Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:09687


This item is only available as the following downloads:


Full Text
*
AMO XIUI. HUMERO 55.
Por tres mezes adiantados 5$0OO
Ptr tres mezes vencidos 6JOO0
SEGUNDA FEIRA 9 DE MAR?0 DE 1863
Por anuo adan lado 19$0O0
Porte franco para o subscriptor
PEMAMBIICO
O
NC1RREGADOS DA Sl'BSCMPgAO DO NOHTE. ,
Parahlbe, Sr. Antonio Aieaodrtno o* Lima;
Nttel, o Se. Av-tnai* Mirjuei di Sil ; Araety.
o Sr. A. da Lamei Braga; Gaari. o Sr. J. Joa
la Oiiviin ; Mareobao, Sr. Joaqalm Harqaea
Rolrfgaei; Para, Mmoel Piohttro & C; Ama
sonsa, o Sr. Jaruoy me. 4a Costa.
E1TCARBEGADO DA SDBSCRIPgAO' DO SL.
Alagoas, o S\ Clamen tino Falco Diai; Ba-
ha, o *!. Jos Martina Alves, Rio da Janeiro
o Sr. Joo Pereira Martins.
ARTIDA DO* ESTAFETAS
Dunda, Cabo a Exceda lodoi 01 diai.
Ismarauu.', Goiaaa a Paribiba na legundu a lex'ln-
teiras.
Santo Anto, Gravit, Bexarroi, Bonito, Cmaro',
Aiunho e Garauhuns naa tercas feirii.
Bao d'Alho, Naiareth, Limoeiro, Brelo, Pesqueirt,
Ingazeira. Florea, Villa Baila, Tacaratu Cabrob,
aa-Yiste, Ouricurya Kiu" nai quartai feirai.
Serinhaem, Bo Formoto.Tamaodar, Una, Barrairoi,
nw j" PreU p,raenieirai nai quintal feirai.
ubi da Fernando todaa ai vezo que para all tahir
navio.
Todoa oa eaiafetai partem ai 10 horaa da minhaa.
. EPIIEMERIDE DO MEZ DE MARQO.
5 Luacheia as 11 hopas, 20 m. 38 da m.
12 Quario ming. as 3 horas, 30 m. e 14 s. d,
19 La nova as 11 horas, lita. a2s.dam.
27 Quario cresc. as 5 horas, 32 n?. 38 s.da
PREAMAR |DE HOJE.
Primeiro as 7 horas e 42 minutos da manha.
.Segundo as 8 horas a 6 minutos da tarde.
a i
m
PARTIDA DOS VAPORES COSTEI"OS. I
> Para o tul t Alagoai a 8 e^5 : para o norte at a '
Granja a' 7 e 22 dcada mez; para Fernando noi diai
14 doi meiei de Jan., marc., maio, Julbo, tet. uov.'
'i partida dos ohmio.
j Para o Recife : do Apipucoi ai 6 t|2, 7, 7 1|2, 8 a
8 l|J da as.; de Olinda as 8 man. a 6 da tarda ; de
JaboalSo ai 6 t|2 da a.! do Caehangd a Forcea t 7
da man.; de Demfica l 8 da m.
| Do Becife : para o Apepuooi ai 3 1(2. 4, 4 1|4, 4 '
1|2, B, 1|4, g 1,2 a 6 da tarde ; para Olinda ai 7 j
da minhaa a 4 1)2 da tarde ; para Jaboalo Al 4 da
tar.de; para Caxangd e Varna aa 4 1|2 da I.: para
I Bemfica l 4 da I. I
AUDIENCIA DOS TRIBUNABS DA CAPITAL.
Tridbnal do commercio : sigundas e quintas.
Rela^ao t tarcas e sabbados s 10 huras.
Fazenda : quinta s 10 horas-
Juizo do commercio : segundas s 11 horas.
Dito de orphos: tercas a sextas s 10 horas.
Priraaira vara do civel : tercas a sextas ao me:o
dia.
Segunda vara do civel : quartas e Abados al
' hora da tarde.
DiAS DA SEMANA.
9 Sagaoda. S. Fnnctic R>r>ana li.
, 10 Terca. S. Mil to te ; 8a. Daloovc Albeie.
11 Qaart? S>. Codlde, II Sacilo Jarlo ata.
; 12 y.ma. S. Gregorio Magno doatar da earaii.
13 S-in. S. San.ha piiocei* v.; S. alirdoaio.
14 S.bbado. S.Mdbtlde reic-aa ua A.leaxaha.
115 Domingo. S. Z.chuna p.; S. Locgmtba.
ASSIGNA-SE
no Recife, em alivraria da prae da Indepco-
dencia ns. 6 e 8, dos proprietariet Maoca ffi-
gueiroa de Faria & Filho.
PARTE OFFICIAL
IQiBM* Di PRGV1SCU.
Expediente do da 6 de marco de
1863.
Offltto ae commindinto da armas. Etparja
V. Exc. a aaai ordaoa, para qaa lajim exa-
minados no hoipital militar dia 6 do correla,
oa medieaotentoi, a maia objedot, qae voda
Joi Paalo da Fonteea ao comalbo adaioie-
tr.tifo. som daatino, a pharmisia da colonia de
Pinten taina.Ccmmanlcau-te ao lommsnlaote
daa armaa.
Dito ao mairna.Ao offlcio n 299, qaa V Exc.
na dirigi, en 71 4a feverolra altimo, reipondo
dicltraodo-lht, qae nem urna ordem poaliiva ae
daa aodeleg.do do termo da Oliada para rqi-
aitar ao 4* bi'alho da artilharia gaarda para o
tribanel do jury; maa taires aetortl.de a
oollUtttne (aadando-aa na aatjriaagao concejil
palo offlcio do 8 da Janeiro altimo, conittnte
da topta jnt>.
Dito ao meemo.A' viata dos inclasos papla,
qaa me atrio devolvidoi, Informe V. Exe. nova-
mote, to piiaoo Manat F rm titeo foi epro-
veltado para o urde* d xarcito, na qaehda-
da da raaratt.
Dito ao ioepactor da tbeiourarla Be Uzeada.-'
Remallo a V. S. o latino exemplerlmpreno daa
lmtrutQon dadas, am data da 19 4ocerrante pela
camaina? datta proriotia, aocarregid da aaba-
arlp;o nacioBal, aflm da qae V. S. ote; aa ao
j qaanto ao prata mrcala para a amortiaaeio
da dirida multante do axsaaaa da obraa (eltaa
alan da ixporuocia das rssptctlva lootigoa-
Sdii. no caao da aar por sala modo celebrado o
contrato, modlOei^aa daa qcaaa eotretmto o
menelanada baro do Lirramento s acccita a
qaa reipeiti -aquella prato, aonaindo a qae aaja
alia da aloca om vas de tras aonoa, o qaa lado
malhsr vara aiaa ai mea-no baro datadopde bootem. A'iete do qaa
S. Ett., cam qaanto .^csnh(a as vantagaoa da
aoaradlta propoate, reeoWea nao (cebar o contra-
to aem pririo eobhecimanto, e snnoeocra dena
aaiembla, tinto mata qaanta aqaelle propoita
conten daas putei, ama daa qaaaa aappda a di-
ceeaidada.de contrahir-se urna divida provincial,
a o pagamento doa rcspoativos jaroi, para qe
S. Ese. oio ae aiha anlorlaado, a poaa)val qaa,
oa opiolao daaaa aaaambUa, aajf exactimapte
iquilla parta da maama propoata, o qaa loe pa-
ree maia.convantt.Qta acceitlr ae.
Os papis qaa acompenham aite oCQcie lp oa
Kaiolea : daas aoncriitos impraaaoa no Diario
de Pemambuco, com dalai da 27 da darxembro
altimo. a 9 la jioeiro flodo, contando alguruai
con ilgoia com qaa o calgamait> deva aac oT-
tratido ; o oTgemanto a planoe dan. dora orga-
oleadoi pela rapartfcao daa obraa pablUia ; aa
tras propotn em original, apreuDtada%am X Ja
crrante para eaae contrata ; copia do' termo da
apartara doa mesrjaaa ; copla doofficio, qaa anea
meema data dirigi 8. Ex*, ao bira do Etvrs-
maoto, propoa lo Iha aS maiiflcacea aelma inli-
cida; a reapoata origiual daate.datada da hootem ;
" a tioaimente rai olma annaxa ama qdarta propoa
ta em carta fachada, qaa am data
caaaeriee otdeaa. para qaanaiaa repa.tlco^a u i IV,"?T '"""' V* "i dMU.d* honUm fo1
, efcoDindi na caixa da potta deala accratarla, a
qae pireca aer a moama, qae no da da aberiara
tres sabordMadca tenba ezeca(ao. o qaa nae
meemie lha t reapeito, a qa aat de corla
com o qea dieatfe o avtio do minutarlo do im-
f eio da 5 daeta meemo mez.
DIt ao meamo.Participando -me o Exm. Sr.
mioittro da aitraogatros, om arlao de 21 da fe-
veratro ultimo, qaa S. M. o Imperador houva
por bam cofleeder a eeu imoarialexaqaatar a no-
meacla da Sr. Gatlhcrma Paitfarckea para son-
aal de Bromen aeita ptovrncta : asum o comma
meo a V. S pira iva Cnfteti-oeat*. e aOm de
qaa o ric< coaalar ao iosvectu da alfmdage.
Fitaram-sa es eommnaieacdes necesuriu.
Dito ao maim}.Para qaa poaaa aer temada
ai ooaidaraco a matarla do eeu offlcio de 28
de feerairo Itlmo, iob n 155. fai-aa oredeo
qaa V. S. declara, de qae qaiotia sata lofflctata
ati ir-ie am creiila para aa deapetas com soc-
corros poblicos no correte exercitlo.
Dito ao mssmo.Approraaio pro'laorlamente
a deliberado qae tomn o vico contal doa eiti-
dsi pootiricioi Too mu de Farra, de locambtr a
Joia Jicome Taaao, da gerencia do vica-cooaala-
do, durante a aaa aaaeocia de'endo, porm. o
nomeido apraeentar o lmpariil Daneplattto dan-
tro do pnso da 3 netas contados dsata dats, as-
atas o commaoico a V. S. para o faier conatar ao
ioapector da alfandaga.Fisaram aa aa oatraa
commuoicecei.
Dito ao mesmo.Aaoolddo o qaa iol cito o
vicario da freaaeiia da cidade do Caraat am of-
flcia 4e 3 de ferereiro Itlmo, resammaalo a V.
S. qaa pela verba aoccorros pabllcoa, nocorrau-
ta exareteio, mana pagar ao padre Joa Micha-
da de Anlrade a diarla da 10$. a cootar de 5 ata
31 de Janeiro prximo finio, per aa haTar alie
locarobido de de aoadjuvar o meemo vlgarto
na admtoiatracao doa aotcerroa aiplritaaaaaoa
daavaitdos atacadoa do cholera marbui, naqaal-
la cidade, da cooformldada com a autorin-
?ao concedida por eita preiidantia ao preaite
viga rio.
Dito aa meamo.Tendo naita data deaignado o
engenhein Ja Carneiro da Rocha,para exercer
intarloamente as faaicoes de eageobeiro Oacil
da aatrada de ferro, vuto tr tomado aaaanto,
como meTibro da aasemblca leaialativa provin-
cial o Dr. Mental Baarqaa de Matado, asaim o
tmma leo a V. S. para eaa conheclmento.
Dito ao Inapactor da thaaoararla prorincial.
Mmde V. S. pagar a Simplicio Joa de Mello,
daa meamaa fdra apraeantadi fra de tempo i S.
Exc, qae por asta raas a manSra dcolvar A
portador. S. Ext. fas a lameisa dcita i aasem-
b'i, viato qae a ella podar, se aaaim o jalgar
aacesaarlo, ab't-la o atiande-la, como Ine pare
car jaita. O Exm. Sr. presidente pede qce, sanio
aata am obieoto de tanta nulidad! a Importancia,
em assembta se digna reaoleer som a posairel
breiiale, o qaa a aaa reapeito aehar meloor.
Dita eo presidente de jary. De ordem dt 8.
Et'., o Sr. orondele da provlnete, paaso ta
mioa de V. S., por copla, o offlcio do prtaldantc
de commlaaio eaearrcrada doa examea dovhoipt-
til militar, datado de 2 do correla, padiado aer
dlipansado da servir ni prosete seiso do jary
oel'gtdo do clrargiao-m5r do exercito, Dr. Jo-
a Sargi) Farreire, arlm de aer altenlida aama-
Ihaote rejalafcao, aa fr poaairal.
Dito ao D -. G allherma Gorlalro C >lho Cintra,
jeit manlctpal da Ssriohaem. S. Exc, o Sr.
praatdenta da oro'lncla, manda accuaar recebldo
o offlcio de 23 -de feverairo' prximo floda, em
qae V. S. commatcoa ter leamtdo naqaella
data o axerclcio dt carga da jais de dirtiti inte-
rino da reapecttva comarca.Commaolcoa-se ao
loaoactor da thaaoararla dafaiooda.
Dito aobacharel Franalico Joa Fernsodea Gi-
llrana, promotor pabllce di comarca de Taiarc-
i.S. Exc., o Sr. presidenta ds pro>intia, man-
da commaoicar a V. S. qaa, legando coos'-oa do
lio do ml&iilerio da laitica, do 19 da enrairo
prximo finio, S. M. o lmpereoor bou'a por
bem nao a mandar qae aeja cooa.deraa com
aoclmantoa a licenca da doaa mezea, qaa nlti-
maaaenta iba fot concedida, cono timbem pro-
rogi-la por am mez, campriode qaa V. S. sollt-
cite o reipactivo nulo parante a aecretaria da ee-
tado daqaelle ministerio, constituido para lile
procarador na corle, aomo f j deterni .ido no
meamo avia. CommunUoa-ia ao iospestor da
thesoararia da fizenda
Re de Janaira. Ministerio doa negocios do
Imperio em 24 da faitniro dt 1863. Iilm. o
El7. Sr. Tenho piaieote o offleio de V. Ex,
o. 15 de 28 oe Janeiro prximo Onde, tabmel-
tendo cooaidara;iodo goveraoimperlel a dali-
beraco. qae tomoa da ordaoar ao jnlz de paz,
pre.iiecl* da jauta qaahllcadora de votantea da
parosbla de Nuaratb, qae dlaaalvaase a meima
cooformt solicitoo o chafe da molicie, em offlcio' ''JlU' un'0i," eleitarea a lapplantaa da
- w vuvaw ara ^uiilib, aj uj UlAlciiW A g, \
de nontam aob n. 858, a quantla dt 4436.0 des-! f"o*h\t para a formacao do non junta, da-
se v da inclua coate, com o "aa" t '1B no di. 8 de marco va-
. ItriniA n aa ,4 -4 > aa a%a n ** o > j- ,..l. 1.1
peo .id i, coma st
Bastelo doi presos pobraa da eadela do Brejo,
no mez da Janeiro altimo.Commatcoa se ao
chafa da palela.
Ditoao cmmaodente superior do Rio Forma-
to; Tendo aido promovido ao poita da tmjor
cammandante do oiqaadrae da cavallaria n. 7 da
gaarda naeiooal. aob aaa commaolo aaperlar.
por decreto de 31 de deiembro altimo, o cipilio
Pereient dt Barroi Accioli; aastm o commonio
a V. S. para qae Iba ordena, qaa traa da pagar,
na racabedorla da relea loteroaa, Mata da no-
tajante por copia, a importancia doadireiloa, e
emolameotos relativos a respectiva pitante que
exiita na secretaria da preillenci. .Remeiteu-
ae i tbeaaararia da fazenda ama nota da laea di-
reioi, t emolamenloi, afim de serem arraea-
dadea.
Dito ao ge ente da compmhia Parnimbutina.
Pode Vmc fezar aeejair pare ei peatoa da eaai
deitioet 01 vipore Mamanguape e Pertinunga,
noi diis e boras lnilcadoi em i.u ofQcio da 3 do
correle.
Dito a MiDoel Francisco de Moars, morsdor
om Btberibe. Tendo-me aido dadando, em
aiio da rtpirtl;) do imperio de 20 de feer-l
ro altimo, qae o guarno imparial acceiti a gr-
dete o offiredmeoto, qae Vmc. fez de cinco por
cento do cea ordenado, emqaenlo for precleo,
para aaxlllo daa argmciaa do estado naa aduna
circamatanciai; aaiim o cammaoico a Vmc.
para aaa oohacimento, oraveninio-o da que fl-
cam aipadida ai conveoienUa ordibc para ser
eisadoniti'o dedaiido do meemo ordenado.
D lo ao conaelho edmtulitreUvo.Retommen-
4o ao conialho admiolatraUo, qea deiigoe am
dea aaui vogaei para ern.commtea&o com o coro
nel Aolonto Uomei Leil, alente coronel Jos
AotoQlo Pinto examinaren, na cen'ormiiide do
aviso do 1* de marco do aono patudo, 2 eaixaa
com artigo! de farJamacto nnloi alttmameata
da Babia no vapor Ctuzeiro do Sul.F#z-ie o
neceiiaiio expelante a eisa roipaito.
Parlarla.O preaidante da provincia tenia em
viiti os officios do lnapettor da thaeouraria da
lxenla, e da alfandaga, datados ds 2 do corno
ta, reiola oamear ama commliiio compoata doi
eogenbelras Dr. Joe Mmede Aivet Ferr.lra.
ciplto Domingoe Joa Rodrigaei, e Joao Liz
Villar Liaalhlar para examioar, cam arieatla
o eatado da ponte de deicirg de alfandaga, a
indicar os caocetot, da qae ella naceselta pera
a denda aegaranci.Offl o oomeadot, o ao tni/tctor da thesoararii da
asanda.
Expediente do secretarlo do
Koverno
OITuio ao secretarlo da .nemb'- provincial.
= Da ordem do Exm. .Sr. presdante da pravln-
aia. remallo e V. S. oapapaii janiat relativo! ao
contrato do encmenlo daa raaa delta cidade,
alia de qaa V. S. ae sirva apreienti loa i atas
anamble, para qaa a meema reolva em aua
aibe loria a que jalgar rmli convaDleota em am
ateamplo de tao grana* utilidada pabllta.
Doi referid ji pepele cooita que, recabidas em
palacio no da 2 do corrate, meia hora depoto
da maio dia, em carda facbadaa, na forma dos
anouncios aoteriormeote feiloe, ae propoiin pa-
ra o mencinalo calcamerito, eeodo ame de Joi
Aagaeto de A'aajo, t oatra do engenbelro Joa
Mmele Airas Ferrein, a ama do baiao do Lt-
vrameoto, loram conalderadaa prejadlcadas as
daaa prlmairaa ; nao obeteote, o qae S Exr. aa-
tiniau anda em vantuem da ftzend, prtpor
algumas modifltaces i ltlma, j qaanto aos
abates offaratldas em rtla^o aos procos oreados,
donro, geardadea oa pruoi metcidoi pola le.
Em reapoata declaro a V. Exc, qae t governo
lmoerial apprava aqaalla lelioericaa, e retolva
qae aeja impoeta ao referido jaiz a malta decre-
tada oo att. 126. 1*. n. 4. da lei de 19 do agoe-
to de 1846, vieto never ello prallcado aa aeftaintet
irreaalaridades, cuje exlatencie se echa exabe-
effelioa obtidos pela pratica do principio da liOar-
dadacommerclal.
Alia lio Jo com felicidad aos btitos de gaarra
coniraa laglaterra, quiai peridicamente repetl-
doe em Frac (a, moitroa qu o aolo inglez ativa
Invadido, < oa pelas arsfas mortferas que a
csasam a reina,] otai ptr aqaellea qae offerdllm
a propriedada o o bem atir. a U o* tata piel
Oca empenhda entra oa commereaotat a oa io
ustrlin das drfirsis oagoai, el i qail dtvt se> o
coleo -aero de ge erra am hon-a aoinoaiot tem-
coi. Etpe Jicon como a qaa o predactoa frao-
cexes dirigirm na al mi ]primivara contra a
Graa-Bret nha, ala o qaa asiagnrar|,malhor qae
maltaa a. Ibas e victorias, stnao o prado-ninia,
ao menos a legal aflaancla da noase ree,i, que
saja latine oa naa, sobrcoaatveraa tialliido.
O diacarto impaiial tem ami importancia real.
J na abertara da ttitaa leglilallva Napoleao III
baria proalsmado aom recanheeida intancao qaa
reita mallo a facer, para apeileigiar nostai lni-
tnulsoe, 4tiaaerolr idai verdadeiraa, e a conlt
naai a paic a contar coaligo. Maa eattinaielaa-
cia da imperadora marcar co*mo ponto da mira,
ama tociedada na qaaj o governo abandona a
Cada am o reirjenubill >ale doa aaai aafoi, a
qaaaae deixe maolflataeio de todaa aa opmio.i
ama libeadada aem raatritfoai, isslm como ao
deieavolvimeats do tolte,s intaresiet ami
promana caaajcional, c.ju comprimaato ettl de-
t-andepta.dos p/agreuoa dae coitaaace pollticoe
eof t noca.
E* praclss qae i a*te ocla sai capacidad pos
ia.adqalrir mala llb.rdadeiii.il, acola de lar
impliado a sea liba/dada leglilaUva a toaimar-
clil.
Me a lato oeeerra natcralcaenU ama raepoata:
o prograstai qie d ao pavo a capaitidade pare
a libardal, nSo podern ser obtidos seasc pe .
propria liberdade. A.Itgluarra qae apreeentada
tomo om mtdello, nao 4 oatra. coaaa que
iximplo da am poro qaaaften leaiataenta pre-
parado i dlfficaldade di vida pablica iab a eg -
de da am goverao protector. E* por melc* df\
liberdade qaa ella irnadareteu para a lib-rlada a
Tra o astado a qi tem boje anegado, a qaa da
tao alto te prooam emalac.ao, (rasseexe ; alia
chegoa ao termo de ama lata, diipataodo patio
a paeao, e aonqaiilq^do com multa pena a par
polagidis o terreno qaa oceapa. Qaanto & Fran
ca, qualaer o crflerio pelo qaal ae avallar
?e ella tem feito oa progrenoi qae i etperava ?
Ext todo o cito, ais am fitto aitibelecidd
apocar da legaraoc doa migoa da cora: o piix
fii Di0 *lonco qo coavencionalmeni ln-
titatam o soroimanto do edtOcio.
,e^*,it 1860 $* reitebeletea o ase de dlicatir as meoia-
gans ao throoo, nao ha am s sumlo, qaer oo
eoaio qaer no torpe leg sl.tio, de qae o oro-
jactoi apreaeatados peiai tommliioea taoham
eoffrldo a penar modlutacao, anda dapott doi
maie ariot deoatas. O prejecto aihlndo no lea
texto como ai he dea commteidaa depola da ama
lamina de polmica.
Em 1861 foram baldados toloi ot esfor;s dos
dapatadoi diaota de ama phrm qae te torno
celebre, e qcc wPAm Q clihelo inexgotavtl
aos recartoi noiDcalrot do diz ; oi oattame o
maie dedtcadoe re^raaaotaotee lalgarem oerlgoao
eniltllr ama Igaal,aprecia;o aobre o eatado ge-
ral daa Bnaa(aa e na tqeamo momento em qae o
ieflctt era palete todos ot olhot.
Mazet depoit a certa do M Foald dava razao
api depetadot daoppoiico ; com lado a phnae
da aammlaiao flcoa intacta, fui datlirade por
ama grande m-ioria qae ot ratarso di Franca
nanea podlam ser esgot.doi. Stretordimot ci-
te ficto para confirmir qaa a reapoao do leoa-
do ao oistano di cor derla aar e fet anda dea-
ta vezo texto exacto apraitntado ;e!a commisi).
Nena artigo aa ducaisdei apems snaraiem at-
tengo pela extensao dos ditturtoi o l vean
pala tai importancia.
Como odlnurie do throoo, araiposta do soni-
do nao fez mal do qaa dir am re a i. o da pol-
tica do cegando Imperio. A comrnlaeao acboa
ooi raaaltadoi am grande motive pera eteraae fe-
iicita(et. Eila daclaroa qae ao aatigooiima
doi ayttemat e dot parltdoa taccedara o santi
meoto da cooQm;i reciarocs e a necettidadt de
am concano efflcax; qaa o governo forle pala
ympattra popalar a cao tem da ae ioqel.tar
com ai paiiii afogadat na onda social; qaa
por tola Fringa eatlarecem-te aa opio'ea, trao-
qalliaam-ee, o qae a immenta maioria xiga naa
lajt fiel doa allmoi dlicuso de Mapoleao III, os
mimatroi sam pasta eitavam obrigadoa a ama re-
fata^ao dlfflctl.
A prepancao pira aa fataraa eUiron do novo
corpo legiclatlvo excalleote. Noi grandtt cea-
Iros e prlntipilrntnte em Paria tem sido notavel
a aolleilade doi'elaitoras para ttrem lneritoi
oat reapeetlvaa lala, nao obitmte et formilldi
dei ni delongat; tsnm raqaariln 30.000 ioi-
crtpcoea ooi viatt arredondan tu de Pari.
Poeco a peuco, pde-it chegtr ao ooato dete-
jado. Venha o momento do eicreti-.ii, t vara-
moi. a>
O governo parece deitjir o prompto termo dos
trabalhoe da corpo legislativo, aflm de qae o ac-
ta eleltoral aa teohe cendal lo flodo o ver i.
O parlamento inglez fai abarla a 5 le faverelro
por am dlsearea lido peloi commitiirlos di rat-
ona. O pan fol offlttalmenla initrai lo do cna-
meoto do principe d Gallee.da retasa do princi-
pa Alfredo eo throno helanleo, da abandono daa
ni.a Janln, do tratado do coranercio cima!
Balgca a da etonomiaj do orcameoto. Eii ele-
eatot bnuntii pira octapir ama sisio, nao
(aliando dot lotiientei 'qaa polerio ttrglr da
eo ontaaiacao dos dotameotot uiplonatlcot.
O acoatacimeniot na Praaala tomim am a-
raettr cada vez mais grava. O debite sobre a
raapotti ao dietario da sori tornoa emiaente a
diaaolucao da camera doa depatadta.
Maa como a tpioto do pix nao a alterarla
dapoia da urna ditiolccao, asado iodabltaVel qaa
oa alaltores nae risliaro da elegar o rapraien
lautei, qae mereten aua totaira conflae;a, aa
gae-ae qae, diHolvida a cmara adail, o gover-
no qaarar psisirsem represaotiqao nactaoil at-
etas como tem piatado tem orcimento. A vtola-
eao da conatilitco seria entao campleti, cesian-
oo eomplatamente a do pacto fanaamaotal.
Afreccao liberal eotendea qeo devn fuer to
r lucir ao rol, i i Jopen lente dos ministro, a ver-
dadalra arproito da oploia publica, collocinlo
o mamrchi oa alteraatira oa de oler, oa d
romper dfloltivmnt,declarando aiotanra) de
vioUr a conatitaiclo.
O projacio le reejoiti do partido liberal foi ra-
digido por Mr. Verckoo a epoiado por 200 deon
lados. Un dot man imporlsotei oradoras Mr.
Setall dlicatlolo com toda a aanitltaciaalidade,
aeparoa o rei do nu mlaisUria ; mas Mr. Bs-
msik. nao admiltie aiae distinccao, a axpretioa
st not lermoi o mili provocadoret: s etpia
teses dtclari(et qae faz, tivaram em resaltt-
do decidir ot mitt tibtot a votarem con a mito
rt*.
O debate foi agitad i a Mr. da Schvrln anda
prateaea relevar as doalnoat do cela do gabi-
nete, naa tm conslueao, o projetta fai adoptilo
r<" aata malorie de 255 votos eaniri 58.
Eitraloqeaote numero derla obrigir o ral Gal-
Ibar.f fl a rafiaitir aoora a aaa poaicao. Ma,
lonja aiaso, a reHIedaroa qae nao qaeri. reci-
bir a dapataco aniarregada da raaooata. O pre-
aidente.aa cmara neite caao propc qae a res-
poeta lre foaac preaaale por malo de ama caria,
a avealaalidada da raaaaa da carta,
crime commeltido em 1772 pelaa tres potencias
oppresaoras da Polonia.
Un la cita data qae all, retilhada por diver-
sos deime noramantoi, abatida implacaveleaante
om tudaa aa teBlitlvaa da insarrelQai nunca tem
deixido da as rspatlr, proteitando samare com
tai tangae coatra o eipoltidorat. Qaem po
doria ealcalir aa perdei da homant, da dinbelre,
e da preciotldadas, qaa tea castado Eerope
eaiis reivlndlci^oes pariodieu contri ama loiqai-
dada, qaa nhgaam oataria deiculpar ? Parece qae I tnica'
ae d agora urna oobre occiaiao de acllvldaae
pira o goveroos qaedeaejoa a iergaataa(odoa
potta.
Todtt as elisias di tetela le esli am movl-
meoto ; ni echen goveroamenteei frmate
" partido, cjo flm proclamar o grao-data
C->aitantlno rei da Puloni. Eita part io excite
a populi^io de V.no'h a ama maolfisjsc,!o
oeste aeotldo. Atierera-it arori qaa no movl-
mento da 21 e 23 de Janeiro ni hoava pramedi-
tigio da oiptcie elgamt. Nao foi maii dt qae
a explttao da deiespero de mocldede polaca dtan
te daa frmaa odloiaa da conscripcio, chara.ade
aqaelles, qua o go'aroo runa qaana afittar do
cea paiz. O qaa prora a falta da plano a falta
da ailada not movlmentet dot lotargenlei.
Tedo Uto diitraha a itieocao do czirdaqits-
tio do Oriente; t com tedo oa negocios da Gre-
cia, qae ae jalgevarn proxlmoa da ama eoleca,
da no'c ae pertarbam. .0 daqae de SixeC>-
bvrgoGolhi, qaa sagaoda ot Joroiei loglestt,
eitiva aiipoito a acceitir o throno gtgo, acaba
de realgnarma canlidatari.
A.piraceu agora eutroi prtnclpe, qaa nal dii
xa'm da eitar no cito: o pri cpe Eluirdo de
S xa Weimir, e daqae de Odambiargo, o prin-
cipe do Lia>nte, irmo atenao da riinba Victo
ria, qae nao' parteita famille real de Iig aterra,
o daqae de Aoite.
Eot'et'Olo, a anemb'.i nacional de Atheon,
conforme o fetelt.do do plablteilo, proclamoa o
principa Atfreio de loglatarrt, caja retasa vai
aeFoffiialme ta notificada.
INTtVRIQR.
rmiementa prova pelos doeamentot aoaexot ^'"ot, lano como not actot po incoa ta mo
ao sapracltado offlcio de ?. Exe. : 1.' Alim dafaerS*0' pradoncia a a tmpartlalldsle.o Parece
nao ter obiarvado a importinte formilidada pre-1 "*UJ Ia bagoa o momento da eoroar o edificio,
eeripta pelo eit. 6* dai loitrarcie nnexat ao A Jiicaaaae deita reipoiti comacoa a 29 deja-
deerato o. 1812 da 23 de egoato ae 1856, no qual I a"0K ,4lad V>a aem aaDtata?o et para
te ordena qae o pretldant de jacta, eonilaido o 8r,Pn01 '.oot qae pintam to' lltoogtlro qndro
da allaacao doa eiptrltot.
O par.gruhj sabr o Mxico fot votado qaaai
sam debata, e o meemo aconta eru ao que rae-
reeeblmenlo da cedulai, cont, pebliqae, e fac
eitraver na icta onamero della, proceda o re-
ferido jaiz lilegelmente eparando tomento vinte
e traa cdulas, qaando na urna tlnham sido de- **"* Ilalla, se Mr. Theuvenerex-rjirbutro ai
poeitadea peloa alaltore vinta e qaatro, proce-1 "'f! no ioierviaasa na^oinaiio por um
oimento este qae aiterou o retu tado di eleicao
dot membro da jents, diodo malorla de votoa a
quam rao a tlohi.
2.a Foi convocado para a formacao da jante, e
neite torEoa pirte o eleitor FrantUco Rafloo Cor-
roa d* Cistro, qua, eitiodo medido da referida
parocbla deida aetembro de 1851, era incompe-
tente para til acto ; clrcamstaotlt atti, qae, ee-
sundo e doutrlos do aviso n. 237 de 4 de junho
de 1860. vicia aabsiancia mente a organfaaco da
meima jaoti. vino qae o voto deesa eleitor lo-
com ce ti polla ir fluir sobre o mu.talo de
Oletflt).
D .ae gaarda a V. Exe. Mrquez dt Olinda.
S\ p-aii lante de provimcia ae fennrobaco.
Despachos do dia S de marco
/reouerimencot
Antonio Joa Tixire da Man1on? Baln.
loforme o Sr. lnapeetor de theioareria de fa-
zendi.
Avgailo Piter Ceiar.luforme o S'. tfommai-
dante icreior do R.-cf*.
Cenrio Galmares Penoi. Iadeferido t viiti
da l> f armicio.
Coime Joaqaioa da Lima Nansa. A' Vista ds
Informicao nao ha qae deferir. *
Piore Joi Michade de Aodrade.Dlrija-le
ao Sr. lnapeetor da Ibaaoararia de senla!
Jui Falituno Maihido. = Patee portarfa de
conformtdaie com aa ordeos em vigor.
CORRESPONDENCIA 00 DIARIO DE
. PERMAMaUCO.
Para.
Beltm 11 de fevereiro de 1863.
Nao direi qae eal.jimoi em dtffliteoala deno-
llatit, porque se nao ha por aqat novidadea poli-
tices, temos oatros assamptoi qae tapprem me-
loor a poltica.
O mais Imprtante alm do baile dtde pela
prealdeocia no dfl 30 do maz fiado, tto aa mani
teot'COoa pepalare pele emergencia aaccedlda
eotre a niaao goverao a a legigao iogleta.
C imigando pelo baile, nao ferel porm della a
mnima diitripcin ; pirque bem secomprehondo
o qae um baile ilmi-offitlil. Ettava maito con-
corrido, tinto em damaa como de tevalle'roa de
toda aa Unas e oraichin, havenJo na i a pra-
faii no iarvl;o, como attencioto a cordial aceo-
embroi da etqaerda tattittrem a que- Inlmento da parte doi abseqaliole
i%mmm.
bibil a eloqaeajejdiicario. Elle qaiz tcoitrar,
apilar da difflcaldada^o motivo da aaa aahida do
minlalerlo, c qae e politice francote qaanto' Ita-
lia nao ttoha aido alterada, no qae Mr. te la Bo-
cna-Jaaqaelin>oo fnl conforme. Mr.Tnouvenel
nao er on reformia romana', e aobre a unt ale
italiana exerenou- noi ter mu o mala poaitl-
vo. Mr. Billtat, ministro tem puta fachoa o
debite por ami decUreco sacelnti rstnitoa qae
depola do non poiiumu reigoto de Roma, o
governe fnnees encootroa timbem am non pos
tumut em Tarm, o qce emre cele* doae xire-
raoi foreoio tagatr a polkica de conaliaca al
que alia pro laxa os tea eflVltos.
Paree qea neile negocio ha um perfelto an-
gn. A occnpiQia francazi da Ro i.a prodnx
am effaito qae ai da encontr ao lea-flm ; e o
qual neo se qaor ver. Em occapi(io,civa cid.
vex maia, a aeperaga entre o papado o untl-
mento nacitnal Italiano.
No ule legalute oe amadores terminara) a dii-
etin i da reepoite, am oatre taellanta m>ll qae
a.a carie replica de Mr. de la Geeronnlere io
diicurto de Mr. Thoavanai, eem alicario do ge-
neral B-arnaa aobre aa coaaia o'Algerta. a
A rtipoiti foi votada ananimenta, aalvo am. e
tem ama abitancjao, fol o principe Napoleao,
que volia contra.
A 30de Janeiro foi apresar.tide no corpo legii-
laiivo o respectivo projecto de retpoite.
Eita docameoto principia por am agradeti-
meoto aa Imperador por ter cooaervedo aoa de-
putadet o ten maniato at o flm da legiilitara.
exprime depait a melhor eiperanga no reaultado
ma damonatragao am men, aflm da
r o goverao aovas tletcn t de ap
ra am novo julgamanto dot eleilorai,
eitt mel a aegaada advarteacle e
o.
pro.)uta do preaidante toi a raapotti
enrleda officiilmente ao giaioite dt rtt. Sap-
pa-ie qae Gaiibarme I raaponder por am tar-
ta dirigida a aaa minitroi, niqeel exilttir o
motivos, qae oobrigaram arecuar a recep(aodi
ratpotlt por maio ua daputafao da Cmara. Ei-
pera-aa qae eata carta aeja lida pilo preiideme
do coniilho.
U o orgao mintatarial invotoa o tinba como
ttllimo ratio regum cm geral, a am particular da
caaa de Hohoaseilern.mai tito nao paaia do ama
bravsta iniamati, a faz crr qaa nao se qaer mais
do qae prolongar ama statelo, caja gurldade
nao aa clcale.
A camira aoi aenhore, qce prlmelramtnla nao
ea qaic ecetpar do objeeto da raapotti, madoa
de opiolao e votar am projeclo differenle do di
camera dot depuidoi, o qaa nao daixtr de coa
correr para tornar aiaJe mal grava O conflitlo
actaal.
Barlin gon de parftlta tranqail Jada ; nin-
guem acredita em ravola;ao, nam lio poaco em
golpe de eitaJo
A Polooia o theitro de grives acanUelmea-
tot; o movlmaoto, qae hoja agita tata heroica
nato, tdquire am carcter de gonenliJle, qui
lm^oniril dessonhecer.
Na ultimo ponto do desespero o polacat acham
mu, o nao ha ningaem, i-cleiadt os rasso,
qaa nao o jalgaa uo tea direlto.
IIi j 15 din, qae tivoram lagar os primtiroi
movtmanioa.
Na noito da 22 a 23 de jimiro comigo! a cor-
rer o aangae em Veroovla ; oa polacoe aublare-
dot degollina! o aoldidoi lanai.qeitmindo o
qeertela oade eetavam acaolonedot. A trop exir
ca depoit terrivala reprcnliai; o imurgeole
matavam ot aoldadot am uo,' tstis dtslralrtm
os Imargtutia am mitss.
Dapoia di duai nottn da lat t de Otvtrail il -
tirnitiva, os rastos contar vara m o pollo, e co-
mo araran ti da ordem foi proclama'da a lei mar
sil.
Com ludo, a lat tomou o asjscto de laerrl-
CORR'ESPONDENCIA DO DIARIO DE PER-
NAMBUCO.
Pars, de feveri'iro,
Novo ditearto do Imperedor.-A dtacanao da
moigen: no tenado e no corpo legialatlvo.
A Pruiala e u tor>fl nova aableve;o, na Polonia.
O c|s 25 de j metro fol e deifgnado pan a dit-
tribulco 'o pramioe meretidoa patoa xnotlto-
rts francezes os exibiQao acivarnl de 1861. Te-
ve ligar ene acto loleu.ne em Pirit n'ame dn
nlat do novo Loavrt.
O principe Natoleo abri etta tolemuidada
por um diacarto que ttoto eetatlitlce retsmi
da dot progranoi di Frinca, como glorifleico.
da aai induitrla, e a apologia^dae doatrlnaidi li-
berdade commerciil. D*lmperedor retpoadea
n'um itnti lo totilmeoii poltico, e no toniurie
aalvertil aterto entra oa povoi na arana do pro-
rano, ella determioadamente aulgoalti libir-
dado loglexa como a eooqatsta a mal apetieivel
qae pon (azir a naci franctxi. Eli totoou,
podt-st anim dlttr, am cntico de triempbo sos
da expadico no Mxico o oa totervetoc,ao d go de patriota.
veroo imperial na llalli, e i maior contiaaea na
tompotiQio da aova camira.
. O Cloc daoatadoe da oppoilcao liberal, M. M.
Jalea Fivre. Hanon, Birimoo, E. Pnurd e E. Ot.
Iivier cfleraceram namerons a importanlea eaian*
aa ao projetlo, reclamando o favor da iniciativa
individaal, palilo ama daflotQau da axpedifo
ao Mxico, daqaelopalx dev conheearaa eaaeai
a pre>r aa cooieqaanciae, proteotmdo contri a
conservacao daa iropaa am Roma, e appellendo
para a attooea de cimira sobre a altima revino
da lulii aleltoraea:
A matarle offereee campo bastante para debi-
tn mala loogoi e anlmiioi que o do senado. A
diicnio comecou a 4 da faverelro. Sappe-te
que Mr. de Miroy nao quarer eneoder a d:t
eaiin a man ae amaae-naoi. O tiroteio eo-
me;ou da parte da Mr. Plichou, a Aoaiholo Se-
meraier da diralla, a Mr. E. Olivler, ana doa
cinco.
Todoa tres forim uoanlmis tm ditar que tri
chegidi a occaiiio doeorimanto do edificio.
San reclimicon eaaneiidii not tirmoi mili
molsradoi ttviram a falicidade da ser orno *m
doa ao governo rano. En m tr oitosergeotet ostlveram tuperloridade, e a
Iota adquire de dia pira dia miioris propor-
Q9I.
Os tablivedoi ponaim o boijaei o ot cim-
poi, ai tropit ranal concentridtt nn tididr
miii lmportintet gairdam at gnndet vin de
eoTii anicago. Se o mivlmaoto ganhar ai pro-
vincial da Lithninli, da Poelolla e da Wolhtala,
Li iitaacaoiorai n dn mili graves para o im-
peslo dos exars.
Aiadi nao ae aabe com certeza qaal a cama
immeaiiti deile aablevacBo, com lado labe-te
qaa a lei do retrutimentofol o ten principal m>-
v|. Em le ere por n orna can dt profiolo
doaconttntiroento.
Dude 1856 q*t nao n tinht falto Uva ilgi-
ma na Rutila e ni Polonia. O moa patudo or-
daaoc-ti am recratamento para 1863, e o rag i-
limento que ae devla por em pr-tici contmia
dlapoiices iicepcionin ; ptndo em hoitilidala
aa ciroponetea e oa habliantei di etdade, concl-
lala, nao ana cooteripcao regalar e normal, mit
o a Ut.maulo de lo -o aqaelle qae fosis saipeito
A' priniipio dada pala preiileacia, & armada exileme caite
porto, mai hoe recon'iece ea qe o aatampto
foi divido aolacio dot acontacimentoa pirai-
noi, qairiodo S. Exc. dembetnr ia prnclpaea
a atonda dea da pro'locia c aot taat amigo, a aa -
tiifiQio Ja qce ai dthiva pottaid).
Por tanto, ludo qaanto te pon diter, de dedi
cidt tsts oa iquelli el un, mu tu dt real;
porque ot coavilas, al n dt modistos, nao Je
tlgnivim o miti'o oem o fin do baile.
Dapoli deete econtacimento, tamoe lido variaa
demooitrasdei popalires, em vietade dot non-
tecimeotoi brltinoicot. taei como riprtuotacooi
das munlclpalldides, otTareclmeotoa de miiot,
fivor de qcieiqeer doaatlvos, para delata de
paiz a desagravo dt oigaidada mtioisl.
A cimera mantaipal deiti ceoitil oomaoa ama
ommiiila compoin doi Sri. Beroaria de Soasa
Franco, Dr. Joao Bapttitt Goo;ilvai Cimpoi, le-
ointa-eorooel Hilario Miximieae Aateaei Ge'jao,
Jote Joiqalm da Gima e Silva e Mtaoel Aatooio
Pimeott Baeno, para apresentar S. M. a saa
manifaitaeai.
A offlctalldade do 3' batalbs de artilharia a do
11* de* infantina, com elgaoa offlctaot di arma-
da o miitot popalarai, pea autor parte eatrao-
geiroi, reaniram-ee na neile da 28 do max fiado,
em boa o fraternal camaradegem, pan meqlfei-
laren a saa siocere aihnao ao goverao impa-
rial, pala energa dipiematici a ooa tino admi-
nistrativo cm qae toaba repelllr a adro uta do
D'etao iniolente, a motirir l fra qualiei qae
oio nos ciabecem alndi aano vele greodeta gao
grapbica do Jiiono immaoto |lerriiorio. qai
tambam por c temotim liiin da entet qaabr.r
qae torcer, a qae o poro braaileiro, mscoujanc-
tarat griret e difflceit, libe acarcar-aa do taro
oo e dar apoto frinej e leal ao gabtoeta oa aeja
com bolla paraoccorrer i dnpezee do mo
monto, o com o briso irmade para faxar contar
o InimiRO cnofio.
Aqaellet qua am um, momento dt preciptala
irreflexao team a Impfaiencia da praos.r oa
brioe da ama grande u-rii, por ippo-loi axtioc-
toi, dcvim prepirar se iem,ri pira niiiilr a am
npectaceio mararilhno : os arios amortecido!
rticeadem te, e convergem inflammadoa pira o
mesmo ceoiro como i Uva aDutidora de am vol-
tio qae irrompe terrivel devatta lora: ligara
*.
Ihi, e tado fax prever que ella dir trloi cuida-- veraadetre : obiervai o quaaclualmanta ae paeei
no Brasil e trela a prova.
Aqai timbeen o brado retambiu o as aympa-
thlas pala cauta do Bruil aio caminal a ataca-
ras ; mis isto nao tado: niagoem devine n
alecrn iatimis e nem o jiblloi receocentriJoi
s oevem li frt, e se a maaif-mtcao nao for pa-
Dlica e ettrondot, e cuidnao que aomot am po-
to traga lo lio inaantivel aot mitea qae o.;pr-
mem a patria como aos triampbos qae s
exiltem I m
Aot ditt'nctoi Sn. mtjorea Cittele e Porfirio,
ni'litare caja brivara ee Ihea cummaoici do ca-
ns) eipaati, davamoa alalttattva da manifat-
tico publica da neite do dlt 28, a qaal fol ma
goiflca pela ordem a pelo entbaaiaeme qae tabis
commuoltar a'todoT tqaelleiqaa teem oraso a
Na norte de 14 oa 15 da jimiro fol combinado
a prlto de tolnoiqai iinvtm deiignadoipari
toldado, talo dot piniliitai mili ictlvot e
en-rgicoi di tian oicionil. Nao filloa para i
ixecaco am grande aparato militar, grande ra-
forro na eidadetle, a iofentarii em ordem de ba-
Hlht as presas e ron, por loda a parta pitra
Ibn de civalrarit e conicot.
Eati eipetle de razzia darou detde a rxeii
nolte et ao emiohicir, e t em Vinovli eon-
lavam mal da 2.000 eootcriptot. Mallos dailts
enm ot eiteios indlipaniavala di tan femillm,
o nrviso militir dt 25 innoa de darsao.
Alm dalo apparieta n'am jornil um artigo
como am deudo, riiiculerltindo o partido na
clooal, anoanelendo qae ot recrataa tiohim
felicidade de se altitirim oai flleiret rnnn pan
n labtuhirem Intriga (icctotaa dos a*rlmo-
ootot, a dailarindo qae o governo runo era acei-
to pela cinitiencia dot policii.
Neo saodo positttl toottr tfierrestenciipapu-
lr,fl nitiinrio dirigl-U, bem tu mal dado
peieo.opportant oa laopportanimante.etta Iniar
rtisao rm msit ms vtx Umbrir i Europs o
yitelllgenela para sentir epara apreciar eataa ex-
caniQf qua poitaem o coodae de engronar ai
philangai patritica, e fizer rarear as flltlraa
Uaimtgas.
Ai dan binin miriiaes dotcorpoi di gairnl-
Si)'princi jiaram por loor em (rente do pelado
do goverao obymno uacioael. qaeimiram-se fo-
got do ir com abindintii, e no flm o Sr mijor
Cittet dea viva ;
A' nini noli religiao.
A' S. M. olmparado.
A' familia imperial.
A' nene lodependinclr.
Ao mlnietirio.
Ao Exm. preiidmte dacrsvloeii.
Vlvn a qaa S. Ext. o Sr. Dr. Brutqae retpon-
dea com a polidaz e com o civalieintmo qae o
diiilogaem irn tidoi o teai ictet, Irioqmaado
depnlt entridi no ptqt todot ot cavillelret
qae compuaham tao diitlncti reaotao.
Em aegalla ptrcorrenm te ai priotiptn raaa
intoindo-n lampri virlot viv, aeoio o prio-
liptn a S. Exc. o Sr. mirqaet da Abnalaa, mi-
nialro dos nagocioe oatrangelroi ; ao brloao povo
flaminenit, aoi Portagaatee, nonoi disicidoi
migetem todn conjedirn, e ao pota pa-
runae, o qain arem correspondidos pbriniti-
camente.
Esta manlfattaeaa fol ama excailante fasta po-
pular, di bom elftiio, e notstel sobre talo por-
qae aendo o ajantamento aQil da algaoi mtlba-
rei di piuon, alo hoav nm destciti qat lhe
prejadlteist t brt'.ho.
Bem hiji povo qat d to brilhentei prava dt
progrttie a do eTeliInco ; e heara e adartricae
aoa cavalleiro qaa o dirig no e qae naa terar
occaeiso daepreaiar taate ame vas ai conqoiiti
el'Hiladoras qaa *tao fizando.
O partido liberal lambo fet appellt i e~
pelaj j, pera, na Ddte de 6 da trrenle, faaer
ama manifaatesio, diriartodo ao Eata. prealtate
da prjvincli am feUtitifirr pelee medtdei de go-
mo imperial, acerca de mean qeattie M-
Notou-ae qae multo lot prneipiee perUdtrlo
eooiervidere naocompareier, e metie gecrle
di qae ii uta oaifeer>ec> pooetlar toeee tett
pala camera mailcloal, muito atalajor tetia ;
e porqae acode o-convite de pedido liberal, aai-
tos comarredore por ene fat qae lade tea
orno fon lamento da mmifaetaci, te ibefrvt-
rtra de comparecer.
Encere ced am ei iioaledmeatoe cocat qui-
zar, a re. h U l qae o Par de preval I libe
rada dt aua idhnae a patriotiaoa, pete qaeeOe
ioglezi. '
Tado porm aqai ni em plaoa ees e teas rt-
celtt dt maior lteracia na ordem pablica ; car
qae todoe oe ectoe qae fltam menc'enaloa. ae-
ran-ee tm ptrftilo atiordo di solerldade aem
pov.
No dlt 1* do corrite ha bo cotia* P-
raenae a dletrlbaicat dae premiee. aoa laeaaee
qua mata aa dlatingalrim no aneo fiad. Orea
pelo motivo da aoleonidada e Dr. Ji Farrtlre
Cutio, lale do meemo eollegto.
A* nolte hoave u-n caoceiti madcel dad pelo
metrnoi alamnoi, em ciji reaaiao prlasans. aa
exacu;e da diffariotei maatcei. varia aeaheva
datta aipit.l. Fol ama reoibe malte catatada.
pala concomida de familia d ji uaioec, t pete
uovldade do dieriimnl..
Na noita de 29 do mez flodo chigia e tete o-
da i a Sr Maaoel Jee Peretro Tararea de Mettc
t Albaqaarqoe, att alllmameata (are eeJeerewora-
do oel prealdeoale de ebrlr a ceceare de cetra le
da Pairo II qai vem de rdala doa Tarta rt
Uiptm it o rio Atir M ry.
O Sr. Tarara gaitoc 22 borai da ligia i
portt onda termine ana ieso al ceta e|
coniti nn que b.rcoi grandtt Bit
mili dt dono da dt vligta.
A cisco eat tompletiaaeate prcmpti cea x
callenta porto da embarqee, tecdo 10 legeae a
470 bragn di txtiotli. Atruena mita ee rl-
qulniran medeirn lapo Iml.i iripdjc.
O hibttmtei do Anr Acar Mi-y aectri-
ram o melor ceoteoticacato e malte coaiertcaa
otra axilUr ot aiforso de Sr. T-varee, i
hiodo o Sn. tenante coronel Aoicati C'l
Matiher, capitaei J >a Clemente Milcber Lat
Thomn Caroetro. Timbeo a gaerdae oieieeaee
a oe indloe neetreno-ee aamore luteoeeviU aaa
s Impottiolc inbilho.
Cooati-oo timbaa qat deidi o di de cer-
rante dtverioi Uieodeiroe ectreraa oaa aeta de
Araraodeaa, teodo j hgalo a cate capitel ec
aaa bagegeo. Tr.sera gade vecrea cavallar.
O Sr Tavarai, oo diiimpenb deete
eio, tem aido tnfetigevel, e nanbem de axil
taculoa qaa tem eo.onirido ea centlel-la
fictoriameole o tm deimlmido.
O govarno pro vinera I j ft baleare aoapl
le regala melo e laatraicee pare o eteaeteci-
meofo le poitai mihtire e aKoaseBl de re lie*
e pira a cjjnrnjo da logrediaro qae tt -
ha di crear neeaee lagares.
No domingo 8 do correla, tere lagar ae acia
dai nnn di ciman manicipil e aelo aeleaae
da tnalituisao de aoeielade de loectrrai ta atece
Pro! lala o Economa Paraenae.
Alm da um grande coocan te peeatii gra.
daa. anlitirim uta feeta oe Exrni. Sra. proel-
deoli d* proviatii, qae praatdio o aita, a-rae le
Jagaarary, chafe de oolicle O: A ibatii LettA
da Ccohi, D'. Joao Mirii 'e Morase, a tuitltl
Phii'Eeterpt c acia comalitao da Biotfleeau
Po.tugaizi.
Dapoia di hivtrim prestada jaraaint prt-
i Unte di locede le e o membro eleitoi do toa-
nlhi qaa tim de dirigir, o pnai laole ala ta-
me a deilaroc lailialda onti previoda, rediaa-
do em acto lacemivo am b'tvi dietario, ta qae
demoaitroa o flm e utilidad! da aaaoctacie croa-
da, e o coctalo pelindo em ooaa da larielede
e protnsBo do goverao da pro'io.a, e oa'Ida-
lo a todoa aa brmUfroi praaenUe e aaeeotee a
*e ioacre'eram cerno ocle, a cajo convite ecce-
deram ot Exrni. Sr. Dr. chefe di Delicie, baria
de Jigmrary, o Sr. Aitli a Cimarra, aajer
Cidro Maneiti t oatro mailo eMaci >.
Em aegeiii oSr. Dr. Jiaqaim Biptid Mora-
ra, digno cooaul de eaa ra. guita Je fl lelimac
lator da ommia.o de eociedale Beaeleaate
Portagaati, redloa igualmeot* oa bella tieiar-
si malogo eo acto, oo qae foi m tado pele Sr.
Or Antonio David de V.acoocalloi Cmavarro.
Falo o acto fol offeredde ee Et*. Sr. prece-
dente da pravioeta e mala paaaoae peoDtee peta
ocitdide ottitaldi, em mal dellcede e bea eer-
vtdo copo d'igoa, oade ae fiterea oavir ettvi
Drin-iei. *
Dinnle toli futt toceram bal'.lniaii;,
de maiiea a aoeielade Pni 'Eiie-pe, ea obeajie
lodededi loaliteida, e ai bi -dai do3* betelMe
de artilharia da lloba do 1* dt artilharia da
gaerda uicioaii.
S. Etc. o biijo dioctiino ichi-ie a o nota aa
Maneo, tendo ido prtnnirameolo a OMdt pea
coaeegar a comineo da igreje motriz daca al-
dada.
Hoja parta para em provincia o Exrr. St. Dr.
Miooel C'amenlino Cirneiro di CinBi, qae ica-
oi di prnldir com toda a tmparcialidade e jetti-
S provincia co Aoitona.
8. Exc. ddxoa nobraa a dlifodas laaavaa;i
da ua dmlolitrasao, coa eapittililidc eefe e
ponto di vala dt economa noo dlnbciroo paatt-
eot a mordldidei da mi do.
Limlto-me apioit eilii pilivm lobrt a Sr.
Cirodn di Cob, per ar bem toabecide eeea
proviacli, pele intelligencie, bea-ienae o aarili-
dada da qae dotado.
O commeraio deala provlotti, deade e teaece
di inoo, vii-n Uulido leali-raaot.
O merndo allimim.nte etl mu latacee.
tom eioeciilidide por cacti di oiticii da eltt da
borracha o Europ.
A qeebne lommerciaei tea canela i o tetra-
mente, etperaodo-ae qae o proieate aono ceje ee
menoe de mal confiaos*.
A qaeeiaa doa vaporee peraenei, qaa dea ae-
ampto pan t.nte biralho, ooete ter teraiae
d* eatiafectorlameota pera o Braeil, aagaade a
aotlaias vladae da arla.
O fe.to que ha doaa diai perito acre C-yaa-
oi, o viptr oo guirra Bttnribt, a coda aer par-
tidor de offictot de mioielro pereene acete la-
perlo, eflm oe facer ragreeiar o Poitasza i eajaea
do Baili, o que dep.ie de x,ocluid.e ae Heia-
qoii po-aaose, eoroecerao a ovg>r o fl ai soasa
o titee vaporee, ne forma Cea coaeor,ee eete-
braiae para o tranetto de cerumarelo entre e Pei
e o Breoil.
Feiiaieoae eda atgnclo parece lade as Um
totatligeocia par* aaoos oa paites.
O movimento do porto no mez fiada Ui se-
gainte:
Nsvios.
Eat. Sah.
Brasileiros... 10 13
Amariceno. t S
Franeaiei .
Oldcmbergaeses .
Ioglesce. ... 1
Heepiabii
Portiganei ..09
ToUl 7 SB
m^mmmm
BRda
aaasasiiiii^-
li T i i a n n
i
Pitaigeiroi.
Ent.
. 8
. 5
0
. 1
2
i
0
MARIO DE PERNAMBUCO SEGUNDA FE1B.A DE MARCO DE 13.
nM
, PortagiuM. .
Freneses ; .
Aleme ai .
Itillanoi. ,
Inginas .
Himbargiezti .
Heepsnhes. .
Sih.
13
i
7
0
4
O
1
12 28
Total.
Naoa no porio.
Barca fnocexi Guajara.
Brigus dito Palfiro.
P*Ucbo diUi Luco Darling.
Dito cito Tib b.
Patacho americano Theiucod.
BtiAui porlugaes 'tajante.
Palicho bepcbsl kdtlaide.
A' barra, um lati-hu portagoex de Setabil,
m bitti de Maraohi* ama birc Ingleza.
O vapor Paran ssgae a mala naita para o aul.
ASSEMBLEA LEGISLATIVA PRO-
YIN* I AL
3* SESSAO ORD'NARIA U 6 DE MARCO
DE 1863.
Presidencia do Sr. vconde de Camaragibe.
(Conduelo).
OROEM DO DA.
1 diicusso do prajaito o. 2 do sano paaiado,
qoa trmsfsre a i:a da villa do Ex para a po-
voicie do Granito.
E' soorovade aem debite.
Ia oiscaiso do projeito n. 1 do aooo piando,
qas annexa 4 freguezla da Serr Tilhada a le-
seada denomincdeAligda doMertlnho.
E' tambero approvedo lem diecesso.
Entra em Ia iicuno o eeguiote projeito :
c A sssembls legislitivs proviutlsl da Per-
nambuco, decreta :
Art. 1 Fiea prehibida a abertura de ereditoa
supplamtntarea a eonslgmc.es da lei do orea-
meuto, qualqusr qae teja o pretexto.
Art. 2. Vericado qae aeja quilquer excelso
asa coniignacei votsdas, o prendite da pro -
lata Hundir raipanaabiliaar ao inapeeter da
thesoararia provincial a aea demala smpregodos
qae bajioi proeeaiaao a deapexi; de qae reaalte
o exteaao.
a Ait. 3. Naate csso, nao ieri de defexa cu
ieeaeo da reapoaiabllidada a illegi?ao de eam-
primeato de ordem aaperior.
Art. 4. A Dio exeeuco da ordem illegal,
qae aitorise abertura de crdito, mohnas rea-
ponaabilidade triri ao lamedor da tbeiourerie.
c Peo da aiaemb'i logiildivi provincial da
Prorobico, 12 da abril da 1864.Antonio Wi-
trario Pinto Biadeira Aceloli ae Veeconcellot.
Joaqaim Padro Birrete de Mello Rege.
O Sr. Buarqua de Macado :Sr. praaidente, pe
di a piUm para impugnar a conveniencia de
ara aenelbaote erojecto.
Priieinm.Dte vejo eetabelecide am principio
qne. a mea ver, nao t dtfficil de aer aastea-
uo, cerno meemo na aaa appllnco o comidero
nexiquirul.
O projatto no cea ait. 1 disps : Pica pro-
hibido a suertera da ereditoa xapplemtotirfa i
ceaeignacoae da lei do orcamento, qailqaer qna
ae]a tf pretexto. i i i
O Sr. Hicbdo Portelli:Na prohibe o ere-
ditoa extraordlnarloo f
O Sr. Baarqae de Micedo : Nao dit nada a
ene re pe lo.
O Sr. Miefaedo Portelia :-Poii bi niuo abaso
oaior.
O Sr. B urque de Macado : Remontando a
oiigem dos ereditoa aapplemeatarea, nao eareco
entrar am largaa demonetncoeo pan fexor eom-
prebender, qae o principio eetabelatldo no pro
jeito cao iuicip i?l de ippliocao. Oa ereditoe
aapplementirae, como todoa aibem, ao exigtdoi
-pala daffitiootia da varbie dea orcamento, def-
nuoacla inevitaval, porque oto oeorjamenoo nao
sao calcaladoa aobra bieae certie e invarlavaie,
oaaaim lobrediioi (oinecideo pela expeilencia ;
por tanto, deede qae ee odibelece em abaolato
ejae eaaee endites deixim de aer ptrmittldo, a
admlntilrigao fiea coaita, Oa completamente
imposatbilueda de procer ae oscessldadeedoaer-
ieo publico deade que eeeaa neceaidadee iorem
alm daapreviadaa do ornamento.
O Sr. Miehido Portelia :Oa se dars oa eba-
aoa qaa ae Um dado.
O Sr. Bt.arque de Micedo : Ea voa meemo
aleja. Eolendo, Sr. preiideote, qae oe creiltoe
sep emen ini nao podem ter reglalos iinSo
na proprla lei do org< manto, a meooa qae ae nao
almilla o jateme ao externo, ayatama eate, qae
nao a iucompatival com a extemao do nosso
or;mer.to, como con a maoeira porqae consig-
namos aa diveraaa parcellsa de deepexie ; alm
dleeo vejo njue ji exiite na ciai, approvado em
z* d tecina o a apoiado por maitoi membroi, am
prejecto que prohibe oxpreaiamente am lame-
Ihents systrms.
A satorinco dos ereditoa sapplementarec ni
lal do orQiD'eoto lem por certo ame rezSo multo
pliosive lato aita aiiomb i, qae 6 a aoici
competente pira determioir o emprego dot di-
obeiroe pelilieos, qaando tivaaie de diaeatir ene
toprego, iprotlirii qaiee oe ramos do cervino
publico qae podiriam exigir.no anno, ama malor
extenio oaa aommis pira allaa votadaa, sando
oa credttea sapplemantares qae pan til flm (os
eem abeitoa labmettidoa e aaa spmcWco aflm
do que fa^im parte do orcameto. Eita Idea nao
nova, tara alio admlttida em maltos orcameo-
tea, aane no noaio pala, ao menos em Pring,
antea do lyitima de extornos, qae se propdt na
eeeeao tranaieta do pirlimecto, syiiema este
que, come acebal da declarar, loteiramsnte
uiexeqelval entre dos.
Alem dina, Sr. praaidente, oa neto qae o pre-
lado inconveniente, porqae estabelece princi-
tioa aubveisivoa em materia da edmlnlitrago.
Para qae a eaa> aa cen*enc.t disto, bnta 1er oe
atttgoa qaa se aagaem. (L):
Art. 2 Verificado qae aeja qualquer excesso
niBosoaigoncoee vetidia, o presidente da provin-
cia Blandir reepooaabiliaar ao ioapestor da the-
aoanria promial o aoa demiia empragidoa
qaa hajim rroceisaio a despexa ; de qae resalte
a xnaio.
Art. 3. Naata caco, nao servir da defexa oa
asaoco da leeponeanli ale a aliegi^o de cam-
primanto de ordem iprlor.
A*t. 4. A nao exece^o'da ordem illegil, qoe
aatnrlae abortara de crdito, naohama nspoosa-
Biiidide trar ao toipector da theaoariria.
Eii-iqit projecto convartaodo o inspector da
thesonnrii am fiscal do praaidente e deioba-
dlanta ae eaie ordana. E' ama pratici iolelra-
rriente nova em miterie adminlitrativs, e qaa
oto pJe dtiixar de traxerama complata cod(u-
aie, ama vardaCeiri imrcbia na governo.
Por ventara podar o inspector da theaoararia
apectiar debidamente as -coodiedea em qae a
presidente da provincia deve abrir um eredlto
suppiameottr ? Ser elle comreteote pare pre-
ciar das neieisidades pabllcae ? Creio qae nao.
Como podar elle facer maie do qae a demona
tragae do crdito sappiemeotir ; como resulr a
ama ordtmaob raapooaabilidade da praaldencie?
O projaato.cemo ae acba formalado, pon in-
conveoieate, nao s qaaoto ao principio qae ei-
t.beiece, circo qnaoto a manaira porqae rgela
a aaa epplicaco.
Ea limtto-me a eataa bravaseoasidersedes, ea-
parando que a cmara o oio aceitar meeme em
1- disceeso, porqae neo vejo poeslbilidade d
aieoda-lo, senao reformando-o completemoote.
O Sr. Vltravio : Antea aaa eoosideracoea do
oobre depatida, Sr. presidente, ea ttnha um re-
qaeri -.enio para maodar meaa sobre o projecto
qaa se discats ; porqaante, teado j panado
vaguada oiecusio acu oatro de materia aeme-
ibente, entan lia qoe este pojara ficar adiado ate
a lolegao oaqrjelle.
Asaim ainda cootios a pencar ; e sebmettan-
do o mea reqaerimeato approvecao da ciae,
nao eotrirel com lada na apretiicao da ceiva-
nientl deate projeeto, masmo porqae recooheco
2* V.*m ver certoe termos dentro dee qseei
o prestante poaaa abrir coditos, tarmoa, perm,
?rb tni!" B>m",0 *! lei, a nao Sqacm a sea
ilel'l0-! ,.Q p,M,d0 projecto,
OM ae daJIm l0 *" slgaai sba.o.
?? .t., m d;P,,,e' admiotitr.coa respei-
to da abertera de edito. Com effaito viamos
(ja*, porwa... ins1goifl.nta.?.e .b?B c-
tosiapplement.ro. ; o e.t. s'ita.rio eonvlnh.
por tanto por am p.r.daire. ama ve, T
tloaar isso.tpolerismos prescindir da lai doJorca-
reoio
O Sr. Maoocl Porleila :- lt>s exietia aaterlii-
caopara i abcriara da taes craditoa.
O S-. Witra-jo : Base aaloriaico proble-
matice. O orcamaato tiohi vadado semalbaote
'acaldade; a para se jaatifUar a coniinaecae do
ejercicio dalla, lioicoa-ie nm orcamento aoterior
i a dine-ie, qae a aaloriaico por ello concedida
ara permanente c nao annaa coma as ma ostras
diiposicu.
Mas delxarei da parte esse modo jastifleativo,
lavando a mlnha deciiidade ao ponto da admlttir
qaa am termos hsbeie possa aproveltar essa ar-
gomanticao.
No entretanto, sendo o qae ja dito o motivo
qae me aaggerlo o projetto em di> cunao, davo
acreacentsrqae eateodoqae o o'csmeoto confec-
sioosdo por eits cssa oo fifmido em dedoa to
arbitrarioa, como pirece querer o ngbro depata-
do queme precedes.
O Sr. Buarqoe de Macado :Sao dados torne-
cidoi pela experiencia.
O Sr. Witravio :- Sim, oraec Jos pala expe-
rlencii, qea a meatra da vida.
A forma degoverno por qae felfxmeotenos re-
gsmos, tem de ptimo o faxcr sssiitir o povo a
docreticio uo impeato e ao emprago delle per
meio do orcamento da racelta e-da deapasa, qae
boa, seus mandatarios, sqaivoterxoi Ora, cass
orcamento nao contera dadoa arbitrarios ;baaea-
se am cifras comparadas, qaa jeittDcaea o orea-
do ; ie dadoa oa mala aproximadoa qae serr n
de materia Oxa(io da recolta a da despexa que
aqoi Asemos.
O Sr. Bearqae de Macado : Bisla qaa apenas
se approxime da exactido para qae se nao poaia
jolgar Infalllvaia.
O Sr. Wttravlo :Ea l roa.
Admiti at certo ponto, Sr. presidente, qae
sejsm neeeisirios os crsditos aapplexentaras ;
tusa oem por isso deixsrei de seslentar qaa, oa
alimentos nio se bssesm em dedos to arbitra-
rlo!, a qae ae nao posssm sproximar qani
exactido da verdsde, pira qae o governo se res-
trinjs sai execaco, tinto mais qaaoto isba o
oobre da. utdo qaa o orcamento deaigoando ver-
baa e marcando qaotas para serem deapandldaa
dentro de 12 mexes, occorre qee essss faltas,
eases dsfleite, someote se verefteem do oooo oe
dcimo mes por diente, lelo qaendo oete esse
estando reaotda, deve'ser i he tranamittida a
setnela do oecorrido, aOm de qae del bere por
lai, voteosfaodoe precisos, a nadeloiae pode
res para posteriormente approvar actos qaa si
qae a beneficio de inventaro.
O Sr. Beirque de Macado :liso nao se d s
sqoi. d ae em teda a parte.
O M. Portelia : A bypotheso flgartda pelo
honrado orador d-seem Inglaterra, mas 4 por
urna raxo, porqae o parlamento inglexs e reaoe
duie vexea por inno.
O Sr. Witravio :Mu dande-ee essss Mtis do
9* ou 10* mex por diante, lempo am qaa eata
cass faocdons, pde-ae tirr esse arbitrio ad
mtnlstrs;ao qae de oatra forma pode ir alem da
que devera. Ainda hontem oavi dixer qae se
abilrem maitoa crditos dlapeoeaveia ; o ee ee
abriram ereditoe diipensaveis 4 porqae o noaso
miodatailo (oi alem do manifotum qae n6a lhe
damos.
O Sr. Baarque de Maseda :Logo, prohiba-sa
de todo qae ae abram. *
O Sr. Witravio :J die ao oob-e diputado,
pensar qaa essa r.a nao dav* de tolo previ-
lecer...
O Sr. Baarqae de Macado:E'a ida do pro-
jecto.
QO Sr. Witravio : .... qae se deve at certo
ponto conceder essa faceloade, tanto asaim qaa
j del o mea veto palo proiecta oo'Sr. Portelia
em prlmelra dinaiao, eotendendo, perm, que
o mesmo projecto carece de ser cercado de me-
lhorsi e mate amplia garantas ; qate le deven
flxar os casos, dentro dos qaaea.o presidite
posss abrir os crditos sapplementarea, a nao se
requerer apensa ama stmplae oemooetrico de
jante de iheiour.ru, parque isto mais oa menos
o que ss fax bojs.
Restriegindo neste ponto a ida conelgnarh na
meo projecto, en liaba confeccionedo em reqae-
rimeato. no aentldo do eeiir o adiamanto do
projecto em dlecano, at qoe a eaea reaolveaie
eobre o da namero 30, qee j panos segaoda ;
maodo-o paisa mees, visto pirecer-ma qaa eei
no caio de aer appovado;
Vai mesa a ipoii-sa o tsgainte requeri-
manto :
Roqaeiro qae fiqaa adiado o projecto at qae
a ene reaolv sobro'o de amare 30, tratando
de igual matarle, q j piaiou am segunda
diatuno.Witravio.
O Sr. Frmc.-co Joo dix qae decejoso de acer-
car toaos os ssas setos pele regra da coherencia,
d pirebeoa saa fortana por ver qaa e diacaa-
aio havida na caaa moatra nao ter indalo ojI
aviaado qaando ai altima aeasio se oppos ao
adiimenlo do projacta n. 30 do asno pnssdo, so-
bre o 'andamento de qae'podia elle na aegandi
diiiaaio aer melbormenie aprestado, e corrlgi-
de naquellai pontos am qaa o deveeee aar ; maa
qae deiejoeo ao mesmo lempo de guardar todae
aa coniideracei a reapeltos davidos ao nobre
aartor do projecto qee se dtecate, deiejoso alada
deeproveitar ludo qaaoto ease projecto posta
contar de preveitoso, aprsenla ama inilcico
maito simples, qasl a de aer elle e o do numero
30 remeltldoa commiaao-de orgimentos, para
que, ou ella dos doas forma am s projecto, ou
alias estibeleea a dlacasio as preferencia entre
am e oatro.
O llluitre mimbro fiz sentir qaa eite exce-
diente tem aido por mais de ums ves sdoptado
psls cita em idnticas circametenclas com vtn-
tigem, porque o modo de iprovoltir aa idaa
utela que ae posssm cootar no projecto, o que oo
se dsr sendo elle votsdo irumedietemeote, oa
condemoade ao silencio do esqaecimeato, sorte
qae parece sguarda-lo, dada a appro7ico do
reqaerlmento offerecldo pelo hoorado Sr. Wi-
Iravio.
O tllaatra orador manifaiti a satlifico que
orodaxtram em tea espirito aa obiervacea lami-
nons do oobre impugnador do projecto, dlx qae
lhe foram de am refoctdameoto multo agradare!,
mas qus nao obateote pele licenca a easa hon-
rado memoro pira contactar ama de sass propo
ii;5ee que apexar da Incides de aua expreeio,
e ca segirs(o ds srgumenta(o lhe pareeeu me-
nos aesrtede.
A proposico a que o illuitrado orador se re-
fere, aqaelle qae diz respeito ao ascendente
que, eeguado o nobro Impugnador do projecto,
toiiirli o ioapector de thesoararia aobra o pre-
sidente da provioeia nos termos sm qae ss schi
concebido o projecto.
Eotende o honrado memoro qaa o ioapector da
theaoararia, oppondo-se e ordana illegalmeoie
emanadas da procidencia, nao fax mala do qe
issimir a poslcao qae ns ordem jadiciiria toma
mulla vexea o escrlvo, fexaodo obsirragoes'so-
bre deil-ois meros regularse do juli, cooitite'n-
do-se como que (local de seas setas, nao obstan-
te s posigo lubalterna que occepa. Qee, poia,
laconveoiente neoham deacobre na i;i eoniig'
nada no projecto, ame ves qae esn att ibufQio
que ter de exercer o inspscior da thesoarariej
ae eche exproaaamente conaiguda ni lei.
No intelto da qae ia boaa idaa que a discus-
so possa fazer mecer, aejam aprovaitadae, al-
mejando qae o malor deaanvolvimento aeja dajo
diecesia, para que o acto da assemtl< ieji
ainllado com o cunbo do crite lo qoe i tole
Brmir aa dettioea maduramente reOectldas, nao
duvlda instsr pele sceltaco do ssu reque-imen
to, ama vax qua d o devido apreco trascen-
dencia da qoestso que ae agita, a eet certo de
que a cus se acha domioada do oesejo de tomar
ame delibereco esbis e reOeeti i. *\
Vai meaa e apoia-so o eiguiote requeri-
mento :
Requeiro que o projecto em discVso, cen-
janotamante com o de nomero 30. J commis-
sao de orcimento pira fo'oajtlar um noo, du
dlspoaicdes cootldis em emboe, cu eitibelicer j
diaeusio de preferencte Praoclieo Joao. a
O Sr. Biarque de Micedo :Sr. presidente,
au agrade;o a benevolencia cem qae tratoa-me
o norre orador que me preceleu....
O Sr. Fracciaco Joo:Poi to nclural, to
expontanea.
O Sr. Buarqat de Micedo : mes peco II-
cicqi pare obiarvar-lbe qae o meu pensimecto
quinto a t)icsliisc.ao doa actos ds presidencia pe-
lo ioapector da theioanria n9o fot davidamer.te
comprehendido; tinto mais qainto pelas palsvraa
do honrado deputado ea vi qae o ficto da roe-
ponsabilidade aobre que tinto iniiate, nao fol
palo nobre depatedo, permita qaa lhe diga per-
fallamente explicado.
A responiabtlidade do inspector da thssoara-
ria, sai virtada de execeeso de ume ordem ex-
pedida sob a responaibtlidade di priaidencie, me
parece que abaurda. Desde o momento em'qae
o agente Oscil leu expoato iimian r-c/o oe
motivos peloi quei oo deve ssr aberto am cr-
dito, o aqaelle locista que tob sai reeponiiblllda -
de seje ease crdito abado, nenhama reaponss-
blltdade mait poda ter ene igeote....
Um Sr. Diputado :Mis, te a lai nao d ta-
toriccii para abrir crditos.
O Sr. Buarqie da Muelo :Par taoto, digo
e, ama aemelbeote diapesicio de lei subver-
siva.
(Ha am aparte).
O Sr. Baarqae da Micedo :-0 noirtc'o oini-
bro qaa me precedea ne impagoea ae conslde-
regoei qaa ea flt rilitivimeote a sappressie
complata dat crditos sapplementtras o qaa mi
fas c'r qae asssntlo a ellu.
O Sr. Princlsco Joo :Ea as a chai jastas, Ds-
coaoofinodiito.
O Sr. Boarqae de Macado :Admittidos aasas
crditos, saja nscssstdsda indecllnavel, nao
poda o ioapector da theaoararia ter reiponaablli-
dada pelo cumprimento da ama ordem qae man-
de suri-Ios....
- (Ha am aparta )
O Sr. Buirque de Micedo :Reeponssbllissdo
por que, e por qaem ? Roiponubilisado pelo
preaidente? ebi temos o preiideote msndindo
reipoosibilissr um i gen te por am aito ssu, por
um acto qoe elle reputou legal.
Reipomebillsado por eite inerrbla T
O Sr. Witiuvio :O acte oo poda ssr legal
havendourua lei que expreasamente o vedasse.
OSr, Baarqae de'Muedo:Ei nao eetoacom-
batende o projecio, egora estoo reopondeodo so
oobre deputido, que divergi de mim nie conei-
deracoee que fis relatlvameote a rosponsabilidade
do loeptctor, aceeitando o miir.
(Hi um aparte.)
O Sr. Baarque de Micedo :Deede qae o pre-
sidente di provincia, qaa aatiridade aaperior,
toma aobre ai ama medida na ordem de que ao
trata, a reapenaabllidade do ioapector cesss cm-
pitemente.
Depoie, sanbores, aa conseqaenciis que ums
imelbinte dlspoeicao-de lei pode Ireser I O pre-
aidente (ole at saltir por todaa aa coaaidera-
coss, e exonerar o inspector ds thesoararia sem
qae esta aeeemble posss reintegra lo.
O Sr. Francisco Joo :O meu penssmento
qae a mageatade da lal eat cima do praaidente
da provincia a at cima do nobre dopvtido.
O Sr. Buirque de Micedo :Ee concordo ; o
priniplo verdadeiro. Mas sslmdo nos forma-
lando ama diepoaico de lei, eatamoa em oici-
aio de apreciar se ella os nao conveniente^ se
as ass conaaqaenciaa sao uteia ao aervico pu-
blico, o que me parece que se oso d com o sc-
tusl projecto em discusio.
Eu oo tenho duvide em votar pelo adiamenlo
do projecto. oa pela lndloco do nebro deputado
para icr remettldo commino de orc,imento, nao
palie r*idee por elle a. reientiias, por qea oo
ha ama s diiposlco neste projecto qae en jul-
gue digna de aer aproveltada, apocar da deforen
ea qoe tenho pera com todoa oe eeae honrados
algoitarioa, ama tos qae ae expltcecoes qae fo-
ram dsdss por ellee nao sethfitsrsm de form
alguma o meu eapirito.
Entendo que o projecto deve oer re|ei*edo rala
commlaaao do orjamento ; maa em flm nao quero
prevenir o sen jaizo : esta a mioha optnto pss-
soal. *
Voto pela indicifio do nobre diputado, nao
pelaa raides por elle apresantedss, como disse,
maa per que deiejo nr coherente com urna da
cocal i era c,aa qne fix qaande tiv a honra de to
mar a paleare pela prlmelra ves, vem a ssr qus,
oa minba opinlao, as verbae que daram ter ama
extaaao de crdito devem citar iodieidis na lai
do orcamento, e nao am lela espesiaea que rega-
lero a materia.
Inda-ae votar, verificoa-ie nao haver caaa.
O Sr. preaidente manda proceder e chamada,
designa a ordem do dlae levente a sesso.
>^ e
SESSO ORDINRTA EU 7 DEMARCO DE 1863.
Pretidenexa do Sr. vUconde de Camarmgibe.
Ao rueio die felte e chamada aehendo-se pra-
santei 26 Srs. depatedoa.
Abre-ie a seiso.
Ltda a acta da seiso anterior approveda.
0 Sr. 1* secretaria d eonta do segrate
KXPEDIBNffE M
Um officio do secretarle do governo remellen-,
de querer ti exemplirae do or;imeoto de recelti
e deipaxa do exerclcio prximo rindoero.A dia-
tribuir.
Outra do mismo, siialldcindo que os modslos
de raappae, reieita a deepeti, a bilenco, qae fol
S. Exr. lutoriaado pelo art; 39 da lei o. 545 a
remoller as cerners manicipaea, j sa schm or-
ginlssdos o vio aer impressoe ; a bem isgm qaa
oe axemplares die lele provioiieee ultimemeoie
promulgadas j forsm aavialsa s mesis c-
maras, f i
Oatro de meeme, remetiendo copie difrinfor-
micei mioiitridie peloi julses de direito du c-
mame de Sanio Aolo, Tacant, Limoeiro,
Goiiona, Cibo, Floree eGarenbuoe, ralel'ivamen-
le aoa offletoa de jeatica, que devem aer .lupprl-
midoa ou alleradoa.A aommino de jfSice ci-
vil a criminal. /
Oetro do meemo, remetiendo es Inri flicoea
mioistradse pela theaoararia provincial ]- jparli
Qe de obras publrcae aeerca de preten;ajfatjfe Joao
Franilieo do Reg Mil..A. commliiSo obrai
pabllcee. T
Outra de Franciaco M. Dupret, efferoceado am
exemclir ce cada am doa ns. do jornal d qoe
redactor, intitulado Braiil Agrcola A ar-
chivar.
Vil a meaa, l-ae, apoia-ae, e approvado o
seguiote requarimento :
Reqaelro qua peloe carnes competentes se oaea
o Exo. prelado dfoeeeano acerca da convenien-
cia o utilldada do projecto n. 1 do sane psisido.
Pinto da Cimpas.
O Sr. Cifitre rejuer a nomei(o de doas msm-
bros psrs preenchimentos das vagae qai se dio
as cammlaaee da crcamentaa e obras publicss,
per se echaram incommodados o Sr. bars de
Vera Cuz e Ignacio Leio.
Deferido o roqaerimeoto do nobre membro,
cao nomeados os Sra. Machado Portelia s Fran-
cisco Joo.
Ld-ae e val a imprimir o segulote projecto :
c Artigo unieo. A fores policial para o anno
Onancefro de 1863 a 1861 comervir o mear o
na ero de pnc lal n. 307 do 29 de malo de 1861 ; revoxadas as
dlspostcdis em contrallo.
< Sale dea commiaadee, aoa 7 de mirco de
1863.Joiquim Mello Reg.Pedro Affjnso.
AtUier.
O Sr. Bsro de Maribaca :Tenbo um simples
requerime- to s f*ze-.
A issercbli tere a boniade de nomeir-rre
ainda eate anno membro da commino de orna-
mento ; pira aitiifegso do cargo qae me dado,
desojo empregar tsdoe oe eoforcoe possiveis, mas
pelo cemtoho qae levam as coataa, parece-me
que o orcemeoto de nada eerve.
O anno pinada, record me perfeamente,
que m dlacunao dea verbae de obras publicn a
anembla tomou bastante i terene, cuidou em
deaigoar muito esplicitimeote aa ebria qae ee
aeviim fixer, 'otos qaintiaa para isao dealgoou
o que eram obraa novaa, o qae erm repares,
ele, cooiicorra ae qusnliis nscesisri emflm de modo multo mala restricto co que pos
ann-.s snlerloree, opinlo que eu partilbel e que
.lenho advogalo conatinivmente ; vejo, porm,
no Diario de bo-tem o que pssso a 1er :
< O Iiim. S*. Inspector de tbesoerarla provio-
cial. em camprimeoto da ordem do Exm. Sr.
presidente de provincia, manda annanclar qae no
di) 19 de mareo prximo fledo, prennte a jaota
1a lateada da meame theaoariria, aa ha de arre-
malar a quam por meooa fizer a obra da ponte
orovieoria aobre o rio Pirapamc, aveliids sm rii
2:420 p
Eu ii uto bontem naita, e fai tr o-ore-,
ment....
Um Sr. Deputado ;Sao reparos. %
O Sr. Biro de Mertfceca:No ssnhor ; pon-
te oroviiorla, rao lo repiroa.
Eu teohe co hecimeoto exuto de que ie con-
tratoa ema ponte aobre o re Plrapama, n'em de
eaee bracos, e ae (ex am maro da encoato, mu
em obra oi encampada, en antea reiciodlo-ae o
contrito, ficoa a ponte no eitado em qoe eatava ;
agora manoa-ae fizar reparoa nesea pool, o o
i que eu nao comprehendo: concluir a poole sim.
O Sr. Luis Felippe:Reparoa n'ama pona
provisoria (ee so fax, at eoaclair-ae ana qae li-
aba aido a-remala'a.
O Sr, Biro ce Haribeea : Qee si fez. oa qie
se qeer fezer ?
O Sr. Birros Bsrreto :Pst-ss.
OSr. B>ro de Marlceca :Ento ha oatra
ponte proviaorla ?
O Sr. Lult felippe :Fes-ss nms pontepro-
viiorla it conclalr-se a qae tiohs sido arrema-
tada, eeaa ponte provisorio arrciooa-se, e eo oe
reparoa delle q-.e ae i oem am prca
O Sr. Baro da Maribeca :Mas a aunando
ne dtx iaao. diz coma maito differeote. Es ter
no a 1er. (L.)
Ora, o relatorio dix cousa muito diffsrsnte,
filia ie cencertoa, a ne da ponte proviioria.
(Ha am aparte.)
O Sr. Biro da Maribeca :Ha .deas pontee ee-
bre e Pirapama, urna chamado dae contra-aguas
perto do engeoho Vslbo, msa creio que nao
esta... *
O Sr. Luis Felippe :Ea nao sei; se V. Exe.
ter e bandado de lr todo o trecho do rea .rio
ea lhe responder).
O Sr. bsro de Maribeca :(L) Utim.men-
ta oidcoe! timban OI looccrtos necessatici as
divsrsis pantos de eetnda da capital para Olinda,
asaim cerno a do Plrapama prxima ao emieabo
Trapiche.
O Sr. r.aix Felippe :Deve ter a pente piovl-
sorla de qae fallei.
O Sr. Baro de Morbees :Slm.nnbor ; mis
para a ssismbls dix-ss qaa sao concertos, o pira
o publico annuntia-ae urna ponte proviaorla...
O Sr. Luix Felippe :Ha de aer para illai icir
a boa f do paslico.
O Sr. Biro de Maribeca :Ssm davida ne-
nhama : para mim nao hi dolda nenhama, a
aeja isto dito nalto mosferadamrnfe.
O S'. Anejo Barroe:Mae como V. Exc. nao
o publico, elle ajaisar.
r- SrJ B?r"9 d# Miflb :O pablico sjaixsr?
E lhe dar oode-ee para me contrarier nesta ca-
sa ; nao? Eitou multo certo dino.
O Sr. Ajseje Btrroa .Se preciear ter contra-
do, iS-lo-hs.
O Sr. Baro de Maribeca :Eu cont com ltto
at mesmo sstimo.
O Sr. Arasjo Barros :-Poit olhe, ea oo tenho
prsier neobum nlsso.
O Sr. B-ro de Murlbeca :E hei da ser eon-
testsdo, sonlrariidomnitomodersdsmente, eitoa
certo dio, mea tambam parmitiam-me qaa coa-
t'irli nao s so bonrsdo membro, como eospre-
entes, ministro, chsfss ds policis, directores
guetat, etc., etr.
O Sr. Araajo Bsrrot:At ino am bonito
pe.
O Sr. Torret Bandelra :E ningnam lh'o lo-
ria
a >
tra
li-
de
caavaniensis, vlato nr conatrasee forte e oe-!
darna.
Eicrerem-nos de Gtranbaos, am 27 do pn-
ssdo :
i "* F,em ni '''I* d* Bem-Conselhe Lalx Car-
los da Coita Vilella, da familia da Papacjreirot:
accom mi ludo do ebolera-morbut, que all eili
graaeando e tem feio ltimamente 20 victimas
peuco msis oa menos ; dopois do ame prociis^
a ,D*BL"lc'" 1U9 icompaobra, foi itecado
i 10 borss da nolis e no oatro da s mesmas
borss ara na eternidade I..;
Da.ume- certa qae lames visti, do Cnente
coronel Naco, coosla qua a epidemia eit>nova-
mente reinando com inteosldids niquev:a tarao.
a E, certo, pera lamentar re o eat.oo eaniliria
aaquelle lagar, cajas taaaae por mallo lempo te
rao de nitarexs permanente: eomp-e remover
quinto antea anas cassae pele daatraicJfo os
. ,(,e1,1?fe'Saa cadavrica qea all exlite. A
maaielp Hdide que i.-liifeca a reteiradaa ro-
commaoda$ea da presidencia,: conclualo ea
obna neceniriai em a nevo eVelbo"caml'tar"
ildeva o fallecido floto. *
O Sr. Baro de Maribeca :Eu desojo qae ae
Joroii cooheulment* aampre multomodera ren-
tio faito qaa aponto, porqee debilxo de eia
titulo modendemente >i n commetteodo
qs ni atores violencias e pitrona tos, pir> camprlr
Staissao qoa fol eocirregada ao actual presiden
le da provincia .
O Sr. Souxa Reie e outroa j-c-Apoiidoe, multo
bem.
O Sr Luix Fe'.ippe :Oae administra muito
regularmente.
O Sr. Areujo Barroi: E segundo a lei.
O Sr. Tairee Biodeire :Segunde oe principioa
fia j us lie a e da rese.
O Sr Biro de Maribeca :Ea j deelarei bon-
tem queatlguem devia aatir multo sstlsfeito ven-
do aa anee vioganjaa exerddat.
OSr. Anejo Barroe :E fol-Ihe reerondldc!,
qaa alguem davia nao eitirpor ci ee ichar n-
tlifeltot em sene lllegiiimos Interesset.
O Sr. Baro de Marlbecs : Ee fespendot O
meu legitimo inlereue* nao tem nafla do poni-
vel > nicamente ispirotsoe in'lerestea que poss
compsitilhit com a enaloria doa meat cenCl-
dadoe.* (Apoladaa,, malta bem.)
O Sr. T. Biadeira :Tambam nfis. *
6 Sr, Barco-de Maribca :-Nos I Oh f senhor I
Bem veem qae eu pesio exceder-me, e aem to-
deras posiedes sin ae meamas.fl)i\poiados). Hi
muites poliltqueires neite mundo,- (epoiados) e ha
pesieie qae pira ebtereoiaigdme cocea aogrra-
giroftodosos'metoilo queemterdl m'eiot gever-
namentees nade poMeriam fizir : tullo que cen-
egucm latos melca goccnamenlaet. Ss oin-
aem dluo moderidamente, aegundo a ver-
didelra expraseio>ds ealavrs,'snr torete val; mas
empregir# qe te fW a,lnt^>ged^,, e e qae te
pretende ompruarir.js;1
O 8r. Aricfo Berros: IM j falla do fataro
com ease certeza I .
O Sr. Baro da 'Mcribase : Falle do qoe ss
pretende, eatnregar.
8 oobre deputado aabe mallo bem diato, com
canto nao seje o ge era 1, o chsfe dsste bsndo...
O Sr. Luis Fe i pon :De signos ?
O Sr Bitas ee Mu ribete : Ponce mal oa
menos.,.
O Sr. Anejo Barros :Benito expreaao I
O Sr. Bi'o de Marlbeci ; O nobre depata-
do nao a general, maa pelo meooa tambor-
n r.
O Sr. P.'iiidente.: Eu peco ao nobre depatt
ds que se reitrinje meterla.
O Sr. Baro de Maribeca : Sim, senbor; mtt
peco so Sr. presidente qae nao constnta darem-
me apsrtss, porqus se m'oe doren, irei avante.
O Sr. Pinto de Campea : E est no aea di-
reito.
O Sr. Arsajo Bsrrot : Poia nao I est na tea
direito
O Sr. Bsro de Msrlbeca : Ea desojo qee a
preiiimie nos digs te ha erro no taando, oa
te olla modoradarneote errou em aea rala-
torio, para o que mando am requarimento.
Vai meaa a apoia-so a. leguinte reqaeri-
mento :
Reqaelro qne se paca ao preaidente da provin-
cia, qae Informe ae a obra da ponte oroviaorla
cuja erremalaco eal aunuoclada no Diario. 6 o
meima de que trata em aeu ral.torio eob o titulo
de consertoe Baro da Maribeca.
Posto votos o reqaerlmento, epprovado.
(Centinuar-fe-Aa)
REVISTA DIARIA
Faoccionou sabbalo a aaaembla provincial, e
depois do respectivo expediente, eotundo em dis-
cusso o projscto n. 4 do seno Onda, qaa vede a
abortara de crditos sapplementsret, e sobre o
meimo orando es Srt. Agujar. Franciaco Joo,
Birros e Torrtt Bmdeira, delxoa de ser voUdo
per Ma de numero.
Fol mandado piassr cirts de sgsote de lei-
Ion ao Sr. Aotonio Sergio ds Oux Monis.
Para sximinaram no concarao 4 vtga da
pratiemtea da theaouratia de fezende foram deaig-
nsdos ot Srs. crofenores Antonio Egydio da Sil-
va a Miguel Arcbanjo Mlodale.
Anda nao reutle-ie numero legal para po-
dar feacclonar o noaao jai y.
No Brtsl, do Itio da Janeiro, l-se :
B... cetova nolie de nstal em cas de um
rico bsnqaeiro.
Servio-se am pastalo Ce Chsitret, enorme ea
dimensdtt.
Onde devo cir ir ? interroga B.,.a qaem o
amphylrio encarregara derae servido.
Oade quizar, rusponde-lbe este
Jaique, dlt B. a aen citado,, leva ule pea-
lalo ; en o cortarci em minga na. .
Coniti qae Mr. linelo, preaidente dot Ea-
tadoe-Uoiloa, diz o meimo jornal, dirigir ao
nono governo um despacho, em que dedirsvi
qy. como sed rio dj politice de Monroe. to
sdmUtia na negocica de tea piiz s mediico de
mcao europea ilgum ; mas ojee ds boc voctade
aceitara a do Impart do Brean.
c Soabemoa ultlmimente qae o general Webb,
ministro dos Eiudos U-ildos, em saae reler,5ea
com o nosto geverno, lem Vado pre*ae de grsnde
benevslencie para coinaeco, deaiatindo de todcs
enss quesldssinhst le apparscem entre se na-
cosi. com o flm de feaotfeir io RO'erne, que o
Brnll se deve liger com oe Estados-Unidos para
fundir ama politici americios, e por um para-
deiro aa pretencoee da Europa Inviso e do-
mina;o.
Mais am vulto imporlsnte sesba de perder
o noan provincia, com a vida celfada, na roa-
nhe de aabbado, (Tea aada theaoura da parca
Athropoa; o meia un altele da protptrldade e
do eogriodeeimento do pois, perdido na viagem
pela tonda espinbesa da vida publica.
Tendo-por eViveraas rezos occapsdo urna ee-
deire ne cimara temporaria, praiidendea da
provincia c a elle posico de mtnitro de ce-.,
o Exm. Sr. ecnae'.nei."o Sebsslio do Rogo Boa-
ros, dsixs um oome bonrsdo e isento de recrimt-
n>cee qae Iba dss inurem o florio do bomem
publico oado particular.
Seae melbores titaloe grstldo geni ia
amenidade de aen carcter, o eavollelrismo com
qoetrstsve todos, o mois qne ludo e comple-
cencie e lbaoeza com que oavla e eervle eoa que
elle reiorrlem.
Por mite de usa vez percorreu S. Kxe. pelxee
d alm mar, aeodo ecolhido e apreciado pela alta
ociadede cem o reepetto e acitemento devido
um B'ia.letro illualre aininente; encentrondo
aaropcenorsgraaao a a esas colima eiympitbla
de eeus coneidedov.
Apocar de celibatiric. o Exm; Sr. cooselheiro
Rogo Birroa morrea pobre, porqae pretorio toteo
aer honrado, a ver gritar api ai mil victimaa aa-
crtcadia ao srdido interesse.
Se, porm, morrea o hoo>em,sa nome te ioe-
creveu no Uvro da blata ra em caracteree indele-
vela, e no corceo de cada am doa qae o conbe-
clam aa ergaeri, d'sqat em diante, ama ssu ion
a immorraiours recordacao.
A' sus excelleotlssima femilla, de qaem foi
lempre o melhor doa pireotee, e qaal redo o
greio seoiimento de que o golpe porqae vem de
paisir repercuti em quiai todoa oa eore$oee,
apreientamoa nonoi vardadeiroe tentimemos.
Qee a torra lhe teje leve, e que a manaio doa
jadea recolbi-o io centn dot que l vivem I
Ao noeeo leitor que pedo e remoco do pas-
ssdico volante a exiatante ni ponle die Princezis
rsspendemos que 6 isso Impottlvel, menot qae
se pretenda eapnmlr a pnsigem per slll.
Qeanto procissso de Panos, peder pssasr
pele oatra pattadlce, sem qae hsja perlgo oa ln-
t':2-20900O
i 10S:990000
4:58O00O
i
231:3909000
'tt as desconUdas .
Leiras protestadas .
em ,...foto, aldev. o JS&rfOi?*-* '"SotS^ Si^ '^
O Dr. Joao Franciaco Du.rte. julx di diuite B.nce da Behi. N,C "
Interino da comarca, de iceerio eom o delegado Aluguel de casa .....
-iquelle termo o sattsfixendo ss reqsisi(5es des-'Fornecimento ..'*** *
i, ordenou qaa ae utiltsassem dos mudlcameoloa Premios de ttulos de earanUa "
da pharmacia do meamo prifico Piolo, que illi Juros. >. .
existe, aflm de occorrer ao traUmento dae pea- Premios 'de 's'qu'eso''remesM
t desvtlidn, a tem remettido detta villi no- Despezas geraea
vos soceorrot, sim grvame doscofree pblicos, Csixa-Pelos segu^'ivirs'-*
otregsndo-os so delegada para qae as mande Em ouro amoeada-
c A mortalidado em Bom-Conselho os gran-
e. Acha-sa neala villa, de pastigsm para aquel-
lo termo o Dr. Podra, medico em commsio do
governo,-j restsbslscido dis febrst que teflrea.
s. S. mullo ectlvo e vs desempeuhanlc muito
m a siis commlaaao.
c Picoa em S. Beoto o Dr. Gaetavo. Ioformou
Dr. Pedro ao Jolz de direito, qua noe arrabal lea
de 8. Beato o mal tim einaio, coctinuauo aio-
di na villa ; clcela esie (acultitivo em numero
eupenor a 300 falleclaoo. a mortalidado havide.
RB.PAimc.AO DA P : LICIA.
Extracto da parte di dia 7 do correte.
Foram recolhidoa caaa de detenga da no 6
do cerrante : -
A !.*mi dA ""'io Retfa. Ftoreodo Prata e cobre
Jei Antonia des Sanios, crioalo, de 35 aonos, e
Norberto Msnosl Pinto, pardo, de 26 snnss, por
ebrios. Janea Lublaoo, americano, ae 37 annoe
requilso do respectivo sohsuL
ordem do de Siete Antonio, Romana M. ria joro "?.?nsra *"?*
tf. Coiiealsao,parda. deUO a.n. por disturbio. ^T V'0' J S2SS
eembflgoez, os criojiloe Alberto de 18 anuos, ea- vi *
erare Ve Maooel Antonio da Fonaeca, por eepan-
cotadtata, o Jiouirio, de J3 annoe, eacravo de
Mara Cirolioa Xavier Peraira de Brlto, por bri-
ga, Joo, psrdo, de 22 aonos, eursvo de Declo-
gos Arunet Velloso requarimento do senbor.
. A ordem do de S. los, Jes Ricardo de Pa-
rtee, de 18 anooi, brinco.' por iaulios. fcn
aborde do d M.ed.len. Minee'; pardo, de ?SK.l0S da fiTea' -
S8.nnot....ravod.Fr.nd.coAQtonloPd.Ro..' r a. ZZTJ^ cm,1Ur0S "
por fegtdo. ""^a .Coolas corrertes simples,........
Jet Mirle deAlboicatoce
JeiodeSI LelUe. ^1#-
Jernimo Perelra Marh.
Concluido c aortelo. Sr. jets co.asatuciea
dou proceder aa neceaaariea noligea*aW
iou a aeaio edi nlo-a para o dioi -
pelee 10 hnrae da maaboe.
NOVO BANCC DE PERNAMBUCO
Ba lance le do Noto Bemele
nembuco
em 28 de f>vrrelro ele t^gg,
ACTIVO.
A plices da divida publica.-......
Eslradc de ferro de P>dro-II......
Estrada de ferro di Bahia........
{^Psitos.........
Jotas depositadas.
teti as caucionadas
ef

do
Em notas do Ihe-
souro msiores de
105000.
Em ditas menores
de 10 .
Em notas da caixa
filial do Banco do
Brasil .
Em notas do Novo
Banco de Per-
nambuco. sendo -
l>e 2009 182:1008
De 100S lOMOOa
De 50J 8):050a
----------367:350*000
7:157|33g
Rile
f7l
4.743:
Ris
Capital. ,
.Emisso.
rAisivo.
por fgido.
, O eh'efe de 1 seceo,
m__. J. G. de Muq%i\a.
McvfmenJ da cata de deteoco no da 6
do* correte.
Exattlam......434 presea.
Intraram ., 9 s
Sahirsm 10
Fundo de reserva.
Ttulos em cauco ....
Banco da Bahia S/C .
Knowles & Fosler, da Loadree.
Dividendos.......
Juros da garanta de emisso .
Descontos.......................
* seber
Exislem
eJ
acianaaa. .
Eatrangeirot..
Malbaraa .
Eatrajigelrii .
Iscravos .
.Escravat.;...
433
O guarda IIveo
Francisco Jtaauim Pmr '
f
* 4
C^mmuaic dos
Total.....,
Alimentadoa a cada doa cafres pro-
?iosiaaa................
Movi^ento ds enfermarla no dia 7
de 1863.
Teverem baixa:
Francisco da Paala Amoiim, anemia.
Antonio Jes de Freltst, bepslite.
Migad Gomot do Coste, eolito.
Francisco Alvoe Fetteeo, hepatito.
Teve alta :
Pedro Joto Ferrai. "
Pitsgelroado hiato braseiro Dout Irmot,
vmdo do Aracity :Antonio Sabota de S Lel-
o e Joi Pedro da Veiga.
1 Pesssgeiroa do rapor brasilelro Pertinunga,
sabido para Granja a portoe intermedios:Dr.
Manoel Jeouario Becerra Monte Negro e 2 cu-
ohedaa, Gsrtoeno Ignacio de Aroejo, Monoel Vt-
ceote de M.galhaee, Juan Aatudtlloe y Z^menee,
Luis,, eacravo do commendador Stlvo L.o. Adol-
pho Eugenio Soarea. Luix Penetra Leel, Maooel
O Jornal do Rtcift da baje, eoa a
/uilica de Goianna publica cata
.i. beia de erroa oriegrap j'.sec a acl
104 gamsa phr.aei tronicas, ota TTTin__.
ae mtreo dittincto college e amigo, Dr. Joc Acicate C r-
io de Silvo, promotor publico aa ceaacrac ec
Gata aaa.
Ot ssrvicoi do msa aufgo. preasedac neaia ai-
dada, j como dalago 1o le pollda a ji cese aba
le de polica iierlao ; o aeretele srt te ele
fe de polica talerao ; o esetw.
loteiligente qao goeoe.juollacece per
l rovee que exhibi no exercicic d-qcc__
autoriee-me de j a aappor que sceseihicte pva-
mocio, ernds como se sche ioaeete. c*te tea-
sido alterada, para aer movido cea dacabase I eoa
repaticio.
Simo oo eiler habilitado per flete lefsrsaaaisc
scerca do faeto com que ee beoca prejojatCer
eaiu amigo, para evidenciar que ao raeouilaisu
toa, por nao tareas talvex aido actaeaaoaso ae
deiejoe do oollaUedor do pabcecae i qee ase te-
nho referido, deviem tac dedo legar A '
... .i, a i ds promocao com erioe exxe-ade
1 Az.vedo Belmonu. Jos Furt.do de M.ndon- Conf.s.o que o ... ci.iioto wiiaaa e
ca M.nasee, Jbt Antonio Ptrelra Vio.are, Jo. naval ne vid*, publl... oaVceoaVcV lia
Soturnloo Pereira ds Silva. Krmoo Ecylto de come oa enc.neei'oa'aalla ct^ teVl
CmV'aron.W -", ^l Aot.,n,a0 A md | rrarch.a pec.n.r.e" ",ce'..#o". ~
Anna, Pern.mbaco, 5 mexea, Beberibe, bexgas.
Binoal, Pernambaco, 7 din, Boa-Vida, es-
patmo.
Bento Condantlno Alvea do Neeciminto, Par-
nifflbac/i, 60 aonos, tolteiro, A'oiadoa, sceu-
rlimt.
Frsneltco Vidofisno des Stniot. Rio Grtnde do
Nena, JI aunos, solteiro, Boa-Vists, (obre
manila.
Gonralo, Parnombceo, 18 mexes, Reelfe, aon-
vulioei.
Jaliao frica, 45 annos, tolteiro, .eacravo, Santo
Antonio, congenio cerebrel.
Ctemenlino de Abru Perelra, Pemirtbueo, 18
.""ollelro. Reilfe. desenterie.
Ailplo, Pernambaco, 2 meset, Poco da Paneila,
marstmo.
Jnry do Recife.
1* SESSAO.-DU 7 DE MABCO DI 1863.
Presidencia do Sr. Dr. Joo Antonio db Arauio
Fseitas Uenriques, juic de direito da PRIME!
RA VARA CRIMINAL.
Promotor publico interino o Sr. Dr. Manoel
Joaquxm Silveira
Eicrivo o Sr. Joaquim Francisco de Paula fis
lenes Clemente.
A'e 10 horse da maoha feito a chimado doo
jandoa achanm-eepreaanteo 33 aonboree.
Foram diapeoaidos ds ieai9o por motivos de
molestias, erelevadoe daa munaa anteriores, ot
techares segeintea :
Manool Iga Antonio Jos Doorte
Manoel Iphigenlo de Silva.
Tener,te-coronel Sebeeiio Lopes Gaimsres.
Fersm diapenaadoe do eomparedmanto da ttt-
ao de boje, ot aonberet:
Joo Bapiista de Caatroe Silva.
Jorge Vctor Perreira Lopes.
Fonm relevados dat multst anteriaraa por
terem comparendo, oa senborea :
Da. Jos Sergio Farreira.
Joae de Veeconcallsa.
Fonm fgaslmente dfspeneedos detervirem ns
preiesjte sssso por j terem aervido ot te-
nbores :
Javencio Augusto de Atbsyde.
Ismael CeaarDearie ftiDeiro.
Aetooio Jos di Costa a Silva.
Forsm maleados em 2tfftc*da am docssnhorse
mateados no dia enisrior.e mala as segaioiee ie-
nhoroe :
Dr. Am.ro Joeqaim Foneaes de Albaqaarqae.
Dr. Joae Roberto d- Cenba Sdlas.
Dr. Jos da Cunha Teiielra.
Dr. Joaqaim Piree Machada Portelia
Dr. Coime de S Pereira.
Ueoool Jeaqalm da Silva R'belro.
Joi de Aqaioo Fonacse.
Dr. E-ya no Marquea Sinligo.
Antonio Ricirdo do Rogo.
Dr. Joe Seorea de Axavade.
Dr. Pbetspbllo Manoel Freir de Cirvilho.
Dr. Juao Baptlata do Amoral e Silve.
Dr. Jeo Vicente da Silva Coat.
Sendo ineuffldeuta o namero da 33 juredoa, o
Sr. juiz da direito proco leu ao aortelo de 13 paro
aom os 33 a os does diapenaadoe de cempsrecl-
cimeoto do secio de boje eompletsr o de 48,
e eihlrim sorteedos os seabores ssgeiotee
Sslvador Heori jue de AlDaquerque.
Minoel Lopee Mschsdo.
Jeo Joc de Axevedo.
Dr. Jos Josquim de Soaxs.
Tborosx Gerretb.
Joc Paulo da Pontee.
Joaqaim Dativo Tellee de Soaxa.
II.realice Rodrigues Plnheiro,
Frederleo Lopes Gelmaret.
Cimlofde Lemot.
di comprebeoiie, coma te
publrce;ao solicltsda.
Redfe, 7 de marco de 1849.
F. J. M. Peana Juei.r
I*aftlii4*oei f^ie~
fillas fegetHs mttm-
dasdeKeip.
Entra ae ionumerevds clines de pteles, ee
ontfnuedamente ea annaucieaa. eiUa ed i com ee
poden verdideinmonte considerar aeaae e
tolypo doa opereltroe ciieiroe, ceaapl.te
afflcez e ibealatemente io-ffineiv,,. ge ceta
compeeico oio eotra un i oteo atoase
obuma aabitencla tr.lnnral. Cioeliiee.
ntco remedio oeceeaerio pare ee dea* ra
eatomago, irrcgaiarlia ..|io venire. ee*
boMtcul, ifficfas b.lioeie, dyape^aa
eolermidadee dee iatestiaos pretende
climas calidos.
Tomsdis i tempe evitim iafal.ivel
mortiferoa fligelloa eptdiasicoa a acule__
reglos interiro/leeee. Sao aa en leas) patusea cose
ee veodem em freaquiu ea de e jslel e e cace)
iiiacn la qae ai eobre. ceoacrva seae vktoaea
e aa torna o ai sgraSaveie so paladar.
Acbam-ie ero todes ia betieao, dregariea a le-
ja de dragas no Imierto do Brasil.
4
are
taSMtjna
rus I
//
AO PUBLICO.
O vapor Paran, que neee de a1se|ii de eaV-
te, troaxa a naltcia da dumiace de ai versee eca-
prsaedoa de allaadega acete provir.de.
E' cedo qae ae mi t-a>po easpevs*c-ce atsuj.
I nis reforma no .Maaoei deeeo rep nicio, pecee,
f tagundo conaloc. a aomotiesio, qee vele eseeal-
nir c referido eatebeleclneaio, diaaeasle hUes)
d; algeui empregadoe, seje deas
por Iaao seceeaarta.
Maa entra oa que fon a descccIeJee di
ampregee eocootrarxoa c naate de ota
comprovinciano, qee era alit eapre*a*
maitoa aauoa, e qee aemjte getou Ucee 1-
abefea como entre o pobifce e coecette de im
no aun,primelo da eeaa deveres e eisoOolaa.ee
le de homem limpo de tai i*, e qee 4 aestldede
multo recommendevel ata cata
quelle ordem.
Alluiimos eo nosso arete o o Sr.
de Veros, speienndo come sortetre
pirttcao.
O8r. Vena, ae tem de fe to, < a d
ter fresco e leel, o de aea 11 nasal
da em toda a caaaa, qee ssi rw'i
todo o negocio de que se socrrese.
Esta qe.ui.de lem fdle oaasetar
nao tioba aido nema too ". reate i
ca, aoe dealiooe de cea pala.
Maa miliiaode aampre, ateta ec s...
ramete ne politice, leca aaeide Rrsegser ,
i qaaidsde de empreetede peUleoein.....ds>
bomem honrado, posa cebe oe qee a aceite qee
'!.','* "o* Perliaoe neo jo!* coeeervar sen dee
publica laente de ane yac e as rada ate des s*>
vsrssrlos, apreciacie q.eeaeites vesac,
ao-ae de odio, de peixo pe tiss, tesas.
lar paro abonar o cara.ter da qaolqeee,
apenr dalle, o empregade e eee
redo e respailado. O Sr. Varea ase
ca loeputacao serla de emonatace ^
Sanio aeaim, porqee e Sr. Veres, qee .,
robado e peda prster asne ssrviess, acrale
resaber ama sposealodeda qae ala
cae a radas a miseria I Peta cata d
11 II
I I


DIARIO L> FERAMBUGO SEGUNDA FEIRA 9 DE MARCO DE 1M3.
t
4yi(ir riierrtli bom empregedo, qando
U di miado em anooi ootrado de familia nao
prado do t*o ara ti mu pera fimiili
tmbm, quem tem o eiesrgo de sailoatsr T
Samo i diqcdlai que intmdemque nao deve
htver eoattmphcio rgido pra-
ricidore; ti 4 correligionario, ma prevarlee,
aja demiitilo, iiio jeito; rtapHa-aa porm,
alada meime o advenido, aa olla eibieemnjrir
o ata dever como ov prgalo, oepelilmente
tratando ae da emprtgj qa nao 6 poltico.
Recoohicemea que lofloe facem laailca aa Sr.
?ata; qta propto mioidro da fazeodi nao o
4easltUo cerno deverla fase, aa alie foiaa pie
ratWider, mu alm o apateotou : perm, cor-
to qaa a apoientidorli eqeirile a orna demu.ao
qeaadedad aotae'de lampo, pole-reaux o sm-
pregade a un Insignlflcsnte parta dos reoci-
meotes qaa llohi. ...
B' desacerar qae o gaveroo tmoeriel, melhor
informado do carcter da Sf. Vara, U seo*
eas-vicnc, I.cs-lhe a lestica qaa maraca, man-
dando rotaiegra-lo no ata emprege.
8io aita o* nessos votos, dictados nao palo
paro ent'.meat de amliada, mac pelo da asiles
timbea!.
A O.
260
360
2J000
2j50
15SD00
4S000
160
180
230
100
360
80000
1000
320
500
4J000
2J000
COMMERCIO
Praya alo
de
Beelfe de mareo
1863.
Ai qumiro horat da tar.
cotagois oritcuns.
Sobra Londrea90 d| Fred. Gaimeraeeareeiden.e
Gao: Patfhattsecratarlo.
Alfandega
Ce>dteaia do lia 1 a 6
Ie*e 101:2001080
21 B71632
1W.07U712
f .Useiiatiicei ceaUzeada.
a a aam leaeres-.
V*iumeasafcldoeeeaifasendaB~ 111
tem genere.. Izo
= 236
Djacarrefam no da 9 da marco.
Barca amerlteaa Uatio (ariah* da trigo.
Brlgae logiaJamas Crcy Coikdem.
Brigaa ioglaiSaramaek la mrcro.
Brigaa loglaiPrad o( tha uim-Idam.
Somaca baapiohoUArduaarlnho.
Lugre loalezEdtthtaro.
sReeededoria de rendas Interna ge-s
raes de Peruambueo.
ead minie aa da 1 a 6.....14:2898760
lia* < di 7 2:083i060
lfcCTIfBSO
Consulado provincial
Reall acato do da 1 a 6
idam do di 7
i


17:946*026
1:2669219
19.212 145
Carne sacca
Caf----------------
Cha-------------
PRA V DE MARCO K 1863.
's 3 horas da. tarde.
Revista Semanal.
Cambio Foram da paquea monta ot
siqaue dait* eemaa, lando oor
bis, sobre Loadres da273/4 a
58 d. por 1^000, a cobra Litboa
a 95 por ceoto da premio.
Algodo-----------O deiti provincia vendeu-ss da
159500 a 16JOO0 por ar.robi, a
de Hacei poeto a bardo rdia
16S500, a a ultima vanda do Ja
P.nbib (ol de 189OOO.
Assucar----------O b'inco Taodao-aa da 2}800
39500 por arroba, o someti da
291O 29550. miecivado por-
ga Ju da 19950 29200, e o bra-
to de 1J700 a 1*750 por ar-
roba.
Agurdente Ven lao-se da 46J a 488 ra. 1
pip.
Couros- Oeccotslgalos venderam-se
de 165 ra. a libra.
Arroz pilado- O da India rendeo-se de 2*600
por arroba, o o do Mar.nno
da 19800 3SOO0.
Bacalho----------Fot Teaatdo em tmdo a 14f
barrica a ralalho de 149000 i
15S500 -, Meando em dapoatto
9.000 barrio*.
Bolathinha Veuderam-ae a 39200 a barrl-
qaioba.
A do Rio Grande do Sai, yen-
daa-sa da 390O0 396OO oor
arroba, caalo am ser 10,000;
nfio ha da do Rio d* Pratt,.
-" Vendea-se a 89000 por arrob.
- dem a 28200.
Carro da pedra- O,da Kacosaia yaodaa-se a 14f
a tonel.da.
Cerveja Veodeu-se de 59100 a 5g800
a auti de garrada
Garlaba de trigo- A de PoiUdelpbia a Naw-York
reltlhoa-is da I69 a 18f r.
a barrica, a da Geaova elr cata 185000 e a de Trieste de
11 249U00; Atando am aar
15.500 barricas da orlmeira,
4,000 la aagioda. 1,500 la ter-
cjira, 2,000 da quntv 4,000 d
qainta, ao todo"27.000 barrios,
inclaiv8 tras asrragameous
cbagados asta aemaoa dos Eta-
doa Untdoa da Amrica do
No te.
Geoebra- Vendea-se a 6(000 a Irasqoaira
a 400 ra. a botlj..
Looqb- A loaleta ordinaria faodaa-a*
de 295 a 305 por canta de pra-
n i 1 sobra a (aclara.
Manteiga A f'aaeeza veadea-aeda 560 rs.
a 580 oor libra, e a iogleta de
710 750 ri., fican lo em sor
1.200 barriada ambas. .
Oleo de linhaca- Vendau-sa a 29000 rs. por
(all.
Paas-----------As ult mas cbsga .Ut vao ser
rendidas em Istlo.
- Vaadea-ss a 2;6i'J ra. oa fla-
maogoa.
-Oda Lisboa reodea-ie s U9OOO
por arrob*.
I:amdel059 4 1159 a pipa o
de Portugal.
Osde Lisboa rtuiaram-se da
24094 2509 a pipa, a ot da oa-
troa palies da 1959 4 2109.
As d composico ragularam
de 600 610 ra. 4 libra.
O rebata de Wtraa regaloa de
10 i 12 oor canto ao aono.
Para o Ctoal da 40 4 45 a pira
LWerpool 4 3/4 par libra da 1-
godo.
Cera de carnauba em bruto libra
dem dem em reas '. >
Cb4..........
Charutos.......ento
Ca'adoe porco ...! Bm
Cocos seceos.......e.nto
Colla.....; libra
Couros de boi salgados.-
dem seceos espiebados. .
dem rerdes .' *
dem de cabra cortidos. am
dem de onca.
Doces seceos a> libra
dem em geleia ou massa
dem em calda
Espadadores grandes am
dem pequeos.....
Esteiras para forro ou estira da
na fio......k tent
Estoupa nacional .... arroba
farinha de mandioca alqueire
dem de araruta.....arroba
Feijo de qualquer qualidade. >
Frechaes.......am
Fumo em folha bom
dem ordinario ou restolho. >
dem em rolo bom. ...
dem ordinaro restolho
GaiUuhts.........mi
Gomma........arroba
Ipecacuanha (raz) .... a
Lenha em achas.....eent0
Toros.........
Linas e esteios.....
Mel ou melado.....caada
llilho........arroba.
Papagaios.......n
P4o braail.......quinUl
> dojaogada ...... am
Pedras de amolar urna
dem de filtrar.....
dem rebolo...... ,
Piassava........mplhos
Pontas ou chifres de raccas a
novilhos.......n'0
Prancnes de amarello da
dous custados.....am
dem louro. .... *
Rape.........Ubraa
Sabo a....... *
Sal. :......alqueire
galsaparrilha......arroba
Sebo em rama.....
Sabo em reas.. ..'... >
Sola ou raqueta.....ama
Taboas de amarello dazias
dem dirersas.....;
Tapioca........arroba
TatajubS........aiotal
Trares..... ama
Uohisdabol 7 .canto
Vassoaras de piassara ...
de timb .... a
da caroaaba ... a
Vinagra........caada
(Assigoado)
O primeiro eonferente, Pedro Alaxandrin da
Barroa Cableante da Lacarda.
O segundo eonferente, Jgs4 Thomaz da Agaiar
Piras Farreire.
Appro'o. Alfandega de Pernambuco 7 de
marc,o da 1863 Paea de Aodraie.
Conforme. O 4.* asen p tura rio, Joaqaim Al-
bino deGaamo.
169000
1J600
5J0C0
3S80
600
5S0001
169000
8S"00
osooo
55000
600
19600
255000
S5500
119000
55000
200
150Q0
2900
59OOO
59OOO
840
4|000
I52OO
1S0
31000
12g000
75000
19000
160
19000
255OOO
55OOO
69OOO
254OO
839250
579000
39OOO
29OOO
69000
29000
109000
89000
69000
500
^om-NjAo do sk>h*>
IVaoios enWaio% no dia 7.
Fnilala'ohia 30 das, sarta amaricns Union,
da 298 tooeladaa. c.Mtlia WillitmHaard, eqai
pagem 10, orga 2 900 birrlcta com faiiaba da
trico e oatrua ganares; a Mtthsus Aastin
(C.
Aracaly12 dita, biate braaileiro Dous Irmaos,
da 64 tooaladaa, capito Joaqaim Joe da SI
reir, aqaloagem 7. carga gomma o oatros gs
naros ; a Taiao & Irmo.
Mroho24 dias, brigua escana nacional Gra
ciota, da 218 toneladas, capitao Jaciotho Na-
nea da Coala, equipagam 11, carga arroz a oa-
tros ganaras ; a Antonia da Almaida Gamas.
Barcelona a Mitiga35 das do primeiro porto,
25 *o aegundo, brigaa haepaohol Themoeo, da
166 toneladas, caylij Eiaqatal Pagas, eqai-
ram 13, carga lnbo a paasi ; a Tasto &
-Irao.
Naviot lahidos no memo dia.
Nw Y )kPataiho iaglai Glenlivel, capito M.
Prowae, Cirga assuesr a algano.
UaceirjBarea ioglea Rotonaial, capitao C. Hen-
ry Baib-tell, am lastro.
Granja a porto In'araaelioa Vapor braaileiro
Peniuunga. eommandaote Ratas.
cantas promorar o ac pagamento jadicialmect
ram raqaarcr 4 V. S. aa digne mandar eittr ao
aapplicado para na primelra aa liaocia deitajaizo
rir assigoar a rsferida lettra os dss dias da le,
aflm de aa ella comdamnado o pagamento do
principal, juroa otttpalados e cattas, cito Dio |
allegue no dacaodto dsfea] relaraota : sendo 1
tambem logo diado pira oa termo ulteriora da
causa al fiaal eateo$a ; a aa exeeico tudo
aab pana da raalia. Eotratanlo como o sappli-
cado actuslmaata ae aaaantaa deita cidada sem
aaber-ae o logar caito da auaettada araaidanaia,
raqaaram os sappllcantes que V. S. se digne ad-
mltttr a pan previa da aaaencla do aapplicado,
o mandar paitar carta da adltoa palo lampo da
lai para por alia aar ella citado. Asslm pola.
Peleai 4 V. S. desiimento.E. R. M. O adro-
gado, Vleira da Amorlm.
Del o eagaiote despeino :Cita-sa, marsando
o dia 21 do crrante mez pelas 12 horas da m-
nbaa para a jasiificacaa. Reeila 20 de fsmtiro
da 1863.Alancsr Ararlpe.
E tinao as auppllcantea prodazlda aaas tista-
manbaa, aabiram os aatoa moba conclesao, o
asiles del a siguite senten; ;
Hat por-justificada a auaencta da Joiqaim Vi-
sete Marqtaa qaa aa mostroa astsr am lagsr in-
serta, assim aejs aitsdo per adltos da 30 diis p o fim requerido Radie 27 do feverelro da 1863.
Triato da Alaacar Araripe.
E em cumprlmento do qaa o aacrlvao fes pastar
o praaante, pala qual chamo, cito a bal por altado
o referido aapplicado pera qaa compares nada
jalzo dentro do Indicado praza aob penafda reva-
lla, aflm da alagar a aaa defeza ; portento qaal
quar pasaos o poder sciinticir de tudo quinto
Oca dito.
O praaante sar4 publicado, na forma do ettylo.
Retife 4 de margo do 1863.
Ba Htnoal Mitii Rodrigan do Naasimectt, as-
cdvo o sabasravi.
Triato da Alencar Araripe.
O lila. Sr. inspaattr da tbaaouraria provisdal,
am cum prime uta da reaoluQo da jaota da fizan
da, manda tasar publico, qaa aa arrematsedas dos
reparoa das pontas da Goiaona a Bajery foram
traosfaridu para o da 19 do crrante.
E para conatar aa mandos publicar o presante
palo Diario.
Secretarla da thaaoararla provincial da Par-
nambaso 6 da marco do 1863.O lecret-rio,
A. F. 'Aooncicao.
O D/.Trlstao da Aleocar Araripe, offidal da impo
rlal ordem da Ross ajaiz de direito aapasiil do
commercio dada ddada do Recite e sau terme,
capital da proviocia da Pernambaco por S. M.
I. e C. o Sr. D. Pedro II, ati.
Faca saber aoa qaa o praaanta adital riram a
dalla noticia, tlverem qaa no dia 9 da margo do
corranti armo, aa ha de arrematar por rtnla a
qatm mm dar am prasa trabuca dota jaizo, na
aala dos auditorios, depoia da audiencia, dua ca-
c iberias, lando umi a maica K, a nutra sam
marca, ai quae tao partenciotes a Mmoel Ci-
millo Piraa Falcas, a Iba forim peohoralia por
exicucao quelne mive Adolpbo Aatolpho Cibril
do Vaatoocellot. E nao bavoodo Isngsdof qae
cabra o ata;a da arallacao, a remiticao siri falta
palo ralor da edjuJIcicao com o abatimiento da
Id.
E para que chegue ao coohecimeoto, mandti
paisas adilaes que seie publicados pala Impronta
e afiliados nos lagares do sosteme.
Re tifa, 4 da feverelro de 1863.
Ei Manoel Harii Rodrigue! do Nascimeoto,
eicrliao, o subacrivl.
Tiiatl*> deTVlencar Araxjpe.
Editaes-
Oaeijos- -
Toucinho- -
Vinagre -
Vinhos -
Velas-------------
Descont -
Frete-------
Unidades.
. cento
. caada
>

>
de
>
arroba
a
I
a

a
caada
a
a
arroba
Valores.
I92OO
360
400
240
400
480
35875
155500
700
ALFANDEGA DE PERNAMBUCO.
pauta ot pre(o dot cenaros lujtitos a direitot
t txportacao. Semana d* 9 a 14 do mez de
marco de 1863.
VercadOTias.
Abanoa
Agurdente de cana. .
dem restilada ou do reino
dem caxaca.....
dem genebra.
dem alcool ou espirito
gurdente ......
Algodo em carojo. .
dem emrama ouemla .
Arroz com casca.....
dem descascado oa pilado .
Assucar mascarado ....
dem bxanco......
dem refinado .....
Azeile de amendoim ou mon-
dobim ...... ,
dem de coco -...:.
dem de mamona.....
Saldas alimenticias. .
Solacha ordinaria propria para
embarque. ...... >
dem fina. ... >
Caf bom...... : >
dem escolha ou restolho
dem terrado......libra
Caibros. ..--. um
Cal..........arroba
dem branca ...... a
Carne secci charque. ...
Carnairoa........urna
Carvo vegetal......arroba
Ctrernaa da icaplra*. ama
1
39300
59000
29000
19440
800
19600
O D\ TrlstSo de Alonsar Ararips, offidal da or-
dem da Roae, e jale da d r;t > especisl do com-
marclo dasts ddada do Kisife, capital da pro-
vincia de Parnambaco e sea tsrme por 3aa
Hageitada Imperial e Cjoatllaclonal, o Sr. D.
Pedro II a qaam Daaa guarda, ate.
Ftco aabsr qaa Antonio Alvos de-Crvalhe Va-
ree me dirigi a aegatoto peti^to : Ulm. Sr.
Dr. juiz do cammerclo. Diz Aotoolo Alvos da
Cirvalbo Varas, que movepdo axecuc aa illm
da Sarinhs,em contra o sea'ilavador HatMia Gua-
da de Fooceca, e'teodo o lupplitaota ebtido car-
ta pratatoria ezecetorl para, tale iaaae affai-
tuar peohora am beca al sapplicio que ae
achim naiti eidiit, $ teoda feito panhora am
doua eacnvoa parteocentav ao lupplloado, como
te v di precalorla anta, e camo o tuppllcado
fossi m >ra lor mita cUade a hoja 10 acha au-
aenta em lagar nao sabido, por lato raejuer a V.
S." te digne adaitiir o aappllcmta a justificar a
auiancia do suppllcido para aer julgado por sen-
tear para aar citido para tolo oa tarmoa da pa-
nhora e final eie'u;o, daalgmndo V. S. da e
hora pira a jeiilflcao ; pelo qui peda a V. S.
dalerimento. E. R. M Antonio Alvos da
Cirvalbo Varas.
Jattiflqea a marca o dia 25 do crrante 1
1 hora da tarde. Recifa 23 da favardro da 1863.
Alentar Arari, e.
E lando o tapplicante pro'aillo sais tiste-
manhia, aob nm oa aatos 4 mlnha cooclaso o
nallea del a aeguiola eeuteuc.1:
Hd por jiitiflcida a aaaanda da Matbias Geo-
das da Foncece, qaa ae proroa estar am lugar
inserto : palo que maodo que aeja citado por car-
ta -da eJItoa com o orezo da trlnta dita rara o
fim requerido. Recifa 27 da favardra da 1863.
Triilao da Alencir Araripe.
Em virtud det a^Dlao; o r#speitio escrlrao
az paanr a presaata, pala qual chamo, cito, a
fbai por aitsdo o tapplieaio, para qaa comparte.!
oeste jaizo daotro do indcalo prazo, aflm da al-
legar sua defeza, sob pena da revella. Portento
quslquar passos o polar4 ideoliflor da tido o
expendido. Rscila 5 da ma co de 1863.
Ka Maooal Haiia Rodrigase do Nasdmsnto,
escrlrao. a sabscrevl
Trlslae ds Alancsr Ararlpa.
O Dr. Ttletao de Alaacar Anrlpe, offlciil da im-
perial ordem da Roaa o juiz da diralto, espacial
do commerdo dada cidada do Recita, sapllil
da provioila de Fernambato e aeu termo, por
S. M. I. e C. o Si. D Fesro II, a qaam Daaa
guarda, etc. m
Faca saber palo praaente, que uo di 16 da mar-
co do currante auna aa be de arreaoatir par ven-
da a quam mala dr, am 0Mt}a publica dada jui-
zo, tres celduiras do officiT de aspbalte, avalla-
da! por 909OOO, aa qaaaa foram pajnhoradea oor
exececao da Jet Hygino de Uirsoda centra M-
nool Lalz Codbo da Almaida.
E oio bavendo Untador a arrematice er
falta palo valor da adjadica;ao com o abatmen-
to da lai.
E para qaa chsgaa ae conbatimanlo da todas
sa publican na forma do astylo.
Radie 25 de fevereiro de 1862.
Ea Mmoel Mirla Rodriga* do Ntstimaoto,
astrivo o sabscreri
Trnto do Alencir Anripa.
O Dr. Tiido da Alaotar Araripe, oficial da im-
. parial ordem da Rosa, jais especial do cam-
marcitl detU cidada do Recita de Pernambaco
45000
85000
855O0
69000
320
360
160
3201
Dec'ata^oes.
Coselhe administrativo.
0 conaelho administrsliro psra fornecimenio
do arssoal da gusrra lean da coaprar os objec-
tos stgaiotas :
Pars s compinhla de carallaris.
60 parea de botina. .
Para a fortaleza do Bram.
1 caldaira da ferro com tampa eslanhaia psra
100 pness.
1 cuco pir tirar caldo.
1 garfo grande da ferro.
Para o 2* batalhao de Intentarla.
100 mantas de las.
100 pares de espaldea.
Para o 7* batalhao de infintaria.
1 porte para bombo com gaiao de prata.
1 dito para calxi de gaerra de madetra com
galo da prati.
-Quem quizar rendar taca objetloa apretante aa
taaa propottaa am caita fachada na aacretarla da
canaelbo, 4t 10 horas da manba do dia 16 do
do coirente.
Sala das lanoas da conaelho adminiatratira,
para larnacimento do araanal de guerra, 6 da
marco da 1863.
Antonio Ptdro d Sd Barrito,
Coronel preaidenta.
Stbaslio Antonio do Reg Barro.
Vogal eecreterio.
Conselho administrativo.
0 coniolhp adminitlrttiro, para fornadmento
do araanal da guerra, tam da comprar os sbjec-
toa segalntea:
Pira a eicrtptura;o deite arsenal da gaerra.
6 li'rot mippaa do pipel de hollaod piulido,
com 16 8^4 pollsgadis de litara e 21 lt2 ditit de
largara.
1 llvro de papal de hollanda pealado aom 150
Iolh>a, toado 17 pollogadee de altura.
2 lirroa de papal de bollanda paatado com 100
folhu, Uni 17 po lagada de alten, tando oa
livroa mappis am com 350 folhaa, um em 170
ditis, am com 120 dltaa. un com 100 ditas, um
com 86 ditis e um com 30 ditas.
Para o boipllal ailitir.
6 duzias de feos de mes.
6 dusiis da garf.is.
100 pars de chioellis rssis de couro.
50 Wboletaa.
6 cubos de madeiro para latras.
Quem qalser rendar taea.objectos aprsenla
aa Mas propostaa am carta fechada na secretaria
do conaelho 4s 10 horss da msnhaa do dia 13 de
coirente maz.
Sala dae saaioei do eooselhe admlnletrstivo,
pira feroeetmaoto do arsand de gasrra, 4 de
margo de 1863. .
Antonio Pedro di Si Barrito,
Coronal presidente.
Sebatti > Antonio do /legt Barro;,
Vogel eecieierlo.
Congenio admiaislrativo.
O conselho edmlniatralivo, para foroacimebta
do arsenal de ga/rra, tam de comprar osobjsdos
seguate:
Para a compinbii da artificei.
75 bonets.*
53 paras de pl tinas.
91 paras da espatos.
78 mintis da la.
261 covadoi da pinno azal.
12 covados da cilemra encarnada.
198 covidos de hollandi da forro.
471 vara da algoditlobo de listrai.
25 12 varal do aniagam.
440 vrai da brim briosa.
227 1|2 varas da ilgod&odnho.
742 botoes grandes de matil amarello com
bomba. ,
371 botn pequeas da metal amarello com
bomba.
53 pares de coleadas pretos.
Qaem quizar contratar taas ganaroa apresetta
as seas propaataa am csrts fschadfj na sacratarla
do conselho, 4s 10 aorea da manhia do dia 11 do
torrente mez.
Sal das sessSaa do conaslho adminiatratlro
para fornetimeato do arsenal da guerra, 3 de
marco de 1863.
Antonio Pedro da S Barreta,
Coronal presidente.
Sebaitio in'onio do Reg Barrot,
Vogal aecreterio.
Conselho administrativo.
O conselho adminlatrativo para fornocimanto
do araanal de gaerra tem da cemprar oa objedos
eegaiotas:
180 prsocboss da dcaplra com 18 palmos do
aomprimanto e 8 a 12 oollagadae da greeeera e
12 a 16 de lergara 00 126 a aom as maemee di-
mensoee taodo 26 a 28 palmoa da comprimaato,
Achi-ae nests sabdelegacia am menor, qaa
epreienta tar da 5 a 6 iodo de Mide, tan lo ai-
do aacootrado oa eetrada do Arraiil, tem lber
dlzir te 4 litro ou aterir, a pmoa a qaam per-
tencer comptre;t, qaa provindo Iha aer4 en-
tiegaa.
Sabdalegatia d fregaazla do Poco di Panellt,
5 da marco de 1863 O labdelegado tapplente,
Joi Googalve da Pordaocala.
Conselho de compras navaes.
Te iqo o conselho da promover a compra dea
ob.eewi iba 10 doclaradoi, ^ortaocentaa ao ma-
taiial da armada, aanrlda aos pritandentes
presiDtarsm sais prapoatea am cartis fichadas
no dia 10 do crrante mez at as 11 horas da
minnSi. am qua iio ter lagar ob as eondlqos
do ealylo.
Objedos.
arrobu da agoa-nz, 100 nadidaa de azelte
de pelze, 4 bmddraa de 2 psnnos pira gurap,
4 ditia da 3 ditos para dito, 2 dltaa de 4 ditoi
para dito. 20 arrobis da cairo ralbo, 200 casiaa
da coco, 400 palmoa da aanos de barro vidrado,
20 arrobas de estopa da ilgedo para micbloi,
}6 dait da taboca de pinha da urna nallegeda,
100 forqaetas da farra pera eecter, 50 laneoes
da furo [Low moor) da 1,16, 5 arrobas de oleo
de llnhica, 4 desiaa de taboas de amarello de 2
po;iegadaa,6 ditta da ditas de 1 dita de pao car-
ia, 12 dttaa da dttii da eodadloha de amarello,
1,100 libree de tinta branea da tinco,
prompte 4 navegar, para o aervlgo da fortaleza
de Itamarac4, leudo 50 palmos de compilmeoto a
8 de bocea.
Sala do conaelho da compras turna em 4 de
marca do 1863.
O secretario.
Altxaodra Rodrigues dos Aojo.
Secretaria de polica
Por asta aecretari ae faz pablico qaa na casa
de dte> c,io aabam-ao reco'.hi los, rindes do ttr-
me de Limoairo, doaa putos Aat?bio o Reinan-
do qae dizam ser estravoade Nercu de S e Al-
buquerqaa, para sea dono, manido dot reapesli-
rs til 1 o da dominio, oa ranhe reqalsitsr a pa-
gar as das.eiaa qae com os meamos ss tam feito.
Secretaria da polica di Pernamtuto 6 da mar-
eo de 1863.O aecreteil*.
Dr. Jsaqnim Jos de Campos.
fDti Casi da Misericor-
dia do Recife.
A Illaitriisima junta adminidrati'a da Siati
casa da Miairlcarlia do Raclfs manda facer pu -
blico qae no dia 12 do cerrante, na asa da
aaaa aeatoee, palas 4 hora da tarda, aon-
tlna a praca dat riadas dea cana ibilxo dedi-
radis, palo lampo da um anoo. Os pratendantea
derem comparecer leomuanhedoa da seas fiado-
ras, oa manidos da ca'tis desle, a exblbirem
docamentoi qaa provam aatar aa meimoa
tendentes qaites com a Santa Caaa a serem
Dadores preprtatarles.
Ra da Madre da Deas.
N. 22 particular a 9 pablico, am an-
dar ...........
R. 83 partlcalsr a 8 pablico, casa tai-
rea ......... ..
laceo dat B la.
N. 39 partlcalai a 18 pab'.iaa 2 andarea
Raa da Calata do Ricifa.
R. 72 particular a 30 pablico 3 andares
Raa do Arxolm.
N. 54 particular a 21 pablico 2 andarea
N. 55 particular a 24 pabliio asa lar-
ra ...:.:....
N. 56 particular a 26 pablico casa tar-
rea ... ..*......
Raa do Bario.
N.69 partlcalai a 21 pablico aaa tar-
rea. ...........
Raa da Sansala Valhs.
N. 79 particular a 134 publiao 2 an-
daras...........
Trarasse da S. fedro.
N
cadeiraa da saganda-faira am diente, no eacrlp-
torlo do theatro. aondo Ibes aera entregue
igualmente es recibas da primtirs prssiscio de
10 recitas.
A empresa de accordo com o Sr. Parlada Coa-
lho admilta qaitro moco que queiram dedicar-
a arta dramtica, para f zarem seas astados
dabaixo ds diree?o daqaalle artiats, o quil pra
vlsmaote decidir ae padam aer admiltldoa, vis-
to qaa se exige o conhicimento de alguna pra-
paratorioa lgdiipeaisvels para poiarem utilmen-
te caltivar a scana. __________
dtg-
&V daqaellas pesaoaa qaa com olla aotmliam
t&aa de amlaada, a da todoa qaa qaisara*
aar-sa comparecer ee 10 borea do da ae.aaa
Transferencia do qae ae tinha
de fazer hoj.
Parante Vlanaa & C, trsosterem o aaa lafa
de ferrageoa para qaando aa annaoclsr.
LESl
DE
30 ciixas com
COMPANBIA PERNAMBUCANa
DE
Navegaco costeira a vapor
11ha de Fernando.
O rspor Mamanguape, commandanta Lobato,
asgairi psra o presido da Fernando, no da 14
1 canea' I de marco prximo ao meto dia.
A aarga aera receblda ate o dia 13, encomman-
das, piasageiros e diohelre a frele ate o dia da
aehtda as 10 horas: escriptorio no Porto
Hattos o. 1. ___________^
passas.
do
lio firBde doSul
lagne com breridada o patacho naciooal aSli-
paadeas, pode racebor alguma aarga a frea a
pasiigeiros, pira a qaa Um excelUntes comme-
dot: a tratar aa raa do Vigirio n. 17, primeiro
ender. ____
Hoje 9 as 10 horas em pmto.
Ariniga Hijo&C farii latlio tar
rlico de qaem oartcocar de 300 calas
su vindss de Maraelhs pala patacho
cArdllla, am latea a tontada doa 0
a un raierva, hoja 9 do crranla a 10
manba em ponto, aaa falta par aiuia da
ltlij qie o agenta tam de efieitear ata a
um do Annaa datroute da alfendaga.
Avisos uitersos
Alagam ss par pre(o rizoavel a 3o a 4* eo-
daraa do sobrado da raa da Cidala a. 38,
oa separadamente, poia qsislqaar doiloo
bou aicommodiQ5"i pan familia, a aml
multo froaaoa ; a tratar no eecriptore por l
do meamo com o Sr. Joc4 Nanea da 0 iui.
ara o Aracaly,
a blata cNico'a 1, madre Frandaso Palix No-
gaeira, aihe at 2 da marco
rijim-te a raa da Cadel o.
ai carregadorea dl-
57.
itirAHIU nHIBOCARt
ra
ss iavegaio costeira a f apof
3505000
3609000
303f000
900|000
4OO9OOO
969000
969000
lOOfOOO
Parahiba, Natal, Macio, Aracaty,
e Ceara'
Um dos ripores da companbiaaegai'4 para 01
portoi cima indltadii na dia 26 da correte.
A carga aeri receblda ato a dia 25 ao malo di.
Kntommanlas, passsgcirea a dinbairo a frete
at o dia da eabid s 2 horst: eteripterie no
Parla do Maltoa n. 1.
IPJLOUL
v#

neiro
403SOOO
50O9OOO
. 28 particular a 2 publico 2 tndaras.
Rui da Calcada.
N. 18 partlcalsr e 32 pablUo cisa
terree. -....................... 1489000
r* Sillo do Parnamairlm.
N. 1 particalar........4001000
N^pirticalar.........1209000
Sitio do Poma da Cal.
N.5 particular........3515000
ecretarta da Santa Caaa da Misericordia do
ife, 7 de marea da 1863.
O eatrire,
t. A. Civalelili Couiaairo.
Directora dan obras
Boiiitares
A directora das obraa mllltirai delta prerimii
tendo de mindir pro:o lar lgmn obru nt for-
tsleza dobram, essim como o impedraroeoto ds
que predaa o qanttl de cavallarla, canvida ai
pieton qaa diito te qulzcrem Incumbir a apre-
seotirem test prop.stis na dita dlrt.oMa noa
di. 9,10 o 11 da crrante* mu, daa 10 borea ao
malo die, ende poden racebor aailiredmentoa
sobra o tervigo a fasar-ie.
Dlrictorli da< obras militara da Poroambaco
7 da marc da 1863.Lalz Praociaca de Paula da
Albuquerqae Harauho, 1. ideta 2.* sarginto
aervinlo da sm-nurnsa.
THEATRO
DE
o relelro e bem coabecldo brigue nsdaoal cAl-
mirante pretenda seguir at a di 1 da mireo ;
recebe eteraros a frde o passagi.ro, pra 01
qaaaa tam excellantea commodos : trata- com
os seaa consignalirlos Aotoolo Lalz de Olivelra
Azavodo & C. no sea escriptorio raa da Craz na-
mero 1.__________________________________
Par o itio Graade o Sui peto
Rio de Janeiro.
Segae brevemente a baraa nacloaal cLaaria,
raceba aarga a paiiigiiroa pera amboa oa portoa :
trata-ao com Bailar & Ollraira, na raa da Cadala
do Radie n. 12.
Babia
ralaihir em poacos dlss o blata cTyooi, tam a
miior pirte do curegamtnto prompto : para o
ruto que lhe Mtv trata -sa aom o contignata-
rlot Palmelra & Beltrao, no largo do Corpo Sinto
n. 4, prlmoiro andar.
EMPPEZk
DE
Tinjo-at Oiieoeamioba jo do aeoizei
nado dentro de urna cala da folha da Fliacraa.
pintada da azal ficbdi; aa latra, ppate, R-
rre, dloheiro a miisotjietoa cooitaol-i da 00U
qaa s ai te acompaohs, o lato no da 7 da faoev
reiro do correte aooo, por oicniao ila o al
aeelgoalo mandar dita celxa com ootraa vedi
por am sea asara va para bo-do da aaraasejo 1
gasbs qae se sebera ao Fo>le do M>ttaa.
qaal o abuzo taaignado parta Biquatle eia
Porto Calvo, raga o masmo aballo aia guada a
paiioa qua tirar em tea podes dita celxa da a
mandar entregar a aa autoridadaa polwtaaa qoai-
nm aprabende-la, bam come a qailajuaa* Tata
letras a ebjecloi daderadot oa releiida nada.
dito como a ao abaitoaaaignado podim atRBsav
por aarem a latra eca'.taa em (or te ahetx
asslgnalo, o sao terem ido por cato Uiaetert
das oa negociadla, o qae dude j tatrlrf da
iflio o noticicao aoa aceitaataa pan ia
pigarem, sob pene de nellidade da qaa'.q
trnsaselo oa pigamsnto. Ostro ilm pi
eipngar teda o rigor daa lata contra o
dar lojado da tu ov jaco so amigavelo
por cite simplts manco nio obttvir a aste ro-
tttaicaa, poii protegua oaa dartdaa arsaigaiejiauj
pira puoi j do culpado.
De Joo da Silva Reg R-l e
1 letra ranal la em 23 lo agosta a 1860 da qea-
lia da 1:2125671.
1 dlU dita am 30 de utembro da '850 da quoa-
tia da 1 9019718.
1 dita dita da 26 ds oatabro do 18S9 la quastita
ds 3 1945615.
1 dita dita am 6 de abr.l de 1S61 da qaaiitta da
3309000.
Do Dr. Jaciotho Paz Pialo da Silva
letra venilla ana 9 do farareire do 1062 da
quantia de 7001.
dita dita am 9 ae agoate do 1841 da faosdaa
da C459500.
De Amme Joiqoim de Atauquertjaa Liae
letra tacada cor Frioilico Mntina Xar.er da
Olivelra e acalla por Antonio Joiquiat de Al
buquerque Lina veaei 'a en, II do
1860 d quaotta de 153|72).
diti ron ila em 6 de abru de 1801 da tjpesaate
de 3309.
Cartea a orden domino AlbaqueraoM I
Da Joo Cevalcinlt do Albeqee'io lAaB.
letra randdi em 6 de abril de 1841 da
de 3249.
dita dit' em 31 da msreo da 1802 da
da 6639460.
dita dita am 31 da ootobro de 1802 da
da 749|158.
De Manoel Jsiqaim de Alsaqaoraoo Luto
letra vean ,1 em 6 da abril da 1811 da
tia de 2)21.
dita otta asa 10 do Janeiro de 1802 da ejaes
da 84af738
dita di- -mJ10 da mala da 1861 da
Ce 8459738.
Da Francisca Martina Xeder da Ollraira
letra vencia aa 91 da dezembre da I8P1 aaa
qeanila de 9601913.
D M.niel Simpudo
letra remida da queotla da 909.
Se Vitaliaao
letra vencida em ferarelro do 180i da ajos
da 1909.
De J.a Carlea da rea je
letra vencida da qu-.otu aTo 90f.
1
1
1
eioes
V.I. DIAIITE C01MBRA.
ESTRE.V H\ SOVA CUMPAMHA
Honrada com a presenca de S. Exc. o
Sr. presidente da provincia.
1 Recita da asignatura.
QUARTA-FEIRA II DE MARQO HE 18G3.
Primelra rapraseotaco do migolBco drama
em quatro actos e seis qusdros, de Odaro Peail-
0ALII.A.
Imitieo doEim. Sr. Antmlo da Sirp
PERSONAGENS.
Eme ti'iiia$ode ferragtn",
fazeodase miudezas
O sgaota Almeidc fr lollio a raquerlmenlo
dos depositarios ds msssa fall la da Jos4 Aoto
oio Harelra Di mtudiz't propriis dette mareado, ix'ulmtci no
armatem da raa da Cruz d. 25.
ScsT^nda feira 9 do corrente
a 10 boria do di. N moama occailo vender
por conta o riaco de quem pertaocsr um escraro
moco o do bonita figura.________________
da
3b
Urna
BE
tab ra.
Partido Coalbo.
LMsOs.
Flsrio.
D. Eugenia timare.
D. Camilla.
D. Joinna.
Guimiries.
Loas.
D. Leopoldina.
e aea termo, par Sua Magettade Imperial e
Coustitationil Sr. D. Podro II, qae Deui am falta deita qusildade oiticici, aogellm a mar-
aaarda etc. goza.
Pi(o sabar qaa por peda de Fcrrelra & Rs- Quam qalzar vender taea madeirss spresente
theas ma dlrigi'em a seguinte petic&o : a llim. aa sass propostas am cartss fachsdis os secrets-
Sr. Dr. iuiz da direito aapadal do ammeraio.
Dizem Ferrreira & Madhaua, eommerdantea ma-
triculados estsbalestdos e real tontea n^sta ci ale
qua ssndo-lbes Joaiuim Vicenta Mtrqaas dave-
aor ds qnintia da 2009000 a sea rtspeettro joro.
450(10. tudo oroveolento da lettra jaota, seontace que
81000; apazar de ettsr da vencida, todivia nao tam d-
116001 do poidval aoa leppllciates oblar da sapplictdo
8J0901 a sea psgsmeato, lito posto q,awsado.PI lapp-
ria do conselho s 10 horas da manha do da 9
aorrente.
Sala daa sessoes do conselho administrativo
para forneetmeotq do arsansl da guerra, 3 de
mar;o da 1863.
4ttonto Pedro de S Barrito,
Cormel prasidante.
Seoaiio Antonio do Reg Barrot,
Vogal setretirlo.
O caralleiro Ciroioli......
Aodr Roswtin...........
Sartorios..................
A prlacata Faleeoteii......
Amalla Saiiorlus..........
A msrquaza Narai........
O principe Kclleth........
O marques de Sora........
Marieta, criada da pilnaaca
Saoboret a cevalioiros.
A ceas pusi-ie em aples sctuilidide.
A maslca 4 sompod(io do Sr. Fartsdo Coelho,
Primoira xepreeanteco do naito Inlaressinte
vaadavilla em am selo,
Filha de Giingelet
Imlt(so di actriz. Eugenia Cimars.
Muilca do Sr. Parlado Coelho
PERSONAGENS.
Paalo Harrflla, pvimdro
setor do theatro francs. Lisbos.
Gastio Luniy, actor c-
mico .................... Pane ni.
Ricardo, discpulo de Paa-
lo ........................ Guirairaet.
Sophta Grlogolet.........\
Hargot ..................(
> D. Eugenia (lasan.
A embilxstrlr............I
Balmoot, tsmbor........'
Actores do tbettro frsneoi.
Principia ti as 8 horas.
Os aeahore assignmtes torio a bonladade
mandar buscar 01 seas bilhetes ce camaiotei
Terca-feira 10 de marco.
O agente Pinto fir leite a reqaeiimento de
Mendos O Coelho a por ma*dado do Illm. Sr
Dr. juit espacial do commerdo da armaco a ga>
nerotambirgidoi a Haaoal Joe Mirtina C,
exidaotei nt Ubernt da raa do Ronrio o. 37.
O lailn serf affidaido a 1 hora da tarde em
poot do dia nim
Os prdendentae podarao antandar-aa com o
referido agenle.____________________^___
Leilo
/ DE
Urna foja de ferragens.
Terca feira 10 de marco as 10 ho-
ras em ponto.
O sgiute Pinto loraii a leilo pela segunda
res a simacao, fingios a miaaezss existentes
na laja da ra do Qaaimido n. 12, baaa porten-
contal a mssss fallida da Francisco Moreira Dias,
serriodo do bise s mior offert obtida 00 ultt-
mo leilo o qual seri effectuado lmpretorivel-
mente aa 10 horas do da 10 do correcto na re-
ferida leja.
Diveraia coilas crranlas, cadao
16 iinem para dotumeoioe.
1 llvro lactaria a rettb'.mentie
midelns e fsriobi.
1 sitxi com 24 laiae da hsfioselhii
1 fraato com araeoico de dita.
1 olio de amica de oit.
Dinhdro em pnta mladi 1489.
Dito im aedalai 20|.
4 omine brancas.
2 din de cbiti.
8 leroali'.
3 pares de calcar.
5 cimiaaa da anda.
4 pere da maiae.
5 Uncos psra tabacc.
3 ditos brsntos.
1 paletot da gangi.
1 Divilbi de barbi.
1 pincel do dita,
t nboaete.
1 litio de teta.a cooteado deetro
l par da botis de obre pira asaoSedc.
1 couro de bode com o ctbeilo grea<.
1 cipote de p.n;o azal ferrado de cas
ralla.
t parda sapatoe de trine.*.
2 latas com sardlob.s da Nsotas.
Lult Aotoolo Aaaea Jisatoaj,

'j
om| anhia portugueza de te -
guroa mariiimoa e trro-
tre da ciiade de Lisboa.
O directoroe di compiobia
Pubiice, aatebeleaida neata cidada,
da compaobia Fideildadc, da cidada
lesea pabliio, qaa so achm tato
tentameoto para tomiram pac
aompachla Segaros Tatrastrel a '
condl(oae 11 mala llaoaureirea para a aatjai
ni ra da Cadala o. 42, primeiro andar.
Oa aguaico.
Pelidioo Jos T
Domiogee Rodrlgaea 1
Curso theonco e pratico m
liogoai Dacioaal e fr anetza
DE
ama rita mobilla do jacirand, quadroa, aan-
dlelros, tapetes, 1 mesa elstica, eppsrsdorea, 1
machina para tazar aorvete, marquen, cadeiraa,
messs, espelhos, csmis de armico, dita de
ferro, lavatorios, tocadores, cbidos, eommodas,
t guarda roapa, algaca livro, 10051, vidros,
crystsss, a mallos ootros objectos.
Quinta-feira 12 dtf marco.
Vlava Raymond tundo da facer ama vlagem
temporariamente Baropa. oode ral trstsr de
sos sauJe, lia lai.o por intarrsoco do agente
Pinto dos movis cima mencionados, o maltoa
oatroa axiateatea em casa de sua reatdeocis, raa
do Trapicha o= 15 ; aspis pas t coucurrensli
O bscbarel A. F. Trigo do Laurelre toas 1
am cario tboorico o i ratita daa' tlagaae oa
a franina ns cea* da ibi raeideocic, roa ex f asa-
dsda n. 9, dae 7 s 9 aotaa da naite, paro guasee
do commerdo o empregidoe do faieaaa ; isaujaay-
do icr procarado para aaae fim oa roa Oa farpa
r-dor, escriptorio n. 43, dss 9 bocee da ma aaa
i 3 di tarda.
Mirtlobo Comee da Sll'dra aM Ira-
dloiro miada para Portagal aaa
Hermillo Gomea da S"i"_______
Iba
Barree & Silva pedm aa Sr. Jasa
Goncal veo qae diga o a qaet qua k asa
iprmntir 01 doeamaotaa, poleo qa
Vmt. lbee 4 davedor de qaaatie 00
elem do que Tmc. libe multo bom
ve qaelli quaoti aegaalo 1
qae tem em aea poder. Ridfi 7 da asirse
1863.
No eabbado, ia 5 borae da tardo, aa ou
da ribalra da Boa-Vida pera ce da aoa 100x000*.
desappiracea o moleqaa Aotoolo. 4o Opa-a 9
anoot, migro, alguma cooaa deecoruoo. to'iauja
canda da chita o celea de qeadroe aaiadso;
qaem o ttror encontrado, raatitua a aa Maauxa
nbo em cesa de na aaobor Mmoel Raquee am
Cunh.__________________4
Clu Oommercial
A reaniao femtllai da corrate mes lar* loga*
ns nolis do dia 14.
aRMMSailtfi&JI

laaMual
W^m*?#e&5***4
MUTILADO


DiAWODfc ffiRfi_.MB.JC0 SEGUNDA FE1BA 9 DB MARCO DE 1161. .
Feitor.
Preciea te d am feltor pira lm litio perto da
preea q e.tenia da Jardn qae prove t.r
te.: a Miar na na larga do Rom la n. 34, bo-
tiaa.
Terreno de mariuha.
O igrlmentor doa terrenoe da eaaii.ba fax
lenta aoSr. Frentico Joi M.iiini da Coa"
jae, ixlate I matto imiai podar despachado o'
cea reqaertmento em qae pele o titulo da (o-
rameato a 30 palmo* Urr.no do m.rinba n.
189 pera i* proceder a r.apecllfa madtcaa o de-
w/$? "o lana aduioiitratlve d.
S2J?**.1*!.*-*** "- *"*T *m P'tocaotaa ao
piirtoonto doa or hoa a a Sra. Threxa Mirla
da aios Gaita o do malo da laricio o. 253
ieaaa-a. da dar exececao aoa deepacloeem aaaa
reqaerlmeatoe preter a, movida oa p.etenden-
*ea ioaicadaa a comparecereo eor al ca por aaaa
frocaiado'ia oa ca. da iaa reeidoda na r.
iiralta o. 74, pera aa lfaaa marcar o ia am
'dar ttr lugir aiti diligencia._______^^^
Alaga a o arrnraieo da un ca raa do
Amortm n, 13, moho proprio par*, citpotlto de
geoaroa deeitive, por t .chir malti prximo
da alfaodgi : a tratar Da pr.ca da InJepenten
el. v. 21 loja.de bilbeta. da lotera oa ,. So
Codoroli taberna da Sr. Foate. '
Alinelo.
Aviso.
?.*5.'1." ,?'i??,o 4m lataramr qae
Nj raa da Crax do Ratita d. 48, eos rima da .
ttcrtpioio doa 8r. E. A. Baria Madanoa Barbo.a nao _iii aaa
enjoe para prociaiao com maito acato cemma- j M1X,,W *" 6 de marca da 18C3.
do preco ; mi,, como Da meama >aia alagem n I "** Antonia da Si R.moa,
veitaarloi para raeimo, antro oa qaaai ha
bordadoe vlodoe da Parla.
qua
Aluga-se o pequeo sobrado de
um ndar e sotao do beco do Calabouce,
n. 5 atraz da ra Nova, com coma
modo para pequea familia : na ra
Nova, n.l*..
Frinclico Cordairo da Silva retira
Earopa a tratirdeaaa aaada.
aa para
A dvofcia,
O adrogido A. F. Tiigo da Loareiro poda aar
procrala para o oxercWie de mi prefinas na
raa do Impender, aacitptorlo n 43, dai 9 boiai
Sabbado U do corrente mez, te ex-
trahira' a stima parte da primeira lo
tena da Santa Casa da Misericordia, no
consistorio da igreja de N. S. do Rosa-
no de S. Antonio.
Os brinetes e meios btlhetes acham-se
a venda na respectiva tbesouraria ra
do Crespo n. 15, e as casas commis-
i ra da Imperstriz n. 4* loja
Em Jaboato, na lochelra am qaa aa reco-
Ihe o omnifcaa tambam ae recebem oivi'loa da
trato por 15 manalaei.te, obiigaodo .. palo
bom tratamaoto dallae ; aa meama caea lam eom-
mode para qaalqaar paetagaira dlatlncto ane
quolre tarnoiiar: a tratar am Salo Amaro de
Jibaatae, oa neita pra(a com o bolcairo do om-
Antonio Joi Ji Silva
para tora da provincia.
Gaimiria retira-ie
Advcacia.
O bichar.1 Aagelo Henrlqaaa da Silva madoa
o ai a eecriptorio pera a raa da Qaeu&alo n. 24.
primelro andar.
Fagio oeteravo crioolo, de ooma Joao q
repriic ota lar 34 a 35 annoe, com oa llenen ae
gaint.e : aitura ragalar, cor pr.ta. a cae meti
i rat, tam o cabello do gafarlna, mioa a pea ;a-
poace berb
aL S, \ prSa da Indepen-!gl.ree..)p
dencta n. 22 loja do Sr. Soares Pinhei- <*-<>o f.li. di .. .. m[0f ,n'
ro, ra Direita n. 3 botica do Sr. Ch*-\%aXfl*l\",!' p,,f,Uo of&tUi -
goas, e ra da Cadeia n. 45, loja do Sr. | VS SgCAS! W-.^'S:
gaoaoa de Pontee doa Ciraalhoa: roga-
toridadea ;olfieea a cap taea e campo
Joaquim Igoacio Ribeiro Jnior,
AO 'UB ICO
Porto.
Os premios de 5:000$ ate iOjf serao
pagos urna hora depois da extraccao e
os outros no dia seguinte, depois da
distribuicao das listas.
O tbesoureiro
Antonio Jos Rodrigues deSouza.
te aa aa
po que' ap-
pr.h.nd.m a. lav.m.a ciad, saa .enhori, viava'
do Sr. ,j\a() Ef,Bg#|liU C;|U t 8| .
pengi. do porte do Laieerre, na tercaira can
oto fa'3.i n..!.k...*..____i/w" 'ira ta*,
Alegi-ie ama pret.
pra criir :
a rara Direita, Inja a. 1.
ero
qeem pre-
da manba i 8 da tirda.
Qaemt pnciear de ame criada parTTr ,
cenpinbia de algame familia para Portmral di-
riia-ea ra do Qiim.oo 0.55. '

tliar dirija-
O trapiche da altanf'ega.velba des-
carrega, armazena e pesa oassucarque
loe importado dequalquer das provin-
cias limtrofes, isto Parahiba, Rio
Grande do Norte e Alagoas, pelo preco
porque^actualmente deicarrega o assu-
cardesa provincia, que de oitenta
res (80) por sacco. A capacidade e
bem conhecidas proporc5es deste mag
cifico predio dispensara qualquer elo
gio, e por isto apenas se affianca todo o
zelo no trata ment do genero e promp-
to expediente.
.laga-ae a laja no
Concardla prapria para
aoorajo n. 34 oa ru. oa
offl ioa aa armaran :
Siem a qaixer poda-ae eataodar cem Fredvrica'
bavae oa rae de Impera trix a. 19.
,, ~ rrendi-'io^:g^bTPa7nla^7777r7KTe
xia de Agoe-Preta, dt.unte da aitacao 1 1,2 le-
i"-./ "U !Dh0 da Kaito boa. terna e de
malta prodoccio. lam boae m.taa a doto, la
aolado ha 6 annoi, cem maito ron obraa de po-
dra a cal qaa lado caitamente egradai vlata
do pr.t.odeot.. t.j ae V6r o'ag. q ,iDdt n:
ear a albor: oe p;eteodeotee podem diriair-ea
.0 ena.Dho enoaxo a tillar aom o Sr. Jo.e Ado-
lPeL'lr' B0 CiM d0 R*". ">'do d. 2
qae acheta cem quem tratar.
Emilio Koholer subdito suisso re-
tira-se para a Bahia.
Saledada. eie.ta na Igraie do Llrrameoto, qa.l
ruso por que a prometi d. meama Sanhora
oda
aiarj-
qaete>ao gratiBcadoi cem 40j.
ee.aodo acd.r. am. traala para eoitnbar.

demarco de 1863.
P
w?a da Boa Vista n 22.
66,
~ <"m Wh da ama ama pira eoxlnhi-
am e. d. P,. f,mi|U ou d, ho^ Jgjg
dlrlj.-rea raa do Aragao na Boa-Vlata D l|
. ,^.iid.d.ts:,:l:r"do Br'm eoap" ^
Proclae-aede eaa anaaadore
ra da raa Icoperiil d. 179.
: na pada-
oao paaaoa ni traveaia d S. Franciico. volt,
para aa Crataa, coma liaba aooaDciado, ciaa
do iocorxgoio aafatnlilia qae a eaperavam
Alaga-ac am altio com boa caa ra n,...j.
f.u1t.ir...q..rlo par. ...raro.. &',a
o. C.p.ng. V.lh. : a tratar n. 'ra da P m!n
41, oa na >ai Nava o 3. ruma n
Attenc
Alguma mulher honesta que quei-
ra morar com urna familia capaz, ap-
pareeja na ra Nova n. 23, primeiro
audar.
machinita mora
Jarge Brain enaeoheiro
na raa d Aurora n. 44.
O Sr. Jesuiuo da Costa Albuquer-
que Mello queira mandar pagar a assig.
natura deste Diario.
Pretil
egoiio
Je da Ciro'eiro VUnna.
e-ia filiar ao Sr. Joi da Soma Laia .
rid
r
En caa da ama peqaeoa familia preciaa-ie da
Um confeito e especifico para
expellir os Vermes.
Pastilhas Yeivlfigas
DE KEMP.
Os meninos s pedem gritos, porqne
ellas sao de clieiro, sabor e cor agrada-
veis. A elegancia, a seguridade de ac-
cao, o inoft'en8ivo das
Pastilhas Vermfugas de Kemp,
A PAR DA 8UA
CB)M)si?5o exclusivamente Vegetal,
sao atas pois as suas melnores e mais
completas de todas as recommendacoes
que se possa fazer e com justa razao as
colloco na categora d'um favorito uni-
versal.
A superioridade das
Pastilhas de Kemp
eobe todas as preparaces destinadas
para o mesmo fim 6 devido sua sim-
ples jBomposico o seu aroma agrada-
vel e rapidez e infallibilidade com
que alcanca a destrnigo total das
LOMBRIGAS.
A' venda nat boticas de Caors & Rra-,
boza, ra da Cruz, e Joao da C. Bravo 4'
C, ra da Madre de Dos.
Prospecto
DO
isneo iDgh-Por
- O* credores da loja.de cabos do
uado Luiz Borges de Cerqueira, sao
convidados a reunirem-se no dia 10 do
crtente as 9 1,2 borat da manhaa no
escriptorto do Exm. Sr. barSo do Li-
ment no caes de Apollo,
LIMITADO.
Encorporado sob o regulamento de
companhias de 1862, cora respon-
sabilidade limitada.
Ileoc-o.
ecnT co"anta peM.e-ie a
R1?! 1,lr "' da 3 do me.mo roa,
pelo ab.ixo ai.ign.da. d. qa.otl. da 9I|4I0 ro
,.r..h.7,V" deel,r,r <"""or. q.em
Tere.h.do pode entregern. ra d.i Trinxhelrai
n 48, pUmeiro indar, auim como proMoe-ae a
tola a qa.lqaer p.aaoi a qa for oiTra |.j. per
S.T "*". PriUaUnlo deide ji contra
todo aq.elle que Urma, como .ac.dor Re.i-
te 5 do marco do 1863.
.._________Antacio da Farlaa Br.ndao CarJelro.
Na raa da matnxde B.a-Viiia n. 31. lia-
mt!.!aa*^aUDi*" .por "B,to *oo< prese, ca-
paUtot. de brlm pardo 320 r.', -dita. bSn.o
o. ia\ Dl?,-' Cair~C.rd. ratirandT-ia
para Europa dalxa ancarregalo de a-u. Denoeloa
Col hf,0',aC' "> 1-g.r a Jo. X.vi.i
Coe boa ,m aegaedo a Jlo Jo. de. Crv.lbo
lidadeipadir-aepeaoalmente do acua .migo, o
lme* PrM'nU' '"-Iht a aaaa pr",
O abalxa inIgD.do declara qaa cacea tav*
inaaiagao algania com o continuo da thcaairini
proelocial 0 Sr.Jai L.i, S.-gado AeelotTLin.!
r.zao porqne cao podarla rcala conalilalr-ie
rj'!i^r' ai* qae J,>B'B)nta fratcrcidoa
f. I. i'r'!M!.oro P,Maoi emolua.en-
et por elle devidda aecr.t.Ma do governo, de
qoe 4 o anneocaDte porlelro, eeado qae o Sr.
Accioly i.ldou tea debito no dia enteMor t pa-
b.." .0."'"' ^ l Dar de
Recifa, 7 da mergo de 1863.
Joao Biptlita Parrelra da AonaDciac
Ama.
na raa
Prec'aa aa de orna ama oara ctainha .
da Impenltlc. eobralo n_4T,jagWndo andar.
Preciae-ia de ama ama pare o lervica lo*
erna d. ame aaaa de peqaeoa f.milia : m San
lo ATiro, oo altio coclluao a Igreja.
R17vii!g,"'!.t C,M U,r, ra* d' Mitrixda
Bai-Vuta n. 14 : a tratar na roa d. Floraatina
aarraro 32.
f reelea-aa de a a arn.sudor pan a paderia
da raa larca do Kuarlo n. 16 : e tratar no le-
gando andir, eqaeo mano ie qatira eaieitir
para enlragar pao na ru>.
Am?.
Alaga-aa por 20 aeeee .
todo o aere ico da ama aaaa de faatlia. a qaa'
va, aoxoiima a coxioba com pirl-i aa ai.
na raa da Aarora n. 50. .ai
aaaa oravi para
l l-
ala
Joao Galla, aubdlte braailetra. val a Eoraaa
Ageucit d picaporte.
Cdidloa do Reg L'ma tira pimporta
daotro a fora do la parta con preciar, o eoaa.
da.preco : na raa aa Frota, prlmiiro aolar n-
cao.
Ama.
Pede-io ioi Sn eitadantoa Leonldac Ferreira
Silva Cardoao da provincia de Sergipe de ekr.i
o favor de app.reaerem oa roa da Imperetria n
CAPITAL- UM MILHAO' DE LIBRAS ln\.'J9i?tl0 q,t w',a,0> wohoroa nao i,
ESTERLINAS, j -^-^-----------------__________________________
Em 20,000 sccSes de 50 cada urna. | Traipaii.-re
f loor aicao p.ga co acto de labicii.-cio Craoaaa.
2i Pr ?< P'gie no acto de eialribaicio. |t,So d
tiLtn em lnter'alloe pelo meooe ua2 ,,ffea; vende-ea a aifra, a'gaoa bola
Preciea-ia de ama ama a
eneaboe : ne raa do Impe
ndar.
eicrava; q.a coiiohe a
redor d. 71 legando
O Sr. aviulphoAet^h ia Vaacoccalloa qae
meroa na raa d i Penbirqaeira dirigtr io a etti
yyuographla, qae aa pret.ia fallir.
-- P.ecii-aa de m pequeo de 14 aoooa cae
teoba algaiia pratica de taberna e qae aflaoce a
aaa condeca : na raa Urg do Roaarlo n. II.
Ao aahlr da am labrado da raa dalPraia de
aa.li Rita, perdea-taom.caahorrlnbo dogaa, to
do ?reto, peqaeao, com a cauda coto de naaeen-
C : qiem o tver echado oa dalle eoaber noti-
cia, dirija aa ao primeiro andar do aebra o n 81
lili na ra do 1 r^erador, q. ae arattecr
Preciaa-ie de am talt!* qae fiador a
lai condeca : na padirla ia ra D reit n. 84.
Alaga-ae a aaaa o. 15,*na raa de Mindego :
a tratar na ro.ima to. otaria n. 13.
Aloca aa a o. a eacrava para o eerv 5, jtt-
rlor de ama caa : a tratar na raa do Mondeio
ol.tia d. 13.
Na caa de pialo da raa da L.pa g n-am
comida pan fora cem acate o proaaptt m
preca tommodo : a paaaoa qaa qaaaer, Cirila aa
a meima. qaa ecbar4 com qaaoj tratar.
Compre-ae a oraameolo doaoMitro o aTe.
x pin aerabnc da miaaa. e aiaa
ando, por preco commodo :
imperader n. *9.
1o oja
o tratar aa rae da
Compra*
Coxprara-ie laccoi
o. 36 no aiei do Ramoa.
vaiioa : aa ara
D-aedinhelro.a iaroaaob lenborea de on'o
prali, a jpin : Da rafa do lmparador n 55. lar.'
cairo andir.
"1^' '.L,m "l'CO.a nanea laperlore a
J'ar T,n*,on,",e n0 lTlDtir ffilil de
SS 2o por icc.o.
Directores.
Joi M.rqaei Braga rice cooaal da Bneil Li-
verpool. '
JahnChipmn director do bioo Ujo de Lon-
drei.
de Offlay, Cramp di
Pranciaio Cramp, de firma
C, de Londre a Porto.
Jamee Ferqahar, overnador-de/otado do banco
Dono de Londre. -
Sab.atiao Pioio Lalt., da firma de Pinto Lefte &
D.otberi, de Loo'ee
Cbarle Eoward Maoglei. presidenta da compa-
Dbla de vaporea ijoyal Hiii.
Rooaii Raiaell Nalean, director do camloho de
farro te and eete da Po toga).
Gtofge Barnard Towniend, Mam.
Framli Morroch W-lih. aoiigamente iodo da
firma Morroih, Welb & CT, do Liiboi^ 11
Gloaceitar Sqaire. Hy lo Park.
. Banqueiros
O banco Uoiaode Lendrei.
Advogados
Sn. JohnitOD, Firqehar & Leoeh, 65, Asorgate
' Street, E. C.
Correctores
Sr. J. C. & C. Marico, 1, Warnford Coort, E C.
Secretario
Sr. Jobo Beatn.
Escriptorio privosorio
27 Corohill, E C.
Pera mili informicoeo di.liam te a Braga,
s>1) C ni ra 00 Trepi Ni naite de 6 do corrente, dee 11 pera 11
non, fattaram em cval.o reco io1.do com a
marea l aantrado oo meanoo dia, cajo ovillo
I01 tert-do da ea'ra 'a di Bamfiea, mi coofronta
eo ei-atro : poriin>o peco a toda o qaalqaar aa-
torliadeqno o pegar qae avia* a aeo dono
meamoaitie.Joao Icnacio de M. Rigo.
rrao .amadlo do eogeoho-
de ,0., dlatiUe ama a mete legoe d.,
it.cao de Ipoiuc. com prooorgoea para g"ancW
ndo-ie a aifra, a'gaoe
gordoe. gad da criar, a qeaitioi
I
mancoe a
- .loe : na nieimb
engenho para tratar, apara iDlormicoai n, ra
do Imper.d.r o. 73, primeiro andar.
Algam meatre carapina. quarende toml
pa a a.a omp.nbla am cclique j prin.ipial
no offlcio (ara ac.bar da eniin.r-lne, airii. ,V
rae da Aorori n. 70. legan Je inir, dai 3 or
da Urda em diente.
Adrocacia. .
0 Dr. Antonio de Vaeconcelloe Uenene' de
Drammoni coniu-a advogar na raa de Impera-
dor n 43, primeiro andar, onde do era aar pro-
carado todea o* dlaa eteie dae 11 horca da ma-
nhaa i4 noria da tarde ; fora deiiai horac, e
para caaoa argenta, no aea domicilio raa da Ae-
ren n. 26.
oe
Arrenda-ge o ene-cobo S. Gaipar, aito di
fregaeiia de SMobaenj, em terreno todo lavra-
dto. paitidot rola da moanda. plogaa cercado
beai malti, a maogaa para faciera dalle e dai
de mili obraa, e embarque na porta : a tratar Da
raa da Aarora n. 26.
A peaeoa qae ir. ate aa Baha eme aocem-
menda para o abano anlgmdo, Um >0 rxe-
noi de mandar dlxerna raa da Aarora n. 26 on-
de mide, para lar procurado aqoillo ae qae foi
portador.Dr. AotoDlo de Vaiconcelloc Ueoeiei
de Draromond.
Preclea-ee de am caixelro qte toaba baatin
te pritica da taberna o qae d fiador da tai ceo-
dncta i quem eiUvar neetae ctnamitancin. diri
|a-ie a raa .relia doi Alogidoi, caa n. 36, que
cbir com qaim tratar ; Tambem le veodem
dan carrega o ama canoa qae condax 900 tl-
joior. _________
A age-ie o 2* a 3 indire do lobrado da
rea da Aarora n. 83 : a tratar no pateo do Coroo
aatto D. o.
Pretlia-ie de ama ama pa a comprir e
coilnbar para caa da repasea aalteiroi: no 1er-
ro do Girmo n. 9.
OTereee-ee para ceixeiro de qualqaer cile-
bilectmenio na p,.c,, 0a fora di eldado am.
5im,nqi! U?. ?,,,", Pr"' >e oegocl.:
quem preeliar dir.js-ae a raa Nora, tabiroi n 53
qaa echar com qaem tratar.
Pao desentejo
i..C-Dl?i?/ ha/w pi0 dl "n,i0 notdiit qaar-
Ui a .bb.doi da cede aemiDa na padarl am
nla.f ""aV?* P di Uoo'8o a na ra. de lm -
luita silencio
m^H-HW .*V(5D'.d* ,,1iJ*'' d oxtlneta flr-
ceber doi de-edorea da meama o qaa eataa lha
devem, e nao Undo aido poaeival receber t*Joi
mel miga..!., rog pela altima vea aoi m.i-
hr.nf. '' dapoU ao <^, bregar a co-
brenca doa meemoe a am pncandor para aerea
.obre-u. i.d.ci.lm.tta R,f. 20 doVoro?"
de 1863.Joae Cailoi Ba toa Ollveira.
Oee.ti qoixer comprar ame cui terrea na
rea de Qeiabo, dlrija-ia a rna Ieapericl n. 113.
~ Pniaa-aa de urna ama qae atiba con.har
lavar e aogommar, e qae faga ae comprai na roa,
""." d* um mo; oltelro : na rea do Ren-
go! n. 9,
tt tifjo
Qiem tiver am. boa cure va para alogar, qae
oDgomme bem, diixe cuta man (veospala
com aa letrea A. B. C.
Poae-ae aoa Sra. Un Filippe Ctvalcaotl oe
A 5a?oerqe o na irmio JoiqalmGavil
AlDaqaerqua qae teobam boodede da
de Pr.i n. 1S par. decl.nrem onde o
domtctlioi pm poder.m ier procaredoe
cine qoo nio Igooram.
Compra-ae oara o prata aaa eoraa ttkia-
na prega da IndoponleaoU o. M, loja de ad-
Can pra-# e ufe caaal da
escrav s sendo cisidoseque
*ejm deiaei ridaJeparaa
sitio : 1 a raa do Imperaii r n.
11 N4 meuua caa compr se
urna nsyra urct que ttiot
ODgommtrecsinhr bem
Vendas
Graratinbas f ara le ahora.
Vendem-aegrav.itr.h.a do nda para ae abofa*
eeie e 800 e 1| oe loja do baija-Oor da iaa ato
Quelma o o. 63.
Veodc-ae oa laja
a cago
Belter & Ollraira
Porte.
deaaaaaoj acare a rraaj
aviso
Pede-e 10 Sr Jos* de S
Aibututrque Mell Gadelha
de mandar a ra da Cadeia
eacriptorio n. 47, a nagocio
de seu iut*-re*se.
Rga-se ao Sr. i betro de Souza empregado na caix* fi-
lial, o favor de dirigir le a ra do Cres-
po loja n. 7, que muito se lhe
fallar.
Arieoia-ia oaogecha Cemprica eito na
fregaetia de UorUece, a tree l.g oeste cidi-
daio a ana d. enr.de da furo rom 8 eacravoi
de ex-iaoot. crotacco e . Ae penoae qae praieoderam ene irriodi-
monio aillo cerno a compr. di i.fr. creada,
q.eiram dlilglr-ai ao roapocti.o proori.t.n. no
mesa o engenho oa eo Sr. J.ajoito Mmoel Fer-
nira de Soaia co lergo uo Ce-tro c. 1.
Preiinie deom ciixatro que teoba baatan-
te pratiea de liberna ; na mi do fncantamenio
-amero Ti.
- ~ *,'R,'n;" 0*,esD!<5, niri dai cieae
D. 88 de rae da Impintrit, a 193 da raa Imperial
oootmixeoB. 4 do raa da Apollo : a tratar ni'
rea da /rarVuea a. 96.
O aalicitador Vietonn Joa de Souxa Tr|.
mioa trinitario aaa vrala da caaa n. 31 da
raa da Imperetrix pan a mee mi rae, n. g.
*.,"-"! ar" '*" na Solaaedafeom fren.e
No'.",?" UI"1' ,MUr D1 ''
canil de jLlfnaionle n. 14. dl-ari.i alna do dlreito ao-
ir a roa ra*> "ot baral preco. boaa aoare aaaa aeaa'a it-
oi ieaa do nnijo ctdinirio, a aaa le.
rentes de tartaruga # va-
rios artigas proprios
par* a (iua-esm, na loj
do pa^o
Veadem te ricee pootea de tirt-re. v|ndo
Eageola, palo b.ratl.Hmo preco de *sS7.
^IfV*" pnioa pro ,rl.e pire loiT^e ba-
Ignacio F.rratra
- Aiega-aa ao altio com boa em de mond*a%
qiarto p.re eicr. v ., cocho ra, ole.,,
triiar na raa da Pilma d. | dtr <>D|o-io do toda
preco raxoarol.
niCipang. Valh. .
41, oa r>a ra opa n.3.
oa Camari, >oa u.. io.r
--- ,. UVU,VBU ue Jnai, a am fllbo. Por-
deeja | tagae ee. retlram -a. p.r. o Rl0 de Jan.lro.
Tinturaria.
aJTJL id R?0gel n* 38' "gundo aie
ai corc cora prnlixi
G^^ ---------------------------------------------------------- _------------------------_____ pecainx n. OU, I
RANDE SORTIMENTO DE MOL HADO S
Doce da casca da goiaba a 800 rs. o caixao. Garrafoes com vinho do Portn rftm .t ..f.. v.u. a......_______... ^ "^ *^ "
- pavlo.
Mantas pretat de fil.
.i~^n ""!? T*nu Pree de \6, -aio i.raiw.
airao praco di 6|: o. ra. d. I or" ix o
loja de pecio, de Gime 4 s lv#. '
Maateletes p tos, na ioja
da pavo.
Cr
Vende-
ricioc
qaota
com 20 arcoe pelo barato p'eco de~3_ *4
to. a 4. com 30 dte. a 4|500. eo_W '*
1T. uto ror hever greode poreie : aa loa a t_-
peritnx n. 60, leja do pava.. *"

s
a
Cu
o
S5
r-9
Doce da casca da goiaba a 800 ra. .
Mermelada imperial do fabricante Abren o de
outros mu tos conserveiros de LUba. em lata
de craa e meia e 2 libras a 600 r.
Figos de comadre em bauziobos de folha, ele-
gantemente enlejiados a 1B600 cada um.
dem em caixkhas forra as da papel de d.ffe-
rente molduras muito propria para mimo a
lCloO.
dem em caixas de 8 a 16 libras por 88000
e 3*500 e a reta'ho a 200 rs. a libra.
Serveja p eia da marca T ou XXX a 48000
e 4*500 a dnzia.
dem branca da mirca Ton cobrinha a 4*001
o 48300 a duzia, e em porjlo se far abati-
mento. #
Vinho do pono das marcas seg.iintes especial-
mente escolhido na eidade do Porto porpessoa
entendida deste genero Mideira secca, Ca-
rada, Carcatrellog, Cham.sso & Fi ho, Duque
do Porto D. Luix feitoria, a 900 rs. agar-
rafa e 900 rs. a garrafa e 9/ a caixa com 12
garrafas.
Lagunas do Douro especial vinbo do Porlo a
1/000 a garrafa e lO/Ofin a caixa. o p e?o
nao indica a qualidade desta precioso vinho,
porm tambem nao te com inpos^es de pre-
50 que se prova a o respeilavel publico a su-
perior qualidade.
Vinbo de pipa Porto, Figueira, a Lisboa a
2/800, 3/000 e 3/5oo a caada, em garrafas
a 4oo, 48o e 66o rs. affiansa-se a boa quali-
dade.
Licor francez de differentes qualiiades 'a 64o,
72o e 80a rs- a garrafa.
Passas aovas de carnada em camnbas de 8 li-
braspor 2/, eetn libra a 400 -s.
bTed nba de franca a 18o rs. a libra.
xao. Garrafoes com vinho do Porto com 5 garrafas .Velas de espemiaseie a 6i0 rs. t
por j/aoo caixa com 25 libras.
rs8gaerlnad. "" S"ria e /*?- do Porto arqueadas de ferro obra de
r..K,.T ir 11 a ** niuia duracSo e utilidade a 400 ra.
Genebra de Hollanda a 56o rs. o frasco e/5oo '
a frasqueira com 12 frascos,
dem de bot ja a 46o rs., em barricas com 4 du-
zias se faz abatimenio.
Geneb a delaranja em frascos grandes a l/4oo.
dem ingleza marca gato a l/loo a garrafa e
12/ a duzial
Vinho cherez em girrafis brancas, encommen-
da propria, chegada Resta ultimo vapor a
%ty5oo a garrafa, e em caixa se far diffe-
renja.
Salmo em latas de 1 libra por 800 rs.
Lagustinba em lats de 2 libras por 1*400.
SalvelJrito, dito de escabexe pecada, gora
cheTne, corvina, peixe espada, congro. vezu-
go prepirado pela primeira attedecozinha em.
Cognac Ingles a 1* agarrafa.
dem dem em garrafoes a 600 rs. a garrafa.
Palias de dente lixados em magos grandes com
2 macinbos a 280 rs-
Mante'ga ingleza pefeilamente or a 800 rs
a libra, e em barril se faz abatimento.
dem Franceza a mais nova do mercado a 600
e 640 rs a libra, m barril a rneio vende-se
mais barato.
Amebas francezas em latas de 1 lt2 e 3 libras a
1*400 e 2*4<0.
Alpista muito limpo a 180 rs. a libra
Arroz do Maranho a 80 e 100 rs. a libra, e em
arroba a 28400 e 28800.
Azei-onas novas em ancorlas com 5 a 6 garrafas
por 900 rs., era garafa a 280 rs.
latas grandes emticamente fochadas a 1*300 ivii
rdinhas de Nantes a JT. a lata ^ZllV^0 g"iltS braDCSS de C0Dla Idem > d *" 3/ioo.
Caf do Rio de primeira qualidade a 260. 580 e|
300 rs. a libra, em arr.baou em sacco a 8* i
8*400 e 8*800.
Cha perola o mais superior do mercado por ser
de encommenda particular a 2*880 a libra.
Cba byss&n o que se pode dezejar oeste genero a I
2*500 a libra. I
dem mais baixo proprio pira negocio a 18400,
1*8.0,2/ eS/20'Oalibra.
Cha preio homeopatio o nais excellente qne tem
vmdo aonjrecado a 2/a libra.
Choed'ate hespanhol a 1/ o maco com 1 libra
exacta. ^
dem francez medecinal a 900 rs. e 1/ a libra.
Charuto,? suspiros dos melhores fabricantes de S.
Felex a e 3/ 3/50O a otixa com loo charutos,
dem Guambaras a 3/1
dem Ypiraaga a8/2oa.
dem Messessi es Im>ereaes a 3/.
dem flor do norte 4/.
< ^3
certa a 800 rs. a garrafa.
4
ce
B
O
o
Oe
O
3 S
as a g
a ^2
es 2. 0 c
_ os Oa ff 2 ^ 09 2 0
O Cafa g.3a
g o>
& *** 09 S?
C/3 Ca 0 SJ
ocz_
Ervilhas franceza eporluguera 640 rs. a lata. dem idem em basril ,_uito^superior a 640 em
Castanhas muito novas propias para magurios a cao.da a MOO ^ MOf em
160 rs. a libra.
Palitos do gas a 28200 a groza e 20 rs. ciixa.
Maga de tmale a 600 rs. a libra
Graxa muito nova, em latas grande 120 rs e
18300 a duzia.
Queijos do reino chegados nesle ultimo vapor a
2*800.
dem prato a 800 rs. a libra muito novo.
Sax muito novo a 2oo rs- a libra.
Farinha do Maranho muito alva e cheirosa a
160 rs. a libra.
Macarrao e lalharim a 32o rs. a libra.
Alelria muito nova a 4oo rs. a libra.
Araruta ou matarana a 32o rs. a libra.
Bolachiuhas nglezai a 280 n. a libra e 58000
a barrica.
dem de soda em latas de 2 1|2 a 3 libras con-
tendo difTererjces qualidades a 18400, ditas de
5 a 6 libras por 284U0 muito propias para
lanche. r
Baiaias em gigos de 35 a 40lib's por 18000.
Ttjoo pa a limpar facas a 16o rs. a libra.
Presunt.a inglezes para fiambre, encommenda
do proprietario chegada nesle u'timo vapor a
1/a 1 bia, pela certeza que tero o proprieUio
f r rent.r ge"e'' enCrr'8-, Marrasquino de Zara a 72o e 800 rs. a g.rra.
W. iir^'ir Cm erSC Velas dcnb refinada a 32o rs. a Ibr
Sevada nova a 16o r. a 1-bra. lo/ arrob
dem idem Imperiaes 8/800.
Idam idem da Malla 2/5oo.
dem Havaneiros 2/800 e 3/2oo.
Idera Londres Imperiaes a 3/5oo.
dem Regala de Havana 2/5oo.
dem idem Imperial 2/2oo.
dem Primo es 2/4oo.
dem Regallos 2/, de todas estas marcas anun-
ciadas ha em metas caixas qua . metade do preco innunciado assim como existe
oulras muitas marcis de charutos propri- s pa-
ra negocio que se veodem por muito menos
P'eco,
G. mma de engommar a 80 rs. a libra.
garrafa.
e
a
e
"I
m
O

o
XA-'.
3.
r_f5

2
a
0
ft
O
na -
o- 2.
2 2.
o. 1
11 T 1 1 a n n


DURIO t>E PERNAMBUCO SEGUNDA FEIRA 9 DE MAR^O DI 1863.
\
I
Vende-se o almanak civil, eccleiiastico, militar, administrativo, agriada,
commercial e industrial desta provincia para o corrente atino, al $000 : na li-
vraria ns. 6 o 8 da praqa da Indeperdencia. *
FOLHINHAS PARA 1863
Ha Imaria ns. 6 8 da pra.e,a da Independencia vendem-ie olhinaas para 1861
seguin tes qaalidadas:
FOLBIIA DE PORTA, contendo o kalendario, pocas geraes, nacionaes, das de
gala, taballas da salvas, noticias planetarias, eclipsas, partidas da correios,
andiancias a resumo da chronologia a ris ------- t.
DITAS UB ALGIBEIRA DE VARIEDADE eom os masaos objectos (menos jogos)
ama colleeeao de ancdotas, bons ditos, ate. ate. -----.-
DITAS RELIGIOSAS contando os oficios da Nossa Sao hora da Concei$ao, da Paixao,
das almas, da Seahora do Carmo, da Santa Rita, da S. Francisco da Assis,
do Senhor dos Aflictos e versos da Paixao a da Panha ------
DITAS DEM contando todos os actos da semana santa, acommodados a coMprebenso
da todos oschrbtos- ------------.
UTAS DEM contando louvoresaoSantissio Nmade Deus, hysanos ao Espirito Santo,
a Nossa Senkora, desengao da vida, jaculatorias, commemoraeao i Senhora
do Carmo, alem de outras muitas oracoes ...-----
DITAS DE PADRE ou kalendano latino do bispado de Pernambuco, redigido pelo co-
nego penitenciario Joaquim Goncalves Ferreira da Cruz, precedido de nma
conveniente elucidado litrgica, na qual. definitivamente. segundo os melho-
Tes autores, se desvanecer as duvidas, que occorrer possam na pratica das ru-
bricas, tanto do Breviario como do Missal Romano; e proseguido de ura bre-
vissimo memorial da Missa cantada, par recordarlo das sereraonias sagradas,
queem alguna lugares, por falta de pratica, talver, ellas nao estejara mais tao
bem lembradas como quando se aprendern) a--------- 640
17
ISO
isa
310
Camisas de meias
CONCERVTIVO
DI
Joaquim S dos Santos
*$~Urgc deterjo tZ
Receben pelo ultimo vapor e navios de vela uin rico sormento de molhados, que para
isso tem pessoa enearregala a esco ner os queijos, pelo que pode vender por minos do que em
ostra qualquer parte, garantindo-se sua superior qualidade.
t eiam.
vTnho Figueira, Porto a 400, 500, 5^0 e 640 rs. a garrafa.
Manteiga ingleza especialmente br a 730. 800 e 900 rs. a libra.
dem franceza chegada no ujno navio a 560 e 64() rs. a libra.
Banha de porco refinada a 400 rs. a liba, eem ba r i tara abatimento.
Arroz do Ma-anhao a 100 e 120 rs. a libra, e em sacca tara abatimento.
AJetria, macarrao e talbarim a 400 rs. a libra.
Gaf de 1.a, 2.* e 3.a sorte a 250, 280 e 300 rs. a libra, e a arroba de 89 a 81500.
Paisas de carnada ertfataixiohas de 8 libras por 29500, a arre'alhi-s a 480 rs.
Phosphoros aem avaiia a 2 iOO a groza e 200 rs. a duzia a 20 rs. a caixinha.
Aleo destas gneros existe um grande'Sirtimaato de ser vejas b anea e preta, genebra,
conserva* sardioha de Nan-e. sabio de 120 a 240 rs. a libra, batatas, massa de loma'e. gom-
osa da'e gommar, faritiba do Maranbao, velai de sperraacete e carnauba, albo,' pimenm, corai-
nho e ervaifoCe, ca do melh ir, bolachinha ingleza e outros muitos gneros que seria eufairho
menciona-Ios: no armazem Coosertativo do largo do Tergo com frente pintada
ATTENCO
Grande e variado soriiment de fa-
zendas pretas pira a qu^resma
SapaiioreacorUa de moreentiqae preto achiraalotido de listas assetlnadis e de ramigem o
que ha -< melQur goit i e mata malario pan veattdo.
Mareaoiiqne preta lirgo de ram>a,em aaatiioida em peca a 39500 o cavado.
Gargiro prelo lito taptrior (sania para vellido i 85o corado.
D w urata L.r.do larga de goi\o tatelramenle aovo o qae tem viado de melher esta pri^i
a tSfOO, 3g, 3950O a o co'ido.
Groctana^li pr.t born a 19B00 o aovad.
Diio larga a 19S00. 2. 1*200 a 29100 o toviie.
Dito mailj largo e icpe-lor qualidade a 296OO, 2g800 e 39 o corado.
Sar|a pratt da sada, lita beapubola aapartor.
Sttim pret maclo. Tallado preto malte bom.
Manteletes oretoi de aada entallados com mallo goito a 20$.
Ditos da fil preta omprldoi.
Capas preta* bordtrt t o qae ha de mtlhcr e mais moieroo a 35*, 40*, 45* e 50JJ.
sZeaoi pretos enleiladoa cam mallo goal*.
M.nttt pretaa de Al 7J. 8|. tO* a 12J -ada urna.
Caeemtrae pretu a 1*600, 1*. 2*500, 3* e 3$M)0 mita taparlor a 4* o covado.
Paaoo preio bom a 4*. sapariar a 5. 6*. 7|, 8*. 98. nr.eito floo a 10$.
E ottrai maitn fatanlae qae eerta en(^onhj oamerar: o a |oia ds colamnis raido
Cretpo a. 13Je Aoio.lo Cnra aa Vatcoocalioa & C, aacieatorta de Jote Mjrsiri Lopet.
Sortiraento corapleto de sobrecasacos de panno a 16*, J8, 30 a 359, casacas muito
bem feiiss a 259, 23*, 309 e 35*. palelots acasacados de panno preto de 16 at 259, ditos de
casemira de cor a 15, 18* a 209, psletots taceos de panno e casamira da 89 al 149, ditos
saceos de alpaca, marin e la de 4* at 69, sobre de alpaca e merino de 79 al 109, calcas pre-
taa de casemira de 9$ a 149, ditas de cor de 79 al 119, roupis pam menino dlo tos os ta-
manhos, grande sortimento de roupis de brim, como sejim : calcas, paletols e eolleies, sorti-
ment de rolletes pretos de rnetirn, casemira e velludo de 49 a 99, ditos para casamento a 59 e 6*,
paletois brarcos de bramante a 48 e 5*, calcas brancas muito finas a 59, e ura g-ande sortimen-
lo de fazendas finas e modernas, completo so timentode casemiras inglezas para homem, menino
e senhora, ceroulasde 1 nbo e slgodao, chapos de sol de sada, luvasde teda de Jovin para ho-
mem e senhora. Temos urna grande fabrica de alfaiate, onde recebemos encommeneas de grandes
obras, que para uso est sendo administrada por um hbil mestre de semelhante arte e um pessoul
demais-decincoenta obreiros esco'hidos, portanto ejecutarnos qualquer obra com promplidao e
mais barata do que em outra qualquer casa.
ROIPA FEITA
NO
DE
40Ra do Queimado40
LETRE.RO VERDE.
NaSle estabelecimenlo ha sempreum sortiment completo de roupa feita de todas
as qualidade, tambem se manda fazer por medida vontade dos concurrentes, para
o que tem um dos melhores professores assira como tambem tsm um grande e va-
riado sortimeoto de fazendas de todas as, qualidades, para senhoras, homens e meninos.
Casacas de panno preto. 35, e 30,000
Fobrecasas idyn. 30, e 25.000
Palitot idem. e de cores. 35,
20, II, e 10,000
Ditos de casemira. 20, 16, 12,
10. e 7,000
Ditos de alpaca. 5, e 3,5a*
Ditos ditos pretos. 9, 7, 5, e 3,500
Ditos de brim e ganga de cores
4,500. 4,OoO 3,500 e 3,000
Ditos branco de linho. 6, 5, 4,000
Ditos de merino prelo de cordao
lf, 7, e 5,000
Oleas do casemira preta. 12,
10, 8, e 7,000
Ditas de cores. 9, 8, e 7,000
Ditas de meia cisemira de cores
5,500 e 4,000
Dius de princeza e merino pre-
to de cordao 5,0i0, 4,500 e 4,0CO
Diits de brim branco e de cores
5,*'0. 4,800, 4,0-0 a 2.500
Ditas de ganga de eres. 3,500
3,0-0 a 2,500
Colle'es de velludo preto e de
cores 9,0(10 e 7,000
Ditos de casemira preta, 5,000 4,000
Ditos de ditas de cores. 5, 4, e 3,5oO
Di'os de setim pre o. 5.000
Ditos de ditos e seda branca, 6, 5,000
Ditos de gurguro de seda pre-
tos a cores. 6, 5,'e 4,000
Colletes de fustao e brim branco
3,500, 3,000 e 2.500
Seroulasdebirn delinbo, 2,400 2,000
Ditas de algodo. 1,600 1,400
Camisas de peitos de linho. 5,
4,00o 3,000 e 2,500
Ditas de madapolo. 3, 2,500,
2.' 00 e 1,600
Chapos de massa, pretos, farn-
cezes. 10, 9, e 8,500
Ditos de f el tro. 5, 4, 3, SCO 2,000
Ditos de sol de seda. 12, 11,
e 7,"00 4,500
Collarn tos de linho fino, ulti-
ma moda. 640
Sortimento completo de grvalas.
Toalhas pra rosto, duzia. 11,
9 000 e 8,000
Ditas de mesa, gnndes, urna. 3,000
Chapos de sol, de alpaca, pre-
tos e de cores, 4,000
Lencoes de linho. 3,000
Cobertas de chita chineza. 2,000
Penn> d'aco,as mais superiores
a groza. 600
Relogios 3 ouro orizontaes.
9 <,000, 80,000 e 70,000
Ditos de prata. galvanizado, pa-
tentes e orisontaes. 40,000 e 30,000
Obras de ouro. adercos, meios
aderemos, pulceiras, rozetas,
anneis e cruzes.
ROU

FEITA
Vendtm-se camitat da mtitt para homem
malio fioat a 1*e 1*200: oa loja de Beija -Flor
! da rea do Qatiesado o. 63.
PeDtf s ce a'izor.
Teo'e te leotei da alisal de borracha granjas
pura teiihert qae tem m-ti caballo a 1|, ditos i
6 tO it diua o a baftlo branco i 500 a 400 re. :
ni loja da Beljt-Flor da rea do Qaelmado o. 63.
CUOS fill 9.
Vtnie-se ocaloa floot da atma^ao de a?o a
800 a 400 rs : na loja ao Btllt-Fler da na do
Queimado d. 63.
Trancas e liuho.
Venia te rice traottohat de Kobo da dlrtrto
gottos a 100a 120 ra que te poda encentrar na
loja do Balja Pierda taa do Qaelmado o. 63.
AuvelOjes
Vcnde-te anvalapaa braatoa a 1*. ditaa deca-
as a 800 rs., dilot pan carita a viailat a 640
ia.: na loja do Beija Flor da iva do Qaelmado
u. 08.
Escoyis.
Vndese escovit finas rara denles a 120 e
160 n.: o a loja de Beija Flor da raa do Qoei-
mado o. 63.
Popis.
Vendo se papis em cetxiohis branca a 900
rr., dito da cor a 640 e 900 ra., dito btlra doa-
rado a 1*300, dila paut.do a 800 r#.: na loja do
Balja Flor na rea do Qaeimade o. 63.
F*cs, gtros e colheres.
Vanda-aa lacia a garlas de cabo ce baleogo da
doas botoes a 6*800. dita para daca a 5J800, di-
ta do nm boto para man 6*, dita paia oe, 5*,
e colberaa dt metal prlocipe a 5*. dita para cha
a 2*500. coala para aaaaear a 610: na loja do
Balja Fiar da na do Qaolmido o. 63.
Ricos as.
Venda-te tdartcot da camafeos acodo verda-
dalraa a ditos da monteo o mili rlcot qae um
iodo a etle tuertado ; a aa loja do Balja F.or
pa raa do Qcelmidoc. 68.
Volt*b dea jofar.
Vendt-sa ren voltts da ejoftr com eras de
pedra Imitando biilbintlni : na laja da Beija
Fiar da taa do Queimado n. f3.
Fraojos pietta paraqu*resina
Vaede-te (rinji da di'rut lirgaris das mais
ricas qae te pode eococlrir : na loja do Beija
Flor da rea o Queimado n. 63.
Fitas de velludo
Vende-se fitas de vallado livnda de dirersts
Itrgarai e da meia lieos deteohoa e cita lita da
divtrais Itrgaita: na loja do Balja Fior da raa
da Qaeln-ado o. 63.
Domioa.
Vinla-se domiot de divar.aa qaalidades a
U200 a 1|500: oa loja do Baija Flor da ia do
Qaelmado d. 63.
Peates de tartaruga.
Veode-ae pet.ts da tirtirigi tirados miisbo-
niloa qae aa pode encontrar a 8*. dtto da tra-
ieiaa para n euir.ai, de borracha a 640 o 500 rs.:
oa loja do Balja Flor da raa do Qteimido Da-
maro 63.
Grande **rliienl de
f zei dasbaratissimas, oa
ra da Imperatriu-
mero 60.
Loja e armazem do Pavo.
Veode-se otate eatabalccimeoto Uzeadas por
preeot mata btritoa do q parte, eom o flm de aparar diobetre, lean* te
as amottrts da todis as faxendae detunie lar
peohor, oa mandtm-se levar ts nacdiea eatra-
lher oa eisaa das familias, palos caixtiras da
tcredltida loja de Pavo.
O pavo vende laiiuhts.
Viada-te liaalobat cam novo* paitte laoCa
(aieoda IntalramcBe oova cok 8 1|2 pilmoada
largan, chantado 6 corados pata fa>ar tjaa vaa-
tilo com tobra, pal* prtco de 1*600 o aovado,
dttia moito tonilas e de ama t cor eom palsaat
mitiadtt teodo 4 pemos de largara a *40 ra. e
covado ait de qatdrlobos futndi da aladro
bom goito a 400 rs. o covado na me da Iaee-
lattli n. 60. Loja a armiiem da Pavea da fie-
ma & Silva.
m\m da* llKbm.
Nee grande armazem de roupas feitas ha ludo quanto tendente a roupas feita;, tudo
por presos mueto mod ficados como de seu costume 1 sbrecasacas e ca-acas de panno Dno a 239,
289, 30* e 35*, paletois do mesmo panno a 149, 169, 188 ea 20*, ditos saces de casemira
de cor a 7*, 89, 99, 109, 13, e 149, ditos sobres de 169 a 18, ditos de alpaca de cordao a
89, ditos de merino de cordao de 199 a 14*, cateas de casemiras de cor e pretas a 5*, I, 7,
8*, 99, e 109, coileies das mesmas fazendas a 3*500, 49. e 5*. ditos de brim de cor e b-ancos
a 29,*t*50t> e 3*. calcas de brim branco de 4* a 5*, ditas de brim de cor a 29400, 39,
31500 e 4, ditas de merino le cordio a 49, 59, e a 69, paletois saceos de alpaca preto de
3*500 a 49, ditos de brim de cor e branco a 2*50*, 3*, 4* e 5. ditos de alpaca branco a
6*, ditos de palha de seda a 89. camisas eceroulas de linbo e de bramante, chapeos de todas as
qualidades. roopa de todas as qualidades para menino, ass.m como temos um grande sort ment
de fazendas escomidas de todas as qualidades, tamo de panno como de casemira e brins para man-
darinos apromptar qualquer encommenJa que nos fo- incumbida, o que para e la fira temos urna
grande offic na de alfaiate com opera ios, dirigida por um mestre francs, o Sr. Garlos Ladrente,
tres contramest es dirigidos pelo me*mo, cala um destes com sua especialidade, dous corlando
calcas e um colletes, e o Sr Laurent cortando obras grandes de todas as qualidades.
Esta grande oficina pela sua perfeigao e promplidao nada deixa a desejer.
Superior liati de escrever
Veode-se na roa de Grttpo, loja n. 19, nat
ttgafntts oa matma raa : o. 5 de Maraalino &
C. o. 7 do gtlo vigilante ; raa do Qaejmido n.
33 dt boa fama, v. 16 di agaia brroca ; e raa lar-
ga da Rttirlo n. 30, btiar paraimcatioo.
G) liadros para pad*ria.
fia padarii di raa Diraile n. 84 coi t naa a ha-
vei pin vender os conhetldea cyliodroi tma-
rlctnos pira pilarla, que se vendem a commode
prico.
Vende se
na botica do arto d-Concti;o o vetJa-
neiro sirope antiaamitlto do Par conlra
a isthma e moleatias do pelto i 2* o ti-
ara, pilaba de Keap a 1* o vidto e
pattilbic 4o roeaa o tator a Ig o vidto

1
RA
BA
IMPERADOR
Ws.
IMPERADOR
Venda-tf armacao da taberna da praca da
Boa-Vlata o. 18 ; a tutir no n. 0.___________
Fabricado Motei o, ,
Veode-ae tttacir ciyatalitalo dt fabrica do
Honlelro. tanto o teta bo como ji embtrticado
de 3a 8 1|2, aatlm como tm paec.no depoiito
da roa di Stoiilt Velha n. 48.____________
Veode-ae em tilia todo mando, com por-
tao da Ierro io lado a jirclm, txieleutes lann-
galrtc, aapalixeiros, ttucta-tao, ale, com tinqae
pira banha, cacimba pira bomba, qairto para et-
cratoa, ctchelra, ettrlanii e coica, lenco ttoal-
rnacta ama etpseot cisa com 5 j-nellev, com 56
palmea de freota e 95 de (ando, toplai coboita,
5 qairlot, dtapenti coxioba lera, iteodo a ga-
bioita, iili d fracte e am qeirto tarridos con
linio papel, tootende maia'amqatrto cam 25
pilmta qaadradoa, obra Oa gotlo a bem cooa-
traidt, proprit pira qaam qotirt vivar do aceto o
fraace, c6m pooc dlnbeiro : pala ve-la, ni Ci-
paDgt, estrada do Latterre, pataindo a encraii-
lhiii, a esqaerda, prlmiiro aillo : a tratti na
travesa do* Poctnho, casa tarrea o. 28, de mtnhai
at te 9, a i tuda da 4 em dlmi.___________
JUsocir d NoQieiro.
Ru da Cadeia n, 28 e caes de Apol-
' lo n. 67 a 200 rs. a libra e de 8 libras
para cima a 5,s600 a arroba.
J VIGNES
Os planes esta aitiga iabriaa saa hejt astas aonkecidosl para qae saja aeasasaiiolislsir
ubre a saa superior id ada, vaatageise |*r anuas que offeroeoa aos copradori, ea alidadas eatai
iieonustaveis e,ue alias tem definitivasaenta eonqaistado sobre lodos os qae temsppareeido n'tst.
rrafa ; poamindo a teclado e saachinniao na obedece i (odas as vontaces e aapriebos das
pianistas, stm aunaa falhar por larem fabricados de proposite e ur se feito nltissaKonte aalko
raaaaitoi importaatiuiaios para q clima desta paii; e,uanto as veses sao aielod '.osas a flautadas, e
par iste muito igradaveis aos onvidos dos apreciadores.
Faiam-M conforme s encmmendas, tatto n'esta fabrica como na do Sr. Blondal do Psrls,
socio correspondente de I. Vignes, eos en ja capital foram lampre premiados em todas as expo-
tices.
No mesmo estsbelieimento se acha tcaprt um explendido a variado sonsunto de msicas
-ios meikores compositores da Europa, assia como harmnicos e pianos harmnicos, sendo tudo
veodido por precus muito razoavtis.
NDICAO DA AURORA.
Nesia grande e bem montada fabrica de machinismo, a mais amiga no imperio, continua-
se a execular com a maior p-esteza e perfelfo encommendas de toda a qualidade de machinas usa.
das no paiz, teodo sempre prompto o seguinte:
Grande sortimento de moendas de cannade todos os systemas e Umanbos.
Machinas de vapor de diversas qualidades.
Taixas fundidas e batidas.
Grivea e boceas para fornalbas.'
Bronzes e agu lhes.
Bodas, rodelas e rodas d'agua.
Guindastes fixos e portaiis.
Machinas de cvlindros para padaria.
Serras de acp para serrara.
Patexas para barcos, etc., etc., tudo por preeo que bem convida;
Cera d criiauioa e cebo do
Porto,
Van 'e-ae cera de ctrnaaba da Gitojt, a me-
lhor qae tem viodo io mercad*, e cebo do Por-
to, em cilxottt de ami arroba, poi pre? a os mili
raxoaveie potiivtU : no armaxem da raa da Gru
Damero 33.
Vtode-te ama armicio cam ba luairot,
torta de imirello, para dltlto de ttetiptorio : i
trattr na ra do Mondego, otaria n. 13.
Vcnde-te am tilbio em maltt bam citado
sa na larga do Rosarlo n. 37. itganat andtr.
Injecc^o Brow
Remedio infallivc)Bcontra as agnor-
rbeas antigs e recentes, una deposito
na botica franceza, ra da Cruz n. 22,
proco 3f.
,;------------------w
4o commercio.
Vendem-ta rotaiot dot tigoita do tholegnpbo
da cidade do Racife, cotrectoi da novo, imprec-
eos em llvriobot, proptiot para alglbalre, na II
vrarlia icadamicte dot Srs. Pereira, Jalo & C ,
oo Racife do Sr. Csrdoso Ayree, o na typogra-
pble eemmerclal.___________________________
Horas Narianoa s
e *
Maula. d^mHa*
Por maooe pre;o qae cm outra qaalqaer part,
acodo da vallado, matfla, midreperoli, etc. : em
cese de J. Falqae, raa da Crispo n. 4._______
Ra da Saa'xalla ova u 5
Venia-sa aa aasa de I: F. Joaastoa & C,
salliis e silkoes ingleses, eaadiciros e sasticsai
trtcitiai. Iaaas iaglexas, la de vela, ekUotn
lira sarres montara, arreioi para iittoi di
a din *vallas, ralotjias di oir pitiaW
illa.
Fub\5taj *%\3tO.
Vinde-ie fetto de liattinhas o lalpi^eicbea
malta propriot [art venidos, ctttttq.es, rapta
para mininos por seram padioai delicado! i JO
re. o covado, brllbiolloaa a 240 n. o corada,
atoas de qaadriohoe a 640 rs. o cotido ; ai raa
1 Impertirle d. 60 loja do Patio do Gama &
Silva.
Cortes de la t 6^000.
Veode-se cortes de llasiobas pira tettidia
tendo 15 covadoa cada corle eeodo lodaa ladrte
scaroa pelo btritisslmo prtco do tjfOOO iota ;
oa raa fa Impartir o. 60 loja de Paa...
IAa\apo\*\o di f*\& m
4,000 d 4 500 Tf.
Ve.da-se pecas /e madapo o (raacet infes-
tado teodo 12 jardea cada peei a 4$ 4,500 ra.
ditas eom -24 jardas marta SO qae o mata lao
qae hi no mtrtido por prt$e bataiiatlma ; aa
raa di Impertirla o. 60 loja de Pi & Silva.
Cansas duPa^).
Veode-ia ciesia IriDcezta moito Data, cores
aegeraa a de notos pidroea palet bfiiiatmee
precoi de 280 e 320 n, e cotado, taaie btrfo
que chilt: na raa da Impertlilx n. 60, W)a do
Patio.
O Pavo v*nde brairauta
Vende-te brimioteproprio para lencAese tea*
Ibta eem 10 tlmoi de largura > 1J44C ttta.di-
lo da liobo mallo aepeilor J5C0 a t< n.iieilha-
do tdimiacido ote 8 palmea da largara : aa roa
da Impertliii o. 60, loja do Patio.
(hiUf do Pavo
Vendem ie tbltia caito flois qae alea 4(0
ra. pelo batato preeo de 800 ra. o cevisa, mi
ttrem am pequeo toqoe da mofo : oa raa da Im-
pettltii o. 60, loja do Patio.
S ifcs bordada>.
Veodem-ie ttiti litsmecte bordiUa ettea 4
ptnnoa a 49500. Oilia com 3 ptnooe a TfBtt) o
ditta de meas.lina e btlio cam babilot toada a
arcci cadaami, dltta etlnallota com 35 a 40
trios i fft baritlaatmoa presos : oa nm la Iasoo)-
ietilx p. (0, loja do Paveo, ale Gama & Silva.
ainbr i/isdc carocfnbos
Vendem-ee pecas "de cmbrala da caraosaoo
ttndo 8 lil varis eada sotte lando brtocoa a da
caree teos biratlnimos piceos do 3f>SM a 4R,
ditte litis core 8 l|S varia a 3, 4*00 a 5q> a
mallo fi ai a 6J: aa raa da IoptrtUix a. 60.
Ija do Pivao, de Gama & Silva.
C l inhas para meninas
Va-idem-ta taltnhi bordadle pata macinn
800 rs. e com doaa aebedee a lf, atcafetee
tordtdoa pira aeabore e meaiaaa a 800 a 1|,
maogaltoa com gollnhia a 1|280, goli> haa a
amorata a da 616 bordadaa a 400 ti.; aa raa da
iTperatitxo. 60, loja do Pavo, da Cama <;
Silva.______________________________________
A^opbr^ bala/ a lOOrs.
$6 no vigilantf,
A qae cbagoa grande aartlmeat) da tea aera
se faser baldas palo barato preeo da 100 re. i va-
re, oa caca com 45 varas a 41: ee ao vigilante,
raa ooC'cipo n. 7.__________________________
Roup feita.
Muito barato, na ra do Quei-
mado n. 43, esqu na que
volt* aaraaCoDgregaco.
C''S't de cteemira da cor por 5|. 6a, 7f ata*
diite idam prete 79 83 o 10g. dilaa eo mota
fi-mlri a 39, 3|50O a 4|, dltta de brim pirdo
9920, 2J500. 3 a 4. dltta da brim braac* o*
29 a 69, orne oe fot o a Rtnga Ca 2 a 2|509,
dltta de meile i>nle 39'00 e 49. pntela da
piooo prelo isccoe por 119 tuenda taa, aobracinoi de 129 149 e 169. "I-es da e>eamira
da 8J a 99. dilot oo mal aaaemire de 39800, 49.
e 59, ditsa de btim pardo, btaoco o da e^r aa 1
* 69, colletee de cisemira prale toa a pre^o tfa>
49 e 59, ditos da corte a 49 e 49500. ditaa a
brim brinco a 99500 e 89, o ootrae maiua ejaa-
ltdadei qae i com a tiau do Iragaai; Uetaaaa
ia minda Itier por medida tonada da (regata.
Gos*o perfeito.
Chapeos de pello Pioeu por 8.(600 : na raa da
Queimado a. 43.
Pechincha, barato.s.
Ctiiaide cotes Inaa e fixie a 200 o S40 rt>. o
covado, eimbrain, biloaa da arcoi 1 3| a 3C00.
groedeneple pnto a 29 e ta*200. li'g 1 2968
a 39, dito com corpo da lont por 99500 oeaa-
do, mintia de blondo bordtdie e IO9.
Plvora e chumbo
de muoi-?o
venda.
Joie Jos de Ctrvalbe lleraea
Filho, parttslpa a todoa aa aea
(ragaasee qaa cotitla* a veader
palvora de boi qattuide pe
menoa pre^o do tea aatta qaa -
qaer, e bam cono iba abe '%
aerlcie a 949 o ielatel,
ro i titta: podero eer
rado no tea eitiiptor.o i raa aa, Qaata
13, prlmelto andar.__________
Atiendo;
Veode-se a taberna oa raa D.rnU a. 9
poacee (oodoi, proprit pin qalqeer ai
qae qaeire montar am greede ntibtla
bem afregaeisda, tanto para a mita coi
a Ierre : a tratar oa metma.a-'o,
pera
Toalhas, guardroapof, meia*
de linho.
Veede-ie na raa do Creepo, leja a. 8, erraaam
da raa da Impender, 1 mothatee toa'.hte da al-
abo para roito a maee, gaardaoipie 4a Haa o a
de algadio, malee flan de liaba otra
par preeo lomaaedo.
Predios vend~
Teade-t a sobrado de tres aadirec a 1
raa do Amorim n. 19, biataate ee?tc,eso, a aa) raa
a ra : 1 trtttr na raa do Vigaria 1. 19, srtmei-
ro andar.
Paz bom pal*I r
Qeeij .1 I eieee a 99, bolacbiaba ing'eie lac-
rada a 3(800 a barrica e 210 r. a Ib, *iaae fV
gaeira o malbar qae hi a 510 re. r garaje,a da
Porto floo a 19, maolaiga Ingiase lev e 800 : aa
arrzaiem dt eatrilli larga do Para se a. 14.
a


6
P1AB1 D1 PBMAMBCO SEGUNDA FEIRA 9 DE MARCO DE 1863.
IMriGMMi
iHciuttl.O. Biabes k g., iiNimiiK
na 4a Crai a. 4, veadem-ss i
Machlaas para regar hartas caalsa.
Ditaa para descarriar milha.
Ditas para cortar naaim.
Sallaa cam partate* a 109 a 20S.
Ohrae 4a natalpri its prateada
Aleatrae 4a tacen.
Veais 4a alcatra para aavles
Salta parrilla de primeira f,nall4a4e 4a Tara,
Vahe Xerox 4a 1811 *m calzas 4a 1 4ac(a;
Gagaaoaw caixas del daila.
Aradas a gra4ac.
CrUkaitaa.
Barreaas tagnes aa.______________
Grande exp^i^o de fitas
S no vigilante ma do
Crespo n. 7.
K* ahogada id grande aortimanto 4a Itaa lar-
gn a ir reltai une o Imadas a Usas da lindos
padro-s praprianaauta para madidat a para aio-
tiro oa dcbrim, que aa Tanda por pracoa
1 l|t 920 re., a. 2 350 n.. n. 8 400 rs S. 4 V6
re .5 800. n.9 || n. 12 1*600. toda. e.p.
a boolloapsdroaa talo barato prejo o. 8 a 3#.
o. II a 4$. 59 a 6 a peca, tambam ha das fitas
antigs com pcqaei toqaa da mofo qto sa rao
."22 Sil?* p,r* >e,,ir ,omo *.
T toi IS2 r,a&M ^ "im t0B lm"
oou, 7V0 a 800 rs., mi q <0mo todos es maii
oajattoi perleocentto a asta eitabelecimento, as
Taadarao por preces baratissimos pola aom a
rete dos frena un ia (ara toda nigocis : isti
ao no Tigilanta raa do Craspo n. 7, antiga loja
qaa fot do Sr. Jocselas Hcnriqae da Sllti.
J cbagarsm os remedios
do Dr.RaduayReaolutivo
renovador, prompte allivio
e pilulai reguladora!,
No droguista Baymimdo Carloi Leite
Innao. ra da Impertriz n. 12.
Geatoaem igual no vigi-
lante raa do Crespo h. 7.
At qaa chsgoa o doto gasto da grovatiohas
para as sanhoras eendo o miia dalicado poiai-
val, so a riela tas fa ; s na Tlgilanta raa do
uraspo n. 7.
Sabonetas*
Tsmbam chsgiram eaporioree ubenetei traua-
parentea por 500 rs. ; 10 no figiliuta roa do
Puohos e colitrinhos
S do Vigilane.
At qaa ehagoa am lindo sortimsnto da pnnhos
a collorinboo com grivatioha, pira seoharis,
sondo tado do malhor gosto qn* tem apparecldo
S no Vigilante ruadoCrespo n. 7.
Novos pontinhos.
Tambem cbagiram os novia psnliahos dosra-
dinnos da lindos gostos,
S no Vigilante rita do Crespo n. 7.
Chapellinas para seuhora.
Tsmbam se rende cniielms para senhora por
precoe ajee dmiri pira nr liqaidado, senda de
easto de 14g veaie-ee por 69 estolher, i la T
qaa se qa*r aeabir coro miga chapeos,
S no Vigilante ra do Crespo n. 7.
1 a para bordar.
Tambam chtgaa novo sortimoato de lia o msie
lao o llodis cara que o positvel encentrar, pilo
trato prego da Tf a liara,
S no Vigilante ra do Crespn. 7.
Aos apreciadores da Quaresma. "
Picim-ie eisiets por nadid a 369. sobre-
eaacie a 40g com p.nao da 8 a 9g o corado ;
caicre de cisemiri preti a 13g ecoileti por 69,
aeoenira priti de 39 o corado, collete de gorga-
rao preto por 69, Jtorgerao de 48 o coma: na
ron 4o Crespo n. 18 l*-andsr. Na mesma ciai
ctaga-se a sala da frite para qaem quitar ves-
tlr-ee oa aprettir os 3 din do carnaval.
Xelegios.
Vssdo-stoa tasa da Jokaston f atar 4 1 ,
i- se Vi|ria i. 3, um bella sertismto si
relsgis aira, patean ingles, ia tus os mais
afamadas fabritaitas la Liverpoalj tambe*
MU miagada 4a benitas raaealliai ara ,
eiaias.________________*
O melhor qme se eiii vis-
to em gollinhas e pn-
nhos.
A loja d'agaia branca acaba da resaber asa
Ka. Z^Si*' V- '" "
n..tl. '.! ,0J* "w* wanaa da raa do
.5 D' 'S- *kli l'ontfO baratamente cada
gusrnlcao por 89. a s nao as comprar qaem
bm aa Tlr. oa nao tirar dinhalre. ______
Esperanza.
/?aadoQucimadon333
C*bello.
Braceletes de cabello a 41.
Ditas de 8 trancas a lac,o a 61.
Ditos de 8 trancaa e 3 pedraa 69.
Ditos da 8 trancas a 1 cobra 5f.
Crranlas psrs relogio a 7,
Trancalins Idsm a 79.
Artlgos no os
Ag* d# Ia' '""J1 500, 800 e I a frasca,
manos 50 Q/0 qaa na blica.
Peanas de ac, nova orms, a caira 39.
5r.\r?ici.r.,5 m-
Aapas para baldas, a vara por 160
Papel peqaeno axal por 1J.
dem dem boira doarada a 1|200.
Anvelopes, o cento a 800 e 19.
Clcheles imperiaes, fio batido, 16 o que i bom
so tem a esperance.
Sabonetas para todos as preeas da 200 a 500 1
19, especislmenle a qaa 4 preparado com o
saco da alface a 19
Moetros roce, fsitss da mal da abelhas a 500 rs
..V"U nma "I"'" PO'C* daaabae Wind-
sor Soap s 29 a duxia. '
Fitas da vallado por procos qaa todos davism,
se pessa vender por ssr bom o barato : prac31
redaiidos para vender a dinhsiro.
TTiCAO
O LARGO DO CiRMO O
rande sortimento de
molhados
vindos de conU propria
Por meaos 10 a 20 por ceato do
em outra quaiqner parte.
qu*>
Yendem em seu arazem os melhores gneros que
vem ao mercado e abaixo transcrevem a taell de seas ac-
tuwipwftoj, garantindo se a superior quitlidtde e preso
obrigando-se os mesmos a aceitar qnalqoer genero que nao
agrade a qualque'r freguez.
Msntaiga inglezs di primeira qualidade manda-
da vir de encommenda espesia I a 890 rs. a
libra, e em barril ter abattmento.
dem em potes de 4 a 16 libras, maito fina e
propna para doenisaSOO rs. eo pote sepa-
Fazeodas boss e
barati4simas na ra da Iin-
peratriz n 20, loja.
Odonodeete eetsbeleaimento esti rasolvido a
vender anas faieadaa pelo meos prsc,a qae
aaaiival, aQs da aparar diohsira prlaeiptiodo
peas qae eetao sqei especificadas promalUodo
ir da olio am oito dias mencionando culrai qui-
(idadae, polo oo lhe 4 posstvel de ama s vea
mande nr todas ellas, porqae importara uto
o'ema dasoetc ixtraordiaaria ; a ssber :
GROSOENAPLES orato e brinco (aseada maito
caorior a 19*00 e t|.
ALGOOAO moaitro maito bom para lencss e
toalhaa 800 rs. a vara.
BRAMANTE com 10 palmos de largara a lj400
a ar.
CASCAS prstis e de cores (atonda maito fin
a 940 rs o cocido.
DEM oara cortinidos pe;ao com 10 jardas s
CAMBRIAS lisss a 2*. 89. 49, 59. 69 a 79.
OISEMIRa para forro de cirros por ser mnito
aneotaida a aoras propiias s 1J6O0 o coTido.
OLE4DOS de dirim largaras o bonitos dess-
nhos preprios para obrir bancal, pianos o
meiai de ja.tar a 19280. 19600 a 29 1 covao.
Fazeadas baratas
V2
Esperanza
RuadoQueimido 1.334
erfuraaria.
Agcii,,o.0DU ,nufri"M > rolhd vldro por
19IOO e 2|, o melhor qae poda ter vindo ate
hoje, am garrafal de crystal per 129. se tir-
rsfss ssrvem para vinho por sorem de mede-
loa elegeotes, am (rucos qaidrados Piaer a 11
am meioi (riscos Piver a 500 r#.
A eipsraoessortio-se deqainlidade da coeme-
Hqae, pomada, a vordadeiros rticos neita cena-
re sprasisvsis. a qaar sapi r qus oingaem os en-
ve,r8.Va-hs0-COmPr4d0r P<" fU*' tio r,d"la" ;
Banha imperial (frescos) J9OOO.
dem diamantina (artigo doto) 19500.
Banhs de arco (verJadeln) I9500.
Banha jsponssa (Goodray) \%
Cosaetiqses de 120 s 500 re.
Millos vesos de vilro qae depoia da visios ssr
Ten pera diversos asos, a qaa e o frasco cas-
taa Testo, por qaanto rondemos chsio de bs-
nha por lgaOO s 29.
Extratos
Boajiaet (ingles) de prtocfpe a 2f.
Operas Boaqast 19500
Laranser Wilter 19 e 1J500.
Eti boaqa.t 29000.
Carteiras de 3 (nacos a 59.
I>em com 6 (rseos a 159.
Psqaenss caizas com 6 fraieas a 15I8O.
Opiata ioglesi, potos de lunes s 19500.
Maltos sxtrstos frsncezec qae admiram, por bara
tiaprccos.
Garraloes com S garra/as da vinho do Porto do
Alto Doaro a 2*24o com o garrafo, a6an-
58-se que ruste genero o melhor
ao mercado.
qua veto
dem com 5 garrafas de vinho Figuerra muito
superior e mais proprio para a nossa esUcao
por ser mais fresco a 29400.
Manteiga francaia chegada pelo ul.imo navio e
muito nova a 580 rs. a libra e 560 rs. em
barril ou meio.
dem de porco refinada e muito alv a 400 i*
a libra e 360 rs. em barril.
Queijos flameneos chegados neste ultimo vapor
a 2400 e 2|60#. "
dem soisso muito fresco a 640 rs. a libra.
dem londrino de superior qualidade a 11000 a
libra.
He
Pedro de Helio
largo do LWramento na 38 e 38
Deafrocte ato grade da lajrej..
A3 ARfl[]$ a [PA2
Convancido o proptiej.rio do BAL'Za de que reclamo. .
grata nottea da qu, ess. grande questao anglo-brasileira, qu. unto tam dominad. ,
4 a 16 hbras bheoneste mageuoso imperio, t.w em Londres o desenlace por todo, desojado,
Genebra italiana ou espirito de nebrina para uso }Uh^ ^ mUnd d maia ^hiu> '"'"H dos me hores gaaeroa, fim da
medictnal em frascos grandes a 1*500 cada nnmerosos freguis em lempo convenientemente ^raparado. par. tony**.
Genebra delaranjs excellenie bebida em frascos '"". -"' em hn" do PT08resso da humanidada.
em latas da 8 a 3 1-
Vasos ingieres vasios de 4 a 16 libras muito pro-
pnos para deposito de doce, manteiga ou outro
qualquer liquido da l|Ov0 a 39000 cada
um.
Sal reinado em vasos inglezes de
de 19380 a 39500 cada un.
grandes a l9<'6o cada um.
Gomma para engomar mnito finae*alva a 80 rs.
a libra e 24uO a arroba.
Sag e cevadinha multo novas a 200 e 280 rs.
a libra.
Arroi da India, Java erMsraahiioa3fOIOaar-
robado melhor, e 100 rs. libra.
Caf do Rio de 1. e i.' qunldada a 8f sOO e
89500 a arroba; e InO e 300 rs. a libra do
melhor.
Batatas em cantas de arroba a 1*100 a 60 rs.
a libra.
Sabo verdideiro hespanhol que raras vezes vem
ao nosso mercado a 32u rs. a libra, e em caixa
ter abatimenlo.
dem branco sem ser hespinhol a 200
Fibra.
AMEIXAS franeexas
bras a 2*400.
AMENDOAS da csea mola a 140 rs a libra. '
Amaizas am latas de 1 \2 libra a 1400.
ARROS da Java da IOS rs. a libra am arrota
1*800. ,
Idam doMaranhio a 120 rs. a libra, arroba
a 3*200.
dem da India a 80 rs. a libra, arroba a 2*.
Idam da India a 60 rs. a libra arroba 1*800.
Idam com casca a 200 rs, a euia, am saeco 20
euias 39*00.
AZEITON AS NOVAS a 1*000 a ancoris, o
a garrafa a 300.
UABRASQuroo de Zar. 8SS .,
SsAhbAS para sopa, aletria a uLiarm ca
penor qualidade a 240 re. a baWa _Z
xa de 26 libas por 5. "-
I .em am caixas mnito finas, re
versas batalhaa, ele. a 4* a ..
Idam da tomata a 64S n. a libra
ne
SOLIOS inglesa* des fabrieanaan
P ASSAS a 480 rs. a mVa, a asi aisma
PERAS SECCAS a 400 r* a libra.
PHOSPHOBOS do g.i 200
rs. a caixa.
7.
n 4SSSM<
rs, a
Cha hysson o mais superior a 29600 rs. a HiVa, ^^m amarello massa desuperioree qualidade.
aari5a-se ser igual aoque regularmente en- Graixa em latas muito nova a 120 rs a lata
damos a 39 e 30200. f
dem menos superior a 2*400, 2 e 1*600
libra.
Leite virgin %1 e vinagre aro
matice.
A loja de oguie branca ataba da recibir eaaas
atete e proveiteeos liqaidos sendo o leite virginal
pirallrir urdas o aifre aromitiio para ton-
tleis, darea de eabeci, vertijens etc., ote cnji
etilldidi recanheclda pelos qae tem compra-
os raa do Qaitmado loja da agaii branca
do
n.16.
y
s
Novo armaiem de f.zeodas
de Custodio, Carvahj ft
C ra do Queimado n. 27
Grande pechincha.
Hadapoleo enriti'o naito eaperlor e 8J cide
4aja o a vara 4O0 rs. "
300 rs o covado e vara 500 rs.
E.nlssimis cambrtiai orgmlya rrnito fins e
wee Ocia palo barato pre(o da 300 rs. o cora-
se aa a 500 rs. a vara.
Pelo barato preep de t#600
L..,Jn,0, p,M hnJSm e meninos a pra-
V* d 1*600 cala daiia. v
Grande sortimento
<*,l6,',', kr*0>(" e 2|400 ssndo da linho.
OKosdealgodao i I98OO.
Ott#e de p.nne de linho de (eir a 29.
Cobertse chinana palo barato pre$o de 29.
Guardanapos
para mass a29-csdedezia.
Bramante
Ja algodSo com 10 palmoa de largo vara 19400.
Ricos chales
Pncitanoi pira acbar por preeo com modo.
Bramante de lindo
pcoprle para icec >s e toalhas vara a 560 rs.
Saias para senhora
< (astio lavrad* a proco da 53500.
B.loas de 30 arcos maito finos a 39600.
EW.s eolias do sida 309.
Oitia de (astio levrsdoa 5|.
Cambraia de linho
Pto barato preSi da 49 1 vara.
a*. MM> l. GomP1eto sortimento
kmi i11? f ",* ,eDl> "o 600,80 e 1.
Filo de hnho lliofloo a 720 ra a vara
Uaaa bordado. p.r. X .'(J!"-
Alpakelim
rodaroa fcenla a 280 ra. o corao. "
Pannos
dimanados de 18s propilae pan men
rata prejo de IJoOO ee la am.
Camisinhaj
49 aambraie pira senhera a proco de 29.
~~ v/*"-e a loja de raa Nova n. 19 enmTr-
mecem proprii para qeatqaer estabelecimento
**atar ni soeaur.
Novo srUmeat) de vispora*
e dminos.
Na raa do Qaeimado loja da agaia branca na-
mero 16. ______
Meiai pretas para padras a 6^
o par/
Pelo pre$e de 69 pr uta paide maiss asta a-
cil da celllgtr-ee a seperioridade dellis, eetim o
Sr. Rrd. qae qeiser alg-r denae a'amidas maiai
pretie 4 dirigir-ie a raa do Qaeimado Ion da
aRuia br.nca n. 16.
.ic*:-*tl c^ztr p%ra io?4
i4 =&ui< i>retuo* ra do
Queimado n. 10
Novo serlimento de fltae de lia para vestidos.
Oito dito de (olhis pin roas.
Bapoojas fu a a para roste.
Notos o bem t-cidos bmdes.
dem preio muito fino, que sempre se vanfieu a
2 a libra. ,
Presunto portuguez ebegado ultimamenteile ca-
sa particular a 480 rs. a libra e 400 Asen-
do inteiro, que tem de 6 a 12 Iibrarcada
um. i
dem inglez para fiambre de multo boa qualida-
de a Kftft ra. a t^niham IIM.J, lili; ja.
560 rs. <
Garrafoes com 5 garrafas de superior vinho de
Lisboa a 2*200 cada um.
dem cora 5 garrafas de vinagre de Lisboa o
mais superior a 19200,
dem menos superior a 960 rs. cada um.
Vinhos generosos vindos do Porto engarrafados
dasseguinies marcas: Genuino, Po lo fino
Nctar, Duque do Porto, Feitoria, Velho sec-
co, Charaisso. Madeira superior outros a
19 agarrafa e 109 a caiaa com urna duzia.
Vinho Bordeaux das melhores marcas Margaux,
St. Julien Medoc e S. Estephe e outros a 700
rs. a garrafa e 8* a caixa com urna duzia.
Castanhas as mais perfeitas que tem vindo de
Luboa *a 200 rs. a libra e em porcao lera
abatimenlo.
Chounsss e paos o mais novo que sa ple de-
sejara 800 e 960 rs. a liba, tambem temos
presunto pa-a 400 rs.
Cognac verdadeiro inglez dos melhores fabricar* -
tesa 800 rs. a garrafae 9* a duzia.
1*400 a duzia.
Petxe em litas muito novosivel, pescada,carvina,
salmom e outras quslidides preparados de es-
cabexe e segundo a arte.de coziaha de 19400
a 29000 a lata.
hirutos viudos d^ Ha-
yana.
Acaba da anegar ama pequea partido em casi
de Aranaes Hijo & C, a sa endem :
1 cala Londres Boa a 169000
1 dlti regala do Lendree. ( meiu) 12f.
1/1 dita dem dem 69.
Vendem-so ch'epeos de merino com moln
proprloe para os actos de quareami: ni praca da
Independencia na. 7 a 9
D. J.bo, poema porTbomac Ribelro, 01
Mlseraveie, tridasidoiem portagaes, eatao a aeo-
di aa llvraiii antvereil. raa do Imperedor o. 5(.
Vendem-ia tre par'aj do aobrido da d>ua
anasres. cha* proprio, na ma da Iilparatriz n.
o ; a tratar na ruma S Gonoalo p. 42.
Sintos,
Tambem chsgoa o nevo goeto do aintoa cam fi
velas de podridlas fl3indo arilhintee, toan
mello elegante pelo novo desecho qaa repressn-
ta ama borbeleti de liadas corea : s ao vigi-
lante, ras de Grespo d. 7.
Venia ee gamma do ararata. mal
alva a 80 ra. a libra* e a 29500 a ar
ito nov e
_ 295OO a arroba : m
roa das Crases, n. 14. esqaloa da (raresn do
uSTioor.
palo ba-
Fi velas paja $intos
Timbea lio chogidis is riqeisilnua flaelai
cow peJriohas, fia(indo brhiotai e elio(ns
cossi loteiramente nova pira aa aeohorae, coi
a co vlgilant o reapaita^al nbllto encontrar
am ompleto sortimento rfe toeoa oaobjaetoe da
goito, oos pelos qat> j havia, eomo paloi qaa
laareeaSer. por todas 01 vapores em dtreitara :
e6 no vlginte, raa do Crespi n. 7.
No largo do Cirmo n. 1 vende-ea em ea-
rara rc0C, je grj ,naoi> Babo eneommar, o ven
?***f P" neceieidide, e um esersvo moco de
bonita (lgr 1.
Marrasquino de Zara ero frascos grandes a 80O
rs. cada um
Licores francezes muito finos das seguintes mar-
cas Anizete de Bgrdeaux, Plai/et des dames,
creme de Noyou. Eau de veede dantzic, cro-
me de menthe, Huile de Venus.. Parfait a-
rxour, Curaqo de Hollando, Eau d'cr a 19
a garrafa e 109 a caita com 1 duzia.
Passas mu 10 novas e de carnada a 500 rs. a
libra e 8 a cana com 1 arroba, ha caixas,
meias e quartos.
Ameixas francezas em frascos de vidro de 1 1)2
libra e de 3 a 4 libras a 19400 e 39 cada
um a 1* a libra.
Mermelada imperial dos melhores conserveiros
de Lisboa a 6"0 rs a libra, em latas de de-
ferentes lmannos e lacradas erraelicamente..
Frutas em cadas de todas as qualidades era lats
muito bem enfeiladasa 500 rs. cada urna.
Ervilhas francezas e porluguezas muito novas a
64.0 rs. a lata.
Bolichioha de soia de especial encommenda mui-
to nova em latas grandes a t*500 cada uma.J
dem de sode e ararnta muito superior em latas
de2 a 3 litaras a If40o eada urna.
Biscoitos inglezes de diversas qualidades em latas
a 19400 cada urna.
Bolachinba ingleza a mais nova que se pode dese-
jar a 59400 a barrica da 1 arroba e 320 rs.
a !ib-a.
Verdadeira farinba de mataran, a 320 rs. a libra
e em porfi ter abstimento.
Farinha de Maranhao muito alva e nova a 160 rs.
a libra.
Azeiie francez clarificado a 809 rs a garrafa e
99"00 a caixa com 1 duzii.
Conservas inglezas dos mefhores fabticantes
Mixed Pickles, ceblas simples, e outras a
800 rs. o frasco e 9*000 a caixa cora 1
duzia,
Mostarda da ingleza preparada era potes muito
nova a 600 rs. cada um.
Mlhos inglezes de todas as qualidades e das me-
lhores marcas a 600 rs. cada urna garrafinha.
Sal reSnado em frseos de vidro de di ersos'mo-
dellos a 400 rs. cada um, s o (rateo vale o
dioheiro, tambem ha solt a 109 rs a libra.
Amendoas confeitaias de diversas cores a 640 rs.
a libra.
Painco a 140 rs. e 4*900 a arroba.
Papel greve pautado e liso a 3*800 a resma.
Genebra de Hollanda em botijas dauonta a 460
rs. cada urna. *
Fiamjuoias com rz rrascos ae sufenor genebra
de Holanda a 6*500 a fnsqueira e 600 rs.
o frasco.
Vinhoa em pipa Lisboa, Porto, Figuoira das
melhores marcas a 9*5'0 a caada do melhor,
e em porcao ter abatimenlo.
Vinho velho chamico em barril muito proprio
para sobremesa, por ser muito claro e macio
a 640 re. agarrafa e 5*000 a caada.
Vinho branco o mais superior que possivel nes-
te genero a 560 rs. a garrafa a 4*000 a ca-
ada.
AZEITE doce refinado a 800 rs. a garrafa. 1 tInTnc
Idam idam am barril a 640 rs. 1 garrafa. PR.E^UOTOS em ca'da de azeiie,
Idam da earrapato a 320 rs. a carrafa, am ca- m8g0 "ndo de enconmonda mm 0
nada s. f.ri .batimento. Do'' 64 Vlbn-
e BALAIOS um perfeito e rico sortimento de bel- Va?Sil mfrie,no km.
_lissmos balaios de diversos tamanhes. "JPI* BOLaXINHa americanas a 280 rs. i libra.
em barrica 49500, qualidade espacial.
BISCOUTOS ingleses em latas da 2 a 3 libras
por 1*400.
dem para luncb am latas 4 a 5 libras por
2*200.
BATATAS am gigos da 3|
1*500.
.1TOS para denles mecos
nao!, a 160 ra. o maco.
Idam adem coa flor a 240 ra.
acinhes.
Idam am eaixlnhas com 2,909 Isslfja
rs. a eaixinba.
PEIXE de Lbboa, Inglaterra e Ama iea
rado, conforma a ano detrinha Jan
dadas salo, Irngnado, pargo,
Vinagre puro de Lisboa a 200 rs. a garrafa e
l*4i 0 a caada.
Azeite doce de Lisboa em barril u muito fino
a 640 rs. a garrafa, e em porcao ter abati-
menlo.
Champanhe das mais acreditadas marcas, 1,-5500
a garrafa, e 18*000ogigo.com l*\xi\a.
Charutos da Bahia dos melhores fabricantes de
S. Flix das*marcas segralos: Varetas Bran-
drao, Suspiros, Avaneiros, Ypangos, Gua-
cyrab, Mississipe, Emilios, Begalos, Flor
do norte, Regala Imperial e Flor das matas,
Ganabaras, Lancei-os, Flor do rio, Oistra-
So dos jovens, Flor imperial, e outras de
29000, 2?500, 2*8 10, 39200, 39800,
49909 e 49500 a caixa, ha meias e inteiras.
Vellas espermacet superiores a 640, 680 e
720 rs. a libra, d.sias ultimas tam urna libra
completa.
dem de carnauba e composico a 320, 360
e 490 rs. a libra e 10*590 e 11*500 a ar-
roba.
Azeilonas novas do Porto e Lisboa a 1*000 a an-
corte do Porto e 1*600 as de Lisboa esas
ulimas, raras vezes vem ao nosso mercado
pe'a sua boa qualidade.
Cebollas a 19000 o molho e 800 rs, o cento.
Grao de bico muito novo a 199 rs. a libra.
Cominho e ervadoce muito novo a 400 rs. a li-
bra de ervadoce e 800 rs. a de cominho.
Pimenta do reino a 400 rs. a libra e am arroba
ter abatimenlo.
Palitos de dente, lirados, em magos com 20 ma-
einbos a 160 rs. cada um.
dem em caixinhas muito bem enfeitados a 320
rs. cada urna.
Massa de tomate em latas de 600 a 700 rs. ca-
da urna.
Tijol o francez para limpar facas a 180 rs. ca-
da um.
Palitos do gaz a 20 rs a caixinha e 29300
groza
Massas para sopa muito novas talharim macarrio
e aletria a 480 rs. a libra.
Chocolate portuguez, hespanhol, francez e suisso
das melhores qualidades a 1*000 a libra.
Doce da casca da goiaba a 800 rs, a 19 o cai-
xao*
Sevada nova a 140 rs. a libra 49 a arroba.
Enxofre a 100 rs. a 1 bra e 3* a arroba.
Se veja daa melhores marcas da 4$ a 5#500 a
duzia e 500 rs. a garrafa.
Peixe savel era barril a 120 rs. a poste.
Sard nha da Nantei do fabricante Baste I a 390
rs. a lata.
Toucinho de Lisboa novo a 400 rs. a libra, a
am arroba ter abalimeoto.
dem de Lisboa chegado no ultimo navio i 440
rs. a libra. [
40 libras por
CAFfi em caroco da diversas qualidades a 249 ,m on,ro
210 a 390 rs. a dibra, e am arroba a saceos 1 Wt0 "'
se far grande differenca. QUEIJO prato ebegado no ultimo >air a 9Ctt
i-HA. paaola^ yflidaoo acta qnav (raa tim | is. a libra.
vem ao nosso mareado a 31000 a libra. ,dera andrinos
Idam nxim a 29800 a libra. libra,
dem hysson to superior ou melhor do que o IdeB fiamaogo do ultimo vj
proprio perola vindo de encommenda por 3/ SARDINHaS de Nantes a 960 ti \ j
Sardinhas em barricas a 649 rs. o cuate,
dem de escabeche em latas grandaa a HOf rs. a
JeVIla
de 2 a 3 libras, W 1
do ultimo vapor a 9o ra. a
a libra,
dem soflriyal a 29290 a libra,
dem idem a 2*.
dem do Rio a >*400, lS0O e 196OO a libra j SER VEJA das mareas Tean
vallinho, Victoria a oaUaa de 3*, 4$, gaj
Idam preto muito superior a 2* rs. a libra,
dem idam menos superior da 1*400 a 19690
a libra, aem porjo ser por manes.
CMOCOLATB naspanhol a de Lisboa, suisso
e francas da qualidades muito superiores d
es 72, 80, 19 a 19200 a libra.
CHARUTOS da Bahia dos melhores fabricantes
a 8!*rs. 19. 15600, 2*. 19500, 3*,
SWaOO. 49, 4j5o, 5*a 7* da expsito.
CHOURICAS esalpices a 800 rs. a libra.
CEBLAS a 1* o a cante.
CONSERVAS inglesas a 890 rs. o frasco.
Conservas francezas a 500 rs. o frasco.
COGNAC ingles a 600 rs. s garrafa, am cana
da a 49.
Idam engarrafado a 999 rs. a garrafa.
CHAMPAGNE propriadade do cotde de Thor,
preparado expresaamanta para o gabina a daS.
M. o Impe-ador dos Francezes, cusiendo cada
gigo com 12 garrafas ou 24 meias a 109.
dem d
e 5*800 a dnzia.
^P^HA da Franca, 160 m.lU
5AG a 280 ra. a libra.
SABAO massas da melhor qoalidaeVi a 120
AL refinado em boies da vidro com rokaaVj
meimo, a t(H- is., o boiao vale o d nsaasreK,
dem em potes de louea a 500 rs. a net
TOUCINHO de Lisboa com ma eie -L
mo mnito novo a 400 rs. a libra.
Idam americano com carne a 209 rs a libra.
magnifico adubo para feijoaela por w enca-
radas e costanas.
TI JLOS para limpar facas s 160 re.
VASSOURAS amerranas de grande di recio a
mnito lindas s 04* rs. cada w
VELAS stearnaa a 949 rs.
dem dem a 690 rs.
dem do fabricante Porouet & Fagot a 8* o tifo. I uZ "rMubt.do Ary **0 re. a lata..
DOCES calda (de div.raas fLias) vind'o^ "^^^"1? ^'S" ,tfl"
Portugal a lata, muito bam acindiciona- S.400 r. ^
das a 500 n. a iata 1J 5 "-- .. .
dem da casca da goiaba e mais ordinario em Z,*^^l\ uli ??.' ^ *
caix5es de diversos tamanhos. LLZ .?! aJ iLf **
ESTRAIT d.absin* am garrafas muito gran-
des a 19200 a garrafa dos fabricantes Bi-
chare & Mullir a Eduard Pernode.
PARIRHA da trigo das melhores maras a 119,
140 e 160 rs. a libra.
Idam do Maranhao a 160 rs. libra.
FIGOS muito superiores a 200 rs. a libia.
Figos em caixinhas muito bem enfeitadas, pre-
prias para mimo por 1I4C0.
GENEBRA inglesa da marca Gato (encommen-
da especial a 19209 a garra a.
Graixa em latas a 19250 a duzia ea 120 rs. a
lat.
GOMMA ai callente do Aracaty, a 80 a libra.
dem joffrivel a 49 a libra.
Idam muito especial, verdadeiro produeto da
araruta a 319 rs. a libra.
KIBSGH WASSBB de Richard Muller,
beb a esta da um sabor magnifico am vasos
esquisitJS a 19500.
LICORES inglezes e franeexas dos melhores fa-
-h-irn tea a 300, 50a a 8 O rs a garrafa.
LINGUAS ameMcroas de grande taraanho via-
das em calda a 19 cada urna.
MANTEIGA ingleza perfeitameDle flor a 800
rs. a libra, neste genero, e existe sempre em
numero da 19 a 15 banis abortos, afim da
melhor satisfacer a exigencia do raspaitevel
publico.
dem de segunda qualidade a 640 rs. a ltbra.
Idam de terceira idam de 49t a 6*9 rs. s libra.
Idam franceza a 640 rs. a libra da primeira
qualidade e am barril a 600 rs.
dem de porao em latas da 10 libras por 3*404
Idam idem era barril a 360 rs. s libra.
VIARMELADA dos mslhcret fabricantes de
Lisboa a 600 rs. a late de libra, a a 19200 a
de 2 libras.
Miase
satisfazer com pontualidade qosanar
VINHOS engarrafados, rindo farsa 1
sonta propra. eomo sajas
Cambes, Cbamisso, Malvazio,
Porto valbo, a ontros s 800 rs.,
1*209 s garrafa.
Idam Lagrimas do Douro, esta pre
raras vates vam so nesao stssJu,
em garrafss brancas tendo neflas o
autor am alto relavo no proprio sidro; p
ne-se aos apreciadores que rasare gestare h
boje granda falsiScacao. O proprietaried Pe-
lisa nao manda litographar atf-
eites a outros ttulos e vinhos li
gsr em garrafas atestadas de sonVisaJ
ou figueirs abocado, para Iludir aos
zes eomo fazem alguna annnncmsrcss.
VINHO do Porto engarrafado
BALIZA qualidsde esis ja besa
640 rs. a garrafa.
Idam lagrimas do Tejo em pipa, vieta de en-
commenda, qualidade este para a emal desate)
a afencao do publico a 640*rs. a garrssV.
dem de Liabosa Figueirs a 269090 a Saasete
de 8 a 9 caadas,
dem do Porto em prrsfoes da 4 5 1efaiy
qualidade especial a 29800.
dem menos superior de 4 a 5 garrafas s 1*1
dem am pipa do Baliza ou do I iijianee ata
' Tejo e outros a 5*000 a eanada.
Idam de diversos psizes a 320 409 499 9*0
garrafa quem daixara 4a beber vine me te
sofrval por 320 rs. s garrafa,
dem B. rdeaux da diversas marras ata a
800 rs. a garrafa.
VINAGRE de Lisboa aa ga-ra'es da 41
h 5 garrafas por 192C0.

"J:-^--.1
y 11 t 11 innDIARIO DE PEBNAMBUCO SEGUNDA FEIEA 0 DE MARgO DE 863.
S
3
UQUMCAO
Calcado strangairo,
45Ra Direitt45
O propietario dutikim saootide eatebeleei-
msnte, preferindo perder 10 SO par eento, el-
nhetro am paahe, i vender fiado cam 30 par
'canto da lacro, deliboroo dar am alegrio i re-
peacida, eaicando-a bam par precos cesgrscs-
dos, cama aa Tal ver:
Milis. :........
Wantts borteguint, baiarra, Taqaata a
Ultra, i ioIi lasladoi......
frontes borztguxnt aola vira. .
Ingltzti da boto. raqaata.....
Franetxt botinat, bexerro, laitra,
aoara da pora*. ...;...
iHfUiu botinat, pos grande. .
Nantet tapatots, acurro, vaqieta a
a lactra 1 aolaa o taxiadot. .
ifanfcs aaoariar bexerro a lustra. .
Sipitos entrada baix* aola a vlralastre.
Borxegeins da oraa para meninos a
maninaa ;.....i
tapatoa da tspote pirt homens o se-
nhorae..........
Idam do tranca para bomam ; .
Idam da coara para aanhora ....
Sapitoee de brim comela daborraxa.
Para aanhora ha ara magnifico aerttmanta do
botines do melhor at aa Infartar para toaoa oa
praeoa.
10|000
1OJ00O
91000
95000
83000
1000
51000
49300
48000
39500
800
19280
500
29600
laa do Qaaimado a. 55, toja do miadaxaa da
Jos do Asevedo.Meio o Sllre, aat diapoato a
dar o nao a vender pola aataa presta nao 6 ven-
dido, e tado qaanto Tanda o bom o baratlssimo.
Groxaa da peona da eco.....
Sibone tea do bolla maito fino a. .
Daiia da liohi 100 jardia Alaxandra a
Varaa da franja do cores para toa-
lhaa a..........
Toaoaraa grandaa maito aaperlor a
Linha em orla o Pedro V, com 200
jardaa a...... .
Dita em carto Pedro V, com 50 jar-
O" a ec>oai*a)'e)'ej
Vana do bico da largara da 8 dadoa a
Novales do liona, i malbor qaalidade,
o com 200 jaraaa a......
Diloa dito dito com 400 jirdaa a ,
Ditoa dito dito com 800 jardia a .
Parea do aipatoa do laa para maninoa
do peito a.........
Gaixaa de p para limpar denlee mal-
lo fiooi a..... .
Toaoaraa grandaa a......
lacia para aceoder charatoc a 40 a .
Pentaa da tartirog para aanhora a
39000 e .......
LacoTaa para aohac, maito floaa a .
Bonacaa do divaraia qaalidadaa e dl-
Taraoa pricor.
Paoe do laara maito flnoi a .
Pecaa da antromoioi bordadoa com 3
varaa a ..........
Carteiraa com agalhaa aettidaa a. .
Caixaa de maaaa para rape, maito fl-
BHI ........
Fioa de coril de rata a.....
Realejos para maninoa a -.
Maaaoa de grampoa maito auperiorea
Ppela de agalha a balia a .
Ditaa ditia da lando doarade a .
DitaadUaaa Viitoiia a .... .
Relegies doaradoa para maninoa brin-
Daiiaa de meiaa aroaa maito encor-
padaa a..........
Groaa de botosa prataadoa maito bo-
nitoa a ..........
Retro* em carretela de tadaa aa aerea
Gaixaa com aeldadoa do chambo para
maninoa ........
Creca Oe botoea fie Un* par aaml-
a a *
GiniTotea da 3 folhaa a melhor qaa-
lidade...........
Fraactoa de oleo baboaa maito aape-
rlor a...........
Sapitea do tranca para aanhora mallo
saperioresa......: .
500
400
19120
80
500
60
30
190
40
80
120
200
160
80
60
19000
500
Babadas ou tifas borda-
das em fina cambraia
tiv ieap rente.
A loja d'agaia branca est retintamente pr-
vida da am calle o Tariado ortlmento de baba-
dlnhoa bordadoa em peciobat, a tirae com borda-
doa do am e oatro lido, a entrie qao trixem no
centro ama lira do entrmelo, o que alam da
maiua oatreo applieacoea iersm parleitimente
para fronkaa; aaalm como peclnhia de entre-
maloa bordadoa em flnaa cambrsiae tapadaa o
tranaparentec, ditaa largia, a oatroa do corea,
por conuguiLte ooio o preiei dente pode melhor-
manta aar aitiafalta, tinto pala commodaaa doi
precos coma pelo boa goito do lorUmento, cam
tinto que to menidoa de diohairo i raa do
Qaelmido, lp]a d'igeia branca n. 16.
Novo scrtimento de j. erfurai-
rias finas
A loja d'agaia bratca acaba da recebe? nm
novo o grande aortiminto de perlamarlaa floaa
aajic axcellenlea qailidadis da axtractoa, agea
da colcnia, banhia a coamillqae etc. j sao bem
conhecidia a ipraciadaa, reala pola qao aa pre-
tndante! dirijim-ia aom dicibelre 4 raa do Qaai-
mado loja da Agaia branca o. 16.
Tardaram porem cheganm.
Oa boniloa boidea da perte'ici doorada com
banhi fina, cajaa meviosaa, a jecoaeriaa ioeeiip-
coes, oa toenam recommondsnii para praaentea.
Saibem pola oa pretendeotea qaa allaa cootlnaim
a aer rendidos dinheiro Tlata : na raa do
Qaelmado lji da Agola branca p. 16,________
Vanda-se ama malitlcba maito bonita, pir-
faita angommadeir, coxiobalra a coataralra : no
aterro da Boi-Vlita n. 28. aagando andir.
Gaz re nado.
Gas refinado o melhor qao tem Tiodo ao mar-
cado, o em lotea de 2 gtldes ; na raa da Cidaia
do Recite p. 56 A, loja da firr.gena, da Butoa
Pftisa x iossii
Vende-se em casa de N. O. Bieber
C, successores. rua da Gruz n. 4.
Arados americanos e machinas
para layar roupa: em casa de S. P.
Johnston; 4 C, rua da Senzall Nova
n. 43.
100
19000
240
19000
400
100
* 40
80
100
60
1O0
39OOO
E&* da SeJi.tau,* Rov*. a- 4S
Neste estabelecimento vende-se: ta-
chas deferro coado libra 110rs. dem
de Low Moorlibra a 120rt.________
Potasa d Rusaia.
Acaba de chigar pelo brlgaa taambargaei Olio
mailo ora a aaparior, verde-le lmenle no en-
ligo a aareditido dipoiUi na raa da Cidela do
Reta n. 12; onde tare-bem aa vende, cal da Lts-
bea maito core, e a pre;oa cam mador.
Attenco
*
Qaemlirerama eacriTi da m.ia iiada com
Ticioaenimasbiqaaa.com algnma haiiliiade,
e qaa a qnaira Teadar, ao axcedendo da 4009
a oOOjj innupcle para air procarado;
, AGENCIA
DA
rJuurti#o Lew-loor.
Boa da Senzalla tova n. 42.
Neste astabeleciatento continua a haver um
complato sortimonto do moendas e meias moca-
das para engenho, machinas da vapor a taixas
da ferro bado a coado da todos os tamanhoB
para ditos.
Objectos para
luto.
. A*'i MBPraqaenda ama familia tinhaa
lotcliiidedo de preaiaar de objtctaa para lato, 1
qaeira algama obra de g< ato. nada icbra alam
do commam, hoje, pordm, j io aaacade aaiim
parque a leja d'agaia branca mandoa Tir, a acab'
*! o qaa de melhor a maia parfeito a
pode dar nasse genero, sondo o aortimanto ae-
gainte : adarce/ com ama a daaa pnlaairaa, oa-
troa com aa meamaa pacas o fl*elea para ainta,
raaetia, alfinetaa, palaeiraa e fivelaa ditpiraas,
botoea pira panhoa o abartara, corrantea a tran-
ceiina para relogioa, ciotoi, etc., etc., leda da
aparado goato. EeUmiremoe principalmente qaa
Dingaam maia pradcaaaa de tos objectos, mas
qaando centra asaca naasas born detejea hija na-
eaieidale dallea, j aibam qao na loja d'agaii
brinca, raa do Qaaimado n. 16, onde pedem
air mala bam aorridoa, tanto am praeoa como em
qaalidadea.
Moyos objectas de gosto
vinos p\ra & loja d*a
g^uia branca
Boaitia flvelaa Oatraa ditaa atirtaregadas.
Liodia Toltinbaa da aljofares cam era/*" le pe-
draa.
Oatraa ditaa da dito grosao bren te .d* ""'-
Oatraa ditas da coral da 2 e Ifioa con
SOO eraxai.
240 Pelaairaadealiefaraa, aaraaina. c*"1 -"
Ricoa grampoa para enfeltetf ,. ..
antoa doarades a mitiiadoa/' ]"" de m,ll g0,u>
&UUObiUUtAISs a amlPNS para banaaa.
120
^1W
R
!
h cheginm
19000
400
19600
I
S
loja UniSo I
Leandro &
na bem conhecida
Gommercial de
Miranda successores de Anto-
nio Francisco Pereira, rua do '
Crespo n. 8 A.
Cbapaeaa canotier, njoireantique ? retos
de coree o brinco, cipaa a mmtaletee, '
do groadaosple, preto, aanti-ambirqae
e igaalmaote am completo o Tariado sor-
ttmeoto de fixendia Uoaa para im e oa-
tro aaxo.
Mindim-aa em qaalqaer parle para ai-
celner-se, promaltando-ae o agrado o
aineeridade.
mmmmm mtmmmml
Luvas de Jouvin
.de toda ss cares.
Chegarbm para a loja da agola brenca raa do
Qaaimado n. 16.
Pentinhos
douradoi e 11 volas com pedraa
A loja d'aguia branca acaba da resaber pela Ta-
par (rantex asees desajadoa a modernos ebjactas,
pentlnhos doaradoa para bandaa, gnaroicaa de
ditoa maiarea a meooraa, a aa ricie flvelic aom
pedrea, tado do milhor goato, a eonlioaam aaer
Tendidoa a diahairo a tiita oa roa do Qaeimi-
mado, loja d'agai branca n.T6:
Casca rilhts
de se i a mesnadas com enfei
tes.
" Acaba do chagar pira a loja d'agaia branca bo-
nttia caacarrilhia maacladia anfaitadaa com ama
Hilaba pelo mel, o qao 6 nortasirco o de am goi-
to aiagalir. O maaclado 4 apropiiado a cate dis
diOerentea fazaodia qaa agora aa asam mumo
para cipaa, a oenfaita da filiaba dar-lhe Unta
gra$a qaanto ngaricci por nao aer fcil o des-
maachar-aaaaiicarrUha, tem de daaa largeraa,
e sont!naa-sa a Tender a 1 e 39 a pac, dinheiro
a ela : na raa do Qeaimade, loja d'agaia bre-
as n. 16.
!.0".!0'V?T"","a' c,m **>rae.etro-
iooecas BdviSa
Tospttimmlo da banitaa bonacaa com recto, moa
a p4a da ptrcalana. e mat boa Teatidae, com as
qaaaa aa aitsfaiao oa deie|oa da bellaa arlinca-
qaam si qalxar camprar a dinheiro, diritr-e
* raa do Qaaimade, loja a'agaia branaa n. 16
4 lojt daguit branca,
rua do Qaeimadon. 16
asaba da recebar a excellent* a proToitosa opiata
ing'.ija ssboQetes 3a9! !cjl?i m saixinhis da
tres.
Estojos ptri senhores.
S no vigilante.
At qao shegeram os linda* barrisinbes com
citojoi com jetante pan ama senhora, pois no
bivet senhora qaa daixe da comprar am linda
aatojo palo berilo prece de 49 : lite 4 i no Tigi-
lante. raa do Cria, o n. 7.
Vendem-se caxoes vazios
proarioa ^ra bahuleiros on
funileiros 1^000: neitt
typograpfeia se ir.
Superiores chiru^
tos da Havana
Aranaga Hijo & C. acabam de rece-
ber urna pequea partida que se ven-
derao na rua do Trapiche n. 6, pelos
teguintes precos :
1 caxa Londres fino 16$000.
1 dita regala de Londres 12#000.
l|2dita dita 6^000. __________
Ohegadoavspr. sopara
o vigilant
Mi qae fhegir ; oa iindea pectea de Uco o a
bilo, e doaradiohoa, tado de rice gosto: s no
vlgllinte, rea do Crespo a. 7.
al de Li boa
4 4 o barril,
-pYende-ae da maia hoto e maito bem aaondi-
cionada cbegadi pelo allimo nt nhecido depoaito da raa do Bram n. 66, ar-
masom.__________
Aviso.
BARATO
80 NO
PROGRE
Grande ser timen to de fzon-
das pretas para a quires-
ma, na ru dalmperalriz n.
60, loja do Pavo.
Vende-ae groadcnip'ea preto caito encer
peloi biialiiilo oa ptacoa da Ijb* U, ^a, ag"
malte largo a ij800 a dito maito ?nor a
DI
Joaqu
S6
im os Gomes deSouza,
loa das firuzes 36
.ao
Bairro de Santo Antonio
.." Pr<>pr etario do muito acrediudo armazem denominado Prograis'ista, undo ssapre
Sur T. !ltU, V? ,or !** Fr servir sos .eus fregueses, tem deliberado
Grande expsito
DE
F^zendas pretis
para s quaresma.
Na loja e armazem da arara, rua da Im-
peratriz n. 56.
loja oitr'ora de lligalhaea & Mandoe.
Hoje do Leareoca Peretra liendea Galmariaa.
Fasn4as i retas.
Vende-ie groadenaple preto mallo bom a 1|800,
29 a 2S4CO o coTido. dito de 4 |>ilmoa de lirgo
1 enor a 25700 a 2*800 o coTido, alpaca prati
a 500, 640 a 800 ra. o c*Tade, aarja da lia para
calgia a 640 o corado, brim preto para calcaa e
Dilatte a 400 rs. o corado : na loja da raa da
Impentris, arara n. 56.
>ocdo preto d, srar;
Vende-se soaido preto maito eneorpado para
veitidoi de aanhoraa a malbor de qae greadana-
pte a S98OO o edrado ; eata fazanda s na arara,
raa da imperatrix n. 56.
Mino preto da a rafa.
Vende-ie panno preto para cilcu o paletete a
25. 28600 e S| o coado. fasenda de maia diohai-
ro, merino prete de cordo maito eneorpado pa-
ra caleta e palatota.de6 pilmoa da largo, a 2&809
coTado : na loja da arara, raa da Impentiix
amare 56.
Arara vende os cortes de
casemira.
Vendem-ae cortea de eoaeecira preta para cal-
ece de bomem a 38500 e4|S00. fasenda laparior,
co ta de calca de brim a 19, ditaa da mala lia a
15600 : na loja da arara, raa da Imparatris n. 56.
t ortes de laa a Mara Ha
Vender aa cortee de lia cam barrea oa mal
moderooa qae tem rinde : na loja da arara, raa
da Imperatris n. 56.
Chitos da arara,
Vendem-se cortea de chitas floss escarie a ae-
rea flzaa com 12 1|2 coradoe. daata qaalidade a
tm oa arara palo prega de 3 o co; t, corlea de
caacaa francasaa a 29500, corea flus, sortea de
Mecidoa franeexas a 21600 : i na arara, raa da
Impciatriz n. 56.
ffian^ J Dhecidos g osros de primeira qoalidade palos precos abaixo mencionados, e
H^n*i?eS80aS,qU' fflandarem c<"prar por seos errados ou aseravos, seram tao bem sonidos
oKnioSr?T;Trg'",a d avjr 1"quer ancomanda, aiuda Wtmm contando
uSmEtl fT **%****; 0aesm< Poe .os senhores que m.ndarem comprar
Z^Z^u?^imlly" qu,,,iuer t,hicxo *n* .. datos*; o.
SSHlT^Lf tteocao com os seus portadores, fazando-lhes v.r que s no armazem
^Ze^m^lTJ^-3^ 6 ,Ue-e Venden "* S,Der08 P" "barato pre-
>lanteg:-. In^leZa de prim.iraqn.lidade
dem franceza
Estrellinhas
Presuntos
dem
Nectai
, Vendem-se qaeijea flamangoariodoa por cont
particalir a 2;5f0. a I5SOO e tt. qaeije prato do
primeira qaalidade 1 800 a 760 a libra : no con-
aerTatlro, larga de Terco n. 23; a illas, antas
qae le acabem.
rara.
Vendem-aa liasinhas pa^a tmU(j0, 320 o co-
V- "Si S00"- o corado, li.tinh.a a
balao a 500 ra. o aaaado. t,,DRa .,,,, 240
v^o : na ioj. da .,. raa d!?4.iti4f,
B*I5es de O, J5,;309 55
tt iOarCOS 4* er.
Vandam-se balla americanea oa mala moder-
noa qaa ha a 4#, 4*500 a 51 s a arara, aaiae de
cor. ao qae fas resta de bilao a 2$ : na raa da
Imparatris n. 55.
Cambraiaa dairra a 1|600,
3^[e 3^500,
Vendem-ao pcs da cambraia a 1J600, dtaa
flnaaa 3]e 3|500, cicaaa para cert'nadee de 20
rana a 95, ditia da 10 rar.a a 49500 e 5f: na
loja da raa da Imparatris o. 56.
Orga dys da arara a 240
Veode-aa caiaa o'gandya pira Toctldoe de aa-
nbora a 240 o c**d, popelina de cares para
reatidea a 240 o 280 o aovado : na raa da Impe
ratm o. 56 arara.
Tpete da arara a 2
Venda-ao tipite maito aaparior para forrar li-
li i 2g o conde, btlm sardo de llnho pira aal-
css a 720 a Tara ; s na arara, raa da Impentris
namcro 56.
M&drpolo da rara de A$ e
4^500.
Vendem-se oecisde madapolio francs entes-
tado a 4J e 49500, roaoa falta, paletota t re toe de
casimira ae coree a 69SOO e 79, ditoe de b'im a
25500 e 39, ceroelaa oe braminte de linha a I56OO,
c*lca de caiemtra de ceree a orette a 59500
6|, cimicia frimesta Onae a 1J80O, 2| e 2S5l>0
a oatr.a maitaa fiteodaa a rospao futa, qaa ae
rende todo por preco baratiaiiaro para eeaa fre-
gaises : ne rae da Imperatris, loja e armaxeeo
da arara n. 56.
(ifsDl pechioch
NA
LOJl De PAVAC
Organdys a 2i0 rs, o covado-
Vende-se orgtoiys de cores com pa roes mai-
to delicdoe a X40 o ccado, oa a 400 ra. a Tara,
por aar grande pechiocha : na ra aa Imparatris
p. 60 loj e Hmnim doD*vao d Gime 4 Sili.
Uur tes de cas-ni ira pret*.
Vende o pavao.
Veodem-sa aartea de caaamire prata at, testad 1,
fasenda qae o fragaez rendo ne dix" da com-
prar palo barato praeo da 3,500 e 49500 o 6 te,
peono preto floo prora de Ilmo a 29 a 29500 a
corado: s na leja o armasem do pari de Gi-
ma & Silre da raa da Imperatriz n. 60.
a mais nova do nosso marcado a 59 a barrica e 280 rs. a
Pr*coLServvo doa deutes
ebim tratamento da boect.
A loja da agaia branai recebea os segaintes
xtractoa qae maito nrem pire conier'acio doi
lentes a geugt'as, a agndavel aroma da bocea,
1 j sanie estricto de qalnqnine, eiieacia de men-
aos Srs. consumidores ih?. wau\o b.i..mic. .u., e(, Mj(
datiliala 6 ge-cimente raconbetida por todoc
Ct&'J jqaintoa preaim o bom tritamento da batea e
*7 jaereinda maia por qaam de doto aaqaiserapre-
AUencao.
Venda-ae am realejo moderno, armoniqaa de
fliatis, com 2 syliodroe, tocando 16 leja : na
raa da Imperatrix n, 29, loja, asberio rom qaam
retar.
glexa e fraocaxa e pa bygieoisoo para alrajar oa
dantas, tado isso na raa do Qaeimade loja da
agati trinca o. 16.
Nossrmsrens do Ces do Rimos n. 18 e ns < ciar; rssim como timbem recebea opiatas lo-
ras do Trsp che Novo (00 Recite) o. 8, se ronde
ges liqatdo americano primeira qaalidade a re-
talbo a 168 lita de 5 galdia. assim como latea
de 10 o de 5 garrafaa o acodo em porcio mais
Danto qoe em aatra qealqaar parte.
Algodo da Baha proprio para roupa
de escravos e saceos de assucar.
Tem para venler Antonio Lai de Oliveira A-
xevado & C. : no seo eicriptorlo ra di Grux'na-
nmero 1..
Publicado luterana.
Aaroria o Grapascalos, poasiss, por Pnncisco
Aotooio Filgeeins Sebrioho : assigns-sa a 39 o
vleme, naa livrariaa econmica e academice.
Vende ae am booilo bol com carroca nao
bom trebalbador, o comelor de fareilo ; qaeaj
pritendir alrija-ieara Impirial o 35. sub-sdo.
. Vende te ama nagre crioala, da Idde 26
aeooc, coiioha o diario de ama ciaa, ansiboi o
fax ," DJi!s9rvico, sam vicios nem schsqaes : a
fell.r d !? Crat n. 24, qoe ah aa di
ra qaam veride.
300 rs. a libra.
a 640 rs. a libra, e em barril a 600 rs.
para sopa a 600 rs. a Ibra, e 41 a caixa com 8 libras.
do Porto, os mais novos do mercado a 560 rs. a libra.
enero SOS dssmelhores marcas. Genuino, Porto fino, Duque do Porto
Fetona, vello teco a Madeira a 93500 a duzia a 900 rs. agarrafa,
m gairafoes com 5 garrafas a 2500.
ideal em garrjfses com 5 graf de dit0 de LsMa 25100.
aera em garraf5M com 5 garIafas de diU) kraBC0 2600
Ia*m e Ppa a 3f, 39500 e 4 .' caada e UO, 500 e 560 a ganafa.
IdeiD mnHo superior da Pigwira a 500 a caada, e 600 rs. rs. s garrafa.
Ua rr* loes com 5 garMfaf de ^^ fc LJsboa a nm
eni eon oineo garrafas do vinagre hamburgez a 800 rs.
I JeiTl eom 5 garrafasdfl tnibn d< Hoanda a sjpoaja>,
com 5 garrafas de vinagre branco a 1300 e a 240 rs. a garrafa.
dem com 5 libras de sag muito novo a 1400 e 280 rs. a libra.
Vi nagre da Lisboa em pipa a 1120 e 1I60O a caada, e a 200 a 240 rs. a garrafa.
KassaS agmas novas do nosso meread() a 400 rg< a likrt 6 7^500 a faM#
V UeiJOS flamsngos chegados no ultimo vapor a 29300, a 29500.
t/flOUriQaS e paogf 0 ,9ihor que mi pode desejar n'esle genero a 800 rs. a libra:
Uar U\eiaua imperial, dos melhorss consarvairosda Lisboa a 560 rs. a libra.
slarrasqUlO do Zara, em frasees muito grandes a 700rs.
OOgnaC superior a 760 rs. a garrafa e 89500 a duzia, tambera ha para 1200 a garrafa
a 12900 a duzia.
r rutas eC C^lCla de todas as qtialidades que eostuma vir de Portugal a 480 rs. a
y ^ lata.
CiVlInaS francezas e porluguexas a 620 rs. a lata.
OOlaCll JUliaS de soda muito superior, em latas grandes a 29300.
IXlem em latas mais pequeas a 19300.
L*lort: s francezes de todas as qualidades
achinh>is
libr.
"* de Jlfarinhio muito alva e cheirosa a 140 rs. a libra.
OOCe (aaooz_ jwrtuguez refinado e clarificado a 760 r:
duzia. v
WUStarda preparada, a melhor que tem vindo ao] nosso mercado a 400 e 500 rs. o
frasco.
v*enSurC italiana em frasco? muito grandes a 19,
': ClTl de laranja muito superior a 1J.
lera Je Hollanda a 6400 a frasqueira com 12 frascos e 560 rs. o (roseo.
l>liariltOS da Bah;a, dos mdhores fabricantes e diversas marcas a 29.29400 2|700
39100, 3,600, 4, e 430 a caixa.
Erve-doce
Velas
luera de carnauba do Arscaty a 380 rs. a libra, e 119400 a arroba.
dem deGompqs?c,ao a 320 e 3^0 rs. a libra, e OJWOO e 109500 a arroba.
menta do reino a mais nova que existe no mercado a 360 rs.' a libra.
JlaSSa de tOatate am fraseos e latas a 560 e 640 rs.
"IlOSphorOS d = gSZ a 20 rs. a caixinfaa e 2300 a groza.
i ailtOS xadospara mesa a 160 e 180 rs. o mac,o.
IQem em caixinhas douradas a 300 rs. cada urna*
' nOCOl te da todas as quadades a 900 rs. e 19 ajibra.
/OC da casca da goiaba a 700, 900 e 1U200 o caixo.
a 61X6 em latas, savel, pescada, coiviras e linguados a 11300 a lata.
Ls^Cte do Rio de primeira qualida Je a 89 e 8*500 a arroba, e 280 a 300 rs. a libra.
\rr,f?l do Maranbo, da India e de Java a 39 a arroba e 100 rs. a libra.
Farinh& de ; ratina Teiadeira a 500rs. a libra.
jh hysson mu'to superior a 29500 por libra. .
lum menos superior a 2*300 a libra.
dem buxim a 2800 a libra.
I dera porola muito superior a 39 a libra.
ideill preto muito fino a 29 e 29400 a libra.
GarrateS ,asios propnos para qralquer liquido a 500 r. cada um.
P#SSaS corinthias para podim a 800 rs. a libra.
i? IgOS verdadeiros de comtnsdre a 200 rs. a libra.
.^aCarrd.O e Ulharm a 200 rs. a libra.
Vnho OrdaUX de diversas mareas a 700, 800? 900 el agarrafa, o 89,
89500, 99 a 109 a duzia.
Miel tas em gigos com 35 libras a 19619, e 60 rs. a libra.
GoraiTia muito alva a 80 rs. a libra a 29200 a arroba.
Champagne mnito superior a 149000 o gigo a 19400 a ganafa,
Sardinhas de ran tes a 360 rs. a lata;
manteletes proles ricamente berdedoa o iaU.io-
doa com bicoa largos qao so vea em aar prece*
baretiaelmoe, setlm da china faieoda toca laa
semleaire.com aeie palmea do 1.riere aieartc
para vaitidoa, por aer malte leve a t}40) e
corado, alpaca preta de tedia ce qeiiidades pos
precos maito raioavoli, oofeliee proteo a torca
da maito goite, lona preWa do tracal a 840 tr.
opsr, o oairss rxaltas fueodit qoe so lecoaa
na raa da Ircparitru c. 60, leja do Paao do
Gama & Silva.
challe preto do Pvo.
Vende-se chiles pietos do fi'. bordadoa i -
baritiisiaioprcfo de 49OOO, ditos de lia, seado
moito graodes a 4|O0O, ditaa do rxcrlt sallo fi-
os, acodo ronca o pretee a 5, maotililes do
groideoaplea n>aito bam coUiudos, qaa oa vea-
dem mu birttoe qae em oatra qealqaer aerU.
na roa da ImperatrliD. 60, loia do Paria de Ca-
ma & Silva.
R upa pret, veade o P vio.
Cicas de oaemUa preta, m.uo tem UjUa.
pele beritiiitmo trece de 6|. 68500 o 7 pil-
lte do paooo preto maito lapenoreo a 7ggfO o
73500, ditea de paono edr do saf a gg. carta*
de ceeemire preta para calcas, pelo karaio -.imm
de 49, 48500 o 59 : oe roe da Iasperatrrs a. W.
leja 00 Pa'o de Gma A Silva. _______
Lenco de seda a sJOOO nt
Arara.
ViDdem-ia loacea do aeda do corea, a 1, tar-
latana de coree a 500 ra. a varo, fi 6 de la do
loris a 160 re. o aovado, ceroalia da liaba a
19600, o camiass francasaa a 19800 e 29 : ni raa
da Imperalrts loja da Arara n 56.
Giscmira a 2J500 o corte aa
Arara.
Vendcm-ie corteo de cnerzira para ci'jra ea-
fcitidi a 395OO. da meima em cevado pera
(Ai, caleaa a col.eUa I96OO : na raa da lasperi-
tris, loja da Arara o. 56.
Cortes de riacado a 3/ s na
Arara.
Vendem-ao cortea de siseado escocaos do ejae-
droe moito fiaos com 14 covedoe e 39 m** *
chite trncese lirge com 10 covedoe a tfSOO. che-
lee de merio estimpecos a 39, diiea o* laassahM
a 19800: os loja o rmaseos do liteaaes na roa
da lenceratrim. 56.
metas moendas.
ferro batido
Moendas
Taixas de
coado.
Machinasde vapor.
Bodas d'agua.
Rodas, dentadas etc., etc.
Ru doBrum n. 38, fundico
de D. W. Bouman.
e cominhos muito novas a 360 e TOO rs. a libra.
stearinas a 640, 680 e 700 rs. o masso.
Seatball Moliere & C, toado raooMOa *r-
dem para vender cea ereocldedepeaita trote-
giae, vate iahrioaaU ter-ao wtJrodo do aoge-
clo ; convida, portelo aa peaooaa qao taasoveai
peasaif am bom relogio do oaro oa prata do ca-
libre fabricante Keraby, a eproveiUr-se da op-
portaaidado aoak peda de toaspo, pasa vtr ooss -
pra-lea por sommodo rna ao aoo ooeripterie a
do Trapicho a. 38. __________
0 novo gosto par asse-
om
At qae cheganm para o aisJlaate oa asait.
dsiejidos peotlobos som podriobaa. aaei- ror
traneadiohoa danradinhoa, cooaa do moito roa-
16 do vlgtlapte. rae de Crate o. 7.
Raa do Coto vello
n. 1._____
qao ce
Veh s re compo*it*ao
Vendem-se velis do cempoiicio o 330 o **-
so, d.lis a 30 a libra, ditas da cara de e.-oTota
a 410 ia. a libra. diUa da ceeo reoade iatib
espermicite a 440 ra. a libra, eaparm.eaca
aviria a 7*0, ditaa imericanaa o melhor
pode encontrar oeato giniro a 800 ra.
0 COMPENDIO
DE
DIREITO CIVIL BBASILEIRO
Para3/ e4.aa.
Veada-ie oa roa c* Saadata o. 9.
^OTIKgADia
Alm detes genero exiate um ?om?leto sortimento de
papel pautado e liso, dito de embrulho, queijo prato, touci-
nho, manteiga fraricea, baoha de pareo, al refinado, mo-
lh.s ou calda de tomata, cravo, canel'a, absintho, sabo,
zeitona, ceblas, albor, afazema servej, amendeas de
casca molle, tijolo para limpar facas, e todos os maUgene-
ros pertencentes a ctabelecin\entos d'esta ordem, que todos
se vendero por menos do que em outra parte.
Vende-ee orce crioallnha do idedo a 13 a
14 ennoa. coie toa. fe gradee, oaeaooa '.aaats
coeaa, rcuii diligeote no ierco o 'repite poro
macimb na raa do Hoepiclo. cobrada oa asa
andar, com porto de (erro io ledo. Na -aeaoa
caaa ae alaga um meleqaa, ea ididaoa tSaaa-
doi, qoe eibe artir bem ioii caaa,
maito eaperto, diligente e sadlo.
por
Escravos fgidos
Aasentoa-se dedo o dis 36 de feeniro p
p.a prata Boaa,eicra>a do 8r. Ac loara Laa I d*
Barroi, tem i ligo-ee araa'ctee : bixi. oaa*
do corpo, repreiecta 40 a 43 anace, levo voao*-
do de laa eom pilmn e^cernadaa, a chile do ana
aceda, osla* a err,brtiger-se, e maito ca>>4e
tem felW ri)ti,cj : q^x .,,, UeaeoeAffle-
loa, aillo 4o Sivsdi. o na atnda da Joeo r>>r -
naodea Vier, ultiato mi a afacao, a ai.w*ar
ao Sr. Maia, e no Rectfe a raa de Rasgal a. oe)
aboroa, qo* aer retorr pienso.
Couliua a eittr legno oeaia a fl. 18 d*
Janeiro prosimo paeaado o prete Looraaiiaa, art-
oolo. deidsde de 25 aonoa, pooea aaate < *-
nos, esm os aigoaee i>gelcti : eiutori alta,
corpo regalar, cor rrli, roito redonda a pUada
de kextgcc, com falla dadintee ne frente, talla
gigo, pillante umb galo, teas aeeaoUa o a ai
daa pernea maia groieaa ; leroo cale* da ludeo
asal e camisa do rneaoi* listeado, le*aa t*aoaaa
am geocbo ao peecece, e do sopear q o U-
nhs lirado, a tem efficie do pedreira : rog. a>,
portiDto, ie aatoriiedae policiaca ea qeelesoaa
penoa qae o eccoDlr, oferor do apprhaa
lavar palera ao paleo da S-nte Cre m. i,
qoe serio generoaimeete rocosopeoaadwe ; aeai
como proleite-ee contri qaem a iier eaeataakt.
Fogio no dia 37 do forocoiro prosivo pas-
udo a cenara Therese, crloo'a, k.ctioli elt,
com Idade de 40 anooa poaco sasta oa sioaai.
corpo regalar, brizos nanidos, e tasa aa pirae
das aoacom calor da Agido, bem pTidi a
'ilion, tem am dente da paite caperor da baca
peillde, acloca de pi di'elta asa caotara greeea
sroveoionte de am arnnbio, lanbota, rgaa .
ma bem a ccaa porem todo eeaa a maa euqaerca
0 no alt] da cibeca tem algoma falla oe prorooieote de cirr-aar tbeleiro ao laaapa d*
primeiro atnbor, eoaieaa aodar calcada o leu a
veatido de osie isel, pioooBno preta, o coaaa-
sio om b.ih de folbi piotido de veno e*sa o
roopa de aeo eco, por tinto pede ao aa latitisna
doe pollcticc deeu e dee prorincisa ltaaiUo*k-ia
qao a (acero epreheader, ecctm coreo oe loaiaasa
do campo qae ce gnt (tura a qaem o eoodaar
em da na icobor a mijor Aotooio do ase^SJ
Guimao, ni rui Imperial casis r. 97 o 99.
5J!O.
Foglo o molsto B.ymeade, do ebilso foj
do. com oa Hgcaea aegaiotea : eetiler- raaadar,
daila 18 ateos, cabera ct*U, catai.es cactoa,
roslo oal. om ama Balla aa face a>qaaci,
deotes limi-'oa pontodoa, o pri.dtia a* aasaa,
aodi eom chipio da masas prelo, cale brea**,
jaqaeta pela o aapaloa oavoroleedae : aoa o
epprehander. levando i roa da Cdala da e
n. 11, ou n. Eitmcia. aillo eeofroole aa da Tet-
xaira, recebe- a gratlflcicio cima.
Lola de Morsas Gossea Ferrein.
ILE6IVEL
ii T 11 a n n


DIARIO DE PERNAMBCO SEGUHDA FEIRA 9 DE Mk%0 DE 1863.


Liitertian
Salammb.
Harer claco o seis unos, q.Ddo Franco
inde prenteav. p obilo do abillaido aviar di
Comedia haitiana, aargla repentmmente ntaia
Pix dnico da tilaotoi euperorei. om eieti.tor
da romances que deade logo conquistan g-iu emi-
nente oa repblica dae Ultras.
Mr. Guttara Flaabert menfcstou naau. Mada-
ma de towary, dotes que da ordinario ao .?-
nsgto da am longo tyroelnio. Vivecidsde da co-
lorido, corretgio de tregoe, fraaqaesa da onlor-
noi nada Iba faltara para dar axtraordioirio re-
lavo a poraonagonc. Aiaiobra tara immaoio
accaaio ; o (odoa oeperavam qta aitieia tao aaa -
picioaa aaria atgaida da oatraa publUscea nao
nanoa coniplaaa*.
Illudiu-se a eepectetva. Fleebeit nao dea
miiidgoal da ai. Eiterilleou dapoia do trium-
pho, dalzando om complato deiapontartento oa
admiraioreo. Seppoz-ee que abmdonra a car-
tela, qaa tintia cordic Iba promatlie ; a qaa,
altrahido palo actipaodlo de algam emprego pu-
blico, oa poloi aalldaa raaaltadoi dea eipecali-
?on mercantia, abdicara a alta digoidade Ilitera-
ria a qaa da chorre fdra elevado.
Nio era anim. O romancista am tado origi-
nal, altara abaorrido em inveetigegee h'storica
archaologicu. Procarava fimlllirlair-aa com
01 aiof, eoiiumu e drilieago da poca da Sei-
piio, da Ciio, da Amilcar o da Annibal. Dn-
paohi o elamaotoi paraanoralla caith.gloeza
iotltalida Salammb, qae aecba de aahir les,
o qaa tanti tensado prodaxla no mando ill.i-
trado.
E" o.ioio antregir-noi i anilvae da excntrica
prodaccao. qamdo lantaa peuuaa hibaia dalli
t.era dado noticia. Parece-noc qaa a dioeertiga o
de George Sand, altimamente pablicida nea jor-
nala da Paria d, com a migii do aia eelylo ini-
mitavel, casal idea di tentillra de Mr. Flaabert,
do aiu mrito tranicandenla.
''8*0101 redar aoa leitorea trannrevendo-a
Slm, mea caro amigo, goito de Salammb
pona, aprecie .. tentativa,, a porq..... g ae
Salammb. Eilimo qae am eaertptor. qu.ndo
nao forg.do palea circe mdaaci.e oa lando pela
na activid.de a prodaxir Inceiuntemente, eon-
aagreinnoi aa citado profindo de am th.m.
difcil; o d.coota di tarifa eem calcal.r le o
ae soaso tara da coroar o eeui esorgos. Nid.
menos proprio para Uioogeir oa habitoi intellec-
ta.ea doa horneo, de iocied.de. doa sapsrfl.ieee
los prosudos, doi lodlffefentei. n'ama p.l.rre
lito da malori.daal.ttaree.do qn. 0 aaiampt
de Salammb. O qae conciben eacaboa o qa.dro
tem toJa. ai espiugss, a oa larrorea da am gran-
ee anula.
a Tem elle a tersa neceaaaiie? Acho qae eim ;
nao ....a. o p.p.i de jal,. m Unho d *
opin.r. Digo qa. ,im ,D ,, ,
cien, replete de tren, e de falgoree. Dig.-,e o
qae ce diner. nao prtente a aacola alg.mi na,
tam genero ; nio obedecea ae nflate de q.l-
qaer. Tem comtado am caobo mu c.ract.rlea-
do ; ocenla methodo. qae rerel. urna per.om-
lid.de de wrprenlente eaergi.. Sinto. poli. qa.
6 obr. completamente or.glo.t; e .o. trecho, em
que me lorpnnde e me confr.ng., nao me i.lgo
com jea i .amarar.
Crease, Boacher, a pepeen, eetafe, o deparar
eem barbaria uiaoc.ee, com hemeni atroxei, por
icio qae diriso ao longe deuaea Kibyrei. Nao
eatoa bem carta, mu iei que besar ncriflcioi
hamanoi, tortaraa, borrorac ; objectoa que ade-
gadoe e eofloradoa. nio aari.m o qae for.ro. O
lino dar aer terrivel, ce for bim fetU. Lelo-
bel ? Pono tanto deixir de l lo, como deixir de
ir a Cartlago por falta do anime. Um llvro 4
coate to diicreti E' mado, dorm a am cinto,
nao corre itrix de ni. E' malto mita modesto
do qae a maaice, qee ee (ex oavlr, aiji boa, ieji
m, de qae o qaadro qae aralla a ratita ni pin- \
de. Qeer abiolutimeote l lo ? Eolio qaer Ir a
Carthagot... Pola bem, l eatimoa. Nao aiha o
lo agudavel? Camprehenio. Sent medo,
desgosto, rertigem, iudigusgio? Todava, fex-ee
vhgem O narrador nao menta ; e ic fax ar-
ripiar oa caballea da cabege, porqae ebega I
elevicao do aiiampto, 4 porqae ten polco para
colorir rigoroaamaote o qaa cootamploa.
c Vajo qae tem e cor* gao aiaaa.r.do, como di-
xem o roiticoi deita trra. Apelada am bolo,
e deram-lbi pimentao. Eota pira qae aahl-
de cica, para qae fol a Gtrtbago ?
ueiio. Sibi da miah. p.qaena eitefa para em
bircir no celebre do autor. E' to fac como Ir
lai no balo da phantaaia, mas em rirtade deaaa
graode faeilid.de, e da cortesa de chegir n'am
volver d'alhai, cao me pac a caminho aem faxer
ai reinis reflex.i, e aam dlipor me a ingeatei
lorprex.., taires a tortea mogn. Tire es pelo
mea diahelro, como se dix, e agora pens como
todoi oc qae deicem dn grsndes camiadas: digo
qae nio dsssjsrii l raltar para recidlr o resto da
rida ; porm que eattmei mello ter ido.
f Era moostruoaa, essa B.ayloala atriana, ease
mani pnico, atros ; o grande Amilcar am ace-
lerado ; esae calle, essec templos, easie b.t.lhae
casas sappllsios, essis vingaogoe, csaes festina,
eaais Irrigos, tado isao, poesa de conibiei, al-
ga ma coan de anlogo ao inferno do Dante.
c A proposito, mea charo amigo, fax cesa ex-
orate ? O qae dix do inferno do Danta r Pa-
rece qae o tuerca tam algam ralor, a qaa nao
delxtn de ter roga no sea lempo, riito qae an-
da dar ? O aaaampto nao formoso entretanto;
e o poiti nio sacrificara s tres grecas.
t Diga-me qae 4 am chafardeiro, o nio falle-
i os miis i tal respailo. Perdoar-lhe-hel a pros-
crlpgio de Salammb.
Quanto a mim, nio sai se se pedem lazar
comparec.011. A forma di Flaabert i tao bala,
tao impreaetn, tio contlaa, tao grandiosa na aaa'
preaa f rancaca como es melheres rercoc con hui-
dos de qaslqaer idioma.
.tLD.V"19' V.m "'* "'*" a st.rdlr om
risos e tooeelhoa o homem ame a.ceod. m.
moouab. i0ixplor.d8 ? Qlq:9;:D;:n0dr ;
nhecid.. o .nllcteio q neil. .. .rentar. ..,.
a om peuco de eapinto oa tmidos, aigunj e.
puto .o. h.beia, e 10ffrir.lirnt.5ao aoa Ignoran
tai. Eiles ollimos sao ea q. m.i, ondemoaoi
todoa os arrojos. Qae foi elle (.ser moot.nh. ?
Quem o obr.goa a a.blr ? O qaa trar elle de 14?
Par. q.a ae ha di gelgir at4 i eminencia!, q..n.
Ua ea, iipB,f, iof,flori bt Ugjr ^^ ^ ^
8 e,miQh0i Pl"" onde redam as carras-
8ns t
Tadena algans ignorantes goitsm d.s mon-
Unh... e qu.ndo nio p.dem 14 .ubi,. i.t.j.m
.qaalle. que ., ... So.des.ea, ... Nei
ebl .. Hm.l.y. ; mas entreri .. Mil ,,,
am mea. sonhos. e longo de criticar es qa. i.
Pia.r.m. o.rlri. a. .> n.rrac5.a .t4 am.nhi.
pela miohaa.
O Himal.ya, na bypothese sajeits, era ala-
me coas, de eranescente e conjeciiral. C.rtha-
f n.nMh! Aa,,le,r C,rih,g0' 'mit "de h0
pao.. 4 s.bida, c.aprl. raroc.-l. 4 r.da do ro-
m.ne. hl.torico I E' poie ami relicio deas. ,x.
c.rsae so p.,do, que me chega qa.ndo tr.n
qailtameote estoa aentado dentro de am. peq.e-
de Salammb. Si*. nhor. 4 nome c.rth.gi-
nesl E.i longe Cirthego ; e o piu.do
looge inda. Eatoa corto de nunca 14
ps.
O assampto nao pode aer maito alegre oa
multo amen. O pintor Bo.cher nao eacolherl.
Pr. .eua qaadroa as acen.c de amor deaeee tem-
poc ; a o interior dos personagens em nada
rece com ama tila de Greaxe. Dero
O
lid po-
nale
por oa
apa-
olvidar
fOLHETIM
HISTORIA DE SYBILLA
POR
Octave Fcuillet.
quarta parte.
Vil
O Cisne.
(Conliaaac.ao de n. 53.)
Nio foi sem alguma heaitacao qae o conda da
Chalyi reiolvira-ae a rollar a F4ii>i. Ss bre-
ve eeteda em Parla, e oa acoole.imentos qae
aasiaoaliram, pariciam ter qaebrelo o encanto
em q*e a lguai moiei o envolfti a peri a dell-
Cidi m9o do Sybilla. Como qae deipert.ra des-
ee eonbo, ero qae ria am. e.pe.le ae cr.aoclca,
4 qaal almir.Ta ae de ter ee preatado por t.oto
torneo. Eeee triste disposlcao de sea esoirtto .in-
da m.i. irrttoa-se darante a li.gern. O contacto
da tu. real, de iui. triatexas 0 d.pravagdee
truuiar.-iho a0 espirito todos o deaaolmoa e
irona, do etepticlemo: a mora dan e br.t.l de
Gaadrax meraiih.ra o em pleoe materia; at
neeiDO entreri.ta com Clotilde perturbara o
profon4ament. Apex.r d. .remor.os de sas
cona.ieuct., o. tr.naport... .1 p.i.i, 11 pila-
rra.tofl.mB.de, d.Joo leobora Oxer.m-lh.
deix.rem-lho .ind. n.e rea. ,,, ..", ,m.
brugaes; centlocara a re-1. ,nU elle, de joe-
Ihoe, na desordem dae lagrime., da bel ex. aa
p.ixee. Looge de crimina-I. por ene p,a0 ,t.
reb.t.de, o prompt. p.r. todo, oss.crifl.to. .V.
tenl.10 a admire-la a deiQc-la como ma'vlr
tade eaperlor a qaalquer outn, o junto da qoel
deamerecla alngul.riB.nl. o amor eacrupiloeo e
timertto da joven de Fri.a. Entretanto p.rtir.
oa pera po.p.r Syaill. am golpe malte rapen-1 g'et o lex Volier-se :
tino, o. par. aabtr.tr-se a lntlina;oea pelas doas p...o. de di.t.ncia.
quice senta horror.
A sai iasgiosgio to fecunde, o sea pin-
tara lio tatrlvel como a do Dante.
< A indigoaco que o domina 4 rl caco psnsado.
Nao cara de peopar os melindres do especta-
dor corseando o horror da aae rito. E' formi-
davel como o abyemo.
Apocar de tudo dir : lito nio 4 a historis
que conbecia. Esae mando atrox nio exiatl
colorido forcedo. O hornera nanea ol
deroao para o mal.
Por mofina, qaanto|i ultima reflexao, ralo
qae ae engaa maito, o qae eeli na fataiidade de
todoi 01 caltoc o germen dos allantados. Sem
remontar eos dea... k.byres, ta originen a ua-
Ui de Christo a inq.isic.io e a Sio B.rtholo-
mcu ?
c Quanto 4 edr local 4 pntie. ,eeompo-ls om
eaxilioda eslincia. 4 licito eomplel.-l. pala,
forgas ds lgica de iodaccio.
Foi com fragmentos ineompUtos qae a pa-
leoaiolora reconstraia mundoe maic antigos do
que o mundo pun'co.
Sio eecessarlos grandee catados a que nom
ledos podem d.r-se ; e nem e mea emigo nem
em estemos habilitados a declsrsr que o aator de
Salammb exageroa oa .tteoaou a pintara. C.-
reMii.moa, aseim como elle carocea, de um.
dexena de annoa dedicados a estuder o objesto o
oc moloc.
A verifleegio, por oatro lado, oada tem com
e qaeeiao art.atic. E' bella e genaioa a pintara ?
Eis de queco trata, e o que tolos podem avallar.
Nao crelo qae se poisa negsr a parfoicio das lln-
taa o do desecho. Sari preciso reeordar qae ae
pode,como ni eccola hespaohols, faser admira-
vels qaadros de accomptos hsdlondos ?-
Cenvenho que o qasdro 4 am posto sciotil
lente. Tado tem o cea defelto por mala com-
pleto qae ceje. Diviea-ae talnxluxde mala da
tribuida com ogaal riqaeta em todoa oc porme-
nores. A cemposicao m.i fulgente torne-ce con
fue. por lnstsnles. O olho on;e. o o eflsito ge-
ni ob.sarecc-ce de repente, como es palsegeos
efric.nae, ceres dn qu.ea Fromsntin exprime
em peacaa pal.vr.e, o por theor tocante, a in-
teneidada deirradasio produsindo a*ens>co do
eciuro.
E' qae do"besmo modo qas Fromootln so
ssntia am dis iateir.meote ceg, Flaabert, fl-
tendo e sea tepico com oc olhoa da imaginario,
faactooa-ae por ver de mi. Nao me repuen.m
eetee defeitoe, qae eio .buco de torga. Defeitee
cees davida, mea exoberenciac de urna grande ta-
ccldcflc, cono todos oa defeitoe des mostree, do
Dante especialmente.
< Q lento 4 historie, 4 scertedo dixer, que o ro-
mence dore conformer-se com o cea espirito.
Pola bem, airaros da obccarldsde doc eocaloa, e
oa deficiencia de pormeoerec '.qaclle mani
pando, a hl.tori. fez pairar daae nocdss terri-
veie : culto doc deuaea k ,byreapronrbi.l tre-
digio, da f puoicc, eynonimo de traigio. E'
quanto basts para autorie.r a interpretlo dae
cenes e doe homena ceneigneda em Salammb.
Ac neceas reminiecenciaa elaulcss dcixeram
emnoceo entendimento gigeateecos commetti-
meotos, e tsmos vivido com um. idea de lorg.
exu.ordiosrie, aem inquirir por qee prego enes
forg.s de expansas, de riqeexe, de commorcio,
do cenquletc e de predominio erem gr.ngeedes
no terreno da frica.
O anter da Salammb recarda-nos eiaa pre-
go : e eia-noa todoa, eonfrangtdoe docoriontadoc,
come se.e tivesse inventado 1 Se fomoa com eUe
pan C.rlbago, julgaado ir a VaugirarJ, 4 procieo
confeaaar, que a culpa nao 4 cae.
Nio daremos aacolericar-noa contra oc de-
vsoeoe da phantaaia ; e com tado no Salammb
ba am qaa deploro. O eplcodio contado eom
toda a magoificoncia doe oatroc ; mee denuncia
exceaaiv.meute e ph.Lt.eia, qae ate eolio com
hsbtlldade conaammeda, coneeguira p.u.r como
raalid.de, para de qualqaer invero.imilb.ng*.
Reflo-m. .0 Desfiladero do Machado, onde se
preciiode dee tintas ni,tanca p.ra naeg.r e
panno largo no cenlo oriental. Aceitemec o cer-
co de C.rthago. e a rpidas da obres olotsaec
tnlro o extra muros. Hac aqai arremegam-nos
contra o natural, a o nataral nao se prests sssap-
posigoes.
Nio ha posigoes inacceeeiveie a qaareots mil
homene, munidoc de ermae pera ent.ih.r rochee
de qaelquer espacie, cordes em sea. cerroc de
geerra, oa anlmaei de saja pello se fesem cer-
reiss, mil proseccee para febrlcer ferreoe gen-
chos, emflm os siogelos sppsrelhos qae algana
pobrec cabios, sjadsdos do am ea done monta-
nhexes, teem asado em todas ac dpocas psra es-
calar es mala pavorosos carnee da Ierra, oa para
deeoor eoc ebyemos ainds rirgenc de hamanoa
pe esos.
Q.endo i lerdo chogoa eo preceylerte, o pa-
dre Renaad, a quem o. veapara e.cjover. n
de prep.ra-lo p.r. a cae rolla, informoa o de
qae e familia d. Frii. eeper.n-e per. jeoter
Releva o carro de elluguel que o oodaxira, e
n.lle diriga ae pare o cuello. O ecoihimeoto
aflectuoeo e qaaai filial qae ali eocootrou na >
poade vencer a pexaroea friese que lioha 00 co
regae, e que meamo era trabida pela phi.iooo-
mt. e pe. voi. Aa trioles circametaoeiae que o
chamar.m Paria, o luto que o'.li trouxera, ex-
plicaran) etffieletit.mente a. Hitada ao mar-
q**z o a marquesa de F-i.e; porm Sybiil.
parecen m.le per.piciz. Hoovera emceepri-
melra olhar, quaodo eateadeu a mi ao Sr. de
Chalye, ama carlo.td.de ioqejele que o aurpreo-
deu e emberegou. Necee 1 a'.ves. exm*n-
ta cabtil, deiicela e eeoaltira, o taeto o pre.en-
tlmento de*iam epproximer-ae da advioh.gao.
Darente o jent.r nio eatoa de obeerv.-lo com o
meamo ar de anxied.de. Notsu que, contra o
aeu sostume, e.bia do cali, 4 hora da oragao,
como para d aaaiatlr a ellr. Nio ontaote, Sy'
billa preeochea, durante o reato do aeras, o
aea papel de don de-cae. com a calma habita.l,
ee b.m que oetivecae muito plida. Eateve am
laeante ao pimo, aervlu o cbi, e dneohoa eo
bre e ponte de ama meea, 4 oombre de cene loa-
roe e.bello., trocando com o Sr. de Ghelya alga
mea palarraa indifferenleo.
Eram dex horaa e meia quanio cate retirou ce.
S.hiodo do cietello perou sobre o poial orno fe-
rldo do apedcelo qee ce eaieadU a eeae olhos.
A onut, ; fra, ere bella e para: um pequeo
creacenle pr.teedo deeliaava ce na profunden de
exel, o ii denppirccer r-lr.x do oegre simo do.
bvequea; derr.msve alnia am. luclimpid.no
mbito do palacio, e um peaco alm algena va-
lido, ralos reflectiam fracimeote aobre a vtdraga
dea eetufae, o. egaa doa tauquea e cobre a plu-
magm daalumbr.nle de am immovel cieno. En
me cceo. de ame pax e de am ellencio como
qee encantaloa. Raal contemplo!-, por am los-
iite, uapiroa profuniamoote. Um ruido li
a joven de Ferias a
Bises qocrenta mil mercenarios, reliquia de
exereito, qae oalr'en manifMtara tanta aed.cn
a prodigioco engenh para tomar Carlhago, aae
eqai deemoralicadoc por cu. do effeito ccenico.
c dee moralice doc tx alto alem do reroelmll. A-
milcer, qae nio ee digna de eamaga-lea do alio
qae oeeapo, que oc tem por maito estapidss para
Icrrarem esc.dac em qaalqaer rampa do precipi-
cio, torna-ce tsmbcm do todo phintisttco o le-
gendario.
E' sem davUa proprio da poca om qae ce
contara qae Annibal empregara e vinagre para
fnnr moot.nhss ; mis a geologa j4 nio ceohece
eiaes montsnh.s. qaes par tsl modo se treipss-
svam. Hoja ji se nao fasem.
Aiagende permjttids ; mas a arte do ner-
rador conciatira at eaca pagina em dicfaree-le
.dmirarelmente. Poda aem davida acreditar-ce
qoe tado occorrerra como ae conta. Ataba a cre-
dalHade qiando aa penetra no deafiladelMfaba-
loso. ^
< E todsria, quantos predicados grsrftliosss
sompeoesm a aberrsgio poetice I Qas estyle tio
sobrio o offices para refroer a oxaberencia' din-
venoie Qae cabio e coactante proceee
exhibir imagina commoveales em ahre
siogelas, cuja nilUax de/apropriagio r
menor hectlocao no ente idimeoto, o me
eejo de desenojo e de ojon'ucio p.ra a
Que per.on.geoe, aiadei 0e menee m r
lacrete ne mate eitetptocecco mi
r.ioe da am refleso Aattloautral.
am deaflo todos ty matkjodos conaecdo*
en-
0. nos
don-
das as impotencias daTiagaagem, por qae reres
rosee recorro 4 compsregso. Dssdonhc-a ; nio
carece ce nio do proprio tacto pera Ihe facer pro-
ducir a imprcalo complete.
Vamoc, raaoe. mea emigo, cose aator um
upertalho, como diem oc Minos do Paria, e ha
de dar na viata, eesrera o qa eeetcer.
George Sand.
[Jornal do Commercio, de Liebea.)
pitlo a cate rea palto de obre qae pe ti i .mee
em Londree, em laglcs, em 1861, com o titalo
c Sais annoa de vlde de um viajante na Africc
Occidentel; bem como am oatro extracto dea
aoticlae e esclarecimentoo qoe relativamente a
Aj.d, ao rei do Dehom, 1 eatec peros, s ectee
ceusas, etc., nea no rimes, o'um ortigo ds
um correspondente ssa residente na Afica Oc-
ciJcotil.
O ni de Dahom, chima-ce Bodh.bsng, nio
f mi?1"?0 "D,,n"'*. "o o reprsscntam
. m.ior parte do.jorn.es ingles.. 5 p,.a con.
trsrio. 4 um homem de bo. ndole, bem p.red-
fdo. robnilo. lnteillg.nt. pr,t0 MQlo. P"9Cl
S. lem leger cecrificioc harneos no aeu psix,
porque oa habit.nl.. con.id.r.m-n'oc. como
JltU^' i0 ,m ***"* am ...
priche de req.iol.d. .ru.ld.d.. qa. ... ce,r0I
fU am q-ell. horror ; .. SSl Ze'
mente p.r, uBprirem am der.r impe,|o.o
ncid do. principio, qae lheaimpo. o ... f.
oallsmo e cegeeira.
*- b. t. am mi. let.oco...
' "tM rit0' "m r.rerenci. .
sjncerid.de. eom qae ne b.temoc 00 polto.car-
'.mo. o ,o.lho o. .brizos ,.b.1, aaJle
u no.... eeremoni.c religiocc.
T.nlo ssslm, que as pssoas escolhldss. eleltas
oa apoatadaa par. rlctia.s. r.eebem norte
com .tigf.gao, como ams honra qae aa Ihe fax
libera nos domine 1
O reino do Dahem 4 am catado .ndependen-
te, e Boddebang 4 poio em rei llrre, qae tem
e meior eetime peloc pertugaeies (.t por gretl-
daoaoccorri(oo qaa Francisco Flix de Soase,
o Cha < Col preetoa pera a elevccBo ae thrno
do ultimo monarche) o qae adele oc iaglexeo por
interrirem c cede pesio nos reodimeatot dsqusl-
Ic poiz. *
A recldeocle do rol 4 em Ahorn oa Abom,
as cepitel qea fice porte de 130 railhae do ee-
tsbelscimento que oc inglesee fenderam moder-
namente ne ilhc de Lagos (OnlmJ.
Ahorn nio 4 posto fertifleado, mas ergae.ee
n am ello, e 4 cercada de maros.
m staqae a esta povosgio corla ame lemcrl-
dede. nio a pela dialancla do trajelo ddade e
coeta do mar, per climaaiohoepitoc, mee tambem
pele bravura neturel doa inligciec, qae aiqai-
riram o nomo de dehoms desde qoe se trne-
nos canhecidoe pelee eeae renhldec ierras e
grandee conqaictss, ssndo a do territorio de Aja-
d4, (Whidsh oa Jnids) no reino de Ardr4 s msis
netsvel.
Este ponto de Aj.d, ne llitorsl, 0I0 dista
malto da Lagec, e eche ce situado no psiz doe
P^ane Coste doa Eccrsros, queco eeteode
deen o rio Volt 14 aoa dae Alagoec, ou Be
ntm, cls.
Comprehende om territorio bengoado pela aa-
tareza em diversas acccpgd.
O slo frtil, os habitantes sio de ams bol.
regs, e ss commanlcsgss aqeticas, por meto de
ama raatlsiima lagos, fseilitem ss tr.na.c50a.
de am lado a oalro de Ada o paix. Se li nio
o encontr o oaro, omo ns ^>t. di Mos,
aquella regiio ofTesae* *m ompeosaclo o excite
d palma, qneyanbs^'"* bem o nlor do dolo
oa rei do mando, o oar<> ando os cearte (be-
llos queimpartim Zinztbir) motda circa-
ente negedle paif'Wacno.
que om premia a harer contribuido poderoea
monte pela cae influencia, riquva a habllil.de
para a eencolldagio do throoo do monercha ul-
timo, foi poroetc inreatido no cargo de avog oa
gorernador doc braceos.
Ha am oatro eroga, ea gorernador chamado
vulgarmente do prelot, o qael preclde a am tr-
bansl da ceganda ordom, onde se tret.m anua-
mente ecnegeeioc doa negros, de que he eppel-
lagio pira o oatro principal aregi, o deale pan
o rol.
Tolos os novios qae se dirigem ao porto pa-
gam direitoc eo rei: 288fO0O re. oa de deas mas
Iros,o4iaj500oc de tres, lato os primeiros
64 libras osterlioee c oc cegandos 93.
Estos direitoc eio cobre o oerregemento todo,
grsnde oa peqasno, e ralhs e que r.le I
E' corto comtado, qae is roses se d elr-
camcUncia de nio ce psg.rem dlreitoe ; maa Uto
c qoando ce decembsrcsm es mere dorias na
ectreitc e compride lingac d'erele que ha entre a
povoago e a lagoa, e qae divide cata do mar;
porque neate caso fics-so eiempto de psgsr direi-
toc co rei, riito qae oc coas ompregsdos flme'
nance oc oxlgem eeno em ce lerendo o carre-
gsmento pere a poroegio, atravc ds l.goa.
Como tallemos dos ssnmss oa feitorlas fren.
cese a portagaeza, dtremoa igame co... eom
reepeito a eita altima, de qae dono o til Do
mtngoi Martina.
E' cate um doi grendee chafe, de Baddihuog,
a. como o fallecido Cb-Ch. tem ame .atoridi-
do, importancia ou influencia tal no pala, que ao
o proprio avog princip.l viene a patear pela r
qainfo oelli andaaee o dito H.rtina, tarta o Sr.
gorernedor prcto, do se proatrar at ao chi
diante do neceo compatriote, dobrande emboe ee
joelhoa, e dendo mollee rexec com a pilma de
mi diroito cobre as sectss ds ssqasrds, em les
temaoho do rospeito e homeosgim, sigando o
hamilhente cocame africano.
E noto-cc qae am avog all 4 am personsgsm
tao poderoso como qassl o coa ral.
Disto se pode deprehender bem a eatlme qoe
ede Ihe tribus, oa nsecccidcda qae dalle tem.
Com effeito. a ser execto o qae dls o tal artiga
do correspsndsnte do Timet, este 8r. Domingos
Msrlins o am oegreire ds prlmeirs ordom, qae
de eccordo eli ectio fazeodo.
Aindc nio hcrcrl multoc moceo. ccrecccnta e
referida corrocpoodeniie inglesa, que o bom do
homem erranjoa am embarqueeito de negree no
nlor apeoaa de 180 000 libras estirlloaa, oo 810
sontos de r41s. a borde d'am rapor que dallara
16 milhaa por hora o qae chegoa a e.lv > eo
Brecil.
Em prora deetc aeosrgio (qae entro p.rentbe-
ii, dirsmos, temoe a ni tai rstdes prs nio acre-
ditar, eem primeircmenle noc descnginer-moa,
cegeindo o .vtame de S. Thom4), eaateot. o
menciooido correepoodente do Time, condece
elgaoc indtvldneo qae vlram f.ser o carreg.man-
to, sendo mettidos a bordo 1600 pobres acerares,
iccorrentidoi una aos ostros com sjargilholrae
10 peecogo, o o qoe mel admira canteodo. gra-
cejando o rindo 4 madide qao dn canosa aubi.io
psra o nirio I
Finalmente, e qaa meic noc taz deiconffir da
varecldide dee essergec a raSpeito da ectravata-
r, spressntsdss par sqealle Albo da neu. mi
"^'nr/61 U,a4,< t9rni|n' Ha o cea ortigo
me7"Vq,, Mm ,,,endr g lel. <> costa -
Os borne, aflm de noeea alliado eU adoedrir aceta
e Dfliincli e cammereto. -------
Plo menos, 4 c qoe ee pote Umtekmm cW
eegainte percgrepho da dte eeirooacad 1.
glosa : ""
Blandir ama expedicac ceat,. wrtu| ^
D.hem, eo iolorierdoroloo. eeria lujear,.
Nio celimogioa em Ioglaterr* e cae 4 mr
qai a Afriei. Nio lazse idea da ialeeeMac*
celor qae ce esperlmeole n'eetee regte.
no mar, 10 os capitn dos asvioe aa 1__
ds olho viro, os raloa abraaadareo da e|
qaailbee oetile e racha al a taha, etc.
Seppeoha-se a qaa aer eafate deatoa, sea
camiohos aea eetmiaa I Iaegine-ea coala a d-
dade de Leodrta corceda por aa baoqaw 'iciIj
simo, povosdo de tarbea de tigres, pses bwee. a
(ode a oepedo le eoaree serpelas miu..
isodo .pea.. .igun$ ,,., W{m^ m e-rf-J
rinbosde meioi, quinto aullo, de largara, a
flnalmsnts flgurae-rec am sol de requna'r per
cima da cibeja, o mooqaitoi, gaf.oboto* te a
prego concerreodo para ama rioleala laleascaa-
Cio d'olhoc, oaridoc, etc. Qee iicX.1_____f.-
ser cea teee heapidoe pera Iraeo aa aaracia do
pas eejeitar o rol de Dabome TI Nada. Se re-
almente qeremoe qaebnr-lbe a saber** eeftd-
ge-lo por fia ae tr.Gcod. eeerontas*, aa-
moe bloquei-lo por yteme, raaie eemp a. qeel
o de lbe tirer Ajada, e quelqaer dea s*esa peta-
clpaei portoa de aer. '
Em neta dUto o leaos a a reeoaaeedar I
q-e b.ja t.da e vigilao.U pele aeaae a* U eea-
?Hn"^U A"J- ond l0* "i*Ti-
sedo, eom e eus uermgeo, apngaCea tisssi
'eco geetev.a dad. m.i. e a.etro ceele-j.
nao no. ng.n.mo., ea o qo.l iafrfac^asaalta
o ordensdo d'um pobn cap.leo 1
(Do Jornal do Qommerewi lis )
isplanllM PBW". I vvl do inri1 *" "r,,B,onU Pl0 hrdoiro pro-
no Biddahang.
Oa portal prlndpf nsquelUe p.r.gen. alo
Porto Noro', Badagr/. Llo ^4 oa A*dr4,
nere f)l.iW*-*> c orete so ente, poff q*C
Varieaades
Ajada.
Vimos hoja tratar de dar ama peqaana noti-
cia do nona eitabolecimento ne coate de Gai-
n, o castalio de S. Joio Bapliata de Ajed*. ul-
timo podri qee eioda ali nos rsats das nona
g'oriaa pssssdas, do poderle e relegos emflm
dos portagaezes naqnellas regios.
Daremoe egualmento ama brare informagie
acerca do ni do pdzo Dihomdoe sccri-
fldoc hamlaoc qaa ali tem lagar, e, final-
mente do trafico om eacraroa neqaellaa pars-
gens.
Estes terree, eeee neos e coetnmeo, cea ca-
tado actusl, commercio, etc., sio sinds tao poa-
0 conhecidoa geralmeote ne Earope, e ci, pe-
rece-noe a na, assumptos de taota curiosidad,
cni interene, que entendemoe nio dooegne
derla aoa noaaoe fdtorec o extracto qae eobr-
est. meteria hoje lhec eprceeotsmss de um cs-
=-'' grave aooorid.de de sccente, qae era a cedaccao
d ai eos.
Como poasirel qae a nio estejs sonbo-
re?.. Acabo de eer teride tio cruelmente.
Sem duid,...poim h elgama cocea de
mate, nao?...Coofeue I
Elle ab.ixou oa olhoa healtou, dopeis levao-
tenoo a cabege:
Desej.ria fallar-lhe, eenhore.
Agor T
Agor.
Por cae rex elle perecea hosiUr: mas-de re-
pente :
Espere-me, disee.
Eot-oa no reatibelo, e reappareeca am oc-
ente dapoie: dettera cabra oa hombros queei
oe ams carta capa branca bordada da azul ca-
jo capes cahie-lhe cobra a fronte. Tomoa o
br.go da Ral: deecerem lentamente oe decrec
do polal, o atrareaaarem o pateo em dlenrio. di-
rlglndo-ao para c coatade. Lega, qae entr.r.m
ne eombrn alee qui n ebria inte a grede. onde
brilhevim Hatea de luz eabranqulgadee Rail
elevou emflm o voz, o fallando com urna eeveri-
daie m-1 cuati Ja :
Utnha seuhora, diass olla, acabo da atra-
reeser algamai deeeee bor.e rigtdu que chamam
o homem i re.lidade e eo derer. Sappllco-lba
pola que me revelo o eegredo de cea peneemen-
to, qaa me dlg< ee e honra de obier eeae mi
me aera venadeirameate interdlla em qeenio
nio receber do cea a graga, que me falte, o que.
recelo, me filiar aempre. Neste caao coofeeao
qae nio eeperarei pere auflocar um amor aamee-
per.og. quende hi.rar perdido poac. coragem
e digoidue que me red*.
Syo lie p.r.r. bruic.meote.
Preeeotia lato I exclamoa ella em voxbaixa.
Sem parecer oari-la, elle contlnuou com c
meama asperea :
Sir, deade ji renunciarla e umi prov que
me pirece ioetil, e ioeeoeete...O lempo daaiiiu-
eoee pea.oa...Seee cren;ea jmele cario ee ml-
nha.. Em quanto viver e deuda girarme ha
nao Teta, juntamente com o cingue...Sis a rer-
n.ade.
Perdis, seohor, disse a joven do Ferias
por todss, mistar dldrngolrmos e fa-
rmos comprehender qae qasndo ae dli o porto
do AJad, fallando da povoigio do Ardri onde
cechegado alto mar a pareando ao am tormi-
divel banco o ame raitlieim aligoe qaa ce
boga finalmente po'oigio de Ajada, onde tre-
ml a bendeira pertugueze no eeetello de S.
Jola Beplieta. noto do qael Mea tambera e po-
roago de Grga, onde rodde e enterldedo
principal, oa cog, do rei do Dehom, nio fl-
etado maito longo den feitorlas, oa saramas,
nma das qaaoe freneeza, a a eatre portngaeu
de Damingoc Usrtint, a quem a Times errada-
menta chama bresilairo.
Ajadi, qao dista 70 milhas de Ahorn, eati
lind.mente situada. Tem um escolente mor-
edo, onde ee encontr cerne do ricci ou de por-
co, cornelro, peixe de muitec qualidides, pom-
bos.gellinh.s, patos, per., pintada, ou g.lli-
nh.e de Gein, fructe, vegetues e gen.ro. O fe-
zendee de Earope ou mioureitursdss no paix. A
poroegio tem raas regalerec, e ee a amas trae
milhaa do I. ttoral, lando oatraa trac de comprido
cama de largo.
Deve aer grande e ca papalagio, porqae n'e-
me occaeiio de guerra forncea pera o rd am
contingento de doz mil homena.
Ji dieaemec qfe he om Grgu ume eutori-
dadeprinclpel do rei, o avog [pae doe broncos).
Tambem fanedona da jais a precide e am tri-
bunal capramo, onde ao decidem todee ce quie-
t, e entre oc brencoe o oe proteo.
Neste omprego fes oc meiores servigos aos por-
tsgaezes o famoso ej cima referido Cb-Che,
oa s.ra-
Mss, tornsndu a u. ..... .
mes, afr.n.. pi,r'U' ^eUorl"
,. .. ___, rHgs lUiOO pdecae por anuo
o le aa Dabovue pi. airea ue paicr su toto-
to ineaperada dapoia de que ee eervie a bem
poucos diaa. o a acta meema hura, que caced-
lo oenaar anlea de responder a Uso.
Ral S.udou-s. Es c.minbou elgum lempo
etlen.iosaaeeu ledo. Cb.gerein a extnmid.de
da venid, perto d. urna el.reir lumlooea. Sy-
bM como que iair.d., Uvantoa (reme pera
o mmameoto eemeedo de e.trell*.
imple, mofimento, .ea rosto, llvre
ea c.pa, .ppar.csu a Buul, esclarec
- O icohor ui triste, lhc diit9 alia, tora lis' u'em tem poacc dlstjcto, mu n. liqjssgim 4
pe
e, n'usee
de aombre
...reddo de ama
s.pecte d Mslid.s e Ic.aeoer.nita eioguleree.
Kit incommod.d.? lhc perganloa alie
vlr.m.nte.epproxlm.ndo.ia. ""
EU* corri.
Pauto, responden.
E aoontaado pan o cea :
Chi de tio alto I
P.re-iha qa da eambaleava de repente :
eium morimento para eaileata-U, mas Sybl-
ie repente-o com e eus graga trenquille.
Deeojo cmanle o eee brego.
.mleanu": "" "* proii,ai' 0 flm 4t
Ma""iEit *l,' d,,M ll- l"liZ reipoils.
Nao lenho dase pelevne: jimali deipoierai em
?.0m*al.iqo9 o5 ,r6' ni0 otca oatro
ueui .lem d. mitarii, e outn e.perenge alm
10 nade. Seria crimiooee. ee acceliacee ama tal
?*> P. Qae nem darla nem ncootrerie a
telicldad. E preciso poie qae 1101 parmoa ....
mee pgo-lb eoreldemat qee nio ficcmoe
com plsvra de colera e deezoel.....Que a
lanjbreage deata hora aempre euprema noa ceja a
emboe egradavel. Sobretodo pin mtm ....
u lh o rogo .. .Ser o uotco roaeoce de mi-
Vl1/'" d"*)ir*t 4a' alttme pagine nao
s.ji mal Aceeguro-lhe qu oa inimoo, e, p-
ard dr que offro. ou mallo cipic de goier
do ene.nio deise ln.tmU que ue reiti. .. .in-
da qa.ndo foiae o atuve de miaba vlle, como
o ultimo de ooaae amleede.
Elle respodea-lbe epertendo-lhe a brego.
Apa Iguoc minutos de um caminhar ailen-
sloso :
Falle-me, meo amigo, f.ile-me ce^0 d'an-
tea, come ee ttveacemoc de nos rer aminbac o
nmpre.
Nao poico, Sybiil*..,
mirclir, e a partagaesjs.do saprschsdo Domingos
Usrtins.ipezer das ditas eepersoces 4 cora.e nio
obelante e grande eafcede do monarche, nem per
Uso se pode eximir a psgsr em imposto de
J0:000 petacac soauslmaote, pare Ur oguel di
rolto eo que teem oe franceses; pror.relmtote
ou porque ectee sio msis fortss do que oe portu-
gueses, e poderio sssim obter aelhoree condi-
gao, ou porqae o nocao oaptriot.fez negocio
do mala ralor o em maior oseis.
Mu, por oatro lelo qualquer aarlo qao deccer
regu ce euaa mercederiec o ac m.ode direete-
meite pars os srmizsoc daa referidas feitorl.s
com o flm de eli eerem postas 4 riois-, nao psgi
direito elgum.
Qoendo ce pecsa pelee roee, urna das causis
q attraaee etteogio do ri.j.nle. eio s. asas
em reinss por aq.i po, acola, qae eesim com-
memorem dolctoc 00 crimee prstieedos.
Cem effeito. 0 rei im.gioe que elguea
a offendoa, mende-e logo ler.r per. Abom eom
leda a aaa .ailU, e nanea meic ee houre .ll.r
atice, tiendo a cass fachada .14 cahtr aso boca-
do., e nio ce permitiindo a aioguem qo e rape-
re. nem que torne a edificar oatra n'.q.ella lo-
cal, pols exige a lei, o uso, ae a rontsdo do co-
bersno qao a cace do criminno cala
em reioee.
Bm iCaAAMKNT0 A' OUEIMA-BOOf A.
om 10JJ, em d doe et.aoe daeie tl4 ba-
vi* am celxiro. bornea m*dar, aatie aaaeaa-
do eo syiieae potinco eolio vigente peceea sae-
derado o iooffeneivo ; et.ve eaaare a*
som real tffigie se pillo.
Bate hornea itnhe aa iraio, que mrice 1
antee fore procurar iortuoa aa BrsslL a 1
msis dera noticia* aaa* 4 (.mi i.
O ceixelro do atanco, depda ae di a M de ju-
bo, perdeu o ion emprogo, porqae e caatana* de
abeco qoe eotao oetev.|arraaeteda por Jea* Paa
10 Lordelro, peceea pera o conde de Farra
quem fdra edjuiicede pelo asraitia* rae
ao go'erno do Porto.
O cilieiro flcoa em trieteo circenaaUadae. a
com um fliho. qae qu.nla chegoa 4 e tace sm
eenieot, eprendeu ua offleto.
Vivi.a pooraaenie oc.ixdro eeee fita*. Bale
genhave, como nifl.., a sea vida, e* sai
subamos em qae oeampregevo.
E' cert* que noc pnmeiroe teaaee, emejkt ata
1833, eet* familia aoffre* aaiiee priracceu e **-
poie l eo i. remediando, como guale ao a* a*
trsbelbo rule e mal retrlbaic* ce*)* a suilsul 1
diario.
Um dis, haver claco aoaoe, 4 perla ca eeai
onde morare o cixeir*. perou eme nmagia ;
am criado eebiu eo quinto eoder, pagaadea a*
alt morera o Sr. Joi..... Ropeodarea-taaeclr-
metivimeote.
Urna aaohere eabia do trea, eseafe t I aso-
re da da Sr. Joa..... Ere ciada moce, 1
co fcvonclda de bollan.
Falle o Sr. Jet.....?
Stm, eenhare.
Nio pode coobecer-ae, porque ha l
me acho em Lt.bos, ahogado do Rio de ,
O Sr. nio tem um iraio T
Tin; porm ba mellos oaueo cae fe* pora
- Brasil a crato que per 14 aurree.
Seu iraio morrea, acto ; aae soebe ar-
ranjer ua vida, e de'.ser alguae fettaaa. Ga-
aoa a leve ume Alba, ea* Bina aaa aaa aeeeaua-
seguinte o Sr. 4 mea Ua.
Houn o eepsote n-teral, depoiede sea
te deilaraelo ; oc doae referira ae
taneiaa de aaa vida, a 1 cabera
lea:
Deccaace qae d'ora oa diaate .
eeee dgrgec. O Sr. lea asa filie f
Tenho ; eernlbeir*.
Meada thaaac o adaa*.
1 sai 1/ebelKeT
CU uu ]
per Ierra
Nao importa ; mande-* cbaaar. a 1
qeerenbeji. '
O enligo ceixeiro obedecea, a d'hi a aoeaea
apperaceu o pumo da raeem-ebegeda eo Brausl
o qud duvidou preaentir-ao a laeeperada ratta*
eom o cea veataario do trebelbu. || qulz logo v-lo, e depeic de aeiioo araeaalMaea
de parte de eenhare. di.ee ocle eo pita*:
E" qaero ir tesar aaa* coapno, e o pri-
mo be de acompaoher-ae pare a* serrir d*
B*sl*>
Mac aa nao tenlio
comp.nhe da prima.
Ieeo pouco Imperta.
Com effeito, .oboe descea, o aotterea-ee
ne earraegeas, e logo ae encalle o era a 4 U-
ji da Sr. Naubee. e> ah o ecrr.lh.iro trac**
o ea feto rlho o de operarle por ua aovo e j-
A iiohore, ecoapeohada pelo cea
a diveraee loj.e, onde le bietacli ,
quendo Um j no amtobo da eeee
ella t
filo deeeose pera ir a*
foi
. o
tts-loe
a saa pslsrrs a algeaa ae-
Julgamos qas Inglaterra, e pretexto de cesoa
de trfico de ecenratara, como o que dissomos
deouadou o referido correspoadente do Timei.
deeeja apoderar-ce de Ajud, queremosdiir Ar- I MQ fllho-
dr, ou de algam oulre porto principal do ral d E"wr,al" 'j0'"- l, ** *
_______ *^ a,1 (Jornal do Commereeo, ee L'oooe).
O primo dea
oine ?
Nio otando o qae a prima qr dlser.
S nao proraeitu ciaameoio iltroae aa-
nine ? Ss esii livre pere eeeer coaia?
O rapes dada Iba eaatare a coarreeealer
b.lbaciando, reepondoa :
; Eu e.iau ltvr. Mac a pria lacrar cacar
omlg* I E brinc.deira.
Neo e. Se eeli Jt.po.io e teso, aaea o as-
remoa a eeu peo. o trea-ee ji do ceeaaett.
Ea nao poaee nea dro ngeitH laata lonV-
ciH.de.
N di* eegainte derem-ee oe prinetree
pere obter ee necesoerUe dis;ensad reas* ,
nldad*. apenai eil.s i. Uangaraa effactaaa-a*
o *MBnto.
O amigo caixelro dre anda aa e>
ipooble de
-.iTt, D1i,"m 1"' "o obatanU tado lace. 1
miaba lembraaca Ihe .era chira ....
Stm .... m.ito chin .; .
*r*. ".i "* ,#fl ,,'aa' Nio rerel am
ce de e.tio mm am. bello neate eem penur
na tai peno* e eben5o-le. H
gem.DVte,ng0"*B1* Elcl,DWt Rl"1 ">-
Sim, ebengoa-lo.... Tenho tldo por aaa cenca
Poaa,"m^d0dl"Ha,"m^ Ua" "'rU d ""'P'- "^>'M
Con im.ll.,' m*U UTid, e"" 1 eloleotee. deque elle proprio ur. aritad, *m M
diaso parcele harer recobrado lol.s ae suso for-
gas :cemiohsrs sem fadigs nea preeaa ceaceso
d.r lgaot, gil delicedo. qee lbe en baaf-
lael. Entretsnio por loterrdloe elle olh.a-a
com ioquieiegio.-admiredo de aae easoalr.r esa
saa linguegem aenhaa rielaabre fireeiCa-
de e altivez fogons d aeu ar.eter. Su.
tioha nma calma e meiguce extreorJIaria.
Reul eenlia neaea frece creaiur. uio r
chriataa .... Qee eero fetU oqee precedeuasoa
irtetu partia I Que momento aquella em q*vi
aeu coregao atjrir.ee dar entrada Oeae I ..
Voc me ulzla n'ei.e noel* coune to iueUs
noore, e digna, de na pesio. I.....Meite. ve-
tee dpols pauael n'ieeo ... ni que leoha ne-
u d* lg,m "onaI>1"' P ostentar
ainhe f. nao comprehendo a darida .
u nome de Diaa pare mim es aacrtpto tio vi-
atveimenteem ceda ramiobo de herve. cacada
liTJl em.e,dl tr,|l'; meemo (llnelo d.
eolldao. da o.uie o do. cuc me dex. ouvir
U ---,e *'ranl#a'. q* o meu coregio .t
lASTS! ,r(n' q,u 0,.o"u moa v.ra. o oa
^e,p,r,m M" no dtzia
SS? "~m.....COa, d,"',r4 ,al > B'I'H
ve.ee dea.., 0..., ei.T.d.e I Ni. cae.-
Bar'" ,s,t "' elbcr do que polo eup-
daVlhl0" d' ^ U1 T"> "-
dleao n. '.' Pefd" 0,h ** PC0
.m f. Vi10 ,a' Uct" PiMer-l.e
?./-.*' 1p,1. N*o h. que a'ec
Li.fr>?.- P!' a'0, d).aioo*r-ma a
'treqoe,, tu pirUo; ,Bm t,Ut
.ll .q*,aia dguma rez penes
aoo ume ijrme triste o dossgradavel ?
7" .eio o receie ....
Carete eeea oitr.obo dialogo, ellos contlnua-
r*m o diriglr-cc para o interior doc ocquee,
me vce par 11 loe aa ombn epeaae doa mal-
los, outrss alrsveeeando ebertaa louudedec de
urna claridad* lellir. Reul cemprsbendau que
oaa ere oaciao que giren equdle pneeio, e
que bybillc dirlgia-o com calculada predilecto
psrs cid* ts 49s nijoi qae msis bu. Alm
bigio lodlstvel de espirito, elle de z*ra-a* <__
duslr, como em eonbo, pele mi a'eeee erUssc*
ssm irssolugio, sem forje, queei ecos s
mente.
salgo
Lmbn-a de- euee paleares,
prosegu II*.... Ha, enle e eo recen dWre r'oiV
que impoideel. que penco monetiueao t.r em.
Ieeo partee to reriedielri, ci doa
eesuoeeec..
'* V
ppare-
peniar am mim,
nada I
lumbranr* de eerdaie! Polo qae ee
poe, queodo rom e mort, aae lacea
qaa malar de forme, pote qee e Baten. *
mortel, e o que he ea oe de mek trem 1
eereeal dan. rieer elerneaenle, ermo
que o ooieoe m.i. eleredea peieeaoe
eeadade. non. f, nonoe iapui.M pera
ooaeoe eaono, noeeoe eoffrimeoii a uoea.e
gnmee, tado Ieeo emflm dera parieer
eem de.x.r roe.lglo. emm .....i
futuro, um nfegte, am juetlge I.. Att|l
aobrceiveda, oxee, lo o que puro ... i.tf,
rl truo, excepto o q. be ea ea de batT
da gr.nd. xcapto tade o q feeora a vi-
de, decor* a terr. a egrtde a. cu! Oa I eio I
bi. era duda vot qee o atde, aae talo pora
doad dicndna oouei .ir., e par*
eam, como oc aojoe na ieao bibliee.....A
eaaa im.goa. E' doc* cercar e aorta
preatlgioa rUoohoe, pecielaene qnaaoc te-
mee partido eetee qaeeneeeaae Su. aala aer-
rea malto joen, nao mea .migo "
Hiltajoren, verd.de.
(CoatMB*r--aoj.
PKRNAMBCO.-TTP. DI M F. DI F. flLflo.
II II 1>


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID EZTJX3RLW_WACYGM INGEST_TIME 2013-05-01T01:15:59Z PACKAGE AA00011611_09687
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES