Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:11641


This item is only available as the following downloads:


Full Text
i~T
'<^
[,
}
ANNO XLI. MMEllOK^ .mi*********
i
Mt* i cimi
Pee ti am< a ia atadas.
Mr er* t Mea
r
Sana ubmm valse .1
lamintNio

l. :
1000
424G0O
24*000
990
-i, it*i SABBAAO 12 DE SEflMBRO DE 1868.
r**a nm* a***** bm. avaavnvciA.
Por tros MMt aceitada...... :. .. ,. r. i.a k. w F^
Par wit itM IM .. (a,
Htammikm........ .. .. .....................
tos ui -* !
Par
M7N
Mr*
17#0tf>
-*-


xWCARIWGAOS DA SUBSCRIPTO.
Parabyba, o Sr. Antonio Alexaadnoo da Lima ;
Otara o Sr. Antevio Margue* da Silra; Aracaiy,
o Sr. A .de'Lenas Braga; Cear, o Sr. Joaquina
Joe de ODveirt; Para, a Srs. Gerardo Antonio
*.rvns 4 flIkoS; Aaaxonas, o Sr. Jeronymo da
Costa; Atagoas, o Sr. Francisco Tavares da Coala;
Babia, oSr. Josa Martin- Aires; Rio da Janeiro,
o Sr. Jos Ribeiro -rj-rinbo
A8iHB-81 ID MI* .*!? 8% iat!IWlt 1 BAM* mvraMfc. M tAlB A tt&lBtt. M18 jmMMIAUtB,
PaMH)A DOS ESTAPBTt,
Uartohiam, Rio Ferajaasv TamauderVUna atoa*
O inda, tbo, Escada- e calacees da van, larrea MaVi ras Ama Preh> e~Paeratelras, nHOtUai t
Agua PreU aodos o -
diaa.
feim AUDIENCIAS

DQTI>BUNARS DA CAPaW*.
[gaafass&s OajuMOa as segunda e-sextas
Alllto Aatao, Gratula Bizarros, Beata,. Baraeraiv
Sanla, Garaateos, Biqoe, S. Beot, Boa Co- Trlaanal do coaaereio: segunda* raimas.
seibo, Aguas BeWas Tacarait, oa iar^as-relrra?,. lMCo: tercas eiMbbaoi s IDiora.
Pao d'Allw, Nazarea, Liraoeiro, Braja, Pes-queir,. Patead : qoiotas as 18 horas.
IogaiMca Plores, Villa Bella, Caa'ror., Boa-Va- Jomo do cororaeraa : aagpaaa aa 11 horas.
ta, Morlcary.Salgueiro e Bx, na coartas feJva* Dito da orpboa: tarca sextas a 10 boraa.
ira rara da ei al; tartas saxua a mo
r*. te aire : ananas aaabbeO
ora da carde.
BPHEMERJBI8 DO HBZ D* SEWMfiRO
* Ln ehei aa I k. 89 nu 3 a. dio.
Qoarto rata*, as 7 a., l ra. 3 s, da t.
K Loa aofa as f n., trm. e JO s. a. tu.
23 Qaarto erase, as 0 b., 2p.ro. a Vt.r. da i.
DAS- DA MMASA.
7 Setond. S. Jaio e Pvnphlte aant.
8 Terca, c^ IHtlvidada e> Nofa Seobora.
9 Qaarta. S. Sergio p.. &. HuBoo ai.
10 Qaioia. 8. Nicolao Tolcnlinn.
11 Seita. Ss. Proio e JaeiaMio irato. enm.
13 Sbbado. S. Anta y. re., S. Joveatto b.
14 Domiogo. S..PhilippB m., Sv Manrilo b.
PREAafAR DE HOJI.
Priaai/a as 10 aoras a 54 ca. da auaaia
SagOBda aa 11 horas a 18 atolos te tute
PARTIDA DOS VAPORES COsTKTRO*
Para o sol ata Alagoas a li 30 para
at a Granja a 1S a 30 la cada mai; para
[ nodo nos diaa 14 dos metas Janeiro, marra,
I jnho, aatambre a novembro.
im
PARTE OFFICUL
fiOBRXO D.4 PROVINCIA.
Kiaedieatf te dia 22 de jaiba de 1868.
1* secci')
N. 919.OOlcioao general coamandante dasar*
mas.Teodo nesta data designado o coronel An*
Ionio Gomes Leal, o major reformado Antonia de
Ornellas Cmara a o capitio lambeta nforraado
Tra|aoo Alivio de Carvaino MeodoDca, pan em
comaisaio examioarem no arsenal de guerra il
pecaa da ferro da diversos calibres, nttra de se co-1
nhecer o sau estado ; a>sim ocommnaieo a V. Exe.'
para >eu coobeeimeoto e fim con*enleoie.
N. 950 Dito ao director do arsenal de goarra.
Commnoico a V. S. para sea conbeeimento, qoe
nesta data se aotorisoo a tbesourarla de fateoda a
mandar pagar a Prava e Rocba, a importancia da
f.rioba qoe vanderam ao eonselbo da compras
desse arsenal para o presidio de Prroaodo, descon-
tando se oe-'a occasiAo dos 30alqaelres a 1|4 qae
aitartra como se verlQeon no exame qae se pro.
ce lea naqaella presidio.
.N. 95LDito ao mesmo. Em aviso de 10 do
correte, determina o Esa Sr. ministro da goar
Contioho a Traoqaillno Agnello Pessoa Dotra,
aqaelie para alteres porta-taodfir, a este para at
leras da 8* eompanhia do refertde-batalbao-; s-
ala ocoamunieo a' V. S. para se aonhecimeato
direccio.
N. 974 Dito ao commandaota .nperior da Oiin-
da.Tendo por portarla desta data concedido a
paasagero qoe requeren o teaenie argregado fran-
cisco Afooso Perreira do 9* batalbio de- intentarla
do anmeipio de Olind* para o 3 da aesaa arma ;
assla o commooiej a' V. S. par* sea coohecimea-
o; e para que se (T a dit oB-lal a pola de qoe
trau o art. 45 do decreto 1130 de de marco d-
1853.
N. 975.Dito ao eommandante superior de Se-
! riobarm.-Por portara deMa data resolv iransa-
\ rir para a seric i da reserva o lente da tereelra
cempanhla do bataibao a. 43 da guarda nacional
sob sen commatfdo superior, [Pelix Jos de Mello
Cavafeaoti, tm vista -do que por elle loi requerido
a da informac constante da sea orBeio n. 59, de
14 do crreme.
i N. 970.Dito ao comrnandaote superior de Gt-
I raabuus. Constando de ofBci do inspector da
{thesourana de tatenda datado de 30 do crrante
e sob n. 531, qoe se aeba paga a qatotia de. ...
1174080 r*. proveniente de objecto* frutecido, se-
gundo consta de seas offleios de 31 de malo e 39
rendando a qoe o 7.* batalbio da infamarla d*
guarda oaoloaaa deste municipio o: o ae aofe* deft-
oiU*amen>e orgaoiaado, rasoire-numear o cidadao
Balairo Jos Perreira, pira o posto de aHeres a
I.* eompaobia d mismo batairao..
N. 991 Diu.O presidente da provacia. epa-
I rmaodo se coa a prooosla da. tenenae-eoroaei
qae me remellen o eoainaadaotA superior dette
municipio coa ofBcio da br-otsra >ob a..3Uit, maa-
de V. 8. pagar os venctmaa'**- relativa* a pnranKi
ootateoa desaamax, dos guardas oactoaaes deata-
eados oa povoaea de Santo Amaro da- JabMkao
para o arieo do raerot iraoom.
N. 1009.Dito ao masa.5a nao honrar -
Ra sera apresentada na asiacftrs competaotes^l qQa| m mageslade iaportat, boav por bam era-
commandaota do 8. b municipio, e teodo em vi*ta a Informii^o do res-:60"10 adero-no incluso reqperimaoaD.docameoia-
reciivo euomaadante sapenor desta. dala >ot> o.. *1 tnportaneu da farioha.de mandioca qpa ven
ja, qoe da vea ser remelildas para a rrta a, ba- d9 juoho d gob Q:, 1Q, con.
las arromadas de diffarenies calibras existentes, e
a qne alale o offlcio de V. S. de 35 de |aoeiro de
o. 30, afim da serea aproveitadas na rafandicSo
com a gnu 0 que declaro a V. S para sea eo-
nbecimeot).
N. 951Dito ao mesmo.Tanda nesta data de-
signado o coronel Antonio Goocalves Laal, o ma-
jor reformado Antonio de Oruelias Cmara e ca-
piteo tambem reformado Trajan Allpio da Carva-
ino Mendonca, para em coamissao eaaminarem
nesse arsenal as 21 pegas de forro da dirersos a-
dueco de guardas naciooaes designados dessa co-
marca para i de Cmaro.', carero, qoe V. S, con-
forme indica a mencionada tbesoorari, faca reco-
ber taes objeclos ao arsenal de guerra, visto nao
terem sido gastos.
.\. 977.Dito ao joix mnniclpal da primaira vara
desta cidade.Acenso o recebimanlo do offlcio d->
1* do correte, com que V. S. remetlea a' esta
presidencia os mappas esiatlstieos qne Ibe compre
(onecer. Notando nos incluso- 8 map,-as a falla de
indlcacao do auno, a qoe se referem, devolvo os,
para qoe V. S. os remelta novan ente sea aquella
irrrgniaridada.
_ N. 978.uno ao jaii de dlreito de Tacaratd.
om' O Joix municipal dos termos de Taearat e Plor.s.
cilicio de 17 dj correla me commuolsa
libres, atJm da se recoubecer o seu estado ; assim
o commanieo a V. 8. para sea eonoecimento e
dirarceo.
N. 953.-DK0
mando ao cammandaota superior de Garanhaos,
qae faca recolher a asse arsenal varios objectos
por elle (onecido para condumio da guardas oa>
ciooaes designados daqaeila comarca para a da
Caroar. O que declaro a V. 8. para o tea conbe-
eimento a expedido de suas ordens oeste aen-
N. 954.-Dito ao mesmo.Mande V. S. concer-
tar as unte escrlvaniohas da secretarla do gover-
du que Ihe sao remetlidas, e providencie para qne
na mesma secretaria sejaia preparadas algumas
mesas qae precisam de panno e veroix.
N. 955.Dito aa mesmo. Maaue V. S. entre*
gar i MdoI Francisco da Sara, sen fll&o Hygl-
do, iodapendania de lodemoi>a;ao, o qual se nena
alistado na compaobia da aprendues mane res des-
se arsenal com o nome de Eugani-.
N. 956. Dito ao coronel Antonio Goocalves
Laal.Tendo designado a V. S^., o major reforma-
do Antonio de Ornellss Cmara e o capillo refor-
mado Trajano Allipio de Carvalha Mendonca, para
em commisso examinaren) no arsenal de guerra
til pecas de ferro da divorsos calibres, afi u de se
conbecer o seo estado, assim o commuuico a V.
S. para sen coDhecimeoto e lias convenieaies.
N. 957.Dito ao mj >r Antonio Ornellas Cma-
ra.Com o mesmo tbeor.
N. 958 Dito ao caplio Trajino Aliplo de Car-
valho Mendonija1.Cora o mesmo theor.
N. 959.Dito ao inspector do arsenal de mari-
nba.Respondendo ao offlcio qae V. S. me dirigi
;ui 31 de correute, sob n. i,lu, rametlendo-me o
novo farmolario para o receituane da enfermara
de marlnha, tenho a dixer-lbe qoe approvo o mes-
mo formulario para por elle fazer-se. o novo con-
trato com o pturmacealiiio indicado pelo respecii-
to m-dico.
N. 960.Dito ao Sr. Antonio Luis de UUvaira.
O governo imperial por aviso da reparlico da
guerra de 6 do crreme, manda lonvar e agrade-
cer a prova de patriotismo e de interesse pela cau-
sa pnblica que dea Vmc, offerecendo a quantia
Ja 1:000^ para auxilio das desperas da guerra;
o qne declaro a Vmc. para seo conbecimeni1).
N. 981.Dito ao cooselbo da compras do arse-
nal de guerra.Antortso o con sel lio de compras
do arsenal da guerra, promover a compr? de ura
temo da pesos oe ferrro que se fat preciso a com-
paobia de apreodiies dessa arsenal, constante do
pedido jooto, sob o. 43.
2' seceo.
N. 0o3.Circular ajs presidentes da relacio e
do tribunal do commeicio. Tendo nesta data
prestado juramento erante a cmara municipal
desta eidade, e tomado posse da admiolsiracao da
proviucia oa qaalidade desea primeiro vice-presi-
oente, por impedimento de S. Esc- o Sr. presiden-
ta oarao de Villa Bella, asila o commuoicj a V.
Exc. para seo conbeeimento e diraeco.
O mesmo mutatls mutandfs ao Dr. ebefa de po-
lica, comuiaDdantes superiores, junes de direito e
commaodaote o corpo. provisorio de polica.
N. 9i5i.Dito ao commandaota superior interi-
no do Recife.Tendo por portara 'desta data co-
meado o eidadio Belmlro Jos Ferrelra para alfa-
res da 1' cjmpanbia do 7* batalbao de infamara
da guarda nacional sob sea comaund* superior;
assim o commonlco a V. S. para seu conbeeimento
e diroeco.
N. 965.Dito ao mesmo. Experma V. S. suas
ordens, para que si-ja dispensado do ser vico activo
da guarda nacional a praca do 3*. batalbio de io-
am&ria dest9 muoicipio, Manuel Roberto Botelbo,
visto ser empregado da alfandega.
N. 966.Dito ao mesmo. Expeca V. S. suas
ordens para qoe saja substituido por ootro, o guar-
da Jos Saleo,-ao Wenceslao Duque, do contingente
do 3o batalbo da guarda nacional, adido ao 1' de
arlilbana, devendo o dito guarda de3aquarlelar lo-
go qoe se aprsente o qae o tena de substituir.
N. 967.Dito ao mesmo.Expeca V. S. as soas
ordens para que seja dispenso da todo o servico
activo da guarda nacional, o soldado Agostinbo Jo-
s da Silva do 3 batalbo de infamarla, visto ser
empregado oo cmiterio, atienta a requisico do
espectivo administrador.
N. 968.Dito ao mesmo. Expega V. S. suas
ordt-as para que orna guarda de .honra, lirada di
om dos cercos da guarda nicioal sob sen com-
rnaodo superior, assista no da 8 de agosto vindoa-
ro a festa de Santo Ignacio de Loyola, qae se tem
le celebrar naqaella dia na igreja do colieglo.
N. 969.DMoaome-mo.Pur poriana desta da-
la foram nomeados para o 8* baialh5o.de infiotaria
da guarda nacional deste municipio, os oflklaes
coocteotes da retalio junta, o qua commoofeo a
V. S. para seo eeGheeimeoto e -Om eonrententes.
W. 970.Dito ao mesmo. Expeca V. S. ordena
para qae sabstltoido por oatro, e regrese do pre-
sidio da Fernando na primeira opportnniiade o
goarda nacional do 3' batalbio de infantariar*r>ii-
ciano Candido-de Alviar.
N. 971.DHo ao aesino.For portarla desta dai-
fa concedi ao lebeale Fraocirco Affoaso Ferreir,
aggregadoao9a batalbo de Olmda, passagem para
o-3 batalbio de infamarla deste municipio, a qne
Acara' aggregado ; o que Ibe communleo para seo
coobeeimeoto e flns convenientes.
* N. 973Dito ao mesmo.Expeca V. 8. soas or-
dens para qoe sejam substituidas por ostras do
aeaao corpo, as praess qoe se acbam destacadas
na.sgundo jislrieto da subdalegacia da frtgoexla
da Boa vista.
H. 973.Dilo ao mesmo.Tendo por portara
dasta dala, de conforaidade com a proposta do
tenente-coronel eommandante do 8* batalbio deste
municipio, sobra a qoal versa a soa lnforuacjio de
boje aob n.309, nomeado a Jote do Reg Dantas

ta em offlcio de 17 do correte me
sear se anda lapossibilitado por molestia para
reassemir o exerclcio de seu carg, o qoe far
logo que possa emprebender a viagem, o qae com-
munleo a' Vmc. para sea eoobecimt-oio.
N. 979.Dao ao Dr. Felisbloo de Mendonca Vas-
concellos.Tando Vmc sido nomaado por decreto
de 6 de malo ultimo jun da direito da comarca de
Cabrob, assim ib'o commonlco para seu conbeei-
mento, flcando-lba assignado o praxo de 3 oieies
para apreseoiaco da respectiva caria.
N. 980.Dito ao aommandame do corpo provi-
sorio de polica.Mande Vmc. destacar na fregoe-
na da Varzea a' dlsposi;ao da respectiva anlonda
de policial, om cabo o seis praca* do corpo soO o
sea commando e das ditos na estacao de Ferro,
em subsiitolcio s da gaarda nacional qne all
esli.
>'. 981.Dito ao eommandante do 1* batalbio de
animara desie municipio.Tcodo nesla data ra-
aolvido dispensar do servico da guerra para qae
foram designados os guardas naciooaes do batalbo
sob sen commando de nomes Joao Perreira Man-
des Golmaries a Joaqoim Jos da Cosa e Silva,
visto terem prevado iseo;o legal ; assim o coa-
mnnico a Vmc. para seu conhecimemo e flns
convenientes.
N. 983.Dito ao joiz mnniclpal de S. B'nto.
Por portarla desta data nomeei os capiles loaquim
Alves da Silva Valeor^i, Jas N j da Silva Burgos,
Pedro florentino de Aodrade e J is de Uallanda
V lenca, para os logares de 3*, 4*, 5* e 6* supplen-
les desse joito, devendo os nomeados tirarem os
respectivos litlos dentro de dons metes, que Ibe
cam asignado?.
N. 'v'S3.Dito ao delegado de polica de Gaianna.
Respondendo ao offl:io de Vmc de 14 do correo-
te, lanho a diter-lha que dissolva a forca abl
aquartelada para o recrutamenio, como ja' foi or-
denado por esta presidencia em ofiluio de 17 de
abril oliimo, deveudo o servido da guarda da ca-
deia ser felto como d'aotes.
N. 984.Dito ao subdelegado de Gravata'.Para
se poder resolver a'cerca do pagamento que Vmc.
soliciten em seus ofllcios de 15 de juoho ultimo e
6 do correte do alngnel na Importancia de
305, da casa que serve de quartel ao destacamento
existente nessa villa, para o servico do recruta-*
j memo, fax-se preciso qoe me remeta em duplca-
la o documento comprobatorio dessa despeja.
N. 985Portarla.O presidente da provincia,
atiecdendo ao qae teqoereu o lenle da 3a com-
paobia dn batalbio n. 43 da goarda oaeional do
muoicipio de Serlohem, Flix Jos de Mello Ca-
valcaoii, e em vista do qoe a respeito in'ormou o
respectivo eommandante soperior em offlcio n. 59
de 14 do correte, resol ve de conformidade com o
art. 69 da Id n. 602 de 19 da selembro de 1830,
iransferi-lo p*ra o servido da reserva, visto lar
sido na inspeccao da junta de sale, julgado inca-
paz da servir.
N. 986.Dita.O presidente da provincia, de
conformidade com a prspo^ta do Dr. chele de poli-
feta, em ofDciou. 4386 de 18 do correte, resol e
nomcar para o Ingar va?o de 3* suppleote do dele-
gado do termo do Rio Formoso, b tenente coronel
Joao Antonio Al ves da Silva, e para o cargo de
subdelegado do i* dulricto do dito tara* e para os
lagares de 1*, 2.a, 3a e 5o supplentes do mesmo
subdelegado os cidados segantes, na ordena de
soa coilocago :, .__.
Sobdaleado.
CapilSo Silvestre Rodrigaes Pinto. -'-*
Sopplentes.
Antonio Mande Ramos.
Joao Caacio Cavalcanie.
Jos Gomes Ferrelra Jooior.
Ivo Aogosto da Puncacao.
N. 987.Dita.O presidente da provine!^ atlen-
deodo ap qoe requeren Francisco Alfonso Ferrelra,
tenente aggregado ao 9a batalbio de infantina do
municipio de Olina, e a qu esle offlcial tem ac-
tualmente o sea domicilio na fregdetla da Boa.vista
desta eidade, resolve que o mencionado leoente
srja aggregado ao 3* batalbo de Infamarla da re-
ferida fregaeia deste muuicipio, dando-se-lbe a
respectiva guia.
N. 988.Dita O presidente da provincia atten-
dendo a qne ainda blo esta' definllivamante orga-
nisado o 8a batalbio de infamara da goarda na-
cional do municipio do Recife, resolve nomear os
offlciaes segaintes para as vagas que oelle etis-
tem :
3a companhia.
Capitio O tenente da mesma Maaoel Marlobo do
Nascimeoto Valols.
Tenente.0 alferes porta-bandeira Jusino Migoel
da Cbsta.
Alferes. O eidadio Joaquim Jos da Costa e
Silva.
6a companhia.
Alfares.O eidadio Joao Ferrelra Mendos Gul-
marei.
309, resolve aooiear para o referido baiaJtaao oa
offlciaes seguiolea:
Eslado malor.
Alfares porta-bandeiraJos* do- Rjago Daolas C>u-
tiobo.
SAcompanijia.-
AlferesTranquilino Agaello Pessoa Dotra.
N. 993 Da.o presideoH da provioeia at-
tendendo ao qae Ihe raq)aerea o bario da Nararelb
lenenta-corooel aommaadaala do i* balalbio de
infamarla da gaarda oaeional dasl maniciplo, re-
solve conceder Ihe nu anoa de lieenca para tratar
de negocios de sea particular interesa*, entrando
no go-o dalla qoanio iba ooovier.
N. 94)4.Din.O presidenta da provioeia at-
tendendo ao qae loe requeren Manoel Vietnle da
Cunha Jnior resolve con :eler-ibe aais dons me-
zes de praso para apresenla(o da ana caria impe-
rial de noaeacio para a servo.lia vitalicia das ol-
flcios de laballlio de ooias e escrivo do rriae,
civel a mais annexos do lerao de T.carai, aa
enjo exerclcio dever desde ja entrar, indepen-
dente do referido ltalo.
N. 995.Dita.-O presidente da provlacla >t-
tendeodo a qae os diada ooaeadoi 3.a, i*, 5.a-
a 6.a sopplente' do juli muaicip.il e de orphos do
muoicipio de Sao Beolo nao prestaran) joraraeolo
oo praso da lei, resolve, da conformidade com o
artiga .7.a 3.a do decreto n. 3012 de 4 de novea
daram ao coaselhd da compras do ar/*>r*ai ata poar
ra, com de-.-tino ao presirlo de Peraaodo-de Noro-
nha, desconuodo-sa nassa oecasiiocootbra* in-
dica a cootadona dessa sne.-ouriri no- pareenr a
qoe se refere a sua informacao da IB do correal
robn. StJj^o-valar da HfttalqDeiras qne dmenos
foram eocootradat na mencionada olha. sagundo
o axaae kilo naqaella presidio.
N. 1040..Dito ao, kaspactor da thesooraaijapro-
vincial. Nao haveodo- lacoo.veiiente, aand V. S.
pagar ao leoeate ajodaaie do cor ao proaisorio da
policia^ Ji< SJuardu Beralra 8ur-aa<,. eonao pede
no incluso reqoeriaeolo, a QjoanUa a qoa livor di-
rn > pora urna cabalgadura.
N. MMKDito ao. mesmo___fVaMiinin*) a V. S
a eoat, q,oe na importancia de 40 velo anoe-
xa a seu oUkio da 41 do correle o. 422 e rela-
tiva, ao alague! eneldo nos rcezes de abril e aalo
das! ana j da casa que serve de ca lea, e da qnar
lal ao desueameoto d< villa do. Cabo, tenho a di-
xa qoe manda p Caoba someaav a qoaoiU da 30,*k>, pois qua a de
lOADOtt do alogual curraspoolanie ao quartel no
citado maz de abril dave ser satisfeito pela Ibesoa-
raria de faieo-la, pr lar estilo o destacamento av
qualle mea empregado oo servico do reerntamenaa.
N. 1011Diu ao aesao.Cimaiuolco a V. S.
qua por portarla desia data prorogaai par om an*
no o piaxo marcado no an. Ia do contrato, qtaa o
bro de 1857, nomear os cidadios saguintes para Dr. Fraaeisco da Paula valles ca'abron enm o go-
dilns lagares oa ordem em qua vio colioealos, os j "crao da provincia em 25 de jaiba da 1866 para a
qoaes deverio oo praso de doos aezas ttraraa oa ca?.,4C,0..do jndce das lela proviociaes.
respectivos litlos.
CapitSoJoaqma Alves da Silva Vlese, a.
DitoJ .s N da Silva Burgo'.
DitoPeiro Florentino de Aodrade.
DitoJos de Hallaoda Valenca.
3." seccio.
N. 996.(Juicio ao inspector di Ihesoorria de
faz-nla.Tendo nesta dala expedido ordea ae
N. 1013Dito aomesm. Mana V. S. entre-
gar ao tbe-oureiro da rcparilQio das obras publi-
cas a qaamia de 3:6V9 par occorrer as despezas
com a obra do canal oo Abren de Uoa, de qoe fui
encarrregado o eogeoneiro civil Harijas Augusto
MileU
N. 101VDilo ao mesmo.-A Baavenoi Caval-
canti Buarque e Alba uerque manda V. 3. pagar,
commandaota superior da guarda nacional dasta'M D' ooovar locaovaDiema e eos vista das inelu
eidade, para qoe faca aquartelar quinto antes na sas comas e relacao qae me remellen o crt-f de
f irialeza das Cinco Ponas para o servico da goar i P >licia coa > ffljio de hooi -a sob o. 4311, a quan-
oigao liO pracas do Ia batalhio commanlaias de o.800 despendida, durante os mazas de
subalterno: necessarios;
V. S. para os Dos conv.
per nm capitao coa os
assim o commonico a
nlenles.
N. 997.Dita ao mesmo.Racoameodando a
V. S. que em vista da inclusa conta. na importan
ca de 4000 e proveniente do alugael. vencida
abril a junbo deste anoo, com o sustenta dos pre-
sos pobres da cadaia do lerao d i Escada.
N. 1015.Dito ao mesmo.Tando resolvido, em
vista do que expoi o ebefa da reparllcio das coras
publicas em ctfflcto de baje sob o. 323, coneeder a
permissa > por elle solicitada para mandar facer por
nos mezes da abril e maio deste aon\ da casa qu admintracao as obras qua fallam para a conclu-
serve de cadeia e de quartel ao destacamento da Mo do hospital Podro II, as qu es importam em
villa do Cabo, maode pagar a Antonio Jj->; Perel-' 2:869, curoo st v do ornamento joma por copia ;
ra da Cunha soents a qoanlla de iOJO'JO, cor-jaiim o declaro a V. S. para seu eonhacinaeote e
rasponeante ao alugua! do quartel ao citado max ns 'nreoleoie?.
de abril, em qua odastaeameaio esteve emprega** N IOt6 Dita ao aeaao. Se nio honrar in-
do no servico do recrutaaento comprado qi* V |ctiOvenleoie aaode V. S. pagir ao priafessor Ma-
N. 989.Dita^-0 presidente da provincia at-
tendeado ao qne Ibe requeren o tenante coronel
eommandante do batalbio o. 39 da gaarda nado
nal do municipio do Cabo Joio Paulo Carneiro de
Sooza Bandeira, resolve eonceder-lbe seis mezes
de llctnca para tratar de soa sale onde Ibe con-
vier.
N. 990 -Dita.O presidente da provincia at-
tendeado ao qne Iba requeren o bacharel Joio Car-
los de Mendonca e Vasconeellos joix municipal e
de orpbos de Barreiros, resolve conceder-lhe o
praso de tres mexes mais para apreseotacio do sea
respectivo litlo.
N. 991.Dlti.O presidente te provincia at-
s. mande tirar copia da predila conta para servir
de duplcala.
$. 998.Dito ao aesoao.Seaio haover ineon-
veniente, e ea vista da folba e pre', jnnto ea du-
plcala, que ae reaetteu o commaodaote superior
deste municipio com offlcio da bontea, sob n.
306, msnde V. S. pagar sab mlnha responsabilida
de, nos termes do decreto n. 2834 do 1.a de feve-
retro de 1861, se nio bouver crdito, os veoci
memos, a contar do 1.a at 17 desta mez dos cffle
ciaes e pracas do 2.a batalbo da infantaria qu-
estiveram aqnartelados nasla capital.
N. 999.Dilo 4o mesmo.Recomraando V. S.
qoe se nio bouver inconveniente, mando pagir ao
capitio Alexaodre Mara Barboza da Silva, coma
pede no incluso requerimento documentado, a
qaintia de C0-J003, proveniente do alugoel, ven-
cido no semestre de Janeiro a janho deste anno,
ia casa que serve de quartel ao destacamento da
villa de Pao d'Albo.
N. 1900.Dito ao mesmo.Autoriro V. S., nos
termos de soa informaeao de 30 do crreme, sob n.
533. d ida com referencia a da contadorla dessa
Mesonraria. acerca do requeraenlo, que incluso
devolvo a mandar- pagar smeote a qaaatia de
104400, qae compete ao alferes Jos Rodrigues da
Paixo para orna besta de bagagam, oa vi?gem,
qoe f- >. de Garanhons a Carua-, commandand
urna f .>rca que escaltava guardas naciooaes des g-
nados, devendo esto pagamento ser f ff-ctuado a
Francisco Pereira de Mandones C, para esse Qm
indicados pelo eommandante superior da primeira
'aquel a- comarcas, em olllcio de 5 deste mez, sob
o. 103.
N. 1001.Dilo ao mesmo.Visto nao .ter ainda
ebegado a ordem do Ihesouro nacional destribuin*
do os crditos volados a esta provincia no actual
ex-rcicio, .-egundo con'ta de sua lofarmacio de 20
do correte n. 532, mande V. S. pa;ar sob miaba
responsabilidade, nos termos do decreto, n. 3884 do
1.a de feverelro de 1863, a importancia das folbas,
relaiivas a primeira quinzeoa o'este mez, dos coad-
javantes de escripia, serventes, operarios, sapado
res e bombeiros do arsenal de guerra, bem como
dos opprarios do laboratorio de fotos, como solicita
o director d'aquelle arsecal em offlcio dr 18 do cor-
rente met o. 324.
N. 1031Dilo ao mesmo.Recommeado a V.
S. em observancia ao aviso do ministerio da ja-tiga
de 10 do correte, que logo que fu: encerrado o
exercicn de 1867 a 1858, remelta a demonstrarlo
do que tiver despendido dorante elle com os dife-
rentes ramos do serviga a carga d'aquelle munici-
pio.
N. 1003.-0^9 80 aesao.Transmuto a V. S,
a Dota inclusa de quanto lea de pagar de direitos.
sello e emolumentos da sua pa.snte o coronel Ro.
dolpha Joio Barata de Altueida.
N. 1004.Dito ao aasmo.Aitendendo ao qne
expazeram, no incluso requerimento Martin? |r-
mo, reeommendo a V. S. que, na falta de crdito,
mande pagar sob mlnha responsabilidade, nt s ter-
mos do decreto o. y88i do 1.a de fevereiro de 1862,
a quaotia de 1831,90a reis, qae se Ibes esti a de-
ver, proveniente de gneros alimenticio? qoe ven-
deram ao cooselbo de compras oavaes, no aez de
mato ultimo.
N. 1005.Dito ao aesao.Tendo nesta data an-
torlsado o conseibo de ooapras.do arsenal-de guer-
ra a comprar para a compaobia de aprendizas me-
nores do mesmo arsenal, aa lerdo da pasos de
ferro constante do pedido jomo por copia ; assia o
communleo a V. S., para sea eonbaclmsnto.
N. 1006.Dilo ao mesmo.Em vista de soa in-
formado de boje n. 538, dada acerca do requeri-
ment, qne incluso devolvo, autoriso V. S. a man-
dar pagar sob minba responsabilidade nos termos
do decreto o. 2884, do Ia de fevereiro de 1862, a
qoanlia qoe se esliver a dever a Antonio da Silva
Ramos, proveoieates do foroecimeoto que fet oo
mes de maio ujliimo, de carne seceaao arsenal de
marinha.
N. 1007.Dilo ae mesmo.Reelitnlndo a V. S.
o requerimento, sobre qae versa a sni iolorraaco
de boje n. 539, tenho a dlzer-lbe que as despezas
tedas com o reeraiamento pelo alferes honorario
do ejercito, Mariano dos Res Espadla, por coa-
la dos cem mil ris que recebeu dessa (besonraria,
na qaalidade de recrutador oomeado para a eidade
da Victoria, foi autorisada pela presidencia em vis-
ta da urgencia do servico da qoe foi incumbido o
mencionado alferes.
N. 1008.Dito ao mesmo.Se nio" honver in-
ooa Figueira da M-neics, os Sras vencimenlos re-
lativos aas mezes de maio e juoho desta auno, co-
ma pede no inclusa requerimento documentado.
N. 1017.Dilo ao aesm-. Bt e;a V. S. soas
ordens para qae se nio houver incouvenieal'*, e
em vista dos prets jootos em doplicaia que se re-
fere o offlcio do leme-coronel Cimmandanle do
balalbio o. 3J de infantaria da guarda nacional do
municipio do Caba da 6 do crente sob o. 530, se-
jm pagas a Antonio Jos Pereira da Cunta os
vencimenlos relativos aos meze? da maio e jonha
deste anno do destcamelo uxisienle naqaelia villa
pira o servico policial.
N. 1018.Dilo ao mesmo.Pode V. S. provi-
denciar, conforme ioliea em sea offlcio de bonlem
sob n. 446, para qae pa ta do exerclcio em liquidacio de 1867 a 1838, ns
torraos da le o. 473 e g 2a do art. 23 da de n. 518
a qoaoiia de 2.596a00 proveniente de premios
de loteras qna se acham proscriptos, bam como,
mandar que sejam dados a e insumo parante a jun-
ta dessa mesonraria os documentos comprobato-
rios das respectivas comas.
Pica assim respondido o seu citado otflcio.
N. 1019 Dilo ao mesmo,Se nao bouver mais
inconveniente, mande V. S. pagar a Canuda Ma-
ra Florencia, como peda no Incluso requerimento
documentado, a gratiflcacaa que nos termos da lei
n. 611 compele, ao limo da suplicante, soldado do
corpo de polica desta provincia, Sergio Tertuliano
de Millas, que se acha serviod no exarcita em
operacss contra o governo da repblica do Pa-
rayoay.
N. 1020.Dito ao chafe da reparllcio das obras
publlca<.Respondendo o offlcio que V. S. me di-
rigi luje sab n. 2i5, teoho a dizer que acabo de
recommendar ao mspecior da tbesourarla provin-
cial, que maode eotregar ao tbesourelro dessa re-
parlico os daus costos seis eeatos e quaren'.a mil
ri, que se fazem precisos, para oeeorrer as des-
pezas com as obras do canal no Abreu de Una, de
que foi incumbido o eogeobelro civil Uenrique Aa-
gasto Milet, e qual sera encarregado de fazer os
pagamentos daqueilas despezas.
N. 1021Dito ao mesmo.Concedo a autorisa-
ci, qae V. S. soticitou em sea offlcio de boje sob
u. 23, para mandar fazer por admmlstracio" as
obr.s qoe faltam para conclnso do hospital Pedro
II, as qoaes importam em 2:869** como se v do
orcameoto que veio annexo ao se citado offlcio, o
qual flea as Jai respondido.
N. 1021Dito aoMnesacFleo- inteirado de
quanttrV~8. expox ea sen offlcio d- boje sob d.
224, relativamente a nava direccio da estrada da
Escada, de que lio tonratantas ^> tenente coronel
Antonio Francisco Paes de Mello Brrelo e major
Antooio Pereira da Cmara Lima.
N. 1021'Portara.O vice-presideote da
provnola lendo em vista a qae requeren Francis-
co de Pmbo Borges, contratante dos reparos da
ponte sobre o rio Jaboato, resolve conceder-lhe
qaatro mexes da prorogacio para a cooclasao dos
referidos reparos, a cootar da data em qoe se flo
dar o prazo, que para esse nm Ibe foi marcado.
Esta ser apresentada, as eslaedes competentes
para ter a devida execucio.
N. 1024.Dita.O presidente da provincia at-
tendendo ao qoe requerea Antonio Francisco Paes
de Mello Barrea e Antonio Pereira da Cmara
Lima, arrematantes dos laocos os. 9, 10, 11 e 12
da estrada da Bsoada, jesoive cooceder-lbes oa
anno de prorogacao para a cooclasao das obras do
sea contrato, a contar da dala em que se Hadar o
pratj que para esse Qm Ibas foi marcado.
fisia sera apresentada as esiagSas competantes
para ter a devida exeencao.
N.1025. Dlia. O presidente da provincia,
aitendendo ao que requeren Andr de Abreu Porto,
contratanta de duas ponte?, qoe devea ser cons-
truidas sobre o rio Capibariba, resolve canee-
der-lbe doxe aexes de prorogacio, para a conclu-
8io de laes pontes, a eootar do da ea qae se An-
dar o praso aarcado para esa fim. lista ser
apresentada as esiacdas competentes para ler a
devida execucao. -
. 1026.Dita.O presidente da provincia, ten-
do e vista o qae requereraa Antonio Francisco
de Mello Brrelo, Tfioaat de Carvalbo Soares
Brindao, e Joio Cavalcante de Albnquerque, con-
tratantes da.estrada do norte, da cbia da Manga-
belfa a Bagary. rewlva prorogar por nm aneo, o
praso aareado para a coaclusao das obras da aen-
clonada estrada, acontar da data em que se nadar
conveniente, e em Tfsti do pret junto en doplioau o qae altimameote loes fot concedido.
alm da lar a-devida eueoojio.
N. 1027.Dita. O presidente da provincia,
aiioudeodo- ao qae reqaereu Praaeviioo Amanea de
Albnquerque Mello, deaeonista- da rparncio das
obras patuleas, e lando em vista a toformacao do
ebefa daqoeila repariiaio,. de hoja datada sob-
n. 336, resolve concedar-ibe tres- mete da lieenca
con vaneiaentas para tratar de soa sale.
a^seccao.
N. 10*8.Offlcio oo B*m. Sr.' i* viee-presideole
"r. QoioMno Jos de Miranda.Mi podend > con-
inoar oa adalnistracao desia provioeia, convido a
V. Exc. (tomo Ir vicepresidente, para lomar conta
da rferala administrarlo, depoia de prestar jara-
memo amanhia a t hora da. larde pranle a cma-
ra municipal desta eapial, a qaal nasla dala oftt:ia
a esta rwspeito.
S. W9Dilo ao direet.r da Faealiada de Di-
reito dasu. eapitaiw.PhIu oaVsio qoe V. Exc. ae
dirigi, em 30 do correle, tko imeirado de estar
mareaO-a o aa S&deste mas para sa conferir ntaa
FacaJdade ao douJoraodo Joaqala Coni d'Araojo
o grao de doolor.
N. 1030.Dito ao deseabargador provedor da
Sama Casa da Miaericordia.loleirado de quanto
V- Me exedz aa soa urormagao da 17 do corre-
te,, sob o. 1459v dada aceita da pe to de Mtnoel
Atvaa Barbosa* tontlo rvsalvido qua seja concedido
ao soppiieanie o arrendarneolo do sobrado n. 61 da
oa da Cadeia do Recite por 6 annos, e com as
ma.ma? coadiodas per ella ja oUrecidas, e cons-
lames de meo ofcio de II deste mez. O qae de-
claro a V. Ktc. para sea conbeeimento Sos con-
venientes.
N. ItVtl.Dilo a cmara municipal do Reci-
fe. Tando. da passar amanhia a alaainisiracio
desla provincia ao Dr. Q nniino Jas de Miranda,
Ia vica-presidaoie, rerommando a cmara munici-
pal do Hecife, qoe se rena para deferir juramento
a dar posse ao referido Dr. Quiotiuo aaanbia a
i hora da urde.
A. 1032.Dito ao engenbeiro enearregado da
aadicio e deaarcacao das larras publicas lafor
ae Vmc. sobra a qaalidade e mais eircamstaocias
das ierras devolatas situadas aos lados das estra-
das em eoonruccio, de que traa o aviso circular
do ministerio da agricultura de 13 do correte,
jomo por copia.
N 10-33.Dilo ao Dr. Jaaqoim Jos da Fouseca,
procurador de H ira ci Green. Consianda de aviso
do ministerio da agricultor, commerclo e obras
publicas de 7 do correle sob n. 13 achar-se na
Eorapa o eogeabsiro Carlos Neale e nao Ibe poder
str por isso presentes os papis relativos a queslio
de Horacio Green, o communleo a V. S. para sto
conhecimenfi.
N. 103* Portarla.O presidente da provincia,
aitendendo ae que raqaereu o Dr. Francisco da
Paula Sallas, e em vista do disposto na le n. 8!6
de 32 de aaio ultiao, resolve prorogar por na
anno o praso aarcado do an. Ia do eaotrato que o
referido doalir celebroa coa o governo da provlo
eia ea 25 de jolito de 1866, para a coofeccio do
iodiee das lels proviociaes.
N. 1035.Da.0 presidente da provincia, re-
salve nomear o eidadio Amonio Joaqala deOlvei-
ra para o logar vago de porleiro do Gvaoasio
Provincial
N. 1036 Dita. O presidente da provincia,
aitendendo ao que requeren a socedade BaoeOcen-
tes dos Artista? Alfaiates constituida nesta eidade,
e em vista do que disr<51 o 5a do arl. 29 do decre
to o. 2711 de 19 de dazembro de 1860, resolve no
mear para o logar de director da mesma sociedale
a Vctor Aogelo Gregorio.
N. 1037.Dita.0 presidente da provlBcia, de
conformldde com o disposto ao 6a do art. 53 da
lei D. 852 de 5 de joltio desla anno, a no regula-
meato de 21 deste mex resolve nomear o bacharel
Ayres de Albnquerque Gima, para a 2a cadelra do
2* anno, o bacharel Jos Auslregasilo Bodrigoes
Lima, para a 1* da 3a anno e o cachare! EtejuUal
Franca de ;' para a 3a do 3a anno da escola nor-
mal e designa os profesores da tnasraa escala ba
cbarel Maxmhno Lopes Machado para a Ia cadei-
ra do 2a anno, o bach .re Jorga Doroellas Ribeiro
Pessoa para a 2a do Ia anno, Miguel Archanjo
Mis Jallo para a Ia do Ia anoo, e Vicenta de Maraes
Mello para a escola pratica.
N. 1038bita.0 presdanle da piovlocla,
aitendendo ao que requerea Miguel Arcbaojo Pe-
reira do Reg, praticaoie d< secretaria do governo,
resolve prorogar por mais 4 mezes sea veociaen-
tos, a lieenca qae Iba foi concedida para tratar da
soa saJe.
Expediente de seerelario.
1.a secgo.
N. 1039.Offlcio ao director do arsenal da guer-
ra.S. Exc. o Sr. presidente da provioeia, manda
declarar a V. S. em resposta ao sea offlcio de 30 do
correnta, sob n. 532, que a thesoorarla de fazenda
lem ordem para pagar as folbas, e o que irata o
seu diado offlcio.
2a seceo.
N. 1040 Offlcio ao Dr. ebefa de polica.O
Exm. Sr. presidente da provincia, respondendo o
offlcio de V. S. datado de bontetn e .-ob o. 4311,
manda declarar que a ibesouuria provincial lem
ordem para pagar a BAeuoio C. Buaraue e Al
buquerqoe a quaotia de 55800, consunta de seu
citado offlcio.
N. 1041.Dilo ao aesao.De ordem -IeS. Exc.
o Sr. presidente da provincia, transmita a V. S. os
ltalos juntos de nomeacio do 3a suppleaia de dele-
gado e da subdelegado do Ia districto e Ia, 5a, 3a e
5a suppieotes do mesmo, do termo do Rio-Formoso
de conformidade com a proposa de V. S. em offlcio
n. 6266 de 18 do carrente.
N. 1042.Dito ao aesao.Da ordea de S. Exc
o Sr. presidente da provincia, declaro a V. S., qoe
flcaa exped aas as convenientes ordena no sen-
tido de que traa o offlcio deV.S. de iO do correte
sola o. 4306.
N. 10*3.Dito ao commaodaote superior interi-
no do Recife.S. Exc. o Sr. presidente da piovio
ca, aaoda declarar a V. S., ea resposta ao sea
offlcio o. 307, de hoja datado, qae nesta data se
expedio ordea ao eommandante do corpa proviso-
rio de polica para substituir por pracas daqueile
corpo as da guarda naciooat de que trata em dito
offlcio.
N. 1044.Dito ao eommandante superior de Ga-
ranhons.S. Exc o Sr. pre.-idenle da provincia,
manda declarar a V. S., ea resposta ao seo offlcio
de o do corrente, sob o. 103, que nesla data aulo-
rison-se a tnesooraria de fazenda a pagar a Fran-
cisca Pereira de Mendonca & C, smeote a quantia
de 10 iC 0, que segando o parecer da contadoria
da me-ma thesoorarla coapate ao alferes Jos Ro-
drigues da Paixao, de qae trata o sao citado offl
ci, para urna besta de bagagem, na viagea qae fex
de Garaohans a Carnar.
N. 1045.Dito ao joiz municipal de Taearal
S. Exc. o Su presidile da provincia, aaoda ac-
ensar o recebimento do offlcio de V. S. de 17 do
crreme, ea qae commaaica continuar doente,
coao aestra coa o atlestado aedico que envlou,
pelo qae nie pode por ea qaaoto reassnmtr o exer-
elcio de sen cargo, do a,ae flea Inteirado.
N. 1046.Dito ao Sr. Rotilio Toleutino de Fi-
gueiredo Lima.S Exc. o Sr. presidenta da pro-
vioeia, manda declarar a V. S., ea resposta ao seu
offlcio de 10 de aaio oliimo, qae ao governo Impe-
rial deve ser requerida a exoneraco da seryentia
vitalicia do offlcio da escrivo privativo do jury e
execocoes criainaes do terao de Sanio Antao.
N. 1047.Ditc ao eorooeURodolpbo Joio Barata
da Almeida.Pala secretaria do goveroo se convi-
da ao Sr. coronel Rodolpbo Joio Barata de Almeida
a Yir od mandar procurar o carta Imperial pela
ceder-tbe as honra* de da posto, devendo aot-s
sansf.aar na recetaedoria das rendas os dir*ito.%
sello e emolumentos dola.
3. sereSi.
*. 1848.Offleio ao Inspector da tbesoorari* ds
fazenda.S. Etc. o Sr. presidente da provacta,
manda declarar a V. S., qae rkaro expedas a
oonvasnientes ordaos para qo nos teraoa do final
da seo frhio de 20 dn corren e, sob o. 531,0 caav
maodaaie superior da eoaarea de Garanhaos, taca
recolher ao arsenal de guerra os objeclos de qoe
trata o sen citado ortelo.
N. 1149.Dito ao mesmo. -O Etm. Sr. presi-
dente da provincia, aaoda declarar a V. S. para
seo eonheeiment e Sos convenientes que por por-
tara desta data conceden ao bacharel Joio Cark
de Mendonca e Vasconeellos, jola municipal e de
orphios de Barrelros mais res aexes de praso para
apreseohcio dn respectivo litlo.
N. 1050.Dilo ao aesao.8. Exe. o Sr. presi-
dale da prvida, anand iransmiuir a V. 8. as t>
inclusas ordens, sendo 7 do ihesouro nacional, sob
as. 123 a 129 e 3 do aioisterlo da guerra, datada
da 13 do crreme mtx, bem como 3 ordens do dia
ea duplcala, e sob as. 623 a 625 expedidas pea
repartiein do ajudanie general.
. 1051 Dilo so inspector da thesonrana pro-
vincial. Tendo S. Exc o Sr. presidenta da provin-
cia por portara desta data resolvido nomear O ei-
dadio Amena Joaquim de Oliveira, para o rogar
da porleiro do Gymaasio Provincial, assim o man-
da coaaoniear a V. S. para sea cooheciaento <*
flus contenante?.
N. 1051Dito ao aesao.S. Exc o Sr. presi-
dente da provincia da confsraidade eoa o disposto-
no | 6.a do artigo 53 da lei n. 852 de 5 de juoho
deaieanoo e nc rcgolameoto de 21 deste mer, ra-
sdveu nomear o bacharel Ayres de Albnqaerqo
Gama, para a segunda cadeira do segando anoo, a
bacharel Jos Au-iregtsilo Rodrigues Lima, para a
primeira do terecina anno e o bachre Exeqniel
Franco de Sa, para a segunda do teieeiro anno da
Escola Normal, e designar os pr*fessores da reu-
ma escola bacbarel Maximiano Lopes Machado,
para a primeira cadeira do segando anoo, o bacha-
rel Jorge Doroellas Ribeiro Pessoa, para a segooa
do primeiro anoo e Migoel Arcaojo Mmdeilo, para
a primeira do primeiro anno: asara o aaoda cea-
auoiear ai V. S. para seo cooneciaeoio e flns con-
venientes.
4a seccio.
N. 1053.Offlcio ao director geral da instraecio
publicaTendo S. Exe. o Sr. presi lente da pro-
vincia por portara desta dala resolvido noaear -o
eidadio Aoiooio Joaquia de Oliveira, para o logar
de porleiro do Gymoasio Provincial; assia o aao-
da coaaoniear a V. 3 para sea conaecimento
flus conveniente?.
N. 1054.Dilo ao mesmo.S. Exo. o Sr. pres-
deme da provincia de conformidade com o disposto
oo 6.a do artigo 53 da lei o. 853 de 5 de junno
deste auno, e no reqaerimenio de 21 deste mar, re-
solveu nomear o bacbarel Ayres de Albaqaarque
Gaaa, para a segunda cadeira do segundo anuo,
o bacbarel Jos Ausiregesilo Rodrigues Lima, para
a primeira do terceiro anno e o bichar el Bxquiel
Franco de Si, para a segunda do terceiro ana da
Escola Normal e designar os prolessores da niasaa
escola bacbarel Mxia'aoo Lopes Maebado, para
primeira do segondo anno, o bacharel Jorge Doc-
nelias Ribalro Pessoa, para a segunda do primeiro
anno, Miguel Arcanjo Miodello, para a primeira do
primeiro auna e Vicente de Maraes Mello Jnior,
para a escola pratica ; assim o manda commonicar
a V. S. para s>u conheeimeoto.
N. 1055.Dita ao director da Esscla' Normal.
$. Exc. o Sr. presdanla da provincia de conformi-
dade com o disposto no 6.a do artigo 53 da lei o.
852 de 5 de janho deste anuo e no regulaaenlo da
21 desle mez, resolveo nomear o bacbarel Ayres
de Albuquerque Gama, para a segn la cadeira do
segundo anoo, o bacbarel Jos Aasiregesilo Rodri-
gues L'ma, para a primaira do tareero anno e o
bacbarel Exequial Fraoco de Si, para a segunda do
terceiro anno da Escola Narm 'I e desigoar os pro-
le-sores da mesma escola bacharel Maxlmiano Lo-
pes Machado, para a primaira da segundo anoa-, o
bacbarel Jorga Doroellas R belro Pessoa, para a
segunda do primeiro ann>, Miguel Arcanjo Ma-
delio, para a primeira do primeiro anno e Vieeot
de Moraes Mello, para a escola pratica ; assim o
maoda commuolcar a V. S. para seu cjobecimenio.
N. 1056.Dito ao cooego regedor do Gymaasio.
Toado S. Exc o Sr. presidenta da provincia por
portara desia dala resolvido noaear o eidadio An
tomo J-aquim da Oliveira, para o logar de porlei-
ro desse estabelacimento ; assim o maoda comma-
aicar a V. S. para seu conbeeiaeoio.
DIARIO DE PERNAMBUCtT"
RECIFB, 12 DE SSTE3BRO DE 1868.
NOTICIAS DO NORTE DO IMPERIO.
Dessa procedencia chegou bontea o vapor brasi-
leiro Guar, trazendo dalas do Para' al 2, do Ma-
ranhio 4, do Ceara' 5, do Rio Grande 7 e da Pa-
rabyba 11 do correte. Eis o qoe colbeaos dos
jornaes recebtdos.
rAR.
O Exm. presidente da provincia aandra se-
guir para o Aaazonas o vapor Jurupensen, alia de
levar a noticia da tomada de Humayia'.
Em tida a provioeia bou verana prolongados e
enthasiasiieos festejos, pelos ollimos faltos do exer-
eiae armada.
Fallecer o coronel Pedro Honorato Correa de
Miranda.
A alfandega renden de 1 a 30 do pastado
228:7045426.
Paavam a' carga es navios : florist para Li-
verpool ; Aforarte? dt Santa Crm para o Havre;
inda e Feliz Ventura para Lisboa Beln para
New-York; e Aleym para Marselha.
MARANHAO.
No da 4 prestou juramento e tomoo posse-
da presidencia da provincia, o Exa. Sr. deseabar-
gador Ambrosio Lellio da Cocha.
No dia 23 do passado reeeberam ordem de
presbyteio os Srs Manoel Mara da Coocaicao, na-
tural da Babia, Antonio Ayres de Mello Jnior, oe
Pernambueo, e Gervasio Antooio Negaeira, desta
provincia.
Pol julgado improcedente o processo instau-
rado ea virtude do despacho do Dr. jala de dtrelio
da 2a vara contra os aegociao.es Maaoel Jos Tei-
xelra da Silva e Jos Augusto de Oliveira, taa&ea
envolvidos no criae de aoeda falsa.
Dorante o aes passado entraraa do iaterior
da provincia 206 canoas.
No aesao mex vieram do interior 167 sac-
cas de algidio, sendo na aesao periodo experta-
A alfandega renden no dia mex 114:9835066,
e o tbasouro provioeia! 43:88x^000.
Rendimento das mesmai resparticois no i* a
3 do corrente : 4,451*68-', tbesonro 4,815#564.
Lemos no PubHeaor :
t Ha 3 oa 4 meas den a luz ama crlanca a el-
abora de um cavalbelro das priocipaes familias da
oussa eidade. Os mdicos da casa, os pas, oa p-
renles e todas as pessoas, que viram esta criaoea.
a linham por menina e nesta snpposigao furaraa-
se-lbe as orelhas. Nio ba mallos das qoe o pal,
brincando coa ella, deacobrio qoe em vet do oa*
Alba taba om Albo.
t Examinada a cansa do engao em que todos;
linham estado, Vio se qqa as partea sexuaes esta-
vaa ligadas por ama pellleola, de tal moda qon
parec ser da sexo femioino, coto am peqooa


T
T-
aai ia oauKtm ao i oaai -
fbl^por lo epreseottr iottWnWHlIffftf^^^^^dWI^WMWitlpl. < icios A dHRoi "lartos v moteqoe Benilo4
roDUdijMMM e coatmeatad* de mil dirTexinles.
rortDaf.iMM'CD^ ess*. istqqioso gitono. taruou se
o lelo dodta.
t O ama pesaos qae tea-aaoiDpaahadQ aaces
qu'Ms a polica uvemos a segalote reme* do
que se ha pasosa i o :~
Em um dia da semau fassida apresentoo se
ao Bxm. Sr. r. cbefe de aeltcia interino o Sr. Joa-
qun) Loii Ferreira, que earroulhe o seguate !
qoe un do abe rio a gaveta de orna cmoda, dea)
por falla de um relogio e oro, de um trancedla,
de otn bolso tiro pedra lloa, de oa caeta, todo
do niesmo me!!, e da cbav de na baba, oo qa*4
liaba aais de qaatrocootos de tis; corre ao babu
ujiysiMUec-fretarto-. Sopput que o hdr de te-lo roobado, liaba tido para c.m elle aquella
r ivilidade; chama um roaretaeiro, manda arrom-
ba-lo eneootra o diobeiro rotado 111 Wimediata-
mete rtirige- s rOMjollleiwPaal os siguaes do
PanadbiFTnfi), leve aVtj'o' de qae-se hsvfa of-
teredo *> Sr. Amnelo Paixo a venda de mm**-
ligia, qo ulsjt fu*e p seo. D;riglo-se ao sr.
t'aixo qae cotiflrmou o fado e maodou tfuanr o
tiflnttcnse, o qoal-voRoa cuno reoslo. Nao bou-
va durida, ra o da Sr. Ferreir. O vendedor esa
asaros cooiessa que o tiavta comprado de um m-
talo Filomeno, qoe mera stas Ion* do obrado d
tallecido Jaso Gaalberto da Costa.--------
Dirigir se 1 ta da Filomeno, nao dtsse-te-
lo comprado do asi rnoleqee; d es lateado ne**
oocesiaa lodo looocaote e licito negocia u,ue bavsa
tetto, pedio qoe tioasse aquibo all.
O Eam. Sr. Or. chela de polica anda mar Filomeno qoe coofessa ter vendido o relogio,
e-dU que o havui comprad* de oen aieqoe.
(Ju*i o bu me dese atXeqoe ? onde aura, 1 S>e
as ptrgitnia* a que Piloioeau oi responde ; uao
< ouotieci, tiniM-n ij una > vea e issu ineswo
a- escaras.
S depol de ir.u>to ahajho e paciencia coo-
-na priavt a Alafa -Gridia, eserava deFciippe.
Yeiago U rfS t-la, (terrogatia por mi i ',
u*a a principio, purio deoei* ooessa ier en
praflj o relugw lio inueipa, escrvo da or Fruei>ca lielina FernaooM. t" oadnaide e>ie
SBide^oe a inlicu no poeeiis wur de duer
aigumas palaeras a renpeito <1er-te scunto^*^
la di-s MfMertM de r*u^. Tem ^einze par* dw
esfei atiuiK, icafosaOu, um ttot anro. afeellos
S>raude., laeii-s gfw. lesta grasde e oinar asn-
cise; f srstc* espinw locrivet. S presee*ado-e elle
narrar os stes feiw<. se pode fazer cia, astucia e iipuieucia de en/elhaoie cratiK.
A' rujoipi -"g^u o qee a metala iseeveraara.; mas
tier Q.n ceafessM. A grande dta^aldate rsltva
nocida; o laaro por sua vet toraoo-^e aaciiiar
poderoso da nWicja. Gi-le a oirrar todo o* sea
(arlse a declarar o aouwe morada dos seBs*Jn
I! i ce*.
A visia da* snas declaracS's deu-s* rma em
cata da Hiesini monta 0*u do portaguea jii<-
unJeiro Manoei Uariias da CjU, qae aotesdi
Hosca liaha declarado oslo ter em casa un grao d*
ouru (verao que nio meuaj; o re.-uliado das tus-
cas (ei eoceoiiaremse utiject-i* (utudos n> alr
talve de deus coatos de ris. Oissemos qae o Sr.
Maaoel Mariias da Oosta nao loeuia ; e la (acto
dlsla a verdadana saa casa ole ana um gra >
na curo, porqae hivia uais de daas libras t Apre-
..eatados os objeetos ao muieone, revslou elle um
ata que anda tina* eoeoaeriuremsoiseeacia;
j>.-o4isio-a, a'astou o* caro todo o desembaraco, d.-
zead. os uomes ou moradas das pegaos* de qaem
os bavia uri.dr, al^uoy ba mais de aono I
A'jraseats-se osssa ojeagiao o Sr. Sevensm,
rer.NmtRdo um auel de ouro cora urai pedra de
< vnrde escaro. Easoaira o aoel e esta' muit)
sai'tu >, qoaado o mole.ias Ibe diz: anda Ihe
f,i:.- man tima eou-sa qoe Ibe foriel.O qie ?
Ism, resp.jole elle, tirando do monU de ebjertos
iio ti-swro eojasiado em ouro.S' ver Jada, Urav
u Sr. Swrefi-oo nmato de ad'airaco,1 e eu qoe o
Mi,i;iuntn ua rolaba gaveta I
a t.i otijecl s fortades a' (orara eotregaes ni
sa> don i* o* sfcaiotas :
c A' J >a)ui ceitatj ama cnta de ouro, e um ruta", loto de
onr>. S oi acboa a chave dj batt Qoe bomem
un i
i A i Dr. R4 le presa ao mesmo retomo, ama dita em forma de
:ideia, aro p*r de brlocos, om b od e-ama pul-
-eira de camafeos, fjrtidos da casa de seu soro
Alexaodre II-nrini- Lial.
Ao Sr. Fr a o cssco Goocalves dos Reis om aal
de brilhaote, um com peora eocaroada, om cjm
a m cjrace* e cafc.Ho em relevo, orna pulseira
ron pedra roa, om alfioe'.e de peito de senbo'a
<:om cinco podras, om par de razetas com penden
|p, am siflneie de peito de senbora com esmalte
azul, aro i.-.ncelim de cabello rom cioc ebs da
uro e ama cruz (.endent, ama palseira de eoota
ames com chapa d* ouro com cin'io potras e uro
< .rpi> de ouro, gosio aatigo.
*.' Silva Jnior & Irmao, om corrala; d oa-
ro para relogio, utn sioete de pedra ucaroada e
cluj para relog camisa, doas aoeis usados om boUo :e peno co o
.;jtI, todo de oaro e toati um^ abitoadara do pe
ora, oe-coo ;e'u 'i.
a a' i>aqaioi j> D miogaes Lsma qs cir.lio
uta cracitJio de ouro com triuta e od oitavas
i-ja tfji presa !),-oma roeda'ba e corago do mes-
mo metfti, perteocenle a prela Aotoaia de Hion
que Season.
A' Haooei Domiogoes Vidal orna corrate de
inetil do principe, um par de botos de puubo de
aro, e um dito da metal donrado.
A' Anioolo Domlogues Maia um relogio da
<-.\tx de prata dourada,e ora passador para --a-
saca.
< A' Jos Antoni i Moreira om relogio e correle
<' oro. C)D*u-n'is que o relogio e do valor de
MMft
A' J itio C. Stevensoo um anelo r!p ooro coro
.. ua i>edr de car verde escuro e um besouro ea
t'astaao em I>rtna de botao para aravata.
a' Francisco Jos* Lipes Prado urna coota ?r.
pocasioada em ouro perieoeeole a oihaa D. Hosa
Karbara Garca.
A' Jjaquioi Goocalves Lima ama cadeia de
praia.
Alm (testes objeclos, existe maUos oairos qoe
aioda nao toram reclamado?, e oulrqs qqe diz o la1
Cfefa loe lerem dado de eitior.
PHUHY.
Foi moito festejada na Tberezioa a ufeda ao
pjder des cooservadi res.
Aenava-se funccionaado a asserabla provm
cial.
cbaM.
Ko dia 29 dy passada preswa jarameolo e torowi
pos-e da i>restdeo;la da provincia, o Exm. Sr. Dr.
Dioeo Ve'ho Cavalcaoti de Albuquerqae ; que.
tur essa occaslo, publicoo a segalote proeiana-
(/ao: .
fearensrsl ncamb'do di honrosa trela de
presidir voasa bella e fljresceaw proriocia na qaa
i'ra melindrosa, qpe .a travesea o paiz,jalgo d ma
devw parncalar, como de publica coBvenjeocia,
instrairvos do pen^amenD ccrdaaJ que soa bel delegado.
Xa temerosa jise 490 aaeaca de astoborbjr-
1.0-,.anda. em lula de boora cua.ra o audacioso
dictador do Paraguay, a'o passo qae snrgem aad'
rainisiri^iio urgencia de toda vrdem, a ooio e
cancordia da (anuua .brasiler, coodicao normal
da vida nacioaat^sao objaotos de especial solicitud*
do palero! governo as Saa Magostada o Impera.
dor.
riosos eearesse i con vi Jo. vas a fraletoisa-
can a oarmata, a pat interna ; i avoco o vomo
urovado painutltmo aa aun lio a admujistrajao
qae eoceto.
Os itHiccdivels bravos do oosso exercito e ar
nada vibram os alistaos golpes contra o iaiaugo
feroz, qae provbCJU'Dos ao daelio de more que
M*steist8s detuiso d;r vistas do mondo inietro.
i'as-esloro miw osera' briihaatemeou (echado o
epilogo da ap pea gloriosa qae alies leo eseiipto
cM.1 saa sango* genorase as margeos do;Para-
, larepdos cearansesl E*qoeci os enermes
sacnficlos qua ja' teaaes ofirooidj em boiocaasia
* patria < (Tendida; viada aaaaeeeorru ao* vo^os
valfiBUsirasaosi He Com eilea parlabas- dos iaaaos
da tildara* uaJ.
a Paco-vo* este apoeilo 1 supremo :1
para acabar a t.wmt* I
< Com profunda wagoa atoaoeio vas qoe tem
de continuar o retxataanaio fjrcaao a aa designa'
t*M* pt*oi?a ao preeodstBMaio das coatsagaatee
pediios a goarda nacional. A imperiosa necea*!-
<*.de Tetaresoaieroitj armada oaaioaai etl-
as iafelitsaeate o empreo detias msaidas.
Garanto, pora, qaa sarao religipsaaatate rs<
taeaiaaas a garantida aa ssaacosae eacim* Irgaea s
qae esse odioso servieo sera' levado com a devida
*od*r*eaa. sendo severamote reprimido* > abo-
No appeU* r rwa.00 Inioa dj*es.plver. a.erlsa. nplNsVavaV^ saqn* -.nzio nao se eoida
motivo a dissolociJ da eamar< elacuva,#vaa| ,tfMH>% prompta, qoe eaae essa
palavH a Vacio; aati tm etfa ^e proooneWr-, Hesaanba, a desgracat a He*
*!ttSM&SSC&8t>. >JtfS9WMa
libsrdadea votm *" acwaes eircasasjtecua, es se jpMfaire-seMk oatfa aarta,
dsrer tradac-seaat pode coafeqoeoeU, que se- dtteommoeotsaatioui qae
ra' religlnaaaieoa obaataado pesa gabinei* de qaq ^
soa g*te- !
'.Manterel livre o teces*) aa arcas: *> etroito da
cidado activo aera exarcido a praeisa gtaauuda
da saa *spoataaaldade.
. Ivap qoer istodiier qa- a admissistracio ab-
dicara 1 obrluaco qtt* tfie tmp5s a le de Impelfr
a frauda a o falssasieaio da einieao." -Fare obter-
var om todo o eropanha e oergia a lodbpeosavel
reg I
jl QaSUL'JVL .ni/.w:A*
f j ST"1
-T
,coudeaaar.aot. aaaaaj>.s aov oa
porque ua grave mal os eoprima : a
inb'vldualiiades, oem.nomea to p< ^
baatesfi paratevaottr taalelra-, e pata
aa a
ca no apoto sincero que jniga ter a aJmtstra- raabtumMttraiotasaivbSi ^ograeosaan aor seso fraaotaco das
f ____
om o*o tpas d* si. Adtfandade academia* da Mosaa teobora dt
. lufriagtda maaifealatsMle k^\ faaaqao^I Do,D-Ca)|lho, erecta 00 ce*)ven de s. PraaeUca,
do estada, assti cemoos riocipies etartia iju!.. celebra a fcsiivldade de saa immscuiada e Glono-
1 frefaezias da S. Fr. PedTlJellear as *leje5*t a vita do Cabo,-dk-aulas
Afosjados. Jabos^f(|Marib(ii^aeorajasae afeaos jo de^oudo#'*frm(T*gr*ss*
oate resaltado : ,v |1ha chamo *o, porque foi este o sea tico e 6ay/f-
sea..................:/-* '4,01 atesartado*4, ate* a liogaa portagdeta,eoitada I
os Brrelo..........^Uiaat 3,888. sol.ea ama-gaerra des;brida dVurprogreSdqift
3.608.4be jnvarteacompletauenia a aisjoiBcaeio das pa-
lavras ; era o systama das aotilbeses que foi bem
explorado) prediziasn maHaa aoosas, eosao bmo
de Intimidar os rseos eeavardes como siles qa*
aindo sapnaohaai estarem apoiados cas bayooelas
e 00 poder cfflolal, onlcoeinelos que tiveram para
overear, este etdadaot d^o, apolado aa coa forca
moral (boje nao signiflca mala bruta oa physica
oa bayooelas como 00 lempo or-egww) prestigio
e sympaiblas dasla populacade quem nm aeer-
simo oefeosor a protactor -e oao leaneodo al bra-
vatas dos espoletas dos aeohare* feadaes do pao
$udo progrrsso ; fea a ana entrada Iriumpbal nesta
..
Joaquira de Sjuu Laa,..
* J*eda Costa.........
aire Gaoelro...
oscoso.. .
aria Seve
de Aqutoo Fonfaea........
s Gomas de Soai-pitaaf a. .
oim do Reg Aibujaaerqae...
jledade..................
Souia Magalbies............
T mu a svjisvt
Para foillfiro* nava**,.
r*
a-panno unL ta/deia*. djbrbah ara
de eodrb df (oMrT^ilKfla^*
Pt**-e sot^eetricsf^i'^aiiKaav.
ttea,-xo*a *saadida adoptad* poky>** aa ew*a -safodrasirij ao-domiango: ttoxIuii orando, a *** aeoroptohido doTfocoeirH cavjlhejros, usa:
maBesade.arotest*moe-eoergiams*itac(e3lrae7IT,Wvng^^^ jesoita Negre; e lo Ti-
flanc.
ca na graade snatotta> pnoviaota
Dasejo en'cooirar oi depeirios de poder
paoiteo aaithwea'defl*dos*.Te.*flsaflia-4a na-i
ras iateocoes, qua mi animaos. Couarw p.>rim-
la a autoridade a'eos apta*. Ix.pas depaixes
partidaria^ capases de tut-Ur o* direltis no da-
dlo e de eercar-ae do v*rdd*to H!esit>-r*soi-
lante da fiel obseroaooia da K
Nest propasit aeolhare solicito as reclama.
C<5es, e rBTOl w"CWtO" 1 A cenoroia das re.-ur-s-w eniidos-aos eootri- 4>ae se oeediriirioi.'
botles para as esuezas da esiado, seudo flever Demiasrde, etc. -
indeebaavel .de -toda a adi*iirat;av, ssoralisada. %h*Kq. Teoe una maienso rsultado o em
coneniae um e atoen a.) f >rm*t do (abi-ti de non; iiiiiu (raocaz,, pois -auo seode pedido* ASO os>
too siecero misfareie. Oi-tervarel a ea** escru- -HiBas de francos, o-caitul .subscripto eipvou-se a
paloea nscalisacae na appi'.jv-io dos diaOetros pu- i m mitoaes ou-esma d- ;ii v^/.*s o pedidQ. O
1.neos. i uasmero de*obsei*iore# sobe a 781,19*.
e 4kens e tabenoios -caareosul cef a*vaasii
Continaava a fallar-sa
m
InjuMica do aelu prai'cano ; qaaat aoe eflaados,
.sfaoidas eea>*dsl*aertie.ral art^trssrtaaaaa.que
00- desterra aero, proeeoerv avasab aadareato.
oaas> remota notipia,mi* ao* parees a^ap (icor-
1 S om *osiie dos .eassos dirsiios, oaaoAtap*
eties' qoe iviame* eiai' da aroteecsto atas leis
orees doa*ala.a-qae ca>rnaaos perasativ vossa
teaestasta odira a aaotacia que ao^ aCasta da
B9a uara-ijaspaoba, esperamos que a desaf-
iroMa seje A* aobiea -e- selemoe, eeme t**
sera regida pelo professir Antonio
amigos e correligionarios e abl fui reeebldo pela
ar. Lx>M4B$44flHt,. aopttiaoAafaast ca de eitauauufio couSpiit, f--
goetes, etc.; emm com ludo laoanio ama popula*
Chattas. Sa testa distribuir-se-ba om"lcSo br'osa i generosa pode demonstrar a soa aSei-
aaaaouio deooain*do^-*r Ataemiea, esar-tpto aeid*dsipresuiM*be*rilo^
por asa>distiDcto lente da aossa acadesqia de di- Se ease tltt0 P&r *' s eonstitne ama das pitinas
Mito. mais animles da vida dofir. eapitao U.nbeHoo
A missa, que a irmandade co-tuma mand-r ce- *> recommeada como om idateodigoo-de sisee
LSX 'a^^-sHfcsupllM >tl* aaas fe*
calca de panno
gravafaj
pret^a MpMdas<* 1_______________________
urS^f* m,kV owe-ho no isfer.do ai a"
meoiaaoho,.eb.,p4{ TUSFJVtm^
vivar**^. etc., *o* oavie* daatmarta -.^
chDeatM.de marinba ooaMatS.do 'h**mZ
xim* da eutbro a dezeBaf^V.oX^tt
do.a,n.rtode*es ol.je,o.C*"o Tr.SSt
e reaeivldo cons*galutemeni*- chamar B
nova roocarrucla. "
8ala.dat essdes do coaseibo aVaoronra* aa*
Sr-d* sewmbro de 1888.- ""Pra* aa*
as sugKe>ides imadio-as < .pragoeires d aiaev-
dia ; cursi dj vo-sot* +^*e< iolereeees ; appli-
c.ai-vos a vo-sa a ludria trabaih-i. A adfl jis-
iracao a(Baoua-*< tracal icuie:ea* e.ae4e-oi en
rstorao o respein a i-rtei publica auloriaadn
coo>t a Orna-), cia* I e juHo*e*lve*i a oairia
das rtiirlcuidades, qoe a emaraam deseaeograo
decisneqio provideoc1.
- Fra de op adiada^ par o + de aevembre
proxuao, a ao^rmra da *M*itil* iffoawaeMd.
-aiier-ra o lir. Laaave da *Mva Freir, ad-
vogado em Ititurtie
A alfande>-a rende* yo ai di ago*t) a quau-
lia de J3:79a*8ii
Lemos nt l'eiro :
* acabamos de receoer arlas do A-sar, em
qua nos couimaueaio que ai da 17 do r.orr*ute as
II horas da marina. fu asotsmid BAlo Alves
PedraiMo, b que eaMo victima do ccela e taca erv Misinos
no mew da roa em (rente da casa de igaacio Ar-
raes.
< Os autoras do birnro assassiaUo feram Una-
cio Ricart* Arraa-, qae den duas graedes lacadas
dep )is da wostra.a a vicliw, Salvador Arra--.
I.oicio S ares Armes, q ie o sr. Itodrigaes havu
allimaaiente nomeado 1* suppleate do subdglegado,
'usIjIjo Ricard) Arra-s, um dito deste de MOd
ioi-, e Eiras Gomes de Soata.
A muibar de hnicio de Matto Arraas de no
u.0 R'ta, caupUu* seao aaot.-.nle do crime,
(mis que sbese que urna aliercaca eolre ella
a mulher d* assassioado p r occ*.-iao do ebegar
na Assar a noiicia da asceocao do partido masar,
v.dor, toi qa acalugar a ornade-gueado aconte-
cimeiiD.
O aiminosos, cousammado n deJIct >, entra
ram para um 1 osa, em q-i sav-etrincheiraraoi, e
como o subdelegado tratisse de reunir forc 1 para
uread !o", relirsram-se para fra da villa, perma-
oecendo as imaoediacdes d'oude aneacam a ex s
leooia das pe^toas mais proemiaeate* do oosso'
lado.
A villa esta' em anarchia, seodo. cerlo que o
em urna liga adaaasira
da Franca cosa osj>aiies isiobos; idea queeacoo-
icava desapprov*{o sesaao no imperio.
4i principal redactor a proprienrio do jo-nal
fraaecz 'La iitmtttmt3\ -eoodemoado a 20.O (ra.
de ataita, soaila supurmi tu. o ioraai decre.ada
pr-iato do Sr. dtoobsorti- que poi-se em faga para
a eaic..
Falta va-s em ilesarmaawct 1 geral. dizeoio al-
une qu sera' tox proposla ao imperador da Hus-
sia. ouirus qae pela rasaba da Inglaterra.
fuaes r tas a ta>lodo oreiaounidi a oplaiao
petlica occupava-e cota o prximo pleito eleito-
ra|i
Dizia-se estar o aovo ministro americano em
Loadres. o S-. Bivarda Jobaeoa, uataodo de salvar
a oaaslso aauga do jUabama
A raiatta ejatia4i aa Suissi, seoliaio meihiras
om .-ua sade. Esperavam*se deairo em pouen o
prioaipe A Uredo, de volta de G .tha, e o priacipe o
pnnvexa reaea da Prasua. principe e a priace-
ta de Galles uro partir para Cipeahagae
Itaia.Co.-ria que brevemente bav-ria moilS-
celo inmisierl .1 entrando os Sr*. Mardiof, Cor-
reali eDroglio; e que o goverao (reoaez, altan
deodo a qae o eieres|o pjntioeio ja' se acha bat>
note forte, pretenda fater sabir de Rima a briga-
da do general Raoolt
BlgicaO filho do re, qae tem 9 anno?, e
brdeiro presamptivo da corda, acna-se |remen-
te doeote; es n'aodo series co dados porque elle I
aao tem rmeos, e slm rmia
lebrar- bm domiaaos o dias aot*Be*dos, ser* resa-
da aesse da as 8 abras, p*r S. *c e 6r. hispo
diocesano.
Uomlaeo unccioaoo, ero aM*o extraordina-
ria, a socio h.la bali ana om de Juiho.
Presidio- o Sr. acalnmicu Laureocu de Araojo,
teale como secretarios : 1* o Sr. cdemico A.
aWtua, i.(inlerino) o Sr. academice Saltana.
Lida a acia da sesaao anterior, Ioi apprt.vada.
EotraraiBAm a**fMaia otba dtscusiio o oo-
ms-eslatatoe o* cata, sobra as soa* dit.posi{6es
ra,vouse oro.de&ata em oue tomaram parle mul-
to* dos bu. -socios. t5:8r. aeedemicn S. Braga, apre-
saiUaa.au* emenda man. 27. Socarrada a di*,
citsaao. (uram appruaados os estatatos com
emepda.
VaaiMesa. a*ioiie|.diversof#qovrlroento-;
nos qu*,-8 se pede qoe 'sejam intimados todug
aquellas que estao em debito com a teesedade pa-
ra qae apreseniem suas cootas, o mais breve pos-
slvei.: beodo igailmiate pedido qoe a respeitods
um dos qqe se acharo naqnelle numero, se facam
Iff.-ciivag as pesas do an. f7 tros estaioios, e por
veotura nao co/mp*r*car aa primnra sessio. Sao
todos os requerimeitfos approvadon, tps pequea
discosso.
G Sr. presidente deeiaroa qoe vai empregar os
meios precisos para qu* e poss* breveoieote rea-
Usar a posse dos naveafaoeeiooirio.',
Em lepa id* o mesmo Sr. nomeou orna eomrols-
tio compo.-ta dos Sr*. acadmicos A. M Itoo e Jos
Marcellirio, para redigir e aaetbootsar os o-l.luios,
ulmaueate spprovados ; encerrando se logo de-
poia > teasaa.
A estrada de ferro do Recito ao 8. Francisco
renden oe prximo passido mei de
agosto.......................... 30-.J1M860
Desaeadeo ao mesmo periodo...... 29:32i'J.53
Saldo....... 93690a
ros elogios, atada mais reeoamandaati a-dlao
dos maiores elogios se torea quando, dispon Jo des-
so coucurso immenso de amigo* e eorreliitioaaiios
e dos applausos desia Dopulaqao, nao quiase un li-
tar lestes meaos para toser correr eovergoahado*
e ja repellidos por. toda a opipjio publica wusita
o* vin eser*ves e roiseraveis espoleta* do too lalts
moprogreasista ; e ao contrario portou-se do rae-
do o mais digno d um cidado qae soba presar
os seus (oros de amigos da ordes e da armona
e qoe oao sabe- apruv*tar*e das occaeiiVa para
|lrar destorras e vioganeas, s proprias de entes
coodemnados e reoellidos por todos Sondeen.
pois, espectador dessa sesaa b.-Uhaute o ao rom
poruelo dtgoo heroico do Sr. eapitao Um&eli-
00 da Pauta de Suata Lean, Dio posso deixar de
leva-lo ao conbcin>eijto d publica, pedindo ao
mesmo lempo a D.-us que ihe d ama looga esis-
teocaa e o encba de lodos os bentticios para qe
lie coatlnue a jer o cidado caritaiivo e proUcinr
desta parte da popalaeao brasileira.
-'w enluta.
COMMEBCIO.
ProporcSo entre a despeta e a receltt D. /a B.
No mesmo periodo transitaran) oa linha 15:t-3
1/ pa"siginj, J,M? colme* rom 45:7|7 l/ ki-
logramroas de bagagem, 1:581:267 k-k-g raro roas
de mercadorlas e 446 inimaes.
Ni* mercadnrlas esto comprehendldas: 132
, a quera nao pode saceas com 17:5lg k||0 rlmaus e ai^j,, e 13
tocar o thr.nr,, e ter ella de pastar ao conde de ect cofn {.m k,,ogrimm ie g^ax.
rlaadres irmao do re. ....
Aufrrau.-A camira dos depuiado* dePestb,! Alm das peisoas que hontem dissemis que
depots de votados os projeciosda le, relativos a de- W"i rata servlcos por oceasiao do laceodio,. con-
Ie?a nacsoaal. a secunda Imba e ao recruuroeoio, i *t,UB >eticionemo os Scs. Manelio Plato Jaao
adionse para o da 16 do correte. Acc'0" Gjdofredo Aolna, B.ptisU Gaimaraas e
Antonio Olavo Ges, qoe se etforcaram em salvar
O imperador segoio para Garathaaseo, per te de
vigario Jo- Tavaras Telaei'e, que dirige o grupo,
d qaa sao pnacipaes vultos essos assissinos Ar-
raes, tr estado i: icccrdo cox eiliE em lodos es
ses ex.-efsos e cr ma
niO GRAXDB
N> d 1 Jo eorreuts assimio as redis da
admiuisiracao da provincia o Kiro. Sr. Dr. Manuel
Jj Manubo da Cuau.
Teodo se desesvulvido em M.cao a vaii.U,
deu s. Ec. todas as pfovi (acias necessarias para
o iraiamenio dos accommetudos e para o soecorro
daa pessoas pobre-'.
Corra plcidamente o pleito el-orsi ras
fregueiias da cvartaL Kipibii, S. Goocalo, Papar! e
fitlremoz.
raaaBTau.
A eleicSa correu etu a menor desordeni e
com regularidadeea lodosos lasares d'oadeha-
viam n licas, como Alhaudra, Ati, Mamanioape,
Jacca, Saata Rita du Livramenl', "encend > em lo
dos o pulido conservador.
Na capital, po.-io que amd.. Dio estivesse con-
cluido o pleif, todava era iu; vita ve I a victoria
para os conservadores, que ja tinham cerca de 400
votos oa ama. O llberae', leu lo mesa ua, abs-
tiveram-se de votar, comparecendo a' matrltama
commifo para Qicaliiir os irabilho-,
tSie que a cinara da capital fioasse toda
composu de conservadores.
Munich, adro de visitar o re da B* viera.
Aluhanha no 6UL evisro em breve reunir se
na ministros da guerra desie estado, da Baviera, du
Worieniberg, de Badea, e de Hesse arastad,
para tr*urem do systema d detoza com muro, em
harmona coa o syslema militar di Prussia e da
Allemaoba do o.re.
Achara se de presente em Kissingeo, na Bavieri,
o imperador da Rossia com a familia imperial, es
res da Prn'sla, da Sanala, da Baviera, e es sobe
raaos do Wursambrg, Hass* e O.'demborf,").
Hl'.anda.Haviam dsslDlelllgenctas eolre este
reieo e a Prussia, por caos* da revieo dos trata-
dos sobre navega cao do Roano.
riNAMARC*Teodo obbdo su eionericao o
molstro da just-ci, foi nomead pra sofestiiui-io
o Sr. Natihora.
Caia.-VTB, sr.it io receben, com toda a cor dea-
lidide, o novo minisiro greco
A assembli crians* voiou orna risolacio, oon-
vldaodo o g.verno ioglez a emprecar 03 seas bms
cilicios par* oblar a realisa^o da independencia
dos chrisia i* de Creta.
O a ioistro da jdstlea da Turqua trata de re-
orgioisir, sirncliacaodo o systema julicial.
Dizem de Consiantiiopla qae o almirante ame-
ricano Farragot procura obter do sulla 1 a liar*
pisagem do* Bardanellos. para as embatcaees de
guerra e mercantes di seu pajx.
Estados Untos.Recrodexeiam a* desrdeos
00 Alabama, Tenessee, Mississipi e Texas.
N j estillo do Keaiu ky veaceram os demooralas
etaicio di sea caodidvto ao cargo de gevernadar.
As daas cmaras da legislatura do Alabama va.
tara*] orna le, rupprimiodo a iacapacdade poli-
tic, 'para os cidadios deste estade.
Paliec'a o celebra orador amwicaa >, chato do
partido radfeal, Mr. Thadeo Sieveos, qae lio boU-
ve! s toraoa oa aecasaevo do presideai* Jjbnsoo.
MxtcRebenlr* ama inmrreicio em Vera-
Crnr, teodo a' sua f-eot o general Uoroioguez.
A' car desse Oageilo reioava a (obre aocaralla,
com r asante (arca.
Hait.A guerra civil conte lia a desotar n paiz.
Saloave decr-t u o hlj]uelo dos porlos de Jacmet,
Mirapoana e S Marco*.
Jaipa .-"O xoiludo foi batido, e a' trmula nos
muros de Yeddo o e.-1andar te do Taicoon, teado-ie
o m k ido refugiado em K-o'o.
LTIMOS TELEGRAMMAS i.OMMERClAES.
Londres, 27 de agosto.O algodo fica animado
e activo.
Cjiami* : Peraambnoo 9 1|2 t II i[2 d., Ma-
cti 10 l|l a 10 7,8.. Miraahao 10 !# a 11 l|4.
O assncar rica froux j, com baila de 3 d.
a barraeha leve om* baitade 1)2 d.
Havre, 28 4* agosto.Qi procos do algodo ti
ca firmes, seodo o de Pernambnea boa a (re.
O cacao e a borracha do Para lera pooca ani-
roacio
yindre, 28 de agosto.O algoiio Boa procura-
do, com cerca da i|2 paony. Citamos: Peroam-
h'jMlOa II d.. Parabyba 10 a 11 \\ Maraohao,
Ceara' e Maeei it> l|4 a t i i|4 d.
0*ssuear frooxo, com baila de 6 d.
?E8immBUC0
REVISTA DIARIA
Em Bom Iirdim, orgnisou-se no di* 7 eojfeoie Jastioo MagaeLda
NOTICIAS DA EUROPA.
Hoatem ss 8 fcama da ooute deu a mala o va-
por francez Eelremainre, qoe procedente da Eu-
ropa, fondeara no umarao as 7 1/4. Foi elle por-
tador de no'.icM de Himonrgo al- 20, de Londres
at i de Pars al 24 e de L sbja ai 28 1 pas-
ud A' hora adan:-.Ji em qae recebemos os jornaes
s nos 1 ermiiiem dar o segoiole resumo das noli.
cas roa's iroporiact s.
PaamoaxNo dia 28 da roaio devl ler lagar
o eucerrameoto das c5rtas ; santo dous de seas ul
timos actos a* approvacoes da aatorisaeao ao g -
vrno para redu'ir e simplittcar uS servicos publi-
co*, e da aotorlsaco oara despender at cem cun-
tos de ris com as lorliQcac5a* de L sbot.
S. M. a ratona comecava a *-mlr memoras em
sua saude, com sua residencia em Cintra.
L^rnos nos jorn es de Lisboa:
t Asearlas de C-.tn Verd*, viada* pelo O. An
toma cheg.ido no da 26, dieem que o delegado d 1
gavarao lagtet em Itilania se apoa ira violenta-
mete da Pona de Gacbau, que urna dependen-
cia da cxlooia do Rio Graade na Gui, impartan-
te centro de commersiu e producc.
a No numero segurle daremos mais implas c-
forrcaOas a eaa* raspeitj par* o qae precisamos
de esciarecinxotos mais aolbeaboos.
Hksunha.Atada sao ludo duvida- sobre o es-
tado deste pai.
Fallava-se em ama eotreri ta da raloha com o
Imperador dos trnceles, em Burriiz.
A' par dos recelos de guerra civil, reina a Intri-
ga na corle a no seto do ministerio,
Os duques de Montpenster publicaran) o segua-
le maatoslo, (-.otado desembarcanm em Lisboa :
Senbora. Por intervengo directa du capiiso
general da And.lozia foi nos commnoicadaa vos- sa determioaoo real de 7 da ioiba altano, na qaal. Ia" d,? P1 a 4* frioU, e comeeea-se chima-
e no* crdenava a sabida di paatosala, na nui*,0* Nao ndo,porem, ao du 8, comparecido nem
bretepraso possivei.Bxiniio a nosia residencia tora )J'1 ae P1 aaai^i mesaros, o* eiattores e sap-
dos dominios bespaobes. Ea teiegrammas pos-1 *** Pfeseoie na mairH canvidaram ao br.
leriores detignou se a fragata K/to de Madrid,'- <-*en Ltm Gollaeo, juii de diz do asira*
paraverlnear a nossa vagem tor#ada, demanda-1 >. -lepois de se haverem recusado o* ootrosirM
nos aescoiba do poni, no esiraotevo, que nos #. iw *. proeeguiraq aoi |r*
convie-se para comprir o oosso desierro.
Nao trataremos da analysar as candas qae to-
ra m origem las ifflculdades qae se itT-r-eceram
10 nosso desembarque em Portogai, ameacando
tornar illosoria a liberiUds da escolba que retori-
moi; masa* embarseoa* situacia qae se nos
crea va vista da Lisboa, aiiiav como nt irreve-
rencia com que a prc de Ladx ecalheu o estan-
darte reai levantado a* fragas* que ao* condola,
nio posuvei lescoubecer a* manitosUcoes da
urna ioalil bos'.ilidade.
1 Jalglmos conveniente guardar al agora si-
leorto, acera da medida adptala pelo govaraode
' 1. f"Sdf*--a H'i8' ,0ra*' '' ,bao *taa
Villa de Madrid, pisamos o lerritortaesUogeiro,
deiemos por terso ar* r'serva, qae podara iater-
p re lar se enano osenjlve apatnia, aa bamiide een-
formsdade com um correctivo mereeida. Seremos Maooel Jjaamm do~6*g AlbuaQMqoa.
breves, seonora, dinglodanos a Vv angMtade, Feii Fiutahao de 8oaia M-g.lBaes. .
[Bis eootasaj a- real ordara de seta argajicoai-
gam etplioita qae se tora* neeessarto destrata,
nao jojga*os ODpariuno dar larcas a eioliia &m,
qo de*in*oiveriaa*s,, sa fraoeatDeoit fjssemM
aeawaaw, Q# a paiz *e agtav e qae os reva-
l*ionafloi laaoam m do-aosao neme eomodadir
car* do* aao* propwsiio, 00 termo da* suas a*a- i Ur. Jos Aoonio deP.gaeirado..
abaaa|DM.a E' eaio o fandaoscnio da ia"?-* era '
qae te apoia urna piedida ***era, tiiegai e oaosiva
i|a g*r*TC*ua, qa*penssdmenle se meaoona par*
a iofuw a*aa exaepooi SenMibaotadoatrioa aio,
msraee diseotir-ie ; mas se de algara modo quites-
Masas y1o|*r-oot do impaufies oecallis por ir}i-
batbu*.
Em Jaboatao coocloie-se todoo processo elel-
(oral, sabiodo eMtos joizes da paz o* Srs. Maooel
de bonaa Leo. Jos Praoclsco Pereira da Silva,
Minoet Preo Ferreira e Ignacio Francisco Cabrl
Csatanil.
Pira eroidbTM obliveram votos os Srs.:
Bario de Mnnbeea................... 1,093
r. Ignaeio Joaquwn de Soez* Lelo..... 1,006
Dr. Manoei de Barro* Brrelo.......... 1,006
Dr. Beato J. da Cos.................... 947
Dr. Pedro de Albayde Lobo Masco 901
r. Jjao Mari* Save.................... 802
Joa atara Freir Garoeiro............. 808
r. Joaqwm de Aqajao Foncaca .... 011
Uf. Prxdee Prtaoga...................
Aatuniu Bernardo Quiateiro
I
g^lBaea.
Oetiao Cyriaco d* Casia M .reir. .
loac'o Pesua Estoves da Silva.....
lart Aoareio Hnarlquea da Silva..........
Dr.-A. J. da Maraes Silva.....*..,,..,
Barbo da Soladade........^..........
Dr. ioi Ravoiaade Pertira da Silv*.,.
--0.......,,
Luiz Uaerlu da R*ip.................
Tagaias de Aquioo P.......,..........
Feliciano l. doi Sanios.................
Dr. Villar Boa,.......................
Loiz F. de Barros Rijo.,..............
A, l Silv* do Brasil...............,,.,
o archivo, a o Sr. Auor Porto qa* irabilboa em
oa a das bombas, prestando nioiio auxilio.
Ha daas noiiss q ie a erapreis do gat nao
taiisiat aosen contrato, deinado de dar iiiamtoa-
cio a's casas particulares *'s 9 hora* da ooile, e
a's roas e pravas *' meta nolle, coto grave lacom-
modo publlc.
Tendo deixado de baver audiencia do julio
especial do comroercio, seganda-leira ultima, por
ia>pediaenlo do respectivo jais, lera ella lugar de-
pols d'tanaba, na forma do costume.
Por portarla da presidencia, de 10 do cor-
rete, toi oomeado director dos Indios du aldea-
ment de Pane&u, tm Giraohuo?, o Sr. Francisco
Vaz Cavaleanli.
A* aadenrias 4o Sr. Dr. vigario geral serlo,
d ismana proxlmi.em diaole, ludas as quietas-
torras as 9 horas da roanha, no andar tarree do
palacio episcopal
Para os porlos do oorle e so! receben) cr-
%*t hoto e spanla felra 44 do correte os vapo-
ree Ipojacae Pumat di compaohia Peroambnea-
aa, cuja sabida te effeetnara no dia 15.
sLarterla.A qoe se acba a' venda
a 80* a beneficio da Siota Gasa de Mise-
ricordia, que orrer no dia i S do comente.
Foram lidos no da 8 do correal* oa malm
da fregoiia de Santo Antonio os proclamas se-
guibtei:
I.* denanriacSo.
Edmundo de Miraos Carvalbo, cora Candida
Rosi deOltveira L bo.
Epifanio C.rvalho da Costa, com Heoriqaela
Paes de Aodrade.
i' denaociacac.
Geminiano Seratlm de Olivelra Mello, com Nila
Ele atera Lopes.
Aoionio Marqaet Asora, com Verdiana Caollia
Ramos da Silva.
Vctor Angelo Gregorio AlmeidaR3is,com Emilia
Marinba da Silva.
Ernesto Luiz da Silva, com Malhildes Carolina
da Cuoha.
Jcinilio Guido de Soaza, com Jisefloa Mara da
Conceicac. .
Jernnjon.da Costa Lian, com Maris Cesar de
Vasconcellos.
Maroel Francisco Rigaeira Dnarte, cam Rita
Mara da Couceien.
Jos Roberto di) Nasciaiento, coto Joannt Biptis-
la da Silva.
Jiio Evangelista de Castro Goyanna, com Ale-
xaudrloa Marta da Concelcao.
'.' deoonciacio.
Silvestre Francisco L ureoso do Moole, com
Luiza Francisca de Araojo.
Jos Cirri Braga, c.rn Marianaa Emi'ia Xasso.
de Miranda.
A lrlano Francisco da Silva Corras, com Joanna
Damasea.ua Mana da Conceicio.
Prancsoo Solano da Costa, com Sabina Mara
Id a lina de Aao vedo.
Jos M .retra Lentos, com Mara da Silva Caval-
canie.
Marcelino Vctor de Moraes, com Anelia Ao-
gasta de Olveira Quintal.
Manoei Qaiolo, africano, com Mara do O' da
Caoceicao.
Passageirs do vapor brasileiro Jeqaia, sabi-
do para a lina de Fernando:
CapUo Antonio Graciado de Gusmaa Lhe, te-
,. Costa, sargento Gapriei
Narciso Salvador, 23 sentenciados, 38 pracas de
pret e Mara Francisca da Ceneeieae-
Bwsaazeirae alo vapor fraooei Ezlremadure,
viudo de Birdeaux e Dorios intermedio .:
Semaael, Arcedo, Marones, PorielU, Cales. Ope-
ea, Wajisit.oar, Coni Braga, Maooel J-.-s Morei-
ra, i Ray mundo Carvalbo, i. Cavalcante da Aibo-
qoerque 216 par* o sal.
-- KBP*RTigAO ba poLictEx tracto da parta do
da 11 de seterobro aja 1868.
Foram recolbidos a casa de delengao o dia 10
lo eerteute :
A' ordeo do subdelegado de Sanio Aotani-i, An-
tonio Quinto, J0A0 dos Santos Naves 00 Manoei
Marianno Brar, eseravo de Maaoel P^rto, por
crime do fono, e bam *ssim loso, eseravo de um
fulano Lima, por fgido.
t cueto da Manada eeeceo,
;. G. de Meiquila.
rtUCA DO RECIFt II DESETEMBRO
DE 1868.
As 3 x boras da tardo.
Algodae de Pernattboco 1 sorie1 IliOO e 111500
por arroba.
Algodo da Parabyba l* sorie-liAGOO por arrota*
(oslo a bordo.
Algodo da Parabyba 2 sorte11*600 por arroba
posto a bordo (bootam).
Algodo de Maeei 1 torta 12*V5O0 por arrob
posto a bordo (hornero).
Cambio sob.-a Londres 90 d/v 19 .1,8 d. por
000 (bonlem). ^
Dilu dito dito 90 d|v }9 l|4 d. e 19 3/8 d. por
4#*J0 (boje). r
Cambio sobre Porlutal-60 d/v 168 /" de premio
1 (aoje).
Cambiolobre Pars90 d|v 401 rs. o fraoco (boje).
Frele de algodo, do Oir para Liverpool5f8
d. por libra 5 /.
Frele de algodo de P.rabiba para Liverpool5/8
d. por libra e S /.
Stepfla
Presidenta.
Mimada
Sacruno.
ALFANEGA.
Rendiratto dem do di 14................... 28 829160
199.9541697
Movimento d* alfandega.
Volamn entrados com Uz*nd*i.......
> 1 coro toaros.........
81
568
------ 649
151
189-
------ 340
RECEBEDOBIA DE RENDAS INTERNAS
GERAE8
tandrenento /odia 1 40........... ISr3frlr7
dem do dia II.................. 1:!>51j84
Volomes libidos com fiendat.........
a > comgansrc!.........
- 47:3111*81
CONSLADl PROVrNClAL
rtandimenio do dia 1 a 10.......... 12:456 155
>.d*m do di II.................. 2:4911663
14:6i7768
MaYIKBUTO DO FURTO
.Vacos entrados no m 11.
Portas do Done9 das, vapor nacional Guar, de
99 tonelada!, commandanle o prim-iro lenle
Pedro H. Duarle, eqaipagem fia, eara difieren-
tMgmeros; a Aotmio L de Oltvetr* Ateve-
da&C.
Hamburga56 das, lugar norte-aliemo Gustavo,
de 174 toneladas, c*piij L. F. Straifert, eqaipa-
gem 7, carga diferentes gneros; a Prenle
Vianna & C.
BordMox porlos intermedios 16 das, vapor
fraocez Exlrtmadure, de 1289 toneladas, com<
mandante Somer, equipaoem 118, carga faien-
das e ou tros gneros ; a T.sset Frece* C
Saoio sahulo no nusmo din.
Upa de FernanooVapor brasileiro Geqm, com-
mandsole Atevedo.
Observado.
Saspenden do lamtrao para Vlparalio, barca
logleta Conriin, eapitao Aleaodre.laom a meema
carga qoe irooie d Liverpool.
; ------- 0a*ertario>
Alejandre Radrigo*g (hw Aefoev "
Saiit casa d miserieoriliaL
, do- ecife^.,
A Iilraa. |uata adroinisiraUva da aaot -.***
misericordia do R-^cife, oa sal* de soa aee-xv
patas 4 borts da Urde do dia 17 do eorMot, Mr>
be proposias para-o toroeeiOeata de ua*** aaav
booversm de coosomir -os estatieiociawote* pica av
sio'earg?, tanto dst* cldade como da de Caandav
nos metes de otbbro a' dezemiju viodoo*-.^.
Maoteiga fri-ncea, libras.- .
4>af-ent grao, rdm..
Cbpreio, .dem,.
Dito hytsoo, dem.
Assocar renasdo^'loriSL Idenia.
Dilo dilo 2' orte, dem. ___^Z~
Dito ero larrio/ldem.
ArroldoMarohSo,ilm.J't /**
Toeliiboae Lisboa,iieou..
Bacalbio, dem.
Pela taesoo. ideas.
Tapioca, )dem..
-Velria, dem. ,
Sabae amarelio, idean
Pumo do rio, i ea>.
Veiias de carnauba, dem.
Ditas slearioas, idem.
Viob > tinto de Lisboa, carrafa. .
Dito branco, idero.
Vinagre, idem.
A-fcite dore, idero.
Auardeai*, idem..
Ateite de earrapata, idem..
Parleba de maodioca, .ajqaeira.-
Feijo mu lat abo, idem.
Sai, idem.
Cabulas,, eenlo.
Prelo, sacco.
Btalas, arroba*.
Cune verde, libras.
Os cbacoireotes uevero apreseolar nmc rjM10>.
tas em carta fechada, as quaa defera tai a niaVa
rfi.bale-.ida 00 presenta anonncio.
Secretan* da saata cata da raiserieordi*.ao-aV-
oit 7 de setembr* IS&8.
U eeerivo
Palio Rodrigis de S-iOta,
Santa cusa da misericordia.
do Reclfe.
Pe* secretaria d* sDM casa de rorsirtcinaat
Rccife se convida aos pareles dos meaora* saano-
deelarados, para qoe os-veabam tirar de- ftfps>
dos orpb.s, visto qoe teodo completado a tbate
de 44 aooos, conforme dispfie o regatan*ah>tkv
estabeleeimeoto, nao nodroi >Hi eontl*aar m*V
pena de serem remeitidos para qualqoer das- at
naes da provincia. -
Francisco Pereira de AraojO, protegido do viaa
Gamillo de Mradoaca Pirriad.i.
ioaqaim Alve< F dos Aojos Corad-.
Francisco Aucn-io Goocalves da Rocha, sowml-
de Pedro GoocalTei da Riel.
Sfcretona da santa oasa de misericordia ie ar-
ate 4 de setambro de 1868.
O eicrivao
Pedm Rodf iens de 0*
Santa casa da misenec
do Recife
A Iltma. jonu idmiuistrallv* da saata eaaa e
misericordia do Recife, na sal* de snas s**e*v
pelas 4 horas Ja tarde do dia 17 do correal, reci-
be propostas para foroeciroelo de pao e posan*,
que booverem decunsumir os eslabelecimeatot aira
' sea cargo, lano desta cidade como da de f^nat^
nos metes de onlubro a' dez^moro viodoaros.
Secretaria da unta casa de misericordia 00 aV-
cife 11 de setembro de 1868.
O eserivo
Pedro Rodrigues de Sonta..
- Pela sdministracao do crrelo dVsta nidada a-r
faz publico qao boje, 3 borss da tarde, toaba?-
se-bao as milis qoe o vapor finar tem do oaAa
tir para os poros do sal.
As carias admetiidas a' npi-iro sero reeabsous
al as 2 horas da tarde, e 01 jirnaes al 4* bofa.
Correio de Peroambiico 12 de setetib-o de aVSBa.
Oadmim-irador
Diroinsos dos Paasos Miran*-

'


Tribunal do commereio.
ReliScacao. O capital da sociedad d ,
JJiquim Goocalves Bastos e J Aat um d* Shmv
de 21:9051489, e nao de 2*0001000- cea* a*.
disse no respectivo aonad", sendo o eaptia v-
soeiu Joao Antonio de 1:9051489.
Secretaria do iribooal do eommereio da Ptjaoea
bnco, 11 de setembro de 1868.
O oficial maor,
JlIIo GuirauraVst.
'<
EDIT/VES.
O iospeclor da alfaodeg* fu pohltoo, que fiei
iraasferido para o da 12 do crreme" o leilao ao-
nnoelado para boje, das tabeas velbas tiradas do
trapiche desta alfaodega em d*fflolic>o.
Atfandenga de Paroambueo, 9 de setembro e
1868.
DECULRACOES
(.OVIRMIIIOUl^lMIXi
Pala secretaria do luapado se (ai publico, qae as
audiencias do R*d. r vigario geral terao logar
ajos dias de qaioia-feira is 9 boras do dia no an-
dar terreo do palacio episcopal da Soiedade.
Recife, (0 de selembro de 4868. Dr. padre
La 11 F.rreir Nobre Pelmeal, secretario do bia-
pado.
Iaspee^o do arseonl *c
mariaba
F*i se pablics qae coomisso de peritos exa-
minando Da forma determinada no regoiaroaota
anaexo ao decreto o- 1324 da f de leverotro de
1854, os cascos, machinas, caldeiras. app*r*ibos,
mastreacas, vetamas, amarras e ancoras dos vapo-
res Ipojuca e Pottngt da oompiabla p*ramba*aaa
de navegajao eoateira, acnoo lodos essea objaetos
em estado de poder o vapor navegar.
lospeccao do arsenal de marinba do Pernamba
00 11 da selembro de 1868.
O inspector,
H. A.Birbosa de Akaaida.
s
TIIEATKO
DE

I
I
EMPREZA LYBIGA
DE
JOS AMAT.
fiiabbado 12 de aet rmibra) ote 1SL
16* recitaserie par.
A opera de DeoiseiU em 3 aetos
LUCRECIA BORSM
Na qua! desetDpeahMa 01 prioclpae* papas as
Sron. Gaaaaova Castallan, os Srs. Coy, 8mM-
ri, Feoetti, Vallongo, Joao Nnots, SmHie, M r
Silva.
N'um dos intervino* Sri. Pomo daaaai*' aa
liado paiso.
Principara'as 8-baro.
O* enredo* d*a oootm Lacrela, Trovador, i
a* ar.bam-se a venda oo eseriptofk 4
por SO rs.
THEATRO
DR
Santo Antonio da Gapuw
ASSOCIACA AtVIlSTlCA.
eaiVBFiao o* actob
carcliaa Angasta Brochada.
Depois qoe os professures d* orehestrav Iitiimt
exeeutad j a cavatina da opera
ATllaA
Obrigada a rabeca.
Repressntar-se-ba a comedia em 2 aele
Fublicao5es a podido.
wr
Comarca do Cabo
Coafclno de compras navae
O eonsalbo contrata no da 11 do correal* me
avista de propostas recebidas at as il boras da
msnbia, e sob as condic5es do eslylo, o foraeci-
mento no trimestre prximo vindonro de ooiobro
l de ie rubro, dos seguales objeclos de fardamento:
Para a prend tes artfices.
Bonels do uniforme, bonels do servieo, ntnsis de
brun brinco, calcas de algedao aioi, blmasde
paooo axul, caica do brimbraacoa oiIqm d* algo
Hrcortos faelsa que nao se pode era se dava dao asul, camisas de.algodao-inhj, coMharaida
detsar paisa* disaporMhidoSj pHooipalm*nle la, eoberlorea de algola, caicas de,*Do,!ol,
quando eilM paiootaMW eearaaasr, independen- eolohoes de Uobo cheios de pata*, froonai da algo
cia e o presuoio d* qo* gpsam etrms bomsn-, qae lao-fiobo, l*peo* de sed* pret* para rav*i*, tan-
com essa* boas qnanaad** tem sabido conquistar e-s de algodo ziobo, apaiSes, saceos degnardat
a* syapatUias e oa resuello* de seos eoncid- roupa, e travesseiros de buho ebaio* daoatba.
dis. Para lmpiriie* miriabelroi o apraodiaa
M*sao.oaiP-aaPaa fablt. WfOl ladaono! -Mov
di* 7 e Miraata oom o 8*. MpiUo UabtUao 4o Boosit de panno atol, camisas de aria braacof
Piola Son* Lelo. eajeai lo llfuaao aioj, euniMa da *a4aoa*a>V
|*Vtoiiadollltavta, eoaiaivaor do prioupios algas de paooo ixol, calcas d* brina- ara**a. U#-
*4ije4fca)a>.e^.Beiwae*tor o soaflajlldo- de|s de paaoi ttul, leooM dMeda praia PK*
na peritepolcAo atmi e desesperada qae Ibe fet o gravitas, sapaies e liceos di tona de ariobi-
ta! prtm*o barrtfudo, Tiodo do too eogenho geo.
0 CONDE OE PAMfiMr
0*1
BimbmVi.
CRMba,
Leis*.
FlatiHA.
A
D,
D. raaraaa*
a rebMUaoaa,
isooageas.
rispap, ., .
lodoAlmeida. .
-Silva. ....
........
u.,o..aide.......
.iEmilia.......
Desconhecidi. -
No iotar.vatio do a>.ao -aolo
colar a' a waisa
CAROLINA
coropcata palo Sr. M*rehoo e por eaos%
beatfletaOa.
SD-puai da oaaMdia o Sr. S*iaaliaao>
oafcou, a. oai.doii a baataatada^
Walt* de so* comp lean.
Baaegaid* aaeaor Br*aoaaa o a
naaiaraooilataraiMtaao > .
A; vivandeira.
; Deaois d*Mo daatto o Sr. atarcasao
tequiar beaelaudaatara' aa *m
aaiawia waiio
para
av
a*

I aifilffl 1
tWaLaaaaaaaiM J


.**.

i
1808.
i
__o. ....
eattetro.....
W> 'rtaflo.
sor 4a Mata*. .
albor n-Gara auo
t XI Minad** IUOI. .
A. stoaa passa-se oiJioGfand*.4rol(857.
Principara" as 7 boras.
11
proverbia em I
Brrelo.
Lean.
Plavlaoo.
D. Kraaeisin.
A brantoiMU
Zilmlra.
Terca-ttiira 15* rroote.
H\ t* aadar do adrado naci, i roa da Crai*
M 11 |*W.^.
Prom>esede ama cMJMa para aeompanhar orna
-*&TO'
rselo di correl dssla
las aaaaiaaaa* as malas que tem. de
vapor Safaba para Liverpool,--1?el
m ajares ea tarde. Correio/deY
a* s7Wa>Tt a, J868.
Afcaoef ciada -desde-j' agradece cordlalmen 4
ieaarem menrrer ao o as- 0. Mff 2 tf SklX '
'"'"''......nni m aun" i i> 'i"
fantasma.
aa-
IflSflS MAIITIBOS
WIPAHHA PEBftAMUCM
-
sasteiPi per ?apr,
7-wcais,'rftiedo e Aracaj.
O vapor Potmft, com-
maedante Pereira, segal-
ra' para os porto* aeima
du dia lo do correte as
5 (toras da urde. Rmufce
carpa at o da ti ,as 3
__________hoia da larde, entero-
4>**sagirj a-iree a. urde do di* da sabida, no escriptorio do
-*aeta aios n. I. ^_
"Babia
tai*, o-isdica.l) p>rto segae dentro da seis das
lamalaaute a polaca mliaoa fiegte, para
* Feoeber alguma carga, e por Isso quem
T*aar paavatar o eosejo, podo entender.**, com
BiBUatario Jjaqoitn Ju.-'GOcalve* Breliro.
tmWoTrapfcha o. 17.
Para e io de Janeir >
rtra* enm a maior bre-rtdade tmsllret o'brhjme
nonal fYooorfar :. para, earga e eseravos a (rete
atu se coui Varones Barros & C na praca do
Catac Sonta k4 fr aadar.
OOMPAHIA PBRI*AMUCANA
avegaco eoaleira por TOftr
;*arabyba, alal, Maco, Mossor, Aracaty,
Cear e Acarace.
O vapor pojHta. eommea-
daot Martins, gairi para
os portos cima do da i do
correte as 5 boras da tarde.
Recebe etrga at o da W as
3 boras Ca urde, encoraroeo
**. passajieiros o dlobeiro a (rete at as 2 horas
4a Carta do dia da sabida : escnp.orio no Forte
PORTO
pen
**raetea.#e de mi, preferiad*m aerara,
para toda o mMjo da casa da pwat (saina : ai
ra4ae|Groaoe c. 38,- y andar.
Mf OSr. M. V. d< em'uiiaofc
1%$ nltimar o negocio qd no ignora a
Jfg do Ltvrsmenio toja, 4o delxara' de
0< seu norne ueste jornal.
ililMIHilI
Wrteir.
Eropresta-se de 1:000*.a iO:O0J a jar mdi-
cos, tfb bypctbeca em predios oesla cldade, oa
ootra garaotla : qoem precisar, aunando para ser
procurado.
----------------------------fc.i .... .;.,! .ni -i.
OHm'
Preeisa-se d on orlado para todo o serrico in-
leroo do salo commerrial: a tratar no mesmo ca
i, oj largo do Goroo Saol > o 9.
mi un mu
fa?'s portos cima indicados receba carga e
^BBoaagero* a-barca -portogoeta' Seguranza, %<' con a4>rHidada qoa ih fer possivel : a
ar c o* consigDaUrios Cuoha Iraaos & (1,
aaot z Madra oe Dos o. 34, Oo com o capitao
4r4a.

A pej.oa ooe aonoocMK) coi>rar aro* taber-
na oo bairro de S^nto Aotonio, dirjase roa do
Imperador n. 3.__________________________
Confraria p Itassa Stohora d Livra-
meiU.
le vendo celebrar se domiogo 13 do correte, a-
(esta da nosa padrotlra a Seabora do Livrameoto,
de ordea da masa regadora, convido a todos os
irmeos dssla confraria para compereeerem ato
oossa igreja paramentado,, afleo de aaslstlrem as
vesperas, (esta e T Dtvm, assim como a rajoura
i larde-flo mesmo da.
S;cretarta da coDfraria do Lirrarneto, 12 de
leiembro de18W.
V. Fernaodes Mor eir,
Secretarlo.
io^atic* e espefjLai) cor-'
po de-GomaK
-fBi^r]]}.....
para aodar com mena
costo*, e^-ra melho/iolprra
precisar, pMe dirigr-ft tna
qoe achara com quera tratar. .
uiPtaui
Precisase de urua ama: a
CapongOy,-casa'da profesaora.
ifcu
ifctar, n*

AMA
mu un*'-
para comprare censuar, (atar compaaal* anaoa
aeaoraso : na roa eatretta do Roearla-a. -. *
dir* qaem precisa. ^^^^^^^
Jos Jo*qoiro I hna Bairso vndao- sa I*"
brira de esplrltos a* roa Btrelta o. 1?, ao Sr. Adto'
olo los Marqoes Guimares com todo activo e
pasiro nella exisisnie ; julga nada dever do meo-
elooado wtabeleeiraeoto, as se a*oaa Juagara
odor apmaeote as saaa coolas oo prasa de trqf-j
que serjio Immed^anpgote pagas. '
AMA
Precisa-fe de <
mais servico de casa
3* andar.
a otiado para compras e
oa roa 4o I ooperador D. 71,
1 i .-
LEILOES.
12 121 HLc^k
'roac5o, balcao, an^lelfn a'gat e genero? da
Aertia -da roa da Concordia o. 33 (travesa do
**** fera I i de setembro as 10 Dorasen ponto COSO beta tirado, nariz afiliado, beicos ver
PuCtcterveoQo d.i agente Ploto.
na ama -tviva eserava.
Preclsa-se alngar urna ami forra ou escrava, qne
saiba coilnb'ar e engoormar e fater o mais trrico
de casa de ama sentaora estrangelra ; paga-se bem
e poLtoalmente : a tratar oa roa da Ssnzilla Ve-
iua p. ti, prlgetroandw.
Appateceo na rm do Imperador a. 45, ter-
eeiro aodar, n preto de non Daoiao, qae dit ser
escravo do Sr. Francisco Maebado, morador em
Agaa Preta, no seo engenho Carnario, pedindo
para, o abaixe assigaado o comprar ; poriaolo a
sea r-(erido senbor qaelra o mandar bascar na
mesma casa, nao se r'ponsabilbando o mermo
abalxi atslcnado por qoaiiaer eventualidade qae
se possa dar sobre morte, doenca oo faga do mes-
mo escravo. Recite, fl do agosto de 1868.
Agosta tto Perrelra Joolor.
De Nossa Senhora do O' de
Goianna.
Fugio do dia 20 de agosto prximo pis-
.iado, sabbado, tima escrara de norne Clan-
dioa, de 25 anoos de idade, mulata clara,
cabellos quasi bons e um dodco crespos,
Precisare de toa ana- para o peqoeo) servlco
de orna esa Be dua* posSdas : na roa da Praia o.
, ,49, 1 apotr.___________-...-....
'Practu-sHde ama cjsiutiwa ; -na taa *o
-! 73t>aofaj.
Coslnhrira
Preei>a-s* 6t iwaacosinB-ira prefarlnd se es-
eri : > tratar na roa do Trapiche o. 5.
'' i i in i- ...... i ii i ni i .....n .....
Ama
TJrtelaa-se de nma aseraTa para'*o*''lar : a5
Tratar"wa rtfa do Qflelaadr B.3S A,l"ptR Alexaodre da Molla Canto, morador na villa
a:BJCa(Ta-orrsTt|o Atala1a;tfr*rBCo' mesme sttto
a qoem o qoeira comprar, cojo .-iiio tem ua so-
bradinbo (eite coa ma> bca. gosto, tem mais II
casas e^la' bem limitado, tea botantes frtletstras
e da boas qaalidades, tem oro peqaeoo jardim
com did^reol-'s qaalidadei da 8;-, tem oro cer-
cado la* pode conservar 30 cabecas de gado, coja
posse com estas bemMtorus veude por prego
eommolo a pessoa qae qoiur comprar dlrija-te
ao mesmo sitio qne ar negocto.
pro!
assigaado (ai poblieo que HModo-sa]
1* do corren mex mWmaKte-ro t
o social qooservla"* basHMiislea-
flrma Marqirs^.sn
aocejie>da compraa"
VKfirida**nva >f
?taiilvade-sso,, dlre
fc, c|4 natwiisia e
a' provalo. itea** reabro
Ifeaoel'Mon'lro *a Cwtlat.
laSttlMfeMapieari
anoar, aoda il e
i a i
..:< J
^^_____..'I
la-T

l)o*re,jnaiaxaTe bk>k
'..""'>? pwa-on-da iaDerlfe'
esta.
T-.-L!vVe'd'd6 P'a.qpalqu*r esbbieeeL-
*<;-PfrY>*WNna : a tratar na mesaa. ca.
____________
*****"nnJd ana qiwoima*, p*fef
Precrsa a da tmaT de>Sa wa,cdlie *' ^^ V r*.o>ao>pdairia i, *
Sfda"ote ** ***** 0*s $ na; 7
Precisa.;e de um taiaeieo. li 16 annov
Poriagcet e que f thdr a so eotdaiv :' no r'ak
Uffeita a; Tic
Prettsai-si de orna aan ** PorlrtUar f a,
qoet,eja deseomaracada, para easa de bornea sol-
tiroi: oo_pae da Kihntra n. a&____
;''Pra.sa da oaa ama wraaoaln ha re com-
prar : a tratara travssa- da Madre de Doo* o.
. *-^fVeelsa^e de oro calniro tota basiaote ora
tica de Uberna, e uoe dd iliior a taa coolocu :
oa Cloc Pona o. 15.
algod3aA'de ^V74DdVrf?T^ "Sf^t ^na ame"caDa* ***r
yss&^'spira nachi- ?ss^^rp3daria e'
2srr lc* gas sr;&.
Caixascom vidrosdfodoa ostamatftw.
Cannos d Chumbo da todas as grosora.
rolba de cobre dem dem.
ATTENGAO
Patio O dia 5.do crrante, da casa dos abaixo
atxWdo, o escravo'd*oomeJaolm, de proprli
datfe (Ja Sra. D. Lia Jo^qnlna de Monra. da ciart
da Gaaralura, o qoal tem os eigdaes aegulates : eor.
cabra, altura regular, cabaliis car^utobos, poaea
barba, coto o rott-j picado de bexigas. e tem sobre
o pwtodooerqnerdo nm* marca d ferrda. O-
aban*) asslgr,ados?o|)rOtr Id para Guaraatra,
'oode vi j pooo lempo para aqoi aer vendido,
e prousiam drgd jV qae nao se lasponsabisaaJ
i>ela dito escr*vo, c inf.rme a deelararSo qne ps
foalm'enh) Bieraa a dita Sra. liogaa as autorida-
des poitenes e q prebndame I agaa a' casa dos abaixo aislgninos
na ria larga do Rt sirio o. 31, oa o outregaem em
tuarabira dila seohora, qoe serio pel-.s masaos
recaiopeosado?. R*.(e 7d9ietembfr> de 1898.
__________________Bariholottifii & t;.
Manoel da l>Vt Campos (ai seleoie o pa-j
bllco e principalmente so corpo do comourcio, qae
nesta data v. nJm o seo'estabeieciapBto da ido
' iftado,.h-> na rus Imperial o. 11*1, ao Sr. Toomax
' Antonio Coimbr.
Manejes e todos os mais pertence peta as
mesmas.
Carros de ib5o para aterro.
CMmflf para padarias.
DwmlbaJorts pera milito.
Aradfj-anertirH)3.
C b i;y
n:

Escadas de madeiras americaoas.
Garrinbos proprios para armazeas.
Moinhos para-reBnaOe.
dem para milbo.
Machi )3s para cortar cplm.
Bombas para re>?ar jardias.
Vaqoetas para cuberas de carros.
Camas de ferro sortidas.
Bombas de Japy.
dem americanas.
Ferrosa vapor para engonmar.
Vassonras americanas.
Baldea americanos pai compras.
Tinas de madeira.
B.llaios e cestas de rergointas.
Guarda comidas.
dem de lalao dem ideas.
Fnlba de Flatvlres.
Ferro datadas as qualidades.
Arcos da ferro.
Latas com gat.
Trena.ila porcelana para cosinha.
dem ^tanhados paraditr." .......-
Banoeijas finas.
BalaDfas americanas.
Mem rovervaes.
, Taixas de cobre.
i Estanho em vergoinbas.
i Fnihas de ferro de todas as grosswas.
C'irrentes de ferro surtidas.
Espingardas de todas as qnalidndes.
Revolvis de Wdos os modtaos.
Ktrramenta para ourves.
I-iem para lanoeiros.
dem para frreiros.
mm& i
mto
Declaro-tjo* Jo? bebeco porelra, tetado entre
gado oo dia O d correte tnez om bilbete a aro
preto estranbo para IfOopu) de S. Pairo, na
u^beroa da esqojoa boscir om b*J com ronpa n, d0os meias a escrava Mara Dea: dicti qoe (o!
para_a Camb! do Carao n. A. e aidda odttopre. [& Sr. OaoM, Oabecx. eaa os Manaes sfgatnie. :
i^V^'TV,, ^"J111, MM,P|,"a., PBde a tafcra, tM|ra,e*UMra.ivgair. cabelle carapinhof,
qatm soober do dito escravo, que se dirija a mes-, 9 taitr descanc.d-, t.m nos bracut, pe.CcCo e ro<-
ma casa qoe sera' grattlcado.
Ha 15 das, p)uco
jto manctm cntralas proveniett-'S de eroplgec, e
melhos, magra, bracos e m5os descamadas
e moito lizos, tem em nm dedo polegar da
mo urna marra le panricio, ouira muito
peqoeDa marca de fistola sobre orna face
1a5 O Cava'03 e 2 DlirrOS precedida de orna adontalgia.e soffredenma
a>nnd-era 14 do. rraate. aslbma crnica. Roga-se a qoalqoer pessoa
gue aos Srs. Souza Moaliono & C. oa ra
da Cada o. 22 no Reoife, oa a san senbor
abaixo assiguado que sera generosamente
recompensado.
N. S. do O', 9 de setembro de 1868.
Demetrio Colho Ferreira Rabello.
*s foea pertencer de 8 cavallos bem adestrados
ara carro e cabriolet n assim i barros, oo da
%esEt aeauoaado as ti hiras oo largo da Corpo
ianm ________________
IFJLlO
;0 IJ barricas con cervejt branca, 20ca-
s*s catn champagne, 300 esteiras grandes
anafca.
fr^ifeira 15 do correte.
*> agaste Pe..tm (ara' leiiio d<>s gneros aeima
xnwieados por cooii e risco de qaem pertencer
^*jrti-*eir* 16 4o correte pelas i i horas da ma*
tiftit b Aoses dar. nte da al[aud-ga
LEIL
Kugiu em l ue agosto o escravo Germano,
com os signaos segaiotes: cabra, fdade 20 anuos,
estatura alta, sea barba, cabellos carspinnos, qaan
do anda corvase am poaco para a freote, tem om
deleito em om braco proveniente de o ter quebra-
do, levoa vestido calc de biim pardo e camisa de
algodao ros-a, presume se tenba ido para o cen-
tro da Panbyba, teodo sido visto em caminho de
Pedras de Fogo, j* com cbipio de eooro para in
dicar bomem du sertao, velo para esta.eidade em
avereiro dete aooo, e (oi vendido pelo Sr. Ce-
mentioo Antonio Alves Pequeo dos Carlris Velos:
quem o pegar oo dells der noticia sera* gratificado
para seas Srs. Cirralbj & Nogaeira, na roa do
Apollo o. SO.
traiidCaae a qu'eao nprebaoder e irooxr a
roa do Imperador n. 49, segundo and.- r, o escrav0
Ladilo, crioolo, cor preta, alto e magro, rdade 30
ancos pouco aals on meuoe, tem falta de denles
na i reate, e qoando aorta parece maoqaejar de
ama perua. lerou vwiido calca de brim pardo e
biosa azul, fugio com ama trouia da roupa delle,
e descoa'Oa-se qae tomassa a irada de Pesqaeiras
dVnde natorai, e d'onda veto a cerca de quatro
metes. ___________________
Perdeo-se oa qoarta-feira 9 do correle a
ooile ao sabir do tbeatro, ama polseira de cabellos
(ormaado urna trunca engastada em ooro, e sobre
o engate ama cagoteta com retrato : qaem a livor
aetrado e ijaizer fazer o favor de a restituir a sea
18 dooo, dlnja-se a roa do Trapico o. 44, se,joodo
a-1 aodar, nao se avftfara' dar algama gratlflcacao.
texis de jgo, ecisteoies no armara do Sr. Aunes. alteo,u 0 apref, m ,,oe no J obJ^e V '
*^*r*ate a alfiodega onde se effecluara o leflAo
Oa arawcio. ^eneros e pertences da taber-
na dt ra d> Alecrim o. 2.
*} ;4feiK- Martins fara' leilo a requerimento dos
4^<4urtos da mas.a fallida do Benvonato Cival-
aP.< Bjarqne de A bujaerque e por mandaJj do
'taa. Sr. Or. juiz especial do ommercio da taber-
k awtaa.
ferci-elra IS do correte.
A 1t horis. do dia na mesma taberaaa roa do
-Jtteerin o. 2._____________ ......
' De palitos de fogo
Terca-feira M de setembro.
. O ageste Piolo (ara' letto par coota e rtoe de
(lorteai-.er de 4 canas eom eaixinbas da pa
*l*l|! boras do oa aeima dito.
DE
353
O agnte Pontuai competeoteoaeota antorisado
^*lr ,em ieilaoom magaiflea escrava, perita
aagiaaideira e cosinheira e mai sadia, e am es.
"ir* de meia idde, proprio para uaalquer ser
: a mesa coojuocia da irmaodade da Sania
I Crnz dos oretos eaooeiros, convida a todos os ir-
i mos para compareceram oo domingo 13 do cor-
I rente, as 9 horas da aaaba ao aoasislorio da
I mesma irmaodade para eleger a Hoya mesa.
| Precisa-se de oaa aaa para o serviro de
poaca (amiba; a tratar no largo da matriz de
Sioto Antonio, toja n 4.
Aleg-a-se ama eserava para servteo de casa, .
sabendo engomraar, coiiabar o lavar : a tratar na Alaga se a casa terrea -o. 71 da r__
roa do Sebo n. 50, oo no largo da AssemW com boos commodss : na roa do Clbofa*
0.9. 1* aodar.
aats i u msuos, darappa., d moito coahseida. H aottvo para fnpT se qae
recea da ca a o 19 da roa di Amoro) orna negra esuja ma-mo nala eidade, e talvex no bairm da
prela, de Uada de 26 anoo*, poaeo mais oa menos. Usa vi ta, oode ci<>tomav acootar-se p ra o Cara-
de Oome Lanrian1. tem orna grao la b i J j .a uta p**rerde, ou em al,ora arrabalde : quem a pegar
dos olhos, parece, sera lirmar, q \> no oliio dirt- ou dalla der noticias, sera' bem recompensado oa.
to, levoa veitido de eanta-iscar a na barde di roa do taiparad r n. 3.
SSL"!!!1 df Fl"*,e*' ?*a?1 *w !""! Preei.se de um boa"cozlobelro : na ra do
de ganho, tem sido, vistaaco palao da. ribe.ra de S Imperador n. S7, andar.
O-RUA DA FLORENTINA20
-jrlca qoe (o ltimamente a Eoropa a*er u
do com as mals-afamdas fabrica de Mal fcevada e nego-iantes de Rnrnln aBmVSISSL
sei
.ffl ^.fja! ,4t,rlc V >> nlumamenia a Eoropa farer orna vi>gem teow. relaeia.
na.soper.or que elles" te^f^^o" ^XLS^^J^ZZ
nboa e licores sopmores e w liados, a lunch todos os das. Lindte frese wnnaiS?m?a^
los : qaem a pegar leve-a ao 1* andar da casa
cima indicad*, qoe sera' recompensado de *?u
trabalbo pela senbora da predicta escrava, qoe se
ach ah residindo.______
tasa ro lonleiro
Alaga-se orna eicelleoie casa do slooleiro, mol
to fri-sra, eom commodos par^ boaerosa (imilla, e
bom bao!) da agna doce : a tratar aa roa do
Crespo n. 17, toja.
Aloga se urna preta escrava coiioheira : a
tratar oa roa Nova a. 13, l^ja.___________
Joio Dla Uarlins, sob-Jito portogu?r, val ao
norte a negocio.
Preclsa-se d um c.ixeiru para taberna, de
18 a 20 annos : na taa imperial n. i 18.
Coovida->e aos credorrs de Jao da Sin*
Pinte, eslabeleeldo ecra tibrica de cigarros na inv
Uireita n. 9^, para no pra Triumpho!?
Nova loja de fasenda?, & ma do Queimado n. 7.
DE
.llOBElRi l)A SILVA A C.
Os proprielarios deste novo eslabelecimento qoerendo grangear urna numerosa
; da publicacao de-te, apresentarem seus crditos oo
'ortoriO do scriVJO Attayde, na ra* de Imperador
Escravo fgido
Pugio no dia 10 do crrente o preto de noma>
Matbeos, de idada 35 anoos, com os slgoaes seglo- ]^L_______'
tes : alto, chela do corpo, rosto eemprldf, barba Angosto Carlos Vaz de Otiveir* declara a
(eita ha poneos das, pea grosseiros e descascan :o qotra interessar possa, que acba-se loeumbido de
em razio de ter trabalhado am cal, I 'ou vestido todos os negocios de sea Irroio Ja-lino Jos de
calca de casimira arela, camisa de algodaoilnbo Sonta Campos, qaer particulares, qeer reliliv. s as
de nstra. chap) de palba do Aracaty, novo, jaoona '"massa allidas da Amoriro, Kragrso, Santos & C,
de cabello, velha : qoem 0 pagar sera' gratificado'e Guilherme Carvalho dt C.. para o qoe tero pr-ru-
na ra do Bngel o 69. i raoao bastante. P4de ser procurado a>' ra d > Hos-
picio n. 23.
Aloga-seo andar do sobrado da ra Nova
n 38 : a tratar na lo)a do dito sobrado._________
Urna perin coiir.heir?, para completar o no-
mero necessarl". eocarr^gi-se -de tomar pensionis-
tas por precn uiuiio ratoavrl; asnn como Ui co
mida para (ora, garaoliodo h tmm trat*meato : na
roa da Senzaia-velha n. "O, 1* andar, entrada peii.
boceo do Pono.____________________________
Altnoc) e janlar
Almpco e janlar
Bm urna casa pntcular na roa eslreiU doR)
sario sobrado n. 35, fwoece-se almoco e j eom asseio e droaptHao a

seu jeramento
a 350GO.
BA5QUINBS.
Basquines de grosdenaples, nom enfeites: para 25# e 28#000, valem 30#0G0
CHKGARA'y.
Li^ao de irancez
Um moco francez competentemente babllitadn,
da IqSu da fraocex : oa roa do Trapicha hotel da
Eoropa e em casas pariieaUres.
Precisa se (aliar a oegoelo -t seu intarpHfl
com o Sr. Praaettc) Autonlo da.Silva oa a lnos
,eui : na rus Lhreia o. 3, tertairo aadir.
4TTEi\CAm
Portarara da-roa do Cabog', lo)a do abaixo as-
sjgaado, aio csixo de cera un vt-llas de Lisboa,
contando duas arrobas : roga-se, por tanto, a quem
for offerecldo ou a quera dar noticia eerta, appre-
hender e levar ao mes rao abaixo assigoado, qae
sera' bem recompensado.
Baoto Eieutario da Sima Castro.
\ em
Para iiraa fabrica ou gKUH
de estebelecimeuto
da Madeira, com 2 salas, guatto.j cotinha lora Alagam-se os arttHena-4*- ra da praia de San
moito frescas, cora boro baobo nos fondos a irlI'-la Rita, ojee foram do Sr. eorooei Prabca, onde
lar na ra ireiu a. 9. agiato.hvje a tahrica d > *Mo.; para -quem qoirer
-~r~--- ; --------- continuar esta (ab'icaco t^mbem se ihe venda as
- Alogi-sa am grande sitio na *.u.da o Ro-lSfe", mU nteSt neeasaartes abi aM
arinho, com casa boa para nw,ero
reno bom grande p,ra pl.ntacoes, capia e moi- ft nlaJ ofrecer o deltes na precisar : a
Cbgaram no ultimo rapar noves gostos de iaa q.ta so'o Triomolio racebeu
CAWBRalAS BRANCAS. K
Cambraia branca fina de Sfi al 8#, fazenda que em outra qoalquar parle mais
prca.
ASSIM COMO
Sedas de cor de lista e quadrinbo^, cassas de cor, organdis brancas, percales
oe novo gosio, anzinhas de urna so cor, e alpacas para vestido*, cambraia.de cortioados
bramante delmho attialbado, casimira de corrs e preta, bros broncos e de cir. colari-
nhos, lencos de seda para hornein.
Assim como tambera se manda fazer qualquer obra de alfaiate para o que lem
um hbil msire. r H
No *e podando Bfcrar todo o seo soriimcnto, o q e seria enfjdoobo, pede-&e
de novo ao respeitavel pobcd para se vewfi ar da verdade do Triuropbo !
Os proprtatarios leste eslabeleciment participara aos seu6 fregoezes que dio
amostras e mandara sens cai [PEljEJRctSDOUTOR EM SCIENCIAS^
INSPECTOR ACADEMIA DE-PARIZ Et
Bcbaixo da forma d'ura liquido sen sabor.
anlogo a urna agua mineral, esle medici-
mento rnne os elementos quo conslilucn j
os ossos e o sangue. E' o mais racional dos ]
ferruginosos; por esta razao o adopuirio
os mais eminentes mdicos do mundo iu-,
tas arvores fractKcras : a fratar no mesmo sitio
oa no caes da alfandega velha o. 2.
EstevSo Rodrlgoes Puntes precisando retiran
Se para Lisboa a' tratar de sim saud; vende a siia !
labtroa sita a' roa do Noguetra n. 4:', a qua| i:n%.
rece aolagem para o comprado', p )r estar aire-
gnezada para larra, e a casa ter commodos para
quem tlver lamilla. ____________
Precisa se de orna muih.-r capaz para ftie
cowpaohia a orna menina de 4 anno iraiir d.i
serveo interno de casa'de aomam eoRetro : a tra-
tar a' roa dos Ossos m 18.
Precisa-se de sma ama forra ou escrava, ajoe
co;inne, lavo o engomme : a tratar na roa 4a ri-
be-ira da Boa-viia n. 41 ...
quem coovier os referido; arm*zen qu^ira enteu-
der-se com oseo proprietario Jos JacomeTasaj
----------------------1----------------!-------------------------' -
i
teira. Lonvem muito s meninas do temperamento delicado, cujo desenvolvimcnio Urdi,
as senhora que padecem d'eslas Mana, menstruacaa ou lcucorrha, s criancas d'nma compleicao paluda e delicada, c a
todas as nessoas oue lera o sangue empobrecido pelas docncas. EfBcacia, rapidez daecao,
cura perferta. sem constipado de ventre nem accSo sobre os denles, Ucs sao as razos que
imperio para que os aeahores mdicos o preserevao aos seus docntes.
Deposito em Pernambuco, em casa do Bfaorer a c*.
que
n
Precisa se de urna ama que coslobe. lav e en-
Roraae par casa da hornera soltairo : a iralar as
1>um Amar-leas aa Ciaeo PoaUs n. B.
-..... '".. -------aa-ai
Ama
Precisa-ge de orna ama para casa da aomem sol-
teiro que saiba engummar e cosiabar : a tratar
fa roa na Plomes D. 3n._______________________
Lita-Mi a engomma-sa ciin perfeicao taoio
roupa de borneas camo da senhoras por preco
onMaoo: oa roa da Sentalla Velha n. iA>.
TOSSIS
CTlnRHOS
pas;:lias.peitoraes
deSUCCOdeALFACE,
E LCURO CBRtIJO
IRRITACOES
DO PEITO
E' ente ? mais novo e delicioso confeito at agora conbecido. Par isto leniadquirido r-
pidamente a popnlaridadc de qoe goza. Os mdicos os mais dislincios o aconsolliio contra
aa tasan, defnxot, catarritos, tosses cmvtiltas, catarrhos epidmicos, irritares de ptlto. Com
grandeempenhoaprocurSo asmaos de familia, assim paja ellas como para as crianzas, pois
primeiro qae dado inolTensivo, e as anas propriedades adocantos nio deixa nade a SaBejr-
Deposito etn Pernambueo, em casa de Mawer o*.
i> tfc
'
"
- ) '
?
a
-
le* an ' i 10 *~4 As

. 1
m 9 -"-.
Hfi


^htq/ soH-
m -
' S e J i:' til!
m


aOttr

-
-
i .


*
caita contaste rfrN.
O Mor depositando inteira codianga no rsspei
Xavet publico espera na* su modesta comooslqaV
efeswsa acolht e rogatt cubas qoe o qoiw-
reen asacar eom a iu pre*ceio a' dirtf Jrem
aa* tecolotes caas : roa Nova bazar da oda -e
n. DttBonL roa do C'spo Ltilhicar & C e e-
aefere de Santa, roa 4o Imper.der encadernaeo
atrtettnse e Sumaries & Olivelre, Cadeia limo-
rai*la dr F. H. Carla pelo diminuto preco de:S#
i eaemplar.
dom descont MU raeoavel m praca **
andancia o. SI. _____
Alaga-fce _
Precisa-se alagar om escravo qae teja eadlo e
lecha b* odacia : a ir alar na ra Jara 4o*o-
*arsea.3>. botica.
CASA DA FORTUNA
Aos 5,OO0
BILBB1ES GARANTIDOS.
aVacn. do Crespo n. 23 e casas do cosan*.
O ebaixo asignado tendeo nos seos moito leli-
les Whetes g*raotidos da lotera qne se acabou de
xtratir a benedcio das f-milias oa v olooiwws
a patria (79) os segniotes premios :
. 17 um meio cum a sorle de 6:000$.
otras moitas sortea de 100*. 40* a i.
Ospossaidores podem vir receber seos respecu-
~c preoaiossera os descont* das leis na casa da
Fsrtou ra do Crespo n. 23..
Aoam-se a venda os da 19" parte da loleri
4aanta Cs da Misericordia. (80*) que se ei-
irefarr* quando se annooeiar.
freco.
Billbete .... 4*060
Meio. ..... 4*000
Em por^o de 1000 para cima.
Blinete. 3*SO0
Meio......1*750 .
Manoel Martina Pinza-
J. FERAEltUVIlELt
PBOTOGBAPHO DA CASA nirKIUAL K PREMIADO NA
OLTIiiA EXPOMCO Dt eBRSAMBOCO
E HA BXFOBIQAO CENTRAL DO RIO DR JANEIRO.
Oficio* e galena pnoiograpbica a' rna do Cabo-
g a. 18, sobrad.) crn entrada pelo lado da
matris.
Retratos por lod >s oe systemas photographicos.
Cart5f$ de vittta
A 9* a dozia.
Os carioss de v|.|ia sao poras e legitimas pho-
Ugmlmrm oio precisara de retoques de lapls e
nena de naokio.
Retratos em porcelana.
Rttratos em talco, sem rlvaes em delicadeii e
xpnssae, e proprios para cacoletas e altiaetes.
Receben se ltimamente ara liado e variado
aortisneoto de sIBoetrs de ooro com rubios esme-
raldas e pero'as finas para eollocarem se re-
trato.
Encontrara-1? n mesma pbotographla, e tam-
bem na livraria Ecoaomlca do Sr. Nogueira de
Sonta, 6 roa do Crespo, retratos em candes de
visita do actual presidente do conseibo de mi-
nistres
O EXVT. SR. VISCONDE 8 ITaBORaHY,
e do actual blpo de Peroarabuco
O EXM. SR. D. FRANBISCO CARDUZO AYRES,
assiuo como dos bispos mais ootaveis qoe compSem
o episcopado braslleiro, e dos nossos borneas mais
dlstinctos por soa sabedoria oo bravura.
Ha vistas pbolograpbic:s em ponto grande para
quadros, e em cariSes da vlsiu para slbons de
diversos edificios e localidades da cidade do Re
erfe.
A pbotographia esta' aberta lodos os dias.___
CoiQppnhia Pcrnarobucana.
Osgeoeros armazeoados nos trapiches al-
fandegados da companhia Pernambucana
viudos aos seus vapores, nicos que all sao
recehidos, como o algod>, etc., acbam-se
segaros contra fogo na companhia inglea
Thamet Mercey, sem que por isso paguem
os depositantes m<>is do qoe o que marca a
tabella qae rege os interposlos.
Recife. Io de agosto de itG8.0 geren-
te F. F. Borgcs.___________________
Attenco
6
Fngio da ra da Aurora n. i6 a escrava Brgida
com os signaes seguales: baiu, um pouco magra,
bem preta.olhos peqoenos, naris grosso, ossos do
rosto salientes e (alia descaocada, levon alera de
tres vestidos, sendo um de cbila escura com salpi-
cos braocos, outro de cuna amarella e cairo de
cassa com palmas zoes, urna pulseira de ouro es-
maltada de verdee um par de rosetas pepenas com
nm diamante : quem a encontrar e queira appre-
beoda la e leva-la ao engenbo Tapera, na fregu
iia de Jabaato, qae sara' generosamente gratifi-
ca4- ___________________.
Joaquim Jos
Beltrao
RA DO RANCHE- N. iZ t ANDAR.
Sacca por todos os paquete sobre o Bao-
olio Miobo, o Braga^^sotre os-egoin-
tajjlagares a Prtagah:
Lisboa.
Porto.
^leoca.
ruimaries.
Cbimbrs.
Chaves.
Viseo.
Villa do Coode.
' Arcos de V>*^ Vez. -.
Viaooa do Castello.
PontedoUaa ''/
VilUReaU j ...
Villa-Nova de Famahcao.
Lamego.
Lagos.
Govilha.
Vassal (Valpassos).
Miraodella.
Be] a.
Barcellos. ___________ .
Praca'do CorpoSanto o, 17.
Precisase fallar eom os Srs. abaiave eaieiefla-
dos a negocio de seo ioteresse.
Ignacio Pinto dos Santos Sazes.
Joaqolm Jos de Lima.
Jjaqulm da Roeba Siqneira Carvalho.
Joaqun da Silva Alves Ferreira.
Joaqoim Goocalves Vunna.
Jos Eleniprio Carneiro da Cuotaa.
Manoel Florencio ferreira.
Pedro Mandes Advincula.
Targino Francisco de Mello.
Pedro Alexaodre da Silva.
M Jos Cypriaono Antnnes.
Antonio Pbiladelpto Pereira Dnira,
Antonio Joaquim de Barros.
Aotonlo Joiqulm Macbado.
Antonio da Silva Marques.
Antonio Joaqoim dos Santos.
Antonio Jof da Brlto.
Aotcnie Teiielra de Lima.
Antonio Barbota dos Passos.
Aotonlo Francisco da Silva.
Amonio da Costa. *i
Albioo Piolo da Silva.
Augusto Jos Pe reir.
Bento Tupinambi.
Bernardo Jos Lopes Braga.
Beroardioo do Res.
Candido Marciano da Costa Ferro.
Cypriacno Lopes Galvao de Morase.
Dom'ogos Jolino de Freitas.
Domingos Jos Pereira Gongs Wes.
Francisco Paulino da Silva.
Francisco Manoel dos Santos-
Francisco Serapio Pereira.
Francisco de Oliveira Coelbo.
Jaciotbo Aogusto do Amara!.
Joaqoim Mticte Marit.
Joaqoim Morelr de Mendonca.
Joo Jos Barbota.
Maooel dos Saoios Ferreira Bamos.
Joo Cardozo Barreto.
Joo Felippe dos Sanios.
Jos Teixeira Barbota.
Jos Ignacio a Silva.
Jos Barbota da Silva.
J s Maria da Silva Ferreira.
Leonardo Je-s da Silva.
Matbias Co4bo.
Marcelino Jos da Silva.
Maooel Francisco de Mallos.
Maooel Feliope do NascimeDlo.
Manoel do Retro P.nto.
Manoel Jos Martios Rodrigues.'
Tnoroaz Gomes de Almeida.
Praocifco Joaquim Gocgalves.
AdTobso Cavaleaoti Uiivtira ilacial.
Jos Leandro Radicbe.
Pedro Jos da Cruz.
Joaqoim Coelho Accioli.
Iis Leile de Atevedo.
Atsis Augusto Tavares Vieira.
Manoel Ferreira Brigadella.
Jos Bernardino Alves.
Loiz Angosto Ribeiro Mavlgoier.
Jos Joaquim de Barros.
Manoel Joo da Castro.
Antonio Ribeiro de Araojo.
Maooel Antooio da Suva.
Torquat) Lsorenlino Perrera de Mella
Jos Mari Nones.
Augusto Cesar da Silva.
Antonio Ferreira Dos.
Jos Lourenco Bastos.
Jos Aotooio Heorique Passos.
Hermenegildo Jos de Aleantra.
Modesto Virgilio da Aoooociae&o.
Horacio Alves da Silva.
Jos Pinto Soares Coelbo Jonlor. ____

parques Silva a
FRANGKC
RA NOVA N. 7.
Cetinas -c*et*r de Pars a esie estabeteel-
ifcom-sorumtntodiealcadotscolbldodoeoie- quaolidade. Estes4Uas ase
itaorea wese craode -riedade de qolevjoilbaria e de no
,*m xraqoedes para eriaaeas, cojos srttgosse
acfcasa apostes a eseolba e vontade doe ooropra-
dores,omo sejan os qoe psasenos a menciooar
Osaovos pHotos da^at, am.xonas Hamo pab^, e P^JftJ^^ 3B"***"" "to^*
gaezee, ^jue ellacpptioa ***ar-se consUrtemeote sapnda-do f^?^*,K
modewo TseQ4n de tedas as cualidades, para o qee /^^.M^J^^
coaprandodo que t de elhor este mercado, j4maodando vir. ^j*J?
da Europa por todos os vapores algunas especialidades de faxenda^ W^ e-pMW.
Em sTa wiado e e.pleQdido sortiaienlo, eacootri-se -seopre, alea |4e uitos. uro
artigos, moireeuMqoe
'Luvas'de'iuviasempre frescas,braotas'e-de cores, para seoberas e pnhmeu^
Faseo^^iai'-paTaTSZZSif7Sr ricos vestido, de Mgdg.joirgqne
braooe^eoenor qualidade^ seitm, e gros denaples, ^^.1^^t^S
damasco de agJa de diversas e6res; cortinados awa camas de 2IWM.JJJ^TJJSJ
lindos e nagaificos corles de vestidos de seda de cores delicadas e ^^^^jSL?:
-Variado soriimeoto de sedas lisas, de listsa e 4 qaadr os.-Satas brao JJJ^'
e ditas com orden de pafos. fateada de muRo gosto; assirji.camo Jbgwlas satar
de la com barras de cores.-*tcoscortes vestidodecambrai brinca M*"> ?**
bade fio* e meMwr gosto nesse geoero.-Laas hstradas de^seda,, f P *"""
de diversase baiusc6res.-A1pakas lisas de drvereas *>-SW"V'
oa basquiBas. de *da pftaeofkado8. e do ultimo gosto.--Fgaros oa jaquetmas^e*
sd com eafeitesprtose ecores.-Corpiohos- dembra.a bordados ^JgJ'
oelle.-^mtzasWdadasparase^ora.-Ricoalaocos grandes e peqoenos d ^ mbr a
delinho bordados.-m sortimeoto variado de balSes reguladores, ^,0"l"^a',?.aa
des; at baloes de arcos mullos bous a U rsVesloano ricos, e .*^ SS10 gjT
baptisadosEnfertes de caheca. e cbpeasde diversas *******tggg%
tmenlo completo de carnizas para sennoras e para bomeos.-Bonitos tap es de todos os
Umanhos.~m variado sortimeoto de roupa feitt. mala, e bolsas para ''8e--*
simas cbits da Persia.-Graodevariedae de cambraiae e cassas braceas e de cores.
Fannos fiaos casemiras, e muitos ouiros artigos. .
Grode
NON PLUS ULTRA.
[e decUarates e altor terreo do
.Hanjei Luis Pacneco e Maooel de Sima Bap
lista fazem sciente ao respeitavel publico e com
especialidade ao corpo do coromercio, que nesta
data dissolveram amlgavelmente a socedade qoe
imnam oa taberna ao largo de S. Pedro n. J, qoe
gyrava sob a Grma social de Sooza & Pacheco, ti-
cando d'ora em diaote oa posse do eslabeleermento
o ex-soeio Maooel Loiz Pacheco com todo o activo e
paaeivo, e otrigado a' soa llquidaco como nntco
respoajsavel, e rttirando-seo ex socio B>ptfsta pago
e sali-laito de sen cajtitii e lucro-, e desobrigado
de qoalquer respoofabilidade tendente a' eztincta
firsra social. Recife 3 de setembro de 1868.
Precisa-se de orna ama
roa do Livramenio o. 1 A leja
para cotinbar : ca
SEGUROS
MARTIMOS
I
CONTRA FOGO
A companhia ludemoisadora, estabelecida
su praca, toma segaros martimos sobre
cavos e seas carregamentos e contra fogo
a edificios, mercaderas e mohlias: na
roe do Viearion. 4, pavimento terreo.
CAia de campo
Aloga-se um bom sitio oo potto do Lisserre
(Cseaofa) n. 19, com boa casa de vivenda, doas
eaeisibas, tendo ama boaagoa de beber, e moi'us
reares fructferas : a tratar na roa da Prala no-
.A.
Na praca da Independencia n. 33, loja d
jorives, compra-se ouro, prata e pedras preciosas,
i tambem se faz qualquar obra da ancommsnda
odo e qnalquer concert^_____________________
LOJA
REIiOifilRO
nestenovo estabelecimento urna variedade completa de charutos dos:me-
lbores fabricante, (la B.bia e da Hav.na como s5o: Cardozo, Candido. Simas, Neto,
JllS bem estar aos apeladores de bom gosto. WA^^^^
lecimento reunido a flor de quauto bom em cnarutos desde U 12* o cento, da baa,
6 Jeo(lao^bde1ecimenDo forma tambe om ptfil rfaMrCf la carte Para com-
modidade dos^spedes ha no hotel central excellentes baohos, sendo todo oservico
deserapenhado com o maior ^sseio e promptidSo.
Ra Larga do Rosario o. 37, e ra estreita do Rosario n. 4 A
abeltcimenlo.______________
entrada do novo es-


^f^J^
Filtros elctricos
Cbegaram fiaalroetile estes deiejdos filtres qne
unta falta (em felto para filtrar as aguas dos
caonos de ferro ene tempre irazem pofmo em
praca como esoito melbores
o viaiaote Unto
ni
Vctor Grandin
Roa da Cadeia do Recife N. 40
O proprietarlo deste estabeleci-
mento, premiado com a medalba
da ezposico universal de Pars
no auno de 1855, lem ezpotto a
venda em soa loja, om grandt
soitimento ds reiogios para algi-
beira como sejam : de ooro
prata, sendo dos melbores fabrieaotee, de paten-
tes ingleses, soissos a orisontaes. Tambem teta
outa uraode quaolidade de reiogios para parede,
e qae batem poras, ditos para embarcacoes e para
cima de mesa, todos estes reiogios sao dos maii
boDitos modelos. O mesara conceria reiogios ft
todas as qnslidades exiienles, assim coeor IMp>
bem concert ebroaometros de slgibeira e menti-
mos : recebe sempre por tolos os vapores, un
completo sortimeoto de corrate* e tranceln,
sendo todo de ooro de le e de modelos os maii
moderos, assim como.diversos objtclos de iujoo-
teria dos msis bonitos e modernos gostos.
I
s
.
> 7 -

Aatonio Jesoioo Marqoes, D. Candida Francisca
idos Saus e Francisco Luiz dos Santos,
id dizer orna missa e-memeoto solemne no
_i 14 do correte as 7 borss da manbaa, na roa-
trrs*o Corpo Ssnto, por alma de seo pal e sogro
MitittI Marqoes Dias, convidara aos seos prenles
analcos e os compaebsiros e amigos do fallecido
sea pai e sogro para este um, do qoe fleam sum-
saaawate gratos.______________;
A raa da Crespa 19.
Precisa-se moito fallar aos Ksms. senheres:
t. Jos alarla ds Alboqoerqae Lima,
eaeote Pedro Seetmdioo Barbosa da Silva (senbor
as engeobO;)
Freadseo da Peala Andrade.
MU Esseves Versea (do Rio Grande do So'.)
sNaatlico Botelbo de Andrade (las Alvareatas)
Jaaieaaaloj Fox.
Jafta Ferreira Bspiista.
Sa padaria da roa do Rgs! vndese na
caita* para deposito de bolacha.
Advocada
O Dr. Joao Tbom da Silva, promotor
publico desla capital, contina coa sea
_ esenotono de advocada no primeiro
B tndsr do sobrado o. 31 a' roa do Impe
rador, onde pode ser procurado das 10
_ as 3 borss da urde. Reside a liba dos
I Rain* o. J8. ^^^_^
100* de grat>fieae.
A quem pegar e levar a seo senbor Loiz Vernet,
morador a rna do Trapiche bolel de Franca, o es-
eravo Pedro, cabra, de idade 17 annos, ten orna
cicatriz no quedo, estalara baixa, olbos pretos,
sem barbs, fol comprado ao Rvd. Aotooio Lnis
Bezerra Monteiro, morador na povoacio de Alagoa
dos Gatos dlsirleto de Capoeiras termo do Bonito, e
acba-se fgido desde o da S de ]oobo do correte
anno.
Nos anaito asignados scieoUfleamos ao res-
peitsvel pobliro e com especialidade ao corpo do
commercio qoe de cotnmom aecordo temos dissol-
vldo a soeledade qoe tiobimos no estabelecimento
de moibados sito oa roa D'relta n. 72, qoe gyrou
sobre a Arma de Ribeiro A Irmo, fleaodo a cargo
especialmente do ex-soci Frsnclseo Jos Luz Ri-
beiro lodo o setivo e passlvo tendente ao tnesmo
estabelecimento, e o ex-socio Manoel J.s los Ri-
beiro, desooerado de qoalqner respoo-ab lldadr.
Reelf 7 de setembro de 188.
Msnoei Jo Lalt Ribeiro.
Francisco Jta Lola Ribeiro.
Data 3.000a-'MO a pranrto oa ttniisMcJai
ALBERTO HE^SCHEL k C.
N. 2 LARGO DAMATRIZ DE S. ANTONIO N. 2.
RETRATOS A OLEO
A concurrencia progresiva para o nosso estabelecimento eiigio qoe o Sr
Alberto Henscbel fizesse outra viagem Europa, a&m de augmentar o pessoal do seo
estabelecimento ja coosideravel por novas forgas.
Como o Sr. Alberto Heoscbel n3o poupasse despezas e trabalhos, conseguimos
engajar artistas de primeira ordem, de sorte que agora todo e qualquer ramo de photo-
graduia e pintura acba-se preeacbido, e est nosso estabelecimento ao nivel de qualquer
ootro do mesm genero na TSuropa.
O artista que est encarregado de tirar os retratos era gerene de om dos
maiores estabelecimentos de Vieona (Austria), onde era seo trabalbo apreciado pela bel-
leza e brilbe dos retratos, e principalmente pela elegancia e ingenoidade das posices.
#> Alm disto fez o nosso estabelecimento acqaisicSo de dous noves e babeis'pio-
tores, que podem satisfacer s exigencias do publico com relaco s photograpbias colori-
das, grandes e pequeas, assim como para alfinetes e cassoletas.
Tiramos tambem retratos .coloridos do novo systema
HIARFIMOGRAPIIIA
Este systema di retratos,tena sido muito acolhido na Europa; e assemelha-se
s piutoras sobre o rarGra, execatalas co a maior perfeicSo, e excede em brilho e co-
res a ludo que se fem produzido na photograpbia al boje.
As amostras deste systema esto expostas em nossa galera
Agradecendo a contianca e concurrencia numerosa qae temos tldo at boje, es-
peramos agora poder satisfazer a todas as maiores exigencias, e convidamos principal-
mente a aquellos dos nossos freguezes, que nao ficaram satisfeitos com os trabalbos ante-
riores, a lornarem a honrar-nos com suas visitas; visto como, por novas forcas e melbo-
ramentos na laz de nossa officioa, estamos no caso de desempenbar todas as exigencias.
P. S. = Estando nos para estabelecer urna casa filial na Babia, e tendo o nosso
pintor,
O SR. PAsPF
secebido d'alii convites argentes, convidamos igualmente aos nosses regnezes, que de-
rejarem ter os seos retratos a oleo, para qoaoto antes honrarem-ns, com soas visitas.
" __-^-^
TSJk STOTA FABRICA
DE
Manoel Mor eir de Souza
45Rua I\ova-4S
Neste novo estabelecimento ha um completo
e meninos, e vendem-se por precos rasoaveis.
sorlimenio de chapeos para hornees, senboras
heos de mis asila cidaae
loja de ferragens n. 31.
valar na roa Nova,
JOALHERTA
DB
Agostinho Jos dos Santos C
N. 3 ARA IIO *RUA3 A
Acaba desnegar a este estabelecimento om variado soriimeoto dejlas de ooro, pra.a
aniantes; como sejam aderecos de ouro oom brilbantes e sem el lee, meios adereces, pnlseiras
alaasue para retratos, Tollas de peroias com cruz de brilhantes para pescoco brincos, rozeos,
eassolaUs, ele, etc., etc.
w- k "*u d0 i*10--1** Pr* atiiM o mais rieo qoe ba neste feaero, faqnelros, cestas, frocteiras
arinaairas, copos para eollerio, Uotelros, paiaetros, ele., ele.
^^ Compram-se e roebem-ae 6mtroabraa veibas e ooro prata, pafaeao-ea Taatajoa-
Briloantes mais hcm preciosas, eoaram-ss aer maior preeo qae em ootr parta, e'in-
eombe-se de os montar etanaio a gosto otfr
*a)attaai |ara ifnberas
setim, daraqte braceo, prelas e de coree.
otinas para meaiaas
doraque btaooo, prelas e de eptras mollas cores
Lovaa de pellica
do verdadeiro Joovio, brancas e de oolras mol Ha-
das cores aovmente chegadas, tanto para hornean
como para seabora*. '
lavas de seda
brancas, pretas e de ootras cores.
laM de ie da Bsceaaia
moito boas, brancas a ancores.
Lavas de caarsa
fioaa e umbem eaeorpadas para montara. .
Obras de osro tea .
brincos de ooro de lei para senhoraa e meninas,
pulseiras, bolees de puubos e de abertura, transe-
los, correntes e chaves de reiogios todo de gosto.
Betiaas para benita
ie difiranles modellos, qoalldades e precos.
Bolinas para meninas
4e diversos modelos e qoalldades.
Perfaaterias
Anos extractos, baobas, teos, pos de arroz, agua
de oeiogne, agua florida, sabonetes, etc.
Leqaet
sndalo, Jacaranda e de ootras qualldades.
Chapeesinbos para staheras.
de muito boas gostos e cores a' ultima moda.
Espelhos denrades
de differentes tamanbos, e boos para salas.
aaaaai
d velludo e de marrequim para retratos.
olsinhas e eestiahaa
de seda e de velludo para meninas a' pstelo.
Objectos de phantasia
mano bellos para toileu exceiUnte presente.
Coques medernos
dos melbores gostos ds nitima meds.
Sapatos de lastra
com salto, para senboras e para hornees.
Sapates de borracha
para bomens, senboras e meninos.
Sapatos de tapete
de multas qnslidades de tranca de Lisboa para tu-
rneas, sennoras e meninos.
Sapa loes de inverna
bezerro tallados para homens e meninos.
Betas russiinas
meias botas, peroeiras e malas perneras.
Chicles
de moitas qaalidtdes para passeos viagena.
Malas, bolsas e saceos
de todos os tamanbos para viagens.
Meias
para bomens, senboras e meninos.
Pentes
de desembarazar, dilos de travesea, dHos para
barba, e mailo fios de marflm para caspas.
Caixinass para costara,
de novos modellos com msica e ricamente enfei-
Udas, importantes para pr#sentes.
Escevas
para faeto, para denles, para cabello e para unbas.
Bengalas
de muilos modelos para bomens e meninos.
Confeito francez
caixinhas com doce coofeiudo para pretente.
Papel rrendado
para enfeitar bandei]as Se bolo e de doce.
Rico presente
mportantes bengalas de canoa verdadeira, com os
mais delicados casloes de marfin:.
Lunetas
de tariaxoga, de ac e de bfalo.
Ocales
de prata dourada, de ac e de bfalo.
Grvalas
de seda multo boa, pretas e de cores.
.Netas carteirinhaa
de lindos gostos para diobeiro.
Bonitas ponteiras
de espuma para fumarse charutos e cigarros.
Cbaruteiras
beilae cbaroteiras e cigarreiras de palha.
Cachimbos
de varios modelos, baratos em dazias.
Venezianas
transparentes com paysegens para janellas.
Gaiolas de rame;
de diferentes modelos para passarinhos.
Globos para illuminacie
liados globos de papel de cores para illoninacc.
Abatjoor
para candielros e para lanternas de piaor.
Oleados para mesa
de moito boa qnalidade e novos padrSes.
Correntes de plaqu para r-ele.ie
moito bi m reitas e de gostos a imltacao das de
ouro.
Lanternas mag:cas
peqoeoas e grandes muito ioteressantes e com
faniasmagonas.
Caixinhas de mostea
e peqoenos real Para retratos
lindos caixilbos para eolioear retratos.
L'usour[,ha finas
para costaras e para unbas.
Bonqnets de flores
d porcellana com lindos jarro, para mesas e san-
tuarios.
Chapeesinhec de sel
de seda de cores para meninas e senboras.
Estampas
de paysagens,cidedes, santos e ricuras.
Esterescopos
eom ioteressantes vistas escomidas.
Aeeerdeens
e concertinas de todos os tamanbos.
Cosmoramas
oom as mats pittorescas vistas da Earopa.
Realejos
peqoenos e grandes, de qaatro e seis pecas de
msica.
Jejas
de domin e ontros mnltos dirTereotes.
(Mansas
de palba para meninas de escola.
Tancas e sapaUabas
e lia, muito bem felto, para crianca.
Carrinkas
de qoatro rodas para condozir criaocaa.
Beneeas
de todas as qoalldades e tamanbos para meninas,
e ootros mallos brinqoedos proprios pera eriancas
de 1 a 10 annos.
Altetcit
Mi sendo possivel mencionarse aqoi todas as
qoalidades de calcado, nem todos os artigos de
quloqoilbarias e moiio menos da grande variedade
de lo vos brinqoedos para meninos, pede-se ao pu-
blico om pasoelo a este estabelecimento, eerto de
qae encontrarlo bastante paciencia para bem es
eolberem o qoe desejarem comprar; os precos sio
eommodot em virtude de baver de todos grande
qaantidade palos respectivos pedliks faltos sobre
amostras escolnldas na Bnropa pelo dono de dito
eslabeleeinwnto, armazem do vapor francs, roa
Nova n. 7.
de mar como de Ierra pela coamodidade de oa
condozir, pois -apease fasces o eelnsM as-nan
bolaxa ; a jrande nlliidade A'ellea qe por saallo
pclroo ou imparidades qoe ten ba agua,, loras tio
ci ystalina como ooe se fbsse destilada, nao servtsn
sd para ?goa, roas sta para todo e ooalqeer Hqaido;
ba poocs, e s oa roa Do va n. 35; onloo deposito
de Braga A Vlllaca.
Paila Cerdeira
Joie Paolo Cordeiro acaba de abrir u esta provin-
cia o deposito do seo bem conheclio e acreditado
rap; os precos slo os da fabrica do r te 4e Jaaet-
ra* ailvo as despeas^ e os compradores de poreaes
para realbar as lo]as, lerae nma boolfleacae, as-
sim como se troca algam qae r*o seis ao agrado
dos consumidores : na roa do Vigario o. 11, es-
crlptorio de JSo Prin.cisco da Sllv Ivbvapr,*-
quem oa fregoezes de lora podero dirigir seos
pedidos.
I) HI VAL SEJI NEG11ND9
Na raa do Uncinado m. #a>,
neja de aiadeus de Jas d'Aze-ed Ma Silra,-
A presenta de novo a todos os seos fre-
^uezes os seguintes objectos e miudezas,
todos novos e moito baratas,
a saber:
Carretis de lioha de 400 jardas,
fabricante Alexandre ....
Caixas de obreias de massa, .
Carretis de retroz prelo com doaa
o lavas,........
Duzia de agalbas para machina .
Dozia de linba de 2t O jardas, pro-
prua para as machinas, .
Pregos francezes de todos os ta-
manbos a libra......
Redes pretas para cabello, fazenda
boa..........
Grasas de penoas de ac moito
boas.........
Caixa de lioha de gaz com 30 no-
vellos, ........
Livros com estampas para meninos
Ditos para rol de roopa, .
Pecas de fita de 13a de todas as
cores.........
Grasas de botoes de looca lisos, .
Caixas de papel amizade moito
fino..........
Ditas de envelopes contendo 100, .
Pares de botoes para poobo muito
finos.........
Talheres para meninos, fazenda
fina. -. .
Gravatas pretas e de cores moito
finas, ........
Cordes e fitas proprias para espar-
tilbos.......
Dozis de meias croas muito- finas
Resma de papel almasso pautado, .
340
480
500
320
120
600
160
700
70
120
240
500
60
4/ 000
44000
5Gel Pewer Johaslon Compasita
Rna da Senzala Nova n. 42.
aoBNCia. na
FnndicSode Low Moot.
Machinas a vapor de 4 e 6 caballos.
\loendas e meias moendas para eugenuo,
Taaas de ferro coado e batido para enfa-
nho,
Arreiosde carro para um ecocs cavallo;
Selogios de otiro patente* inglex.
irados americanos.
Machinas para descarocar algodio.
Motores a ditos.
Machinas de costura.
.ajtleaaa anctriea
qoidos acha se a senda desde ja' oa raa Nova B.
t4 anteo eaKiio U Braga e Yilasaa.
Elle um preventivo seguro e certo con?
tra a calvice,
Elle d e restaura forra e sanidade a pella-
da cabeca,
Elle de prompto faz cessar a queda pre*
malura dos cabellos,
Elle d grande riqueza de lustro aos ca-
bellos,
Elle doma e faz preservar os cabellos em
qualquer forma ou posicio que se deseje,
n'um estado formoso, liso e macio,
Elle faz crescer os cabellos bastos e com-
pridos,
Ello conserva a pelle e o casco da cabeca
limpo e livre de loda a especie de caspa,
Elle previne, os cabelles de se tornare
qoracos,
Elle conserva a cabeca n'um estado de
frescura refrigerante e agradare!.
Elle nao demasiadamente olease, gor-
dureoto co pegadigo.
Elle n3o deixa o menor ebeiro desagra*
davel, ,.
Elle o melbor artigo para os cabellos
das eriancas, .
Elle o melbor e o mais apraeivel artiga
par? a boa conservacSo a arraejo dos ea^
bellos des sennoras.
Elle o nico artigo proprio para o peo-
teado dos cabellos e barbas dos senhores,
Nenbam teocador de senhora 5t poda
considerar como completo sem o
TNICO ORIENTAL
e qual preserva, limpa, fortifica e aformo-
sea o
CABELLO.*
Perfnme IncxtiognlTel,
para o leuce, tereader e baabe.
Maooel da Silva Jacome Pessoa previne *q
nossa loteressar qne a escrava parda de
Polcberla qae se aeha em ptder do seoM
rector Bessooi para ser vendida, propr
om Oibo menor do sapplicaote, qoe,
legitimo administrador de seo Gibo oa,
judicialmente a qoalquer transarco qoej
de dita escrava. O aooonclaote convida
o Sr. corrector Bessonl a desistir depeis
do presente aononcio da eommisfio da
encarregado, seja qoai (dr a pessoa qoe
ana tgoTde. Recite 1Q de aetembro da \
AlBea-fceinaHtfK
200 40
80 2,5000
1,5200 240 i
Oe pesos e medidas, tanta de seceos amo de ft. <> H*o Saau Crnt n.
ganada, esa elgons oten
ler dr'ia-se a travessa a Madte


s

t
Hll i
*. ftfcieieftw* ie iM*.
IVH<"
e descripcao do
*n.1
_iariiltaa o Dr.J
dQ,'nSo por ser
|ipiH, mas per
jeclmeate tanteado ed
medicamento,e os sees
.que poden, en-
.JiJ LL--------------------
-.iei a' IcDtperpara .^ cara de qoilquer symptoma
c* oa principio desU terrivel molestia; bea
dMMo todos os-mata qee podem coudozir
* ella, tamo toss> resfriados, deflaxoa,
dor de garganta de broocbites; qualquer
rouq>ridao deve ser tratada immediatamente.
A. experiencia atostra qae o pei toral de
Mereja do Dr. Ajer tura iodos estes padec-
bem que ha otros ta"o boas como lia, e
fu ea eoaiHBac3o cok salsa ai nroito
tnas anteases do que qaalquer droga pode
er por si so" ; portante, este cortposte de
sais, labaca, stilljagie, madragera,
possae nsito mais poer sobre as eafermi-
dades do que qualquer dessas drogas so,
E^precizo notar ae nao i urna preptt-
tacas ncreta, pois a formal* ^e sua prepe-
racao tt-fo sido puMtcada nanitas vetes e
s mostrando exactamente as drogas qae en-
tran ta saa ooejposic5o e o sea moda* Jo
cienM. A granae rantagem de remedios
desta qaalidade fcilmente percebida ; o
medico sioe exactamente e qoe est recei-
taado e os re-sodados que se devem -espe-
rar, e o doeote sabe o q*a est tomaodo, o
qae nao acontece cora a maior parte dos es-
pecifleos que per ahi se pregoam; do em-
prego de preptracoes anediemaes eomo as
j o doctor confeccin, evita-se on sem
numero de males que rcsultam do so de
remedios searetos que tem quasi -sempre
por base adgwna droiya perigosa, ceno sej?
ereurio, arsnico, etc.
O extracto composto de salsapanrilha do
'Or. Ayer especialmente efficaz m -cara das
'molestias ene tem saaorigem na escrofola,
"oa iQfeccfo-ejphilitica-em todas as soas for-
mas, olearas, chagas, mal do ligado, dar-
ees, rheamttisrao, postulas, e toda qoan-
dade de erapcoes, -etc., e em qjaalquer lm-
porea do angne, pois opera directamente
obre o ungoe e as secrecees, perificaado
e expolseodo o-veneno, e Irraado-os da
accao Ticioda inspira-I Les novo vigor e no-
vas forcfts.
SAfcS AP A RtLH A DE ArtfR
, sem dolida, o ams poderoso novador
4o sangua, coohecida a medieiaa, pois o
onico remet'io de qae se tem (irado vsta-
meos permaaeotes nonatamente da sypbilis
e escrofoia.
De todas-as molestias qne afiiaem o bo-
leaba numerases exempta de cars ileitas
por elle.
&ee**e recusar todo qae for offerecido com rotlo em iogtot o
^oe o5o teAa impresso em am dos kdos
dOTQtole -o nomo do agente geral pare o
imperio o Brasil.
iJoico deposit ras ftireita b, l.
Veade-se as casas-de P. Maorer de C
M. Alves Barbosa, A.-Cabors, joSo-a Con-
ceicao 'Bravo o de Barfbolomeo d C. em to-
dasaslprincipaeS boticas a drottaries.
Ouro^pFftfa
K moeda e em obras tsoUifsiM, pr-e
por aom prey: n pr>^ si lodtpfyiaaca at.il.
pi-a-se
tspwfftca tas a na do Queimado o. 35,
aao* TOW#uecida, vem fazer
-JBta^aox Sib*ndo qno os seas
w^W:JerT7!Sgoiado os mais bonitos e es-
roroidos termos,'dir simplesnenle que e
conservadora do antigo sysieme negociar pa-
Ita ^S.r ** 'sso D08 iri te8C0Qto' UB-
''jniiPpr ejlar no seguimeoto de urna r*st
BMlem freses pelo olUo; alo poderalle"-
r grado o sinceridade porque plagesr,
aeaa-*ambem qe descobrio a quadratara do
Traplc* o. t6, Adrlatft. /Castro 4 C, ro<
Crt8pwta.>0, Atnr Aojuub Se hnetSm.
BAPE'
f&mw mmms>*
Deposite, rata da Vfgarfe m. II.
Aecebeu pelo "Vapor Guar as ieguintes
qualidades fl' meio-gromeviajado
em 4atas tma&Ktiho: precos da fabrica
sojeftos s deepezas.
Pr<"ei-S8 de fuma ana para -ca;a de pescas qut tnfotume e coiinhe : na roa AonHif*
CoBpww-se escruts
Coaaoraoi-se, Matem-te trocaat^* scravo
* is*mm HMt Se todas *, lAoSes i a taa
"CoBpra-se boje -
- Caniprai^a boje ao4ae> de. sraU, tibrae
ritan* ei P*Co do qae em entra parle : na Taa da Cadete
de Racife W. 0ja de attlejo.
Na pr*$ada lodeoe woeia 33,~kJ* *e
rlvee, eonapra-se ooro, (irau e pedras prenie
mi, e laafeetDse faz qoaloer obra de eocoaaea-
> ^tnlgoer coofprto.
wr mrtor prtco do^i* em aotnsarta, mueei SJ. rM,-u?B ,fye uescoano a quaarasara di
SeoatpraunaeiaBaai.etraacarM8: roa*p rwioveoes}lo barato waoo systiem* por
Traatcto o. 16, Adrlaato.'Castro C roa do .qoe la disce ana r/\n<-*nnAnr* ,
Joraa8 para ewbrallio,
Compra*a roa das Orates*. 41 A, veatfa
orla tanre S40 rs. a ton. ', i
CJtopreHBe
MW jat.dise qae copceradora 'dcfsDUgQ.
JWsmBle velhaBsperaoca que seacha.
wada emmabellirua, sonde o jecessi-
> A|aa dsaa. <
O berfeesooihido titulo/ basta para acndij
wresle producto chimied, este artigo qae1'
Amat, e ccaao as Exmas. apreci_
ouaro, sera duvids, s. desenvolvero rigor
de seu bovt gosto, pvr isso a agoia-branca
vai desde f prevejundo-as de que acabe de
receber nm bella'sprtimento de eefette,
enjo sablime os toma recowarendsveis, c3o
so pela vsried.-.de de eus boaitote novissi-
nios anoldes. con m peta perfeicSo e
delicadeza das fiores qae os ornsm.
Com quilqoer um desseseofeites flea urna
fcap. pr^paraflVfjar assigtir a casamento?,
lales, thealroserjesropaffeios, ou visitas
djetiqoets, sx quanto aos pre(j' deilte,
sio commodos <*imo co6tamam "ser os dos
atis objeotos 4q gesto.
otro* eatfettes e amelas ehapel-
llsraat.
Dosortiaseott leeofeites eraelis chape!
K'tt?rt0.dl-,i,,50 d0 qu* se c>w!f'M. qoe a agoia.bra"nca"re"cebeo~o mer
2an2S-? Franca, parece qoerer faterkasMdo..restom duas dusias nppeo maisoo
m2S2S?/8U f{ S2??lLi8^ fr"aoc,a' *!se pdejainda.saoderaos, suas flores e tos estejaS
n Perfeitelado,. sosa litas, p.rjD,v3o
dando;loros vestigios de oodoas, pelo que a
agoia-braa* tem resolvido vender ttes en-
eifea e aoias cbapelUnas a 85 e tOOOO,
Km caa de Tbeod. CnrisuauwQ, roe d
Trapicha o. 16, eaeooira-ae eSfeetrraineate todac
u qoalidades de vlw Bordeani. Bourgogne %
Kbeno.
._ r i
'om mi)*ee^e-e 18 aeaios, roRcdo e de boait^
ora : a revessa da Medre defJeos o. ti.
<"xer, o oompleto toilette, suave cheiro ex-
cedente especifleo para resUbeloeer a livre
respiraba, faz desapparecer as ardas, re-
nesei-als e a emeeleza: n'-est clima as-
Prsr p odor que -es escapa de um lene
ngeiramente ensopado fi'esla apaa, gozar
ae aotemSo do bello titulo com que a do-i
toa ,fi. Joudray. 33a esparaaca ra* do
Qoeimado n. 35.
CASAS MRA AlUGAR .,.
Of Jacomo Taseo tem par ategar um skio preciosas,
esa oa > nu das Almas em (reme no sillo esa ora. Mahjasaa oasa amija com moltos eaeMno-
os na roa A Ra do Puco da Fanelia, on arma.
eeai oa roa da *r*aa de Sania KUa com embargue
para amar: a amar em scu-escriptorio ana
do Amcrlm a. '3S-
AjRia orida.
Oeapr.se diario* :mki larga do-Resa- a A espranos offerece esta agua verdudeirai
rio n. ts, a a? a arroba. -________ onda dAmerica a .oem fottasabem cea-
* ssrvador de fysiemaft
Caatainilo siar-vantagem
I Compra o Coraclo de Oore o. 2 D roa da
$ Cabug, saoedas de osro je prata e
Aguia Branca o. 8 n PRO I1 lili A XI1
Sortt e delirarlos e.feles para Qi oieie de atrillar ta Botestl** da
67 ebegada a yapipliU ]m do : Pfcraamhnro
nat, ocroso as Exmas. apreciadora* con i- Zj?T~'cz;' .... :
Nlo se ctnbecia at hoje remedio alpont.
que podse auihar a pthisica pulmonar ou
nolestia do peito ; estata refervada.*. plan-
ta, confitcida era fsrnsrabuco o afleoo-,
mB*2o de ttdgm, esta effi, acis gmas,
jiara'que s pssa conseguir resulta*)', se
"Taz preciso q- e a medie?cao do xarfvdessa
planu seja empregada logo que a existen-
cia da pthisica pulmonar for evidente, ou
mesmo suspeilada a.molestia do peito. A
accao do xarore t'e F(itg$o,:ViXa* curati-
va ou preventiva, completa, a o9o hesita-
mos em d7erque superior a todoe qual-
quer medicamento l boje c< nhecido. Te-
mos visto um grandissimo numero de dc-
eutes sus pei tos de pbtisica pulmonar, cu jan
confirmados, qne, submeitidos ao traUmen-
to Oesse aarope, ficaram ce patamente
re NiogHem Ignora que a pbtisica rumoDar
entre nos urna das mais graves molestias,
eqne dizima urna graide parte de nssa
populagao: convm |ois que todas aspes-
sos ou'chefes de famiKs coubecsm, ao
monos de um modo geral, os signis que

L.iM(jeiHns a oa e iveuut', TT: "" "* """vi""'! u njiwa
quasi que aaetade dos presos por que lia 'i^i'joem estar qualquer memoro de sos
poucossfcaeram ellas veodiiiss [lamiliaataeado de urna mole*lia do pelte, e
A8Siip, pois, ess orna tUa raras occ- l,l?U[D regras que dvpm seguir no em-
ioos ta ce a Sra. ecoootnica pode ficar| Pre8 do orco meio certo para alalbarvlbe
cOmpraodo qualquer dessas;0 ra''*
As vezes com causa e por '.ezes sem eCav
Vende-fe a'
n.* I>nrtar.
preeo com modo: oa.
CMIPRA-SE
DiarJos Se feraamboeo a ait6* arroba: oa-rsa
Oirelu o. Su-
rta da Grnc
'O AVOAO
# Antonia Heneel de Siaeira G
Roa do Imperador o. 10.
AfifaiiSi
to terror, era urna qoe seja Uoieexoravel
horrorosa nos seas^cstragos como a sy-
thilis, na*l-eypbilitico-o mal veoereo.
E' prevavel que esta molestia toaba exis-
tido desde s tempos itaais remotos da his-
toria, eotfe os Jadeos, gregos e romanos,
porem alguos autores pensara qae foi in-
troduzida ae-Eoropa da America depois de
Colombo ; perem ba provas positivas do
contrario.
Segunda Valerias, a ealvicie e as aceras
aa cara de Tiberins, de ^ue falla Tcito, fo-
raa causadas pela syphis. Ha proa po-
sjva poe existi 800anoos pelo meos an-
tes de Colombo.
G. de Salicito diz que existi em Mtflao
em 1209.
Petrus de Acgelato falla della na Bolonba
emi470, e Hypocrates e .&eso pern fra
de davida sua aaliguidade-.; porem certo
qoe ojo existe em todo o mondo, e qoe
mais de um terco do geaero humano soffre
del la.
E' iaapossivel schar outra nolestia que
de tal jnaneira atfrtote toda a economa e
qae appareca sob taotas formas, e ataque
o bomem de tantas maoeiras diversas.
A sypfais primaria nouito onbecida,
porem a secundaria eo constitaoiona! toma
formas diferentes que o primeiro sympto-
ma dse despertar era iodos serios "cuida-
dos.
Os symptemas premonitdVios mais com-
meos sao: languidez, abatimento mera! e
pbysico, falta de appetite, iosomcia., oJhos
pesados, dores rheumaticas, particularmen-
te do noate, pailidez, tooteiras de cabeea,
magreza, dores aocturoas e s vezes peqoe-
uas erupcoes com febre; depois vem os
verdadeiros, irritaco na garganta acompa-
obada de leve febro, dores as juntas,
queda dos cabellos erupcoes, darthros, tu-
mores nos ossos, nlceras, manchas na pelle,
dores de cabeea (as dores syphiliticas sao
menos fortes durante o dia, geralmente co-
mecam a'angmentar ao por do sol), snrdez,
tumores malignos, zuido nos ouvidos.
As erupcoes syphiliticas siio de muitas
especies, como erupcoes eseamosas, erup-
bes ulcerosas, erupcoes postolosas e erap-
'Zo na pelle da cabeea fazendo cabir os
cabellos,
Salsaparrilba do Dr. Ayer.
Para assegurar urna cura permanente es-
te remedio deve ser tomado com regolari
dade e constancia, observando escrupulosa-
mete as direcedes qoe acompanham cada
frasco em portuguez, e ao mesmo lempo
leve-se evitar excessos de todas as qua!--
dades.
Carece lambem especial attenc5o o
Peitoral de cereja
Do Dr. Ayer
para cara radical e certa de todas as mo-
lestias do peito e garganta, tosse, consti
pacoes, bronchites, astenia, defjuxos, roa
qaidlo, coqealucie angina e dipheria.
A grande fama que tem graogeado est
remedio devida s admkaveis tdrts da t-
sica pulmonar, molesta este t5o penosa e
fatal em soas cosseqoencias, qne aquelles
qae sao atacados dos primeiros symptomas
devem ser tratados o mais cedo possive),
e o primeiro remidi qoe se applica deve
ser eficaz, pois n5o ba tempo de fazer ex-
perteocia. As pessoas atacadas da tsica,
geralmente fazem pouco caso de seo mal,
at que .seja tarde para cural-o ; nestal
mais do que mu qualquer outra ouira
com, tea fue origem o predominio exten-
so e fatal oe nma molestia que mbltra os
seos eitragdos com nnmeros e assombrosos
casos na estastica da mortandade. Por-
tento o dever de todos procurar o alivio
A*areparacbes de Dr. Ayer sao|)rapara-
das coi) Mpeaal atfeocSo ao clima dos tro-
C'Wipra-fe ooa ea*a fervra do balrrode
Saolo AMonio. prt feriados dm ruaa da Hufij.
Camb. So^Carmo, S. Pedro* Poaba : qoera a .
ver e qJar tender, aaooneie para ser proco-
rado.
Ciro orna (iudoas<*ces, mesmo eom aiaom oso : oaem
a liver e q4er veoder, dlrlla.se jg roa do Quai-
mado, loja AHEspVaoc, o. 35 A.
de^bamar a atlef5o dos consumidores de
liaba em novello?, qoe elles cativeram me-
daabas de premio tas exposices de Pars
e Londres, por suas excelleoteS linbas
para c ser, e que iodos os nonellos feitos
porfes para estesnercadu tem no flm de
cada masso ama etiqueta branca, na qual;
acba*e gravado o ooaie da fiuaaein clieio,
nma vista da saa .fabrica, assim como dse-,
nhos das cima mencionadas medalbas, e1
que cada novello tem urna etiqueta cor de
Tosa cora o numero easpafevras CARLI-
LE'S, Pajsly, e tambeai que onalquer nha
de Tambour, mandada a este mercado, tra-
zendo outra qualquer etiqueta, do que acim
fica mencionado, dio de sua propria fa^
brica.
Uoico agente em Pernambuco Simpsen'
Broad & C, ra da Craz n. H.
A' veada oa roa da Craz n. 10, nnico
geme em Prnambu;o, Simpson Broad
& C.
Atase se orna boa cesa rom am pqceoo si-
jq m Cancana : qnem pteiender dirjase a ra
d^ V.Rario v. 31.1 andar.
VENDAS
t' eitraordifiariamente li.rala
Lsas para velidos de homios e uovos padrSes
pelo baraiissimo precn de 2O r. o covado : oa
raa coQ-ieimado n. 46, loja de Distes Irmos .
Leja das Familias
StJ\ NOVA N. 14.
Vtnde-se fosto brioco d cordioairmo propno
para vestidos e rou(ias de meooos pelo oaratissl-
mo prego de 500 rs. o eovodo, popolinas /azeoda
iraospareole d* nma s eOr a 3W rs o covado
laanobas Oe lisiaoiio Qnas a 360 r, o covado'
cassa orjfiodr, liados padiSe* a 560 rs. a vari,
raode forumeolo do alpacas litas, poli de hevre
e IsaiiDbas, por baratissimos prtco?, praode e va-
nado sortimeoto de cimas moderna?, eodoeseo
"'m,,"o a 360 r., sendo de diversas qoalidades para esen.
wer, bramante com des palmos de largara a 2JS0
nados pj^a eamr e jarieliar, casaqmohos meder-
om aara obora?, balSes de mersolioa para se-
eiSIv e Diepioa, grosdeoaplea verde claro a
l#Joo covado. dito preto a IS, 2*iOO e 31100.
meito largo moreantiqoe prto a^OO o covado,
oestes presos mencionad, s, ba de/reo?a de mais
l por eeotj em relaco a caers Itj** forllmeo
tos ue roopas feltas e por medidas.
- Veode se urna tscrava pard, boolta rkora
rom 16 annos de idade, teodo^ bc placalo a*
eDgommado e de cozer : oa roa do Qoeimado B.
4 o, I (Ja.
eranee quantieade qne existe. Actaalmeate
Uz admirar o limitado preco por que estao
sendo vendidas i necessidade est remediada a Espe-1 HnS,ni?*nha C00iJtm rro8a de ditas cus-
esperando pela c^apathia tenca do ? W ., e qnem comprar 12 caixinbas,
Z -S3K5. Ica 5, daw*Qaente 500. na verdade o que
de mais barato se pee dar em tal genero f
saceos
O llr. J. u p^reira da iV3,"contlrtTT
residir n* roa da Croz o 40 serondo an-
dar; da cooiuius .ios d'as das 7 ss 10
horas da msohaa. Especialidades parts
e molestias das va orioanas, se crrnj.ro-
meiu a corar rra meors de um mez a
c*roosidade da nretra nada recebendo
se a cora oo or completa.
Veodem-se saceos de lioho de ioperior qaalida-
de, pr-prios para assncar : aoarmaiem de Adam-
soo, Howie & C, roa do Trapicbe-oovo n. 40

Para despacha na almde^a
Ven-le-se libras eMerlluas mais em conla. que
em qoalqaer oatra paile : na roa da Cade:a o. 1
boje.
Tintura js.poneza
Insuntanea para tingir os cabellos e a
barba, a 14000 o frasco.
E a nica aprjrovada e rpcommendada por
ter sido reconbecida sppenor a todas as tin-
turas d'esle genero.
A' venda em casa de .Gustavo Herveln n
51, ra da Caiea n. 51.
Atten$o
Pede-se a rrio pai de familia teo qoe t rriaco a seos flltips para nao aridarero
losoitaolo os moradores na roa:de H,rus, thegao-
do a pjoto de desiflarpara a ra, pois o petfri-
tos alio lUariKI, t.Maj b>oa para irem ptra o
P.r guiy :i to pede o Orsaad
AVISO
O abaixo assgnado. como ex-socio liqui-
datario da extncta rraa de Gama & Silva,
rega a todos os devedores da mesma, para
virem saldar seos dbitos at o dia 30 do
crrente, e aqoelles qoe o nao flzerem le-
rSo de ser encommodalos judicialmente.
Recife I de setembro _de._l86.8.
Flix Pererra da Silva.
ampos
da ru do Imperador
receben olu'maioenie a< segoinies mercadorias, qae
vende em grosso. a saber :
Farioha de mandioca em saceos.
Milho em diics.
Cbarotos de s. Pelix.
. JicaraoJ em loros.
Passba para vassoora e aroarracio.
Salmeo em Utas de 2 hfer O mesmo Campos avisa W seos nome.-osos
amigos e freguezes qoe se aena o seu estabeleei-
meato de molbados a" roa do Imperador o. 28 pr-
vido de am grande sortimeoto de eneros floo,
como sejam : -cba, eaf sorie, ^oeijos de diver-
sas qoalidades, doces naciooaes e estraogero?, bi-
cootos de diverjas mareas, ervilhas francezas e
ponuguaias em latas, vmhj engarrafado, cooser-
vas.azeite doce frince;, caonid.!S seceos, et;., ate.
Veodem.se qpatro casas povamente ediea-
das, com 2 salas e 2 qosrtos, connha fra e om
qoarto na mesmo crzmha; reodem SSJJ mensaes
cada orna, sitas oo fim H\ roa da Concordia a
tratar na mesma roa n. 73.
V*nde.n-se i eseravjs" eogomroadeiras, es-
toreiras, cosinheiras e lodj fazem com perfelco
2 escravas para todo o servigo : oa traversa do'
Carmo o. i._________
libras sterlos
Na roa da Ctai o. 63, vend"m se libras sternai
m peqoeoa oo u.alor qnaDtia.
Veode-s
por : a
t-o arre2ls-se orna dfstici'j a va-
tralar oa roa do Hospicio o. 21.
Vtndi-se cal em peJra da oiiima chegada de
Lstoi O'j aroatem da eieadiob* q. 3: por me
n s preco gafen outra gaalgoer parte.
Pre."is* se alogar nma caa terrea : qoert
tr anonncier para ser procurado, oo dinja-se ao
Clnb Peraamhocano.
i p i ii i i
-- Fog'o oo dia 19 de maio do crreme ao
no, dd engoho Santos Meoids da comarca de
Ifiareth da Halla, orna e'.crava p_r gome Jjse-
5?*,!'..nr.0.8 aW* '^niies fcrbolp, idide""'
annos poseo oiais oo aeo. orpei, itt.'er
rola, ps grandes e grossos, lesta epotada a com
,caDto, peroasgtossas.peitc? grandes e.cabido.,de8-
tes perfeltos e hmadrs, olhos vivo?, olhar e=paDtt.
do ootras vetes de quas esia' rledose oo alegre,
hol c-morad no Recife aos Sfi?. Qoova A Lelte
b 6 aoBos^pcnco mais oo meaos, e estes cwapra.
jam a om Sr. 'lnodade, no.Crrapat?. comarca de
Lirooeirn, WIe, eogomma ilro e fllposta para
Vende-se bm
motivo se dir*
Padaria
padael Listante liegAux:,
ni ra da fmpefatriz a. 41.
e c
IJeuet oriental.
L'mpa cabeci, rnacia os cabellos, 6h(os-
crescereoltiplicar-see n3o pneciza como'
ootros especifleos deeogredientes. elle s de^
luido coa agua, pnra^rodoz os effeitos de-
cnptos por seo autor: comprai um pro-
ducto quasi nacional d'America.
iaocalos para theatPt.
A Esperanca far orna pergitma : o que
ser preciso a nm espectador no tbeatro ?
bom oovidoe br.rn binculo, pois em. esta
ultima necessidade est remediad*,
ranea esperando pela cDmparrhia i,.
Sr. Amat pedio cora antecedencia bous bi-
oculd8 agora inguem ir que pincenez
pode sobstituir a falta, n3o. abaixo o pince-
nez, quando se pode obter um binocolo
4e aproxima o actor a um passo doespec-
por ity 20,0 eo mondo mareba e mar-
cha....
Acto de t.
A Esperanca como conservadora da sua
individoalidade presenta ao publico seu
acto de commercial.
Anuoeia pelo Dmio do Sr. F/gueira &
Filbos, e paga, est visto.
Compra ueste mercado e mbem recebe
directamente e para Europa ( preciso dizer
a verdade) as miodezas vem, indo o dioheiro.
A Esperanca se denunciando n3o presume
qoe seus freguezes facam econoroia, porm
convida a compraren mais barato e bom.
A Esperanca tero systema conservador
porque deseja estir hrgos anaos a ra do
Queimado n. 35
A Esperanca s deseja alargar" o circulo
de seu commercio porm nao quer no sen-
tido liberal,ven Jer fiadoGcar sem a fa-
zinda c.sem o f.-eguez.
BeOea-aa seJa, e de lenca para vestidos.
Grande sortimento de boides de seda pre-
tos e de- cores, com p'ngentes, e simples,
maiorS e menores etc, etc, para os vestidos
leves do ve: So tem a Esperanca bonitos bo-
loes de louja f fixo, ultima novidade, n5o
-graca s vendo se far ideia da induslria
franceza na vaina Esperanca ra do Quei-
mado n. 35.
Cintos moderaos
com fivellas e sem ella. As senboras teem
11 bom senso de quando nm adorno moda
n3o se poupam a encommodos: a esperan-
ca nesta conviceSo lera ou conservar os
intos fita larca com fivella- de retrato, ue
dizer a verdade, s5o bem bonitos: assim
como procura desde j prevenir-se do qne
ba de mais novidade no genero, e para ve-
rem o gosto a Esperanca exp9oque rece-
beu de chique porm serio, ebega para
todos.
Urna moca que bem se adorna prende a
altenco, ora isto j um bello dote, e acleus
fiieiras da guarda nacional na uiudanca.da
vossa posigao social nao esqnecaes a Velha
Esperanca que tambem vos acompanhar no
doce come de me.
A carinbesa ruae que v estorcer-se o
innocente fijinbo accometlido de convulces
n3o esqoej;r sem duvi !a, comprar o an-
tidoto contra semdbante soffrimento quasi
sempre fatal, mande na Esperanca que ter
sempre collares anodinos de Royer que n3o
smente teem a pfopriedade alludida, como
contra os effito's muitas vezes graves na
poca da denlicSo, ao Dr. Royer afuera
volta'o mrito da grande descoberta eletro
chimico, a Esperanca apenas recommenda
(por ser conservadora) este producto geral-
mente conbecido em Francana Velha Es-
peranca n. 33.
t rvotta precisa o comprador declarar
a idade da enanca, nao esqueja.
:*em servidn. comprando qualquer dessas'
obras sempe oecessarias. E* bem sabido
qoe, nesses^asos, quem primeiro anda me-
llorescoln.aTortanto, o5 lia'tempo a per-
der.
'anas tf.Ko
a 500 ra. groaa
As peanas Vque a agoja-bratica vT expoo
aprpciaco ao rospeitavel publico, ojo s3
oertamente as .de soas asas, nem mesm
mditas a803as5o suscrptveii de flaqueza,
com priv.'coes, dissabores, fadigas, excessos >
prenhez, aleitamento, perda de Cores, falla 1
de apetite e de (effas," dores e oppreasSo
no peito. f o as costa*, e laopuide7, e es-
tes symptomas p*dem levar a crer que ef-
sas pessoas. caroViham para o ecnvohi-
------------. ,.^ .'in. .'UM usas, IieiIJ lilLIII (."'".1, voiu'lllliu |lil|il \J CCC1
das do Galiov sao rim pennas d'syy, bi-A) doiPenw ^ mal de qoe sfo precursores. Se
'lanca, comretew;3o ou ser ella, as qoaese Jun, as sjmptimss descriplos, se ola
por autorisaciod'orMrem, v3t ser vendidas I oa le ainda' qoe leve, sel re ludo se
baratamente, para assim dar consumo 'e
te o b m temro, s prt Nbili'iade aindau
mati r. i
Km qualquer cirenmstncia, se ella (fura
algura lempo na boa e>ta(io a um trata-
mento petbodico, deve inspirar serks 1r>
qmeaces.
Se/de{Ois d todos esses inconmodor.
Algumas vezes a peqvenbez do preco f.z' apparecem no doenfe febre da laHe narii a
de^ecw.ou fazer juizods'avonvel a res-1n0D^. ores, oo bumidade da pelle do
peito da qualdade oo es-do do objeclo, I "ne o sorano, psrlicularicer.ta ero krnr.
mas nesae caso as pennas eatSo patentes pa-ld cabeea, e se o doprte escarrar sancue
esta prvido qoe a lobercnlsacao jfeva
desenvoJvecdo nos pulroes.
Se o doente
ra quera bem se queira certificar da sua boa
qu li Jade e pererto estadd! O certo que
rarsimas W? a/parece oeeaciSo seme-
Ibante, e por isso a agufa-broa'se praz
de scientiflear a car/a um de per s, e a to-
dos em geral, para que aprovifem a op'por-
tunidade, pois s flcar eom pena, quem nao
conjurar das ditas peonas, na casa em qte
cima indicado fiea.
Smaocome
Compo>ic5o especial eoulra a caspa e a falvite.
Cbonneaux, antigo e acreditado cbimico
perfumista em Pars, a!m de muitos ootros
[roveitosos preparos, fez mais a sua compo-
sigSo tnica exclcsiramente vegetal, que de-
nominasmaocomecom o flm especial e
unicamenti contra a caspa e a ramee. O
smaocome, puro e sirrrpfermeMe applicado
segundo a n'. liigivel inscrpf3o q;e trazem
os frascos, fi rtilica a raz dos cabellos li-
yrando os assim de cahir, sera comtpdo pre-
judicar a sua cor primitiva; assim como fee
desippcr ceras caspas.
Eses resultados segures e efficazes lm
tornado a composico Smaocome Co"nb*ecda,
esmida, e procurada 'por todos quintos
delias precisara.
NOVO SORTIMENTO DE BO.XECAS DE CHORO
Cpm rosto de cera.
Vendem-se boo'tas^booecas c/im olhos b>
xos e raovedcns, todas por precos commo-
dos ; na ra do Queimado, loja da aguia-
branca n 8.
Stereoseope oa Ecnio
Para ronbecer-se as irregularidades das
edulas fdlsas, ao?meat?r o tamb dos re-
tractos e oulros objedos.'
PAPEL MATA MOSCA.
Cbeoou nova remessa e continua a ven-
derse na loja d'aguia-branca a 40 rs. fo-
Sba.
Filas e lacos para cor.decorac;s.
A aguia hraoca, a' roa de Qonimarto n. 8, rece-
ben oovas fitas e leos para condecorare?, tendo
netes a.'guis com duas sicnifleacdi-s, as>im cemo
recebeo loalmeote filas para fochus d jaiifg de
paz. delegados e sobdelpeados; eromosempreecn-
t na a vender taes objectos por prefos raioa-
Frasquinhos com oleo ou azeite
especial para as machinas der.-.stora, agulhas para
as dMas: vendem-se na foja d*agai-: branca, a" roa
do Qoeimadoo. 8.
Vsnde.se
apresenlarse erm esses
symptomas na idade de puftrdadA, e e^ne-
cialm'nle se oulros membros da familia ,
em soffido moiesiia do peito, nao restar
aoviua a respeito da existencia do mal Se
logo que qoalquer pes>oa estrver inc< mrr.c
dada do del! xo, ou dos synjptomas j des-
cnpos, concecar a lomar todos es das o .
sarape de FeJrgoso de I'ernambuco, ver
que \3o desaparecendo eses incfmmodcs
como por enc^n'o ; e se conticnar no uso
do xarope por algum lempo, goai dentro
ero pooco em nma sande como nenca em
?ua vida desfructeu
Se qu Iquer pessta, que j offreu de
ama molestia do peito.'desojar eviiar reca-
udas, den r uyr de algemas gai-rafas do
Fcdegoso ; e, se sentir qualquer dos symp-
tomas qoe acabamos de de;crcver, devora
sccelerar-se em tomar o dito xarope por
espco de tres a quatro rrezos.
Uoico deposit ra Larga do Rosr.rio n.
10, junto ao quarlel de rolioia, Pernam-
buf'o.
'.
NOVA ESPERANCA
21Ra do Queimado-
balco de volta, qoe serte para gaaljuer est.brI
cimeoto, oor prego multo barato : na raa de ApoJio
numero 20.
iflIJITO B4BAT0
SYSTHEMA METAICi).
Completo sortimen'o de medias para-t-
quidos e seceos pelo noV'sysih ma me-
trico decimal, confurme determinara as pos-
- o ensenho Lastrada fregu:ia da
Eicada. rooente e crreme, com boas e ex -alientes
trras de pro.lnccSo, de meia legra em quadro p^ra
safrejar -> 1,500 a 1,000 pies d rooito hom as.-o
car, sendo d'ago* e copelro, coro doos gratidp<; e
pons acodes,.sendo o eogeuho hero obrado de ti-
Jolo, cusa de.brioha, diu de viveoda, rorlas e um
formidavel cercado de vallado para refaier de 80 a
10!) bel;: quera oprelener comprar ver dirja-
se ao !Be*mo engaorro a tratar com o seo propne-
trlo Jos Camello CavalcanU Pessoa ; para infor-
a>ap5e., oesu pra^a a' roa estrella do Rosario d.
*7 com Rodrlgops, Almelda & C.
A Itencao.
Veode-se uira rnuacao eovero'sad e c
tiras ltimamente adoptad e mandadas
Vesdr-seama bonita mulata de 18 aooos,
propria para oacjmb. tem priociph d babida'
de : na roa do Pgo a. 9. Na mesma caaaba mais
escravos pra vender-.-e.
goalQBer eerviCP. B.ga.se as aotorifladss e api-
les de eampn AOfluai.)aer pessoa a captura da
vri' "'" escraw.MudODiregae M amm engeabo
idcaa,%re^mom'fieaeoes importantes tobri "" ^ f*^,ifl5;*; onvtln ** AC^se
asy*.**0 ei*as Pari <*os paizB.
raTato dee*se no*ar com moito cuida-
dos, nara .qnrto haj
o Brasil, Sum ffio^^re^) m?
nncwsr na lineas portogueza. PortDiol
doavam notar com moito cuidado que o ro-
* lo oo aaWOUorio de cada, frasco tro oa
VENDE-SE
om sitio na estrada do Eocaoamenty anto aos tri-
Ibos orbaoos, eom boa casa de aedra e cal, nova
em ehios propMos: a tratar do mesmo lufar com
o Sr. Sampalo (laberae.).
. \*ndero-se diversas obras de "mediciaa^B*
secretaria i Siota Cisa 4a Hiseri<-ordia
pul 'i i 11 m^iw*wm^*~m*^m^^m^^.^b
Veode-se oaaelia -i pin meii)or,qB9 nade
fra, ero libras em p e be.n preparada : oa ra
do Mondego otarla o. 13.
.....K-
R
-a--------:........i. ^.
Preei8s-8e
rB"- eian > sesa wrria^q Mcpr-ia Bti vrsrrflOT
1 tetbia commodos para /alUi, quintal e cacimba :
na roa da liocerairlz o. 4f.
. i I i II I >!' .' '' ---------
Prensa -se
a pro eaiieiro qoe Uoba praiici de ala da pida
ra : ii rea 4 !pertrls o. 41.
Cal aira.
Cal nova de Lisboa : o roa da Ctoi o f 4*
andar.
Cal nova.
Cal nova de L"ibsa :'na ro do
armaten de assoear.
Apollo o. 18,
; Veae-se orna parte de ama casa' terrea' pa
roa doi pateador!: a tratir oa ro Diraita a. 3,
* aaa"WaaT
cuTO^fr pela cmara municipal: ooko de
psito ra Diseitl o. 5%,loja do Braja.
Facas e garios pera meta de um
bot5o.........4i800
Di tas e ditos para mes de dousbo-
'toes k "/- '.- .!-v '.!_._ 7,JO00
bot5o W% i'-. 4,5500
DHas e ditos para sobre-mesa dous
botaes''... ;*: eooo
Todas em perfeilo estada assim como
bandeijas t;nas, colheres de metal princepe,
trem para cosinha, ferro p?ra frisar vestidos,
bacas e m^tal de todos os tamauhog,'espi-
gardas de dous cahnns muito Ibas tudo por
precos commodos, alm de outros' objectos
de ferragem e miodezas, qae s a vjsia.
Attencdo
GfteffM nova rameas do bem eeobeciJo-leiie
conJeosado de Bordean* vende se em : talas de
rima libra, ao preco de (#000 por..iau em casa 4o
Ta-Jost, no caes da.ayo4ega| ylQf.P-,!______
Vepde-e ama vmacioi da amafe^aieovidre-
cada o averolMda propria para todo e qqalqaer
negocio, sita oa roa. direit a. 78.e trata-se a ala
goel da roema easa : a tratar oa roa Dlreita a.
76, casa do Sr. Joaqun) AdIudm da Silva oo o
roa da tapa o. 8.
Veade-se om ptimo feilhar de Jacaranda* poj
commodo prec): a tratar do hotel de Bordeaux
roa laiga do Resano o. 44." .
GMjoriip^cW'.
Vejam e admirem
Koa Direita o, 55.
Grsodasoraaeaio da fueodasOaas a grotsa, e
roopas fetas.em Uqoida\a) eom o aballmeolo de
10 V. o preco de primelra mao.
Aotoelo Doartn Machad \ tendo felto concordata
coro os redares de Fraociseo Doarie Pinte Vlanoa
& C. e i.biido o sbate pn>porci.ioal Das fateaeas
parleoceotes aqoella massa, resojve-re a fater orna
completa llquiiacSo, pelo qo^ offrece-se' ao res-
peitavel riohlice ein gvrll om {rrode e nnpreto
ortimenlo de hiendas roopas f*nas cr-m o abate
novo syss>iaa.
A Nova E-peraDcadecara ao respeilavfl pobll-
'.o que temou o novo syMema de vender barato,
eqnem qtttier cerndrar-se des
gir-se i raa do Queimado n. 21, |. i, da Nova Es*
pefaiica. '
BotofSpsra vestidos
A IS-? Espervea a roa do Queimado o. 5f,
receneo pelo cltimo vap r om bello sormento de
boioes de seda relos e de cores os mais medir-
nos e d-licados qoe ifem vlndo no mercadee os
vende pelo rr.vn syit rna.
lafcjrinlbos do isiaajPji
A Nova Espeanca a ra do Qoeitfado o. 2J,
receben urna pequera ooanlidade de finas toalbw,
lengos e frondas de laByrinthos, e os vende por ba-
rato prec-1, oa mencionada roa do Qoelmado
o. l. *_.-
Caixinhna*.
Bjdss caixinhas de roadeira pronrias pira
guardar costura cosioreiras por. prego qoe agr-
da, arcado Queimado ol 21, loja da Nova Es-'
peranca.
Cellares anadisos ellect o magnticos
nQlra as cenvulces das crearais.
Nao rrsia a menor duvida, t?e qne milito*colla-
res se. vnd>-m por ahi intimlados os varoadelros
de Rcyfr, e eis porque mol tos- Pais de- familias,
nao rreem (comprando o<) oo erTeito p>rroeliii'o^ o
,qoe s pode dar, as verdadira<; a Nova JSspe.i
raoca, poim que detesta a faisicfeao principal-
mepie no qne respetla aobem estar da iurraDida-
de, fu urna" encommenda" di'ecta estes collares,
e garante aos pas de familias, que fio es verda-
deiros de Royer, qae a lacias creaccas tem salva-
do do terrivel kic( mm.lo de eoDvglcdes, assim
pois preciso, qne'venfiam a Nuva E>peraoca a
fu do Qoelmado n. 2 coniprrm o salva vida
para seus fibiohos, sote aoe sites sejam acom-
mellldos do urrlv-i nal, quando eotao sen dlln
cil alcanparse o etfoiw desejado emtra seja-oa x
empregJtfos os verdadeiros collares de Royer.
Talkfcrts oa/9 creaEca.
E-Sran^S8 '" d Qceia,ido D" Kow
E^f?]s iso? f ^rdad: s- d^mos e de
'MSreS rjra sfenftoras e mehmas.
k. *' B"Pr,BC roa do Queimado a. 21
i can* de recoaer um bem soriJBento desle ear-
, tilbo e os _v*-ade aor pr^go rasoavel. ,
Aos senb0res padres 9
A novaecperaocj, aVima|o QdeiaMdr. n. 21. re-
~ -iLm*Us d6 (Pre)*roala8 para pa-
dres, e veode as per rreCo con modar^
Vmh
de 10 /. aoi preco de primelra mo : e pelo ara- Oa chapentinh'ds (. verdiatlra oalbi da Ralis
sea le eoovlda aos cheles de familia, senhores de es- A- "-"^- -^-------
(fenheiro a virem referem?e das grandes pe-
ehincbas ; oa roa Diraita d. 5?. '- '
Venda de terrenos.
Vndese tarreos da prodotcio a com arvjres
fructferas, oo logar do beceo do Espicbeiro, pro-
Im.o .'estrada de Joo d Barro*,,pa.t.flD.la-im
de psr os trrfhos oTbsaus tltrRCira I Bberibe
e QUnda : aoera preteodet, dirija-^ nes dominaos
ao sitio a. 6 da EMrada de oia de 'Barros, e nW
deoB)is- das se poderao entender eem o S' Ins*
^.P' Correa, a1 roa do Imperador o. U,
v FABEL10
ae stfsoperior f^eljo saceos om 98 libres :
Pff|erfptorlo de Aotool Lo|t de Otejra Axeve-
do C, roa da Croz a y, ^a^^W.^
* Veada-sroma fco"*rm*eloTaotisracaaa e
eavarosada propria para ooalqoer estib^leeimea-
*elaa de Santa Mu a 3.
de moldes ioieiramete novoa e eafeiitdos core tar-
laUM : wndem-!,e a" roa do Qoeiroado n. Ji, ni
oova esperioca.
A's mais de familias
A B"va esperiDcS acaba de' rfcebar delicito'
forros de vetlodo enfeiladoi ctm Iraocii de palba
da ltal>a. para senh^ras e menina!, e vendeos por
barato pr^co, ero relagio a ql**ede : oaica ama
onde es b< a' roa do Quemado o..41, aa mjva ei-
rerioc.'
Medemef eifetes para baile ti
Ibeslre
Urna peqoeoa qnintldaJe de
reoabeuanava esperanca, an ||
bailes on espectculos, oo 0^^^^| '
casamento, a ella ufaaa se B>*
Uata perfeicJoa* dl-
lito a' raa do Qoelma io n 21. -
ltte tt JoitTMi
Brincas, preta e de cores, oan
aboras : vendem-se a' ro *c Quelmiic o. "i, na
aova asperaac.
Uaffil
I Jiim^iu^^^iasaiiill^^^iSi:^


T

2t*iwtmtti
+*>
i U CQTUOJ
L I

AM AZEM M MMftlS
15ra daImperattte--45
0 proprietario di nova loja do Garibaldi na da< Im,pfe-
ratrizn 56.
LORENCO PERFIRA^ MENDES GPIMARAES

vesiidua da
o covado.
Alocas
aadot.l
EsVr artiga boto contienda [o] de mlodef* '
|HKtou(>i*)atlon/iMrt*-8WefltroDiB pr-
vida; masas t vidnde.yaMlm como esia" Ba>:roate*orWda *
aftgos.qoe propmroe6i-perieacro
--ji; rtfd/ 4*e o Ccrrdelro PrevYdetle spera
detoa bo' cMMtsu regbetia, a contiotiaeSo d
f(MmlieajpDCi,oio oivtdasdo elle soa tasera-
TtsflJ.imwW5o.iaD"> eondeweadeaein.e agrad
i* jua o$o boas-pastare; assim,. poli, cnijipaie-
icanTos'vahos e Horas fr?guezes que ;ero sal-
teos a crtenlo.
Navas e delicados leones
O OjrJetr Providente," a' raa do Qoeimade n,
16 roeebeo ootos e delicados leqoet coja varieda-
ee egortcualidades os tornaoi recommeadados
jando :
T Oatros de ** Otnros aeditona) eofettados om laaitjcaiai de
*<;o i djtnradas.'
OawosSaosaopotttdo imitando marea, e tfgnal-
mele modernos e entallados
en
laboTiosolippro de/Vefte-za, enejando arrosr ao nsroeroidaoben
l' ro.los fregn;>.e'sV iguns ie anda nao sa mgaaram prodtgtilsar-tt* sos prdtecio, rpg
j-a todas aa.teisoft-jqoe'effstm n'cste caso dfaw de sepressrem.^a cratar as por;
fas'de ga-qaartet, cpripaioa de que WoHeffc ose***, com motiro, fteebamsr ao
Mooro~taoT3lerQ'! Wum f'Oh f d^ias palavrasf*.irt? ^ItWiWMcer a peso..
As rasos* '^pdr-gobc "abaaWft^'.s^ejo/ jif^p^f^ causa
..,^wier>ni.felonMfor mHei'-M fio. do me* prximo.; diversas .qoaUdaOaaa* :ww. ^ ^ ^^^^^1^ cV^icidadoVi**tos. d^S^asj* oo pezos, triM,,dMttNaara .eau>at.
1 w*s, prceias deste mercado, a saber: 0 empreo de awnera affaVefe -ecna peasoas queW *e traan, rinda eew es de RKE^ftllJ*^.,,.,.,.,
lia&uaasda Garibaldi a MU- rs. I Cassas francezas fe 40 rs. a ;Wm f^ 69 ^ o Moneo airaofo para.lopg* I *> alfanje, pfocfw sftsjr-se ^{SCeK* ***
v/-S^aainhM S SuadruS^ para ?* cea ama poftlhlba do maato da civrra0o. ^^pSaiUbafm compren, sennrento.
A peesoae sjmw ?wtowarn tomB&r&K enl perpwna escala- aet- art^iMw e. ptmeveai* itaedn m Srtgw-*i* !} s*ra'
.jWewtro^se^ we^asnittBM^'po^ A|PM
5 icoartlhes-protwwirwaiB^ eui pm^Has pnivr^o pre frtat WH"1M rairas
Aproctai oottors esta rarai3 tabea. ionfroot*r, a actuMitbfte, (do cam-
vende fcera-
do Gsribafsii 710 rs
Veade-se alpaeaspisrari'estidos de senho-
rasa 6i0, 720, 8U0 6 13, o cowdo.
Organd* Ho artftafdl a 240 rs
VenJe-seogandis-para testidosde seobQ-
ra^e neoinos a 21'. 28e 3dO rs. o con-'
do, meias para senhura a 45, 55' e6|j, a
duz'wi.
H d.ipales d arlAtdl a
5j|30O.
Vende-e rjecas de1 tn*dapolao com 24
jardas a-555J 6ltOO,7^( 5, 9 e !0.
Cuales de ttaribaldt a 23.
Vendsech.iles de merino eslampados a
16, U. 355UO. meias croas para hemem a
*3, 53, ditas para menioos de todos os
lamantios a # O a duiia.
Grande poreode- reallios da todas as
quali'iades de azenda.
Ve de-sa urna porcio de realbos de todas
as qualida-les, a saber: I53#, chitas, casas,
alpacas, bros de cores, fusto, marsulioa,
organdis e putras moitas qaalidades por
moito barato prec/ para acabar.
CbiUs do fiarib.ldi para coberlas a 3-0 rs.
V-ode-s? clilas eocaroadas para coberlas
a 320, 360 e 40), rs. oxovado.
Alpacas de lislras do Garibaldi a 14,
Veode-se alpaas a li. tras de seda para
vest io de senlioras a 1, ditas malisadas a
1^200, ditas lizas finas a 8 to rs.
Chape 8 de sal d i 2 a 16 baste
Veode-se chapeos de I de 12, a 16 e 8
hastts a 05, 85. $ ei35-
Algsda d fiar tita M a 4$,
Vndese pecas de algjdosinbo a 45.
153*0, 05, 75 e 85.
crestas para vestidos de se-
nhoras a 400 r.
Vende-se percalas para vestidos de seobo-
ra a 4 O e 440 rs. o covado.
*RILllASTIN.VS BRANCAS B DE CORES A
80J rs.
Vende se brilbanlinas brancas e de cores
para vestido de senbora a 500 rs. o cova-
do. chitas finas a 320, 360 c 400 rs o co-
vado.
i hitas francesas a 20 rs.
Vende-se chitas fraiicezas finas a 280, 320
e 360 rs. o covado.
CHAPEOS DE SOL DE LPICA. A
35500.
VenIe-se chapeos de sol de alpaca preta a
35500 cada um, por ter grande porgo de-
seJH-se acabar.
Ciiitas matizadas do Gari-
baldi a 3G0 rs.
Vende se chita* maiuadas para vestido de
.. henhora a 360 e 400 rs. o covado.
tidos de se .hora i 640 e 720 r. a
Toalnas a !0^, a dnala.
Vende-se toalhas de liuho- para rosto
105. a duiia, guardanapus para mesa a 35,'
coa ricos dse*
iteopa lena 'c'^'- u '..bs) csepe fefact Oatetfe. Mtasmmico qoe terio o rcsuilsdo e njc
-se palitos de panno preto a 55. W, r *~ ^ -W
Wi^r#JZ>S^ a dhineirort T

na, o mais barato qoe posstvel.
Keopa -feila aeiao'!.
Vepde
8 e 405.
75 e 85, caitas de casemira de cores a
55. 65 e 85. cotletes de casemira da cores
a 35 e 355'JO. palitos de alpacas de cores a
3550J e 45. palitos de biim de cores a 25
e 5500, coletes de brim a 15600 e 2$..
.Leoc* de seda a 800 rs.
Vende-se teneos de sad i de e-re* a 800
a 15. casa, tu, lencos da cassasAlecore
500 rs cada um.
Baldes dej arces a (MJ. fibras
Vsndesebalfl8dearcsa 5.yj0, isihw,
o25, goHinbas paraaenhora a200e32ors.
cada orna. Uti.
LBNCOS BRANCOS A 2B000 A M?2'*
Vende se lencos brancos a :5, 35 e 35>00
ditos de lioho a 65 e 75, ditos con bioo a
45 e 55, a duzia.
Liaaiahas pravianas a 510 rs.
Vende-se laainbas prussiasas, para vesti-
dos de senbora e meninos a 500 rs. o co-
vado, lasiohas lizas de cores a 440 rs.
Poit de chevr e a 8C0 rs. -
Veode-se poil dachevre para vestid i de
senbora, sendo e.ta fazeoda de bonitas co-
res e listas a 800 rs. o covado.
Barejesde llstra* a 210 rs. o
carado.
Vende-se bareje de Uras para vestidos
de senbora a 240 rs. o covado, laasinhas ma-
tizadas a 240 rs. o covado, la-iabas estam-
padas a 240, 280, 320 e 400 rs. o covado,
laasinhas de cores achiladas a 500 rs. o
covado.
CASSEMIRAS DE COftES A U,
Vende-se casemiras da coi-js para pali-
tos e cale s a 15. 25 e 3!. o c .vado, coites
de casemia para caiga a 2 J, 35 e 45, aa
rna d Imperairz loja d> G#,r.balili u 56.
U ing vspira calct a 3)0 r. o
ovado.

peares perfcnraria.
Ocardeire-presidente a' roa do Qoeimado o. 16
acaba de rece*er na oovo oruaeai de pertoeaa-
ria anas, tnetastvj os tm cnafieeidos copos e -
us.coon banli* fta. Esoacitlcar os Domes de 4o-
dijs os ebjects 90 loriarla enfadootoo o 1er esse ea-
i
PARA FAH1IUA*
' araide Raiar, rna Neta i. JO 22.
oeCarneiro Viabn *C.
Ata** de ebegr a wte esiabeledtteote
gralio'e porcSo de acbipas para cs^D/ta,
do actor Wbeeier Fsod, approvadas ta
oliima eaposfJo de Pars, as quaw asea
com doos pospDtos toda a tostnra, e ta
vantagem de ser tajjanave o w^'mtto.
qne ^ualqser tranca de ' anr,os Rei-
meote irabaDia, a pode, com este entreten-
ento, levar vantagem a* lervco'drio tt
trnta ees oreiras. A cop>prB|}p*3o tw>-
ples. pois ea osa qoarto de b'ora se ficase-
nbor do mevicacnto da mchica, ttnde a
mesna a pr. priedade de fazr as sejjftlste*
costaras: pospojrtar, pmfc*sbar, rattir,
marcar e bordar, cerno apreseatam oa dtna-
nnos q*e acompanbam as Os prr prieta-
rios do estahelecimento se csnnegaa da
mandar sitiar n'es)a cidade, garante
dizev-ee ine qae omw se prever en boas e do-
m perfartri8Awijp-se a ra do oeimado n. 16
Mi sa^aurem:
. AteHsw *ta qiwnadada a UOO rs. a aoreta ^^t/toi > ni^ro praineaie.
Abssintlv>f>irmoarlo-T-att.a tBOO.a-grrafi. baralissimQ, feastomaca Uhaft e camacaia bordadas
e preferrrel.o* vph*r th urobsot.
Ameixas traivcezas, eiaf l*tas e cirtes com lampa de v\-5ro.
Balaios par* compra*.e cosfciras.
CbariUS da Bbia d bus fabricnUea a 3* 44 a 55 a eaka.
Choricas. a.WXKrs. a ttbr*,.
Doces do gpiabas em latar deifructa da Eoropa,4ia3igo*890;rs. tetare
a aoacmelada lk**. > .
EFvilbJS psriugiieza t tancez, mostard, conservas censaras > ow
"a Uta- ^.
Vate di C!taa.
eu traqqes 5|500 a caiacom 40 cartas e- tOO rs. cada otaa.
Carrafas- d e riscal,
isti parecen de cunstat,. mas.aao-de> awito boat tidro, por 85000^o pat
baratissio pela sua primazia.
Gou^s de garganta.
Vln-ho. :
Os apreetadores da oajlb*m copo de- vioho- ^vrtrara an> nos o-bma Porto-etMjarrafaw de,t$ ir0M& a girrafa, tatnbB-epioa,'o encllente >s-
catel, o verdadekro-Fig^ieiw ftosarrfttdo, o apreciavel Lisboa, o fresco Brd midavel Champagne o vinagre brsnco 400 rs. a garrafa.
cFifiiTfibre,
Presunto do pl'esthlaiu inteiro a 950 rs. a libra.
Santo Antonio e :&.JoAo.
tfarteitfa iagVxa em qnsntrdade para 800, *5 o I $00- a Kbr, em via d
usorarlo preco porque em ontra parte tendeara nvrfrteiga (I^TJX moitis pe*as mo-
dariam de proposito de faaer bollos; m*s ma vea qae o Moaro tom nwoieiga mu le-
ba a 800 o i#X>J, tedns farSo o seu boltono mgloa oo mesiao soisoo.
Venle-se gm^sparac Iga a3^Oe40Ors.
o covado, fuslao para calca a 5u0 rs. o ca-
vado, cotim para calca a 240 rs. o covado,
c rtes de castor e cotm para calca a if>.
15120 e 15200, por estes recos > vende
o Garibaldi ra da I operatriz o. 56.
Cortinados para cama e Ja-
nellas.
Vende-se cortinados para camis e janetlas
moito barato a 75, 85 e 93, o par : ra da
Imperaliiz loja do Garibalii o. 5 i.
UQIHDCO
Na loja e a^mazem da
Arara, ra da Imperatriz n. 72
fazer
0 proprietario da ldja da Arara tendo muita fazenda em ser resalveo
grande liqudaca para diminuir a grande porejo que tem, a saber:
e0de-seTcr*So a 4J0OO. *" ^m*^!***
urna
Lastnhas da Arara a 240. rs.
Vende-se laasinhas de cores a 240, 2a0 e
30, rs. o covado.
Chitas francezas a 280 rs.
Vende-se chitas francezas finas a 280
320 e 360 rs. o covado.
Madapoles barato a 55500.
Vende-se pecas de madapolSo a 55500,
65500,75C00, 85000 e 105000, so oa Arara
Chitas matizad ts a 400. rs.
Veode-se chitas matizadas finas a 400, rs.
o cavado, ditas de cores a 320 e 3t0, rs.
Alijo dito inhe a 45000 rs.
Vende
55600
na liquidadlo da Arara.
Lfaitabas malitadas a 320 rs.
Ven le-so laisiahas matizadas a 320 e 400,
rs. o covado.
Baldes a 1*500
Vene-sebalesdearcosa 15500, 15609
25000 cada um.
Lencos traucos a 25000
Vendase teneos brancos a 25000, 3^000
c 3$5( 0 a dozia, ditos com lisiras a 45000 e
55000 a duata.
Alpacas dfcjr.s a 800 rs.
Vende-se alpacas de cores para vestidos
de seuhoras a 8J0r ., ditas de lislras 4
15OOO, ditas matizadas a 15tOO o covado.
Laulu* uifldas a BOO rs.
Venda-se laasinhas de padto js mnito boni-
tos e lindas cores para vestaos a 500' rs:
o covado.
Percalas a 400 rs.
Vende-se percalaspara vestidos de senhora
a 400 rt. o covado, ditas .fines a 320, 360 e
400 r- a, cavado, na loj da Arara.
Cbapeasdesat de alpaca a 3i|t50O
Vende-se chapeos de sold alpaca a 34500,
ditos de seda floa aMJQO, 8d000e I25OOO
peaa um. ra da Imperatriz na .loja 4a
iqujoaco da .Arara n. 72.
I.=II dl CU-vre a 800 rs.
Vende-se poil de Chevre para vestidos de
senbora a 800 r?, o covado, laasinhas de
cores a 320, 280 e 240rs.,o covado, ra
da Imperatriz n. 72.
Organdis a 240 rs.
Vende-se organdis de cores para vestidos
de senhoras a 240,280 e 320 rs. o covado.
liriliaaliiu* de cores a 500 rs.
VoDde-se brilhantinas de cores para ves-
tidos de senbora a 500 rs. o covalo, dilas
braocas a 500 rs. o covado.
Grande porfo de realbos de fazendas de
cassas,
raje
Vende-se bareje de istrasfara vestidos
de sfeDhora a 240 e 280 rs. o covado. <
Rcopis feilas aarioaa'.
Vende-se palitois de panno preto a 55000,
65 8J e 105 calcas de casemixa pxeta_a
55000, 65000 e ^50iO, dita de ditas
de cores a 55600, 65000,7500) e 86u00,
collelesde casemira de cores a 35000 e
30500, ditos de brim a 15600 e 2|000, pali-
to de brim a 20000,25500 e 34 00, tliiys
de atoaca de coros a 34500 e 44e00,dnos d
ditos pretosa 350CO e 35500, maulas para
gravata a 440 rs,-grvalas Unas a 500 e
800 rs. cada ama*
Melaa eruas para senbora
45000, 55000 et 5500
.Vende-se meias croas para seuhoras a
45000, 550C0 e 65500 a duzia, ditas v"
meninae a 35500, ditas para hornern a
45000, 55000 e 60000.
Brim de Uaho parda a 600 r-.
Vende-se bn pardo de lirrito a 600,-t^OOf
S45O0O,
Grande liquidarn 6
Loja da ra fo Queimado
n.9.
Coelho O fuccessores doantigo e bera conbeei-
.1o negociante Jos Antonio dos Santos Coe-
lho qaerendo liquidar algunas, fazendas
existentes no indicado estabeJecimeoto,.leem
destinado vendef-s coto grande abat'imenlo
para o qoe convidara os seas freguezes. \
Os nvos proprietarios terSo sempre bom
sortimento de fmendas finas e grossas, roo-
pa feila a outros artigas como seja :
Toalhas para rosto a 65 a duzia.
Ditas felpulas de diversos procos.
Lijsiohas de cores fazeoda fina a 360 rs.
o corado.
Ditas de diversas qnalidades gostos mo-
dernos, bem como poil de chevre degage
o entras.
Or Cambraia branca transparente e tapadas
de diversas quaJades e de todo o preco.
Cambraia da Suissa fazenda finisstma pro-
pria para vestidos cada peca a 85000.
Cambraia para forro a peca a 25800 rs.
Dits de cores de todas as qualidades.
Dita adamascada para. cortinados pecas
com 20 varas por 125000.
Ditas de linho de diversas" qualidades.
Cortas de ditas com barra de eores.
Cambraia de cores fina, o covado a 240 rs.
Baloas modernos de tiras.
Ditos de outras qualidades.
Espartilhos, o melhor que ha no mer-
cado.
Basquinas a Mara Antoniette.
Seda de cores.
Salas da ISa com barras de cores.
Madapoln, frsncez e de outras qnalidades.
Aloalbados de linho e d'algodSo.
AlgodSo alvo doas larguras, para tolbas.
Diio^cru tambera de duas largaras para
ditas.
Colchas de fustao e coberlas de chita
chiueza.
Lencoes de linho feitos.
Bramante de todas [as qnalidades.
Guardanapcs de liano.
Musslinas, tarlatana, fil de todas as-qua-
lidades e oulros artigos que se vendem por
baiatissim precos.
Koitpa feila.
Neste estabelecimento tem completo sor-
timento do roopa falla e aceitam-ie encom-
m ndas para ser feila por medida e a con-
tento do freguez para o qoe tem sempre
fazendas proprias
efeUadas
OatM de W rende lamSem bordadas envi-
udas.
Ontroe ponto de eroebet.
OotriK dH cambriia bordada a forma-le chapeo-
sinbo par beotisados.
i i li-.**? o )o ta e twn> eofeiuda touettnbes en-
rm-sf na ro doQat*do tajado cor*)iro pvi-
deote n. 16.
finarnic-tjes de Ates para enfeftes de
vestidos
0 eor-leirn previdente receben oltimanente do-
vs e liadM or o i roes a titas pr*mfeile* de
resMdos, eoosiimdu ella de ama per larva para
't)rn, ontra estrella para o corpo on basquina,
eatn>>ts^ttaroe :hmihi lita, e ou'.ras con ama lista de ?ellm ro
centro e o* lados com lisrs imitando cordo, cujo
aiu retavo-moa rana Iba*da' e m'ltior a-prwira'
i iouMUrpenei da pessoa qae se dirigir a leja do
c-Tdairo prortdanle a rnaido Qoeimad4, <6.
Pranajw-, traKJes e trancas para
etafeiite d- vestido
Oo^l^iro providente reaebeo oovamente am
.bello e rariado sortimento oe traajas, tpaae
jaldes da seda com tidrilbos,. pingaoiP e seca el-
Ites a nri)priospara eafettar vestidos de senaora,
meninas etc. O* aparado Sosto dos notos moldes e
*- bellei dos des'n'w teraam essas obras snm-
maeseotears*aveis, ra gtMDto que a eommodida-
dedoapracos anima o aompiador eprotef* sa-
Usfatorianvinte em dita lojt do cordaro providente
ama do Qoeimado n. W.
Bien* e rendtt de cnlpasre
>eordirn prevideat a. rna do Qnelma*o b. 16,
!esta' hetn orovido de aovoe e benitas bices-e tm-
d%s ils Koipuro : as-im pois r.ompare^am os pre-
teodeates que serio bom servidos.
XtM'OS rbUHS.
O Cjrdrn rreviaente, a, rna do Qaelmaitoo.
K, recenta 1>eo sortlmeto Uma-nh-'s e segara encaderoacao, e como deseo
Iwvaval csenme, vende-os por precos baraiis-
simo-i.
Feotes e lia dems a rmitaeo e- tar*
O norletro prndente a' roa do (>jtffiado n.
16-, reeebea bonitos e modernos pentes e diademas
o m pedra, a<-im como bonitas Vollase polseiras
de arossn alj'^res de cores, e ootras cebertas de
seda, obras essas de nostoe Inielramenle aovo*, ri-
eos.ebarnacabados botSes Meados de differentes
modelos p*ra pn-ohis, e orno sempre vendem se
p^-procos eo-mnodos ia ro do Qoeimado loja
do Cordelro Presidente n. t.
Msias do Ha de coros escara e liaiadas'para
meninos e menina.
O cordetro previdenieesia*' vendendo boa meias
de ISa, de roces escoras r listadas e mol proprias
entregar o importe dispenddo ao compra
dor, do cato de nao tnbaloar o m vereicat'
a machina vendida. p3o tendo, peresa, aof-
frido ella alloma averia. Ha taabeai bo
me.'mo estaielecimento machinas da autor
Grover a Biker. da traaalbo simplftsmente
i DO. e ouras com mavimt-uto de* pee;
a mxime todos os per troces das
masbDas, para vender a^
i i:
Francisco
tRUA OVA N. 21,
acaba as receser oa liado na_
timent de ocoles, lcelos, bic-oeak, da r-
timo e mais aparado gosto da _nrepa s os?
losdealoanee para obervacooa a pata
maritinios.
MSW
CHEGARAM A PROPOSITO
A loja do Pjsso acaba de receber de soa
propria cotila um requissimo sortiment > de
artigos da ni tima moda e alta novidade, euios I pira meninos e meotaas qne esto em escolas, e
ebegaram lempo de sorem apreciados pelas n>es<*o rr* andarem em casa, iso tanto por sna
Exmas. Sras. qoe desajarem abrilhaniar com I mm*Bsa d0"ca", ** ""o PrJ
sua presenca. os sumpluosos festejos que se
dito branco fino a \ 5280,
156QO e 25000 a vara.
Cassas francezas a 640 rs.
Vende-se cassas francizas liuas a6A0rs.
a vara, oroandU do cores a 720 e-800 rs. a
vara i raa da Imperatriz n. 72.
XAROPEeMASSA
DA SJSIVA
ido PlfrHElM)MAMTIMOJ
aaaaaaaaaMSfaaaaaajaaaaaaaMsaisaaaanBi
Os principios balsmicos e resiaosos do pinho martima i
qne cresce as charnecas de Brdeos acho-sc contidaa L
neste xarope, cuja eGcacia as molestitu do peito, tenes,]
defluxoi, catarrhe epidtmico e Uus$ etmwltaH popalar I
nao somonte em Franca, pocem na Europa intra. Empresa- j
A 45300 a ateca traads de farello Sao, marca
S : aw armazem da Liga,raa Ifota.n. 00.______
cemento Poritod
No armarem de Vicente Perreira d* Cp*U-**l-
o, janto ao arco da Cooceico, em bawi fraa-
des de II arrobas. ...
^ iiiijo ii ii i i | i
SabAo dr>steaitrfto.
preparara para a cana noticia da lermina-
g5o da guerra, que supomos ser breve, e
por ssj mencionaremos algum desses arti-
gos por nao termos espaeo para maior.
Para bailes, tbeatro e passeios.
Ricos cortes de seda de fcres c m lin-
dos matizes, assim como da mesma qualida-
de em pecas, que se vendem a c nados, sen-
do assim mais favoraveis aos compradores.
Lindas sedinbas 'de todas as cores e pa-
dies delicados.
Moireantques, azul, verdes, branco e pre-
tos.
Grosdenaples de diversas cores.
Gostumes de Pekio, fazendas stas de alia
novidade.
Andeliuas, fazenda de las com matizes
de seda e de ultima moda.
Cortes da cambraia branca bordados com
primor.
Fenis imas cambraias de cores com dois
padres para vestidos de 2 satas ultima
moda.
Riqusimos basqnines de seda Mara
Autoinette, novidades.
Riqoissimas cbapellinas do palba enfeita-
das com primor assim como de seda,recom-
men amos estas cbapellinas por sorem no-
vidade.
Lindos coquea com pentes ultima moda
em Pars.
Punhos e collar inhos do cambraia para se-
nbora recommendamos estes collariubos por
serem de alta novidade.
Chapeos de sel; para de- teda bordados
cgm primor.
Leqoes de madreperola, aarfim, sndalo
madeira e osso, assim coco pretos para lulo.
Baldes do todas as qnalidades para uoivas-.
Lindos cortes de blond, contendos selim,
parad saia, grinalda e manta.
eonsiantemenle os ps aqaeeidos. Nllai>
reot-s tamanhos e vendem se a 4S-'00 e Si
^*S> afttt.

te tambem eoui o mais grande sucoaaao as dggnftu ai I
vm urinarias, sendo preferidt ejm|y fdploAios seos
effeitos agua de alcalrio e easencta *e ierebeniaina,
Koaisavloas pedl-
m Pcrnamlmco,&n casa de atapaera^r.
Para carar as meleslias de pelle
taes como eo>piigeB8, darthros8aroasrf6o-
michoes e mais mt lesiias de palle, seto oc-
casionar accideatos; desfaz' as manchas- do
corpo, pannos, sardas, reslabelecaa cor-na-
tural, quanto a culis, secc9,v|rossa e ama-
rqliaota, occaaiooado por IgaaM eofernida-
.
Earopr> de Fdegeso
E' de ama eficacia verdadfeirameote ma-
phlesbranco.
Camisas bordadas edm pf mor.
Saias, camisinUas a corpiobos com
iMWuVtt. vN .
Mantas de blom, meias de seda e grinal ratUbosa como calmante
i daade flor de taranjeiras.
Neste importante .estabelecimento
do quefica especificado i encootraro lem-
ha difle-
a
dntia : na rn do Quehnado, toja do eordeiro pro-
vidente n. 16.
Bello son i ment de t ranciabas e gales de
13a e algodo para vestidos de senhoras e
roop'rahas de criaocas.
O eordeiro providente, roa dn Qnermudo n. 15,
aeaba de prover se de om bello e variado sorti-
mento de tranei&has e galdes de la e algodao,
cojos novos deseohos e alegres cores salisfaem
completamente o Om para qne justamente sao ap
p'icados : os pretetdenies dlrljam-se a dita tajado
eordeiro previdenle, a' rna do Queimado n. Id, qae
acbarao a exactitiio do expendido apar da eommo-
dldade dos precos.
fapel de cores, folha jrande
nroprio para Iropress5es, boi5es e enfeiies de ban-
dejas ou bolos: vende se na ra do Queimado n.
16, leja do eordeiro providente.
Luvas de pellica chegadas
no ultimo tapar
O eordeiro preVdeote, a' rna do Qoeimsdo n.
16, reeebaa peta ultimo vapor e eooiiea a receber
eoostantemeote lovas de pellica de todas as eores,
tanto para hooeos como para senhoras.
Benitas e modernas correales para
relegies
O eordeiro providente, a' roa do yueimado n.
16, receben oovamente bonitas e modernas corre-
les de cabello, bnfato, e dita com doorado; obras
essas Sa-noiio-aosio, e aperar disto eontiooam a
ser vendidas por precos raioavals.
Finas fiares arlificiaes
O eordeiro prevideoie.a' rna do Qoeimado n. 16,
receben novameote am bello e variado sortimento
de Boas llores artificlaes, seDdo ramos de rtis
com botoes, caixos par ornamentos de aenbras,
tntaites e chapeos^ etCj etc. : o* preiendeoies qoe
se dirlglrem ;' dita loja, coabeeerao qae o peqoeno
jardim o eordeiro prevideate esu* vieosameote
Sondo.
Tem para vender ea seosaraase,
ootros, os- segololes arSaos :
-Fapel para imprimir.
Perlina aiol.
Greve pactado e Uro.
Vioaae eaii de do?e gatmfas
Boraogae. .
Hery.
IfaSrtr.
Hmiltcnge.
Chamhke.
Lieor de Goroa-> de Hslianaa em ataa*a aa
te s qntrbtiarnba>.
GESSO
de Twso Jrm
GB1D1S 1E
Nos. rmaseos de Twso IrmSof.
FfltO
para jardiaa, parteira ote.
Nes armazens de T&seo hr-
mwm% BE IERRO
Paraservicos degraade rmareus par* remo-
ver barricas ou Calxdes A* o para oatro tSO peto
mndico prego de lt cada am.
Farkha de trigo de Triestoo
Das memores maroas Panoaia (v-rdd*tra)'Pe>a-
isn erando soriitnentu das memoies Batease*
(arinlias americanas.
Saceos de farinba de trigo do
Cbyle
Todas novas, chegadas nliiaiaaenie nos aratav
zens aeTassolrmos.
Cimento romano
Nos armaiens de Tasso Irmios.
Cimento bydraulico 12|
O mefhor para lodo qire sao otras 91ra age ra-
mo assotamenio de canos de esfrlo, al^trats,
depositas etaoqoesd'agna, ele, ele. : ttb iPrrSas
deeioeoents barriras se fara" redurtae no {{>:
nos armaren de Tasso Irnaos.
Cemento Portlj nd
O verdadeiro cemento Porlland em casa de Tas-
so l'iBse?.
redes de ferro, cerra?, poi Itira,
etc., le.
De dffff rentes qoalldadf s par a cerrados ant
maes, chiqaeiros para galinba 00 jaidis: aes ar
mateos de Tasto Ira os.
BarrU com bren
Nosarmazens de Tasto traaos. ,
mm m uno
Na roa nova de Sania Rita, ea antiga fafrrtn,
de sabio ha para vender por preco n n>ls a possivel, canos frtncezes para etiflrac e eivaatut-
de toda a qoalidade, superiores a tocos es qcta*^
tem appareeido pela snasoHdei.
PREfOS.
14*0*<>or ease-grandede 3 e-weia^tiOrraSaa.
1**10 par dita de 9 e tres quarto* de din.
liOOO por dito de Se oro qoano.de dita.
500 rispor pistoleta de 3 pi-llrg;0at.
Cotovellos, corvas e canos da nslrr firssara,
avlsti se nra" o arree- Cfitrpra o t ir reo
'aoOSOOn tem 5 por centn do drarrmtn per rrraaat*
pagamento. Pode se ver as amrsirat aes
s teas deTasso Irma os.
m MI GAZ
iSt,
..
CbagoB a aoUgc aposito da Heary Forslar A
Gk roa do Imperador, um earregaaseatdaaa as
prlmaln nniimVda/ eaal m van em-parudas
Seda? Lavradas,moireaniiquae^rostitt i'wntiwiKtrnaaai-n^iBB'ajo^unan ontr* qoi
mar parte.
00 sistema ner-
voso e applcado contra a paran, aslh-
almlaia tosse convulsa ou coqueluche, tosses re-
ceotesoo antigs, sofroca^es.catarrbos.broo-
preanrtariado sortimento" de fazenda patjCoicos etc. o flrj geni, contra to3os os sof-
O' oso ordinario e^tedas.as .clanes, e por, Aio*ejUoa dasrias respiratorias enapthisica
precos mdicos, aejinfoqp mada-se smo^ pblmenar, soa virtude contra o ttano on
trasde fazendas aoIsagire*venaMcadosp*r es* espasmos, e convolcoes iocooteatavel e
citiplo ou verbalmeme para:* oue tem pes- oioRuem ba qoe a desconhec*.
sdaa eacarragadss, iato so na toja 00 Paseo Aa-botica- do-Pinto roa Larga Vt4*sr
do,,e^oilejotec1sove e praveTJttTO "das roa do Cresdo o. 7 A. gsqaina da dalmpe-*: "o- 10 jooto ao sairtel de^ieia.
mpissaa oentagiOBas. rador. u........ uu >i..........
l^rtjtf^ffc^fo^vToltTga 8o1Voarro,4a,^ft
jo&to ao qoarlel 4e poliftri.
ijisri
riores cbarotat tmperlaes eTfofntas**a{*lf
Ido fabricante Simas, etc meias cais: veadaoi* Vende=a. de boaijaalldte tfm JfcaWW i sa r*a
n praja a-lodspeodeBcla al Crux n,-8 1* andar
TSST
Tijolos taicees

Para rtatllbat casa? terreas ecm attelo aereva
medico, moiloeonvanienvse protres pata 4a*i-
Ibos de couabas em sobrados, plo su aiaaia*
evlnira psssagem de agoas.parao andar iaAyter
anasmoo perlgo'de'foffn, tos prt'cns des*. a
45* o milhelro: na roa aova-de Sania niia.aaa-
tlga fabrica de sabio, t compras malorrs aiSas.
se lara'5 per cesto de deteooto pr-rtroanHifa
gm?nto. Podem se ver as amostras aosataansa
de Tasso Irmlos.
ACHINASDECe
tm casa da Tboo. Inst, ao caes
Volba,^wrteaMe%bperrbres aa*li1f
da aoredlrada rabtfa Srs. Ptaber
. de-Naw.Yark.por^arao raabavata.
fama boa arastio eavidraoaa e eo>
sao>,propria?para
to t^tarjai
Jatfttj
c ifnncdo
I atsUB I
l.

a
I


i
I


?
i&a i asmar ob.qneeei
tte>? porque, ajamare, sua
., tamp.stend.dfli, e osseus
Mj%/4f* h.A- pewia que pe, expeciencia
^*^Rv. ottjpor iotQrme4io.de-sus anaigoi
Wll' igtyp,-0*- desenofaett asrvirtu-
desses seaipce, a6recM8 oliare
A^ravoraaapcirm. se gloria de concer-
tar pira um t5 justo nm, se d5o p^ff-Mr
to mado,ao,meqos por ler seippra, ecoos-
at-temen to uin completo ominen to desse,
^ftio^neiicos, que bem ss podemcha.
aW-r-salva vidas, das criancas.
fie*U aiada que os seobores pas de fa-
iiia se facau convencer ,de q ce eonveai
nao esperar que as criancag .sejam atacada
danta!, e por isso necessario oh cont-
aienie que coa antecedencia se deito ca
criaos* um desses collares para ssim estar
11 presen ada das convalece* e se coatar
bvns dos rigores da denticJo.
A aguja branca a ra do Queimado a. 8
contina a receber por todos os vapores
fraaceaes a quandade que ba contratad- e
por is cba-se ee'sempre provida dos ver*
andaros. *oilare* Royer eteirico* mague-
u do (hteinadfr1 t.
IUSUSTO PMTfl A.
.i.';
Reeetferaol o* mats sut*tir*s vellidos pretos bor-tnoo cairo*, sendo lodo -#o melsW
.0*Ban.' : 1 .
Soperieres sedas.pj*u.s moretutioae e gw^oaple par vertidos,
Vastulos da biond ara. noli-aio com mantas ope rieissmas.
Pronhas de cambra! de lidh boroadaS para caita ddnoiratfd
------
Toalhis de eambraia de nao bordadas.' > >Ttr 1
Colza*. de sed rara am; e ditas- da roeb ees lindas decenaos. ,
tas Oas uito'rtad^.
Tpeles para sof', para eams's, e paoos tapetes 'pejaettes' t para entrada de fW aVaM,
alcatifas e tapates ero pecas large estreiias fl>s meacr*j qiottr.s e qua!idads.
tlag-ou*'** **** M'Wpete **' Bttwpa soperlores mecos paqueaos tamjbam para
Camisas ioglcus Je Hoto par teines.
Reos vestido* braaeoe da carotr; ia bofados a' pnfc.
merHw,S"D'raS **""* d""''***f r00** *tomtD' P"-.w,nnos pretos uues,
.!:,. jriIB de n,^a -"anco e d^o>, eambraia*, silecia, organdjs brawose de er, lias de diversas
ra,8apQ,Ussue'AuBQSlflPo,',0G-> vendn Pr cofflWdo P**?* par agradar ao teas.
CoDtioaajB eaapae a ler o aeJkoreortkMoto de
wmmmmmmmM a <
t'Lcl-MDi eirtB doj*Ioi .fiv^.T ..I4i u 1 gVtttt
NaW/a earmazem
' .1 &


IRlIt'l
site ro<5 sJ-tii'r'' 1 hsffl i":o 4**6',b|HiHBmdfteibarate.

___^.tt^o botm^flurai para
acabar e fazer novo sortimento"a1T mi'udexas
w^fcdei as qtiftdades,. podem 1% ^e/ .


i
,n:r. .,Bl'A DA WBrUTRlZ X 60
; ?


Mix freir da Silva, success^r de (lana fc Silva.
t.s aoc^iuu, S e'\!T 7!25aK^.t01,t,e^ defateodas.Hoto da moda cotro
rafaTa^Kt?r41"B 8 d'em W= escalla, tamo da(praCa comodomaUo,
Esteiras da udifi para forrar salas,
---------------------:--------------,-Lr------1-----------.----------,----1----------iw

\0IVBIh (II1.A1MN
AO
___
M MODi

O atao acao, nf^oefente rea- Js
Iricutoo esuteletido eora aroaizero
I t (tepd avtu da erairit.
S8, previne uvaqjaafe e/tellai pea- J
foasViTiltie* t5 eredop, teao^a boa*
dk-le de mandar tajar seos dbiles
jfcae.o da JO deagott eroxino (alo*
,r^, ,virt> ub vio rtt' prees a
ji*por 4a a. jestabetecimeoio, eoroe
Specialtririrt umbem a retirarse
para a torp.
<) Cesar Pawo -aVOliveira.
t 19a; da Imperar
triz,: armazem d
fe^eudas n. %8,
OejHtina a nesma liqa-
4sd
Veoda*so,6 de seda prela cohb flo-
|,;re, proprio pa#a eos oq nutra-?u!-
' iu%-). o :|uai seiB*.r( se vi>odee 3#,
f boje cusa o t-uvado a l.
fefisa* fraeerati a 40 ra.^1 vara
e & tters. o cof ade.
EUs caMs franofias e*Hados
desenho e florea miudinaas, eronrus
.ara .i praca, (n a vaBUgeaj lf lerem miii<.i ft^.na panoo, eaio es*
|jeeiala}eoie nao desbetarco, e f
i n-i a vara a 40 rs. e o evado a
#AM rs.
Vtfts rfccsadtraia entrefiaec *4fi
Veode-ce peca* d camiicwa eolre-
tlos tnoMo .n.iia vc>i;d(.s eom W jardas oa* l/i va- '
i -> 4* *'** ata forro a^W.
Chitas franetcas a 320 Me* rs. #
eetada,
Vrode-ae *taias fraocetae de cores
*i*s f. p4 i'$ ffloderooa, -de nauia
1 djjii |i.ddi) 2tO e 360 rs. CblUs perraHes de maHo bom josto
e p-000 u.uiio tino a 4( rs. oco-
vado.
/Cailase.vcarjv.inglrzjs aJ69 rs.
-coTa.
Vfndt* e efeitas escoras ioglea.*-.
(>roiiiias para..; serieo decaa, oaa
'"deSb-la, e teenda boa,a300'r*. b
' *eovdo.
Niin?dft rna Nmym m. SO, -quina #* ra d ftan(o> Avaro,
Jt> de SoHza Soaras & C. parlictpam aos eus presentes e-teluros fregoens o
amaveis fregtaezas, que pelo vapor fraficei Guente, ltimamente chegado a -este a/orto,
receberamsartrgosqaealaixomeDCionam, os falat. serlo "vendidos par grecos aioaticos
para aesin nerecer a coucorrencia de beio sexo, Coques imHffao Rotre-weios e aawdinhts.
os maisperfeitos e domis apurado goslo l
" e de mais commodidade para as Exmas. Sras.,
que jo^a-se irapofsrvel haver ootra iu-
vencSo com mais acert, no entauto nos li-
mitamos era duer que s com a vista podem
ser apreciados, e era visita do prego nao pede-
r urna s,enbora elegatte dtixar no Ba-Er da Moda.
i'fatoa moda
inuito variado -e soi limepKi que temes
por tsso deixam( de menci.roar Ss queM-
dades, no eotaoto ipodemos tHzer que sae-os
berdados etransparentes, tapados-cestam-
pads, de arversas largara e de lindos de-
senbos, do oue temos >am compteto sorti-
enio e veaeosos por preces limitatissimos.
Sonimcaiij'esreciai
Camisas-de linbo pase nomens.
Ditas dealgodlo meito commodas.
Ditas e Qanelia de cores.
Lencos muito finos, de li&fce e algodao
je corese brancos.
Serootas de iiurao milito superiores.
Hets'kigleas mro finas, pwa homeos a
0 prjpnetario deste tebeled.mento copvtfa ao restetav*! publico desi gi
irtaMt nograndeestaWecimento^eeten, defateodas,Hnto da moda como
pes^a qtte negodtm.em pen-jeua escalla, tan.o da.praca como do matio!
inantL?frSSeBS?0rt'm*,ltf,8eni-pe,Uen!,s ^adesporcoes, vendendo!
M.SprtTprt?Mq,,. 6eo0QPfMn & casas-wgiraas; aSSim wmo as excellenUss'mas
fami^s, po,let5d Brandar fctsear.BS wwstras e'todas M r^endw ou Sg^os^tew
?*^^^08lc***'*- *** ^**a-s le SDelcmento abSto enns
uaemente desde 4s *oras Sfiaelhores e de formas mais-simpaihicas ^l seuacws
j boje viudos ao jercado, por-isso podetaem Ditas -ranegas muito superiores para
reoeio dirigiren-se ao Baaar da Moda, por seatwsse bomeos.
f|qiro b5odeixar3b de sabir -satisfeitos oosnosi B*88 Par* oeaioos e meatnas.
Botinas e sapatiafaos de aaerin en/ettades
psra f baptisados.
R&partilbos amito superiores para setato-
aiais bonitos urtKaento.
Lepes
de diversas qeeSdadese^ostos, recetemos
S i*" be" soriimeolo, psra-o que contiJamos i ^^
*"|ao bello sexo a rnunireej-se quaeto antes Cdlieirinhos 8ismatk-pa?a pescoco.
daquelIesipie'CEaislhes agradare,^garantin-i 4^os Para pwhos*
O avaalbado do Pavlo, ,
vende-se superior atoalha* de algodao
^o 8 paitaos de. largura, *datrascado a
%S200 a vara^ dito 4e l/nfao fazeoda aaito
superior a 320t> a vara ; uardanagos de
liaho adamascados a 4iS.Ae a duzia e muito
Baos a 8jSO0O, a ditos eoBoomicos* 3^500
a duia.
LS2SSS,5*DOSTA*A MAO, Tf\ LOJA
WO^AVOaisOO, RS. 1S00O E-3JKKK).
Vende-se os mate drHcados lencos borda-
das para mae pelos bwatissimos precos de
rs. YtfOSO'-e 2KXW; pechiacba, naloja'
e arwazem^o PavSo roa da toperatriz n. 06.
U*Cb>8 hrancos de eambraia de liaba
a 3JfJ a du$a.
^godem-^e saperi^res lencos de eambraia de
Wntio pelo tatalissin preco de\*3500 a dotra,-
raode wada JUaperaim ajo, de Felrx P M-Stiva.
VcrfihsMiia can salas
a|ie.3550>e'*dooo.
Batas a 3<5oe,
-Saias a 3ooc.
"Ssias a 3<|feo.
oficies a3oe.
"Saias a 3Soo,
Sajas a too.
Irt
Saias-a 5oo -as a.4So.
GLegaram para a loja do Pavo as'Qs- n. 6 de Flix Pereira da Silva.
tiaaias saias'braceas de eambraia com-bani-; Camisas kigleus,
e que
ais agradam as pessoas que usara.-3 moda
Wegaute, s ao Bazar da ^loda.
Pernasas
O que ha de-especial escreditado-neste ge-
nero, somospossuidores-da verdadera agua
florida de Mcrray Umman.
"onicoOrieaial deiLammao AiBemp.
Gra\atas atoito lindas D, Joio.
Ditas para dar iacr, de -ocres e pret 'iSbapos aitace awko lindos apara
seaUora.
Ditos de cfcaa-^nfeitades -de mnito ajosq
para ainos.
Itera rs'ripiares
Muito superior papel de--todas as qmlida-
tas'barras cem pregas,'*9odo altura e-reda
muito sufficsute, de 001 s panno que se
van-tem pete jarato prece de 3 tas mais Se*r, a 3Soo. Ditas mais Sitas
1
lortlu^de* para camas e Ja-
atellaa ata loja do Pavo.
Vende-se tan grande sortimento dos roe-
lacres cortinados bordados, proprios para
camas e janellas pelos baratos precos de i 00,
15*, 20 e 25OOO o par; damasco de lia
para eo'lcow a imitac5o de seda com 8 pal-
mos de largura, colchas de croch para ca-
mas do -nsi vos, ditas de fostao, brancas e de
-sores, ci-ochrs proprios para cofas e cadei-
vas de halango e para cobrir presentes, isto
na loja e armazem do Pavlo roa da Impera-
'triz n. (0.
'Cassag suisaas a 360 rs. o covado na loja
doPavSo.
Gbegaram as mais modernas cassas suissas
com as cores e deseobos mais lindos que
leea vindo ao mercado e vendem-se pelo Grosas de phosphoros do gaz, a
'bafiatp'preco de 360 rs. o covado 00 a 600 L3a Para bordar muito flna, libra
rs. a vara, assim como ditas verdes, com
KJeticados descaos a 800 rs. a vara.
Cazaquinbos de Pavo a 15,5, 20,5 e
Chegaram 03 mais modernos cazaquinbos
preto de g/osdeoaples ricamente eneitados ,
com traca e \iiJfirnos, que se veodem pelos!Varas de rendas e bicos muito fino, a
baratissimos precos de m, 200 e 25 na iPecas de fi,a bnnea elstica muito
loja earmazem do Pav3o: ra da Impeatriz' flna- a .......
Pegas de babadinh^s bordados, a .
Duzas de brincos, muito bonitos a
Garrafas com agua ffeHa vard-*'
^<-ein ......... 11090
Pares de saplos de tranca para
meDioos, .......
Peotes volteados para menina?, a .
Duzia de baralbes Irancezes -
Sabonetes mnitoa finos a 60, 160,
200, 40 320 e .....
Tesouras mnito fitas para unhas e
costura a. ..'-...
Pares de sapatos de tranca, e tapete
muito finos.-a'. .
Frascos grandes com tinta muito
jireta iogle......
Penies pretos com chapas de metal,
Varas de franja branca de linio pa-
ra to?Ibas a....... .
Livros das misses abreviadas. .
Botoes para vestidos de todas as
cores baratos.
Escovas para roDpa mnito fina?. .
Massos de erratas predas miadas, a .
Ca tas de alfinetes franorzes mnito
finos a .......
Frascos de agua de Colognba muito
fina..........
Caixas com 6 fnscos de cheiro
muito fino,-......
Ditas com 12 frascos, .
Caixas de phosphoros de seguranca,
Navalhas cabo de marfim que se
garante a qualidade.....20C6
Caixas de clcheles mnito grande
que a vista faz f, .
Baralbos rancezes muito finos, .
Carretei8 eom retroa de todas 39
cores a 40 e.....
Sabonetes ngtezes multo fines
a 500 a .
10000
320
8*600
500
500
40500
- 500
500
160
20(00
500
120
120
500
800
10500
20
120
aoo
80-
Varas de babado do Porto, a 100,
160 e...... .
Ouzias de palitos do gaz, a .
Resmas de papel liso muito foro, a
Pegas de tranca lisa de todas as
cores a ....... .
Pechincba a 20000.
Vendem-se camisas brancas nglezas com Kesmas de
muito bom madapolo e aberturas modernas: fin0' a ".-..... *
pelo barato preco de 20000 cada orna ; di* paPeis de aguihas fundo -dourado
caa pregas'*ardadas,n}so se vendem-a.'tas fraecezas de Knho a 30 ; seroulas fran-! a ba'ao.......
E^gjajidefAincha,w^rmazeni roa da ImpeiftU-iz n.Q, de Flix Peretre da qe em outra qualquer parle: na loja ear-1 *o finos, a.......
macera do Pavo, roa da Impera triz n. 60, Laias com t uperior banba, a 240 e
Dito regenerador eptieno para os cabellos. | ^es> nvelop*, peunas de-aco mnito Usas
Bfe>t preae icglezasde txra pao-
itwiMftn.
Cbaies de Im. -aiailo beaitec e gran-
ices a 2*.
lloras de -eestidos de -canibraia
I-cea dirariims e o rarpo ni-de ama
[.tKir, e ,-r veodeot a i e J.
Hiles de la cun lo talos a S0.
iiius de craaodvs com li-covadus
T.rl.iena rrci'j) Coa r rauile lara.
primeira (|ua4idit>, a-800-is..a vara.
Jaque loes de pajino minio fo4e for-
cadus lodos de tacia para restauren
ae laverno, movi bemfeited a 10
casta non. para acatar.
Tlelo!* de verac. enfraoqoeados,
oroprios p>ra o servico, .aue-seapre
*> v-oeraro a Sreo cusum SgWO
e S cada um.
bjretee de caa*ii*iros a gaz.
Wodtfi-sK ebaaDios de cryatal JS
para los aselbores fabncacies da Europa.
irado a vaoiageo de raslsiireroa
um , sem um eom -taeili- ffl?g
dade M tibeotem ; de-t2 boa trfflpe- KlaB
ra qaaltaade so se veedem na roa
da lrpcrin;, arraaiara de faiepdas
c- ;S. tUi una eraodes a 800, 400
, e ; k* laij.
is.icws de differeotes comeros e
jii.iidada,
'2 lOce'Us se com prompiido qoal*
qo. r um oteec.0 desia arle de cao*
dicir-j a ita: e se trocan por ouiroe
BOVCS.
Irasco fsflua florida a 10.
Vrodrm-se frasees d'agua florida
para tirar oodcas gijdurenias e n (o
rauco, producto cBRBteo, se veu-
O'i na ra da operalriz c. 28 a 10
dt utr, garaoie-se a boa quaH-
dad*.
Oleo phiiaseme da sociedade Egiienjca.
Dito Otisa; que peta qualidade torua-se
fK'ererido.
Exceneias-eonceDtrades de K. Oerdray de
diversos perfomes, extractos ingleses muito
-aperior paca o lenco.
'Pos "para dsiiles^vgpdadeiros de socieda-
de Egienica, *em frascos.
Agua de Gologna, saaonetes, bathas, pos
de arroz, etc.-etc.
Hengallaa
encontrarle.os apkonados d'ooia ben-|
gaitas chique, um bello sor ti mente por ce-i
penado preco ne Bazar da Moda.
Chafn de l
t iog>ze8 decasi&es da moda; os'8-ecessa-
dosdesia faxeada.encoirtrarao boas, bellos a
casetos, lapts, tinteiros, tinta, ooreias#ac
'*a e-aawe
De seda brawoo e preto.
De crox o aaghor que aa.
De -labyriBlao de m uitasiargeras.
De Escocia asaito superior. u-
Escoras litas
-Pasa facto, bapec s, deales, unhas a *-
Mata*
sl*eutea
de pedras finascom is-e sem ellas para
igogaag.
-Ditos de butataaDoiloroaariores para a-
sar e,para barba.
Dites-detarlarega muitoifino.
-Ditos Je marawa-e bfalo.fiara limpar.
VAHIEDAOe
de ejpatos, I isbas,, aguihas, fitas, baraabsg.
;SW.
aa-rgandyHbraaco
a 305*0.
.^fsndem-ee corles de organdys btaocos
can,.$ varae. pelo baeeto-preco do 3i|jO0
sada corte.
a^le* 10600.
Vefuleai-se oaoderoes'bales on eriaolinas
ton 12.a *1 arcos a-0600.
Vlraa b*nrladas.
'VeDde-sj ma. gnedte porcan das mais fi-
nirs Bardadas a babadinhos,. too to >!ar-
dedarago e preco muito comraoda, no Da- ates-e Tendaa.doradas-eVateadas. fitas
10(00
06CD
8,000
200
240
31500
40
40
200
10OO
100'0
60
20400
60
105(0
500
l'o de ceneja e leile.
O roetbooo por que feilo ete pSo actoselba-
do pelos mdicos de Allemanba como o melbor
para os doentes por rmo rfa en. i.....i
feilo uDicamen.e
Novellos de liabas com 403 jardas a
papel da pezo muito
de Flix Pereira da Silva.
ara janellas,
Ricos cortinados a 120000.
Vendem-se OS mais riCC8 Cortinados oro- p\ra os **** f>0T causa da sua feraeWeao."i'e
prios para janellas. tendo porc5o de pares EJSSSSl'
guaes pelo ^ pre^ de m(mo par. y. ^ m o ^
na loja e armazem do Pav5o, ra da Impe- o'port.r, por se ontrm mais ifoipc, n
mesn padaria se forareem todas'as qoalidades de
pao de leile, bolachas, itiicouioe. bolos e edffetta-
na padaria de Sanio" Ao-arr,
- cena rocoiorntoda* de iodo
coana-eatreitos, cam os bordados.ais tom viudo ao mercado com lustro que pare-l EsCraVOs" ftli?do e4toaae*em viadoao mercado.assim ce oronriamArto h-i nflt h,___L J.!_______zraYUO JUfciUijfc
Baratisfeimo
Calcado naeioaal na fabrica de Jos Vicente 3o*
atoan i <:., ra do Jatdim o. 19, avisan ao
seos fregii.-es Cesta capital e do interior, qoe eoo-
iDoam a raartoar ealcado'em asta escala, a oflena-
eem as melnores eosdices, la ote Ds preco a ana-
(idad : os proprteurios d'esta esiabeieeimento
?**-m aiieoeao dos seanores eoasomtbldores do
oterlor, que os qaizereaa honrar cota sos fregu-
im, wpecioeaBdo eni seos peo'idos a qoalidada e
oamere^', otJerec3do*ee para os entregar bem
coodieiouajos em casa da seas correspondente?
tt'eei praca. _^_^^__
FNdTQO 00 BOWMAN
Rata do Barrai n. 52*
MacLi3 de vapor.
Rodas d'ajoa.
Moeadas de cansa.
Taitas de ferro, batido e fundido.
Roas deot das, para moer com agea,
vapor e animaes. |
ti ostros awitftg objectos, ets. etc., pro-
prios para agricultura:
era"'deroaoba superior qoatida
4, aa* karata dj qce em ouir* qnal^aer parte :
a roa de Sanaalta yeHpa,ay4S.; .
zar-da Moda.
GsMtmcsstptt* ve I i los
Neste genero existe uan grande-varieda-
de do-que ha de melbor peior, sendo os
precos resumid>SNmo8, ansa de setosaar fre-
cuente o Bazar da Moda.
Boiiaai
enfeiladas para sesboras e meninas- ami-
to frescas e era benitos enfeiles, sendo
de doraqoe e com biqoairas de Instoe, ven-
dem-se pelo conmaodo preco de 500 e
40300 o par.
hotaailara para rolletes
Recebemos grande variedsde, que pela
sua -qualidade, perf icJo e gesto tornatn-se
recAmmendaveis.
f-fteo para baldes, fsampas^ batees, cokvos.
taa pararbordir,ascarrilbayi4hs, etc. etc.
{QtrUlaHgrl08 BltgtaeS
Raixos, trompas, Oroaboaos, pistoes,sas>
hofwes,.cla*vicorne, tringulos, bombo com
as armas btasileirjs.lkota de buxo, clarioe-
tos. fiautioa de bano moHas prepares para os -megmoe.
borracba, etc. etc.
Ofe
bem Jeitos !<$ae *m viudo ao mercado, assim
como um-.fraade-sfirtitT.erdo de ntremeos,
pie se. veadita mais bacato do que em-oo-
tra.fuaiquer parte,
aahos aa gallabas a .10000.
^Jtendea-se os mais modernos ponaos
com golinas estreHas. todos bordados, polo
bar-ato preco .de 10, sendo fazenda cjna
sempre se venden a^-e-35, pecbincba.
Rfttipa pafigaedidji na loja do pavo.
Teado o proprietario dete grande esta-
beJestcento reeebido um grande sortimea-
todas meihorefi fdzandasccom 08 mais mo-
deraos gotos que tem viudo a esta merca-
do, assim como miranda sortimento dos
melhores panos pcetos-e 'fazendas proprias
para luto, resol veo encarregar-se d man-
dar'fazer qualquer falo por medida a con-
tenta meato de seas freguezes, para o que,
tem contratado algans dos anelbores aifaia-.
ralriz n. 60. de Flix Pereira da Silva.
Poil de cbvre a 10500 rs. s o PavSo
Vende se os mais ndos poil de cb'vre ""' ^ 'iS bim pre?' gos, e acda
para vestidos, -com as cores mais lindas que'
E meitos oairos artigas que s com a
vista podem ser preciadas ao ata da .Mo-
da ra Nova a. 0, esquina da roa de Santo
Amaro.
NOVAMENTE CfHGADAS
do
AO ARMAZEM
Tendo-nos chegado ltimamente fazendas inteiramente novas, por isso convi-
damos por este meta ao reapeitavel poblico, a qae nos proere a comprar* fazendas de
bom gosto e por precos qoetoaebir'm nutra qttfqoer paft.

deWli*.
Cea Malaga e Pyrophoaphat de
aVtt, vinho foi praceaisado portada a aa
" t>. opte. *efid> o fflaia poderoa
|a3V pata aerara Cimum.
Admiremi
Madapoloes finos a ri0, 60, 70 e 80000 rs.
s no armazem do Leio.
Chitas escuras de padrees lindos por pre-
co de 320 e 300 rs. o covado.
Cassasas de cor com palminbas e com lis-
tas de diversos padroes a 240 e 320 rs.
LaDzinhas cinzentas e cor de boDinas a
320 o covado.
Chitas claras miudinbas a 320 e 360.
Alpacas pretas e de cores lindas proprias
para vestidos a 68, 700 e 800 rs.
Pecas de eambraia transparentes a 40, 50
e 60. Por este preco admira a todog I
Cor tes de casimiras de quadrinhos e listas
a 20800 e 30000. Corpmbos brancos para
senbora a 30 e 30200.
e-fainena !! ~"
Cortes de cassineta de cores para caigas e
paletots a 105000.
Cassineta de core* con cm pequeo td--
qoe de mofo a 400 rg, o-covado.
Espartimos makos finos a 40500, 50OO
e 50500. ^^^ ^^
Admira 111
Gravatas de seda a BOOx............
Golinag*orddag a 500 rs..........
Laaziohas a MO rs. I
laf ncog bordados a 60/608666 e 120500.
Ricos e bem escolbidosgostos de bismdnis
'>4ra calcas epaletoisa 20800 corte.
Tambera tem pata acabar pecas d panno
de linho, com 27 varas, a 170 180.
Toalbas de liono.para f esto a 100 a doria.
AOSSRS. ARMADORES DE ENTERROS,
Vende-se pecas deiwlland preta eom 40 cota*
-----: aa toa da Imperatrii n. 48 e 82, jaato i
easimats baratos do parte com -o 6 m de mais acreditar e. a fre-
guesa r este estflbeleciaieotQ, na roa da lm-
peratriz n. 60, de Fetii Perera-da Silva.
Ooebs para radeiras na laja do
Paya.
Chegaram os mais lindos panos decliro-
ch on guarda bantras, proprios para ca-
deiras tardo -d'eacosto, como de bahngo e
de gua*mic5o, a ouiros compridos para so-
ft, assim cont ditos redondos para mezas
redondas, ditos pequeos para al motadas, e
ditos para cobrir presentes tendo pequeos
at para coiirir am prato, que se veodem
por preco mnito em sonta, na loja e arma-
zem do Pavao ra da Imperatriz o. 60.de
Flix Pereira da Silva.
Cortes de eiltas franelas a 280.
mi:
Vendem-se chitas francezss com os panos
aaorto encorpados e coves fitas, pelo barato
preco de 280 rs. o covado, sendo todas em
cores de 10, 11 e 12 covado, todas estas
chitas sao de mnito mais dinbeiro, porm
liqnidaas-se paraste proco para acabar.
Na loja do PavSo.
Ganas egetteia a 280 rs. o eevado.
Vendem-se cassas com deseobos eseosse-
zes pelo barassimo preoo de 280 rs. o co-
vado.
balOes REGULABORES.
Vendem-se os mais modernos bilSes re*.
guiadores tanto de la corso de romsehna,
na leja do-Patn- raa da fmperatrizi-^. 60
p dariS franeeza, loja do LeJo.
Atiendo roupa feitas I no armazem i a
do Leso, roa da Imperatriz os. 48 e52. I ^Feiix Pereira da Silva
Assim coflio temos un grande, completo
e variado sortiaeoia de reapas feitas: pa-
utte sacos, sobrecasacos, fraques, iaqtjetoeS
calcas, coletea, camisas, sern las, chapos,
etc., todo por precos qoe admira! 11
dtaegaista, roa dos Lombarda, 4.
caito M poarmacta deP. Maoraf
aVfm.*atca.
aWfH
Uazintas a 300 rs. 11
Uatnsaaaab--Mf:tf _________
No armazem do Leao, roa%da Imperitrii na. 4$ 52, junto
*~ ffTiftttrTt.
Tem tambem om sortimeoto do ronpM
ordinarias pe*- prej* bartissimo.
Acaba de cbegur tambem om completo
sortimento de damascos de cores,- sendo
azol, amarelle eciir-de caf, etc. qoe se
vende por preco commodo.
Adaalran!
No armazem do telo III
f NOirmartmb^LeSo^lf!
No armm djUao! f 1
^araaawm daJ^aoin
on-
Camisas de flaiiella a 2^1600
VBd-eW-esflP*rlorHeaml9dd lOf^tt fle-ua |
ael eom difieren les cores, sendo moias bem fai-
tes, peta batato prega de 4*500 cada orna : najoja-
earmaiemj^H roa dklmperaftizo.0 4e
Dalas de lia.
twtot'-ii-mlIrite-Ms-- da em
as njais bonitas barras que se vendem mis
bri'q&etnootM qfWjBdi- partH, nJlo-
ja do Pav?o roa daimperatri n 60, d
mtt PfirtfJda Silva;
tasmbala traampareaie a f/ 90
Ventln.-'mS8inW*pecaa"deimbrais
itentes; tell^'rifaararS eeaW e fergoti, qnb Waa beet pv>detod#
toe vestido, pelos baratos precos da;80i
Na loja do Pavlc.
ce propriameote seda, pelo barato preco de
1#500 rs. o cevado, na loja e armazem do
Pavao ra da Iraperatri n. w FeJ p^
reir da Silva.
Pecbincba tan ealeaa e palltots
de en si ara ira.
Calcas a 40000.
Palitots a 80000.
Vendem-se calcas e palitots de verdadeira
casimira loda re 15a, sendo ca'eas a 40ta9O
e os palittts. a 50; assim como tem cohetes
da raesma a 20, pecbincba.
Na loja do Pavao.
CHALES A 20000.
V ndem-se chales de merino com boni-
tas barras, pelo baratissime preco de 20000
a 2ofl0 rs., na loja do Pavo ra da Impe-
ratriz n. 60. de Flix Pereira da Silva.
fjolletea para acabar a 10600 ra.
Vende-se urna grande porfao de colletes
de difjrerentes fazendas que se vendem a
10600 rs. cada nm.
Na loja do Paveo;
Lencos brancos a 10600 a dozia.
Vendem-se lencos brancos de eambraia de
algodao a 10eOO e 20 rs., ditos de linho a
30860 e 40 rs. a duzia, na loja e armazem
do Pavo roa da Impera tria n. 60,|de F-
lix Pereira da Sirva. *
Crroedenaplea.
Chegoo para a loja do Pavo pelo ultimo
vapor umgrande sortimento dos memores
grosdenapies pretos e de cores, tendo verde
tambem, que se vendem mais barato que
em outra qualquer parte.
Alpacas lavradas do Pavao.
Veade-se asmis modernas e bonitas al-
pacas lavradas para vestidos, com as cores
mais delicadas a 10ooo o covado.
Ditas modernissimas com listos a 104oo o
covado.
Ditas brancas latridas a 10 e 1040o o co-
vado.
Ditas com listas de seda a 560 e 640 rs.
o covado.
Pwl de chvre liso com lindas cores a
300.
Merinos moito lindos para vestidos i 640
rs. o covado.
Bonito bareges do orna s cor a 640 rs.
jo covado.
; Lanzibss mnito bonitas a 400 e 800 rs.
jo covado.
j. Bonitos alpaca pretos com lavores bran-
cos proprlspara luto a 800 e I0rs.
4i camisas do Pa?e.
i < Vendem-se camisas nglezas para bomem
coa fioissiraos paitos de esguio de linho,
ditas de algod5o, assim como boas cerola
francezds de linho e algoao, tu do mais ba-
rato que em outra qualquer parto.
Orgaadys.
Organd branco, iq, mnito. fino a 800
N a,vara; dko com qqadrOs on listas, fa-
zenda mnito superior a 10; fil delinbo
branco eom patainbas, fazenda moito fina a
6*0 rs. a vara.
200^(000 de gratificado.
Fogio desla cid de a S de malo d-i rorrete anee
o escravo HoBno, de propriedade do bacbarel Joo
une Ferreira Jnior, com os sieoaes seguipt-s -
dado de 15 para 16 nnos, estatura corresponden-
le a idade, secco do corpo, malalo, cabello avrroe-
Ibado e crespo; tmido e cestuma clbar para os
pes, qoando falla a pessoa a qoem respeila h
?accinado ba pouco lempo antes de foglr: le veo
vestido camisa e ceroolas de aigodosinbo lisiado,
e chapeo de paiba de earnaba, e tloha os i* b-
senlos : .'op5e.se ter seguido para os seriSss desta
provioela donde fino, ou qae tenba embarcado
para as provinciaes eismbas sedasido per aignem.
. Da te a gratiBcacao a cima a qoem o apprebeo-
er e troozer ao sen senhor nesta cidade, rna da
Misericordia n. 9, e no Recife aos Srs. Antonir
Co.idt de Vascooeellos 4 C. roa do Crespo oa
no Piamc ae coronel Tiburllno' Leile Ferreira.
Protasta-se contra quem o liver acceniado oa se-
dazido, se o nao entregar logo depols da publica-
(ao deste annuncio.
Udadeda Parahyb, 22 de agosto de J88. .
Gratifica ae bem a quem pegar e levar a sen
tenbor Loit Vernel, morader roa do Trapicbt
botei de Franca, o escravo Pedro, cabra, de idada
de 17 annos, tem ama cicatriz no qneiro, estte
ra baiza, olbos pretos, sem barba, fol comprad*
o Rvd. Antonio Loiz Becerra Monleiro, morador
na povoacio de Alagoa dos Gatos disiriclo de Ca*
poeiras, termo do Bonito, acba-se fngido desde
o dia 8 do corrate na,;
OOfjp de^trficacar"
Aena-se fogido desde o da 4 do correte, om
molatlobo caboealo de nome Jos, de 13 a 14 an-
nos do idade, veio de Bonito em Janeiro deste anuo.
e foi vendido nesla cidade por Antonio Jos d
Mello, negociante daqoelle logar, ao Sr. Fernando
Jos Correia, com loja na roa Direiia desla cidade -,
pdese a* autoridades, qner a'aqoi, qner de fora,
qoe o anorebendam e o eniregaem a sen senbor,
na roa &>va desta- cidade no segas do andar da
casa n. 65, qae'sera, generosamente recompen-
sado.
j Fnglo ba pooeosdias do engenho Gqoidafre^
saeta da Escada o escravo Paoto, cabra, de 46
annos de idade, cea ebnea barba; cara bexigosa a
js' pintando, de estirara rejntar, carreiro, a
rcuito ladino ; foi escravo do padre Loiz de Aracjo
Barbosa, morador na povoacio dos Afogadcs. opo*
tambem mora a mnlber do dita eseravo, presme
se qae se tenba ocenhado na nsesma povoaco. Ra-
ga-se a captara do referido eseravo e sna enttepa
ao sea seobor Flerlsmnndo Marques Lino, no refe-
rido engenho, oa ao Sr. Francisco Antonio de Bri*
to nesta praca.
Graiiflca-se a pesloas qoe o apresenur.
Recife 7 de jotbo de 1868.
EGIDO
Fogio bontem 16 do crreme o eseravo Germa-
no, com os sigo- nos, estatura alta, sem barba, e q nao do anda mr
va-se nm pooco para a frente, lerou vestido cale
de bri nardo e camisa de- algodao grosso, prea-
to-te tenba fogido para o eaolro da propnela da
Parabyba, d'ond velo em fevervtfo deste aaaa>
qaando fot vendido pU Sr. Ctenieotino Antonio
Alves Peqoeno : qoem o pegar oerdetle der noilci
seta' gratificado por. seos senteres, na roa de
Apotro O.
Pelo ultimo vap r Ingles cTigftu ata petOent,
fcat completo nnimento da low*" da peflra
verlfelro ioatta. bfaaeaa a di cor dan '
bonitas, pira borneas e seanavat j os fre-enea*
pp* empertlaant'' svenj vir legp cdaiirt^m
apasto eUa? nlo perdem rescofa bes aseema ;
ap armazem do vator' ranws, ra Nova-p^-Vj
If. '"' "i'-.'1 'J*' '' "" "
Soberanos
vendem-se em eisa da Rb SdbainKao A C, roa
da Gnala n-18
i. doiata-teir, WSa agosta, fngi n agaj
rteati a ralo, u noaa Josa, idade 3* aaam.
esutara bal, cara lela, e defeitaosa de bocca^.MB
aava^eaawfaaVainia^^
mn&RitESs^iV
ootra de asoleo, chapeo de palta ja' rote, teten
raviBi
I
i


MI
ata*** ti e m^itmhf i* IM8
^, -
=
l*lv* -*
Poeaia ofrecida pelo abaix* assigmi
- "Vw b*w-*^MMHi garrafe- ** .tar rio era proprio pan w wtn 'ha wJwj^Si "^ d
lijpoieuag^ T
1 MiU-uiu i*o* aho e ge- peras8B 4 uro. *
neroso o ja 14fc a'lf#i|P"|8' ue tinnaJMW a*** anr tlva ifteocioso
Nao ataca o sangue, podes beber e provocador rodeado de seos amigos, e o
quanto qoizeres Ahi ven fiado jnslameple strangeiro jnlgou mai. acertado evitar ama
a-K voluntarios ,ibt_ fntrw, tf*0 mm** meu marido. seota-ie eom elle e conversen trac* dt palavra. e sabio. Todava, tioha-
mais nm pKUCJ. se fallado lo negocio, e toroou-se a fallar
Efectivamente com a rede s cbsts o* q'uafidd" o pintor publicamente pretendea
carapoca bem enterrada nos cabellos crespos uaUrella.
descia a ladeira o dono da ta'erna. ~Aeaba- ^_ pj5o o coneeap dizia ella contrariada.
recitada m dia I i ttougagto .na aew
Miau em qu,o nat;a a meloria at no si rwiflJ
ofipo* do m!.
R'gorgitam cosaos palto.,
Puindo febrn de &***
Por ver Ante Humajt assombroso
Orgalbosa Sebastopoot
Que l as z< nis lo sul
Inlimidav. s nacbq?,
-Osteptaodo seo dspoto m>, i
Que venceoselvagerUmo
to fusileipaia. e canhoe*.
Mas no patria do3 bravos
De Oeroieas tradiceis,
D>s modernos Briareos.
Dos AndradasCamai bes !
Da trra de meus avs
Surgem phal ings de heris,
-Quapil'r a voz a o oppressor :
Bo Brasile3le menino
R-se, com ar malina ...
Vai lotar- vencedor t
E" que a causa da liherdada
Suscita.Deus para r.s; r
Da valor ao que raco,.
Dos bravos falos hroes.
N i lie* dos guerrilbeiros
Dous vultos veera-se aluneiros
ComOdous cedros nos Andes,
Are indo com os furarbas !
E no ineio das convulses
E-guem-se fortes, s) gran les I
E' Casias unido a Osorio,
i) ejercito unido rmada ;
Dous dierubios vencedores
Sobre Humoii aterrada.
Que etremece vacilla e cabe.
Kslrebucba, soltand. om ai t
De t dos os lados : clona .'
E os dous aojos dos combates
Desiobram seus sl*nda R boam bo-annas de gloria 1
Os ureos verdes penes
Naprag mete hasteados
Flocioam I Beijatn Ibes brisas,
Pamperos, venios guiados l
E os by.nnos tt'esta N^co
Vuma orchestia o coraglo
Pem de todos os RU^rreiros !
E n ancias do enihus-asuio
Abrac3r-se n'una espaMB
AliadosBrasileiros.
D>s voluntario i da patria
N'esta gloria o sen qnioiio
E' maior,merecem mais
Deffensores da Nago
As sombras de seus avos
Absortas volver sesos
Iffl tmulos argBem-s'em p
Pasmadas de tanta gloria !
Bra iam : vossa a victoria !
U is fortes dteci: qoem?
Desputam os marlyres da Iota
Em seus sepulcbros sombros
Quem vencen Foi o Caxias,
Foi Osoiio igual em bros.
Quem venceut' Foi o Brasil
Ao despola Solano vil
. Gu!ig"la da nossa idale
-por ca'car a le superna
..Que nasceu da Essencia Etna,-
- Saera-humana Liberdade I
Casias, Iobanma-Osorio,
Venhamquero abraca-ios i
S3o tres diademas riaes,
Vamos n'um laco estre.tvlcs i
Deixemos hoja os partidos;
E eletrisadosunidos _
Cantemos Deus, Nacao I
Nos, irmao?, nos abracemos,
O eiercito, a armada saudera^
Na procella da ovagao.
fciTira wtio o teoo ttstootaNr *>" r/ m*, f e^BafiaWb oVMHi Wa
pMajtoi. o- 0>#is. da-iar tomado, a ligar a m9}mmM porfl, O pm t ioliera a tal-potito qw
diigente tara pb la, aelado-se da esioarda a dos denles i recost r fronfe ao porul e comacou a ao-
>a
lefror.sifciWWTOM^r^a^jO O llar diperfott-o de oow kea m*j*
Jao#.- e%eoflls cHWfi- ra, ao mesoo tempo qfra a -Mf O*-
tos namocj, pismiva como denla de ai Acabata *e leraour-se para acalmar con
milagro. agua o sangue que laljafa, quaodo oav
Etremeceo de sbito ei fVem9C0p-e o ^aido naporw.
remo, rem *o&? w diroccSo detla com toda Quem est ahi? Perguotoo He abrtoao.
as soas torcas e alagindo o ch5o com o \ Liurella estavaxfra da porta.
po de aegaifi-aa dele*-*, moa ella da s-
bito e atiroa-ie'-lti ao coto.
N3o, nio pTMso'mais, dre* ota itfr
tafSo e o cerra r st come' o* morlbando se
apega a vida; nSc posso oovrr qoa me di-
gas boas palavras e me dehes sabif com
toda a olpa na conscwncia. Bale-me, prsi-
pergunlas e coutar-ibe casos.
acibara de trazer a segunda garrafa de le-
Saa nioiber irecjnhecia. 'nn-me como am raio pela cabeca, e iocea-' para lo levar
E agora estavam ambos sentados na barca so" _x. _kI. ; ,:. a|' K^ ;
ferir orna paiatra.
Fui ao Se arada le
atuta uo udor a ocguuu. 8ai | ^ -BV.- -.-.-..- --. eQ Dj0 M^a nam 0 qU [aja# n9nQ i _^ pj50 vim por causa do lenco.
giiimo vinho Je,Capri..quapdo se ouvio ru-.como doosaoiroigos acerbos. seus cora- tl N3,, mo perd&es, Lrurella; moate coiber bertas contra csaogue. Aqu gdn4a Mli de Dfcw!
mor oj arela tfl-umiNa essomoa na estrada ebes batiam com violencia. O rosto de an- H"T vda e torna a 80bir>
AgSlo 13
Jos Patricio de CasHo.
LA IlAaiBIAXA.
8CENAS BE ITALIA.
POR PAULO HSITZ.
(ConclusSo.)
-_ Ento nao ba duvida que estaes arran-
j3 o'Jo^Coeiro .acornea os hombros.
- Cada qual tem leu fardo a carregar,
* WaVo levantou-se e foi examinar o texpo
a urna o^ntra parte, posto que devera saber
qu o lado do tempo nouo.
que vinha caminqo de Aracapn
Depois de curto exarne a moca flcoa pa-
rada a indecisa.
Antonio levantou se de um polo.
Prflciso partir. E' urna rapariga de
Sirrento qde veio hoj da manhia camo
S'. cara, e que precisa estar uoite com sua
mi que doente.
Que tem isso, daqui at a n )Ue temos
terapd, disse o pescador. Ella pola tomar
um copo de vtaho. Ob l t mulhor, um to-
po mais l
Agradecida, nSo bebo, disse Lauralla
e leon a-alguma distancia.
Traz sempre, muliier, traz ; ella se
est fizenJo de rogada.
Deixem-na, disse o rapaz. Tem ca-
beea dura ; duendonao queronem um
santo seria capaz de convencla.
E logo despedio-se, corren para a barca,
desfe.rou a fmarra e fic>u s espera da
rapariga.
Esia, depois de examinar anda orna vez
os don >s da taberna, dirigi se para a barca
cora passos vagarosos. Oomecou a olhar
para os lados como que esperando que al-
guem se Ibes renmsse
A praia, porm, estava deserta. Os pes-
cadores dormiam ou estavam no mir com
anzes e redos; poncas inulheres se viam
sentadas p-nli, dormindo, e os eslrangei-
ros vindos de manb9a esperavam pela fres-
ca para voliarem.
Tambera n5o leve queolhar ranito tempo,
pois sem que se pu lesse defender. Anto-
nio a toraoo nos br>cns e a levou para a
barca c raio urna creanca.
Deno.*, Mliaft.li> tambem dentro, acba-
ram-se im pouco no mar fundo.
Eda estava sen'ada prba e qoasi que da-
va as costas, ao moco barquer que t de
peifil a podia ver. Suas eicbes anda es-
tavam mais surias que do costme. Os ca-
bell s caniam-lhe sobre a testa breve, as
narinas treiniam-lhe, dando-lhe urna feicao
teimosa ; tiaha os labl aportados.
Depois de vo^areui loogo tempo, come-
coa a moca spntir o ardor do sol e tirando
o lenco quo eaviJtia o pao, atou-o sobre as
trascas. Poz-se entao a comer, pois nesse
pao consista o seu jantar, visto nada ter
provado em Capri.
Antonio n5o o pia ver que Ihe n5o d'u-
sesse, tirando dnaslaranjas do cesto, que de
maolia estava ebeio deilas :
Aqui tens com que c^mas o teu p3o.
Lanrella. Nao penses que as reservei para
ti: ratean do cesto na barca, e acbei-asao
arrumar os cestos vasios no lugar.
Pois come-as tu. Para mira bas
rae o pao.
As laranjas refrescam e tu ndaste
muilo.
Deram-me l em cima um copo de
agua, que j e refrescou.
Como qnizeres, disse erle deixando ca-
hir outra vez as froctas no cesto.'
Novo silenc o. O mar etava liso como um
espelbo. e apenas batia levemenie na quilha.
At as gracas que se anioham as cavidades
das penbas, arremecavam-se s presas, sem
piar. ,
Bem podas levar as duas laranjas a
tua nii, recomecou Antonio.
A:ndatemo3algumasem casa, e quao-
do acabarem sahirei.a comprar outras.
Leva-as ;empre e mais ura cumpri-
ment da minha parle.
Ella n5o le conbece.
Ento dirs quem eu sou.
Se eu tamborn te nao conheci.
N) era a primeira vez qa- ella o negaya
>ssim. Um anno ardes, justamente qoando
o pintor chegra Somnto, acontece que,
en um domingo Antonio jogava com ouiros
rapazes do lugar em um sitio pobbco perto
da ra de Boecio. -Abi encontrou-se o pin-
tor pela primeira vez com Laurella, que, sem
olhar para ellas passava com um pncaro de
agua na cabeca. O nipolitano, impressiona-
do por sau aspecto, parou e segoio-a com a
vista, apezar de se acbar no mew do tn-
Iho do jogo e de pader deaobstrui-lo com
dous passos.
Urna bola" pooco'm'cia que passou-fte
pebstornozellos f-lo lembrar-se de que o
mas salva tua
1 A rapariga continua va a nadar,
tonio. de ordinario to placido, acbava-se
vi ivelmente aquecido; cortara enfurecido
as ondas, que IbeaceoUvam as faces coma,"^ qu*e n5o F61es ebegar
espuma que lerantavam, e trem.am-lhe os | J d fl |h lla 0-wtaaca.
labios, comse proensee ms palavra.. gJJJ,,1 m3e. Se te aconteceese um
A moca f azia que o no v.a. procura va dar J^rVeE morreria de dbr.
a8eurostoama.or8mpl.c.dade, e. cortan. ,da"S5l. medio com a sU a disraoc
do-se de m lado da barca, deixava a agua L u ",, aanAk ,,, rMnnndAr mdou
des.isar-.bes por entre os dedos, Depois-, dltt^^J **^ ^"g *%
tornando a desatar o lenco, comee >u a ar, Par" ,L nari indXa a ianula aue
ranjar os cabellos como se estivera s. Sua,, &J.P rJ J^ ^ gj0^ *J e,queraa ^ poaes ^
sobrancelhaa, porem. coniraoavam a tremer,,S a rtoarin\m fn pender a! Digo4e que desneeessario.
e debalde pw.fi a mao 'humia sobre o Pf ^^iJSS^Jg! SJ Ca. foi Ento- deira me ver para crer.
amo ? erdamoa afltial.
Cr que todo o aan-
estSo.... f, levantoa a lampa do cestinho. Rfle do- meu coratJflb eMOon por esla ftida?
como se Tanto trabalbo, disse elfe sem azedu- jtfjo ouves baier den4ro do meo* peito o co-"
jme tanto trabalbo / Voa meftor, muilo rae*, como se eslTes?e pa ialiar lra-
'melhor; e se peior fosse, bem que orne- fa\bf E* s por tt-qoe elle bale.
recia. Que queras aqu a estas horas ? Se -. se so para me experimentar oo por
alguera te- encostrasse I Sabe o- que sao b .je-mira que dizes islb, v.ii que la esque-
falladore, apezar de nao sabara' o que Cljrei tambem esta m.goa. Nao qoero que
dizem. .uppoebas que me dores taes aeatteentos
Poaco me itnforto com ellest lsse a por saberes, quaoto wffro por ti. NSO, ac-
moca com acodnneDto. Quero ver a> m5o crescenteu com resotocISo e transportev te-
e por Ihe asierras e cima, pois m a vaciando a eabeoa dos boabro. delteren*
barca. Ergaendo-se em3o com forca, toi
Achavam:M0,sse momento no meio do!mar o .eu logar antigo. Tanto.que ee
rosto iocendido.
mar e nem ao Ion ge al veja va ama vela,
ilba linha fleado atraz, a cosa, grande
distancia! estava enrolla em urna novem la-
zente. em se quer ama gaivota revoava
nessa profunda solidao. Antonio oibou em
timo de si. Um pensamento parecen levan-
tar-se em i>eu espirito. O rosto perdeu de
repente as cores, deixoa cahir oa remos.
Sem que a cbamasse, Laurella orbou para
elle, com especiativa, mas sem medo,
E' preciso por um termo a isto, rom-
peuo rapar, que jcomeca durar tempo-de
sobra, epa#mo de que arada me tenha dei*i
xado vivo. N5o me conbeces; dize tu ?
J me nao tens vista na bastante tempo fus-
sur cor > um louco por defronte de tua casa,
com o coraco transbordando1 de cousas para
te dizer 7 as torcas essa malvada bocea- e
voltavas-me as costas.
Que linha eu qiefallar comligo? dis-
se el'a com laconismo. Via tem que o que-
queras era travar-t de retocos comigo,
mas eu que sao desejava andar na bocea-
do povo nem par nada, poi9 para maridte
n3o quero a ti, Bem a ninguera-.
Nem a n'mguem ? Nao has de fallar
sempre assim. Porque recusaste o pintor?
Ora I ora I Nesse tempo eras orna oreanca.
Um dia sentirs qse le vs osintaa, e ento,
louca como s, pegars no prteeiro qae te
apparecer.
Ninguem conbece o futuro*. Pode ser
que anda eu mu-Jo de pensar. Que te im-
porta f
Que m) impofta T pergonoa elle le-
vaotando-se de um falto, que fez- oscillar a
b>rca. Que me importa ? E podas fazer-me
essa pergunta depois-que sabes do que se
passa era mim ? O aiseravel que-fosse mais
feliz comtigo do que eu fui, esse morreria ?
= Algum dia te prome ti alguma cousa /
V culpa minha se toa-cabeca looea f Qbe
direitu tens sobre mim t
Ob !' exclamoa o moco, do certo que
o3o est escripto, nenbum advogado o for-
mulou em latina, neavo selloa ; mas o qae
sei que tenho tanto direito sobre ti, como
de ir para-o co, se &r um rapaa honesto.
Gra tu q igreja com ontro, e as raparigas-passarem
por mim sacadindo o hombros? Que me
bei de deisar escarnecer t
Faae-o que quizeres. Toaa- ameacasj
nao me inlimidam.
Nao bas de fallar assim por muito
tempo, disse-ello e oeorpo Ihe tremen todo.
Sou homem. que nao me bei de-deixar as-
sim envenenar a vida, por urna tal teimosa.
Sabes que te acbas aqui em. moa poder e
bas de fazer o que eu qaizer 3*
A moca estremecen e encaroono.
Mata-me, se te atreves^ dissoeMa pau-
sadamente. -
Nao se devem fazer as- eowas pelo
meio, disse o bar^peiro um taoto mais Dai-
xo. Oimar tem bastante logar pan nos anv
bos. Nao te posso valer, acoreseentou em
tom compassivo e como que sabiado de ua
i a vio salva tornoo ao remo, emquanto ella
' torca a sda gotejante, eas trancas a des-
carando Bftamente com oa-otbos arrasados
, de lagrima; ea te amo, o qoerea qo o
para crer. E-So- diga? ha aaoito tempo que o receiava* V
mando sem mais ceremotm a mo de Ato- contra essramor me revoittra. Mas qw1
tooio, que nSo podia e9eear-se-lbe, dwa- ro agora ficar outra, bem oatra, qae ja nle>
lou os atilhosvQiiandovie*a inchaco enor^estem mica- nao le olhar qaoodo pasa-
liarem parolas
Foi eatSo qoe ao olhar para baixo, to o
sangue, e deitou rpida vista para a mo
que continuara a manejar o remo como so
nao estivera ferida.
__Toaa t disse a moca- eateodendo-lhe
o lenco.
O moco- .acudi a cabeca e eontinuoa a
remar. ,.
Laorella hvantoo-se, h\ elle*e atoa-lhe
bem o lenco em volta da profunda ferida.
Depois, tomaodo-Ihe da mao a1 dos re-
mos, apezar de sua opposico: e sentando-so
defroute delle, sem comtu-lo diPigir-lae o
olbar, mas encanado O'sangos deque es-
tava tinto o remoreomecoo a impel ir a bar-
ca eom violencia.
. km ambos paludos e calados. Ao ebe-
gar prximo de ierra, encontrara' pesca-
dore que armavaorauas redes para a oou-
ft. Camavam os ctmbecidos por 5>oinbo
e provceavam Laurel*; mas nehiwm dos
dous levantou os olhoo- on relorqoio'pate-
vra.
O sol anda estava boa alto noe-comus
de Procida quando aWaaramprai*- Ef>-
rolla, depois de sacudir aaia. quo jiwsta-
ra-' quasi aecca, saltouea trra. Amea-
ma velba qoe os tiaha virt per ir do manb,
stava outra vez sobre a solea.
Qae teas tu oa mftj; Toninhorper-
gontouella. Jess Cbri.to I que abare
est cheia desaogoe.
NSo -aada, comadre-, respondeu o-ira-
paz; foi om prego que eelava mal Sneado.
Aaa'nba no-terei mais nada. O maldi.
sangue qoe lego est ab para fazer cous*
parecermaispegosa do^oei na realidad-,
L vos; qraero-te pensar com- urna
harvas (oiftpadriobo. Espera j l -rao.
N5o taertcommodesj-oomadre. Oque-
traba de bavenj baave, e- aiuMihSa e d passado o asqaacido. Iaht urna pelte saa
qo. como a casca da laraugaira, logo-cresce
sobre qoalqoef terida.
AdeosDdiose LaowHav lomandoooa-
nho da mootaoba.
-. Boa nonio I responde o raparse
veitar para eHaos olbos. Depeis tirando-d
barca todas a>peeagas assia cerno os- ces-
to, subi peiaseacadas qo levavaa.* saa
cabana.
A nSo ser ello* n5o bawaf viva alma nos
dees quartos polos quaes. o mogo basquaiao
sgora passeaw.
A aragom qja Ihe eaeaw pelas- jaoei-
abas do quaito tornavaaaB mais fresca do
aue o proprio mar em calma.
Agradava-iba a solida* Bsleve pos novio
lempo parado diante a>.Jadonav olbado
eontricto para sua aareola de prata, mas ao
Me accorreiuaiar ; tamben o quo-dho aovia
alie de pedir,, elie quo na traba mais- aspe-
rancas ? '
O dia parofiia-lbe lar parado, traba sauda-
des das tretas, etUva abatido e apsrda de
me, sobsesaltoo*se e gritoo' sJess, MariaP
^Esl am- poaco bichada, disae ello.
Sesapparecer em'vinte e qaaro horas.
Laurella sacudi albega,
Assim nao poderas tAbalbar urna
semana.
Julgo que dpois de amanta. Tam-
ben1 que me impona ?'
No entretanto a noca tronxe ama hacia e
lavou-de novo a fe4,no que s*e cousea-
lio eorao urna crean?.
Dfepois deitando-ae em cima as berras
medioraaes, quelogoiminoraraa'ariTTtacSo,
atoo-ibe a mo com liras de Unte' que li-
nha IfOZid).
Feito isto, disse e'.1.*:
Bu le agradego, e casta : se aioda ms
qneres-faeer ora obsequio, perdbi-n a loa-
cura da boje e esqueceHe de ludo qj disse
e liz. Ba aesmo nao- sei como me velo
isso a cabera. Tu nanca-me dste aa para
tanto ; ti'de certo que BV>. E anisa aais
ouvirs- de mioba boca urna s cousa'Cjgo te
possa offender.
K-que te pecoperd5o, ioter-rom-
peu ella^eo Uabem dem-ler t-j repreaen-
tado a, coosas de ontro- modo raekor, e
n3o te ssciter com minhas*aoeiras nudas.
E anda mais a ferida....
__Foi< bem, e era mai do que Sflapo
para eu recobrar o imperio- de meus sesu-
dos. Escomo disse, isso sao significaatia.
Nao faHes eaperd3o; tu-cae fizesta-bo. e
eu l'o agradeco. Agora ver-dormir, a-aqai
est teu lenGO qoe de uma--sz ples- levar.
O'moco ll*'- aoreseatou, porn eK.-fieou
immovel,. parecendo travaie-lhe c-epi-
rito alloma- luta suprema, -
Tamben perdeste a jaqneta por miaba
causa, disso Laurella afinis o eu sei que o
dinber da teaojas estasa na aJgpeira.
i.Tudo sto-me ccerrea dcaaote o camiobo.
N3o t*b- posse restituir, pois o5o o-tsabo.
oa se o taoho aiaba miipartence.- Mas
aqui 6wgo a erw de prata que o.pator
deixoo>emondamesa, q^undo estw-pela
ultima vezem nossa casa-.
Desde enta araoca maia-o-vi, e D56> conservaba-por mais tempo-dentro acaixa.
Se a vender bm oda. valer um..pw de
piastras, dizia aaqoelle tempo miaba mai;
car iadeanisado do damno quo soBreste
e o qae faltar- iratarei (ie ganbfar- Bando
qaan lo-mioba ai estivw dormindo.
Nd recebo, disse-.o rapaa. am tom
breroarreclaado desia>aiaa crut que ella
tirra>dajpbe Deves acaiial-a disse-a-moca. Quem sa-
pela ra. Agora quero tamben beijurtav
para que pos*a dh r quaodo outra vez da--
vidares : Eila- beijuu-me, e-Laurella l*
beijaria aquelte qoe quizesse per marido.
A moga. beijea-o tres vesea^e desveoci-'
ibando-se delle.*-
Boa nouie-, amado meu. Yai agora
dormir, e v se pode sarar dz* tea mao.
Comigo nao veMa, pois nio os? arreceio
o ninguem, seao-d ti.
ap isto ruis desiisoa pel^porta que
sabio, edesappareteo w sombra do muros.
O'oaoco ficou tor-go lampo jaaetti con-
templando o marcear cajo seio aaestrella
pawciam vacillar.
9 veneno da ftabbiata corri3ae ou
vetes.
Dentro em poosoa *a, qoanda> o cora
levaataav-se do caasslotorio, anta-o qual
Laurella slivera pul JlSJSStH horaade joe-
lbo,ia sor rindo coa-oasaus boles.
Qdea havia e-peosar, dizia oomsigo,
que- Dea leria to cedo piedade desse co-
racao. SM^nlar. E-eu. m j coraecava a
exprobar-ne de nao ter investido com mais
eneagia demonio daqjalla teimav Mas
para os reos mvstsriosos. do ceonossos
olhos- s myope's- Agora que Dens- os
abenooe o me conceda a- da de omdia na-
vega., entra as maca-do fino mais velbo de
Laur.ali-
O raio- de luz.
Cb-quo-ara o maorls-antes de desprender-
se o.priMowo raio de-Joz da cora ds4)eus?
Era come, qoe a formosurai occulia sob om
voimrjeafitravel, tiiawuro.perdido.amum
oceaao Ja sombras-
Cabirjy porm, o raio de luz sobran tr-
ra, o-o-manto de escorida viroo-socem es-
plendido, abale de soso..
adoaabo um raa de too, cabe olbar
dDau- Toca a pedra e converte-a ea
bailbant* que deslumhra ;estende-sa pelos
esos e oa-nlumina r-bei ja. o cimos das mon-
tanha a os abraza, de visas chamnas; sem
alie no-ba alegras-na vida, nem. encantos
na nauwoia. A a&isleacJa apreciavel por-
que oasse e se a vire de um sublima raio
fua.laav a alma, o-tumato nos assuata por-
que nao nasce a se nutre de um sublime
raio dsTluz, a alma*, o tomlo no ssuita
porqne n3o ba asile na raio da-luz.
; Vae o que 6-,o.mundo sem tunum raio
de lux; coasiderai.o quaodo eavolto as
bsVuaoto lempo flcaniaWossbttado da sombras da oeite. Jai intil o-arado dos
_-.*. u; a~v ..**,* ., dorma tamben a mteSligencia as.
w sangueesgotara-o *&*?*** *$&
e de urna vez, e ja I: gritn com toda forca
e agarrou-a com os dous bracos. No mas-
m..* instante, porm, recaoa. a mi diraila
banhsda em saogae.:. RabbiaU lbe linha
dado urna violenta dentada.
Hei de fazer o qae tur quizeres ? ex-
clamou ella empurrando-o de si com pres-
teza felina. Tamos a ver se eu estou em
teu poder r. e daadft um salto por sobre a
borda da barca dasappareceu as psofonde-
zas do abysmo.
Logo tornou tona d%agua; a saia tolhia-
como ha
FGLHETIM
os filb m jd^s
-
roa
P-onson du Terrail
PhIMErRA PARTE. ^
. m CONT DAS MIL'B UMA NOlTtS
l
Ha em Pars logares ermos
omterios profandos. ...^'.
Junto d'esse gigante que vela nute e da,
oos aogulos'd'essa grande ci ;ade cujo rm-.
doso arfar se faz euvir distancia de leguas,
ha veredas desertas, roas sem illummaglo
i noute, e terrenos, aonde, na primavera,
rerjea^am e crescem espontneamente ver-
deVe frondosas hervs, que/ no mmdo.
edobr de nev, terrenos que de, to
serven de paelagem a alguma cabra .e. fle
nonteilo garrida segura de vigabnndo.
Ao sut como no &<* da. moderna Baby-
lonia ba d'esses^lugares nljsteriosos. tto
inexplorados como as floresus ?irgens do
tjovo muedo.
Ao sol de Pars denominara s ^Csrreiras
da .America; ao norte Cgoancourts e
Clioby.
Sigamos agor nm homem qae atraves-
sboloboulevard exterior M.apligabarreira
Rochechoaart, por ama d-'queltas glidas
e nebulosas noates de novembro, em qae
nevoeiro, toraando-ss m mrodissima cho-
va, corta a cara e transmute o fro at s
medullas dos ossos. K.l:J
Este homem ia bem embocado n ua am-
pio paletot de alpaca cora golla de astrakan
propro para arrosttr cora a mais intensa
riagem. ,
Alm deque pareca joven
resoluto denunciava
lente e temerario.
Caminhava depressa, e.mettendo as maos
nos bolsos, apalpaW- de vez em qoando i
coronba de um revolver de seis tiros.
Occutava Ihe parle do rosto om
queria coafessar. Seotindo dores agudas,
sentourse etirou a asadura. O sangue re-
tido e tornou a borbotar : a mo estava mu.to
ochada. Lavou-a etadadosaaento e refres-
cou-a por muito tempo. Ao tornar a unir a
ferida.distingui pofettamentea marcados
denles-de Laurella.
-^ Ella leve fraJto,. disso- camsigo ; foi
um. bruto e nao mereca oaira cousa. Ama-
nh5a bei de mandar-lbe entregar o leneo
pelo ios. A Entonan me ba de ell
Bar a por os oaos em cima
oo andar
n'elle um todo de'vs-
}
cache-
trababar son essa inSo?' Abi fica, que eu
nao afuero- mais ver diante dee-oinos.
____Enii a lira-a ar>.mar.
Nao um presente quo I lago, tan.
dirailo dereceber o qne te pertenee.
Diaeit? Necaum.tenao sobre cousa
alguma taa. E de boje em iante, quando
me-vires, has de fazer-me o obsequio, de-
neolhar para mira,, am de que ea.c.3o
pense queme estso-efiordando o que ta-.uz.
E agora boa noute paremos aqu.
Antonio fecbou, ooesto-depois de ha*er.
postndeoiro o lencoe a csaz. Mas qpando
depois, ao erguefi.se,.not8tt-lbe o roto, as-
sustoo-se. Graades gottoa desuor rolavam
isobre as faces da>Tapariga. qae Ibes deixava
Jivie curso.
Mara Santissima. r exclamoa- Antonio-
Estaes tremendo da cabeca aos ps.
Kan wufe. acudi Laorella;-. vou pa-
' O chapeo de aba estrella a bola env.r-
nizada, que cora o maior co.dado ia Juran-
do da lama, annonciavam^om -hoajem de
hoa pciedade, qoando masmo se Ihe sao
v.ssem as snSiu bem talhadas eo pequeo
bigod'preto destacando-se sobre o rosto ae
fina alvura.
Como passava de meia noute, poder-se-
bia perguotar coto admiraclo onde ia este
homem, o qual, depois do atravessar o bou-
levard exterior, .seguio resolutamente a cal-
gada Clignancort.
Lbjas e bofqms, todo se achava fecha-
do^ Com indo n'algons boleqoos abriam-
, voltndo-se, fez am gesto, de contra-
riedadee sorpreza, ao ver diante de si am
mancebo nSo menos elegante'nem menos
confortavelmente vestido do que elle.
4 Ade Se dirige a1 est hors, con este
tempo o por estes sitios, Raymuodo ?.
perguotou o recera-chegado.
B Sf; Archibald? redarguio o
nosso here nocturno coal certo despeito.
, Qundo me disser flaTaJosde vai, dir-
Ihe-hei d'ondo venho.
fiaymnndo-franzio o sobr'olbo e aceres
centou:
Sabe qae un pouco indiscreto ?
Meu charo Raymundo,--dsse Archi-
baldvisto que quer-uraa expUcicio, passo
a dar-lh-a.
i Qneira dizer. --.a i
Sigo-o desde as oito horas. .,
Para que ?
Para o matarrespondeu plcidamen-
te Archibald.
Raymundo, dando um passo para iraz,
contiuuou :
Parece-me que nao digo de mais clas-
sficar>io-o o inglez mais excntrico qoe te-
nho VS10. .Si ,t
Sir Archibald most ou nm sorriso secco
campos,
cidades; o lar .para a humanidade sepul-
cro de algomas horas. Todo, silencio e
Ltavas. Eleva-,se, pwrm, ponoo a poaco
travo/ da escutida nm nevoeko illuminado
qoe enche oaparow E' o da.qoe pozaroso.
atreabre suas suanolentas pa^ebras, um.,
raio de luv coroando o anissiso de fago,
agoula com impaaentes resplandores oa al-
tos edificios, em cojos seioa- repousa o ha-,
mera. E&lo- un socoro murmnno um
vapor de alegra levaota-se dos campos e das
cidades;. muiidao sem fia. bro como se-
mentes humanas sob aqcaJle respleador vi--
vificant, e o silencio virarse em encantos,.as.
sombras era. fulgores, a.tristez em jubilo-,
e nossas, babitaces, sepulcros do somno, en
olliciaas do trabalbo.
(fiontinuar^-ha.)
est bem certo de que. nao sej^issoom, de-
lirio ? ,
Assevero-lhe que estou senhot-de
mim? '
E quer mstai-mb ?
Sira, maf laabnente... em duello...
Eo nao sou assassiuo, ... Mn.
Mas porque tomou essa doliberagao ?
Porque amamos a mesma mulber,
.A estas palavras Raymundo empallide-
ceu.
Creio que graceja 1. .. ,
Juro-lhe que amo Azalea.
' Quer 'dizer Alea. .. ^
~ Tem ra/ao disse Archibald -Essa
inulher devo chamar-se Alea, .que signi0ca
o destino, porqaanto bastn um olbar seo
para desenvolver um vulcao oa minha alma,
e mudar em horrivel odio toda a aSetclo
que o ssohor me inspirara I
Sir ArcWbaW,- disse Raymqndo
assegoro-lbe que est desvairado I
Affirmo-lhe que tenho pleno uso da
raio t
Raymnndo oalon-se por ora momento.
Emfim, ser possivel, porque se Ales
qoizesse fazer de mim om assassino, se-lo-
bia en tambem y- & "
morado all entogue s delicias de Baccho
O mancebo, proporgSo que se interna vi
na ideada; redobrava o passo.
Poderja hem' suppor-se que elle traba
nressa de ebegar a um fia desejado ; mas
teve de parar oaviodo de repente urna vo
chamar :
, Raymundo I
Eni3p, j me c
E de
mondo.
Ats'un seria; mas en embarqnei em
Malta. Relacionamo-nos. d'alli. ..Esta ma-
nh8a a'mda sacrificar-lhe-hta. a minha. vida,
se fosse preciso ; agora odei- e quero ma-
a- Sir Archibald, disse BaymuQdQT
est disposto a matar-me ?.
- Decerto.
Ese en o matar?
E'-me indiferente. Porm1 um de
ns de mais-a morte que escolha.
E se, morio eo, Alea o nSo amar ?
Por saa vez, Archibald ficou sorpren-
J Muilo embra fscttdio elle Aiod|l
que me odeie^prefiro o seu. odio sua ia-
differen? r-
Alea n5o odeia ningoam.
OdeJar"me-ba quando loe disser qo
omatek
Raymundo sorrie-se tristemente.
Est certo, meu ( charo baronete, de
que eu seja amado de 'Alea ?
Ora essa! '.'
E se Ihe eu asseverar q;ae no tenho
a certeza do seu amor ?
NSo posso acreditado. Acc
mentira como um expediente seu
mo minio, nunca! disse framente
Raymundo-Ji d'essa forma acceto odoello;
Amanha, hora que qaizer, no local da
sua 'escolha a com a arma qae Iheaprouver.
N5o ser iianha, mas immediata-
mentacsse ArchibaldAo fim d'sta raa
ba um campo: collocar:nos-hmos a dez
psssos debaixo da ultimo caadieiro, aqui
est o as mrabas pistollas...
Raymundo, com ar de
gato :.
A proposta acceitavel e tem sua on-
ginalidade, mas nao a admiti.
Porque ?
porque tenhrj que fazer esta n-ute.
N3o razio de escasa disse Archi-
bald.
Meu charo baronete, disse Raymun-
de.com tranqollidade em troca da confi-
dencia que me fez, roa fazer-lhe ama idn-
tica.
Oucamos.
O seo amor por Alea tem por Gm
conquistar ama amante; eu qureria urna
M


r?>
Pareceu-me que, para ser. anudo de
Alea-, ora preciso, possuir milhes,-.prose-
guio Raymundoe eu dissipei. tros qaarlas
partes do mea patrimonio.
N'esse caso, renuncie a Atea.
NSo ; voa agora em busca de urna
fortuna immspsa. ,
A' calcada Cgaancourt? disse o
inglez, chacoteando.
Mais adianto, aos Gampos.
Est louco.
No mo dos campos ha orna essa
abandonadacontinuou Raymuodo E>sa
casa tem om pateen n'esse pateo ha om po-
Co..
Bem ; o depois ?
A fortuna que .procuro est no fondo
d'eile. ; v
Peraitta-ma disse sir Archibald -
qae tambem ea agora, creia que o senhor,
perdeu o jnizo 1
Ooqj, n5o tenlio mais do que raclinar-
irouia,, redar- me bora det)e> assobiar e com a respos-
tadescerao fundo d'elle pela corda do bal-
de. Qoer vir comigo ?
Mas^-aisse o ioglea- ha honeos oo
fundo d'esse pogo ?
Homens qae nanea n wam, qae
nasca vi, e que, todava, me eneranipara
medarem um thesoun
panha-me ? i
_ Sem davida-"----------------------
O negocio baei
quevalha a pealad
mais.
E pozeranl-se a cara]
esposa
Seriamente ? disse o icg'ez.
TU. DO PUM
aapmammi


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EZ04WPT2G_SBPVRX INGEST_TIME 2013-09-04T23:15:06Z PACKAGE AA00011611_11641
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES