Diario de Pernambuco

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Diario de Pernambuco
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage:
Brazil -- Pernambuco -- Recife

Notes

Abstract:
The Diario de Pernambuco is acknowledged as the oldest newspaper in circulation in Latin America (see : Larousse cultural ; p. 263). The issues from 1825-1923 offer insights into early Brazilian commerce, social affairs, politics, family life, slavery, and such. Published in the port of Recife, the Diario contains numerous announcements of maritime movements, crop production, legal affairs, and cultural matters. The 19th century includes reporting on the rise of Brazilian nationalism as the Empire gave way to the earliest expressions of the Brazilian republic. The 1910s and 1920s are years of economic and artistic change, with surging exports of sugar and coffee pushing revenues and allowing for rapid expansions of infrastructure, popular expression, and national politics.
Funding:
Funding for the digitization of Diario de Pernambuco provided by LAMP (formerly known as the Latin American Microform Project), which is coordinated by the Center for Research Libraries (CRL), Global Resources Network.
Dates or Sequential Designation:
Began with Number 1, November 7, 1825.
Numbering Peculiarities:
Numbering irregularities exist and early issues are continuously paginated.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
UF Latin American Collections
Rights Management:
Applicable rights reserved.
Resource Identifier:
aleph - 002044160
notis - AKN2060
oclc - 45907853
System ID:
AA00011611:00682


This item is only available as the following downloads:


Full Text
./
Jf. 265.
ii 'iir.......J f n
*T'

Anno de 1830.
------,--------__________


DI ARf) DE PERNAMBUCO.
r>;

}??*"'." "^P^S"** do ** Dkiio roa Dim* N. MT 1. *r m -*- mi S4I rM k... W.a
fie jaaira todos m dUi tii.
.*
.?


Sabbado 0 de Janeiro S. Julin M.
-----------
9 4 ktrms i SO minutes da tarde.

D
RIO DE JANEIRO.


fK grande magoa e profundo senti-
mento foi para es Brasileiros amigos de
sua Patria o dia 7 de Dezembro nelle
se-a realisando huma tristissima scena
oecasienada pela catastrophe acconteci-
da. SS. MM. O Imperador Conitituoio-
aal, A Iinperatrie, e Raiulia de Portu-
gal, e'S. A. O Duque de Santa Cruz
recoihiam-se do 9eo paseeio, e na ra do
Xavradio partiado-se a lansa^-do^earfi^
nhe deo motivo a espantarem-se os cava-
los que o-puchavam soltos e governos
a corsjoee. S. M. O Imperador que os>
guiva, quiz sostel-os, e com este esforso
rebentarain oseordGes, e os fogosos cu-
vallos em total abandono veavam pela
ra adiante; desgraeadamente eslava
huma pedra, e apanhando'o earrinho hu-
ma sobre-roda voltou lansando por trra
todas as Augustas Pessoas que nelie am.
A queda foi grande e perigosa, e funes-
tissima sera si o Povo se-nao ajunctasse
tosiendo os animaes que aioda arastavam
o earrinho/ dando com este pasto as mais
decissivas provas de Amor e Fidelidade.
Mais que nunca se tornou aos Brasi-
leiros amigos de sua Patria, sensivel este
aoeonteoimeuto, pois que de dia em dia
, reconheeem no seo Menarcha os verda-
deiros sen ti mantos de amor para com os
seos fiis Subditos, seutimentos de novo
ha pouco patcnteados salvando-os dos p-
rsigos a que os-expunham alguns poneos
ambiciosos, e so cuidadosos de seos inte-
resses particulares.
Offerecemos a leitura do 1. Bule-
tino no qual se-deserevem as observacies
feitas pelos asaistentcs. Todos os outros
. noe-asseguram que se-dere esperar e
i eomplsto restabelecineato o que awbici
Primerio Bulletwn soh*e o desastre de Sm
! as Magettades Imperiaes e Fidelxlsima.


enanos.
No dia 7 de Dezembro, passando
SS. MM. II. e Fidelissima, e juntamen-
te S. A. R. de volta para a Imperial
Quinta da Boa-vista, aoconteceo, ao
descer a ra do Lavradio, que se quebras-
te a lauca da Carroagem e depois as
Guias, esa consequencia do que, e da in-
quietado xdos Cavallos, e difliculdade
de dirigi-los, voltou-se a Carroagem, en-
contrando huma sobreroda, a que s se
guio huma desastrosa queda de Suns Ma-
jestades e Alteza, que podera ser das na-
M triitres consequeneias, se a Providen-
cia nao vellasse sobre o Brasil. Os rebul-
tados deste aftiieto desastre podia ar
tnai*; desgracados, porm felizmente es*
pera-se que nao produzao outro eff ito
mais do que o de hum accidente ordina-
ria.
Transportadas SS. MM. e Alteza R.
mais visinha casa, Ronde podiao" mais
eommodamente ser receidas, teve o
Exra. Mrquez de Canta Gallo a honra
de prestar tudo quanlo necesario foi ties-
tas apertaJas circunstancias, e concor^
rendo em sua casa quasi todos os Medi-
os e Cirurgioes da Imperial Cmara,
e outros, passarao depois da competen,
te exploraca" e exame, a fazer o necee*
sario curativa, tanto externa eomo inter-
mente, e isto em relacao ao daino,
que cada huma das Augustas Pessoas ti-
nha experimentado. A saber : S; M.
o Imperador no aeto da queda, que fot
sobre o lado direilo, perdeo os sentidos
por espaco de 5 minutos, yoou a Si, e
posto em repouso, reconheeeo-se que ti-
aha fracturado a 7.a costella verdadeira
no seo terco posterior, e a 6.a no seo ter-
co anterior, huma iigeira contusao sobra

r*^4
TT
\
\
/"^
' .-

; 1


(1146)
a frente, a alf wma diiteniae no aparto
direito.
S. M. almperatria nao tere'datara
eniTtl, ae nao abalo auato, ejuehun
tal deeaatre leva aceaaionr-lh.
S. M. Fideliaimareeabeotniejarnui
mranda ccmtawi Ta iaaa -dn-aita, cawta/ra*
headendo parte da eebeeadaaeeiJie lada.
S. A. R. o W&iaiae deLeuebten-
beiw lev* htiejra raxireire ta aobit *ch> -fce>
do direito.
9. M. Imperador, apelar de ter a
maii deeidida aeraren* tai tedee a*e*ee,
eaa 411a alia ha preaiea, nai deamentio
mu !, a Ce*?eeaar-aa, o-
moaoia effeito o/ee>, ae portee a neeee-
iidade e exifieee, a*a para.ee Qutr. aua
in todoi ea*oe, aiada oajeeaia latee, ea
artae -de ReJigieo preeejdae a lado trae deeare\
SS. Mftj. I. a A. R. aebaSee aaa
eireaaeUneieWeeecWver eaperar ae*
reetabeleeireenti no teea'a marcele pela
natareea de eemaJhaatae mala* ; aDif-
narai-ee tear na easa a Exal. Marapa
da Cante-Galle. S. A. R. Fai traaepor.
tade eaa Caraira para a Qeinta da Sua re*
idvneia, depoiieW redaaida a laxaba.
Aaaignadna Baro de Inhomerim
BarOo da S'awt/e Conselheiro Ma
noel Bemardcs Doutor Manuel da S*
veira Rodrigues Dotor Joa Fernan-
da* Tavares Doutor Grmvelte e* Dou-
tor$~ Doutor Bom lempo** Doutor
Azeredo* Mr. Stephan* Jernimo Al-
ves de Moura *+ Francisco Jnlio Xavier
mi Christomo Joze dos Santos m Joze
Pedro de Otiveirm m* Manoel AnUmm
Benriques Tote +* Joaquim Joze-de-Car*
valho>+ Jttittho Rodrigues Perera fat,
e outros minios que nao estovad presentes
ao fu&er desle Bulletitn.
? ..
Quartel General no Recife 4 da Janeiro
lfc f asa
)ExM bo Da.
Publiease o Decreto de \S de Outbr* da
anno pausis sobre a penifle **e*fr
zertores. r
DECRETO.
\JtERiNDQ dar Eaere* bwata
fTWk da MVa Imperial CHamanaia, na
oceaeiaS do Men Faaitiasime Conioreio
cam a frincaia Amalia de Lauahlaabar^
Sieeirteeek < ei -por bera, Tcndo ou.
?ida o Conoelho de Estada, eonceder per-
da5atodo^a*iai4U%rea, epa*or deagra-
ca tWerem deiartado daa auaa Bandeiraa,
adanlro eftiko da iba rtrtiwia, con-
tado* dotia **& ate far ^tfelicaa
naa aapeictifa* pafinciafe, aa apwahta
rr nts no! Carpa, oy aoa OoUTwafi*
baniaa dai A^maa; a parWitltir qia aaawn.
taaa jw*a quandt)*aatt'aireaj(iaira5i ouaatirar fara
da Proafoefe aa;utrlle a^ue parlaa*rem*
O Ca>nfcaifto59opralib Meltar a tenha aa-
tian analidko, a a faaa areciftor ttom oa
deapaahns na^atarifti. Falacia do Ra
de immikn&m dejcitodaOaiiibra de mil
oitfioantol vittta ora, Oita^a *a !rjdc%
pendeneia a damparro.
-C*m a Rubrica de SUA MAGESa
TADE IMPERIAL. jo** Clameate
Pareir m Aaiignaaio -i Antaro Jox
FWrraira ^de Britto, G^varnador daa Ar*
maa.
I .~ r r, 11
QuarUl'Gawfal weRaaifr 5 aJanaira
da 130.
OnbEH do Da.
Publica*** aparta de Lei de 24 de 8ep*
tembro de*\%29 sobre Sargentos*moret
e Ajudarttee.
( Da Astna.)
o

-
*
>

l/Aquella Carta not aacrevaiii, qua
S. Ex.o Sr. >Thoaa aa Xavier aleve para
para la partir antrefando a Prasidan*
aia *,$. El. a fr. Gofarnador daa Ai-
mat; aawuicoaMnautroainuitas.Pueian*
tM sao aa;*.ra mudaacia : jrrajaaa aaja da
flaiaouoTii Ministerio.
;
rrLs.
\-. '''-
?
r(i)M PEDRO POR GRAA DE
DOS, E wanima Aclaawtcai daa Po^
aaa Ianparadar ('oaatituaionai e'Dafaaioa
Parpatuo te'Braiil : Faaaaiea aaar
taakoa aa Haaaaa Subdito, a,wa aAlliW
biaa Qmm\ JDaeraiau, a Nat Qaaraaaaa a,
T>ai aafainla.
Art. 1. O Sargeitaa Mafea, a A
jttaata, ^ aar*ira ceaaa taaa naa'Cor*
pat da ta^unda Linha do Exaraila, tanda
tabiaVo da priweira-Linrhi antea dpubli*
aacai da Darrata a Ipatruaiaa da a,vrttro
ala Daaambradt aail altacantaa tinta a dn
ai, a aiada agara axaraita eataa meama

i(*ur>


^B
*#
Postes naquetla Linea, ^eefcerao a ssI
d raa.it vanoi mente*, a^Jb aempetaai tos
a,ue ta lid* despachado*/par* o referi-
dos Cerjsos dtpis dadsU daqaila De>
creto.
*i*.jVft. 2. Og Ajudantes promovidos
i Gftqwi de efunda Linha anlai dTr>
J)eerete dt quatro da Desembre da mil
oitocantoa vinta e dona veneerao o tlale
de Majar, quand na asesina Linha tarase
.promovidos a Tunen tai Coroaeia, a Coriza
Art. 3. Os Tenfcntes Gerona**, a
Ceroeei* en actual exercicie uestes Pea-
les na secunda Linha. e que neila oeea-
^wrau oa Paitas de Ajudantaa oa di Majo,
reetoavendo paseada da primera Linba,
rozarao dora em diantc deeold da que-
*enta c cinca esil reis, quaodo seja ato-
na i o que actubanle percebes*.
, Art. 4.,G FicaG revofedaa todas aa
Leis c inaia Resol uces am contrari;
Manda nu*; por tU Ib a todas sAa-
laerirfedes, a a,naas o eenhecimenlo, c
execnoai da raferida Lai pertencar, que a
cempraS, a facao cumprir, e.firardart
intairamente corno nalla se conteos. O
Secretario de Estaao dos-Negocios do las-
pari, nJTega fraarra, a 'eca imprimir* publicar, a
correr. Dada no Palacio do Rio de Ja-
neiroaes tinte a quatro* da Septemkre da
miloilo cantos Tint a nove, Oitave da
Independencia e doajperio. IMPERA-
DOR Com Rubrica e Guarda. >-. Joie
Clemente Paraira -. Assijrnado ~ Antero
Joaa Ferreira de Brito, Governader daa
Armas.
'
*
*
Quartel General no Recife Trie Janeiro
de 183.
Ordem ido .Da.
Public*-ee a Decreto e 28 de Selenibp
iomnm pastad* que peem em efiec-
, vifiade o de 13 de Mmd de 1808, ,a
revgeito de voluntar le
DftCMFO.

(i ENna cesaaoV) oa moti voe, pele* tyue>
is fui servido stabelteer noDecueto d*
quatorze de Jalho de mil oito autos vin-
ta e aito, que su, fosese obrigados a servir
por tempo da quatro annos aquellas que
se aliataaem voluntariaiwente nosCorpos
da prmeira Linha do xercito ; Hei por
bem, que Iqtie -senr eflerte o referido
Decreto; devtndo, d^d'ata desteeaa di-

te reg*rirse o tempe de servico doa
<$m voluntariamente se astatem, pelo
Decreto d treze de Mai o da mil aito eeiw
aeeie, a,ua datarse! au praao 4 aito
*! ; Indo o te. I se ees dar aira,
oftt depenieneia de aovas Ordens, pala
impleeaprea*ata<;fcS*.eaueli, aasifna~
ia pase Cottaaah** te do Cerpo raspee *-
ve, fye noaatoda assesitarase praaa se
oraeeara' m todoi oa frisjiiterie, eeeie
bum titule ide aefiuraaaa, na forsaa qua
# aseme Oenee ee eealeen. Jfaeo am
"mtMtk* da .trteMbi-a de mH aito eaatas
^mte e nev, oitava di Tndependeneia e
i? rt,*#- c* Muexie* fie SUA
MAGSTA;E I1IPERAL fec%
Clesaente Parraira. Aa%nade ^ A-a>
Uro Joae rrtjra sJ Br*>, Gerernaior
^*i kfajAI.
C ORRfiaiPbSDiNciA.
...
'Nn. Edictw. 4- Quando ahio no
miga do Povo N.. n de 28 de Novcrn-
toro do auno prximo patsado a insulsa
corresp * Padre Aienemr, e e Daputado Caatro e
ila, qpia lof derntritir a este iji/mne
impostor^ rnas a.prrai que o.Snr. Cajtro
e Silva aue ss axava praaente o fizette^
como porem elle se retirasie femasiimo
ierfeito, .de carto por aajttaIJe nfa5 aue
r para Joucoi, ouvialoi mocos -+- e nao
pesso deixr passar seas analizar essa cor.
rNponMeiea: Prineipia e Corresponden,
ie eie, a bem pezar su, moatrar muito ri-
f ozu> eom os festejes e a Conatitucianafc
JM Natalicio de S. M. I. C., ao
Jesssao teqpo xana nonstro ao Padre
Akn arra^aoi ;stej?adra Alencer he o autor
dosses iettejos que sauio rigpozijaTao ao
Gorre-pndonte, come de hm aronirtro
podeeahir .aecao louvevel ? Goneimia o
contiadietorio Correpondente .admirar
a.Coisstitiieionalillade da AleAcar; naf
querenol acreditar meila, e am me elle
foi o^utor.darebeliao do Ceara eosn er
mneo doTristao. Huma de dees, ou
TirjtKinahqJiite, >u%qu mnoeente o Padn
Alenoar, de nada val, ( o que huai ab
sur4), ) ou lagalmente foi jugado iimfl
eente, e eomo se atreva essa picare ao
lumna atacar o julgado de hum Trihi
nal cujo Presidente o mesuro Coluuu,,
bnva?
J


#
<
+*L
^
. .
\
A


mr
~*

i
(1148)
*ob
mm
*
',Proege o Correspondente t com premir ao Carjuao-mor Barbosa o honri
as suas costumadas Calumnia* asseveran* muito. Ja querme doi a tarcfa desta A*
(loque Alencar foi quem intinhio para nalize cumpre Conrado nao ser elleito Deputado, quan- ooiza sobre o rizo que rara no amigo do
do a Provincia o quera elleger, se a Pro- Po*o N. 29 a cerca das medalhas per-
vincia quera elleger Conrado para De- didas da casaca do Sr. Castro e 'tto*< .
putado (1) eomo A laucar sendo hura Esta porca xincalhac,uo aboaa a eonduc-
monstro poda ter preponderancia eat ama ta do Sr. Castro Silva e bem erova que
ProTncia inteira quando pregando elle, nao havondo materia digaa de usura,
cerno da o Correspondente que nao ele- lanca-ae mao deMas ninharias para o de*
gessem pesioas de fora da Provincia, a primire porem de balde. Todo1! Per*
penas da Provincia forao eleitos Deputa- aambuee he testemunha que o Sr. Castro
dos .3, a cinco de fora da Provincia, eu e Silva tem andado com asmas medalhas,
conjuro a esse Calumniador para que pro- e se algueses veaes deixou ^de andar com
ve como todas as listas forao publicadas ellas por andar mais a fresca nao mereca
em todos os destrictos da Provincia, mas por isso assa xinealhaeao a qual esta su-
como os mentirosos nao tem pe o, pouco geitos, os Exoallentissimos Senhores, Pre-
se importao que os dismintao. Ja he mui sidenies Goveraador das Amas *c. ere.
sana es*a Calumnia de que os Castros fo- e outras muitas pereenagens dasta Cidada
rao denunciantes de quatro centos de 8eus a da Corte, s,ue coma o Sr. Castre e Silva
Patiicios como sem vergonha tem espa- muitas vezas deixao de andar com as suas
lhado Conrado: essas actas de Quexe- medalhas.
ramabim, e Granja fora remetidas oiti- Qaeira Sr. Eslictor em obsequia da
cialatente pela Junta do Governo. Mas verdade inserir no seu Cans^itueional Pe*
diz t> Correspondente quesees Castros riodico, esta rain ha carta, cosn a,ue maito
forao eleitos DepuUdos foi pelas listas e obrigara' a huai
Cartas que sevirao na Carteira de Joao Cearentc.
Faundo: quando|assim fosae, o que se lie-
ga ; ignora va o Correspondente que Conra-
do, Qeiros, e^outros fieera coluios publt*
f
1
.
eos para serem elleitos, e todava nao o
consegu rao, e nao a conteceria o mesmo
aos Castros se de facto nao tivessem popiu
laridade econceito na Provincia. Porem o
que da hum Columna val mais que tudo.
Nada porem me fes rir mais do que apar-
Voice desea latagao, quando querendo
provar que e Sr. Castro a Silva nao he
popular, diz que o Governo naS tem re
partido com ellees suaaGrafas, ora ha*
Corupra-se.
m barricas sea, a
a iiver ananeie por este Diario,
1| % Otaca em barricas seqaeaes ; quemNoticias Martimas.
Entradas.D
21 dh


Ia 4 do aarrente. Ra da Janeiro;
lias : B. Ing. Hardingo, M. Roberts
vera' maior disparate Por isso sauitos Gibsen, equip. 13, esa lastro. aJohnston
ulgando benzerenvse, qubra a naris. Pater & Comp. hh Liverpoal ; 43 a" i as ;
O Correspondente querendo ceatestr a B. Ing. Activa, M. Williasa Jellarst, e-
popularidade do Sar. Castra e Silva er- a,uip. 12, carga 800 barricas de farinha
nece-lhe a maior prava eat seu abaao. A- de trigo, e fasendas, a"Hywertas &
ceba finalmente a Correspondencia eriti- Comp. < Rio de Janeiro ; 20 das ; S. %
cando do Capitae-mor Barboza, que tor de Outulsro, M, Manoel Pereira da Silva
na ao sicuterat: esta eritiea, est no mes- equip. 19, carga carne, a Nuno Mara
nio cazo da antecedente que julgando de- da Seixas, passageiro Manoel Coelho da
Faria a Silva.
Q) Deste aavallo nao eahiao os Cea*
nces ; nosnar para Deputado aans sea
ressar que taeto flagelos aquella mal-
fadada Provnoos!

D
Sahidai:
Ia dito. Nenhama.
r *

Pernambuco na Tipografa do Diario*
;


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
REPORT xmlns http:www.fcla.edudlsmddaitss xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:schemaLocation http:www.fcla.edudlsmddaitssdaitssReport.xsd
INGEST IEID E899U8BG0_AGCKIS INGEST_TIME 2013-03-25T13:59:45Z PACKAGE AA00011611_00682
AGREEMENT_INFO ACCOUNT UF PROJECT UFDC
FILES