiopiata o menor qos eoflVer da aalsstia laearard oa alei-
Jio qoe o inhabilite a qaalqaer ofiew asoaaaiea; por Usa, qoem
aasssadar recolbcr s esta Cabais o orphijo dssralilss do qss trato
o art. &* i 1-* do regilaaeata, dsreri spretostal-oe as Bssrf > 4
{pata assdiua prorioeial, afta do airea i o* pee c osado*, a qaal darori
Aeelerax ai soffrea de aateatia incoravel -as caotagissa, s si faram
os sel sedeo oo tirssam varila; e oa qoe sao farsa do Reerf i asas
aipeceioaidoe oa Cdoota.
Art 1* O mooor qoe aoffrer aaleatia costaras os curare! ser
roeslb do 4 eofermria eoa as derida proeaoooss, oeds peraaooosr,
saaainlo ato estirar campletaaeaU rssSaaatoeidoP
Art. & O meoor qoe nao haorer tido rarioia s ai a tirsr sido
raseisaito, sol-o b* loga.
Art i' CasaTsado o nlaaao so lasttata, rarificar so-ba por
oaaio ds na sxaas prstieo ai ello toa algoaa ioetrocoii os si 4 oaat-
faboto.
' Art 5 Depois da* f ara alidadas, dstsrq ioadaa pota artigo*
jarsoedsotua, se larrar o termo de iaoeripcla do oses ir, decla-
rando- a eor, idade, bagar do naaaiaonto, sosas, alisal i. gris ds
-bwCracaio a bea aaria todas as asi eirssastaasas sotaidavs na
rsfsrda ircdieaneiss.
Art Ssgoado a idade o deseavatakaenta phraico d meoor.
o abreetor o aandard ioeorparsr taraaTViU aprssfada 4 ooori-
rsoeia ooismoa e aais de aoordo ooa a atlas, paHoia s disrsUae
dseotsbsiaimato.
CAPITULO II
^ i ?. B"l*0aa, s*o oa cosaam
Art 7.* O* uniforma Sna >*ffoffOBal dasBllladiii a
de trabadlo s alifaras liiaadaj.
Art. 8* 0 saaivas de trab.Iha constar do :
Osas salea da sJgosao so pal.
Daa* Wsou idees idea.
Dsao camin ds sjgsaaaiabo.
Vasa oarosla ds dito para a* 4 5. 6 taris.
Ua i otaria do sotn
Um psr de obioetos, so rario.
de aaaaoSa, Ss nrorao.
ateo de alfosia, ds cor.
Itt ds bnx pardo euta as iaiciae* arlala
jaeera pora dess.
usifarsae dominical caostari da :
eaiea de paoaa.
jaquel d
Uaa caaiaa da aaadapolio, engommada,
Ua par de aeiaa de alfodio.
a par de eocburaos de conro da trra.
Ua leooo braooo.
Ua boaet trasosdo a iaiciac da Colonia.
Art 10. Cada toras tai para sea aso:
Qeetro acolaos.
Qaalro ssooraa para tapatos.
Qjatro diaa para fato.
Qsatro ditas para aboca. >,
Qoatro ttasoaras para nabas.
Art 11. 0 wfto dea ooloaoa oosotar de aaa caas da farro com
forro de aadeira, aa eoeortor de alfodio oo verlo oo na de 11 so
mrerao, aa leaeol de slgodio a am traroaeiro do palha.
CAPITULO UI
DUCtrLIH B ODIX
Art 12. Para bda ordea o asaalisaeio dos trabalho* do Ioit-
tnto, haveri na Colonia tras catbegorias de empregada, osado a
pria ira de eapregados internos, asatesada da rigUr o eoloao
aa todo oa aabs interno da ansa, ao roereio, no passeio etc., qae
poden ser eoa pos ts por alomaos, de" ooaf jrmrdede eoa s dispaioio
k segsoda aeri compoita ds profanare s emprogados inesa-
bidos de rigiar a oerinar, pratieamat, o asaos atoaos ao
diversa trbalho* do campo o asatsaa, dsreado ata Dar Uso se
acbar nrseesta sos bono prsaaripU, afta ds resoberea" o eolcaa,
ds eoaforaidade eoa as adens dadas polo director.
A toasars, *apasta so aasaiaUtrada ss asstre da sampo e
asa ajodaatos, tora a siglasela sobra a bsa sreossio dos trabsibos
adosada, asado respoaesvsit nio pelo eomportomeoto da ar-
aores, qae lha tasa estragase, aaa taabaa palo boa a alipegan
da rabelbos e pelas tWramoata resabidas, dtrsnss pora loso so
acbar pilante* aaa boros determinada.
Art (8. Os aisasaa do laattato serio divididos atoAasas* de
15 a 90, eostorae as asansaorUofie do laattato, idade sBeabcsl-
rrosaso pAvsiU da smosmo, fiexodo ds taro sob a iascecAo de
am ebef, i: om seb-sbsss o do na esiilito.
Art 14. O* soloses de cada tarea rrsrio aparado sai oolo-
aoa dos ostras tsrasa, so rsersto, aseaaeado cada tanca o logar qss
Iba ti ver sido dsttioado o so ss rsamria aa asta pasMea, ao rsfsi-
torio. aa eeptlla, saioraatara, sos ssiss, ao paasio s aa mista
geral; sonado tedaar> ataa soltaras.
Art 16. Toda a Osan dos, asar peasUsUta, qaer grataitos,
eitarao ssdsitos no retp'eeato iateras, As pao aa o prsaio dstsrai*
Art. 16. O* colino* qaer frstoita, qoar penanaistas, opode-
rio asir do e*tobelewmeato oa tsrass etoba inspeecao de om
ebes* o eoa Heos es do directa.
Art. 17. CoapUtoado o sea tireeisis, de eota%aidsa eoa a
qaaitiai
dan fue ser enljegoe qaanda completar o sea tirocinio, de confar-
midaie com a prtmein parte da. art 12
Ooolona, parem, qoi aahir antes de 21 annoi, reconhecido per-
feito ofi.al n* arte a qae ss dsdicoi, cinforme a segaala parto do
art 18, tora direito simplesmeote torca parte da daarsi vencida*,
ravertoodo o rostaol ea bsoeficio da ioittato, eaaforree o 6* do
sr:. 2b, e rseebir miii aa rauda de roapa de trabalho o aaa do-
minical, iato, am p*litat de alpaca, ama alca de brim branca, doo
l de meta, am leoyo braneo, am leaea eacaro, am par de aapatoi,
chapeo de masa, daa* camisas ds slgodia e dos* ceroalsi de
lio; a j,ielle, parm. qna sabir por er rocaohacids a nodo ve-
i da asa ooaain'iafla na inti-uti o qoe nio aja de eonforaA-
I* c-m o art. 19 nada receber. a
Art 22. Sahindo algom colono, afim de *er reealhido ao aai-
nario, o inilitato Ihe dar tre uaifirme de bria pardo, caostaatss
ds am palttat oa jaqaetia,Irapalci* da meima fax-oda, trea ca-
aiaa de chito, trss eeroalas de algo lia, tres pares de *spatoes, doo*
paras da cbiaalot, tro* leos brancas, tres ditos de eires, am chapea
deaaas, aa peale, aas tbaoan e am ceaireto.
Art. 23. 0 coloai qoe completar o tea tirocinio, conforme o dii-
posta no artigo citado, alm da aeoulio lo qoe trata o artigo aatece-
dsste, teri man aa eazoral aovd ceattondo de:
Urna calca de brim braneo.
Um dito ds dito pardo.
Ua palitot de alpaca.
Ua dito de brim pardo.
. m chapeo de mana.
' Um par de aapatos. t
Um par do chinelas,
i Daos para de naeias.
Um lenco braneo e am de cor (slgodio).
Du* camisa de aadapalii.
Dais eeroahts de algodaosiabo. l
Um lenco de dito.
Uu c. \ jrta de chita. .
Urna pequen^ cana para gaardar a objectos cima.
Art. 24. Todo o eoloao repan*vel por tada o qae loe fdr ea-
_ne para *ea aso, como teja roasa, lirros, frrameatai etc., e in-
imento mnical, deseontando-M dos salaria qae rearar a eitra-
i maliciosameate feto* no* dita objectos.
Art 25 De 3em 8 mfset, harer om premio apeeial para o
ao que te dittiogar eatre ot man aa limpeaa e eooserraca da
te e roapa de osa ao.
CAPITULO IV
o caeaDntais ov Morrsaaro dubio. dos tOLoae
96. 0 expedieste oa aoriaento do* coleaos Aa du* d*
albo aera mai oa meooa o aglate :
Diaa atis
4. 25. Dapertsr s liaspexa da cama o petaca.
4. 55. CpelU.
5. 80. Beabo geral no rio.
6. 60. Caf.
6. Porrsatara por tarea* a siga! par formatara por oficinas e
de msica.
Signal do marciu pan o traPlns
fi."Sa*?
9. 5. Alaoco.
9. 90. Bscrsio.
9. 4 ). KoraatarS por tara e eatrada na asida.
9. 45 Oescida dos saldes o fbrmatara por aulaa.
9. 55. Principio de lioedo.
L 55. Cotaetoaio da aaJss s forautara dos adamaos oa aet-
2. Forma tara por turma* e signa 1 de marcha para a aloe*.
i 10. Jantar.
95. Bareio.
45. Por matura por oficina*.
Signal de marcha para os trabalho
5. 15. ConcJoiAo da trabaiboi, f irmaton a tbida para ot sa-
l a.
5. 20. Oescida dos taloei e formatara por tarmai aaa lagaret
reipectiro.
Signal de roereio
6. 15. Pora atan por turma cada ama no lagar do recreio.
Signal de murena para a apella
6. 40. Oescids da aa 5 pan o estado.
7. 45. Cooclasio do estado o formatara por formas.
Signal de marcha para a Balees
4-Cela.
S. 15. Silencio.
-?o dita chovatat em qae nio hoaver banha, toar o despertar
4e 45 e por eooiegaiote s daeids para n cspelU ter s 5 o 20.
da 15 di Maio a 15 de Agoato o deipertir tocar 1/4 de
os, p lo qos a trabslba Sudario alm da hora cima indi-
i 4, t 6 1/2 da tarda.
Diaa taotificadot
i 12 Dapertar.
Oracao oa pella.
1/4. Biohi.
6 3/1. Cal.
7. Recieio.
8. Dntribolcio eliapea de oniforae.
8 8/4 Pormstara oo corredor terreo.
9. Mina.
9 1/3. Pormatira coa coatinencia as prisa.
9 3/4. Beeolbmenta da naiforojet, sao hereodo reriata.
10. AI moco.
10 li. Recreio.
11. Ettodo ao respectivo dormitorio.
12. Renato oa cathecUao.
12 \fl. Recreio.
3. Jenter. s_.
3 1/2. Pasieio.
6 3/4. Volts do passeio e recreio.
6 1/4. Capella.
7 1/2 Cois
S Agaaalhsr.
Art 27. Toda estes tercicioi serio anuonciada pelo toqoe de
co^ cAvrufr
soocaclo dos colosos ** ______
Art. 28. Am colonos dar-a-ba instraccio litlerasl, moni, re-
ligiosa, srtutics s agrcola iodostral.
DA KDOCA9&0 SOSAL B BXUOIOSA
Art. 29. A edneacao mural o religiosa eonator:
g 1 D eneao da dootrioa da igrrja tholica, spatolt ro-
mana, exposta a explicada pelo capella do Ioitituto.
g 2. Da pratioa do coito qoe a metma igreja pracrere e do
esapriaeato dua preeeita qss mpe.
| 8. as principsa fatividada do sano facilitar a -ha aot oo-
Isdm s frecuencia da acnmenta am altoracio da ordem atibe-
cid.
4-' 0 colooM diariamente oanrio aias e tarde tarso toa
orajio em rosmura.
} 6 Noa domioga s na olemnidade da igreja, o acta reli-
giosos rio socmpaahkda do musies.
da isrrauccao tmiBAaiA
Aas. SU. A inatraooo littsrana abranger :
| 1. A inasruecio primaria, comprebend-ndo a leitora e crip-
ta da lingoa nacional, a arithmetia pratics elemestar de ealcaloi
ea asas roe ioteiros, frsecoes ordioana, denimaes, soaptexos, ragra
do tras, proporcoa, regraa de jaros, dacootos, campanhisa, etc. e
r/stoaa metrieo decimal-
| 2 LeHsra e tndaocso para o portogoe da Mogas francesa,
noeda ds geograpbia a de hittoria do Brasil.
oa rasratjccAO acucla isdcstbiai.
Art 81. A itetrsooao agrcola iodostrial constar :
i 1 Do entino pmtteo dos oelborea iostrameota empregadoi
na agricaltara.
f 2." Do enilso pratico dos melhora procesaos de plsntia, eo-
lbats, msDufaeturs e-baasforosoao da produca sgrwsU e da
fertilUscio ds soto.
% 3.* Ds aocoes pratia de ebimie de medicina e cirargia ve-
tornara, qsando a Colonia dispaMr da rasara! necesaria para
este fia.

DA mtTBOCCAO A1TISIICA
Art 32. A instraccio artUtice constar :
11.* Da naia ds geometra e sua* sppUcaeoo* a arta s
cipo geraeida aoeaaaioa
2 Da enaino ds desenho linear s ds osssasMaels.
| 3 Do easina pratico da diverso oficios oeeossaarias A
callara e ao laattato.
CAPITULO VI'
Dxsroacda bxlativa ao sasrao
Art 38. A natruceia moni e raligioss das-ss as,
mente, Modo a iliteraria oa a artiatiea dada eoafaros s ro
apdia dos colonai.
Art. 31. Sendo indiap nsavel para a indattria sgrlsots, s
pan a canaerraoio dos edificio, o auxilio de serta o de
offloinaa, a Colonia extobalecera. aquellas d'entra esta qas Jslgw
oooessaria, toado sempre em viita aas o fim pracpavl data '
taicio o ensini agrcola iadaatnal. ,
Art 35. Cid* oficina ser eotregoe a aa castre beb!, a
ag profists/i aos anos, eonfiadoa aas
ca aetboda caohecida.
Art. 36. Haredio entre ot cooqm osea oatra rerdidosri
celo para qaalqaer ama du arta estibalecidts aa Caloaia, a
devera aer excluaivamente dedicado o dito eoloao.
Art. 37. Entre as artes professadas oo citorxlcciaaatB coBspra-
hende-te a inaaica roeal e mstram nttl
Art 38. Sem satoritacio do direator nio pader o
traosfenda de ama para oatra offiaioa, dersado o sama
apreseatado provas de bam comportameato a de sio baver
cia do o apreniizada da arte, qae pretender abandonar, par Calta de
iaclinacio para iato.
Art .39.0 eosino da geometri*, deieobo s principia ata aas-
chaniea, ara dada a aa colonos qae delle pteassaras para se toran-
rem msit habeit na arta qae apranderem.
Art 40. Afim de verificar o adiaotameoto da eotosss s ati-
molal-a a maior appliucia no carrer do nano leetira, bats daa
examet parciae e am geni, atada o prim ira da aercisa a aesr-
tara da aalasoo principia do snno lectivo, o seganio/daraata sises
de Junho e o exama geral no* primairo* dia do ara de flmiaseis
Art. 41. O anno lectiva coaecir a dia 8 de Janeiro, oa as
dia agninte, te aquella for dia sanetioesdo, o acabar as Am 7 ds
Des em bro.
Art. 42. SersTariadoi :
| i. Oj domingo* o diaa notificados.
I 2.* As quinta feiras qosado na amana nio hoaver ostro Ba
f alado.
I 3.* Oa ultima doot din de ca.naval o a qoarto tssrs de
einana. *
4.- Os diaa da temma asatsvs dia 7 de Seiatbro s 9 de
Dezembro. *
CAPITUTO VU
DO CAPKLLA)
Art. 43. A miaia do capel lia do [oititota poriassts es-
pirita al e de eocaregsr-se do eosioo religioso, ineumbindo Ibe :
L* Explicar aot cabaos do modo msit fatal 4 asa
sio, no domingos e dias santos, o cstbeeieao, ncitanaa-oa
bomcoeaportadot, diligentes e trabalhadorei.
% 2o Acompanhar toda a diaa su hora preseriptos es sis-
eando pella e astittir a oracao qse fiserem ea eoaaaa.
3. Pasar com qoe ot educandos comprara o preces ata eaa-
fissio e commaohio pelo mebas ama rea cada asmo.
% 4 Caacorrer para qna ae faca coa earpleada s f- sta ds
Ssota Iaabel padroein do Iasii'.uto, qae teri lagar a 19 ds Huras
bro, e a jado te dia til, oo primeiro domingo qse sogstr-a.
'" CAPITULO vin
AULA
Art. 44 Os professar s em au*s aulas procoraria,
todo, conservar o silencio e a ordea indispensareis sm
Art 45. Proeorarito p'elos methodo adoptados
alaotsas u materiu de qqe eito encarregados, eapregasdo n"i?t
todo 0 solo para o bom aproveilamento da acasos.
Art. 46. De veri a oa profesara atar preses toa Abara
lecida para recoser aeus alamnoe.. *
Art 47: Deserio tomar as notis de cada alumno ao
ment e appUcacaa,*f jrnecendo-ai 4 aeereiara para o
nanda oslo dx maior imparcialidade.
Art. Ai N3a po lerio 6ppc*r nem Andar a
da signaes competentai ; rapaasabilUag Ja-ie p la S.ss
durante as non da tnbalhai.CAPITULO IX
i>ai orncntAS
Art 49. 0 mestn rapoasasol par todo qae i
cia cnjoi trsbalbos Ihe estio confiados.
Art 50. Dever su apresenter ni baras preseriptos,
recebar os sea dUcipaloi.
Art 61. Easiasr aot diacipala a propra prostsas ;
da mai* adoptada paeidade do discpulo.
Ari. 52. Tomar nota doa comporta raen toa e apela* ssftto asa
diacipaloa para entrega! aa na secretaria, para os fias loa ib
?ieota.
Art. 53. 0 malre ser responsiva! pe rerisaastaa qse se
extrarisrem pan o qae u receber e entragata iaedios osa i-
reotario.
CAPITULO X
DO ME8TIE DB CAMPO 00 ADMCnlTBADOB
Art. 54. Estaado s car ;o do matre de campa os trabsibos sgri-
eolu, ser elle rapoosavel pela meamos.
Art 55. Nio poder faaer servico algaa a n peera
cia do airecto-, ordenando em segaida sa chefe doa i
Lirerem a fuer.
Art 58. Ir peaoalmente examinar ot ervico, qas fissraa.
Art 57. Tomar natas do eampartsmeoto e spplicacos dsa -
loaa a sea csrg, para os de vida fias.
Art. 58. Ser raponssvel por toda a ferrsaents sos
agrcolas.
CAPITULO XI
oaatOACo rao romiss
Art 50. O porteiro obligado a ordenar a tu qna |
morimeoto do ettaaeleeimeoto, incnmbiado Ibe aaia :
J 1* Nio a a/rodar da porta aa previa Ieenc, deist
sempre quem o tabstitoa.
g 2.* Nio consentir a entrada pe**o is estrsabas a
ciment i e 100 qaalqaer pretexto, sem srdea do director.
8 Nie consentir ajunta ment as portar, a ais ser ds
toas qae tenham negocia a tratar.
' 4.* Prohibir a tbida de colonoi fon das boru i
5.* Conservar limp a portara e mat dependeasias.
Art. 60. As taitas de obterranra dotas obrgacoa i
nidu ecm multas, e na reincidencia, eoa d> snaais.
CAPITULO XII
scdidas oa polica orraUA
Art. 61. A polica interna e edsescio da colouot ter eos-
fiada a alasftaa o horneas de recoahecida maralidade, seto o actiri-
dade, qae teiia o aome de chefe de turma a dirigirlo e sssaps-
nhsrio os colonos em toda o m vimentos do ost*AaloostsasSS, de
oontermidade com o artigo 12 deeto regimeato. .*,_
Art. 62. 0 cbofe passar diariamente, depoUdeda
noite sotes de a deitsr, revitta asa colosa de osa
do verificar se esta tem obarrado o sacio bygieatoo
ioi, roapa e leito, devendo, para Uto o chefe, o asa- bel s s saase-
diato, pelo mena, 1/4 de hon sales do despertar lerastor-se.
Art. 63. O chefe tomar notas de comportameato da eok-
nos de taaa tormu e dat occarrenciat qae ti ver m batrids, afta ds
leral-u ao conbecmento do director pon oa derida Bes. '
Art. 64. O chetos e aob chefes jaotario 4 aaa eoeaaaa aa
U toas turmas e ters resdeac'ia effectiva no tab^letiaiato.
Art. 65. Oa chefet, tub-chefea e imaediatos osaras se sai-
forme e dahctvoi de sus grdatelo, qae Ibe sen fernessd seis
tabelecimento.
Art. 66. 0 chefe o raponsarel por tsdo o qas metida as
ina taima. ___
Art. 6?. Logo qas houver poaiibilidads, o chele n-niats-
do d'eotra os edocand do Iottitnto qne mais a treraa diotiaga-
do por toa dedicaco, solo o moralidide, de eonforssidade son srt
12, rencendo o chefe a gratifiescao de matre, o tsb-seosdo e o immediato de aprendiz, tendo-ie em visto o fioal do art 19.
Art. 68. O chefe tem por aoxiliares na sob ebef s sa eaas-
diato, nomesda pelo director d'entra a edocsndos, qse a i
rem por sea bom mportamento, inenabado fies :
| 1.a Auxiliar o chefe na ioipeccJo e pobeta i
peeiaea da mi turma.
| 2.* Tomar neta dos cotona da tas taras oa Sea i
ridaoa do comportomento d'ellet e toda dia leral-u as i
cimento do chef^.
3. Substituir o chefe em seos impedimentos.
Art. 60. 0 colono.qae donte o extracto do chele,
te oa de qaalqaer ostro emprego de nfisaca cestssetter fadto, sos
exija maior poaieao, ar4 depato do cargo o perder tras sarasa de
diarias, renc.das no mamo cargo. ^
Art. 70. 0 interior do tabeltesatsts se lusatraia^iTbast-
nado daraoto s ooit, tendo rondado pela ebefa e aab-cbef'.
Art. 71. Determinado o servico peo director eoansvrsde
mesara que a de?e ocenpar, nio poder empregado a^gsa i
a ordem do mamo director, alvo to de nrgeacia i~
do parm parte ao director.
".-
aro s mean jicos
toase nolhed^ } oan Ja
m <* a*>vi**uto de'rab.bo oa xeroieio
< aittssa t-rvg > lavaras os pe* asdarto e roana,
dudo wU Impsss ds nsaei a rlnpiiter.
Sso fla asi rao coa tvsp* eoo> ene sanaren dt
nroprntee-
. E riga oleante prohibios asear
I asas menor**, bn no dores d-i
\ raspe de trabaja* ami
i de-D*o m cotejo Mesar oatr* par* oa d**a*ie
L. -go Ojea o e. 1 -oo ae asestar daaate
abafa, a qu*l poi taa vea d*r4 cien*** ao asrertot,
asta or.
Art. 78. O
seslqser .
Art. 79. O col t talara a sata
donada, tr iodi.a a* rcgaliai, qaa
para opr mpt a raetab.'lecieB:
CAPITULO XIV
i
ta **r*
i j ilgad*
xana yrtaen
3 nerita penosi pela exs espiar coartarte naral. etvfl
i soplleacsu ta estado trbalas, pelo apr .veite-
raxaio* a
Dotprtwoo*
Art. 80 O
a religiosa pala sopliesclu i
nenio obela* p*ta k-.en>olvineoto da tat retelUreeeis 4 o ateo
activo de ssssneeao, a.B ha entre oa coloca
\r\. 81. U* prunio* e distioccocs daa mrito* seria :
| 1.* Prianio da nota h .tiros.
I i. Ioaeripc*) ao qodro de haora.
8 8* atuaesn da adsalo.
Art. 83. 0 premio da ota h aeras* sari eoacaliJo ao eoloeo
sse brotar oblado naois Optiate* ra ajee oa legara*.
Art. 88. Na rerbut trimeooon alano* qs ttvar 4,5 dae
seta* cptsaj sen lev toarrido pan signa*, aeri eaerieto ae qaa-
dre d* koara, aotaado ee nd assno a salmo de nMtrieele o na-
atare da vene* qae otiteve ett ajara.
Art. 81. O alarnio tu.etipto no qaadr-a da boora teri direite
a aaar de no galio la oaro estrato na baset, e fiesri diapanao do
**rvic i d lina pesa'airate e testes que a'etle ee uoaia ir
Art. 85. Ai metal optian* ob:idea trimean'aaote seria pre-
miada* coca bIhete* de cea reta eaJ* na.
Art 86. A ioseripelo oa qa.dro de haora baMiitart o eetoao
ihi prov Jo a am tanprtgs de confiesa*, veranada a diana cor-
ie?u*d**e i caMaiaesaTa: do dito eakprego.
0 acama de gr Jo iv*> dar diroiio aa oteea, atea da daris
preaoripta, a jbattafr ee aeitrcs na oacroa oa ae canso eea aaaa
aaaeaaaa, observaado-ae nieto o direita de propriedada, ooaio ao
art. 19.
Art. 67. Alea do* referido* preaioa iadirilaaei hireri am
premia eeileetrro para aqa alia taraa qaa as diotinpir ontre tola*,
erase no eanportaaaa ato, qaer na trabajara, e eoaaiatiri :
| 1. Ed eoadaatr n.a aetea paMieoe a baaieir. da la atituto
laod. difoita a aa legar diatiooto ao rateitari) e na igreja.
| S. Eoi ilgoea ag *t de qae poafa aproTeitar toda a taraa
e ea gravar.!.
Art 88. Alea dae preae a qan taataa c. artigo* aatoee-
Vatca, bareri aaaia aa preaio aapaeial notado anao lecvo.
Dm pmai
Art. 9. A irrogaiaridad* da eaaeartaaa-ato, o negligaaea ao
eurapnm ate doa derere* coooaraaataa ao eetado, appbeae) ae tea-
balan daa oficina* a do eaapo, eaUdh aajeitoe, eoaforae a aaa
iapottaaci* a gravidade, 4a aegoi-ataa peaaa :
1 1.* A lrertencia particular.
i 9.* Advertencia pabliea, na aal*, oficia* oa taraa.
I 8.a ttapr beueio aa torna.
I 6.* Pii>4a aiaplea.
| 6. Prieto coa rejcela da raeio a reStiieateetn ana oaao*
de reincidencia.
7.* Eipaldo do Ioattarto.
Art. 7. A* jaua* da* |J 1.* e 2. da artigo aoteoadeaU, po-
derfta eev rcapaat* peloa prafeaeorea, etaefee aaat*ae ea aaaa rea-
peetivae auUa, oficina* ua taraee, a* doa U 8.*, A.*, 6 *>. aa-
aanete pelo director a a da $ 7. pele ieater, oavinde o eoa*ewo
ceoaoeatco.
Art. 91. Aa ptnaa de ptt*la aeada eaeieree da ti batea, apor-
ta rl) a perd da aalaria do ana, e qae (ar prea* o eoaaa >, asado
aeo-area de Si boraa iapjrtaro a paria do alario de taato* da*,
aaaat** ferea aa bar** qae o eilsna eetiver prea*.
Art. 93. Aa paaae doa fj *. a> a iapoctario eaiaar-ae da
qaadro de boara o norae da eal*aa qae aa iffrir.
A. t. 93. A pea de pneeo tri da 3 boca* *t* 8
Art. 94. O eatoao gratarte qae for expaiaa d >
illriaalii a eoapaabia da apresan** eaariabeirae.
Se o npaloa !*r prasieairta, oaaaaaiear-e-ba U*a a aaa pal
m, attor, aira de reral-a de aatabrleaiaeatn, ae o nao iaer al* 80
diu depoa da coeaaaaieaco, aeri apraaslido 4 preedeaok para
lae dar deat ao coma ae tdra grataiao.
Art- 96. O* aaeaaa foraa qaa as lenca ao liara de aatncal*
aa benarae abtaiai, aera* taabaa laaoale* a* sasaa..
Art. 96. O airen : dari a ela*a*aeao pota qual ae davrri te-
dia*.
I esteta sari
"<- Eate seto I
beta petaoai eetraaaea *
IV) COr II H : ataa*BVateJBafOaV
Art, 9*. O cotreaa *>M>enVeaeU a*ri sea*-
m resei1.* Ii ni* paseaaiai
teWu>i. taaaaicturaa a es' u ;'.-gricaU*
i a* eaaaaaa.
| _f Bs 1 0,0 eaaee as v
** ** ae er-
rtabeleeiejeot) de-
*T?
eaaalariaa ds tola* oa eaa-

| > Djpraloetsaaa
al'n'" I-----ceeeaTaa-
*> leas donativo* qoa*ltt-aalaarl
a- nsaroasata d. aaaat x>iaau
* e doe aa perdilae i ode*
prieo.
| 6* O* aeteds d > peis
tasase a* eaadjaee* da i* part
100 O proJacto da ra
Ja na
as B^rog.e*,
i da laxo.
a trabalbador.
<*, tractw de laxo, *oa>
a tocto.
a do decorador, tee-
paaaaaaanana e
Art.
Ispre-
le beaeichaei* teri por dea:
t 1* rJaaaararaa vtsraa eaVaaa as* eaapregaaos aa aaleaaa
qae Acarra aaAdigssaa,
| f Penal asar se operarios e empreg la* no i.
do loaelti .-** acovidsoei** a rtap-ite.
Ar:. 101. O pr idate da eolr do beaefiMaeta, lega qn
sa aaier e.faa, sata cosatitaid > est upalic. di dirid publica .
lieaavri*.
CAPITULO XVI
as
DSSXalBOanaO DO* Tmmmm-
Art. 97. D 15 ae* 1 daa, aa da de dsaiago, bafeei aa sala
Ait 13. Ala detoatar caoveaieateaui* do* cal^oa^^K
ad*easvsa, lord a colonia aa* suf.awii c.a a* dtivida* eosta))vae*
bygi'oic.a e ajcoaaadaco-'i Beeseiaxia*.
Art- 108. Oaervic > nati* *er& catre as a-om eater
aeiro. ae aaal eoap
| 1* itsararer oo livro. a e lirada e sabida daa coloaoa teas
tes, OAK-Uiaaodfl qual a aaa aferai iade.
| 3a Tratar na* na* do nc. os (iU* colon** e preparar pta-
aaslaenrn os rseiiaassestee da qae baaver oeee*Ml*dJ.
I 3* Zalar psia slaaeniaaeia da* TflflttBiVaBBf CM*er"
nrlla s aoarad* da peaeae latmaJaat.
.;lo xvii
no* bitos a BBTaaaajtBaToa
Ait, 104. PaUaoeadj Jgaa clono, lavr..r-ae-harpeb aaeeet*.
rio o reapacivo tsrao, eea qae *s dselsr*r4 a doenea, qae oocaeionau
a naris, sera eawgaaae pele direstoa, peto *eta|aro* pelo eaer-
natfo, detaaia para use s coiaaia ter oa livro eapeeial par* laaea-
i le dte* obitot.
Art. 10a. Oa ndividao* qae fal'eaersn aa aoteaia aviii mba-
madea apejMterio reapsetivo.
Arta*a06 Aa eater* de eolaooe o* ea.areg^do*. qae aera tala
oa m deariaa* unaaidadee, aanatirto todo* oa eslauoa n uidforoao
dvaweal, oa pelo menoa torna a que parteacia o fioado.
Art. 107. O* sadaversa aavri> eer enterrado* *.m caniiJe
minra sn covarsaaana t,60 da profusdidade, sendo eata cara-
eteriaada eon aaa paqsasa eras.
Art. 108. O c-eUnci* da coioata ser aita.da ao lagar mu*
ate 4 aaUbeidaae.
CAPITULO XVIII
sos ruiTAaras
Art 109. Oa pi*sa asuro* d^s alanaospaderi* vir viaitir os
aeaa fiibae os tuteladas, aacesdea.to Un tree da* o iaatitato, coatea-
do o da da ebegd* e da/cbda.
Art. 110. Na aal da parlarla hivri aa livao on qae *oan*-
cr. veri o none d p<**0* que viaitar a colonia, oa qnatqoar doa eda-
caaJo*, declaranio da, m.-x, e eaaa da vieita, paaieXa do vaiunte o
asna do eoleao viaiudo.
Art. 111. Na aiarstaria baverioa albaa da viUnau.
Art. 112 Nenbaa viaiteote, paraste oa ais do sstsso, poieri
dar so* adseasdo, oa ao* asapregado*. diab-iro aa praaaats de qaal<
qaer aatarssa ; poderi, poria, Usau aa oofre de basaaasac* s *o-
paruil qa* Iba aproaver,
Art. 118 Nenbaa viiitaate peieri estregar oaans aos esloso*
os dellei receber para qoia quer qoa aeja, eea raivia *ei ;ar;ia io
Biero*i6s* aaiiu
Art lia. A paseas ala aataS.leeaarato eer taita pele* empreg
dos, e*ia na aa nana ae aaa* etatibtivoa* sobra sa rarnai, ofitM-
Dsa, aaa e eaapo, qoe eativor a eea cargo, e ea ge>al palo eeonaao
e dareetsr.
Art. 116. Os snprataiM d* sosala aenarvarXo reciproca, coo-
Ndcraeo e mpeito, oosdieaci 4* orden* raperioraa s o asvido asa-
laajnilii 4 noval e sae pie eite* religiosa*.
Art. 116. Todos o* pr .facieres, nntre*, ebefr*, rab-ebefe* e
iaaaediatoe d tarna, aaveria incitar o* carioso* ae saaac so rblba,
bon conpo-tsneato s seatiasatoe de rscipraea irsteroilads,
Art 117. O presente reginas* i, nadiante propo*ta do direotor,
podori *er alterado.
xapeiee, tap
tecidea para traste*.
I***a GPasmo e papel piut.,
rali va.
D'ta H.Jaanaoriiri, metaes a palia I a ase
raleante todo* os osaecsca caiativo* 4
i Ha.
-aosasri 1 e proceaissal* anaaecao da*
losj-otoj psaaaaabilia e nabUa*j8a>
unaar* uapelho* e ciiilui,
d* caaos. to*a, eta, vidracaria e cermica:
Habdiviao A.Ctrum
Irafaris.
CFabrica de e*p;lboj, crisUe. copa*,
D. Vidrese pantada* pir^
i urao 14. r'aadele e terrera srtietio*,
metes* rsaasadas o lavmd** :
la A.Brese a galvanoplastia ar-
\\i: ca.
ti.Varia* taadicAia de arte.
C Ferrara artia;
IXta O.Ueta'oe repasado* e Uvr*da*.
Joalberis, uariv- r.., relajaaria
arliatic .a :
Arte do lapidaria.
- B.!o*lh ri*, ooriveaai
Olta C.Oarii'isariu par* Ulh-'.-ej ae prata,
i e artiatk
E. Lavar a di arta.
Concursa 15. -Cutui^ra o arm.3 partativas dr
i eu Ub.~iea,
; ranate
A Ma :
.*.
Uiis O. .'ano* de eapingardai.
itelaria.
Oit P.Coa curto geraee.
'Joacorao 17.A^aeataoiautee vcaufacia :
aubdiviti A.Appareiboi da aqaeuumeatj c
v<- iiiUcio ptia elicij* pubiio aooio ho3jio:o>,
r.,, qaartria, acola, eilaa de aaaoab4as,
eulea?, igrejca, eaaa* mnuicipacd, mio.ot
amis, bibaatheca*, ate.
Uia B. Appareibo* da aquebtameoto a veuti-
lac u para caiialrucc-as particularea cono casan
i rea na cidase e aa c*ooo, apaaeatea, casa*
para alagar, cacraptorios, bstei* a particularinentu
esta* pira oficiad.
Diu CApplictcoea aapeciaas da aqoeata-
niLatj e vootiiatu cano appiielba* para baoboa,
eataik, catenJcaouro, Ligua, firaaa, fogarnro*
divsnoa, iog6:t abarloa, SU
oacarao 18.Apairelbj* eproaetsa* da iliu
dia.cia.
Uaocursa 19.Material procesaos a producto
d*. acedara :
Bibdiviajo A.Material e aacoaaos di fiaoio,
da cordoana s da tecedura.
Bits B.Pos e lecido de aJgodao.
l*it* C.Fio* e tocidoa de liaba, cnamo, ate.
Dito U.Fio* e teeidus de 14 penteada, car-
dada, leda e tveido* de eeda.
Cacarao 0.V. atu.no c trajo :
dubdivi*4o A.Veatoario da* dou* *exo*; cha
pelara, caiv-idu, luva* de pellica.
Dita B Artigo* de barreteria a de roup* ana,
objeeto* aoocakorio* de vestuario, diverso cele,
fl-uva artiBciae*.
Dita C-lieodaa, filo*, bordado* e panam-
!
Panao Vioaasa os Assvaoo.
BsTAfaVCHOa DA PBXMIIJCSC1A, DO DU t
OUTTJBb DB 18ci7
Abaixo asaigoades paes de familia e nao-
radoaaa lo potando Marayal. A' visa da
iaforraijao e peticiaoarro* serlo attendi-,
loa, cpportanamert*. t
FoBt-a Irnios & C Sita.
G ral lo das Meac* Ferreira Landisa.
Borme o 3r. irupeotor da avado do
Porto. j. *
Capillo Joto nlonio Peesoa Gaerra. -
Cort)p.re?a a aecretaaia dasU praiiJiaTaTaa
ra "recebar u guia qa-i soticitsa ea 1 s
Usrrjo do correnta anno
Mara Can. ida de Figarirado Santos
Iofursae o 8r. inopeotor geral da Inatra-
ofloPubrioa.
Teoente Jalo Paulo Rosa Cetas. En-
caniohe se, pagando O aaippliataata 0 petie
aa r>-partidlo doa Corrom.
"Capitlo Minoel Joa Maat-iro'Va Fran-
oa. fiesta datta offiJou-ae ao conojsodan-
te aaporior interino da guarda nacional da
eotcar>a do Rio Fornoao o asad* qas
requ r o inpplicantf.
liuia da Nsiisidade Ferreira.3bj,
aom m*)tadn do ordenado.
Pedro Alte Monta Roa. ~ O rsnoinen-
lo do supplicaate o de trate p->reeo*o da
arrecad*(lo da agencia at o limite de ae
teceoeoa a vnte mil ris.
Je Pernaabaco, '
feriram se levemen
nos ter-
beeretarie a Freaidsncis
de Ostabiode 1687.
O sorteara,
t. CAseos.
smesartlcrH da ralld
2* se-clo. -N. 903 -Saaratarta da Po
acia ds Pera sobaco, 7 de Oa labro da
1887- Illa>. e Eaaa. Sr. Part>apa a V.
Exc que foraan hootom recdbi loa i Casa
oV D">ic(ao os s<-guintes individuos:
A' niaba orden, Jos L.creatina da
Paa, viodo do armo de Oteada, ososo sao-
ttaiiade.
A' ardasa (!* Dr. delegado do 2 distrto-
ts da -*ptal, Cannaro Gasta e Mtb a
losa aisns ca Cdc^I, por istarbass a
Ceosaa i mursljaab!
ai r asitiel-g.do da frfgaeaia do
lejar/ WUsara a arad ttatisob, por
A' ardasa do da Santo Ant-aio, Jato
Qoneia d* Oliveira, Joto Loorango P-ea
d* Macad*, Maraa da Salta C-rtaiba,
4}ailb-rniaa Mara da Coaosplo, Anto-
aia Maris ala CMcsjta, por rlisturbiu. ; *
lxrosaos ds Ui, cono absavado, nioba
dUponvla, sai qa
usen orea de 17 tonos,
te brincando com urna faca.
Sobra'este fiaota proceden-aa
moa da le/
KaU daU as dirigi aquella del gado,
pedilo qoa informe com urgencia e <-ir
cumaUnciadamente, parque forma brin-
csvsm oa doui menorea a qoa ae refere,
ds modo a reriremse le vi mente ; man
dando capia daa 'iligencuo qae a tal reo
paito profanen.
' Neota DaU remetto ao Dr. juix de di-
rsito do 4* diotrict a criminal para oa de
vidoa toa a auto de antoptia a que ae
proceden no hoepita! Pedro II, no cadver
de Sebaaiito Elpidio de Mello, qae ea S'
tembro nliimo dra feriio na fregaaaia de
S. Jos por am trabalbsdor da tia-ferrea
de Caraar.
Deuo guarda V. EcIUm. e Exm.
Sr. Dr. Podra Vicente -de Aaetado, muito
digno pr/easdsnsa ds provin ia. O ckafe
do polia, Vtwieioeo Domingwu Ribeiro
Pian na.
>ruvlaril
DESPACHOS DO DU 7 DB OCTDBBO
DB 1887
Masoel Cros 4 C loitnse so Sr. Dr. sdmi-
ofia* AaalU Freare ds Alboqoerqae. -Bega
ut-- s iesn m as amainaosins
Paataa do litnaaaio s ds becrt*ria da Asoaa-
Olaa. Ae a>. psaador para oa devidoe Aa*.
asaqaiusda* M r. Ferreira Landim, Joaqaia
Fr.Bci.co C Ur. a, vigario .ugoate Frmuklin Mo-
rsat* ds btlva, oatiBgu* Alta* slatasa*, Dr. An-
tuaio Broso da aalv. st>is e ge reste do* IrilBu*
arbasos do Rsrifa 4 CaxangA lajera* o Br. toa-
da Miraada
Carvalao. Cert fqi
i Olrsapia ia Suva
prepa
f rrtmen
eslarla provlorlal
do oa 7 oa oirrBBOjpT
DB 1B87
Lsdgsno ds Mag-rhV* P.gaelawd. L.nri.m
Jc^ as Barra, Joai Ffasea* Dmisguca. t*t
Taasataaio Uoa'saroe* A C, e Idass Mara ds
freaeticsV Uform- a I\*aaeio.
Rana A Baatxw (Ve%U*ran tiagaaoJa
da lBare*o.
J a* VutllB aCaStrs Maris, L*sr*i.c> A PriaS
Alnaiss sWsi w C, Janaaan Massa Eiba > s
I nasa astasa varan A CA' 1* aasMrfars
Joasjsa'n rsasa* Farrairs s Vaassats des gss-
KW.. Jasara s.saisnaaawsas nHania do
L*m AtC. Fraatlin aVvnaado as Carvslso
A' 1* asapao pus as dartasos Ase.
Paam Arhm d. Cta Doria. Tr.-ejuillise
OBssnls-Btaaia Aasatu ds Cr.ia. (1). Dasn
Jsaiaa Las rrtsrs a Beajaasn Narasaa t. aar*s
e oatva Oroiase es.
Vatsi da OlivsiiaCsrtiaqae-s*.
( oaasaiesa-m^ o defog.do do ta>
tjBipspi, qan no da 25 do *aea proa
' \ e os AiOniii a> Qaeiaaaaiaa do ra-
ilrictO, f Tam t'-r;d ja Jas M'ntei
de Qaesros o aras menor qae traxia na ;
^inssBBBSBBaj^P He aanuta, par
iba dete *oa de
HTEH10R
da nsaae Miguel ds tal; nce*,-
|tfravn)enis t
o evad i *s logo apio o crine.
BBBBBr aasasfnti va sbrio aobrs)i
( safarlo lateraarlaaal
daa *a*frnetaa r a lavaMatrla e
Eipasltas> t alvrrt'l lateras
rianal cal aainitllaa, t !,
man a amercean *jr ssaaa al age a
latir rcl alea brisas m a pre
aidrona otr haa>r. *>e taa Alie
sa atea I Mr. aasJe de l'lia
rtM
spplic'tosa,
Dte D Basisa Induatrial e profiasioaal.
Dita &- Entino coaaaercial t natitisso.
Dte f.naino dea eordoe-naades e etgoj, etc.
-Tvpo(T*pfais, Litbograpaia, Pan-
de rypos e jadostrisa s ella* relativa* :
viaio A.laprsn* typograpbiaa.
Da B Iapreoss litogrsphies, obraao, es-
tsaparis. etc.
DiU CPendale e gravara ijrpoajrapbiees
Dita D.Coastraeeso de aacbanst a aaaaao
I700 e li'bograobioas.
Diu E F*brioicoa* diverss* para
(a* eafeciae* aa iadaatnat *
Sla F TiaU* t veroitet.
scarso 8___Jornsss, varia* pablicaooM con-
siderada* luterana, cientfica e indoalrislaentc:
Babdiviase A. Jaraac* qoolidiaac* a bebdoma-
anSaa
DiU B.Pabliooea .artiaticai. litteraria e
biat aricas.
Uita C Publieacoe* scientifica,. joridicas, te-
eanolegicaa ce.
Cocurao 4.--L vrariae prosaos* s eaaalsti-
Val :
BaadivisioAO livro:San eosfaecaSn
aiita|4B s ato asi sanisraaset psbuoai
Traasportt, difsaso s trata,Trcas otseta iqUr-
snatasal, garnan rsniaasiuaal do* eojeeaui fla-
aendo p.nedaa col He pie* dotaUde.Bissaegrs-
pbiaDireate ds salasLstritMoio iotsraacio-
asi.
Dita B Urgsniaacio.Padsrscas.Daaeavol-
vimento da livraris.Sxtracclo da novoa produc-
as pira crear
DiU (\E*csdernac*>.
Diu DEoicm aoaealificaa, litterariat o arti*-
tiee*.
IHu E.Liturgi e livro* religioso*.
DiU F.Obra* de eitasast* edaseos s livro*
par prenio*.
Uoacarao b.Material, proestto s ntiaatot da
paptisri*.
8ubdivi*ao A.Material a prona*oe ispapsla-
aa:
Diu B.Vario* proceuo* de tsbntaeln
DiU C.M.unaa prinss.
Dita I).O. prodstawsLbriesdoe.
Dil- E-D verao*.
Coaeans i Aas***aess ds* srtst de dseenb >,;
d pUMtss s **ejptn* decorativa ao aasuac
asan Istaas s gaat Ei,nueicin de arta esalen
poraara e dsaorativa :
ara* 7 *JpT grphia. geograpbis, tasas
grapa** k Bctsaaaaa a rllaa rsUti vaa :
C mcuno 8. Tailiaaism i* prseiao e ds
nedicao g
usaiviaaa A P- ao* de preeio, pasoa tasan
taiiaai o> easapriasato, nea'ids d> enpluMn, b*
tosaaade svmiU oaUoo** do coan-rc.,, pool**
para pasar. saparsiBjua p*ra pssar a* b.g.grai.
DiU rf.Catudor para g<*. apparolbw* da ar
sasaa*do* gasea, c suiata* para sgn*, sopare
tiass a* atoaseis isa liqaidt, sosU-r daa
Diu ( rtsl josria as pteeial .tostrantaatoa ra
ladra* 4 osaae*. as cs>ar a srsatlac. *pparalaos ra-
larivus i al Siete ese pinalut.
Du D.-Topugraptii*.
A-U'Miasia.
asVaasaaaa.
Uasarsa .A paotngrapbis oaao appllaseja.
-IssirasasattallajBiiii! tjpaaaai-
ana, a.au m l m 1 cAtaa a spparslass
aWiaads aoea*>sona*i
sWbsHvasi A
BIn
E Apsre>svs o^aeastaa*.
analv* saeeaa >sos.
:ir>*l sastarcaastraa.
ees* a asaavslh dnriaavios aoee-
Ssbdiviala A.Eosiao ponrio gatal
raudo para o entina tbecbaaca oaperiil
DtU B.Euaiao seeandario focal preparando
pa^a o aaaae techoieoe eapaeisl.____ asMiista.Fabciaasio do cke s do* aggioaora.
Diu CLnamo daa artei do desenho e de ose' 0J.__Xsra ccnproaaaa
DiU D. laterial e procecsai da costara e
eoafeccao do veatoario.
Diu.F*aric>cao de ntarroqains, briaqai-
abaris a briuqnsSoa para eriaaoas.
Coaoarso al. Etpioraoao da* utiaat:
- Babdivisio A.oudsdurat.Cavadera doa po-
co* sgalern* Naiurraa e nao do* sxplosivsi*.
Prseasass e neteriat relativos 4 explacacio pro-
pra isa niaaa, niscirs* e turiuiraa.
DiU B Veslaaao. Illaaaiaacio. Eatoi**.
n .aiivoa ao grao. abro* arase* socavo* qae a*
ex si *ga-s aiserse posea aejtar dan
Diu L Esgoaaneal da* aguas. Extranajfr,
tiaispuiU s aanegacis doa proiaetot.Transta-
ele dos soasarlos me pocos, ate.
DtU D Prepiaoao nasos sica dos prndacto*
Diu
U
conpresaae.
DiU E. -Flantaa do* trabarhoo aaabserraseo,
cartea ainentca.Aseidesu* de aunas,aadid*
oaaetsariai para evital-oa e combatel ei.Itati
tuiv" '* a favor doe operara* enapregado* nal ex
plantes** naisirare t*tli*li-.
Dita **.Material e proconoe da explanlo
daa p'drsira*.
Dan*}. Prcdoctoetrabalhadot^das pedreira*.
Ceaasrso M.Meullnrgis 1
raobnviafc. AaaJderarota.l* Fsadicde*.
2* Farros.3* Acos.
Diu B.Jatae* diverxu.
Dita C Producto*.Forjadora, fabricicao de
pragoH, eerralhifria e ferrara.
Dtta D.aurralaena, odsete* de ferro e ferrs
geas en goal.
-ncuro3.Agricultura, (material, technolo
gia e produce***. Coaourao* e*ptlass e teapo-
rarkw :
iubiivtais A.Q nio rural.
Dita B-Ecooomia rural.
Dita C.Agronoma,'
Diu D.Ziuteebnia.
D*ta fi.TeehnologU igrieals (queijsris, ate.,
e*e-
Dita F-Materia* eoanereiee* tgric.la* (pro-
docto* sao aiieaesUrrs, tabaeo, iupalo, linho, cbi
orea, etc.)
Diu O.Eoaiao agrcola de institaloio e ap-
flliajli
Diu H A agricnltora ao Congo.
DiU I.Cascareo**peeiaee e temporarios.
Conearao 24.Horticultura, material, tecbaolo-
gia S producto* :
Sabdivulo A Material e tschnclogis borti-
coia*.
Diu B Flsricuitura, expoiicSes permanentes
nos jardina, xpotxifi tenpararu*.
DiU CPonwlogi*.
Diu D.Cultura da* plante* domeeeu.
DiU E Sement* e material.
Conesrso 26.-vlvieultare :
tsabdiviaio A. Crsacio, ploracAo e la-
restea.
DiU BProJucto*, material e procseos.
Dte CBaissaes, janee*, cawnioo*, robos, ex-
ploracio dts iodnatriaa reUUivaa aoceeteiro.
uenrao K Fabricacao de carreja e de vi-
nagre :
ttsodiviaio A Mtsjill e prooeatni
Diu B Producioi.
Diu C.-Fabriesito de maU.
Cosearas iT.Diatillaria :
abditiaao AMaterial e proestaot.
DiU B. Producto*
Coewarso 28 LMoteirari* :
Sabditisio A.-Material a praeanti ia asolal-
raria.
Dita B.Proiaetot ia moleirarla e todo qaaa-
rolatiVo.
Csaearao >B ILPadarfa :
)divi4o AMaterial e proetnot da ps
da:.
ti B.Prodsetot ds psdaris o ds pastaIsria,
baoohos sroeo* e txasMto* do tsar.
Cooeurao 9 Bel naci da a astear :
asoaivtaao AMaterial.
Diu B.Materias para curtir 00 coarte t ontra*
iniwsfadal aa fabricacio doa dito* eotre* e
D.u CProductos.
Coaeurso 81. Fanricacao i* aaaite
Maurlal,
>ii A. -Materia! e productos daa artes
ii.
mieos de branqueadara,
a, imprataio e preparo (appu
C.Eae 1 m ;a e tabsei.
L>mcar*o3: ,i, proceMu* e prodactt
das artes pb ra*e atAeaa :
carao 36Groanaalaatica, aaianto, gntte
petaba e iui saeandspeoe. Varias appiieacoss
uuaa elstica (caateaac) para a indattria :
riblivisl' a Msfnioa*.
ranas,
ihritaiot.
-a mentas e procesa as das io
sattra* mecbau:
alaohiaaa e appareibo* da meehaniea geni,
f'-rraineatai machiia, procesaos e
npre-raloi em diver*0B trablhog.
3d.-Mi-binas a vapor c motores es-
p-
arte do
dae* pe
* predacros.
Material, protmea a producto*
b.utios* ; aaodo de mpragar,
ata* c aanioose.
dsese*.
de ce*.
a
rio* para o
carador, o do e
irargia, bpsioaa, b*
aarenoo

, .ai>u maupan
ti. A --Medicina.

> deeorseio.
08.
w n acio de estros, staes. etc. 2
, asla-
lo :
-roe.
ra a vapor,
es idem.
revaos.
M iterial ds via* f* reas e de
Bal v Material, carrea o tragona.
Dit B.Material fixa : vuu-fi'irtas.
Du G L ci'n Jt^vaS.
Dita D. V;aa-frrea* aapeeiaca : viciare?, ar-
bansa e de m
) Engenhari civil e trabalhai pu-
1 ; arcbcectura; materiaea de conetruc-
..
rdirisia A.Eagenharia civil e traba'has
pnblieo*.
hiteetiira.
D.u C4storiaee de canitrarcla.
Coacuraa 4L-Mat'riil c p-ouesea da arto mi-
-
-i.a a militar ea r^j. s as gi
B Eugeaa.ri 1 e fartifiea^-S
U
aaililb-wi j, erretas dd canbo,
earros, po.v.ri e artificios. SagtiaJa srccaj:
Arrasa aortativei.
laibanslsf 11 D Arreia e material das traas-
port a in litares.
Dita E Traje, petrecha o mterial de campv
Di.a FAliineataclo e hygiao.
Dita (iT ptgripbia, ge^fraphia e techadla
aja uidiUri:* (c 'UM>aa.c*oo-a, teiegrapbiK, aere*-
taelo, paoruzaphia, nina* aabaariubaa, etc.)
C ucur4j li. drpos gord .a alimeotanos.
L?ite etvoa, carnea o peixes.Lvgutnea e fintas:
Subivisia A. Oorduraa a ass Dit* B.Carues c.-naervadas por varios proe*-
a*. ,
DuC Peixas s.lgade* oabsrrisados, baca-
ibis, ureaqae*, etc.
DiU D. Li.'auaes conservados por vatios pro
006*38.
Dita E.Fi-uc'&s coa^rvadas catn aasocar, fru-
te* asasrtaaias sw a*taaa astaiat, maaia* ale fru-
tea, etc.
C neurao 43. -Tdtupfno, eatiusulastes, produc-
to* da cjuftaria :
E da iabricirpao do chocolate, producs enti-
ce* ahmantarea.
C.ncaiao 44.NaveraeiO:
Bubdiviaao A-'Joastrucco?! nsvaes.
Din B.Armamento e apparilhos de navio.
'. liaipam-nta, provimento.
Diu D Iua'.ramentos ds navegaba*-,
tmou'-iro, rio.
Dita E.Ilmminaca e balnagem das costas
Dita F.Servita ae easesd.s, partas, rios e ea-
na-a.
it QSalvamento martimo.
Dita H Iatall*coe* martimas (ferram ta*
de* porto*.)
0 ncurta 45.Material de salvamento ede.in-
eeodio :
Badivislo A .Material de soeeorro no casa de
iocendio.
Dita B.Material da soeeorro no caso do acci-
denta aobre a agaa.
Dita C.Material de soeeorro por qualqaer ac-
cid.- te s bre a trra oa por baixo da trra.
Da D.doccrroi medieaes e pbarmacenticos
nc* varia* caao* ou C ncur%a 46.- Peica o piteicaitura :
Subdiviiio A.Ai aguas .do mar.
Dita B.As aguas doces.
Concurso 47. App!icao4o da electricidad?.
tsubdiviaio A. Estada e eusino da sciencia
elctrica, iuotrumeatoa de medicio, appiieacoss
aei- ntificaa da electrioidade, conductores electri
coa e gu.rda-raioa.
Dit* B.Motor ea e machinas dvnamo-electri
cs, transportes da foroa motril a di troca, dis-
tiibuiclo da energa elctrica, transformadores.
Dte O.Telrgraphia, telephooia, fios e cabria.
Dita D.Lampadas de arco e incandescencia
Dita E. Pilh.s elctricas, ac^ammalladorea,
applica(,3 1 inslairnaes diversas, electro cbimica,
electro-meullurgia, galvanoplastt8> si^naes de ca-
minho de ferro, etc.
C'ncuriO'48.Trabaiho em casa.
hubdivisio A. Organisacao eiattellaclo do
trabaiho em caa.
Dita B.Utilisacao da* materias mineraes na-
tura'* e do restos (deebate) do aeu etnprego.
Dita C. -Urilisacio da* materias vegetaes na-
tural.* e do* restos (deebete) do seu etnprego.
Dte D. UitlisucSo das materias aoimacs e
des restos (Jechets) do isa emprego.
E.Utiliaaco da materias iudaatriaes e restos
(dacluta) do seu emprego.
Concurso 49 Aasociacio de previao, de soeeor-
ro* mutuaea e ontra* instttuicoea de economa po
polar :
BuoJivielo A Sociedadede aoccorros mutuaes,
exelusivamente comp.stas'sa membros effectivos.
taociedade de soeeorro* motoaes, compostas de
memorus t-ff-ctivo* e de m rubros hjnorarios.
Diu B.Banco* populare*.
a>Dita CCaixa* de pensao. Tencas. Caixas
ocou micas.
Dita D.Associacoet cooperativas de produccao
oonsommacao e alimn tac&o.
E:Sociedades no caso de accidente de diversas
sapee fea.
Conearao 50. -OrnameotaoSo geral as galera*.
A m*i* notevel e bella nstalLclo nos jardins, as-
ma como na galena.
Bubdivisio A.Ornamenteclo geral.
Dita B.-A maia notevel e bella ios talleci nos
jardn*
Date CA rn.il notevel e bella nstallacSo as
galeras.
Grupo A-Commereio.
SubdiviOo A.Importacao.
Dita B Exporuoao.
Dita C. Muavos coamerciaes, bibliographia e
legjeatot"
Oropo B.Ccngreasos e c intereneuf.
Subdiviaio A.-^3ongreo*.
Dita B C inferencias.
Grupo C -F*U* e divertmentos (attractiona.)
Ora pe D Cros encaruad (Orel* Baoge.)
Grupo E Crus de Duro (>otx a'Or.j
tsabdiviaio A. -raoceorroa aos operarios
trUee em gera!.
DiU B Soeeorro* ao* mioeirot.
Dte C hWceorr j* aoa operario* agricolsi.
DiU D Titorroa aoa nsrinbetroi.
Gmpa E.I-aprenn.
Brulellaa, 16 de Abril 1887.
Len Bornese, prndente da cmminao execo
ti va h do C n*-lbo de Admioiatracl da Booitdade
Asonvma da Grande conenran I-.t^roHcionHl.
Ct*- Ad. D'0*x,Taasosnr,
Coamiaaario geral do gaveCoo.
indnt-
_
ibiena do av
S": .^puwno
Braeil.ni, K-forma do**fao aasBilniu. IT
Neceesida ie da orgaaiaacla do eniao>easieo so
Brasil.V. Escolas teenoicas sn aoaao sais.
VI Eacols* le chuica s est raaguiras* Tu! Oraa-
.a do un a i no teebaieo aaeioaal__VtlI
Aojaa
e ap,
rapta,
naanaacariBBB
aattrotbtra-
AiraaaesoPa procidencia da provincia
r pedida a erutnt* porUria :
* 3* Boccao. Palacio da Pieaidencia de Per-
namnoeo, en t de Oatubro de 1887.0 presidente
da provm, ia, U0J0 ea vate a propaau, a qae 1:
refere o ffi 10 d Tbesoarsri* de Pasead* n. 16
de boje datad.-, re* lee, de confonntdade aaa o
oiapueto I 5* art. 89 da ona*eaidasip aaa le*
da a al faiiir gas, aoaear J de Oliveira Melle
para exerctr o lagar de fiel d<> tbeeaaretro da A>-
^K* dssu provincia. Pedro Vicente de Ate-
mi. >
O Basta Teefealeo ao Brasil.-
n livr* de 243 pagina, em 8* pequeo,
Tvoigr pbia Nacional, publ
-a corte pelo Br. Dr. Tarqniaio de Bouaa Fi
ds Eacola Naval s uaembro-direetor da
ttoen a*de Ceatral de Immigra^Ao.
do Estado e da iniciativa trivada a* org*__
da ensino tecanica.IX.
mi doa asaamptos epigrar^adae a'is, 4
tratada con ele vacio de vistas e nasta saltars.
.-.do da parte do autor nsto inalii e ntsatot
de par com an e.-rylo fael, eor-
e caaio de eedaccou, aja coa ti lias 4 lei-
tsca.
poie, sn lirro til e proveitaao aoa qa* se
dio s las qneatea de easia; e, no ponto
de viste da propaganda 4 qae te di a aeaads
Central de Imuiigracia, oa podero o auxiliar, qa*
faii conhecer, fra do Brasil, o qae ji pansas,
pais em materia de en*iuo, e o qaa aspira sa
para ac callacar ao nivel dos pavos asi* 1
dos em eiviiis*e*o.
sr. Dr. Tarqamio de b'aia Filbo prastos aa
bom servioo ao nis com a p iOiieaolo da aea liosa
e de certo augmentar o eeu crdito 4 fcratidsopn-
bl-.ca quando dr'a lame uotros trasaib ana tan
caneluidos 1 ao, como 0M0, ae inquscions4o va-
lor litteraria e scientifieo.
Ttxealro Saata Isabel-----H ja, ac-
s% theatr 14 o Cluo Draastico Faailiar na at-
peetacjlo ro b.n 7* e fi .boa de Leas
D;m.'trio C.slha, r prcnteodo o driaaA FAa
do Mar.
Amanha, uo atetara Unatro seonpaaais .-a
m .tica, d um espectculo e.a honctic a da Cilaa-
tial Confraria da Sautiasima Tria J Je, le vas lo i
se-ni o r-.ini O Pilhoi da Vitan e a eaaaeafa
Guerra ai mvllteru.
Becreaiiva alaveatade.E* aatoexs-
oli fas boje o seo sarao do cocruite uttt, pira a"
qua. aa p:cjai'ju d-.vidaaauta
raqueie Para.speraio aoje da* partas
do Bol u paquean Para, da Carapasana Braalaara,
. para as da a,na u.1 meamo 4 t^rde.
Comoaula de fiaca e Tcactdaa.
E' na prox.mu aeguuda f-.r, 10 do crtente, qaa
aerio reucbdas no primeiro andar dop-;i.Ja.5
Uo ra do Commcrc:o, as propaataa pra a coae-
traieoSa da edificio que a Campaabis de Ptelo
I\)ti. tt d* i'^rnaubuco val levaatar oa jovasi*
da Torre,,para mmUgea de urna nava fabrica.
fullee mtulo-M^,its;o A* 7 acras da ao-
tu taiieecar-atd dilat.cao na acata, o espi'So A-
foaao Hyrique Rodrigad* da Salva,' snrnritas
ntsta^idad, onde nas^ a.
luha o fallecido apeuas 34 asnos id* icade, a
sendo d.Udo de um exccSleuto carcter, era ssn-
miui-uw; eati-naJo detoiaa que o coubrcian.
D.ixa viuv* e doua fi 0j* do tesra ilude.
O bu cadver ser h.je is 4 haaadi tar*
c. adundo daros Duqso de Caxas pata o Ceat-
lerio Publico do Santo Amaro, ande vai aer iabs-
m*do. *
A08 parales da finado enriansa aossn* eoais-
leaci-is. -
Couforeuela jaBaalleianlala-Por aaoti-
voa impreviatu* deixa de ter lugar domingo 9 do
correte a 21 conf- rencia das qae prenoten aa
sociedad s Unida Federal Abolicionista e Per-
uaubuL-ana Contra a Escravio.
tala do BenBer ato
\gr- j do C -rao beato eeiebra-i
v\. h. uh j.- Bam Jess do* Pasae*,
m.'3 a.'lemue com,tercias e sernio pelo Sai
cemme dador Moreira dn Gama, i* 11
da ; e Tc-aimi* 1 bar da noite,
i'nno pelo vd. frri Augusta da
Concticao Alvea.
A orchebtrs foi confiada aa proanior
tomando parte 01 Srs. Sabino, Hosss,Tobas*, Caa-
ddo Filbo, Antouto Martina e ontrot.
Em todos os seros tocurao divenas bsadas 4m
avaataa,
A irmandade do Senbcr dos Pasaos nio tea poa-
Sos esoreo para tornar brilbaate e ponpsoa a
a. _____~
Brlnqnedo a CacaNo da 1 da correase,
no diatrieu de Qaeim.da, do termo de Qotp.ps,
feriram-se levemente com ama face, can qae saaa-
avam, as menores Franklio Laoreoco e Cartaea-
tino Ferreira da Coate.
Porque forma brincavam tiles nio
diter as autoridades dalli, pe'o qoe
gnatar-lOM taso o Sr. Dr. chefe de polieaa^
elisio copia daa diligencia* procedidas
dofacto-
.tuiu de autopsia Ao Sr. Dr. jada ds
direito do 4* dutricto criminal acaba o Br. Dr.
cli fe de polica de remetter para os akvadea san o
auto d> autopsia a qoe ee presedeu a Hossatel
Pedro II no cadver de Bebastilo Elpi ho ds ****-
lo, que em Setembro ultimo l.a f rido na trgas-
ela de S. Joai por on trabalbadar da va f
de Caruar.
Olea Piaren. 0* Srs. Salsa* A I
oante* dette cilade, mandaram
de nma nova marea de oleo para oa cabello*, osa
reoeberam de Par*, doa fabricante* tioger 4 Gal-
lee. Intitula ee Florea, o o aea delicado p.aaant
justifica ease nome.
E' um oleo vegetal, fino e transparente, apa ao-
ve ser excellente para o toncador.
Os entendidos de vean ir pro^oral-o aa eaaa i'a-
quelles importadores, para os qosta mtoo otea oa-
peeialmente fabricado.
Cannuneira Lsaego-Este rasa ds ar-
mada imperial, estaei -nado no porto ds
tendo- sofindo reparos en loso mscaanai
bontem barra-iraem Viagem de expetieaeia.
Verifi.-ou-se deitar a machina 5 a 1/2
navegaad bem. t m
tas reparos foram leitos no Aissaal os Mamas.
Faenldade de BlreltaH.>ja aa^lO fca-
rt aa manh comeca na Facaldade de Dirssts,
pela srguioio da* tbeses. o eonearso p*ra ptor*
mento da vaga de sabatitnto qoa se dea por tar
sido nomeado cathedratico o Sr. Dr. Srabea.
Sao eandidatot inscriptos eotre os ejanatjtei
logar a aiguieio, o Sra. Drs. Eaeore e Malst, a
bachire a Urne, Jo4o E!r*k> s Martius J*naor,
cabeiido so primtiro inscripto, Dr. Eseurel, srgaar
boje, e aos outro* ucce*s:vamente en eaJ da sn
ord- in da inaeripcio.
Club latersaelonal de
Tere iu^ar buje noite, aoa s*ioa* osau 1
dade a reamio familiar de coatum -.
BeuDlAes soclaee -H sonaba asee
tea:
Do Montfl-Ro dos Typogrsphot ds Po
co, as 10 hora* da raanai, aa Fracs de I
n. 75, 2*.*ndar. J*
Da Minerva Progresa Pmuaahsriaa, aa W
horas d naanhi, em iaa ede, para.en asson-
bla geral ordiniria tratar de aagoens do rsse-
reist* social.
Do Ncleo Artstico Abolteioants, 4* batas
da tarde, ua raa do Coronel Sa-tasas a 19X
-egunia feira ha aa argamavaa
Da Minerva Progreaao Perasabsesaa, sa T ta-
ras da iioite, em sessio do eonselho sdnisi*tratrt>
para aeg cioa argntea.
Do A. heneo Moiical Peraeabaeeoo, o 71/2
hora* da noite, m aaatmbla geral, para I
ite iaterMM aocial.
D* Baoeneeote Catallero* da Cras, 4* 7 I
da noite, para qaeetoet de iateretse gersL
Bibliomee aBp^^anetai <
d* brss ffereeidaa dnrsste o I
a luub'
Peio Sr. Joa de Vascoaaeile* o legaisa :
O* Redrige* do Imperte sa s carcter da 1
rnanarehia aioericasa. 000(4, 1886. 1 tot
O Vl,.archa das Coxelba*. Orsaa asa B astea
de Cetar d>- Laeerda Bearfe, 18t7,1 sal asnea,
O Imperi do Braail aa lapwiei 1 Baiinoal sa
18T6 n Pbiladelpkn. Ble da -tenetra, t87o, 1
ti bn-cb.
P *.-. de Are.', reeitada aa Aog.*. Lo}.-.
Cap.-. V-rtude e Bondad* > Ord
pelo Ir.-. Orad.-. Orante afeaba*
sBtaa Gslv4e, Maeaia, UaW, 1
Puuioo de direito a
framma i-^-aido no carao, por a.
886, 1 f -Ihpto.
Prr^wct a d novo stasatannaaato H'spja 1
do Mccife a presen tedo a I
unt-a Henriqa* Sania* BSai, I
4*. C. R Pioj ci-d Uenefi eate de Pnosabtirs steetfr, UT78,1
ir-u.ma geral 0 Catearte Ias*aa*a*n1ilM-
S. Gmbaro em ana l^srnav
886, 1 fbete.
Gaari. M !* tad so r
marea de Bus*
renco Francisco Sat Jesnan a*da ana*
'
nlHMHtC*
da Aag.'.
doAracaju
. Resp.-.
fxudala no

Itr .valaaota. Bttorit,
Jiica uar! > casto* o impressa radneter de Corro
do Matal o le di Norte, 18*4, 1 falsete.
Pnrer* Caldas. Dua palearas soaso o-Dm-
cionarie Bssionrphico Pstagaas, estados da la-
soseaeeio Francisco da Silva asotaesdos P*>"a-
g*J m B T...I, sontinaada* a ampliadas p-r Brilo
Araaaa. Por .....
treceso da onarcnie lraatletro. n\c"'
deded* aovseagaoatenam .....ll-l-.lA?'
AofrUio i'itlbo, Bio de Jatro, 16^ i fe*
Prer..ei. di i-* A4??i*Slf
8r. De. E** A. d Va*eoamUae Oseros.
aloe, UN 1 Wk*. -j^-f. .
Iber/B o da Janeiro, 1886, l M^,
n.Mami eteVporM Saigo/ Tr.tasils pir J. C L Car-
-ssa'-iss-a-t --".
Rio da Jse-iro, 1878,1 rol. broca.
peraabeo. raspantes ssaviaeeaoa. Memoria
c-ta-s P). Kaii> Xa*tar8oVara da Mallo. Rio
, Janeiro, 1883, i rol. broeo,
Qeadro atoe Maaaenbv.-. 8**ti
L -j 8esrde a Ansiando ao Ord. -.
Araeaj. 1875, 1 ralbara.
Qa 1 '- g*ral dos Oebr. -. da Aeg. -
I**.-. Cap.-, apareos a r\rvir,
Or da Meneos. V .neos, 1875, 1 folheto.
Qi'.i'i-> Caaiaurcial. Contestacio a rasoee fi
nses por par da Mechado Lpaa A C. o lego
Sae a *ste mora o carador fiscal d falleaca a
noel srreiro da Silva e matoece do Exm. Sr.
Dr. Jai* dn direito do oommercio. f'eraaatbaea,
1885, 1 f h to.
Qoestio ue L;b*ria berdade, prupieta noJJ.-o da etdade da 8. Frau-
eiaeopilo capillo J E. Leal, na qaalidada d ca-
rador do nertM Jorg. Joiavillo, 1886, 1 fo-
lien.
Qw-Uj RiMgnse Lima. Babia, 1885, l sol.
broeb.
Questo >a j jlitica e Socieee. Diicarsoe profe-
ridos ui dass pnaMiraa sesadas da 16* legistata-
ra da Aasemble* Qvril Legielative, p>r Alfredo
Eacragnoli o T.easj. Ro ae Janeiro, 1877,1 tal,
broch.
Qaeetii Tapicari. Aaptllacio civel Appel
lant.' Lmo Frrretr* da Silva. App Hilos a mu-
ra e h-r iciroi do Manoel Joaqaim M unci Waa
drl-Y DopKoale). R-cifa,ldvJ,2 rol* broeb
Regimootii interno da jaata do* correctores da
prac de rVrnambaeo. Beeite, 1871, 1 folheto.
KegaUnwato para eandoctofra cochairo* da
Cjnipuubi IT-rr-Carril da Paraaaaboeo. Rio de
. Janeiro, 1881, 1 f.ih^to
Reprea niaco d>i corraetorea dt praca di Re
cita u> {iv-roj imp-tial. Paraambae-, 1877, 1
Mfccto.
R^,imrti;Ii geral djatpligripboa. Tabella d
eondatii do teiegTaBOW q** tnh*m de aer x-
peditoa a aeui J>;itiao jal a eattcO da re,
alan doa limite, oatrcadoa oo regalaawot Su
do Janeiro, 1931, 1 lolbeto.
Ro)rolsaMaio dn rrparacAo (eral doa tale^ra-
pbor. Rio de Jamiiro, 188, 1 rol. broeb.
Recoaitriieclo e m*nebaa do ecnlo por Joa
Tarare da Cuah Mello Hobriobo. Recil*, 1880,
1 fjihe-.o.
R.-dsoipcio. (Pjeaa). Ao eacraros bratlai-
roa. Arieaj, I87d, 1 tolheto.
Rii")-j apreecnUdaa por Creacentiio Bipti'a
da Carralbo, decnitudj do enrgo de 3* eaariptora-
rio d'Altnadajra da Potto-an>rl ej" d*tm de li
de Abril da 18^4 pe Sr. coaeelheiro L.Uraue.
Porto-A torra, 1885, 1 tjiaeto.
Rtaaanio infroo da Soei^dada Bene&eote
Laso B.-nciro eat Prrnaaaboeo. Rscile, 1873, 1
falheio.
Bfgimcnfo interno di jnata doa eorr*etorei da
praea d* Pemambocj. Pernnibac3, 1879, 1 fo-
lheto.
Reforma El -tora', Oberrea^e de am liboral
Riada Jaamro, 1374, l fUbeto.
Hiasa e a Maesiuria por Oaatinioaisj, 1* e 2a
ntria. Pornamboco, 1876, 2 folhetoa.
Ragiiior i. ioiaoiaa Orph inologteas, Agri
cola e lodiutnae* do aoonlcpto da Ef.r-.lla. Rio
de Janatm 1877, 1 f jinete.
Reqa*rimsnt<. qn- n eoogragacio doa lente d
Pacaldada de Direita de B. Paalo las a podar le-
gilintir contra o lerrn 'o qas fu dada na lacut-
dadaa de direito. S. Panto, I8e5, 1 falheto.
Beprnatacnn das san ai. torea da prae i J > R
.a*aai> gamo lotperiai. Pnroaaabaco 1877, 1 fo-
Ritaal para a inin^nraeo ds oa boto Ua.pl i
Casijo Raerle 1B61. 1 iuiheia,
Ritasl faaeas* para nao da Resp.-. L^.'.
Uooeiliaeao. Recite 187),.! falbnta.
RaaSes aae parante o Vrnarnado Fiihamal da
HtUci- apr-e*tou a Onpuaii da Bagaroa Isw
na Jal de. Loo ira aaeaata qoe Ib propji Lreo-
aasas Tito Linre.ro. Pernaaabneo 1878, 1 fo
Insto,
R partois oa sltoa nlpaabetio da Wi do re-
cmtam-nto para o zasetto ni asada, ata., ptlo
jais de diraiu Mauoat darBUva Uafra. Rio de J.-
eiroiH, i t. broca.
Rsgiaii-nto interna da. janta doa eorreetorsa da
praca de Paramibaeo. Pemsosbaso 186), 1 fo-
R 'tatiole dn detoi* J. M. Carrre. Rio d<
Jasriral878, 1 asi. broeb.
nUsataai. da paner do proearador fical da
Taanansarna ato Paaanla da PaJaarb* paira Lia-
dolph i J oi C >rr 11 das Navas sobre oa < asiebres
eone-rto da If.odega, aterido no Pobleaior
n. 57 de 24 de Abril do-correote nono peo baona-
rel Oomiogoa Joae Bodriguei. Parasjjbs 1875, 1
folheta
K-jtoUm-oto adatiaijtratiro da aeeeso de sega-
ros contra a effditua das falleneiaa e a lavar doa
falliaWa. Rio ds J .u ,-iro 1875,1 folheto
Regalaiaenuo da Aag.-. e Resp.* Loj. -. Cap.*,
da 8. J-io d E^exiii, sob o ltalo diatincto
D.ioito de Jalho Oretaio Pailaatropiej. Rio de
Janeiro 1877, 1 trbalo.
RagalaoMnto nafa a mttrienla de botieiroa e
carroeeiro. Reifi 1878. 1 foToeto.
Regnlanvnto para a frsealaselo de aegarang i,
coaaerr Pernambu 1881, 1 folheto.
Refainniaobi da tvoofrapbia Provincial de
Oejaa. Onjas 188$, 1 folaato.
elacio doi acoionietaa do banco do Brasil e
aass csixm nliies em 1877. Rio de Jtaeiro 1877,
1 rol. broeb.
Rafora adariaistrstiva. Parecer e pnjaeto de
fclnasVi de Biqaeira. fti* de Janeiro 1883, 1 val.
bree*.
Rascanhos sobre grstaotntie da linfas por-
ta gana por C na. I ai. Rio de Janeiro 1881,
3 Llhct .
Respoata dos Irnti-is Araojo Mil. O Sr. C. B.
ttoai. Qa.l a teatars fot. Rio da Janeiro 1886,
1 va!, broeb.
Respoata a anstrte taita pelo Sr. Dr Jacialbo
hiivaa j Santa Kt ao re'atario da iaapsatavia Se
aadde de porta d* Paraaybedo N'ortesobre a epi-
dcsB's da fabre aotaralla era 1872, p-h Dr. Ab-
doa Feliata Mi es. Parabybs 1872 asa IV
otaasereial 0>
tu da lanatra pata nvaslnaata da janu doa aorre-
loras ata ntaaa do Cansasarsin do Rio da Janeiro ao
uw. da 1887.
Ratatarto sobra a eebo*ra da PraaaUao Uaasss
Ja.raaaa da Poaaesa. Patabpba, 1871, 1 val.
broca.
Relatorio ayassatas a iinraalae garal dos
laaostidia da sintaalians asi aaaadaa da 17 da
Oatabrs da 1887 a 80 da Araato da 1878 pala di
atar garal Dr. Dootiefae da dralo Cintinba
i Da da Jsisiro, 3 lobatos.
Relatarla da Anasisil'r. Ossrraircisl ds Baataa
ttSaTstMstaiO Wsl MMsnV9 itfnVOrdianVUrIn* dnV MMsnft-
bisa garal aas U da laaatrada 187. Re da Ja-
Bairo, 1876, 1 rol broeb.
A as-ioanla ala rraailal-L-iaos aa
fwaassi 4* M*4imm a Pnarmaaia:
O piirasar B.oaardnl, qa praaidio a aasupais
da Pmnaiai, aatsriaaa o RaaJatia aaVas. a pa-
biaar aasraataa notas acaran doa digiranaai or-
gias da sapaatasdo. Tradasintol-as jalgando
ialaraaaar oa noaaoa leitorea, p>> raras vanas a
sctuneia isas aocaaeit da ragiitrar os resul-
tados da asan entinis ara iodiridoo sio.
O aadavar ahagoa 4 Eaeols prstaa da Pn-
enidaie da stadssint aas boca dapois da deeapi
H^v
A's 8 horas, as raetris da Bo
daManaal ds Asavada Croa.
Spala tV
A'a 8 boraa, aa idjraja da Bossdada, par alna da
Joai Paras da Oran; ss 7,hjvas, aa i*r-j, de 8.
Paotetoio da laasstra, por alase da D. Msrin Es-
sabia das nVns ; a 7 bacas, na asnera da 8 Jaaa,
arelase de D. Tborean de Jsate da Santiago G ja
nasv
Terca-Ma :
A 7 batas, aas B. Joai do Riba Mar, por alma
da Osario Jm4 da Silva Baatoa.
lafslrasChegndos da lasaos ao vapar
franean VUU dt Santo
a Ctvntaasrta, Cboversa
JDICIARIA
Ai
Ferreira
o juixo,
Ihl 7 DE C
O carp i ds S'llis pripirseat, s tbaras a apio
aj rsgolaroaeate proporcionado; os saaasbraa ss-
da
pella
a ds
Record da berr asante, aagauta e respMUvel
laja onpitnlar B grado, ata, pela eearcUrio E. (i.
da 8ilva Jaa.o. Ra da Jan i. >, 1887, 1 teJb-to*
ReUtorio da Asruis Sssnsioa Brnaleira,
po Lais Olympie. Babia, 1871, 1 tolbeta
rMstirUaaraaaatadoaoExa. Sr. presaisato
da provioeii do Aetiisoaae (br- Antonio Ais Pas-
ase Bfmaula nal > Or. Aprigio Martina do Manea
sobre n aa-aramio da une fot anearrrgs rTn no Uto
Sfej. MaaA I tolbaas.
alstoeiia apraaaaUdo peia direotoria Coatater-
Paraastssaas, 8 biaxtoo.
Relareeio-apra.watoalj a aa toj. cap.-.
Abrif.-. dsHeei peto tea ir ven. Pat-
aaado Pereira Ja Caaba. Baha,, 1873, 1 tainete.
oe*SH pr esaas. H o Oraade da Sa!). Porto Ala-
gra 1873,
RaUsori > da C lenta, Orpbno!ogic* Isabel ao
ana* ds 186* Uoe.fs, 188b, 1 Libela.
RrUt-xioBorefeaudo taaaaaabiea geral dos
sasilatonslas da OaraaUa Naciooal asta saa dws
cesria ao da JuAo da la71 Rio de Janeare,
ltlB, 1 talbeta
Retato, i A* umetiiilo da inosinio s^riooloe
indatria da. pr irineia do Oreas Pari ao aana d
ra, 1881, Ifotnans.
Rui, t wat* dea nrodaetaa nato rae o indaatoiaas
>i a capasoda internaciaaai do pa;
i s cm 1865, por Dotnttsgaa da, Ca-
sata.
thtda eimsrlaaii noiasads nstrasiistionr
pasa s sarviaa das asasinsa d. nidada dk>
Naaira, Rio da Jsneira, 187.
penares sio reiativsenU mata fortes do qoe o
latertoras. Oi ponhoa sio' delgados, a sano beta
faite, excapto a a I tima phslange, que teas nasa
forana ata pon irregular, a aojas sathaa aa
aabasi valladas para s parte dorsal. O p ps-
qamo.
A pe le 4 branca, pono vallada apenas ss no-
tara signas pellas as regida salar ier do abdoasaa
e nss cois as.
A decapiuici> fai aiia; o aataito anbU sobra
o corp f\ 6.a Tartas e*rvii"nt, a
como de otii-nario, nm grande mtaihi
na ragiio antorior do paaaoaa ntd en i
astilla ls|atiST A aap-rdsio di aga aatnvn
uborta. coaa> nrat ieridn da anaantaalo, por am
retalbo mnito enro, qaamlo o cadver aati no da-
ca biso dorsal
O Sr. Bronariet encontrn vestigios das c-
cntrisoa ao iodet a na dedo tsininao daa arrsnhs-
dellss notadas qnaads fai preso.
Oa oradas genitaea sitemos apreaantam un
daaaa val vistalo sapanor 4 asedia; o peis tata
am comprimanU do ceras de 8 wat.; os testi
cajos sit viilnmoase; o peni ratrsbto-as amito
dorante n autopsia qae daroa antas das ho-
ras.
O thorax e o abdo*n:n forsm abertoa imm-dia-
tameate. O pamento adiposo 4 naita espssso se
brotada sob n pella do abdemea.
O pericardio foi incieado atea da extraecio do
cor ci, rana ndo apreaeata movintonto algaaa; n
palpaco dss envidadas aio prudaaio nenhum
movitaanto. O Sr. Broaardel verifioou qae na
da s ci vi dados veatriealsras eslavas 1 anidas,
qne o venircnlo eeqaerdo como > direito pare-
sias deUdoe, eat citado da sUaaAWa. Ease or-
gio, seaa'ado dos grossoa vasas e rulo, estavs
sio a peaava 270 grsmmis 0 ooraedo. pjato
a'nm prato f-i examinado do novo no cabo ds rio
to mnalos ana navidades ventriealarea tinhaoj-
ae coatrabido, aoaretndo a eeqa da ; a sas pan-
de eslava dar e qoasi rgida.
0 estado de fita nina pi notado em vanos gai-
Iho-.inadoa, podara b?m aer leanadario, a resal-
lar do exim tardo d'osie orgia. O 8r. Broonr-
d 1 attribae easa tataniatcio 4 rlgidea esdavarica
qoe se prodns rpidamente.
O pabaaas ala -Ida sdharnnita neobarat; o
parcncbyna asta ejasptotmanta alo oca spior ;
i baaea poraas encentra-aa am catado con-
gestivo qea torna o teeido pnlmonsr amito non-
ietvnto. E*aa congestio viaaeral especial, pola
todos oa eatrea orgias esoVs esaagova.
A sbertars do carpo tanda aido feiia ama h>ra
depois da asarte, sdo d psrtnittido iappAr qae se
trate de ptaeo >mnoa de bypoataaa. Bata eongea-
tio 4 taires de ordece reiS-xa e ligada ao eaor
ese e hraeco Iraaanasiamo doa ern.roa ervo aae.
O signen ndfcara c napl lamente a laca canea-
va do dispnrsgms por ama sjaobise da faJssi
membrana poaea esp'asas s antigs. O peso
d'eaae orgi coen aa viss billaree de 1.480 gra.
O tacido vsti mnito paludo, edr de rasa. A vesi
cola habar 4 r-eqnens a dnete eoledieo o na ea-
trae viaa billarea antis aomplaUm -otn desambs-
ravada.
O b,C) r volamoao, U centkds eamprionnto
ponan mam aa aaenoa nt ana asstar msasatro ; na
mea coovaxs v ae ama placa da p-rUplaoiu da I
dieseasdo do ama atoada da dota iraacoi. Kaaa
praca eoperf nial a aio tutarema a teeido aob ja-
oente qoe 4 de cooaiten:ia e de aspecto normaes.
O eatossago sd mi sidas sigamos mu ei Jalea edr
de caf c m Ie4ss,a tsnsaaa naresentn prega raitito
ragalar-a e vas noloraplo pnrdo clara. O paaeraaa
eeti aio.
O granle epJpieoa a aa pregas ntraaatsricss
cootin ama grande qaeotidede de gordara.
Ua inteatino nada apreaantam da pirticnUr.
Oa ro coberso de ama eip.-sas sdmospbsrs
gordarois sio de ama dlmenaio aburo da nar-
mal a asham se palillo, jatearmente exan-
ges-
A beciga coatem o valor de aa capo de ex-
perieaeis da ama aria qaasi sem edr m
tarvs.
A aretbrs, cortids em tod. s sas extenaio, po-
da ser cinsiderade aom> o tjrpo de am casal
normsL
A prcataU tem poueo d-:n?olim*oto.
A< vesienlss aaininaes, de dim-jui) ordinaria,
coaim ama qnantdade de pjtme' qse pdle ser
avaliada em man saeia eolher ds caf. Eiae apar
m' fl lia o a m\i elaro d> qai o sp.'rma normal,
a nio tem chairo, o qne e .afirma s opin o qpi o
cbeiro p rmatic: provdm ds m:ta.*a.dos liqnidos
prostatieo ccwperiaoo e ar propriamente dito.
0 exarae microscpico do aperan da vasieslas
armioaas, revelon a preaeoea de sgaos perra-
fnoides bnattnte movis, no moio da nm grande
damero de paisanas graanlaeea brIbinte e de
asa poaeo d maco
Como se v, esse aprese nio ti > res em eper-
motossrdas, o qne ji su baria notado n natopaia
de Oamabat.
A usbeca remattrda no laboratorio de sotropolo-
gis para ser moldada, tai reenviada asm os olhos,
nio prtrmittindo portento reprodatil-s pbotarra-
phicamenteL
Ni doscieretomoj os tr*e>a dt phyionomis
daast e 'labre criminoso, caja pbotogisphi sebs-
ae i venda por toda a parU.
Oa denlas b?m implaatad vs astio saos, usosptu
am malar.
As paiadas do meneo ala seis capeas do ss
eras! mente. O cerebro, 4 primen- i sopa acto, oi-
apreeoote aenboms saaltornufix appmamt das
eircnmvolncrs, neo alteraoia algataa paskofogi-
ca. Sob a aracnniiida, am enpigoe aab srsadmai-
diaaoa, entre as eircaa tulacdee, aotamtw groaata
boina da ar aabiSkai '* ao ivh4 aepb>lo-r<-
ebidiano. Esto phmnmsas 4 mnira sonm ns
anorto por oacapi laclo-
O aerearo palliaV, nangas pena 1,180 grs ; 4
vrYiade qae o pedaco da sandalia eeptih.l asme-
reuta so oolho racsKdtaao d am poaeo onsnprrdo :
ooeso p.so o asrsbro de Praasiai ndo pteea da me-
dia.
Ai laminas vajtrb'.e sl Wtsemam'nt: rs
niataat a, en sato acoio da mrJnlia iei maito dt?
|osL
Os masmtoa do braat, da aoixs, efe, daaadadta
nio ds nm bello voiome a ds ama boaita eov rabrs
o qne pora qaa a edr 4 qaaei mdapanianla da
ganntidade do aaagaa qa aa irriga, voMs aas te
tosas ralos de nm decapitad ai eioagasa.
Entm ana cal m raarat 4a menaraa asmtaaam me-
oo.ea, nt-rtto, ponfadalin etc., vntr*e da ron
trcelo formaea ao iaKotuimaatFi
ana JA hasiaadm s
resana,
CaHm,s Cmaras Celina.
8skidos para o Sal ao m
J. MajaJAiaa, Oanm A ds Silveira Almeids,
Majar Prndanao A. Rodrigoo da Casta, saeea-
ohora e am ftlho, Dr. Sebasto Vieirn ds Csrva-
Ibo, ana seah.rs, am S bo a am criad, Demiagos
da Rocha Visaste, Jasa Bnptiata D ai oto, Bernardo
Alt
Chegados do Sol no vapor nacional Jne>
'Lopoldo Macario, Edaardo Lag-iro, Maaoslda
Cosu Morairs, saa ssahora a d arladas e Joaquim
Pernaadaa de Barros.
ORDINARIA EM
BRO DE 1887
PWSDOCU DO EXM. 8B. COS81XHIIBO
QnrriHo de kirarda
Seerttario Dr. Virgilio CmUo
' ras do eostame, pees antes os Brs. desea
^f^^r*^ mmem legal, foi abarta a saasio,
l* ''da e approvada a acta da antaoedente.
u"to*"aoa a pistsJo os feitas deraavse os
aagsnatas
JDLGAMKaTTOB-
FVnt,: H^"~P-
Pbdro Prsneisco de OveiraNerou-ea a sol-
"rs, ajtannemeata.
Banaia slsitnrsl
n Il1It*mb* RaeorranU Manoal Camiano ds
Mvstrs Vsseoettstos, reoorridoJoai M.uncio de
* AaB Pe*asa. Relatar o Sr. desambsrgador
fira Ooncalvea.Deo-ae provimeoio ao reoarao,
-------rsiminl.
loaats^o.
Ao Sr. desambargador Monteiro de Andrade
ArisAppellaatee Antoaio Praueiieo de
Bailas Pessoa e Flix Emiliano da Costa Maris,
appMInda a jostifs.
Ao Sr. desembsrgador Aires Iiibeiro :
De Campia Orande Appellsnte 'Jlo Joai de
Maris, appcMado Butrino Msreono de Oliveirs.
Appellaaio civel
Ao Sr. desambai'gader Olivairs Macial:
Ds Parshpba Appellante o proenrador fiaeal
doi feitoa da f.send, sppellados os berdeiroa de
Manoel Valeriano de BA L i te.
Eooerroa-se a se^sSo a 2 hora ds tarde.
lia 6 deOatabca da 1887 t
H>ms
6

12
I
6
t.
24e-6
27_JJ
a7e_4
27-4
26-7
Bar aas tro
0
762-0 3
764nl5
7S3o
761-e*
761-01
l\aa*0
do
17, SS
18,11
18.59
17,65
17,07
S
8
a
a
76
66
68
65
70
Temperatara "*i"ri28',69
Dita miairaa24*,7 j.
Evaporacio em 2i horas nn sol: 7* 6 ; i sem-
ora: 8*,8.
Chuvanuil.
Direcelo do vento: SE vari ve* entre SSE e
ES de maia naita at 7 horas ds mano! ; 8B st4
meia uuilr.
Vetoeidade ssdia do vento : 3,93 p-or segando.
Neroalosidadasaadla: 0,38
da porto
O: IngiRaeorreotao iniso, reesrrido Antonio
Gtmealvas da Mallas Suva. Relator o Br. des
embergador Piras Kerreira.Dea se provimeato
so recarso para aa prsaansiar o recorrida no sr<.
' parte s 206 do coligo criminal, contra o
votoem parta do Sr. deaembsrgtdor Delfino Cs
vslcaats. 8
D IgasrassdRaoomsato o jais, recorrido
ismstonio Amanoio d Soasi C.ralcaate. Rea-
M** deaembargador Monteiro de Andrade.
Usa-se provimeato pars se proaanciar o reeor-
aa art, 10J da cdigo criminal eootre o voto
do rsktor.
AprosllseAo Crimea
Do Rasase Appall-mU Ansuito Morsira da
Silva, appsilala ajaiticv R tator o Sr. conse-
ihtiro Quairoi Barros.Coofirmoo se a tentenc,
eestra o vaso do Sr. desambargador Pires Per -
reir.
Do LimomroAppellante s promotor publico,
aponiendo Manual franuse Tararas. Relator o
Sr. deaembargador Monteiro de Andrade. Nio
ae tomoa oonaeoimeato da sppe'Uaio, cootrs o
voto do Sr. dessmbmgador Tasares de Vsscon-
nOHUHIGiDOS
E
M.
M.
M.
M.
Di*
6 ds Outabro
a
7 da Outobro
Horas
030 da tarda
6-47
1 0 da msnhl
7-43 .
Altura
0,-68
2.-18
0,-67
2.-17
Cana Je Belemrj* Movintonto dos prs
sos da Casa ds Pe agio do Recite no di 6 de
Oatnbro de 1887 :
Exiitiam 385; eotraram 12 ; sanio 1 ; axis
tem 396.
A saber :
Naciooae;365 malberasr ; estrsngerroa 11 .
eseravos snateaciados 7 : dem proearaado 1 ;
Total 896.
Arrscoedos 864, san ib :
Boas 3S8 ; (toantes 96.Total 864.
Mprlm*nto da enfermarla :
Tireram baixn:
Mara Praaceane da Annaacispn*.
Pooidonio Jaaqaim d'AiaampcIo.
Ttvc aite :
Jola Rodrigase da Preitaa.
A asar parte dos srgnea foram aabmattldos
prjparaoSas aapam me n (arlo o abyecto de peaqni-
aas tteraseapisas ali
L !
Hoja:
Pelo egaa*e Btoppl', aa 11 h >ma, aa roa da la -
perator n. 22, de srassi. 0
Pata, ngaate siariimsani, 4 1 i boma, nn raa
do iamfbji"jii na 22, da P
Palo SgaMs Psatana, ao msio oia, as caes da
Oiiinstnniajyiaiiisitsisea, de faris araado.
- sgnada-f,
agonte Pinto, a 10 1|J horas, as ras da
.08 O., da atoran, itaast, vidroa a am
LoteHaa dlverama-A Qhsa Pella, de A.
A. dos Santos Porto, aa praea da Indapsadeneia
ns. 87 o 3.', tem s venda as bilbetet ss sagnintes
loterias:
Alago i: A 6. parte da 20. latera, pala
avo plano, caja premio grande 4 ia 4j:OJ0 IM),
nata no da Id de Outuoro, as 3 ho-
ras da tarda, impreteri velmeote.
Eipirite-Bante : A 6* parta., da 6a Isteria,
enjo premio grande 4 de aOiOUOdOQO, pato swvs
plano, ae extrahird no dia 14 de Oaljbroiaarei
tenvetatante.
Do Cent i : aom o nrasnm arrs>ada de.......
40:0001 nevo plano) aeri xtratoidaamanbi 9 da
Ostabro.
Prevnola : A 10* loloria, peto aovo plano,
aaiopaamio granas 4 12:U00|0o0, se extmhiri
qnandi ior aananciadn, ss 2 biras da tarde em
beneficio da Santa Casa do Mesariooria do K-
fe.
libetem te loterlsta Em mi do sgen-
ta Beranrdwo Lipes Albeiro acham ae a venda oa
bithetra daa aegaiatee loteras:
staj Al asman i A 6.* parte da 20.* lotera,
pelo aass plana, cajo premio grande d de........
40:000|080, aeri axtrahida na odia 13 de Oatn-
bro, (quinta-Caira), da 8 boma da tarde impre-
teri raimante.
tas nptrttas-asmmim : A '> parto da 4a sote-
na, cajo premia ganado de 60:0004, pato novo
ploma, sasA ext.ahiiiano dia 14 de Outobro, im-
pretecivelmsnte.
u4 palo no-o plano, cajo premio grande de 120:0004
seri extrshida boje 8 de Catabro, impreteri-
rsdntaate,
Uo Casar : oont am importante plano, cuj i
premio grande d de 40:0004XK), ceri extrshida
smanhi 9 doOntabro.
.lertst ele Alstgosta-A 5.a parte da 20
lotera, peto novo plano, cojo presto grande 4 de
43:OJ0#O'J0 ser4 axtrahida no da 13 de Oatnbro,
(quinta leira) ss 3 horas da tarde, impreteri val-
ment-i.
Os bilhe'M acham-sa 4 venda na Cana da Por-
ua raa Prnteiru da Marea n. 23, da Martina
Piaa A C.
Lotera Jai Knplrlln atmtat -A 5* por-
te da 4 lotera desta provincia cajo premio grita-
da 50:000*000 sari extrshida no dia U le
Outobro.
Os bilbetes acham se 4 vende na Casa ds Por
tana i ras Primeiro ds Urso a. 23 Martin Fin-
an A C.
!emmrsmsto43rsavFaurat A 3* parteas
13a lotera danta preaiuau, pala novo piaa, enjo
prumij grande 4 10J: JOaOOO, serd exlraa.d
h i 8 de. Oatabro (tabbado) impremrifel-
mente.
Os bilhotos schiua-as A venda aa Casa da For-
aa 4 roa Prsswm da sta*v a. 23, dehtsrtiai
Ptasa AC.
Latera CestaraVEats acreditada lote-
premio m.ior de -kioOOdOOO aeri ei-
isasnhi 9 deOotabra.
O bilheies achnm-se a vaad ns Csss d Por-
'jum 4 rus Prnttdavds Mareo n. 23 de Martiaa
Piusa A C.
L..trrtn da pro loria do Parani-
A 8" lotera aesta provrr ci,peio nava pian o, aa
jo premio grande d de 12:0004000, se eatrnhirs
uo da .. d o Oatabro.
Ma*la a venda na 'Jas* da Forln*, i ros
'nmeiro de Marco nRmirii 23, da Martina Fi-
is C.
Loir-ris are t*,alo -Esta lotera cajo
p.-euio grande 4 Je 9KW04-O0, sri axtrsbils im-
prrfarvntateatc no dia 10 de Oatubro (oegands-
eirs)
O andantes acham -as 4 venda na Casa da Forra
* roa Primevo de Mareo a. 23, do Martn
Taemlserse mt>lieoOaitosrto do dia 6
da Ocluir
Candida Seahoriahs das Cbtgas, r'ernsmbjcs,
7 aaaua, vi ova, Itecafc: (raagreoa senil.
Firmino Lo TeJlee ingreirae, Pernambac
nanos, va va, Gmea; saanriima.
Pnlgaaejio, Ptenimhaeo, 9 laeam, Sinto Asto
gratis ci reasi.
Msn, Pornnm"as., 7 dia, Santo Antoni o; te
Do LimoetroAppelUntU a jniso s o carador
dos eecrevos Autoaia e Joai, sppallado Lais Ro-
drigas* ds Meadas. Relatar o &t. coaaslbeiro
Qaairoa Barros.Nbo ss tomn aonhoeimante da
appellacao do carador doa aieravoa a dea-se pro-
vimento a app^lUeXo do jsjl da direito, unsai-
memeute,
D* Parah/hn Apeellaatoa Oeaaiao Tarare
de Mello e ouiroj, appellad a jait^t. Relator o
Sr. deaembargador Pires Ptrraira. Deu-ae pro-
vimeato a appelloio, p*ra ae julgur parompte a
aoeuaacio aoatra o veta > Sr. dmembirgador
Tararea de Vasoonoellos.
Appalmooes civeis
Do ReeifaAppallaaae Jo4 Pe'.ix da Bilveirs
Varaila, appsttados o bardeirot de Francisco Ae-
cioli de Ooavea Liua Retator o Hr. oonaalbairo
Qaeiros Barros. Revisores os Srs. daaembir-
gadore* Buarque Liima e Toaoaao Barrete.a Jal -
gea ae por eulenoa a denaWuc*.
Do Recife Appel tanta Pali sarda Mara ds
Coueeicio, sppjIUdt Maris Rite da floaaateio.
Kl.tor o Sr. desamoirgalor Busrqae Limn.
Uevisorss os Srs. dasemb*rgsdorea Toscano
Barrete e Delfino Caviloaale. Ciafirmoa a
sioteaca, contra o voto do ratator.
Da PaaeUaa AppallantM Fernando ot de
Barros e tua mnther, sppellsda Joaqnim Alves da
SUva Farnandea. Relator o Br. deaembargador
Toaeino Bsrreso R.-viaorea' oa Srs. conaelh uro
Qi uros Barros e Ciifiai Cavalcsnte Por.imdej
presados as embargo, aninimamente.
Uo Reeife-Ap>olisate L lis r'-roirs de Fsrs,
sppellado Antonio ds Silva Ferreira Juahr. Ra-
latot a Sr. dasoaabtrdor eira Ooncalvea. Revi
aeras os Srs. deeembargJoras Airas Ribeiro e
Tavarae de Vaeconoelio*.Porum d-'ap.-esados os
embargo, oneaiindtneato.
Ds Recif*Aposiuste o jano d>s teitos ds
fasenda, sppellados Boroat A G. Jttel ifor o 8r.
dosembirgador Boarqie Lima. Rerieores as Srs.
dammbargadores Toteado Barrete o Deiftno C-
valoaate.Foi continuada a sentnos contra o
voto do 8r. deaeosargador Delfino Ctvleante.
Do RicifeAppellante Dionisio ds Silva Qui-
marica, sppellado Mino-1 4.1 vea Querr. Retator
o tir. deaembarg 1 ir Piros Oonotlres. Reviore
os Srs. desnmbsr.t*ior de VaaiTncellaa.jormta-ij a aenteocs, oua-
i mamante.
PAA4UCKB8
D Sr. conselbeiro Qaeiros Barros so Sf. dea-
umbaignliir Boarque Lima :
Appallaeio crimo
De Pi d'Aiho AopelUnte Ad-liao Candido
d* Cuaba, appnUaia a jnstioa.
Do Br. deaembargador Do;Bao Cavalcnuta ao
Sr..desemhargsdir Oltveira Maciel :
Appellsc3?s crimea
Do Limoeiro Appellante o juito, appellad>
Joaqaim Birnsrdada Cu*.
Ds Brejo da Madre de DaosAppellante Mi-
noel Aataoio da Suva, appelladi a iajtirdfl.
Conflicto dd juriadicelo
Entre oa jais*s de direito da pravedoria e dos
ieito ds fsseuds do Recife.
Do Sr. desembtrgador Tarares de Ysasoncel loa
ao Sr. conaalhero Qaeiros Barros :
Appel la cao crime
Do BonitoAppe lantea J ia Sera) him da Sil-
va e oatro, sapallada a jaatie.
D Br. desembargadas Pires Goncalves no Sr.
Sr. desambargador Aiv-.s Ribeiro :
pposlfo de Leo
A cotamnn de hontem est de amagar i gente.
Dia ella qae o Dr. Pedro Vicente alo tem en r-
gia. d animo anSeieate para eoUoasr-ae sombrsa-
ceiro s peqaauino ioteresse adividaaes, visto
qae deixs o iaspeotor do Thessaro Provincial
estar percebendo grstifiaacrJes extraordinarisi e
injostifioaveis, em virtud', de lei (V.)
Comprebendem ?
Conforme a ooi'tnmi, te o presidente da prova-
cis eeonomico d>e dinbairoa pablicot, campre-
Ihe moatrar energa de anima violando a lei, ptr
que U astim ae oollocar superior a inieretiei pe-
queninot e individuaet I
Bntretanto, qaando u presidenta demittio oa vac-
cinadorea eapeciaes, porque este aarvioo ae faria,
como asta sendo feito, por muitos outroi medieo,
tambam fanc&ionaries poblicos, deixando alus
psra a asaembada a aupare* do institato,gr!tou-
ae qae s simples falta d nomeaglo pirs os loga-
res inateis, emqtrsata alo axtiactos legalmeate,
era ama violaeio de lei, e n-a un bxrulho do*
diabo* por ease motivo.
E aio este meamos horneas qne agora qaerem,
nio qae sej* demttido o iaspeotor do Toesoaro,
para o sea lagar nio aer preeachido, ficando o con-
tador aubstituindo e interioameate com economa
para os eafres pablicoa, porm qae sejsm cortados
oa diaolnaidea oa veacunmtos qae percebe p:r fur-
os de lei, schsodo qae esse acto sera amito acer-
tado, eoerrco e moralisador !
Juttfa dt Ltio L
Mas nio ata s ; o Dr. Pedro Viceote nam
e qaer aconselhoa no aea relstorio i ssaemblea,
a 2 de Maro), a revogac|o da lei qae creoa
cisss grstifieaeoes de antigaidade ; lei qae, sup-
primid* patos coaserraiores em 1873, fui nstaioe-
leeida e ampliad* pelos libzraee em 1881 e 18R2 !
Nio cbamoa a stteacio daqaella rllastre corpo-
raci) para a portara do Exm. ex-presdente des-
smbsrgtdor Jos Manoel de Fretas, de 23 de
Jalbo de 1884, que nuud a costar ao inipector,
fundado as ditas lei* prejudieiaet, aa gratifica-
odas ordinariaa e extraordinarias qae eite copre-
gado percebe !
De moda qne oa eacriptoree da columna cenan-
rsm o Dr. Pedro Vicente, nio lmente pirque
nio commette arbitrariedades, mas ai a la porque
as aseambias nio rerogam ns leis por foros da
qaaes o iaspeotor do Toes jaro adquiri direito s
pingues vencimentos 1
A eo/aaiaa tstti preparando os fundamentos para
am novodiscarss do Sr. senador Luis Felippe, em
qoe proseguir! na domoastracoio das grandes
deagrucaa qae esto vindo pars Peroambaco cora
a adminiatracoio doSr.Dr. Pedro Vioaate de Ase-
vedo. ,
X.
Aviso &9GMBmerm
Participa-se qae da dia 10 do pro-
a>ez de Oatubro em duato aa rabaq
feitoa ao aaviea pelos vaporea
Imperador o Moisaue 2* pirtuwtnitu|
sbaizo aasigaadoa Lirramento 4 C ,
cobrados conforme a tabella ntrnirtT, j
pendente do os navios d
de dar o cabo em dito
to ser este lW.ecido Miaste poma
rebcadores.
Tabella
At 100 toneladas
de 101 150 s
de 151 200 >
de 201 a 250 s
de 251 < 300 a
da 301 c 350 .
de 351 a 400
de -101 c 450 s
de 451 500 >
de 501 a 550 >
de 551 600 s
de 601 c 650 s
de 651 a 700 s
40JOOO
4aJ0
50#000
6a*joo
600000
70J000
1004WOO
E asaim para diante aa meenau a*a-
formidade.
Pernambaco, 24 da Setembra da 1887.
Livrane*to t C.
Ao Sr. Dr. Jos Mam
Joaqnim Pereira doa Statoa, atapr-ga
do como trabalh&dor las officiaaa da (-
xang, nao se acba nos casa* da aa
visto nio morar na casa por oasle
rea a saa inclaslo no alistsraeato; a sisa
o sea sogro Jalo do Reg, mas esmii alo
liberal e qnein requeren foi o Sr. Jato
Frade, por este motivo qaa V. 3. os
acha moito calad nbo.
Qae procedimento Sr. Dr.
Leopoldo Qrcatjeiro da Cnm.
Ao Sr. Dr. los liria
C impete a V. 8. como fiscal do alistemtasn. a
verificacio do engsao, qae dis o Sr. Fiaaetssa
Torres no Jornal do Bem/e de.aeje bnvav demisbi
parte oa da de I le, sobre os doos phoep
qaerem alistar-ss ns esa n 1 da rsm da !
em C-ixing, com recibos dt aaeamn dan Ts
publicar o resultado n* ana listo diattsa.
Se o engao for meo, retirarat as txprrases.
Mas dovido.
Eu nio me engsao.
Apesar de am o metro
Pitsse-ibe a nona.
' preciso baver respeito e seria dad t.
R cila 7 de Oatubro da 1887
JoU Cu
mimmm a pebido
rw -ajo
trahida
m
rsvca-Cstrs :
Palo ag v^seuode d Ooraams da ama victoria asta sarcias
para ravalloa.
Palo afvsrts Madatte Bantiata, > 11
trsvaaasa do Qaetmad O.damove-a.
Appellaoio crime
Dt Maodio Appellante Berasidno Aatonis
Bessrra, appel lada a jsatiex.
O tir. d se embergador Pires Ooncalvea, como pro*
isradus' da aarda a promotor da jastica, dea pa-
recer nos segaiotot feito :
Appallacoes eiveis
Do BscifeAppeilaete o juiso doi feitos da
raaaada nacional, appeHad Joaqaim Monteiro
anadeo Qsaelm.
Da CsmarsgibeApoellante o jaiso, sppellado
o eecravo Jaste, por saa caradas.
Do IngiAppellante o jaiso, sppellsda Bera-
niam Mara Umbclian da Cooceicio, aonhora de
Cordostaa.
Aimmlacaa crimas
Do EeoifeApptllante a jaiso, appellado Flo-
rencio da Silva de dwjo-ira Varajao.
De Baaerros ppsslsnta ajsiao, anpeilaao
Manoel Vieirn da 8iir.
Dt OaricurjrApoellaute Maximisno Jos Ch-
meate, sppellsda a jostiea.
Da GrvalaAppellante o juito, appeltado Ja
se da atoaba asSaa.
D AulaiAppaiUate Jalo filsaterio da Sil-
va, appalssda a jamtea.
j teeifApp-llaate Tita Cardase da Oli-
vaira, appellad a jaatioa.
De steciseAspeaban o juiso, sppellado Joa-
qaim Aotoaio Qames.
A proposito de ama couvers.i
Kas raaoes apreaentadsa peto l.'istra afvogido
do eapolo do alecido commendador Antonio Cor''
rea de Vaacoocellos quaaio oa respectivas autos
aobiram ao coaselho de entilo por for; do coufl i-
ctodd jarisdiccio sberto por autorisaolo do Exm o
8r. Bario de Cotegpe, 11 se maia oa oteaos o se -
gaiute:
8e 4 verdsde, como dis o cnsul, qaa doos
meninos se disendo filhos (talla, tratm ds ha-
bilitar se para tacceder o p i, nio msuos ver-
a dtde qae estes meninos nio forsm recoabecidos,
-.em por escriptur* e neo por testamento ; e
qaando o fosas ni seria o consol arrecadador
< doeapolw.......
A' nos, potai, que somos completaxaeate nlhaios
a osle negocio, qao nio vissmoa preferencia e nem
conveniencia, nio se impatarA coma falta qoe for-
mulemos as seguintos per Existem eu oio estes meninos ?
E se existem porque se calara ?
Nio nos inclinando 4 supposico de qae exista
algom accordo entre ell-es e os procaradores do
sapposto herdoro, tema como objecto de grande
importaacia qae se escUrecs eise negocio, tanto
msis quinto o ooosat alo o asseverari* sem qae
tivesse certexa do que escreveo, salvo, porim, se
o fes por am recarso de ocessiio para apenas pro-
donr efeito.
1 distrieU a tofi
O actual sub legado em exersirio atier a s.b
juramento qae Jos Canmo M-.nte Qantro
morador ns estrada do M* oro, qaaade 1
vida completamente dmeonhaado aa
e ssbo-se qai* morador am Itamxraei
Pode contina:* am ezardeto am saadrargilo
qae na? im proceJe f
A pallides da face, o deseca
pebrus, dos labios e dss gcagirsa, a salsa Ai sa>-
peiite oa am appetite eaultbom, n sop
ci nervosa de qoe se qneixnm
aeohorst e as np.i, tem por eaa
asngoe por falta de pbissfcatis a da smra ama
entrm na aun composicie. K pc-r isoo ajan an ase-
die n aconselbam s Pbusfohato d fert seismal da
Leras, coja transparencia sedas e esji acajib ns>
nf fie sa ma -itesta logo depois alas saimaina 4sV
aes. Eat* rica prepara ci ferragisasn tassm o
aembiaote animado, rratitne ao maans a esa* nata
ral eao organismo toan a ana vitalidado.
AUS XNCREDL09
abaxo aaaignado, atiesta e jara sa for pro-
ciso, qae s.ffrca maitos meses de rbataamrmnmo,
eomaaado no pescoeo e qaeem p ac tonta- anasav
dea-ae por fodo o corpo ate as ps, fiesacio aa*sa*a-
vsdo e servido por anteas praaaa*r*i rsadoa sa amo
esmero sem ponpar nada, e ji d< soim^do asas a
maito s ffrer sem espentnea da snr,r, lusutwsa
tomar o Auti rbeamatice P*slmtsn^ enpecmatiWis
do ph^roiaceaiico Laix Carlaa e qne f fi utadi f ka
mais de qaatro meses qus alo sent a 1
commodo Desejando qne o bem
todos, 4 o motivo real porqau di ente ata
Joaaons Dmxs Vsxoss
8. Carlos do Pinbal, 82 d- Dtsttmm* a s8oa.
D.-positark : Franessea Mrai-I da diivn A C
droguitlsa, a roa Marques de piladas. SS
H v 11 no
Joanaa Mara dos Psnaerss, P, rnimbac, 96 a-
osa, aottdra, 8aam Antonio; isbas,
Carlos Antaada daaVmsa, Pernambaea, 50 an-
aos, Boa-Vita; tesmmalosa pobnoaar.
^ Simio Os daat'Anata, Peraambaco, 83
nos, asmado, Boa Vira; tebarealos palmooaree.
Baen*, i'arnambaaa, 6 atess, i3-VUta;
stbrepsia.
Undtda Joa dOtrvoira, Psraamhssi, di an-
uo, aavarara, B..-Vista; brooeao ps-aaeooiw
Vdro rVanessss Lana, Pcramsabaou, Vi aono,
casado, Boa-Vista; to
m vista so 8r. deaembargador promotor da
juaUca : k
Appellacoea crimea "
Da Polm-ira doa ludio Appeltaate 0 juiso,
ppeliado Franciaeo Auto.ii, Br*sii:ro.
De TimoaDAppatlante Joaqaim Marinho
Borge, appattaOB a jaatioa.
Do Conoe Anpohaou ujaiss, sppellado Ma-
ooel Ped da 8nvs.
De Ser 1 obleatpnesMnte o juiso, appellado
Mame* M eaiassasla.
De B^burees\p pe fiante o juiso, appellado
Aatoaio B^rtuino da Coaeea^io.
DaarriUBOiyOB8
Recurso aietor
Ao8r. deaembargador Alvea Hioeiro :
Di CabohWeosxautu o jaiso, recorrido Manat
t -vro ds Cauhs.
Ao or deacinntrjrador Tavarmde Vascoaosllos :
D Bem Jardsm Recrrante Jo4 Cvpriaoo
Beaerm de Mello, recorrido o jaiso.
Ao Mr aeaosraatre Qaeiros Barros :
De Masarsth nV*o.rreate o jateo, reosrrido
Vctor Vwirs da Mlto.
Bs-ttTso criase
Ao Sr. deaembargador Alves Ribeiro :
Dj Raciforteeorreates Dt. EJaardo de Bar-
ree Paleee as I Fraaesaoo de Siqaeira
Csrueiro da Ceasm, recorrido o jaiso.
*Vggrmv>j de peUvio
Ae 8r. desemsktrgador Baarsae Lima :
rio eommrroo do R ctfa Agaravaate D. Julia
Adetaide ds ttiuasatra Aaevado, agfra vados Car-
leo at Ir oteo.
tAapmloooes enmm
Ao Sr. duasmbsrgad Boalte Appeltaate Joaqaim Jas da Costa
Cocino, app.Uada a jastica.
ft
Para ter tintado pelos menino oigo* d> Instituto
Primirio de Crianoa* Oiga* actualmente no
Collegit Emulacdi, tito rua Velha a. 36
Offerecide 4 Serenssma Priacexa D. Isabel, Re-
gente do Imperio
* COBO
Houbouno a las dos olhos
Cegs e eras eafermidade ;
E p ir isso qae imploramos
Ot bolos ds sriiade.
HVMJJO
Todo trevas !... Todo triste !...
O' m;a Deus, qaanta amargura !
Muito a-.ffi-e neate mondo
Voass humana crea tora !
Esse esplendido acenario
D Natura, to 'is.nbo,
Nam aeqoer c -needido
Aiacgainboa ver ea'sagbo.'*
a|
Porm a mi protectora
Qa<* ooa arranca ao abjsmo
D* esgaeira, dando so menos
Ao eapintJ briloanusaso ;
Merece que Ib' beijomos,
Com o mata pr-tundo reapeito,
Exprimtndo o eentimento
Q 19 se expande em nomo peito.
Basa mo 4 a mo ds mest re
Qoe o aan-'r nos miniatra.
Raio de loa qoe nio queima,
No escoro falgeutu hstrj.
E s sombra do regio throoo,
Sob o materno crioho
O ama Princesa crentc
8s nos aclara o caminho. '
Beavlita, poia, a motla
De saber que nos ampara
N te mando falso e oegro-
Neeta vida triste, amaro,
Jualio Soret de Atevtdo.
(A msica est4 smdo eomposta par nm dis-
tiocto maaioo brasile
Doemmtcmta) lampo Samlas (S)
Dia a dia vai aagmeataado o raoanaan da> Pbi-
ttral de Cambar, o reibedio sobara i paso as me-
lestins do p ito e qoe to brilhantes proras j tem
dado da sos grande eficacia.
U jornaliamo de qoasi todo o Imperio m tem
deixado da elogiar este sooeellente preparad ; o
ciencia consegroo-o rfoqnrntf aenta, por 1
atteatadoa valiosos, firmados por 1
loo da medicina ; o povo, 1
representa a vos do Deus,
eloqnentes provae do recesaba
cios prestadoa i hnmanilade
Cambar.
E assim devin ser; porqne 1
elogios da imprensa, da 1
da gratidio popnlar, do qae aovillo qoe os
4 cora daa eaf^raaidades qae asis sil gr-ss a 1
mal caosam 4 hamsnidaOJe.
Acab-imos de lr nos tretfi
concetnados jornaca da eneas, o
mereio, Pai* e Gazeta de Notietmi, ma
provs do que levamos dito, prosa qae '
ae s maitas qoe j4 team sido pnblusiso,
O Exm'. Sr. Bario da A reliar Bsaanrl-,
tsote faxendeiro, prenriatsrio da
to-Dentro, na estrada de ierra I
co de Santa Isabel), qne liga oKbsi JtasaM
provincia de Miaas Geraes, aSrigso se> prfca i
prensa, ao descobridor e s
de Cambar, nos I
stitue am valioso o pon
eitara recomssetdsmos a
aam pelo bem estar da 1
Eis o documento :
IUin. Sr. Joa Alvares da Soasa Sesres.
t Atacado de ama forte roauatiOsi, a aamjer rsds
slivio algum eom o aso dessateemaamamrm-
toe mceitados, experisaentei o ees
tob*i. nn Ctnsaai, e esa poneos
oedeu eoujpli-taiaeote.
D^poi d'este facto
versas pessoai 0
grado os melnor
ceber miubaa aioo^ns
. Bario de AwtOmr
.Fssends do Matte-Dsntrs\mtoaao ata
be', entradi de ferro Ltusol* ***
de 1887.
O referido preparado
cargo dos Srs.
o C. ras Maraes de
Fresco 81600, mem dasm 15* e
A sgeneia enva a oaem pedrr,
res para ss vendas por
od-
I
Dr. \ uiull afflin
MEDICO
Consaltas : das fl borne
2 da tarde.
Conaalterio: roa do
ira andar.
Residencia: rua da Asmra a. 47.
Teleobmw


uiario uc
Fresmalito da erysipel
BmMff fthHtnifh
pelo
r. i Olsjaeiso Cesraleeaie
O 1* per eurar a ajsipsla ana asir ees reep-
a^veicMlo, carr rhewMMM do pit '
OS- per taita da MMtriHia, ehids etooonter- (u iipMinr ssascs de hila lo-
ea fraseos
Os*0
Htol""
ec-a rabne _
OmMouIm
preca do Conde d Eo n. 22, phortoacis de
Ribirod C aoooassor
Pin evitar dovidis
AOS SUrdlIS
Tenbo deseo borto no remedio moito
imple pera corar tardes, msndarai
deecripcio gratis quem me mnirBOsr o
desojo de r-coberDoutcr Nicboteoo
4 roe DraootPer.
CliiicidoDr. Silva Ferrcira
aolsetias de Benitas e de
00/.
pelle.
Consultas da i fe Sacra*
de Caletee. 66.
ae Rna do Conde de Boa Veta 84 I
T 1
IGUAK48SU'
tes
do Reg
da Piaaidsasa, destara
eqeree aparte
eeaoutrode
o
n. Be.
prtgsd*
ole ee
de 5 do correa
o.
Dr Lopes Pessoa
Medica e operador
Reeidoncia-Rue Lirgs de Rossrio
38 1# andar.
GoMultorio-Ruedo Bom Jesa n.
1
n
Consulte*-Du 12 A 3 hora* ds Ur-
de.
Qtemsdoe A qaelquer or.
Cnic* do Dr. Sime Barbse, Eape-
otelrdudea : partee, molestias, de eeoboree
de criaucsa.
Consaltorio ras do Msrqaes de OUn-
ds n. 64- oooealtes de 1 Ai 3 hora ds
tsrde.
Residencia rae ds Soledsde n. 78.
T-l-obone a. 213.
m
HOMEOPATHA
PROMOTOR PBLICOS
Advocado
Clnica aaedleo clrnrgieT
DO
Dr, Alfredo Gaspar
Partee, aolsetias de
as e
0r. tylliiiir da Silveira
Espeeialidades-fcbrea,
enancas, doe orgioe reaplrsterta

du
Prestase a qsaJqner raedo pera
Ix* da capital.
ITUt
Todos oe asgaees aerea ser dia-
do A pbarmeete do Dr. Sabino, A rae da
Bario da Victoria a. 43, onde se indicar
na residencia.
Consaltorio medico-
cirurgico
O l>r. Castro Josas, eo&Uado meij de 13 ana
ae escrupulosa ubeei vatio, reabre coas al torio use*
la eidade, A ros do Boa Jasas (antera da Croi
a. 33, i. andar.
Horas ele coosnltaa
De dia: dasl As 4 da Urde.
Deaoite: daa 7 Ae 8.
as ileaisia horas ds noite ser encontrado at
asta A tarases dos Remedio* o. 7, prim.-ire por-
ta A eequerda, aleas le porteo ds Dr. Ccete.
Bulla diRes de Tese enfria a. 4, 8. eadar
TelesWeTtte. ^ ,
Dr. GBTQiiBira Lsts
K DIt'O Q3
Tesa o sea eacriptotio A rea Daqae de Cestas
n. 74, das 12 As I sores ds larde, e deste hora
em diante en sos residencia A roa ds Sanas
Craa a. 1.
Especialidades eneetiai de shoras e aten-
eas.-Totopbone o. 836
EXTERNATO
Para i ateilaai
21 RA DO HOSPICIO 21
Leseas pa'jcalieres de fraseis e d'englais
oaeeoe, ds asssoal Cor-
de 8Ura
do
D.
tos roe
FreneisBM de Pesia Gibo
USOS,
rete de A r. ojo, por '
Tssedare, sesee,8
ds Airare, per 800#.
11 r^jaceiten, preta, 32 sosco, casad 9,
BarAodaBilia.il, por 800*.
13 Quiattao, parto, 24 anaos, cesado, de
Maris do Canas Csmeire Compeli, por bOO.
Coajages de dlfiersutse Masares.
13 Hsreulsna, parda, 64 aaaos, eaaads, de D
Joaquina Emilia da Silra ViUeca, por 8004
Miit ias os aolisuas cosa liaos eseraTi
orea de XI senos.
14 Rite, peros, 87 sesee, soitsira, do Dr. Freo-
ciseo de Peala. Correta de A reojo, por 600*, tee
1001 de pacadle.
16 Maris, arate, Al asaos, sollairs, de D.
Mara M.liUoa Moeteiro, por 4501.
16 Preis ee. prete, 18 aaaos,
natas, por 6751.
17 Maaoel. preto, M annos, solteiro da
isas 8001.
Agoetisse, aOennoe, pardo, eoluiro, de D.
Ana. de &>ocecao, por 6001.
Coala coa filaos meaoies de 31 neos.
19 Marca psrdo, 60 anaos, easedo.de Fraa-
siseo Aatonio de Olireirs, por 4001.
30 Mane, esai-braaen, 66 anaos, eaaada, do
aeesno, per 160*. ^
Mus Tiaras oa solt iras osa todos os filos
li
solteirs, ds
isseeeae
> aanos, solteir, de Ms-
Ibi. .
' ***, prete, 83 annos, solUirs, ds
astease.
noel Crrete de Areejo, por 6001.-
57 Ant< nJe, prete, 48 enaee, soluira, de Fren-
is Jos da Costa e Mira, por 8001.
68 Rooaoa, prete, 45 annos, soluira, de D. Me-
" -. ***" oe M,da OTelra, por 4O0A.
, "f 9*u1^' VnU' ** ,nno*i Jteira, de Joio
Jas da S.lra, por 4001.
60 Fenstias, prete, 51 ennos. solteir, de Ma-
ra de Alcntara de Aaeredo Mello, por 8001.
81 **& *"** W *B*0> olteira, da Bes-
De, por 6761.
pera que ebegse ao wsbscisMsto de todos
aundei pasear o presente, cjae ser publicado pela
isserenae.
Dedo e paseado oeste eidade do Recite, espita)
de proTincia ds Pernamboeo, sos 26 da Setesibro
de 1887.
SaboerCTO e assigno. Eo, eeeriTao interino,
Tkomaa Ferreire Maelel Pinbeiro.
yoaom'w Corma de Oliveira Andrade.
DtLARACOES
Gsod 8. Id
PROFESSOR
IaH Ra do Proort$to a.
23
EDITAES
i'

BJ
1
Oculista
Dr. Berreto Seapaio, atedico oen-
liata, ei-cbefe de clnica do Dr. de
VVeeksr, di san as Ir i de ineio din as
3 aoras da tarde, no 1.* andar da esas
a. 61 A roa de Bario da Victoria, ex-
cepto nos domingos e dia santificados.
Residencia roa Seta de Setembro s.
84. Entrada pela ras da Saudade n. 25.
Dr. Mello Gome*
MEDICO PARTEIRO
44 Raa Larga da Rosarlo -4 A
Onde tea consultorio e residencia, e pie ser
procurado a qoalqoer hora do lia e da noite.
Especislides : Pebres, molesties de senioras e
do palsslo, syphilis e oatri lamen tos da sretbre
Conseltae: 10 ao aseio din.
Telephon* n. 374
10MMERCI0
Bolsa coaaierfial
OoTA^n omciAxs da jouta dos coe-
aacTOBBt
flses/e. 7stsOatBOre de I$87
Asoficee garnse de 5 0/0, ralee de 1:0001000, a
9501000 cada asee.
Acodes ds eompenhia do Beberibe, rslor de 1001
a 1661 cada ama.
Haera sobre e Rio de Janeiro, 3 drr so per, do
i APerante o Sr. Dr. jis sobstlteto des faitee se
raneada Lindolpho HUbello Corris de (Araajo da
Tender ea praeo pobliea no dia 14 do corrate es
11 sores da auahA depon de audiencia os beae
isgiistes:
A casa terrea sata a rna Imperial n, 343 (fre-
|B0sis de 8. Jos) esa terrea foreiro ees mina
com porta s janella na freode pectencente eos her-
deiree dj Jos Hrgiao de Miranda.
Ontra esas torreen. 864 sita a roa Imperial
(rragsesie de 8. Joe) ee terreno foreiro coa 3
portee so trente, em sallo qoe oecsjps osan reada,
ee bom estada perteneeate a Meaoel Tarares ds
Mello s ersliada por 1:0C01O00 ambos penboradoe
para pasamento da aaenda aarieeal ecestas.
Keeife 4 de Ootebro de"1887.
O soliciUdor ds Faaends Nseionel,
______________Lu Hadado BrtelMo.________
O Di. Joaqai'.D Corris de Olireirs Aodrs-
de, iais de orpbloe d'ests cidsde do Re-
cife, cspitel da proriccia de Pernsmbuco,
por >. M. o I. o Sr. D. Podro II, o quem
Deua guarde, etc.
Faca sebee ees ene o presente edital Tirase en
delto ligeree nociese, que a relelo doe eeeraToe
que tem de ser libertados pela 7 qooU da iando
da easaacipeoio, acba-se afina! organiseda pela
forma aageinte, depois de julgkdss ss redamacoes
acta Ibe toram spiesseUdaa no preso Irgal. Es-
craras casis ees aessis lirre.
1 Joeona, peda,27 annos, estada, de D. Cons-
tan ti na Ferreire da Siles, por 400. Um 4001 de
peculio.
3 Antonia, parda, 38 annos casada, de D. Mara
Jos ds Jesns Pirette, por 60ul.
8 Erseeties, prete, 21 annos, estada, de D. Lu-
dorina Ucsla Carneiro Csmpello, por 6751.
4 Denedlets, prcta, 33 taox, cesada, de D.
Debstra Candida de Ssnt'Aana, por 6001.
Asta, parea, 48 annos, cesada, de Francisco
81 8ibins, parda, 81 sanos, solteir, do Dr! An-
soario Joaqoim de Moraee e SUra, por 6401, tea
3001 de peculio.
33 Sebastiana, prete, 86 aaaos, sol te ira, de
Ignacio Airee Mosteiro, por 600A, tea 3001 de
necslio -
88 Justina, 27 aaaos, prete, tntteirs, de D.
Maris Clara Csrncire Maca tdo Ros, anr 6751
temSOOldepeeeJio.
24 Luise, 34 ennos, soltefra, do Dr. Leis Sals-
ear Moeeoso da Veiga i eesoae MeUs. ees; 6001,
tem 1001 depsaalio.
86 Isabel, prets, 40 snnoa, aoHeire, de D. Maria
Maguslens de Arrliar, por 4501, Um 1001 Os pe-
ca )io.
88 Joenas, parda, 34 annos, soluira, de Auto
ate Jos Dssrte, por 6751, tem 1001 de peculio.
87 leera, parla, 31 asmas, eolteirs, de D.
Mara Qelaian da mira Brega, por 6001, tem
1001 de peculio.
38 Leopoldina, prete, 85 annos, solteira.ee D.
Frsneieee Leopoldina de Rocha, por 6001, tea
501 de peealio.
88 Viene esa, prete, 87 annos, aolteira, de Joe
de Soase Manea Braga, por 6001.
80 Augusta, parda, 38 annos, tuts, do Bario
de Meribeca, por 6001.
81 Agnede, pretn, 3J aanos, solteir, ee Jesaino
da Co.u d'Alboqnerque Mello, per 6751.
88 Delmire, pard-, 87 asnos, aelteire, do mes
sao, pir 6vXH.
88 Aatoaie, preU, 49 anaos, aolteira, de D. las-
bel Emilia d'OliTeire Ferreire, por 4501.
EscrsTas solteirss e sem filhos.
84 Antonia, parda, 31 ennos, aolUirs, de Ma-
aoel Joequim Alees dos Santos, por 6751, tem
3761 de peeujicv
8b OeraVea, preta, 38 annos, aolteira, ds D. Ma-
ne Clara Crastro Mienado Ros, por 6751, tea
8001 de peculio.
56 Ominda, parda, 83 annes, eotUira, de D.
Oriaaoria de Mendonca Abren e Lima, por 6001, | fT^" *~"
Um 1501 de peeulT Mno Q
, 87 SaTeria, prete, 33 anace, soluira, de D. Jo-
sepbina Tbesnedo Lese, pee 6761, tes 1801 de
peenlto.
88 JosU, parda, 39 annos, asluirs, de Ignseio
Ferreirs Tbemodo Lesea, por 6001, Um 1801 ds
peculio.
89 Felipps, prete, 37 snnee, solUirs, de D. Ma-
ra Eufrasia de Aseredo Mello, por 4001, tea
1001 de peenlio.
40 Frnete, parda, 35 aanos, soluira, de D.
Anua A. Lina Vilelle, por 6761, tem 1001 de pe-
celia.
Al Mara, parda, 30 sones, soitsira, de Msnoel
Joe de SItb Olireirs, por 6001, tea 1001 de pe-
eolio.
42 Quitara, prete, 85 aanos, soluira, ds D. Ma -
ra Leopoldina Ferreire Leite, por 6001, tes
1001 de peculio.
43 Qertradea, parda, 27 sanos, solUirs, de D.
Mara Coelbo da SiWa, por 6751, tem 1001 de de-
collo.
%4 8abieo, pardo, 17 annos, aolteira, do espolio
de Franeiseo Vicente dos Saetee, por 800*1; tem
1001 de peculio
A5 Loisa, parda, 40 annos, solUirs, do asestas,
por 4501, tes 601 de peculio.
48 Mara, preta, 45 auoe, aolteira, de D. Maria
Coelbo da Silra, por 4501, Um 601 de peculio.
47 Josnua, perde, 15 sanos, solUirs, de D. Isa-
bel Emita de Olieeire Ferreire, por 4501.
48 BMeodora, parda, 81 aanos, soluira, de Joto
Qoaeelrrs Tome, por 6001.
48 Late, perde, 17 sobos, soluira, ds D. An-
ua Merques AtIs, por 6001.
50 Qdilbftrmina, parda, 19 annos, solUirs, de
Jos ds Silre L-jo, per 6001.
61 Masa, parda. 22 annos, soluira, de D. Ma-
ria das listes ds Miranda Olireirs, por 6001.
68 Viceucia, prete, 94 asnos, solteirs, ds JoAo
ADMIM8TBACA0 D08 CORREIOS DE PER-
NAMBCO, l DE OTUBBO DE 1887
Rdaqo da corretpondencia registrada (sem
valor) que existe rusta repartidlo, por
nSo tertm sido encontrados seus destina-
tarios.
Dr. Andrea Rsssi.
gueda Maria da Conceicso.
Antonio Maroellino dos Ssntos.
Dr. Amaneto Reatos Freir.
Augusto Frederico Frcelich.
Antonio Rodrguee do Prado Janior.
Aatonio Martins do bio.
Abel Vas Pinto Coelbo da Cuaba (2).
Antonio Qcotes Tsvsrcs.
Antonio Tbecdoro da Coste.
Antonio Ribeiro.
A^ostinbo Bernarda
Antonio de Aseredo Remos.
Bslbins OlTmpia do Espirito Santo.
Corris Leiu.
Clsudino Henrique de Araojo.
Eduardo Limpo de Abren.
Frederico Corroa Catupeio.
Firmino Antoeio ds Parias.
Francisco Ferreirs do Nascimento.
Flario Jos des Santos e Silva.
Gsspsr Lipes da Coobs.
Jlo Jos de Sonto Lela
Joequim Jos de Almeide.
Jote do Brgo MsdeL
Jos Msris do LiTratnento.
Jgnes Maria da Conceicac.
Jos dos Ssntos Pereirs.
Jlo de Dos.
Jos ClemenU de Poste.
Jo ven ti oo M. da Siles.
Jofo Ersogelista Esoorel.
Jiaquim Jos Peretra da Bocha (8).
Joo Correia de Olireirs.
Jcsquim Pereirs Cirvlbo A C <2).
Lturentino Nanea da Silra.
Lronisia Dativa ds Cor ce icio.
Mazimiano Quirins Rodriguee ds Silra.
Manoel ds Silva Moreira.
Mssimisno Vicia de Mello.
Oliveira di C.
Pantelrio da Silva Lima.
Pedro Xavier de Argollo.
Ricardo Jos da Cuaba.
Ramiro A Sorteo MonUiro Fiibo.
Setoimno Generoso Fernsnde- y Alonso.
belTsdor Pires dr Orvalbo e Alboquerqoe (3).
Deodaio Pimo doe Santo.
! tfiicial,
Aviso
Ds rdea do lila. Sr. Tice-gerente, fseo publi-
co qno a sede deste sociedade ficuu transferid do
a. 30 da ra estreito do Rosario para a parte da
eetscAo dos trilbos urbanos de Olinda e Beberibe,
ea frente a rus da UniAo.
Recife, 7 de Ootubro de 1887.
Henrique Augusto Milet
_________________Bneretario geral.
IRMaNDADE
no
SS. Sacramento de S. Jos' do
Libcrtacao do Recife
Os nxmbrcs sociedade dos Microbios, trsbs-
laando pela libertsci da eidade do Beeife, tsscm
publico qoe a datar do 1' de Janeiro de 1888,
rio cortejarlo neta apcrtsrlo a mis a quem quer
que ajnde pseos escr vos. As listas dos possui-
dores serlo opportunameDte publicadas. Pedem-
se adbeioea.
Beeife, 80 de Setembro de 1887
Phltoxera
SeereUrfo.
Thcsonro Provincial
De ordena do Illa. Sr. Dr. inspector deste re-
partilo, foco publico que no dia 8 do correte
pagare a clsese de protessoras de 3* entruncia,
com rsltcioao mes de Agosto ultimo.
Psgedoria do Thesonro Provincial de Pernam-
buco, esa 7 de Ootubro de 1887.
O escrivlo,
Silvino Antonio Rodrigues.
"A
ii
6 AeU, parda, 48 annos, eaaads, de
Aotoeio Correia Cerdoso, por 4001.
6 Luisa, parda, 34 sono^ensada, do' tnsate- 63 Vieencta, prsu, 34 sosos, 101101, de Jalo Beeife, 8 de Outobro de 1887
coronel Joe Dusrte ds Albuqoerqoe Marenhlo, I Jst ds Silra, por oOOl. Hoje peles 4 horas de tarde haver sessio or-
por 6001. 63 Fetiamiae, sarda, 86 anooe, solteir, do ba- di caria desU club, em sus sede.
Bssravos casados cora mulber lirre. eherel Jarealioo de Miranda Cabral de Vaseon- aoeleslnsI nillladora ds Asrs-lcal
7 Sraene, pe BU, 80 sobos, casado, do Dr. cellos, por 6101.
sobre Para, 30 d/r. coa 3(4 OrO de dos-
Dito obre dito, 60 d/r. com 1 3/8 0(0 de deeeonto.
Na hora de bolsa
Vendern a :
1 plice geral.
56 acedes os Coapnnhin do Beberibe.
Antonio I sonaren Rodrigues.
Eduardo Dubeux.
lateaste ssstarnrlo
eacira, 7 oa oonraao an 1887
PRACA DO RECIFE
Penca moTisneato honre hoje no mercado de
cambio.
Oa basos asnTeram na baldo a tesa de 88
3*8 ssfkohs a Londres.
A* traneaccoe em papel tena a 22 15/16 d.
PKAQA DO RIO DK JANEIRO
O bancos matitiversm firsae a taza da 33 111/6
d. sobre Londres.
Rada fisnraa ea pepet particular.
Diobsirc miada deram s 1 0/0 s 11/3 0/0 de
prensa
As Ubellss eipostes equt fbrsm estas :
Do Ismaaaciosux.:
30 dj* vieU
Londres. .
Pan. .
Italia. .
aaatburg* .
Lisboa e Porto .
Priaeipaes eidadss
.^jnl.....
Ilsw-York .
ttnUs. .
rlsahargo .
Lisboa o Porte.
Praeineeo
gal. .
lis* doe Acores
iba daMadeira
N'aw-York .
de Portn-
617
331
431
533
386
841
344
241
21280
CsIstfAa Oe assersr
(Paraos eoTicuZtores)
Oe estacares ds ora safra regulis eos procos
baiio, pee 16 kilos, o nforas o sortimento e e
qusJidade:
Gatea Pinto..... 21800 a 81400
Turbina pairarisado. 21100 a 81200
Bsanos 11800 a 31300
Susnenos...... 11400 a 11500
Mascarada......11340 a 11860
Bruto bota..... 11180 a 1128J
Oe isosrsiai da aira relba, qae aiada rio en-
trando para o aereada, alo eoaprados aos alga-
rasaos eagniBlaa :
Brancas...... 11500 a 11700
Sceneoos...... 1A300 e 11400
MseeTado.....
taro Oo Pernaabuee
taslss A osaras
Barca uaewari Uaria Angelina, para o Rio Oran -
de doSnL
Barca necios*] iiir.nko XI, pea Lsboe.
Burea aornagsins Fien, para Estados-Usidos.
Brtgue
Para Santos, J. S. Loto de Filbo 1,'03 ssccos
oom 90,225 kilos de assucar miscarado.
No vapor francs Vie de Santo*.
garaa :
Para Santos, Maie A Rezende 507 ssccos
otrre-
eoa
ense Bard, para Estados-Unidos. 80,480 kilo de sanear braoeo e 473 dito com
Brigus ingles TaHot, para Estad os-1
Losr Boreeouenss i. J. Lstn, pora ao Estedss
Patnene altalo Aatesose, para Monteride.
PaUeoo infles MmuanUa, para 0 Rio Grande
doSol
Vapor neaonal Giyut, para Feruendo de No
rostes.
Vapor ingles Autkor, pare LiTsrpjoL
28,301 ditos ds dito assearado
C 300 sacos com 18,000 kilos
8. Ouirnaries de
de assacar
carado ; P. Carneiro C. 400 aseos oom 84,000
Da ordem de nosso ralo jais, couvido pela
tereeira Te aos notsos csrisiimos irmlos s com-
pareeerna em nosso consistorio no dia 10 do cor-
ienta, 1 6 horas ds tarde, para em mea geral
elrger-se o completo ds mesa regidora deste
snoo.
Consistorio, 7 de Ootubro de 1887.
O escrivlo
Vieira da Caoba Sobrinho.
COMPAMi DE EDIFICACKO
Tem semprc a ven-
da:
Tijoios grossos eommuns 8$
Ditos rormato inglez 11$
Ladrlhos diversos % 30)
Dilos quadrado grande' 35)
Telbas commons 35$
Tijoios tokolms de diversos
formatos, telbas franeezas, cris-
tas para camieira, camos, car-
vas e cotovellos c'e diversas di-
mensfis
Para vendas c en;
comendas exclos'va-
mentc no escriptorio da
companhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das 9 horas da
manha s 4 horas da
tarde.
Tclephone 358
GompaaMa de Bdificaco
Ksla eompauhla compra ierre
os. preferindo Os Uados no
balrro du Boa Vista, Magdale
na, Fernandes vielr, AfOlctos.
rna do Principe, < amicho No
to, Mondejo, fliachuelo. Ca
punga e Maugulnho.
Quem os llver para vender,
qnelra apresenfar snas propos
tas no escriptorlo da mesma
compauhJa tito ao largo de Pe-
dro II a litigo do Colleglo n. 99
Ia andar.
,Recife, 22 de Setembro de 1887.
Ricardo Menezts, gerente
S0CIED4DS
Alheen Musical Remara-
liucane
Esa O de O uta toro Oe I8SV
De ordem do conseibo administrativo, convido
u os seohores sssosiudos para ama seaao extreor-
dioaria de aasemble geral para fio sociaei que
tero logar uo din 10 do corrento, s 7 1(3 horsa da
noite.
O 1' secretario,
Ssntino Pinto.
Remes*
nter
lisnte
ciscio remonde por portara sin
lerai
Ibo, pera a 6- da liogseate de Bea-rtr
fies mareada o preso ds 80 sas
da dita remeci, anas de
elcio.
Secretara da Iostruresu Pebriea sin
eo, 6 de Outobro de 1887.
OsOOsOsaOO,
Pergentino 8. Arauje Oahe
Estrada de fciro de li-
beirao ao Bonito
Faca ssber aos seohores
presa, que apena r*lissraa a.c
10 0/0 deso seces,
ns 6,10, 11. 38, 81,109,111 e 181.
do qae diepe o n. 1 do srt 8
Ibes marcado o praso de 80 diss,
deste mes, pare rcaliaarea a quinta <
a multa de 30 0/0.
O accioData, que nao realia
forma determinada, perder c _
press at entrsdns que ji tenna Mas,
Recife, 10 de Setembro do 1887.
Joe Bellarmino entro is aneaV
Dircetor i
Obras Publicas
De ordem do IIIm. Sr. engeaheiro direetor |
das obras publicas e de eontntasidn-te toso a
torisaco de 8. Exe. o Sr. presidiara
cis de 13 de Agosto do corrate ana.,
buco que no dia 15 de Ootubro wuiisss, asi
dis, na mesas repertfcio, rreebe an
para a obra dos reparos precatee no i
oo da comarca de Plores, oreados es 3:781 i
O orcemeata e cUc*ulss especiara si i
cbsm-se neeta secreuria pura i
por aquellos que pn tsnili iasn i
obra, de aecordo ese o que snepee ee arta. O
73, 89 e SO, 92, 97 4 101,108, 115 e 116 os sega-
amento de SO de Jnnho do naneaste esas.
Secretara la repartilo
Pernambuco, ea 38 de Agoste Se 18871
O engenheiro seeretarie,
Joequim Gomes de OtiTesra e !
Fcmtt de Dd
De ordem do Esa. 8r.
terina, fsoo puhrieo que fien'
seis mess, c ntades da nata i
cripio doe que pretendereas esnaerrer ae aanr
de lente substituto deste faeuldade. que ae aebu
vago pit ter ptasndo a eathedrarien n Dr. Jav
quim de Albuquerqae Jtarree OsnaanVa.
Pelo que todos os prctrnaaatra ae aun legs,
poderlo spresentar-se desde j ae
para assignar seus nemes uo fine
qoe. Ibes permittido taxer par
tiTsrem e oasis de 30 legues f
r?m justa impediment i.
Devc-m, outroetm, apreseatar
mostrem sus qualidade de
que estso no gos> de seus direttos dra s |
isto eertidaa de bap
gar de si os domicilios e mese n i
ou bchsrel por urna daa tacaldadee de i
imperio, ou publica forma Jeetifiesedo
sibiiidade ds apsesanrecao do wigiausl. s a
roa occasiie poderlo entregar
mentes que julgaraa rittiTrawntte", en i
de babilitaclo oo como proraa sin i
dos eo estado, i buatanidade en i i
quaes se Ibes pasear recibo,
de com os arta. 36 e 37 do decrete a. UB8, 889
de Abril de 1854 e Jll e segaiatee de de a. 15SB,
de 21 de Fevcreiro de 1855.
E para qie ebegoe sa conheeianato del
mandn o mesmo Ezm. Sr. i
interino affisr o prente, on
folbas dests eidade e mas da torta.
Secretaria da Faeuldade de Dsreito do 1
1- de Ootubro de 1887.O seeretai
_____________JaeeHossorioRdsMr i
Conipanliia de edificacat
ae porto ee
kilos
ivado ; Amorim Irmlos
Poi
6stl00
ds Parto-
Do Losuos Bina
bondres -
Paris
daabargo
a 3/4 2 1 |
417 421
. . 431
517 533
234 '36
- 841
2J20
aodfv dniste
88 1/A
417 431
431
517 MI
384 336
im
Csisro Oe MgedAo
otado o do 1 sorto do sertio
16
e nle>*su>
MMS DS OCToTaWO
Entradas
deCsruar
Bareacsj
Tu
Tte-I
Va-frrea si Ltmoeiro
Praaeieee
A aesesrie
Bares norasguensc Ib i, eerrao de podra-
Barca norarguanss Josn, eerrao de podra.
Bares d monguease roas, saadeira de pinho.
Barca inglesa CasriAy, enrTSO de podra.
Barea pavtaguesa roelua, Tartes ganan.
Barca naesonal Ces'ita, gorduras.
Barca al leal GrrmanU, saadeira.
Barca Dlm Blrd, uadeira.
-Barca ingkss Hott of Deoon, car rio de podra.
1*800 a 1*340 Brigus ingles V/ild-Bsst, enrrio de podra.
Lagar ingina fPondsrar, Taree sonoros.
Lugar ingles Cometes* of iMsom, car rio.
Lagar iagte Vtmmger, earrlo de podra.
Ligar necias! Lavo, gorduras.
Ldrar americano dnard A. Sancnet, tarello.
Ldgar ingles iSaasme, bacstesU
Lgsr ingles SfCtrk, baealbso.
Lugar ingles notario, beealhlo.
Patacho nsetenal FratwoUm, xa.-qoe.
Patacho dinamarqoss Afeite Korriae. xarque.
Vapor ingles Carita, varios generoe.
Tenor aaeional Jackmpe, Tartos gneros.
C. 90 pipas coa 14,4(0 litros de agurdente.
No vapor nacional Pard, cerregsram
Para Manaes, P. Pinta A C 50 barris com 4,800
litros de sgurdente.
Na barcaca Dt'trina Providencia, cerregou :
Para llaceio, A C. da Silva 41 pipas com
31,180 kilos de grasa e 856 barricas com 30,690
ditos da seb).
Na bnreeoa iteva Eiperanca, esrregou :
Para Maeei, A. C. ds Silra 20 pipas com
10,400 kilo de grsxa e 239berries com 38,600
ditos de sebo.
Nh barcaca Nova Aurora, esrregou :
Para MeentO, A. C. da Silva 20 pipas com
10,400 kilos de graxa e 165 barricas eom 19,000
ditos de sebo.
niahelre
Pelo rapar nsetonal Guahy, psr :
Maeeio
30:1)0*000
Dtsa
-0.513
Entradas
ratones de S. Freaeisoo
Vie-frrea de Limaeiro .
Otes Sscnas
Bar cacas
2.450
shido hoateas, leros
EsNMsn Baa
SO djv vitta
ti 8/4 2
Testeree Oe<
Vapor nasian! Gnasjr,
pera:
Mscese : 80 lerdo de xar]oe e 50 cairas eos
aaboosts.
Peaedo : 50 tardos de xarque e 800 stese son
sabia.
Araeaj : 145 fardos ds ssraae.
Estancia : 83 tarde d juraos.
Cerregaisa diversos.
Vspor trances V,Ut asnos, aahida hentatn,
fetTOO pera :
Rio ds Janeiro : 819 eeeea coa algodste.
Santo : 80 pipas coa sguardsnte, 607 tacis
e-m sssoear branca e 1.373 dito cea dito us-
can
gsnss di verso i
i oe iKendei
os 3 s 8 na ooToaso na 1887
tVide o Dorio de 3 de Outobro
IsaperfecAo
Lgsr ingles -Suatisam, entrado do Tor-
ra- Noto em 6 do correte, o coaaigosdo a
Blsckburn Needhtm d C, manifestoa :
BscslbAo 3,033 bsrricas e 500 taeiss
ditsa sos coDsignstsrios.
Lagar ingles Rosins, entrado de Terra-
Nora, om 7 do corrate o Contigaado s
Blsckburn Neodbnra d C msoifaetoa ;
Baealbso 2,599 barrios 915 meias
ditsa ao consigaaterio.
Esnortatao
m t sTBSBo na 1887
Rendlnientos pnblleos
sma na oernaao
lfandeya
Renda geni :
O la6 243:051*343
Idas de 1 83:7541876
Renda pronncial
Deia6
Idea de 7
38 5391391
3:707a6i3
275:805*719
31:2361908
haoeb* loria
le 1 a 8
Idea de 7
oerml
7:064*301
8:8J8*888
UeetUdorim p.xmmoiat
e la6
Idarads 7
No vspor ingles Aueor, earregaraa :
Para Liverpool, Alaeida O PUho J00.988 kilos
de earoces ds slgsdlo.
foro o tteersor
No peteene alleaio datefaet, carre arau :
Para ragoaTnaa, P. Caraetro* C. 85 harria
cem -,4U litro ds *.%osrdente.
Na barca dinamarquesa J, J..LoCs,
gsraa :
Red/*
dem o* 7
Drotessos
8:3711988
604*&44
2:8531061
8071*60
307:0124637
9:872*483
2:8761233
8:6601131
cr
Matadenre rasMIee
Parea abatidas na lstedonro da Osnsngs 91
resea para o eoaensno do din 7 de Ontubro.
l ronse pet I seante n Olireirs Cuatro
s as>ajaaa.
eantsercacOea surtas
1 de Oatobro
aaoiosaas
Ceciliconag. i Pertira Ciroeiro 4 C.
Francolim -1 Amorim Irmlos & C
Giqui Companhia Pern^mbucaas.
Oasbvi Domingos A Ivs lfalhena.
Ipojaci Companhia Pernamtucana.
Jacubjpe Companhia Peraambueans.
Lojo1 Loro A Filbo.
Lamego(canhoneira de guerra).
Mariobo XIconsig. Jos da 8. L070 di Ftlbo.
Mari Angelina Loto A Fiho.
Mandaba Companhia Pernsmbucaua.
Msia I1 Antonio de Oliveira Mala.
BSTSsnarsu
Alanoe(corveta de guerra).
Antelopecoosig. 4 Q. Permao.
Arcelina1 Amara Irmlos AC
Amali Hermano Landgrn & G.
Actori Johnston Pater A C.
Blue Birdi Henry Forster O C.
Charitji Henrj Forster A C.
Carbit Bayi Wilson Sons A C.
Cbristina H. Landgrn ds C.
Couateee of Deven1 Livrsmento & C.
Coldoon4 ordem.
Darps ordem.
Edaard A. Sanchei Pereirs Carneiro & C
Folkefestcn1 ordem.
Germani4 Borstelmsn & C.
Hardi- Wilson Sons & C
Rostena ordem.
Roffoung Heraann Leudgrin A C.
Iba Wilson Son O
Isabel4 Henry Forster A C
JosTi ordem.
Jorgen J. Iota ordem.
Kronos lesasn Laodgrin A C.
Kaffir Cbiefi Compaabia do Beberibe.
Mansanilla4 Franeiseo R. P. Gaimaries.
Mario4 Amorim Irmlos A C.
Mette Katrine Baltar Oliveira C.
Nina ordem.
New-Domioia1 ordem.
P. A Manen Hcnrjr Forster & C.
Pellos Johnston Pater A C.
Ratoeri Wilson Sons A C.
Rose of Devon 4 Wilson Sons & C
Rosm Blackburn Nerdham A C.
St. Josepb Ntemerer Cahn db C.
Sumbeam Black sor n Needham A C.
8parki Blsckborn Needbam C.
Talbot & Jchnston Pater 4c C.
Vibilia4 Hermn Laodgrin.
Vira1 Wilson Sons A C.
Vorerer4 Johnston Pater & G-
Vil le de Santosi Augusto Lsbille.
Wandetori Fonseca Irmlos Se. C.
Wild Rosei Wilson Sons 4 C.
Zal1 ordem.
O ligual indica (er a embarcaeo sabido..
vaporea A entrar
nos roaree oo snt
Prhoje.
Jobo Eiders 10.
Tamar-a 14.
Espirito Santo? 17.
Congoa 19.
Allisnas 28.
De ordem da directora teco i
de eonormidsde eom ert, 8* den <
berou nlo attonder a reetamaeie ale i
res accionistas qae, no preso mareado
minou no dia 29 de Setembro altase,
facer sama entrada correspossacast
chamada ; betn como qae, sinde j
mesao artigo, estia ssrjrtos sos jaras stt SI
que acbaa-ae ea strsso,
para reeolberea a impert
prestaclo augmentada do issustlilS' jaro,
de 30 das, a contar de 29 de f
a terminar no dia 29 do
sujeitas so juro sao ae abaixo i
1701 a 1705, 1446 a 1466, 1861 nl88o,1888e
1980, 951 a 970, 633,634 a 637,1311 a 1318, 1988
a 1595, 1206 a 1316, 1886 n 1886, 1788 n 191%
1816 a 1885, 862 a 870, 851, 841 a 860, l7Ku
1725, 618 a 621,648,1386 n 1346, 1108 s 1715,
1946 a 1950,1576 a 1685,1991 n 1886, 557 a T"
Recife, 5 de Outobro de 1887.O i
Ricardo
Msrsnhlo-a 26.
Neta- a 39. ______
dos roatos no
Pernsmbucoa 18.
Camillo-n 28.


oa
'
an aswTOns
Trcnta 10.
Britauiaa 33.
La Plata-a 34.

Tijncas 15.
Advancea 25.
Ssechenyes 1L
Vapore A
Para hoje, 4s 5 huras da tasde, para es pt
do norte.
Trent amanhl, as 3 horas da tarde, pasa 1
dos -At res.
Giquis 10, no meio dia, para Firaaadu de
ronhs.
John Eider a 10, 1 han da tarde, poto
TerpooL
Jacuhrpea 18, s 6 horas da tersa,
e escala.
Temara 14, 1 hora ds tsrde, pus
ton.
xatfl
Aadreatde Cardif.
Concordiade New Caatle.
Catherinede Cardiff.
Catode Cardiff.
Fannyde Liverpool.
Mariedo Rio de Janeiro.
Marietta -do Rio Grande ds SoL
Mariobo I-do Rio Graade do SaL
Presidentedo Rio de Janeare.
Positivodo Rio Grande do Sal.
Stellade Liverpool.
Teixeinnhado Rio Grande do BeL
Teaerariedo Parto.
Taborda-do Rio Grande ds SaL
Movlaeaio Oe pe te
Navios entrados no dia 7 de Outmbn
Terra Nora 32 dias, lagar inflen
185 toneladas, capitn Jaaee 8asaT-d,
ceta 8, carga bacalbio ; a San adera
AC. -.
Terra-Nov34 dias, lugsr ingl- ;Spnri, de 191
toneiadss, espitan Reuben Skirdow, eunsOOgea
8, carg* bjcalbo ; a oauoders B**tnsrnaifc
Liverpool21 diss, rapor ingles Jetar, de 1,01
tonelsdas, comaaednnte Lrarid Jasaea, i
gt m 27, carga serios genero; a I
johnston.
Mossor3 dias, Tapar nacional
toneltd. comaeadante Alfredo 1
psgem 30, carga Tarios gesorso; i
pernamboeane.
Sabido no mesmo oVa
Bhia n escala Vapor nacional i
BOt
Sao tos, carga Tsrios ^- var#fc
do 1,008 toneladas, esmssnadnnio J. ueary,
carga vario geoeres.


Diario de Periiambm*
-
-
Companhia do Bebe-
rbe
Previne te aa publico de qu t
'i faser <
na himu pro-
i vindoara te Btaeetri taser o fuieseeaento
l'miiaiu pela boto a/steas, ra eefuada
aear-ij, aira hfoateiro Peraeaeiria. Ai aati
ara pencas MhU modelas p toada, a casa, oede ae aaUooari a by Irometro.
. Baaeriai pcaaoaa qu qniaerea obMr peona
Tagne devem dirigir-*- a aata eeerlptwto para
MH|iif a respectivo contrato.
**a*4ribee-se a doto ragafcafato do peona
Bacila, 87 da Setaabro da 1887.
Ceciiiaao Maaiada Alraa Pirre ira
DrecSjor torate.
S. R. J.
eelealaale Beereallea Jomaiodr
rWo biaeitral am 9 de Oatabro
Be i tinao moa seahorea aoeaa a convidado que
aaro proeipiar aa 8 horas da a o te.
Ver tana da soeiedade Bceraatira Juventude,
!-de O* abro da 1887.0 1- aecrctario,
^_______Manoel Joaqoim BanriVa.
F 'o fir.- Arch. do ln.\
8.'. B.'. Carvalbeiroo da Croa
Bandea do Heop.-. Ir.-. Vea. lo emvi-
o* todos o* OObr. desta Aag.-. Off. a
r Balsea a* proiio-i segonda-feira II) do or-
as 7 hore* da noiie, afiai de tratar-a* da
de loterewe gral da Odas.
Beeifa, 6 da Oatabro da 1887E. V. .
Oaaarat.-.
Eduardo Qjocatvr 18. .
fin
HINCO INTfifiNAGIONA
DO
Estrada de -Vito de Ri-
beirao ao Benito
Por delibereoio da directora aia canutados oa
ssabore* aecionietaa desta saeta 18 para m praao
de 6 dial, a eontr daaU daU, reeclbaem a
oitara ntrala de me aeooee, aia tersaos do | 8-
do art 9 e I unieo do ert, 4 de* at -total.
Eecire, 4 da Oatabro de 1*87.
Jos BelUrmun Pereir da Mallo.
Director aaeretari 3.
BRASIL
Capital 80,#00:000#
ideai realtsade ,00:000*
A caira filial d'es'e Banco faaceioeaado tea
poraneraonte i roa do Cauarareio a. 88, saca, 4
viata.ee a aneo, eoatra oa seguiotes correspon-
aa estranjreir*
-N. M. Rotkaebil & Son..
De Eotbaeaild Frre.Usen I de la inha
i para eapprlraenie de
cania de tetra
lea airtale do aviso do Ministerio da Uariaba,
aob u. llfi Je 14 de Setombr, 4o crrenos aaoo e
de-sed. a do Esa. 8r. ebefa da diviaio Joa Ma-
ratlPicaecJ da Cata, inspector deate Arseosl,
***> publico qia do di* 14 deite ates, ao recio di,
ital-i a'eeta secretaria propoataa ib eartaa
para foroeeisaeoto daraata a ux-reieio
da carvio de podra CarJiff, Mea* Castl*.
ffki a ana para forja, oeeeaaario aaa aevioe do
raado- aetabelecimento* da manaba na*t* pro-
araea, aob aa eoediedea qo* ae seeuem :
Coodicoes
"4"* Oapropoaeata deverio apreseotar a* enes
ompctenteaeate sllalas, at4 a hora
donada, tanda qae depjii nio serio
m aaeitaa.
$m aa pr .puta* deverio aar feitai aegaaio o
raaaa e pcaoa a m:diJj, oofjrma aaauo aa
aapaniaeado.
! O l -.ruaeia ni i aoi atrioe d< aatadd* eeri
qatlqaer kira da
te, eoatoraae exigir o eervlej, oa
o foroecedor eollocar o carril aaa apee-
aaiiiiiiini pjr aa* coata. N-tte cato eeri
aaraio axaoiio*do p.r pirtoa de bordo, rerifi-
o paao px aradtdaa tarad ai, da aeeirdo
a aioMaaadaU do aario e en preeraca doa
ala.
* Oearrio aeceaaario ao Araaaal d Minaba
jrri taaabea fora-cido oaa qaaatida-laa padidaa a
aataaaaa aaa -eepeetirae offl .-inas, oode tari eaa-
aaajdapaiM perito* e peaado por meiidaa tara-
daa da aaaaido com o 8r. iaapeetor.
Bt* O earTio aeri toraecido por tooelada de mil
Klne.crrrrDoaarate a tonelada m-trict.
* O preaeote eantracto dorar p>r ata aaoo
d> 1* de Jiaeiro a 31 de Deaenirra ; fi-
aahro ao goaaroo o diraito de reeciodil o,
f>raecedor deize de caoaprir ai prcaeotee
C. C. E.
Claa Cooaaierelal Eaterpe
Sarao *a & de Koveabro
Teado de aolemoiiar-ae o 2. aaoireraario da
baoda moilcal, beta eoa> a lOkUllacio da biblto-
tbeca coa na aario daocaot* aa aoita da 5 de
Novembro rroxiaio, pDdea aa eaboraa aoeoa dar
aaa ootaa da eonritea oa atwrataria deate clob,
daa 7 4a 9 beraa da aaita.
INQRESSOS ea mi do aenhor tbeaiareir.
para oa aoetoe qaitca ate 81 do carrete.
Secretaria do Clob Caaaaarcial Eoterpe, 7 da
Oatabro de 1887.O 1* aeoraUrio,
Fra ataco Liaaa._________
C'oaapaaaaia
DE
Fia?o e teeidos de
Pernambueo
A pedido da aljfoM eonoorrantea a factara do
edifici j da nova fabrica na Torre, fica traoiferda
para o dia 10 do rorrete o recebiaeoto daa pro-
poataa, roa do OoaaereJe n 5. 1- and
Recite, 4 da Oatabro de 1887.
I. A. Tboo
Seerttario.
E
Daataeae Bank.
Baoqoe d'Anvera.
Baact Goosrale
ageaciaa.
a loai
THEATRO
Banco H/p^acario da
Eapaua a aoaa agea-
ciaa.
Je Portogal
aoai ageaciaa.
Eogiiab Uaok of toe
va Plata, Lioaited.
O. Ameick 0.
praoa do ii
V
laaaaaa qaantidadea ptdidaa a
aabeadh ante, ejotorme exigir
I
'

! O fcuroecedor fica aojetto a pagar ai maltaa
da 10 % iio Talar do earrio, "ajo forneeiraento
r a de 80 *j, do qae alo oroecer oa fdr re-
por mi qaalidado ; e baa anim iadeaoi-
aar Macada oaewoal da differeoca qne ma der
amtrar o paeeo ajaitado a o porque fdr comprado
aairao ai> taroeeido oa regeitado, aalro ae
r cate iaMnediatameote por oatro da qoa-
| extractada.
Aa importancia* do earrio rbroecido arrio
peia cooudona de manaba no praao
10 dica, eeotadoa da data da apreaeatacio o*
la competcate, a doa reapeetiroi docaaeo-
atrega, e depoia de aatiafaaar o actto pro-
C. D. R
Club Dramtico Familiar
Grande feata theatral
era heoeficio da viura filhoa i*
Lniz Demetrio Coelho
8 -Sabbado8
Esplendido espectculo honrado cota a pre-
Qca doa Iflau. e Ezou. Srs. presidente
da proriacia, apaeral oorataaodaote das
armaa e Dr. eh -fe de polica.
Ea aagoiia a oaaa brilkaate oorartora execota-
da pela eorpo de orcbeitra do Clob rabiri a acea
o diScilimo a apparatoeo drama, ornado de coroa
e cheia de ep:aodioa rerdadeiraaaeate draaaticoa.
Loadraa
Paria.....
Haaiborgo.......
Barlia..........
Bmaeata........
Frankrart 1/Main
Antuerpia. .
Boas......
atora...
apoiea.........
Mio a maia 840
cidadea de Ita-
lia...........
Madrid..........
Barcelona.......
Cadis...........
Malaga.........
Tarragoor......
Vaha aia a oatraa
rdadaa da Hea
paana a itbua
Ca Barias......
Uaboa.........
Porto e maia ci -
ladea de Por-
tagalailbM...)
Bsame*-Arres... .)
MoBUTa......
lirra York.....
Compra iaqoea tobre qoalquer
rio a do eatrangeri.
Recebe diakeiio ea eoota correte de aovi-
coaato Baa jamara raaaa de !*/ ae aaao a por le-
tras a praao a (rea conrencionadoe.
Oaaaaala,
_______________WilBaa M WabaSa________
eeiedade laatePia Besa Alaeeeaao
Tanda aata soeiedade de aoleaoiaar o 10* anni-
Taraaria de aaa iostallacio no da 9 do correte
(domiago), eaa aaa misas qae sari reseda ii 10
boraa, oa igrajt da Madre de Deas, ea eeoio da
graess a saa Excelsa Padroeirs, e depois Baa ues-
*io aagoa qae trri logar aa saa seda, sita roa
do B a Jaaaa o. 10, coendo a todos oa socios
eaaetJaos a booorariee para eaa suai preaencaa
abrilbaatarem oa refaridaa actos. Previno aoe Srt.
saaaa que ae devra reaair aa 9 1/8 boraa, na res-
pectiva sede, para'.eacorpondos se dirigirn i re-
ferida igreja.
A' do.te eeri franqueada, a entrada ea noaaa
sede, as Exmaa. familias e aiais pesaos* qaa eos
qoeiraa hiorar com saaa preaencaa.
Secretaria da Soeiedade Moate-Piu Bom Sae-
oesso, ea 8 de Oatabro de 1887.
O L* aaeretaria,
drtiatr Btmone de P. Campoi.
SEGUROS
martimos contra fogo
Companhla fhcnlx Per-
Atia do Oontmercio u. 8
hija cawacio w.ni- wbi
-d % BrasIUa* Baak
lJamltaXl
Kua do Commerci n. 32
t'*cc per todos os vapores sobre as oa-
a do mesmo banco em Portugal, sendo
ara LUboa, roa dos CapellistM n. 75. No
Porto, ra dos Ingleses.
ai
PEUXAMBl'CAVl
DE
liaTegafSo eostelra por
f ORTOS DO SOL
vapor
MARTIMOS
ioapMi
n
^?ajlo Contelra por Vapor
Fernando de Noronha
0 vapor Giqui
Comandante Lob o
Segu no dia 10 de
Ontnbropelss 13 ho-
ra* da manhi.
Recebe carga ateo
hars da manhi do dia da
10
Passagiusate aa
rartMa
ESCRIPTORIO
da CoMpaalila PorsUMbn
casa a. I a
lacei, Penedo, Aracaj e Baha
0 vapor Jaciihype
Commandante Estoves
Segnb no dia 12 de
Oatabro is 5 horas
da Urde.
Recebe carga at o
Eocoeaaendas, passsaais a dinheiroa i frete a
is 8 horas da tarde do dia 18.
ESCRIPTORIO
A Ca da Companhia Pernambucana
n. 12
Re Grande do Sol
Segne com brevidsde para i porto cima a bar-
ca nacional liara Angelina : para o resto da car-
ga JO* Ui 'lta trsta-ae e>m Joa da Sifvs Lojo
iibj.
Porto por Lisboa
Com destino aot porto indicados segao com
brevidsde a barca nacional Har.nho XI; para
csrga e passsgeiros, traU-se com os eonsienats-
uos Joa ds Silva Loyo & Pilho.
Para I-iranho
rea eortaaaeaa
ARGELINA
Recebe carga a frete, e aegairi brevemente
tratar com Amorim Irmio* A C.
Para Lisboa a Parto
carea a frete :
aata casa
ato
i

1 O foroeeedor fieari sojeito a mi i SO diaa de
alea do praao ratipulado oo cootra-
qoe esta arenmatancia Ihe di dirato a
ao de ajoate, eoaforme o racommandado
i orealar do mioiaterio da aar aba n. 179
k ai Je Janeiro do snno de 1681.
ObeervsoSes
1 Jfcariama propoata sari recebida sea qis o
le aella declara por extenao aaa claro
, aneada, oa entrelinba, o proco do earvio.
' Cj jrxe o recommendado oo aviso do mi-
da mariohs de 11 de Maio de 1880, nio
i a kart tidal as pr poetas doa negocisota oa fir
ociar* qae oio apresen tarea oa docaaentos
i: errtidio da matrieela da janta cem
imposto de iadastria no ultimo semestre,
ae contracto social extrabido do rf g airo
daAO eoaaerti.1.
atnruin da iaspeecio do Arsenal de Mari aba
a* Pv*uabaco, 6 de Oatabro da 1887.
O secretario,
Antonio da Silva Aaa vedo.
facftU de apreadizes marinheiros
. BawaVa do lilas. Sr. eosaarandaote, faoo pobli-
sayBBja Aa 11 boraa da machi de SO do corrate
ara, aaaatracta te em eonaelbe i vista de propoataa
idas, por teapo de aa aaao, 4 coatar de
tro i ti de Daaieakro de 1888, o forneci-
aardasaeato da eaeew astas raferiia
ae paseo eaa aro de ferro, aa.
de psaao, oaa.
dito, saa.
de bria braaeo, aaa.
dito, ama.
da para booets, ana.
de algodio aeeel*. oaa.
Osante fjeqBcuo para mecas, oa.
akiilii deii, om.
aaaajada teda, asa.
asaaa* da dito, om"
a da sapato, aas.
CaadtcAra
Ia Oa traeeedoraa pagarlo as molUs de 10 por
easa de 7alar des artigo, no caso de demore na*
. e de >0 pie aeaste aa taita da aaarasya ao
i' tascada nacional da rtiSTetenea qae a der
i m atecoa ajaatadoa e oa porqae forera mas-
ito sabatitaidos por oatrea da qaalidade
1 Oa aataetelorea ficario sajritos a asis 30
aaadfesappriaento, alia do praso eeapaado ao
eaaaesa, sea q*e ata eirreai'ancia Ikei d* di-
-aato i prarogacio da sjaete.
Obseriarira
lUnkaas propasa aari reeabida aaa qae o
acasMarate a'eila dsebara por axteaao, aaa curo
laaaa, eaeada, eatrauaba, o arco i da eada sr-
i
eaa I prologo e a rtea
A aurora boreal, do fia do 8* seto a a esplesio
da misa, do ultimo acta, seguida de ums derroca-
da feta pelo aar, o qae tado ea pasee i rtsta do
eipectador, to de am efteito magnifica,
Oeasalaacia Saa setas e aeserlascfia
Oa aeaewasrsa
PROLOGO
aaalraste-UBS prala aaealvada, rocha-
do*, pcoediai, eaa; ao faado, e aar.
PKIMEIRO ACTO
O reata Sallo tico ea eaaa da Marqneee
de Darieg.
SEGUNDO ACTO
O Jalcaa-r-ele Sali rico ea easa da Coa-
desia de Upaal.
TERCEIRO ACTO
aaa pierna asar t Navio balieiro do espi-
do Gil-ir. l'inalisa coa a aurora boreal.
QUARTO ACTa
A eraria- Interior de aaa mina. Explosia
e derroeada i vista do pablieo.
Ea obeeqnio beneficiada o distineto aaeatro
A a tocio Msrtiaa, acatar 'am doa ieterveiloe
naa paaaUata clarit etto, aob m Ai vos da opera
Somnmbula, eaa acoapsnhameato ds orebeatra
(per E. Oaaallai).

A beneficiada agradece eeHisImente a todos os
cavatbeiroe, qaa teea eaasarrid) para qaa aata
feata de cari Jada, teaba o maior bnlbaotiaai ; *
em nm doa i aterra I lo* iri aoa esas rotea eaapri-
meatar aa Exmaa. timiliaa.
O t bes tro satari lindaaeate oreado, i I lamias da
a facbsds, tocando daa* beodas msrciafs, aaa ao
peratillo e oaira ao sallo, daraate oa iatervelloo.
O pquemo aaaer da ailbetea eatlo i dispoal-
cio do pablieo ao esa I otoo do tase tro.
Boeds para todas aa lianas.
A'a kart*
de atlaerieoraUa
Reetfe
Na aaeretaria da Santa Casa arreada-; os se-
gnintea predios :
Roa do Boa Jetos n. 13, 8* andar.
dem dem a. 14, 1' andar e lojs.
Idea do Vigario Theaorio 82, 1- aadar.
Idea idea n. 26. sobrado.
Idea do Marques de Olinda a. 53, 3- andar.
dem do Apello a. 24. 1- aadar.
Ideu da atoada a, 4'.
Ipea idea n. 47.
Idea daa a 49.
dem idea b. 87.
Idea da Liagoeta n. 14, Ia aadar.
Becco do Abren D-J^2' aadar.
Secretaria da SanflrJ*Caaa de Misereordia do
Recife, 25 de Maio de 1887.
Oaserivao intirioo,
Paciic Steam ^avigalion lompany
STRATTS 0F MAGELLAN LINE
Paquete John Eider
Espera-ae doa porto* do
suf at o dia 10 de Oa-
tabro seguindo para
a Europa depois da
__[demora do costme.
Esiepaquete eos que dora
em diante segiiren ocaro en
Plymoolh, o qae facilitar che-
garem os passageiros eom mai
brevidade a Londres.
Para carga, p&aeagens, encommendas e din-
Viro s frete tracU-aeoa os
AGENTES
Wtlaaa aa t u., Urollrd
N. 14 -RA DO-COMMERCIO -N 14
DampfschiiTfahrts-GeselIschafl
0 vapor Tijuca
Espera-ae de HAMBURGO,
por LISBOA, at o dia 15 do
corrate, seguindo depois ds
demora neeeasaria para
Lugre portogae Mario, recebe
s tratar com Amorim Irmo* & C.
LEILOES
mobilis estafada, dita
novas, louca, vidros e
XORTHERX
Oe Kaaadrea e
ralc**> Seanrrlra (
Capital oubsciipto
Fondos accumulados
aeeelia saanal i
D premios contra fogo
De premios sobre vid
De juros
JoJm.H-
A berdees*
abre lSa>>
3.000,000
3.134,348

577,330.
191,000
132,000
O KQXSTt,
BcwmtU
GOMPANHi DB SEGUROS
CONTRA FOCO
Nor. Brilish i Mercaotile
CAPITAL
rooo.ooo *>e Ubraa aterllaaa
AQ EN!E8
idomson lio wie & C.
em casa do
SR. JOHN H BOXWELL .
Raa de Coaaaeteaa a. 26.
Companhia
COMPANHIA DRAMTICA
Domingo, 9 do eorrenle
BKBV1CIO DA
Celestial Cosram la SaiiGs aa
Hccrsdo com t presenoa do Etm. Sr. pre-
sidente da provincia
Sabiri i aeeaa o iaportaate drama aa
Isareado no-grsadeaas
4 actos,
Roeha, a qaa
Pernea bees,
applaodido aa edrte, oe
liado aa svisn do II i-
S*Oafarae oros
sarrio ea Uarinba, de 11 de Mato de 1880, oio
asa aduMttidsa aa propoata* doa negociantes oa
am arariaea, qae aiio a presea tarem os doeaeaea-
eagaiaus: certidio oa aatrieaVa da Janta
impgeto de iedaitria ao ultime se-
a sertidie do contracto eodai siliaaido do
da JaoldCoaaereial.
* M *"!"?* f*0**- er* raeebida depois de
da apruadiaea aarfabaaroa de Pemam-
da Outobro da 1807.
Jos Elseo C. da Alaeida,
______________OaUal de faaeada.
fbeo pebiiao
i a praoa pe-
aaaajw Junta duete Toeeooro a abrsaaa do diti-
a asaesa, cavallsr a aaar aos saaatiipiHs de
s>eair** a BonitJ, daraata o trisarte d Jame
A* MB3 a Joebo da 1890, sarviado do base a
), ama de 6 [. de ha
R De adea o or. Dr. loapeeti
aaa ao dia 13 de Oatub.-o prximo Iri
saaaae ad-itcioasl a bre esta qeaiMia.
ecacaneotta deverie babilitar se persnte a
srsarjda JaaU os (araa
i alarla Jo Tbeajaro
ravincial de Peros
Arthor
pea Bareira vea so reprataaatri a
tado sido BBMBoaeaaaarie spplaadM
Maraabie e daies do sal
OS
MIS DA 11
Toaaa parte oa artistas Antonio Coiabra, Lis-
boa, Afoaso de Olivdra, Teixairi, D. Edelvirs
Lima e D. Heraina Coiabra.
A eooio pataa-M ao Rio de Jaeeiro.
Aelaslidade.
Cbama-aa a atteeeie de pablieo para a apor-
taste tbese qae ai arres esta drama, aar ea tal ves
a priaeira ea deatoitrar o gravusiao eno da
aaaaa aocaadade, as adaisiio de cavalbetro da m-
daatria ao ario de aoaaa familia.
Teraintri o espertaeslo eoa a eapiritaosa eo-
aedia aa 1 acto, do illa. Sr. Or. Aff.ato Oiio-
deaae.
Guerra s nulheres
ptios artistas Lvre, Affjoso o D. Hermins.
os banda da msica tocar a estrada
do tbeatro.
-qaanc aaarro da bilbetea aeba-ee ea aio
do tbiaoartiro Rodolpbo QBedaa, o no da do es-
pectculo ae tbeatro.
Uaa woissau iri eomprmentar os seas eoa-
viiadoa, ea aa atoa atervalkM.
B nd* para todae ae haba*.
rriarlplarA Aa a i l>orao.
lili
[mperia I
DI
1K4.1BOII oOsTTBA FOCO
EST: 1803
Edificio* tmenadoriat
Tmxat baixas
rVcesptepafaajato U prepuso*
CAPITAL
Re. 16,0OOKXaO00
BROWH84 C.
N. b Ra do Cmerdo N.
Rio de Janeiro e Santos
Para passsgeiros, carga, frete e etc., trata-se
eom oa
O As reclsmsoSee s serio attendidaa no prsso
Se 8 diaa, depoia da ultima descarga.
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
RA DO COMMERCIO N. S
1* andar
llaiied States k Brasil 1. 8.8. C
0 nw AUlanca
O de 1 piano oovo,
de junco, camas do ferro
mai* objcto da eaaa de residencia do Sr. Da-
vidsoo, deve ter lagar segunda-feira, 10 do
correte. A'i 10 horas e 15 minutjs partir o
bond da liaba de Santo Amaro.
Agente Burlamaqui
V leile
Do importante predio raa do Visconde
de Itsparica teb n. 10, outr'ora roa do
Apollo, em solo de Manaba.
Sabbado, 8 do corrate
A's 11 horas em ponto
No armazem ra do Imperador n. 22
O sgeote cima, por maaiado a aaaiatencia do
Era. Sr. Dr, juii de direito da provedoria, ven-
deri em le lia o importante predio acuna, a re
qoerimento de Jos Ferreira da Silva, inven-
tarente dos bena deixadoe pela finada D. Carlota
Joaquina de .Csrvslho, para occorrer as despesas
judieises e pagar dividas passivas do espolio e
legado.
Os Sr. pretendentea deade ji poderio examinar
o referido predio.
Agente Pestaa
Leilo
Da 826 snecos com fsrello averiado eom agua
do aar a bordo do palbabote inglea Manzanilla,
vindo de Montevideo e entrado oeste porto no dia
29 de Setembro prximo panado.
Sabbado, 8 do corrate
A's 12 horas
No armazem do 8rs. Arceb'ne Lima & C,
ao cae da Companhia Pernambucana
O ag'nte Peatans, fsri leilSo por conta e risco
de qoem perteocer de 325 sac :aa com farello ava-
riado a bordo do palbabote ingles Martiamla l
Agente Pestaa
Imporlanle leilo da frt'm
Tercs-feira, IS do aaiaaO
A 11 hora oa poni
No armazem i ras do Vigario Te
n. 12 M
Urna grande esa terrea
Imperial n. 112, com os eaa
portas e urna jauells, dota
qasrtoi, corredor IndrpraaTsi.ta, ten
para creados, dito para baoaeiro, drte eom
relbo, telheiro para lavagea,
granee qnintal coa plantas a ea__
Urna dita i ilhs do Beafica a. 10 A, aa
gem da Magdalena a asrgea do re, eaa
modos seguintea ; daas salas, caco *J
cimba fra, nm grande copiar, qaartoe
peona d'agua da eaeapanhia de Bebasrer,
que di para a va-frrea, diversos
grande caes em frente a eaa a msigaa _
Dm sobrado de oa andar, afta raa da Tidal da
Negreiros o. 91, tendo os eoaaods
tres janelbu e uaa porta de frente,
dona qaartoe o om paviment-i terreo
um eatabelecimeoto de aolaadoa, aa i
36A0OO menaaes.
Urna pequea csainba ao largo de Farta, i
daas salas, nm quarto e qaiatal a qtal
15*V)00 mensaes.
Os predios cima aebaa-ae lirres o i
cidoe e serio vendidos pelo maior arteo
derem.
Leilao
J^A
spera-se de Nee-r-ur;-
News, ste o dia 25 le Oata-
bro o qual seguir depois da
daaora oeeeasaris pira
SEGUROS
CONTRA FAGO
lie Liverpool i London k Globe
I\SIR\\CE C0HF4M
Saldara Brota & c.
a
de Lisboa
AQBBTB
Miguel Jos Alves
N. 7-RUADOBOM JESS-N 7
aeiraraa atarlilaaaa e terreatrea
Ratea ultiasos 4 a aatea eompanbia oes praca
que eoaeeda toa Sr*. aogaradss iseapcio de paga-
aaento de presa o ea cada stimo ano*, o qae
equivale ao se coate snoasl da cerca de 15 por
asato em favor dos sagrjradot.____________
Companhia de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
Eatabelclda eaa isa*
CAPITAL 1,000:000
^I8TROS PAGOS
Al St de dezeaabro de 188a
laritinos..... .,110:
Terrestres 316:
Ia
E' esperado dos porto* di
sol ate o di 22 de Oatabro
depoia da dentn neceaaaria
seguiripara
Para, Barbados, B
Thoataz e New-York
Para carga, pesaagens.e cmaiendsi :dinbeir
a (rete, tracta-se oom oe
AOBsTTKS
O vapor Advance
Baha e Rio de Janeiro
Para carga, pasaagen*, e encommendas traets-
aeaaoa ____
AGENTES
Heiry Forster i G.
t 8 RA DO COMMERCIO -N. 8
1 mnda
BOYAL I4ILSTIA1 PACKET
COIPAJV
0 paquete Tamar
esperado
do tul ao da 14 de
carrente aearoink
depoia da demora
neceaaaria para
a. Vlceatc, LUboa, Vlgoc Son
ahaatptoa
Reduccao de pauagen
Ida Ida t volUt
A' Boutbampton la classe 28 42
Caaarotea reservado! para o* pasatgeiros de
Pernambeco.
0 paquete Trent
a*rfa*aa ~A. E' esperado da Europa no dis
a^\\ii^/TsiV,? J0^"*6- egttbids
"aesaa Ira' depois da demora neceasss
asara ^L apara
Maoci, Babia, Rio de Janeiro, Santos,
Monterido e Renos Ayre
Para paaaagena, frete, etc., tracta-se -im oa
AGENTES
Amorim Irmos &C.
3- RA D BOM JESS N. 3
2.* Leilo
Do sobrado de 3 andares n. 51 a raa do
Bom Jetus, antga da Croa, servindo de
base a oferta de 3:0OC^.
Sabbado, 9 Oa> corrate
A's 11 h^ns
Ra do Imperador n. 22
O ageote Stepple, por Bandado e aaiatencia do
Exm. Sr. Dr. joia de direito privativo de orpbaos
e easeates, a requeriaento do inrentariante dos
bens ds finada Msria Iaabel de Oliveira, levar a
leilio o sobrado cima. Oa pretendentea dade ji
podea examinar o dito aobraao e para qoalquer
informarlo o meame sgente dar.
Terca fclra, lt
A 11 hora
No 2* andar do sobrado n. 9 da
do Queimaio, entrada pela
do Rosario.
O ageote Modesto Baptista satoriaado par
bessoa que se rera para foca da provincia,
leilao ao correr do martello, do irgaiasa ; 1
lia de junco preto, composta de 1 aofs, 2 i
2 esdeiras de braco, 2 ditas de halaupii e 12
guirnicso. 1 mobilis de ssserello, eiasssU
tofi, 2 cooiollo, 2 eadeirss de arara a 12 ds ga
nicao, 1 apelno redondo, 1 date qcastrado, II
let preto, 1 esas de casal ds yin ras,s. 1 m
commoda, 1 bidet, 3 cabides de
rede, 1 dito de columna, 1 dito
reas, Ilsratorio, 1 qnrtinbeirs,~ 1
1 muinha de ferro, 2 eaaaa de vate,!
1 mese de orinas, 2 I
1 relogio de psrede, 2 quadros graades, 4
2 eacarradeiraa, 2 tapetes grande* e S
1 candieiro, 2 laaternaa, jarros,
baeiaa e jarra para sgaa, arana, trera de
e ootroa muitoa artigos proprioa de eaa de fa-
milia.
Agente Silveira
Leilao
De movis, lonjas, vidroa e diversoa ebje
ctoa, sexta-feira 7 do eorrenle, as 10 Jc2
horas, no 1- andar da eaaa a roa ak
Penba n. 21
O agente Silveira, dundamente aataraado per
urna familia que se retira para fs*a da i
levar i a leilao 08 objaetos
ao corra do martello, a sabei
Uaa mobih'a de Jsraraadi i
1 cama francesa, 1 asas elsatiea, 11 _
de mogno, 1 aavquesao largo, 1 dte" lat sil*, 1
cadeira para cnsocs, 1 cabide, 1 asrajw, 2
deiraa de balaaeo de janeo, 12
aas, 1 eaaa para criinca, 1
commoda de amarello,
res, loueas, vidroa e diversos objeetes
mes tico.
Aluga-se o mesmo sobrado.
AVISOS PIYERSOT"
Aluga-ae eaaaa a 8# JOO ao beeeo dae Oae-
tboe, junto de S. Goocallo : a ttaaa aa na a
Imperatrie n. 66.

Leilo

Compra-te
sompeo ou Santa Cecila ; a tratar aa
Marqaea de Pilada n. laja._____________
Precisa-* de ama
comprar e qae dorme
Nsbaco n. 9, Cspangs.
Crfoao
Peoba n. 33.
raa da.
Preeiea-ae da aa; raame
Precisa*se de uaa asa
para eaaa de familia
Corpo beata a 2.
ALUGA-SE ama
Amaso, roa do Lima. a.
30,
familia grande oa oollegio. Toa 7 taha,
15 qaartot, agua e gas encaaade, aiaatt-
trator aa rataysaao m
Vapor
sueco
Tjr
to at Peo
i Para passageos,
Piacado
E'esperado ds Villa-Nova,
at o dia 9 de Outobro, ate
exoeilente vapor, o qaal de-
po de pequea demora re-
gresser para a assae por-
fretes,, ele. trseta-se na
Carao 8aa(o a. o
DE MOVIS
Loses, vidros ciyatsef, quadros, a saber
bala de viaita
Ua piano forte, 1 aobilia com tampo de pedra,
1 dita estofada com 1 sof, 1 cadeira d braco, 1
dita de balance-, e 6 ditss de gusrnicao atufada*,
1 mesa, 2 eadeirss para aeniooi, 2 tapetes, 4 eta-
gen, 6 jarros para florea.
bsladejantar
Urna meas eisstica, 1 aparador coa tarepo de
podra, 2 aparadores, cadeira* de balsoco, 1 sof,
cadeiras de guarnioio, etagera, qoartinba, ldaca
para cha e janUr, copos, clices, garrafa, talbe-
rte e eolberes, machinas para caf e agua gasesa,
qoadros, 1 folhiobs, mesaa de eosioba, flsndres,
bacas, eandieiros, tsboaa de engommar, carriobo
para meaiaas, 1 galetciro, 1 talva e 1 bandeja de
tlectro pate.
Sotio
Tres cama* de ferro grandes coa colcboei, 1
commoda, 1 lavatorio, jarro e bacas, balde* para
agua, camas do lona e muitoa outroa movis, um
guarda vestido, 1 guarda roupa de amarello 1
otlet e 2 esesrradeirat.
Segunda feir 10 de Outobro
Na ra da Aurora n. 109 C, (Santo Amaro)
C. J. Davidaon tendo de fsier urna viagem 4
Europa eom eaa familia, fas leilio por interven-
cio do agente Pinto, dos aovis e mais objectoa
exiitentea em cara de cua residencia na ra da
Aurora n. 109 Q.
A's 10 borss e 15 minutos partir o bond qae
dsri pansgem grstis aos coneorrente.
O leilio principiar is 10 1|2 boras.
Leilo
Oe um lindo cabriolet (pbactontj leve e forte,
nove, com Isnterna, chicote, arreio, proprio para
as corridas do orado pernambucauo, com um lindo
o grande eavalLo trotador. .^
8cenada fclra, O d corrate
A' 1 HORA DA TARDE
Agente Pinto
109Ra da Aurora n.109
Por occasiio do leilio de moveia, I oca, crys-
taee, objectos de eleetro-plate da casa em qae
esidia o Sr. J. C. Davidam.
Ibo e qnintal:
J. E. Purcell,
n. 8.
roa
Marqne
d Otada
a
Arreoda-se
nho Ribeirio, venda-a a safra aova a
esti colheodo na Usina Piada, nada aaa
a tratar com o proprietario ao referida*
*
Cestas de vime de
compras.
Araruta a mala especial aas rara ae i
mercado, propria para alimenta
Abanos, teea grande
maia barato que ea oatra
armasem Crafederacio ds Norte,
rea A C. 4 raa wtrefta do Bisaris a. !
Aluga-se ua itio ea Beberibe, aa <
qae segoe para a porraceo, cesa
familia, coja easa esti pintada, i
o toado ; a tratar ao esos da
nambarana n. 2.
Aluga-K por lbJOOO
idnea a loja da travaa da Botaba a. 4 ;
tar na ra do Pilar a 125.
Precia-a de ama ama para
tsinhar para case de pequea faalis ; a" tratar as*
roa "iraita o. 64, 2* andar.
Preci*a-e de oa teitor
sitio ; na Ponte de Uebos ea
w a
Preciss-se de na caizeiro : sa i
17.
Aloga-se acata terrra ea arnaara,
pera armasem de recolher '*m entro
gocio, tero penna d'agua, sita 4 raa da
Jos Martina n. 12; a tratas aa mesara ira
mero 50.
AM4
Precisase de ama ama para eoararar a
coainhar em eaaa de familia : aa raa De-
que de Caxias n. 14 ae dir.
Predsa-se
Agente Burlamaqui
Leo definitivo
De ama importante victoria com arreies
muito bous para um e dous ca rallos
Terca fclra. lf de Ontnbro
ao mel da
No sitio do Aado Dr. Manoel Franeiico
Jexxeira, ra do\isoonde de Goyan-
na
O agenta cima por mandado e actieleneis do
Exm. Sr. Dr. jair. de direito decape/la* ereai-
dooe. levsri a leilio, a requerimento do testamen-
tei o e inventariante do fioado Dr. Manod Pran-
cise Teueirs, da importaate victoria e tena cem-
pttentea arreio*. Os 8rs. preteudeotes desde ji
pnderio ir examinar a di'a victoria no mesmo si-
tie cima.
de nm menino com pratica ou as elle, pan ate-
lbadot; a tratar na roa da Ponte-velbe a. 77.
Fabrica das
PRODUCTOS EN0L0GICOS
de ULYSSE ROY, em Pottiers (Fiaaaf
EmilePRQUST, Siw- A Genre
L Prtame enantteo doa Vlnboe ea lasarai
detsaeoo................aaia*Saaaaai
:. Kancto uEoa*DClaC*flnaB, 1001
a. Perfumes rara uka os UoerseaaMS
< FasnmasaBlnuaonaTaxaa.aatai
aarsaTsaass ra p, i iiual;
FR AJN" 14. DA SIJ-VJa,Para (Wssar a fe
AIMiart*llH cana HW''-
orubutuM otaandnt pui familia, na tsard-
-i. Bastea n. 4, oa larga .a ra do C mmereio
-36,4, eertc.________________________________
Mm
Ilion, Eagenittiro Mecanice, aartrre-
a-", i acetar notos apparoino, do. mmm
fclntf flameases, e es maia apperfeicaadot.
pea* eoadVv&s e prcQci eguiat.s :
O aasacar tora fabncad > pelo tjstema Bro-
eatlrin e Blice igual o da Urina Puto.
fjaranto-te no mnimo 9 /. da Macar crit-
tolaedo da todas ca jactri, e 10 /.
i-an. .te ii a*s avaBasn mi jiitiM ar, o *v -r %wa hiihii
de nwaaali), gasarande ca patees abaiso de-
O trabalho des srjparelbos ier4 por N to-
ta, M tprcvei'anlo ca cdofetos ezisteatoa, cota
psqaeea* retorna*; os prapnaurioe darlo todo
Mtariai, eco tijato, etaeato, eei, rea, ma-
datra, ese. fcaad por coota do tapratono todo
rato toabafto.
Prera ala* I'ahsaa
3
M
i
1
9.000 k
N
18.600.
18 000.
no
140
168
m

110.-0004000
130:000*000
t50:000000
180 000*01X1
Para oaiqoer azpticacso, dirg :r oe ai Unoa
aripib Uiino B>eqo>
Ao cooinierc'o
BJaekhoro, Neadkam & a 'q.ti
te aaeriptorio roa do Coaaefeio o. 8, pnatero
aader, lado da (reata*____________________
Estafte.eeia.ento de abites nu
pitet 4$ Cirio o. H
O proprietario datas esta) re lucir esto
acbande se oom bu sade aggruvada o
oto podaos! por a > continuar roo o
pesado trabalho qae tam ti lo a 22 aonos
ea procurar s sfalo so estado -m que
te soba en eflorece* todas as vsntigens
qoe aa pola desojar. O estabeleci.-neut-
ligado ana o aader sapesor que tam-
be m ooVrec as aseiorea proporcS s
para, eaaas do peoerW oa de sesii-t. O
pretoedentes a compras do referido -es
I bilsssssass
A.uga-ae vm s*tio os le/cairo bao do Pombsl
o. 6, tam baaUKtra fraeteiras ; trata as aa eami-
tana i roa d* Ioiperatns a. 14.___________
Cas;
Alaga-te o 1 andar do obrado a. 27 4 ra do
Imperador, tam gr.ad.-t coaanan c agua; aa
chavea para correr eh.m-te oa andar terreo.
Criado
Precisa se >'e oro criado, que seja me-
nor de 15 snncB, para cop-tre e compra-
dor: no 3 andar do predio n. 42 na roa
Daqae de Castas, por cima da typogra
phi lo Diario.
NOlTljOu-E BM GiMf
Abre-se hoje um ta-
lho nopovoado de Ca-
xang*a e vender-se-ha
de ora em diante car-
ne gorda de 1.a quali-
dide a 320 rs. o kilo.
Recite 8 de Outu-
bro de 1887.
f
rea le Jota ato) ailase 4on
Usa
J.squim f'raactfo d. A'oaqoerqoe Santisgo
taa mulber, filho. e nato, irradceetn 4 toda* aa
i que ucompatih ram aoveearterio pablico
di toa aempre orada fi':ha, mi* e
i Tberesa da Juna de Santiago Goodiro, e da
aove oa envida* para aistahreeai roitia qoemao
daai retar aa 7 b -ras da mata ai do dia 10 do cor-
rento na taatrta da i. Joas, 7* da tea ptitatarata.
Desde i te enateaaaai .Tadeeid'W.

t
atiori ele tserede Craa
A a tama Kracieioa da Silra Croa, Domiogo
Daarta Perreira, Anua Jalla da Silra Ferreira.
Jola Santiago da Silra, R{gaciaoi Barbosa Ca-
esto (totete), Dabavaa Amelia da Silra Ca-
aaefla, aaosa e caah*do agradecaas aordialatente
a todas as passsss qaa se digaaram cotansrecer
ao eaterro de asa idolatrado raposo a caaado,
Maa.il de Aaarrado Croa 5 a da aaaa aaaridaa
asa eaae paitaUs e aaaiaaje para t tai atar a raa-
ta, de aetaso dia, qaa ter lugar aa raatria da
Baa-Tista a a S. Oab-afio aUrr/r aa Otlada,
4s 8 bares do du 8 So < r reate.
Atten^ao
fVetaa-sa o* rapragadoa para, aerviesa d eoet-
tiao.; aa rag-aoaoea B-uifi.*, 4 rea Real da
Terr.
trio oa
Advogado
{Foro eiv eecleriastico)
Bacaarai A>*n>ato da Ltlln e Soasa Pontea
Rae do Tapna-for a. 87 1 andar.
Pan pqieiia flili
A luga sa por S4009, oes excellnnte so
to oom doos qaartos di 1' anlar K 63
roa do Viseando de Iup>rc* sntigs da
do Apollo, tratar no mesmo.
toa en Ofenda
Alaga-te a casa a. 11 i rea do 8jI (prtia.de 9.
rVaaeisso) Uade das talaa, teit qaartoi, quiatal
aerada o raslishs ; a tratar na roa do Aapar
o. 16, oa Bosata aa ras Jo Sol, ttrerut da attrella
do Se. Tasaret.
aargoa
e tagat e aapleto- tarrtaMtato de
chapeo, de al de toda aa quattdadea, tasto para
Boeaaa ceeao para itaiiie e eriaoeaa, o ose ba
de atada taoderao, oa qaaea utorait r>adeeae por
preeja fi'ntafiatt bareat, ratto reeeoertaae di-
rtetaaente da Fewfja dos patoeirtt ctsas e fa
brieat.
eaaa ae f>brmd, et ocertaev
se e cobre te qaalqoar qnalidadede chapo ea
staaOB de eaaa h .ra, para o qar teas: a p-'ttcal ha-
bi^itadiaioio, garanfrad-ee o qasaciaa flcaditH
Vcodeoea grarss a a rualhj e mii.damte
aaoatraa ea qaataoer eaaa.
Jase' Eerreira i C.
to> stri* aa Vtetoriat*
Amiga rn% Nora
DAY A MARTIN
1 laaSiiaaawa.aAaaaaaajg, +ft a 'i#iIiti,
GRAlXA.PMTiUHCTUOSA
OaVaJaO p*l> ATtKXIOA
< 1 aitiaoa aaaiaaaaa*atjia
a. to avias-.
Ceaarla Jta da Silva aataa
Seaboriaha da 8lea Coaita* Baatoa, Coleto
dafiitoa Beato, e Jet Sympbrooio da Silva Bea-
tos, saalaer, liba e irm, eoavidaaa a todos os seos
paree*., e tangos do fallecido Cetario Jos da
Ira Bastos, para uanstirca a luitea qoj aun-
dan retar aa gr>j de S Joa dB R ba-aar, a.
' aeras da issobi do da 11 da cor rento, totea-
fobra, fjatiaio dia ao asa p.saitasat., per aajoaats
nesrlo etomataaoto araaleeide. Agrtrltseadn
auabeai a todoae. teaa oarapardairot da Aitaade-
^^^^apaatarnaa o* reatja mortata at4 o ee-
toaaiblieo
afao IVres ate Craa
Frederic} Moatiobn, ta* roulher e seas filaos,
roaralta a todos os seos parestas e atmigos e aos
do tea teapre l-mtiraJ j togre, pa> e o, Jvs
Pares da Croi, para asaiitirrm a mitra qae raea-
daa celrtafs aa -ajooto-t ira 10 dj carrate,
patos 8 atora da axaai, aa igr-j da Sotettede,
1' aar>->- 11 p-..nrr
Plantel? e sementos de
cacao e caf da Li-
be ra
N* caos de Nevcmbre, araases da boto
aauralaa a. 36, vrade-ea aaaeatos a abato, .
eaaia e rlaT laais taaseant, qae alen de pro-
deaireaa riej. froetos talo Uo foraaoana pela vari-
dada de eme* qas te prawtaaa a ata eoltoeedas
eojarlia. Bjsate aastao araaaea hassaaates
ile cal* da Liberto, aaito taboroao, a proeoa na
rodo o terrena eaattaairlaaiasij depuit d, tres
nnass, roas flirts atoas eaaas aere i torta, de
ctrellaa e aroraatcaa oooo jatatiai, prodaa fraeii
crea de aaa arrobe por pe, na auis r graadara
'4 aaa atoras, ditera 01 poasoid. roa qoe esto
arrepeadidos por ato toreas logo pl-.Madn aiaito ;
dettas mu arvieaa da eare, aa tacatoa case ba
raalhodnt para o pleatto ape-toieoado.
GASA Di MWT~
ios 12:000^000
aMik9taM (araBllsloa
2S-RA BRIMEIr DE MAR90-23
Aluga-se Irarato
Viscoade de Itaparica a. 4?,
Ras Coronel Seaeseoa n. 141, qaarto.
Caredordo Bitpoa 1.
Largo do assasdo saa agoa a. 17.
Roa de Calafcseco a 4, toja.
rrato-se na roa de Cofasaarew a. b, 1* andar
es Ttptoato de Uva Ctolaalst A C
Aloga-se
a asa terrea na travesea da P ole d'Ucboa, n. 19,
eoea baetoates ecaatodo. pera graeda taaia, oa
tirio tarado a arborado, boa agaa paaavel para
beber deposito e litabaro dr
lepoa
Pica a dita cara 4 aargea do ro Cpibaribo,
cea baabo doce, taaprreds a aalgado : qaeeo pre-
toader dirija aa ao aiiao ai to, das 6 a* 10 bortt
da ah, qae acaserar o proprietorlo.
Atijga-se
Oe veada es aaa ba eaaa altiaaaante eaiadt
t piat.aa, na Craa daar Alraa. a. 10 B (Paraamei-
ritt), a qoal piteas baeaaatee c-eiaedo. para fa-
milia, e ma sitio regalar ; a tratar oa rea do
aapritoa l
_._
Aliisfih.se
o segando indar do ssotada 4 roa de Martillo
Diat a. 68, liapo, coa esto s mi rao te, coa bes-
toatoa ooaaodot para fatatlia ; a tratar aa ras
de Doaiago. Jote afartios o. f 0.
AMA
Precisa te oV asta ama para cosinaar para coas
na roa Ltoqae de Cazitt a. 6, regando
Ama
Precias-se de ama aaa pin eosinbar e comprar
para car a de pones f,anili 1
Palaa a. 29.
a tratar na roa da
Aaw e rrtaaj
Preciaa-ae de oaaa taai e de aa criado ; 1 a
rja do Pavaaad a. It.^__________^__^
Ama portigieza
Precita te de ama iiot
-inhtr para trvt pioi|
tratsr na ras du Crespo n.
par ee^emaar e co-
e>qar naV dura frt ; a
B-Tf, 1DJ.
Cuzioheira
As* Pilulas Catharticas
Do Dr. Ayer.
A eaipertaoaU do lampo, appllaado aa Pllataa da
Dr. Ayar. tam dado arororaaSo coa oa latallartua
' aa. Hamaiadaf
obOdoa oom aa 1
1 qaaranta aiinoa
qaaaataa mala.obOraranaaurnpaaalSaili pni-
aartal, .So ataaaaa oatra medacfaa aaraatra tcm
podido rlvallaax.
Aa Piu-LAt do Da A vea, pnraaa comptrta-
e ettlaanlaai a for-
maste o mitre eom aoarldad
Utleam oa orgloi digaatiro. a aaniinllailtoa.
Aj Pillas do Dr. Ayer
eurtn IniUgeaUo e impedlmaoto, a arltaai niultaa
aerlaa c a raludo fataua, enfanalibdra, motlTada*
por aqoallaa Saanrdani.
i-ara aa doanaaa do Xatoeaago, Pifado Bina,
rujoa rmptotaaa too aa Eajanoldadaa da Palle,
Ardor a Paao no IMaaufo, Mantea, Mal-..
POra.aOaaaea. HaJita raataa.Fatare BUteaa.
a OoSlaai Beca, do eatornaao ooaUa a apaduaj,
laetaaertaa HTdropIcaa, etc.,nada aa alllria
oom aagariia^a c peomptl lao oomo aa Pn.ri.aa do
Da. Arra; aa qaaea alo da rraade ntOtaada do
curatlro rtaa Betatorrholdaa.
Coaao rimadlo rtnmaatleo nao tato egnal.
raaraxADAB rmu>
DR. J. C. AYER e CA.,
I.owell, Masa., E. U. A.
A' renda oaa prlnelpaea paarmadaa IroaarUa.

ss
2.^ 2
06
S
fiS
o
oc
GAS/1
Qoem quiier alagar o obrado n. 43 4 roa da
Aorora, procure entender- te eom o 8r. Negreiroe,
4 roa do Imperador n. 24.
As afamadas
Pastlas vermifagas u Heriog
nnico deposito em casa de
FRoia ohrlahe & c.
il Ra do Marquet de Olinda 41
Silio
Alogs-sa om ai ti > no principio da estrada de
Encaaaaonto, no Parnaraeirim, ecm boe cate dr
morada. 0 litio tea grae togaes ediversas rrorn fructferas, a cati tea
9 talas, 7 qaartos, coainh. externa, qoarto para
criado oo teitor, cata de baoho de tij>lo eom cbo-
vitco, agua encabada ds compsnbia do Bcberibe,
sgoa na cosisba eom pis para laragem de pratos.
O cama aniso tamo e todavel e a eesa tica
moito prozima da eataego dj Paroameirim; a
tratar no pateo do Col! gio oa praos de Pedro II
n. 1,1- andar, eom o Dr. afeira Preciaa-ae de arca ama para coainhar; no
3 andar do predio n. 42 da ra Duque de
Caxias, por cima di typogrsphia do Diario
fe
Fabrico ue assucar
v Appamlhoa econmicos pira o cosimen-
to o cora. Proprio para engenbos peque-
nos, irado Reetllcto ea prcfC* cf
lerllTo em o pe rafia
'oda-so ajuaiur aoa -ngeoliua oajatetiles
de sjsrem r*Hbe>, malborando moito a
qualidatle do assacsr e anfeaeatoado a
quentidade.
FERAIJAo MU1V SIMPLES
(Jarosa grand*'*'r>tr engenhos reotraea,
rnamioismo aperfeicoa lo, systema moder-
no. Plantas completas oa machDismo
sepsrado.
Eapoc6ca ri C.
6-RUA DO V'QMMERGIO-6
Pao l-cnteio
as'll. A Btoet aviaaa ao respeUvsI pablico
qoe todti s tercas e estos toiraa teea este ti-
beraeo pao ; 4 roa larga do Resino n. 40.
Criado
Psejrtos-ae de oa criado qae tuba Irr, etcreresi
e .atoe-, rateada de oneiro de aador e aa
Mademniselle (olnha
Roa do Imperador n. 65, seganio sodar.
Adala
Aos Srs agrienltores
Tbeodalo Brbebttoa, o o ico repreaeotaote da
ccnbecida csa-t Mariolle i utjuct, de Franca, off=-
reee seas servica eos Sri. egricaltores ptrs s
toootng dettilUciei, por pre$o. o. cari comm doe.
Cara quaetqu- r latoranoo ou trato qaeiraa
ditioir-tea Uains Pinto,ea Ribeirao.oadeo eneon-
trailo sempra ss tos ordeot.
Qoalqaer eecciiintaaa aeeetrsiia para a sifrn
de 1818 deve aer feit. at fim da Ov.cembro pro-
zimo.
i
toatoa
de
c -potro
na roa da Madre de Oros
t 4 da tarde.
Da 9*
da provurwa veoderam
Martina Finas A C. os segaintes premios
gareajUos
372
2566
i W'al
47IV1
8988
Aelaavao 4
l.-O0Q|O0r>
3004uo
2O0#0U0
5O4U00
oa tf rinaadot bi
mno-raa eeUbra*
& a, aaaa fllaas feare, eoa-
aatjga paara, saiaUrtm a
Ibetes gtraatideoda 10* iotosio da provin
m bon ateta da Saeta Casa de Misen
cordia da Recito, qae so axlreliiri oaaa.
do ffir anuu inda.
SCastaCes te etrripalo
_. *oo eagrtades pr*aeeeee qoaal
Salva A C,
do Btoresea de fflto
Casa em Beben be
Aluga-ic a eaaa jonto a-eatoc2o n. 16, ett*
:mpa e tea cjaMaedoa p.ra grande familia, tem
o rio ae reod > ; a tratar na roa do Livranrroto
asalsu 11
1 atosoe pre-
,"" i3,-h~-'*. aria Kaeebto do.
lelo da aaaoaro,ao
LaW'laats. *s asar ai, _! a
rroa
Alu^a-

gajasa

asa ata agaa e
ta atoo
I toator na rea de
Agua de caj' pura
Inico deposile
Pedro Villlo 4 C,
Ruado Imperadorn. 81
ItoHSBliYeiS
Urna pestoa qae tea dr retirar-t para fra da
cidade, qner diipar de algnna moren boas e per-
fcitamen* oeservtdoa, 4aer de >.caranda, qnr
da taartllo : qaetn preciar dirjate se pavimen-
ta terreo do predi a. 6 do patee do Collegio ou
pra^a de Pedro II, qae ah se dtri coa qaem sa
peda tratar Oa mor. ia aij, alca de ootree, ao
biha moderae da jaceraadt eatalaads coa eeu-
aolea de torrpo de pedrs asrm we, toilette de ja-
earaadA, guarda-lbaoa de aaaiello eavidneado,
guarda roa pe. para hoenra, meta rtoatica para
fantor 00a cinco rabota, bidet o qoadros.
industria nacional
Alcool de eacna nctifieado deaiafactado, cog-
nac biaaileiro (ignardente <'e can na desinfectada)
obdos per A. U. Teres A C
gettio e gosto niaito agradavel
toser ama tzeellente
SEM0LINA
De Broas C, de Glasgow
Este artigo, preparado por um novo proceeao
de trigo da aeaaer qaattdade, poanoe os elemeo-
tos noemsariea para aotrelo de enancas e doea-
toa, r meito te recoraneuda por ter de fcil di-
vel ; tambera poda-te
papa, mitrando em partea
'gasea aoa a aaiaena dot meamot fabricante!,
ddicionaBdo-ae.!hk algam leito. nicos agentes
saeta oraca, Seaadere Brotbar A C, la/go do
Oorpo Saato a. 14, primeiro andar.
Fanll8 8im(oiiSiiiiia
Chcgcn a prfneira. remeaea do preetoa torellc
de caroao de elgodlo, o oais barato de todos ot
alimento* para aaimaet de race cavallar, vaccam
ruine, etc. O caroeo de algodlo depois de ez-
trbida a estn e todo o oleo, o mais neo ali-
mente qae se pode dar aot annaes para os forte
toa e engordar eom admirard rapidez.
Nos EiUdot-Unidos da America do Norte e na
Inglaterra elle em pregado (coa o aais felis re-
toltado) da preerencia ao milho e ontros torellu
qoe alo mui'o mait caro e nao rio de tonto tnt-
tanei.
A tratar ae ateelfe eom Pit(Baeba
Cavallos le carro
0 Bario de-Petrolina, tondo de rottrar-ee desta
cidade, vende bsrato ama eieeilente parcibu de
cavallos de carro, a ver em saa chcara a ros do
Conde da Bca-Viita n.46.
Loja das lislras zoes
Pa Bs
n. I
qae de Caxlasj
Telepboue211
riada eom daa. largaria, de todst as cores
a 600 ra. cavado.
Lda rbtoetai, aevea deaonbot, a 120 rt.
Ka-rea de qaadriohos b 120 rs. o corado.
Madapollo fino americano cem 29 raras a
64000 a prca. .
lapdAo teperior a 4* a peoa.
Callea ma'to finas a 210 ra-, cores.seguras.
Cdrles de rettidot de pbantasia, cm eartio, a
9* o corto.
Vealaarlo a marojo pura meninos de qualquer
tamanno a 6f. completa.
E maltas tasendat para precot baratot.
Loja de Joaj Angosto Oas.
aH9
largaras, a 1*600 a
aSJeSJBtO a
Torre
Alaga-te por festo ca por sano um litio con
eesa catada e pjatada de amo, diepando- de bas
tantee ceamodo. ; a tratar ao largo do Corpo San-
to a. 4.
Reclame!!!
Ni'i de ve baver eontetaico aaanto praMada
ama grande parte de artigaa, verdadairaa
das, que ae eocontram oh antiira ea
nba ; nonos d:gnos leitoretqae
que abaizo se segoem :
Brintinbot de corea para roupae da
rt. o corado I
dem pardo lona a 320 e 360 rt. o dito I
dem bronco de liobo, n. 6 a 1&00 o
Cattmirai pretas diagonal,
14800 o corado!
Cbevii/to superiores, pretoeasul,
dito!
Bramantes, puro linbo, 4 largaras a 14300 saet!
atoalbado bordado, a 1*200 o dito !
Hadapolio americsno, eom 24 jardas 54800 a
p;cal
Algodio largo mnito tncorpado 44 prca !
Si-roalas de bramante bordadas a 124 e 164000 a
dotia !
I^eocos bruocos e de cores, abanbados 14600
14800 a dita !
Camiaas francesas e inglesas, de liaae a 364000 a
dita I
Mein inglesa, para hornea a 44600, 54 a 64000 a
dita I
Toalbas felpuldas e alcocboadas a 84500 a 44100
a dita!
Cm as Ezraaa. roboras
Riquiasinsaa goarnicoes de erocbeU a 8 4000 !
Lindas grinaldas e veos para aoivas a 94000 a
1210:0! %
Bapartilbos americanos e fraocezes, a 44, 545001
8400!
Ficba e entrsdas de b.iile a 34 e 44000 !
Colchas francesa* e e Villas, grande* aSt 14 '
Camiaas bordades para anbora a 34 e44O0O
Sargelins de toda* a* core* a 240 rs. eovado t
Setina maco todas as coVes a 14000 o dito.'
betinetas Isvradas de cores a 280 rs. o usada"
Cacbemirea de listinbss para reatidea a 400 ra>
diu?
Vtlludinhos lisos e bordados e 9 0 rr. 14 o dito!
Pecas d 3 eigaio para camitinhat 12 jardas aor
440.01 "^
Linbcs do qasdrinbos, muito largos, a 200 e240 re.
o corado !
Mirins para vestidos ama largara 560 re. das!
dem preto 2 larguras a 800 ra, 14' 00 e 14600 c
dito!
Fasiet brancos bordados, fiaos, a 400 rs. o dais ?
Ntntcka decore*, (nao desbotono 160o dito!
Failles. ultimo gotto om padioe*, a 4*0 ra. dito!
Cambraia Vitoria e transparentes 10 ardas a*4>
e 345U0 a peca!
A"S Srs. Fsaeedejros
Algodio da Babia superior a SM rs. o tetro !
dem de cures, do Rio a 440 ra o dito!
Vendas ea erario damoa descont, da raea.
59Ra Duque de Carias59
Percira A MagalhSes, *accessores de Cmaro
da Conba C.
da tiarrgfeira


1
Carc vellos.
Madeira.
Moacatel.
Uva Bsttarda e de Paisas.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 500 rs. a garrafa.
Na merecera de Uanoel Corroa A C.
PrsfSdolosed'Kan 15
Compras por atacado
O Pe-Moral de Cambar
tem preoo. earpecis.es para acuelle* que compra-
rem grande* poreoes. Dietriba<-m-ae impreasos a
qut a os pedir, contendo ai condicoes de vendas :
na ra do Marques de Olinda j 23 drogara dos
aicos gentes e dtpoeitoriot g-.raes
Pranctoeo M. da Silva & a
O abaiso aaeignado, desertado, retirarse para
Portugal em Ma'oa do sano tacuro, precisa ven-
der seta estaotrecnaentos de aseadas, re Iba Job
e algumas caaes-; se algaea pretender fazer dito
negocio pdde dirigir te set dito, eatabeleeimentos
uto. rsargcm da etrada putilies, na povoecio
dr 8. Looreopo da Matta
Manocl Joi de Brito Burreirot.


Venda de t rrenos
Casa em Olinda
Alaga-se urna cata ea Oiiada, .roa do S.
Bento o. 83, tem agua encanada, pintada de aovo;
a tratar no Varaaoaro ot na roa do Bario da
Vietoria u. 60, armatero de molhados.
YENDAS
SABlIEaS MEDlCMESIOSaS
A omaejaejA-V e O
S4IMETE SULFUttte contra a. or-
aaMaaj, ta aajiists a as attoarto. nsn-
(ds* quo a aanitottao na pasto.
SAI METE I1LFMQ-UCAIIIIC
inado taboaela o attouriaa. ciapii a
aarno, tmko, malha asaasatai
aryraa. ato coma cabelludo.
SAIMETE de ALCATK4J oa lOUUEfiA
apraando aa* nanoi raaos qae o
.
SANETE IE ACI0 PHENICO
Staaj .tiro e anepiociuico.
SAitUETI O AtCATRXO c- I0RAX
l'fatrt, ero- 'larlroa, *r ..
D PlrlTS. 8. rna vivanse*

Boa Yiagem
Alaga se urna tzeellente cata artte arrabalde
a tratar oa roa larga do Ro>ar
Cosinkeira
Prueif a te de aaa eoetabeira qae toaba boe
. docta, para eaaa de toailra ; a tratar aa roa
do Bailo da Victoria a 46, loja.
Vende-te oa permuta-te por predio, netta
praca o engenbo Jeraslero, moeote e correte,
na freguesa de Seriobem, c qaa! dista da es-
tocio de Ribeirio legoa e meia, coa boas mal-
tas, b:m ceitjado para crtaeio, eaaa de viven-
da, dase dita* nara lavradore, casa para fazer
fin nba, movida pjr agaa, estribara para quatro
cavallos, imp ranle hurta eom toda* a* fructeiras
do pata, stllael'] nova, formas e bom macbinis-
mo : trsta-se oa ra da 8sdadc o. 4, 00 roa do
Imperador a. 16, ou no metmo engenbo.
Vende-se um avallo castaobo, grande, para
ella, andador de b-.izo a meio : a tratar na ra
da Conceicio, cochura do X co Feliz.
WHIY
ROYAL BLEND marca VIADO
Este escolente Whisky Escosses pre-
ferivel ao cognac ou agaardente de canna,
para fortificar o corpo
Vende e a retalbo nos melbores arrna-
cens de molbsdos.
Pede ROYAL BLEND marca VIADO
cojo nome e emblema alo registrados para
todo o Brasil.
BROWNS A C, gentm.
Vende-so em grandes e prqueooa lotes es 1
rece* do sitio, qae na estrada dos Aflicto*, f
junio a capella e defrmte da eataeio da liana
frrea do Arrata) : qaem o* qaizer cossprsr dart-
J'a-ae ao Dr. Portel la em sen escnpforio 4 roa de
mperador n. 65, 1- andar, ou 4 casa de su rtv
idencia no. Aflicto*.
Fabrica de chapeos ^
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
roa do Baro da Vieloria as.
0* proprieta 1 ios dea te estabeleciaento r^esaa-
cain aos sena namerosos fregueses e o respeitassj
Sabuco, que contianam a ter grande lorti acato
e chapeo* de todss aa qualidades e tunaao,
munofactnredcs eom toda a perfeicae e par ptl
maia vantojeso* que em oatra qualquer parto.
A FLORIDA

VlleDpo
Vende se especial farinba de nlbo e de rrjs
feita 4 vapor, e preparada para bolo, cangies.
cuaco* e entras drrarsss especies de comedoraa
que oecesaitem dettea meamet gneros, sendo a
240 rs. o kiio da de milho e a de arroz a 3-Ora.
aaarm como farinba para tender o po cerreja a
240UO a arroba : na nadara da traresaa d.
P.imbal n. 1, pertencente a Peretra flr. Pinto.
Telepbone296.
Venda de sitio
"Vende-se ou permuta m por predio neeta cidadu
om bom sitio con osa casa, moitas fructeiras,
escsllrnte bsaao da rio, boa sgua de cacimba,
esteoaao de torren para bass de ospim, todo
aerado na freate, cia p rra 1 gradasanenco, o-ai
samiabo de ferro e eetaeto junto a. 1 dito rio, ao
Porto da Madeira, conhecido p 8-lleiro, janto ae Dr Rsoeeto de Aquino Poote-
ea ; qaem pee tender dirija-ae 4 prea da lnde-
pendmcia n 40, d s 11 hora* as 4 da tarde.
4 cowwrdo
O* abeizo aatignatos praviswta qaw oda e res-
ponaaaitiaaa par qualqatr eaapra.toita a naaia
firssa; o oto data iCr nosao eapreg*-
do o 8r. NapoMe asan A. Maraablo.
4 e Cntaro do 1 8p
Bernrdino,,t:. Maia-A C.
^->^ Til aarnaraino^t^. Maia-a u.
0J eO t lOra Fabrica de sab&o
* Btlktr sjra t tateltt
Ole Fbia

a presas hatol*Kenaar*oe aa faartoo de sa-
bio ds Saaa ae qaalidadt* e vela*, eom prattaa
aattor ds 20 asa tanto sqai toa aa B
i a qoem nreeistr, p
hada coa a* inteaosA. B. 4
dad
to
roo do I-xperador a. 16, irmatem.
Terrenos cm Bcberibe
Vende-se terrenos em Beberibs de Baixn, Agua
Pria, que pertenc-mm a D. jenhorinbaj b bcrdeiroa do Dr Burgos Punce de Len, cm li-
tlo legal ; a tratar na rea do Imperador n. 81,
00a o tolicitad..r Lu Machado B>telho.
Engenlio venda
Vend-ss oesajenho CAMPIA da co-
marca do I$uar6e, eom bG*s trras,
t,te e correte, pod-n-Jo ssffr* jar ot
1,500 pSea do sssocax: 4 tractor co u o
respectivo pr pretorio, na villa de Igaa-
Iraaa. ______________________
Livramento A C.
m cimento port'aod, marca liobira, de 1-
I ualidade ; ao eaaa do Analto n. 46.
as Dnqae de casia* a. i es
Grande aortirrento de objeetjs para
entes, sendo: carteirss, porta joiar, l-
bum de madreperola para baile, dem de
marfira, estojoa para agolbaa, lapsa .rao,
broohea de madreperola, idea de as*rna
desenbando em alto relevo Adres e im aja-
lho de trigo. *
Casa jos bordados para senboraa a 54000.
Leques transparentes pretoe e de cores a
24000 e 24500.
dem de setineU a 14500 e 24000, na
dem de papel a 500 e 800 rs., urc.
Agaa Fluida verdadeira em goerraa-
nbas a 500 rs., ama.
Contas Jpidadas pretas e de cores.
Miesaoga pretos e de i-drsa.
Liado Bortimento de fitas e bieoa brin-
cos e de edres.
Grande sortimento en botoea de ma-
dreperola e phantasii.
Lavas de pellica a 24500 'o par.
dem de seda a 24000, 24500 e 34000.
Capellas, veos e ramos para noivas.
Suspensorios americanos a 2500.
Liaba para machina a 800 rs. a dusia.
Meins de cores, eseocia, para soaborsa
a 14500 < par.
Caizas de jogo para salSo a 54O00.
Sabonetes a 12C> 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de p^lracsa
e de pellica para senhoras e meortas.
Espartilhos a 34000, om.
Lindas pastas de couro, chagrn o pe
lu :ia a 500, 14000, 24000, 34000 e 54000
Carteiras para sedlas eom es reparti-
mentos de 104000 a 1004000-
dem para letras cam os repartiese otee
dea meses de Janeiro a Desamoro.
Eetracios corylopsis do Jupio, nezia *k
Japlo, Bouqaet de ezposieio, Tbeiders,
Bita SaDgally, Porte Veine, Izora Brito*,
Roger, Oallet, Briaa da Serra, Paria-Baa-
qnet, Estrcto Dodenr, etc.
Lavas de seda bordada cem miaassgas.
dem bordadas eom vidria* dearada,
bronseado e granad.
dem eom palmas da mearas seda.
dem arrendadia a xadrea.
Aoqainhss a 14JO0, 14500 e 24000.
ama. *_
Lindas pulceirss americanas de 5, 1,
8, 9 e 104000 o psr.
dem broches americanos de 44, 34,
2 o 14000 om.
Collarinhos de liobo, gosto moderso, a
5(5000 a duzia.
Panhoa de linbo, modernos, a '.#000 a
duzia.
No vellos de liaba de cores para roche*
a 200 rs. um.
dem de core a 61) rs._ um, para asa-
china.
Papel pzra fiSres a 101 e 120 rt. a fo-
Ihs.
LequtJ de eetiaeta a 1000.
Papal amisdde, rosado, a 600 e 800
rs. a paisa.
Enchjra s para haptJsados.
Envisiveis a 200 ra.
Lindos plasirSea a 14, 14500 a 24000
om.
Boa.Deque do Casias n. 103
03 -BT7A DqUE. J>E CAXIAS-

I*V v
i
FNDICO DE FERRO
CARDUZO IRMAO
Ra do UaraO do Trimplio is. (00 a 104
Deposito a oi do Apello bs. i 11B
Tem aeinpre em deposito todo o machiniaui-s e fungeos precisas ag
tur**desU proOLi, como ie}am : vaporea ioconjuvris, eesni xes, corneal
lornis cu p ra fago de aaceuUmento, motada-da todos os tamaobce, tactos batidas
fun-Jii**, .i
Mandan vir por eneoamrii'ia qaalquwr rnachintsmo, cncarregam es de sen tal-os
9 M res|iooai>biKt p<*io boto traba! bo do acsm".
Vendcm pr.io ou a dubeiro coa d.seonto e a prrcoa reaamo.
KANANGAdoJAPAO
RIGAUD y C?, Perfumistas
PASU3 8, Bao Vlvienne, 8, P
sgna de (Kananga, a lacio ** re/rige-,
rente, a que ajis vigor di palla, a qne osis branques
cutis, perfumand>a delicetaatenle.
EsiriCtO dO ^Snllgd, suevisseo a arotocratico,
parame para o langa.
@leO di (Knllg, taeeooro do cabello qaa abril-
hanta, faz creaeat lapada da oalr.
Sd&^ile & (Knllgd, o mala agradara anecio,
conserva cutis sua nacarada transparencia.
S de Knng, breeros tea dacoV til iliaj>n
cor miie e a pi escrito da
>.. i....... -i
Depnto nos principa* PerfwmarUe
LIOilOACAO
A' terminar em 31 de Outubro
8
lirin preto superior a 16200 o cavado.
Dito dito nikis rearaste (00 aa. o dito.
Di'o grrU, suparior, t 800 jrs. o dko.
V'ibiitims avradss, de torca, a 800 rs. o dita.
Ditas ias a 600 ra. o dilo.
R-nda da China (ms.ripft) 160 rs. o dito.
Sitiarlas de Gr-s, lisas, pericr-s a 280 rs. o dito.
Alp.-. a lo cores, sup>ri.r, a 320 rs. o aneado.
Z-pbjr Satinis ahitada fraocena, aaperior, a 360 re. o dlro.
Jl-ru- s tiro, superior, inuito largo, a 15505 o dito.
Pastas d.i alodio para alfatete a 2000 a danta.
E outrs maiUs faaeadsn par liquii-clo de negocio; a roa do Baogrl a 53.
Lotera da rrovincia
Ada se vciida a 10.' oteria a bene-
ficio teS. ffesa de Mfcerico 1<> ifceilY, qne
tora lugar no consistorio da it>rej i de Nossa
Sendera da Coneeifao dos Militares, onde
cstarae expostas as espher ? em orden? nu-
mrica, para seren examinadis.
DOtOB
Figa&o da Bacalhao
^ X>e>la. -A-cad-einia. ltr&cica.aJ.
OrOaaedot nos Vospitaes de Franca, Americe, Inglaterra, Roana, ete^ ato,
*$?iS>1S2i?% ^IIB* mnS 6cUe *7*teve1 todos os elemenlos curativos do oleo evitando
2S5i,Jrt,5'7L W f"*00808 >; lem d'isso esta preciosa prnanao teas a
anpertorMade liKMnlesUveTsobre o oleo porque pode ser usadadurante^saandaac
OTreSSaS? ?JZ*r,!> 6 ^Vm^Mt o OTDente^rvito^eaVS^a^M
"'* experiencia tem confirmado o bom xito d'esto prduco/^^ ^^w
doearaaiode
***f* 8leeii < 4e atroafteawy, O JPJGtMS
J3A e FERRO
^ACLT & O. Pharma^Jnt^09 e:r Parla, C, Rna Trrieaaa
AiBlttd* aa aara ptumucopu otacitl it /raaaa.
App.ova.do pelM Junta centnJ de Bjgene 4o Buiil.
/asaos 85 a-n:os que o Perra, elemento principal do sangrue, a Quina Flial tsailio
parter do syttenBa nervoso c oPhosphato recoasliiuinte dos oaaos, foram combi-
^sdoalnmanente pelo SnrGbimaultom nn xaropedecftr limpidaesabor agradavel.
8aaa qaaiKVdea tanicaa e reparadoras do excelientes resultadoa na anemia
ajares. Lauoerrha* irraaaleridmdas da menatroaosw, cimbra d
estomago ooareeatms A eaaas enfermidades. lymphatiaxoo e todas a molorttas
proveoientea da empobreoimento do aa&gue. Excitando o appote, estimulando
o organismo e leconstituindo os ossos e e sangue, o XAROPE de QUINA e
FERRO de GRIMAULT G, dawtisli mm rapidez as creancaa debis e aa
rapartgaa paludas e abaUdaa. Este xaropacoru aa Ugeiroa amnini /earis, humimim
da* mm e Meras aectamas, efficasnaa sUarHiaa remeldm, (aoiliu aa ssasalMisaasi
diffUeu e tuetenta peeeoat ioea*.
O VllflIO da QUINA e PERRO de ORIMAULT O ajea aoaeee aa
maaaaaa propriadades do XAROPE, preparado com na nho Je Mtasja, rtoo
e giBsroag a pranrlvel para aa pesadas qaa alo tolera xaropaa.
DapaatU a Faris, I, Sea TWisnns, a as prtaaiaaas Paaraucias aINJECQA0 DE GRIMAULT E C
Preparada oom aa felfeas de Xatteo
ipprtfmit pala Jaau *Mjg*m* io M

ata a^aecao preparada oom as fothas do Matloo do Par* para a cura
da bleooorrhagia, adquiri em pouoo lempo ama repotacJo universal por
aera nica innocente, contando apenar reatgtoa da aaaa adatrlngaalea, qoa
se eooretrao em outras em fraude qaanttdada. Bm paasna diaa aa aaaa
oom ammenwa asase doloroeoe e mala rebardaa
Deposito azn Paria, 8, Rna
da trmaa Jera a marca de /amara. aroat i

AO lOUVRE
Os propri-tsrios d'esse antigo estabelerieseaaa aeaopre no iataito de oorreapen-
der coufiaoca das Kxnas Srsa nlo poopam esforeoa fita de Bataisaer a exigen
e d.i bom goato e pura o que acba ae actaaltneote em Paria am doa socios da oaaa,
que vai per todos os paquetea remetiendo o qaa o capricho da moda rai iavantande, e
:>ara preva aprrseulam-s o segoiote :
Liadtimas cera de ti, rnaatadas san arana, a gasrnialB da oanlas oxy

Esplendida ooU-ceaa de capoUa e cnapiaa para aeabora I
Gu^rriclo completa de vidrilbo sui geo-ris !
Rueiriras dolmnna a visitan e aseados difiere otea 1
Mnlba andalonas, eapediada Je I
Ditaa de fil de aeda prueorosameote bordadas 1
RVedaa krspkolaa enaatiilr aa nnrtidaa corea !
Luvaa.de aeda aordadaa ea alte relavo !
S"dinbae e sar-bs, gronde mola 1
C->l"Jiaa tnruaa -a injiUfio de crochet!
Prlrtfis de evda non, pretos e cin>aato I
E moitaa aotr a rt>gae da nada.
A va I.' de Marco n. 20 4 (i'sqoina)
CASA DE COATIAN(3A
Ootta, Rhematismo, Dores
Solco do Doutor Clin
di
aT"aWfMa9kn wQ d^sVaj ^^ rn^Haw#
A Verdadetra Solacio CLIN ao Salicylato de 8oda ernprega-se para corar:
Aa Arfecooea Rbenmatiamaea ojudme e tkremeai, o Rhenm a tierno gottoao,
aa Dores* artieulare e ameetUaret, e todas aa veres que neoeesarto calmar os
auA luientes oocastonarj'* por estas rdoteettan.
A Verdadeira 8olnc8o GUN o malhor remedio contra o
Ootta e as Doran.
<* Umi exmate dmHmdk aesaaesae ea

Exigir a Vardadeira SolocAo da CUN 8 Gto, da PaJUS, fus m
V aa das Drmmmatm e Pkmrmetmitieo:
ELIXIR DES0B8TUEXTE
Eupeptico de Gervo
aa>eLla. ^^P^ |>eU f>lMrataerJfl8
faJOSF FRANCISCO B1TTE1TC0UET

r-lo ta
urna a co desobeern-nte extraordtaaria para na
Basa*110 &. eonivrse o Jeseiw* Dr. aflefeo Hera-m.
u-
da
o de peeeaaaqoe t-m osada delta ...nsnVM-o infallivsl.
inf irma^oea e per annitaa enp-rvawaa pwewiwialar. pa
*** Sr ** PVW'^ !*, Eliair eeta paanta
o n effsit verdad-iri.ioente taarle para oa pobres dwepep
qaa soffrem do fig
' Pha*aeia CemraJ
PHJi
I Roa de li
r>8ttua do Imperador38
Nests gr nde pbarmacia avia re receitas e pedidos com promptidao,
aolicitode e modiciJade.
As^escrlp^eseti lincas eslrugeiras >.u fielmente
despajadas
O praroaoeatico nemembaesno JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida ea cliiii'cs i-*tn i.-lad" que quejram honral-o com saa confiaoca
para qaalqner tr> balbo prihaiion..I o &o publico. Garante sj a mata atten-
ciota e cons ien'iosa xecaolo.
Esta easa recebe eeus produotos cbimioos e drogas dreotameate $
das melhorea eatae da Europa, eeptei al mete enoom mondadas pera sea
reoeitaar.
ESPEOIALEDADE
lampa ia GuiIh, ta a Balsamo e Tala
Preparado pelo pbaraaceutioo JOS FRANCISCO BETTENCOURT, ^
de ama etBcsoia' eerdedeiraroente maravilbosa as moleetiaa dos orgias
respiratorios.
ItMchitcs, asthia loss-, crmrlsa, etc.
K,:
Fasarsa IrpnrariTS Formula do dUttaeto cliaico Dr. Ramoa.
iNpaatiTn por eacellenuM para-tode aa motestiae que tem a origem
aa iaparrna do amo^a*
Diarikici i.- -se na impraua a criso
aterradora poique esflo paasando ae prov-eltts
do norte deste imperio ; sis innmeros os reol*-
mea de todas as claties, sem qse sejam atteedidw
os seui jmtos pedidoB, de qne a loriaoj aa na-
coe civlliaada.
E para que se peas dar impulsos sos desdados
progresos que certamente trario o bem estar de
toaos, xeeolveram Martius Pires & C. eatabelo-
eidos com armatem de molhadoi a roa s-
treila do EVaa rio ns. 1 e 2, a andar por precia
mdicos os artigol conceroentes ao sen ramo
de negorto, que eertamente constitue nma aso-
aoaria duma e onde se acba om completo ao;-
timento doa segaintes artigof, que pela ana qs*-
Bdade e preeos sao recommendaveia, Pomo se-
Viuhoa fiooa do Porto
Ifadafra
Sheny
Coambcriin
Bordeaos
Moscatel
Cellares e Bucales.
Cnmpleto sorJmento de car vejas, cognac, bittsr,
licrca, doc, bolaehiohas naeionaes e estrangei-
raa.
Qu?ijoa frescos do serto, prato, Minas e fia*
masaje.
Milu de ccj, mate do Paran, formkudo ca-
paaeaw-
Pr^caa tem competpocia. '
Na. 1 e 2Raa Estreita do BosarioN. 1 e 2
Martins Pires & C.
Para acabar!
ta 1 metro de largmm,
Papel para inpressfo
Vtnde-se papel para impressao, do formato Dia
ro e Joaeal do B cifo : na rna do Maraa de
Olinda s.,81. T
Att^nco
Pranciioes de pinio da Si eia
Vende-ae pranebde de pinho da Suecia de 3x9
poWi-gadaa, em 1 ta do 20 dnsias para etma, per
preco mdico ; a tratar na roa do Coaunercio na-.
mei ..
Oa tagaintes artlf^os :
Madapol americano, c:
de lsdOOO a 7O00.
Algod mrca T de 6*500 a 5J0OG.
Braman de linbo, com 10 palme, da 3*8)0 a
Dito do algadSo, de 1*00 a 1*200.
Atoa)sedo cem lindes dcaenba, de .-O00 a
1*890.
Lecccs, diversas torea, de 1000 a dalia a
820 ra. ,
Lloo'i escosaet de 200 e. 120 rs.
Setinetaa de quiihca e lavrada7, >_. acio e
seda, de 400 a 240 i a. o covado.
Liuou de todas as corea, de 160 a 100 rs.
Qnurdaoapoa de 4*000 a dosis por 2*8>0.
Ltnooa de icbo de 646OO a riatia ifQUO.
Sedas de liatrasde 1*500 80 ra i0aO.
Babadoa bordados de !*.00 e 2*000 a 800 .
e 1*000.
Tofitfaas alcoeb.idas de 4*000 a 3*300,
Caubraia vietotii, com pequen- toaeede bbobbv
de4*at0a2*500. ^^
Cortea de cambraia. b.rdada, de 5*000 a 9aQC8
a 4*500 e 5*000.
Babctea com lindos dejenhoa de 3*890 a asaak
sl*S00.
Grande pfchincha em '-amiass para bassess, de
50*00 e 60/000 a 36*000, 40*000 e 45*000 a
dada.
Sara com 1 metro de rgnrs, de 00 s 890 rs.
Cortos a Mara Sluart de 10*000 a 4*000.
Um completo sorcimento de eserarss de 1/J08L
18500, 2*000, 3*00), 3*500, 4*000, 5*ttiO
6*000.
Assim cerno am grande nnmero de artiga asas
deizamoa de mencionsr e qne veadravs rea a
meamos hbatimtntca.
Grande qnantidade de retalhca de.tcdas u aaa-
lidades.
Loja das Estrellas '
56-RTJA DUQUE DE CAXIAS-5*
Telepkone a. 1
I
Palha de carnauba
Vende-se em groeso e a retalbo i aa raa 8*
Hortas n. 41, e rus. da Deteccao n. 9.

XAROPEdeBLAYN
Jrx*ahaaa
-.0 de ujb gusto agradavel. adoptaos oom araada axta ti
de todos en Pi8rrrfriataw e Gabelleireiros
da Franca a do Extrangeiro
Sypis, Harturas, alearas, ampias iarpicas, ate-, tic.
_ tai-
Tinta preta para escrever inalteravel, iabriuada oom mnito cuidado
por ama frmala iogleis, especial psra escripturacao mercantil e repartieses
publicas, seoea de presea, perfeitameute preta, nlo corroe aa penase, nlo
deposita e di copia.
SAUDE PARA TODOS.
PILULAS HOLLOWAY
Ai PHulas purlflcao o Sanut, oorriem todas u desordems de Estomago b
aoe Intestino*.
Pataletate
doa eoaatitafoei delicada!, e ato d*um valor incrvel para todas as enfermHadas
pacubaiea ao sexo faamino em todas aa edades. Para ee meninos a*n como tambem para a
dadade avaooada a aaa r8aaria a
t/Oa.
> iSs tnpiiiJaiaat m> EnahatraaMato do ProStHOr HouowaV,
Ti. aTZW 8X70X9 bTXXXT (astea M J, Oxford ftreet),
E mmtmm *m coda* at pharautiaa dr wirmo.
1 Mniada* raspnsouawau a tnmiaar a* lUSaloi da <
diiacao. sjj. Ozfcrd Soaat, <*n i '
C22TTHAL
PBRNANBUro
A REVOLLCAO
4B--RBd flfi DQQ8 di CaxdS--4t
GRANDES NOVIDADES
Esplendido sortisa-nto de eanbraia com salpiuoa, branesi e da oDraa a ajOOO,
6#o00, 6#000 e 61600 a pena.
Matine aaotjsats e*de lastras, oosabinaolo, a 440 rs. o ovado.
Liados cortea de cretona oca barra, alta eovilade, a 80000.
Lenoaa de eeda,iiadoa sjeetoB, a 44000, 1*XK), 2dO00
Lia de aoadrea, 0 qae I Je me noro ao a- roado, faeenda larga, a 600 a
900 ra. a covado.
Cacbsaira acoHioada, adaa cores, a 500 ri. o covade.
Colchat da ooraa. esplendido aartiaente, e 2|OO0, 21600. ff|000, 3|600
e 4J000.
Ditaa da croeart aito grandee a 6|000 a 8000 orna.
CJortrnadea baraadea a 04OOO, 70OUO, 8d000, j*-m 0 e OJOOO, o par.
Data de raaahet, eeeapleto, a 451000.
rindas gaarnioBea de crochet por* caieira e soph a 64000, 8#000 e 10J000.
Maia,lindan coree, a 700, 800 1A*X) e cx,huo.
Onaraooea de velndilho bordados a vidrilno para enfeitns de vestaos a
1000 aa
Cachemira broch ultima aeda a 1A500 o cdo.
Ditaa pretaa, aorownae ropl-t, m t*X), 1*J00, 11200, 1#(00, 14600, lattOO,
a 21000 a oes ada.
Ditaa aret-tmades a 16500 a U600 o corado.
V-atuaiSea para baptiaado rioaments eofeiudoa a 91000 e 131000.
Oolanoboa e panbos para sennorsa, ul'na k 2*50u.
Ceasiaaa bardadas para acabara a 30000, 4|000 e ,4500 urna.
Sahidss da baile, lindes iroates, a> p^aaeno def.-ito a 24000 a perfeiUs
a 34000. **
Leqnes coa lindas paiaa^r-ns a 900 e 21500.
riaedadaa e etreaews oe oambtaia barata>
Si oles '> para a n hora e crianyaa a 1 aa* *f''
M laaada muito bd- raras a 64000 a peca.
Mu s raeandas qoe id coa a presenca daa hxmaa. familias e respeto
ral publico aa poderEn aprmar
llcurique d 1 Silva Mor ira
PABTB, B, Rxl. de la IPaiac, e,
I
DE
WOLFF& C
N. 4-llft DI)
Veste rauits) < aah<-cld eatabeleefsuea-
la enonntror o reaaeltavel pabiica anaiai
variarle e o8rK rece>lidan aerapre direotw>ir)ate ale* aielha-
rssa f brfeaatea da Europa, e qu
pela apurada gesta da ranada ele^aatr
Ricas dereeca ecmpltsj, liaalaa
ra, alflaetes, voltaa de aura erav< jada*)
brlh utes, au peralaa, aaauis, eacaletan,
bataea e aotraa aaaJiaa a; tigaa
dea te generes
ESPECIALMOE
aa relegie de aura, prata e aickeladea,
para hoa ni, aeakaraa e ra> aiaaa daa auasa
aereditadaa fabrica o tes da Europa e Ante-
rica.
Para odas ea arelaron deata eaaa ajaran-
afMae, as b esualidasie, aanisa enano a nand'ei-
dadr aaa precaa ejue aaa sena ea
Ve-ato eaaa tnanatwn eaneerta
quer la de qualque'r qnltdade que aeja
4Rna do Cabug~4


[til
VARIEMDES
sai

casal de
(raudo)
I
A bordo do ap>r americano f nanee,
em vg*** p*r* Barbauoe, relaciona-ae
eom oa paaaageiro, quo .o dpoie dase-me
que segua Pr* Colon, ota St. Thomai.
Ere ua judea pur tang, muito viajado,
qae conheci* perfritamente todas aa rep-
blicas d'eate continente, s principa** ci
dadea da 8. Paolo, o Rio de Janeiro, e
todo o interior do Minaa-Gerae*. Falla va
fluentement* dversaa lioguse, o hespanhol
coa na chileno, o ingle* com aeeento
dos acserieenoe do War- Watt.
Fdbo do paea fraaceae*, baia naaeido
aa Caiosgo, naa sborreci* o ees pas na-
tal, ao qaal aocueava de^pou* hoepita
ler*.
Fallara a fumara omito : u*va aoba*
creacidas e tinba aa ponte* doa dlo da
cor do fono caporal do qaal eraa feitoa
oa seus cigsrras da grossura do uo chs-
rato.
Nanea coapia, mesao quando maieaw
" a poota do cigarro; tallara depreaaa, Mal
iot avs familiarmente com todoa os paasagei-
ros, mesmo com ao moca italiano qao i
aa pr, at com ama judia quo a todas
se mostrara secca e indiff-rente.
Costumav* responder antea da pergunt*
feiU. Nlo deixava que lbe interrompea-
aam. Fallara, fallara muito como aa mu-
Iheres de certa idade.
Diaia qae Bueno*-Ayree o paraizo da
America, deacrevia oa coatum'a da capital,
argentina e aogarava um futuro porten
toso para eaaa cid.de. >
Conveisaao* dorante longae hora* aobre
Panam, onde j estirara e*taW*eido} fes-
nje utn exUnao bistorioo das obraa do ca-
nal proiotado pintou-me eom vira* cr.-s
todo aquelle movimento de trabalbadores,
negros em sua quaai totalidade.

O projeetsdo canal di Panam dero in-
tereasar a todoa os poroa americano*. Mais
do que talrea se pensa, asea obra ir raro
laoionar o nosao continente. Bilisar j o
previa quando apentava para Panam co
mo para o grande centro do futaro, a me
treple do commercio unireraal.
Para o Brasil, sempre indiferente a to-
do* oa grandes commetimentos, ra pas-
cando desapercebida essa empresa coloe-
sal. Um oa outro jornal falla por ilio do
facto ; niogaem se lembra, ao menoa por
mera eurioaidade, de indagar em que pe
esto as obras, o qua ja se tem feto e o
qae ainda falta faaer.
Aos habitantes do norte do Imperio deve
inteasar de mais parto a conduelo do ca-
nal, porqa", como todos os poroa risinhos
da Pauem, aeatiremos pnmeirameote oa
effeitos inmediatos da grande iaooraclo.
Booa oa asios nlo ha duvida qae sentire-
mos. Nlo pois, fra de prop sito que
de quando era res nformemo nos do que
be diz nos outrts paiaeo a respailo do es-
tado em que se achaco aa obraa ha muito
comeeadae. -j
.*.
E sabido que oa norte-americanos nlo
cinara como sympathia para a prosperide-
df> da corapanhi* iranes*, presidida pelo
' Sr. ie Leeeeps. Como ama coasequencia
~ talrea f oreada oa poaco liberal da formo**
Monroe Doctrine, elle* qaerism qae aa
obraa fo.-ssio organiaadaa, enjetadas, fisca-
Usadas e presididas por ama emprea ame-
ricana, pwrque contra oa iotereaaea da
napea potinca coatiaental (?) toda e qaal
quer intervenclo europea.
Ot aorta americanos alo, p >is, aospeitos
em sea jaiao sobre o canal de Panam. A
excepelo, porm, doa fr-niezea admira
doras de Leaeep*, ellea se moatram oa mais
interesa*io: no estado e critica da obra
projectada; e por aso, os jmaos d
Herald por
esderado em o (H^^^^^l
ama coUri* fiaaneaira de millonarios aaao-
ciado* so Sr. James Gordon Barm
mae, nlo sa o poda negar, utn jornal
patriota, qae as pronuncia parfeuameate
aa* quealoea iuternariossea, sempre ins-
pirado pelo amor que o* yoiutsas seotso
pal* patria moderna. O Herald exprime
oa senta antas americanos quando falla do
projeotado caaal de Panam. Nio perde
urna oppnrtuoidada para censurar a m di
recelo dad* t obraa, par* aogarar em
ultima snayseum maJJogro intallirul.
Ouvinio o mea amigo judeu em aeaa
longos ipetchee aobre Paaam, augurara
sa me est.r ouriado a tritura de aa dos
ex teas os artigo* do SteYork Htrald, ad-
rogaodo, embora am o querer confeas.r,
aa doutrioas do moderno partido republi
cano proteccionista, sob a chefis de Mr.
Blaine.
O mea compsnbeiro de risgea, porem.
alo tinba autoridade propria. Via-o a
reas* fallar coas* ealor a eolhosissmo ; pa-
'*cia um horneen ooorenoido e aiooero,
mss logo perdiaa todo vai.-r moral aa
suas pauvra* quindo diaia peridadj
qaam er*... pois i* eetsbeleoer ama r-
W.a em Colon onde cootar* faaer fortua*
custa da numerosa p^palaclo fla.:tasata
d'cssa parte da Colombia.
U

aeeBc
ii si* cot*das
ao*
Cada trabajador gaah* no
tos amerioanoa por dia. Exiatem
mente 10.617 trabalhadores e 92o offi
ciaea, o* qaaea foram qaaai todoa contrata-
do! em Jamaioa. Ha alguna negros asn
dado* rtr ds New Oleaos, e olmaoeate
a companhi tem contratad j africanoa e
ofcineses.
No verlo, elle* trabsibam de 20 a 22
das psr mea, mas em garal o* trabajado-
res alo indalentes : fassa do sabbado am
meio dia saatifioado, nlo trabalbam no* do-
aiogos, tnfian as segunJas-fairas e ao ap
psreeaa aa* tercas quaai sempre m raquecidos, porque paaaaram oa da* san-
tos embriagado* ao jogj, joga terrirel oado
perdem todo o qae ganham e.que ogorerno
alo prohibe porqao dalle tira urna b
renda.
111
O argumento financeiro de tado* o
maia poderoao qae possaaia os detraotoras
da emprea* fran:eza do asnal de Panam.
Oa algariaaos fallam alta, alo eloquen
te*; contra ele* alo be palarrSis qae oc
OsHem a ferdade, el les proram, diaem
priasipalaente oa nort'americanos, qu a
cempaabia enoorporada pelos francesas e
coa capitaes quaai excluaivamonte franje
osV, i aa negocio fiaauceiro qae ha de
-Ual a
Obriatorlo Colombo,
porios do mani.
io atoloiro,
:* protege a
a oru, aa
alegra, a cidads de
un doa futuros o Andei ambareado em distancia de 10
milbas no caaal, qua existe sonante no pa-
rorque no p chamas
D'augusti -sientas,
Em dulios cantos celebrando a fama
O'imnortae* hsrois !
Porque rieram, de maldade santas,
As nove Grao** to ciqgir de loaros...,
Para ti, mea Vate, raaea theaoaros....
Dirinae* pharoes !
M. Challes de Leasepe, fino do j-ca-jmsllogrsr.
dt /rascas e rice presidente da companhiV ...entretanto, os que conhecaai
do c*oal, fea ltimamente noia viagam ao
canal, ullimamoote m riag-'m ao islhmo
par* inspeccionar al'obras e eotabolar na-,
gooia;3aa com o* .canUiUntea pira o prc-
ftreaao futuro da -presa. O gorerno de
Washington aproveitou eate ensejo para
obter complctaa inormacSes sobre o oss^H
do* trabalboa enomeoa a aa dos offlae*
da GaUna, vapor de guerra eolio ancora-
do no porta de Colon, o tente Charlee C.
Rjg-rs, para acompanbar o flbo do conde
de Lesseps na risita ao canal
A viagem comecoa no dia 10 de Marco
ultimo a duroa 17 das.
As nformac,des qae poale colher o ia-
telligeote official da manaba americana
conttam do boa elaborado relatorio olti-
aamrnte apreaeptado ao Nary Depart
ment de Washington.
Slo iater*ssantssi cido* por Mr. Rogar* : ellas mostram as
diffieaUadss roncidas o por vencer na*
obraa do canal e constituem por asaia di-
ser am augmento favoravel iia da per-
fumlo do canal de Nicaragua, conceb io
pelos americanos que nieto como em todo
nlo querem ficar atraa doa europeas.
Do relatorio supra mencionado extrabi-
mos os seguiotes algariamoa :
As escar^3as naceasarias para comple-
tar o canal de Panam slo ealcaladas em
105.090:000 metros cubico*, do* qoaa*
at o presente j esesra em 31.920:000
metro* cubi:os, restando por consegainte
73.170:000 metros eabiaoa a escavar.
Atofin do 1885 escararara.......
18.417.318 metros cubico*. Durante o
anno de 1886 esoararam 11.727.000 me-
tros cubi.'os.
M. F. de L'asepa fi.nc* qae o cans
-atar prompto dentro de 7 anuos, caso nlo
b*ja algum obataculo irapreviato. A maior
das difficoliade* at boje encontradas est
no arrasamenlo da mootanha chamada
Cul.bra, e sobretodo ns romoclo da
trra pira aa lagar aegaro de onde nlo
rolte para o laito do canal pala forja da*
eoxorrada*. Dorante o invern do anno
paaaado, por exoaplo, a* charas remove-
r m das marga aa para o lerto do canal cer-
ca 78 000 melroa cabiooe de trra, pre
jaiao que oorrespoote ao trabalho effeoti-
vo dos operario* do canal durante seis se-
manas.
Todos os contratos esto fallos coa* si
aa obraa tiriaaem aiafheaatieaaeote de
terminar nos 7 annoe da previaao do Sr.
de Lsseps, mas o* contri-tadorts foraa
maltas
historia
aa\>oa qae os aesaos argumento* eram
cruentados contra o projecto do canal de
Suas, e oa factos pro vara a Jepois qus p
negocio j nlo mo, pelo lado poltico
internacional como palo financeiro, palo
aenos psrs o goverao e capitaes ingle*)f.
E' impossivel, ea ao menos nlo oro
vavel que acoode Ferdinand de Lsasaps,
o relho e abalisado engeabeiro, experimen-
tado, sabio, prudente e bom intencionado,
diipmdo da am peasosl habilitado eeaoo-
lhido e dos dado* offlciaee precitos, im
fiotairel, digo, qae elle nlo tivesso oaloa-
sdo dosde o comeoo, o oapitsl reooasario
para levar avante a ana grande obra, pare
obra,
pil, aagando embasteiroa da B)lsa. ou do
Boalerard ; atravessei os dois noros laito*
qae a* draga* e o* excavador a esto abra-
do para oChagres ; estiva presante des-
truid montanha atiris palos
sres e redMfda a fragmenios pela dynami-
te ; ri a obra coaegada em Celebra, e em
ass de 75 kilmetros da liaba do canal
um exercito ds operarios e machnisaos
sea coate. Jato tranqaillisou-aa.
s O exercito de 12.000 a 15.000 ho-
rneas que vi trabilhando no isthmo de Pa-
nam, ajudado por um contingenta de
aachinas, spparelhos ds dragagea, exea
valorae e locomotivas, raprasentando ama
foro* auxiliar de 600.000 horneas... Car
lamente anda necesaario am empurrlo
cordial para levar ao cabo ests oolossal
empresa.
a hosto industrial, porem, que trabalha
prsenle mostrou se oheia de selo e confian-,
ea. Tea ea sea podar os atensis oeaAa^o
deroso* que a *3tnca rnTri-pisl,:jjQjt'i < m
pregararaa contra as foroas da nsturcv ;
e sasteatsda por ama reserva de espita-
listas, grandes e peqaeaos, qua enfea^otr. -?*^T
qae o acabameoto desta empresa, am* dss
mais ousadss e mais promattedorss do s-
culo, importante nlo so mate s sea pro-
pria* interesaee, porm gloria d* Franja.
Finalmente, dirigida por aa general que
j ginhoa victoria, o qae genbar uaau se-
gunda res.
JCSTO CHEBatONT.
Parqus da naturaattractivos mil
Doces magias t'infiltrarsm n'alma 1
Aos iavioa paramos -d'um oo d'anil
T' elevasteaudaz,
Ao colher diutosovrente palma...
D'eximio cantor n'amplidlo asgrado 1
Tea nomo agorade latiris ornado,
Sublimado jaz I
Porque tu canUa ? Divulgal-o quiz,
Embora o tenhe* cabalmente dicto,
Com brilho agente de vivaz matiz,
Em sobarbos versos I
Porqueo mal vencer tea nobre fito,
Zjrzirde rijo o despotismo vil,
R?ergaer do p... maltid&o servil,
Abater perversos 1
Pao d'Albo, Setembro de 1887.
Joaquim Elias de A. Reg Barros
ss>L
es oollS
fxaqseai

r*
roesla
a na iesslo solemne da socieda-
iRqcitad
_% Vicente de Paulo
Ao Ravdm. Sr. con?go
Csoral Tsvares de Vaso
em Timbauba.
'i
oneellos.)
Dr. Trsnqoilao
Foreae cantas ?
Ao Ilustrado e asvioso omtor Manoel
Cavaleante de Mello Filho.
la radas vsrses divolg Abrir-t aqum m paito, grato empeotao.
grande iepiblicarnlo paasam am oses sea previdents em alo se sajeftarem a
diaer qualquer c-aaa, j sa v, contra oa no caso contrario________________
FOLHETIH
VCTIMAS E ALGOZES
POR
EMILIO DE RICHEBOURG
PHIIIIHl PARTE
A FALILIA LIOITiTET
-
( Continua ci de n. 228 )
xin

A guerra e a p*
Urna anaenoia, por muito carta qae **ja,
neraittir-me ba famiiiarisar, com as boas
tntan^is qae quero ter, dsqui por diante.
Coatprebendo, desojas faaer ama via-
geauha.
^-jtm Sito, mea amigo.
E onde queras ir *
A Nica, aabes que o doctor recom-
mendoa me ama temporada, no meie-dis.
Naturalan ite, Alberto ha de acompanhar
me
- Poisbem, irs para Niee com Al-
berto.
brigado, Carlos, obrigado, mea smi-
Qaando voltar, terei reflaodo e es
toa certa qae ae sobars int-iramao'e mu-
dada
Quando coaUirparlir ?
No fira da semana prozima, de hoja
s cito das, se qoixerss.
Pois sim
Esteva sosia asaigoada a paa, entre oa
doos Mpoeos.
XIV
Cetaflssesicls*
- aili* Liaanet taha ido psrs Paria
i de msohl, levando Qenove-
> se-tinba decidido, e ao ssbbsdo
nnet x filha acotnpanh.ram, so
ceainbo de t'-r i da Lylo, a Sa*. Lionoet
ir o trsa exprs-
Sob e olbar ad M
a psrfaraclo do canal aaerl
porm. era e de naturas* *apeM*T~t:J%lt">fqtt--dos gaao-perennal cent
importansia do seo capital preciso; _e como '^u^ A8.?'^?."?..0 "
em todas as empresas semolhaotes dtklar-
V>-aa' a enorme aomma de diabelra-para
maior garanta dos lacros provean.
As despesas feitas com s* obras nal slo com effsito avultadissnas L >su
diaer que a compsnhi* gasta 3.000.000
de dolan por mes com ellas. Por sse os
amerioaaos affirmsa qae o capital ntijeaaa,-
rio para completar o canal subir a......
2.000.000.000 de franjo* oa 375.000.000
de doliera, e aceitando am calculo fraacea,
assegoram qus aa rondas do cans nlo da-
rlo um dividendo rasaavel a esta quantia.
Em 1870, o trafico do canal de Saca
foi reprosentado por 486 aavios de.....
435.911 toneladas, qae produsir-m aas
renda de 5.159.327 francos. Em 1885, foi
de 3.624 navios de 8.985.411 toneladas,
que prodoairam i compsnhis 62.207.439
francoe.
Os francezes baseaa os sao* calculo*
ns* renda* actuaaa do o*cal de Suez. M.
Liraaaeur, membro do Iastitato de Fran-
ca, calcula que na absrtara do canal de
Panam ea 1889 passarlo por este *n-
nualmente navios com 7.250.000 tonela-
das. M. Amda Mariana, redactor do
Journal da Hawrt, cagala ea 7.536 982
toneladas. Cea o calculo de 7.500.000
toneladas, e pagando a tarifa de 15 fran-
coe por toneladas, a ron fe eanual ser de
112.500.000 francos.
Estes dado*, por o, nlo de*animam o*
iniciadoras franceses. O ultimo livro pu-
blicado por M. J. da Mohnari, que toipa- soalmente certificara da exequibilidada
do grandioso projeoio, fax diaipar tas*
apprehensSe* e praxare*.
A obra ha d* realisar-ae. O canal ha de
faaer-ae.
E anlroande o, dia o diatinito eoeee-
csiau francs :
asi
P>qudos gsnioperennal ceotelha
Ilustre I
Qa'o itre tea, sem invejar, aemelba,
Com lio vaato brilho. .,
D nos cantores -*>do mais fino lastre I
Qa^d
iP^ade.e)i4>rioooracJJas ealev**,
I V Gtand* MelloFdhol
Porque 'ne paito teni nobre ideal,
'Na* mais sis doctrina* bebido Box,
A letegar o vicio, o erro, o mal,
Illastrando aa massas 1
O bea dictando, sobracado Cruz,
Seguido altivo laminosa estrada,
Qa'e nullidada,, eom rencor, degrada,
Altos ceas perpassaa !
Porque dea Musas eabeUdo ao barco,
Sornndo vistebrasilinaaaei(S I. .
E 'as conquistas do por vi" '"^meree,
Dasde entlo aonhav**!...
'Na lyra d'ouro, divinal, sonora,
D'Erato ao lado, sea temar Apollo,
Da gentil Callapo niveo eolio,
A cantar, asijavas 1...
Porque, inspirado nesaas patrios fritos
Qu' al ti vos O r ice h os re le robrar fisoram
BrasUeos Muoiosdo de ver eleitoa,
Os Ribeiros, Limas,
E taotoe bravo*'..., qu'elevar souberaa
Sen noae ao pincs.ro d'iofioda gloria...,
Legando Patria eterna! memoria...,
Em civismo prima* !
Um dia abre-sa o espaco... Do infinito
Descende trra um aojo peregrino :
Nos labio* erra lbe um aorrir divino,
Tem exprsalo dulciaaima no olhar.
Mais bello do que a^aurora despontando,
Mais 1 jiro Jo qua um sol de primavera,
Em sua nobre tronta reverbara
Um diadema de los, crepascalar.
No mesmo instante (e qae contraste horrivel 0
Estraaha convulslo percorre o mundo..
E dos abysmos tredos, do profaado
Das cavjrnss um vulto apparaoeu- ..
Vea vomitando fogo.prios olboe 1
Como o remorso negra, horripilante...
O oorpo... orna oseada de gigante
Bem capaz da attingir co'a* mos o co !
Eu toa* Caridad* -, dia o snjo,
A filho dileetUsima do Eterno;
O meu semblante maigo, doce temo,
E toda glora minha fazer bem :
Ea soa a luz da humanidade inteira,
Guia do ceg, all vio par o aflicto ;
S2o mais do que as estrella* do infinito
Os doos qu'hai derramado aqu, alm...
anas boa* apreceSa, conalraogendo ss i
Sra. Lionoet beijars Gsaoveva.
Em compenslo, Alberto beijoa irml
tres veaee de seguida, apertando-a nos bra-
cos.
Pareca querer, coa vivos testemanhos
de Ureara, faser-ee perdoar a preferencia
mu'to pronunciada de que ere objecto.
Ella, por sea Indo, Usa empachos em
mostrar ao iralo, qae estar cima de aee
quiche invejs, e que o injusto procedimien-
to de ana mli nlo poda, de roolonenhim,
niteir sua affeiclo.
Alberto, dase lbe ella, -eom o olhos
cheio* de Ugriaae, haa de eecrever-me el-
gumas veaes, ole verdade ?
Sim, querida ral.
Promettes ?
Prometo e at carta* muito compri
da*.
Depoia, baixinho eccreecentea :
Se 14 tiver precalo do* teas come
lbos, bei de pedir-t'o*.
Sim, aJberl-i, obrgsdo, meu iralo.
Oa dona viajantes tomaraa lugar ea aa
ooup e instantes depoia o trea parti e
ea breve daappareceu, deixaodo atrs da
ai um longo rastro de fumo.
O pai e a filha voltsrsm a p para a
A morad* do Sr. Lionoet nada tinba
que a diatinguiaae particularmente das ou
tras eaaa* da grande ra popular. Haa ea
lava flanqueada por diversos edificios soli
doa e bem construidos, por tras, ea um
vasto terreno, outro* edifioioe sinds. Eram
oe rmazeoa e as oficias*.
Estas, hora ea que o Sr. Lioonet e e
filha entraran), para cass, faaiam ura baru-
Ibo ensurdeoedor coas ss as:binss, sorras,
teso oras. etc.
Os araaxens eatavaa cbeioi de aovis,
parteaceudo a todos o* estro*, deede os
pesado* bhj d* (dad* mlia de meax-
chine, at elegante* aesinhai do gosto
moderno. Todo oqaillo represeetev* am
considera re.
A ass completa haraoais reinara en
tre o patrito e o* operario* int*re**ado* no
boa exite de oaee.
O Sr. Lionnat nlo esquecla no meio da
sus prosperidsds actual os modesto* come-
co* ds sos jarrara. Tinba coaservado a
iaplicidade do* *eu* gostoe *"do* sou
bito*. Mas Ble 'iah* j
faidade da mulbar coocesaS.-s de qae elle
issdo.
No e e uta va ricamente
adornado, ootava-e* alli aesao sigaos eaa*


ueaa iomm a********** aw
oder secreto t'impelli* eo Piudo !
E ase ir>t* do sublime culto
Prooi*i>*V> Vate 1
BrMo oa Naar-, para ti sorrbdo,
D ijiberlc'e, qae por ti clamara, *
Haroulea for<7 -iawerteraa em clava
Qa'os servs abate 1
i ~
droe' do f r*?o ***ga*do por aoats !?!**- issa, mea pai, ella anda mocs e nlo ad-
tres, a quinde e Sr. Lionn*treo*at. fsa mira qus gost^ de l estar.
largamente toda* aa despea** que epatar K Alca diseo,'ha uuito tempo que ella es
Uva a sus.fortuna. ti privada da .tole e qualquer diverti-
M** ers^nas auas ofiiimas, no u.cio dos acato.
seas opeearios'qa* o Sr. Liounei se eche- Mtnba querila filb^, tu alales na
va mais i vontade. tempe de qae eu tenho saneadas. Entilo
Para descansar do trabalho, a sua gran- o sooego, a trenquillilado estsvaa nf a de felicidide era eaquecer no gosw ds vi-'ds nos e futuro nlo me inspirar* asm
da intima, as exigencia* qae Ibempucbaa quietares que boje eeperi nnto.
a sua posiclo e o orgulbo de sus mulber. Maa que nquietac^c* padem ser as
tis, meu pai ?
K 13 rnUltO sb*b*b*b*b*b*b*b*b*b*b*b*b*bbbI
mar repesj
D ara rn-Sa a o airoa me i
que spresentavam todas aa probabbVadea
M
magnifieos navios prevenidoe ees* oe isas
poderosos instrumentoa aoooros ; aereiss 4
upitos a vapor.
Indagan se coa raslo, coao i qae ste-
naes de tal intensdade nlo
de colfisoes aavios commandi
ciaes experimentados.
Dar as-hia o oso de qua nlo
sem peroebido o eom a rlgonisa caica**
de metro* ?
Ou haveria engao sobre a esa snsv
jloT
Affiraa-ee que nlo ae pereebea aeea-
pre aoe *ons o* maia intenso*.
Esta opinil, poderia pasear per iawsv
rosimil, mas nlo o tanto qaaeJe seew
parecer primeira vista.
Em determinadas oircamstsnciai, se er-
naes acasticoa podea ser iswlloaiMl
ndispenaavel prevenir diaso o* nave
tes.
O eirnente pbyaico Sr. Fiseaa,
loa que as ondas sonora* qae partea da
am navio, podem, em certoe caso*,
tar-s da superficie do osar, ala
um trajecto horisontal, e sabir
alto psra passarem acia da nava *
navega em pequen* distancia.
Pode, com efiito, aronteeer asa si
esteja mais guante em sua aspwficie
que as cemadas de sr isaaerli itsars
cima dalle.
O ar aquece-ae por baixe e diepSs-
por carnadas coa temperatura earrrs aa
at urna carta altor* cima d'agsa.
Observa-aa eaae pheaoosen* no mar,
neite e alga maa vezas de di, eoa
ci, justamente ns* rircuostaocias
que sa'faz mais usos dos signaos
co*.
Ora, as ondas sonoras, ao atrav
carnadas de ar de temperaturas aTara
tomsm direcyoos debaixq para ciaa;
voa da direeclo horisoat l, descrevea i
cur/a parablica ascendente.
Assamelbase ua tanto esa* p|
ao ao que sa d ea relelo os ras** la-
mino-sos que atrartuam caaada* d* sr
aquerido pelo solo.
Os raas luminoso* carvees-a* e sa* la-
gar ao phenomeno da miragem.
O* que partea do alto de saa aerara,
ea ves ds seguir urna linca recta, aaeM-
nam se psra o oblo, levaotam-a* densa,
seguindo urna linha parablica
a vista do observador, qae v a* seje:
inrertidos.
Su;>pondo que a temperacra das
da* tj ar.dajrerse desde o nivel o atr
de 1(10. de grao por aatro da altara, s
dircc?.; ds* ondas sonoras se levaastA
to ba da*aa trajecto, aa asara das
> do 37"8 '37 seguados e ate d*ss-
Ea soa o goaio maa, responde o espectro
Venho do reino escuro do Achrente...
Sou Miseria... pess-mo na fronte
O styga* fatal da mal dco I
jI-ju cortejo de trevss e de horrores.. ...
1tuo^v e-.-a.^erU. distancis a saiixlaaam
Onde voa, o sinistro rae acompanha,
E' crael ses mortaes a minha sanha,
Commigo, srrasto a raorte e a perdiclo 1*..
E vos, senboree, que amis o aojo loiro,
E da desgraca ao monstro fizis frente,
Continuai assim ; cartamente
Este o oaminho que oonduz aos cos.
Praticando virtudes que o homem
Se approxima de Deas, da Divindade :
Praticai virtude, a caridade,
Ah I ni i queiraia estar longa de Dous 1
Fasei o bem : as victimas da serte
Jamis faltis com vossa proteeclo ;
Si algnem tetn fome, dai-lbe a esmola, o pie,
Nlo o deixeis minga* suecumbir.
Fazei o bem, senbores, sobre a terrap
Lutai pelo infeliz, o desvendo,
E assim veass misslo tereis oumprido,
Merecendo os applsusos do porrir !
Timbsbs, 1887:
Oltmpio Bonald.
Eos quanto ests, em compsnhis do libo,
a procurar ao baile, ao tbeatro, ao concer-
t, distrsccoa de que ella naoca sa can
sava, elle paassva babtualaents a* anas
noites com Genoveva.
A cooversaclo entre alies nones esmo-
reca, ^inbam praaer em communicar se
mutuamente ss sos* imprees3:s e cosjpra-
hendism-se sempre, porque, sentada da
aesm* frms, es pensamentos de um eran
oe pensamentos do outro.
Tinhsm paassdo oito das depois ds par-
tid* da Sra. Lioonet e do filho.
Genoveva bavia recebido ua* primeira
caPta de Alberto, qae Iba falla va com en
thusiasmo de Nica, de Monaoo, de Monte
Cario, de Mentn, de Beaulieu, etc., maa
* Sra. Lionnat anda nlo tinba seript
Urna aanbl, em que o Sr. Lioonet de-
pois do almoco tinba ficdo na sala de jan-
jantar, janto de Qenovevs, entregsraa-lhs
urna carta que o correio acabara da tra-
ser.
Ora, at que safio, dase elle, vende
no enveloppe o carimbo de Niee, aqd est
ama carta de tua mli.
A moca que nunos ficava ocites, oceu-
pava-s* cea um trabalho de oosttrs.
Bea v, querido pai, disa* alia, aue
tinba raslo em Ihe diaer que ole aahVe**
muito impaciente. Baa
0 sen dever era dar me noticias saa,
logo no dia seguios* quelle ea ijue che-
goa a Niee I Eofia i
A bro a carta e bastn Iho u*
para a ler.
Hum I diese elle, tua mli soflria
de pormenores, parces qus o* bsiUs, os
eoaoertos, os pssseio* ue carrusg9a e de
bote, absorvea por tal modo o *'
que alo t* fio* nenhu s para e
E aeoreecantos, eoa u aovisaento de
aso humor :
Nudcs ba de poder encarar a rila
debis> de ua aspecto serio.
Ab 1 nlo Ihe deve qu*rr mal por
Sao numerosas : vejo Alberto n de-
fez* contra a soducelo dos praaeree, con-
tra os lagos que poderlo armar Ihe. Sua
m* r;*t* !be que elle rico, ve entregar aoe |/rsrr** di* vid*, outro*
terSo inters-.- ea daer-lbe u SMa coa
*s e alie, ^liaaeate, de naturea* c **'
deixr tseilmente persuadir.
^ Apeasr dessa le.:andade, qn,r cen-
sura a sseu ralo, querido pai, y3o se '.a-
tregar iaais a lou-niree fats^ tem o au-
reolo eerado sentimanter no ores qas.o-
efo:da.
Poess* tu diaer verdade, Gepove
v*. dis**aSr Lioonet. Saa ali, outra
loaos, metteu-ee'-lbe na cabeja cassl o coa
ao* aocs da nobraaa que lbe abra ou sa-
I3as da grande eociedade, onde deaeja tan-
to aer receida. Pensar em casar Alber-
to, que anda nlo tem vinto anuos! E'
preciso aer a Sra. Lioonet para ter same-
Ihantes ideas e depois pensar n'um filha
de conde ou de bario para o filho.
Sim, Genovava, tudo isso inquietador.
Mas eo c nlo pens como a Sra. Lioonet
e digo : desgraca Jos daqu'lles que querem
sahir d* ana eepoera. Eis ahi porque te-
abo modo qae ten irmlo, dirigido pela mli
e embebido pola* *ut* falsas ideas, nlo imi-
te as sniorinhsa que.ee drixxra engaar
o*lo espelh&'.
Meu pai, nlo recri nada. Ss Al-
berto tiver prsoalo de ser defendido con-
tra si mesmo, nos o defenderemos ; bem
abe que elle ni* despresa os eonselhos de
sua irml.
Sial sial aas contra ti, ainha qut-
riJa, ten tua mli.
rosto da moca cobrase c>a ums nu-
vem de tristess.
Suspirn e renovou a eterna porgunta :
O que fia eu para ijue ella nlo goste
,ie aia T
Nada, ainbn nlba, nada ; aa* os
euus oentimento* a teu respeito hi* de mu-
dar conserva a e-paranca de que has de
re.'ouquistar a su* ffdijSo.
A moca abanou a caneca com tristeza.
O Sr. Lionnat levantou se e den lbe tus
beijo na testa.
Vamos la vamos l, dase elle, es-
queee as tusa maguas ; tu soffras de urna
msners e eu soffro de outra, isto bs da
pssssr.
Agora dexo-te, tenho urna conferencia
com Henrique Merson, o meu architecto.
Ab! dase Oanoveva com urna infla-
xlo ain^nlar.
O Sr. Lioonet enrolveaa n'am longo
olhar. ;
Sim, accresceatou elle, esto a em res-
piras de comprar urna cass no boulevard
Alalesuerbes e, antes de concluir o negocia,
desejo ter sobre a ptopriedade a opinilo
do aeu joven amigo &ierson. Sempre me
dei bem coa os seos eonselhos; .2 w cou-
sas p.erfeitamente e rara* vezes *e engaa
aas apreciacSa-
Ello <*re considerar-sa feliz, aeu
pai, com* a jtonfianja qus o senhor deposita
nie.^
".,"fr..rigue am corscli nobre que se
niosu's profndsvie?te reconbecido pelo
pouco qMe tenho feto por elle.
Cerno, pelo poaco que tem' ieito per
elle T Mas u hr. Henrique Merson dere-
j;,e tudo e elle o di- e repete a quem o
quer uitvir.
Simles deserhador em sua casa, sea
fortuna, tendo que sustentar a mli, saa es-
colente mli, que, para o educar, se tinba
imposto ss mais duras privacSes, esteva
destinado a vegatar toda a sua vida n'uaa
posiclo inferior.
Meu pai reparn oelle, e quando Ihe re
conheoen as suas raras ptido'as, pagou-lh*
as despesas da sua instrucclo e supprio
todas as sass necessidades durante os an-
nos que elle passou ns escola das bellas
artes.
Convencido como estava que essa
moco tinha am bonito fataro diante de si,
ni* poda deixal o vegetar, como tu dises,
n'aaa posiclo inferior. E' dever daquellea
a quem a tortuoa favorecen, aeuiir ea au-
xilio dos que slo por ella menos protegi-
dos.
Ah! meu pai, coao bom e gene-
roso, e como merece ser estimado por essa
multidSo de operarios, que o cercam. Va-
mos l, touos sabsm que a saa grande sa-
tisfaefio fazer bem.
Qom o Sr. Henrique Merson, meu pai,
o senbor foi bsm recompensado ; faz Iba
hoora : em bravo tere um nome, a j ss
cita a- alguna dos seus trabalho* como rele-
aogulo

"-ouito sensiveH1
' 0 Sr. Fixau alooiou *s
do mar c.r que, ova va
seria levltp UiO rsa sonora
da sua^upetcio.
O quadxv i:.fra radial' as i
seria preciso elevar-se, conforme a
cia, par* qus ooarido, oa leseo bes dss-
tinguir o* oa* rmitlc* a sapera ese 4*
mar.
O aoa apsg.-se qaaai qse liif si****
dirsocV*>orsotri que abeira o sire ata
mar. '-- .
Distancia a cootar da tUora da* rases **-
noros-flfigem a* onda* aciasa d* asa
dirLCfle")

Soaonae io 10B-200-500-75^ 1.000- psssara tr,U0916 ?>9la ^.5-,728 51-, v 91-.60 H (CWkssa]
vando ua hornea, de grande
Depois, to boa, do oso lesa, ilelsat"
E ao mesmo tempo qoe falla va, atisav
va-se : era coa enthasissao q*e
elogio do aooo.
Dise c, minha filha, desee
Lionnet sorrindo, ba corto
ama cousa muito aingular.
Qae cousa, aos pai T
rodas as vesos qoe U presa*
nome de Henrique Merson, s toa paja
ai* to* cala* de costase aiaa-ea
achas expressSes bastate fortes sata 1
uomprehender quanto ta o cotloc**
e todos os oatros aoeos.
Genoveva tinha ficado veraeiba
urna papouls.
Tambea tenho abeerraia, ciaiaas
* Sr. Lionnet, qae quando sa falle a <
disnte de Henrique Menea, elle ais asa*
oceultar o sentiment* de adsangis esa
tu lbe inspiras. Ua dsssss xas asa-as)
Ue:
s Qa.ndo eu era emprrgado a* am
cass, Sr. Lionnet, sabe o sea sarasafa
ae dava eoragea ? Poie bam, era sr a
meigo rosto ds menina Genoveva s asir
soa da soa voa. Tinba aaa aas sica asa
me dar um conselho, de ae traasait
suas intencSee que ae fazia adiar
todos os trabamos. Para satiafasersa *>
eejo de ainhs pstreasink>*, ti !er? ** *
fim do mundo.
H-nrique estava muito coa morid* asa
do a* diaia isto.
E accressentoa :
Hoje, Sr. Lionnet, o qoe sapas
aento pela menina Genoveva un* esas*
qae se parece eoa aa culto.*
Ah! mea pai, dise* aocs a seas
o corelo bata coa violencia.
Depoia de taee palavre* de
Merson, continuos o Sr. Liosset,
em que pensei ?
Nlo, querido pai, rsspsadss s m
com vos oppriaida.
Pois bem, minha querida, psosoi >
o noss joven architecto aondava e
para edificar ea breve ua pedid* Je **sl
meato.
Genoveva estremecen ea tale
e, depois de ter ficado por in**a que atordoala, raspn leu coa vs i"
te de commojlo : t
Meu pai, o senhor engases-*1*:
Henrique Merson nlo a* pedir ea
meato; {C**~r-~*9
Typ. do Diario roa DsfSS *
la


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EMJWP0WYL_ZN9G10 INGEST_TIME 2014-05-28T15:13:58Z PACKAGE AA00011611_18061
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES