Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17130


This item is only available as the following downloads:


Full Text
J0IEJ
DOMINSO 20 DE MOVEHBBQ DI 1881
PARA A CAPITAL E IXCAJ&S OAITE l'AR ** PACA PORTE
Por Irte mese* adiantadce...............
Por uis dito* den.
Por do anuo idem.
Cada nuoMro a vulto, do
dia.
liJO0O
23*oeo
0100
PARA DEITRO R PORA DA PRO VIMCIA
Por] mi mase* adiantadoi...............
Por novo .ditos idem................
Por nm tono idem................
Cada camero /aleo, da da ulteriores..........
1350C
20*000
27,1000
0100
f
'
DIARIO DE

RNAMBUGOPropiietaHf *t iflanorl Stgacvcia i>* Jma Silbos
-
-

-

QaSrs. liaedn Vla.ee O C
de Parla*, A j dmioi agento
exclusivo de annuaeio* e pu-
WlieeeSes a* Frasca e lagl*
'.erra
TELEGRAMHAS
iUWfi. .SflS;L3 22 8LUZG
l&TAL, 19 de ftbro, as 3 horas e
10 mioutoersda tarde.
tqal rbrcoa boje o piqanr nacio-
nal MA.BANO, o qnal arme hoje?
o para o nal.
6
tas
n
&8-ESCU
-:.:

RIO DE JANEIRO, 19 de Novembro, ae
5 horas e 35 minutos da tarde.
Corre o boato de que B. A. a prince-
sa Imperial regeale receben ama
cari* a o celebre medico fraaepa
Charcal mrurand que *. M. Im-
perador B. Pedro II acha-ee romp
lamente reatabeleeldo.
ROMA, 19 Je N'ovembro.
O br. Braacherl rol cieno preeldest-
le da Cmara doa Depuiado*.
BERLN, ly de Novembro.
triaren, contemporneo na primeira id ida
do meimo padre L ureira, alo, qae elle Batir
de Liab-a, fleo de ota lettrsdo, a eetadea ae
priaeirsi lettrss no collegio Santo Aullo, era
exemplariatimo entre tena companheiroe aoi
boa* c tornea e eonneeido de todos por tai.
Fea-ae jeaaita do anao de 1732. Tinha aaqoell*
c lempo urna vos peaiima e ingratssias, que dar
pena a oavir-ie, quando lia eaa roa alta eaaa
nm dia de rep'nte, eoa miravilb* da todos, so-
parecen leudo loo boa vas, dar e saaru. Fot
tima qae, eata mntance, elle a obtivera per fia
roe particular d j cao, eat viriode de nm vote que
fisera ; aseo earto que elle immedietment*
pedio aoa aeoa superiores a lloeopa de ir para aa
. miaa&e* da le dia. para onde parti logo, e smds
(jiMon tewRa vida ate ratea eltiaae aoaoa. Da
Jodia nadan* sabe tanl?, ata (ral, qoe ella M
U evtiap ajaaiiiiiini. e-operario incanoavel
/> 'r*WaPSB*STDrrs.
O Bvd. padre Jio de Lmreiro me coatoa,
qoe para o ezereieio da aaa aissio entre oa po-
voa da Coehinchina, Ibe foi neotaaario figurr-se
medico, afim de p^der entrar aem suspeita aaa
t eaaaa doa ebriiti .a, a qoea ia mioiitr.r oa 8a-
crairento* ; mea qae, para evitar o daino qoe
podia canear aoa gentos, qoeochamatarm para
coral oa ea anaa enfermidadee, ae appli -ara aoa
eatudoe da Botaniea, servioda-se de Dioscorides
< Que alguna aoaoa deoois di ji eonbeeer mu-
taa plantaa e loae virtudes meliciaaei, Ibe dera
um espillo d-? navio ingles om Genera planta
roa de Lion-m (d primeira exlicio). late mea-
t do capillo de navio, teado eoebecimeoto de
J .ae Baaki, pedio alguoe exampiarea daa plaoiaa
cochinehiaensra ao padre Loareiro, pareas epre-
. aeatar ao dito Baoki ; o padre Looreiro Ih'aa
dea testamenta eoa aa loes d ecripcOes ; e Jos
Beaba reoooheeeodo o aereciornto Jo botnico
portogoex, Iba esersva pelo dito eapitlo, e fleoo
ea cv.-reipoadooce oom elle at ao fim da aaa
vida, eeavidaado o aaitaa veaea para qoe (oeee
t eoa elle vi ver eco Inglaterra, coovite qae o pa-
drt naaca ecceitoo disenda-me qae eetava ao
oltiao qoartei da vida, e quera morrer na toa
patria. Coi toa-me qoe naa soi negros pelo
laterior da Coehinchina tivera a curioeidade de
tirar por partea carta geographica d'eqoelle
reino, a qoe por observao&es aatreootaicaa de-
i terminara aa tetitodes d'algamaa daa asaa pa-
vosc6ee principan ; e qae todo Uto conservara
Boa eeat borros*, ea ppela diversee.
Do ji tantas veaea citado elogio hiitorieo, ea-
eripto pelo Dr. Barnandino Antonio Ooaaei, apro-
Ttitaieraoe.tradalindo-a ea portngaea, aaa carta

(Contina)
Cbegoa a eata capital H. o Im-
perador da Batala, aemdo alvo de
vaedea por parte da popuiarao.
PAITE OFFICIAL
ra
PARS, 19Je Novembro.
Drtldu A ama polmica a reapetta
da general Boalanger eobre aa alll-
aaa aconlerlmeatoa. bateram-ae eaa
desalo a papada nflr. Marta, editar ata
jaeaal LE CBI DU PEUrXS, e Mr Me-ry
Bacbetort. director ata L'INTBANSI-
OEA3T, pBBBHbada Va eaaaaaaatd abblr
r. Nark ooaa aaa ligclra fcrlmcnto
S. PETER3BURQO, 19 de Norembro.
Oa Jarabea raaaoa nolluram ejae a
aula aeaapre ae abate, u de atacar
a Allemaoha
Afanc-a Havaa, filia! ea Pemarntaoo,
19 de Novembro d .1387.
1 ala te rio de I tape rio
Foi condecorad3 coa a comineada da ordea de
1 8. Beata de Afta o brigadatro Jre de Almeida
Brrala.
O Dr. Loia Kerreira de Abren, addio de 1>
elaaae i Ugaclj imperial em S. Peteraborga, foi
agracia lo esa a meda I ha da *" elaaae do boato do
libertador SieaAo Bolivar pafo preaideate da Be-
pebliaa da VaoaaaeU.
ao jeia de direito da comarca da Barra Mana, na
provincia d> Rio de Janeiro, hachare! Jos elarik
do Valle, para tratar de aaa aaada
zeoda 3
R ltate re da Fase
Por ltalo de 19 de Outobro prezimo penad, foi
naneado 8* eeeriptarario da Altandega do afora-
oblo o platicante da meaina alfaadega Henriqtie
Cyril'o Cardairo.
HlaKtcrlo da Arrlrultnra
Poram ezpedidoa oa aegaintea aviaoe :
Miniaterio doi Nexodoa da Agricoltora, Coaa
nierc'o o Obrea Pabltcaa.Oabintite.Rio de Ja-
neiro. 11 ae Novembro de 1887.
Uta. e Eza. Sr. Esa ree^oata ao oficio de
V Exc de 7 de Jaiba do ccrrtnte anao, eooaaaogdaa
ai.aodj-ae qoe, em face da reprraeotaoio qae na
dirigi o saperinUndente da eatrada de ferro do
B-cifd a 8. Fraacieco, eterainara V. Eic, no
atereeee de faser reapettar o accordo de 8 de
Ag >ato de 1871, a qae ae rtfore e evieo deate ai-
nifterie da 30 de De remoro de 1880, qae toeeem
deede logo aespeaiaa aa obrea da ataca > de Ato-
gaioa, na eatrada dr fer-o do Beeifa a Caroard,
cabe-ate declarar a Y- Rae. qae, approvaodo eaaa
acto, fieario aoapenaaa aa obraa da referida eata-
co at qaa eeja reaolvida a qoeatio de qae trate
o mencionado aeeardo e qoe ae acba affecta ae
Coneelbo de Ratedo.
Oaot guarde a ?. Exo.Rodrigo Augusto ds
Si/oa.--8r. preaideate da provincia de Pernam-
boeo.
MiniaUrio da Negocios da Arrieoltara, Coa-
mereio e Obraa PabUcaa.-Gabinete.Rio de Ja-
neiro, 11 de Novembro da 1887.
Commonico a Tac, para aaa conbecimaoto a
devidoe effeitos, qae, ea virtade do qae informoa
a eata ministerio o preaideate da provincia de Per-
naaabaea, resol rea o goverao qae ficasaem soa-
paaeaa, at altarior diapoaiclo, as obraa da cstaeao
Iae Vme. mandn oooatrair aa eatrada de ferro-
Beeifa a Caraar, no logar deooainado Afb-
gados. e contra caja ereeaie protestara em de vid
lempo o aapariatendente da eatrada de ferro do-)
Beufea 8. Frakfcj.
Declaro, oatroarn, qae nlo foi regalar o ara
proeedimeoto eomecando a constraccao d'aqoelle
eetacavo aea previamente aojeitar i approvaoaa
deate ministerio o respectivo plano e orcameeto,
como exprraaamente probibio a circular de i de
Betembro do anno passado, e nada oommuoicando-
me at boje acere de todoe oa faetse qoe a ree-
peito tjioceorrido e doa qnaea i ti ve aeticia
palo cfficio em qoe o prendante da |iinsaaia de-
clara qae mandn saspeoder ae obrai da aaaaa
eata ci.
Dea guarde a VmcRodrigo Augutto da Si loa.
Sr. director aakgeoneiro-obele do Proloogaaaaate
da Eitaada de Jarro do Becije a S. Fraacieco a
Reeife a Caraai.
iBlaterle da tuerra
INSTRDCC10 POPULAR
HiSTOfllA OA BOTaHICs EU PORTUGAL
(JaWaasSo)
i BIBUOTHSCA DO PO*. O OA8 SSCOUAi
XI
aloie de l.onrelro
(C o t i a a a f i oj
Eia a carta alladiJa oo aassero aalorior :
>>! attrlbuida ao afcbade Crrela
a erra. eajoaaieraaae exialla
eaa peder de Haaoel eraarda Le-
pes remande.
E eoolinua o Dr. Gomes :
. Qaando L-ureiro iaiprieaie a aaa fljra, devta
cootar 80 anooa de i<*dc, to besa o eervio at o
a I ta j periodo de vida a toro da aaa exietaaete !
Ua aaoo deooi aao ex atia. Falleeaa a 18 de
Oatubro de 1791. Vencoa se asaim o termo da
vi academia, em Lisboa, a'ame obstar eaaa da fre-
gaeaaa de Santa Engracia, oade acb ja pobre, alo
(be aproveitaodo siqaer algosa, producto da veaea
do asa eaelbor livro, valor qoe auto Ibe p almas
t vesana leilaeaaia. eosae aaeie ds aeadir alastaa-
tea sasiaslilant Poi a serte de taatos oatroe,
a per lettraa doa mala diatioetoa ; aao poda o pa-
dre Joto de Loareiro faser-lbte exeepcas.
. A patria oi-lbe terrea iagrata ; ala ebatea
nao, parea, a gao alie cssagraasa aowasarvico,
a ao crdito ds aea eosae, todos es arios b-

caldodee de que dispos oa dilatada eiiiateaeia qoe
eapregoa, ate ao ultimo aaaento, da modo tao
proueao eoeso gbrioeo para oa qae Ibe saossde-
r*Osaeta' Umbem de aa doenaeato fasto ao alta-
do elogio biatoriee pelo Dr. Beraardiao aataaii
Gessea (do qnal temoe extrabido e coUigide graade
na f dea preaeatee apoolamenloi) ter stds po.-
blaada a bk-grapbia de Loareiro a par. S de
tat U da ItUtCraeoSo (>raal qae as aaauseva eaa
Lisboa ea 1846) par Asteis Aegaste Taxatra
da YaesseiilUe, em inanei de sgaos dudase
i Ibe facaltoa Mae sal Baaaids Lepes Per-
i (esaaasaads paa ea igaoraado aqeelle
lar oa aotameatoa qoe a aaadseate poesee, e
aaa queee a Dr, Beraardiao Aatoao Gomes pode
aahar alo pea aaa aodeiea)
E neis soaits liada do referido alagto a qoe nos
sentiteart. e do qae afirava o abbads Corraia da
StVra, qae a asesar parto daa aottetaa ralativaa a
Jote de Ueteire, aaaso Uloatre aasioaario, i o
RnfRih ato lea
stfj^a da l.daniaili
exoorrado, a podido, s Jais di direito Jop
da Caoba Teaira, do earga de cbsfe de poliela
da provincia do Par, aeodo-lbe designada a ec~
marca de Camaquao, de 1* entraocia, na Rio
Graaie do Sai, pera Del la ter exereicio.
Poram removidos a pedido :
O jola de direito Jos Jacintbo Borgai Diaii, da
comarca da Taperetria. de 1* entrela, ao Mara-
nhio, para a de Igarap miry da meema eatraocia,
no Para, ficaado asa effeito a anterior reasocio
pera a comarca de Camaqaan, oa Rio Grande do
M;
O juix auoieiptl e de orphi >s bacbarel Aatonia
Bibeiro Peona, do termo do Turvj para o da Pa-
raeat, aaboe oa provieciade Minea Geraes.
Foraa Borneados :
O joia de direito Aotooio Bn.rra da Rocha
Moraea para e carra de ebee de polica da pro-
vincia do Par ;
O bacbarel Jodode Araoj Argolla Gomes Pa-
ri para o lagir de luis maoicipel o de orpbioi
doa termos do Rio Parle eS. Jai) da Beata Cris,
no Rio Grande do Sal ;
O bacbarel Eduardo Laite Ribarro para igual
lugar do termo do Turro, em Moaa-Geraee;
O bacbarel Joio Bapiiste Corraia de Oliveira
pira iguil lagar do termo de Pii d'Alho, em Per-
nambaco.
Gaarda oaaooalForaa reformados :
Ne posto da coren -I, o tenente-coroua! da eo
marca da Limeira, em 8. Paulo, Jas Gooealves
de ampaio, a pedtJo;
No meaao poete, o taneate-coronel eoamandan
te do 81* batalbio da iafaateria da eeasarea de
Santo Amaro, aa Baha, Jo*qu m Aires da Ceas
Bies;
Idea*, idem, o teaeat* coronel coamandaate do
batalbio a. 80 da a asas coaaaroa. Aataaio de 8i
Berreto;
Idea idaa, e tente-tasas! noaainrlasts do
8* seUibJo da reserva da atesase comarca, Jobo de
Arauj de Aragda Bal ci ;
idea idea, o coronel eoanendante tnperiov da
comarca de Oare Prato, esa Minas Geraea, Bario
de Ouro Braaco.
Foraa aoassadas :
Taaente-eoroeel iiaaiiaanto do 18* batalbio
da reserva da cerner ds Barbacana, em Miaas-
Gerasa, e atajar Tisaotbeo Rib iro de Preitea ;
Teoeate-corooel iiaaniidaate do 61* aatalbio
da com.ro. de Jesjaarv, aa meema provinna, o
eapitii Orlaado Lsaart ;
Taseate-eoraaei saamia Isutn do 62* batalbio
da reserva da iinnsiaa de Itoataraadiha, n mea
ao proviacia, Jos Oosaalvas da Coste ;
Coronei eoaataadaata sapenor da cemaroa de
Trahirr, no Bio Grande ds orta, o teaeate-co
rooel Iro Abitas Partade de Mmdooct Menease ;
Teamte-eoraael a amas late de 1* earpo de
eevallaria da aasaaa eseaaroa, Loia Joa da Silva
Las ;
TeajBle-eorenel c:maan tests do 10* batalbio
de iafaateria da aeaaa eoaerce o eaaite Jos
Igaasio Merer ;
Teoeot:-coronel trmaiIsBbi ds 11* bstalbao
de infaateiia da aaeaaaaeetaarea, Jaaqaim Claadia-
Por docretoads li do c-rreots, forasn traaaferi-
doi : do 3" i agitas!n ds srii:haria a cavallo para
a 1' batera do 9* bgtalbto ds mearas arma o ca-
pitio Pedro Guj I barate Alvss da Silva, e deste
batalbio para it batera d'aqaelle regiment o
capitio Carlos Aogasio BrasUieo de Carvalbo.
Ciaajnlaa-su tif-sa de corpo i enUe M sos -
stasa stedafS leseaba a Silva i ?Veaae Aira-
Pvi tranafcrids "ra a roaroieao da' piBiWlj
oa de P imsabii'n o 9* eirargo de corpo ds
seade do exTrerto Dr. Jlo Morefra da Costa
.Se da 6 ta crrante, o delegado do termo
i o 1! jo, acoapaohado do promotor publico, do
eacrtaj* e do respectivo careereiro, fes a visita
o cataia publica, onde eoeoo'.rot 23 presos sendo
0 aesseociadoa, 2 indiciados e 1 proaonciado.
Neaboma rrclamscio fiseram.
Pela fcobdelegade do 1* districto da fregae-
zia de 8. Joa, foi preso o individuo de arme Jo-
sina airea Carnero da Silva, prenunciado em
crime de furto de cavallo, ao termo de Goyanna.
Dui guarda a V. ExcIllm. e Eira.
Sr. Dr. Maooel Euphrasio Corris, omito
digao presidente da provincia.O ohefe
da poli;ia, Franciico Dominguet Ribeiro
Vurnrna.
Thcsouraria de Fazenda
A- Pagamento de 200^)000^000 a 18 de Novembro
i 1889 emvetde 541:0051958
N'eate ponto o que logo a prima Jaeie apressio-
na ver eoeso e lilm. Sr. inspector procura incul-
par ao eseri vio do caixa, qoe declarou na verba de
despeaas oio ter sido pago integralmente o doeu -
ment de 547:W8J953 por nio comportar o ssldo
existente 'pagamento integral; e afirmar nio ter
alie inspector sido sabedor de couaa alguma, fa-
seodo ao me^mo tompo recabir toda a respoosabi-
li lads do facto, ora sobre esas (scrivie ; ora tam-
bem sobre o tbesoarsiro, a quem entrjtant> prs-
eura JuitiOcar com em^eobo.
So me oc .-orre (da 8. 8) om nico motivo
para qoe o tbesooreiro procade ae por aquella
foraa e deve ter sido o seguate: Avance
eolio a altrelo extranha de ter sido encontrado
no balaceo, dado por falleelmsnto do coronel Neiy
Ferreirs, grande somma ds dinbeiro dilacerado e
substituido representando dinheiro oorrttUe ou tol-
do existente em oaixa, (Expreaaio toda iajarioea
atas textual de S So Illa. Sr. inspector Kelly)
Aseevera anda qoe aesoaindo elle o exereicio de
inspector s 87 de Agosto de 1884eeffectivamento
careado encontrado avallada qaaDtiltded4cda-
las n aquellas ooodicdes, reeommeodou ao 1.* es-
criptorario, o Sr. Mato.-I Antonio Ctrdoso, que
servia callo de tbwooreiro, as fosee concertando e
carimbando para aerem de promplo rcmettidas i
Caixa de Amortisaclo do Ri ; que apeaar de seme-
ntante recjmmeodacio me trabetho nio poade
ser veneido por Cerdoso, de forma que no saldo re-
cebido pelo novo tbetoureiro Rdoardo de Barros
tere anda de figurar avallada somma, representa-
da ea cdula oes referidas oondicojs. Dia ain-
da S. S. : Caoao o aovo thesoureiro se detcal-
t dtsse em activar tal servido, bs toda s probabi-
hdado do saldo, qus podesse aaver a l' d No-
< retnbro, etter aiodt miatoraJo ea baa parto
oom aquellas cequias.
D'abi S 8.. eu penhaudo-se pele jatt;.6cacio do
faeto oecorrido em lelaeao to thesoureiro, conclue
oa insinn qae tal se dea pelo eecrup 'lo dect em
servirse d tees cdulas, evitando pl aa de novo
m cr enlacio.
Si trata asaim ao tbesoareiro, Isaca com insis-
tescia todo o odioso da occorreocia sobre o infrlis
sserivlo, que na opiaiio ds 8. 8. de/ia ter aido o
exslusivo fiscal do theaoureiro oo porv-ntur* at
carador de nm empregado tls noval, a distrabido,
aesecodor entretento de todas si detoulpas, eomo
S benemrito tbesoareiro. Par eemolhent! dontri-
aa, est beca visto ficar o ioapaator, befe de toda
teparticao, ao abrigo di qaalquer responsssa-
Expedio-se ordom para ene coatiooe a ser-
vir os guarnieio da provincia do Cear s 8* cirur-
giia dests carpo Dr. Joaqnia Aotooio da Crat,
ficaode sem effeito s transf-reneis para s do Ams-
cjsbo pode ver-se de otas ca-te sscripte palo padre
Jaste (jsssiu frasees muito ilustrado) so qasl 4B
por pedido do Ilustre aeadeaieo Dr. Baraardrao -
Va'oaio Oass) se dirigi esa Pars (eoss e fim
do obter asctersaiamtos ae sasaapts) aa reapei-
UtBl mvslbeiro, catre ai beta eeabaado, 8*.
ArUar Mocatet Este carta, adasats traascaipta,
nstb tactos, todos aa arsaatia com oa qos refe-
riles e qoa foem dedasidos de ootra orige r.
. As airas motrnu* qae r**f **"
. wbo, dada pe*, Brd. Jalad. Vaflafatav
. usIdsatTt ea sata de sanomaaaaao Csrdeal Pa
ndaats do 9> batalbio da
Gamillo Jae da Ro
cae;
Teamte-osroeel
de lafaataria da
bia, Lais de OUveira
Tdomto-roroeol a
co
te de 81* batalbio
da Santo amara, oa Ba
Poi transferido para a goaraicao da provin-
cia daa Alagaa o 9* cirorgiao do referido corpo
Dr. Pedio Delnao de Agolar.
Co verae da Pro Tela
OMPXCBOs DA PRS8IDSNCU OO DU 19 DS
sTOTaVMBBO DS 1887
Aatonio Jos, Beptista de Silva. -Infir-
me o Sr. Dr. procurador fiscal da Tbe-
touraria do Faaeada.
An tonio Duarte Carneiro Viann. Cex-
fiqaa-M.
Cornpaahia. Ptrnambucana. Informe o
Sr. inspector do Theaouro Provincial.
Feliz de Franca Lamacfry Miguis.
Paste portara na forma requerida.
Joa Eleotero de Aaevedo. -Informe a
Ca tiara Uoaicipal do Reoife.
Engoabeiro Joaquim de Sant'Aons. -
I olor me o Sr. inipector do Tbeaeoro Pro-
vincial.
Joto da Crns Cordeiro. Aprcients-ia
o oom mandante do corpo de polica.
Jos Francisco Ledo do Gen vea. -Pss-
m carta do aataraliaaclo.
Alfares MareoKoo Rodrigues da Coate
Jnior. Como reqoer.
Manoel Jos Martin. Informe o Sr.
director geral daa Obra* PuWicss.
Secretsria ds Presidencia da Pernambn
no, l9deNorsmbrodel887.
O porteiro,
F. Chacn.
i do 8* batalbio da
da n es ora eoaaarca, Ernesto Berbtee Coe-
Mi
Tsiaeln sannsl eommaadante ds 1* btelbl>
da iofantaria da capital de p-oviasia de Piaaby,
e capitio Maooel Raymuod da Pea ;
Capitio qoirtel-aastr do coaaaado superior
de Psrsaaga, ao Paisa i, e capitio
Theedorioo Jola dea Saetas.
Por portarte da sseeaa date, fai pnrado do
posto, ase termos de artigo 6 Ja I ai n. M de 19
de Selaabro U laTa, e toaeats-seraoel aassao-
daats ds 1* betelbao da teteaUria da grurds as-
eiaoal da capitel da p-o/tacia do Paaby, Jaaqaim
Das de Saai'Aaaa.
Por partertes ds 11 da eorreats :
Prst-ogaa-ss por Irse meses, eoa o ordenado a
qoa bver ditslto, a liiiaei alussataeate eaoeadida
Repartlcio da Palela
8a seocio. -M. 1061Secretaria de Po-
lica de Pernaosbaoo, 19 do Novembro de
1887-Illm. o Eio. Sr. -Participo a V.
Eso qneforam hontem reoolbidoo Casa
de Ddteocao o% seguintea individuos:
A' miaba ordem, Uaauel Aveiioo da Silva, via-
da do termo de Timbeaba, coa destino i Escola
ds Apraadiaas Mariabeiros; s Aveliao Bernardo,
rsaaettido. pelo jala ausicipai de Itaab, como
i satas as do, i dispeairdo Jo Dr. Jais de direito do
2* distreto crimia.
A' orJem de subdslrgsdo do 1* diatncto da fie
asad ds S. Jos. Delmira Lyr* Jos Sao tas e
Maooel Jos do Neecimeoia, por embriagoea e
disturbios.
Participoo-OK: o subdelegado da 8- districto
da fregoste da B:a-Veta, que o madrugad* da
13 de corrate, foi ten Jo Maaoel Joaqun Ribei-
re, as poete da Santo Aasro, por aa gropo de
diverso* iadividaos qoe teateraas detet-o aa eeat'
silo sea qae dia paesava.
O caTeuddo foi rseolbldo ao hospital Pedro X
onde se fe* a competente vistorte s saais diligen-
etes de aceordo eaea a le.
Na oeite de lo pira 11 do correle ae ees-e-
aao CoUsgio dd districto da Las e termo de rio
d'Albo, oa ladros, por meo ie arrombaaaoto, pe
netraraa aa oes de residencie do ca itio Jcvao
Ceelbo da Silva e eoorjaslram diversas pees de
roapa, prata dinheiro.
O respestiro subdelegado toatea asabeeimeato
de lacio, pr.ceden a vutoria a saaii diligencias
rsciaarsdadas por lsi, consegsin-Jo efectuar s
prisia ds Jcsaiao FraaeJseo de Amorim e Bufia o
ds tal, qoe coofeeasram ser os antor s do roubo,
adicsrsm os aosaes dos seos eeapsaasiros de
crtev, que m evaduaa.
aflo lis salfiommisili s par si contestar alga-
mes de* asdfcveracoV da patada to aotoriaada
como a do Inaa. Sr- commendador inspector. Os
facto* servirlo de firme spoio em tio espinhos*. te-
refa.
Da i.* livro do Caixa Geral, correspondente ae
exereicio de 88 a 84 a pag. 80, consta, qos s 11 de
tleieabf o de 1884 (date de beJeaoe final da gestio
do fallecido tbesooreiro Nery Penetra) receben o
seu substituto o s .Ido de 10:633/079, aas segon-
mS*\...... W670
Nickel........ 8-0001000
Broaae........ 11:646*409
Sed u tea (oacaiaente, aovecen-
tea S sessataU mil reUI ^OtOOO
faoseaaado tado.....15:633*079
(Verso 80 do livro acras, partida de 11 de be-
tembro da 1884 n. 1,383).
Do priaelro livro, Umbem do Caixa Ooral, no
exeioieo de 1884 a 1885 pag. 73, eonsU qoe a
11 de Betembro do referido sano foi dado o balan-
ce fioal da gestio de Nery neata ootra oaixa, e
ase ntseoo pers responsabilidade do sss sabsti-
ute (o eeetodor Cwdoso) o saldo de $36:433*079
ando ea brease 13079 e 236:4201 XW em nu-
las, qae reunidos sos 960/000 tambem aa sdalas,
ni acensados ariete no balance do qoarto livro)
elevan toda a importancia de todas as sednlai re-
cebids* pelo substituto de Nery i qaanti* de....
237:380/000, pilos oaixss geraes.
Pela caixa de notes substaid.s e dilscersdss
v se, qae s 11 de Betembro de 1884 o saldo do
salaoco das** caixa qae pasaoo de Nery para aso
substituto (Manoel Antonio Carnoso) toi exacta-
arte de 75:100/000.
Pete mssmi caixa de notas substituidas saben-
do se que as verbas ds entradas at 31 de De-
semb're (tres meaes deseie) uoidas ao referido
saldo 4 275:100/300 havendo attingido a......
604:527/000, v-se com toda a evidencia, qoe de
11 de betembro de 1884 a 81 de Deaembro do
mtamo anno toi remetda doa eaixas geraes pera
o de sobatitaicio e qaantis de 329:127/000. A
qual qaaatia de 329:427*000 a por si maito
superior todas aa seduiaa, deixadaa por Nery
naaaes meamos csixas geraes; qos ji vmoi aon-
Urea unieaneote a t7:8e/800.
Par* ter fundanatUo a teiunoaa bypotbnae do
Illm. Sr. teapector, em relelo so fallecido coro-
nel Nery Perreir* seria preciso que Cerdoso fosee
um iaepto sem aome e nm inimigo figadal do Nery,
mm protector, para ter ele coneervado nos caix.s
ntass 275:100/000 das spaoslas sedles podre,
imtspsadss pelo Sr. inspector eomo honroso espo-
io fo meamo Nery, qosodo logo nos UM pri-ucl-
M nesas de sos gestio, Cerdoso deu nesaas cai-
tas gerarg sabida para o caixa de sobatitaicio
(t ue e o lagar das sedlas podres) a quantia mul-
to' seperiur829:4271000, como fice dito.
Isio nao todo.
Ds veno 7 pag. 8 do caits de notas labsti-
teidss ds 1881 s 1885 uoosto, qae ficoa liquidado o
baleoc) de 31 de Deaembro de 184 x>m a re-
misas para caixa de amortiaacao de 127:341/,
ds 16 de Janeiro da 1885. Em eonarqaeoca
desde essa date (16 de Janeiro de 1885), ji nio
podia existir em nanboma das caixai dinbeiro ol-
gum provindo ds gesteo de Niry. Notando se
aas em quatro meses (de Seiembro a Isae'iro fo-
r.n aviados por Cardoao maia Ja 6UO:000/000
e reaettidot para o Rio.
O bataneo de 31 de Mrci do 1885 secu- a oa
caixa de labattuico Ou> aovo aaldo de 30O.-O43/,
qoe a 7 de*Maio do aeamo anno (dia da posas do
Dr. Edoardo) suba a 405:722/; maa do meamo
livro canal, que fi-.ou inteirmente liquidadlo
axereieio de 84 4 85 com a remesia de 14 de Na-
vsmbro de 1885, dout das aot s do pagsaeoto,
qoe aotivau tola casi d.tcaitio e ss arrojada
bypotbrsee do Illm. Sr. inspector, as quaea a vista
aoa tactos expendido* o2a podem sr admisaiveia,
* poeto de desafiarem ellas o pasmo em qaun as
aprecia 1
Taabea alo para admirar oiceas o amrmar
o Illm- Sr. iossectar ter o salda dispomvel -a le-
gal a 16 de Novembro de 575:107/, qoanda em
ae de dispoaivio regalaineotar te devia con
tar o'aqoell* oceaaiio com o verificado na respira
(arta 9* di initroccoss ,- 6 i Ab.il de 1832);
pelo que fiesria case saldo redusido a qoantia in-
ferior a do psgaiaento integral; e entao deixttia
de ser nexplicsvel eos com a explicacio de S. 8.) aquella declarucio
do essrivio, de nio comportar o saldo existente
pagamento integral.
m ves pas do Illm. Sr. inspector esclarecer,
parece de proposito emmsranhar cade ves maia o
ponto em qoeatio, como se pretenderse S. 8. msis
a sen sslvo, faser do eacrivio o bode emissario de
gravee colpaa albeai !
Semelbanto proposito anda maia transparece
qaando S. S. procara ostentar innocencia infantil
em todo o oecorrido, como ie lo.-s isso admissi vri
sendo 8. 8 o inspector, qoe recebia qnotidiana-
mente os balances diarios, per onde devia eonbe-
eer os salios, e impuestamente os pagsaentos
realisados de conformidade nu nio com sens des-
pachos.
Nlo Ibe satisfaxendo as explicecoea dadas pelo
film. Sr. inspector, traten a commiss&o de ouvir
ao Sr. contador boje inipector interino. Disse-
nos verbalmenw 8. 8. o Illa Sr. L'ardcso : Se
vindo da gestio de Nery nao po ia mais existir
nos cofres dinheiro impreitave), ootro tanto nlo se
poderte diser do de cutras procedencias poiteris-
res aquella gestio, como com efleito succedeu e at
v so da sabida do caixa- gersl para a de sobsti-
taicia de cerca de 110:000/ no mesmo mes de
Novembro
Di ese-do* maia 8. 8. qoe nio era de costme,
nem de prudencia, igotar-se o cofre completa-
mente com pagamentos da nalorcss do de Cstro
Bebello, tasendo-se abstraccio de pagamentos
absolutamente nadiaveis; e bem assim da subs-
tituiclo de notas.
Deste arte o Illm. Sr. inspector interino justi-
fican o na se ter pago maii de 200:000/ a 16 de
Novembro de 1685, quando pelo saldo existente
pareis pider-se fssel o, se nao fessemagauaa pon-
derosas considerado es.
Esa* justificeco entretanto calara Be animo
doa maia exigente* se par ventura depois dessa
date os saldos doi balanco* dados nio fosiem su-
periores tempre i qnintia de cerca de 200:000/,
para nio poderem encobrir qaalquer desfalque,
ji existente deade entao.
Hypotoese este ultima, verdsde, bem temera-
ris e que tea de ferif com leus estilbacos a va-
rios caracteres respeitabilissimoi, como os mena,
broi da Illma. junta que deu todos esees belsncoa.
Infelisnirnte o desfalque reconbecido a 9 de be-
tembro de 1836 no caixa-geral do exereicio de
1885 a 86, aiods attingio a maia de 270:000/,
quantia mais on menos equivalente a que devia
ter ficedo no cofre em sedales circulantes a 16 de
Novembro de 1886.
Si nio se tratasse de mysterio to profundo
(eomo exprne-M o IUm. Sr. Kelly) e de alguma
sorte compromettedor do civismo de ama provin-
cia, eomo a de Pernambaeo, a commisaao nao to-
car ia n'este ponto de tanto melindre e odiosidade !!
B. Demora de ata'* de 50 dia* no andamento de
iOO-QQOl toados do Bio no principio de Maia
de 1885.
A existencia de nm avoltadiMimo saldo, recebi-
do pelo tbesooreiro Eduardo a 7 de Maio, de perto
de 1,200:0001 em dinbeiro, tira toda a proba bil
dade de qoalqoer manejo inconr-eaeo na demora
do tencemento de 100:000/, como a primeara vis-
ta pdese deseoefiar ; nlo deixa porm de provsr
como o deleixo comeceo com a gestio do novo
tbesoareiro, a ponto de alo la iaportarea qoe'o
bt lance te de Maio deixaasede mencionar aquella
quantia de 100:000*, ji reeolhid* i Thesoorsris,
Commottwsm indetcalpavel inextoSdSo, faltan
do 4 verdsde.
Nette panto o Illa. Sr. Kelly pde em exposiclo
o Sr. contador, qoe serve boje (como fice dito) de
inspector interino (o Sr. Cardoeo) e desempenha
entretanto soss fancedej com s proficiencis, qae
de longs date n'elle reeonhecea todos.
Este fnneciooario, com plscdes e tegursnea
admiraveis, sempre esclsreceo i commissSo as
duvidas qoe Ibe asialteram o espirito.
a Remiitco de 500&OQI a 23 de Agosto de
1886.
O lila. Sr. inspector em justificaclo d'easa re-
qoiiicla, allega, elevar-se acerca de 5,520:000*' a
divida da Castre Bebello ea fias de Jalha de 1886
e qoe s 21 ds Agosto cd existindo em caixa poneo
mis de 201:000/em dinbeiro corrate, elle nio
poda deixa- de ter emelbante procedimento, pro-
curando a tempo renover difticuldades do Tbe-
souro ; fioslntente que tinha elle tio bons funda-
mentos pera isso, qoe o proprio Tbosooro depois
dessa reqoisiclo, ji havia remettid* 280:000/ e
maito meter quantia tari de remetter, visto nem
sempre chegarem pers despeaas extraordinarias
oa recursos foroccidos petes eiteco.-i de arreeada-
cio, mxime n'estes ltimos tempo, em que tees
recursos tndem a decreseer como tenido. < Se-
melbante requisicio entretanto, (accrescente 8. S.)
tai teita em virtnde de represeatoedo do Sr. conta-
dor, repretenlaeSo arfo original tai reaettido ao
Tbeeauro.
Sempre o mesmo proposito de demittir de ti a
reapoasabidade, qoe Ibe cabe em gtaede parte !
B. 8. a'esta attima cotisideraelo qoe tes, parece
pretender exhibir-nos a representacia, como om
nteme tangen, tornando-ieelle om mero instro-
uaeoto de trsnsmisslo d'aqaelle docaniento, quau-
do ioformacio verbal prove-nos c contrario : Tan-
ta parte o c* itador teve n'esse teeto, qoanto 8. S.
E' Umbem nateval qoe s em Agosto (om mea
antes do portentoso sumidaaro de Setembro) o
Illa. Sr. inspector se lembrssse da divida de Cas-
tra Bebello, a qual, pera attingir o ponto em que
eslava, devia ter eomeeado asilo tempo antes.
Com qae designio foi faita a reqoisic&o, nio po-
demos penetrar, maa qaalquer que toase devia ter
havido alguno necessariamente: Eram porveotnra
prdromos insviteveis ds ingente miseria, qne es-
teva prestes s revelar-se, envagonhando Pernam-
baeo nos dias da eommemoraeio da independencia
e da nniio do imperio!
Aseeverar oo mesmo iosinosr S. S. bsver o The*
louro ltimamente remettido 280 cont ea vietn-
de d'sqaelte notavel requisicio de Agosto, nlo
ama causa serie pira qaem aabe da realidade.
Tendo-se remettido d'aqui 200 cantos pare virem
em sedaln miadas pela aifiicnldade dos trocos na
entrada da safra actnal, vieraa 180:000/000 em
sedotei da qoalidede pedida e 20:000/000 em
Bikaf.
A Tbesouraria das AlagOss neata metma occa-
silo remsttea 100 eontos para a aubstituicaa das
notas, qae devia terminar em um das meses pan-
sidos. Ora todo issp, maito depois do celebrrimo
dia 6 de Setembro, depois da graade samioo, ao
pasto qoe a requisicio f< fsita antes deste, qoe
era eotio ignorado por todas, qne na perticiptram
on nio eatav^m iniciados no grande mysterio (na
pbraae de 8. 8.). .
Seaelhante faeto di-nos a medida exacta da nn-
ceridade daa allegaces do Illa. Sr. inspector, qoe
serio to lo, menee defesa da quem loffre lojaitfe
mente arguico.s oo sospeitis gravissimas I
D. Portara do 1 de Julho de 1885 do IUm. Sr.
inspector commendador Ktlly
Numerosas defeitas e irregularidades, qa, nio
affecteodo a eseenci* da e*(u-iptarclo, servem de
prora da deeUixi de todas squene qoe aa p-ati-
e raro, MB*> spootada pe' cammiaso ao I'lm
Sr. K liy, el e pareca satufater-se em pna jaiti-
ficacio metteodo p*lci olbos da cooimiaso a laa
partera de l" de Julha de 1885. Eotrfitoo'.a p r
maii bem concebida e deliooada qao sej< en por-
t*ri, parece qae S. 8. nio proeurava saber se e I
era ou ala fielmente exoeuwi., stsim seme.b.nte
gide. tojnoo-se wmptetam^te impreiiavel, car-
cimiu i?, apodreceu pelo f rop. io desleixo de S. S !
P^r flm 8. S., flh-oot em tonadas de contss,
que te acham na realidade qo*ei cm desuzo e de
qne 8. 8. nonea lembron-se em oceasio opportaoa,
mas so ogora, bem tarde e 4 maa berai.
O trabalho de qoe especialmente incumbiu-se s
Exm. Sr. desembargador Carneiro ds Caoba, ver-
sando sobre o presente pento, dispema de insistir
neile so telatcr, de tndo qne ficb expoito oeste
projecto de relatono ; qoe, se nlo fer aceito peles
demaia mcmbroi da ctmmistSo, cocstitniri voto
cm eeparado.
(Continua)
--------------*--------------
Thesonre Provincial
DE8PACH08 DO DIA 19 DE NOVEMBBO
DE 1887
Dr. Gispsr de Mcnezes Drommond e
Joaquim Viriasimo do Reg Barros.Ao
contencioso para lavrar termo de contrato.
Albino Fernandes i C.Informe a Sr.
Dr. administrador da Recebedoria Provin-
cial.
Emygdio Joaquim de Sant'Anp, Ro-
dolpho Monteiro Paiva, Companbia Per
nambucans, Mouhard Mettler & C.In-
forme o Sr. contador.
Idlica Msrgarida de Oliveira CardoSo o
Delphino dos Anjos Pereira.Ao conten-
cioso para aitender, conforme o officio d*
Recebedoria Provincial.

.

Recebedoria Provincial
DE8PACH08 DO DIA 18 DE NOVEMBBO
DE 1887
Jos Rodrigues OuimarSes. -- Certifiqe-
se o que constar.
Manoel Dias da Silva GuimarSea. Cer-
tifique se o que constar.
Hcrenlalld, Jos Rodrigues Pinbeiro,
JoSo Jacintbo Quedes de Lacerda, Rufina
de Barros Wanderley Lina e Araujo, Be-
nedicto Pedro Alejandrino, Primo Vicente
Borgea Ucha.Informe a Ia scelo.
Vinva Barros Filho.- Sim.
Joio Ferreira & C.Indeferido, em '
vista das informales.
Gabriel Rufiniano Gorgonho.Deferido,
de aocordo com as informales do Sr. Dr
ebefe da Ia BeccSo.
- 19
Costa & Souza, Santos Lins 4 C.A'
1' scelo para os devidos fias.
Soare8 Fernsrdes de Oliveira & C. Suc-
cessor. Informe a 1* eeccao.


DIARIO DE PERHAMBDGO
RECIFE, 20 DE NOVEMBRO DE 1887
Noticias do Pacifico, Rio da
Prata e sol do Imperio
O paquete trances Orenoque, entrado hontem do
su!, trgnxe as segointes notieiai: -
Pttclflco
Oatas telegraphiaa at 10 de Novemoro :
, Telegrammaa de origem chilena ootieam qae
ie tinha deiccberto em Bogot orna conepiracao
contra o governo.
O congresao do Per autorison o poder execn-
tivo pera conttahir um emprestimo de 500,000
pesos, bypotheeando o rendimento da altandega.
0 mioiitro do coito da hepoblica da Bo'ivia,
interpellado na cmara acerca da sospeasao daa
temporalidades do bispo de La Pas, deo ai expl-
cacos exigidas, exprimindo s; em termos enrgi-
cos e com accentoada exaltaelo, conclnindo por
declarar qao o bispo de La Pas, qaando pretenda
a independencia absoluta dos seos actos conculcs-
va a soberana da naci boliviana, e qae o gover-
no actual da repblica nunca tomara a responsa-
bilidade de attenter contra a soberana do pavo.
Ae terminar, o ministro fai entbaiiastiesaente
applandido pela cmara e pelea expectadores.
O leado chileno approvon unnimemente a
convenci da va frrea transandina e envioa o
projecto a cmara dos depuiados, qae segando era
creoca geral, ta l bem o approvaria.
L-i Pas, 10 de Novembro.
A luta para as prximas eleices prendendaas
torns'ie cada dia mais viva. A a ritilo augmen-
ta e ha serios receios de inaarreifio.
Bio da Prata
Datas de Baeuos-Ayres at 8 e de Montevideo
at 9 e telegraphicas at 18 de Novembro :
A cmara d?s depatados ao congresao argentia
approvea aem discuseo, no dia 7 io correte, a
nova le das alfandegas soppriminde totalmente oa
direitoi de exfortaclo.
No da 4 circulou larga e rpidamente aja Bue-
nos-Ay res a noticia de om caso sospeto de cbo-
lera-morbus na parte norte da cidade. O Dr.
Loia Orlandini, medica asriitente do enfermo, de-
clw su que o caso por elle denunciado como sos-
peto e qoe, no aeu entender, era de cholera dege-
nerado, nlo devia sobresaltar a popolacao, visto
ser de carcter summamente benigno. O desate
restebelecea-se.
O club de esgrima preparara nm trnete fnter-
nacional para o qual convidara oa atiradores da
republiea Oriental, do Chile, do Brasil e do Pera.
No dia 7 effeetnaram-se em Montevideo e nos
departamentos aa eleicoes de jaires de pas -t teado
havido a maior calma, maa tambem a maior in-
diffsrenca ns capital. No interior procesa elei-
torsl corren tranquilamente, triamphaodo os colo-
rados, eomo se espersva. Em Trinte j Tres
trampbsram os conttitaciooaea por grande maioria
tendo sitio, porm," neceasario qae o coronel Bena-
veate reprimisse os ataques dos blancos contra aa
mesas.
O presidente da repblica, general Tajes, de-
clarou sos sena amigos qoe anda mesmo qoe nlo
se real saase o pretendido tfecrdo entre oa parti-
dos, elle influira decididamente para qoe baja na
nova assembla ama representacio proporcional
de tcdoi os partidos.
O oepntado Lamas apreseotou a cmara oa
projecto de loi da impreosa que molifica radical-
mente a le que esti vigorando na repblica.
Constava que o poder ereoativo apr sentara 4
assembla geral urna meneagem pediado autorisa-
50 para ejtibelecer um asylo de reclusao e caree-
re correccional para mulberes, s b a dtrecQlo dea
irmioi lo Buen Pastor.
Appareceu El Progreso, diario da tarde, reJI-
gido pelo ex-ministro Dr. Aogelo Ploro Casta.
Apresentou-se como orgia do partida colorada
mas fssendo propaganda cintras poltica do mi-
nistro do goveruo.
Na corte f'-rau publicados o seguintea te-
legramn.as :
Buenos Ayr.e, 10 de Novembro.
Acaba de dar eua demisso o Sr. Suarec, direc-
tor geral dos carreios, sendo subatitaido ioterina-
mente pelo Sr. Fernandes.
Ddmittiiaoi-se tambem 09 chotea. polticos de
Minas o dr. Battle e o da provincia df Cirrolargo
o Sr. Castellano ; sto ultimo fui substituida inte-
rioameate palo coronel Vasqaes.
10 de Nivembra.
Realisar-te-ha sabbado um graudd baile cft;re-
ido p^la colonia francesa so almirante Riboll e
aos onacise* da fragata Arethus;, quo cs'eve ulti-
mamente co porto do Bio de Janeiro. A festa
prooiette aer bnlbsate e joncorridissium.


rT
wmmDiario de P* rnamboco[)omiuSo 20 de Xoveiubro de 1887

l OX-
ao
Hoov* boje m greefe puto na btae,
mm greafe bafea ms foafeo pal Han,
Bsasma Aproa, 10 fe Noeaabro
iTfmu ? m aaaaaaator roiaaVt fe aa
fe CordcT 0OT MM fea fe* fe* iadl-C.
eridfe, 11 fe Miwbw.
L0fcTrto reeebife nvtee i fe chotera, m Italia, rasoltaa aabatit
toja a qoarcatooM iapoetas fe
eta* a itaha por mm rigoiaaa inope
taria.
BaeM Ayrea, 11 fe lUuataa Ua. fe t)
Aa grande* coi raja a ruana mmcmMm por
lempo apWadido. assanaeae a aatMdisi
HIIHN M arcMatao-afea M anatatancia
prado fe Paieraso. O Dr. .'un Gafeam a m
aistro* aeeupam a tr baaa pr adiarte! O aa
- 11 fe Novtoabso (t a. fe Mrfe)
O parao fe granfe pwaao iali nuil I
rfi.pM.drp.iiMlairu.
Ctagoo primetro o raval o cnum,
fe Umm+tri e AraW PietorM. pM1
oaadata ri-i srgentin Priomer*, e Itnatoa a pta-
aic da 10,000 peeoa,
Ctoaaraa : tm atgusdo logar a ana Mm ao-
aat, aiaai, filka d Palaatn Rete ef Btkmrn p-f
MaM) 4 eodeler crteoM. 2va*M ; ta tarea
f si ata fa, adeala, fitbs fe r-.eau-* aCoscaste
aeaesa Matea**!*. A *gu /'Aryafe, fe
Ba naita*------t ajM aio aa vi
Ufe
A
MaMinii'i. 13 fe Sjssoibrn.
Oajeroaea sootioaaa a oeoopu-M

Oa resultafe* obl'do* pclaa
punate* -----------'" tocbntea fauo
t o,u..ociao <3ui eo reeoludo Mi tratado tan-
tajoeo para todoa o povoe.
A arta aaa praxamu letofe* A eaasare doa de-
miaa pscaeote arr aaa>t* raoaife
Buen.a Ayre, 13 fe iovembro.
Eectn ae grande a-fiaailo aa opisulo aaa
favor d nmtoraaaco de catraagaj ns. Palla-m
eaa eaovocar o a grande iiierta amhr.
O ia.>rtaa d.arw -Nootee aVMqoi au
o* barbera to aiaruaenta uaSfafes a aulfe-
dot Ja gornicJ da cpt*L
Chamando a atteucii do r iverao para esto aba-
to o jornal wu.ur u toptcCJ doa cMtigM axar-
peraa* e peda o*a re vi ai do aadigs 11 llar.
Hia lramale ala Hall
Daue at 6 Je >jvemot- :
Rrf-re um j.jroal de Quaraby:
, S madrugis de boje (2) 4 1 bar* sate aa
menos Km* deapertaJ-a por uin granfe tiro da
rarad) para a caaa do hooreio >ai* mametpal
Dr. Antonio Teizaira 1 Agoiar.
, A bl foi enrpregar *e ua jaaelta do qMrto,
onde qa^e Juat.r ado a doraair.
_ Eorcve o rifO du 3uU Victoria:
I.t.ra>a aja que o ladividui Aotooio Pa-
t.o. p>r m.'.ir. qaa i^ncramoa, dingio-ae 4 caaa
de Kafcel Fro>ni, qa a aefe gr.eawaU
fermo, e *.ndo all eipaaooa brarmit a aa-
poaa-du Gaio^m, ksM aoxa^eaana, qow ficoa
am deolorael ratado.
__ D.i u Ind<~pmde*te que oo da 1 do crrante
Mguio mr.a eacolta Xv 2 ) bv-o aaia oa Keooa,
eomp^aU J< prv* do >' ragioasa e polieaa par-
ticular, ao inaui-. oo Sr. MtrM Paraaado Ortia,
acjapaabo u a au jui > o Sr. J- l-g Jo de poUci
acta Jo Bran com dratino ao 5.* d:itncto. Con-
Iba Sooea, aau> o ia Je prendar oa iodiridnoa Cha-
Ct, t* oriano Caatpoamor.
No da 2 voltou a aaowita Iraieodo preaoa o Sr.
Jaooano de M.ura o uriantal Peroaodo e maia
d-.ua todividoaa qu ettawam de pauto aa oaaa de
Cbagaa ; Janujru e FamaaJe boaj eoaae oa ootr ja
iodrvtdaoa aio foraa involvidoa do eoafliatn, no
qol loi f- rido Cawpoaoaor.
Ai rpartcdVi de faieoda da cidade de Pa
lotai arrecaJaram a Outobro 113:359^970, aea
do : mea* de iaoJaa (eraea 3i: t_'-J>ll>i, mea* da
renda* provinciaea 72.361 751, barra djS. Qoa-
cVo (Jmpca'oa cobrad** aa proriacial) 2:5694101
Toui 113:3591970.
atattat taibanaa
Datia 9 Je Novembro :
As oollciaa deaaa provincia aio d tiluiJa* fe
intereaae.
ina* (iaraea
Datas at 9 de N^reasbro :
Da o Liberal Mmewv que a febre tTpbaiteccn
tina a aaifar vtda* na capital, aUriaaunao se o
mal 4 falta de um yrtejna regular fe aguas e ea
goto*.
ttegaira ae da 7 farra al anatas, m tafea d> sisa
riageaa, o bispo O. Aart-^nie Mara Oorraaa fe fe
BO<-i les.
Falleceram :' em flauta Barbara, o aaajor Uo-
*V*to Antonio fe Silra Beaaa, proraasor apoaaa-
tado, coo'ador do jamo a qa fi 30 aoooa 1.* jais
de pas ; em Ctldaa, o maj.r Maooel Jea Ferreir
Breta*. e aa capital, o eommendador Franeiaeo fe
Piala Sooaa, istapoetor *p tenUJo da tbeaoararia
d praviMia.
h. rata*
Datas at 13 de Novembro :
No Rio Claro fot aaaaaatitado o aobdito italiano
IHaebaal, par falaao Joao Ansa ral
O a aaa samo e*t4 praao.
Jo* sata da Caaopoa, operara fe fabrica fe
enreja do Pary, Un a trabalbar em ama fe*
aaaebinaa fe oaaa ssMadn oWaoaidoa-aa a fot api-
abado, ficanfe eoaa Mi dedo tofe atananda
o tarto veawdor aa capital o Dr. VcmIi
Pern ira da Silr*.
a faaanfe C-v.Uotr, do 8r. tManta ajajtja.
a) Ja4 Losa Botm*, ata Urde, aefeaafe-M a toi-
aar fraacioa Barbosa a> dormir 4 aoBabaa fe am
afcesro, appmximoa-ae dalle o aawsarn Cyriaso,
M 18 aaooa da idado, dtaaarreaanfe-lbe sobre a
tabee maitoa g lxtfe enaada.
O ofend Jo foi trantpjrtado para o Aio Claro,
oada oa peritos, tjaa piutadasaia ato sata fe arpo
de delicto, douattaaaaB oa isnsaeattoa otortaet.
Cyriaco, o atar fe eraaaa, apretentou ae a
atriais tarfe 4 polica, dwrtn qoe ttofe aasaati
nado o fetor paraae rm asalto aao.
No da 10 fe aataab, aataado a toaaar oaabo fe
asar, aa Vieaate, a Esa, auaakaam fe rmmn-
daate Oloem cem ao* ariafe, petaaaa Mta aio
teado apparteido, pesar fe eeioreoa eaprasjadi
t agora, o oorpo da iaaalia.
Foi praao rm Tsabat Joa Maria rsa*rgu,
Maasino de Jomo do Beiao.
Failve. o a Ovarauaspaat D.
asMira esa coaqaeocia fe Mr Ih* aaatastao por
aasaa asa troly.
-Iba t>. babMto fe Tijaao Prato tai praao o
fe Baltaavaar Parvos fe Sttra, asa fea asaaaaiati
do aeaador Jo*d Beato Unto Perraira fe atalln,
aorto can Poaeo-Alesrra aaa ifei. O rfe Baltbs
aar Mt4 eeaadasaaado a tiaiaa perpatiaa o era
fe Oore-Preto aaa 1864.
Bto dfaaelr
Datas at 14 fe Noreasbro :
Era Mgainta o resaludo aoahacidj da elercio

, Alfredo Cbarea
i rafe Pigaeirs
> Paraura fe Silva
Beserra fe Meoeaes
Caoselbeiro Aodrade Pmto
Dr. RodngoM Paisoto
Poi proragafe at S fe
fe Aaaaaabsa Proviactal
o*
opo
fJ4*i
80J6
3M1
Lemoa ao Jonaai do Caasaerai da 11
< Hootem, poaco depou fe Mfe-aorta,
aaata cidade na facto da autor gravidafe.
a Dcm aolaafea fe eorpo atilitar fe polica,
ana roafevaaa a roa do Cotovello, participatato aa
alteres Qtat .to, eomauodaau fe 4.' aaiac4o poli
sal. qae doM praass fe 1. batatal n da infsa
tariia, daa ooaea a acbavaoa fe gaarda fe Caas
da Am*rti*ac4o, mi aaaapleta astada da aabria
snea e fe aabrea eaa poabo, proaaoofea gtssde
aMcraeaa na roa fe Miaaricordis aggradiara oa
, e q*M teafe aitaa Umb dirigida
a pelo tea procedisarato, foraaa por altas
tggirrMrtaa
DiHa^rsat-M entio 4 gaarfe fe paao fe o-
dade, oadfl pracararaaa fallar ao inwaadaats fe
asaaaaa gaarda afla fe exporra Iba o qm* ae paa-
tava, pedir-lba aaxilio. aaata oacaaaio feraa
iajpiaailaaaaTs agtrsdidoa por aa Mate a moi
tu praoM fe jPava, aaa, aa aasaao fe 10, saal
oa asnos, Mauras* araaadoa aaa pwaegaiefe da
doaa aoldsdo* da polica, qaa eorrtraa at a 5.'
eatacAo policial, oafe M refagitraa.
< A* pracaa parMgaiferM ovadiraa a earaolo,
pratieaado desacatoa aggrtdiado nlo t e pa-
aaaato aamero fe aelosdoa qaa all aa acbav.a,
ecaao taatataa taasata Viara, eoaaaaafn fe
ataalo, o eapitaV) PiaRo fe feoaa.
Travoa-aa alio arrio ifelula
ata graofe mataain aa Mbaya o f .* aarfaato do
eorpo d* pafea Fraaeiaec Cardoao d Crea, devtao
a mm praachafe aaa racafea fe ata fe* aataJ
ferife aaapraoafe
otro* objeetaa fe aaU-
a gra
. Aa a*s,
efe fiearam laatiiiaaaoe.
. Oa aaMltaatas. capitiaMitea pata Ma
feta. oh fea grito* fe atorra a peaata lo-
raaaaVaagasata aa feeeoao 4 gaarfe oaa aarbaa
afeao^aafe, npiawa.i pala eaaaaao maaa-
aMM laraaafe m praaaraMarta* fes ktoaqMd
fora*aar Ibas grata* baaafea alaoorioaa.
. a ataaaa a 81. alta ao **+?%* m
O feaMJaTiUeaifeoaaaofeaoUaa aastaa-
.poVTfe
cottboao fasta aaa a etaaaaMata oo aarpa oa,pw
ta>Taaate>iato tala fe potata, aa cod
a falba fe 14 :
Fot ezbiaife baaiaaa ao ull eaatxal fe aa -
taaioaal, poraaU a Paaiba Laparial, o 8r. mi
otstro fe ag llanta o a aMPaa asaaaaa ananas, a
MpsbOt U-
tela-) Netto.
asivr *joe a
mm psupotfiaaaa
ojaosaata osetros, evta* a
attiaga aiad* e algaaas
iilaai i fe tata e eaaco awtan I O aoaao
feva aar tesa oa astro
rta.oega.fe aaaafe a De. L-feafe
Meno, aafe t* aatws fe esapri aaata afe aa-
r-ca Mr bagado ao aaa autat daaaa^otsaaaaie.
P>b garal aaa lataato taa aa id fitbo, rasas
aaaanH a a nsacar sao fe aa
boi, ate afeea al gaos, aafe aa*-aoa fe tra*
staaitaao
I gigaataa aaiaaaa fea Paaaaa artaatsa,
ataUe afe afe eaaiorM oa* oa de aa ata e
a gargaMa aal fe ssaaassBBa a aaataaa asaris
0 bsUo essaaplar qaa es
mate o erteoso mI4j aridracado ote
preparaos e-tes aapragana daasaata ropaatipao
Beaafilt e Siqaeara, aaa perf captato aoaao aeabaa entro aaaaaptar oa aaaaaa
ee fe pais. Ptn aa grande earetoo preatafe 0^
Dr. Latea* Netto a* aaaaa e 4 mi aorta braat-
leua esta acqaiaioio rota qaa deroa aqaiate aaaar-
ttoio palo aaoda poraoa alie propiio a* expriaae aa
eaeoateBO aagatata : .....T
. tjaata a asaaaira porqM trae a fsswifefe fe
obter tata spleadtfe auajutaiaAn para o Mases Na-
cional, em poueaa pslavrM (be osaUra
No cacareo de lletaubin arUaa, ataMadn pro
rav laseate peto* tafoes fe So", aupan eaa a soaso
cetaaao oa omm fe osaa aaaaaafe m notte fe Asgas
doa Neta. Maiosvasataa, aabrsa toe staal|i
sigua* pseadorm, aratadvd fe arpeas, fe aaa
da parte inaigaificaate dos appsreveee iieaeasanoa
a aeaialeante pesos. __a-
Nfe aea grande eaf-rea, areoaraa, aa vsrfe
ds, a/rssstea baaaaa o osoostraoao aaiaaaa, porea
taluvam-lbe eabaroaoO aaaiatan'aa, sMliaiaaMta
adeqsadoa o asea que teaa, a eraaaa fe o*'a.
Aisds sseia, nio perdoroa oorsgaa oa arrojado*
saarinaeiraa s daraau aaiUe botas de
arr a atar, asar oaa, pete faoso asi
csrrerra vartigiaoM, ae fe aaoa>a*oe
amescara sobarrgtl-o* ooa
bao aaas eabaese. Na repsatai pareas, o aaafe
sal eretaco, a efe nabtea m de tofe e tafeas
bTrrases reloa Ibes a vitta fe tana j loage. ia>
pradaueu fors tr 14a. Ositaaea o abo aaa os
1 igsvs ^m aniaal faraa a ?otvaraM 4 asas a u Ja
preu, res A vid ja a perder afe aooMata a magiii-
fUpraea,aaMUatbaMostafeaaoaba baiiaiaan-
eravafe ai asma, aobreasi* paat aaaaa Aapot*,
ao qae pareM, a m.rla io pobre anitsai, caps ca-
dver tul dar 4 eosu eaa coau* fe Parat/, a Ib
igu* fe poni donde partaraa os paseador ea para
a mallograJa pesca.
a Crdame* aorase* fe tabarfea deefe lego ee
n1 fe oada aar ssttrstacts, e em tsaanh*
s to retbid lata aa aaaaaabaraa qae alo logrn
ixUimsdal os, nao svqiaar aingeotal-oa, ata aavia
qa a cana*idad< aJUabio para joato feqoalle ain-
gular eapecUoaia O qaa da* osmaa do esdavar
muUfe afe aJaaaaataas, per estar fdra d'agaa.
danta* agoesdoa fe tabarfea, fea-so immeiiau-
meoU immenao repaato fe ailbarea fe arabo* a-
minias qae, os gaos Jngabre 4a oaraics, graana-
vaa no* rea ea porfia coa a f rac-feoe doa seas
rrreea do asi tarso das and-.. E eis fe 900
mofe foi o empregsdo do OMao precedido e ad-
aira velaeota auxiliado pelos repeew dea rese
peloa carnvoros fe ooBeao, ao trebatbe do dea-
canae desta balis que a tempestado tto aingulst-
mente efierecaa o ojoso noaao e qae milhares fe
animaea eataiaadoa vieram aaatm depois rcduxir
as atado fe saqoeleta, aaas felte festaatM asa-
tar m,
O un ni ai nta ubi foi exhibido 4 tas fe daaa
teapaaMaleatrtMa brasilataae fe invoacfe do hr
Argvaru thra, aa aaeea, aunar fe tersa asa*
tseas qainiairsli por 65 alaaaatna efe M teti-
na a'ua saeta taUi aaa asea* qaa aba* servia
Uatropia.
coas prsser to bello*
la a 1.1 Bra
fe-M-
or tennos fe reapaetva tabelte, no dtaS? fe aar
leate, b*var4 asis oa entra N.s.re Traca
a aleta 4a 6 boru fe tarde, ragrrataa4s paraNa-
sarttb 4a 11 boraa da ooate, aaala aabaasaasfe
ooe roaelroe qae qaiscrea tr a frota fe Trsaa-
ajrartaaaaia Na madrugada fe 13 fe oor-
reau, aa fuete d* staata Aaaaaa, Maaeot Joaqoao
Kibeiva tea Jasteis por aaa arrapa 4a iadividao* qae
par aba o aggredtraa.
Ibido m boapiUl Pedro ir.
ara* ata> apare, ale
v.-!ebra-M as igrrja doNes-
0,4% Oaafe, atesta fe res
i.
Mm atea 4 o 6 abasas tosMaatataMato a*
Vietortaa aaa* arreaste*.
A aateeasapa ala VieUria r anisa aa asaaaaa
Mdo &. i79*i*fe a a ara fe roerla* 7:4604376.
Batel*
Datas at 17 fe Neeaabro :
Oaaaava a fitaesi aar a aataahiii r*ia-
eial.
L se al Osara fe Caabeaira, ea data fe
18:
< Asia hnrtaaa, aa olelo fe Potaba!, fe ee
irada de ierro C-ntrsJ, desta idafe, foi violado
par doa* iadividao* aa vagas, ea qae tuba em-
barcado divereoa volaste* fe bsgagom para o.
Feln o Sr. Jlo Migaat fe Pana.
* Dos fea* aialfaaUa fosa pteeo mi, fe oca*
Jlo ; asas fe 8 botas fe tarda asis oo aeoot
assaarataram ae 90 e taaUa pea oaa aa lfctife
MBatao. toas* arma Jas de tasa, maceada, patosa a
e tacfea i e copina la dea petas iadivtdoM fe ae-
saea Tioarem, aa#ataira, Jlo Perro, o Hvgiao 4*
pal
Omm exigs aea a libar da de fe praao a
te fe ailaalo Ibas saaaaafeaaa qae tiaba 14
bife orasm lelegraptaM para rstaet'el o 4 c
desta edada, atarsaa'o A adra totas, depou fe
baeetea dirigido isealfos e aaMpaa a qaem lbea
perecea.
O fe. delegada fe paliis receaaeadoa aa rab-
fe
alai ..
afiSTA D1ABU
Viajaniea Eativersa bentaa aaataalfede.
de pesaegsa pare a Nnrapa, pan oafe aogairaa
no paqutu fr.nce Crmauai, o Esta, taapo fe
ttoyaa, D Claodio Joay Ooaeaive* Pmm de
Leao, e o Exm. Br. eeaago Itroseio Xavier fe
Bitva, depotado garal pata 1* dtetneto a'aqoal.s
pros lacia.
8a. Exm. vuilaraa diversas eatabeteaaaaaat**
* pesaoee, aeado igaalsaeoU lifilaiimn per
afjgoa.
aladar Hamalka Orll(aU>
4* 14boru fe dis,
fea^oilaatafeBe-
Ltoearo* Jlo Orego ; e de Ti-Dtim 4a 7 boru
da ooot>, precedido fe aralo pelo einiao Rrd.
padre Orego.
A' tarfe haMrA prociasfe am taraa fe igrej*,
lo aando poia- logo depois a nova mesa regedora
Taato aa feata, como ao le Den**, regata a
rMoatea aaeotii easaNfe Tal aaata Jea fe
A' tarda e a ooate tocar a
aaheta, s depou fe Te Deas*
aage de arameie.
_ 1
atgasrs Amaery, artista fe aaata, ama m tem
abito mvt oa priaespaM tfeatroa fe Eorop* e
EtasMa-Uosfeo, praporo aaa canearte para aexaa-
fera preaiata, atado eaedjavade peloa Sea. y*seira
* aaa eeabora, Amaro Barretto o EbuPompilio.
Parlo parte do ese I hito prngratama, stoottoae
artas fe Dooixetti, Qaood Verdi.
k Laraplea-S* noate do 10 para 11 da cor-
rete, 00 eog toroso fe Pao d'Alba, ee laifea 1 alcalina po-
a- trar, per aeio de arrotnhaamato, oa oaaa fe re
01 Jeocia fe capote insana Ceelht fe Silva, de on-
de coodaairem diabeiro, objeetaa fe prats. o
roopa. ^
A sat/rdada p.lsctal cr.moetenie, tomaodo co-
oSeeioteato fe faeto, pmMOM 4 liatatla e maia
JiligeeciM fe IH, eoaaegolnda prender Jeauioo
Fr saeta co fe aanava a Baleo fe ai, qae coofea-
aaraa a aaterta ae criase, IndiMefe ooa na ea era
qste ee evadirs.
ola statmaa CerMlaAlnaaadsde
Cecilia, erecta m aatrix fe 0. Jos fe
Seerfe, aaaafe eateboar sata aaaaa cantado antea
horas fe aaaabl, 4a aaroa-faira 2a" do correte, o
aaaioh* p l*i 7 berta da sotte aoea be pela do
H8. meraaaaeta, ea toever de aa 1 padroeira.
Aeelaamla Aaia-btmtam, a 1 bor* e 40
miootoa da tarde, naaotrada fe ferro ea eonatroc-
efe de Kibeirfa a Booite, oattaafe ataprafeota-
asearte o iodraidoo fe osene Jos, qoe ia o'oa dos
carras Maso* para eaanaa, poxaeoa pela toaeao-
tiea ds oasao Pinto, ata apa abada pela asaetea a
fe ftaaarto, qae entfe pe aaa va o ae abasa oa aar
eie fe leetro.
Jote ficoe co
aegoedoco* isafiamamiii
todo* m aaotM poeaivaia pera avilar 0
qoe m osa ; eprrtaa s asara, eprtea o por oHi-
ase faaceseaea em eaa tro vapor, fi cando triaaada
* taaspa de eylindrofe toeoaaotiva.
(altea Arlltate Por olivo* tastos foi
Waaefanda, aem 4ia aeru, a taaagoracltia Uaia*
Artpibo, feipaaaatefefe aoeate Leocadio "Aires
Poarestl e Tbaa Joaqono fe Olivt-ira, taanga-
raeio 40a devia tar lagar aaseabl.
Trltea aal ala *ary ala sBecirePresan -
tra bentaa 4a 10 berta fe machi ua Ma daa aea-
i.i deste tr,banal oa Drs. S.lv Rege presidente,
Preitu nonetqaea, I* prooaotor pablieo e o capi-
llo Mrenla Franoo, eecrtvo da tribunal, feita
a venfieacl) daa cednlaa e a ebamada gersl dos
)aTB4oasorteada*, echaraa-ee presenta* 24 jura-
fee
Proeedeo M ao eorteb, pala aros sapplrmenur,
da *egojtes:
'TVepaeriu fe Remft
Joaqoim Doaiognea da }arvtlbo.
Freguetia fe Sosto Aatoaie
Antonio Joa di Silva e Soasa.
Dr. Jofe AK xsndre de Seu.
Antonio Franeiaeo Pereir Gitiran*.
Aatooi* Joaqoim fe Oliveira Coeta.
Jta Collaoo Diu.
Frcgumia fe 5. Jote
Jote Caataao de Sonsa Cooaaeiro.
Joaquim Iopw Maobado.
Freguewia fe Boa-VUU
P.-BQciaco Cecilio Pernandes da Bilva Qaimsrlee.
Tcente Aatomo fe Nssciaento PeitoM.
Nanoel Roberto Botelba.
Augusto Hygtoo de Miranda.
Hennqne de 84 Le to.
Jos Candido de Merara.
Ernesto Joa Pelippe Santiago.
D-. Anttarcbo Xavier Lope*.
JjIo Qeiotilio de Pontea Braga.
Freguma 6 Afogadw
Simplicio Rodrignea Ubapetlo.
44 ajar Joa Tbonu Oavaleeote PeaeM.
Msooel Joa Martina.
Alfredo de Carvalbo Pau Barreta.
Joa fe Albuqoerque Mello L070U.
Prtguena fe Peco
J ja Cavalcsote de Albaqoerquerqae.
Genuin; Augaato Peaxoto.
Continaam aalUdo* a* qaaatte de 304
Bibeiro da S/quetr* Maciel Jnior,
feote SM
sfeas.
Ometino Oa,:0s Waoaetity, ifem.
ajrtoa de Caldee Uritio, idea.
ASataeio fe Aroajo de Aragio Bolcfe, idea.
***ST! rfe ds baebaiel cm acia.
Jaridlrs* e t.ci*, s
examMfetTrjtcMoufeulS e 18 de Novem-
oro :
^'j1"" Altaafe Camba, aparovsfe
ooa feaunrefe. -*T"""""
ClaadiM 4* data RiUire, idea.
OaaniAaiuosu de Pige44s, idea.
steaaei Marques da Silva, idea.
^^L^o^?' **"-- pl*anbi.
ArthorPsok Pioto, idea.
AatoaaoC d'AlbaqMrqsm, idees.
Albeata*M.ret i. Silva, Amo.
AlvaMl*. D. 0. Ramas, tetes
Alfredo Tai mee Pereirs, idea
AnatidM P. Bandeira, dem '
Antonio O. fe Silva, idea.
Alfredo E. Vas ae Olineire, ifem.
Franeiaeo P. da Cib. Mello febriabo, idea.
Qailbetms Danta* Bastea, dem.
qeaaiiMiO. fteratra xfosfto, ase
Joaqaia Elista Mate SU a,'ilea.
Jlo B. itaarqMfe Lusa, tdem.
Aatooio J. fe Pooteea, approvado.
Artbur Vieira Pinto, ideas.
Alfredo A. da Silva Fraire Jnior, idea.
Arther A. Galas fea, ifem.
Atesar Martina fe Barro*, idea.
Alberto C- A. Waaderley, idea.
Cario* Lenes Pernandes, idea.
Augaato 8. Brrelo, dem.
Kporem B. E. Embram, ffea.
Eloy Ceabrieiaao de Sooaa, idea
Erario H. fe Hitvcira, ifem.
Joo Beptista Rodrigues, idea.
Joto Al vea L-saa, tacm.
Lioreooo Alvet fe C. Balasar, idea.
Roprovada* 7

IohabilitaJoj para o ocJt
i
18
todos
Trran-teira, 22 do ca-ranto, tar lagar a al-
tiasa nb aaa ra paraextao fe Istia.
Vial la asssaaarsalGjaajaoicaaj-oos :
- No da 4 fe corieate S. Bxc. bssvsm. e fe.
biapo asoatntaas earUo do Reoife ne Crea de 4 bo-
raa s 45 m a atoa da manbl para Nasaietb, levo-
slo a sao eumpanbia oa Revfe. areediago Dr
Araujo, esgario PedroM e padre Juno Marqne* fe
banaa.
a Ao tocar a lo oaetrra aa Pas d'AJb tai m.
Exc. all aaodado pelo poro, aa eaj* treate ae
achaeam os eaaegna Aragio e K^saaetter, aubiraia
aa ar algomas yrandote* fe fogo, toeoa s manca
marcial P4o d'Albeoso lindia pecas do aea reperto-
rio ; e, ae partir a trem, foram etgoidea etnda en-
saaaiaaaeii vaa 4 relig.io eatbottea, a Exc.
e 4 patria.
c D'aili eognie ao eortrjo epiacopal o peaatimoao
oaoego Aiagan, ao ebeger ae 4 estaca o de ita-
pioaaa, all ja se achara o vigario fe Tracu-
nalam, Basilio Qoeeslvaa fe Lat, com sus etiaei-
do aaaer* de peste ta, e beoda fe manes loeal e
prorempetata tcdte am eetraprtnaes ivas ao dte-
tacto pistado, riboarboraa eantiiiiarea felwgaetee
e asoe tfe eapoaUnes* feaassttrageaa de apreeo e
consideradlo so beaemerito oifedloe tndyto bia-
po olmdeoae, aegaio o trem pora eifede fe Ma-
ura! o.
a Uaa as alb foi S. Esa. victoriado pele poso
aasareno, qoe egKloaterado na eaUelo, sendo 4
ano frente o aea respectivo parocbo, padre Aniaio
de i'arraa aadara, a anda aaaaa) 't de Ne-
ismliin, ae asriaeapaea faansas fe soosedafe nasa-
rena, u aoaaartadat civta e )adieartaa fe oumavea,
eaaasa fe areaerem onieotioj a aatrepitoeot viesa
4 1 slssal 1 Mtbeliea, o 1 mortal Lefe XIU, ao
ilsMlra biape diocesano, 1 naci braaiteara m 4
provincia de Peroambuco, fer-ae o gran ia taajeeto
fe aaajoaa 4 greja fe Boa deesa, asareiadn 8.
Esc Barata o p eoaaaaaafefe aoltadlo at a
nfenila aapsila, oafe feria tomar as vastas poo-
tificaes para iaaer aaa entrada aataaaoe aa taa
tris. usa
c Er* quasi ama hora fe Urde guando all
ebegoo 8. Ere. Revesa, ao aoea da araeies, sai vs e
fngMtea qoe atroaraa e ar. e, puemeaUtrao-ee
soga, oegato pera a anatrta, oafe, depois fea care-
aeniae do atyio, foi beapaferte em casa fe
lievd. vigario fe frapneata a tasau sigo
A'a 7 boraa fe tarde desee mesa o da iniciou
o bomba* pralaso au* nstaalo aomtaca, aobindo
4 trien aa eagraal,, d'oo.de lee eavir sa autora*
-da esa alo s neeee daa como ea outraJ ocaasii-s
daradte o* oito dis qae all passoa, pro afeado *
, aMQJn do icomcn*) aoditorio qoe rido procura-1
va ouvil-o e que alo caaa*va fe admirar oa dotes
oratorios fe S. Exc, a lueidex 44i|i iotealigen-
cia, a niiresa e orthodoxia fe diatrins qaa prega-
ra, a ucidadt' com qoe iba expnoba, a convic-
plo com q&e fallava, os acroabo* cmpbaticos de
qaa ae poasnia ns^denjoutracio da verdsfe ersa-
gelics, c .oquiauodo aaiim, em um momento, a e*
tima, affetclo e amor do religioso povo ouareoo,
em cajo "rTfyfi* nlo ae obliterar4 jaaaia a lem-
brsooa fe bnefica psougem do denodado cam-
pelo da do biapo oliadenae que maia tem rbi-
do gaobar a affeicio papular de ao* diooese e a
quem tem prosudo oa maiorea beneficio* !...
0 lathsnSMao doa a*tareco* foi crescendo fe
dia par di 4 medida qoe ae tpproiimavsm Jo
inrado* notificado* aoe tem deixsdode comparecer, illuatre prelado 00 ooviam-n'o e d'elle recebiam
entre oa entaes, oa ergoiateado eorttia do dia 18 :
A ii-lpho Fernanda* da Sil ve Maata.
Alfredo Joa Ferreira.
Aogosto Perreira fe Carvalbo.
Ftaoeisco Gibeoa.
Fraoc.ase de Siqoeira Cameiro fe Ca be
Francisco Gentil fe Cu tro Aibaqoerqae.
Jote Alv-.-s BarboM Jeeior.
Joto Vctor Aires Mstbea*.
foto JasraMie Piato fe AaaTafe.
Ataacei duaea Baaee e Silva.
Aatooio Jos Parara fe Mireafe.
Pci ItvaotaSU s atante M 11 borM a adiada
pr* amanbi 4a 10 b.ru.
sata Na madrogafe de bootam, oa Im-
pos, mediaiiU arrombOAralo, peaetxsram oa caa
de residencia de Alfredo de 84, na povoaoio do
MooUiro, e d'abi roobataa divorau peesa fe
roop*.
A'sft borae, aaadoom d'elle a eocootrado pal
Ctrnlba loodants, logo qoe tata o cbaaoo a f1-
. deitoa 4 correr, abandoosudo oa aacco qte
ciotinh parte do referido roobo.
0 galano nlo foi eoojueido, oeen *e tabe qoae*
A satoridafe policial competaote tomos eonbe-
cimeato fe saeta.
UfertocfeO^O Sr. Moacol fe Brlto fe
asmas Barroa, .Mafear fe Mg*abe flraai, do
Mroso fe Palmares, ru** aem eoadKfea, 4 arce aeeraraado* aeos, aaa rego-
a4Je 4 IwaMia fe ata eobriabo Malaqasaa fe
Qeiros Barree, eatregaado a aatau reapeetivaa
eartsa fe liberdade, ao ote em qaa oUi eaagen el-
le, depote fe om aisaetata ieadaaiin.
Poi aa bfete acto, q aiearsamte o
fe regresao 4 sosaboa, paosoo
pr Poraaaboco o aotavel eecriptor partagau
cotaarad.dor Jote Doarte Bamaibo OrtigaVo, ae-
guiado 4 tarfe ao psqaete frasee Ormmfm*.
O nioaare Iliterato ate 4 ten*, e pareurrM ate-
d.de e diverso* aiiestaidea, aeompaaaafe por al-
gn* amigue.
Ubaraaa-a O fe. Heraafeao Jos Bodri
gaasPiebaaro, prattee mor da barra fe Bssrfs, li
*r*oa esta oaaa aom oaaojaflas, ao dta 14 fe sor
reata, >ta rasmefe pala firmaiais fe om eobriabo
Maaoel Joe BodngatM Wabatra, m aeae eerav-
eafee Maaoel Qreafe e Mstbeas fe W
Leandro da 84 a Maaoel P.qaeao da lt
M*om aetivo, aKiata. 8ra. D.
Pisbeiro, digas fia d'aoaeite Mvailetre,
lea ooa* um eeadtefe m eoenvatafe,
Plortafe, fe 40 oaaaoe fe "'
tolaa u attaaoooa e 6oesta oae costama diatrbair
a todo* aquHtia qae procaram compnmenUl-o e
oabseel-e oa perto, e foi assim oae Um diu de-
pois de aua ebegada aqaella cilade, reaairam-ae
todas aa aaaociacofa ouarenas, a aaber : Centro
Littararie, Bebo Dramtico, Artstica Beneficente,
Beoeficcnte fe Naaaretb, Becreia Juvenil, a ban-
da nauaical da cidade, e formaodo ama imponente
marcha auz fianbeaux desalaram pela roa do Ge-
neral Oaorio, por volt daa 9 horas da noite, em
demanda do pateo da feira e foram eomprimeaUr
a S. Em. Berma, aa mm de ana residencia.
< Em alli ebegando ai so moa 4 porta o veneran-
do prelado e foi airo du maiorea maoifeatac/oea
qoe porveutura baja recebido da parte do povo
pernamboMao.
Com ttTbrta, b. Exc. loi eempriaaentado entlo
colbusissticamente pelu referidas sseoeieeoea re-
preuatadu petos aena oradores, cojo* oomes coa
prsser paxaamoi a declinarFraneiaeo Horencit,
Vctor Vieira, Fsgendea, Jordle Chaves, Abilio
Bcaarr* o joven Eaygdio Macbado, fallando em
nome do commercio o mejor Nanea Coatinbo : to-
dos desempenbsrsm-ae astufatoriamente dos no-
brea mandatos qoe Ibe foram confiados e para
maia MpieaferoM ae tomar to bella e tegotoean
to aaafaatapia, foram eotreguea ntes* oecMio
a 8. Exc qoatro cartu de liberdade pelu cida-
dloa Antonio Coelbo e Joa Coelno (irmioa), e de-
pois dos repetidos e eothoaiuticos viras qae ie-
vaotarsm ei maman oradorea ao dittincto prela-
Jo e a qoe corresponden frenticamente o povo em
masas. fM 8. Em. am liado e io*eres*aate impro-
viso em qae patete va de mofe claro e deciaivo
o seas eeatmeotoe em prol daredempelo doa ca-
ptivos, qaaato aluejava a exbocclo da eacravidto
e qoanto fe prafeneia e nsotteraolo baria a em
pregar-ae para tem fesordem e pertnroaclo che
garmoa afioal a este desiferatom, asado por todoa
applaudido.
Depois dignoo-se 8. Bxc. de a.companhar-*e
do povo, precedido da mssms marcha am fiam-
sesasf o tai at o sdrio ds mstris, onda ainda tal-
lo* brilbantoaunte sobre o aaaampto, estregando
aoa bbertandot as earUa de ana rfermpolo : d'aili
saltawm tefes coa 8. Bxc. st 4 ca fe sea reti-
deaeia e dtaperaaram-M finalmMte depois de ba-
verea percorrife toda a eifede, terminando mdo
1
le ele tatrelte Eis
doa actoa dabustatai :
I' anao
Pedro Jos Pioto Jooicr, approvado pleaameatc
WsUrife Baaaaa feOinretra, idea.
Jacietbo rteearc fe Maga, ifem.
Jete MarttM Piua, idea.
Joie Aogosto Perretra. aiaptesateate.
Janacio ttatnstiaao fe Nobrga FHae, idea,
oa qdq
Oteo Colombiano fe Coeta Gime, approvsdo pie- a atelbor orden poaaivel.
Todoa oa daaa 4s 7 betas ds tarde bavis pre
ates ora por S. Ere., ora pelo padre Jlo afar-
Ees, S'ado tambem este baauntemeato applaadi-
em aaa* rastroecoes relateme. Abna-ee o
feote Cbriaa* eeospre 4a 11 boru e Meetrava-ae
erdiasriamaota 4* 3 da tarde, toado sido ebrisma-
du tanto em Nasaraab cerno em Traeaobfea er
M fe 4,000 petaos derante ae 11 boraa da visito
epiaeopal, e aoiramse em matrimonio cmeoenu e
taato* ladividoM qae ae aebavam em eoncubinsto
eeblieo
> No domingo (13) H. Bao. fes u iu.s dospedi-
de* *o povo do Nassrstb, etogioa a mocidade aa-
saraaa pela maneira loavavei cem qoe m ho*ve
em om atada all, printepetesaale pelo aoaUmeo-
to e rMpalto religieeo qoe aeeervaram oa aocoe
m teaspta ssgrsfe asaram tma eoterneci io* e
seadsMS, rsadeado preitae aaaseaagem ao grande
tacarfete do Seabor, aoaigao pastor da gre per-
ambaaio*.
. A'a hora* fe Urde d.sae da, rcoaido o poro
e a facai'ia ssais gradas da cidade, acempanna-
taas e oaaaaJ prslsdo at 4 sUefe da Ierro-vi* e
alli tomas 8. Esa. om tr. m Mpreseo para Traca
lem, oafe elwgoa 4s aaru oogaldu fe atalas
Jos fe Bflva Costa Netto, ideas.
Jlo Frederiao fe Almeife, ideas,
Joa Fernandas fe Barroa Lisa, ifem.
Pelippe Nery d.- Britto Ooarra, aiapieajsaMte.
Paalo BodrigoM Teixeir Ptlbo, idaaa,
Vaca
Lootenco CavslMato fe Albaqoarqoe, approvad*
ptaaaaneate.
Cartea Aogosto fe Soasa L o, idea!
Gervasio Fiorsvsate Pire* Perretra, iates.
Eeperidilo Perretra Moatotro. sissaisamiate.
Kodotpbo Alberto Mlveir, lotea.
Jerga Gome* fe Mati-s, ideas,
taaoao
Aogosto O yapio VivairM fe Castro, sppratsfe
ooaa dustaao.
Cborahta Poma fe Aadr.de, rtmpIsMiMte.
Jefe Aires fe O arete Liosa, afea.
Jomi gM fe Abroa f sasoaooites, ifem.
Doaa reprovada*.
Mcate
Joa AnVteao Lassoonier Godofredo Joaior, apre-
redo pleaamsata.
Abiiu fe Costa Basaos, idea
pesoMs gradas e fanuliu naasrenaa e do povo
treconbaeaee dirigido pelo respectivo paroeho vl-
gario Baiilio, o qual j4 ae achava 4 espera de S.
Etc. oa estrada de tu pintar, onde depoia de
Modado pela prof. atora publica D. Lu xa Clamen
tina V. de Mello e esas lumaavs, qae entoarsm
am bonito bymno, tocoa s banda de msica traca-
nlilease, e aegaio para o povoado. Chegado alli
dirigio-ae 8 Exe. 4 capella do Rosario, onde pa-
ramen toa-ao e uarebon para a aaatris.
Feita a oraedo do eoatame e *""in-wd" o
ehriama para o* diu segaiates, 4a 11 horas, e pre-
dica as 7 horas fe tarde, fot S. Esc no adro da
mstris saadado pelo Bevd.vigario Basilio, o qaal
em legotijo pela preeenca do prtl.do, eoaeedea
immediatameau liberdade 4 aauca eacrariaada qae
posaaia, fe aoae Nasotea, wgaeofe o povo por
etsa bonita aepao oslar aeos vivaa u aname viga
rio. 8. Exe. sgrarleeaailfl, ullou atada aaatre aa
vanUgens da iiriincea* do csptivsirs e a fea _
aagrado qae tetas toem de eoneorrer pera a total
liberUcle da misera raes de Agar, para toroar-
m livre o povo escra visado na torrada Santa Croa:
elevoa-ae 4 altara do sublime.
D'aili segoto para a residencia paroebial onde
Ibe eaU va preparado am commodo aposento e qu-
ito* para os *"^ri4iTit,rt de sos omitir*, aaado-
Ih-a entio servido om lauto jamar, em qaa fortm
ergu loa di retaos brindes.
No dia 15foi 8- Ese. Mudado pela digna pro-
f-ttora publica e sosa alamaaa, u qaaea veatidas
fe braaco e ciagdaa com facba aal apreaenta-
ram-M ao prelado, oscalaram-lhe o aanel depoia
fe baverem Motado am bello bymno de ssadaclo
proterindo esto a iatereaaate meaios Maris Vir-
gem, digna filha do negociante Ugulioo Ginhi, a
peqoeoa, mas expresa! va allocuco qoe abaixo
trauscrevemos, offerecenda-lbe fiualaente um ri-
m rama!hete de bndiaaimaa florea e sobre cujas
extremidades psndiam duas largas fitai tendo ea
lettraa bordadaa a oo.ro pela mesma offartante a
segaiote inaenpeao : Viva D. Jos, preelarisaimo
biapo olinitnae.
S. Exc. agradecen ooni exprsales to ternas,
qae tocoa a sensibilidade do* cifctaaistantes, fal-
loa sobre a inttrucclo e terminoo abencoaado a
digna preceptor e toas alamnat; 4 Urde desse
m-am> da fot tambem aaa dado pel intellig^nte
profesa ,r Gupar e aeu* alamuo*, preferindo o
aearao profeaaor nm pequeao discarso asalogo ao
fim o qu-t ae pro^i, e foi pelj boodaio prelado
correspoadido como er para deaejar.
No da 17, veepera da volu de 8. Exc. para
o seo palacio episcopal, tomos avisados de qae 4t
9 boru da noite viria a mosidade oaz.rea em
trem deexcoraio coinprimeotar a 8. Exc. R.-vd n 1.,
traando-lbe carta de liberdade de urna ponte
es;ravisada, fe qaem fr* padrinho, o mesm >
prelado e effativameate auim ae rerificoa.
Poi imponente ese puaeiaU De faeto, da
v 9 horas quaudo om frente do eapaceao pateo da
mstris- de Tracanbaam viaos surgir os brioaoe
mojo* da Niureth, em maruh* aux ftambeatix,
aoompaobadoa fe msica 27 de Nvemoio, de di-
versu tmiliaa naaarenas, da profeaaora publica
de Nasaxeih e eoaa aimnuas e daa ines.-nas 0390-
ciacoea fe que j taliimoa, dirigem-ae 4 resideu-
cia de S. Exc, proarem diversos discursos os ora-
dorea daa referidas sociedades, e entrega a Ibe
pela mi a mulher por tiles ltoertada, can'ando
eo segoida um bymuo IiborJaJe aa aluinnas n
arenar, em h>meuagem aos sentimsuxos abolido-
nisU* do prelado piator.
a. Exc. aiuda ama ve* uaoa d p-.Uvra e fai-
tea fe tal nodo qae ninguem houvu que deixitsse
de enternercer n o victortsl-o com estrepitosos e
eatbusiasticos vivaa, leratinpndo por abeugoar de
novo ao povo axaieno, prometteado anda rollar
4que la cidade en occuiSo oppartun*. Depoi* de
S. Exc, falloo aos aasarenas o vigario Pedroaa,
cungrstu'aado eom oa aeaa patricios pela espen
deroM reeenclo qae deram ao iUostre prelado, er-
goea caloroso* vivas 4 religilo ctholi.-a, ao pinti-
oe lala Xtl, so Exm. bispo diocesaoo, 4 naolo
braxileira, a Pernamboeo e ao brioso povo de Na-
aaratn, asas a/te foram igualmenU corretpoodi-
doa pela grao le laaaaa popular alii agglomerada :
em at-guida tailfaraa a tomar a ttem, chegaado
em Naaaretb i mea noite.
< Antea de conclairmos esta ligeira noticia,
jutUqse eostegneoio* s^ii-os relevacntea servicot
que preaton o yxpatbico jnia municipal de Nasa
rete, r. Maaoel Cabra! fe Mello, j4 para tornar
digna do povo nasareoo a recepeo do illuatre pre
las o am Naaaretb, jl promeveado os aneiue a sea
alanos para as diversas liberUooe* qoe alii ae
fes- deram e j fiaatewuto ooneorrendo grandeaoente
para manter a boa ordena entre o pavo e facilitar
a adminiatraclo do Sacramento do onrisma qoao-
do o povo se arrojar A recebal-o de orna ao res
sem atteuder regalaridade do aervico.
Alm rlisM o Dr.Cafes oboeqote> &o digno
prelado e aos sacerdotes que o acompajBjsavam, of-
tereceudo Ibes um esplend Jo janUr, em que tam
bem tomazaa parte, aua convite, o Lustrado e
digno jais de disanto ds comarca, Dr. Carla* Vu
e o jntelligeotoad/egado Maaoel fe Macedo, tro-
cando-se entlo diversos brindes, canio todos
sammameate penborados ao disuncto cavalheiro
qae rasnaabu finesas Ibes dteponsoa.
Ptcsram livres fe escravido eerca de rinte
escra visa loa entre Nasaxeth e Traconhlem, e
fe esperar qoe u paluras fe S. Exe. Rsvdma. o
Sr. D. Jos e acolhidaa com tanto agrado pelo pa-
tritico e religioso poro nasareoo produsam ainda
aaxoadoi tructoseasCas generosos coraces, incli-
nando os a derramar o balsama consolador da ca-
ridad-; sobre os miseros que intelismeote ainda vi-
vem sob o jago do maldito captiveiro, e pcomo-
vam-lbes, o qoaoto antes, o goso da suspirada li-
berdade. *
Exm. Sr. D. Jos. Ea peco-vos am momen-
to de atleaclo:
< 8r, o sexo teminiao escolar de Tracanblem
qaereoJo patente%r-vos o immeaso praxer de qoe
m acba poaauido por termos entre no* nm doa
maia denodados defensores da religo catholica,
deaignoo me para deaempenhax esta espinh.sa
misso, e ea, Exm. Sr., vendo qae miahu debis
forjas, miaba incapacidade inlellectual, nlo me
permttiam deumpenhar este mandato aa altara
de sea merecimeato, recasei me em aceitar ; mu
depois reflsetiudo qae grande deveria ser o praxer
de qaem se encarregaue de ama cansa to nobre,
a loderou se de mim am entbasiumo tal, que creio
ter chegado ao delirio, e uto arrastoa-me at
aqui para dixer-vos o que me pareca impossivel.
Eis-meaqui diaote fe \6), Exm. Sr., e aaacondi-
edea em qae acabo de voa descrever, desculpai,
pois, o dealinhameot 1 destas mubas palavras.
Exm. Sr. D. Jos.Ea veoho em nome de
miabas companbeiras sandar-voa e patentear-vet
qoe nossos coraooes trasbordam de prascr por ter-
mos entre nos o principe fe igreja oliodense, qoe
am do* mais valentes defensores da santa reli-
go catbolica apostlica, romana, o noaao pai es-.
piritaal e o mais sincero baUlhador pela redemp-
clo dos captivos e engrandecimeoto fe nossa pa-
tria.
t Foi Mta a incumbencia qae de miabas eom
panbeiru recebi, Exm. Sr. Perdoai-me, por vos-
m bondade j4 recoobecida, o ter-vos roabado esta
parte fe voseo precioso lempo e anda ama ves
im peco qoe desculpeis as faltas qae commetti,
porque os eeforcos qoe fix, alo me permittiram
ebegar Malo al aqui- Agora, Exm. Sr., amltai
este simples ramalhete, qae vos offereaemos come
prava do amor qoe voa consagramos, aceitai estas
flores como a exprsalo sincera do domo amor,
respeito e alta cooaideraclo a voa, nclito prelado,
e lanoai-ncs finalmente a voasa unta benclo. *
aiycnnaslo reraaabaeaa* Si* o re-
sultado dos euoei da aola primaria dtese aata
belecimento >
1> grito
Severino Jos fe 84 e Albaquerqae, maito adan-
tafe.
Julio Angosto Biexra, ideie.
Aaguto Bardoso Rabello, adiantado.
Lata Magno da Cmara Puneolel, idea.
Jos Antonio fe 84 Leitlo, dem.
Brea Angosto Carnoiro Lalo, ifem.
Olympio Bandeira Carneiro Lelo, idea.
jlo Baptiata de Miranda Castro, idea.
Patrirk Lioch Reed, dem.
Sylvio Jocundo de tendones, dem.
Gentil Homem fe Mendooea, idea.
Franeiaeo Caraciolo de Magalbies Coelbo, ifem.
2* grio
Manoel dos Sonto* de Albuqaerqae Lista, imi-
to adiantado.
Alberto Rio, adiantado.
Carloa Alborto fe Medeiros, idea.
Aaguto Cesar de Torna Banfeira, idea.
Walfrido Rampck Footoara, idea.
Eadoxio Rampck Fontoara, dem.
Pallppe Domingo* de Sonsa Lelo, idea.
felo fe Caoba Vieira de Maraes, idea.
Jlo Coelbo Carociro da Caoba, idesc.
Ildefonso fe Figociredo Casanova, ifem.
8* grao
Antonio Jos fe Oliveira Jonior, spprovado
ptoataaMte.
Faltato Elysia Siiveir, idea.
aoelsteaHa hoja u segoin-
seguinte:
l/ boru da tarde, am
Amerieo VMpaeio Carneiro Lelo, dem.
Jnlie Vieira da Pas, dem.
Demetrio de Miranda CMtro, idem.
Deixaram de comparecer doaa examinandos do
1 grao e doaa do 2:
Presidio ao acto o regedor eonego Dr. Antonio
Areoverde Csvaleante de Alhnquerque
Vapor Maraoho Este vapor sahio do
Natal hontem e deve chegar a 21. partind* para o
sal a 22, as 5 boru da Urde.
eanles
tes:
Do Monte-Pi Popular Peroambacano, s 10 bo-
ru do dia, para eleico do oonaelho administra-
tivo, f
Oa Irsaandade fe Soledad*, da Llvrameato, t
10 boru alo dm, para eleico da aova mesa.
D* Csvalheiros ds Croa, ao meio dia, para elei-
pla dos aovos taaemonarios.
Do Maata-rie ate Typographos de Pernamba-
eo, la 10 boraa da manb, na sede social 4 roa do
Coronel Suassuoa o. 41, 2o andar.
Da Minerva Progr. sao Peroambacano, s 10
boru do dia, em saa sede, para assamptoa diver-
sos.
Do Instituto Litterario Olindense, s 10 horas
da meaba, na respectiva sede, do oonaelho direc-
tor.
Amanhi haver s
Da Alhees, ae 6
alo de financas.
Energa eleetrlca Lemos ama folba
francesa :
t At agora as fabricas centraes de distribuico
de electricidade pelas casas oceupavam-ae espe-
cialmente da i/tminaefe elctrica; de hoje em
diante o syatema ontro.
' evidaate que feraatealgum lempo, a lumi-
naclo elctrica ficar sendo ainda seno a nica,
pelo menos a mata importante das applicacoeB da
energa eleetrica ; mas imprudente nao ver ex-
clusivamente seno a illaminaclo sem preocupar-
se de acbar urna utilisaco satisfactoria do mice-
rial dorante o dia.
Fci isto maravilboaamente eemprebendido dos
Estados-Uoidos da America de Norte, cnde~.se co-
mees a aar 4a estocos contraes o aea erdadeiro
carcter : diatriboetn ellas a energa eltetrica, e
nlo mais a illaminaclo, otiliaa idoeeo asaignante
desU eoergia elctrica como entender.
Citaremos hoje, a titulo de exemplo, o que faz a
Botton Editan Company, ama daa mais importan-
tes rstaciote centraba americanas, par. distribuir
a forca motora.
Ua om anno qae ella pos as casis dos assig-
nantes motores elctrico) do systema Sprague,
qie trabalham, segundo a BU*, fore, a 110 ou 220
volts.
Djsde 1856 que a companhia tem eatab.-ieaido
73 motores deste eystema, 22 dos qiaes cjj 1836
e 51 em 1887, repretniaudo urna torca tital de
210 cavallos-vapor.
U typo menorproduz 0,5 cavalio-vapor e o maicr
15 cavados.
O assentamento f.ito em geral >jr jujc-',
p^rtenesudo toles os motares aos asaiguaatcs. 56
motores alo estabelecidoa sobre 110 volts e 17 so-
bre 829 volts. As rfpplicacO'S deate^ motores
istio assim divididas : lcsceoiores p>ratcerca-
Jorias, 8 dit;3 para viajaotos, 20 machina! d?
wistura, 7 v'.itiladorc;, 8 miciuas ftrrsmsntas,
tiaaebiuas para trabalbar em mideira, 2 ditas de
fazer guie, 1 dita eleclnca (ua cas ie um mlico)
l moiubo ds droguista, 9 applieicooa diversas.
A Boston Edison Compiiny f*ap->gar Je ordina-
ria 12*i dollars (cerca de 2874) por civallo-vapor
e por anno e 75 dollar3 (cerca de 1725) ?Jr meio-
cavallo. Para os motores cuja forca excde de
um cavallo, o preco pro orconalmentc menos
elevado, aegnado a naturesa do trbalo o a exacu-
tar, aaa duraco, as horas do trabalho, etc.
E' utereasante faser bem sobresahir o admira-
vel contraste entre a pratca americana e o sys-
tema que vamos applicar em Pars em corta es-
cala.
Ao passo que em Bostoa, ii = tribue-s a fjrc.a
elctrica, qae utilisada, simultanea ou saeceBsi-
vamoaie corno a qasr, para a prodcelo da iUu-
minacao e da forca motora ; distribue-se em Paria
ar comprimido ou gas que alimentam motores,
que servem por sua vez para a proJuejio ia iliu-
minaclo electrice.
Nlo necessario grande flsforco ds raciocinio
para compreh nder de que lado se aeham a lgica
e a futuro.
Qjando imitaremos na, na Franca, o sabio
exemplo dado pela Bostoa Edison Company ?
Ceealterlo Gallo-Romano Acaba de
feauuteir-ae um eemilerio Gailo-Komano em Ca-
leroi (Franca).
Foi em urna eminencia, na dreccao de Manti-
gey,joe os operarios oceopados ata trabslfaes dos
altear as dos qoarteia de cavaUaiia eaoootraram
os restos iatereBsaotes deste antigo deposito.
Desde qae appareceram os primeiros vestigios,
eompostos.de fragmentos de louca, e capito de
engenharia G.-ubel, eacarregado da direcelo dos
trabalho* tomoa u necessarias providencias para
a extraceto regalar e boa conservaco dos obje-
tos.
As excavacoes nao tardaram a patentear ama
serie de unas funerarias. Cada urna, contendo
ossadas e cinsas dos mortos, acompanhada de
am pratinbo destinado a receber as oifaxendas fei-
tos aos defaoctos, e sobre o qaal est deposta
urna especie de lagent, vaso de elevado gargalo ;
ao lado encontr re ainda ama orna mais pequea.
Tambem se encontraran) restos de construeces,
tenas, .eramica, etc., bem como duas moedas,
caja effigie desappareceu.
As excavacoes tem sido visitadas por signas
memoro* fe Sociedade Archeologica.
600 lbortaoSea Refere a Gazela fe
Povo, de 8. Paulo, qae a Dr. Paulo de Souza
Que iros e commendador Antonio Francisco de
Agaiar Barros, libertaram os seas escravisados
em numero de cem ; e que *o Conde de Moreira
Lima e o Baro de Castro Lima, resolveram tam-
bem restituir liberdade os seus captivo3 em nu-
mero de quinbentos.
O qae dlxem de nos 0 Montar d*
EmigrafSo, folba quincenal de Bruxellas, registra
no sea exempter de 15 de Oatabro o movimento
emancipador qoe se opera no Brasil tazendo sentir
qoe a iniciativa do Sr. secador A. Prado e de sua
familia, prometiendo a todos os seas escravos al-
forria dentro de corto praao, serk certameote con-
siderada grande exemplo que muito ter de in-
aluir os eelertdade da sUbstitaioao do trabalho
servil.
No mesmo exemplar continua o Sr. Hygin-
Furey o sea instructivo qaestioaario destinado a
tornar conhecidas dos emigrantes as condicSjs qae
os agnardam no Brasil bem como qaaea os nossos
lemeotos nataraes de riqueza e tnelhoramentoe
execotados ou emprehendidos para fomeatar a '
expanslo fes forcaa econmica*.
Este qoesliouario est sendo publicada desde 1
de Maio ultimo, constitaindoabundante reposito-
rio de dados utois acerca do Brasil, siogelaiaente
indcalos e notaveis pela saa exactidao.
O autor tem compendiado na forma de pergua-
tas u objeccea ou prevencoes de que tem sida
objecto a emigracio para o Brasil, ecada respbsta
encerra a syotbese de contestacio positiva e com-
pro vada.
No exemplar que.tomos vista, registra-se o
movtmeato da emigra cao para a provincia de .
Paalo ; indicam-se as lacros alli obtidos em 1885
por varias familiu de immigrantes e particalari-
aam-ae u coadicdes am que alli echa o immigrante
race m -chegado.
* :
:
--
-

Ha teaidade aaa informaooes que alludimos, c,
por teto mesmo, aaia presamos este trabalho. Ja-
mis daremos o noaso apoio propaganda qoe ,.
tenda a iaaoskr esperanzas Ilusorias. Para at-
trahir immigrantaa basta diacr-lbas a vardade,
porque poaco nlo na verdade o que temes feito
para o bem fe immigraclo, aem melnores condi-
c* )s de bem estar adquirido pelo trabalho poderi 4
osTdreeer.lbes, nenbuma ootra regilo do globo.
E' ubre >*to bus qae desejamos ver orgaaisa-
da a propaganda que tanto convem sustentar a
prol do* nossos grandes interesses desta espbera.
Deve importar-nos poaco qae deste programma se
aftastem UnUa veses alguns dos nossos compet'
dores^qoe perecea po. o mate vivo empenbo em
agorentar a boa reputaeao que por eate lado me-
recemos. Nlo de ootros mas fe ni mesaos te-
mo* qae oceupar-nos, e, para isto, bastar queuos
lomemos conheeidoe quaes souoos aa realidad.
|5 l^elltaen Eeetuar-ae-b4o :
Amanhi:
Pelo agente Pinto, ao meio da, oa ru de fea-
eroio o. 44,.de plvora, fssendaa e ierri'gMS.
Pelo agente Modeeto BspliaU, fe 11 horas, aa
roa do Imperador n. 49, de movis.
Pelo agente Gasrnlo, s 11 horas, aa ru Lar-
ga do Rourio n. 18, do estabelecimeato abi lie.
Teroa-ffaira :
Pe agent Pinto, s 11 boras, ua Pasca-
gsa da Magdalens, -fe morte.
r
mAMDiario de
20 de IVoTembro de
3
Qaarta-oir* :
Pelo ageata tartaanal, 4i 11
Lassrial s. 163, do Btebstassasate
Pata saaata Btarttas te 11 horas, a.
hiNm fas.
rio da Victoria a. 14,
Pelo ageata PwUai, i 101/J horas,
n. 79, ds fabrica ap itla.
horas, rus
shi tito.
d ) B*-
e ma
faaelkre
A A't 7 horerosssatr da >a-1
D. M.ria Epfcgsate da K*go Pi
*>aaaelras-A*g*d>* do*
ra do
Bie-Tata, por alas*
Pi***ir*do.
da sal
Esgeata, J Bgate* a>r*u* Al.
-- da Soass, ana eskora a
o vapor Oresaaas
Iras* da CArdsds
Dsrroax, Wat
SSteoil^liM^ *ta, All
Bsnto Jo* Rodriga, J* da ONw isaaooi a
LuiaJ<>teJ*Tas*rad*0*Teira.
-Ch-ndTdBWi asTae altea*Oeanstea:
Nstor Ckwlcut*
Sabido* por o oal oo vapor trueca Yak dt
_ Mmu (satas*: a eorta, da 1 lotsrta
_sta seoiacia, pala aove fio, esta te ates
graade de 6:O*J0.v>, *er s*Vhids sodio M
legrante Os Csari: 4* parto do 4- lotera
cajo pesad* graaAa da atOiflbejOOO, palo aovo
plaao, oi oxtaH ao o Barsardtao Lopes alastro acham-se a
bilbstes da* sagaistas tesarte:
Orta-Par*: A o-parta da 14* loteri,
4- raS**sr.a^,r
dadda
mssssshta, (sahbada)
Dr.
Dr. Diego Felcao Pata, Niealio Toteoa do* 8 ,
Corloa CojoBoad Jamio, Simplista T. Visaos, Too-
moa G. de Castro, TkaoabUo Braco Falsas, Dr.
FailaJelpbo Barroao da 8.1ra, J oseis* Rsdrigue*
Teueira, Hmry HaaafAreeo. Joto Pseaaeo Poroi
ra e 1 criado, Jos Harria* Laito, Basara QsJasa-
rioa, Troeoli Praaaiaaa a 2 iraOoa, PaoqaaJa, Sa-
C- el*. J. Josasas tos araste a J. T. doo
toa.
Sabido* para oa porto* do aorta no apar
nacional Ptmambaeo :
Dr. J quien Mara P. da Coate, Dr. Josquia
Jos* do A sota, Al* so Tabardo, Air aro Ribji o
do S, D miagas Omisa, AsosteAagaato Los-
reiro. Jiaqaim D. da Racha, Oailaaraaa J. Je*-
sep. Eduardo Paraira, Alindo Groa, osa saBors
uh.h-ji. P.-aaeises Lia, Joio Barrosa, Astosis
Vistor Moreir Braadi, Pari ClenoaM da 8Uta
Freir, Costeo rala, Dasada marta de atollo.
Jorga tea, Dr. Ernesto Freir, Dr. atevamado
M. Airea da Giste, Jas Perretra da Birs,
J.aen Valladeo, Taeotooio Goethi da Britto,
nv*odalor Jos Ferreir Balsar. A'sssndrs F. Oo-
d,n!w, 6reaato Carlos, Argsswo Paleio, Dr.
Franc%aco P. Viriato de Beoeiro, Dr. Poaapiho
di- C Uaaaa AlsMlda, Laia Dtogo da Bilvs, Tal-
.vao Jo*n,ti Pea>a, F.'ssdseo Jos Baboiro,
Jo* Qarci*, Chriapioiaaj Perreira da 3ilra, Ade-
I.qj Marqsee da Saoto*. sU'JSel aUrqssa da
Sil?*, Jia Paea Raowa, Aatoaio Fraaoaaoc Mar
AiMaia P. Sjtrea, Pedro Aotooio Fooaeca,
Paulo de AlsMida, Aotooia Barbosa, Frasate>
X'menea d- Aragio e Fraaeiss Das da Roes*.
Oerrarara r-rargl Porasi prattea-
daa so hoepatal Pedr II, oo ote 19 do correte, a*
legstetas:
Pelo Dr. Pjotaal :
Ampataco do ante-braco eoqoerdo pelo ajata
io a dooa retsihoa indicada por eamagaaaanto eaa
enjfenho.
P.-lo Dr. Berardo :
Popula artifiei.l indicada por glaaeoma ebront
ra artifieiui
Caaa de OnlesvcioMonmeato doo pre
aoa da Caaa de Drteacio dj Reeile no da 18 de
H>veaibr-' do l'WT :
EilAim 394 ; eotrarnm 4 ; sahiraa 5 ; axia-
tem 303.
A eaber :
Sacioaa-;i 3o7 ; amlheres 8; etrang^roa9; es-
eravoa nintcociado 6 ; dem proceesado 1 ; i leca
de correcto 2Totul 39 5.
Arra(odoa 359, aendo :
Boa* 337 ; doeoU* ti -Total 369.
MorimenU da enfermara
Teve alta :
Kraiifieco Flix d> Sooaa.
Clreelarta aaraa* ate cooarra
eso atoa porto*Boletioi meteorolgico do
di i H d- N.v-rabro da 1887:
impretorirslBMsU.
O 6- oartsio, ds 1 lo-
dssta surissl*. peto sov piase, enjo proosio
.0OOJOO0, oa oxtrasir so da 34 do cor-
a graa> al* Caxardn A 4* parto da 4*
Istsria, pela soro plaso, saja prsaaio graado 4 de
290:0001000. sari axtrahida so di a n do sor-
raja**
Lotera ato Oreas) rmrA A 5" sarta da
14 Utaria daats paaaissia, pato boto ates, esto
ensate grssde lOOrtOOJOOO, oeri axtraaid.
ao da 26 da Kovambra (sabssdo) **orsteriel-
a bilbatoa assaa-os i asada sa Casa da Por-
taos 4 roa Priaaairo da Mareo a. IB, da Martio*
FwaaAC.
Ls(*>rfa ala eftafe A 206* locarte da edr-
ta, peb nor plano, eatopraaain crasas ds.....
30:00Ud, tara i xtrakida sa da .. do earrsste,
& balsstoo ssnaaioa i rasda sa Casa ds For-
toaa 4 roa Priawro da Mareo s. 23, de Martiai
Fioaa teC.
(iraadr leleria *ta> CearA-A 4* parte
da 4a lotera dosts praTiaeia, pato aova plsao, sajo
preaato gfsads 4 de 250:00W, seri axtrabila.
so daa 82 do sarta ati (lerea-feira) impretariesl -
-as 4 Toada sa Gasa da For-
8, ds Martin.
Para 3obritu> C, droguista por
taoada, ra* o Mrrqaes de Oliads n. 41.
atarte m Tasar
&srrwrta a tapar afjicina de campia
de Fraaciao* sa Saotoa Maocdo, cao* do
Capiharibe o. 23. Seate grande eitabea
aaaamte. primeiro da preriocss aasfa (>
aero, oompra-ss e Tonde-ao madein
de toetej as oajafidseW, ierra-as rsadeira*
de oeata ajaste, aesita oomo as propaxam-
obrat de caaraptna por otachioas e por prs-
Collexlo ajaeaeer
ftebelsctaiedto de edaoaflo priraaria e
leeuniarte era Jsbsstlo, aob a direc^Io da
Jos de Ol Tetra Caralcanto.
Use
"ails ola ti
'teargaJar Jane
Freltaa
Traasporte
Hallway Compioy LaaureA
asas A C
a
. Aireaba
Dr- Jote Ossaatoe* Plato
Aatoste Jote Perreira
^ktoaaard H iber A C
steateiro
la ralloctalo
aaoel ale
9:300*000
2004000
200*0 0
aoogoso
100*000
lOOdOOO
100*7000
1001000
100*000
Oal
Hora*
i
9
3
6
fl]
atersaaetro
0
t.
25*!
27-3,
i-S 9'
28'1
Trnaio
do rapar
761-18;
761"91
761-63'
760;3:
UttoBI
19,01
20,18
l..,:.
tsjn
1M0
s
n
v:,
M
71
7.-)
balboaasacnam-os 4 Ti
roa Praararo de Mareo
P.aaa A C.
Latera ale laaa-ttormea 0 6 *jr-
teto da 1' lotera de*U prjrlaaja, ass aseo pla-
so, csj j premio grande 4 do 6:000*000 (eota lo-
tena* diridida eoa bvjjS bilbeto) as oxtraairi
ao dia 24 do eorreat*.
O* bilbetea acham-ae 4 renda na Caja da Forte
as ras Primeiro d* Maros s. 29, de Martina
Fiaaa i C.
Lotera de fletaererA lotera 367a de
Nictberor, cojo preeaio grande 4 do 80.-000*000,
aera extraada oo dia -do eorresU.
I^oterla ata arorlaela ala Paraoa
A 1.a parta da JS lotera deota proriaeia, peto
soto plana, oajo premi > grande 4 de 60:000*000.
eesxtrsbb74 ao dia 22 da NsToabro (terca-feira)
ifapreteriTeloaeate,
balastes s reada aa Casa ds Fortes*, roa
eria.eire.to Marco sarasro 23, da Marttos F.a
a AC.
O sal te rio psUleoObitoario do dia 18
de Novenbr3 :
Bernardina Dieaiogsea Pererre, Portagal, 24 ao-
soa, oolteira, Boa-Vate ; berib-ri edatatora.
Ua feto, PeraajBbaeo, Boa-Viate.
iiUsira, Pereaabuc, 11 rasaea, 8. Jote
algate-
Hoaorats Maria da Cooosicio, Peroaabaeo, 64
aanie, risra, B. Jote ; cachen* cancerosa.
Fraaciaeo Eateraa Visasa, Peroaaabaeo, 88 an-
oos, aoltairo, Seeife; aeyrrboee bapatiea.
Joeoaioa Maria da Ciaoaisis, Parnaoibeej, 66
annoa, aolteiro, Oraca ; coogeetie esrearal.
Arelioo, Peraaabaco, 7 aaooi, reotettido pslt
polieia.
reiUG4Cois a raigo
?o plaa* ola Melhraaento
da porto da Reelfe
II
Anda algsass aonaideraade* Bqaai ao
daats arlara ds Brasas contra o asrs pisas |
sxeeseis da aoja* obras rhasjq s gsroras a
sarreacia pablase.
Poi a qoestio daa arsias aa iarmenia qoasti-
dade arrestada* piislipatoasafa seto Capibarib?,
o que maie aoa usaapoa, porque o boto plano,
do di. Alfredo Liaba, alia* sjeaoe iscospleto,
nio m oesopa da STital-aa par parecer a ea autor,
eoaao a outroa que da matara se tea oecapado,
qss a* araiaa/qoa atarasi o ruado dos canees e ror-
aaaa aa rsatiaga* ?sooi os Tiaras* do atar oa da
aaerd dos rio*.
Nao compite iodo sobm dsasa* araiaa posea asa
um grio ser ptSMdsaM do atar ; porquanto, das-'
tasas Teloste pelo Oapibanba na*
quaatidade de arete I
A cocamiasio
10:400*000
geaeiar a *ob-
ler^ioeao do parriaooio Preita pode aq ellai pe.
aa que qoiaerem eoneorrsr pira o mesan patri-
etsaaa, qoe se digasa dirig-os aa 8r. imiiaawdi
dar Joaaph Kraute, tbe*ourciro da oosamiuSo.
\ commiateo eaearreeada da ag
i.oeio do parrirsonio Preita pede
A emalalo de Linraan d Keeop, prepa-
rada caro o olee de fijado de bacalbo
poro qae prodaz a Noruego, ele a-
metile ara poderoso reoeootitoitiro dea con-
^fiote debeio e en remedio seguro e infal
Tel contra, todaa as molestias do eito, a
garganta e oa pulmSss, e ontras era que
e preacreru e eso do oleo de figado de
bacalbo pero, sanio que tambera ora si
o agente digestiro por eeo-lleacia para os
eetosaagoe ddicadoe ou dyapectico. 4
!- -K-@*^8K
A* laieresaaatte ft8
9maijUia de Quinao Stolx>
euente arador ft. Aogastn da Immaeolada
Conoeiela Aires, o Urde o depois do Te-
Deum subirlo ao ar diversos baHhs todos
feitos capricho por rmies desta irraan-
dads, e roe estar rigorosamente embaa
aeirada o enfeitada oosa arcos do Libas, e
ama sorprendente illanaacSo de baldes de
cores dirersss, como na re apera e em to-
dos oa actos tocar a referida msica dos
rnenores de Arsenal de Guerra.
B' esta o acto que a actual mesa rsge-
dora pode e esforcis apreeentar au publiao,
e agradece aos derotos que samare de boa
vontade, se prestam a corresponder ao
osbo appello, e pede aos moradores do
pateo da igreja, qoe para maior balhantis-
mo do acto, digne m-se illa minar aa facha-
das de sea* residencias.
Secretaria da irmandade do S. B. Je-
ss das Dores em S. Gijala, 17 de No-
vembra de 1887.
y O secretario,
J. A. Soares Rosa*.
CHRONCA JUD1CIARIA
Tm^-rs:ura, uaxioafy,tJ
Dita mnima25>,00.
Kraporaclo em 24 aoraa as sol: 5**,1 ; 4 auoa-
Ura: 3,4
C'anv,nuil*.
Direccio do r^nto : BE e ESE alteroadoo as
meta ooite at 2 bocas e 13 mioatoe da osaatai; K,
eom pequeas ia(srrapo5ea le ESE ate 4 aoraa *
S9 minoro* ; E al 9 aoraa e 11 minatoa; SE e
EE alternados at 9 bora* 36 mioatoe ; E at
atis saStr.
Velo-adade modas do reato : 2-,67 por segando.
Nebaloaiisde media: 11,49.
Boletia do porto
reloajio do maregrapbo em coaoarto,
teta* transcripta* oto a* de obsar-
Eatanlo o
a* indicaco.'* acias
recio direct .
osaltal fedro IIO
hospital no di* 1 do corrate, foi o aegsnte :
Entraram...............
* Babiram................. 14
Kristem................. 513
Poram viaitsda* a* eaierasaria* p :1o* Dr*. :
Mesaos, 4* 7 1|2 hora*.
Cyaoeiro, a 9 1|2.
Barro* Bobriobo, 1* 6 t|2.
Bsrsrdo, te 19.
Sihra Farrsira, nio ecssptreeeo.
M alaquia i, te 8 3(4.
Ponina 4* 8 1,2.
Esterio Cataieaote, as 9.
Sima* Barbos, nio eompsreeea.
Cirargiio deotiste Nasas Pompilto, te 7 1|2.
O pnarmacestico eatroo 4< 8 1(2 s Beato s b
borass 146.
O aj'idante entres s 7 e sabio aa 6 Ir* d*
tarda.
ranee lotera ala ParA Kii n n
aero* pieawados
traUdeea 1 te
1893
28
4971
A76
83U6
da 4 parta da 14*
loc0i*000
sb.-00t*O8
3944
Estas
370 1M
1731
1:000*000
1:000*000
600*:
2316 24H6 2864 8654 3849
5267 5464
afuata loaieerele dacldade do
Rcrle
ACTA DA 8E38OEM 17 DE NOVEMBRO
DB1887
rastissse a 00 ii.'S a. coa sana do* j tosi ao-
BS DS lilllU LUL
Smrttano, Dr. Jmko Gimarie*
A* 10 aoraa da saossi rlsoJarsa ss aborta a
sssaio estando presento* o* Sr*. deputado* Olioto
Basto*, cosuaendsdor Lopes Machado, Beltrio Jo-
ais* e Hermioo de Pigueiredo.
Lias, fj apprjvadi a acia da oessio anterior
s ate-as a leitura do ssgqinto
Oaaoios:
Ds 12 4o ejrreote, ds juste dos eorrstorss d"es-
ta sraoa, xsm*tieodo o bototim daa ooUcon offi-.
ciase de'7s 12 do corrate Para o arebiv 1.
Do De. inspsetur comaiercial de Maeei, do & do
sorrente, acompaabado ds toroso ds oor* taetema
oba abonadora da fiaaca do ssrrstor Jos Joaqoim
Tararse do Costa, a*oigaado*por Csssr An gasto
Ztnotti em obitiloici-i 4 que talleces.Regis-
bre*e o termo, de oosioroudade eom o^pareesr
isoal.
Diario Ofieiaet de os. 290 a 295, s 802 a 807.
Sejaea arcbrsdos.
Poram dstribaid.-s 4 rubrica o* *eguints
irros:
Diario de Meado* Lima J., idea* de Qoncal-
Tss Iraio de C, ocosoaorsa, 2 copiadoree de
Blackbaro Nidham de C.
Peticii :
De Fraaeisco Ribeiro da Britto, para qu* ss re-
giitre o ijubssiaiati do lapr'n do agento de
isU6 N.i.rsaU arenlo a despeesar, o Ilim. 8r.
com-nolador presides t* tiwi'll' s ssasio s 10
s lf> Bsrss da a.abi.
ISDICAGES TEIS
882
1-000*00
l:O*00
800*000
898*000
de 1881 a 1800
O Dr. Lobo Moteo*,, do tolta do soa
m Re de Janeiro, oonnna no
oicto de eea proisslo. CoaaHeas das
10 s li horas de raannl. Especialdada*
operacSee, parto e seoiestios de soahorae e
meninos. Rea de Glorie u. 39.
Dr. Brralo Smmpaio d oorasoitas de
assio-die s 3 boraa do 1.* andar de caaa
a ra i-> Bario de Victoria, e. 51. Basi
dencia ra Seto do Setoeabre n. 34, sa-
b-ada pela roe da Saudade n. 2fx
0 Dr. Castro Jan tem o sea ooesul-
torio medico, roe do Bom-Jess n. ?3,
sobrado.
Dr. Oama Loa* ntedice operador e par-
tairo, residencia ruado B. de S.Borj n. 26.
(JooaMdtorio: roe Larga do Boeario n. 24 A
Ooeeultas daa il aeras da sanana s 2 d*
tarde. Eapecialidade : nlassise o
gBes doo orglos genitr>rjriaarioo de
e de mulaar.
Dr. Joaqun Lmroiro etedme e parteiro
Coosoltorio na rus do Cabug n. 14, 1*
do 12 s 2 de tordo retedonois ee
e ararte aa* ebeia* ordissriss, ficaei groados ds-1
pnrita* oa asa aireo e aa* sass saargeaa sax**
da* qae bus ea caaiubo quaodo se coadas a ra
anta. A oarrssta ordiaaru do rio a au matas
i esa sBsaars a ratea ir dsaass deposites airar oa
menor qaaatidade qoe ral por oodo passa preen-
ebeodo a* depreeos* oaa por Tontera ta euooatre
sa* parta* ioieriore*, reiras peta* mssms* correa-
tes se solas escsr*csV*. Assisa, estaado a sabir
(sarprs setas barrea asi* os saenoi arete, aio asi
costo o* ds (Bar podorio reap*r a salada dsUaa
oes esa qasda, para tu oosspar o loado das agaa*
aa barra s ass essss, j4 osea podo es* sos asta-
ral iasJteaeao potes area* dos ros, ae soJIeteaois
desea isclinacao qoe d-ixa socapar ss o sea ex -
se sai prs s osar.
E' rardads qn* ss agss* aio eurrem seapre
pars o ana-, osas tamben do atar para o porte ao
fl 111 das mareo, aub odo pslns risa as Ca-
p. bar be at alia do Meateira. Mas se O plano
diado do toado do porto se oseerrs no me*mo
bitsI de tempo oeata Ierra imawaorial (oio ta-
lando ds aaa alteracio dspois ds dragogsa) como
podam s* areiaa Israatada* palo morimento da*
agaai, ser palas eaeaeatea eoodaaidas e aocumu-
tor a 00 foado da baste e eanaes ? Resaltara, a
dsr-as t.l pbeaomeno, qoe essee fondo* oio *e
esaservarism ba aecala oa mesma altara.
Rao ba duvida qoe o aevimeato das ondas, rs-
rolrendo a* agaaa at ao tundo nos lagares qae o
aio menos, lerantam aa areiaa, qae *ie finas, pra-
uma 4 praia, e aatim aaapeoeaa na* agaa* em
aorimento, pela rraodes* relatiea da saperfiee de
eads grio, aio coodusida* pela* mari; mas cla-
ro qae taso aris* qae faoilin -st* ae levaotaas pelo
utiw nenro da* >guaa s sio esadu*rda* peto cor-
rete, mal podea tst tempo d sBBSBpor na proa-
mar, qoe a vaaanta ram logo para ol-> deixal- a* em
repouaojjooadaaindo-a* o preeipitaado-a* oovaasea-
te para o feado do mar qoe a* lasas para o ietamo
os Uliads, oa aa les* os outra eaaaeate para o por
te pars toraal -as a traser.
B a prora de qae asura e qoe ais pola ser
de ootro modo, que. ea o oio lo.*, ss as area*
toeaatads* palo storiaeoto da* agua* e condo-
lido ss sacteste ro fondo da basta do porto e
renam lllfisisaam. todo qniu laudo *eri* levan
tad* lodo da, at fioar tio alto qae a osar o 0S0
alcaacirt* aiah.
Nesj sKsmo porta rito sesas arsias do asar po-
des* entrar oo* hateratirios da* areiaa gr**sa do*
res, porquanto aa qoe ooadosra as agua* deota*
sio Hi lotneots (areiaa groos<, costo aa ma
nasa.
Apate podes ss aretes do mar asila eondo
ida* pela* marea, auabsr as depreasSes feltas
peta dragtgea, no* lorsres e at cada faltar o
plano inclinado para o ocoaoo ; ama ras porm
reotabetooido sato plaso, nio podam dsixar de e*
cor regar por rile ss areiaa condolida* pelas ata-
rea, qoe eom raaia facilidade tahirio para baixo
do qoe entrarlo subiado, corav se prora repito
osas fac* de se tar cooserrado o* masms altara
os fandos ds baca e da borra.
Be sortea as arsias do arar aio sleram o taodo
das agoas do porto, nio oeri aaeim eom a inuten -
idade das areiaa grossss qae as casia* e s* gran -
de* ebeia* do* rios eondasetB. Por seis inclinado
anda que ss toras o fsado ds* agaaa no porto e
na barra, como o Capbaribe deixa deede 4
moita* legua* cima da tos grandes talhorros de
areiaa ds curto em corto eapaco depon daa gtaadee
ebeia*, e onde o aireo milito man inclinado do
qae na baca da porto, sssim timbea ellae oio
poleas diixar de fosar outroa Untos depoeitoi em
oda a exteotio asea rada, at iistabsaise a ia-
ajtaOBlri so.fasdo aa toral qoe tare oes* are.
B s dtaas axraitot do ptoao do Sr. Foaraier e
qss o gOTorao manda exssoter, qoe Tira faaer cos-
tra sata resaludo intatirei T
Pegosto apenas eosse as objsoBo; mes foeo
acompaanar sota pergaoU d* slgsma* rcaMoe*.
Este molas parta do forts do pieeo s esteode-
ss obliquameats pera a osar, faseado eakte eom
o Utaato da Oliads a coertiosaeo da bocea do
ri* eom a* agua do ocosaao.
Partaato todo o t (Tarta bom os ate oas pudor
este mol be prodoair dn rrtminte, nio e aa barra
oeaao pert>, mas fosa.
Stte ais pode redar oas as arelas oio se ele-
roa oa bacia do port j, todlasado esta oler ocie
at a barra e Uto os espera aio asi per qee ra-
.JS*
Toda oo
v soabO* atareas es tinisslii aa 88
-AisgiisiitoaateaaaasodteB da Ros
are eomopaooda 100:000*.
A. dos esatoa Peres, aa prsoa oa tadssss
as. STe 99. saa asa
da A.
Da corte: A
ante prooB'O graode
kUa sete .. ees*
Att>
graado 4
diaSU
<::'.'.
i
teiro.
Caasaltavta aaeOles leoat
0 Df- em medicina pele FaouUade da
Babia, bacharel eaa direito pela SaeeJdado
do Becxfe Jos Flix da Cuaba
onuarrsge-so de queatoos de
legal. Boa Primeiro do Marco e. 12,
tedea 00 dias das 11 boras da maaai s 3
de tardo.
(I laica osee lea
O Dr. Mathea* Fes, do salta do sua ria
gem, continua ao eaerekio do sea prene-
*io, para o que ser raoootrado ds 11 bo-
jea da rnaabl s 2 da larde na rea do Ba
rio da Viseen n. 32, 1.* andar o esa ou
ira qoaiqaer bora roa da Pnacsea Isa-
bel a. 6.
rod ser procurado oa tea eeoriptorio o rea
l.# do Mareen. 4, 1*
Feos se por rentar* eotpedir que 00 arsias qoe
eabe*a ds rio aa graode abundancia qoa elle dea-
peja, nio toado inteira Ubsrdad* ds ee esBraiarsm
pelo fando do ceesoo, da tetbao pars o oal, de se
preeipitsrem na* ana* sartas mai* groa*** para os
sbramo*, aa rrjaa forrada a parardiaate domo-
Ib?, se atoranUado ss ssgaiate* sobre s* srimei-
rss, at ebogarea asaaa a formar os deltas em
frente da barra, qas sbubAbtbmiIo oa estrustara
aataral da eaorograpbia o impedio T
Nio seria poi, eetossolbe dratrair a oteo ds bo-
rnees o osa creado p*is mi ds naturas* T E eso*
a dMpess oreada do doo* mil cont?
Taires Bten rotte a este Mompto se me pa-
rase* astepasito.
aante, 19 te Norersbro ds 1887.
Jfomsei'Atkmqiterqme AteUo
^Pela* saa* quatarse primareras teitas bojej
felicita au* eompanbeira de Collegio
ELaiu Pino.
90 Novassbro de 1887. A
Prograna. da festa de Sossa
Senhora do Rosario da Boa-
Vista.
Sabbsdo 19 do correte, so meio di*, um* salva
dirers* ginndoU* de fogo do ar, iodicario a
todo* o fiei* a approximacio da festa da Excelsa
Padroeira Virgem do R)*ario, qas por justo 00
tiro foro transferida di dia comprommal.
Domingo, 90, pels madruga i do sseimo dia,
era retada orna mi em teocio de todo* o*
irraios e fiel* que cooeorreraa eom o sen ohnlo
para tio justo fim, fiada i qua ama salrs, des-
pertar aos habitante* d#*ta cldade, aimuneua -
do Ib" que cbsgado o dia de soa festiridade.
A'* 11 e 1,2 bora* entrar a festa solemne,
end* orcheatra dirigida p;lo aabil protessor o
s***o irmio Joio Polrearpo Boare* Riea, oceu-
paa io a trib u;a aagrada no Bvaogelho o diatioeto
fregador da espolia imperial Pr. Augusto da Im-
macalada Coo< eieid Aires.
A'* 7 e Ii2 hora* da osito t r4 logar ama ladai-
aba oa TtDtum, oecapaado a tribuna eagrada o
diitiacto pregador O capiti padre Leonardo Julo
Orsgo.
locando no acto ama banda d' mueca mir-
al.
A mesa regedor* nio teas poupido eeferc* para
Sos est* festiridado teoha maior bnlbaotiamo e
eeencia pooeirel.
A mesa regadora coori da aos seas digno* i r mi*
para comptrecerem em nona igreja no da e hora
mdicidtt, afim de as*i*tirem a moama f.'stiridad 2.
CoBstftorio em mesa da venerarel irmandado,
16 da Norearbro da 1887.
O seerataro,
Jorioiaoo Antooiodo Sacramento.
Se inda toase pjssirel daridar ds sjpecieri-
dede daQuinina de PeUutierjoore todo* *
productos do mermo nome, bastara, para conven-
cer qualquer incrdulo, di*er que em Franca, es
miniaterio* da guerra f ds m irisba, oa bespiUs*
e a adauaiat/acio do' occ.to* pablicos forn-
eom-se qaaai qae exu .iiiv.u, ate daQiioiaa de
Pelletierou dasTros Firmas,dtpois de feitos
todo* o eniaioe segando os procesaos do Codex.
Que m lia garantas podem desojar o* mdicos, os
pbarmnceutico 1 e o publico ? Em cada orna da*
capia la* *e aeba inaeripto o nomePelletier.
Absorpoio iaoil ; nenhom amargo, diusjlvendo-
je no rstomago destro do alguna minuto ; tae*
sio t* vantagaos que eflerecem asCapsulas de
Quintosde Pelletier.
CIHCltaR
dirigido A ai eraos enUore Je ea
geaato.
Illm. Sr.A Asociacio Commereiol Agrieflla-
toado reeolrido dar um* prora soleme do qaante
e agradecida ao Exm. Sr. Dr. Fraaciaeo de Aasis
Rosa e ailva, desatado peto 10 districto dsste
provincia, pelo sato qae deoenvolvea na Cmara
dos Deputados em pr^i dos interesses da agrical-
tur, deliberon fas-r-lne ama manifesfacio publi-
ca na oceaee em qn elle aportar a nessaadads;
e, contando eom a aasistencia deV. 8., qae fas
causa commam eom todos aquello que reeonheoem
oa mentes domesmo Exm. Sr., participa a V. 8.
que sua chegada ser no dia 99 do correte, e es-
Per* 1B8 V. S. eom Eua preeenca e lusee eoneor-
rer para abrilhantar a m.nifestaefto prujectada.
A AasociacSi Commarcial Agrieola desde ji se
esnfesss agradecida a V. 8. de qnem se assigntoi
Criados veseradore,
Bario de- Nanreath,
Presi.'ectL-.
Antonio Artbur Mora'r ds Monsocs,
Io secretario.
Miguel Jo*Alves,
Thesooreiro.
- 84o eductores aos boaitos olhos e una bocea
oro ia de dente airo* como o marfim ; nada, po-
rm, mii bello na malher qae urna cutis fina,
fresca e perfumada como se v diariamente, quaodo
ell fas aso daAgaa de Ktoanga.do Japio da
oasa Rigaai 6t ''., qae tonifica a pelle e d-lhe
um bnlho admiravel.
Agradeciraento
O abaixo assigntdo vem do alto da imprensa
agradecer penboraissiiuo aoa Illms. Sr. Drs.
Barros Caroeiro e Baptisfa Fragoso a inexcedirel
dediescio e perici cooi qae o trsUram, dorante o
periodo em qas s eos vida correa graro perigo em
Tirtade de eaTeaensmeato involuntario da qae foi
victima, protestando a ejtea doos illudre* facul-
tativo" o *eu eterno recoohecimanto e gratidio.
Igualmente agradece ao* Illms. Srs. Drs.
Adri Luis Perer da Silva, Croma Lobo e Coelho
Leiti o pharmaceatico Bitteacoart; com a todos
oa sus amigos em ge.-al a* prora* de sympatbia e
ojasideraoeo qas Iha dispenaaraa.
Recite, 18 ds Movembro de 1887.
Franciaco Xavier Ferreira.
e Iojas ds med3iaa em toda a parte do
mundo, o em casa dos proprieterios, A. J.
Whitj, Limited, Landres.
Depositarios na provincia de Pernambu-
eo por atacado: Francisco t. da Silva
& Ce Faria Sobrinbo & C, na cidads da
Pernambuco.
Vendedores por retalbo, na cidade do
Pernambuco, Bartholomeu & C, J. C.
Levy d.,A.M. Veras & C, Bouqua-
rol Frraa e T. S. Silva; em Palmares, A.
C. d'Asuiar ; e em S. Joio da Igreja No-
va, J. A. da Costa e Sil
ra.
A' 8. Use.
da
Progrmala d festa de Xeesa
ealatvra do Rosarlo, ae po
reacio de TracauhSeea.
No dia 37, ao meio di, selbir aos ares orna
salva de Ul t ro, acompanhada de alguin** gy
randola* de fsgo, annnaciando.ao fiei* que ne-
gada a vespera ds Exrslaa bsobori, tocando nesaa
accasiio a banda marcial da Hociedade Primeiro
de Jaaerj.
A' aoita continuar a novena, fiada 11 qaal *ol-
tar-se ba aa liado balio.
A's 6 boraa da mauni saver miass retada em
teocio de todos os devotos qae concorreram eos*
soa* esmolaa, aio *6 para as obra* da Une, como
Umbem para a teste.
r'iud a mista subir aos ares nasa salva de 21
tiros e algamas garandlas de fogo, anonadando
qae cb 'gado o Ota da mesma Beab ira.
A'* 11 sor** entrar a assa, sendo omoiaato
o Rera. rigsrio Basilio Qoocalrea da Lo*, jui do
anno, oesapsodo s tribus* sagrada o irmio jais
Bevd. rgario Aaiaie ds Torrea Bandeara ; aendo
a orsbsaira cosfiada ao proftesor Amaro Joaqoim
do Espirito Santo.
No te da testa anda asta salva de 21 tiros
anaaneiar qas este ella Urmissda, obindo em
aeguida am lio lo balio, feito a capricho pelo 8r.
tooste Haaoel Maroal ds Monra Cootioho, por
parta de coa Exm*. Sra.
A' tarde sabara a Excelsa Seniora ea procis-
sio, perctrendo a* roa* da poruacio a eom p o ba-
da peto* digno Br.oletee* do 8. e do 70.* da
guarda nacional. be*a oomo das Irmandade* de
Ros** aenbora daConce ci, do Ssahor Bsa Josas
s do Ptnsrcb 8. Jote, todos da cidado ds Naaa-
retb, a quem dirigi a irmandade convite.
Ao rseolaer-se a proemio, sabir outra salva
de 21 tiros acvsspaaaada de sigoaaa* svraadols*
de fago, aoaonateado ao* j as ac* em sua gro-
ja a mearos fcaobnra.
A' soite, depois ds Itdainba, egar-se-b* a isa
treg* ds baadewa ora juisa, a Exm*. Sra. D.
Virginia, filba do irmio bemfeitor Hagohno M*-
obido di. Casaa ; daads fim feta nm lindo fogo
de artificio, feito poto iriuio A* tefiuidor, Haaoel
Piobeire d* Silva, qae *a preaton gratuitamente.
Ticario *lteroad*ment* as soeisdate* musiese*
22 de Novembro, as cidade da Nasaretb, e a 1 -
de Jsasiro, qae tambem se prestam grataita-
o Sr. presidente
proriaeia
(De rdanat)
O Jornal do Recife faseado, boje, grave censura
^V. Exc. conjura a provincia a preparar-ee para
cenas de violencia e reaccSi; mas, alero de io-
josto contradictor o.
A dontrina do partido liberal nio outra oenao
aquella que eetabeleoe o principio de qae o parti-
do nio traiuige, nem pode transigir, nSodeve tran-
sigir.
Est es-ripto.
Q lando am 1878 tomoa posse da admiatstrscio
o Sr. Di'JAIolpbo de Barres, a Provincia, orgio do
partido dominante, tracoa-lhe em artigo editorial
de Sl.de Haio, a linha da conducta por ama fsimal
iiUimaeao.
Entre ontras consideracoes, qoe fes, digne se
7. Exe. de attender as seguites:
A poltica qae arrora em norma do governo a
conservaco de adversarios as empregos a pre-
texto de que sio pas de familia, qae preoisam de
oio pars o* Albo*, u na poi i tic* meticulosa e des-
naturada, que eaquece os principios e sacrifica oa
interesses nscio^aes, o bem publico, s nsoenida-
des mesquinhas do individuo.
< .- DB. ADOtPHODB BABB)* : BTSSTi. P80VISCIA O
rABTinO 1TWB*T. A1KDA SAO SST XA POSSS DO PODB.
Todo adida *u oosbbsva bm mo* ds ADVEsaxaroe.
Compre sttender so partido lioersl e fazer
ceeiar o sea ostrseUmo.
e A politica*qae nio lgica ama poltica des-
estrada. >
Sem ocunho da iutimacii acceite V. Exa, mu-
tat mutandit, essas .consideracoes, qae eom ellas
ficam co npletameots destruidas todaa a* ceas aras
qoe, oomo a de hija, faca a op os icio.
R-Mife, 17 de Novembro de 1887.
Bpaminonias.
AOSINCBEDLOS
O abanto assignado, attesta e jar se for pre-
ciso, qae sofirea muitos meses de rheamathismo,
comecado no pescoco e qae em penco tempo estn-
dea-se pjr todo o oorpo at os ps, ficando entre-
vado a servido por outras p?ssoas : traton-se eom
esmera sem ponpar nada, e j desanimado eom o
muito soffrer seo espranos de sarar, resolrea
tomar o Anti rbeomaties Panlistano, especialidaie
do pharmacentico Luiz Carlos e que felicidade ha
mais de quatro meses que nao sent o mnimo in-
commodo Desejando que o bem chegne para
todos, o motivo real porquo d este attestade.
JoAQcrM Dixiz Valoi*.
S. Carlos do Pinhal, 22 de Oosembro de 1885
Depositarios : Francisco Manoel da Silva & C
droguistas, a ra Marques d Uliadan. 23
m
Dr. Balitar da Silveira
Especialidadesftjbraa, aoless do* J
erian^aa, dos orgaos respiratorios e das \ l
seoboras.
Presta-se a qualqner chamado
soravda capital.
-
:
MEDICO HOMEOPATHA
para
AVISO
Todos "s chitmad-as de vem ser dirijjt-
dos pharmacia do Dr. Sabino, ra da
Bario da Victoria n. 43, onde se indicar
sua residencia.
Dr. Simes Barbosa
Clnica do Dr. Simo.-s Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestias de senboras
e de enancas.
Consultorio ra do Marques de Olin-
da n. 64 consultas de 1 s 3 boras da
tarde.
Residencia ra da Soledade 78.
T"lohona n. 21.
Leonor Porto
Una do Imperador
Primeiro andar
O. 45

Costes te eeerere a histeria
Uta td"gra*ema da Psrabjba para o
jornal a Proneia din, que dous .escraros
foram surr* Jos oaa gradas ota oadiia, as
sistindo ao suplicio o proprio delegado
de polica e promotor publico.
Canea espanto rer oomo assirn se in?en-
Uai historia, aem O menor vislumbre de
tar (u\r.
O oaso dea se sssiio : dous esorates do
honrado coronel Aiexandrino, fora seiuai
dos pelo- Dr. Chateaubriand para fug-ir, e
para esto fim o mesaio. Dr. Ibes dea ama
sarta para o Dr. Jai Marianno. Presos
sosos osera tos no Umbaseiro, foram rsoo-
hidos cedis, para sTM-iguacSes. Nada
atai*. Agora qae ama peaaea honeata dos
i teoha coate! v
Um qoa
Prandsao Mamad da tfitea
taos do todas ae
eaetioaa, tintas
4(7.
Marques da Queda a. aa.
rae eo
lethenalicis
gsbasflo Laoerd d'Als*a*OB, oa-sJassao da Es-
saOaads-sa sastutad* a taeeiaanr
Pisa una, Trlgaai.s.iri* o Ateaara,
proTs-a sos* alSaalalo aos cxaisir aos te-
fftrsc*-* saa dirstoss 4o SBsVgios,
qa qss ds ssss sarri
rea das Le
Haver um trsm especial s 11 bora* da ooite,
aeesdid* pelo liba. Sr Aigbe, digoo gerente da
aatrada de ierro de Linsesiro, para condusir os ro-
meire*, de Taita par* Nassreaa, acaado aasim ta-
sado inoo*BSBodo do* qn* vieram feeta.
. mesa regada** pasas, particatarmeota, a agra-
decer as* Illa*. Hr* Pigoeirdse o auxilio qoe sm-
pre Ibe diipeoaoa eom *erviooi d* trpogrspbis,
so Sr. gersurte ds sstrsda do Limoeiro, b;m como
te seeisdade* taotiesea, o sea eoacarso.
A todos asaos gratidio.
O jais,
Qaaptr Antonio do* Bsi*.
S>
Pretraoma da feeta do H. U.
frsas dos Pobres Afflletos
ta. tfioa^alo.
Sebbado 19 ao moto-da drersas gyran-
dolas de fsgo subirlo o ar, o a moaioados
seoree do Arsenal de Guerra annuooisr
aos derotos de milagrosa imagen, qu*
oh gada a veapeta do dia em qae sai ser
tributado ao relemptor o culto qoe lbe
devi lo ; s 7 boraa de noite ser celebrada
umaladiinha solemne, fiada qeal subir
so ar um lindo balAo feito a caprinbo por
oe* dedicado irmio.
Domingo 20, e 4 horas da madrugada,
sai rasada ame misa em tenfo dos de-
votos qae concorreram para a eolemnidadc.
A's 11 horas da msnhl entrar a mi saa
sslrmne, asado orador do ETwigelh o
Revdm. aapaHla oapirlo Lsenardo Joio
Oreara, e aa-oaeoora e*t eoonade ao noseo
iralo pro nrsdor-gerl maestro Marcos
ge*ssg"heim Cnrreis, fiodo e seto subir
as ar ea liado bailo.
A's 7 horas da nite seri enroado o *%
ssaie ser ouvids a alo-
l'ffli eeulher diarla
Perto da aldea de Zillingderf, na Aus-
tria Baixa, rire Maria Haas, ama malher
inteligente e indastrosa, caja historia de
soffrimento pbjsico e ulterior alivio, conta-
da por ella em pessa, de iateresse s
muleeres. Eu era eapregada, dia ella, oas
lides de ama lavoura. Trabaiho excessiro
dea origom a dures de esbeca acompanha-
dae da desmaios o vmitos, at qae por ul-
timo n j po lia reter no estomago alimento
ou bebida. Vi-rae na necessidade do fioar
de oama por algumes semanas. Aohando-
me nm pauoo melhor eom o dosoanco e
socego, tratei de me dedicar ao trabaiho,
porm cedo fui atacada por ama dr no
lado, a qual dentro do poaoo tempo pareca
que se espalbava por todo o mea corpa e
palpitara em todos os asombros. A isto se-
guiose urna tosse e falta de respiracSo at
que par fim nao poda oozer, tire portan-
te de pela segunda vez rae retirar i cama
o segundo jolgae, pela ultima ves. As pea-
soas de miaba amzade dissoram-me qae a
minha vez se esta va aproximando e qoe ea
aio viveria senlo at epocha de as arvo
res se revestirem outra vea de verde. Por
esaa occasiZo acontecen que am dos folhe-
tes da MK Seigel me veio s mSos, Li-o
e atiaba cara m&i comproa-me ama gar-
rafa do xarope curativo da M2i Seigel que
tomei de aocordo eom e pnscripoSo, e
mal tinha acabado da tomar ama garrafa
quaodo oomocei a sentir me melhor. A
miaba ultima doeoca prinoipioa em 3 de
Janbo de 1885 e continuou at o dia 9 de
Agosto, dia em que comecei a tomar o xa-
rope. Cedo comeoei a trabalhar um pouoo.
A tosse abandoaou-me, a 0A0 experimen-
tei mais dScoldades na respiracSo. Acho-
me agora completamente curada. E ah
quam folia aoa Nao tenho expreisoas bas-
tantes para mostrar a minha gratidio ao
xarope curativo da Mii Seigel, Dovo
aqui dieer agora qae os dotttores da nos-
so districto mandaram distribuir annuncios
preveniuio o puolico contra esta medicina,
duende qae neobum obvio produz o maita
g>-nte foi iuduaid a destruir os foibetos Sei-
gel; mas agora, quaodo se pode apanhar
am d'ellec, guarda so como ama reliquia.
Os poucoe que eaoaparam sio pedidos em-
prestados p*ra 1er, e o mea tenho-o em-
prestado a diatanci-* de seis milhas A toI-
ta donoaso districto. Tem viudo gente do
desraeis milhas distante* d'aoai a pedir me
qoe thes oomprs a medicina pare ellos, isto
por saberem que foi ella qae me carou e
se qaererem af&rmar ds que compram
Contina a executar os mais difficeis
figurinos recebidos de Londres, Pars
Lisboa e Rio de Janeiro.
Prima em p8rfeieiode costura, em bre
vidade, modicidado em preow e fino
gosto.
Dr. Mello Gomes
MEDICO PARTEIRO
4 i-Ba liarla do Rosarlo -44
Oade tem consultorio e residenea, e poje ser
procurado a qoaiqaer bora do dia e da noite.
Especialidade : fenres, molestias das seohores e
do polmao, syphilis e estreitamentos da urethrs.
Consultas : 10 ao meio dia.
TelepboBe 374
Oculista
Dr. Barreta Ssmpaio, medico oca-
lista, ex-ebefe de clnica do Dr. de
Wecker, d consultas de meio dia s
8 boras da tarde, no 1. andar da casa
n. 51 ra do Bario da Victoria, ex-
cepto nos domingos e dias santificados.
Residencia ra Sete de Setembro n.
34. Entrada pela ra da Saudade n. 25.
Dr. Coelho Leite
Participa a seas clientes e amigos que
tem 8ea consultarlo na ra Duque de Ca-
xias n. 57 1* andar, onde ser encontrado
de 12 s 3 da tarde todos oa das o
reside provisoriamente na ra da Hospital
Portuguean. 14.
Dr. Sin
BEUICO
Tem o sen eecriptorio roa Duque de Caxiaa
o. 74, das 12 a 2 boras da tarde, e desta hora
em diante em sna residencia roa da Ssat
Croa o. 1.
Especialidadesmoestas de senboras e crian-
a. [\top*aa-i n. 326
.
.

CL.IMCA
HE ll CO ClBlBtlC A
DO
por se qae
0 artigo Terladeiro
Mari* Haas
Aehe M venda em, todas M boticas
Dr. Barros Caraeiro
RA DUQUE DE CAXIS N 88
1 ANDAR
Consultas somene as tafos, quintas
e labiados
De 1 asra s 3 da tarde.
Chamados por escripto.
Teleplone IOS .
(3oasultorio medico*
eirurgico
O Dr Castro Jess, contando mais de 12 anno
de escrpulo** obser vacio, reabre consol torio neos
tt idade, roa do Bom Jeens (aatiga da Crm
a. 83, I. andar.
Horas de coosulta
De dia: dsal j Ii tarde.
De noite : da* 7 as "8,
Naa demais horss da noite ser encontrado ee
a taveaas dis ri^nviioi a. t, primsiro por-esquerda, alm >o porcia de Dr. Cosas.
s
s SI.


^^HU QC UUttluU
'y
f>ro de i
< linlea medico eirmrgkJ,
^B DO
Br, Alfredo Gaspar ?
3eori* SU* <* I TalepOoee o. 228.
Cliiiw 8ij):i'ilil:i : ai '. i i 11 -J
deilt.
Caotaltaa de 1 4i3 **
Ba d Cid*>* a. *
Bwiweii-** d> C004 Ji Bia-ViaU 21 1
Telephoee a. 41
IGUAttiSSU'
Dr. Pee* Barreta
PROMOTOR PUBLICO B
Advocado
Thesoirara de Firenda

Or L-?e< P MlC '>pC4 I ir
R<<0 -6Vi L.r*;*. 4* Ruin n.
38 l* aa4ar.
CoMoUirii-Ri* 1* aa*r.
C>osr*. do Ur-
1
Chr**i>*-A. quil-ju* hora.
BfcttARCES
Club Internacional de
Regatas
Taradlo ale bllhar
Cnrii ao* salive* a**t*a aiuitir-ni *J
tonei) da bilhar, qoe late lijar no dimia*; 96
dj corrate, cjm*c*aio aa 5 aira,! da tarda, entre
tteiodaie Recreativa Ja reatada, oa ciaba Car-
lee Ojaaee, Commercial Eatarpe e o u*i).
Drpoia egairae-h renniio familiar da coi
toa**-
Secretaria da Club Iitaraa^iiaei de Regata*,
18 de Nivembro da 1837. O aerotorio
Alfred > K R Barbee,

Estrada de ferro do Re-
cite ao S. Francisco

Aviso
Peto preaeot* *ia cnvidalo* oe eeobvee secio-
oiaUa dstta ompaabia o.- rfleebirem nuin-
ca de Cmeo Pools* o 48* d.ideado, c,rrep*o-
d-nt* ao eeoaeatre venmda un 3j da i jaba ds
correata nao.
Eeeriptoro da saperiateadencia, 19 de Noveo-
bro de 1887.O lUperiotoodeote,
WelU H*d.__________
Sbciedade \ I lianza
aeaoAe de aaaacao
Do ordem eeperior, cviviio a lodo* oe ojcm
a eompereierete ni aie, legoode ftira 21 di
carrela, ia 6 1(9 h.ra* la tarle, aun da tor la-
gar iit eeaeio de financa*. Rsdfe, 17 de No-
veeabro de 1887.O aecretaro,
J. J. U.ti d> Raga Joaior.
O lm- Sr. inspector deeta Toeworar;a
el) preeoote aooaneHr qae, ea virtud* da or-
ii.1 le 90 dd id* flods,
*ob a. 46, retolve* abrir eoaearsi pora reapre-
t de 1< a > entrone* daa Roparti.oe* da Pe
soda, que tari lagar o priateiro no da 10 e o
agaado ao dio 9S todo de Jameiro prximo vio-
doaro.
Ver**ri o priowiro oooearso *oort eooaaeiaea-
to perieito de grm natic* e lie jo aaateo*', *-
lai eoeso da aritbmatic* a'. t tbaoria daa pro-
porgoee i* dativamente.
Ftriiubjeet.do exim ai eeg'jad > aa teguio-
te* *tt*ri*s : traiucaio correcta daa liogua in
gtosa fraaoi.; theoria dt eaeriptaraaao jar
oaat por partida* limpie* e obrada* a alta
apptteacw ao etmmereio a ao Tbeeaoro, prikei-
pioe gecaea Je gaograpbia e bialora ue Braiil;
arithoatiea eaoi applioaeto oo o-Maaercio oepaeitl-
eaeota rodo .-cao de moadar, poeoe a ardidas, oal
calo de deaeaatta, jaros atesples e ooaaaoetoo,
taeora do oaaibiae o sea applioao5<;e e algebra
ato eaaecoee do t grao.
Aioeilas p 4oaa, partaotr, eee desojarrra 6-
acrara par* dita acoco ra, daterio apreeeoUr
aoeU eoocae, at o da I di precitada m*s da
Jaaairo, os seas reqaeriaMatoi iaatraldoe eosa do-
eaoMatos qae prarem tir a idade da 18 amas
pele tneooe, e bia oooractt cifll e moral.
Oatrosim, ef iodiilua qa? J *rooreai eo-
{rtgae do 1* aatrsacit, iaaerotrn Jo-so, fieam so-
titos tambaos, a prora de prstiea do sonriso pe
callar da Ripartiolo em qaa aortiram.
Seasio da expedioato d Taosoararia de Patea-
da doRa O.-ani: da Mirto, 10 de Njtabrj do
1837.
O eoircjraalo,
Froosisco de 8. da Silr Ramoe.
S. R. J.
aeteslside meereeillvfa Jasaeotll
Sarao raeasel eji 20 do carreato
Saiaattidea-oa oesSr*. aceite qos dataos procu-
rar aooi iagreetoe em ml> do or. laosoiretra.
Prioeipitri sBoiraa danoatj.
HocreUrU daajeaadtJo Rierealita Jareail, 18
deJteabrodo 1887.
Praaciaeo Rodrigaes de Caaos,
S* saeretario.
Bance de crdito real de Fcr-
Baabaeo
Sai termN dio arta. 6' o 6- atoe eatetatae, aia
oavidada o le abare aoeian iotas 4 realiear at
o dio 19 do Soteaarj procima tiod re, aa ele
da Haaeo, A roa di Ciansireio a. Si, a qaerta
entrada de 10 (, sobre o tolor aomiaal de cada
aecao. Becifo, 19 de Oetubro do 1887.
O almioiitradires,
Maoel Jooo de Anarim.
Joe d Si Ira L>yi Joaior.
___________Laia Doarat.__________________
Obras Publicas
Da ordem do Ulm. Sr eagoohairo director gtral
daa obras publicas s de deformidad* eam a aa-
torinclo de ti. Eze. o Sr. praraaato da provincia
de 8 do oorreata, fac pablica qae as da 2$, oo
meio da, oa referida reportieii, rec-be-ee prjpae-
taa paro a execocia d.a obras ds rrparoo das
pootee do Tepocari e do Maais, aa oatrada da
Victoria a Ora ata, oreados a primeira em.....
538*200 e a aegaoda em 414*000.
O orcomeoto e as claaaolas atpeeiaes do coa tra-
ta acbamse arara soeretaria para serem examioa-
dos por aqaellea qoe preteadarem arrematar is
mramaa obraa de aeoria eam o qoe diapdem oo
arta 70 i 73. 89 o 90, 9J, 97 A 101, 106, 116 e
116 do regaltmeoto de 20 de Joabo do correte
anao.
Secretaria da repart,lo dos obras pablicss de
Pernambaco, em 11 de Novembro de 1887.
O eageaheiro secretario,
qaim Gimes do Oreira e 8ila.
Monte Pto Popular Per
nambucauo
BlelraU
Pelo presenta sio contidados oe socios dosta
soetodode, oa forma do | 9* do art. 29 dos esU
totes a reaairemot em eotmblo gerol domingo
98 o eorreiite, Aa 10 boros do dio, afimdeeffcc
tuerte a eioieao do eoaaolko administrativo o
Limtiluli de cotta, qnt tea de foaecioaar m
sosmiata aano eial.
Storetana da aociedade Manto Pi Popular Per-
nambsjetdo, 17 de Motombro de 1887.
O 1- aecreurio,
Benjamn A. Jos da Fon toe a.
(Jompanhia do Bebe
ribe
Esta oooptabta oonaedo peana* d'gu\
par* cata aa Moa coosprakotrdida en-
tra Doas Ir.nloa a Torre, sab aa aoadi$8e<
do rtapeotivo itgalaroeoto.
Otrosim, a roes asa compsnbia eacarre-
ga-o do foroecimento dos orjoanamentcs,
toroeiras, ate, a da oallocrlo dos mei-
mea, a prego* redititJo*, cooa o fim de fa-
cilitar o ab*teciaoedtO d'agu* casas.
Qaoo* qeiiT obtor otcUrecimento* dora
dirigir *e ao eaoriptorio ^ coropanhia,
ra do I aperador a. 71.
Recife, 11 do Motembro da 1887.
Ceciliano iaoxedt,
Dir.tor gerente.
! !.NC0 DEIAHL
DO
BRASIL
Capital ),ooo:oooa
dem reallaatlo lo,ooo:000
A caita filial d'ooto Bae poranemoata A roa do Cocunotoio a. 38, taca, A
vista oa pr**>, aaatr* ot taga-otei correspoa
denles ao eetran j-ir : .
Londres-........ a/ N. M. R-tbtcbil 4 Sons.
Pars.......... > De Rotaoebild Frerra
Bomborgo.......
"rliID.......... Deol taoBank.
Brrmeute...
Prankfnrt a/
Aatoerpio..
Roma.....
genot. .
Saaek-s..
4iiAoa mal* 840
cidadea da. Ita-
lia...........
Madrid..........
Barcelona.......
Cadi*...........
Ka'sg*.........
Tarragont......
Valencia e oatros
dadesda He*
panba e ilbaa
Caoarias......I
Lisboa.........i
Porto o maie ci-f
dados da Por-/
tagal s ilbaa...;
Boeoos-Avre*... .)
rlontevidao......
Sota York......
Compra taqao* toara qnalquor
ri) do eatraoger i.
Recebe diabetio om eoaU eorrsata de movi-
aMoto oom uretra laaio do !/ *o anno o por e-
,tros a praao a joros coavancioaadaa,
O gerente,
WilUom U. Wabatar
\
.......
f.GMMERr.10
TELECRallAt
3ervi

LIVERPOOL, 18 do orembro.
ASSUCAB Mercada arome. -
a Peraambneo m. veadese 4
II por njaiatnl.
ALGODO:Mercada arate
tAIR de reraambato eade-se
m 6lil d. par libra
Veada* do dio, H:O0O fardo*.
NEW-YORK., 11 ds Novembro.
- AS3CAR: Mercado rame.
FAIR RFINlUa de Peraambaee
eade *e a St/18 eem*. par liara.
Agencia Hars filial em Pernambuao,
19 de Novembro de 1887.
Ba Ua eaaiMiercial
t oTAyda orriciAca da johta dos cok
BBCTOKB8
fketVe. 19 t JVooemoro de 1887
Letra* hxpothecaria* oom jaris, a 94*1500 eada
Celacaa de arar
bm 19 na ovaatao na 1887
A A**oeiofdo Commtr&al Agrcola, regtstroa o*
prtco* abaixo, |>agoe aa agricallor, pir 15 kiU Uaiaa Pialo
Coloaia Iaabol .
Tarbina pnlvoritado.
Bteoe-i 8 aaporij.- .
a 3.a boa .
3.a regalar .
Sucatoot ....
Maacavodo porgada.
a brota
Retome .
9*509
2AJ00 a
* 2#?00 a
3U00a
24JO0a
U70o
1/600 a
l-W) a
11900 a
24 760
.'**') I
24900
24700
2440
14S0)
14-iH
14690
14400
Colar* de algoda
aa 19 oa aoTaaroao na 1887
O de I a aorta do sertao cootiaaoa a ate cotido
a 64800, firmo, por 15 kilo*.
entrada* de carnear e
ana oa ovaatao
Atacar
Entrad**
Barceoa* ......
Vaporea.......
Via-ferree de Caruir .
Aaiatae*......
Vi*-farrea de a Praadteo .
Via-ferrea de Limaro .
alod.
Dio*
Baaqaa d'Anver*.
Baaa Qencrale a tuat
' agencia*.
Banco Hrp; teca rio de
Eapan* e toas agen-
cia*.
Banco Je Portugal e
soaa agencias.
Eoglith Bank of tbe Ri
ver Pate, Limited.
O. Amsiok A C.
pra^a do iinpe-
Caracos de alrodio (kilo) .
Car vio de podra de Oardrff (roa.)
Forinha de man liooa (litro) .
Folba de jabirandj (kilo) .
Ocnebra (litro).....
Mol (litro)

Milbo Ol-,
Taboodoa de
reikr(doxia)
M
164000
30
fcO
900
40
46
1004000
Cambio tobre o Rio Orondo da Sal, 90 drv. oom
1 1/2 0/0 de descanto, bootem.
Ha hora da boto*
Veoderam-ae :
. 50 letra* hypotbecaria*.
40 dita* idea*.
o reaaeot*,
Vatonio Leoaardo Rodrgoea.
J -ooorotoho.
Eduardo Oabeax.
Imtentu banrarl
atcirt, 19 na aovaaiaao aa 1887
F&AQA OO RECLPE
Seado boje dio de malo, nlo ba ve movimeoto
tS
_1 laxa aiad* regaln a 23 d. boaoorio, ni j
osaattodo traoeaceAo sgame em pantJ particaLr.
PRAQA IX) RIO DE JANEIRO
O movim.'nto earave quieto, eem morimante,
aeodoas eotacoe* aomiaaea 22 15/16 d. boaoorio
a 9 1/8 d. particular.
A* tabella* ex poeta* a jai foram aeU* :
Oo Lobdo* Baos :
onatret .
ttaaa
Hambargo
Portmoal
few-York
Ba
Mid/t
S
418
513
232>
dtatta
T 3 4
417
417
518
934
24180
Lmdre*.....
Pasto. .
Itata. .
tUmborgo......
Liabaa a Porto .
,00--* dadas dt Parta-
gal ...
York......
Uo EaoLita Baos :
HOaVt dttXa
J 34
413
281
yod,-v
3
418
281
417
417
933
J39
-'4180
; vuia
22 8/4
417
417
239
238
241
^988
Ea-roda.*^
Bareaea* ......
Vaparaa......
Via-terrea
Animae*
Via tonea da 8. Praocisco
viaV^BTra do Limoeiro .
do Oarua.
Dia*
9 A 18
2 A 18
2 A 18
2 A 19
2 A 17
2 A 17

252071
Saeeat
Mal
5.799
161
5 828
813
4 151
20.681
_4
eouroo
tTrecaaaemla
aoatem o da barca aornrguenaa
tara corregir om Natal, eom daotiao a
Liverpool, algodio 7/16.
Vaporea d.-epaiando*
V*por francs Oreooque, nhrda bont-m, le-
voo n*ra :
Liibo* : 795 aaecas oom algodio, 83J
teccla aligados o 3 barrica* com abacaiia.
Porto : 3 caiiai eom caro e prata elhi do t-
tot da 15.000 fraacoe.
Carregaram diverto*.
Vapor fraace* .ViUe de Maroaklo., tbida
hoatom, tovoa par* :
Havre : 6 mocci com borracha, 1 borrica com
anear o 1 barril de quinto eom agnordeote,
Carreaatom diverso*
Vapor ingles .C.rb.s Bar., sabido traten, le-
vot para ;
New-York : 25.671 saojoa-----trttiir ata
cavado, do* quset 12.788 foram aatpacbtdo* em
ooota prac* a 19.883 aa de Xaco..
Ctrrego J. H. Bixwoll.
avia* deapaekadaa
iarea noratgaent* IoL., A sabir, lera para :
New-York : 9.000 liceo* eom *sro;*r matea-
vado.
Carrtg}* J H. Boiwall.
Logar atoa
lavo para :
New-Yo.k: 4.931
rada.
Carrtgaram Blackbura Ntednaa a
Ademantiae, **blda *-Tata*a,
Moeot oom asta car matea
amtat a
oa 9! a 98 i
Aaraoar reamado (kilo)
aaaot braoc
Attoear moteavado (kilc
Aleool (litro)
Arroa oom aasca (kilo)
Algodio (kilo;
Borraaaa
Caarot *aeeo* aalgado* (kilo)
Coaro* tecoo* epichado* (kilo)
Cooro* verde* (kilo)
Coala (Uto) .
Uto aamkil,
Cal rattoibo {kilo)
Oacaaea
Caraaib*
iiuodei*
1887
900
153
IOS
160
65
386
14000
464
266
400
8C0
600
C5
39 '
tflo* A rara*
Barca nicioorl Jara Anyelna, par o Rio Oran-
de do Sal.
Barca lorie** UU: Oird, pira EeUdot-UoJdo*.
Barca aaraegaenee Jotoa, para Eatadoa-Uatdot.
Barca iogleaa Evn, para /Vio da Janeiro.
Barca norargaense Hottcn, par* Estado*-Unido*.
Barca inglesa tott o/ Dt*M, para Liverpool.
Barca inglesa eolia, pora Estado* Uoidoa.
Batea mraegueaae Ida, paro Ettadoa-Uaido*.
Btrca dinamarqoosa Cotoordtm, par* Eitedot-
Uoiitos.
Barca nieiooal CtcU'a, pira 8ergipe.
l/for noruegaeate Anmt, par* Montevideo.
Larar ineU* Cathcime, pira Ettedoa-Uaidoa.
Legar iogle* VofOftr, pors Montevideo.
Lugar noraegacnte ICrone, para E*t*doi-U*ida*.
Lujar merieint Prmca, para Ettadoo-Uoido*.
Lujar iaglet Rgatt, p r* EttaJas-Uaidos.
Vapir ingle* Vea Carnea, por* Liverpool.
Vapor ttcionaJ Ptrosaio*, para Camosaim a *
cala.
>*fioa a aeiearg*
Bares ooraegoente Sjr.ddat*, corri.
Barca laec* Meldepad, enrvio.
Barca narargnate Calo, corvio.
Barca francesa Beayaii, corvio.
Barea-aoraegaeot* Andrat Rt, earvi*.
Barca inglesa Paraoero, b*ealbA*.
Barca mruegoente Proyre**, cario.
Barca anee* 'midanI. cartio.
Barca noraegnenae Brodrros, eorvia.
Barca alletai Pr&ident Trotack, xirqne e farella.
Brigne noraegusnid Sophie A Siooiime, earvi?
de podra.
Brigae dinomtrqaes Aaae Marie, xarqae.
Bngoe allemio Romeo, **L
ttoeaaa allemi Frantuka, xarqae.
Legar aacianal Caciello, varo* ganoro*.
Lagar togtoa JBeofro, baeslbao.
I.lijar agio* O*io. eirria
Lu^ar iu<.'es Rfed Rot% rinot dt ferro.
Logar iu^Us JaTojr l'.org, b.c;o*o.
Lugar aornegaaate CArxfiae Ktitabetli, earaia.
Lagar nacional Tgrt, vario* geoorot.
Pataco dinomaraaes Melle Katrine, xarqae.
Pataoao aaetoi*! fonttvo, xirqoa.
Patacho allemio Alterne, tarto* genero*.
Patacho ingles Pealare, cariaba de taro o broa.
Patacho aoraegaent L mngtton, corvio.
Patacho portoga** >aaaf, vinbo.
lemportacia
Barca altomi Frmimt Frk, ehtgad* de
MonteviiAa, em 18 do 00170010 t ooaagnadt
Peraira Caroairo 4c C ,'manifestoa :
Parello 3,300 ticcaa.
Xtrqae 3,315 fardo* com 140,000 kilo* *oi oso-
igaatano*.
Paquete fraoer* Orenoquc, abogad* de But^oi-
Ajrot t acal*, ea 19 do carrate e emiignado
Aagoate Lbili<-, m*niht*tc* :
iSPoroOo 300 **< a Joaqaim Lipas Barro*.
Xarqae 1,563 f.rdo* Ha A Reteode, 1,937 a
Amorto] Irmiui ot 0., 825 Baltsr Olivar* A C
Estrada de forro de Ri-
beir&o ao Benito
Por deHberaoio d directora ilo chamado* es
aoJbore aocianuta* deat* empresa para ao praso
de 6U di**, a contar deeta data, reeolherem a
oitava entrada de sus* accSe, ai* termos da 3-
do *rt 9e I utico di *rt. 4 doi ett rato*. *
Recife, 4 de Oatabro do 1887.
Jo6 Bellarmina Pereir* do Mello.
Director secretaria.
Pelo Dt. procarador fiscal e dos feitos da
faaeada aacioaal, too convidadas o* tenhsre* do*
o*er*n* ekniacadoi palo juiso de orpbioe pora
ercm alforrisdo* pela tetimt qoou do fonda de
eataocipaoio, dettimd* ao municipio do Recifa,
entrtrem em aeeordo acere* do proco do* mctmoi
eteravot, sob pen* de *e nrooeder avaliaco ja-
dici*l, pr o qae ihc fie* raareado o pr**o de
des di**, contar da pabcacio do presento
edital.
Betoo do eaateoeioij d* tbeioarkr de fisea-
d dePomam neo, 18 de Novembro de 1887.
0 procartdorfitcai e dos fcitat, interior
Olvmpia Marque da Silva.
IRMaNOAOE
00
\ a> da oledatle. erecta ma Igreja
do lalvraoienio deala eldade
De ordem da nona irmio jan, convido todcs
os ir mi* par* rruoirea *e em maso eoosiatorio
domingo 20 do corrate. Ai 10 horts d* minba,
atiiu de em asaemhles gcr*l eleger-ae novo* func-
ciooario* pora o anao coaipromi*l de 1887 4
1883.
ctosreUria d* irmarroads de N. S. da SaUduie,
erecta no Livr*meato, em 16 de Novembro de
1887.-0 tocreiario,
SilriaoQamea Pirto.
Companhia de Bebe-
ribe
Convida-ie toa proprietirioj d*i ccoei da ul-
tima emuaio feita par sata companhia, avtrem ao
recriptoria drit* eompaohia A ra* do Imacrador
o. 71, roceber o* respectivos titulo, dtveado o*
meso* eccssiia reetituirem os recibas dos paga-
mea ios do* preiMcoe*. Recife, 14 de Novembro
de 1887.
Jos Enitsquio Ferjeira Jaeobin*
Director *tret*rio.
Goipanhia de km
Por trdem da directora toca publica qa de
ccordo com o *rt. 8' do* eItuto* cim.'cou eor-
rer ao di* 99 de Outubrt e fiodarA 29 da No-
vembro do eorreute tono o segundo prsso qae
refere-M o citada artigo, par* o pagamento da
oitava chamada, altando aoj-itai ma'to de 12
/. aa eco de numero* : 1416 a 1455, 1206 a
1215, 1796 1805, 1816 1825, 618 621, 618,
567*581,1861*1865.
Rceife, 9 de Novembro da 1887.
Ricardo Ma-iezct,
(Jereoto.
.|B
EstraSa de foiTe iltulias
Pelo prrsente fato saber a.* Sn. aeeionistas
deata empresa, qoe apena* r. alisaram a 5. en-
trad* do *os acedes constante das caatellss os. 2,
9, 25, 39, 41, 44, 53, 60 e 63, qan em faca do dis-
posta no n. 1 2. do a. 9. dos estatutos, fica-
Ihes mareado o praso improrogave! de 30 dia, a
contar de 31 do corrento mes, para renlisarem h
6. entrada com malta de 0 "/..
O aecioniat, qae nio realiiar iuas entradas n*
forma cima determinad, perderA em beneficio
deala empresa as entrad** que JA tenh* feit).
Reciie, 25 de Ootobro de 1887.
Joti Be'lamino Pereira de Mello,
Director ceretario.
^. R. O.
i-ae 01 ie-
Companhia do Beberibe
O* Sr*. accionia! deata compinbi queiram
vir aoeicriptorio deat* corepaobi* ra* do Im-
perador n. 71, receber o dividendo o. 79 n* razio
de f-401'0 por aefio oorrespoadenta oo aameatre
lindo em 31 do m-1 proxiao findo, cojo pagamen-
to torA logtr em todoi o dia* utei* deate ates, e
o depoi* no* cabbado*, ma rnente do* 10 hora*
d inanai a 1 hora da tarde. /
Reciie, 14 de Novembro d- 1887.
Jote Eustaquio Ferreira Jacobina.
Soan* m. C. 302 taecM com 22,560 kilo* de assu-
eor m*acaado.
No vapor francs Vdle de Aaranhao, corre
gou :
P.ri o H.vre, J. B- do* Bei| 1 barril eom 120
litro da agaardsota e 1 barrica com 75 kilos de
estucar braoeo.
No vapor francas Oreaooue, carregaram :
Para Altomaah*, J. Kreate C. 7,000 grioi
de oaro volbo.
Par* Paria, A. Rogo A C 6,000 grio* de ouro
velho e 8,000 Attoi de praU vlh ; E Ooetchel
8,000 grioa de prata veto e 3,100 dito* de ouro
vdha, e 1,000 poasaro* seco*.
Para Lisboa, S. B. Amornn de C. 500 saecs
eom 37,874 kilo* d algodio ; Prraande* d* Co*ta
A C. 295 soeca* eom 21,709 kilo* ds algalio ; P.
Ctrnetro A C. 833 coaro* salgados eom 9,996
kilo*.
Pera o totertor
No vipir fraoe.'s Vlt de Ma'xio, carrega-
ram :
Pata o Sio de Jsaeiro, Costa 10,000 coco*, fracta e 4,000 abacaxi*.
. No vapor nacional Para Babia, A. Ol aira & C. 1 barrios com 60
kilo* de doce.
P*r* Maeei, Fera*nde* A Irmio 1 birril con
96 litro* de guardent*.
No vapor nacional Pernambuco; carrega-
ram :
Pata o Pari, B. J. M. Dio* 800 barrio** com
19,636 kilo* da tancar brinco ; E. Barbota 200
volme* eom 12,665 kilos de assacar brsnoo.
Para o Cetro, T. da Silva Tarare* 1 **cco com
75 kilo* de Moa eor bronco.
N* barcaca Flor de Mara, ctrregoa :
Para hlamangaape, M. Barbo** 20 sacc.
eom 500 kilo* de fio de algodio.
Socledade Becreatlia Commerolal
'j3a) Boire trimeitral em 20 do correte
Scieotifico aoi fnhores socios e cmvidados qre
este soire principiari a 8 hora* da noite. Os
ingret'os par* 01 leabores s.ciot-em mi do Sr.
rSea-tbesonreiro. Pedotc simpljcidsde oos toi-
lette. Previne se qoo nio sio admissiveis aggre-
0*1*0.
Secrntaria da soci-dede Recreativa Commer-
ci*l, em 15 de Novembro de 1887.
A. J. Rmos
1* secretario.
Manta Casa de Misericordia do
Recife
Na secretaria da Santa Casa arrenda
guite* predios :
Ros do Bom Jcsas n. 13, 8- sudar.
dem dem n. 44, l- andar e loja.
dem do Vigario Theuori u. 22, 1 andar.
dem dem n. 25, sobrado.
dem do Marques de Olinda n. 53, 3' andar.
dem do Apollo o. 24 1- aui.tr.
Ideo da Mcda n 4*. _.,>*}
Ipetn dem n. 47.
dem idem n. 49.
dem idem n. 87.
dem da Lingoeta n. 14, 1' aodar.
Boceo do Abren n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Casa de Misercordia do
Recife, 25 de Maio de 1887.
0 escrivao ntirioo,
AORaTTB
Migocl Jos Aives
N. 7-RA DO BOM JESC8N 7
lecuroa marlilaaoa e lerrealree
Nestes altiraos ornea oompanhia uesta praca
.jue consede tas Srs. sognradci isemp(io de paga-
mento de prcuiio em cada stimo anm, o, qoe
iqnivftie ao defMnto snoual de cerca de 15 per
cento em fv.-r d-is aegomdos. ,
XlTiEM
de Luadre e laerdeen
Paalca aaaaeelra (Oexeaabro iftN)
Capital oubaciipto 3.000,000
FundoB accuoiulados 3.134,344
Ki-reltav nnnual i
O pre.-nios cost'ra fogo 577,330
Do premios uobre vidaa 191,000
De juro* 132,000
(OMPANHIA
Jmperia i.
DE
NE6LROS contra FOCiO'
E8T: 1803
Edificio e meroadoriaf
Tama baixat
Pnmpto pagamento de prejuixoe
CAPITAL
R*. 16,000:00040,
Agentes
BROWNS & C.
X. r> Ra do Commrcio N. 5
SEGUROS
MARTIMOS contra fogo
Companhia PhenlA Per-
natabucana
Ros do Commercio n 8 i
Bl .4 OOCOMMKMCION. 86 tSua
SEGUROS
CONTM FG0
he Liverpool k London & .!ok
INSIJlUiVCE C0MPAN1
Blai-kbarn, IVeedhaoi i &
11 u a do Commercio n. 3
-----------
.


Companh

ISDMSISMlQfaA
ja de Seguros

MARTIMOS E TERRESTRES
KslabeieMa ml55
CAPITAL 1,000:000^
SINISTROS PAGOS
At 31 de dezembro de 1884
Hariticios..... 3,110:000^000
rerrestres,, 316:060$000
il-Rua do ommreio -
afiadon fe Brasiliaa Bank
Iilmited
Ra do Commercio n. 32
Sueca por todos 03 vapores sobre as ca-
xas do mesmo banco em Portugal, sendo
tn Liabsa, ra do CapelL-stas n. 75. No
Porto, roa doB Ingleses.
"l

John. E-
0 AGESTE,
BoxweU
18 compartimento* de fannna a
500 re*.
SI ditos de comida a 500 ri*
58 ditos de legnmes a 400 ris
33 dito*de usenda* a 400 res
19 ditos de auino a 700 res
10 dito* de .'reumas a 600 ri
1') talho* a 24
9 dito* a 14
A Oliveira Castro 4 C:
54 talho* 14
94000
104500
'.3*200
134200
134300
6*000
200OO
94000
544001'
Oate ter sido *rrecad>da nest.es din a
qaantia de
2164380
Rondiiaento di* dia* 1 a 17 do
rento
cor-
3:5194500
3:7354880
Foi arrecadado liquido at boje
Preco* do dia :
Carite verde de 240 a 400 ris o kilo.
Carneiro de 720 a 800 ri* idem.
Samo* de 500 a 600 ri* idam.
ITanaha de 20J a 280 ri* a coi*.
Milbo de 240 a 280 ri* idem
Feijo de 440 a 560 idem.

SIMAMOS SEGUROS
aladuaro Pableo
Fonun a latidas uo Matadonro da Cabanga 114
retes para o consumo ds dia 18 de Novembro.
Sendo: 81 res* pertenceotea Oliveira Castro
t C, e33 a diverao*.

Mafeelro
Palo vapor franca* aOreaoqae., do Rio de J*
ueiro, para :
Jos da Silva L070 a Filho
Bernardiao Lope* Alheiro
50:0004000
2:0004000
Readitveatos pablleos
un o* BOva*j*ao
Alfaud^a
Beoda coral
Uo dia 2 a 18
dem d* 19
Renda protinoial
Do dia 2 a 18
dem d* 1
722.4-234617
63:151/502
125 3304391
11:7784589
785:578 J US
137:1081930
Sonm* total
922:6871049
ucirk
Exporfacaa
17iBOVtaao ni 1887
foro o ootenor
No vapor allemio Campia, eorragarat* :
Pora Has* sarro, Borstelmaan a C. 414
oo*) 81,776 kilo* de algo lio ; J H. BoxwaJI 882
aoeo* eom 66,610 kl s dealcodao.
No vapor lacles Cerri Bay, carretn :
Par Htm Yotk, J H. BoawoU 1,630 aaceo*
oom I22.25U kilo de oataeor masca vado.
Na barea
Par* N x) sacoN
com d-asau *r m**c*vudo.
Na ***** ioctas* Senta, e.rregaram :
Jalio A Irmio 2 0G0 i
caca
icrof-a* Ibit, c^rretiram:
Pera N w m fsio 9,000
aaaaaar aoaeavado!
a*of*eo, aarranram:
Par
com 70 5C0 ki o fe soaa/ micav*
SasOada eccoo da Alfaodea*, 19 do Novembro
O the*ooreiroFiorene'.o Dommguet.
O chefeda eccAotott a.
eeebedorla (eral
tod 2 a 18 414*814
[dea* da 19 1:77U713
24:187/027
eeeb>ederla provincial
Do dia 2 a 18 14:3494473
Idam o* 19 4674675
)edi*2* 18
Idas dt 19
BecMe
Dralaaae
8:092*662
1894084
14:817148
8.2814646
Mercada lelpal de a. 4o*e
aovuaeoto ootte Morcado no dia 18 de No-
vembro foi o aaajaiate:
rarsm :
k>U potando 6,125kilos, sendo de C
Castro, 21 dito* de 1* quldade, 1 di-
to de 2 114 1/1 par ti 'alare*.
829 kilo* da peo a 20 raa 164580
78 carga da forinha a 2O0 ri* 164600
22 ditas > frattas diversa* a
$00 rs. 64600
10 talUMtfas a 0 tais 9*000
9 Saino* a 200 ri 14800
Favosa oaoapado*:
26 caluma* 600 rii 154*300
EmbircicAei inriii ma porto
O de Noveaaara
BACIOtAB*
Cecili*eomig. i Pertira Carneiro & C.
Cacfelloi Qomea de Matto Irmaos.
Layo4 Lojro A Filbo.
Lamego(canhoneir* de guerra).
Mari Angelinaconsig. 6 Iaovo A Fiho.
Mandahi Companhia Pernsmbaeana.
Ma'ia Ia Antonio de Oliveira Maia.
Prascre*i Amorim [rmioe db C
Poiitivoi Amorim Irmio* A C.
Pirapama4 Companhia Pernimbacana.
Rival Amorim Irmio* de C
STaasoBia**
Annaconsig. Pereira Carneiro & C.
Aona Mari*i Saltar Oliveira C.
Ademantiae4 ordem.
Alwinea H. Nuesch r, C
Aadreas Riis Wilsoo Sins A C
Alesandre Hrcnlaoo V. R. Pinto Quimaraes.
Adela 8. Hills-4 ordem.
Aqastic ordem.
Bine Birdi Heir Portier A C.
Beagslii ordem.
Brodrenei W*on Son* & C.
Cstherine4 ordem.
Concordia4 Companhia do Qas.
Cato4 Wilaon Som & C
Carbii Bay4 BoxweU C.
Cypber4 Liditone C
Chriitine Elu&bcth i Comp. Great W. o B. R.
Campmaii Bor*ttlmnn dt C.
Bmmo4 crdem.
Eheni ordem.
Eleetr4 Johnston Pater A C-
Edward Sermn4 ordem.
Prantiaka4 Hermann Landgrin 4 C.
Fanny4 Amo*im Irmio* dr. C.
Heleoe Hermana Landgrin m C-
Hoiwn 4 ordem.
H*n* Tode4 ordem.
Ibis4 WUon Son* & C.
Ida4 Niemeyer Cahn C.
Joavai ordem.
Krooe4 Hermana Landgrin A C.
Leif4 ordem.
Iiiwings.oae4 Wilsoo Sons A C.
Mario4 Amorim Irmio* A C.
Hette Katrine Baltar Oliveira A C.
afjoner 4 ordem.
aledeipad4 Companhia do Oa*.
May Cory4 Blackburn Needham A C.
Non mano4 Companhl* Telegr*i hics.
New Carneo4 Johnton Pater dr. C.
Oh 10-4 Wilaon Son A C
Orenoqoe4 Aognete Iabile.
Paragero Johnaton Pater A C.
Preasil*4 orden.
Pri>gren-4 Johnaton Pter A C.
Pr**ident Trottcbe4 Pereira Carneiro A C.
Bote of Devoo-' 4 Wlon 8ons e C.
Romeo4 Fonac Irmio*. da C
Boxi Heimann Landgrin A C
Ruby (corveta de guerra inglesa).
Roed Romconsig Comp. Recife Draiaage
Rcigatei Johnaton Pater A C.
COSTRA FOCiO
Norlb Blish & lercanlil
CAPITAL
t:OOO.OOo de libr<*8 serllaas
A a E N 1 ES
idomson lio wie & C*
em casa do
SR. JOHN H. BOXWELL
Ra do Commercio n. 26.
S. Joeephconsig. 4 Hermann Luudgrin & C.
Sophie A Nieoiine4 Wiisou Sons & C.
Scotia Hsrmann Landgrin & C.
Soriddesen4 Companhia do Gas.
Sundswall4 Companhia do Gas.
Tigre-4 Baltar Olfveir* dt C.
TooRoy4 Henry Borle 4c C.
Union4 Johnston Pater ft C.
Uniio4 Hermana Lundgrin A C.
Voyaex4 Johnaton Pater & C.
Ventare4 Henry Forster & C.
ViUe de Hsranbio 4 Augutte Labille.
O lignal indica ter a embarcad-So gaido.
Vaporea A entrar
DO* rOBTOS DO SCL
ArlinJoa 24.
Paraa 27.
La Plataa 29.
Caritibaa 2 de Desembro.
lagosa 14.
Taara 29.
DO* POBT08 DO SOBTB ,
Maranhioamsnbi.
na xdbofa
Galiciabaje.
Poto*ia 22.
Tatuara 24.
ViUe de Ceara 27.
Elbe a 9 de Dezembro.
Neva-a 24.
D* LIVERPOOL
Arehimedesa 22.
Vaporea A aiilr
Galicia boje, 4i 2 boras da tarde, para Val-
paraso.
Campiasboje, a 8 horas damanhi, para Ham-
bnrgo.
,
I Maranhao a 22, 4s 5 horas da tarde, para Rio
de Janeiro e escala.
Pirapama a 22, as 5 horas da tarde, para Ca-
mofsim e escala.
Tamar a 24, 4a 2 horas da tarde, pare Baenos-
Ayrc*.airo.
Navios A entrar
Anna Weahde Montevideo.
Angostade Swansea.
Amaliado Rio Grande do Snl.
Albermaledo Rio de Janeiro
Chilenade Londres.
Doos Irmio* do Porto.
Dominica Laoatado Rio de Janeiro.
Elyse Hayde Londres.
J. H. Mac Larrendo Rio de Janeiro,
Nordemkjoktdo Rio de Janeiro.
Presidentedo Rio da Janeiro.

Reformdo Rio Grande do Sal.
Teixeirinhado Rio Grande do Sol.
Tabordado Rio Grande do Sal.
Movlmenlo do porto
Navios entrados no dia Id
Santo* e escala9 dias, vapor allemio Campias,
de 1634 tonelada*, eqaipagem 48, comman iante
A. Birck, carga varios genero* ; a Borstelman
&C.
Buence-Ayre* e eicala10 diat, vapor trance*
Orenootte, de 5484 toneIdai, eqaipagem 129,
comoiandtnte Mortcmard, carga varios ; a An-
gosto Labille.
Santos e escala9 dias, vapor francs Vle de
Maranhao, de 1775 loneladaa, eqaipagem 41,
conmandante E Bre nt, carga vanos genero-1;
a Augusto Labille,
Rio de Janeiro20 dias, barca ingle* Tongoy,
de 484 toneladas, eqaipagem 10, capitio C.
Mtwi*, em laatro; a Henry Burle C.
Sahidos nt mesmo dia
Bordeaux e escala Vapor franca* Orenoque, com-
mandante Mortemard, carga varios generoe.
Havre e escalaVapor f ranee* ViUe de Mara-
nhao, coairaandante E. Breint, carga varics ge-
nero*. ,.
LiverpoolVapor ingle* Corita Bay, oommandante
J. >. Fregaathen, carga asmear.
Estado* Unido*Lugar ingle* Adamantine, cap-
lio Josepb Clrk, carga aseucar.
L*boa e Porto-Lugar portogae* Mano, capitio
Jos Manoel Coelho, carga vario* generoe.
Rio Grande do Norte Brigue ingle* Agoaic, ca-
pitio L. A. Halcrovr, em lastro.
Rio Grande do NorteBarca ingle** Adela I.
H\Us, capitio David Jeokins, em laatro.
Rio Grande do Norte -Barca inglesa Emma, ca- j
pitio I. Issebsen, em lastro.*


Diario de PernaarotcoDomi 20 de Novembro de 1887
5

COIPM DE MFICACiO
Tem semprc a ven
\
m
30*


Tijolos grossos eonsins
Ladrlhos diversas
Ditos qoadrado grande
Ditos frmalo ingjez
Telbas commons
Tijoles Intalms de diver-
sos frmalos
Telbas fraocms
aislas para conieira
O nniis, corvas t colovel-
los e diversas diaien
ses
Para vendas c cn-
comendas exclusiva-
mente no escriptorio da
companhia no largo de
Pedro II, n. 77, 1. an-
dar, das Q horas da
inanh s 4 da tarde.
Telephone 368.
THEATRO
M.WO
DOMINGO, 20 DO CORREN'TE
BESLltlO DB
J. Arantes
b.lhefeiro do ihiatro
-obir a icen o drami em 4 ctc*
Os Filhos da Viuva
*r fim ao ispectaeuh com a importante di-
c!lo* da
Prij< c.'io Lu biaoi de Denoyer
.runde effelto ptico !!
laleidcseoplo gigante! ?
Caojatreppa!!
Ti oueaatropps ?!
e inpurttn'e vit
CAMALEOE ELCTRICOS
Ai 8 horai.
O ;--o. fi kdo pera m prote>-ci> do poblie* fe
tnoacao', a qa'm dctds ji fica grato.
caiifieiis mw
oaapauhla Praneeza de Ufavoaa-
co a Vapor
Linh quinaenal utre o II vre, Li
boa, Peraambaca, Babia, Rio de Janeiro e
Santo*
O vapor ViUe de Cear
Comtnaodanta Siojou t
' esparado da Europa
at u da 27 de KoTwrjbro, te-
ganda d*aoit da indiepea
aa,vl daasnr* pare a
hta. att*> da Janeiro
a Maataa.
Roga-ie ao* Sta. iriporidacee de carga p>Jo
rapara deata liana,qaeiram apreacatar dentro da e
do da doeearga a* afvareng
*jMki
3o e ultimo
Leilao
...j
aser raHsttaole aoaaeraaaai a volante*, qu po
r^tubtaahaoi*cgnido*arao*a*rto* do anLaa
le *e pedrrca dar taatp* aa providencia* atas*
aria*.
Espirado o referido praa* a csprihiln* a a*
rraaojahiiiaa por extra rio*.
Para carga, pai sageas, ocoaimea'a* e dinhetrc
a frete : trata se com o
AGESTE
Angosto Libille
8 -RA DO COM.MERCrO-9
Vapores oaeiooaes
EMPREZA NORTE E UL
Ro ilii kiin. Sais, Ro Grs-
e i Sol. Pelotas s Perto-
lSTB
0 vapor Arlindo
Papera-** ao da
da 24 corrate
di* porto* cima
e seguir depon
Ja d< reo a d > coa-
tome parata me*-
win m portv* cima indicado!
Reciba carra, enccmmendss e pa***ge:rt para
ji mearao* port- : a tratar coa
PEREIRA CARNEIRO iV C.
DO COMMERCIO
! andar
a foseadas, miuiesas, ferrtgens, cha
poi, Vela* do vera, fuibas de Flaodres,
"amara, 3 barr asa com ba-
calbo, aaauoar o salitre
Coa. ararla d agua do nar
Coasuod* de difirante* soluaie* salvadas do
biate -Daa* U Goia, viudo do Moaaor no
vip.r Msrqaes da Casias. >
Conato mo
Da bros, ix/. id, g ingas,bitas ataripoaas, meiss,
gravaias, tasca*, etegveUs, chales de li, .tosas-
dos e otra* faaenda*.
Eacbsdss, pie, conhete, facoct, pregor, espo-
leta, teeoaiki, navalba, talbore, fivcUs, cas-
peo* d* aol de atffartnt'-s qoalidade, chapeos es-
parterj para eaaetrs* atraiosa.
Botsaa* para *eaaras e actuna, v< las de cera,
baraiho* de carta, fitas, lis, saspeasorios, gravi-
ta, habas, bieoa, peanas, auoeis, copiadores,
elsticos, liaba le A'eran ir, aipelhoa, leqoaae
oatras taiadraaa.
Segunda/eir 21 do corrmU
No arwaxe.-a da roa doCom-n-reio o. 46
O agantu Pate, hutorisado pelas Compnobtas
de Bagare Araphitrt'e, l'heaiz Peroamboeaoa e
Iadassaita ora, Itrar* a leilii arfferent? rola
otes oaot fajeada, miada***, ferragea, fi>, rra,
ebaava foihas de flaadm, talTado* do hiate'
Utmi te Gaie, indo* de Moasor* do vapor;
. Marqaea d* Casias, e depositados no arma
seos ds roa do Coeaacrcio ii.
O referid* leilo* osecari 10 horas fm pon
(<, por icrtm asaltos o* lotes e didrreetcs aa mor
eadariaa.
tariaete do finado eoaaall >ede Soa-
sa L lo, ler a lo Hi c u O Br
pratandsates deade ji podem dito pr-
dioopar* qualqar intormscao o meiB ag nto
l eilao
5^ a sobrado i roa de Vidal d Negreiro*
D. be.
a ^" P*te o 1:786#M8 no predio sito 1 ro
do Padre Nobreg* n. 2, eqoiralente a mai* de 2/3
parto*, araliado tolo predio em 16:000#000.
Urna casa terrea roa do Padre Plcriano n. 27.
I re ciaba terrea 4 roa do Pao da Patria
os. 8, a e i, antig traveaaa do Monteiro.
Uoi terreno c-m 5 junrt s e 1 teihio tambem
ao Pano da Patria o 9.
Um dito com 10 qaartos, na mesms roa n 11.
*abbado, do rorrete
A't 11 hora
O ageote Pinto aatorissdo por mandado do
Es, hr. Dr. jais Ao cmercio, em virtade do re-
Jaeriateato do administrador da masas, fallida da
ote Jeaqoim Prrrira de sleodongs, levara a leilo
i ca a cima mencionsdss pertenceu tea a re-
ferida masas.
O rslarido leUso teri logar s 11 bora do da
d,0.*orreo, 'm o sea escriptorio i ros Msrqacs
de Olioda n. 52.
Leilo
Segunda jara 21 do corrate
As 11 horas
No srDssem da roa do Imperador n. 49
O ageste Modeste BaptiiU, por mandado do
Exm. 6r. Or. jais do coosnurcio, fra leilo do
(aovis, perteocaote* raaasa fallida de Alberto
Rodriga a* Braaoo.
Leilao
N. 6.-RUX
N. 6
C;.:
T-- --i Bra.lleirade Xave-
gafSo Vapor
PORTOS DO NORTE
0 vapor Para
CoumandanU Antonio Fon-eir da Siloa
f? esperado do* porto* do su!
at. o da 27 de Novembro, t
MRnHOS
seguir
" vena
do nrrte ata
da demora in-
para o* porto*
kaaaoa.
Para carga, passageas caco awaaa das a Talares
tracta-*e na agencia
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS~DOSUL
0 vapor Maranhao
Commandante Jlo Maris Peeaoa
E' esperado do* .^rtoa do
aorta ata da 21 d* Novam
b.-o a depoi* da demora indis
pensare!, seguir para os
Lpe-tfl* do sol.
^S^J^i
IMed SUtes & Brasil l-ig. C.
0 paquete Finance
E' esperado dos porto* di
sal at o di 1 de Desembro
depoi da demora noeaasari*
aeguir para
UiraoJaio, rara. Barbados, *
Thoaaaz e Xew-York
r*ara carga, paaaagn>s,e ic mn^odsa :d;nbeir
a buu, tracU-ae eom o*
AGESTES
0 rapar Allimp
)
Espera-** de Siv-rv**.
Kews, at o da 9 t Deseas
bro o qaal aogair lepots da
OBBM neos*ma para
Baha, Blode laaelroe Baaitoa
fara carga, paasagnns, a imnnwimaarsi traera-
*c coa o*
AGENTES
Ueiin Ff.rsi.er & C.
N 8 RA
DO COMMERCIO -N.
J oasfr
aveica


t otapaohla Bahlaoa de
cao a Vapor
PORTOS DO SUL
Machio, Villa Nora, Penado, Araoaj,
Estaacia e Babia
O VAPOR
Principe do Gro-Par
CommandanU J. F. Txeira
E' esperado dos cano aa
ma ate o da 24 de Novembro
e regreaaar para o* mea-
moa, depoi diaaiora do eos
'tama.
Para carga, paasageus, eacomaiandas e diaboi-
ro a trete, trata-a* na
AGENCIA
? tttia 'do Vigario 7
Domingos Alves ialheas
0YAL HAIL 8TEA1 PACKKT
COIPASV
0 paquete Tamar
E' esperado da Europa aodia
25 do crrante, seguiad
depoi* da damora aeaaaaas
apara
de afame I ro Mete-
Boeaoa Ajre
Vapor *a Plata
esperaao
o aol BOdia29>
a aa|*Jii*
Os*mm
Baha, Rio
?Ideo e
Lisboa VIgo e SoilhaiiUn
Roiuecao da pottayeni
Ida Ida c coito
jtbamptoa 1 clasae 28 42
airte* reservad) para os paaasgsrros de
aabaao.
*o,
Anioriinlrmos &C.
V DO ROM JESS N. 3
Receba tasa besa carga para Beatne, aaata Ca-
tharina, Pelotas, Porto Alegra e Rio (Jraode d>
Sol, trete aaodic .
Para carga, pasagena, eacommeodas e valere
:rata-ae na agencia
PRAA DO OORPO SANTN 9
co *p>a* mi* rwiviMicii
oa
arecelo Coalelraoor Vapor
PORTOS DO NORTE
Pawahyba, Natal, daodu, Motero, Ara-
-vtg, Ciar, Aearaku e Camouim
O vapor Pirapama
LontmandanU Baptitta
Sega* ao dis as
Novembro s 5 horas
-da tarda.
Recebe carga at e
na 21.
diaaairj* i frete atf
8 horas da Urda ddia 12.
ESCRIPTORIO
A Com da Companhia PtrDambuosna
____________________ti. 12____________________
Pacific Steam 3aviga.iOHtoii.piB;
STRAITS OF MAGELLAN L1NE
Paquete Galicia
'E' esperado da Boro
pa atodiaSOdeNo
vembro, o seguir de
da demora do eos -
a para Valparsi^o
de efaavelro e Hoate
video
Para carga, pasngeiros, eac-mmenda* e inbdei-
a frat*, trsuse roa oa
AGENTES
\Yllaoo sosia Y A I.lanlted
S. 14 RA DO COMMERCIO-N 14
Da arajsao, gneros, ateocilios o cofre
existentes oa Uveras sita roa larga do
Rosario a. 13.
ftegaada felra ti do corren te
A't 11 hora
O sgentrQasma>, Ur Isilio por eoats e risco
de qoem perteacer da armac) generas ds ta-
verna cima declarada.
Em om oa mala Ittei a vootsde do* compra-
dores.
Oaraate-a* a* chavea da casa.

Leilo
Em eontinuayo
De 1 mobilia ds phsotaais, 1 dita de Jacaran-
da, 1 guarda-vellido, 1 mesa grande para jaotar,
2 guarda-locei*, 1 carriol, 1 mesa grande re-
donda, 1 cama francesa, 1 masa elstica da S ta-
bea, 1 cama para crianca, 1 armario, 10 qua-
dro#, 1 importante reloglo de metal (obra de gos-
to), 1 aacretaria, 1 tbear, 1 lavatorio, 1 machina
do cc*t ara, 1 cama 4* f'rro, 1 candieiro para gaa,
4 parca de Jarres, loaos para almoco, prsto*, co-
po*, bandejas, talheres, r de*, toalbas, colcha* e
ccai'oa oa'ro* objec'o.
TERCA FEIRA 22 DO CORRESTE
A's 11 horsa
moa Barqaez de Olloda alo
Por interveoflo do agente
AVISOS DIVERSOS
ALUCALE u *. orado n. 46 a roa ds Rsds eom
boas catnmolos, e moito fraseo, a tratar a rnu du
Cabag n. Ib teja. __________
Preciaa-ae da ama am e de um criad* para
ssrvico de urna s ptsioa, do arrabalde da cidade ;
tratar na travesa da Corpo Santo a. 25.
ALUGA-SE ama cssa em Santo
Amaso, ra do Lima. n. 30, propria para
faraili* grando oa oollegio. Tem 7 salas,
15 qaartos, agua e gaz encanado, appare-
Ibo e quiotal: a tratar na ly tograpnia de
J. E. Parcell, roa Marques de Olinda
n. .
Alaga-se
nos, jaoto de K.
Imperatris o. 56.
a 8iUU> no becoo do* Coe
Ooacallo : s tratar aa roa o

(illSIlliiO
Agente Burlamaqui
O* 8r. abalxo declarado* lio rogidoa a se
entenderan ocm os sbaizo sssignad'.s a negecios
de seos interesies, ieto porque sao ignorad soas
moris* ; oa largo da alfandega n. 7.
BorgesdiC..
Maaosl Antonio Pereirs.
Martina Lisboa A C.
Joto Martin* Coelbo.
Pa* AC.
Aatomo Tibarcio Guiaaraes
Antonio Castodi Ioareiro.
Joa Henriqoe* de Oliveire.
Abilio Martin os C.
Antonio Lip-s Machad* da Silva.
Antonio Joaquina Corris dos Santo*.
Pereira de C.
Joaquim Lope* & C
Manoel Joaquim da bifva.
Aogn.to Dias de Pigaeiredo Vieira.
Martin dr. C.
Martiuiano C.
Moateiio di O.
Francisco 3a*par de Pinho
Antonio Peroaadei da Albaqaarqae.
Reeife, 18 de Ootabro de 1887.
Aviso
O abaixo assigna-
do avisa para qne nin-
guem fapa transacfao
eom as letras hypothc-
earias do Banco de Cr-
dito Real sob ns. 5914
a 5916,6696 a 6730,
6732 a 6737, 6739 a
6742, 6758 a 6770,
6772 a 679t>, 6792 a
6798, ao todo 87 le-
tras, (todas da Ia se-
rie) quelhcforamsub-
trakidas, e pede a ad-
ministradlo do mesmo
Banco para nao pagar
osjuros das referidas
letras nem resgatal-as
caso sejam sorteada?.
Rccife, 19 de No-
vembro de 1887.
luml Martiu Fin.
Regla
irada
Cal virgen de Jaguaribe
Aviza-se aos seahors de engenboa e
miaa consumidores desta excellente cal,
que continua ser o aeu deposito geral
raa do Bom JeBns ti. 23. Perfeitamente
em barricada ee m pedraa, como as que nos
vera do estrajjgeira e ero uada inferior a
esta, continua a ser vendida pelo preco fizo
de 6000 a barrica.
Alem do deposito geral j indicado, sao
tambem vet.dederes della os sebores :
GueruarRes & Vslente 6 Pateo do Cor-
po Sauto6.
Lopes & Araojo 38ra do Livramen-
to38
Bento de Ereitas Guimarles & C.,
51 ra do Viaconde de Itaparica 51.
RECIFE
--------
Charope de Jurobeba
COM
Precita le da orna ama para cuidar de crianca
na ra da Aurora n. 81 1* sodat.

Baha
Estancia
Para e porto *gae em pjoco di** a barca
acional Ceeia, recebe carga ; a tratar] eom Pe-
r*ir* Csrn-ira a C-
Para o 1
Segaa em pooeos diae a hareaportugoeaa Al*-
zsadre Herculsno raceba carga a frea, a tra-
tar eom Praaciseo Bibeiro Piato Uaimare* A C ,
i roa do Bario do Tr aaph > a. 96.
i
O* tsvaraa araaoto a raa Imperial sob o. 158
. Quarta-/*ira 23 do oorrenie
A'* 11 hora* em pinto
O agente cima por mandado e sssiitencis do
Illm. Hr. Or. jai* sabstat* especia! do commercio
levar a leilo a dita taveina. anaaco, pesos, me
did* e generas oo em om to lote oa a retalbo ds
cootormidade com os seobores cjocorreote.
Leihio
De
Rio Grande do Sil
Segu eom hrevidade para > porto
ea nacional Mara Anfttma :
rpHh.
Ib* taita traa-a* ei
Ihj.
a bar-
para o reato da car-
Jos da 8ilvs Lojr*
LElUlEa
Segaoda-feir* 21 dev* Ut hsgar o BltitaoM-
Ho do* salvad-* do mas* Dea* fe Gao* eoaatante
da faaenda, f-rragsaa, asadeass, chapeos, aalea-
doa, chapaos de id, f^Ibss de Plaadres a atrs
artigo*.
Teres-frira 22, graade Uilo da asovrls e
mam *bieetc* da casa da resseoea ds 8r. v7.
W. Bobisrd oa Ps**ag*m da Mafdaleaa.
Da
carea
lstss (eom loque de varis)
com plvora em
iris)
correte
46
asa*
rOM
felra, ti do
A > rano da
No armatom da ra do Commerti n.
(Por oeaaeo d* WlA* da frrag*as, miadaaa*
faaeada, que all dev* isa lagar)
geats Pbst* levar a leAa par costa risco
da emam pas^aaear 15 caixaa ooa lata* eom pol-
avsriada exinteatas ao armaaMa do 8r. Val-
laviao, roa Imperial, devsmdo tar bagar dito
leilao no sras*m da roa do Cor*a*reo a. 46, por
do leill* da ferragens, aaiadeaas fa-
caarasiras em cortes, ditas em pecas, pecas de
panno fiao, coletea, corlea da coletea, bria* c
oatras foseadas, diverso* movis da loja de sl-
ta-.taria da raa Bario da Victoria a. 14.
Eapolio de Joa TkMotom* da Msgalhiea.
Qoarlafelra, 13 do corrate
A't JI hora
O agent* Martina far lailio a reqari*santo do
coasal de Portugal e por despacio do Exm. 8r.
Or juis de aaaenta* em su* praarooa de am em-
pregado do Coosalado, daa r*asalta* ezisteotea em
dito esta be leci meato.
Agente Pestaa
Grande e importanta leilao da bem monta-
da fabrica Apollo, com todos oa sen*
utensilios, sita roa do Hospicio d. 79.
QOARTA FEIRA 23 DO CORRENTE
A's 10 1,2 horas da meaba por s rem mai tos
es iotas
0 agente Postaaa, com peten torneo te aatorissdo
por manJado do Esa*. Br. Or. jais de orpbios, e
sssisteaeJa do a asm*, vender na dia a hora ci-
ma mencionado*, a reqoerisjento da Eima. Sra.
O. Hara Amalia da Caoba, inventariante do
acervo de tea fallecido marido, Antonio Pereira da
Caoba, oa objeota* abano declarado*.
1 iatortaatae gread* pral* para imprimir, v-
toma allamln e.m mvimaato a vapor.
I sito dita dito dito, tambem a vapor.
1 Miaerva svstea.* sllamio.
1 dita idem americano.
1 machina da aaeeunar papel.
1 dita do monogramma.
1 dita de moer tinta*.
1 dita de errilbar.
I dita de voltear.
1 dita de caaUar.
1 dita d* cortar liabas.
1 dita grande par* cortar pipcl.
4 pedia* para tacar tinta*.
% atarm res de ferro.
19 ravaliete* t caxatss. *
4 armario* (co.aawdas) para tvpo*.
Par fo da asteria' rypo* de sinco.
dem idea* dem de madtira.
dem dem clich* ivpot.
4 srmscoa* logltass,
1 mesa sobre a cavslwte*, 1 dita para rngrsds-
eso, 1 dita d> pibho, 1 dita para machina do mo-
sssgramm*, i trmaro, boico de ppel de diversas
aaalidsdea, 1 motor, fabriciute ingles, 1 eadeira
horitootal, 1 machia* de serrs vertical, 1 baoca
de aplamar, 3 banca om aerra circular, 1 machi-
sa de amollir serrs, 1 cavsll'te, 22 sarrss v
ae*, 2 ebafarises, 9 grandes tsnqaes de ferro, 1
tombo para temante, movido a vapor, 1 dito de
podra eom dato, 1 estafa do filtrar, 2 machinas de
pitar e desfiar fosaos, 1 dita de torcer fumo, 1
moiaho grande para cal, aoido a vapor, 6 eafsas
ota asido Mlfarieo, 1 graade cana eom tistes
para lipreetto.
do* o* abjeetoa cima declarado* *ch*m-*e
atado da eooaarvaoio, os qaae* serio
pele* raaiore* preco* qot *e poder obter
am oa nuil loUt s ventad* dos 8rt. compra-
d
O proprietano da casa e terreno da rus da
Coaeeicio n. 2, da Torre, precisando regressar ao
Recif, dip5e da dita propriedade per mdico
preco ; a tratar aa mesms.
Alaga-te a casa n. 1, situada ao beeco do
Bartholomeo (caa amerada no Arraial), com am
bom sitio.fractetras, ate. : s tratar na ros de Pe-
dro numero 12
Aloge-se ama bos casa defronte do Jaidei-
rviro, no logar Barbalho n. 10, aonde tem tido
caverna ha maifc* auno*, com boas commodo*
para familia, qoiotal morado, cocbaira para ca-
valloa, co ii urna boa cacimba e nm grande terre-
no para plantaooes. a dita esas aiods est com
srmacii de Uveros ; qoem pretender dirija se ao
largo da Casa Porte, padaria n. 46.
Arreada ee urna tzcellente caaa, situada oo
bairro da Boa-Vista, om 4 sala*, 12 qnartos,
quintal, agua gas, peqaeaa diitaucis da* orfi-
essa da ettrsda de ferro de Apipueo* e da linb*
de boods do Hospicio ; a tratar com a proprieta-
ria da easa, roa Sete de Setembro n. 15.
O-se bolea de veodagem,
Frecisa-sc
de ama boa cosinheira para cata de rapas toltei-
so ; ns ras do Bangel o. 86, 1- andar.
Club
lodureto de potassio
Tnico, depurativo e antl-rheu-
matlco
PREPARADO POR
MMllfl S GHmm
NICO
Approvado e autorisado a venda pela Junta
Geral de Hygieno da Corte
Este novo preparado epplicado com grande
vantagem no rheamatismo agudo oa crnico, as
molestias do figido, baco, as cloroses. ca debili-
dades ds estomago e nss de crigem eyphiliticaB,
como dares seiatieas, u!corai,gonerrheat, molestias
de pelle e em geral em todos os casos em que
' tenba em vista a purificaco do eangue.
I Deposito Geral

saw uou^ci U.
Jockey
34-
Pernaniboeo
diversaa qualidade*
Vista n. 8.
bem feitos e de
na roa da Matrii da Boa-
Urna aeobora de boa coodoeta e dando por
si garanta, de*< ja srromsr-re em compsnbis de
alguma senhora viavs, faaendo slgum servico de
eooforatidade com ns farrea, tem bastate prati-
ea, a de fra da cidade, representando 40 nnos
ds isad* : & tratar ao kiosqo* roa Nova Isdo do
srrL ____________________________________
AMA Precis-*e de ama ; na roa do Ca-
bn< d. 3, terceiro ndr.^________
Vaode-w a barcaca Joyolina, de carga de
18 tootjtadas, nova, de boa constroeQio, coa todo
o npparelbo aovo para ioformaeoes e tratar
raa do Baogel n. 81.
Um estrangeiro deseja tomar lic*s da por
tagne* com uar proteaaor brasilairo que aaiba Cal-
lar o ingles : endereeoEitrangeiroeaiza 18,
asi corr io desta cdada.
Preejss-se di om cosioheiro oc cotinheirs :
oa r*ante de Ucba, siti* do Laia de Moraea Go-
me* Yrreira, em frente aeatacio.
Precisa-ae de ama ama para engommar ; aa
roa de 8. Pranoisce a 10.
Aloge te a casa terrea sita 4 raa Maciel
Monteiro, aatiga travesea dss Bsrrairas n. 11 ; a
tratar na oaeero* roa eom Hereoiaao da 8. Beeao-
a,e oo oa Cmara Maoicipal com Joto Antonio
Monteiro.
cWllina aproprisdos e ireios dem, todo na leja
da esquina da roa Bati ca Victoria o. 1
Aluga-se urna elaa em Santo Amaro da
Sslinas, teodo 2 salss, 4 quarto, cotinhs e aotio ;
tratar na rasa n. 11.
Ao piblico t ao eonnercio
O abano sisigasio declara qot o Sr. Antonio
de Mello Salgado, deixoa de ser aeu osixeiro no
dia 19 do corran t asea.
Reeife, 19 de Nsvembrode 1887.
Manoel Alvcs Lopes.
WOLFF& C.
I.4-BHA DO CMA'--N.4
Veste multo conhecldo estabeleeinien-
4o eucoiUm ni o reapeitavel publico o mis
variado e completo aortimento de JOIAS
recehidas seanpre directanaeate dos melho-
rea flirteantes da Europa, e qus prituam
pelo apurado ajoato do auado elegante.
Itleoa iidereeoo completos, lindas pulsel-
ratv, alllnetes, voltaa de ouro cravejadas eom
brilbaites, ou perolas, anneis, eacoletas,
botoes e outros multes artiajos proprlo
dea te genere,
ESPMALIBADE
Ka* reloglo de ouro, prata e nickelados,
paro bom r-us, sen horas e meninos doa mala
acreditados fabricantes da Europa e Ame-
rica.
Paro todos os ar ti aos deata caaa garan*
te-a*, a boa qualidade, asslna eomo a modici-
dad e noa preces qne lao eent competencia.
Vcsta casa tambem eoncerta-se qual>
quer obra de ouro on prata e tambem relo-
sjios de qualquer qualidade que seja.
4-Rna do Cabug-4

vendido*
Importante leilao
Do abrd; de 2 andar* o. 21 a roa do Im-
perador
Soxta /tira 26 do correnU
A't 11 horas
RA DO IMPERADOS, N. 22 (A&MAZKM)
O age*'* Stepple por mandado e teaci do
Esa. Sr. i direit* privativo de orpbios
aaieats* a reaoarimeata do eotaael Joaqaira
afazlmisoo Pmira Yaaaa teitsastateiro lavsa-
Soccorro a yelha
QA moradora do becoo do Bernardo o, 51, anda
as fas lembrar s alma* esridot**, qae nao sa es-
qaecam da prctt ccio que sempre Iba dispeasa-
ram.
AMA
Precisa-se de ama ama para lavar engommar,
para esta de familia, porm qae darme em easa
dos patrie* ; ns roa Formo* a. 37.
Arrenda-se
por prreo tjomtaodo, os* proximidad** do* Afbgs-
dos, o eogeab* Bom Je**M, asoendo a vapor, de-
vidastente asoatado t com plastas de canon ao-
vamsatt fundadss ; tratar oo largo dos Pellou-
raho* n. 7.
CONTRA
PeOaane, Orlpp. BruDotitlae.
Irrita6a do Paluj.oXAaOpr .iMST* pal tarad
^KarasnPAM8JuKMUUa*oawan**larta
vrtftAiaM*m^M*aaadmia**JCdlauaafraBea-
am OrU. SarftS* aaa ChaWa* a-* a modo a
tsuibu aaaela&a m Toase oa Coqnclacb*.
Ra \ de Narco n. 0.
Part ipam ao reapeitavel publico qae, tendo augmentado sen
eatabelcu.fuo de JOIAS cora mais ama seccao, no pavimento terreo,
oom espechilidades em artigo* do ELECTRO-PLATE, convidam as
Exmas. lato i lias e aens onmeroaos fregaezea para visitar sea estbale'
cimento, onde en oatrarao um riqaissimo sortiment de joias de on* a
prata, perolas. brilbanles e outraa pedrs preciosas, e relogios de aro,
prata e nikel.
Os artigos que recebem directamente por todos os vapor sao
executados pelos mais afamados especialistas e fabricantes da Europa e
Estados-Unidos.
A par das joias de subido valor acbarSo urna grande variedade
le objectos de ouro, prata e electro pate, proprios para presentes de
pasamentos, baptisados e anniversaries.
Nem em relac&o ao preyo, e nem qualidade, oa objectos cima
mencionados, encontrarlo concurrencia n'esta praca.

ELIXIR DES0BSTBUENTE
Eupeptco de Gervo
Preparado pelo pharmaceutlco
JOS' FRAlCIBCO BITTENCOURT
O Gervac tem urna sccao desobstruente extraordiaaria para os mcommodo
io Beado, baoo e estoasago, conforme o desereve Dr. HeUo Moraes.
Um grande namero de pessoas que tem usado deHe considera-o nfaivel.
Levados por estas informacoss e por muitas experiencias presenciadas per
as mestnos preseatamos aos cliniros e ao pubbco em geral, um Elixir desta planta
da um sabor delicioso e de ua effeito verdaderamente benfico para os pobres despep-
itos, splenetiooa e aquellea que soffrero do figado.
Os proprietarios da Pb.'-macia Central t
3SPQ3ITD NA PHAHMAGIA CEOTHAL
N. 33 Ra do Imperador -N. 38
PERJAMBCfO

fcbro de 1887
emgarrr-
aeeleore*
Emilio Billion, Eopaobeir* Mecaaioo,
ga-te de atontas aovo appmrelbem, de*
fabricante francetes, m mais amperfeioomdo,
pelM condiy e presos seguate :
O Msocar ser fabricado peto anatema Bro-
eheton e Billion igual ao da l'rimm Pinte.
Garante-w no miaima* 9 /. 4o ai* *
tallismdo de todos os jacto, o 10 */. com moenda
de repreaso, augmentando o preces abolso de-
MMM,
O trabelbo do* ppertlboe ser pm M ho-
rma, SO aproveitari' oo edifeioo exMtaaatat, cota
pequea reforma ; os proprietartoa dorio todo
material, como : lijlos, cemento, cal, oris,
deira, etc. fi cando por ciato do earpreitorlo todo
mtit trabalbo.
Prff. das 'ataea
pareo o afcUa, madaaaaaattot wn f^CTl
iu sarta sum *" **? m*-to r*". ** -'
fcsaJcttaa eatrMoa*. iajat*> r
aaaWaai>Orraojjiiij^ arrala ptgyda-
' Ion**"
m dama aJfaaa*
CDBVA DO Da. ATS.
resrasueo oslo
DB. J. C. AYER k CA-,
Lowell, Mam**, H. U. A.
V otea sai rstodsoei nbarttaraM o romartstv
as
u
u
x
i!
,7.
- X
< -
1 100 tonnel.
2 125 .
3! 150
4 J0U .
5
9.000 k
11.250
18.500 .
19'JUO .
"i
1"
si
no soc.
140 t
168
225 .
i!
2"
110:000*000
130:000000
0:000*000
180.000*000
Para qaalqar explicacao, dirigir se ai Usiao
Aripib Q L'aiaa Boeqae.
I
I
Se ni dieta e sem modifi-
cares de costantes
Liberatorio cutral, ra do Viseoods
Rio Brnio n. 14
Esquina a ra do Regente Rio de
Janeiro
Espffileos preparados peo phar-
aceutico Eugenio Mirles
de Hollanda
Approvados pilas juntas de bvgiene da
Corte, Repblicas do Prata o Academia de
Industria da Paria.
Elixir de iBBbirlhlna
Bestobelece es disppticos, facilito ss dige-
tooa O promove as tjecooto diffieoio.
Vlohu ole tmaii ferraglanm* c
qslnsd*
Pera os chloro-anemia**, domoUm hvpoemtia
intertropical, r*t-oo*tita* os bydropcos o btrib
ricos.
lsr*pr de flor ole orsselra s rain
Hoito rcommendtdo oa broochite, na botnop-
tyse o dss totees aguda oa ebrooiee*.
Ole* ole troludas frrractaoso e reo
rae de isrsnjsa iBin>*
E' o primeiri reparador ds traquea* do ora
nissao, na tyti .
Plalos sol- prrlodlrs. prrpkrsdw
comm pcrtrlss, quina rjaaoraodv
Cerne radicalmente as tebree inteTmftteates, ra
miftoailos e perniciosao.
Vlako de Jsrssesa Inspira e isa
oseas frrruilosss. oreparados
eea vtaaa alo eatjsa
rtVosfi oaa iaaaatecoee do figad* e ame* aco-
das osj shxoaicas.
?latoso teatro de ropilarlo o qolss
aasndo as coavmleeeeoeas dos porterirates
retios ante-febril.
Fraaciscu Maioei a Un k G
RA DO MRQUEZ DE OLINDA
Farllo flg caroco flg aigoaac
Catgcu a priaieira rassssso do preeieso farello
de caroeo de algodio, o mais borato de todos os
sois, ote. O caroeo de elsjoao depsis de ea>
trahide o cosco o todo o oleo, o otes res au-
mento qse os pode dar sos anima es pora oo forta-
lecer e engordar coas admira re rpido.
Roa Estados-Unidos da amerto* do Mere e aa
Inglaterra elle etaptegade (ceas o osis felia re
saludo) do preferencia so amibo o oetroo
que alo monto mais aoro o ale sio de tem
tasis.
A (rasar ato asvette
Agua de caj* pura
Laica deposito
Pedro YillbiC
Rnado Imperador n. SI
Ao Chindo rnreo
Aluga-se
emsa terrea me trsTeoos da Ponte dlJeMa n. 12,
soto bastantes eommodoo poro grande tttnta, com
sitio murado e erborieedo, boa agua potorsl pars
sebe' deposito e bmaaeiro de cimento o bombo
Pica a dita esta margeos do rio Cepiberibe,
eos banbo doce, temperado e salgado : qoem pie-
teader dirijo-se ao meomo sftto, das 6 is 10 boros
da manbi, qoo enoontrari o propriotarla
Alaga-se
ama casa de nm andar, sosa cemmsdos pora fa-
milis, aa rea da Fandfeto a. 10; trata-se na
Irtbograpbio de J. E. Parooll, reo 4o Marqoos de
Olindo a. 8.
Alaga-se
Boa de Bario da Tictarla a
Sepstd jo smgtseoo a OoXDO e_______
6*000
orna can em Beben be ; a tratar com J. I. do M.
Reg, roa do Comotoreio n. 54.
Casas para alagar
?a da na. 9 o 11 da roa do i eyseod postsado .
ponte pequea do Cboro-eseaino ; a tratar aa
Mioma roa n. 19.
Ama
Precisa se do orna orno para cosiabsr
de Podro Aftonoo a. 70.
Criada
Precisa-se d* o ciiads que seiba engommar
e cootnbar ; o* roa aarea-s do Herval a 10.
Ao Chnelo Torco
Sapotos sote-beriberico*, grande rariedads cm
gostos, nomerce o cores, i oreos barstisoissos
10 Bus do Bsrio da Victoria4.0
SEMOJA
DeBroBs l C, de Glasgow
Este artigo, ptopai sito por ota novo proessao
de trigo do ssaibor qoaJidade, poosoo os elemen-
tos oocesssrioo para oetrieeo ds crisneas o doro-
tos, ODoito oo rocomraenri por ser de faeil di-
restio o gootu asalto agraomtel ; tambem pode-so
nuter orna tscelksnte papa, mistarodo em partos
Igaees eos a saaiaeiia dos mesmot fshrirsatei,
sddiciooando-se-lb* algum ieite. Umcoo ageatoe
oeoto orace, SoeaderoBroaWrs &. (L, rus do Cose
mercio o. 3, eeertpterlo do Blsckbaro Neeatsmet a
C.
Preciss-se de ama ama
44, 2- andar.
Ama
na roa do Raagel n
Ama
Na rus de Banta Bita n 88 precisa-so de
amss, seodo ama poro cisiobar o ontra para car-
regar menino.
Ama
Preciaa-te de urna ata* pa.-a comprar e
ooaiubar em cata do familia : na na Du-
que de Caziaa n. 14 se dir.
Ama
Criado
Prr cits-se de aia criado
dados s mais serrte do
pora compras e sato
do peqoeas familia
fOario.
Senentes de carrapalo
Compra se asgrsndrs aoeqoeoa qnaotidade;
na drogara do fYaocisco^f. da SiJra a C, roa
Precisa so de ame ama pera coainhsr,
mas que en ten la do sea of&ao. Dore
trarer a *ua ca iorneta de matricula. No
3.* andar do predio n. 42. da roe Duque
de Caxiae, par cima de tjpogrspbi deste
Diario.
Preciso so de orna ama para o sertioo de nms
tesa de pones familia ; na rea Marqoos do Her-
ral, casa o. 182.
[uro
SEV RIVaL
O sorprendente ritibo Maduro, puro, sem mis-
Ion sigues, proprio pora tese, acaba de ebegar
oors remesas.
Sem qoerermog depreciar atqualidades purat dos
?inbos diariamente sao oociados, podemos garantir
aoo oossos fregaeses o so publico em gerol, que o
rinho Madero do dosis esoeeiolldsde o nico
capas de orna boa nutricio, coosarraodo todos os
reqoisitos da hygiens, como nm dos priaeipoes a
faser orna digestio faeil, alimentando os glbulos
ssnguiasos, prineJpaes motores da saadada boma-
aidsde.
Em OBRAS DE VIVE ningoem competo cem-
temos
reoe Conderas Coetarelrae
Pspoleiros e bolsios psrs roops soja, sisim
como cestas pora oomprss, de todos os tamsobss
Eet TAMANGOS DO PORTO
tambem ningoem compete : Psra bem' n sio so-
berbos, mas para seoboras sao sorpreadeotes.
8EMEKTES NOVAS
de bortalicas e Aires, temos sempre em todos
os osperes, o escoltas mais rigorosa que deaejsr se
posea
na Estrella do Rosario a- 9.
Ja oto Igreja
Po^as Mendes J C
Lopes Alheiro &C.
atisioj too seos frennos qae mndsrsm o sen es-
tablednrate de a 21 para o a. 88 i roa larga
do Rosario.
Caixeiro
Preciss-se do om csixrro eom pratica ds mi-
Ibados o qne di fiador de sus condacta ; na roa
do Apollo o. 4?, se dir quem presiss.
VENDAS
AMA
PASTOR
#runeilos para igreja
?ua DttosjM de Caxiae n 31
a C. partieipam de
que eontinusm a eocarregmr-as
de qoslqoer eaeommrada tandete a ornamento pe-
ra igreja ; baat cosno laoreos, oratorios, qoadroo,
caiticara, e onde se eneontra ata erando o roa-
do sortimento de estampas, rasnos, mediabas,
fite*, lampadas, tnribelos, caldeinnbas, gatees
o fraajss do ser Sao o entre fino, e de retroa.
Baila allencao
Na rea Beto de Setembro (oetr'ora boceo des
Perrertn) n. 8, fax-se plisos e recortase bobedoe
Isreos e
t
arle E>klrale
Msrismeo da Coste Rege bloatairo, Sarapbiaa
Paula da Costa Mooteire, oses sobrinase Tlsefoto
da Cota Rogo Muutois o Diastiio da Costa
Reg Msatotro, sgrsdsef d > iatiaao d'alata as
rVssfred
s ssaisjes pera
eterno deseosas sssatoe srisarar Basasen do
Boa-Vista, s 7 boros da atoaba de tegaada-foirs
SI do BOtTSats, o desde ja inteeipam e lesas sea
t
Para cesa de familia e pera todo trrico, es
Agna-Pria do Behrribo, prrsjss-se de urna ame :
a tratar na roa do Pedro Affooso a. 58. antigs da
Praia.
Precisa-so de
cetra pars oooiohsr
AMAS
seus, nms psrs menino
na ra do Carnario n. 8.
Atlenco
I. BendoT de solt da Earepa o de
para a corte, toe e bernia de evitar so rsspeitevel
publico deste capital qne ten aborta sos exposi-
cio de cbjectos da Crea e le Jpio, na roa Ba-
rio de Vtesora a. 7, 1 mador.
Segad andar
Aluga>se o da casa i roa Pnmeiro de ataree n.
17, aatiga do Cissps : a tratar na loja.________
lademiselle (olinba
Boa eo Imperador e, 66,
Vende-so om toral lo eastaabu, grande, para
sells, andador de bsixo a sorio ; a tratar na roa
da Coocrioio, oociiira do Xici rolix.
Ao commercic
Vende-so por prepo asodieo am deposita do i-
ganos, bem a (repaca Jo e em boa localidad.- : na
ra do Rangel n. 8 so iedicari o referido deposito
e com qoem tratar.
Nao ha rompeteneia
lf FAZEIEA3 BARATAS
Ra loja ataa a que de Caite o OI a qual dA
draesnio a ejaesa eoeeprar
So para elsaa
Linn bordadofaxende de urna s cor a 240
riis.
Zafiroslisos e de qosdrlnbos a 100 e a 120
ris.
escossexas do qesdros largos imitscio do
is t
ams
s cor s 240 ris.
240 e 280
mirin, de 2* por 4*00
Setim de slgodiode
Noridede I
Nansaede lindas cores seguras a
res.
Merinos eofestsdospretoj e de todas a
SOOta'ia,
8etst e* Moceopreto e de todos ss cores a
900 a IdOOO.
Urdas pf tas -bordadas a reliado, detenbo lia-
dos 0 4*1000.
Para acabar!
LiqordetQ-se os seguintes mrtgos eom
am abato de 5O O/O de Mu valor pars
co entrar em bataneo.
A SABER:
Cortes de cambraie com satpos brancos
e de cores a 4A&00 e bfiOOO.
Setios maravilha de 600 e 800 rs. a
240 e 320 rs.
Finissimos msrir.t, em todas ss crea,
com dota larguras, de 15200 o 14500 a
640 s 600 rs.
Foatoes ranees du 500 rs. e 240 e
320 rs.
Mimo dos Alpes de 240 e 300 rs.> e
100 e 120 rs.
Liodissimoa crotones eacosaeses de 500
rs. e 320 rs.
Ditos americanos a 200 e 240 rs.
(Hace ds lmho Broche Ion, de 800 re. a
320 rs.
Cachemiras de quadros, ultima novidade,
de 1J000 e 800 rs. a 320, 400 e 500 rs.
Nanzok de ama t cor, de 320 a
160 rs.
Rendas slpeninas, em todas as cSrei. de
1*000 a 320 rs.
Linons, em liudissimas edres, do 500 rs.-
a 240 rs.
Setim de quadrinbo, mitaelo a sede, de
500 rs. a 240 rs.
Sures de iinbo, com am metro de lar-
go, de 1)9000 a 320 rs.
rara admirar!)
Casemirss inglezas com duss larguras
para roupe a 1*600 e 2*000.
Madapolio B5a-Vista a 5*000
Dito americano de 9*000 e 10*0C0 a
5*500 e 6*000.
Algodoes de superiores qualidades, de
3*500, 4*000 e 5*000.
Atoelbedos, desanos eras, a 1*200 o
metro.
Bramante de linbo com 10 palmos de
largura a 1*800.
Querdanapos, de 4*000 a 2*200.
Toelbas adamascadas a 2*200.
Lencos, imitacSn de linho, ds 2*500 a
1*200.
Colchas de fstlo, de 4*000, 5*000 a
2*000 e 3*000.
Pannos de crochet a 1*000.
Crochets, em pecas com bonitos dse
nhos para cortinados, a 1*000 o metro.
Behetes para crianca com excellente d-
se nhos a 1*200.
Penteadores ricamente bordados s 2*,
3*000 e 4*000.
Loques de setim, de seda, lindamente
bordados, a 3*500, 4*000 e 5*000.
Ditos de phantasia a 500 e 800 rs.
Babados brancos e de cores a 800 e
1*000.
Completo sortimento da bicos de todas
as qualidades a 2*000, 2*500 e 3*0(0 a
peca I 1
assim como mnitos outros artigos que
vende-se com igaal abatimento inclusivo
urna grande quantidade de retalhos de
todas as qualidades.
Loj. das Estrellas
56 -RA DUQUE DE CAXIAS 56
Telenhone n. fio
Prerine-se que nao se pode dar amostras
por f lte de tempo-
Papel
para impresso
Vende-se papel para'impressio, to formato Oa
fe; na roa do Marojos d.
no
Olmdan.31.
LTramento & C.
vsndem cimento port'and, marca Robina,
nalidade ; ao caos do Apollo o. 45.
**
Reclame!!!
Nao dore baver contestaces quanto preces de
urna grande parte de artigas, verdadeirat pechin-
chas, qoo se encentram na antiga casa Carneo
da Cnbs ; nsssos dignos leitores que aprecien, os
que absixo se seguem :
orinsinhos de cores para roupas de criancas a 280
rs. o covsdo I
dem pardo looa a 820 e 860 rs. o dito !
dem b.-auco de lioho, n. 6 a 1*580 o metro!
Cstf miras pretas diagonal, 2 larguras, a 1*600 e
1#800 o eorado 1
Cheviots superiores, preto e asul, a 3f c 8*500 o
dito !
Bromantes, paro linbo, 4 largaras a 1*900 o metro!
Atoalbado bordado, a 1*200 o dito !
Madapolio americano, com 24 jardas 6*800 o
peca!
Algodio largo amito neorpado a 4* a peca !
Scroulas de bramante bordadas s 12* e 16*000 s
dotia !
Lencos brancos e de cores, abanhados a 1*600 e
1*800 a dita!
Camisas francesas e inglesas, de linbo a 36*000 a
dita!
Meias imgtests para homem a 4*500, 5* e 6*000 a
dita!
Toalbas felpuldas e alcochoadas a 3500 e 4*000
edita!
Com as Bxmss. scnboras
Biquissimas guarniedes de crochets a 8*000 !
Lindas fgrinaldss e veos para noivas a 9*000 e
12|0D0!
EspartUhqs americanos e franceses, a 4*, 5*500 e
Pste o entrada! de baile a 3* e 4*000 !
Colchas francesas e eobertas, grandes a 3* e4* I
Csmisss bordades para senhora a 3* e 4*000!
Sargerint de todas as cores a 240 rs. o covado I
Setins maco todas ss cores a 1*000 o dito !
Betinetas lavradaa de cores a 280 rs. o covado!
Cachemires de listinhss para vestidos a 400 rs. o
dito?
Velludinhos lisos e bordados e 9C0 rs. e 1* o dito!
Pecas ds esgoiio para camisinbas 12 jardas por
4*0u0! ^
Liobcs de quadrnbos, muito largos, a 200 e240 rs.
o eorado!
Mirin para vestidos ama largura 560 rs. o dito!
dem preto 2 largaras a 800 rs., 1':00 e 1|500 o
dito!
PoBles brancos bordados, fiaos, a 400 rs. o dito!
Nansoks decores, (nao desbetam) 160o dito!
Psilles, ultimo gosto cm psdres, a 400 rs. o dito!
Cambraia Vitoria e transparentes 10 tardas .. 3*
e 3*500 a peca!
Aoa Srs. Fasendeiros
Algodao da Babia superior a 320 rs, o metro I
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito!
Vendas em Krosto damos descontos da pracs.
59Roa Duque de Caiias59
Pereira & Magalhies, saccessores de Carnero
da Canoa t C.
Irtigos para presentes
Grande variedade em objectos de phantasia
para senhorss e hornera, receberam Pedro Ama-
nee A C. ; chamamos a particular atteoce das
Exmas. para eoosultarem a lembrarica dos a:~.oi-
versaros : na roa Duque de Carias n. 63.
Para homens
Binita colleccoes de gravatas a Prince de Gal-
les, plastrn* e lacos a Bismark.
Grande variedade em bengalas a rJoulanger,
novo collarinhos epanhos de linho e celloloide.
Bonitos tinteiros e pesos para papel, theraio-
metros, port relogios, ciozeiros, diversos artigos
proprios para presentes, receberam Pedro A .tu-
nes & C, ra Duque de.Caxias n. 63.
A FLORIDA

S vista
cores
Noy d des!!
alas aerielra do Cartela*
Joaooiat da Silva Car ralas Brame da taima
i ArraAe. Maeool do Sal. Ct-teieo, OQattraa le
Misetre a etlve Crtamo, Jsmaeitm is Silva
Carralbo PSIko. Carie Ja BTrra Carralae, Joio
de sUlva Cartalbov e aesentee Jas daottea Cor-
velbo, Aeotiobo da Bista Ctartalao, Spate da
t libo, Msria da Silva r.^rtajio Portado,
Bese da Bilra CartanVa, Jeme Jeoi rnrtadm, A-
na Mana do Bilva e a Berta mear Jsaeara Jos
a i ufa asta ot ti de
asneada e *a. asmve, ave,
sapeas o enabado, fallssidt ao da 25 o
flado ao reiao ais Portagal, ecavtdam pelo
te e tese oo sota panelss. o amigos para
titeat a aiata qae per sea alma
latri de Beata aatoaie, ie 7 Id) fterse r
ataaad de quiau-feira 24 do o meato, iri-esieii
l^rioesa^ *'-** >T
Llllill
Cosinheira
es d nata eatnaaoira ; aa roa do Inapt-
73, trrorlro andar._________^_^^^^
As ires .ufe perita a u*
Oraado variedad* ose papri borlados pera
CASA D FORTUNA
Aos 30:000^000
III brtea earaatlda
28-BUAlllIfEl0 DEMAR(?0-23
Achass-se i renda oe afortunados bi
Ibetes garantido da 1* extraccio da 10*
lotera da provincia em beoeficio da Santa
Caaa do Miserieordia do Recife, que so
eatrahirA no dia 30 do corrate.
_______________JtoWaea Finen A C.
Pao (entelo
Mr lie Biset aviaos ao reepeitavel publico
aee todas aa rntsote e sestas arirea team i
boraso pao ; 4 rma larga do Roaarlo n. 40.
Diligencia
Parte 4* Pile Sato* o* aboadu as a hora,
da tardo ate latbamamm, a rosto me Uraao-foirai t
ramde te amesedee pera Igmaraet, Goysans:
Itasab* e Itabapaaa, aa leje doe Bra. taiitash
Saetas C, i ro. Prtsoaro de Mareo n. 1.
Pilelas purgativas e depurativas
de CaBfiDhi
Iotas pillas, ob> Kstarapao 4 pmraauwU ve
testa sido per mais kflWtMsmO.
Oleo Florea
$ -wltwr para ealtil*.
Oleo Flotea
Boa eosinheira
Pi ataos a
sobrado 4 rao
eoeiaaeira
-a n 37.
aeS-
as : msasete le pesie e do egadc^sTpaaU, boa
ates, sirrnftilss rhsras itiIiii1i nijsiaaaes i
Como pargatrrae- toatr se d* 3 a por ha, t>e-
ao-ee apeo cada ota em poaoo d',
eaiMealeo.
anasdorsal.- toaoseam
tlaaee, de- ieeaefle dee p rata,!etj
Aadrade oc Pilboe, lote 7IlfL dos
aedicoa para oaa ateJO-c matan ra, toraaodr-
rn solio a, per aaseet I
o de pesjee d te, pe*, ee |
ASaM-aR A' VEiDA
VADO
Caixeiro
de as* ealxetn. V ft i 14 i
Copie a. anonteletea, t tallos, e ca-
saros de sorba, renda eom costa, do cachemira
coa cont* de todo ca preco.
rrrhlnrbaa
Rende beepanmorscor de crema a 3*000.
anees bronco largo o que ba de mais liado
pera enfeitea de vestidos a 1*800, 2*000 o 2*500
Pieos de edres e pretode anda, el tima novi-
dade a 8*, 4*, 5* e 7*000 a peca eom 10 metros.
Baleiasde melbor qoaltoade a 300 ris.
Ccetaslapidadas pera enfeite de vestidos pro-
tes o do Ares e 800 ris o maco.
Loasde pellica e de coreo a 2* e 2*500.
Eopartilaopara senbora o atea isa, todo
Batas.
Eoebovses para baptisados e 10*000 e 12*000
completo.
Madapolio emerieanoe 5* a a* a proa.
Algodiosinbocom 20 jardas a 2*800, 3*500
4*000.
Bramantetom 4 largara a 09 rs. e supe-
rior a 1*400.
Chita finas pernal clara e escuras a 240
ris.
Limbolisos o de quadrinbo, rearada mnito
IsrgmmSOOrit.
Mais barato
Leqae trantpereatesa 1*000.
Babadea a tntreaeioaovo aortlmento de 300
ris at 4*600.
Lencos braaeo finoa 1*300,1*600 e 2*000
a darsia.
Motas croapea samhorae e 6*000 a dnsia.
Pichasde todas as.qaslidades a 1* e 3*000.
Meiea de morca e bramespara meo na a 320
e 500 ris.
Bada -pare ateniaa a 3*500 arreado a 6*.
Bim pardo usepars rompa a 830 ris.
E maitas fasendas qae rendemos por todo preco
o leja de
Jos Augusto Dias.
Chalet oe Arraial
Vende-se na. chalet mete tmeenportado, perte
da amtaema da Cata- Aaarella, tendo oo eomesdo
seguate 8 qemrtoo, 8 salas, eoeinba term, trre-
me proprio, mediado 80 palmo do frente e 320V
rmedo, baoheiro mtaa iatportmrlte cacimba ees
iBperavsH mcaa. lote chalet aeaa se beso lecali-
aado taba ratea* de c*a*erraeao, mor *sr de
medre eeel; i tratar me mnmo at a 8 boca da
manbi oe no Recite padaria do' 8r. Aognste a
Larga da Rotarle.
Vende-se por barato preco ama importante mo-
bilia completa, sendo aa pecas de jacarandi mas-
sico o com tampo de pedra marmore, toda enveo
nissda e smpslnada de novo, e que pelo seu esta-
do de comer vacio cbama a atteocio ; para ver e
tratar aa rea Marquex de Oliada n. 52, com o
agente Pinto.
Cofre e lustre
Vende-se oa cofre provm de fago, em lustre de
crvsttl de dous bicos, registro, etc. : na rea do
Rangel n. 13-A._________________________
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & Q.
DEPOSITO
roa do Baro da Victoria es.
34e3
O proprietaiio deste eetabeleeimento scienti-
cam aos seos numerosos fregueses e ao reepeitavel
pablico, que ccmtiouam a ter grande sortitmentc
de chapeo de toda as qualidades e formatos
manufacturados com toda a porteteao e por preco
mala ventajosos que em outrm qualquer parte.
Venda de sitio
Veeds-se ou permeta se por predio nesta ctdadt
em boa sitio coa boa cama, muitas fracteirai.
excellente banbo do rio, boa agua de cacimba,
exteotao de terreno para baixa de capan, todo
morado na frente, eom portio e gradeament, eom
caminbo de ferro o estafio junto ao dito sitio, no
Porto da Madeirs, uauhseido pelo aitio da Joio
Stlleiro, junto ao Dr. Ernesto de Aquino Ponse-
ea ; qoem pretender dirija-se i prtca da Inde-
pendencia n- 4fi, da 11 horas a 4 da tarde.
Bata.
Viiihos da Garrafeira
Faos
Caro vellos.
Madeira.
Moscatel.
Uva Bastarda e ds Paseas.
PARA MESA
Genuino do Lavradi > a 500 rs. a garrafa.
Na mercearia de Manoel Corris te C.
d'Btaa aa
Aliena
Veae-se etpecitl farmee de milho e de nos,
foita vapor, e preparada para bolo, caegtct,
cuscas e entras diversas especies de comedones
qne oecessiteas deste meamos gneros, sendo s
140 rs. o kiio da de milho e a de arros a 820 rs.,
aassim como feriaba para tender o pi eerveja t
3*000 a arroba : na padaria da travesea dr
P.-mbal n. 1, perteacente a Pereira 6t Pinto.
TelepheaetH-
Armacio
tVeade-e mata grande armacii de tarelio en
vidracada, toda ee cm serte; a tratar na rea
Nave e. 50.
Venda
Vende ee a taverna rae Ai Detraeii a. 35,
eeeeiaa da roa do Meomoc, malte efregormadm *
aess cratstid para familia ; a tratar me asesase.
WHISKI
BOYAL BLEND marc* YIADO
Este excellente Whiakj Eacossea pre-
ferieel ao cognac ou agurdente de caima,
para fortificar o oorpo
Vende-me e rtala* aos nteihorse arma
lene de injuihadoe.
Pede SOTAL BLEND marea YIADO,
cojo iioaa e emblema alo registrados para
todo O Brasil.
BRWNS C, gentes.
Baque de Caxiae n. IOS
Grande sortirrento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, idem de
marfim, estojos para gulhas, lapiseiraa,
broches de madreperola, idem de maifim
desenbando em alto relevo floreo o uto rao-
lho de trigo.
Ca sacos bordados para sen horas a^OOO.
Leques transparentes pretos e de cores a
24000 e 20500.
dem de aetineta a 1<5500 e 20000, uta
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florids verdadeira em guarrafi-
nhaa a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de efres.
Missaogas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos'bran-
cos e de cores.
Grande sortimento em botoes de ma-
dreperola e phantasia.
Lavas de peluca a 20500 o par.
dem de seda a 20000, 20500 e 30000.
Capellas, veos e ramos para noivae.
Suspensorios americanos a 20500.
Linha para machina a 800 rs. a duaia.
n. 50
Meias de core, escocia, para senhora
a 10500 o par.
Caixaa d jogo para sallo a 50000.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pelluci*
e de pellica para aenboras e meninas.
EspartilboB a 30000, um.
Lindas pastas de couro, chagrn e pel-
lada a 500, 10000, 20000, 30000 e 50000.
Carteiras psra sedlas com os reparti-
mentos de 100000 a 1000000.
dem para letras com os repartimentoe
dea meses de Janeiro a Dezembro.
Estrados corylopsis do JapSo, nexis de
JapXo, Bouquet de exposigio, Theodora,
Rita Sangatly, Porte Veine, Ixora Brione,
Roger, Gallet, Briza da Serra, Paris-Boa-
quet, Ettracto Dodeor, etc.
Luvas de seda bordada com missangae.
dem bordadas com vidrilho doursdo,
bronzeado e granad,
dem com palmas da mesma seda,
dem arrendedas a xadrea.
Anquinhas a 10000, 10500 e 20000.
urna.
Lindas pulceiras americanas de 5, 7,
8,9t 100000 o par.
dem broches americano* de 4*, 30,
20 e 10000 am.
Collarinhos de linho, gosto moderna, a
50000 a dnxia.
Punbos de hnho, modernos, a 9*000 a
dnaia.
Novelloa de linha de cores para crochet
a 200 rs. am.

i
. I
i...

dem de edres a 60 rs. ota, para ji
chin*.
Papel pare ores a 109 e 120 rs. a fe-
lfee-
Leque de aetineta a 10000. -
Papel amisade, rosado, a 600 e 80t
re. a ceixe.
Eocnevaes para baptisados.
Envisiveis a 200 ra. ^^
Lindos plaetrrjes a 1#, 10500 e f.20OOf
USD.
Rom Duque de Casias n. 103
103-BA DUQUE DE CAXIAS10*


ario de Pe
Di
XoYcmbro
Iftil
FNDICAO DE FERRO FNICAO GERAL
Eardozo a IRMAO
Ra do BarcA d. Triumplio ns. 100 a 104
:
V

Deposito a na do Apollo ns. 2 e 2 B
Tem aempre ea depotito Udo* oa a*aaasa*i*>.ai t) nrsgeea preeiee* 4 *^rieul-
aura dsata provincia, como scjass : vaporee loco*oov**, hu fiw,
born* os para fago do saaentsaaento, m4m 4o tedes oo
fundid *a, oto.
M*nd*m vir por eneommaed* qaalqasr machiniamo, en
M r**pons*bifii* polo boa troboibo do ssesmo.
Venden) praxo oa dinbeiro eos descont o a preoo*
ees* eadeira
icena* batidas
de contal-o*
.. k IAIS DORES de 0*-.w
|4K ^ Elixir, P e Pasta dantifrieios #f
RR. PP. BENEDICTINOS
di Abbadia de SOTJLAC (Cumi)
DOM MAGELONNE. Prior
3 MntT.p a f* 33S OTJBO
liu*]aa lili LaaftM IIM
* mote atoraataa rifijiiimii
IKTEHTADOI^^O.. fs*ggr.___
o*.o li7ilm~wA
Js>^
mas culta* roa arua,
cun acartn do sen-
brmmiuec eos. torutoooBdo
Dando a* neaglv
< Prestan** um rentadelro
9TfT|0O^IlfnaUl>dol*D00B0>
Idlord en antiso o ptntorimo
preparado, o t*fcr --
Nn e ** prmomt
Af*cf4e* armimrlm.
Mr cootr a
-VSEGUIN
idMM leda*** ea*t aarSaaartai, Sarsa***
tXkojkftM.
4LUNPATERS0N K
N.44--Bua do Brum-N. 44
COTO A ES fA(5A0 DOS BOiVDS
rom psrs vender, por pret.o modioos, sa eegui t^e ferra^?:*:
Tacha* fasdidaa, batida* o' oekioetUe.
Criva^a* do diverese tamanhoa.
Rodo* do espora, idem, dem.
Dita* angelare*, dem, idem.
Banco* de forre ooea eerra creular
Gradeamento para fardim.
Veranda* de forre batido.
Dito* de de rutdo, de rindo* atedeK n
Portead ernarhe.
Vaporeo do torca de 3, 4, 5, 6 o 8 cavaBo*
Moondaa de 10 a 40 peUofdaa de paiUAura
Roda* d'agua, eretenaa Leandro.
Encarregain-oo de ootioerte*, acinUmanto do marhinia.uo o exeuatam
rsbeibe eeee peifeigl* a prestes*.
S 5 3r ^ g
P=ir3.
5' 2 o
ng 8

- >a
3 e-
or
<
e
ao||gs.w
eoai
Lotera da Provincia


i
Em razio o i r cid i prohibida aa trto a renda do* brlbete* dea loteriaa daa
provincias, recoJheaj a 10.' i-ieria, o um aubstitaiflo e acb 4 r*nd> eo reapectira
tboco'iraria a ra B*rlo da Vutoria n. 14 a 1.* extrelo da lotera eo beneficio
da S-ota Cata do iliaericordia do Recife, pelo pioao abizo meooionado, e qea aera
eztraii:da oo Ji* 0 do crrante ao meie-dia, oo eamiitarie da igteja do Nooaa Se-
nb-n da CoDJiifSo di-s Milarfi,
PLANO
>
3SXVX 5 3^CX3B.A.GGOKS
1 premio de..... 30:000*000
1 ..... 2:500|000
l....... 1:000*000
i L-reinio* ...,. 500*000
6 ..... 200*000
10 ..... 100000
10 ..... 50*000
900 o a..... 1**000
para to io o Jg-trieoBO fin 1 do numero *n que aabir o prieaetro proanio
2 Mpproznoa^Qea do prime ir o premio a 260*000
2 tf-guodo premio a 126*000
Esta lotera oocapoata de 8:000 bilbetoa dividido* en dcimo de
cati. um.
Tb'aoararia daa loteriaa da previese, 14 do Noreasbro de 1887.
1*000
I

38Xua do Iniperailor38
*5"Ne*ta gr.nde pnarmacia avia ao reooitaa pedidoa co pronaptidlo,
aelicitude o modiciJade.


H0SPHATINA
Falires
rnu *
AUMESTAClO RiJDIOHL
Mes, Criancas, Amas,
Conualescentes..

9
os
00
-- s
2
" y
o Z
* 1"

0-3.

5 2"-
ag-.
- o
a.
2.
O
*!
S 3
5-o 2
o a
crs

or

i
5 =

* a A
- ; c
b-:
5 ...
2
a
D
s-s
D
O
P B
a.
o
E. q.5 es
S i.e S g g-2 g
= 5- S B
.a r 3 o "
" 2rs S 1^2
o. o sr 5 o-
2-- S

a *-
ts 2. a.
S o
l.s
i:
HE
Sai 8
-e-'
-i
a
11
a. a
5 n
o =- C
o ^
H:i:-
5 i
!;-f':
b m e-
c
c
a
S85
a-H-8.
8 c g.
D
o
*
O
5.a-
T m
1.11
B-S-ar"?
a.
i
i 2
B
s
o

5
o
^*
re
O
o
i
D
5T
a
P
o.
o
a
p
P*
C
P
O
tarta
P
I

-------------------_

Este alimento, de nn sabor agradavel,
aobretodo :
Para ao MSes, durante a gravidez;
Pan ao Crianzas, na occasiio de desmamal-as;
rara os Velhoa e Convalescentes.
A PHOSHMTINA conatitne o verdadeiro aliment
das Criancas alimentada* no oeio on na mamadeira. Nenhuma
Fcula, Conserva on Pos ditos de amentagao para a infancia,
pode eottpetir-lhe.
E a adwmmitraijo fcil do Fhotphato de Caldum, que fortifica M
Criancas durante o se oreao'menfo.
6, ?? Viotfl-i*, 6, PABZS
m Hrnmtmm: rftJJl-l da *U.Ta*0?.
AREVOLUCAO
48-RBd Dbiu de Caxias-48
GRANDES NOVIDADES PARA FESTA
3edaa de liatr**, padrSa* moderno*, a 1*600 o covado.
Satina d* corea a 800, 1*000 o 1*200 o corado.
Seda romn* de atrinba, linio* padrS-i, 560 ra. o corada.
Setim alaaciano de liatr* qjiadru, lindo* deaenhoe, a 320 o 400 r<> (
Setinetaa layr a* a 240, 320 o 400 ra. o covado
Eaplendldo eertimento de meti* de florea, liatras e quadros a 360
o carado.
Crotones Anos, Irados padrees, a '120, 360, 400 e 440 r. o corado.
Fnrtfe* braocos o de corea a 360, 400, 440 o 500 ra. o corado.
Renda d Cbina, faaeada raoito boa, a 200 ra. o corado..
Merm, lindaa corea, a 700, 800, 1*000 o 1*200 o covado.
Cachemira aeol<4*oada para vertidos, lindaa cores, a 500 ra. o corado.
Dita brech, ultima m*d*, 1*500 o corado.
LI do floreo, qaadroe o lictraa, a 120, 400, 500 o 600 ra. o corado.
Merind preto, completo aorapenta, a 600, 800, 1*080, 1*200, 1*400, 1*600,
1*00 2*000 o corado.
Dte *eev**do e 1*400, 1*500 a. 1*600 o covado.
GearnioBo* de vcludilbo bordado* a ridrilbo para enfeitea de reatidos a
MELHOR PERFUMARA IRGLEZA
PREMIADA COM SETE MEDALHAS
TANGLEWOOD. MATHIOLA, WHTTE-ROSE, OPOPONAX,
WHITE-HLIOTOOPE, Ees. BOQOET,
CRaB-APPIX-BLOSSOMS, o maia novo Perfume.
La
taest Ptrfumtt sio os melhons que existi, e sao vendidos
**> vMro* com tapa patentada.
fincst english, eau de COL00NE. a mais rettigeraute em
rtdros de 2, i e 8 on.;as.
AGUA DC FLORIDA. Para o banho, quaUdade extra.
OPALINE P DC TOILETTE. Inocua envlslvel.
CHERRY TOOTH PASTE (Pasta para os dentes). Conserva os tientes
e torna-os perfeitameDte trancos.
O MELHOR SABO INGLEZ TRANSPARENTE. Sera ser perfumadq,
ou com delicioso perfume, em lageas, bolas ou pao para a barba.
O MELH0II SABio INOLEZ. Com alfazema ouopala, em pao.
OPALINA 80AP. Sabao para a tez e a cor do rosto.
COAL TAR SOAP. Sabao de alcatrao. Carbolic Soap, Sabes
anperlores para a toilette. Deliciosamente perfumados, quall-
dade non pina-Ultra. Ol Brown Wmdsor.Honey. ElderFlower,
Rose, Giycerlni e Aciendae. Eacovas de dentes afamadas da
Coro*.
Todos os artlaos cima levo a nossa marca de fabrica aqu junta,
C pdam ser procurados casa dos princlpaes negociantes da
America do Sul e da America central, c tambem pelo Intermedio
O QTjalquer negociante Inglez
O CmUUogo iUusirado enviase gratuitamente a quem pedir
lo
i
i
o covado.
e400 M.
Mano o v*Aa colar ci t oou
_ Hl A TA>1 SA.eoaoa.
nico agente para o Brasil:
The CROWN PERFMERY C
177, Sete-Bond Street, 177 LOSVSE8
F. M. Brando no Rio de Janeiro.
GRANDE LIQUIDACM)
DE
Con 40 L de abate pira nao entrar em balando
4PROVEITEM1
6*000
Lindo aortimeoto de tapetes, para aoft, cama o portas, por baratiasimo prec*.
Cortiaado* bordado* a 6*000, 7*000, 8*000 o 9*010 o par.
Ditos de crochet, completos, a 4ia*000.
Lindas gaarniooea de orocbet para cadeira e aoph a 65000, 8*000 e 10*000.
Colchas de oSroa, completo aortimeato, a 2*000, 3*000, 4*000 e 5*000.
DiUs de crochet multo grandes a 6*000 o 8*000 ama.
Linio aortimenio do loquea com lindas paiasgena e bordados, de papel, setinots,
tranapareate o com fioa dourados, a 500, 1*000, 2*000, 2*500 o 3*000.
Completo aortimanto de flxs, chales, camisas bordadas para senbora, velbutinss
de todas aa cores, lisas e larradaa e muitos outros objectos, que pedimos a* Exmas.
amliaa o so respeitave! publico para virem apreciar.
Heirique da Silva Noreira

AS PEROLAS
'
Quinina do Dr Clertan
Afiprttco d* Actiemit de Utdxim dt toril
Conten daa oeatagrarnmee doia oraos) de Quinina
t 'lispensavel exigir a firma
pora
Casa L FflE, 19, roa Jacob, PARIZ
As pttscripftes ei I gias eslraigeiras sao lelneile
f^a*badas
O pbarmaoeatico pernambacano JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa dioico* de*ta eidade que qaeiraa* hnralo coa so* eonfianc*
para qaaiqner trabarbo profiacional o ao publico. Garante ae a maia atten-
eiosa o conciencio** ezecocjlo.
E*ta caaa reeebe aeus producto* cbimiao* o droga* directamente
daa melhorea caaa* da Europa, especialaeite encommendada* para aea
recateara.
ESPEOALDADE
laropa d. Gaitai*. Guaco i Balsona lo Tolo
Preparado peb pbaraaceutieo JOdst FRANCICO BETTENCOURT, \
de atea eateaeta verdadeiramente mararilaeaa aas molestias de* ergaea
respira toriea.
Broachiles, aslbii tos?, crwlsa, ele.
:*:
Eaaeacia doperatir*. renaaia de dietiento cliaieo Dr. Ramo*
Deperatir par whioc* para teda* aa aaebtnaa qae tea* a erigen
d* imperes* de aaegee.
SypMJis, liarte mearas, mm &R*itJ6as, olt, ilc.
:e:
HnU preta para eecrever-rnalteravol, fabrieada aea* maito cuidado
por ama frmala logiesa, eaperia! para eaerptaracjU nerontil e repartile*
publica*, aoeea do preaaa, perraitemeet* pr*U, ale corroe aa paaaaa, ale
"epoeita o d < opia.
CAJIBIJBEBA
PBEPABADO TINOSO QHPDUTITD
Approvado pela juta de bygfcac poblica da edrte
AUTOKItAOO POB DKCaKTO IMPERIAL DE 20 DE JUNBO DE 1883
BRAMANTE Uncdo de 4 larguras a 800, 1*000 e 10200 o metro.
CREPS matUadoa, fasendas de 800 rs. por 360 e 400 rs. o covado.
SETINETAS de ram*gem, padroes novos, do 700 320 rs. o corado.
CAMBRAId bordad**, brancas o de cores, s. 5*000 a paca.
BRIH de cores para ronpa de crianca de 500 a 280 rs. o covado.
ESPARTILHOS finos p*r* senhora, com um pequeo toque, de 10* por 5*000
COLCHAS de croehet de cres (mKaolo) de 10* por 7^000, urna.
CACHEMIRA meaciada de duaa larguras, alta noyidade, fazenda de 1*200 o
corado por 600 ra.
ETAMINE de cor, faaenda arrendada de 750 por 560 rs. o covado.
PANNO da Coats de listras e de quadro a 1*000 e 1*200 o covado.
MADAPOLAv americanano de 8*000 por 6*500 a peca com 24 jardas,
ALGODA rouito largo, com 20 jardas, de 4*000, 5*000 e 6*000 a peca,
ATOALHADO damascado para mesa a 1*200 o metro.
ESGUIO pardo, omito fino, a 360 rs. o covado ; para vestido.
BWM pardo para ronpa de crianca a 820 rs. e covado.
GUARUA-P de brim p^rdo para senhora, de 10*000 por 8*000, um.
CAS" MIRA de corea e preta* a 2*000 o covado
CORTINADOS bordad.*, para cama, d-s 9*000 por 6*000 o par.
COLXAS brancas e de core* a 2*000, urna.
LANS de quadrinho, imitacSo, 100 rs. o covado.
CRETONES para cobertaa, paarSes noros, a 260 rs. o covado.
SETIM Maceo de todas as oores a 900 e 1*000 o covado.
MERINuS pretos e de corea, de duas largurasa a 800 rs. o covado.
ZRPHIRES liados pdr8e, lisos e de quadro, a 200 e 220 rs. o covado.
COLARINHOS par* homem, com um pequeo deleito, a 3*000 a duzia.
GUARDA-PO pardo para bomem a 4,5000, 5*000 e 6*000, um.
LUVAS do sedee com 4 botoe* a 2*000 o par.
LINDOS cortee de setioeta* com barras de 15*000 por 6*500.
FICHUS de eeYes, iasiUcSo de ueda, 2*000 e 2*500, um
CORTES d clete com em pequeo toque a 1*000, de fusto,
VELBOTINAS de todas as core* a 900 e 1*000 o aovado.
GOKOORNAS de ramagem, lindos gostos, a 400 rs. o covado.
PERCALES ehras e eecew t 200 e 240 re o enredo. .
TOALHAS para b.nho, quabeade melhor, a 1*500, urna.
LINNS clara* e eseeres iasmda de 800 por 500 rs. o covado.
CHEVIOTS preto e asui e 3*000 o covado, de 5*000.
SARGELIM diagonal, do melhor, a 240 rs. o covado.
COTELINAS matisada* faaenda de 600 a 360 rs. o covado.
COSTMES para banbo do mar, para seohoras. a 10*000.
DITOS dito dito, para horneas a 8*000.
DITOS dito para meninos a 5*000.
S A PATOS para meamo o fim (todos os nmeros..
BOLCAS de palhi de todos os tamanhoa para o meamo Ara.
NA LOJA A RA Io DE MARfOS. 20

DE
FIEMINO CANDIDO DEFIGUEIRED0
Actu! me ate, eonai leredo, oomo o elbor aasi* enrgico depurativo do san-
gee, esto precioso mdicamente cada da fOooottaA-ae maia no pan e ao esirangeiro em
rieta da* aaaravilboaa* caras, que tsm predasido e da aoeitaeao geral, de que dio teste-
munno illuatrse modiooo e peeaosa inauspeitas p-lo* inoesseroe sttesUdoa publicados.
No* r*s****fisaaas, aras ibknWi*** d fdU, aa* leuckorrea, ea yphili* e em toda*
aa molestia* occaaioaadas pela tm^ureas do oangm*, a tberapeoce nao oonbeee melhor
nem maia rflicaa aaodiment.
deposito central em Peroambaco
Para vendaa em grosae e retalho a entender-ee coa
FIRM1N0 CANDIDO DB FIGDEIRfiDO
PEROLAS de PEPSINA PURA DYALISADA
de
, Pharmaceutico.
Fot e Ser Cbai>otkaut o priaaeiro chimioo que eonseajio proparar e fornecer ao
aaedioo e aoa doentea, em peroiaa redondas, urna pepsina pora, nao contando, eem
amid*,nem oaraoarcOtcttc.nem o*ishiio.E' Cinco vazes mais ai^vaqueapepsinaque
figura na ultima edicloda Pnarmacopearancesaedigere 100 vezesseu pezode carne.
Sea aocao 4 da maior efneaeta: dua* peroiaa toma}** depois de comida basti
pare favorecer escurara die*tlo, o taseea o^aappareuar so flm de um quarte de
hora as enxaqoaoate, sa dores de cabaos, oa booejoa o e somnolencis, que
slo s oooaequencia de urna as digeatao.
PARS, 8, Roe Vivtenae, em tott n Dnfuiu t Phrmclu.___
.
'

.

JCWXOIlO L.O
DE
AMARAL &
i

e
LINIMENTO GNEAU
Para os Cavallos
I Bnpraomdo ooa i maior axlto na oa^alhartyaa raae* de 88. UM. o Z^ipanidor do Brasil, o Rol da '
Dllclia. o Bal doa Paiaoa-Baixoa e o Bel da Saxonia.
ao do ,E DA QUEDA 10 PELLO
35 Annos de (xito
lcunutueo*So^ecaSro^m(mte I resultados. aordttu onetem
iTismaaaulm, noTaa JZ-AT W A obdo naS versas afreo&M do I
-aSiaMo^I r^aSa^alnaav. *1*^ &* Moleatiaf la aarrsnts. Oefctad-(
aipavmV*o siari rntir*-. Pr*ea*M e aa- I aol*. etc.. no do logar .concurrencia.
I meamo uurania o fraUrnaal^.
isa Par* : PkanMaU OM-ZIAU.
uor e tem etriar, Mm rapar o ptiio.
F.na St-Honor, U75,( rnu'u rkamaaUa.
Vende-e < si sitio coa esa* ns freate, eom bu-
faste* arvore* froctiferat *bb lindo parreiral : a
tratar so messao, i ros d* *J. tigaal a. 84, Ato-
jradoi.
Veode-ae ama taverna bem locaUaada, aropria
para qoem diape e Beqoess capital, rtalas
aofrivelmeote, tem cemmodoa para peqsesa iaaai-
Iih, alagopl barato ; a tratar na rea do Capiti*
La* s. 82.

aV
I
i
'

LTTERATllR
O CH-*
R L A T 1 O
POR
LIEBERTHET
V
O PAVILHlO DO JA.BDUC
(Continuadlo)
Senhor, replicn a Roblot yterio-
aamejate, trata-ce de un negocio que nlo
admitte a menor delooga... Urna roulher,
pcrteoceate ao caatefco d'Aigremoot, auaba
de cbegar n'um carro e quer absolutamente
faltar Ilie. Con* Ihe responderse qaa nlo
ee poda entrar aqoi qaando o aenhor ea-
tiveaae com gente, ella pedime que lhe
entregaaae eata carta, que din a;r muito ur
gente, o coja reipoata espira.
Apesar do aeu aangue fro, Nioiaa nlo
pode reter um movimento de alegra.
Urna carta d'Aigremonti exclauou
elle ; o que a condesas aoordou to de-
preaia? D m'a.
Roropeu o enveloppe o leu a carta, que
contioba somente" algaaaa linhaa. Eira con-
cebida noa aegointea termos :
Duvidei do aeo poder, mas elle im-
menso, sinto-o agora. Tanho anda mil
perguntaa que dirigirlha a propoaito de...
elle. Oh venha, venha im mediatamente,
no carro que lbe mando. Nlo podera ea-
perar nem meamo at amanhl. >
Neata carta, aaeignada com aa iniciaes
C. F., estava injioaa una nota do mil
frasees.
A Roblot, ignorando a presenta da con-
deaaa em Agromont, nao imaginara de
quem poderia partir aquella menaagem ;
maa vio a cdula do Banco e arregalou oa
olboa.
Traga me aqui
N.cias ; quero dar lhe
mente.
A Roblot corren a ejecutar eata oriem.
O hervanario pareca ter esquecido a
Sra. de Prville e Joubirt. Tendo um leve
ruido chamado a sua atteoclo aobre ellea,
diaae-lbea com inequvoco tora de impa-
ciencia :
Se nlo qnerem ser viatoSi apreaaem
ae a aahir.
Sim, aim, Eduardo, murmarou Ro-
salia, aupplico lbe, vamonos j emOora.
Nio queio outr* couaa, minha que-
rida ; mas nlo ae o que ainto... esto eata
do nlo natural. .. Teoho impetos de
quebrar os ossos este maldito droguista.
Esta nometclo nlo incommodou abeo
latamente ao hervanario; maa, como j
urna bulha de pasaos oovia-se na escada,
elle diaae :
Agora demasiado tardo.
vem-se na sombra, afn de que
aam reconheoel-oa... Bstame
gumaa palavras peasoa que vai
a portadora, disae
a respoata verbal
. conser-
nlo pos-
diaer a!
entrar;
mandal-a-hei embora immediaUmente.
A Sra. de Prville pexou Eduardo para
o canto maia escuro do gabinete ; depoia
arroo o veo e levantou o capuz do aeo
chale. Eduardo, por aeu turno, teve a
preaeoca de espirito de enterrar o chapeo
at aoa olhos e eaeonder urna parte do roa
to na gola do paletot. Mal acabavam de
tomar eataa precaucSss, quando a Roblot
introdusio mensageira.
Era Juliana, s criada,, grave e a confi-
dente da mude sea ileff'iVli. Ella pro
pra pareca temer que a reconhecess.-m e
envolvia-ee ouidadoaamente n'um chale.
Intimidada pelo apparato aceutifico que
rodeara Ncias, pela prsenos daa das*
immoveia e ailenoioeaa, nlo poda
quera fallar.
Tambes Niciaa nlo dirigio-lhe pergnnta
algnma.
Diga cenhora que a mandn aqu,
eomecou U framente, que en nlo posso
aahir de oaaa naata hora... Quem deaejar
aa n -ur, preenrne.'.
qne a senhor* Roblot indicar. .. Quauto
ihsiro, prosegua elle apres do a Julieta a nota do mil fraueoe qne con
servara aa mo, voc o reatituir aoa
asa ; alo aceito retribualo algama pela*
conanltaa qne don tora do meu gabinete.
Julieta aceites a neta com repugnancia
e b alba don :
Ah I aenhor, a ana recua* vai des-
olal-a. Dea le qne a cordn, dir-aa-bia que
i Jouda ; agita ai, falla sosia lia... So o
eoor eoubejse...
- Nlo revogo nunca aa miabas deci-
afljs, e nada maia tenso a diar-lbe. En-
tretanto, vou enviar o mea fluido i aua
ama, apesar da distancia, e qaando vet
chegar ao caatello ha de encontral-a mato
ma-alma... Adeos.
Juliana nlo onaou diaer maia nada e
retirou se com a Roblot.
Apenaa aahifam, a Sra. de Prevlle
acercou se de Niciaa.
Eata mulber qae acaba da sabir, per-
guntou ella com curioaiJade, nlo a ga-
vernante da Sra. de la Fert?. .. Oh !
bem recooheci a... Aaaim, pois, a con-
deaaa est na trra ? Foi ella quem o
mandou chimar, foi ella.
Minba senhors, interrumpen o her-
vanario secamente, respeite os segredoa
albeioa, para qae es respeitem oa aena.
E' justo... Entlo, Eloardo, pode
andar agora ?
Espero qae sim... Mas nlo respi
rarei livreoente asnlo qaando estiver fra
deata caverna de bruserie*.
E no entlo, Sr. Joubert, replicou
Niciaa com irona, o senhor ba de vollar a
asta a caverna a muito roais oado talvea do
que pansa. ..es Sra. de Prtillo tap
bem. -
Eul .. Nan:a I replioou Rosala
enrgicamente.
Fijando a, o pirita diana comeigo,
meneando a cabeca:
Pobre mulber voa preparar desde
j o quo ella reclamar amanhl... Quan-
to condeses, qae rasgo de taestre fis
eu I Sim, bella e orgulhoaa, Christina,
quero qae venbas aqoi, minha casa, qie-
ro que me implores, que estejas absoluta-
mente sob o meu podar; quero... E
aqnelle idiota do Lagrange, que ainda boje
latame a esmola da sua compsixlo !
VI
O BELLO XDUABDO
Acompanbemoa a Sra. de Prville e
Eduardo Jonbert depos de aahirem do ga-
binete de Niciaa
No jardia enaontraram a Roblot, qae,
cora asta laaternana mo, a :.bava de con-
duair Julieta at carrnagem, e qae ecom-
panbou-os at porta qae dava para ama
viella deserta. Roaalia eotregoa-lhe o pro-
co commam das consultas > pois era a
governante quem se enoarregava deaaee de-
ulbes, e addioionoa-lhe ama gratficeclo
para certifi :ar se do silencio da velba ; de-
pos apressoa se a alcancar a roa eom o
sea compsnbero.
A noite eetava sombra, um nico lam-
pelo brlhava a algama diatanoia, e nlo
podam temer qae foeeem observadle. Jon-
bert pareca aatateitissimo por aepirar o
ar fresco o vvioaote, que devia desvane-
cer oa ltimos reatos do aomno magntico;
mas a Sra. de Prville nlo ae asofia alli-
viada do peso qu* a aaflboava.
Eduardo, disae ella com aoabraabe-
mento, n eatamoeliremediavelasente per
didos.. O que acabo de saber redobra
aa miohaa aegustas.
Ora I replioou Jonbert, que comees
va a recuperar a sua leviandade habitual,
vec inquieta-se entlo com o que poderia
diaer aquello pretendido propbeta ?... En-
tretanto, nlo posso compre hender como
oonsoguio adormeoer-me de repente aem o
auxilio de neobuma droga; quando aos
seos sxircicios de pbysoa.
de Feriittinbuci-Dodid^o
fOLHETIH
fc
VICTIMAS E ALGOZES
POR
EMILIO DE RICHEBOURG
IE6V101 PARTE
03 Tira7.RA.VBIS
(Continuadlo do n. 26 5)
XV
Doai rstnaplieeo)
O Sr. de Septena alo pie deixar de
estremecer.
Lombrave-se daquelle papel eecrpto por
aale deacenhecida, que tinha recebido no
momento ea que ia sabir para se dirigir
ae Vasinet.
O bario de Septenos dissimnlsndo aa
ansa impresaSes, diese com triateaa :
A minha querida Carlota'procura em
vio sgitar pbantaamaa diante dos meas
albos e faser acutir-me sombros terrores.
Nlo quero deixar do impresaionsr-me. Ss
ba melhor do qne ninguem, que j nlo son
o bario de Septesse d ootro tempo.
Ped vida todo quanto ella poda dar-
asa. Beb por tal modo na taca dos pre-
seros, que agora est vasa.' Aa mabaa
forcea dmiauea, sinto a velhtoe ebegar,
noa velbice prematura. A pobrssa mea
trame aa saas faces magras e bvidas, e
eu incapaz de a afaatar de mim, entregui-
do-ese s uso trabslbo qualquer.
Eep*ro seo pestaoejar o da em qae
me ele reate aenlo deixar de boa voo
tade note exiateoca, entlo aem encanto,
para mim. Son como o guloso que aoa
vea satiaffito ae afaata da mesa, onde j
nlo o drtm um acepipo aaboroeo.
a E procura aaaustar me I Perde o s'u
terapo, Carlota. Ea nlo re.-eio de nada,
i e que acoatecer, terei sempre
bm. t Ump par* metter urna baia na
cabala, aot-s que um*agesta de deite a
mi
Fallara eon asngaa fro, eom urna
einoso, do qasl
lias va ooa su- casa, maa a Qos
preciso tomsr mim urna rasoluclo, a
extremidade a qae estaans redutilos, e
sobo-me iojapas do deliberar aosnlu. .
Obi mea Deus I cerno sm asesas cruel-
mente I
Ceragem coragam! repaeos Jou-
bcrt diatrahidamente.
Nlo pede cu nlo soabo proporcionar
consolacSjs msis explcitas; e continua-
rauj a avanzar ora silencio atravea das ras
disertas.
(Jomo dissemos, Joubert morava com sus
mli o'u-na propriodade situada a alguna
k>losetroi de Btanfort. Maa, n-> ando
eesa reaidencis daa maia alegres para um
rapas rico, que tinha go;toa mundanos, elle
alagara na cidade um oomtaodo de 0090
onde passava de ves em quando oito oa
lea das consecutivos. Kase commodo
consista na parta maia importante de ama
bOa csss, onde Joubert entrara livrementa
te por meo de urna chave de trinco. Du-
rante o da urna velha criada estava s
saas ordena; noite, porm, mandava*a
embora e poda reoeber quem quisease,
sem temer neobuma indiscnpcla.
Foi nessa commodo, muito eonbecido de .
graadamnte da culposa Risalia, qae os
done entraram. acautelaado-ae pira nlo
despertar a atteoclo da viaiubanca, a acba-
ram se n'um sallo elegante onde Eduar-
do bavia deixado por pregauflo urna vela
acceaa. _._
Ao entrar, a Sra de Prvilie, aflabru-
nbada pelas fadigas e pelas emoodes, dei-
xou-se cahir n'ama eadeira e abandonou-se
a ruidosos solucoe.
_ E iuardo. Joubert, 4}ao fors deploravel-
mente a-ni raido por aua ml durante a in
fancia, tuha vivido sempre entre as 00-
lherea, das ouaea era o dolo. Nesse meo
tornara se to egosta oomo fatuo ; e, em
qaalquer eircumatancia^ cuidava primeiro
da sua preeiosa pessos. Emqusnto a Sra.
de Prville era para elle ama amanta fo-
lie e alegra, caja poaae lisongeava o seu
orgalbo, a sus paixlo nlo se desmentira ;
maa agora que a cadeia de rosas transfor-
mara se em pesados anes da ferro, agora
que sorgia o drama naqaelle idyltio do
adulterio, oomecava a achar a ligaolo paa-
aavelmente fastidiosa e tnha presea de es
quitar ae s auaa perigosis consequeuciss.
Eaquanto a pobre mulber torcia-se de
dor a alguna paseos de distancia, elle esta-
va de p diante de um espelho e compu-
nba com symetria os anes sedosos da oa-
be lie ira.
Vejamos, minha querida, disee elle
aaal cosa evidente impacioncie, voc nlo
rasoavel... Por qae encara aaaim as
oouaaa palo petor ? Seu marido, admittio-
do mesmo que se cure, nlo poder por mui-
to tempo viogar-e de s nem de pesaos al-
gama. No nter vallo a sos colera se acal-
mar ; ha de reflestir qae nm eacaudalo
traria coaaequencias desaatroeaa para aeus
filaos e para elle propro. Talve voc te-
oba qae aflfronUr algumaa veies acensa
violents, mas afaal elle perdaar, como
perdoam oa maridos daquella idade, que
oomprehendem as exigencias do mando.
Ob I voc nlo o oonheoe, Eduardo ;
elle implavel nos aeas odios... E de-
mais, nlo s por mim que eu tremo,
tmbeos por vocs. Se nlo me matou de-
pote que a razio e a forc voltaram-lhe em
parte, porque qaer pro va ve 1 mea te envol-
ver-nos n'ama. vinganea oommam. Eu
morta, voc podera escapar Iba...
Mas emfm, pergontou Joubert com
maia interesas do que tinha moatrado at
entlo, o Sr. da Prville sabe na verdade
o meu nome? Voc ole teve oxplioacSes
com elle; sosente descobriu as miohaa
cartas, cuja letra lhe desooobecida e que
nlo esto aasignadas. Como, entre oa ra-
pases que lbe rodeiam e que lhe testemn-
oham ama admiraclo apaixonada, poderia
elle advinbar...
Nlo ba duvida algama, affirmolbe;
UDoav trabiram-lhe. Ddmais,
s vetes uestes ltimos das, velando
sua caoeira, tenho-o ouvido pronunciar
o seu nomo com tal exprsalo de rsivs quo
alo poderte engaar-rae.
-.Nefte caso, redargaia o bollo Edgar-
do com a vos um pouco alterada, devo
sobtrabrme aos aeus mos designios.
Quando aoaber qae elle ae restabeleceu,
d.ixarei Beaufort. Tenho desde muito tem-
po inten^lo de fsser urna viagem a Pa-
rs e decidirei minha ml..
E entlo eu, Eduardo 1 exclamou a
Sra. de Prville com indigoaclo e dftr.
Por msis agoista qaa foaso Eduardo, es
ti appello da pobre creatara a quem ha-
va perdido parecen prodasir algam effeito
sobre elle. Cessoa de alisar os cabellos, e,
sentando se, ao lado della, diese com es-
for9o :
E' justo, Rosala, preciso tambam
cuidar em protejel-a contra aquelle furioso.
Mas entlo o qae fsser T como sabir destas
mortaes difficuldades ?
Ab t Edaardo, meu querido Eduar-
do, disae a Sra de Prville, descansaudo
a cabec no hombro de Joubert, se vec
ma smssae como eu o amo, bavia um
meo.. .
Qual elle ?
Fujamos juntos'; iremos para Paris,
conforme o seu desejo, ou para o estran-
geiro, para os confas do mando, para on-
da voce quisar, emfm, comtanto que eu
deixe este lugar, onde tanto soffrimentos
e tantas vergonhas me esto reservadas.
O rosto placido de Joubert, torno a-se
sombro. .
Nlo pense nisso, balbucioa* elle ;
ra um escndalo horrirel, que
sobre sena filhos*... a
iodifferenca que faslam estremecer a con
dessa. Comprebendia que aquella reaolu
co calma do bario nlo era si mulada, que
tinba chegado pelo abuso da todas as cou-
sas, aaciedade, indiffereoca, ao des-
prendimento de todo.
Carlota replicou cosa oerto asdame :
Matar se-bia, dia o aenbor I E' mui-
to bom para o senhor que nlo pretende
ter mais nada que esperar da existencia ;
maa eu nlo teoho aa meamaa ra*3:a para
encarar com esse stoicismo oa perigoa
qae o senhor se nlo pode expOr aem ex
per tamben) a mim.
Comprebendo-s, Cariota. Demais,
sempre a consderei oomo ama pesaos do-
tada de raalo forte e de alta previdencia.
Fas me sentir boje pela priaeira res que
sos am embanco para a sanbora. Quer
, a senbora nlo ae perdfta ter recu
soaitar oertas propostas matrimoniaes
?ie deviam afaatar-me de Paria e senlo da
ranea.
Essas propoetas, Affonao, fil-s no seo
oUreose. Aceitando as, tera adquirido
ao maasno tempo a fortuna e a segursnea.
Oftreoia lbe una sabida para ae livrar
desss especie de beee sem sabida em que
se acba.
Emfm, na sua opinilo magnfico
pira sam casar cem unta moca feia, disfor-
me e tole, filba de aigum logista eoriqun
cido ou de qualqu-r especulador venal, cuja
vaidade smbioiooou faser eaqusoer u sea
estado de plebeu com urna alliaaca ariito-
oraca.
Ora, Uto valia maia do qae dar o
flanco ao olboa de qae alvo.
O olhsr do bario teve um relmpago de
colera.
O que quer diser, Carleta ? disae
elle.
Sabs-e to bao. como en.
E' varaade eom efFaito, sei qae nlo
perdsm ter sido outr'ora o hornera maia
requestsdo de toda a cidade de Pars. Re-
oebe boje, como o lelo da fbula, o couce
do burro. Accuaam-me disto, daquillo e
de outraa coaaas msis. Acbsm siogulsr a
filcidade que teoho ao jago, pretenden
qae exer<% a proiaeBS de explorar a iax
perienca dos mocos eatraageeree qae qaa-
rem ser iniciados nos requintes da vi ia pa-
risiense. Verdsdtires ou falsos, gseSiens
eeaei boatos. Entlo e depoia 1
Se ehegeei, come disia anda agora, a
paohar o eouorf do burro, d qaeu a
culpa T
Talvea minha ?
verdade, Sr. Carlota Leteluer,
- Oh 1 meas filhos meas filhos
marou a Sra. de Prville com inexprimt-
vel desespero.
Houve um memento da silencio. Da re-
pente ella proseguiu:
Entlo nlo nos resta aenlo um par-
tido a tomar, Edaardo : morrermos jan-
toe... A morte desculpa e justifica tudo...
Se amanhl pela manbl nos eooentrassem
ambos inanimados nesta sala, lamentaran,
noa a nlo teriam coragam de maldiser-nos..
Eduardo, continuos ella em vos abalada,
deve ter arma* aqui... Mate-rae primer
ro a depoia suicide-se voc !
Joubert nlo pareca partilbar absoluta-
mente daquella exaltaole frentica. O sea
embarace redobrava, e replicou, desvian-
do os olhos :
O aeu suicidio seria para seas filbos,
minha amiga, ainda maia deeaetroao do
que o abandono, ao qaal pareca resignada
ba pouco. Quanto a mim, me vedado e*-
queoer qae a minba morte acarretaria a
de minha pobre e velha ml, cuja existen-
cia eat ligada minha .. Roaalia, a nos
sa affeiclo por pessoas oaraa imp8e-noa o
devar de aupportar a vida eom todos os
seus soffrimentos.
Julga aso T replicou a Sra. de Pr-
ville em tora de aaeo.
R calou-se ainda. Nlo pedia mais illu-
dir-se sobre a cobarda, a iadifferenca da
alma de Eduardo Joubert, que conservba-
se immovel, com os olhos baxos e o ar
embancado, impacienta sem duvida por
escapar aquella penoso constrangiment.
Roaalia. depoia da Iba ter dirigido am lon-
go olhar, oarregado de colare e de despro*
to, levadtou-se. "7
Adeos, aenbor, diaae ella.
O bello mancebo tentn em vio dissi-
mular a sataf*cso que lhe oaueava aquel-
la retirada. Entretanto, pergontou, dando
4 vos as intonicSet maia tristes que pode
encontrar :
Ora esta I pobre Roaalia, onde vai
voc ? Qual a reaoluclo qae tomoa ?
Nenbnme. .. Ioeepea de lutar sosi-
nba contra latalidade, nlo tentarei evitar
a panclo que me espers... Devo soffrer
a consequenoia das minbaa faltas.
E dirigio-se para
tere-s.
Vejamos, Rosala, disse-lbe elle, voc
ms qaer mal porque nlo concordei com os
partidos extremse... appliquemos o ter-
mo... insensatos qus me propoz. Mas se
houvessse am meio pntcavel...
De que podera ea quaixar-me ? Ea
nlo era e nlo poda ser psra o senhor, jo*
vial e frivolo estouvado, mais do que o
brinquado de ama hora ou de um dia...
Qaando e brinquedo quebrase, o senhor
atira-o fora deadeobosamente... Nlo
urna couaa to natural ?
Loucuras... enancadas, tudo isso re-
darguio Joubart; por Deus minba queri-
da, encare as cousas por um ponto de vis-
ta menos trgico.., Aindu urna ves, affr-
mo-lbe qae a ajularei n'um projo'cto sen-
sato e realmente praticavel, a preco de
qualquer sacrificio. Urna vez quj nlo adop-
tou urna resoluolo seria, volta para oaaa...
Nlo existe j p trigo por ora, o voc pro-
ceder segundo as circunstancias. Quanto
a mira, fiuarei aqoi vinte e quatro horas
ainda antes de voltar para junto de minha
mli e faser a minba viagem, ae ella se po-
der reasar. Estarc sua dispoaiclo, es-
perarei aa suas ordena, estarei prompto a
tudo... Se, quando invocar o mea zelo e o
meu devotamento, eu nlo satisfizer o seu
desejo, entlo, sim,- tara o direito de irritar-
se o lastimarse.
Muito boro, senhor, mas espero nlo
ter necessidade...
Reflicta, Rosala ; por mim, cumpri-
rei o meu dever. Se, daqui a vinte e qua
tre horas, t ver um sacrifico a reclamar,
urna vontade a irapor-mo, bastar lbe-ha
eacrever me ama palavra ou mandar-mej
recahriaj uma pessea segura, e ver se hesito em
atirar-me psra diante, sejam quaes forem
ae-
mar- aB oonsequenass.
Edaardo Joubert, tomando este vago
comprom880, contava sem duvida qae elle
nlo seria aproveitado,
va-se assim.
Quando a conueci
aojo, tinha na oon-
condessa de Prmorn.
eu nlo era de earto un *'
sciencia bastantes peccadtlboa qua tiobam
prejudioado a minba reputaclo ; mas em-
fm nlo tinha perdido a estima dos outros
e de mim meamo.
t Neaae tempo Carlota, posto qae moca
era ama mulber de muita forc de carc-
ter, abaolutamente desprendida dos precon
coitos, que ele um esabance no caninhj
da fortuna.
Entlo j considera va a sociedad e 00
mo ama arena onde a palma da victon*
perico te eos mais espartos, onde os escr-
pulos alo e quinhlo doa tolo*, criados ex-
pnsaasaeate para servir da degro aoa
atrevidos.
Carlota j tinba urna sciencia profunda
da aociedada e fing deapressl-a pan ter
a direito a explorar.
< Fiquei, aubjugado, ooofeaso, pelo con-
tacto de urna mnlber joven e bella que le-
vava a perversidade a proporces gigan-
tescas ; tire orgalbo em aer sea amante e
na sua escola, minha querida, os meas pro-
grataos fonos rpidos.
c Tinha at pausado poder gabsr me da
energa da miuna vontade ; roconbec den-
tro em pouco que a sua era superior mi-
aba.
c Sostbenesjde Prmorn arruinado ou
quaai arruinado embarace va-a ; erdeuou
me quo a deeembaracaese dolle, eu obedec
e matei-o t
A condesas, paluda, trmula, olbava em
volta de ai espantis, oomo se receisase
que, outidos indiscretoe, escutassem aquillo.
Matei-o, continuou framente o Sr.
de Septeme, a fiquai sabendo qae com geito
pode engaarse a justica, qae com auda-
cia pode dar se livre curso ambicio e
aee caprichos.
< A partir aess dis, minba querida Car-
lota, os pouooe escrpulos, que conserva va
ainda, desvanecern}-se. Apenar diaso era
lhe anda muito inferior pan que a nossa
associaclo p-desse durar por muito tempo.
Atibndome iosuffitinte, a senbora procu-
rou outros alliados e at a jora nlo lhe
lm faltado.
* Ah I a senbora sabe esptivar a fortu-
na ; requestam a e raceiara-a. Quando
saoito algumaa peasoas apenas perguntam
asa vea baixa ee o titulo de ooodessa lhe
srteanis. O seu sallo muito frequeata
da; ceratudo algunas pessoaa prudentes
bata-aede aceitar o* aeas con titea por-
|M perc-.beram qae oui saa case as pir-'-
-s t i ouvidoa.
< Diga-oae e, Carlota, a seohora deve
sem pergo, um verniz de ganerosidade.
Rosala adivinhou tambem esse pe na a men-
t, porque arriou violentamente o sea veo
e diese com singular expresslo :
Obligada, Edaardo... O snior
com effei o um modelo de ternura e de
abenegacle... Oxal nio tivesse a parte
que merece nesta expiarlo terrivel I Adeus,
pois... adeos para sempre talvez 1
E fugio a passos precipitados.
Quando Eduardo ouvio bater porta da
ra, estirou-8e sobre o canap, dizendo :
Qae aborrecimento I v am horneen
faser a corte a una mulber casada, quan-
do o marido um urso como esse Prvil-
le !... N'outra nlo caio eu I... Easfim, pro-
metti fioaraqui vinte e quatro horas mais ;
cumprrei a minha promessa... E no em-
tanto-uiinha mli deve estar bem affiicta
por ver-me !
Dito iato, o bello mancebo booejou duas
ou tres vezas e acabou por adormecer
trenquillamente.
VII
COMBATES K DERROTAS
A Sra. de Prville tinha-se novamente
mettido as ras sombras e solitarias de
Beaufort para-voltar sua rosidenois. Ca
minhava muito depressa, .pois estava au
sent bavia mui'o tempo, e essa ausencia
poda ser notada pelos criados da casa
talves ate por seu marido. Emqusnto an
dava, a pensando :
Sim, estou resol vid ; oolloear-me-bsi
a-tsrc do Seasea de bem qae to indi-
gnamente eqgaoei e caja colera to legi-
tima. Ficarei em meu- posto jnsto dolle,
e, m persistir em querer matar-me, pois
bem 1 que me mate !... Nlo o merec ?
Sera um desenlace como qualquer outro,
de to madonha crise.
Abri a porta inferior da oass por meio
de urna chave que traxia sempre com sigo
Depos, apesar da obaonridade, atnves
son o vestbulo, subi a esoada e penetrou
n'ama casinha onde esta vara habitualmen-
te oa criados.
Nlo estava oa oooasiao teolo Joann,
atar res, porque se deve ganbsr muito
dinbeiro em ser intermediario de cortos ca-
ssmentos, em tratar eertoe negocios delica-
dos e em especular com sagrados dos ou-
tros.
E accreeoentou com irona :
Vamos a saber, nlo se retira eos bra-
vo dos negocios para ae faaer dama protec-
tora de algurna obra de oardade t
A condeasa fes-se lvida, mas nlo ousou
ssngar-ae.
* Affonao, porque me eat dizefdo tudo
taso 7 tem intenclo de tomar para oemmigo
a attitude de am inimigo T
Deas me preserve diaso 1 Nlo sei es-
sai ceoaideracoss qae lbe devo ? Ss, a of-
fendi sem querer a culpa sua; pan que
vem fallar urna linguagem comminatafia e
dirigir me mercuriaes que me nlo convra
ouvir T
Houve urna panas bastante longa.
A propoaito, continuou o Sr. de Ssp-
teme, em que ponto est o magnifico cala-
mento de nossa filha, em que me falln
ama machi em Nice f Digo noasa filha,
Carlota, porque em outro tempe affirmou-
me que eu en o pai de Cecilia.
A eondessa mordeu os labios.
Nlo me lembra tudo quanto lbe diese
em outro tempo, respondea-lhe com tom
bsstsnte seooo, mas se lbe affirmei que o
senhor era o pai de Cecilia andei mal.
Minha filba allle. de Prmorn.
O qae aso, nlo se aangue, condes-
ss, nlo pens por modo nenbum em revein-
dicar urna paternidade qne pode pertencer
a outro. Rsnuncio a ella de boa vontade.
Permitta-me entretanto que ea me inte-
resse ptlo futuro da nossa encantadon Ce-
cilia.
Occorreram urnas pequeas difficul-
dades e estamos espera ; mas o casamen-
to de que se trata nlo se desmanohoa, est
siraplesrasnte adiado.
Vi o moco, parece-me muito insigni-
fi ante, e depos muito cranos I
0 pai ten cinco milbSas de fortuna.
Ah 1 entlo comprobando que a sua
arisncioe nlo saja nm defeito.
Coobeco Cecilia, e ae fis esoolha des-
se bomem para ella, porque lbe con-
tera.
A ssnhora tem urna grande experien-
cia, ondeas >, para que sobr < esse ponto
confie na sua sagacidad-;.
Espero qae, daqui a tres ou quatro
meses, Cecilia de Prmorn esteja casada.
Taoto melbor!
TaotJ melhor porqae ?
Diacho 1 nlo aei, ha tantas oousas
que accumuljva aa faoccSas ae cozmnt^H
com as de criada de qusrto. A Sra. da^
Prville nlo tinha fiito nenbum ruido ao
entrar, e Joanna, que estava oocupada a
preparar um* tisana, aentio um sobresalto
vendo sbitamente sua ama diante della.
Rosala apressou-ae em desembarajar-se
do chale e do chapeo o mostrou o rosto
paludo e deoomposto-
Joanna, pergunton ella, onde esto
meas fLhos!
Esto dormindo j ba muito tempo,
minha senhora.
E' justo, muito tarde, creo,.. e
o senhor, oomo vai elle ?
Cada vez melhor ; o doutor peroiit-
tio-lhe qne comease.
Pergunton por mira ?
Nlo, senhora, replicou Joauna abai-
xando os olhos.
Quem que est agora parto delle ?
Agatha, a mucama das criancu...
Mas eu estava me dispondo a levar-lhe a
tisana.
Guarde o meu chala e o meu cha-
peo... Vou. eu propria levar-lha a ti-
sana.
A Sra. de Prville eutregou a Joanna
os objectos indicados, e espois estendea a
mo para recebar a chicara que contiena
a beberagem, Joanna olbou a com um ar
singular e acabou por diz-T-llie :
' Olhe, mioff senbora, nlo v l.
-'B^brqaV Wlo, pego.lhe que me
dig-!*BvM s>
Meu Deus 1 eu nlo sei o que se pas
3ou, -mas todos poddm ver que, quando V.
Exo. est l, o amo parece fioar aflicto,
rauda de cor... E o medico ordenou...
O medico, nem pessos algum, pode
prohibir-me de tratar da meu marido...
O que se passea entre mim e elle s a nos
compete ; bIo ligeiras discussles, as quaes
ninguem tem o direito de intrometter-se...
Dme esta tisana.
E tentou apoderarse da chicara ; entre-
tanto Joanna continuou a oppor-se.
Senhora, senhora, continuou ella por
idade, pela sua propria pessoa, nlo sa
opproxime do amo agora... Escute, vou
dizer-lhe tudo, accrescentou abaixando a
voz : esta noite, qaando compunha a rou-
pa da cama, descobri debaixo do seu tra-
vesaeiro urna dessas grandes pistolas que
podem matar tantas paesoaa, am... ao...
Um revolver ?
Justamente, um revolver... Como
foi elle parar l ? Nao posso atiaar; nao
ba duvida que o amo levantou-sa n'uma
ocoasilo em que o deixaram s, e foi elle
propro buscar aquelle feio objecto em al-
gum gaveta. Quanto a mim, tita um
grande susto quando vi aquillo, e retirei
vivamente a mo... O amo, que p i rea -
beu o meu movimento, me deitou uos
olhos... e mandou-me embora pragae-
jando.
Rosala conservou se calma e respondea :
Que tenho eu com lado 8to, 'Joanna ?
E' aem duvida nma mana de doente. O
Sr. de Prvilla nlo pretende fazer mal a
ninguem, o a mim muito menos do que a
qualqier, ouvio... Por qua nlo bavia,
pois, de lever-lhe o seu remedio como vo-
so ou como Agatha ?
Com urna mo tomou a chicara, com a
outra urna vela que havia accesa, e sabio.
Joanna ergueu os olhos para o co, afm
de toraal-o por testemanba da inutilidade
doa sua aaforcos. mas calou se e pos-sa a
escatar ; evidentemente esperara algama
cataatrophe do lado do quarto do doente-
Rosala entrou de mansinho aesse quar-
to, muito mal illa minado por urna nica.
vela. Saa marido repouaava aos fundo de
urna cama, cajos cortinados estavam meio
fechados. Agatha, qae fazia quarto, co-
ohlava n'uma eadeira ao p do leito,
Nlo obstante, qaando sua ama appareoeu.
ella levantou-se respe i tosa me ote.
3ue receiar na vida. Pode acontecer que
aqui a um anno a menina de Prmorn j
nlo acbe com quem casar.
- Maa...
Recordase, Carlota dos fantasmas
com que me ameaoava ainda agn.
Pronunciando estas palavras, o Sr. de
Septeme penaava na carta mysterosa qae
tinba reoebide e naquella semelhanca de
Henrique Meraon cora o couteiro, qae o
tinba perturbado e paraljssdo a tal ponto
que a sus espada nlo tinha podido prestar
ao bario de Livron o aervico promettdo e
provavelmente pago.
O qae o assassino de Sosthenes de Pr-
morn penaava qae podera dizelo sua
cumplioe, mas prefera calarse.
O golpe dado em Carlota Lteilier aem
por isso foi menos violento.
Nlo pie forrar-se a urna impresslo de
terror.
Elle contemplava-a, tendo sos labios um
sorriso singular.
Carlota tinha querido aaeuatal-o, e era
ella quem trema !
Ao cabo de um momento, levantou-ae e
despedie-se do seu antigo amante, muito
pouco satiafeita com o resaltado da sua vi
sita.
FDt DA.SEGHDA. PASTE.
TUR CE IR.4 PARTE
AS VICTIMAS
E' ssbido que urna lei de 8 de Abril de
1852 ordenou transiere ocia para a Guyana
dos gales que at entlo compram senton-
es em Brate Talon.
As ilhas da Salvaclo, vizinhs de Cayen-
ne, e muito particularmente & liba Rial,
a mais importante do pequeo arebipelago,
foram destinsdas a recolher os gales.
Mas depos dessa poca houve ainda ama
mudanoa e a Nove Celedonia herdou o tris-
te privilegio de que gosava a Cayana.
Comtudo o abandono da Guyana como
estabalecimento penitenciario nlo foi com-
pleto e esta colonia franceza possue ainda
boje um pessoal de condemnadas -qae sob
o trajo regulamentar de panno cru' e de
obapo de palha de abas largas all cap
rara o termo da pena ou a morte se foram
condetonados a gales perpetuas.
(Conmta).


As ilhas da Salvaclo tra por motivos de
hamanidade deixado de receber os crimino-
sos qae a soiodade exclu do seu sai).
Comtudo as colonias agrcolas fundadas no
interior daa torras para utilisar o trabalho
dos deportados e operar a sua transforma-
9I0 moral, tem continuado a existir.
Era as .1 rgana do Maroni que ten si-
do tentados quasi todos os ensaios de cui-
tara, nlo aem resultado.
A mais importante dessas penitenciarias
das ilhas da Salvaclo a de S. Lourenjo.
Os oondemnados trabalhana all no desbra-
vamento das trras e no corte de arvores,
quer por conta do estado, qaer por saa
coota; porque se os forjados slo subroeti-
dos a urna vigilancia rigorosa podem tor-
nar-se oonoesajenaros de parte de terre-
nos mais ou menos importantes.
Recompensando-os assim o seu boa oom-
portamento, psga-se-lbe ao mesmo tempo
os servicos que possam prestar com o tra-
balho fra das horas reglamentares.
Oa oondemnados concessionarios slo sem-
pre escollados eatre aquellos que ten me-
reoido ser apontados benevolencia da ad-
minia tr agio.
Alen do lote de trras d-se Ihes instru-
mentos de trabalho e t ra direito de con-
struir ama casa para si.
Entlo entregam-se cultura das suas
trras e a exploraolo daa maderas de oon-
atrcelo qae Ihes sao pagas por uaia tarifa
fixada deantemlo.
Goaam desde entlo de urna liberdade
relativa que poda ser maior ainda porque
as evaeoaa slo pouco para receiar.
.Todos os qaequisessemaventurar-se pelo
interior das trras seriara infallivelmente
oondemnadoa a morrer de foma ou a ser
victimas doi selvsgens e dos anmaos fe-
roaes qae pululara as iirestas virgo as.
Pelo lado do mar a fuga nlo apresenta
mais probabilidades. As costas slo bai-
xas, lodosas, inaccesaiveis aos barcos; es
que tentaram adiantar-se por aquellos par-
eis fcaram enterrados na vasa e foram
devorados vivos pelos crustceos.
Nlo possiv 1 embarcar sanio nes por-
tos mato pouco nuraerosos naquella costa e
para embarcar neesssario sar autorisados
por agentes eacarregados da sal ida.
Por isso os oondemnados cuja energa
feroz se tinha manifestado por crimas mai-
tas vezis atroaes acabara quasi sempre re-
signando se com o deetho que Ihes coube.


.
1-

m
{Continuar se-ha}
Typ.do Diario ra Duque de Gaitas a.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID ERBW3XY07_R15FFC INGEST_TIME 2014-05-22T00:40:03Z PACKAGE AA00011611_17130
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES