Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:17114


This item is only available as the following downloads:


Full Text
'; ij
PIRA A B SAO SU PAA PttKffK
Por Bes sesea amaatadoe.
Por da ditos Joan. IVJOOO
Por ti ido idea. 3*e0
Cada numero avulto, do mee-ao dL ... 100
9PA1
avulao, do dial
*B bbb
HO
DIARIO DE
Proprte>a)f }>t Jtanofl Jtj
ia 4 ^111)00
TELLGRAMMAS
' 137153 PUTOl! so b:as
RIO DE JANEIRO, 31 de Oatubr, a
4 horas a 36 minutoe da tarle (pala liaba
tarreatra).

H

fot resentido da Belaeae do BU
*ireode> de Bal rara a do Ble de Ja-
neiro. drarabarcadar ioi ala Ma-
la de tirtrdu lorrc -
ti uumeavaU Ue*na>eaae*ee|aeB-r dar
Beloefto c'e Baa Brea de da al. o
aTkarel Franre-llsJo Adolphe Peret-
ra Colmar*.-, fasa da dlrello da ce-
aaarea de Tin*, eaa raalo.
Forana nomeadoa Jalara ranalri
pace de erpedeai
Ba leraaa de ftaato .toldo, na pre-
vlarla de Peraaaoaeo. o btrtaarrl
.ala larqaei Lina i
Ba eraaa de Pelratlaa. aa aaeaaaa
prevlaela. a haeharel Brdelo Laee-
telll
Paraaa reintegrados aoo aeaia
paalaa aa eommanda nip la II c H
aatalaeew da |*ar eeoaarea de rao d'Alfco. ees Perito
aar. teeeetea eoroaielo Joiqala Ca-
valcente U'Aibuqar-rqur e lalaa
Correa doo Praserea.
roraoa manda loa ag(regar aoa re-
ferido Batalhdr, oa leaealea-eara-
aela Praaelaea Vital Iraaka Muir
nearo e r anco vieira de Mello.
Pal reformado no poala de coro
ael. o lenle coronel da (nardo no
eftenal da eeaaarea da Baeada Marele-
llle da dlltrelra Lias.
Eaaba earam honleaa aa saque
le nacional BAAOS i
Para Peraaaafeaeo. e aere preal-
denie deaaa prevlaela. Br. Maaeel
aparaste Correa, a aeaadar Lela
Pellppe de loma Ledo, e a eatje-
ekelro dodo Piala Machado Por-
te I lo
Para a Maraado, e depalada ce-
ral aimpiicio Cedlke de Meaeade.
Para a Par*, a oeaador Antonio
Joaquina Clonara de inarai.


::s::;s s tmi mm
RIO DE JANEIRO, 30 do Oatubro, i
tarde.
B. A. a prlareaa rearte- vlslloa Ba-
je a eaeearacade AQUIDABAN.
drgaio para a provincia de Per
eambnro o prealdeale alttmameale
aomradn. o ta, 8r. Br. Eaphraalo
Crrela. j .
SANTIAGO DO CHILE, 30 de Oatu-
bro.
A epidemia "o cbolera-oaoraas lea
dar.- nie e da le koaleae eaa B Car-
la* e (. urlrd 18 rasoa e victima.
BERLIM, 30 de O. obro.
A Xortldralacoe allgeaaeiae Sel-
laaa.oecapnuda-aedooaMIaaaaaeoa-
leclaaeaiea qae sn paaaraaa eaa
Franca acata ajae oa repaMIeaaee
moderado bao de apelar e cablee
le Moutler. \ _

LISBOA, 31 de Ootobro.
NEW-YORK, 31 d Ootobro.
l'aaa qaareniena gol eaiabeleelda
boje para aa procede acia dos palae
loreeiadaa da epidemia de chilera
morbos.
Adoaca Hars, filial ea Perrunabnoo,
31 de Ontubro de 1887.
_j _______z^9sm
IHSTRPCClO POPDLAR
(EaetraJdo)
DA srBLIOTHECA DO PO70 B DAS BaOOLAS

v
Domlagaa Vaadclll
(Coaita <(! o)
lo ret-a oa sess estado eotoo botnico, pabhesa
do em 1769 a re jastial ase ea 1768 aat Meno-
ra sobra a dregoeire de Ciaste ( DiaerUtio dt ar-
bore Dracooi ara Dracaaa), faseodo eosoeasr bo-
Uoieaaenta a especie a ganseo s asa pertsoei,
a raiaotfm oa ereaipiar a Linnen, alea da muitoi
outros que fea detriboir.
Diti Liaaea D'poi de tarea oa botanice!
dirigido tese osases por toda a Earopa, alo lote
reata s examinar aseao Prtagal, pas dos aatit
ahondante e qas be poda ebamar-ae a India
da Esropo. E alo eaverl oingoeca ase posst dar
ao atoado litterario ana flora meta oeste* Oras
de Deot qse obra to desojada alo taa qesa
poblieses tal flora !
Qsarrote asaos alada decerreracs pristero qae
a votes dequell grsodt bsate f ateta realieadoi.
Lamentara Liasen qse, Beodo Pertagal aa paii
como po bata ostro aob o piali de ritta birlo
rio nataral, slo te psdesae tooaeeat a grande ri -
3oes* da aoa regrueso,biveod apasse o vin-
arios luiitaoieato de Gritlev, coja issirslflcas
eia resaltara qaaaie posto esa copteselo aoa a
riqoeaa d% flsre de aoasa sais.
Dasttaeea Vaodelli fe o priasro director do
Jerdio) Botnico da Ajada e do de Coimera, ds-
poii de ter eido mtiniigedii dos projeetoo e tra.
esdos (aoBJaoctaeieate eoea o asa patriefe Dalla
Bella) para a erokoio do Jardiet Beteaieo da
Ciiean (eandado setabeteotr pala Mtrqari de
Patabsl ao asoo ds 1772, atsdo rsitor da oairer-
tidads oaqaella epoeba D. Frsnciaeo de Lastoet.
Alees des oVraa JA nteeeioosdaa ene pubiieoo
Doonoro VaadaUi (tese eeeno disaertatte de srbo-
rs dreeooie a assoealot plasteraa) lea osit :
aaetsoria aobre a adaae des jardioe botsateos ;
dieaiosario dos teraaoe tecbnioee de bietora aa-
toral ttrahido das obras de Lusos ; flora lasi-
tsah a et brsailieoais epeciateo.
E afcaaa viras ostras rtipja la aflea (pnblieadti
a da aesdemie) teado por
das olireiras ; a ssvieol
tara do raim s daa a.aqaietae ; a prefereaea qas
Portogal deve dar s griesltar eobre aa mbrieear,
a aautoia de varias msleriaa voneeaea os iaetata
dos ebipsoe ; o aaodo ds sprotertar o eairio de
podra e pao bstaatieoeoe ; o encaaaeata do Moa-
dage : aabaa livrse ; e o asi geooa daa ilbaa da
Cabo Verde.
CsMBBBel
.
PA
W7t
FICiAL
Parante namereoe andliorlo e cena
a nreeenca de B. MM. el re B. Lela.
a raleba e SS. A A. reaea. fsl Inaaga
rada boje o romeee das obraa para
melboramenio de Teje e de porto de
Clsbda. eaja eiaearfe ral ronflada
ao Importantes empreltelros fran-
eeaea Bereeai a Castren
LONDRES, 31 de Ootobro.
Lord r.y tton araba de ser aeaaeade
eaabalxader de S. Bf. a ralaba Vicio
ra Jaata a overeo da repebllra
fraacesa
PARS, 31 de Oa tabre.
i ma tempestade canana eslea da
grande damnos aaa rostas da Ingla-
terra e eaa diversos lagares da eaa-
tlaeate.
BERNE, 31 da Ontubro.
Ae eleledes qae acabaaa de ter la
lr para a Ce asara den Bepaiadee
aAe treaxerasa aaodlBeaeAe asalta
seaelvel aa eoaapaslcAe numrica
Aoa par tldoa aa al tima Cmaro
Prev ee ae e espirite ge ral da
eaa Cmara ale m a dar A senslvel-
mate de da antlga.
AelBA da Poder l^rUlatlvo
LE N. 3349 ds 20 ds oorcaao oa 1887
Fita a detpeea geral da imperto para o axerciaio
de 1886 e di ortrta provideoeiae
A Princesa Ieperial Begeote, eat nal do Iav
perador, fax tata* a tedoe os tabditoa detta ss>
par que a Aanablaa Oaral decreten e Ella
eaaeeicoca a le eegatste i
Oerpsa*Grro
Art 1 A despesa .garal do iaperio para o
esereicio de 1888 fizis aa qaaaUa ds........
141.280:101*89*, a qasl sari diatriboida pelo.
tete uilsieasetaa, aa torat atpeeifieada ooa artifoa
aegatoaas.
Art S.* 0 aaiaietro a taetetarte da eatade des
aageaioa da iaperio estorbado a detpasder,
cera es te-riese dasigsadn aae te jo inte* rabil-
cas, a qoaetia de at8.-675*497.
Aeabar :
1. DotseaodeSoa Mageatade
s [aperador
2. Dotado da oee Uagtitade
a Iaptratrf
Daleaao da Prteeeta lape-
rial a Sra. O. Isabel
Atreaestes de Prinelpe do
Qram-Pari o Sra. a Pedro
AIshatoe da Praetae a Sr.
O. Uia
A'iraento do Princire o Br.
D Aotcoio
iiiaestee do Prisdre e Br.
D. Padre
Aliacaloa do Ptiseipe a 8r.
D. Asgaato '
O.bisats Ieperial
Sabaidio dos Bosadoret
Seerttariado
ti. eabtidiodoa
18. Seerrtaria da
Depatsdoe
ccBeigsscio para untraeaio
emesdersaolo era avsleo
doadaaanteeirrtsreta /MI
3.
6.
7.
t.
10.
11.
dea
800:000*000
%:C0OAO0O
160:000*000
8:000*000
6:000*000
->:00*000
12:000*000
S.-OOOAOOO
1:9UO*00
M)^XJ0*00
175:840*000
TPOiOOOAOOO
14. Ajada da
valta doa Depatadoe
Onaaem de Botada
uwdtei4adsEstada: redo-
tda. 10K0#a coorrt-
elo para paseselo de feos,
ddaatai, rclatoitee, actos a
,te; a a l:0C0p a
15.
16.
para aoveia
17. Presidaoria de proviscitt:
sUvassa a WMO ee vaad-
aartae das paaal.sba das
proTtaeiasda Btbia, Mato
Gresae, Permabaes, 8. Pe-
dro, MaraaasV-, Mises Ot-
rasa, Para, Barde Jssetro
' a 8. Peale ; a a 9r000* ti
dea aiaadaetta da tolaa a.
ostra
18. AJsosa de eaats ace pre;T-
deoba ds p>srioatas : sp>
priaaaAa a aoaete^aeAs para
dreaitae da pns>eira aaia-
bskaraaato
19 Caito pabuaa
nisanoe epitcopare
21. Peesoal de caasao daa Fa
saldadas di
22. boaretariea a b.botbscaa
dae rsealmnea da Dueito :
toaanandi o asgaieiu da
I:20u*es eostigosslo para
asmaers de PauMet de
167:140*000
48:6001000
m,
Direito de S. Paolo a de
1001 os deetissda s deepe-
taadivertaaixtraordnanaa,
iaclaiire a pablletcio oa
Iapreaaa Nteioeel
Pacaldadaa da Medieiat,
pensil do entino
BecnUriii, bibothecae e
Uboratonoa dat Pacalda-
daa da Mdicioa i reddaiiaa
na Pacaldade de Medici-
na do Bto de Janeiro, a
4:000/ a eotieigoaclo para
aeqaiaicls e aoeaaernacio
de litr.t s aaairoatort de
joruaei ; a 2:000* a desu-
nida i publicaclo ds Rt-
vuta de que tra's o detrsto
n. 9311 de 26 da Outa.ro
ds 184a eflBtBtf s des-
tinada t detpeaaaBe raae-
tivo e uteaeilioi de labe'
rt'oriot ; a 1:2011 a indi-
cada para limpeaa de nt-
troaeoto ; a 2:8001 A dea-.
tinada a papel, pean ai,'
ate. ; a 2:2281 a propoota
para eventoaee, iscloeive
pablieaooee na Iapreoas
Naeteaal; a aa da Babia, a
2.-000* o qeantia conaig-
ssds para publiciclo da
Reviit*. de qae trata o de-
creto a. 9J11 di 22 de Oo-
tobro de {884 _
Eecola PJ/teehaisl pee-
aoal do enaino ; elevado a
23 o oaaero de Itetee por
eoajutaatader-ee entre ellee
0 da osdeira de biologa in-
duitrial, noe tarato do de-
creto n. 6600 da 25 de
Abril da 1874 a rapprimi-
daaaouigaaclo de 12:000*
para o profeta r contratado
para aqotlla cadeira
Secretaria e rabiarte da
Eecola Po'Tterbnica: redo-
nda a 1:800* a cosaigaaeAo
para daapasaa extraordina-
ria e eveotoaaa, cono illa-
minelo, compra de rao-
vela s poblfcacoee
Eieols de Mime de Ouro
Froto
Ioapaetoria da ioitrocelo
primaria a aacoodarta do
monteipte da corte, peeeoal
inatracelo
M elsvade a 8:000*
a naaaeaeln para papal,
pesan, nata, ate.
Preeoel e n.teril do la-
toraato da Pedro II : redu-
aidsa a 2:800* a aoeeigna-
ceo para a esferenia, me-
disaaaatoe e dicta ; a
1:8001 s deetimds s deepe-
aM extraordinaria a eleva-
da a 1:1001 a eooairmclo
para o medico
Peesoal e material do Extr-
nalo de Pedro II : rsdstdda
a 20:0001000 a eonaigoacao
para deapeasa eoea taimas
preparstorica
atasass Mormat
Aetdeeaia Imperial daa Bel
la Artee
Imperial larlitoto do Me-
niooe Cegoe : dedaatdeo
300* da eada oeaa daa eoa-
ligstodee, de aliaaoUcle,
acqoniclo ds otateriaea da
eoeioo e deipetaa xtraor-
dinarii, e applicada a ia-
perlaaeia de OOI para me
1 arame to de mater iase daa
officiaaa
34. IaatitotodoaSardes-Modo;
elevada e verba de maia
800* para pegaarato daa
gratificis t ddietooase da
5 parU de resciatosto,
42:8141000
404:2001 00
M
20
30
M,
82
33.
"**i
000
|6Ms>aif
26.-000*000
79840U*OUO
y*000
302:89*4000
848:9-20*000
138:500*000
91:212*000
84:800*000
661:1801000
218:6801000
171:209*000
7:500*000
87:550*000
75:1681000
62:6654000
116:680*000
2:0001000
68:8001000
27:0001000
75:0001000
9:0004000
3KXl
70:0001000
231:710*030
804:940*000
so sreteasor de laaanrin e ao
da liogotgea eacripta doa
8* e s aanoe do metmo
Isatitato
36. Ayte doa Maaiaoe Dettali-
doa
86. EsUbeieciarots daa edu-
can dat da PrA
87. Imperial Observatorio
88. Arch.rj Poblico
89. Bibotbaes Naeicntl
40. Iostitoto 6 iatonco, Oeegra-
psico e Etboogripb co Bra-
elWiro
41. Isqtsrial Aetlcmia de Me-
dicioa
42. Lycea de Artte a Offirioa
43. Iuipectori feral de bvreoe
44. iMpecteria geral dfaade
doa partos
46. Lstrelo a boepKau tri-
timo : redoaidaa no lasa-
rato da Ilh Qraodc : as
cossigoaeoee para goerdie-
firnut, ecasbttros, etc.
4:. tioada para aJiecatoe a ata-
dieaaeatoe ; a no bupital
maritrae da Saeta Ittbel a
7.-000'000 aa diacrimioedaa
aa tabella aob a rabriea
bMerlet 51:641*500
46. Socce/rea tobcoi 100:OOOaOOO
47. Luaersa da cidtde e prtii
do Blo da Janeiro 627:9861664
18. Irrigacio d cidade do Bio
de Janeiro lOOKXXlluOO
49. Obraa : eeodo IOOK0*000
para dtaaprrpritclo i-ebria
da oa edificio para a Pacai-
dade da Direm do Baetfe ;
e 110:0001 para duapro-
priacio e obras do edificio
da Paeoldsda de MadiHna
da Babia e6:0001 parares-
tioraclo da Btblto'.bcca da
Pacaldada da Direito de S. nnn
P.olo 400:0001000
58. Deepeeie evcnto.e, fiesodo
o g v. n.o aotorieado nauxi-
liar a pab.ieaale de deco-
Mate isedrLis aobre o do-
aaais kollaades, uotsuidoe
palo luitituto Ari*eo!ogico
e Gcogrspbico de Prroaa-
baeo jdOOO.
Piregripbo unieo. Piea o governo aoforiado a
elioMBtr d .i deeretoe da ioaeilo de farorea k.
eeopresi ds edibeielo de en.i para operarios e
elaasee pobre aa etaaeales ralativaa i dcetorlclo
des ejrticoejndeanado palas aoteridadea aasi-
tarii a ladeas i, co da asea propietario.
Art a* 0 ainUtro e oecretario de Estado doa
Negoek* da Joatioa soteriaade a deepender,
coca o enrice deigsdoe ea aegoiste robri-
eaa, a qeantia de 6.381:408*908
4.
6.

88:4621000
ni
esa*
| mu-
6.
8. timada Dteselo ds corte
9. Aeyio de aeodicidado
10. Corpo militar de polica ds
corte: incluida a quintia
da 107:165|.703 para aug-
mento do aoldo do reapec-
tivo corpo
11. Refirmado! do corpo mili-
tar de polica
12. Casa de Cpirecco da corte
18. Obraa
14. Guarda naeioaal
16. Ajada da costo
16. Condcelo de preso de jni-
tica
17. Preaidio da Fernando de
Noroutaa : aeado o goteroo
eotorUade a pagar a dea-
peaaa qae torem feitse na
provincia de Pernambaco
eom a osteotacl e tren -
porte de aentenciadoa a toas
tamil ita
18. Evaatoaea
36018*8
11. Hoipitaea e eofermdriaa
12. Eitado-maiar general
13. Corpo eipeciaes : dedaai-
daa aa aegniate qean'
de 2:98-4 pela aoppreeejo'
de dootaiferaa no esjado-
. iur du 2 claaae, nos
rt. 10 da lei n.
a 14 de Julbo de
1883 ; d 6:8181 pela
preaslo dos potto de
-1 e te non te-coronel do
>9 '.eclesistico, noater-
ujoi do art. 3- da k
leaBO de Janho de
\67 ; de 1:433! oa verba
tita .o commtndante e
426:6671460
243:9841000
1.083:5251700
15:5321800
153:10
20:
20:'
90:0001010
5:000!000
234:9871600
5:OU0!00O
Art. 4. 0 onniatro e aecretario de Eatado do
Neagecioa Eitrangeiro aotorieado a despender,
cem oe terricoe det|goado osa eguinte robrr
cas, a quintia de
Aaaber:
1. Seorelaria de Estado (mo-
da do pai): dedoatda a
quautia de 5001, qae per-
oebia, conforme o decreto
de 19 de Feverriro de 1859,
uo director de aecelo, b je
tallecido
9. Legaooee e eonralsdoao
cambio da 27 d. por 11000
Empregtdo em ditponibili-
didemoda de ptia
Ajada de cuito-ao cambio
de 27 d. por 11800
Extraordinarias, no exterior
idem
Dita, no interiormoda
do pt't
Comaiudu.de limite
8.
4.
6.
8.
7.
939:7061666
'Jr
166:8651000
521:2751000
7:PS6*666
46:0001000
70:0001000
10:0001000
130:0001000
6.
i.
7.
8.
Xinte robri-
'87:1841291
109:792*000
24.80 l000
32:5801000
10:948*800
113:0051000
' 39.-r}P 5:1501000
9.
16.
17.
931:684*000
141:1771604
984-.1C41000
20:2461712
2.476:6281975
195:5OO*7C0
1.350:6501000
183:2691440
266:O28!5C0
Aeabar:
1. Olor otaria da Eatado
2. Sopeen Tripona! de
8. aonalej
Jua-
141:070*000
164:8191000
i-'pOOO
Art. 6. O aloistro e secretario de Eatado dos
Negocios da Markba aotorisado a deepender.
coa oa aerriyie designados
cas, a qnantia de
A saber:
1. Secretaria de Estado
2. Coosslbo naval
.3. Qoeaeu teseral
4. Co'nsvlbo upremo atilitar
Coo (adoro)
Iottndenoia e aceessorics; .
dadaxida a qnantia de
texMOl^apasaj lier-ta
de ssaisX
auditor de mariaba 4 qae
percebe o ds guerra
Corso da tratada a clatoee
ti?**** ; dedxidos 7:2001
correrpoodents as aoldo de
10 coiaea de faaeada de
3* cuate, qne ficta aoppri-
midea, e redosido o a bati-
mento fital da tabella 4
172:800!
B l al bio naval
10. Corpo de imperiaaa aari-
obeiroa
11. Cocspanbia de invlidos
12. Ara.-nte
13. Capitanas de porto
14. Poros naval, dedoaida no
peaaoai a qotntia de......
57:8504
16. BoapUsea dsdutids quan-
te de 2:4001 para nm 3
eirurao
Pbaroaa
Etcolaoaval.dedaaidas a
Saioies qnantiaa : de
!, para noi dispenaeiro,
do 60041 para uo cctinbei-
re, de 4904 pars om sla-
diole ao mestr.0, de 2:1601,
pars sel eriadoa e rednti-
da a 1:0001 a cowipueio
Eara seguro de lirros dat:-
Iiutbeea
Reformadas
Obra
Arm." meatos
Mancoe da boca
. Mssieoa savaes
25 Maesml de consUnccio na-
val
26. CocDpoativel
27. Pret.s, etc. '
28. ltaotoa- MoaBdea
qusotio de 7:850! par |er
applieado ao aervico meteo-
ico
lagrspbo ooco. Fica revogado o deerato o.
8,274 A de 12 de Jonbo de 1886, qae pprovoe o
regalamento orgniado pela' directora d Dnilo
Operarla, pars reger o Montepo doe Operarios do
Arsenal de Mirinba da corte, continuando ao vi-
o art. 161 e aegaiotea do decreto n. 5,622 de
deMti.i d 1874.
Art. S' 0 miniatro e secretario de estado dos
negocies da guerra autoriado a deepender, eom
o lervicoi datigod: naa aegniatea rubrica, s
quauti ter4.683:046!161.
A (abari
1. Secreana de esUio.
osselbo supremo sttlitssB;
etc.
3. Pagador ia daa tropas da
corla
4- Director a de obras milita-
rea qae tobetituirA o sr-
bivo militar, ficando cz-
UneU a oficina litbogrt-
mtraccao militar
O.' IstaodeucU
Areeoaea
iapoiitua de artigc
Lsboiaterios : atado 8:9001
par pagacaento do pe -^af
do Wbor-t iii. pyrot'obaieo
degWt
^^actada
mido, fateandssseraggre-
gados ao eorpo de eetado-
-maior de 1* cave oa cffi-
eiaea do corpo e commando
eztineto ; e reluaido a 40
o numero dos capellee-te-
nente do carpo eeelesias-
tieo
14. Corpoa arregimeatados
15. Pracaa de pret
16. Etapa: incluida a quautia
de 18:1531600 para elevar-
se mais 800 lis diarios, aa
vea de 400 rea, a etapa doa
oSciaea daa goarnice do
Pari e Amaiona
17. Pardameato 4
18. Eqaipameoto e arreioa
19. Armamento : podendo o go-
verno applicar o aaldo do
crdito concedido pelo art.
2- da lei n. 3o30 de 9 de Ja-
neiro de 1881 42.8041000
20. Despesaa de corpos e qaar-
teia -e-
21. Comptnbiaa militares
99. C;mmssoea militares
23. Clasaea inactivas
94. Ajadas de costo
25. Fabricas
6. Presidios a coltoiaa mili-
tares
27. Obraa militares
98. Diversa deipesas even-
tosea
29. Bibliotbeca do exercito
Paragrapbo nico. O secretario do corpo deen-
genheiros peroeber os meamos vencimentos dos
secretario do errpos do estado-mtior d j 1.a cias-
te de artilbaria (eoamUaao setiva de engenbeiro).
Art 7- O minitro a aecretario de Eatado doa
negscios da agricaltora, eommereo e obraa pu
blicas 4 aotorieado a despender, eom os serricos
desieoadoa as aegaiotea rubricas, a qoantia
dfl 35.177:042!*44
-
A saber :
1. Secretan de estado 219:9481000
2. Sociedade Auxiliadora da
IndosUia Nacional 6:0004000
3. Icoper'l lustituto Bahiaao
deAgrieuituxa 20:0001000
Imperial Instituto Flumi-
neote de Agricultura 48:0001000
Eitsbelecoaento Roral da
8. Pedro de Alcntara ,, 8:0001000
Auxilio para esoolss pra- ^J
tiea i!u agricultura e ama.
caUcio agfmpm 7. AcqoiaicAod |W me atoa,
plantas, etc. \
8.'Auxilio rjaMaior^H1***
Piara *'- rJ""
858:863*400
2.307:1011000
1.665:158:404
- .
2.605:627!209
1.378:4554703
110:1311500

450:0001000
331:8591450
69:2S8!490
778:0091000
30:0001000
87:6931378
92:6271777
500:0001000
530-0004080
5:390/000
Plora BrujKoui,
'TM
18.
19.
20.
21.
22.
23.
94.
Hadrogranhis
Etapji
188r7t84000
96v:64'.1060
303:0001000
15.7501000
732*000
lO>:000!000
1.400:000*000
450:0001000
700.0001000
800:0001000
60:0001000
107x860*000
9.

no. !-*--<./. '
11. Jardim da praca da Accla-
macio
12. Corpo de bombeiroa
13. Illomioaclo poblioa
14. Garanta de joro s estra-
das de ferro
15. Estrada de ferro D. Pedro "
II, supprimida na tabella
explicativa a quantia de
200:000!, destinada a 100
wigona diversos para mer-
eadoriae, sem alterar-aa a
verba ds proposta
16. Ettrsds de ferro do Sobral
17. Estrada de ferro de Bato-
rita
18. Estrada de ferro de Paolo
Alate
19. Estrada de ferro do Reeife
a S. Francia, prolonga-
mento -*.
20. Estrada de ferro da Babia
a 8. Franeiseo, prolonga-
ment
21. Eatrada de ferro de Porto
Alegre a Uruguaya na
22. Obras publicaa : Dt de-
m'-nitr-cSo n. 2 Obraa
publicas da corte inc'ni i%
a qoantia de 1:200!, grati-
ficaclo addicional que j4
percebe o administrador*da
florela da Tijoca : oa de-
monstracAo n. 3, redotida a
130:6941 a cooaiguaclo pa-
ra novas cauhlisac;5es ; e
xademonairaclo n 5, aer-
veo tecbnicc, sopprimida a
quantia da 24891 fsra
osa conductor, inciuam-ae
aa aegointei :
D 6-000! para nm chefe
de aervieo, de 4:3*1 para
om eagenheiro ajodaote e
de 2:482! par om dito con-
doctor
28. Esgotb d cidade : -dedoti-
dos 180-0001, sendo.......
120-0801 aorresp.odentea a
2.000 predioa aujeitoa a ta-
iu e 10:000! a eorreapon-
dentet a 2 500 quartos de
eortioos.
24. Tel'grapbo.
25. rerraa poblieaf e colooisa-
co : dadutida a quautia de
50:0001.
26. Cttchete.
97. Subveoeio aa ecmpanbias
de navegaclo a vapor.
98. Conio'Geral.
29. Muten Naeioaal
30. latBOTS'.urio de phitologta
experimental d Moaso Na-
cios!.
40t675!000 81. Fabrlea de Ferro de 8. JoSo
de Tpanema.
82. Manumitios.
38. Edoeaelo de logenuoa, in-
elosive 5:500!, abgmento
de eobveticao 4 colonia Bla-
xiana,na proviecia de
34. Garanta de jaros e estra-
das de ferros contractadt
oo j4 eoaitrotdts por etTeito
de aatcrriclo da lei *b.
obro de
ia de joros a empre-
eai de aogenbes eeotraca,
48:0001000
G.OOOIOO
10:000*000
10:0001000
8:4PO*000
28:140100O
86O:000lOG0
870:611*031
1,482:0601669
8.235:2161261
141:5661500
246:43510*0
183:0011060
684:2131800
602-3581000
679:56617(0
, as*'.

1003:9971000
43:3801000
i.767:318!500
0:3004000
331-0994OX)
99.9121500
867:6201580
23:0001000
2.090:7801000
2.200:760KKO
2.865:3181245
150:000*000
2.646:8001000
2. '714:8301400
67:4>i0!000
12:9001000
905:175*800
1
32:5001000
6.722:S624318
o virtude da lei n. 0687
de 13 de Novembr. de 1875
do decreto n. 8 ,357 de 24
de Deseabro de 1881. 300:0001000
3o. Fiscaljiieio de diversas es-
tradas de ferro 9:8001000
37. Para subvencionar a-coloni-
sacio. *
8 .o E' o governo aotorisado :
IA reorgaaisar a Secretaria de Estado dos
Negocios da Agricultura, Commetcio e Obraa Pa-
blicaa, e ai reparticoet annexat, suprimindp as qae
for'-m dispensaveis, d minoindo o pestoal qae fr
su;>erabundatf, reduaindo a despeta votada.
Os empregados qne oceopam cargos creados por
lei, e que torem diapenaados, serlo aprotaitadoa
para preenchiment ata vagas que s deregt, n&o
p.-dendo o governo nomear covee ampregadoa
I para, tal fim emsoatKo os noaver .coi disponbil
dc.
II.A reformar oa eorreloe do Imperte, de ac-
cordo eom aa bues cfterecidas no projecto aanezo
so rclatorio do Ministerio da Agricultura, deate
anno, lettra H.
No us desta autorisaelo, a despeaa cea o pes-
toal e material dos crrelos nao seri elevada a
mas de 10 '/o da consiguacao da verba 28.
III A prorigar por cinco anno o eontracto
eom a Sociedade Cjloaisadora de Hamburgo de
1849.
IV.A garantir o joro de 5 <-/, per 30 aunes, fi
companbia que construir o ramal de, Morretea a
Antonna, na provincia do Paran, at ao capital
mximo de 500:0001000.
V.A contractar,com quem melhores vantagena
cfferecer, a constrnecio do trecho j locado de Ga-
melleira, oo do ponto terminal do contracto, eot
execucSo, a Caruard, na estrada de ferro do Reeife
a Carnai .
VI.A contractar eom particulares, oo cempa-
ohia qne para tal fim se crganisar, a navegaclo a
vapor do Rio das VtMas, desde o Sabara at a soa
cenfluencia, obrigando-se os concessionarios a me-
Inorar o leto do rio, de maneira que se preste em
todas as pocas do auno navegacZo constante,-'"
commoda e segara, por vapores de pequeo ealado:
e a do 8. Francisco, desde a confluencia do Rio
daa Velbas, na parte j desobstruida pelo Estado a
aa qos fr sendo melhorada, at o Ja toba, eatscSo
terminal da estrada d: ferro de- Paulo Aftonso, con-
cedendo, alm dos favores ordinarios a empresas
congneres, s senelo de direitos para todo o mate-
rial importado, e urna aabvenco annual at.....
100:000!, p r 10 anuos, a qual ser paga integral-
mente, depois de aberta toda a linha 4 franca na-
vegaclo.
VII k reformar o Corpo de Bmbefoe da
edrte.
No resulamento que expedir, tomar por bseos
Jieposicoes qae csavenha aproveitar do actaa'mente
em vigor, e nelle incluir a organisscio 'de ama
eaix de beneficencia, formada pela deduccio, em
cada mes, ds um da de toldo doa cfflciaes e pra-
cas, pelas multas impostas e por donativos parti-
cularea.
Esta aotorisaclo aera levada a efieito sem seg-
mento doa vencimentos nctuaes.
2a. Contica em vigor autorisselo, relativa
a obras para melhoraneotoda barra do Rio-Gran-
de do Sol, concedida ao g iverno pelo art. 7-, pa-
ragrapbo nico, da lei n. 3,314 de 16 de Outubro
de 1886, sendo as taxaa a cobrar para attender ao
pagamento dos juros e amortisacao do capital exo-
pregado as seguintei:
Sobre o movimento commercial eom o exterior,
directo, ea transito oo por cabotageaem navio
devela 11680 por tonelada da. posa do carga, a
1,44 "[j sobre, o valor otBeial das mercadorias ; ea
vapor 2*520 por tonelada de peso de carga, e 2,11
l, sobre o valor official das mereadorias.
Sobre o movimento commercial iuterprovineiai
em'ebvie de v!a 14120 por tonelada de peso de
carga, eC,96 ".sobre o valor official das raerea-
donas^m vapor 11680 por tonelada de peso de
carga, e 1,44 "(o sobre o valor cfficial daa merca-
der as.
Art. 8. 0 ministro e aecretario de Estado doa
negocios da ta senda autoriado a despender cosa
os servicos designados as seguintea rubricas a
qoantia de64:383:040^967.
A saber:
1. Joros, amortisacao e rruis
de?prta8 da divida exter-
na
Joros, idem dos empresti-
mos nacionaet de 1868 e..
1879
Juros, idem da divida inter-
na fondada
Joros da divida inscripta e
anda nao fondada
Gaixa da Amortisayle
Pensionistas
7. Aposentados
8. Empregados de reparticoee
e lugares extinctoa
9. Thesouro Nacional
10. Tbesoorariaa de Fiuenda
11. Juisodos Feitos da Fazenda
12. Aifandeeas : elevada a ver-
ba eom '.s quautia:i de.....
35:9201100 para as grati-
fiocea de qos trata a ta-
bella anuexa e Otii 10:000!
para a despeaa eom i a fiis
de armaaem, vigas, rema-
dores e peasoal da cssata-
ita da AJfandega de San-
toa 4.354:7t01500
13. Recebedorias 471:380*000
14. R -partieSo do impasto do
gado
15. Metas de Rendas e Collecto-
2.
3.
4.
5.
6.

16.322:3431000
6.061:825*000
19.090:200*000
7:0004000
184:392*000
1.925:978*286
994:0621493
9:375*000
657:674*666
1.037:2001600
132i227!500

- V -
:.
-:? '
naa
46. Cata de Moeda e retgate do
cubre
17. AdminUtraolo dismantiaa
18. Administradlo e custeio daa
foseadas despesaa eom oa
proprios oaciooaea
19. Icnprensa Nacional e Dia-
rio Cf/ieial
20. Ajadaa de costo
21. Grtifioac6ea por servicos
temporarios e extraerdina-
rioa
22. Ddspeaas eventnaue
3 OiffKrencas de cambio
24. Juros diversos
25. Juos dos bilhetes do Tbe-
>oro
26. Joros dos ttulos de renda,
emittidos para inolimnisacao
dos servicos dos Kgeonos
21. ConmiisSs e corietagen3
28. Jaros de empretimos do
cofre do orpbSos
99. Juros des depositen das Cai-
tas Econmicas e Montea de
Soecorrp
30. Obras
81. Exercicios fiodos, inclusive
693:8374488 para oa paga-
mentos aos credoxes de exer-
cicios findos dc4 sBgoiatea
ministerios, eegono a liqui--
duco fcita oo Thitasuro Na-
cional :
Di I.nperio 10S':42615l8
Da Juatica 4:ll21l7o
Da Mariuba 13:3291720
Da Gta-rra 14d;805|8l0
Da Agricult. 35C:425lM6
DsPrftenda t>:737!570
32. Adantameuto d garanta
3O-.E301000
1.467:616*500
186:0001000
14:010*000
8:054*000
432:2321000
70-.0U0100O
2.-O0910OO
103:0004000
4.699:4984934
350:0001000
1.500:0001000
48.-000*000
154J:0 JO 4008
6CO.-0OQAQOO
8i0:000*O0O
800:000*000.
1.293:8371185
f---


-
de
iaai
4SO40OJ00O
I sr prcvado o uasTaa
i Et-
zNisa>>aass
Art.
baila A.
Art. 10. E' aotor ;ado o goveroo pan abrar,
o (irrtieio dsrprrar *u W; crrdi te b|_ _"
le para u ib*t iadicad l tabella B
Alt nilMSM MMMO O
fia *
nimpcrt.ociede 10 r:*#436 a Pesas*
triara pon tapaste** da detetn fe. ansasa Mojas
Ein por ntasdn endites etpeestn catase!
tM da tabella <
Ait. 12. K' pwie assctiseae i|#' ..
eu.ti.cto rtne-aJtnataie. fe Brasil Mal
Sfetai Sbp Ccstsete- rara a navraacio aatri
Rio de Janeiro Meas-Yus, per **^ **_
trapo do actoal eoattacio cea n taodincacon
qaajolgir c nvniealts.
Art. 18. o cromo Mtorindo s jMpeaiHr
at4aqn*itiad*7D:0COi enea a eascacio de lei
rraalattmlsr do registro afril.
Art. 14. Ceeiaae ca> vsjor a sstmtaelo para
a trasmate da IteUada de Ferro do Beato a 8.
Fm-TWii e da Baha a 8. Franeiaoo da eof*r-
2dad^*.Md.lei.. nUdalSd.
Oatabro da les...... MfcuB-fc
3* daten
i aco-
do 8e-
eatesa f 1* do art
Uabto 1684.
O goverao, aa esencia d**ta aatwaaclo, pro
ctderi de acoatdo oaa aa eUaaalaa da respectivo
esatneto aatnacaial o lea n. 106 da 29 de Be-
| 18So 1317 do Jalao de 4864.
coa vigor tedaa aa aapoai-
k de rcaaicstc, qae alo
i oefaea a fizad da re *
> doflpeaa, toara aatoriaarAo para atarear oo
natti naraaialii. esentar iitartlaoss oo
Jure da divida
rerpeetrat omohem
Pato* aae torra nelaandca alea
oraad--
Coixa da A
Pelo trio
Jumo tUfFelkm da
Pelo qao faltar para uigiaant
gtn da disida arrendada.
ato
0 que ti
ci'(a-fera 1 e Novetnbro de 1887
nvegade* aa di*pnit,3n era
tadaa aa aateridedn a .ota
da referida Lei perurncer, qae*
caKpcir a guardar to in tetra -
, do Eatado doa Negocies da
a taca, Imprimir, publicar e correr.
Dado ao Palacio do Rio de Jsoein, aaa 90 da
Mbn de 1881, 8* da Iaaipiadaaaia da la>
psjzcta* Ianaiai. Raesjns.
F. Beluario Soartt t Alan.
Cuta da Le, pela qaal Yoaaa Altea I paria!
Manda xeeolar o Decreto da Aiiemblee Geni,
qae Honra por bem 8a necios* r, fizando a Dea-
pea Oeral do Imperio paro c ezeracio da
1888 dando ootraa providencia, eoeao nella aa
Para Vaaaa Altaaa IaperieJ Var.
Domas* o* Coalo de Carvallo .Vece a tea.
TaBCLLA. A QCS 88 RKTKBJI A R0BBI0A 12
*
-
Chaira de toecAo..
Piaatun cacripta
ranea..........
8e*andooditoo.....
T reeiroe ditoa.....
Pnrtnsna........
Oflaosnd* descarga
ilai.............
Qeans-ao*.....
OaafeTeotaa......
Paeatiio........
Gastas ni.......
Adauaiatrsilor daa
Capetasia.....
Plata da armasen..
Qoarda*
Sargento..........
nataa............
S 1/3 /obra orea-
cAanatod*
doaerrioo
a.....
ri ti-
pa,'* aporteaciaa sea fnea precia *a alea daa
ecaticaadaa.
Cenarnos*
Ve\ 3 que for
II
Juro do
Pelea que fon
ca exaeder 4 da
Jan* do dtftn.t
Momttt dt Soemrtv:
Peloe }H oreai deroa alea da endito vo
Udo.
Eferdeiot dado:
Pelea paaeae, apcMtadeciaa, ca-dnadee, aol-
doa. o ootreo na*>atntaa, aireaaneeato.
BepofSe* e rtatmfBcM :
Pelee p-gaawatoe reeaaradea, qaa oda a i par
taocam dtitea exeader A eeoaigaacoo
Palacio do Rio do Jaaeira, 10 da OedaVo de
1887.-F. fleaaarit 8eere de floaaa.
TABELLA-C
CBIDITOfl K8PECUB8 PA&A^M QOAB VERSO PODXB TXMM. OrWMAQ
CBKDITO
Le. tu. 234 dt'J6d*woMo d* MU, orti;
e 2.7 i 80 y QaaJ i aW^taO, mri 30
atururruauo do anvatio
Lei mJUNi .J5el7 dt Oetiiiri de X81
e tfiS de 2S e Agottode 197S, art, 8
atoa.m.d.
a loeabo daa torrar qaa,
oca ternMB doa cretracta aaa-
triaaoaiaea, furaeei ea ratri-
aedlie aatabeleeidoe pan aaaa
altea* aa Sraa. O. hbil e
D. Leopoldina i aaaa eagea
toa eipoeoo ISrOOOW
coaeiutKo poutica so xearauo car. in
119.118 IM, LBU a. 106 na
db 1840 > a. 4,817 pb 7 b joum sai 1864 a
tipo 8* oaieaeaia m, coaraaoTOB 1 aa
rnraao aa 1884.
La; 3210 de 3 de Setambrv dt
1884, art. 1- { 1-
A qaaatia oeceaaana para a pa>
gasarnto do dote doSr. de qaal
de Saie i
MliriSTEKIO DA AORaCCLTBA
Lmi*. J9MdeI7 t JmUm dt
1871, art. 8- I t>
Plaluaiaauuiito da eotnd da
ferro da Baba a a Fuellen 1.0OfcOC8W00
Pan exBMUaccAa da antoege-
da ratnda do (sen da
a & Praeeieeo a eatra-
dade funda RaaOb a Ca-
S.60C.-O00dO00
b
>
i
Vi
1
1
1
8
1
4
1
1
I
80
90
fjdado, f*.
o que pela
iiatiea.
peelaa ea arn ea q
- Ao aaiaa fi o pr.t-
eearlar ceanamuarata, a ai> aae arlgaael ea
80 do aantenta, en qae e n munieipal a 4a or-
patos do tara* de Garae. de iDf imoa*
oana da atatricala da eeenea tseacnsa, oo mo-
uicipio dm Umtt'uo.
- A* tarea.-ftBrnaaaailM % V. 8. que, eob
a lanas labattiirle d'aata paaaldaula asad abo-
nar a ajada ate aa aa ieapotUacia de 350*000
arb.arada s^ain.a4aoda Joetiaa cas arito de
6Jo aaaaaac, Jauto par aapia, ao bacbarel AnU-
Coa na da Aneje, jais aaaaJoipal a
de c^caaSaaaaaakde para o aereooda PlonaU Je
^a^aaaaja^aaV p-riuuaaea'ea depcesae crt-
titoaaaaoieacuueeder u Tbeaoaro Naateaai.
aai>aaauBeo a V. B pao a o
Majlai o.fcaa8asll,Iaae mmmdm Oli-
reira Jardra, prcaoter publico da oorntrea de Oo-
nenrj, ea 84 de Seteabn, flale iCasseaio o eier
cien do ac eafrfo, nnBBciaado n reato da lieen-
oa ce eaj* geao n achara.
- Ao aaaao. Coaaraaieo a V. 8-. pan ce
fisa coaveaientea, que. ea 11 do correute mas fal
laaea o tttt aaineipai e da orfszeaa
Aguas Bellas, bacbarel
dj trraio da
Jefa Alfredo de Mcdei
.
2:3884328
3:;1dOI
2:1S8U84
960AWX)
1:: JOdOOV
8008000
26dA687
66A67
4:266*667
'.66*666
640*000
466*667
3:408*000
400*000
900*000
3:666*661
2:23*400
80:019*068 20,

800*000
1:383*888
640*100
00*800
286*466
480*080
200*000
600*088
388*008
5 901*38*

TABELLA
casona
r* 589 de 9 dt Setembrode 18B e J&48 de
84 de Ag-te dt 1873
cxsacsno aa 18881887
itmitttrio do Imperio
Decreto 9888da88 da Weneabrefda 1888
Pan Mdespesaa isspeerista da-
taaaBaaada pela ardidas pra-
feattna da aado de aaaean-
saarbas aa iaperio aO-.800*00(J

9897 dttV dt
de 7
*>
CeaaaaiJe da latnaa da Par-
ra da Porto Alegre a n-
gaanea 9^00X1088808
Idear*
Bes*
3 MCHJ00*OO0

Bw
1 109:
Lei a
Simen
Paleen
18B7.-P

da Rio de
Misario Stares de
TABELLA-B
layiaeain i ni a
aa issia oasarros
Hinaraaso ao iaraaio
de
Paita ajada *a
20 da Oatnbro de ^ AJLacJeg
26 *W 8 de
de 187d
Obras p%rm o abaateciraeato d'a-
gaa 4 eapital do Iaperio a
aaaaaa do traaw.y da Ras
TOan
Le a. 8670 de 80 de OidasVod
187.'i. art 18
Protongastento da Bstrada da
Perra D. Pedro II
Ln a. 2940 d* 81 dt Om**ro t
dt 167, art. 88-
'Prcloegameal* da Eatrad* da
Barro de Btante
Irt, 71-7 oV7d
ti883
aajaJ do Tib, de
[ Parro da Babia a Sj
tai %.3l39deJtdt
1882
Pialiasaaiiiite da Estrada
Perro tfngyana
Lei 47 de 30 de O ans m dt
1882, art. 7*. 11, a. 8
dos jaros sobn
o capital para a pi uliegaesea-
to da Estrada do PW re C' a'Eo, da eapital ao pasto d
Oebedeilo
Lei n. 8141 dt 8 arOanar**
1882. mrUt+,% fr. ts. f
(fajaatfa de jane pan raelbora-
ito do porto da Portil aa
da reapectira
I.OOOtOOOOOO
1'400:000*000
800-.0008000
Ao iaapeetor de "11 i a n Prnaaeial.- A'
Tieta do qoe Vare. ajMba o8kio a. 880 da 8
de eerrente mee, earra-lWean na pnalo do pro-
f.sear jubilado (saaniaao doaqaaa de Miranda,
den ser iaoteMa a qeaatie eannpoudente 4
gratifieacAo addicroeal qas o referido prueaaor,
qoaado aa caVetrro eaenieie aosaagiaterio publi-
co, obtreen aos tean do art Ib da lei a. 1,766
de 21 de Joabo da 1888.
Ao inwaaaaaatH do eorpo de polica. Ao
Or. chele de polica, raaade Taso, apreaeotar aaa-
nhi deas pracaa, afia de caodeaiea aa entec-
eiada, pan o taraso de Pao o'Alao.C.mmuui-
eoa-se ao Or. eaate de polica.
Ao rataaro. Prondeaeie Tase, ao sentid} de
a eoarpietade, lego qae baja satas dupoairel, o
J i'ijaa to ssaaaoaaalB aa eoasarn da Oori-
ee^MDoaaaaaieoa-M ao Or. ebsia ds polieia.
Ao fiseal da Oenpaabia Perro Carril.
Tcata data dafiro o iiqaaiauat de geaeate a'esw
eoetpeabia, de aaeorao eeoa ae ciaeenlas eooetan -
tea da inorraicA prestada por Vate, ara 10 do
Cirealar:
Aoa taisae auaieipan do termos 8a prtru-
cia. im jolne de dneno das eoaam eepeniae.
Recoamendo a V. par os devidoe cffeito,
ea eaaprimauto do ariss do Mi arate rio dos Ne-
goeioa da J estica de 30 de Agcito al timo, qas alo
raaaetu para ifirte, a diepe*if4o do gorerno, loo-
eos de qaalqaer oatoreu, aa qae pare iseo xjs
preriaestota aatorisads.
Portaria :
Raspeado ao catis n. 104 de 19 do corrate
sea aotorisando a Caar Mei.rerpel d.. Kecifa a
deapeo dar al 8Ot**O00, per coi ta dt cmtigns^io
do art 1 | 10* a. 13 das dn^eaas geraas da le
a. 1897 de 24 da Haie u i timo, pata naadar pro-
eeder administratlTaanat eo tiseio do Ceaiterio
de baato Aman, e-Testaoto qoe den despen ia-
aii^etWe alo resalte esees o da n ierida cooaigna-
Oio, easo eat.ja ealealada eiacume ite pira oceer-
ri a eemooa oaa bebdas iadit peosavtir, duraste
0 eserefeto naaaeeiro rigeate.
Oevctnoa re^aerisBSatoe Madicipal da Rceife pele ddsdto Aatoarta Jw4
Pelppe Santiago aba de qaa a raasesa Caasars,
. vista do qae eoostt de su iaforatolo a. 106 de
19 do corrate, deTber a raspaito eosno enieader,
aoa froto* da lei.
Psra o* fias coanofntn coamaateo a Oa-
aara Mooicipal do Recite qas, be je, aega- i provi-
acato ao rrcaree, de fae oratata ae oa informa
afae a 88 e 108, iaaenoeto pelo odadio Ladovko
Ooates da Hiles.
O 8r. serrata da Ceapaubia Pernamboeaaa
da Naregacao, asaade etjeeadir paisagn de t,
al Natal, por ecnta dea gratuita* a qae o gorerno
tea direito no rapor qoe tagne pan o norte a 22
do aaereata, a Carlos Bxtca a ios seohon.
Or. gerente da Coopankla Penambocana
de Nancsoao, mande dar paaragelll de prds, at
PortaJeaa, aa primtira opport anidado, a Antonio
1 errein dos States e Luis Antonio da Conbs, par
acata dea gratuitas a qae o gorerno tea direito.
azrasiBBTB do db. Sbcbstsio
Osaassa:
Ao Or. ehcfe de r,lica.De ordea do
8. Exc o Sr. presidente da prorincia (raosaitto a
V. 8, ea eluclo do sea offieio de 17 do wfiearUi
asea, eob n. 7287, copia do de' hoatem datada, do
aoessaaadaoto do oorpo de ptliae, declarando o
aotiro por qae oio pade ser retorcaio o dntaea-
meato do termo de Olinda,
Ao commaodaate do eerro de |>>lieia.De
-dea do Exm. Sr prndente da proviacie, seaan
rasebide o balaacete qoe- acompahou sea etnaio
de 7 do crrante asea, sea a. 755.
Ao Dr% jais de direito dt costana ds Aguai
i.-a rdiaa ri Ktos^ll. ansideaW ds pro
acento ceobrdo eseaT.' A U do eerrente
_ qoe y, 8., participa aa/Ji*" att talle-
cido o jala aaoieisal a V oIMtatii a'eaa termo,
bacbarel Julo Alfreda de MeJeiro.
Oatnsios, tolieia a V. 8. a tadinedB de pessoas
* qae eeiejsm ni caso de ser aaa t a ase pan os la-
gaa de aopplaanlea do referido cargo.
Ao Dr. juia de direiu da eaetana.de Ouri-
cory Do ordea do Casi. 8r. preeiaente ds pro
viacia, derolve a ?. 8., pan ter asigaado, o offiao
de 12 de Sateetbro dado.
i*
i aananc*
Ajadas de cutio:
Ao* annilraoas da I* a 2a .
CVaWarcd aapaans ds jiaapaf
unsTsaa* aaa asaotasa
Arada de
I '
' 'i
Hosyitatt:
aftfl
Pele toldo d*>
aftaassV dt mocea
Peaesosteoio
toe s oteaste.
a prsoas
.lija
den-
sraaipia
Pttnaeasis fortuito* de aearis,
taata ate objocte* ao atar e oatro*
Aaa:
Par differneaa da eaabi* a
aaa, ttataaeuto da praoss ees
i esa proviaaaaa eads afa ha
bal e par fnpiaai da aatartoa.
Carpa de senda s iiaai'ia :
1 aed leeaeatoa, dietas a ntensis.
asares-
grat Acacfaa de eoiantasie* tagsjtdo*
i pan oe
eeaafitisa alea da iaporbtacia cea-
das posa* iasaliin a asida da of-
oaa viajata
etapa*
38:866*848

19?0*W0
29 DE
auaiBiaaio aa raaasaua
Uit a*. 7887 de 87 de Setem-
Ire 4b 1810. figo tan; e
a 8848 de 28 t psasl di
J67*\art, 7,,, ij tTiTaaae,
m. 4.
Pahrieo da atoadas de tachal a
debrtt
Lei a. 2848 de 25 dt Asaste t
187, art 11, |t>,al
Preaw, ale excaalaaaa da 88*
por toarlada, aoa<
rra de navios a* a
28.000*000
58*300*000
Palacio do Rio da
1887..
P.aUei
Jaaaan, 20
Soarrssta
10.687:890*4
de Oeasbra de
tidtrtwm ett
amonan aa tu. 21 aa
Acta:
O praaideaieaa _
dada coas a proposia da Or.
c8L-io n 965 de
veateneia do aervieo paenane
esUcAo da geare cvica Ja*
da Hilva, para a 6 a daata PaasMias de Paada
Reate pan aqaoJla.Piaersat-aaaadeaiaaa
a anteado
O prnidnla da prnacia,
taatsaaaaa) a a propoeta de O.
dadle Agostaba Besmd 8.1ra Caalnsa>, pan
a tasar, vtgo, ds 1. npedeate da aiaaada do L
da wpital.
oaSeieaSi,
aediao.Auiot.iu Pri
do 1.* npeseate do
s. J. ta, a ttraade L>atca.
OB8PACB08 DA PEIalDaMClA t>0 DU
OUTOBRO DS 1887
Aogaito Xavier Carneiro ** Caoba.
losaran o Sr. jais do direito da oomorca
de Jaboalio.
Antonio de Borgot Ponco de Lelo*
Sia atad tanto recibo.
Jos Dita daFaato. Sito, aatiofaitos ob
direitoe fiaoaec.
Joto de S Leitlo.Informo o Sr. ins-
pector do Thecooro Provincial.
Jos Looreoco da Silva. Inforoaa o Sr.
jais de airei'o do eoeaarat da Pslmaree;
Jote Barbota da Caoba Moreirt. In
forme o Sr. DOaasaaniltota taperior do
gairdt oaciooai do oootarea da Cimbret.
Mara Luisa do Rgo Barros Gomes.
lofocnte o Sr. ioapootor ds Tbesouraria
dsFasasds.
Caraaanbis The (ireat Westsrs of Bra
til Bailwsy C. Lmited. Defeejdo oam
ofiB io da boje a The ouroris de Paseods.
SecraUria da Presideuts ds Perutaasu-
e, 81 da Ootsbro do 1887. .
O porte iro,
F. Chacn
i a
Po-
da
V.
A' aiiolia ordom, Leonel Frsnciteo Qo-
sea d* Silva, Astonio Ferreira Brisa,
nqa. Jas* da SUra, Maooel a>aqum
Jote ds SsnfAnna, Lai, F^andet, por
disturbiot.
A' orden do eubdelegtdo da fregresta
do Recife, Jot* Ferreira doa Sao toa e Jlo
Cypriaso de Ciitro, como vagabundo* des
ordetrot.
A* ordem do de Santo Antonio, Catka
ria Varia da Conceiola, Frsaoisco Os
nilis da Fontoc, Isabel Mara ds Con
cercaste Joaona Mtris da ConcdL*, por
dislajftios. ^ r
A' ardem do do 2* districto da rregae
sis **B. Jote, Lui Arn da Silva Braii
leiro, do Alenctr, por disturbios.
A' Olesen do do 1 dittricto da fr instas
ds Bt-Viata, Francisco de Paula Xavier
o Jlo Valdivino Ferreira, por disturbio*
a se as ana defeaa.
A' ordem do ds 2. districto, Joio Jos
de Ar&ujo, Jos L.rido de Lias e Are-
lino de Mello, por disturbios e aso de tr-
otas ekfeaa.
No da 20 do' carrete, e oo logar Ga-
toelleirs do 2.a dittricto do termo da Glo-
ria do Goii, o individuo de nome Migael
Jorge Tavtrse, sausaiaou oom um tiro de
espingarda s Jaldo Msthias.
O crmiooao evadise logo tpoi o cri-
os.
O subdelegado respectivo logo qae teva
acieocia do faeto para sJli ae dirigi, fes
proceder s vistori* s abri o oampeteote
toquerito policial. ,
Commaoicaa-ms a derogado do tormo de
Panellas qqe, no din 25 do corrento mes,
e oo lagar Giro D'aou, d'sqatlle termo,
foi siasaaioado tra^oeirasaeoto oom ara
tiro, o individuo da asme Joio Pedro le
MeUo.
Aquello delegado tomou ennheciraente,
do .cto fes s vistori* s prooade a respeito
ooa termos ds iaqaerito policial.
Foram dados aa devidat provilcnsias
no sentido de sser mantsr na pritao com-
muro, em Paoellss, o crimiooao Chtisi-
aiaen Florentino dpi Santos, qaa est ef
fectivamente preso, fietncro atiiai tstisfeitas
as reclsmicSeafeitaa oom ref^ren^ia a abu.
tos pratiesdos pelaa autordadea d'aquelle
termo, apoatadas como protectoroi de Cliria
tioiaoo.
E eo sdditsraento s minba parto diaria
de 27 do correato sob numero 987, com
referencia aa faoto soosrrido en a noil
de 23 dette toes, de ter aMo ssssltada
povoaclo da Justara do 4- diatricto do
termo do Cabo, eoaatuoiso a V. Ex:. qe
dos seis individso* qae foram presos,
quatro sao ederavot, a saber: Fernando,
perteneente ao mejor Francisco Disa, se-
nbor do engeaso Barra, do termo do Br<-jo
as Madre Deas, Domingos Mithits, per-
teneente ao toajor Joto Caetano, morador
no engenho Marsvilba do termo de Bom-
Jardim; Maooel, perteneente a Manoel
Goocalrea, otorsdor oo logtr Brejinho do
do termo do Brejo da Madre de Deoa, o
flaximniano, pertoocento ao Dr. Bento
Joio da Coate morador so engenho Sal-
gado, do tormo do Ipojoca, e contra os 7
oatroa aaaaltantea que ae evadirn), foi ex-
pedido mandado de priaSo preventiva pelo
Dr jais municipal.
Deua guardo a V. ExcIllm. e Exm.
Sr. Dr. Ignacio Joaquim de Sonsa Lelo
osito digno 1" vke presidente ds provin-
cia. O ebefe de poli si a, Frottexioo Do
minguot Ribeiro Vianna.
Thes*mrt> Provincial
DESPACHOS DO DA 29 B OTBBO
DB 1887
Offieio do commandinte do Oorpo de
Polieia e do director gera! daa Obras Pu-
blica, A. Cavalcanto de Albnquerque Ro-
cha, Dr. Maooel do Nasoimento Pontos,
Joa Cardoao doa Saotos e Manoel Joa-
quim Lobato.Informe o Sr. contador.
OfGco do regador do Gymoasio. Ha ja
vista o Sr. Dr. procurador fianl.
Aoguato Joa Goojalves Lesas s Tho-
oas Antonio Maoiel Mootoiro.Certifi-
que-**.
Angelo Carde 1. -Entregue-so s qusntia
em depotito-
Migael Arcbsojo Mindello, Maris Tbe-
ress de Mendsaca, Sisenaado Hilario Ra-
mos, Flora ds Silva Antanea, Franc-lina
Forjas de Lacerds e Frsaoiaco Jerooymo
Pereira.Registrera *e e faga in se os
aasassBnntos.
Tbom Rodriguea ds Cunba. Ao Con-
tencio pars atteoder.
Maa Julia Montoiro Lopea e Dr. Jlo
Barbalbo Uoboa Cava loante.Fscam te as
notaa ds portara de licenca.
- 31
Msthias ds AUraqaerqae Mello e Joa-
Alrea. Info-me o Sr. contador.
Maris Clara o Salvias, Antonio Ro-tri
gara Pimentel, Jobo de Almeida Reii, Isa-
bel Auguita de Caatro, cosiaa das Obraa
Publiosa o Joaquim Alcibisdea Pereira
Caldas. Haja rsta s Sr. Dr. procurador
fiscal.
Aoguato Octavisoo de Sonsa. Informe
o contencioso.
loross moleitia. o capillo Luir. Cordeiro Csvajean-
te Falelo, soahor rio erjg.Y.ho Boa-Viita, de Ita-
ataraca, da comrca de Ignaraud.
mavel p.r todos os ti'ulc, ebefe de
farcilia austero e txtrtmcso, gosava o finado de
geni ocosidericao e respeito, pelo que torna-te a
aaa mor te profundamente sentida.
Centava 57 naoa de idade.
Ncssu condolencia a seos dignos filhoH.
AaaaaalaaaaoNo da 20 do panado e no
lagar Gaoatrfltin do 2- diitricto o lenta; d Glo-
ria de Goit, Migael Jorge Ttvares sesasiinoa
coronm tiro denpiagarda a Jaiiio Malhue.
Em 25 do steirao me, ao lagar Giran d'Anta
do temo de Psncalaafoi t raicee i ramate assaisi-
nado, tastaem cea en tiro, JcAo Podro de Mello.
Ai antortdadea respectivas tosnnm eeaheci-
mento dooceorrido, proco-endo aos ioqueritos.
Miguel Tavares, aator do priooiro crian, eva-
dile.
Cldade da Victoria- O Ltdador dessa ci-
dad', no seo n. de 29 de Oatabro findo, dea et
noticia :
Antcnio Lepe, morador no en'genbo Pirapa-
aa, cocootrou-Eo do dia 24 do correte em trras
do eogenbo Arando de Baixo com Antonio Felip
pe do Naseiaeato, ooa qaees, saarpornos, eanserva-
va algama intriga,-o aproveitaado a oeeasiao de
eitarim tos, ditparin-be um tiro de pistola, aae
o prostren per trra morUlmeote fendo.
0 (ffeodido oondoaido para esta eidsde foi
vittoriado, acudo depoit r. mettido peto di rao de-
legado deste termo para o hospital Pedro II, onde
fallecen pouco depoi de sna entrada.
Nao obstante as activas diligenedss eaprf ga-
ds pela meaOa aatortdade, o criminoso ulo pode
ser posto a sorabr.i.
Beadlaeatos pblicos Ai segointea
nUco:s rrtcadaram em Ouinbro :
Alfandega :
l,203:24684l
I;00c.-a8id307
835:242443
931:-99*735
1,286:1774039
De 1887
Oe loo
De 1885
De 1884
De 1883
Recebedoi-aGeral :
De 1887
De 1886
De 1885
De 1884
De 1883
/Venda Prownotal
De 1887
DeT886
De 1885
De 1881
Be 1883
11-.616*'27
106:657*499
I48:861S0>4
108:171*601
103:9324199
177:1034522
166:2864811
97:9364814
83:624448*
101:4204135
da L datavieatT
i71naiaBaln laswtea.
iarunt a de raro* d
ctnlnest
t estradas de/ene aot em-
Wo que ricader ao deantado.
tuntxMau) DA P4 UBOA
\_un*dm dtmim mtmm fmdmm ;
da ....;.
Baetoante, oa de n 1
Ao iatpretir do A rata al da
V. Xas, de faviar aa ubi cocase aaa a iota e._
b*ad.. c a Aalooie Joad da Coate Araa/> en be-
uabro da 1888, afta da padn rata | milita
raaolver tvbn a amas sin da sacan* atrete,
eoaferae scJicrta ea aaa atea a 14, da 15 Sal
Aa inspector da Tancarria da ramiil
Sirva ae V. de iilniaii aaraae adir* at age-
n a4o fir.a ei pridaa aa crrwaa 'eate prraidea-
cia reUnva* 4 alte o* tetontaot* da ecUectova
geni do aerucip da Bwjo sobn o
test* da r. lacio a 88, a bata asna
itasa asreatafadn aa baentaria d'ast PrnsSaa-
itero de aubuai. a arreaaaaeatos das -
era vo do uoie>#.io Tacarai asafarn km esl-
ftso por asWts as 17 da
sla Palela
Jacelo. -N. 991 -Saoraisria de
bo da Perntrnbuco, SI de Oatabro
1887-HIb. o Erra. Sr. -Participo s
Eso qaa foram rocothidoa 4 Csss de De
tesela os laiaiulea individuos:
No dia 29:
A' orden do sabJeiagado da fregu sia
do Hecife, Mtnoal Looreoco de Sant'Anna,
por crista do furto.
A' orden do dd Santo Antonio, Jos
Augusto Sotrea Brasil, Jlo Braooiaoo ds
Sitas s rndeocio Leal do Naaclmt-nto, por
diiturbadaT
A' ordem 4o da 2.' diatricto ds trague-
is ds ti. Jos, Joa Domingos Cabral, por
diiturbio*.
orden do do 1.* diatricto da iregue-
xia da Ba-Viati, Joto Fnsoisea daa Cha
gas, a minha uispoeic*,, com destino a
de Apprenrlitit Msrinbeiroa, Sa
turaina .intonio Uabebno, Jacsatoo de
tal, Maooel Ja. intho da Silva, Joio Fran-
o ds Psolo o Joto Oualborto da Silva,
coohacido por Jagunco, por diaturbios o
oso de armas dafasaV
A' ordem do ds Beltu, Podro Aveno
da Aibaqaerqae, corso vagabaoda
Idsiro.
HbviSTA DIARIA
ade de Olrelio-^N. dia 3 do cor-
r. ote, na Fornido* de Direito, serio rhaarurli
pialar exame eseetodante aegnintes:
/.* Armo De n. 89 4 119. oteaos cs de ns. 94,
100, 109, 111, 113. 114, e 116, qoe alo pigaram a
matricula de oootanatonto
2.' daa* O a 67 4 100, mitos os de n. 71
73, 75, 77, 78, 87, 88, 90, 97 .98, palomntao mo-
tivo.
& Aneo. De n. 69 4 100, me dos os da ni.
76
80 85, 89, 93, 95 e 96 pe.
L* Ana)Das. 71 4 96, raen
72,
vo.
.* AntaU a. 71 495,menos o de o. 84. pele
anea aot>vo.
Amo -D* a 52 4 f^9, menos oa da os. 58,
55, 56, 60, 65, 67, 7o e 87. p-lo mesoao motivo.
'?rfa ala de Cintra'-Pr ooovemea-
cia do respectivo aervieo, f.ram alteradw os h ra-
tios dvS traos da forro-v.a do Rc fe a Caara.
0 oovos borarwa aio c que vio inserido na
rabrin aoapetaate.
M a trian la de criadosDe aatab ea
dikote estar sbtrtt na So.reNri* da Polios a
matricula par n* ccnLrmidade da re
eaaU pastara mauicina.
Trasaa prU u Vraoa-41guns mondo
rea d uoa pe em pan lenv
brur d,, Cnngi a
LUD* ) borariu dos tren*
Varsea, tendo 8. 8. em vitt. qoe
^^H",g>>' muia p ir aa vio para aqoel-
' -ads CS* procura de melbor clima.
A reclamacio ros sanee jaste, e de erar qor-
sej* ntaeiei'a. poi me o augmento.de dou tr-na
diario para a V^raaa, k/ntJd de pradit-ar, deve
bsaenjar a eapr as.
rail*-ai atea lo Ant-bontem iallnes na
pevuaoto do P.i.r de Itaaaraci, spds leaga edo-
Llbrnlaaetfonteco a Kima. Sn. D. M*ria
Adelina do Espirito-Santo, em tegosijo pelo casa-
meoto de ama a* Alba, eoneedeu liberdade sea>
oooi ntm coadtcoe, uoica escravisada qae pot-
tuta, de nesre Joaquina, de 22 aonosde idade.
Regittr aatiifacio.
Vapor allesa&a Baeaoa ArreSe-
gando coamomescio reeebida pela cttaclo do te-
legr.ph) nacional desta cidade, aahio hontem do
parto da B*bia, com deat no a Eurc-pi, inru coro
einla por Perna'abaeo, o vapor aJIeuiao Bueaos-
kyrtt.
De ve aqai tecar amanb.
Oearaiaja da Tfeeaoanria de s?a-
teadaTeud> o TribuuHi da RelacAo, em *n
erada de '6 do an nado, negado pavimento ao
recur.-", interposro pelo iatpectar Antoaid Caetan i
da Silva Kelly, despacho dojiz de direito do
8* districto criminal aneo pionuneinu, como incur
so na penas Oo nrt. 129 4* do Uodigo Crimiaal
publinaos abano o aecordo qoe astentoa 4eoi-
4o reeoirida.
Aeeeiao t-m relacd) : Qae feito o sorteio do
et'yio, espoetiis e disentido estes autos, vindos o
joiao de diretto ds 2 diatricto erioiaaldesUeapi
tal, ea ajare recrrante o laipector da Tbesoan-
ria de Paseada d sta aroviocia, Antonio Cactano
da Silva Kslly_recorTda jastiea pablica-, negam
proviroeoto to recurso, para sustentar como sus-
testaa, a decisae recorrida, pelu qaal foi o recr-
reme pronunciado no art. 129 4 do Cdigo Cri-
minal em viata da* prova dos auto, e daaqaaes te
verifica a procedencia da denuncia nn parte emqae
attribae ao'recorreote a falta grave e criminosa de
nber e nao providenciar, ecrx.0 loe cumpria, por
eootempiacao e aainde ao tbeeourairo bacbarel
Eduardo de Barres, qae o bacbarel Arthur de
Barros, fiho do raesmo tbesonreiro nos impedimeo-
tos deste, exercia todas as fnnece* do thesoureiro.
qae alias liona sea rabetitato legal (que j4 foi
prooonciado), andando ooa as chave doa cofres,
abriado-o, fasendo pagamentos, reeebeado dnhei-
ros e foseado ao fim do* trabnihoa de eada dia
as conferencias com .o eserivao da eaii, faetn
estes sabido* por qoasi tedos es emprerado* da
tbesoanriv, qae deposeram noproeeiso, e qae ni*
ni foram cohibido pelo recrrante, qae delles
tsmbem rabia e que at foi avisado pero contador;
aereecendo qoe o proprio tbesonreiro, em seo inter-
rogatorio a 194 no ioqoerito policial, declaren
que en na fiibo, o bacbarel Artbar de Barros,
quera levara n chave* dos cofres ao fiel, nio
abendo se elle em soa amencia, como fasia em
sua prsese*, recebia dinbeiro* e faaia pagamentos,
e esteva certo qae o recorrente nbis de tado isto
pela convivenas, em qoe eom elle thesooreiro
vivia; tolerando por tal modo o 'reeorrente a in-
frac^o do art. 7 do regulamento qae baizon com
o daanto n. 870 de B? de 'Novembvo de 1861,
qaaado alia* pelos j*rtf. 34 e 31, 1 do meimo
regalaoteato enapris-lbe providenciar contra se-
otelhaotet abasos como fiscal, qae era da scelo
do ihesoaroin. Sua defesa relativamente ao eriae
commettido, oio poda deizar de iJr julgada im-
procedente pelo jais a qu, porque bascad, como
foi, em documentos particulares e sera f jurdica,
nao poda prevalecer costra os depoimentos jan-
do* dss tntemanhaa, qoe lio em pregados da the-
soursria, qae quaii tem divergencia, affirmam
qae o faeto era publico e notorio, e qoe qoasi
tempre* fiado o espediente, o recorrente retira va-
te da renartiedo em compaobia do theioureiro ou
do seo nlbo oo de ambo*. o faeto de ter por
aignaas veses o recorrente mandado chamar o
taatosniro a ios na por motivo* de aervieo pu-
blico, nao prova, como pretenden, que deixaase de
frequf nUr como Iho cumpria a scelo do theaoo-
reiro, pan ames allegar, qae oio sabia, o qae por
aMi te patsava de abusivo e Ilegal. Assim jal
gsodo, condemntm o recorrente om castas. Be-
cafe, 38 de Oatabro de 1387. Qaitino de Miranda
presidente ; Pires Ferreira, Buarqae de Lima, ven-
osdo.Del fin o Cavalcante.
statrls de aata slenlo Neti* mt-
trit havera amanas, s 8 boraa do dia, cffieio so-
lemne pelos ir mies da veneravel irmandade do
Santinimo Sacramento, bem como aermio pelo
Bvm. comraendador Maaoel Moreira da Gama, vi-
gario d* fregueii.
ocledade TttrmvmjoAmOtrm Fanlllar
Da el icio procedida em 29 do mes fiado este o
multado:
PmideoteSaaael Fsrias, recluito.
Viee-ditoMiguel Cardim.
1* SoeretaricMaooel Loidello.
ir* DitoAbdiat Saltes Fiiho.
OradorPedro Cordeiro.
ThesooreiroAniano Costa.
Mar coa-te o dia 6 para a initsUaaio dests so-
ciedade.
Iitatrraa lasliaDistribaio-se o n. 205
deste peridico livra < huiuomeo.
itelalorloa Bocebemot e igradecomos oa
nittaau* nlatorio das directora das companbias
("erra-Carril de Pernambnco e da Recife and S.
Praaciaoo Peraambuco Baiteray (liaitad).
A aaa n po aaalcipal- A' cerca do qoe
houtea publicamo* *ob eau epigrapbe, eaereve-
ram-ao*:
IUu>. Sr redactor do Diario de Pernanluco.
E' aaaaaa ezacto o que a V. S. esenveram relati-
vameore ao terreno rronteiro ao hospital Pedro II,
f qae bonttm foi publicado na cooceituada Bevit-
Diaria sob o mermo titulo qoe serve da epigrapbe
is pr< acotes liuh- .
I Nio coaste, nem real qae esse terreno figu-
re na planta, da cidade Oua destino a ier traos
formado n'urna praca. A proprus lieenga* a que
alinde o autor d-> coamuaicado a que no* refer
roo*, provain o coutrario do qae elle affirme, por>
qsanto tsem lido concedida! pela Illma. Cafflira,
nio por engao oa dolo, cerno di a entender o
commuoicaue, porn em viata de informueoes
compl tas, nio t do actual engenheiro dessa cor
o ora cao, mal de algum de seas digno* antecesso
qae *s iaaellss rJas unfermarias do Pedro II se
acham aampre cuidadouamente fechadas, em da-
vid* por conseibo dea illastre tacultstivcs do es-
tabeleci acoto.
A reaevacio do ar l ^ue o hospital carero nio
pode ter impedida pelot predios que lbe ficars
oppostca, e anda menc pelo maro em con-trcelo
attrnte a altara relativamente pequea de tees
edificacoes, e a circunstancia mus rotavel de
ezittir entre elln e a frente do edificio do hoipi-
tal um especo nunca menor de 2C0 palmos, corn-
prehendendo a na e a parte do terreno destinada
a pateo ou jardim do indicado eslabtleeimento.
Tambera nio veril a de qae baja na planta da
cidade qaalqaer roa prj.ctada no ponto em qae
a alladido maro est sando construido de perfeito
secordo com a licenca concedida pela honrada
Edilidade, e segundo a competente cordeacao. A
asorpaoBO de terreno ce qne falla o commaoiean-
te por conaegaiate, ntuiramente faln. Nao
usurpado o que pestaimos por jus.o titulo, e o
constructor do muro de qae ae trata pcssue por
esse modo o terrenocercadoque pesen temen-
te esti morando, e o qual, posto qoe o contrario
affirmasBe levianamente o commonicante, nio foi
nunca, nem poda ser considerado servidlo publi-
ca, nem particular do proprietario de duas peque-
as meias aguas all existentes. Este, em rigor,
apenas pode ter direito a que o muro uio embar-
gue ees absoluto a eartrada e sabida das referidas
meirs aguas, e a reconhecer tal direito nao se re-
cuta o dono do terreno, como se evidencia da di-
rcccAo seguida pelo muro.
0 que temos dito basta para convencer qaa
nio foi o amor ao bem publico o inspirador do
communicado qao relatamos : e pois, pedimos a
V. S., ir. redactore, que se digna dar publi-
cidade a estas linas, pelo que lbe ficar summa-
mente grato um constante leitor e aatigo issig-
nante do Diario.
villa de IsaarnsaitEscrevem nos d'es-
ta loca idade, em data de 80 do correte mes .-,
C'mec-i bateado n.s peitoa e restado o aelfc
de contriccio pela enorme falta commettida.
< Nao ha eserevo, ha rnais de trr-z meses, .
para jastiear o mea procedimenlo tconheco s\
toes da cabo de etquadra.
N*rn Unto-, leabrei-me agora de ama des-
calpa, que me pus salvo de qoarauer censura.
* Bou apaix uadissimo por charadas, enigmas
logogripbos, e estive agarrado com noh^a e Jentes
ao Ai mana, k de Lembraocas pin 1888 do Dr
Rjdriia E' urna fobre horrivel e d'ella d ezacti noti-
cia a seguate qaadra qie ama maiber de-i i coa ao
seo caro compauheiro:
Nio nr j pir ell9 amado !
_ ( < Eu, que o Uolatro am,
Vel-o esquocer-se de mim,
Por cansa de ama cbarada !...
Dito iate, ettavamo disfK-nstdoi de contestar
a* vantegrns hjgienica* qne o oommunioante oe
casionolmente detcobrio na imaginaua praca. Van-
iSgao* certa* e reaas praata agn o dito terreno
i grande quantidade de familias pobre qne all
leen ua pequeas babitvo-t, e caja eaisten-
cia tena perturbada pur um desalojamento abso-
;esnec- trio.
* Direnvs siapleaante qoe tanto a forte ven-
tlacio nio o que maia eonvea s um hospital,
E depois si eu padessa entrar em certa par-
ticularidades, apresentar Ibe-hia am argumento de
pulso, juttificativo de rneu seileacio.
* Sem querer dar-lhe urna tradcelo ao p ds
tettra, dir-lbe-ei serapre que eu mudei de habitas,
psceei por urna graade metamorpbose, obtendo a
justa rcstuyio de urxi roubo, que me bavia aido
tiito, o'jttto que eufrasia cchegad i ao poto,
coan ama nl^uia sagrad*.
t T*nto prejuisj porque nunca pude acreditar
qae, no'diser de um grande pensador, agraJar
aa bfsbo ter o p no estribo para subdi&cono
< Deizemos, porm, de parte tio ingratos SMum-
ptot e vamos ao que nos interesas e deve consti-
tuir o principal e unicu combuativel da nossa for-
nalba.
Fuueoionoc se niu etou em erro, em principia
do mes de Setembro prximo paseado, a terceira
eeisio do jury desta comarca, sendo ella aberta
pelo Dr. Hsbeilo Florentino, Srvindo de promo-
tor lotcrino o Dr. Qoncalv< s da Bocha eda eseri-
vao res.oeetivo femecicnario, Barrdeira de Mello.
< Foram julgadoa dous prooeesos, ambos impor-
tantes pela natureza doa crimea e circumstanciaa
oceorridas.
< Outros tantos rn compareeersm barra do
tribnnal e, com pesar Ihe digo, foram absolvidos.
* Um delles, j estar condemnado galii per-
petuas ; de modo que oconeelhi.de centenes, b:m
se ple dizer, passou de um pilo oolro.
< Sor. informado d nio 6 iatra como extra muros.
< A institaicAo. digamos com franqueza, vai des-
ciendo com reir velocidade, e me parece que na
espirituosa parase de fre Bartbdtonteu dos Marly-
res no concilio de Treoto, os illastrisBimoa car-
deae precisam de umu iilustrissima reforma .'
8fa, porque j boje b eendemnscSea esto abo-
lida, seja qaal for o crime, salvo ocaso de ser o
reo, defaoto completamente asm choro* !
a E d'ahi o enerme cotalog > de crimes de que
todos o disa no* dio noticias todos ob orgias de
publicidade.
A cousa bem pensada de encher de justo
sentimento o coraclj daquelles que desejam o en-
grandecimento de sua patria, pelo deienvolvimen-
to intellectual o sobretudo, moral.
Aproveito o assampto para dizer-lh; que gra-
ves crimes se bao dado ltimamente nesta co-
marca.
Sobre elles d-se una notavel coincidencia e
qae nada menos da quatro foram praticados com
foaces.
< A rapaslada da ordem, animada sempre pelo
bom resoltado das decisea do jury, ja nao confia
as facas de ponte eelavinotes, armas de somenes
importancia ; recorre i fonee, cojo uso sabe nio
eer prohibido e, comt quem vai da mista ao Sota-
rio, abre tabacos humanos, fasendo de cada um
delles duas euiaa I
c Sobre a reviio doslistamento eleitoralnada,
por ora, poseo dieer-lha.
Segundo inform*<,oes do funecionario com-
petente, o digno Dr. jais de direito da comarca
nenham despacho final deu anda emaJgumas p-
tico es que lbe foram apreaentadas.
O que possi atnrmsr-lbe que ellas eao mni-
to poueas. O processo Axnorim est abolido.
Falleceu, ba dez das, victima de bematoza,
complicada com entras molestias, o bem conbecido
eidadJo Antonio Correia do Espirito-Santo.
Naacido de baiza carnada social, era todava
estimado geralmente ; sendo certo qae as pessoas
mais importantes desta loealidade dispensavam-
lhe amisadee consideraclo.
" qne elle sabia respe;tar 4 todo, procuran-
do ser agradevel sempre qae se lbe proporciong-
va occasiio azada.
> Rada Ihe poseo dizer com precia Jo sobre a feo-
te dos noisos padroeiroa.
a D'ella dar-lhe-hei noticia, logo que esteja an-
nonciada.
At loga *
Caraira Escraveram-nos de Carnar ern
27 do pesiado o seguinte ;
Hontem pelas 9 horas da manb, teve lugar
na capella de Nossa Sonbora da Coneeicla desta
cidade, urna mis e memento, que por a'ms de
seo pranteado so^ro Oeaembai-gaaor' Joio Frsn-
eisco Duarte, maudou reaar sen Jigoo geare, Sr.
Manoel Bodrignes Porto, tocando nesn occasiio
a banda de msica, regida pelo professor Santos
Vitira, um tocante funeral.
Assiatiram a esees aetos os parentei do finado
e grande numero de -pessoas gradas de ambos os
credos polticos, pronaociando o Sr. capillo Mi-
guel Ferrein Velloso, uio discurso necrolgico,
em que descreveu s qualidadea que ornavam s
peisoa do Ilustre finado t.
A dllTuo applIcadaWlaannaLo-
mos no Jornal do Cominero o da corte :
Noticame. erntampo que o Sr. ministre da igri-
eultura, solcitamente empenhado em fomentar a
prosperidade da industria aaccharina, constituir
ooamisaio de pesaoas competentes, sob a presi-
dencia do Sr. veador Pedro Di&s Gordiiho Pasa
Leme, para estudar nce engenhoa contraes de Bar-
cello e Bracuby, da provincia do Rio de Janeiro,
o empregn do metbodo da diffutlo na fabricaca*
do asiucar de oaona. Tambera ti vemos occasiio
de indicar auccintamente o andamento daqoelle
estados nos quaes pos u commissio o zelo com qua
materia de to elevado alcance econmico mereca
ser considerada*
Trata a commissio de organisar o sen relatorio.
Sabemos,entretanto, aerem estas as eonclosoea ge-
raes a que chegou, em retpoata ao imprtente
questionario quo lbe foi dirigido pelo mioisteri*
da agrcuitara.
1As canoas cultivadas no Bio de Janeiro, en-
cerrara 15 a 19 0/0 de saccharose : o que demoni-
tra aa snperiuraa qualidadea do vegetal e so sp-
tido para melborar em porcentagem saecbarias
quando a cultura esmerada e a aelecco forem pra-
ticaJas com intelligencia.
IIDedua-se que todos estes problemas t po-
derlo ser resolvidos, cientfica e orticamente,
em eataces agronemie, convenientemente orga-
nindas.
III -Os appanlhoi umpregadoi no Brasil cara-
cera de rectiinoio, noad em reUcio capaeidads
_-ii.
*
U

.'
v>
X:


Diario de PeniaipbBco--TertA-tcirii 1 de Novembro de 1887

i

.-1

dea diff atore, au tamben quttii M cea aamtro
4 temperetur. ei iatarior te sed* na*.
IVO ptoem de diffaslo estrato o immm
fe euwi qmei ci*aalilsj.saa, dateaad* apean*
0.19 O.OJ p mo iwUikU.1.
V-a
A rea ic
a pelo taUsiMi ha obut Baretve o
das di ater pim. do qae cajar*
)aaa?aa q cea i i tete te cal aetaslaeeta
VIMea **asf6r* iMM da aereado nd m
dsvo **Miii*r a ea:ra-ot> d ***
VIl-A hamiteae d* wrilwi pea
muradla do* m rabrieaeao.
Tin -A d -aaidnte d > *eldo *f aso pote cor le-
vada qaa*i A d> caldo normal- ...,.,,, ,
IX-A p re-.-atagea do liar (U./.), I' ob
lid* q > Brasil, coi s ir eieda Ms^aatada.
XAi nerow -ir anta tulamu ete*ted** 6,9 670, do* que*
di 4, C/O te *nn*4*o mm^h pH qao
mbm usedejte te f.briea, na eogeoba do
cada* cordata 7.6 0,0, do* qneea taabem 4,9 0/0
Qeiata-tstr* :
Petescaata Puto, te 11
d* Oate a. Ude SMM MptWM.
Plo acento Bt*tta. te 11 kico, A m do I*.-
saratec b. 9 te prthi,
P*o i|Nto Aailsaas*!, S II Star**, NlirCJ
do msr=*do 4* 8. Jote ii. 13, te aavais predie*.
S'iUfte:
Poto"Mato Britto, te 10 1/2 borne, a roe Vi-
dal te Nafreiro* a. a, te istabiltcsasasi aai pila.
Pato af;caU Pactan*, ao aaeio ate. a roa te Vi-
gario a. 12, da dividas, ssovsts e Jotas.
XI A* daapesaa da e*sbesfivel padem ar re-
doaidaj pita empresta 4a aerador** melhor esta-
tedon. A easuettsA teve aeeatiio da verificar o
fceso em Bracas v ocraooa geradorej tabalarai da
K**T*r.
XII Yeredia % aoaiilnlo qoe o eoeto da pro-
ter* > oo Brta patera daaaar a M idta por kil
gicsta, aeai< menos.
XIIINaa regatea ertetada Braa.l o pread*
4* por toeeiai te csaoes JA A bittautataent* re-
Jea, "tna*ir -Sai4
Sabbado:
A' 7 aoraa, na groja da Madra te Dees, pala
alan te Jote franca co te Sonta.
arrtfafi etraira^eaaPoraai erette*-
daa o hMpittl Pfdr j II, na dia SI daeattsata. ai
seguiala:
Peto Dr. Malaqoiai :
Ampetaete por deeartica'aeta te qaiolo oes
do metalario do pA diroito, reeiatate par oeteo-
miflite
Palo Dr. Panta*! :
Aapnteosa te poaii pala proaaaao te Oayaa
indicada por cancro p segur! satino.
Pala Dr. Bstaete:
Ertirpeela te luir eaooaatasa da parta aa
terror do tibia.
Pelo Dr. Bararte:
Heaeroteaia te otbo dirrito indicada por glao-
XIVAa aaaaaa qno o'orpaeea a ia Jaatria aa-
aaaareira alo ranadas a anaaraan- Entra oo-
traa:
uitara imperfcita da ragaUl.
aaHa te paaioal tocaoieo pan banco parf i
to a aaoaoaaieo.
e-aeaabada daaoTuhriaMato da adaatria aa
eteaal ou eaaprog aaawr a alcsoL
dfait* d teta atar aa iatarior, a aoaaeqaea
imotmtM te aapartaalo e iatar-prarraeiaeo
qaa ibractrragaai -a producto.
/-flt* da iastitaipft te aradit?, qat alite po-
derian aar ereadaa aab a protaecte do governo, o
qaal, ea rirtada te lei doa aacontea cratraaa,
aiodt tea rerb taparior a8.000:OUQA para auxi-
liar qaUqaar aapraaa qa aoacorrrasa para det-
aavalriaaaato da ladaatria aaoah irina.
te te liailiftr na grande*
liara* aa rirtad* da protaecAo
aaataraa.
leaail*i f>ralealBe ao ala a*
JaneiroO priainirn taaplo proteitaole ao
Km da Janeiro f j aberto ea 96 de Maio di ItSii.
Par aqaclla fr-nri" o ainiatro Joa Bonifacio te
Aadrada a Biira enrtoa ao intendente da pjlici* o
Toado Alexanire Caaoin^baa, depatado eoo-
ral gertl te Saa MageaUde Britanoioe, partiapa-
te qae ni doa*ago do crrante Maio preten-
diaai oa ia palla, aa eoofonr-idate do art. XII te tratado de
1810 qoe Ibea faca I (a dar principo ao evito reli-
gioao; aaaatecata a ariomra ea que abre
anta adate oaa igrrje pioteetanW, podandi par
ni) aeonteoarq-e bj* tal afSieacia popular, qaa
wr-e a attanfas da palicia, qae dere prereor aa
pertnrbaode* qie reaal'-am doa aj laUtn-nto*:
Manda a priectpe peia tecretaria do* uegocioa do
reino e do* eetraageiro* qae o iattndente garal da
pooi t toma aa aedidat neceaaaria* para ae eoa-
errar a b**>adaa a aoeago pabiieo aa*** tea,
mandando para a ra doa Barboaoe, onda eatA ai-
tuda aqaeila eapelU, pitrolnaa volaste* de gnar-
dad-. Paco, 23 de Maiods 132J.J.: Bonifacio
te Aadrada e Silva >
Jaarj aoaiiraclo Em bfarc de 1822 o ai-
niatro doa negocio* do reino, Joa B inifacio de Aa-
drada a Silva envin ao coc de polica o tegnio-
te oficia :
Toado ebegado ao conbecinento de S. A. B.
o principe regente aa jattaa qneixa* doa morado-
ra* te raa do Vaiooga contra o abaeo cm qae a
asior parta do* negociante* qae traficam ea ea- i
eravoa, lente A vista nnicamente o< *om inters*?* |
particnlarea, oio i faaem detembarcar de bordo
do* nanoi oa ateravo* de naba* oa sexo* qoaai
n cottoo oa conaervan, faltando of devera* da
decencia e civiliaacAa, nesie oaeeaw estado it
o* vender a, com **c*nlalo*a offmaa 'iico de
vida daqnelle* moradoVee, porqia, alAm de raae-
raa, com reeonbeeidaintraceio te* orden* estabe-
leeidaf, eondasir para o interior te poetante a*
ersvoa iniaaUdo* JA aonbanda, qae daveriam
aer depositado* no laaareto, coaaettena mnttoa
ontro* excesaos e at falta de aaridada ebriatl aa
eoniaecAo de cadveres para o eeaitorio.
Maala o nesmo Angosto 8-nbor pelo secretario
daa negocio* do reino r*eoamendar raui aoaitiva-
aaonte ao entendente garal da polica iaUrior a
ataior vigilancia sobre taes abasos, nio s preja-
diciae* A sanie publica, eoao taabaea aaeaadalo-
sos e ofensivos da decenei* e dacoro da* familias,
afim de qne, dando a polien sobre este objeets as
stais asveraa a eencaaea provideo as, aeeviUpara j t^0 ^ \, brtaria desU provioeia, palo
o fatnro a eoaanacio de Ua prejadicraas, coaa i naj eoj, prnio graad* te 6:00041)00
tgng tjs|j|
sos te Casa te Drwafaa te Recite no dia 50 de
Ootabro te 1987 :
ExieUeas380; entraa 17 ; sabina 19 ; sais-
tesa 385. ,
Asaba-:
Nscsaassa 961; aalbaras 7 ; traagn.ro* 8 ;
uaaasoa esa tan ciado* 4 ; ideas prsssssado I ;
idea da corroeos*;* -Total 986.
Ameoedoa 948, asaste :
Boas 399; doeates 17.Total 949.
Hte honra oManoi os enfenaari*.
Laiertaa aUvernanA Gas* Palie, te A.
A. ten Bastas Parto, na pnoa da Iadapesdsneia
a*. 87* 99, tesa a venda o* bilbete* da* segnintes
loteras:
EsplrU-fiaato: A 1* parta da 6* lotera,
cajo premio grande da 50:0004100, pe aovo
plaao.rM extrah'rA ao dia .. de Novembro impre-
tenvelamU.
Do CaarA : coa o preaio grande de.......
40.-0004 (novo plano) serA extrabida ao da 7 de
Novembro.
Provincia : A 10a lotaria^elo novo plano,
cajo premio grand* 4 12.-0004000, s* aztrabir
qaaad] for anonneiada, te 9 bera* te tarde ees
i6rio da SanU Casa de sfiserieordia do Be-
bIbi
Mina* Oeraes: 6- aortaso, da I lotait
daata proriocia, pe ooro plaao, caja premio
grande de 6:0304003, serA extnaite aa dia
do crrante.
ilaetee a lolerlaaEm ate te agen-
te Bernardino Lopes AJhriro acbaa se a venda os
bilbetra da* segafatas lotera*:
ata E*plrll-aate>: A Ia parte da 6 lote-
ra, cajo premio grande te 50:0004, pelo aove
plano, serA ext- aluda no dia .. de Novembro, la-
dretarvelaevia. #
B Urao-Pari A 5- parte da 13 lotera,
dVata provincia, pele aovo plaao, cajo premio gran-
de te 120:0004000, serA enrabila ao dia 5 do
Nsvembro, (sabbsde) iapreterivaleeate.
ao CearA : com nn importante plano, eojo
premio frnate A te 40:0004000, rerA nxlnbid
> ao da 7 de Novembro.
fsae Minss brrirn o 6- serian, da 1* Is-
lea, des*a provioeia, pelo novo plana, cojo preaio
[ maior 6.0004000, aa cxtrabirA ao dia .. te oor-
reoto.
serna a* Bamlrtta-SaasaA 1* par-
te te 5 losara deeta provincia eojo preaio gran-
de 4 50:0004000 serA eitreaida ao dia .. te
Novembro.
Os bilbete* acbaa-so A vaada aa Cana te Por
innA a roa Primeiro de Mareo n. 23 Martn Pin
saaVC
liOirrtadotiriePar -A5' parte da
13* lotera desta provioeia, peto aovo pisan, eajo
premio gnnde 190.-000*000, aerA extrahkl
ao dia 5 da .Novembro (sabbado) impreterivel
mate.
Oa bilbetaa acnom-ae i venda aa Casa te Por-
taos A roa Primeiro de Marco n. 29, te Martin*
r'iuta A C.
Latera do Ceari-Ki'a acreditada lote-
ra eojo preaio maior 4 te 40:0004000 aerA ex-
trahida no da 7 de Nsvembro.
O* bilbete* acbam-*e a vaada aa Casa te For-
ana A roa Prsaaro te Mareo a. 99 te Martias
Pinna A C.
|j*>erla a pm>xiaasa o Parsaa-
A 2. parte da 29. loteri* desta proviaoia, palo
novo plana, oajo premio gnnde A te 90:0004000,
asextrabir* no da 3 da Nivembro.
BiUsHee a vaada aa Casa da rViifiaa, A roa
Primeiro te Mareo namero 98, da Martin Fa
a AC.
.tersa, ae sllaas Ueraen 0 6- aar-
* pla-
(nta lo*
JULOAMHMTOB
Balaras etoitor-l
Do NssastbBsisiisnH n jais*.
te Arnojs Pereir. Batatar o 8r.
Tararas de VaseoaasJIos N*{*n-
Banarso* erlsaes
De Jaaoatte Bssinsali sjaia*. rwaiiite
Marcolioa Nane Viaaa*. Relator o Br. daan
bargador Buarqae Lima. Adjeasos os Srs. eea-
aalaaba Qaairos Barrse deaaataargador Tarares
te VananaasUa*. Megen-aa proaasaata, uoatta
o vete te Br. teasxasargater Tararea te Va*
BaaMn qaa jalgavu isnsa-asdants.
Do Becite-Rmniato Dt Pealo Jad ds Oli-
vara, nswilAus JssA Usaarie te Matlo a easro.
B*l-.t*r a Br. daaabarmaar Pira* Parreira.
Adjantos o* Srs. dssaabnrgsdora Maatairo de
Aadrste e Detono Ctvslaaata. Dan na provi
niato aa r*aar*> pan se penan salar sn rsanrri -
dos aa art *07 do eidiga erimiaal. eoatra o vate
d 8r. desssabaarcadar DelBae CevaliaaU
Dt Tiabadba- Beeorrnate o jala, reeomdo
Hrasaigildi Pnrntra Viagaa ontrn. Belator
obraadeca aaafciaan e por pre-
90 fea coapitenoia -1
Col lenta Ipeaeer
MUbelicimedto de edaeaglo primaria e
eeooniaria na JaWtla, sob diroocto de
Jos do Ol reir Cava! ante.
PlBL!C\COES 4 PEOIBO
o 8. dtssmbargador Alvos Bibeire. Adjoatos a
Bra. dasaabsigsdnre* Banreme Ltssa a Tarare*
da Vascaaaaltos Naroa-sa provionato, aaani-
Aggravo te peticte
Da RreifaAggnvante* Lapa* Baia A C, ag-
gravada Vietonao Do miagas* Aire* Mata. Bata-
tar o Sr. deaetabirgsdar Del60a Cavaleante.
Adjaatos as Srs. teanaba-gsdwa Piran Ooa
calvas a Moatoiro te Aadrada.Ncoa-e* provi-
ssaaia ao aggravo, eoatra o roto do Sr. desean-
bargador Pin* Oeaoalva*.
Appsnaooee
Da TaqaaretiagaApssjUaata Jaai Oaa atoa!
ds Mallo a o preaater pabiieo, a apellados os a
o Sr. danesa bargador Pire* Parrei-
raDea as provi meato a asa alteado eoatra o vo-
to te Sr. Aaanasirgater Airea Bibeiro, para as
impar as ida o arlas da pon 4o art. 164 d c-
digo oratioal.
De Palmares Appallaata Jote Clisaaeo te Pea-
la a odre, npsaBate a instiga. Bolstor a Sr. dea-
embargador DelfiaoXJavaleaate. Befarman e
a parte a seatenoa, Metra os votos dea Srs.
tesanhsrgsteisi Piren Farraira a Airen Bibeiro.
D* JaboataoAppallaats Aatoaio Ooaaa te
AaaseAaa. sapsllsd a jostica. Batatar o Sr. das-
assargater Meatniro te Aadrada.Cjaiaaaa-
te n snaUafls, a*iniana**to.
Da IaaepeodeaeiaAppatlaate o joiss, appel-
lateMaaoa JsA) teOiivaira. BstetoroSr.de*-
saaaargadar Tarara de VaaoaaeaMoa.Mtadoo-
e a aovo jury, aoanimamana.
De BeaeireeAppntlaata Msnoet Tbomas te
Aqaina, appeUada a jaaaioa. Bataior o Br. das-
aabargaaar Miassars te Aadrada Msadoa-ie
a nova jarr,
De Sr. oaantaairo Qearoe Barros ao a>. dee-
smbsrgarlsr Baarqae lima :
AppeUacao crime
Da Escsdn Appellaate o joiso, appallado
Jos da Roete Oaeds.
Do Sr. desembargador Moirseiro te Aadrate ao
Br. teaembargador Airee Bibaa :
AppellacAo erime
De PlmsresAppellante o Jeteo, appallado
Babsstite Aoaioli Perem Bastos.
O Sr. dasabaigadsr Pire* Qeaooalrea.ooao pro-
eorador da corte e promotor da jostios, dan pa-
recer dos segaiate* feitos:
AppeUacao erral
Do R'cif-., apellante o baeka'el Artbnr de
0 extrnente d e'orp* de all
la *fa Pires Ferrelra
Nii no teai) posaiva por aaia lempo gaardar
ileoeio aa rcAaUfio ia* salamniasa e iotoada-
dai ioaac4a a'iradae ao aosso aaigo teosate
Miguel Nnaso de Prestas, a-rtoal aabielegada do
1 distrieto te Alagados, tanto mais qoando tae
aeanraeoes parteado ex-teaaate Jote Pires Per-
reira, appareasaaos b defender ao aojss saig), qoe por si e oam a ora
lies de asna actos na forte dasasotido te iaver-
dai'-s aa qneproearaa feril-o; ma)pira patea
Ua' aa pabiieo sensato qnssa 4 o sea d .-tractar e
tambemo sea eosaeito na opiniAa pobliea.
Vejaaot-o tal eaaa :
Jote Funt Perreira, liberal en 1818 ( mi ti
exltalo) pistan aUgasiri, partida qne ola nos
deixia par eerto 4_Htan resardsoSet. Nio seado
porm aceito da alafa) s ateta, soma pretenda, tor-
moa te eoaservador panando-*e com rmate baga
gmi (calamaias s intriga) para este partida, qoe
penal tsedo e eoadoido de toa vida de Htroda para
P.latot, o aoqeoa alrorea do oorpo d 1 potiaia, ca--
aoqae exercee atea queda te gabinete.....e ao
exercicio do qaal detractara urbi et orbi de ti-
gatiros qaa oonbeaanlo-o ate o aeeitaraa e oa-
tr'or seas stogisdo* smi-os e correligionario.
C >mo dessgade do Buiqee eelebriaoa-ae tanto o
alteres Pires, qas, segando rox popsdi mantea
ei preces sob sea eornaando atirar em dan pro-
tos dentro da propria oateia- T*l ordea. foi tnfe-
lion-ote obedecida pe ai anbardiasdoi, qne le-
vando-a a efeilo aansariaarea cjvsrdeaeote a
deas infehtes dt tem na as trios, ate tenia ne-
onato dellee eaaretanto nm s6 real ds reeboaeba-
da gargeU racebite pelo alfere* Pire* para orde-
nar tamanba eorardia e ba-baridate /
Bate facto aoaroso na vida militar do alferea
Prea, oi > no poderA ser daomeatido, poi qne por
lia, retpoadea o metma tlferos n aa canseiho dt
gaern ao corpo a qoe perteoei e a aa procesto
00 W-o civil 00 le fji analvida, verdaie ; mas
bem Deas o aab* eoao.
N> exerecio de igosl sargo em Tracnnba'm e
aab a prateccio do bsrte deste aiae, o alfores Pire
esejaeeanda as retaco ds amisade e m'.itaa con
o en protector, aa qaeda do partida conservador,
portn -ee co-na Jada*, rrnbinte ae Bario de Tra-
eanbaaa, a qnea, ate eantoate aada cam aseim
prn nadar tte inteasraaenta, uaoitoa lajuhaado-o !
Pagon-lbs data fsraa o alferea Piras os bene-
ficia qae de tia Bosrada mdadi i reeebnra f
B* ooa r ff-rto reeeobecido I
Dmlaranio-te eatte liberal ate tai o tranifuga
aceita por esta pohuca, qaa mu sensata *net
iniaaisii paasoa e paaaoa baa qne oeste ro quefat
asa cesto /os aa eeato.
O proeedimento do alfares Pire pan com .0
Bario te Tracaahiem, loage de recamneadal o
aa* toas preteoooas pan coa os liberaes, affaetoa-
o do bomea* de bem deete partido qae o demit-
to a aai seertadamenta
i Nio* fe* aperar o aiteree Pire* novamente
addtdo ao psrtido eoneorvadar, detnetanla eoti
A# publico
Participo no m*psiue*jf publico o nos
Nta sHatgon, qna de ratjfp trvre e espoo-
taaan vonUde, deixii o lofar de fiscal da
'Jompanhia Ferro Carril de Peroambu-o,
9 quo agrndego no Ilustrado Sr. Dr. Car-
loa Alberto da M-nex's, gerenta da es-
as, o tratamento e oonaideracSo qna Bsm-
pre dupemoa-me, bam como til meas
companheiros n cordialidad1? coai qae sara-
pre me soolbaram oo qaa diaie-rnapeito ao
servido da ooapanhia.
Baeife, 1 de N .vemeyo de 1837.
Jos Joaquim di Ncuoimenta.
setnahavei prsrimsatns Palada, 23 te Bar- I en, 0 dividida aa aaaiaa bilbete*) se ext rab ri
co de 1822. leo dia .. do correaU.
Caaaaa ele rege-Dae* paradoras gra-1 o bileete aebam-ao A vate
ge* dirigiram-se^ ba taapos. a oa Ubelhte a Pa-iaa 4 raa Primeiro de Mareo
dina-Ib qas fisesee o sa ttstasteato
mam. O tabellilo respondea-ibe qne tal nio poda
taaer, poi to s mando e malber era permittido
fsaer testamento am coamom.
Cada aai d'ellea fu o sea testsaato, iaatitaia-
o o oatra sea anieo tastamenteiro a bateirn.
Um d'elles fallecen algaa tempo depais, da
zaate carea te 6:00O1O00.
O bordara aaoerregoa nm conascido adrognte
de tratar te inventario das paaa anananario*
para raetber a beraecn.
Daspaabida o tastaaanto na jai 13 te preved0-
rto, fot pera o tbeeouro, oade levoa tempo antes
te aar averbtte ; ea egnite fui para o proanra-
dor do* feitos te faxenda. qae abite o demoras,
par* caber 1 o finado ate tioba roapa, stovei e
a ao sarao relopo.
Hianitrr de operar, qas fas o testsaeateiro
e berdeiro anea as te documento te taveata-
rianfe,c ja ella val recabar aberaoc*, isa 4, ArOOOA
n eaixa da sutuiHsaaiii ana cont e tanto asa na
asubtleeimeato aoaarreial, o parta para a Ora
ta, deixando verdadeinmente grtgot o esa advo-
gado, a fi*ad* nacional a todos qae
peraa te tsataasato, oa qnaas ais
isa Casa da Parta
a. 9S, te Marti a
19
9
6
1"1 sfcf
-1
^-2
Wl-33
7.2-S2
762-09
761-00
760s>9i
17/31
18,76
19,62
iaVA
18,49
76
6T
69
65
73
Dito
lima29*,96.
__ 24bmxi-MaJ: -.4 ; a,apt.
Carraaalla.
Oi taclo do vento: SE de meia noite at49
aeras e 7 mnalo* da maahl; ESE at 4 boraa e
4S ainatos ; E ate 5 horas e 2 mjnatot ESX a>
b atara e 52 miootos ; E at 6 botas e 33 miau
tos; SE at 6 botas e oi minlos ; B at 11 bor.t
e 15 bi:o: j \ G coa iaterropce* de ES at4 nos
97 mjooto a> Urtei EE e E rarlsve* at 3
huras r. 9 miootot; SE at 5 berss e 56 minuto \
8E e ESE varia ve: at 9 hora e 59 miootos ;
BSE sariavel entre e SJtet U horas a 9 miau-
tea; Bcum mtarar>o3e* ds ESE at aai* u.
VetocadaaV media te reato : 2*>,23 por tanate.
Mnbtiloadade media: 0,34. "^ ""*TE"
Bstetia te porto
Dia Berna, Al tur
B. M. P. 19. S. M. P. M. 3ft de Ootnbra 91 te Outnbra 949 da asnal 949 da torda 1018 oa neabA 9,-44 2,-38 0,-47 9V-49
mmm , te 11 bwti, Ar a anxapte a aere
Pioaa AC.
Latera da cartaA 904' loter-a te nor-
te, pe j novo piano, cajo premio xrraad* te__
90.-0004. terA 1 xtraAite saaahl 9 te correata,
impreterivelmeote.
Os bilbete acbam-se A vsada aa Casa da Pa-
tona A roa Primeiro te Mares a. 93, de Martin
Piusa 4tC
eesalierie maalseeObttnaria do d 29
te Oatabro:
Visate Parrara Al varas, Bm Orante da Marte,
Sisnos, usado, Bit Vana; dilataate da aorta.
Paasnea, Psvaaatbaeo, 3 masas, Seat Aotonia ;
fraqaeaa eeagaatts.
Mara, Perntmbaea, 5 aaaes. Orne 1; eaaralsia.
Mara rnociaca do Amparo Ltasda, Parata
98 anaos, solteira, Oraaa; tabsreatos pal-
M
soltasro,Bte
Martiliaat Msrqoas te O,.rain, P
va va, Bo VtoU ; tobar cato*
Mari* teCiaiiitAii,
rlara. Bit Vista; disrrba.
Maaaal Aasoato Airea,
rasado, Bo Tata; aaagraaa 1
Maaricio ds Iniaspli, Para, 64
B. Vista; tabercnlas polmonare*.
J--*4 Polvcarpa, frica, 70
Vista ; entente.
Melio i* ten Bato Hsteadn Prazsdtn, Pi
baoa, 95 aaaos, 8. Joa; tabaraalo* palatoaarea.
Patoaiaa, Pcraaabaao, 14 atoa, Recito toxutno
tes rsteaaaansten,
alaasal Cyraeo te Pigaairedo, Paasxobooo. 66
. catado, Boa Vate, sevrrboes do Egate-
Presis so Jas Vicenta te Barros, Paruaabuco,
40 aaaos, soltotro, BA Vist ; poso moni agote
Aaaa Joaqnim Mari* da Canclelo, Peraam
60 sanea, solteira, B Vate ; gaatro eotorite.
Diosssto Jos B asir a, Pernaaaaco, 48 aunar,
solteiro, Boa Vista ; brocebo pneaaonioo.
30
Joaqnim Pedro te Malte, PertagsJ, 82 aaasn, en-
sate, ote Vate; tesan te ngao,
VtosaU Parara te Monta, Ra Qraate do or
(a, 18 aanos, sslteiro, Bo Vista ; tuWcolot p*I-
J0A0 Praaciseo Babosa, Paraarba, 24 aaaos,
solteira, Boa Vista ; coagea'lo cerebral.
Alicer2 asaos, S. Jas ; rapaao.
Ceste Quede te Anejo, Paaaabncn, 94 sa-
nos, rasado, 8. Jos; taoereoteoe pelmoosr.
Uafeto.
Jseepha Maris te Soasa, Paaaabnto, 9% aaraon,
casado, Bs Visto ; aero te atoro.
fraaetoco Jote dos Beatos, Pemamoee, 21 an-
uo, soltotro, Boa Vista; loberealos
Man. Joaquina da Csassieds, f
tnooa, i<eira, B Vista; taberenlo* paiaoaare*.
GHR01ICA JUDICIARIA
TrBaaal da Relacie
oESSAO OBDINABIA EM 31 DE OUT
BBO DE 1887
PltalJTaTICU DO KXM. U. COKSaXHiAO
Qnrrrso osburajioa
BsasaWa Dr. Viryio CoeUo
A's aoraa te ijuilaai. pitnaalii oa Srs.
bargador** ea aaase-o legal, foi aberta a
debis te lite n apncornaarir aa te
iBntraaidos o poavados oa teito dera>.
egniatoe
Barro Palote de Laeerda, a
noel Carlas da Mella o oaUoa
Appeltoooes chaos
Do Liaseiro Appellaate Joa Bomba dos 8an-
to*. appallada a jostica-
D* Oaraabaas Appellaate Antonio Cesarte te
Mello, appeUada a jostica.
Da ParebybeAppallaats o juise, appellad*
Francisca Rufina ds Asis.
Da Sr. deseo)bargador Tarare te Vssconcelloe
ao 8r. consol bcro Qaairoa Berro* :
Do CondAppellaate o jatee, appellsdos Ma-
ooal Pedro da Silva e oatro.
De TiabeAbn Appaltoote o promotor pabiieo,
appellado Jote Francisco do Rosario.
DILIGENCIAS
Com vista ao Sr. desoa bargador procurador
te coto e promotor da jostica :
AppalUoAo crime
De ItambAppellaote o promotor pabiieo, ap-
p-llado M .uoet Joe da Caeta.
Appellacao civel
D Atalaie Appeltante o jateo, appellado afa-
no* de Parias Bitteocoort.
Embargos infrio gente
Do BaeifeKralwigsau Joaama Precedes da
AlDoqaarqoe, aaanngsslji Maaosl Peraande* da
Costa 4.
Ceta vista te parte* :
AppellacAo civel
DsBaoeaeiraAppallaatas o* orpbaas tutela-
dos te Joe Oaaee de Malla a oatro, appallada
Me ase! Barbosa Coatiabo.
Eacerren-se a asaste te 2 horas da tarda.
IHDIC1C0ES TE1S
ppellado Beato Me- iP,r* carnoeor da qae o era n decidid), do par
tido liberal qae o repadioa e com eipseiditede e
msi* acremente ao* Dr. Jos Mariaana e Joe
O Dr. Loto Jfoseoeo, da volt de na
viagnm ao Rso de Janeiro, oonotia no
oxnroicio do coa profiesAo. Conaltaac das
10 te 12 boma da maahl. Especinldsdes
epora^oet, porto n molestias de nooboras e
aeriiaos. Boa da taUjria n. 39.
Dr. Atento 3atrio d oaoanltaa da
oMo-dU te 3 bornn no 1.a andar da oaa*
a roa io Bario da Victoria, n. 51. Bani
ioncia i ra Seto da Satambro n. 34, an.
tradn pela roa da 8aodada a. 25.
O Dr.. Caatn Jmmt tom o sea ooncal
torio mdico, 4 roa do Bom-Jenos a. 23,
sobrado.
9r. Qama Lab* nsadioo tttaerador a par
taro, residencia nudo B. de S.Borjt n. 26.
Ooosaltorio: roa Larga do Rosario n. 24 A
nirariHni dan 11 oras da ntankl te 2 da
tarde, frpacialidade: molaatiac a aaarav
eBaa don orgaoc gnuto-itriiisvioa da homem
e da malher.
Dr. Joaqvim Lntreiro medteo o partniro
Coualtorio na roa do OabugA a. 14, 1*
andar, d- 12 4a 2 da tarde reaidencia no
Moatoiro.
. Caanaltarla xaexUce legal
O Dr. em medicin pela Faooldadn da
Bakia, backarcl am dicatto pala Faonldade
dp Beeife Joa Flix da Oonaa Maneaos,
tajnrrega-te de qoeatSaa de modioins-
legnl. Boa Primeiro de M*rro n. l,
todoa oe das daa 11 boraa da maaaA 4a S
da tarde. .
CllsilraBnr> altea
0 Dr. Matiuu* Vas, de volt d-a so vis
gao, contina no exaraio de stu proBn-
*Ao, para o qus ser enoontrade de 11 bo-
jea da maahl te 2 da Urde oa roa do Ba-
rio da VUtoriA a. 32, 1.* andar em ou
tra qualquer born 4 rae dn Priooesa Isa-
bel n. 6.
O a>r. Barran tialaaarAea
Pode ser procurado em cea eecriptorio a roa
1/deKarcon. 4, l. andar.
Dragarla
Franeitco, Momatl da Sita <& C, deposi
torios de todas -s etpecialidadet pbarmt-
ceuticsi, tintas, drogas, productos ebimi-
eoe e medioamentof bqmeopaticos, roa do
Harqnea de Olinda o.:
Braiarla
Furia Stbrmko & C, droguisU por
atacado, raa do Marquen de Onda e. 41.
errarla a apar
eorrorta a vapor e officinat dt earapina
do Francisco dos Macado, caes do
Capibanbe n. 28. "Ncate grande esUbele
cimento, o prmein da provincia neste g-
nero, comprase e. vende-te and'
de todaii as qualidades, ierra-ge madeirai
aatim coceo ee prepafam-
Mara, teat amigos d ontr'ora, eos anace respon-
tabiiiasvs pela hecatombe te S. Jos, palas des-
graea* all auceedida* na eleiclo de 1884.
A raa liagnagea n'esta oerasite era tal e Ua
farioso BMtnva-se o alf-ree Pires qae, nao acce-
da so pedidos da sgaos eootervsdora qai tea-
Urtn ooatei-o na inoonvenieneia de sosa exprs
tea.
No dominio liben I vi vea o alferes Pires te ex
peora* te algn aaigo* eonoervadore* ao qoaea
pegn carao a todoi qoe Ibe etteodem s mo com
Ingratidia.
E* aasim qne o eidadlo Svdrooio L te Mello
afiancaodo por elle em am alagtral d* cara, alm
de mais alguos aohtgn de vea ea qoando, foi nsei
tarde remunerado pelo alferea Pire* com aa mais
acaras ioramtas.
E porqaa?
Soasents par nao poder eoatsanar como fiador de
oa Soasan qae daraote o tempo qae occopoa o
predio Baneado nio oamprio om as seas de-
vore.
Ns rKoaeo qae eorre, Pira* agarrado ao des-
Lwii aaeagaio ser novamente
lente te oorpo te polica, onde nio
__too-se maito tempo sea orna das snai,
pretodieendo te praaas sob eommaada.
Ctaaad ao csaprimenta de cea devore pelo
coramandtaU do reepecttvo oorpo, o eoroael Dado
d* A quina Pooieoa, de*recp*to*otomoemeate
forendo-o a preodel-o e a lar*r ao oonheciaonto
do preaidente da "provioeia o coeeelbeiro Costa
Perrira, qae aajettoo-o a am caoselho te invest -
gsoo, te coja resaluda apparaeon a aeceesidade
de demiUir-ie e arfare* Pires, para a aonlitete
da corporacAo. a
Poi eom eff*ito deeaittido a bem do servico pa
M'oo-
Ansia descoberto i<5 resto va ao alferes Pires ea-
bir anda mais ama vea ao partido liberal oade
eom a* mraraa* arma* contina campeando
O tan primeiro objeetivo fai o aoaaa diatiaeto
migo teoente Miguel Nonas de Preitas, a quem
ealamnia ote ignoraado qoe o tenante M gael j-
mai serA attiagH* peto baba te coas viraleuta
secasaoet.
O nosso amigo taen te Miguel nasceu neste ea*
pital nells eriea-se retidindo wt preaememeute
na fregaeaia te S. Jac te oade anana so aasentoa
moAo por corto wpaoo de tempo a a trrico pa-
biieo.
A JVeanesa a o Jornal io Rtfe qae tonto tea
dsteadido o alferea Pira mato Urda c tolvas sem
.__io se arrependerte.
Os nraaateatas da honrado alferea Pires ansia
eos satorissm a esperar.
B aada mais.
Algn amigo.
r. presldeate ata pro
vlocla
Ao K
I>*egrsestesasnte son trabalhador da H
publica a cosi tal, pen n V. Exc, eoao j
ro qna A qoe tom* em consideracio afiu ds qae
sej* Boato ea ssssaote o otaoto te V. Exc. datado
de 15 do corrate, ante ordenan a Ctstera Moni-
aipal A UaaipunaW a serba.oaacecto do predios-
para a de lianesa, csalo e cj-boritaste te oiadc,
oferedite 1.-9004J00 para 4sslter a respectiva
ilnsnii, eorre*p*adante ao exercicio finaneeiro d*
1886 a 1487 ea liqoidacAo, eonforme ae aoha es-
eriptp ao expediente te Cmara ao Jornal A Pro-
riman te 29 do nrrente a. 144, atoa ras qae os
trabelhetere te limpesa aefaam-se aas ssaiores
dificaldate* p*ra dar o pi ds este din a seas fi-
laos qae chorea coa fom*.
E' possivel, Esa. Sr., qne at agora arlo se te-
aba podido pagar o mes de Setembro a mim e
asan eompaabeiroc qae apeoas ganbtaos 14 dia-
rios !
Nio potso entender semelbsnto joga, 0044 vsi
qoe ha dmbeiro ao cofre municipal, porte) todo
toto creio qae qevido ao procarador daqoeils Ca-
asara qoe ae tem,' tornado am, verdateiro peraegai-
dor da baaaaitede opponda-se a qualquer pag-
saaatto te aieeravei* ea Bostas ctreaastaactss.
Somanto coa saa gostlBntaeii te alta peraona-
geat; al te dinaeiro I. .
Eatretaato, xm Sr o digno ooamissaria da
liapett publica coaitt-aac que tem feito todo pM-
ivel par na por em di, porm o or. catarutit-
rio te polica acorbiooado eam a forma de ja-
riteoHHuUo incapavirado*entende qae ate ate te-
mos direito a coas neabuma parque oio samo
sleitores, co p sio qus de ates dadas com o Sr.
Paulino como correligionario, a saos amigos poteo-
CJaan l*X,rJasI sobre O CafBl'tlCt
le Frnaelseo latoala da Sil
?a Cav aleasate.
A inconsolavel familia Silva Civalciflt-3
tom boje um omito doloroso aas etgrado
dorar a oamprir com ni mor ir oorn es-
ponUnsas e ciieras lagrim n as mt na
cnrace, qus tamot vertido em notaos das
repaasada de rudo o profundo galps, saa-
tiado punginte aparto oa ooracio, o co-
barta^de crep, o reneran-lo o cariahoao
espoto, pai, sogro e avd Franaisao A.-itiaio
da 33ra Cvale inte, na afadigosa a iaaar
U viagam d* vid mottrou-sa dedicado
cultor da sea nmor.
Qtt trotioe e affl jta missla I
Aquilatar a onsteroacS) dt. fimilta, a
magostado do sea iufartuaio disputando oa
garras da mortt o oaro idolo aactor dos
seas dios e nea anioo arrimo, caado a cada
momento estaaur Ih > as frates da vida, e
naalmenta extinguir se ao osaulo dalatario
da aorte, quo brusca, a dosapiedadamaata
extorquio ao tau neio, privanio-optra sem-
pre das nossas ralacSes em qua ha dasafj-
gas ta salutnres e oompsrtadoras I Q iem
poderiT
Este infaustj nolateoimeato reverbaraa-
do boje em nosso espirito nao s redora a
cruel dar como e torno anda mais iasupor-
taval; e doe gem los saludos do p-'ito,
em tom lnguido, tramonta e coafnso ta
eateade... Mortal ohl orual mortal
agita, e acia Umbam em nossoa coracSjs
e tu negra vantada, qaa- nat dau ta-
mnoha deagracs !
Infalizmaate 01 saus das esUvam coota-
dos, e ao alvoreoer 23 da M*io tava de
ceder o pasco n immobilidade morta ;
indo deapartar as ragiSas celestes o sau
espirito abusa para Daos: eos baiios
collados na ana fronte galtda foram o sello
do reepeitoso e acrisolado amor quo tiali 1-
mot, o da eterna racordaclo da um adeas
para campre. Hoja qna raa doraos preito a
tan mamoric fuemon votos paln etarao
detcanco da sus alma.
Saparaclo tensibilissimn para su a fami-
lia, parda cortamente a mais irreparavel
que podia ser.
Di aer quem foi, quem era quor no mun-
do quer no tei j da familia aqu alie, qae era
onoaeo jatto orgalbo, qaa sanio pobro po-
do aoa legar ama grao la baranga, qua e o
tan nome honrado a querido I nome que
aiada boje em praato repetimaa... mais
de ama viava sam arrimo, mais da ana
orphS deaempar>da, mau de am iadigeate
desvalido, a at meamo mais de am liberto
tem peealio o poderlo dizsr em um caro
da colaoie, o se polar esjuaael o oorn o
sentimento de gratido no coracZb ; porque
todo elle faria com o maior segillo !
Qua coracio cheio de liberalidade tinha
aquella grande elma e nio poda doixar
de aer assim, visto qae ere aspirado por
um vordadeiro aeotimento rsligiano.
Sim, para sat necrologa basta : porqaa
a su* tabre familia com lingaagem magoa-
da, e o corceo serrado pela atona dos
orimenton ; mal pode boje trocar citas
poucas liabas, e amanhl desfolhai* na toa
campa nm pnnbado de saudades ensopadas
n j prante, qae debalde t -nta noffroar:' tal
A a intensidado dn ementa dr qna a op-
prima.
Racife, 1* de Novembro de 1887.
r va ieto dn ceaeolo a nena rcnpeiUveit
pas, n teas irmlos, n saa esposi e a sea
estrameoido filhinho, que mais tarde o
prnntear.
Em saa curta peregrinacSo ptta trra
fea mais do que muitos no decurso de ama
langa vida-: comprahendim bem a saa mis-
s*o, a verdad ra misaao de homem na nei
ciadadesar til a aeui aemilhaatas e tra-
balhar pelo bam.
N;sta poca, en que snperabundam os
operarios da prostituicSo, os qua guerream
bertamante honeatiude e proearam es-
pecular con o iufirtonio alhei., fiagindo-
89 deaiateressados advogado3 do vicio,
mas ten do em mira onica mente o gano ma-
terial, e a demolicSo da familia, para sobre
saas ruinas assenUrem a toada do lupanar,
poa.'o ae importando eom o espha?elanren-
to da sojiedada e a marta da moral, por
qaa esta bo antepon a ssas torpes des-
ignios, s3o muitos raros os caracteres dea-
la tempera.
Saudosa a grata raaor lacla noe daixou
da ai o Dr. Jlo Alfredo de Medjiros, o
Deas o recompense pelo sen honroso pro-
ceder neste mundo.
Ecifa, 24 de Oatubro de 1837.
/. A. Mrtir a Jnior.
A eatis lo de Lanmn Jfc lAsBip
preparada
Com o oleo de figado do ba^alho atis
puro qae produz a Naruaga naj s nente
am poderoso reooastitativo das eoadicSas
debis e am rom dio seguro e iafaiiivel
contra todas as molestias do paito, a gar-
ganta s os pulmdas,. a outras em qua ee
pretereva o uso do 0I30 de figado da ba-
oalbo puro, sania qua tambara em si o
aganta digestivo por excellencia para os
estmagos delicados oa dy3pecucos. 4
*


anate ao asenlo
Antonia TeUt* te A.
Eecife, 31 te Ootabro de 1887.
Dr. Coelho Leite
C
Participa a cent client-s e amigos
tem nea ooosaltorio na ra Duque de
xias n. 57 1* nadar, onde terA encontrado
de 12 t 3 da tarde todos ot dial e
retido provitoriamenJe oa roa da HospiUl
Portoguen n.
Dr. *loio Alfreda de Medelros
M aerar!- Borra!.. Qaem sabe o qae a morte ?!
Porto te aalraacato oa te aeufragio?..
E n vida ?!. Da senho a'aa baizcl cem leme,
Soabo* atiesai*da* te ontro* *onbo*,
Praaar qoe esa dr aaanca e em dr asaba .
(D. J. Q. on MaoilhIm.)
A parda de non homem honesto, a so-
bretodo de am homem de carcter, nio
dore aer nicamente pranteada pela fami-
lia a qae elle pertenoea, mas por toda a
ociedade.
Eat necte caso n do Dr. Jlo Alfredo
de atadeiroe. _A
Moco iotelligeote, estudioso e apfjfeado,
de trato nimplea a ameno, dotado de am
carcter circumspecto e de na coraco
bem formado, sampre prompto n comparar
a canea dea fracos e doa opprimidos, dos
qanea se oonstituira patrono voluntario,
ningaam havia qaa oorn elle oommonicas-
sa qae alo recoaheoeese logo a saperiori-
dado da atu espirito, a nobresa de neos
sentimentos e n sinceridade do tan alma.
Era ana verdadetro bomein de beot, por
qoe sympathisava oorn a canta da juat'ca
e da vardado e nSose mova pelo iateresse,
m*> to comente peloe impalcos proprios
de sea generoso coracio.
Tonda nido, ha cerca de dona annos, no-
meado jaia municipal do termo de Aguas
Bellas, neeU provincia, para 14 segua pia-
no dopoit e eotroa no exercicio desse car-
eo, vendo nelle os seos amigas am des
futuros ornamentos dn magistratura brati-
ttra.
Qnando porm, risonho aa lha deseorti-
vistt dos numeroso dese-
---------Jos BBnasalestados
Por muitos da nossos committaates de
diff rentes mercados de qaa offaracesse-
mos ao publico urna emalsao da acontes-
tnvel excelleaaia, feita do oleo de ligado
da bacalh) mais nao e paro qua exista,
nos timas afiaal decidid'} a acceder nos
dasejos dos nosso3 amigas, e para isso {te-
mos preparado, e temoa hojo o prazar de
offorecer ao publico, a emulslo mais per-
feita qae poda proiuzir a scien:ia, faita
do oleo de figado de bacalhia mais puro e
es;o!hido, imprtalo exprassameote da
Noraega por nos mesmos, e dos hypopbos-
phites de cal, soda e potasas da maior pu-
reas ; tudo combinado segando a formula
chimiaa mais correcta, baseada na celebre
combinaclo do Dr. Churchil! -Laaman &
Eamp. 5
) CLNICA HEllICOCIBLltaCt )
Br. Barros Caraeiro
BA DQOE DE CAXIAS N. 88
1" ANOAB
Comalias tmente nos tergis, quinta
e labbaios
Da 1 hora s 3 da tarde.
Chamadas por eacrpto.
Telepbane IOS
8
Cog .ac Brazilei o
Fabrioado por A. -M. Veras & com
todas as regras proscriptas pela scierxcts,
o de pureza e sabir ideticos ao cognac
eatr.iDgeiro. O Cognac Braaileiro ama
excelloate bebida, o melhor nctar' qae
se polo conhecer.
A:ha se na fabrica e em todos os bo-
tis, rastanrants, cafs, buhares e vendas
desta oidado.
Ide experimantal-o!
ADV0G.4D0S
Oa bacbareis Eduardo Silva
E
Silva Braaileiro
aeeitam causas civeis, eoenmerciaea e
orphanalogicas
CIDADE DO LIMOEIRO
onde residem
Dr- Lopes Pessoa
Medico e operador
ResidenciaRaa Larga do Rosario
38 Pandar.
Consultorio Ra do Bom Jesos n.
1' andar.
ConsaltasDas 12 As 3 horas da tar-
de.
Chamados-A qualquer hora.
a.
37
:
MEDICO HOMEOPATHA
Dr. Ballhazar da Silveira
Especialidadesfe brea, molestias das
erianoas, dos orgia espiratorios edaa
aOnhoras.
Prata-se a qualquer chamado para
tara te capital.
AVISO
Todas os chamadis devem ser dirigi-
dos pharmacia te Dr. Sabino, 4 roa da
Bario da Victoria n. 43, onde se iodioar
saa residencia.
Dr. Siwes Barbosa'
Clinoa do Dr. Sim3;s Barbosa, Espe-
cialidades : partos, molestias da acabaras
e da criancaa.
Consultorio roa do Marquen de Oiia-
|*da n. 64- consultas de 1 te 3 horas da
tarde.
Residencia raa da Soledade n. 78.
T"lohooe n. 213.
tados tado ispenoa cea Ib* oppor nem seqaer fe 'bava o pervir e tudo Lhe vaticinava ama
ananlo na/i asastiU 1__'*_---a maala tminnairo.
carreira brilhante, veio a morte traicoeira
ment proaUl-o ao fro lpito da sepultara,
arrebatando-o da fmib, dos amigos e da
petria, da qaal se mostroa tSo digno fi-
Ihe.
Aquellas fiares vicocas que desdobram
as ptalas bafejadas pela esperance em-
murcbeoirnm para compre 1
Elle dcixou, porm, am nome immacula-
dao mais bello dos legados-e que diffi-
cilmente se apagar da imaginacao d'aquel-
lea qoe o ooa bacar m.
Advocado
(Fdro civil e ecclesiastico)
Bacbare Aat""!" de Lellis e Sodka Pontea.
Boa do Imperaior n. 37 L andar.
Dr. Gsnmsira \m
MEDICO
Tea o cea escriptorio 4 ron Daqae de Carias
a. 74, da* 12 as 2 bota* da tarde, e data hora
em diante em sua residencia & raa te, S&ata
Croa n. i
Especialidadesmoestiaa de cenboras e wiao-
oai.Tolephoas 3o
.


^^^^u WC I ti u
1 I
DYcnibro de 1


ni
r>
i UiU Cario*
! rr< losU*
* 4o Piaa*i. 27 a es de 1885.
M taoh ir. --Acere* da 8 seaet qf i
atabe iMkirt eoffria i* bnrtivete dore 001 oo .-i -
do* uoapnhtdu d corriaanto, de-la ,
ni uM arda, 1 dirto etffrie d feridaa
n #;,rgaata qae ji m vie obrigtd* e alimentar
a* a eavldoi; pastando natta* mo dormir, din
wa podar cuidar doa fotaraaaee da caja. Todo
sp rivea jila aarapre es dieta da ri gomes
tralaasato, aas eoter **ade.
DaeaaioMda, camaya ca oa aeai (nt m) pre-
prala, o Licdr Aotipeorico jaoto exa oa Pos De-
sratma, a logo a nade veio cbegaaifo, a boje
gracis 4 Provii-acia, Mato m toda a pcaaer
aaoactar a 7. S. a a toda o aado qae atiaba ac-
abare aeae-M ooaplataaeot > baa doa oavidoe a
da terrivel farid* da garcaata, a aatorUa V. S. a
pabaaar aaU a baaeflcto doa qae eaffraai igual ea-
farewdadc.
Boa ees aetis*. Da V. a. aaig*, *ordor a
obrigedo.Eduardo daSiisa Tacana.
Leonor Porto
Trabalho artstico
Ach aa entre ai* da peaaagea para o sal, as
doa ertiataa aaiia laipartataa de Paria, es obra
de eryetal; prono -aa a exibir oa aeoa tobale
par a te oa aadaraa o enriase deeta capital,
{tacado itbir da aaaa mi, do erystal b
obrts do saaie aparado g adea ; 4 tra-
balbo oaraae'a qae a arta* faz paraata o ep*e-
tador as algaaa nnuts
Abra asi aabbado e diaa eeguia'.e* i roa da
laaaratna a. 6 da4 horaa da tarda ea diante.
labrada 500 ri.
-----------------------.*t:------------------
da> Iaperador 4
Priaaro aadar
a encalar oa atis disocia
da Landre*, Par*
Quijada
igariooa raaabidoa
Lisboa e Rio de Janeiro.
Prisa es per fc*>oM atetara,
vi****, sestead-* aa arana
goato
eabre
I a lao
Coasuliorio medico-
o o
cirurgico
Castro Jeaae, asmada siis i* l i ton >
i oeoacvacao, reabra eooexl torio ana
ta andada, d na do Ba Jase (aatiga da Crs
m. 23, Lf andar.
Hars de cmaimltaa
Didia : dl ii i it l.rla.
Da aoit*: da 7 aa 8.
Naa damaia hora da noita aera eaeoatrado aa
aitio tace doa B-s^dtoa a. 7, peta tiro par-
ia 4 MqaaaU, alia) le parda da Os. Cus.
t linlea Medico el rurflea
D#
Dr, Alfredo Gaspar
dapaesHdtle?*rto, tV-mtins de arbrea
amatan
R-ideoeURa; da I a. 4, 2.* andar
Telepboaen.336. _
Dr Paes Barreta
PROMOTOR PUBLICO
Oculista
J.
Dr. Barreto Saspalo. sdica oes
I ata, ex-chefe de clnica do Dr. de
Weefcar, di consulta de raeio dia aa
8 boraa da tarde, no L* andar da caaa
a 61 i rae do Bario da Victoria, az-
i a diaa aanlincadoe.
ca roa Seta de Setesbro o.
84. Entrada pela roa da Saudade n.25.
Cliflica do Dr. Silva Ferreira
EapeciaJidalea : aolcitiaa de S-ebare a de
palle.
Oawattaa del i8 ora.
Roa da Cades n. 68.
Reairlaneia Raa do Conde da Boa-Vit 21 I
Ielepboae n. 41
OMEBCIO
______________ i
REVISTA COMMBRC IiL
a)a aeeaaaa 4ellW Je ntu*r* de
Casbio obre Rio de Janeiro Nada eonatoi
acn lalsente.
Casbio iobr-5 BthiaPea-aa negocia a 8 d/r ao
par da Baa o.
Ctaasj aobre Saat^a Nio ciojtoo trinnagdo
Casbio aobre Rio Grande di SolTos>u *i a
3 d/r aas 1/4 0/* de dceeeom -~ -
Caski'i"Mbra' Porto Attgre ii mama tnm-
aaccis oficial.
Cmbi > ubre Pari Paj tomada a 80 d/r ooa
3/4 Of de dswaato.
Caaaa aabaa LandreNegocioa-io papel do
particular a 90 d/r 92 13/16 a 22 7/4 io Banco,
0 J/ 32 11/16 a 90 d/r 22 3/4 a 22 13/16 e 4
riiU 29 9/16 e 22 1/2 d/ por 1*000.
Csate saco Pan fri-aa Iraneaecdo aaaa o
paaxl ktaeario a90 d/v 417 rt.ii fuUlD ra.
o franco.
Casbio aobre Hamborga-Nlo ee f^i Iranaacedi
offietakBMte. O B.aoo fecboa a 90 d/r 617 ra.
4 iaka tttn.oB.ll.
Caaes* aobre Partagal a Liaba -"oi pana
deaaaaalja partcaltr a 90 J/.- a 13> /J a do
BaaaasaS a 13&0y ie p-eat-o.
Caaaaia aobre .Jort j Poi negociada o p'pel do
aneea 3 d/r a 13o QO preava
Casbio aoare M nfttidao Moeaoilju Craa
aaoei ofiaiai.
Casbio aobr Baenaa AjreaI lem 11- n
Apaltcea'da dirida poUica de 5 *..Nada aa-
fea iifiialsmra
Disa prarineJaedeT/, lies Idrs.
Oaspanba Sagnn I ideaaniMdora4 les id.-a.
Oadjpaa'iia Pbcnu -Idea dem
Cosaanbia Se-are Anikrite-I les idea.
Cesaanbia PernambocanaI las idas.
CosptabU Piaeto a Teejdoe Idas idea.
CasMabja Ai pfcirttp -1 >ea il Caajpaebf. derWaaaTkMreae (aaids
Caaapeabia de O.inda a Beberibe Idea idea.
Daeeoato da tettraa Baaruts a dia da 9
6/1) ao ano >
L ttr< ajrpocbecariaNada aa fea nficialaaa
la
Cieaeraia sactsaiaea
AgoardenuA< endia- torna de 43* a 50| a
pipa de 400 liiroa.
laaH dtaaaass a* wton da 93* a 96*000
a pipa de 480 litre.
Asacar Entrar aa 80,139 aeeae Venda,
r>-ioa rlboa, braaco 11700 a TfSOO, aoaeaoa ...
1*3TM a UiOO,safatado 14200, aa noto aob.-
rao^Bfaaee 8 a 9*ft, aasaaai 1J600 a 1*W0
aaaaaaaado a 1*400, aweeaeado bono 1*300 a..
1*400, retaae 1* a 1*100 oa 15 k
SAIgodioEutiaeas 6,601 -Idea- ee anot* a
*60U de I, 5*30U aaadSno a 4*600 da 9* aorta
oa 18 kilo.
A-rra tseaaaa -8a a mees o reuao de 4*i00
a 5*000 o acco.
Cali Bes entrada aaU eesaa, o retal)
ceatiaaa de 18* a 16*600 ca 16 k o.
Croolaa ande d > 8ai ~em encada,
aaasrb! tocia.
Cas de CarneabaC-iotioeasoe a arlar aost-
alseate por lotea de 8* a 5* 16 kilea.
Costo slgadoa aeeaoa lia tales aa rcada
aaftra. o
Dito dtaaardaaCootiaaava a aotar ao-
siaalawaU a 805 n. o.
Carreja osdewal -O rrtalao t Je 6* -roi de
1/1 aranas e 6* a da 1/1 laabarricmd).
Prtala de aaaodioca Martas o ratalbo da
3*360 a 2*500 eeaeen.
Pasa Maatfa o retalho i *: 6* a 13* o 15
kiloa s foibaa) a de Id* a 30* 'ea corda; coa-
tara a qaaltdade a proaadeau^
Oaavna de anadinoSe aantm o rtala de
3*300 a 3*400 oa 15 k.'oa.
Z. Oraia do Rio Oraade do Bol- -Contineaaoe a
eatar aesuaalseaU de 3*00 a 4* ct 16kils.
Oordora do Km da PraUCeatiaaa sea a co-
lar arearanJnto a 4*300 o 15 kiloa.
Ueaaora oa.-i a.l Be sanias o retalka de
>*500 a xa eoaors a qaalidada.
MelCootinoa asa arialaaala no aereada.
Milko O retalko da 46 a 80 ra. o kilo.
Pillea certldaa -Se manas aa ven la da 40* a
80*oaaato.
..r-11". .* **-1* ~ 8* *** aa randa da
110* e 112* aa da cabra a 40* da caraaire.
Advogado
Preservativo da erysipeia
Ragalaior iMautnacio
peJo
Dr. sjaasel alo aiejaelra Caaralcwaie
O la para corar a erraipela a ispadir aea ranp-
?arecitneo'a, eorar rbeaaatlrsa do pto e a va-
paras
nota oa bezigaa
O 3> para falla da sanetraaedo, a aahida da
1'coodmu, f*aer ipparaaar eecrcale do leile o lo-
ebto appriaid.
Eatea remeds aooaota*-e aa fraaeoe de
qaatro grasaaa, aeoapanhadoa par proipaatn a
c;m a rabrica aanoaeripta do aalor.
Depoeito aaieo
Prag do Coo-la d Cu n. 22, phar aici de
Ribeiro d C aaoceaaar
eorg.6 B. Nil
PKOPESSOB
logice, Piano, Canta.
Rita da Proyrmo a.
23
iifirtlali
aaassi
aadaaoaaareiaic
8 ., eobree gTroda oaaaa a
Iba.
>(. aobre eatabelecimento tora da
18 aobre eacriptorio de adrogadaa, ->!icita-
daraa, cartoriaa a eoaaoltorioa sedloaa.
90 *i. aobre ualablulsatoa da dade.
800* X por peaaoa qae es pregar eapiUe ea
iiaaaatoa d lettraa.
Ir000*000 pr caada garaatia da bilhetea da
lotera* oa fraeg&ae deatae
80 ra per litro de agaardaate oa aleool qoer
paro, qner traoiforaalo ea lieor, qae for reta-
Ihalo aa qoa'qaer parta da prorinc
6*, 10* c 20*000 apptiralM i aoapaabia de
bosbeiroa e cbralos doa eatabeleeisaatoa coa
mercia? oa indattrtaf exHeete* aai asea tregua
cae da cidaie do Reata.
2*5 0 por tooela a de aWaraaga, cada -te.
Reasbedorla Prorudal de Paraa nbooo, 26 de
Outobro de 18S7.
Praiclseo AmTafai de Caa'hj M
EDITAES
O adaieUtrador da Beecbed^ria Provincial
es ebedieacia a lei n. 1,884 e de aeeordj coa a
deeto do Illa. 8r. Dr. larpeetor do Theroaro de
16 d) corrate, fia pob ieo a qmtm kitrrasar
poeta qa na 'praaa da 80 diaa ateta datado da 9
de Naveabro proxiaa dar- ka prioop n ia
Xnrqoe do Ra U rao de do SolDcp>ito 38000
nrr.ba, o retalha 4 de 4*50) a 6*000 cada ar-
roba.
.enera* ealraagelraa
Sabio, o reulka de 15*000 por 15
Caaeerva o retalbo de 2*450
da 4*7.0 a 4* W0
Do crdes do 1 ils. Sr. Dr. iaapactar geral
nterin i, declara qae &,; aireado o praao do 40
diaa, eonUdoa de boje, para u i ca
lilatoaquopretraderaa e habtliUr a entrar ea
coacarao para proTisaaCo da oadeira de d .
e ealiigrapbs, da Eaaota Narmal, qae e acba
vaga. A loeeripoao 4 requerida aa Impeet ,r ge -
ral, daatra do rafarido praaa, era ptie j ioatrai-
i eos do.-Baeatoa provaodo :
1* aaioridade legal.
3* aoralidade.
3* iaancla de colpa.
B aea reqataito* aerio provado :
O do 1* por eertiddo do baptiaso.
O do 2' por exh biy j de flha earrida.
O de 8* por atteaU-dos do parocho on de qaaei-
qoer natoridads do logar onde rendir o caneur-
8*o diapenaadoa :
De exhibir aulidia de idada, o can i.
tio oa bajas aida faocaioairioa pobcoe e nz qae
apeeaenteres algas ltala oa diploma q i? oto
podaras obter aas a saioridada legal.
"*De apreaaalar falb corrida, o qae exhibem
at*etadce de proeediseato civil e mral, pai
d't pelaa camra: aanieipaca, aatoridadei ju
eiaea apaUciaai daa localidadaa as qae haavarem
eiilido >o doa a'tiraa nana : o qae aehao-
de-ee ao exercacia de sprrgo publico, cxbibaa
attaatadoa do rwpectiva eacfe.
BecreUri.i da laatraeoto Pobliea de Pernxraba-
eo,96 da OoUbro de 1887.
O aooratario
Per gen tino S. de Araoj O al vio.
ODr. IhomoM Qarcm ParanJmMontm*/ro,
ommmiaJorda Imprial Or4m da Ro$a,
fuit de dirato especial do commercio demta
cidaie do Rea-fe, capital da prmincia de
Pernambuco, por Sua Mageeiade Impe-
rial Cenetitmdonal, Sr. D. Pedro II,
4 cmem Dme guarde, etc.
Fas nabar ao qae o praaeate ediul viren oa
delle noticia ti ve ras, qa por parte de Era**: > A
Leopoldo se foi dirigida a ptelo, qae Jo theor
ejrointe :
lila *>>. Dr. jaix de direito daewouaereio.Br-
neito A Leopoldo, eredore de Manoel Vieia de
aioraca da L350* de naa lettia qae acba
praat a preacrevar, qaereado intarroaper n pre-
aeripcl) da dita lettra, vera reqiercr a V. S. ae
Alf.
k>lea.
Arroa da India
a 2*500 ae 15 kiloa.
Alp*ta C>**erva a retalbi
ta 15 kilo*.
Aceite de olivaira es barra Nao ha oa
aereado.
Dito de dita as latea Coaaerva o retasa de
U*500 a lid BOJ a lata.
Ilt.-aikia D.-poMM 6.000 birrica e tota
qae ee reta ha a 16* 0*00.
Biaba de porao Ca'.inua o retalh de 4!0 a
490 ras n hkra.
Batata* portngaaaaaMaotes-aa o ratalbo da
8*400 a seta eaixa. .
Dita inglri Vio bina rcado.
DitaatraacaaaiMantes-ae o retamo da 4* a
seia ii>.
Brraa-Cstioaaso a ootar da 13* a 14* a
barrica, ecnfors a qaalidaaa.
Carvio de p>da -Cooarrra o rctalha da 10*
por tonelada a borda
Canalla Cuotra o rotalb* de 1*460 a I*600
porkiS.
CeblaCanaarva o reUibo de 15* a eaiit.
CjrvejtCorv o rotalb) de 6* a T0* por
dis Cimento Coneerva o ratalbo da 7* a 8* a
barrica, epatara a a qaalidad-, fabricante e pa>.
CbaiolvM Coaaerva o rtUIhj da 17*XX) oa
15 k.;..
Cravo da India Cas iva a ratalbo de 9*909
por kilo.
Pariaba de trigoDepi.ito de 17,000 barrieaa,
o retaso eontiao da 16*600 a 17* pal* aeaeri-
aa a 30* a 93* a de Trieato cada berrtea.
Pafjio Coaaerva a retalha de 4* a 9*000
a aeeae, nrntaraae a qaaadada a proeedaacia.
Oarraloe vaaioa Ceaaacva o ratalbo d 460
a 1*600 eaaforsa a aapacidade d'elie*
Oocs es calda Caaetrva o retalbo do 750
r a por lata.
FT#Jto4oR^daPTaU-aa>paito4da7^00
nema, ratalbo 4 de 4*0)0* aata,
Dito da laabca PaqaaV depcaito, o roUlh
4 de 4*200 e aacco.
Oaoebrn &iaas i j> re*aTa,de 4*. a 14* a
eaix, cooforac a qaaWa>ll*l8iOT >
Barra doce-Cooacrv o retalbo de 17*500 par
15 kiloa.
K roanas DapaaMa BOOlearxaa, o retasa
4 de 8*609 a lata, HqaWo.
Loas hagleaa ordinaria Coaaerva a retalh*
da 8* a 136* o rige, ceofors- a aoalldaae ? uU
Ac^ea da caapaaaia do Beberibe, valar de 100*
a T*38* oa 166* cada osa ees dividendo.
Na horada balea
Venders-ae :
16 acede* do banca de era uta real de Pernam-
buco. .
' 82 aecoea da Coapanbia da Beberibe.
preatdentr,
Antonio Leonardo Uadrlgoea.
aaarctario,
Eduardo Dubeox.
Pama a aifasaesa
anaiat na 81 na ooTcaao a 6 oa aovsaxaao
en !'
(V.de o Doria d 80 de Outubra
uilaenlo baarnrlo
aaeira, 81 es ooroaao oa iooi
l-RAQA DO RECIPE
A taz o%eial eoatlnaoa a ae.- 23 3/4 d. aobre
loitOret, tendo, porca, oa banco dado a 23 13/16
d., aaito rm*.
' Ib papel particular Sacras iraamcciJja .* 21
31/31
PRAGA DO RK> DE JANSTRO
0< banee* atBxaras a taza de 98 8/4 d. aobre
Laadna.
A tabella aapoataa aqu toras
Ladral....... 33 1,4 I/I
'aria. ....... 417 421
".talln........ . . 421
rlasbargj...... 517 522
lasbaa e Porto..... 984 m
?nucpeea eidadee da Porta-
"*........ ' 341
Sea-York...... 2*220
j*1**, rmo o aea proletto,
afls de cr intimada por certa Tito
achars o rupplieado c erto a nia s i
bido dignando-a^ cstroaia, 7. H. de adnittir o
uppheaata joitifie.r a aaaeacia do aaaao ap-
*** *? ** Peda a V. 8. dafari-
saato, R. m.
Recito, 94 da Outabro de 1887.Dioro Baoti-
Parnandea, procurador. ^
Retara elleda na forma da le.
E sala aa ado eoatlnha ea diu petirto aqni
fielmente copiada, depoi do qai aa aesaa pre-
firi a deepaeao, qae 4 do theor aeguiote:
o.lS?l^?!!LJD^!*0"KSrl**,0ai- ft.
34 deOetabre de 1887 Mmtcnegro.
B mai aa alo eontinba ea dito despacha aqai
rimaate opiado, depoi do que v.a ie a diatri-
baicao, qae 4 do theor aegaiate :
A' Eructo Silva Oliveira. K
E maia ae ado aontiaba ea dita dUCribsolo
aqai fielaente copiada, drpol. do qae vi*.o o
tarso de protesto, qu do tbeor aeguinto
A* 25 de Outabro de 1887, es mea cartorio
peranU ata e aa teatemuaka Meatotei ranpare-
cea o aapplicaote por aea proeuradar DIojro Ba-
ptnu Pemzndea e par elle f>i dito que rnduaia a
tfrao oproteato con-Sute du petica a que off -
rae* aaaao parto deate.
Da q^e fix eate ea Eroeato Machado Freir Pe-
reira da Silva.Diogo Bapti.ta Fernando* In-
noeencio Qarcia Chavea.Antanio Birb->ia
deiro.
sai ae aloeontinha em dito termo'de pra-
tei'oaqoi ftaiaente copiado.
Dopoia do qae vi)- qae teado oa juitificante
pradaaido auaa tatt.manbas qae depex^rnm coa
vt-nient- mente acerca do allegada na peticio aqai
traaaeripta, aellndo o preparadas os aatos o res-
pectivo eeori vi > Ib'o fec>nc'usoa e nelle pro-
f-rio a aeotenoa do theor aegaiate .*
- Visto. Julg) proeedeote a joatifioaclo e man-
do que eeja o opplicada intimado por editaL em o
praaa da 80 diaa do protto de folhas. Curta
ea-causa. Recite, 26 de Outobro de 1887 Tha-
sea Ooraea Paraaho Montenegro.
E atai ae alo aoatioh* es diu aeoteoea aqui
tklmanta copiada.
Ea virtade da merma a raapeetivo eeorivio tex
pasar o preaente adit.l polo qual e tn theor, cito,
ehaao a bel par iatiaado o juatificada ausente em
lugar iacrrto e nio tbida para quo omparega
dentro do praao de 80 da a fin de allegar o qae
tir bea de cu direito e jortic* e para qae che
gao ao conbecimeato da todo aandou pasar o
prsate adital qae aera publicado pela improoia
e affitada no lugar do coetume.
Dado e pesado neeta dade do Recite ao 37
da Ortubro de 1887.
Erneato Machado Freir Peraira Silra
Taosst Qerees Parantes Montenegro.
O Dr. Joa Antonio Correia da Silva, ca
vaiheira da I-operwl Ordem da Chriato,
juix de direito de orphSoa a aaaentes da
cotnaroat de Oliai, por Sua M.igestade
o I operador a quem Deas guiris, eto
Feao saber aoa qae o preaente editad vires,
qae o porteiro interino dos auditorio, irar di
ova 4 publico pregad de voada e arrea.U^i), oo
din 3 da Norasbro vmaouro, depo da audiencia,
o bem (cguinte :
Osa caaa t rrea, ob n. I, 4 ra de 8. Francia-
co dcata eidade, eos pe.-ta e jau.lla do frente, Jat-
eada) no otila do sol, coa duna sala, dam qutr
toe, eoainba fdra e copiar, terreno ao ladae quin-
tal es aborto, midindo 5 cetras e 6 centmetros
Parahvba, eos deatioo a Liverpaot, asnear a
14/ e algodao a 5/16.
Do patacho iugtes Innitoii, para earrerar
m Maeeid, oom deatioo na Pari, varioa reoaroa a
2.-O00/00J, quautia relinda.
Da baresa oorueguenaes Re e Jasvt,
para carregarea aqu, com destino aoa Estado-
Unido, atacar a l'i,'.
Vaporea d.-apaehadoa
Vapor airalo Roiarita, ihiio bontcm, levoo
para :
Breaen : 117 seca cem algalio e 3B0 couros
ilffado.
11 nubjrgo : 1.410 iacca* ooa algadio.
C.rregaraa diveaoa.
Vapor orle LibooeoM>, aaldo antehan-
tem, levoo paca :
Pari : 891/4 barrieaa coa aucar branc >, 350
fardo de zarque, 25 pipas, 10/2 ditas e 60 oirn
di quinto eoui aguardtnte.
Carre^aram divrraoa.
de largara e 16 ;9 avaliada em
*000, por 1:300*00) portar ido abatida a
qoiota parte da respectiva a val acia, visto n*> ter
apparecido laacador na primera praci.
E para que ehegae ao oonbecimento de todoa,
mandei passsr ediuea que aerio affizadoa no la-
gar do oastuae e publicados pela imprenra.
Dado e paaaado netta eidade dj Olinl, so 27
de Outobro de 1887. .
Eu, bacharel Prancuca Lina Calda, escrivia
aobaereri.
_____________'Josi Antonio Corrtia da Siloa.
O Dr. Joa Antonio C-irre da Silva, cavalleiro da
imperial ordes de Cb i de direito da
Srovedoria de capelli e residuo da comarca de
linda par S. M. I. a q es Dea* guarde.
Paco aaber aoa que o preaente edita! viren,
que o partero interino do auditorios trar pu-
blico precia do venia earremaUeio na dia 3 de
Noyembro vinlauro, depoi da audiencia, a qaem
maia der, a propriedadu denominada S. Joa do
Rio Daca dr.ta comarca, avaliada por 1;000*U00,
pertencente ao acervo inventariado do caneg
Fimuno de Mello Aseda, e vai praoi a requer-
ment do toitamenteiro e iuveuuuinnto do memo
i para oecorrer aa despesas com as disposi-
o5;a testamenUri.. Convida por Unto os pro
undante a comparecerem no dia cima iodicado,
afina de ter lugnr a alludida anemataco.
E para qae chegne ao Cjubeeimeotj de todos,
maadei pascar o prezentp, que er affizvdo no
lugar da costamo o publicado pela impreusa.
Dado e paasado netta eidade de Oimda, ao 27
de Outubra de 1887.
Eu, bacharel Francisco Lio Cada, escrivac,
o ubi ere vi.
Jote AntonL Concia da Silva.
IU.JLAHACOES
Saeiedade Pernambucana Centra
a Escravido
De ordem o Illm. ?r. presidente, cammunico
ao* digno coDaocio quo a'oru em dianta aa aes
toe ordinaria* t*rio lugar i quartaa-feiraa.
Recite, 31 de Outobro de 1887.
Adjioha Gacde* Al-oftrado,
.-ecretaria
2.' eccio. Secreta-a da preidencia de Per-
nnrabuco, em 31 de Outabro de 1887.
Dj ordem do Exin. 8r. vice-preiidente da pro-
vincia i*tn publico, para o devidos effeitos, que
ao provijieoto doa offi io de 1- tabelliio, eacri-
vlo de orpbios e anuexv* da termo de Ingazeira
concorreram Antonio Pt-reira di Vascanccllos, Ma-
noel Tbomax P. re ra da Rogo e Gustavo Ernestino
da Cuaba Gal vi..
O ecretaric,
Pedra Pranc'sca Correa de liveira.
2.* acceda Secretaria da preaidencia de Per-
nambuco, em 31 de Outubra d : 1847.
Do ordem do Exin. Sr. vina presidente da pro-
vincia taco puolicj, para o devid : (ffeitos, que
ao provimento d8s claaioa d9 1- tabelliio o anr.e-
xo do termo de Gtraabon cenoorreram oa Srs.
Antonio Viotcr da Mello o Theapbila Ferreira da
Silva Ascvedo.
O secretario,
Pedro Fiatcisco Cirreia de Oliveira.
Renda provincial
Do 1 a 29
Idean de 31
139.140*454
6 063.005
-----------------145:7061109
1,318:952*950
U.Xfb*L>ria
e 1 aS9
Idein tie di
orrai
94:041*73 :
Hi:57l*2J
Hscebcdoria p. uotnciai
De 1 a 29 26:665275
fdej)U31 4:732*138
Navio deapachado
Barca aoraegocoaa a Viva, i sabir, leva para :
Neo- Y^ik : 7.781 eacco com carnear masca-
vado.
Carregaram Jallo A Irmio.
Reeife Drainaat
> 1 a 29
dem d 31
17:472*244
1:733*870
110:616*027
31:3.7*413
19:313*114
Primeira pra-ja
De ordem do Illm. Sr. ioapeetor ae faz publico,
que aa ll*horaa do dia i do mea de Novembro
vindauro, serio vendida em praca, 4 port* do
trapiche alfandegado Bufio da Livramento, 60
caixas marca DPS&C com cebol-g em m ,lho',viu-
das de Lisboa no vapor ingle Orator, entrado em
27 de Agosto do correte anno, abandaaada aoa
direito por Domingos Ferreira da Silva & C.
Ter ira aeccaa di Alfiniega de Pernambuco.
em 31 de Oatubro de 1887. O chefe,
Cicero B. de Mello.
Imperial sociedade
DOS
Artistas achameos e
Liberaes
Do ordem do irmia director, convido aoa ir-
maoj qoe se acbm no goe<' de sena direitos, a se
reuniera em nos* sede se.tta feira 4 de Novembro
pe'as 6 hora da tard", afim de ter Jugar a as-
sembi geral do mes crrente, que deixiu de
fuuecionar por falta do numero, devendo esta ter
logar c=m o numero que compar^eer.
Secretaria da Imperial Boaiedade da3 Artistas
Mchameos e Liberaea dt Pernambuco, em 31 de
Outub'0 de 1^87. O 1 secretario,
PeU'rniano Barroso
Bancc de creilo real de Per-
nambaco
Nos termos d h arts. 5' e6- dos estatutos, sio
convidado! os senhores accionistas r^alisar at
o dia 19 de Novembro prximo vindouro, na sede
do Bance, ra do Camm-rcio n. 34, a quarta
entrada de 10 [ tfobre o valor nominal de cada
accio. Recite, 19 de Oatubro de 1887.
O administradores,
M-noel Jlo de Amorim.
Jos di Silva L >yo Jnior.
Luiz Duprat.

De ordem do Exm. Sr. oons. lbeiro director inte-
rino, se faz publico qus a inscripQOes para os
ezm"8 de preparatorios continuam at o dia .10
de Novembro prximo vindouro, observndote
d'ora em diante a seguinte tabella :
Das 31 de Oatubro, 4, 7 e 9 de Novedlbro ina-
crip?3o de portugnez, latim, trances, inglez, aritb-
metica.
3, 5 e 8 de Novembro pbilosophia, rhetorica,
geogiaphiR, historia e geometra.
lll de N.vimbro todas as muteriaa e algebra.
Secretaria da Faculdade de Direito do Recit,
29 de Oufubro do 1887.0 secretario,
J'. se Honorio B. de Menezes.

S R. Ja
Do
t He dtala
Sal da Asad a Mowo- Vf antea -s* aa vea daa
rs. o alqaafre.
M coadaCoarjaaaao* a eoar bmina'ain-
U de 4*4s a 4*800 oa 16 k.loa.
^*?.t" '" *" aosatal
s 16 kiloa.
*""*-**** o rtUiha da 8* a 3*400
to.
Madeira da pinaoMarcado aapprido.
Marw da usata Marsdo aopprido,
ai o retalha do 300 res a libra.
Maasaaa as harriaO retalbo Je 8CO re
a libra.
Diu as le'e 0 ratalbo 6 de 1*1C a
1*300 a libra.
alaaaaa italiana Cotas i da 7* a e*. J a
aalra.
Oteo da liaba ci Mantas-a o ratalbo de 1*700
p:r gtli) (es barnlj.
Pasa* coman Mantas aa o ratalbo de
8*680 a 9* a eaixa.
Dita* naaa-Maalaa-M o ratalbo de 11*1.00 a
calza.
Papel de embralbo Mantea m o retalh] de
530 a 1*450 a rea**, eeafortH qnalidae a
aUassaals
PasaaU da IndiaMaaUa-t* o raUlho de
1*860 a 1*100 por k
Pairara mgleaa Mantea se c rHtlho da 30*
^a r.
(*>oa-Battaraa, o retalha da 8*90 a
3*200 as.
Sol wtraafairoBaa exuteuc; ao mercado.
SardiohaMantes-ae o retalbo de 310 a 830
rri o qoarto coafsse a qtalidade e praoudeo
oa.
Toaaiaao da Lsaoa Mtatsa> ratalbo de
10* por l>
Dala aaaricano Mntea-*a o retalbo de
12*500 a 18* oa 15 kiloa.
Val. ataariaaa Mantea a ratalbo da 6*0
a 900 rata o saeeo.
Vinagra da LUbaa- Mantas ae o retalh) de
Pan.
tta*abnrgo .
Psaagal .
*,a-x-ork -
.Uo Kaaitai Baza
.odree.

l*rba.%-a
^>U*a?Ot|4, a^|j,
3riaeipaea eidade da
ai.
'QrtB-
iiba
T-V-rk
MaTta* carga
ct i : Barca naciwnrl Mara Angelina, para o lio Gran
d. dj Bul.
Ki djw avista Barca nacianal Afor.'aAo XI, p' Labaa.
Barca iaglaaa Vtb\lia, para Estado*.Unido'*,
'tar.a noraeguaosa Hia, para Ettados Unidos.
Barca ioglwa CAari^, para Ejtados Unida*.
Barca ingiera Uta rlrd, pira Batidas Unid ..
Marca narorgaenae Joaoa, per* Etado-Unido*.
Lugar portugus Mario, oara Laaaa a Porto.
L ,ar americana Eduord A. Sancha, para EU-
do -Uoidoa.
Lcar portagaaa Temerario, para Saato*.
PaUeho aacco Almni, para Ra Grande do Sal a
Mantevida.
Vap.r partuguea Ol'nda, pira E*tdoUoidos,
Vapor ingle Pofs Braneh, paru Liverpool.
Vaptr naciin I Jaguar be, para Acaraba e eicala.
Vapor naasoaal Serg pe, para xt*ua e eaeala.
iaavto* A aeacarga
Barca nsnegoeue Ib s, carvio de pedra.J
Barca dinaaarqoeza Concordia, carvio de pedra.
8.re noraegaaoae Mfomer, varis gneros.
Barca Inglesa Carpasr.an, bacalho.
Biiguj noniegasoae Siph.e & tf.coltnt,
de podra.
Briguc dinamarquea Anne ufarle, zarqa*.
Lijar inglez Poasper, carvio da peora.
Lcar iagi'Z Caaarto, carvio da pedra.
I jigtr Doracgaanac Aaaa, zarque e farelio.
Ligar aoeco Aurora, carvio de pedra.
1 Logar inglez Menne, bacaibio.
Patacho dinamaraaea AfeMe Ka/riae, xrju;
P ateo a nacional Positivo, xarqo*.
'i 3/4
417
517
2J4
22 l/i
421
421
336
9*290
#0 djv d asa
23 8/4
417
17
m

421
421
633
fkfdi
241
944
341
U*22 Cata;A ale aascar
aa 31 na orroaao na 1887
A Assoctajao Cossirciaf Aorieola, repitr-a os
orraoa abaixo, pagoa ao agricultor, por 15 kiloa
Uiiaa Pinto
do.
Tm-trfns rmlveri!
'Branca 3 boa
-3. regalar .
uuasooa ....
Manca vado porgada.
beato.
Retase .
o agricultor, por 15 kilos :
. 1*300 a 2*400
3*900
2*100
1*500
1*400
1*480
1*390
3*800
2*500
2*300
I*WJ
1*500
1*530
1*300
carvi?
catac-a* le alga**o-
Conatca boatos vendas do dt I. orle do er
Oo a 6* ,00 par 15 kilo e do da Moaaord a 6*.0 >,
tra inapecelo.
160* a 166* a pipa.
Luboa
IsHsasBl
Viabodal
Mantas-s o rctalho da 316*
Dil* frenesNao ba ae a rendo.
Data Pistaba Maatas-n o retalbo da SO*
a 340* a pipa.
^U Dapoalto 74,000
entrada* ae at.arar
m*x oa oorenao
Attucar
Entrada*
e algodAo
BarcacA* .
Vapors......
Va-terrea da Carutr .
Aaisaoa ....
Via-ferrea da S. Francisca
Va-terrea de Limoeiro .
28
Xirqoe
arrobaa, qna

da M*e-lsm Mas da
N. B. O gestero da
10 por ecnto da draeoa
a* ratalba da 4*600 a 4*400 cao,
cativa ao veadidoe eos
Entrada
Via-Ierrea a* araar
Atgoiio
i-'-l
a da praviecia-l 1.

Bojaa c>*asiercAl
rtaa da Praaoseo
rrea de Liaoeiro .

229.543
batea
3448
1 i
Scaami.
Elevavrtucs
aarcira, 29 na coroaao oa 1887
Para o exterior
No vapor allemio Buenos Agres, carrees-
rata .-
Para Hambbrga, Bdrstelmann A C. 400 lacea*
coco 84,770 ^1^ da .1^,44,.
No vapor alleado Hosari >, carregaram :
af 5,?br8* Bo^tc'mtnn St C 703 aacca
con 65,236 kiloa de algodao.
Para Brcroeo, Biritolmann dr C 400 zaceas
can 30,799 kiloa do algodi. 1 Arthar de Araoio
117aac*aaeoa^95kUoadealgoJio e 330 eou-
ros aalgadaa eos 8,840 kiloa.
Pora a interior
Na vapor portugus O'.inda, carregaraa :
Para Santoa, J. 8. Lijo A Pilbo 1,600 aacco
com 1122303 kiloa de asnear aaaeavalo
Na barca inglesa Charitg, earregaram :
Par Smtj, Julio de Irmio 2,000 .mecas om
160,000 kiloa d; asaacar maacavado.
,- fia vapor forte* Pone Blveehe, carrega

Para Maceii, P. Caacio A Pilbo 300 accji can
15.(100 kilo da aaaaear maaeavada.
No ligar americ.no E. A Sancha, curre
gou :
Para o Para, M. J. da Rocha 253 ceos eom
18,760 kilo de aaaaear maeavado.
No vapor nacinil 8. Francisco, carrega-
raa :
Para Bahi. Asorim Irmio A C. 33 pipaa ooa
18,800 kiloa d graza e 160 barrieaa eom tebo.
No vapor nglt Lisbonense, carregaram :
Para Para, M. J Aire* 960 acco ooa 15.00 J
kilea de milha ; P. A. de Aeevedo 300 barrieaa
14,200 kilw daiaraear braaco; J. L do
berrieu eos 6,930 kilos de
a mu car branca.
Reodimeatos pablicoa
Renda
GtsaareaeCea arcao so parto es
O e SI tf Oatubro
Btssnjsi
Ceciliaeonig. i Percira Csrneiro rj C.
D. Zilmira i ordem.
a Giqniii Companhia Pernambucana.
Jagoaribei Cxnpnihia Pernambucana.
Lajoi Laja & Pilbo.
Laaiego(etnhoneira de guerra).
Marmno XIevosig. i Jos da S. Lojo 4c Filbo
Mara Aogelina^i L-jto A Fi.ha. .
Mandabi Coapanbia Pernambucana.
Maia li Antonio de Oliveira Maia.
Prasereai Amorim Irisaos C.
Pi.aitivoi Amorim Irmioa A C.
Rivali Amorim Iraioa dt C-
Sergipei Domingos Alvea Hathens.
nSTaasoxiBAS
Aaaacanaig. i Ptreira Caxoeiro & C.
Alainai Hermano Luudgrin *a. C
Auna Marai Baltar Oliveira C.
Aurara Wilaan Son A C
Blue Bird Bcnrv Forter C.
Charity i Henry Forster A C.
a Coante* of Dpvoni Livramento t C.
Cldooni ordem.
Cath.'riue i ordem.
Concordia i Companhia do Gz.
L'arpassian Saunders Brotbera A C.
Eduard A. Snchezi Pereira Caraoiro A C
Eheni ordem.
Francia Johni ordem.
I bui Wiiaon Son* & C.
InnUfoil i Lidaton & C.
Inefridi Hermana Landgrin A C.
Joarai ordem.
Krone 4 Hciminn Landgrin A C.
Lrifi oidera.
Lisbonense 4 Johuston Pater A C.
Manzanillad Francisco R. P. Guimaraea.
Marioi Amorim Irmioa A C.
Melle Ka trinoi Baltar Olivaira C.
Mjaner i ordem.
Mcanici S->undss Brothers & C.
Naraeraann i Compsnhia Telograj hea.
Nina ordaa.
a Nyanza4 Ordem,
Oiioda4 Baltar Oliveira dt C.
a Palm Braneh-i J. H. Bsxwall & C.
Prid of Waslez4 ordem.
Ros of Devoo-^i Wilson Son de C
Rosarioi Borstelmon A C.
a Bombean Blackbum Needham & C.
8. Joaephi Hermano Landgrin A C.
Sephie A Nicolinei Wlsan Boa* & C.
Scotia Hrmann Landgrin A C.
Temerarioi Amorim Irmioa A C.
Vibiliai Hermano Luodgrin A C.
Vivai Wilson Sons A C.
Voyajer4 Johnaton Patar A C.
Ventarei W. Rebelliard & C.
rVave Qieeni Johnaton Pater A C.
O sirrnal indica ter a emlsrcacdo sabido.
Soci. tlotle Itecrcaiita aliiasatitde
Seieutifi'.'o 601 scuhores atrios qns ca suspenso
o expedienta' desta sociedade nos dias 1 e 2 de
Novembro, segundo marca o 2' do art. 57 de
nossos estatutos. N
Secretaria da sociedado Recreativa Juventude,
29 de Outubro de 1887.O 1- secretario,
Mauoel Joaquina Baptista.
'-. gBSHHBBJ
Vaporea & aahlr
Ville de Santosamanb, 1 hora da tarde,Jpara
o Havre.
Sunegal a 3, 1 hora da tarde, para Bueno*
Ayrea.
Sergipe a 3, s 4 horas da tarde, pera Bahia e
escala.
Pari -a 4, s 5 horas da tirde, para os portos do
sui.
Juguaribea 5, s 4 horas da tarde, para Acara-
ba e escala.
Mtuiofia 7, s 5 horas da tarde, para os portos
do norte.
Sueza 7, e 3 horas da tarde, para Santos e es-
cala.
Arsucania a 7, 1 hora da tarde, para Liver-
pool e escala. .

IVavIoa A entrar
-
-
entrar
Aona Wehde Montevideo.
Aadreatde Cardiff.
Alexandre Hercalanodo Rio de Janeiro.
Augustaie Swansea.
Amaliado Rio Grande do Sul.
Brodreno-de Cardiff.
Bengalide Cirdiff.
Chilenade Londres.
Catode Cardiff.
Doualrmlos-do Porto.
Dominica L*natado Rio de Janeiro.
Ernado Rio de Jan uro.
Pannyde Liverpool.
Franziskada Ra Grande do Sul.
Hans Todedo Rio de Janeiro.
111 do Rio de Janeiro.
J. H. M ic Larreade Rio de Janeiro.
Liwiogttone de Cardiff.
MeldepadJe Cardiff.
Nordemkjolddo Rio de Janeiro.
Oblode Cardiff. '
Preaidentedo Rio de Janeiro.
Progresa do Cardiff
Pressilla do Rio de Janeiro.
Romea de Hambargo.
R-.ed Rosede Glasgow.
Suadswallde Liverpjol.
Sarideremde Huli.
Teixeiriuhado Rio Grande do Sul.
Tabardado Rio Grande do Sal.
Tangorylo Rio de Janeiro.
'

Haiadimro PanUc
Pomm abatidas no Matadoaro da Cabanga 89
rezea para o cousnmo do dia 31 de Outubro.
Sendo: 60 roses pertencente a Oliveira Castro,
* C, e29 a diversos. ^
No megmo estabelecimento foram tambem
abatidas para o consumo do dia 1 do corrente 94
res*.
Sendo : 67 pertencontes a Oliveira Castro A
C,e 27 a diversos.
____
MoTlimento do porto
Navioe entrados no dia 30 de Outubro

AlfoMdeya
Vaporea 6 entrar
dos roeros do sor,
Ville de Santos amanha.
Buenoe Ay.-esamanhi.
Mani*a 6.
Araucaniaa 7.
Ad vaneea 10.
Espirito Santo-a 13.
Tren ta 14.
Pernambaeoa 17.
Ul
. nos rozroa so bobti
Pari-a S
Maranhioa 22.
oa aoaora
Benagala 3
T.guaa 9.
Potoxi-a 32.
Ribaa 34
na ara db aasatao
S. Jo-gehoje.
00 aura
8 eesa 6,
na uvaaroac.
-a 16.
aa mtw tozz
Terra-Nova37 diaa, lugar inglez Hennie, de
163 toneladas, eapitio Wiliiam Molcahy, equi-
pagea 8, carga bacalba ; a Saundera Bro-
thers A C.
Re de Janeiro pela Bahia-8 dias, vapor inglez
Noriemsn*, de 826 toneladas, commandante
W. Laey, equipagsm 55, carga apparelbos te-
legrapbicos; a companhia.
Bahia12 dis, logar norueguense >Krane,> de
303 toneladas, capito P. Tonnine, equipagem
9, em lastro ; a H. Lundgren dt C.
Porto-Alegre 19 da, patacho brasiieiro D
Zulaira,a de 204 toneladas, capillo Jos Soa-
res de Meeqoita, equipsgem 8, em lastro; i or-
dem.
Sahido n mesmo da
New-York e escolaVapor inglez Lisbonense,
eoamandaute A Bannoch. carga varioa gene-
roa.
Navios entrados no dia 31
Cardiff-? dias, lugar sueco Aurora, de 229 to-
neladas, capito M. Swsoo, equipagem 10,
carga carvio de pedra; a Wilson Sou3 & C.
Terra-Nova44 dias, barca inglesa Carpassian,
de 287 toneladas, eapitio William Lawrie, equi-
pagem 12, carga bacalho; a Saunders Bro-
thers & C. y
Santos20 das, barca inglesa Ventare, de 249
tonelada, cipitia Alex Michal, equipagem 8,
em lastro; a W. Robilliard & C.
Sahidos no mesmo dia
Parahyba Lugar inglez C >unta of Devon, ea-
pitio William Jewill, em lastro.
HambargoVapor allemio Rosario,* comman-
dante H. Schutterow, carga varios gneros.
New YorkLogar inglez Bambean,* eapitio B.
Woolg, carga aaaaear.
Rio Pormoao e TamandarVapor nacional G>
efuii, commandante Lobo, em lastro.
MacioPatacho inglez lunilfild, eapitio W. E.
Cow, ea laatro.
Maeo-Patacho nacional D. Zulnrfra, eapitio
Joa Soares de Mezquita, em Isitro.
ParahybaLugar inglez Nyanza,. e|pito Ata
Milk, em laatro.
Mioei Vapor fnglc Palma Branca, comman-
daate H J. Ritaoa, carga aaaucar.


Diario de Pero
utiiUUB
<*Tera--leira 1 Aovciiuro de 1
EleicS* ele piorntor r* ara
S>rt do coaielt* tiierarla
Do ordasi do Or. tnipoator geral, declaro aa*
praUaMiw publico* do eaaiao primario ffoctivo
O vitalicio, quer de a qoar do ooiro soso, qa*
tendo do pruocdor-oo a eteieio de am profosior
ora asombro do eoaaeiao utieeario, d rata d art. da* iaatracotoe do 15 do M.io do
1886 o art. 18 | 17 do rfyaliaiaatn iaterao du
acotas, remetiere** a uta Meretari* at o da 14
do Nova* vinlooro, o ana orne i.
Secretaria da iaatracoao pnbliaa da Para.atba
o, 1 d* Aroau do 18>1O Meretario,
Pergontixo ^ de Araojo Salvan.
Esc la formal
EXAMES
P-r ordooa do Dr. director o ea obaarvaocia i
dbpcaicao do art. 28 do regiaceato vigente,
tac > pablico, a qoea intereeaar poeta oao a coa*
gregaeio do* prifeotort* docta Eoool* reoolvea
ca aaa aesio do boje qae oa eam ** do
emito eomecaria-o lo da 8 de Novembro 9 bo-
ro* da m tuhi o p la piova escripia do* tm aa-
aoo ; *f guindo-s a prova oral e*s taroai de 6
era-aioaa-loi p r dia am todo* oj treo naso*;
oba rvala* *i diipoaicor* do citado r*Tal*aal
e da* aatruecoe* d- 82 de Uutubro do 1881 eoo*
a* moJifisaco.-a di 1884.
S;r j admii'ido* a osase cacripto oo *egaintca
al imaoa :
8.- aioo
Joi Cordeirb PooMca do MeoWiroa,
Art boa io Vier*.
E yaij Amando Guateo d* Malla.
Uib.oj Cavalaeat* do Sxut Albaqaorqao
S rvulo do Nwmmio B Ja,
Jtt L-iis Pereira ds Lvr..
IlJef .*o Mariabj de A/aojo.
Jfaaoel Victorioo de L'esa.
D. Candida M.n Calla 1.-.
O Olrapta fren laca de Paula.
O. Marta do Caoj de Di anortad.
D. Ag*tohi Perrcira do Amara? e oi'.va.
D. Mara Ciotra Lisa.
O. (J.easeotina Eca Mooteiio
D. H -aoriaa da Silva Bogo.
D Leopoldina de Barro* Campello.
D. M ira Pernaodeo do* Bantc* Baile?.
O. Ermeliod* dilecta de Soasa Ribeiro. '
D. Ueagoa de Brito Moli.
D. V.i-.a D mellas Peaooa Ca'toba.
8.- anoa
jujri) Pr.ncitcj Pesas.
Abima Calda* Si, Birreta,
Ra..* Joai de Oliveira.
Arthur Featlcm.
AppoloaM Anxeoci j Patio.
Artbor AUico de Sonta Megalbacs.
Di siiio Ma :iel Moateiro.
Nicanor Fern.ude* de Parta.
Alred> Itaaroaao Baboia do* Rei*.
Joaiao Umr-m Bn di A-aij> Peraira.
Mano;l Antoni > d AtoveJj Jardiji.
Dccfo Jordiio de Va concillo*.
Julia Guilherme Ha*cn.
Jd* Bsserra de O iveira.
* Jos d* Hora Boda.
Joaqaim Claudio Pereir*..
Krasiliaao Douiuo da Coifa Lira*.
Tbsmss de Caotaaria Pire* Fcrreira-
Aprigio Aireada Coila.
Tombos Antonio do Brr>.* Compeli.
Francisco Cordeir.i Pooieca do Medeiro*.
E. hiato Mans IViur Quiaaraa*.
GailhertM D:a* Pcijo.
Mara Prancito* de Barros Campeil*.
Josana Ettellio* Pereira de Lyr*.
Juba Ca*>u'd de M: lo.
Aatatia Eupbrouoa CavaKaite de A'baqacrqae.
Jocpha Chriitin de Barro* Dutra.
Eirir B-ota de Soasa B-m ieira.
Lnisa Candida f Alboqocrqn* Jacoms.
Mara Amalia Klb- ro de Albuqo- rqae.
Heiminia Muxioata Garca.
Mari* dos Prasere* Cavalcaate de Albaqoerqae.
.'jitocli Bibeiro Campx.
Beatris Gaborsina de Miranda.
Jalia Pxrma Alvo* Camello.
Lneioa Perreira do Soasa.
Joaqnint Correia do Valle Peieirs.
LqcuI* Salvia do* Siat,*.
EagTicia Predorinda C>lb) de Almolda.
Em:li Jotnoa de Vlatti* Lnb Mara Amalia de Ol>vcra Silva.
Hortencia Mara Cortea.
1* tono
BelIam.ioo Octaviaao Begaeira Duartf.
Jorge Beaorra da Mraasea.
Saiaael Alves de Amotim
JoA) de Dos e Silva
Ea F. R. C.
De ordea do II los. 8r. Dr. director angeabeiro
es* cete se ios publico qoe a partir do da 1* do
Noveaabro prox> vigorar atte Estrada de
Parro ao* dio* oten o b rano oegaiatu para o*
tres* da Barra o Victoria, aoatiaaiado ao* do-
miague o da* aaatiioadoa, para eoao* tr-ju o bo
rano actaal.
Tren* da Serra
aacsoai, QLiatu a aarraa-raiaAS

"O
BHafra 1

M. 1. H roa
Becife...
T.gipid.. Jabootao 4.33 4.66
II o a n . 6.
Tapera.. bU
Victoria. 6tJ
NOTANo* da* do feeu* nacioaat* refalara o
horario d da* o tai*.
BaoreUria do Pnikaameato da Ettrala de
Perro do Rocjf* ao S. Praociacj e Estrada de
Porro do Reeifc a Carnari, os 81 da Uotubro d*
1887.
Pelo *eer (ario -0 1* rteriptarars,
Vicralian P. Bibeira d Haoza.
Irmandade das Almas
do Hccifc
Pelo pretaate convido ao* noa*** carissiaoi ir-
asi* a cotnparee^rem no dia 1 de Novecabro pro-
simo, no onsiitorio da innaedade di* Alma* da
matrit do C rp->Si::to, pela* 10 hora* da manba,
afim da reaoiao* ca mesa gara I, precederse a
eieifo d> aova saeta regedora que tera do reger e
adminiatrar a referida irmanaado na anuo con-
promMsl de 1887 1888, aa erauraifede do
en roapeetivo ooospromMO.
Secretar.* da irmandade du Alma* do Becife
27 de Outobro de 1887.O eosrivio
Joaqnim Kib rodaGama.
tanta Casa de Misericordia do
liedle
Sa *eeroUtia da Baata Casa arreoda-ae oa ae
(uintc* predio* :
Boa di Bo** Jooao n. 18, 8- andar.
Ideas dem o. 44, 1- indar o loja.
Ideo* do Vigano Tbeaono a. 88, 1 nadar.
m id m a. 26, obrado.
Idee* do Marques de Oiinda a. 53, 8 andar.
dem do Apollo a. 34. 1- andar.
laou daMoodao 4'.
Ipeas dem a. 47.
dem dem a 49.
dem idea n. 87.
Ideo* da Liegoeta n. 14, 1' aodar.
Beceo do Airea a. 8, 8- andar.
Secretaria da Baata Caaa de Mi*eTfrdia
Becife, 86 de Maio de 1887.
O eacrivio ntArino,
^P^^
Hamara-SefiamerilaiiscliB
OampfschinTahfk-Ges O vapor Buenos Ayres
E' esperado do* por
tos do sol ato o dia 2
de Novembro e **gni-
rid polo da demora
necessaria para
Unied SUtes k Brasil M S. S. C.
O vapor Advance
Lisboa e Han burgo
Para paatsgeirot, carga, frete e tjtc^
eoo* oo
CONSIGNATARIOS
trta-*e
do
HaMCO INTBRNAGIONAL
DO
BRASIL
Capital JO.000:0003
Ideas jreallsado lo,ooo:OOA
A caixa filial d'oso Bsbcd ftnccijoaod j tco
poraruuncote i roa do Coa.**oreo n. "38, caca, i
vi*ta oa a pra* i, eontra oo segiunte* correepon
deatr* no eatrangcirj :
Liadreo......... */M. M. Botbscbil & Son*.
abargo.......J
lim..........I
MOJO........2
akfurt /Maia )


f .oreneio Mauricio de Aleooar.
An-nii Gersoa Goaraai.
J**o Aotooio do Araajo.
Aoroilinbo Joi do* Sinto* Jaaior.
Odilon d* Mello Peleao.
Antonio Gonoalvea Coota-
Lois G nraga Harasogoor* do S>naa.
Cyprisco Niio Marcelino Baptista.
Simplicio da Oras Ribeiro Juoior.
Praaciieo Cesar de L-ma.
A' i ocio da Silva Vianoa.
Cario Adolpbo do Avallar A k roe.
8everiao Marque* de Sous*.
Henriqueta de Aruj i B>rb j*a.
Mara Siicaea de Jtaui Cielbo.
Boa* ae Saot'Ann* Castro.
Candas Man* Nevea do Saerasseata.
Al-lni dos Gaimtroa Poit.to O
U-rmioia di* Praseres da Porsiaacala.
L u.u"i itt Jacoai da A.raujj.
Tberet da Oras Bibe'ro.
Amalia SyntUo* '. i Silv. -rrosa.
Auali* Caraoiro PooaMforw.
E'eivin* Etio* i>i Saatoi Moa re.
Maris l'indida Cavaleante B irreto.
Mara Vieir da AaauneiacA> R.bello.
Mara Amelia do Cara i Biooi
Maris das Marees da Cras Ribeiro.
Mara H norata do Soasa.
Jalia U rmiaia do Sonsa.
Joanaa Eaparooiaa da Laceria.
Jstaoa Baptista Bada.
Henborioba liarla J >*epba da Soasa.
Arg-atina Iafanta Rib ir o Pessoa.
M.ita Joeepnina Ojrdeiro Boehs.
MargarMa AmtMa Baata Roo*.
Ano* Praaaiaoa de Mal). Jooepb* L-opoldioado* Saato* Leal.
Francisca Alcxaadiioa Alvo* de Alboqaerqae.
Secretaria da BieoH Nmasl, 81 da Catabro de
1887.
.> sjr -is O arer*tari#>
A. A Omma.
Companhia de Bebe-
ribe
A bando-* *xprimeatadoo no ooaaaasseatoa e
orfaaitsdo o novo oarvic > do abaataiiaoa'o *-
t o Paruoililas, vai *t pvooegair a** ex>
peneecia* aa tcelo iasavadiata, aatre aqaell* lo
calidade o a Torra. Na ateseta oocaatao oata eoo*
oaabia medsri ana cuiU os satifro* enoanamen
too de darvaeao para aa peana* d'agaa ate o ali
aba acoto awaicipit, aoBocar o roopoevjvo
bvir joaetro oa aipareibs andidor ds qaaotsdaa
dago* ooooamida.
Oatrovi**. previno *e so pablico de ana a* tas
Estrada de ferro do
Recife a Caraar
De ordeta do Il!m. Sr director engenbiro em
chele, ae fssp'iblco que, a partir do dia 1 da No-
vembro proxim, vigorar oeata eatradt de ferro
no* di.i oten, o* horario egninte para o* treo* de
*abarbto*,cont aoando paiao* d.niDg.i eu.t aaa
tincado* o horario actaal, com o accrritimo de maia
am trem pannd > de J-oti 4* 6 e 16 da maobl
ebegando ao Beca'* 4* 8 16, oo'ro pHrtiodo
da Becife a 8 a 80 da notte o ebegando es* Ja-
beatio a 9 bata*.
Treos le sobsirble


^DUS CTE1B)
MANBA
coa na do do poaaaa d'agaa
aoaotdo oao* o ngol*moato,
doo prariamoaro ioactoaar
Joata inaaoubia.
Becife, 87 de Oatabro da 1887.
Ceciiiaeo Maoaode,
DirocUr geroate
csript-rio
S. R. J.
Sorieia.c lecretliva Jav^ntade
t
jiptf:!
T.j
7.47
NOTAe-Noa dia* de feaU aoasoaal regaJar o
preaeat- horario. .
Secr-Uri* do asaloagaavoto da antrada de far-
ro do R-eife ao S. Pranriaeo e eatrad* de farro do
Bcife Cariara, em 71 de Oatobro b 1887.
Palo creta rio
O 1* eacriptarario,
Pioalioao P.- BaMro de Soasa
GoBiaiMa He Eiiici
Esta eosapanlila re a pra terre
os. preferlado os Usiados no
balrro da sisa Vista, sjagdale
a, Frroaavde Vlclra, Aflletos,
roa do Prlaelpc. < aailobs !%o
so, Moadefo. Rlaeaaelo, Ca-
paaga e aacalaho.
Qoess os User para veader,
sjaelra apreseatar saas propss
tMB bo eserlptorlo da saesata
eompaabla alto ao largo de Pe
dto II aattgo do colleglo a. 99
1' aadar.
Recifs, 22 de Satembro da 1887.
Ricardo Mena**, gertrjo
ti.*:.
fliuiborga.
Borl
Praakfurt./;
Aatoerpia......
Boosa..........
Seora........
apote.........I
lisio o maia 3461
cidadea do Ita
lia......
Madrid.....
Barcelona .,
Cadia......
Malaga. ...
Tarragonr.
Valonla o ostrasJ
cidadea da He*
panno o ilhaa I
Canaria*.
Liaboa.
Porto o
dadff
tugal I
Basroo*-Arreo... .)
Mootv-video......
Nov* York.....
Do Botbaenild Prerca
Dootaebo Bank.
Banqae d'Anvert.
Banei Genrale
geucia*.
e asa
Banco Hrpctooario de
Espaa o ansa sgen-
aa......i
maia el-f
da Por->
elhaa... J
Banco de Portugal
as agaacia*.
Ri
Eogliah Bank oi tbe
ver Pate, Limited.
G. Amriok & C.
Compra a qoe* obre qualquar praoa do impe-
rio e do e*traager>>. V
Beoebe diaboa oo* eonta oorreote de *ovi-
meoto.oom ja roer lasia do S*/ oo anuo o por le-
trasa praso a jaros conveocioaados.
O garanta,
_________________Williaaa M Webster_________
CalaatlA Orpban*lo|lca Isabel, tm
le Oatabro dr]l
Pelo presente *Ao chamado* os protectores do*
orphio* sbaiso mencioiados, que obtiveram des-
pacho* fvoraveia do preaidoaci*, a virem apre-
seatal-os eom br.vidsde 4 aa.retara da me*ma
coluia afim doserom matncoladoa :
Fernando Soarea (lardes o Jaio Soare* Quedra,
despachado* em 16 de Doaembro de 1886 ; pro-
tect rs D. Maris .ona Cavslcante Barreto de
Sonsa Ledo.
Joto, protegido do Joe Vieira da Mallo, dea-
pechado em 8 deBetaabr) de 1838.
O director
Fre Pideli*.
i
Obras publicas
Db oriem do Ilisa. Sr. director geral daa obras
pubiicsa e de coof rmsde com s aatorisacAo da
S. Exc. o Sr. presidente ds provincia do 11 do
oorreotr, faioo pablico qoe no d.s 3 do mes vio-
donr.1, on m*lo dio, aa tacara* repartalo', raataa
a* propoetas para s-execooeo das obras <-e reparos
doo oagaiote* ponlilboe* :
Oo atnominado Agut do Bicho, na estrada do
Gcrvanaa 4 Iumo. oreado em 1:088*810.
Do 1* da varo** d Uruab na nsoocna edrsd*,
no valor de 1: 94870.
Do 8 da leierida versea o estrada, oreado
em 1:488* 0.
E bem aseim o oorvlea de que careeem maia
d us poatilaoee aaaaa sltadida vsrses, avslisdo
om 360#, cao* o apr*vest*m>nto da* asa eir* que
foro** *aootitaida* aitiverem a* taso da sor
aproteitada* aaqaelle* imoulbo?*.
O* oreamento* o claoiiol* oaaeiao* do ooatrsto
schaffl n nit tecretari* pira serem examina-
do* p r squelle* qao irotentlprem arrematar a
meeoM obra, daaoaordo eom o qoe dispoe oaarta.
70 73, 89 e 90. 82, 97 4 101, 106, 116 e 118 do
regulamopto asa vigor.
Secretaria da repartitio da* abe as pab'.iaaa, *m
17 da Oatabro de 1887.O aafoaboirs aeorataro
Josqaim Goma* da Olivetia o Silva.
A pvaaMaa>
es **)m .
rpar atas* do. mm hOmtim, ao di. I
ri 11 Si
uri. da aarirdada Recr**uv* Jov-otad*,
Maaoal Joaqaim BapV
Estrada de tVrro de Ri-
beirfto ao Benito
Por d* .directora ili cbsmsdos o*
lber a *aeioal*t*a deota cavar*
da*, a VTv'ir d.
oMara entroja i ea, a
da ar-
par* aopraas
OOlPihla DE EDI
Iocumbe-se median-
te contracto, da cons-
truc?ao e reconstrnc-
tao de predios, cujos
Elanos sejam on nao da
ompanhia, bem eomo
de organisar projee-
tos e ornamentos para
qnaesquer obras, para
o que dispoem de pes-
soal teehnico devida-
mente habilitado.
O escriptoro no lar-
go Pedro II n. 77, Io
andar, conservase a-
berto em todos os dias
uteis das 9 horas da
manila s 4 da larde
MARTIMOS

Porto por Lisboa
b daatin) *o* porto* iadlaad** faga*
oaiai trata-ao car*
Borstelmann & C*
RA DO COalMERCIO N. 8
1* andar
Entrar dentro da porto.
COMP.4WUIE DBS HEHMA..E-
RES HARITIHIS
LINHA MENSAL
Paquete Senegal
Comuumdante Manan
Eapera-ae da En
ropa t o di* 8 dt
Novembro seguin-
do depois da de
i oa ooobaatr
para Baeaoi-Aj-
re*, tocando na
Baha, Rio le faneiro o Moate-
?Ido
Lembrm-ae so* eahora* paasagairo* da toast
* Mino qao ha logare* reservado* para esta
agracia, qae poden tomar am qaalqaer tempo.
Previne-ae ao* enhore* recebedorea de merca
doria* qae *e sttenderi a redam. *Qe* por fal-
ta, oo* votomes que ferem recoabecidas na occa
ii*Vi da deaeargs, ssi eomo deveri) dentro de
48 hora* a contar do dia da deacarg* das alearan
ga* faserem qnalquer recIsmscAo ooocemeate s
volumes qae poverntara tenh im seguido para os
?ortos do snl, afim de poder-te dar a tempo a*
providenris* neceas*riss.
Para carga, p*o*geua, enoosnmondss odinbsir
a frete : tracta-s* eom o
AGENTE
iugBste Labillc
9 RA DO COMMERUIO-9
i'oBBpaahla BaaJaaa de navega
cao a Vapor
PORTOS DO SL
Maoi, Villa Nova, Irenedo, Aracaj,
Estancia o Babia
O vapor Sergipe
Ccmmandante Pedr0 Vigna
Segae impreterivel-
uente para o* portot
cima no dia 8 di. No-
mbra, a* 4 hora* dt
tarde. Recebe carga
nicamente at ao 1(2
dis'do dis 8.
Pora caiga, paaa.g1*^i Ttrmrlin o dinbeiro
* frote trscU-oe aa agaacia
7tiua do Vigario7
Domingos Alves Halheos
capau paa.-VAaatJCA
DE
laTesaeSo Costelra cor Vapor
PORTOS DO HORTE
Parafyba, Natal, Maedu, Mnmor, Ara-
cafy, Cear o Acarahu
<} vapor Jaguaribe
Commandanta Costa
Segu oo dia 6 de
Novembro, 4* 5 borne
da tarde Beoebe
carga at o da 4
neoBMaeBda* pasaageos a dinbeiro* a frete at
4* 8 horas da taide do dia da sahida.
E8CRUTORIO
Caet da Companhia Poriambucavii
________n. 12______________
G2URGEUBS REINS
CosapaanJa Franceza de Navega-
eio a Vapor
linha qainaao&l otra o HTre, Lis-
boa, Pernambuco, Baha, Rio de Janeiro e
Santo*
O nw Vllo ie Sotos
Commandanta Honry
Epera-*e des Dortos do
sal ateo dia 2 de Novembro
segniado depoii da indis
peaaavel demors para o at-
are-
Coallas medico a bordo, de marcha rspid*
eflorece exccllento* eommodo* e ptimo paasa-
aia
Aa peatagen* poderla aer tomadu* de anta*lin.
Recebe carga encommendas e paciageiro* par*
aa quaeo tesa asee lente* accommod.coe*.
Pars esrgs, passsgena, encommendas dinheiro
a (rete: trata-te com o
O vapor Suez
' esperado da Europa
at o dia 6 de Novembro, *e-
guindo depoia da iadiapen
avel demora para a Ba-
t I a. Bto de Janeiro
e Manto.
Roga-*o ao* Sr*. importadere* de carga p"lot
vaporeo deota linba,qneiram apreatatax dentro de 6
dias a contar do da dascarga das alvareagu. qual-
qner reeUatacae concernente a volumes, qao po-
vpotniatimbam seguido para os partos do suLafia
de se poderem dar a tempo aa previdencias necea
aria*.
Expirado o referido praso a eompsahiioa n ae
-eapon**liiliaa por extravio*.
P*ra carga, paioogens, encommendu* e dinheirt
* frete : trata -*e eom o
AugQsle Labillc
RJJA DO COMMERCIO9
Pacilc Steam .avigation liompan;
STRAITS OP MAQELLAN LIKE
O vapor Araacania
irtcado
Eapera-sedosport
ni at o dia 7 de No-
vembro eguindo para
Europii depoia da
docostume.
Eslepaqaele e os pe dora
en diante segoirem locaro en
PIjiiioDth, o qae facilitar che-
garem os passageiros eom nal)
brevidade a Londres.
Paraearga, p**a*geui, encommenda* e din-
fleta tracta aecom os
AGENTES
Wllsoa Moa* de C. Llatlted
N. 14 RA DO COMMERCIO-M 14
Rio Grande do Sil
8eg
eaaac ng
i teitaa t
jgy
E* eaporado do* porto* dt
ni at ojdi. 10 de Novembro
depois da demora necetaaria
seguir para
O agente Pestaa, competentemente antorisado
por mandado do Exm. Sr. Dr. juis de residuo* e
eapelUa, vender no dia e hora cima indicados,
quera mai* dir, a* dividaa, movis e joiaa per-
teucontea ao eipolio de Joi Antonio da 6mU
Carvalho.
Karaaalo, Para, Barbados, H
Thoafaz e Xew York
Paraearga, pasaageno.e iu mjondas o dinheirt
* frete, tracta-se com oa
AGENTES
O paquete Finance
*iera-*e oeS'i-1 -or..
Newa,at;o dia lf> I Novem-
bro o qoal seguir epr.a dt
domor* necees aria pji a
e Bio de Janeiro
Paraearga, paaaagena, e encommendas tracto-
as enano*
AGENTES
Bear) fmkt & C.
8- RA DO COMMERCIO -N. 8
1 ando*
AVISOS DIVERSO!
LElLDE
A!nga-*o a esta n. 127 da ma daa Cineo
Pontas, com 8 quartoi, b*m quintal, est limos :
a tratar na roa do Pilsr n. 56, at ud 11 hora* da
mano* on depoia daa 4 borae da tarde.
Aluga-se ama casa c. m duaa aalaa e trea
!|nartoa no interi r, cosinh* e maia nm quarto
6ra, aita na trsveesu da ra do Principe para o
Pombal, no bairro da Boa-Vieta : quem a pre-
tender dirija-se caa n. 12 da rns do Biapo Car-
doto Ayres.
Alnga-ae por preco eommodo a aota n. 6 da
traveaa d* Praia do Forte, com 5 quarto*, 2
aalaa, deapensa, coaiuha e quarto para eogom-
mados. '
Aluga-ae nm sitio em Beberibe, aa eatrada "
!|ue aegue para povoicao, com commodoa para
amilia, coja caaa est pintada, com baoho do rio
no fundo ; a tratar
naaibacana n. 2.
no caea da Companhia Per-
Qointa-ieira 3 deve teflugar o leilao de mnitoa
e diffrentea mcvei*, quadroa, relogios, papel forro
de sala, louc e vidros, na ra do-Marques de
Oiinda n. 82.
Leilao
Da arrcagSo, meroadorias e utensilios da
taverna sita ra Larga do Rosario n.
13
QUARTA-FEIBA 2 DE NOVEMBRO
A's 11 horas
O agente Quemio, entontado por mandado do
Exm. Kr. Dr. jai* de direito do c .mrrercio o a ro-
querimento de ofende* Lim* & C., far Icilio com
Miatencia do mesmo jais, da armaclo e gneros
da Uveros cima declarad, pertencente ao arres-
tado Antonio Martina Jnnior.
De dividas o* importancia de 19:8676040
4|mrla felra. 9 de \oveml>ro
A'$ 11 hora
NO ARMAZEM A BA DO IMPERADOR N. 16
O agente Martin* vender em leilao por ordem
do* herdeiroi de Joe Joaqnim de Castro Moura,
residente* em Portugal, as dividas abuixo decla-
rada*, constantea de letras e centa de livro.
A' saber :
Mtnoel Joaqnim Brano de Moraes 5:500*006,
Francisco Candido Valenca 3:280*49:, M.noel
Vas ds Fonseet 1:645*630, tenedor Jacintbo Paes
de Mendooca 1:400*000, Antonio Jos de Mello
1:078,000, Manoel Pereira Lemos 1:000*0JO, An-
tonio Jos de Mello Luna 900^000, Francisca Ba-
ria da Conceieao 779*000, Antonio Joaquimde
Mello Menino 681*710, Manoel Elenterio Lina
661*190, Francisco da Conceieao Mello 640*0l0,
Thom Rodrigues dos Santos 525*000, Antonio
Busrqoe Ouiu.arSea 424*600, Lnis do Reg Fal-
can 403*280, Pedro Gomes de Mello 150*000, An-
tonio Josquim de Mello 115*500, Clementino Jos
Fern.ndea 68*560, Manoel Quedes Rei* Lima
33*860.
. ALUGA-SE urna casa em Santu
Amaso, ra do Lima. n. 30, propria para
fatnilu grande oa collegio. Tem 7 salas,
15 quarto*, agua e gaz encanado, appare-
Ibo e quintal: a tratar na lytograpoja. de
J. E. Puroell, ra Mrquez de Oiinda
n. 8.
= Preciaa-ae de ama ama perfeita coeinheiraj
e qae queira ir para Oiinda durante alguna me-
ses ; a tratar na ra da Matris da Boa-Vista
numero 3.
Aluga-ae casas a 8*tH/U no neceo dos Coc-
hos, junto de S. Goncaiio : a tratar cama da ,
mperatris n. 56. ,
Alaga-se o 2- andar da caaa n. 43 da roa
do Viaconde de Inhama (Rangel) com agua e
commodoa pars familia ; a tratar no andar terreo.
Oa Srs. abaixo declarados sao rogados a se
entenderem com o* abaixo asaignadia aneg.cios
de seus ulereases, isto porque sao ignoradas anas
morada* ; no largo da alfandega n. 7.
Borge* C.
Jos Martina da Cunba.
Manoel Antonio Pereira.
Martin* Lisboa & C.
Joo Martina Coelho.
P*s & C.
Antonio Tiburcio Quinaraea.
Antonio Custodio Loureiro.
Jos Henriquea de Oliveira.
Abilio Martin* St C.
Antonio L;p -s Machado da Silva-
Antonio Joaqnim Correia doa Santos.
Pereira & C.
Joaquim Lope* & C.
Manoel Joaqnim da Silva.
Augusto Das de Figueiredo Vieira
Martina & C.
Martinisno < C.
Munteiro & C.
Francisco 3aspar de Pin*.
Aotooio Feroandea de Albnqnerqne.
Recife, 18 de Outubro de 1887.


"
Leilao


De ama commoda e am lindo santuario de ja-
caranda
Urna mob'.li. com tampoa de pedra, 1 mesa-se-
cretaria, 1 piano, 1 lersfina, 1 lustre a g.z com 3
bicot, arandellaa, quairoi e 1 m-sa oval cem
pedr*, commoda*, toilett, luv.t no, camas fran-
cesa! e camas de ferro para meninas.
Me*, elstica, guarda-lonoa, copo*, clice e
mai* pertence* de cata de familia, aparadorea,
esdeira* de jnoco, lonca.
Quinta feira, 3 de Novembio
Agente Pinto
Ra* *> aretmea de Olanla a. 53
leilao de predio
Agente Brit*o
O agente cima, a mandado de Illm. o Esm Sr.
Dr. jais de direito de orpbios e ausente*, e a re-
quenmtnto do inventarente do* beo* ds finado
Candido Alberto Sodr da Motta, levar a leilao
a metade do obrado u. 82 ra de Domingos Jo-
s Mart ni, o qu.l se acba em bom estado da con-
ervacu, poniendo ter examinado por quem pre-
tender.
Quinta feir 3 de Novembro
Ra do Imperador a. 8f>
A'm 11 boma_______________
Agente Burlamaqui
Leilao
Quinta-feira 3 de Novembro
A'S 12 1/2 HOBAS
\o armazeat da rea do Impera
dor a. 49
Oe moveia bons e novos e quatro partea-
da caaa terrea com sotao no largo do
Mercado de S Joe a. 13
'" O agente cima, legalmente autorisado, vende-
r em leilao a mobilia de junco com encost de pa-
Ibinha, 1 dita de amarello, 1 guarda-vestidos, 1
guarda comida, 1 cabido de columna, tapetes,'jar-
ros, esc.rruJeiraa, todo oovo, 1 piano o muito*
ou tros moveia qao ettario i vista dos Srs. licitan -
te*.
Aloga-se nma boa casa defronte do Oaidei-
reiro, no logar-a Barbalho n. 10, aonde tem tido
taverna ha mu'tcs annea, com boua commodoa
para familia, quintal murado, cochera para ca-
vallot, con nma boa cacimba e um grande terre-
no para plantarles, a dita casa anda est com
armscSi de taverna ; quem pretender dirija-se ao
largo da Casa Forte, padaria n. 46.
= AUA aaa Preeis.i-so de nma que eosinhe
para cava de familia ; aa ma de Pedro Alfonso
numero 31. ,
Quem precisar de urna criada moca para-
cuidar de meninos c maia aervicos de casa, pode
dir;gir-ae a tratar na ra da Florentina n. 10.
Arrenda-ee nm sitia na matriz da Versea,
no lagar Ambol, margem do rio, muito petto
da eatacSo, com casa para familia, motos frnc-
teirss, baixa psra vsrdora e capim ; a tratar no
menso lagar, sitio defronte da taverna do Sr.
Leoncio.

Precisa se de ama ama pa.-a comprar e
cozinbar em casa de familia : na ra Du-
que de Casias n. 14 se dir.
Leilao
de 4 fiteiroe, 2 repartimento* de escriptoro, 2 car-
teira, 1 armaolo de escriptoro, 2 balsnca* e 1
luneta astronmica.
1 commoda foucador e secretaria, 2 banqninhss, 2
etsgera de caeto, 1 lustre e outroi moveia
Quinta-feira S do correte
A's 11 horas
Roa Mrquez de Ollada
a 5
Agente Pinto
Em contiouapo
400 pecas de papel forro de sala o qasrtos, 30
resma* de papel pautado, 200 dosis* de ab-
nete* e 4 mala* para viagem.
Leilao
Agente Brito
Da armacao, uttntilios e grande lortimento de
genero* de prmeira qualidade do eitabeleci-
mento sito ru Vidal do Negieiro* a. 8.
Sexta-reira 4 de Novembro
A'S 10 1/2 HORAS
Leilao
Agente Pestaa
das dividas, movis ejoias do espolia
de Jos Antonio da Costa Carvalho
Sexta fr't 4 docorrmte
A's 12 horasAma
Precisa- se de urna ama
caa de pouca familia ;
fe n. 2, 2- andar.
para cosinhar, p
na roa da Croa do Re
ara
eei-
Vinlio verde uva para
Ao* mants da bia pinga, rec. beram Alves
Ribeiro & C. travesea das Crnses n. 16, o subli-
me e puro vioho verde ; tambem continuara a ven-
der o scu j bem conbecido
Yiiiho maduro
proprio para mesa, sem confeicao, e garnteos a
pureta. ______ __
Preelsa-se de nm offieial
do Livramcnto n. 17.
Barbeiro
de barbeiro; na roa
'
Qu2m for dono de um carnsiro qne acba-se per-
dido, pode procurar ra do Padre Floriano nu-
mero 90. .^_______-^
Bom emprego de capi-
tal
Ao dia 3 do correte vai praca pelo juiso da
provedoria de Oiinda, cem o valor de l:000jK)"O,
urna boa propriedade, denominada 8. Jos do Ri*
Doce, na praia do mesmo nome, prozima a cidade
de Oiinda, com mnitoa coqueiros, cajueiro*. etc,
dando fructo, uma boa casa de tijolo, com sotao e
muitos commodoa. A casa fica beira-mar, ei-
cellente, partanto, para quem queira usar de ba-
ches salgados. '______________
Bandeira imperial
Vende-se uma bonita bandeira, bordada a ouro,
propria para batalhSo, com todas aa pertenjas : a
tratar na ra ds Ti incheias n. 3.
Meninos
Preoiga-ae de dou para vender fruetas ; a tra-
tar na padaria de pao de mlho no Pombal, paga-
se bent. '
Elegaecia em obras de
virae
SSo convidadas aa Ezmaa. familias a aepprr-se-
destes artigos, que acabam de chegar e ae acham
ezposto* vendajno estabeJecimcnto'de Justo Tei-
xeira rS 0. SuecoaeorcB, ma da Penba n. 8,
constando de um importante e variado srtimento
de balsios, cottoreiros, acaf .te*, bandeijae, beroos
e ontroa diversos objectos, primorosamente aca-
bados.
Ra da Penh* n. 8r
6
Diario ie renuminuiso-Tcrfa--feira 1 *
Plalas pufiins e depiriUTM
de Canpaba
pilla, eqja (.reparacio psraaeute re
asid? por mU dea ion aproreitadei
gOnVims iwKifa su segniatoe aeies-
ju ; >Im||ii da uetk do figado, svpnilia, bao
boca, NtMhbi, chafas laveteradas, erjsipulaa t
gonorrcea*.
gees!.
Coa* ftititu toa* d 3 a 6 por da, o*
lu-----spoe Cftda dae nal poaco daga adoa
da, cha aa raido.
Can i apatadaas : liwi sa aa ptala aojantes
Estas pillas, da teveatcA* doa paaraaai.ntima
ftlili Andada Je Filboa, tata aanahataa do*
Srs. aadleos pan san melbor garanta, toraAnor-
M asis reo waawndiTeta, por aeran ssgat i
ssjbsIIiii da poma dieta, palo ana podra aar
*m ACHAM-SE A* VENDA
a 4rucarla, ale Paria feriaba dft
*1 RWA DO MAJtQCEX DS OLINDA 41
leiine para criado
Prtcia se da aa ssenino de 14 aaaoe pata bai
xo, par c-.-mpras e mandada, e qne od co
atento do aaa conducta ; a tratar na roa Velba o
3S, eoiifyta.____________________________________
i-
Criad
Preei-ae de ama criada para easa de familia
qae **ja boa eoaaheira e d fiador iaa eoo Jac-
ta, o tarabea aaaa ostra
nos ; a tratar aa rae do
anaaaea de
andar caca mtni-
da Victoria o. 60,
Os refinadora
virtud* da aobida doa assnear* i ra r
laaa vender do 1 de Novembro ea dienta,
preco* seguate* r 1* 3*500, 2a 3*000, 3*
fin
#500.
CASA DA FORTUNA
Aos 42:0OO$OO0
libeles *-ar*atlaa*
23-RA PRIMEIRO DE MARCO-23
Da 9* lotera da provincia venderam
Martins Fiuza
garantidos ;
Vuga-se 011 vende-se
iros daft
tratar aa roa de Santa
n. I
Torre
Al'ige-e* na sitio eoai osea eaiada a pialada
de novo, coco bastantes commodo. e amito proxi
mo xa b. oda.
Alagase tambera a leja do predio da roa do
Marques do Herraj, travesea de Poeiabo o. 33,
propr:a para eetabelecioento eomaereial por aar
de eaqoiaa a tratar aa tata do Corso beato aa
ro4.
As Pilula8 Catlieraoafi
Do Dr. Aye.\
Aeertf*Uooteeiio.aTi*aaooB? Ilatana
3>r. A*. tadada ep^Ta** eom ue r < ranal, aa
>nra
nana popel.<
sa osare aaeaasi uta
podido rlralMr.
Aa muui do Da. Ayaa. pora" oranlst*-
wa o taatta coa taaaanr o pama: ~m or-
ttaoaa oa orgaoa dlfaeSHoa o o.
Aj Pilla* do Dr. Ayer
atM. mJcruU*if, aasarradu
"paja aa anas do Antosnaa. Fijado e Riba.-
enlosar
Ar*M
Daeaadaeabeea. Balito
Carlea, Maaat amasase __
lackJKaVa HvSraadfaa. irU.-aaHa aa aflM*
eom aaaaaa|i ayrwpU lio oaaaa aa Piuui do
la. Ara-. eaaaa
cantlTo ila> Mi irl
< M B
CA,
a.
ana
rnisaninii mua
DR. J. C.
Lowell,
A' vende aaa prlaripaaa
Ircgarlaa.
Caixeiro
&. C. os segantes pro
3725
2566
3101
2932
Achmm-ae venda os afortaoidoe bi
l'.ietes garantidos da 10* lotera da provin
cia em b^Q*ieio da Santa Caaa de Miaeri
cordia do Recife, qas so eztrahirA qatn
do tur ar-.nu -iada.
1:000^000
500000
200*000
500000
os afortcDidoa
o Triiiiiiplio
\o\idades e jierhinclias
Ricoi cortes de ufir botdaoj 20#0u0
Cortea de i-retone e cob Ggurioo -HIMt)
Suaa bc.-didas fioaa 4#roo
i)Ma b rdadoa fiaUsimse 'tb'.'j
/ fir lia i e Ce quadroa c-tnoioacao, djv
dada, corado
la fioas de liatrai e .joadrof, corado t',6'i
Merici, lia, cretoaea, aetrna e ootrc tecidca,
padrova moderDoe, qae te vendem maito barato.
Roa Dnqce de Cuiaa n 49, Baatoa A C.
lmprensa no Rio de Ja-
neiro
Veade ae oa besa aaeatado eeiabeleeioeeoto ry
pograpliea, ooataodo de noa '.aecbioa de taapri
ar, formato A, do autor Alanaef. orna dita Mi-
oerra, do autor asaerieaoa M QaJIv'a, atodalo o
caaia aperfrieoado, oaaa dita d< poatilbar, osea dita
da) ortar cartoee, naja precia para aaaetiaar, ota)
preaa aaaeneaoo para tirar provea, ura motor da
torca d qoatro cavaJlca, e reepectiraa pol'aa a
tranamiaaoee, a caaior e roaia variada eolleccio
da typea aimplea e da phantaeia de aurpoa 4 1|2 a
330, rranceace e acnari aaaa, eolleceje de viobetaa
de talho dace e tr.asa de peaaa, eaeraae colleccAo
de emblemaa paratodaa as artea, iedoatriaa, aci-
enciar e comajercio.
Eate grande eatab-'! todoe ce trbalboa, desde o maia auigelo cartio
ao jai nal da qaalqoer formato, ea a maia volu-
moaa e complicada obra artiatiea, para o qae pi
roe material o maia abundante e m deroo doe me-
lbores tabricantee americaaoe e fraoeeaea.
Teado ac prnprietari) de rclirar-ae para aEa
ropa realiea a venda pelo preco extteaaamente re-
dusido de 15:0004, aendo aeo juato valor aaoerkir
a 45:000, aaearrafaado-M da diaaaoaUgrm, aa-
calzotaaaanta e rmbarque para qua'quer provino.
Na aaaa 1 patria deeta futan eneontrard o m ae-
oborra preteodeatee o apeeimen, anda qae incom-
pleto, da di ver aaa tvpoe, vi abe ta a. etc. Paro maio-
rea atormacnaa, eom Jada Pealo Forreara Dina,
roa da Ajada o. 75, Rio de Janeiro.
Compras por atacado
# Pe-1 lar al de- Ca nabar A
tena pranoa especiase para aaaa Una qae compra-
rea grandes porooaa. Diatrborm-aa impreaaoe o
qai bj oa pedir, contando ae candiaaaj de vendaa :
nn rea do afarqaiea da Olinda a- '43 droararia dae
anioos aireatea depositarios g?raeo
M. da Silva 4 C-
Pao tentelo
Melle A Bieet avisam ao reapeitavcl pablica
que todas as tercae a sextas taires tea re esta sa-
boroeo pw ; A roa larga do Bcaario a. 40.
Casa era Olinda
Aroga-se no pateo da 8. Pedro-novo n. 2, maito
grande e rreeea, eom ana a anaa : a tratar co
Caminbo Novo n. 123.__________________________
BQM PASTOR
Oroaneilos pan igreja
Ra Duque de Coxxa n 31
Frentica Osmasio k C. participam de novo
ac sena freguezea qae ccntntm a encarregsr-ae
de qaalqoer eneoam' nda tendeate a ornamento pa-
ra igrrja ; bem como imagena, oratorios, qaaroa,
caatienra, e onde, ae rncontrn nm grande e varia-
do sortimeoto de estampes, rasarlos, medalkaa,
crasas, lampadas, toribolct, ealdeirinbaa, galdes
e franjas d oaro fino e entre fino, e de retros.
Mufla ailenca
Na roa Beta de Betembro (ooir'ora beoeo des
Ferreim) o. 6, fas-ae pliasea e reeerts-se babadas
lar"s e eetreJtos.
Preciaa-ae da asa salsa i ro ana teaba pratiea de
molbadoa, a qar d prova da tea condaeta ; a
tratar no barco do Pocinbcn. 24. ta
A^ua de caj' pura
liico deposito
Pedro Yitllo k C,
Ruado Imperador n. 81
Farello da carotrO e rjigoaao
Cbegtu a prisaaira rasneasa do precioso farello
de caroco de algodo, o maia barato de todos oa
alioentoa para animaes de raen cavallar. vaccaaa
mine, etc. O carooo de algodio depoia de ex-
trabida a casca e todo a oleo, 4 o maia rico ali -
asento qaa as pode dar aaa atajan aa para oa forta-
lecer e engordar esta admirare! rapidez.
Nos Eaudsa-Doiase da Amrriea do Norts e na
Iiigkaterra elle eaaategado (eom o maia telis re-
sellado) do profesenaia ao milbo a ostros tarellos
que alo ui't otaia caro e nio ala de tanta sas-
taucia.
A tratar asa Besare eaaa VranaBoeba
Sementes de carrapaio
Compra se esa prrsnda e pcqaaaaa qoaatidades;
aa drogara de Francisco al. oa Silva s C i mi
do Marques de Olinda a 3A

f:

t
Alnga-se barato
Boa Viscoade de I ta perica n. 43, armases.
fratk-se na roa do Coiomercio a. 6, 1* a
ea riptorio de Silva QaimaraVs & C.
Ama e orlad
Precisa-se de ubi ama e de um criado
roa do Pavaandd n. 19.
Alnga-se
a caa tarrea na travesa da Ponte d'Ueba n. 12,
eom bastaates rniasanrtns para grande fsmiliii, eom
sitio murado e arborisado, boa agua potavel para
beberdeposito e baubeiro de cimento e bomba.
Pica a dita esaa margera do rio Capibaribe,
eom banbo doce, temperado e salgado : quero pre-
tender diriia-aa ao meamo sitio, das 6 As 10 bocas
da macha, qaa encontrar A o proprietarib.
Aluga-se
On vende ae ama bea easa ltimamente eaiada
e pintada, a Croadas Almas n. 10 B (Paroamei-
rim), a qual poseoe bastantes c;mmod-s para fa-
milia, e um sitio regular ; a tratar- na rae do
Apollo n 80, 1- andar.__________________________
Aluga-se
oa vende se no Pnrnameirim on Croa das Almas
n. 10 ama grande e excellente caaa eom agua e
gas, leodo um bom sitio, a qoal confronta eom a
easa do fallecido Dr. Leal ; a talar na roa do
Apolle n. 30, 1' andar.
Alllg'ai
se
orna casa de nm andar, eom cemasodos para fa
milis, na roa da Fandicio n. 10; trata-se na
Ivtbographia do J. E. PorccU, roa do Marques de
Olinda n. 8.
AMA
Precisa-se de urna ama
servico de cesa de familia ;
para cosioba e mais
na ra Bella n. 43.
Ama
Precise-se Je urna ama qne seiba cosinhar
pateo do Paraso n. 16, taveroa.
Amas
Fabrica de chapeos
Antonio Jos Maia & C*
DEPOSITO
ra do Baro da Victoria os.
SU 36
Os proprietaiios dea te esta beleci ment acionti-
cain aos seas numerosos fregueses e ao respeitavel
Sblico, qae contiaaam a ter grande aertimentt
aaApAn do todas as qoalidadet e formatos
manufsaturadcs eom toda a perfeicio e por nrecot
maii ventajosos que em outraquaiqoer parte.
Vinhos da tarrafeira
Filos
Carc vellos.
bbbbMbb.
Moscatel.
Uva Bastarda e de Paseas.
PARA MESA
Genuino do Lavrsdio a 500 rs. a garris.
Na mercearia da Manea! Corris & C.
Praea da Conde aVa n. ls
Vende-se
orna terca parte de um engenbo moenta, rxuito
prximo ao eogenbo central de Cojambaca e di
estrada de ferro ; a tratar na.roa Augusta nu-
mero 274.
Aliene?
--
Vende/e especial fsrinba de milbo ede*rr,
feita A vapor, e preparada para bolo, eangica.
euacaa e outraa diversaa especies ae comedoriat.
qae oicessitem destes mesaos gneros, sendo a
240 rs. o kiio da de milbo e a de arroa a 320 ra.
assim como farinha para tender o pi cerveja a
24000 a arroba : na padaria da travesea dr
Pombtl o. 1, perteocente a Pereirs es Pinto.
Telephone296
Revista dos Dous Mundos
Vende-se coNec^es completas da Re-
vista do Dous Mundo dos annes de 1870
A 1876 t do anno de 1882; e ama in-
completa do anno de 1877.
Quem as quizer comprar, ter informa-
r;5es n'eata typograpbia.
Mais barato
Precisa-se de duss amas, orna pan menino e
onlra para eoainbar ; na roa do Cmaras n. 8.
Ama
PreeisA-se de nasa ama para cosinkar
de Pedro Aftonso n. 70.
ns roa
.
.,_
AMAS
Bazar do Livrameiito
DB
Bernardino Cosli laia & C.
2e6e0eram
Frmai pera calcadoa.
Calcadeirss e escal'ss.
I'oraqne e verois.
Cera francesa.
Corts estampadoi.
Peflieas para vistas.
Calcado barato.
Grsnde depoaito esa taasnaasa a aviasacatoa pa-
ra o fabrico dos mainea, \eottaa ea (now, atn
eomp'lidbr.
Comnkeira
Na fabrica de rape, em Chora m*aino, precisa
se de aaa cesinbeira, paga-ee bea, podendo dor-
mir fra se qniaer.
Ao cotwiatrc o
O
aballo asaslcaados previ
as iregutzcu e ao
roHaaercio en (eral, qae o
Jp. MaBoel vleeate atoa Masas
laTelra alelxoss ele sep aesj rm
;regada) desde o da 9& do eor
reate mtz. Recite t de Oafn
brode fl*38f.
Ventura Perra Penna C.
-------------,-------------.
un.
gencia
Parte de Olinda todos os sebeados 4a 6 hora,
da tarde at Iubaraaa, a voha aaa teioaa reirs s
vendase paesagrtn para 1 guarnas o, Govaaaa:
I tambe e Itabayans, aa tota doe Srs. Afostinbn
Santos de C, A roa Pnmetro de Varen n 1.
Prevenimos aos no saos sssigos e frf goeae i qne
traaos racabido sala campisto aortiasenAo de
chapos de sol de todas as qaaliJadea, tanto para
kasnea easso para asabora e crisocas, o qaa ka
de mais moderno, oa asase estamos vsadenda per
precos extremamente baratos, visto racebernsos di-
reetsmente da furopa das primeirsa Waal e fa-
bricas.
Aasisa canso naata esaa se fabrica, eoaeertam-
se a cobrem se qeaiqanr qnskdade da ebapaos em
meos de ama ora, para o qaa temas pessoal ka-
biritadissimo, garaolindo-se o qae anima fies dito.
Vendas ea grorso e a retafko e mandsm-ae
asaoetraa rm qaalqoer eaaa.
Jos' Ecrreira 1C,
>ABasa a* Isras aa Viriorla-U
Antiga ra Nova
Precisa-se de duss aaaa para ser vicos doms-
ticos de ama caaa da peuea familia ; a tratar na
roa da Basta e Barrea a. 14, anaasesa.
rreeiss-se de urna ama qae ealbe eoainbar,
para casa de posea familia ; na roa do Livra-
ment n. 22, 2- andar.
Ama
Precisa sa de ama ama
44, 2 andar.
na roa do Rangel n
Cal virgen de Jaguaribe
Aviss-ss asa eenhorea da engenboe e
aais consumidores desta excellnte cal
ooe continas ser o sea deposito gersl 4
ras do Bom Jetas n. 23. Perfeitsments
era barricada a em padrea, como aa qae nos
ven. do estrangoiro em nada inferior a sa-
ta, oontinua a ser vendida pelo preco fizo
de 61000 a barrica.
Alm do depoaito geral j indicado, alo
tambera vei_dedores dalla oa aenbsres :
Goiraeries Vslents 6 Pateo do Cor-
po Ssnto-r-6.
Lop*s A Arinje 38roa do Livrsaea-
to~38.
Bsnto de Fress Goiaarlee & C-,
51ruado Viscopa di Itapsrica51.
Casas para alagar
As de na. a 11 da roa do I sjasad, pasea i
poete proasna do Chora raen i ao
rao m. 19.
a tratar aa
i
. isa Jas* sfs eiurirs
L*i da Suva Per. eir, tJSto da
algamas asisaas aa segunda- Uhn 31
7 barss da amaba, na aatna da
pela eterno reooaso de Jsaanim Jos* de Otivaira,
rMa s tedas os amigos e pareot-s do Snado
BssVmu,
lo rsooaso
a todos o
para asaitiraa a este ecto de rcgiao a aandads,
Por Mr o stimo da do sen pasas amato. Daaaa
* aetaal mesa rege dora da rmnodade de N- 8.
<0l5"**^ %nHm n* igr' d* Ut6n *
" draer missas ao
MOLESTIAS oa PEITO
MD'CHURCHILL
XAROPE
Ba,nrtfiwiiin
\ FiaiisSfa leaasaa SanSo ss*topaa
OJeo Florea
0 mellier pira o cabello
Oleo Ffai a
Silio
Alogs-ss nm s ti > na prroeipio da estrada do
Eeeaas ment, no Parnsmeirim, cem boa casa de
norade. O sitio tem grsodes proporcoes para p!an-
Saooee e diversas srvaris fractiferss, a eaaa tem
2 salas, 7 qoartea, esaiobi ssBtaa, aaarta para
erado oa tediar, easa de baobo de trjolo eom eho-
vaco, agaa rneanada da companbia do Beberibe,
agaa na cosioba osa pa para wvagea de araCea.
O cima maito soaso e aaadavel a a eaaa fsea
moito prxima da astelo de Pe lasan sil a
Bata ao pateo do Collegio es eraos de Podra II
a. 6, 1- andar, eom o Dr. Meire da Vssconwllos.
Ama para entornillado
Na roa da Riachuelo o. 17, se'precia de ama
malber para faaer engoamadoa.
Ama de leite
Preciaste denme ama de le te ; na roa da
Reetauracaj n. 8, primeiro andsr, antigs roa da
G
Sitio
A'ags-se os vsade-se aaeellente asesada
para familie, srvoredos, todo murado, fias
pato doe honda a estradas da ferre, Ama da S.
Migas! n. 99, ea Afogados, defronta da aaboaia
'"* a tratar aa roa de Santa Tantea* na-
Pt
As afamadas
aoico deposito en> caaa do
Paria astrlafca st C.
4l-*?no efe Mliai i de Olinda 41
Precia m aV
Avara a 81,1
fogiifaeira
aas boa eoeiabeira; aa roa da
2sJ:0H0
Alaga a a aa n. a* da rea de H. Jado, cea
baa cossmoVs, boa qaiatal s estA fimpa : attra-
tar aa roa Daan as Casia* o. 9b, laja.
SABOIETES MEDICAMEHTOSOS
as saRIsBAULT S O
SABOtETE SULFUROSO contra as bor-
aaaas, a aaaaeaa e a diversas trup-
rdes aao se manifeatfo na pella.
SAIOMTE SULFURO-ALCALflO ka-
mado jabnele de Hetmtriek, contra a
aanaa, a linha. malhat mcmmotai e a
aUarea de coara caaelludo.
SAMKTE oc ALCATRO mMWEIA
eaprefsdo nos mesaos casos qns o pre-
SAtWETE f | ACIDO PHEIUCO Pre-
servativo e aatianaomieo.
SIBoftn de ALCATRO eos BRAX
contra as affecedes cataneas, ehroniosa ou
l'feiras, erostas de lefte, dartrea, aeaarns.
Deposito em PARS, 8, rsa Vfvisane.
Vende a toja das Listras Azaes a ra
Duquo de Casias n. 61 e d descont a
quem comprar de 20jJ000 paro cima.
LINN bordado, todas aa cr.-s, fazen-
da lias de poridade, a 240 rs.
MERINOS infestados, todas as cores,
s 500 ra. e muito tinos a 800 rs.
Zefro liso e de quadrinhns a 100 e
120 rs.
LANS cara quadrihos, imitscZo, a
140 rs.
LINHOB maito largos, padrSes novos,
a 200 e 240 rs.
RENDA oriental, fazenda aborta, creme
eom matis para vestidos, a 500 rs.
Setins lavradas de algodSo, fantasa a
240 rs.
CORTES de vestidos bordados, em oam-
braia branca e de cores, a 5f$000 e 0^500.
VESTUARIOS marojo para meninos
de 6 a 10 annoa, a 65000, completos
ENCHOVAES para baptisados, em
linda caixa, por 10rJ e 12^000.
FICHUS de renda to grandes, a 1003 e 200C.
ESOUIAO infestado, pardo, para ves-
tidos, s 320 e 440 rs. o covado.
MADAPOLAw americano Lastran Aaaes
eom 20 varas garantidas, a 55000.
ALQODAOSISHO muito bom e largo
a 2(J800, 3*500 e 4*000 a peca.
CHITAS percales claras o escuras, c6-
res aegnras, a 200 o 240 rs.
NANZC maito fas eom lindas cores
a 240 o 280 rs. o covado.
Fechinchas
RENDAS e bicos brancos e cor de cre-
as, pecas grandes, a 2*000 e 2*500.
CONTAS lapidadaa pretas e de todas as
cores a 800 rs o maco.
LEQUES transparentes, fantasa, a
1*000, 2*000 o de seda a 6*000
LUVAS de pelica e de aeda, pretas e
de cOres, a 2*006 e 2*500.
EXTRATUS fios em garrafas eom
inscripcSo para presente a 2*000 e 2*500.
RENDA bespanhola branca e reme a
3*000.
MEIAS de efires para senhora e meni-
nos a 500 e 600 rs.
LENCOS finos era lindas calas a
1*400, 2*000 e 2*500 a duzia.
B muitas fazendas novas que es Exmas.
familias pdenlo ver e ae acharo expoatas
na loja das Listras Asoes de
JOS AUGUSTO DAS
Venda de t rreaos
' Vende-te enj grandes 6 pequeos lotes o ter-
resr*s do sitio, qno na eatrads dos Afflictos, fieasi
junto a capella e defronte ds, eetacSo da linha
farrea do Arraial : qoem os quizer comprar diri-
ja-ee ao Dr. Portells qm sen eecriptorio A roa de
Imperador n. 65, 1- andar, ou esa de su ra.
idrncis nos Afflictos.
KeclameU!
Nao deve haver contestaces qaanto preeosde
ama grande parte de artigos, verfladeiraa peehin- <
chsa, qne se encontram na autiga casa Carneiro /
da Cunba ; nosios dignos le torea qne aprecieoa. os
qne abaixo se segaem :
Brinsinhos de corea para roopas de crisnessaSW
rs. o eovado I
dem pardo lona a 820 e 360 rs. o dito!
dem brttneo de linho, n. 6 a lf500 o metro!
Casemiras pretas diagonal, 2 largaras, a 14690 e
1*800 o covado!
Cheviots superiores, pretoe asul, a 34 e 34K0 e
dito !
Bramantes, puro linho, 4 larguras n 1*900 o metro t
Atoalhado bordado, a 1 200 o dito '
Mudspolao ameriesno, eom 24 jardas 5J800 a
peca 1
Algodo largo muito encorpado a m a peca !
Seroulas de bramante bordadas s 12* e 16*000 a
dosia! j
Lencos brancos e de cores, abanh&doB a 1*600 e
1*800 a dita !
Camisas francesas e inglesas, de linho 36*000 a
dita I
Meias inglesas para hornero u 4*500, o* e 6*000 a
dita!
Toalhas felpuldas e alecchoadas a 3*500 e 4*000
a dita!
CumasExmsB. Svnboras
Riqnianss guarnicoes de crochets a 8*000 !
Lindes grinaldas e veos snra noivaa a 9*000 e
12|0:0!.
Eapartilhos americanos e franceses, a 4*, 5*500 e
8*00! '
Ficbs e entradas de baile a 3* e 4*000!
Colchas francesas e c. b -i tas, grandes a S* e 4* !
Crnicas b rdades para senhora a S* e4*0001
Sargelins de todas as cores a 240 rs. o covado !
Setins maco todas as cores a 1*000 o dito!
Setinetas lavradas de cores a 280 rs. o covadol
Cachemires de listinbss para vertidos a 400 rs. e
ditc?
Velludinhoa lisos e bordados e 9 0 rs. e 1* o dito!
Pecas da esguiao para camisinbas 12 jardas sor
4*OjO! j f
Linhos de quadrinbos, muito largos, a 200 e2O rs.
o covado !
Mirins para vestidos ama largara 560 rs. o dito!
dem preto 2 larguras a 800 rs., 1*003 e 1*500 a
dito!
Fasloes brancos bordados, fiaos, a 400 rs. o dito!
Nanscks de cores, (nao desbotam) 160 o ditot
Failles, ultimo gosto cm padrees, a 400 rs.o ditof
Cambraia Vitoiia e transparentes 10 jardas a 3*
e 3*500 a peca!
Aos Srs. Fasendeiros
Algodo da Babia superior 320 rs. o metro I
dem de cores, do Rio a 440 rs. o dito!
Vendas em greeao damos descontos da prana.
59Roa Dnqne do Caria59
Pereira & Magalhes, successeres de Caraeiro
da Cunba & C.
Yenda de sitio
Vende-se on permuta se por predio neata cidade
um boa sitio con boa casa, muitas fracteiraa,
excellente banbo do rio, boa agua de cacimba,
extensao de terreno para baiza de capim, todo
murado na frente, eom portao e gradeamento, eom
caminbo de ferro e estacao junto ao dito sitii, ao
Porto da Madeirs, conhecido pelo sitio de Josa
Selleiro, junto ao Dr. Ernesto de Aquino Fonae-
ca ; quem pretender dirija-se praca da Inde-
pendencia n. 40, dss 11 horas s 4 da tarde.

A FLORIDA
Ras
Vende-se
JdeBoiselle (olinba
de Imperador n. 55, segando sndsr.
aalsta
SEHULINA
De Brons k t de Glasgow
Esto artigo, preparado per nm novo ptecesso
de trigo da naalbor qualioade, poaaoe os elemen-
tos narasaatioa para nutncio ds crian aas a doen-
tea, e maito se reeoavnonda por ser de fscil di-
gests o gesto nastaegraosaol ; toaban pode-a
faaer ama exltente papa, misturado em partos
gneas aoa a aiaaaa das mesaos iebsioantee,
sddieasnaasa se Ib* signa leite. Uaieas agentes
neata praca, Saundersrtrotbers & C, rna do Com-
asercioa. 3, eseriptorio do Blaekbaea Brrrtaaa *
C.
Casa
Aloga-M o 1 andar do sobrad* a. 27 A roa do
Imperador, tesa grande* commodo* e agaa;
chava para correrachan-se aoj andar terreo.
S tabacaria A roa eetreits do Rosario n. 40, esqui-
na da rna das Trinchsirsa : a tratar na ssssaa.
Yinhos para particilares
Para mesa
Verde smadnrado, paro de nvs, sem t menor
composieo.
Tinto, superior, em qaiqtes e ancoretes.
Tinto, o afamado Lasitano, em caixas de dnsia,
s 6*500, superior a Bordesux.
Collares, engarrafado, saperior.
ebremeas
Porto, finos, im q umtos, ancore tai e caixaa de
dosis, inclusive para doentea.
MoseaUl de Betabel.
Msssiw, seas.
Buoellas, pera peixe.
Ladrllhoi eaa moaalru
Da fabrica Qoarmont A C, de Liabas, p?r pre
(a eeamodes.
Casaba Iranae* fcC.
31 Rna da Madre de Dsus 34
_sasL_
mm naJoaasi
(oVaeoa o nomo do don
h a a fhssr..-. i a da M/pspt aapsSm a
itcaso diaawe, o asioais nssaaaaa, aa tec-
fsaa fosaaO a vfr, os aores rtosasroos aaasao,
;oim'|niea han e*tr dejado.
esa
DAYobIARTIN
aminSioi Sa Sas Ssjaaa isAiB te asaaw*.
GAAIXA bIraste LKJUIDA
WAIXA-pastaMCTOSA
TERDAS
Vnds-a* aaa aaa ase rireiro, n* aterro
do Giqui a. 112-A, pertenee ao* berdeiroi do fi-
nado AatoaJo Qoasalva do OUveirs, preco ssaito
noaasdo ; a tata no pateo do Tesae n. 18.
Vende-se nm carrinho ae qoatro rodas, ooa
na exeastente bai ; a taatar ce ca 28 de ovsa-
sron. 77;_________________________________
Tr-^----------------"-----T*mhn. flianda. jasa
sella, andada de baixo a roeio ; a tratar aa roa
da Conoaiano, oocbeirs do Xico Feliz.
Carretas e bois
Vends-ro tres enrocaa coa u aompatontos bois,
nservem para vender sgur; A tratar em Afoga-
na toavosa do Maluoguinbo, venda do Tho-
I mas Dominga Tavsrea, onde a acbam asa a-
I rea esaBinados.
Vend*-so i m sitio coa casa sa frente, eom bes-
Untes srvores fructferas e um lindo parreiral: a
tratar no mesmo, A roa de 6. Miguel n. 6*4, Afo-
gados.
propria
retslha
aCajsifo
Vende-se ama taveroa bem lucalissda,
quem dispde de pcqaeno capital,
seffrivelmeote, tea aonasodoa para peqaena fami-
lia, alnguel barato ; a tratar na rea do Capitio
Lima n. 32.
Terreno
Vende-se am terreno eom 200 palma de frente,
e 300 de faado, ns roa da Amisade (Casa Forte)
e tem bastantes lsrangeirai : quem pretendei' di-
rija-a ao Pombal, aa baixa de capim do Sr. For-
tado, qne aebari eom qoem tratar.
saaaan
d__
P*-* 3LERY
Wassa a tan i sirte
Doejae de Caxlan n ios
Grande sortimento de objectos para pre-
sentes, sendo: carteiras, porta joias, l-
bum de madreperola para baile, dem do
marfira, estojos para agulhas, lapiseiras,
broches de madreperola, idern de w-rm
desenbando em alto relevo flores e ai'.i am-
ibo de trigo.
Casacos bordados para senhoraB a 5-J000.
Leques transparentes pretos e de corea a
2*000 e 2*500.
dem de setineta a 1*500 e 2*000, um
dem de papel a 500 e 800 rs., um.
Agaa Florida verdadeira em gaarrafi-
nbas a 500 rs., urna.
Contas lapidadas pretas e de cores.
Missaogas pretos e de cores.
Lindo sortimento de fitas e bicos bra-
cos e de edres.
Grsnde sortimeoto em botoes de ma-
dreperola e phantasia.
Lavas de pellica a 2*500 o par.
dem de seda a 2*000, 2*500 e 3000.
Capellss, veos e ramos; para noivaa.
Suspensorios americanos a 2*500.
Linha para machina a 800 ra. a dusa-
a. 50
Meias de cores, escocia, para senhora*
a 1*500 o par.
Caixaa de jogo para Bailo a 5*000-
Sabonetes a 120 200 e 500 rs.
Boleas de couro, de chagrn, de pellucts
e de pellica para senboras e meninas.
Eapartilhos a 3*000, um.
Lindas pastas de couro, chagrn e pef-
lncia a 500,1*000, 2*000, 3*000 e 5*000.
Carteiras para sdalas eom os repsrti-
mentos de 10*000 a 100*000.
dem para letras cara oa re par timen too
dos meses de Janeiro a Dezembrc
Estrados corylopsis do JapBo, nexis ds
JapSo, Bouqaet de ezposicSo, 1 eodora, '
Bita Sacgally, Porta Veine, Ixora Briooe
Roger, Gallet, Briza da Serra, Park-Boa-
quet, Estracto Dodeur, etc.
Luvas de seda bordada eom misssngas.
dem bordadas eom vidrilho dourads,
bronzeado e granad.
dem eom palmas da mesma seda,
dem arrendadas a xadrez.
Anquinhas a 1*300, 1*500 e 2*00*.
oroa.
Lindas pulceiras americanas do 5, 7,
8, 9 e 10*000 o par.
dem broobea americanos de 4*, 3*,
2* e 1*000 um.
Collarinhos de linbo, gosto cu.lerno, a
5^000 a duzia.
Panbos de linho, modernos, a 91000 a
dnsia.
No vellos ds linha de cores para crochet
a.200 rs. um.
dem de edres a 60 rs.
china.
Papel para flores a 103 e 120 rs. a Ce-
iba.
Legue de aetineU a 1000.
Papel amisade, rosado, a 600 e 800
rs. a caixa.
Enohovaes para baptisados.
Envisiveis a 200 rs.
Lindos plastrSes a 1*, 1*500 e 2*000
nm.
Ra Duque de Casias n. 103
103-BUA DUQUE DE CAXIAS-10S
Papel para impresso
Vende-se papel para impresso, oOformato isa-
rio e Jornal do Brelfa ; nn roa doMarqsea o,
Olinda n. 81.
ura, para,

-


Diario de PernambucoTerca-Mr* 1 de Xovembro de 1887
FNDICAO DE FERRO
CARDOZO fr IRMAO
Ra do farai do Triumpho ns. 100 a 104
Te
DepilO a rea do Apollo ns. 2 e 2 B
sempre 0 deposito todos os machiniSmvB e ferrsgeus preciiss sgricui-
provinci, eorso sejam : vapores loeomoveie, ssmi fiaos, eom caJdeira
a par* 6go de eanentamento, moendas da todes os tamanbos, tactaa batidas
fewdidas, ate.
Mandara vir por soesroaanda qmlqier machinismo, encarregem-aa de sental-ot
responsabih'sa pelo boa trbalas do me uno.
Vende praso eu a dicheiro ora descont e a presos resumidos.
t se
"
Ml Mili i i
Roa r de Narco h. 6.
Paati ipem so respeitavcl pablioo qae, toado augmentado ae
satabelocimcnta de JOJAS cora mais orna eoclo, no pavimento torreo,
eom eapciaJadea en trtigoa de ELECTRO-PLATE, convidara a*
Ex ros, familias e i'seu numerosos fregnese para visitar sen estbate-
cimente, onde encontrarlo om rlquissimo sortimento de oias da our 4
prata, peroU. brhsnlea e oatras podras preciosas, e rebgios de *ro:
prsto c nikel.
Os artigo que recebe m directamentu por todos os vapor alo
ezoontados pelos mais sfamadoa sapecialiaUe u fabricantes da Europa e
Estados-Unidos.
A psr das jotas de sabido valor acharJo ama grande varedade
Je objectos de curo, prata e electro plato, proprtus para presen tos de
basamentos, baptisados e aaniveraare.
Nem era rclaclo ao pre^o, e aem quadade, 00 objectos i
mencionados, encontrarlo concurrencia n'eato praca.
PH0SPHAT0 de FERRO
RIGAUD
de
Faxarmaosratloo
ontor sm Scienciaa, Inspector da
pproTMdo pe!* Jauta do Hvgtono do R/o-dt-JaMOlr*
Este soluto, que fn< dmittida na Pharmacopa Francesa (Edicao
de 1884). clara, lmpida, anloga a urna agua mineral ferruginosa
conoentrada, o nico dos ferruginosos, que, assemelhando-se i
composico dos glbulos do sangue. tem a grande vantagem de obrar como
reparador e reconatituinte dos ossos e do sangue. Sem fatigar
, sem enegrecer os dente, sempre de grande van-
ter as dores de estomago, as cores paludas, a
anemia, a pobresa do sangue, a lencorrha, a irregnlaridade
da msnsiruacfioe oatras indisposicoesaqueestSo sujetas as senboraa,
as mofas na idade aa puberdad* e as cranlas debis, aajemioas e
sem appetite. ''
san rarls, S, rmm Tlvtssme na principa,** Pbarmaelaa Orearla.
jamis o estom
tegem

-
VINHO e GRAGEAS douor VIVBffl

do
E OnUCAa) DOTOR
Bxtracto aatural ds Ti&Ao de Baoalhio
PREMIADO COM MCDALHAS DI OURO PRATA
jpela Academia CTovcionaxl
Ordenados nos Bospitaes de Franca, America, Inglaterra, Raamia, etc., eie.
iurradiTel lodos 11* lseasnliisniialliiii do oteo oriundo
nauseoeos reste; alem dlaso esta preciosa prepaJracao lem urna
el sobre o Oleo porcrae pode ser osada-durante os ranciesjauorea
He o imenesisat, UI e o emoeole aerrtco prestado pelo Sesrtsr
experiencia tem confirmado o bom xito d'este producto
dua coras so redor do gargtlo de cada
A4nanlsuarsnbSSrm mu fjciic
usim o chelro e sabor a
superlorldade loconicsurel
esa cnanto a aso daqnaHe Mpaaaifst.
SlVlMSTi 1 experiencia tem confirmado o bom xito d'este
Exlflr a Arma do lnrentor VXVrxSBar em
(arrala com o sello da OmBo doa'PiDrlearites
sTAMlB *?,
r* e Btrme+emret, *4> a.
(IH1E LOTBIt
PERNAMBUCO
Verificada, como foi, a imposaibilidade de ser extrabida a grande lotera desta
provincia, em favor da edu srlo dos ingenuos da Colonia Orpbanoiogica Isabel, e no
loavsvel intuito de evitar o prejuizo que sos portadores de bilhetos advira de orna
iodemniascBo parcial, determinen o Exos. 8r. presidente da provincia, por acto de 16
de Acost ultimo, que fosse substituida a referid* lotera por ontra do valor de
1.400:000|JOOO e que ser extrahida impreterivelmente no dia 28 de Fcvereiro do
anno prximo vindonro, e cajo plano oontm oa seguintos premios e approximacoes.
1 premio de ...
1 .....
do JAPAO
Perfumista
Vivianas, 8, PAJUS

10
15
30
00
80
150
700
1
3 premios
a
s
>
>
1


1 approxtr
300:0001000
50:000|000
20:000VX)0
10:0003000
5:0001000
2:O0OJOO0
1:000,5000
500,1000
200,1000
IOO4OOO
algarismos fimei e iguaee
*
*4 rante, a que mais vigor di peile, e que mais branques
cutis, perfumand>a delicatameoto.
,(gxtmCtO di (K&ning, vissimo arastoentico.
perfume para o lenco.
180 di (Klljlga, taesouro dos cabeUos qas abril-
han ta, faz crescer e impede ds cair.
gbonte de (Knngi, 0 mais agrada .
conserva cutis sua nacarada transparencia.
fOS di $anng, rn^qu^atssdswlo^liselsfSBto
cor mito e a preservtd 4 saldas.
DeponoNia* principas Perfuma***
ELIXIR DESOBSTKIENTK
Eupeptico de Gervo
!
Preparado pelo pharsaax-eatlro
JOS' FRANCISCO BITTENC0URT
O WlerrSo tem orna aceito desobslrnente ^xtraordiearia pera os incommodo
So ftgade, b-90 e estomago, conforme o dcscreve Dr. Mello Morar.
(Jm grande numero do pcsoas que tem usado delto eonsidera-o infallivel.
Levados por eatas informa^Sta e por rouitaa experiencia presenciadas per
nos aseamos spresentamos ao dioico e ao publico em g*ral, oa Elixir desta
da a sabor delicioso e do uto effsito vsrdsdeiramento besefioo pora os pobres d
'jnos, spleneticos e aqaellcs que aoffrea do ligado.
>3Z3 V O* proprietsriss ds Pbsrmsoia Ceuiral
22PaSI7C :r PHAH2TA^L csitthal
N. 38 Roa do Imperador rf. 88
PERNAMBUrO
NJECQAO DE GRIMAULT
yispaida asm ai fettas Os Mauso
isppsvstfa pe* /tato CHjglomo ds
Sata tejeceso preparada oom as fblbas de aTnttee do S>
ds Slsunsiissals. adqsirts as poooo tempe osan rsasSseSj
ser s untes innocente, oonteodo apenas vesglos desees adstrlaffen tos.qss
se enecatrao em oatras em arande quantidade. Em poneos dia* ella aoafee
oom os orrimentos mais dolorosos e mais rebeldes.
504000 para oa dou
_^_ sos do primeiro premio.
7 OO 1 30^000 para os dous alga ruaos fiase e iguaes
sos do segundo premio.
7000 de 2O4OOOpara o aigarsmo final do primeiro
premio.
2 approximacOes de 5:0004000 para e primeiro premio.
2 2:0004000 para o segundo premio.
2 1:0004000 para o tereeiro premia.
70,000 bilhetos s 204000 divides em seiot, qusrtos e vigsimos.
Encsrregsdo por nomeacSo interina do mesmo Exm. Sr. datado de 30 de Julho
do oorrente anno, da extracclo d'esta notoria convido pelo presente, os possaidores de
bilhetos d'squeOs grande lotera a virem tracal-os ns thesouraria dos loteras a roa do
BsrBo da Victors, n 14, por outros ds que tem de ser extrahida no dia 28 ds Feve-
reiro prximo rotare, e orrde se acbam tambera a venda os bilhetos d'esta nova lotera.
Nlo bs possibihdade algasia de deixar de sffeotosr-se a extracclo d'es a lote-
ra no dia fixado, nlo s porque s importanois dos bilhetes vendidos da sntigatlotoria
poaoo inferior ao valor da actual, e por essa raslo devor-se consideral-a quaai intei-
ramente vendida, como porque nos termo do acto presidencial, me foi ordenado que
saris ella irrevogsvelmcnte extrahida no mencionado mea de Fevereiro.
Para ciencia dos interessades squi transcrevo ss segnintos tpicos do referido
seto da presidencia, de 16 de Agoste ultimo autensando a aubstitoicao de urna lotera
por ootra :
t Os bilhetos que nao forem spreaentados 4 troca ato 8 dias antes da extrao-
s fio, serlo relacionados por seus nmeros, dando-so Ibes outros quaesquer nmeros
do valer correspondente n* presente latera, fanendo-se d'isto ama resclo, que ser
c pablicada pela impreoaa.
a O portador do bilbete primitivo tom direito ao nevo numero que loe fr
designado, qaaado reslamar, podendo depois ds extracclo recebar o premio que lhe
sabir sa sorte.
t Ka prestaclo de oontaa o tbaaoureiro reooJMeri ao Theaouro Provincial, om
c deposito, bilhetos e premios qne nlo forem procurado.
c Dentro de um aons, a contar da dato da extracclo, nda o portador do
t bilbeto poder apreeantar son recsamaclo perante o Theeonro Provincial.
Findo ease praso, os valorea em deposito prescreverlo em favor da provin-
ca, sendo considerados renda eventual, ns fjrtna da legislsclo vigente, se a Assem
c blea Provincial nlo resolver 1 a oonverslo em besefieio W Colonia Orphanologioa
t Iaabel.
Recife, 10 de Outubro de 1887.
asBS ... -w^ka^tjjafetajfSiaWA. _aau_ Joti Candido d* MoTUta. __ _
110 K
Na ra I.0 de Marin. 20
(JUNTO A0 LOVRE)
PERCALES clsrss e escuras a 200 e 240 rs. o covado.
TAILES de ramsgem, lindros padroes, a 500 ra. o covado.
SETINS.de todas aa coks a 900 rs. e 1,5000 o covado.
SARGKLIM diagonal do meihor a 240 ra. o covado.
FICHUS de malba, todas as cores, a 2000 e 24500, um
ESOUIO pardo de linho para vestido a 280 rs. o eovado.
PANNO da Costa para mesa a 14000 e 14200 o eovado.
BRAMANTE de algddlo de 4 larguras a 800, 900 e 14000 o metro.
ZEPHIRES de cores lindas a 200 e 220 rs. o covado.
GRINALDAS e veos pra noivas n 84000, 94000 e 104000, urna.
GUARDANAPOS de linho a 2*000 e 24500 a dasia.
BORDADOS de cambraia a 500, 800, 900 e 16000 a peca.
'TOALHAS para benbo a 105OO e 2*000, urna.
CAMISAS de meia para bomem a 800 e 1000, urna.
TOALHaS alcoohoadas para rosto a 3*500 a duzia.
GUARDA-P de brim pardo para senhora a 84000, um.
DITO de esguiSo pardo para hornera a 44000 5*000, um.
Mr RING preto de 2 larguras a 800, 900 e 1*000 o covado.
MERINO de cores a 800 rs. o covado.
CUTELINKS de cores, fasenda de 800 rs. a 360 rs o covado.
ALGODAO branco de 3*000, 44000 e 5*000 a peca.
FICHUS de 15 a 14500, um.
CORTINADOS bordad., a 6*000, 7*000 e 8*000 o par.
BRIM pardo para roupa de Lomera a 320 rs. o covado.
RENDA da China a 200 rs. o covado.
CORTES de easemira de 44500, 54000, 6*000 e 8*00, um.
SORTIMENTO completo de lis para vestidos.
Para taha de mar
Costume para senhorae a 10*000, um.
Dito para horneas a 8*000, um.
Dito para meninos a 5*000, um.
Sapa tos e bolsea para mesmo \> fim.
A RA 1. DE MARCO \. 20
AMARAL&C
'

.

-


1

t
54500,
Dspc
1
'*-
O Paria, 8, Boa Vivisnne, %
(MiRlfiEBA
PRAPERADO VIMIOSO DEPtBATIYO
atfPBOYADO PBL&. JUTA DE BYGISIB PUBLICA DA
Autorisaio par decreto imierial de 1% de Joaho de 1883
C*nposi(.o de Firuiino Candido de Figueiredo
EMPBIOIDO COM SUJOB ETTICACU KO BHXaUlI&MO
DE QUALQCEB TATCBBZA, EX TODAS AS MOLESTIAS DA PELLS, HAS
LKCCOaRBEA8. OD FLOEE8 BRANCAS, KA A8THMA
% aStOMCHXTES (fMtolestlas das tIss respIraCarlaa), sos bosfbimxbtos
OCCASIOSADOa PELA 1MPCBEZA DO &ASOCB E FTJtALMEBTE
AS DIFTSBKNTES FOBALaS OA 8TPHILI8
PropagadorA. P da Cunha
As importantes curas, que este importante medicamento tem producido, attes-
aaSna por peaaoaa de elevad posiclo aoeial, fasem com qne de toda parU sja elle
precorado, como o meihor e mais enrgico depurativo do aangne.
Depurar o sangue, como L-oodicto de urna cireolaclo benfica e emcax, eis em
sss consiste principalmente o me i o mais ascuro de conservar a aade s da curar aa
ana qne a purea do tangue occastana.
O Cajrvb&a, pela saa acelo tnica e enrgicamente depurativa, e o medica
que actualmente pode conseguir eses resoltado sem prejudkar nem alterar a
BaaacSea do estomago e doa iateetinoe, porque nao conteos ao balancias nociva, apeaar
ds vigor depurativo doa producios qae coostitaem a base principal d'este medicamento
As mnitaa enras qae tem feito, esto comprovadaa pelo tealemanbo dos dia
SBasaos e conhecidoe cavaeiros que firmsm os sttestados, qne este jornal tem publica
sis san ana scelo ineditorial
Deposito central, Fabrica Apollo, roa Hospicio 79
FNDICAO GERAL
c

A' %
DPEaFUXrJUMCBTJTCa
SftS) *:araB*rirs> Brasil slo rsirataln
SAUDK PARA TODOS.
PILULAS HOLLOWAY
Ai PHulu purlfkao o Saada*, -tnlgm todti ai doatfma de it*J>o
SM l'tettlDOA.
. Para ie> BMBiam uta ttaao tam
sa teda as edad
I da alada
ALLANPATERSON&
N.44--iia do Brrim-N. 41
"UNTO i ES f A(JA0 DOS B0NDS
Tem para vender, por pro o mdicos, as segu ts fsrragens:
Tacha fundidas, batidas e* caldeadas.
Crivacos de diversos tamanhes.
Rodas de espora, idem, dem.
Ditas angulares, dem, idem.
Bancos de ferro com serra circular
Gradeameato para jardin.
Varandas de ferro batido.
Ditas do dito fundido, de lindos modeles
Portead fornalba.
Vapores de torca de 3, 4, 5, 6 e 8 cavallos.
Moendaa de 10 a 40 poUegadaa de paadora
Rodas d'agoa, svstema Leandro.
Encarregaan-se de concertes, e aasenUmento de macbinismo e exeuntsm eual
.rabalho com perfeicSo e preste*.
Em oaaw de todos os Periamiatas e CabeUetrelroe
da Frange do Bxtrsuageiro

48-fiiu lo Ddsw Je CaxidS-48
GRANDES NOYIDADEb
salpicos, brancas e de cores a 5*000,
^^ "13 X TITQ ^t 13e SBv
t-$rd*m*apKial
raavaxaoo con BStrorao
Perfumista
P A-PTg o, Bu tXm Isa JPsaiac, Q, FAT?.T^
Lotera da Provincia
Acha se venda a 10.a lotera a bene-
ficio daS. Casa de Misericordia do Recife, qne
ter lugar no consistorio daigrej de Nossa
Senhora da Concei^ao dos Militares, onde
estar expostas as espheras em orden? nn-
merim. para seren examinadas
XAROPEdeBLaYN
asi* ha Uli! Se 0 Ajanes ,__
Team, filiin amlmmar, amleeem
"coate
famee pena. SSS Vuu artm
"sdeTarla, coja os Defiite, Orla*,
nertaa da --
Esplendido sortimento de cambraia com
6dO00 e 6Ar300 a peca.
Masis escoceses e de hatras, combinacao, a 440 rs. o eovado.
Lindos sortss de oretoue con barra, sita novidade, S 8(9000.
Lencos de seda, liados gostos. a 1^000, 1,550o, 2,5000.
Las de quadros, o que ha de mais novo no mercado, azenda larga, a 600 a
800 rs. o covado.
Cschemirs aooleboada, lindas cores, a 500 rs. o covado.
Colchas de odres, esplendido sortimento, a 20000, 2500, 30000, 30.500
e 44000.
Ditas de crochet muito grandes a 60000 e 80000 urna.
Cortinados bordados a 60000, 70000, 80000, 90010 e 100000, o par.
Ditos de crochet, completo, s 450000.
Lindas guarnieres de crochet para cadeira e soph a 60000, 80000 e 100000.
Merino, lindas cores, a 700, 800 e 10200 o covado.
Guarnieses de veludilho bordados a vidrilho para enfeites de vestidos a*
60000 usa
Cachemira broche ultima moda a 10500 o covado.
Ditas pretas, sortimento completo, a 600, 10000, 10200, 10400, 10600, 10800,
e 20000 o covado.
DUb sssetinadas a 10500 e 10600 o covado.
Vestuarios para baptisado ricamente enfeitados a 90000 e 130000.
Colarinhos e punhos para senhoras, ultima novidade a 20500.
Camiaaa bordadas para senhora a 30000, 40000 e 40500 urna.
Sahidas de baile, lindos goatos> com pequeo defeito a 20000 e perfeitas
a 80000.
Loques eom liadas paiaagens a 500 e 20500.
Bordados e entremeioB de cambraia baratissimo
Sinto de chagrn para son hora e criancas a 10000.
Madapoln Revoluoio, fazenda muito boa com 20 varas a 60000 a peca.
Mnitaa outras fasendas que s oom a presenta dss Exm as. familias e respeita
vel publico se poderSo apreciar.
Heorique d \ Silva Mordra
WHISKY
R0YAL BLEND marca VIADO
Este exceliente Whisky Escossez pre-
----
Jacar
ferivel ao cognac ou agurdente de canna,
para fortificar o corpo
Vende-se a rctalho nos melhores rma-
seos da moihados.
Pede BOYAL BLEND marca VIADO,
cojo neme e emblema aSo registrados para
todo o Brasil.
BROWNS d C, agentes.
Atlenco
Vende-ie uoa importante mubilia de Jacaranda
toda eotalbsda e oom tampo de peora, sygtema
Laic XV, e qae chama atteocSo do leDbore
eompradore pelo seo pvrfeito estad de conser-
vaolo ; para ver e tratar oa roa velha de Santa
Bita a. h._________________________________
Livrus o S. S Coraba de Jesis
Vende-se pequeos e grandes ma7Utae*
desta ntiBsuna e pa devocio. O sdmi-
niatrador desta typographia dir quem
Livrameoto & C.
veadeaa sent port'aod, marea Bobina, de[l*
nslidsde ; no eses do polkTo. 46.
Vende se o eogenho Jacar, sito na esmarca
de Nasareth, nma e meia legos da esteeb de
Campo Grande, bem montado, eom vapor, diti-
Iscao, gus encn.d, boa obras e trras moito
poderosa ; veeda-ae tasabeo ana terrenos janta.
com oa qaae d pura eafrejar annaalmente 3,000
pies ; vende-se oais a safra nova fondada, bei
re carro, carro e firmas de ferro ; quem preten-
der dirija-e ao nxmo engenao, qne ar aego-
ci. ( *
VICHY
tdmlaletrtfao i P lll, $, eulera* Hortaurtn.
ea^in>E-OBJ^IX.-ABMitKlTaAaUaa,dasa-
fUlairiasdigiHliT, jtutroeconoSiadoadobafe
otairaetsi Titcaraat, eoaersfoss calculosas da bile.
BOPrrao.. Astcaida TiasAlfasUrM iqoamo-
dM ds Mlomif o, digestto dlScil, impnsnailii.
gastralgias dtiyspiia.
CXXS1TNSiaccosidoiriaa,daMrjgsariaa,
eooerscoes do arios, gol, d iabstat, alaamDorta.
BauEiuvjs- Atoe tcidorioi.dtbfiga,! jet;
ooaereolaidas o ufais, gota, diatoan, aioaaiiorU.
EXUA-SE C SOJiE fia FQ1TE U CaFSfiU
.........i! !!!!....... .,< ir II III W,!! ,1 ,.. .
i rVnimtti u Agau u Fonlen de Vichj,
arifflt M'.ndu, ichij-le ( Je
r jt L-aan.ix,, ra i
~ *xwxhlim, n, nss.easvAWEMDB
que

rsarl* do Club Late
i<* plnio Jnior
neae
o
e
lu
Exm
i gBAX>0A DA! ALCX3S DA
SOsUbAL UA PHO-
. STRLT, va PCBUCA.
ueflUiro prndente, meas
iiwiifw nrl'1! ro consocio.S
me basta:.'. acunada en wa preaeace,
a este aomeoto es que fuu dmobrigw me
da iiiptnutilHsn't qae aceli pvr repre-
sentar o terceiro ;.ho do curto o;ra* da
Sociedade Prop-gadoxa da Instruyelo Pa-
Wica da Boa-Vista.
Mu, costo com
da*, porque a pr
tribuna.
Eata solera od ad^J
tavel ne luana
faaaanrolencia U
ni qae subo

oto driza de ser no
da Propagadora,
puraos e 4o oooourao d'eiu Sociedada qao
eramos eip r*r prottcclo das Ultra.
Aqu, vis, f rulecer o estado recle-
mado pelos cui lados dos mestres; aqu sp
pUodime* o eertaote das looabrac8> d*s-
quell* intitullo.
A inetiuclo primaria o cenjunoto de
aocto radimeotaet do saber humano. O
envolv a o diffundir moral 4 tocie
Minbta colUgtt-0 Club LittsVsrio Pin
to Jnior fea instituido para o sperfeicoa-
asat da noaaoaes'.udo; partanto, nos q.
procuramos instruir-nos a esclarecer nossir
Sdae, deveao corraspoadar ao intuito
canelado. '
Compe*tremo-no da axoeileaoia do
penssoento e fim do Club Litterano Prato
Jnior, sojamos sctiras o applioadss, psra
que postamos dosvendsr as tretas da igno-
rancis, porque, nos coUsborando para o
culto do progretso intelleotasl e moral,
cojperatnos para o eograndecimento da
noesa patns.
Por mais modeit que e-ja a notsa edu-
csclo, por mediocre que tejam os notso
lilssitnr do notso dever cultivar a ina-
travclo, par trautmittil-a quelles que
d'ella necesaitam.
E' manifest que de notso eaforco indi-
vidual dependem as bsses sidat do edifi-
cio social.
Techamos sempra em lembraoca o que
diste um distincto eseripioc: t O pro-
gnato nacional a sarama das aetivda-
dea> das energas, das virtudes de todos,
0 assmc modo que a decadencia nacio-
nal a eomma das traquetea, dot egoa-
sdos e dos vicios de todos.
Bem bajam aquellas que tesa contri-
buido para o deseavolvimento da Propa-
gadora da la=tru -co.
Proteger a instruyelo corrigir os cot-
tuotes da sociedade.
Eu, nao dato calar em mea espirito o
nomo do bemfeitor da Sociedade Propa-
gadora, e Exm. Sr. conselbeiro Dr. Jlo
Josa Pinto Jnior*
A dedieaclo, a tsiuidade, o detvelo com
que tem pYocurado dar trpelo *n
Iher, o maii tlivado podesul que Teio
consolidar o sea aureolado oeste de bene-
mrito ds patria.
S-do #-Omb Literario Pinto Juntar
pelo seu 4.* soniversari.
coacluindo, teja-me permitlido memo
m palavras do celebra hiatoriador
frsooea-AgostinhoThierrv:Hano mun
do ama causa ove vals multo mais do que
os gozos asteria*, moito mais do que a
fortuna, moito auait da qao a propria ata-
de, dedi-ajlo setenis.
Aokuna da Cl-nka Cabar..
-------------?-----------
disciso da oradoba das alawas do
cbso prepajutow3 da escola hor-
kal da pmopaoadoia da nbteoc?io
pcbuca
Sr. presidente. Meas senboret. Minhts
tenborat. E' a primeira rea qua en tc-
: imada
ca do tez
E eu nlo m aninirli h pilir a pala-
vra ne >. prtaoijaalasata depois
da ouvir as m.a i'*t.;3ss sloqusntat dos
rigoroios oradores que ne presad -rajo, te
o deverde um compro-nitsa nlo aai>u-
aeaae s rekiisacto ds basroeu aiaslo me fot in:umb
As aJaaoaa da corsa preparatorio da
Escola Propagadora, stiojul-das pelo s;n-
timentos mais n bret a geaerosu, qa* pa-
dsat vingr no eorsol> de anas aoaidttde
briosa, e qae tr*b .Ib dsaoiads p lo pro-
gresso a engran lecimsnt da sacie Jale
brasileira, me aandaa aqai para, em tea
ooin*, significar ros a aioosridade do tea
entbutiasmo, palo aconteaimento bonr
que motiva boje esta etpteadida com nu-
nhlo>litterars.
Permtti, pola, que ea ros dirija algo-
asa palavras, como prava trisante do en-
tusiasmo qua expenaaato aqai, ao ver
que o- Club Pintj Jnior, qual a acu-
sa da s enca, sabioda armada do cerebro
do Poder, oo Phebo diembaraganio-se
asgestoso do manto aculado de ama nu
vea transparente, traospua dssaaaombrsdo
as bar.-eiras da diffiould*da e do desanimo,
que se sotepSea de ordinario a institu
coas mais elevadla e atis, imprimiodo na
historia da instruccJo desta proviocis,
mais ama data de ama victoria honrosa,
na Iota contra o vergonhoso atraso e in-
indiflereact do sexo feminiao no mando
das letrst.
A mooided feainins jaais, ca.no que
enrolla n-aae espeaso sudario, que amor-
tece o espirito os noiite tempettuoss ds igoo
rancia ou do ndififarectismo. Mas nlo po-
da durar por mais teapo alta lethargia
mortal. Era preciso, poit, uaa reaoclo vi-
gorosa ; e eis que, do seio desata ca idas
superpostaa de obscuridad*, qaa"por gran-
de sspsco de teapo tiohsa-se accomulado
em volts do espirito dai aocas pernambu-
canas, irrompe tnespersdaaeate, formids
vel relmpago, diasipando par ama ves
easas densas trevas, fasenioouvir ao moa-
mo teapo o jbo tordo de ama petada os-
dsis que se partida, ou como que o gami-
io loaginqao do pbantaiut da ignorancia,
precipitado pela mo da Deas no abyimo
irremissivel do crae, porque s ignorancia
o crime, mocidade briosa do Club Pin-
to Jnior. E osse Sanidm salvador e
imponente, que anda data* vas veio tam-
bem em tocoorro da aocidade feainioa da
Pernambuco, nlo aqoelle reflsxo ds aia-
get'ade divina, legislando para a humaai
i iu pequeo heri
Lagaox narra um
test
Em u-u
nat de
Beioe.
Da logtr Oade elle estavs s[
na grapo da meninas Ersm
de Lior acompanhsdos do tea
tro.
Os asninos tendo-ss
um pequ'.no muro descobrirs
tro fallju Ibas.
O que palia causar ette e
cursa, o 4 i jraelhante hora ?
do que se tratara
Durante a iovsslo alleml tin
sianat posto cerca villa, e d
xarui sabir peisaa algunas.
prus-
dei-


FOLHETIH


VICTIMAS E ALGOZES
POR
EMIU DERIGHEBOURG
-


RECUiDl PARTE
OS IIISERAVSI3
210)
dado no carne do Sinai, ou Aquella poten-
de Madian, or-
denando ao fugitivo doe Pbarsa. s reivin-
dieaclo do tea rebtnbo, esoravisado pas
gnorancis a idolatra egyp;ia. Base sthle-
ts destemido e generlo, este patriota a
dedicado peraambucaoo brioso, que veio
animsr a'mocidade famioina e aoxilial a
na (.ooqaista das ^|V*> Ia0 Par* K*
de pirt^deaja^am sido, alm le mostr
in :.nsv>!, ~m paf*csrinboso, eomo vi
todos tendea rtooaheciio, o venerando Con-
selbeiro Dr. JoJfe'Jose Pinto Janior.
Avante pois, tocias briosas do < Clob
Pinta Janior. > Trabaihsi coa dsnodo
pala Lorra a oae desta sociedade, por
qo ella e tus attestado aolemne de voasa
nobresa d'alaa, o do ardor coa qua la
taea peto voaso progreno e civilisacao do
nosio sexo.
Eaforcai vos aesao, se preciso <6r, par-
que as ososas srdoas e costoaas, como
dissa CsmSai, te alcancam com trabalho e
coa fadigs.
Ana Lupcuu Pbbusu. Lebrk.
Era preoiso tarso oammoa^^^^Ka o
exercito frsne.z, qu* a aohaipa'osa pro-
ximidades ds villa, oo palo m di seos
postea avanzados deviam estar nasaas pro-
ximiiades. Dando-as ao general an chele
iassesvecSa tais, taires que os notis tro
paa podes sera oDter algum ganho de cauta
contra o iniaigo.
Urna crian;, Pedro Miraux, se offero
cea psra ir levar aa instruye ao general
franoea.
O mairt confian Ihe o que deveria com
municar ao general, e, abraoando-o, aben-
cooo-o em nomo da patria
Mi te detxet sprisionar, dissa-lhe
ella, porque se alies te spanharem matar-
te -bao.
Ea o tei, rciponde Miroaz, mas ii
alies me spanharea, ficai sea receio
Antes despedaesrei a lingua com os dantas
do que revelare-i o nosao segredo.
O meoiaa t*gaio o seo dos tino embre-
nhsndo se pelas atttas, e asgtjeir^ndo se
pelos campos; mas iofelismente foi pro
sentido pelos ulhsnos, que poseram-te em
sus peraegoicSo e por fim o aprisionaram.
Mroux resisti heroi ament; mas o
que podie taaer ama crisoca de (2 anuo
contra tantos toldados ?
Foi tal a tai retinencia, que prscisoo-ae
amarral o sobra a sella d'am cavallo a fim
de condusil-o para a villa. Havera al-
gum trahidor ? Da oerto, porque o com-
msndante pruatisoo tempra era avisado de
qoalqoer tentativa feita peloi sitiados.
O commar.d inte prussiano interpellou ao
menino.
Dize-nos, que noticias ias levar ?
O meo i oo nlo responden.
Dou-te o oapsoo at so fim do da
para reflectires, e si 4 tarde n&o te dicidi-
res a fallar, mandar-tabes fusilar.
A' noite, palta das, horas Pedro Miro x,
foi condusiio at junto do moro, e abi
atravessado por dose bailas f
E' a leabranca deata oovardia alleml,
e da sublime acolo de orna enanca, qne
piadosamente celebravam ot escolares da
Liny-ls-Reioa.
Eis o qoe vio L?goux : o profestor com
vos comaovids e ea breves palavrai me-
moroo a heroicilade de Pedro Miroux, e
fiadoa o tea diteuna diseolo :
c Ni vaaoi renovar o juramento so-
lemne, qao todos ot annot fiseram outroi
antes de vos, a qae vos contiaaareii lem-
pre taaer.
Depois o aettra dirigi ae para o lagar,
onde outr'ors cabira Miroux, a cxolamoo :
t Pedro Miroux, ea jaro que, qutndo
for precito, como tu morrerei pela Franca.
Todos os meninos fizeraa o aesao ju-
ramento, at am peqaeaino'que tinba
apenas seta annoe!
Depois disto puzersm-se em orden, e
ea silencio se retirarsm.
H deaeaeii toos, q^oe nlo te tem fsi-
tado a esta piadosa cerimonis.
C. R.
Heonqoe M segando elle m -smo a diste, nlo te op-
punba a eaee casamento.
Se a ltatelo nlo liveiie andado, nlo
ters recebido'a mioba visita esta manhl,
rainha tenhora e ficaria calado
Sr.
J\
>
( Continuadlo do n
IV
peSido esas taiaatealo
Sr. bario, o senbor forca-me a diaar
armoando na a ferir o aea smor pro-
priocoasas qae ea desejarit calar.
Diga me, minba senbor*, diga, peco-
lbe.
Pois bea, Sr. baria, de ve ranoaoiar
ao aea projecto de casar coa Genoveva,
porque eila nlo o ama, nem o pode a ajar.
Poda ter a bondad de ae diser, mi-
nba aenbora, porque tnoaV a menina Ge
novevs nlo a* poda ttcar ?
Mo pode tmal-o, Sr'. bario, porque
o k>gar qoe o senbor de-teja ter no aea ce
'roclo, est ocopado por ontro.
Deata vez, miaba senbora, replicn
o bario, leapre clao, eis do argumento
qae merece atienclo, porque alo desti-
tuido de vIor.
Erofirn, comprebenda exclsmau a
Sra. Lionnat.
Comprehendo, minba senhora, qoe
devo trabalbar para tomar no corelo da
miaba Genoveva o lugar que esti actoal
lente oecopado por outro.
Nlo c
Parmitta-me que penae de outra fer-
ia.
Genoveva nlo caes seolo com o ho-
Dm de qoem goste.
E' aseia qae ea o eotendo.
',' sbsoiatamente livra do sea d*s-
lo, Sr. bario, e nem aea marido, nem en,
moa mettarao-oot niaso.
convencido, miaba lenhort,
conservo a esparaaoa de aa
Henrique Mtnon afasia-te, retirase por
ama cauta qualqaer, qae ea nlo procuro
conhecer, ea, minba senbor, aprsente-
me. Baata-ste por agora ter.pedido a alo
da menina Genoveva, o reato com migo.
Coatado, inatil uisar que sonto qae,
nem s senhors, aea o Sr. Lionnet, ae se
jsa basts a que deixarao a aenbora sos
filhs inteirsaente livre.
A Srs. Lionnet is responder, qaando.se
I" oaviram paasos.
E' aea asrido, diaea ella.
Coa effaito o Sr. Lionoet entrn quai
logo.
tTontura* de au proTlnclano
Gaitavo Valtndroo, negociante da pe
sa" veio paeaar ama
emana e
Os tete di s
jr*a d los monamen-
ot da capital, e as satenoitot aos estodot
doa cottumet imtfmot da cilado de Paria.
At o sabbado, indative, tnh concen-
ciiseaente executado seu programma.
Despenlera os das visitando aa tar-
ros de Motre Dame e de S. J*cque, o
Arco do Triumpbo, bem assim em des ser
a cutaconbas, i adeg.s do Grand-Ho-
tel, aos aubtorraneoa do Paotheon, a ca-
sinhas do Bon M-trab ato., ct?.
Isto csncra-o, maa o inatruia.
Pauara aa noitai nos tbestros. De pre-
ferencia fdra aa Foliut Dramutiques, e ao
VouwMu'e. Viaitoa os salfie do Edn, do
Folie Brgn, a tomou li^Se de conubi-
lidade nos *kating$ dos qoarteirSas ex: o-
trieos.
Apoa aemelbante trabalho julgava elle
dever deasaooar, e liaba rsslo, pois bavia
feita js ao desoanc'o.
Quanio ebegou o sabbado, Valandrou
experimentou como qua una remoraos. Ma
verdale tinba fsito ampia provisla de lem-
brancaa, e at meamo tinba obtide algu-
gumaa aventures, mas vira o qoe todo o
mundo pode ver, o o qae elle tinba da con
ta'r todo o mundo tamben podara contal-o.
Valandron tonbava algama couaa de im-
prevista, o de axtraordinorio.
Sonbsra," que em Para deveriam ha ver
eaconderjas mjatcrioaoa, onde ver ae-hiam
couiaa de espantar.
Qae prtser, qusndo regretsaaso para a
trra natal, ae poleas contar coasas, qua
fizeasem vir agua bocea do boticario, e
qae fizeasem o mettre escola arregalar os
olbos 1
NJosabis, com realisar am t al projec-
to. Resolvea-se ser franca com um ami-
go, patricio, e companheiro de eacola.
Era este um jovem pintor. Foi sua of
ficina a Ibo expos ot teua deaejoa. O pa
tor ra se bom rir, mas a insistencia do
provinciano foi Ul, que ella lbe die :
Poao dar to algamas noticias do que
procuras, maa haa de jurar-me, que a nin-
guea contars o que voa revelar-te ?
Pois nlo. u o juro.
E' preciso, qua a polica nSo descon-
fie. Conheces s casa de bsnhoa da roa
z?
Perfaitamente.
Pois bem. E' l, que ieto ir ho-
ja noite.
Mas ea nlo preciso tomar bsnbo...
Ouvo. Para todo o mundo aquillo
all am estabeleti ment de baoboa, mas
ra aquelles, que esto no segredo ...
vera. En quero deixar-ie a aorpreea.
Ioaite aempre para veres a negra qae
a filha da dona da casa, o pede ao dono
para tocar guitarra... E' maravilhoaol
J voa para l.
Eapera. E' preciso a senbs. Quan-
do esti veres no banho pede so caixeiro
um jogo ca domin.
Quando eu ettiver no banho ? Qae
s ngalar pedido l
E' a phrate convenoiontl. E' a dos
fregueses.
Valandron, industriado pelo amigo, to-
ma um tilbnry e teguio para o lugar indi-
cado. Verificoa qae a oaaa tinba apparen-
das de ter habitada por gente sera. A
eaixeira, que lbe venden o bilhete, tinba
rea de ama boa mSi de familia. Verda-
deiramento ninguem adivinharia aquillo o
que ero, ae nSo folie aviando. Entretanto
o provinciano despio-so e entrn no bt-
nhero, onde se scommodoa.
Tooaa a camparan. O criado acudiu ao
chamado.
O qne quer, aenbor? perguntou.
Umjogo de domin, responden Valan
dron piscan io o olho.
O que diz r i
Eu digo : um jogo de dfmin. Nao
me coroprehendes
Abi no binbo ?
Si tu no mea banho. Ora vamos. Mo
se faca de ignorante ..
O criado fi-jou admirado, maa como Va-
landron acompanhava aa palavras com
urnas caretas, poaaoJo-se de medo e foi ter
com patrio.
Meu amo, La um fregnez, que quer
jogar aoaiuho ne banho o domin.
E' lgum bebid T
Ou algum doido; ello faz oaretaa
quando falla.
O patrio D..., quereu lo saber com quem
tioha de haver-se entrou no camarm, e ae
d rigi ao freguez.
Saobor, diaaa-me o criado que o se-
nbor pedio lbe jogo ou domin ?...
E' certo. Eu se", que o cottume
aqu. Mada reteie. Eu nlo aou- da po-
lica.
Maa eu lbe garanto, como dono da
cata...
Ah 1 O Sr. dono da oaaa I Pois
bem, ato vem a talbo de foice. V tocar
ama roodioha na sua guitarra.
SenborI
E faca vir ana filha, qua ama ne-
gra.
E'demaial D... convencen se que a
brinoadeira era de mo goato. Contcre-se
entretanto, mas Valandron desconfiando,
qua o eatavam tomando por um provincia-
no ignorante, exelaruou :
Nlo to floja, meu amigo. Eu bem
tei quem o Sr. e que esta casa ..
Um rigoroso sopapo fez voltar-lhe para
a guela a pula vra que ia proferir.
Valandro: retribtiio o a5ao, o o dono da
oasa agarros-o pelos cabellas. A eaixeira
acudi para ver a luta, que ae travou entre
oa doia ; maa deparando com um atleta
03, que distribuio socos direita e es-
querra, retiroo-ae tapando o rosto com
aa mos e chamando por Boccorro. Fo-
rana chamados doia guardas da paz. Che-
garam estes, e pozeram t'-rmo ao combate
nave! ; porm Valandron ficon fra de
si, e resisti l Fin>tlmente conseguirn! dar-
lhe ama calca, e lav.l-o polica.
O desgranado abi foi acensado por Cri-
mea de violencia contra aa pessoaa, e de
iajura. Jr;>
Foi-lbe difiiail explicar o logro em qae
csiiira. Condeanaram-n'o tres diaa de
prislo, e multa de 200 francos.
Eis o qao nlo eittva no seu program-
ma !
C a.
Sim, que hfje, ment a
mal algaem pronur.
qualquar cusa, e j criou
um bando de inimigot I
E de que casta!... Sao taeB,
que b fallan per escala, '
coja batuta bengalla...
E 08 compasaos sao fataes l...f
E eu, (franco vos confesso)
odio pancadaria :
mormente aa a iguaria
entra no tombo em exaesso 1
a a m
Calluda 1... Mas, como digo,
vou ver se me saio d'esta I
E' fsio, que n'uma feata
eu me recolta commigo,
e nlo queira nem fallar,
quando oa amigos me pedem.. .
(Ha couBas, qua s se cedem.
por nSo se poder negar !)
Ora oucam : certo da
me pegaram p'ra judeu
n'uma festanca, e, eu,
que nada meamo sabia,
vi-me forjado,acraditem ,
a inventar ama historia
da qual, creio, na memoria,
j poucos traeca esistera...
Foi ella, cn.'io que assim :
f Mara amava a PeJroca;
mas um da... Nlo: ba troca...
Nlo senhor... Foi.. Ah Sim, sim:
t Pedroca amava a Mara
t com to ardente pnixlo,
c que um dia... > E essa, en to ?
Nlo hei de aahir de nm dia ?...
Mas seja l como for :
ou Mara ame a Pedroes,
ou n'isto v urna tnoea^
o caso quo hava amor 1
um dia... e esBa agora T...


*!*.
ff
UH DI%}...
Ora:
Mo estou embarbellado ?.
. _-.
J estou todo suado...
a> -
Nada! Nada... vou-me embora 1
Recife, Outubro de 1887
Aethuhio V

-


Fbula
A ARTHUR FNELON
Sr. de L'tvron, dase alia ao bario,
que se tinba levantado para o cumprimen-
Ur, acabo de sabor qoe esteva aqu e vira
iaasodiataaeote apartar lhe a alo.
Depota doa oumpri ment do costume a
Sra. Lionnet tomou ptlatra.
Mea amigo, diese ella, dirigiodo-ae
ao marido, precito qut te faja conhecer
o fim da visita do Sr. bario ; ah 1 vais fi-
car to sorprendido como ea o fiqaei.
O Sr. bario de Livroa sos Gano ve va
veio fallar-ao das sois inteocOsi e pede a
Bossa Elba em eaaameato.
O ulbar admirado do negociante r.t*rro-
goa o bario.
Sim, "nhor, responden eit*.
Amelia, tu nlo das a te ao Sr. de
Livroa ?..
Diste tu lo quaata poda diser; nlo
quis deizir ignorar ao Sr. bario que o co-
raclo de Genoveva oto esta va livre.
Sr. de Livron, disse o Sr. Lionnet, a
hoors qae nos f.s grtnd, iospreoisve! ;
asa alo posa animar as sass opettncat,
digo-lhe coa a ainba iraoqataa do cost-
me, e conbeaendo bem ainha filha, que
deve reanaeiar ao seu projecto. Gove-
va ama a o smor que tem no corceo nlo
sahirde l. Di mais nlo lbe oceoltei que
tinba spprovado easa esooiba e qao a vera
com praz r casar co a o Sr. Heorquu Mer-
ton.
Seahor, retpaai;a o baria, .tiv a
bonta de'diaer Sra. Lionnet, qis rae l-
mitavs por agora s p-dir a alo da menina
Jenoveva e que trbalearia para ae faaor
amar. 8 me deci li a dar om paaio qua
os aentiraeotos do meo coraclo ae impu-
nbam, o porque o Sr. Henrique Meroon ps-
i r^ ciado a casar com a menina
MI .18 Qe.
i sMWW Oaootavaajitai a aaaa aada S lia alr ia aaaa ntooo aa afaata
de sus oaaa e prooed como ae fioste tm-
penho em nlo cnaprir a toa prooretsa.
O Sr. Lionnet aorrio e responden :
Soto, Sr. bario, qu decido. O
Sr. Henrique Merso e sua ali obedecem,
tenbo a coovicclo, scertos escrpulos. O
Sr. Henrique Mrrsau contins a amar Ge-
noveva e alo posa levar a mal o aeu pro
ceder, que diotado por um nobre ttnti-
ment de delictdaaa.
Miaba filba o o Sr. Henrique Manon
blo de reatar aa aoaa relaoott, fiqus corlo
diaao. Domis, a ssberei fazer calar ot
eacrupuloa da mli a do filbo.
O bario tinba-ae tornado muto paludo ;
um reltmpsgo rpido pattou lbe peloolhar.
Mo potio chr mo, tonbor, repli-
cn o baalo, que tendo-ta coaproaettido,
queira cumprir a tai prcmetta ; peuto
comtudo que se por ama eausu qualqntr,
o casamento que o senbor desejs nflo po-
deaaerealix.rae, nlo mo seria prohibido
esperar.
Certaaeoto, Sr. bario, coa a coodi-
clo, j te v, que ser animado por ainha
filhs.
Cootente-me com iaao ; nlo renuncio
prtanlo s miabas esperencaa.
Depoit dettas palavras qu bavia pro
nuaeitdo com voa moito cemmovida, o ba-
rio comprimentoa muito respetosamente a
mulher o atarido e ret roa-ae.
Qaaod ebegou roa lavantou altiva
mente a cabsca.
A pbyaionomia exprima lhe a phjsio
nomia de ua boaem que qu?r, cutts o
que cuitar, chtgar ao fim a quo se tinha
sto attingir.
Vh 1 ah I Sr. Henrique Merson, pm-
sava elle, sotes qae case com Genovevo
bsvoaos de ver muita causa.
Ab I tb 1 atrtvetsa se no asa osmi-
nbo. Tome cautela, Sr. Henrique Mer-
son, olbe qae jogo jogo pergmo coamigo.
Qatodo psstou por diaate do aoco de
recados, o s a olhar feroa tinba orna ex-
preael to terriwl qu o velbo nlo ple
dixar de marmorar :
ter oatrolDaraase qoe as
Cecina ale Presaorln
i tor coabeae p?rfeitaaeate c
ooadeaaa de Prmcrin. Erae na
a,a aventareirs da
ugier a pare
peitos coa sa
finamente
de m
ettudado par AUx .
Ii^^^Hbs qae tatsa pai
mulberet ota ribo* de inveja, aa ba
troa, oa qae ae alo deixem deslumhrar pa-
las apparenciaa, que reoeiam o aeu coa-
tacto.
A ooadeaaa de Praoro tinha urna oaaa
do grande estadio; dava jantares, reunioea
onde a conversa era sem ceremonia e a ale-
gra ruidosa.
Vis-se all funeciouariot, homena do com-
mercio, eecriptores, artistas : o numero dos
quo aa anecediam nos teus salSss era con-
tideravel.
Divertam-aa all muito e as peasots que
goitam doa prszere sem conttrangimento
proauraram os convites da oondesss.
Comtudo aconteca que algana observa-
dores perspioasi, menos cegoa do qua a
Sra. Lionoet nlo voltavam oaaa da con-
desas de Prmorn depois de l ter ido pels
primeira ves.
Nlo linbaa difficuldtde em perceber que
a|sooiedsdo alli era sogularmeate mal com-
paita e oontinnaaente nova o que reinara
alli um toa que nlo era precitamente o da
boa aooiedade.
A dona da oaaa diriga a converaa com
calculada babilidade ; deaenvolvia ua gei
to admiravel quando procarava captar a
confianca das pessoaa por lisonjas hyporbo-
licat oa por seto de aos garridice sabia
experimentada.
Conforme e caraoter de cada um, varia
va coa urna flexiblidade extrema, oa meios
oom o auxilio doa qutea obtioha confiden-
fidenoias.
As vistis espartas ooncluiam por aquel
lea sigues o por rauitot outros, aioda que
aquella oaaa era auspeita, e
dente evitar lhe as ciladas.
Comtudo estas pessoas cir:umspe 'tas nlo
constituiam seolo ama peqaana minora e
s maior pirte dos qne eram admttidos em
casa dt condesta nlo se cansavam de elo-
gio aoa eocantoa da taa boipitilidade.
Como moilat malhere?, cuja maaiJada
fji cheis de na neroiat aventarse, a con-
detsa tera grande satitfaclo em que sua
filba evitaste oa aeui propriot erres e om
lhe procurar urna policio hoorada, quo a
deiviaue defin ivameotc daa veredaa peri-
goiaa que tinba trilbado.
Mas alo era impunemente qoe C
tinos respirado a o'masphera impura da
oaaa mterna.
ie tenrt iiado liaba estado em con-
tacto cam o vicio, tioha tido diante dos
i detmoraliaadores, tinha
i lo palavras que b*viem deapertado
A aoa in'.eili .ba-ae abaadoaado
muito cedo a tuggaaiesa viciosas ; muito
aova bavia te habituado a encarar 08 ruina
zoso en-
Muto bea Agora asm...
Estou mesmo... arranjadinho 1...
Se nlo sei, n:m am versinho,
um s, siquer... Quanto a mim,
me parece, meus senbores,
ter supina crueldade,
em coma da amisade
metter-ae assim em calores,
nm pobre, qoe, como eo,
de versos nlo otende nada,
qoe) de verso, nem pitada
vos dir : pois, p'ra Romeo
de sallo, nlo tenbo geito...
qu versos, s amoroso,
temos, bellos e saudosos,
se exige do sujeito
que ergne-se enfatuado,
com ares de. grande cottea,
em quanto a pianista pousa
o dedos sobre o teclado \
Mas, eatlo, queris fazer-ae
um dos taes de quo vos fallo?!...
Quem'falla paga 'E eu... calo,
para nlo srrepender.me...

AO AMIGO JOS COBEUlA DE ALPUIM JCN'IOR
Joannamoca esbelta e caprichosa
. Tea um to bario.
:
Picando orphl anda em tenra idade,
Vio-se Bosinha em meio a orphandade,
Sem arrimo, aem lar, sem luz, sem po
Foi entlo que aeu tio, hornera dotado.
De grande caridade,
Cbamou-a a si, bus protecelo ;
E ella ficou sendo o seu cuidado,
O alvo da maior estimajlo $
Rodeiou-a doa faustos da riqueza
E deu lhe a maia completa educacao.

Viuvo era o bario e mojo anda :
S, como achava Joanna muito linda,
Veio a psdir-lha em casamento a mo.
Mas ella, porque j andava acceza
Por um certo rapaz. .
A honra reousou de baronesa :
E logo, e sem demora
O padrnbo abandona e... vai-se embora I
M0BAL1DADE
-
A aoa joven imagntelo, sobreexcitada
por urna deploravel convivencia em que a
virtude era considerada como um preconcei
to, tinha sido desvendada por urna experien-
cia prematurit, fcnefc
As visitas da condesas tinham ficado
muitas vezes admiradas das suas respostaa
e sabidas que provavam que a m educa-
olo de Cecilia tinha produzido o seu frusto.
E' triste dieel-o, mas hornees e mulhe-
res divertiaa-se com aquillo e applaudiam
como se se tratasse de um papel aprendido
pela menina e que maia tarde ella seria
chimada a representar.
Aos quinze annos, Cecilia tinba canaer
vado a virgindade do corpo ; maa tinha
j a alma de urna cortezl e os nstinctos
perveraoa que lhe vinham do aangue e da
mSi tinhara-se lhe deaenvolvido em pro1 or
^3es raonstraosss.
Era j mulher expereute bsvis muito
tempo quando se aobou em reUcSes com
Albarto Lionnet, primeiro em Trouvillle e
em seguida em Nice.
A fallar a verdale tinham lhe sido pre-
ciaos rondes esfor^js para eonstranger a
sua natureza, conformar-so com as instruc-
^3es de aua mli e rapreaentar a comedia
de que o joven Lionnet tera sido victima
com certeza, sa nlo tivesse para o salvar
Genoveva, o sen anjo da guarda.
Vimos como no momento em que Cecilia
e sua mli ae julgavam prestes a conseguir
osseua fioa,Genovera tinba sbitamente ras-
gado o veo e demonstrado a aeu irralo qae
a menica de Prmoria era urna daqullas
-Icom quem um homem honrado e quo se
respeita nlo se casa.
Por sao Cecib's n5o tinha p^rdoado a
Genoveva bavel a dcarnaacarado e o aeu
odio era'tanto maior quanto para compra
zer ao bario de Livron queriam impr-lhe
qae nsda teotasse contra a sua inimiga.
Tinba promettido fazer calar o odio, por-
que sabia que o bario era paro sua mli
um alliado precioso, que doria tratar com
cuidado, Bob pena d o tranaformar em um
adversario terrivel.
Mas o aacrificio custava terrivali>ente ao
seu orgulho e nSo eslava decidua a re-
nunciar saa vinganca ; s esperava a oc1
oasilo.
O sea odio contra Genoveva era lmcn
tado tambim pela nveja.
Tinba oasado faz?r diante do bario li-
gaos reparos mordas?s a rospeito da bur-
nba do bairro Saint-Antoine.
O b-r-'o tamtra loga a defeza de Geno-
veva com tal ardor, que ella tirou disao
immediatamente aa suas concluso"..
Tinba pensado que, aa o Sr. de Livron
gabava aaiim a belleza e a virtude da filha
do n> gjcianlt, que se exallava as aua

-
O boceado nlo p'ra quem o faz.
Timbaiba, 1887.
Olympio Bohald.
qualidades talvez modestas, mas solidas,
que ae nlo pronuncia va" o seu nom, sa-
nio em tom de profundo respeto, era evi-
dentemente porque se achava apaixonado
por ella.
Nlo era porque pretendesaa o amor do
barSo ; maa nlo poda admittir que esa
homem, to brilhante, que nl9 tinha senSo
fazer a sua esooiba na sociedade dos ricos
ou nobres, dsae a preferencia filha do
Sr. Lionnet, que nlo era seus olboa, por
fim de contas, senlo um legista.
Alberto, sem querer, tinha anda detado
oleo sobre esse fogo de odio, que Cecilia
alimentara.
Desde que o moco tinha acabado com
os seus hbitos regulares de outr'ora, en-
contrara Cecilia, de vez em quanco, naa
casas onde elle era recebido, gracas aoseu
novo amigo o barSo de Livron.
Com a sua leviandade habitual, punha-
se a fallar da irraS, a faz^r-lhe elogios en-
tusisticos, e cada voz a odiosa Cecilia
senta mais odio contra Genoveva.*
Urna noite, dorante a ausencia do Sr.
Lionnet, qae os seus negpeios tinham lla-
mado por alguna das provincia, urna ami-
ga da Sra. Lionnet offereoeu lhs doua la-
gares em um camarote, de que ella dispu-
nha no Theatro Francez.
A Sra. Lionnet eatava iaeommodada, ti-
nha urna violenta dr de cabala ; AlbSrw
pedio irm5 que o acoaapanbaase.
Era urna aabida para, Genoveva, urna
dessas dstraccSes agradaveis do que era
bastantes vezes prirnda e urna boa" fortuna
para pader paB3.r '.oda a noite com o sea
irmlo.
Consentio.
Alm disso nlo lisia grande sacrifico ;
representa va-se ness i noite urna pca muito

em voga, A Sociedade onie a gente sa
aborrece, qoe ella nlo corihecia anda e que
desejava ver.
A condesaa de Prmorn e-a filh eeta-
vam tambim oa Comedia Francesa e acha-
vam-se em um camarote quasi era frente
dsquelle em que Alberto e sua irral ti-
nham tomado lugar.
A mli o a filha cstavm em ompanhia
de um homem j maiuro, no qual era fcil
reconbecer um viveur.
Duraute o primeiro aoto Casilta notou
que na sala muitos ospect$d-;res ae oceu-
pivam de Genoveva e maniestavam a sua
admirac3o por aquella bella moca, t
diante de graja no seu trajar
ohoio do dietiucclo.
\

I
mo lalo e
(Continuartena}
Typ4|do
~Diario roa aqae ae Osxiat n. 4.


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EXLWEELFJ_FHL0YR INGEST_TIME 2014-05-21T22:53:35Z PACKAGE AA00011611_17114
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES