Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17117


This item is only available as the following downloads:


Full Text

. D
H IDoi
P.tlLl A CAPITAL B Ll SPORT
Por tree rr-e*ea cdiantadoe.
Per seia itoi idtia.........
Por do anco ideas. ... ........ **-)
Cada numero anso, do mesa dia........ OO
DIARIO DE
PAMA tirno 2 OKA DA PMOtUCU
Por mi mem adiantados............ # 13 Por nova ditos dem.............'.'.'.'. 204000
Por om uno dem.........,..... # 27ACOO
Cada numero arulso, de dia anteriora*. ....... j "' |iqq
NAMBUGO
Prftprirftafc i>t JHanorl -&icira Ht Jada & SAty*
4
ai aera. Aatee Prlaoe t* C
de Para, iaM ami ageatea
'-xeluftlvM de aanatejciea a-
MleacAeo aa Fraa e Ingla


e-g i _____j_____:___
TELEG81HMAS
-----------------IT"
fiO'SUSIC
NATAL, 4 do Novembro, As 4 horas e
45 natos da tarde. '
Acial ekeisa neje a saei neele-
mal PARA', o nal Mise para al.
RIO HE JANEIRO. 4 de Noceatbro, as
4 horas e 55 minuto* da tarde (pela liaba
terrestre). *
are pro anee Ae exeretse asa
pacte Se caraarl. taelaalee.
Pe saaaaa preanevlde eapl-
tAe. cor le d 14. natal bao a*- la-
ramera aifreda lirrnir Mariluz
Pal agraciado enea a -oneancnda
da nrdrn da Ilusa O llltr-rnlo a f
rrtplar porlaiari Baoaalbo Orllajfto.
Fallecen a Bar A* de Tarrea -
aea, eoaacinelro r. Torrea ateenesn. late eethedrailee
da Paealdadc de aledlelaa da Blo de
Janeiro, clnica dlallaeta. e dliaita
rlo da Ordena da dota.

' "-- ;* WOI i i o. e
dem eo da NS. d*i afoorauba* de ^^M
brea.
Iieea ae de N. 8. da Coaeeieeo de Alagoa
doBax> Comsweieaa-a ao Dr. jais de di-
rei'o da comarca.
Poi'a-ia :
Cenado a autoriacio aolieiUda pela Cima*
aaradarecejo; abcea-ie, visto qoe a ina estraetara
i mallo dceres aa d jo fraseos proprtos d'aqaella
familia.
Amia tambea, a 72 da uprs-etd otru
(Tbcria e!-oeot*r de botnica), Uarrtcv o ooioi
do bitaaico portarnos, pe** eat* atouographia)
em qao dia tet aeUreetdo ranos poeto aridoew i v.pssuu a iiunaa*
da naarlfiraais. oapeoetrad) dos principio* d > ra alnoicipal dj Hesite ana da contrastar com
Antonio Fernanda do Albuqae/qn*, por oa anoo,
a ex-cueXo do earic,} da liapee paohea da fre-
eesia Aa S- J>* do Baife pela qoaotia de
7.&95-I 0J, meliaoto a condioea costa ta de
stu.Jneto, a qoe reaeeui), o. 105 de 19 do cor-
irete mes
Par* qae saja tljaT4" na devidaconaideMoio,
'fe de polica reclama
pro vid. acial esotra o administrador do aeread i
deS. Jo- c.nacnti'do \e evao deua prteo que
baria Aeado aob saa guarda oa Beeretaria deeu*l-
le estabd ciuelo.
Caepr* qae a Cmara Manioipal de Tim-
beaba'm* earric copia do termo da arremataei i de
is-tpostoi a que alale em sea cfleio de 19 do cor
aatar al
E acjasete o fma Agorar a par doi man dis-
toeta boUDieos 'anoelle epocba, iaaererendo
Iba oa coma pola ord-m i<-gaipte :Lamarrk,
iTeateoat, Corroa, Liok, Kicb.rd, upelit Tboaars,
Rjberto Browo, etc.
Cmtinua)
PARTE 0FF1CIAL
RIO DE JANEIRO, 3 de Nombro, 4s
o bor.s e 50 miautos da Urde.
Acata de aer proaaovldo a Ice al
aalraate o chore de eaejaadra dal-
rada
ibro.
NEW-YORK, 2 da Noreml
atjrersaa aaaaaalaaaes de rageerael
rea deiera partir hreveaneate para
a nicaragua aa lotalsa ata asar a
tratado da camal lateraeeaasea.
BERLIM, 2 da Norembro.
A anortara ae parlaaaeate alie-
nana lera lagar ae da 4 da car-
rate.
LONDRES, 3 de Nosembro.
Baaeroaos ni
frac loa de e
*
, cerdea eatao a*iinalados asa cea
taa da Inglaterra.
B0MBAY, 2 da Norembro.
A caddeaala do rfcoir: a martas aa-
asenta ene grandes proporeeea
asfeaela Hars, filisl ea Pexnaniba ~.
4 d N. mbro de ld87.
fSSTRCaO POPULAR
CUSTuBI* Da BOraslIC* EM PDITUfiAL
(Extrakido)
DA 8IBUOTHACA DO POVO. I DAS lACOLAS
(Coaita af o)
IX
sVsta Carreta da erra
Oaabade J-i4Correia di nerra (eamqoaato uae
colligiAo aoordenadoem orna obra de ralto baja
3 tena ispefaates trabalao ae demeroeaa nona
|cas dseaioca palas sociedades bou ninas *e
Londres, Paria, e a^tadci-dos da Aaaeriea) foi
aoniidadado em toda a Earopa Amanea como aa
dos man diatmet s ootaaiaa Ao seo tempo.
%t a-jte-a qee a casa epocba araKaa-aa grandes
celebridad** botaaieaa, esa as qoaas o abbade
Cansa da barra entro* sempre ea nearoaa aoa-
tuisccis, ebegaade ara aoaa a ser citad > esa
' aatoridad* ds graade peso ea apoto de d-iutaii
em direraae pontos ds eei*aeia. B, para eaoaaplc,
niercrao da PrapJatcIa
sxrauaara do oa 24 un otmtaao de 1887
Actos r
O presidite da proad* atssndeodo a qoi
aa rirtaio de art. 49 da Tagabimirdn 'de 6 de
Perereh-ade 1886, foo-claasineada do 1* eotraaoa
a eadeira aaiita, do rilla de Pter'S, aa qnalcseio-
aava e anda leccin* a profeanora (Janeada Ber-
aa|cnos da Mein Maacalats'i, re-Ir 4 rista
de art. 50 do sitado Beralameato dealfoar a ea-
deira de ;" eotrancm do eax-> feaiaiai da Caa
Porte, aa frego*aia de Noaaa 8eaa-wa*da Saade
da Poco da Pauell, aa qaal a ai*diada proras-
sera pasear a ter esrrcicao.Coamaaicoase ao
iaapector geral da loatraceAo Patsitia.
O preaideate da preemciaY-saolri, de coofo-
aidade coa a prioste do Dr% ebete da poona.
en cffieto a. 977, da 82 do corrale eses, noaear
os cidadloa Aotoaio Beato (famas da Alarida
FIIbo, Jos de 11 triad* Torras Oalliodo e Pran-
oJse 1400001 do Miranda para aasrearea os sar-
gos de 1*, 8* 8* lappleotes d sabdelegade do
diitrieto de Alaganba do tama de Peaaaeira, na
ordem tu que eetio col locados ; em eobstituicAo
de A fre i j Beaerra Ctraleaatt, Jos* goaroe de Ma
cedo a Pranosco Tensno Caralcaad, qae fican
eiooersdas, o priaeiro por ter se andado do dia-
trcto e ca mais px ano tarea aceeitsdo a'aomaa-
co anteriormente frita-
O preiidenta da provincia luidan, de aoa-
fornudade coa a proposta ao Dr. ebefrae poici,
em cueto a. 974, d 12 do corrant < mee, exonerar
i pedido, Aotooio de B Cavaleasti '?e Albu-
rrqas do logar de i~ acopente io oobdelegatio
do diatreto de 8. Jas* da Esypts, d trnao do
OamtUeira. C^aiaoaieoa-ss so Dr. resta de
palana.
O prasissnte da provincia.reeotee, de con-
fbraidade era a propoata do De. ebef- de polica
ea oficio a. 976, de 't do estrite mes, noaasar
o eadadio Honorio Hooorino 0.r4iro alraseeo,
paraezrroor o cargo ds 1* appleot do lobdcH
gado do diatreto dr Jaratas, do Sarao do Braja,
em sabatitniieAo de Cetasaco da Araujo Alb-j-
querqoe, qae fiea aeita data 'soanrado.
O preaideate da nreriecia reaolre ocmear o
o baeaaret Paasto Caraleaatj de Albuqorqae Oa-
delh*. promotor poolico da ceaarea d Boa Vista,
ficaado exoasrado deesa cargo, por baeer odo Bo-
rneado jais moai el pal de orpbAos do termo de
Santa Croa, ea Ocres, o boceare! Pbiladelpho
Barroso de Silra.Kuersm se as dsridas coa-
aaoittyOos.
OSa sldente ds prorinci* resolee, de eea-
ioraidaae c.-.m s propoata do coaasadaadaate do
carpe da polieia am fficio da 22 do correte saos,
promorcr ao posto es tncate ds 8* ccapeobla do
atado eorpo, vago pelo fallecfmeoto de Beansiiw
Pite Pairo, o alferes da 6* eompanbia Joaqnia
aeralo Vieir t da Pa ; e comear pra preeoeber
a raga deizada por cate o 2- aargeate Meno-I
Prancosoo Meodea Dinis. Commanicoo-se aa la
ipectoe doTaeaoaro P rois el al s ao coaaandaate
do eorpo de polieia.
O presideoie da prorioeia tea de ca nata o
Cifficio do Bario de boato Andr da 8 do correte
toa, reaolre ex ;acral-a do cargo de 1' aapplacte
de jais moaiapal e de orpbl do termo de Bar-
reros, ama rea qae Beba-ee lacoapatibilisado
acra eoatioear a ixercer o referido cargo per ser
caabado do respectivo jais eaairiael. Pea as a
dtvida eoaaanicacae-.
Offieioo:
Ao eW. A Cobre consol da Or aAetaob*
-Aecaao reeabido o otlcio do Sr. A- Cocea, coa-
sal ds Ori Bretaobi, de 21 do corrate, a qae
acompanboo am ebcqae sobre o Londcn and Bra-
silina B.nk para ioteaalaacao d qeaotia de....
174*t714, proveoiente des genero* t.rn-ciaoe asa
Dsotragos da barca iogUsa Cbanderaagar.
Em rcipoeta deelaro ao 8r. cocea I qae neit
daU transmiti aqaetle eaeqac 4 Taosonraria de
Paascda a ooaaaalce ao direetor do prest rio le
Prraaado ds Noneba os agracocia'd?* qee las
Ao dada no citado i sacio pela hondada e acaaoo
tratameoW qae aisntaeac aos dito naofrsgos da-
rsnts sos estele all.
Renov ao arsmo Sr. eoaaal os sacas prctastM
desla eettaae distiacta tooicerscd i. Bamot-
tea se o eaeqac ao leepeclor da teasoararia da
Faaeada a coancaicoa se so director de presidio
de Pernando de Nor:nba.
Ao iotp ctor d* Tbcsearar a de rascad t.
Remeti a V. 8., em aatisf.eae so pedido
ccactaBte de sea etacio de 80 do esrreate, n. 657,
espa ca User aa ele de ana bajn eor*rregado
dea obresenStaree de 47 do Bcteabro prximo
saasade, sob a. 164. rebatir aa nar.crate da
importaacia de 1:195*980 em qae teram oreados
ds predie site 4 rea ca aaravc, a. 47,
ooaartai geacral do
rente
.Declaro i Cmara Mocieipal da villa da Pa-
ca respecta a sea iflWio de 8 do oorrente.
qae para esteaelo dfe obra aatoriaada pers ] 48
art 2* da le a. 1881, de 90 de Abril oltiao, de
aa ebafans oa foule d'agaa potavel da Mima
villa, Marea esperar melaora do estado fioanc ira
da pro vieta.
airaoraarra do na. sacarraaio
fficio* :
Ao agente da Companhia Brasileira ds Na-,
regaoeo a Vapor.O Esa. Br. preaideate da pro-j
l vinca manda accatar o recebiacato do offioio de
beetea ca qae ?. Ese. p^rticjns qoe o vapor
AfarmasJo ch-galo a 9 t^ra da aanba, dos aor-
tas do sol, seguir para os do aerte boje a 5 da
tarde. -
Ao messao.0 Exa. 8r. prasi dente ds pro
rela rasada acensar o reosbimento do otlcio em
qoe' V. Ese. participa qae o rapor Com'o eac*
gado boje, a 6 boras da manbi, do portee d >
norte, seguir para o* do sol boje mesmo as 8 da
tarda.
At opector da Tbeaoararia de Paseada.-r
0 Esa- Sr presideetc da crovioeis manda remet-
ter a V. 8. a ociase, rdea do fbesonro Naeto-
aal aab a- 157.
Ao jais municipal e de orpbios do termo do
.-Oa
provincia declaro a V. 8. qae o aolaado 4o eorpo
B>oito. Lb ordea do
trine
poiieie Joaij'.iiui do.
M <,!.*' qu
de eo oneio de 18 ao
i-i spresenUdo a aso
segando declara,u Dr,
ta a reqaisici)
correte ases, driza'
joiso pir as acbar forag
ch- ta da polieia, no officio, po: c pa.
Ao jots municipal s'ppU'Ote do termo de
Ploreeta. Acnaodo ae agoa oa cdaeioa ata 8* ta-
b Hilo do publico judicial e nctee e eaerivio d
exrcnees eireie, dee termo, u ectlur.iolj o edi-
te] qee ec pos ea eceeorro qntslles asachaio
tendo exeroHo vitandamente p-lo^eroml^ario tiL
tal ci tabeiao ato puUioo judicial Aacta* etorivto
de orpAAe, er me, civel e asnase; derolvea V.
6., da ordea do Exm. Ba, presidente da provincia,
o referido elilal, afim ds ser reformado, observa
das as dipo*ico> do art. I5 do Begulaneoto
anoeso ao decreto a. 9420, de 28de Abril de 1885
e art. I* do decreto a. 5882 de 14 desaina do
correte saoo.
roundes Visnna.Sirn.
o. -O peticionario ji foi alten
Roberto Pereire. Passe ae ti-
asosoje.
quim de Siqueira Varcjlo.
.ir. inspector do Tbeeoaro Pro-
Aataoes de 41aeids.Pro-
oir d C. Informe o\ 3r
bnsoararia de Facen la.
oJomea de Lima.Rontet
Tireotor da colonia Ist>be( para
atteodr ao upplic.nto nos termos de sat
informado de 25 do Oatnbro fiado.
Maris dos Martyrss Tarares dos Santos.
4 p-t'cjlo a qae -liado a lapplcanto foi
ae* def)ach:da.
A rnesma. Xmeitido ao Sr. directoj
Ja, coleria Isabel para attender a sapplican
te,: qtranto so moor Francisco, nos ter
da sos nfurmaclo de 24 de Outabro

Sito, com as reitric-
tf & Santos
da cstylo.
ai onda de Lana Freir. A' rista
iporinay0 d% Santa Casa, a supplican-
te aere jantsr vertidlo de bito de seu
marido o de baptismo da men;r.
Secrotsrs da Presidencia de Pernambu-
I oo, ^ de Norembro de 1887.
a O porteiro,
F. Chacn
Da crdtt. do Exa. 8r. prcoiofeate darpro-
vneia e aos termos do art. 113 do reralamealo
anees > aedearato a. 9420 de 28 de Abril de 1885,
c arico do 29 de Outabro desee son, intimo ao
Sr. Joaquina atamos da silva Moreira, 2 tabelliio
do pnblieo jadieial e note, eaerivio do civel a
mai aaoczoa da eoaarea de Jeboatao, para qa>>
no preso de doo meses, a contar de h-ije, reaiiu-
ma o exorcieio de ansa fooccoas, oa allegas s prove
o que for a bem de tea dneitotCommuniconoe
ao Dr-jis de diroito da eoaarea de Jaooatao.
3 DB
catre varios onteas qee _
piiliaca ii desde j citar oa come de Dc-Caadot-
le e de Car.o* Darwin.
De Ccndolle ea sea tawdria ekmeatar da cotaai-
ea, a pag 88 (swta), dcckra etr decide ae parta
gees Jcs Conexa ds Serrc (a'caa ascacna por
ente taita a aposentada issisasli Lie acara de
Landre*; a deseripcao do ca ec enanas oo ero oso
core tete a verdedeara sjapSita do yinas gcrsl
dea otgjtos rspetsm cccanarsduc entra a, qee 4 re
aarsefr nasamsl eaaassir para a aastocua e cas-
eiffaeaio gsrsi des psate
anda acia, e peg. 817 d'aqnalla
(Taccria elrtnenta.- d t>Uaica), toree a faser
faca aseeoic do cosco Correia da Serr, aa
anata dea rascaC?iolcs radieclarcs etaados aac es *
lipajair- fibniUres das rsisas v.gstare.disaido
ene c beUaico Corris foi o priaeiro qu* sede
casersar a aaaJcgia dcstee orgaoe saca oe estigmas,
cene elle .* deasaaejare necee iasCrcctivs con
na apir estigmas da raicea, sea oca i ateas
|.au*a*ae sea* obres a tal reseeite.
Tsrnhmn. a pag. 896 da j cited cera, taa e
Baassaa actor aera aseis b .rese da same da bo-
tnico Cmica. affitasado ter sido elle qeca tas
separar da fatairr* dea Israojeiras tedaa as arvo-
caiaaalie, fwiaa
B'O-nte
Ae esaasadante do Carpa de Paliis.
ProviOnea Vmc. no seclicc de cerca coapieta-
dss, kroqs. aejaasaairsl.cea a fjrca asteada
as reopseuva te berta, ce dretaesnHntoe estas >e-
cedos aee eoaarrc de Oericary e PAj d'Alto.
Coesmcnicou- NtoDr. ebefe de polieia.
Ao director geral das ocrea pebMeae. la-
dera s Vmc. qoe per drenaos cesta data per-
miui Cecapanhia Ferro Cerril msdr6car o poti-
lado acbre c eeaboe ru* Joaqeioi Saacje na
Cspooga obriraade-ae ella de ora ca di sat e ca-
forme o ase parecer ea eeaets a. 224, Q0.-Jfe *
correte, pela rpesuvaccc e reparos de qesreare-
cer dito piatilbio.
iiutai i esadaeru ao nsesl da coapeaaia
coa lefereocra 4 ras i ai armenio de 19.
Ao director do Arsenal de Osarte. Oee-
ctando da paxUcipacAo da Utecdsasis de geera,
de 17 do correte, rob e. 856, terem nde cabir-
cadoe ao vaaor Berna sis, e negado do sai, dsce
cerxces contando diversce srb^oe des taada
coapautua de mi latera da prenaca de Bw Gran-
de do Norte ; aaaim o declaro
soaaecmiatn c fias ese1
Ao coaaandaate da eeaeoncira
Dactaro a Vote., era tespate ec ese otaca>
do 82 de eernete, qc*, trads de ser raasaettidaa
asesxmo ds geerra ama reas a armada, d-e
faser porte do aeeao coecelao alo o suter de
geerra e ra o da aartaba, ene eoeferme decid io o
da msnnaa, esa aviso Ce 29 de desas-
tre da 1868, seo n. 8U8. 4 c eoefe ds pdraie.
Ceapre, por tanto, qee, Vmc. e coeride aar-
cnade da e kora para a rcaaiao do dhc om
Ao jais de asa, presidente ds juota da ass-
taasaato militar da par. chis Je eaata Ageada de
Pecqccira. Oastando de pertidpaQac co jaia de
dirato da eosaarca, de lu da corrate, nao ter a
junta da atletaaauto ailimr desee pa/nsest
eedida alada aos risaaattvea trabajaos, rotativas s
cate aans, datar clao e Vate, qoe, qaanto antes,
recae a jante e fi prisetnie eos acaaes trsos-
Ice, sha re eos se aran ateitaides ea r*gu-
. 5,811, dt 27 di Pemtiro a stU.
OB8PACBj>8 DA PBE8IDKSCU DO DU
KOVaBBO DB f887
Antonio Rogo Netto. Prcjadieado.
Afgro Otear de Andrade. Prejodica
do.
AustricltAno Angosto do Hollaada M ar
tins. Prejadi.-ado.
Alteres Antonio Francisco Pcreira Q-
tirana. Pprejadicsdo
Alcxandrina Gomed da Silva. Indefe-
rdo, k viste da informadlo.
Alferes Antonio Saraira Carrslbo Nei-
ca* Ioforme o Sr. commandante superior'
da guarda nacional da comarca do C-bo.
Aurora Aoguita de Britto Noronha.
EnoHOtobe-se, derendo ser pago o porte
na R-par:iclo dos Correioc.
Aotooio Bsrtoldb Qalrlo. luforme o
Sr. director geral dae Obras Publicas.
Bernardo Floraoo Correia de Britto. -
Informe d^r. brigsdeiro comminJaote das
armas.
Clemente F. da Silra.Atteodido, por
despacho de boje.
O. mes ojo. RaaeUido ao Sr. direetor
da colonia Isabel para attender ao sappli-
esots nos termos de saa infbrmaelo de 24
de Ootubro findo.
Cjncetta Oaralcaote doe Santos.Re-
medido ao Sr. director da colonia Isabel
para attender a suppitcante nos termoa de
sua informaclo de 24 de Outubm fiado.
Fulgencio Jos Joaqoirn Car.lcsot'.
ladeferido, visto nlo estar estimada a exa-
cuelo, e qae aliado o aupplicante.
Alferes Frstfdsco de Paula Mcndea.
Informe o Sr. Dr. .! efe de poli ia.
Fran:iaea MarA da Conc-tclo. Rimet-
d-Jo ao Sr. dire.tor da colonia para atten-
der a sappucante nos termoa de saa infjr-
msclo de 25 ne Oatubro fiado.
Fraociioo Xsrier Paea Bsrreto. Re-
mettido ao Sr. direitor da colonia orpha
oologica Isabel para attender ao aupplican-
te noa termoa de sua informadlo de 24 de
Outabro fiado.
Fraocelins Brgida Soar-s Monteiro.
Remettido ao Sr. director da colonia las-
bel o*ra attendar a supplicaota nos termos
de sus inforutsclo de 24 de Oatnbro fin-
do.
Trnentc Fran-iico Pcreira do Lgo.
Prejudicado.
Ido das Hcrces 1 Lso-lin.
Requeira ao gjrerno a codcocsbO de ere-
para or'urr-r ao pagamento de diffe-
reaoe dt veneimento do logar.
ailberme Spiller. Agaarde acor
alo do crdito que boje sJIicito do mi
ro do impcri
Ignacio Ramiro Caralaante. Prejudi-
cado.
e Ferrcira da Croa Vitira.Sim.
mediante recibo.
Aicpartlc da Poiicia
2 tcelo.-N. 1008 -Seoretaria de Po
bcia dt Pemambaoo, 4 de Novembr-t de
1887 III ra. e Exm. Sr.- Participo a V.
jic qae forsjn hootern rec tlbiJos 4 Casa
d", sjjattncio os i*gaintei ioiividuos:
A' minba-ordem, Rosa de tal, como alie-
nada, at que teoha o conveniente dostino,
e Francisca de tal, rernettida pelo subde-
legado do 1* dBlricta de Qamelleira
A' brdem doi)r. d-l-gad do 2o diatr-
eto da capital ManofaFranciaoo do Nssci-
mento e Antonio* Jajpe de Oliveirs, por
isturbios e oflfensas a moral publica.
A' ordem do subdelegsdo da fregueeia
do Santo Antonio, Alexandrino Tararea e
Lua Amando da Silra, por- disturbios e
offens-va a moral publica.
A' ordem do subdelegado do 1* distri-
to ds freguesas da Boa-Vista, Antonio de
tal e J'is Joaqaim Aires da Silra, por
distarbtoa. -
Jparlem do do Ia distrcto do Poco da
P-ae, Tcbias Elisa dos Santos, por da
turbiov
A' oftrem do de Belm, Silrsno da Silra
Olirrira, cope desordeiro.
Hootern' 4-eta torras do engeuho Quis-
aanga co diftrcto de S. Loarenco, os in-
dividuos de nomes Jos Vieira c Tertulia
na M.rtin* dos Santos, trararam ae de ra-
z8es, dns qaacs reaultoa sabireste ferido
oom duas ^acetadas.
0 delinquate Foi preso em fl igr.nte,
e contra o mssmo se prooedea aos termoa
da lei.
Participoa me o Dr. delegado do 1 distri-
to da cspital, qae hontem por rolla de meio
Ldie e na ra do Padre Nobrega, do 1 dit-
tricto da fregueeia do* S. Jos, Aotoaio
Franeteoaadc Arsojo, prega do 2* bata
Hilo de infantina, trarsndo-se de razSes
com Jjs Quedes de A juina, dellss resul-
tv*o sabir este ferido gravemente cora cinco
faadet.
k, respectivo subdelegado toraou conbe-
cimento do fcto, fea trsDsportar O offen-
diio pra o hospital Pedro II, mas antes
Je Ii eiiegar falleceu, pelo que foi o seu
cadaror oondoaido para a matriz da mes
mi freguezia, onde foi ristoriado pelos
Drs. Jos Joaqaim de Souza e A3ama
L>bo.
O offossr foi posteriormente preso por
nrsoee de sea bau-lhao, de aocordo com o
reapeotiro subdelegado.
brio-ae o competente inquerito poliaal.
on'.em as 8 horas da noite, em vista
. s de alarma qae partilo da ra
Baraadu Victoris, o Dr. delegado do 1
diatroto da capital para all ae dirigi e ao
hogar a roa de Hahiaa de Albaqaerque,
onic toro- esU.b leciraento de 'nolbados
Joaqaim da Silra Ferrcira, soubo qae o
ioiividao que oorria peraeguiio por outros
entrare em sea estabelecimeoto.
0 Dr- delegado effectaoa abi a sua pri-
JXo, c sendo interrogado declaxou chamar-
se snoel Ferreira Mendos de Azeredo.
X ^u -ll autorilade verificando a origem
de semilbente persegoiclD, foi informado
de qao am grupo de cinco individuos con
daotores de Cdmpanbie Trilhos Urba
nos de Olinda a Beberibe, encontrando o
Mandes, no pataaar do lg andar
do predio n. 21 a ra do Bario da Victo-
ria aaarerar com .Amelia Carolina da
TrinJade, alli moradora, entraram na re
ferida casa qu-braram ridroj e tado quar^.
tj et.cTntraram.
Mandes, insulta lo com esse procedimen-
to rotlrou-oe para voltar pouco depois, dea-
pareado dous tiros de rerolrer cobre c
grupo que ji detcia, era lindo se cm se-
gure, nlo ooaataodo entretanto que Lau-
rese am s feri -ente e lamentar.
Abri ao o competeate ioqaerto policial.
Coinrouniotu-me o Dr. delegado do 1'
c pital qae por motivo de mo-
ueste dota o txercicio respe-
raeiro sapplente, capitlo Agos-
da Silva Caralcante;
V. Exo. -Illm. e Exm.
Ignacio Joaqaim de Soaca Lelo
.cuit) di reaidente da prorin-
a de poli j, Frartcitco Do-
mingtm Hibeiro Vtoaaa
Thesouro Provincial
dk8pachob do dia 4 de novembbo
ds 1887
Francisco Coelbo PereiraAo Contencio-
so para cumprr o despacho da juota.
Damilo de Holanda Vasconcellos. En
treguase a quaotia em deposito.
Fraouisco de Paula Mondes e Mano?)
e Almeida Porto.Cumpra-se a portara
o lkenca.
Padilbii d Filhes. Certifiqese.
^^KtoJoaquira de Siqueira Varejlo, O.
4 C, diretl*Jenn,a Bibliotbtos,
Mirula & C, Cmara Municipal de Na
zare't, Dr. director da Eaeola Normal e
Sina Casa de Misericordia.Informe o
Sr. contador
Aurelio dos Santos Coimbra, Jos Cor-
deiro dos Santos e 'Braulio Aires de Mi-
randa Araujo.Inform Contencioso.
Pontos da Bibliotheca, Escola Normal
e Csaa de DetDcloJt-Ai) Sr. pAgador para
os devidos fins.
Adolphu Jos de Arujo. Pague-ee.
Joaquira Texeira Bastos. Junte conhe-
ciment de decima do altimo semestre.
Francisca Maria da Annanciaclo e Dr.
Manoel Joaquim Machado Jnior. -Regis
tre-se e fr-cam se os assentamentos.
Mara Joaquina Chaves Reg Barros,
Sophia Quilbermina de Mello, Jooquim Al-
ves, Dr. procarador dos feitos e Rodri-
gues Limu 4 CHja vista" o Sr. Dr.
procarador fis:al.
Joaqaioi da Costa Gtuimeret.
o Sr. pagador.
Recebedorla Provincial
DESPACHOS DO DIA 4.PB NOVEMBEO DE 1887
Officio do Dr. procurador dos feitoe.A' X* ec
ci para os devidos fia. I .* .
Joao da 8va Ooimarae, Honorio Xavier da
Coita, Antonio L*opoJdo da Silva Camtiata, Jos
Joaqaim Pereira dos Santo Filho, Matbeus Ans-
tin 4 C, Meea Regadora da Veneravel tJrdem
de S. Prancucoreforme a 1" leccao.
Hermn Lnodgren dt C, Goilherme_ Ferroira
Bmos ce C. e Jos Jcoqaim da CosU Pinto 4 C.
A' 1 seecao-para informar.
Belmiro Torrea CA' 1 eeceio para oa de-
vidoe fina. 4
Antonio Ferreira da Coata.-A' 1 seccAo pers
proceder de aceordo com a lei.
Iaforme
uommunio
K
ill prira
Sr
\AR10 DE PERHAMBCCO
RECIPE, 5 DE NOVEMBRO DE 1887
Noticias da Earopa
Eia o complemento da noticias uce troaxe da
Europa o paquete trances Smtoai :
Blgica
A 16 do correte a Blgica foj chumada a dar o
sea voto a ama parte do coiuelhoi communau, iato
, a deixar prever, desda ji, qaal o re^ul tado que
ter a prxima eleicio legislativa, que se ba de
verificar em Janho de 1888-
A lata foi renhida, e os doos Ie5, o de Flsn-
dre e o de Brabante, tiveram de conter aferocida-
de de IcSe de bsndeirae, para nSt se engalfioha-
rea.
A 6101040 que off-recia mai intereso >, ora a de
Bruxellaa, pela diviaio do liberalismo e pelo ac-
eordo entre o libera doatrinariw, eapitaneados
pelo Sr. Bala, e os catholicoi moderados aconte-
Ihsdos pelo conde d'Oaltremslt.
E' sabida a organiaacAo do novo partido libralo
ind'p'Midente, qae tem p>r fim n3o deixar qae o
partido demcrata alcance urna victoria eleitoral
na
Nutre a esperance de veacer todas aa resistencia*
e prepara-ae para o faser, dando ou pretndenos
dar todas as demcnstracBes de forea.
E' um engao. A persegualo do presidente
da cmara municipal de Dublin dea em resultado
eer elle abaolvido no tribunae.
A' violencia responder a opiniao cem franquea
como se est vendo.
O governo envidar todos os esforecs para t-
umpbar, mas quande pense r que ehegcu hora
ultima da victoria, talves a msicas tenbam de
abater-ae de tocar o bviono.
A Iriglatrra ha de ella metma moetrar que n&c
oode continuar o papel qae tem at aoje represen-
tado.
O 8r. Oladitone ateiitio ero Derby a am comi-
cio de 4.CCO pesioas, no qual falloa contra a po-
ltica irlandesa do gabinete. aafln.
Antes da aaa ebegada tinha a msica tocado o
bymao do principe de Galles, a aseembla toda
apupoa. h
Tambem o Sr. Gladetone pronaneioa no dia28
de 9i violenta oppoaicio ac governo.
Beferio-ae eepecialmente ao modo desgraesdis*
simo como est sendo tratada a qnestSo da ren-
da, e collocando-se a Inglaterra n'uma a.taaf&s
pecosa e difficil, qoe I he far alienar as sympa-
tbia das demai potencia, e cojo deefrebo pode
vir a ser orna terrvel e sangrenta cct,flagracZo.'
A qnestae da Irlanda, diese Gladetone, pode e
deve ser rcsolvida jaita e pacificamente.
< Quem assim o nao qoiarr, qnem preterir o ca-
minbo da violencia ao da peraaaio, engana-se e
engaa o pas.
isto o que o governo est fasendo.
O discurso do velbo liberal fci por veies ceber-
to por estrindentes e prolongados applaoecs.
Lord Cborchill, disenrsando n'um comicio ea
Sund. r!and examinon o programma gladstariaeo
de Nottingbam ; declama admittir orna grande
parte deite programma, inclugp o soffragfo uni-
veraal, mas regeitar como immoral a enpprcseao
da religiao do Estado.
O principe Alberto Vietor, Gibo nico do prin-
cipe de Galles foi, nodis 19 collocsr em Nortbam-
herenlc dos Srs. Buls e Oultremalt, o partido de-
aocrata peadea o pleitc psr ama differenca de 2C0
votos e anda assim o mrii votado da sua Hitao
banqaeiro. Fio.t toa de entrar em 2o escrutinio
c,m o Sr. Da Bula om o conde d'OultremaU. -
A victoria do doutrinarios cstholico foi em
todo o caso a derrote do partido monarohico na
capital da Balgica.
Em tocio o pais.o partido cathol ico per Jen cerca
de 2M cooselbos communaes, entro Gaud, Antuer
pa e Boaet, eom qae tanto conta\am o ultra-
montano.
. Em Larcbeu veneeu a lista socialista.
Quando oa belga rodevam a orna a espera
de cada um or o priaeiro. a saber o o Sr. Bul
teria ca nio o burgo mostr de Brasellas no pri-
meiro qaatrieeoio, no bonlevard do Hanisnt, no
edificio da ooeiedade do Pauoramis, oade breve
mente ser exp-ito o panorama do Bio de Janeiro,
devido aos pincei do artistas Vctor Meirelles de
Lma e Laa^erob, inaugaravB os seu apectacnlo
nma antiga compaunia de ciogalezes, un hlhoa de
C"ylio de divera cores, exnibindo elephante e
unicornios.
Os jornae belgas anoan^iam qae vai breve-
mente er posto em liberdade o antigo deputado
M. Vaodermien, condemnado, ha lempos, pena
de trabalhjs forejada, por ter assassinado -na
muiher. .....
Namero* petija tcea aido dirigida ao mi-
niatro da jutioa, para obter o perdi do condem-
nado, que nio fot conduai lo prisio de Loavain,
onde io retido o* cundemeadoa a trabalbos tor-
eados- .
O Sr. Vanderamiasen ejationa preso em Mai,
onde pasa o teepo a ler e fater c pas para par-
tculare o para a adainistracAo da prUao.
O perdi detc homem despertara ama verda-
daira correte dermpatbia ppalas-para o minu-
noda justic*. ^^P, _.,
Tea feito grande balha o escndalo do Liiege, e
varej pe* eama coao de pane, oode meninas de
10 s 15 sanos so en.regav m prostituicio, casa
frpqaeotada por notabilidades eolticas e por al
guns granda leuhorea do muodo finaneeiro.
A uMUaccio di processo ji compromette maiU
gente. .
O infelis Estado Congo continua ou ua bal-
dadas trotativaa do org Tinbam-se cuunadooneo milboesde trancos
em moeds le waeo, don e am franco ; porm os
amadores de nnmiamatia nio correspondern! i
aswetativa e ficaram mamo muito iqnem doa col-
lecetooadora ae ella poataa.
Pes-a circular qtfe o Banoo Nacional acceita-
ris a nors moeds spesar d ella, nio t tOo catar
oa convenci aooetariaeomo nio cjnlef todas a
condiooa de oaa aoeda, aiud* que tenha sido
contad* na casa da moeda, da Blgica.
Os jjrnaea demcrtieo* e repoblicano le-
vantaram a quatio e o Baeoo ^acsenal sapea-
dea c seatoe, e daculpou-ie do modo que lbe foi
paeiv.ii; poreH a celekre meede abi figura na
vitrina do* cambistas entre medalha da expon-
oio do oervej.-iros Mperando qae a inglesa a
-qcioios de curiosidada ooaprem ao par.
Baglaterra
Ea Inglaterr tm as dispaieoes reptes
airas contri a Iran ."_.
Osabiaeto do aaqoa de 8altabcry entrn
aqueta cammho, e ola pede deixar de egud-o.
pton, a primeira pedra de nm hospital.
Quando se diriga ao leal ea qae bavia de
realsar- te esta cenmonia, a maltido que se ag-
glomerava as rus, aascbioo e sol toa vivas em
honra do Sr. Brsdlangh deputado de Ncrtbam-
pton e membro do partido liberal eladstorano.
Durante a ceremonia mesmo, grande namero de
bandeira negra foram arvorada cm mnitas casas
da cidade.
Foram aprMentada so respectivo tribunal 18
individuo presos as msuifestacoes de Trsfalgar-
Square, sob a accnsscao de desordena na va pu-
blica e de vae de facto contra os agentes da po-
lica.
Grupo solad continuara a fermar-se na visi-
abaoca de Trafalgar-Sqaare.
A polica locts com fnoru-.es difficuldades para
manter a circo lacio e impedir o grupos de se
reuairem em ama nica massa.
A attitnde geral da maltidio inspira am crte
receio.
A autorids.de adoptou medida rigorosas para
impedir qaaaqaer tentativas de desordem.
tllernantia
O grave negocio da fronteira, entre a Franca e
a AUemanha ata liqnidado. governo allemio
gignificou em nma nota diplomtica, o sea pesar
pelos aconte cimenta e declaroa qae o criminas
esteva entregue ae tribunses.
A' viuvi do assassiniiio #.i efiarecido ama in-
demnsacao de. 50,080 marcos pelo governo alle-
mio.
A pss sabio aioda d'esta ves inalteravel de ama
criae, que pareca exceesivamente seria. A Alle-
manba nio qaer a guerra. O casos de Scbnaebel
e do tiros na fronteira devem ettribair se nsen-
aates dos funecionarioa allemie e nio ao governo
de Bsrlim. Se este bnsasae pretexto para trans-.
formar o conflicto local n'ama lacta armada tele
ia encontrado em qoaesquer d'aquella doos acn-
tecimentos. Bastara qae se negasse a dar safi-
facciea Franca, como aconteceu coa o negocio da
candidatura Hobensollern em Hespanba.
cpD governo prusaiaoo declaroa enri ao embai-
or francs qae todas a explicacoa estavam
eapiul de Brabante, e qae o partido operaric* |^ag ^ ^^^ fallar mail e,,,,, eUe
socialitta entre em-periodo de aceio
Apesar do aceordo, ponco asente e meaos
na asaumpto.
Agora o governo d todas as satisfaecoes com
ama cordura qar desloa do processo polticos e
diplomticos do principe de Bismarck. _
Decididamente a AUemanha nio detija a guerra.
Os* socialiataa allemaea, nio podendo celebrar
reuoi5ea nem congresao no territorio do imperio,
parque a lei allemi es persegue severamente, re-
aolveram reauir-ae em assembla n'ama p-'quena
trra do eoratio de S. Gall, na Suissa, em Sehce-
neuwegen. f
Ha poneos anuos o congreaso foi celebrado u am
antigo castillo; agora reunio-se n'ama impla
boepedaria.
A polica cantonal asejtio a sesto's, qoe du-
raram dia inteiros.
Foram discutidos a mais importantes proble-
ma do socialismo.' A aiaemola contava ana se-
tenta memora, e entre catea o prucipaes cheies
do partido socialista ailemio.
As lei votabas ni AUecr.anha contra a soca-
listss pouco oa n*. :< 'eem feito para destruir o
partido. O icicbstag contina a ter deputado
socialista, e quando ha elcicAa geraes verifica-a
qae e namero de voto dados aa candidato d'esta
partido cada ves maior.
Antes de a fechar o congreo os ohefes quise-
ram deixa: bem consignado, que nio ba commu-
nidade de principia entre o 6oeialirmo e o enar-
cbismo
0 coogresso v:toa reate smtido, repeliinao
qualqaer eldariedade esm os anarchiatas, qae
declarou os naiore inimigoe da cana nacional.
Compre registrar eata votscio do angresao
para qne fique precisamente definido o carcter
do socialismo e a nio confunda com o partido
ultra revolucionario! qae mira destrnicio dt 80-
ciedade pela violencia, e em cajo eio mili'am a
incendiarioa e ea advogada da morticinio.
Bulgaria
Vio a blgaro proae^uindo na sua obra da
regeneracio nacional, emqaanto a Boaaia e a Tur-
qua fasem as sua combinscia pira interrit:
iiaqaelle pais e expulsar u prmeipe Frnaydtr'de
8axe Cobnrgo, sob o pretexto de qae o tratado da
Berlim foi vio'ado.
As eleicoes legislativa levaram-ae afffeitocom
ordem ; apenas alguna disturba, sanguinolentos
em parte, booreram de reprimir ae, e diga-s a
verdade, a tees disturbio nio aio raros u'oatra
paisa na effervegcencia Ca uta eletoral qae frA
ii'uma naci que mala i-.gora a vida coostitecio-
oai e eit sendo minada por intrigas atraogei-
ras t i
Sio dignos de admiragao a eetorgoB que o poro
blgaro tem de empregar, pra garacrs u* in-
dependencia, e reflectirmo em que auoruvaecon-
dicoe elle a eoeoatra.
Na soa grande maioria, o raalfado das eleicoes
tarorovel p-litio* do oveino.
A apital dea at ama demonatracao de agrado
aos bomso qae tiveram na suas mios a regencia
e prepararam a eleicio do prtucipe Fernando do
Sais Cobonrgo.
Stambuloff foi eleito por 3,009 vota em Sufi-a,
e a populacA} foi aahuttl-o debaixo da jaoellas
da na residencia logo qae foi conbeeido o reaul-
tado do eacrutinio-
E 8!ambaioff o grande patriota -que tem diri-
gido com friess aeoerg a a politica- jteioaai da-
de a queda de Alexandrc de BattanheTg.
E' elle qae pre.lo ao gabinete e que Um
clarado atar dispat/ a teaiitir, at pelas ataos,

.

I


%
^^^v^
ovcM
ia da iuoependenem a a*>ttaav- p ea
O twattodo du etotobe* aair porqo
faite* -a* d promiir boa iapratdU na Ea

da Bal.-" gna terreoo no opi
atea.
A .
a .
A Eut ntf da Porta om wpl'nMxle q
^ hesita na oaodT-lhc.
eonataesrio toreo ne Bolgene cobriri* coa
na >aul*cra de dtteito a ctiioaaaio do dan-pidn
.. qoal eria o no*t-ii oageato, fcinA
, n.nie-erto aam Al 4 a .ataja,
i de lee ex-*taedja prioarto*.
A* beata*-* te Porta oto tato m bal-mee..
i le dio *** fc a 11 Miioaa
doe **t*rtio
ja-.co.b.
iavorae* a B
Hoe lgM
Alga daeoloe, {negado* por-totloeoeai b. do pea, quaeran pertaraer o acto etaitorol.
Ib ama aneabi cbegra a apoderart 4a
aera a dratrair a* li*v A oitoridede ietar-
oeto o foro* pablica tare do errir te da i orne,
a/aju o conrletoe aoguo olelo*.
tf -ata* eacoe f>rn poaeoe. A n*Ao aw
its*taillaoro.
- a telgrafo* to Sofa pira
PetJMado da Cabarga tioa*
acaado a osttuas para
bolsero pea-gsmtou aoe
lamnni'-
" iaaa ladea te jaed tea a-g
corra o boato da qaa a gererao eoe
, oaUailboee con a* aya
Cwre o baato ^ paaa a ri sanio trip-lit*i" vario regatete
u batariai da axtilberia.
a Tnger,
larri iu wwaaa respectivo* aiver-
i da loglaucas o da lulia
du-m iaa a aaliAo toe*- aitimaatante
l alaaaaa aelauraa, bavoono aapc-
^aajaaaUa -Jato, aatian I
ratania. per

m qaa J otra tanto prec-eepe-l
ateoaa^r da S Bao., o Bxm
Dr. Igoacii Joaquw, da 8oasa Laia, a adm
tralla fiada tena t too fronde-rala toe-ade aM
adboraataataa da iniciativa a aatadoa da S. Bar.
a c aaegaiateaaaato tarea ado aptvraiaadaa ai
aptidora a oa ervieoa da grande ea-aero da ene-
*rradorea,puaoqaaaaWaraaaa8.EM. oeaei
nobren intuito e beaa eeteodido pinto parti-
dario.
Bamata. paabada o S. Kxc. qoe oe partir can ai
aada loa do pnratatonrata paaa a aa pro vto-tio
aaa oieanSao^aio averia volar pela mapa
a aiocera.Ce paran o -emir-ariar a aaaa aaaaaa.
rdidadaa da> admmiaaraaar ai a>notnfcrt|de todeav
atn eaaaeta aabliaa a anawaV
HrJkWMhi
tobo'

.jaaabaaMdo aaa
.a'aqMUe paia.
Mteeiaaaa aia a Haapanha a a l"i
j aatk pnaiewdi para raptda-
___1 ama nnaanaain da afana-
da eaaraUav aataada ji oaaoaa-
eaaAig#raa elgeaaaa foroaa, praaai


a^a fcseaa ala: qaatco raginaaatm da oran
, aaa i* aaaaliaria a algttia* b*t(iaa dh arU
-------aaa a parta, paraca rae >i vida ato a
4weeVcLde aUrroc^e jkI. Haa-
a eeadjaaar ata, f*aeadk>
gropaa da iadigeaaa ojae aa
pruau ~|W airo Udo dia-aa qaa a Ioglalacra c a Al
lajaiKgj aeJiaaraia aa eceordo aecreta,
moda eaoM daeea prociar, dado
.^.aaeobrevir aa Jnnrroeoe qa*lqar incidenu
a aaajaa aaidade.
Ua artiga do Time da que, ae a lodrpao
aaaa ailitiaa a territorial de alaztocoa eativcaas
A a garanta d> toda* aa potaociaa,
i taria aeoboja aotivo para racaaar
aaaaaaraaaaa paiiidaa ; tado depeudar
ente Oa Fraaoa aao lime* al eotav
, ptia napairir- a dupoau a aegaa-
n ajjaojdn, aardato a gaormn
Oa deapacho de Tgr reeebido em Madrid
, oao, aa* aaoaequeaciA da grarieeitna
.di iapinJ doaaQa pariaitaaasata coa-
, oa Baoi leaaeeo inaurroccionafll -aa.
g-fi uaba ieieba da Ttuaa.
8eceia-ae quecotraa tribus ligia aqaell> axaoi
ala, aojad tana oaiiaado graade aivoroco em Tangar,
ararvMdo de t>dt a aomiidada coawajtrcial.
V.mlat*a l !!
Zeta coaprindo eentcoea aa eadeis de w
Tetk o 8r. Hbarp. abaatada eapitalleta daqnalla
aaaal*, que f-i eeadaaraado a qa ro por tentar aubornar oa coui!hoi sooiapeea
He Yjrk
Oa vereadorae qae veoderam oaeo voto ea troeo
da* niaar da Saarp ji ka tompo eatio eaapriodp
annii aeate, nginl taaae aa raboiieae dea
ajea ilaiiigiliTi toi aaaai faaar-lbea- enaapaaba.
a lebre amar.lla ea Taapa (florida,
i ao dia> 1 beaea 12 caeoe. A aUaaoio aia
erada grava
al.a a oDtieia. de lar bavide toalativa
da aceudio ao raaoiabr Je rerro por onda devia
aavar o preaideote Cleveland.
DIARIA

lele aaltelea BeaJia a ae aot,-
, no aalgj do thr >n > do palaeto da preaideor
aa, o boqaete qae o partido ooaaa adw do P*r-
oaabaeo offreeen ao Eia. 8r. Dr. Podio Viceao?
de Aie*ato, ea sigoal de aproe i e eetime peina elbeara Jai.
ame h por S. Exe. preetados ai paia ni eaago
da areaideote deota provincia. '
O btnqaeto foi a*reido para 80 talberea, e aa
lar* > da reapeetiva m^aa tootaraa a meato : o ob
aaiado, oa (iza Sr Dr. Ignacia Joaqaua de
gjaaaa I*1i, digno *ic-prei4ntda proaioeia,
o kVereUrie da provincia Dr Pedro Correa de
Qneetra, brigadfcirj JoaCtarind) de Qaatrea, ala
eoa adante daa van, Dr. Plannam D>
Sinairo Viaaaa,i latracbetaoep)lioi,ebe-
d diviaio Joto Maaoel Pieaaoo da Coeta, digao
or do Areeaal de M irioha.depatadjegara-a e
panra.n, aagiatradoe, advocado, toatae la Pa-
aaadad i de Direito, veroadiraa da Caaara Waniri-
pal d<> Beeifa, tiaaereantea, axricaltora e odi-
aaee do eznieito.
A aaeaa eetova briilaataaena? preparada, e o
ame > carrea perfiUate, leada eete e acaa :
Pofaee Pnra la Raga are.
or d oaere Ol vea, eoroiehra, Kadi c t brarr
itaabia glace.
Bat mi 1*i i un ii aayjanai', PatOi de emvet-
aa, Petite ecrevieaea i Pedro Pieeate, Croqacl-
te, Vo iiitQl.
drwi -Pigeooa aaz petit pul,
Ttgmmm Poaaaaa de torre, Aapergea ea bren-
aVa.
Abt-Diade fareia Boaataaaf 4 l'aaglajae,
aaiade Jardiaire
JAaareaMteOae 4 la VaojHe, gaJA aa Rboax
D**rtPrt aage, frnil fren et aaaa.
PM-aadare, 8aerrejr, Saatarsoa, Jobaania-
aarg. UoUarea, Mereilbac, Co'aoae, Il-aone, Poca
aaard. Cortan, Chaopague. Porto.
Cada, Tb. Cogoae, et liqaeora aaoartma.
A' aoUada do ooviraa par o baaa*a -faaa trae banda da auaiea, qae altaraaraai no*
itoVrvallo sa aviadet. Todo o palaei) oaiavade-
aaaai e protiaaaMato IHaaiaado.
A* 6 b-rae da tarde, aawoeaando-ae a ebefa-
dado Bia. Sr. Or. Padre Vieante de Aaeredo,
ai 8. Uta- tocabid poi aaa-----oinlo itu
la eoa -ra. Dr. Aataaie Ggaearvaa Parrair. M>-
geai Joto da AiowMaParaaabaeo, Meaoel datl-
va Bago, Joa4 Haraira Ai ve. da 8itra e Jalo Sp-
ttato Crrela de Oiivahra.
A' 6 e 1/2 borea eaaeyoa o baaqaet, qaa tor-
aaaaa i 9 a 1/ boraa d niato, aade qaa a no.
Ve-aMa foraa troeatoa oa eegaiatoa brinde :
O aV- Oeacaice* Ferrrm Pediado per-
Bjla para levantar a aaaiaelo que eonetiioe
e ebjeeto do badqacCe, faa eaa noa do partido
aaa rvador a ayalbaa da adaiaiatraeao do Esav
8i. Dr. Pedro Vieaat da Aaevedo.
lema aeUeato
aa adaaiajtrador, oca aa qaaea
aa ho roo preoadeatoa qaa deizoa en eoa naaaa
gana >ia ada aiatracoe da dau oetrea proara-
aaa iagortaaCae do IaperioPar4 e Miaae.
a relava o aea aaaor ao trabalb, o laeto
aaalatliu e e estado Braariintan a qae aaaa i atar -
atona iaa anbaaottia o nogaaee dipaadeelee da
a danberacA, a lertedada de sea car actor, e a
aaarade b-aJOade eoa ae napr e boava ana re-
la^o< poiit'ca.
Loea|o eoapaiso do acto pracadoa por 8.
ao lapa de teap oa qae lbe fot dado diri-
i_o deMiaoa d'cata provinca a aoetr* aae na
Aa 8. Ese o aea aaaae bonlado rea ttocaj
e oa pedra e cal, por iaeo akaaao, aHaia i aa
^^Btoaa precaria da provincia, elle -ri aeapre
leaor^ i palea baa e aonaiaaMaaaa pernaataea-
n* lo aoaerrvador qae, eoa a vrrda-
oela da aaa reaaanaalliaada, baa
aa -rldada da aitataaie fi na jaira,
* de Aftate de IS9k
a aaa ae toeera ueauaaa aa n aiiieja da
mx o
tua
ea aeae- aaaatoea, aa
iliai i! aa partido
O JSaa Sr. Or. JMto. P.
erado tio bnlaante, qoaato b>aroa aaa
alo de eprcoo doe aeaa correligionario potkwn,
aaaaa-ae acanhado ttm esprraadea qae poaaa
tradasir todo o aea reeoaAeoia nto, aaaa aiii
Saaato o eacolbidn para traarr a cata feata a voi
a aaa partido foi o aea predilecto e boadni aai -
ao Antonio Oonoarvae Prvaava, aa dba *>
caractaora qae eoabaara aa Paaaaabnn, varda-
daira hiaia da boa aa toda a aaa plaaitada.
C -apiraa i> oa aetaoa da vida peWiee eoa a
ttapeeradaa da aataiaaa, leabra ejae aaaia 9m
ata revoivando algeai veaaa aa egaua de aa la-
go traa 4 tana da auare a lato o aaa feado,
aaaia taahea, aaa o apear foi tirada da obaca-
ndade de aea exieteeoia aa 8. Paal j, pire, ea
obediencia n naa orden de aea cb-< pilitieo, e
coaaalb^iro Anlaaia da Salea Parado, ir edaieav
trae neta ai Sebeado qoaato aa aa forc erea peqaeaai
para aaa eavproa lio ckea de baracoa, pro*
eana aeapre trilbar aa ma qae ene>aercevbract>
daa pea aaadiga-i naaaaainr, a Sr. agaaofiJ--
qaia de Sacia UAj, da mea receba a Velan
do g i vero o e A qaaa tova o pensar de na entregar,
tvodoea todo o teape,biotea eoa-Auto, aaadd.
coa tio dittmeti eavavbeiro aa aaeiarudaoMe raAa*
cea, da aaiaede, da eoSaat, e reetoae laapi-
racoee de aaa pradentee ooeaelhae e aeombaaid
ui ireaii
Se el arajaroada, tadaela p-rteae a eeto pbnaara
da aiga qae a aodaiaa.a qaaa atolaraa, oor-
viada de gjiae oaaotq para o besa, pit iaa> qee
tanto aabwa eUea-eer de aileetoa pola billa tor-
ra peraaaboeaoa.
1,-moranlo o,aervo da dpnanpla nanear-
r. Jora da provincia, faa aeatir eeao ea oad aa
oc >atroo aaa aiiSaa a ao* oaaiao, oio obetant
ter ido (oreado a oootrariar, anta vee, xigea
ca em abaolat) raaoareii, aaaa apoairea d
i-rrm atteodidaa a> atado da p-au.-a >t aifre
pantic e de > anente a-i a'ei in iaiUMon,
por diaeraee eataee; peraoi naaa vacar a tod.a
aadiaa:aldaiee aooea (altoa Iba o pitriaHaai da
illaatre depa'aeia al levado a atortfieroi N
ri'iinrraanin de ere aaigoe, paaa qae Iba aoaea-
cae aaaeaaar oa noacato por aaaaieoa watincadet
oaao atra oat*\v Boaa e Silva, et aap>raaci
qae ji aacoafi de r5Uda>, p -lo, aa ta-
lento e aliivea de carcter. A todoe, eaim,
aaaifeata aaa gr%t\L>. Mi 4 to aja paetaaian-
to qne o partido ooaervada* aa. aaaia aaaiin,
baca rapiaatarlu, aaai fre delle, ae enoaa-
traa betaeea da tapura,do D .Ijoaeio Jaaqaiai,
coneetheiro Agaia, Dr. Migaei Pemaabaco, dee-
eabarg.dor ao i Caaaaukaa, Dr. aertoa Waa-
derler e raettoe e taatoa qae, asi to o daaapiaa-
doe, bio de eapre atentar a aaaa oeoaervadera
de nodo avavel.
Senda iokpoaai vH declinar a arando aawalta
pe y nonas de todee aa oaae- alona, aoada* o
en bnoda da re
vader
ea ai todaa aa arlaeedo naaiiia, aia i
aaaa gloria ai acato do Perneaba, a%a aaaagto'
ria nacioaal a
O ceoaelbetro Joio Alfreda Correa da Obaaira,
amigo da aea oaig", carcter aea naanl, to-
duta adairado 'por aea aaber, paraca laoav pela
6raicia de a*i cooviooaa, oeoape aeapre o pr.-
meiro plano n> feata daata bala trra, de qae i
aaa aaa atorioa alba, qaa taato Uta daaa a qaa
toda toto tea a acarar dalla; pelo qoo, nter-
prataodo o peoaaaeotD doa ooavivae da baaaaete
poltico, faa oto paca asla a dijetpriaa d
partido eoaarrvadox aa peaaoa da aea, celo, qu
tao-ben ebeto doe cete* qoe i diotiocto eotra
: dn'iman, u uaoielbetre Jado Aifecdo Cnrrato -Se.
Je Oliveaa, O
O Sr Dr. Mijfinl firamlaii brinda ao boa- aaa
ralo onvalb-.-iro qo* nalaaaaeate aa aaaaata aa ea-
praa 1-nciai, o fiav ir. Dr. Igeaeio Jo i -
daSeuaa C iu. oaao luaaa part alar, oacaj
parla lio e->ao partidarto.
toaaaa feata,aaaa aaaa qe > abaa acia
iou'.il eaar.ee, o altM oertuiaaotae da aeiwafj
a qnea lea a boara de diaigir-e.
Nio poda, parea, daizar daloavar oe aetocaoe
por 8. Bzc. emp-eg-ai ji h ) :id inap'n. para,
aaa ter bermonia e diaeipliaa oa eio d> partido
eoaaervodee data praviaae, na i a argni. aa
tal a eoa j aa doa oeaa oaaia dataactot diraetocea,
eede iaa mtatavelaeato aa ensillar preeUaaea,
taal e dadicaaB ooa qaa toa oatada o prsrloro
ebefa coaeervadar, o patriota j e illuoirade Sr. oan-
Aifre o para o cograadeciarato e
aaii> la rioai partido
Todo oa preeout a polea dar taif-aaab da
qoo oa p.lavraa qaa *a d peafarir aio aaa
pallida para dar idea do alta aneariatoaf do
tiui. Sr. Ot. Igaaei atoaqui! c do ob do pr-;-
oa ea qae lido pata*aaaa aaigaa, aooproeiaea-
aaa a cwreligieoaztoa.
O fix-a. V. Dr. Jeaaeto Jbateaa dra q4
aaaaoato patoorade paaa azore ai a qaa Iba
dirigir o aea aattgo a digno 8r. Or. tlianl Par-
q ano ico, toncte pato aanbair taa palavrat i
fosoi-ii- daaee eeve!beir>, par^aj* ra o prOBoiio n
rnaabeaor o poeee qaa e qae veto, e qaa, aoii
firmando q tanto diaee o oaavao cavalbeiro,
aaovera qaa. laapra coa'nbaira ea a aa
foroaa pare a e-tapleta aaia i partido eeaaer-
vador, aoja ebefia fotga da reaoobeeor aa paaa
do diga> eonaalbeiro o Ezm. Sr. J>ii Arfrede.
Que igaaitaeat* reade lacere gadniaiut>
ao Ez n. Sr. Dr. Pedro Vtoeato pato joiaa qaa ex
tero >o qaaado a ello ae referi, jalee qaa aobra-
Bodo aprecia, parqaa parta de ea di atolo ea-
valbaia, da aa a t**. VM <* Bft fWlaW SOS "AaWVOnW (W pe 9-
tacto ca a aaior pra toacia, rjarado palea nad-
dfe jaadea a oto eeetaaia.
Qm aaraveiuodo o oearj levoots aa brto-
de ae peartotiee gabinete da 90 da Agaoto, qoe tn
iaa frena, o farpado, baarado a diatiac-
Bario de
tiaaiao Eza. 8r
coaqaiaUee e
diee, petoa roeee ai lea qaa taa
deCategipe, jacto
aaaaali da aeae aaaaaa-
aopaia
tea eHteto trapee, vtovoa a aaior citar oe
aeae tnrritea, coecegairado, at cea oaaidriode
coa aaa le, aaator-ee no ara poeto de boara, aoa-
da a farsa auxiliar oe roa age a
de aaajtttrity a caceare dea 8m
earto da palrtottaaao aia Ni
aerea> a aVaadad epato.
0 Or. Pe 1ro Coma antea de entrar
eaapto paca qae toa aae da patarra,
aa l> Podro VtoaaJb
d
toda
pTonda
paa laeni u aa ov rman Vleaata
de, (toetoraatde qae era lotoaaia o trtbe-
oabaaiaiata atorA> qaa a partida
dar ato paaaaeo, | ptoe a 8. Baa qa
ijI aa animar do boanoa da aorta a
rja di al
aadarpa qa> aapiagaaaa
to
ecoga
re qae ato amapiataa plana ai a cea
aaaaaeopan, e tora, boa pateauo paado digaa
alwvagWraoea aaa 4 canora reaaad aaa lao do
aorta, qaaado ebaeado 4 altadiri|i doe canjean;
Amatare a Coaatob-iro Portoll <
x
foi
eaa ara
coa qaa foi raeabida a grato aottoto
dea a e manaee ea ai
ai
q ie S. Bxol toax* a
paal
anfiHBiii
taapaaaaa
ttoa aita Wtnoaa
iqaaj pode
eda
roapaito da qaaa
fia qae acal faa
n
aadoa pitoaato
aaadrpaa Perreira,
M
0'lT*a J *M MtrNt
catrec oateoa da tatoca, eerregado da arvipoa,
dedicacio a paaliaatoii peaiii qae to atoa
auito peac jnpoaaai qae diaptrtaa a p le coa-
a ac qaaienaarna.
Taraiaa sadioda a epatoci >
glertoe eagtao centena de aoeo torre.
0 Baa AV. Dr. Vertir AlvuBrinde waaar
ato b-oettotro, aja roleeaatoa iwilw 4. nnia
rioawnra. okgaaaaaoto rapreaentada paaa Mo>
oeral C triado da Qieina, qa, i.ii eaarV
baver, otm a poots d- na glo-iaaa etpa to, coeri
pt* na aaapee de batalba ae aaa hnlbaataa pa-
gina de noce niitori eoatoaporaoea, tem
incaastvel, ao toapo da paa, a pretor aa pai<
oa ornato awigaaaadee ervico no deieaapanbo da
uiminaal ii IHlril o" J -.....- qaaea qprej*
a de aanaaetoaato daa araa deata proaiocia,
cargo para eeanaA dajaatiaa proel aataU,. foi en
boa haca aaaaatoe pele governo imperiaL
A oordaato docto eaglaaatA oa ocajainiiria
Bka. taca, aabiob, pela ciare api a de
aa% peto aaa aajdtoii a mo* di
Itortitaaaaa qnaaia la de qaa 4 dotado, tomar-
ado aaaAaf.ouataai, ota* a > reapei.a,
ea diaav* vaaaaajl* d* todo o
boca oca, do todos ce oaaTgu daordea datran-
JoP'iJade pablica, caja asnataaeao a 8. Es.\ aa
are en gtaato parto.
0 iba 9r. ftaeral Clarimdodt Qtuirm, depoi
de agradecer a beato ao exereito braailair
presentado en na pesaa, fita pato Ezm Sr
Dt Moretoa Atoa, au toa 4 bar oto paradata. de
Proaabaae.
O Sr. Dr Lfdo MariannoBriod 4 era ida
nacional, reproaeotada pelo enerito caf- d
nsii o Exa. Sr. Joto ktaocal Pieaaeo oto Ctota,
na qaaa 4 aiaadadaa oo gaotraae fntuc de*a
porcA) de braaileiroa, qao, aaa agaaa da Pa-
gacjr. oaberata (oaqaiator para a patria aaa re*
ooa-', qae eai4 Imarrndoaro.
0 Bxm Sr. ektft de divUSo Ptoaneo ala Grate
Agradece aa pelavra* eloqawatoe dirigida* i ar-
otada braalara pato Sr. Dr. Lpdra aaraaao. a
orinda pilo altivo e ibrtoeo povo |iiajaia
O Sr. Dr. Olivara Eteortl Brinda aa cbaf > d
polieia, T>r. Praaetoaa avjniay* Btbeire Tiaaaa,
magtotrada da qaaa a provieeto de l*aaaajhnn
toca coaita e qaa eeperar, e cajo* ar-cstoatoa b ir
roano aaaaticaaa aaa olida garaatia daaua-
oaabo da aieako, coa qoe o g>verao inaperiai
bocee per aaa dcckingall o.
0 Sr MUn fmm 8a be* cae i
faltar a pebitoo, diento da aatoit de e ea ouaaaH i taa o!nao*, caosaraa-ada-ee a
tioleocia qae exroe obra i pa-a rgawr dh fra-
se v agrad-ceol) o hioroij bntde qae aa foi
diriaide. aaA
ffaiaaiim oca cartea o aeae orean : Vea-
toa obsearj aagiitrada ooa aa>>oi da provincia,
baja faenada apeaaa aa t earcalinga i frento
da rapartiei) da polieia, aea reear dt-para i
aaito aki-a da expeliente oriiean >, uda tea p>
dado toara
Caalaat qae, aa boa tem, coa boje, ton caae-
gaj i i dirigir coa, ao aea aerore tra*paeoa,
leve eeto rosita lo ao valioso coacerso da alai-
a ana- caria d naaifatto
eiaccr daa aaigoe ata coa
o gcearooii partido, 4 qaa partaaee.
Daodi cate teclete abe di aea raeoabrciaeato,
pata pramelo para, en non*, da provoca agra-
decida, briaiar, ni p-i d> oa dtanaet] oiia>
ojif/a o iim. Sr. Dr. Jo Baaael de jarroa
WaatorleaV a pooriatie ataeab'Ai pr gidatlva, da qo! S. Ese. auito d'goo^re!-
dcato. a
l\\ t caelni ula i ilifTIjinlilato qaa aeoo;rbim
boom vara proviooia. A aaiaablt pr-)ineial,
aabtenaio qaa rali a la lar, eeaspaoJArada de
graade aateea qaa Iba competo damaptabea, fea
ojaaato pflto aera eorerciar o dattoaa da pro
vinoia oo esaioh) qoa aalvari da deaorganiaa-
eda 4 qoe etava ondeanda.
E rnaanpacbna a* da tod t o anee dJAa qa-
i ao acata paatoie do, tagialatara ordinaria, f
Sirva cito examalo de rnmuli A prxima alta-
ra aaaeabMt, i qaea cab< proaegair -io caaiabo
acetadri. tovaodica breve a nrovinc* a" gotea
daa eoadtal i da ata artor aMfcrraaio 4 aaa teS
direito aaaala de *u ireaic.
0 Sr. Dr. Joto Afaaoa 4jgralec.-nia a i-
neza do cea illaatre ocilaga,e amiga.Sr. Dr. Bi-
b*ro Viaaje, qaa tia dagnamnte tea exereida o
diffi ji caree de abato da poatia d'eata pauviocla,
lembra aa aevicaa iapaiafai pr atoina i oataaa
proriacia. pela Sr. Dr. Igoaeio Joaqaiaa, mmpre
qoe ten aebado i trente da oa ad ma:str < pato Bxm. Sr. Dr. Pedro Tioeate, qa9 acaba de
deixel-a ooa pesar de todoe oe peraeaboeaao; o
acetan* anadeado ao oaavaarcto de Pcruaotoaco,
repreeatad) pelo b arad a nagociaat-a qo abr-
Ibaaan a feata, e eepeeialasela pelo ea amiga
atae-dador Loro-Jootor.
Sr. Loyo Jmioty Agradeeonda e brtoda
ataba de aex fottoaa raaan i'in pe > Jiilu
tre gnealtor a coa aeig o Exa Hr. Dr. Joa
Maooel de Barroe Wanderey, saada pir cas vea
s sgricultar a p*oa do m*ao Irbitn* cidadio
a hanaado egrtoaator.
Aproveitaodo-ee da oamii altane a qaa-o
sebea praacatoa aigao membroe da parlaatea-
to, pede-lhee o eoaapleaento daa beaeSaw ence-
te-lo polo oetasl Ctasra ea p*e de noacri-
altura, d qoe todo daaatvtaaat c qae eenaitur
a baaa da rtqaeaa pablica.
aiaia qoe toioa cetem oabecem o pe
rilo crtica e d-colador qae atrereeae a agri-
es I tara, qaa da&aha dia i dto o oe oTriaeotoa
aat 0 gaUaa aoe trmabraa Vaato ataena] qae s la
voara da caaos preniea ds capUcet, qn i a habili-
ten a uanaforaar o ea trsalbo a m Jborar o
fabrico de aea producto, efim de poder eonopefr
aoto aea si tai) arta, rato aaa lado Uto era balda-
e da cimolato- cara ai a de maioa e As
do eredldo pala falto de capiae t
por mtio d baacoa qoe facilitoa o eredfto, esmo
tilo nratieaado aa B'piblleaa do Prat, ceado
qaaa Ottoaaal acaba da rela ana arnaco aob a
bceado pryjmto apreeaaeedo m caonra p-to U-*
a*irtfiT*T ewalbairo Tai -ira Jaaior e oatroi di
ttocto caadore.
Entretanto cae trabatbo foi lnctdo oo eqae -
ciaeato. Dia aaia qae por carU recebidaa ds
coVte. coacta al qoa a aVna. aiasatro da laacn
ato procara aatabsli wi aa) banco par* aaxiliar
a lavoura da caeoe aaqoeiia prorinc
Applaadiaao a we* por eer deetea auxilio qoe
aecenita agncoltara, eatraah* pela adioea ex
lacio daa provncia qoa se dadteara i laeoara
daeanev
Pa* eeto d*KiaracAo aea oatroa eommrntarioa
aaaa resp>aaabilidad da aia exaetidii.
Contudo appeila pare o alto criterio patrioti
no doa A petado* prca atoe para aae oa prxima
aaaaio laguleliv prooaiaa leesr i effeito a cras-
*-io d baacoa qae auxilian a aovs.
Conelne brindando i proaperidade da agricol-
tara a aqaeliaa qoe porten cacao a eeto elaato cou-
triboea eoa ao trabalbo pasa a felicidsdq da
patria.
~"0 Sr. Dr. 0 dt Drmtmond di qoe io, bapouoo,
aerea brindados o xeretto o araa da, s ato for
coe virra da aailitarisno, qae tio bnJbeato aatro-
pawt toca tacripto aa epepoe da aoaaa naotoaali-
dada. *r aaa ves, brinda a ama o otra iorea qn >,
aa nio tan vencido ae batalba do patriotismo,
tm eoraagaMo, ea lacta* icemeator, oa otaia
aaltotviilaapfcia a m aaia oatorta eaaqeUUa; ra
f.re-ae a iuatiaii.
Nio boato, que o EtUio toaba adadiof, qoe
p n patota o totposto de esagua B' precieo, taat-
oem, qoe cacea neadi ttoa outro toato ee-
piritee malar i ai toe, eatraa toan* aoBacieaciac
ailus
De toda oe aatadoa de espirito humano, s atni
tinnato a ignorancia, porque aqoftle que alo a
easneipe de totola-dea truvaa, naa toa a nonio
d* pnwaaalidart be aso a. aa pad le ver-se *
araakaeaio do aea direitoa e devare
Depot de a airar a inportsacii da ioatracoio,
o orador torea sanate a groad reaponaabilidade
do utaeire, i quen esnpara ana o niinaJIli**
tona da aaa badao da a rea ira, debeata-o, cia-
aela o, d4-lbe forma, aperleka-aa 4 pon'
Ver diente do ai ana da etcaci* geoiaea, qoe
tentan o artiate ir arrebatar o agredo doe oeoe
a dar-lba a anmaaa qaa 4 aaaaate o qao falta
Uta. Aaaia 4 a njcetre, mjm eoatiaaeatto peden
trtaaaoratr netorf bracaa, iodolca propeiua
ao tal a eapmtoe eiTiltoadoa, prov.eitoaoe 4
eiat-aaa, i arta i lodaatriae, to drrarsaa nta-
eafeatoiA da aotlviaade ba.aaaa e M^idjir aaaia
A patria
erad*, dep^i de referir ae aaeie parttoeUr-
ncato a iuatroccio eperiot, ral-o eervioee eeeig-
leratoa por Manar ana Dr. Saabrac Por-
ditaaaiiia lean de PeceJdade de
Oireilo d Baetta.
(Mr. Or. SVaora-Pcde l.o oca a, teaj
eraigti, o -r. Dt. Pertall* Pilbo, para
ea n a-da inatru acA) laper
taeeatodo a* aitoatario do pato pato lUoatrado
allega eaaigo o 8r. Dr. D.aaaa
Aproeito a oppor|t>aidad pata Wreatar toa
haai aa b
er o banqaeto
parqu, M uveeea
apeaar de
saatena evocara ae a
gaa p macraoo -: .)llfa aitaie di
arao a at para oas ooo/ereacia pube. eta qae
Btoetram qoa o partido eonaarvador oaU naido, e
forte, e qae eootln oaarecer o sppUnso ds
ansio brstileirs. rr
Ji tendo .ido andado a preclara, Uluttre e de-
ooado efecto do tartido eonaerradar o Exm. 8r.
loaelbelro Joio Alfredo, dirige d< ..udsci
epecialaeuie ao contelhe.ro aaoool Prtala, qu
to MI acido pe elaaaato sjaaonvma, ilieiral e
pboepboracDte iatraduaido oa eleitorade d 1
dittrnto, e nio p*ls taita do faros e eo de
todaa oe ejoaervadoree, qaVacreci aaaol e eida-
dlo dea .r-npubia, adbe.ee* .pfmiuo, a q0B
taaa otretto pela aea earactar, alevaac da violas,
oobreea de leatimeatoa, e Utoaan^eneU de
viocoaa.
Vi ataa m un pxix aaaii qaa ltorav aatlii
onto.aa tattb -m n prto* paaitmapars
s a*, bsaler do pro^roMi remetido, coacie-
eioeo, aagsnaado siuim o ifapatbia do le-
naa'.o popalr; ruta ser ella ti. reAdgeito qaaado
a btal ir. liberal.
sea brinde, prea, nio poltico; sali a
agi"r*turi brsiilaira, dignanaato retpreacn'.ida
peto illnttre magistrado prmintc
O en anigt Or. Druro-noal cauH-rrcra o i r-
eito, arm ida n magisterio cono forja airas da
selo; mu paderoes e aat viva a artgUtra-
tar*, que ooaKitee en podar poltici, e a olida
garaq'.is da liberdsde b>or doa cHadios.
Paa diversa* oonideraco;i A reapeito d* un-
g tontera do pala, eeapraado-a cara a de outro*
pa< ; a tectra qaaato den* o agitrado r
amatado, mpettado e etaerado por todo cidadio,
caigo da paosperidade e eograed-cimeato da pa-
tria.
O Sr. detembargfdor Pire mfalvtw depoia do
iKiode fetto, tea earaoter pohtic), i aagiatrata-
ra, compre loe gradecel o par si e por todo da
diottaata toMc e qae ton e bid B>aa ds per-
taeaer. c aa oatai tempe bri%*' A ia>r*aa, aea
o sai o aaagtatrado dlffi;ilmeat eoeoitrariam
setoe daobter osnec-aariosa'c'sres:aat:e ia-
trnecjt pretiea para boa aoV*BaitTrea tottiaa ; i
frtaftToaw, -aetopritope de til fsem-ate erem
propagodas s id atis ; 4 impreasi, pa s qaal
Lanito be para da i lar da exiatoacia a la eiviiaa-
t/lo daa pivoa ; 4 imareats. repretentais as testa
patoSr. Dr. P. de PiguefrSt.
O Sr. Fetippt de Fig>ieitmSi I > orlinirio- s^i-
te-m peqaem qeanio taa d otaltar do pnblico,
o ate aa*a**>*o a* pqtaqS-js e anllidade elida
ans e aeabraubam !ialn tt ij ino so-
di***io ta caatptcun
lto'n*j> tter e toarjr'de tnnir pirf oa mini-
fesUai pairte qas ffi reaais tan:t miga, 4
per de do i ves; caantlo dir cta-ijca s m-
niifar cartt nilaii oa aor>ra 4in-
pr'tentaclo di Peratmbica as c va ira da depu-
todaa neiei rpr t>nta" di iapraaao, da corta
nfi aasparla a triba i depni de tn^a e l*a il-
raaOra* oradorea, a >orq.a*, aa'anda-eaffrend i en
ra iiit) d^Je) a tos ii, ;it* qianilsii-
nhaveda tabirio aat otlsvraa.
B i treta ota, aaadaceado 4 le da eorteiia, agn,'-
d'Oe di ciragla o dupla briid* qut Ib* foi dingi-
d e paito Ttna ptra, en noaa d dapota^ia per-
aabatoa'ta, atrrrerar qu > ella proeurou ua-nprir
o *ne devore, pagaaia pnb btm do paa e e-
piciahnoatv do deeto provincia.
S oo deparado de Pernonbuae paueo poleram
calb**: em p-4 da aa tarro, nli a ettribua an 4
falta de ettirg> nom ie patrio'itma. Oatra oau-
aa dt rmiuvaot e*e pqoeoo reaaltalra, qae to-
dava e tfeata m enfronto co o qaa outros
fizern a, e entra aaa cantea cuatro ao o'ar am>
eert detvar caca qo.', daii saai,4 trtala o
aorto Aa Iaperio.
Ten f, piram, ea qia nea serapre tari ria,
e outro a aopcrnitqi de que, asi -deprestn da qao
miit 'reato jolg<, o adaento do eonaelbeiro
Jola Atnado-Cirreis de O'ireir* ao poder, coa
o i.oaai acato qae ten elle doe interesa 's e a-
piraoSea di norte, deteraraari ama malifisacio
aalatar nerse estado de eoans, can antagem
pera todo o pea, que aoofia na grande eapinto da
illnitre chefo eoaoarvadar.
Giracli ma^oaiia >, Imt aborta 4 todaa aa no-
br spirace dos poros civiaado, possuindo
aotavet taJJeitao* vanada e profuala illutrs?o,
a baarado cacto do partido aomervador de P r-
nambttci ha'da ao poder roattear id* otea e
praveitoaea a psir, paula sssim em evidencia oa
grande qualldadaa que o odorutn e oo eus aen-
timent a. patrioti ae.
9*0.1*. pato, em ooate da depata^io p*rnamba-
csae e em aoate da taprents que represento, ao
illaatre estadista eoaielbeiro Joio Alfredo (Jorrar*
de Oliveira.
O Bxm. 8r, Dr Pedro Vicette eoc-ur* o f 'tim,
brindando a 8. ti. o Imperador e a 8. A. a P.-io-
e*aa Impenal R-gente.
} Todo eetea brinde foraa auito applaudi-
d, a-'ndi que o ultimo foi eotbuaaticameote cor-"
respondido, tooaodo a bando de otusica o byaino
oaci-ma'.
Dorante o banqaeto raiaoa a aaior cordiali-
dad ; e depoi delle nuitoe emigae de Bxm.
Sr. Dr. Pedro Tente de Aaevedo o acoapanba
ram at o caee do aua residencio, na roo do
Imperador, eagaiade ato aba tanbaa o banda de
ansies lo carpo de policio-
Poi an f't maanifi *, qae dore deixar gra-
tas reeordaco-a ao Esa. t*r. Br. Pedro Vicente
de Axevado.
BeaartlrAo de Araa paAlicaa pro
vlarlar -Por portara da presidencia da pro-
vincia de 8 do corrate, fi comeado para o lagar
vago de eegeohciro da rapa>rttoyi de obra publi-
ca eagenbeiro Joio Joto Peroaode da Cuaba.
lata eatatla*jarla d torran pabll
sata de Agaaa Bellaa Por portara de igual
data foi nomeade pera o lagar vogo de jala com-
niBrio de terrea pablica docaotorct de Agua
Bellsa o cidadio Bfnigno BoJrguea Lio* da Al
baaueroate.
Karrltaola- Por portant ds presidencia
do provincia de 3 do correnta aez, fes-e merc
do serventa vitalicio dos oSaio do 1 LobelliSo do
publico jodtcial a nctaft, eacrivia de orybioe, ou-
eatas, d prove loria de nopeMai o reiiduo o aa-
orzo do termo do Bonito o Jooquia Bi'oerio Pe-
reirs.
oaiorldadea policiaco Por portaria
da aeua data o asa propoeta do Dr. chele de po-
licio, foi exonerado o toaente Joaquina Flix Be-
aerra CsValcaote do cargo de delegado do tarai
de Taiarat, e ooaeado para sobtitnil o o alfereo
do corpo do polieia Joi Pelippe Gomes Jnior,
aoe fice ateto data exoarado de igoel cargo em
OaricurT.
Pa pactarla da netn* data e propasta do Dr.
eaefe de polieia foraa nomeada subdelgalo, 1*,
9* a 8' aupplrutea do diatrieto de Monto Po, no
tormo da Agua Preta oe canille Antonio Augus-
to Alvea alacie), Joio Ver .Mimo do Bego Barros,
e oe cidtdioa Joto llothioa de Mello a Joa Al-
ves Vlaciei, i' ardem em que eitia collocado.
atoineto Ae aaktlelecaelaPor parto-
rada acama daa e prop-ata do Dr. befe de po-
lica foi crnsdo asi om ditricto da uodolcgacia
ao u-rmo de Aguo Preta. eoa o deuomiaeijo de
l ote-Pi, o qual priuciprsr ao engenbo Proto
Granate e pelo pcete, p*lee de noae Pernem-
bueu, Pureae, Batir, Venosa e a propriedade
Beenrao a Pao Biaail o encontrar oam o (eruto de
Plaaref.
Faeal darle Ae Bl relie H .je, ua Faeul
dode de Direito, erio chamdo prestarem a
prota eecripta oe lamo aegaiec^ :
f .ooo-O* de n* 164, 170, 173, 174, 100.182
189 pele rgneda e ulna vea oa de ea 2. 4, 6
10, 18, 18, 14, 16, 16, 17, 18, l, .0, 24, 26, 29
o 88.
S anuoDe na. 123 a 158, mono oo de o. 12*,
127, 14*. 144, 145, 150 o 152 que aia pagaran
a* tricota de eoeerrameoto.
3 aaaa- De ni 120 a 148 a-no oa de ni. 181,
133, 142, 144 e 145 pela meamo motivo.
4* aano-oDCmir-ae-ba o Ia cbaaeJ* para a
prora eacripta da ultima turma, a aber o. 126.
126, 188,189, 130,1 ii, 134 136, 136,187, 18 e
140 o coae<-4 par aupprir-oe os faitea dos mea
moa a 2a e olt na cbun.d dot de n. 3,4, 12, 13,
14, 16, 27, 89, 88. 35, 37 e 4., Botado deite pre-
juoicad. oe qaeuhaaada nio ooaparecorea.
6a uno-Do u. 90 118, fltenteos dt a. 91,
93, 96, 96, 106 e 10 por oio term pag a aatri-
eula de >^ie*,rrin-nto (ultima larca).
I.tci-adio Orea de 2 boraa da aodrugada
de boatem aatofeetoa-M laeeadio na *ntaAo d
roa do Principe, da tarro-va do Umita i Guada e
iba.
i ga no qoarto em qu? o guarda da
eetefto tioh* oa arua otoocilaa, e aa auaenca do
(octeto guarda, que nio coetumara all do.a.
tai tal a intensidad do ioecadto qae. ttio obotao-
t o eccorro ptaapUa. ate prettado por empr- g
doa do cocopenhi* o por peooo do puvo, i
aomptatoaarKd o atavio, qa ficoo redaoida
Ceafereacla akollclealalkAmanbi,i
oa thratro Santo Antonio, reliYTr rd*8tda4
confi-rencita p-otnovidos pela Soeiedidea Per-
nambocoua coulra a Etororidia e U.uia- Federal
Abilicionuta, occopando a tribaua o Sr. Dr. Joo-
qoiio Sabuco.
i c,B*Co"'e*aJ Ealerpe-Em *a-
leanis.cio %o 2 suaiversaria da iaatallacio de
aa* banda musical, o Clnb Comm.ircial Eaterpe
realiao boje ano. sur i o amaice! e dansaote.
Club Inieraaciodal de Beaaiaa-
itaja eate Clob abra oa aeus (Aldea em reouiio fa-
miliar do coataae.
Ha veri traa pira Apipacoa, OUada e bond
pare a Magdalena.
Cacelatoaae Vate hootom, em terree do en-
6subo Q uxaag* do diatrieto da S. Louraneo da
iatta travanaa-eedaraiOa Joto Vi eir eTer-
tuliiuo Martin dos Saatos a pasaiado a vita de
tacto levan o aagnado daaa esctale*.
O deiiuqaeuta foi preo em fl igraate deticto e a
retpectiva autoridade polieia) procede contra o cri-
minoeo nos termas da lei.
Boa algaal degraildo Os op rarios
da offi.-ini de obras b.-aacis do Arsenal de Guor
ro deata provioeta, aindario smaubi collocar ua
pe ira aaeaUeavaba da f.lWcilo n*aj,r Autonio
VilMa de Ciatro Tavarca, em igual de gratidio
pela bim acolhmenta que tempre re'eeberam do
mesmo, duraoto-aua. odattaiatraca aaqa'lla esca-
bilecimauto.
Le 0rAatI Boebeaaaao n. 169,de 15da0u-
tnbro Solo, decae peridica parisieuae. Ei o icu
(uaaorio :
Tigrammei. Notre courrier de Bio de Janei-
ro. (C irrespoadanc: pirticulirc). Echo da- par-
taut. L\ voie ferre da Soto sabana. La Gom-
p Nourelles de proviacee: Pera, Miranhao, Babia.
Inmigratiou. Plat et Pacifique. Buvuo cam-
m-rciala.D. N.'el. B.'vue fi ia icira. Moa ve-
neat nvaritine-
Hevae Sal Atnerteaiae Tasbem re-
ceb :moa o n. 127, do 15 de utubro, daaa rtvita
de Parir, com o seaoiate summ-.rio:
La polit.qm dTaT gcatine. La pan coaoarrqae et fi-iaecier, paa
Liis Gujtame.Li proriuce do Smta f au
paiot d* aa da ta c toa<*4in> t da pUcemeat
de copitaax (>ait-), pir L Oullaian. Le* pr o
duit argentina l'txp xitioa sgrioole da Havre
--^nfereacn ar U-ftepubqua Argeatiaa, por la
Da'Costra Hawdo.T ^yage a'exploratioe, daaa la
Paozgeeia aaatral-',. par J. Pontana.Courrier
d'A-*iqua R u jonom'qa?.Bavua finan-
rato.Arla, meiaii et f*it* divo.-*. L s cho-
aim di fer. Voa iueis.
aat-eotteaDis-nn-aoadasaa illa que, na dia
31 ds Oatubro rtr> i ; procod^a-' no r?9p -cuvo au-
aieipia' e*eleeld-! nm vereodor do Caare Mo-
aicipal pora preanchim-ato da raga donada pelo
Dr. Guedea Noga-ira, nomeado jan nanieipal doj
t-rm\
C>ao*fOera"* 62 Ititoro, obteoda voto :
t'.ona naSi-tor Miooei te Burea W*n-
dertey (C) fti
Cinrado O.ncilv, da Paria (L) 1
Sen lo ir taa' ehsit> o primero.
FaUeelraenla-Plecia ua arntuAecr da
bontem iuuU eida K, aa osa* da s-u genro o Sr.
Oe. ABioer Artbar -CyinciM da Alouquerq-j", o
naj .r Sarveriaa d- S:q-i ir < C valc-mt* proprie-
trio da cceabe Cinto Escura, em SriuWe, da
on-totioh todo pira esta eapitol c-notimd-
tratat-se de grave mol-ata q i-i o acoqteOsu.
O .l|>r S 't';riiiio er ub co3errador d; crencu
tirm v
D -iza A as norte p-ira a tVeilia, pir n p vrti.
do a qu pertencia e para a aa-gas un vaaoo dif-
ficil de ?r pr ^-.ochido.
S-u pesaaesa so* Ex ni. timilia.
atoa So dt* 2 docorrsntefaltoceu as avoo-
ostoj ida* de 85 ano na Paeaagom da Magda-
lena, atoa di litim,, O. Mana Jaqoiaa de Mace-
do VI Ho, irrn da finlo Bario deltamaracA.
A liui'rd finada de#d aoitoa aaaa acbavs-so
re taxi da a nais extrema pobreta, o ha ocrea de
d ua annoo reaidU m asa da Sr. An'on' o Prau-
eisoo Begueioo Doarte, eadb tevimnou otseiudiaa
cercada doa cuidado* e iwvollo da caridaat fa-
aila de aasmo Sr. Daorto.
Iraaedaae d .lata* Aa frtgue-
ala da otVi ia-S' o aegeriate o resultado
da alacia precedida pesa a nova mesa regadora,
des'-a irmiodade, qai ten de dirisrir a irmandade
ao uno compromiaial d 1887 o 1888:
filia na Praociaco da Pigueiredo.
EacrivioManiel Dimiagoee da Silva.
TheeaoreiriJato Martina de Aimaida.
Proeurador-garal' .Maaael Antonio Cardaeo.
Procuradores Proucelioa Domioguos da Silva
e Maaael Joto de Stat'Aan* Araujo..
LtofioidareeJoaquim Augusto Ferreirt Jaco-
bina, Ddoelecio Pablo da Silva Bago, ataaoel Sil-
vioo da Silv, Anton.o da Costa Pialho, Joio De-
metrio Peraaade* Viann*, Joa Thsotonio Domin-
gu3, Pedro Celestino Britto Maceda, Joto Luis
Alee Villeta, Luia Joa Aatunea, Maooel B. A.
Poggi, Joa Mario da Silva Peraaodee e Delpbino
A. Vi Haroneo.
IVavae Bccebeaoa bootem o u. 3 deate
quiuaeuario.
nVannleea aaelaee Ha boto a aeguio-
ta:
Dj Moute Pi Portogoes do Boueficencia, a 7
haraado; tarde, em eeaaelha fiscal, a
Ananhi ha ss aeguinte :
Da Beoreatira Don de Jaiba, as 4 hora da
tarde, em aeaaio ordinaria.
Do Monte Po doa Tvpograpba de Pernambu jo,
ia 10 borne da msnhi, em aua ade 4 ra de H ir
ta* n. 41, 2* andar, em aateablo garal extraor-
diuaria, afim de tratar de aea;ocio urgentes.
Dt Minerva Progreaao Peroamaucauo, is 10
boraa do dia, aa ade eocial, ea aateabla gersl
ordiaaiio, para tratar de oaaumptoa di veno e da
iota reate.
Do Monta Pi Portugus de Beneficencia, as 7
boraa do noitc, para tomar conbecimento do rea-
torio e canta do directora.
O Club Becreotivo 24 de Juaho, 4a 10 boraa
do da, em aaeembla garal, par* diacusaia de es
U tatos.
Segaada-teiro haver a aegninte:
Da Allianoa, A 6 horas da tarde, em aeaaio da
fiuanc**..
BiAliatikeea Prot-lnkial Cootinuacao
daa obraa"ffirecidaa dorante o trimestre de Ja-
iba a Setembro do correte ano :
Palo Imprenta Nacional o segainte :
Aunu'irio publicado pelo Club de Litteratura
aob a direecAo de Mx Pleiusa. 1887,1 rano
Bio de Janeiro. 18871 folheto
Sonta Caso de Miirricordio do cidodo do Cur-
vcllo. Minea. Rotatorio da irmandade dd Santo
Antonio presentado ea aesembla (feral aoa 13
de Juobo de 1887 pelo aen pro vedar o padre Se-
veriano de Campo Bocha. Bio de Janeiro, 1887
1 folbeto.
Grite do sanear. Repreeutcio e memorial
apreaentadoa ao corpo legislativo do nuci broai-
leira pelo Centro da Industria e Commercio do as-
ucar do Bio de Janeiro. Bio de Jaaeiro, 1387
1 folbeto.
Orcameota do M oiaterio de Eatrongeiro. Dn-
curioa pronuaciadoa na Cmara dos Sr. Deputa
doa pelo Exa. Sr. Bario de C Janeiro, 18871 vol. br.
Brasil Great Southern. Tarifas e regulara nto
do* traapor res e aerviea telegrapbico da estrada
Hygiene publica. Belatorio dos trabilbos da
torirgtrol de bygtae opre.entado ao
Bim Sr. ministro do imperio pelo Dt. Bata.
Ibitu uno. Bio de Jaaeiro, 18871 vol br "
Pelo Ezm. Sr. couseiheiro Dr. NieolAy Jo.quiaj
Morciro:
Bolotorias apraaeutadia no Ministerio"3a Agri-
cultura relativo 4 faac-iia nacional, J ardua Bo-
tnico e Asylo Agrcola polo presidenta interina
do Imperial Inatituto Pluaunenae d Agricultura
o voador Pedro Das Grardilha Pee Leme. Bio
de Janeiro, 18871 vol. br.
Pela secretaria da Aiiaembls Provincial de Per-
nombuco :
Ajinoes da Aaeembla Provincial de Pernam-
naco de 1886 1887. Boeife, 2 vola. br.
Polo Sr. Victoriano Palfeurea:
Cdigo comatorcial de aigaeea par uao interot-
cioual. Kd:cl) uffi:i.-.l, traducoAo caufarma a ul-
tima edico ogleaa pelo bacharel Joaqaim Pedro
Prente. Lisboa, 18681 vot ene.
Pcb Iuatituto Archeologico e Geographic Per-
nambuceno ;
Bevwta do Instituto Archeologico e Qeograpbi-
co Pernambueono, u.32. Barsife, 1887d vol. br.
Pelo Sr. Dr. "Lua de Albuqusrque Martina Pe-
I ato
t

'-
.

*
ndice olpbobetico e reversiva da lei da reforma
hypjthecaria e respectivo regulamento pelo ba-
chsrel Luis de A'baquerqoe Martina Pereir*.
Marauhao, 18841 vol. br.
Pela Typogriphia Induutriol :
Eibaeo biographico do cooselbeiro e ssuadar do
Imperio Antonio tinto Caichorro da Gamo. P nambuco, 18871 folbeto.
Pela secretara da Paauldade de Direito do Be-
cite :
flatos e di3ertac3-:g apreseatadaa o Paeulda-
do de Direitado Bieife para o concarao qua deve
ter lagar eaJulho pelos Dra, Adolpho Tocio da
Coeta Cirne, ii nriqa; Augusto da Albuquerque
Milef, '.M moel Clemectiaa de Oliveira scorel,
Jaio EIyjia.de Castro Fju3c eMaua-.l do Ng-
cimento ilachido Portelia. Bjcite. 1887Ato-
ihetos.
Pela Sr. Dr. Ceciiono Mamada Alaes Ferreira:
Carariaah! di Bberib-. IieUtorio apreseutado
a a|sembla gerat doa accionista em aessio ordi -
aarta do anuo de 18S7, pelo director-gerente Ceci-
tiano Mam .'le Alvea Ferreira. Pernambuco, 1837,
lfol.
Palo Sr. G'Ilino de Barro :
As Daas Venezaa. Varaos de Galdno de Bar-
ros. B-fcife, 1887, 1 foi.
Pela Secretaria do Presidencia deata proviaci,
seguate:
L-.ia Provincise da Peraatnbuc, do soua de
1887. B -cite, 1837, 2 vola, braca. (Ouplicata).
Postaras do Cmara Municipal do i rcife, refe-
rente a cradoa de servir. Becife, 188T, 2 fol.
(DttpUcate).
Memoria descriptiva e justificativa do pzojecto
do melboraiunti do porta do Eitife, apreaeutoda
aa aVout. ministro da agricultura, pda Dr. A redo
L abo. Paraaabuao, 1837, 2 ola. broca. (Du-
plcate).
Qiitem do pravincia. Exp diente do Janeiro
a Juob i de 1887. B^eife, 1887, 1 val. eos.
Mippa do I:: j;rij do Bmzii, por Ed. Livasaeur.
Pan t88->.
Pelo Sr. Dr. Bo.-u.r li.vo dd Sjaa Dios, o ae-
guinte :
A Santa Biblia canteado o Vedhi e X .yo testa-
a-iKo. Tradusida em p aiguea pelo oa Jre Auto-
nio Pr reir da Figuaixodo. Lindrea, lo21, 1 vol.
ene.
Biblia Sacra vulgatoa editions Sixti V e Clenten-
tis. Poat Max auctoritote recogaita, cum ladici-
bus ctiHu plantiniouu oditia n>va notia chronola-
gicia, hia.ori-.-ij et gnograpbieis Ilstrala, justa
editionem Pariaieaaem Aitanii Vitr. Antuer-
pia, 1710. 2 vol. enes.
Inventara da armas e pe'.rechas bjuicos e doa
prddius qud oa bollan lesea deixaram ua provincia
de Purnambuca, qmndo foraa obrigados a eva-
cual-n em 1654. Pernambico, 1839, 2 vola, broca.
Bcspoata a denuncia do 1. promotor publico da
comarca da capital d'. Pernambuco contra o inspe-
ctor da Tti-Durara de Faseada, Antonia Caetana
da Suva Killy no proceaao de reapousabilidade
instaurado por eccosiaa do desf Jqaa pelo qaal
respousavel o respectivo tbeaoureire, bacbarel
Eduardo d Borros FalcAo de Lacerda. Bio de
Janeiro, 1837, 1 vol. broc
Pelo Exm. Si Bira de Penedo :
0 biapa da Par e a MissAo a Boma pelo lia-
rlo de Peaeda. Lisbdi, 1887, 1 vol. broc.
Pelo br. acadmico P. Tertuliano S. Corieiro.
Comedie Amor para Dais, por P. Tertuliano S.
Cordeiro. Becife, 1887, 1 foi.
Pelo Sr. Joio M;adoa Martina :
Joao Alfredo de Preitas. ExcursSo pelos doini-
atoada Entlogia. (Estado sobra oa formigas).
Eecfe, 1886, 1 vol. broc.
Pelo Club Litterorio Barreirenae :
Estatutos do Club Littera.no Barruireuse funda-
do na villa de Barreiros em 1877. Pernambuco,
1877, 1 foi.
Pelo Sr. Simplicia Foaaeca :
Compilaco daa lcia e doa actos do poder eiecu-
tiva.em vigor no Brasil, aobre reenraas pslo deeem-
birgador Aatonio de Sonsa Martina. Bia de Ja-
neiro, 1879, 1 vol. ene. .
Pela Companhia de EdeScaclo em Pernambuco,
0 s.'guinte :
E< tata tos d Companhia de Eiifiaacao em Per-
nambuco. Bfcife, 1886 o 1887, 2 fols.
Uompanhio de Edificarlo. Belatorio apreaen-
tudo ase nb'.a garal dos accionistas, em aesso
ordinaria do 1 de Marea dja 1887. Becife, 1887, 1
f ol.
Pela Saciedade Central de I'nmigracio :
Livros de propaganda da Saciedade Central de
ImmigracAo. 0 Ensino Technica n. Brasil, por
Tarquiaio de Souza Filha. Rio de Janeiro, 1887,
1 vol. broc. /
Pelos alumnos da Escala Milit ir da Corte:
AbolicAo na Brasil. Discarso pronunciado pelo
Sr. eonaelbeiro Buy Barbota no meeting convocado
pela Confederacio Abolicionista no Tbeatro Poly-
tbeamo o 28 de Agoste de 1887, e mandado publi-
car peloa alumnos do Escola Militar na,Crte. Bio
de Janeiro, 1887,1 foi.
Kelacao dos jornaes e revistas aaaignadoa pela
Bibliotheca Provincial:
'Jornal do Commercio, Gateta de Noticias, Pa,
Revue des Deux Mondes, Hevue Scientifique, Xevue
Polilique et Litieraire. Revue Genrale, Revue
Philosophiqtie. Bulletin de la Sacie de Geogra-
phie, Anuales Catholiques, Polybiblton, Revue Bi-
bliographique UnioerseUe, Nouvelle Revue Bistori-
que de Droit trancis el Etranger, Direito.
Kdltal aaia** e curloao< Faco saber*
o todos oa habitantes des ti capital que os nossos
inimigoa internos, procurando por todos oa meios
perturbar de dia em dia a paa e tranquilidado pu-.
blica, com o s'Otstro fim de atacar o tbrono e o go- '
verno estabelecido e de promover a anarchia, poro
ter logar o roub.', a rapia, a vingauca e todos os
horrores inaepara 'eis da falto de obediencia e res-
peito lei, ao monarcha e ds autoridades consti-
tuidas ; e conviudo a b;m da seguranza puolica
\
?

faser desoppareeer a auggeatSo, que'oa perversos
iuteatam iucatir naa animes das incautos cidadAos
por iaceaiiariig e vagas proelamaeos, qa: oecul-
. "?" lamente espalbam por esta cidade e seas' sabar-
1 Dios : Declaro que qualqaur pessoa qua na minha
preseuco vier denuncior qaem si o os autores das
dita pruclamscoes e oa a.entes qoe as pspaihaco,
-1
Pia Qa.r.b,m o Itaqu, Bi. de ^>^^^'^^^il^t S^e
i vol. pr. q0e eat4 ficar em segredo e que e eu oome nao
Batatn da Sociedad de Medicina a Cirorgia H
do Bio d-Jaieiro Aaoo 1 1886 Bio de Jo
oeiro, 18871 vol. br.
Abrg da catalogue dea echantillona eompo-
aot la c llection de l'Ecole Polytecbuiqae de
Bio de Janeiro prepare par Mr. L ui Doray.
Bio de Janeiro, 18871 folbeto.
AoBore da Cmara do Sr. Deputado de 27
d Abril o 2 di- Julh) de 1887, vleme 1 e 2*.
Bio de Janeiro, 18872 vul. br.
Anoar do oeuado de 27 de Abril a 30 de Jq-
uho de 1887. Bio de Jaaeiro, 18872 veis. bra.
Estrada de ierro D. Pedro II. Parte emtra-
Vgo. B lotorio do onno de 18S6 apreaentado ao
Exm. Sr. ministro da agricultura, p'lo eogenheiro
J .a Ewbaok da Cantara. Bio de Janeiro, 1887
1 va. ar.
Tabal!* de tiro pra o canba Krupp de Cam-
peaba da 7c, 6> ahg-irado. TradnccAo da tabella
til pela casa K'upp, com aa madificoeoeo
approvadaa pela rominiado de melborameatos do
m-i nal de guerra, em 1886. Bio de Janeiro,
18a71 folbeto.
Batao da tai de torro. Voto era separado
da arnador Aatouio Prado. Bio de Janeiro, 1887
neto.
Oraanieato do Minutario da Agricultura. Dia
curto prenunciado oa icoeAo de 9 de Agoato de
1887 pelo denutad Juaqaim Pairo Sanr. Bio
de Janeiro, 1887 1 fobeto.
CS.lt Av dlar Bruiera. Alvore Matinaei,
poeeiaeV Bio de Janeiro, IcJJf 1 al. br.
que esta ncara em sgrelo e que
aer publicada. E para que chage o noticio a to-
dos, tnaadei affiar o presenta edital. Bio de Ja-
neiro, ao 20 de Novembro da 1823.Eslev&o Bi-
beiro de Rezende.
aersaAea prophetlcoa0 Bjv. Baxter,
da igieja anglicana, acaba d faxer tres sarmes
propheticoa em Liverpool. 0 iataro nao tem segra-
doa para elle. Segundo- dase, a Inglaterra est o
ponto de ser separada legislativamente da Irlanda;
Luciono Bouaparte ha de ser re do Syria e pos-
sado teapo imperador dos fraocezea. A Blgica
os provincias Bhenanaa aerao annexodas Franca
em 1896 Cent e quarenta mil chriatAos aem pec-
cado sub'rAo da trra oo ea a o reina ia millena-
rio comecara o 11 de Abril.de 1901.
O pregador dasafiou qaem quer qae fasta, do
cloaae eclesistica oa civil, o demonstrar-lhe que
estovo em erro. Ningnea oceiten ot agora o dc-
aofio.
danovaa del Caatl Itao O Gaulois refere
a, eanversacao de um doa neua redactores com o
Sr. Caaovaa del Castilho, qoa Iba dase estar con-
vencido de qua aa divergencia ministeriaea ds
H -spanba ha > de ter como resultado a remodela-
V i, mas nao ama crisa de gabinete ; c naignoa
que o Sr. Sagedt* esta anioiado dos meihores ia-
teuco.c; a.e.-iicentou qua se o ministro prese-
guiaS'-m per mmto (ampo osa aua oonteudas em
vta de ae oceuparem doe mareases econmico do
pua, hav<-ria rasao poro oonceber cartoa reoeitos;
deciorou erar que oa carliiroos, e reaunciaretn as.
*
lf]
BE
nn ideas piiicu, pwf :aea ***'*
tm i* u < eate te rehsatar a ese te1 '
prmwpe aeiaexebtoai
. coov olo te oes alo wi .aiiBreeaa
I M Bit .p*. A sseeaa totas m*
-r. Cii axa file do Marqees
| Ejisete 8 >toy este brevemente eeie-
: '* ... .
Genova a. ** te li de O-*1-* i'JL 1
mMimte,m ajadgn*e. aseases
O il>ulr
mfJM,
.piihn*. Algosas dn
Lte* .xptor.lor, qee *..b*reo.l-^^i*
K raeto. 5g .to*. m to-^PJ-
I ..-i d atoara 17*
d. ,abr..guei fariosa, <" *Ur *
esaeeeae.
bjrnreia
poeta da
' oervaitate
eoeeeetrad),
reataras.
Bpaar de tola f Q. *S
fo deisaraa-a Oj<""^J aea
evitando eu^of"' j .1*4, fraaesea m
A
8a rom as
c;o Baa-Atola
^wTL* da da Outobr>, qae o aroietre doa ea-
CSTeetr.ateros, Pbiee Arg^a, ae
0, ana o tepiesoatsnte ame rta*8
coaa-

tmrito

.a de ..vegaote agrese, *?'* *""l!"1
bUo para 0intelHeSaeo*o te ana "**-,w
T^to. te aorta ** t"r* diu rapabllea, 6
- u e o* EeAstee-Unidoe.
1 MTMKte ** P* 14 1>M**0. 1?
lo deEaroee iani;rut(i Urar4o pare 14
mpii-* A Vtegens eerte smense
Evott DKDiiM pare <> Estelee-Ueidos.
O gorernTlt1..n te 4 easpresn farna-
'Ite.Vid.dt fabols MW *~* to
eatraW qa.oe*aitoe pWqeetas ate e*eeree *
atahum aoe prre do BresO.
eieaae^ta*Botona ctategao
d 1 MM< deste provtooto, este '
coi, prraio gr.edad de fcOWAWO ('.>
. ? d.vtdTte a t W'eete) ee axtretorfi
to.iitnamiiilvr'i- *""
P,S?:- l.lerl. -CrA-A 4p-.-te
d, 4O0MT.- P^^ *^/S?*'
!!^rte4te>:0JO0)0, t>v
S. 11 te wrrt. u^SlS-te **> % ^
lato
i
un*
OO dU dO COTTMU. ^^
0. bilMtr. ***** i tt-te M O**'*
..nu Pelotero de Jtero> o. iB, M-rt*
t^terta da r*laeUk f?5*^7
A 8. ptrM te t totoo. teM*^r^SilM
moro flu* wjo praoMo (twfa 4 te fcW*,
taterateTlUwo M-ar- *A te J4.rt.ai >
aaMtea-OWtwi te da S
*jST?S-o te r.M..P-^*.*.Mo..
ohara,HAiVa; t*-ao?^k<-J-
Jote TbaoToa te a*gUki^ Pa*rt '
H. aortain, 9a*to A*o-f; '^"'"f?*.. .
VaoaruteCaauate 0Uaira.Car4,Mm-a.
wJmra, tea Aatomio ; eataaiaa *> -JaamaHm-
eia artica. .,
Isidora M^adaCoaa-lote, rVraaaaat, 1 >
noa. aoltoira, ten Aaljawo; mMO J*"***1;
Mara. Pra%aba, aaa,8aa*a Aa*om,
jjfaiadaa te Aaorta. ra-Htlte pala Hi-
te
Mam, Pmaaaijaao, T
lia
3 te N-rembro te iWlt
Hjtm 0 0 ao ~ 2 Traate do rapar
S5*S
6 x. J53-65 18,43
9 7*-S 760-W 17,65
li 27-8 760-46 18,45
3 1. a7-6 758-67 18,11
1 Ma_| 758^9 17. i'
3
i

66
66
67
aueo.
Kaelfa; aa!
, ParoxatxM., 8 aaaoa, B8 Vial; aa*-
Mrmteio. Peraha*, Ba .".aU.
Praa-.ea Mria ia Coctelo, P*a^ba, 48
aoaoa. ToTa. Bte Viata ; eater* aalia.
Mcdaau Mama da Coaaa*s Pcroa-aaej, U
aalleira, Bda ?iata; tateafl' pawapjfltM.
PEMAIMCO
oa Ha*, daaatergadaaa MjnUiro
Aarad. Alaoe tate a, l^iaaiaiai a a*
tuca- ooaiiasaaaaa.
T7aaaul- -A^ateoteaafteaa Parrra
" Baa te Moara. Batatar a
Daraaa, Boaiaoraa aa tea.
cateara Xaacaaa
t#a,
raraPora- raMkrdaa aa
Totodote.
Da Sr. eoBaaOair
.ttr
Barro ao Br. tea-
aabarcadar Boanraa
AppaUaolo erioa
DaTiabadteAppataou pwaaoaar pWco,
appaibte Jote Fraaewoo do Boaario
Do Br. ilaaawhapdia: fioarqae Urna ao Sr.
daaeoaaairgador Toacana Barraaa :
AppaUaoao criae
Da Ttetarla AppeUaate o Ja', app litada
jote ^-vj^ss:^^
DoBoe.aJpaUaatatea(jBaa BxKtjroa da
Oa*t, appfiUteJoaqa.a Diaa da Akaada CoaU.
Do MaaifaAppallaau o Jarao tea aitoa da
fkaate, appaatatea Baraat 4c a
Do Br. doaMterdor Tteoaa Barrato mo
>barrater Deilao paaaliaa 1
Autoaio Qaaallaira,
Ctrrei*
Sr.
Ti|i mtnra mxima!8v25.
Oita ainiaa35*,00. ,
Kamaoracioea ii horaa aoaol: on,b ; aoa-
ora: 5-.1
Caioraoalla.
OireaeJo do rea*: ENB te maaaoUaatdl
hora a 57 arnaco da aaaM ; E al a*ia adir.
Valoeatate aaadaa te amto : ",71 por aaguoaW.
Neajoloaidade modia: 0,30
Boleaim do porto
I? I
a. o
B.
P.
B.
P.
M.
M.
M.
Dia
3 cUNovembrj

4 te S recobro
BtlM
1151 da manbi
545 te tardo
030 da aaabl
615
Altar.
8.-51
3.-32
0,-48
2.-J7
I


' JL
^>tl4%*ai l-fiectai4r-e-Ilio:
ir; -
Palo agente Brlt, i 10"1/2 boraa, 00 Zambi,
do estabateeim'oto abi aito.
Polo ag-Bte Pestaa, ao aeo da, oa roa cu yi
garij Teturn n. 8, de preiioa o tetreooa.
tenada fcira :
Peb agente Brito, ao meio da, oa rae surea
do Boeario o. 40, te armaote do eaUbeleament)
Peto agenta Brito, ti 10 1/2 boraa, 4 roa do Ia-
perador n. 85, te predio.
Peto agente Putaa, ao meto dia, a roa a 1-
nrio Tenorio u. 12, te aa terreno.
I-ana fu-carea -Serte oaiabrada :
loie : ,
A"a 1 aoraa, na igreja da Madra te Deoa, pala
Una da Jlo Praacieeo da S oaa ; 8 aaraa, aa
igreja do Carao, pal ale* <* O. EUara Ptor. de
jforaea Manado | te 7 1/2 boraa. aaaatru te Han
to Aotonio, por alma de Joaqom Moreira Zm-
palo ; 8 1/fboraa, aa aalria te BcaVirt*,. por
Uin do eooaelbeiro Antoo-o da Alaala Olireir. ;
7 1/2 horra, oa igreja de 8. O-afalo, par atae
de Cafloa Aagaato da teixaa.
Senrenda-feira :
A'aTboraa, oa ordem teroeira te 8. Praataao.
por ala te 4oio Joa da Crua S-qoearaV
Va 8^oraa,lna igreja da Conceda ote MiJUa-
aa. do aijoc Aatonio V.ltoU te Oaatro
BraafjUk Ba-tk tmim de afaMelro
(iJanalted)
Capital do Banco era 50,000
acedes de 120 cada urna i 000,000
Capital realisado......J 2S,2S
Fundo de reserva......* iWiWtt
A1OM0O Di. OACLA FILIAL KM PKBSAltBOO,
KM 31 D OOTCRO DB 1887
tente
Lear. descontadas....... 358:856,970
KmpresUmos e coalas caucio-
nadas............
Letras a recebar.......
Garantas e valoras depositados
Mobilia, etc. do banco.....
Diversas coritas.........
e ve
qualidavies, aerr-ae nadara*
de oonU ulheia, aaaim como se preparam-
obras de carapina por machinas 0 por pro-
co Mta cainpateocia Paras ai buco.
Oaaiearte aaeweer
ito e eiacaclo primaria e
seouuUria era Jaboatlo, aob a direoclo de
Joe deOlia-eir* Cavaloeate.
Cogac

Caixa
Gontas correntes
simples .
Oepoenoa a prazo
flxo com aviso
e por letras .
438:11
410:
390:584
3:821
6I9:7i
6:347,
fia. 3^16:3411870
P 397:7844840
1,699:0524510 -
Z___________1,996:84743 JO
Letras pagar
Ttulos em caucao e deposito .
Diversas coritas.......
0884490
*90:5844**0
588:8714170
Ba. 8,816:34L18I0
Da Ca:
*PDoBaeif Appellante o Jaiio, appellado Joa-
qaaa Aataoia te Jaam
Da EaaadaAppeHaate ojaiso, arTellaao P*
Dj Booito Appettante Preaetoco Meadas da
^"Sabe^^Moataro te Andrte. no
8r. deaembargador Pira Ooayalraa :
Aaeaaaete cnsae
D, p*laraa Appetbate o ptaaa^or pnblieo,
appellado Otara Cicero de Andada.
4oBr. h.HliitHjrAlv^saifcaTe:
Apaatanato eateaa
De TiaaaSba-^Appetiaote' Babaatiio
U Bocha, appalada*> jaatica.
DosTdeSargador Airea RTbeiro ao
aeaeabargador Cararea de VaaeoaeeUos :
AppeUa&ao civel
Da laaabeAppMe e0^ D,M ** 8'l*'
appellado Joa4 Dir Basara de Araojo.
'j^BrteaihirgadorTararea te Vaaeosaelloa
ao Sr. oonaelbatra Qaeiroa Barroa :
Appellacio crime
Do BaoUo Appel.,MU Tlto C"*0* da 0,ITo1-
m, appaUda a Jaitiea.
DILIOmCIAS
Coa riata ao Br. daoeabargador proaotor da
toetioa :
Appaataellai erimea
De rVoedo AapaUante o Juina, appellado Loto
Bar*** da Silva. .
Da IagApplaote atetaraina Oaadetv.do
Haaciananto, appailada ajatefa.
Can riU aa partea :
Appellaooaa civea
r>* r^aaraciaa Apeelaartea Padre, Aatanio e
^^oTleenraterT^peltodo Palippa da BU
"Dj^aea* Appaltaate a caaaara aonieipal,
appellado Beliarmino Aira Atora.
^Do BeeiatAppataetea Pnrreire Ooiaaraea *
C, apoeltatea NnaUo Laiaipratas x C.
DaoTEMBUigOBS
Bseersoa etoitoraes
Ao Br. eonaelbeiro Qoairoa Barroa^
Da BaeUa Baearrente Kraaetteo Oaiaiano
Correia, reeorrido o jai*- __
Ao Sr. deeeabargndor Bearqoa Uto :
Do BadreBeoorrente Bjqae Metra da Amo-
nio, reeorrido a jetee ___ ---------.
Ao Br. deeaabarfador Toacano Barrete .
D. g.titj Macronte p-----'-" Mofeara te
^aata^oa-.nje^
Dj Beife--Beeorrente Olympa to Bdv Pre-
re, reaorneo a jaiao. ___.
Ao Sr. deaeabenrador Prea rerreira .
Do BeeSTa>aaVlta Jote Coa-toe de Peala
PerrJra, reeorrido .0 jniso.
o m
Ma
riiBLiCiCttfcs a mm
A* elarml Reelle
Nte eos e antor tea artigo qoe, coa a opigra-
phe O tMiUfta da eteanaa, tea aido pnblieadoa
teto Diario, nea pera taei artigji tenbj cwpe-
rada diraeta oo indirectaaMOe.
Nio aoako, pea, a patamidade enaana artigoa,
qoe ae 4 eapreetade palie artieniiaUa do Jornal
do Beot/e.
rudera agor eaaee artionliataa ioseHar-ae amia
i vontete.
Pr-rai-lbe eaaa gaoria, i qaal nio qaero parti-
Ihtr.
Bacito, 4 de Moveahro de 1887.
Fdlipe de ioneiroa Pona.
1----------aa-------------
\o atlrejgado de carreta Pmaaa-
Hadfea
Soppeoh qoe o Sr. Dr. Joa Dioi* Brr3to, te-
poia dj qae pobliqaei no D ano do Pernwnouoo te
Ite oocrente nasa, roHaaae t iaprdoaa, como ara
tea^gawaseteTer, vaa vea qve Bypotheeae
oa /tonreda aetovra, pare fae o Teaaltado do ecaae de eeeidade f to, ni
dia 39 te Oatabro prximo Sote e aea eonati-
taate Joaqeia Maaea Onreia Paa>riehi, Iba ti-
aha aido todo ravoravel. e poblieaoee as reapoi
tae dadas aqealtoa orlrere qoeaitia, orgaoiaadoa
aor aaa deaeaario em PaeeaHnbo taaaa/tepio ery -
moUtooa doltgumaito da ratear, aea elide o aer
viato e eamainado, e aia por esaraa tofarnaoeea
dj bihil advogado ; m>u, fiqaei aorpraheedrdo ao
ver ene 8. S. anito i** reea-oe da diaeomio, toa-
do eoae ee eoatoaa 'diaer rolgaraenta : arme-
cada de herr e rebanada de janeot..
8r. Dr. Joe Dmi oio pjdia e oem devia
aauaitot por aeta fjrm, d*Je qoe a trata ee
aa eaaaa aeria, aa qae S. S o principal pro-
togoniata, poia tan aido o rnovel da toda eaaa par-
aaeieij 14 qoe chaan coaedia) eontra oa meos
otea, toado a aea lado do boas nstra-
,\. M. V^ras A C. oom
todas as regrae preaorptas peta acieocia,
e de puresa e sabor idnticos o cognac
eetrmgeiro. 0 Cognac Brasleiro arca
erceente bebida, o melhor ne"^ar que
se ple conhecor.
Aoha ae na fabrica e em iodos os bo-
tis, risuuraots, osf, bilhwes deata cidade.
lie experimento!-o l
-------------
Dr. Siies Barbosa
Citica do Dr. SimSis Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestias de senhoras
e de crianoM.
Consultorio rna do Marques de Olin-
ia n. 64 oonealtos de 1 as 3 horas da
tarde.
Residencia rae da Seledadea. 78.
T"lohone n. 213.
Georgs B. HU
PKOFESSOB
Iaglea, Piano, Canto.
Bita do Progreso n. 23
n.
37
8- E- O. ....
Parnaabneo, 4 de Noeemb-o de 1887.
Hauy K. Grtgorjf, raanager.
/. K. Eddowet, pro aeooonunt.
.ondea
Capital
Baak Ll-
da 5 toteria,
50^)004000, pato
^aaaU^e^rae-Chegadoe do norte ao vapor
"fwai"' '*-- Antonia J^* a*fal'"
Fraga e orna ftlbs, Dr. Barroa e Alaeai. Uahe-
liao Abga') Al varee, Coop-r e aoa eatara.
Leleriae dlreraaa-A >* 'sea, na n.-
4. doa Sanwa Porto, na da Indapandanaii
M. 37 89, tea a venia oo bilhetes tos aegauatea
lotera : ..
_ Daeorte: A tOV tojerU, fUo eje pbaaa,
eejo premio graate 4 te 304MIOOO, .eeri estra-
toda no dia 7 do correte.
_ Espirito-Santo : A l1
fUTSSSSL*** da Nav-ebroiapr.
lenvelmeote. ,\ .
Oo Caar4: aoa opreaio grande
40:0004 (aovo ptono) sote extrabite a da 7 da
^^raeueta: A 10 toteria, te nos pton-,
eetosessinraada 4 l2t00040W), ae eatrater
^r?*annn-eiada, 4. 2 hora. <-*"-
beaaeio te beato Cae te ttoenoordia da Ba-
Cll!l ifjM, Oeeaaa: a 6- aorteio, te 1 Utaria
deata proriacia, pel< novo plaa, oeja
Kr.nd,!i4de6:O004OW,aer4 extrahida no da
do correte.
* Pegraedi
cajo preaio grande
plano, aer4 extrahJ
hete). ---------.-----jm^ t,M
Braztllaa
aalted
do Banco l.SW0
do pago 4M6KW0
Pando de reeerv 900:000
BALAJTOO OA CAIXA PILIAL tt aUlaJttOOO
EM 31 DB OUTCBBO
dafiai
Letras deeeoatodas
Letras a recebe r
Bnpreatiaoa, eontaa eorrentea
3 ootras
Qaunliaa por eontaa eorrentea
diversas -valoree ^
Caixa em moeda eor renta
"Ao Br.' daaeabaaa^dor Montairo te Aedrade
DB 1887
183:8884180
718KW64U0
3,162:8V54580
1,729:5694010
900:1684410
Ba cooU eorraata
fflseepor aviso
5,688:1244010
Pau
888^6964310
L890:0564090 1,873:7534 0
Do BeeifcBeeorrente Migoal te Abroo
tiSXStSS. "-a-*-.
Do Beelte Baeorreete Baalto Jote Pereira
Vianaa, leeerrtdo o jaiao.
Ao B>. daaaabargador Airee Bibaro
Do Benito Encorrale Joa Simplto de S4 sa-
uve, reeorrido Dionisio Piato da Abrae.
A.te. daaeaaearaedor Taenras de Vasiiiiiiajt
Do Eeeife-Baeorreota Joa* Simplicio te
Eeteve^ reeorride-HUiae Loreto^
Agravo te matresjanto
Ao Sr. Jaassssarg-1 Pires Perrrcra :
DoTVatoA-Aggravaiite Ildeionsa Pereira
Mate, .gg^vnTMa-oet Hropolito te Mello.
W Appaflaooea eoaaerc^ae
Ao 8r. daaaoergador Prea Pernera :
D^ IUabT-A>peJtoote D. |J~ **~"
Cjrreia, appellado Matbiaa Pinto de Abre.
Aotta. te-**argdor Motrteiro .<* odrate:
De Itamb-Appellaeto D. Mana te Marea
Correia. appelado Manoil Igneeio Peaaoa
Mello.
Encerr-ee a seatio ae hora depoia
dia.
Umh.memaerio, qoe presea, soapalavree-soaia
amo todo a ana pr>4eei priaairo i tet intereiBeqoe rosee pobliondo eqael-
Je iaase, a alo aephtoBtar, traaserevendo apenas
oe q aea i toa qae propos.
De novo, peoo 8. B, que venha a ealBp^ moa-
trar a verdete te qoe aaaereroa, aob pena de pae-
aar para o publico coa a eetaaoiedor e sern o
mnimo oonceito o qea draae sw Joroal do 1* deetc
"bsob conveaeite te qoe, o 8r. Dr. Jos DJais
nio se tora eaperar, pota, quero diaeetir oam 8. 8.
de orna maueira cala e r-fistida, deaonatraodo
aoa bornea daaeleneia qoe o oxease de eeoidate
aada ral.
Bece, 4 da Njraabro de 1887.
0 Adregate, Lea teDrommmd.
Gratid
Dr- Lapes Pessoa
Medico e operader
Residencia Ba Lirga do Rosario
38 1* andar.
Consultorio -Ra do Bom Jess n.
1* andar.
ConsultasDas 12 s 3 horas da tar
de.
Chamados-A qualquer hora.
lAaClICA I
ILIMlt MEIUCO CIBUaAilC
DO
Dr. Barros Carneiro
RA DUQUE DE CXIAS N 88
1 ANOAB
Coruultat tmenle nao torca, quinta
e eabbaaoi
De 1 hora as 3 da tarde.
Chamados por eacripto.
Ti'lepbouu IOS
Advogado
MEDICO H0ME0PATHA
Dr. Ballhazar da Silveira
EapeciaJi dadosfebres, aolesas das
erian9aa, doa orgioa raspiatorlos edaa
gOnhoraa.
Prestase a qualquer
tgea da capital.
%viao
I
aWawdii para
Todos es chaaaaea deven ser dirigi-
do 4 phannacia do Dr. Sanano, 4 roa da
Bario da Victoria n. 43, onda se indicar
rasidsasia.
(Fdro cioil e ecclesiaitieo)
Bacnare A "min de Lellis e Soasa Poner..
Boa do Imperador n. 37 l. andar.
Dr. ocho !,eite
Participa a seus clientes e amigos qae
tem seo consultorio na rna Duqua de <#-
zias n. 57 Io andar, ondo ser eacontraea
de 12 s 3 da tarde todos os das e
reside provisoriamente na rae, do Hospital
Portugus n. 14.
----------- a -----
Ao publico
Participo* ao respeitavel publico a &*
coeus amigos, que. de miaha livre e eapost-
tanea vontade, deixei o logar de flfwal de
Uompanhia Perro Carril d>3 Bernatebaea,
e que agradejo ao Ilustrado Sr. Dr. Car-
los Alberto de M -nezss, gerente da msa>
ma, o tratamento e consideracSo qoe soaa-
pra dispensou-me, bsm como aos
companheiros *.-corJialidade com qoe ssaa-
pre me aoolheram oo que diaia reapeita a
ser vico da compaabia.
Racifev 1 de Novembro de 1887.
Jos Joaquim di NcumetUa.
:
Qf. Gnplra Li.
EDICO
Tem o sen eacriptorio roa Daqne de Caxiaa
n. 74, das 12 te 3 horas te tarde, e desta hora
em diante em ana residencia A rna te Santa
Croan. 1.
Especialidades o Mate de aBuhora e orian-
a*a.To'a?i> ia i- 326
m
ADVOGiDOS
Si
de
de
do aeio
INDICACOES BTEIS
QafB^ti por eontaa eorrentea e
diversos valora*
Di verana eontaa
Letras a pagar
.E.40.
2,418:3784868
lJM:806i80
6,1904800
5,688:134*040
4 de N.reabro te 1887.
W. B. BUtm, maaager.
A. W. Smmirrt, aeaoaauoL
le te Ceari: 4* parta te 4' lotera
ate te *0HMO00, peto asee
rbida oo dia,18 do eorreete, (as-
CHEOIICA JUDIC1ARIA
Bllbelee Je late
te Bernaxdino Lope Alheiro
biibrtea daa aeguintea loteras:
) etHrtta>-aJaaisa : A 1'parta ato i*
na, cojo preaio grande de MhOOOp, peta aaea
^Ura^-ateteao dto .. te Boeaasbea, ate
^rl^rarB: A 5-parto te Ite toser.
Nsvembro, (aahate) imasilteritoiaBae.
Ccmri : coa aa Issaarraata pMaq, c
premie grande te 401**, rete eUrated.
oe da 7 de Njreabro.
e taejrassae. a 6- -ato, te l to-
lara, desta provtoeia, pelo nove ptono, coja
antor 0004000, aa extmaiH ao da ..
tm gra.de -a Cear*i A 4 fastote 4
atera, pato nove patee, eeja aeajato fjraaato eae
X50.000400O. aera aatisteaU ao dea 13 te eer-
latera, ata Kaplrlte aaita-A 1 per-
U te 5 lorerto deas* provieeto eejo preaio gran-
de 50:0040UO ari extraada ae da .. te
Moreabro.
naa Praaire -*e Mareo a. 33 Martas Pia
A 5 aarto te
Tribaaal da Relacia
SESSlO OEDINABIA EM 4 DB NOVEM
******" BBO DE 1881 __________
rmatolDESCU DO GDI. IB. COMIKL1
QCIaTTDIO D MLaUSDA
tenraartoDr. r>ao OoeAo
A's aoraa te eoataaa. pea aneas
bergadoreaea nnaa-o legal, to* aborta a
daaoiate lite eesjrevete a aeta te aa.
Diatribaiaoe a paaiadoa ee fot
aeguintea
JOLBAatX>T08
Tlaheea earpos
aam
plano, i
13 lotera deata proviaeia, peto aovo plano, aoje
pcMae arreada 4 13M004000, ate assrnhate
hoja 5 V Mae abro (aaobate) tosprefartaal
sarate.
Oa bilaetos aebna-ae 4 vente aa Oaaa te Por-
tuMArearteaaareteMasao a. 38, te Marta
mSm-m d^aswB-ltoueWiuteSrt.-
rv.eujoprvaa asator 4 te aM.HMaVIQB aar4 e.
trbida no da 7 de Ma^aaabre.
Os bithetea aetem a a eada aa Casa te Par-
taoaAnaP/imeiwte Jlaroa. 38 da Msrtiai
rn,aitr(4alare-ia205
k, asa ptoavj, cato preate aTaate i de
aide no la t te
teteate.
Jote Nenes te OKveira. Mantea a* oavir o
iais te direito te 5* diatrtoto erieinnl.
Becereos atestoracs
Da Nasareth Buaaiaata o jaso, reeorrido
Aatonio Cortotoao da Araajo Pereira. Betotar o
Sr. deaaabargador Airea Bitesre. eete-ee pro-
viaaeato ao reeeraa, aaaaaaaasaaa. _____
Da Nasareth Becorreate o Juiso, raaornao
Plortntiao Nanee Pjreira- Belator o Sr. desea
bargador Pire. Oeaealrea. Dee-ee paortaeoto
ao reeateo. ajtaaiataaiate.
Baearaas arisses
De Caaptoa Orandr aVxerreata o jaiao, re-
onrdo i-aolo Partarra do aUaraeoto. Belator o
te e -na-lheiro Qaeiroa Barroa. Adjentoa os Mr,
dajeabargadorae Buarqae Laaa e Tararte da
VaaeoeeelloaNegou-se prseiaeoto, eonUs o
vAo te Br. teaeabargater Tasares te Vaseon-
D^Nsaarath-BaaerranU o jatoa. .laaerride
asa*
.a^lST-a^^
su.Negoa te prtvtsj-, ssasdsa^eat.
Apaeltoejoea eriaae
De Alago* do Mont ira-^pejtoete o ieiso
ensalid i Antas a Perreira
ro Qaeiroa
ala.
vaeoatro,app.llatea Jaatlc Betoloro te. des-
anbargador Tavaree 4a Vaaaiaaattos -ajasslaa-
cea bjVO jury, aeanasaaeete.
Palmares Ajaiteati o jetas, asaeltoao
Seaaabio Aeeiuli Pereira S.atoe Betosor
ateaaabargadar Prea Perreira. Mantea ae ne-
vo jaiy,
Tavaie
Barrea.
Belator
O Dr. Loho aaoriai, da olU de su
M Rio de Jasa airo, oanatroa oe
de soa prosiaalo. Consltuas das
2 boraa da manbl. Espocialdudea
acia maleatiaa da sbersa e
. raaa da Otoa a. 99.
Dr. Barrito Sampaio d4 oonsultas de
eio-dU a 3 boraa no l.m aadar da oasa
ra J> Barlod* Viotona, b. 51. Jlaj
denoto 4 roa Seto de Setembra n. 34, en-
trada pela roa da Ssosdade n. 25.
0 Dr. Cattro Jt** tem o aeo msoJ
uo aseetteb, 4 roa de Bom-Jeaos n. 23,
a>#brtavdOe
Dr. Oam* Lobo medioo operador e par
teiro, reaida-tcia roa do B. de S.Bona o. 26
Consultorio: roa Larga do Resano a. 24 A
Consultas das 11 boraa da manhl as 2 da
tarde. Eaaecialidade: aaaiestiaa e opera
ytes doa ergios genHo-orinarioa da hometn
s da mulaer.
Dr. Joaquim Lourtiro medico e parteiro
Oonsultoria na roa do Cabog o. 14, l
nadar, de 12 as 2 da sarde residencia no
Jiontoiro.
C.soltarlo smealM-legml
O Dr- oa medicina pela Faculdade da
Babia, bacbarcl em direito pela Facoldade
Ha Recre Jos Flix da Cunha Maneaea,
cajarregase de questoes de meduina-
leaal. Boa Paimmro de Marca n. 12,
todos os dias daa 11 betas da manbi es 3
4a urda.
Cllaleasaeellea
O Dr. MatkeuM Vax.d volta de soa va
gam, contiaa no exercicio de sos profis-
slo para o que aarA encontrado de 11 ho-
,*'da manhl 4a 2 da tarde n roa do Ba
rio da Victoria n. 32, l. andar i o ou
tra qaalqoer hora 4 ra d* Pridotau Isa-
bsin. 6.
r. earrea tialaardoe
Pede aer procurado e aea esenptono a roa
l.4 de M^reon- 4, 1* nd"-
rasara
Frtmeiooo Monod da 8oa & C, deposi
tarioa de todas aa aapeteabdadea pharma-
eaoticas, tintaa. dregae, prodoetea eti
O abaixo asiiguado tendosidr ha diasaoeoa-
aettido de urna poeemaoia agdla qae o preetroa
no leito durante II dtos a aohando-ae coaptet-
aante reatahetoeido, graoaa aoa eeidadoa do ineli-
tu apoatolo da ciencia medica, o te. Or. Antona
Carreiro da 8irra, vea de alto da lapranaa dar
oa teatemamuoho de eterna gratidio ao Bosnio
daetor, aabelendo qaa 8. 8. ooaStooe a dar as
tinaai pravas do eeu adaavel talento.
Recite, 4 da Nove moro de 1887.
SaeramaHo Ramo*.
Trabalho artstico
Acn ae entro aoa, te paaaagea para o aul, um
oa ortates otan iaoortaata da Paria, a obra
de errata!; propde-ee a eaibir os aeos trbeteos
parante os aosaorea e curiosos deata oapital.f
aado aabir te aaaa tnioa, da errata! broto, obras
te mato aparate guato e deHeedese ; 6 trabalho
avieso e*qee o artista fas parante o espectador aa
alguna aioataa.
Funeeiona 4 ma da ImperaUis n. 6 da O aeras
da tarde ea daove.
Estada 500 reis.
a ____m
Os mocos, geralmente imprudentes, en-
tregam-aa aoa praasaei da vida, sera re-
flsctireai eobre as coneeqoencias, e somon-
te leTadts pela rrreeistivrl impoiao doa
aeas desejos ; m*s bem depreaoa come-
esm a queixar se amargsmonte de prostra-
yio, dores do cabeca, mis digest3ee o fal-
ta de aovidade. Peliamente este estado
nao oerece gravidade e desapparace qnan-
do loga combatido com algoaas (Japsa
la de Salfato de Quinina do Pelletier, que
o oelebre professo Qubler chamou o pri-
aeiro de* tootcoa. EUaa ceatm o aulpba-
to puro, q, contrario daa pillas o doa oon-
feitos, diasotvem se rpidamente no esto-
mago e atraveaaam oa intestinos, fasendo
sentir oa aeos effeitoa tnicos.
as bacharela Bdaardo Uva
E
Sihn BraUiro
aoeitam causas civeia, eomaaerciaes e
arphaaatogiaaa
CIDADE DO LIMOEIRO
onde redem
Clnica medico-elrnrglca
DO
Dr, Alfredo Gaspar
EapecialidadePartos, moleatiaa de senhotas e
orianoaa.
Beaidenoia Boa da Imperatris n. 4, 2. andar
Telephone n. 326.
EDITAES
A malher inlelligente, a qae conheoe a
(arta diffijil das raras delicadeaas femini-
\m, sabe b;m que importancia tom para
sos belleaa oaa cotia fina e fresca, e
por isso qne ella emprega diariamente a
Agua de Kananga do Jap&o, da casa Ri-
gaod 4 C, nio s para lavar o roato, mas
tambara sos banhoe parciaes e geraes, por
os priacipres hygienicoi deata Agua
j as carnes immensa firmsa a um per-
fame delicado persistente, o qne nio ae
obtem com nenhama ontra preparar;io.
Leonor Porto
Rasa da Imperador o 45
Primeiro andar
ontnda n execatar os asa dintoais
fizorioos reeebidos de Londres, Pars
Liibo o Rio de Janeiro.
Prima ea perfeicito de oootara, em bre
vidade, moaicidada em preooi, e fino
gosto. _
roiisultorio medico'
eirnrgico
O Dr. Caanre teana, ontaado aais de 13 aano
de escrupulosa observacao, reabre cons al torio nest
ta cidade, A ra do Bom Jess (antiga da Gru
o. 23, 1. andar.
Uoraq de consultaa
De dia : dasl ki's t taris.
Denoite: das 7 as 8
as dentis horas da noite ser eneontrado a
sitio tavests da aVsar*Sn u. 7, primteo par-
i i esqoerda, alea lo porcio da Dr. Coema.
a -------------
Preservativo da erys'ipeia
O edmiDutradar da 3ecabedoia Praviaeal
em obediencia a lei o. 1,884 e te aoeordo esa a
deciite do Illm. Sr. Dr, topector do Thesoarate
15 do eorreote, fia pub'ico a quea interasaar
ra que no praao de SO dias otis eontadea te S
Novembro" prximo dar-aa-ha priacipie aeste
reperticia 4 cbranos, livre de multo, dss aa-
gointee SSaposiot relativos ao 3- aeaetre addieto-
nado aoexercioio de 1886 -37 ;
3 jo sobre o gyrode essai eomaerctaes a reta-
10 (. sobre estabeleeimentos lora da eidsde.
18 .oaobre esoriptorios de advocados, sclierta-
doree, uartorios e eeeasssssMM aedioos.
20 f0 aobre oatabelecimentos da cidade.
200Au00 px posees qoe umpregar eapitaei ea
deacontoe de lettraa. .
I:000i000 p;r casa te garanta de btmetes aa
loteras ou fraecea deatas.
80 ris por litro da aguardante ou alcool aaer
puro, qser traosformnlo a licor, que for eeta-
Ihalo em qualquer parte da provincia.
5X 10# o 20*000 applioatos 4 compauhia te
bombeiroa e cobrados dos eatabeteeimentos *a-
merciaes ou industrial exitontei cas oinco tregaa-
sias da cidale do Becife.
2#5->0^or foao'a'a de a vareaba, ca.oa *te.
Becobedo'a Provincial j Pa-uanbuoo, 25 te
Outubro te 1887. -
Fiancisco Amyntaa de Carvalno Monra.
De orden do lUm. Sr. Dr. inspector geral
interino, deetoro qna 4ca marcado o praao do 40
dias, contadoa de boje, pura a inscripeaa doa eaa>
didatoa que pretenderem se habilitar a entrar ea
concorso para provimento da esdeira de desate
e calligrapbia, da Eaeola Normal, que so aeos
vaga. A inscripcio requerida ao inspector ge-
ral, dentro do referido praxo, em petieSo nstraa-
te com documentos provando :
1* maiaridade legal.
2 moral ida de.
3* isencao de culpa.
Eses requisitos serSo provados :
O do 1 por certidio do baptismo.
O do 8 por exhibiySo de folha corrida.
O do 8o por attesu-dos do parocho ou de quaes-
quer autoridades do lugar onde residir o cooee*-
rente.
Sao dispensados :
De exhibir certidSo de idaae, os cannidatca qaa
sio ou hajam sido funcewosrios pblicos e oe qae
resentsrem algnm tittrlo ou diploma rea nao
deriam obter sea a maiaridade legal.
De apresentnr felha corrida, os que exhbese
attesUdos de procedimeoto civil e moral, P****"
dos pelaa cmaras monicrpees, autoridades jadi-
ciaes e policiaca das localidades em que honverea
residido roe don ltimos aonos : os que ac*wa~
do-so no exercicio de emprego poblico, exhibaa
attesUdos do respectivo chafe.
Secretario da Instroccao Pubiiea te Psraaasaa-
co.26 de Outabro de 1887.
O secretorio
Pergentioo 8. de Araojo Qalvte.
oe a medicamentrrt homeopticos, roa
Marque* do Olioda n.
do
pedeaa.ee aasegnrar (S)
Iofeliamente bem oommom, na corte o
oesta provincia, orna molestia torrivel, co-
nhecida pelos atenes de tisice, oonsomp-
clo, doenca do peito, eto
Nao pretendemos bffirmar que o Feto-
ral de Caabari, drscoberta do 3r Soares
de Pelotas, cura todas as nsicaa, porque
te baje tem aido impossivel adrar esta
milestia, qusndo chegada ao ultimo perto-j
do; poro, podemos asaegurar que todos
ns doentea que asarem do Peitoral de Cam-
bari, no primeiro e segundo periodo, logo
achirlo, oom teda a eertoaa, grande all
vio a depois a soa cura comaleta, por meio
de um tratamento prolangado e persis-
tente. .
O Peitoral de Cambara nio limita a soa
aocio benfica as doeoj* do pe : cura
tambera rouito defloxos, bronebites e toa-
ses qoe, as nwis das veaes, qoanlo des-
pretadaa sao a caoia das affaccftea palmo-
nares.
Este poderoso remedio acha-eo venda
em casa dos agentes e doposUarios geraea,
os Srs. Francisco Msooel da Silva H
do Marquen da Gtinda o. 23,
frasco, 13*000 meia dama
dnaia.
pelo
Dr. aonoel de lajaelra Casralcante
0 1 psra corar a erysipela a isspedir sea reap-
psrecimento, curar rheaaatieae do paito e a va-
rila ou basiges. V-. ,
O 2* para taita te aenatrosoio, sabida daa
lecondinaa, faaer appareoer aecreoio de toite O to-
cbios soppriaiidos.
Estes remedios eooont'am-se em irascos de
quatro grammas, aeoapanhadoa par prospectos a
com a rubrica raaooseripta do autor.
Deposito nico
Praoa do Coado d'Eo n. 22, ph*rsaaoia de
Ribeirod C, soceeseor
Juizo dos Feilos da Fazenda
Oculista
;
de
D. Beeita-Ap^lisate

atacado, rea do MrqueB de Osada
errarla a apar
5erroria a eajwr ojjtmo & earajwna
ata Fraacisco doa Santos Matado, eaeo
(teajajtasVe a. 38 Mete rraade estabeie-
i roa
o.
Mr.
Irs. lewe
%t Masar
Dr. Berreto Sampaio, medico ocu-
lista, ex-eheto de clnica do Dr. de
Wecker, d consultas de meio dia te
3 horas da tarde, no l.o andar da eaaa
n. 51 4 na do Bario da Victoria, ex-
cepto no domingos e dias aantiheados.
Besideocia roa Bote de Setembro n.
34. Entrada pela rea da Saudade n. 34.
Clnica do ir. Silva Frreira
Especialidades : molestias te Senhoras o
pe'.le.
Consultas te 1 4s 8 boraa.
Ba da Caduia n. 63. .
Besidencis-Bna do Conde da Boa-Yista 24 I
Telfpbeae n. 41
IGUAiUBSU
Dr. t*es Barreta
p B O M O TO B PUBLICO B
BaarteaU Mega Bmrromr^ .
Peraote o Br. Dr. juis subaUtuto dos tatos da
fasenda Lindolpho Histello Correia de Araato,
se vender em prsca publica no da 11 do viadoev
ro aes de Novembro, pelas 11 horas da asaba,
depoia da audiencia, os bens segointes :
A cata terrea de ti joto e cal, coa orna otara asa
eeotinoacao da mesrna, tudo em ruina, atiaesa
terreno toreire de marinh, no lugar dos Loethea,
fragoesia da Boa-Vista, pertencente a Joada
Amorim Senna, boje a teus herdeirw, avalada
aaTA k afaO
. casa terrea de tijolo e cal, coberto de tena,
sita roa de Gervasio Pires n. 73, pertencentoa
Antonio Bernardo Qaipteiro, avahada por BOU*-
0 dominio til de terreno de manaba n. 9, asM
em Motocolomb, pertaacente aos herteiros *
Luia de Franoa da Croa Bibeixo .avalado pse
200400) Todos os bens sao vendidos para pa-
gamento'da fasenda nacional e costas.
Becite, 29 da Oatu ro de 1887.
U solicitador da Fasenda NacienaL
Luis Mchalo Botelho.
DtLAaACOES

"4" 4 5
Inn
Pose 1 Not. 1887.
Advogado
Hoite-Pifl tos TitotTaDios b
Deortem doIUa. Br. presidente wiiiito-
doTos ate. .actor a comparecer^ no <4
lo eorreote s 10 horaa da maohS, na aeie a so-
eadaoT a ria te Hortas n. 41, 2 andar, entinte
pelo ene' afia de r .sembles geral resolver-
-BSE.'ttouto" PiodoaTypographo, te
Pamambuoo, 9 de ^T*or^ *<*<>,
C .-nstencio Carv^mo.
^hesourarra de Fa-
zenda
Nesta estante ena scelo da pagsdoria pagaa.
ae b i* as seguintes tomas : __ vfc^^
Correio, juc** commwcial, guardan: n, >
sa, officiaes rtformadoe, recibos de etapas te
pregados dao estradas de [erro.
Pseadiria, 5 de Novtmbro de 1887.
O escrivio
Heliodoro C. de Oirveira Cor-geaentona a d* Mfw M toa** aoaepetanr*.
UKkt Jo. PfMlMi
XBfttoe PMieasia* P. <* *
*,* a, V*e** tv AWp*' ">*
> aUl *T*
S. Borj* O "0
Atalh> a Si O na
TTcaraado a. 10. Adolpa* Oetarie
,,L+*l Frreire .
Iaptretri* a. 28. Dr. Ai oes Barba*,
d*Cat*r*r*(prta)
V.iaJae(fJ-aee*e.l. Atoxaa-
dr*M 4atoe Berro*
O^XaTSaara^l. Alfi**. da Sil.
lX If"J* *'**" **'*"
)imi (parta)
parta Vela a 109. Asaste da Barre*
Oerrei* a atroa
Trerasaa tos Barrera* a- SI- "* *
Btm Car
Dito a. A
CaeealL
dar
Dito a. 6 O
Di a a. 10 O
Feadiciio. 9.
paio d Miri
DO. a. 11. A
Di a. 18. A
DiU a 15 *
D,u a. 17- ^
19. A
jaatri Carillo*
da
I .. 41 Aabraaiaa Aajaata Bi-
aba Basto* P**o* (parto)
a Q,a**l> o. 86 A s***a* (parto)
* Ti R^a"' r A""15 *"*
Pnaap** 7A An-rio* F**tto Paesaa
(mV^sT Visto a. 11. A*a*toto
Paalio da Mire Carr*laa
Dito a. HA O a**ao
Dito a 18 O atoo
Capitio Aatiaia da L a n. &0. aoar*
Carioa de AMaapcia
Jai> ParaaaJa* Vmre a. 61 Aag Bernarda P*ref*
Voeoede de A boqeerqee a.. Aaa
Cabral ...
Travo*** da Jal> da Barroa a. 87. Aa
na Oeilia da Silra Gaiaarlai
Tiaaoade d*Goyaaao.8l.AaeeCler*
da Osaa-a
goeago a. 46 A -ana
Dito a. 55. A a**a
Pnbal a. 18A Ano Fraacae* da
Soasa
Estrada de J jio de Barroa a. 23. Aaa*
Joaqnioa da Silva
Procio* o. 36 A aeea*
DHa a. 38. A aeea*
Dito a. 40. A aman
Baaeo do Prioeipe o. 2. A aesoa
DiU o. 4. A ae*a*
Dito a. 6. A iaaaaja
Bebida pata Jalo da Barro i
a. 9. A
Dita a. 11. A oe*a
Dita a. 13 A m-wma
Sotodade a. 52. Aauuo Aireada Silv*
ida Albaqaeroae a. 3.
Caadla
Gaocalvee Pire* a. 75. Aatoaia Ira-
bel do C>at>
Sotad* la a. 10. Aat >oia Mara do Car-
po da Dea* do Na*eiaeato
Santa Crea. 53. Aataaio Airea Moe-
toiro 1/2
Yieoeda 4* Albaqaerqu* a. 182. Aat)
ni i Antaae* da Silva a oatroa
Yitcuede de G ivaaaa a. 56. Aitaoio
.Viajo Ferreira Jaeobiaa
C>oceieia o. 37. Aotaaio da Asurada
Vi.larieca
Viseoad* da Qayaaoa a. 14. Aatooio
Aecaato Per -ir* da Silra
Prea o. 73. Aatoaij Bal-
4l4A)i
6itH0
191447
443ti7
201240
19*776
54211
41*/
24*721
41*302
24*721
21*93
$tm
9*888
17*1)1
19*340
17*301
ITfMl
12*115
3*0)
27*193
10*750
80* MI
9*888
14ABW
35*445
19*776
19*776
37* 21*93)
1443J
94388
9*888
20* I
i:i >.u
12*36
13*5%
4*9^4
6*18)
6*180
18*540
12*860
ISAaW
61*808
49*14:
9*888
18*540
23*32
20*601
121607
30*901
49*442
Caelba* a.
> Cu

14. Antonio
-
HOMMERCIO
ataja* e*>* acrtiat
1JOTA.96CS nmciAsa oajosta do
COE-
~"3 Raoire. 4 da JfowatVo de 1997
Algadio da Macis l aorta, 6*550 por 15 kilos,
o da ti da Oatabro.
Alfada Aa Moaaor* 1* aorta, 6*600 por 15 kilo*,
asa 2 do carrete.
Alead** 4* Araeaji aeo atpeoeao 5*953 par 15
kiaa, aa "2 do corrala. a
Caaiato eoor* o Rio de Jsoairo, 3 d[*. ao par, do
baaeo, boato a aoja. .
u pnadaoto,
An'.ooio Leooaxdo Bodrcaas.
aatratano,
tdaardo Dubaax.
u loara la Macarlo
aacira, 4 oa aovsasao os 1887 -
PBA.QA DO RECIPE
Oa baasoa Hsaauveraaa a tasa da 23 7.8 i. *-'
are Liadrea, aaaa aaharaa Miaderee.
O papel ptrttoaiar fai piatoin a 23 d.
O iLiri1! toahoa maito firoie, 0001 tanJiaeia
PBAy \ DO BIO D JANEIRO
Oa bastea* prapasaraa ai aaeear frtaeaa^ata a
2i 13/16 d ; 0*0 baare, pirioa, toaasdorea a ata-
aoa d* 22 7/8 d.
As tabellaa expostas aqm tbraai aataa :
Do rrautcmiL :
ViaaMda da Oajaaaa n.
% > da Bilra
Dito a. 94 Oaaa>
Dtia a. 16 Oanai
Uaranal Liatoaba a. 8. Aatoaia, bo
d Jato Paraaato* oa Saatoa Bu-
ta. (aart-t
Catrada da JU, da Barra* a. 7. Aa-
toaia Feliciano atodrifaaa gaita
Viaceade d* Albaqo.rqa* m. 90. A
ale "Waaadfa 4* Silva (parta)
I'aaabi a. 1A Oeaanao (parta)
Poata Vaoto a. 75. Aataai* Frrrcira
da Raaha L
Praoa da Osada d' a. 26. O *>
Coroual Laaacaba a 21. AatooK Fran
toca oaa Cbas;*
Barrada da Laia do Re a a. 9. Aoto-
010 Practasj da Olivaba
Lar* da i(raja a. 7. O atasajo (parto)
Capul* Aatoaia da Lias* a, t. Aatoaio
Ooaata Peraara
Aarora a. 111 O 1
Dito a. 115 O
Piiacioa. 5 A. Amov* (angaria
Qiacalv-a (parta)
Afalhia. 7 Aatoaio IoaaaJo Paraira
C^lbo
Pd*to Valkt a. 94. 0 awaato
Biiabaai* a. 9 C Aatoaia Joaaaiai d>
84 ^
Baooo do Palada do Biapo a. t. Aa-
toaio Jato da OoaU gilva
D>t a. 4. O tatas*
Dito o. 6 O awaaao
Dito a. 8 O aseaoM
Dito a. 10. O.i
Dita a. II. O.
Uita a. 14 O
Dito n. 16. O
Dito u. 18 O as)
Uiu a. 90 O 1
D.taa. 92. 0
D.to a. 94.
Di a n 26. O av
Di* a. 28. O
Diu a. 8). O 1
Dito a. 32 O ojera)
Viseaode de Qyasas a. 17. \*ta1o
Joto Mai. A O. (parte)
Satodad* a. 86 Aatoaio Joto Moraba
Viaaaad* da Alb****rej* a. 186. Aa-
toaio d* Moraaa Viairada Caaka 11/4)
Paata Velba a. 66. Aatoaia Macera
lat
Di a a. 58. O aMaato
Priocip* a. 98 P. Aatoaio Oiba Mar
Bato
Dita a. 12. O eaeaaao
.u o. 14. O aseaoM I
Oita o. 16. O eaefat*
Nropbiaa. 4 O aaaaan
Pmbil a. 8. O
Dita a. 10. O
S-e-goa 5 O
>ta a. 7. 0
Dita o. 7 A. O 1
Dita o. 7 B. O
Diu n 7C O
. Birja n. 9. Aatoaia P reir Navas
Travaaae das Barreiraa a. 9. Aatooio
Pisto Otorio
Beeeo d* Baato Amaro a. 13. Dr. Ar-
rea de A!baq*rque Gaaaa
(Coatiot).
18*54)
89*548
80**>1
94*721
l*5||J
21*1*33
Thi'smiro Prcivii
partivlo, tapa aubheo qa* ao da 5 dfe c
.aa a* a ****** de prataaeotaa
a*
:.* eorraapoadaatJ ao
prximo
Paaadora do Tbeaom* ProviaciaJ de P*n
boco, eas 4 d* N reabro da 1887.
serirto.
Bdviao Antonio Badrifawa.
Daordaaa di Illa. Sr. iaepeotor ** f, pabtto
qae aebaada-ae a* awieadoraa antidas 001
ase* bailo daelarados, ao caso da torea arrem.-
5*656 todaa par oeoaaao, ao* taraoa do esptalo 6* ti
> do refuiaa-uto 4a 19 da Stoaaibru da 186u
2H 5* da BoasolidsoA) *rt. ,18 do decreto d-
j 31 da Dearabro da 1868, os a-u doaos oa ooasig-
2*060 Oiafoa oavario d apeal-*e retira I aa napraaa
9*848 da80diaa, aob pao de, fiada < lie, erre -
por ios c-oU ja ana laea Squa direito algam da
83*404 at'ag*r contra o afleito* aarto erada :
Armasea n. 1
Marea A V S *a beixoUaa calxa, n. 187.
21*989 vioda do Uavr* a* vapor franee* VUU de liara-
aJjdb, ratrad ea 5 da Noerabro de 1886, eoeeig-
7*416 nal. a A. Vieiia dt C.
1*121 Marea PlCtTfla btixa-Ua dita, n.'
9886, idea daHaabaraa ao vapor ajtaatoe Botm-
12*860 rio, idea aa 90 da rtotoabro, idea Mea a Pa-
24*721 poala C.
41*902 Araaseaa.2
...... 8ra toare*.>a fofatoire, ea aaa.ro, iJm
11*128 de Liverpool ao vaper iagles Warrior, idea eo-8
da Mareo idea*, ola coaita do aaoiteato
44944 Marea 6 B A, diaaaat* a B aa centro --Oa
17*.50 ersto, n 770/779, idea dea so rapar ingle*
Mera****, idea aa 99 Je Noveabro idea, eanaig-
7*116 a*do a Soasa Basto, Aaoria A C.
^^ Marea NB. Trea carrieaa, o*. 1 a 8, idea id a
9*888 torara 4 idea idea, i rdea.
"88B Araasaa a. 4
9**8 I Marea diaaaata. 123 aa centro, D N aa aa* e
*2o ^ P ea baix.Oaa grade, n, 1, ideen de Aatu r
M888 pi* sao vaper iagles Qodrety, idra ea II de
*88H i'.roa U'aa. i ordra.
9*888 Marca D L A OOa pacota, a. 69, idea de
9*8 i Baaaargo ao rapar allaaiin Hmmburgo, id-a ea
9*S88 22 itoa Id-a, a A. D. da La 6r .
9*888 Marca ERA COa dito. a. 41/43, idea idra
9*88 idea, a H. Naeasb A C.
9*888 Marea L B A COaa c.ixs, a. 70/71, idea
'JiV i idtaidea, Aordea.
Marea M. I. A C e T H m baixa-Ua* dita,
a. 7027, idea idaa aa vapor allaali Paroadk>d,
iaeto ea 13 de Nareawre idra, a Mata Iralo
Aa
Marca P 4 8 T H ea b*iso-.m dita, a.
7018, idea i lea idea, Papoala A C.
Airea 4 BntoOa pacota, eaa aoaar >, idea
idaa idea ea 11 iJotn ideo*, Aire* de Bnto
de C.
Marea D L A C Ua dito, aea an-n t>, dem
idea idea, a A D da Lia* A Q
Marea S C.Oa dito, tita aamaro, iJea idt-oa
dea, a S.mareo* A C.
Marv* diamante, 162 o > esotro, D N era cima e
(J P cm baixa.Cinco grales, aa. 1/5, idaa de
52*841 : L 19*776 idea idem.JI Pcroaadea da Ciato de C.
12*880 Araaaea a. 5
12*360 Marea X coa aa latir** B w 4 e 1 no ceatro*.
9tm
56*197
87*1)81
6*180
14*832
14*832
211721
^4*721
?8*119
^w^muvt nu vapor
4*m idea, i ordea.
Ase-
ota, aea oaao-
iagles 2tfoadeoo,
- *
dea da Mew-Yo,k ao rapor aaericaao JVaoace,
idra ra 14 idra idea, a Bartboleaeo A C.
Marca r O A.Da aseoo, aaa aaaero, idaa de
Bbartara* ao rapar allraia /,
idea idea, alo ooaata do aenifeeto.
Marea SO.Claeo eaixaa, *ea nuaero, dem
d* Lirerpaal 00 rapar ingles Eductor, dem em 28
dem ideo, a Silva Oaiaariea A C
No*e-attd.d*I8o7f*n,e'r" *' P~*-l>. 3 *-
O eMe,
________ Cieero B. de Mello.
7*416
14*412
214721
24*721
29#M
4*32C
19*776
aeflil
Allianva
Dt ordea do pnrideot* doata aoei'dade f.eo
pele presente, eoastar a te-loa a* aooa, qno ao
dia 7 doearraato tora no lagar do eoitame, A* 6
aera* d tarde, aeaaaa d fiaanc .i.
B-cfe, 8 de Nreabra de 1887.
O aeeratorio.
Jot Jtmqnim Otas do Rajo Immior.
Oa pacta, n. 10/19, dem idea d> rapir ingles
JoUmbrt, idea 12 Mea idaa, A rdea.
Marea X casa aa letiraa 4 6 9 w ao* oaotroa,
Oa dito. a. 80/29, idra idra idea.
M .roa X era a* lettra* NI rvU Oa dito,
u. 21/22, idea idea idas.
Araaaea n. 7
Marea M J CCOm dito, idra de New Y--k
no rapar americana Par me, idea ea 4 de Da-
abro idea, a Manoal I. Cario* Cado* 1.
Marea C COa dita, idea idem idaa a Car-
ra'k 1 A C
Marca D 9 &JJa dito, idea idea idem, *
D-alegoe Perreira da Silva de C.
Mere* J. B. C. Oa dito, idea idea idea
Joto Barbosa da Carealbo.
Marca diaaauto coa aa lettra* F na e>aa C a
baixo o R oa ****ro.Oa dito, idea idem idaa,
aio coaita da ainifto,
Marea A J A Uaaa ca x.a, na. 1316/1317.
idra da Havre aa vaper francs ViiU de Maoci,
90 di d etoto
L aire*....... 22 7/8 22 5 8
Pana........ 415 419
m . 419
il.nbarg ...... 516 620
Uibaa Poeto..... 232 884
Prinripa** eidades da Porta-
gal.......' . * 838
Mee-York...... Uta*.
OaLaaoa Baaa
ftd/9 4 nata
L,/adr**....... M 7 8 22 5S
Paria........ 415 419
talre........ . . .419
Baabargo...... 615 520
Portee*!...... New-xork ..... Mi 214
2*24
Uo Baauea Basa :
JOeVo dwiitu
* 22 6/
Pan*. 419
Italia........ 419
516 MI
Lisboa Porto..... 983 234
avtdei**** aadadaa de Porta-
M*. **> . . SUJ
laftafi itM MOIVal .... 842
Oaa da Madeira .... . 239
bar-York 9*200
ATpoaaO
Eatrade*
Bareaeaa ......
?"P '*......
ia-terra* da Caraaii ,
Via-tortea de 8. Praaeae* !
Via-ferr** de Liaoetro*' .
, Entrada*
Baraaoa* ....
Via rerra* de Caraard
Animar* .
Via terrea da latoetro
Entrad.*
Bareaeaa ....
Vapir**.....
Aaiaaea.....
Vi* rraa de Laaoeiro
Da* Saee
23.520
Das Sseco*
t 8
2*8
9 44
2
I4.M8J
761
1.764
Di** baeeaa
9 4 4
9
8 4 4
2
Boaaa.
Vaper *c*pat-aaa*o
Vapor alleai* B**ao* Ayr**, aafcido kontexo,
para:
Hacnba-go : 1.999 uecaa eoa algodio, 356
eoaru* *lg*do*, 831 saceoa eoa car-ana* n 95
barr ca raiiat.
raata a llfandex*
aaauaa a* 81 a* ocTeaao 5 db *ov*Ba*o
aaiav
(Vide o D.vio da 80 de Oatabro
Amnatru 3 voluoc* ordeto.
A'oeisas 7 rjaMu* ordaia, 11 a Rm;s
d C
Cognac 12 caixa i ordea, 20 a Por-
Dan-loa A Iraloa, 1 a H R. Qt-gary, 15
a C*r*albo d C, 30 a Damt'ogo* "erreira
da Sra & C.
Calcado 2 caixSes a Tuoiasa de C*r-
valbo d C.
Clichs 1 oaixa *o Jornal do Reoife, 1
ao Diario dt Pirnambuco.
Conserva* 3 caizaa a Cbriattani d C,
10 i rdem.
Couro* 2 caixS a a Coorad WacbttoaDn*
Cbapa* de palba 1 uaizAo a Cbristiaai
6.84'd C.
Doce* 2 oaiaSi onleo.
" 1 Jais 2 caizaa Ettfaoio Qatt* hal.
Lirrot 1 caalo a irialo aperiora de S
Viocnie do Paulo.
1.10 Meraaioria* direrisi 1 volme 4 ordem,
2.278 1 a Jilon Daarte d ,Iralo, 1 a irrni
J** Salleoy, 1 a Antonio O. Lima d C 1 *
______ Uonrad Wicbmaoo, 2 a H. Nueacb
9.731 dC.
Objecto de piedade 1 caalo irml
Salrigoal.
Ornamento de grrj* e roapa 8e uto 1
caalo ao Dr. Jos Tbom da Silva.
Ppel 1 caixa 4 ordem, 1 iG, Liport
d C, 1 a Rodrigaoa de P. d C., dito par*
pbotographi* 1 caixa 4 ordea, dito p*r*
' eiBomlho 75 urdo* ao coniigoatario, 40 a
1 Souxa Batto Amorim d C, 50 a Joftc
Feraaodea de Almeida.
Quoino 1 caixa a Franciaio Meaor-I da
Silva d C.
Viobo 2 banii ao consignatario 2 a C.
jPIuya.dC, 7 4 ordem, 5 a J Kraoas
'd C 5 xa a Chri tiaoi d C, 20 a O.
Pioyn 4 C, 12 4 ordem, 8 a H R. Gr
Viiroa 3 gradea 4 ordem.
< caira ra de *%j. CkrUpIn e
Chrlaplnlaoo ao cotoeeala do
Cara. do Recite
Por ordea do jal* proredor Mt gri.
*d* par* eoapsreeerea ea .no. 1 o.aaiito-
no doaing) 6 do oorrento aa 9 boraa J outobi
par* Aaaembl (mi da* n.iro funcci<>nirioqa<>
twa de regr o auno de 187 18S8. el; rt. 88
davaoaio eoaprooiaao.
Ttecife, 4 de Noraabro de 87.
Klcy Martiniano Lcpt* Gilrlo,
____________Secretario.
IRHA-.OADE
Das Almas da parociia do R cife
Plo presenta convido a quilquer reverenda Sr.
aacerdote qoe queir* cel- b.-ar a'Mas oa igreja
matris do Recite, coa otportnla do eostaae, na
eegand*-tir* 7 do corrente ass B.cife, 3 do
Neveabro d 183V.
O theroareiro,
Faattioo Jote da Fooaec*.
Commisso RflMtora
'4a de eaaneipaeao provlaclai
De a eco r do eoa o n. 9 do r^gatamento do 12
da Jioeiro da 1886, convido o poaiui lores de ea>
eraviaada* abis* aencionadoa a comparecera)
ao labbado, D do correte aes, Aa 11 bar** da ai-
nbi, A ra da Aarora n. 77- par* d. fiuitrV*m=nte
cn'.rarea ea ai corda aobre aa indeamisaeSes do*
libertanda*.
Ae>mmi**io, atteadeado ao grande rrom>;ra de
pretaodentei liberta co A pequea quaatia de
qae diapoi e sobretodo aa deprciaaenta da pro-
priedat'.' eacrava, reaolreu org'ania4r a aeguiuta
UOolla d* prreoa qno poderlo aer ial* diminm-
dot, se oproutirea generooidada e os aeoti-
aento* abalicioniat.a do* intareasadoi.
EscrnvJMdo* de 17 al 80 annoa 804000
* de 31 40 70J0UO
d 41 < 5J 60#000
* de 61 a 60 50I'.)00
A libtrtaeio coeaccsrA pl ultima claiae, rendo
a ceda aaa preferido* os nuia oaocoi. A eoa-
mi<*lo sent que a pteprladada oaerara aiala et-
i"ja por ta alto pre??, o que coiloca o fondo da
eintocipaclo na laposaibiudada de sitUfm.T a
ju*ta pretaocio de mai'toa ecravia*daa, E' de
eaperar, pora, qae, na prxima dntribuiclo, eaac
prego eateja modificado rasa* ve I nenia.
4 cate* o* escrariaadoa qae deverlo cornea
reccr a .a aees pouuidoraa ou repreaentantei le-
gitiaoa deate*. .
1. Josvpba, 28 aoooi, de Francitca Jos da
S*ata*.
2. Cbriatia*, 20 annor, da Francisco J^i da.
Santa*.
8. Maooal, 48 annoa, de D. Aun. Franciaca
Carneiro L io.
4. Caetano, 85 annoa, de P. Anoa Francisca
Caraeir* Leda.
6. Caatae, 27 aonu, de D. Aon* Fraoeiica Car-
aeircLelo.
6. Fraaciaco, 18 a ano, do D. Anea Fraueieca
Caroeiio Lea*.
7. Tranquilino, 86 auno*, de Aatoaio M inoel do
liego Barr.i.
8. Kaad-a, 87 auaoa, ds Antonio Manoel do Kego
Birroa.
9. l'iaadina, 86 annoa, d D. Anoa Leopoldina
do ftrgo iarrof.
Colar* > de amarar
4 oa Borauao aa 1887
taaooaapAo Ceairra*/ frieoio, remare* o*
eeo* abano, pago* *o agnealtor, ear 16
ana. Pinto
Turbina palrerisado.
*V**ea3' boa
A* regatar .
Hiateed* porgad j
a ferato,
aetna .
Entradas
ajara aer
2*405 a 24500
24200 a 21800
2*400 a 28800
241100 a 24300
11600 a 18800
11400 a 18600
18480 a 11540
11800 a 11400
1(W7
algeaaAW
Dos ataree
Ser** aaaaeari aseria Aayat.M, par* o io Ora*
dr.do Sal.
Barca aaeioaal AtiroAo XI, p*>* Lsbea.
Barea iogtoaa Vtblia, para Eatodoa Uui i n
riarea iagles* CkarUy, para Eatadaa U lidaa.
Bar** agtoaa Uto* tiiri, para Astado* L
B^ea aoracfaeaa* lona, para r^taooa-Ualde*,
Rarea uglesa Eem, para Su de Janeiro.
Ligar partngn** Aserto, para L**boa Porto.
Lu rar aaeneano Editar A. gnala, para Eata-
doa-Uoidoa. Barca franceaa Btngale, chegada de
^5.^^rt"s"?, TmMrar'-> P*" Saaloa. C.irdiff, em 3 do correrte e consignada 4
MoeraSa? VW ** QC%UU *al I O'*' ""f***"-
Vapor o**toe.)Jaeir6, para Aearaha e escala. | Carrlo de pedra 789 totveladat 4 or-
Vapor iaglca QtUrt, para Liverpool.
Vapor portnga a Jola A A7Aer, pera
Uaadoe
' dem.
aaaafai
Phoapboroa 95 csixS^s aoa memos.
Porcelana ridro* e outros artigos 7 cai-
x3ea a Feppe Da.rte Preira.
Vidros 5 rolum-: a B-rnadiao Du .rtc
Campo*, d C.
Kxoorlucao
acura, 8 oa aoraaeao db 1887
**aru o exterior
aSo rapor ingles Merchant, csrregaram :
f.ra Liverpool, J. Palor & C. 1,500 auccaa coa
ll'l.&Kt kilo* de Besucar aaecarado.
-N0 rap.r portugus Joh* A Albert, carrega-
raa :
Par* Liverpool, F. Ctelo A Filha 3,000 taces
coa 225,000 kiloa de naiucar aaecarado.
Para Ntw-Yurk. J. H. Baxweil 10,000 taceos
eam 750,000 kilwa da aaaaear mase*vado.
Na rapor iagles GeUrl, c.rregou :
Pr* Liverpool, J. H. BaxWtfli 777 laceas coa
51,0/5 kilo* do algo 11/.
Ho rapar altala Bueno* -Ay ru, carrega-
riuo :
Para Hambarg*, Poklaan A C. 485 ccaroa tai-
gados coa 5,820 kilo* ; U Nueteh A C. 831 iac-
e* *om 10^60 kilo* de cera de carnauba ; A.
S.ntoa 1 caixa coa 15 litio* de agurdente.
Na barca norargueoee Jotva, carregaratn :
Para New-Yo.k, J. Pater U. 8,000 aacoot
eoa 825,000 kiloa de Besucar matctvado.
Na b*re* ingles* Char.tg, carregarau :
Para New York, P. Caraeiro A C. 300 saceos
com 28,400 kilo* de aaaaear masca vado.
No rgar aaeno.Bo E A Sancha, carra
gsraa : .
P*r* Ntw'York, H. Forttar A C. 1,300 taccot
eoa a7,50u kiloa de aasacar macerado; M. J. da
Kocha 40 aaceoa eoa 33,750 kilo* de asauear
aaecarado.
Pora o atartor
= No patacho toeco .4/nuae, earregaram :
Para Pelo tai, Maia ce Eesende 400 aereo* coa
48,618 kilo* de a-eucyr braaeo e 100 ditot coa
11,625 di toa de dito rneacarado.
11. Con. iat.de Jos Franciteo Pereira
da Silra.
12. Sabino, 19 anee*, de Jota Bernardo Ricardo
doReg
13. Sereriao. 32 annot, de Virginio Antou o Men-
des da Sil v* g,
14. RuSno, 31 anac, de Virginio Antonio Men-
dea da Silra.
15. Fruncueo, 28 aanot, de Virginio Antonio
Mend-a da Silva.
16. Jos, 19 anoos, de Virginio Antonio Meodet
da Silva.
17. Simda, 35 annot, de D. Hoaa Emilia de Bar-
ro* Caapello.
18. Idalina, 35 annot, de D. Isabel Obdulia Cor-
deiro.
19. Joaquina, 33 auaoa, de D. Isabel Obdulia
Cordeiro.
20. Planada, 32 aneo*, de D. Labal Obdulia
Cordeira.
21. Oenoint, 24 annot, do D. Isabel Eufemia da
Silra Pereira.
22. Sara, 17 annot, de D. .lana Leopoldina da
Kego Barroa
23. Gal leste, 18 annoa, de Antonio Manoel do
R-go Barro*.
24. (Jertruddt, 24 annoa, do Bario de Caer.
25. Henriqueta, 43 anuo*, de Quilberorina Ea-
gracia da Croa.
26. Luisa, 37 annoa, de D. Aon Itabel Carneiro
Lio* e Mello.
27. Eloy, 24 aonaa, de D. Maria Carolina Britto
C*ralho.
28. Libani, 36 annot, de D. Francisca de Asis
Uhia Cvale-.ate.
29. Eogenis, 36 annot. de D. Joannx da Silra
G-oaml).
30. Mari, 23 aoaai, de D. Irabsl Baarqne Lis-
boa.
31. Anns, 19 annot, de D. Anua Itabel Carneiro
Can pe lo.
32 Jotrpba, 17 annoa, de D. Anoa Itabel Car-
neiro Caoslo.
33. Bota, 17 anas*, da D. Francisca Justina Coc-
ine da Meodonca,
34. Francitca, 33 naai, de Flix de Barros Pi-
.BMUtel.
Rufino, 45 aunas, da Flix de Barrot Pi-
mentel.
36. Flora, 40 annoi, de francisco Qancalves
Montero da Lit.
37 Aana, 45 annot, da coronel Jola Paulo Car-
n iro de Sous* Bandt-ira.
88. Jaa, 61 annor, da coronel Jlo Paulo Cir-
u*ro do S-ura Binrleira.
39. Estanislao, 30 -anoos, de Jcs Ferraa Dal-
tre.
40. Quirina, 31 annoa. de D. Mana Catharina
Lsonir de Seixis Ferrao.
41. Inb'l, 38 aouo3, da Igaaeio Jos Franciteo
Ferauud.
42. Lrael, 40 dunoa, de Joaquim Forrcira Caral-
aaato.
43. Pedro, 30 annoa, de Joaquim Ferreira Ca-
rel canta.
41. Francisco, 31 annot, de Joaquim Ferreira Ca-
rateante.
4". Itabel, 32 ansa*, de Jaaqui n Ferreira Caval-
c*n'e.
C-iamijJ; R;denoto-a, 3 de Navca'.ro de
1887.
Jalo de O'.ireira,
Secretario.
CoafereaeU abolfcloalsta
A 23* confereacia, promovida por esta
Sooiedade e a Uoi&o Pcfteral Abolicienis-
ta, ter lugar domingo, 6 do corrente, 1
bora da tarde no theatro Santo Aatooio
oceupando a tribuna o Exm. Sr. Dr. Joa-
quim Nabuco.
As commit5e8 recebarSo esportulas em
favor da causa abolieioaiaU; e as socieda-
dades promotoras da cDnereucia, muito
enfilado na generosidades publi *, resolvet
ram estabebel-cer a eontribuicao mnima
de 200 ra. em f :e da necessilade eres-
cente de meios para podrem attender aoa
seas en1 argos.
Secretaria d. Soedade Pernambucana
Contra, a Escravidao, 3 da Novembro do
1337.
Adolpho Quedes Alcoforado,
' Secrete rio.
Alonte Pa l'urlusai'i de Benefl-
ceucle
CX)N3ELHO FISCAL
Deordcm d: Illnx, Sr preiidenteSao conride-
dot todos os membros deste conselho a eompare-
cercm sabbado, 5 do corrento, s 7 boraa da tar-
de-, na tde social, anm de ornaren coobecimento
do relatara econtaa spresentsdis pela directora.
Secretaria do eontelho,3 de Norembro de 1887.
J More.ra,
_____________________ Secretario,
s?
^. K.. O.
O. C-e JCa..
Ciab Commerrlal alerpe
Sardo daneiote
Na noite do 5 do eorrente realitar-te-ba o sario
em solemnisaco ao 2- annirersario da iattallaeSo
da banda music-.l. Os soohore* socios podem
procurar ana* iu^ressos em mi do 8r. tbesoarei-
ri, o* tde do club, da* 7 As 9 horas da noite,
at texU-feira 4. Dapois da raro hirer biuis
para todaa as linhs*.
Secretaria d Club Commercial Euterpe, 3 de
Norembro de 1687.O 1 secretario,
Francisco Lima.
101 cargas de farioha a 200 rea
30 ditas o fructas diversas a
SOi, rt.
10 tabo'ieiros a 200 rcit
9 Samoa a 2'r-i
Foram occa pedes :
'b 1/2 columnas a B00 rit
19 comoartimentot de axinha a
500' rit.
22 ditoa de comida a 500 rea
65 ditas de fegumes a 400 ria
33 ditoa de fasendat a 400 res
18 ditos de suino a 700 res
10 dito* do trssuras a 600 rit
10 tainos a 24
9 dices a 14
A Oiiveira Castro A C.;
54 talhoe a 14
>jve tar sido arrecadaita nes'e dia *
qnantM de '
204200
94000
24000
14800
154800
9/500
114000
261000
134200
124600
6*000
204000
9400U
544000
2294660
Bendiaentc dot
rento
das 1 a 8 do cor-
!
Sooiedade ecreaiiui Commereial
Sarao tnmeatial
Seieotifico aos senhores socios que este sarao
tt-r logar no dia 20 do corrente ; as notas para.
convites devem ter dirigidas esta secretaria,
os ingrseos em mi do Sr. tbesoareiro.
Secretaria da sooiedade Bticreatira Commer-
cia1, em 3 deHovembro de 1887.
O 2 aeeretario.
____________ M. J. Ribero Jnior.
Santa Casa de Misericordia do
Reelfe
Na secretaria da Santa Casa arrenda-ae os se-
goiutea predios :
Ba da Bom Jess u. 13, 3- audar.
dem dem n. 44, I- andar o loja. '
Idea do Vigario Theoono n. 22, 1- andar.
dem dem n. 25, sobrado.
dem do Marques de Olinda n. 53, 3- andar.
dem do Apollo o. 24, 1- andar.
Ide ii da Moda n. 4'.
Ipem idem o. 47.
dem idem o 49.
dem idem n. 37.
dem da Liogoeta n. 14, 1 aodar.
Beceo do Abreu n. 2, 2- andar.
Secretaria da Santa Casa de Miserearais do
fteoife, 25 de Maio de "1887.
O escrivSo intriao,
Companhia de Bebe-
ribe
A' bando-" experimentados os encanamentot e
o-ganisado o nova aerviQ> db abastec ment d'a-
gu* at o Parnameinm, vai te proseguir as ex-
periencias na secoilo immediatii, entre aquella lo-
icalidade e a Torre. Na mesms occasio esta com-
panhia rondar asua cu*ta os anti^os encanamen-
tos de derivscio para as pennas d'agna at o ali-
nbanento municip .1, e ci!locar o respeetivo
bydrometro ou ajparllij med:dor d qaantidade
d'agna consumida.
Outrosim, previne se ao publiep de que se faz
coocfsiao de pennas d',.gua era a ora sieca, de
accordo com o reglamento, derendo os ioterassa-
doa ereviamente inscreverease no etoriptorio
ietta eompanbis.
Recife, 27 de Outabro de 1837.
Ceciliano Mamede,
Director gerente.
Mfc
'


6004020
Na barea lagtesa V.bUto, earregaram :
1 Ljvo dt Filbo 2,000 a
r'ara Saatos, J. 8
com 150,000 kilo* de Batucar masca vado,
taecat
Olnnelro
aaoBBioo
o rapor aJchu dt Albert, do Rio de Janei-.
ro, par* :
Aui nm Irinioe A C. 10:0004000
Heudiaeieatoe publico*
aOTS DB SOTBMBBO
Alfandeya
Fq arrecadado liquido at boje 8294680
Freoo* do dia :
Carue verde de 200 a 400 rit u kilo.
Carneiro de 720 a 800 rit idea.
Su moa de 500 a 600 rit idea,
rarinhe de 200 a 240 res a cuia
Milbo de 240 a 320 res idea
rViio de 56) a 640 idem.
Matadonro Pnbllca
Foraa a Hatadas uu alatadouro da Cabanga 91
rexea para o consume do dia 5 de Norembro.
Sendo: 61 retes perteacente a Oiiveira Cattrr,
\t C, e80 a di versal.
arta* aa porta em
Vapor ingles eroieat, p*ia Lirerpo.L
lat** \ acerara
Boree aaroefaea** ib *, car vio de pedra.
Bart* diaaaurqoea Concorda, earrio de pedr*.
Bre* anreeaeaai Mjomtr, vari** feaerat.
Barea tarto*a Carrpawea, baealba,
Mrm aoraegecaa* rid*ta*, rarrio.
Bar** aaeca MeUepod, earrio.
Barea aorswaaeat* Celo, carri*.
Berra traeeate Jaapati, earrio.
Boga, eeretean &p* < N ooLne, ea
1 4 1 &3 MI
1 481 81
de Carear- * 81 6.917
1 31 7.894
raaciaoj . 1 29 si.au
deLiaoaai. i 4 81 60.009
Briga* diaaaarqaas Ame darie, xarquo.
Ufa* iegtai Untan, aaalbeo.
BViare. alieaio Romeo, *u.
K*rat allfl Frmneka, xsrqne.
Lfar iagl-a Cntktine, cerra* da ped
Ligar aaraegaeoae Aa*a, xerqee e trelr*.
Lijar saeta Aavrore, aarrie da paira.
Larar logle* Afeaa e. bacaibeo.
lagta* deaaa-qt, beoalaae.
Ligar oacitoal CoeteUe, rariej geoer-at.
l'ataebo niraaaraaaa Atetta Kafnaa. xarque.
1* taran aaeioaal PaeBtwa, aarqa*.
lalaeao iagtoa 85 baeelaie.
Itataebe alieaio Ane.ee. varia* geuero*.
loiportaro
Vapor francs Sene gal, ebegado dos
porto* da Earopa em 3 se ooa-
tianado a Auiruato Lab'Il* ruac
ArrascCos par* a Can-
Lg-r noraegnenao Cato, ebegado de
jCurdiff cm 3 do oorrente o consignado a
W.Iaoa Sea* & C, eeanifeat
CrrIo da pedr* 509 toneladas A or
dao.
Patacho alie mi Alwlne, en
burgo na metn data e consignado a
ataos A C, loaoifettou :
Agna mineral 50 caixa* aos consigna-
tario*.
Barrn da ferro 528 eoa meamos.
Uittcr 10 caiaaa i ordam.
(Sinento 2,000 barricas aoa consigon-
Urioa.
Cerraja 308 caitas a Carlos A. Van
der Linden, 60 a H Burle d C.
Ktber 6 caixa* a Francisco af. da
aeoebr* 50 caiaaa a Carealbo d
Glyjarina 1 oaixa a C. A. V
Lioden.
mea 32 grades a Storca da Aparal
aa*aaattr
Mereadoria* direraas 1 oaiaa aoa con-
signatario*.
aoreia 25 rolurjies a Kolippe D
Papel 2,000 paaetto aos eoa*igaat*r
Renda eral
D 2.3
Idea c* 4
Renda provincial
Je 2 *8
\iam do 4
RMxbMori*
ie9*8
Idea oe 4
tjrrO'
104:952*093
42:251*518
17f26tl j7
9.437J318
1:4114119
2:2444580
147.2034611
27 363*456
Ueoebtdoria p-omneUi
i 8 876*804
Idra d* 4 .414413
UtHir Drwinwg*
421*
Mnalrlpal O
Irata Mercado no
174:56706
8:' J64699
1:1184217
5734102
alo**
d 4 de No-
6.8H4 k
19 dito* de 1
o* particulares.
toBettoaaOria
ide, 4 dt 8*
204060
Embarric4et
4 le Netembro
BSCIOBASI
Ceciliacoosig. i Pereira Carneiro 4 C.
Cacielloi Gome de Matto* Irroio.
Qiquii Companhia Pemambuoaaa.
Ipojuca- Coroptuhia Peroaa\bucana.
Jacubype -i C impsabia Pernambucana.
Jagnaribe4 Camptabia Pernambucana.
Loyoi Loyo & Filho.
Laaego(canhooeira de guerra).
Marinbo XIcousig. Jote da S. Loyo & Filbo.
Maria Angelina4 Loyo & Fi.ho.
Mandaba Companhia Pernambucana,
Maia (i Antonio de Oiiveira Mala.
Praseres& Amorim Ir mos dt C.
Pceitivoi Amorim Irinioa & C.
Rival4 Aaorim Irmios de C
BRUMIOll
Anuacontig. i Pereira Carneiro ce C.
Almina Hermana Lundgria 1c C.
Anua Mariai Baltar Oiiveira d\ C.
Aarora4 Wilaon Sont & G-
Adamantine4 ordea.
Alwine i Nueteh ce C.
Actor& Johnataa Pater & C.
Blue Bird Heory Forttar C.
Bengalei ordem.
Buenos A y re*a Bort telina nn c C.
Charlty4 rienry Fortter a C.
Ctihenue* ordem.
Concordiai Companhia do Gas.
Carpaaeian Saundert Brcthera k C.
Catoi Wilaoo 8cm & C.
Kduard A. Ranchea Pereira Carnoiro A C
Ehen erdem.
Francia Johni ordem.
Fraosiik*i Heraann Lundgria & C.
Qelert4 Boxwdll & C.
Ibie4 Wilaon Sont ce C.
Iiitfrida Hermann Lsodgrin A C
Josr*i ordea.
Joba A Alberti Baltar Oiiveira & C.
Kroee4 Hermann Lnndgrin A C.
Leif4 ordea.
Mario4 Aaorim Irao* C
Mettt Katrine4 Baltar Oiiveira et C.
Mjoner4 ordem.
MeanteA Staaaert Brotbert os C.
Merchanti 8*u*l L Johnttoo.
M*d*lpad-4 Companhia do Ga*.
Narsemanni Coaptnbia TelegrspbJea.
1 e Cinco& Johoston Pater 4 C
Boa* of De ron- 4 Wilaon Roa* fe C
Romeo4 Foaete* Iratio* fe C
epb i Uermenn Lnndgrin A C.
Bophie Nieolinei VVilton Boas A C.
otia4 11 riman Lnndgrin A C.
Soeriddesen Companhia do Gas.
Temerario Am.>riua Irmios A C.
Union Jobntton Pater & C.
Vibilia Hermann Lundgro A C.
Vora^er J .hns'an Pater 4 C.
Wave Qaeen Johoston Pater A C.
O tignal indica ter a embareacao sabido.
Vaporea a entrar
DOS POBT6S DO BOX.
Manosamanhi.
Arancaniaa 7.
Ad vaneea 10.
Espirito Santo-a 13.
Trenta 14.
Pernambucoa 17.
Para 27.
La Plataa 29.
DOS rOBTOS DO HOBTB
Paraamanha.
Maranhioa 22.
OA BtnOFA
T*guia 9.
Potoxia 22.
Elbea 24.
DO HAVBB
SoezamaohS.
DB HAHBROO
Paranagua la.
** DB LIVERPOOL
Oratora 8.
DE IV T0BK
Fnance a 15.


i
'
.
tarde,
Taparea A aahlr
Jagnaribe boje, as 4 horas da
Acarara e escala.
Para amanha, s 5 horas da tarde, para os por-
tas do sal.
Mauosa 7, s 5 horas da tarde, para os portas
do norte.
Soesa 7, 4a i horas da tarde, para Santos e es-
cala.
Araacania a 7, 1 bora da tarde, para Liver-
pool e escala.
vatio* a entrar
Aana Weahde Montevideo.
Andreasde Cardiff.
Alexsndre Hercalanodo Rio de Janeiro.
Augustaie Sa-dDsea.
Amaliado Rio Grande do Bul.
Brodrene de Cardiff.
Chilenade Landres.
Dous Irmios do Porto.
Dominica Innatado Rio de Janeiro.
Ernado Rio de Janeiro.
Fannyde Liverpool.
Haas Todedo .Rio de Janeiro.
Idado Rio de Janeiro.
J. H. Mac Larrenda Rio de Janeiro.
Liwingitooe de Cirdiff.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Ohode Cardiff.
Presidentedo Rio da Janeiro.
Progresade Cardiff.
Pressilla do Rio de Janeiro.
Reed Rotede Glasgow.
Sundswdllde Liverpaol.
T-ixeirinba do Rio Grande do Sul.
Tubardado Rio Grande do Sol.
TangoryJo Rio de Janeiro.
Hovlmenio da Puito
Navio entrados no dia 4 di Nooembro
Macea15 das, lugar oscional CVicieWo, de 94 to-
neladas, capitio Henrique Jos Pedro Simes,
eqoipagem 7, carga sal, a Gomes de Mattos Ir-
mios.
Rio Grande do Norte1 da, vapor ingles Actor,
da 1073 toneladas, commandsnte David James,
equipagem 27, carga varios gneros, a Jobnaton
Pater A C
Hamborgo49 dial, brigac tllemao Romeu, de 299
toneladas, capitio J. C. F. Lub'en, equipagem
8, carga varios gneros, a Fon**:* Irmios A C.
Sonidos n < mesmo dia
HamburgoVapor alieaio fiuenat .dyre*, con-
mandante Lowe, carga vares genero*.
Moeaor Vap*r nacional lpojuea, commandaote
- Alfredo Mooteiro, carga vario* genero*.
Rio Grande do Norte -Hyate nacional Correto do
Natal, oettre Joio Quedes de Moura, carga va-
ro* genero*.
t
I
paaaj


Diario de Pemambuco:
do 5


1, '
Bance de crdito reil de Per
lankict
(Jompan
6- e6-
du* estatuto*, si
A rwliitr at
vt.d re, e*S*d*
tvrao* d **rU.
ivio* o *e*os
, A r 4o
etrmde d- 10 (, obro va
ce*. Hecife, It de OKikn da 1867.
O* d*aa**trn4*re*,
M.aoe' Joio *V a*rl
Jos d Si Ira L ya Jaei**
Laia Doprat. __________________
Gmailia da Sgincfio
Esta eoaapaaala eeaapraterre
m. preferlade altaados aa
h ilrra da Boa %'lata, Saf dale
a, Fernaadea Vlelra, iMie taa,
raa de Priatlpe. t !! Xo
?o, eadego. Riachuelo, Ca
paaga e Maagalalio. -
tlaea os tlrer para veaaer,
jaelra apreaeatar aua prepoa
tas escrlptorle da aaeaama
oatpaahla cita aa larga de Pe
dio II aatlgo da Cellegle i )7
f and ir.
R,cife, 22 de Setembro da 1887.
Ricardo Mnmi, gerente
AJJMNISTKACAO DOS COBREI06 of ?EH-
N'AJIBUCO, 31 DE OUTUBBO DE IK8J
Relacao da correspondencia registrada (tem
valor) que -exista nesta repartira, por
itilo terem. tido encontrados tata dentina
torio.
Aeistida* Teraira i Lelo.
Aina'.cij Raaos Freir.
Antonio Barbota Pontea.
Ai. Vleme de Figuefrtd)
Aut r.io Borge* F*rrelr Caatelle Hrsato.
Aftou o Lio Nogueir*.
A'.s o'o Maree ue doa Sutes
Beojaaio.
Cu auno Hranqac de Araaj* Goarlta.
Circe L;ma.
E*pcritiio Ferreira Moateiro.
Eduirdi Viecirij.
rhtmoaina Mari do Rueario.
Frrrrir Jt C.
Ferreir* Ma de C. .
Firmia.
Florentino Femandes Teiieira.
Franqueo D.aa Marqoea.
QaafCea Prroande* d- Oliveira.
Ignac.o Jo.* Felippo.
Joio D>aa Mureirc.
J. E. da Cn'> ibaquerqie Frhj.
Jco Kr-iocisc Evangelista sorel.
Joio LcinJ de Mirlada Birbots.
J, ju-ui Joae Pereira.
Juaqaiui da Silva C Jo mtooio Pedro.
Jote Beajecai.. da Coa.
J. Gjocalves Rodrigue*.
Jote Samuel B?telb>
Li.diuo A>ve* da bilva.
Mana L. Viejal de Miranda.
Mijjurl Angelo da Rocha M reir
MoX'Oiitao Jiqkd Vieuas d- Millo.
Atan el JodJo d.a Beatos.
M.ao I Nanea Machado.
Mabotrl X.vier da Cinb Minieoeg?.
N icol a > U me* da vIva.
Pe fr i Barbota Vlaaoa.
K*a \lri.nirin da Coila.
tayroea-o Petr ni.o da Poner*.
Si'Tea're.
Sebaatiio 0 raleante de Albaqoerqnt
D. vMi.*-Boe*
Deoiato Pinto da* Santo, 1* officiaJ.
"W
nlPEiUA I
Da
KCIRON costra FOCO
R8T: 180a -
ffeVaeaeai
laaai
PromnUt pagamento de ai i.'/ia*
CAPITA!
ib. i*\ooo:uoo*ooo
BBomS* c.
. -Ra da Coavutrcio N. .*>
SEGUROS
CONTRA FAGO
tot Liverpool l.oodon k (lobe
LIliHlbnrn, Needbaa i C
II ua da Caaiaiercla ;
t'iudoa Jt atrasillas Ma
Uaalted
Roa do Co(amero9 o. 32
Sacca por todos os vaporo aobrv a oi-
aaa do aaosmo banco n Portugal, aondo
ai Liabou, roa doa l'apalliaua r. 7. Ka
Porte, rae dos Ingiesoa.
OQHPAKHIA 0SSE6QS
COXTK.l FO.O | .
>orlh Brilish & lercanlile
CAPITAL
t:OOO.OOo de libras sterllaas
A O B N 7 B 8
Adoiuso! Howie & C.
as eaaa do
Sa JOHJ* H BOXWELL
Roa do Ccmmem-. o 26.
Pacc Steam ^avigalion toaipan>
>F MAOELLAN L
O vapor Arancania
Espera -tedas portosdo
Mi ate odia 7 de No-
Tesabro aafwrndn para
S Europa depois da
lasora doeoatume.
Eslepaquete eos que dora
en diaele segoirem Ideario en
Plymaalh, o qie facilitar che*
girem os passageiros coa nai
brevidade a Londres.
Paracarga, paaaagtna, aooosameodas
teiro a fr.'.-r 'raeta te cota oa
AGENTES
Wllaan aas dk J., Uaalted
8. 14 ROA DO COMMEBCIO -N 14
MU IAIL STEAI PACKET
C01PASV
O paquete Ta^us
COMn.^HU
S din-
#
am mmmu
Conipanha de Seguros
MARTIMOS E TERRESTRES
Eatabeleclda eaa 1 **.'
CAPITAL I ,iMMhOOO#
S1NISTK0S PAGOS
ate 31 de dezraabra de 1894
Martimos..... ....O.MOSOO
rerreslres, 316:000^000
t* Kaa da toaiaarela -
a
4|^P^
E' esperado da Europa no di a
8 do eerrenta, aeguiads
depois da demora oaeeaaea
apara
1 r E BX A ave A N A
oa
VaregaeSo eostelra par rapor
fORTOS DO SUL
facei, i enedo, Aracaj e Babia
O vapor Jacuhype
CommaDdante Eateve
Segu no da Id 4*
Nveos bro a 5 hora*
da urde.
Recebe carga ateo
~* 9.
m ."""da*, paaaagetis e dinbeiro* i frete at
8 horas da Urde do di* 10.
E8CR1PTORIO
da Cata da Companhia Ptmamb\teana
12
n.
Bio Gramle do Sal
Segu eoot breridsde para t port-j aciota a bar-
ca aciooal Maa Angelina.: para o reato da car-
A**$" la'ta tri kco Jt da 8iJr Loy*
Port ________
Con destim sis porto* iodicud.s seci
brendad* a barca oaeiooal tar.nho XI; pr
carga pa***gerof, IraU-ae com es consienaU-
8uva Loro Filho
por Lisboa
lila de Jacaranda, 1 |vi
guarnicio para laroi JO, p,rm relrati
1 importante ama tranceaa de Jacaranda.
Urna tusa eecreUri de jaearand, 2 pares de
ceta* de madriru. 1 diorama com rista* ae Lis
ba, 1 binculo, 5 Upetee, 1 etdeira de balanco, 1
cabide porttil, 1 m?* con eplho e 1 laratorio
de faia.
Urna boa mea* elstica de 6 tabeas, 2 impor
tantea aparadores coa pedra, 1 guarda louca, 1
guarda comida, 12 cadeiras de gnsroicao d* ama-
rello, 1 tofi, 2 qnadro, i relogio de parede, mesa
para eagomnuda, e*ma*|ds lona, 1 qu*rtiaheiro,
lougt de porcelana para jenWr, diU para almoco,
copot, garrafas, clice*, cimpoteira* e um trem
de cosiuba e outros manos movcn oo: eatario pa-
tentes no acto do leilio.
A' 11 1/2 boras
QuinU-feir* 10 do correte
Na roa do Hospicio caa de aaulrjo u. 41
O gente Martina competentemente aatorisado
per um* familia que mudou de residencia, tari
leilio do* importantes moris e mais objectos exis-
tentes na referida tasa, os quites se tornan rc-
oosaosendavei* poivUrem sido todos feitos capri-
cho ae achare** maito bem conserrados.
Criado
Preciaa-aa de '^um erisdo de 14 a 16 annos d*
idade : traUr na ra da Ventora n 6, na Ca-
punga, quatro canto*.
Aviso
Francoi* Loustao avii* so resreitavel pnblico
quei eaaprra o hotel On.f-.tal ,ua do Bispo 8ar-
dinh. *o Sr Manoel Monteiro Braga, livre e
des aenbor.
m
Qucm qui*er alujar o sobrado d. 43 ra da
Aurora, procure entendor-ae com o 8r. Negreiroi'
i roa do Imperador n. 30.
ilos Ji
Buhia, Rio de Janeiro, Sustos,
Montetido Rueo* Ayr^a
Para paasagna, frote*, ete^ tracta-se ce os
AGENTES
Amorim Irmos &C.
H. 8- RA DO BOM JESS N. 3
loiied Sutes i Brasil 1- 8. .
O vapor Advance
.ElLUf
^^^
E' eaperado de* porto* V
ral at ojdia 10 de N:vembro
depoi* da demora necesaars
eguirpara
araohio, Para, Barbada,
Thaamaa e Xewlork
Pasa carga, pasea*,.* *a m nenda* i diabeir
fr>, tr*cta-*e eos* o*
AGENTES
0 paquete Finalice
de
AOUTTK
ligiel Jos Alves
N. 7-RUA DO BOU JESCS-N
DO
BRASIL
capital ao,ooo:000
den reallaada 10,00000 o a
A cana filial d'ea n liino funecionaado tuso
p-ir-.n imputa 4 rnn do Cotuacruo n. 88, sata, i
vista -.u praii, sastra o* aegainte* curreapw-
desrr* no catraagrir
Lij>Jre*.........
Par*...........
Qaic jorg*. .1.'. .
Berliaa..........
Brem-mie........
Prackfart a/ Main
Antuerpia.......
a/N. kt Sothaebil A Sona
. De Rothaehild Frcrca
, DeaUebo Bank.
Baaque d'AnTar*.
C
Bane-i Oenerale
ageoeiaa.
raas
Banco Hrpctesario de
Eapknt e **a* ag'B-
Baneo de Portagai
suas agencias.
Enelish Baak ( tbe
rer Pata, Lioiittl.
O. Aoisiak A C.
praca do ia

v.......
tpol.a.......
atao oaaia 84o
ciJadea ae Iu
Ua...........
Madrd..........
Barcelot.......
CaJI...........
alaga.........
Tarr< n ......
Valencia oatraa
idade* da He*
paaba e ilsaa
Caaarias ......
UWa.........\
Porto e mai* -(
dade* de Por-?
tagal eithaa... |
Baans* Arrea... .)
toe u i lio......
Nova Yoik.....
Compra saque* sobre qualquer
ri) e d eatraager ..
Recebe dioheiio ea oilt corrate de saoTi-
eaeato.ccia jumara raaic de l*/* o aoao e por e-
trat a praa a {uro* eanveaciaaado*.
O gereuto,
William M. WetMter
Ri
i pe-
301
f!
CQIPAMA DE EDIFiCACfl
Tein sempre a ven-
da:
Tijotos grossos communs \H%
Ldrlhos diversos
Hilos quadraJo grande
Telhas eoaaus
Ditos foraato inglez
Tnolos tabulaf res de diversos
formatos, telhas francezas cris-
tas para eoaieira, cannos, cir-
vas e eotovellos !e diversas di-
aeisdes-
Para vendas e cii-
eomenda? exclus va-
niente no escriptorio da
eompanhia no largo de
Pedro II. n. 77, l.0an.
dar, das 9 horas da
maulla s 4 horas da
rd.
Telephone 3 58
Segaro **arltlm*i e sers-eatrr-e
Ne-;e* ultino* a ssK* ecaapanbia oe*U praca
{ae eoocrde *m Sr*. *egarad** i**sap{io de p*g-
acoto de premio esa cada stimo >, o qsc
eaivale ao o>a*oou> aaaeal de cerca de 16 por
cesto ea favor doa
SEfiUROS
YIARITI3IOS CONTRAFOGO
C'amuaaltla i'heoli Ver-
aaaabaeana
Roa do Commnrcio n 8'
un ao (ONHi.ncto %. aa a>na
NORTHERN
ae Lesdre* e saeraleeai
reles Baaorelra (Seaesabra I SSS)
Capital oobsetipto 3.000,000
Fundoa sceumulados 3.134,34
Berelia aoaual i
Da premios con'ra fogj 577,830
De preraios sobro vidas 191,000
De joros 132,000
JoJm.E
O AQEMTa,
BoamU
THEATRO
6 DO CORRENTE
Brilbaote especia-alo ota benfico e orgs-
niaado peb
XaXSBa JV.
Dari eessese a fanecA* o
fechamenlo das portas
oauito umhora appveo*
Um cara dura
fairado
Guerra s muliieres
e de aceordo c m ao M AOICO transforme o th*a -
tro esa fl >rs*. fac* d-sapparr err relogioa, eaa paos,
earUs, lene-, anoeis, transtorae vrlbas s*B sicml
aaa boeiUs, b.mei* MADUROS em rapases tre*
ea*. Tedo tari hagar aasaob.
BeOall!*BO, O
A' 7 horas, p ir. aaabar as 0 1|2.
MARITIOS
CilAlhElBS Rl.MS
( otapnnbla Fraoeeza de rfavega-
e5o a Vapor
Linha guiriianal -intre o ii'Tre, Lia
boa, Pernambueo, Babia, Rio de Janeiro t
Santos
0 vapor Suez
^ 4*4
Europ
ihro,*s
selra
L esperado
atodia d.Ni
guiad* depois da ia
aarel deaaoca para
la. alo te ala
aates.
Roga-M eos 8ra. ianaortadares de carga p-ito.
.pore*d*^lisda^uairaaaprtMa^a*-dentrode'i
diae eeatar do da aaaaarga ea alrareag |jal-
qaer reelamacl* su iimall* a Totumes, qie pe
teotutenbsa aesrnJdo pata oa parto* d* ral^sa
de as podar sea dar -. trapo as previ leacia* ntaaa-
eries.
Espirado o referido praa* apaahais* ae
rssaaaaahfHs* por extra.
Para carga, pataagena, saoaaaaasdas e di
a frete : trato -sa eesa o
Aoguslc Labilie
RA DO COMMEBCIO -9
Espera-se de Re**riisn,
Nev*. ate odia 15 ieNorem
bro o qoal seguir* Jepots d-
djtaoraaeoeesaria p*ra
Babia e Bio de Janeiro
Pan carga, paaaagena, e eneoaumendas tracta-
asaasa
AGENTES
llenrv r jrsi.er i C.
il 8 RA'DO COMMERCIO -N.
1 anda>
' tOlP^HI PKIHlHBia
- DE
*aTegaeaa Castelra aar Tapar
PORT08 DO NORTE
yarnayoQ, Natal, iiaedu, Motear, Ara
aty, Ceard e Acarahu
O vapor Jaguar i |>e
Commandante Costa
Begne ao di* 5 de
Norembro, ** 6 borat
da torda Rece*
gesteo dia 4
paaaasjecw a diuheiro* a frete at*
i* 3 horas da Uid do dia* da sahida.'
ESCRIPTORIO
Cate da Companhia Per^uimOHaaia
... l
Camp: i sala lira i Ue Ira da Mare
- gi;*m A Vapar
POctTOS DO NORTE
0 vapor Manos
CommandanU 1* tenante Omhomu WatU
dington
K' eaperado do* porto* do su!
atA 0 dia 6 da Novembro, r
seguir depois da desatora m-
iTel, para oa porto*
Leilio
Agente Brit*o
De 1 armseio, 2 haUncaa, sendo nma decimal e
geaero* da tav- ro sita uo Z-jmby, junto a eiU-
C*V> do meamo neme, e o* movis segninte*:
Ua guardar up, 1 sof, 2 cadeiras de braco,
7 de guretelo, 1 mea de aman II?, 1 < arteira, 1
marqoexi-), 1 jarro e cu tro* objecto*. Garntese
a caaa.
Wabbado, *> do corrate
__________A'a 10 1/2 horas_______'
Agente Pestaa
Leilo
D* caaa terrea *it* ao Beceo do Quiab> o 74, fre-
gueaia de Affogado*, pertenceote ao inventario
de Bernardioo Franc'tco da* Banto* Oliveir*.
Nabbado do corrate
A't 12 hora em ponto O
No armaiira ra do Vigario Tenorio
n. 12
O agente P^sUoa, vender por mandado e aa-
tisteaei* do Exos. Sr. Dr. juis d* proredori* de
resiioos e capellas, a quem mai* der, caaa sat-
as aeneionada^trvindo de bse a tff-rta de 410*f,
da Sra. D. Senbcrinba Igoacia de FreiU*.
Agente Pestaa
Leilo
De sa importante terreno na Tamarinaira, an-
nex* a caaa do Sr. Fr mandes d Costa, e*m
400 palmo* de frente, basUntes fundo*, bem r-
borisado, cacimba coa excellente agua e bom
baobeiro.
Wegaada felrA, 9 da corrate
A'a V horas em pooto
Nv armazem ra Vigario Ttnorio n. 12
O agente Pea tana, veoaieve por mandado e aaia-
tsaeto do Ezm. 8r. Dr. jois de orpbaas, o impor-
tante terreno acias* mencionado.
De ferragens
tOVfsTAXOO DE :
Safras*, tornes, batanea
., pcao, guinchos, *y-
lindros, cornnts, verga, moitoes de ferro, pica-
rett, ps, rodas, caixus eom parafoaos, pregos,
maito* outros artigos de ferramentas que serio
vendidos ao correr i o martcllo.
Quinta fera 10 do conentn
A'a 11 horas
0 agente Piuto levar a leilio diferentes volu-
caea com ferragene, viudos de Ua e transp irtado*
p*i* o armasem da ra Mrquez de Olinda n.
52, onde *e effetuar o leilo.
16*1000
Aluga-se casa n. 4 travesea do Freitas, an-
tiga do Trindade, em S. Jos, cota 2 salas, 2
quartos, cosinha, um sc-to, quintal, cacimba,
criada e pinuda ; a eh*\e na mesmo correr n.
2e, travessa da ra da Gaia n. 62.
Caixeiro
Precisa se de ua menino de 12 a 14 annos,
com pratica de taverna e que d6 eonhecimento de
sua conducU : a tratar na roa do Fogo n. 20, ta-
verna.
AVISOS DIVERSOS
Precisa se e um criado para servic* domes-
tico ; estr ,da da Torre, ea** n. 6-B Na mes-
ma caa slugam-se as casas na. 4 A e 6-A : a
trsUr na travesea do Carpo Santo o. 25.
" A luga ae nma boa casa, bem tratada, com
sitio, sito roa Dirtita dos Afogados, defroote
da antiga eaUoaj das diligencia* ; a tratar na
mesma ra coa o Sr. Jos Cario* de S, ou na
ra estreila do Rosario n. 14, cartorio.
"ijy^
do aorte at
los.
idea* Talare*
Para carga, pasMgea* eaeos
tracta-ae ea agencia
PRACA DO CORPO SANTO N. 9
PORTOS DO 8L
0 vapor Para
CommandanU Antonio Ferreira da Soa
E' esperado doa ^rt>* du
norte ate dia 6 de Novem
bro e depois da demora indis-
pon** vei, caraira para o*
pasaa do aul.
Recebe tambem erge para Saatn*, Sant C-
tharina, Pelotea, Portj Alegro e Rio Grande d)
Sol, frete aodie .
Para carga, paasgeos, sataaraandas o valores
trata-ee na agencia
PRAt> DO CORPO SANTO N 9
Baiare-SasfiaiBrttisciB
DampschirTahrls-rieselIschafl
O vapor Paranagu
4^U^
Esperase de HAUBUROO,
por LISBOA ata o dia 16 do
corrate, aegniado depois d*
demora neeeaaaria para
Rio de Janeiro e Santos
ato
trata-ae
Para aacaageiroa, car^*, frate e
CONSIGNATARIOS
Borstelmann & C.
ROA DO COMMERCU B. 3
1* andar
cearaxasA raca*iaaati-a a
DK
tiavegaca CJastelra par Tapar
Fernando de Noronlia
O vapor Oiqui
Comandante Lobo
2. leilo
DE UM SJBRADO DE 1 ANDAR
Agente Britto
O agente acia* mandado do Illm, e Exm. Sr.
Dr. juis de dreito de urphij, e a requerimento
do inventariante do* bao* do finado Candido A.
Sodr da Motta, levar e leilio pela agenda rea
o ajorado de na aadsr sito a ra de Domiago*
Jo* Martins n. 82, o qual ae acba em bom estado
renda 73*000 meaaaea, sendo roetade perten
ate sne beo* do finado, a outra aetade a em
cooseohor, esa teneno proprio.
riundafelra V mu jarrate
Rae do Imperador n. 35
As .0 .|2 horas
Leilo
Agente Britto
De urna armaco com belco de volto e fiteiros,
e divers s movis, do deposito de cigarros, i roa
e*treiu do Rosario n. 40. Garante-** caaa.
**egaada felra. 9 da corrate
Ao tneio dia em ponto
Aloga-so a casa n. 127 ds ra das Cinco
Ponte*, com 3 qnartos, b*m quintal, est limpa :
a tratar na rea do Pilar n. 66, at aa 11 horas da
manbi oo depois das 4 boras da Urde.
Aluga-se p ir preco coa modo a sota o. 6 da
traversi da Praia do Fort<-, com 5 qnartos, 2
salas, despensa, cosinha e qutrto para eogom-
mado*.
Aluga-sc um sitio em Beberibe, aa estrada
qus segu para a povoscio, com eommodoa para
familia, coja casa est pintada, com banho do rio
u* fondo ; a tratar no caes da Companhia Per-
uambacana n. 2.
= Preaies-se de urna cosiflbeira para casa de
familia ; na roa do Barao da Victoria n. 39, toja.
AMA Precisa-se de
psra esa de pooca familia ;
Csxias n 51, l.j*.
urna que cesiobe,
na ra Duque de
isido
Precisa-se de cm para todo cervica interno e
externo de casa de pequenn familia : ra Duque
de Csxias n. 37, \> odor.
HOMEOPATHIA
Ca telan Freres
De Pars
CoSaloe, (ininrAs, cartei-
ras, etc.
Vende-se na botica francesa
Ba da Craa n.
*fN--^--':
Traspaesa-se o srrendauento de um sitio em
arrabalde perto entre aa linba* de ferro de Olinda
e C'ixang, eom 3 baixas le espim, plantas de
macaxeira e mandioca, bona arvoredos, casa pura
grande familia c mais dependencias, e tamben
cavallospara o trabalho, slogoel muito favoravel
Para informas5es na ra da Aurora, Sr. Arthur
Macales n. 85 venda..
Atten$o
Leilo
BE IIOVIIS
Constando de mobilias, piaoos, meaai redondas,
carteiras, secretarias, osesss elsticas, gotrda
loueas, fiteir**, coamod**, ctmtt e rauitos ostro*
aovris eiistentes no armasem da roa Marques
de O.luda n 62
Ao correr do nartello
Tcrea-feira, 8 do correte
A's II horas em ponto
O agente Piuto, leudo de receber em *eu arma-
sem da ma do Marque* de Uliuia n. 52, muito e
diferente-, volumes de terrrgcns r ferrsaeota*
para IriUo do dia o* feira 10 do correte, fura
leilio des pianos, mobilia*, meaa* e mais objecto*
ensu-utes uo mesmo armasem, devendo effectuar a
catrera no meamo dia.
Ea trapo.
O* doao* do* aovis cima mencionado* que
nio qaiaete n suj-itar-se ao maior preco em leilo
digoem-s* retiral-o* antea do dia 8 do c rrente.
Pastsgv jj at
partida.
isegae aodi*
-bro peles 12 ho-
rasda manhi.
Recebe carga at e
Da dividas n* importancia de 19:867,5040
Oaarta felra, O de Nareaibra
A't 11 korat
NO ARMAZEM A RA DO IMPERADOR N
O eg-nie Martins vender im leilio por oroVm
do* berdeiro) de Jos Jonqnim de Castre Mo-ira,
retident- s em Portugil, aa dividas abaixo di cla-
radas, cinstantes de letras e c.nta de livro.
A' saber:
Mano-1 Jotqaim Branca de Mcrses 5:500/000,
FrsttCKo Candido Valonea 3:280149-, Manoel
Vaa da Fousee |:645|630, senador Jacinth > Paes
de Mradones 1:400*000, Antonio Jos de Meilo
1:078,00.), Manoel Percira Leao* 1:000*0JO, An-
touio Jo. de Mello Luo* 900*000, Francisca Ma-
ra da Cosesicso 779*000, Antonio Josquim de
> Menino 6841710, Manoel Eleatorio Lins
Mil 1190, Franciseo da Cooeeic* Mello640*0b0,
Tboes Rodrigu t do* Santo* 525/000, Antonio
Bearqoe Guimarie* 424*600, Luis do Reg Fal-
can 409*280, Pedro Gome, da Mello l.r4)*000, Aa-
tosi Joaqaim de Mello 115*500, Clenuntino Jos
Pera-Bdrs 68*560, Manoel Gaede Rea Lima
33*360- ______________________________________
Grande leilo
ALUGA-SE ama casa em Santo
Amaso, ras do Lima. n. 30, propria para
familia grandn oa oollegio. Tem 7 salas,
15 qaartoi, agua e gas encanado, appare-
Iho e /quintal: a tratar na \y tographia de
J. E. Purcell, rus Mrquez de Olinda
a. 8.
Aluga-e casas a 8#0OO no beceo doa Coe-
ho, junto de S. Goncallo : a tratar na rna di
(mperatris n. 56.
Alugaaeo2- andar da casa n. 43 da roa
do Viaconde de Inbama (Rangel) com agua e
commodos para familia ; a tratar do andar terreo.
Os 8rs. ab-.ii j delaradc* rio rogi'ios a se
entenderem com os abaixo aasignadna' a ueg ci*
de seu* interesas, isto porque sao ignoradas loas
morad** ; no largo da alfandega n. 7.
Borge* C.
Manoel Antonio Pereira.
Martins Lisboa 4 C.
Joto Martin* Cocino. *
Pa A C.
Antonio Tiborcio Guimaries.
Antonio Custodio Looreiro.
Jos Henriqoe* de Oliveir*.
Abilio Martin* 6t C.
Antonio Lipes Machado da Silva.
Antonio Joaquim Correia do* Santo*.
Pereira 6c C.
Joaquim Lopes & C-
Msnoel Joaquim da Silva.
legutto Diss de Figuciredo Vieira.
Martins de C.
Martiniano C.
Mootriro &. C.
Francisco Gaspar deP.obt.
Antonia Fernandea de Albnquerque.
Recife, 18 de Outubro do 1887.
A abaixo assignada declara ao publico em geral,
que de ora em diante tem paasado a posse de sua
cata em Mutons ao Sr. Antonio Ge mes de Car-
valho, cuja pessoa a verdadeira poseuidora do
srn estabelecimeoto ueste- povoac, do qae rea-
pcnsavel em euiis trausacc,oas.
Mutuns, 2 de Novembso de. 1887. '
_______________Rosa Francisca de Carvalho.
Hotel Petropolis
imito a estaeo de Usa eas Pal-
mares
Casa b:m montada no alto da Montauhe, excea-
sivsmente fresca, com jardim,-banbo, aaagnifico
ar e muitos com moles Hi temoo p*ra asrtfei-
c5 s. O trem para G.rauhuna d.mara 50 minutoa
e o que volta para o Recifo 1 bora e~25 minutos.
Haspcdagem aomeuta pefsoa moralisada e
n i ae admitte jogo.
-,-K-
-Aluga-se orna boa casa defroote do Caidei-
reiro, no lugar Darbalbo n. 10, aonde tem tido
taverna ha maltes annos, eom bous commodos
para familia, quintal murado, coeheirs para ca-
vallos, co n ama boa cacimba e um grande terre-
no para planUcoes, a dito caaa anda est com
armaei) de taverna ; quem pretender dirija se ao
largo da Caaa Forte, padaria n. 46.
Auscntoo re do engenbo nove d* freguesis de
Muribeca na madrugada no dia 31 de Outubro
prcximopasSKdo o rapazito, liberto, de car branca,
robusto de corpo, que disia chamir-ae Sabino, or-
phio, natural de Perto Calvo, de Alagoas, e que
eativcra empregado no engmho Pcntal, de Agua
PreU, ou de Bsrreircs, perteucente a Franciseo
de tal, d'onde veio para a casa de um prente do
Dr. Jos Marianoo, ra das Flores; bem ves-
tido, ama camisa do midapoli) e calca de algodio
listad;, muito velona, chapeo d palha de car-
nauba, e palitot de panno fino preto, condnzio rou -
hados 22*C'0O e um estoque cem cabo de prata.
Quem o agarrar, e o entregar a qualquer autori-
dade policial ser gratificado.
Offerecr-ae ea pede-ee a toda e qualquer
pes&oa que tiver nec seidade de bolo* e piateit,
tenham a bondad* de appareoer roa cas Corro-
es* n. 3. Sa-a maito bem fabricado* e por preca
commodo. __________" ______
14*000 mensaea o 2 odar da roa do Pa-
dre Flori a no n. 69 ; para ver, achare c-t na
loja, e par tratar ros da Pil*r n. 125.________
De importante
pelhoa, lotiza
vidros.
A ssber :
aovis, 1 bom
de porcelana,
piano, es-
cristses e
Cajea da < aspashla Peraaaaaa
a. 19
Ja b;m pi | eadeir* para o raesm*,
r .oda contando 18 cadei-
aslos com
ipelbo oval d* cri.ta!, 2
oes, 7 tapete*, 2 *espea*6e* prs flore*,
lia, 4 impar-
as, 2 eor-
1 tinada* -.-... mpeteetes sanefas, 1
AMA
Precisase de una ama para comprar e
eoziobar em casa de familia : oa ra Du-
que d. Caaias n. 14 se dir.
Ama
Precisa-se de nma coainhelra de meia idade, de
eooduct* afianzada, para o aervi(0 de um catal
sea filh s ; na roa Vidal de Negreiroa o. 134.
Precisa se
miro 37.
rJLina
de orna ama*; na res da Rangel r.u
Na roa Formosa n. 33, precisa-so de criades.
ancia em obra* de
-
vimo
Sio corrviiadbs as Exmaa. familias a supprr-se
destes artig03,quu acabam de chegar e se aeham
expostos venda no estabeiecimcnto'de Justo Tei-
xeira & C. Saccossores, ra da Penba n. 8,
constando de um importante e variado aortimento
de balaios, costareiros, acal les, bundeijas, bercoa
p ou tro* diversos objeotos, primorosamente aca-
bados.
Ra da Penb. n. 8
Menino para criado
Prrcisa-se de um menino de 14 snnos para bai-
xo, para compras e mandad, a, e que d cenbeci-
m< nto de sua conduela ; a tratar na rna Velba ti.
36. collegio.
{

IRr
trada
dal vrgem de Jaguaribe
Aviza-se aos 8enhore3 do engenhos e
maia consumidores desta excellente cal
que continua ser o seu deposito geral A
ra do Bom Jess n. 23. Perfeit&mentO
embarrcada e em pedraa, como &a qae nos
vem do estrangeiro em nada inferior a es-
ta, continua a ser vendida pelo preco fizo
de 66000 a barrica.
Alm do deposito gersl j indicado, sao
tamhem ver.dedores>delI& os senbores :
GuimarSes & Valento 6 -Pateo do Cor-
po Santo6.
Lopes & Arsujo 38ra do Livramen-
to-38,
Bento de Freitas GuimarSes & C-,
51ra do Viscondo t Itaparica 51.
RECIFE
MAMADEIRA-BOMBAl
MONCHOVAUT
A. nica com vlvula, em que nunca
o leito torna a deacer
IILHA |[ IITSTal UM rAtAFIU TSMEAIt
N* ros dajiaota Rita n. 83, precisa-se de ama
aa* par* carregar menmo*.
Ama
Pree nnsr ; ns ras larga do Rosario n, 18, andar.Q
Precisa-st! de urna
para tantos ; n* ra
andar.
Attencjo
mulber para vender florea
de Hortaa n. 140; primeiro
Criado e cosinhira
Precisa-se para e*s* da ama familia nos Afilie-
tos ; a tratar na ros Nova n. 13.
Medalhas
de Ouro

de Prata
Oplnfao do O' BOUCHUT. lento I
I afretado ii Facultada de Medicina de Parit e ]
edico do Hospital das criatras enfermas, no ten J
| lirro JTf/fTSesMS da Infancia :
* TJraa aCamadeira bem aoondicionnada ]
a deve ter una vlvula onde o leite nunca i
[ m torne a deacer : 6 este o prinolpio dal
HAMAOEIRA MONCHOVAUT. >
IvMntMiatssaushKiHMmrasdMilTttiarial
Bu ai morada
A ra lm
Aluga-re a cesa n. 183
grandes ommodoa, agua, g
arboriaado : a chave < ata c


lie
m
h
ifcrt o
o afcal* !*
nrrrl> ea. feral, __e
Ir. Haaorl Vleeate t-aa M
Tavrlra delta- > r
prreado dea_e o _la t* ear
reate savez. Reele ate
artdeil.
Vintere Pararra Peana C-

^ t CRIMCU, AMA* OOBWALOMirTW
tf rmmmrmAvixA mit>r*e
r-ui. a-. fMMk ** "\
M_* rair._IB.WflS
Diligencia
Puta de Olinda todo af ssbbedas ii & boro,
d* tarde ate Itby*oa, e volts naa ter ca-feirs a
veade-ee passagem para Igonrass, Soyanne:
i e Itabeyaiu. na laja doa 8rs. Af-tiohc
i C, a na Primeiro da Margo n. 1
\0
Oriental.
Precisa se de saa i al Bill
1) Uvraieeeto n. 17.
Barbeiro
debeibeiro; na ni
Ana para ciigommado
_a tu do Biseassl* a. 17, se precia* do nasa
oat-er par* fuer onfO-Sdos.
A!uga-se oh vende-se
i eaaa peqwros a ra de 8 Fr.neiseo n. 1
tratar na roa d: 8anU Tbsres* n. Sd.
VERMIFUGE COLME!
Pao t entelo
Mella Bieet avieam no respeitave anWito
qoe todaa aa tercas e ssstasjeiraa t
boreoops-
4 roa larga do Bcaerio n. 49.
K* um t >ub-r
es r....'- -tai pM
la i raa*. a**
icm a tur origata a ate v
qoe jk-b e t -a co a*n-a__.
motiva :
febres MrbedWas
Qaatrpf arias. Internas, de
os ile^
matco
. altera
e*ade
: -
Fri,
jtaigmiis, isei-aittents. Betniv
tente-, kiliosoa, o Typbaid.
O ftrtr :rie to V: atralloa o
* uc.o i ji iil' i r cs\-\ -o to agatenui.
N.-. om.tm ca eral; d eegnro e mcatatorro, e
* .a aenaa aegnndo as daraseesa.
ntKTAnAso pkix
UR. J. C- AYER e CA.,
Lmrell, M*_s-, E. A.
A* venda naa prlndpaea pharmacua e
4ruiri__>a
Aluga-sc barato
Kua Viaeoade de Itaparic* n. 44, armase.
Pre-se na na do Cowmiio r_ b, 1* andar.
es jipterie de Hilvs (uimsrixs A C.
Aluga-se
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & G*
DEPOSITO
ra do Bario da Victoria ns.
Oa proprietaoa dests estabelecimento seienti-
cain eos seos numeroeoe fregueses e ao reepeitavel
publico, que ccntiouatn a ter grande aortasentc
do chapeos de todaa aa qaalidadea e formatos
manafaetnrades coa toda a perfei<;io e por preoot
maii ventajeaos qse en ostra qoaiaaer parte.
Viudos da tarrceira
Vinos
Caro" velloa.
Madeira.
Moeoutel.
Uva Bastarda e de Paiaaa.
PAHA MESA
Genuino do Lev dio a 500 ra. a (rarraia.
Ka mereearia de Manoel Correia & C
-ratea ato 2ade 'Km m. la
a caa terrea aa traveaaa da Ponte dTJehda n. 12,
oca baataatea aoaaatodoa paira grande tamilia, com
kitio mareo, e arboriado, boa agua petavel para
I beberdeposito e bauhe Pica a dita eaaa 4 margem do rio Capibaribe,
od banbo doce, temperado e aalgado : quetn pre-
tender dirija-ae ao aseao sitio, daa 6 aa 10 norat
d manbi, qoe encontrar o proprieta rio.________
CHOCOLATE
hfWi"<
R^alstari
SANTONINA
i iu-Ti>]
SEMOLINA
De Broas i C, de Glasgow
ate artigo, reparado por nat novo procesa
de trig^ da aaeUor qaalkiade, poeao* ce aieeaeu-
toa neeaaaarioa para afneo i* cruacaa o oso-
tas, nssito so raeeossassss por aor de fcil di-
geatio ogastoniaitoagrsiavel ; taorbem pode-*
rasar su- taseMoacs papa, acaesrado as partes
iaB-eu- a aiitiiia dse onaaaos fabricantes,
dicion> as Ib* alga leits. Osms agentes
araea, Sauais-aBrutb-r. C, rss s Co ra -
./asulpsarta do Btatkbsra Needha &
BOM PASTOR
Ornanentos para igreja
Ra Duque de Caxia n 31
Prasciaoo Dameaio C. partieipaai do novo
,t, mu. frsgoetas qoe eestiasasi s sssansgsr-se
> iaJqn*re*oiaeod* tendente a ors*meato pa
ratereia; bem eoaao hsagena, oratorios, qneroa,
wartoa e onde se encostra o grand. e va-ia-
?o^orti-Vnto de ertp... '>~M*''
arZe, la-padaa, tnribok,., caldeinnba., galo*.
fraejai de osro fino e estrs nao, a o rstros.
Multa atteecH
pura
A^ua de caj
talco deposito
Pedro Villlo k C,
Ruado Imperador n. SI
"wrtrcanpJeal
\luga-se
Os vende ae orna boa eaas slttaasaaeote caisda
e pintada, na Croa daa Alaras a. 10 B (Parnamei-
rim), a qoal poasos ssatantea c.mmodos para fa-
Vende-se
orna terca parte de na engenho moente, rrnito
prozimo ao engenbo central de Coy^mboca e di
estrada de ferro ; a tratar na roa Angosta nu-
mero 174.
Alieno
milis, e ntn sitio
Apollo n 30, 1 andar.
a tratar na ras do
Sarna
Sote de Setestbro (ootr'ora beeeo es
) o. 6, faa-ae plisis s iseorta-oo basados
larroa e eatr-ritoa. _______________
Nenios
Preces-ae de dona para veavisr tmcUa
Ur as nadara de pi de tabo ao P
se '
aara-
**
Barbeiro
Presiaa as de saa
manta do Bango
60.

lias tsaretr saspale
Joaqaim Moroira asapaio e ana .tn
lia, profosda*eftte reoobecidoe as pesaoss qun
se disnaram aer riso trato Josqaim Mereira Sampeie ; rogamlbea
alada o earidoeo obasqsio de assistirem aa misa**
qae, pelo eterno reposao da aado, mandaos reeac
na matria de Snto AasasH*, ao da 5 da corres-
t, peJa* 7 1|8 aoras da a>*ani.
f
Alvaro do Mallo Costiobe de Vi'hena e saa te-
usora Ottii cbastcraebot de Vilheo-, l'r.
Prasaiaeo s Msib OosUobo 4e Vilbess (assoaU),
D. Besa da Vilastsa Almeida Oliveir* (aaseate),
Pasta do VUbea* Beandio. Dr. Jco Bodrigssa
ruanadas (lanaln). Dr. Praaeiaeo A torno Bran-
dio (aasasast, eoovidam ae psaaasa de aoas reia-
coes a os asigne do aeo fallecido cnabado, espaso,
to e eonennbsdo o eosostbeiro Antosio de Alssei
s Oliveira, para aaeiatirrn aa tnisaas que pelo
eterno oeeasss osas alosa, stansasi rosar ao
da 5, aa 8 lt2 boras da manki,' na naarria da Boa
Vista.
aassjcJt;* _
Casas para alujar
Asoao.allsrado ayeaadB, pssoaaslo
eotrte aeqnsss da Canea-asesino ; a tratar aa
imeeaa do precioso f a relio
de carees s algosMo, o asis asalta detodosos
Cbegcn a peitssira remnaaa
Aluga-se
oa vende se no Parnameirim on Crui das Almas
d. 10 orna grande o rxceilente eaaa com agua e
gaa, tando ombom sitio, a qoal confronta eom a
casa do fallecido Dr. Leal
Apollo a. 0,1- aaa*ar. ____
alimentes para aabsaes do roca cavallar. vac^ua
nine, etc. O caroso de aigodio depon de os-
trahida a csea e todo o oleo, o maia neo ali-
_n|- m M saos dar sos aotaaara para oa forta
leesr s eogordar esas adsairssel rpidos.
Nos Koaadaa-Unidos da Asseriea ato Norte e na
Inglaterra alio 4 entalegado (cosa o asis telas re-
soltado) de nreibreocia ao tsilbo e ostros farel
qse alo mai'o maia aaro e nio slo de tanta
a Uatar na roa do
Alug
-i-se
urna casa de am andar, eom cenuaodoa para fa-
milia, na roa da Pendilo s. 10; trata-ee ns
lythographia de J. E. Pnrsell, ras do Marques de
Olinda n. 8.
Vndese especie! farinha de milho ede*rr,-ii
feita 4 vapor, e preparada para bolo, eangiOb.
cuscus e outraa diversas especies de comedorias
qoe aeceseitem deatea mesmoa gneros, aendo t
340 ra. o kiio da de milho e a de arroa a 330 ra.
assim oosao farinba para tender o pi eerveja >
2f000 a arroba : na padaria da travesBa d<
P.xnbal n. 1, pertencente a Pereira & Pinto.
____________Telepbone296
Revista dos Dous Mundos
Vende-se colloccoVs completas da Re-
vista loe Dous Mundos dos anns de 1870
A 1876 e do anno de 1882; e ama in
completa do anno de 1877.
Quero as quiser comprar, ter informa-
r;8es n'esta typographia.__________________
* tratar Blfe rssss FragaBoeha
Sementesdecarrapalo
Compra so esa grandes epeqnenas qsantdadea;
aa drogara do fraasaco si. da 8ilvs A a, 4 ros
do Marques do Ofla n. 3*.
Amas
Precisa-se de doas amas, orna para menino e
entra para ooeiober ; na roa do Camarao a. 8.
Ama
Precisa-se de orna ama para cosinhar
4e Podro Afloaeo n. 70.
na ro%
Mais barato
ponto Sfqasm
esm* ros o. 19.
Triumplio
>ovidades e pechinchas
20*000
8*000
4*000
4*600
#560
*S60
Bies cortea da a Cortea de errtons e cosa figariaa
8sias bordada* fasta
Caeaeas burdadso faiasbsaa
laslr lis> o do qaadroa esas
dada, corado
Lia finas de listrss e qaadtef, eovaio
Merinos, lia, oretooea, r.tmi s ostros
padroes moderaos, qse as asdese aaaito barato.
Boa Pagos sCasias a 49. Bastos 6 C.
Viioo Noursea
Proprto para, SBSSSSs
Joio Perreira da Costa, aaiou ioapoftador dssts
btm ronheeid > vinbe. acaba do teetber novs rs-
SMOSasne vaio moito superior as aator
e em pipas, barra o 5- e de dcimo ;
Amorim n. 61.
Ama
Precisa-se s nasa ama para coalnha e faser
trrico de easa de posea familia ; a tratar ns roa
doa Qnararapet n. 49A- __________^____
Ama
na rss do
Casa
f
Jo4s les* ata Croa lejnrir*.
Jote Antonio des bastos Coaosiro, Esgenis Jas-
tmiaoa Hiqnsira Conaeiro, Alfredo Candido Coa-
cairo, Francisco do Pon'a Cosoeiro, Mara Jasi-
niana bqoeira daetni o Joaqaim Candido Vic
tor Coacara, .sastaVi. irsal a Ananas o fulas
eido Jaso Ja** da Crus siqueira, eonvidam 4a pea
asa s asssaaiaado para aaabreni as misa** qae
por asas dq asesase manda dlser ns espelle. da
Ordaaa Toroara ds 8. Praaeiaeo, na aegsnds-frira
7 o oarraate, pasee 8 aeras da ataas, 7* dta de
osa rail i ai asean; obaoasio peta qsal rtsada j se
VavssMrvaMasl l^Cs**nsar'?Cs4S_,*l. ___
Alagase o 1 andar do sobrado'a. S7 4 rea do
Imperador, tem grandes comasodia e agna; sa
ca res para eotrolscnaaveo ns aadar terreo.
Coziolioira
risas 8. Boija
Al ves da Silva
a boa coaisbsir* 4 roa do Be
n. 2, casa do coronel Sobostiio
Aviso
Prvenimos sos sooaaa aasigos s
temos recebido o maia completo aortimento de
chapeos ds sol do lasas s* qoalasdsa, tanto para
lasMSB eoaao para ssaVors o crisneas, o qae ba
ia asis asedaras, aa asase estar** wodesen por
sareeos lili sata man ti barato*, visto roes be raaos di-
rectamente a tarea das sramsirsa esaas o fa
aricas.
Aaaim eos neata eaaa ae fsbricam, ecocertam>
as s oabresn-SB qoalqaer qsalidado de chapeca am
menea e seta ksrs, para o qv testes peasosl bs-
MrrradssBSBs, garaatiado-se e qae cima tes diti.
Vaadseosa grssss e a retalho e msndem-ae
antoatraa em qsalqsst eaas.
Jos' Eerreira tlC,
ola Bario ala viciarlaI*.
Antiga roa era
Precisa-se de urna ama qae Mbs cozi-
nbar e eogommsr, para o matto, lagar
prozimo d'esta cidade. Exige-se fianca de
conJactt. A tratar aa ra a Uniio a. 1,
das 6 ia 9 horas da manbi. E' pera casa
de pequea familia.
Ana
Preeisa-ae de ama ama
na roa do Rangel n.
-*-
t
Elvira Flora de auraeaaacrd Odas Barieo ds Bri'o Mcalo p.d; aoa aesa
amsgos e parestes o esridoe cbaeqoir- de aasisti-
r tetrada esposa Elvira Plora de Morara Macado
r as igreja de Noaaa Senbcra o Car-
" i ata *__<' __,.
. em 5 do corre ote, as 8 horas da
aass as PasiU Jsssss ds
daSsixas, Eanflla AsgasU do Seises, asi
s iranios de Carias Asurnets a Seise*, sustsadam s
todas) ss ssansas a* as* astiasoS, para aaaistiraas
s aass missa qse ssaa'atm rosar aa igreja Ja H.
(ranelo, 4s 7 M do di* 5 do corrate, f- anea-
sen tasteeimento, sato sjae so euafes-
i ag.-sdei-ido*.
la te Castra
Marta Tinsizt de A as vedo YUeHe Tarares a
seos aalsarfes. tosente,), Maris Prieeiaaa J_____|
doe amases seso Bebes, Aana A. Lina VlUlla,
Maris Bgrpria a Vilea do Keg> ees
asan Milet o Mcrs a ama ilnse, psss-dTS
> sesease s prainado sntimeato te s aserte dr
: ai, i i mi c johado S lio,
ts Vilotla de Castro Tavarea, agra-
l ases pasialss e -.
-raaato do taasaso aan, sis
ie ssaassaal
rea, no di*
erstigiio
'aSsssasnte ag r
A' em asgo sisis da rss o Bario da Visaseis,
Um cootbsse96*000
96*tX-26*Of30-70*0O0
70*000 per *0t0 pechinehn I
O qse da, oten earo T
Toltsremoe
Maduro
SEM BIVAL
O eorpreadeata viaso Maduro, poro, m
tara algoaw, svaerio para sseea, acaba da
Sest qoerrraKS depreasai as qaalidadea sonso dea
visaos disriaaaests annaociadot, podeeaos garantir
aoa sirif-i frcgsaaca o ao pablico em feral, qoe o
viobo Mador j de sesea especialidad* 4 o uaieo
sapas da orna boa natncao, eossrrvaodo todas es
requisitos da byjpese, eoeso am des priacipses a
faaer orna digeatio fril. sJnsestaado oa globska
aaas^iaoos, priacipae* matorro ds aasde da I
sddede.
Cas OBRAS DE VIME aiagsem compete
seseo : ftrnes
lerraa tonteras Caasmrlrae
Oleo Florea
0 mellar para o etbcllo
Oleo Ploi a
Silio
Aloga-senm siti> am nrtasipss da rstrsda do
aasesaasssoto, no Parnameirim, eom boa casa de
morada. O sitie tem grandes ara porcias para plan
tacos e diversas arvorea fractiferas, a easa tem
S sslss, 7 qsartes, eosink. externa, qoarto para
criado oa teitor, easa do hsnbo de ojoto eom che-
viaoo, agna encanada da companhia do Beberibe,
agna sa eoeinna com pa para lavagrm ds pratos.
O clima 4 maito tanrno e oasdavet o a casa tica
sanito prexims da estacio do Paroaatoirim; a
tratar no pateo do Coll gio os peses de Pedro II
a. 1 andar, eom o Dr. Meira de Vasesaselloo.
AMA
Na res da Preia n. 51, 9* andar,
ama para todo oervioo de asta peq
prectee-ss
familia.
AMAS
Precisa-se de duas atnss para eervicoe doms-
ticos do urna eaaa de ponen familia ; a tratar na
rea de Maris o Barros n. 14, arm ism.
VENDAS
Paeateiroa e assaias para rosea tuja, sasiai
cesUs pare ermpraa, do todos se tsmasbui
Km r AMA NOS DO PJKTO
taaneess esagnem romp te : Para sesteas slo so.
bes-boa, mes per* en.a3ras Uo sorprendentes.
SFMBKTES NOVA
do borUlicas e favo, testos eempre em toaVs
oo asperee, a eaeotha asau ngeroes qae deeejar ao
a Batrefta da Raaarla
Janta Igreja
Pojas leades g C.
MOLESTIAS
CORACO
Asma, Catarro
CURA. CERTA
QnndB
'tWULAUD
Isnaarts tuarmt I tnlaati i swatl
larras sen taeu a IrsUat U
aVes-si un wti seas /nasa as t*
__n
anta.
LTO)
Sitio
A'sgs-ae on vende-se exeelleate uicrasa
para familia, arv redes, 4 lodo marada, Sa
parto dos sonda e rttrad>s ds sVrrc, 4 rea de S
Migeal s. 99, sm Alogado*. eVatsato da
a vapor : a tratar anie 4e Santa
as.
Cosinheira
Preeiae-ee de
Anrors a. 81, 1
orna boa ooaiabelrt
sudar.
> roa da
oisvelte oliflha
Rea da Imperador s. 55, segando sndtr.
Metflsta
Precisa-* d*
rss do Paroaedd
e cafada
orna ama e de na
n. 19
erisdo;
Periiusaria de Rigaud e C |
ror**caduvs Saa Corta*.a* "-rrriha.
Sa oroata da BWlsnd*
8, RuaVivienne, em Pars.

I SUPERFINOS
' Para o Cabitto.
A brgieae do cabello wa
complicada, es leos {.-parados
pela nos'-a ea .se apre-
ctado; pela al le, por que,
nao QOgbr tortifio o
cabello indo a br
nma torca extraor n|tedindo
a sua csiada. Ranmannitioe as
segnintas :
OLk'O DE KANAHGA,
OLEO DE MIRAKDA,
OLEO DE M LAT OA CHIHA,
OLEO YLAHGYLANG
ftecommeadam" a Logfto
da Kananga e a Agua de Quina,
para
cabellos. Em PAB1S, 8,nu
VestnVse am***1lo castsnno, grande, para
otila, andador de baiao a meio ; a tratar sa rss
ds Coneeicio, coehtira do Xies Flix.
WHISKY
BOYAL BLEND man- VIADO
Este ezoellente Whisky Escostes pre-
ferivel so cognac oa agurdente de canoa,
para fortificar o corpo
Vendase a retalbo nos melhores rma-
seos de molbados.
Pede ROY AL BLEND mirea VIADO,
cojo pomo e emblema sio registrados para
todo o Brasil.
BROWNS d C sgentes.
Liirrvs do S. S Corado de Jess
Veode-sa pequeos e grandes manuaet
desU ntissima e pia devoclo. O admi
nistrador deaU typographia diri quem
Um.
taiprensa m> Rio de Ja-
neiro
Vende a lija das List ras zoes a roa
Duque de Caxiae o. 61 e d descont a
quem comprar de 204000 para cima.
LINN bordado, todaa aa con-, fszen-
da lisa de novidade, a 240 ra.
MEBINQS infestados, todas aa edres,
a 500 ra. e moito finos a 800 rs.
Ze.firo lito e de quadrinbos a 100 e
120 ra.
LAN8 esm qnadrinhos, imitaclo, a
140 ra.
LINHOS muilo largas, padrees novos,
a 200 e 240 ra.
RENDA oriental, faaenda aberU, creme
com matia para vestidos, a 500 rs.
Setina lavradas de aigodio, fantasa a
240 rs.
LORTES de vestidos bordados, em oam-
braia branca e de cSres, a 55000 e 65500.
VESTUARIOS marajo para meninos
de 6 a 10 anoos, a 63000, completos
ENCHOVABS para bantisados, em
linda caja*, por 100 e 120000.
FICHUS de renda ou de 12 maito, omi-
ta grandes, a 1|000 o 200C.
ESOIAU infestado, psrdo, para ves-
tidos, a 320 e 440 rs. o covado.
MADAPOLAu areerieano Lastras Aaues
com 20 varea garantidas, a 5000.
ALQODAOSINHO rouito bom e largo
a 20800, 3(J500 e 40000 a peSa.
CHITAS percales claras e escaras, co-
rea seguras, a 200 e 240 rs.
NANZUC muito fina com lindas cores
a 240 e 280 ra. o covado.
Pediinchas *
RENDAS e bicoa bronces o cor de cro-
me, pecas grandes, a 20000 e 20500.
CONTAS lapidadaa pretaa e de todas as
cores a 800 rs o maco.
LEQUES franspsrentes, fantasa, a
10000, 20000 e de seda a 60000
LUVAS de peliea e de seda, pretaa e
de coree, a 20000 e 20500.
EXTRATOS finos em garrsfae com
inscripc&o para presente a 20000 e 20500.
RENDA eeepanhela branca e reme a
30000.
MEIAS de cores pra seabora e meni-
nos a 500 e 600 rs.
LENCOS fios em lintfaa raiaas a
10400, 20000 e 20500 a duaia.
E mnitas fasendas novas qae ss Exmss.
familiae poderlo tgr e se achsm expostas
na loja daa Lis tras Azaes de
JOS AUGUSTO DAS
Venda de Htnms
Vende-se em grandes e pequeos lotes oe ter-
rea-** do sitio, qae na estrada doa Aflictos, ficam
jnnto a espilla e defrinte da estaco da linas
frrea do Arraial : qnem os quita comprar diri-
a-se ao Dr. Portella em sen eecrijitorio 4 rus do
mperader n. 65, 1 andar, ou 4 eaaa de sos re-
idenca pos Aflictos.________________________
eclame!
Nio deve baver contestacSes qminto 4 preoosde
urna grsnde parte de artigos, verdsdeiras pechie-
chaa, qoe se encontram na antiga casa Csrneiro
dn Cunha ; nessos dignos leitores que apreciem. os
que sbaixo ae aegnem :
Brinsinhoa de eores pura renpas de crianossa 1
rs. o covado I
dem pardo lona a 320 e 360 rs. o dito !
dem branco de iioho, n. 6 a 14,500 o metro 1
Cas'miraa pretaa diagonal, 8 larguras, & 1<600 e
1*800 o covado1
Cheviots saperiores, pretoe asul, a 3^ e 35C0 o
dito!
Bramantes, paro linbo, 4 largarse % l900 o metro!
Atoarbado bordado, a 1*200 o ditn !
Vludspolln americano, com 24 jardas 580O a
Aigodio largo moito encorpado a i a peca !
Sroslas c bramante bordadas a 124 e 164000 a
dasia I
Lencos brancos e de cores, abat lia doa a 14600 e
14800 a dita!
CtDsa* francesas e inglesas, de linho a 364000 a
ditaF
Meias inglesss para hornera a 44500, 54 e 64000 s
dita!
TWbae fepuldas e alcochoadas h 34500 e 44000
a dita!
Com as Exmss. Sfnboras
Riqaissimss guarnices de crochets a 84000 !
Lindas grinaldaa e veos para noivas a 94000 fl
t_f030t
Erpartilbos americanos e franceses, a 44, 54500 e
84001
Fichas e entradas de bsle a 34 e 44000 1
Colchas francesas e c bertas, grandes a 3 r 44 I
Camisaa berdadrs para aenbora a 34 e 44000!
8argeHos de todaa as cores a 240 rs. o covado !
Setins maco todas ss cores a 140OO o dito !
Setinetas lavradas de cores a 280 rs. o covado!
Cachemires de listinhss para vestidos a 400 rs. o
dito?
Velludiohca lisos e bordados o 9f Ors. e 14 o dito!
Pecas di esguiao para eamisinbas 12 jardas por
440u0!
Linboa de qaadrinbos, maito largos, a 200 e 240 rs.
o cavado!
Mirins para vestidos ama largara 560 rs. o dito!
dem preto 2 lsrgows a 800 rs., 1*1080 e 14^00 o
dito!
Fustoes brancos bordados, fiaos, a 400 rs. o dito!
Nsnscks de cores, (nio desbetam) 160o dito I
Faillea, ultimo goato om padiee, a 400 ra. o dito!
Cambraia Vitoria e transparentes 10 jardas a 34
e 34500 a peca!
Aos Srs. Fasendeiros
Aigodio da Babia superior a 8-0 re, o metro !
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito!
Vendas em gresso damoa deseontos da prona.
59Boa Duque de Carias59
Pereira & Magalhes, sacoesiores de Carneiro
da Cunha C.

i
Venda de sitio
Vende-se on permuta se por predio neata cidade
um bom sitio coa boa casa, mnitas fracturas,
excellente banbo do rio, boa agua de cacimba,
exteosio de terreno para baia de capim, todo
murado na frente, com portio'e gradeamento. com
caminbo de ferro e estacio jnnto ao dito sitio, no
Porto da Madeira, conbecido pelo sitio da Joio
Sclleiro, junto ao Dr- Ernesto de Aqaino Finse-
ca ; quem pretender dirijs-ee 4 prs^a da Inde-
pendencia n. 40, das 11 boras 4t 4 da Urdf.

AFLORIDA


Vende se nm be maslado esubslseimeato ty
pograpbieo, eoastando ds nms machina de Impri
mir, -manto A, do aotor Ahutsot, nma diU Mi-
nerva, do aator amnicano U Qslly's, modera o
mais ap-rf-icoado, ama dita dV pootilbar, nota dita
do cerrar e-ttoes, atea prensa pasa assstissr, nm
prelo americano para tirar provss, am motor de
sarna de quatro cavalk, e respectivas polias e
(saSasiBlilil i s aaior e msis varaos eraleosio
do typoa simples e de phantaaia de carpos 4 1|2 a
A10, franeexes e asBercsnos, wlleesis de vnbeta*
da talbo doce e trroos de peens, esorate eetleceio
de emblemas para todaa aa artes, iodnatrisa, sci-
esciar. a uuamsasii
Este grasde estsbtlrcimento esta montado par
todos oa trabajaos, desde o maia aingelo eartso
jsinal ds qsalqner formato, os a mais volu-
atcsa e complicada obra artattea, para o qae p s
so* material o asis abaodaote e moilerao dos ass-
ihores tsbrcaatse asserieaso* c frsaeeses.
Tendo ses proprietario de rrtirar-sa para a En
ropa roalisa a venda pelo proco extremosa ante re-
dando de 15:0004, sendo seu justo Valor eonerior
* 45:0004, encarregaodo-se da deaasostagcm, su-
eaixotsoseeto o rmbarqae para qoalqaer provincia.
No eieriptotio deeta folbs eneootrsrco os so-
h res protsndente* o sptclmen, anda ene ineost-
oltto, e diversas typoa, vinaetsa, etc. Para maio-
,., ef. rmecost, esm Joio Pasto Porraira Das,
roa da Ajada n. 76, Bio de Janeiro.__________
Cofre e lustre
V'ooda-ie am eefra, prora de iogo, e sus lastre
do errata! eom dona bicos, arandelaa, globos, re-
gistres e eneaaa tsento do gaa ; aa ras do Bsngsl
somero 13-A.
-
Gasa venda
tliimss Vslen'ina n. K por proco bara-
r roa do Bario ds Vietoria a. 11, lo-
jda AguiaNe,
Vinhos para particulares
sem a menor
Para maesa
Verde amadnrado, poro de ova,
eompoiioio.
Tinto, superior, em quintos e aoceretas.
Tinto, o afumado Lusitano, era caixaa de dnzla,
a 84500, superior a Bordea ti x.
Cellares, (agarrafado, suprior.
Porto, finos, em qniotoe, aneoretaa e caixas de
dasia, inclusive para doeates.
Moscatel do Setobsi
Madeira, seeoo.
Bu ce] las, para peix.
I.adrllbas esa mosaico
Da febrea Goarmont Cn ds Lisbes, par pro
coo ermmodoa. _. ,
ranbafrmBaa &C.
34 Ra da Madre de Deus 34
awa
Vendr-ie i m oi'io eom eaaa na fnnte, c^m baa-
tantet orvoret froetiferas e um lindo parreiml : a
uatsr uo mreroo, i ios de 8. Migael n. 84, Afo-
gados.
Boa ac_isi(io
Veode se orna uveros b<-m tocal'sada,
para qaem dispoe do p:queno capital,
propria
retalba
a tami-
scffrivelmente, tem commodos par* peque
lia, aloguel barato a tratar rm rea do Capitao
Lima n. 32. ______ _
Livrftmento <&C.
Vc-ndem eisssnto port'ssd, msrea Robras,
oahdsde ; no eses do Apollo o. 46.
dejl
Jacar
Vende-se o eegenho Jacar, sito ns carnerea
de Nasareth, nma e mel legoa da estacio do
Campo arando, bem monUdo. com vapor, disti-
kaeso, sgus eneanada, Tas obras e trras muito
poderosas ; voede-se tembem nns terrenos jnnto,
sem oo quaee d4 para safrejar aonnalmento 3,0W
pies; vende-se maifasaira nova fondads^ns
de earro, earro e formas do ferro ; qnem preten-
sr dwijs-sc so mesmo engenho, qso fari neg-

Roa Dnqne de Csxlat n. IOS
Grande aortimento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madrepereis para baile, idera de
marfim, estejoa para agulhas, lapiseiraa,
broches de madreperola, idem de m-irfim
desenhando em alto relevo Adres e b ti mo-
li de trigo.
Casacos bordados para senhoras a 5;5000.
Leqaea transparentes pretos e de corea a
20000 e 20500.
dem de setineta a 10500 e 20000, um
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agua Florida verdasjeira era guarrafi-
nbaa a 500 re., ama.,, -:
Contas lapidadas pretas e de cores.
Missaogas pretos e de cores.
Lindo aortimento de fitas e bicos bran-
cos e de cores.
Grande aortimento em bot3es da ma-
dreperola e pbantasia.
Lavas de pellica a 20500 o par.
dem de seda a 20000, 20500 e 36000.
Candas, veos e ramos para coivas.
Suspensorios americanos a 420500.
Linba para machina a 800 rs. a duta.
o. 50
Meias de cores, escocia, para senhoraa
a 10500 < par.
Caixaa de jogo parasalSo a 50000. _.
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chsgrin, de p?Ilucia
a de pellica para senhoras e meninas.
Espsrtilhoa a 30000, nm.
Lindas pastas de couro, chagrn e pel-
lada a 500, 10000, 20000, 30000 e 50000.
Oarteiraa para eedulaa com os repsrti-
mentoa de 100000 a 1000000.
dem para letras com oa repartiraentoa
dea mezea de Janeiro a Dezemfero.
Eetractoa corylops8 do JapSo, nex de
Japao, Bouquet de exposicio, Tbeodora,
Rito Sangally, Porte Veine, Ix : a Briooe,
Roger, Gfcllet, Briza da Serra, Paris-Boa-
qaet, Es tracto Dodeur, etc.
Luvas de seda bordada com roissangas.
dem bordadas com ridrilho doursdo,
bronzeado e granad.
dem com palmas da mesms seda.
dem arrendadas a sadrez.
Anquinhss a 10300, 10500 e 20000.
ama.
Lindas pulceiras araerioeoas
8,9 o 100000 o par.
dem broches americanos o
20 e 10000 um.
Collerinhos de linho, gosto
5000 a duaia.
Panbos de linho, modernos,
duzia.
Novellos de linba de c&res para crochet
a 200 rs. um.
dem de c6res a 60 rs. om, para ma-
china.
Papel p ra florea a 10 J 120 ra. a fo-
Ihs.
Leque'de setineta a 10000.
Papel amisade, rosado, a 600 e 800
rs. a caixa.
Enchovaea para baptiuados.
Envisiveis a 200 rs.
Lindos plaatroea a 10, 10500 e ^20OC>
nm.
Ra Duque de Caxias n. 103
103-RUA DUQUE DE CAXIAS-103
.
de 5, 7,
i 40, .30,
n.'i)der_o, a
a 9|000 a
Papel para impressi.o
Vendo-se papel para impnsaab, do&tmato .'.
rio e Jornal do Recife ; aa ros do Msjqaes
Olinda n. 31.


de PernambucG
ifr
''t.S S
piVER
sm
No* PEFUUARIA ExtmJn*
AJO
OOpYtOPSIScojAPAO
tCMWaUtUlljjH
.CSlTMPSISs Ji/S nauMi.
.amwsiifcjtfio I km........
cunaras fcjtfii
CmiMBiJtfil
.essnarasiJArla
:rr
MBDAI.I A DE B
oua ciETBin
II 1 pee Alntrta,
*>.a Mii # -i. "
a sus tintis
c ueuaa naaessosa
tt < vmrmp m i
Sai- *^t^^
-4 BJMIOvTu
o -c Maridadas Xsdlcae
OLfSTITM RITO.
UKgfiES SCROfUtOSal
CHLOMSIS,
MiMU. OEWUUBE,
TiSIUraUKMH,
WWCim^MOHTIfO
Vinho de Coca
ucaaguoog fL* LVflicTrmu db sioia do nn-iaio do bkapl.
liftW m


FNDICAO DE FERRO
CARDUZO 8" IRMAO
Rus do Baraft do Trinmpho os. .00 a 104
Depasilo a na do Apello ns. 2 e 2 R
Tem tcmpre ero deposito todo os saaehinisau/S farra gens precita* agriaal-
cura desU provincia, como eejam : Taporas lororaoveie, seeai fiaos, coa caldeara
ohornie ou para fegp de aueoUmento, moeodas d* todos o t amanaos, tacha batidas
fundidas, etc.
Maadaao vir por encomroenda qualqucr machiniesao, escsrregaaa a da eentaa-o*
e m responsabilia pelo boto trabalho do mesrao.
Venden) a praso oa a dinbeiro con descasto e a prsoos
^WENTEMENTE r_
*> ******* 4> ^
.pyro-^etcio pele. Academia 'CLk
de Medicina de Paria O
Fabric

X Casa L. FUERE, 19, roa Jacob c,
^GO t FORTlF^
JWU klll'E k
!!ua 1 de Marco n. 6.
Paari ipam ao respaila vel publico otur4 (ando angensetado aea
eubel;tir< ota de JOLAS oro niii um. imSil ao patinsato tarreo,
com.:ep".ci.lHadea en artigo* de ELECTRO-PLATE, convidan aa
Esfas. fasina*-* A i*i! numernos regnses para visitar tea esfabeis-
cimeoiu, onde -n.untrarao un nquiaumu sortiaaat de juias 2* i'tr 4
pr.ta, peroles, brilbantea e o>itraa pedras precioaaa, e relegios de oro
prata e nike!.
Oa artigo que receben) directamente por todo oa vapor alo
^asentados pelos mais aforos toe apecialistaa w tabricantea da Europa e
lUtados-UuiUoa.
A pr (\-t oa* de nKJ-> valer i"*h*r>n ama grand' vare"'."de
> obi-i co* de pqt, yat* .)-ctro |>Ll>, prt'priuo |.-ra pr seut*. da
basamentos, b* plisados e aniversarios.
Neos, en relacSc r \->, c de a ouhlidad", i-s ly oto aaaaa
en ionaejoa, encorrrarfe ronetirren'-i n'eaf firr^s.
Pepionas Ppsicas
de CHAPOTEAUT
oautloo m X*
4r*rada" p/a /ota iTHjglene do Ro- de-Janeiro. Emprtfteu Mt
Bosptes io P*rls e dos de Mtrah*
a Paptona o producto de digaia* da carne de racca pela pepsina aCsUPonaoT
xtra&ida do estomago do cameiro e transformada em um alimento aolurel, laaaa
oto aaaimUarel, que rao lar a todo* os pontos do organumo por
ftnw^a reooaa, e alimenta oa doentes sem iatigar-lbea o eatomago.
O Vanbo da Paptona da Chapotaaut po* laao tadieedo naa
qoa nao sapportao a comida, augmenta a aeeraclo
que crilb e torna-o aais rioo ortiflca oa asta a la> jU proaapUmaate ai fsrgaa
dos wsastssswf.
A Cooaarra da Peptona da Ghapotaami, que pd ser ampragada Intaraa-
teaa o poder de aUateatar urante mesas oa
glasee, como oa tisicoa, que nfto poaaao tolerar alimento alguna, oa
qaa snsTrs da oexiga, dos ria da medalla eeajahal
aaPIPTONM K CMAPTEAITT
1 d asaaila e aasafns fi
Psp salto asa Parla, t, Ras V
ELIXIR DESOBSTRUEXTE
Eupeptico de Gervo
Prrparaaa pela |
JOS' FEANCISCO BITTENCOUET
O Gertlo tem ama e*-clo deaabatraeote extraordinaria ^ara a ioooouaod
W gado, baoo e eatomago, ooaiorye o deaorere Dr. Mallo Moraeo.
Um grande Damero de p seseen qa toan asado alia eonadere-o infalrel.
Levados par eataa infariin)lai e por maitaa expeneocias praaaaeiadaa par
oa meansoa apreaeatanaoa aoa eisasaos e o paUis esa garal, as Ehmif deata plaaia
a nm saber deliciosa e de um effoito Todadairaiasts bsaeioa para oa pobres
toos, apleoatioos e aquello* que smfrssi do figado.
y^Oa praprialarios da Pb-aaeU Ceotrsl *
3EPQSITC IU PHARMACIA C2HTHAL
N. 38-Boa da In.p-ra.lor-N. 88
PER\AMBI<0
Capsulas
Wl ATHEY- CAYLU8
Preparadas polo DOUTOR CLIN Prosaio Moatyoa
-
Aa Capsulas Mathay-Caylna com Xneetuers dalosdo se Glrtm alo atigao Mine*
o estomago e slo recommandadas patos Protessoraa das Facilidades de MexrWlnr- e
os Mdicos dos Hospitaas de Paria, Londres e New-Tork, para s cara rpida dos :
Corrimentoa amigos os raeantes, a OoaorrhM, a Blaaanorraagla, a CyatiU
da Galla, o Catarrao a aa MelasSia da awtpn e des oroe gmU
ltu lim* ra/>safse dtuikad sssaaaaae ssas reaas.
Mathey-Cayraa da CUT t C*, da PaJtt,
laaone m Terdsderae
gas a* acM tm
da* i^apyaaisi Pka
Masa.
PERNAMBUCO
Verificada, como fbi, a isapoasibilidade de ser eztrabida a grande lotera deata
provincia, om favor da edacscKo dos ingenuos da Colonia Orphaaelogioa Isabel, e no
oavaral intuito de evitar o prejiuao qoa aoa portadores de bilhetes adviria de urna
loakaaaiaa^lo parcial, deteraaaa o Ezo. Sr. pre-idento da provincia, por acto de 16
da Agosto ultimo, qoa toase substituida a referida foverit por ootra de valor de
1. 4OO:00flVXX) e qoa aar extraada impreterivelmenve no dia 28 de Fevereiro do
proziao vindosro. a cajo plano saeteen c aaajaijtee primios e approzimscS^s.
1 prsnvo da
1 a
1 a >
3 premios
10 a a
15 a a
36 * a
0 >
80 >
150 a
700
700 a a
7000 a a
'i
3X :(
50:000)1000
2040041000
10:000*000
5:080|000
2:000000
1:000#000
L. 200,8000
1001000
50*000 'para os doea algarsaoos fiaiea e igoaea
aoa do primeiro paemio.
> 30AO00 para oa dsea algammo finas e iguaea
sea do segundo premio.
da 201000 para o algariamo final do prioseire
najas
2 spproximasooa de 5:000|000 para a primeiro premio.
2 a 2:000*000 para o axgundo premio.
2 a a 1:000*009 para o tereeiro premio.
70,000 bilbetea a 20*000 dividoa em meioa, quartos e vigeaimoa.
Encarregado por nomeaolo interina .de me a rao Erm. Sr. datado de 30 de Jolbo
do correte anno, da exlrcelo d'esta lotera convido pelo presente, os posaaidores da
baetea d'aquella grande lotera a virem trocaica na tbeaouraria dos loteras a rna do
Bat&o da Victoria, n. 14, por oatroa da que tem de ser extranida no dia 2# de Feve-
reiro prximo futuro, e onde aa acharo tambis venda os eilhetet d'esta nova lotera.
Nio ba poaaibUidade algama de deiaar de eaectoar-ae a extraoclo d'ea a lote-
ra no dia fizado, nlo a porque a importancia doa bilhetes vendidoa da eng&tloteria
ponco interior ae valor da actual, e por essa raalo dever-se consideral-a quasi ioiei-
ramenle vendida, como porque noa termos do noto presidencial, me fbi ordenado que
seria ella irrevagavelmente extrahida no mencionado mes de Fevereiro.
Para, scieacia dos interesaadoa aqu transersvo os seguintes tpicos de referido
da presidencia, de 16 da Agosto ultimo antoriaando a aubatitaiolo do ama lotera

por outra :
a Oa bilbetea que nlo forem apreaentados 4 troca at 8 diaa antea da extrac-
f co, aerlo relacionados por aeua numero*, dando-si loes outros quaesquer numero a
< do valor eurrespondente na praaente lotera, faaeado-ae diato ama relafio, qoa aar
< publicada pela imprenea.
O portador do bilbete primitivo tem direito ao novo numero que lne flr
< designado, qaando reclamar, podeodo depoia da extracclo recebar o premio que Iba
t sabir em sorte.
c Na preatacBo de oontaa o theaoureiro receSber ao Tbaaooro Provincial, em
deposito, bilhetes e premios qne nlo fdrem procurados.
Dentro de um anno, a contar da data ds eztrsoolo, anda o portador do
t bilbete poder apresentar sua reclamsolo pe reo te o Tnesouro Provincial.
Findo eaae praao, oa valorea em deposito preacreverlo em favor da provia-
* oa, ando eoaaideradoa randa eventual, na forma da legielaclo vigente, ae a Aaaeoa
blea Provincial nlo resolver a ooaveralo em beneficio da Colonia Orpbanologioa
t babel, a >
Recife, 10 de Onrabro de 1887.
Jote Candido d Montea

a.
%
GRAGEAS
FORTN
INJECQAO
S/sJMfaa t'i ssii'saatsra
Nst. tatte aa iiilsisfcaseaesaslistaaaaanravaslsea.
\i c aaaraaa aa HoepitaM. Carana aa moteaste*
taUaar es aatomagoa mala A atinados
A IHfarOfjAlf PORTIM i asniBts recosaaieadada como o complemeato da
ratear* as> a* sn-va a o, e as*
,18lina do Imperador
NeaU gr. nde pharoucia aviase reoeitas e pedidos com prompdlo,
selicitude e modeilade.
As prserias ea Ihigias eslraigeiras sao Aciment
despaldas
Opharmaceatico pernambuc.no JOS FRANCISCO BETTENCOURT
convida oa cHnices deala cidade que qaeiram honral-o com sua confiaoca
para qoalqxer trebalha profissional e ao publico. Oarsnte ae a man atten-
oioaa o eoancieneioaa easoaclo.
Esta oaas recebe esas productos cbioeioos e drogss directamente
das saerhores casas a Europa, eapecialaient- eneommendadaa para aea
roosituaris.
ESPECALDADE
larow .1 GiHai^ Guaco i JalM e Tol
Preparado pelo pbarmaceotioo JOS FRANCISCO BETTENOOORT,
de nasa eficacia verdadeir* mente maravUboaa naa ajotatias dos erglca
respiratorios.
Briidii.es, isliuu Uss, convulsa, ele
;;-
Esseacia depnrariv. Frmala de diatineto elinioo Dr. Banca
Depurativo por ezcellencia palarJ aba aa mol-atiaa que tem erigem
a imparesa do aangna.
StIsS. flarttires. ulceras, BrnpeBs Merpeticas, itt., etc.
Tinta preta para sacre ver- inaltersvel, fabricada com muito cuidado
por ama formula inglesa, especial para esoriptnraclo mercantil e reparticJeB
publicas, aecea de presea, perfohamente preU, nlo corroe aa pennae, nlo
deposita e di opi.
Lotera da Provincia
Acha se venda a 10.a lotera c frene-
flciii dS. Casa de Misericordia do Recite, qae
ter logar no consistorio daigreja de Nossa
Senhora da Coaceifao dos Militares, onde
estara expostas as espheras em orden? nu-
mrica, para seren examinadas.
1 Pal
nial: de Mareo n. 20
(JUNTO AO'LOUVRE)
PERCALES claras e escuras a 200 e 210 rs o covade.
TAILES de ramsgem, lindroa padrSea, a 500 rs. o covado.
SETINS de todas aa cdrrs a 900 ra. e 10000 o covado.
SAR1 rELIM diagonal do meinor a 240 ra. o covado.
OS de malba, todas aa cdre, a 2*000 e 2*500, ura
ESQUIAO pardo de linbo para vestido a 280 rs. o covado.
PANNO da Costa para mesa a 1*000 e 1*200 o covado.
BRAMANTE de algdolo de 4 larguras a 800, 900 e 10000 o metro.
ZEPHIRES de cares lindas a 200 e 220 rs. o covado.
GRINALDAS e veos pjra noivas a 8*000, 9*000 e 10*000. urna.
GUARDANAPOS de linbo a 2*000 e 2*500 a duzia. .
BORDADOS de cambfaia a 500, 800, *00 e 1*000 a peca.
TOALHAS para banho a 1*500 e 2*000, ama.
CAMISAS de meia para hornera a 800 e 1*000, ama.
TOALKaS nlcocboadas para rosto a 3*500 a duzia.
&UARDA-PO de brim pardo para senhora a 8*000, um.
DITO de esguilo pardo para homem a 4*000 e 5*000, um.
MKRINO preto de 2 largaras a 800, 900 e 10000 o covado.
MERINO de cores a 800 rs. o covado.
CUTELINES de cores, faaeuda de 800 rs. a 360 rs o covado.
ALGODAO braoco de 3*000, 4*000 e 5*000 a pUca.
FICHUS de 13 a 1*500, um.
CORTINADOS bordad-.s a 6*000, 7*000 e 8*000 o par.
BRIM pardo para ronpa de homem a 320 rs. o covado.
RENDA da China a 200 rs. o covado.
CORTES da casemira de 4*500, 5*000, 60000 e
SORTIMENTO completo de las para vestidos.
Para banho de mar
Costume para senboras a 10*000, um.
Dito para homens a 8*000, um.
Ditos para meninos a 5*000, um.
Sapatos e bolsas para niesmo'o fim.
A RA 1. DE
8*00, um.


MARIJO
X. 20
AMARAL&C
AO LOUVRE
Os proprietarios d'esae antigo estabeleoimonto aetnpre no intuito de correspon-
der oonfianoa das Ex naa Sras., nao poupam esforcoa a fim de satisfaz er a exigen-
cia do bom goato e para o que aeha-ae actualmente em Pars um dos socios da casa,
qne vai por todos os paquetea remetiendo o qne o caprioho ds moda vai inventando, e
para prova aprssentamos o esguines :
Lindiaaimos cortea de la, montados em oartfto, com guarnilo de oontaa oxy-
Eaplendida collecjao de capotas e chapeos para senhora I
Oaarniclo completa de vidrilbo sai geners !
Romeiras dolmana e visites em t=cidos differentes I
MantUhas andaluzas, espedialidade !
Ditas de fil de seda primorosamente bordadas 1
Rendas beapsnholas chantiliy em sortidas cores ,
Luvas de seda bordadas em alto relevo !
Sedinbss e arahs, grande moda 1
Colchas turcas s imitacSo do crochet!
Palitots de seds orna, pretoa e cinzentos !
E muiros outroa artigos de moda.
.

4 Ra {.* de Na^o o. 20 4 (esquina)
CASA BE CONPIANCA
Colarinhoa e punhos para aenhoras, ultima novidade a 2*500.
;
Ccajfr e tf*
SOLUCAO COIRREr^r
ao cMLoaHvoflO-* MoerttATc de gal
lodo* os MI "
tirraArtsa,
i aSopudoBSr toaos os
DE
WOLFF& O.
14~MA DO GWA'-N.4
.\'este neuita conhecldo estahelecltuen-
Sa en ca tro r a reapeltavel publica a mal
variada completa sortlmenfo le JOlAg
reccralctaa setupre directana^nte doa aieiko-
rea f.brlcantes da Kuropa. e qu e pr imam
pela aparado goata da mundo elegante.
Rica* nderecas completos, lidas pulael-
ras, alflnetes. voltas de ouro cravejadas com
brilb tantea, ou perol as, anaeis, cacoletaa,
bataea e outroa inultos artigas proprio
sAb\ taTl ss*aS>SBis**ssasP\JB
ESPECALIDADE
KaXJtr.
Em relogio de ouro, praSa e nickelados,
para hssarss, senboras e meninos dos mais
acreditadas fabricantes da Europa e Ai
rica.
fara ladea as artigas deata casa jaran-
tense a boa cjualidade, aasim como a saediel-
alade aea preces que sae sem competencia
Vrsta ca tamben concerta-se qual-
qaer abra de ouro eu prata e tambem rel-
glos de qualquer qualidade que seja.
4Rua do Cabug-4


ARIEPAES
EpHodlos mi
^Joafum Swtrio de Aitmio Pimentl
tCuntiauagl>)
ABEeAflO PATRITICA
0 famoso qaadnUtero pr-ga>yo, qu-
?rin piava na margara esquirla da rio
srguy m Carupaity, a api i ido naa
lagOi Curaz-Pirte, cota ua desenvolv-
manto da trea 1 gua, q .corar* o primei Xmfl f"'
ro ngulo neet ultima, ee^goiodo msis oa
menee torta ossmonto atravcseava oa paq-
unoa de Sauce o R>je ib rae directo
ao Paaao Espinillo, Passo Pocd e outros, a
ia apoiar-se na grande Harona.
Defendaos esta externa lioha da crcum
vslaclo f irmidavel, verdad*ira fortaleza de
carcter proviecrio, cerca de 40.000 ho-
rnees coro perto de 300 caobo* a.
Para aer envestida ama praca deaaa or-
den, era pre ao qae oa aliado* dispuz-s-
sem de furcas, cinco veaea mais numero
ua; e estes apenaa podiam dspr de nu-
mero igual ao dea tropas paraguayes. O
ataque vigoroso de Carupaity eoeveoceu-
noa de que contra forwl'sia asaim cons-
truidas, cram impotentes o eaforco bra
vura individual.
Pare obviar estaa dimeaUades o Duque
de Cexias obtave do noaao goyerno um ba
lio captivo, p*ra com o exilio do mesmo
aa poder verificar qual o ponto vuloerayel
do quadril.tero, e lev.r por h urna in
veatida vigoroaa.
Estovamos, poia, em Tayuty om Julbo
de 1867, quaolo ao deu o>ceso que eerye
de deeenvolvimento do presento efWio.
Cheio de gas o bailo, tomou aeaento na
gr-c de cahir Ibas M
cabria de c
..ulava uma honra pt
tam,
poda diser:
man offi tal, prisioeiro q
oorn m armaa oa mo. Pasta fago o pa-
tera que pareca um posase
sus barquinhe a cmamelo de engenhsirce
eucairegeda de examinar a posiclo iom
ga, e noa grossos caboa de que prendiam
trra aoroatato, distribuio-ee um numero
de soltados qua inudavam de poaiclo s um
aceoo da bandeira da barquinh..
O inimigo enturaacoe imroedietaraente
seu oampo com o fim de frustrar as noaaaa
observagoes.
Os aeronauta iudicarara com a baodei
ra aoa aoldadoa da baae que avangassem no
sentido da trente.
Os soldados obedeceram.
Grosaa descarga de artilbaria inimiga
fi dirigida parte ao bailo, e parte o gru-
pe de ptSea que sustenta va.
O psrigo tornou se mmiueoto e duplo.
Urna gr-nada veio rrebentar entre
estes. De tr;s qae segaravam n'uma das
oordss, dous cabiram gravemente feridot;
o t-roeiro quaai suspenso pala Corea aseen
cionaJ do navio aereo, gritou :
Acudam-me, porque eu morro asas
nlo largo o bailo I
Nieto trea soldados tiobam corrido em
socorro dos dona feridoa; um des tes, po-
rm, detevo-oa, e disse-lbes imperioea
mete :
Nj nlj precisamos de soccorros
agora;
tari
O fasto aciaaa narrado, foi mencionado
a'aB ordem do dia do esercito; porra*
celou sa r. Ha aquella seote aboeg.clo do
fot tostemunhada por Mita
gente qae 'acudi ao desastre dos sosten-
tadaros do bailo.
AUDACIA S VALOB
Eatavamos entra Aasumpclo e s estaglo
de Pat;oo Cu, no Paragu
Trata nos de ntiliaar a linba forres que
daqaeils cidade parta at Parguy, ati.n
de enceUrmoe a marcha daa Cordilberav
Constru a m-se poetes pontilhoes que o
inimigo em sua fuga precipitada incendia-
ra, e roootava-se o trilho eobre o leito da
estrada.
Esto rpido trab.lho realisado em-^ouco
tempo, o naaior padrlo de glora da nos-
aa engenbaria militar, reunida grandio
aa a diffi.-il ostrada do Chaco, p>r onde
pauara o esercito em Desembro de 1868
Has, volteaos a* aaau-np'
Reparados os trochos da airada que de-
vise recebar em breves dsela locomotiva,
campria i nosss ca vallara visital-os aem-
pre psra sfugentar algunas partidas in
migas qur por msis de uma res os des-
tnuram, depbia de penoso trabalho de noa-
aa parte.
A careliana tiaba pgr aisslo, logo que
d'spontaase a aurora, o ir verificar se aa
obras eatavam em ps, ou se o inimigo
Aquello vshn'.
a do cavallo abaixo o i
Em todo q^caso era um prne
cadver que nlo coovinij^PJ^PJ^PJj taimo
tropbeo do ininigo-
Voltar sudaoioaamente aproveiflado a-
iads o espanto e a admiradlo dos par
guayos, acntlal-os, le/ar a desord.-
saas fileiraa, e reag.tar o sargento, foi obr..
do m*imo instante pira o capillo I
liamos, qae tinba tembem b
no hombro I..
Tudo isto pksscu.se em meos tempe do
que era precias r fl.-ctr.
Nlo bou ve plaoo jatm lugar para elle.
Acto espontaneo e resoluolo prempt* e
uaia maia.
Eate faoto consta eos que foi mtnoion*
do e reoempeoaado por S. A. o Sr. con-
de d'Ea, general en obefe do esercito
nsqaella poca.
' O BBQCISTE DA AUDACIA
Audatia fortuna iuvat.
Um doa episodios maJs bollos e maia ro
osntis, que mas parece uma loada roe
lie val, aoba-ae no abrir o Diario do ex-
rcitoi tempo do commando de S. A. o
pnncipej conde n'En. E' para lamentar
qne caae magnifico repositorio de esplendo-
rosos feitos tiveeee urna ediclo resumida,
5 que bem pou?a gente possua o eonbe :i-
mento de asistir ta til publicaclo
A manara aicgesfsf com que all se re
ferem oa factos, aoa melbor reoomm^o-
tan:
acadam ao ball> em primeiroju
Pode haver pais no mundo que se ufane
de ter bons soldados, v.leotes e resigas-
dos, porm, blo de permittir-aos que oe-
nhum excede em dedicarlo amor i pa-
tria ao soldado brasileiro.
Espsnsivo na victoria, e soffredoi na
derrota, elle ae eleva por sua resgaselo A
suprema altura at oode podo ebejes* a
contingencia do valor hum.no.
Eaaa guerra foi a peora de toque do
quilate superior do nosoo oarsetor nacio-
nsl.
Velos receber da bracos abertss so pri-
sioneiro que Ihe vinha pedir protocolo e
amparo, desfase m-ae da seos pircos
aseaos de subsistencia, e dividil-os com o
rencido, esquecendo no meemo instante o
oaraetor cruento de aeroelhante guerra, o
meamo era endeessi-o.
0LHET1M


VICTIMAS EALGOZES
POR
EMILIO DE RICHEBORG
RECIJsDl P.4RTB
aS'HISSHATSlS
( Continuaclo do n.
VI
A rilada
252)
E como o homem ae cooserraise calado,
Genoveva continan :
Em nomo da sus honra, senber, em
nome de sus roli, em nomo timbea de
sos iruil, so s tora, tenba piedadA de
mim... Peco-Ihe, peco-lhe do mos featas,
ajo.de-me a sabir deata casa.
Sem a menor commoclo o homem rea*
pondeu :
- E para que ha de eahir d'aqui, ee-
cantadora Genoveva, quando eu eatou por-
to da menas* e quando estamos aqu to
bem ? Amanbl de maubl conversaremos.
Ah I esciamou Genoveva, estorcendo
ee bracos de dor e de desespeso, nlo ba
nsda ns^uelle corelo, nada naquella al-
ma.
Engao, minha bella menina, mani-
fest eng na, tenho ae coraclo e na alma,
todos os sestimentos que me inspirou e o
immeoso amor que me consom, pela mo-
nista I Se fui engaado a aee reepeito, a>-
nbs bella Genoveva, hi que me ta>saram
na igoorsncia, da que ers s moca maia
bella e maia appetocivel entre todas as mu
Iberes que tenho ucentrade at boje. Vi a,
oavi-a, eatou estsaisdo e entrego me me-
nina de eorpee sims. Nlo me coofuoda
m> aquelles cojo o coraclo oaoc
de acoordo com o que dis^sa, aefiidite
iba ataceridade, miaba bella Geno
o aoa protestos de um homem qae a
cooW nunca molher alguma foi ama-
jtoagracada compre bendeu que aa suaa
as soaa lagrimea nada podiam
homem.
muito
w ca
deissaa vestigios de sua presenca all.
N'uma deasaa ocoaioVs, adiantou-ae o
cpitlo R uos, acompanhado de eeis aol-
dados e um sargento, ao todo oito homens
ae nos nlo falba a memoria.
Per:orrea a linba toda. Nenham aignal,
nenbum indicio o previnira da citada que
os paraguayos lhe srmsram.
A estrada de ferro corra spsrtada por
dentro de uma mata eondensadissima, o
aoa lados de seus rail bavis apenaa dous
metros de terreno limpo, erguendo se em
aegnida a barreira do bosque impenetravel
aos cavalleiros.
O captlo, e seos soldsdos, seguirsm
at o fim da linba, e explpraram o campo
Como cima ditaemos, nenbum indicio
acharam da presenca do inimigo, e
seecgadsment* vcltaram pela mes
minbo.
Ao virarem s curva que a estrada faaia
no ponto msis apartado dells, v n-se sub
tsmente fechados por duss fil-iras de in
fantara inimiga que Ihes sargiram inopi
nsdsmenta na frente e na retaguarda |
Oa paraguayos apresentaram aos peitoa
dos cavados 150 bayonetea unidaa e com
pactas, fasendo aoa Tosera de Rend te
ou morree I capas de intimidar aos mais
desesperados luctado-es, quaoto maia a
estes bomens colhidos no meio da mais
bem planejads cilada.
A sorpresa abate os espirtos maia e al'
mos; e por isso oontavam oa paragaayoa
apoaaarem se dos nosses bomens, sem ar-
riscar luota, neato caso impossivel da*ser
sustentada por aquelles pou-.oa brasileiros;
mas como a grande virtude do militar
oppr sorpresa surpr-z, derrrota der
rou, sentio e braeo espillo o ealefrs da
primeira impresslo.
Subiumento porm, srfloiu lhe o aangue
ao coraclo, arrancou da espada, e por' sus
ves gritou 1
A ellos carneradas.
Um peoedo que rolatse do alto de uma
montanbs, nlo sera maia impetuoso na
corrida do que a partida deases oito bar-
cales de dosss aavallara
O inimigo colhido pelo assombro abriu
paaasgem ; e o grupo de cavalbairoa trans-
Tinba qui ia hav r, com efTeito, con um
destes libertinos endurecidos, sobre os quses
os sentimeatos de piedada de nada valem
Asaim, tudo esteva acabado, nlo poda
escapar Aquello raissravel, eetava perdida I
Approximava ae a noite ; jA qoasi gue
se nlo va no quarto.
O homem approximaTa se della para a
agarrar; eepaotada, Genoveva rs.:o*a.
Deram assim dass eeses s volts do qasrte.
O libertino ecbsvs jA qae aquella mano-
bra leva va demasiado tempo A resisten
cis da moca exasperara o. Era preciso
seabar com aquillo. Aproveitsndo-se de
em momento em que Genoveva parara
para reepirar, correa para ella e ooueeguio
agrrala.
A moca deu ara grito agudo-
Elle apertou-a com maia forca.
Genoveva debata-se com furor. Mas
sentia que as suss torcas iam abandnala
Faltava-Ibe a respirac'.o, abifava Nlo
poda contar senlo com Daus para a sal-
var.
(visitado, reunindo tudo todo quasto lhe
reatara da forcae, gritou:
Soccorro Soecorro!
A sua vos nlo encentra eco, minha
graciosa toutioegra, disse o misnravel, rin-
de irnicamente ; vamos la, renda-a, estA
am meo poder, minhs I
VII
Ae artsicree 4\> saaea ale reca
Naqaelle momento, ouvio-eo um grande
raidona oaea. F.ram voz-ja de nomina, gri-
toade roulberes, o batar de portea, fecha-
daa com vioUaeia, passss pesados, ouvie
do-se no soalbo.
Genoveva, leaos, d-svairai, nada oo-
via.
Mal o sea terrvel sdv rsario, eoDs"r
vsodo-s senrpre fgura, applicsva o ojvi-
do, admirado.
Gsoorcvs contioaava a defenderse s
gritou oafara ves :
Soecorro I aoecorrs 1
Aquella roa fat envida, porque os pas-
soj approxinar use e de repente as duss
portas do quarto abriram-so.
Appare;eram dius bomens.
Eatavam vestidos grosaeiramente, tinbaiu
a eabecja deaioberta e eada um um revol-
ver.
A' vista daqaallea doui bemeos ds as-
pecto terrvel, e frecuentador da oasa de'i-
sju emdm a atoes, a tremendo taabeo
agor, com o ter rosto, refa-
giou se em am eaols
Meoioa Ganare W0 dea deas
ktava aoam-
aliara bem
anda. Na
(i a o rio Jejuy-
cuja trausposiclo lhe tomou bu-
por ser a correte profunda
forca d'aguas ; entretanto
nesse mes rao dia abancou a "illa de Igate
my onde deisou 10 homens Je obsrraglo
;om um inferior, e pdle s Q. De-
poia de pequeo alto de desmaneo, cami-
nhou toda a noute e, 8.ll2!boras do
dia 24, th-gau A base da graflfq sorra de
Maracaju' cuja subida er vencer
para gmhsr o chapadlo em que correm
o E.copil e o Ig.temy, confluint?s do Ps-
ranA.
Essa subida ers abrupta e alm disio
plada, com grenJea podras o grossos rae-
deros atraveaaados.
Com 6 homens atrou se Moura A obra
ora cortando malta entroncada, ora esgaei-
rando-se por entre os galbos cabidos, at
tingiu, com uma legua de pzraosa asoenclo,
uma guarda.
o planalto.
Ah exista
Comtudo o
rancho achava-ee abandonado, ou melhor
ipado nlo mais p >r soldados, mas sim
por raulheres qae, fugidss de Espadim,
baviam parado, bailas de forcee, uran
dcllaa jA moribunda
Daaa eram bespanholas, ss outras para-
guayas.
Estavam de viagem havia 6 diss, tendo
4 adiai antes sida encontradas por espieos
partidos de Panadero, os quaea aceitarais
ram logo de vaqueanae. (3)
A' 1 hora da madrugada cb^gou Miurs
A barranca do arroyo Espadim, do ouvro
lado do qual estava o aoampamento das
esiladas, Site leguas distante do cume ds
serra. ,
Foram despssbadas as duas mulh^res
e, cooj suas tres pragas (4) atravessou o
intrpido rio granH -nso o arroyo sobre o
groaso m il.'-iro qua fasta de pingela.
Entrava assim nesse local xm que jA ha-
viim perJlo entonares de iofel z-s, do-
pois do cruel martyro.
Abi tinham se pistado scenss curiosas.
Ae roulberes, enviadas do a!to da serra,
cumprindo com pontualidade a sua com-
nisslo, bsviam procurado as duas sob"i-
nltas do teneote coronel Moum, e anoun
ciando-lhea a aa prxima chegada, dando
a ella o nome da Antonio Guimaribs, nome
que por coincidencia singular, era tambem
o da um prente delUs.
A noticia da vini dos brasileiros cir-
>ulou logo, conBrmanao o dito de um ntic
Oii.uA que demanbS viera espontaneamen
te trazcl-a ao acampamento.
Entretanto aa ..desgracadas mulheres
acreditaran! mais n um embaste para rao-
lbor pe da!.as, como costumava ordenar o
tyranno Lopaz do que na possiblid;fde ds
verdade, convenccram-s9 diaso, vendo chs
gar, s 8 horas da noite, dous espeles pa-
raguayos.
E -sea homens, demorando se at ama
hora da madrugada, presen.aram a ebe-
g.ida das outt ae jiuas mulheres que prece-
daclo Portentofaraitesto n >s s copiar ipiijt
oerbit todo qoato nos vsi dar nm dos mais
b-llos factos da grande campanha que nos
tem fornecido materia para tantos artig-oa,
e que no futuro ba de faj^r p'smsr a
quem delta ti ver conheimento. Ahi vai a
tranacrpelo :
s 22 de Desembao de 1869. O te-
nante coronel Antonio Jos de Moura par
tiu com destino ao paseo Espadim no rio
Igatemy, A frente de 50 prec,ss de oavat
I aria bem moutada.
O ardento desejo de salvsr sua fi milla a
leva a essa arriscada empresa, para a
qual conseguio finalmente licenca de Sea
ltese.
Interrompamoa por um pouco a trans
cripclo. O teneote coronel Moura, tinba
no Espadim, lugar destinado aos desterra
dos de Lopes que baviam de sar trocida
d>e depoit, ama ir mi com duas filbas. Es
sa senbora, natural do Rio Grande do Bul,
casara se com um portugus morador em
Villa Rica, no tempo de LV-pcz pai ; e de-
pois da morte de sea marido oontinuou a
permanecer n'aquella villa, at qne por
ordem do ditaodor loi arrancada de sus
habtaclo, e depois de loogas marchas, ati-
rada no degredo de Iba, e posteriormente
no de Igstemy.
Ao saber o diatiocto orBoial que aua ir
rol o sobrio has estavam ameacadas de ama
morte certa, pedia licenca, implorou ao
general em obefe, que o deisasse ir em
soooorro de sua familia.
O eoada d'Ea oegoa Ib'a, diante do po-
ngo dafsemareza, maa Moura insisti con
tenacidade.
Aquella energa, afusila forja de von-
tade, aqnelle deaejo vebemento de salvar
aaa familia, aoabou por venir. O gene-
ral em obefe tinba oora;lo tambem go-
aavs da ventara de aer chfe de familia.
Oedeu, e Moura eaoolh'an 50 amigos e
par*,.
Continuemos a tranacrpelo :
Janeiro de 1870-Dia 1-O tente
coronel Antonio Jos de Moora deu ama
cireumetaaatada e curiosa parte datada de
29 do mes prximo paseado, de sua me-
moravel espedieao ao ro Igatemy, afim
de ir salvar aa familias destinadas a pere
cor de fome no acampamento do paseo Ea
pedia.
No dia 22 de Desembro ultimo, sabira
la des -ulpa desque vinbam buscar laranjas dlam o t-nect-^-ronel Moura e quo imme
(2) e a promessa de qqe volt
logo para o aoampamento.
O "enente-coronel prorurou entlo do8*B-
tulhar o caminho pira faser subir a.i>ua
gente, mas a principio nada consegua.
Por isso despachou daaa paragu.-yas para
que foseara a Espadim e de IA viessera guian-
do ai suas oempanheiras de infortunio at
aqu'ile ponto.
Partiram ellas; decorreram algumai ho-
ras e a impaciencia dea forjas noval aos
que espera va m.
Rentando anda ama vez desobstruir si-
nuosa trilha por onde passaram 20 bomens
a cavallo.
Vinto outros ftcaram de protocolo na
base : sectinellas destacadas no deserto,
to valentea que buscavam o desconbecido.
Ficou os commsndando o slferes Francis-
co Clarvalho Moura.
O tonente-cronel Moura caminbou trea
leguas em terreno plano st chegar a um
crusamento de estradas, das quaes a mais
batida era a da esquerda e foi por elle se-
guida ns distancia de duss legaas. Parou
entlo. a ?
Essa esstrada brava a Panadero, e
comoaignsea incont?Staveia, jasiam cadve-
res de mulheres, honrens e velhos, que
diaa antes tinham sido degolados.
O tenente-corontl retroceden, e depois
de deisar 15 bomens na encruziihada, si-
guio com 5 pracas pela ootra estrada, bem
que a noite jA eativesse bastante adianta-
D-'po8 de certa tempo de marcha, 2
oavalloa afrouxaram, e os soldadoc que os
monta /am tiveram que apeiar-se e os irem
tocando por diante. t
Afinal. As 11 bor-s e meio, eocoatrou
Moura'tres ranchos etopetades de fami
lias, mulheres e criancas, acocoradas ao
redor de grandes faguairas. O abalo que
essa desgragadi gente r-cebeu foi immen-
so ; urnas desatavam em pranto ruidoso,
ontras fogiam espavoridas e oorriam aero
direocio ; a maiot parte, agrupadas ao ro-
dor dos brssileiroa os abra^avam e os ac-
clamavam 1 >
do mesmo
homens, com voa terrvel: diga o castigo
que merece eate homem ; se responder A
morte I faco-lbe saltar os milos I
Naquelle bomem que acabava de lhe di-
rigir a patarra, Genoveva reoonheceu o
moco de recados de bairro Saint Antoine.
Corren para elle e deitoa se-lbe nos brs
eos, exclamando ;
- AL o senher salvou-me !
O pai Anselmo nlo pede oonter am gri-
ta de alegra.
Ah Deas sejs louvado, alo chegA-
mos demasiado tarde I
Sentio no paite as palpUacSas do cora-
clo da moca, mas o sea coraclo tambem
batia com forca.
Meoioa Genoveva, oontinuou eRe,
nlo dovemos fioar nem mais um instante
nesta casa infame, mas antes de sabir, di-
gamo o que devemoa faser deste misera-
vel. Olhe eomo elle treme, cobarda I
Deixe ease desgranado, Sr. Ansel-
mo, i desees homens qae se desprueem
e de quem se desvia os olbos com repug
naocia. Posea elle arrepender se do seu
ignobil procedimento e que seja eaaa a sua
punclo, nlo peco outra I Deixe-o, Sr. Ao
salmo, perddo-lbe.
O moco de recados spproximau aa do li-
bertino e esmagando-o com um olear terr-
vel e ameacador :
Misera vel, disae-lhe elle, aquella a
quera queras faseraclima perda-te, mas
eu sao te perdo e aconselbo te a qoe te
nlo tornea a enoontrar oommigo.
Dito isto, o pai Anselmo, agarrn no bra-
co de Genoveva e levou a rpidamente ; o
segunde detensor, outro moco de recados,
seguio-oa.
No rea d-> oble encontraran) um teroei-
ro moco de recados que esperava.
Ge uidoa sordos chegaram aos
de Genovevo.
Em am sallo ao lado do vestbulo, havia
duaa malheree, com oa bracos slidamente
atados oom corlas.
Os (res borneas e a moca atravesaaram
o pateo, sem ditfi mldade. A porta da en-
trada eetava aborta.
Na roa estava urna carruagem de ala
gu-l, eom dous oav>Uos, o pai Anselmo
t.a entrar nclla Geoovevs, depbia dirgin-
de-aa sos doui oompaoberos :
Mena amigos, disse elle, trabalbAmos
bem esta tarde; agradecido e -t logo.
Tomou lugar aa carruagem, em frente
da moja, gritou ao ooooeire < depressa ao
bairro Seint-Antoio*, fecbou a p
e os oavatlos partiram a trote largo.
qoella carrugem que ia to depresss, 1
em oompaobia do boa meco da reoadoaj
?
(1) Mais ou menos textuaes
t Diaria.
(2) As doces ersm prohibidas, por serem
reservadas somanto para o esercito (!)
que acabava de a s.lvar. Genoveva nada
tinha que reoeiar e respirara A largs, com-
tudo anda um tanto atordoada nlo conse-
gua fcilmente libertar si das terriveis
commocSes one tinha experimentado.
O pai Anselmo cootemplava-a com ter-
nura e reflectia taaibem, respeitando o si-
lenoio de Genoveva.
Por fim, a moea apoderou-se das mos
do velho, apertou-aa as suas e disse-Ibe
com lagrimea na voa :
Se o senhor nlo tivesse rindo em
meu anslo, estava perdida. Foi o se i Geno vera, eis abi a aua inimiga.
nbor quem me aalvou I Ah I nlo sei comoj O senhor c:nhece-a ?
gentino,, e uguates, L-
ragmye, que
se fingirn mortos ao pastar aquella aa-
daciosa carga de brasileiros, erguarao-se
e aooominetteram aos tres offi aes.
Estes, apenas unir.im-si a de espada
em punho trataram de d uiviar oa ataques
de bayoneta que os adversarios lhoa atira*
vara com furia desusada.
A posicSo era critica ; porque oa tres
homens, de caneados, mal podiam jA er-
guer suas laminas. .
Niito, provdencialmeab*, volta-3e sobref
a sella o corambicdanto de? bat-.lhlo c n'um
rean:o comprehonda o-perigo eminente
que corram seus offiuiaes.
A ra^oluclo foi prompta.
Sustenta a pjsicao, oh bravo 42,
quo eu volto ; disss elle dando de ra-
dea ao cavallo.
Apenas uma centena di metros o sepa-
rava do grupo aggredido. O tenente-coro-
n-I Lima, enterrou as esporas nos fiaacos
do corocl, (irancb dos coldrea um dos re-
volvere carrejadla e voou em soocorro de
s-us tmj opjsaaand'lcB.
O pciio do seu cavallo darrubod o pri-
meiro qse uiou obstar-lho o paseo e em
seguida ouviram-se quatro tiros successi-
os a qu?iroa roupa, que deapiacaram
qu%ro"oraneos !
Os dous-restantes pedram rciaericordia;
O oo i mandante entregou-oa aos ditos
officiaes, e sem esperar os agradecimentos,
voltou para onde deisara o *batalbo, > a
quaai quinhentoi metros de distancia j,
era cerrada prseguigao do tagitivo ini-
migo. *
*
Mas,-porque, cora mandante, lhe p8r-
guntaram depois nlo mencionou facto to
importante na sua parte de combate ?
Porque, respondeo, naquelle momen-
to deixei de ser eommandante para sentir
fallar-me o eoraslo. Transgred a discipli-
na para acudir a meus officiaea. So-*tal
disse83e, mereca um conselho de gnerra,
oomquanto eu tivesse certeza de que mea
batalao continuara a bm cumprir sea
aluram em dehqu.o ; outras exp.raram de devef emquaato me afa8ta88e po/mnatoB.
diatamente preduziram gran te agitadlo
q*oe sl.i'fjham ds brasileiros.
Presas^ interrogadas, am ser ellas degol-
ladas, quando penetraram na palhoc/* os
salvadores que incontinenti mataram os
dous espides.
A alegra que demonstrarais a destina-
dos (5) foindescriptivel. Mulheres, com t-
ck^s accesos corram de um talo para ou-
tro dando gritos descompassados ; muitas

emoclo o por todcB aqeelles pontos er
guiam-se preces e cnticos de grupos que,
ajoolhados, agradeciam a Deus a sua pro-
videncial slvaglo.
O resto da noite pnsaou-se asaim.
A's 4 horas da madrugada de 25, Mou-
ra reuni 1,200 dessaa mulheres e as di-
vidi em trocos que deviam caninbar a
certa distancia um doa outros. A precipi-
taclo, porem; em sabir daqu'elle honivel
lugar foi tal, qu i' a pingela ddeu ao peso
de muitas que quena n passar e"entregou
As aguas vtlozcs do ro Espadim as maia
apressadas. Concertada a passagem, sahi
ram todas o eocetaram marchas toreadas
que aa tronxeram at Igatemy, ficando
porem de fraqneaa e deianimo estendidas
pelo cammoo mais de metade. Entraram
pois em Curugaaty 400 e tantas. E' de
crer coratu 1 vir se arrestando.
A irral do teneote-coronel Moura havia
fallecido 4 diaa antes da chegada deste ao
Espadim, deixando duas filhas jA nubeis
qae puderam ser salvas.
Tal foi a espdiclo do impertrrito te-
nente-corontl Antonio Jos de Moura. >
DISCIPLINA E CORAClQ
Quando jA ia de vencida e destrocado o
esercito que aJ de Novembro de 1S67,
invadi noasi campo em Tuyuty, tres offi-
c aes (6) do 42* corpo de voluntarios, j
cancadissimuB, e nlo podendo mais aoom-
panhar o bataltilo na brilhante e ultima
carga que dea sobre o iaimigo, que a re-
citar prouurava ainda se fazer forte as
bateras que pertenceram ao esercito ar-
m
(3) Guias.
14) Parece fabuloso.
() Desuado na linguagem oficial de
Lopes quera iiaer : eondemnado a mor-
rer de fome c degollado.
lber e sahi sem ter avisado minha mli, co-
mo ella me recommeodava.
Eia o que ea tinha snpposto, pouco
maia ou menos. Menina Genoveva, a me-
nina que nunca les mal a ninguem, tenho
etss convicelo, tem um terrvel e impla-
os vel inimigo j coahece-o ?
Nlo conheco senlo uma pessoa, uma
moca, a menina Cecilia de Prmorn, ca-
pas de me ter feito cahir no horrvei U90
de qoe o senhor me salvou.
Ab l a menina de Prmorn I menina
hei de agradecer, como esprirair-lbe tndo
quanto ainto no meu coraclo, de reconhe-
ci ment e de affeiclo !
Affeiclo 1 dia a menina? sent affei-
clo pelo velho moco de reoadoe ?
Sim, Sr. Anselmo.
Ab menina, esolamou elle vivamen-
te commovida, como bondosa e como me
faz felia Mas olhe, peco lhe jA a primeira
prova de affeiclo : que nanea mais mo
chame Sr. Anselmo, mas
mo, como toda a gente.
sim, pai Ansel
Poia bem, sim, dsqoi em dante bei
de cbamsr-lhe pai Anselmo e mesmo, se
me permittir, papA Anselmo.
O pai Anselmo sentio como que um so-
lugo subir lhe A garganta.
#- AL I sim, ab t sim, disse elle, papa,
papA Anaelmo 1
Eu, replicou a moga, nlo posso sa-
nio agradecer-lhe de todo o coraclo ; mas
bei de diser a meu pai o que o senhor fea
por mita e elle ssberA agradecer lhe e tes-
temuahar lbe o seu reconhecimento e o
meo por outra forma que nlo sejam pala-
tras.
Menina, se nesta circumstaacia quer
seguir oa-conselbos do pai Anselmo, nlo
diga nada do que lbe aconteceu nem a eeu
pai, nem a Sra. Lionnet, nem mesmo a
seu irrolo.
Como, nlo devo.. .
Menina de que protesto se servirn
para a arrastarem Aquella casa de onde
Sabinos T
- Urna rnulh r, o senhor vio essa om-
ine,veio procurar-rao myiteriosamente,
osendo-se enviada por mea irmlo, de
quem con effaito ella me moslrou a car-
teira, que elle lhe tinba entregado, segn
do me dase ella, para me convencer que
vinba da aua parte.
c Um suppoato accidente tinba aconte-
de a mea ir.n'o, que nlo poda escrever,
ubaoeve me para jauto de si. Acredi-
i pae salavras mentirosas daqaella mu
Nlo, mas sti o que vale sua mli, de-
vem ser dignas uma da outra.
Ab pai Anselmo, tremo por mea ir-
mlo !
Pode pelo contrario estar sosegad-',
o aeu irmlo nlo corre nenbum pergo :
nlo era elle, mas a menina a quera que-
riam fazer mal. Ab I vejo perfeitamente
agora o indigno acto da sua inimiga. Se
o Sr. Alberto Lionnet nlo foi levado para
algum lugar distante de Pars, oonservam-o
sequestrdo em qualqor parto da cidade.
Era preciso fsol o deaapparecer momen-
tneamente pura a tornar omito inquieta e
attrabil-a Aquella infame citada. Nlo me
engao, menina, e a carteira de seu irmlo,
que lbe mostraran), ama prova disso.
Agora o draiuawf A foi representado e o
desenlace, felizmente, nlo foi o que espe-
ravam. A sus inimiga nlo oonseguio o
que quera, jA nlo ha pois precalo de con-
servar o seu irmlo afastado da menina e
amanbl de manbl, se nlo for esta tarde,
ha de *61o voltar.
Deua queira que o aenhor nlo se en-
gae 1
Ver, menina Genoveva.
Agora, pipA Anselmo, quera per-
guntar-lbe una couss.
O que menina T
Como, quando me julgava perdida,
viotima de um aonstruoso atteutado, o se-
nhor e os seas bravos companheiros che-
garain providencialmente em meu soooorro?
Ah I muito simples," menina, eu
ib'o digo :
Depois de se ter speado da carruagem,
aquella misera vel mulber, que vinha bus-
cal-a, falln commigo.
c Prmeiro pedio me que lhe indicasse a
casa do Sr. Lionnet, e em seguida se a
casa tinha porteira. Acbei a pergunta ex
qui a. Desconfiado, pos-ma a examinar
a molher e nlo tire difficuldade ere coche-
cer a ana bypocraia e a sua dupheidade
dabjiso d mascara de mulber honra-la.
da arena.
Mas o conselho de guerra nessaa
condic5?8, ser-lhe-hia maito honroso. E
ninguem ousaria pdr em duvida sua bra-
vura. ,
Pode ser. Mas prefiro cem combates
a um conselho de guerra.
Demais, repito, naquolla momento dei-
xei de ser militar para me tornar um ho-
mem apenas.
CU DUELLO
O facto que vamos narrar nlo propria-
mente um episodio militar; mas attenden-
do As circumstancias que o motivaram, dei-
xa de pertencer A cathegora de um caso
solado e particular para entrar no numero
dos dessggravos nacionaes.
Todo brasileiro providencialmente ini-
migo declarado do duello, esse asaassinato
fro e meditado, eondemnado peta razio e
perseguido pala justica.
Esta virtude, que*outro. nome nlo tem
ante o bom senso c a phitasophia, desappa-
rece no entanto no filho do Brasil desde
que a offensa sabe o carcter particular
da pessoa para o dominio do ultrga~ na-
9I0. Torna-sa entlo seli&gem a reacco.
O inimiga natural do duello o brasi-
leiro transforma-se era -fcroidade na.
lata.
Vingar a honra nacional para elle si-
blimala empresa, e a vnganca s se com-
leta derramando sangue, sangue cap .z de
var a nodoa da bandeira que quizeram
ultrajar.
Vamos pois tratar de um duello que teve
por origem e cansa um insulto groaseiro
lancado A faca da naci brasileiro.
-- (Contina).
(6) Teuenta Franoisop de Squera Ca-
valcante, hoje esirivio-a cidade a.)R-c-
fe ; Antonio Machado Revond, all residen-
to, e outros de que nos falba a memoria.
JA tinha o presentimento de qualqaar raa-
ohinaclo odiosa.
Na ausencia da mulber, fiz ooofes3ar o
coebeiro da carruagem, disse-me que vinha
da ra Pargon, em Passy, e qua voltava
para IA, e como fosse bastaste tallador nlo
me oceultoa a que especie de casa parten-
cia a sua freguesa.
f Imagine a minha sorpraza, menina, quan-
do a vi apparece com a mulber, e tambem
a minha inquietadlo e o meu susto quando
a vi entrar na carruagem. Eative quaai
gritando : c menina, nlo v com esta mu-
lber 1 Nlo sei ao certo o qae me deteve.
Nlo oomprehendia ainds. Mas, ainda a
carruagem nlo tinba desappareoido da mi-
nha vista, quando qualquer coasa me disse
qae a menina ia cahir n'uma citada.
c O meu prmeiro pensameoto foi correr
ae commissario de polica, mas esses sa-
nhores da polica e seus agentes nem sem-
pre alo aprensados e eu peroebia que nlo
havia um minuto a perder, Renuncia! &
minha idea.
t Nesta occasilo uma carruagem de ala-
guel, esta em que vamos, passou o eu en-
trei nella gritando ao cooheiro.
< Boulevtrd Sebastopol, igreja Saint-
Sel Abi ti ve a felicidade de encontrar
um mogo de recados qae conbecia havia
maito tempo e com quem sabia que poda
contar. Sem me pedir explicacds, enlroa
no meu carro.
c Na ra Rivoli tve igualmente a feli-
cidade de encontrar outro cSmarada, va-'
lente, resoluto e dedicado eomo o prmeiro.
c Somos tres, bastante, disse eu coma-
migo.
* Mas nos nlo tinhamos sanio br^goa
robustos ; era-nos preciso armas.
< Tenbo por costume trazar sempro com-
migo parte das rainhas economas.
< Na esquina da ra de Richelieu, era
um armeiro, .comprei tres revolvere e car-
tuchos. Uma' boa occasilo para f'.zor pre-
sentes a carnerada.
< CbegAmos, emfin, ra P.-.rgon e
apelmo-nos a alguna pasaos da oasa. P.lo
caminho tinha dito aoa meus companheiros
e qae iamos fazer.
c Nlo perdemos tempo a bater A porta,
o maro nlo era muito alto, treptmos, sal-
temos para o pateo e penetramos A forja
na casa.
c Duas mulheres assustadas fogem dian-
te de nos, gritando. DeitAmos-ltw as mos
em um tachar de olhos e atAmo-lb s.
(Continuar $eha)
*i
I
Tyg. do Diario ra Decpe de Razias n. 42.

I


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EHOY8OP7X_7C6UD0 INGEST_TIME 2014-05-21T22:44:42Z PACKAGE AA00011611_17117
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES