Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17134


This item is only available as the following downloads:


Full Text
sao ui miEo no
TOI
u.
& i

PARA A CAPITAL K LUCABK* TfDB SAO B PAsJA POBTE
Por trae mese* adiantados...............
Por mu ditot dem.................
Por un anuo dem.................
Cada numero arulso, do mesmo di............ 100
DIARIO DE

PARA DKATRO PORA DA PRO TOCIA
eis meses di&uUdos. ........
Por novo ditos dem............. '
Por um nao dem. .........
Cada numero vulto, do dia anteriores.........
HQ000
27C0C
$100
NAMBUGO
Pr Apritate bt Mmotl Jpuctra t>e itria alijos


*
Am-d^e rriaee C.,
afate*
melos e pu-
blleaet.ee na Fraara c laa;!*-
'erra.
de Flsrls, site a
deludiros de
TELEGRAHHAS
I
v..

'
'.

!

r
I

in:: mamu co subid
RIO DE JANEIRO. 24 de Novembro,
4 hir.-.s o 35 miuutj 1\ tarle (p:la liaba
tre). ,
milm i o rapllo iJi- liar Kuer-
ra J...i <- .un s ii<- Caria Juniur.
rfj Sruio para Pcroamliaro no pa
ejueic lagiea LA PLATA, o drpaiaia
geral Dr. Francisco le Aatla Bou e
lita.
< vil
4J i ij) i'attji* -m *
RIO DE JANEIRO, 23 de Novembro, i
j hor.^a e l'J minuto d tarje. (Demo-
rado).
O vapor QOYTACAZ da compaafela
Marah e Ciato* fol lirado a coala
coa Maeaotabora. oade perdeu ae to-
lllmcolc
Corre o boato nao o taretre do va-
par a dlterao* pasaagelroa afosa-
ra aa ae.
3ANTIAOO, 23 de Novembro.
ooie SI eaaaa aovoa de cholera-
saerbue e SS vlelloaao na uiiiotaa
94 hura*.
LIMA, 23 de Novembro.
'a aovo aalalaierlo acaba de aer
coaailtaldo aob a prealdeaela de Slr.
Beaiesrl.
a*
PARS, 23 de Novembro.
r. Rearl Siriaaoa. aailgo preeldea
te la Caoaara doa cpialoa. reca-
a saloaa* ajae Iba fol vkTerertda
de roroaar aovo aalalaierlo
Ste. latea truy eoallaua a raaff-
reaetar eoa dltreroao aatabilldadea
para riaaliario de noa (ablarie
abaaaedaa aa palada do Etv-eeo de-
rlaram jae laaabeaa exiale ama eri-
ce pre*toeaeiol. o ajae Mr. Jaleo tre-
rr reilrar-ao ka da prealdeaela la
repabllca lesa depola do roaiilial
ca de aa aalalaierlo jao ir-aka
apelo daa caaaaraa
RIO DE JANEIRO, 24 de Novembro,
as 4 boraa 40 miontos da tarde.
aaatere daa peoooaa qae perece-
r uour. agio do vapor aarioaal
.QjYTACAZ de late, aeado qaar
aaaioerea.
Sal eaeerrada boje aa tela dio e
Ct(reio Soallorla.
PARS, 24 de No tabro.
Qafr. Jale* airear oraba do declaror
qae leso leaedea de deltar a preal-
deaela do rey ubi Ira
CANSES, 24 do Novembro.
um. BV.M o Imperador e a latpero-
tria do Brasil aeoaapaabodoa do ib*
raaaltiva evea partir aa oeste-ros-
ra pioatoao pora a Bgvpta.
Agaboia Hars, filial ai rontamoaco,
24 do Novembro do 1887.
1NSTR0CC10 POPULAR
i O asilo* loavoret qoa kobo oovido tetar oe
i voMOt ieopjrteotca trabalhoa oa toieocia dt Ho
i Late*, a #> atraa a grande repoUcii qu*
i teaJ-a aqau a la chatarra da voaea aroioaoaia
i ta ootret raatoa de tci'ocia e litiaratare, iotpi-
rasaa te, ala tata o > a ostro patiieoa
> oteat, o *t* dotejo de voa ver aqat para poder
> reeeer d viva vea e por eteripto at mutuo
inatrneiii.'t qoa to eap Deaeolpa* per ioai n mea arlo ao laucar avio da
peaaa para toa poder a*-gurar o praaer qo*
tcriamot ea aeoleer na hoarai caja reputo^>
taato h taita deerjar na Europv o aea regraato.
Liaonjata-aat a copar a oe* de qae poder-m-o fat>
roa qai Urrveonaalr, arcaado ote afiaofa e HO
ooaigo o 8r. P'rrr, q-ja tronae a n.'liata rrlacio
e d teripeoeo daa ataatat da C jchiaebia : foi
elle qoa a* ralarae averdot vot ojonfeiUd j
prvpa *) a viaitar a la^lattrrra, p-lo qae u daa-
de j'voa p >aao aeeegerar qae oerei man boa
a1:' IbiJo por aim o po." muiloo d >t omoj am'.goo
ta uda e qul^aet c?i.i>apaaaOaaa^apdS
pflr*"t'a prtica ?!- iateato. Agradeceodi o
(rucio dut voidi trabalboa (a deaenpeao Oao
flautas da CocbochiDa), ot qaact are valor esa
prartita Ja voao* repaueio, paraailti-aae qoa ow
ubfcr- ra.Voaoo Del creado a amigo o briga
do, Joa Baaki.
Contina)
PAITE 0WICI AL
HtSTORUOA BOTAHiC* EM PflfiTSAL
( iTiii)
OA BIHUOTBSCA DO POYO DAS rJOOLAS
XI
loio le iLaairelro
Coaimaafioj
deJot laah* aa
reir
(Se rwm qae ato,- a deatea orograpbo* vtaaa
atoo eaeripta aa* iaglaa coja alado elogie ala-
lorie (do qual UaDaaravaaia aatta ooticiaa) tai-
res por aa eterapalo bea lataadlaa para aa aoa
aatit ligonaa esaebdi^ (eoae aaa a o pitq ta-
taaacr o Dr. Oaaate)-a prrieriaot tradaaa-
sta e a aegaiata carta par anear aa at aprecia-
daa por todoi oa ttoaaoa bitoraa (vate aaa iapor-
Uaew) poi dtcetto nato todo ottario (ecato Ji
Jiiifiot) devidaatenta habilitadas atto-s eei.
EatBto da liagaa n;r t-i para cabala*uta aa tpre-
: qoeat deaeja ier Sk Bwepria ar giaal, poda
lanalisl no elogio h:t>riea, onda a
irtnoniptM oa liagaa iogloaa.)
Sobe oquaxe, de M io ds 1780
Rlasterie de insperlo
Foi exonerado, a seu pedido, de Se-
cretario da preaidencia da proviacia do
Aoss7os o Dr. Olytipio QiffemDg roo
Niemeyer
Concedeu te liceoca ao bscbarel Josquira
Victorino de Soasa Cabrsl par* aceitar a
comraeoda da ordem de Nosaa Sanbora d
ConceicSo de Villa Vicoaa, com que foi
agraciado por S. H. Pidelissima, e asar da
respectiva insignia.
Por decreto de 12 do correte foi
apoteotado, a aea pedido, o Dr. Jos Car-
los Maritni, ebefo ds ecclo de estalistios
DDexa 4 3' directora da secrttaiia do as-
tado dot negocios do impeli, coo ordena-
do propor>.ioal ao t-ropo de trrico qae
se liquidar.
Por decreto de 12 do corrento foram
concedidas ss honra de oonago da cathe-
ir.l metropolitana ao padre Francisco Vi-
eira de Mello, parocbo collado da fregae
sia de Nossa Senbora da Parifi lacio da
Capaila, dioseeo da Bibi, provincia de
Sargipe.
Por decreto de 12 do crrante j oz
tiooto o logar de chele da 2* sab-seoclo
da scelo de astatistics anexa 3' direc-
tora ds secretaria do imperio.
..misterio) da af asiles
Pelo mioisterio da jostic*. foi expedido o
s'guiote aviso so presidente da provincia
do Para, ata 14 do eorroot;
Illm. e Exa. Sr. Coafiraaado o tele-
graoaata deeta data, declaro a V. Eso. ea
reapoata o de 24 do mes fiado, que lo
valido* oa exames de tufficiecci prestados
persnte juis competente do qaalqaer ter-
mo, observadas, porem, aa regr** do art.
187 do regolameato unexo ao decreto n,
9420 de 28 de Abril de 1885 ; o qae o
juis leigo, eoaformt dispSom os f 2* o
3* dsquelle artigo, na sede da comeros,
sd pode presidir taos exsaes se eitirer
abettaiodo o uis de direito, com jara-
di celo plens.Deas gatrdo a V. Eso. --
Samuel WaMaee Mac-Dowll.
o
i mi ate rio da Fazeads
Por decreto de 12 do cor renta, foram
nomeados
1* cacrptarario da caixa de emorti**-
cio, o ex 1* escriptorario da mesms caixa
Jlo Silreira Sampaio Sobriobo.
2 escriptorario da alfaodeg* do Recifr,
o 3* escriptarario ds mesma alfsndega
Odilon Coelbo da Silva.
Procarador fiaotl d tbetoarsris do Es-
pirito Sonto, o bacbsrel Francisco Isidoro
Rodriga- da CosU.
Foi asaoedida a apssentsdoria que po-
dio o 1* eacrptarsrio da tbesoursria do
Rio do Janeiro Jos Mondes da Costa.
Foi gutlmente conoedida a Adeodoto
Pinto da Torra demisslo, que podio, do
logar de soliuitsdor dos feitos da faaenda
nacional na provincia do Pernambaeo.
Por titulo da mesms data foram no-
meados :
3* escriptarario da casa da oteada, o 3*
dito ds alfandega do Recife, Joaquim Ao-
tosi Moreir* Jnior.
3** eeeriptorarioa da diu alfandega :
O ex-2 escriptarario da tbeaourari de
Pernambaeo Qomioiaoo Aogoito do Mi-
randa ; o ex-2* escriptarario ds slf*ndeg*
do Par Antonio Firmo Diaa Crdoso J-
nior.
Ososas!
Recife, o
mesms ridade Jos de Arimsts UoaU
Pontea.
Praticanta da mesms alfandega, Tbeo-
tonio Carlos de Alnteida.
do desesrg* da alfandega do
pralicante da rocobedori* da
lalsterie da Cimerrs
Forim pri/morido*: i major por mereci-
meoto, para u 1.* regimaato de cavallaria,
o oapitlo Joio Antonio ds Avila, e a ma-
jor graduado o capillo do oerpo de esUdo-
maior de 1.* claase Frsooisco Teixeira
Peixoto de librea Lima.
Foram classificados nos corpo* *bai-
xo aeclarados es cffi iae subalternos pro-
movidos por decreto de o '> corr-nte:
Amata os ASTILBABU -2.* rtgimmlo -
2.a teocnU Joaquim Boilhasar da Abren
Sodr.
3 regiment -1. tunete Julo Carlos
do Vasoosoello.
2." batalhZo l.:* fagotes Fra
BaptiaU da Silva Pereir*, Tristlo de Aleo-
car Ararip* e L;adopbo LVbsnio Moreir*
a ; 2.** teoeotM Jlo M.noel d* Brsoa
Jsoor o Amphiloosio de Ase ved o.
3.* bataIhMo2.'" tenent Timotheo de
Paria Corris, Octavio ds Fonte :a e Jos
Joaquim FirntiruL
4.' batalhao -1. teoente Alfr&do Jos
Barbo ; 2.** tcnenles Ivo do Prado Mon-
te Pires da Fraoc o Jeronymo Vilella
Tarare.
ASMA DE rAYALLABZA -3* vgimtntQ -
Teneote Fsbricio Baptist* de Oiirois*
Pil*r.
1 corpo -Tcaente Emiliano G)ncal?ea
Frajado.
ASMA DE 1NPASTABIA 2.a OalaDtl
Tonente Horacio da Roeha e Silva.
5. 6a/aZAJj-Ttnentt lic*rdo Aotoaio
BaptiaU.
0' batalkZoTciieaHe Joa Besara de
M--ii-z' Si, M.noil Marques de Soasa e
lito R. y mani de Carvalbo.
8." batalhao -Tente Vicento Pinto de
Araujo e Antonio Folippe Fernandos Cuya
bao.
12.' batalhao-Teoente Joio BaptiaU
Pintt
15 batalhao Tenente Servilio Jos
Qoncalvoa.
16." batalhao -Teoente Carlos Ferreirs
d* Foatoora Cunba. >
18." batalhao -Tenerte Manoel Vicente
de Pinbo a Gnilberme Aoreliu do Carmo
Companhia de Sergipe -Tenente Jos
Nicolao Tolentino de Lomos.
Foram transferidos : do 1. regim*n-
to de artilbaria psr* o 2 b*t*lbio ds
mesma srms o 2." tsente Antonio Carlos
Brandio e deete batalblo para aquello re-
giment o 2. tenente Fabio Patricio de
Azambiij*.
Foram transferidos: do 17. bsts-
lblo de infantarie par* o 4.a d* mesma ar
ma o alferea Antonio da Cmara Ta vares;
do 12. para o 17 o slieres Qeminano
Ferreira Villa ; do 3.* regiment de csval
laris para a companhia da mesma srm* da
provincia de S. Pealo, o alferes Gasp*-
rino de Castro Caroeiro Lelo; e dcsta
companhia para aquella regiment o alferes
Gustavo Ramalbo Borba.
Mando a-se ddir o ]3. b*t*lbio de
infantarie o alferes do 18 da mesma arms
Cyprisoo da Costa Ferreira.
ialalerlo da Marlnha
Pelo Ministerio ds Msrinba foi ex-
pedido, no di* 12 do correte, o seguiote
arios ao ajudsnte-genorsl ds armada :
t 8. A. Imperial Regente, em nomo do
Imperador, conformndose com o parecer
da seclo de guerra e m*rinba do oonselho
de estado, a reepeito do ssaompto do offi
oso do V. Eso. n. 705 de 21 de Setambro
ultimo, mandn declarar, qae dispoaioee
do art. 6. da lei n. 2,941 de 8 da No-
vembro de 1879 nlo prohibe a promovi
por merecimento do officites mpregados
em especialidades, se j tiverero, no poeto
em qae se acharen, o lempo de embarque
exigido pjr qae potum ter promocio os
uffi cieos ds armada anbalternoa e tupe rio
res. *
tovtrso da Prorlaicls
OCSPACaOS DA PRXaUMQIClA DO DA 23 DE
aoTsasBO oa 1887
Praociaco da Aatit de Bago Barree.Agoard a
viada de crdito j pedido pela Tbesoararia de
Faseoda.
O Laaort* S C aVaeltido ao 8r. director
da Wotiotbre* provicil par* atteeder.
Joiqeia da Stqaeir* Arroda Palelo. Deferi-
da, oa aatcio to Sr. brigsdeiro coaataaad.nt* daa
ana ai.
Rodrigo Cirratho k CNao tea logar e qoe
raquoraa.
bopaia Gai>bermioa de ateUo. Ialorae o Sr.
iaapeetor do Tbeaouro Provincial.
Tooaaaa Aatooio Maciul Mouteiro. Ioforae o
Sr. iaaarolor do Taeacoro Proviacial.
Secretaria d* Preaidencia de Pernemba-
"O, 24 de Novembro do 1887.
O porte ir o,
F. Chacn
Repardeie da Polica
2* soocad. N. 1087 Secretaris de Po
hcia de Penumbaco, 24 de Novembro de
1887-IUm. e Exm. Sr. Participo s V.
Exc que foram bontem roeolbidoa Casa
de Dateoclo o seguiote individuo:
A ahtba ord clo, roaattida pelo mbdelegado da fregoraia de
No*** Seobora da Lo, cerno alienada, al qoa ta-
na* o conveniente deebno.
A' oraao do tabdelcgado do Eecifc, Jote Can-
dido da Coate, caao vagabundo.
A' ordem do de S*n:o Antonio, Tboaaaa Odo-
aoa, por embriegoex e diitorbioe.
A' ordea do do 2 diaUieto da Boa-ViaU, De-
otetrio Apoionio Virira Luna, por diatnrbioi e i
di*po*ic*o do Di. delegado do 2* dittiieto da ca-
pital.
Deus gnsrdo a V. Ex o.-Illm. e Exm.
r. Dr. Manoel Euphrano Corraia, mu ti
digno presidente ds provincia. O obefe
de poli, Francco Dominan* Rxiro
Vianna.
Thcsonraria de Fazcoda
Mata, a xm*. Sr. membro da ommUilo. -
Infurawodj a Yv. Exc. *-brc a pirte da ex-
plicacdc dada p- 1 j Sr. iu*;xc!or Sil* K.llj, e
qae ase da reapeito quinto ao tacto do appareci-
aaeqto da algo docaaeato de aatpesea paga*.
sea qae ss aeeeaae aaignado o deesaca pelo
eaao Sr. intpecUr, caapm-at diier oaegoiote:
Coma aeerttario da juata nlo ae era peraUido,
cem e de m'u propro e fri*, vitto nlo ter
cocopct.oc* cara uto, mandar para a Toeeoera-
ria doeoaenlbB coa detpcb-* nlo attigaado.
verdad qoe algau* all foram parar, porem
d< orJam do imeao Sr. inipcet^r, qoe ntoruoa-
m* p >r vese e ea preaeoo do eapregado qoe
Mrna) a aeeretari, raaettar a ibeourrire
Soaaatia a tt readicS-a, aetapre qae e ti-
tate de reinar d repaiuvio anta da uraii
expolente, ulo dpaadaawa elle de decit > da
jaou, declafa lo qae o aigaar>e depoia, e para
: < eom o pr iprlo toaaooreiro, aea
aaig dedieado. Se, pota, atea deapaeSa* alo
aatio aMfgaadoi, tWL i-u por mbjq* daten to do dito
laspeetar, oa por desleizo do tos aareire. Por-
aa.aBaa>aaa.

acerca *
m
qoe alo pJe *er luvadot cent* de
a o Lelo nrgaido.
a de Pateada de l'.-raiuboco, 14 de
" ') 2.o eacripiurariO> La Emyg-
^L^k Cunta
ave; Bembco da conatiso de inqoerito
da Pateada.-*-prden*Ddo-me Yv.
na p*SMaaA me di reapei-
i priaAdOu Yv. S>i. pelo 8r.
de eXtcpelo, Aotoaio C-.etauo
ptj a pniprir a ord m de Vv.
Na 4 li-.cta a nformacJ preatada a V. S.
pt-lob. iaapecUr.
8. devia eoahrcer b-:u o tacto ; e uarran-
do-S,Uptau>entc o fx cuoi o ataito Je tirar de
si a raaaKb'li<:ade para lancil a obre qocia
el ne reiP'Odrr p.-a ao* faita.
WjRaJ Prcaetieo LaBR/epraeciant do c m
aend*u.r Traeie# JKsRRyde Castro R
pe. maajl do da 16 de Novembro do 1885, dirr-
Kio-aa ao tbetotaairj, Or. ftsotrdo de Barro
Faleiad* Laeerda, o agO oapoit a mim, a qoem
entreSou am proccnsa dja detpesa no vaLr da....
M8:434iG86, que hsva atcebido du tbe.coroiro
ppra ea ftaer a con veniente ncriptur.fi o do pa-
gam*oto da qoaotia de duentot cont de ru
por cooU, viato diaer-lbe o metno tbeaooreiro qae
o aleo exiatcnt. naqu-ll. occaailo, q-ie era de
513:888#9&et, nlo eoniportava o eopagamento
integral, qae era de 547 298953
Obiervei-lhe que eu nlo pvdia fopir So hvro
caixa a tacripturaclj ea tara cjndic.O, Ssrqal
o*i bav* deipacbo ecripto no pruceatO, ao" paf-
tari* do 8r. iuapeotor qoe permitttjoa paga-
mento de dut'fnto* eoiito de re p>r C'Bf*,a in-
aictinda o Sr. Loop e o Hr. tbeaoureiro que o Sr.
Mpeetar ataiai bavia ordenado vtrbalmtte, levei
o procesa i prevaos do Sr. inspector, e expon-
dolbt ** ambo* duvida*, decidi 8. S. qae eliat
nlo proaediaui, poia na alterava oo reformava a
iu* cieiiber.e*1. que ji htvia oovido a ptrte e
ordenado verbalmeaU ao Sr. ibcaoorcio a paga-
mento aoc eonla, o que devia ser aBaadiatamente
camprito por aim, faseodo a c n veniente escrip
taraelo.
A prove do qu deixo txpoatj t-ncontr-e oa
cerlido ;outa, aob n. 1 (depoioento de Olympio
Pr cae rico L >u{-) e noa don* artigo publicado no
ario de Pernambuoo do 21 e 23 da Janeiro pr-
xima ptaaado tambemjanto, eprimeiro pelo tbe-
careiu Dr. Eduardo de Barro, o aegaado por
ma, refalando dout ponto dtquelle artigo.
B serqoe da deciaio eeroai do Sr. iuepeetor nlo
tinba ea recorto, eeodo, alea di*o, praxe da ini-
pcloria rriolver cubalmenU nuil.* daa duvida*
oaeitaaq* no correr do ervico, coapri a ordem
verbal do Sr. inepector, faeendo a ecriptt|racl>
do pagaaento de daxeatos conloa de ria com a
oaaior clares* precido, para que todo lempo
conatasae, conforme m ve do tbeor da partida,
qua traaacrevj.N. 777. Pago a Pranciceo Jui-
tiniano de Castro Rtoell, por sea' procurador
Oiratpi Praderico Loup, por conta da obra eatadaa oo proloDg.meato e er.trada de ferro de
Cantar oo m*. de Uaio, de qu trata o officio
aob a. 882 de 3 da Ouiubro prximo paxado do
engrabeiro em ebefe, o despacho do Illm. Sr. ins-
pector d 14 do meaoM mea, viato nao baver sal-
do qaoaoaporle a d'apeaa inugral, a qoe aa rere-
re o ateto despacho 200:000*000. -Manoel Le-
a Bsreira Boato*.Olympio Frederieo Loop.
Daixei de f**er ama lepreaentacao escripia
icrea de*te incidente, nlo t pela ratoe expea-
ombo porqae b*vendo repfeaeot*do 8. 8.
''ds. Julkr de 1685 sobta aa pega
> ao valor de dea ooanw qa* *e i* f jo
l'raocifo de P.nho Borge Cojo procedo ea nlo
jo.gara completo, pelat raaoee oa davidaa qoe rea-
p*jK.aatnent exprndi, o Sr. iuspestor por deapa--
etto do da seguinte mandn camprii o eea capa-
cho anterior, e adverlio-me eos ate abetivetee de
moratmr at informaifiu da contadura, para o
qae careca de competencia. Devo diser qoe por
*ts occilo cu nlo moraliaava ioiormaclo alga-
sao, apeona apreaeateva davida para regolari-
dada da datp*. lato aa aeb* provado eom a cer-
tidlo aanex. aob a. 2.
. 8 procedete de cutre form, i*to *,* nlo tire-
ae eacriptnrade o p.gameuto de ioaentoa cont
fcito a Top, de.xando de comprir ordea verbal
do Sr. iaapeetor, pratieari* ama deaaatdieocia f.r-
tal a* ebefu da reparticla, qne nrceatariameate
laseeri mo do meios qoe a le Iba facultsra para
obtigsr-ase enasrir *. auatdcliberacoe. Seo
Se. inspector nlo edmtUio a exposiclo de ama davi
da relativa procesa} de despea*, cuja legalidade
eo, oa qoalidade da eacrivio do caixa, era compe-
tente para preciar, visto como trate va-ae de pro
cur*r,5t, cm vista du quiti tinba de aer frito
o segiaeoto, alo seria por* eztranbar qoe con-
tra ano a revoltease a deixaaee de cumprir
ra ordem verbal.
A eertidao n. 8 provo que o saldo ent'ento no
fin do din 14, eom o qasl foi feita a deapeae no
di. 16, inclosive o pagamento a Loop, era de re.
518:8881908. nlo o da re. 675:107X379, da qoe
falla o br. inspector, endo o ten engao prove-
aieote de ter laucado mo Ja reeeita al o flm do
di* (6, como ae c pagamento oomfcassem depois
da reeolbide Ud. renda do da, o qoe t se daria
ae d'poif da 3 hora 4* Sarda comecasaem a ter
ellelagar, mu o*aaebeleeidopelea regulamen-
toa daa Tb^oarti^^Kcdo tabem qoe os paga-
mento principinm u. orr feita, e a receita a en-
trar, da 9 hora* da itaahi st 4 3 hora da tarde
Deve m ter em viat qa as Mido de rs......
61S.888#968 eatlc compre hendida aa sota nba-
titeidas e dilacerad, trocadas de 1 a 14 de Mo-
veabro do citado anuo de 1885, a* qoaoi at o fim
do mea attingiram a aomaa de rs i 10:700*,'o qoe
tornara o saldo, de qoe ae trate muito menor, en-
trt tanto, nada diato ocaorrea so Sr. impector eto
occorren S. 8. aa anteo motivo para o tbeaoo-
reiro t jr feito e pagamento por conta, e eete era o
ter no aleo, em qoeello, grande aomma da notaa
tobatitaida e dilacerada, trocada* pelo fallecido
coronel Nery Ferreira, paaMdaa ao tbeaooreiro n-
ter i o, (aoje coutador serviado de ioapeeter) Ma-
noel Aatooio Cardo >, e deete ao Dr. Eduardo de
Barras.
bcmtlhaate aoUvo allegado pelo Sr. oapeetor
intdmisuvel, porqae o tbeaooreiro Dr. E uardo
da Oarroa, tornea po*e do lagar a 7 de Maio de
1885 ,'exetcicio de 1884 a 18?5), liqaidoa e remet-
tea a Caita de Aaorti*cao toda a note ob:-
tiiaidaa e ditaceradaa, qoer do ezerciciu de 1884-
1885, quer do primriro semeatre do txrciciode
1866 1886 (Julho D toabro d 1836}, como te v
da respectiva eacriptorael.
Ora, e ate o da 16 de N.vtmSro de 1886, eo
qae foi feito o pagam.'nto de daxento cont* exer-
ie 1886 1886), nio bouve ssIj en anppri-
meoto, que pauasao do excrcicio de 1884-1586,
ootao poUeriam existir tee nota ?
A rieploratio demonatra e priva qae a reeei-
ta prooede do recolhimeutu leito p-lo ibesoor^iro
d Altaudega, Beeebedorir., Correio, Caixa Eeon;-
mio* e coUectocea e cotra provenieaci, e nlo le
tdaelbante erigeu
O eterivlo do eafxa nlo Urca! do th-sjureir,
costo di O Sr. )*r declin ir "in 1-
ro da nrapaaatbilidade, que Ibe cabe. A l.'i pre-
ceitoa qu o tbeacoreiro e o cb fe do aervici de
toa (teoso, o qul feito ub a orden v fi-c
co do iofpector (art 24 do decreto n. 870 de 22
ds Noveabro de 1851)
i-egointeinente. o intpeetor que o fiscal
i ibe*.u: -.ir, rs covol, *em o r.h-i-i nenio da
legialaclo \ tro n c5 w dot oevurr* d)
caigo, da oa cepfrito abstracto e igo rava toias
aa ptaties do ervici, o qoaet dmuci pro
instruir se, o etor, nl>era a mim
qoe coop hariat.
Qoem .licita, oa aceita um emprego, porqae
reaoe a babilitacea precie* para bem detempe-
nbal-o, e nlo pode um triceiro ier per elle ritpcr-
aavel, a meno* qae nlo irj (finida ra lei cal
reponabilidade, que no ctso, de qae ee traa,
cabe ao Sr. inspector, porque a :ci A:m o define
art. 24 do decreto citado de V-' de N(vimbro de
851).
A falta de aaignatura do Sr. icrpcctcr em )-
gun proeetsce, a falta de dcfp&choa em entre*, c
quae ectlo completes, itto I, eculiiidc erm
nota de crdito, lendo a dttpeza Irsal, precede de
ter c 8r. inspector cidenado Ttibamente, nlo i
B0 Sr. contador, cerno ttmbem oatcietario du
jonta, tbeaoureiro, pugador c ikiivk, qinu.
na auc.ncia foesc psga a derp- xa tn'.ea d* aui
goatara e do di-Eptebo, foncalidede qne elc-
prcegeheria qundo rfgrettaise s rrpartfcSe, nlo
eaueoSiadu,qaa c Sr. ecctvdcr ojlewe, ceno ti u
adltecra. No pcetc cc-xf-
laticsr o Cfckc qre e Afcncel Biabo cendnx para pte
a nado o etico c. qu. lie travie.
Scirca infoimdo de qoe o Cavour ser! salve
e qoe o bubil regetibeiro rectrregado do srvic
tica s deiptzLt do talvinenlo in 2.2(0 libras
efttrline, i*tc cerca de 26:C001
No da 9, e 9 heits ra cote 40 sclcfcdcadu
12* IslLlLo ffiaifaitm a typegrsphii, do Disrk
de Bog
Os sstalUutee, sindos de efpingt.rd8e macbe-
0?, quebrtn-.tr; tede o rrhterial lypogrbphieo e ina-
tiliaum es nati.
L fe to Liario lo io Gr< ne, de 8 :
A tuna eeruepr." cu Falk, ne trjirtr a boira.
a itb que do vsper Eio Gci.i. icenibi u no ban-
co p.r cui t mu r> uii.co e>.Ui. Cbgtddona-
>4>ae puto, Terictu-fe que vioba em caladofo-
peiicr ;e i.ui- tpitiLien o espillo per. a^eio
/?yjkif, pelo que foi multado ra quuntia de li.
^rcTenoTs. r*&*f"u'"" 'f'W>W "
,tlJ>onb.lI(iir f c, ella o* 6 Eil8 Dc,jc), do ^^ rf Bog de B .
0 active einereico Sr. Jfror.ymo Biz Kibei-
tc, mbdelegido de pe liria, scaba de detcebrir sta.
um desies criar bciri oees qoe rtvcllsm pela eus
saltadra e picvceie;ao a ntis juttu e nen cid*
icdigcaeio.
Mari Ki jd ur.rH dot Senter. mersdora ns
f ioi'nidac'es do airoio qoe pt>EEa a Oecte da cida-
de, vf.it.tiro cielo 'dio a orna coa vieioba eslava
ba di de rj.i f e seEafaicandoleDUmeo'e im ioneces-
te ti.he d'ftta, de deas nitzee de idtde.
Pata cti 8eguil-o fogla-te amiga da eutra e
rnesrrrgava-ee de dr s nftieees pebiecrian-
(a, ebrigando-a a ingerir cem sipas giandr por-
eet de l, linhs e entra, .mateiia tcmelbaotes.
A pebre critica ebigB ero eettdo cese ladee,'
ba vendo penes tfeingaade (alvsl-s ; fnle-bcn-
tem tua aii (ncmtico lleco de lisa dejecc^cs
do -'i.ei e-tute : sviiOD o Sr^sebdelegado que man
deu inmediaiSKeule picndtr a aslva BtTtxun
da e lecc'ihto t delriete' tm frsteo, qne pide
eer n.miuado na pelioi.
Bkvaoad* que rtta eendo precetsada, eco
esseaocrime em pieeeaea de varia tettemo-
__ tto ua
prehe:.
taea ombee, para
teas subordinados.
Acerca da remeta de erm conloa de lis vin-
do do Tbeaonro em 8 de Uaio, pela qoal Ioi debi-
tado o tbeaooreiro em 28 de Jurbc, esda poeto
diser, poique n'aqnelle tempo nao tervia anda o
lugar de eieriv&o do caixa, qoe id cceopei no ee-
aettre de Julho a D- *mbro de lc-5, e t-im tinba
sttribaiecics para providenciar no eentido de ser
immediataaente o tbeiooieixp debitado.
Por ultimo din i qae tedas a paitida de recu-
la no periodo de Jolb a Dexembto de 1865, em
qae tervi, etlo aasignadet pelo thescureiro.
Para eomprovar o ano tenbe expendido, t fiere-
co a sabia c-nsidercao de Vv. Se. ea liet docu-
mentos annexo.
Conudora da Thesootaria de Feenda de Per-
nambaeo, em 31 de Marco de 1887. O 1* eicriptn-
rario. Manoel Leile Pereira Batios
(Contina).
Thesouro Provincial
DESPACHOS DO DA 24 DE NOVEMBBO
DS 1887
Jos Cerdoso dos 8nte.Indeferido, visto que
o gado de qoe te trata nao compreheede-ee na
exccpclo de 10 art. 1 da lei n. 1884.
Di. Mease! do Naecimento Postes. Deferido,
indo e*ta ao contencioso para comprir o despacho.
Mathiaa de Albaqaerque Mello EntreBue-a
quaotia em deporto.
Isabel Francisca Mo oteiro de Quintal Barrea
Deferido, sendo appr evado o calculo de peni oes
de su i actvidade a qao proeedeu-ee pe'* ccBta-
dora.
Custodio Francisco Martin.Deferido, ficando
irrespoosavel pelo debito anterior o novo inquilino
qae eetebeiecor-se no pavimento terreo do predio
o. 27 i roa do B.m Jcio, tuja deaoccnp.co te
prova.
Eldi Corti.Deferido, ficando irresponravcl a
applicante pelo debito anterior do eBtabelecimen-
lo n. 2 tiasoaaa da Croze, no qal prova nio"
ucceder.
Monhsrd Haber A C Negon-ae provimento vis-
te achar-ie a mercadoria dj qoe, ae trata com-
prebendida na lojeiclo o impoito decretado po
10 $ art 1 da lei n. 1884.
Bario de Caase, Deferido, sendo mbstitnido
o oeme dot herdeiro de qne e trata pelos do
reaea'propiietarioa da caaaa em quastSo, neste
aeotido facam-e aa devida rectificacoea as
contat,
meo! i Maa Lio Watderley da Cuaba, Thoms An-
' toaio M.ciel Monteiro e Sophia Goilhermin* de
Mello.Informe o Sr. contador.
JotCirdetro do Santa*.Deferido, dando-te
biixa o* fianca e tendo-lbe entregue aa spolicet
qoe eooatilairkm.
Francisco de Paol* Meade* e Mari* Cava le*nte
de Albaqoerqoe Bocha. Facam-se as notea da
portara de llcenoa.
Cardoao A Irtnio.A? eonteneioso para com-
prir o deapeabo da junta
Mara Clara e Salvina, B.rtbolomeu 1 C, Pri
ao V. Borge Ut>6 e Frsnciaeo Goncalve Tor-
re.Iuforme o Sr. contador.
Bsnte de Freitet QnimarieEntregese pe-
la porta.
nba. o
Recebedorla Prorfacial
despachos do da 24 de novembbo
de 1887
Aowraio (ioocalvet Diu & C. A I* ecclo
para os devidos fina.
Baehare! Manoel Ferreira da Silva.Indtferi-
do, eta viste daa niormac^e.
JosThtotooio I),mingue*.Em vitte da in-
formac,6e nada ba qoe deferir cem relaclo ao
exercicio correato.
Henriqoeta Flora Belmir da Coate, Domingos
Antonio d* Silva Beint, Manoel de Oliveira & C,
Andr Afijoa F.lbo.Informe a 1> seceo.
M.ooel Yietorino Avil C A l*aecclopara
o* devido fin*.
QIARIO E PERillBBliCD
Correspondencia de Diarlo de
Pernambuco
RECIFE, 25 DE NOVEMBRO DE 1887
\otlcIas do Rio da Prata e sol
do Imperio
O vaper Arlindo, entrado bontem do Sol, (ronxe
as seguinte* noticia* :
lo do Prata
Foram publicado na corte oa segointes tele-
gramma :
Buenoa Ayrea, 14 de Novembro :
Doo se na liana de Buenoa-Ayree so Pacifico
am encentro entre dous tren, felinaente o ma-
chiniaias poderam diminuir considcravelmente a
velocidade doa eoaboio, redaxmdo-se todo a es-
trago! materUe* poucj c.nsideravei e algom&s
contose em gravidade.
Monti video, 15 de NoTeaibro:
A cmara do depatedo esti discutindo a lei
aotoriaodo o etabel>cimento de novo convento
no t.Tntorio ela repblica. E' provavel qoe ee le-
vante eria oppcicolo ao projecto apreientado pelo
governo.
O Udeiriitei esto te combinando par abrir
entre si ama tubscripclo com o fim ae efireeer va
hoo prevate ao miuitro no Bio de Janciio, Dr.
Crlo Mar Bimurer.
Bueno* Ayre*, 15 de Novembro :
O prcideate da repob'iea, Dr. Jare Celman,
e o mlnitro da guerra o d mrinha, geo:ral Ba
cede, acempsnhadot de eeus ojodaote de ordea,
pirUram par Zirote, onde visirr*m o ar nal.
Kio Gran Je do Sal
Dataa at 9 de NoV mbrn :
Refore o Echo do Sul de 8 :
. Voltea ante-bontetn burri o vaoor Manoel
Diabo rebocando a bjrca?* q'ie levam para o lu-
gar em que aehaencalha-Jo o vaor ingle Ca-
eour' .i i
. Estando o mar moto picado e uio havendo
probabilidade do* que brevemente sereuatee, nio foi
poervel etablcer comoiuaic-e^-a U?m com a tr-
ra nem eom o referi la v^p r, a cuj-fb-rdo e aeba
o ene^nheL-o Sr. Wtiiussbunt, encarregado ad di.
xigir t trsbalboi de lvameno.
O Sr. Khorloek. eommaadaiito do Cereour, vwo
acata cidad-i on o fim d" preparar uin j^5ada.
c-i outro qusl^u r apjrelho c.m o nuxilio dqal
teja pttsivel, anda memo cem o mar gitado,
O Dr. Actonio Bergct Leal Custe le Breneo, jui;
municipal de 8. Jcio do Mente Negro, em eudien-
cia de 3 o cerrente, ttacumilliu 28 eeeravts de
filafao desee nbicds.
No dia 1 cernee;,u a funecionar em Jaguaio a
policia particnlar, organizada pelo Sr. Ante nio M.
V eir cempesta de seis bep-ien* e costeada pele
cemuercio e outros rcoraderes deeta cidade. -
Sanio < ailiurinn
Dala at 11 de Novembro :
Na immediaijoeE da freguexia de Ckrapaba
do Nerte, n& Lagnca, um moco filbo de Maopel
Soare, estando a boer esnna, metten umdoe bra-
cea co er.gecbc, ficando battsnte maltratado, ae
sim como a mo do entro brtco. Cenata que o ia-
felia meco acba-e em pango de vida.
A 27 do paasado, jn-reeeu afogado, no re
Tuberio, ae legar chamado Stmbaqui, urna prete
da Dome Igner, que da Lagaa se duigia i villa
do Tobarlo aeempanbada de culra preta e um cri-
culo. Motivon o desastre o facto de ter-ae virada
a canea em que iam.
Tsmbcm aa Lsguna, 31 do mea ultimo, pe-
recen afegado o mincr Bonifacio, filho de Antonio
Valerio, mtrader a Barr.nceira. O cadver ap-
pa recen Oo dia 3 do correte.
PSaranA
Da tea al 9 de Novembro:
Refere o Diario Papular, de 9 :
Na* pedrera da cunara municipal, na pro-
ximidad da ros, da Graciosa, deo-re este msnh*
am tiro lao forte que levon fragmentes de ped*
at grande distancia. Um pedaco de pedra pene-
troo na cara do pateiro Eduardo Elenterio do S
alli apanboD ib menino de 3 anae ,filho do re-
ferido pateiro, ferindo-o gravemente em ama da
pernal, a qoal ficen a tal pento fracturada que toe
jalgada necewaria a amputaclo.
Ot pait da pobre erianca acham-se desespera-
do com esta lamentavel deegraca, da qoal sao em
grande parte culpade es agentes da cmara pelo
i cuco cuidado cem qoe faaem aqoelle servico.
Preateram os primeiroa soccorro ao meato*
e vio faxer a ampatacio da perna fracturada os
humanitario facultativo Sr. Dr. Gome do Ama-
ral e'Vctor do Arnaral. a
S. Paulo
Date al 15 de Novembro :
L-ae no Diario Popular: Em Jacopiranga
o caao de varila tm sido 61 de Julbo at ago-
ra ; 49 na lde da fregnesia, 19 lora e 14 o nume- .
ro do morto.
ltimamente ha va 4 doentes; duse, 3j
reatabelecido e 1 em franco realabelccimento.
Havia uds dea diaa qoe nio te da va nenhoa
csio novo, podendo-se portanto diaerqne a vari-
la deve eatar extincte em Jacopiranga. >
No Bibeirio Bonito, o caso de varila su-
birsm 33, dea qaaea 23 fiesram completamente
restabelecidos, falleceram 7 e 8 se acham em coo-
valeacenca.
O maior numero destes casos dea se na faaen-
da do Sr. Domingo Csorino; ah foiam eliea 30
em Varadlo hove 2 casos e na fatenda do Sr.
Jote Bodriguea Pereira Vianna 1-
Klo de Janeiro
Datas at 16 de NovemOro:
Commonicaram ao Jornal do Commercio :
c A's seccoes reunid de juatica e faaenda de
eomelho de Estado, it do relator o Sr. conselbei-
ro ViEcende de P o en pareeer, o papis relativos ao pagamente
de direito devido pelo 2* tabelliao do publico,
judicial e nota do termo de Naaareth, na provin-
cia da Babia, Marco Ferreira de Araojo Cer-
doso.
A' eccao de joatica do metmo coaselho, par*
coosultr com o sen perecer, sendo relator o Sr.
ccnselbeiro Jlo Lio Vieira Cansancio de Sioim-
b, o* papis (obre a segointe davida suscitad*
pelo joix monioipal e de orphios do termo da Bar-
ra do Bio de Conta, na provincia da Babia: Se
os menores vagabundee e em oceupacao alguma,
embora filho legitimo de mulber livre e de maii- |W_r,
do escravo, esto no caso de eerem remettidos "
para a eiccla de aprendiaes marinheirc, dados
soldada ou entregue a tutores ; ou ae, pelo ficto -
de serem hlbos de mii livro e pai escravo, perde e
joia de orpbio sebre elle a sua joridJaeae, nio
chitante o pai captivo nio ter perante aa le ci-
vis o patrio poder.
c Sendo relator o Sr. conselbeiro Antonio Mar-
cellino Goacalve, oapapei relativos represon-
taco do* iuites de direito da 2 e 3 varas da oa-
pi:l ds provincia do Para, hachareis Uio Poly-
carpo dos Santa Cimpo e Ernesto Adglpha de
Vaconcelloa Chaves, quanto pratica refereata i
intervencio do joite de direito no trabalho do
Tribunal da Bclacio do distrcto.
A' vista de inormacio da directora gerat
doa telegrapbos, deliberou o Mioisterio da Agri-
cultura tornar extensiva aoa telegramma que pela
lioba do Estado forem dirigidee Agencia Ha-
vas, a redu.t;ao de 20 /o cooeedida por aviso de
29 de Julho ultimo ao que tai dirigido* t'olhas
diaria dLta -orto, sendo adoptado este alvitre
lio tmente c .m de experimentar so por tal mo-
do afflus maior copia de telegramma 4 rede tele-
graphica, e ficando d nenhum effeito a coneesslo
se os resultado! pratico nu eorreBp.uderem 4
espeetva. % -
L-ae ao Correto de Padua de l do cor-
rente :
Em virtude de ord;ns tupenore, o delegado
de po'.ieia desie maoieipo deu bu?cu na ca de
negocio Je Joa Rb._*ri t'or'ugU e m do laxen-
deiro Mathia Nt-y, no din 7 do corrente, pele
facto de teicm sido pprebeudidas na fregaeti* de
Capivara, municipio de C^Uguaies, provine a de.BBa*taOSal
v^rn*-*?*?'!
4


et
Diario
1/ % 11!
imhucoSexta--feira
25
tt de d. falsas o> vOO# cada e
M athiv.a a fort cV na a#*B*laain
na da telas eeeebtdo da Beraerdieo O ata
flurMk t* 1 Crateaeeao aea, ce pagaaaeato
,, H! filia d tuaut vendida o Jilo Porta
cal.
. Beranvdiao G^ate Dnarta gera a tu d Jo
BVWeJo Pui tearel aa Batanean deesa.
O eVargedo Bine rig.rrae seoartite atar* o
faca, naeiMUade de jois aoaitipa anidado 4a
petalo analta centra Bseaatitans e Paainetl,
os ajsan seaesasa rveaiuioa saetean deesa na,
m tiaaisaiasia da r-a tele taita.
Oacgoaiaata da hatt aaba a
t a Ceiagasase, a a siseadn da _
a procade* m dilstaaass saxeasarae, ala
chicar ao mstnlsse tasan suelada tareas.
O iaqoei ilo omin, a gando
aaa.mt.RTaaa a
EXTERIOR

(Jtrmai do CV
for-
Ma-
'


"
de corta)
farai 5 da catabro.
aVenva onasi eaprageade a
i da crica jorueee portagatsee
i a Altean pasean) aeti
< ende >
i esVito, S. M. o lacerador eoatiaoa
lie a tu aiala qae Iba aeoonelhou o Vn
Haua Mata qoe tem ndo a aaravaata da
aa notabiiinadee utedieae aoaaaWaiUi ; o
, J aprstala aepeeto nta'a dearaneado
recaae : ouve discursos eco dorairtar e coa-
aa aaaa nabato da da activa, ma sea
id,-a(i Amanad. 4 noite parta par
teda a cea.uva, a da erar qa-, re-
i Wat* foco febril, oelbore atada maie.
g, at a Ia>peratris Uca cacao que resacad ', e,
. iaaata daa eaidadaa que detpertava a taode do
tea sganla esposo, paree* man alegra a ca-ia da
caaaWaaa faiaro.
S. A. a Pnneipe O. Pedro est lina do dedujo
a saa aaaa aoai aaaia aa eaeaaa pagas tributo
i inla'aV do oaioao : aabio dos apoeeotoa ao
J3 e aoaleam, eeea o Mr. veador Bario da Be-
visito a esplendida eolWeio da aatgui-
es da celebre aaaoor 8r. Fradrrieo Spi'a-a.
No din SO, 8. M o Imperador fot, eoj> o Via-
coade de Motta ataia, aa laboratorio do Dr. Browa-
gaaerd, profeaeor dt priyatologia do Coitegio da
Praaca. a aaeeaaaur de Claudio Baroard aaqqella
radeira. Eatara aaaiaiiado a diraraaa expenrn
ejsa e diaeatiado eeea a c abecida profieieocia at -
aatptoa eeicaiiDcoe, quaodo entrn o Sr. Eroeato
[mi director daqoeile itabelecimento de Ba-
sta aepario. O iUeaere aotor da Vida de Je-
sai > di toe que ca ara pela asanbi e viuba tor
' a Saa Magetde, por qoem profesaa riva
O Iaaperadar aaaaarsoo largaatentv
.A's 8 horma loi aarhtir i aaaaio da
*aua r*rauea, areaidlda pelu 8r. C. de Ma
a efcrooata poltico da Btnte de* Dtm
O br. MaziaM Da Caap, % cjaaaa goa Mg-a a-
da atadagahaa prseaa apiafaea da arsapalbia,
asreaeaibo 4 ilraatra earparsco o aeo ,to liera
itrba-m JVaao*, a o rice almiraote Jaran
da la Oraatre tra peraeale de* 96 Talomea daa
faaa cbna ei mpietaa Neeta aeaao, o petaidrate
aaaoBCwa eat teratca eoaaatoTeaUi a roerte do
Hr. Caailer Flearj, e eaj t>gnal de lato lavan-
toa a ataain.
A' a< le, Saa al ag aiade digaoo-a* praaidir a
can araada estraoed a* ra da hecielade la terna-
ejcawl da taludo Braatleiro*. lotereeaaado-ae ri-
tivefawrate peioa reeejrtadoe J4 alcaDcadoi 0 dr
knatiaioo eoatpardiaar aa eaperancaa eooeebi
daa pHce foodadcrea da eoeiedade.
Qaaadn o preaideatle da jania adomialra'i*a
aaMaacvea ejaa a Mr. ecaarioairo Rodrigo & ra
aaaa eaodeata sobreneio 4 ateietlade,
Hageatadefia aas *>goal de anooeecia a a,
tala reValeaj esa applaatoa.
Mo dta Ul, Haa Miaiitadi foi ao inetituto Paa-
tear, aitIrado 4a djfkWeatra prvparafcVa para o
traaalbo daa iaQeara,0e contra a rarva. faiUt
pelo preario "aatear aava bou liare. All e*
deaautoa Icngaa aoree. A' Boitw foi ao tbaatro.
Ma dia 28, aaaiatio 4 nuil da Aeadeesia toa
tueaaiaa aaoraaa a aorrlaraa, auerado coca alin-
ele aa mejaaaiiratita aarcaaa'adaa pe*aa 8ra
Deaiel, Laeamire C Waddiogtcej. Ao sabir do
iaatiato, f.i aalarir 4 aeaeao da < SoeVdade 4o
Biolcgia >, qaa aa raaaae ao anteo Doportraa. O
areeideate Dr. Breara Baoaard tptfieotoa oa-
rato liajeaalt 4 aacwdade, qae lego proelaiaoa
Sem afageaUde tea Baratte aoawcario. Voliaodo,
a aeaBMToeee riaita, aehaodo-ae
rao. Cood-aaa de Barrl Cocdeeat
de Tallaateerre, Baroaaaa da Eetieila, D M E
Paran da Hilaa, Baraacaa da Itajaba, D. Mana
Moateire de Barro, e mnitaa ootraa ae-
e eBveJMrca perlaacerj're 4 aotoaia bra-
tilrira de Parca. Batre m eatraageirae aotei o 8r.
B. Leeaaaear, do aatitato o o Br. Jalea Biasoo, o
a iKaa at 'eaVic.
A' aoita a laaaeradar foi aa taeatro fraaeea e
raaaaiaaa do diracaer, Br. Jebe daree.
ra-ae lime fmt jmrer ato rv, da Al-
ie vane, de Aa-
aai doa ealreactoa o Irapa-
ao/aaer do tbaatro, arada objeea
eajiidade gan.
Ha da SS, pala aaabbi, d poa da a. ina, Saa
tiade foi aa aeapete da fladpeiafcr. oode
4a caroetaaiteaa eraerieociae do bypa
taasefaita pelo Dr.' bareot, coas qaeea, oca aa-
gaida, Baa Magaaiada riartoa auaacioaaoaeau aa
cafcrminai do tere.'C', a oepaodeaeaa e a ct
pella da acaplcio. Daeaj do alaaee? Baa Magia
tada eiaiBSB o palaeia ato aadoatria a a npoaiclo
daa artea decerBCfraa.
A' i arde Baaa Mageat daa faraea a reabertora
doa enaaartaa do Hr. LVIoaraa, no tbeatro do Ch-
talet. eatato a adestrada erebaatra 4a eHebre aaaai
ea eseeajcaa eoot rara ajatiMa A Priaaarera,
para loaaajletoa d* eorciae di aracetro
rqaea E. Qrig, a Braipaaaia rm ra de
a a ora delieieaua tra gatea toa oto Arle
tona a da Jorga B:aaC
A' aorta, Saa Mtgeetade fui mala aaaa rea ao
Taratro ^eaeja, oade aa reprramiara o Herna-
b > da ?retar Hago, a peehJo d > Ie>praok/r.
Hcntea, M, o Iatarrador Taftoa aa aatitato, da
qe aato porato aara aeaaa, e, a Barde, viaitoa o
4o ratatptar Ptaaiat, aa acata momeate
ea tatataa repreaaataado na gtnlloabra j
eaatda aaaa aaiaer. A' aoir. Boas Magaatadea
iaraaa earrar a Afrieaaa aa Opera.
No da 20, Hna Mageatade a Imperatrii foi ao
da Mil. Haere**, qae lbe eeU fasrado o
ito eat miniator.
eaaao j4 die-r, Sea AI tesa o prfaeipe
D. |Vdrs, raja taatraecJo ranada taaB aido atoito
aaoa r atiaiaaaiaa rea* fieoa
relv*-e ac ataMca eabaae, ea
HiSTA DIARU
Trtkaaxu aVa darr aa BaeafAaPoi ana
lea iaetaUada a 6 araaao ordiaaria d.aie trba
nal aa ron eata aaae.
Preaaotea aa eata aala daa aeeeoea oa Dta. barra
Rege, presto ate, fruta Heorqaea, I.* eriaaal
peWieo e e eeeneie Miraada Piaoeo, 4a 11 borae
de aaaaaa, faioa a swiAracio da* cdales o a ebv
qaaotia de SOaVOO
declarea lea
aa eeritrelados para jelgaeteate SO-pra-
eas argatalra reua :
Piiaan '-*- ea art, 19t 4a eadige
Vt
Jote ?,
AateafsT
Aataate Berard- da tfiWa.
cWbaetiia Caagaasa.
Maaoel Jaa4 de Meato.
Alfreeto aVtaaaa 4>eaaa.
Joed Aeteaio da Bthra.
AITI-'- "-^^-^- a---'-
Joa Praaeieeo 4 Meiav
Csate Jwa de (/.
No art. 1:
Mara Praaajbea da
Jle eaaoaia ato earea.
JealT
Viaeeaads AeateTa
Uadihai B>eMgaaeC>eaee.
Ladgero Heaaa ato *
Mara Aaeosna ato Aa<
Aaloaio Traaqailaaa Mtrqeaa
He art. 906:
Joaqeia Pereira da Bilra.
Anueio de etoeaa A'
Manoel da 8mtm Crea
Lola Joa4 da Holedada.
No art. 901:
Jos JerooraM Casar.
Ricardo Uceaiaiaeo ato Brite,
Jeeif
Neert. fJEf:
Maaoel Tlrawao Psaam.
Roart.90e:
L*oe>das Tite
O ii ni deesa artaao pro aoride por qaeixa
p*rtieaaar, asado a] jeeoca aatora eat tedoese de-
ca do 8 Piodenco Olegtpe Mriaaea.
Proerdrada e* 4 Miera da acta ato orale sate-
i aper.Tkda unoiaieBeoia
Poi draiitaido do cargo de 1 aaarerarv o roo-
pretreo tereeolaano era virlede ffe tsr infnrgido
o I 5 do art. 86 des rataiotae, a latos pjra eale
cargo e Br. Maocel de J. Carealbe Baaloa.
pi aprreroteda pelos conaocus Arta Napo-
leaa C-lbo Boeaa, Podra A. Machada Jooior e
Aatoaio Bapbael Als da Cttla, nota nl^rp lia-
alo as Sr. aaaejdeate a rttpetto doa eetatatoe, de-
tigeaeea reta dia 1 ds Dseeabra protimo pera
ser reseearliito
Pea aaaa S da nota e osa ai salo ocapoata doa Br.
Pi ii iseain Cotegpa Miraoee, J;e Aayaibaa da
Cot Berros a Pedrv A. Machad Jeaior ala de
iiaiaiai oa da 96 de eureate 4a 19 harta do
dis a taresBtaea 4 > eeaarielt orador Artbar N>po-
rrlo Ce-h-. aeaaa e raaaaians*al-a esa boom
d'e ta aeeiedade Jal rea kooToae bacharela
BJlBjf)
Pi retirada tai parto de eit. 2.* de rceiareto
ialereo.
Aa 9 hora a raeia da ooit foi aacartada ctU
aa w *~
Jeaae.
Po jalgado a rea Ricardo Geaaiaiaso de Brto
qae tere por adarga da a Dr. Jeruarao Materno
Prrsira ds Cerralaa.
0 jury 4s eeasaeen. eeaapoa-ae doa aegniotee ju-
rado :
Francisco P.chaco Boarea.
Jos Rodrigare 4o Paseo Naito.
Jarino Caeeisa > ata a Silra.
Affooso Hoaorato
Anher BUra.
Arthar Aaosto 4s Al
Joaqaiea Chaarntlaa Bihaire de Brto.
Joad Praeido Laeas Basa.
Joe Pedro Aanaadrao Beeerr.
Aatoaia Q asar a Leal,
Jilo'Baptitta Ceear.
Jote Monteiro Peeeoa.
latrnogaetoereo, afana ter 44 en
ser meada, ganen se, analpaabeto, qae es bies
molleo porga* era aunaarln, eonhecia alga aaaa daa
usteeaonhee de piouaee o ^as sea edrogeo de-
daaira tea detrs.
0 recrelo tea e WUars do proeesso. Coarta doa
a ule s qae oo da 90 4s Oatabro do ansa pea tarn,
oo caes do Raasc, a t letoa coa Joa Praaeie-
co de SsBt'Aaaa, asa foi frndd na regnlo
direita a senda pree eaa fragrant,
aotona do driicto.
0 Dr. pruaeotor pabiieo f-a e aeewaelo.
Diaee ana o face catara prorado pelos depoi -
o otee ose test rasaba a eoaaaslo do re e pe-
dio a eaa Ii iiaaii no art. 201 do Cdigo Cri-
de idade,
B>areeee*a
irado de Mi
nasa Vi
Esa segaida o advegsdo do reo prodasio a defe-
aa do b cooetilomle
Nlo eontsetoe n aotoria do delicio, aaaa diese
qoe tora elle peal nada neto reo eat stofena de sea
prseaa qae jeetificoa e pedio a anaoleaclo.
O Dr. Jota de aaiau fes o reaarao dos debatet
e eeeiaTen os qaeaHoe de tarta peopastos ao jury
de asntenca rae rrtiroa-ta 4 sato aecreta, rollando
tala paalica aaeia basa depois eoca anas reeaos-
Ua eaeratae, rtmahiraado e legitime detona, pelo
que fot o reo ahaolriae.
Leeantoa tea araste 1 1.2 bera da t arde.
Drre aee jalgado boto e rio Ccenaa Jos* do O'
Preaideacaa da Pina aaeia de 23 do caonee e sob
propoaU do Dr. estofa de poetoto, de 93, nsreei ao
aeaao 1 e A* anpntaahae do d. iageeo 4e 1.
diatrieto da capital, bithireia Julio de Meflo Jnaior
e Joe MsBeio Barga Jeaior, na ordesa esa qaa
rio eolioeeatos.
gratea es aorrasa Poraaa < ocoendos
por portara de SS da Mioiaanro agentes de cor-
reto de:
Catead : Mara 4a rl anana irfa ni ri Peeeoa da
Ponaeea.
(Hoaeileira de Be ea: Maaoel Pelu da Bocha
Maaaaira.
Eiaaaa re-aetmCarteeResaludo to
tal dee ruaos 4* alia tottee nluaaaei aU na
Pacalerade de
11
14
4
81
9
1
10
n
do eor-
.'rf*'*"* oifeoho Saut'Aorta da
frrgecara d l0, por alma do tioeute-
coroael Franco Vieim de Mella
Paatairlrss-Cbeg.do doa porto do sal
no por i Irlindo :
M.noet M.rtias d. Noe., Dr. Tr.jaoo Alipio
Tesaporal de Mmd oca, Herminio Lina de Moun.
Carrnlbo, Alfred Rouget e ana aenbora, Joeephioa
. ~ _,Cb*fT,do" ** portos da Earcp* tjo rsper o-
gle Taetar: *^ *^
Ooorgs M. WIsod, Antonio Candido QnintaUa
Joe Hartio, Jos Mara de Carralh" Alexan-
dnntt Ribairo deCarr.lho, Joa Robim de Carra-
Iho, Pcente Diaa, BeniU Rodrgaos, Caeran.
arta a aera ae
?^?a.^*a. '^^^aa e>etaraaloBa do
lia Bf to Norembro da lS87s
Auiauretto
Repecradee
Issatofltadrai aara n prora arel
Preredieado pea* lee eieto eenreo4ido
ejof-isncH
Faltaraan asi
eaaetferen
Ta Alasssnia Ba lft
ese aafaada o
e dia 10 de ta dente atea
el e digas paroch padre
Vascaeeilss, wo oaro da pran
"aseado per gran
a adeuradores, qoe
a ea- rnaennna retirada,
ato eaa aneiredieil atoaar-s-elo e
(qae eap aoetrao) a aaaior
cato eetraadoe nseta pa

a Br. Fray, da Iartitnta, rtoiloe
na calicei,e a ato 8c. FreeWriro
da ViMHaat. n peana diataaeta da
etoBiliahi. Ks-a enlVeeaU, croe eal dase
aaaeaton, aaaeeaa errdadariiea rearaeilha e
ene rarietoate a do Maesa 4a Clan-/.
caca partiealar teaereeee ee
a kaea e> Bernardo de Pa-
ajae t tea re-ara na Meara de
de Chava e
asoaeio albne eat qae ae eiatee
Bieatitne eeaa c
aaejato
pata aoairacao ;
e eeajaraaii, raetoej
de te-Bea, o grls-deqae da
jaba, daqeee, so*-sjreaca, todo dnsnraa
eaa o Br. Bastear, iaeaarta ellrala, eae teca
aeaaal-
alti
Ti fm gentoxni emereido e Mteste 4o
4 Dr. Peer e> etre e i pjttn qae ae lbe attHhete
da nr-araria da Iaperader.
ra'ireaes 19 saatteea e ergnin'e teU
ae c-.rireai.neearte de BrsielUa : Bri de f-e
ta para eae a Di. Peier, o eaainent atedies de
Parta, aege aora-salsareU ler dito jtateis o ^t ea
oto) aiirihaie a reepeice da tilde do laapcrador ato
BreatL
Das antee o steseao sarrsepoadaate atoe-toanra
abaae o bxaia abaeeeU da atMicelo de Baa
reate
RaeJfea-aB
Vieeatsde
to dos seas
laroeaUta da
qeaodo eaperae-
telo apratolieo
tommt da
eoefjfa
ii Jt .
eer aercetitaido por oa-
ea dererss do aea
iaiststie, e mea etioroarlo arto ees prol
de carne enth tira, qae enainra dafsnaea caen o
aea *erbe rfnqeaae : ja^tiea diaeJ -o.
vlaltaa ACaaadle- ahureieeln OSr. Dr.
chefe de ptisis rraateen ente e-aataea qoe nta n-
artas oedinartaa ea Casa 4a Dataaala ae oeaarre o
see-oioU:
L* Ae riaisaa aara ee del se tos sentenciados,
proooaeisdoe e pimeato terle lagar noe do-
awogoe, t-r-re/ae e s-aiata aairee, aoe caaeelloe qoe
lio eaUaoto para ue raios, dae 10 boraa da man ni
dldataveto.
2 Oe adeegedaa, aaaaaarlaea, alea doa diaa e
borae eiieariae, anas aaweedot, ele aereo
dm tuerte ae latabilraisa-ali, seea sedean per ee-
cripio do ubi ti da pelieia, o qae ae ebeer-rarA
pemciparaaaate tinniadn ia ato ilHsntia qaa, per
ajearme. bsVj asaeaaa disirr ee caataJilo.
8*0 edaiotstrader fr atsaUr e boa ordeea,
rr apeito e a sea lias de aa eetabelcei asalo, do reata
as horas das risiles, aaandaarlo retirar qaeea qnrr
qaa pee raaisr neto se dirija
Noeeaor innata, stossa re nata eaje
eeie:
O sroeeoear Baria ato Tarrea H-eneaj.
aaeeato ajraautto eaow
d ipilipii., peo
e a. 1, da
Nearspalhatoe-a
fscur paihogeniee d
Dr. Vaira de Ueeto
Eatedeeeb
daa portar.
Bre. Dre. Cb.
O pnaepe D. P- dr ral > Vire*
aira de ir ran r-ihaat
Parte taabcm ai
> o pai eos
Cbetea
La Berra ai.
Pas mi tieda
aaetHo da varele, pela Be. Dr.
Paeaaa.
aveeuta da
sed
rali. peto
I O
bagia peta bi eer a ib i la
Dr. Gtetetiaa. O b-reVaie de
eaato, faje Br. A. Ireaeetkr.
ato*
la,
pea
nenas sobre o trata-
P. B. to
Trataatealo da
sodio pelo Sr.
Dt. Vstira
A lata elrcirlca eos Ketaejoa-IJal
aa BtaefoaaNlo i aa seiba Earopa
qae e toa electrice rali eoeaten eoteet pn-gre
diado ; oa progreaaia ds electnciJ.de ter ni aran
ra tedoaoa paiaaa doanud.- ciriritadu.
Cujfrrae aaaa circular oiiimasheciae peblicaJa
pele Oapaohia Ediane, o eoatero ds toeti lL(,dae
touladea eos EaUd-tt-Uoidoe ere, oe dia 1 d- Mato
de 1887, de 861, eceaptebende-ado 940,614 lampa
das, bavando etrn dteeo 109 retaclea ctatrat,
alrteeotaedo 290,300 lasapadae.
O iTt>oj de illomioaclo meoiapal de Edisea
ettara adoptado eaa trese eidadee, eoeaprekcode-
d. 6,600 I jopadas.
O nunt're total das lampadas E-lieon, ee* aerri
eo noe Bated'-a Ooidoe, j4 ae clero cfnt l.bu-
roee de 600,000.
Oeaptbl seapregade neatt c apaahia impar*
ttatiu'oja attiagev aegeudo te dia, e ir., de
quatro oil esatae oto ri.
Na cidada da aajfjpo (Japlo), larrab-ot araba de
taferaar oetra coapaobia de illamlaacJo el'ottU
rn. eaa o capital di ccofo e orteara coates de
reas. Esta eaatoraaa rai ifli eaUbeleerr cioe-o ea-
tafoea erntrare para a i! loar toa co peMiea, de-
reodo tambero eocarregtr-tB da ioetslUe-lj e
eea'eao de illuafnaclo do psiacio imperial coa
3,000 laapad.a de locaadeaceacia e 100 da arco
ral Caico.
Barra rlretrlraExperiencia mu ti ia-
terreaaatea para a tranal 'rro.clj aateral -la ma-
rinea acaban, da eerleatada cora eztto to Ho-
rre, por in io di- id aecumetador de e uraa deiavenclt franca.
Aa Forja e EaUleiro* coeatrairam ata b reo de
folba d'ago, de 5 toneladas, largo de 9 m-troe 80
e de 9 metros 50 de eonpnaeot.
Receben, to.no torca ojotera, ama baterie elc-
trica de 132 eccamaledt rea do aovo procaao, di-
idil)t, no fundo do barco, em tres canas.
Noe lermoe oto sea eeotreto de estados, n edeei-
nittracij da rtarioh polia exigir urna reloeidade
de 6 n durante tras boma coa ama torca de 10
cara, los.
O barco constroido deu 6 ut 1,2 darante chw
tora eom ama forc de 19 caralloe. P6Je ain-
da coa a electncidade areoaaeoada, erolaciooar
no dis seguate dorante qaatro borae.
- O trajecto de Hrre e Taacarrille operoe-ae
sem rarisclo algama oa potencia elcctro-Djatora.
0 accamolador (mpragndo peas npeaaa 20 ki-
logrammai; nlo cratm nem acido, oeae ebuah',
e d4 na ctoecerga a to-alidede 'amperes qaa re-
ce bes.
Ajumaremos qoe coo-iderado como nlo po-
deodo estragar se, qae t eommissio das ooa-
ttruccoee nart'i apn ii-a-e ees adoptal-o.
Baiariae de 900 eeoomoladore rao eer eoo-
truioaa pera barco torpedos de 17 a 18 aterro ;
df aeavolrrrlo ame foros de 50 cavtllos.
' inotil insistir a. bre ea Taatagens eonsidera-
at-ia qoe reealtarlo do rnprago de barcas silen-
cite ao aoro armamroto asritimo, sobre tndo
cem ae reiccidades laperior-i Is qnees se tea
s eertese de ebegar.
la traerla aje Hitara O Bttfkoro
Bgypdo pobiiea ama canosa deeerrjefc de em
templo de Hitara, deseoberto ena Bejda, a enliga
Btdoa doe Pheoicios.
O caite de Hitare originario de Peera, atoito
caito foi implantado nos paite conquistado peloa
rol perene trant.ratando-ae pooco a ponen eom at-
tnbuto dos cultos mdigeoea.
At boje nenbaa teesplo de Mitbr fof eneoa-
trado intacto porque o odio de Coaataotlno par-
aoa, eomo na fareelo dersstedor, sobre todos os
moaanteetoe de idolatra. 84 o rtrapto ato 8dso
pode escapar 4 detrurclo.
Etti 4 algatoa metras abaixa ds trra, lotein. -
acote ent-t rada aae eacombro. Se ee diaaease
eo pessagetro qae deberzo dos pee, eo terrena qae
cobre o templo, exieteea mee explenddt, cheiaa
de tbesooros sreheotogicoa. admirarte bia coea le
gitime eatreobes, porque na aurjerficie do solo,
nada rerel a cxlatencta dettee tebteiraaeoa aja-
enrtoaaa.
DIr-ae-bia qoe O adepto do culto de Mithra
oe ddade de Bidoa ee epreeearea a cerrar e por-
ta de oa templo secreto eo sppereoer o preaetro
edito <*e CootUBtino. Honre alguna qae forera
rietinras da pediticn qae impellie Coaatentino a
oeeabeter os idolatras. O oerto qoe o templo
Sata oecaito e deiooohecido, at que as pesquisas
aobtermnees ao meio dea eeaomoree ds Phcncia.
coodoa'rem a* sen myitenoso recinto.
A humidsde dretraio a porta da madeira qae
dar pera uts largo corredor obetreido pela tern,
qae o erodio em parte.
A' altara de na bemeea, n emboe es ledos do
eanador, era qoatorse nichos, existe oottoeadaa
catato de l, 10 qoe re presea toen escardte, oa,
meibor. guerreir je de todas ss istodss, armado o
esa attitodes deteaeifas.
Ao fim deste corxedor be eme grande mi cir-
colar, coja ebobadn sasteotede por 94 celemos
qa forana 12 aagnloa. Oada um deetes aaga
loe cootm aa especie de alur : ee p deste sl-
Uret teite de marro to de estrenuas formes, oon-
terram anda featigios dos mysterioe qae aelto ea
reelleereet. Sobre estes 19 altare eeem se
grandea baixos releToe de macajore em qae appa
nasas esculpaos os signes do aedtocei, e no eepe-
ee lirre stracobretn-se pioUda ns perede ngara
extraordiearies, iaroasireis de deecrerer norte le-
gar, por cansa da obscertidadee qae apieeaataa ;
ee, en porta tocha de uwriaoie bron-
1- iras obres prima de sseselo, se le-
raoum eehre pe d ceta es de admirarrl trabalbo.
Esta aera aetA adornada de moeaieoa de crY-
taaa de edree taeeasteatoo de oaro; no nao ha nao
toare gigsateeeo de raaraora, eom pontee de ouro;
eata este toare asna abertura estrella, ene eoodas
per neta encada de 12 degraee, 4 aere a. aa aub-
terraneai aborta na roche, e todas ee eomaeoi-
aatre i ; e ana portee de ferro, eeaidae doa
sena goeeaa, obetrae-n o heah*al; aa propnrca
deeue aala rio diejeeajiasto cacto res eaai at a
setas e eltime, qae o4o peana de aa pequeo
reeiBio onda asi eaberiaa rate peeaaas se pa-
redes deet^e salas oesappareeea por detras de um
araada motero de altares qaa aupportaa estatoaa
oiapostas toda ea grupee stateeeis. Unto pala
veredade des figoras, o-ao peta ballena da esa
loras |o BareetsUe a o. Tensio do Tapor i a
759-82 76-6 759-30 75S-57 75850 18,78 18,80 18,30 18,11 18,78 a
S oa. 9 13 3 t. 6 6-6 S8-7 2-6 97 5 26-6 76 63 63 66 73 ii a ~
Uui feto, Boa-Vista.
Cjpnena Mara de Oonceif^o, Peroerabaeo, 24
ennoe, tolteir, Be-Vista ; ioforcl' puerperal.
Henotl Joaqaiu da Beot'Aona, Pernembaeo, 70
sanos, casado, B.a-Vista ; diarrha.
23 -
Joaqeim Affonao doa Res, Portugal, 85 snnoe,
viv vi. Ornee ; bronco bis.
Jet Alexandre doe Sent, Alego, 55 anuos,
cando, Boa Viata ; tubrculo pulmonares.
Jlo Baptiata da Hors, Perturba, 18 annoa,
aolteiro, Boa-V'iata ; tubrculo pulmooarea.
Fn.nciaco Joa Matbiaa, Parabyb, 40 ennoa,
tolteiro, Bob-Villa ; diarrba.
Ha noel, Pernambaeo, 11 din, Boa-Viata ; con-
rultooa.
Jota, Pernambaeo, 2 mexee, S. Jote ; catarrbo
tu ffente.
Haria Candida de Silva, Pernambaeo, 24 anuos,
viuva, Santo Antoaio febre palualre.
Teneperaior masuna99*,00
Dita aaiaiaae25*,25.
Eraporaelo em 24 boraa n sol: 1a.ll 4oa,
ora: 5,9
Caernoli..
OireeeJo do reata: E de meie aoHe et 3
horas e 44 minutos de manbi; E coa ioterrup-
ooe de ENE at 9 horas e 1 minuto ; ENE at 10
biraa a 6 minuto ; K eom pequeas interrup\oes
tai ENE at roaia ote.
PMiaade aiedto do vento : 4-17 pnr segn-1 .
NebaUndadeotadla: 0.3
Biitotia do porto
J
28
p.
H.
.
tato
13 de Noveasb.
a
21 deNivemb.
0 6 oto tarde
6 9
016 de meaba
6-24
Altur
LaeJC
0S8
1.-94
0,-85
lea oclaea H> boje a aeguiu
te:
Da Minerva Progresso Perosmboeano, s 7 ho-
ras da noite, em aesao do couaeibo adunnutratv .,
para negocio urgente.
Demingo lerio logar at egainte* :
Do Monte-rio dbe Tvpograpb.a de P -rnambu-
co, a 10 borne da esanbe, na eeJe social 4 na do
Coronel Soaasane n. 41, andar.
Da Minerva Progreaeo Peraambocaoo, es 10
hora Je dia, un toa aade, para aaanmpto direr
sos.
aaltal Peelra IIO movimeoio deste
hospital no dis 23 do correte, foi o seguate :
Entrnraai................ 20
Sobina................. 14
Fallecen................. 1
Exiatem................. 319
Fura tu viaitadaa aa enfermar es pelo Dr. :
Moaeoeo, en 7 3/4.
Cvaaeiro, 4s 9 1/9.
Barro Bobrobo, Is 7.
Bernrdo, s 9 lrt.
Silva Perreirn, nlo comparecen.
Hataqoiaa, 4e 8 lj2 borae.
Pontoai 4a 9 1,4.
Eetevlo Caraleeote, i* 8 1(2.
Sleaose Barbota, ala comparecen.
Cirurgilo daatiata Nna Poaplio, 4a 7 12 ho-
ras.
O pharmaealico entroo ii 8 1|2 e tuhio is 3
hora.
O njndaate entroo a 7 e aabio aa 5 da
tarda.
Huapltal l-ortogaeaO mnvimento das
enferraaras deste heapital na kdidi fiada, foi o
egata|p:
r.xirtiam em tratamento...... 14
Entrara darante a semana. 8
I! 0
Ja
Sehto cando...............
Fallecen...................
Ficam em tratamento........
1
1
IB
17
Ea tedea eetae aUare domina a Vetas orton
tet, e oe psaaonagan qo* oe ad roaa teea eebe-
ca aV varias imbu O marmore braaeo, o oter-
ea, o orooae, a prata a o oaro ei to ea pregado
eeea piafead.
Dua anatas estatuas forana reatrttidat pera ca-
sa do Sr. le CVrq, de Para.
Unaea- EUsncnar-ae-aeto:
- H-je :
Pelo agenta Stepple, 11 boraa, na rae d
Isiaeradvr e. 27, ds pre4>oe.
P-lo agente Peotnaa, a 10 1/9 boraa. na re
do Hoepiete n. 79, de venoe ubjoetoe dieponiveis
da f.brica Ap- lie
Palo etr.ate Uoaale, s 11 borne, na rae Mar-
qaea ato Olrnde n. 10, de saoveia, toafat, ridroa,
ata.
Pelo ajante Pialo, e 11 boraa, oa ataedatoe,
de ato veis, louca, vidro, e(c Ha evod s 10
1/9 hars.
Aaannl:
P-lo .guate Pialo, 4e 11 horas, oerat Marqaas
d Cs.ud. a 69, de predna
Pele agn.t St.ppJr,a 11 boma, aa rae de
Saato Amero na eochetra ah tila de doae earroa
de paaaetu e arreioe.
si.tat faaehrrs-Serlo celebrad:
A' 8 buree, ao Catete, por tiste n Anleaio de
Meadoece Pioire e 8 boraa, na ta.tria da Boa-
Vaia. por alma da D. alaria A. Penetre.
S-a-Buea felra:
A'. 7 atrae, ao eoavtnto de 8. Praaaiees de Be-
Entrou de semana o Sr mordomo Antonio Pinto
Caraeiro de Silva
tStnaa ale aeleBeeMovimento doe pre-
sos da Cana de Deteaolo do Reciie no dia 23 de
Sovembro de 1887:
Exisliam 394 ; entrarem 5 ; tabiram 7 ; exis-
ten. 39J.
A sstber:
Nacioaaea 865; mulherei8; etlrangeiroe 10;
eacrevo aenteneiadoa 6; dem procreando 1;
ideo de correccio 2Total 392.
Arraooado 356, Sendo :
Beaa 861; doeotee 19.
Musste da eoieraaria :
Tiveram hnixa: _
Simplicio Antonio da Silva,- embaraco gnatrico.
Julio Almeida Roche Pite, enemie.
Joeqoim Herioho Borgee, rheomstisrao.
Tiveram alta :
Jos Jcronrmo Coser.
Jclo Cleadioo doa Santos.
L,ote>rtaa di ver aaeA Casa Polis, da A.
A- dos Santos Porto, na pnce de Independencia
es. 87 e 89. teta a venda oa bilhetee das seguintes
loteras:
Da corto: A 106* lotera, p<-le aovo planoj
cojo premio grande de 30:0004000, ser extra
hida no dia 29 do correte.
Provincia: A 10a lotera, pelo novo plano,
cajo premio grande 30:0004000, se extrahirn
oo da 80 do corrate, is 2 borne da tarde, ea
beniifieto da Santa Casa da Misericordia do Re
mfaV
Miaes-Oeraes: o 7- sorteio, da 1 lotera
detta provincia, pela novo plano, cojo premio
greas de 6:0004000, ser extrebidn no din ..
do correte.
Biikeiea ele leserlaaEra mi do agen
te Beraardiao Lopes Albeiro achara-se a renda os
bilhetee daa aeguintee lotertoe:
>a tacAct-rar* : A ff porte da 14 lotera,
deste. provtneia, palo no*o plano, cojo premio gran-
de sto 100:0004, ser ertrabida amanhl 26 de
Navcmbro, (abbado) impreten velmente.
ere laaa-tieraeai o 6- aorteio, da la ro-
tera, dente provincia, pelo novo plano, cajo premio
aeior 6:0004, ae extrahir no dia .. do cor
tente.
satera slafirsla-Per A A 6* parte da
14 lotera tiesta provincia, pelo nova pleno, cojo
presa grande 100:0001000, ser extrahicU
amana! 26 de Norembro (rabeado) impreterivel
IHBICACOES uTEIS
Me Ule o a
O Dr. Lobo Moteo*,, de volt de saa
riagam ao Rio de Janeiro, conntia oe
jsercicio de saa profiso. Consltuas das
LO a 12 horas da rn.tnhS. Espeoieldadoa
^peraeSas, parto e molestias de aenhorao e
tneninoB. aa da GHoria n. 39.
Dr. Barreto Sampaio d consultas dt
ojeio-dia a 3 horas bo 1.a andar da casa
a roa 1? Baro da Victoria, n. 51. Reai
dencia roa Seta de Siembre-a, 34, en-
trada pela ra da Saudade n. 25.
0 r. Catiro Jtttu iem o aea consul-
torio medico, ra do Born-Jesus n. 23,
sobrado.
Dr. Chama Lobo medico opera ior e par-
Wo, reaidincia ruado B. de S.Borja, n. 26.
Consultorio: ra Larga, do Rosario n. 24 A
Consulta das 11 horas dn manha s 2 d
tarde. Epecialidade: molestias e opera-
y5ea dos orgaoa genito- urinarios do homem
a da tnulher.
Dr. Joa-prn Louriro mediso e parteiro
Coosaltori j na ra do Cabug n. 14, Io
andar, de 12 as 2 da tarde residencia
Monteiro.
Cnaaaltorlo ntedlco-lesal
O Dr- em medicina pela Faculdade
Babia, bacharcl em diretto pela Faculdade
do Recift Jos Flix da Cunha Meuzes,
enoarregase de quostSes de mediub-
legil. Ra Priraeiro de M.rgj n. l',
todi s os dias das 11 horas da raanhl s 3
da tsrde. .
Clinir-a oaedlca
0 Dr. Matheus Vaz, da volta de saa via
gem, contina no exercicio de aua protis-
slo> para o qu^ ser r-nujntrado de 11 ho
raa da rnanh s 2 da urde na ra o Ba
rao d* Victoria n. 32, 1." andar e eat ou
tra qualquer hora ra da Princesa Isa-
bal n. 6.
Br. Barreta VlttltuarAea
Pode ser procurado em seu eauriptorio a ra
i.' de liargo n. 4, -1.a andar.
Irrogara
Francisco Monod da Siloa & C, depoai
torios de todas i s especialidades pharma-
ceuticaa, tintas, drogas, productos cbimi
eos e medicamentos homeopticos, ra do
Marque* de Olinda n. 23.
Drogara
Faria Sobrinho & C, droguista por
atacado, ra do Mrquez de Oliuda n. 41.
Herrarla a vapor
Serrara a vapor e officinat de campia
de Francisco dos Santos Macedo, caes do
Capibtrbe n. 23. Neste grande eatabele-
cimento. o primeiro da provincia neste ge-
nero, compra-s e vende-se rjiadein
de todas as qualidades, serra-se madeiras
de conta alheia, ashim como se preparan)-
obras de carapina por machinas e por pre
co sem competencia Pernambaeo.
Contato Baeaeer
Estabelecimedto de edueacio primaria e
secundaria em Jaboat&o, sob a direcco de
Jos de Oliveira Cavaloante.
PIBLICACOES A PEDIDO
Os Mntetes aeaaa-se venda na Casa da For-
tanta tan Priiaeiro de Mareo n. 21, de atartinf
ratnaaC.
ItateteHa aa jarteA 206 lorerra da Ar-
te, neto aovo plano, aojo preeaio araade de.....
othOOOl, ser xtrahida no dia 2 do corren te,
latareterivelaaeote-
Oe Wlaatea aebem-te vende na Cana 4a Por-
cuna 4 ra Primeiro de alarse a. 83, de atartini
Fiosa dtC
aVaterla Je Mlaaa (ieraee 0 6- aor-
teie da Ia lotera detu provincia, pele novo pla-
no, cujo preeaio araade de 6:0001000 (eata lo-
tera dividida em aeiue bilhetee) te extrahir
na dia .. |loleorreate.
Os bilnetee aoaaua-ae 4 anda aa Cana da Porto
an 4 ra Priaaeiro de Marco n. 38, de Martin
f'iua C.
l^aMerta aa aravlaeta ParaaA-
A 8.a parta da *9 lotera daeta provincia, pelo
eom ntona, cajo preeaio grande 4 ds 60:000|000,
se txtiabir nj dia .. ds Njveatbro.
Bilnotee e venda an Gasa da fortuna, rae
Primetro de Marco nwrnarn 23, da Martina Pin
saC.
Latera ae NletberepA lotera 36? de
Nicanor, cujo premio grande de 30:0004000,
er xirabtda no dia .de correte.
O btaaatee seaaa-se 4 venda na Cana da Por
taa e ra Prasaire de Marco a.* 84 Martin Pie
nftC.
Cesaiterte pablloe Obituario do dta 18
da Novembro :
I Julo da Rocha Moateiro, Pereaabace, 19 an-
noa, soluiro, artaa} teriattato peaatraato do
paito.
A o publico
E :ta teen te corouel M. Fluz.t
C tifiados na fineaa que respira o Sr. coronel
Fiosa, pediaaos a 8. S. que dase publicamente
nuu reparadlo 4 suipeita, ntirada sobre nos em
publico, a qual ae tranaformou n'uma injuria,
desda que foi per 8. 8. collocado directamente
entre no* o deaapperectmento das lettras hypo
tbecariaa; se hem que 8. 8 amrme na ultima
pbraee de eea artigoque nlo tem motivo algum
pera attrbuil-o a qualquer peeaoa determinada.
'jhi se deprebende que 8. 8. oa foi ojueto por
que, nao tendo nem seqoer motivo, aflxrmouque
a cauta eatava entre oa dona,se mostrando cla-
ramente n'iaao a injuria ; ou contradictorio por
que nlo dovidaqoe foaseoaoa extranhoa ao acon-
tecimento ;ou Ilgico porque suppde que sd ae
chara en me o que commottido por um s indi-
viduo jniao de qae 8. S. ae encarrega de desmen-
tir, qoando denuncicu s dona. J v 8. 8. qoe foi
in. lis, nlo menos do qoe qaan lopene aque
nioguem dnvidaqee aquellas Ultras foenom sub-
trahidae no baielo de eea estabeleciaento.
Nos, coeno S. S onoduvidamos : ota nlo damos
o cato, cerno incootestavel; poiqoanto pede nm
mcreluio diier : Ellas j tinbam sido gnsrdadas,
qaando os mocos 14 ehegaram, por algum empre
gado qua voltaodo te para na ou algn fregueses
qoe appareceram, nlo te lembrou depoia onde ai
bocera ; o que deseoncertoo o Sr. Piusa, por ser
grande a ejoantia a por isso sopos impensada-
mente qae se tratara de um furto. Acbo, dis o
incrdulo, difficil, qae n'uma roa como a do Crespo,
qoe fi vigladn por um guarda, qae paaeein de
qoando em qaando pela porta por sub a qual f rato
pjstot oe cbjeetc, nm individuo a arrisque a in-
trolotil-ate ser pegado em fltgranin, denun-
ciado pela lut dos laaptdS.
Sendo assim se eom prebende amito bem qae em
nade inflne gestar 8. 8. dinheiro em annuneio,
poia 6 urna conseqoeecia legitima da appoeielo do
fttrt*- ata
Terminando o nceso srtigo, reitermo o pedidn
ci rtificando qoe : se 8. 8. tem uaa bonita posi-
eaV> social, se capitalista e bem retationedo, se
tein i cebeca povoada de cena a qoaes dtive faaer
reipwtar ; sea nlo temos poaicio pie inveje,
^m operario e poooo relacionados, mas temos a
cebeca cbea de cabelloa pretoa eos qases deve-
nios tambera faser respeitar de qualquer modo
para que passem n ser cana to oa neis honradas
que aa 4a a. 8.
Kteite, 88 de Nevembro de 1887.
Everiato WinderlflT.
Aprigio da Silva
d.... oh incrivel !.... tracadaB eom pena,
saentega am profanar a loriga sagrada que, ha
16 nao abriga o restos mortae da m'ioha sem-
pre preBteada mli.
Enorme fji i deceocSo porque pasaei' apg a
leito. do dito jornal e ainda mais euormes pro-
porcoes aBsumio desde o momento em jue verifi-
quei que o eacripto, elictado por lingua viprea,
era awigoado pelo filha de um vulto por todos os
litlos resjoitavel, incentestavel gloria do nasso
paix, qae tambem j passou, si bem qae tm menos
escala, pelos liatabore, a qne nS. podo resistir o
illuttre medico babiano, e que por iagu mtsmo de-
vera entinar aot filaos e preceito m-iia im leriOEO
de tudas as religides : retpeito ao> mane 1
*%
Esteva, poia, seriamente resol vido a nlo dar a
mais ligeira rrapista ao nejento eaorevinhador do
Futuro, cujo cora lo tas juvenil j etti ta > rechea-
do de" sentimentos vis e burripilantee, mas a mi-
nba reaoluclo teve de cabir por trra eom o cho-
que de urna forca icresistivel, um dever imperieso,
lato dr um justicacio*, nia tmente ao pu-
blico, seolo tamb-.'m, e eom maioria de raso sos
meas nobres coliegHS.
Isto posto, pesearei a fascr tres repararles :
declarar que no aou o autor de um eacnpto pu-
blicado no B'nocido de 5 do correte eom o titulo
de Rerla biliosa sob o pseudonymo de Hun-
ger, provar qae GueJes Cabral um materialitta
adiantadisaimo e sustentar quw elle foi o preeur-
sor de Tobiet Barretto na iniciticao da escola na-
turalistica entre nos Nao deter-me hei em res-
ponder ao posiuiento esetevinhador do Futuro no
ponto em qne chama negros a mim e aos meas p-
rente, porque, alem de qae tenbo em ma favor
os espntos sa.e que couhecem-oes, em questSo
de cor 8. 8. jamis pedir homorenr-ae cora-
osee.
__ t
Si asseverei que o Dr. Guedes Cabral foi o per-
cursor do Ur Tabias Barretto na divulga^ao da
theonanaturalistic do dir-.-ito, fui justieciro ac
crescentxndo que eho teve sobre o seu illuetre pre-
cursor o grande uvrito de Dropagaodieta. E o
Dr. Tobas Barretto nio proteetou contra a minha
asaevoraclo.
Dir-ee-hia qu seria muito descer de sua
eathedra magistrio para responder sos ra-
biscos de um discpulo i inaseu dizia apenas que
isto nSo seria responder a um dcipulo, mas mos-
trar-lhe que segua caminho errado.
Entretanto, protestara contra o m?n sssero e
d'entrr os piotestaotes dcsiaca-se o escrevinhador
do Futuro, o qual, di-pois de ter ssstv.rado que
Guedea Cabral nanea escreveu ern ra vida a
palavra direito >, re:raeta-se diseudo que Guedes
Cabral realmente es.-reveu euta palavra. mas qae
faxia della um conceito mr.eiramente diverso do
do Dr. Tobia Barreto, que aquelle enearava o
direito como um ftiho do corLcto das n-.-c.'seida-
des humanas e qao este o tem como um artefacto
humano.
Decidido a uaa errjpauharme n'uma lata, que
neuhmi proveito poderla tr-ser-me. nem ao me-
nos a glora de lisier-me eom um adversario digno
de miin. mesmo qitando possa beber cm fontes
crystalinss, daria o mais eloquente symp;oma de
fraquvza, se viesse provcalo embocado oo pseu-
donymo.
Por isse, rozo encarecidamente ao t&leatoso
redactar Jo B noeulo que declare, pelos jor-
naes de grande cireuli:c4o publicados nesta ca-
pital, si o es;ripto Fstra biliosa da minha pena.
Reparae epportuna
Poneos diaa depoia da appancle do meo peque-
o e desprareneioto paap teto Ptittatjunat
cae, fui aviando por um distincto collega, o qual
techo n numero doa mena bone amigos, de que
orna grande dote de terrina irt atirada contra
mira ea aa ptqoenojornal, publicado nesta capi-
taU, o t*re ., ,
le poiaionado pelo espirito de ennosidade, tiatn
de dilig.uciar a leiinra do referida jornal oom a
firme deiibrracao de jama i* responder-lbe, delibe-
raclo que ereseeu de poeto, qnando vi que oa im-
proptnos e descampas!oras nlo cingiam-sea mim,
mas, ao centrarlo, uta auito saais Unge, iam re-
volver as eiuaas vnerandaa dt unta notabilidad
nriW ira, qoe pelo grande raagoa de ousadia,
que o tea tara, e largo berwontee acitntifieoa, que
davsseara, saarecera aer esnuniaado, entre apop a
de ignorantes e aupertticioaos, ssarlyr la liser-
iait ; nes ptsnas publica da Babia ; e mais ain-
Credor de mitibas sympathias o illustrtdj Dr.
Tobas Barretto meu venerando e estremecido
mestre, nunca peder esperar que cu errtta a sea
respailo propoeiQoe, que, infriugindo es preceitos
maij respeitiiveia da justica, vao arrauear-lhe
aqu> Has glurins e loares, a que tem direitJ por
forca de seu talento, de aua vasta erndico e de
seus trabalhos.
Triste retracUco c pjbre desculpa !
Por ventura tliaer que e o direito naseeu dj
conflicto das rercssidades humanas nlo o
mrsmoqae diz-r que o direito um producto
cultural, urna obra do bemem mesmo ?
Ou, por ventura, pen^a o ingenuo escrevinha-
dor do Suturo que o homcm tez o direito, como faz
ama mesa ou qualquer outro traste domestico ?
Fique urna v- z por todas sssentndo que o Dr.
Guedes Cabral encara o direito pelo mesmo pris-
ma, porque encara o Dr. Tobiss Barretto,
Nao se diga que a escola de Tobas Barretto
invencao do Dr. Iering, e nao se diga p-irque ,este
notavel jurista allemao nao fez mais do que des*
envolvel-a e aperfcieoal a.
A esrola do Dr. Guedes Cabral acerca do direi-
to a mesma do Dr. Tobas Barreto. Como ori-
giuou-se esta escola ? Pasto a responder. Conx
o movimento scientifico que manifestou-se eom
urna forca intensa no meisdo desse secuto, admit-
tio ae existencia de urna e nica lei reguladora
do mundo a fr$s, sob cuja aeco se produz a
luta pela v'da, que d em resaltado a eeleceSo, na-
toral oa artificial.
Assim como os animaes iutam entre si pela vida,
os horneas na sociedade tambem lutam ues eom es
outros para satisfazercm as necessidades da vida
e etsas latas mesmas, sempre prejudiciaes ae me-
chantemo social, do origeir. prec-.itos qae s re-
fiem e estes preceitos accumalando-se como os
s tra tos na formacao da trra, foram se aj untando
nns aos entres como peca;- de nm trabalbo futuro,
qae chegou a realisar-Ber direito.
E' nease sentido qae o Dr. Guedes Cabral dis
qae o direito naseeu do eot fjicto das necessidades
humanas e o Dr. Tobas Barreto aasevera que
> desde que na idea do direito entroa a idea da
lata, desde qae o direito nos apparece, nao mais
como um presente do co, porm como um resul-
tado de combate, eomo urna conquista, a o direito
ama obra do hsmem mesmo.
Esta escola a mesma dos materialistas de to-
dos s tempot, mas multo mais desenvolvida fl)
aperfeic-.-ada e at mesmo um pouco ideslisada.
Se nlo. vejamos.
Os materialistas anteriores a theoria lamarcki-
atoadcirwetitAoeokedna diziam que o direito era
a forca bruta e es materialistas posteriores a es-
tas tbeoriaa confirmam a these escrevendo como o
Dr. Tobas Barreto na Introduc(So de sua notavel
obra menores e loaeot: O qae n boje cha-
mamos direito urna traosformacaa da /orea, que
limitou-ae e contina a limitar-se no intertsse da
sociedade. Este modo de pensar ainda mais
accentuado eom estas palavraa do mesmo escrp-
tor, que vera corroborar ainda mais o mea asser-
(0 : Em come da phoiophia, em nome da in-
tuicro noaistiea do mundo, quero en dixer : no
principio era a /brea, e a forga estava junto ae
homem, e n homem ra a forga. Desta forca con-
servada e desenvolvida e que tudo tem-se produ-
sido, inclusive o proprio direito, qae em ultima
analyee nlo um producto natural, mas um pro-
ducto cultural, urna obra do homem mesmo.
Mas cerno explica-se eata meibamorphose ? F-
cilmente.
Costo j disemos, eom os conflictos provocados
pelos horneas as sociedades humanas, coeftictos
qae valonm-lbe a definilo de Hobbes homo ho-
minie lupus, nascen a anarchia e esta pro vacou a
descoberta te meios de abtala e estes foram a
prescrpclo de principios regaladores dos direito
e devere* dos individuos.
Pra qae este principios fosaera obedecidos,
tornera-se necessarie que vieasem investidos con]
ama forca que os impasessem ao rmpeito de todos,
Respeitad. a pxr todos, estes principios tornaram-
se um elemento de equilibrio e des^nvolvimento,
mas o que produz estes phencmeaoa a forca ;
lo0 estos principios tornaram-se forca. Tanto
assim que a Dt. Ibering dis : a a jostioa que
suspende cm urna das mos a batanea em que pesa
o direito, eupunhs aa oura a espada qae serva
para ltelo valer ; e o Dr. Tobas pronunciara
cm um discurso : a torca que nlo vence a forca
nao se fas direito ; o direito a torea, qae matn
a propria forca-
Paasemos a outro ponto.
Affi saa o taoraMeasaratie escrevinhador do
Futuro que o Dr. Gnedes Cabral um materialis-
ta de nfima especie.
- A aira nao < apete discutir este ponto, le iavia
direi duaa palavrar.
O Dr. Guedes Cabral nm materialista adian-
tadissinM, sectario decidido da theoria mooiatfcs:
elle pansa, coma lla.kel, que todos os phenome-
nea da natur at atam-se por orna cadea de osa-
ses isechaBieas como ss partes de nm grande pro-
eesso evolutivo aniso, aceito, segundo Lsmarakr
a trantfbrmaclo dos seres orgnico* e abraca a
tbeoriu da aelecoao natural oa artificial de Darwin,
O Hr. Guedes Cabral, para quem todo na or
ganita'clo, toda na vida movimento, porque tuda
moviaen'a na naroresa e o movimento a
faca ; e lera da #>rcn nada maia existe seoo e
ptineipo a qoe tila iaaauento a materia,
pr< cUma-te aluraente monista, qaando escreve r
c Nio seno accidental, nada mais significa qua


i
-.
- r
t
t'
',
i(
. i

-
Hl
r

w


Diario de PernambnrnSexta

3
ssuirlirlu u;lutie%, oa mwriweiM de
atado, a ietiseeia de reisae ntare : ato ha
tac* ilesu rimitropou m atores Pira* osa
mu eua>i*coe, iwm mu adiaste o Dr. Ge*-
ees C*brl : Desde o prlBSitiso qoe ooeu ma-
lvases* eai u ena-l 4 sss*reidds, ate o qaa
fu rugirea aa esliis* serrosu a na* da
rebro, eio ha malo grioe da mivuaulc
daiu da foro*. O aaaraJ ***** tftai aa*
a aa le a aa mhh progresada aat oss e *e-
fatal asn so a* imal. H* pasea desases da
ajas sastre o orgaoiao iaargaaiu B' ets-
se a aVIeetr* avtdieo bssisse, q**m asara** sata*
ivr* : O sea fu ga-r sisar, ersaetr, fl mr,
a staeta a a aeeese qaa Ui aaaetr, crea
i sentir, pasear, rearoduir-ee hcases* *a-
I oi'.ru : < O aetaeaa aa a ssiea. Aftas-
i eh.miu, grto polloico, pensetesoMe-ro-
dtiUaeto pare 6a eio apesu lyaou
se hssrsssjiss aystsariu* ubi* da
re.
ftto perece aer Brs:k*lque talle
Amtomo dt Arsav*.

esa* te dlvorcU
Peta* enastase* so alus. Sr. aseste deI


Osev
Einhia BraaU-tra daa typo-rphiu do Jornal o
ee/a Diario ds Frraossouco, ** qu *"*/"
carsa para Beba Jo* 1). Canteaste SUA
SOBRlSHA asi caso fi\ publicad, ea liaie de
aro* Jote B. C valute e u* albor.
i > u v no final da earU do Or.
Bsreisio, que toi publicad* pala Sr. Jasqeiai Oe-
asteo de \rnjo Lista, (eseeaMtteedo e*a aboso,
ota qa* ai? luih* pera tsta uljriucio; aqa* le
deet*r refare a J-*s, qa? eao Jota B*esrre
. Cavalceete, eat c de quem sesee sesidio D.
BiU, sin a J viai.u Iris**, et* eu* d quem
site midi, por temos quaodo att*ira qe* f ai
comprador di ogas. Loado feo* qu t*i per-
tenerme a O. Bit a ees* H-ataat.
Partan to,* qae *e*s eeselbeat carta T
Sana prapwtal a traca, qs* da laxar e **T *
erip'o o boom de Jo* es *u de Jo*, pare o fia*
de parecer applieavcl a Jo* Baesrrs castre qeeei
Sr. Dmaso al ros ae kydropltoiemmenle, aa
correa pon do uc-* une eacimaa dte certa talo
quaato di o Dr. Berciai* eos*rebelo a Jote ?
E'o qae parece.
Attetto por me *er pedido, qse o 8r. Jas B.
Cavalcao'a r ios aobrioh, tosoarum pusagem de
l1 ciaste para Babit tu vapor Pa Bebido
des: p.iu no da 7 do crr.au mas, eoBDO le v
di tali respectivi biluete o. 392.
Becife, 24 Je Nombro de 1387.
Vi ronda de Itaqui do Norte,
Ageste.
Decan qae por erro typagrapbieo sabio pnbli-
cedo n lit du* psaugetro* do vapor Para qae
segu para a B.l o Sr Joa B. C*raicele e
ina irnhora em vez de e aua aoorisAa.
Becife. 24 da Njvjjbro d* i887.
O director do Jimal do Bie'-fe,
Si^iamanJo Antonio Qoocalvee.
BetViieivnoa ao atleatado aappra.
Kectfe, 21 do N v^oibro de 1SS7.
Manoel Figueirdi de Paria & Pilhoe.
------------------------------------------------------------^i------------------------------------------
Errata
Na art'jp io Sr. Jjaqaim Dameao de Areajo
Lima, ma:t j no 0 ar o d tnntets, das *e o re-
guin*.'enjan-, m \- p;riodo da carta qo* eeti
eoon d eom-ut >, on e ae l : Poit aer4 toterayel
3oe o Sr. Jo*, et<"., deva ler-ae qaa o Sr.
ore etc.
A redaecii.
n>t-t eaaiiese*a edstiavUeai a e*u ftibo*
eesto ssperatia* tartfieesU istee* st*
betreo. Bee antatasnatr dore e ea* aeeto 4 '
ssm q*jutlds* de ada qs* osoostr* este -
jifiie- se efeiso, e ese eaetifiae de esetstre es*
ezi*t*s) so rielo. O* *u41i, ser**, he ere*
de triste asese, atete** ao tarso* eeti itirbs-
tieo oe*op* *a riba* li lart di OrUeaeat, ese
he* eesle *< r*e*ee e aeMelar* iee seesbeesd*
o aseso so efro Uo aeeeier ea* toda aa f
A prieia *s*jtr*. e meii r/eipsaUtaeo
eio u Terdedaeru nliHlii se eeeee eeoee, u
asi aesereMaia* asi dtsleeU de corar. A
andieael f*rregius, proa****** s* aseen,
aaraide algos tosb* se *sio d* eeetre be dtatcU de aeseer ; asta iseJsTsaUete, pores, ei
o di esa o Perr* Oirrd,-ppca**4o uts Aa*
da Medime da Pan *dsittlss a* Bi.-
o qeeTgou da dopla pr.prieea** de ser taaito
_ico, de feil aaaiieikKao d* aeiselsT Ce*
teeaeia e priaioai* Teir*.
Klelc-'io do 9 dlatrirto
Dotla-o nlguus amifo qna ae leabrareni do
a*eu neme pir* candi Jato 4 Ateembl Proria-
ci;, qa ai i poaao aceitar tio elevada honra.
Costina) tirir.- en m-u baoailde poeto, o promp-
to para c,acorrer ooa limltea de minina deb-ia
lof{, pir i-l-icli du candidatoa qia forem
preaeo'aiM p lo p.rtido.
Bonito, 17 J N v-.nbr5 1*97.
Joao Braulio Cii-reia e Soa.
Be 4 vsrdaee qe* alo px do* eauasjrsdu u
eseepa**, qse a* fase** u tabaco, ** tw eio
ser corto ieeuseti. O* reeaute* aeCraei *ec
tiffass, ser** eW sbees, f*lu de eppetiu, o pro
itai qaaai *epr* liaaree graesde 9 tnber.
reu. r*ti*>ent*Liiassi de***ihrcsr un de to
do****** iaeoaaoioa, deuerln ata* oa dau ve
e* per ates, i sett* ao deiUr-es, ePrect*
Jab-o,qe* a** Hgeivo perg*tivo.
------------^------------
Srs. redactores do Diario le Pfr
unbieo
Sendo a le igaI pera todos, qaar oee-
tijfa*, qaar proteja, oooforrae a lattra da
(oatitaislo. Tamo* pedir-ib* qae ca***
por aa* eoncentasde toiha a atten$io do*
competente*, para algn logiitaa da ni
do Viaooade d* laheama, qae de publico
rendara not domingos o di nto*, cono
detriatento de oatroe qa* trn igaal reae
ro de negocio, e qu* como elle* pgm
i m poeto*.
Torio porventnra algas pririlegie T
Lydio Marieoso de AtbeqeerajBt e o familia,
tio tesdo podido, peta preetwe o** qae m viram
obrigaao* Mbirear pare e Rio Orando do Sai
oo rape* ifertmAdo, de*pedir-*e de todo* ce aeo*
aeraste e pasiaa qae oe hiaram eom esa* ata i a-
de; pelem-leee deeoa'p* deaa falta e offarecro-
Ibe* o **a diminuto prestio a'aqaeita provieoia,
osde io residir por algom t*npo.
Bocdte. 2de Novesbro da 1887.
tlHttl.VH
sUriarlale 4 II vtbss arnkerr le ea
Cesis.
Illa. 8r___A Aau*i*flso Cerctil Agrical
taesta reaolvieo der sata prora aolasau ds qessto
egradecida ao Ksst. Sr. Dr. Praseieee ateWi
Bou S.lva, dapetedo pelo 10 diatrieto detU
proviseia, seto aei* } WaTolvao n Cateara
do Dapetedo* ea pral do* l*is*raii da agrieal-
tsr, deiihero* f.er-lb*o**a tsnife*t*lo pnbli-
ce na aeeselo ae* qse sil* aportar aoee cidede;
m, ceetesdo eore euwtoesi* de V. 8, qoe tu
o* neriUe do Una Eim. Sr., parcipe e V. 8.
qse o ibrg*d **ri oo di* '9 d) eorrute, e *-
pera ase V. 8. cea ae* proaaeoe e lau* eoscor-
rsri per* abrilsaaur a lesifettoio protestad*.
A Aweiacio Coeimereial Af^ies** daede j *e
eosfee** gradeis a V. 8. da qoere la laaignam
Criada* Tur*der**,
Berio d* Naaaretb,
Pre*iee*te.
Aatosio Arihar Mrtir* de Muasoce,
fuersUrlo.
Mlgsel Joe Al**,
Tbcaoereiro.
---------eeeae
as

0 estiset* firma J Pasto 3otH5 fe C, iimml.
loterrsnp-ra p-sicripcio de* letra* jutu, **sde
fa VXUQQO cada urna, .ece.t. p >r Tbaei
Ij*fcd. Quera. a. de S38JU0 aesiu por Joae
bVroa* Meleeirj. bou d* 547X> do D.-. Jo*
ifo l
Dr. Siaiftes Barbosa
Clioioa do Or. 8tm8a Barbo**, Eape-
oialidades : parto*, moloetiaa de senhoraa
e de enanca*.
Cooealtorio rae de Mer^aes de Olin
de n. 64 oonaaltu de 1 s 3 boru da
tarda.
Residencia ra da Soledada a. 78.
Tl-obone n. 213.
IGUArUSSU'
Dr. Pae Barret
PBOMOTOB PBUOO B
Advocado
Dr. Cuchi Leite
S4U* cuentea
erqee ama
* Lia, rent
a***-*** >. Bxe dif**.e d* mea dar toaur par
tenso* sea sroteeto e iatimal-o ao* applic*do
P*r **m de edito, visto reaidirem es legare*in-
***** ,/?0,*4o"; P"*0 "ppliuos), proMdidu u
mlitaldade iseeu.
o***,* V" *** d*r*ria*uto reoeberi aere.
>f, 16 de Noveeabro de 1887.Aelooio M-
cbad.-i tl.aa. Eauv a-llada lea/aJoMota.
Cotu pede, designando o eeritio o di*.Beei.
fe 16 d Naeembro da 1887.Uostesegro.
A Brsssto SilT. OliveireK mu eio ooo-
tiab es diu petieio dupeeeo e derribara*) aqm
fielewote oeplad* trssacripts, oepon da qae
vi^ o termo d* protssto qae Jk do tbeor eegain-
**3
Lleta le eabwrrlpioroe ptr**pt
trisssalo ds rsaetlla aa ratloetao
deseabarca tur aloaaS Maaoel dr
Pre-iae
Transporte 14:900*000
Stmne' P. J..baston v C. 100*000
afDoel Ant.no do Santo? Da* 1004000
Cameiro d Cunha A C. 100*000
Aagoato R-g, Thomu i* Cerval bo St C. 60*000
Commendador J Candido de lotee 50*000
Joan Cbriatiani 504000
Bapbeel Din i ii 6U*0u0
15:4604000
i,C ntin )
E' cora a Caara Municipal
Pergnat'a jue nao ofeodr
Pergeota *e I lu*. Cmara Uuaicipal dette
cidde ie os aejociant/s eeUbelecido* ea roa do
Viscoade de Inbaame teem privilegio pera veo-
der e abrir a-as e*tab;lac>m'nto do domin-
go* e di antificdoj ?
Irto de*ej,m b*r os
Xicoeujac/aealaooBurtio a C.
P3*- -(g*--
FRANCI3CO
^1
imnp i
P. DE ANDRADE
LIMA
Abrc-o e f-dicita-o polo sen beeberel*-
', n*ato ao di* de boje, o amigo ez-eord*
261187.
BlICIlO DA StLTA.
- A pala *Je fisssllla
O abeizo eaaigsado a par do entimeaito qe* o
aeoaapasha, eonacr** es* **a httaoeo eoreeie as*
iorolaero de etrea gratidio pare evre o* boato
so pea de familia deete eidade, qae besigao*
part :br*m da dor do em dasOitoao pe, qse de*
vejado e rgido ao meeme trapo, e ae e*tr*lle,
potm, a4o o iaeotoe de mu illsdido por *es pro-
prio aaca-, e, ubide por aa misistro de Ore si
acedo, de qeem epor*v* pe* (como se*rsost) e
sio deshonra!
Tarde, porm, antros se saseeismato qoe es*
enta ab mioevrl, ere oeee*or da *a d* dos
diacipul e qseat J. C ebamoe filaba (8. Jeie.
Cap. VI. V. 71).
Oh! talvr eau Pharl*es enepesdido posba
tarea* e ere* marfadadn da*, eoote fu o lersriu-
tn; u isto uasUeer, tetis da igvej de **-
dade.
O seadal da Divine PriTdusie enselva a* il-
lusr* iaari;iu du di*tre*u diiuiar* es seo
ral aitrajade.
Bao Perasoso. ft de N -vembro ss 1887.
rastorno /eef da da Braga.
AltenQo
Taada lagar aa
siie asa su do aetigo o BeeherH Jes* MI se*
se PiUr fi i pr aseaeaU de *ee (orswteru.
eeooteea qo* levaraa o mee ebapso d* a>l, *sho
de mat fia, -tVi de oor* sea u isittau A N.
noel uooca da o*r> esa as* psqssi .g4..
Auu* pede-- e qeea htcb d*t> e*ep*e (p>.r
. caga D -q-w* de reesdar estregar ee aua
do aupr.diio aaeigo, pea aiga, qse u eshe*
prt'*' ao logar es* qsessuve ditj ebjuto, pv-
esciiuq'Aesi d'eUs lase >s mi*, por occ*e*ia d*
BBBBSBEr M
ueoeetaate. raed Ka de qo* tal ieeto tai
lo aass dutracoio. espera qe* eeje es-
'o rete perderar por uaeeo maKr de
**;B*-a* qa eio bouva U M, cebes
iAteils de tara*
osle imq ne, o oos do estar de
**rvra.
Ofnjwimkm.

rara 1888
A Livraria Francesa, 4 ro* Primeiro da Mv
a. 9, agradece 4 Eima*. Sra*. e sos digno eava-
Ibeiro qoe e tees* eoerado, at o presente, cos
aa* uatgoataru de ]>rae. Oatreeia, doveodo
erm nar osa Daaembro prximo u saaigoatera
do eorreete nno, por* evitar iotortapeto m en-
trega, pede o obseqoio de mandar *o orden
i ssaiai Livraria Fran-es, so sutido de aerem
reformedu dita* aaigo.tura.
A meam ca d--jod > dar orna prove de gra-
tidio bu ieoi digsU e eomtante* auignaatrt
oseta eidade, aprovait* nelbor* de cambio par*
taser ama vanujoaa udneoio no* **a preea* e
brevemeste publicar ees o -to pre^ > correte.
Cauteila
O* 8r*. usigMBte* pr*nnara u eoai om ujei
toqoe teve a gentil** de ubtrahir e relacio da
signaste de jornae deate eaUbelecimaeto,
tendo iHin uta grave abaso de eoafiaoc i,
e eede da porta em p'ta impl irandi aaaigoatnra,
prossetteado u mina da California, teivu para
toraar se assia digso do msior recompmu de
quera eooommeodoolbe tio licito e deceste seto.
LIVRAKIA FRANCEZi
-lea frimdro la slares
Clnica do Dr. Silva Ferreira
Especial idees* : rrole ti da Baoboru
delta.
Uoo*olta de 1 4*8 boru.
Boa da Csdeia n. 69.
BaasdenciaRoa do Cosde da Boe-VisU 24.1
Telephone n. 41
Consultorio medico
cirurgico
O Dr. Oastro Juos, ooatssia mais d* 12 *naa
de aauapelu obserracio, reabre eoojaltorio nasa
t* eidade, 4 rae do Boa* Jees* (aatgs ds Cnu
a. 23, i. andar.
oraa de conaalta*
De di* i dul Li i i i Urda.
Denoit*: du 7 i 8.
Na destai* hora da noite ser eoeontredo bc
sitio 4 taren da* Bis >1ioj o. 7, primro par-
i i cequerda, al-a 'o pariaa da Dr. Ca*ma
Dr. Crprj Liiti
MEDICO
Tea* o ase eecriptorio 4 rea Deque de Caxiu
o. 74, du 12 4* 2 boru da tarde, e deet* hora
em dieot* esa ao* residencia 4 re* da Seat
Croa n. 1.
EapectaJidade*oriestJ* de usboru a ertea-
eTalopaans e. 826
Participa a aue cuentea e amigo* qae
tem lea comaltorio aa roa Duqoe de Ca-
xia* n. 57 1' andar, onde aeri encontrado
de 12 i* 3 da tarde todos o* das e
retido proriaorisaitate na na do Hospital
Portugus n. 14.
2
HOMEOPATIIIA
DE
Catelan Freres
De Pars
Clohuloa. Halaras, rsrlrl
rsa. etc.
Vende-u n botic* fraoeesa
a la Crma e tt
Ur Epea Peaa
Medica operador
Residencia Ra* Lirg* de Roserio
38 l'and.r.
Consultorio Roa do Bom Jasas
1* andar.
C n.ulu* -Da* 12 a 3 horas
de..
Chamado* A qualquer hora.
&
i
I
I
n.
n. 30
da Ur
Oculista

Dr. Berree* Sampeio, nedieo oca
lista, z-ebete de dioica do Dr. de
Weeker, di eonralU* de reeio di* 4*
S hora* da tarde, no 1* andar da cesa
o. 51 4 roe do Bario de Victoria, ex-
eepto no domingo diu untibctdoi.
Residencie rea Sett de Betesebro n.
34. Entrada pela roe da Seadsde n. 25.
J
Leonor Porto
Raa do Imperador a.
Primeiro aa dar
Contina a raecoUr os man i
figeriso* reeebida* de Londres, Par
Luboa e Bto de Janeiro.
Prinuem perfeieia de *o*tqr*, are
vidade, asoiicidade em p^eoon isa
gosto.
Or. Mello Gomes
MEDICO PARTEIRO
4 i-Boa Lar^a lo Noearlo -4 4
Ooaeies* aaaaaitotio readeaaa, pile ser
proesredo e qealqaer hora do da a da norte.
Bspeemlidade : f-ora*, oole*tiu du aobiru
do pslskio, sypoi'is e BtretUaaes*** ds srethra.
CooMita*: 10 u meio da.
Techse 374
MEDICO HOstBQPATBA
l)r. Ballhazar da Silveira
!!
'U a
Cor d* eeptul.
a nao
EpeeiJi dadefebrea,
du orgsee reapiratatu* edee
ssea
Todo u *hi mait davaa aa* dirigi-
da* 4 pbsrmacia do Dr. eVasuw, i rae se
Bario ds Victoria s. 43, osd* f lodieert
ees residsu .
C lialra maeeUc* rlrajrglea
Dr, Alfreda Gaspar
taporialid*f'ertoa. aaseau de T-|Vtrrt e
Butdesat Boa ds Ieh*saets a. 4, 1. adr
TUrph.B.B.tW.
Afta portagaezeK
A aatisfaoAo com que boje rivo pela
saade recuperada, fas oom qae venha
mpren** agradecer eos coe, de ir en
conirar o rerdadeira e nico remedio qae
curoa-me da terrivel enfermidade que ia
me oonsumiodo ha mtis de 20 anno, em
Portugal, onde fui trutedo com esmero e
sempre doente ; rim para c4 em procera
da aaude, que recaperei tomando oe rerda-
detroa pos ante bsmorrlioidari >s do pbar-
raaoeaoo Laia Carloa, a qao se Tendea
na efirte, na drogara de Silvs Gomes
*C.
A minba terrivel doenea era toda hemor-
iboidaa, faaeodo esta pablioaclo, guiaedo os
doentee para rerdedeiro remedio, creio tor
cumprdo um doverd- gratidio a Das pala
minba saade recuperada.
Ssato Ruaa, 28 de Jaaeiro da 1886.
Joo Lope* Estove.
Deposito: Franciaoo Mano al de Silva
d C, droguiataa a roa do Marques de
Ulinda n. 23.
a\ beat da haiaaaldade ()
E' fcil reooobeoer as propriedades cu-
ratiras do Pe i toral de CsVBibar dea-
uoberta do Sr. S. Soeres, de Pelotea, con
tra os oatarrhos, bronsbitea, hemoptysiis e
outros estado* mrbidos da membrana pul-
sjonr, e a su* poderosa eficacia nos va-
ri* perios periodos de ts-ai-a.
Sob a influencia dVete poderosissimo re-
medio v ae oeaear oa esoarros d* singue
e aa expector^ singaiaolentaa ; diui-
pem e aa toue* msis rebeldes e tambera
desaapparesem as oppres3es, ddres do
deito e alterscSu da vos; pooco a pouco
duenvolve *e *pp4tite, repp.receo aa
toreaa perdidas e, n urna palavra os doen-
tee experimntelo ti modanc* milito no
tavel e, por asaim draer, tornam rida I
Os unios agent* depositario* gera**
Francisco M. d Silva d C.
a
C ac Braziiei o
Fabricsdo por A- M. V-rs A C. oom
todas as regras proscriptas pela acieocia,
a de pareas, e *b'r identiois ao cognac
Mtrangeiro. O Cogsc Brsileiro 4 ama
exce]|f>ote b-bilt, o aielbor oeiur qur
pote conhe.er.
A-be a* os faiir
tefe, rstaor-ut, oafi,
deaU cid*des
Ide experimeoial-ol
Ao 16 de Ptovembro ge 4887 em mea urtorio
paraste mus e a tutemeshaa isfrs euignadu
ril,a|t, ttsio Meehede Ota e por ute toi dito qna por
p^t* de su eonititeinte redasia termo o protu-
to eonataet* de petioio r*tro qoe offereeia como
parte deate em qae depoaa d* lido euigse,-a
Ersarto M.ctiado Preire Per^ir dt tulas, Aoto-
aio Kaekado Das, Uatbiu Lope ds Coste Mei,
Antonio Barbos Cordeiro
E u eio Msaah em dito termo da pro-
testo aqei fielmente copiado
E tasdo ojaatific.sto prodosido sou teste su-
abe*. j**tisjeeado a aasueia do* juUnudo* o
ruseetv* eerivio rases do uller e preparar u
sato a OS fas cooeiaeo su qaae profer a *en-
Une qu do tbeor argate :
Vito*. Jalgeado precedente *jestifi2*ci> mea-
da que u faoam a* intim*co de folhaa do mod
pedido a tolba* dea*. Uuatu w-stu.
Beeife, 21 de Novemoro d* 1887. Tojb
Qrci Paraahu Moatenegro.
E' n qoe u contrub eat dita unteoet aqai fial-
ment* copiad a rirtnde da qu>l o raspaehvo e
erivo fu peeser o piulte editel pelo qual sea
tbeor ehaaa, ito e bit por mtiaudo os jujtifie-
do* p+n qae camparecim sote eete jcia dentro do
praii d.- 30 da allegandeo qaa*Ibr abemdeaea*
direito* e juitie.
E pera qoe ebegoe ao conbecimento de todo
mandei patear o pruento qae *er4 paalieedo pe* \
imprenM e aSxado no locares do eotame.
Dado e puudo wu eidade do Bacila nos 22
de Novembro de 1887.
Bobee re vo e *Migno Eraea'o alchala Preire
Pereired* Silvs.
Thome Qsrce Pareaba Montenegro.
Repart rio de Palela
De ordom do Illm. Sr. Dr. cete de
polica fco publica para conheci nent dos
intereuadoe, qae por cto de 23 do cor-
rente reto!vea o omito Dr. chefe de poli-
ca, qao as visitas ordinaria! da Casa ao
DetsncSo se observe o srgQints:
1.*As visitas para os deteatos senten-
ciados, pronunciados e em proeeuo torio
lugsr nos domingos, tercas e quintai-feiras,
nos cenoellSu qu- dio entradas para os
raioi, du 10 horas da manhi 4 1 da
tarde.
2.*-Os advagados, probaraJoreg, alm
dos dias e boru ordinaria*, cima marca-
dos, nao serio almittidos oo estabele^i-
mento, aem ordos por eaorpto do chefe
de pohoia, o que so observar principal-
mente tratsado-sa de delen'os que. por
enfermo, uio pouim desper ao cancel-
lio.
3.*O administrador fsr manter a bia
ordem, respeito o mor*lid*de ai eitabele-
oimeato, dorante es hora* das visitas,
mandand> retirar qaem qaer qae por ven-
tara alo se dirija oonvonientemsate.
(Auignado).O obefe de poiicia. Fran-
citeo Domingue Ribtiro Vianna.Secre-
tara d* Poli u do Pernambaoo, em 24 de
Noveeabro de 1S87.O ucretario. Joa
quim Francisco de Amida.
P.msotol.
Aaeioly.
Pei-
em todos os bo-
bilbarra e venda

EDITAES
O Dr. Thoms Oercos P ranbo* m
negro, Coinin^nddor d Inperi^l Or lera
da Raes ejutsj da lireito epe i-1 do
r*B*je**rie i'- i lado do Recife J*-
pitil da prntin i* de Pernasabuco p->r
Su* Maf>*su D-s* i- .rrle.
touhsr osqn-o prurstn ssitel vire** o*
rea qsa per parte de J Peni
Batatas ase f i dirigida a peticii qss 4 ds tas*.
loaalals i
Dr. jau da ditsite up*i d*
Fjiculdiide de Dircito
Lilsdo cttodeote iaacripto ur* ez*me* de :
Arllbair-ttrm
1 Artbar Lydio Babello d*8ilva._*jaa|
2 Artbur Lydio Babedlo da Silva.
8 Bartbolo'n'-a Pertella Pomo* de mello.*
4 Achule Ferreir* de Castra Maateiro.
5 LdgevrJ de B4 Tarare* doa Santo*.
6 Aiuanie de Alcntara do Qaimariea Peixoto.
7 Klvio Alberto silveira Babrinha.
8 Antonio Qjncalve ferreir* Jnior^
9 Antonio Laces* da Motta Silveira.
10 Antonio Becnndino de Barro e Bilva.
11 Aotonlo Venaoei-i Cavalcante de Albuquerquc.
II Artbar Coelbo Letse* de Oiiveire. r
13 Anuido Moreirs destai.
U Aba* de Alboqaerque Martim Perair*.'
15 Antonio Ayre de Almeida Freitas ,
16 Abdiu Btbaso da Cunba Sal '
17 Artbar Lobo da Silve. ,
18 Aatooio de Barro Vieira Cvale
19 Aagnsto Prederico Bu
J!0 Archimede de'Oliveira e Son.
31 Abiiio Ceur P-o* de Mello. .
I Aotonio Luis Cavnloaate de Albaqatrqae.
28 Alberto Belfort.
34 Alberto d Carvalbo e 8ilva.
26 Alfredo Z.lusard cbiappe.
26 Ale landre Peticio de L;aus.
i7 Affioto de Barros Cavaloante de AlbaquerqueT
28 Alvaro da Silveira.
29 Antonio Jovioo da Foaseca Pilho.
3u Armando Abraocbe Peij.
81 Adoipbo Almeida Quim.riea.
81' Altredo Drumouad. *"*"
53 Antonio Qancelvca C*co.
54 Astooio A'ipio d4 Soasa Goaveig.
86 Antonio Qitirana.
86 Aluibtade de Paiva Martin.
37 Aut mi Vicente Pereira de Andrde.
88 Alberta Cavalcante de Alboqaerque Wander-
ley.
39 Artbar Mirtin de Barros.
40 Aodr d > Santos Das.
41 Artbar Barraco d B>oha Lia*.
43! Antmio O jme* da Silva.
42 Artbar Ciairo de Oliveir Cavaqaiabo.
4 I Antonio Leite de Magklbie Baitos.
45 An'onio Jo. Pereira Jnior.
44 A fred de Miranda Culto.
41 Antonio Persende Bibeiro Jnior.
48 Amadeo de Olivrira Cambra.
4"i Antonio Augusta Pjtretra da Silva Jnior.
60 Ae*roto B.m.Kuer.
51 Antoniu H-.unqu- L pe de Barra*.
6J Aetouiu ds Cauda Pereira Branda) Jnior.
66 A"t >io Augusto B'b-iru.
64 AB?>Ua Uaotaa T^lteira.
55 Bernardo da C-na ra Uuimarie.
66 Br Caroeiro L 4o.
57 Bnedito Marqae de Coate Bibeiro.
6> Beoio Currvia de Si Barrero.
59 Heissenuto Bemvindu da Silva Laareiro.
liO liaruard) Vugnato de Lima Brsg*.
til Jieueute Ferreir d Bdv.
61 Caetano K.-u v4!h-iro.
n3 l'utodi i G'isuii i Del 11 de Csrvslbo.
64 Cosme Damiia de Aibsqearqae Uaraabio.
' adMio Oome Du.r o.
.rlae Adoar.
*u li < da (Jo.t .
cleciseo Augusta Libo.
69 E jtio de C -rquer.
uaa.
u Aoguit i Al Ve* SlaeaJbie*.
a lataqui > E obiramd.
ae L1001 L)n >itv.
7* l ''
raeess Millaaa di Mva LaMSB.
.. di San*, i. : Asevwdo e Saose Juoior.
77 Erario Hrr. uea da hilv- ir
7tf K .genio O mes Pir a Perreira.
79 tUgi-Slo TaValU 1 S HautO.
8 P- Arro i- Wauderley.
el r'r.ucic, d Paaln O iveira Lim.
82 Kr.nci.o I
tt.1 Praicisco A Jnior.
M4 P
jante Vieen*.
pf> t a Ca*rio.
87 Prauciacw Augaatu da Pvoaecs s Silva Jnior.
22
23
24
25
26
27
Al-
88 Praaeieeopwdro ds Ar
89 Praaero Pisto de Ahru.
90 PBmtnla Cavalcaate de Albaqaarqe
91 Pnnsuca Thomu Manaba Jaoior.
92 Praii ;ico d Costa Bibeiro.
93 Fraoaxeeo de Salle da Silva Brea;*.
94 Pwtsia Taaereda do* Seeio* Porto.
96 Pedippe Maarillo Perreira.
96 Pruetaeo Machado Diu.
97 Qupar Aatoaio Viair* Gaimaria*.
98 Ouiltiermu Oantas Basto*.
99 Hasriqoa Marqae d Salve.
100 Huimue Daniel da G
101 Hro-faoo Los Calda*
102 Ildefauo Alphte de Mi
103 Igoscio Araes.
104 Iamaitl UtrqoM da Suva.
10a Joio Cavaleeote Pn.
106 Joe Lianida da Cute Hisorato.
107 Juqiiim Minaba da Areajo.
108 Joio Cutelio-Braoeo Cre.
109 Jo* > Uaeoel roste].
110 Julio da Oroha Brandal.
111 J.a Lai Qanjalvos Psrreira.
112 Joaquina Pereira da Silva,
lid Joaqun Gisea'vu Csseio.
114 Joaquim Vctor Jaroma.
116 Julio ti maguera.
116 Jo de Miranda Costa.
117 Jas Ayre de Soou.
118 Jolia Teixeira L'oa de Barro Lareto.
119 Joe Masoed Lia. Wasderley.
120 Julio A: ve de Arauja.
ll Jotqaim du Santo Li*u Joaior.
122 Joio BaptUu di Barro Silva.
Oeaaaetrla
1 Aaeasi* d* Alsaatara du Gaimariu
sota
2 Alfredo Zalaurd Behiapp*.
3 Alfredo Urummand Pilho.
4 Aatoaio CroonalveaPerretr* Jnior.
6 Alfredo V*s de Oliveir* Lima.
6 Aatoaio Veaaaaia Cavaleeate de Albaqaerqae
Jasiir.
7 Aatoaio Jas Pereira Jnior.
8 Adolpbo Almei ia Gaim*ries.
9 Abiiio Ceur Peaao de Mella.
10 Abdiu Bibiano da Caah* Saliu Pilho.
11 Aib-rto Cutella-Braaco.
12 Alcibiadet de Paiv* MaVtin*.
13 D. Aunado liega Bidoiro Vusoncello*.
14 Alfredo Tvare Cordeiro Campoi.
16 Aatoaio Qitirana,
16 Apaltmio Pere Cavalesote d* Gama.
17 Aotueiu Manaol d* Cmara Ssmpelo.
18 Aatoaio Javiao d* Poaeec* Filb.
19 Ant>io Athayie Mertlu Bibairo.
20 Aatoaio Lais Cevelatate de Albaqaerqae.
21 Alberto de Carvalbo Silva.
Aatoaio Leonardo Bidrigoe* Pilha.
Arihar Loba da Silva.
Afftaao de Barro Cavaleeate de Aihaqear-
qa.
Alextadr* Feiieio de Lsmei.
Areoacio Cambaim de Mudse* Vueon-
eellas.
Augusto de S e Aroaqasrqae.
28 Achules Ferreir* de Uaatro Moetsiro.
29 Artbar Qoooalve Torre*.
30 Artbar Berretta da ito:U Liu.
31 Auguto Frederioo Burle.
82 Aatoaio Secaadiaa de Barro* e Silva.
33 Aatoaio Lacea* d* H:i \ Silveir*.
34 Arebim9de de Uliveira Sos**.
35 Bae dicto Harquos da Cista Bibeiro.
38 Beata Cansa de Si Barretto.
37 Bartbolomeu Portall Peeeaa de Mello
34 Joaquina Mirtins da Coste Bibeiro.
39 Carlos Mareir* Bu.
40 Carlos Artbar ds Silva Liitia.
41 Cario Jaiuiaa Bodrigses,
42 Cuitodia Ouimo D;ha de Carvalho.
43 Demacthanu de Oliad* Caveleeata de
maid*.
44 Ernesto de Laaos Daarte.
46 Etcio de Albaqaerqae Coimbre.
46 Este vio Cavalcante de 84 e Albaqaerqae.
47 Eagooto Augusto Alvos Mergalhio.
48 Bugoato G >me Pire Ferreir*.
49 E igard de Si Tvare do* Santos.
60 Enilio de Miranda Baca.
51 Fraa cisco Machado Diu.
62 Francisco de Salles da Silva Braga.
63 Francisco de Peal* Qaoealvu Cuela.
54 Francisca Aibayde Martin Bibeiro.
55 Francico de Barro* Csveleaate.
56 Frascisco P.ato de Abroa.
57 Francisco Veilaaa de aa.lbuqaerqaa Mello.
68 Francisca Oome de Ar*uj i Soarinha.
69 Prticico Pedro de Aranjo Filba.
60 Gailherme Daatu Buto.
61 Mareoliao Lia Caldas.
62 Ueneillo Alvaro do Beia Csatpeilo.
63 Hermogeoo Soerate* Tavaree de Valsan
eslo Jeater.
64 Ignacio Da Paote.
65 Joeqaim Monteiro Quedes Qoadim.
66 Joio Manad Pontual. -
67 Joaquim Manaba de Araajo.
68 Joio Atheoogenes de Berro* Lea*,
69 Jeroaymo da Silva Toa.
70 Jos de Piaba Borgcs Jamar.
71 Jas de Mmala Costa.
72 Joaquina Qaocalvea Caseio.
73 Joe Oavalaaoce Qaeiro* Monteiro.
74 J is Cavalcante da Casta.
75 Joaqaim Vistor Jarem*.
76 J' Mari* de Meoesea Lyr*.
77 Jj* Quede* Corris Qaodim.
78 Joe de Oom Cavalcante..
79 Julio Machado Quimariu,
80 Jos Gorreia de Amorim.
81 Joie Pealo Carneiro Loio.
82 Jos Vieira Carneiro Lesee
83 Jos Soln de Molla.
84 Jos Mertias de Freita.
85 Joio Perreira Monteiro.
86 os Lu Gaocelve* Ferreir.
87 Jos Tbomu de Oliveira.
8d Jos Qiyoerio de Soasa Ooarei.
89 Jesqaim do Santos Lau Jnior.
) Joqaim Joai da Pan* Nevu Sobrinbo.
91 Jesqaim Quede Correi* Qoadim Sobrinho.
92 J s Ig'incij Zaviar de Anlrde.
93 Jorga Qjme* de Anajr.
94 Jae Fonaec* Nunu de Oiiuir*.
95 Joio Cario Pinto.
96 Joio Bapliat* Lape de Castre.
97 Jcs Aidibiades da Silva Frota.
94 Joe Bonifacio Paaeo de Mello.
99 Joe Franciaoo Buten jourt Jaaior.
100 Jjtt Au.'Udto Pereira de Meadonca.
101 J lio de iivnr Leite.
102 Joe Populo de Mondones Vueooeellos.
103 Joe Leoaid** da Costa Honorato.
101 Leopoldo Bdssooi de Oiiveira Aadrade.
105 Maaoel Turiaoo do* B i* Cutpello.
106 MiSiel Peixoto de Atenuar.
107 Miguel Santa. Crui de Oli reir.
108 Man le Theophilo de Araajo "
1U9 M*aoel Qaacslvu Naoee Muh.do.
110 Minj.il Caldas Barretto Netto,
111 Mel Correia Peaae* de Melle.
112 Maaoel Marqae* de Asorim Jaaior.
113 Maaoel Artbar Mam*.
114 Manee! Abibu flor Ferreir.
115 Miguel Lape Cardim.
116 Maaoel de Peiiio Vieira.
117 Otitis Augusto Bibeiro.
118 P.-eaeillo Auspicia da Os* Cordeiro.
119 Pedro du B-go Barrea C .raleante.
190 Petra Fernn le d Silva Muta.
lll B .a: do C*rvaih Silva.
1> K .d.ihstio H nirio de Serpa Brandio.
123 S'liJ* A tieo L-ite.
124 S-rgio Teixeira Lina de Barres Lart*.
126 Heverieo Barbosa 1* Silva.
1^6 Salvad r Feiieio doa Statoa.
12/ Themiat .dea Paiva Martiu.
1.' Ton. Mirauda de Paata Peuj*.
129 Uysaea de Carvalbo Siarc* Brasdio.
130 V 131 Virgilio BacelUr anees.
182 Vi-gilio 1.6-ies Quimariu.
133 Vircilu G n?. ve torres.
134 Z -i-jOio Marqoe Li ..
135 Zfea-iso Veiloao da S-lv-ir PetttSsl.
Cr em ssat a
1 Alfredo V de Ol.vnra Uta*.
2 Ahit" Ceaar Pe de Media.
3 Aff .uso de Barro Csvisleantede Alboquerqne.
4 Antonio Praneiseo de Albaqaerqae Caval-
raBte.
6 Artfcsr Loba da Sil.
6 An osi G elve Perreira Jaaior.
7 Anttsio Venaocio Cv* ust do Albeqoer-
que
8 A ni.i Jn* Pereira Jnior.
9 Ale.mire Pelicio 1- L 090.
1<> A i ""'o H anqae C 11 Ant nu M rajei J- Cmr* Beaiptio.
12 A orondea de Paiva Martn.
13 A'b rto (J.atello Braion.
14 A-ihur Qoaoalvea ViMia Torres.
Cambuioa da Mendoao*
-


-,??
'

.


45 Aeeanoio
cellos.
16 Alberto de Carreta SUva.
17 Angosto de S Albaqaerqae.
18 Benedicto Mirqu-n da Cute Bibeiro.
19 Carlos Nanea Cifiabra.
20 Ea-jenio Augoeto Alve Mergalhio.
21 lgrd de Si T vare* do Basto.
Pranciss-j Attayde Martiu Bibeiro.
23 Pranjiseode Barros Cavalcante.
24 Francisco Veliaaa de Albiqoerqae Melle.
25 Frnci3ca Pedro Je Araajo Pilha.
26 Francisco Machado Diaa.
27 a^rculana Lias Calda
28 H rmillo Alvaro dos Bii Campalo.
29 Ignacio Diu Pontual.
30 Jos Liis Gmotives Ferreir.
31 Joio Chtcm.
32 Joio Perreira Koitetr.
33 Joia Joaquim C irrua de Oliveira,
84 Joia de Givoir. Liite
35 Joia Paulo Caroeiro Leio.
36 Joio Baptiata Lipes deCutro.
37 Joa^aia dos Santos Lesra Jaaior.
38 Joaquina da Silva Basht.
39 Juronymo da Si.va Frota.
40 Jaaquim Martioi de Costa Bibeiro.
41 Joaqmm Mari iba de Araajo.
42 Jo* Ppalo d-i Msadoaea Vascoaeellos.
43 Jois Tavarea de Carvalbo e Silva.
41 Joa Aoyaio de Agaiar Cantpello.
45 fos Correia de Amorim.
46 Jos Martras de FreiUi.
47 Jas Thamas de Olioetra.
48. Jo*4 Bssso)! de Oliveira Aadroda.
49 Jvsqnim Victir Jarea i.
60 Jos Maris de Mesetas Lyre.
51 Jos Quedas C-rreia Qaodim.
62 Jos .Ve bud.'s da Silva Frota.
53 Jos Liaoidas da Costa Haaoroto.
64 Julio Machado Quimeree*.
66 Jos Igiai'.o X ivier da Aadrade.
56 Maaoel da Pai tio Vieira.
57 Maaael Tbeophilo de Araajo Lima.
58 Maniel Abilia Nones Ferroira.
69 Manael Calda Barreta Netto.
60 Maaoel Gincalves Naaes Machad*.
61 Maaoel Turmao doa Bais CtKpjila.
62 Maaoel Artbur Mans.
63 Tonaz Miranda de Paala Pessoa.
64 Thiai Jaaquioa da Barros Gibson.
65 Themistaclej de Paiva Mtrtins.
66 Bal de Carv.lbo e Silva.
67 Vasca da Gam. Lameahs Lias.
68 Fraaeieco Gaaaea Prente.
Historia
1 Antonio Cirdeiro Faaseca de Medeiros.
2 Archimedes de Oliveira.
3 Antonio Jo? Pareira Jaaior.
4 Axconcio Cambaim de Mendonoa. Vaseoracel.
los.
5 Aatoaio Athtydi Mtrtina Bibairo.
6 Aff.nsa Qancilvea Forreir* Casta.
7 Aotanio Maniel da Cmara Sampeio.
8 Alfredo Firreira de Carvalho.
9 Aa'.ju o Leonardo Bidrigoe* Filha.
10 Augusto de Si A'.bnqaerqae. *
11 Aatanio Qon^alves Carneiro Meira.
12 Antonia Horiqae Cardim.
13 AiTjii!) da Barros Cav*lcate de Albaqaex-
qu^.
14 Albarto Castello Brsaeo.
15 Artbar Barreto da Bocha Lias.
16 Antonia Francisca R 'guaira Pinto de SiaiS.
17 Aagasto Co.-d-.ira Foisecs de Mideiros.
18 Bara ar ia da Cmara Qaimaric3.
19 Bras Carneiro L-io.
0 Baraardo Augasto de Lima Braga.
21 Canato vio Uabo a.
22 Carlos Naaes Farreira Coimbr*.
23 Carlas Adour.
24 Carlos Lapes Peruanies.
25 Carlos Mjreir Bais.
26 Cirnante Perreira da Silva.
27 Ddmos'.beaas Urbana Figuoiredo da Mello.
28 Bagaui i Augua:o Alvos Mergulhio.
29 Estana de Albaqaerqae Coimbr*.
30 Emilio de Miranda Rui.
31 Francisco de Aloja,u -rqua Mello.
32 Fraucisco Albayde Martina Bibeiro.
33 Francisco Boaiiio de Andrade.
84 Francisco Vell isa de Albaqaerqae Melle.
35 Florentina Olympio dos Santos.
36 Francisco Machado Oiai.
37 Francisco de Paala Ganoatvea Cada.'
38 Francisca de Peala Viaira.
39 Qupar Antaoio Vieira Quimariaa.
41 Joaquim Vctor Jarema.
41 Jos Bassoai de Oliveira Aadrade-
42 Jol) Baptista de Birros e Silvs.
43 Joe Luis Gancalves Ferreira.
44 Jor Nicolio T I-ntino de Carvalho Jnior.
45 Joaquim Marinbo de Araajo.
46 Joio Mano 1 Po tual.
47 Jorge Qjmes de Aranjo.
48 Joaquim da Silva Beba.
49 Jos Aatoaio Piato Jaaior.
50 Jjo Eniliano da Costa Albaqaerqae Pilho.
51 J s de Gees Cavaleeate.
52 Joio Barbas d: M 'lia Jnior.
63 Jos Acebiadea da Silva Frota.
54 Joaquim Jas de Paria Na ven Sobrinho.
55 J*ia de Ajaino R b'iro.
56 Jeronymo da Silva Frota.
67 Joio Baptista Lapes de Castro.
58 Jola Joaquina Correia de Oliveira.
50 Joaquina Gregario Pessoa Guerra.
60 Joa Any.ij da Agaiar Campello.
61 Joa Tbeoioro de Gadoy Vaseoaoells*.
62 Jos C Tren de Aoiarim.
63 Joto Evangelista Escorel.
64 Jos Cavalcante da Costa.
65 Joia Athanogenes da Barros L 66 Jos Augusta Pereira deMiadonca.
67 Maaoel da Paiiio Vieira.
68 Maaoel Padro Ferreira de Mello.
69 Manoel Gancalves Naus Machada.
70 Miguel Cysoeirods Abrea.
71 Manoel Paulino Cavalcante de Albaqaerqae.
72 Maaoel dos Pissos Msrqaes de Oliveira.
73 Manoel Correia Pessoa de Mello.
74 Macoel Artbur Munis.
75 Bita de Cassia Fonaeca de Medeiros.
76 Badolpho Hlaorio de S-irp* Brandio.
77 Sergio Teixeira L ns de Barros L.oreta.
78 Tnomas Miranda de Paila Peas.
79 Miuoel Caldas Barreta Netto.
80 Maaoel Vieira Btrreto da Aleucar.
81 Manoel Martina de Amorim Jnior.
82 Wenceslao San Juan.
8J Aagasto Frederioo Borle.
Kketerlca
1 Alfredo Oion j Corqaeir*.
2 Aatoaio Francisca de Albaqaerqae Caval-
cance.
3 Ayres de Albnquerqae Gama.
4 Armando de Ouv iira.
5 Antonio Francisco Kagu;ira Plato de Soau.
6 Aatoaio Aniones de Alencar.
7 Alfredo Maaoel da CusU.
8 Antonio Qonoslves Carneiro Meir*.
9 Castodio Qusmio U-ha de Carvalho.
1-0 Eataeio de Aibaquerque Coimbr*.
11 Emilio de Miranda Boas.
12 Eugenio Gomes Pires Ferreira.
13 Eugenio Qaoealvu Toariobo Pilho.
14 B negti Ekreinb-rg.
15 Florentino Oiympio dos Santos.
16 Fraaeieco Pe'ira de Arauj >.
17 Praiaeisea de A'baquerqae Mello.
18 J iio d Matta Baoha Figaeiredo.
19 J laquin. da Silva Porto.
20 Joai .atonto Piato Jaaior.
21 J Ao de Oliveira Leite.
22 J ero -y na o da Silva Proba.
23 Joa Pinto de Roma.
24 Joa Cavalcante Queiroi Monteiro.
26 Joi-i Go.ee V.eira da Mello.
26 Joe de Miranda Casta.
27 Joa Wenaeslai i-goe;ra Pialo de Soasa.
28 Joaqom Ignacio Bib-iro Pilho.
29 loaq-nm M ireira Lima Janior.
30 J e Lun Cavalcante de Alouqaerqsa.
31 J io Pelippe Minteiro.
32 i ia Emuiano da C'-ta Albaqaerqae
33 Joio Alte lOgenes da Barros Lima.
84 J io tlfrado oe O iveir.
35 Jerouymo da Costa L'm* Janior.
36 Liop. I lo Bess 37 Manuel Peixoto de Aleocar.
33 Maoael Tneophiio-de Arauj Lima.
39 Manoel Pedro Prreira de Mello
40 Man I Joaquim Silveira Sobrinha.
41 Mhio-I Angosta Riirigaes T-ixetre.
4 O ,ito Neb-mis Eustaquio Carajo**i.
43 P i,*iiIj Auspie i da Cras Cordeira.
44 Tn ud nci de Olive r*.
45 Z oblo Marques Lias.
ruMoxopbta
Antonio Cordeire F*as oa de Medeiro*.
A lolpbo Alen-ida Quimaries.
t Ant moMos Alves da Pooseea.
4 Ae-Belio Bioeiro de Macedo.
.


-"


Hurlo de Pemambaco Scxui-fcira 25 de Novembro de 1387
I
B Albert Ca-tctto I
I da Cata
O asertas o. 38 o i lar_i d Hwtf


!*S P*rrir
19 Ajit
"gaa.
l.npeio.
14 Aat mi Prsaasiaee Bes-aare P.at> 4* oJtsa.
5 Artear Barrea > da Bieaa L
lo Dan^ulnaaii Portaste Pm di Bella
17 Batane e A aiiiarqa C Habr,
silva Lsiti.
19 Dasiagai Aieni.
20 Engeai> Aixsati A J Mir.oKil).
51 Bmilii d Minad* B ae.
82 friMim G;a s P .reate
33 rraaaise da Araup S.bnoSi
94 Floreatio> O jaaio d> 8 teto*.
35 Preaeaseo Ateej 1* Martin.
Freaetaeo de Paola Qaatlees C"-Jj.
J7 Fraaitoi di Sillos d* *'* Brg*-
80 Hearasroc Btrretio Pfajrura
29 legaste te Araaj Are*i Btlel.
90 mo Btpt'su L di 4 Cidro.
31 Jote Ctraleaote d* Casta.
9) Jai) Miae M > ite r j.
33 Jado Eoilia-io da 0>t Alhaja irqn Fiihj.
34 Ja Li i Giaoelvii Farretra.
35 J^*4 Siea!4a Talealia-a de Ctrvelha Jotaf.
_g Jati roeaeei Nasas de O-veir.
31 Jasas- o 1* SI 7 Part.
33 Jo.aam Vi atar Jure ai
30 Jota paaliao Meraaae Jan-i'.
40 Jas de Mireoit.Ona,
41 Jniuia Martia d% CmI B-oetro.
42 li^ui Jo4 d Paria Sev*a_
41 Jiae Civtleaatt Quiro Mantearo.
44 J 44 A'vas Figaeiredo.
45 Jaa* A t xi> P.ata Jastsw.
46 Jos Baoiftii Pasea de Mallo.
47 Ju^Alcibiad-s da Silva Prot.
48 Jo4> -t 0;iveira Lsite.
49 J.e PraaeUco Bitt-aaaar. Jan; r.
50 Joaqun Boiteiro Gaad Ga-tm.
31 Jj \ \{.iier Ctatp'H*.
52 J- Wae_io H-gjeire Piata de Sana.
53 Jjii-i regirle Petaot Ga^rra.
54 M*l Blata Crae de Oliveira.
55 M taxi Paiaato 56 Man I Marta de Arraji.
57 Mao,el Pedra Perr-nre de Mallx
58 Maniel dos Pn '.liqai di O ir
59 Maovl Toeophil. d > Araaj > L:a.
60 Oditoo Augoato Ribura
61 Pedro Alexia irioi Mchalo Jae>or.
62 Thjol riea d> Oliveira.
63 Vicente da Bilva Porto.
63 Thoo4 Jnaiai n Brr *boa.
-6 Uyiee de Ctr*lhi 6j*r.* Llrni).
it-esaabio M*rpe Lni.
Algekr*
1 Artb ir O ;oetleet Tocree.
2 Arebtaedee de Oliveire Sms.
% Aifred) Draennoad
4 Pe ira P--rnol*e d Sil ve HaU.
8raretari da P* el-tada de O re '. > d> R ia U
23 d. Nirteibrode 1S7.
i O eeereUrio, .
Jo*Pom>rio patrradtfuem. '
i 50 eeeta jt reir
f i
:i Ariila de- Mee-
.1 iiz'. das Feitos da \\vr\\\
Eserlvi latera C0ta floeha
N> lit 35 j co-reaee dsete d aolieona d>
Br. 0<-. jaia esbi'Jcato di reine Je _Pi*ile ee
be de arr^aiUr eir reede q n-a tatii i ;r.
04e Puta
)j ti i< j :ii da predio o. 39, & nt d P i >
7elbt, CJin 1 pirta e 1 ieaell da fraate, l eU e
1 faerto, avalwiM em 6iJ0 nioifi, pera ptg t-
eti -lo qae darem a oihi fea-ola Preeeeo
j>- QoigeiT de Silre e oatrae.
a prid'o tu 16, o 1 beo dae Perreiroe
2 jteeile* e 1 p rU da frea'-e oa corredar ee-
pnreli. 2 (te, 3 q lertoe e 1 tra, sjeiabe e<-
teree, qaiaCel peqeaaa eoe eeeiata, t*al> de
faado 1 aitrif a 35 eeo'ieMCrn e da t((are-5
n.'trja e 30 eeotineteaa ereliede ea 2:0Wi*JO
pr* pi^iunji) j ja> 4iMimii feaeala Ae-
;.'i.) Callea de S iva
Grafa
O* ala Affl loe a.li i loa ea i) >#000 eaaaeee, p ir p >
Keaaata do qae dave a ene (eaeade Uareolio*
Aigeliea da Cieta Agiar.
eVajjaiw
A ere terrea o. 97 a. lagar deacaioido Areiei,
ua 2 porte de freate, aedioli 12 aetroe de
eoaprimeato a 4 metro e 99 eeotinv tro de Ur-
gera, eoa 2>U, 9 qeerto* aal:ai ra 2 >0 Jj
pre pegeaeato di qae Jare a aajaa faseale
Preae eee Romea M>reire de Cnta.
gj:e a 9 i
a eataa.2
dar a a
A oleri |}B,M lagar dSasa-aada Tarr rea
eei> praprij e'ibarta de Mlhet. ea II aatroe a 9o
eeetia U>e de arfare a de exapriaaata 40 ate-
aralaia m 50)/W). pir pfaeolo da
q i iare a atea* teeaa l Jji C*raera Bedri-
geeeCta}
A reala eiem! da p-edie a eetral da Qiqaii
e Jb'4> rllele ea 06*W)aaeawa. para pa-
rea-ota la qae d-re e a-*a rejeada Igaeeco
Bitarit Hira r di 3
Pj^i
O preiie o. 3 o> larga I ar-
trae e 9 de
c>apr a i ? 1 pir o. o:U>. tele, fra,
qqiottl paqaaeo aalaeie targ e^a grade de
farro i li aa M iO"W pra ptraaiata dooaa
dere a atea ftcala Arntile atrn Cera-aira
la Caa *a i,
K -ife, 21 da Maraabra de 1187.
O aartarteviw da Pti'al Prorioc!,
KtiUiv de Limi.
..........' II 01
nevocl de enhora das
ercez eat. e0M6 de Rita
ar.
Aiesrobl gral par al-.i;*'
Da ordeta di a naae rrale .
tmatraada oaa a tiaeeo coapraaieeo ra eiger, io
eoandadoea ttdea ae ooavae eaaadoa irata
rea ea naaero legal aa o reepaetivo aoa
eiatorle, daal.iri i*7. >0 bwae da aaaal, para
rkgeratoi a non m*m que tea da adajaietrmr o
xJeieia coa*roair*l de 1887 a 1888 da eoe.
Beeretaria de daracio da Naeea 8eaaore da
Marcea, a H. Jota do Bibe-Mer, aa 24 de So-
de 1
Miaoel Diotei Baatea,
Seeratans.
DfcliLARAGOES
COIMEBCn
Colonia Orplianologiea
Isabel
Pj!) p.--e-eeXi ohim\I o prea'.soa pro-
tes'.irae i>* aoiru abairi d9ierd)i, cujee pe
tioae j4 rirarea deeptehn ftir*ei. a rir-m
reeilael-ae i-nprteri?e'ii: a' a da 10 da D :
laaSro eiaioaro, eib peai de dtr-ae preferencia
a aotra qi: a etprraa:
J 4), oaataajiai da J ** V. > ra l^ galla.
Peraeal) e J 4o, prXe{:1)t_da Mri Aane 0<-
Tiletatt Bir.-e:o di BaMiL 2 <.
Angel, lhada AoilU Mine lt Cneiola
?elrj, fi'.hi diCmleCtr*laote dea Btatt.
B pido, proteg) de Cien ata Prrreir* da Bilra.
Jale, proteg-la da Dr. Proai:j Xirie: P*e
Birreto.
Jot-jaia e Jefatioa, flhai d- Preueise Mera
dtCiaeeiel
Dtreatiria deCilaai O.-pbiaibgiee liabel. s*3
d Mireabro ta 1691.
O director,
_______________Prei fiddi
Expsito arlistico-inJHstrial
A eoaaneio ajaia-le para auxiliare espeti-
fit rtietise laiattrial. qa* taa deaer aserta ao
lia 15 d iaeiro proi'iaa fataro ao Lyoeu de
Artee e O.fino, p'i* e :-ttaie, qea eetieerra
e a caoluds* de cxo^r algaa pradacta artietiee
aa iolaitrial, qaao preentea at o da 10 do
rrt-nli oi-i, coaeorreola cada aa para qae te
t:rn: ceda re a ti atil t 'trab*nte q-j-.lecT-
tam -, ot'.'taid i ta 7 tai
A t-vn oi>i, cwipjt'a dal abaito attignaJ ,
re^be qat^aer abje:t> ci-a aqaalle deetiao
e o< reitituiri dp>U de one-rrada a riposteto.
K.-cr-, 23 de X,vobr>da 1837.
Ji4> Pernuidei Lapee.
Prtoc A. O. M r.-il* LmI.
Thcsouro Provincial
De orden do Illa. Sr. Dr. oepoetor doeta re-
svticio, faoo pablieo qae no da 25 do correal i
ara pega-ie e e'aaea eegaiate :
P.-.f-i>re di 1* a2 eotraaei, correapoedra-
te ao m > d Oalabro alumi.
Pe ja loria do Taeaoare ProriociaJ da Pernea-
basa, ea 21 de N >reabro de 1887.
O eeerivao,
8ilrioo Aateaio Ridriga*e.
Ministerio da Marioha
AV \NTBg
,\ei anaeoa de ral ADrlaoa
Bep\:l;c"o Hrirograpbioa 4o Iaperlo do Braail,
ea 30 de Bet- abro de 1887
Proviao noi aaregaate qoeeoe da eorrenie, ao aorta doOaaal da Abro ho, aa ta-
tuada 17 44" 40" aal a loagitode 4 961 41" ate
de Rio de Jaa-irj, o aacolbo eabre o qoai roaram
eoa a qaillie doae peqeetee traaeeeee.
A odictiedei recebide* acete repirtieto ao mes
de Afc'jita uluaao, daram rale banca d coral ao
ruso rcritdruo N 1/1 NB r*r> pbarol da liba de
Beata Barbera, u'uaa dieteoeie qae oeitara rn-
tre 10 e 15 niibae.
Vi ee, eutrtHaoto, pe r.oioio agora [o.- aira
detarmiraada qae demora :
Ao rano rerdadeiro 10* NO do pbarol.
Ea dietaocta Je KJ nilbea.
Saa forma irregular e ebraoge aa rea qae
pode ter imitada p,x ama eircuatereaeia da me>a
amiba de rata.
Eate eietibo qae deaominei Beoco afarape
pirqoa cobre elle ondei oe canhjneira deete as-
me, 4 da uoottitaiceo Badreporici, o -nado pela
eggloaeragio de tnmfirle alnas das qaeei fi
can apeoa a quutie aitioi 3",8 aib o nivel da
rjiiit-mr d<( yagiaa eqainoaiaea.
Previto anda da exiflcneia, i o rVorte da iba
de Baata Hrbn, dam'if trae novoa ehaptrSu
oo mcocDnado naa earta e qae ernberuoaa a
paaeagea do aavioe qne deerjem i.bir do saco-
red/ara do sal pel c.atl de ltte de merma liba,
eempre considerado trauco e profun lo
JJeaiea ckape'rvu o mais perigoso est do is me-
troi kbaixj do oivel 0a baixa mr d syiigiae, a
deaura ao
Berna (rerdadeiro). 21* NE o pbarol
Distancie .... l',36 idta
Oaegaeda, avbroo qaai ba eioco metros a'ago,
sta-i rano (verdadeiro) 11 80' NE do peirct
na distan-ie de l',5.
O teie-iro, qae toa o araao ronda de 5 metros
deaore i o rnao (risrddeiro)3 40* S> da pba-
rol na distsocia de 0',75.
Aiod ae compre .uounei.r qu Da xma mai
freqo-otada do eaael aebaa-ae ea via de forma-
oi> don ootros bancae do coral, qa par emqiaa-
to aio off.recim peng^ 4 aaregacSa, mea coa-
vea aeei^salar a\a ovtae-
'Jprmira ea II aatroe de proroaJidade, a
srgaiet p-siclo :
Lt. 1MI'14"8.
Loag. 4* 27' la" E di Ria de Jao-iro.
I segundo ra 12 nrtiot de prefua lid>de.
Ut. 17 53' 46" B.
L ng. 4 27' 36" E. B;o d. Joeiro
D.rect-.r eral.
Bario de Tti
'infirme.'JapiUnia do Porla de Peru^:mSav;o.
24 da Neveabra de 1087.
J secretaria
Antn o da S\lvi Atened >
Obras publicas
ieeebedoria Provincia!
O adn i Reeb*dorie Pro
ato d, le a. 1984 edeeecordo coma
dee.eaa.do Illa 8r. Dr. mepaetor do 1Y
15 de fntobro altiao, fr pablieo a qaea inters
ser piesa, que no eepteo de 80 diaa atis, eooU-
dvsd-i l'de Dreeebro, dar-ee>ba prioeiplo n-st.
rf^partipAj a cobraac., Iirre da alta, doa iapoe-
*"??*?' ^rt**0 infr- coriMpoodaatoe
ae semestre addieioaad j aa exercio i de 1886 a
1887.
Segundo 0 a 1B; dj art 4$ Q ngnitmaot0
de pie Malo do correte aoao, o coatriboiou i
peder etufeaer eese pagaaMato depoie que
bourer effectuado o doa doas Maestro aatrrioree
Beeebedona Pronocia! da Prrumb)aco 2 de
Navaabro de 1887. *"
Praneieco A. de Carralba Sloorj.
Relaoao a qne ee refere o r-dital suors
Deciaa urbti
515 0,0 sibre e moda doa ftni de rail das cor
paraooee de Jilo marta.
Casas de caaai .o.-a, de coteigoaoSos e de cox-
misedea o eoosignagor.
Dita oa depj.it.) de vender cm groeso car vio
de pedra ee trra >aa sobre agaa.
Lojas de reuder j>ias toante oo jua e relj.
gta.
Ditas de vcader relajijs smente.
Dita di vender fiaos, msica e in3?ruaent:s
muicae.
Pib ice de r.p4 Urorcn.
Uiu de sabio, ineluaive a qae M cha na fre-
gunia de Afogad--s.
DiU de eervrja, viagre, viobc, geoe ra, li-
coree e limonadas gaaosas.
Ditas de gaa.
Dita ageacia e depoiit-aa de rap.
Empreaas an-nymaa oa agencias deatas, inclu-
sive a eompanbia de Beberibs.
Bancos, agencia filmes e repreentantfs do
mesaos a cxiu bancaria.
Coopanhia, agencie ou cu de gar, oa
qoalqoer p oa .os oa caract-r de agente de
c ma-inhiit de seguro fiaer contrato desta uatore-
sa oa promovel o, com excepeij do qae teca aie
nesta provincia,
Armaaeas alfandegado, de deposito oo de ra-
colber.
Cus i de jago i* buhar.
Governo no bispado
D. Jos Pereira da Silva Barros, por Mercd de
Dea e da Saeta S Apatlolics, Biepo de Olin-
da, do cootelbo de 8. aJ. o Imperador, etc.
Faseaoa ai b-.-r so sterdotes que se aeham h-
bilitadoa para o concert pir.cbal do dia 30 do
corrate, qae oe exaaee Wrrao logar no *-minario
de Oliodt, a 9 b)ra da aanni dease da, fijan-
do excluido todo quantos oio e echaren preien-
to chamada.
Dada no palacio da 8aledade, ao 22 de No -
venbro de 1887. Ea, p.dro Valeriano do Alie
lua Carreia, rscrivo da camera eeclesisitie,
qa.' o es are vi.
,- J n, Bpo Dioeeaano.
lia de oleado
Por ordea da direetiria faco poblica qua de
accordo com o art. 8*dos estatato com?ooa oot-
rer no dia 29 de Oatubro e fiadari a 29 de So-
reabro do correte anno o aegoado praso a que
rfare-ae o citada artigo, para o pagtmento da
itera chamada, estando ssj-iUs a multa de 12
/, a aeoo. de amaras : 1416 a 1455, 1206 a
1215, 17*6 a 18U5, 1816 a 1825, 618 a 621, 648,
567. 581, 1861 a 1865. '
Recite, 9 da Novcmbro de 1887.
Rioiirdo Me icxes,
Prapa
N* audiencia do Exm. Sr. D.-. juia do civel do
dia 26 do rrente m, vai 4 praca a parte do
predio n. 31 da ra d* Peoba, avaliada por
1:450*560. sobre 4:001*0, valor do predio, coa
abate da 5 pirte, vista nio ter havido laocador
qae ebrisse o pnc> da avaliaci, eujo b?m v^i
praca por ex:cuclo d* Veqemvel Orden Terceira
do Carao contra Luir Autonio Pereira e sua
mulber.
Companhia de Bebe-
ribe
Conviia-ie os proprietario dits aecoca da ul-
tima em'Bio feita por esta companhia, a virem ao
eacriptoria desta companhia ra do Imeerador
n. 71, reorber c respectivos ttulos, di vejdo na
mesoia o.-cisiio restitairem oa recibas dos paga-
mentos das prestacSes. Reeife, 14 de Novembro
de 1887.
Jos EnMaquto Ferreira Jacobina
_______________ Director s< crctario.
fMCFffllWIir
brIsil
30,000:000$
Sania casa da Misericordia do
Reeife
Perante a Illa, unta alia;s'rtiv desta
santa caes, peta 8 har da tarde da dia ftt,d>
otea carrale, sr arreaatado p eipaoa de 1
8 non, o predio a. 24 4 ra do laperadnr, ser-
rn i i de bate a v--o 1 tana; de vn$.
Beeratona da santa casa de aiserieordia de
Reeife, 94 de M .-reabro da 1887.
O eeerivao interino,
Praneieco Ganes Ctst-iao.
Hat eaaaiereial
fJOTA.B0 omClAIS DA JOSTA DOS tX).
RECTO KM
Reare. 24 de Novembro de 1887
Accoea da companhia do Beberibe, valor de 100*
al56*00a
'lambo sobre o Rio de Js_iro, 80 d/r. aoa 5/8
8/0 de descont.
Ctoatao ao-sre Bentoe, SO d/r. ca 5 8 0i0 da
deaeooto.
Caabio obra Para, 90 d/v. coa 1 7,8 OfO do da.
da
Uaattao aobra Loodroa. 00 d|V. 23 d. par 1*, do
aastta.
Dito aobra dito, vista, 23 8,4 d. por 1*01)0,
banco.
Caabio sobre Para, 93 ir. 413 ra. o franco,
-
do
Ma horada bolee,
Veaderam-ae :
19 aeeoea da Coapaahia da Beberibe.
' pceadeate,
Antonio Laoaudo Bodrigaaa.
O secretario,
F.dnardo Dabaox.


( iaasarta
aacira, 24 oa aoTutaao oa 1887
PRA. A DO RECIPE
Abrirn buje oe bstese eoa a taxa de 23 d. so-
fera L odre, aehaado pooco Insaartnrss.
Haare traoaaecoe* em peprl pt/ticaiar a
29 1/0 d.
O aereado coaeerva-se maito firme.
PRAQA IX) RIO DE JANEIRO
Scado b je dia de mala para Europa boave pon-
an aoeaaoto, seodo a poaicaa inalterada, iato ,
22 15/16 amainad bancaria e 23 ptrtiralar.
Co'onia Iabel .... 24760
Turbina pulrerisedo. 2** a 2J40J
Bi.nc 3 upara.- 2*600 a 2*700
. 3 boa 2*400 a 2*600
. 3. regalar iHfXi a 24090
Soateao...... 14700 a 1*800
Maeaarado porgado. 14600 a 1*61)
broto (baizea) 1450J a 1*500
Retaae (balxaa). 1*800 a 1 400
Cataten* ae alxod-
aa 21 di botbubbo na 1887
O da l aorta do eertie eontiaaoa a ser eotado
a 6*600 por 15 krlae.
Bairaaaa ale aaaarar e aitoaAo
Amoar
Entrada
Di ranga i......
Vaporea.......
Via-ferrea de Caruar .
Animaos ......
Via-frrea de 8. Francisco
\*it-ferrea de Liaeeiro .
Da
2 29
9 4 92
98
24
91
4 23
Baceo
122 028
200
14.658
13.963
100 810
7 375
Somaa.
Aiooatdo
328.049
Entrada
Barcaca .....
Vaporea.....
V*ia-torrea de Oaraa: .
Aaiaaaa
Via-sanaa do S. Praoetaeo
Via-farrea de Limoeiro .
Dia
9 429
9 4 99
3 33
9 4 24
2 91
2 4 28
33.;,!i>


Em Beato
23 1/8 d.
foi paseado papel partJealar a
Aa tabella expoeta aqnt foraa catas
Dol_oxe>o- Basa :
.. _aret
Pari. .
aaaanttfo .
.-'orsBMEal .
wTYork
Do laraaxacioaai.:
laaairea ....
Pan*.....
tuita.....
flaneango .
. e Porto .
'-:uL-ip*e ai da do
....
NearYork ,
da Portu-
> Faaarsa Baaa
_drae .
Parie. .
eidadaa do Porto-
. .acares ....
*)do i nato
93 Ui.i
4J0 417
417
518 518
331 9*8
24190
90 d/m d saca
98
413 417
417
-13 518
231 m
998
24190
90 div d wta
M n 34
413 417
417
518
231 233
a-38
241
238
24180
C_tcAu e mancar
acreaol AgrieoU, rogtatroa c
."*> ao ogrieattar, por 15 k
Treta aea(a
Porta fechadas bontea oa do segaialc _
vwe:
Laigar noraegaraae .UanaTode., para car regar
a Parabrba, oota dratiao ao Canal, raroeoa da al-
_olioa97/ .4:--es.
Batea aosegaeaae Taurui., para ea-regar ao
Rio Oreada de Norte, coa deatiao a Livcrpaal,
ataadaoa7/16i4.-co*.
Pataebo al lia i i Bornee para earragar aa
Araratj, coa destino a Liverpool, algodo a 12 a.
lejana.
Logar ingles aOnio, para earre-gar aqai. en
deatino aoa Estado-Uoidoe, aassteara 91/ taeaa.
Barca legaaa Cypber, para earragar aqai, en
leeiino ao Ettadot-Unido, aataeer a 211 l:-
Xaaloa deapaettadea
Lagar ingea Ca'h-rio.. 4 aahir, lera pan.:
Nttr York : 7.0X) saceos ecn aeaaear asaaea-
r.do.
Cacregaraa Loya se Pilb'.
Bsrga noroegaejose ,4 sab.r, lera para:
N w Y ik : 10.655 saceos com >oear asaca-
vado.
C-rregaraa Job astea Pater A C.
raota da Alfaadega
naui na Si a 96 na aoraaaao aa 188?
(Vide o Duri de 20-le Novrabro
'-los A cara a
Barca uaoivorl Uan AngtUna, para o Bio Gran-
de do Bal.
Barca inglesa 4ea, para Rio de Jeuairo.
Burea inglesa Rote oj Desea, para Liverpool.
Barca mglesa Ssso, para Estados Unidos.
Barca naracgaeaaa Ida, para Estados- Umde.
Barca dinxm-.rqaasa Concordia, par Eit
Unidos.
inglesa Cypher, para EstaJaa-Uaidos.
Brifae iogles inou, pera Estados-Ua i doa.
- uoraegueuee Anna, para Moatavii
L&gar iugles Vofomtr para Montevideo
Logar snrangaatse Kront, para Estados-Uaidos
l.u_ar am'ncioo PruciLi, para Estad:
Di orJca do Illa. Br. engeunciro director g. ral
das obras paWiea a d > coaforaidade eon a aato
riracia de 8. Exe. o Br presidente da provincia da
18 da orresrta, taco pablieo qae no dia 15 do mes
viodoari, ao meloda, na referida repariiyi-, re-
cebe-se prapoetas para a esreaoio da obra de re-
paros da paete obre o ria Pirapaat, na engenbo
do aesmo nirae, oreada em 7:595*370.
O orcameoto e aa claotalas esp* caes do c intra-
to acbam se acata secretaria pira a-rera exaama-
do por aqoellea qae preteoderen arrematar a
'roa obra, de aecorda com o qua dla.de aa etts.
70 4 78, 89 e 90. 99, 97 4 101, 100, 115 e 116 do
r vulimenlo de 2/1 de Jaiba do correle aaua.
Secretaria da rrpardcao daS obra* pub.ica, ea
21 de Novembro da 1887.
O engeoiir- secretario
Joaqun Go-ea de Oliveira e Silva.
L.ar ioglea Rtignle, p ra Eatad i-Uaidjs. *
L L;ar lac'et Oio. para Estadoa Unidas.
Patacho alieoao A'to oe. para o Bio de Janeiro.
Vapor iogl a Ora'or, para Liverpool.
Vapir iogiea New Carne, pata Liverpool.
\stlaa A deaearca
Barca aoraegneoaa jjr.ddtien, corra.
Barca aacca Meldepad. cnrv&o.
Barca n rruegaeose Cafo, car vio.
Barca franoesa Bengal\, earrao.
Barca noraegaeose Aadceae Riit, earrao.
Barca ioglesa Paragero, bacalbia.
Barca aoraegajeose Prograss, earrao.
llares sueca Suadacal, cartea.
Barca noraegaeose Brodremt, oarvia.
Barca allemi Prttidenl TroUck, xarqae e farelle.
Brigui noraeguaose Aapie N\ao>.**, carvio
de pedra.
Bngne dinaaarque Ante afane, xarque.
Bngoe alenlo Romeo, sal.
Escara allemi Franeuka, xarque.
Lagar nacional Caeiello, rsroa teneros.
Lagar ioglea Reed Rote, caaos de ferro.
Logar ingles ifajr Con/, bao I bio.
Lagar noraegaeose Chr.ttne a?-lav6ew, carato.
Lugar nacional Tare, varias generes.
I._ar ingles Poto, bscalbao.
Patacho dioamaraaes Melle KaViae. xarqae..
Pataeba cscioisl t'oitfwo, urque
Patacho incles Peature, friaba da triga e bren.
Patacha noraeganao L.w'uftton, earvio.
Patacho partogan attny, vinno.
Vapor ingles Tomar, vanos gneros.
lastparlaci
Vspor nacional Artimdo, ebegado dos portt s do
al em -.'l de corrate e cjsaric/ntdo a l'ercira Car-
ueiro A C, inaneaton :
Bsaeoetos 2 volaaea a Affoaao Taborda.
Barneas 100 valuases a Ascete A. da Silva.
Chapeo 1 oaixia Affnso Olivara 4 C.
Casratos 1 csixio a J. J. de Carvalho Morae.
Caf 39 saeeo 4 orJaa. 50 a Perreiru iBodri
goea C-, 110 a Vendes Lian r. C 40 a Pareira
de C trvalho m C, 100 s -'o .re ato Amaral Ir-
i_4o dt C., 41 s Jos Jotqoim Aires A C, 60 a
Paivs Velante A C.
Poao 5 volnos 4 ordena, 141 a Joto V. Alvee
Metb-aa C, 11 a Bodrigaea de Paria di C
Livroe 1 caixio a O. Ltpirt ea C.
Batas 18 esixaa a Aff>asa Taborda.
Oleo de Mocoto 60 caixas a Aaorlm 'Irmfo
te.
Pips vaeiaa 110 sos mesa:s.
Panno de aigodao 40 fardao a Masbsdo A Pe-
reira.
Piaseara 600 be:as a Joao Prrreira.
Xaroas 100 frd:s a 8 087 aBaitar Olivaira A V 161 a Joaqun da
Silva Crner i, 4'W a Amina Innlos k C.
Zarrpe 4 caixss s AzTmso Taborda.
Companhia do Beberibe
Coanuoics-se aoa interessados qae vai ee pro-
ceder n experirncia nos eucaoamaotoa, coupro
hendidos na sonada Torre 4 Enernsilbads da So-
IHede, inclasire a Capooga, fan nlo-ae na mes
os occasiio a traosformacAo Jas antigs pennas
d'agas e concedendo-se novas a quere as quiser.
Reeife, 22 de Novembro de 1887.
Ociliano Mamede,
Director gerente.
Companhia do Bebe
ribe
Esta co npinliia^concdc peanas d'sgua
para aa casas do pona comprebeodtda en-
tra Doa Irmioi e Torre, sob as condiciSe
Jo respectivo regularnento.
Oatros'"i, a roeama companhia oncarre-
g*a-* do foraeciment dos encanamentos,
toriK-iras, etc., e da calloc.iio d. mes
mu, a presos rodaiilo, o a o fa de fa-
cilitar o abttecmedio d'igua as casas.
Quora qeiz -r obter eaclarecioientos devu
Jiiigtr se ao escript-irio da compaohia,
ra do Imperador a. 71.
Be-ife, 11 de Novembro d_o 1887.
Cecilia r. o Mamede,
Director geraoto.
i ii a-a-.-.-. i i n
Capital
dem realiBado 10,000:000^
A eaixa Slial d*cs:e 8aneo fnneciona ra do
Coo-mercio n. 40, aacca, vista oo a piaxo, cen-
tra oa sagaantes correspondente no estran^firc
Londres......... a/N. M. Rathschiid ie'Sans.
Pars...........
Limburgo.......]
Berlim......."...f
Bremcnte........,'
Frankfurt a/ Main)
Antuerpia....... a
Roma...........\
ge-nova...... ..I
aples.........* '",
Miiio e aais ZVal
De RotJisebild sPrr.a.
Deutscbo Bank.
Baaque d'Anvers.
_Bansn Getaerale c suki
Bgenciiia,
nao o inaii awi ugencuia.
cidadea de, Ita- I
'............/
adr.d..........
Madr
Barceloia.......
Cadis........ ..
tta'og'.........
rariagonr......
Valencia cutres
.dados da iea
Eiha e iihas
Barias......
, Liabda.........\
T Porto e maia ci-r
dades de P-^r-/
tugal e libas...)
Buenos- A rrea... .)
Vlont- video......
Sova York......
Bunio Hyp.leeerio de
Eap.ia-t e anas agen-
cias.
B.i neo de Portugal
anas agencias.
Bi
I ara Stw-Ynk, Jo io A IrmAo .1,000 sacc s
com 75.tX'0 kilos de assocar marcavao.
No lugar ingles Rei al, earregaraa:
Para Niw-Ynk, Jalao eoa 150,000 kilo du aaauear mascavado.
No vapor ingles Tamar, carregaram :
Para Mootevidi, Amerim lrmioi Se C 730
barricas coa 72,215 lf kilos Jo as.eer branca e
20 ditas etm 2,435 1|3 ditos de dito aaseavado.
- No brigoe usciooal Pmaeree, cariegaraa :
Para Artigas, Amoria Irados A C 20 pipas
coa 9,600 litros de aguardeote.
Poro o tenor
No vapor nacional rtndo, corre _oa :
Para Parto-Alegre, J. Foatelies 80 caxas coa
Ctjurubebe.
a No hrigne nscioaal Prateru, earregaraa:
Par o Bio Grande do Bol, Maia A Rexende
25 pipas eoa 12,0.0 litros de agurdente ; Amo-
ria Irmias A C. 90 pipas com 9,600 litros de
gurdente.
No rapar francs VU de Maceio, carrega-
rsm :
Para o Bio do Janeiro, 8. Nogutir & C 17
sacca com 1,128 kilos de algodio.
ReadJtaeato* Ipubllcos
tas oa aovaatsao
Alfandeya
Renda eral
Do dia 2 a 93
Man de 24
lleuda provincia!
Do dia 2 a 23
idea de 24
Ensrtish Bank of the
vsr Plato, Limited.
O. Amtink & C.
Compra saques robre qualquer prri(;.i do impe-
rio i- da eatraager i.
Recebe diubciia ,-m canta corrento de movi-
nento com jurara razio de 9% eo anno e p?r e-
tra a prato a jaros canveociouedos.
O gc-rento,
William M Webnter
Coaipanbia do Beberibe
Os Sra. accioniataa deta companhia quoiram
vir ao eseriptono desta companhia a rus dolm-
pendor n 71, r-tceber o dividendo n. 79 na razio
de 5*000 por accao correapoadeote ao semestre
liado em 31 da m z proxiu.o fiado, cujo pagamen-
to tir logar em todo] oa diaa uteis deate mes, e
ao depoia nos sabbadoe, mas someute das 10 horas
da manha a 1 hora da tardo.
Rcjfe, 14 du Novembro.de 1887.
Jet Euataquio Ferreira Jacobina.
10 tainos a 24 204000
9 ditos a 1* 9*000
A Oliveira Castro A C.:
54 tainos a 1* 514001.
------------
Deve ter sido srreeadaila nestts dits a
quanua de 216*500
Monte Pi Porlognez de Benefi-
cencia
Coaaelao flsscal
De crdem do Iilm. 8r. presidente convido pela
3. e ultima ves, a a m-nbms d'eete conselho a
reaoirem-se quinta-feira 25 do correte, na sede
acal s 7 Doras da tarde, aim de tamarem co-
obecimento do relatorio e cantas apreaenUdes pela
directora.
Secretariado conselho, 23 de Novembro de 1887.
Secretario.
Obras Publicas
De crdem do Iilm. Sr. engenbeiro director geral
da obras publicas e de caoformidada com a an-
to'iaaco de S. Exc. o Sr. presidente da provincia
de 8 da correte, faca publica que no dia 26, so
meio~dia, na referida repartico, recebe so propos-
tas para a execucao das obras de reparos das
pontea do Tapacur e do Mans, na estrada da
Victoria a Grvate, oreadas a primeira em.....
538i200 e a eegonda om 4144900.
O orcam-'nto e as claosulas especiaes do contra-
ta tcham-ae neata secretaria para aeren examina-
dos por aquelles que pretenderem arremajar as
meato obra, de aeordo cam o que dispoem OS
arta. 70 73, 89 e 90, 93, 97 101, 106, 115 e
116 do regulaento de 20 de Juoho do correte
anno.
Secretaria da repart,So das obras publicas de
Pernambuco, em 11 de Novembro de 1887.
_0 engenbeiro secretario,
quim G im-a de Oliveira e Silva.
a Pelo Dr. procurador fiscal e dos feitos da
faxeada nacional, sio convidados os senhures dos
escravoa classificadoa pelo juixo de orphos para
aerem alforriados pela stima quota do fundo de
emaocipaco, destinada so municipio do Recite, a
entrarem em accordo acerca do preco dos meamos
escravos, sob peua de se proceder a avaliacao ju-
dicial, para o qae bes fica marcado o praxo de
dea diaa, a contar da pubcacao do presento
cdital.
Secoao do canteados? da thesooraria de fvzen-
da de Peroam uco, 18 di Novembro de 1887.
0 proeuiador fitcal e dos feita, interina,
__________Olympia Marque da Silva.
Reeebedoria Provin-
cial
Relacao dos contribuintea comprehendides
oo imposto decretado no uoico do art.
6.* da !ei n. 1,884 com relacSo fregu-
zia de Santo Antonio, e pert?ncenta ao
exerciuio dd 1888, pelo lacador Joa-
quim Tranquilino de Leraos Duarte.
Ru* Binii'i.i Victoria n. 61. Jos An-
touio de S ::?.'.
bita n. 65. A. Daasble
ita n. 67. Cari s Estanislao r'a Costa
Dita n. 69. Jos J inquim Alve3 & C.
Trincheiras n. 3. Jos Autaaio da Mot-
t Guwrmri-a
Dita n. 11 Jos Vicate (jones de
Soasa
ita n. 23. Tavares & L-ite
Ditan 43. Ignacio Franciaio dos Sao-
ii & O
Dita n. 50. Pedro Augusto da Silva
Pict
Laraogeiras n. 2. MaDoel Jiaquim i'e-
reir> dos Res
Dita n. 4. Francisco Barbosa & C.
Ditas na. 21 e 23. Magalhea
Dita n. 7. Jos de Araujo Veiga & C.
Travessa do Queimado o. 1. Medeitos
da Silva di Hartiua
Dita n. 3. Jos Roirigurs Ditae ns. 5 e 7. Jos Vaeques & C.
Dita n. 9. Bernarda Jj. Correia.
Travesea das Cruses n. 2. Manoel da
Silva & C
Dita n. 18. Mamial Joaquim Alves Ri-
beiro & C.
Larga do Rosario n. 8. Larega & C.
Dita n 10. Francia ;a Jos de Sampalo
Ditan. 12. Borges Filbo
Dita n. 14. Manoel Joi Vieira & C.
Dita n. 16. Manoel Antonio de Jess
Bacceasor
Dita n. 18. Casco ae C.
Dita n. 20. Joaqnim Conrade de Aguiar
Dita n. 22. Ernesto 4t Leopoldo
Dita a. 22. Ttanquilino dos Santo Cas-
talio Branco
aV'


54O0O
6*CO0
5J000
5000
50C0
5*'J00
5*'J00
5003
5000
50O0
5S000
10*000
5*000
5000
5000
5J00O
5SO0O
OOO
5*000
5*000
54000
5*000
5*000
5*000
5*000
5*000
5*000
5*030
tndimento dos diaa
rento
1 s 22 do cor-
Foi arrecadado liquido at boje
Procos do dia :
Carne verde de 200 a 400 ris u kilo.
Carneiro de 720 a 800 ris idem.
Sainos de 506 a 640 ris idem.
Pannha de 20J a 24 J ris a cnia.
Milho de 240 a 280 ris idem
4:543*420
4:759*920
Feijao du 400 a 560 ide
918.710*411
48:966*869
997:677/280
Hf
159.006*4
8:406; 895
-------------------167:4131370
Bomm total 1,166:090*650
Segunda seceso da Alfandrga, 24 de Novembro
da 1887.
O thesoureiroFlorene.o Dom\ngutt.
O ehefeda secesotoi te a.
erefeedorls geral
.'o da 9 a 98 28:740*570
dem de 24 2:8094813
30:943*413
eusredo de Maeao
a kanael Jaaquia
Hiate nacional Boa Jan*,
ea igual data e designado
Pisaos, aaa-fss'
Algedao ea rasaa 886 mccss orden.
Covoa salgados seces 99 i orden.
Peonas d'ena 1 pacota 4 -roca.
8! 800 litr.s so consignat..
aacira. 02 na sovamaao oa 1887
Pura e ewsreer
No vapor ingle Oralor,
Para Liverp i. A Filbo 128 saceos
eon 8,96'J ktloe de carosos de alged4o e 88 aaece
cosa bago da nataona pesaado 5,280 kilos.
No brifroe ingles Union, oarregoa :
Para l. Antones U
eoa 15,826 kilos de t sanear aaseavado.
vapor inglea Netebonm, earregaraa;
eterskC lOyOO aaccos
cesa 750,000kilo deaacucar mascavado.
Na barca inglesa Seotia, earregaraa i
Beeeaetarta stroaiaclal
Do ola 2 a _8 20:1364169
Ida de 21 712*688
Bseelfe Dralnaae-
i>. dia 2 a 98 10:547.000
Ida- ae 94 861*327
L0:818840
10.878*327
ereada (Bnaiclitat de
O monmeoto deete Mercado no dia
venbr foi o seguate:
raram :
50 boi pesando 6,349 kilos, sendo de Oliveira
Castro, 28 ditos de 1 qnslidade, 7 di-
tos Ve 9" 15 particulares.
410 kilos de pene a 90 res
110 cargas de farinba a 200 ris
24 800 rs.
12 taboleims a 900 ris
l guisa* a 2U0 ris
Forana oceupedoa
umnas a 601/ rie
: artiseeatoa de farinba a
500" ru,
21 ditos ae eosalda a 600 ris
63 ditos de legumes a 400 ris
31 ditos de faaendaa a 400 r's
utos desaino a 700 ris
11 dito de faeesaras a 000 reta
ae>
23 de No-
8*900
8*909
7*900
9*400
24400
15*000
Haiaonro Pakites
r oram abatidas nc slatKdouro da Cabanga 72
rexea para o consumo do dia 25 de Novembro.
Beodo: 42 reses pertencentea Oliveira Castra
c C-, e 30 a diversos.
____
Enbarcacoes sartas no porto en
la de Vo-e-aaro
sucioaaas
Ariindc-consig. a Pereira Carneiro 6t C.
Cecilia Pertirs Carneiro C.
Caeiello4 Gomes de Mattos IrmAo.
Lo jo4 Lo jo A Filbo.
Lemego(canhoneira de gnerra).
Slaria Aogolinaconaig. k Lo jo A Fiiha.
Mandab4 Companhia Pernambueana.
Maia ii Antonio de Oiiveira Maia.
Prsseres4 Amorim Irmaos d C
Positivo4 Amorim Irmioa A C.
Rival 4 Aaorm Irmios c C
asmasoBraas
Aunacansig. 4 Pereira Carneiro r. C.
Arcbimedeai Blackbarn Necdhsn & C.
Anna Maria Baltar Oliv.-ira & C.
Alwine H. Nuest-h i C.
Andreas Riis4 Wilsoo Sons A C.
Bloc Bird4 Henrj Forster C.
Beogali4 ordem.
Brodrene Wilson Sons A C
Catherine4 orden.
Concordia4 Companhia do Gas.
Cato4 Wilson 8:n A C.
Cjpber4 Lidatono A C.
Cbristios EMibeth 4 Camp. Great W. of B. B.
Eheo4 ordem.
Electra4 Johmton Pater A C-
Edvard Scjatoa1 ordem.
Fraasitka i Herminn Lunignn C.
Fsnoj4 Amorim Irmios v. C.
fi lenei Dermann Lundgrin A C.
e Uoetea4 ordena
Ida4 Nieswjer Cahn A C.
Josva4 ordem.
Krone4 Heimanu Luadgrin at C.
Lrif 4 oidem.
lvriogs ooai Wilsoa Sons A C.
Metta Katrinei Baltar Oliveira & C.
Mjoner 4 ordem.
Medelpad-A Companhia do Gas.
Maj Uorj Blackburn Needham A O
N.rsemanh4 Companhia Telegraphica.
New Carnea4 J hnaton Pater ot C.
Obio4 Wilaoo rioa A O
Orator4 Jthoon Pater A C.
Paragero4 Johoatoo Pater t C.
Precila ordem.
Progrc 4 Jobnsfon Pter A C.
Prasident Trotscbe4 Pereira Carneiro C.
Rose of De voo- 4 Wilson Sons e C
Borneo4 Fonseca Irmios de C
Raed Roseeonslg. 4 Comp. Recite Drainage.
Raigate4 Jjhnaton Pater C.
Rajaond4 ordem.
B. Josephconsig. 4 Uernann Luadgrin A C.
Nophie A Nieolim4 Wilson Boas A C.
SundbWall Companhia do Gas.
Tamul 4 Amorim Irmios & C.
Tigre- Baltar Oliveira & C.
* Taurosa ordem.
Coion4 Johnston Pater & C.
Voya_er4 Juhnaton Pater A C.
Venturo Henrj Forater & C.
Viola4 Blackbarn Needham & C.
O aignal indica ter a embarcacio sabido.
Vaporea A entrar
pOS rOBTJJS OO 8D_
Principe do Grao Paraam&nhi.
Para 27.
La Plataa 29.
Fi nance1 de Dexembro.
Curitjba 2.
Taguaa 14.
Tamara 29.
dos portos do Hoara
Manasa 2 de Dexembro.
1A KCBOPA
Villa de Ceara 27.
El be-a 9 de Dexembro.
Neva-a 24.
DE LIVKKPOOL
Msriner a 18 de Dexembro.
sa hew poar
Allisnsaa 9 de Dexembro.
Portnense a 26.
!
*.
--
Vaporea 4 aalr
Tamar hoje, 4 2 horas da tarde, parf> Bue-
nos A jres.
Maodab amanba, s 5 horas da tarde, para
Aracaj e escala.
Par a 28, as 5 horas da tarde, para os porto
do norte.
La Plata a 29, s 2 horas da tarde, para a Ea-
ropa.
Tent-ar
9*000
10*600
25*200
12*400
12*600 jSooria-4 iraaon Luadgrin A C
6*800 Soriddesen Ccmpsnhia do Gaa.
Navios
Anna Weahde Montevideo.
Augustado Swanaea.
Amaliado Rio Grande do Su!.
Albermaledo Rio de Janeiro.
Chilenade Londres.
Dous Irmiosdo Porto.
Dome nica Laoatado Rio de Janeiro.
Elyse Hajde Londres.
J. H. Mac Larreade Rio de Janeiro.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Presidentedo Rio de Janeiro.
Reformdo Rio Grande do Sul.
Teixeirinhado Rio Grande do Sul.
Tabordado Rio Grande do Bul
Wovimenio do porto
Navios entrados no dia 24
Porto Alegre e escala -23 diss, vapor brasi-eiro
a.Vrlndsa, de 631 toneladas, commandaate J.
Francisco de Oliveira, eqnipagem 33. carga va-
tios gneros ; a Pereira Carneiro & C.
Mac4o5 diaa, hiate brasilciro Bom Jess, da
85 toneladas, mestre C'ementino Jos da Mace-
do, equipagtm 4, carga sal e algodio ; a Manoel
Joaquina Pessoa.
Southaupton e escala 15 das, vapor ingles
Tmara, de 1,716 toneladas, commandante P.
R.w,ell equipagem 95, -carga vario gneros ;
a Amorim Irmios c C.
Safados no mesmo dia
Rio Grande do NorteBarca norueguense Taa-
rus,-capna> J. M. Jahnaen, em laatro.
EstanciaBarca brasileira C-cIb-, capitio Ao-
tonio F. Trindade, em lastro.
New-YorkBarca norueguense Hostena, cspi-
tiot. Jensen, carga assucar.
Rio Grande do NorteHiate tt-asileira D. Au-
tonia., meatre Joo M. da BUva, carga varios
Bio Grande do Norte Hiate brasileiro santo
Ambrosio- mestre Joo R. Aa':""'" CMR
varios gneros.


Diario do PcrnarabocoScxta-lcira 25 de Novembro de 1887


;
, .-

JnnninQnifataBS ir
B^rro* I ># "'
Dita o. *6 Jo 4 de lruj Volca C. -*
Dita a. 88. J -t Tabres Car-airo 5*000
DiUu. 3->. J ajuin Bsraaraodnfl-is bfO 0
o. 34. Bartholcsieo 4 C. -aeees
tres 5*0 0
. b. 40 Metk 4 Birat 5* 0J
lo A itooio PMirm 5*W0
. 44- M.no;l Scare. de Plfnti
redo Stf-00
D.ta n. 46. Castro M ateiro & C. **&*
"na n. 48. 14 ares Sc a &**>
t o 60. A.drade Un lalo 3J00U
a. 1 Oiai 6t f. &^B
. o. 8. \ntoub Alves Ferieir **> "
' d. 5. Mtftoel Anfeaii da _'.: 5*00
Diu a. 9 Antonio Jja da CXata Araojj 6*01X1
D tft a. 18. Aatalo Marti a Jaoior 5*000
i.le u. 15. Miguel MacbaJ> Rieoi
eir_ 6*000
'. o. 19. Lusa* ft M0M
Dita o. 21 A. AntocioFerneadei Cros 5*1X10
Dtta n. Jl. Lrpes Alaeiro & C. 5*-JU0
De o. 23. Dd'fiuo Lipe* da Oros 6*000
. n.27. P-ilmeirs C. WWJQ
i J aqnia d< Cervelbo
* Q 5*1)00
D U 3. 2. Ctnpo* & Garca 5*0j0
O -. a, 31. ; A. Mala a Silva Jsi;r
v a 5*o o
Di i a 36. S.lvador Pira* A C -">i0OJ
D.ra a. 87. Amara! Primj 4 C. MOJO
E.treit* do Boearo a. i M ai tas Pi-
res t C M1*
Dita o. 4. L vur a) Jota de Barroa 5100
D-ta. a. 10. J j.q vas Mn*de do Nas-
* empato 5*00
Dita u 12. Perr aantoj C 5*000
D ta a. 16. Antonio ti _>. Potro 5*000
0>U b. 18. Dw4o Punte* 4 O. 6*000
. a n. 2* Jo.'aFooceaa .'* 00
n. 80. Marco'ino Jote J-aqi'm
<: rreia 6*0 0
Dua o. 31 Loradru Firreira Mooi 5*000
D.ta n. 34 A-.f nio Bar nota Pooseca 5*000
i. 36. J.- Ramee deOliveira Ju-
mor 5*000
DiU a. 40. Ss'.aatisoo Pereira da
.-.,;.* 5.000
Dita u 1 M.rtios Pire. 5*0.10
Dita ii 3. M.rtmaoo .se de Ciapoi 5*000
D lae u.Se7. I.mael de Oliveira Gui-
owr* 5itM
I> :*a. 9. Pee. M.n.'es* C 5*000
Dita o. 11. Fari Saldado a 5*0X1
D ta o. 13. Neves Silgad. J*M>J
Dita n. 17. Maaoel Ordoeo Jonior '*!*
Dita o. 21. Pedr** A Santo* 5*0Xi
Dita u. ''i. Man ce I Fraociico TA-
zera 5*00)
Dit o. 25 Mano*' iioobiato de Mi-
rar, la 6*000
Dua u. 37. Jjj da Fooc: BJUOO
D.t* o. vil C 6*000
Dita .i. 31. M.oovl Lour d;i- Pearcia .'>* D >
Dita a 41. Tbeoliio B-oaer 4 Filb. MOO
Dita D. 4-1 EiCaquio & C. 6*000
D.U b 47 Pimoul P#rira O. 5#(O0
Lirs-o d Paraso o. 20 Rvlrijoe* t C. 6*000
Dte r. 14. Oone A'Jgaatj Qeio C
M'r.ol :>O 0
Dirn 16. Pranei.-o Tjicin C. 61006
Di. o 11. Fifaetrel. *C. t*000
D'i o. Ameli. A. A'Wa'iie Ui-
.^*0^0
Dilaa. 26 Vi.nu'> F. de 8>aia Rial 5*<)00
P.r* n. 27. J, J^uqimde Son
Lima 6*000
DiU a. 29 Vaox! Ad o) R-gae ra .">*'"
Ditni. 31 Marqu-J A Alioeiia 5*000
S. Fruociaes o. 26. Vieira k Silva 5*UU0
Dita a. 11. Jos Aognttj F. Corr Ceaar 5*000
Diti n. 70. Maocel Oomai da Cai.ba /UO)
J > !j Ki-;o o. 2 Beraa.-dioj d* Sjo-
ta Daerte fe C. 5*000
Dir n 1 Antonio Jo. .VIoreira Oi-
i>ce 6*000
Dita, ni 10 e 12 Jai Maia 6*00u
Dita o. 14 Adjlpho Nancean &J01)
D.Ua n* 18 e 20. Aaga.t K-u.i riuc-
c-.ie.
l>.a n. 22. Cirnciro 4 C. 5*000
U ti a. 32 Bernardioo de Siqneira
Daart 5*000
DiU n. 31. Juio Ca.imiro de boo.a
O.vei 6*0 X)
DiU n. 36. I^naco X..t 6*0U0
.fu u. 1. Jota Emilio F. rreira Lio 6*000
D.v n 11. Ma-tia. Viegaa A C. 5*1.00
D '. n. 15. Antcuio Aaguat) de Letaoe
4 C IOJCO)
Iba do Carvalbo o. 37. Oliveira k
Prae, 6*000
0>DieIb*ir Peretti a. 48. Amartl Va-
co & C. 6*000
DiU o. 60. Laaraoa Mara da Coneei-
cao 5*000
Dii-a a*. 68 e 60 Franeaei Marcelino
de A'buqoerque 5*000
Dita a. 11. i;oacjalves Loorenco 4 C- 5**.0O
Di.in. 41 o 15. Jote DaarU Pe-
5*000
l'ra<>*M da ra Baila a. 8. Fradlqoe ____
te. 5*000
Anoatinho Bearrra o. 21. Mano I Joa-
quica da Croa ;",.'(>)
DiU a. 11. Alfredo Artbor de Alba-
auerqoe 5*000
B *kC 5*000
Santo Amaio o. 6. Y<"*rao i* A'mei-
amBabelU .JO
Dita a. 8.Qn da Cuaba 4 C. 54000
Dita a. 28 Manoel Joa Facaaadea 6*000
D.t. n. 1 A Libarata de Mattoa 64000
Dita. na. 1 a 5. Joa da tjilra Moraea 6*000
Dita a. 6 A. Joaqaia Altej da Silva
Jonior 5*000
Podro Io a. 10. Loorea^o Braga 4 C 6*000
DiU o. 22. Romano 4 C BfOD
TreviMa da Mria o. 4. Fraaelaca Soa-
re* Qouta. 5*000
iua 6. L buij Lo' Mireira 5*000
atbiaa de Alboqnrqii n 24 J. S.-
bioo S. Piob 6*000
iniied S1:^s k Brasil ^ S.v.. f.
0 paquete Finance
Rio Grande do Sol
..
E' aperado aoa portoa di
al at odia ldaDeaeoibro
depola da deaora neacaaaria
cgairipara
araohio, Par*, Barljado, %
Thaaaj e Sew %'orl
Para carga, paaaagena,* rv m oepdaa 3 dtaheir
a frat, tracU-ae eoa o
0 nw Alliaica
Spa.
lada para t porto acio>a a bar-
para o rr.to da. ear-
w
o Iba taita trata ae c*n Jo* da Silva \s ye
I1LUCS
Boj* (26) na Pteafeai da Mag Jalen, cata
em que miroo o Sr. Ribiiliard, eoou.ia o ageo:e
Pinto o tallo da aoven, eapelbor, quadru. o eaa-
dieiroe, eoaeatdo no da 22 do corrroU.
SabOvl) (26). o le i) do. predio, da mu*,
fallida dr J. i* Ja.qnim Pereira de Men
bem eoai de iff^reotr. m ai* e aro lastre de
cry.Ul para gaa earboeloo, a m jitoi ontro. ao-
va..
*pera-e da S >
New^atodia 9 'D'ta-
bro o qMl Boguira Jop) d
thaftoraaeeai.na pora
Vaaelra e Sanios
aa traeu
[Continua.)
Dompantiia de edifica*
OaatMoaica aoa Maborea aetiooia-ai qae por
dc'iaeraci) da directora Id r-'.olvida a entrada
da, aoa* preata^io da capital, 6candi-lbe aarea-
dj o praao de 30 diat, a eooUr deste data e a
tdraiiaar bo dia *3 de Draembro proxano fataro.
R ava, 23 de .-.remoro da 1887.
Ricardo Mea
Qtmu.
IRII0S
HoviLimsTEAi mm
COIPAHY
0 paquete Tamar
v^J^
E' etrparado da Europa do di.
26 do eorrente, acatad,
depoi. da demora Baca*.
ra para
ahla. Ra
rla e
le laaclra lu(e
BacMi tyre
Vapor La Plata
e.peraoc
,odia29i
Lisboa. Vj e SoHlhaH^B
Reduccdo ie vanagen
Ida Ida t vo'.ta
itbaaaton 1 cla.te 28 t
narotea raaervavlai para o paaigeiro. da
i V mamonee.
Amorini Irmos AC.
\ DO BOM JESS N. S
Baha, Rio de
rara carga,
a o
AOENTE3
Hciih ss-cr i C.
A 8 Ri: DO COMMERCIO -N. ti
1 aitda*
taffl&ara-Su8aDierilaiisci8
OampschinTalirts-fieselIscbaf
O vapor Curitiba
E' tapetado doa por-
to, dj .o ate o dia 2
de Dearaibro e agui-
d pon da dearora
ce tria para
Llubaa e Hambarga
Eutrari dentro do porto.
Para puageoa, carga, reU etc tncte-M
c,rn o.
ConaigtiaUhoa
Borstelmann & C.
RA DO COMMERCO V. 5
i* andar
C14RI.FI RS REIMS
rampanb.la Fraaeeza de .\aTce
efta a Va par
LiabA quinMoa! aatre o i-rre, Li*
boa, Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro e
tjaatai
O vapor ViUe de Cear
Commandaote Siaoo t
fc" eaperado da Europa
at a da 27 de Novea,bro, ae
guindo depoit da indiepaa
aval deav>ra para a Ba-
ha, alia ale aiaaelr*
e aaacaei.
Rofa-M aoa Bra. ir.porUdac de carga p Ho.
apore. doata lmaa,aaetraa apreataUr dentro de 6
disa a costar do da aaearga das alvaresg i-ral-
rier reclernacie eoneerarnte a voloaea, qtM pe-
r-Tiroi hteabanseguido para oa portoa do rl.antt
leaa p.d-rcm dar a teaapo aa providsocia. neeea
lanas.
ttptrado o referido prese a eoapaaaiioa a r ponabiliaa por extravioe.
Para carga, pataagena, eacoaiBeeda. e dinbf irc
t fisto : Ir^U : coa o
AGESTE
Deaobilia de Jacaranda c aaarelio (pb.oUtia),
cao francesa, marqiexO *, eadeira coa mollaa,
eeesolo. de Jacaranda coa padre, 1 gorda-ve*-
tido. aovo de .martllo, 1 dito asado, 1 srcrwtsrfa,
1 c.rteira, 1 rae clattica eoii 6 tab;a, 1 cama
para erisiici, 2 fiteiraa envidracados, 1 tbear uj-
r 1 cip.'ibo grande de vidro brasot, 4 qoadroa
douradoa, livro. de direito, 1 impirtsote e-n
ro de crf.Ul para keroseee, i mea a redonda con
pedra, 1 armario de aaarelio envaronado e envi-
drac do, 8 jarro, para flre, 10 qoadroi ccoi p.i-
ageo., looca*, vidro*, bebida., redes, cckbat,
toalba. e omito, ostros objecto..
Sexta feir 25 do eorrente
A's 11 horas
POR INTERVESglODO AGENTE
(iiismao
Xo ormaten da ra Mrquez de 01 inda
______________ti. 10_______________
Importante leilo
Do sabradj de 2 aadare. e aotio a roa do Im-
perador n- 21, ea soto proprio, agna neanada,
aa Morado de un andar o. 74 .i ra do Marcilio
Di., ttmbem ea solo proprio.
Sexta Jara 26 do eorrente
A'e 11 bcra.
RA DO IMPERADOS N.22 (4RMAZEM)
O agente Htepple por manda-Jo e a..i.teoci. do
Etx. Br. Dr. joia de direiu privativo de orphoa
e sesete, a reqoerioteoto do coronal Joaqaim
laiiaino Pereira V'iaen, t*.UBrntero e inven-
tan a t do finado eonseibeiro Jos Felippe de Soa-
sa L--\ levar a lalas o soetado de 2 andares e
olio n. 21, 4 roa do (aperador, en aclo proprio,
agna eocaoada e nndendo memalsenle 170*00),
sendo o dito sobrado do roa roa.
Ea ..'gnids lavan Uabea a leillo o sobrado
de 1 andar K toa de Marcilio Dia* n. 74, ero solo
proprio, rendendo measalreeote 65*000.
Desde jA podem rlaminar o. ditos .obrados.
De ora
uitre decry.t.l eoru 3 biso para
gi oorbonioo
Um canlitiro de atupenalo cota dea*
pavios
Sabbado de carrate
Agente Pinto
RA DO MRQUEZ DE OLINDA N. 52
2
de 2 carros de passeio com os
eompeteot s arreios
SABBADO 26 DO CBRENTE
A 11 horas
coobeira ra de Santo A n ro defron-
te da eetaclo
O agenta 8ter.pk- por mandado e a.aiitencia do
tiro 8r. Dr. juii d direito especial di con
aercio a requerimecto de Joio Baptiatla Pere. j
Pares, ezeeofio que move costra D. Anua Lucia
P-reira Pinto r*urUdo de Mendonc, e Olivrra,
levar s leilo ot carro, cima. D.-.de ji podea
rraminar os dito cirro. Servindo de bese a
off,rla de 300* pelos doa.
N
Leilo
De 1 csixa cora tlame, 16 ditis com t-
obo Xere, 1 barril cob vinho de 8.
Piulo, garrfs rom cognac, diths com
cidra e milita outra bebidas
egnoda felr,:, 98 do correne
A' 11 hora
No armazem da ra Mrjuez de Olinda
n. 19
Em eontinuH^ao
De bkh''. .loufa, vidroe, qaadroa, etpclbe e
oatro* objectos.
POR INTERVENgO DO AGENTE
Ousmo

DE
9
iunsir Labilie
KA DO COMMERCIO -9
lOIP4H!a rKB DK
iavegaeia Coacelra par Vapar

i?ORTOS DO SUL
T^mandar e Ilio tormts
O vapor Oiqni
Comandante Lobo
Segae nodic 80 de
Noveabro pelas 4 bo-
da nanA.
Recebe carga ata o
29.
Eneommendae, pesia gen. e diebeires a treta
at s 4 bora. da Urde do da 29.
ESChu/lORJO
(sfi da Caaapaahla reraJiaaha
________caaia o. __________
< oafi^lrt rBBlMAJiataJCAFfA
DK
"JJaTeaave&a eartelra par vapar
t*ORTOS DO SUL
lacei, Penedee Aracaj
0 vapor Mandahu
8egoe nodia 26 da
Neveabre, s & boraa
da tarde. Recebe
gaato dia 2a
passageas e dinheires a treta at
a S Boraa da taide do dia da cshida.
ESCRIPTORIO
Gim da Conponhia Pemajnbntana
______________n. 12______________
Campa-ala iFatlIelra de fave
gaelo Vapar
PORTOS DOSUL
0 vapor Manos
CommamdamU l temerte GuiUwme Wad-
dingion
L' esperado dos furtos d
norte ata e dia S de Deten
brs depoi. da decaer iadis-
peoaavet, segair para o
yertas do .ni.
-2^^
Resee tamben carga para 8atoe, Santa Ca-
taaraa. Plelas, Porto Alegre e Rio Grande d>
Sal, treta aedie .
Para carga, pasa gen, cacnaead e valore*
trau-se aa ageaeta
PRAl> DO CORPO SANTO N 9
PORTOS DO NORTE
0 vapor Para
Commmdemt Antonio Ferrara da Suca
E* aperado do* portoa dosui
at o dia 27 de Noveabro, e
segair depoi. da demora id
disennavsl, para oa partea
do aorta at Msao.
Hl^i
Para carga, pejeagea
traeta-aeaa agencia
idaee valere*
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
Para
O hirar naeieaal NtfUmo. rtpsrado do mI ara
tes das, *egairi para o porte arias esa toda
blindada. Ovada j4 eegja-.<- carga a freta mo
dieo ; a tratar aa rea Merase* de Olmds a. 4.
E^Hcia
Para ese* porto aegae en p -no> *i a barca
i i al CeR&a, recebe c

4
i erg ; a tratar] oob Po>
1 piano forte de Pleyel,,! mobilia de Jaca-
randa, macico, 1 etpelho oval grande,
4 quadro doorados, lastres de crjiUl e
Wbnze para gaz carbnico, esteiraa para
forro de aala e quarto, 1 cama fraoce
a de Jacaranda, 1 guarda comida, vi-
nbos, ouca, vidro a outroa moveie.
8EXT4 FEIRA 25 DO CORRENTE
A' 11 hora*
O agile Pioto levar a leilo ea mcvei e mili
objfcti.i aciTa mencionado, exieafatra na casa da
Paessgen ds Msgdalms. em queaoroa o Sr. W.
W. KobiliarJ, deven lo o* arrematante, rrtirareo
dito, movei. en acto c:nt'oao. O boed das 10
\i bora* dar pa.iagem grati. m eonearreote. '
Agente Pestaa
Grande e importante leillo de macbina e
mai. objectos disponivei qae se acharo
na fabrica Apollo, tita ra do Hospi-
cio n. 79.
5esta feira 25 do crreme
10 i/2 hora, da manbl por remanitos
A's
os Iota*
0 gente Pe.tsna, competenteateate sutorieado
por mandado do Era. Sr. Dr. jais de orpnlos, e
Mi.tencia do o e*mo, vender na dia e bora ci-
ma mencionados, a reqaerineato da Sima. era.
D. Mona Amelia da t.anba, inventarente do
acervo deseo fallecido marido, Antonio Pereira da
Caoba, oa objecto* abano declarado*.
1 i portante e grande arelo para imprimir, avs-
teao* allemio c n novimrato a vapor.
1 dito dita dito dito, Umben a vapar.
1 Minerva .y.'.ena alenlo.
1 aiu idtn americano.
1 ce achina de aasetiaar papel.
1 dita de noaogrenma.
1 dita ds moer tintas.
1 dita de ssrrilaar.
1 dita de voltear.
1 dita de cantear.
1 dita de cortar liabas.
1 diU grande para cortar pipe!.
4 ped a a para mear tinta*.
2 aire res de frrro.
12 vllete, e esscU*.
4 armario* (coaawJss) para tvpos..
Por ;o de aatarral lypo. d* unco.
Idra idea idea de aadrra.
Um idea diches a typo..
4 amace* wgtrsas.
1 aeea sobre 3 eavalwtcs, 1 ju para eagrada-
cio, 1 dita de pisao, 1 dita para machina ds no-
asgiaii...... 1 armario, poreio de papel de diversas
qoalidade, 1 in^tor, fabricante ingles, 1 eadeira
b.-niootal, 1 asacaiaa de serra vertical, l banca
de aplaiaar, 3 bancal coa serra circolar, 1 achi-
de aalrsrsrrra, 1 ea vllete, 22 serra* verti-
ese*, 2 chaUriace, 3 grand- a tanques de tarro, 1
Boubi pera senenta. novido a vapor, 1 dito de
pedra com dito, 1 estofa do filtrar, 2 machinas de
picar e desdar ranos, 1 dita de torcer fuo., 1
asoiabo grande pera cal, no do a vapor, 5 esixas
ecm acido salrarieo, 1 grande cana con tintas
para tnpreeelo.
T.dos os esjeetos cima declarados acaan-ee
ea boa estado de eonservacio, os qoaes arlo
venJidj pelas aaiores preeos qoe se peder obter
ea on oa aais letrs a vooude doe Sr. com .re-
dore..
Agente Bnriaiiiaqni
Qaarto e ultimo ieile definitivo
De casas e terrenos em Casanga
Terca fclra. t de* correte
A'e 11 horas
No armazem ra do Imperador n. 49
O agente cima por mandado e e*1ttencia do
Exm. Sr. Dr. jais de direito de orphio, vender
doas ca.aa terrea, de pedra e cal, es> Cuxang,
no logar do Anbol da fregai lia da Varaos, e Jim
terrcao ae lado das nesaas es.ai, preprio para
Mr edificado, brns perteocente* ao inventario do
finado Joa de Mello Vsseoncellos Filho.
Monte de Soccurro de
Peraaiubueo
S9. leilo dejla*
Este eaUbelecineato far Icili, ns dia 29 do
eorrente, p*r intermedio da agente Martiaa, en
.oa de roa do Bon Je.u. n. 32, 11 horas da
manbi, do. objeeto. qu nao forem re.gatado at
a veapera, cooataate. da. .egninte. cntela., ven-
cidas de Jonbo a utobro de 1888, a dinheiro de
contado. ^.y'
Os objectos eaUro ezpoetos tres das antas.
13.5il Um par da briuc:c deoaro cravejado. de
bri haate*.
13.859 Un snnel de oaro com um brlhante.
13.224 Um par de rosetas do oaro com bri b&a-
tes.
13.926 Urna salva, dea. ralbares para topa, dose
re relogio, tres breches, datas nedalbas,
aa per de bri neos, doas ditos de rose-
tas, cinco anci-ii e einco batos ooro {de
le.
14.098 Ums salve prata de lei.
14.100 Urna correnta pata relogio oar da lei.
14.102 Um* pca de ooro para senhora, um bro-
che, ama pequen i palseirt, doas pees*
de briocos, ana roteta ooro de lei, uaia
redoma e ama crus oaro bsixo.
14.108 Um trencilin o am p*r de rosetas ouro
de lei.
14.110 Um re le gis oaro de lei.
14.112 Una corrate para relogio ouro de lei.
14.111 Dos pares ds roseUs de oaro com bri-
Ih oter, am par de rosetas com esme-
raldas e orna eras com rabias.
11.123 Un corronUo, doas tranceln, doa an-
eis e doas erases oaro de lei.
13.136 Un snnel de ouro com d.as brilbantes e
ama essieralds.
11.138 Una pul eir de ouro con brilhante,
am par d. brincos de oaro cravejado de
bri hotee, am tiI6nete de oaro con ditos,
e ama croa com dito) e am fio de pe-
rolas.
14.147 Urna pulse ira aro de lei.
14.151 Das. comutes dua medilb.i, para
re -gio ouro de le, nm relogio de oaro.
14.157 Urna poiteira, am aifiaete, am par de
brineoa e tus dito de rszot i. oaro de
lei.
14.1S6 Urna medalba. Una moeda de ouro de
valor de cinco mil ris, duas voltas de
trancelim, doa figas de corsl em ooro e
trefe teteibs oaro de lei.
14.188 Doa. pare, de rosetas de ouro com bri-
lbantes, am anael com ditos e esmeral-
i das, ama vulta de oaro, ama eorrente
para relogio, ouro de le.
14.191 Dua. salva, am paliteiro e trese calhece
para cb, prata de lei.
14.192 Um trancelim oaro de lei.
14.207 Um cordo, be sntjets, tres botSps, ama
fig, ooro de lei, ana eras com Cruci-
ficado, om emblema da Seabora da C n^.
ceifo, am br.ehe, an poateiro e daas
pecas de botos, odro baizo.
14.214 Lm anael d oaro com bnlbaotcs.
14.215 Urna correte para relogio e am relegio
oaro de lei.
14.222 Uaa corrate para relogio e um dedal ou-
ro de lei.
14 223 Un Ufioete, om par de brinc.p, urna me-
dalba e am annel oaro de lei.
4.226 Doas sanis de oaro com btilbaates.
14.231 Um emblema do Eipirito Santo, um cora-
cao em oaro, am dedal e cinco btzs,
curo de lei.
14.239 Urna palseire, am alfinete e om par de
rosetas contando brllbintes, ama pul-
seirs, um alfinete e am par de roseta,
ouro de lei.
14.240 Urna pniseira, om medalho, om par de
brincos com rubina e peroles, oaro de lei.,
daas salvan, prata de lei.
14.241 Um aooel de ouro com um brilhante.
14.242 Doas bulles, am sssucsreiro, urna mantei-
gneira, urna leiteira, ama salra pequea,
um coador, dua. colheres para tirar sopa
e arroz e am jarro cem baois, prata de
lei.
14.243 Dosecolbeie. para^aopa, quinxe ditaa para
cha, desoito dites para crema e tres con-
chas, prata baiza.
14.244 Urna pulseira e um par debotSes para pu-
oho, oaro de lei.
14.245 Ums m.Ja de ouro a am annel oaro de
lei.
14.246 Un relogio, oaro de lei.
11.247 Um diadema cravejado de brilhante e
diamantes.
14.248 Um annel de oaro com brilbantes e rubina,
doas annes com brilhante, ama volt de
trancelim, urna eras, don. botoes e ama
figa de coral em ooro de lei.
14.250 Um cordo, ama eras, ouro de 16 quilates.
14.251 Un par de brincos de ouro com brilbantes
pequeos e opalla. e um alfinete, ouro de
lei.
Leilao
De ana nobalis de Jacaranda, 1 piano, 1 guarda
vastid*, 1 lastre de 8 bicoe, 1 toilette, 1 lava
torio, qasdros, cortinadas para janella., lances,
asees elsetiea a m o i toe narros aoveie
SABBADO 26 DO COKBENTE
e 11 hora
Agente Pioto
de a ranea de Ollada
Pwr cecalo do leilo de predios.
a. a
1 eilao
DE
Asaba
De sns (obrado raa de Vidal d Negreiroi
62.
Uns parta d* 10:786*593 no predio sito i ros
de Padre Nobrega n. 2, equivalente a aais de 2/3
partas, avahada tato predi, en 16:000*000.
Urna casa terrea roa do Padre Ploriaao n. 97.
Tres ca.ioaae tarrea* r do Paseo ds Patris
n*. 3, 5 e 7, antige travesea do Monteiro.
Un terreao eea 6 qntrtus 1 telheito tamben
ao Pa**o da Pt
Un dito son 10 qnartc*, na nasosa raa a. 11.
*at>ade, do corrate
As 11 horas
O santa Pioto antori*a4o por mandado do
Esa. br. I Ms-rc en virtade dora-
aasrineoto do -do ta aassa tallida de
Jas Juaquia Petis ds feadoaea, lavar a le I i o
ae anas aehaa oeocionadsa perteaceote* a re-
aaass*.
retorido leilo tara legar la i 1 bora* do dia
i corrate ea e am aOrtpt. ro raa Maraaes
la n 52.
dita* para cha e tree dita* para tirar 16
pe, arros e ai.aoar, de prata.
18.926 Una evrrente e nedalha para relogio, on
ro de lei
13.927 Una salva grande, prata de lei
escrivaainha incompleta, prata baiza.
12.932 Ua par da rosetas de ouro com brilbantes
% doas sanis ooin ditos,
13.939 Un snn*l de oaro com peqeeno brilhante,
nns pulaeira e um alfinete com rabio* e
perol**, ama correte para relogio e doas
aedalhas, ooro do le ; um paliteiro e
ana salve, prata de l*i.
13.942 Ua medalno de coro coatendo brilhante.
.. rilas.
13.946 Um traoeeiin, om par de brincos, tres an-
ana, um Boto o ama irte*, caro de lei.
13.949 Un tranceln, ana medalha, una vslU
de cordo, an annel e an dedal, ouro
de le.
13.960 Un alnete, an par de brinco e ana vol
ta de traacelin, oaro de W-i.
13.968 Una volta de caro e ana nedelha, ooro
delei.
13 974 Un par de roseta de oar* con brilben-
ta.
13.977 Un relogio de oaro de lei.
18.982 Un par di roseta* eon brilhsntes e qoa-
tro anaei* eon dito.
13.984 Doa sonis, doa* alfinete, una volu de
cerdo, ana eras e on par de roseta de
ouro.
18.986 Urna volu de trancelim, on* nedslbs,
duss moediobas de enro en bo'o e doas
aneis, ooro de lei.
14.003 Cine sneeis e nn eordo, oaro baixo.
14.007 Un pwr de rosetas de oaro contando bri-
lhsBtes.
14.017 Qastro eolberes de prata.
14.018 Una suleeira oaro ae tai.
14.011 Um trsaeslia ooro de lei.
14.028 Una pulesira oaro de le.
14.035 Ua annel de oaro con um rubim enlr-
culo de brilbantes.
14.036 Um psr de roseta* de oaro com brilhsntes,
m> palstirs, an cordo, an par de
huncos e an aito de roseta*, oaro de
lei.
14.038 Un par de brincos, ana nedelha peque-
a, doas dedee e an aacl, oaro de le.
lHMO Urna correte in.vmpleta para relogio,
" OJro de lei.
14.043 Un par de briocos, un cordo, ana volta
de cootas de ouro e de eoraes, ana me-
dalba, non eras, am annel, daas figas e
doas b>io.-., ouro de iei ; an eordo, an
snblena dos oibos de Santa Lusis, ooro
biizo.
14.045 Un trsneolrn, am par de brinee* o una
jit Jaiba, oaro d lei.
14.016 Un par de brincos e ana volts de traa-
celin, oaro ds tai.
14.051 D^* voltas de trancelim e doas alnetes
1 peqeeoos, ooro de lei.
11.052 Ua relogio oaro de le.
14.057 Ums palseire, an broenr, an par de brin-
cos una nedalha, oaro de lei.
14.061 Un rosario, ouro de iei.
14.062 Una eras de oaro con pequeaos brilhan-
te, oras volta de trancelim, e om alfinete
ooro de lei, una palseira e nn alfinete
ouro ha izo.
14.067 Ties tranceln, nneoraaVo gro*so, e rrm
dito fino, oaro de lei.
14.071 Un annel de ouro con an brilhante.
14.073 Un anael de caro con brlbnte.
11 074 Un annel de oaro con esmeralda e circulo
de orneante..
14 084 Un per de metes ds oaro con brilbantes,
dase paUeiros e an alfinete ooro de le,
na cosa de prata baiza.
(4.085 Djus aonris do ouro coro brilhsntes e un
dito com tres ditos.
14.087 Ua psr de brincos de oaro e urna oros era-
rejadas de brilbantes a am par ds bo-
t es, ooro de leis.
14.088 Un par de rosetas de ouro con doua bri-
lbantes, ana eras eon ditos, an psr de
brinco* cravejado* de diamantes e om
fio de perolss peqaeoa*.
11.094 Una pulseira, an broche e am psr de ro-
setas oaro de
11.098 Ua traacetun e orna nedalha ouro da
tai.
'7 Tres aaaeia de ooro con brilbantes, doas
broches, doas pare de brinco, na par
de rosstos eon bri haates, doas peret de
re setas com diansBtas e peroles, ana
palseira, oa trancelim, orna correte pa-
14.253 Urna ral va, an paliteiro, 2 colheres para
tirar aopa e error e dezessete eolberes de
prata.
14.260 Doas snaeis de ouro eon brilsntes.
14.261 Dezesseis colheres para sopa e ODze ditas
para cb, prata baiza.
14.263 Urna oros de oaro com brilbantes.
14.261 Una volu de trancelim, nm pinteiro, am
par de brincos, doas dito* de roeetes, am
e meij peres de botoes, daas figa, tre
aaaeia, un emblema de oebca de S. JoSo
e un casto, oaro de lei.
14.2^5 Una medalha e dous peres de rosetss,
ooro de lei.
14.266 Urna salva e doas colheres para tirar sopa
arre, prata de le.
14.267 Una pulseira, ama nedklbs, ana volts de
tranca Jin o um relogio, ouro de lei.
14.69 Una palseira, un traoeeiin, am par de
roseUs e an snnel, oaro baizo, e an an-
nel con diamantea
14.270 Vn relogio de ooro de lei.
11.271 Una gergautilha, ama palseira, un tran-
celn, ama nedalha e un alfinete, ooro
delei.
14.272 Tres erase de ooro com brilbantes, doos
aunen, am par de arrecades, cm par de
rosetas, ana medalha e daas polseiras,
todo era vejado de de diamantes. Urna
volta de ouro, ana croa, urna fivella e
quatra pecas para cinteiro, raro de lei;
boa de peroles.
14.273 Una correato pare relogio, ana volta de
trancelim, urna crus, nn alfinete, nm par
do brincas, ouro de lei.
14.276 Una po'seira, ama dita de reqaifiies e co-
rss, am trancelim, doas voltas de dito e
ama eras, curo de lei.
14.280 Un broche, am par de briocos, om dito de
rsela, ama crrante para relogio, e om
N par de baioas, ouro de lei.
14.285 Une corrate o sineta, para relogio, ooro
de lei.
14.286 Una palseira e am par de breos de oar}
de lei, coji etnerslda.
14.297 Um alfinete de ouro cravejado de brilban-
tes (para n.nta).
14.3.0 Un corrento, ooro de le.
14.8J4 Una volta de oaro para sfnhora.
11.311 Un traacelin ouro de lei.
11.312 Una correte para relogio, oaro de lei.
14.314 Un anee! com brilhante, um dito cena doas
ditos, urna pulseira, on broche e am psr
de brmcjs, com perolss, e o o a palseira
com torquezas, ouro de lei.
14.315 Tres peres d brincos o am boti, ouro de
lei.
14.319 Dous anueis de oaro com pequeos bri-
lhante*, um fio de pe-rolas, quatro bro-
ches, tres pares de briucos, um dito de
rosetas, doua anneis, daas pecas para
cinteiro, ouro de lei; um par de botes,
ama medalba de onniz, orna salva e am
paliteiro, prata baiza.
14 326 Una palseira da ooro com diamantea e
parolas, oaro de lei.
14.331 Una eorrente e medalha, ouro de lei.
14.345 Um relogio, oaro de le.
14.368 Un botlo de curo con bnlhentes, un
tranceln, una medalha, um dollar com
* Isoo, om alfinete, urna peca de pulceira,
tres aune:?, ama caeta ouro de lei, tre
paliteircB, um ccador e om penteiro, pra-
ta de Iei.
14.369 Urna moedioba de oaro com laco e dous
anneis, caro de Iei, ama medalba, oaro
baizo, seis colheres e um gario, prata
baiza.
14.871 Um annel de ourj com brilhaate e urna
medalha, ouro de lei.
14.376 Un correntio c doa* tranceln* ouro de
le, una salve, prata de lei.
14.422 Una palseira. one nedalha e ana volta
de trancelim, oaro de lei.
14. 432 Un alfinete pura manta coatendo br-
Ibsetes e tres botoes, curo de lei.
14.434 Um annel de caro com brilhante.
14.43! Ua snnel de curo com brilbantes.
14.456 Doas botes de oaro com brilhsntes.
14.460 Um sloaete, am psr de resetas e om an-
nel, ouro de l?i, om trancelim e uta* r-
sate, ooro baiz->.
14.470 Un par de rosetas de curo con bcilbau-
tes.
Un anue! de caro com briibsate, -
Djus anneis de oaro con brilhsntes, um
dito com an rabia e circulado debr-
Ibsn'os, ama eras com ditos, am par-de
brioecs com ditos, un par de rosetss com
dito*, eme volta de trancelim ana fivel-
lo e doa peater, ooro de Iei, ama flga e
na fio de eonta, ooro baizo.
14.478 Urna are om
14.479 Urna palseira, ama volta de ooro cem me-
dalha, un trancelim, dous alfinetes, um
par de brincos, um dito de resetae, om
dollar e quatro anneis, ooro de lei.
14.482 Doos alfinetes, ana volta de trancelim,
daas cruces, doos pares de brincos, om
dito de rosetas, ana medalha e tres as-
neis de oaro.
14 484 Un annel de ouro com om brilhante.
14.187 Qiatro botoes de oaro com brilhaate, om
annel eon ditos, urna correte dupla
com medalha, oaro de Iei.
14.490 Urna correte para relogio e doa anneis,
ouro de lei.
14.491 Un alfinete, urna pulseira o un par de
roseta, ooro de lei, urna gargantilba, nm
par de brincos, duas pecas de pulseira,
todo cravejadas de diamantes.
14.492 Una eorrente e medalha, e on rekigio,
oaro de lei.
14 497 Un annel de ooro con brilbantes e rubim.
11.502 Una correte para relogio e om alfinete,
ouro de le.
11.503 Una correte e neialha para relogio, e
nm relogio para senhora, ouro de lei.
14.516 Um cordo o om luneta, ouro de lei.
11518 Urna crrante e medalha para relogio, oa-
ro de lei.
14.531 Doas fios de peroles, ama cruz com ditas
dous anneis com brilhante e rubim.
14.532 Puse polseiras, ouro delei.
14.54a. Dous anneis de ouro com brilbantes, doas
pulaeirae, um gancho de ouro e um relo-
gio, ooro de lei.
14.517 Um annel de ouro eom brilhante e nm re-
logio, enro de lei.
14.553 Urna eorrente e medalha e um relogio pa-
ra senhora, ooro de lei. ^
14.571 Urna eorrente e medalha para relogio de
senhora), um par de brincos, um dito
de rosetas, seis anneis, 1 par de botoes.
nm dedal, tres lonetas e oito teten de
, ouro de lei, ama moeda de curo e um re-
logio de onro.
14.581 Urna correte e medalha para relogio, oa-
ro de lei.
14.582 Ums corrate e da -3 meda his para relo-
logio, ouro de Iei.
14.593 Duas coi rentes d i onro para relogio, nm
trancelim e um cine, ouro de lei.
14.594 Urna eorrente dupla com medalha, para
relogio e um cordo, ouro de le; um pa'
liteiro, prata de lei.
14.597 Um par de rosetas de ouro com brilban-
tes.
.
14.598 Urna eorrente com porta-relogio e nm relo-
gio, ouro de lei.
14.622 Um annel de ouro com brilbantes.
14.64 Urna eorrente para relogio, um trancelim
e um psssador, ouro de lei ; urna meda-
lha, ouro baizo.
14.629 Um trancelim e urna figa de unicornio, em
ouro de lei.
14.636 Um alfinete de ouro com brilbantes e pe-
rolas, um par de rot-as com brilhaotee e
perolss e ums pulseira, oaro de lei.
14.650 Um trancelim e urna eras pejuena, ouro
de lei.
14.651 Urna palseira, am par de brincos, trez di-
tos de rottas, nm dito do argolioes, urna
volta de trancelim e quatro snaeis, euro
de lei.
14.652 Um alfinete, urna pulseira, nm p*r de ro-
celas, duas figas e um par de botdes, onro
de lei.
14.653 Um annel de ouro com brilhantes, um par
de brincos, nm dito de r;tas e om an-
nel, ouro de lei.
14.661 Uio annel de ouro contendo ama sapbira
circulada de brilhantes.
14.66S Dois anneis de ouro com brilhantes.
14.670 Urna cjrrente para relogio e um relogio,
our > de lei.
14.675 Duas palseias, orna medalha, ama modi-
nha coon lago e urna crus, ouro de lei.
14.677 Um traucelia, duas medalhas e um alfi-
nete, ouro de lei.
14.680 Urna eorrente para relogio, ouro baixo;
um relogio, oaro de le.
14.684 Um annel de ouro com brilhaate.
14.689 Urna eorrentee medalha para relogio, ouro
de lei.
14.690 Um trancelim, ama vjlta de ouro e nmi
.. cruz, ouro de lei.
14.695 Una corrate e cinte pnra relogio, ouro
de lei.
14.707 Uaj annel de ouro com brilhantes.
14.710 Urna pulseira de ouro cem perolss e tur-
quesas, e um par de brincos, ouro de
lei.
14.713 Urna pulseira, "ooro da lei.
14.720 Um relogio, ooro de lei.
14.723 Tres anneis de ouro com brilhantes, ama
volta de oaro, ama medalha e um par de
brincos, onro de lei.
14.730 Um alfinete, dois pares de rocelas e nm
acoel, oaro d lei.
14.731 Urna eorrente, (faltando chave) para relo-
gio, enro de lei.
14.742 Um par de rottas de ouro com brilhantes
e turquesas, um trancelim, urna volta de
dito, nma correte (incompleta) para re-
logio, um fio de contas de oaro, tre pa-
res de brincos, quatro ditcs de rosetss,
cii.co alfinete, om laco e oito aooets, oa-
ro de Iei ; ama meaalha, tres pares de
rosetas, doi botoes e nm dedal, oaro
baizo.
14.747 Urna palseira, am alfinete e nm annel, on-
ro de lei.
14.755 Una palseira e nma tetes, ouro de lei.
14.756 Um trancelim, nm cordo, nma cruz, um
emblema do Espirito Ssnto, m aooel e
dois resplendores, caro de le; urna me-
dalha e ama eras, ouro baizo.
14.763 Um par de rosetas de ooro com dois bri-
lhaotes.
14 780 Um medalho de ouro e um relogio para
senhora, oaro ds Iei.
14.783 Urna eorrente e ciute para relogio, ooro
de lei.
14.788 Una pulseira, dois pares de brincos e urna
eras, ooro de le.
14.789 Vinte e tres colheres para topa, vinte di-
tas para cb, tres ditas para tirar copa e
arros, orna dita para peiie e vinte e qua-
tro garfes, prata de lei.
11.793 Urna correte e medalha para relogio,
ouro de lei.
14.811 Un trancelim, nma cruz, an par de rose-
tas, an dito de botoes e um annel, ouro
de lei.
11.812 Urna palseira, euro de Iei; urna dita, ouro
baizo ; orna salva, prata de lei.
14.818 Um par de rosetas, ooro com bri iban tes.
Becife, 12 de Novembro da. 1887.
O^gerente,
Felino D. Ferreira Celbo..

.
AVISOS DIVERSOS
ALUGA-SE o sobrado n. 46 a roa da Roda com
bons commodos, e multo fresco, a tratar a roa do
Oabng n. 16 loja.__________________________
Precisa-se de ama ama _e de um criado para
servico de urna e pesaos, no arrabalde da cidade i
a tratar na travessa do Corpo Santo n. 25.
Alaga-se casas a 8*000 no becco deaCoe-
thos, jante de S. Goncallo : a tratar na roa da
mperatriz n. 58. ___________ _
Precisa se d* urna ama para cuidar de enancas
oa ra da Aorora o. 81 1* andar.
14.173
11.176
O proprietario da csa e terreno da ra da
Conceicao u. 2, da Torre, precisando regressar aa
Etccife, dispoe da dita propriedade par medico
preep ; a tratar na meama._______________
"Alga-se urna boa casa defronte do Caidei-
reiro. no logar Barbalho n. 10, aonde tem tido
taverna ha mnitcs annoa, com bons commodo
para familia, quintal murado, coeheira para ca-
vallos, com una hoa cacimba e um grande terre-
no para plantacdea, a diU casa aioda est com
armscSi de taverna ; quem preteoder dirija se ao
largo da Casa Porte, padaria n. 46._____________
~ D-se bolos de veodagem, bein felto e de
diversas qaalidadea ; na roa da Matriz da Bea-
Vista n. 3.___________________________________
___Prec88-se ds om cosinheo oc cosinheira :
na .Jonte de Ucha, sitio de Luis de Morara Go-
mes Ferrtira, en frente aesUeao._______________
Alaga se a easa terrea sita ra Maciel
Mo-teiro, antiga travessaadas Barreiras n. 11 ; a*
tratar na meama raa com flerculano da S. Besso-
n,e on na Cmara Municipal com Joio Antonio
Honteiro.
AMA Precisa-se de ama
3,tereeiro andar.
na raa do Ca6
trio
18
Halejado BomPa*to/, 4roaDoqsedCo-
xia* a. 34, alaga-e* cose ierre da m Baba
33.
Alega-* osea ** < Bmlo A
lilii. teedo ealas, 4 oaartot, eoeiana t
Precisa *e de urna im
cu> de familia.; ni roa -'1
aire aadar.
boa cceinneir pan
de Maio a 15, pri-
Alega-so me sitio ea Bauoiaso, a>
ana ergeo para a pjVMoio, oca eiaao4*> p ira
familia, coja caa eati pialad*, cota baabo da rio
no fuaes ; a tratar ao eaaa da Coaaaakia o. 2.
Alt Preciaa-M da osm
seiba eoapror e eosinhar cota porfetoie, para nao*
potaras, t qoe darma etn eaaa ; ao pateo do Car-
no a ti. _
R Pn cao-so de int aan para eogessaar : ao
pateo da Pocha n. 8._________________________
Carxero
Precita-te de o a caixrro cea pratice de m>-
laadae e qoe d flador da ni coodeeta ; na rea
do Apollo a 4?, te diri qaem precita.
As (lopes nao perdem a sola
Groado variedade ea* paprle borlado* par.
naHeadni bouqoeU, de todo* oe Umanbo, fia**
port beaqeets de itd para aoiraa e toabea nei-
vos, raoeberea Pe :ro Aeteeee A C, 4 raa Duque
de Casia* a. 68.
Libras sterliiias
Veodoa Aaoria I ralo* A C. a ntalho.
As afamadas
!0 Heri
41
anteo dopneito en casa do
Frla obrlaho o* V.
Ra do Marqutz i* Olinda 41
O aTXTRACTO 00MP08T0 D
Salsapairillia
do Dr. Ayer,
f en aUra-*o S **^,"V**
i do tjKrm J
saagaiad*
, a a <-.
___p auUiMo ni a***"
njaiamaleoajena
Medeeina Regenerador^
4 uoaifin cea a erasaMr* l
W^^raaaaaU a O. pape o
loa da tranit Manea riman
Isa acteauo^oaniaaa nrB*oai.
carama, eaUadoaa <
A I ."carato
Mittn, oa
r-aar" "* rx> Da Avaa eaaw a
Remedio Absoluto
rspts i
palo nada
alto aa ea* aadeoet
taaaj. ea* !**& a*aaral
c por taatoa iwlni Bas
i por
ariaoraara
barata, acata ao a* a
Ao commercio
Jco Gomos de Aaori n e Tho-ae* Aatooio Goi
marica scientifieaa ao reepeiuvel ommercio qoe
eompraraa a acreditada e beca coobecids Uncir
de oeoa vegetae 4 roa da Aurora a 161, qae
gyTava eob a firma de Martioi A Baitoa Bocee*
oores, a qoa! d*de o dia 16 do crrante peeom a
funeciooar icb a firma de Goimariee A A rao na
(rueeeooorrs de Martin* A Beato*). Neete ata-
nado ratabele cimento eneoDtrar4 o oaamercio O o
pablico oleo d i ricino bem purificado e filtrado,
oleo roraatico preparado para lamparn*, toaicoe
e oetroa artigo* qoe j4 *A) beta conbeeid* coeao
proda-'oi d mrem* f brice, oe qaae* eontinoam
cora o ojeen emblema C atacan.
Preveoioi* ao cooBmercio e aoe no*i* fregu
O, qoe deita data era di tote nodanoa a c6r doe
oease rotlo* (para oleo de ricino e de lampen-
tana) para rerdo ciar?, para alo ae coafandir eom
O ateo de lampanaa, de papel asarallo ootra*
i qoe alo 4 producto de aoeea fabrica, coja
iregittrida* brevemente erlo pablieada*.
Garante-ee ocio aeerio e pr.mptidie em atiefa-
aa oe pcJidoc, que deeerio eer dirigidle para a
f* aricaTetepbiae o 58.
Reate, S8 de Norembro de 1887.
(iiurJri A Amona.
(Saore*aorr* de M. A Baito* )
DR. J. C. AYER k O A.,
Lowell, Mass., R. V. A.
A' i lili a*a prlMlpara aaaraaaBlaaa kocaria.
Diligencia
Parte de (Miada tocto* ee eabbadoe 4a t hora,
da tarde a ti Itoaaaaaa, eolta aaa teroaa-ieiraa
eeade ae paa*ageo para Ignoraeaii, Gojtana:
Iiamb e Itabajaaa, aa loja doe 8ra. ntilJitaie
Santo* 6t C, 4 roa Prtmeiro de Marco a. 1.
Agua de caj' pura
laico deposito
Pedro Vitllo C,
Roado Imperador n. 81
Ao Chnelo Terco
Raa de Bario da Victoria a 10
Sapa'oa afteaai a &+000 o____________ 6J0OO
Casas para alujar
Ai de o*. 9 11 da raa do i eraaedo, paaaande
de Caara ealoo ; a tratar na
AMai
LtCO O TOUCAOOa
tOBWC
Alaga-se barato
Raa Vmocado de lUparica n. 43,
Tra* *r aa roa do Coeneaereto m. -\ H paitar
Raa do Calaboaoo a. 4. leja.
RaTde Boea Jeeae n. 47, 3.* andar.
Boa Tiaeoade Itaqerica a. 43, 3. andar.
enptorio de Silva Haimariee A C.
Aluga-se
terrea aa traveeea da Punte d'Uebde. n. 12,
eeentee eoeantodee para graade tamil i a, eoea
titio morado e arboriaado, boa agaa poUrel par*
beberdepoeito e banbe Pica a dita cata 4 aaargem do ro Capibaribr.
eeea baabo doce, temperado e *alado : qaeai ave-
teader dirija-* aa manejo itlo, dea 6 ae 10 bora
da mbi, qoa en.ntrar4 o proprietario.
Aluga
se
de nm id dar, eom cemntodoe pare fa-
milia, aa roa da FamdKAo a. 10; trata-a* aa
Irthograobia de J. Parte! I, rae lo Marqon de
Olioda n. 8.
Aluga-se
raa Btbcrbe ; a tratir
Reg, 4 rea 4o Caaereio a. 84.
doM.
Aluga-se
TlllllT chalet coa berta ote .cae
na exceUeate chalet coa* baatante* comraem
para familia, entre ti ettacoe* da Tamarioeira e
Maagabeira de baiio, e orna eseeDente caa taa-
beta cea baataat** caaataodoe para familia, jaato
da eate^lj da eaaa amare**le ; n tratar no
lagar eora o 8r. Pedro Alltin.
Aluga-se
t ponte peqi
taaema roe n
19.
Criados
Na eofc^ohica di' bemfic> preciea-ee do al,
Criai : c.\ roa K.al da Torre n. 21.
Arrenda-se
por p.rc> cummodo, oa proiiaidade* do Afoga-
dof, o eugoohj Bjm Jeeuf, moendo e Tapor, do-
Tidaawot- n: otalo t coa plantea de caen** d>-
Thaente fundada* ; a tratar no largo do* Pelloa-
rioh-4 o 7.
Urgente
Preci*a-ie de perfeita* cotureirai, no atelier de
mdame Fanr.y, ra Nova n. 15,1- andar.
Preciaa !
Aarera o. 59, 1
do, prefere-ee a
Urgencia
perf-itaa eoitureirj* ; na raa da
andar. Ania>*c mo de nm cria
iobo de l a 14 nano*.
E gratis ao publico
Qaem deeejer tirar a eoa aetrioala ojo taei-
hdade, dirija-ee 4 roa daa Plora* a. 18, porta lar-
ga, da* 9 4* 10 hora* da ***. todoe oe diae
atei, ti aseado o no** de eeae aa troca e aaoradaa,
e 1^000 para a eedere4'.a da amara aMnieipal,
q*o eerio levado* 4 .ecretara p->r uiaeiie eoaape-
taote, alo pacaadi nada pcie* lervioee do abaizo
Meignado, qae ee internen palo elhoraatcnto
deita provincia.
Maooal Bvrnardiao Ramee,
_______________Ageate da loea|B*e do earrcee.
Garrafas vasias
Coaapra ee garr.fae breaeaa qoe erjeaa limpee :
aa fabrica da oieoe vrgctaee. 4 raa da ?arara n.
161. Boato Ainaro.______________________________
Casas em Jaboato
AJoga le done caeaa acabadas ai
prximas da eataeio do eaminao d* ferro do rio :
s tratar ao eaee do Apollo a. 47.
Soccorro a vclha
A moradora do beceo do Wrraardn a 61, eioda
e fas lombrar 4a almas cridases, qae ano so es-
laeaa da pretecoio qae pompen I
Attendite
Joee 8amoel BoUlbo partieipa no reepetasvtl
pabiieo qae cootioaa a fabricar looeaet para ca-
aaaaeate on oatro qoelqoer noto ; bm asis ee-
pollaa aoctaaria do aaipita Pide eer procu-
rado 4 raa Bario da Viciara n 90, leja de aio-
desne, oa aa roa Marqoes de Olinda a. U, lepa do
seUerre.
Ao Chnelo Turco
Stpatoeanteberborioe. grande verir dada em
goetoe, num-ro* o Oores, 4 prec->* birati*im*e
0Rea do Bro da V.ctoria-10
Criado
Prcctsa-ee de am rindo para compra* a meo-
dedoe e aai* sarrio ai de eaaa de peqaena tamili*
ao oae da Coaafisiihis n 2, eacript rio.__________
SeieBlesdecarnpilo
Compra se oa graade* e pequeas qoantidada;
aa drogaris de Prancisco M. da Sriva A C, 4 roa
do sssrqaes de Olinda n. 28.
urna boa casa ao Moauiro, coa boa* cnmmoos
pera familia, tem egoa, gas e jerdia; e tratar oa
raa da Iooperstris n. 16, 1 nadar.
AlugB-se
o prtmeiro andar do predio 31 4 raa Bario ds
Victorii, coa 8 aalii, 8 quirtcie eo*lnha fra ; o
as. caeaa do beceo da rea da Pala oe. 4, 14 e 16 ;
a tratar aa rea do Vicario a. 81, 1- andar.
Aluga-se
Caixeiro
i o sobrado de va aa dar o sotfie oem 7 qaartoe e
grande quintal, agua, caiado e pintado de novo
*ito 4 raa dos Gaarerapee a. 9a, o a cata terrea
e. 91 4 rea de fJaaU Rita, rom grandes easmao-
i dee ; e tratar na ras de Domingo* Joe4 Marti di
I numero 50
w
Ama
Pieeiea-ee de nm cs-ieiro di-12 4 14 seno*, qoe
e nhe pratica da Inverna e que di nanea de ana
ooadocta ; aa ro d Guia n. 42.______________
Molla atlencao
Na ros Beto do Seteabro f otr'ors beeeo dea
Perreiroe) n. 6, tas-se pliase e rocerta-ee babad
larcoe e eetrerto*.__________________________.
Cozinheira
Preeiea^e d* aaa boa coaiabeira para pequea
familia ; aa rea do Bario da Victoria a. 20.
~0Teo Florea
0 nelhor pan o cabello
Oleo Ploi a
Ha ras ds Basta Riu a. 83,
de nasa am* para eoainnar
liada se precia
Ama
Precsale de jai ame
44, 2- andar.
rea
aoRaageln

Ama
Precias, te do ama ama para comprar t
eoaiehar em eaaa de fmiiia : na rus Da
qoe de Casiaa o. 14 ae diri.
Ama
Preeisa-ae de nma pera coiiohir na
rio da Victoria e. 50, 1* andar.
B.

Ama
t
ajer Fraaro Irire *! !!
Jo*4 Vieira de Mello Prenco, *oj irmios, ca-
neado* o primo, agradoeem do intimo d'oima a
los aneealti qee se dignaram -?apaab-r ae
eme mortaeo da ere empre chore lo pal, ogro e
to, mejor Pionco Vieira de Mello, 4 n^ otilase
orada ; e de aovo os emvidea pera aeeUtir oa
aaes qee serio eolio*oda* aa capeila do enge-
eke Bsnt'Anao desta fregeosis, p.,r alma do mee*
eas feo**, na eogeeda fere 28 do corrate *eti-
ase dia do seo prematuro paeeeeseato, aa 8 bora*
da maobi ; i^radeceodo deede jo. Pao d'Aib,,
23 da Nvemtro de 1887.
Precisa ae da ama ama para counbir,
mas qae eotenia do sea efficio. Deee
traaer a aua cdemete de reatricula. No
3.* andar do predio d. 42. da ras Duque
de Casias, por cima da typographia deste
Diario.
Preei** ee de nma ama
27.
... ni
Ama
aa roe do Hoopioie nu-
Preciaa *e de nota b-ie
rea da Aerore o. 109.
Ama
oosiabeirs

a
*B>

|
1
S3
53
5
R

9
1
s
s

>?
s I 3
e,L
ti 5 a.
JT m
_ o
ere
2
i
Si
a o
El?- a.
G *
oa
"O
c
* a
18-
era
t
1
O
C/a
do 1,5200 e 1(J500
du 500 rs. a 240
Lope i Alheiro & C.
ariosa ao* seno freceeoee qoe madaram o aeu ra-
Ubelecitenlo do n 21 pora o n. 88 4 raa larg-t
do Roiario.
Semen le de carrapalo
Compra-se semtnt< s de estrepito na fa-
brica de leos Vegetos, i ras de Aurora
n. 161.
BOM PASTOR
Ornamentos para igreja
Ra Duque de Caxiat n 31
Pruneiaeo Dtunaaio A C. participom de novo
ees sena fregoerea que continan) a encarragar.se
de quslqoer encommeada tendete a oraameoto pa-
ra igreja ; bem como imagen*, oratorio*, qoadroe,
c alicer*, e onde se encentre nm grande o varia-
do aortimento de eatampaa, rosarlos, medalbas,
ernaei, laapada*, turibulo, caldeirinhaa, galoao
e frkojaa de oero fino e entro fino, e de retrui.
VENDAS
Veede-ao ua avallo eeiUnbo, grande, para
eella, andador do b.ixo a meio ; a tratar ea roa
de Cooeeicio, eochria do X \a ha ciimpeteDcia
EM FAZENEAS BARATAS
Nm leja) daa Ctairaa aaarai roa Dn-
que ele l'nilai a. ateeeeaa ai quea comprar T
ole OoV para rima
Linn brdalofaseeda de urna cd edr a 240
rie.
Zafiro* liao* e de quidriobo* a 100 e a 120
ri*.
Lanaeeooeoeasi de quadre* largo i mi tifio da
airie, de 24 por afiBreii 1
Hetim de algodtofiae ama cor a 240 ri.
Novidade 1
Nsnaucde lindas coree cegara a 240 e 280
res.
M riu! cefestadoipretoi e de todaa aa corea
ebOOrni.
Botina de Maceopreto e de tuda* aa coree a
900 a 14000.
Btda* pr-tai bordada* a relindo, dasenbos lin-
do* aiOOO.
Xovidades!!
a trotar aa
Ama
Perfumara Ameri-
cana
rtixr
Lampa o
eeiitjde
M reagrri.
DaeoaUo: n
?et .AiC.
a earw
fortifi!
f'birmacia Aaerieaaa do A. N.
Maduro
SEM RIVAL
O serprendeat vieao Madero, pero, orm aio-
olgeai, proprio pera ares, acabe de oeeger
8om qoorerme* depreciar aaqoalidadee paroado
vienes dioriaaoalo aaeooeiadee, poda
eos aoaaee trageeses e oe peblieo em
viabo Malero de noeea
eape de ama boa nerrtejo,
requUitoe de bjgieea, como am doe prieeipoea a
i digeetio fcil, Kmeoteade ee gtebalee
t
ir carear-I Prooce Vieira
Me alie
Um amigo o finido teecete-cortoel Prenco
Vieira de MeJe, grt>4 roa OK-ui^n. meu ta ro-
lar aaa musa por aaa alai, ao da 28 do eorrenie
7 kin da meaba, ao reavente de B.
i e eaovida oae aongwe da fallecido pira
eesutiree a ame aeto da reltgiio eeariJ.de.
Pree aa-a*
>89.
de ama aaa : na roa do 8. Jotge
Anu
Proteos se do em
rea d Guia o. 8, 1
de leie
ime deleito
a tratar no
----------*
AMA
t
Preciea-ee de eme io> para e:*iunr am 0**a
de p ac familia ; i a roa Aegaata n. 274.
AMA
Prociia- te de orna ama para lavar o eng mai*r.
para e*s da i,rqun f.aiiia ; a tratar os lea
di Livraaarato o. 24. laja.
Capte. aaaaOletea. \iaitaa, e ca-
alce* ds aorba, randa com eoctaa, de cachemira
coco comai de todos rrrhlnrbm
Renda bespenbulacor de ceme a 34000.
Bicok braneo* largo o qoe be de osle lindo
pira enfaitra de vestido* a 14800. 2400J u 24500
opeca.
Bico. de corree preto -de .-', nltim novi-
dide a 34, 44, 54 e 74000 a proa com 10 metros.
Baieioade melbur qoalidade a 800 ru.
Oseta*lapidada! para enfeitodo vritido* pre-
too e de cdre a 500 e 800 ria o maco.
Lnaade pellica o da oores a 24 e 24500.
Eopertho: para aenhura e meninn, todo
Dchoviespar bsptiaadca a IO4OOO e 124000
aeoeplotoa.
Madapulio americanoa 54 e 64 o peca.
Alod. linhocom SOjardae a 2480), 34500 e
440&1.
Bramantecom 4 largara* a ?L0 ri. e lape-
or a 14100.
Chito* isas -pereeioe cloras o osearos a 240
rase.
Liebreliso* e do qasdrinbos, fosando muito
larga a 200 rii.
Mais barato
Ccrt-i de veatidos, bordedoa branca o 54000,
do rr a 645U0 eom 9 metro*.
Leque* traoaparrntisa 14000.
Babidee e intremeic*novo aortimento de 300
ri* at 44500.
Unco, branca finoe-e 14*00, 14600 e 24000
o dusia.
aVias eroatpaia aeobsra* a 64000 a ducia.
Pichdido todae oa.qnalidade* a 14 e 24000.
Moia* de oores e brancaapero meo.as a 820
e50u reis.
Red. par menioai s 84500 e grande o 64.
Bim pardo litepara roupa a 890 rea.
E maita* fa*-nda* que rendemoe por todo proco
na loja de
Jos Augusto Das.
Para acabar!
Liquidam-ae es seguintes ortigoe com
na abate de ftO O/O de seu valor pan
co entrar em bataneo.
A SABER:
Cortes de caabraieroom sslpijos bransos
e de coree a 40500 o 5*000.
Setins moravilba de 600 e 800 re. a
240 e 820 re.
Finisaimoe merinos, em todoe ae crea,
com dase largarse,
640 e.600 re.
Fusl5es brancos
320 rs.
Mimo doe Alpes de 240 e 300 rs. a
100 e 120 re.
Liadissimos cretones escoasezea de 500
rs. a 320 re.
Ditos americanos a 200 e 240 rs.
Glano de linbo Broche len, de 800 r. a
320 re.
Cachemiras de qaadros, ultima novidade,
de ljJOOO e 800 rs. a 320, 400 e 600 rs.
Nanauk de ama s cor, de 320 a
160 rs.
Rendas alpeninas, em todas as cores, de
1,0000 a 320 rs.
Linons, em lindissimas cores, de 500 rs.
a 240 rs.
Setim de qaadrinbo, imitaeBo a sedo, de
500 re. a 240 rs.'
Sures de linho, com aa metro de lar-
go, de 1AO00 a 320 rs
Para admirar!!
Cosemirss inglesas eom duts larguras
para roupa a 1*600 e 20000,
Modapollo B-i-Vista a 5*000
Dito aroericaao de 9*000 e 10*0C0 a
5*500 e 6*000.
AlgodCes de superiores qualidades, de
3*500, 4*000 e 5*000.
Atoalbados, deasnbos novos, a 10200 o
metro.
- Bramante de linbo com 10 palmos de
largura a 1*800.
Guardanapos, de 4*000 a 2*200.
Toabas adamascadas a 2*200.
Lencos, imitado de linbo, da 2,3500 a
1*200.
Colcha de foatlo, de 4*000, 5*000 a
2*000 e 3*000.
Pannos de crochet a 1*000.
Crochets, em pecas com bonitos dse
nhos pera cortinados, a 1*000 o mtro.
Babetes para oriaDca com excelleata de-
senhos a 1*200.
Penteadorea ricamente bordados a 2*,
3*000 e4*000.
Lsqaes de setim, de seda, lindamente
bordados, a 3*500, 4*000 e 5*000.
1 Ditos de pbanUaia a 500 e 8 JO rs.
Babados brancos e de cores a 800 e
1*000.
Completo aortimento de bicos de todas
as qualidades a 2*000, 2*500 e 3*010 a
peca I 1
E assim como moitos outros artigos qae
rende-se com igual abatimento inclusive
ame grande qaantidade de retalbos de
todas as qualidadea.
Loj das Estrellas
56-RA DUQUE DE CAXIAS 56
f'elephone a. to
Previne-se que nio se pode dar amostras
por f Ita do tempo
Papel para irapresso
Vende-ae papel pora iaprraa&e, uoformato Da
ro e Jornal do Recit : na ra do Manmea d
Olinda e. 31.________________________M*y*m m.
Livramento & C.
_
veadem cimento port'aod, marca Robn*, dojl
oalidade ; no cae do Apollo o. 45.
Reclame!!!
Nio deve ha ver contestacea qoanto procos V
aaa grande parte de artiges, verdadeiras pecbia-
chu, qne ae encontram na antiga eaaa Carasito
de Cunha ; noeaoS dignos kitoree qoe apreciem. os
Jue abaizo se aegoom :
rinainhoe de oorea para roupaa de crionoaeaSW
rs. o covado I
dem pardo lona a 820 e 360 rs. o dito I
dem braneo de linbo, n. 6 s 14500 o metro I
Caenniras pretas diagonal, 2 larguras, a 4600 e
14800 o covado!
Cheviot* superiores, preto o asnl, a 34 e 84500 o
dito 1
Bramantes, puro linho, 4 larguras a 14900 o metro!
Atoalhudo bordado, a 11200o dito 1
Madspolio americano, com 24 jardas 54800 a
ptcal
Algodio largo muito enoorpido a 44 a pee* !
Seroolae de bramante bordada a 124 o 4000 a
dusia I
Lene brancos e de cores, abanhadoa a 14600 e
14800 a dita I
Camiaas franeeaaa e ingleaas, de linho a 364000 a
dita!
Meia ingieras para faomem a 44500, 54 e 64000 a
dita!
Toblhsa felpuldaa e aleochoadas a 34500 e 44000
a dita! -
Com aaExms. aenhoras
Riqniasimaa goarnicoea de crochets a 84000 I
Lindes gi insidia e veos para noivaa a 94000 e
i2#o:x) i ^^
Espirtilhoa americanos e franceres, a 44, 54500 e
8400! '
Fich e entrada) de baile a 34 e 44000 1
Colchaa francezaa e cobertas, grandes a 34 e44 1
Camisa* bordades para aenhora a 34 e 44000!
Ssrgelina de todaa aa corea a 240 rs. o covado !
Settna maco todas aa cores a 14000 o dito !
Setiuetas lavradas de corea a 280 ra. o cavado!
Cachemires de liatinhaa para vestidos a 400 ra. o
dito?
Velladinhoa lisos e bordados e 9 0 rs. e 14 o dito!
Pecaa da esgoiao para camisinhas 12 iardas por
4400! J ^
Linbcs de quadrinhos, muito largos, a 200 e 240 re
o covado!
Mirinos para vestidos ama largura 560 rs. o dito)
dem preto 2 larguras a 800 rs., 14' 00 c 14500 o
dito!
Fastoe* brancos bordados, finos, a 400 rs. o diljf
Nanacka de corra, (nao desbotam) 160o dito!
Faillea, ultimo gosto em padroea, a 4<)0 ra. o dito!
Csmbraia Vitoria e transparentes lOiardaa a 34
e 34500 a peca!
A08 Sra. Fasendeiros
AlgodSo da Babia superior a 3"0 rs. o metro 1
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito 1
Vendas em greeso damos deacontoada praca.
59Ra Duque de Carias59
Pereira & Magalhaea, suceessores He Carn in
da Cun'aa & C.
Artigos para presentes
Grande variedade em objectoa do phantaaia.
para aenhoraa e homens, receberan Pedro Anta-
nea A C. ; chamamoa a particular atU'DCae das
Ezm.'is. para coosultarem a l.'mbranca dos acai-
vi raarioB : na ra Duque de Caxi^s a. 63.
Para homens
B nitas colleccea de gravatas a Prioce de Gal-
les, plaetrons e lacos a Bismark.'
Grande variedade em bengalas a Boulaoger,
aovoa collarinhoa e punhos de linho e celuloide.
Bonitoa tinteiros e pesos para papel, thertns-
metroa, port relegios, cinzeiros,' diversos artigoa
proprioe para preienfa, receberam Pedr-3 Aute-
nra & C, roa Duque de,Caxiaa n. 6J.
a

VeedV-te ib aitio eom esa* os trente, oem bat-
ante arvorea fructiferaa e am lineo parreinl: a
tratar no mrimo, 4 rna do 8. Miguel a. 84, Afo-
gade*.
Cofre e lustre
Voode-ee oa cofre prova de fago, am lustre de
cryatal de dona bicoa, registro, etc. : na rna do
Kangel n. 13-A.
1
Fabrica de chapees
Antonio Jos JMaia & Q.
DEPOSITO
A roa do Barita da Victoria ns.
IU.V3
Os proprietaiio* deeto eotobelecimento scieoti-
cam so* seno eamerooos fregaesse e ao reapeitavel
pablico, qne continuara o ter grande lortiaento
do ebapoe de toda* aa qualidadea e formatos
maoafaatnradoa eom toda a perfoioio e por precoe
mal* vsntajoso* qne ea ootra qaalqaer parto.
Venda de sitio
Vende-se oa permuta se por predio nesta cididt
am bom sitio eos boa esas, mnita* fructeirai,
excallente banho do ro, boa agua de cacimba,
extenao de terreno para baize de eapim, todo
morado na frente, oom prtai o gradeamento, eom
caminbo de ferro e estaca* junto ao dito litio, no
Porto da Madeira, condecido pelo sitio de Joio
Selleiro, jaato ao Dr Eroeato de Aquino Ponae-
ca ; quem pretendir dirjate 4 pnce do Inde-
pendencia n. 40, dr* 11 horas 4* 4 da tarde.
Vinhos da (aiTifeira
Filas

A FLORIDA
IB'..-
*, prieeipees motores da mu Je da
adaid-.
Em OBRAS DE V1UE nioguea compete
oseo : leaac*
ejreae Caaetecaa Casuar ciraa
Vaejaelrea
Pipeietroe o belsioe para, ronpo soja, ostia
como ateta para compra*, de todos os Uaaoba*
Em PAMANCOS DO P JRTO
lambea aisgeea eeapvte : Paro bom rae sio so-
harbus, mas pare osenors* sio arpreedeotes.
MENTES NOVAS
rt.j{** e fleca, tomo* seaere ea leaos
*r-'o*. a rocetlu san rigorosa qee desij*r eo
ttu Ketrelu !# Haaarla .
JMta Iftcja
mMnUi
Pafat
(ale de MeaSiac Pretra
Aatooio Raao de Barroe o teo s>rU
sjtadsaia prefoed*arate oes anises ai to*V* o*
parete* qee icompeeeiram o aetrrro de sea ex
trreceaasiie*va\ Aeeonio do Meod^eca Freir,
o* eoavidaa pora aa aimaa eme te
aor alosa da acema Aada, am reja
eo osoaeelo do Corma, 4* 8 horas do eseeoi >
M da eerroaie, eetiae di do
sosal
Ita san
Preeise-ee de ama aaa par c ti o bar : a tra-
1 ra ai Pedro Afijo 1 o. 58, antiga da
ana A. Pesela
Jfalvoa Perreira o oras fi'bo* (ae-
->r. Aeserieo A. Qarmarn, *oa aalaer,
aoao e casbadot. coavidam aoe sea* pareetec e
rea aa niii- o>
d' 26 ras da ma-
esa, ae igreja. aatris da a d-teau
ieo otaras ae sea soapro liabnO b.
dea lia, o coeire
^^^^^^^^OOa^OaBBBBBaBBBBBBBBBBSB|
4aas
Na roa da Uaiio o 81 A
aas para coainbar e lavar, o
prceise-se do orno
ou'r pera errnea.
fadenoiselle < altaba
Boa da> lapcteOor e. 06, mu os anda
__________ elsmU____________
Pao tenteio
M- II Bieat avisaa eo retj
mo toda* os I* ita* trhms taem esto as-
boraao piu ; 4 roa larga di 1. 40
ExpiKsk'Ao
de oejrctoo do Cha* do Jopio. etti aVrrU ecje
a aeita.
Veeda-aseea
para
anees eap.t.
orea Jaeto o A
Attenpo
1 tai visto sarde
oa{&aa, trata-;' aa ta-
runa.
WHISKI
ROYAL BLEND man VIAEO
Eat" excellnt Whisky Eacosaea pre-
ferivel eo cognac aa ognardente de canna,
par* fortificar o erepo *
Vende se o rHalbo nos melhores arma
aros de moldados.
Pede ROYAL BLEND rasrea VIADO,
cojo noroe e emblema sio ngialralos para
tedo o Braail.
BROWN8
d C, agentes.
RIGAUD b Ca
Perfumeiros, Fornecedorea
ELEGANCIA PARISIENSE
Im. >rfi*Ni aa^etaaoi pela iriiuamu a PaTh:
LIRIO DO VAvLK
uphvro oos eaaeAS
HILIOrROPO
a oa. BOUQUIT
MO OOMTAOO
IXO O A O'AeatOA
JABMIM
JOC1IY-OLU*
IAIABBA SS JAPO
Hygiene
Cnme Dantiric
o nm a lana a 1
aaoMOLiA
aCLATI OA OMINA
atL O'MOLATIRaA
0OfO*r
VATOHOLI
OtOCOA
VLAS8VLAI8 OACILHA.
da Bocoat
"----1 1 raa
Omtorlna Rigaua,. san.* ***,
anta man SaaM*.
Em PAR 8, 8, Rae Vi vi en no.
Core vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Paisas.
PARA MESA
Genuino do Lavradio a 500 r. o garrofa.
No arreara de Mauoel Corris & C.
Prora ao Coade d'Ra n 1 r.
AUeic.e
Vende-se esp-eial fsnnha de milbo ede*rro
feita 4 vapor, e preparada para bolo, cangica.
eoecoa e ootraa diversa* especie* de eomodortai
quo oi-Cfisitem d. te meamo gneros, sendo t
2*0 ra. o kno da de milbo a de arros a 330 ra..
atiim como farioha para tender o pao cerveja
i4'.0 a arroba : na pudaria da travesa V
P -mbal n. 1, perteaoeote a Pereira A-. Pinto.
Telepbone296
Da qae de Caxiat n IOS
Orande sortitrento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, al
bum de madreperola para baile, dem de
raarfira, estojos para agulhas, lapisetraa,
broches de madreperola, idem de mar&m
desenbando em alto relevo flores e um mo-
Ibo de trigo.
Agaa Florida verdadeir,-. em gnarrafi-
nbas a 500 rs., orna.
Contss lapidadas pretas e de cores.
Misaaogas pretos e de edres.
Lindo sortimento de fitas e bicos bran-
cos e de cores.
Grande sortimento ern botSes de
dreperola e phantaaia.
Lavas de pellica a 2(5500 o par.
dem de seda a 2,000o, 20500 e 3000.
Capellas, veos e ramos para ooivag.
Suspensorios americanos a 25500.
Linha para machina a 800 rs. a dosis. -
n. 50
Meias de coree, escocia, para senhoraa
a 1A500 c par.
Caixaa de jogo para sali a 50000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Bolgas de conro, de chagrn, de peucs
a de pellica para sen horas e meninas.
Lindos pastas de conro, chagrn a pe
lacia a 500, 1,5000, 20000, 30000 e 50000.
Carteiras para sedlas com os reparo-
mensos de 100000 a 1000000.
dem para letras com os repartimentos
doa meses de Janeiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do JapSo, or! de
Japlo, Bonqoet de exposigao, Theo- ra,


Rita bargally, Porte Veine, Irora Brr ; na-
Venda
Vende-se a tav^rna 4 roa da Deteoci) n. 35,
eeqaina da roa do Mausuc, muito afregurssda e
etm cosim. do pr* familia ; a tratar na misma.
Bita aeqaisifo
Vende se urna tsverna b>a> localisuda, propra
para qiwm diaie di p.-qaeno oapiul, reta I ha
.ffrivelmeote, tem eoinmodo para p^qnena tami-
li, alngnel barato ; a tratar os reo do Capito
Limo n. 32.
Arniiicio
Veodo-se urna boa armaclo do smarello eevi-
iroeade e eovernitada, prioria par qralquer ne-
na ra Marcitio Di* n. 34, antiga Di-
r^ita.
Vende
vi dragad
N .VS 0.1
Arma (a1
o ama grano-- armavio d- aaarello ea-
ia rar-r ; a tratar na roa
Rog<*r, Qallet, Briza da Serra, Pari
quet, Estrado Dodeur, etc.
Luvas de seda bordada com rcissaDg:..
dem bordadas com vidrilho dourado,
bronzeado e granad.
Idea com palmas da mesma seda,
dem arrendadas a radrez.
Lindas polceiras americanas de 5, 7,
8, 9 e 100000 o par.
dem broches americanas de 44, 30,
20 e 10000 am.
Oollarinhos de linho, gosto moder-to, a
5(5000 a dozia.
Puohos de linho, modernos, a ?~ !J0 a
duzia.
Noveilos de linha de cSres para -. idhet
a 200 rs. nm,
dem de c6res a 60 rs. um, para ma-
china.
Papel psra flores a 10} e 120 rs. a fo-
ibs.
Papel amisade, rosado, a 600 e 800
rs. a raiza.
Encbovaes para baptisados.
Envisiveis a 200 rs.
Liados plaBtrSea a 10, 10500 e 20009
um.
Iovisiveis prateados e deurados.
Barbosa dt Santos.
103 RA DUQUE DE CAXIAS108
Venderse
a
Urna taverna bem afrejjp a-da^ taoto
na oidade como para o mato, o motivo da
venda ae dir ao comprador; i tratar MI
Roa Larga do Rosario n. 50.
"
*'
"


Diario de PenromfHeo-- Sexta--fcfra 25 de Xovembro
NDICAO DE FERRO
CARDUZO tt IRMAO
Ra do Barafl Jo Triampho os. 100 a 104


Deposito a ru i Apollo ns. I e 2 B
Tai sempre em depoeito todos m aaeobinisenue e ferregee* precieae agricul-
deata provincia, como sajan: npmt loeoatoveie, eeoii xoa, eoa caldeira
ou p*ra fogo de asaenUmento, oowdu de todo o taesanboe, tachas toedas
fondadas, etc. .
Mandan- vir por neeaMnenda qualqntr isacbuusmo, encarregesa-ee om eeniai-oe
se reaponaabiiiaa p)o bom trabalbo do escamo.
Venden a, praso oa a dinheiro ooa deaconlo a a precoe resBmidoe.
:*S&*&"^**'
ir.
'.. a. -
USADO NO *<
Z~O Ol.LOT y^i* aa hm.
teiri
GRANDE LIQlIDAGA
DE *

-
Alcatro G-uyot
rlxcir-i-io rauico, 19, r\i J"su=o3d, I*ariz
0O~'"" Y TTcn> par* pre-
parar cu*-, 't < tria, aan igil rni'Mif-' > ti'.- n. H"*|*ataci*
do r'rx..->;.. e I >> r...i.UJj do*
r:jL~c:: e ca. cauta
nos CT.-P^HeS BEXOA
D.ittPSiA
O COr3r!OfC QUYOT enostiroe na
.. a ptai. I- .ira.
Aa OA**.' U-." 9 OOYOT contera aJea-
(Hlv do Jfarndca |tro. A* dvara lo a >iCA<>3UltS SrOT raouraiaaidfci-
ana nftmdatlo .mime:
TCiAS TcWA2i
TSICAS, SHOKCHITAS, A8TKMA
RESFlUMEHTOt
A CAPS-LAS OUTOT raa branca*
e cada ana le*a nn^raan era preto a firma :
2 a"5->Iul:>i.oi Inr/ tay*nrm%ml
exigir a Firma
.-SCRIPTA Mil TRES COREO
\
Fabrica : Casa L. FRERE, 19, roa Jacob, PARIZ
Lotera da Provincia
Ero razio >e t?r ido prohibida oa corto a venda doa bilbetca da* lotera* daa
Ctincias, recolhe-ee a 10.* lotera, e ero eubstituicAo u* aeba renda na reapectiva
wnrari a ra liarlo da Victoria n. 14 a 1 eztraccio da lotera em beneficio
da S.mta Caa de Misericordia Recife, pe plano ab-ixo mencionado, a qu* ser
entrahiJa no dii 30 do crrante a i aieio dia, no consistorio da igreja da Nosaa Se-
nsor- Ja Concedi des Militare.
PLANO
1 premo do..... 30000*000
1 ..... 2:500,0000
1 ...... l.-OOOflOOO
') premio ...... 5000000
j ..... 200JU00
10 ...... 100/000
10....... 60*000
800 a..... 12*000
para to-io o algariamo fin I do narnero ero que sabir o primoiro premio
2 approxiiea^Ses do primairo premio a 250*000
2 eegnndo premio a 125*000
Esta lotera oropoata da 8:000 bilbetas ditHidoa em dcimo da 1*000
cada aro.
TKeiouraria daa loteraa d provincia, 14 de Noren.bro de 1887.
PILULAS ^ ?: GDILLI
PILLAS ^ &***$ io Jpix &MiaMti'CaarThMl i. |r &C1U
VERDAOEIRO PAP" HIG0110T
f^rfS^. "^
faw a cavia atas
aammis/Usx.
tnn aertfta
%<

A REVOLIJCAO
il-M DDP fl6 MS-48
GEAUDES NOVIDADES PAEA FESTA
Sedaa da listraa, padrSas modernos, a 1*600 o corado.
Setins da torea a 800, 1*000 e 1*200 o corada. *
Seda romana da liatrnba, lindos padres, a 560 rs. o corado.
Setim alaaciaara de liatra e qaadro, lindos desenos, a 320 e 400 r>. o a%?ado.
8tinet E.-pleniido aortiineoto de roetina de florea, l.atras e qoidroa a 360 e-100 rt.
o c .rado.
Cre:oooa fioea > loa parfidea, a 320, 360, 400 a 440 ra. o oorado.
Pa8?a brancoa o >l tr-a a 9ti0, 400, 440 e 500 ra. o corado.
R-n *a da China, faaao Mrrin, lindaa cOrea, a 700, 800, 1*000 e 1*200- o corado.
Cachemira acoleboada para vestidos, lindaa corea, a 500 re. o corada.
Dita brech, ultima mod Ll de fldrea, quarlros a liafrea, a 320, 400, SOO a 600 rs. o corojo.
M'rn pret", oomph u onirontc, a 600, 800, 1*000, 1*20, 1*100, 1*600,
1*800 e 2*000 o corado.
Dit-> aaetiaado a 1*400, 1*500 e 1*600 o coiado.
Qaarnicoea de reiadilho bardadoa a ridrilbo para ciifertas de raatidoa a
G*O00 una.
Lindo aortioanto de upeVi, para sfA, oama e portaa, por barti(stmo preoo.
Cortin-doa bx-rdadoa a 6*000, 7*000. 8*000 9*1" 0 o par
Ditos de crochet, completos, a 45*000.
Lindaa gmarnicSea da crochet para cadeira e aopba a 64000, 8*000 e 10*000.
Colebaa de cores, eeropleto sortimento, a 2*000, 3*000, 4*000 e 5*000.
Ditaa da crochet mnito grandeva a 6*000 a 8000 nma.
Liada aortiraento de requ^ oom lindas paiaageoa e bordados, de papel, setineta,
tranaparente a eam fioa douraioa, a 600, 1*000, 2*000, 2*500 e 3*000.
Completo aortimento ie fixs, ebalee, camisas bordadas para aenhora, rtlbutinaa
da todas aa corea, liu a larradaa a rcuitos ontros objectos, qoe pedimos aa Exroas,
ismiliaa e ao respeitarel publico para virero apreciar.
Heerique da Silva Moreira
IKK^

olaatia*
tfoneao
e a Cfurnaas
PAUL. OAQE
aafelaat, IPeaiaWkBMoabl
ialMr^utuloaiIIrtainu.M"!
a mtt amii y tm *m m mma
Pv|uU>MlUn
asarruirttarRi^ia. is utmiu rtuiu aautf
IVi*>Mlanos -ra Penmm.'meo : FKAW"
eriBl
ta SILVA a C

.18Ra d Imperador38
t
NeaU gr. nde pbarmacia aria ie receitaa a pedidos oom promptidio,
solicitado e modiciJade.
As prf scrlpjes en igiis eslnigens sao lelietle
dfspa#baiis
O pbarmaeeatico pernambacano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
conrida os dioicos desta cidado qoe qoeiram honral-o coro saa con fia cea
para qaalqner trabalbo pronaeiooal e ao publico. Garante a maia atten-
eioaa a conaciencioaa execoclo.
Eata eaaa recebe aeue pradoctos chimioM a drogaa directamente
daa melborea caaaa da Europa, eapccialmeote encommendastaa para saa
receituario.
r
_-

ESPElALBAOE
I lirn Hi Gaita, Giaco e Balsama ue Ti
Preparado pelo pharmaceo'oo JOS FRANCISCO BETTENCOURT,
orna eficacia verdaderamente mararilbaaa na* molosas dos orgias
respiratorioa.
Broflchiles, aslhia tosse, civilsi, ele.
Easencia daparativa. Formula do distinete oBaoo Dv. Ramos
Depurativa por ezcellancia para todaa aa molaariss qaa tan a origem
aa i3>pureza da saogue. i
XAROPEaSEIVAaPINHEIRO MARTIMO
4 LvAGASSE, Phrmtcentlco t Boremz
AsmstrasMU pala Junto da Hyqlane do Blo-da laiialra
Os medlooa franeezea mandlo para Arcaohon, porto de Bordeaos, oa
doentea fraooa do paito, aflm de que respirem o ar embalsamado doa seus
pinbeiroe a bebi a selva que aa extrabe do pinbelro marrtmo. Batea
admjraveissjrincipios balsmicos afto oa que o Sr Lagassx ooncentrou a*
seu Xaropla na Paata de Selva do Pinhelro Maritlnjo, excellentee
pattoraea rsSitados oonstanternente contra a Toaae, os Resfriamentoa,
oa rialaiiltay, a Bronchlte, a Rouquldlo, e Extinccio da tos.
Casa *mm ttm a aweaa da raaefw. a tm* ttU mi aa aaw aaaa.
DepesHo am PARS, 8, Ra Vlvanue, a asa prtadpaaa PaaTmaotaa,
frg

Hit
3
B
o a
- O)
II
cr m
5 S
9
0


?ri
oK
III
fe
l'.S
2. y O
os
w
Mi
a. o 8

liaVf
I8
B

Le,
5"
8
8 os
s. s i s r5vs a
*-1 I- S f"? af S-
2
a o S S
3 =
a
-2.2
SU
1
i*2
5 2.8
taH^lfitl
9 t t
a -o -'
1-5*
s;i ri||ii

U3
I15" ST-? i
S a a
-4.
I
-r = p.
ras:
* a
il|
s s
5?-&

= 5 0
s 2-s
I
S" -
i Z g
a 0

Hfftk
S 5
IB m m
S B "
2. o a
ii
il
u
I
a
s.
o
a
5-
O
Oa
P
s-
I
5
.
H
H
O
N
O
w
r
r*
5C
w
o
8
O

Com 40 "! APROVEITEM!
BRAMANTE tranclo de 4 larguras a 800, 1*000 e 1*200 o >ittro
CREPS matis-i ios, fazenias d 800 rs. por 360 e 4O0 rs. o corado.
8ETINETAS de ramsgpm, padroes noros, de. 700 a 320 ra. o cora o.
CAMBRAIAS b-jrdad:s, breotaa o de c6res, a 5*000 a pea.
3RIM de cor-8 para roupa de crianca de 500 a 280 rs. o corado.
ESPARTILHOS finos pura genhora, com um pequenn toqoe, de 10* por 55000
COLCHAS de crochet de idrea (imitacSo) de 10* por 7*000, urna.
CACHEMIRA mcaclada de dus larguns, alta noridade, faznda de 1*200 o
corado por 600 re.
TAMINE de c6r, fazenda arrendada de 750 por 560 rs. o corado.
PANNO d Costa de listras e de qaadro a 1*000 e 1*200 o corado.
MADAPOLAv americansno de 8*000 por 6*500 a peca com 24 jardas.
ALGODAO rouito largo, com 20 jardas, da 4*000, 5*000 e 6*000 a pega.
ATOALHADO adarosbeado para mesa a 1*200 o metro.
ESGUIO pardo, roaito fino, a 360 rs. o corado ; para vestido.
BRIM pardo para roupa de enanca a 320 rs. o corado.
GUARDA P de brim pardo para senhora, de 10*000 por 8*000, ora.
CASEMIRA de cres e pretas a 2*000 o corado
-CORTINADOS bordad.*, para cama, do 9*000 por 6*000 o par.
OOLXAS brencas e de cores a 2*000, urna.
LaNS de qaadrinfio, imitacSo, a 100 rs. o corado.
CRETONES para cobertas, padrSes noros, a 260 rs. o corado.
SETIM Maco de todas aa corea a 900 e 1*000 o corado.
MERINuS pretos e de corea, do daas larguras a 800 rs. o covado.
ZEPHIRES lindos padroes, lisos e de qoadro, a 200 e 220 rs. o corado.
COLARINHOS para homem, oom am ppqueno deleito, a 3*000 a duzia.
QARDA-PO pardo para hornera a 4*000, 5*000 o 6*000, um.
LVAS da sedas com 4 botos a 2*000 o par.
LINDOS cortes de satnelas com barras de 15*000 por 6*500.
FICHS de edrea, imitasao de seda, a 2*000 e 2*500, uro
CORTES do coleto com am pequeo toque a 1*000, de fustSo,
VELBOTINAS de todas ss cSrus a 900 o 1*000 o corado.
GORGORINAd do raroagero, lindos gostos, a 400 rs. o covado.
PERCALES claras e escuras a 200 e 240 ra. o corado.
TOALHAS para banho, qualidade melbor, a 1*500, una.
LINONS claras e escaras faznda de 800 por 500 rs. o covado..
CBEVIOTS preto e azul a 3*000 o corado, de 5*000.
SARGELIM diagonal, do melhor, a 240 rs. o oorado.
COUTELINAS matisadaa fazenda de 600 a 360 rs. o corado.
COSTUMES para banho do mar, para seoboras. a 10*000.
DITOS dito dito, para homens a 8*000.
DITOS dito para meninos a 5*000.
S A PATOS para asesino o fim (todos os nmeros.
BOLCAS de palhs de todos os tamanhos para o mesmo uro-
NA LOJA A RA 1 DE MARfO H. 20
jfj^T?o m. m^ c mj "v **. ^E)
DE
AMARAL&C


-
.

crea


ELIXIR DESOBSTRUENTE
Eupeptico de Gervo
lis, larta olearas, era
i, ite-, ale.
:o:
Tinta preta para aaoraverinalteravel, fabricada ooa mnito anidado
por ama frmala inglesa, eaperial para eacripturaclo mercantil e reparticSea
pobli'as, aeeca de preasa, p-rfeitororote preU, nJo oorroe aa peonas, nao
deposita e di opta.
VEROADEIROS GROSatSAUDE do DTRANCK
i agawfm nri
joatr*.raja
' ajnaasto telo sa{taaMo am
.QSalkaii^aiF..
iai.a
Preparado m+o ^harasaceBilfo
JOS' FRANCISCO BlTTENCOURT
O Gerrlo tem nma acclo deaobatruente extraordinaria para oa incommodc
io figado, baoo e estomago, oonfor3e o deaerere Dr. Mello Moraes.
Um grande numero de peaao'.a que tem usado delle oonsidera-o infaUivel.
Leradoa por eaua informacSaa e por mnitaa enperieaciaa preaenciadaa per
ee meamoa spreaenumoa aoa clioiooa e ao publico em geral, am Elixir deata plants
le am asbor debeioao e de aro efftto rerdadetramento benfico para oa pobrea deapep
"os, spleneticos e aquellas que soffrem do figado.
Os propretarioe da Pha>maria Ceutral ___
DEFDSITD ITA PHARMACIA CEUTEAL
N. 38 Roa do loipra-ior N. 38
PERNAMBro
DE
WOLFF& C.
14mil DO CWA'-i4

.^i'eato multo renhecldo estabeleclmen-
ta eneoBtrr respeltavcl pabilo* o mtis
variado e completo aortimento de JOI4S
recebldas empre directamente dos melbo-
rea fabricantes da Europa, o que primam
pelo aparado gesto do mundo elegante.
Reos udereeoa completos, lindas pul*ei-
r*, alnetes. veltaa de euro cravejadaa com
brilhantes, ou perolas, aunis, eacoletas,
botaTeo e oatros mullos ortivos proprio
des te ajeneres.
ESPECALIADE
Kaa reloajlo de euro, prata e nickelados,
para homrns, senherae e meninos dos Mais
aereditadaa fabrleantev da Europa e Ame-
rica.
Para todas os artiges desta casa jaran-
tr-s*. a boa) qualidade, aaaisa como a modlei-
dade atea preces que sao sena competencia.
Vrsta easa tambe ni concert -se qaal-
quer obra de euro ou prata e tamben relo-
gias de qualquer qualidade que soja.


-


4Roa do CabugM

VERDADEIRAS PILULAS do D'BLAUD
Poneos preparados ferruginosos podem apresenUr-se i contiaaga dos Mdicos
da Doentes apoiado* am documentos to aathenticos com os segaintes :
Sao emprenda com o melbor xito, ba mata de ao annos. pela malor parte doa Mdicos,
pare curar Anemia. OtaloroM (Cirn faUlu), e facilitar a /vrmafao Am raparigas.
Se bem iaf \ lnsercao destas Piiuiaa no novo Coea rrancet pos dlspenae de tode elogio,
I aoa a balitaremos i urna nica cltacio, a o TM>VBX>a i
ueml5 annos que eiera a medicina, <1Z elle, reconhevo naal*ltiIoa de Blaud
| rutinni tceonteatarels obre a outro ferrutinoo, a* comidero como o
>menor aotichiorotico. D, OOUBLE _^mm^_
U-P'-imtr, dt Aadtmii de HaHcInt He ftrl*
| tkMmtk-i aUBaas Hilas* srufl. aamsds*a sfJssk tuTUXUt u HiB. aitirlMi-atiiTiiitij
tntm dtrt-H vtt' 1"> o orna do Innntor u]* tnnto em cada Pilula como tqul junto.
CUMPRE DESCONFIAR DAS ISIITACE9 '^gmW
taan itral ca *AJK8, a, roa Vayeane. Em Pernatmtnaeo F. M. da SILVA a G". _
QLAUo
Llctncltdo pe* Inspectori* Qerml do Hygine dolmftro do BnziL
PREMIO NACIONAL
i.I6,600fr.
Grande Medalha de OURO
una-Larche
mss*tes&\s^iiiiiuiirm
\ THERMOMETRO MEDICO
Encerrando todos os principios das 3 quinas
APERITIVO, TNICO e FEBBIPUG0
Agradabiliaaiino o-de traperiohdade pro- I Q mm FERRUGINOSO
?nda sobre knlos ra preparados de quina, J& U IUG5IIIU r a-Is nw Wl '^*^'
contra a DepressAo de Forcas, as Ar- Recommendado casiri a depaopbramento
rEccoEB del EBToaiAOO, as FEBRjsa Ra- ffi do Sakooe. a cbloro amemia, a as
ffr.i.PBS, etc. coMSEQOEwciAa do Parto, etc.
Paria, 2i, nm Drowot, saa pratipmss PhonmcUs do Vaado.
NOVO
de Lon BLOGH
(niTJLMUADO)
Sy eterna extrasentjivel
Ooa nao experimenta varlooflo algnma
aavlda a oontxacoBo do Tidro.
Adoptada pala ieadamla da Medicina da Parir
* 22 da teotembro da 188S.
TaM m am BHtraaatM tmaa ^Qj^
Oka lultiitiri: '
tlw- M (itMlpua Cum te Mliatiln
de Clmrgta.
Tuil sj Grosso: 18. na ilion, ai P1RI1 g
--------.*--------
Dtaisin em raraaaaao :
FRAN" M. da SILVA &C
w e as prutoipaea Pharmaolaa.
P*ra7///*////a.YVVvvvvv\Yq i
r

mmmmmm


wm


8
LITTERATia'


f I

O C O A R L A T 1 O
POB
ELIE BERTHET
X
o masco
(Continuaylo)
Muito inelbor, miaba sn.bora. H:n-
tom, depois que miaba ama sahiu, acal-
moa-as lbe a agitoclo. Dormia bem toda
a noito, e inda et dormindo... Espera
moa que boje eneja em otado da levn-
ter-ss.
Bem pie ir faier o aeu serviyo.
Agora toca a miaba vez.
A oosiabeira co ouaou eolio nppor a
maaor objecclo; do momelo de sabir, po-
ra, diaae di sbito, olbsodo para a Sra
de Pi villa.
Bom Deu o que tem no rosto mi-
aba senhora?
Ora Dad.. orna dor de dente!,
urna inflammaclo... Nem Tale a pena fal-
lar oiaao.
Joaoaa foi para a cozinba, e a Sra. de
Prville, entrando com precauslo do qusr-
to, foi sentarse atrs de urna cortina.
Maia de urna bora decorrea tranquilla-
mete. A ruaa da eidadea pequeas alo
ponto bulbeotaa ; neobum ruido exterior
Cirturbava o repouso do doeote: Previ!
, antro tonto, acaben por acordar, a xom
urna ro j forte gritan do fundo da al-
eo:
__Estou com s Je.. Joaoaa, toce es
tabi?
Rosala, comquanto resolvida a tazer
urna nova tentativa aobre o coraclo do
marido, estar incapaa de respooder ; sul-
focava. .
__ Irra! pois deizaram me aqui aosinbo?
Entretanto alo posso aioda...
Rosala cooseguin entlo levantar-ae.
Seabor, chase ella humildemeot, son
eu quem est aqui... e estou s suas or-
dena.
O Sr. de Prville soltou ma praga.
Anda a senhora ? ezclamou elle ;
cao: um milhio de demooios I jurou entlo
faser me morrer de impaciencia e de rai-
?
Ella sprozimoa se juntando as mos.
Voc impiedoso, Heorique, dase
ella; mas oem as suas ameaoas, nem os
seos mos tratos coosrguirlo diminuir a
conaciencia que tenbo das minbas faltas e
o meu profundo arrependimeuto.. Qnau-
do ti.-ar bom, poder ezercer sobre mim
as vingaDcae que medita... At l permit-
ame' trtalo, servil-o, nlo ous9 mais di-
zer. amal o !..
Estava meio ajoelnada e verta lagrimas
quentes. doento soltou urna gargajeada.
Como eat a senbora feia ditso
elle
Rosala olo deu a menor demonstradlo
de ter-se offendido com este insulto. De
aatando o lenyo, mostrou o rosto desfigu-
rado pelo socco que recebera na vespera.
__ Henrique, proseguiu ella com a sui
inalteravel docura, a minha fealdade obra
Foi roc qrem nos aviltou a am-
perioso a degradante, que a esposa onlpa-
da rsouou at extrerudaJc do quarto.
Como ella ss conterraese em luto com
os sentimeotos us maia tumultulos, Han
rique de Prville prosegua eocoleriasdo :
E entlo nlo quersm dar-me de be-
ber? Tenbo a garganta em fogo... Onda
ss metteram casas aradrsesa do Josnn e
Agaiba ?
A Sra. de Prville voltou m impetaoai
mente. Sobre urna lamparina aioda aect-
a estar um bale que continua a tisana,
e ao lado achava-ue urna cbieara. Ella
enebeu-a com mo firme ; depois, tirando
do bolso o frasco de Niciaa, despejou a
ociado do onotoudo os bebida do marido.
Feito isto, tocou a oampaioba, e quando a
criada acudi, diaea-lhe em roa epeoaa >n-
telligirel :
D da bebrr ao mbar.
Joanna pegou na chicara chais que lbe
epreeontaram o diapos se a obedecer.
Rotalia, de p e tremola, scompanbava
com os olbos todos os movmentos de Joan-
na Qaando o Sr. de Prrille obegoo a
chicara sos labios, ella egitou o braoo e
quia gritar :
Nlo, olo... nlo beba... Nlo ansio
to que beba.
Mas apenas escaparas lli sooa ioasttta
dos. Quis precipitarse p.\ra*sjuebrar a
chicara ; as pamas recusaras obedecer, a
cabeca aodava-lhe roda.
Nlo prestaram aeobuma silencio a ella.
O Sr. da Prrille, depois da tsr bebido,
diaae com deagoeto:
Esta tisana est Lorrirelmeote amar-
ga.. E' preciso preparar outra
Nease momento ouviu se o baque de um
corpo no assoalbo.
A senbora tente-te mal 1 ezclamou a
criada. ,
correa em soccorro de sua ama des-
maiada.
Irra 1 aioda esses fingimentos, disse
Prville enralecido. Chame a Agatha e
levem daqui esto iosuportarel bypocrita.
J jnna cbamou a outra criada e ambas
carregaram a Sra. de Prevale, completa
monta inanimada.
Quando Rosala reeuperoo os sentidos,
acbou-se sobre o canap em que dormir
algumaa horas 'a manbl. Joanna desvtla-
ra se em cuidados, emquanto Agatba oc
cupava o seu posto cabeceira do doento.
A Sra de Prville percorreo os olbos es-
pantados em tomo : de sbito voltou lbe
a memoria e p rguntou :
Elle beben, Joanna? EUo bebeu (Efec-
tivamente ?
Joanba nlo respondeu.
veiu
sua.
nlo me
boa, betendo-me... Eu perdooi o ;
perdoar tambe m ?
O Sr. de Prville nlo tere um instsnte
de beaitaclo.
Horrenda creatura, replicou ello cba-
coteando, ra faaerte admirar na cidade
com o teu bello Eduardo Joubert, s diae
bem alto que foi ea quem te eofeitou des-
te modo... Ficarlo saben Jo entlo que in
nlo aon um marido engaado e ridiculo,
emquanto eaperas que te de outras proras,
malita...
E ajuotou um epitheto de tal forma im-
Meu Dsns pensara a criada,
lhe agora o delirio I
Joanoa prosegua a Sra de Prville com
vehemencia, agarrando a criada pelo aven
tal, falle, iuppIico-lbe.,. elle beben?
Certaroeote, senhora, e at a ultima
gjtta... Por favor, minha boa ama, acal-
me-se... Eu vejo perfeitomente que exis-
te urna zanga entra a senhora e o amo ;
mas tudo isto ba de se arranisr... Va-
mos, seja raaosrel ; quando o Sr. de Pr-
ville ficar bom, hlo de barmoniear se
Comquanto pobre mulber foase bem
intencionada, Rosslia nlo lhe dar 0U7-
dos. Esconda o rosto nss mos e torca-
se no canap, murmurando :
Elle bebeu! Ser poeeirel?... Elle
beben '
Joanna continuava a attribuir ao delirio
da febre o que diaia sua ama, e penaou
n'um meo que supunba capsx de produxir
bom effeito. Corraa a ama outra parte da
casa e volteu pouco depois, traaendo pela
mos os filboa de Rosala.
Eram urna menina de seis asnnos, de
ieicSes delicadas, oarregando ao eolio a ana
bono favorita, e um rapaaito de qnatro
aooos, esperto e robasto. Ambos, arran-
cados bruscamente sos aeus brinqujdos,
tinbam o ar eapaatado I umaeapecie de
instiocto pareca advertir Ibes, apeaar da
^MseaaaMSMBaaaMsaaaaaaaaa)
na teor* sede, qoe eram para elles gra-
vitsimas as circumstanoias.
Nlo obstante, eseiio que avistaiam sua
mli, precipitaram-se alfgremeote
ella.
Bom dia, mattltnha I gritoa Clara ;
dame nm abraco.
Eu pnmeiro... eu prineiro disse
Feliz, emparrando sua ira:5 com despotis-
mo perfectamente masculino.
Levantavam se as pon tas dos pea e
apr^sentavam as faces rosadas.
Joanoa bavia oal.-ulado mal o resultado
deaaaa innocentes caricias para a Sra.
Prvilb. Rosalaa olhara para os albos
com asaombro. As pobres criaaoas, iatuni-
dad-s pela Urritti mudanya que ae operara
as fecSes babitaalmente to bellas e to
rieonhas de sua mli, pela ezpresalo siogu-
I.r dos leus olbos, re.uaram em silencie.
Leve os daqui, ordanou Rosilja, agi
lando a mo ; en nlo son mais digua
elles me langarm em rosto... Lveos,
repito-lbe a prestnj* delloa faz me mal
Joanna eatara estupefacta.
Por piedad : miuba ama, dase -ti*
a chor.r, volts a ai... Nlo recooh-joe
toa queridas enancas, a quem tanto
la? Porque nlo quer abracal-as como
de coatume ?
-m Nlo, nlo ; o mea contacta macu
Ial s-hia, a ellos to poros I O seu d stioj
desprssar-me, odiar-me I... Leve-os da-
qui... Nlo v que a ana preaaocs me
mata?
A criada, diante daquella inconcebival
deaordem de ideas, nlo sabia mais qu*
partido tomar; ss uriaocas, aisustadaa, ge-
I-Jas por om aooihimento a que nlo esta-
vam habita i aj,x>lbavaa> alternativa mente
para a mli e para Joanns, tenan Jo com-
probender o que se passava.
Sbitamente ouvirsm so clamores que
parliam do lado do quarto do Sr. de Pi-
ville. A propria Rosala apoiou se no co
to vello a fiou attenta. Agatha appareceu
eesuttada e oom a cabeca viairelmente
transviada.
Senhora, disse ella, nlo sei o que
Um o amo... falla, falla, e depois agita-
se ; est muito rermelho e revirando os
olhos... Parece que a eua doenoa voltou
maia forte.
A Sra. de Prville erguea-se de todo.
Vio depressa chamar o Dr. Sirry,
ezclamou ella ; que elle renba j, e dgaos-
lbe. oais en roa, ea mesmo lbe direi...
E' preciso slvalo t quera qae o solrsgem,
anda que eu derease... Henriqael...
mea amado Henrique, aqui eatoa eu !
Apexar de quererem as criadas coa-
t 1 as, Rotaba levantou ae do canap. Ape-
nas, poroc, ficou de p, (altaram-Ibe as
foryas e cabio de ooatas.
Nlo ae oecnpem oomigo, balbuciou
ella ; nlo cnidem sanio delle..'. Dous olo
fOLHETlM
VICTIMAS E ALGOZES
POR
SMJLI DE RICEBORG
TERCE1R.4 PARTE
AS VICTIMA?
(Continuaclo do n. 2 6 9)
t
Oa siesta fearCes)
A mor te dello nlo taires to no
cesssria como o bario jolgs. O qae aca-
ba de me dixer, de Lirren, prora muita
cousa : prmeiro que o pa e a filba nlo
abem o qae Henrique Merton e qae, se
o meco sabmettdo a vontade da mli, se
afasta da moca e renuncia s anas esperan
cas, parquea mli lhe fea comprahender,
prorarelment* se/a lbe dar as raz8ts, que
nlo deria peosar em desposar a moca de
qae se trato.
Mas entlo, quem esse Henrique
Meraon T
Um pouco de paciencia, Sr. bario.
Apenar das saas relhenciss, edivi-
nho que ha um segredo.
Sim, um segredo, um S'gredo terri-
rel qae a mli ooonlta com cuidado a ledos
e satn convencido que mesmo a sea filho.
Anda agora tinba algumss duvilaa,
mas agora eatoa certo que nlo me engao.
O sea rirsl filho de ama mulber que co
nbeei n'outro lempo e qae era entlo nos
bella e espen J i i a reatara.
Ah ah ama aotiga aminte.
Nlo, bario, nlo. Das-ji-a porque
alo era orna mulber para desJeabar, mas
nunca foi minha amante ; Martha alen
dita > era de nma virtnde feroz.
Mea cero, fas bem em me dar eesas
raiac/les; porque procurando explicar-
me g ;-.".i singnlar proeedimento no torr-mo,
aginar qse o joseo arebitocto era sea
nlisD.
cididameole- de Lvron, dere dea
da sna ioAginagle. Agora, rou
me permute...
Pronuncioo algumas patarras inintell-
g^n'ea e depois desfallec quanto aa crianyas julgando-a mor, sol
tavam gritos lacerantes.
Alguna instantes depois, o Dr. Sirry,
medio da tamilia, ebagara a toda pressa.
Em segaida violenta sobreezcitaclo qae
Unto assastora Agatha, o Sr. ds Prrille
tinba sido aocomaettdo de urna especio
de atorJoameoto qno nenbum dos ra-ioJ
uaados envsemelbantes casos conseguio de-
bellar. O medho, atemorisado, manJou
chamar para conferencia sm de aaua colle-
gas ; os aeus esforcos reunidos nada ooo-
aeguiram igualmeato contra o mal, qu fa-
s'ia rpidos progressos.
A naticia da recabida do Sr. de Prvilla
espalbara-se na cidade, a todo momento
chegarsm, amigos da casa para informar-
se. O sallo nunca se earaaiara ; osas nlo
bavia ningaem para recebar as* viaitaa,
pois qae a Sra. de Prville estava encer-
rada no sea qaarto oom Agatha, emquan-
to Juanas coatervava se ao p do dono da
casa, para execntor aa ordene dos medi-
os.
lbe diser, coBojne prometti, o qae ase im-
pedio que matasse o meu adversario. Mas
antes disso preciso que me faca urna
promesas.
'i promesss ?
Quaroar para ai so o que lbe vou
diser, s sobretodo nlo diser ama patarra
condeaaa de Prmorin.
Poda ficar descansado, da Septome,
taco lbe eeaa promesas ; nlo fallo fcil-
mente das cousas que me ioterassam e nlo
digo condesas senlo o que nlo tem im-
portancia.
Sei que prudente e reservado Pa-
ra bem lhe fassr ooaprehender o que se
passou no terreno, preciso que ssiba qae
o psi de Henrique Merson era am bostem
ezessivsmento desconfiado e de aa eiam
faros. Nlo creio qae elle jamis vesse
tido o direito do ser ciamento; maa, o qae
qaer 7 era loo oo peto mulber.
Um da em que eo qaera roabsr am
beijo i encantadora Martba, o marido aor-
prenden me e jolguei por momentos que
me ia matar. Ah I de Livron, nunoa ea-
qosc a ezpreaslo terrivel da pbjaionomia
daquella homem e a fizides do sen olbar.
Qaando me achara em faca do meu ad-
versario coa a espada na mo, resolvido s
mettor-lhe s bunios no coraclo, estar loo-
ge de desconfiar com quern tinba qae me
hsver ; isto quem era esae Henrique
Merson de quem o deria dseabereoar.
Pois bem, de Lirroo, mesmo na occa-
ailo em que o ia lerir mortal mete, os nos-
sos olbaraa ernaaram-se e senti-me logo co-
mo que paralraado.
O meu adversario tinba o aspecto terri-
vel do marido ciamento de que acabo de
fallar; a meato pbysionomia, o mesmo
olbar. E-n resumo : a semelbanya
que julguei ver ergu-r-se di-nte
como um terrirel faotaima, o mari
bella Martba.
Confesso, pola primeirs res na miaba
vida tivo meo. E essa psiavra qua pro-
ounciei e qos Linbra; ouvio mal, era am
aoms, o nome do marilo ciamento : Li
prot I
I^prel I repatio do Lirroo.
Sim, Lipret, L>pnt! E estos certo
Jae es*a boaaio qae se chama H-orique
[sraon albo de Lipret.
Eotlo su mli e ello ten um
sappol
Tea.
Por qaet
Vai sbelo e eotibicer sollo o ter-
rirel aegrado que s asi de asco pSs todo
o apesho osa occnltor.
Qaaodo esnbnoi a Sra. Lspret, ba uss
rite sones, e marilo era cootairo no do-
Tin h os a coo-
feasar a sua ioutiliJa; jento estara
sem roa, dea e pareoia tsr todo o
corpo paraljsado. O Dr. 8ivry e o seu ool-
Ifga, to desaoimado um como o oatro,
foram seotar-se na outra eztremidsde do
quarto.
Nunca vi urna oongestlo caminhsr
com tanto rapidez t dssa^p Dr. Benedicto,
velbo prstico, cuja experiencia medios era
geralmeote elogiada; o sonbor trata do
Sr. da Prville ha apeoas dona das ; e
alo se compreheade qae em to curto in
tervullo.. Damais, percebi certos symp
tomas, qoe nlo alo coramua.
B* rerdade, replioou Sivry: esto
molestia toma um carcter exquisito...
Ma as perturbare* de que se trata tem
antes do todo ama oaasa moral. O senhor
nlo ignora sem davida, meu 'caro Bene-
', quo este lar, outr'ora to teliz e to
iurejado, foi conturbado do modo o mais
triste
O velbo doutor fz um sigoal afirma-
tivo.
Uto ezplica mu tas coutas. O pri-
meiro ataque, segando a propria coonseao
do doento, foi determinado por ums vio-
lenta altreselo entre o Sr. de Prville e
aua mulber. Teoho motivos para peoaar
que, apesar das minbas rscommcndacSes,
deu se esta manhl, entre os dous esposos,
urna ora s;eaa que c.usou esta crise fu
oesta.
Joanna que nlsa costara de sndar de
um lado para outro, ouvio as palavras de
Sivry e confirmou a sua ssserclo.
Tado isso possivel, replicn o Dr.
Bantedi:lo, e no entonto o diagnostico apr-
sente anomalas inezplicareie. Afioal de
contas, esto homem est perdido, o facto
evidente... Loosbra se de algn recurao
aioda a tentar, Sirry f
Infelizmente nlo. Es'ou certo que o
atormeotoriamos iautilmeoie.
Entretanto, como se maoifeatassem sig-
naes terrircis, os dous mdicos approzi-
maram-se do moribundo e prestaram-lhe
no vos cuidados, para satisfaca de aua
conaciencia.
De repente a porta abri se e a Sra. de
Prville, com os cabellos desgrenbadoa e a
roupa era deaordem, appareceu amparada
por Agatha. Precipitou-se de joelbos dien-
to do Teito, disendo oom ros snfraqueci-
da:
Henrique, Henrique, psrdoe-me I
O Dr. Sirry corren para ella.
Nlo pode ficar aqui, minha senbora,
disse ella oom emoc^o; a sua preseoca
oeste momelo... Porque deizou-a rir?
aocresoeotou dirigindo-se a Agatba; ella
olo deva sabir do sea qaarto.
Ea bem lhe ped qae nlo
nlo qnix attendor-me, respondeu*
agitada ; teimou e olo tire oatro
senlo ceder.
Meas seobores, exclsmoa a
Pruille eem ama exaltoclo rielaba da lou-
cura, sal veto :aj*L salvara-no, sapplico lhes...
A sus molestSalo o resultado de um
ataque, o eyeito do...
Apesar da perfdrbaclo da sua raslo, a
psiavra veneno nlo pode sabir de seus
labios.
O effeito do que, miaba senbora ?
perguntou o relho medico com ioteresse.
'Ora 1 o effeito de urna desastrada
soena conjugal, eebemol-o de sobra 1 in-
terveio Sirry ; maa o que lacraramos ago-
ra cem recriminadles e lamentos *
E, com gesto solemne, mostrou so fon-
do ds aloora o carpo inanimado do Sr. de
PrviUe.
RoseU.-reriaa primero pelo sssombro,
oto tardou a entregar-ae sos transportes
mais desordenados.
Nlo rerdade I... impossirel I...
exclamara ella. Henrique, Henriqael
responde me... Falto-me, siada qae seja
para continuar a oobrir-me injurias I... Elle cala-ae. .. est tudo
acabado, entlo I... Ah 1 eu aoa indigna
ds misericorJia divina... Senbores, man
dea chamar a jattica ; eu confesso lado...
fui ea quem o matou... fui eu, fui ea I
Rola va no chlo, toreando as mos, gri-
tando, presa de horriveis convuisSas. As
criadas carregaram na para fra do quar-
to, o ouvia-se-lhe anda soltar clamores
insensatos, comquanto eetivesse na outra
extremidade da cass.
Eata acea pareca ter despertado cartas
suapeitas no espirito do Dr. Benedicto, que
conserrara-se pensativo.
O Dr. Sivry tinba talvez concebido
igualmente ideas desagradaveia ; mas, me-
dico e amigo da familia Prville desde
muitos annos, tentava de motu proprio
desraneoel-as.
Eata pobre mulher, disse elle com
tristeza, aecusa-se da mirto de seu marido,
e realmente olo deixa de ter alguma ra
zlo, pois que as vivas oiscu>e5.'B que bou-
ve entre os dous espesaos fura u inriubita-
velmente a causa da presente catastro
phe .. Mas isso constitue um desses dra-
mas ntimos de qae no nos competa le-
vantar o veo, nlo verdaie, Benedicto !
Tem razio, replicou o velho doutor.
A' tarde espalbara-se em Beaufort a no-
ticia da morta do Sr. de Prville, e dizia-
aa ao mesmo tempo qu i Rosala acommetti-
da de urna febre cerebral, achava sa em
serio perigo de vida.
Isto nlo impedio que o Sr. Eduardo
Joubert tomaste am carro, exactameuta
hora que bavia fixado, e fotse para a caa
de sua mli, onde devia sor acariciado e
amimado como de costume.
varia a bom xito a sua empreza, quando
urna nova particularidado veio complicar a
taselo.
(Ccntins).
VARIEDADES
XI
AS PROEZAS
Record a ao so quo
vtossa;
aflllda
recurso
Sra. de
DE GERVASIO
a Roblot desdir
o
minio da Pomohre, eo Calvados, s ti-
nba por amo o conde Sosthsnes de Prmo-
ro.
Os olhos do bario de Lirroo scioUUs-
ram s a sua pbysionomia tomoa ums ex-
prsalo de alegra feroz.
Comprebeodo agora, exclamou tile ;
cootoram-me a morto trgica do conde Sos-
thsnes ; foi ssssssinsdo pelo sea cootairo s
esse ooutoiro era Lipret.
Sim, bario, agora o senbor sabe ton-
to romo ea.
Com qae eotlo o arohiteoto e s mli,
oe ss oscultsm sob o nome sapposto ds
lerton alo o filho e a raalher de am as-
sastno T
Ds Septomo estar muito paludo e ner-
vosamente agitado.
O outro tinba nos labios o sea perrerso
sorriso e a sjsgia do txiumpno brilhava-lhe
do olhar.
Mea qaerido de Septaae, contnuou
sil., o qae acaba de rae diser para mim
de inestimavel valor ; por isso quero-lbe
menos mal, ou antes, j nlp lbe qo*pb s^l
por nlo me harer prestado o sernos qae
esperara da sos espada inrenuirel Um
Borrico substue o outro, doa-lbe por quito.
Obrigado, de Livron.
A qae foi condemnado o astassioo ?
A gales por toda s rida.
E isto ha desoito sanos ?
Sim.
Sabe ae se L.pret existe aioda ?
Nlo posso informal o sobre sise pon-
to ; mas condemnado por toda a vida
qoasi cono se esti'esse morto.
Tem raslo, de Septeme ; demais que
o assaaasino esteja morto oa vivo, isto poa-
co importa
julgo adiviohsr o que
tomo cautela, s*ja pra-
mesas co importo.
s^tJM De Livron,
toWa ^sia faser; ra/a
r lo ds dettte.
Polo ficar descansado, meu caro, nlo
h as sao velho que ss ensiea a fsser ca-
retas.
De Livron, o seahoi am homem
tsrrivei, s sai sudada raette medo 1
Ah sb 1 scha ? Pois bem, de Sep-
teme, Unto quacto me peHsivei tomo-o
por mol'
Entlo trato de nao me imitar com-
pleta meato.
;m prudente nlo
lt) o que 6 bono.
Lavuntou-se, dea s icio so ferido, de-
pois ti'u disesdo :
Carc-ss depretta, da Ssp-eae, e at
brare.
O i'.alianj Paolo tomara tocto a ario o
seu pap rl, que esqueja Oj> aeu miseravel
Estos, depois de empregarem todos os
o
velho Grarvaaio, mediante o engodo de
urna reconpanaa, a acorapjnhar o tHo-
mem do capacete. Assim, emquanto o
mysterioso personsgem, cujo nome e cuja
morada desejava conbecar, eslava em con-
ferencia com o hervanario, o capeng* collo-
cou-se Je emboacada na ra que margea-
va o jardim do seu patrio.
Urna circuui8taacia pareca dever con-
trariar os seus projectos. A canuagem
que havia frazido a Sra. de la Fert obs
trnia qua-i a ra em toda a sua largura,
e a lus das lanternas poda excitar a d-s-
confianca do homem de capacete. Entre-
tanto Grervasio reflactio que, nesse caso,
o desoonhecido sera obrigado a esperar a
sua retirada pelo lado opposto carrua-
gam, e foi postarse na abertura de um
muro arruinado, justamente desse lado.
A sua provisao reslisoa-se. Aps al-
guna minutos de esper, ouvio rengar a
porto Jo jar Jim, e urna especie de espec-
tro esgaeirou-se mmediatamente para o
exterior. O homem do capacete deu al-
guna pasaos em decclo carruagem;
nlo ousando, porm, affrontar a claridade
das lanternas, raudou de rumo e caminheu
em sentido inverso. Paesou aaBim parto
de Gervasio que, certo de nlo sa engaar,
pos-ae resolutamente no seu encalco.
Tudo toi bom a principio e Gervasio,
apezar de aua manqueira, nlo fioava mui-
to atrs. Maa bem depressa foi obrigado
a reconhecer que nlo eatava naa melhores
condicSea para exercer as funccSea de ea-
pilo. O deconbecido que camiahava ac
celeradamente, como ae tivease pressa de
afaator-se da casa de Niciaa, internou-se
n'ams parte menos deserta de Beaufort, e
os espatos ferrados do antigo feiu'oeiro fa-
oiam na caljada um bcrulho compromette-
dor. Damais, a cidade como j disaemos,
era Iluminada apenss por tristes lamperas
collona ios de looge em loDgo, e havia in-
tervalloa escaros em que Gervasio perda
completamente de vista a passoa qae esta-
r encarregado de acompanhar.
Todava, o homem do capacete nlo pa-
reca 8uspeitar que o espienaram, e o ca-
peoga nlo perda a esperanca de que le-
paaaado s ebegava a persuadir que era
realmente o bario de Livron, e aquella
gralba enfoitode oom aa peonas do psvlo
pareca olo se lembrar que era am astas
sino.
Peosava tanto em Darasse, de qae ss
sguss do Msrns ooaservsram o cadver,
como no primero charuto que tinba fa*
msdo.
E caminhando pelo boulevard com pasto
rspido disis oomaigo :
Desta res, Henrique Mersoo, tech-
te ns mo o bem na mo I Nlo a neto
de ama marquesa qae jamis casar com
o filbo de am sssassiao condemnado s ga-
les perpetuas. Geooreva ser minha mu-
lber. Os milhSaa serlo meas I
rV
a caria atraa
Henrique Mersoo tinbs-se levantado ce-
do, como de costume. Fechado no seu ga-
binete trubalhava.
A's oito borss e meis, Vietorioa treuxa-
Ihe o cerreio.
Havia anda alguna bilhetes de visita,
teatomunhos de sympathia e duas cartas.
As duas primeiras eram de dous emprei-
toiros quo trabalhavam sob a direcelo do
joren arebitocto.
Henrique abri a terceira e, com um es-
panto fcil de comprsbender, lea o qae se
segu :
Senbor
< Tenbo por principio qae ae deve diser
a verdad* aquella que estUoamos e por
quem dos nteressamos.
A coragem de que dea prevas no sea
duello com o bario de Septeme, -me ama
segura garanta que ha de receber esta
carta como urna prova de aympathia, e que
olo levar a mal qae lhe transmits as ea-
tranbas palavraa que foram hontera pro-
nunciadas na miaba prsenos.
Quero acreditar que se unganarsm,
que o tomarain por outro e que o seuhor
foi assim alvo de urna calumnia involuoto-
taris.
Pretodeo se que o senhor usa um no-
me que olo o aeu, e qoe por conaequen
ota, se serve de urna asignatura a qu'j nlo
tem direito. Segundo se diz, o aeu rer-
dadeiru Dome Henrique Lipret.
< Fiuuim-.nt, a acreditar a pesaos de
quem repto ss ptavras, o aenhor adoptou
y nome de Mersoo'para alo usar o Ah Li-
pret, manchado c deshonra o J Com effeito
O papel
No sculo que eatsbaieceram e em Hs-
panha aa primeiras menufacturas de papel*
O papel fabrioava sa com algodilo era ;
nlo se conhecum para isso moiuhoa de
sgu, e o papel sabia muito imperfeito.
Nos fias do scalo XIU introduzio-se o
linho como materia para a Lbricacao do
papel, qu^ assim sabia muito melhor. Des-
ta qualidade de' papel conserv> -se em Paria
nma carta dirigida pe* historiador Join-
ville ao rei de Franca Luiz X.
O bom re8u,tado do linho fez pensar na
conveniencia de empregar no fabrico os
trapos velhoa Desfeitoa, ftrvidoa em agua
e submoitidos a urna especia de fermenta-
co, formavam urna parte propria p*ara ser
convertida em papel.
A invenclo dos moinhoa de agua em
Italia, em 1390, fiz3raoi progredir esta ia-
duatria. *
Naquelle paiz, a primeira ftbrica'qujB se
fundou foi em Padua ; em Troyea foi cs!-.-
belecida a primeira da Franca, em Nur'a -
berg a prineira da Ailemama.
Com a iuvenfao da impreasa veio o
desenvolviinento desti industria. As pri-
meiras impre8ses tinbsm sido feitas em
papel com colla : porem, no sculo XJfl
comecou a empregar-ai o papel aem colla.
Nob bbcuIob XVIL e XVIII a industria do
papel deaenvolven-ae muito.
A Franca, a AHemanha e princpalmen-
te os Paizes-Baixoa, fizeram desta materia
um dos aeua principaes ramos na commar-
cio. As edictos da Amveres e Gya eram
muito estimadas palo magnifico papel que
aellas se emprega7a.
Os papis ordinarios e baratos para for-
rar casas foram introduzidos pelos bollan-
dezea e hespaahea na Europa, importan-
do esse uso dos chinezes e japonezas. Na
idade mdi, como sabido, azia-se isso
com couros preparados para esse effeito.
Onde esta industria esteve mais atraza-
da, at fias do seculo XVH, foi na logia-
trra, onde a se publicva papal proprio
para embrulho.
Todava, conservaram-se quasi que no
seu primitivo estado, os meios de fabrica- '
cao, a'. que, no fim do seculo passado, to**
ram inventadas as maohinas para o labrico
do papeL A machina para fabricar papal
continuo foi inventada por Luiz Robert,
fabricante em Esonne.
Nlo tendo dado ao inventor grandes re-
sultados, Didot Saint-Lager cosprou-Ihe o
privilegio de invenclo, e com elle, em
1802, foi a Inglaterra ; e all, consultando
os principaes mchameos, e depois da mul-
tas experiencias, consegua fioalmente fa-
bricar o papel continuo.
At 1811, porqua Didot Saint L?gar fi-
cou em Inglaterra, nao sa introduzio em
Franca case meio de fabricaclo. Una vea
introduzido, os fabricantes trrncazes fize-
ram-lbe importantea modifioacots, espe-
cialmente oa irmaos Alontgoltier, to cele-
bres j pelas suas experiencias aeraostati-
cas.
Des le entlo, tem a fabricarlo do pap;l
tido um desenvolvimento prodigioso em to-
dos os paizea. Oa estados 0-oidos vio na
vanguarda desss prodcelo, por isso qae
possuem maia de 900 fabricas daquella ar-
tigo, com 3,500 machinas, quo lancam an-
imalmente nos mercados urnas 250,4)00 to-
neladas. Segue-se a Inglaterra com 800
fabricas e 1;500 machinas da papel por
anno. Depois, vem a Franca, com 280 fa-
bricas e urna prodcelo de 135 milb8as da
-
i

c Mas anda urna vez de vem terse en-
gaado ; o'senbor nlo pode ser o filbo do
asssssino Fredericc Lapret.
c Julgo cumprir o dever de homem hon-
rado, prerenindo o do boato que corre, qae
pode ter eco e qae pode ameacar s sua
tranquilldade e o sea futuro.
Estos liabas reveladoras eram assigna-
dss ; um amigo.
O moco estar paludo como am defuo-
to, o saogae gelava-sa lbe as reas e os
olbos desmedidamente abertos estavam fi-
zados oa carta aooDyma que lhe parec
escripia em caracteres de fogo
O sea primero movimento foi o da io-
digoaclo e de colera.
Mas ums las sbito fez-se-lhe no espi-
rito.
Deu um gemido sardo e deizoa oshir a
cabega as mos.
-O infeliz estova como fulminado.
Lspret i Lspret marmarou ella ;
sim, lembra me, na minha infancia chama-
ra-me Henrique Lapret I
E pouco depois despertaram-Ihe na me-
moria recordares confusas.
Tomara a ver no meio do bosque nma
casinha toda coberta de trepsdeiras; tor-
nara a ver em nm qaarto o sea leitosinho
de crisn$a so lado do grande leito de no-
gaeirs ss cortinas de chita oom grandes
flores sobre os -quaes brincara o rsio do
sol.
Recordavs-se de um bomem alto como
ella era agora, de barba pr to, da grandes
bigodes com um uniforme verde, que o
agarrara nos bracos, que o beijsva, que
ameigava a voz para loa fallar.
Esae homem era seu pai,Vrederico La-
pret, o conteiro.
E sea pai era um criminoso e elle o fi-
lho de am assassiao, de am bomem con-
demnado a galea perpetuas.
Horrvel I horrivel !
O desgracado estova como que accom-
mettido de vertigem ; psrecia-lbe qae tudo
andava roda delle, que o chlo lhe falta-
ra debaizo dos pos, que se despenbara no
fundo de umabysmo.
Eis ah pois o que a sua mli mudando do
(.oiiiq tinba conseguido ocoultar-lhs ; eis
aui pois o segredo terrivel, espantoso qua
ella ouaca ousou revelar Iba.
Mas como tinba elle podido asquecer o
seu oome de L pret T Isso devia ser obra
de sua infii. Ah I para que ella podesse
afastar essa recedacao da sua memoria era
preciso qua a sua ternura fosse bastante
'
8a.
Uadesoit) aanoi um tal Freerico Laoret, Umgenuosa.
couteiro, f^i coademaado a galea perpetuas Recordavs-se que tinha fioado admirado
por crims de assassioato na pesaos de sea da nlo tornar a ver o pai e que quando
,0,0. 'ciizia : c ende ests, pap? duas torren-
*-
kilogrammas. Em seguida, a Blgica, Ita-
lia, Allamanha, Heapanha, Saecia e Rus.
tea de lagrimas corriam pelas facas ma-
goadas da mli.
E quando mais tarde a tinha interroga-
do de novo, lembrava-se que ella respon-
der :
*. Morrea I
Lsmbrava-se que umitas vezes a tinba
importunado com perguntaa a qua lhe res-
ponda com embaraco, procuraado mudar
de assumpto.
E elle nunca tinha insistido vendo qua
a fazia soffrer.
Como que nlo tinha comprohendido
que a attitade e a reserva da mli occulta-
vam um mysterio ?
Agora o myaterio j nlo existia, sabia
tudo.
Sua mli tinha-lhe dado um nome Bup-
posto : tinba-lbe dito que era orphlo para
o impedir de descobrir que era filho de
um gal.
Pobre inulhar 1 como ella devia ter sof-
frido I
Ah I nlo nao lhe quera mal por havel-o
engaado Seotia que era por elle, por
elle so que ella tinha tido a coragem de
mentir, de occaltar por tao .longo tempo o
segredo das suas dores.
Achava pelo contrario que era mais dig-
na anda da sua ternura, ia sua dedica-
cao, do respeito, da sua admiracSo.
Sua mli era urna mulher sublime I
Mas a terrrir^l realidade estava all,
erguiaso dianta dalla iopUcirel, fechaa-
do-lhe todos os caminhos. .
Aprrtava a cabeca as mos e os dedos
magoavam-lhe a teata coberta de suores
fros.
Nlo chomva, s lagrimas nlo podan
sabir, tinba os solucos presos na garganta.
Oh I meu Deus I oh 1 meu Deas di-
zia elle, desejava morrer I Porque nlo
me matou esse b'arlo de Septeme ? O que
vou eu f-zer agorada vida ? Nlo posso ter
a menor esperanca.'
Sonhos de amor, sonhos do futuro, so-
nhos de ventura, tudo s esvahia como lo-
mo I Tudo desappsrecia n'um immenso de-
sabamento.
Filho de um assassiao, filho de um gal I
Eis aqui o que elle era. E qualquer
apontando-o com o dedo poda diser:
Vn aquello moco, que passa ? jul-
gam qne se chama Henrique Merson', enga-
o ; o sru verdadeiro oma 6 Laprat e seu
pai, am assassiao, foi. ooadeinnado a gales
perpetuas. u
({jOntiuuarti-na)

;
>
"l>.do Usar roa,Duque oe.t-'aiias n. 43,


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EM0M011ZA_IJBSGO INGEST_TIME 2014-05-21T23:44:37Z PACKAGE AA00011611_17134
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES