Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:11642


This item is only available as the following downloads:


Full Text
ANNO XUV. NUMERO 2B
8fti 9e) dliitt^i* 3 A*
>
I '
reda* A trtT*L
*V *>m aliaou-ias. .,......'.. ;
rar / 4t Usa .. '. .
jyar i na* i4Vai.......,
t*ea limera araMe ......

4800
AdajO
O

HGtSM

Parir*
Parais diieridea ,
Par m? dita i
14 K SEIJMBRO M 1868.
A
A.

I < e;, '< l* lei i ( i#"

I .. < .
w
fi
155*
ABtSWA-BI B NlVAVBttt Iftt&llPTteUt. 11 BABtaft ttW.BQlA 01 1&1U tlUB M18 IPlWMUItAAMU
BNCARRGAOOS DA SBSCRIPCAO.
"fsrrehy be, o 9r. Astelo Alexaedneo dg Lira* ;
**J*ar* o Sr. Autorio Marque* ds Sil*; Aracaty,
O Sr. /.de Lemos Braga; Ceara, o Sr. Joeqnlm
4 de Oltveira; Par, o Srs. Gerardo Aituoo
Alus & Pilaos; Amazonas, o Sr. Jerooymo da
Coala; Alagoas, o Sr. Francisco Tarares da Cosa;
aula, o-Sr. Jos Martin" Alvis; Rio d Janeiro,
o Sr. Jos Ribeiro Gaapiriabr.
PARTIDA DOS BSTAPBTAS. (Serlnbaam, Rio Forma Tamaadari, lia* Barrei-
Chinda, Cabo. Bseada eestaeaes i Tia (mi at- ro, Agua Preu a Ptoeoaalrae, na*catastas feraa.
Agua Prala, lodos os das.
Ignarasso s Goyanna aas segundas a sextas reir kVUMINCIAS DOS MMAM DA CAPITAL.
Aitlto Aalio, Grvala Bezerros, Bonito, Cmaro,. >
Sannbo, Garanhuos, Biqoe, S. Bsnto, Bom Coa- Erlbunal do commeraio: (atoada* a q&aau*.
selao, Agoas Bellas Tacarai, as lercas-felrras,. Relacio: tercas a sabbado* As 10 horas.
Pao d'Albo, Naxareih, Llnioeiro. Brejo, Pesqoelra, Paimda: quintas Aa M> horas.
ninelra, Flores, Villa Bella, Cabrobd, Boa-Vis- atto do eomoafcaa: aef ondas as II horas.
la, Marlcary, Salgaelro e Ex, as qoartas /eiras Bllo da orpbios: tarea* a sellas Ai 10 horaa.
Moa** vara do eiv di*.
Segunda vara do
i or da tarda.
aifM :. qneaas aiabbad* a
BPzHMBBIDBft DO ME3 B fETF.MBRO
2 Loa cbaia as i i,9 m. 2 a. 4a aa.
9 Qaarto aaiag. aa th.. ti a. e 3 j, da t.
16 Lo* edva as l*h., 27 m. e s. di m.
23 Qaarto cresa, as Q.b., 29 m. e 7 t. da t.
DAS 3A SEMANA.
I* Seseada, s. Matase* a.. S.S**stia r.
ilf Teres. 8. Domingo* eoi Sor Uno,
tft Ooart*. Cornelio, Cyorlann a Rogelio ana.
H Q-iiat. As Chages de S. Prsaoisoo.
I Sexi. S. Jo da Goperlino fc
19 Sabbado. S- Janowio b. m., S> Pomposa .
20 Deoiego. S Easaaqiio no., S. Giyctrio .
prrammr db aeja.
Primeiwh aa 2 aoras Sda, da Ua*>
SafaodBaaa 2 boraa- a a* minte ala
PARTIDA DOS VAPORES iCsTBHOl
Para o sal at Alagou a 14 a SO; para a aan
ate a Granja a ISa 39-d* cada aaai; pata Pea
naodo nos das U des matas jaaara, i
Jnlho. setembro a aovembro.
PARTE OFFICUL
AiOVKRXO DA PROVI XC 1.1.
OGINTIKO ti
TICI-PKMIDEHCia DO KX. SO D
DE MIRANDA.
Exaedieale da da 23 de jaiba de 1868.
! seecie.
N. 158.Offlc.lo ao general comnandante dasar-
ma.,-Te*do aesU dau prestido jorameolo perao-
te a eamara maoicipal desta cidade, e lomado p>s
aa da administrabaj da provincia na qaalldade de
seo I* ice-pri'.inl-> de S E\c.
o Sr. bario ds Villa Bella, asim ocoiomonioa
V. Ese. otra sea eoobecimsot direcc-io.
N. 1059.D.to ao director do arsenal de gnerra,
Inspector do arseoal de marinba, eomn)nd do presidio de Prrnanio, eapilio do pono, director
da colonia d Pioaeolelras e engen&eiro mililir to
dosigoses aodo general.-BlutaUs mttarMi.
N. 1060.Dito ao consol da Pranca. T-odo
sesta data prestado juramento peranle cmara
iDonicIpal df.-ti eidade, e tomado possa da adrai-
nistrafo desta proviocia na qoalilade de seo 1*
vicepresidente, por itopedimenio de S. Ex:, o Sr.
baro de Villa-Bella, asi n o commaalco ao Sr.
eonsnlde Frang, para sea canheeimento e direc-
fio Aproveito a oecasii para apre too Sr. consol os protestes de miaba estima e cbn-
siderieio.
N. 1061.Ditoaos consoles de Porlogal, de S.
M. Brltannica, dos EUados l'julo, da l-lgci, di
Bollvia, Confeleracao Argentina, 1) namarca, Ans-
tria, H illan Ja, Merk'embargo Scbw rim. Me k-
lembargo Strelitz, Prussi, Soecia e Noruega, S i i-
na, e aos vice-consol-s d'Aasiria, B Estados Ptnt flmo?, Grecia, Hjioht, Portogal,
Kussia, Sardenha, Sazoola e Uruguay.TjJos mu-
lada mulandis.
5' seceo.
N. 1063. Offlcioa>jcommandintedo l'batalbio
de artilbaria da guarda naelooil desta munlcipij.
Teado ansia data revolvido di- pensar do artico
da guerra para qae rr* designado o guarJa na-
cional do batalbo sob seo commaodo de neme
Joae Aranba da Pi.n.-eca, mencionado na relagf.o
que telo aonexa ao sen offlcio de 21 de Janeiro
de-te anno, tbto ter provado isencao lgal ; asslm
-o commaoico a Vmc. para sen coobecimedto.
N. 106LParlara.O presidente da provincia
attendeodo ao qoe Ibe requeren o laballio pablico
do judicial e notas e'e aexosdo termo > Serlnbaem Joi) AfT.nso Rigoei-
ra, resolve conceder-lbe oito mezes de liceoga par*
tratar de sna saada onde Ibe convier.
N. 1065.Dita.O presidente aa provincia, at-
tendeodo ao qu-3 Ibe requeren o bacbarel Uemos-
tbenes da Si I ve ir a Libo, promotor pnblico da aj-
ante* do Recite, resolve conceder Ibe dous mezes
de licenca *em venciaeiits.
3* secgio.
N. 1068.Ofl lo ao inspector da tbrsoorarla de
lateada. Para ser opporloaaasente apreseotado
~ao Etro. 8% ministro dos negocios da agrtcolta*
ra,commerclo e obras publica, como foi determi-
nado por avise circular de 4 deste me;, remeta V.
S. *' esta presidenc a no comeco de cada exer.'l
ci e rom a aoteceJeoeia necessaria o oreamenlo
aproximado da despeza a fazer-se com o servlco da
colonisaco e da emisraeo.
N. 1089Dito ao mesmo.Circular. Tendo
Desta data prestado jorameoto perante a cmara
tooolclpal desta cidade, e tomando posse da admi-
nislraco desta provincia na qualidade de seo 1
vicepresidenla por impedimento de S. Ex. o Sr.
bario de Villa Bella : assim o communico a V. S.
par* sen conbecmento e directo.
N. 1070.Dito ao ebefe da reparlicSo das obras
publicas.Recommeodo a V. S. que
eogenbeiro examinar com orgeneia a cadela di
Olinda afim de veriflcar se os preso* podem all
continuar, oo se devem ser removidos par* o aira
aflato.
A" secgao.
N. 1075.OfBcio ao director da faculdade de di-
reito do ReciteTendo uesta dala prestado juramen-
t peraota cmara muoiolpal de.-u cidade e to-
mado posse da admioisiraco desta provircia na
qualidade de seo t* viee-presideote por impedimen-
to deS. Exc. o Sr. presidente bario de Villa Bella ;
assim o commaoico aV. Exc. parasen conbecimeu-
to e direeco.
N. 1076.Dito ao desembargador provedor da
Santa Casa de Misericordia, o....Tende nesta
data prestado juramento perante a cmara muni-
cipal desta cidade e tjmado possa da administra'
$ao desta provincia na qaalidade des9ul'vic-
presidente por impedimento de S. Eic. o Sr. pre-
sidente bario de Vi I* Bella : assim o communico
a V. Bte. parasen eoobecimento e dlreceao |
Igoaes tnutatis mulandis :
Ao governador do bispado.
Ao director ger.il da lostruc^io publica.
Ao director da eseala nrmal.
Ao regedor do gymnasi) provincial.
Ao administrador do correio.
Ao inspector da sade pnblic.
Ao inspector da snle co pirto.
Ao epgenbelro fiscal da estrada de ferro.
Ao superintendente d mesma estra)*.
Ao tbesooreiro das I .-terias.
A03 agentes da companbia brasileira de paqaetss
*a>por. .-
Ao gerente da eompanhia Pernimbocana.
N. 1077Circular a todos os presidentes das
ela, de eoeformidade com o disposto ao rt. 17 do
reeulamenio de 21 deste mat, resol rea por portarla
dssta data designar o raestre normal bacbarel Ese-
qolel Franco de Sa*. memoro do eoselbo director
de iostruccao publica : o qoe communico a' V. S.
de ordem do mesmo Etm seobor.
N. 1083.Oito ao direet -r da escola normal.
S. Exc. o Sr. vicepresidente da provincia, de con-
formidade cora o di*po>t-) no art. 17 do regalamen-
lo de 21 deste mez, resolvea p>r portarla desta da-
ta designar o mesir* normal baebarel Exqulel
Praueo de S membro do conseibo director da
iasirocco publica : o que communico a' V, S. de
ordm do mesmo Etm- seobor.
Despachos da presidencia no da 10 de sKTEUtao.
de 1868.
Alvar) Angosto de Almeidi. Patse-se por-
tarla.
Alierts Bazilio Lui Colti).Em vista do qae
resolvea o mea antecessor em data de 8 do raei
prximo passado, relativamente a outro* (onecio-
narhs provlnclacs em circamsiandas idnticas as
do supplieaote, sej este admitlido a servir oom
sen litlo anterior, at qoe a as*mb'6i legislativa
prov ncial resol va sedeve ou nao eonslderar-se em
vigor a disposica do art. 4* da le n 244 de 16 de
janbo de 1849.
Bertioo Lopes de Araujo. Deferido depois de
pagar as despezas constante.* do coobeciment) en
viado pela secretarla de estado dos negocios da jas
C*.
Irmandade de Nossa Senbor* do Ltvramento
desta cidade.Fica expedida a arlara no sentido
qoe reqaer supplieaote.
Luiz Kranciscj do Espirito S nlo.Volte ao Sr.
inspector da thesouraria provincial com a Informa-
(ao anterior- para diz-r sobre e novo documento
era presentado.
Vicenta Cbarmont de Miranda.Pi3se se par-
larla. .
II .
Antonio Rolrlgoes de S-uza & COirljim-se
ao Sr. Inspector da tbesonraria de fazenda.
Alvaro Paulo Noblat >. Como reqaer.
Carlos de Garannons.Dirjase ao Sr. inspector
da tbesonraria de fizeola.
Tenente Pirmino de Preitas Noneira.Iaforme
o Sr. commandante saperior da guarda naciooal do
e Ipojoea.
H'rmelinia Jovina Bezerra de Meneies.Sera
atteodida qaando boaver vagi.
Hjraeio ds Gusmao Co bo.Como reqoer.
Joao Valenlim Villela.Informe o Sr. inspector
da tbesonraria provincial com o parecer fiscal.
Alteres Jesolno Carneiro da Cuoha.loforme o
Sr. commandante saperior da gaarda naciooal do
Pao d'Albo. .
Jos Moreira da Silva.Informe a cmara mu-
nicipal desta capital.
Alteres Mtrcoliao de Sonza Travassos.laijrme
o Sr. coronal commandante superior interino deste
municipio, declarando a qual dos batalbdes deve ser
0 supplieaote aggregado.
Primitiva de Miranda Sooza Gamas.iSao ba
vaga."
Onde alo ha. taveota-se; 6 Irlca multo sed! c
nos aparo* de uaa derrota.
Digam o qoe diserern; a verdade qoe a ele -
co. fez-se pacifica,e os conservadores triampbaram
em Albanirs, Ar** Mamaogoape, Jtcoea, Siola
Rita Uvramento; e em qoasi todos estes lagares
de accordo eom os liberaes.
Nio obstante reoatea em lodos o toas a pla-
vra-compressio.
Pelos resoltados oonbecldos pje-se eserever qae
s cmara municipal da capital, mesmo excluida
a vict ra ja loeviiavei aqnl aa cidade, toda
conservadora.
Commoniear-tae bel o otis qaa occorrer.
*
~Di*R,0~DE PERMnBGO-1
BECtrE, 14 DE SETEMBRO DE 1868.
NOTiaAS DA EUROPA.
Completando a resenba das noticias do velhe
INTERIOR
CORRESPONDENCIA DO DIARIO DE P2RNIUBUC0
PAt UIVBA, 10 DE SETEMBRO DE 1868.
O desfecbo da crise eleitoral vai sendo conheci-
do. De todas as partes ebegam noticias de qne os
liberaos ou reoderam-*e, conteolando-se com faze-
rem o 4* jaiz de paz e supplentes para as cmaras1
roonlcipaes, oa enlo foram de todo vencidos, mas
sem violencias, sem desordem, sem a mnima per
mande um turbara > da ordem publica. Tal o effeito da in-
popularidade de nm partido gasto.
Aqoi mesmo na freyoem da capital, a batera
de Londres desta formosa Hamayu' eleitoral do
Dr. Fellsardo, parece qoe elle sera' derrotado,
posto que se jolgasse na posse immemorlal de tri-
umphar. O pleito aluda c jrre, pur a os conser-
vadores at a segunda cbamada ja' baviam reco-
mido mais de 403 votos, no enlamo qae os adver-
sarios, (endo alias maioria na mes*, nao contam
talvez dez votos.
Esta calentada afeslengao o resaludo de ora
ardil inepto. Os liberaes virara que senara derro-
tados mesmo no sea feudo, o que desacredltava-os;
e isto inspiroa so seu ebefe o salvatono de orde*
nar-lbes qae coocorressem a' igreja, mas nao vo-
tassem, para no tira de cautas argumentrem com
a presumida peqa'Obez da votacao dos conserva-
dore*, comparativamente com a tolalidade da qaa*
I ficago, e conclufren, dest'arie qoe bonve com-
presso policial; fiscalisando neste intalto sua
maioria da mesa tolo o processo eleitoral, para no
cabo ds todo lanar sea protasto, verificada a der-
rota.
N'uma palavra, o Di-. Fellsardo eocarregoa aos
seus msanos de lavrarem as actas com saas as-
signataras, o epitapbio da propria derrota.
Esse plano pode revelar manha, porm desti-
tuido de senso commum, tal a ansencia absoluta
de vantagens e depabdidade, para mcobrir a pro-
pria fraqoeza e desfigurar o prestigio dos contra-
rios.
A sapposta compressio um ente de razSo qae
o prqpriq resaltado da votacao desfaz. Pois n'uma
eleicao ora qaa o inimigo abslem-se de desputar
em que os conservadores, alera da prepotencia da
mesa, tiveram contra si
entre aquella grande repblica, e o grande impe-
rio da flu*aU.
A til>ut& Irataado
deste assompto dlx qae l
fara e->eilibrio a ooifederacAo da AlleoMaba do
noTte
Em quinto
ae acba por ora abaadooada- a idea
Rassia nio delxaaa" de empreg.a os seas esforcos. ** orna allianga potinca e miliur, afflnoe>se qae
par* cooseguir destruir o Iraudo d* Pari< qui la-
cha a* snas esqoadras o canina de Constantino-
pla,lraascrev ama earta netavel do Imperador
Nisulaol-ao re-Carlos &dePra*e em 181-;.
a Franca Irabalba para qu* a Sviissa aceiM o pro-
ie-i de ama onlao aduanal ra oom. a Presea.
O CotuMuhnuli diz que as palavnsdo im-
perador em Troyas comeftm a produzir os seas
em. qoe aceMelb* o sobara* trancez, qae tome rrueos pela paz, qpe a. conSaact raaaaes cheoo
a* margeos do Rben-\ os Alpes e os Pyreos e a, o momento em qee- os capilaes- devem- sair da lo-
Praoca, que j,i nma meao de prlmeira ordem | eeriaza.
Icaria coiisiiuaa ;. di-t mus ociar que a- Rassia Assegura-se qtieasalei{0M geraes assao afflta-
tem oiteata rnubSai de Rabilantes, mas qae, para das para 1869, e qoe a prxima sessao legislativa
tr es tres elementos de nqoeaagricultura, la- i abrir no rasa- da dezetnbro.
dostria e curamercie, aos qnaes os dous uliioaos
loe faltam, precisa Ir Consiantiaopt*
O imperador pede, poi-s, qoe o re da Frausa ol
lime nm tratado otteoslvo e defensivo, cuja oondl
qio principal sera qae, os amigos da Fraoc;! serio
Poi nomeado erobaiudor para Roau o Sr. Boa
oevelle. e paraBratellas Sr..Sag*wrroal4re.
Consta dos bolhatias publicados aa Lina oQl
ctal be gi, qae este prloetpe lem sealido algumas
melPoras. ,io obstante -anda grave o sea esta-
. a viciosa e psrcialisslma
provincias do sol e noria. Teodo nasta data pres* qaaliQcacao, algaem qae esteja desapaixonado dei
tado jorameoto perante a cmara mnnlclpai desta
cidade e lmalo posse d^ adminislRcao detta pro-
vincia na qaalidade da sea primelro vice.presiden
te por Impedimento de S. Exc. o Sr. baro de Villa
Bella ; assim o commaoico a' V. Exc. para sea
. xira' de considerar esplendido o con' urso de mais
de 4C0 volantes at a segunda cbamada T
Quer-se (acalcar que bonve compressao; mas
al o preseote o actual presidenta nao demittio
ara i empregad) publico, apesar da boslilisacao
eoobecimento, assegurando-lba qae me encontrar j escancaradademaitos de taesempregsdosa sitaaca >
sempre disposto a camprlr saas delermiuacoes que poltica domlnanii; nao se fez nestes das do plei-
asjam tendentes ao servjco ablico, qar ao part- *
*alr de V. Exc
N. 1078.Circular a' todas as cmaras manici-
paes.Tendo nasta data prestado juramento pe-
rante a cmara municipal desta cidade o tomado
posse da administra vio desta provincia na qaalida-
de de-sea primeiro vice-presidente por impedimen-
to de S. Eie. o Sr. presidente biro de Villa Bel-
la ; assim o communico a' eamara municipal de....
para sen conhecimento e direecio.
N. 1079.Portarla.O vice presidente da pro.
vlnea, de cenformidade com o disposto no art. 17
do regolaaoento de 21 do crreme resolve deslg-
W o roastre normal bseharel Exeqniel Franco ds
Sa', para membro do conseibo director da instruc-
rito publica.
. 1080. Dita. O presi lente da provincia,
atttndeodo ao qoe requeren Jos Muoz Telxetra
GaitBtrles, prefessor publico de iostrarco prima-
ra da v4Ha de Ingazeira oltlmamente removido
para a pavoscao do Capim terma do Brejo, resolve
oheeder-lhe 16 dras de llceoga com lodos os eaus
encmenlos, para tratar de o* ssde.
Expediente do secretario.
seccao. .
N. 1081. atleio ae jeta ataaiclpal de Seri-
DhlemDe ordem do Exm. Sr. presidente da pro-
ttocia commaoico.'- V. & para seo conhecimeoio
e los coeveoiantes, qoe por porlaria deeu dala fo.
jr*ao*inc*dl(Jis aoiabellUo pabilco e eacjrivao do
eivel a annexos desse termo oito mezes de l.ceooa
gara traiar-se, nomiaodo par* o sebslitoir loteri-
amMte darsate o aeu impedimento Maeoel de
Aroj o Barbosa.
. 1 Wi -OtUclo ao Jireator geral da.Itsirnecao
poWic*.S. Exc. o Sr. vice prealdienie da previa-
Jitmm eatart ao* aoaaiai4
lo eleitoral nma s priso nem por motivo da re-
crotamanto nem de desigoacao de guardas na tio-
naes para a gaerra; nao se cereoo, nem varejn
casa alguma; a matriz oio lera nm sold ido se qaer
para policlar os trabalbos; e os mesarlos abosara
de liberdade de palavra al o iosnlto. e provacacao,
porque o qae qaerem qas ss pratiqae actos vio-
lentos para colonrem 6 abaadono de seas amigos
a leicao; e oeeotaato nao boa va arada um em-
purro, a menor offosa pbysiea, o que seria possi-
vel, se nao fosse a prudencia evanglica dos
conservadores.
Aproveilam-se di todo os taes senbores. An-
te-iiontera por occasiio de orna discusso agitada
na matriz, a guarda de palacio composia de solda-
dos inexperientes formou-se e alguns delles, sem
qae tlvessem ordem de qaem qaer que fosse, co-
me^iram a carregar as armas.
Porm sendo isto perseolido do proprio palelo,
a autoridade superior imnedlatameote fes suspen-
der a conuuuavo do acto, mandn tirar a carga
dasarmas, e reprebeodea aos soldados. Pols bem,
e nao otosttote ter sido Uto presenciado por orna
motil lio da pessoas, bojj propala-se. qoe eom
presso lai que at ja se mandoo carregar armas
para espmgardiar-se ao povo 1 Sio feriis, sao
feriis.....
GrJiam.|faaJmBOA contra o recrotameoto; nao
ba maior aem razie. Ai ordens do" goverae eral
por etosa das exigencias da gaerra sao repetrdas
para que elle seja prm**!lo co *ciividade; e
todava lem havido tal moderaeio oeste ser vico qae
na actos! adajloisua?* apena* aaajt verificado pra-
ra e seguida para o sal 15 rwraus, todat em
isencio algama.
Asalia-n eaerase a bloriK w _
'
jo**:-. '* -.i ('
omnente, damos em seguida o que encontramos
mal dos joroaes qne recebemos pelo vapor fran-
cs Eslremaiure.
U-d artigo mnito notavel do Times aprecian-
do davidamente os cavalbelros qae se ae-bam i
frente do nosso gabinete, con-idara-os orno orna
garanta de paz entre o imperio e o Paraguay.
Coottna anda a incerteza a respailo dos na
goeios de Hsspanba. Tem-se dito que o partida
carlista se agita em Htspanha, tem-se propagado
anotelada approximacaodo general C>brer* s
frontairas de Haspaaba ; mas a EsperanQn, declara
que acbando-se Cabrera gravemente doanla em
Wentworth a viole milbas da Londres, Ibe era
imposslvel qnalqaar viagem. Diz-se n'ura banque-
te em Pars presidido pelo principe Carlos B >ur-
b'-o, a qae oncorreram muitos dos seus partida*
ros bespanhes, se discuti e resol vea a pobiiea-
cao de um manifest.
A Constancia affirma ter sido preso em Galvez,
provincia de Toledo, om amigo ebefe carlista. D.
Mariano Pico, porque a antoridade estiva scienle
dos seos trabalbos, para levantar ama gaerrilba
insurgente.
A Epocha afflrma qae o general PMm se nao de-
morara mais de 26 boras em Pars, onda coaser-
voa amaatt'tude muitj resrvala, sandoama d*s
s as primeiras visitas ao ministro do Interior, e
das q oe receben depois a do Sr. Olozaga, tambem
emigrado.
O mesmo jornal assevara tambem qae o general
bespanbol, por causa do seu mi estado de saude,
oecessitava realmente das agnas de Vichy, para
oude seguio, a onde permanecer* at o tira de
mez; o qae prova que Prim Dio sabir de Lon-
dres para lomar parte activa na prsjaetada roval-
la bespanbola. Rsgressaram i Parjs os emigrados
marquez de Albaida, Castalias, Pi e Margall e
diz que nio re na va a melhor harmcnla entre estas
ebefes da democracia e os mais elementos da eaoi
gra(ao bespanhola.
Duwm alguns joroaas Iraoeaxes, qoe 6 verdade
nio t-)r o general carlina Cabrera, sahldo de Lon-
dres, mas qoe fura all visitado pelo principa .
Cario.), que no sea regresso por Franca, estlvera
em Bomges, onde mnlto tempo residi o seo ave
D. Carlos depois de baanido de Hespanb* em 1835.
0 principe era acompanoado pelo antigo general
carlista Trislany.
Desmentera-se as noticias de ter chegado i lo
glaterra o general .Dulce ; este general tem estado
gravemente doente em Palma, as ilbas Canarias,
e parece qoe o govorno bespanbol ine conceder
licenca para ir residir em paiz eslrangelro para se
restobedecer, e qae para isso ja dra as competen-
tes ordens s autoridades locaes.
A Ajeneia-Havns desmente os ta'egrammas pa>
blicados pelo Tini'i, e diz que so teera por obj>ct-o
propagar noticias iaqalelaloras em ralaco a Bas-
panha.
AfR.-ma-se qoe os partidos liberis tinhira re-
solvjdo proclamar a iufaati daqueza de Montpen-
sler, e parece ter 84o esta a caosa do desterro dos
principas.
O protesto dos duques de Moutpensler, qae hon-
lem publicamos, um documento importante para
a historia poltica da Hispamos, foi primitivamente
pnblieado pelos joroaeg inglezes.
Alguns joroaas Urnam fallar da possibiltade
de urna entrevista da raloha D. Isabel com o Im-
perador Napoleio. Parece qae o imperador dos
Francotes s val approx:mando tanto mais da nma
allianca-com a Haspaoba, quanto mais vio estran-
do as relacois entre a Franca e a Italia; parece
ter causado profunda impressono animo do impe-
rador, a compareci entre a frieza com que f ol
recebido na Italia o principa Napoleao, e o en
thusiasmo com que foi aaolbido o principe da
Prussia.
As cmaras bespanbolas vao ser dissolvidas no
comeco de setembro segundo se diz.
O senado ialiano approvoa a eoocessio dos
tabacos, qae baviam passado oa cmara dos debu-
tados.
Parece ter ba'vido graves desordeos em aples
a 18 de agosto, afOrmaodo.se qae de am conflicto
entre o povo e a tropa resultaran, algumas mor
les e mullos fenmeuios.
Estase preparando o palacio real de iples
para all estar alguns das o rei Vctor Manoei,
qae dalii se tenclona dirigir Palermo. O prnci-
pe Uraberto e a princeza Mirgarida vao fizar defi-
nitivamente a sua residencia em aples.
As eleiedes muoicipaes em Palermo, exprimlram
a idea federalista, nio sendo favoravels nem a
amdade italiana nem a reaeco bonrbootca. A Si-
cilia deseja a sua autonoma, separaodo-se das ca-
iras provincias meridionaes da Italia, i
iloitos fados parecsm confirmar qoe a qaes-
tSo do Orieote tsoha entrado em orna pbase paci-
fica pela neotralisacao da influencia moscovita.
Tem co acorrido mullo para esta resaltado, o pro-
ceder conciliador e liberal do soveroo otioraaoo,
que prosegoe com lealdade, e por iuteresse proprio
nos conielbos das potencias occdentaes.
Aaounciou-se qae a Porta informara c governo
inglez da qae estiva dispasia tomar a iniciativa
em procurar eslibeleeer a copcordla entre Tur-
qua e a Grecia, se approuver a Praoca e -* Ingla-
terra secandarem-na oeste seu empando.
O-moraento opportuuo qaando se achara no
gabioele beilenico estadistas menos tnljenciados
pela Rassia, e qae a Grecia se sent cangada de ter
mintido sem provelto a insurrelco de Creta.
Em coDseqaeocia da pacifica cao desta ilha ja
eomegam a renressar a*familias que tiobara emi-
grado, para a Grecia. Um vapor austraco ja liana
transportado para Canea, capital daqaella illia'
eento e dez familias qne' se aproveltaram, da am
nystia concedida pela Port. Mais d cerdWatallus
lam ser reeondnzldas de Syr* no paqaeta Da-
nubio, Urna peticao com trezentas assigaaturas di-
rigida ao sultao, sappHcava-lhe auxilio pafa'volta-
rem a soa patris.'por Hits qae sio pobres'' e nio
leem meiosjoar* pagar as passagens.
' Vimos, o*q ba maito lempo ter o congresso dos
Estados-Uaidos volado ama*especie de convenci
em.Creta para se conseguir a annexaeao Gre-
cia ; e pqneo depois apjarece um epnyiie do pia-
sideniaJlaquella repblica, para qae a America
latetas .para qae os Dardanellos fossem da novo
abjyp's ao commerclo do mando.
A America lam sempre coatesiaAo a' Earopa o
diretto de iwervir as qaestas amqricaaa, e a
sua aovaal contradigio-um caasado sororeza,
' Alguns jomaos qaerem ver nesta atlltnde do go
1 veraaameticaoo. a epasatpeiKia de ao AMprdo

3*r
os amigos da hussia, e os lnlmigos daqaella serio do, e o arcebispo de Sillines uso-loa Ut-r preces
Uaitiem desia e ice.versa. I publicas pelo restabelecimeot do priauipe herdai-
O Jornal Irancei, donde extrabimot, declara que ro. O fatocimeob deste principe podi* faaer sof
oqua a Ratita a-io consegmo nem da ivsiaura- 'rer a Bafeici grand-a difflraldaOes dymoastleas,
ci nem do imperio apla raico nos sea* ltimos e per isso a in^metico- tem sido ts > grande,
i mp-os, ua al.ianga com os Estados Cuidos; mas qae nes-! deliciosa, cala da campo prximo ao lago dos Qaa-
'a quaMio sempre ba de encontrar eu oppoifiio lro Caaides. Apllela inglea* foi prevenida de
a Pranca e a Inglaterra. | qo uoafaaian & dirigi a Locero para attenlv
Pelo que respeita a' smcao .dos principados, cobtt* a vida daraioha, e poule impedir o atleo.
vemos que o governo austraco, r^caiando a agita- l^0-
cao que sa manifesu oo OrieoJ'*, ree-^rreo dt- ac-1 Qiasi todos os jomaos porm se deram a palavra
cordo com os ministros de am e entro U4o de Le-! D^ra.desmentir >g >ra a noticia do alternad >, mas a
toa, llmlur a exporiacao e o transuo das armas e; *"*** i Prls isaVea que apesar da tolos os es-
mooiQdes destinadas i Servh, a Romana e Ros- Grajos empreg-dos pala raonicipililade deLaiern
na. At entregas importantes d'armas n monicSa*! P*"* 'ha latear agradavel a sua residencia alH,tara
pira aqoelles paizes s podaraj verificar sa em'receb:do Ireqieotas parlss, algumas das qoaes
vlrlnde de urna autorisacj previa dos generaos preoecopou multo a lord Staaley.
Interessado?. 1* chigua a loflaterr* o novo embilxador dos
O governo romaaio eropenha se em se justificar Eialcs3ldM, Mr. Riveaiy Jahason, e dif-se ter
protesuodo contra a aceasacac da cumplieldade
o-os ortircoi acomecimenui" da Bulgaria. Para
esse flm envin um agente Onslaolinopla, e a
representante do mesura governo em Parlx proca-
rou ez-lior u'uma memoria que a R-mmania lem
seguido com lealdade os conseiho das pulencias
eccidentaes, rspecialmeole da Franca.
Ese.a accosaei) parece pora ter sido fei'a nio
ao principe Carijs, e ao governo conectivamente,
mas coolra algias ministros, e espacialmante con-
tra o Sr. Braliaoo. Tem-se al alllrraado qca este
estadista impallido pela iufliencia, da Rassia, laten-
lava dastrooar o principo Culo; por etO*a da
teodaocit por ella ultima rente m3fs>iada para
barmooisar com a poltica da Euroja occidental.
Diz si que o papa escravara a o sea vigaria em
Constantloopla recommendando-:hequa mfloa com]
as familias catholieas para qaa nao conll m saos
filbos ao collegioFranc-Torco, creado pela
Franja e all inaugurado pelo prlnc pe N-po-
leao. CcJ-se qae o governo (cancel val rdclamir
contra esta ordem.
O conde de Benst procura p-or lo los os mei a
1 racbido luslrucco s do sao g ovara o para nagoar
com a Inglaterra o tratad) de oala'aiisacau e a
BjHonita a votado-das- rreaaniss de S. Pret
Pedro Goccalv-s, SaMo-Aoloaio, Si Aos, Alocado*.
Poco da Paaella,. Jihoato e MurUteca, da' o e-
(uinle resaltado par vareadores do montep do
Recife :.
Barii de-Muribso........ 4.7Ut
Dr. Mtaooel de Barros Brrelo ....". 4.K57*
Dr. I guaci Joaquina de Sauz* Lelo- 4474.
Dr. ftrato Jos da Cosa......... 4,0zO
Jos alaria Preire 6aaielro. .....* :t.6*7
Dr. Pedro tfAthapd* Lib-> Mucoso. 3,124
Dr. Aiio Maris Sdve.. v ....... 3,060
Dr. Joaquim ds Aqaloo Floasef.i. .. i.VIO
Dr. Prxedes Gomes ds Soma Patanga t,4l&
Maooal Joaqoim do Reg Alboqoerque l.Sd
Peta* Francisco de Sonta Magalhea t.AOt>
Baro da Sile-lade........u 1.510
Lsaacio Pesso* E LnltCasarlo doi Rugo...............!% 143?
Dr. Ji A. ds Figoeiredo............. i,Vftt
Dr. Joio RyaonJo-P. da Silva, w.... i ."14*
aV. Angelo ti -ari o aa* da Sil va........ 97
Caetano Cyriaco da Costa Moreira..... 26M
Faltam as Iregaetlas da Boa-Vista, de S. Leoreo-
(0. e da Vataea.
Ni fregoezia de Limoeiro termioaram es ara-
ba Ibos no dia 10., sendo eleltos junes de pao o
Srs.: Hircalaoo Cavaleante de S e Alboqoerqa*.
Affraso de Hotlao-U de Albnquerqoa Maranbao^
Manuel J s pinto de Souta Naves e Eduirdo iV-
soni e Almeid.
A cmara municipal compde-se dos Srs.: IIir-
ruan i Cavalc.nlti de S Alhuquerque, JordCa-
bral de Oiiveira Mello, J oio Cavaleante Maorieio
Wanderley, Jo: Francisco Lopes Lima, Maeoel
Tooma'z de Alboqaerqu* Miraohio, Ailooso de
H illaoJa de Abuquerque Maranlao, Tbom Car-
reta de Araujo, Jus Pedro de Oliveia Mello e Loo-
reno Bezerra Mannho Falcio.
Na fragnezia do Poco da Paaella coneloiraev
solucj das reclamadlo s raspactiva ao Alba-
nla.
Mr. Revenly Jjhnsoa a lea sbila da America
pionunciou um poqaeoo discurso perante nm nu-
meroso aultono, em o qual deolaron qaa as saas
ins:rueco:, como emcaixalor em Liodres eram
todas pacificas, e de accordo com as sais disposi-
c;i particulares.
< A paz, disse elle, de lai manelrade interes de ambas as nares, que os bons cidadao- de nma
e de oulra, bao de empregar lodos os seos esforcos
para tornar mais firme a dura<*oura a boa inteli-
gencia qaa ja' boje exi-re. Formemos pois nm
nico povo, niseido de urna nica origem, e qoaes-
qaer que possam ter sido as nossas deinlelllgencias
no papado, e os nossos combates por larra e por
mar, silbamos qae nao ba para dos vanlagem al-
guma em estarmos em guerra. Uuamo-nos pelo
coclr-rio para maotar o principio da liberdae
poltica.
A igreja anglicaca ameajada na Irlanda, esta'
organisanlo com ardor as suas torcas para dispa
arredar da Austria toda a occasiio de guerra, e
nao desaprovell ue oceaslao m que possa repe- ,ir o triampho aos seus adversarios, ja por mae
liro.aprogrammK-tpainjexierior.elbarda. .J na lata das prximas cluic5es. ^o da 17
progr
4e no lolerlor.
" Pn se'nia compromettr edm a Rassia, o gabi-
nete da Viebna prohibi dous meetioes qae deve
riam legar urna dapatacii para Ir a Zi.icb a Asis-
tir a lai'jguraro do moauroea'.J elevado a memo-
ria dos polacos.
A imprensa bamgara cansara o discurso do
c oda da lieust no eocerrameoto do tiro allemo,
cou-lie ando a forma do discors\ pela demasiada
contemplarao eom a Prussia, como amostra de no-
tavel debiiidade, equivalen la a xtirar com a Au;
tria aos pi daqaella potasen. A naci hngara,
accresceatam el es, nao socaoliria ama poltica
lio iocouvaniaatiemaato Iroaxa.
A entrevista da Saliborgo eatre o imperador
d'Austria, e o Imperador dos Fraocezes d'speitoa
a vigilancia da Prassfa e da Rassia e as aconseiha
a pracaverem-se. Nesle assampto o T>J peasa
que. a recente entrevan do rei da Prass-.a e da
Itussij, leve por objeeto cmlrabsla-ncsr .o etTsito da
de Salzbarg, e qoe a consagraco. da urna allian-
Qa estrella entre as daas potencias do noria prepa
ranJo-,3 para nm aggresso que ternera da Fran
ca e d'Ausiria. Neste sentido ambas continuaran)
a insistir enrgicamente com a Italia para q oa sa
no* a ellas.
D'aqui procede o erapobo qae Riiizzl anstroo
a* ultima votacao da cmara italiana para derri-
bar o gabinete Manabre consegurado conclliar-se
a grande minora de 10! votos; d'aqai proceda
tambem pela parta opposti os esforcos de La Mar-
mora ae parlamento para comprometter a Prussia
cem a opiuo da Italia, lenda relatorio dos gene-
raes prusiaoos ilebslvo para a Italia. Ratazzi
representa a infloencia prussiana; La Marmora a
iofl-iencia fr.anceza; Hambrea parece collocado
como o fiel da batano e foi esta posgo o qua Ibe
valen a-tiDaloria de 40 voto na qaaslo aos taba-
cos.
Tanto acamara dos depulados bamgara como
a dos mognatas, approvaram os projeclos da lei
relativos ao xercilo; o exerclto austraco e han
gara ser com mam; especial di Hungra ser a
landwar, ou s -ponda Iraha Os Inimigos da nniio
Austro Hngara exploravart esta que.to, pensan-
da que a fuso do ez-rcito contrariara o sanlimen-
lo hngaro. O resultado torna cvidanle qoe o rol-
n sierra Daak tem oa parte do i opera alora do
Lento urna iranoe maioria, e o mesmo lempo cor i
os esforcos do conde d.e Beust.
Dizem de Vienoa que o duque de Grammoot
parti para Biarrilz, lando segundo parece sido
chamado pelo imperador Napoleo.e alllrm*-se qie
o eaibaixdor francei em Vieaua, ss encontrar
all com o embaixador em B rlin o Sr. Benaedetti,
qae tambem chamado pelo imparador Napo-
leao. Em Vieooa attnbuia-se a presanr;*: simulta-
nea dos dous diplmalas em Biarntz urna grande
imporlancla; julgandose qaa o Imperador laacio-
na lomiT resoluc5is da grauda alcance po'itico.
Os res da Bavlera e do Wurtemberg tiveram
urna oBtretlsta em Kssiogeo. O imperador .da
Austria visitar em brava o re da Baviera era
Posen-boDa.
Falla-se- em despachos da Rassia, Pruss'a,
'Balgica, e outros estados da Eur-ops, e especlal-
roente um d>s principes de GosiscrnltiH- em que
sa combrabpadem as ideas qaa predomiaam armal-
menta nos ccnselhos do czar. Segando encontr
mos eserlpt-s. resomem-se estas Ideas m daas: om
c-ragre.sso europea para tratar que-toes pandeo es,
e o dasarmamento geral das na6es.
__ A viagara qae o re da Uussia tea) falto pelas
mareens ib Rheop, ,da Ems a ScbVa'bach, de
Scbwiib'fit a Coblnts, de CoblBots a ^lefsbaden,
da Wiesbadeo a Dusseldorf, deasderada mais
como o ais ios peer o qae o re Gui inerme- faz pira
se convencer de que as obras de deteza das mar-
geos d) reino se achano no. melbor estado, do qae
como ama simples viagem de reereio.
Oe res da Prossi tencionam visitar 03 ducados
dn -firaa por todo o mez da setembro. O rei teocio
aa assistir as grandes manobras oailitires qoe de-
vem ter lagar I Wars-ivia, epsoniraaJo-.se all
nova/enie c;m o impsradar Aloxandra II da
Rosta. ^J '
O representante da Hellinda em-Vienoa, cbamou
ealleqco do gabinete austriac para o orojecto da
Prosea timar posse daZ.itandia at Wager-Rak,
regia),, qda comprebend (oda a embocadura do
Rheoff. A Hollanda rja Wme a Pros3it esjtrra
* alliancs da Frae*.' Os boalo la to desmeeil
dos, da aUiaorja entre.* Fraoo, a Balaio* a,B.ot
Una* campsebenliam Uajobera a isiuissa. Desr
celebroa se do palacio de -ry.-til am laeetiag era
ira a abiheia d* igreja protstame oa Irlanda,
maolfesUsi qaa eoacorreram para mala da
qaatro mil pessoas. O doqoa de Portland dea cin-
coenn mil crurados pira a agitagio protesiante.
A lat da rellglao oppda graves embaraces a' re-
forms em favor da Irlanda, mas ama argente ne-
eesidade poltica e at social, ba de convencer a
maioria da oacio, pronoeiar-se pelo melbira-
raeat i da ilha irmaa, melborameoto- ao mesmo
lempo reclamado pela justn;, qaer no sentido reli-
gioso, qoer no civil.
Dizemde Nova-York qaa o senado como jaiz
constiiaeional, nao s absolven, mas ainda appro'ou
todas as o omeaco'es fallas pelo presidente, oclusi-
vamente as mais importantes, a do general Scho-
Ueld para ministro da gaerra, a do jaiz Evarts
para a pasta da justica e a ds H-verdy Johnson e
sen filbo para representantes dos Estados Unidos,
em Londres,um cerno ministro plenipotenciario e o
outro como secretario da legara).
A quasto eleitoral para a presidencia dos Esta-
dos Unidos ltimamente parees tomar nm carcter
de grividade, os paitiJts irntam-se, as palios
refurvem. Parece reprolnirem-se scenas como
as que em 1861 precedaram a guerra civil.
O eongresso votan urna resolucao'para se das-
tribuirem armas em todos os estados que se tem
mostrado favoraveis a' ua poltica radical, mas
provavel que o presidoote Johosoo opponba o ssu
veto, nio deixando executar semelbaate medida lio
cbea de pericos, nao s entra a rara branca e a
negra, mas tambem entre os mesmos brancos per-
teneaotes aos dous partidos polticos. Pode, porm,
acontecer qae o bom sansa das popuUgoes trium-
pbe afiail do azedome dos partidos.
Ja' em Nova Orleans hoove serias desorden?,
porqua osoegro3 queriam por brea enforcar nm
demcrata da sua raga. Foi necessario a interven
Co da auuoridade militar. Na Georgia leve lugar
outro grande molino, donde resaltou carera feri
dos gravemente elnco negros.
Em Portugal assomlo o exercieio de ministro
da jostisa oSr. Peinito.
--osso correspondente de Lisboa diz-nos o se-
guate :
t Ha poaco3 das ama (olha de Lisboa publi-
eava:
< Parece que Pranga procara a todo o costo
< conseguir a alliacc* da Hespanba, para a guerra
ioevitavel. Os servidos recentes prestados por
Napoleio a' raioba, fortiOiam, esta bypothese,
i qae nm perigo para nos. E' opimo geral que
Bismaik auxilia a revolucao em Haspaoba* p ira
< poder assenlar um orlean- no tbrono deste palz
i e crear em baracoa a' Pranca.
Outro perigo.
jii 1i .. i_i j iiD>Jiii
; i-esambuco

^Wg^mpss^v
REVISTA DIARIA
No sabbado eocerraram-se os trabalbos elalto
raes da fregueila de Samo Aolooio desta cidade,
veoceodo o pleito o partido conservador, haveodo
ama difforenca de 12.) votos entre o ultimo jut de
paz e o primeiro supplenle (da opposico).
Os j alzas de paz sao os Srs. : Antonio A agosto
da Fonseca com 452 votos, Francisco da Silva Re-
g 439, Daniel Casar Raaos 431, e Aatonio Bar.
nardo Quinteir* ili.
Par* vereadores obtlveram votos oai" Srs. *.,
Bario de Uuribeca......... 463
l)r. Ignacio Joaquim de Souza Leao .' 462
Dr.Tiento Jos da Cosa......". 446
Dr. Maaoa) de Barros Barreto..... 441
Dr. Joaqavm de Aqaioo Foaseca .... 432
Dr. Joao Mana "Seva......... 425
Jos M. Preire Gameiro........ 405
Flix F. da Soaza Magalnes..... 323
Liii Cesarlo o Reg.........
Dr. os Antonio de Tgueiredo sD'
Dr. Silvio T. Villa* Boas.......
Bario-da SoleJada...........
lao.aiz de Aqaioo Fonseca......
Dr. Joao Raymuado Pereira di Silva. .
Antonio J. Silva Brasil.......
Feliciano Joaquina dos Santos.
Lalz Francisco de Barros Reg
Ignacio Pessoa Este ves da Silva
Dr. Prxedes Gomes da Sooza
Dr. Pedro de Atbajde Lotoj Moracso .
Dr. Angelo Haanqaes da Silva .
Marual Loaquia do Rege e Albaqarqaa
se no sabbado os trabalbos elailoraes; sendo etei-
tos loizes de pax os Srs.:
Para o I.* districtoDr. Jos Bernardo G Aleoforado Jnior, Joao Francisco do Reg Mata.
Jos Francisco Pires e Amonio da Bocha A.eioH
Los;
Para o J. districloJos Cesarlo do Rag.\ Fe-
lippe Duarla Pereira Jnior, J.s Franci.-cj do
Reg Barros e Sebastiio Adrara do Reg* Barras.
A aporaeo d is sedalas*para vareadores dta o
seguime resnllado :
Bario de Murineca.......... 227
Dr. Ignacio Joaquina de Souza Lei .<..... itl'a
Dr. Joio Mara Seve......... 204
Dr. Manoel da Barros Brrelo.......... SS4
Joio Francisco do R-go Maia.......... 197
Caetano Cyriaco da Costa Moreitai .. 161
Dr. J-oaq nm de Aqaino Fonceca .... 1S2
Dr. Beoto J. da Costa.................... 147
Joi Maria Freir Gameiro,.,.......... 9.'
Dr. Prxedes Gomes de Soaia Pilaugi. 9
Manoel Joaqoim do Reg Albaquarque. SS
Flix Francisco da Souza Hagaloies. 82
Caodido AtTosso Moreira........' 8'J
Ignacio Passa Ksteves fia Silva. .-. 72
Francisco Mamede de Almejda.....T... 23
Dr. Pedro de Albayde Libo Moscozo 15
Luiz F. da Barros Reg............... 13
Tambem se conclolram os irabalbos elelto*
raes em Santa Aoto, ficando assim composta ea-
mara municipal e a lista de jnlzes de paz :
Vereadores.Jos Saverioo Cavalcanti de Albo-
qoerque, Manoel Correa da Q ieir-.z Montelro. Jos
Cavalcanli Ferraz de Arevedo, Manoel Caval-
canti de Aitnquerqoe Si, AUxandre Jos. Ma-
ri* de Hollanda Cavalcanti, Joao F.orentiod de
Goes Cvale rali, Joaqu ra de Hollaoda Civalcanli
de Albnquerqu*, Manoel Jos Pereira Borgese Joio
Corroa de Qieiroz Montelrc.
Juizes de paz do primeiro districto.Jos Caval-
canti Ferraz da Atevedo, Manoel Cavalcanti de
Albuquarque Sa, Alexaadre J os Mari* de Hollao-
da Cavalcanti, Herculano de Birros Lima.
Segundo districto. Manoal Cari> da Qaairox
.Mont-.ir.i, J ao Correa aa Qqeiroz Mooteiro, Mi-
guel Correa de Queiroz Birrus e Ignacio Figueira
de Mello.
A cmara municipal do Recife nom'eoo, 9a
semana nltiraa, para o cemiierio : guarda a Do
mingos Marques Vieira, e sachrlslo a Joaqoim
Sevehoo Cavalcanti.
Sobre proposta da directora geral da instru;
gao publica, (n nomeado delogado liiterarlo para
Ipojaca, o Sr. Feliciano do liego Barros Araujo.
No dia 26 do prximo fiado mes de agosto,
aa villa de Ouricory, Octavio Hercnlino d
Conba Nato, em casa de sua residencia, a
ra do Collegio, ferio com cineo golpes de machado
no crneo, a' sua moiner Mari* Alexandrina di
Costa Granja, que se aenavi grvida, vind-o ella,
em consequenela desses farimsntos, a soecombir a
27 do refeiido mez. O criminoso acba-se preso e
esta' sendo proeessado.
Ne da 31 do mesmo mez, foi assassioado, aa
mesma villa cima, a' roa da Baixa, ocapitio de
polica Carlos Augusto de Barros Lima com nm
tiro de espingarda qoe sobre elle desfeeboo o sol-
dado do mesmo corpo Basilio Loit da'Silva, env
occasiio em qoe o referido capiao ia pira a casa
de saa residencia em eompinhia dO'Dr. joitde
direilo Manas Pereira e do tenente-coronel Manoel
Ferraz da Souza.
O assassino foi preso e coofessoo ao respectivo
joiz municipal qae provocara o a commeltar o ri-
me de assassioato na pessoa de sea commaadaeie,
o ler o mesmo castigade-o naq oelle dia com es pal -
deiradas.
Estas dous crimes, commeitidos naquellavilla
rom pequeo Intervalo, dio de alguma forma a
medida do estado pouco regular e animador qoe
ella aprsenla. Convera, pois, qua o Sr. Dr. ehefa
de polica lance suas vistas para aqoelle termo, pro-
curando serenar os-esairitos. S. S, eom o sea pres-
tigio e criterio, muiio pode fazer em benefisioda
ordem e da irnquillidade publioa aaquellas para
gens.
sr
.51


i
A eompanhia lyrlca do Santa Isibai canta
amanha a primelra vez a opera do immortal Rosi-
oiBarbetro de Stoitha, qua Uo tinla e que
tanto barulbo fez in rnunJio mosical dilelian,
quando sabio das roaos do clebre mae.-tro.
A Sra. Tamborim loma parte no seu desempe-
nho, bam como es Srs. Coy, seu marido, Scoljn e
Touroerie, canlaodo igualmente a primelra a clt-
bre walsa de Venzano.
Em Una foram eleitos jaizes de paz os Sr. :
do primeiro districto Mannel 7L%ti9r Paes Barrete,
Jos Lula de Caldas Lina, Heoriqee Angosto MiHet
e Joao Carlos eavalcaott de Aiuoqaerqae ;.e do se-
gunda districto Paulo da Anonm Salgado Jnior,
Francisco ds Vaseoocellos Lio, Lnii Baodelra de
Mello a Leandro Csvalcaoli da Silva Goimart.
Para vareadores da cmara raueicipai da Rio
Formoso foram eleitos os Srs. : Bario de Aracagi,
Paulo de ABwritB Salgado Jnior, Theen* Lie* de
Barro Waolerley, Herfqoa Augesio Mitle, *
qaim Francisca Dioii, Joai Outlos Cavalcanti de
Aibuqoerqae, Joio Baptisia Paersarreto, Francis-
co de G jovi e Sooza e Amonto Jos da Caab*.
Anda bojaTeseberjj cirga para os portas do
norte b sol do imparlo os vapores Ipojnca ePe*-
jt, da Comparhia Parnambueana, coja saludas
e.ffeptaara' amaobia is 5 horas da tarde.
Publicamos em"s|
fo de u
em qae fanceioosa
f IthDlH |

i|-| <*#


83M m omitir* m 4
o Sr. Milln tora gosto -tsetrt tiara este
ro ae paflHaa qae rea*rattiinoi Mima, agrado*.
^F?"' bif^.ltpieotoagradar. .
ORTTfcT!fJiHIJlfclR!>.
?canHi; boaf aaaV, *'
4 caeda o pirtfig^
Vjo eborar-lbedni aVaaerie,
A'hce dj mufilflc

Bes triste, p Ajase a qoeda
ltofi mi agn de dihheiro,
Fui tmente.. Jajjtgalta tTatnia,
Qae qaelmou sa a porditvro I.
Eu drala a largo somno,
Soobaad'o Da {urmaHwm...
Vm Un puna n droi'owia
escrava
ionio Ayvt M.
Jioor, flsjoal1
de Laceras,
Antonio Pires, Aol:.mc
.wmrrS
anaBBal
"miilem:.. oran /wa-o.
O primelro t'stia um cbeiro.
Chatre metino de encantar *.
A segunda era uno espectro,
Qae to lte*a medo e olhar.
dan** '' -
Mas, nrfliti, tamos jo o.
-v* stava.'.. ota a sonhar,
tinao-la een, tnil badalad*,
L.nt- fiV lucran dispertar. *
i** Aa/UC ,*oi i'W
Snppux ser, log> a principio,
____Sljoal de revolocio,
P.tr *ai!a de Ifiima coas*
Veii dfau..pax*
otjora,
**- PaslSgeiroa'WW99U*. vio!
..DftJimatbaeittr*. lo Bagaban senbo**
lho., 3 criados, e I creaoca de oeito, Antqnlo Lar-
ho SMtitmmo.mgmt Bgm Tra
Itayatoodo Honorio da Silva e umi
B. fiajello Bfanco a Silva, padre Ao-,
toriaoo Angosto to^e
rd, Frtneisco Ataizoaas
nato Da Cott, MarSoel
Doarta Poto de Mesquilt,
Doavog a Tlruoo, Jo.- Marques (i m mar las, Anto-
nio. dos'BawosIJi'ha a JJeW a aaia iha, JoS M.
Molla, Pe-tro Lopes M-ndooea, D. Rita Mina
do Pra teres, M. P Goodw k.____^_____________
Ja^^3rMfUa^>u|l
j ciiaut
'a,-fc E
ajL
amirtcano A- parta nena dellberaco o Sr.
ntajantaat m araypjipjn -Coaa a, jprmacio do.!
^_
roto de Beroardlao
da Costa e Joaqaim Pe
eccios da firma uarle Pereira &
pedalo" a matricula desta.Como reqaerero.
,d* f #MH
roo
AO
14 te Uettmhf e 366.
aaaum vmx^>/./
^i
los pulmones.
intetab talve? n5o h>UMlestia
Ba^ >> WMWM **** < nt H ,l
-i Darcrarfgam boje 14 de Miembro.
Baaaa faaffceaa/ie/s*mecadarlag.
Barca IpgleiaQ/ionmercaorias.
Brigoe poria|oezConstarte i^dem
Brifroe lfalla03-Pi'-i1em.
de Oieira, J aqalm G.Ta-
inanaf
Costa; Jalio Machado
sio P.
Ramos. Ma/jniarn F.irudo d MaBdoo^aJ
arnnla
Dr. Pelippe MftVwr*feiVC'r**, tenente-c re
Aotooio Aoaa>to Utrros V/i
Navarro-to/Aodraife, Cario- (
cravos e 37 pracas.
aoacelU>|. Rodrigo*
nvme'H, 48 as-

Fui ijun 1.' a voa ettrideute
U'um meu Ktda Citupatlviro
Se f.-a oovir oMes' termos:
La *e ai o pardieiro.
Oti que choqoe l'JIem o acto
He taria tal soiTrer ;
Fol c un aljOB ra-u. coofeaso,
Que, &a*i, soaipade erguar.
Nao.era mtdo I Qual me Jo...
Era apeo a i o ntrooto,
Que at ua batalba ataoa
Muo sj'da.lo brioso.
Veslime, sabi, deprewa,
Lwi immen>as topad**;
I* tonto, atorro ido,
uvia, badaladas.
Nao vi Diogoen do camioho ;
Ue (Dais Bada ijqii saD.T.
BvUm cti'poei... muit* gente
E... o pardieuo a ^e arder.
Levaold as vi,tas! C> baocos
Vn das jioeilas ao chao...
Aii weooi nao mals aqaelles
Nusses algores serio.
Eoeontro om roliega : Sabes 7
Mi temos a ala estes das:
Ka falo serio, eMimei
Por catira das decanas.
Ootro E af admela*
Jt se Uriam queimado ? *
< Qaal o ttedet salroa as
Oj qoe caso de>^roadu I
Fec6a-5e o corso por lorca,
JSem ha o qoe dnvrdar I
Para ole vainas ta*ori ?
O melbor se eneerrar.
Para o Gymnasio ? E,' peqoeeo.
Para O.iod- ? La oao too.
Sao hii ajf-.Ta o R-jciFb
Qaem seo aafco ji proroa.
I)ir--e aula qainta feira I
Foi asuro, mis senbor,
Atiesto m de-estadaote,
Jaro se preciso fdr.
Assim mimos cGaversavam,
E eo qaedo ti me at-hava
CoBtfmplaodu o pnreiro,
Qae raogeodo desabata.
E o incendio expeda
As cbammas en boibdio,
E os s..n-i do broore Cjbrism
As vutee da reulii ia.\
ira^a dnafa a mua,
Ma ri-iti oayaeai I Be vl*r I
liorn ira ... t S ffre I Qae-moito
Tu oes liieite MtTier.
Iivm iim ban o, eclre toJ'S,
Aoode > *e as^nla
Urna rleude disllocla :
A gen- ijiit ro fdllitoa.
Ranc i celebre Das cbamm's
Pul tu f- que e$.capoo,
fbF&dd d-si'ana a boora
b, grute que o oceepoa.
A ca.-ta de mallo esforco
FJe-sp o fogo apagar.
Mas i rtoote ^ se tU'ta
l>o irite case fol ar.
E diem qne o ;ardieiro
Fea o sea nuncupalivo,
E defxoa a ootru predio
Todo o eo pao captiro 11 I
'i
a
Honre gente too asstiva
Que, apmar da qae se dea,
No oeiro da roui ce-- o
as aulas comparecea I...
Viram someate ruina?,
Cideiras, livros no chao ;
As data* tomando o ponto,
E O repte dando a iicao.
Quem patear pelo Hospidr,
E aqotlle esjuclelo vir,
Oiba-o com todo o reapeito,
E diga ttrio, sam rir.
Pe om hroe I A' mi* probos,
A* mi! toldes rei>tiu...
86 depois de grande l&ta
Fof que o Uista saccombo...
Hootem bello Capitolio
Acode a gloria lodo,
H.'jf... caftpo obtnionade
Aoni Trota.exist*...
Os totMba braioiTos eram colados em Lo-
drta-aaeim :
-/.de65....*............ 76 l/fia 77 1/t
\ *1* /. do 31- 68......... 71 a 73
*l//.*a*MO........^... 7C9
* l/t /. e 4863............. 67 a 9
O vapor ivgiei Urnamu, da I (oh a do U ver-
pool, era esperado em Lbbda de 29 a 30 d pasta-
do, em vugem para o Para, Maraobio e Cear.
-* Fleavam carga os navios : PereiraHorge*
a Mara da 'Gloria para-P^roambaco, Bou Sacc**-
'tara o Maranaio e Ligtva para o Para, em
uiaooa-; Despiiue 11 e n.fio fttraPeroambaeo,
Adamastor para o Maraoho, e TrtiW para o Para,
ofibtto.
*r tterl*.A qae se cha a' veoda
a Wa beoepcio da Santa Cm de Wm-
rioordia, qae correr no da, 15 do cerrn te.
Rau-ABTig*oba roucta-Extracto da panada
da* ISda saMmoro 1868.
Foram racolbioa aoasa dedttea^iooj da 11
o eecreate :
A'ordem do aotVMdfado de Saoio Antonio, Tbo-
taai 4aa dos aolos, para reerota ; Francisco e
JlttVcieravoa eale de Francsco da Cataba Macha-
alro, a aquello de J is Marta da 8(lva, ambas a
raaajerimaoia at eos raspactlvos taoaoref. A' cr-
dem do de S. l*, Davrd 0*dtlar, por bnga.
6 cale da teaionda saceio,
i. G. de MetquiU
Paseageiros do vapor Mamassguopf, xindo, do
Mi Fanoaao: P. de B. A Los a i crudo, Jote
Feraatuiu de Amoria, 3 pracas e 2 raorotae
Pasaigelros saiMoe oo brigaa brasairo .4/-
/r *'ta da CoAaaisio e Agotobo L Gon-
ro tabidoa oo bfit Xas* SeMor*
ity i-Uti^daCas-,
mnto. Joto c t
iti sabido oo vapor inglaz Salaain,
MnUmpal :Sciombarf.
faitOMCA Jl'mCIAH.
TRI1ICW lia VIO CrlIfUKKCro
ACTA DA StSA^ADMI.NrSTRATTVA DE 10 D
-BrfeM-HW H48tJ.
PHESIDBNCU DO B*M. SR ORSEMUABOAOOR
tN*BiMO'rnxS'or As 10 boras da mantisa, reuoidis os r?. deptr
tados R>sa,'Masto e rnrSo de Croanjy, filtatndp
sera parllcipaco o Sr. deantado ttlnndi Leal, o
Etm. ,-r. prestdeoti> abii t sassao.
Li Ja, foi approvada a ai'.i da precedeote ses-
sio.
EXPKDIENTR.
Offlcio do Dr. Lnu Alvares secretarlo do losti'.oto d. alrgallos brastleiros.
daiado de 18 de agoata ultimo, acjiupaobado de
13.4 volme da reri>ia do rae^mj ln>i tun.Qae
se aecusasse o recebimsoto a se agradeeesse.
OlDcio do presileote nlerior, e ecreiariOda
j iota dos corretores, eoiin to o rn'-tim commer-
cial da semana prxima Anda. Nio se acbahlo
datada, o.tribunal reserven d-jolve lo tQo'de VjI
tar com i coxpatejte data.
Aos Srs. depntilos foram distribuidos os secla-
fs livrctg : -Copiador de CrvaMi-\ Zinha & C
Diaii j e Copiador de llaneisrio Maciei da Silva.
O Etm. Sr. presidente asstgoou l olli'io.era
respofta ao que fdra pelo pvire Francisco Vlrissl
mo Bandeira d.rigil i ao Mbooal, e de qoe.se li-
tera moo'.o na acta da 8>fso prxima passada ;
e o 8r. secret-.rio o em qie se rem-tte a ttiesoara
na da fazenda copla do t-rmo de ttao^a pres'.ada
pelo corretor Pedro .'os Pinn.
RSPACnOS.
Re.jaeriment) de Joaquim Ianocenclo Gomes,
pedalo para qae losse admittido a registro a no-
mear;ao, que jonta, de seis caiaeiros Manoel Braz
Pereira da Si.va e Heleodoro Innoceacio Gimes
Registre se.
Dito de afigael Teixeira da Costa, idem da de
teo'oaiteiro Ponchno Andr Gomes.Regi,te se.
Dito de t o Martins 4 FigaeirJi, certHo
do registro da nomeaeo qae dera a Mano-I Per-
reir da Aguijr para cilxairo da saa padaria e
deposita de massas a ra da Sanu C-u o. 3.
Como raqaerem.
Dito de J,o Walfridj de Medelros, para se
Ihe cerlirlcar se esta ou oao matriculado oeste
trirmnal.Como reqoer.
Dito de Mioricio lis disSaoto: ftibelro, om
loj de ounvea a prac da lolependencia o. 33,
registro da nomeaca- dn ssu caneiro Fraoclser
Jorge rlaonqae Paclirt Resftslre se.
D.to de Antonia Das da Si va Cardeil, estabele-
Ide com serrana a raa Jiova d- Santa Rftt o.
51, dem da de seu catieiro Jjj Francisco de
SaRegistre se.
Dito de Trradaae & Vitalia, com estabele.'.imen-
t de moldados ra iMpcrta! o. il, idem da
de reo. calxeiro Antonio Flix Pereira Jnior.
Begistre-e.
B.to de Antonio Seraftm da Silva, Idem da
qae dera a sen fllln Pranclsco Cyriaco Olympi>
Serali;*, p.ua eaixetro de saa luja da luuves a
ra o Cabog b. II.Registrase.
Dito de Jo- du Mello Triodida Jaoior, idem
da qoe dera a J s Francisoo Moa i para c3tetro
de sao armaiem de sal i ra Imperial o. 39.-Re-
gistre se.
Dito da Lydio Aleraoo Baadetra de Mello,
idem da de ata. calxeiro Joo Aotmio de Oliveira
Jonlor.Krgistre-se.
Dito de Hathit* LifesdaCosti Mata, tdem
da qse, como procarador bastante do desacisado
Amonio Casimiro Goaia, dera a Grai-i de Preita; para caixtiro da estabeleeimento de
calcados aacicotes o travesta da raa das Crines
o. 2.-Reg-ire se.
Dito de Jlo Pedro Biptista, Idem da de sao
eairelro Joo Cioou R drigoes. Registre-se.
Dito de Pedro da llora Santiago, com taberoa
roa do Progre-so o. 16-, Idem da da seu eai-
aeiro Belar cioo Ferreira dos Saat*.Registre *e.
Dito de Joaquim Pacheco da Silva, dem da
qoe dera a leo fibo Aotooio Pacheco da Silva,
para eaixeiro da saa loja da movis raa estrena
do Rsar*o o. 29.lt-gi>ire-se.
Dito do meano Jjaqom Pacheco da Sila,
idem da que dera a su fiibd Fortunato Paebeeo
da Silva para eaixeiro de mu loja de mo ertreita do lio-ario o. 29.Registre se.
Dilo de lunicencu Garca Chaves, idsm da
que dera a Joo Alves da Silva para catxetro da
sea esta heleciooMto de miodtias a roa do Qael-
roado a. Ha Registre-se.
D.to de Aatoolo Jos de Caslro Axevedo, idem da
qae dera a Salvador Pereira do Lago para eaiveiro
de seu armaiem de carne secca ra da Prala
o. 44.Registre-te.
Dito de Aotooio Jos da Costa Reg, com tabtr-
aa *' raa do Raogel n. lo, dem dos seos caiieiros
M:gul Arcanjo da Hora e Miguel Born ido Alvc
Ferreira JuolorRegistre te.
Dito de iuio Marques de Sooxa Cootiobo, com
taberna a' ra das Ctloos o. 12, dem da de tea
eaixeiro Jjao Bautista do Niscimeoto Lima.S*j.
a oomeaeio asshroada a reg do tapp-icaote por
oo tra pessoa qae po o proprio nomeado.
Dito de JoaquicD Jo de Figueiredo, para se Ibe
dar certidao de qaaoto o capital com qoe eulruu
Aotooio Jos Coimbra Guimaraes para a sociedade
aommercial de Cuaba lrmaos 4 G. Como re
oaer.
Dito de Francisco Ferreira da Silva, com loia de
calcado na travessa da ra das Cruxes o. 14, re
glsiro da oomeacao de sea eaixeiro Allpio Ferreira
Antones. Rugisire-se.
Dito de Vailetitim do Valle -Lobo, Idem da qae
dera a Manoel to Naaeimaflto Viul, para calleare
de tas leja de lateadas a' roa do Caboga o. 14.
I Regstrese. i
Dito de Joto Uaptiata Ploheiro, dem da de Ma-
nos) Fraoeiscodas Sanios para eaixeiro de sea ar-
maxem.de caros teeca aa traveseado Arsenal de
Goerra o. 1-5.RegStrs-se.
Dito de Looreoco Ribelro da Gooba Ollveiraa
Idem da da Alfredo dos Santo*Abneida, talgetro
de san, armaiem da canta secca ,' raa da Praia o.
63.-Registre.se.
Dtio de Golibermloo Celislkn do Carmo, idem
da de Nameraoo da Cuaba Farrio, ealfairo de
setrertabetemeoto de calcados a' raa do Ltvramen-
to a. 21.Reg>Ka se.
. Dito da Euzebio Rapbael Ribello, "registro de
orna procoratao bastante.Registre-se,
Dito de Ivo Antonio de Aodrade Lana, na toral
desta provincia, com 47 atoes de idade, negocitole
de generes de estiva a' grosso, morador na ra do
Meio caa n. 27. da comarca a Garaobass, pedio*
do ter admlftido a matrioala de commercianle.
Aitestamrem teu abono Viceale Ferreira da Costa,
AMavo Alberto de Soexa Agolar e Joio Jote Ro-
drlgaes Miadas.Vista ao Sr. desembargad6r
riscal.
Dito de Beoto da Silva Rssas, registro da Bornea-
eao da sea eaixeiro Joao Aives Ptmeotel.Regis-
tre- se.
Dito de Jote Gjmes Vidar, para seiba rartlfiear
se seus carxeiros Tnemiitseles Canuto de Agorar;
Adriano dos Sanios-Parelra, Pergeottoo-da c. Al-
baqaerqaePioBrrro'eFranciscoda Gaerra Macbai
dw se acham registrados nette trlboasl.Coajo re-i
(Jrrer.
Dito de-Adrraoo Xavier Pereira de Brilo, dacla-
rando corso batante procarador do ce rretor Anto-
nio Boteibo Pinto-de Mesqota Jaoicr, qae por im-
ootsibilioads peysica do dito Crreclcr, lem deixa-
do ao comparecer reste ittbuBal aira recebataw
Itvrus qae foram arrecadarros por mtrte da ttq
preposio Alfredo Hewiqaa'Toser.OtribOBalflcorJ
ttteirada g
' 0>to (toa eacbmidiade) ie E. A. Bjrla-t'Ct
aatiodj varaaa paneta *bada* Boacpolao da (I-
PpMo eorracte^Ao^loo.-Afao Man lbar reotrga
le \ nha dado mais serwpgcaidadosL^
setnela medica do qae esta. Desde o BrigaebespaubuiPiiojoa-viobo. .-, "_
teapfa'i Hippocrates lMllM|i assoiaia- Patacho oacioaai-^Wanye-daiiado.
rtr'lafl | a estatistica WvStrt toe era nacNl Sr,8oe portogoaa-i*fto- arios et>eros.
E Mi diSaido o numero dai^sMait, ^ffSl^mSlS^^
APati de todos que m,rrem 20 ifS Barca\*SzX?%*.
W.4e.4K)erculos pulmonares, 'em Londre Galeota bespaobota -Pastorainho.
16 2[t ff", em Berlim 19 OtO'e em New- laaportaeio.
York tT*6i8 0(0. Vapor brattleiro uaar, lado dos porlos do
Ha muios em que o* homaqs SbleatJncoi 10Lffrd? ,m^e**S2?,!0V r
os Srs. depotados Ros, Basto ebarao deTSoaV e phHantrOOOS bus-jam anCOSOS um antidoto i lniM laaaoaas^K^
Tinaoio m Prtrc.p,Cao o nefata *tmt= pefl^Wmo aos estragos deste terrfrel i^J^^t^%^^~^^
mal, uttoa temnao pronoaeiado iaovKwel gO-aaccoi-ar/ajw a^A. Jkfkvuiti Atevedo
rRastoajteu oo xm. b. Montara ARGADOS
a. r. PWifn.
Sacra!ario, Jufto luimarli.
ionie batas a msia d* miohia, deelaroa-te
berta a ssi) eiuodo reinito* os in. doteat
bargadores Silva Gniataraevtteii i> Silva e V
e
O escrivoAlbuiQi'
tastd^le rett^Jb o o,
reg
raael ? jm aaceo, arr.i; a A. U da Oluuir
tnu o aii mo pro- abandonado o estado deile como improncaoj 4oOditosdte- a rae
q sn' rtj Pre*n*'aifl*! porm outros, confiados nos vastos-'rectri-gos
onateero ftiei "* "* mesmo mb> sol da scitncia, cODtioafam; at que porTim ho
AcoHDAOJAssiGsitBd*. ', wioaKX uDe o d)j|pji eottoeenjo Enbirgint-) Jerooyaio. Jos Figueira ds Meih, americano Dr. Ayer, de Lowell, nos Estados-
embargado Maaoei Loureoc) de S)oa. Enibargan* Uoidof, 'bonra de annocciar ao mando a
ti^X*m*>^'^'*S*A desoobertt-de uratemeJio que preeacbe o
gante MaUelLoaroco de g'.ora. -etrfsrgado As- desejad OO. Ctama^ea prapgnclO-M
geio#)*Ribefro1D*-.rt. Aipiiaat*ammoJw- Heitomt-^cortjtn,-porger-seti-inpjedionte
UiitHaa Paes Barreta, appellido AaUolaJJido d g*86 ffitetrOf da-e
Cesar de V**^^! I re^n braVa' ^"nb'11*110 com a ^lidQS
Appellanto Aloxan ir Francisco de Macelo, p- medicjnaes de Olllr plantai j- muito CO-
neilados 'Jos Joaqaim d CttroMoora eatro. nhecdae da medicina.
Apellante Antoato Jos P.atj, *0^tlsto' JoiqQito I
da Cunna Meirelie. Appeihotes os vtmin nra-do-'
res da massa fa'lia de Pe trida Silva R-go, sp-
pallados Saonders Bro:tnrs A '1 e Mira*. Adiados i
na ses-o anterior, ad aram-s a ped 1j de outros
Srs. dapotaios. I
Aonetlante Thoatx Jfffrie, appellados a Sati tr & ;. Ajpellntes Gregorio Paos do Amaral &
('., pfp'ilido Vctorio) Domiojras Alves Mata.
At>pellante o Dr. Jo- Bernarlo de Frgu'ired, p
pallado o alenid-tra-ior da ma'sa faliid de Gai
tfos'h -soilaes. no gabmete e na
**+-*-
i
U0 ditos dif, 44 paaeiros tapioca
Gerirdo della-to.
Um df)3.escr1ptcTes antigos digas: A
casca interna da cerejeira brava 6 utit'nos
ca-os >le deoilidade geral, digestao iraca
e especialmente oo traame uto de tuber-
1 culos pulmonares.
i Por'tanto, esta.grande descoberta nSo'
filba do acaso,, em das virtudes mar'iltto-
'sas de algama planta at agora desconheci-
da, mals resulta de rauitos annos do estados
inerme, Lwvaiho ijr C Aojeliant^ foqmm 'da Cu armraj0 no5*h -snitafi?
oha Meiree-, appeladis os orptfins Binos de Jalo Pu"uos "?* n .spuaes,
CiMicanti accoi. Adiados na sessio passaa a p8.-.wmca particular, e 99 r*xpenenciwtntnn-
diio d,. Sr. Miran la Leal. estVo estes quaro eitos ciosas fditas en todas as classes e em todas
em poder do mesmo senlior.
Aoailaata >Or. Aagfto Sarna'ro Mmteiro 4*\
S.lva Siis, appe.ladts os- administradles da
mas-a fallida de Siqueira & Pereira. Adiado a pe
dido de om dos Srs. dput Joiio muoicloal e do commarrlo do 1:6: Aopsl*
lante Tnomar Dnarto de Aioio', appellados
anwres Mooteiro FiHio & C Junes os Srs. Silva
Gmmares, Accioli, Basto; e Birlo de Croaogy.
Fui jutga-Ja a desi.-tencla por acf?jrlio.
PASSAOEM.
Dj Sr. desembargidor Keis e Silva ao Sr. des
ombargadT Accloh : appeilaote-Joajoim Salvador
Peste de Siijaaira Cavalcanit, appellada a directo"-
ra na Cana Filial do Banco do Brasil nesta el-
da*. '
Nada mais boove, e encerroa-se a sessio a am
quarto de hora depois do meio da-
, a Joaquim
11U dito e 18 lo.rncasdiU; a Joaqaim Vieira de
Barro?.
4 fardos fazenlis ; a Bafnatdino Jo;e Monleiro
a irarto.
^ Bncommeoias.I voluoae a Serapbim Taixeira
Bastos i Irao, l a.ljaqjiim Airara Gircia, 1 a
CMiveira P.lhos & C, l a A. de Moura Rolim, 1 a
Muntelro & Irmao.
Vaporfranct Extrrmdzre, vrado da Bor-
deaux a Listx a, maoiesiou :
t-arxts jlas e relogics; a Lehmann frres.
1 dita modas; a E. Torpio.
1 dita l:cilos da afgodo; a Jos Morelra Lo-
pes."
1 dita ditos da dito: a Laiz Goncalves da
Silva.
Tublicacdes a pedido.
A polcia e as eleicSas.
(J mI-vjT qn-j tenht fido a ver era 2i ||ht|tli>? OJ pil'aovu Ua ITIU *J3 11U
Garrs de ferro do Recite
por''a-
.liISOITAO
Teado de orgaolar-se orna compaahia
(des para lesar-se a tlfeito a constrorcio de ama
Htffia de cirris ye ferro da eidade do Recite a*T>o-
voacao de J.bmii i, aa firma do oontracto cele-
brado com o governo provincial, em 6 *e maio do
corrate anno, aporovado pela le o. 838 e publi-
cado oo Jornal do Recife de 23, e ou Diario de
Pernambnco de 24 do corrate, tso pelo prosele
convidados os Srs. capitalistas, commrciantes,
agricultores, e qaaetqaer oatras pessoas nteicnaes
a estrangeirat qne desejera dar lucrativo -emprego
e sea dioheiro, e ao mesmo lempo coocrrer para
to impertiste melhoramento oa provincia, a qae
strvam-se de ioscrever seos aomes eom a declara-
ci do numero do acedes qne qnizerem tomar, em
ama lleta qae para este fim encontraran oo es-
eriptorio a' roa do Imperador o. 83, pmeiro an-
dar, ou te Ibe srtao ministrados todos os esetar ecl
mentes ne;essarose dados demoDstratrvos dos lo
oao teoha laterviodo, palos seas agente* no pieit), eros orftV?ei, g, empraxa, a onal sta1 caicoiade
eleitoral, em qoe nao teuba coagido nem coaeor- m 70.W*0tK), realisaeteisem ,5C0. Jrc*s]do
Navios sJiidjs no meim a\a.
ParahyM-VsporllrMldlr VajiMl^oa
. daote Maora.
Rjo de Janeiro .e parle* tterg^iiaos^-Vapar aax
S! *^!^l*fm *~*
Rio de Jaoeiro e BahaVapor francs JXairtwav
ifatra, comnnMaaie aTaWlgtoer.
AMo'-Hme brasilelro itttama, calcio, ita Ma-
ri, etn lastro.
Jfaciut uksdos m da 13.
AssaViena oaciooal Alfredo, capitia Maaa
dos-tatitos Costa, eu5a arama Ae asaaoaoca *.
. lastro. -
Aracaty Hiate brasDah-o iloaas Sentara A*Ja.
rraatUri, capiUo Antonio Marcolino,,carga tiM:-
reotet ceorci.
Liverpool Vapor inglez SijiWi,, ouWUaVata
Danael Wrigbi, carga aigWivti eatrua fioafWL.
New YorkPatacho americano Aglaia, capillo laV
Baird, carga ferro vtlbo e couro.
Obsy awjo. atv,
Atmek dia nao hovfram entrsdaj.. *
B*
-iR
EOITAES.
.v
e pisssoiateru ;- a malana
: a Bsrnardo J. da Costa Va-
rido para qoe se ceagisse a ventada espontanea e
livre dos idados votanlas, |i mais ndirorlo a p-
llela, instrament) alias njaoifestsmeot* poderoso
para as cabillas, tantos titulo* de applaaso, tantas
consideraross de apreco. como fuste agora.
Aiada aos diis passados por occisii) das ele!-
coas pera eleifres qae tloham de vitar em om
lista triplico, vio a pipul i(o desta naoitsl ao Dr.
chefe de polica d>s progres-l-tss marchaodoa testa
de ama especie de expe1(io para diferentes fre-
gaexias da capital..
A matnx de S. Jos fol por alg-ins das o acam-
pamento da forea publica a< ordns da polista: e
Al-galos i sabir da va frrea a tropa qtia acora-
panhava o chele da polica, seus cimmaodantes, ar-
mados ostensivamente d rrwilvers maodavam
eorr^r cartuxo, escervare carrtgar: fcjeao coa-
trario vai correado a elei.(> desassombradameate
podeolocoto a maior franqueza a iiberdada apro-
ximaren! so das ornas os cadaos .tantas.
A pjliciaat*t8ve-ss lotalmeotede c-oduiT com-^
sigo para as igrejas onde sa pleitea a eleigto este
corlej i da armas e de s. I laios qoe oolro da via-
mosserir de terror -appoiieio, e do meo dos
oje- parti o provocador d.esse conflicto qoa teva
logar oa matrii de S. Jote, e de nm oatro na
fregu ta de Afogade?.
E' que a testa da admioislracao da polica cha-
se boje um magistrado qoe tem sabido maoter-si
oa aitora de seus deveres a que ja mais laogaria
inoo da (orea publica para con ella exlrqar p-las
amen, is e violencias qae se tem visto o voto de
seas coaeldados.
Asi* que tefta procedido o Sr. Dr. FreiUs
tieoriqaes, digno chefe de policis desta provincia,
em tbdos os cargos que pelos mereeimeotoa de saa
recooOectda illastraco e drmesa de carcter, iba
lem sido condados.
Nos qae da longos annos o tamos contemplado
em soa modesta posicao de magistrado, (oigamos
de poder bola registrar em saa vida publica mais
este (acto que acrisola seas principies de moral!-
dade, de modestia, de respailo a lei e s ostialeois
dasle paix.
Proeedestem assio todos aqaelles qae am Ide-
ticas circamslaocias se tem collocado, e oao teria
a detereeca na aaloridade creado esses germana da
ind.lf euusm i pela praltea de om direito lio sa-
grado como o de elegermos os ootso represen-
tantes aa parlamento.
Reci'e, 10 de Miembro da 1868.
9000 eada ama,
dcimas partes.
cojas entradas -sero tenas pe-
Bento Jos da Costa Juntar.
COMMEBCIO.
Para ji es de paz d Herir.
Cbapa g ver nista.
Capitd Jos Pedro das Neves......
Negociante Manoel Francisco Marques
Pratico Jos Estevo de Oliveira.....
Negociante Joo Manjas Correa....
Cbapa progresista.
Negociante Luiz Antonio G. Peona .
Praiko Manoel da Silva Neves. ..
Negociante Joaquim Felippe da Costa.
Negociante Manoel di Uva Meo doea
Vianna...................... 197
370
363
360
351
211
*97
196
TrMsfsrna syst'Bi.
Ursa das maiores mariIbas da sc'tencia
medica a rapidez com que a salsaparrilba
de Bristol, restitae as torcas perdidas aos
doentes.
S a experiencia pode permitrir aos en-
fermos o rea lis; rem os seos effeilos nos ca-
sos de debidade geral.
Pouco ioaporta o estado de pro$trac5o
rrbysica i-qoe o doewe se veja redondo,
pois a salsaparrilba de Bristol, loe tornar
restituir.
Alguos mdicos tm suggerido a injecjjo
de'sangrje poro as veas dos enfermes,
porm ste poderoso restaurativo cooverte
cada ama gota de sangue oo corpo do doeote
em am tnico eflcaz, capaz de prestar novas
torcas aos msculos, aos ervo?, ao esto-
mago e a todo o maca i nisnoo animal.
Qae aenfaoma pessoa por .mais fraca
dbil qoe seja perca a esperaoca de vffer
at orna idade mu i avaocada, porque nessa
preparacSo existe am pnocjpio vital qoe res-
tabelece a&forcas aos mais debis como por
eoeanto.
Em tedas as moleatias aggravadas eo pro-
venieotes da ioapurea do sangue, a salsa-
parrilba de Bristol deve ser tona la confon-
njante eoaa .as pilla?.
Ellas estao ettid rrbos de viJro, e por tso a sua boa mser-
yacao daradoora em iodos o*ci*ojag.
AcB*se a reada .ooe eetaaglariaaBaaas da
A^aar.MarbMa, de i. t C.Dftfo 4 c,
P. Maorer. :4 C, A. BaWxosa, BatiKrlo-
Bffin.^^ r^*?&********
paaaada g mesan s aappJicaotet psdir por oertidio
aqacltta oa qaa Uveram oteas ajdade,(Nao Mavaa
perfomariis e boticas.
PRACA DO RECIPE 12 DESETEMBRO
DE 18(8.
KtiH horas datard*
Algodio de Mcele 1* sorte 13JS00 e liJjioO
por arroba posto a-bardo.
Algodiode Mos.'O U^ifiO por arroba posto a
bordo, a fre te de I/i d. e 5 */
Algodaodo Ceara'llOOo a *rr-ba posto a bordn,
a frete de 3|t d. por fibra.
Algodio da Parabyoa 4* so.ta-U3000 e lilOO
por arroba oosto a bordo, a (rata de 9fS d. fo:
libra e 3 0/0
D.to de dita t sorte li#00, a 13900 o de 2'
aorta a arroba pisto a-turdo.
Cambio sobre C^dres93 d/v 19 t\%, 19 3,8 e 19
1(2 d. por 1*000.
Cambio sobre Paris 90d(v 490 rs. o fraoc?.
Freta de algodao para Liverpool'J/It d. por libra
5'/.
Stepfle
Presidente.
V sconcellos.
Palo aarretario.
cala filial do Banco lo Brasil
em Peroamboco em Ilojultla-
eao 2G de agasto te 18U8.
Bm virtade da resoiocao da directora do
Banco do Brasil se faz publico qae d'ora em
diaote n5o serao mais permitidas as trans-
ferencias de acedes de ornas para oatras
caixas, pudendo somenle, aquellas aqui ins-
criptas serem transferidas para a caixa ma-
triz oa para a de S. Paulo.
Oatro sim; qoe, a contar do fuloro se-
mestre, o pagamento dos dividendos de to-
das as aeces se effectuar na thesouraria do
Banco do Brasil aos proprios possuidores oo
aos seos procaradores.
NovoiSanoo d Pernambnco
emliquida^o
3 de agosto de 1868.
O senbores accionistas podem receber o
quinto dividendo de quatro e meio por cen-
ta do capital, s quartas feiras e sabbados:
entregando o resto das aeces.
ENGLKHBANK.
Of Rio de Janeiro Limited
Descanta leer da praca i taxa a con-
vencionar.
Recebe dinaeiro en ooota correte ea
prasofixo.
Saca vista ou praso sobre as cidades
prlncipaes de Europa, ten agencias na Ba-
bia, BaeDos*Ayres, Montevideo, New*York
e Nw-Orieans, e fmiue cartas de credite,
para os mesmos lugares.
Largo daPeloajirdao n. 7.
B4NC0 K4U4 C.
1 diurelogios; a G;lly& Gsrstel.
I dita modas ; a Tu. Cnristiaasea
i ditas modas
Adrar.
10 ditas fra:tas
lenta.
35 dita? dita-, 1 dita roapi, 3 ditas saogoesagas,
1 diti dices,63 ditas qoeijos; a ordem.
II ditas ditos -, a Vicente ferreira da Costa &
Flihos.
lo ditas ditos ; a C. A. Srir da Motta.
15 ditas ditos ; a J. M.'da Rosa <&fMho.
15 ditas ditas ; a J. J. Gooev.ves Bel tra >.
1 dita modas; a'Sitva & ardoso.
1 dita ditas ; a H Nitmryer.
10 ditas fructas; a K. R. Ribello.
2 ditas ditas ; a Fructuoso M. Gomes.
1 dita teildos do lia ; a Flix V. da Caoti-
lice.
t ditas ditos de dita ; a Scbafheitlm & C
2 ditas livros; a Laiinacar & C
1 dita ditos; a Jir Nogaelra de Sonta.
6 litas modas e miudeza=; a J. da Souta Soa-
res.
3 ditas ditas e dita; a Silva & Neves.
6 ditas sedas e marcearas ; a Lo,e & Dri-
veira.
1 dita flores ; a Caimra & Galmaries.
7 ditas chatos ; a Tneooi.ro Just.
1 dita modas ; a E. A. Delnoche.
1 dita ditas ; a J. P. Uooliobo.
2 ditas roopa, 1 drta tecds de algodao, l harris
vi ribo ; a Mag aloes & Irmao.
7 ditas dita, 1 dito rame, 1 cana (roelas; a F.
Dobarry.
2 ditas cooservas, 1 dlu roopa; a J. Mendi-
beare.
1 dita calcado; a Ch. Leclere.
2 ditas sedas e crinolinas ; a Gregorio Paes do
Amaral & C.
i ditas sedas ; a II. Leger.
1 dita ditas; a J. A. Moreira Dias.
fdlta ditas; a Manol A C
80 barris manteiita, 150 caixas vlnbo, 25 dilas
cognac ; a Angosto P. de Oliveira & C.
1 dita ccoservas, 1 d.u am carro, 7 barris axei-
te ; a Osmio Lapcrl
2 dilas viobo, 1 dito &?goac ; a H. Leideo.
4 ditos vrnbo, 1 caixa r. apa; a H. Oetili C.
1 dita jolas ; a Hvveraat.
1 dita dius; a J. A. Morelra.
3 diias tecidos diversos ; a Adriano, Castro
3 oitas miadexas; a Joo da Rocba e Silva.
1 dita ditas ; a Delouche & Saapigcy.
i dita chapeos ; a Armicio & C
1 dita sedas; a Marqoes.
1 d.ti candieiros ; a Simpson Brld & C.
8 ditas tectdcs diversos a mtodetts; a E. A. Bor-
le & C.
1 data chapos ; a Joaquim de Sonta Maia & C.
2 ditas dito ; a Catiatiaai Irmao.
1 dita col'erinbes ; a J de Almeld* & C.
2 ditas teoidos da algodao ; a Keller k C
4 ditas ditos de dito ; a M ohard, Meitler 4 0.
1 dita ditos dalia ; a D. t>. Wild.
5 ditas ditos diversos ; a'-Ilenriqaa & Axe-
vedo.
7 ditas ditos ditos ; a Girneiro A Nognelra.
2o ditas ooguac ; Taato Iruais.
20 ditas dito ; a Tissst frres.
editas modas e quiaqailharias; a Linden Weid
mao&G.
3 ditas criaolioa? e latidos diversos ; a Ferreira
V Maiheas.
i dita modas ; a Vai & L'sl.
55 ditas qoeijos, 1 barril presoato? -, a Carvalbo
Z-nha & C
O inspector da alfandegafaz poMieoLfae asa
fransfifrrdo para rrdta li do c.irreo o fejlao >.
nueelado para Maje, das tahuas i llnajUli'iMi **
trapiche desta aiLudega em demoteio.
AMandeoeade tVroagifrc-cc,-i> u<'aebl
I8GS.
Mil
mu
i dito viaho ; a P. Soavage.
i ditos dito;iL A. Siaueira.
rvECBlitiloOhlA DE HfcNDAS NT RKAS
GERAES
Raodlmanto 'o dia 1 a 1!....... 17.331*481
dem dodia 12.................. 1:636*314
18:907*59.0'
CONSULADO PROVINCIAL
aeodimento do ola 1 a ti.......... 14:617*791
(data do dia 12.................. 1:471*511
16:1191303
PRAGA DO~REC!PE
o 12 de setramro de 18C8, as 3 horas da larde.
REVISTA nBMANAla.
Cambios.Saceoa-se sobre Loodres a 19^i W3lt
19 Vs d. por I* sendo o valor .dos taques t l-c-
toado oesta semana dr 70,000. *
Algodao. Vendea-sa o de Persambaco de
11*200 a 11*500 a arroba antas da rhegada do
vapor, o de Macei posto a. oordo a 13*80J e o da
Parabyba de 14* a 14*200.
AGUxaoENiE.-Vendu-ie de 95*030 a 100*000 a
pipa.
Couros.Os seceos e salgados vendern) se a
2501. a libra.
Areoz.- Vaadea-sa o pilado da lodia a 3*600 a
arroba.
Aibitk-doce.Veodeu se o da Lisboa a 3*100
o galio.
Bacalbo.Beulboa-sa.de 14* a 17* a barrica,
fleaodo esa d*po:im 3,000 barneai.
Batatas-Vaoderam-ce a-2*400 o gigo.
BotAOHMAS.-dem a 5*500 a barnqainba.
C*a*Vada-*e de 3* a C* a rreba.
Cha.dem a 7**00 a -libra,
. Cbhveja.-A drua da garrafas vaadao-se d
5*300 a DO.
Looca.Veadea sa a inglexa, ordinaria com 3*0
por talo de premio-sobre a (aclara.
ai ansie a Veodaa se ajaglsta a 1*150 a bbr a
e a ranoexa a 880 rs. I
Mamas Veaderam-ta a a ealw. i
Oj.so.db UNBAGA.-Vendar>ie a 2*400 o galios
PAS.as. VeBderam saa g*000 a cana.
PapauNTOS.-Idea> a 47* a arrapa. ^
A7oai*aa.--0*-ttameog8s tndaram-ae a J**uu
"sAB^-Veodeu-se a 170 rt. ai Ubra.e lea**.
foooHWo.VeadaiMe a.tB*Litaaa.4 -asWOO
f Ta*aptctic n. 3 4.
Oescoota lettras commerciaes a taxa con-
vencional. Recebe diobeiro, a premio con-
vencional por tras e en eonta correte.
Cerniere crditos, sata sobre as primeiras
pracas do inperio Rio fla' Prata e Eoropa,
a conpra cambiaos sobre as metmas ptans. i a amaa.
Encarrega-se. por connissao, da oompr Wtaaa-a4Portogi
o venda de fundos poblreos e accoes dewm-
parjbii8rd3 cobranoa de lettras e dividendos
oa de too paganento, e de qaaleaer ootra
oparatjatetnsaaTra.
OeKfledietilepara-opbneo'jneeartas a^JJSS aaaao.
10 ttoras da manbS, e termioa as i borss -. trunug. -Para Liverpool
da tarde de todos ea dias otis.
veaiea-ae ne KX^OSO
a.0*06U*nia. ___ o^..^
finaos.Os de.Lisboa vend*vtv-se a 224*600
a pioa, a os de ootros paites a til*.
Va*as as de compoeleo veodoaaai te a 700
r. o,pcete da* veta*.
DaBOotrros O rebate de letras regulen de 7 a
eirnfaaoo isaat 8/i*
por libra fi*/. palo algodi, 5/8 d eanageodo .m
Cear, a 5/8 d. oarragaodo aa Parahyba.
ALVMWBOA
aaidiaraaAoaolklail......"'******"?
tdamdcdU ................... IOri*W6

yp
M
'tt'aaa .
parta mearte
1."
iraaaaaat..
gaaaraa...
eoia ganar oa.........
I a fvmmoitvfswtm^
tm >|taMi*jBeBniP ,*f
441 eaaa.
*m I Hartlepool 0 ia-^taaaai fct*ta*< _
547 17 tonalaas, caplti* Jota T. Rasa, quipafam
------74C al,arl^carv4o}a-------
-
<;ovi:it\ou;invP4D>a>. r
rTTPela secretaria do b'spado aa fax poblieo.oae a
audiencias de Uvd. Dr viiiario j|eral twa&Aaaaia-
oos dias de qninta-klra as 'J horas o da *Taair-
dar terreo do palacioeprsec0ai rl.t s.lerfade.
Recife, 40-de seterotiro r.'j*rta
Lola Farreira Nobre Pelioeal, secretorio da ais-
pado.
Sauta casa d miseritoria
do fieeife.
A Ulma. joota administrativa da santa a;*a aV
misericordia do Recife, na sala de saa se-9 p^
pelas 4 horas da tarde do ala t7 doeerreafe-, ere-
be propostas para o oroecirreoto de geaatas aja
hoavarem de coasumir os estaheiacimestos t'm*
teu carg", tanto de.-ta citale como da de Otiada.
nos metes de catabro a' doieabr j Tindc-ur.\-^
Maaieiga franeexa, libras.
Gaf em grao, Idem.
Cha preio, Idem.
Dito bysson, Idem.
Ai sacar retiido Ia sorte,. idem.
Dito dito 2* son, idem.
Dito em terrio, lem.
Arro do liraohio. dem.
Toado bode Lisboa, dem.
Bacalho, dem.
Pite fresco, Idem.
Tapioca, dem.
Aletria, idem.
Sabao amarellp, idem.
Pumo do rio, i em.
vallas de carnauba, Idem.
Ditts stearioaa, dem.
Vioh tinto de Lisboa, garrafa.
D.to brar.c-, idem.
Vinagre, dem.
Aie.ie doce, idem.
Agurdente, idem.
Ateite de carrapato, idem.
Parlaba de mandioca, aiqaeire.
F-ijoo mtiUtinho, Idem.
Sal, idem.
Ceblas cento. '
Faraio, sarco.
Batatar arroba..
Croe verde, libras.
Os roocoireoies deve rio a prese atar snas prrao*
tas em carta fechada, asquaes devero tet a oadtao
e.t-ihele-:idi oo presente aononcio.
Secretai u da siou casa da misericordia- do lte~
a:e 7 de selembro da 18b8.
escrlvao
Polro Bodriitiss de Svoio.
Sauta casa da misericordia
rio Recife. '
Pea secretaria da s'-tta casa de misrtJaaatHa aV>
Recife sa coovida tos pareles dos me aeras abaaae
declarados, para qoe os venbam tirar do aaUagtt
dos orpha .s, visto qoe teado completado a tanda-
de 14 asaos, too forme diside o regaiaataai .*>
estabelecimeoto, nao podem al'.i eoDtiaaar, sai
peoa de serem remettidos para qualqaer aaa Usa
naes da provincia.
Fraoclsco Pereira de Araojo, protegida do -tsaatto
Gamillo de Meadonea Fnrtado.
Joaqaim Alves F.rreira, Olfco de Mara Faaaiitr>
dos Aojos Curad".
Fraociteo Augusto Goncaives da Baeba^ -taatiaa)
de Pedro Goaealvea da Rocha.
Secretaria da santa casa de misericordia do Ba-
cila 4 do se le.rbro de 1868.
Oesertvo
Pedro Rodriaa de**.
V
Santa
casa da miseriercia.
do Recife
A Rima, lana administrativa da sania
misericordia do -Recife, na sala de seas
pelas 4 horas da tarde do dia 17 do correas, i
be propostas para (oroecimeolo de pao e bobea,
qne ho j v-rera de consumir os estabeleciaieatoa asaa-
a' sea cargo, tacto desta cldade como da ae OHaaw
oos metes de ootobro a' degimbro virjoNraro.
Secretaria "da santa cas* de misericordia de afe-
cife 11 de setembro de 1868.
O esetivio
Pedro Rodrlgoes de aowa.
Santa Casa da Aiseriewtli
do Recife.
AUlma. junta administrativa da Saata.CaA**
Misericordia do Recito manda faaar pablaaoajaa
aa sala de saas sessoes, oodia 17 da ttnaabr;
pelas 14 boras.da tarde tem de serarraxattadat a.
qaem mais vaotageos offerecar palotaaaaaaaaac
a tres annos as randas dos predios
declarados:
EstabtieriiMBfo* de caTtfai.
Rua do Padre Florlaoo.
Casa terrea o. (9.
dem dem o. 65.....-'
Cinco Pootas.
Casa terrea n. 110 por anco
Idem o. 70....._;' ,; "
Roa das Calcadas.
Gasa terrea o. 38, Moa'..
dem idem o} 38
Roa de Horta.
Loto do sobndo n.*41,ioar. ...
Becco da Carv>ba>
Casa-terrean, ff, lea. '
Ha da Meada.
Primeiro aodar da casa n. 37, ideas .
Segando, andar Idem .. .. .
Lola do mesmo......- -0
Areal do Forte.
Casa terrea o. I, dem .....
Patrimonio de orpio.
Roa das Laraogeiras.
Casi terrea n. 17 idam. ...
Roa da Cacimba.
Casa terrean. 10.......
Becco. das Bolas.
Gasade doosaodiras n. 18, Idam..
Boa do Pilar,
idem d. 103,'dem *>
dem idem 0.99, toaa.....
Idem dem o. Si, idem.....
Os prleodentes deverio apresnaUr.
vramatacio as aoaa Bancae- oa
acompaobadea dot raapeaMvos aaaoaaa,
-Beorataria da *au caaa *a lata*
Bacift li daaetemarada ia*8a
Oaamvac,
Pairo Bodriaaae da
v 9
. >
I
.vj
Peta-aamtobJtraeao da i
tatTa*tteo aue em virtade da tmaiaiPHaeaU
, iIhhibmm tMaKiaratiltrn 11 Pi^mi i "-
! twafwn^^^tl'w tm&- -
UHo^poerafSet .
i*inaim> un ji i laniaar.
L^ J
O adojialtirador
iste i
mwmwm^SUfm


,
tWNINMHL-'BYUHM'
Per^a^elra 15 de Mttxabro.
I^rsto--serie it>al-.
M-representaca da graciola (para, de
^ 3 ICIOS
DE SEVILHfl
1 d PLiFua

A clore.

I#eAtmaoia. Sr. C>*.
li -- Sr. Scolari,
Sra. Touroer*.
Sr. Nudojl,
rifc.....Sr. Vafloogo.
I canijonaie* a Midados.
realiO* i Sra. Faeee 4i*sar.' a
Prrnclp ara' as 8 hora?.
t**r* pore'JO rf.
De patitos e fago
TMce*etera 15 de seteortro.
-tt*fa>ml8*t|*Ha py ,... rflt9 <
4nm-f>tM*oie.*B'4cahM eoareatttirtia *b-
"!T;* **?eeo hMmh do sr: t>
as 10l|lhora do dia cima dito.
3S
lttte
mimiiies
W* ,11'
re
SOMP&Nm* PE8*fBBUCA4
#*vnaci) costeira par Yapar.
acet, escalas, feoede e ataca. A
O'.vapoF-ftNAtyi, com
mandante Peretra, segui-
r." par oe porto cima
do dia lado correte asi
5 doras da tarde. Roe***
i- carga at u dia 14 as 3
__F' horas da tarde, encoto-
P*t*gMri*s*4iaJMrQ arete at as 5
5SSr2 Matst. 't********* reptarloido
______J8T<
Pagote eo*unc*Wl*a*ionBnia ***ri>i*4
vender em leilao uro ei a guana, eserava, perita
eogoromadelra e cosinbaira mol sadia, e um es
cravode meia Idade, proprio para qualquer ser
VICO.
Tfea=ferra ffld correle.
No i andar do sobrado o. ti, i roa dYCrozj
II horas. '
*AM4
ma-.p*ta>c r
na ee*<: na ran I Praieav
iltoliUfaW
- Meo****feos* eoaaamnira,] a* rae-tat

Preeia-sa de orna coslnhaira
X*^& verta-o* r

a*- .
preerlndo-se
TrauJcba n. a.
63
.
as
LE1I 40
HE1
correte, daWHF^IHIbaixa
pcrao de oome joaqolajtrfejaaopri>c
D. Irla Joaquina 6>eBaX^Xldadp
.TTqwiieo) os sigoaf^Wiflfil: fof
2S'iIIUri/,'RQ,ar' be" caraptoaw. pooc
^'PVWnfostJ picado de bex'lgas, e tem ub-b
,*a>.? "J^Mlo am urea de leuda. O
1EI^"'itDWw opioera tT Ido para Gbarar.ir,
k2u^*,N-,B* ** q*aeMWHlei
J?"j'ee.de j>' o*. 0*1. m. Mmiawim
peiadiiae>rrtvo,c.nformo a deel*rac> que.**.
SMlffleore Hitram a dit Sra- Rogara a aoioridat
Jw-pMietaefeqflMrdllenottcia titer, qn o-spl-
pofRBam^f*! afta**) des abaixo ateigoado
wa ra larga do'R< garlo o.^4j ou o tuVMoenl'*a>
WUrabira idita senhora,. que serio pe*-* meemos
reeoupeoaadbs. KeifeTde lettabrn da 1868.
BaaiBWelBttf 4 L\______
^paabia an.er>caa e brawleira de
patneles a vapor
tf dii 1$ d correte e.-perado deJbajf
Ttfcpors. lporoaie Para' o rapar americano
eawjn.-rwi; eootmindanie Tinblepang, o quat
aipiu.tia. donsnra dj cosame seguir' para o<
pata*,* snl.p.ra fretes e passtgens lr:.ti-*e con
^steia-.ory Forier.& C., roa. do Tripleba
*awnHa1fea*o pjrta'egue dantra de seli dfas
nawaiitia iT^imjnie. polaca itafaoa Pegie, para
IMv*'le-rcbr alguna carg>, e por. tss* qoem
fer preveitar otnspj.i, podaeoieDder.se coa
^S'SI'Vk'a'|0J,n rj' GosCa's BreHro
^oTiMplcha n. 17:
Urna casa terrea e-sotio a' re* Nogtrerra n.
*i, *s_Mb forerrw, teodo oo aMar'"terreo- i
satas, 3 ijaarto, cosioBa. fra, graod qototal, e
po sojeo salas, 2 qtartos e cosiwa Iota/ eom 3
lanellas da freta.pH.44ea red.aoa.
Urna diu oa traressa do .Llmoaeoio. o. 7, em
chaos proprios, reode 20J(.
Urna dita oa roa do Iliqae on.Carroca lamosa
em ceso prpprlo ir 3. reode i&T.-
Crdtiro Sim5es
autorijado polo orocurador Jos berdeiros do Qaa-
do Aotonio Pernaodes Doarte, Ara* li|So das ca-
sa terreas achna deserrpta, as qoaes podara ser
txaoMoadaspor qaem pretender, col- l*iMo tera'
lugar so lea .
Quara-leira li rorrerii
as II horas em pooto a' pri d) predio que foi a
Atscciagaa Cjmaerclal, largo dj Oorpo, Saato.
^li^qtJoertepTrefr*,- -teo* eotre
g*o no44* e dJieorreeta atea ura bhenaDo
prttft csiraofea par* Ira-sali-ti8<.P-4ro, na
taberoa^da eaqmoa bosoar om bat cora roapa
para a Caml.ui do Cirma n. 3, e alma o ditopre-
to n3o appai'ecou ; port ot); o soppfreeaie pul* a
qo n sonberJo d*io straro, que se dlriia- a ne8'
itfclRieaaj'aDSic atarte^u uMa, wappa-
r*oeus4kesa-o 19 rta,ioa.dojinioriio.utD negr*
preta, da Hade, de 2G aooos, pnoco majsoo meos,
da oDma Lorlao, tenr ana grtnde-fca.ld en ote
dos'Wbo, parece, tea >4ro*r, qne oo olbt dtrel-
lo, levon'e**; (iHcona .escara ora balde 4
oamgar a#a<4.Fiandres, eoama vender atoa
de ga*bo, lam sido vista lo patej Ja rib'elra de S
Jos: qoem *petir-|ee-*-o I-'atwMt d* casa'
aelraa-mlteaday qu* -recomp*sao de sea
rbaHiTe*soboradpredlu eserara, qae e.
aeha ah residiodo.
i^2
D brgneJehaWiHnaa e scus apa-
relkos..'
A 16- do crreme.
O agente Oliteinfara'leitto por costa e risco
de quem perteocer, por orden e em preseoca do
capito William.e do Sr; consol d S. M. Brltan-
otea, precedida a competente aotoristf* da al-
Uodegs com assisteocla de empregado fiscaes
dest. repartlco, do ca-co incluiodo mastres reaes
e grop,.fogo, nteoctiios para coshihar, taaqoe
de frro para agoa capacidad*.da 1650 galfias, i
aocoras com J bracas de amarra cada orna, cor-
rele de 2tt'braca*, bombas e cratros pertences do
(sesmo brigoe, jio estad,) e-no logar em qae se
arhaai'Bo ancoradooro deste poit), onde dito bri-
goe arriboo po rorc* demoado. oa soa recente vlagem procedente de
Pysand com destino Falmuoth ; e assim mais
dos inastaro\ vergas, cordualPa. veRame, ora
b .'te, mantimentos e mals pertences do dito brigoe.
Qa>rtafeira 16 do correnta
asi! horas da mantil em pooto, oo lugar da as-
tros reaes e gwope*, 2-*nora- com soas amar
twr ivpwr r*'. correwesf bomba* e ootros-pertences, cojo
UacdO, nfcwior, Aracaty, exama se rraaaoeai aos preieadDte, e er se-
^. golda 00 armawa doi*ari<-do Lirrament<>, no
Ipojnca. comraan-Jce 'Apolk)rem versos lot*s os oris arligos
as, seguir para -'"l'ramenelonadc?. ________.
thta~ ni .Horrtrirr)
Aloga-se orna ezcelleote casa no Muoleire, mvU
to fresca, com coramodos paiA naatexosa laoiilia, e
bom baobo de agua doce : a tratar'na- rui do
Crespn. 17, Inja.
1
J 0Bi1,De;* Marta- eaB!.!! o o. foi
h t'*ui'i' Doheoxj eom o-rtoaes-segulatt-a :
'f".-j "".e-'''!!!' rgular^5a*llo caraplnhus,
e anaar deseanc*d; tero us bracos, pescoco e ro<.
WBMOcbas orntan, DrowaioaM d* empWp*: e
e>otolio conheeid. H motivo para >opi.r nos
i*,. awseno oest cid**,- talvet Do bairr da
/ ae,iV ara 8l'"m '"''"''de : querr, a p-gar
00 eetta der noiicias, .era" nem recompensa*) d*
/ado Imperador a* i.
sega.nie: ---'-' l9' *' ^ e **>**** slebelecimenid se
^sr^ss& "?#* sss* a~-- n*h.*
Vapores de forca de 3 a 4 Cavalfcj. i0'1*' P"a taao^re,.
Serras avnl.hn
IV A
berras ara Isas para raactrrrae.
Machaies e faeSe ?iTreri(rarrOS.
Caixascom vidrosdefodft s" faina
Carros de ro3o para aterro. : i,!0 ?e fobre id*B i,lwD-
WW"P padariaa. Ld de '-at5 "* M-
DfetuIBaaores para mHo.
.tra?S'araer1 canos.
as*i j
e todas as grosgow.
Escmvo' fagido;
--Preee.jv5Mnmbon-coiiBhiir: na roe-do1
jqejradMr o. tt7, l aaaar. _____________
\r"" A'o se: n*a preu escrav* coiifiaMira : a
tratar na roa Nova o. 13, lohi.
ma poHlt ciinheira, para empleiir o-no-'
mero e?esa!>, |narrega-se de tomar per.swnia
U por preco'feoito raioave ; aslm como fz co-
n*M*jiara frajeareoiioTto r. bom tratamento : nn
roa da Ssarata-veman. 50, andar, emrda pelo
neeoodo Porto.
t'ara urna1 fubpica' ou gran-
essibelecimerito
Alogase 0. arKct*ns daf ro da nrai* dSan
rogm oo araj_0_do correte'o preto da nome **, qoe luana, da Sr. Tbnwiei F.aoca, oude
Escadas de madeigaff-aroericao**
Carrinhos proprios parasartfiatetis.
Moinhos pA'rtttafito.
dem para mlio.
[Machi ias para corlar catiim.-
Boasbas para regar iardwi.
Vaquetas para coberta*'de carros.
Camas de ferro sortidas.
Bombas de Japy.
dem americaoas.
Ferros a, vapor para engrannr.
Vassoaras americanaa.
Baldes americanos para compras.
Tinas de'madeira.
B llaios e cestas de vergninhas.
Guarda comidas.

Folhn de Flao.lres.
Ferro djta Arcos- dlTe'rro.
Latas com gai.
Trees de porcelana para cosinha.
WBM ustanHdos pra*aTiT.---------------
Bandeijas finasv
BalaDcas amertcaBa*.-
dem rovervaes.
, Taixas de cobre.
j Estanbo emrerglDha.
i Folhas de ferro de todas as grossora,
Currentes acierro sortidaV
Espingardas di todas arqnaljdndes.
Rewolveis.tWloa'os os mVMrtosi
FerrtrWeirfa pahf'oortves'.
Mera p'ara' tanoeh-os.
dem para ferreiroa.
Matbeeg) de idade 3o eaaoe, como* >igoars seguin- i^ boj* a labrica d > *ih*oi.para q
.te* : a.to, chai* doorpo, rosto. coarprM^ b>ih* oonuar esta fabricar l^bern se 1
taita ba poocos '
Para o Kio de Janeir.
-^yy**,m a mii,jr breridade possivel o brigoe
taKienal rrocador : para, carga e escravos,fete
-"2 Stfac,!,u Mir,,aQe Bir"s.&C-, na praca da
0*111 junto n. 6, 2* andar.
COMPANHA~PEnNAMBUCANA
laVifcgacao cnsteira
^aajyM, "Natal
Cear e Aearac.
'r. 1 O vapor
daote .Martms
os por ios cima no da 15 do
correte as o boras da tarde.
Recebe carga ate o dia U as
3 boras da larde, encommen-
"SL,l^ai!lr03 dioheiro a tt**i al as a hora*
law* dj da da sabida: escripu>rio do Forte
Hales o. i.
oem qauer
- .be vende as
das, ps grosselros e descascando cataeira-lTo mus otencilibs necessarlos ahi exi.tco-
* raao de tar trabalhado em cal, lerou vestido >e", oa qoaes -s- remuvem *o pr. l-ndeme qoe me
cate* &t casemira pret*. carofsa de algodSoilrrbolMr **Bl*geaj tffarecer e delwsoaj preeiear- a>
S"52 ch,^J as flh* do Arcaty, oovo, japona jw eoair os referid; arraaaeos pegar sera' gradeado der^ecom^seo prnprletario Jof J*eotneTe.i o com' nth afamadas Mrr.c.s deilZ'JamoV e?eXnffi
m m
M

20-RA DA FL0RENTIN\_20
na roa dn Itangel n 19.
'
<> d1 rancez
Bornead para, regir ot>rioameni a tercelra ca^
girada fregueataoMSioto Ao'ouio desta cidade.
um_rao?o francet CTTnpetenlerireota habilitado, '" poolieo qoe piinci.-.ia a ftwccionar dj dia 14
ernma vl^tn ten.se reraeiona-
rfur-olo, *Ora de, receber seifr
cerreja brana e peta- oaei-
la licoas da fraocax : oa roa do Trapiche hotel da Pr tJUle, na ra D rem n. 60, segood* ao.Jai
ptaropa e era casas panlaalares.< \\---------------"-----------
Precisa se lailac a neg km da seu iuteresse ; fll 1''
com e Pr. FraniiiBJiAnfrBte-^t-S**- o-a- BKw / l I k
seus : na ra ireita n. 3, tereeirj adar.
- FraDcica'Maria '.aAnooociaceo. Nndo olnif,"'r/nriwr5"'"^ '"" onecer a*i*oWr*^arei
m",l -..... '""- .nai 5operior qoe elles tem sempre a sua uminsif; *Mi.vT ......'----------" """-
nhos e licores superiores..^ri.to. e oaeb laSat.**T\Vr'"W "^ ''^'M *
cerreia Pm- n.rl -' k f'tr*S0Ht crD>nchos lllotfte-
cerreja eacontrarao abrigo contra as elidas tardes do **>
Alugam-se duas casas erj*B3l>eribe, no P.irm
4a Madeira, com 2 sal**, i 4nrio-.f e^**ha lora,
DOlto frescas cora boiu banfto. nos fundes : a :ra-i>-
Jar na. ra irVita n. 69?
T'Qiwid prci5ar de urna
pors*de8B,. diraja* a"
44.
p.ra servig,) de
das Trioeneiras
PORTO
1
tor
LISBOA
r*xi pirt3 cima indicados receb* cargue
fi&ewj^s barca portoguexa Seguranza, qoe
sagMrr com a breridade que Ihe for possivel a
wtarrceaaids consigoatanos Cooh* Irmos & C.
IEILOES.
llrj,0
de livros de direilo, de litifT.tara,
de hislvri, ele,
Qcarta Mra Id do correte.
U agente Msrtias fara' leil de orea e?colb!4a
livrana, coolend) murtas obra de historia, de
ciencias natnraes, de I tteratora e de direilo, e
otre estas alguraas. nrissimas,. como Antonio Ge
mes, commentarto as leis laurea- ; Sitea, commen-
lario s ordenajda* ; Cabedo, daclsde da soppli-
ca;o ; Undes de Casiro, pralica lojitaoa ; bron-
co, anootacSes e allegacois ; Emengon, tratada
dos seguros martimos, etc.
Qaart felfa 16 do correte
B* !1 horas da maohia, no armaxem rui do Im-
perador d. 16.
Precisase de orna aro forra ou
coiinhe, laven enjomme : a tratar
beira da B.aviu u. 41
Aloga se a casa terrea b. 7f da-roa Velh?,
VIKBSI^6 NJ)ssa Senhora do. O' de
Goianna,
com ti ns
'l* aodar.
cominodoi oa raa do Caboga'o. 7
dos a gax, onde <;s apreciadores da-boa cei
Comprara se garrafas vaiii...
Nova loja de fasedap, a i a do Qaeiinado
MOR El H A III mWJk ^ C.
O Sr. Manoei Perelr* da Silva tero oma'carta
na raa do Vigarlo o. 19, !? anoar, rinda da L - J js da iiira nari, oatnra e raoranor oesia
roela, reilra e para fra do imperio.
pro'
Qjam precisar de nm administrador para en
genho, dirija.se a roa da Craiaita o. 21, no entrar
da Soldale.
Aluza se- e eoropra-$e
om escraro de mia idade,
largo do CirpoSaoto n. 19.
tambero, tgradodp,
qoe eja sado : oJ
Fogio no dia 29 de agosto prximo p1S- fre;ue7a 'l'Tok^ **LT es,aJ,e,ecirae.nt0 verendo grangear urna oumerta
1 vender seo Rovo sorumeato por prej.* lo redtuidos, ue
sado, sabbado, urna escrava denomeCLu-',
ditae, de 25 annos de 'idade, "molau clara. \L^7/ctZ^ poJe' ^waiK econr-niit
fel5L2^Ji X^!^\llS2^ qmnm V'6,tar Triraph0' pard verem a "'dHde'do
BASQINKS.
Basqaio.es de grosdeaaples. n-^os enfeites: para 25 e 28d >00, valem 30,50011
LeilAo
De 8cavaI03 e 2 burros
S-cuoda-felra 14 do crreme.
O rota Pa-taoa far' leiWo por cenia e risco
*o f*a perieocer de 8 cavallos bem adestrados
r* c*fTi e cabriole! e assim 2 barros, no. dia
**"* a*enoiioadj as 11 horas no largo do Corpp
^^0
t* rnnfio,*alnao, caoltoirc a gax e gneros da
cttftra* da ra* da ooeordla o. 33 (iravessa do
Pctutw.)
Trca-felra 15 de setarabro as 10 horasem poolo
Por loterrencSo do agent Pinto.
BEILlO
O!? barricas com cerveja branca, 20 ca-
saoeota champagne, 3O eseiraa grandes
4 Aacaty, 30 caixas com veas de car-
embau
Tdrca-dira 15 do arrete,
el ajete Pestaa fara' leilao d"S generes aeiaia
aUicaaee p*r cuota e risao. de qaem perteacar
^aorurfcira id io correte patas 11 boras da.ma-
CJM no Asnea defroote di alfaadrga.
de urna mabilla do mogao, a Luix XV, 4 qaaro,
3 espetaos, 4 casllcles e mangas, candiairos a
par, 2 lapetes, 2 guardas roapa, 2 lavatorios, 1
mesa elstica, 2 sofasdo amarello, 24 cadelras
americanas, 2 ditas da balaoco, louca, vidros,
mesa,cadelfasrqaartinhjelra, iota Irem de cozi-
nba e mullos ootros o jerics.
Qaartafrira 16 de seteabre
a'roa de Apollo n. 1, sobrado em frente do Ma-
la ci t1.
O agente Pinto fara' leilao a reqoerlmeolo d)
fRtor dos Albos do Baado Jjs da A quino Fooseca,
mveoUriante d>a bao* do- antean floado, e por
maodado do Illm. Sr. Dr. jura de orphios, dos
movis e mala objeelos aelma .manetonados exis-
tentes no sobrado o Ida raa do Apollo oade-se
effaectuara' o lello, s 10 boras do da cima
dito.
AVISOS DIVERSOS.
Ddsencimiohoa-se di larde de 27 e agost
flDdo, do sitio da estrada de^Belleo, nn,a cabra bi-
cho, ocm-caoga, sera flih), de ccr branca lavrada
e mela lanioda, ponas Bnas e eat-p,' ubre peque-
o por ser de primeln barriga, mas anda dar
leMe, es.jula, e aclmva aa bstame gord, fjj vista
namssma tarde, parto: do beico do BspiQb-ir&-
qaem della siuber pa a teoba apprebeodiJo, far.'
e favor de mandar entregar oa irav#.;fa da roa da
Santa Uroz n. 7, qoa se reiompeosara' por este tra-
balbo.
Criado*
Precisa-se da om criado pira todo o terateo in
leroo do eaf eommernal ; a tratar no me^njo ca-'
f, no largo do Oaroo Saato n. 9.
Alaga se nm sgondo andar de um sobrade
no ces do Rimos, eom bagfantet commodo* : a
tratar na roa da IgaaorHeti n 63, 2 andar.
Ama de eite
Pre:isa-se de un ama qoe tenba boto e abaa-
danle leiie : n> raa da Penba n. 23, 2* andar.
Precisase de trabajadores para as obras da
segunda linba de encaoamentp da compaobia de
Beberib^: a tratar com o respectivo eogeabeiro.
ra da 1 rampa d. t.
PARA
A ILtM. CAIMA m
Os moradores da roa da Soledade rogam a' Irhoa
tmara moolcipal, qne m.nde dar sabida as agg>j
qoe se acharo e>tagnadas na dita ra, por Mso qas
foi qaem conceden llceoca ao eollegto d* uje-Joas
que .IIi esta' coUooado, tr daos canos; qoe^ocem
para roa aguas servidas coai giave. detrimento a'
salabridade publica, seodo causa de est-ir a raa
sempre chei* d'agaa, tornndose desta sorte nm
fdrso de infaccoi af aanda. poblica; toroandse
tambera um Iamacal onda eolerram-sa oa carrosa
a ais vebieolos, e ao me. mo lempo um obiecto de
eseaodalo.
Pr bastantes vezes teem pedido ao Sr: fl=eal que
ponba cobro nisso, naaa elle na se tara importado.
Pule se, cora pooca daspeaa, fazDdo se orna eava
cao, levar as agnas al a roa do Sabo, onde esta' o
eano geral; on seseo, fater se no lugar em qae os
eanos do collegio lanzara as aguas para a-./oa, um
sumidouro, e cora paaoa dspota remediar-s esta
graoda inconveoieots.
P-de-se, tambero, a lllma. cmara, qne sa tambre,
da qoe o pobres, moradores da ra da Soledade'
tambera pagara imposto!; e por Isso devem ser
attendldas as snas queixas. ,
Alaga-se a loja da ra das Croles n. 9
rosto bem tirado, nariz afiliado, beigos ver-
melhos, magra, bracas e m3os descareadas
e motto- lizos-, te>m ear itm dedo poiegar da
roo urai marca de panricio, cura muito
pequea marca de fj-.tuia sobre orna face
precedida de urna adoa'talgla, e soffredeuma
aolhttn crnica. Boga-se a qnalquer pessoa i
que a encontrar que a apprebeDda e entre-
gue aos Sr. Soaza Moutinho & C. na roa
daCaiiej n. 22 no Recife, oa sen senbor
abaixo assiguado que sera generosamente
recompensado.
N. S. do O', 9 de setembro de 1808.
Demetrio Co lm Ferre;ra Rabillo.
Pcrdm-.-e iu quaru-teira 9 jo correle a
noita ao sabir d i thaft.-o. urna pulsetra de cabellos
formaodo ots Irtrca nfe??tida em ourn, e sobre
oeogati) u.aaoac.il*t4 ebra retrato : quera a tiver
acbado e qaijar later fir, r de a reslitoar a ten
dooo,-diri)a-s a rna dj Trapiche n. 44*,-segundo
andar, nao" se daaMarV -tar a'gama gratificado,
atteoto o apreci einque liJj o oojecto.
e 33^000.
I em pea
_, CHGARM.
Clegaram no ultimo "P^^^^^lia qoe so o Triumpito rocebeu.
Cambraia branca fina de i at 8^, f.zeoda que em outra qualquer part
e mm
ASSI, COMO
um lubil
Assim como
tcestre.
~ Robert-, crioub, de 46 a O anuos, barbado,
denles compnJos c saparadoi obs dos outrs,e:om
jIU He uoj na irania, ps paqueaos, paruas muilo
8o* e cabelluda', doema da onrio', (jst saraiTi
ca**:a*alcas ra 'iluda-), estator regalar, sacco do
corpo* i coi anallo e barba brancas, oge para
longa-sempra. Ruflia, cri'iota, da 40 a 45' anoo>,
estalara rrgular, osos grandes e verraelho', pos
muilo Urges e sempre ferljs, alegra oraul b.-
bada ; fuiram a 1 do correla doen^bohiS., Fran-
cisco d Varxea : qoior os pagar leve os a ua de
Apollo n. 8.__________________________
No dia 26 de agosto prximo pascado fugiram
do ongenho Coelhos da Ir-guraa du S-riobaemo
preto Gaspar, crionio, da idadr'de 19 a 20 aon.-s,
cara redondi, >yupatii:o, sera barb?, com falta de
em denta, um nraa marca abatxo dos himbros,
perno* Unas, ps grands, oIBeial de caraprna,
gasia moto Oe tocar guitarra o i viola; eSitoroioo,
pardo, de 19 anoos, pooeo mus oa roetes, falta ota
dos>denles de cima, cara comprida, cbsio do corpo,
aricas e peroas curtas, calos uas ruaos, falla bem,
e altela a vor, cania quasi sempre, e gosia de
beber sgpardeme : rogt te a quem pegar os refe-
ridos escravos de ts levar ao dit> engenbo Coelhos,
a seu senbor AntoQio alaria Rui,, on aa uxaca da
Boa-vista, sobrado o. 21, qae sera' genarosameote
recompensado. .
'T '.'<*'
Precisa-sa^da ora criaiio forro ou captivo para
ainbeiD se manda .f.zer qualjuer obra de aif.ate para o que tem
Nao se podendo declarar tolo o seuoriimenlo, o q e seria enf.donbo oede-c
jde novo re^p.ue_l_pj)b|.co para soverin ar da verdade Uo Ttiumpl," !
e-se
. f -T, ,-------" -." -niuauc uu llIJUJIlu:
.. :* Prtennos deste eslabdeamoulo participan aos Seos freguezes rru
mostras e raaadam seus cai^eiros aonde forem cbam:-dos. eze* fue aao
-------
Fogo do ar
Recebara se eoeomroends de fogo io ar para
dentro e fura da provioca : oo arojaiem da 0)la
aaairalla no oitao da secretaria da polict
A'oga se oroa da*melhore's casas do Cacba
Bahia, proprio para sacco* V a>sucar a roopa para.Ka confronte a greji. piolada eciiada oestes das*
Na luja do Passelo Publico O. 12, de Helioijro
uigel, anda existeo>rco >tefaraado aigodo da
?.Tna,. 5, .I..J a n u"" o.n* e Pfecwa-saide ora cr.auo forro oa captivo para
1 andar do sobrado da ra DiraKa a. 81: _lt9ltt ^servico descaso : a.iralar oa ra da Cadea do
4a roa das Cruzas, sobrado n. ar Indar. JUrih. i.i*..n 40.
Recife, laja n 40
scrav*, palo baratsimo pi eco de 3-50 rs. a, vara,
ass m como meiae de sedi prela par p*dre< e se-
nhora a 4pa duna, esiaodo lado era perfeito esl;-
'di>, e se venda por estes.preeos pala graode
quaotidade. qoe anda existe.
RepM!avel publico.
Brevemente vos teob de apresentar daos arr-
eos qoe- ba dona aooos a esta parte se tem arran
jado com urna be a fortuna, libo con urna dsc ater-
a da urna cacimba e certas tinturas e suato....
por isso en vanbo prevenir que matto tendee qoe
Ver eom taea marreees.
O vista certa.
Appareceu ua ra o lirperador n. 457tr
ceiro aodar, o preto de nome Raralio, qrfe olt'ser
eseravo dd Sr. Fraocisoo Machado, morador ero
Agox Preta, oo seu eugeoho CantarSo, pedindo
para o abtixo assigaado o comprar; portaoto o
seo referido senbor qoeira o orandar buscar na
mesma casa, oio se repo&sabiHs-aoo o rremo
abaixo asignado por qnal7iier eventnalidade qae
e possa dar sabr ra>rt, dosnea o loga do mes-
rfl escrave. Recife, II de agosto-Be 186.
Agostioho Ferrelra Jnior.
toda morada, cum ionio e caes para o rio;
Desapp.ireeeu da casa do abaixo assigaado o-
seu eseravo Antonio, canoeiro, idade 40 aaoos ;
como elle nao tires* e?te c-islnma, joiga-se-i>ua
tivesse sido sedotido : portan rogi-se aoiJri-
dades polieiaes e pessoa* qne o viteea, o favor dft
parllciparem na ra da S. Pedro Apostlo.
utade.
.^_^^^^^^^^^ Anioaio Ramos.
en
Praci-ase de uua criado para compras
mais servico de casa : na ra do-Imperador n. 73.
3* andar.
i-----------
Urna ama cu D'V.a escrava,
Precisa-sa alagar orna ama forra ou escrava, qa
sala cozluhar e eogommar e faaer o mais soivico
de casa de uro* seniora eracgelra ; pagj-se bea
e puniuilmente : a tratar na ra da SaaiattoTe-
Ua n. 2i. prlareiro andar. _____
Dinhciio.
EmpresU-se de l.OOOAa 10:0004 a juro raceV
trmr.ttt bytK.taec em pred oestr eMeao. oo
ootra ganatia : quera P^;clsar/amiattaie-t*ra *r
procurado.


rttMt.

HYMHO
te aWaaft tara^taM
caito CMifatt ft r l.f.!f.
Qasttor depositando totein contases no raspei-
lave* publico espera q*e ana odesta eomoesiclo'
*a>*J*ti aolhida raga uimmcis qus o ^aixe<
vns>*ennr eom a mu tfottoeio a' dirigir* se
a esgaant** euu : rae Jlova baxar da ada
. Bseseat. roa de C'*s iiaaear & C eo-
aira de Soma, roa 4o epar.dor encadern*?ao
asrietasue a Sniaarie* Jt Iwetn, Cadcia lUho-
grassla a P. H. Carla pi duntooto preco dejl
ata ecempUr.
ilip-te
Vreciea-ae alofar om aseraro toe saja eadlo-e
acaba Mt conduca : a tratar na *ua Urja do fio-
aarto>a,betiea.
USA DA FORTUNA
Aos 5,00G
BILHE1ES GARANflQOS.
A'ac*. ae Cristo n. 23 e cahm docostum.
0 fcaixo signado ven dea nos n moilo tali-
sss^stsMtespraoildos da lotera qoe seacaboode
xtrakir a beneficio las Emilias oa volunu-rio*
a patria <(W) os srgniotes preeaio* :
M.StO am meio com a aorta de $M*&-
Cabras maltas sortea de t(f$, 40*a t#.
Oe possoidores podem vir recebar *es* respecti-
voe premios .ern os descont das leis aa casa di
Fortoei roa4o Crespo n.83..
Aeaam-se a renda os da 'J' parta da loteru!
a Santa Casa 4a Misericordia (80a) i aa se ex
iraatr qaando se Moaoeitr.
fre$o.
Billhete .... 4*006
Keio......000
. Em porcio de iOOJ para cima.
Bllliete. 3*500
Meio......1*730
Manoe! Martina Fl
J. FEKREIR VitBLi
rfiOTOGBAPHO DA CASA IMPERIAL K PREMIADO Ni
ULTIMA EXPO'lcXo DB RJUMBCCO
B SA BXPOSICAO CBNTBAL DO RIO DB JANEIRO.
Oficio* e galena pnotogrsphica a* roa do Cabo
g n. 18, obrad.) cjm entrada pelo lado da
aaatrix. ,
Retratos por todis os systemas pbotographicos
Cartots de vitUa
A 9* a dalia.
Os canoas da visha sao poras e legitimas pbo-
: jgrapnias qoe nlo precisara de retoques de Upis
sea de natkin.
Retratos em porcelana.
Retratos em laico, sera rivjcs em delicadet* e
xpressio, e proprios para cazoletas e aitioeles.
Recetot-u se ltimamente um lindo e variado
ortimento de slfinetes de ooro com rabio?, esme
radas a perolas finja para collocarem se re-
trato*.
Eocontraro-se d* mesroa photographia, e tara-
bea oa livraria E ooomlca do 8r. Nogaeira de
3wt, ra do Crespo, retratos em cari5es de
visita do actual presidente do conselho de mi
nlstrcs a
O EXM. SB. VISCONDE 1)E iTABOBaHY,
e do actual blspa de Peroambocj
O EXM. 6R. D FRANBISCO CARDUZO AYHES,
a-sien como dos bispos mais notareis qae compoem
o episcopado brasileiro, e dos nossos borneas mais
Isttoctos per saa sabedorla ou bravura.
Ha vistas phougrapbicas em pooto grande para
laadros, e em candes da visita para alboos de
t"5 edificios e localidades da cidade do Re
rifa,
* photographia esu'.aberta lodos os las.
""CMpanhi pernambocana.
Os gneros araiazen.idos nos trapiches al-
andegados da companhia Pernambucana
viudos nos seus vapores, nicos que al s5o
receidos, como o algodS-, etc, acham-se
segaros contra fugo na companhia ingleza
Thanu Mercey, sem que por isso paguem
os depostantes mis do qoe o que marca a
labella que rege os interpostos.
Recife. 1 de agosto de 1868.0 geren-
te F. F. Dorgcs._____________________
ltenco
Fogio da roa d Aorora o. i6 a escrava Brgida
com os sigoaes segutntes: baixa, om pouco magra,
bempreta.olbos pequeos, naris grosso, ossos do
rosto sal ente*, e falla descansada, levou lem de
tres vestidos, seodo um de chita escora com salpi-
cos brancos, outro de chita amarella e ootro de
casa com palmas zoes urna pulseira de ooro es-
maltada de verdee om par de rosetas pepeoas com
om diamante : quera a encootrar e qoeira appre-
taende-la e leva-la ao eogenbo Tapera, na fregu
:ia de JabaatSo, qoe sera' generosamente gratifl-
cado.______________
Precisa-se de orna ama para coiinbar : na
roa do Livrameoto n. 1 A leja.
Troe*m-se
aom iiniTi maito ratowel aa praca O loaa
oanaataaa.^1
Jotupm JIb5 oncalveB
Bettrao
RA DO WsAWCHE %. 47, i/ AMDAR-,
Sacca mt todos .{qrtes obMofiaD-
co do MAo, em Braga, e aobre o *cob-
tes rogaras Lisboa.
Porto.
Vaieoca.
fluimariat.
Goimbra.
Chaves. *
Viseo.
Villa do Caade.
Arcoi de Val de Vez. -
Viaona doCastetie.
Ponte do LtflM.
Villa Real.
Villa-Nova de FaawlicSo.
Lamego.
Lagos.
GevilbSa,
Vassal (Valpaaaos).
Miraodella.
Beja.
Barcellos.
trifr do Corpo Santo n. 17.
Frecisa-se fallar eom os Srs. abaito menciona-
dos a aegocio de aea ioterease.
Ignacio Pinto dos Santos Sata*.
Joaqulm Jo de Lima.
Joaquia da Rocha Siqaeira Carvalho.
Joaquim da Silva Alves Ferreira.
ioaqolm Googalves Vanos.
Jos* Eleaterio Carneiro da Canoa.
Manoel Flore ocio Ferreira.
Pedro Mandes Adviocola.
fargioo francisco de Mello.
Pedro Aleaodre da Silva.
Maooel Sariaaoo do Res Carapeilo.
Jos Cyprianoo Antones.
Antonio Pbiladelpbo Pereira Ootra.
Aotooio ioaqolm da Barros.
Antonio Joaquim M*ebado.
Antonio da Silva Marque*.
Antonio Joaquim dos Santos.
Antonio J> de Brllo.
Aotqnio Telzeira de Lima.
Antonio Barbota dos Pasaos.
Aotooio Francisco da Silva.
Antonio da Costa.
Albioo Pinto da Silva.
Augusto Jos Pereir.
Bento Tupinambi.
Bernardo Jos Lopes Braga.
Beroardioo do Res.
Caodido Marciano da Costa Ferro.
Cyprianoo Lopes Galvao de Moraee.
Dom'ogos Joliao de Freitas.
Oomlogof Josd Pereira Gonjarves.
Franci.-co Paulino da Silva.
Fraociaco Manoel dos Santos.
Francisco Serapiso Pereira.
Francisco de Olivelra Coelbo.
Jacintho Aogosto do Amara!.
Joaquim Mi lele Mariz.
Joaquim Morelra da Mendooca.
Joo Josa Barboia.
Maooel dos Saotos Ferreira Bamos.
Joio Cardoio Barreto.
Joao Felippe dos Santo?.
Jo<. Teiieira Barbota.
Jos Ignacio da Silva.
Jos Barbota da Siive.
J Marii da Silva Ferreira.
Leonardo h> da Silva.
Matblas Coelbo.
Marcelino Jo; da Silva,
Maooel Francisco de Mattos.
Maooel Feh'ope do Naatimento.
Maooel do Reg Pioto.
Manoel Jos Martins Rodrigues.
Tnoraaz Gomes de Almeida.
Francisco Joaqaim Goncalve?.
AfTon-o Cavalcaotl Oliveira Macie.
Jos Leandro Radicha.
Pedro Jos da Cruz.
Joaquim Coelbo Accioti.
Jis Lejle de Atevedo.
Assis Aogosto Tavares Vieira.
Manoel Ferreira Brigadella.
Jos Beroardioo Alves.
Loiz Aogosto Ribelro Mavigniar.
Josa Joaquim de Barros.
Maooel Joo da Castro.
Antonio Ribelro de Araojo.
Maooel Aotooio da Silva.
Torqoat) Laoreolino Ferreira de Mello.
Jn' Mara Nones.
Aogosto Cesar da Silva.
Antonio Ferreira Dos.
J. s Loorenco Bastos.
Jos Aotooio Heoriqoe Passos.
Hermenegildo Jos de Aleantra.
Modesto Virgilio da Annanciaco.
Horacio Alves da Silva.
Jos Ploto Soares Coelbo Jnior..
gl linda alcaorUMe qoao
plaosa Um merecido no thaatra
i ur imwaisa, e acba ta "emflKl
K. 6-nu3 4* qaelmado*.
Marques Silva C. ^
Osnovo8 pilotos dafragaU amaaooas sv'uam o publico, e Part^a"MDtfhJe,lIIiJJl
goezes, qoe ellaeootioa a acbar-se Mostaotemente soprida do que hade m^*' ?*"?,'
moderno era (aseadas 4e toda* as quahdades, para oqee epvidain odosos bw,^
comprando do que veas de albor ageste mercado, ja mandando vir, de mwrfJ2a
da Europa por todos os apores algamae especialidades de (azendas de gosto PJ" ;
Em sea variado e ejpleadido ortimento, encootra-se sempre, aiern |de muiwf oww
artigo, osegainte: ....
Lavas de juvin sempre 'restas, braocas*e*de cores, para sennorae e paran.onw;
Fazendas proprias para caeameatoa, taes como: ricos vesiidos de btoode; n10,rean" branca de soferlor qualidtde; setim, egros denaples, brancos; nagniflcas couas oe
damasco de seda de dwere 6res; ortoadds para camas de 25(5 rs. a0d """wa'
lindos a magnficos cortes de vestidos de seda de cores delicadas e mod*rn,8S,n'0*J0!*:
Variado sortirnento de sedas lisas, de liatsa e de qnadros.Saias brancas bordaaas,
e d'rtaecom 5 6 ordeo* de pafos, faieada de mnito gosto; assim como as bonitas saiar
de iaa om barras de cores.Ricos cortea vestidos da cambraia branca bordados, o qae
ha de miis fioo e melhor gosto nesse genere.L5as listradas de seda, e poil de cnevre
de diversas e bonitas edras.Mpakas lisas de diversas cres.-Superiores casaqninoos,
oa basquinas, de soda prta enfeitados. e doattimo gosto.-Fgaros oa l/^V^8'^
seda com enfeitesprtose decores. Corpiobos de cambraia bordados Mane amoi-
nette.-Oimiia3 bordadas para senhora. Ricos leocos grandes e pequeos de mvdto
delinho bordados.Um sortirnento variado de bal5es reguladores, e ae.otras,q,M'l,
des; at baes de arcos mullos bons a 2| re.Vestuarios ricos, e enxoval completo para
baptisados.-Enfeites de cabeca, e cbpeasde diversas qaalidades para 8enhor";~:*0'
mento completo de carnizas para senhoras e para homens,Bonitos tapetes ae looo w
tamanbos.m variado sortirnento de roupa feita, malas e bolsas para wjT'
timas chius da Persia.Grtndtvariedade de cambraias e cassas braceas e ae corea.
Pannos finos casemiras, e mirtos oulros artigos.________ _____________
NON PLUS ULTRA.
Grande deposita de charutosjio andar tei
_______z_e
Acba-se oeste novo eslabelecimento aria t artedade SnSmaMMaU%at
lhores fabricantes da Babia e da HavaniTcomo sio: Cardo, Candido. Simas, Neto,
Anrade. Costa, Carvajal e Salas, etc. etc. .
A^S^^t^m^mf^miV a'gom para ter quanto baja de
confortJ3T5 bem estar aos apreciadores' de bom gosto. gj^^jSt
lecimento reunido a flor de qoauto bom em coarntos desde 2d 12 o cenlo, da Bania,
6 'e olvo^beS frma Umbem om petit remurent a la corte. Para com-
modidade dos hospedes ha no hotel central excellentes banhos, sendo todo oservico
desempenhado com o maior tsseio e proraptidSo.
Ra Larga do Rosario o. 37, e ra eslreita do Rosawo n
abeltcimento. ______.


martimos
e
COXTRA FOCO
A companhia Indemnisadora, estabelecidi
sesta praca, toma segaros martimos sobre
navios e seus carregamentos e contra rogo
em edificios, mercadorias e mobilias: na
ra do Vigario n. i, pavimento terreo.
Caa de campo
Alaga-se um bom sitio no poito do Lasserre
iCaponga) n. 19, eom boa casa de vivenda, doas
eaclttbis, tenio orna boaagoa de beber, e muitas
*rvof froctiferas : a tratar na rna da Prala no-
ral A. ^^___
A rna da Crespo a. 19.
Precisa-se mono fallar aos Bxms. tenbores :
Dr. Jx Mua de Alboqoerqoe Lima.
Tente Pedro Becoodioo Barbosa da Silva (seobor
v> enganboj
PrancUco de Piola Andrade.
Joio Eleves Varsea (do Rio Grande do So'.)
Praacico Botelho de Andrade (das Alvarengas)
Jaio Ferreira Baptltta. _________
ATTENC4
Manoel da Silva Jacome Pessoa previne a quem
fosan ioteressar qoe a escrava prda de oome
Paicneria qu ?e acha era prder do senbor cor
redar Bessoni para ser teodida, propriedada de
a libo menjr do sappllcante, qoe, como nico e
IrMraio administrador de seo fllbo oppor-seba
jaildalmente a qnaiqoer transarcao qoo se f dsdlla escrava. O aoouoelaote convida tambem
Sr.eorrector Bessooi a desistir depols da leitora
frsenle aonuocio da commisfo de qoe fol
gaWrfadn, eja qoal tr a pesso qud nella te-
" ro'ado. Recife 10 de setembro de 18G8.
Na praca da Independencia n. 33, loja dt
jurves, compra-se ourp, prata e pedras preciosas,
i tambem se faz qoalqner obra de ancommenda
)do a qualquer concert._____________
LOJA
DE
RELOJOEIltO
4 A
entrada do novo es-
40f*Jl**(.
DB
Vctor Grandin
Roa da Cadeia do Recife S.4(-
O proprietarro deate estabeleci-
meoto, premiado com a medalb
da eipnsico universal de Parii
no anno de 1835, tena eipoito a
venda em soa loja, om graod*
sor timento de reiogios para algi-
beira como sejam : de onro <
prata, sendo dos meibores fabricante*, de paten-
tes ingleses, soltaos e orisoniaes. Tamben tea
urna grande qoanltdade de reiogios para pared*,
e que batem Doras, ditos para embarcares e para
cima da mesa, todo* estes reiogios sao dos ma
booitos model *. O mesmo concerta reiogios f>
todas as qaalidades existentes, assim comr i?ro-
ben) concerta ebronometros de algibeira a roariii-
mos : recebe sempre por tolos os vapores, oa
completo sortlmeoto de correles o iraneellns,
sendo todo da ooro d.e le a de modelos os maii
modernos, assim como diversos objtctos de bijoo-
lerla das mais bonitos e modernos gostos.
Advocada
O Dr. Joio Thom da Silva, promotor
publico desta capital, eonlina eom seo
escriotbno de advocad no priroeiro
mdar do sobrado n. 35 a' roa do Impe-
rador, onde pode ser proeorado daa 10
as 3 boras da urde. Resida a liba dos
Rtns n. 18.
Paulo terdeire
Jai Paulo Ordeiro acaba de abrir uesta prorin-
todupoalto do seo bem coohecido e acreditado
i os pracos So os da fabrica do i lo da Janei-
ro as despexas ; a os compradores de poredes
bar oas lojs, uro orna bonlfleacio, as-
a troca algom. qae ola aaia ao agrado
ildores : na roa do Vitarlo n. 11, as-
de Juio rVsoetieo da Silva Ifovaaf, a
oa 'reguexaa de lora poderlo dirigir sena
l****'
Alaga-e orna escrava tara tarrico da oaea,
sltala aagoaoar, eoxiohar o lavar: a tratar ta
na do Sal o. SO, oa no largo da Arsectta
a. IV
BEITO HE\SCHEL & C.
N. 2 LARGO DIMATRIZ DE S ANTONIO N. 2.
RETRATOS A OLEO
A concurrencia progiessiva para o dosso estabelecimento exigi qoe o Si
Alberto. Henschel fizesse oatra viagem Enropa, afim de augmentar o pessoal do seo
estabelecimento j consideravel por novas forjas.
Como o Sr. Alberto Henschel n5o poupasse despezas e trebalhos, coDsegnimoi
engajar artistas de primeira ordem, de son que agora todo e qualquer ramo de photo-
gradoia e pintura acha-se preeochido, e est nosse estabelecimento ao nivel de qualqner
ootro do mesmo genero na Europa.
O artista que est encarregdo de tirar os retratos era gerente de om dos
maiores estabelecimentos de Vienna (Austria), onde era sen trabalho apreciado pela bel-
leza e brilho dos retratos, e principalmente pela elegancia e ingenuidade das posicoes.
Alm disto Tez o nosso estabelecimento acqaisigSo de doos BOTOS e habeis'piu-
tores, que podem 3atisazer s exigencias do pnblico com relacSo s photographias colon-
das, grandes e pequeas, assim como para alfinetes e cassoletas.
Tiramos tambem retratos coloridos do novo systema
jflARFIMOGRAPniA
Este systema di retratos tem sido muito acolhido na Europa; e assemelba-se
s piutnras sobre o mrfim, exectalas com a maior perfeicSo, e etcede em brilbo e co-
res a ludo qne se fem produzido na pbotograpbia at boje.
As amostras deste systema esl5o exposias em nossa galera .
Agradecendo a confianza e concorrencia numerosa qoe temos do ate boje, es-
peramos agora poder satisfazer a todas as msiores exigencias, e convidamos principal-
mente a aquelles dosnossos freguezes, que h3o ficaram satisfeitos com os trabalhos ante-
riores, a tornarem a honrar-nos com soas visitas; visto como, por novas torgas e meiho-
ramentos na luz de nossa officioa, estamos no caso de desempenbar todas as exigencias.
P. S. = Estando nos para estabelecer orna casa filial na Babia, e toado o nosso
pintor,
O SB. PAPF
secebido d'alii convites urgentes, convidamos igualmente aos nosses freguezes, que ai
rejarem ter os seas retratos a oleo, para qaanto antes benrarem-nos com suas
visitas.
CHAPEOS
DE
400 de gratificaer
A qo*m pegar a lerar a sen seonor Loit Vernet,
morador a roa do Trapiche hotel de Franca, o es-
erar o Pedro, cabra, de uta de 17 annos, tem orna
cicatriz no qoeiio, estatura balsa, olbos pretos,
sem barba, fol comprado ao Rrd. Antonio Loix
Bexerra Monteiro, morador na poroacio de Alagoa
dos Gatos dlstrlcto de Capoeiras termo do Bonito, e
acha-se fogido desde o da 5 de jonbo do correte
anno.
Nos abalxo assignados scieotifleamos ao res-
pettarel pobiiro a com especialidad* ao corpo do
eommercio qoa da commom aceordo temos dissol
vldo a socledade qoe tinbsmos no estabelecimento
de molbados sito oa roa Oirefu n. 72, qoe gyroa
sobre a Arma de Ribelro A Irm&o, fioando a eargo
especialmente do et-sorio Francisco Josd Lox Ri-
belro todo o activo a passivo tendente ao mesmo
estabeleetmtnip, a o ei-soelo Manoel J s tos Ri-
belro, desMorad da qoalqner respon*at>.lidade.
Recife 3 a setembro de 1*8.
Manoel Josa Laii Ribairo.
___i__ Prnatato l* Mi R^etro,
Da h 3:000*00 a premio eom bypottieca em
am da rala nesu cidade : a tratar a TU Nova,
loja de farragaa* n. 31.
NA MOVJl FABRICA
DE
Manoel Moreira de Sonza
45--Rua Nova--45
lies te noro asubelecimento ha am completo
a meninos, a vendem-se por precos rasoaveis.
sortirnento de chapos para homens, senhoras
J04LHERI4
DE
Agostinho Jos dos Santos .$ Ca
11. A--RII1 flO %BIieA3 A
Acaba da obegar a este estabelecimento nm variado wrtlmento da )oias da ooro, prata e
JrilnstTtts; como sejam aderecos de onro eom briibaotes a sem ellas, me I os adereces, polselras
lioneras para retrates, voltaa de perolas eom ernx da brllhantes para pescoco brincos, rosetas,
aaaolstas, ele, efe,-ate. ^^
Trata do Porta Cali i para nitsa o mais neo qoa ha oeste genero, faquelros, easus, frnctalras
larlnnaras, copos para-tollepio, Untelros, palitalro.etc, etc.
)moram-se-rracabea-sa ada troca okrii vallas da onro a piala, oagaado-s* raotajosa-
QMBrA,
firlaotes a mars.r>edfis praeiosas, comiranMi por maior preeo qae em ootra par*, -
cotnba-se 4a o4noatar aanecraracio a gosto do freg*i.
ABMAZEM
DO
TAPOR FRANCEZ
RA NOVA N. 7.
PERMAH1BUCO
'Cenlinoa a ebegar de Parts este e&labeleci-
mento boas sormanto de calcadoseotMdados me-
ibores fabricantes daqnella grande praca, assim
como graode variedsde de qolnqoilbaria e de no
vos brinqaedos para eriateas, cajos artigos t*
aaham expestos escolba -a voaiade dos compra-
dores, como sejam as qae paseamos a mencionar
e-ootroa moitos os qoaaa t* vendem com diminu-
tos lucros.
Botinas pan sraieras
setim, dnraqte braneo, arelas a da cores. *
Bolinas para meninas
daraqoa bratco, preas e de rniraa mnlus core*
Uvaa de pellica
do verdadelro Joorlo, brancas a da entras mni lin-1
das aeras novamente chegadas, tanto para hornera |
eemo para senhoras.
- Lavaa de seda
braceas, pretas a da ootra* cores.
Loras de fia da EmomU
maito boas, branca* a da core*.
Lovas de eamurca
Unas a-tambem encorpadas para montar la.
. Obras de tara tea
brioeoa de ooro de lei para senhoras a meninas,
pulseiras, boides de punhos a de abertura, transe-
lina, crranlas e chavea de reiogios lado de gosto.
Botinas para non
da difforentes modlica, qaalidades a precos.
latinas para ateninaa
da diversos modelos e qaalidades.
Perfumaras
Anos extractos, banbas, oaos, pos de arroi, agua
de eologne, agua florida, sabonetas, etc.
Leqnes
sndalo, Jacaranda a de ontras qaalidades.
Chapeosiahea para acabaras.
de mnito. bons gostos a cores a' nluma moda.
Espelhee daarsdaa
de diferentes Umanba*. a bons para salas.
Albaas
da vellado a de marrrquim para retratos.
Belsiaias e cestinaas
de seda a da vallado para meninas a' pstalo.
Objwios de pbantasia
maito bellos para tallis excelUnte presente.
Cvanrs modernos
dos meibores gostos da nluma medt.
Sapalos da lastra
com salto, para senhoras e para homens.
Sapatos de barradla
para homens, senhoras e meninos.
Sapalos de tapete
de maltas qoalidades de tranca de Lisboa para h-
meos, seoboras e meamos.
Sapatoea de inverna
bezerro tallados para bomeos e meninos.
Botas russianas
meias botas, peroeiras e meias pernairis.
Cliketes
de maias qaalidades para passeios a viagens.
Malas, bolsas e saceos
de todos os tamanbos para viagens.
Helas
para homens, senhoras e meninos.
Pentcs
de desembarace, ditos de travesea, ditos par*
barba, e muito Anos de marflm para caspas.
Caiiiuhis para cosan.
de novos modellos com msica e ricamente (afei-
tadas, importantes para presentes.
KseoTas
para fado, para denles, pan cabello e para nnhas.
Bengalas
de mallos modelos pan borneas e meninos.
Cenfeito frasees
caixinbas com doce confeitado para- presenta.
Papel arrendado
para enfeitar bandeljas de bolo e da doce.
Rico presenta
importantes bengalas de canoa verdadeira, com oa
mais delicados castSes de martirr.
Lunetas
de tartaruga, de seo e de bofale.
Ocales
de prata dearada, de ac e de bfalo.
Graratas
de seda maito box, preus e de cores.
Noras earteirinbas
de lindes gostos para dioheiro.
Benitas pjnterras
de espuma para fomar-s* charoles a cigarros.
Chara taina
bellas charoteiras e'cigarreiras de palba.
Cachimbos
de varios modelos, baratos em dorias.
Veneiianas
transparentes com paysageos para janellas.
Gaiolas da rame]
de diferentes modelos para passarinbos.
Globos para illoDinaeia
lindos globos de papel de cores para illaminxcio.
Abatjor
para candielros e para lanternas de plae
Oleados para mesa
de maito boa qaalidade e novos padroes.
Correles de plaque para relej,ia
muito btm feitas a de gostos a lmlta;o das de
ooro.
Lanternas mag/cas
pequeas a grandes maito ioteressantes a com
fanusmagorias.
Csiiinhas de nasica
a pequeos realejos nara meninos.
Para retralos
lindos caixilhos para enllocar retratos.
Lusourihas finas
para costuras e para onbas.
Bouqueis de flores
d porcellana com lindos jarro*, para masas e san-
tuarios.
Cbaposinbas de sal
de seda de coras para meninas e senboras.
Estampas
de pavssgens, eidades, santos e figuras.
Esterescopos
eom ioteressantes vistas eseolbidas.
Aceordeens
e concertinas de todcs os tamanbos.
Cosmora mas
eom as mais piltorescas vistas da Europa.
Realejos
pequeos a grandes, da qoalro e seis pacas da
mostea.
Jagos
da domin a ontros moitos differentae.
Castiabas
de palba para meninas de asela.
Toacas o sapauabea
e lia, multo bem feltos, pra_crtanca.
Carriahos
da qoatro rodas para condoxir criaocas.
BeBoeas
da todas ss qoalidades a lamaohos para raenlnas,
e ontros moitos brinqoedos proprios para criaocas
Se i a 10 annos.
AUeacao
Mi sendo possirel mencionarse aqnl todas as
qnilidides de calcado, ero todos os artigos de
qoioqoUbarias e mnito menos da grande variedad*
de boros brinqaedos pan menlaos, oede-ie ao pu-
blico om pasoeio a esta eslabelecimento, eerto de
qae encontrara? bastante paciencia para bem es-
coiberem o qae desejarem comprar, os precos sao
commodot em virtoda de haver de todos grande
qoaolidade pelos re>pectivos pedid* s tallos obre
anywtns eco!bldas na Europa pelo dono da dito
estabelecimento, araaxana do vapor francas, roa
Non n. 7.
Nova n 11, toja de atasicas do Atevedo.
Precisa se de ama ama para eoxiohar e para
o servico ioterno de ama casa de familia : na roa
dos Mariyrios n. J, segando andar.
Filtros elctricos
Cbrgarsm oaalmeale e.Ws desejido* litro qoe-
tanta falta' lem frito para illrar aa agass dW
canoos de ferro ana tempre irazem poiaso am
qoaolidade. Estes Wtres nao l sio atis para a
prata como moilo meibores para o viajante tanto
demarcme de tetra pela corxmodidad* daaa-
coodoiir, pois apenas faien o rolme da asta
bolaia : a grande nlllidade d'elles qne por awttto
polmo en Imporldades qoe leaba igua, torta lio
erysialina cemo oue se fosse destilada, cao serreta
s para :goa, roas sim para todo e ooalqoer Upldn;
ba poneos, e > na rna Nova n. 3S, oaico dapulto
de Braga A Villaca.
SALSA PARRILHA
DB
lEHI^TOIi
Legitima a rigiaal em fraacfs fraaaefl.

O frasde pariieader da sangae!
Esta excelltnte admiravel medicina, pre-
parada de orna maneira a mais identifica
por Cbimicos e droguistas mu i dontos de
urna instruccSo profunda, tendo do moitos
annos de experiencia ao par de orna longa a
laboriosa pratica.
A sna composigao nao consiste de om
simples extracto de om s artigo; mas sim.
composta de extractos de um numero de
raizes, bervas, cascas e folbas, possoindo to-
das atlas sua virtade especial ou eoder en
curar as molestias, as quaes teem sede oa
essento, no sangne ou nos humores; e estes
differentes extractos vegetaes, acbam-se por
urna tal forma combinados, ponto de con-
serva rem em toda a sua forca o curativo es-
pecial de virlude, qne cada i m de per si
possne. A raz da planta de salsaparrilha,
produzida as Honduras, a que nos osa-
mos nesla preparaco, sendo a qualidade
que todos os mdicos mais presam e esti-
mam.
Na composigao da sialaa parrllba
de Brlstol enlra mais ce 50 por cento
deste concentrado extract. Ella nao en-
cerra em si coi sa alguma, que possa por le-
ve ser perigo.^a ou injuriosa sade; e tan-
to n'este, como em quasi todos es mais es-
peitos, ella inieir^mente diersa de todas
essas mais preparacesj as qaaes 'debaixo
do oome de salsapsrrilha, sao acondiciona-
das ou postas em garrafas pequeas, sendo
recitada em doses mui diminutas de urna
colber de cha per cada vez. Nos pelo con-
trario engarrafamos a
Salsa parrilha de Bristol
em frascos grandes, e assim por este modo,
dividimos com os consumidores, o grande
proveito e vantagem alcancados por aquelles
que acondicionara sua preparado em garra-
fas pequeas. Cada um dos frascos da nossa
Salsaparrilba de Brlsdol cootem
a mesma qoantidade igoal porcSo comidas
naquellas garrafas pequeas, e alm d'isso
possue' aieda muito mais forca e viriude
medicinal do que aquella, que por ventura
se possa achar comida dentro de seis-garra-
fas de pequeo tamaoho. Portante mui
natural, que aquelles que acham occopados
em preparar e vender as suas produces em
garrafas pequeas, murmorem e gritam
contra os nossos frascos grandes; procla-
mado, que a nossa Salsaparrilha de
atristo) nao possoe a menor v'ntude ; po-
rm quo efectivamenie sao elles postos em
silencio, quando indicantes, on simplesmen-
te referimo-nos para com essas'centenare
de ceriidas e testemuohos autbenticos, po-
nes recibidos de todas as tiasie da socie-
dade, nos quaes plenamente attestam o por
der curativo e virtudes maraviibosas da
nossa
S.1LSAPARI11LII.I DE BBFSTOL
A vantagem de termos os no&sos proprios
agentes naquelles lugares aonde as differen-
tes raizes, drogas, tiervas e plantas de que
se compoem as nossas medicinas, s2o pro-
duzidas. que nos habilita exrcer aquello
constante cuidado e desvello na minuciosa
escolha; e o que assegura e garante uni-
formidade de excellencia.
Em quanto que por outro lado, nos nao
nos poupamos nem dioheiro, nem A dili-
gencias ; afim de alcanrarmos o melhor e
nicamente o melhorde cada om argo
on ingrediente que entra na sua composi-
c2o; pois levados e compenetrados da
mais firme e persuasiva confiaoca ; que po-
demos afoutamente dizer aos doentes- de le-
das as naces, e de todos os paize?, qoe na
Salsaparrilha de Brlstol possuem
om remedio mais efficaz e seguro; do que
neobom outro, que vos tenba sido offerecido
at hoje, e o qual por ceno n3o ba de mal-
logm vossas expectativas, na prompta *
effectifa cura das seguintes enfermidades:
Escrfulas,
Chagas antigs,
Ulceras,
Feridas ulcerosas.
Tumores,
Abscessos apostemas,
Erupcbes,
Herpes,
Febre e sezes,
Salsogero,
Impingeos,
Lepra,
Hydropesii,
Tioba,
Sypbilis on mal ve-
nreo,
Irregularidades do
sexo feminino,
Nervosidade,
Debilidade geral,
Febres malignas e
biliosas,
Febres intermitien-
tes e remiten-
tes,
Ictericia, etc., etc.
eaaa
Osp*soeni.drdas,uotoi ifcfla coa da li.
qotlo acba san venda desda g o* ma Novan
3C, anteo datoste da raga a Vuaa&s.
Outro sim, achar-se-ha, que para o bom
resaltado e perfeito curativo de todas aquel-
las enfennidade8 cima apootadas o atfi -
tamento da cura, grandemente pronw
e apressurado; osando-se ao mesmo k
das nossas mei valiosas pllulaa yge-
taes aaanearaidaa de Brlttel, to-
madas em doses moderadas em conntecao
ou coDJunctamente com a salsaparrilha j|"
fazem remover e expedir grandes a^4^,
des de materias morbificas e humores |
dos que se desprendem e livremfenW circu-
lam espantados pelo systema. isto catasta
pelo uso da salsaparrilha; e per censen mi
cia facilita a voita e o exercicio nartaa-
das operaes funecionaes.
"ZTAtaga-s* oma d. a a. 3i da ra
IXreitt dasta eidad* tara ftalqer eslbiec;m*n-
aa, ateuasitberaa : a tratar na aasaa casa.
I
<


i


lv>
7

mm
te* ra 4 4e a,rtalwj
Sils
Cbatn
to sen
**
PfHBrel, co-
t notne de er-
prrilha do r.
^s 0S0 por ser
^^^; mas P*>r
mecido e d
(v os seus
nhecido
(roco
Ay er;l
aialsa
qae est
iltna id
osos.
A ranfla salsaparrilba des to?icos co-
nhecida e*mo un dos melttores alterantes
qae poasjriraos, porem es mdicos iodos sa-
*>em qae ha oairos t5o boas como ella, e
qae em combioaco com a salsa sao rruilo
ma$jajfica*es do que qaatquer droga pode
ser per si s ; porttate este composte de
sefsa, labaca, stilliagi> madragora, etc.,
pa a muito mais peder sobre as eafermr-
i do que qualewr dessas drogas s.
E* precizJ notar que nao 6 urna errpcr-
rapto secreta, pois a frmala de saa prepa-
rafa tem sido publicada muitas veees e
ubmattida s jaretas .de bygieoe paMka,
mostrando eiaotaraente as drogas qae en-
tram na saa cemposico e o seu moda (a
ciemii. A grande vantagem de reatedios
desta qualidade fcilmente percuda; o
medio uto exactamente o qae est recei-
taodo e os resultados que se eevem espe-
rar, e e deeate sabe o que est lomando, o
qae nio acontece com a meter parte dos es-
peoiScos qae. por ahi se apregoara; no em-
prego de preparacoes medicinaos cont as
que dotttor confecciona, evite-aa am sem
nnssero fle males que resultara do uso de
remedios secretos que tem qaasi sempre
por Base alguaa droga perigosa, amo sejf
mercurio, arsnico, etc.
O extracto composte de seteaparrilha de
Dr. Ayer especialmente offices ua cara das
molestias que tem saa rigen na escrfula,
ea inTeccSo syphilitica mtodas as suas for-
mas, olcjras, chagis, ma! do fijado, dar-
tares,-etnpingens, sarna, semicnees, tuato-
res, Tkeumatisrno, pastales, e toda qu;-
dade de erapces. etc., e-em ojialqaer im-
pnreza do sango*, pois opera directaeiente
obre o sangoe e as secretees, purificndo-
os e-expulsando o veneno, e livrando-os da
aeefo viciada inspira-Ibes novo rigor e oo-
Wforcas.
SALSAPARWLHDEAYER I
e, tem duvida, e mais poderoso renovador
doeeoguo, coabeoida t medicina, pois o
oaioo remedio de qne -se tem tirado vaota-"
gees permanentes no 'trtimento da syptHis
e-escrofnla. i
De todas as metestias que affligem e fce~
mem, tal vez nio aja tina que infunda tan-
to 'terror, era osa que seja lao ineioravei
horrorosa nos seoe estragos como a *y
jtkiiit. mal sypbilivico ea mal venreo.
E' provavei qae -esta molestia tenoa asis-
tido desde os teaupos >aais*remotos da his-
toria, entre os judeus, gregos e romanos,
porem atguus auteres pensara qae foi in-
tmdazida na Europa da America deeots de
OJombo; porem be -provas positivas do
contrario.
Segunda Vlenos, a. calvicie 'e as ulceras
na cara de Tiberios, deque falla Tcito,o-
tam cansadas pela eyptoHis.a Ha prora po-
sitiva pue existi 800 neos pelo menos an-
tes de Colombo.
G. de Salicito diz qae existi em MrHSo
em 1209.
Petras de Argeato sala della na Bolooba
era-M1470, e Hypocrates e Gleso pem Sera
de duvida sua antigeidade ; porem oerto -
qoe hoje existe em tofo o mundo, e qne
mais de nm terco do ge-ero humano soffre
deUa.
E' impossivel acfaar cutra molestia qoe
de ial maneira affecte toda a economa e
que-ppareca sob taotae formas, e ataque
o hornera de tantas maneiras diversas.
A sjphis primaria nuito conhecida,
porem a secundaria* ou constitucional toma
fornias differentes qoe o fprimeiro sympto-
e 4 ver frente o nome
-a l mi OSO M ,ir afiM-
jo putiu- Qja.scerto e miitHpp qne poded en-
contrar para a cara de qualqaer symptoma
oa principio desta terrivel molestia; bem
como todos os males qae podem coudozir
a ella, como losses, resfriados, definios,
dor de garganta e de bronebites; qoalquer
rouquidio dere ser tratada immediatameote.
A experiencia mostra qne o pei toral de
cereja do Dr. Ayer cora todos estes padeci-
mentos qaasi sem excepcSo, e raro o lu-
gar, nos paisas onde. conbecido, qie n3o
tenha nameroH exemplos de coras feitas.
por Ate.
Devese rcnssf todo qualquei frasco
quefor offerecido com rotulo em ingle* <
qoe nao tenha impreseo em om dos lados
de rotulo o nome do agente geral pare o
imperio do Brasi.
nico deposito roa Direita n, 15. ,
Vende-se as cesw de P. Manrer dr C
M. Alves Barbosa, A. Cahors, joao da Con-
ceicao Bravo e de Barlbolomeo d G. e em to-
das as principees bolicaa e drogaras.
Jiskla
non boa cotio
iotlapi
ira.
hSHrai
preffiarflt da]
IWH
p/ir para doai petgdan: na roa da S. Praaelace
a. 54.
"^HBHWSI
COMPRAS
HAPE'
Deposito, ra do Vitarlo 11.
Recebea pelo vapor Gttai* ss egntotes
qualidades. Fino~-mei+fr$9soviajad*
em latas vinagrtnho; precos da fabrica
sojeitos 4s despexas!____________________
Pr#cia-se Se (ama ama para cata Se Saa*
pen8-ae eugoiume a coiiofc : na roa Aogasfc
n. 74.
fim caa da Tbeod. CnritliaaseD, roa oa
TrapMlM a. 16, oeootra-M fffcuvaiceoie todas
s qaadades da vlnbo Boraaam. Boorfogm aio
Rbeao.
CASAS PARA ALOGAR
Jo. Jacomo Tasso ia para alogar a* Wo
ee*a na f ro das Alnasm (reole ao sino ai qae
mora. Mais orna casa aniija com multas conmo-
dos oa roa de Rio do freo da Paoella, oto-traa-
rea na
Ouro e prata
Kmmoeda a eaa oarai laoUllsadaa, eempra-se
or boa preco : ta ataca ea ladepadancia a..
Compra-se
Por matar preca do fjue em ostra parta, maedet-
de Mro a rala aaejooaas a estraoijefraa : roa do
TraaMM a. te, AdrUoo, {Castro & C, e roa do
Crtape., Alriro Aacastaaa AlmeMa.
Compram-se escraves
Coa^ram-se, reodem-se e trocam-se scratos
de aastws o seto a de todas as. (dadas : a roa
do faaparaaaf a. 77. l>awUr.____________>
/ Cdmpra-se hoje
Compram se bofe laoedas de prata, titiras
rimas e ooro de todas as qualidads, por maior
aa>co do qoe em ootra parte : na roa da Cadete
So Recite n. 58, leja *e axolejo..
N prag da independencia ~n7 3, "foja de
oorlres, compra se oro, pnta pearas praeio
sas, e lamben se la qoalqoer obra de eacoanimi
da e todo qtttlqaar concert. ^______
C?ompra-se
om moleqoe de 18 sobos, retorcido a de boa* fi
gora : aa travessa da Madre de liaos a. 18.
Compram^e diarios, : oa roa larca do ftota-
t'o a-15, a 58 a arroba.
Ota nailo msier vaitigfm
Compra oorac5o de Ouro o. 2 roa do
?? RsSft^^ 0Qro Li V* Pebres
para
de Amorlm o. 35.
Veode-re a'
a. 8 aodar.
tUf
preeo commodo: oa
raa-tfia Cruz
Precisase de ni ama para osorvico de
aoaca familia; a tratar no largo da ulna de
Samo Aotooio, tofa 4.
Pela ailmioi-ira^tto do correio desta-idade se
faz pQblico que as mal;,s que lt>m de-coodozir o I a Uver e qolter"vender, dlrli~s
apor Saladtn para Liverpool, fecbar-se-ha boje mado. Ir( da Bsneranc*. n 35 A
as 3 horas 0a tarde. Correio de Peraantoco, 12 -
de sttembrp de ffto?.
A pesso qoe uiooocloacompraroaia taber-
na oo bairrode Santo Antonio, dirija se a' roa do
Imperador a. 83.
AUffliarj
Os. Srs. James Carlile. Sons C. Ban-
kend Mills, Paisley Scotland, tem a honra
le chamar a aitea(,o dos coosoaMdores de
lioha em novollo!, que elles tbliveram me-
dalbas de premio cas exposiges de Pars
ede Londres, por suas excelieotes linbas
psra eser, e qoo todos os oovellds feitos
por elles para e6le mercado tem -no lira te
cada masso urna etiqueta branca, na qnal
acba-se gravadoo nome da fuma-mu ebeio,
orna vista da saa fabrica, asrm como 4ese-
nbos das cima mencionadas medalbas, e
qoe cada novello tem nana etiqueta cor de
rosa com o numero e as palavras CAHLI-
LE'S, l'aislfy, e tambero qoe qoalquer liuha
de Tambour, mandada a este mercado, tra-
zendo outra qaalqoer etiquea, do qae acim
fica mencionado, c3o de saa propria fa-
brica.
nico agente era Pernambaco Simpson
Broad & C, roa da Ctoz n. 10.
A' venda oa ra da Cruz d. JO, nice
agente em Pernambuco, Simpson Braad
A C.
A vena Esperaoca (porque b nova) foja
A (VI t\ l^miodezasa roa do Queimao n. 33,
jalf_ltXXi i s*irendo cao flear esquecida, veta fazer
Prcclsa-a de jan am, preferloo se aaerava, gaa anresentacSo Sab*ndo nn ^,< un
para iodo o servl-o 'e casa de pooaa Umiua : aa |eoiiBffJTj ^,'tJn"j.oq"e n*S SeUS
roa dasiCrotes o 38, a andar. I SfflP &* esgotado os mais bonitos e es-
- Prec|S..se de no .ma par coilnhar aom- ^ZrlKT' -5 ",i0,P,flsmenle. 10fl
conservadora do antigo ayatema negociar pa-
**far por isso nos far descodV>, tam-
^jo por e:tar no seguirnento de urna m
nao ttm fresco pelo oitSo; n5o poderi alle-
gr agrado e sinreridade porque plagear,
nem tambem qne descobrio a quadratura do
circulo venden Jo barato novo tyttletna por-
rl?6* a dise qae cencervadora dojaotig?.
jrsmenle velha Esperaoca qae se acba
situada em orna bella roa, e onde o necesii-
tsdo encontrar ludo que precizar.
Agta divina,
u bem escolbido titulo basta psra acredi-
tar este producto chimico, este artigo qoe
tem merecido a distinecio do que se cbama
bom tom em Franca, parece querer faier
esqueoera Agua Florida, embora a recom-
meodacJo de sua fragancia, o que se pode
J eomP'eto> toilette, suave cheiro ex-
ceenie especifleo para restabelecer a livre
respiracSo, faz desapparecer as sardas, re-
fresca a tez e a embelesa: n'este clima as-
pirar o odor que se escapa de um lenco
geiramente ensopado n'esta agua, goiar
de antemio do bello titulo com que a do-
wa E. Coudraa>, Na esperaoca rus do
Qaeimado n, 35.
Agua lorida.
A esperaaca offerece esta agua verdadeira
norida a America a quem for tambent con-
servador de systemas.
Tnico oriental.
Limpa a cabega, araacia os cabellos, fa-los
crescer e oitiplicar-se e nao preciaa como
ooU-osespeciflcosdeengredientes, elle s de-
luido cora agna pura produz os effeitos des-
criptos por en autor; comprai am pro-
ducto qnasi nacional d'Anerica.
Biteoilog para Iheatrt.
A. EsperaDca far orna perganta: o que
ser preciso a om espectador do theatro ?
bom ondo-ebom binculo, p< is bem. esta
ultima necessidade est remediada a Bspe-
raoca esperando pela eompaimia Jyrica do
Sr, Amat pedio com antecedencia bons bi-
npcefos agora ninguem ir que piocenez
pode substituir a falta, n5o," abaixo o pince-
nez, quando se pode obter um binculo
qne aproxima o actor a om passo do espec-
per il e 20|5 e o mondo mareba e mar-
cha-i....
Acto de f.
A Esperanca como conservadora da sua
iadividualidade aprsenla ao publico seu
acto de f commercial.
Anunoia pelo Diaria do Sr. Figueira d
Fiibos, epaga, est visto.
Compra teste mercado e t mbem recebe
direotaroenie e para Europa ( preciso dizer
a verdade) asmiudezas vem, indo o dinheiro.
A Esperaoca se denunciando nao presume
queseus freguezes facam economa, porm
convida a comprarem mais barato e bom.
A Esperanza tem systema conservador
porqne deseja estar largos ancos a ra do
Queimado o. 35
A, Espera ac s deseja .alargar
Aguia Branca d. 8 PROPHIilYTl
w leHewdea enfrKea para &t srie ele alalbar as uo'effas ale
emhoraf.
E' ebegada a companhia lyrica do Sr
Amat, e como as Exmas. apreciadoras conti-
ouarJo, sem duvida, a desenvolver o. rigor
de seu bom gostr-, p >r isso a agoia-branca
vai desde j preveoiaORs de que acaba de
receber una bello sortimenio de enfeites,
cojo sublime os torna rec raraendaveis, rao
s pela vardade de seos bonitos e novisi-
mos moldes, como n.e-mo pela perfeicSo
preciosas.
. CHIHPRASE
Diarlos aa -Peroamboeo a 81.08 a arroba: aa roa
Direitt a. SJ0.____
Compra-se orna casa ierre* oe bairro de
Sanio Aatoolo, prferlndo-se as-roas de Borlas,
CambOi do Carmo, S. Pedro e Ptcna : quem a ti-
ver e nlier vender, aonuncie para ser procu-
rado.
Cmvpra se orna carlelra para escriptorio,com
orna oo doas faces, me-mo com algoai oso : aoem
a' roa doQoei-
Attenco.
Compra se orna boa varea de lette : oa Pona de
Uctj, sitio do Uarroll o. 10.
VENDaS
Loja das Familias
ROA NOVA N. ti.
V*ode-se foslao braoco de cordoiicho proprio
para vestidos e roopas de meoioos pelo baralissi-
mo preco de 500 re. o covodo, popalinae faieoda
iraosaareate da ama 6 c> a 3i% n. o covado,
latinbaa de lisia mullo Qoas a S60 r. o covado,
cassa orgaody, lindos padrSes a Ora. a var,
grande sorlimeolo de alpacas litas, poli de cbevre
e laatiohas, por baratissimos pr^con, grande e va.
riado sortMDeolo de cblias moderna?, sendo esco
ras maito floas a 3i0 rs., ditas de litas modernas
a 360 rs., seodo de diversas qualidads para esro
delicadeza das flores que os ornara.
Com qualquer um desseseufeites fica urna
Ex no a. preparada para assistir a casamentes,
bailes, thealros e mesmo passelr s, ou visitas'
d'eliqueta. Em quauto aos precos dellts,
sSo commodos como coslumam ser os dos
mais objectos de gosto.
Oatroa enfeitcs e amelas chape!
limas.
Do sortimento de eLfeites e meiss cbapel-
linas, que a agoia-braoca receben no mez
passado, restam duas dusias pouce mais ou
menos, que, comqoaato seus moldes sjam
anda modernos, snas flores e veos eslejam
em perfeito oslado, snas fitas, piirm, vJo
dando leves vestigios de nedoas, pelo que a
agoia-branta tem resolvido vender tes eo-
feiies e metas cbaptllinas a 83 e 1000O,
quast que metade dos precos por que ba
poucos das erara ellas vendidas
Assim, pois, esta urna das raras occa-
oes a que a Sra. econmica pode ficar
bem servi.Ja. comprando qualquer dessas
obras sempre necessarias. E' bem sabido
qae, aesses caaos, quem primeiro anda me-
luor scolbe, portanto, oao ha tempo a per-
der.
Pemaiaa d'aco a 500 ra. groaa
As peonas que a agoia-branca vai espc
apreciaco do respeitavel publico, nao &5
cortamente as do suas asas, nem roesm
das do Gallo, s5o sim pennas d'aco, bix) do!
lanca, com retencao ou sem ella, ss quaese
por autorisac3o d'oulrem, v5o ter vendidas
baratamente, para sssim dar consumo
grande quantidade que existe. Actualrxeate
faz admirar 6 limitado preco por que esto
sendo \eodidas essas boas pennas d'agioJ
Urna caixinha com orna grosa de ditas cos-
ta 500 rs., e quem comprar 12 caixinbas,
dar somente 6000. E' na verdade o que
de mais barato se pode dar em tal genero I
Algumas rezas a pequeobez do preco faz
de?: eciar, ou fazer juizo desfavoravel a res-
peito da qualidade ou e.^t.-do do objecio,
mas nesse caso as peonas esiSo patentes pa-
ra quem bem se queira certificar da sua boa
qu lidade e perfeito estado 1 O ceito que
rarissimas vezo appaieee occasio seme-
peilo, g larnie de Tedegafio ea
Ptroaubica,
N5o se c nbecia al boje remedio algom,
qoe podes-e aLltar a ptbisic pulmcnar cu
molestia do peito; eslava reservado aiao-
ta, conhecida em Perapmbuco sob a qieao-
min^cJo de etd-geso, essa tflkacia; mas,
para que se possa couegntr resultado, sj
J faz preciso q e a oa edtelo de xarope des?a
planta Sfja empregada kgo qce a exislea-,
ca da ptbisic pulmonar for evidente, co
mesmo suspeitada a molestia, do rei. A
jcco do xarope de Ftitgcio-, cimo curati
va ou preretitiva, completa, e olo besita-
mes em diier que sufeiior a todoe quak-
quer medicamento a boje c< onecido. Te^-
2os visto um giandissimo oomero de do-
entes uspeitos de phiisica pulmonar, cu j
coaflrmados, qne, sobmettidos ao tratameri--
to defse xarope, Gcaram vmpeiarnente
re.siabelfcidos.
Ninguem Ignora que a | htisica pulmonar
entre nos ums das mais graves motettias,
8 qne dizima ama grarde paite de tossa
populacho: convm i ois que tudas as pis-
tos* ou chefes de familias conbecam, ao
menos de um modo geral, os signaes que
ndiqoem estar qualquer raembro de sua
familia atacado de urna molestia do peito, e
algumA regras que devem seguir no em-
prego do u> ico meio certo pira a|albar-lhe
o mal.
As vezes com causa e por \ezes sem ella
muitas petrosl s5o susceptiveis de fraqueza,
:om priv.'tes, dissabores, fadigas, excessos
prenhez, aleitamenlo, perda de cores, falta
de apetite e de torcas, dores e oppressao-
no peito, cu as costa?, e languidez, e es-
tes symptom s p dem levar a Ver. que es-
sas pessoas caminbam para o esenvolvi-
mento do mal de qae s5o preenrsores. Se
junto aos sjmplcmss descrptos, se nota
urna tosse, anda que Uta, sobre tudo se
essa tosse se produzio lenieaente e dnranr
teob m lempo; a pn babilidade a inca
maiir. '
Km qualquer circumsUncia, se ella dura
algum tempo na boa" e*tae9o a nm trata--
ment methodico, deve inspirar serias in--
quietac5es.
Se, depois de todos-esses inconmodor,
apparecem no doente fehre da tarre pira a-
nnote, suores, ou bimidade da pello do-
rante o somno, pHticolarmeote em t da cabega, e se o (,'oecte escarrar sanpc,
est provadoqoe a toberculisacSo j se tai
desuvolvendo nos pul mes.
Se o doente apiesentar se erm efses
Ibante, e por isso a aguia-branca se apraz pyrnptomas na idade de puterdade, ee?pe-
o circulo
de se'u commercio porm nao quer no sen-
tido liberal,vender fiadoficar sem a fa-
Iher, bramante com dez palmosde largura a 5,5.300 Zanda e sem 0 freguez.
dito r.tn fmsniii cmu,<.. 414AA _... _. -mt_ ->->*
madee despertar "em estos serios "coi'da-L,0~aAJ*c^40,r
- Os -symptomas premonitorios mais com-
anos-sao: languidez, abamento moral e
pbysicc, falta de appette, insomnia, olbos
pesados, dores rheuraatk&s, particularmen-
te de aoate, pallidez, tootetras de cabeca,
magreza, dores nocturnas e s vezes peque-
as ernpces com febre; depois vem os
verdadeiree, irritaco na garganta acompa-
nhada de leve febre, dores as jontas,
queda ais cabellos erupces, dartbros, tu-
mores nos-essos, ulceras, manchas na pelle,
dores de.cabeca (as dores syphiliticas sao
menos fortes durante odia, feralmente co-
mecam a aagmentar ao por do -so!), snrdez,
tumeree malignos, zuido nos As erapces syphiliticas sao de muitas
especies, come erapces escamosas, erap-
ces ulcerosas, erupces pustulosas e emp-
elo na peUe -da cabeca fazeode cabir os
cabellos.
Salsaparrilba do Dr. Ayer-
Para asaeguear urna cura permanente es-
te remedio deae ser tomado com regolari
dade e cons'arieia. observando escrupulosa-
mente ss direeces que acompanbam cada
frasco em portuguez, e ao mesmo tempo
deve-se evitar cceseos de todas as quali-
dads.
Carece tambem especial attenoSo o
boa cssa com om pfojieno si-
qoem preleoder dinja-e a ra
do ViRarto o. 31, i* aodar.
pelo baratisstmo prec" roa do Qoeiroado n. 46, loja de Bastes Irmos
t' eitraorditai-iaiEente bTrata
Lias para vestidos de boaiios e novos padrSes
oa
| Cfr.i. R P-rura da ilva, coDiInai"
residir na roa da Crue n. 40 se pondo an-
dar; da coosaitas t.>des d>as das 7 as 10
'dioras da maoha. Eepecialidades partrs
e molestias das vas orlaarlae, se compro-
! elle a corar em meaos de om mes as
i Chroosldades da oretra nada recebeodo
[ se a cara nao for completa.
Para despacho na alfandega
Vende-?e libras eMerIluas mate em eonla, qoe
rea qoalijoer ootra parte na roa da Caaela p. I
hoje.
Tintura jfipoaeza
Instantnea para tingir os cabellos e a
barba, a lOOO o frasco.
E a nica approvada e recommendada por
ter sido reconhecida superior a todas as tin-
turas d'este genero.
A' venda em casa de Gustavo Hervelio n,
51, ra da Cadea n. 51.
____________
dito cru'.,faieoda saprlor a 2|Y!O0 a var, c. rtl
Dados TKrra cam> e jaoelias, easaqoobos moder
nos para -eeobora?, baldes de morsahoa para se
nhnr e meoioa', Rrcsdeoaples v*rd# claro
243.0 o covado. dito preto a ifi, t&\OQ 3^*00
muilo lara moreanliqoe preto .f*5eo o covado, '
oeMespr-e?os mencionados, ba defreos;a de mal
10 por cent j em relacao a ooiras Ir jas: forilmeD
los de rooaaa feitas e por medidas. gg
O Campos
da ru do Imperador
resebea oltimameafe a segaiates mercadorias, qoe
vende em groso. a saber :
Parlona 4e mndioca em saceos.
Milho em ditos.
Cbarntos de 5. Pelix.
JsorsoJem lros.
Passsba para vassonra e amarracao.
Salmn em latas de 2 lifer- s.
O mesmo Campos avisa aos seos nomerosos
amigos e fregaeies qae se a-ha o sea estabeleei-
meato de molhidos a' roa do'Imperador n. 28 pro-
j vido de am grande sorUmento de geoeros fiaos,
como sejaat : cb, caf i* son, qoeijos de diver-
sas qualidads, doces oaciooaes e estraogiiiro, bis-
cootos de diversas marcas, ervilbas francezas e
portugoezas ero latas, vloh3 eoEarrafado, conser-
vas, aieite docejfrancei, caaatSes seceos, f te., ete.
Venrtem.se qaatro casas novameotTidiflca-
das, coro 2 salas e 2 qoartos, coiinba fra e un
quarto na mesmo eonnb* ; reedem i# meosaes
cada orna, sitas no Uro da roa da Concordia a
tratar oa mesmt ra n 73.
V*ndemse i escravas~eogonimaderas, eos-
toreiras, cosiobeiras e toda faiem eom perfbico
2 eswavas para todo o servico : na travessa do
Carmo o. I. _____ "
Vendes un arrelia-se orna disdUcirTva-
por: a tralar oa ra do Hospicio o. 23.
Padaria~
Vfnde-se oras padaria b.siaoie afregamd e o
motivo se dir* : oa roa da liaperatrli n. 41. '
_ Veode-se orna irroacao eoveroisada a
AVISO
O abaixo assignado. como ex-rocio liqui-
dataru da eztincta fitma de Gama & Silva,
rpga a todos os devedores di mesma, para
airem saldar seos dbitos at o da 30 do
c rrente, e aquelles que o nao fizerem te-
rio de ser encommodaos judicialmente.
Rec i fe 1 de setembro de 1868.
Precsa-se
.
eommndos para rasilla, qaiaui a cacimba
as roa da Im{eralnz a. 41.
Pe'Uoral de cereja
Do Dr*Ayer
{ara cera radical e certa de todas as mo
leetias do peito ;e garganta, tosse, consti
pafSes, bronebites, astbma, defluxos, roo-
qwdao, oqeulucue angina e dipberia.
A graade fama que tem grangeado este
remedio evida s admkaveis coras da t-
sica pulmonar, molesta eta t3o penosa e
fatal em soas coaseqoeocua, que aquelles
que sato atacados dos priraeiros svmttomas ,
derem ser tratados ornis cedoFpsS, nD1am"?
e 6 primeiro remedio qoe se aaphea deve
ser efficaz, pete oSo ba tempo de fazer ex-
pereneia. Aa pessoas atacadas oa tsica,
geramiente team ponco caso de sea mal,
at que seja tarde para cnral-o ; neta,
maia 4o qae em qualquer outra outra
eiom.aerasrjaorigeas o predominio ex tea-
so e fatal ce ama molestia que mostra os
seus ertrgdos com jnnmeros e assombrosos
casos jm statistica da mortandade. Por-
tanto o dever ato todos procurar o alivio
A# paeparaces do Dtv Ayer- sae prepara-
das casi ejawcial atfancato ao dina des tro-
dcos, 4em-raodifcac5es impertaetes -sobre
s qoe slo feitas para outros paiaes.
Portanto dv> se noar com muilo celda*
dos, para que alo baja engao, que os re-
medios do qr. Jfar* prerjara4of para
o Brasil, trazem rotulo a direccSo mi-
nocioar aa lingos portagoeza. PorUnto
cootem notar com muito cuidado qoe o t(y
ok> oo envoUorio de cada frasco tro oa
Precisa-se
de om caixelro qae tenba praHca di tala de pada-
ria : na ruada Imperalrla o. 41.
Gratifica- se aquem aprehender e trou-
xer ra do'traperador n. 49 2" andar, o
escravo Lsdblo, crioulo, cor prela, alto e
magro de 3 anuos deMade pouco mais ou
menr.8, t m faf/a de dentes na frente e
quando anda parece maaquejar de urna Fer-
pa; lyou vestido calca de brim pardo, blu-
aodima de tro-. .2"'- rogio com urna trooxa de roopa
soa, desconfia-se que tomsse a estraada da
Pesqoeira, a'onde e pataral d'onda veie
caica de quatromezes.
-----. coro
bafcao de volt, qoe serve para-qoalqoer estib l.
cimento, por preco maito barato : oa roa oe Adoj
oamtro xU ___ .
V^cd.-seoma bonita mulata de J8 ann
prnprlapara roucamba. um principio de babilida'
de.: na roa do Fogo n. 9. Na mesma casabanaali
estraves p>ra voder-.-e.
VEN0E-8E
om sitio na estrada do Eocauaroeoto oato aos tri-
Ihoe orbaoo*, oda boa casa da podra a cal, nova
em chaos pr prios: a tratar no mesmo logar com
Fetis Pereira da s'.lva. Sr Sampai0 ("")__________________
Vendem-se diversas obras de medicina na
secutarla da Santa Ca da Misfrlfordia
Vndese eanella dj p.il uulbor que ba da
fra.em libra em 6 e ben preprala : na ra
i ctfes de aada, e de looca para vestidas.
Grande sortimento de botos de *da pre-
tos e de enres, com p ngeotes e simples,
nftiorte t menores etc. et^ para os vestidos
leves do yeiSo tetu a speranja bonitos bo-
toesde loufa t fixo, ultira novidade, o5o
graca s venda se far ideia da industria
franceza na vela Esperanca ra do Quei-
mado n. 35.
Cintos moderos
com fivellas e sem ella. As senhoras teem
J bom senso de quando um adorno moda
ii jo se poupam a encommodos: a esperan-
za nesta conyicc5o ter ou conservar os
intos Sta larra com fivella de retrato, ue
dizer a verdade, sato bem bonitos: assim
como procera desd j prevenir-se do que
ba de mais novidade no genero, e para ve-
rem o goslo a Esperanza expeoque rece-
beu de chique porm serio, chega para
todos.
Urna moca que bem se adorna prende a
aitecSo, ora isio j um bello dote, e adeus
fileiras da guarda nacional na mudanca da
vossa posiro social t>ao esquecaes a Velha
Esperaoca que tambem vos acompanuar no
doce nome de m3e.
A'carinhosa m5e que v estorcer-se o
innocente linbo accomettido de ccnvul^es
mo esqaecer sem duvi !a, comprar o an-
tidoto contra semelbante soUrimento qua^i
sempre fatal, mande na Esperanca que ter
sempre collares anodinos de Royer que nao
somente teem a propriedade alludida, como
contra os efMtos muitas vezes graves na
poca da denlicSo, ao Dr. Royer aquem
volta o mrito da grande descoberta eletro
chimico, a Esperanca apenas recommenda
de scieutificar a cai'a um de per >i, e a to-
dos em geral, para que aproviiem a oppor-
tunidade, pois b ficai cm pena, quem nao
comprar das ditas pennas, na casaeai qte
cima indicado Gca.
Smaocome.
Composico especial contra a caspa e a elvlee.
Chonneoux, antigo e acreditado chimico
perfumista em Paris, alm de muitos outros
proveitosos preparos, fez mais a sua coropo-
siva tnica exclusivamente vegetal, que de-
nominasmaocomecom o fim especial e
nicamente contra a caspa e a cahire. O
smaocome, puro e .vimple-^mente applicado
segundo a nMligive) insciipgao qte trazem
es fracos, fortifica a raz dos cabellos li-
vrando-os assimde cahir, sem comtado pre-
judicar a sua cor primitiva; assim como faz
des^ppar cer as caspas.
Esses resultados seguros e efficazes \a
tornado a composigjj Smaocome conhecida,
eitima-ia, e procurada por todos quantos
deltas precisara.
NOVO SORTIMENTO DE BONECAS DE CHORO
Com rosto de cera.
Vendem-5e bontas-bonecas com olhosfi-
xos e movedicis, todas por precos cummo-
dos; n3 ra do Queimado, loja da aguia-
branca n 8.
Stereoseope ou lento
Para <:onhecer.se as i; regularidades das
sedulas fjsas, au^raeLUr o tamanuo dos re-
tractos e outros objectos,
Pai-EL MATAM08C*.
Chegou nova remessa e continna a ven-
derse na.loja d'aguia-branca a 4rs. fo-
iha.
Fitas e lacflS para cocdecoracoes.
A agoia branca, .' roa de Qoefinado n. 8, rece-
beo novas fitas e lacos rara condecorar oes, tendo
oestes algucs com doas slitoilleirSi's, assim como
receben leoMment* 'as para fachas de juizts de
paz, defga-lcs e soBdl^eadc?, o romo smpre eco
laavender tats objectos por precos mea-
rais.
cialm'-nte se lamsofrido mo'esa do'peito, n3o. restara; -
duvida a respeito da existencia do mal. Str
logo qoe qnalqner pesioa istiver incrmrxC'-
dada do deflt xo, ou dos symptomas j des-
criptos, corxeoar a lomar todos os das o
sarope de Fedegoso de .Peroambuco, ver
que vSo desaparecendo e como por encanto ; e se continuar no eso
do xarope por algum tempo, gosai dentro
em pouco em nma saude como mrica'em
5ua vida desfructou.
Se qu lquer pesare, que j ofl7e,u Ce
ama molestia do peito. desejar e\itar rec?.-
hidas, Revira usar de algumas ga-fataa un
Fedegoso ; e, se sentir qualquer dos yrop-
icmas que acbanos de descrtvfr, de'vr
accejerar-e em trmar o dito xar. pe per
esp?co de tres a qu'atro nzes.
Unieodeposit ra Larga do Ros;rio n.
10, junto ao quartel de polica, Perncm.
be?-.
Frasquinbos com oleo cu azeite
arpela 1 para as machinas decostora. >gulbas para
as dius: vendem-se na loja o'.goi branca, a' roa
do Queimado n. 8.
do Mundego otaria n. 13.
-
. cal
Cal nova da Lisboa .
**,r-.i.
matesu
na roa da
Groi o. 8, I
Cal oova d
aamaxeai da assoear.
nova.
.naroi do Apollo n.
18,
Venda-se orna parte de ama casa terrea na
roa dos Pescadores : airatar na ra fitretta n 3
3* aodar. '
~
nti nio fier
O Sr. M. V. aTlTeto
alnmsr o negoeio qoe ni_______
do Livrsmerno lr>j. na deuara' da w
seo nome oeste jornal.
joora a r
9
Vende-se na fabrica de chapes,de sol da
rus dd Crespo n. 4. para acabar, espartilbos
dos grandes, modelo antfgo, propros para
senhoras, gordas^ a-8i|Q0Q j& cadea,
i *- Ti--nf- < -
esa liada
' da boa anadela:
metro aaaar.
VK\lSsis;
i sera va basiafa moca, eom ha
loca, eom aabiliifadei
na raa da Praia o. u, pn-
(por ser conservadora) este producto geral-
mente coohecido_em FrancaDa Velha Es-
peraBCa n. 35.
nona a precisa o comprador declarar
a idade da crianca, n3o esqueca.
TlllMIlilATO"
SYSTHEMA MTRICO.
Completo sortimento de medidas para i
quides e seceos pelo novo systh ma me-J
trice decimal, conforme determioam as pos-
turas ltimamente adoptadas e mandadas
cumplir pela'cmara municipal: onko de-
posito ra Direita n. 53, I< ja do Braga.
Facas e girfos* paca mesa de um
botSo.........4^800
Ditas e ditos para mesa de dousbo-
ll^es :.. ^ ** i .. .. ">000
Ditas e Tjltor para sobre-mesa um
boto .......4|500
Ditas e ditos psra sobre-mesa dus
bf-toes .... 5,5000
todas em perfeito estado assim. como
baodeijas hnas, colheres de metal princepe,
trem ^ara cosiba, |erro pura frisar vestidos,
bacias'de metal de todos s taroauhbs, espin-
garrtas de dus canDos .mnito nastodo por
prxps commodSi alm de catrbs objectos
de rerragem e miulezas, que s6 a vista.
. -i ',',, ........_____.-
t Uado
CbeaMijWa nntewa d'o bm conhecilo-ierte
cooleaeado de Borteaa vende se em iaue *
m cata sai
V.nde-fe o eoaeobo Lastro ila fregue-ia da
Ecada. mocte e correte, com fcoas e eieellentes
ierras de prodnrcSo, de me la legia cin qoadro para
traja/ de 1,500 a 2,000 pies de mnito bom as>o
car, seodo d'agoi e copelro, Ciro doos (randes e
bous acodes, seo-to o eog-'nho bem ebrado de ti-
Jolo, casa de farinba, dita de viveoda, mitas e nm
formidavel cercado de vallado para rtfaier de 80 a
100 neis: qae.n o pretender comprar e vBr dirijs-
f8 tj memo enganho a trilar com o sea propne-
tirio JosCamMlo Cavalcanil Pessoa ; para iofor-
macOes, nesta praca a' roa estrena do Rosario r.
" com Rodrigar?, Almelda & (1
Venda de terrenos!""
Vende se terrenos de trodarcio e com arvoras
frocilferas, no logar do tueco do Espiohelro. pro-
xiro) a'ehlrada de Jjao de Barros, per onde tem
de passar os trllbos o roanas do Recife a Beherlbe
e Oiinda : quem pretender, oirija-s nos domirgos
ao sillo o. 6 da B-trada de Joia de Barres, e nos
demals dfas se poderao entender cem o Sr. Jos
Sjares Pinto.Gotr, a* roa do Imperador o. 4,
botica -
FARELLO
Vende se superior /arello saceos caro 90 ifcras :
no esr.rlpt.yio dd Abtoio LqU de O'iveira Areve- lilD*, e nde ppr^rjvo rawavt.
do 4 d, roa da Oura. 3?, and^r.
SOBA ESPERANCI
21Ra do uvimado-
Rovo *y*tt ma. '
A Nova Esperaoca 8-u-sra a<>'iespriiav| pnbH*
sv qoe temou o novo syiema de v(nder barrio,
e des verflde diri-
girse a roa do Queioudu n. 2!, ki da Nova E4
peanla.
Botfies pira vrsiiJos
A iY>v3 Eperat^a a roa do Queimado n. II,
receben pelo ultimo vp r um ttllo s*.ri!mf"nio de
botoes de seda preto? e de cos os rr.als meder-
oi e d-licdos (ue teem v,nd no. mercado, c> es
vende pelo novo sysuma.
LabjrinUi93 o irseaty.
A Nova Esperaoca a ra do (joertado o. 21,
recebea orna peqnena (jusmidade de finas tialhas,
leojos e frunhas de lal-yrinibos, h os vende por ta-
ralo preco, na mencionada ra do Queimade
0. SI.
CaixiDbnji.
Bonitas raiilnbas de roadeira rroprias para
gaardar costara e cosinreiras p;r prrgoqoe agr*--
da, arcado Queimado o. 21, toja da Nova Es-
peracca.
Collares aondinos ellectt o msgndifo*
r-eolra as cenvulces das erraveas.
Nao resta a menor dovid, de qne mnitos*colla-
res se vendtm por ahi intitulados ot verdadeirra
de Royer, e els porque rtqiics ais-de familias
oo creen (comprando oj oo elTeito prc-aieliido, a
qoe s pode dar, as -vi rdadfira; a.:V&v Espe-
ranca, perm qoa detesta a-alsirtcaco prlocipaj.
mecle no qce respeiu ao bem e>ur da hosaoida-
de, fej ama encomoseuJa dieda aestes collares
a garanie aos pais de aDilis?, qaa to ts verda,*
deiros de Ri yer, qoe a tantas ereaacas tero salva-
do do terrivel iacimmodo de coavotcoes, assim
oofs preciso, que venfijrn a Nata Esperanca a
ra do Qnelmado n. l ccicpr.ieoj o salva vida,
para seus fllhiohos, attes qu (stes sejam icom-
mettidos do l*rrlveimiii, quirto ewio ra iffi-
cil alcancarse o trf't.i desejdo envtra seiam
empregados os verdadelros ce Ha es d*-f
Talherrg
V.rndem se
E-peranca.
Espartilbos lisos e bordaje s, toj Is e da
cores para seuboras e mfifas.
A Nova Esperaoca a roa do Qoeimado p. ti
aba de receber om b. o sorrlm^ato destes espar-
paia cralas;
a tua do Queimado q. li.a'Kova
coo-^o iw povfeaa* vende se am
nma libra, aa preco da ta00 or lata, em
Tfct Jo't p_caw da attaadaaa jaiaa p. 1
! -- VTeade-ia oma'ar'micJo da smar^to-aaaldM-
oad* e envemltaita proprrt pra tedo e anarqoer
a'focio aiu a roa direita a. 78 a trata-se o ala
ael da mesma easa : a tratar oa roa Dlraila n.
76, casa do Sr. Joaqun Aotooet da Silva ooaau
ra sa Upa a. 5.
Vende.ye aa toWttm^hj envid'racada e
eoveroisada propria oara to : a tralar a" roa Direita n. 3i, k>i>, oa a raa
velta de Santa lila o. 3.
To de ceneja e leile.
O meihodo por qoe feiio este p3o aconsalba-
da pelos mdicos de Ailemanbi cerno o anhat
praos dotnles por cansa da saa fern otaSo. Ee
o feHo uoicameoM ca padaria da Sanio Amam,
jooto a fandicao,
. a.cena eocommeedis da :odo
o uaiaoho. E.la urr-btm o rrals MorIo para se
trao'VurUr, pcr.se cservar mais t-mpo. Na
m> taatttaaiia aa awiiaTJPnWWle^iJWli
paoib kiit, Baiaahas, msconio, bolos e c oMia-
r i i s, por maja barato pi* eay aaaio a aacto.-
saceos
km srDksres padres .oh&rei'c
A o .va esperare-, sf raa d* Queimado n. SI, re-
ctbfo boj? mi-9 dejaia(prei*>)pprias para pa-
dres, e vende as pir ireco c E'ttada
i Os chapertmhos de verdad-Ira palh z Ifalia.
de moldes ioieiramente noves e <*T>iiM)aecriUr-
latana': vendem-se a'roa o Qoeimado d. II, na
oova esperanca.'
A's misdefaraillf-s
A ova esperanca acib,a,.de nc-ber delicado ,
otros de veiiado en'eit; da tal a. para senh-ras a mrninar, e vende-os por
'ulL'll *"*10^C*ra*tao*aaaaniaae:aartwaafss-
^ri." (,n,e os > *'ro* 0 Uatioe* ti, a* Ovae*-
perane,.
IseVuos eafeflfs para fcaite ea
snoarior-qaaMa-
""" Aaam-
40.
VajdVm-se saceos de ia^Q,
son, jfowie 4 a, raa j;
Velda sa nmT'
om 18 anaos da ldaa>, trajeo b-.-m orlcaipto de
"agommado e de corer : na roa do Queimado ?.
a6,!oja.
enfeitM
r ssalgoa
BBBBBaKdBB.
Urna peqsaaa qaa
recebeu a aova espa^BBBjj
bailes oo aspiatacu- -
fai.am*nio, e|la o.
- ----------- -
lato a rna oo Qoeimado o t.
Lava i it iativio
Brancas preta* a de (Ore?, har brrcen? a se-
BDoras ; vaodeo-se a' roa do Qotlaiaao o. U, aa
aova aperaaea.
\ am i
n


-T__I
J*t
m liriM*
3
Mi

^wjas^
1SM.

ll'IOH
TIF-------------
15--rada InipS'iz-'-l
l
fe taifa
i evidente
foSfttoigaVI

V >
fifiOG
0 proprietario di nova loj* do (kribaldi ruft da Impe-
ratriz n, 56.^ *
LORENQO PERFIRA MENDES tfJIHARES
Declara o proprietario, da loja denominada Garibadl a ruatja' Imperatrli o. 5n
vieratn oe!o vapor inglez no fita do mez prximo^, diversas qualidades de lasen*
das, propias deste mercado, a saber:
L lasiuhas da tliribaldi a 240 rs.
Vende se laasinhas de quadrohos para
vestidos de seohoraa 2i0, 28 e320rs.'
o covado.
Alpacas do Garibaldi a 720 rs
Veode-se alpacas para vestidos de senho-
ras a 6U>, 720, 81$ e i S, ocovalo.
Organd do arltoaldl a SiO
Veole-seogaadispara vestidas de senho
ra^e meninos a 2V\ 280 e 320 rs. o cova-
do, meias para senhora a 40, 50 e 6#, a
Ju7.ia.
Hidapol$e* do Garibaldi a
5-550O.
Vndese pecas de m3dapolo coca 24
.jardas a 5#50u 6$,00,7f?, H. 90 e 100.
Guales do Garibaldi a 20.
Vndese chiles le merino estampados a
2, 35, 30oOO,, meias cruas para hornero a
40, 50, ditas para meninos de todos os
lmannos a 30a 0 a doiia.
Grande porcaode relatos de todas as
qualidades de azenda.
Ve de-se nma porc5o de. retalbos de todas
as qualidades, a saber: 133?, chitas, casas,
alpacas, brins de cores, fustilo, marsolioa,
organdis e outra? muitas qualidades por
muito barato preco para acabar.
Chitas do Garib/h para coberlas a 310 rs.
Vnde-se coilas encarnadas para coberlas
a 320, 360 e 400, rs. o covado.
Alpacas de listras do Giribaldi a 10,
Vende-se alpacas a li-tras de seda para
vest lo de senhoras a 1, ditas matizadas a
402OO, ditas lizas finas a 8 jo rs. .
Chapis de sel d i2 a 16 bastes
Vende-se chapeos de sol de i 2, a i 6 e 8
hasks a 60. 80, 12* el30.
Algodn da Garibaldi a 4.
Vende se pecas de algjdosinho a 45.
80300, 63, 70 e 80.
Percala para vestidos de se-
nhoras a 400 rs.
Vende-se percalas para vestidos de senho-
ra a 4 0 e 4<0 rs. o covado.
bbilhantinas brancas e de cores a -
600 rs.
Vende se brilhantinas brancas e de cores
para vestido de senhora a 500 rs. o ova-
do chitas finas a 320, 360 e 400 rs o co-
vado.
Chitas ffrancezas a 2SO rs.
Vende-se chitas francezas fiDas a 280, 320
e 360 rs. o covado.
CHAPEOS DE SOL DE ALP.VCA A
30500.
Ven-e-se chapeos de sol de alpaca preta a
30500 cida um, por ler grande porg5o de-
Stja-se acabar.
Chita matizadas do Cari-,
naldl a 3GO rs.
Vndese chita* realizadas para vestido de
enhora a 360 e 400 rs. u covado.
francezas 40- r. a
?ara.
Vende se eassas francezas fina para ves
tidos de e.hora a 640 e 720 rs. a vaia.
Toalhas a. 100. a das-la
Vend-se toalhas oe boba para rosto
a*d Qo-
idd'loja (hnMttM*"
vaA H*ilnlw fatattaa-asjeau'. ff*
uain como esta! igjjajroenle prtioa at
.. rticos que propiamente- perteBtiin
._je**, peW'qbB o-'CofdajrW' Pv**l>D**reT>
i*m*o euacuatafregoezis, a coatioaatio de
soa valiosa protecio.ne olvidandoelle o liuea-
ravel aunsidao, junto a condescendencia- e agrado
da qqe o.io boos-pastore; assiro, pois; cotufa) e-
emove4ho e oovos fregoezes qoe erao sOs-
(ei ice controlo.
Nave e delicado! leque s
OCorJalro Providente.* a' ra do Qneimado d.
16 recebeu oovos e delicados leqoes caja -variada-
di d j?oiio eijualid jdes os lornam recom mondados
sendo :
Todos Se sanalo Ma-bonito livores.
Ootros de saudalo e cum liados desenbos.
Ooiros iodito dito eafeiudoi com UatejoalaaiJe
ac e doeadas.
Outros da osso pollldo i miando mar fim e ', igual-
mente molamos e enfdalos.
Oatros das qualidades acuna com os- mamo* eo-
faites e dennos para meninas.
Odtfos preto* pra ito.
Outros tinilmnie e madraparvla com ricos destt-
nhos para ooi.vas.

rme qoalqner criatica de cite ttnros1 frefl-
)*toi>u ubetJo completo soHtaaacto, mente trabnlha, e pde confstvjixieteai-
tidos de se hora a 640 e 720 rs. a vaia. aivih^w v*-^^ ^*v., .
i TnalkM a lOfi a dnzU. Ai.psssoas que cos4mam cemmerctar eafc.oequeBa^aca! no* arrabaWes e
VaJumm inaihM dfl hnho oara rosto a no centredevem vir a ai*jofairotoit. pois qoe limbem temos gerwros para negocio, l
,h0" 1(MTdnxii a^ ardanaoos para -Dwa 3^. -como Ibes praeoreiaoaa* a Tant.igeoj de toes veoier em paqueos uorces^ios preCos
-' ri*!^*ZVto^*M a du- que em que s podem. na primeira itfo, comprar grandes part.das," esta o Mouro quas.
!r' ta n maU harato one uossivel. certo de quesera prfBrido.>, oj.u
lh0. ".^/^f"e,. i Aoreciai seafteres esta resomida Ubella, -coofrontai, a-aetoniuladn, (do cana-
da prudencia dos paitarte> e da manstdao do cor
duiro rttidaWB.. roa do Qneivaao o. 16 indis-
ROTf eita 'C4O0^l, i edepois'acam^'caloab roattiemaiicn que terio o resaltad* deqoe vende bara-
Vende-se pahij de panrw preio a os.oo, *
80 e tOi, calcas prieta de wsemira a o^;,10'
mas
W e Bff, calcas de casemira (Je core a i
U. H e H, coHetes de casemira de cores
a 33 e 3)5500, palitos de alpaca de cores a |
3^50J e 45, palitos de ciim de cores a 2fi
e 2j5MO, cotletes de tfrint a I AMO-e **.
-Lmc d **** a 80O rs.
Vende-se lencos de sadi de eres a 800
e 10,-caa um, lencos di cassas de cores a
500 rs cada um.
Balees de arcos a t$00:
Vende se balSes de archs a I 5500, K 5600
e 2, gollinbas para senl)ra a 200 e 320 rs.
cada ama. .,,..
LENCOS BRANCOS A fOOO A DUZ'A
Vende se lencos brancos a ?, H e 33500
ditos de lioho a 6(5 e 7,5, dims con bico a
45 e 5^1, a dazia.
Liashihas prBSUnas a 500 rs.
Vende-se lasinbas prussianas para vesti-
dos de senhora e minios a 500 rs. t> ca-
vado, lasinbas liras de cores a 440 r?.
Volt de cherre a 800 rs
. MktMff-

:
NIo se admirem:
* ati ih


senhora, sendo eda fazenda'de bonitas co-
res e listas a 800 rs. o covado.
liare]es de listra* a iO rs. o
covado.
Vende-se bareje de liaras para vestidos
de senhora a 210 rs. o covado, lasinbas ma-
tizadas a 240 rs. o covado, la-inbas estam-
padas a 240, 280, 820 e 400 rs. o covado,
lasinbas de cores achiladas a 500 rs. o
covado.
CASSEMIRAS DE CORES A 15,
Vende-se casemirasde cores para pili-
los e cale s a 15, 25 e 3 S o c vado, cortes
de casemha para calca a 25, 33 e 43, na
roa da Impenlriz loja do Giribal n 56.
Gangas para calct a 3d0 rs. o
covado.
Ven e-se ?-*ns parac lea a 330 e 400 r?.
o covado, fosto para caifa a HO rs. o ca-
vado, cotim para calca a 240 rs. o covado,
c rtes dd castor e cotim para calca a i$,
15120 e 13200, por estes recos > vende
o Garibaldi roa da I operatriz n. 56;
Cortinados pan eama e ja-
nellas.
Vende-se cortinados para camis e janellas
muito barato a 73, 85 e 93, o par: ra da
Imperatriz loja do Garibal n. 53.
O laborioso Wouro d-VenPza, despjando adei^nar ao numero de seus ben.
votos frcgoees, algnfls qoe-ainda no dignaram pro|finr-lB6ismprr>teccao, rog-
a todas as peanas qqe esiivrenf n'Vjte caso o,fa.ier-,djjeapreiare em rasar .anor-
tas de se qnarreb certissimns-tf qne-nfio srau twanaoj coo siatiss? da onantar-ad
Mfiurobandoldiro! traftnte? Oh! d'esrast palavraso Mouro n3o Ihes merecer op*so.
A's pesseas-qqe- por-poucr. abastuswottu de uwioj-pocqaiaio.-;iou por cama
da baixa cambia, nao querem empatar. geTeroJdf^ftjyaJi^-lifl^Oi, e qoe par
conse iuencia ?6 crnrtpram o-tiecessafio ili?riaaiente, enconirarao erajbosso armazem rpan
da boa qwelidade dtfs rftereadrtrias, di modir>4atlas,preoo8, dasmeer/idade nos pesos,
o emprego d maoeiras alf.i*eis comas pessoa* que tiver-tte traa*, uioda raesmo as de
baixa cfera; rr>i* qe o Mouro atirando para -lotr0'e de si o alfaoje, procurou cobrir-se
com urna pontfnhe do nwnto d^ ciTi1lsa?5o. ~ O "*"'
, Prevengo utilissima.
A'pessoas que coslumam cemmercur em pequeiia escab no* arrabatdes e pBVataieai9..qqB0B.sedirigir a du irja ser' sar-
do centro devom vir a nusoarraatjaij pois qe limbem temos gerwosrwra negocio,iu - Copos e UU& con hanha fina e cetras
suaeeinrea per Fs mar tas.
O eardeiro prndente a' roa 4o Queimado n. 16,
acabado recebar offl novo sor ti melo de per (orna-
ras oas, locioslva os bem cnobecidos copos e la-
tas coi b.tnhi lina. Bspecilii-ar os ooroes de to
dos os objeet-w s loraaria Mifadonho o ler esse el
teoso eat'ljfo, asslm pois flea isso 3upprido,eoai o
diz'er-se ija'e qnem qaftef se prover em boas e no-
vas par I jauras dtrija-se a ra do tjoeimado B. 16
(oa, do ordair previdente.
ToH|Qahas de cambraia bordadas e
enfertn
miras de ril reoda lattbem bordadas envi-
udas.
Outros a ponto de crocbol.
Uatris de cambraia bordada a forma de chapeo
sioho par* baotisados.
Gssas b ia t- e bem eafaitadas touchlnhss veo -
dem-se na ruado Que'mado loja do corcUiro previ-
deote n Ifi.
Saarnices de filas para enfeites de
?estos
Ocerdtro previdenie receben ultimameote no-
vas e lilas gqarnlcdss de Otas para afeites de
veslidos.coosistiodo ellas de orna peca larga para
tiarr-i, outra estrena para o carpo ou basquina,
sambas guarnecidas com nma tranca teeida da
uifsma tita, e oatras com nma lista de setlm no
centro e os lados eom lisia* imitando cordio, cojo
alto relevo mola graca Ibes da' e malbor apreciara'
a iotelligeocia da pessoa qae se dirigir a loja do
cordelro previdente a roa do Qoeimado b. 16.
l?ran]a*7 gatees e traneas pora
eafeites d vestidos
O eor.deiro previdenie recebea novamente om
bello e variado sorlimeoto de franjas, tranca e
jaldes de seda com vidrllhos, pingantes e sem el-
le* e-prjpiros"9ara enlettar vestidos' de senhoras,
meninas ele. O apurado gosto dosjiovos moldes
a bellota dos 4esDbo* loraam essas obras surn-
manaenta agrtdtwis, mquaato que a eommodida
de do prco3 anima o comprador e prover-se sa
tisfatoriamente em dita loja do cordeiro providente
a roa do Qoeimado o. 16.
Hieo*-e rendas le gnlpnre
O cordetro prevideota a rna do Qoeimado n. 16,
esta' bem prvido da oovos e bonitos bices rea
! as de s ai pora : assim pois conipareram ospre-
PAKJL
SPatrfe Hitar, ria-Rafr ;tO t.
de earneiro VKnha VCV
Acaba de ehegar a1 este eetahefcMeeto
grande* pttreSo d taachinM ppra^teatiw,
tfo aator- Wheeier WAst-c, apprtwadt|f%
Olrima*ejposic36 de-Paa; as qiaetf ci4ea
con'dens pospontestoda agostera, e'ttaa
vantagfm de ser 13b snaw o m tiatrate.
Azeiiooas^m qaaolidade a 50t> rs> a aeeereta.
Abssintbo N-jrmoot de-Tenoa a 15^00 a gsrraftr >birattiaiai6\ estomacal
e preferivek ao.viojip.da jurobeba.
Amexas fraueszas, em 'atis.e'cartoes cnartampa dd vidro.
Balaios para cornpras ecosturas.
Charutos da Babia de bons.tabriciates a U, k& e o a caixa.
Choricas a 800 rs. a libra.
Doces de-guiabas, em latas, de trnctas, da Europa, peieg,i a 800 rs^ a Uia>do
fibras e mannetad fina.
Krvitb-s portnguezas e francezas, mostardj, conservas e censuras a 640
rS"ah'a' Mgdj- da China. \L
oa traqnesa 55^)0 a caixa com 40 cartas e-160 rs. carda una.
Garrafas deerlstal,
isti', parecem de cbristal, mas sao de muito boa vidro, por 8|000 o par
baratissimo peta sita primazia.
Coa as de g-arganta^
Vlnbos.
Os apreciadores de ora %nux copo de vinho en^mtrarao ena nos?o deposito
o bom Porto engarrfalo de \&-aii^OftO a garrafa, tambera em-pijia, o encllente Mos-
raento, levar varitagem ao setvicodnrl*de
trrnta ceanreiras. A' ectrprebendan btim- '
pies, pois ei om-qnartTi de horasflie-
nhor do ranvimeoio da machina, tenn a
mesma apr.prieaade db htur as sfgtitta
costaras: pospontar, ettbnmbar, frariir,
marcar e berdar, como a presentan os'dtn-
nhos qae acorrpaiiham as. Os pn prieta-
rios do esiabelecimento 5e eiicsnpgBJd*
njanda'r ensfnar ifsta cidde-, e garaatean
entregar- o- importe dispendirto a*, irospra
dar; no caso de n3o trabalbzr cem perlni{9s
a machina- vendida dSo1 terdo, por, anf-
frido ella algoroa arara. Ha. lamben ne .
mesmo estabelecimento ffiaeh'ras do.atttar
freirer Baker, de trabalho simpleinsent
i man. e entras com moknpnto de* pea;
e mxime todos es pertenec das mama*
machinaSi para vender aontso.
Vende-se poil dechevre para vestid) de|Catel, o verdadeiroFigaeira oaarrafado, o 3)re(?iave4 Lisboa, o frejeo Binlews, o for*
midavet Champjgje e vinagre branco a 400 rs. a garrafa. I
fiambre.
Presunto de pbesthlaitt ioteiro a 050 rs. a^Iibra.
Santo Antonio e S. Jo&o.
Mantega ingl za em qnantidade para 800, i$ e t JOO-a libra, em vista do
usurarlo preco porque em ontra parte vendem a raanteiga (t500), mnitis pessoas mu-
dariam de proposito de fazor bollos; mas urna vez que o Mouro tem mauteiga muito
ba a 800 e tiJ'KU, u-dos fario o sea bolinno ioglez un resrao saisU). .
Na loja e a'mazem. d?j Arara, na da Imperatriz n. 72
,0 proprietario da loja da Arara ten lo muta fazenda em ser res vea fazer
urna grande liqtndaciH para diminuir a grande porco que tem, a saoer:
Liaslnhas da Arara a 240. rs.
Vende-se ISasintas de cores a 240, 2o0 e
30,rs. o covado.
Chltaa francezas a 280 rs.
Veade-se chitas francezas finas a 2i0
30 e 360 rs. o eovadD.
Madapoles barato a 55500.
Veade-se pecas de madapolio a 53500,
G05GO, 7(J0OO, 85000 e i0(>000, s na Arara
Chitas matizad is a 400. rs.
Vende-se chitas matizadas finas a 400, rs.
o Civado, ditas de cores a 320 e 360, rs.
Aloedio ioho a 45000 rs.
Vende-se pecas de atgodozinbo a 4 5J600, 6U00, 7*C0;> e 80000 a peca, s
na ttqtridtclo da Arara. .
Ljasiaaas matizadas a 329 rs. .
Ven-ie-se-iasinhas matizadas a 320 e 400,
rs o covado.
Baldes a 4$500
Veade-se baldes de arcos a 10300, i 5609
125000 cada um.
Uncos brancos a 25000
Vende-se lencos brancos a 2 J000, 35000
e 35500 a^dozia, ditos com lis iras a450tJ0e
55000 a doaia..
r ^ AWjaMMt cares a 800 rs.
Venase albacas de cores para vestidos
de seafl m 8iK)r-., ditas de listras a
15000, ditas'ma7.adas a 15100 o covado.
Lainhas miadas a 500 rs.
Vende-se laasiohae de padro ts muito boai*
rw l-nias cores para v8ti4)s a 500 rs.
o-covado.
Peredas a 400 rs.
Vende-se percalas para vestidos de senhora
a 400 re. o cavado,.ditas linas a 32f, 360 e
400 r. o covado, na toja da Arara.
Chapeosdestl dealaaca a 3$500.
Vende-se caapeoa de sol de alpaca a 35500,
dilhs de seda fina a 00000, 80000 e !20003
peaa om. ra da Imperatriz na loja da
iquldacao da Arara n. 72.
Puil di Chvrea 800 rs.
Vende-se poil de Cbevre para vestidos de
senbora a 800 rs, o covado, laasiubas de
cores a 320, 280 e 240 rs. o covado, ra
da Imperatriz n. 72.
Organdis a 240 rs.
Vende-se organdis de cores para vestidos
de senhoras a 240,280 e 320 rs. o covado.
Brilhaetinis de cores a 500 rs.
Vende-se brilhantinas de cores para ves-
tidos de senhora a 500 rs. o covalo, ditas
brancas a 500 rs. o covado-
Grande porco de retalhos de fazendas de
todas as qtnlilades, a saber: chitas, cassas,
brins e castores por barato preco.
Bareje de listras a 24) r*.
Vende-se bareje de istras para vestidos
de senhora a 240 e 280 rs. o covado.
Rcupis feitas narioua'.
Vende-se palitots de panno preto a 550OO,
00 80 e 100 calcas de casemira preta a
50000, 60000 e 80000, dita de ditas
de cores a 50600, 60003,7000 i e 80006,
colletesde casemira de cores a 30000 e
30500. ditos de brim a 10600 e 20000, pali-
tots de brim a 20000,20500 e30.00, ditos
de alpaca de cores a 35O0 e -looo, ditos de
ditos pretos a 30OCO e 30500, mautas para
grvala a 140 rs, grvalas finas a 500 e
800 rs. cada nma.
Mclaa ernaa para seetnora
a 40000, r30OOO e f0!O
Vende-se meias cruas para senhoras a
40000, 50OCO e 60500 a duzia, ditas para
meninas a 30500. ditas para bomem a
40000, 50000 e 60000.
Brim de IIabo pardo a 600 r*.
Vende-se brim pardo de linho a 600,|800
6^100007 dito branco fino a 1280, 104CO,
1#600 e 20000 a vara.
Casia* francezas a 640 rs.
Vende-se cassas francezas fiuas a.640 rs.
a ara, organdis decore*.a 72e-800 rs.a
vara rna da Imperatriz n. 72.
Os priacifiio* bklsamicM e renoao* do pinho martiaM
que cresee as chara***- d Borato* achio-se contidos
neste xafopi eojrvffieaeti mtr moleitiat do peito, testtt,
defluxM, cahrrho epidmico ftotu convulsa j W)DBl*r
nao srnente fem Franca, pousnu Eiafotwiittkira. Emaite*-
o tambcrn com o mais gttuidd dcco*o na* iotnfas du
ras urinarias, sendo preferido e muito superior nos seos
Mffctosf at* de alcatrSo e esencia de terebenthina,
.'otftr* teraptopreoooisavi*** mdico*.
n Pernambuco.tta casa Je >a**r0*.
1
Grande lipidari !!
i %
Loja da ra do Queimado
n.I9,
Coelho O accessores do amigo e bem conheci-
dp negociaote Jos Antonio dos Santos Coe-
lho qoerendo liquidar algumas fazendas
existentes no indicado estnbelecimepio, teem
destinado vendel-ss com grande abatimopto
para o qoe convidan os seus frego'zes.
Os novos proprielarios tero sampre bom
sortimento de fdzendas finase grossas, rou-
pa feita e outros.artigo? como seja :
Toalhas parjt rosto a 60 a.dozia.
Ditas felpu'las de diversos precos.
LSasiahas de cores fazenda fina a 360 rs.
covado.
Ditas de. diversas qualidades gostos mo-
dernos, bem como poil de cbevre degage
e ootras.
Or^andy branco fazenda muito fina.
Cambraia branca transparent e tapadas
de diversas qualiiades ed todo.o preco.
Cambraia da Suissa fazenda finissima pro-
pria para vestides cada peca a 80000.
Cambraia para forro a peca a 20800 rs.
Ditas de cores de todas as qualidades.
Dita adamascada para cortinados pecas
com 20 varas por 120000.
Ditas de linho de diversas qualidades.
Cortes de ditas com barra de cores.
Cambraia de cores fina, o covado a 2i0ts.
Balees modernos de tiras.
Ditos de nutras qualidades.
Espartilhos, o melhcr qae ba no mer-
cado.
Basquinas a Mara Anlonielte.
Seda de cores.
Saias de lia com barras de cores.
Madapolo francez e desnutras qualidades.
Atdalbados da linho e'd'algodo.
Algodo alvo doas larguras para toalbas.
Dito cru tambero de doas largaras para
ditas.
Colchas de fust3o e coberlas de chita
chineza.
Lencoes de linho feitos.
Bramante de todas [as qualidades.
Guardanapos de lioho.
Mnsselioas, tarlatana, fil de todas as qua-
lidades e outros artigos que se vendem por
baratissimos precos.
H o tipa feita.
Neste estabelecimento tem completo sor-
timento de roupa feita e aceitam-se encom-
mt ndas para ser feita por medida e a con-
tento do fregus para o qoe tem seaipre
fazenda* propcias
tendentes que serlo bem servidos.
Nevos albans.
0 C'rdelro Pfevideole, i rn* do Qoelroado n.
16, receb4a arvo s>rtimento de ilbncs de diverso?
uam^s e secara eacaderaacio, como d seo
imvive slame, veade-os por precos barats
simos.
Pentes e I i ademas a iraitaeo de tar-
ta poga
O cprdeiro previdenie a' roa do Qoeimado n.
16, receben bonitos e modernos peotes e diademas
Cira pedras, asMm como booitis voltase polseiras
de t;ross3S aljofares da cores, e ootras coberlas de
seda, obras essas de gosto e intelramenle novo*, rl
eos e bm acabados bol5es foleados de differentes
modelos para pnobos, e como sempre vendem se
por presos coiimodos na rn do Qoeimado loja
do Cordeiro Previdenie n: 16.
Meias de l
meninos e meninas.
O cordeiro previdenie esta' vendando boas meias
de la, de cores escoras e lisiadas, e mol preprias

A iJSOO a saeea erante de farello flno, mtrea
S'; ooarmaiem da t>iga,r*> Ngva p. 60.
Cemento Portld
So armaiem de Vicente Fwreir* U Com & Fl-
ib, tonto ao are* da Conceico, em bapris ern-
des de ti arrobas.
Para corar as molestias de pelle
taescomo empioges, dartbros, samas, co-
michees e mais.molestias de pede, semoc-
casionar accidentes; desfaz as mancha* do
corpo, pannos, sardas,1 resUbeleceacor oa-
toilal.qanto a cntii,4*ac;jgrossa e ama-
reHenta, occaaionado por algasia afermida-
de, e como desinfectanta e preventivo dea
molestias contagiosas.
NICO DEPOSITO.
BOth VPrntd, rn Larga do Rosario n. id
jacto ao quarlel de poitcU.
CHESARAM A PROPOSITO
9
A loja do Passo acaba de receber de sua
propria conti om requissimo sortimento de
artigos de Ultima moda e alta novidade, CUJOS para os meninos e menioat qae estJoem escolas, e
ebegaram tempo de serem apreciados pelas 'mesmo rara amJarem em casa, isso'tanto por ana
Exmas. Sras. que desejare'm abrilbantar com! im>ensa duraco, como mesmo por tr*erem eiies
sna nrA sua presenga, os sumptnosos festejos que se reDlM Um,Bb05 e vendem se a 44, 4oo e 5* a
preparara para a an.iosa noticia da lermina-
co da guerra, qae supomos ser breve, e
porisso mencionaremos algum desses arti-
gos por nao termos espaco para maior.
Para bailes, tbeatro e passeios.
Ricos cortes de .seda de cores' c m lin-
dos malizes, assim como da mesma qualida-
de em pecas, qoe se vendem a ovados, sen-
do assim mais favoraveis ans compradores.
Lindas sedinhas de todas as cores e pa-
dres delicados.
Moireaotiques, azoj verdes, branco e pre-
tos.
Grosdeoaples de diversas cores.
Costumes de" Pekn, fazendas estas de alta
novidade.
Andelims. fazenda de la5s com matizes
de seda e de ultima moda.
Cortes de cambraia branca bordados com
primor.
; Fenis mas cambraias de cores com dois
padres para vestidos de 2 saias ultima
moda.
Riqoissimos basquines de seda Mara
Antoinette, novidads. *
Riqnissimas cbapellinas de palba eofeita-
das com primor assim como de seda.recom-
men amos estas chapellinas por serem no-
vidade. '
Lindos coques com pentes nltima moda
em Paris.
, .-
Poonos-e ollarinhos de cambraia para se-
nhora recommendanaos estes cc-llarinhos por
serem de alta novidade.
Chapee* de sol para de seda bordados i*rd"n o conten proneaata esu'
cam primor. fldrid0- -< >
Leqaes de madreperola, marfim, sndalo
madeira e ose, assim coco pretos para luto.
Baloaade todas as quahdades para noivas.
Lindos cortes de btond, contendos setim,
para saia, grinald'e manta.
Sedas lavradas, moireanlique a giosder
duzia : na rna do Qoeimado, loja do cordeiro pre-
vi den te o. 16.
Bello sortimeuto de trancinbas e gales de
lia e- algodao para vestidos de senhoras e
roopiohas do criancas.
O cordeiro providente, i roa do Qoeimado n. 15,
acaba da preverse de ora helio e variado sorti-
mento, do traocinbas e galoes de lia e Mgodo,
cojos novos desenos e alegres rdres tatisfaaem
completamente o fim para qoe jostamenie sao ap
pilcados : os pretei.demes di rija m-se a dita loja do
cordeiro providente, a' roa do Qoeimado n. 16, qoe
acbarao a eiaclidio do expendido apar da commo-
didade dos prego?.
Papel de cores, folha grande
proprio para iropress5e-, boliSes e eofeites de han-
deijas oo bolos : vende se na roa do Qoeimado n.
16, leja do cordeiro previdenie.
Luyas de pellica cliegadas
no oltino vaper
O cordeiro prevideote, a' roa do Qoeimado n.
16, receben pelo ulilroo vapor e contina a receber
constantemente lovas de-pellica de todas as cores,
tanto para borneas como para senboras.
Bonitas e modernas corrate par*
relofifo
O cordeiro providente, a' roa do Qoeimado n.
16, receben novamente bonitas e modernas corren-
tes de cabello, bofaio, e dita eom doorado; obras
essas d moito gosto, eapeiar. disto continuara a
sr vendidas por pregar ramveis. .
Finas flores artificiaes
O cordeiro previdenie, a' roa do Qoeimado o. 16,
racebeo novamente um bello e vanado sorliment
da tinas flores artificiaes, sendo ramo* de resas
com boleas, caitos para ornamentos de senboras,
eofeites e chapeos, etc., etc. : os preteodentes qoe
ndirigtrem a*.dita loja, eoofeeeerao qoe o pequeo
Ticosamente
Francisco Jos Geoianj)
RA NOVA N. fl;.'
acaba de receber om linde e magailto;***
timento de oculos, lonetos, hioocolo, da ai
timo e mais apnrado gosto da Europa a ov
los de alcance para observares a par <
maritimos.
TASSO
aleara*
Tem para vender em senatMinr,'
oo tros, rs segniotes >rli*os :
Papel para imprimir.
Perlina mi.
Greve yantado e lizo.
Vi i los un caixas de doie jar rafa*
Borangne.
Hery.
Madtira.
Herinilorge:
Cbamblis.
Licor de Or?ca> de Hullanda em calas de va-
te qoatro botiginbas.-
GFSSO
de Tasso Irmios
GBADS DE FEBPO
Nos: rmateos de Tasso Iranios.
Chegoa ao antigo d
GAZ
dt H*nry ForaW 6
G., raa do imperador, om carregamento da gax de
prlm*ira qnHdad*,o qnal sa vend* em parda
sdeoa- f reuiho por m*oos pr*eo do qn* *m ontr qnal
Camisas bordada* com primor.
[Saias, camiiinbas->e*eeapinaos am lindos
bordados,
rnp do Cresdo o;T A. (tet$iipr$k o.rrhD
**iaip*rtfti e Wf a*.
traer pan*.
Xarope deFedegoea
E' denmaeScacia verdadelramente ma-
Mantas de blom, meias.de seda-e- grioal- ratllbosa como calmante do systema ner-
das de flor de laranjeiras, '<*0 e1 apptcfJb contra a.paralisia,, asth-
Neste imporunte esUbelecimeBto alear mllosSe^ctlnvofsa oocoquelplie, toase* re>^
dd,queflca especificado enoontrifao *** ^tes^fig^soo'ocacb^'.caiarrl^.bron^
prB om rariadosortimeola-de fazenda pira- chjtt)scet&''eem 'ge^iil contra todos os aoi-
o oso ordinaeio de todas as classes, e por tomentos das vas respiratorias enapthisica
precos mdicos, assim como njanJa^e,aB tytnonat, sn tirtadfi contra o totano oo
io fabrica
ia prac
zti&m'm*
ndem-
n. iO^janto ao qnarlel de potcia^

_j y.,dl'tMWW4>a barWj: atraa

:

para jardios, portetra. ele
Nes armazeDS de Tasso ir*
maos
CARRITOS DE FERRO
Par* serviles d grandes eroareos para reavo-
ver barricas on caixfles de od* para colro lado irt*
mdico preco de 12 cada um.
Farinha de trigo de Triestre
Das celhores marcas Panonia (verdadeira) Pt-B-
lana ejtraodesortimento das melhores atarea* *
farinhas americanas.
^ccos de farinha de trigo do
Cbyle
Todas novas, ebegadas uliimaaeote nos ar*ta-
zens de Tasso Irmaos.
Cimento romano .
Nos armazens de Tasso.Irmaos.
Cimento hydraulico 12$
O melhor para todo que sao otras para atea ro-
mo assenlamenlo de canos de esccio, algente,
depoMios etanqoes d'ago, etc., etc. : en i decincoenia barricas e lar' ledoc^io do irrc*:
csarmatena de Tasso Irmaos.
Cemento Portl nd
O vtrdadeiro cemento Poriland em eaea d-lu-
so rmeos.
Grades de ferro,cerca, Poi teiraax
etc., etc.
De diOerentei qoalidades para cerrad** avt
rases, chiqueircs para galinba oo jardios : a** ar-
aazens de Tasso Iraos.
Barris com bren
Nos rmateos de Tasso Irmaos.
CAISOS DE BAR8#
Na roa nova de Sania Una, na amiga fabrtf*
de sabio ba para vender por preco o djs rcaV
possivel, canos francezes para ediOracSes e e>ioe.
de toda a qoalidade, snperiorrs a le dos o* qoeaaoi
lem apparecldo pela soa solidez.
PRECOS.
1A40O por cano grande de 3 e meia pollrgtfa.
12(K) por dito de 2 e tres' quarios de dita.
ijtOOO por dito de t e ora qoarto de dita.
500 ris por plsloleta de 2 poHfgada*.
Cotovf los, corvas e canos de maior grossita,
avista se fara' o preco. Compras matorre *
200*000 tem 5 por cerno de defcenlo pe preiH
pagamento. Pode se ver as avoslra* n*a ara-
zens de tasso Irmaos.
Tijolos franceze
Para ladrllhar casas terreas cem asseT* pr*r*
mdico, moiioconveflientea e prnirrrra **raijdT
Ibodecoztahas em sobrados, rrl* rerr ulalait
evitar a pasbagem de aguas para o ande* Matar.
* neSmo o perigo de fogq, aos preto* de3BB*
48dT o aniasira: na roa aova e Satna fifta, w
tigalabnta de sabio, Mr*eraa maiorte. VMO
s fwa 5 por ce*k> de descont por promja *-
gaovnto. Podem se ver as amostras
de Tino Irmlos.
tfACHWBI
Bm cas de Tbeo. Just, no cae*
Telia; veoiem-se superiores machia
d*acreditad* fabrlea 4** Srs. PlaDw
G id Nw.Yo*k, por proco* raaaavel*.
*
-
i boa anaiyfo
propria- pat*
^>ft
^i
ftm-fjmi
aaroadi

'fci
| JaJB
***


Boy$r'
SaoWRuvar ja nao' e^^T^| I "^ ^^
^fJiWftWA'ttif pw*Ffi,* -aa>adeeua
warm tsi-*-ai^TqskNdiJe, i>aae ReBtara taioes /froaJtai* aae4ta^erada-. fot, i **%ore
aoje sara-<,,a; eeatoaj ao8>por eEperieec
pr#pfta-*u>|Mf jnteraaedio..eos aasige
Oioarunlan, ignore ou .desconheca es virtu-
al xNbm aoaapr a smitte^ colare
lOVlT. Stt) S
tfajs Iwtorpor&tt g*r^a>conear>
eerpsr* to. jasie #m, se nao por oo-
ro too*) ao menos- portar >sampre, econs-
onmoaalito omeompletc ornMDto esae,
oaibreMMf neticos,< que bem sepodem cha-
ar-wdrt! wdas das ^:i.n. namlsas inginas a
_ s OOOO *
rOnlD S C.
oifKis u#**k8 Idos prews bordadea ooot, ^du tcdt>.eVnMao'
Superares sedas prtla', more&lique s grosdeaaple pan vest Jos..
Vestidos de-Wopd para echado coTO-mantas e'.c.-.pellas riijufsslmas.
ProDbasdeeafahra etlnhobwflaarpara catea dfrnotvadr.
Toarb?s decr.imBraFa de KBbo tudadas.
Colia de seda para cao a dtlae de; jact cem Iodos dise&bt.
3
,.4o*. **bn* toadas ?ara *ibK.W|. ,., Uu
indas. ,basqpus,4e j,eda prestara senhera?..,, f, '
wlas de fui* de. fres e duaSfaas rdito llnds. {' c*
. w.
asiiu Mapa cow^er.fde que nea
JWt)W que as crwncaa sejam atocada
dhBaf,.fl por isso necessario on conve-
eeate,,q** tx>m antecedencia se deite ni
c/rauca um e.-es collares para assim estar
sur preservfda das cotrvnlcoes e se contar
fivredos figores da dentfcao.
A gata br.iffca na do Qeeimado n. 6
contina a receber por todos os vaporee
fraaceztis a quantidade que ha contratado e
per. laso aeha-se ellarserapre prvida dos ver-
ticos.
Tapies para sof', pata cama, planos e (*peS peqtrtrioe para entradas de por de sal,
alcatifas e [apeles fin peis largas a estrenas dos fltolboTM tostea-e (roalidades.
. MUts. *f a mtiii B#s vpefM.*< Europa auptrtores saceos, peqneoo* lafflUB par*
Carotsas-iMl^as d Muro para rorr
SS oa.seotoiw aera de f- CasemJra* pretas edo cor para ronda de bMoeai, biuec* Qoo pretas e axwi, bortbasrna,
merinos.
Brim de linho brando e de c>, cambraia, silecia, orpadys. brancos e de tur, Isas de diversas
qoalidades emulUs que Augusto Pofre &'C., vedSea por commodos presos par agradar sos setrs
freguezes.
CootiMao sempre a ter o roelhor nnimento de
Esftras ta Itmia ^ffta'forrar sata,
'.. .--------------------i---------------.--------------------.---------,____________
dinbeire
NALOJA e armazem
'
.
-
IVA DA ISPRRiTfllZ 69
ittlfc i

NiMH* ;fclj .fltf.l n eep ibci\
i ,V 'm;
' .- i
i
;ti--n 11
i.
KM Pereira da Stp, mecessor da ama & Silva.
2!rtJ.*ir?,l,,ae ne^>Hm em'pequ^;, escalla, tamo da r^^mt\^v
s-n fclrs pr?co qoe seconjpram as casas intfpzis M'im fMn J iui
^ flfcSS caas pelos nossos ca-xciros, para o que tteba-se este estabelfcimento abito ion/
tantemente desde s B toras da mmlfta as) da rjette. ""inamemo ao.no cons-
VO 311IKN trilKGAIIAIS
A
-

BAZ4R Di PD4
.

Sltoa-do na Nova n. fO, rsquiaa da ra de Manto Awaro.
Jos de Sonza Soares 4 C. particip'am os seos presentes efuttiros fregoezes e
ama veis freguezas, qoe-pelo vapor francez Guitnrte, uloenjiente"<:hegado a este porto,
receberamosanigosqneabaixomenci.nam, os qoaes ferio vendidos per presos mdicos
para assim merecer a concurrencia de bello sexo, e do respfiawLpubbcoamgeral.
t'i|UfS imitsetto | Entre-meias e biiudiaiut.
es mais perfe'rtns e de mais apurado goslo bordados e transparentes, tapados e eslam-
toftia30 que jolga-*e 'impowi'fel haver ootra iu-'senbos, do que itmos Jimxoa)pelo sorti-
K? ^M^tZ^r* ^'venc8oCMnmi,'s recro, ;nb emanlo nos li- oe venterosfjorpircosbmiudissimos.
O abawo assignad, cgociaote ff'a-
4ricnla'do.e tsiabelrcidd coro armazem
*!<> faaeodJS na ra da Imperairii o.
"K, previne n iramente acuellas pes-
*'8 ite roeai tro4ar, teaMtB a bon
O atoalhado do Pavo.
Vert^e-se sop^ibi* atoalhado de algodao
wtoiJS.palmtis 'Vlrgora, adamascado a
nao
estatirlecimeoto, coa
especialmeoit) urutinn a retirarse
para a Europa. _
Julio Cesar Pdio d'Oliveira.
i\Tarita da impera
triz, armazem de
tzeodas n. 28,
'orlialos para camas e ja-
neilas na lojn do Pavo.
ten Vende.se um g#aode'ortimento dosme-
Sor a%/9ffn '' fda mo,!0,h,es Cirti^ bordados, proprio, para
superjer a wtpo a \-ara; guaidanapos de camas ejaoellafi peles baratos nrecos de 104
rlmfa S e-ODOn,,cosa 3*S0OPw colchas a imitaco de seda com 8 pal-
lEOTsnoRBAr PR. .n w. imi i0105 'Ia af"". colchas de croch para ca-
bSpaAo a m, ?*wElflof,A !" de** JUas de Itastao. brancas e de
Vtnde-se os mais delicados lencos borda- f* crochres propnos para sofs ecadei-
dos para mo pelos baratissimos precos de ras, ba-lanc0 e para cobrir presentes, isto
SsOit. i-mOe-imO; pechincha.naloja S ,0,a ^n do PavSorua da Impera-
e armazem do Pa*Se ra da Imperatriz n. 60. J, n' *
Le.^sranrose'e eambraia de Hubo Cassas suissas a 36
a 3*800 a duna.
^ mitaaios entdizer qoeseom a vista podetn
m ser apreciades, e em vita do preco n5o pode-
^ r ama seLbora elegante dtkarde cieprar
so Bazar da Moda.
Cinto mda
E moito variado o sorlimento qne temos
por isso dfixamos de mencionar as qoali-
dades, no eotanto podemos dizer que s5o os
Sor i ment especial
Caroias.de liobo para liomfns.
Ditas de afgodo motto coramodas.
Ditas de ilanella de cores.
Lencos moito finos, de Ikbo e algodo
ie cores e brancos.
Seroulas de linbo muito superiores.
Meias inglezas muito linas, para homeos e'
v-hv w w .- a ...
VeedetB-s snperitre.- lencos liatiopeto baraiisimo |.Trgo 4e 3*500
o cevado na loja
doPav3o.
Chegaram as mais modernas cassas suissas
i as cores e desenbos mais lindos qne
Esta qoeimand tuio bom e barato tara
acabar e &M rjtfb *cntb de midezas
de todas as qoaiidddes, pdem
qoe borne muito barato.
Garrafas coto agua florida Verda-
deira.........
Pares de sapalos de tranca para
meniaos, ...
Pebtes volteados para menina.'a .'
Dozia de baralbos irancezes -
Sabonetes mnitos finos a 60, 160,
200, 10 320 e ......
Tesouras omite finas para untas e
costura a. ......
Pares de sapalos de tranca e tapete
muito finos, a ..... .
Frascos grandes com tinta rcuilo
preta ing!eza ......
Pentes pretos com chapas de metal,
Varas de franja branca de linho pa-'
ra te;Ihas a .......
Livros das aissoes abreviadas. .
Betoes para vestido de todas as
cret baratos. *
Escovas para ropa muito finas. .'
Massos de contaipretas miudas. a .
Ca tas de alneles frar.ctzes muito
finos a....../-'y
Frascos de agna de Colognha muito,
a..........
Caixas com 6 ir; seos de ehe.ro
muiUi dno,......
Ditas com 12 frascos," '.
urxas de pliosphoros de seguranca,
Navalbas cabo de marfim que fe
garante a qualidade, ....
Caixas de eolebetes muito grande
que a vista fa,z f, .
Baralbos irancezes muito finos, .
Carrtteis com retroz de todas as
cores a .40 e.....
Sabonetes inglezes muito tinos
a 500 e
JSOO
I4OC0
:&..;
26f!0
SfO
sto
gispo
fipo
5(10
ito
2(C0
urjo
20
i'20
6o
8C0
meo
20
20C0
120
VO
80
nano peto oaraiisMmo prco de 3**500 doiia. ,Q.~ 7 v -"' "*<' huuu que \ .'','''
graode pecbincba: a f.,ja ermaitm do pva0 L T ao merca(Jo e vendem-se pelo irosas de pbosphoros do gaz, a
barato preco de 360 rs. o covado ou a 600, L.3a Para ordar muito fina, libra
Contina a mSBialiqoi- ^g melhores o de formas maissimpalhicasYt senboras.
fSWi hojivindos ao mercado, ror isso pedemsem Ditss frar.cet.as* muito
O- ?lS re/JO ltrOfi>IT..A *n-'Ruiar /la llnrl* rr.^
Veude-so 8I de seda pr;ta coro 0
T**, pr^prto para veis oo Dtra ijuer aopiic::?", ifljr er fniend de ^
Uiko. o (|u stmpr. s v-ndeu a 3*, ^*
e buje cusa o covdo a I*.
Cassas francezas a Co rs. a vara
e a 400 rs. o corado.
E'las c-ssas fraocezis de lindos
deseolaos e flores rt'iudlnr^s, propria* ^
soperiores para
reeeio dirigirem-se *o Bazar da Aloda, por senboras e homens.
qne L-fo dmirSo de sabir satisfeites com os Dilas Para meninos e meninas,
mais bonitos oitimento. j Botinas e fapatinhos de merino enfe'tados
Lcques p.'ra baptisados.
de diversas qualidades e goatos, recebemos i Esparlhos mnito soperiores para senbo-
^K om bello sortimento, para o que convidamos, ca*
a nugo X M aquelles ^ue raais lhes gradaremVpranUn:
ao bello sexo a niHnirem-?e quanto antes
de lerem muiu b>-ro paaoo, como es
prcUlmenie n<> desootarem, e
en^ta a vara a 6i0 rs. e o covado a
400 rs.
Peras ie emLr,iia er.treliras a !, e ^S.
Vende se peeas de cambraia entre- _^4
fioas mtilo aDilla-ilohas proprias para 5*^
Vtsirdos cum 10 jardas ou 8 l/i va- '
ras a 4 e 53 e de torro a 3800.
- Chitas-fraacezas a 320 300 e rs. t
eoTido.
Vr.B#-se- e.tnas fraoceas cte cores 'ffl^
r*zas e p-id -> moderos, de mullo
b m pann > a 310 e 360 rs. o covado.
Chitas percalles de moito bom o.-to
e i>?nno n.urto fino a 4i0 rs. o co-
lado.
Chitas escuras iiglezas a 260 rs.
sm-j evade.
Veod* se chitas escoras iogletao,
!gf proor ias para o ervico de casa. Dio
RS' desb..i, e lazenda toa, a 200 ro
Tgft Cbrlus pretas releas de bem pan-
^g no. a 100 rs.
Chales de la moito bonitos e gran-
des a ti.
Crirs de vestidos de cambraia
cr.io fijturios e o eorpo e de ama
cor, e se veodero a k e 53.
Duos de laa a m 13 covaJos a 53.
Ditos de crgandYS com 12 covados
153. ,
Tarlataoa irnito fina e moito larca, ^
primeira: quaiidade, a 600 is. a ara.
Jaqueides de panno moito forte fer-
rados todos de Cjaia para resistirem
ao Invern, 0 moito bemfeitos a *3
cada uro, pira acbar.
Paietois de vero. enfranqoeados,
propios para o .ervico, qne semprw
se venderam a 53,etcUUm 23W0
e 33 eada om.
Onjeelas de candiciros a faz.
Vendem-se chamins de crystal
para eaodleiros a gar, garantidas pe-
tos melbores fabricantes da Eorcpa,
lendo a vaniagem de resistirem a
I urna loz ardeote, se> que com faeili-
i dade ce rebeolem ; desta boa Umpe-
ra e qualidade se- se vendem na roa
da Imperatriz, armanm de fazendas
. 28, eada ana prodes a 500, 400
e 320 rs., e em duzias moito ibais ba-
rato."
Bocaes de differeotes nameros e
qaalldades.
Cencertam se com promptldo qaal-
qof r om objeclo desta arle de can-
diel ros a gi e se trocam por outros
BOVGS.
irascos d'aqna florida a 1(5.
Vendem-se traseos' d'agoa florida
para tirar nodeae Rordureoias e trOfo
fjraoc,prcdocto cmco, r se ven-
dem na roa da Imperatriz c. 28 a 13
e.'da no, garntese a boa qualt-
de.
do-se que s$o>os mais prefer los e qne
mais agr-dam as pessoas qne usam a moda
elegante, so no Bazar da Moda.
Pe foat tias
. O que ba de especial e acreditado neste ge-
nero, somos possoidores da verdadeira agua
Florida de Murray d Lamaan.
Tnico Oriental de Lamman Kemp.
Colleirinbos Bismaik para pescoco.
Ditos para pnnbos.
Grvalas muito lindas D. Ju.
Dias para dar laco, de cores pret ce
Chapeos imitaco muito lindos para
senbora.
Irnos de clina enfeitados de muito gosto
para meninos.
Para esiipteti*
Muito superior papel de todas a? qualida-
roa-da Impera ir tz D. 60, de Pelix P. ja Siha.
rPerhlocba em salas
a 30000,30500 e 40000.
Saias a 30ooo
Saias a 30ooo.
Saias a 30500.
Saias a 305oo.
Saias a 305oo.
Saias a 40ooo.
Saias a 403oo Saias a 405oo.
Chegaram para a loja do Pavo as me
rs. a vara, assim como ditas verdes, com Varas de babado do Porto, a 100,
delicados desenbos a 800 rs. a vara. 160 e...... .
Cazaquinhos de Pavo a 150, 200 e | Ouzias de palitos do gaz, a .
25*000 [ Re?mas de papel liso muito tom, a
Chegaram os mais modernos cazaquinhos, ^iS de iraoca Psa de todas as
preto de grofdenaples ricamente enfeitados' cores a........
; com traca e vidrtlhos, que se vendem pelos Varas de rendase bicos muitofioo, a
; baratsimos precos de 130 200 e 250 na PeCas de fi'a branca elstica muito
I loja e>rmazem do Pavao: ra da Imperatriz fiDa- a........
- n. 60 de Flix Pereira da Silva. i PpCas de babadinhos bordados, a
Ihores saias brancas de cambraia com booi-j Camisas inglezas, !Dozasde brincos, moito bonitos a
tas barras com pregas, tendo altura e roda Peohiocha a 20COO. Novellos de liohascojn 400 j?rdas a
muito suficiente, de um so panno, que se Vendem-se camisas brancas inglezas com Resmas de papel de pezo muito
vendem, pelo barato prego de ,30ooo rs. Di- muite bom madaporo e aberturas modernas fin0> a '.....
tas mais fin*s a 305oo. Ditas mais finas'pelo barato preco de 20000 cada orna; di- Papis de aguibas fundo acurado
com pregas bordadas, que se vendem a 40. tas francezas de linbo a 30 ; seroulas fran-' bal3o,........
E' grande pecbincha, no armazem do Pav5o.|cezas de linbo e algodSo mais baratas do Grosasde bottjes madreperJa rxi-
roa da Imperatriz o. 60, de Flix Pereira da que em outra qualquer parte: na loja e ar-' .to finos, a ... .
Biio regenerador ptimo para os cabellos, des, erKelopes, peonas de aro mujto fina?,
Baratseimo
Cal?ado naeional m fabrica de Jos Vicente Go-
dsaa&C, a roa do Jardimo. 19, avisan aos
M trt;iMaea desia capiul e do interior, qoe con-
iiwjam a faoricar calcado em atta escala, e offere
ceas* meVhoes cnodises, tanto em precc qoa-
MdMa : proprieiaros d'eete ttautoeWetaMntq
MHHa atIMpxto do* senboras eeneoaMxiidoree do
oi*rtorvqaeoia^jzerem*onrarooio so fregoe
ra, speciflcando era setH "pedidos a qdalWade
aaaaeracao, dffereeeido-se para os entregar bita
erjadideaalos ata casa le teas eorrwBMoaMes
o'estt pra^a.
FMDIttO DO BOWMAN
l. 52.
lia a do 1
achinas de'vapor.
Hadas d'agoa.
. Moatdas do eitraa.
Taitas do ferro, batido- fsvrUdo.
Rodas dentadas, para moer com igoa:
vapbr o anmies. f
Boatros muitos objectt, eetc., pret
pty para agracoltora. .
vo"a-tec*ra decarnanba aopartor qoalida
ta. > barita'do don a atnra qtBrfir pafte ;
a rn de Saasata Va** o
Oleo pbilacome da sociodade Egienica.
Dito O isa, que pela qualidade torna-se
preferido.
Excencias concentradas de B. Cofdray de
! diversos perfumes, extractos inglezes muito
superior para o lenco.
Pos para denles, verdadeiros da socieda-
de Egienica, em frascos.
Agua de Cologna, sabonetes, banhas, pos
de arroz, etc. etc.
Bcogallas
Encontrarlo os apaixonados d'uma ben-
gallas chique, nm bello sortimento por c-
modo preco no Bazar da Moda.
Chteas de sal
inglezes de casies da moda; os necessita-
dos desla faxenda, encontraro bons, bellos e
caetas, lapis, tintetros, tinta, obreias, etc.
Rendas e bicos
De seda braceo e preto.
De crox omelhflr qoe ha.
De labyrintho de muitas larguras.
De Escocia muito superior. -
Escoras nas
Para facto, chapeos, denles, utrinr'e"
bello.
Pen'.es
de podras finos com fitas e sem ellas para
coqoes.
Ditos de bfalo moito raperiores para ali-
sar e para barba.
Ditos de tartaruga muito fino.
Ditos Je marfim e bufdo para limpar.
Vaiiedaoe
de pspelhos, linbas, agulbis, fitas, baraihos,
Silva.
Organdy braoeos
. a 305.0.
Vendem-se cortes de organdys brancos
com 8 varas, pelo barato preco do 30500
cada cfle.
Hatees a I0GOO.
Vendem-se modernos baies oa crinolinas
com 42 a 16 arcos a 10600.
* Tiras bordadas.
Vende-si orna grande por cao das mais fi-
nas tiras bordadas e babadinhos, tanto lar-
gos, cerno eslreitos, com os bordados mais tem viudo ao mercado com lustro qne pare-
bem fetos que fm vindo ao mercado, assim' ce propriamenle sfda, pelo barato preco de
10(00
2fC0
8 000
200
4(i
3f5EiOO
40
40
200
10OCO
100' 0
eo

2048
no
-800
marem do Pav5o, roa da Imperatriz o. 60, ^alas com superior banha, a 240 e
de Flix Pereira da Silva.
Para Janellas,
vicos cortinados a 120000.
Vendem-se os mais ras cortinados pr -
pnos para jaoellas, tendo parc3o de pares
iguaes, pelo barato preep de 120000 o par:
na loja e armazem do PavSo, ra da Impe- 0 -cravo Hueno. de propnedde du btthaiei j
ratriz n. 60, de Flix Pereira da Silva l,e"e P*rrf!ir Junt.r, cm ..* signaes t*xth\ t
Poil de chvre a 10500 rs. so o PavSo. | ZT^tZlitZ7' '*""" ""*
Vendem se os mais lindos poil de chvre. ihado a otras
para vestidos, com as cores mais lindas que
Eseravos futidos '
2000000 de grafifiea^.
Pug'0 desla cid de 5 de matado rorrele w>.
fid5"iS..e PreComuitocomndQ. no Ba- ga|5es e rendas doradas e'prateadas, (ius
d'aco para oales, grampas, botoes, cohetes.
la para bord-r, casearriloa, ilLs, ele, etc.
|o>truBicit8 niBsicaes
Bailes, trompas, trombones, pistoes, sax-
hornes, clavicornes, tringulos, bombo com
as armas brasileiras, flauta de buxo, clarine-
tos, flautios de bano e granadin, bocaes e
muitos preparos para os mesmos.
Brlnqnedos
Temos ama variedle de nonecos, calan-
gas ginasticos, cornetas, realejos, bollas de
borracha, etc. etc.
E muitos outros artigos qoe so com a
vista podem ser apreciados no Baza da Mo-
da ra Nova n. 50, esquina da ra de Santo
Amaro.
zar da Moda.
Guiruifocs para Tes ti lis
Neste genero existe urna grande varieda-
de do que ha de melhor peior, sendo os
precos resumid issitnost, afina de se tornar fre-
quente o Bazar da Moda.
Kotin* -
enfiladas para senboras e meninas; moi-
to frescas e cem benitos enfeites, sendo
de duraque e com biqoeiras de lustre, ven-
dem-se pelo commodo j)eco de 50400 e
40300 o par.
AbotuaJuras para rolletes '
Recebemos grande variedle, qoe pela
sua qualidade, per f-ifo e gosto toroam-se
recommendaveis.
NOVAMENTE CHOADAS
do
AO ARMAZEM
a
Tendo-oos chegado ltimamente fazendas inteiramente novas, por isso convi
damos por esto meie ao respeitavel pnblico, a qoe dos procure a comprar tasadas de
bom gosto s.por-prsaM qae nao achara em otra qealqoer parte.
Admirem 1


I
9-*
Madasolees fines a -50. 60, 14 e 80000 ni
s no armazem do LeSe.
Chitas escaras de padrees lidos por pre-
Co de 320 e 300 rs. o covado.
Csssasas de cor com palmmbas e com lis-
ias de diversos padrees a 240 e 320 rs.
Lanziaba ciazentas e cor de booiaas a
320 o covado.
Gbilas claras miudmbu a 320 e 360.
Alpacas prtas e-de cores lindas proprias
aera vestidos a 880, 700 e 800 rs.
Pecas de cambraia transparentes a 40, Si
e60. Por esto preco admira a todos I
Cortes de casimirasdeqoadrinbos e listad
s2#800 e 50000. Corpiohos brancos-para
senbora a 30 e 30200.
reHrtaeha-1!
Cortee de oasatneia de foras:piracalcas e
pstoist8s 106000.
OaeeiMta de orea om om.psqaeao tor
fas deft> a 40O ts. o co^do.
Eapartilboe msitoe .finos a 40500,40000
Aaal>allt
vTtfstas ve Moa s>aatO>rsf......,.
Calafaasi lliai440ft^.......
ra. I
m re. f'l
sito m poanascu deP.
como um grande sortimento de ntremelos,
que se vendem mais barato do que em ou-
tra qualquer parte.
Puntaos com gol lobas a 10000.
Veodem-se os mais modernos pnnbos
com golinas estreitas, todos bordados, pelo
barato preco de 10, sendo fazenda ana
sempre se venden a 20 e 39, pecbincba.
Roapa par nedida no loja do pavas.
Tendo o proprieta rio de: te grande esta-
belecimento reeebido sai grande sortimen-
to das melhores fazendas com es mais mo-
dernos gostes qoe tem viudo a este merca-
do, assim como om grande sortimento dos
melhores panos pretos e fazendas proprias
para loto, resolveu eocarregar-se de man-
dar fazer qualquer fato por medida a con-
tentarxento de seas freguezes, para o qne
lem contratado alguns dos melbores lala-
te s d'esia capital, e se responsabuisa, pela
promptido e boa execucao das encommen-
das, garantindo-se qne se lbe far os pro-
cos mais baratos do qoe em ootra qualquer
parte com o fim de mais acreditar e afre-
guezar este estabelecimento, na ra da Im-
peratriz n. 60, de Flix Pereira da Silva.
Crochs para cadeiras na laja do
Pavas.
Chegaram os mais lindos panos de ebro-
eb do guarda bantras, proprios para ca-
deiras tanto d'encoslo, como de balaceo e
de gnarnielo, e ootros compridos para soj
f, assim como ditos redondos para mezas
redondas, ditos pequeos para almofadas, e
ditos para cobrir presentes tendo penenos
at para cobrir um prato, qoe se vendem
por preeoTBofto em conta, na loja e arma-
zem do Pavie ruada Imperatriz n. 60 de
Flix Pereira da Silva.
Cartea de chitas fra acezas a ZSG.rs.
a cavada.
Vendem-se chitas francezas com os panos
muitoreecorpados e cores fixas, pelo barato
preco de 280 rs. o covado, sendo todas em
cores de 10, 11 e 12 covado, todas estas
chitas sio de moito mats diDbeiro, porm
liqtidaro-se p*r este preco para acabar.
Na loja do PavSo.
Cassas escasseaa a 280 rs. o covado.
Vendem-se cassas toan desenbos seosse-
zes pelo baratissimo preco de 280 rs. o co-
vado.
BAL0E8 REGUDORES.
Vendem-se os mais modernos balas re-
guladores tanto de 15a como de mosseHoa,
os'leja'do 1avSo' mr da Imperatriz n. 60j
de Fetix Pereira da Silva.
PJ! Cantsas ^e^flaneUa a'350(j
1*._ V*iwl*in.inneriorea camisas fafteus de 0*-
Lencos bordados a 60,605OGOe 120500.
Ricos e bem escarnidos gostos de feismaks
^a*ra calcas epaleUXsa 24500 o corte.
Tambera tom para acabar pecas'de panno
de liobo, com 27 varas, a 170 e 180.
Toalbas de bobo.para rosto a 100a dozia.
AOS SBS. ARMADORES DE ENTEBROSj
Vende-se peeaa de hoMeada -preta coa 40 cova-
a 80000 : na roa da Imperatria b. 48 52, junto a
p darte francesa, loja do Lelo.
lteselo ''reopas feas 11 no armazem
de Lelo, ma da Imperatriz na. 48 e 52.
Assim como temos om grande, completo
'variado sortmeaio- de roapas feitas: pa-
htots saces, ebretsefees, frasees, jaqoetoes, J'*r"fi%?W^n Saint be
calesa, eoltes, samirts, -serosos, ehspeoa, 2"pSTi^f^^
uto.,' lodo porpreeos tpedaBra 111 iw laa.impwa
T^^illT^^^ v- ^S0lwU^brtas aneas *odeta ni
Acal a^eaagw UWun uta centefto awddtemeWac*m1|or'pifa9, aa
jortimeoto da diffltOWjo wres/sd|o Z^^Wmt^^tih-0. V>,
axdi, soiarell ewr de clft, etc. qvje Se ^fmirt^ RN.
Cassbrtfa raos rooie o0, 80
ymm tiu'laialiaMf apB^eeaa
transparentes, teaaV* i#'Wseii-
trea lialduivaiai '^aMM w*mm:
isode por w.
. diateitmm
to-armatemddfcieMl
NoarmattlndoleloHI
ISoaeansasmdoiXaaofll
lu gimoass Vi T alo 111
No armasesi do Lelo, 4 roa da toperatm n*. 48 e W, jotrto & leja|de oo- 90 e 10008.
Irmae c^dariaraacexa, ^^ ^ Naloado
10500 rs. o covado, na loja e armazem do
PavSo ra da Imperatriz n." <** Flix Pe-
reira da Silva.
Pcblneba em ealeas e palitota
de casimira.
Calcas a 40000.
Palitots a 50000.
Vendem-se calcas e palitots de verdadeira
casimira toda re 12a, sendo calcas a 40000
eos palitets. a 50; assim como tem colletes
da mesma a 20, pecbincha.
Na loja do Pavo.
CHALES A 20000.
V< ndem-se chales de merino com boni-
tas barras, pelo baratissimo preco de 20000
e 2*500 rs., na loja do Pav5o ra da Impe-
raLriz n. 60. de Flix Pereira da Silva.
t o Irte para acabar a 10600 rs.
Vende-se urna grande porcao de colletes
de differentes fazendas que se vendem a
10600 rs. cada um.
Na loja do PavJo.
. Lencos brancos a 10600 a dozia.
Vendem-se lencos brancos de cambraia de
algodao a 10600 e 20 ra., ditos de linho a
30500 e 40 rs. a duzia, na loja e armazem
do PavJo roa da Imperatriz n. 60,|de F-
lix Pereira da Sirva.
Orosdeoaples.
Chegou para-a loja do Pavo pelo ultimo
vapor um grande sortimento dos melhores
grosdenaples pretos e de cores, tendo verde
tambem, que'se vendem mais barato qoe
em ootra qualquer parto.
Alpacas larvradas do Pavo.
Vende-se as mais modernas. e bonitas al-
pacas lavradas para vestidos, com as cores
mais delicadas a 10ooo o covado.
Ditas modernissimas com listas a 104oo o
covado.
Ditas brancas lanadas a 19 e I04oo o co-
vado.
Ditas com listas de teda a 560 e f40 rs.
o covado.
Poil de chvre liso com liadas cores a
10500.
Merinos muito kndos para vestidos a 640
rs. o covado.
Bonitas baragos de ama s eor a 640 rs.
o covado.
Laoziouas moito bonitas a 490 e 500 rs.
o covado.
Bonitas alpacas .pretas cem favores bran-
cos proprbs para rato a 800 e 10 rs.
Aa camisas do Pavie
Vendem-se camisas inglezas para homem
com fintas'mos paitos d esgoiSo de linho,
ditas de algodao, assim como boas ceroulas
frascazas de liobo e aligedlo, todo mais ba-
rato qoe om outra qualquer parte.
Orgaodys.
Organd brinco, 4* o, muito fino a 800
rs a vara; dito com qoadros ou listas, fa-
xanda muito superior a 10: fil de linho
branco com phninhas, fazenda moito fina a
640 rs.-a vara.
' ii .i i ni
mulato, cadeilo avern e-
limido >) cesluma olbar par
ps, qnaodo falla a Desst-a qo vaccioado ba pooco lempo antes dt fogir; !. n
vestido camisa e eeronlas de a'godosiiiho li>td,
e chapeo de paiba a earnaba, e liona na i< h-
lenlos : >ope-se ler s-'nidu p^ra es seridcs d-.-i
provincia doode fliho, gu que tenha emr.arcsrtn
para as provinefaes visinbas .-edu.-ido por aiguem.
04 ;e a gratificacao a rima a qoem o apprebeD-
der e trooxer ao seo senbor nesla eidade, ra da
Misericordia o. 9, e no Recite aos Srs. Aoionic
Co.ii de Vasconcelos & C. a' roa do Crespo, ou
no Piamc ao coronel Tibortioo Leite Perreira.
Protestase contra qoem o Mver aecentado en se-
dundo, se o nao entregar logo depois da publica-
cao desie annooeio.
Cldade da Parabyba, il de ygosto de <8C8.
Graiiflea se bem a qoem pegar e levar a sec
seobor Laz Vernet, roorder roa doTrapirhi
hotel de Franca, o'escravo Pedro, cabra, de idads
de 17 annos, lem nma eicatrtz oe qneiso, ettato
ra baixa, olbos pretos, sem barba, foi comsrsde
lo Rvd. Antonio' Lulz Bezerra Monteiro, morador
oa povoscao de Alagoa des Gatos distrlcto de Ca-
poeiras, termo do Bonito, e acba-se fgido desde
o da S do corrute mez,
100$ de gratifiScSAoT
Acba se fogldo desde o da 4 do correte, om
molatlobo cabocolo de nome Jos, de 13 a 14 ao-
nos de idade, veio do Bonito em Janeiro desie anor-
e foi vendido aesta eidade por Antonio Jos d
Mello, negociante daqpelle logar, ao Sr. Fernando
Jos Correia, coo> toja na roa Direita desta eidade;
pede se as autoridades, qaer 'aqai, qner.de fora,
qoe o ariprebendam e o entreguem a sea senbor,
aa ra Nova desla eidade so segando andar da
casa d. 65, que sera, generosamente recompen-
sado.
LiWS'lJMS.
-1el0Tinrtt0,Va'r1S|vO
ms 'awnaMiiSwaioao anasaa a
verdadeiro Joovln. braacaa-e-de er*s
fcaoaa, *"0aaa
isspam na s**oa
o ras sao
sovsmm'eaooovsraaaat,
amsaaaeao,
a.salMaa'de
"iyf
asan-M em casa da Rab 3eaoi1tao&
da CadeJao, 18
rT
Fogio ba poneos das do eogenbo Giqoi da fre-
gnezla da Bscada o escravo Paulo, cabra, de 45
annos de idade, eom ponca barba/cara bexigesa a
ja' pintando, de estafara regular, carreiro, e
moito ladino ; foi eseravo do padre Lnit de Aracjo
Barbosa, morador na povoaco dos Afbgados, onde
tambem atora a enaltar do orto eseravo, e presme
se qoe se tenba occoltado oa mesma povoaco. Rc-
ga-se a captara do referido eseravo e sua entrega
ao sea seobor Plerismondo Marques Lino, no refe-
rido eogenbo, on ao Sr. Francisco Antonio da B'ri-
to oecta praea
Gratrlca-se a peesea qoe o apresentar.
Rectfe 7 de-jotao de 868.________-.%,.
ESCRAVO ECIDO
Fogio doBicm 16 do correle o escravo Germa-
no, com os sitases eegololes : cabra, Idade JO an-
eo, estatura ella, teas barba, e qnaodo anda cur
va de brim pardo e camisa de afgodio groaso, presu-
me-se tenba fogido para o centro da provincia da
Paratryba, d'oode veio em (everelro deete aano,
qoando foi vendido pelo Sr. Clementiao Aotnoio
Al ves Peqaeno : qoem o pegar oa delle dar noticia
sera* gratificado por saos Onnores, na rpa de
Annlln n. SO.
41
\

eogiu em tn ae aguato o escravo Germano,
com os signa seenietes : cabra, Idade M) asaos,
'sutura alta, aan barba, caboiloa earipiotaof,qoan-
do anda corvase nm poaco para a frente, tem um
deleito em om braco preveniente de o ter quebra
do, levoa vestido ealea de brim pardo e camisa de
algodao grossa, presume se teaba ida para cen-
tro da Parabyba, mdo sido visto ees eaeniobo de
Pedrea de Fogo, ja' com chapeo do cooro para io-
dasar bomem Ok aerUo, veto para esta idade em
feveretro deste aneo, e foi vendido pete Se. Ce-
mentioo Antonio Al ves Peqaeno dos Garlis Vesfcas:
qoem o pegar oo delle der notkia eera* pjailflcado
para seus Sr. Carvatno & Nwfoeir, aa roa do
Apollo o. 80.
Fofo oo dial9de alo So camote ao-
/
asrdo esgeabo Saatoa Meadas da MOarea de
fraarevndVBatta,; oaa efteava -obr im -dose -
pba, com es sajaaes sagolotea : eetoa, -**arU-3t
aoaopiaOaaali maaaao*. orgaliau, aita, cor
(ola, ps grandes grosaos,' testa eropolda a eom
b Reeiie sea Set.
..5a
Uaoeiro, cota, aasaoos Uto
ir sarvte. Busaa tau-------
ha da
diu
i,MBdototngoe
_:.
ILEGlwEL
BBJBBmBBBJBBBJBBBJBJI


mm
tu
w*-

i ftelcBmfff S* IMI
a
LITTEElKORl.
0 raio de luz,
Ocluso.)
Bem vtn h, pois, seja o pfime'ro raio 4
la *e*^wr avJrarta^dboiSs ^^ mi brc*, ten lo par foaaipo da la. K aa rodn d. peen o pamelas,
.e*i* utim bonito, de
Laz.
"O ralo de luz vera de cima e'nos traz os
myslerios da reiigiao que o humera sent e
iiS cotnoreheode; uid-j revetacSo IrresiJ-
i.vel faltar anearlo fy^to*^ ten;ia com ardor inatfguil.
cidas em sigoaes que falguram, iioguageni
da alma que se ouve s vezes em sooo ;
voxes de anios, promessas de venturas Oes-
onhecida*. pai os de gloria e de delicias.
nidos em infermraavel wfli.
Se duviais do que dig\ penetral no au-
gusto recinto de oossas cathedraes.
-fcadas de gigan *, t Umont emptantHI Ktoito. de me wcapazes de"hcmbeir coi o Boto sys- fnglatorra por Surfteo e na oswa por
eos Denhatcos cerno o estampido do taiio, tafeti azul, a sata de canda, leudo a paito iban propulsor. Esto aovo spsthema IIMBO. '
nfim metallicod atavanos, o estrepito am f lho largo, e acina d'este folho ootros denominado d* pds. Tanto pode aplicar- Com o aboso das bebidas aleoolicas ptr-
comaoe rolara petas ferientes stt wrfe, Iris Albos estreitinhos. Tenca degasede se aoa lado como apopa, como i prenda deseogosto, ole ao poto d faayer lodirj-
irooc sde arvores, trra, plantas e m.,ssas sedabnocalevaftadaatMieao8Udos.com navios. Os inventores, qne teem pedido daos que bebem indistioctsmente (
Como as ooieeeSo t >mpewtos, pie se
dimit Jr b pe da tropo? Me preciso
etilv o dormir eos jaaellaj abertis se
sw qoer escapar s mdis xwlcla efcrlerifur-
me aeonpaohad de dtarrbeat, catabres
e vomito, qoe em geral se apreeevtami ta-
rante a nenie.
defendidas de foi posicao ntknl. Ex- heos de tafeta azul. Eta tnica guarne, ero toda a parte privilegio de iaventlp^pre- licor doce e outro mais forte sem ,^nnoe-
ercUos de- trabalbadores procurara encon- cida cera urna larga renda. Corpo de ta- sMtaram o sea systhana na exposicio na. ren a differenca, at qoe por oaiCJO",
rar-senas profundidades da m^Huba, e fyi subido e ficUu de reo ta branca, mugas ritiraa dollarre. Engeoheiros amer.canos.1 paro e o rhum nio teem para el'esoenbnm osj. ^%a<^
ji leodae msomem &uas fj\as esua etis- \i neiobrac guarnec tas de renda, cinto defranceses e mglezei_no dizern do_)ovealo ^abon ^^^ faM$tM bebidas
A's veza, porn, seus brcoCihemdes-
-a'entados,' e soas nrios calejadas abanlo-
nim a j inntil f rrannrira'; as tetes os
pritos de dr, os queixumes dos moribun-
dos resoamsob as ruinas, hvando o medo
aos coracbes m f>ries; roas ara dia, qui-
Atravez dos vidros pinUdos qae decorara ^ em um nj^nto de aogastiada impoten-
vitos festoes, ura raio de luz desee em ^ t0 Rf)fpe o arete resptrade do lado
que os
tfela com grandes ponas atraz.
c Os coMumes tambera bonitos s3o de ba-
rg.) branca. A saia deve ter em baixo Ira
pequeos folbos era pregas; segunda saia
carado direita na trente e levantada atraz
Luiz XV p?r pois li-cos de seti n verde Mol*
Fich enfeiado com um folio em
seno bem. Ser, pois, urna completa re-
?olucSo econmica na arte nutica. as moc sas faiem-se espessas. desorani-
sam-se os tecilos, o cerebro e o sytema ner-
Um vmavK Aroovoj.O principe rnss voso, eojw ramtftcacoes se estendem por
faz ea-

i
esse redes
te aromos. -^ m- "qV"e"-^s'trabanadores poem o jaeltio em ierra des-
rraso collocou desie ds faigm ages m b fl Sfl ^^.^ No fan(lo da ro-
ruaf 'T! A^m mecbemse e'cba appareceu linatiente o raio de liu ; a
4o, ondas de fulgores, nveos de microse >
picas estrellas, bandos sem Om de irt sora-
litlante', tao snblis, ta. tenues, to ephe-
meros, qoe se quebrara coco o suspiro de
urna reza, que desapparecem arrebatados no
alent de orna orar.au que sao eiuBm anoi-
qoilados pelo ruido de algumburailde ose -
lo dado na sagrada poeira do recinto.
N-ssa iiy?teriosa escada de fugo, nessas
iincbosas eslampas colonias que aqu e
all se deboxam sobre altas columnas e ve-
nerandas efugios, ha algoraa consa tois do
que urna illosio ptica, > do q/ie simplea
atoraos de purpura e ouro, desfilbando-ie
como fl, r.s de luz sobre os aliares A alma
baoha-se no raio de luz, viajante Mu_a-
quetla va lctea que se Je-taca da escuiuao
a espacosa nave.
Que felicidad com: ara?el da mai que
coitempla seu lilbo irinqlttameme zdom ciJo no berc-o que amorosaraeote batane,
se em frente d'alma de sua alma brilba pu-
ro e sereno um raio de luz ?
Naqulla fice alegre julga j ver o presa-
gio de um futuro venturoso; em sna luz
brilham para ella bdos os tncantos di rof-
mosura, os rasgos to valor e do genu;
lima lagrima de piazer assoma seus olh:>s;
raas as nuvens absorvrm o raio de luz. a
fronte de aojo se anuvia, c .em o de iris-
eza cobre seu rosto: ii nao son i; pobre
raiiit o raio .de luz nlo Ilumina na.is .^oa
"alma; sent opprmair-seMne o coragao {\m
Masar andr pelo semb'ne-de su Gio e
aquella lrgima que alegra yera.subir a
seusolhos, rola por flm pr.rabe de am.r
gara.
Um raio de Iqz a vida.
Se n3o, considerai o miseravel naufragio
ldanlo cora as untas reyoas 03 esctiidao
ila noite, c;;lr.: os destrocos do seu navio.
Su oliiar augusii.d.) |er.k-se era urna es-
condi sera rira. Sfbre sua cablea as sana
tiras do c i; .1 roda de si as sombra* do
mar e a curta, uini curta distanci i, a costa
por i\ s .ptra e que as trevas eiicoiidem
a sea o:bos. Veucido palo caosac e pl i
deses -ero, dirige ao co ura ultimo m*r
noa rilo d luz o qoe pede e em vo: Se
guir.o eni ora islincto fall, perde-se
pelamn-fort: .
raio de luz appar. ce man tarde o brilaa
sc-Ve a su;erGce domar...
Est de rta t .
raio de luz um invasor incaiisivel.
rule cede a ma'cria. estende elle seu impe-
Se qmzerdes presenciar um de seu
os doos pnvos.
O t bi raio de loa. que desferido das tre
muas estrellas perde ae na dnnsida i do b is-
que oliuno em nouts aprasivel, falla aos
corajes enamoradL-s de gosos puros e ine-
daveis.
O raio do sol. que se reflecte de sbito
brees polidos capacetes e coaracas de gaer-
reiro esquadro. inflammas coracoaa avi-
d.s de gloria.
O raio de luz com que se annunia a au-
rora um resplendor de Megria -h aqielie
com que morre a tarde, en .lie o peilo de
inexplicaveis amirguras.
raio de luz que, excravisa lo pela s;i-
eocia quebrase ni crystii pbolograpbx>
como urna cluiva de prata, copiando cega-
raeza. nao mais
potico do que o raio que f .z brilbar a gou
de orvalbo.
Porm, onde raorre o raio de luz n5o
torna a b rolar a ventura, all corapr; a mor te
O queo bomem quando se eclipsa nel le
ese raio de luz celeste que ciamamis,
alma?
Oque ser o unuorso (pando se eslln
guir o ultimo raio de lu ?
LeSo Gagarioo navi cbagado em *9 do mas todo o corpo, eo nlividoo cootrabe um e-
passado Iscbl (>islra| cora sna esposa lado mrbido que nao larda em azer-se
Anna. seo lilbo Wtadunir, de quioze au> ebronico.
i, acompanbado por sen ai). Reymann. E' eotSo que se toaoifesta a os effeitos de
Em um dos das ltimos fui passear om orna eafermilade desastrosa: tremor 9)s
sua familia em Redieibacb para, ver a aber-{(aembroi,eufraquecimetoda8 forca* vilaes,
c inda n3o ha multo lemra queHa- lora da-ecJusa e a qiiefa das nadeiras impotencia; o corpo encorva-se, os cabellos
mas com a crinolina, toraavam a forma de'n'aqoella bacia, espectculo ao qul assste fazem-se brancos. e aos qu .renta annos o
'b>mera j ura velbo.
Todas as YicoMades do individuo vo des
ternieb. r.i ou.cu.-u *.m. u. .o.u o no >companliac!o por sea 4
pregas, e preso na cintura por um craloJe "52.... aJ Z___<. i
setim verde.
um s.no; boje o contrario, apresentam a' muitas vezes a sociedade de Iscbl.
frma de om fuoil ou cartux >, lendo todo o O principe eslava assenta lo em am roche-
tufado as ancas, emquanto qoe a sata para do no meio da torrente para ver meihor,
baiio estreita e sem elegancia. -j sem recer nenbum pango. Sua familia os*
lava na prata.'
l M 1H)1'C0 l)K TL'll.
Mon\s.As ultimas de Pars sSo ^Siim
descriptas pelos jomaesde Usba.:
'" verlo do 1868 eb Paris ha de deixar
notavel recordacao. 111 alguos anno que
asfazend-is ligeiras oa leves nSo tinbam a
procura que tie ara e esto teado arada
n'esia estaclo.
c Com. ja disse na mraha nltima revista,
sio multo moda os loilelie de urlatanas.
percales e orgaadis, os lafets de tinas c
res, ou lam era de urna cor principal-
mente a araai ella. Os fralards de cores
claras esto na maior voga.
< O licbu Mario Antonictioa cocli.iua a ser
maito usado, assimeomo o novo mantelete
bmheur du Jttr, que redondo aliaz, com
urna pelioa e capucho e tem na freutegran-
des ponas redondas.
Os vestidos de fusto, fazem-se geral-
mente com saia smples redonda, m>s os de
tarlatana, grenadraa ou gase de Cbauabry
teem duas saias, a prime ira goarnecida com
folh'i, e a segunda apaobada Cjui tajos de
fitas. algutns siia3 s teem por guaruicSo
pequeos f jlhos. Estes vestidos sao a o.Ja-
panbados de seus fibcs ou manteletes da
mesma fazeuda, tendo guarniclo igual do
veitiJo.
c Para toilettes de casim vi um.vestido
rauito bonito: era de gase- de Cbambry,
turbas de homens que trabalbam semJr5soa.saia 4 canda, tendo na frente lagos
Geralmente apparecem mais chapeos de
ci je quede palba. A Lrma diadema por
emqaanto a que predomina. O) chap as de
crpe composi s deum pequeo tufde cre-
p, com diadema de rosas oa flor de pece-
gaeiro, ou oulra qoalquer flor, e brides de
crpe, nao deixam de ser liudissimos. Imagi
nem um d'e-tes chap ornado simplesmenie com tres pequeos ra
malheles de viole as e falbagem de hera, no
d'ertes ramalhetes deve ser na frente, outro
ao lado e o terceiro prndenlo as brides no
peilo. Deve ser ura chapea rnuiti bonito
Outros tarabem bonitos so de crpe braoco
com diadema comppsta de folhagem de *i-
nha, e pequeos cachos de o^as pretis. Os
cba.jji redondos sao de formas muito va-
riadas, sendo todos enfeitados com plumas
flores e crpe. Vi um de firma Watteau,
debruado de tafel cor de rosa, levantado
a a lado por um pequeo ramalbete de rosas
que estiva lindissirao. Outros nao raeno
bonitos s3o de palta preta forma rYArtagnan
cora um ramalnete de malmeqaer e uma
pluma preta.
. Os diamantes e as pedras de grande
pnc estao banidas das festas de ver5o. As
joias de o:ro amarello'cinzelado. esto muito
era voga este anno, apparecendo algunas de
um trabalho maravilloso.
As sombrinbas de madeira usaai.se
muito, e nao deixam de s r iindissimas. Sao
iriompbos, vinde camigo esias gigantescas
cord.lheiras qoe diviiera os remos do mon-
do, cmo diques jwslos por Dos a ambico
dos despotas. a fraila dessas nonianbas
De repente as massas de madeiras preci-
pitaram-se, e ama travo qae batea no prin-
cipe fe-lo cabir na agua.
Debalde quiz dirigir-se para a praia no
meio das madeiras actuaotes. Seu Albo
correo elle e estendeu-lbe a sua beogala;
o desgranado pai nao he deitou a mo se-
n3o para pnxar seo filbo para o abysmo. Des-]
apparecem logo ambos. O ai, que, pela
sua parle, tambera ensatara meios de* salva-
gao, s com grande eosto pode al anear a
praia, moilo contuso pelo embate das ma-
deras
Nio se poderia descrever o terror da prio-
ceza e o dos espectadores da praia. A' noi-
te fot lirado das aguas o eidaver do princi-
pe, ei-quatro horas da manaaa oda sea
filbo. i
Gotrnk oc\lor. A nassa temperatura
media quasi frescura comparada com a que
sen tem os habitantes da< margeos do Gan-
ges. Quarenta e cicco graos de calor sao
para os cidada >s de Calcula uma tempera-
tura muito sopportavel.
N'aquete paiz sabe-se fa*8r t leravel a
temperatura por raiios desconbeeidas na Eu-
ropa. .
Todo o ingles opulento residente em Cal-
cuta tem ao rez do chao a sal* de jautar e
o gabinete de banbos, e no pr-inv.iro andar
um baleao t;berto contra os raios do sol, e
sustenta to, aesim eomo o tocto* por delga
apparecendo gradualmente. Perde-se a me-
moria, e vem a estupidez, e at mesmo a
loucura, substituir as qualidades iulellec-
luaes que possuia.
Veem depois a ideia do crime e do sui-
cido, e o qae mais lernvel ainda, todos
os ma es qoe proceden d > alcodsm cos-
tumara ser hereditarios, de naoeira que os
filbos pagan tamben os desregramentos de
seus paes.
feiws como os leqoe, e como elles Pjotedas clutnnas qne. .pcrmttem ar a mais,
livre circuladlo
Cada europea abastado em Calcuta pos-
sue nos seas sa!5es e quartos de dormir um
com bonitas grin -Idas de rosas.-flures de cara
po ou pahanas e borbalelas.
Vamos descrever alguns toilette* que
nos parecein elegantes:
I. Toilette de etmpo. Veslido de al-
paka branca de duas saias: a de cima goar-
necida com uma ruche de setim amanmo e
apaobada atraz, e aos lados com laceas do
mesmo setim.
Peierim ficha emslpakt guarnecido de
ruche e franja amarelta. O chapeo de cuna,
dd frma chata e pequeas abas debruadas
de setim amareilo; era volta uma grioaWa
de bera. posta sobre uma echarpe de crpe
que tica atraz com as pealas cadas.
t 2.* Toilette,' vestido de linos claro, pri-
meira sata guarnecida com um folbo alto ;
segunda saia, formando aveoial adianto, e
araz mais comprida ecom muita roda. Ei-
cau guarnecilo com doos folbos passandooa
frente por baixo do cinto, indo as ponas- le-
vantar atraz i saia de chai. Mangas de eape
bordado, e rendas deChantilly.
c Claapo redondo de piltra com uma plu-
ma branca e um rame de flores.
ver<-ii..
,dscan trro o coraco da rocha.
Essa muralha de granito opp3-s saem do homcm, este a ab ir aira vez da
jnesroa. Nos' dous 1 .du oppostos em que
tdnniui a fralda da ordilhei.-a, urna navem
de famo j esenrece o ar: o combustiei
de tafel rxo furmando avenlal, corpo de-
gotadaera qoadrado, tendo por guarnigilo
unfrolo de lafei; por denro do vestido
camisinba branca subida. e C3da lado da
cintura partia uma echarpe de gase teda
guarnecida com ura rolo de tafel. Bata
echarpe atraz meia saia dava urna lacada
se
S FILIIOS i)E JP\S
POR
Fonson du Terrail
PRIMEIRA PARTE.
OU ONTO D.VS MIL E UUV N01TES.
(Continoacao do n. 08.)
II
- Temos lempo de conversar disse
ada csnaDccnrl e ex-
flea
IMp Liiisimimi mwpulsob. Nos das
16, l e 48 de agisto fieram-se no rip
Escalda, na Blgica, eiperieocias de grande
interesse para o mundo martimo, e qu-
n3o podem deixar de mover a curiosidade
de todas as pesoas que se oceupam cera na-
vegagao, ou qae fazem opsrar transportes
em navios a vapor. Tratou-se de nada.
apparelho chamado panhak. E' um immeno-
so leqoe de superficie rectangular, que
posto em na aciment com o fira de- fazer en-
trar e sabir o ar da sala que se quer ventilar
e refrescar.
O jogo d'esto leqae multo simples. A
sua evolucao alternativa prolnaida sem
nenbum rumor,com uma corda deseda que
um ser /o indigena maneja de ladode fra o
qoarto. Esse apparelho fuoccion de dia e
de noite as raaos de borneas de servigo qoe
se revezam.
Por este meio, a tenperatura iotenor
muito mais baixa do que a exierto--.
Tambera se faz uso em Calcuta de outro
meio de obter frescura : Quando est ven-
to, atira se ;>gua so are esleirs depeodura-
das como cortinas as janellas- que estao
abertas. A agitagao do ar exterior faz eva-
porar essa agua, que diminye repidam?nte
o calor do rijiarto.
Os ioglezes ricos e as senhoroe inglezas.
logo que rompe a aurora, montara a cavallo
e vio para aampos arborejados p^ra bebe-
rem o ar. Voltam para casa quando' o sol
se mostra ?.cima do borisonte.
Era qoaalo dura o dia, eslSo bermet'ca-
mentefebadas tolas as poi tas e janellas.
No fim da tarde, quando o sobesm para des-
apparecer^ d-se outro passeio at s nove
horas, qoe- a hora da refero principal do
dia.
Pora-ACAo d\ a"8thia. Pubhcou-se
estatisiica official do imperio austraco, tal
como licou depois d ultima guerra. Os
estado que n3o constikiem a coir de Hun-
gra, isto a Austria, a>Bohemia, a 6talitzia,
Tyrol, etc., teem 19,004c73ti habitaoie*.
A Hungra, Cuffl a Croacia, a Dalraa.i 1,
ete-, cantara 14,830:13i almas. Oira.jerio
tem por tanto 34,43:89J habitantes. Des-
de os principios d'esie sesulo o augmento,
termo medio, da populago- da Austria, tem
sido de 7 p. e.
Quaoto dtviso de ragas, por cada- nal
habitantes ba no imperio o'# alionases-, k8&
tcbeqeues eslavos, 154 magyares ou buaga-
ros, So-ru-benoft, 83 croatas e servio, 84
moldavos, 68-potacos, 3 isradiUs, iO-ty
roleses,. pertencendo o resto a peqoems na-
cionalidades.
Comrelagao screangas no grupo oc-
deutai, isto o Austria propriaraeme d la-
existemii807:600catholioos, W&QO gre-
gos orientaes. 3l MO. evangelistas ou pro-
testantes- :68:0OO IsraeliUs. No grupo-
oriental (Hungra), exislem 8 67S:3aO ca-
tbolicos, ,088:utO evangelistas, S4:00-uni-
tarios e 48s50 israelitas, mai numero
sos no imperio austraco que em omra qual-
quer nagae. _
Os catdicos representan por tanto o 77
p. c. da. poputagao- lotal do impewo- aus-
traco.
E* necessario fazer aso carne 9 pes-
cados fresco, cora preferencia sos altan*
Nao se deve es*
qnecer ^oe o corpo gasta en soores ra-
poraco cutnea a'gumu forcas qu os ali-
ment'is pouco notritivos n3o podem reparar.
As bebidas devem ser frescas O gelo
mais prejudicial do que ntil com as comi-
das. O uso do caf fri modera considera-
velmente o calor de corpo e nata a sed
sem prodorir excitaeae come qomdo
queote. Com m comidas deve beber
vmbo fresco misturado con penca agua.
O oso da agna augmenta a transpiraca
sera dar nenbum vigor ao corpo.
O banbos, e em especia' os do mar, pro-
duzem excellentes* resoltados; d9o tom se
corpo e abrem o apetite, tao profndame-
te altralo duran e os dias eraicntares.
E' muito recommendavel dorante est;
periodo tropical o emprego dos vinhos de
quina cora genciana, oa casa de laranja
aseda.
O uso da aguas digestivas, natoraei on
artificiaos, neo deixa de produzirbras effei-
tos nos estomegos debis.
Os qoe usan camisa de flanelfe nao de-
vem deixal-a. E' anda mais otH no verlo,
do que no invern No verSo, flanella
absorve o suor, conserva a transpiraeao ca-
linea e impele' o arrefecioiento repentino,
em qaanto qoe no invern serve s para se
alcancar calor, do mesmo modo que se al-
caociria com oulra qualquer de 15a>e al-
godao.
CoR&Euses APROvomSiVKis.Segundo-urna
folha medica, durante a cancula preeiso
evitar o* mais posstael a exposig3o aos- raios
do sol< sobretodo das dez da manba s
qaatro da tarde, sob pena de ura golpe de
sol que pode prodoair enfermidades- nwito
graves no cerebro.
Dorante o periodo dos tres aos qninze
dias -qoe se deve evitar sobretodo a expsi-
to aos raios do sol^visto que nessa idade os
ossos da crneo anda nao est3o suf&ente-
raente- soldados entre si. D'estas iraprui-
denctas- costumam a resaltar de ordinario
graves-affecc5es docerebro.
Nos-mezes de marco, abril e miio- s se
soffren por causa do sol alguns deflxos
00 iuflammacao da menbraoa iolerna das
fossas uazaes, mas na epoc caricular,. o gol'
pe de sol produz a febre cerebral, a raenn-
gite-e a apoplexia*
Presta poca b usar facto leve- e de
cores claras, porqoe preto e outras core
escuras attrahem. o calor, absorvendo os
raios sollares sem.wradial-os.
Thadeo sTEVEnavA noticia matafeeper-
tante qne vea ltimamente da Ameriode
Norte a do falte cimento de Thadeo* 9te-
vens, adversario decidido do presidenle
Jihnson, e o ebefe- mais ardente do partido
republicano.
E-te Robespierre- dos lempos modernos.
posto que menos creel que sea antecessor,
nae era menos fantico, e com ura p*n
sepltnra, nao podando fallar p>r mais
lpo do que nro raiooto, foi a' ao dr-
radeiro instante iraplaeavel persegoide* de
presidenle dos Estados-Voidos e o dictador
do Estados do Sol.
A sua grande paisa pela igoaldde, po-
th qoe contriboisse para- a extinecao da o
cravatwra, fez que airnat5o dos braooo
era certos Estados da- JTaio-seja insnpen-
fcvel.
A sua marte coefcibwr para que-se-
aealmem os nimos d>oo anglo-ameriaa~
&r o bvra de um grande em barago o ge*
oeral Grant, presidente da grande repuv
Me.
i
Riymunlo A calcada ClignancGurl ex-
tensa e o local para aoode me disijo
ainda a lera d'ella. ,
Sir Archibald nao respond). Cauarabava
ao lad > de Raymundo com passo incerto e
irregular,e deum momento ao outro os
seos pequeos olhos pardos, occultos pea
saliente arcada supercilUria, destacavam
una especie de fascas elctricas. D& re-
pente clamoo :
Incontestavelmeote odeio-o cads ve?
mais l .
^0310 isivm ?--die B, se nao estivesse dmaadopela cu-
r03idade, crea qae Ihe metieria j uma
bala na eabeca 1
Rjvajunio eocolheu os hombros.
------visto Asala ?
Qaanlas vezes lera
Uma e tanto basta para
ardentemerite toda a vida.'
Enlao n3o fabe quera
d'oade veo ?
Nao sei nada.
Nem eodisse Raymundo.
ama-la
ella
nem
a coronlia das pislollas que trazia no bolso
do paletos
Ento explique-rae esse negocio,
nao qoer fazer-me perder a paciencia.
Deseja isso 1
Semdovida. So eo o matar.desejo
S3ber o meio de me appro simar d'ella.
Raymuado responden com ar melanc-
lico :
>ea charo amigo, pnr qnanto 1 per-
sisto era lhe da- e;te nome, Asala ou Alea,
como qnizer, appareceu uma noote na so-
ciedade de Paris, como uma flor que bro-
tare de repente n'utn arehl do deserto.
D'onde feft ? Ninguem o sabe, nem elia o
disse ainda. a ninguem. Pozera-se sua
dis,)osiv3o om palacio completamente mobi-
lad'o nos Campos [Elisios, uma cocheira
bem'mouda, cofres cheiosdejlas e pedra-
rias, e falos que. servu-iam para uma prin-
'cez. Acorcparibava-a um bomem:'uro
velho. E'seup? Nao. E' seu amante?
Anda nunos. ofito d'ella apresenla-se
submisso como um criado. Eila. cuja vista
fascina e snbjoga, sob o olhar d'elle s ve-
zes parece estremecer. Teem-se passado
doos annos. Desie eotao tem sido A'ea
amada, adorada ; mas nao ha em Pars nm
hornera que p'osssl gbar-se de tert>Miio
delta uma entrevista.
Nem mesmo o senbor ? redarguio
Archibald, mQtejando. 'xiMi
Nem mesmo en, que entro n aquella
casa a toda ahora. -.'i.-
Mjs 'one velo essamnlher?
T~ J lhe disse, ninguem o sabe.
E' pariziebse,4 rossa, sueca ?
Falla todos os idiomas com igual pu-
to dons tennessiat9- fireram pontara-ao
momtro e desearregarara sobre elle as sote*
deseseis balas. A' eMima ^singular pbeno-
meoo 1)a serpente, estorceodose as con-
volse* da ag rata, restiln ioteira a viteH
qaer depois de estar immove) e como assora-
brada dorante algn segundos, dirigta-e-
pasa a herdade a coaear, porque unaudas
bslaft tioha-lbe quebsad uma mo.
A serpente mede vint* e nove ps e-meio
de-eomprido, e tnnta polkgadas e moia-de
eiroswQferencia as parles mais grosaae A
eaoda armada, no eomprimento dedezps,
do dardos semelhanies aos do alligalos (es-
pecie de crocodilo)i A queixada tem Ajas
ondeos de dentes fbrmidaveis. efoi. u.
^ande fortuna par'*.* vitelta resusctada qpe
a serpente nao quiesse fazer uso d-laes
armas. Eufim, a sua cor deum azul que
(Ura a preto.
A
Esias nalavras levaran Archibald ao maior. ^ -^ -~ ^ -^.^
grao de .impaciencia-
reza. Sabe msica, pintora; laz versos.
E' uma toolher admTavel. physica e moral-
mente.
-r Cmpl.tfe -folspresentod?
ApreseDlei-nje. :en s. Ecreyi-lhe
A primeiri


o senbor sto "^Oi parto
- b* verdad!.- *'
km irla... j
Murro por eila I
E que* amado tmbt
spufos ioexbaoriveis. *
-!E DflT 55 q&e ambicidna ser rico ? ,
nS va toe disse lempo .para isso I
nnTJi^oritftava fr Atcbibald lu^
] do ultimo lanpl da eblclda, a cajo termo
Sir Archibald,disse elle-as palavras
de Alea tenho-as inopressas na memoria : O
meu amor funesio I E* possivel que ella
tenha raz3o ; possivel qne. ao romper do
dia, eo n5o seja mais do que u caJaver ;
porm n'este momento teobo ura presagio
singular.
Sim ?disse o inglez.
Nao tenho conscienda do meu flm,
proseguio Rayaran 10mas teaho-a do seu.
O inglez soDresaltou.se.
Nao s a mira que Alea funesta.
E a mira tambera, nio isso ?
Sera duvida.
, Eoiao como morrerai, se o seohor me
nao matar ?
N5o se, mas prespmo qoe ser
uma morte borrivel I
Sir Archibald nao pode conter ura gesto
de espanto, porgue as palavras de Raymua-
do lioham o cunlio da mais profuoda eon-
vieco.
ViHo que se dispes a despertar a,mi-
raba curiosidade, redarguio o ingles_'-<-
pero que rae satisfar.
Em que sentido -]
Explicando-me as sais'mystenosas
palavras com relacla ft tbeiooro ^ue pro-
cura.
Oh/-disse RayoMmdo muito en-,
rioso o meu charo batoaele 1
Confesso qoe iifnn -
Raymundo consultou o relog'u, que mar-:
cava uma hora da noute. Ja\;;VjAn
E' das duas parabas tres boras que
devo descer ao poco. Se tiver lempo, con -
tar-lhe bei orna historia mais extraordinaria
do que a de Alea. ;>
Cifnliauavam a caminhar. J se acbavam
no meio dos campos, por -onde os guia va a
claridade ta la.
D.Teter aili-dteitaymundo, apon-
tando cora a m5o par orna casa isolada si-
tuada alflfi'dos cabe?os dtMjtttflWftr.^'.
Uma vereda lameg^jgya ai
a casa at nm muro ffieio
onde um buraco dava en'iada pa
Raymuoio, abalxapdo,^, '
via pegadas.de frotco,
sera, estava abandonad
livremte-.|JjHr.
Ainda nada-
E, valtaodo-se para Archibald, que o
acompanbra. disse-lhe :
0>er qne lhe explique como succede
procarar-se um tbesouro no fundo de ura
poco t .
Cortamenterespoadeo o inglez.
E:sentaram-se ambos sobre a borda do-
poco, cuja profundidad- era insondavel o'a-
qamle estado de escarido.
Dme lue disse Raymundo, pu-
chando de um charalo.
O ioglez apresentoudbe o seo. Ja maii de
meio fumado. *
Ajroradisse R-ymundoouca...
111
Meu charo baronete, devo diaer-lhe
que, tal como me v, a mim, o frequentadir
dos passeios.o socio do c'ub e do sportman,
nao deixo de ser o sommo sasnrdote de
uma religio quasi eitincla actualmente.
Est looco ?-inlerrorapeo Archibald.
Nao, ssnhor; a ltie explico. J ou-
vo fallar dos franc-juizes ?
Dos franc-macons, n5o isso ?
Superior a isso.
E nao se admirar menos de lhe di-
zer qoe merts avs foram os iostitaidores
d'aqaella myiteriosa seta.-
Meu charo,disse Arcbibaldse n3o
nos acbas-60105 ao ar livre, n'este sitio errao,
borda de umpojo, e eu a sentir referver-
me todo o odio que' o-senhor rae hspira
desde qoe amo Alea, no acreditara se estu
acordado, se sonhando.
Entao"o'ca mais; e, aales de tocar
moi o nxaravilhose, explcar-lhe-bei como
obtise as primeiras nocoes do tacto qus JQja
proponho narrar-lbe. MiDha mi morreo
ao dar-me *: em um velbo castalio das
montanbas-40 Auvergne linba eu tfes
annos quando meu pai, official de cavallana,
morrea emanm doello. Era, por tanto,
orph3o antes de ebegaridade da razio,, e
pronado,J a mtnha edooacSo foi confiada pjel cn.aaelbo
,ra o pateo. de familia auna velha Ha de mraha mi e a
bl$!^^^
'Eraan-
ortana,
^il libras.
fxtiQ^e 'ridn uei*uma especie de .paoiLdoraQ Chamauo 1
alonada, No% C/escta lo ...asnos quando morreum.nbj ta.
*a ^'oilWliTbaiB ciparam-me e fiquei senhor de orna f
,1'!#*.Wl!*i,n.ni, m dA. duzentals' mil
saos vinte e ciaoo annos e o anuo de 166v...
nio tarda. ^
^. Mas que qiieT dizer is-o ? pergo*
tei-lbeeu adminado,
. Quaodoseu pai morrea, era o. se-
nhor muito cr-eanca para que elle o pode
iniciar no guando myslerio.
Que myslerio ?
t ft rajHterio do pergamioho ; mas
eu, qoe reeolhi o. seu oltimo suspiro twe
occasiJo de-receber as oecessa-rias ocb;a-
coes.
EThiago apresentou rae &ra pergarai-
nho de^ papyro, amarellento, choio de carac-
teres mysteriosos, que erara pana miro um
enigaw. N'orn dos angolo3 havia ura silo
aind mais enigmtico, representan lo nm
uniorne e um crescente.
Q.q livro de magia este ?pergu a-
tei-lhe eo admirado.
N5o sei, senhor respondea-me o
velhoO que tenho a fazer repetir-lhe as
ultimas palavras de sao pai.
Qoaes s3o ?
__ .las: Quandarneufilho Gzer vin-
te e cinco annos, ntregar-lhe-has este per-
gamioho. Nao ha rna Europa quem o possa
decifrar, mas elle partii para Slarsetha e
embarcar-se-ba no pomeiro navio destinado
ao Oriente; all digr-se-ba ao Libaoo e
ir bater porta de om convento de raon
gei. Perguntar pelo superior, a quera,
apresentar este escripto, que sopor ello
pode ser decUVado. Seu pai accresceotou i
Eocerra elle um grande segredo, que tem
por objecto orna fortuna de principe. Eis-
aqui o que posso dizer-lhe, Sr. visconde...
Ah I perdSo ; esqoecia-me que soo pii me
disse qoe a fbrtaoa proTettida n'este per-
fcamipbo ihe ser entregue a 17 de fio.em-
brode <8fl...
EntSo s nNsse dia exactamente ?
interrompeb ArebibaTd.
Raymondo fez um sigoal affirmalivo e
prosegaio : "
Eu hivia coBShraidoos dous tercos da
mioba fortqna; quebrara as rainhas nltimas
retacos amorosas o nao liaba cousa qoe
me prendesse a Paris. A aveslara tentou-
me. Apurei ons vinte mil francos, vend
os meus cavatios, desped os criados, e,
dando um abraco no velbo Toiago, part
IO CHiW'BMW^ll^imTIWlaKJ?. -' Aa -tu7ntm mil IDTaS. UdUUU um auiavu uu toiuu xuio^w^-.f-"" .
mVemgma^balde, .| vidala iaeQj|
afortuna,
edificaco collocada. sobre nn roebed, .cono
am uioho de aguta^ Djs rabes nmades
eompunham a minha comitiva. Epa.ao.per
do sol quando bata porta do convento.
Tive o Cuidado de pe>r no meu chapeo ama
cruz branca, destinciivo indispensavel para
ser recebido pelo superior. Perguutra am
monge, quando bul a porta, o q eo.qne- ^
ria, e eu respondi-lbe que precsava fallar
ao superior da. commonidade. Respondeu-
me : O superior nao recebe estrangeiro al-
gum depois do sol posto, hora em que co-
mecam as raossas oracss e termina para
nos as cousas mundanas. Nao obelante,
fui acolhido no convento. Deram-me uma
celia e de ceiar. Eslava fatig*do, apesar
da impacioocia e do desejo. de conhecer o
coniheudo. do pergaminoo, nao tardei em
adormecer profundamente... Aeordii j
o sol ia bem alto. O monge que" me ryc*
bera wio.tor comigo, izaaiQ'fOd:
, _, Qaeira veslir-se cacorojanhar-me ;
o soporior spera-o.
Minutos depois achajwme. era face d'a-^-
queiie grande persooagem do corisiianisnio
no Oriente, que toha a Qathg*ria de hispo.
Pelo arqoeado do corpo e braucora da bar-
ba pareceu-me ter jeoi. aoSos. Dapois dos
primearos cumprinientos que trocamos- em
hogua franca (i> pergMtoa-B o qoe
pretenda d'ella. ApresenteMl o jrga-
minbo. Elle fiwu.admiradissimo, e, elhan-
do para mim coriosanunto com uma espa-
cie de respeito disse-mej_____
Fez bem emvirv^/x.^nv:a
onica pessoa tnlm^orvleta4J*Ja
liogua e pouco laxnfu me resta da.fida. Mor-
to eu, nmgum loe poderia ..dar a en ave oa
mystericv '
Mas perd5o,-disse Raymando, rater-
romp&ndo a mmracao-deixerma ver sesao
b0E!SiVcln.ndo-se sobre i borda dap^p,
assobiou outra vez.
Ninguem respondu.
- Vamos- eoiHrauae*^! ^xtraoT-
diwrtabisferi-disto Acc&ibaU. COja cu-
riosidade subia.de ponte
com o ouviao atiento, espern, o,, ix\ .(, ^j^fj -S^, -wmi
'V1- ob| 1 ;! I >
te. Tres dias depois aohava-ra em pleno
mar-; tres semana otis tarde suba sobre
om pequeo, eva^o*r^'escp*la8f*
deira? dQ Um^W > lta tf00^
6 n s % I nnl

V*i
v
.;
<',
'^MMff


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EBKD1WY56_YGZC9W INGEST_TIME 2013-09-05T03:15:49Z PACKAGE AA00011611_11642
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES