Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00009

Full Text

t5rD 10 1944 ,7llY py p 1i 41%83=211A1=1Mtn 11i Mn7yvn YtyITW

.. ., '-' *


S .
I

.. 1"Mix-"0I V II .I' = vIN, 11 ,v-. 1.1: t' .i
"T-u w p!)/ 7-111$ M Y1 7 "ympn _n
., ., ;, ,
-. ,

-. 'I;, .,L .


'19 1 T. PT' .
SP D ETS@ 192 p

J.. w.v PNCUS:
U..11.3 ..
81 BC lylTWS 8


L3IA13 UE t1N:tA e31)ra or11t TypJws
(D"51i' 1U9J'9 l"T 1S)
: Z411=ti .M
M iami Is Doin ts Ihare


-yOr3 197 lBtItEyl .1b
(y2 pi ) y rVix -4.
1$2 37 1 i?'T'N 1 WIT
"Scorched Ex arp pth" of

:WILLIAM ZUERMAN .


Jewish GuerrillasJDR. W. PINCUS:
American Seeds Replant the
"Scorched oEarth" of
U.S.S.R.
WILLIAM ZUKERMAN:
A New Era for the Jews of
Europe
A. SUTZKEVER:
Jewish Guerrillas
DR. N. N. BLOOM:
Miami Is Doing Its Share
ICOR BRIEFS


/1)


II I


I-


1944 ,Ipytnpy In 3V 7 3 2


I7ywtvwat IN tmawsytp 03V1 7t=Si: lB$tenyV I y

.t3il ys ly1 i8 a b11 lit 1T 741' t;I Ty8 t ,yyipynt
PTn otwll I f7W 41K tW s twyI3nyol Vtin 1py
IPT ,1p)ta Pi4T l1a pjylyiWN py41V'TW Vy ta^>lN : r'l
-tis f'' t1YD ps ta 1YipMy' plit YVlT4' IV1 IN W'3t8
nvriK TIK taSylmn ., 1p'3pivin rT tauK ta~ypIpy ,Dmy"
-T n 7tton kypn tmwn Dyn witaiwap yttci4to J im
-y3 5tya'lvtTta I 14w 'toD ,"/Ywrl i'lls,, YyijK
- 7m typ Ti1 fla yn y7ty1a0poy n 4T ayntoiys
7pai1: t IV tiU1t T 4m T ^yTK 4 t TIN w Dw' JI taliS
.taiinns s 7W mlt 7 110 'Ti D 'T 1pty 1'T tyt by yV381T31
14n 1y3 .1-i-l Jia ayla mw twill tai 74ty TWN Dy
,itia my- IVr 7-ya-T T:IK tayn TIK l jp tantn 1r ,s7w18 l.
ita -iYtP i DyT ?I pao'm Dyn p ntvitaio tin,, Dtp1
.(p8s 88IK5'pyr-ynyta lvr pI) "nmrin 540 eI1 nanro
1 i4-11 1 i1y- i^ Tit -1Y: nI -)ytuim IV-T
y1t3p4yoy 1ynt .l teVamiptynyT -31ppinyou -IyV pl
?$r ypt p nis 7Iyoit3ty traw :tu myTn tvin My'1'4
i-t ita y tVp JN Ivmi:)y pl .Yl JvIN 744
JvytA-IpgbyoT iMYny TtI't$iDnylT pn tJim W18v9y1
-V- 19pii0K -In pa 4,1 1 y ll i1t pyn ,''ky14N
-IK yT 'l 15iny*T 7-ly ,t 'mWn'Vy pyn p 3s5na
ytIyn^ ,win .'4 814tt ,tos1 -3yD ninn DV3V-1tioy'
s QWt317 ,p1y3yipK 1 yvtD 1Y pa T tMiYtoyy ailyn
7tio*ybiotsj DI^O yS f 7p1 1iw p^ mcri' yt2W 3''3'1'NQi W18
.sta tinimD .p 1'540yttL Uy$lpa oyt n-D74N l ty
tr 18D minV M p1fH fl Sy y t D8 n ttU f1 T i
I1 Ty lYT P8 i-iWtI y-lH 1 T ,T3in Ttr5 7ilt ,py88t
lynip Dy-r a pN ,TiNtuacty IPnT wlmi Viyirt
-19y9m1 is toypit Winti-t MnTny -Ito ;yoit0tv
lP ,yp3yta Vwr^wiin 1l Jp ,ypInyot pla nu my'
.V .Y


vit ,m1I6P5qv1 "WK, lyi 8 vq vP=, 'wrvg -P n
II 1P4h nB'7Smtp 3tvp i 15y9 p nypsso rBxn' 'e '"sml
PH Pl$V1 m v glY vw 1-1H ,14 li I'm W13 VI 1
.PBHn "iI taps IvtDi ns T lasn $ IsVB
,V3 ;rwa V"po1mnyv-7 .J,p1a ya anin n V1t, .a
T1(fS! .'7 .-V ,wt33 -V .I .V8


mHi 'T ?r-n ?v1)111VT JiV p n3
-=y 4 Is aTvn tiyVinyi tla19 D n pt aiVnnj 4 K
lyntDyoi Tyr IIB nyy y tI,, : p4 ya plytali pyp,
i tsiin'i'- 1in 19 taii~ny';' y NlY9 toy^ tayn tain,

".TPIN Nbns 1tjp te1 IT Dr tsnais yitay e tpiYp rY
-yeo ,, 1rpyp a 1l pe'1a myzt-tDt IlH3l t I 4
FIsl ftanlt IyD o Ti,, : togy) tiyn "yps ye mytyiayip
It p nyP HITaa TI Dyn pPJl 1P ?TyM1 ,ta1I .y"
, yffn iii~InpK l YannC jY)8?lD uruwo 11 'a14 yis ypN
".V1O5 pyT *lpit -yn ItI2Mlym tlyn t4'Tyn Vrs3yT t 1 STi
p1a 0yiDi 1~yflJ lTn10nDWEnya 'y19 IT iS1 toy
,it,1Dia ytaD; y 14 K n yMy3:a3, t vy 41 DOnV i 78IV21
yTi1 TIW Dit .t4y VnT IyT wn topymnyn pyn Dnm
,fK f, ip U 13 pl yDirtyili ,1Ty 333it$ y M p1 lit' r, iyt
-Vi in *PK tisYo4T y18 VDi3 -iV31K I O y13y-ry 1P
.tyymn .T' p ya ys i-r jm;vp
,yum ms1 TyIN7t3Dn Im0 1 D1 uytill :14t1ma it M "t
Stp'aisty tayn tafyThi taiiptyi3yny yDin0 1 Dy11
joi IIT719 110 ?0it ,ly3 io1yta ii y~iit pla yi* NT
tEp 1'P0til EtQ3t0191yi 31oiK TI pa 1iytiyn NT PK
.yito81peaylp iy3ypiniyoy

iT'ttyn tit yD$yti n plyjyipy1y ayjit plyi-bDriip
-ytib rte ,atoiiwyny y pywYa ytyaentuy iy pa pi3y''
Bita 1'?w,, p'yT ltyiWy80 1iY9'yixyD pW yitayip
tap'npiy'rya 1T pm ,"tarys t3^yp nyii pi WtK 1w ys-iyn
ymK pi a 231'5iiiniy lyt 1310 tyones 1yompy> trK
.piiix 1yi 9ynx y9nyp to a teaymite
Sjp ly3sy) 7ir 110 pyD n pins 1yi 89y}^ taio
,/''ii -iy0ina pc nyt,, A lysy ,tii3 uy ina pe nyty
ytaaifin9Wya 11 pD yta~ityy iyWr tpK a 2113 lay P p
,1iyays lympyp tIK nyt ytaDiyw yne pKn ,loww
tayn Dbt TW ,pomyti liti- D'taibytrn pa 2i1njy 0113


119 93 j2'T1 xs

mse pign 119 lie aDa1 ?

1}WS Tia psyw5oln8

$2.00 mTIn 7Jn a UPT-U7n_ 2 y1 7 31944 ,1930tpy


,y bWmK -9iyii ,Iy 3 t j' i T pyrll ,itmnn iy7 'is
7 t5rn'B yO) t p y 1 K11m p'l T in .t3Ely

.p~a pa ?I~rn Io n1 cmI tI3vt

kCp83 L W,'MD ...1;n1535 1'iy D'-i -1111 111 5)33
,1 'I R j3vt1]W~yi= Ivn t\ 11-1 in ~3 11 .P1Di iytyn1
Vy5 11,5vi1 ,1w3VjWtvv I3'0 iTD 1y9nI ,.13.0Pl 1k T31I
iT- 1T'DW ,tJP 1 nt t' ,9v181 mll P103 t14p o') P t
TI N' D1 .1$ B P y 3 I11w o^ 11-31 11i WTtt ,3vl rrl
.- YT ,('P379 ,y'Ib Vr0 .P3V 3 tiflYtWK, DT11 51nT
.pO 1 ,1215nY2 i"t ,I'D wLA 13s 3toyts t'II Pin t
-"'T ,yY3Wt 11y' t y33 1 1 tin I'13 3" V I19a Ty'
VTsD fl 1 lit muri 113- 7 ,V1131 o wv0irl1 Py I=
lymBtin p1 y'n lq n.1 I-1q -I VT m ny t n 3?t' 1y
V30 71? ,Vt'r (9t 14 T 13T 1?D 1'1 11Y (18 I 3933) -
-I PInOn ,pyl I I 1 2 v m I v 1 -1 1 N g pyjl
n tayiB'ra t fl ,i3 tO n i tw'y1K i ? 1' K t3yPy
-3IK y3 v5 ISBD tia I 3 1 5 q y L 3 8 siyl ,1I'-113
fW9yr mp-IK 14 3' =5 5StIt= 1SIn trK D .tI153 p1ri1 lt
-nn TW Dij1 .yaBr'm Ipm jym5 v,'1 ibt; 8 pt i 3n-i-ID
IV K .,tU"pn3Y't ,'"I'IN iY =11 ytin t=Mi VyT11 5D u t
.TP'WI lyjyytya-t' t)YIK p11 IY1
5tPo '1I ,T'KI pyX T 13TY). I I 5 v y It w1 m PI 'K
ptI .5DEs '1I in ?1, D :3 8 U33 P Ji tU 1 w ,PyyD 1y31 I' V
ri tV1m lyn aton t pi ^ Dp D s'n ,)5I41 ,y' ikTi btyinbw '1

PB t y 1 n y N 8 mn bunyi layin T1 WM5L o- inK tm)5wyy
, 1I 3Vt n 1?1Zy1 ;ti Tn p1w y 1? Yt'$ ,OPra JIY13 iv
.It358TL P ?INK ID sD ,tr1b IpK pN J3180793 'yBWV
nyrl ( 5'oB8zp "3 t I3'l-mm"tI8 ;3!qn I3nLstvltB yt'-iKN
1 yn35yn IiK ,iyriLA D'i lYoLSnI .btWv yri wyf p1navn
J1K yp-y=L8 1ID pyim-I 'I I1? ;y3'By Iyr1np yw"WN
or y5y.vI \Ie'Ts ,385y pvn Iy)Lm8 J ,im l3yB-lt-yA In
"D'PovD,, ytw7N ,I n'3 ,jy3tm0Ycl JIt J'l 1-7 71 JUsyD
lynwt'D0IL D' n0w 58mt18D \ ily tInK v1 n -I mnP3 ,'P n p
y1"30nyp Ot3 n- tI3'n Jw i ywm% nL 1 t*I o lystl -
.t13n2 i p a atit oi V ^t Y nWTK D3Vu tI'^ t; m YPo
-31'%2 ipa 1'13 1y1 1 M ,1 y Y y 13 t -1 J I E P P 0y
S3 1 nq1 t Nw b tCIt y1-is nft"I pso PNJnWlD
t13 11 n y 3 V n 'I p Y i n .1 N y '1 1 ? 3 1 N b I 1
t I N 0 5 q1 I y I I m y tV D Y0 1 1 v 1 I
m ,t'3 PED -P' IM oy 3 0 y t 3 q T 3 1 M t n q m
Itw'Do nly ,5Q'? y ?y't K i'W R ya Iv O 9tpymD'%nI tvy)^ "? r
S3 i1 5 q y 8 I3 L : I. VIY5yn JIM' -pi 71omBmt\Wwy1
!m 3 1 t I 1 v I I I N I r 'n 5 q
8 tL;ny TW'D 1iy3!! .n3'qIwimmq 1,yBta t om q yn -t

lia iyo!nq P tI'M n b 3m =In1vIjy3rvIbID -7 Dq)I p q -I
Yp'm B;) nW It 1o313 K I q 3 yt ; ,y:'vi po a pq p13 mT1
IWK t0tn sT Dy11 1805^~ 9y1 ;y 9yo1 tim (5D7'tyy maio5
- -uL5rBD wn lot5 30= pt 533 IvB 19 y p3 IN Iy tvnap i'N
lynstiy ,pi3mmn It1'W 31 p'inmq w pq11 i poaqIlY iF
iyj"t By .Y90Y11031Y3 \W yw-}'1w y8 pa 11p 13n fttD
t)inT Dyr .-DmvIII-i ts vw,,v,5L3 p litny t imm' Tj
JI 1nrfi 1 B9 3 n IvyI 1 I y 1 5 V9 tb v w iny3"i


zYit trm EiplWYIs Ig umttttWm)

i2'11n3 .9 0
? It$ [)P 'Tt IIK .pV?5 VIIy i1* LA1 py9ll 9p1mI 1Y0
"YV nyi I' Bn [DI'r'i L to13A80 tiDig; WlID 1iy
1"W w)' TIM'D JpM II' t ynmmt b3y)^1i8B 0 1yi P9B 1Y
JM p1,215' :j5 p',1 ZQ PsM 'W1^O87 1n n3yYjYwI9w-
-3 p< ,I130 ,Q' wviymt$? ,yt'5y3 ,p3'1'53io ,yVTvtm3
,pD3y9ni ,y90 ,y'wip ,*b "3 pn "i 7 nI M1 .11y-i
pI- IND II'lIE b n1 ,y'I38i'y3M m{W n0m -7 pI ,oyVl
"'-3PI1 I'K ,ly-o13.Y 0 yvtyp53 n pt 5533 fpm 1i16t1 I'K
.ty3y3jvDfiT 1$ Dn ip wis .1r3y-3y5- n vT pK 55n33 JwI
J1 qtmQtW. ntQW :3Iw"iBt l3 p1 q' 8 ;imyy tW'D
-DI NW1 tw II9 n'n pt Y t3Dt8iYB ftW v '1375 7: 3 3qI85
-In -lYV t m13''iny I' ? ui' t r t n iyo I = y5t !Iy3 .wnq Yo
-Itmn V7 pW MD 't) \qbmt pqmf 0Dim -I n11 0 ny7 by3v n1 N IA
Iy' i t v9 1 $5ni .iyr B Ii np1 ,7 Ipm ,t I yy ( 3mv 3
.fl Tiy tpy5BtD38
1yD1'n3 1Y9 .yt3oim'18B 1]iDw ryo w^53 ly91^ n7 7?B
pYr njp 'n rnlt3YvIe t14M D4o ,pn=8,53 toni abu5 t n 133
U-wv2ni' sW ,it9 'itQ W my1i PK,, : u1s3 '1iY110YtYyp
trIt5 tiu i Ip D"11 1.y t3511 ,tyvipvyoNt< y3'"T?
P54f vtm3 n yT i p ''n '11 ,ny'm'n-tb3Ntv In It i 3ny't3 w
...n.n3in iy 11a nlint D y58 tD bin nI1tY U3n13i1n Iy)"?
Y=5L Ifin Iny5 Dbti pitilyi titwllYaia ?K By ...? py5
t3i!y vtvIt'ya nr r11r 1 iT- K DI iI1 ,pIytI3JY Y,'iKm
nn Tn 11117 jti "lyji 1 iiwl,, I WKI ," 0Pv y3Y15Ti,, by'vs1
yt'-K py'IYa t3pyoyw 1iy'3" Dy .DYw7D Tn'1t3 1 y 1T p'Y3
nyIIN ta I?') '.YtT iot JIM ny13oil"T7n I Im tr31w
,-In IbYo tit'D DID D ,pt 1uiYi'iK m SD 'bD Ivlyny!
-=yto I'M ,PDr'n J1M Yt I-AIIn IM I'1 J J1M y37511 tI 13'I
,t95n p W T tti159 yIyt ytg9 y-y .t3'YtN t wv I ngyt3D
-^P K pW ,9'121 8 pt< waly ,3Ii^ 9yty1^ iy03D5y9p 1yL1
0BD"-1 rY ,v31)?5p-ny-7p ,yrtmvip yvW1'K ,tm'vi
... 1l11l DmI 1t
Dptn ntay 'INII DtoDy .tito ftin It' L ;tyya T' Dy
,o3w' I' ,tw3yii p tI ny3'l?" *'P .to'b'Tpy 3
n- 1pM ...py,7'98J83 p In x JI M195 t Wy~p ItP5iomg3
1n Y39)5Y y5'tin"3 pM tLiIyi'IYDw1w I'W Vt Inti DI
D'V1T 1T I1ifl DT$II 1IpT .tii4853 IW t VB1y"t 1 inly3
...i 11pn I 1'N1' 3 t t31m o 5y'I t i Y15q2 yi It V 9Ir to33
Iy= Di 11pn, tI i353 131 m3 ao rna D T Nr 1Y1 1yri

-1tD tyiI pIT'ln In t8.1n ,3<1 3 ny I n I aA I I pr'n Ion
.ia8y1 yD'nll S yPPt tir5 ~il \w' .py2 y W1'1 it 0 093Y7y8
-'8s 11911 fnyntSun n T8,''na 1 I t 8 PW p 110 i
oD- IYnmymrl'iL waLpnyvyoDnw n .Ixynovejats ,towm
tt?5D'wm Y5L 5p \ym tI ItDayi 7n New 15,n y Y 3 L A

"'Ti 193Yjya f t pynl It1vtio ly)" 1YrY, 511y ItB
Iy73" 11'1y 5Tr .5yD9-Drin Dv3Y;'y 1T 13tv ,ti naW
lYZ ??tvfllti to3qT 1V DIn .1tDmYit I Tr I (pyl IDtjwt


1944 ,-yztlp I y 7 1 4


muST$ 105 o'rsut P ip3l 1SP p';tnsayy Tn `I1s
')"12 121$N1


11WTr'3-? a K 1W r'I ''T lIs ,T'Isln IY 'T'k M 'I 1
11im yiayvP ,yySUw pT i iD y 7s 1 .iTyw1wng 8L
-YWW SP'p 18 Eg wl 1M 1T7 Tty y5ylfl, 7IT' SaT S
I-'TM 7-WY sZIP iND tU13 TT JPYW1 yiY1'nll ,aiD"I'V
-'3" lyrT pI .y t yy n a s'T$183 0 ''T.'Iyti3'I#r
YT'wN y yp1u ''I on n d s 081 ai5Y'osIsn upls
'"im lJa 0wg aiuntl o1D n U311 I r.T .YnPgI1go
11 13is'8p -1yPntg 78uw 1 iiTyPu'\t U'a yn ,gwman
UD1uVW 7tM gP I TmW oyr .yXna ylDrrl1"T
Mt92 T j tS'8mS0I'X V181P T31M U1 0-t 1 ,PtP 8 -
.711p mST i5?3y75l8a 12 uIx twulnlrns 71M

3- 1hy 1s W ^111- s I P Trx VYW1n217 7Y '-
"'yS-i y R Ii 1iU11 13DiUJT1 3U1-i 13j 1i8i puT r1N
t8 ON 71"mr T'm ur wyl tuBn o(tf ,a7sll .yT JIK 1211
'T .YSU199=08W'1 71X 1MYM9tV t10 Ya TX '-TI
M)-T Ut7n5?ylo'l aru'ATy U2 n a131is-713y970yl
x, nparlp ?yaOrMyWy yxvwa > om s O ugt3manym3
-juilpD .TW"-Uwl IgD I'1K jgT Y1'D5&IY1 g It 0r1l
12pyly BI{n ,pml T i-l'yo' 17 1r 7y3Wx T?'I l71311yI

.o0y8 iyg783 8Yl n i OC
11 l5? t Ix 1 lot 13Tiw'll "I3a -ul50 7I T U*yl V
"'PK S97 1is a3 .Bi1ao11 1978 is?1'0 XTt isnYE1s 198
-X 3'311'm g rx731 .'t Byai' ygrx YR yypht Ix urln


Ix 131tpy3l-a up "yIT its xlifs '"T .7Yl1m SftW
11r UDs 1 Jim'T I7B s'231- I t a allg7prx JI T'W TW nW T
-1O D5?31B 5 a?'S1B0m33 Tp 'n yl n15 ,lxyUt'SKl1901t oty) 1t@ij itDibu3t?^-Ty-3 lY3js''iYoN Y9mItc77
9Ytt'oyp D't3yiY915 an1 .QPta'sYb'taj90 tI03 t)3'~li 0
1)3t1?t yin rtiWlD W3\Q0 1y9tW'1 t311iP l'lBlD 1 t3'0 1 B
.P1-nD'l yB tno t11 PK tW p0j30t t8 ,t1op ltD^8 t301 Yn ty
-Iln E ,t3>"pn3Yl)9tal'l s 14u3 ,p3yn1 tYI' P1E 181 K ,T}1>
Dt~t'bYDv't238 NM Ml o WWW D ly itP als t nPWw .t1"T
pyaIYD'ny s ty3Y tBK (v ty3)Iica iVK vP ,p'yn198 IR
-y12a"'w nyyn'K n1 v t359Yn y '12 ,"1n tiLw,, nY
-im' Ytpo y90t3D80Q-9338 'I' WK 19 ,yP'MYDs nW t'ptvDn
1% ymD9s t'K (W 'oi 191 I91 ,13*iin 31809 W tt uyt
Q'K ,'r"K.1s8B 10mly 14t tagh DoVn)yp-Ovlyl r197iW ri
-ynVDVb 11J MI MY1 tjy21)itNP IV UIpP3"t .t1aMYaDIns
myn ,iyp5YBn rI 1iD O iy i t='a my1T a ln b nPt1p D!lI ,j8t
1W'IN Iu2p1"K .XDi3Y1 1'=171M Ily 1I1 -Y I380oyA Py41p
.5113Bi 111-T D"wlb iV :]m 1)159vT


$St8 fit oDYIL lyi .,1tvib)1t3 '1 pa0 Q'WP ns ,1-ypjy
,''AI o' IVO t2 D9199irin ,mB 1() IPY0 303 I ypyn
n' b -1 y I m D y R i 8 PW (Y')POV IN t?15n

Do 1045093 ty t) 3 y yi 015 yT tr e0 p
D(^r t~iBy;!~t31 t~il 19'5n t r'i?3 B"-P LP iD~Sns ,D'nls
t3B5yn Dfcn .'19P0iy y9iy-s pI< ,'IYp81ipiK ,o101 pa 1013
-t3iin'iB 91 n ? n ,^8*YU pse 192y4 .j'nuY3Yi 0Y' i(vtO3
1Y938091y9 D^1 IDtBYy^"t ,ti)I'91 1yi pa9959 y yUPTY:5
1isa Y3Y9D'tpY 19't t3 'IN 3D35y yny't tre t ro yt ,p54
by oB''y9 ,w317w 09 11y^ I 3314brl 19 Iy tp iDYiYtu
(9yops IKI D1 ti3Tn 12y1 t 19"? 118r IT7'K 1t ,IYYYI14ns
i3 3 1 T 2 Y K 8 5 1 t 14) ,nIrp tar'
T'(Y D41 ,y90Dru3'tn ;IK ytib91y DE -Iy17as t D! n
IWK~~ 14'~H~KI 092tul8 l091l 5 30l-1 OUTI I( 1Ypylly) 0t10
19Ylyi'0 TUT p1a n"wDn 1' DPY p1a 3Y11 0y' iY3Y3"Yx DB3

it 9St3K DT PK 12 8 ,12 I y 3 U : 1 V 'I'
mp jirW1$ nn ;1 m wtD n i pW -T 8 ,ypins8 riv wol
"ILtY1931O1 ,11p 'WI T wn II 1mY Y!yc OW rY)"? p1.5t$
-^Qt3it< uYI1 Dy nYtyn1 'Y ES p'tI ;t'o PK iY3j~ ITK .^yp5yE)
yiynj3t ts'o tytD 19 .sj31i py 3 i 39y3aY1 1Y'1 t3Tay)
orat33r t U Bfvirl N)I myTi S ,Jiin -m.'to ^ Iv I nLoy -llyypc
jvwpo jm57 w Izl IT IK ,t51t InN Isa jrlY nlltc
.11`y'n E)'"S71i8 t 8 tQ *' 3 B 1 1 $g
tnR 111)I 079301 Inp:yl 3 11I poy mp ?2tD yK T' n 1P
iym I pt DrD p1vllt pm -I' ISmn y Di nW rOM
lpit0 n W tly W ppN nV s Igt1 310 1y 1 1 -1 m?

D(!I .1yWIN iy p tDY Pim ,Bt PI D JDi 131;"t m ..lIypiSy
1Yt3TI'LE Y^ ,t'0y12 l Pt 1 91 ixn n: 1Y2 v aolp Dy ytU39yy3
.to'DYise8 IDI rtbv3Dt yBt"o5. vn ,wy) y3! yjT I.iyV ItID
to3'?iDIytA3riK PD'nBD-1y5t)'in y;lT N'I p1 tm'$-ID'IN 9lb
yp'llyng I'm t3DYIN' py SroY tUs7J my3tyn -Isy^ b qllw ~
m i ny-ulml tIYtP UI 3 T'N5 by-T3590 1,1'ru i9x Y131r i
nruftirll ylstoyt1a10wm ltb m40 y3l IV n ,tip oy ym n
.1n91im) JiW 09m~ m0n0m Y 4 >07 1"? 01-311 ti

lY YDLA tPm DV'L ntpm Y 5.vii 'n ^a^o Dylytys tyiy 1 T;I
yirv (TI Or y 10 (1p1 41 W pTW -1' 09irwisT nuT pom
"iyt s1 .Ypnyvw pWK 1ptoyD9D0m 8 p Dx W I pwya 90Os
1yiyt "D 9Oy1IP ym'li pntm nI IT' m ,'1IN nyt o3n
Dnt ,p5ma nYjp'ilyms !:8L lio OD31YP i "0D 1m Y3wY'N
.N3li Dy- p1rt,4 p T1IK 1.=$p
l t3dla lo !38 13Inpyms 1jyv5y1y9 TK oy '11 Dp1a
{stoy Dy03$13 yB'tsoyD'til D! ?m ,"lly5ptiW,, yny"ViLs
D011 pryn i0 mK DY t y Dtyj1w3)" I'? ,1u^1n IIK tp B3
IWK 11i13y I t' ai ''l18 jyvy ayn.v r t 1m 8 ,its tyn t tn iV
,ptLa V"1PK trjW't1o L Ts ,iyI Is D)t3j p : nIlDrsnY D
, t,7 ,31y83n-y1y3-8 1-y. jwa iyj,!5'o r t3'v lytngm
yvsT1 n IV til t1 pm ;jr0trp ,5533 it)3i ywiorisna
.553m Int'bDyD38 is p "Iy5p 'twy,,
PY3Yaratms lt i t1a "Yiyvns"n1iz,, miy'm ny-i I'm
yv',, ,ytmyW yn'vt9n14 1m1tnss \y3 yvpyoL 1,N i'
-;tt n9rDtr i Iyt? ,1IA31y2 193ntplyl tI' t3 TW Pu3"p'r"
-tP iyB n"iK nlYm'mYDK 11 PJ)S ,Lt pir tPK 'R im
ipy5n5vi5A IN ynwsn'is ?ma 5ts- nri Pas ,y3vyiy
t9ytisa~'p-D 0 {Iy'TW 1p DYt isv1 'l p 8n ,PDiyrl p I\w'm
t583nyt8iB IniRlK aY($5 ,( v1UY3 TW 1ps iPDW y'l 135vyi p$)
1t5'D 9Otiy vrip -31 x .Dy(sp3wirt ynyn3s JK jitn-Dptft


5 t 3 yl 3 1944 ,y3ptr'


-i41s DJ"S pa 3580 ln p'H ^iy ti' ;yt8ia y^8 : (0tyow
25ri K pi 720 Ta" B rOD p IQ y ^S' 1 tu'wil tin .D3ME
tyitn Utn 1940 jix 1936 ;iTvI ty ,aon D^S .i'sy os
9 -y- 'T I1 Y1l1 1 pa 93Y9i4i 5 D 0t30 Dy7$ n -i,1518isa
.tjYmtpis 038 utDtYwri 13J.*pyvn ii I.Y3V)SP521E
? t3jyxis 038 11 tD tyy^ ly9'it lyi1
82 (9tyr tM tL93A "I Lo9 Itvv jr)"t 1I0
yiyj^rytpHyi lynly^ t9'j ty3^1't1 "T ,iy3rt 'rt ;i? ;yo
-xy5 -is 1936 pt< utsenyi pIn p1yj Ipsry n .it IvnD'
Iy= .I'Y11-iiin ist 1932 IN unntwya jn "r 'it ,Iy'3?1)i
Dtm n5aD iYDliIni 1Y=3Ks 1'T n''D tt ,'DyIrisa 3 9w) ri
intyr y58 1t3 ny totm ,Inpmipy3 ii QyjY pa tupn minmin
ptmvn it'15 .xDli)vir '=5 i3yS 'pllyD I tivjn Y is BniY wD
-i`Ina p5Ysnn tn!n ;y145 pN '1nsin vivnx Ts ,Dt, toinP
tyIrl Dm i7Y ,Iy9D't37 I 3M3LO 1 9Y9sp5nyv1 w3y I 'IPl yWy)
jyw'tov yj) I- it3 mvoWDs m93 -1i t0 tol p1w1 lY
pIW P \yD'oiW '13jsP5mnY-i 5y ,7 .vYron y"j) 1 p
15,761,841 t'IynisIn -is 1932 tps IvlYi iyas Yutm5 is
: -yu-ln YiY-13S 1ps .16,679,583 1y'3vn3y5 isn 1936 1N lis
"T D0411 lYo'DW B 1- l 1it tis U11 its 3'519 y-i
yV4j pip tmyniIyaY to3 ;(ir "T 1 3 ,-Iy'rli 'lYy) 3I
.y'x3tj!e-i 1y9r i U15 lYouw yVni
-5tp I Ki N its w" '7 03nin oI n ,C iBym)x


n3yiyn ,u;)yT'toy3719 risa Is1 's T' lt 113^ nspi 91p0.DwB
l iytD'LtS4 '10'v -irl s t "? tin p -10 m'P-D itry11 41 t p
y13 1K .ap'K Ys n Ydtm39Yo83o1m t nyryl sY? Iy lpD
.j{sI li ns=1I j33'Is tojivrl w1771 tij vy?
.}IN 11 p'N lvnI t onjt yr I I'm y3i't
Yl190910410 tlc Y7'timPqi91 "T Ir (7ti3Yn DPYD9t 190
,tI'y1 t5pypmrIN oYnI t5.miyi ts I.yVpt sitTs \yr t nbll ,p-1p
,I8T Yv iyrmN Is -itp TI pvnDiSp -Irl 7it t331 "IT ti
t'W .18trity 1 pi .iay r i' nI 1 3m11 -iNs3 my 9ti1 I'm
*yjyiyyp psK p~It
-'51ty1 1y^ .9Y38 'i? 4 ato3ir t3'1 tlY87 0a0IY 19 tiy
p''r t013 0ynl pt ,ywyp3 pWtis D 3 TW 158 ffx 1 {' 1 tnp ti
;iy'n m1 iE' n Trll .I^T I n1 3 *ia{i)8 14 i r9 Y'2939 y typ *p
TED Ina tt)D'ii n l ( 1yn3 p^ ]tWiy 0yf \vrlWY3
y95" 1ni -.9YD'T t3'3 19y3 ,tD3ia i315W191iY-1ni' 0'1Y7591 1t1
-tii 18 ,i^ if'1 90ts owty'r^^i 0 ill ,1ttDi'W1 to I! P
p1 ; 1 'l 1 lyDyas t3YYY4i Tva-"- K in tsDtilV t9blm
-T 1yr 11 .,t3D3IY-i1 5 .yT3 J n113 tyn B<'IN ti9n o1 l )D cN
- Is m t ,;anT y13WI 1v T 13 m$ Dtp^ $ O vBO'D tniy i '17t 1Y3i
tOBrY in DY9n 0 wtsY W DIl yDC'tB' I59i11 n3ymt 9t'in
.tn$yn JAi
.IN ; N,-; I3 tDm Tiys s Loin tos!Ba~i"Iy DpvI
'It 131)" .,tolor ly Ivnv: w nlrimvm -I m$ ;Insy7 tm wm
-7M tMN Tsq 'p-in' IY1 TJIN TWsnonn Lo31 1 *n8ts '1 11t


.tiinit i'1'Y ) O bI tip y ,ta'i'11 191T W W
Dn'Wy III tnvK11 &,3D2vy 1,,r ivnYn 1 71t3VI t5sil rrW I
'IWD'I1K t)13 a1ya \y0m r1 j TW t iKTI -^ t1 .Dt)91 'r
1y3! ,w8)0n-t3Y 1Tti9 ib yuYyIn 0 p tjynTnitY s 131iN3
1y8139 .D ?58 to3-n ,1936 i1t' sK .Dm1? tin5qmw- i s I'y
t3!En "TI 1 ,;1't1 i Iitw l TIn 8 w l3rl D ny3syin {?''i
n1940 p .-YmivtT Y 8 11p Dmysl 36 rmrmI tc3sonY1D'
p7W1'vD n ;5IL PK uq 9, 'Y3W W 1,NiW x pn'11 i'I 1n- tDm in
yv8 lPi t wmpaI 44 WI tw3vq: Ijn1DitI ;qir bm$ ,tyvntW
5uByia t IK tIe' o'rn mr oiuiny pmnm 1940 1N .1inmvr
.1936 t' N11 II'3 iyo ln JI5stn
r2MIO)n p1- tyjyo n lyo 9l1T 1936 INK mail D'3;13Y5
-iDw 1zyl i D-ii ,lyn '' I ?m n tiD'n D T ,twW 11 5Y3q? w nyp

is msmnya mpn iq5 D13y 3 5,i .1,t bU' 54 t nusTiJsp -y3sp

,ytyiifB 8 Dst: )n iy tDI us lyq5B! j y3ynya
-LP ; 1By318B is 1Y3iYI9I ta'D Dls'IB y3yC't3jnnyaiyDrl t
.1yi yt 1i8p'53~18y9
-n tpi wvyq-in 36 triyy p35 tpy5s8 ton 1936 1m
Iyao3yw It$5180 iy3s t 1yo'tt tiyrW4B "ln1 1wip .-iyntDW
tviruin p'3 yvnsp -, -I ,ty"u-i99B yylyv5p 5ts g IvwiW
,\rWi win "ttotp S ii3jD,,s D'ypvY5 mpi ly'tyw wrtwi
,yItrnwi i8Q wt10m 80 ,D80it -in3 Pnyto w mmew 187
-ID L IDa Insn .YiYMVUs pIN t3"isD gtysVninEsiB =11iD 37
1 p' m ; 1 'It0yp ry tpy wt1 \wDi v1w t1i D"3 ,11 i 5n3m
.I't110ylll 1sn Dyi39r1 ry3nY
,tyo'tany 1- pn wysnia 44 irlmy p5,11 uq 1940 pT
5qv yorianwt oit; ikp ji pipyw j(i 13 tnwsa yiyvy5p 'i


(tqn 1. T4 yr I rTer x bt t 4 1)


n71 77T I) .a e


1944 ,-1tb'apD] y 7 '1 a 6


Tsn 190I8K 1yp1is ( tiyt0l UDD"o n 1 [ 1 t3aY9-7I18
Pi31'. p1P tVtm n nym71 ,W? pvY'I \13 pR I'j3 rt3tw
P-4 i, D3=U tt y l P1t 'i' tw'D P 14' Il3 .lusnpt19n t'i
p1i' "13 tEtDt n' .I'')t 1Y35 1rBm1O tyDw o DS t '
tj311 YP14S 11 .ty)'?I YO'D9wIPtYSI 0n "INis tm'n K41
1'I PT1' P1 1yD ]NK t t3vYI'3 t 0 YtIp3l 1 8Y T D011il 'I1I
.tW P'Ij' i'3 pr tsw1oD Yilty10 'I *D't '11r
ir'.I 3y=p1D pPij' 1'3 pt, lI1vriY i5p 1 rni 1940 psN
wimtm e twIonD im D0pt tm yns 'D ,piDn 'P 113 Dt3O nyi
1- i 13y 1 ;Dyn pitjs I'3 b Dtyn 'i24 m .5 nt1 1In -1 iy
\Oww ww'10 tnY13M li' t09p'o 17ttU'bK pgDy1 (0'1K i't95yn
r i108B Isp'r i 'fsl 1- ttiV 1y1 ti K ."':p.v 'V 111 'Iy
65 InK PnI4,' I'jN 1Pm 0rwo D\ 317 t'tb5vilitn p\vy
b'D Y3IIWy t3y11it1 bn .np-i 1i' y1=11K tyr'tnt bnt'o
.i\byoi tnwmn 224
1*1' "-Il 1tnnsv-14l n 31y1llmn NI- D4, l '1tS 'I11
? Pit' 1j3 (W lt D'Qt5.yntn I1 ,141 0Iro
ICst R 1 ni imao SYqo ID s teowYr 55 Y .1n
-in lit j5s1 n p .-1Ni4nivmp nnC 15n pW n1 ti3).virna
IK DCYi tD'vti tY19 Pits, p l' 1, p mt tn 1p511 liN Dyii
,ny)z Jim 'mi p im10 -i jpN .Ivnjvn Its51m D-Ira 8
oyVIy I 'n'0bMI wyntD p(y5p I' t3jn ,InyDy Stv -i" Ilv
241n ,15811 rwilylnyi n tk$.- .1i3YjLO t!n'Dn -I 'm '1 iy
-y? lus9P4oY9 *in toe'twyy 1l3yjs'191Y iyo 7D 0S
-'vi- -1190@ ID1v fmr T IIIY bnDyn 'vn 3 it)1 8
-ID'IKR jj)yB(1 n JIN Vy3vnm 4- toDcul pp "wyIp'3ij1
Iits3 W t'R D3Inyi D'1 Iy pm 't DnI, t ,iItp vyllp3 S p"5p
,t15sY-vinrysI n pN 14DYl ory 1:4n "? 'In 154Y yt')1
,.5 py y~[ n 1DD?: Dyo ytgn!a5i&n Ivin i 13:^ jl*t pnr
.33 Pits,88t I'II yvi ts5am 1-livi is n pyant Diyr D

-I" ? 11E myy^-is }D'Tl t -1 PIN jW 19 1;' DItp n tu yi
t3"35 I5t nynDovn-mO n js tesptnyi tyii .5t''
ny1 ,p'I' ly W' "W 1 1D'D yfty ;Pyj"t 1 1 '11 tWyDSES 'IITS
.5Sn-=snsP pi i1 bvii 1tzti o'ln'T
p 1liRy y1l p t ,313' 1V t;IDII 41T DW tiR lynWiyI T
nyl to'l .11v1 tio' ttyy3 m I-9I1 ta initDWn 54? YvnDv
1i ,1'D5yntIIn s t t p^l5t its' 1,3 Ts ,'p 3l't-I8a -!'n yj4p
.lyaj313.yn D''WID n IV sP5-twl 0 1 pIt 1;P n 1?


7muJ 10 l 7AY1 1


11S y1a4gK 711H T''T on 71D UnITE7
.snfm Ji .175 tvorTon
i *
.l y ? m 1 T n .1

ICOR, 1 Union Square W., New York 3, N.Y.


Iy00tDyi1 1y1 pW iv" t90o0t yn y Ii 11- ti (. 'toyimi ix nvtyrit'D
tIMItw 1yot9 Y Un3S v8 t3 YIlY t i3 tM '5'1l i q1j ,t58t
-YT p Dit tIt'3 1J" ul19 byv Li ,tI'17 mi 1q131y5 'li
"t : t3Di" Dqt .Y-IyniWiaor- 1n lq 1 3 ,y'iY5Il yvyivsps
.=21) V iI'l t-IY D) iy'Itj ,1w'? y1.vz5 Y lx f1303 L q ,i p(n
'11 IlS 1K .ll:I DUt tIYYv I'T58nYz15 D'oP95'II vK "I InS
"I 1y3"?1 ,1'lN pt1m12 1y D 13S Is v ly; 3 1j 3"? "I
.l'pb5i IV t't1I l 3itn l3 1yans
pqm is ,TI1 90 T% ,&'XP I pW jtD5S 19113 1n Diq
-3;N ny3'wm 5qi)tDqp tDqn YDIIIl S t8 PN ^Yw'IuYnS
pk' I.Vsn10 ~ 11s 23" ? qD i'l 1'I(W "VI tn1D0 921;
"I $'o n:3)Dn "1 MrT y Dyt3 IK :13ip ."'Is 119 91i
b1' p'$1-Mil'I iny?3 tIyrt "? .`5n vt1 2 ,, p11 D is2vna-In-1
I'm j1ky1 'op'nyil'i 1\3y Im 5s -I bi 'n11 IDIN tn
.pittilyl t9Dn11ynya lyj)T j\yy)m -n J' IK xiy.)
tymiiyan Itjn5lY'wi sitS Opn11 Do toni Sn-T q t9i
t19IDp' t3D1t 3D'D 'ITS \ V"5'1 25",7 11i Jis'r n
. 0PptIns -y1 i I' iPII Dt3 13y13 I y? I3"T It I'l ;ID I bi
yp?"Y'-yDSP I5't P1I n1im pM IW I'm y nT i 3ILA-irl
-. n S D 5 1D iits mtf05p 'yrn ,i,? 1 2vI,, I I' f 'yivay
'Ii ts 131py3 bK t'N l M y3IitI' 1 ? s "n by5 1 ,, 1' lyoD1 B1
123m 1Y18p1'3n 11 nt0 ,$tLiy 1'vn tn "3S DI.K Pipy331.~y 13371 l?) 12, ni 115,-7 1i3'3 i' 3 tII iiD 1vi .n ,n rig 11t
- m .1185 11 1 11 p I',3 5'l T "5I2I 138B DI' mItD
-?1398131 it 15 8 $I. 1 "1S1P ,t13iy7 93 yy 3It 112 i1Q '
1t 3 15s1 'In li 53it 1n1 p $ ,fl2 5 vDoi v1 1? t'5'1 ol
.iYoSIt EZ ;!?ifi ti3B-i3 ,~YiyD iis $ t 1
31 D13y1 ,t'1Y3D't12 3 'q IEi- '-7 w InD r tE ,Dj3o' ir
"iWDs -ix V D53 = BII p 11"P 'lal'iIMt 1V11 pIS W D y11


135n tR 1uYns v 'i ,5tr'at pt itr'yi3B 1t \nyy) ,Y15

,toYqn Jw 1,, y p t i yj y 5 1,n tli ,i y3i ,3yint

1 ,t9'YtiaRK iy ti)nWI itMyWO 190i3 y11P ,0N1n v
YDIOW v:3yv:IWI v 3-B i 111) S TIN vnD "vi yv IS3 Cyi IV tyi't
PyW 1 pitjia1y 1 D'3 Dt37 t \WW y 19 0D py'tnsn 3 S yi
1 ipyiQ ,y138J8&B1v 1y'r p ,Iai8s vn JiyomwI't Ji


yw ,11018-7' 1w9p131 y-i tiy 1pa1 .il p1y?1 5 xp y' i ia
;W 091 -jus Wt y t'IK ta'j ,tai3y) t''8i1yy p ,:i41 1y

1=11'lyixSp'1 N D 31 ON i q"jt v ptjmv tyoy'' 14, t4 ,p In3
- Dpiy 1yi ii .tnts t:mm minvi prp 11q yiii b'1T IVp
yo'Dty U~y)Wtyjis yiyi ,pip 8 tiW Pi, IIyi t ,pit w Ix tpp
iy9)tii?'D' lyailml p t 31 n 1' nono ,DjIny I t
i1 D(l1 ,pit3D' tiy p8183 0I tt!in ,3D181183 'I1 ,P1t' 137 1 ^ 37 3 1944 ,iatjta


1113Ui1 "1N 7T17 2in e
(1311'90


I'D .t3"1B yiyl31K IV3"? 0 1I11i t3"
nly-iq Dwl3sD14m yV3p tD3 y19= t51
-i1 ^13 IS'" 1"9 I; P IT ; D yx3Pi T

3! D'3Yy "1 l T ; I 13)1 yw ,n- ; NP'
Y,"838B1-0t1 tiD I lWT 137 t139 wpK
Y" IYW IVY y 11ltIsnw tpn. 193yD1f1
y"58 -i 1 "1 "3z ny)tV 41 ,1nitB3J

"' m YZ"''lyij 3 nt3ns yvutl oo'i -

mbyliiD n1 ; IT PI ny1ut0 mn "y"11m31
I iyi3B'i P'oTly p$ oW ta)lB 013iD
I' ; p''15315 PDD ,TiY'P m -D 1 Tn
rim -i uyunPrism n'm -n ,tn rmnm


-yi t3w3yvyajv-is ,t,'5in3" PK tJ'nim l

,Pys13 I N t1" ,;T 0tuonn lt? I y Ima 11I
itn1 ,1v3)3 't 3 ,I1 y D'It3) t ntty3 83
l1UI5T3-ifT23 ;j iyaI3 yt-ymW yInit 'TI
yVI'Tt< ,t1i''y ye tK pylyaD'1nK ati
-"tyn()b! 1 .DK331i3-"i3 1yE'T ,'lya0yp
,1t 18 pQ0 1TK n1 tiBD3 Otthn itoD yW
Dy .11PS.3K s'K ON ,y'-isa5113 ,y3yDn
TI yIS-ima-i P'N tI'v w lyg t3D 190'TY
-14u3D9i ynym -i TiW Dt4l ,13s51w
tIN Dwp ; tD"YY -lYt3I lpa =1i7pss ytvi
,, ; 3"p3nyi3yo p1n Doto yVDnym '7
Byn o-im-iDD-inn y ,"13n lit y-IY5
!f3K8318D-{t39th IW DW5p-mrnis tomK
vy14n-vy^ D"'nImylyv Iyl ,:I jyD tin
ib ,5n"'ip--nyv D-i itR^ 5prnW pW' 1
s ,Iastw II n nDvp ,1p5 ITN nY93t)'1tn
ybv'iwi w pip jT- 13p5I ixll 5P%,n
tin 11iK 1 .5NS n-Y-N ,ty3wniyamsi
-3;v5w3 vivivisn. ,: I mpm 5briv-r-I
-1 ly"E-18B nt 1I ,;T''TYID'TIIs Itn"n
't 1t8 s ,Jti "3 nn, m in t'np n ii)rpi

D'lly t$yn 1st .0'lt31WK tOUyntD D12

x ynl nylx3 -1Y tiyn p rrg
m1y t8 ,Is vt3wrni n1y3'ii Tt Tvm
ni ui I1n ot nv t!3spT5ris mm it$' my,)
-V1P'Y 'Ts 1N tO3)Y 8 IW w,5mn.
3ylly'n ,)Iyll -1II DSn tDYya l nyn uasvmYb
tp~y mwim impB tyoj pN ni tii vyp
,p)1ft tyiyiW 09310 lyDy^B D n I1ix" py31

.1-iymx t170 T1I 1ZY$1 n ma3in y -=r5W18i
n3'iu nzt5


ty';3snjYt~tyi8B \wK B9~pa''jK \'?Ywi's
-I3.V t IS1T yw1Tt YVYTr'InW it Yi
s lyj'mya 1i -I' ; lt3yl 1 YYjsi 1 yIr


It'TIN tyls) pnj I y viB I IN PK IVI Jm'

W$11 Vy3yMD yIy5'nt e ,IT n 1rn'iy K 1r
ov n'mIN Its'my 1 ofscta I'? nq,
btf ,V)VED U~K'IIY 11Ht~9U~E ( 70'0W19 t~
-Loy5ry ytrvit 30 mis tY9nPM w 3"t
iV 1njyw13918 Wt$1 ITp yly' p ,to'
...P5?;tt yw'TiK D^1 jtoYrlbon
'its in I !t PrPa !n"P"Prlm
y'nxK 'I nq Inynl ntsaY iyzq liqp
IPm pn8 I It m Itu38ntI ? 9v3rpbt
-s: ItnDy p'j IVO tyip ID TlDO ,09M
: 0157
mn3i B 1 s p ivn g lasnY tiO 5n-mlpp
yo092 "it '''x 1IB annyjwas a px
tW 11 ,o'lil Iin 13 p1<)Ns LN N11W
1-1,bt "I 'nlvil I.V,7 I'm wyl:24P vv,,ilrR
-IBD-toymD JIB 1T1K -i p1I vp'InYs pW
-ts33i' Yrn'p 19t71K 1yt3y0i 1yn .383

"'T i myt)vDy3 ly-1 Mon5m ni Iy- i( tnYi1

'III JIB 1708) 15"y till I1vn5vil I)ODII
.' 30'- -t n1 psD p y T Y10VP n y w
"TI s iy~s irlx ,:I Oy3?y ,movil


tJI? B1 ,'1:D1m nyt3i ps p'1 i ,1t3in TD
ypr~ttc IBUM 71310 Yrp'l0 t(W VDa 113"t

TT t'iyN Dv io Ism51I'm ptqn< myl TI1-
B'l t3Tn DUT 1380 1i t3li fty'33y-Itj3'
TW DY it ,1V- TK VP' Y;t ts nv7 1VY
t1V-7 tin( 5-11 imn w rn y3y5t ry 19s ;
-It9lYitD Yin PK ypr'iynti rt ,ny-i 1i
-^y^ p1a ''Ta 0Y1 (1907 IBr ^JS13K718
ilY n tntq 5"1 ,ta311ipl 1y i pS n5'il
IV y3n, y'nnN IT'liyrDlis. Inap nr)1D
.1yp59y y7St 18 ta"in)3"a p D'~n"iB
tI p1v5i jI s ,-1yT n) ,Tjt JIN vn lY
tMTWy "1yt"'ll nY11 13)S5 yr1i Tb ,its0i
"n11 ,wy1'TryaB ID'YTit 1tj lrit p i p
-iy3K 11;< .y31']"N nyyi t ,tI'3 w 3lI 5 J
IDtw -I ; t3n9yiTri p'0piy-1 s 1yni to3nJ
jnvisn ;?q5 to,) 1t 1 iBiy vp i)yos lit
I?'PDWE 10180 D13 91 ,SY1tj05 Y13);sype ~
-y.n yrly-os pty Drtym y!ytny:3'n '- InB
rinv In-Isil Y:35.vii Iujvnv5.v virnpUps
D~ln ,t3"p3Y3y'jytiy iy~~ia31? 'Iiy 9'IK
.fln-iDut pW tDY'K tnY'?
y II n 1 m 1iMX I51B T1K I m m -I'
nt't0yo Y1W "l' ,3311y:3 I 11yt91n1D
-iy93K mjIN t3!!n -is 25 yyv5 n i: p


its: IWm iitn m:W5 !' mi1 nMty?
nyD n aij197 ,tI'I IIr t y1yiE s O1
5,M 1 Ilts It era '? ^~o \w ,w Wmll
tnlP n4 ,W3 K .iyvn: Ps tope3D ny
? TuIK 1m oy 6jn3Y1 otp1 ,1p
t58S nyjin ,x38.):Y1K pa tyi vo o^U
tvm:j I3Bnn pna ayD tV3-T ,1y"3 01-3 tly
=y3 ptI TIm iann 't (N ;- n' Itsa
'9m ita ITW ;55 r18m tw3rl pntln 11p
-. pa K' tin (-oBm o i ,tt Oylin y ya
2ryn1srtj (IN j5yt7ttn'att 1 I10n ,yp'i
y-i t1B 5n-1rD 8 1380 :tDD,'v1IB J
IjN DY til vImtW ,tmyimnsnaB
.E)P3'31Y '1Y 180~ 2911 '19731H (30E
-DI8 a51 Tj< -1so otpri 'Illy t13t"
pin 1!1 In 1ap uyo1 y -1i opy1 a
: aj13YmpiI pW 1y'n1
-non5' ji' u isI ,tp-in Oy' : D7r-
iN ,nIm tj'I "In t933si^ (?ith Is'sys
1ti AW ,7 ti3^n 1 0 Iy33y8py.tl ^B
-y^ nlelK 1 t B3in D5T5 38? .\# 0'?y
-~I~'IB n3~ ?tJ~t r1B 3pyBt338 \WK ^Sni!?S
-(>1oy) 1 j'n ImIB'D ; yny95r i yby69y1
PWI yIyMj31 tDID IyyTIyI IO JK ,t3yll

Yyiunm tin ly: 15'n lyjI'1tmyy^"' uI
... 1yt3Dy0iit jpt iry-1l
: IttlVyI T'IRK u3IN 1iK sK TIN $p ny3v
;-73~~I Y J"T IV 'Uni 'Ism i) nvMI5: I ir
nUtyntyl ar ta t tys l iUtnu1: lit 5130 177
tWQW yWnW 19iyPt3pi \yyf? pit .Jiy01

10121W YV4I "$11 17WP9 1Y)" I'l .)11t31
- a .i y ntptw i 83 yInm y lvtD.DnwI
YY-1r38 nym1in t5yvn il is ;D n DyDy
ints I'm 1WYII tY3WrYw 11\ ;ti \$nQ1
- p(W tlyt-I1.IK IB'9Y1T'lt 1Y93D1v3iln
",y"lyafit ,ypj) FinpDEp IIt.V IY0311iy
...! n'm VDypUS) 1N bnys3n8v.18B
Ys~yts tjmK -isa 9w \Yw1 Dy \wK
Ism Dmll : 1psI ytinawn' l ,y'W! yjyriz
-81 1i Dt3"Iy s -1 1 -'D3 j1ntp nyvyB s
D01 ? tT1^K -yI~nyaiyn ut$ iyliyt
nyl I'N TS ,n-y3'in't-nS!B IV Jwwvl I'D p3!>
-Iyp tp ympisust (?ts 5tp ua^mpliy
Iyvit Dwl ,t1yan Int t3! Dml ? t IYnp
SDTIt9 ? ti3 'I'D IDlS" Dmp1 t1 ,'I'D

-Z ~I pyll I.135-os "Inst JIN jw1 isn

n twii ly^ismsa ? ty vnsasis
-3iyiB non'~io-7E~ PrK 'ly~yc'B-D3j~lt~y

:DIVIS U11t1W PLAIM y^s ,I tit'
wt)vpalij"N v,"PppmK
-J ilK W 1 IyI jyj'Byi 7y5vy pim 'I'


~~j' on~`l n\s ~3~~3~y~)


1944 ,pet_] 2 ;7 7 ; 8


pi mn n I PS n ,-I wNi- Im r5D t1t1/vi.


13 JI"N 1V1 3i7 1~ .Ps13nt1 ,"n i? t" 1 t Di'iT" P' Di"n
u'iiin s ii ls p- I y
..V13K 'I D1 1933 VT [
.0 D1 ,iYp315'"xi1 "x T1I lYDl'p'D .(Y VTpDYi pN 1941
1IYI1 I 11 NT3y ,3"-Y YPYV 17T ntY;3 t1yvn It e"t3'15
.Dy1' )V YI a 1' Y3 '7 11- r p 7 ?'1' 3 IL 1" ,"1 1 T1 717
193yjS't-YtIT yVj"?t fW n1j1H 00021*y9 t"t31) 2 .0
im 11; '1 DTo py'l1 ,t3-y j'1n 71-r1v pyrn ,3151 ,l l1Y
7 t1Yt ,317t' IW. X I' 1931' 71' iyj 1 D3-lt3 ~a [35 '1ltm,
D'rli 131 .3i5' ,Isn.3Y7 yW7 '1777 D^7 ,m'r3 ppi11y1 y5:1

Pt -D 'I ,IytT1g U VIP uT'i1iyI Y3iWo39Y Yit3'ov 'T
i15 77rl U1'T'nY Dt511 ,171i8i'^ np "31 DIis 7'T1
Yiy'P98i3Ya 1l3yj17tn-E1m TV tosy9 9 sy1Y 000 7as454300
.;yo313lD'J3 V,'5x p1y
-171 i "3 Iy3a tDM 1tY "1 Dm? D7n'N ,17tv 8 TW 'D
-Y 19i AN-2' t '15 I iE'y1I7 11y" I. 19i; ,11 n '- 7t 7yi15
Ifnin34 TIN ,"11os ta'i litW tT1D-4i- ,, ,3i.5i'ins lyniyD
.jm'-y i TW IT I y'iv ,1933 i' D'l
(ntl=i'n? yii1 'INs P ,Y'n113 pI t'1 tn i1tyn-'r- II
.bD3 ID 1Y^1913' 11# ,PS7 jS 1Y"' 10131^ 17 19^1 Dt nDYj
S1yms ,ptin 93jY;1;W -s p 5 j1z3 i3 -I9 11 It P yoypy 1.1
11II Itui ,it v3 l y isa n In i ^ paplyx y 'll 31lynDyV^7 T'N
I tID a 15 yN J nl1 s t' 1 .j3ib;y it$"f Iyn-Ivyl" jr


TIN D t3v 0i5 ,Vtosi -I v35"Ylr91 I.V-I.V 'IN tsnya t JD 1i1
Ts 11p p3y? Dyjit j3K3 0Y' IDSBIB'D I 13 ,;3yi^3 $10
\wwo0 y9^ 0 Diln ,iDS YK Y3Y?171E'^ n7 7>'3 pIaS1Y3 j3
D"3 J,1S PSN IyV' ^ I'? J;DoB1 D"3 J-]1-is p3s
.lyajliyut9 Yaovl-is -I py^ pt ynisn-iss
-{j-i n IV tJllymT 12.0 f1I ="5 3'i3 TWS J'DW-15 .x
bI S ,Dps t'N nat1y-419T DyZ34z9s ln pis ,NtsT'-7p3
'IN J1IN 19330rro wri3DmIr'n1~ ,I 1 t o9"11r nvn5vll
"o'IsI f11is ni11,i I O'D n y in f D '3y'x 5,Is p3nv)t1lD -i D
.IY41"VIrl y5s p'N tniz39vy
Dbtn TiD3 Dt)Ylynn Dt'i J rlTynv'Dic- t7 s tY3tn -I'D
,y"'i n p"I t yion 09m tw ;3n I$ ,iymym -I's nil
-D'IS ON t3"PTi' "jiK ly3v ItyiD )1n .iy'1i3 v)y.ymymvyrn
tD'Pi-iY0tW IN ps oqy DO D Hi ,Yp';" "n 3 pt3pyByj
-",t o11, y3js'&s Yu'3=Bvpy'ln TT In t3 m In' .'" ;y.3y-3
124n itD ,iyajnyvty trs 1YiV33'it^-it'y in t 'D 173 13
-IiW ,-i ITm -iJvn ps ,tI 1y3" 7 Dsn ,y3iy"ts w 1n l1 V
1nrn tyn jz1t ;-m 1931" VM) 'IN '11 tYw ul7mvy
1ntpvlys U5.vitD Itwlyaoy-tpi'm y"j 1Y)r"t ID11 .vyn5KA J'Im
I' ,nm13rp tmrynp1 p D :11 ,53y l Y oYi J' m s1 pi ,5s-rI L J,-iT
Dyti I' 19yn0'V1 17 TT plyv "t .13Yv1x8vpat is t It
15' D 1t3yj1 "T pb t '3 tO l pt p 1 r '1t 'In Y3'Y3 "r ,Dn0.
.jotizln jis t$satvil pt pitl-


1"1T ) V Mvtw1n .p:*T'ln m mJ ne

htty W 1pa3 ;Ti PY9 / 3,,",DP 3 ,1, I IypD>'D 17Y p7
7"1t.0 p. \yT ~713 DpTy I'3 T y 9p7y3 ,tv.uy tbT Dbs -it 3
13i719y ,Y7t3i ?1931,a7 ?Y4 191 D 5y31 71n 7 sI p1 QDt
: wta3nirsy .0 p1a
-Qk35v InS 1tY: ipm l s I tp ,1943 ,tuonirN 1 1l yT,,
,1yvPlk .-lY7 ny7s718PtmD y,1'7"- 1' py 9vsp93 nY3' D -5Y
s ,73n 1y39yi v tW ps Dipry ;pv .v'15,D'v .m0 7l -
y1T3ts p t b 19h!M't3S3 8iyD K P5D Y1t31i .p1Q pt 1y'-ioy;
"7's1 ,7n1 1t ,Y75? W ,33y7a 1 ps 0 n e's3 139Y .T1/}is
-1i'1 1VT 1N t Y "Yo7' 13 tVy~Cn ,1 5s i t j 7tit

y" i^~7 tn I3lly non5o, 7"7yt1ynya i 7 y7 7 p' yay yos r

"y08i7f Ylf t uln r1iy ,) T1'i ty'ai' ps r a73 ta's


1 0t31 j 0n1v N .12-83 ; t oY1iy 5 vy.t vlyTi)iN3 19 V1Tn
li-'ODDW T E1T$ i!.m- 1y5 ]W'W v T1pDr o 2 0 ia ,32 yt 71*
-911 0vn25 ts .o D"1v 1- 1 -ti rv' 1 .t3-V vtn

.2,, 1/Y t Tm 7 132 7 lm 71/7 1 t1f1ll/ 7I1T'1' 1'9
."iyjy5a y u190'$ y ".1-19D-7 yD'i
m3 1p 3 1rinmn n tyl n 53T pD3i2 VT11 tim t D3V,,

on0 ,7tB'9y0 o wl!t ;I "t D vlo :D mn"ma Tpa D'r3N111in
-IyV n)n0 s y0lynq yli1t ps .31n jtD3p'i "n I't D'nwr pbt
.DPU^-IDSB D i-vytynD jPIs ,t "'t umpv tyoi5"m
- 't ps v"y5a3 8'ty1 aD'Is ty321 3)Io PS P11 tW ?5 ,,
t3y17Y-y I" n y51V a 1 jimvwL t' i ,3y2-n t3 ym5 p
Y9ti pI uiB;S3 t t psn r t D33Y 51n. y to, y=S tt ti3u It'D r1
=.Ty Ytyn18y11n y51 3 21PI19 VT1' 1"1
lynvit]I tin ON'?w ps Yy:YB tDYa DPY s 3 I3y 19a t'3''s,,
"! 3vi 13y2y1 ,-in 32353yw y 3"sT !3231lDl" ,iy32~3

138325 D1801 p1 T p11 0 132 Tympya PW f pDTP t .0
taIn tsimg .pnsn U Is p Ms dym tvin m y 1) WI ,yj3y3-i pa
.PD9 y 191 p Y~IPs ty y(ty-iy y97 3"T t1 i' u y TD''IS iy# 1
-t33ayisa tp "Allps,, t yil-119nn i 9yDyirrs-Ds0 yi3 7y1 ps
yw~9yv 7 p'T t3109iny l' "S17 pplvll3 ps w,,
p1s l390iny33 7y taig 9bDS pt t .y pnp ny yp pI't j T YiY9N n
-tpnt2 v y-i LA Ip'N180 i9y3jsDya4 1 in iIt t39-yV91y Dtin
YV ry tD f tistY m m ,vn-ivy) t'4? ny 1 ,P'D n a-tI' to
-Y" t13' ,J'Irl" pa$ WIt-yY D y1 0Y9 t3i ty;B ,i 5tD3iIg 0n3p
.Dip3yt3MI U. p l YD1 ;lym ya IlNY o y s Dtin w'in tps
-t93nt Tm 3'piny^!>*iy tisn 1yi0y8p Yw70Y90w p't TS ps
--s DUy Dp 9y5'-'ii3 yl95t3)yo'sOVD ,1ytY30yY iB-to'3 ,y3Iy

p180yapy0 Is ps ig y jy$is UtTs5 t Tis 1tD D'SOiy .0
is ,Dyny0) 9wisna psn 0tO tymwws ps 10w 180sBi nsp p
,wl3q95 DI (D 003 -1V Dsm ru vi ,I m-10 III? JW 1 D N3 1I9 \ 3 ) 7 Z1 3_ '1944 ,i3tape


.tUL9yp I-T In ivnuw Doy .y"S'i'tr 7ui3"l T1a
.-P'7 77T' 11 y 1 '71M .O. 193"? 1T l 'T
Uyn yl'-7*1 ,Yranll n yrnrlz -
.r'x 7IN tWym1pg ,p "W 7 'y3 It7D!munP

,-T1 t3?l '0T ?In gt3 'T- XmW11 f'ld
,19m1rf Tm ?i7 13? Yt3D1Jti 71p Ty'' 71-T

? TIrs rIytD t7"n y trlm y it3 luon o0ln 1I'

,M30 7W -1'D tapip 9yo ,D'i I1 t'I 'm 7790 CoT
-e3r l 37"p PTw'D 7111H nig Iy' v Tw'Do
y,1 r'l g'1 nvW x I11 i(?3 71b
.griXrSn uati -1Yn X 'IY-T 17p amK ti"

- ,13YIU 19 -1Y -1711 X19:1i 37 t;8n VpT Is
,-ymui 8 19 tilyn 13!? ,xiga 8 17 tilYn )1!?
,lt3." 'T1 T7y5 DT'IY Y'7 JU '71'11 t'1S'O 1II
.ayna tPy 1950171 fl'7T I10 ]m'9 tLaYWD y '


("Pl2'7"31 M1 f''I9DU Un11iUf 119 UIP'WJUS)

'D12n111) .21 0
,'s11y =7lyni3n 11 .ti3 .yY'T
.TylgSra 17n tiy? yvTy' nyn9y1- 7I1
TDlS t 'T ly"I tw7syt)UyIy xxi -'Inim
.7y2gurin1111 tlODX byl Y 7b0t$1 1 '11


7Y5?TW 1t31 ] 1W 1p 3 .t031n Y 118 110 "1T
"3iU 19'm1 g -3 '1T p11y tg Dot- "n
nywpi3 8 t uo n 01ll ,-i-1.7 'IYU 11S ,'1l
. D''py'78 I Tsa^P-mni' '197 1 'tI "iy'uillyl Y'v'-TW ,pptiy9a nyi m*
.7tpI1Tr ,pgllp 7y9rs12} 17U- 1


.tDrins 3mm I 1 T wit \ py9 -i .Duty 13t1 l D3y3is ,1
.yxisa g tmny? [o vzl lit ,wn,5 1- iv3W tity5 v 1 p'i1 3
,,t''?3 ti3 l 91 ti ?D 1 '"?D'Z P3?Y f .'Y- yD ,tLO"h ]9 y

\jy$3? 1yr' t "? 1mt w 3n I5r I;Yn 't1 ,"? pt l51'0 II
". .nI0pI I D1yy
w- t9Y31 pwn51 1 t'W iY3jin t1i irom 1n83 s 141 IN
,'1TVD Y31^5p D ,wYits95p y-'TWK 'T 1;3Iip 1T .-ryi ni
P'K 0411 PK ,'1i20t37-D32Y9 tty'T^ 03/310 ^12Y0it4 K t'W DK1
N131 Ym3Ny13 ,Di3:Y"um83 5 'I -ill 1y13 vy3pr'u srs ?N t1
Itnin i t1 3'-t)3D mv1sn ,'11iyi D'nuk 0;3?p v1 ; D'I 1'D
"3 ,'n5?i no ,3ny3-7nn 12, ;31 p tm ; I'n3om u mn5

Pm3119Y2DWI Py R PI MW179l0 18 l ,yw 1sY3j8!tT377-;-3 -7 111
.DYv o5i ID'113 N M inn ,3:t I N -oS13,5 "3 8 pn '131
1Y38CiT3-^"l3 y'DYK9 -1 TI ,13'vly rtnnl. TN D.V

y3y:Oy tw'D jvyU" lyv y) tl'inI ly jw",t TO DmIi ,t8tw-3i

0Is ty71i1 y3yoipy'in ,Qby) '11 I3?n Di11 ,'Y10D3' 11i


lyi3l-iSDn11 -Iv ,'3oi y in tyij pymi l WL y .vtiwi i y
DWyy Bb y9yI"T v'i v -IW pItn "t 1ti ,Doy81n IK O2t5sP1
"IoB ,pt iyjs p3y'i11y3i< 'IT y ?IN11 ,m'rio JIN0nuY Wn
- ,iyv1:ns3 yDin-i y' 3 n pW py? 3 m wp i'W lY1Dyt
"I Vya P11v lyjIrT Or ,twDyriy W yN y 5 D'I 13 ms
P1I Ny3t Dy .pytt3pE 83 'T nYoY''I3 p1in rly"t 0y ,;3'Lito W
p't< pi ,T t 18a t3qin TO IK 11 ,\59tt> y98 'T ti)80YuYt3
Vlym31 1: L i4 ,;1a ^ 9I tMPD ,ymninTyrst 11" OtD?
ulaj Tyu 1u^11 TO T7' ,"Ny0 ,, 1s ,Y3Y1opyrtB-W'Y n- Dtt
-ILABtyv lyrri 'n lYt3I'w
.3y.pv 57 T ": L llynl T3 ii ywt-9Djrp L tK'D ,'1'py'm
.X3ASWtO IID Dyy19t3K tDo it?1 3Y"5 by J1K


tW3 t1K u 'I I ptWI15 x .0 D oil ,313 P v 0 I IK
1u3 ,pyp31I5ny1 yylyujyv139 ,95ty3o'LuYD ,ypt'rt us5
'-YI '- 1 t' P ,\t7t'3fw t lo t 3V 11 Din t917yi 1Y9
pr3t? D"3 t jit0 pW tui K $1 ly?3"? D0 ?D ,to0"p'1
-,y31 KT3' 11 '1i 0 y D0II ,t0l5i '1'I 13 pI ,,110 '
.0oY30?P 11 IyD1y 3 "D s J tw
-3IK PK Dw3) 8 tyjw? ,ni3mD 1' ,piDt8oy 11 w,-1 ,y'

-D3?Y5 lYii t3'? ,vy3r1tI3 yt,30 1 ,;Yui3"i55-Titp' 11
Ytu3?Yr'; ,138t0 YUi39?7to 0 ;3yj'? v5p D'I ,rIY1
'yIrvl o 13y? li .lit3i? y t Y1i'TK ?y' 11 K I l yywyv
Q13?50y-150' D11 ,3 1y pj ,y301Y9tr8'1S?' 03 Iivyv,51y-uv
i1n '," n nD vw',, 1'I ? K I? iy' I5Yya Y ''5W"I '13 rn
m3 ,1't4 ny'l 1y31W imtYrni33l D 70 1 n iI" n '1 -y1 51ti
'70 13T511 P ,"0110?8 t0'I y1371 .13-?T3,, a3ii5YIyI IY1
in111I I8Y3P tS May 9 i7 T Vy7 1PK tW i !13L) s8 1n3 lT
P'Yr1-y9tD yry13m yv5 11'7 K '1i'is 1 .1T, nyl BtID
s 1yto3Dp y0t3P' tIK 1W 3 t 3803yo1rn8 tn'y13 oy IK11 ,p7py1
-"Y txY ,9v 5 tsn n 7y ,7yr t"t 4 i'3y i Tr iryi PT bt3
IyI tu"tiE tI8 QI5v ,:I ; iipina Diy 01 i-im "11 9IK r75,

UI1 p1a I11W gT 1 i y 113C0 wi1 tiNn n$ 5.W IS 311 1 1 w13 TW
-1108 i1 tm nn ".'IB t3P110 70 ItDinY ItyV r 'IT prt3 IY
,113 iyii iy3"it iy3y19 ii .Itt3TNp yvyvt isnK yv5tl
pW tyDip DMn ,ty{3"it3 \w IyWj1yYlli 11 t3sYY1t.inW
t^JiiY'1it y'j3 ,iyy319 yn3 ty3"t D .T13 j 3"im tB'Ti75 .0
.miu19tniYD5 IyTK7 1y p
.ly7 i'yi Dt''ya' tai tD -n1,n, :i w-i3 : ,57 ,t y -r
D t3? im a 1 1t 1 ip n D-3-i N 11 1 ,n13 iN t8B ;yN3" 7ii r v y 11
tino ly Wily3 ,tByntw o1b 11yU .3y11 y YTypR9 yt33imyw

tlr-ity b ay 1p83 tl 31 v t 1 lY-o ,I 8 II 7 .t71,n ty o I Y

l: tyn"nD1 a113 lt'y l 1W l' v1 rl1 ,1'I wntts lys Pn
,ilyoi3 pley' 19\ 11\ DIBD y9y1n11;3 11tl3 i33K7 tyD,o


1944 ,iy tp2 V 7 9 1 U


\Wrl5'low k J ,:iD 5ny- Inr nl yp.O 1 IYwlp0 ,Ibtsvyu
1yVIyD yI p t'i I' mi tU' 31npri n yD3yi'? m .L 26 pit
.b-y j' 5m t t3 D1i mn ln D2 Pi tIBN

11np .Ty'p'y pT P1'tsy3Y 9 WYi M 0 70tS3jYY P
.DP 1' '1-It3 11 0vIv I t-p yy1
ww~P~ ~Ytv c~i~yil I t)''j txlmop D Ivorla Jim rv
rn24 .o34-1Wv 3-Yt"i t1 D^T .713 ET D'ntoy3 7 y-1 1 IKs
3i1p TY3yp'1 0wiD.7y 3 '1 ow"'w y- 1'1K tttMl 5wy o.iy7

t1,f1Y 1 33 19031K Vtl0DW D'37uK l y 5 D 11 ? 1In
.13 7%Y'n71 ti'D Ir7 -I 1 1 n9tl1 "y T 2 11 1y-19 Uoo
,D-; pit m p t33) .1T 'p'" 1 ,r twYrIwID 1V'3' 1 't15 A
-"ro0 oyn PK ."n11tpDo0c pip,, :1t 0Y" fy3al ,Ti ms
-riyjy-ImjK Ipt nY1 5wT way5ai iy 'lv III ITIItnn0 my
,uv".im ttw LAD D W D3in' Qin 1311 3i ,!T3 'I1 b) tsl
v5ay 3 ~; Wyi ,t3'pB"PD9o t153 yplyn i's ptuly Dqil D411
DI NI y 1nV i DvV I .INpuDO5)myy Yiy5LA4n Y9y9PY5p 11R
.D01i'i y9y13E8 183
1y31 DVi (DpK "n I)11 -I t '1) "Yy1tpnT3Is,, iyi ylln
,p'I3 jpT D'D 1tj111wyj P Db'n1 ,vyIItD ivr'Bitp 11a 1r7n1
? mm s ,Y9Yn PIK ywN'ri y'"S v 7 IbrlUYiD'W 'I t un
y58 jtomy3Diw oin oy IT ,"yyyt,, lIy DW vYit3ny
g 0 D Y ,xin D,r -I n3w 12ra 52 ISD TIN p DyptDAS
n",, : O"sYi, D9in ,'43nYt y ,y1a 15s Ytk it ; ,5n7mv
t ; 5't3jyt81I3ily Ii a ,(t33'ym-1L8 ob0in P'-I3 1 it12
1".prS In Ti n yi On In1 1%I ,y'pop i S ,y'rn 3 yj1Vm5T
'-i^ 1 IPt lIB 5tD 8 PN D41 15t83 JT Iy DS3ag IV14,,
"...y13fWSQ^~i8 7Y1t'a
-D11n jp I-yPDW T t3D t 5 3t1bnrymv 1"n t(pl Dmp -
lYDvlI Iy 1D3'nDi J3yi 'Pt 9 nDj DIN UiVI ? 71s
yny95y DID 1j VyT5 y n" y ,ID Y1X y"3 ."N13L5I,, tvitjIl o
DW uly0b *1yw3IpyDI INy ?1 U1734 vi'r Dniy 1 '
-Dii t33w1$ivy Dojmn 7y ly1'i in oyulyc pla'W-1.y9 'pD0)ni
...".1 .D .0 .r ,n 151't3s,, : 38C)
y'y3yl3mC i m'K jItL Do'lYiy-rtJW IJBi 5?y "p'Y 1y
ti -110 t31l 3 Dny jn5l3 D1 3 o DI 91aD I 'ri i ,n) M I=
.pIVI11 tpin n y1 nyv'-"l 1yi P1 TN 1- y3"? 'PN .nviy
: Iw5 D'inti I' it tin 5m"nL Iy3n's plc t'D
- 439)yO3 "Y'02191 "nmon) yIr pin 21n3"il nVD, UJT,,
-1y- D'j Y'o13KJ $ay! 7 W 5Yi1YtiW pyi K lm jP 15,'EB ?K
t3tn ,IB9g I aj 51)m B'i< r3n pip D'13 .13-o y1j131 's tW o,1
ubn 1941 pW .'5'n3 11 }iP r'inyai 1nDy:-t:yl i "I
'ly9 ,, iy i IlB iy 'IY pt< I'W yw' p't Ir i? 1 -u 3 I(18D
Zitj3r y Dtin p 1t D l ...I3r'in p1 Iy yI9Dt 0 'm"n 1 ,"n5n
-By 1y3$ t3$ y ,UyjsuPn y-y'ai5y-t'w3 s P' lilnYIjiU w'
ly3'1 0yl DLn ,IIitrvj ... oyyDy'01 yV)5tg 3ya tyuvYnYI
1SwPsD ; n5 L Ion tit L tWI ,1909nysytw'-vw D'WrsD t"T
".yxiym3 11 tmiyn11t v14Y5va u m3vYItyv1yv S INK
y1 ply tm'3D1ny TPI tWp5tp 11"3n-Y' tpi n 8",,
ny9W DMI NnPin 4-I y1wYa TI' Iy 1Yv3m ,toyntpD jP045
? ovt ya t jLt m ''ITL8 1ii,, : 'Iyjto'-1iyo! "Iyl
' II v'yI r yyiiv1 vi mu'8sa :Yits'Dijp 1%,,
".yndllY '7 m10 01ii Dy'y lyo9y 00y18

1y- .111 pW "fYtr, J) tjy {t 3ytODbn3 mi rin
,yDnUPL Ytwy1o1ni yn 1 w PI 'I7y 1 y5 1vp'y lyTiixp


-viir pT] .N

VVI&iWN "I PR (PY D. iiy-$15 M 104 ,'0l 11 nis
tS9Yn ,13tsD-IDynD ps lintv3 vID'lnt pivt my's p1k
3ptin p l py35 VK ,, y5yll7 $ yv3) D'oItP ID31ys t03Yn4

(.4p '-wY3o jt' v yIp 1 y1tllIltK0'114fl 15 S -Q\L

V.2 1'~ P37Y 13)PO'D 3)0 1W8 1.2 $1 I?003)1UD n ,r b 1, I?
w) .t u) 1"s ?PrP'. Ii "-10 D p wi S D1D P'ls1,
I" tps pY 0'.1 9it 1iynti T Ot1 o1 ly0T1s
-ytDa v"IpD To WIN p"spp psN D'I'10 t p'B'Dtin nrl

1D 13' )T y 1 t3 S'3 s'1ly 't TIN pDnI s I1u o i .-1i 5 0'1 n
.-i 1iyT n'j tanr IB4 IN? iri)vi y-1i,
pIt DID 'its nQl U-1'viniWma -1y TO IMn 111 0D1
."N33ipryt3,, Ipt t3 '11 ,IIimnyi5v ,0'Y4n

wy3SPI'-vy8 l1P ruml 50p1y v9a S IV3;1 Ins VnyO \-
IIB I3850Dn-o9y11D iiyn p'n3.7t3o 1YjYDytrB'0
p's,, D'"P5p11 513yl 1, '2 I'-t3 D y''11'7y1 14DS20n-Dpy
01 ,aIt1 lV Wi7t ,iytyv7 y?$ laln p7uiy y58 "' ."n53ly
Ini1 pa1nty t3!i V5S : Im.0 pw141i mri liI 1i01-Biyx1
12nD 7y3lK .1ny3j ts )' "it I2i 173y 0Y1 5Bt oy'
019rD't00y o1 t ,T311N t"11 7Y : 3lPnTwS ip ns=033Y Doi
13-m 'IYIT'). T' n'gp117Y 1K 0PYT Y3)3 IM;l 0j11 ,123 n
inil' ,l8ty ,I= P3 Tnr n pT ItK I )0-i4B Y v131isUi9 y
'iT 51T JuYt 1y0 2m K ,YF DnIpw111Iy3 0yt53)yi lY'j7S IbK
tPo ,5'19'Byry1 Qy"j 8 U'D ,p?111y1 n'yy11133I9 ,iP'@910
5o'n 1'3 s 0p5yOBta3s 1't v ory yin5yn -i ,nitWv3 7y"3 s
.iy I ly 3 S D'I
o3n"1i7 1i np t1y2s1 5Do 1on 1t'7y3 .2Tim 35 s
Dy" 3j't 1K ps =' 7i t300"1 1n 1y31 jIw .1in m01
rs 14S Tps ,P' 14 P?3 D '15 0D(ll ,t033y0 1Ya 1 .tw033o0
oign Dot o03y7,, : t5asp y5s IBt 107yt3'13'n11 y
"! 'it t3335p
Sps' ny'-3ny i w-s 31 s 9x1 Tm 03sll0 3"2 y 5p: i

.Ijynw ,Dm54rpPtmB 1,p trivimm tpa nnV "rY-1 lt'mi, 1ip
7y Kri ,5-i3Yi 1IJv 1p1K kt8 tIN m$ lt i y n05Ytv n 311 'i
,- ps p'n s iy I D"3 p9int Y3w D5s nynnsy 5$ns u m
tin w$ si? DI lTt uytt .",y :yy IS' -Ij'B lit lo,,y

1-Ip nyng5oDnL1nB vrvi$-i ivi pit tny5noD'i wi3
w3y3a7y-i nYtvpstlp s ."it5y) ri ,N IsnW'K ny:1'5"n y7i,,
.1-P l1 110 I0 t3 i' 1p 11 yn 03"52 pIK 0310 110 Ps toi1P
l1$1i Dwv- 01'pi0ss pl 37T'l'i 33011 t IT nnip 1'I5z
P3 11? 53)3EBT 1Wvni n 1 n'1 p 1 K1t ,11I' m3 00-' 'T 1IK
pIK nyK15n my it 01331n 0 1n "T 'IN 0y)1353 i'1T t'
yi ps15)11 Iny J4 nn ps p'51s0 Vt .211 "T 13)1'
ps Iy Y 1 y3 t'3(503 Ps 0n3131 iy3-)11r 0 13)1 .1Y3T'01p18
017y11 1' 1'1 1i0 0)110 1Y1 1^Y"K .0P8o'5P t('53o'D


11 1 7 V ) 4 31944 ,~9ly3tp


YMIN :31' YK .YYvD'tpY 11y"r IIK Bw I 13 l:iY93 l I1T tnD
IK o't,, .'3t5D I' M5 1Y ? 01 DY t3Y ,1100D'tpy y011 i'pp
"!I t 1 ?tK 7y31
I'K '1YV)Tt^7 1 1Y11 ,Dty t3 L 9o9 ;11bMi111 TIN D
.p13 p11 9n (1 p0l 133iDti3 II 0Y9NY 1 -T1 1in 1 9'v11
.o0 0D 1"pT p15i' 1 p y301Py3 I' .-1 .11 .p 1
0Yi ly40u 1y3In 8 Iy 1sDn "? 1y511y0y3 y1 ir p13,,
".1y-1s3nI1 1Y315 19013 I $ip 1 x T,, .0'rt 1I13 n L5Ps
TK ,i'D wnD to,) IW oy iy91 .5sinw) '11 181 8t8 4tis,,
".ut$YT 1 jv37 5 Dll ,T11n pyp
IYl p1 PIDt m 15 ,n1 i wi ,I.y'j'j3 y wi 13D, 01 1,,
".(32 p1o ,11 n.sap) DtP)L5 ,,5m,33
3;5 '0 ,t3 w yti Dv i 15 lyr ,oPr 0 1"? i5 Dv 3,,
*".n11K K'D IT)
"t .ti1 UP 'iK YWIN ps 1- YY3 I"1 t3"fn I"I.,j Im3


.11
1yipyl I'D 'RK 113 1 w yjy"v )m y t131- 3lDn T2 < lyll
D'Iy3"it '1v3:SP-iyogt I3 ]Y* ri Dot : r3inoi i v-7
immnK yvwntpvyqp yl IU oDw018 tpn vy .31ipYinD yv, 8
injB pa ,n 38 p' pa ?Tia IW tnq-i 19to Y5 it' ti


woD PYnis )01( n9yn lrtiuP'n Ip' IN ^3th iy7
tin n3yival3p lisi mvi DWn ,iiy TIN tip yN, ))pyiw^s Is


yINILpMD E ] DMyT7 pe

-',D7n TiNn7ntIT ,5V3E) I's
:;?3fym1a pT -lyarjys 1
*D" fl $? ,TS~n PN 1 ^3-i-yba pa
,Da taytaetiysV-in 1ytan3 P^W
15Y ,gnyw 75 y i41
.D0tn tM7 1n11VY"Tn TI


,) tiMnD 1i3 iN8 TY1a IN,701Y-17ls3 pyivm 71P
701hat M 718 Mtisy 8s
7Di'11 n'n PMN tUi8 y
.pgYx ns a1lya^ D''1 taiis
pyx3 fB DI K ta3tiiyng l1yi
i spmit ytatI'otNy-itt t aoyvlittB
pQstoip nq DiYNyp ,noyn_ r1a
...Wi yap''lny^-t3T'3 AIn taayitaty nop


,17taT"3-m PR PW l1Y)Sy131S 1o nlay 14t tsin y3n5y
'I .YT' 1 't 9'iK x 3 M'N tpo P DJ'K p' t3N'5i8B Pt
tvDYwD'D I qt 'I. 13 D' 3 1, Urn L IN 1pN TIm5q"0 t3Opy3.
"i.yt8 pW T ,D'K 'r tn'x1- "3131 .Ym vp1vS pp I'? tn'
i TK x y'IrW yOy.Y 5 D 1- NI1 ,yry13viitu1 w wto'n1"3
Y2 9YtnS,, 1 i t3 1,'""ip 1yrn1,, pi p tl vtK ,'nD?'DN

3yspi-YS ny tY'1 .IP I1 ti t ntpY t1 r x ,yo 1'5-1 p-
s '1'1 1' 7 ,1 ply31p'113 iy3"x -yI K 1 i4 'n Y r'"p-I94 '
'~1y 17 Ein 19il I'3 :D T'r s Y P1'nq JIK m)Djy19 r3
5DII Di) a tSr DI'DPo poy Ts ,l33v1yin:Y 1 L D1 381Zy 13ysp
-Iy7 t1 ; pDrixl5 yn 1' RK P Y1 Yusn yvorrl 013 P'B5q
-pD S 11a Iyt3p8i83 y" py5D'W-131-O5 131s IN 1is 3W1
.Bit9-mrD 1t71y0

yt8lSDyyv3WN 0'1s t1n "?11 3t 1E 3 36in 11 -T I ,K Mp3S1
prYl ,yP'IyDVn ty7 13lY31j31ss131 yt'BD 1B0 oi 0Y'DIpo'T1
w931 is 0 07, DSI .3y'y1 oy? i17ply I y3131 pti 11-1y,
,rr'inw3 ,D'3'W PtK t iy9m \yo Dq1i rY$s IL ,MBvl Dqi

-t3 D'w'i 1I 15 ,t153n y 19 l9y 5yll ,1yIWISa ,I tit1
-yti'^ P3rli 8i nyr W?~i w I819'i m(P i'Y89 DiY11it

.MvtP I nyIwt prin sn immim 1I1 tibt Pi Ds-n ,wepeis

p31t mi 3'xt 15 -i)Y5V,, pwiy nx ispn10 rios iviy Iv 11
IYIIyi DU',3 nilp3vir, s ,'tN u1 I tKt1i,, : l Y1Wri i lw'n pb,
K31B v ny ov w)I3(YyBLj u j u51 ii n ynswn yttibb ql ilyii
-18QM IS3lajUN lm iK ,1943 lib 1942 -i, IK ,1941 pj
"?Ti7y IyT31t I1B tw'ib
3'1i 11'p 11 *18 ItoK p?80D Is ,tnnrIyi i1pyi3 1Yi11
mK ,ny)1t1i Iyr Dsq 1II BQIn ,vin \W'?Ds5L1Yl 1\31i3 pII
-t3jY my1 -in .Iyti1N YD5S r'i tDim r 3nw12y tP oq,,
:)Y0Y06td,3 nlyn
MYM'vo n1IK v. i ouwtni ptv lin D'-rUiN 9p p'liyDD ir
-1iyt3j^ iy .mj3Dm fis Dtimi lY ^'sK p1 ,i' iYj' tJ 0i3
-11 Ptymss t D'nli[ yj"t1 Di9',n *,n3 t'ID .3' u'31S1
-I'l p't tV'InES 1Y l'?5 Ijuyrip yv3yx5ylz ItiK .lismuiybt
58s p3En ,t y5vyt ,13p "1 tBl BW 11banv1 5totW \
V"p tynilyl U3 n51 Tl p nyt)1N3 w l t .T't is tyimy
w), p058t 5t'n ,tO9yn iyrii85D ly-I t< n3 'ywi'l'bti
".I^'3D Y'I ta3'-5iy
vtnY3isD y'W U11 lnv lybu p pau o l!? IyS i ,oy w3D ,
-im'18 ny t3u53"D "?5sj3iq'=vyt^WN nyny)YD''ip S

li ryy i n9wi 1.1 y7T 1'Kyslyj 1y-I p&n yVyjl Ii,
.y'ri1t3 r yi l 90YaY ,"pnyvto
tw11Y' i ID l1ist iypiq5qS IL By InD13 y11 D3),,
.t3y5Dvl owi nly3KP'py1S IyV 11y111f tw3r1i "? 0t1viY
i rx DV,, :5'1p birist S vn u' r ImYaDy n yts nnY
5nrn list urltsYtsoas IS tr ix y Y,;Y1vi nyivy pat yvSlwibK
-as 313i3 vt u3S5-nyiu D DT I% ,jv7bynyt3 p '131t py
,Dy0i8B .pn'3'tyw wl on Ivy y3nyll ,"131,, 1IS IvDipy;
".13J59YDtq S up Dvry1" tp'3 1D3J i3n tO IS
"? nypy15 ,7 w; miol'5p omis,,
otp pi ,tywl5pwy 5?iy int3(n oPtis piyt3it Itirp -',,


M. lyr7n i t4


iy tD3 ity ,yoso y1y"ti .tB8WIB T1JK p3 n I't DT11
B)ao TIX Dyl3 y07I iai I0tOimo V1 5v'll TX ,iyt I
I" TS ,u"5'i)85 ry"D DYp'OiStm5Ip y m 3lyiy31' Doy
ti pyi3 (n ,itBI3y .un y iDyDl Ic nt l i 'n K 5iD511 i11
Inyvi-lyn'W 1,90 D -1y3TN lit3 1138 1 tw= I ,t3- r5' L
i3l'aiy3^ D ili IVTX pai TUDP iy" ,i'$n '?
: 'I0oD jibtti9a 1y5lpiy y y pt 1jii'y 11
pya It3385v ,1I tn I"pmt3 y3 Dw t91 1n'iID'ns -is,,
-y31 0Y313 tYD03 nK iy3 TW' 3I tsim1Sps ytP'Wt'voi 'I
"l y19w nyt3w, '*ISi 'I I"DB Ip1 tU81-1iy3D V1' In i'im
".pp4 I'D0Si8511 8=D38Lty7 yl
YL'TIti 1y1 WK Titi p"D ,1DX D yI y ) ,VT a 7'T UtlY,,
,IlX I D .jily 1 V tIliT {1D3 ti3'S83 ,yDoS ,tDIK .1390
vavy1 In tI'm .1it 1nI OVD iSZ uvyW t-Ipn n? ,yovu o
197ly0tl' l jy i3a"9pyn1 pl1 D! n j" l nDO= yriyt 'Y
.Jpp 5115y ii l11t
,1y9pyt 13 ) 'ltiy 1 K 10D -- ,yy X3'i'nl ,vyD L,,
v?152 .1yIn yt3Y'ri1'1iyi '0 p13tnn pD i 31N n tl '1 5"i'11
lyryuytl pIp tpj tisoN ID-Dnp WitY9yItD Ls iSE ts ,'-m
TS iDu'I' n ,tpi nP1'o yt'wID1 n ty3y'nn '11 ,1jryv8BDn
31'K ,yDsD .1st yo'llv pI y3y5s1) i1y" o ryay UDti 11
.tvlSi1-1nYm S w 1P8B T' II11 ',iyp13i tDl i97y' 3 TPN I'D
Di iD') tVDiP 1Y3,IMS y nyt'D"li S : tD't I, ?Pyi ,Dy34
Ypsut D'K 1iy Io f- K ,31 N yT i 013tD Ii D twit3 yI -
"! ITS:D
,yV8tb n'1 ,1' 'i ,y'liy T'KN 'tl 'ilts ip 1J .iy
DM' 'T t*ln 1yo183 1 pV < iytYDnLIti ,Ip l IS .pp4 VTX ts
nl i Vin t TI X ilk T~m D) l 11111 'up1 PM Ti U'I.l i.D
1 TB ,1311'i7 7 W topi i' Y (11 tyi 13 ,tu3ypya t9r3 'j ^ P
-yir P .1l1^ llD tIfyDt Y. tn5I iD ^ 5?t3 D(il t9Dli' 3D5fon
ytyt-piy ti' : 1w\'5?iy j tP) 0989 rT tiqn ,33131583-Dj3111
TI? yI TWr' iy9yi3-;ntjD i IS ,i5y'N 8 h yrl 1w 1S P
,y'Ii3 Ty5 P83 .'.iTSn i? tDi' tm l Imn 3 ? ln 13 yj 51
f'19Y0 jt I' ,19y ypPtA t ,tiryuW. 83 3t 0D^^ t3 D Dyn

:in:3 In 8Dp-i1t iyN inm 'n 8 1-^3 ,5n yN tj pn)It
t02017 830I\i"D'(? 8K'aD y y'1 ,pIt1io-Dia K,, -
-sD ,/W t8 ,tu?"xYiy ro0 t13 ,190NtgrW11 ,;it ,Iyt .iy
,f3i31n183 ix 1811Y3y t39t83W TW 1 ,tE tw\157 ,ywat3
y191W .'117T iypi'nl r't Dy TE ,ptiDymti83 1W TW $11
It38'' n1 pW (ti8t315i9y 0''a 1y0t ty33883 tW ;1T i900yaDl1
"L3 IV 11- 11K S I lyv TWbP Dw .1tp1-8r3 ltK 1t(p5Yy3 'I
tg ,5two itst ) TN tP TW K .tAJuiln ySm 'I OS 3J1B'
oUi ,wI37 0Y310i M"yD'B 1.n'D3YtojIWr 7 yrl, t) mipy3 tD')
-DI'D tDoy II 3p3l1PME3Dill ''1 Dily'tyv t3 t)3y;D'o'K pt I1y"t
npith vnQ y30 y5ynv tm'l .tm33s8 tpa 5p'lVY17 mDv trE0nYi
IyoIP83 IV 1n3n n ti wYs ,1wY1 1ow;1 Y1"N tno TN ,-I'
,1WN 5,11 o5S 5 11mov it D'11 nvD-yi nrri
"ny1 tln rW Din ,u8siy -y9j'N1 T10M ,Imiy"D'n Iso ylaDn
ty()T -, ,I 33"i ,'!tp p"n I'N *pt p tSI ''iT piYrl
wni1y-i .*15Si9m JIN.DJII vD 3 yj'I513 onay5n s 11 .1yD

".!?pwyvy n)3S)yt"5 nrusnmp-1wnpi .PT IV-1)yn 1yv"t
I 1Irp4 Y,340 yVm'stilI54P 'I IytiM ynyvp,% '-i
(11 -"T1 L'vR W01l)


-"Ti') Sln"5,, D-mth, ? my1 "n318B tn1510 3 $ITy'I
t ir5 ,yi5i 8 x B? 7't t 35Yt ,pSn-nDqt7 B 8S (tItlvo1
D5=03?yvyv I-1y99W PYS1 mq,' P1K tnvit 'n o'm
nD'D iYnosp .l'iri5 Yvvnn1nqp -i ij3-'rta3 i ,nPrin
ji 1S1DP Iy3 13J9Dy1ip v Kw 11v'13 51, 8 w's D ,t st-sB rin
5anyui lti'D "tpy"-r,,-n1'3 y9z9O ti3nrnDOi JY5Yv93-t3-
IK ,tU3win mv31Q .y01513 yrlp yj3,t Dip "3Doq9-1yB,7
iy"t YvBI lYYI"K v YY"'? tY-iy JD- wn y9 ,mpt ,iyvy yV)y51

191nYan'i DW1' ti'D .non''D 1y901351tiyt3Ka 19Y1T I tQ iu:4j
-"y5Nyny n,, 1y91 y9y101 ESI A'lI 0Y9'3'0115i4 n1 lt(018
St^ID 5 -t yjuwP5i Itia' ,iv5yy'iw y1TV1 Vt .D1Y tal7 T 'J11
35?nyv'aDi i'1t TI 2 rn i ,, irr4 ,"mNt r a \w n 2y i^v ,
1- 1r y "iR o'l IDfl mn r '1 1'1 r iIyt3"sn 1?OtI ? yn t1i

.K31B p9Yn't PYt T a 9Y231 80E 1Y 9'TI 2ya
Yt)\y %, ,"v"irmls ,, SI' YSm3t5f1n p S 11tp Y'p3D
tt iT' 35 ,q'T '1 t 1i 0. Dy 'n1 ,tvin D-I1 yvv yI t n'K
0,T'X nR t Inv ,tD*y D 1Y -'tW ni5 y58 t1 ?Iy \yI :I 51' 15'yt
\' ,nti .1133 Y1 11nns5vy iW 115 I:DI Ps t'i 31n 535 j1-
-oW \yl9y Vy, tl tiyi5 YO i ,;tyll 1 D'1i i t< t! ? in gD 1IYU
yi8 I1i I3ItYf PW \W a1. 1t iyhDtim1y TK ytDbr
-IS,, IaDwi '7 m3m n IV min W ,J;IIyM t) tyjv ) m wit i
,1'T10 1i ".Nt Yi )i K 6 31, 7 1",3 TI ,I"Vd Tin DI1
yIn .f S j 3 v8 t .r 9i8i Jimyt yTly&^ Q i T ,Sy 3D Plp D
,lit1 i, N lXp 1135 w ,nit$n ,pt,. r ,=1viy I mtip a D58
'-y1' 3 y 3TiX a,, T pyo w lfm ,T 9'iYn 1T I't i utr"iyX
DIt riX ,i .i" 11ly 10 tIly ipN3 T3? D'13 ty n itr Dimn ,"y1?s
p1 ,Yrt54 I1i ,11a 11p fplD l'IYti y1= y 3. pItK 3otm

y 3 ,Yo- D n w 9Do ,vti t, I3N m 1 r w13--tii x-ii -
-3iat pD r' t1o, Tm5 .y ti't l -I ,ytD ysDVm IW
-.tw\Iyi pT1 T5 p ,sIt?*1l o 5$ Tss T 1v 7 tI DI1'
W-i ,-0it yy9"ti .1vii tn Ivn T 1P TS WD3 11m ytDyq D"10
- D'lit) y 1tu Dt1i i 'wn 3 tin 1iym ,;r15 t3ti o 111 rT p
$Z' pytXjit p $1 i TJ11VT% lyt i t ii I'D .3VTyD STI
-m~lm I~n J"N P TV flX N riK nn?3v oiv II

tiW py .NjuiR .tO 1 Nt TS1W 5i Dll N71iw 3 ,m ,iD r,,
I'MP l 'l1K 911 I IIVDT YDrN \YDti ? y ,vtwY p'p T o ti
..."tVT- 23 ,, 0y tD'Vin 1,7i ? DtV'lTP


".%III pn -VT I -in Tip 1 p .1 D 1iH c Ibt

1 tv8i3 li T Dn 1y-91 I i3 r1r IS ,yD x1 11m t31 ns,
,: pyn1 it =0 -o in i vnsn,
-83 34 TW'u ,i? ii n t S3"1i I ,yo D ')I"O .IY I'


.183P)81 iy"? T^K p3 TW t35yi 'is ,in23 y"8 to1901
Y1ytjI .D'o ,;11'Iay I'? DtDr n nl ,t3b3"ir 11 ,yo8o
ODS~1 nT ,tqy3 T w1 W 5rnw ,tI .-Y T '11 t cy 1t3y^ n3ip
.v1i n 13T tY p'l I) tYDY3 tol3 pi plyyy tij t' '1S TT
,'Ji" 1i Ina ynyo '1n 5$s83 tIN DP1] IT I'm ,;I I Tp ,W't


1944 ,7y3f tpm p : 7 3 -12


("l'l?'"l, xd3 T '" B 'Do)


c\amT71-a~1) I1'1~'113"1'1 .T1ith 1-1nmps s vTV1-11 S t
Ip' Tp1'oP Y7W'1'?p Yan11 8 .117'P.
-B 13i3"t 11Yjn 1"'iTW 1\3'71Y13 p Dyl
DqDW ,9'1 '1- ,'1 11r3,711r t"P 1? 31z
i5y11 "? IN11 ,y3'lllP1p3 Iy7" 1aD3E Iy1 pDi

iB-Bs 110 pyD y y"3 P4342 y


.plyllDYI 99p 1ppy3 '13 .y3'1513 ,y'BID
P'lly pts y83 13 (W n^ :1 Di11

11 ,yi ylT)D lK uy171i yo5y yOnlyi1p83
-1 33'"5 83 1t t35 nyiD INy It "t

lylitp S9I Y5Y9t YDwYma !? t3i n ,t1y
-ItB85iyy 1Y7"'T7,, 1V71 pIn m3v1:4
."11toj37
tTI'K '-i Iy3," t3)3=$m ojyoUjiD wI yN
-D33yW DW ti;; 13'?3yi E(DPDB byrS PK
upy Dt11 ,Ijw tip n-itow -ry .tyl5un
,y11 ,y'1D pt< IY9"ni yny"? l 1D I'r I1
)3 niyo '1 1 y372 ,Q 11I7' tD'o i yDyt1II

PBD 1tDB"'1iB ty3p? "t .nlt11-37P'1 n1
p'P 1yj3ry3 BJ3 tyjEp 't D. 1 ,tlpEB 37T
-1l11W "? ?'K oy jim 1yjI1N I I IN11 rCsB
.jMy) 3 jalmtyits


-0114 pvtel mho pineispya'
I1 n 4 M l 'w4ylVB ; LwWi TT
IPlY tyT' 41M 4IHrN t2tyyt*s'
is ay Vm :lmtiw0 1ytH 91K
't-am V5Vr73Vs0 i .pD'\^ntaS3
cuvK Bp13y jptn5a ,tsslymp^ 1SS
-tlxmTH 'O'T. oy' lyv il p t 8 row
.IPen'a-$T' a0339 w ysa
fo npQms Bn y e)'13ep-oivays^-
-IOm' JiTmD onsV1m VT-Iip t In'
-n1 mpip'pp V 19 i 1. 0n4 151p3jss
-9str Qrn ftisonv2a~-4'tl at QyvQnp
PP)s'Ta IV \S To K 1 pson 4- tprn
.OyaSP


I


.UTT .N o Iy
tK 'pDPllt$5DwT .m11 V11 lit' yOwiy n
mI ytVDV.5 1T3 P'Y rp 'm p 19\1npyi
.jmY5 l"T 11D
1Yt9tt 'In tln "9'y51 D05',, oyl tW
D'IS .y'Y'^B y 90'i'1 Y"t 8 lywin8B
Tt I. Wn'aYl )31 jji .oymnES plit t^D
-,Ia 18M 1mvp v ycYll ,-i pwily i-iiyru

3vM5,vn ,tYwy n -i l yt tN ny
5D1INP te^Ts ( n0 1,7n1, t(ensmw im3t0
y35911 ,YP0719 ,` I10 193rrK 1T 19

nyi p< -5it't3' S T,' 'IY .-i .' .1 tm"3
.0utyi'Dp-Dp3i vll'wts7 ni"n .17
tW1 1I W11I ,y'8wjtion I1YIY' pb
t"t r12 -37LY tyin Tt IY V'.K ,Iyvn
0 1 .'yiy3s pnS v1tyJ y i1 WK ,yD5.vt
-t?^8 0'?^ 008 1959y2yaD p't s)3?y
'K p1 t1y ,lipt pa10 ;in's vy1s:
311 I0t~l 039500398 jl0917 PD BTENKP Ill
.D"pri7'nimn" 1 101E MN
nvwrli StS ,5,ml, jt rm 18tmy1
.1-' PI 18B 31t3"'l-'
,b. 'P: WY8 D113Y1D JIN -i,5=C1m3 1
,tYP3pj 01Y t33"-i pn 1Y91'9tm ,1ylt1
1328 ori ,u31v nmv ;yDip1tB 0911 Di'1n
?IK ,t8Il!?DD Y D'DWt14 ?!< ,I y3? Dp!;P S
.-P- I J ,1'111iM3 PIK D)S 1IYD43 y'i
-DtD n-Y1I ,yVItIDprTPy 9y wSj) r1
IPIN 11p nY'io0iw 1 n K mtouyop
p1 1.i1i' y3l8) 1yuy 'i3n yTi WBm 11
TWN Dv op11 Ir58 Isn nt,,p;UYt pW wtyl
Dt3yll L Isn TN 0D1 \i ,~Yi" pwm 3'1
18E 1W1' nwi i Ppniuyy a ,yi3P 1lit
5- y ( t ii nB9o -yui pW p5a nytI:3
.iYP15.y


tyv1 lit Bni'vman%. jppas%-s p \p'ng-50 v't t ly 1 1 J$ I t t .n
-14pm n IsS $500.00 Ijys .1944 ,W3,' 125 nvn jUy-'n$p jn3ut ).qip8B p^vbDK
.'l'B ''-)$ 'a Jik% '^? v j t)<'s t


'tW .tl 1US ^7Wll D^
utrY ,ny3mmp t15628 nys ,n3j1i raU
71=3 3lt3-Di ,MI,'31' 8 iny"D 143pW Iyr
ItB nyrgp lVy5S)4,yi ,tuymw .0 inn
.1!?PW
t1i to"myity3l Iy- it Tt 3'min-n I.Vy
-5yTy3 i 40. Pim quenyav jn60 ilt
.topartYu ly5rYiI5P pN 1nyY3iB5ut


13 ________ 37 7 J1944 ,iytape


fl:yt ..

-D13 n1133 8 Dis 135 1 P 1Y7 I'n
..r m1 pm3 703 r I D1. ,5PAt DiT I
.-Y1 y 13tpy 19 it$'93 1y1 K W ?J '
1p "Yi 113"T1,,-11y ?11 331-77 'f
-{?2'3 11D 331010783 n ,1.i83-18B-ID tyiD
-rimyt3 yvn3itp3IK ytlN'K DnK Is
pa ,m113 K W' '18 wt8Y7 t3 i ,Y1!?
'-t8n \5sy S n iy Ism ,yi i'BDti
sQ1 yin i ,tI y'ron yiT 'it pa IM3y5p,11

-wirin I'll 0 t'a ly IKI11 ,y s?)1383
y.3V T D'IK OP"'O I'1 1 JIN ] nw Plyn
.tYp391Yt3 I l 15 l ; yyt3Dy3
'I V i t-t3i' "bn .l- pai t33i'- 11 Ytm DD Y
p11 tuy5w y ; 13 .i ty tYIn p9'3 ,i3p^1 9 n0f 1 '^'t
;; ^'SF^ T" "1.

-'


~Lc' ~.


IE

... 1.


'i2D113uJ]nT7 D-ri12N e


1 Bl1in t1rpntllw: 12 Imny pI yBDtigamib
.rseB',5Knyi IUN V2spy
'I8BYipYi iyIYSH! DIS ymbouNSe *i1 BD'o;o a men ,ptlap> pa
ny 1:K12 MDs 1"n t N -n"n t1m o1"1
pen rl?'pnp-olp Ir- 1KB 3an3 tsn pIonS
-"2 yVrynyBV MiO mtonyro i? yQtoiwilu d1
.yI J( ImaytoNp-INp'K n 11E ,ibJ=nli1"IItw
11 y VOID U min ,yIUyp 1iln'touBBSrunp
.$2,376.00
-Ipl- 1u pII i -ysinreb ,tstyle .5 .1.7
-1'IB 131 tyiyV I'N ,?IpN BlmUaPI p-BNpty
by la -137"? 1 OsN ten Im winu tJi IV1?'
.rloln I'll tntor=11-1 1jol
-litul 'it 1MUM C l-tII 19-MIV21:Uj l'r JIM
-U5T yT5Vt, i1-12 oopen .phoma'p 1 tD.11
Binyz ,n(?poBW w ti B llys i tn n1a r ,pt


.ympt< 1p Ji


-1lu II Ir-T Jm ytiiolpytpy ySi:uN1'g ni-
Dln .-r y3l to01;U:3 BtYionp-mutowe -Iip
iS yrBpY 2 n Ji yB'ONp- lop'N 'pDllonghlat
147 p Qln irly irtl t 11B I1i3yornr Iyr
lyaipieB toypl Dull ,p-lu tI ,Ii' Iy VO1112s
.,Ipupu Ita14 oyi ,Bwnu naei
tlo Iyliy Ivw nlp ltlyn t mywonup -pIr
-(t pa BoopartopBtmipa>pn ^'Iy2syBD pJII
-115p bety ,Dyorolpon "Wip itng,, i 001n1
)yV pB yJyb ly I e "ol'p,, rI Iy I
.1y83TNB-i lVyn- p< Dt S(3w
jr'nt ,onn ap3"' ig3 1y91 I ,tR B'K
,ye 1o J3 n ByIatolp 1yV ve ,yr'T Tin
1yVtys ly Jnm Bipito'lB? I' Ip' t f iyB onKN
-IUID =Vy; `Iy pJN Bp3:a-MOU}T U Ilyll Myn
ItMIpartyB-obln Ji .n11M5b1p ,1'imylpont
-#I3 11: Jimp p ON I'mrBnnp-1p

-J''SBIg iy $ "1 B n 1it n

-o1y. TEIgb V11,
:01'l,1D i'm V,:R
Uyi3na 7wtl3*' 11 Jul-'
'I"Im IN tVnt ,BM u'1IN ta5 1y1 ,W3110t ftlt
-3"n1 IoI>' jiB ;yutmoM1. VB60 UpI Bwlyllat
-ip lt ypr^tocuWryTyp 'N' 40 Jin ptl"
.8'i}r' lpiB Bopa'toBVB yVi$.lm
-p l eo ,i( ; lin3p l rytnaolyn r PI "In o i1 t ID lmpI
'n in xi ,"ut,, aey OyT iIb nymy.te5aB U
-0(?p-BBipra 1i0 45i .n ;Biy10 l"tpt'B '
-letolKnia y pe '3po'ap ; irp'M tBIB
-IN 1Jm tD'1,<3 mn ByBt'mtp ln HtSi I;p
tDByern pB .11UBni 'n ;nrinn U ppy pya
ir 122 wtm:i:B ITB irPtoylnuo 8 1PN 139
- IJI 'n pN ,Iu-o-DP)UD 15t(B 1vYto10 ItVis
.piBwBlil' yV15OKB 1y. 1pa 1y
Ila IUMy1pyo .y116p'usg ,'pollwaywrn ."
'n 1 I:' 1i 1B 8 g pty.w todrt ,-IpU'


: lly:iyBe ris'B) triy11ii y

.-IptrBpu Itn22 myv
.wIT .2 ,i1KP
.-:UNymap ]Bn29 Dr
$-'n 7'iw ot)0
.lyray.2 IBtlO oy
f'lLWS OZ$3"K'7 p!<
.ipynsy: to283 ByiY,&3'W p
.>(lBoa ,iiY?;inRy lB26 nyp

.many p1 ,.lyynoniiz IB26 oyV
utigD r ,71{s .00 t
.ipoyinli 12to9 oi
y*'sL'T8L
.plnyriN: ItB29 5ay
07s9ywnw1 o^9 '
.1paoynes iB25 ays


MWuoDB
.j?3B2Vys IBM3 Dy


.' .3 7$U1"2 }y0rO
.ipnaysy IBaI0 ny
ignsa')t7
.1720nyry Itl17 nvT

.,ynypy 1Bt24 mpiyt 'flfl' Blip Ig M
-nlB -iy ,y maBybtEo to2S ory ,wile ntiW
Iyr "n 'M y3NUanup n lplp; BovByyMI 11
II :,5Un ,P1 t p5n TIy'm p r l; J iabnriye
.PnIe
-UTint oyly 11?" 1p3n J7y Ie rs A
-:Ip .Vity LBDip JI pL TP1D7>p1u 7n Ti myTy
11B \yny4 pK tD'-in men ul UPU'N3N 1 LpItgo''
-'R DyIr Bp;K1P 110 In'inD~ I'Blyl ID nyu
-ii'n 1ytypnpm pJi tinei .1 'i r pl IKr It
lahpn Ir aSi VIN cIa-pIIn IrT V w1 D
-laBn is tBS' 11K "o18 19t-iy in is

.n311p pJ oV'S5
'IptiyipeyD nBpyrpy ,p'Btwm5VpI'b ., ovyen
-lul 1V'tyt -Una 1iV tI ,nyIVpiV. 5yIsK tayun ,:'5yV
ois Ilil? IVpI ply on tINnp pI tupy
PI 1II toplB Te ,1IVD't I' ly tT Ji nup'm
-Op lIy N -IV-[ ?IN pO2pe By in' ,ip'>lyb

-l1V 1102? BM nuiy pm1s I's 20 tor
.O'lp pI' I-T 11I':5u5p IByn iIS YtN3 -y?
11r) 10B-BD[n3 1 te ,trBip.y1 in ti Bun 11
-p BP'tIyPS pit 1"T JI"Ip toB ID 8,876
.-ap pl'p DIP') 7yi IB pull
nt Bovlrun ein yl1p 0hnrwtB IUDV0$n1B


my PK YUnlg y; '3'n? 8 MI t 1944 1!I ONT
nI' yr20 OKIT vm Dy .71rptis Din pBn 13p
IPllMy BIni'lrAl ? I$ K nu 'M I 3N t

1ys'N IWiryywys yoiris tBSSsisn ypos'tys
i 'n .I1e' n15 P21 T 112 1 a yll IVI' 1
.tD1B3
-JInvll 'N ,I' yl 37 T11 Stjoti m q H
I5flyn p1 K l'oi l' im V 3I' pB ,iy; 8
tly3" in 'p'ysM nIII-itf'yl t 91 TIl
-18 IynV tpnIin is "tltoyli-t1Sm,, p)% Jim
-lKe ,"n Ty I'?BtB,, 12 1 Bt' IBBmn?3 *i ,By3
PN pJ wnp pI' oDp?'Up PrtoaYiB wmyAp
Iympren ,I3I'm-itB-inm PM n Itwyv yrvy

-uma Vy -oin Bo' l 'lBytwnel '17 pMA,:10
Jim J-ftn III leyp I"m llr'flenip'M 7m?7
pn PlI m tepp pN7 'ntiB 'p y1S'1M
Pi DTtweYD inV pyIV in ime 0prt's 1InV
-Plou 7' CV1 1K0 aWl n pB110 3pI 1IrOI
.*'l J i 13 p y 1Dplo y i 0 1351M' l pB ? 015 Di
.tpinino yimiun .ngtI Ia' PKl "n
19V9' 2, 1 ,iQh 7D la7nV S tn r h n 1
-ty'nnK pB siBani{< n lyrty^"8n lttSws

nUItM IM1 7= -iu1M "t Irpr'm '7 'm1
'IyV.y z yrIftI7 1w'?s mu ttiml BBm IB37"IB


11 'i31 '0 "1 IUIWn p1 B p.01y'T U3' 1int'

-WI0N 0'H,?y11"e' T 1n 1M 1pi ,'Im Ilt'

yr < 12 5,n .jwlyto)B3 Ima nopgaB:'i ,Ut5


J1i vs t''up7 yVI-n p BrBm 1-'1 l'i ,i113

Py- Di '; pl 'Mi 0tt r p Vy 1i!a:r Oinpis
,Y t~lH lB n '3-! 1' PB 1 IJIlIl'IMlN IS Q1p
.1 .'1 0V77 J IM 50:19) "ITIM TI7llVn

Ip1n ion s n13y' pB1J7 Tn tv;1 T I"m 11

,I' Tn =r'l nit p c 1qbD)V ti T nupln 1,Vf
-3A7"t n' is '1? M 13t 1y? I'M T0V T iS p
Pt tom iyyTe y It'eB '1 Jim t'"5' s 20 jib20
*1a1,1:i r't 'IV[ 13N 1131 'yNr 15V 7 3 17 r,1


1-1t' 1 3 1 3:Z 11- 3 71p 13 I~t1 p3" 13 V7.I
-p ly n 1)< Ji T M 'lw Dull 01typol m r T
-n '1 11 a 2008l~~ l 331 ln I pyn i13e1
-pa l wne lpp IVIprap"D I' n n
ni- i n 1 i ji bn Yii Y? [ p. I't t'iin '12


15-Vl Un Min plutU5py M 8:5111 1
nou wun pMen IBn PNa ""n yB20 Dti-p

D13 Iv7313 TiMp PISL'PV'BP liL7V1B13p t 1'B

,n ii'B liopen :tyIr5M p lpjAI tatge int
111) P1RI'towrneB toDn Jtim ItB't ytftt
Dmiri 'i pu a V imB'N V oipylypr B5iri s D1,

-,p' a 1' D 1yV" 'Iirnnyrtpo It20 'yB tim


1944 ,iy3tja_1 3 7 r 14lb 1 z w 7 j 1944 ,-yyiap$


I pvPWIL441
-1plm toVIoft-p-351o) -ys yro 7
-Y1I, 2 -10 K 1 MD no y B'na oDIK p'nIt
lyopn ln Jism '111 ypi'in ya'Vnn pID =T
yp'K 1pf ly9" y91yrt I'n irms I'in 1i
.xorin ypyE talo
1 P tID a'Inn IyPTitt uv p?1,V L);m$
p.rI 11nn tryij aplmy nIy5y vl I?5 tSD i
plm12Ji pN i~l =TV) 1.i p??ti 13 lllmwtnnl
1'K Btw3"1-'Typ'tn ly? "3 T3ta t3'0 t"I
I'N m Yi8 Tt3 ,INt ,: 1 nm .ymByin I
jilm 110-itil -ln ,Itilmtv~~ nn -Inn ~ 'T~
I pint Jimty olv B t .mil 'l
^p''K FPY*'B'Sb^^
B^Tipy-ie ,toaln .n .'n
.8Blyrpn o ,'1,5 .'
10pW ,.i .5 ^*'I'lDipyi'lK
ipt-1m5D n 'T 1-pn ip?0teioa lial6 an[
inm pJt 55nmvISB apK 1upsl nonvlynl lpI
S1T.n yat'ish in pin I?'I;B'Os yrtiyTn i pB
-8 2 r1 t 5 N t1 Ji B B y u I I -
-('U 11pB 1Ytovl'lte!N N to'O I V V ; y J
.11p)5 .5 olNo DEty 158
M&ypoalDe Bn to yrvi:eX1y lr$:clsct: -yIV
11yn1 Bo'T-y1n 't 7-1u' ) I 'll yBnm5mrlto '1
-y .tmB lyyan -1yVIP JI \w'yyitm p yoll n
ipntm 1r1 pyll 112PA tbytovt^E II tm mS
p1V5 pI'm toiByy ttn mypr N 1 iin )V n oll
I B? ,1-U Ji m P U 1DN ytt iTIN p1 110
DSI 11D nan inM M7ly'1 i2s ,120 20 ytay$
-UD p'm T1, 71H n yIar N p11? DpI? lnl
tal'2 IYV-;7 0 m igpm .'I *28218-lton
nl IBI tII2 BBNtBwiB nIIy'nm nH? BmtpyV.
-po 1ftJ p ypnyo{ Vyi:yp? yo' runs *I
I'm Uun 'Jlp5 .' t3 -inn .-v=K I(flm-iy
1P'K 'T DepuB yss pyn 13ii'i9#iyyny'8 Ts-ip
-nIs Iymblcy1 YL ps I e.V.yn i1y 1yon1
-Ir O11 0 372 1 ir-i L ID n!)L- trlyryl -1.7-IVLZI
'it!? 'In z'ruIH Pm 2n> Vw 19y
lnily. towiyr 'n'-ity ) 'ite t IN Veb-l-lp 'N
ypuo o IVQ V tyyr ip-T lLps-lauviluno I'm
lytpin -13I p< I K-''mYly 52 wyDrlry)a -I
'T n8p. normp> tytyn 'ult 1yny Doul ,"I'8M


.--- .3 ,.y't" .l .B.st .
-3 toly'ny; 1n Inn 2ny37LeyD a18 ay
pB?. 1ip"rK .Dyyi3 y;-"3 y7I 11 .~l3-al.
,InVp opyr{ wil!) DymyDNbp-toB' nyt:lx
iyr":;i 1yatr y V iV-1 Tyryi Int lpy5yViI
?wlnI nSy yy3y7 y 3)'K I 1T1N 1P'IK 35KS
P1t -IND piy7:K vi .:5YN2 S -IBy3I11D 1D21

^ **frt'" *:':l


$110.00 p1a yio A lmaypw O 112 1n 3yo71
-1p 3 wa'i'K n' pa '1B-'IN-3Till 03'I 5132
- y trry y T Vs "T y ,ily n u llp pI D y- ei
37232 '1 .11321 y'tolo't'13 '1 1B 51N11
$50.00 I13:~ay "2 1"1 1r1n MU p,1,,''N p37
8 T,'D lyoy3n ,p',53' o ly s. $5.00 J11
.D3Pp5 15"? p123 5I l1?37. 23i7y37 lyopR
.012i 1i2211 ,B"iB syw-ylly)y35 nI ,1Oin
p3p3n51 -11 2y- p3 I'm rim: 512un 2s 1n p
.53p72'


iy3' t! ,tpiruM3.11p to"p.t'rtyB o'1etlw'l)
.m Lin' p3mn g Ip'Bty:nl .010 aton
.$143.00 151ny1 iB 1'y.i vi oy
.5yP'nnB 3Py1y IlK 5y3p" B'^,I
p'1 2l 35Y7 1''? pTIN Bn I'V1tlo'n' 'nl
,1$Ip't 12 y'12 11 .III BpI'm Bm 5t1 31 In
Uir ITntroll w1 y'otyp my? Bpagyan Irn-INB 1T 1pIUn ,-pyByByDo 1317 t3 ,IytB31I
3'IgiN '3Ip-jitow'i a 3110 5yI1 y12 7 "1 si1
,60l11513 lin pn1g 113 PBBo 1iB tB' yp'H
lync'Bi't uyl2'yW y7"?t 8 wmor5l2 115 INK

ng 'to Btom nnieb l"p IKt Mumn 1'Iy tV
y121y "I ItV -[' "M D p1 M 1w'l yoppy2y3 11
.lK-Iea "lty-oiurn,
Vl71 2 11m $63.50 Ioiw. TBytY. 1u Dpy
.*yonpp;9"-n8 pylt yltVrom
1351n$ .51 :Bm37"BB7t"y? 32 1 373 y7y2'B
.1i P11m .10 ,Di'3N1 .D10 12 N .010 ,$10.00
- 5pl?3T .01-n 11 .10 ,;y57y3 ,010 ,'1I11w
11?t3y ; 6.50 OD13' ..D1on0 n .N10 ; $5.00 12
1K. .1i ,'ll" 8lF32 ,.31112'I 8tK3 ,p'237
J11 DK$IBKaB ;$3.00 is lpy0Du313 .010D
B'1'51 ;$3.50 i1 Vyy5r25 .1on pJn .10
010n ,it"ylB .10 J1K .-10 ,1y3pgnp1 ,ir1t
.$2.00 12 y1iiv7
\IB 1yat3 1'm t'i51n? B2ln 7y 1252135 .x
T'B S',511' .1YP'tN tya1I pp pe1s3t '23y 1
25y3lVW 1t3u P51 ,Jm D510p 371 to3p unm
.*ir2'TluB lyy1 TIN
Bt 51n1 p118 limN lyao1y yc ItB23 Ip'2
-'K 5IV7 Iso $332.50 p1Knto'nia r1B'oiyp ip75
1a21n tp321By '1 Ji ,m'ip 1'm yl'2s3yP 13tp
.*1 wbly I'?
-i'( ry ,tyol pN Iylt 4 DIy? ,tB=iy frin
,$'5f3p5 Oy a J1'M A13t I1N 'Y13 13 1Y713P
.WtBB' 11tB"2n ,.1Iy 5h135'm '31p 3161
*1myni 0D'iD


-'I nv0 pIat is )VI h an uopl K' 'n )ls 1 1 v ,$25,000.00 1it vuti3p nV1. tIt $1,500.00 ynvvn lit $300.00 4-1 win jvon6s
.Wan 2-pin 1A Wnj) S 11Ayta~-1p


x8 ,'s ns3 ,Io 4n IM
163 527
6


,o )//9


RIXAIIFLORMA S-P1E-EMt3ER /0


SAMEmRCA, N oATIOxAL BANK OF MIMI


ES cor/. Ao/e rior- -- /..2 o


TwnLks ./-l9yyy .~- -M I .n
lOAc/v.i. CoVM9r E .


~9~u~rrt~e


d~L,
1944 ,lyZptMV I3 y 7 j -I


STATEMENT OF THE OWNI:iSHIP, MAN
AGEMENT, CIRCULATION. I-TC., REQUIRED
BY THE ACTS OF CONGRESS OF AUGUST
24, 1912, AND MARCH 3, 1933
Of Nailebn (New Life) published monthly at
1 Union Square, West, New York 3, N. Y. for
October 1, 1944.
State of New York

County of New York

Before be, a notary in and for the State and
county aforesaid, personally appeared Abraham
Jenofsky, who, having been duly sworn accord-
ing to law, deposes and says that he is the
Business Manager of the Nailebn (New Life)
and that the following is, to the best of his
knowledge and belief, a true statement of the
ownership, management (and if a daily paper,
the circulation), etc., of the aforesaid publica-
tion for the date shown in the above caption,
required by the Act of August 24, 1912, as
amended by the Act of March 3, 1933, em-
bodied in section 537, Postal Laws Regulations,
printed on the reverse of this form, to wit:
1. That the names and addresses of the pub-
lisher, editor, managing editor, and business
managers are: Publisher "ICOR" (Association
for Information on the Economic, Cultural and
Social Life, of.the Jews of the World, 1 Union
Square West, New York 3, N. Y. Editor Rabbi
A. J. Bick, 1 Union Square West, New York 3,
N. Y. Managing Editor none. Business Man-
ager Abraham Jenofsky, 1 Union Square West,
New York 3, N. Y.
2. That the owner is: (If owned by a cor-
poration, its name and address must be stated
and also immediately thereunder the names
and addresses of stockholders owning or hold-
ing one per cent or more of total amount of
stock. If not owned by a corporation, the
names and addresses of the individual owners
must be given. If owned by a firm, company,
or other unincorporated concern, its name and
address, as well as those of each individual
member, must be given.)
"ICOR" Association for Information on the
Economic Cultural and Social Life of the Jews
the World Over (a non-profitable association),
1 Union Square West, New York 3, N. Y., Prof.
Charles Kuntz, Presideit, 1 Uonion Square West,
New York 3, N. Y., M. Stern, Treasurer, 1
Union Square West, New York 3, N. Y., Abra-
ham Jenofsky, Manager and Secretary, 1 Union
Square, New York 3, N. Y.
3. That the known bondholders, mortgagees,
and other security holders owning or holding
I per cent or more of total amount of bonds,
mortgages, or other securities are: (If there
are none, so stale.) None.
4. That the two paragraphs next above, giv-
ing the names of the owners, stockholders, and
security holders, if any, contain not only the
list of stockholders and security holders as
they apepar upon the books of the company
but also, in cases where the stockholder or
security holder appears upon the books of the
company as trustee or in any other fiduciary
relation, the name of the person or corporation
for whom such trustee is acting, is given; also
that the said two paragraphs contain state-
ments embracing affiant's full knowledge and
belief as to the circumstances and conditions
under which stockholders and security holders
who do not appear upon the books of the com-
pany as trustees, hold stock and securities in
a capacity other than that of a bona fide
owner; and this anmlant has no reason to believe
that any other person, association, or corpora--
tion has any interest direct or indirect in the
said stock, bonds, or other securities than as so
stated by hinm.
5. That the average number of copies of
each issue of this publication sold or dis-
tributed, through the mails or otherwise, to
paid subscribers during the twelve months pre-
ceding the date shown above is ..............
(This information is'required from daily pub-
lications only.)
ABRAHAM JENOFSKY
Business Manager
Sworn to and subscribed before me this 22nd
day of September 1944.
HAROLD LIPPEL
N. Y. Co. Clk's No. 191, Reg.; No.
75L6, Bronx Co Clk's No. 9, Reg.
No. 16L5, Kings Co. Clk's No. 26,
Reg. No. 137L5. Commission ex-
pires March 30, 1945.


-pii 1 13 11 JIy 7'1iPY1T7pr I y74 ,'s )i"
ollm Ip'-rt nup' IID ByBul'a! Brin ]pi'B"snB Myr tinI iYrl^I iJoi IY'"l
lB'3g"13 0y37 11 111 11 ,mSm:KW Ky32 119
.5u7t< plen iyB D: ;
y314 1B DI1lNmB -1yD09 112 u T'K inB 1-1K
.311 17ip y171i1TK 1yV 1 NB J1 ,1411l yr-l'N
-3D7ip y1SB1 3?7toB 81 lyiillyr IN 7(;2t 1 gj7y3
3sy3y7y1 'i t11 n i 91 I'm 1 in B 'I4py
BDT1 1 017B y'B84;3'3B13 D'719 tiy pig1
.1t114 11N 0' n E015 1' l'-1I
-py^ p ntti i1' y3"lyl J Bimy, i y' ytt 1
-r JI D y7 IBVI "ll VDI IIB Vy^7 yuy' itf
-1Y1 1 1Jim In $ 1213 '2 .t114 213'o 1711 .3tv
-1y3I 114 13 n pj i't" 13 I-D'1 o y7 VtN2
1371 12371 7r1 7 1 13 1170 1 1P4237 1 .14 .9133717

-i7 151M t in i.lV K I 9 i p121 91 ,111 11
-'yiy $- yiK myyV T IN ,5LpuV p-uB ,'lJ
.Q'lip yTSn yr9 11Jm $Ljp
,'1Y TINB TIm17 rj MVN yri


y11 1 50 37 T2 b'l9t 1 f12
-211 17 ,2yia3 BByD 71017 y1 ,BM 12 n 1i
Py? I'N B2-1Kp'< iy3y iy' iy1i lym1py
yV1 I'myn tiluy-yn tin -pIr11:yTn .N .eypp
sPyp IyV .pinPK fID puBoIn "T in yv5i,
-ispsN tyl -IND nYr9u 50 nmy"BBy;"3 *Ba n
1y7BAl VI yI: 7 iDN7 y;s JT pun ol 1JNi
Jim N


lystip~ tr? 6 ayt .SWSSQ


,*
,5Y3 E3) 'Lott nt41iti : Di 1su
y iyy ylytpi 18,y*^s3Jyy
SI' s j itDy VV'l


D111: nr r 1yiV
-a. tYYa yi^T) ,t358tyjD |i f yy
-^ys I ,tiot3sIlptO V'lr-ut
*^'IP ,3'DQ8,^ ,Dn"l3SJ Y'B{<;1
-~?~~PITS ,p'~o'i yaywys-iw y
.[PDYo~Y?3-DSYli I'KbWS 3tt17 B~litt 131
(.nly ytr'r-n pt< D"iaS:,nl j!''it< tsln)

.us~it 9 ra~ l ita,:^u3\m r(*n ,iiu ~y


I Jlr:yI.V yr is 1 Ji m II
uv= B3 'l UNi a's 7o p 1,kk J l:aiV5


-011n 1"1yDIi 17y 1D 1y i ) T B77yt l y

-1D -I3 .tI11P 0I T 1P1l 1u lPyiyB 3p ]BiVS
poI

12 -ItayDU m o T I 1 3011' 1 9 1372114 1149
- rly~ y Lft .B~yll `lyIim Iyjpya yViu? iBVIII
-lyn D 1,V-7 tm in o! iD'n; oyr T 'Til ly ryp

J rp'5 lilt ID-I T1 O .alin n '- nirtlytru ir"7 1411 t 12Y37 au 1III 1togym 13721p37 I..
n i 1.y B T ig yw }fE y y y^
-Un p;'Bom S IN l1' INpIt p1 ;B9 1 VYti11n
l?;~yrltny>3nn 'T iy~IvinoBl IBryn 1' ,Bnyo
.inp JiN Dvip(:m1n pylyTN
Iplitty 1"it I tBoy; fnh pp15.' .0 n 1:n
.VYByo it? -7 9plK pl 1i.r"
-Il IB p9 1 i?-lm IID 5113t9g Dy* I911l

.BN T .i T y i ,n'lp Ti Dy';y 4p 4yy'
-*19 '1 IlD lyTleDI^ y; 'IVB N8 I Visl
-nu 1115 prl T yli) I's oDjtl~eu rwI 10
,$208.00 1n OID ly3 i r131=171 I yu 1-I prlns
1y0a1 pr011 4l 21y 4 i 1pyr1y-iyna3'< 1'4 91
1p u.17 'p .l5 .0 1 'Su1 t1 73 'S31 11E
0373119B 03am1 ,3 1 Kn BA1,J2 fyema *'o
11M0 1tsI' T fll 1 0t3I 7 2H1 13 t,3Yj B'130y.
,$20.00y' Il y' io iy- pmri t11 t ii l


s2371 1p 31 11 32t ipytp4 0y71 11' 3 (11
ay;7113l 11y J;M 11 13 7011 ,:!11', Vy .1 t.
-1 p1 1 pyB17 113 yi7117 B't ,B 1 013"1BD"14 1317 1 1.1
1r t$21.0ll y n 19 3701


pyol'l ,K uK tm rI w -w \ -u y 7 ll-:it l P-,I

5yBnu "allmn1 I,, M t\IK Ni N nD .y"1t

^Yp^!<' '~~pi'i i1 pys':B ,1-Ii nutw .7 .-I'ny';<5(p-' -y-n1 11 0 4 110- '311BDI10 b1 1' 10 B107 12
y191i I'K .3'p1) JIM Dyl1'37ip y IT1K 1y917y-I3.
o11n ,7y7191 38 I1TnylV p; 3 y7 t0 yopi
I'Yiry7 1m }}B si'n J yI B'O aM n n y:mrT Qiln
I1' BDy; n7 I3112s 123.1 y.1 I2 BBip 0y1 0 Jim
.1ysy2B y1y i;93 -010 u3
-yt. igYn Ds ,B03"1i BT 1n is30 p;'Ij I'
,7p'aBtK; D'inO :;3170Kn 91 ly N l e hn

i)p-T u .5 10l)p \n 1m1- 1JK 1 YNBD D'N15
.y=Iluy"BB- '3 p5yuy; i.n mit Y11 ,'`i yJim
agfny 3yy fB 7B ais B7 < 1nyA pN
.'YT)?2 Qn17 7 m Vy 7 ; 1944 ,^3^'apy


t3" DY11 .19Y9-1 p 8-1 ,0 19Y1p9'I '11-
UMy- ,1Dy'w1 1~8'-p1-"1) -1 pi'5y-i
S11Y31D DW Y,'"31 3 -11 51-1 r'
U5" .IIN-s y ix .IipD -IIDy! )1n-I .n1,676,571 N Y:.9vi L5 i' l13
I. D3;Ynp5 Dyn "Yobi yP p iynn3",,

-tY ADJb P t]Zn 0D j3 D'lyj9 K,
-iy 1913InDD's MVI ISD ^iT-^D 8


Ki.tm-1nP 1s prK 502,912

"'11K -y 31I 1 pD D D Iy1 Dtl'
-ynn ,yn'3 ,a n ? ,01i1Y pnn. 5"1-1
-my .1,676,571 eYV 1943 rlD niiyp
.pt
-nyp3 tIK tffl~yaip4p'l s t B a 30

Yt11-D1 11- tD"W-1 Bn i- ,pyt1 'p
PK -iym-pD i 'i1yy x *18"1 1 ,yj'KlipiB
,D'nxny ysy)s n IpB ;yipvymNIK lY.V'

311 .YD'17K s0 n 3D"K1t -i ."11i3yD3 t3Iy
,n 1a3 mtm1t 30 I 11 rl p1 Dit"x D-"
Yi's-i3ary.l n I 1-7 lm3 tU0D1p Oy mlyBIY ^I tI I I)IIN ya t
Iyl TIN KNIN m'"InN nn .ynipmip
t~i>' *y3?yn' ,yt'' w~ pK 3.t o,'15 v-1
.IWIV5 lo'DYnYtsiyj Tt


pVQn tS ,t34T 33np 5YD n 5.vniinetSe 'o

-lnw ,yv-Iw ,I138110y lP 13 ~I'1t5=
tIK ~ly5 1-1y .lt0s83 Yrl) MW1n8U n 1 K
I-1y Dyt3 t-1K ny. t3yr l Il'l t3.ai 1J p
n1tt'y-7 "v, ; n!!n"i yK p1ny" y1 t)"i a`ikmBlap-'ttii ip
D10, 197YBy 1Y1 l .'pDim 81-m I O

"1 t' "11n n1iiIa b a1 t i.7 ISE")P
,t1pD7tI81B K 131 -18D pNW

tn 125 ipa iyrapj n tp vx 5'mm
mI'j3n1- 'i on IS jn5 '1 .y'vmsi'

S 3"c .nE1 pa I, S'I)yy 5 f Dy' O

-12 ytin3 ny,3 n Dpay')IS a n I
p-'ItD i3 T'1 ,, : I'N t}yn1 DyStnSn I-yW tisD a1K ps y''t^8-DYpj p1 ,8l71Ui
Y-SY nr '11 t I ;I onyo n IYsvtS
- YWK Qi)D Bt? T't t3^ D!1n ,r~tyiy5-'IyT

".cnuSMl 't I,,?s 15Y. IiK OvY t,

p;p In 15l tR tsyn *3'yI npn
.-N tsiypii ,Dy^Ian$IipB? Dn 'I

,P 18O ISO 1-1 .1- .S31i ,Snsm8`
I18 tn ,-185 pi a1vt r-ia -I05"iy1-1
' lit IY28S-1.rt I1y1 pit yo'D' p k


t1 4~pnytniya a~nt T11' 500,000
-1ts"1ty,-, .11 ig'sK1bl-i -i1
nyr it pa '500,000 vY.a .t5mi5-Yn 1,t pxn 2 50,000 Inv 18 IK tlm


,1r jp 1t8sn1 K ,n1IN- r i Y- 1-1Y YS
.i p sD I t .n b W IS 0ty 7 Oo mon p

19. 17 ,1tDD'i-T"ID 19\ywi'?1a ,1 1 18' n-1

-185 t010iDt41 1;11y' 1 pa ^'D D'RN

pIp n5n Inay n lyt ITIK 500,000 .rST1y
,1941-1939 -it1 1 1 ml- D-llnvI-1-WI

2,300 t Bsn nmen y rwn^ prim
," lty1 ypm 'ip K'1yb i 113iW
,t3'"-iS [ynKt ITlN 2,300 -. 118.y-y t
vN 'YivI5 Ymvs-Donjsny S ;1i P-14nI
,Y'PSI1D5 ,I131'D nyf5 ,'IyDI 9IIp 1y
DTII ,93y8?tr'08$ yB"'T7O y98i s 1-11-1
.ta,*, Iavo pt< n=5 nyvi j Y8Qn lyji
IYji't ,XyV111 1 D 1 'I*'T tVIY1ig'Ix -I 7
y3591" j'N Lomn9) -90I3NK 5917 9$11
nI .iy08 ,11 Y^Ttbtsm 1 D1v11 ,tt3iy3
IKS ^*'ydn s5 iya isyn hityi on
jz'v vvi min 12 041p ^ye 2
1,K tum 5NIv' ynN .ppi3r'ii
n-in IY YTll D'vYy 1942-1941 pa yti9mii

s- 7qn ,Lmn.- pp51mr 2 p1i i1vii pN
~Y1tyo^^'PY Yi73mn5o y' i n?7oyv


11 i t18 ,Dy"3",'r`5p i1 pI ,D" "~3 -
1mllp) 13I.1 S I n ,D n D 15yii St8 ly11 3I t11 yyv1y511
11y "1t li~ ,y11) ."1~y4iiD-l1$,, n3y3' 1 iS pi1 ni
DyMiD P 81 8 IN DI- ,,'i-Iiyn ,tI4 K Dz '-ri ,113lt

*

ni stIK D'i513 n y )tyiD",i n u 5ia ty Iv P 1 i i "apT$ 519 ,,
-P"I 1N tup3'PD"a ,t9'"pt'8umnytoD O nyvy7 1Y-r' IDr3nj1
-5tp n 'tvtisa PiK typwi{? tsn n my ni ,t9pDnssnvnY
yWiB pK 9ytD 1 T p't Yti III? 1pD Y5n rIny .1lyv-i5 Yvti1nl)
.t0 1154p


(12 0"T I9 jig\\M)
1pjS n3in 1IK yv1y'3nYpu yViK .y9.3yj'u 8 OIIs t=INW
iy",w 1p t 1N't y-1 ,pt1 l I' 12 Y31m nly"T' t8 l'IK IP~1pl-11
y3." 18. 11'D ,ir1 tYWt8' ,,iyi'Y1,1 J,, :"-v1a tia
"! yjii
3D5 1- ,DW 't tlrn W ,13)Ya'iln ,3y)5l3y)5,, -
11K, ".n-ll 1j0 Vy3p ypwntsfP op st 8 Pt n13tP In301
0:81 1i .-1'N 1n 8 tIS33 I1 ,D1-18 "l' t3I 111 ~m1n t'D
,tusya :', itL to'i 54n:p Itp ,y115.vy ,QinW tn 't tS ,It t
It to ov ,rnse uto p 5S i nnus -i 11N ,irxi3 n D Inm
1Y'W 011 Tt3y9 lK 1.1Y"13C1,Y 5 '1 f4 1 lb ,llrT o1 P Del' 1
.lyl r,'."y m',M ',K 5 m : llM .5 18::):!. llt

.5in twr'it 672 1p5'?1 63 pa YolD t iIN DyniveQx-pt
p10 yU3nDy39i8 V in28 tMi"ns3 5 ywvy15n yry1rK Igm
nYvyn jtpl zan tjpw t oyir p4 (I u5mIo 131 tw333 I Y 1
?t3iD 60 1N ylpi'u5yp Dtwu 2 '3 ,I3zLt mvriywt9m 98
1un 1t"ly193ip "IlY tynp',I 9(TN .nr3n Y.Y1i'll'T13
03uY2 ri utfi ,'Y'YBIP 1yw nr1 jl 1r npmjpM ,MDi'in'i -
.5zan r3 t1m 1,850 ,3a .5t3 wyty'B'515
\wpyl rt! 'l TU ,iD"11 uoy;n vYr1to py1-3%Ys -
O5t tI 3in w5yr n 'il p i t t35-o', ti5 n 1ii nmnstwo n
-1'1 n i1 Dy1P'tP1t5ip ,%iyuyrls .IutpInt yto'vyuriD
' I1D mlnsq n v n 'I-sta DB y Bts tImpn r)aVr
-uso tB5'mnv omn u wy; 1 .5mn t'pS5o 1.5 'wointmsn
5,y wri 2'5) .u"5-Dutq ID 1 J'iyT' 'uinrlin 3 y3yn
Il otps'ir it ttoo-1, y3 n 5 'wz Ym UDI'r's i3,m ps
.baw1 ,DB0trisp ,Vyll ,-1"irp ,Iaw'llvy
-ji t1oIPa Dini 535801 O-inV 3Y11i p ib 15yn 2,300 nl

I'>5 P O'H D1t14-t3sin npryt~pyllY3 1win U0o1 '.7 I-oys
-?ipp Dyo3't 30it bp io 3 ,typ5 v7b1 00 3I ,n to'283
PB ,(yDIzty$3) kp'3 1lp ,1pp!$ 'ILon51'n "Dn15ti" D'Hl
.fpoz M I pD ,tn^t ?3 Vt14t i ito Pop Iito n" 3
-5v3 "3 'I n3(swIB n p Djpew yn 'wYmyizwiNs Ito
t"y 0 3 (t OiN tovt i'By mWrlJ8 s1i37 11 31 1tn o
(1? t *B"1 'lyt3'UX 0tbE 03B8Pt0lPDi 8-y38 7'lKl D1 WSy
-17 DD"i i y3 '10i.Bnw y1 in IB -1 y-i 19b n 1y p;i l t t
-- D9n"Vy359I I95y000 t w12 ( i W juL pO < -I t;
-rlr ~y'sst~tyiin Ip Jiy B lsnipm lyntyiw ly-I -,iY'i


-;m1 91 50121 'Irl0 931 J 1im nw tfi p yv"75y 7 IIi JW ,Ily
?Kity' I t13 n ,98t)i' yBW38 "#BDyT,, Pitsa y^y? qi'i

-lit331DB-y'9 l iB yt19ynyyn 110 11 1K 77913Y0 n tY3#98
pt5Vv1a It mam-rnvo IyusDyl ny-i DID utpri nrl:0i5mto0


'Itll 0 5NY 8 twom .ril95 1Km '5Iy ay iya w y'r 11D nyv


-111 liD y -193v-ij3i 5(bt mym aY^ 1m1 iy P ly- 1'l
YnOMZ 1-7t Oy i
1y1 bt5 0-5 1:w iy1 p t)5y1 t83 py i't' \ys n t;D

vt yDDvy3 ,I p1 550 InvYnI "t I'IB ,1o 2,300 19byn tIun
Y1i ipN yyvounyts ti'nIY .yvwno 435 Op5ta Itvnm myri
pB1 nYt)D"n ly1 ,P'lt3>D'o9yD0 nypp10 -ly7 I'I tj ) \y 101L
-ap18is1ry90 p10 rwy38ynDD ny-i m1, :w58'3T Iyi ;jv83y o
Iit Dn iib Y92308t0St 010 'i ,P'53 'ly3ptito 1yi ,0p9j5''83

W -'M vy Iy3xYD3' 3 19Yb 'IY pi "5111 prl '-;vy ri
nywrn y1'01mn y,7 lit nr1i liy) yvWi!t)D'i pa tin"ry IIY
.non i iy1t1Ynyiyt3 !it lyt IiB titn wf3 n "'I "1 l rU I'1
p15 mY 1pn yvyirt tnmi =.vy3 1rY 11t Ywo30-3i8 1-i
my ,,ton& iyDDmo'TIytUw5t3 1y3y535 -i yl l' ,riy- t IV 3 5tnn
nyni iN nIBD wn35yi ,pI58tmD tIDs?' ny-y9 JK 1mly 1i to'Da
.tjnim 't,5t'y miV p5qBa Ytreyn^rD ti:7 ttiyY3


'PU1317MIDI A --iy 1 i' ?tn ojY n1vu3m Dti41 ,p5tpi yi yoni 1I
,toi'l!t1 INp P i3 1s D 9i iI 1 iy 1 P B1 11W JP1 K i t$;7
132'n yDsiyBeyDp-km yny IYI rK L I istonn 1S IVy 11
31o D1t1 ,t33pn Y'I0 -o 13y1mnf 0 31 typoiVN i1 TO
-3ytn ps p3Yjt3'K pIK3tp ym3y"m 12Lt4y,3y1Do it in
,"iyT3t 1 'I JimtCD y ,11In8Nm Jim vyo-t$;J-il ,1Iyp3'

.yao -v3nn-ypn imo m9ivP5.1v i itln nts lv 1
-VBiy't93W'D B PT D- yp0Yo ,11t 3'' 3 303 P 1IK IIoDn$t 3Pt0
.mCstyu-mprop54 -yw pim ;w3zy y^s pm ImD5w
-uv115tp ymsipi*tn yi r in -i j03ib 5n iyi D'
'y1y9138ly2'1310'K 1tfi3 ,10tY3^8-o1^W y'- 'nn ,Dypt'


Itjow -os)3L ;~ i'i ip isn IyDo 3l1') oD'in -io ty31is

(iyiD 3'o8 t73''IJU3 I'K y18y1 ,1QS'4N 1tyrmIyn pI'yt3ly1
YVID11 hIT I SPtt"IV0 VWmW Vwit


p1s tsB DID uyj1s 10t Y35P Lu83 tS t93u 339y3 i-= K
0Y312J ytyl9 y ; TIy"'D "Dmpwo' nvlu31mr ra' i183?"R
lID,, sFn yD 0y1 t 130 83 ,y33n iDr15nn11 1r=3y3Yms
1y'yi3m3-i PpTY83"it8 a 11 f jit w ; "ID"3pB'yn-iytia
-'K ; t38Yyty II?'W I$t9WYY'1I.V1D ;s')1 mp1m B'wt
rDopy5?8 $tapyn-l0iv et ; ito3 1in) iyp,'PJ3yo-byyyr
.yUD"3 81yn 1yp1DY3'lY3Yt913WK ; }pp8993
n tl0"? I'3yt D1nya *^ 'n t5yonn 9 a-tovn
0DiDo"m ,B85 1it ?38) ? i T 1D in pl V'0miin tpia iy'yi
Dtrn $YDm tni Pit9ly-i w it'jyyilya y3in 1pat
-V113P 1yi ,t10 y y1 5 y ^tSD-i pIi -ptso ito :y38I'3
1'1:P1 o l-y ,pmn v5'n-nm y n-pomi -7ti tyv I1m 7Y3 7-7
Y'1833-DYPVD' .DPE0 191 5yn paI -'w r iyI ,nvpvryiet y
-'v1 inyi ,n;OWit' yio ,tnyvPcv pir ,Tt mrin y-zin
-'31P 1y ,K38to3y toDi y8'0I" 1' f3-7113D F 1?iy pl- m i7 t
-jY lyrt Dv .yl3nt pw L K yi'1iiryn.y0 yi'tt D a-oI
tor1i5 ,j3iN wtIB tiiyytytt 'I "t mIyDy5pin DyCi0 iy" -i
.rr31t7 DYI 1y3'3 bt^wt i0nyyBy DID yT
DI'D iyt31K iy) pN ui'm ,n 'mw inu ni3 Ymm5'-irYmYi y-7
or : pnva 0Y7 p9ySiy3B'sa lx t'1l t91yy^ 1Y3"? ?7y5Yt9
'1 ,ippS3yo PK tiyjyt193y r'T EtmIj!f iy95B QD t( 31iS
Pn tl'DtW D .vtw50n$8 pt< 1Y?"1i ,jymym jw DW'1mp it
-pyJim -y ,-iy13ym i rm pT yi31i ''iutjniy N O) nym y1
S81yD PD s 7583 ,000977a8570 17 19 a I1y t10 iE
,83'ofip p-iY9Y29ionEi^-piylyi 'I ,"0139iy 1#'"0'UY -y38 1I8,,
B3'1ME3 ,i8WPD3'"n8i (W 8lPC3DKCn1^11iii b309yZ'51^3180 '1
.y9y13K PW "//1Y3'0Y18lN-t30018 i80,, tlSCyo UIQ
b'o 00y p IWK i3 3 tyT?'p89Y1 Iyln nlW11 Ditin-n'im5o 'i
yana3tysI8 11 .mntHi'i-non5D 'i Diyint73 .SiPaYIT DI'IIn

Im -05ya rT 1Ia t^K n1mn5n-nono 1y9t"1'n 1^ y19t15IY


1944 ,Ptatpj \ 7 n 3r_ 18


19 I'3 y ; 1 13 21944 ,-YItVQPt


Rosoff's Restaurants

Hotels

147 West 43rd Street

New York City


M. B. DWOSKIN'S PHARMACY
4602 Ft. Hamilton Parkway
Brooklyn, New York


DR. D. CHAIKIN, DENTIST
505 Rockaway Parkway
Brooklyn, New York


CHARLES & NATHAN SACKS
Wqplens
215 West 39th Street
New York City


DR. SCHLOSMAN
295 Pennsylvania Avenue
Brooklyn, New York


Dr. Julius Littinsky

80 Fifth Avenue

New York City


DR. W. A. WEINREB
1199 Eastern Parkway
Brooklyn, New York


WORKERS

COOPERATIVE

COLONY


2700-2800 Bronx Park East

Bronx, New York

Board of Directors:


I. Wolman, Manager
A. Rambaum, President
A. Dicerson, Vice-Pres.


MORRIS BANK


Strand Woolens Co., Inc.


251 West 39th Street


New York Cityu lll n I [ [ [ l [ l [ [ I I


Waterproof Garment Workers Union
Local 20 I.L.G.W.U.
1181 Broadway
New York City


Dr. S. Feit, Dentist

1425 Townsend Avenue,

Bronx, New YorkGLUCKSTERN'S RUMANIAN


RESTAURANT


135 Delancey Street


New York City

STEAKS AND CHOPS A SPECIALTYIRVING PLACE
THEATRE -
IRVING PL. AT 14th ST.
Presents
Soviet Russia's Greatest Yiddish Cinema
Production Masterpiece by
SHOLEM ALEICHEM
"D'3TTT U1T *'"D '21n, ,,
with a cast of the Moscow Jewish State
Theatre (English titles)
PLUS:
The Great Soviet Celebrated Artist Who
Recently Visited the United States
PROFESSOR S. MICHOELS in
"The Return of Nathan Becker"
with the Leningrad Symphony Orchestra
and Ballet
Extra! "MOSCOW MELODIES""
A Musical Salute
Commencing Oct. 12 ARTKINO presents
"Adventure in Bokhara"
PLUS:
"JANOSIK"
The Legendary Saviour of the
people of Czechoslovakia
rfW IIIfUWVWWWWWWWWWI1111


llllilllllllllilllliIlllillliUilillillll


IIIIIII1UlillillllllillllilIlillilillill


I
October, 1944 NAILEBN


and waiting among the willows for the
arrival of the train. Soon they heard a
puffing in the woods that merged with
the horizon. The puffing came nearer
and smoke showed above the treetops.
Now they could distinctly see the en-
gine creeping out of the depths of the
woods and behind it a string of cars-
ten, twenty, thirty, forty! The sound
of German songs reached them from
the distance.
It seemed to Vitke that the locomotive
passed over the mine without exploding
'it. She closed her eyes, afraid to voice
her misgivings. But Iske was cool and
confident. His eyes were riveted to a
definite spot; he knew exactly where he
had placed the mine. The engine hadn't
reached it yet but it was coming
closer, closer .. .
Then the three friends hugged each


Some twenty years ago Jews began
the settlement of the virgin flatlands of
Northern Crimea. It was a difficult task,
this overnight conversion of the petty
tradesmen, the city-dweller, into a pio-
neer agriculturist; but, with his super-
human effort and the adequate help and
encouragement of the federal and local
authorities, he has succeeded beyond all
expectations.
On the eve of the Nazi invasion, the
once virgin soil presented a picture of
billowing fields of grain, rich pastures
with an abundance of cattle, orchards
laden with fruit and vineyards heavy
with grapes. Prosperous colonies with
mechanized agriculture, cultural estab-
lishments, schools and hospitals,, testified

P6/,ITI# iT TI/EM!
ol~%~Llllrllll s ~ ~ ~ *


other as earth and metal shot into the
air. .
*
Thirteen carloads of ammunition and
many German soldiers en route to
Polotsk were blown to bits. It was one
of the first acts of sabotage in the Vil-
nius district, and to this day no one ex-
cept a few members of the underground
organization in Vilnius knows that it
was carried out by three youngsters of
the Vilnius ghetto with a mine produced
in a basement at No. 31 German Street.
From the peasants summoned next
morning to collect the dead, we learned
they had counted about 200 German
soldiers killed in the wreck. They had
also picked up many pistols and rifles
and large quantities of ammunition. In
the fall the guerrillas got all these weap-
ons from the peasants and used them
against the Germans.


to the ability and adaptability of the
Jew to build a new home on a solid foun-
dation.
The American Jews helped generously
the Jewish settlement in the Crimea, in
recognition of which one of the colonies
was named ICOR.
This pride of human labor is now a
desolate ruin. The Nazi fiend massacred
the Jews, pillaged their homes and laid
waste their lands. Those who escaped
with their lives are now returning in the
wake of our heroic ally's armies to the
cinders of their homesteads .
The Miami Jews, under the leadership
of the Miami Icor Committee are vigor-
ously conducting a campaign for $23,000
to help with seeds and implements these
bereaved sufferers. It is the proud duty
of every Jew to contribute to the utmost
to this sacred cause. The names, photo-
graphs, and biographies of the contribu-
tors will be perpetuated in a Golden
Book, published by the Miami Icor, copies
of which will be treasured in the archives
of Moscow, Biro-Bidjan and the Crimea,
and, also, the contributor will receive
such a copy.
Good luck to you, Miami! Go ahead
and succeed! I I


_ ICOR BRIEFS
ni ll! illllllll illll llllllillll iilillllillllllllll lllllllli lliiiiiiiiiiiiiiiii

8476 lbs of Clothing Sent to Eupatoria.
The executive secretary of the Jewish
Council, R.W.R., Moses I. Finkelstein
in a letter dated September 25 writes us
the following: "This is to inform you
that we have just instructed the ware-
house to prepare a shipment of 8476 lbs.
of clothing for Eupatoria, Crimea." This
information will, undoubtedly, stimulate
further the good work our friends are
doing everywhere for the rehabilitation
of the Jewish colonies in Eupatoria.
20 years Icor. An important event in
the life of the Jewish people in our
country. Has your city arranged a cele-
bration (proceeds to go to the Icor Can-
paign to help rehabilitate, Eupatoria) :
If not, let us know and your community
will be added to a score of cities where
affairs will take place during the com-
ing three months.

Seed Projects for USSR Ready. Two
months ago the Icor undertook a project
to obtain experimental seeds for ship-
ment to the USSR. The importance of
this project is ablye presented in an ar-
ticle elsewhere in this issue by Mr. J. W.
Pincus, agronomist and consultant to the
Icor. The job is completed. We are
very happy to inform you.

"Nailebn." We think our magazine
has considerably improved its contents,
etc. The subscription, however, while
growing, is not in accordance with the
importance of this periodical. One year
subscription including membership in
Icor is only $1.50. Have your friends
subscribe, please.
Elect Roosevelt-Truman. The Icor
Association is actively engaged in the
non-partisan movement to re-elect Presi-
dent Roosevelt and elect Senator Harry
S. Truman and all progressive candi-
dates. We urge all'our readers to regis-
ter. On election day vote for Roosevelt-
Truman. M. L. O.
\ f g VOTE FOR

\ 4i l ROOSEVELT!


MIAMI IS DOING ITS SHARE

DR. N. N. BLOOM

Miami, Florida


October, 1944


NAILEBNNAILEBN October, 1944


JEWISH GUERRILLAS


By A. SUTZKEVER


The author is a well-known Jewish-
Lithuanian poet who was a member of
the guerrilla detachment formed in the
Vilnius ghetto during the German oc-
cupation of that city.

ONE evening Itzik Vittenberg, Com-
mander of the guerrilla detachment
of the Vilnius ghetto, asked me to come
to his garret room to discuss the ques-
. tion of a Soviet officer, a friend of mine,
who took shelter in the ghetto and want-
ed to be put in touch with the guerrillas
outside the city. When we had finished
with this matter, the door opened and
Abe, a member of our staff, entered
.with gunsmith Borukh. Vittenberg
asked the latter to sit down next to him
on the bed.
"I know, Borukh, that you are a
good and faithful guerrilla," the Com-
mander said. "And I know you're
clever at fixing all sorts of weapons.
The pistols you repaired worked excel-
lently. So it is not a question of con-
fidence. But I must be sure that the
mine you've contrived will explode. You
see, it's our first act of sabotage. We'll
send our best comrades; they will be
risking their lives. If the train isn't
blown up, we'll all lose more than if
we had done nothing-some comrades
may suffer, and the rails will be guard-
ed so strictly it will be impossible to
make another attempt. That's why I
ask you again-are you sure your mine
will explode?"
"Yes-I am sure," said Borukh.
Abe added, "If Borukh says he's sure,
I'm sure. All we have to do now is to
hurry up with the job. We have infor-
mation from Comrade G. that loaded
trains are expected to pass through
Novo-Vileika all tomorrow night. We
mustn't miss this chance."
Suddenly heartrending cries were
heard outside. Itzik jumped up and
opened the window. A dozen Jewish
women were running through the
street, wringing their hands and crying,
"Our children what have they done
to our children?"
We learned that the children, driven
to forced labor in Novo-Vileika, had
not returned. On the way home they
had been searched and some potatoes


and two pints of milk found on them.
Now they were in Lukishki prison
awaiting execution. Tomorrow other
Jews would be sent to work in Novo-
Vileika.
"So ... it will be Novo-Vileika," said
Commander Vittenberg. "And now..."
"And now," interrupted Borukh, "I
beg you to let me take part in the sabo-
tage, if only because I contrived the
mine and I know its mechanism."
Vittenberg exchanged glances with
Abe and a smile lit his wrinkled face.
He was sorry he had asked Borukh so
many times whether the mine was sure
to explode. Of course Borukh could be
trusted! For a month he had been work-
ing in a basement, weighing and sort-
ing gunpowder he had smuggled in
from the labor camp in his boots. He
had poured it into the long copper casing
of an anti-aircraft shell, mixing it with
a yellow dust of his own invention, fil-
ing, sawing, fitting the percussion cap
-glancing every now and then at a
ruled sheet of paper with formulas and
mathematical symbols-until one day
he had rushed in excitedly to report that
the mine was ready.
Now he stood with a grave face, the
yellow patch (the badge the Germans
forced all Jews to wear) over his ex-
citedly-beating heart-and he had only
one request: to be permitted to take part
in the first act of sabotage.
"I'm sorry, but I can't allow it," said
Vittenberg, patting him on the back.
"You know yourself that so far we
have no one else to repair our weapons.
And besides, you're in charge of a
group of grenade-throwers. It would
be a crime to send you."
A tall slender girl with a boyish bob
and freckles on her sunken cheeks came
in. She was Vitke Kempner, liaison
worker between the ghetto organization
and the Party in the city. Handing Vit-
tenberg the latest bulletin of political
news received over the secret radio, she
said, "I know what this is all about .
I didn't sleep a wink all night. Now, I
want you to know my name isn't Vitke
if I don't get a chance to wreck that
train."
The guerrillas burst into laughter.
Vittenberg interrupted, "All right, I


agree. Whom do you want to go with
you?"
While Vitke thought, Abe suggested,
"Iske Matskievich and Moses Brause."
*
On a night in July, 1942, a boy and
a girl slipped out of the ghetto through
a secret passage. Neither wore the.yel-
low patch. They walked slowly in the
direction of the city, the boy holding
the girl's arm and speaking loudly in
order not to attract the attention
of passersby.
It was 9:30 and they had to hurry,
since Aryans were permitted in the
streets only until 10 o'clock. Before
that hour they must be out of the city.
Through Backsht and by the Vilenka
Bridge they hurried to Polotsk Street.
It was a quiet evening and only the
swastikas on fences and posters show-
ing "how Jews dominate the world"
reminded them the Germans were
about. They left Polotsk Street behind
and turned into the Batory highway-
the road to their destination.
To avoid passing automobiles they
left the road and took to by-paths. At
11:3'0 they were to meet Moses Brause
at an old oak tree near the paper mill.
Brause had gone to the meeting-place
that morning with Jews from the Vil-
nius ghetto who worked there, carrying
bricks and repairing the road. He had
the mine with him.
As they neared the spot they heard a
rustling-in the distance they saw the
oak tree and from beneath it Brause
emerged.
"I had just decided not to wait any
longer," he said, as he joined them. "If
you hadn't come, I was going to plant
the mine myself."
At two in the morning they entered
a little wood near the track. Vitke and
Iske crept up to the rails. Brause kept
watch. Iske produced a small shovel
and dug a little hole beneath one rail.
Vitke handed him pebbles, which he
heaped up around the edge of the hole.
Borukh had told them to do that to
prevent the mine from being pressed in-
to the ground by the train. Iske placed
the mine in the hole and covered it with
sand. The three then immediately with-
drew toward Vileika, crossing a stream


October, 1944


NAI LE B NOctober, 1944


NAILEBN


which once had a Jewish population of nearly 200,000 and
was one of the greatest Jewish centers in Russia, one must
not forget that scores of thousands of Jews left Minsk with
the Russian army when it retreated before the Nazi advance.
In fact, thousands were evacuated by the Red Army before
they left. Thousands of others escaped into the forests and
fields, or were hiding in houses of non-Jewish friends after
the Nazis had occupied the district; and..thousands of still
others were fighting as guerrillas.
All of these people are beginning to come back now to
their old homes. Minsk, Pinsk, Bobruisk, Wilno, Kovno,
Brest-Litovsk, Byalistok, Kovel, Lemberg and the scores
of other cities in Galicia, Poland, White Russia and
Lithuania will not remain without Jews for long.
Hitler .has not, in spite of all his terror and atrocities, suc-
ceeded in making Poland, Lithuania, White Russia and
Ukraine Judenrein. He has failed in that as he has failed
in all his other aims of terror and extermination. And now
it is too late. The tide is running the other way now. The
Nazis are now being blitzed and they are running in panic
back to the German borders even more precipitously than
their victims did four and five years ago. The war is not
yet at an. end, but the Nazi terror is broken; the Nazi
stranglehold on enslaved Europe and on the Jews is already
eliminated. A new era is on already. Jews are already
facing a new and more hopeful world. From now on Jew-
ish news in Europe is bound to be of an entirely different
type than during the last five years.
Jews in Liberated Poland
The first example of this new type of news on a major
scale came recently from Russian-liberated Poland. The
newly formed Polish Liberation Committee on Polish soil
issued a manifesto to the Jews of Poland such as they and
we have not heard in many, many years.
The manifesto declared anti-Semitism to be a criminal
offense and announced that all identified with anti-Jewish
propaganda will be regarded as Nazi accomplices and tried
as such.
Property confiscated from the Jews will be returned to
them.
All the anti-Jewish legislation introduced by the Nazis
into Polish territory are to be -abolished forthwith. The
Ghettos are to be destroyed; the concentration camps
opened; the hunted, driven, persecuted Jews whose only
fate was extermination are to be free again and equal with
all other people of the New Poland.
The proclamation was signed by the entire National
Liberation Committee which includes two Jewish members,
the former Zionist Deputy Dr. Emil Sommerstein and an-
other prominent Zionist Socialist, Dr. Boleslav Drobner.
It is true that the Liberation Committee still has not the
status of a government and is not yet recognized by other
powers except Soviet Russia, but those who know the trend
of events realize that no Polish government that will be
established in liberated Poland soon will be able to act differ-
ently. The conscience of liberated Poland and of the world
will not permit any other action.
Hungary Yields to World Protests
Another sign of the same new tendency in Europe was


the official announcement by the Hungarian government
that it had suspended the further deportation of the Jews
from Hungary to Poland and to certain death.
In a sense, this action was of course inevitable as a result
of the great victories of the Russian army in the East. Not
only can no more Jews be deported to Poland now, but
the Nazis themselves are already driven out from there.
But in spite of that the action of the Hungarian government
must be recognized as a victory for democratic public opinion
of the world and for a sign of the new trends in the world.
In the first place the decision was taken before the really
great Russian victories in Poland. Secondly, there can be
no doubt that the storm of protests which the Nazi atrocities
against the Jews in Hungary has aroused all over the world,
largely contributed to that decision. For the first time since
the outbreak of the war practically the entire non-Jewish
world, the Catholic and Protestant churches,\public opinion
in Great Britain and in the United States, the American
and British press, neutral Sweden and Switzerland rose to
demand the cessation of the terrible atrocities which the
Nazis had been committing against the Jews for nearly.
five years. And the common united front of the civilized
world has had its effect even on the world dominated by the
Nazis.
No clearer signs of the coming new and better world
can be cited.20 YEARS "ICOR" MEMBERSHIP AND SUBSCRIPTION DRIVE
August 25th to September 25th. 1944


Los Angeles, Calif.
Hollywood "Icor" Branch
Eve Meyers ........... 15
Bessie Fish ........... 6
Mrs. Goldblath ......... 2
Mrs, Mishelow ........ 1
East Side "Icor" Branch
Joe Lazar ............. 2
Max Soifer ........... 2
R. Brownstein ........ 1
Mollie Drexler ........ 1
Mr. Glazer ............. 1
31
Miami, Fla.
J. Raichick ........... 6
Miriam Baumel ........ 4
Miami "Icor" ........ 4
Rebecca Touly ........ 2
M. Benemovsky ....... 2
S. Malakoff ........... 2
20
Philadelphia, Pa.
S. Leon ............... 2
B. Marginson ......... 1
S. Ingber ............. 1
M. Painter ............ 1
B. Rubin ............... 1
M K aills ............... 1
B. Yanofsky ......... 1
8
Boston, Mass.
M Yellin .............. 6
Shifra Tarr ............ 5
Boston "Icor" ........ 5
Isidore Shore .......... 3


19


Peekskill, N. Y.
Followers of the Trail.. 7
Chicago, Ill.
Dr. B. M. Nadler..... 7
Newark, N. J.
M. Landesberg ........ 3
J. Kuperman .......... 1
Newark "Icor" ....... 1
6


Washington, D. C.
R Lift ............... 4
Milwaukee, Wis.
L. Shapiro ........... 3
H. Schneider ........... 1
4
Rochester, N. Y.
N. Katlin ............. 2
Sioux City, Iowa
H. Gurshtel .......... 1
Omaha, Neb.
B. Klein ............... 1
NEW YORK COMMITTEES:
Brighton-Coney Island Icor
Ph. Felder ........... 5
V. Lichter ............ 2
7
Bronx Icor
Bronx Committee ..... 3
Zippa Katz .......... 2
Fannie Davidoff ....... 2
7
Brownsville Icor
Rose Maltzman ........ 2
Brownsville Committee. 2
J. Olshansky ......... 1
5
East New York Icor
J. Lerner ............. 3
Crotona Icor
H. W olf ............... 2
Downtown Icor
M. L. Olkin .......... 2
Eastern Parkway Icor
L. Steinberg ........... 1
Jamaica Icor
E. Silver .............. 1

Total 137
Previously 2,263
As of September 25, 1944.2,400


aNAILEBN October, 1944


this Commission sent in a list of about 80 varieties of the
following crops: winter and spring wheat, winter and spring
barley, oats, rye, soybeans, flax seeds, beans, peas, peanuts,
clover and alfalfa.
The "Icor" Association undertook to secure all these
seeds. Numerous stations were in a position to contribute
these seeds, others could not contribute but recommended
where these seeds could be obtained. In nearly every state
of the U.S.A. there exists an organization called Crop Im-
provement Association. This Association is composed of the
leading farmers who are entrusted to grow the new varieties
of seeds from the foundation stock, or mother seeds fur-
nished to them by the plant breeders or agronomists of the
station. The seeds that they grow are called registered or
certified, that is, after field and granery inspection they are
furnished with a certificate and tag that they are certified
seeds. The inspection, supervision, etc., is done by the
Agronomy Department of the State Crop Improvement
Association.
The "Icor" approached all these Associations, and all the
(seeds requested will be obtained by the time they will be
harvested this fall. In addition to the seeds requested by
U.S.S.R., we have also consulted the Bureau of Plant In-
dustry of the U. S. Department of Agriculture and through
the courtesy of Dr. M. A. McCall, Assistant Chief, and
his associates, received a supplementary and corrected list
of new experimental seeds; efforts are being made to obtain
these.
Soybeans is one of the crops that is of great importance


to the U.S.S.R., as well as U.S.A. It is an oil producing
crop. During the last decades and particularly during the
war years, this crop grew by leaps and bounds in the U.S.A.
Many new early-maturing varieties have been developed in
this country. A special journal, "The Soybean Digest," is
published in Iowa by the American Soybean Association.
Both the Association and the publication are ready to co-
operate with us in securing their latest and most desirable
varieties for tests in Russia.
It is interesting to note that Biro-Bidjan is one of the
most important regions for Soybeans, and compares very
favorably with Manchuria, which was considered before the
war as one of the largest soybean producing countries. We
shall make a special effort to see that some of these experi-
mental soybean seeds go to Biro-Bidjan.
In Arizona there are many valuable varieties of "Sorgh-
ums," and one of the leading seedsman of Arizona, Mr.
Manley, is sending about 25 bushels of these varieties for
tests in Russia. By the way, the author saw excellent sorgh-
um fields grown in the Crimean Jewish settlements in 1933
-and the seeds were imported from the U.S.A.
In closing, the "Icor" riembership should take a special
pride in this constructive rehabilitation work for U.S.S.R.
As it takes special interest in the settlements in Crimea and
Biro-Bidjan, special attention should be paid to them. We
must ascertain from Soviet authorities in which way the
American people can be of assistance in the rehabilitation
of Crimea, and to the increased population in Biro-Bidjan,
and then start an intensive campaign to secure this assistance.


A New Era For The Jews of Europe

By WILLIAM ZUKERMAN


SHERE can be no doubt in the mind of the observer of
the European situation that the tide of the war has
turned not only on the battlefields of the East, West and
South, but also in the countries behind the battlefields. The
victorious end of the war may still be far off, but already
the entire trend of events in Europe as far as the enslaved
peoples are concerned, has taken a turn for the better. The
Nazis are on the defensive not only on the battlefields, but
also in all countries of occupation. The Nazi terror is broken,
even if it is not yet eliminated entirely. From now on the
news from occupied Europe is going to be better; it is better
already in spite of the Nazi threat to slam the door with a
bang before they leave the stage.
This applies to the Jews as well' as to the non-Jews. The
time when every important piece of news from Europe was
one of unspeakable terror and unbelievable beastliness is over.
There is a new tenor in the Jewish news from Europe now;
there is a sound of hope, courage, and even of a kind of a
jubilation" which is growing in volume with the defeat
and retreat of the enemy.
The past weeks saw the liberation of hundreds of square
miles and of thousands of cities, towns and villages formerly
populated by Jews and later driven out, or murdered by
the Nazis. Minsk, Pinsk, Bobruisk, Brest-Litovsk, Byalistok,


Wilno, Kovno, Grodno, Kovel, Chelm, Lemberg, Lublin,
-these were once all big centers of Jewish population, social
life and culture. And these are now all free from the Nazis,
free for good and forever.

The Liberation of' Poland and Lithuania

It is true that in most of these cities and their environs
the Jews have been murdered, massacred, or exiled, and the
first reports coming from those liberated places are reports
of terrible atrocities and tragedy. But within these come al-
ready other tidings, of returning settlers, of Jews who fought
as guerrillas, of Jews liberated from ghetto prisons, labor
and concentration camps and from death chambers.
The scene is still too confusing to be seen clearly. No
one can yet tell whether any Jews are left in the newly
liberated territories, and how many of them will come
back to the old homes. But we have been fed for so long
on stories of pogroms and murder, mass extermination of
the Jews, that we are apt to believe that there are absolutely
no Jews left to be liberated.
But this is obviously not the case. When we read, for
instance, that the Russian liberators of Minsk found only
three Jews left alive in that city, the capital of White Russia


October, 1944


NAILE BN
"nAIL B l" (new Life)

Vol. XVIII, No. 10 (167) New York, N. Y., October, 1944 &.,209 Single Copy 10 cents
NAILEBN, I Union Square, New York 3, N. Y., Telephone ALgonquin 4-2045, published monthly by the ICOR Association for information on the
economic, cultural, and social life of the Jews the world over. Yearly subscription, $1.00.
Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879.
Business Manager-A. JENOFSKYAmerican Seeds Replant the "Scorched Earth" of U.S.S.R.

By J. W. PINCUS


N the spring of 1942, during the past springs and in the
spring of 1943, over 5 million pounds of all kinds of
American seeds were contributed by American farmers,
seedsmen and other American citizens to replant the
"scorched earth." These consisted of all the leading vege-
tables such as beets, cabbage, carrots, spinach, beans, peas,
onions, etc., as well as wheat, oats, barley, corn, soybeans,
alfalfa,,clover, and many other legumes, grasses and forage
crops. These seeds, assembled by the Russian War Relief,
were shipped to VOKS and were distributed to thousands
of victory gardeners near Moscow, Leningrad, Stalingrad,
Sevastopol and other Soviet cities, also to thousands of kol-
khozniks on their farms, as well as to some of the sovkhozi.
Through the American Lend-Lease- millions of pounds of
seeds were also ordered by the Soviet Purchasing Mission
in Washington through War Food Administration.
That these seeds were of magnificent assistance is testified
to by messages received from officials of the Commissariat of
U.S.S.R. American newspaper correspondents, Mr. Edward
Carter, President of the R.W.R. and Mr. Eric Johnsen,
President of the U.S. Chamber of Commerce, and many
other Americans reported of the splendid crops grown
from American seeds. In this connection it is interesting
to note that American farmers have shown an unusual
interest and sympathy to this work. Agricultural papers like
Capper's Farmer, Missouri Ruralist, Country Gentleman,
American Agriculturist, Soybean Digest and many others
printed not only articles on Soviet agriculture, but also had
editorials appealing for contributions...
In the states of Minnesota, North Dakota, Nebraska,
Kansas, and several others, special state committees were
organized which in turn formed special committees in every
county, and thousands of dollars were raised with which
seeds were purchased in respective states by special commit-
tees composed of leading farmers, experiment station men,
and seedsmen. Space does not permit to enumerate in de-
tail this splendid work. The vegetable seeds contributions
were largely made through the seed trade, and trade pub-
lications: "Seed World," "Seed Trade News," and "South-
ern Seedsman" rendered great assistance. The American
Seed Trade Association, as well as Southern, Western, and
Pacific regional Seed Associations and many state seed
organizations were of great assistance.
In addition to the commercial seeds sent to Russia, the
author of this article in the seed campaign of 1942 consulted


Dr. Love of Cornell University, Dr. Hayes of Minnesota,
Dr. Briggs of California and Dr. Newman of Canada and
several other well known American plant breeders about
supplying experimental seeds from America suitable for ex-
perimental institutions in Russia. Having visited many of
their experimental stations, farms, etc. in the past, in Ukraine,
Caucasus, Crimea, etc., he felt that due to the invasion of
the Nazis, and the scorched earth policy of the Soviets, they
would appreciate experimental seeds from the U.S.A. In the
spring of 1943 and 1944, requests came from U.S.S.R. for
definite varieties of certain kinds of seeds. This summer an-
other special request came from the Governmental Commis-
sion for Testing crops, and "Icor" was asked to participate
in this work.
This commission is known in Russian as "Gosudarstven-
naya Kommissia dlia Ispytanii Zernoyvykh i drugich Kultur"
(Governmental Commission for Testing Field. Crops). This
is a special organization, organized by special decree about
ten years ago. It is under the direction of the Council of
Peoples' Commissars, and works somewhat independently of
the Commissariats of Agriculture, and the research institutes
under them. As the name implies, it conducts field crop
tests with grains, legumes and forage crops. These tests are
conducted in various regions of U.S.S.R. and seeds are
planted not only from Russia, but from U.S.A. and other
foreign countries to find out which of the varieties will pro-
duce largest yields or better quality crops. For example, about
six or seven years ago, the Russians discovered that many of
their wheat fields were badly affected by "rust." In the
U.S.A., "rust" also has been a very destructive pest. Ameri-
can plant pathologists, agronomists and other scientists
worked for years and discovered or rather produced "rust
resistant" varieties. The Russians sent a special commission
to the U.S.A. to study this in 1936, and much to their
surprise discovered that the original leading wheat varieties
came from Russia, and those descendants of Russian wheat
were not subject to "rust." These immune seeds were pur-
chased in Kansas, Nebraska, Minnesota, North Dakota and
in Canada and sent to Russia. As this work with seeds
requires constant vigilance and continued tests, due to the
fact that there are dozens of kinds of "rust" another
diseases, some varieties are more immune than others.
SBy conducting these tests, the commission thus ascertains
which of these varieties is more adapted to the given location,
and distributes these seeds in the locality. As stated above,