Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00007

Full Text


.ttn 10 1944 ,tI ba pi,- 71
31991912 U9DU'?i2 111N IT-'9 131'T3-11'17 N ,'T i'?3]u X IN9


- 1 9 q 2 9 13 D X


trid rasin P wa in

R struc *t ionons
:jft4'tb ',Inv


i n ~Euop TTe 7 2$P
e iTa lla
PROF. CHARLES KUNTZ
Biro-Bidjan and Postwar
Reconstruction

WM. ZUKERMAN
The Failure of Anti-Semitism
in ,Europe

"Icor" Project in Crimea

The Natural Resources of
Biro-Bidjan/V/
/V A 5

1944 ,=aD118I y X" 'N 2


WVThm piT 1"t \l y py83w K 7 V lHir o 83
.*3y31iaa3K f13
-iy'?Qit iyr1' 'pt iopigy ,"Dnittiyp,, 4yiiyT3 1
tri IlVynr v ialm$y tw5 WK, taio mn ,tstawy3n
Itils Vi^nityS r ^ 3 'w ,pk 3l lyT' p
.nypeyo yntows 1, lit 7Y11 i4
jW 19tiDynty Vn018tsnyo -t 11 lit w1m D$T
y11yty5 41 tsynytil : VIN Is tWn41 IYTI`1

,110 m -r I ttprn fYU14 P,1Z 4-r H4 y
1i 0 rin 7 lit wty 4-11 is ypTrny1 'W 1 II
jnrE tyayp s a-Sy na3111 13 r4N ,D 4 ssn5 aDyps yD
in9yn 11 a n 13 ) y KT pymyT lyi r'T HaVn 1siI-TIN -TiH 7)TrH 7
p-Ty ,yispy le a a3yn3 1.r aItstn Yp 11

nytyinvnL jvypii;o Ii. pyma~mv ytorlt.isi 4,y 5tI

- oyp 15 1 = 1npW pm PnltalpyTpy y4"TYis 1 V
fi $Uit3^2 1s tayttW ITyi )W tsiiiit *pK lyiistaiat ,tftaYt
-'T 1 1YY-Im3n y T DT I 9 is ri3t D v Esyn ltm: 1 I T
.DyisitQBaaDjyo
-i?3ypnniei a 1ysJim3 pa ymyty ytnawiw 1cica 1v -r
pm pi nya ony pyn y: )5y 1n3m parlay venwt

1V -tai 1= taanI taytoS ip-tIatNa IP1'T i 1J3 19T
-"JUD ,tisyitfD3yiPTf iyi Is 0y013 y5K pa ta3ani pN
1911pD lfDipy ptW,ta283y 4:45 ,J'im SWta31D y: ,1tai
Vil.pi 13 ,PIKB
i!?38pii Dy f i19 pa tim0 Dyt5 toiniby lypiW 1 y

Q9i3iiy 11 iy~ w1 1 Y2ty K 101 1929 8 p13 t9 'aTnp
.p'i'y plx 1i3N ii73#it pa
.tynty .


BUY


* -** *


BONDS
WA STAMPS

WAR IIIF


i ,wtablp "*wV nq Ir\ Il iayBpr''n ,51nvol-min
III mi'rl,1?p twa"oyri Wt m Inn rsemeno a Iw-e nlva
rtW1 49y I^'# 11 B 1at 1ll mg


,P3 nma ,'powlsnage .x ,pa a minn 3 ,p1w? .' .a
nftSa1 .7 .170 ,W3(p .K .',y3 11 ,lDit ,pD3e
...a1y3^yT ,pD 31 ,Y31181)
"Y8-3T 3 'Ty3m,, IT ,nirno y 7VIs I yo D'iyltain
,y 3s 98 ,9i s ,135b010Dti 11n taByso'W ta-'o totti ,00'1i
197 lty aytn ,anin topmpn 199n nnly n'1 tyn .1is5
1yT T1 I"? 1-I r's m yt*in- t yw r 3l 1y3 ytv$y1ryn
.1-1 r yt n Dm,"I
Yv9hii,, "T 7iv$itI tin MtJr 4nt3 1r Iyr)W 18 i3
19Tll TiiyinS }iitatyj9tsy12 yjitoa -iyB p le yep ,'ny
"T :iy5p TW DS ."/'9pT,, Ty-r IN *14nt nyvv-1ypr3
ta'!yn n1tai41i'nix 11% l Iteipgy T 191 pst 33nllytyn
nyaltni1' UQvly Dy ,plta '$ tanii DP .ptyltlwIyi I'
.taiyplyn ^siw^
.tilynD4 TI toi'p rYin tIV IWK DyIT ly,no^n rK by
-twa ,j1vtautvy TI tuyarw ytnzesn 1 li j a lpyn inyp
lv1 .Daorny-nm3 ytyini^ yitr T31 is Jii 7pyt3
1v- jY3 Dmirtn im 41 teamip noK nyrna ,iytayps3
pyvI inry3-ZIW T8 .4r niN4I^tw3 nyit i 1yn yiii
}K tIyN ytaiyy 111 ,-T "pmn 4 sIK tIyniytnwy: 1314
.pD3rB psK 1viN Wis T I's 4t i11's ,y'i411
lyo ny3 1$ 0 Dm ,Itaiti3 I1t3zI 3a Y 4yi i"iT
ywtain ntyvTin iVI Jlm 331wita3''y 1T JYtvYsya '11
T1W tw -itn D$11 ,i-t1iy Vnit3 I in9 1 Y :n Ylyl' ,nnt;
tf1Wsipny TW tIynyytiDbinK ,lynt3Km ,1r IK 131 p
lytTimn 1itaiyniin lynorn-1y9t^w Y iro'n n 1r tit
S.t4aya7t yoyr tIn11 15 ,ni
n-o 11 j Vp4ppi7Y 8T ;yn1 nT v 1 t} 1b1 m1" I
lyiin tayn py'i tyin ; tasptat pentyii Dn vtenii
.Jmn, T InvPbil =NCItprN
.Itaiyil p~Yti !ar~s~ay''fl~
mzf.tt18 y1c1% 78" y t T~IIN 31
tliyifm y 1in 1 pi v vinrin 1 mt$ 7v 1tty JIN nlya3
ly9y3w D0yn 1' 78 .p3y) y'nmn Dy- 93li as'W ly'Ii

ciiw tasyity) pyn 958338Yp-^y t 11 D'yn1 ,1812
\w ^~i~ys-i?' 11i~ssinly^x ?b ynis
1 tr sa tatn o .p's T4-r m it nim vis Tytann oyx
1,7 ITi3 1nIT'Dl 1 o91 p$n W lit nM Mop3 I uvw II

,Iyi^3 ,93iin ,pmis ,psIio anno mK um sr Dy? is
.1 ,Y ... al-ay ,poD s


3 y'2 7 3 1944 ,t ,3 1


"pjgin nvn y9sna tJ psb (Dp y581Yp D 5 i Ivilv tinlP IY'I
13737"1m Ly1wo,4 l$1 lit vonl-93 1-1 14,1
In38t 58 r1 toim omn i31t 1 1p'ltDn7 8 .s3 x 'tin 1i
-t34nt3 y71 tp win wn ,wioi 8 '11 ntio f r ym 1i
.n3YDt)5 yD'II y- 11p0 1r S bS PtI yPi'?t

jiD onYl1YaBt pty ,1y1W pil 3P II t'I iy m n ,n'mIltw83
5Dsij 3 '$P7 7'I ,PZI P3y2 7y t ,Is13S 131 Yv3 1IS Po n
.803DO087w Irm"' n l1ist IyDW DtI. ,;n153yn$1b
tpIy u1 137 137 Iet Dim 1= n"'si m to '3NJ in 1V4
...1uirnt1 n1e P"IPD'IK JW 519iY 1"P


lto'iil 1't Iy twyl1 33 ? w2 i ly
5 oy pytin,, s tJvilw 54n0s8 tWm a'tm 1wyepryvS 1V
l"1 1 y3lya1 1 TI1 f "?Dfyl,, "' i 131 w"ly tiM ,"' lt7
...It811 PYLOtP)3"KWi38& '1 110 t31yrYW3is n3
net i'ionspYr 58199y1y 1ty91 townvy tr1Yum 1yn bqn ot
-py13 011) '111 Ui DIf T'K .''1Yf1 ISt OWT Us3p 8
,QjYM Yv''IiVw5nD IP f tI'BMUlYp ptI t0385t D'l-tII0
AtY1 I5',8 zyv4 ,tp53zv'iw Pit=W iV DW \Y0 tN im immt
Ift tly3P 01 t3'D 13y 91i8 ,^"y3y5 Y,!Y191I iY\ 13 7iy
? tw3rvTnS
\yW Di3nt ,tii 13y7 1.y11y" \y3yv T Dr ,its vi'n ,1r
...lt I yn' t i5 j11n11 1
I1 08M3Y1 1tyi& .? 'its 17 4TzK 1'" nin3 1s T
...1 "y kt 3p 313i1Y 0"11 ,'Ywa y3p y5
U8n13-8p mlny tb4m my- 181sD 311=i-iLY 8 0YZY I~t
,1;t3DyD ,1[snY133P WyytIW9 L nry vN 1 nl- 01 .m5mn
tVi JIM .1iy tOgi E"Iyrni bt Insv-1 DywY 1431yn^3
-'Y o58K 'i ,tm3'mityp ,13 tnIe ugsnilp 8 w # 1 TI 'its
lpi 5183IYn o8 1; ,vint38 bp0'1-i p 'JI imm nyx3u11i
-ne1 K -I W tIM iyt3Dti3'l n1r ,"t.'VYD vennDy,, ir

-Dbiin nYmI p l IgPY 1 3niv W ,ti "I3 x13 In
-DB'in y1'i 8 pnv L 'K PI y DYn I ,tnit w 1 pi 1i14myt7
17s1 tD11y1 8 1t'3 J1 .It8tn yw,;3,,KN18D I 185 IDlpytPy

.Ditpilyll4 JIM mpnvlyln IsiSt nYvn? nt Dv


I iK .PvIb 14I' II it 1 \py y nllT'l l1w T tI'oD t s
PK ism',53YD8 D5s nr1Dsmi1 p1j' J1P InPywy nyi IV

YtiYDvb ms-o8na ytbn'trw 1n .1a'9 tw : tis br tolipy ,t yrtsv
.ian 9tnT ;yD ;9Y'Yt
i3yw 1 ny tiWW 13y14ga nSe 4?y) ?Is D 41 ,1100 ub
tYo DbI ,I1DiS tsi1 tT51y5 tj I 1Y9I031 ilo TIi ,tiyp 'D
s 11 t5a PK TIy .trypr x IDK yu53mmbm'lis DW niti
bill ,Itna ny Ti'It .n14zV1 y. y958w 0 Yt)11wy IeB iymopyp
13:11tYyB'7 I tyll9) ti N tW ,pysbnsp IM I pu bntp n'ob 5
-"1 s p1m'mI'I6'' pyvya Iy3r i 'lm .ODD 58 i53


JIsll T1? .5 .2 *

]JY2Uhi l'XlJY2'1J1N 3 119, -1DWlW-1 rnr I'N uNN
1337111'1N ,UU1p') I 3 119 tUanY 13 -UT UTIIN
1mDT)1 1 0i12'13X D)"li8'23 1-T IN IMNll w-' IDTUnip
'-I 119 lnUl?2219 '7 ''1N 9 T'T U]?DU1] "JIJU,, 119

IDnimi 197 "T l-T3 I1N i'2n1M .1711 IT-Iw 111
.1'SPNITi1 .17M11 'T 119

t 33 3"? 1t y38p'1p5fln '-i 15l 1y372 ,mw7 tW'U1,,
lyv3js n71 12"KN bsp-D'3 3:s ioyi t 'tir ,"'y5p'p5
."9y- ,, p1 QIt n yirnwiy
"pSi 'i3 tyfly3 pm 1y7p'2l38i1 "1 Ii5m 1i37"t DtprisD
insD r'"wM tu5q11 nts 11 (npln "t 11pJ VtbDn In Jy5
? m3r71yn 1ia 1n s19138
1ly71 1y3; ,nYV1 t 3'l m '11ln t 1 tI3Dy"'my7 3Yn T'K
p1 lyoPa'IKa 0y1 pt< ,p' $8 t'WtKIn PK D^?5 Y 1rn 1y'7n1
.t3"pry''jyt-iyS p't
ig t1t"Ip3 y7 tl?2 ,y'3 2 t t3?yn Y537 3K '1 2'"I
D(t ,o$1 32i1n ?o 137 ,135"s1-"18p,,m 1371 ""t inin13791n
jyw7p 81i1 y .ti"plV35?YynYV37 : t?" 3 n D1mn iyn
-nstpnvyoBi 'ny lyt iyv 19 tJ5Iy ioj'i 8 ne1t tyniptDri
x.51ry my, ny3 D1pi DY37y pIml 91i1 7y .Lnp
?t '11 iily3yt "'1 y31y7 i3t LP "l1it51i-'p2e,, 17'1
,18 1y31 t1 1nvti;t33?"M vYtYa \Y778 Ti? n 'it 1 1-7 ? ,?IW
.xw0w 8 18n e 80 1s3 jvtp 'It 5?t ly
"'ti'3,, s '11n w)D ti tW pts yUnitS$4 YtvbyzD J IK
.Isn'-IuP ptI "li '18s
SAyl 1' lv '1y 90 J1K nq lZ 1371 tW w3tV y n1T
8 ptK lya33tyI t? p'" 3 K 9 3 n I y 1 TS ,til? 33; .1t3y
tW .-mwI0 8 tIJmi t=$y DW nbZt \yQ .5D:yt3 ;Tjwvt
'its tIN anyn1 nyv'w'nimyn 1pI t^ '11 ,1!5 s j1nty3 ny
"nY ?"y t'13 "'k a3,7y"1 .s'1" v uI y s ll,13 Y3V3
it 'll13 1y t jit3'1l tsp2n n D"1 8 D s ,'1'"11t3 tup"i1D "i 8L
131Dlu ti-ibDbl 8 DotK t iUyl v :nulyw1 tol n: pW1N
03y1 p3rin128B O ,n1 I3tn2xlK 1M p tBv1D tu ;181
rypty)
n I .ul'jI-i tDO "9ynvIwl nyD'Ivr,, p$m by 91i1 T'
.3iisIyi lypit'1 '13 Il: 19U1N Rm i ,w' jm w tI K V:'Im
DIa p' IW fp iV aY1V 1w ptyn oirr n1D tspitD'T yVyi1mK
"31 13 -13 PY5 DW ON '12 1 3l fIIt3D5'BS2 DlV ao31'"18 'T?
.1371 "
iV .1'l11s3 t3p' )-it'l nyari33'tu ,nynila s I1tyw TIK NK
? 53nv 'z 5y roi't npY1i st1 ;i-I1 D1$11
..1l3t?'-iyt333"1 8 1 I
,AQ iV 1I11yxIrs-t3'yI JI 1YPYI 59t1nwIp tiqi rotll
n1YnI' ,y1 :0 byY11nn tim -I 11D n rlyosls-n 11 : rtD ,:5n
1y^1j! ,1y91y5 P719Y0I1 'nl (II 1iiyD8ii83 i1< 3r1i3D'I t 'o
? cyi'DES 1 D380t1 yp'Eitr III pl B'tin 'itD 1 iQW
.xv;,up 5ot m i-n
onQ Yas? n tD'Y; OI 3nn3 In'IBS mDpnn IyVni tm
,15yonsp liP DYtjvnm;,N ,p5t4aCs ny~w,YnynN nry

1944 ,t=m4c1U I t v 7 3 4


atSngit TR1 YoISXYa t~snpV : nix TW Tti 'n11 It 1Y8


TIs 110 USYl 1312s ,W"s iD 71M 7)10 12 0111 7= toa 11' c
,DT''tysD
lit nyw nyIY~m


Mvxvt .b .vin 1T .-i 12
.1944 ,'11 7Jt20 :$ yt379 ylpito
Y1S 1t3 ;Dl 111 t 1"P't TWN oy .a13'1 1 unn nl : aS n TJW
t8 ITn .nlyr 13o Pg TIMK2 ttia 1 7=itvg 1 ix 1$P x$
,wnTini>n Uvi r7 t'm n^^ai U.I$?T T'K a '7s'nIs
SWnBlS 'n1 t33nin UI t$y TTigi :$n tim .ti v F,77 nwy"T
tIV ,T1 TW ,'1s8t 72o p iBn 't up11 ,112 .T .71971 I'5tm Trip
19yrn xl n T in. F -11 ni x T 71D ub ?TI t; p1w^to Ix U3
~O'9wn 1.11-T, 'r8tvW JIW $T Inx 71m8 lyn Inx1 lyipyiDni
T't ta n1p 3 1$t1' 'T1S 1M'v 11Xs q i is I1 untg XI .u1M n
7'm 712 TW 71m, 7"w"-?y31i11 U3S'' 9 Ti cy .xI'grl0y^
.J"IOUM 71D '11M J)n7111 t3'l1yII 7DIA2H1 19 q$751 'I'M X11TIM 7 UDY2Y
.r^'by 7nsI l a W I 0 7011 75mm 1 ,7n n T5 .71t MtYoWnI

11713 ny
.p2 ^ayp B9}' rsaiy


ptwntWe .vian Ji .mi 12

.1944 ,7t29 QST ISO


.x1cnynn 'ia 1 Din 1T S1. tI'm T Din yn I' It TP by
1S4 v0xg83 11 p1 71S tW T1i TI ,Bytl7 U3 y n 11N UO11 'I'm
1r 1['' T'K Tg '?X? T" '11 T1 71 "7B1yn, s jTWi tUSr ra
.ntyigi 7t3osua
-S?1S73 TiYrT ut3unyn-rlT TI' 3?$ 3 S7 USS5 'T IgD
.ato'n yayn1iw III Tam 71D 7yft aw11Y .yIYt .pgr yulgo
. Y1. 1,I I'm Ig I'm 134R nn lit r-in im 0$11 ul"n'n'R 7"m
-S? a{ TW Tn iW aW ug T'T In TW -n yorn X7Tsa^ p
-ans11 r p(n *1'B .7t0S' ils?''t8-rs318B 1 7y3Y 1P 98i8
-sl 11 Da t3in '' w*uOiInyl U1 7tn. 'I T ,L; 7I3T UB2nIyl
iV 7 3N 12n T TI ,I 7DyoYWo'I Tm'K Jm w 8 w 'T -71 .BD$1t
-01Yl1tS?10 1W W'17 IyM A"'IP71 R 7fRyaV39179 Uij 1942-1941
1y1ya n11 ."dim lnw1//ly tD I 1YaI2Y T1' g7;1 "r = 17 .in T1
.11y1111 7W tP aR'lp In taytu 1y"t .7P' AoT T^ im 1 ^n
MltIsD .Y"TIY 12 TIN BSYDIZO St=BTis M I"T T9 ,PI7W 70-111 'r
.xm tra rSuv1 M2lpy5gsa TrI ,Jspla n'I'n 1

O1 x M8n TWi .uI IPT urT ,'')t3 J1 m 11 lyn U17 a1vm
wi Fn .7a11-3lyn twp 3U13 JS T ps-1pl 7Ys-1yo 7rI TI N 71D 11
.519s 7t14 ST op1ys ,1 11M IPYS 9 lMtoannTy- IM aM$;n


15'Is ,w) ri l13 pip p5t io ln l r y tinkt 151Y rI tt$ W J
-Ml'1 Yirinis ,I5Y YnrY13, t31on p50 D041 .x13 U3pCt33P PIP
Dns lit nynntSp yvOynnya 1-i n lyD 1w't {W p3t \
...WiN
0411 ,1- 7yD w 3 'it 14 WV l l KLtii 0i0 !15Y "i Dat pW
164IN Y1 nY51 "t ttBu n ,tt I u-im '11 WVyltris W 1933 t
!jDl y3r0t 19590WC111EK 1 t33i 'T ~1 'l ,ti)9~lY13 913 iynt
.i3LA54 pi 21'T3Y7 131yYI14 Its DWP'ti
tntM-In5 tvnyn3 IYr Tt ,Uri 1IV I 143 n33l '1N lyi'i Jim
,pay5ny;K ,IDtA w pu ti3 t3pu m4 ,wi!41wn In vin tlrp tw;
,I1K1 D3tL nyo0i ,twyt3 ynyr13 K m Dytr3W I itru'ii'vI
'W11N an tinls MIS? '015S ts by Do m8z ,p'Dn3oa W tw un
tna r30 11 IITL twin IVy nsin8a ,ly'jn i nt '7n n JpN 15!:s
tyvrt n1w3L;P51:s "T 15n ,S Donsil i bft U4'ibS a y35y?
... Y9p'j t'3
p p [P ,iam4nonD&iI j w'N no IW tj t jw44T "jy1Yvnn
1tan t I'?ntn r58 tIN ,wig8 '3 y t 0i0 "T1 ,K m ets'TirY
IYUMy n-m 0y=11 n 9& E TIN ,n51Y piSt "It'inoP,, iV
... Eato 3r1 ,tY)3=tp t30n tri'tY D tyi Ina nTfJP


.9Io 8 Onpy= t3nin t'oD 518 y5vyl InBE ,ip3trt v 'waYaD

.Win D8O : I8t p 4r' 1^ taiiyya'Iw DtSYO tID 1p ?
-a)'tK uo'3 iry t904 1 y IV ti ,121531 IV tu1 11 pi J 3117 p
,uo, -n uV11.Y0sTy; "15,5n n4nny IV l ,nlayr v; p'-itynY
5,"11 ,Iyo 1i11V3i1'y i 'it "on"a -I pI ,t3"11iyDIIN 0In1 Dsni D') I= u1 n p00 s 'iy
't Di?1 ,;38' 1 "711 ,t3'i-intoI IYn U5411ya D13 w 0i y3n?
't t 4n ,15ynyl tw' 15y UrYi [Dt411 ,tM'-"vDiN u0nly1 D4"1
't 1y91 ,livamyvU n "t tsn irt BtDWU^^ T'-iByjQDlim t1'o3
.i3,;s n I'Wm I to37ytn-1s tDi n
,Il lit IDYPYtr'M 11 D)'w W1N1 tn nilt 1431viyn) DB
Dwp ,' pII t13 ,t3y)D np'1to 1D'IN yniviY'ns DM'I jn1r 0411'
.t3'iN Is5 Ut'Dwyl I1M n
Dt3 1yla Imml *sINI tl sn t03"n ton'i1 'ItkS nPn1 p1K


.iy 3 159'19 mixii ? yi pyi 3nn :I1= ItWlm3 Iy t 1'1n
''''' iy pinI"11 pN< YN513 14,m pm i^4 1p11D 5111 IV
x.rtVyTryaID n 's-ti nst pwz : j\v 1"M i!?J tjsnn


11=-Ml W 117N lit 17s lit V1n s 3 ")I%


5 ] y 7 3; 1944 ,tDIXI


-1y i1-1w lW114K wili) 0y1 JiB ;is 19 tjn3liq y 5p pIN r1
.t^3ron n t 1D x1PB ivy-5y13BB iv in iv .-Iron Di1>is
txn it ,yn ,ry D tYj4 iv t Yri ,"rvi )T /'ty p& i ,,
r1B,, .t3s 11y tMn 19 1K11 ,-9-I1 D1 1 vt pixy3D n DPK
-JWy iyi ,DypxK ,'r 1yxt-ay] DK p1a t1in ,/ "13V3 pip
,-ua 5ivn p.t)Dvwyn U1r'll jv- mx3 .IniV ym: -Itit
pK ,BPs p 3 *"5iyDI$K7 IND3IT7W-y'l -i' U tx wl9 tim -IDyt;
5PY1 It- Y yn 1')1 1 m uly TlitiY tIi t y ) I 1n t 3) ni
Y'n1o w13m .3yp tY5 i tnxI J"1T I' v13/'n v Ni p pT 31t,,
'iK yY?9IY tD'M ,Y1 tW 1ty 5 1y tai ,n51p y97 v 5D p i
pia) i-K rn'a rix ,iiW I tK 111iD 1 .i x V in 1i3Y '
0D I DIy.Vi Y n p1 0 1 IVn 1'0 9pii lix ,13v8p)D p1
lix ns1 ,ymt 111,2t1 w5 \y1 ^ \W?^Y igv ^r 1y t ,Dl'II

-13KDt1 =?pY 0l I'19P i3jT 1tYv ItiD YvUiK 1I
-^''''I W 1i 1 PK ,138318B lY9t ijtgD lIY"lB K p14ty) tW
,tD8t Y921Dt3Y9?1 iY 'p t3Pi-nYW o sin D I ',1^'' 1Yanf
.Yw poK- I3 -iY rpt tYii 1 171t 9riK 11p-i i tx 'sY t'K
,1r8'i5w yiiiDt Dpp 1-7 lm IiI ,1Y311 yK tpI'D iJnp ]y
,1-is iytw>'Q tlyn'^ I I PK ti imH P1^Sbw ytpyiri Ovt) TIn
.'11*'^C91Kl '1W pt< p190 9 p gb Y f Y3y'WDy1t'iga
.yUtWiy vn fiviy^ vl0Y13x t9tx D vY wl$l,' xi3Y' 11mp
,tt-ltflr5sjyWS pa tiv 0 ,'DD'vtP y ly- 9 111 Y( Dtf
P:I ,tvD^"ty^ tyign ,7t~ily )4080IlI 1 9IT)'I y .y"'O ,W ;i35Y91i
vy91 1P 1 t5 tll 13i1'-10 Dy V Oil pi Iwn'rai Dn ltaiuor D11
50190 y; 17y 19it8 pis TW ,Q nr^ Jya11^ ltywm'o
.1 tinD p3 l-sB PK 1'^Y0 9 Y9IP 0 1 K D T 1t .t)931 v ini'
Dymp li3i P .Pb5D Y1.1K fPI ylit yny.) I.V-l plit i -iYD31ip
"-tD IPK Jy pyvr1t$ tvy-rt DY jy3iv -Ivy yIyII.wn l \ n igDn
1 P1B ti3 1=B '1 tv7- DY P' xilsY PK T1- 1 Jn, -,
P'4'0BS ny95s3YIY t3 Yv1'vj5stib -,)3;5
lnz ,-ly5;vriys "K IK ,N3n15f ny1 -K i DtH n ym
yt13pitmlt3 1Y93i1 D( ,yp) 38vKP1rr n IV 'I' i m ,15Ksbo
IyD = 1 ,"IWt='yDQim,, yti!'41py1 1%K bynn5y531) y"351)
1I90Y.V ym 9'il' 8vol wwp jl3w Jyw"T tIn3y 5tpt I"t Dtim
-DwS8w' q t)1 T- W I it&Bb3pwii p ,y'Iisnj I.1 IY s
-^IB yty i^1Y 190)ytiu 13P08 1"i'M (W by .ly1C1YD Y7't
DttD- D W-iytIyKl -I mp -ly Ltn19i 1pi)m Ii"T Yon5 ,.t ,DyD
PK nmnmi t I7 Y1yc fyi Ylmyit toiniYmYm I0 n 3 tLppyD
Its ni mn V' .tIDp.W pv Yj 34my)9t ,oD p10 t1r1W" Yp5
PW D0ll ,11't1p Y1tJ3K tIN$3 Y Dbll ,DI n'll lyP38t18 I
.Digh ( Z3pt' w i K ui tI n)I' s y 'tCDi)'lf5tY D
-158trrjyO -I. I1 8J1im Evvr'i 10=$) ps Iv,1In I.V.
t8 u nK;5pt^B bl4 n 14NK Dtn ,w0 t$.1qB nYv15g3;4 ly'Imj
^'3 3ps Inyi u5yTtvn1sD51& t iypvyB y958 s1K tm3Y9 yn n
'-y b(m v1p'HpiitL3 v5ty34;^'43 n-iy tnl ita ;"n-m5y)


t.Y1 'IW pB t11P py1 y u1.) ,T& cylli'D 11P t5n S'3=w

.9yulo IY-ly ltYi tplpw t)1Y1 ,@m ,trin lit 3nwrl ll


iyD 191 tt -y tvi ,;t3y n ,tviy Irn 1s tnitrrin L Dy
.b'53.vi n9 Pv) t1 vn,3 jYiN iYtp ,mO -itm3i-in 1-iv0t9k
ti4p:)y5,oyw In JWim POi39' -i J?0wrin jo 5vws


tslya t -iYlP IBN p'i tyisW 11 ti '' N ;p ^ n"a


! 9iyp9yp aI tpa 1W p1s 190 ,lyas^tyi'4igtD'1 ^ n 11y yy"O
- jDluDis l ''tI 9"ivtisn pa. l i D m ptir01 vi1 pIs
- Dnya y;t93'is Yiyip 12y PB0 ati1ii t01 0y)1
-jcriix s y '5pK w W p I itS litaoy TpJs It -,I '. t nx I y
-"3PJ ;iW 939? iyD9"n p0 iyt~iyn t D ,toD ya 1y93jt iia Y3
(I WK ip'iB n pWS ,y'Iyault 1i3 ixii D09Y'timiid x1 bY9wD3 yvy5^sW3'II
Di'K 1N'Dt ,1i8'5 ;2iit3yiD i 1imrlixD y 98 t3'o ImyD8p ,Nmx
to' DD1 1 I' Iniin xi3' toD.niB DtVi 1y9'x r? DI1T
"! DIn, 12iYn ,"py-iy' K
,t3'iprOD~yiy) (15 Uni39'TY1 ,j11'y3Y lyW'tWDYnD iy1 IW
i D3'' Ipx nDO
-1I^ it>'n 9Y399yl ,p''80tD pt< p'i9 tD p t~i8& iy'I 1i
-1z1i3 ,vnvi ,PI IYoiti Ytz^-m1Tn 'l py5 lK y 121iyp
tiSBDwix iMYp i'i t\ z wy'
,1viIt ,y pii t" I D5 3l Dil lBD YixVY5 i ,' ) .o 11 2Yln2$n Iy
toI D"I ,w,5 IyD rvlmQ ytre ni n ,jptn I's 'w1y eD^

hy58 vIx 58vya39 iu39o PK (liD y1 ,ly'jiit1D vi
-Y1 1'y I 1tD3Djl 8& D))YiYI ,Dy 1i i-i ; p nn13 Yt-iYv r
SPI( i 'nl- ,'1tY 1;3y '5til W iv ivyi x IK u yDIW


1Ys ,i1yp -1 tY'4 11rl 11y23 pB1 It3 lwwy IQ y 11ip vmDiv
iytll l 1pm rixD ;B 3 It ya)D'i x ) i 3n t'l Di n ;1pviD i iil
lav-rint i 5 5 v1 y li3t i y2 tWl ni" ? nDt 13i i')'5 "I
y?5wSw PK Jiy 10S3q'V83 i1B ,14' ik1y\191W 8 T'I s1K
pI twyYll-qt-ya :` Ywn t05 "T nti lyu .n3t31n?1 i)1uK=
p!ql -T .y -y1i)p lynyl ;10?t "?t 'I ,3:Ivu nl Minn nyr pK
8 lit 5tov'I pIp ,)1 I't pylit -It p ai D V33y Jp tnyimw 0
-1ip1l3'ip 8 pIN I9yiYNtb3D i IV ;YY35v'rL3 i ;Y IB'DyE)yB
tyWyI 1 li 1 TILB I'm IV wl 191 ; tnyDwtlops 9yl5y
li !t011$1& I's Y.1= I5qil plit v13,14 5 Y .nvm y ti-ws


psn nsayy tIs -p yCzsp0o ,'3pi1 ps It'isb t3 *11 5y1
p\y \oyavV y,3Impn ps v yvj)-It$V yiy'.t 1 Iinyr)wi
piYp .tPIwl sy1 jit Pnv-B ylyDY0.b ,PP'IzL PNYI 'lyTI
7Iy'DIi iytW'ssyn, 1yI ruYnw Ym P p 't,' ia nyrrl IyV
tosn y35yll ,p'LAtCD ims 1jY95 lit 0"t-isS vI pi DOsP-tny:1-YI
my1 Itp *TW IS Iam3'yyI'I vyo y9w-Y vnwS y31-R it1
is -ISB ;InLP vnt:,Inw Ls ps oiW 0 -ip y


0MN TIN W NTM:~y~ wp I .twpl ipu yim wy? y


1944 ,=m41H ] 2 7 3 6


-)8 vY-y1"'Wt W 1i' ,10 It180 ,stnILAD ,*nnsi ,i5,)p
yD- n n 1 I3'D 1'' ly5I1 n yi'y Y1 .;1'Yo8D-'KI3 1 yyI V

i1p' t"iy y58 tiK p11 D5pos3? 1yI 3I1 t D)3j 13VT DLDl1p
.l y? 1P3 n18 iylI
ptln ,PIUtD ibn 12 y ,19tyn i'E ,j17i3Ta 1 ,'"ui8s 'n
-"3o i5i3W 11 ii^39'msB 12 D^^b190D3)W18D 19YYBD "TT
1I11 ,j;W1% Jil3l' DV1 tDi mnin3 y15il'pns -7 pl1t in51ipn
'1t 5t4 11'K 1pT 2 .Mn31I Y3y1'itl83 1yrY'r1 1 IK vYn$"
-mrDD T' ps ,niib TV liy' 1E't)yY1in8a iyp05.Y8s "I
o1PIn .3W'I y3'18 1, 13D rlinyl tm315L2 T1 uns DYni Y't-P

Q3Yt ipniy)D 'IK \yy\ ,\Qmlr Unsn33110-o1j 1\1y93 1'l
l'0'i DraI N ;1Y5 31 ,t3Y 11 s I j)w tsY a tmy.m 31 1"1 ? *y1a 1
wlivti3y1 In p212y llK !1 n ?'IK ,u5l V 1iN 13; iP';,t2 i'nYr I

lIv t h 5,5'alD jrntp-10 IN t3s y I' t iv'il I

IvEiK P'U'13 lyj"T Di11 1DB 1 1i o st I-' 1 y35, yn ,yr'9t3s11JW
315 PKtY3152i t31 "t pI li't.1131-2i ls12 'K BJDtn
-YBtvitp-irYI^np1 28 .to3nI 't .vyxrpno'in -iy'1,3ns5s

Y tl 1v1mi pY'9lv 5 1 it31 p1 PK .51?I5iv i' lrutr


-3ti I 1 j'iD'biat'O D--3Y1 nyii by .ys pnN1 nitm 1 1iI
St1 15Y1 .-ir5 531y82Dt< 1 Y1I I' 913"? y123 pf15u p2in
lij11Y9 p{yI13n'5 1 17 p 'y p 'i1n P 3 y31i 1115 at;tA t15y3i
-it$ IV D IlKD iWyn D 1P W "1 5 11tftYI or19 8 71P
-iyi p1 DyiaiI& nyia11 iSn 8 iEly1 taSDym \iKw ?tN yD
'1 11 l1T pn "1 tIt$' vf W na .11t 1pnp 8 .Y71 pit11" 5ip''1
EjyV2 Vil .x3j.yxin 40 Im tIniyiinyD-im. -toj97 anin

111 Illw 194 4 t1D' s 182T"1nn9y3p 18y 1185 T3n1 y ID ?
-tornt115p "7 nit "5 "2"? S3fll 511 11f 11 vrm *15

- M18 11 01223912 1312t1K l mUD'1p7 n 11 "im t51Lm v53M
,0,iE3 uy2mD p-wt3tyy Ii t' hyi ot' lo -1 ,Dmslya-iv35vD
I'D 5YDtYflY t3YW otIi 1Kio ytyi5DV ," 11 oll ,5Iyi'ysWD
5 ,tnt,'Op 66 nW 1 u2;1 wiyi Yt31 .nu5n i nt31 iyi
ySWYi1IPi tsK Ym DyivJwD -itnprtPiwpts 8 ,omsinm)i'D
btfi3 cDioi)'t)313'B (1B ^t n .DPIYxwo y98to3y3^ys9Dpy
.19.44 pK 182 P3 1934 pn 18 t 11nv 3yrinB 'tl
n t^B19 1 i1'tYn'TDvo o9yns mYP'IP''InoP "'I
-31F -lit utip nionn tn*'i ."OK 0 y13'1'1 Iyi 1J3 Yi3m91E
C05yhto3y tim 73 11I pBYP1 t 13'?i3 1 pirl 1315iyl
,1y2-3"7s'!? ,p N 81n W14D lyn3wwn iyp1P',5yy m1n5 IY'I
.tJDPn1jiB"W3$-10ip1 y9y13S pt< ^?'' ,WHDBD3'r ,5ft)1'UP
P1K fly" a1)3yD lYw np ID or1K"5m sW v5zYi";n ni s
yyy5 in ly3t .nnatm pm< 'In ,.y3Vmi n pN It31Pis
J1i yVIDI-I .n13 JDbI 2I 9 itsD TIt b'D tmy t(Y Ymg-9Eimp
-a't 03"n` .-MY n ts3=Skl KI 'IT II 'lit py n3y'51y D'il nYuY'ii
Ytn3"nyDioIs 1t=D3s5tp yVvl'i l wttY Itsist 1py1 ]y
-yr t3ID tI t-3'B0 1y3y1 ,P81 KPTn' 1 ,ttD115'YuyBD-18nln
noDntqptSi1 1Iy1 ;By Ut'y 1K mI Inn1-81Up;t3 px nDun
; ni4, t$ mI;5 1,spym 1,700 tiwN-t3iypn wY3Yll ,'Pyist 31,5


nBWI'VIyn IyV1 iy1 3N \I~ '531 vtY's Pt D ,wyn 11p
t?8aiJ~p yt "Iyyt3'n InvTi t1yDYxra lYW'tD'iB'B v n PB
rK ovl n,,v i 1p .ia T 7iyi )Y 1,R Untm nr IV Ivlp 1yn l
,W lyll ,lit 1-1ZYI 191 ( .?3N n19tl y1 o 1 1 3tS5 ny" 1

7511LK p1 i 331nYs1K '5 1 r tPo D p1V1 fl I"i'?i PY5'1
n'nInL5p, s-31eu ...K I 1K11D'1, K -1I'W1 m 11 I5Pm
5nt3 8 y? g 13prta ,8D'' 1K t3D y5t1 ?DiN 5il1 ,131 tI'nalK Io
Wt-' I'Bi "p-i') 0trr W 8t,, I1"t ;ayp Tivnt 3 ;-o73ya p1A
-?yD k11 D 'iti35 1 I"? 131? Iy 'K ,I13 3 o1 n p1 1 '1 nl3P 113
51q2' m,11511 vi'tom1 -I D 15q? TIN 151 5y11 r IV2'?
1ytn I tDq19 12 5311- Itf P35n 3 13)5 3 i 1- n'3 jtvn pa 15 p
!t'I .Vb qD- 'Ir TtW J ; jI,1.vV IItO l ,19 yll yi 7 ?N -is13w
D't4Gp nn31W1 yt 1pi nf Dy 315 3W n1y 2y 1 1I Itf"'
'5Y1351 YD'13 1?I ,1y?93y 11p IytolK n t1S ,tby' E31 tC53
1 19 ?yt3 1iy' Ti ; '1itKtK Y1 31K ly1n 15W11 ,t132D 5
-t3mn iN ly^Iv5,5 pir tiN Dtpn ,p8tmD nan niy ,np5vty
.'T m1y 11 9t 1 08p1 Q I m 512 'Y tJ131
1|y 1qp y -Vyw nn lit yry5 vYoDswIIty n tN 15'a8
-I8B 't 14 t D01 ,Q'E5y YoBuinYv7n'lt y3nytL v3yw toi

yyyTiy'-B14017 ois71517 ly.rVn nvts-il'n .I5sJnP ywatn
-32rn2yy1 131y"? -t Iyiv1 ,1 I Wnyip ty1D ,tiu"?) -05t'
v3ipnTr33iyv : 0912p y3y9y5'lT0 yryuvlt pD ;y;1"i ,w3rn4l
! ty 'IA I; t 12'1K J v I 1 28 B KIW ILA i 1 Dyfl ftt3Y 5sr

p,5q Irty'?W ;11 i1 p? n 53yp3 noP 41131 bq '1D 51t
-31's D-st-iti'p 515 ypy5B yy 53u1 y5s t' 53''ps3-1y-55PK
ny1 53N .t1DbI YV 13u Vy n1n31o ny131 piyy ptrin
-OSB 1iyt 1tnYvDin531 18 It2 pI" 35Y ,51' fl1y,-3D1'
winY" 32 oll ,p3D 1y1i nny i1S t ,nan'5o 1y5l 'N tm'tn
-ya tji'r jv3 iv'tr t1vV1w$ li e,3yIyD ,1y"o18- n1W7

I"vp 11VIT tin 1K 11sZrm IYfl 31Y 53111 1'IP lixw, 31 -14 n i1u
ltly jbnl, t 10ylKi ,pryy D-nt 11yN Ltil m p lyvi t


5tt315131" 31rn P 11 tn1 551 1'5v, I"K n200t K151?9
p10 'I i mpI t3l1 3yi 531 tK 3Yi ,lWit3 r1i D1K I3yN'Do
,uy3inn Dts1y III .1 I MV5it Pi'ITj p1 l riTyn yVn1W 11 I


,y,' 1t'5n13D1'p 311 It'3 1m 159 IB y'5 5ywria yi5 km
-it Tt IvlDnyoB'ni w1= \Q5y I,? ntI 1'o mmyt ,IYionL8
-t2"'1K '58t3o DIW 13i"lt D4'11 ,tiboly 5Dy 'n nT t'1 I'kt
1ip il nD'ow'lyya t1'j pn y31 yn ,5Iy31 p N n pi3 1tiyyn
"y5 iy?"1 y:' yl2 ,I1v3ojy3 nD 10 21i IT 1N p15 ,bm10
,9It'nip py, s1iyiya v)Ejyu"n :P5(n nlY3iK 11p P1,5qW
,1y3'''' '<1 ,Wt 'n1^;8D'P Ciii"' $8 1 3 t3s p-p'Ti 8 1y1
11YKn Y5 1s31 y2"y?1 IS1D 5,1"iK l K,pp Dp"w n ,ID 83 tp3'1
.tuicIss K 1K
-yi tI1K ta3n pi o13 yturn Im op ypl&nl. yBin'K n1
.X"1 'IYIysy "yW'wK y-i I' 1)S15 y."t i tU3'a5D 'IYt jiq
yj'1,ww17u-j'p) y' 11D vvr wy3n310'7 yB;tbmD'" 'P P31 s
-It3'1i Yt7''K n JIDEy)Y tDtjin y37 yn ,p't3'')i? 19y'8j~3);
1x it3"xy~y y-IaDP) y o TD nv ttps Y "t tiD ,5snyt yom)p
.Xlw iniyN a r? twl lyny'fto ix IVn 9 ly' t pimx
n tcntcDW 1B' t3E I 3rs ly Ym 11mmp yDln t lin Y n
-30%IT nIKx 1y301 7t 1IDyr 9WvK ."m1t tt3"A 11P 'Im8,,
,718-llrnK 11t 15^: to 1j'ay iiywfl'uYt3 PKlm .yiytin

D80,18i3 ig yi P t15 M31P JIi DqiD myin31w jiyDyir
: I't jio3n4ig niD .N3IW Inyw 't nly 1qiut"3 iYt318
-riB 4n 1944, pN inriYtYngis y'neimNK 1rIv p
-n8D IK twvLyt$ 10 aiw 0918 7IYt31K p11a Ptw n
; wh1i8a 5 lpi nwDIn 8 iiK -tD7rPyx pn IB n vi j-yj
739ly'i I ,i1)lgrvatga V tia v, Yr1pntoDmqIp p -37nYi
-"I(B ; IgWIpK ipK ImI5Iip i ix lm til30rwY3ty fIN
JIait5i pxK 5t^o i't 'T)x wngna tII p'YPvi~iB "7 I'iYDYi
.1943 pin vnypnri in itvi D
- tios-in3DiD IK t11j)R I n11, )p "Ilt 4-1 ; 1
Dioms=Y ywioyn 8.5 lP m 1 tngle t 1i 1944 P1, p13inyi
,5zqtnig8p.IB DitYovay Yntyony 85,nKrin I8 itistopn 8 s
ewriDyo 90 ,195Y'7Y- s Diymt)ajy ywnoly3 p't
.ImD-' -igz D-i.y33Y
-ingt l tIn33 BDsB y3'vf 1tq7 n 1- i ,nin SBnp .3, D'

II~tPtsi-pto" ,vi 'IYtw 51 ''n fI ,i;YnB PK 'oyn
"IM l ItI -l'l)1p .D1B-1- p315iD 1 9r'i pN DY3gt)3D
.13K5-nKin 1'9yt lIt tnyID 62 Dvtis n \ iw n trmy w
11 tw5n3 InDn 'Irti ;it v"i TIN nmN D!I ?58 tLo'n
lo'o ,I5.0n yrytmiK PI piYt tmi lo'I 1 iY-t1ison Yr1n3im
;iryli niln yriplpy n pi lix v 1)1p iv Y131K lit P,5
yy)3) n1tu tK vY B9 i YI'I D TS ,p)s=D inn ,"11N no
n 1ta nrino i iy1pr5n IyV lPK JW 1yi g1 1 nsp IN W )3,IYy
^y^ m 93 l (1' 8 Y317 19D'ty1 YWii'?
-63 5qt *niz nyv;oi?3 1,!t PIN pti3PDI KNj'i i'vi 5qt
11. ynr tiyn 1PI) uwyn WI
y.y=50,019D 1 oYi DI) ,011,n018 y10'171 y ''-1i n iny 5
KNw nrl &yip
^ItDnYu n -InO1 t3bns'n''3I miy t3r'i I \ lix \lw vYngS5

nypf'yz
n p li psW bit viss 1 7t3B yDvnwo n tly 1 5qt

p?8t3D p 'lo vw1iitp$,ns^'l t n


t2M l19YDY^t1s3Wt'W 9yiD5I .S3Jn3p 11tm pi ytjuI n
.SI33t'W r1 A'W ItP091?E p1' ',5w "fi 119 w~y~ 1W 9 ty)
-1iOpt?''pp5 D058 ;9y318 D!?n ,;1'm 7o 8. TI1W TO pein DJwin
Dfl1,ni3K o yiyfl pt 1,$yyfl nlK U1y ,Tyif 13 yjavm'
y unng IV Ii i I5 i 63 -1 vj-1YY5 PYq
9IKW ,yitDDn3W'K vYr T' DY1TI3hNIt D 1 2 :D5 3YD1,In
170 mY19 T'1I 3 y3u1 ,1-ni'p' i j K y jI3v t"8 1I'

-)N iK t' y ynolttD1 y-niPn 11 ?IV j J13nE1
UY'1 Ist 3317'YI N "Diga V1 I7 tiy 19-1 B DI D p3E
et3-mrn;,nm .-lin51 10Ygt3pY LA) -1y1 ;it -i1:Y39y
r51-p"ptln Ipi ,I?5I-j8g "il ,151V 119 w;n nyltn Dtun
DIY1i T'N DIy 1jItun .DYviO'D=x yyrIDC51p yiviYs 5,n fIN
i-n)5nD ity' 0y9 IiQ ytin Yvalto 3 0SD I IPnyog 1I
.JtWItT3r-i?-3 JWK nYvsy
-ws Vt'DSg,?Iu)1 t11 J11n unn nvum 10 1, mvng -7


yjyI3N ID 1 D91 ,Iy)85 y1 t ia lit IY.V-la Y3IN4t rBf
nIKII5,,1-mnn~nth J 11 DIV YI"T DILA n9ywi Ir1 -1g It11
tonyw ;y1 yDmVoin .5nn I14'5'n 63 pn DatDn finryDny45E Im
" IN "IYoIS-'n11 i ls nrniD I' 9i5 IV On19sy8y3 Inyv
-'9in YWnt3D)WD Yvn17 n pa fID t'?y pmin Yv5vY ,w'tin'

ul10 ay piya 7O ntwviT liwi I'DD 'Iryiypt
l1i pit yw nW D'n fit bi'Y y1 vi tsYN Y1 31 yjitN p 3DIq'
"'oin ina 9Iy ti IW 4toiB tni1 W Io8 ;lyum "ilygtYwr y1I
nyny1DYn 1y1 t ,tu I n" tnny D',, piv TIN Dy .rnonm iy7
JIK %g) ulm3.11n ,1911 i tna'9Y mls IJ83js IB' Dyl KN31
T'K y D-IT D03y3Y 18Bn n 18B lys l j 3-9t1t11 3 1.t371g myl
1t ,wty ly3'tll Y315p yiyrK ;yppyiy1 w O I y n .1Y33Jv s
Ds1'iijy 1 1,15: 1;p ny TN S ', S I' l1i t0O tnip FT '1'vy7
.DYi U 97'W.-is I'nro 1 90K a i'7'ni3jcyy m111 inYI1
TIO tyntininst t3ny vl1m ti apIp a i10 nly1 I'n
yo itq 15vtyl I'D is ,Iyy15 Jim l'BIyn 'ut3'i83 nytr ,1"K


15u1 7 1 n 1 ,1DT'2 D1PRUU'T 1IUln 139 I UTT'T117' ip3_i l'N MD
'YNa911i2 "iuU"T 3-17 119


t~n lnnryil -Ip5all nyv eIII
--na gt a'\n n vla ~~n~
-jaw b tbpr np ?8Ut iw lays
:ipt5avy p 'I

1V\ pps jav-iny pIon y Sg-l %-1

\paoQst< W \W'r'TW 19r I'ltlK p is nS
1,662,000 t$tMVy Jzn yV)yn ,^1'81
pen pt3p ?mir iina' phyn a ba 'w
.pYsa1 ^Q iu srn 'i iB t lstv
tyv Iva yivtI16 41 \D lit) omikol -q
-~l^1 ttn ll '81 \p"In'vi n$'TWs
".lipit B'7'


1944 ,tmDo;'i


-Ts abn I0stto vyoyvn .vnp)on
*aTK l}W'W 013 9381~ K a3 VS
-KB'1 1YVB'T'S~~~ QTS pSSI~ S Q?' nsa *ison''a-^i''a I s s^*i nv. lit

nvntt nviv Ise vnwiv te Owtk
mv'ns wYfn y)3 ,iy?' 'w i'pVwn


\nat-?-va T'S a3 yp'7<)sv "n 18
twnt 662 uto 14? 0 1 QtyQmi Qrn
Jn yM? ,nvi-wp '1 1?'n 12 '3
.g'us1agq -1V9uass 1)V1 lpt jCp?
'\ t ts ,nwnnn ivvi'?a1'n N-,,
ln Pin 1ty'1been a sn>#i^^a


-atS 1'7SIO ai-l wym0 n :ps
-Vmk vv-nhk! -1 QUn1nv)pOt\ twl

P^^'TS eainB .*issaits-W'Hi?0 \TD
-vvsk ys insw lt) a ,ityns

.llpt '7') ^]1'hy Tn lTIy
syn \a'yn I's ssam t t iy s *i 's
jt nsn Jnnv v -p> ms-1 lt 111p

'l-i'Tsn s *\'s 'u'^anv i vn vs
nlpmmmn 13 TsivL. invi -on .e ls
)I 1w ,tsnons yv.TIsm 2,500 tnts iqp
011 ,tSyv 0D1 pvin Zv i t jiss
".aB'pgyp pln -on1944 ,tabll4] 2 8 7 38


mnrluI tois ua n "o0 Inmlp JIK IT) jo'lPw'mW T111-T "O uD
p.Ziig ny3lrn -1lylWo'Tf'i .
1J1 rinl1 W17", : P1y A7 IYrlT 11112nYV YITIlI Tr A T'w
VO13K1 Iap rP0'0y i ymp 1D? n1?? p$ w thy3 .p$R rV
1uom'i'Ita 7i 13tPuttle' 71t imlo '1 TxI' un1a .T'-L2w11'n 'SK M 1U s T a1'7 T !t1niIS "ID K 'al ps ?i WnYi
Tmr 5,D *'a lyl'r3K 7yll51?T 1wD n1n3l~
.9?:glp IpT 7VI3l' o Y-r 11 7=17- 755ap K7-T r^iyn or
-1 TIYII* r11P n T Ull 'MT MY0$ n r7Ta 12:2 K* l TK
nnIn Y1n JIMA pW 'TK '1 l a'3 T1'T 37' n37t1i ,,Tx
Ilb nw a n i nws 0 173, PW'1v 7 11112 MT ,J'ns i-i 3-1 n1"T 71YI
ynyT y1n irirnnn tr inr P o11n ,noum Dn ly ? s Jti ,Kinn
.yp7yfD ,Sf'l1m lp- D i"31 VI Y1E 'fl nrin 710 wbtz1 ylIpDmsa 11 yV1," IfPin1 12 jyMptipi 2s=
DMWI DD Dlw 'T) nDw vvnaw$5,n t isntm tP or
31"p ;1Kit3 o l P1is flt 1 '5i K.TV (lp n"snly ;1 B 'r
wD'I3 -IV- IT",, lv tuil oy 1s11 ,III ?1 U n i3 t-1 y nvl r t3 'Y : 'tISpyns 11P3fl D' pvn 1 p yi3v7il IWK' KV 's 95'1 ."IKT
-18D no133 DupWOtW' PW I' ,T'W p'p t03J 'I9 T'<1 8 tW pD3
I'm p11 ,0t35t$93n11 tltK y ;D'nll JK ylI ,n"ino pi ,w 1n; 1i
yi3ri ln? BD ","Yyi 5K'I rni,, tIoD M8 5N C'] InivW 5'v1K
.D1'P III
,-i'1 8 LA T pYi5 ps 'i OPjiB ,pqm 8 Ti 13p. pW 1TIN
tyi3=r3 Dtl ,T'1-lp V)VTriBu38 ,'09.15 y3=y$ 8 V 1)v B loDt P
-I'n1s D'T3) DU'T ,l'PZE4 017 7y50?1n 918 ps -^ Dm 11
.'IYDP8183
,by11 n P'3 ,taDPY3Kin i 'rlya K Iu 11i59 5Dviby Dn Dy
PWK iPWIY3 i1DYt11I oi ny'y'1 1\y3 ^t ,TkY11 Y'n7ln 'n
-iy'iK 1y35Y'K 1 3 1l9yya1t ,p tD ,Pty'oiy 1 yu'D1ts y3" 1
!''t ,fIynyj ta' I^Tr "t ^31't0PU 1ytyF1y~ 19y14 1yty^?5
'9Y IT'W Y3^'t ;r1)5n 1lyt79yuyD 1Y'r p33y 8 tH ,ty3yp9y3n<
WK 7y91p3 ps lyp'iy3 y9yt93 y958 P'D YD0703Y`I.833" Cb) LC
n30n< ttyn D^TI ,TWK 7y1y' ps .D5Y911 1 pit 5dpyr 0Y3Y'
'1l w0^11 ,7y"t TW p14D ;BC0'' 0 1pa 1PP 0 9l 1 lYo ,CiK7W'
u lylya) T2K D01I ,'"oI8 590yt s iYt tla tDT Iv PoKq I 38
jYx w3tvn11 oiy MI t3Dity yi I.0p 5i p yI3 v0y 7i3 f 7 '-i

I '3 ,5-m33 Yo'Tyr TvlK ,yaLy tP 'u ,vy9 poy1i U'n;p n
r111nbND ut 310 r 'l 0 .i13'N TIN xD vil 'I D-1 Jim 15npv71
'IytP883 DL Y pT n(1 oK Otp0 p 1 yW ptw finor l y I n"1i 35-
r1w T5N3 otpl -3-I7Vwl -1 pa7 r -Y'131 Ty P w T p
,IT' Y97 I11YI DD rTD' iB1ynDIY 1T'i11 Iy prnt3 vMt V -

.1944 ,5'nlB8 1;t6 Dy
yeD'31wn n 1ila PKm,311 9lpotDp iyI ,9yB5it nT5? 37in
DPYtI Jt 5: Pipl'D TIln PW 1y .rm 'yt2n pyll3 ulr r p
by3'1 3pY' pn '1 '1 p^ ita00s<3 nsn ipt (18D K D'P'43" IK)
tP iy .1311y83-t3?1 '1ioL run pnD 1i3y'1m -1Iy ,y'i pl
.0Ds3 yt'DptiN i;n yUiyr8 l Tiy \ 7 117 11 y 2y-^1 \s
-7y3 ,y'0m138Dpy8 pW 31 1yi1iy IY TW PS11 Yx'YI 11Y iy7 is
Dtsin Pi'p-iy91'3 \WD'l0 tis Iti' 1 PW P1 ,y3i930 13 0yj!
D11 ,but~ K 1ia lyn1y1 .YTipDtio p1v ;3py y30Y'v 8 r't iy


'T 119 N93UnOTUS 1139I' 19'1N 1QNnu) DTUI)
(.1944 2'-lM 1136 ,IT'I DUW'DI11D

1T9"2lW il'2W a1F1 *


1
(D1111up 119 DW 12n 1)1p2i ,T3K'1 ?iZy'D o $0 7ns -fl )D s1'T3 7n3sn. ,rTP ,1-a
T1yuyx 71D, $W018 710 1toyl 17"09 N Irx 'lin
7YaY= 5"Uk '- Iyyu TIN In snymr yuoyn Y^ t30 up'iYspyilm


1p .03813ly 1T1a pr1 7[t3Cu '- T n 0$ 1 -nrrl 7311Mn 70p11
o'3 p ,-'IK ,l'Tl' V1K .I7-1')B 0f 3 T'jT 0l 11 t 3751?nll Y'D 1T
P'K 71Y'nT 713 1nI3 lyT 'II pis71 TR 711519 1 X1MIyD'WX
71D 13" 11 T ) 11 1k '1mK ,10037 0'yt 1N n% 7Kyl7y 0Yt'lyo'iK
,'XWW f ,"T'1 "1T $l 1'- T t037'n1SD t0'3 ?3fl^ 137Tf1l
.131'73 Qylyy l yT TW' pYn 71Yn' tlslYT ^? 110 '73 110 yY11
.lpys KL, '7^2?' ns 1x# ,nr7s ^5T II 71^t3 97 *is PS uyyo1 ,)13tN K MTB 1$3 U T 7T11- Tny T1' -1W7' 31Xn
nanL~a -ly-r Tit ly yw31z'-I -r Ix S1'mQ uDn -TAn''I rI T
- TIYnw V 1TK I13 00 I'D 1K II'I iDO M3'1 IY0lD'1
-nania t1Y7 D13 TW17y~tltgbW asT T111. 117P 19807 tW P K
IYVITIK '1Y P14Olt D 1 -1 097 T1 IS TT 3f2I I'm ; tlXo
apl i LIx nrrin 2 TI'Ws l T Tl' Im ni1 f n ,'n I3 :' nnp

*'Y137PD3775 1'lL*p7 Z71" 7ya3 113y3 KIN
YSXlt3'Dlp D'ItuoD 711& USl? I'm TW flm ITW I T'
..lphyp Tym iYx Uvusx t3ryIsX1l m 71 ul3 y B s3'7'3t TW

3

pt 7y1y37 i'X 7nr jr011 )7s11 ,iTi1 '5D g1IgD J71ST o?
or11 ,'T 7TN ) zll 1x 0I'Ins7-Ik "'T J1K iM ?VIp yv70'1t On'
TI Oy 1I1 ,y9y IXK 9Y'IYTI1 7I1 N 1911 ,'I7YtI3 l OV $3r
: W 'I1 PJ IM 3 W'Y159 Y'8 1 IT PK 1 1 3 71a2 ip7YXIs
KM -iV* : -iy7i3t3 o'nyn11 12 Ulryi U$;r ,1 ,r$ 3 rpri nr4
U0OdI 71H ,'In tn1MpI ,7tr I"T Yn37 1'3 0' T' nI a 132 M'n
,T T''a 7'1 TT TW' 1'k 3" '1uK nr1 A .*m P'a 1)DIV1t o'W
.,-n3 -s03i
4

1371 1370.1 ,"In y3BB'1 yv'TTn '- '157'33 Ii' ntK
-S1 ,7'l9l0 71T8B 071 1'tbI'p-0M>'i T'DK 11 31TDS3D
,wr31 03y7-r ly3'IN 1 tU0p98?
71fK JUsTy7YTY3I *'13'7 71*D Ty12'J3 ,1'T D1'.131KD
y3y= 1w703 Inap3 1"T1r 3 pWi' p3 i r'j apv 1 ,nsimDPWy


U "7 7 y 1 ; 1944 ,tMDlf1


'- tvnya W=1Y5 DIIID p IyBmtaDrlDp p nv I-W INs
yma'll 'I tY.tviwi;i tIy 9 Dyw TpW n ,1Dy0ibm0 ytv
WD tin DI$ tK 1 ,I133nntD'iiK?-)ts711 1 5icVtY-nD'
n' 1y9yi tyj'it W I K 1i ,3311TY Pop ta3,, .09pmysB^ t5s
"gpP fiD y99yB-99Dpy 1iu9e1y -n irD trS3 Y9Yru18 Y'nno
p1i 3n31pY-13= L" I Dpint113,, : DODrI .3 .,) "Dltol15)
Wt$ln Yp1lyo1 18-IV 5'mT'1l 51 Yn lY v .("P'%Ysiv
Ijwl)t OY7 nfl tD^w0 E D fIt0 tY ta3KiD iK'i TWK 11- pq-)p'Y
lwpYv trvy'nt 58w1tB 11R yI;3Nz IIn .1577 it1' pK r3yP
y9timi 1y9YPty pDn 9YjY3oY1a3 1 i 1D0 ID K .(1WP yDtyiy 1
Iv"Ypni'tll t3 "tt WI ,p'viY tin10a p9 t-i Y t )'iV DN
1W"1K \1y- pt yIP y9 f it 13m3" IQ'11 1.Bu0 i1Y"T
.P'133)3 tN l DIt 1 'I 51 u Y.13?"

Yaay9 '7 tynyi (p'n^' 0;) Da Tiyin i'T'-1- r' IN Wt lpK
- [1W 23 'jrr-iD D0!oiD 04n DyT ,sn300DY9 Yvw"N
"-114 ,a1483' .1654 I, -K ivY73'8 IiK 1Y'v1 ,iy3y
31-1 D1i .yV13'"yn 7WT vD5 y v v0y Y "11 t ,53n'yN 1
v5'ly" .fl '3-Tyn 1 t 1iw Py )y p8 ty"t 174'
,1654 0118 t=nyorine myii 31iYYmm nyByn' -Iyi tiQ myi
-SD yWvIN -Iyit$ 1K y-3'7jN w yyN t ylat ID s i y 1.=$
M11 fi Dli D'Dt-D1 3 i p'-V pt< pn p)?Qy) byC). D
-y1y9 tit tvIjmY '{yIn I7 1K tIN 4n yPry-in-pty ) I
-111- ,(1649) ,%tnn t(m408 pat lvYY 4- tvn aDnwva try
.(1649) tiipnyqp 7p N tP iO-'t-v iv7

-C[i" pDMS39- I y y 1 '1 jv39 t yllv t< DIXYB 1 3
~1u3' iv1o '7 1p tntw iK 4u'TK 1t piK t .typil mpb i' rw t
1 ID5 jt17 lit nD(Wn 9wlm jpx 19,)v 8 19518793 IY lit
PTN tnYv5 t^'Tr' tt^'ts t; D[tsl tIi yo maYa Diyin

-'3K Y'1)13 PK }laW v v I ,'13i pW 5 tn Iv'T 1711-1
-1710 pIi' npK .P8380 8 IK t3'5 ,i3O=19-5lt I11 ,1'=1r07I
19iyjN IpI ,XN 1Y0tyiDsE -D it ) Y91t 3 p3 I pn 13y'^T 1740
t=IsyD bDI nK a 1It D7rn ,ri9Y-'i )y9'nK- )h34PWn ',"It p


1iJD-'D^ m 9u 7*

;yu t1n 1nflPy iyI 21 I'm 1A153 ri1 JI P DDYf18n IV -1
"1 .5yso8 I1 1pD 3y1 3 1 y3ly I 1 t'ID 1'n IPSS' 1i n DYi
'? ?i381t8 yn tyn 1 ,s18s8')? y1y13l'? 8 5 ?58 t'8 Y932lYw
.D5yPnB-D7'wip38 1i3)y9y 8 ('1
tDD'IBED YUbTi'BDD'S-'i s 1 Ywonrt 191 ,omo- i-1ijn
-yi t3ya 19yny3 TYo1tpT'11 DC)S DT'lr'YbDr't038 tLP 1t pI13sN
ps s1 "1p1YiZY,, 13y"? 11' it ,iynt'iN I$ 132'1i JIs Dn)I1
titm3 IIS O3p218 C 13)j)yPYru) 8 1y1)"? "I 8 ,18'-
lit 2134 bvy1 IIN P,1' pP513 8 t's ,yp'irynD tin 1-1yayp
it$ i 11i,, .'L"r n't"'ri) VD15onlD3s is yvut wy) Iv7mt y
Dm$ pi ,J3In1319y y taj'8 ;D'8sn "1 4: TIN "QvS nV)1
yj3"t ,pyn113 01n .ny Yy tain 1i13yt07 y 3"ip Y1.tjIK 1 t
15'ni Dtis ym13838Es1S vYWutitbrinD" '1 S118 ,15n J818IS 'iyn3
; DpyB'Dsp-uy1D's''iyaj'Is 'I ,"t jns vyltyy^ ,O'DD'oItSS JITS
' 38 ,p''t)D sns32)iy3.s '1'? pN 1'153 f t:'Imw3) 1Mt "t
"' 't i'5 'mI8 t)' yps3) t1)"t "t 38 ,"T18y1,, YPtka y 13"?
?tf3 5 'D'D-B'-s878 '1 ."Dnir'Y3),, 11 ,y3yII3)y3ry
.11s ]etw lyo^D'is *'-tay ]w7 lis ign TS tEuYa iy3t
1'ynyi- 13tj)331 t?3i? '"5N t)i3813'DW-5$ (1yp2y218,,
jP"? 8Y p1'2Yo3 y 58 .?t.y3) t)31Yn1 ?381Y1 p'53'pyE
t1i D"yV Iy1 pJ 1"W1t3y1s 118 '15n T' 'D jts On'
sI) ,pt1 -'1 itslly 1492 u3r'T? S N"l5' ) y -)",, 1 5'" ,1o?1323
yOs psN IDns yv's -).VP.vYm yOLs lit yIrp p'rlyri lt IV Dbn
358 P8 1D81 3)58 ,p1s53) 3)58 pnit 11)32 Di!<3 ,1DJ'? 1 3
8 180 1?)2tt3233Y)D P t("1"1nni t3fl3)3 1(3Yi byDl ,D3.'153
.3'iin1i oy'"
'1 1't3Y 1y2yV3 1y2"?' 11T' 138 ,tisa '1its -$1p t?.'n'D
.tx3lYrwp nY3p 1'Y t DIIs (1IODtb 54P3 ) y'1Tv11 s Yt81ly
.11ty jps 31 1'i p yiio-Dil p D)tnIwyIx


o'nyi3 'r",, D:ypy13) tII I 1D ) ,1t p-'t)' 8 s't t)U3)SliD3
."N'" 8pW 'I'N 1n8B ,'58 WI Ptn I33D
1yy"31 D)n8 ,3t)in.D "1-11 .7t.ry9y 1 i t1 iy rn, 1'p)3 JN
: l't p''itis p 1' iN [IN )I jw 1 yOS. 9rs n mmlN yv'r9 )I
byVD?;Iftl p8 Y'1181'p 1Y1 r8i np) "1"'0 nW8 DPw,,
ps In ia ( V Iy nvp-1 a l wp IB'WI "innn-11ia ,, iyI .ni)5
taYj's 193193Ya ItMID ps YVBWtU 0 ,yt33rtYy ivin'7s 1lyl
j1vv1 Iyj m8 t'1 p1P ) 1i 3 58' n'S3 11 1p1 ?t$ y1i1t C ;b'ii?-


'T111sIID V3I8 y1 1311 i3' 11 P' DU ,p'135 1\I1 Iyn TWr
y9iyr D y ?y' n P' n psn 1ySyW'37T D13 toy2 IYn ;Is .pfl0a
T'4O i3y ,t'131I ps 0v lit ,y3'5 I;i jit p1 \ym
? D'iD3n pw w=' Y''sI r'N v'i tIn y wl f 5ns jpn

IyV Ia It') 11r IPYII 'y1 nIW Vt Iin pm n yyIT 1 N ntVt I
ivnV5 tw) OLA'P3 78 lit Munr ySD ,I irv Ito)v 5 1 JIN tPs lv"
xTayto lit y1fiy n nyP-i I y ?8tlit p'D tn'p


I't to'D t3on 'W psK ps vYo1niw YD .D1 IYBN utsn rly
-'istit3y niB 1y' jit7 Is liiY bC)rIn 1it lY3m3 Iwury-$w'vs
11ftnS1yz^lp t pW 1i1t-08) 1 Ny VY T' IY .tY1v Nly-I'
', .tt'' Y50 a y)"t1 110i inymY Bt I'? "-I -1.v J'y p I p
II .n'Ti5Y pb)1 Ioy q iyi I -ti rtOsin 'Iy 1 y 1V T 1q, Ytoyv5
DWi M T'IN TPS y'"n ,071 I'3. i 9 y' ,1'n131 p't ,:a
P'T pait wril-IViiU iyOyjiq'vny -1.y-1 p)5q IT1I my yVM5
.1p'"tDlunwi 1Soq'vt
p1t 1qD)yonwI IwIIS 1p-i- IV I14tYl pIr 30 1 1S Iv
1tin l tYi i t I st q i n3 tt)5y t 0 w ta^ \NK Yvut0nynD '-
tU1y1ya tw ,ywpDED ps n'T0p 1y '1W 15)'I Y0t33Y9334ia lyi
1tY13Y Ito8t3lY Din ?I PS W PN 5'Un tjb '31 I"'t JW 1y t3i
.i11nM yyvl5vT yUDiy 't) 'i II
p,5,,m'n Di p tr n W t 1y)0 jv13 n vit3y)yD wIy Yr5 is

- wyiy1vtI7 rt5.v1vj9ri pr JIDt3813y^ Iy t-ir n
? t1i IVa uy tign DII pyn
.'"7WW ''33 iPMs,, ,nnnsMM 197lyT ; 3y t19oC t0y''s tbi
ti'i pPB y 7'sI D0 I t3in iI p135 pIt Iu 'In tni t mY33

rw aysi tV3yM IBpIm ) ,3ynt5 DDS uDnIp nyf lpi tyvi
y:i li n ,31WT Y P p9r i 354D m

"D'I I3n "t 5V11 ,tin Ir QW y5lv tmml 15Dv S t y '5DtSo
-wiN tpi ,? 5,,n IirN IV'x iwsl5o i5's lx jv1350rit
Ty1313 1 TIP ly-1 ., It I 1Ni t'ii IYN3 3'riis D1 0I0p3 1
.i0 0-Il 'np lp S pitsm Isn intpli vtptyIvSn TW IIV5
"Pv IyWa tv DDYDItV9KDso lN j 3 TIN 1734 I' 14pK isn
viL TPN jltp w II' T- lri pl n 'IN n)1-frl': -1w9"N
-Dl2 .j3!8q3- iS: 13 t 3l pp {tB tton Dn K MIN t3y n 13n1ue
I13 l 'it 3 1y1i I'v vY35jt" t')m53 t3ziT0s Dtosn mt
1775 ains pn ,1649 inrYneS t3nyn 1n-=1 v vY0sa ivY1 "T
taui'in 1842 j iyx onyt'$m n3lD lylYiD iTD T5 rIN
-"y Di'IY'D pT1 Y^8i0o'TI 1y"tP 3'l $ 'IQ '1 $1"3 1 Ti? T'1
31) 0131'D 31W1 910 8 h 10 t il5Ni 1 1740 1N l'T
Ny j omy l pR Ywr 1nt t3i D 1t11n ,' '-i n 1 P yIN I
Sv unm iWol:11t jllvx TIN -TJS,'~5mv-N I'M I'I'x tin yi)vTY
-DIIK tny Dtf '197iuK1iK p19y t9ut)i tonq Denl ,rytry;
PK .t j1 pa i W p1 '$3 lIQ p'5n ;tlm 'yi ;1 i1 1i 3 rivy
JIN ,vly) i8 5SD ti 5y5n DNi, zim Tm31 l -1v pI 'IV 'lIS t
Ts v iIt Dtpsni tpi pNrn Np i 31mSDD'5ij I 1i34R ,"-yoY 'ITS
."it Inp 1NbD'I p1 t Nt 31r tg51Y
-yl t'3oYa313N I1 S 1I 0' 11itp yV5 1'Y IN 1740 i31 ITm
' -tID J D m oI-itpi 13' n1' .1t11n
orrls 'lt5s t.Vilt 3NK n '-i DY03131? 1' i TN Ip-'T 1i mst'1
Siy3im nv i''ixn YrTio Yrvi5 l'a' ,yny"Ti y31nwr 03'rzyi
-183 17 13 1'IT Min31' p1s 1 3t Wp 1W 1 0Ny1i yivx
13jzn t-II< p3 ,t,"V viS' S trnuvi uim 0y .pDs? v-1V311

yTNus pi it'o1 l i'D ,iiyui it 13457 1o9 It i'x n 't3<'
1t390t1IyD vD1PtTy) ?t i'D ,noN .pDY3 n 10r p DY'Y'TYBm
tp tsinin'^B 1FiyjyBB'ia'im 1 1y34i ,Y3jsY95to 9lYiY90I paD
~LAMI nyt3nN rmmrs tyin Dvv
TI N 01 ^1j1 tI vD Y)S'lO1 311 DI v1cr p3 tzi<
IT tan MIDct p tvnmyo n y3'iyn 0-i- ,it pqyor-tl IDI' N

141 tntpl n1y39 v 1iy t -inm-wn ,I Y 3DY5i 1-'11- jtn3ny ymN "i
- "Wti390 I Iylly psim "iI Up'i v;"x on W lY;1

iyD'I'l S t 11 0 lYvYto p1t ltt i'ti '4 l tyv"; "r i .jy1
-IS DYKYd9i tiDJiy W t3 1Y11 "t ty0 3 ,y35vy ,yU)"3 y
r-1 u;105803 1; Iii'y u iy"? 1 "T ityH ,vr -ISB-P?
.(1pDmrs) "Jynosp my11B ptj;S
S IY91W TI toin i3y v'K I T 11W N P3Y111n D O ) 't
"I ) ,Vy-n,3yI tyTin'H p1 t ipyw 1rY) t "t WE1 ,yIt3t 53yl
t3:)1n y'nB tojypyl ,-115yvD y3iY7T -iIS tI il t33yly t3rn
p(xn "T ."Tlt)I p y1yp'Lt pW Ipiy'Na lPW1'i1'Y IP3'"t? O1N
WIiN n5YI iY9ti 1 nli pN IlYn2'n -in97av t InxB9' y1
-.is i-n^111B S11iyTv tlyt1 m' pBrs pN1 tiPt1 y n psi v

-I') lit uvz 5 in"lm : jvmv Vvty)lD-1xp PW vv4)Szv 0D9vr
-iy Irnyi is DteYIlvDIDsDo pip lymv;pY 1YoY ,tIri s&
TpN sn pT 2 1 'IS pI ,I-y111 tIV B O'llsit3 T7, 1.yntvy V
lyn btiin ,ntwDnp In 1p 3 ;yllyi Dav-i3yv li3 ip v iny I


ptl'bi n311 y-1 N itplf ii 0 p3 100113N 3Y3 v: 1S i "'i-1 'In1i I

3Y TIN ,153 'S-I1~1 ,0ti &3 TI 1J' 110 J i391m Y '1
s ~1919T ~ Y 1y D ~y1yY39 D 739Dny 1t11D 7toa 1ii'Mn
i .0 lx p t ( 1P T '1 P N i sa 57 9 1 ,tIril n 'i7 D13'yi .
-1603) Dos(N'5 11n lVxI ,nYr13 15rW'13e 1 iSt 315yto
tr5s1amm'x \w"53ny lip I3va S ,n00S5i1i Iv1'rSi1 .(1638
-'3yna:1Mis Dp YI 't3ix~1p y 1 00 yY TS ,t"Y -131i 110
P t 1t3stAs 13T.51 Y0-3 ) S 'is 0 03 3y11- 0 lI ly3i ,t p
1D0'J~p3 '1 18 ,t3'l533y1 teqn 1y D0lII ,11i1y 3 tPS iT yt31Dyia1
i 1i9150 1ya' iDix nmi5 t 93 13 Tppy 1 1 y 01a -0171
11y TN 1653 't pms .y 31S'13K N7 1Y3tpny uSl Y'nx n1
.D 1yDiD DES9 1D li yi DI I p'i t ~ 3 '1i 1 i 1Tiy Dri5t011 i
tpn1 31 tvn Dti sn 3 n31ip 7 t1 7 i n 1'y 1D 13103 -1' s Din
.17 i04 ~- '3 ,D~yl3y51Oyy ,1't -1s aII'0 ytD i D31 W n 5S7 l
.03 1'iit 7 TanW T~ I t1y-713 133 1is t 5t0~3 TI 1 I .tDV"-'v
1l313"Pyn 110 i w5pi'l i t to' i "5vpIS Iy ui~nl ti nti

.0o3i153
:D3i? (1663) YrNiSp 1l35"'-is1i 1311 110 1p YtNW 13Y
"y31 11i3 Y 1 U'ii7 INSs ,no 10uws7 t'93 ?T iy 030 I" lp ,,
10'1m)tiN3 0DY1 m'5 DpiyD31.11 i03n 1 I 1 iyi1 10iy31
.y'313's p-.7 o' r "z ITNz 1 ".y1751i p 31 y13 o0 Is' ,
"3:Ns 1Y03l i0i' 1t iN 1lm i ix 13m tI s ly. i it0is 1 D 31

Yv3Si'i ytiy.1 pI T ,(pi 'i 3j) TIINYtDos-Ii3 ps 'Ni
IS1~0 D p1yT "t'D II1 ,' i0 1 yiy'K S y'lI Dm'IN lyty1
8 Yt'i10 1s0 s }58 1s piy0n UD:y i) 1'IK tI3T yv1yy1m5
N' 1yy1131 ty DYiItSD N 7 11Y7N' Ni ts 'it ,Di1y-nr
0yy3011 ,015'3 TH Y 3913"0y1 i71W?1T'7 1y10 OOD y310'1y
1y3 'y3 190 1311 1K 91' 1Y 31ii T p 11 'x it 110 t' 0' D Din'
.3 Y -t7i wn P) p nI 1 t3 n pIs7 VYV1-5 1

311,050.v- 0CN1 t nnN lit t$3 or 19 lix 011 Nti$1i
Y13N5 yi D t^ 0N'13y3 1'? 0?i1 D0 i315l31i1 Dli ,yt31 -al'in '1
1763 is Inp 31'iNianYi ,y33i7ipD $ Yt131i?0'3 n .N1iY y*'n'M
-lit I"t .3 n iaDj"n 0 in j ti"tiW ,0ti0 PST' Inn1 110
.Dp I 1 t$3 'niy 3 is tolsny 0 a5in1'i D nY tyin 7ai nlirn'
1031 I 1 5p 1 Ni 1 315t1S' 3 IVIV 10 1oi 1n 1t3lT'10I


JN 01 0 0' 1 310Tv t3 19 jti i 131 ilil NN7 O 1NO y


isjs pm uiSm t irlypj fOyis j rVBtp,,
,D10Satn NrMostyi t Ni m 01'i 31yi v in 'i ?DIM
Tos? DID IYO)IN Iin tIutimy ps op'-nTy
'".0n1N 3 t0N tc3)y t33sp v131 I'N 1 Ji pi
'N .011'TiN Y ni U 1T 0 y3s 3111i y T 1i1n3 D 3 tN i tn '1 Ny
TPI 1;S 1 Wi BStn3x5'o3 PS a3 nit"013 D0131i1t3 ,ltht1B
1843 1-is ,1 n n t yo 5yn ,nvTi t St'1n 1Yn) tIN 11rw-t
DIY YvINiitonI 331iy"tE03 miy13'-'n03 "m t'ND IIt$iiY3
-1v t'S z1ii 'o'-t31y m 3y0N11N N .3ot3130D '- 1D331 n I;DaN 1s


1944 ,tUDl41i

fY93SttiB'10 ,ITK YTW 9193tywti PK yW 388 tiwty-WY
"n'IliDp Dioy735LJ pW $"'0t0 1YoY3 ; iW'090ya yty'3'$1 X
.Drt)w31r I's1 ; Im3 p) 331; ot9v-Dta'lin ; ply5
Y5g1ln S YVI511.n i1 ri3 ,1q) 95 -19 "iY 'Is
:131 IYSj18n'N1W K H-W n 5$D3 ,55.i-1= S lit
-;iK-,toiip ,DYnOD80vli3H -l0000 ,lDyiimtoDWN tyc'9'!y^ It
1ia'tBbIyWg taBln ;wg 1wsy fir (01 a TI DYi'DID
.DY0DY1 -8 ,DYFOO11^Wl* ,513Ki-W p ,$13Hi
-"1 y95vY ,53o-)L ,ftwi t5ia tI'B wi-mt ou5-in
YWrhip DbtDIS0 ; tyrt!13t ,t19J'i^B18B VW^'S t11 laPip
.1909318 ,tnD'SDtDt'793
tyiB w30sP wr-Iw Igrn 1"1 ItyD Ltow DoqIl n vtlY D
JIN 19008 ,=Irv Irl wyn -1m T3 I It$ )3 uvivr-, i?,
p-mr-1t S lit Ij~irDW 0 11 1908t07 Dyll w- .IO nq -I
--lybtv 1'I-'7 ,1Y3p''IY91 Vyy-Ivr w IB TT t titaiS 1 9Ia
"I "nptD,, t'1WK Yw13)LSt JW vYWVY?1 i n" Y39YlpYt1^^
JPK yv'DIi n w TK 1YtIn I pip yIK"nt' N < vyVLtO','1
.In f yTta pNDy i 9iy8p'0098 'n p3nP .1iT' Y9V'5I
-Dn'I yuyBpnztri"'' n p7i^nDimi 'K tr) U') b tytD
.DY'yi9t8p
WIit tpa 18 ,13 CI-iVt')3 j I roms-,, J-1P ta D' t jv;"t 1W
.tij3Yjtaip 9Y~Kp'iroy p9^^a0 p^H (W y7i P9 P i3 i tv3"t '11
toYnp I' ,s'inwm Yogt tit 1 -ni: Di 1 ty K )V^10nI 1"Tl
8 5q7 iy" iV Yy1YBYis PK IT I o'nsn5 YIp3r@Yn i -ISD
-IS3E1)iYa 'K t I v r 1t K t lyiw lyt t l1tp .iybD'l0ia 5 "n y1
'IH ,YriDtlp40o1 1Y9'11*^a I'3K pi pxK (W S 13r8 i b "' u 19y0y9i
,'Dtvax5 41 lit j95)R3"N-1W jlH 15p,,K I'Dl D Dn 15:v 1
,D~tyai IN i ty)pVj''t I i ,Dytrn b Dvtgo ,DyniDii'> ,D)4O^SD0 ,0DYrv^21'n
.tnly 1 p3 li D)1V3:Y 11 fOR DVYVtU1'ii3InLl 1
yI1 TIN tDSDB Yt3n3KN-iQ In 'I v-uiI VY^ ywINW -,,
pti t' ijj D' "a tnp) 0 Dvy1, 15 IS934 194119 JE tit ulp11w In
"D'ionW 193 1 Dpo 9'nos t D$1 10~t3S tvny 1y tvn tVIyI
.('Pbilil!?^' 'IPD!)
tl..VV-Sfl IV tyiw rtnI1 ''ITS v)'' TN 5K0^1p J$>' pts1
(y195ti^K 8 l p 191?5) Pti1R^ 'i 8B ,t3 p5 Dybjup'i^ 13 DTl
tWrs 0 18'3P1t0 lKt p<'03,18 ,IKiS i Yy' Qy02 DYIT-t3 C
19~K~18 W 900'WF) ~19128 I( l1W'C13 jDtYV9 091' 18 yiety Y?~1
Y95 11P ,?y1?39 yf?^ ps ,1'' y5K p1a ROw jt3iDT)i Dm?
.Ito'1"? Y95 .P1Q psK ij'''D
lyW\ySti 'IVKs,, : V5Sv .lt .xrx OS iti x))v io'7yaI5'ta
-yat,, "lwt 1'-yntt '1,, :* 'tivKhmn v5pos ; "in t i
."piavT Wo^itn ISPpn


PIu -7 1pBS,, : 7in17 -I n 7py 3D'I pYt93 i DII1Y LI112)Y
.(uDI-ip S lit j1w153 PI'n1 iom t.Wi) "Iy'vWDDipv y ii u wys
I0s uPn I t7 yin pID ,[ 7 qtYD5 ,t00t3)'aB 1t IvY= -I
.009017 7 7
-un.i -m;Sr -I,-7 -11- 1N IS D ti n [:.V7 7 I's
I-t~s3 *^-9 io WiV y V Y -J)3_ Il z" 03S 'i n YYy1 51127 B1 9r1i y y19 \ Wy 31 1i7 1Yi ItB3 719 172 7m 3 TP
JS'In r5S 1q) (9n"? 9m1511t -I 1I lit D fy nyl IWs
40 T1 IN Yy7Y 7 5qy vi iv:y3 ,3,000 .ni ,Ip 1,K 11
'n 1381ty18s 11WIN i jin 55nn .YDmtisnwi5 gD Io tK
i,'vWy. It Intt "?I PK y7t 1 11 I i1i II patin 11 rr'
TIK ;3n obq1 .(D5SDoD itIv ,1oni0$5SD 7 w) t3)8 -1.051D tU'
-I3D^P v1.yDyv p:1 nlyi 1pin t n yvLon n Y" t'D ,IN(plw9 -193VDn
- ? i9t lyiya m'-inD D8 1'' 1 Wiss D I1n ,m5t1'0D -yryy p

,1777 itp pN DtiqB'p) lyoiwsQ Jni jnyq 33 r1 lyii
181 1i wT "t .lo1w 5'I. Vn931 1mY' 9 nI 1 j-rN -IT IJnDqi

,DlSnr'Im '1n IY3? .DjYnqtuiiuDD ,1yuDbyD'y9S PK yvwy\
-,'MSn im ^'IK .=t.vol3m so;yn^ -1.v5co3 IvVK I's VDOIP
-LYIYW yI 'II p1Y8 Dy111:3Y POK 1 TVY 11D1K Dm1 II tirp

9tiYD'o9D5 Y"I m'y' 1 -3VYi TINW Tm5 n' n- lYt1 ,DIWt
jn)3 1,,5, 1783 'i41 IN UYN J) DumD no n YDnrif ios
I's Dy3"n V05S vir"T? IV P.VIS P1) PW jN *im"t P015V-PIKL) tiEup20yDtat1Y DW tUY1.Y I'T 1816 'Iq' Its axn
tiyn0y; 19y rs PK T'K K t'K TW YW 19 a ,Diiyppy7 K B'D (p3T15p
v"tlDmi i-IVs ts JIN -iyR S tI ,tIvy1 y IS S1 tiy'n'0 K 0 1

tYo=r.iy pts n DTII ,y3yrvis nyvIT qt K Y 51V3 iyS3t'D
-em I't? n ,Dc)13qn rini'1 lit' -,Y .W pK vto= l .13D'ip nyI
[B'-7K p"T o'o1 n3 ,-Iq 7 -n DID tv, t33=Syn tDon3 D1y-u131
IPK I I xpvi t3y tW Il, .11D5$1p IY3V-Y13 W* ) -I0"3v
yii INK iy .1720 pN ItsuDmp p'p tvvoipvyn PK 5mo-tisq
.1800 1i^ mYv -It op n5m-1niK nK aJi S TmK IVYDtoWy
a5 TK INK Dimto3Dia p D7 1tYoinY33 'Y tDom 1722 'i' In
pI-i1 YtVoInI "1W yvn"S .W)IVyn paI IVxDyaIiv l1iity;
rW'N'iY n p't P1K ,InIK JyI f'i53 PK nIK 1Y1,, : ?yIMt
Dtri iylly IWK "E1y1p pty' P1'p-,, Y3p'ossi3 Ni .ypitosos1

11WK BIly DBBD'p-IPSD 1p toi; 5313 D$-i .DzYmp 1,000 iN
D'D tniiDYIyt9jWx Pie=t I7' 13jm1 Oy 3t3'wini) 1'W-u'3 JIp
.(^'W^*""ayn
tl 3'it ji ?tt IYyps3 jTu 5' 11 iyn iyi V ,IYYI -1o
t{YDBvt o li tyo 1ti ,Y'it l-i Ti pN p35y iV70WN Dv-I
.-13K53 11D zDY'5qp I's j PSW tin 31I>ytS3 l-im rIK

tin L.uyai% i! -1yv' ns-'* pV J IN -iyi 3?v5.v-i 3 5 yI3PYSD"i
.T13N to,15 D'n 3"S VV tI"T W 11

: toj,5 Ip


~34Q~nr99
:1'1'1133"11 ,P1
~srS~~yitt: lyt~nttpt~~-~~s~
:i2'1 ~3i171N
~i~yua ~t tlh`'lC'~~ riys


11 1 : V7 7 ) 4 3 1944 ,taDocP'


1944 ,tt'lH


-mm11) "m11ni,, ny7T^ 1 ,"Iryumv -i' ro-1-1 t ;D 'pitYm3
.(nantc
-W 1':7myn In'1r3 biyl ji 3n1t'l Tn I D N .YVT 'I11T tDt$
j-n'inin,,) T15 I 'm o0 y V t 5p .'N5p 1 viyu I-pN
N JI'K p1 ;^ p111:3y lm,, :(1892 ,tw)y3Y33omn-Daw ,"n15
W I'Tm p3 ,yBtoI1 11p 1tK1 j'own) utvi13 ,nitpIrl 0b1n
-83 PI"D ?"T t3ig t)0b13 yt3 'ly)Di1< IN .t)PU'rPty; DvOtO8
Di3 DIn p11y3 K 3W M 1W pT ,-poi$ y Din Dao.u yotii n
.n Yn1 p0D ;W 5piB I's lit jr5t n tiyn Il nv1 uln .DD pa
rY'nKcl I~n jlN1' Itn5 3'3's1' =85v -I l ?$ p$ r 11DT MD tit
.xwrp3 p '1o tDwit w W p I DI a^-infl D IwI ,np:5v 'n
1- 5 ? yT19 13 i fl J t1i i'm' 1N i 1 N W 51 prin 11 ,4i )
".lyliv -m TW' PI3sw VT ns V1H n1) TW, ly?
Jnn 81 tsW D'I'I ,p'48K T1 it ta5 2ip 115 I' p t5 i iK
pt nijpa p'nyla tm 3'5K L) \y1u u5S tov 3U li 20 1Ip
jk8 tS87a8 tp 'O o!In 1t p11nyl pi ..,, :(1873 n'
:anyt yI wa m IPin .bK PY A "'o tpYrY ,yp5sp t,8 1oY i
"! \rIN y- 1L0t to$ y'3n 3 ,yDtn yt1o t- 1 11n "3 ,l 3

(1B pv pww ,53s7'n y)' ninntovT S unr^ py1i PTN l1 '
lit I'm JN riv3 BP 1 v3$5 t1W I's1 tigl 1 ty i In. j"T 1. 1
Iw'iK tv,)y.m5P ,;ly1y3YnyzYN^ y-iyIIw DmIpS Iy 0oi1n in
pm py'5 ny"t IY7r S ( lYnY003inLD Dt tI U,,5Y);I pi '11?
18 '11 ,18L tl ,Dy1Vi'Btn wn iriWILA yj3"i Dtn ,tl33yw nI
p'T It y tn3"y t ,;-1v ;y3jyi3iy B1 1I -1i 1 it PI11n1018
j'lI p^ '1111 1y3y9"RK p jK rml b ,"'trwn1n9,, pTiy'I1 Dny i
TWI Dmii ,nyV5 8 IW 1:0Y,, Dmi ,n 91% w9yow ,Nny s
y13y litp In-iymD'n1? I'1 tun Nt) P'15n ."t53 nOH 1pw
tni 5tm I'n,, : pYitmym'IK rnB n0 tw3n xi1 11p n5vilY
"! 1, 1pn5180 wniiN3"N y t< 'D tn 5p 1K ,tNiyi83 t tiy
uyr-itya to 0n P,5w ny351 'Wy ,-'unt-ono,, ynyts ,
tK )58w3 tyii ,1895 i1' Ip D'rN rI '4t) 1is' t3t YmLHl
pm pts5p D! ,-tyyfr70 1i1 ly1ny3 T'W ,(11 22 ;ymIy t)8
jntn'%i IMP5 Y'15M8 YiyalY-i 0y-i jDn,3n Donti ,nrlT y)L3c
-DtM 04n tDD'toK tB"3 I1< .[ti)9I1 yp'91320i
'11, ,tJiTi 0 1v ,i yE"Ti' 17YD y1 lit p ,t1IN -n'B)7 jY) 5D
.tt00S-l8B p5.,D3DtB 11P tD$yl' N pW DyS99 ,P ^V
,1yo39 n QyIE PB tm13viY 1 V1 rpi lyl T yN y tnW13
YDYODy 1t3 .w"riw8 p01 iym lyoi n'B, y-7 tp PtX ry 1Y1ii
yV-y19i Ls ja4ntuy3 Q"m p't i's -1 tonp ,-Iynn -IYV1 I' I't \n^p
-iy utn ?nt0 0 311 Di .DvptyP inlmyL1 ,t3"pnoyi ,;inn'to'
I'B i0'"i83 -p'T pK (y3yaiy n'K F3!i'iont (1 p 1t 9 90B lY't
.(tyo1)py3p'?1 p3 -W ? 9IyV) "1'0nnin ,,
-ntp' 1tl9 i tim 1It11' vtYY5 n iN ,No'' Lo 3y, < 1
tu'llf ,.'YPpLy1 nrIvyi -iy-iyni -1y7 pD li1tn n ,t3iy in
-nyi mn113 y') : 3i)Dtfi pK ninyE3 imN vro ya p y [Ix, 7t
tit ;tyiya't pT K p'tN j < ,\Ntts5n ivu 3 tj m y"U ; ,p,; i
.n1m13 yjymc5a % iPyn11ri1K I' t p'nin )5sn I'7INK mvy-
'li tumip Dr ,V1211;y83 7t0D'l'Y tyn )1 1I' 8 i tI3= in DY
-irlYi3 YilYtiD yjn3 iyrn nv1 tyo Dl .iiaY005 tya Ii1 r
piYTi1 Dtt1y ,iy(93yit(1y83 \w Iy(9Ti^ YV'M D pI1 Y953
mnmi In p1 b rD" 0i 3 D y 1rt t;I piN nvt3DpY p7 i'N
iN1 .IDoD YI'M W i pa ,tVTi 331' 1yiK 1-7 pa wnyll PK
-Ir 13 lZay3 o 1m Iy t3t i tWY1D t13t DqII ,'Ynto1n nyr 11MI
: (" itnnivr,, "11 jpit IW) r5m Yt3rpiintusn I 13 ,psvy
,15l10 n 'n vY11 Qyji3iN mninn wyiHN TW ,NyT'i3 ,n10 Dny3,,


Cfrj


r'2' InTml] *

Y-3 K1iW 1:i'fln iyDI'31 iyi1 P5iN 1n3 a"lTT
-ya ?T< 3I orT i'1 10 Iitny3' DY'N bt Y o 11 i1t33'N
Ijilvny 5t3'y3yprlys Int pD 8 It) pit ?W ,I3tt3t
11ii pi 3 '') viy V4l-ytim;8 1 NYTWI iy 11 M33I n13y IrK
y J-3i1'IY D i33ynyv1 ,t t1ny3 3 3tl ? 33I -IV'I)y 111 '1I pN
.051p3 IW i* I ny pT l t13i Dyin 3'jit'
TiN D04 ,iytl3l 1-3i y 7ty pt A 3 tCij 0tyj ny3 tN 0y
YtrDMyn D0D n11 ,n1 1jv-y'n1 IYw y'l pii ,, m05 n p51i
nyN5t3 '1 I ) p ,tLl3DL1 i'tY3a1 tiN fl- yi pav m I3'nZ

? Dn I'T w1rY iyif, Doll t131
-1t 'tN"-130n 1yn jpN yDipynip TIN P1'13 Inru nin
pna Y0in0"ib ty 1393 T Don a 't 13 11 i .Vy 1 '1 -o 1 iDYiti'
^otit 3' ly iN9 N ~iDio y3y,3tflyyaaT ,y3t"iy'lyity $ 1'
iI 33N y1 1 K 'I i3y1Ni 311 &i3 .ti' 3W to'i 3 D5L;5Y '1N ,ltDf a
-Dt)i yi;"5p 1o) t'on) N3iyinln'. t1N9 toSyn IDLO'I1i 1 Y'i
n315 ninv'1 Ni "i1D13'1N ,1yi33t'K1i8B-Nii y3 Ii ,y93'V
-yaVDI 1 N1 113 yjy0yay pN y'yi3 ty3'NT (1"5, io1tNI
y.ny9yvyiD11'I Y1.V7viIS1n 11 ,:1 nw5n ywt"yDn y3ynt(3
t3'oyDINN 1nK Yr j IN iv n 3r' .YI1otn 'D n71 i'vn1-p13 '1V5
y'noN 1ylly3 oy ia "i' 1yI"t'D IN ;B1 ;ry3y1.iy. y3yaiKN

-"iy7 10 ,yoYy1V p l1)D t13 VYny Ti p'N8i3 .3 .n
rit tG py Dwn ,ylt yty waiiiyn rw Innm yuingo
Ny1 PD tInpo piyD iNI 111 M11N J17 iy tsii iyn 11Y tvy1
titI3) N '35 1n Ds 1'iniyr ,Iy Iy'1N3N5 { "i3ynI YD)yn
110 ,ti yINin?7 Itt3l9 0Ni i o 'w ,1ii)fljZ1a3'i t 1Nfl y
-tIN ,'p31iov- w1 B IN 11 ttDy193y' y9'yis-Mit0 Y1n
-Py3V p'Its PW ItVjy i Ii 0YpaY1 lit J YW1V15 D vr;.Oit
-12D118 1"1 P pit o'o n11 5L? nIn1t I% tia7 N iV uttw
-3ti Dti 0 1 N ,39y0n 3 NyNi py T ,tt 11 '10, 't ynl1t I 83

PW OpyWti18B ,'ipjin K ps DPI-TIW Pis pW toj3Y i(iiiK

I'm 'lK pm N 51) ry l SD I's ,Lyt3 N'y I yNN 1w uiNp lI i? N
3';, p ,Niy5 yn yL3 II%1 S .n vyy y j-?N i"yin TDPIc ylr
piry P 1)'n5w: ,D-i y j) tiwD a 1 1 1N Lo nl ri y t o
-1n1 8 I-l" nipms l Ji ;J I l'y( i ytrum3D I yaI) V 171 pa


1y ID 11 1 D 3 Ilyii tI NIY D i 19lyjyi 7 Nit p t 1iia tyy
,iyiD $ p't i 1a i t-ix9yip 1 un-"N y"T li o1 n11

utin DO1 yr1omini YV ii '.7 Dit ,i1=5s rt-yirtoya iy
pW tivipyan 1Tti tIm' n Dylo D:),5 nYgu $ DIW toT I"s lyitii

yjiil-5'!t'?D^ip tia tYo9iP t ,031) DY9C DD 3111 pit< pa
l1I m1V ,tpoBs ,piot taoT 1y1yD3K iy7 pa ;I ,{1top
1V 911 t;nOt Yi 113111)t iy in3iYn 91Yi 11 t- .1tyriu
t;1i -1 DOn V ,iVy'i5 Yta'iY yY3)T ptia iyt3'tDi 0yVi )y 3ji
DiMh iy Dyn ,1iiNM5 tiV't5 3o Ni7 1 T' ,1892 1'N j0syv


1 7VO Vzn3
(B"rTLE 1511PA l"T


132 7 "'; 1944 ,tiD1lT'


,,mUivywD'i ,IytD' pIt ,P'? 3 tpnyB fpiK 78 ,13K011 t

-Dli '1i 1 I ylK YwI '1 DI to1 tr pxN 33)'KN tM'D-
13K8 1I"Y5a .y1 ..Y3Y'YaY byT pa1'8 'P '8 ID fl8 8"P
1)1 D''I1 II nV1Vv P W' W .^ .i8inTI iy3 to iei T S 09"i
1p' JpiDn Dt ,tY3stypi' ]w w1 n 0 ,lr-TL- Yi)yt iW
,1rt$8Yto n 13W)I '1K 1iYt1K"pini ly1'K p t 1y to 3n"? 5
.'lint'Y nt,'5"-D5. 1)i -t'W 11N 'II
"~ n P, 'ID ,J11s'i3t)'nW K -"3' yWWP'* 'M In t' i
-12WY 0'5K riB .5 .1 tDn .yW'7K) t'TK Ib PK WIN-)
'K ? 13 I myDI ) -1 )?'13)I ,5 1 '3 ,Dt'niKW pl tSn P'58
lYtiv I pt< w'vi)n133K-D ttily"t ,(ti 0 r 1- 3 lt IYvY'-tm
, III lt3 yI8 K LA I)'3 ?DIYN yI 'K 'u r P' N 1yo)fy 1 N K
13 ,311 It ? 72iya 1s pt t 9 DTI8' ,1' ?$i1< 1t3pipy) tiP
.tiy)n t3)wD3nyisan tyVT
,ia'o-in3in 1901iyU30 iY0 1vP n lniie I!B s ty wt Q
:"t1nqWitwnmw pxW,, 'It 11D
? ltDQn''19 ) 1 t = 1) fl P 13) IV tD 2 ? D 'n ) 11
in DMIN n385 5n" IyV mnDA M Ft38 ,8t S

'2 I o D"1 1IK -Dr5 YWY'1 twm Dy)P Ysps
,1 t'P 3 n1K DIt3 mp n D' I ? $in 1iv'D i5 -
-lb tw3 1nyvy PN s1y'n53 t"l stp 1p-
3s5.1I tm iD t3 58o Ito '' tpa r$ 5 11p ''1DW p8
"...t^ytt lYD 31H 11 pi-11 'N1K 9pYtpjm Ii t(yvi
t3'D 5 1n 1ty)y tK Ty ,pV n t-I w'n nipyv nq ps)3 n
malt3'"n 1sn LovsDayw rism I,,?'' il ^t3'ixa''1^ ly~? ,w$ns
.x tinw III tmom JIN )11 7$P 1 '8 105 1)y'8 1P 1 P 5,8
.t3tlva 3t1 p'n n1p ?1 18S 3 i'1tr' ,31'K ,y fiy' '1 py5
8 D'IK 3T"D1 ,DwIW 1KW t31smn ,D')P ,t"N8 'K $SDtv 1iP,,
Ivt3nn IyI DIIN oBiI 1! Dip pI 'Wt)mY In ,'It Isn rism
5t3tew pn 1'l34531,, l3)'pYa pw? tDv n 1iy 0 1$Y .npvm 8 P't IV
-1y .'1t8i 111ry'9 1"Kii pt tYvt5 i3$py) T't t in iy .it"K1 JN
.lny1av L tA tIn 01 i y ;I. t'3IV iy ,tIVD D5 y wI toI p
? W3yo ,titDm t cnpDl,,
? OD 'J" tIn 0 tn 'iD DittPvinst mqII IV
"! w'nil -1sn YLD IN 1p y -I D'I I' iypistay r'Y p
IV p5s nvI pa Agibw n ,Dbs 09YI7 ly9r tO t$ID Iy
pR P5n mI irt Vt bp'tyyi Dw tion D811 ,DU) IV tDq

: niiw Y3v
,Vyonvlos2r n t3DM 1W' ,Q^ iy'< 't tmr"T,,
.111D (1=1) Uvl y")i TsB
II'tD yj Y19tio D lyi pito ip tNy3 rW 7i
P415 tjivn pN I'D 3 n tB'nPs5 1PN
i! ti:; 'in W1 ,tDwV ,toip ,pyay "N J 'N 5yvi
DUI 3 iNn tN IN3 ,i"iW 41)K tN n13nmi Omt$ s
...t3Di9?1SS~ D 'I Dw J"'|3 ,JtK p -'114 s
15V! t Oyi TW III) J)Ni 'i 1 11K In n P)K
,pm"v Ism 5npvW Jt. ^'n9"1R t 1vus jW
Bvn pi -its J Yn 5.v3l nsTm t03=s) ilN
"...3ap iy"t< 9N1M T pt tyjs301
-Yw ji3n ,JY-pI-N^ ps -iy 'y ,4y1 -n"any n tq
J'IK tw"! "T ,nYvil iyvWIIy 1I1 DNY 1n Ir-15sy) w to3sn
pIN ,t3sizBv yyv3 !T'I WiK 4 D I In 8 'IK iinya DYt1?y.yv
1y-,, ,"/1'3 'Iy,, 1yo^3 I=0 m3lipsm jpYa pK T p,5si
1y9834983! yni) U'OIN5 ityI= iy ,(1vyEtinw IYy) "Mnimo
--ISD 'Its tIVI 110 i 3 jII I yn j i 5 -l zty-t yt .(9yrD30


,19t3mn Iyf t 11 ".JiVIy tDp9vY1otyIs sl i(vi I' ti 1 p3
-D! ,n1y5s8 is =1tl' piPt ps D'It Iy 1 t y 1n 22 8 1 DnqII
Di)i 13y ,IV1Dft SDs tD '? P82 1P3lti' y11 ,Iyv9oyvy53
PS,, :1'7 8 PS twt IV 1P ,t3yBD' 118 SS tU'B D 51B
5 vy DoI tntsip lm9s; '3 t wti DpyvYaB3I I'T tiin 'rD
p3)Y Y 1 p1y$113) Yf3 not p'? PY aI,, p1 ,"1yD301 8 1i

t?-r)9S18D Dn ,t3'S 110 1pYt1 13)1 t~iyn11 pS8'3 3 .n
tWn.i l 'r pW .12yri8 1"? tL3D'i bYn51 ,t3Bi? p N8 p ,;1 '1
: w'I y r unil ,"/'1s I;'i' 9v row,, "'5
l"ns I'MO N UmDl tnS5vY Y)3j),,
; 81t'iD iy31 113iyi ,t$5z 105tov 13y)y1
,t\w \I =015 TN pj'ita 5'10 I5IB my-1 DID
".*58'p s8 1t mBy 1't) tYis8n pj'N 1N
3.8~'8 Pt'K 13y ty1 ,1L'A13 8 P ip' 85"3 n uD1ip DY
1y tL3)33yDy18i 181 PS51i i p "iBt t)n1tt DID OUY"BS18D
i'9t7 t'D y'13i8B DwII ,"1y1s-1yt3 $,1 Y9PI3ni9 y;i"t
- .1)yDL'1 131 'I8 tBi11 "1 1.P1 TI8 r58,, .p'' 103 nn'5
y3r'K p v y3'a ,1y1'n11'y7 ,tU"11 I'D ID ,8s11i 11 ,"1,,
ItsI ,i9Jy3-D33 N pt tD0 pID o r1111 t"p9''ll 1iv 3Y3YDNi
! I'D TP DJ;'Y5s .-i' Yia ntv; ? t"11n8 to"n ITD
1tiB?1 8 P8 13) PS 11K 1"1D P1BD s Wot3 tD3 Dby 1np 1811
u.Iq tnilT Dy Ul)51
8 tfD8DY3) 13)'18 1$' 1?a4 8 10 p?1 n3 DY '11 tP)1 p1
syl usnIr tPsin Ipa Iq S w 'yitn n pnily Ips Jtoi
-D1yp 1' -I "npM' 1 1t ,1iy3 1tti 't1 1VnD-1)3-" )
-18Is wY15813lY iiIyDtr1 's18 Iy'I5 yInt3yEDo' yri''"i ,.yltb
-0=30Y '' ,; 8Dm-DpSB4 y3) y8B'is18 'I .1P'5s'n 1 3n1y3
' tg n3asnwm bii tUn VJI;13yIsr"1IB 1N yvI3y1DViut3
1)Vi p ,yas- )Ii5y3 i" '11 vtr'n o Jy'te3Eip 1i pwts31t
ps 1i3yL383)"s-'iitn O18 1isy3'5s'' 1m3 i 1l ?W ly1 i

11 "I'NIB II n np 1y 1 ,i1i 5S13 y3)58 Us ,111 '1 Io
-stB 1 if& '1 ,I ttS'By3i J'I T8 T I1 '?I m P,5i 'l'1c'i1Vn'8
--,P11?y'34 t)D4 13y' p'8 nt y1 ItY y'11 I) 1 ,P1y)1 yVW'
15) ."3yp18 is p n3u,, pI't pm is "1iry3 wnil8,, 1'? p'
'I I'D st p)I'Uf o vry-'iii1 tI'M 13:5p3f I'M DWI3
ps Invr IV tynyw to)jNsyI iyjv 110 -I' I ,1y yt0 yrnrtIN


't3iy1p m)1 pa ;IDnsnw 3)- V)lY 8 y 8 i 8t')s N sy Vy,);
t1j5sllp 'n IV p$Sv'yi 't 1?p pf s'm I3 .nl .t1'5N1 JpDas 11p
-t^ 13y1 ,1y t1I ,193)1'y D1? iWtiS 1i3''flitfp'1Y $ y31 pD
, 1B'I8" ?ii 1 l3V) ,'is8 3 11 1 tly3 l IYy3 B 1'3 y41 ys18 tin
s row o'8 'iy^3) ps t 3 191? D5 *T13') "T ulit' ,c13pis p1
"-s OVIsN WinnVip ps yti)ty) I .-Iya"tW It0ynlyriroB

.W'1T ps 14bt InSBi"y 0D5s ,y ",is J-11 l 'IN In
: P458' t=pt (1903 -t1s pJ) "nin,, sT 8 t3)s" p8s
,Y"1i8 p'o ps iD,t33' 1 ,"pr t tp3s1n DDtiiB,,
,t3y:5 pN DYniv iD T tyI' unss e

"!p-?: tzs 1Yn35N 5Nys wDnz 8

13)1 Ps' m411 1y$1 D'I1 tf3yw 1 ,u'n'pi ltu3)y? 1y'ID vso8
1t"18syi P5s 3p ) yW' Y3s8 D4I '1I fs ,11y3jY3p tUt3'


1944 t 'V ) 4 14


-8081P ,I Di'ri ,1Tty O 13'1; v ,1iyp ,11!q1p3I ,p3'iB
-D81P ,P5i'tlit3 D ,mly1ctw ,9p1lryDy ,5PDI' 18l^ ,PD-yti
TI mp tDo ItiP'1S ,'I9'BaDt^ ,yYPB't'Wv'iDb8i0 ,'
IjT Dtn oy Y35yli JW,' 9K jr5u TW Oryv 'I \1 0y pDYY 1nV
iny1 pvyll jl'mYsn yvriN t,15:1 tlf5t B11sm 1I 33IY3'n"K
.3iyp'3i9Ya5 19Iyi"p iV-T lpa :itpiD'IN
- ,yaVD1t p Datc4 mnis I'n 1371y5'i I1u"T Y5s t1P,,
lit Inyvn5 PN jDeIE15D ,Itvn3:9 vl J'x .3x11in3.YvY o'-
-?IV YV:5.Yv ,yDi'iV'Y l 9'1 ;1K j''1W ,ins nywTi iyI1
yVy't ,iyiTpp VYVIy ts ,r13y"n yply"T te ,qtu jny' It ID'TI
.IuDD'r-;to1 mn 1,1 i1TIY3 Uy' 1'1y9-1 \yv3" ytDo1Di
n1 ia11 0c1 ,li p'ttp D0V iy^)iyn's y5e trq,,
".1d'ya 1 1 tC(N'm uiv Dq ,Ytwt vu 'I 1K y-1 y y'
tY11'K) YWDiDvti 0 N P1 n31.vP5vY03 V Y1T'N 't "tIiDmiv
0y Ilr mt .'tInjl,3 Y- tisv Y)s 1 '- IsBtyi S I(ty) T
"t .0'"p33y top'3 ~y9 3'?f yto?8p D't ,^ ynyjD'' ,IPv
w101 p tyi ,liN ,Ijvya3 w)K i3yy5s 9m1312 npK nn'i Iw15
JtoW-ID' IN 'I r nT
5Y'yyBzD s tL015 wm'y'rIl ytt3D'W{D '- inn PDo, I'K
tKsnlpa un1 D'CI I'1 op)-m11 0y '11 ,1942 llyn;t33pY 1'N 5vys
Dbypy)311I,, ,1181 1 jsotipy-u90 II "' Bq8-7SII y1 lit
"3 r85s-5s8t Qy ipit3injoIv-, ptt n :3 inp ."1wuyz -
-Yva lr't eIN ,jylNp p s11l i pI p38p n .1-74 U)TW 15
DIj I"p,, t91 I'm I^Tiyi t3'qitvy1 O yl3r ,0"m IyI pW P'n2
iyV3t ,,yj? rin 'nst ij8sw'B t Yp tuvy-15y y1j.i-n8 s
".tyi(py90 1 q tw)
T' -11ST1 iy-10p nyr DftII ,01I'DES 8 ma Di TW DCqll


-ISO yVn901 1'K tIgjNi 3ps .uttst9-Daj19st p yP15yty
psI ptD)1 oyDQnDD'bD it 1 1 t5o8ta'n til up y DEI I ,ttib3rI
-y9~3Wt "T TIt WN'W 'z1l p "mnna YVv'TK,, -1 t3yiy3DwI8
.n Dyjy31]tin q isa ;L-utoi 0Y- ,in3ym-in0 p" to'D) mtvYir
u'D yn9 1 ,ITly # tiJ n 1y .tPK t'W i "tIm (uPI 311KN .n
-vWn ,NIBD 1wn= D ynyiy3 ITnr DYI pn 'jr'PI .n .'m
.XiI 9I1 7I nl'-I M .n-in -7 vulm9 mvuvvt
-34'1 [ly)Iy3 1 ?I p l .3 .n DnrII ,Dn.T IIm topip3Y tnv,
-Y3 tI NK I;D' 'N Ily Yo9y0 Dpy mI 1i t' Tip 10311 Jpb n3K
D)B' iy tmpn j-7 iy34t ,uYiy-nI pT tinn5n JIK Ian S lY1i
- 1iy Dtniin W 3tD 1I 't UT'D1 Ytl'i JiK D iynyia'WIK
tuDnsB'5 n1 1 -Y311y83 um ;iN Isint yWv'IN tsimy; ,'$
ny-i P twsjst ial:p1Y ,Dmy, 1IY1 IynuyrB',i IVy tuqn
1IN II ,15"Ynv9 54D) tron Ip my tpyl .1ItSiyt'1,5 "lY T1N
-s' '11I ,pttI" Dvn IPtpsO t5"^Yl1 Ii^ ,1913 n lYtf3Y Imvin
9!'IK D'0tI 19y3"'7 yt<7V iBnyN Im 01 0 pN tlny; uDqi P'5
.p'J nyrv'nt nvy-i
ip-(? n D'Do at0y39 PW 1YflDDjp iyBtDTv ri nvyDwT iyvi
tt1j3"1a''58 \w ~\y Gy^ ?I''N Yi pDlna pt< yVyI J t ot Dp n
,13oytnayD tiol my ,-y3Iy yef otYliD '11 p1a 'thjysT1
: Yrs 1itm'l'i tuaqty ,(twiu Dc5''153 1I Dowin ne N) 1934
1y.8'3iy-rtyom Iy1 pijtrlnyy M85 tow: q-1 TI It'K -1 ni',,
N.p3'i'D tiays
jt ,tN P''i;'3 t'm9ivy9y3'WX vtynY twv TI' D!1i
-1yn-1Yton1n Ytb'y'Iny-mK11i p^ YD0Yi 1 Itp }y^^ ,PD
PWK Y3bD'to '-I 1i p v1jK ,tio5vy lytliK Yw I.7 px t3i\nyV3
.nsvt ty'T'lI oryl pW IyDDIP 9py3D3"it30"a


X 13PV ?I11z
yr1ni .'ip" 'iys"3 j Y3 111Y VYIIPDV O K PI t Diritj

::ym' K =irin ymiitN y Dtr w191 to 5= 0 1-

I9Y'sn1it vSBtv1 17 tit .ri'iS -n pry1 15s'rvsy8o,,
PN ton tKiy) ,yv3y;tIs yn yit lit^D o'90a1 ipj'-aiN'"iia" n p
".113y1VIy t5 11p tit$Wf yuyD IY
D3iY n111'1 yVy .tyy l ti53 '5 Dv, o1w y iV p (p ;i
qTi tDiY1l byDI topgh ^y~y' ,ti) n 19 pW p'93 C? tyoY3 Ir T''^
,DtW'tn by0i i.5ip o YpDt Y br D'vni "K "03 StI) v 3"n IVY
:.= TyIYV 14'K tn1I 111I tir3 -1Y myB pn u't V1K
,t0iit3 lyy5py i 1y1 ,yVIjip'vp a)"n 4l t') liY t'D,,
...i'jK ni rl t3' D itiyDitn v54v 1'7 1,: vID'Wta 1 35'Yn
,1yv7'-r1l t Ditti8 T it wn ,p"r7 ) u2 yai'3onl3 ,vmtDm)sD
tiy'in'ya v i -"i ,Itta 'I t pyI n t '6 9u'an'y in 125 "'
-y-Il N:n: "W ,"/ K T3'Y9 KJ3D'11,, K "I N )l n 'J9B
tnrii pt'K n' vP "Trs Lu tyn rpiv 1n 1tvYiv :tI p i
pstl 'n tymj3yp p!?n "I .t3Y'ain'iY7 i1 1t3 1Y7 I ,tDy~id

-1IS loi jivouaeB'' nIB lyi Dv'i 'o n P9K150 i'I /'K p'ae
1.10y51)n yvvl, yvoy')0n
)II-InS Dt3' ;tMOy-7y V^W DVYtysn 4 iytMIy V ya'VP-1 n~
1T'03 t'tD ,wtiLOnI t3iY3nnYa "3 Y3Yo13jYI s ,ptuDlip1 tVli
.01Qu (W'DD'YK3 pit tiyB91S9Y) 1f' pI(3 Di11 ,y9y p1a


to'n $sn 1Y ;19yy TIK Dy '1n ,p5D S "I =5r'r0s ,tUlyby1


tIN ,Dyvynv yVv;0i J Ps)81 ti DnIv IB' 1 5 -1 U$ Ji$3
yoy9N! y3yV:OyvK1w1 1 7 'I D11N tIs: 7I't t05"no 'r ivlY
M3^ in"5a pip tDm D$I ,(.yp5VvTs1D i" i?""38n) "ntimh,,
"T 1'lN 'il ,PTtmo^D VyB-? 11x t"3pJ"% ,t)"Pv1s' I'N DI
--wY"W I) "W 7 n15,=,, yvynv yv't0sj3,-^w'ti ,yt'5s3onD
OKI,, y11 5 ym'to3)W Ya'1tnYri 4 OYw39DJYtI Iy .("5=
'D'j3n,, ix (yIBI 1 I tuiYl IKN5 nV? niN) "i1I5nn 5NtV
13 p^ ,( 5r5t -vu'B Imiyl I,3*# t3.n v ;y y) "IIaI, nnn

-.D, : tDS pt" Jim I$' rxive pIN "mn -I 'Is tqrn P158s1
i-$' rviYv IY:N IS0 tityt918Yi Dziq iy .ut 'WYI ; 5'D
-?yr yiy3195 y0yv5y ,ovntvya 6 S ,wiv yvwaiwynv 125 S
ID p'p a'J pK ,typDy wr)Sii s ,L13AY3ynyv O ,tya=j151Y
-7 tia iynVy T'N P,5sI^ .n !? 1$i D .Wi'n vl J 91',
TP Ny ov ,pi tpu3yD'ir aiK y19 ? 5 tii DI= 1 ,syD3n i
jIBts N3 )t viy"t Iy31 y1 .I y1v I"lI Jim artu'Iy Tiyjs:
pWs ni'rw 11 .tPDK p)DiiDB W1Iyt30D0 iitS ,73''a1 i it 9 ty1
1ijy 1t toyn P3 151 ,tsiivymiN pIt p it 3 11i lY:D 1 -7,5 1,T
3u13vtov (Y) TW byji ,1TN tnpi Ivn K =ivCvpWiN 5,.n7 ?
.-pi)itDi2 ps 138DY1iyaj'W 01Y931^83
t3n IYmiisn jnl l yt I 3,Y t:yv nYn'l 1x tt iu n P,'5s1
1y .it3npa'Dyto ytg1y9y^D'ii-i ps yy03t'pYPK7Y9 Y97"TI'Dt
,Itril crrn I" ,Yrn s pt ,i?"Dt0r3 t" 1t3jy915."8 YvI pW totn
5Da n1 N =)0ri \w 1'n11iVSa ?I tasin mt$? 1y I tD W IN

15 7 2 7 3 1944 ,tm ,


.D0y195p IWD'IW3 0 pTt p3-D0inIttii'!3 19n 9PI^ t$yi
"I9 "r ,'i t^D 8wn't ,4T taYi ,iDyr8D 9B Dy "It t1Y5Ii myto
pivi upotyy) Dwo 18t pv 4p o ti y .Dy Vqn
~81 I0DUM 1 DYLY 110 9 057K18 1~ ~1 ti)1 by 199ly'N
-a-t YDD-ia ji p yPIK utylsvz I't tos Dil Iy'Vp pt<
,1942,I y3v&myDi 1t29 nr t5,ie3 pyn ItDm jD i .4-1 wY
1T I p(n PtIK .D8kOp0o5VYn IV 9lIK 1\15m ? 1 1TI'K Y5t
'~rZ 91K40 8 W 3 ,0800 191 i .tin10K b41 D 01 I~10007904
-q1i5p K IxY rti O .3 V l '1 ILYo .n qII n D 9cql ,DIuv,) Y
tonv5wlv )qu jvo g t j t t3!n yq;rl rtB ;IIK Ds,D ,-tp;v5
n -II iDVoy5 n p-1 tI D III Inqn mqII ,j=Vtso
S1K tmW 113 Iy 1 W 1980718 to'3 'nt IItqtn YtYiy39 'I
.toyn

.D)N 60,000 X 19" n togvl"Ur0 :11p pt< plll n It rYsp I;
DJ, .tIng? I71.31,8 3U'V pW if1^iwto et0 toqrl v0n L
pW mt IO YI W'41 DyW,, : lI5 nV':y 8, tnyn 59n41 "

-ID ,'j"')' 1t jijn Omm919 8 t3'"ity 80U i1iyp i^"n
M1P) II V UT IR D'M tt DI P-K yDr1,D yn ,-Vtof P"IK 5M r
19m 0noP W t31K t3Q1l1 DV ,IfT lton391^"80 iYT1'lt3 Di'1l
"i1 ntc3,, -I'limp
,t3i>yd lYPb3Yjy4 ,YJDU niW' ItK1D'Ii oYj'i'3 093W
pjn 218 yv5 .nlw3 ywtynK 218 '11 ID= 3 w YoYI toO n
.Dvnlon0n180 to-7 -7
y'Dt03 ps0 1Illn3 t Ti3 t',t p tom1n 1 O3N1Y K''K
nyl t)Y'V" IPK .-mtn PBn to9rynty1wy 147 toYn Dqln ,'Itmp'
Vy9C ,1JYq jpw31 n yr vl nY .1", Jp'tIW y-it tp 11 -in
-ITtn IWK tyN b 4n C't 0 II D1 1) 3 ,pIYD5. 't t iyn tnop's
113 1YnY.O 5i"iYni pYnBvix tv3 't tt oi1941 vnyovuBYD IpN
.1rvy -Iy1 ;IIN p ai Yi) Up) i5'L p tuD t3 IW Ijyr3o
: \yryw togh 1t0WQ Vynl3z
~yw10 K 1Ya3K)Ya fR "IIl1 8IIi78o4i,, 5Dy3 IiY1'N,,
'y'B D^ .p1up 714' K 9Y93rl tD'I 10tity tDin 1y .WtI t
".tYitUnYNn Vi LtO7 1 IeK .vY'nwv 5'DVW J3 tow
1C to~ID a^ I y Vyto .nvvyW vo 13 t3D'T), D'ritt
ly3 t ,i;it3S9DllK xt D 1 IT ,toity) \yK tSi'I1 ,1yti33n K
O< pivtya! aptn Dt ,1Yto3n p'p pml) J wiSp ^ tv'o tritn D^1
3'c yIy S ] 1^v Q^~ tbcn D!0I' ,tsop'' Y DK2 'IIQ Y'totB
.p3''It yy;
ItO&cnsn83DONx T' ton ,11 69 jn IPt Pq ,p315tp IYvcf0
.tai IvtSP 17;01 8 JW tN P U Y) I) tTIStiD W 1tso"In In *t I
.IY^~yn Yt9D"nID s IY DL "iV pYrYi tyjv'tr Ti4 p,,
-'DP 1 l ,3"UI Iti'D jn3rYo8ii ,5vil J1'1,Ny 59il W K
".vnvn)js 5,t JIN NP)9v
-IV 151)ii -I'n ,I.ylvin vtov,.l~l IN, ,It ounil p:2i'p IvmN
,-\1-ai : nyw
yvto6D yVyV Ji Tin nbyjQ Ctmb;y 5,n0 I iyny Im P 1yo
)1In).Yy v-I)W Dw n Iti pjt ,o .ps L'' t$, fWntin IN toyvi
imni3 DI pp tL9I) to pD yvrtln s Jim 10S Lyn139yiB'voI
,n177y w,,yvnV5 I5"I'>y 1jto,, n 1" 5" ,tY3Yp,5Bny 3$ typ w'
' pI n nm i p1K It3Hu- itIi rint I ply)y p5s t3!>rn Dt11
.v,,)5Yn KL83 I'rtv'K 1y1 IYv'N tvto"i
17'N mlt'lit nYw513vY jV)YVY',5?3W t5Vyi 11I r)a3Y1=Y
Iyvi IyIy1 PN i)L35D'tI rlv I1K 1 13'8I -jt1yNIp PN "Dr
:''IbbI)R I4 ti,)3 IniD 0o0 ,'in 0n. 1yjy99 $ 3Wy tvYllo'
w'ln3= Y tyb 83 r 1vi 1 1vyWyv D' 't I^p Vy -
p1iyil tYrim0 i


? mt3-87t)=380p Y-I piy5o IV jYv1vwlyv
: I)T DPtISE My1 tiVy15W DyBy w nD'w-Io?3 Y1i
1 t3 ,pT nya1 p15-tx Tn'D DT ,pa1'1 ti=n, S'w),,
tovYl ,15ts, jton4 sn p5nt 1 3i KI Vt ) 5yV I yn5vyi) ,I-1R
t-tBn t )N IN TNK nmP TYolPy IV ,5y 5 D t tfly 19Ypoqvva
IYvDot'onl p'W .1?i5 yDv N_ I t no3 t uIn piy IV ,tS L ty" l
Y3Tj '7 umin 11K iyI CDll ,mvYi I 1y .DI t)D n MS TIN
PTt $5P I 1y ,1qyD31 T Dw3 t)nv 3m1 *an Ito Y9t3)ov5Y t)?
pityDDE'3I) I 11 DI'K ui-n 1y:T Q'nIN 1t'N uT Ip"1n5Ir
'-91 Itt tn tq '81xs-58r 5t ,TyaP pm N pTn)I7 DT'ypYa"IK
.1t1N y;'ily 'K '1 1 ')1 ,-1y v y17 <',W I'T t/yt ly tw utfyT T1IK
tIn IytU-1 t my)"K ti0 K t3.- 1IP0ymIB'8 1't Iy toYn M','I5a
pytow ny IyI to) D'n D-I MN tIB3y osn'r=I DeIn ,t ?pnpvDy
DV DTiy1 ,D1y P3)1 1f5? .3ly)'' 1 0 Y '145 -I ny1j PiK
tyv fW ,ynv7 1'L pito s t,15:2 D 1 apimyoy^ig ?pt pqn
-1850 I1y9y Tmv II r1is .1npvIY ID'1 Y$ tD)5Y n-i y '1?T

T' IV TS' ,aB!P IyIr mrl ; tpD j qto y'y N r 117 is1ym;
". 13)'Piy to'ltYw 0 n$ rW 1 py tp' pnty' PrK 'r'sy:
0iw t3 IIDQ i9yo3 nyT1 ,iyv' 'KI3 1W ,D'; 1"'l '11)
iT ,wyv1nip37 II0 IDPs0 p1a Iy3 I3'll ,TO .Ipt It3DD-nT
.0D 8 iyn"y y13 j"t1 n'T y'y p11 yoD"0 n Y031 I3S
Dny 1ay9y30yn' t i> bqn ,50PgD 8Kllip3idD K'-ISt
PW D3217 ,tYp1 : ia E
''i itv is tp^3 iK iyj lt ,1941 ,I5ytmpJI vto24 y91,,


.Twtoyney YtoYn^D IYN n IvITnt 19 1nyvyB nw's .jut
toiq 31Lt jW .ty(IY 3tIv j2in9y) L jVWL"- '1 -7I ?n p-1io JIK
pW DK5p p Inyviy 1Iv tIY) 5 ywl yvy' .1v t03py; to) JyD
7 31Y9 ,psr ,tipnsD iB rL tyoYD3 py3 It "! "sy,, : -It
-lYD9jW,, -ytYii VY, .DYp,'i sSy ;413 'inya^ "t pj n
'I .mlozp Y-Y5p')in n tr o Ipssy v 0TynY TW "5ts:Nwm
- ,tIpKBY9 pIyo' 11,t7pLOPLDIW M yVA y ta1W ? D y;"t I yV yo
-Dyvi! 17n =y 5 oaya jlv p'ny3 .1?t pyYt tol ,jpt p"9 to'
,1iy4319 PN ,ivy ^o Is toutIya "I tour Iyo .1pN5V yvtor
".JnYvy9 Yvvl-315m 1,1W
I IDu-IyvD'1m Ito"Ui'i n ptrn IT1 tD)?,iD 15 lyyn

,,I,, .y=5yN s Dt) s pK yivryi tiin tKI150 D -inWtoni L
yvy09' D t 1YiI .jRty '-Ii ty O a IV 'y to n "! Yv
L W < DW tIybD Iy1,05VE s wn 9i yri ton i jvgyJyiy Tr

.t )NyVDvNW -tI n t io 'al J Nm O 8 lt twn uPlivil p nri
'IT Intpi ,iyV'17)P pI tyril ,DPT)l IYvpy31tsn3 YVV'7R
(1yvi ,"yI1 p l- pl1'i 1piynl t0in yo IYo nI,, : 15"ntoy
".JYMYOs isWryu ITn
Dilon "13 15n'o 1 .y1'nImm In5'^n IY5'1invY 1N3
lyS'0n0ly 1 ps lty J.y=1,9IW y8 On -Ii Djy)1y9a Dtin
pW 1:Y9 1 pt n "T I'nj:t \ 2v DnSta .U)T111yv Jt n
I3En IyV-wp D47 0180y1 ,D-i-ytC rr toln -7 JW y u-p-
.t=3I"y
.D ni 1tot@ 1 titn' p1 Dtnytllyivb I togh 54PND wlst
-YvYn s TIN 't .m1vign3 IDQoIns DyVWK IY9'T70 IT to.Y5 lytn'K
.tyn'Iy1'5'yv1 t t ti n ItDDYA 'I '1ITs ')1 ,CY ia) n 1ny ny9P
lyI pI ,t"J3YNDp3rB Pt0DTjD yvy1 ,30 ply' 3opjv-Y 't
Oy IK1 ,t3'"l IyD'W rinn ry -l pr 'I t 'I torli j 0y i rtyo

1944 ,DziM J 2 7 I 3 ; 10


'i2D11N3U]jWT Dif12N 0
"Np' ,18t
-3Y p1 91m= yxysp D .yTiVybDy3Dm'iI
IV1911 t xtIti D'x D jnyo l"ti wY? '?
Iptn IV "MYV"Is,, 1Yr tt'rtla p it I '
.yxiss pi5x yTy'yxa p'a si
~yw t3ity5D'I 8 1yj'12 1yi3v' 1-1 q
t3on t9DvyD p lyTy PKN Q,0itnymI Ipqll
*ytys-iyy IlYii pyt: i Ix ty i&bi8BT T't
.Yja8ss-t53 3syj8 11s -ly1s tf'o i 1

S12wT12'iis' '-'i Tps ,tmt:S.ryr


-j3 0y' t9385yP Dn p i?1 I i ': I
yI 31nY'19 8 ta'o TID DY' p 'in
.m80 1t28

1 D)tq ,DyII51n rY 7s pyNT tDD'i;83 '
-ii' OYqYII gvl fi cam p v on-uY o tn
9'1 1"115qnly-i jv1l1l tI' jrlY"t I-;
-1 -Di1 't 'I ,11)83 y17 t'"yw 12y
y'1imn "Il'ly D'-i8 t2!qi Dy .;1l5ngr
.10 IxN -ypyY 1 31i1 : W' pta P1s
1y9i' xyi t55 .1mi'yiwo ,Tyn tUiyvt1i
'N33 ,SY28T'18= YltD t153125 y1 p'
"D'titi u W( IE1t71i,, 11p r13
-18'5: l yon1y-I :in tVa Y sp Jyi
-Y1 =5"1v3 l -1 pyDYri- t i t y cps v11p
-S3 yy''?'INTn n I-yDy-ijis ,nlKvm
-3 CC 13a p1s "2y5'3y,, PI'IS p5-ty
.DY03HBDKP-1p 'T IY i ^itrin'3 pn12utW
K B-'.ay^i'n t3 (l t s D *' 1 y o
-yV'l ra13 i t'3 .'Ion Jt29 ctV yVIpyV5
D5,137l83 S tyD*up-1vpW' iYi CNl 1 ,9C 1 l
-tp'YkJ yvi Jim 19"ytoivIa N p'aD -y'1T
-t31iBtDDU tOD "D ,yI't31iipypy ly58o)
) zt3'"3 ;jV'N;1, ts 00 "D ps aPI3t y
s ;t"-i -itY y3 ,DY3jssnp -7 -IND
9 ? tc8tyrT3-!^T3 I1S 1D1- 1 D!<; t8 ,otJ?
91i1 ,d1y jy19003 s i0"iaiy? t)y p
-ln iyon I1t nrwtra Dyo .lyy0n 5,:: iYn
.Iy it4i_1Y YiYY ,y ''4iYm ,pIs nyj
_3" lo l '17 t 13i1- wn JnN ln'' l:1
-Y'i {8KWtT'- 113 iy ti'D tBiyitiya
--in um1 pjN 5T 1yI .'3t1' 101 ml 7 DI
IYIIYV. TI'N 11YMVY 1'0I1 4P V7wNwf 'D I

-ly2ljy1 B II N c5 n lly ,t p8By y31n ,I

3H5"K-p<11W ps lu-ytPp N .t-n"pP3ynyr
mpl ,Islw$ nyr lia tv;"1 31 5! l0 y35r tiy


pkionIin 1-7 J1 1PI'K 11 20 Jim yr5h
."su i D0'"rl
w"i'1n iSwt 1,1:r'pn 1I Ci DyiYtoVN l

13'*I 8 y1 7Yt3 Jim p91 B11r ytarm -
-nsrri B-luy' s D v-p t o-Ivry lyo$
.tly907931 li i y0 r7
IyI ,I{WItT'2-i?3 ;Ia Dy"J Yuy95 n?
1it DPI1NI ny-I p DyrioqB -iy.8oD;5p
-w38 IYVI I's ,3-I1y5vtyB83 1W3IyBI 1vi
P1N y uD1' 1 'K ,l1$.V'1p'ij 11y 3- 1'ID11
-C41pa p1D 341t93 1Y9'i1 1'yI ,-nu''10
DK? ,PDtWmBD t 9 lDy 0oP Q 1n 7 trr3
-'n j3 D 1111 taS'D Yonl)Y.1 'I DI 11 yr
p1i =3-Q YVj 5,a jIK ".ym05,, 1i p1a nts


-'WNp YiYt1 Dyisn uitoe) iY7I' pI
-YiYK n7 t3DI-1383 ~PIDD'-iK PK ttWU
io's mrn -1a "-I^'K lot lit Iypipyy YvKe

m3non 11 ,- pn win' 500 l3yt3m IV

t3380M~-vlyps i-V-7list -p7t sy ?yIr1
lyim to 'nox~t ;Oim ;y~l'uorn IN'

'-S-iq3tK Y1r Dm$11 (p1m 5it "t3Y"j,,
-qI'm pvll TIN 1it j$wlrusm T N V9y

'Its tu ,tagles~ togn DYtraP 1917Y
7y? i83 (58'1YusD yUns'iJ y98 'n11 59y3
tY11 ,p ylo D9wluyeD'IK i''n Yv3KKss
,t5sieem *3~ DJ 19ty34p 500 lpa 54Y '
.rrly) tD33an"5a8B lq
'Ii'x1 n1 I's 10vyrl Iy Yvjoanol -
t'K t13'l PR DYj'34?p yB"7P 11 ;1B
,IN nDrIy D'rll tU'n I(nY1 tyo1it'iK
yiyI31n p1It itjyuvz t tn Y yrj"N I's
.yVmYP IyI 1I8 ibytDyntp
; jm3p ,t l' v3 DyIVI tU:'-e -1 7 iy1i
-IPY7PY y08 ',Ve) -I it ,ptyMr pIlv I'M
0V1 tin iVtD3;Y MY1 ;Yop823 Utin yVII'L
tY o 1K ,.1 .i 1 i I 5' 1^ 1jIN IV791 N
s DY 3K4p YresINK 'IS tupy, t
;D'I "YV1 .riwlYv IDn"yitrw; tN 'ip
ilY' i1 V lny3 tp-Wy;D''11 p1w rfs
-tm3s 1"?4) 1 tIytI ayl n1 p vntx',,p
-Dn0 It3DDb-Im Y'I il v 1Y11 tn'pTll
.38t07
.nonv
ly"t PS "t1(DMN ,, Y 9'IN 911Iz cv 1
IyD r5s toyll 5s'r17 i1 .ly-1 D lw t
yvy:3r5nS8Yt5 yU3'i9i v D tvm N yiyj)?3
1xs83 Dyx'lot'b N i7I'T' .tU'lVDi"Y


1iy1iy"B 1) nwQW 13 14K Tt83 8 1 ]
v)"nV:5 P N 1t N 1'-3""'1 i' 10 pat
'It8 o T't y15?1 ,tiYts8-y sTv83"1o
tylnyn pt tiI4N'D rT ,iy-1rrmv a "VI
-341E YP i tro tDB'W 9y ly W n93930BK
pN tuyto'D Op ,i3'itrin ya'ysDu ,lyy1jr
tij U' 1 nrrsz y- 171 tRly ,uy1r 5 .lYin
7I't l'n i5r n ,ni3INZ 3 1^0 IV jn 5,IV,
-&! i3y)"oY58 IL A D 1w3Yjyw3y n n1o
pvyil ;yjIplYvom83 y21lp T1I 1ny
.tDqnv 1I917'V
To K yc3"1).y "lY0 f9313 M Dy
5D0, WBm S 'I'Mp jmmn wiv "I 8 Is
tigi -'ntm3'1l 'P Dq11,, 11a nl0'P yV)5no -I
"?myvyl DID ut'p11tp ly11,, 11N "? Ir
- 0o0p ytoT5m0om yl? 0I Oy y ,ulyppIN!
p< taia YW!~ t1'J^'lxpJ1P y^~'' ,TUDy
lit1918 tIN3 1:10 ,01r8u ot 1?1V
nY7 lit'rw1w5 Dyjyyty^l ]I TywopY t


Jim ,5.l '111 jWv1,v'l 5,-qs7 wwv l
wia B'wnNP pvIs mr-i JN 5pDBzt)'yy
jvi 15i'8t n 1n p;l Y5t391 1Q11 .D9wx
,,I To vn vl~tw r935l 'ID S JI Irm31
-391- I3K U1o 1's VYj'tyV"a .D1
-7 3T' wisa Diml tyiO ,n5I mo'IPISB
vpr l'?Y~ Vlo ly t;, K v'& v ty m l ayD
P'~~D313 'D ISPti'TI'K twY P^K Y'iyx
-yi ri~acs jI~n -I'o .f^ t'N iy'rnoI
'7 1K ,Dt~yuB YiYjY''p "i^& r; p tY~Io,lyI I9II D1 tIY um Y,1 'J!)"7-I y;'09"l
n S'llpr ,m n aa1tI yI m-n ,DKI I W'I TI
."lip'K ?y7 tIrK ,jY~31o3''
~i?j \y^'~i 7'D rs ,"i't D~t3y-isa1 DI
lY '*n usotWYi PY7 ta'o tT'lB^r DI^ t'l'i
5D,2 K I7Y1 190 15911 py-1 I911 1924 ,r'8


?'I NPKD DPS1D900191 19t)"11y 8
91D'3 1 nyi nutO 5yi I's Dyri ,Dm-
'-I DIM 1 1 1 o yu ti
y-y7i p9~n TY31y~~Dt JDKWY; p^ 0^11 w

"It 1K11 ,D1iy3jY 'D'JI'YP vWvn0m
.1tyir"iy a TIN 1tyrtor yry1rt nN \o5N?
1t' 10 ilE Ivnn ; n PI' Dell tIN
-?iS ta'wtnoSn I't imi1 lSB'7t -Ci''
DY09'w3tiY yw, yriW 9 'lO p1i ly'to
pyIt3BnS5ytyV1 lnrrmo5ys 0.17 p1a p
.ttyo 1S I'ys
l'I 1r11Y'ni-I 7 I 3Dyny-DtrBin 1
,, : Vlly; DY9 1DK r Dy.V 0y9py''
n ,rtstyrTa-i?! 'I1I 10 pin 1nn'n1

--I,,,v 31a 9tij'9y3 -7 JWI v y's-T'm3
'l", ut3Blmvi livn).= Iyi Is IIIpyDin

-i-s 5Ns. 4pm.'N IyV t ,"IDDNIoy 1 U
p1-1p 1i t3yvn13 ny1 ) psN i1y3 jy13) 3
.yD10l1 y3y)y351 8
yn 1 n 0 1 N p 5 '
-si ) s'1 10 pa mIt-m1 MYvi Uy-IvYr
IMyD'Ds8 1s8 p1 y)py5 s Dw' 2 IXNT
Wiiis mYm 'a .',l' iD21 ay- ,aiiyoVtIV
-'1 1 ,D15v'8 8t iJ1$Y; ;y131)3y?9 PT
i'18 Y9n1y3 15?i t 3v9 "1lY -71 pK Uia"I
wonrin 25 Iyrisa iV Iux N tas i 1 1't
1D8C73 T') PSK D0y .Jt5?;T- v2 Pm
VOID s ptisT pj' Is N 3)t 11p t 2I1S
.niryp 10 In
"'D 8 DBiDy3)fin DEtI u 2$ 1 t 3 I

-Is 1y1,, 15'i"UBY 13y1 Ps tpily) PS
1n nv3Y"D '1 .")31= y18 13)1 I"-BS PS 13)8183 8. .1 ) 8 5 1 1 P
OJ''I-ISP'S nYnarls wn t-TInY tU58n;

-_:N1 is rlynoyD)yD ii57 YiYaj
,1mm11'-Ca s12' 10 pI y nnv"e s 1Ir'?
IpM by0MP-1pI'Si 18 1PP')S331 lit
.138511'53
y153yT psN PI1 PD'DP) 1wy52Dj'sP '1
-"' P81 N p ps $12t3YD'I ly3J"t ptISt
$ "t'1 .it 1j80 1 j psvsll N .' ,1 35

ps 2 m)" -18 1'y" p sn112 3y''1"? i1 1x
j f813) 01 2) D1P J i3mY) Irr V1
-ya'I "1 n8n D1 8y 1y1 .Uqv' '11y'y
.Dylysli y 'lp Dn' Iyrv;
ty^"? (nn0vl J'UN ps 1p asP' ps
-js ,tig3-Dp3CsB ytyT' If }asit3ya 'Wis
-I' ,pvysn .' : i r3Yiy' 1 -i pl t yD-n
1)11 'I .p1aUn3' .N) ,xiyn1v .' ; 1a8P
1?Dj 1 3yD'is 'I 1p"i $y1 P8 18 ps
. 2)iaYB3Y1I I'D 8 ps8 uv8Ya 131 -7) 1
-'118 l'i3t pts niID 1yy 'ti 1'mn in
Py82wn lfp 1j1T3 ID 1E)D3 1) I 3)12 p


MI-11sm 19yiy1y .Iyin lyaiuln pI
-iy1 .aixsiyB 90ya3 s 1ti a1390;1ypy
tpmllsn IV 10 'n w vmP Dmp Tps Ito
.bp3"Its:1 iits TIN rsK s -yI tlY n
13)1 13)11K ~ ,2)l3) 13)2 )"11W 13)1 "fl (113
-n)8P D'1 t13t1'y51n1 '1 8 y3n ) f

ybI'na tiit3ty0" (3n 935m11 C')i n'
ps D'oU1 14"b 3 1ts 1ix l 'n- t Is m
1IK o191nn 1YVI:19 IVtInt 1JISD piJ3n5
-nnornst I'O 1t^l 01 It- t'lg -1'
Iyn tyll ,t3"njay33yr lY'Inl ny Ini3 1Y:v
-nsp 'n Jims1-I'vi vrviyn Dyll tyIs


Inv ilYODrE1D'D tnnz 8z 1vs 1 y ;y
-y".triis i1yi3)53) 1121 yp I:N
.113;11 P1)I
-Ya'1T P )11iy"s n N 3 p 1I V
-3 PI' VIT? 8 .1nP lull m11 tyipl
.'13 P8 ))1p13" 18 s p inya 1 n2 'f
.-10mp 1) 189 '831 ; 'yn .In ,rin1
-n19 1 13"1 it nu1yLIP 11 pt ,11* p

Xo osIP'D,113)1 nivn t"In 1 IV-1 l3)t w1
.J'DDs "'yn 1It-p1 no,, i?8 n3 p)11 l

-83 ',, : 'pDnsUWI'T .K pt '7W3spr
r1 pN 17t'I'n-4I2 'i' 10 pa -I n J
".B3p'N12 lyt is n pI' lUa't mDI
P8 I1Y t318 Y;3?in 1'" 013)iy8 n
"T1i7 isn 1iylt ,Dl o'tOru 19il3rainya {?
ID? y 8nyB18) 5n- tv18D yI= 1 tn1


8.'18 084, t)) '1 ,NP17 14 11N r1)
lIlP'n v i j"Ty IoVe Ioe ,I{< -' n 5,'!:
.-)1(D J18B 3 t'D 1t jPirsnn
p-inty jin-yN DwY ntay qyo K, to
.DDYI'7sl IyN is uo^isvr pm Nuy n
=,u jvv imvn1P1 TIN In, I14 nV-7
,TD90 .1 .1 b .111) D"3 ; tD P
P'Inm 91W psV tIy PN Iop 1P1K vi N
JEI D"iai tIY ti aM i t 4 3 3 WE L
Inv .',;I IL018 my'l r1ly"nD 03ujnYv1lDN

-M")a 1IV 1 JIDD JIn 111 'I IP 1 tV7v
-9i0 n tPtN jiNYD t2 Iru T-I .nsn
i3"O o5 l 00 .IU31512 700 '131MI 0mIN
.Y : tny3o'%NmP0ii .pIq cr4 VN
,itl lpo ny-uvn 'p,5iT JIN rlvnw35 q
I1' np'N -E 07 vYsoKnn 1ne0t 03l
ps~i, t~KS, tri tB'w I'v r y n rjroo imr

-Nm I=? jnim Unti uinvinY n nyo1 tnII yu
.'N is I (w-Itp'N '-I p"YYlPvn urp
- 31D18 t 0n0 n i C 7 y1 w s i i
mplit uli t3l8 Dn ajiiya lp t'N In&'i
-r1'S uyvPult YD2 iKn J3nn ,'i)3


-i(uB p t3a'Nimpri8 -in ovy-isn .DlI
nP T-IPm Us^W J'IN -y1,n tifm n^D


-(v W")13))3) 18 187 1K8 23) '11 ,)1)
-I .ylnls ps1 ,yu3ninsmD '"I p litp
tvnllS urns In-riymw sa^ll Is nrsn
.1yt3Y)ow 1 y1y"t ps18 pN i'
s8 mDnY321n 1in 8 to v 3 D 3) 0
-1n .') 1' pt4 Q-3Y1 yp)3s ls1817Ti'l-P:
Y3t)3 y ps r1n vnnn1 ,ir .11 r 5'1
-Yi D 113 JYIIY D3 ) itrsa 11I TI8 13)1II
-'N Ir'imY3Y STL IND toDst Dp 'n ,3IJ
-Iy .wq0nn18 '33'Uj'D' IlD 11 tyt3'0) ?p
Iy"Ta '111E t ayin i1yi tIN eD-olT


r-I 8li 1 (D n3'911 1m-1 $1,00 1Et IV TPI
yI 1fl") 'n3 .;y1800a P11? I Py y'D8r

ny1 p I 18DY n tipB 2C 0$ .-n ,t3yp)38
."WyPV95 wIN lnnm ,,
-39y5) DPn 1'o'D 1?770 1K 1t3?p' 1i1y
p urn3s1 1vyvy3)y1 J1I 1R n3pyn 13 py
1;yo ya!? ? n p1 g3 ) y1lP8 318 DyV
1YrytuN iV DpyVi pist $1,000 iarn iV
?t3 tin"iriy ; tsttTI-47T UN p 'DiU
ltoi-m ,1iy'Dtno 40 v"3 "'y9-l 3iy5,,
.DDmnisn pJ itp'N -ii 20 tin nrvYa s
IP* y'pyi)5 ;1 .D5 1E q s y 93 I
Dn^seynr pJ .,il it37 CYV tmilpywas
-i3?Ny 1 p1 1ya3 B I5n IYvs3utvY) P'8
p. Y?1t =i1 .1Y)t3yoi3s p'TIs PYi Tl
-?Y .)?yDt$y3)y 118 D3)? tW 11K3 D)y
5n 1)T D2n J18 .MyOmqpla8 nyvi i'I 1,in11
'i D031 ,w'nnryi Q38'yiny3iD'i) P'vY5?

t'lyj'iij! is 'i's tpy'!qn>& isB rTan -^
yt3iy n8 tylly2n p? D'1B y'13n .)1ti
-y1 tunit) m") 1P 1 D3) yV3"'1Y ,tUtu
-I8Y p1 vy2p ps D Yni)8D's r 3 N jm8s
yv3"s y3ynv ji ,yt=D5tnsrin pa l pt

il) tN8' ND'? i 3tyo, :m 1n1 N)In Ipn
..11 ,1 1 D 3 l ,1 S tT'l8 1 '81

5'3 1 'y"t I 5sin$Y 1 t'Np y or8 1; ny3
.DIsasByjo I1D
- s1 s t3"-yaIr tnp 5 1 9 .a D
109 nyv yypyp5 5 is'n tmy pr-'1b
nYuv TPS 51i9 .DD ps ntp'Ns 1n .')1)
tDE)ynt tP ,Nt'ym) yj'-rvist1 ;'Ii
psW DYljjp ntv'S 193yispyns 01 ps
D)Y57p3sI4 ytlDIo p'1 y "sN pN
.i .n .1 3103180 (7 Ts yT ps
8 uipnitns38 ITT sEn v.py0 iiy7 Its
-'t 3 iiW' myT rNis yoDlpmn yto-i3
Dnltr lit Diwi mly .Dprsqln isvm
-Y3 ,1t59 091 DYI tyo1yaj? CSB .00 0(in
nly31 sy'Ur19 i" ISmt Y 51t'1ta U \B
7't Jim OpvtIB JPIst piny pN Wyp ps
,yr3Bosp 11 piya"i3ixo'is t39YtD3i)00ai


17 1 = 3 7 4 : 1944 ,t~abliK

pW 331TT'y- 1 .tWI-wIK P'P p19Y iT
tlMp n3'3 jy ? -"I ILA1Y ti'ilnt, i orto w~v
"I i80 jip \y PK -1Y'I3to DN-PY t9m J
in'SQn jY3j)"? Dwfl ,by?'ll 1-1 IY= b
..."-pBB ;DM"1,, nY31i DYoytp lp "I J
1Y'o'n 11 ril n t iy31yt *y^7 1p

Yijs 't ( I 3j'I3INy8 'DM 1911 VlYt l

iy'jDn vi r n in
t 1iY1i : t30' 1080'058 18 oB ln
'93D'w-v9i 4 ,1py0 1yD380 vis n '
...1yn by'nInt y W-pt p --'Is rY-Y7s a 11 1$y 8 tim mltnpwln 50
8 Dt5 ,yp'iyD8 lta 1wYL y53Y11t31Dp
pl ty'1Yc 1 -ISB "o"-1?95,, ?11p i 5"u
.mro tojy )
-iVy IY 9opywp't$ iyj"T oItpDPS-In -I
Ity1Y tS'i~t^l8 "t t~in y93yl ,a37y91 '
y.V 11 .0lI13I=1 YDInop-ILO '1N tvB v
~Wr ^te U''I1 tolPw1b "I 11B 1315n

"BS TW lit ,'I.VD 3110-ILAE) s I IE) ws
-83 t^ Y39Y it ,Y1D'0p E 113 1B Y'7YD

pK ,jy13j8N -IttD'r3PLAI 0Y31S ,m13my38


yV3 tr nt Dt Ip UPMIV4 Y 3)'
.i It3Y f10 91D '15 Jpt ptny tYl3y u'3

rW Kby)i .1twrr1W I=t* rJ*":

D*bitny tt n
pt ppoy3m 5m'n1 5wir: .-1PYio o
tin lIjnm u DJt0o'r 54o I'llx )DJUY5
I' 3,l15 'iD U y9'O5L/' D 'Dp, 5Lwitm
in 11i I01K"Ig83 -iyi t'nD =3113n'1
.PD'113tj3 tVf$
0j3"xy)D'1st -lit bt0n pptwn 5vv
-Is5giy90 D"In 04n tJi ju3t yV1M s I'K
jwri iPB 171r?,, yri ,"/'ty^-p9y,, wYn
yo2 tTiq niritis,, i K I% "-3wsz

-va81B 8 ti59 Dm^ tnpil IY tyll .PDonvo
pt Do5s tTm'K pwyr! -l tnipm ,pIrim
.1risarI.it n


-31 txD an ynv D y1nnyi ny13 1 1,,

,BDtiy{i ttn @ Im .1iy31'3y1B it TJIN v p) 10 y 1 ;p TO Is
--IS Ir Iy3 WyD1i Irnm 'T5 -I)D l-io
".Dy3

;bly4rt'Ip K yst?' a'yT I rya
it 1 yn ytp-Sp ru ttwlsaI-

-iIp YiTnW s3It33Y I3i .YipD ni

DIYK9 ''.; IYn 5'I IN yt'i5 pW

p. 3i x wzi'? vi n p
'5yVT Bxyw, trvi15 pioeuw piyv matc
ST1t3'''tj'38- bYp'npo'1lltp4B n IPs Y8'


-ix,-; .z1y) .1T 0 n 'vn
ein ,t3ji'! IB^K 1Y35Yt r to lsn-iy
.185i84y1 Is uo ly'3'158toD u3't)3jytlEs
nyz pim 50P0"N~I is It' -1v .5D2Dnk
-LA 1it wv3r-1-71 TWr 1vt4 -15nw-lym 11-1
.W 1PK im"Y P1iy 5ivyiy Imn 19lynymn
1y1yyty3p 11t aliln Iyi P'Ip ISE lyM1y3

1Yt-lt 41yyr!p 'I 5mltyqml
t tDI In jit y -r16 I"P npI P v1
=35 -I -iL9AE)0 0 i"m D y i u 3nitpy01

1yt''TK }y9 11pa 1yig p'1" 1i^Tiyi w3w
-38 n13 ,ti3)$tW IttaD 'o 3tWII 1u393iy

L4 7rl 0itiiB nItol n yty,'jnyD I1 IY9y)'5
5N -Iv-ir" lNI"P lyniI p ,i" p3 }'^
-yl ,y1025pDp .tIna PIn Utnu In'(15
,tya't9353'5B 1600 Iis 1'1K uK 1,t iryre
y.V 0tA3D'-1no Yt: Uy533 Yr ij $ y-1 35.y
25 11K DOt^s ,-1y381:5 IN n18MBV18B tU!?n
-8-i8 0Yi3m t'o aY3' ,tNityt 11pn l "n
(IN pD y i'j P)''p "w .1v'I10 Jv'
3-y-iy:us Jim D,' town=nrKiwi nqi8? Dmp
J1i ly1'i3sn P3JSI S .DyY t w y
331n1y1 yrwi9 t-7 n ,1y7'w5p .ajnq9i

-5yll ,IyV:L5 1 'iyn,5'n ovvymr1y 8 ?s '
Is -lywj3yy Iw w~\wwo -1y TI P1i3
-"ts" 81 1,$ Pt 13 tW 'I .V .uqnt7 Y1r
'i81MB-'lin lyI .3)1iy3' "$1-iy i ytio i
t3070yaiy3' PW jY37m)^sD 91 I 33p 5


tin .ytbtB77yi) t7 i y.r 't 12P
ybr, W I 9,9 2 7 7 ,
tlyB~m 35 $165.00-It- y .'I,
Di8" 3 40.001- O-'-1n y r 4M


75.00 Wi
"PS 1,, b5,tw' p 'tWIN t wymts15ll
"D'5D 5 YDDn00 .5""1225.0 Dp
."I3'UI 191 17 t^933^Sn (4t)

ai" 35 143.40 Bys'vrya z ya- i

W450.0 -' tn
-"$B y97TW ysi3l^ 8 .yllpDyO
Diyr1tD ,DiY9i'i "; }ptnoi ,DM^pO- in 6 7tt p-'n ,-yjrw!ii fiu
.yfii 67 $2,495.40; v 3 pip myp
I0178g. 1 w1 ,ti ly a7 1 w 'u3-1w in
-yIa tryn3' 83 Ei s ,o3oy) ptin 2n

-'D^P0 *pyty) "D' I uq'nv8 'wir 1Y1
Y;11 ,Mn D 5 1-"5i In0wo1K 4 tip t5yv

tyW .IpD j)o Wp mriB 9lro is o0't
: 0yir1=; ;t11n tya D19B t ,33"t n#3
11970n ly3 40.00 19o vijtT lz,,
tslan Q' t 93ty5.800 -y .13i11 2 pIy

-stYjt 4 10.0 ; i t' 11 o Y by'D [Y


ro 4 .1911 0 t -nt"i3DiM t-yn y-3am
y93"0oy9 n py i~ts3PY8s tiY'K t(yn
Ip-ioy^an utjn btye y-Tyr e ,\y131o
Stt T pt3 ,13 .40 -y -ED -13 xie i D? w

syndLamso5 $165.00 --- Upi,5itn
3 40.00 HDnityn
75.00 u- a nt, pml
4 100.00 're'oD
5 225.00 D'>e?ySlr'
4 129.00 Be .tD
35 143.40 ^wpw
5 5 22.00 I III Y
500.00 T$0I3'lVOnI
336.00 IOptyia-I
310.00 BmlODBisy-pi^B-KJ
450,00 B'spiB'n
6 1;tm'p

.bis'n67 $2,495.40
3li 'p p' l D M ly
i nyp^N 1is11i1 Tiay piy,;ny~i men 'pinHi'7'o ps8
DIS q'"n 19ta'3's'^yt ^e $500 1i1 yo1D
3^~38218-18l?11(

1944 ,tN4a31M 1 3z r 3 _; 18


1944 ,t3DI~13


.WTn .N 0


i Nt I 1 Iy


11 1Bng pll .nBulpiS .B3}?e: lvl PI 'IVp,
-B: is apy'yit-yp'd oyv1 etB aimyv Iptv
Itt3n0-U-11 pI' o'Dmi' yVI'TI 500 pwlr
.tI'BK vanyly 8 mie ieylyi mI:yPA2 I'N
,$450 py1ip \Etvwyr PKt e miI' lya e ji
l151-1-i n "'I ', nIp-ly"1 n y-r y li p
. .e 198:4t7y t itl'nB n pKI ,$100 11 pettyil puYn I'le
.ilIy' $50 it 18jey ;t .teln im lynn1 p lytola
SYA pTn yjm s "vl m tyn IyneNp Bwil'1
-IU Dly"B a pIa 12 nY p-^imn, 1Du '
.5NpyT g
jB 1yjBtowgn PK Denl ,mengen pit '1
Men npvyny i ,180111 .' 1:=8I 13S(3 T py
n ,'awie eI 101) iseIa IpnT t1yn1i5.pl
e<3'B vLmet; emyB-I ,IyVD't .a pIVyn3' yvB
pJ ,membBeul mBno a n ,wih t1- p-751p JKN
"il i'IN Men 1prieyn ,e805e Iysirba lyv
- Bloly Dny mnyattin nvy^Btv i.o'By^a"N
lyp-vimy ooviyno -pyl le tB'n Myta(Ti p
-a"K p~ybopwoma rt t vBniyit< p, n
*pmy


=Na, I'D m-11) OV r IKL I'VII~N 111) 5-
110a2 1 'IDte1?
Ip'FN *yB'Dflyi RB "lBypyD

~ypm ayt ta1~ 00 1ytayp .


.noN3 y tDBns Dy im ^y DE pA ^
lIr ,$29 PB pYt F testy BUB^ B5l
IVTn ti1 p l l:wn iBtx lyjr'T $25 y3p7yn
.''eU-y nthtiyTB 1Ie $4 JR y'3ipnBp
111 pB28 mVyT ie ,1Bn'vne Ill lyp pKn
pKN 'lNp'K pBD.^'B'o~ t? ]SI;YBYny^B^ 111 pn
-MID 7 p7 yvBinp y",3 M 51'-]nyI p1-n I'D
Ytopl iyT 1M1tOn p'Bo Ilyn yipynl ,iy'T71A
IK ptoBID ., n T'n K t1m yBtB VI .npmN 11p
U iy1t ,nien'po .an 'n TIN "IayippY yI1
n- TT MI.l m I Vy -IoOyll yhitN
tnoI 8 ly MIN np t .M$ty a 1N Mliys r23:
.lyvIt^B syDvii -:e m'J JiH n!r lptiip ybynlyf B a 251t
iy( C/yn 5r) ,yBoinep ny7 nyVi 1I 1ymp;y
T 'n iII A 'e B IlIe tra lIy- 1'm tiBynonmi
Ji .D'5Baevvo I' iyjvay J}^ TT yVII
Myn tp y'peay yo1n's -ytimn Te ,Iy.Vl p1
-D0e5 PK JiN oPay^N ~ya 1*f I'lt
.oyt'yyni8e
p'2 MyV oru Ity 'arn 11im i'snm is
.pp'Y .5 .0 'n

,DY.37 11T

rK Bi'isbyas^'n BynK <^y~l^*ytt#ss *'a
,'I .) ,'l4afJigag

1r010(-01 "Il 10 110 nnivy: i yi 12
Atoin tl N ,tI' nym V ynmetlBn ylaimn 05e
-18 1j8el'Wle 110 ? JI ,u1i> 1B25 oi
..y-'spy E ly nyl tl'avpyiln ,tV2IT1ubI IpyV
-TBI PN isay ,1itsoi ta Ia"I ,'ysit'iiK Vnn


,pI N y.7yflS-15 ,-y25 5es yDPiI 4 l yny;
r87B 5B012 TynIIIU Beln P' ,Wy"yI*-1o0
-y1 K' pY? DY .eyl y9e DiV Jyrmvl p IIN
ten wBryi1 VyInINIp'5n vi TUy ,IpyVII M y
.$500 lya'itm "yVTIMIn yV"t I'l'i peInpi2y
-.1.' ,$200. iav' wta:yrn l iD-moDK IV
-yl1 Jin ,$165 tr Ki T fnTB-eDo JN PwtK ci
.$65 twuyin owmlo
$14 letN pyty)w 13 t'N IN P'm' Bmuyw15VyVl
." 5",, tynn-'11 an aINB
IB29 DyO,V'l pi p- ii epl-mY n1 1Y5l >t'
525 BrT'n 26 w 1n ntly'1 tple3 K ,'m1,'
.Das3m-non''o ly^K
Ii'sN *m"12
Ivrip .2


rt l1nT11'n's ,1trg'TS-13 .y1 10
tlyOitsy
Iy>B'ms( Dyv pl nyIe ; toay 10m P i 3Kvnlv-NII "N
-jpllv I'ym xy-" ayr pI mpm IBr25
'IVyny N K m7t3r n 1t) Iyi p1r mnya3Sp
too t~n ttyayon yBn Be r m .yan'anB-Qp K
yVy"' *INJ J^B-iyoui iyDln y yi Btayuy-
P21 yD" 1 B y yn ,7ynyn yoyVIn 1


37131111 110 w 1.31 15VI '1ltiy t 1K)1 10 w
v-orl lKp =Tr3 13 11: M13 .7 113b 012
- 3 051 t 3n11371 1Mn IKer 01-11 p .r V 511
wtn -tt'T mpn ,riTy1 ,"i in 18Bl liety IK


l58- r Y31.K 1u 1P1lB IKlln TrO ye1yn 0
Cly'SiEi~i TU ,iyny1 pen "t .ayii-'yatnly

I'- T yn iyKt In-'mtys pT 'TI lyv
etmovyIyB dits pnmy Ttlm- IK-toyni 1p'
.yV7 yy111'111yo paJim
-.1yT 'ysyeD lyn m1n .t1oe1 ayp Dy t5 me
1 1 1 i m 8 1 n>iyno-tos^ VT 1yn ,the

,' JI-l-loemn tJi j eimn mep n 11 M. DiV51t
ly n 1- Ilm 10-liv = l' 1-7 ITi 1M j "l? Dell
-eD IK TU ,B.syTIy;IB Me y .D's x t 11p
oye7 pVY5 I'm tntayIIv n tyn u.-IVII -lton

"117Ty li yJBi y 00- TIN DKI Te 13MZi:
-wBe i nll ,nByll I 1I 'N IL y4 ilmon De<
-n,1mo g D7 pnllnya iyvp-y1 I'M witmmpo
- 1lyim'piN ly BmI- m nmi,, .1-prniBe
V"ly' nTvlK Pm N I' t&y'iy DoyI I'D Im ie
,B-IPB ays Biyn131- )N t Men Iy "I yIDypnye

y '0 :1:l l n PK1Bal > jmyn
-US2a IyI ,mWlly p11 todB1 'yB"ns Iy
-yrty .K BanBi ,-Iplm 1it pBenyIpyo ^y5u
IBIn pN tpntiBzyp "pB j cn m"?n ,'ponll

pet 1y"tBw Dell ,1peBn in pi 1-1.4 '1


1 y0V"B In.Vlm T911 113e i 1 1 T10
3=mitlBm1 n p iN Te'ltTn- 1131 i' 1' 10 11
-eb ,15bPny nyolnl M 1ynyl11 TN onp pa1
p3n ItYaoyo 600 nyn'iK JIMy'sN I'B tlPl 51
Ory ,'tile mr I ,NpmN pa qI n : y-i ty aMpp
oI0-n Dyi BBy 5l 'N pen r n ,JIrM I118

BOo bmn aDily lyI .y=n'myv 1 on ve ywy
pa 31tiD 813 .t yilK1 Z1'10' '1I.yBD"K ?
tyv Iit -037 D 1 ,510: mp P it K 3y1.py pin

yBBaynriD -)- plic =Ml)s5Na I'n lynipV:,
-tp yVT is1 fynyml1S 10 '13 "1 .ITl-amND
-5yvi ,nrivilt 'T1 pi .y1 "Itv myr IB 1 S0 Ali'-
-'N pa i13y p'I mw11N uPy1 btpByy ten 137y
Jio yry- l-l y:y5: JriK o n rp p7 12s ; 13j,
Iys'T1r0 lyiyp I'mN py7137yn ,NImp'll .:n 'n
Vyi'n ]IB yy771 IyVy.1 I7 y 1s I K ,an11y p
0y7 1maeIBrya I5enyw Ben 3y1i5y3 ,oyy3 7 n x'
.m.n1 pJIK 1t0 e Ti' D151y
In IV1 yi m5 t I' nK 111D 1pjB'p 31 1311
'n Iylu ,ytllost n b pBe rInve lyiynltp

-Dn00 yV5 Dnll ,viylt'Bve y-Dopy 5ey-1 'I"n
-111 17 1s2 11=nam0 8 0ap' 1KPN ey Dy7 l.K
B53Oty1 1N 1t01 BSY711p i pN .tKl yI3
.yr5ei 1,500 nyp3> pjney.i
-y t'N Aliiyr .Vy-pn1 y r -yV"
7382 8 lye pya on ny"B lyis DKII iy
yWiy J1taOI I1'B"llvil 11b 'ny 2 ulNiainy
'.1iy1 -y31p1 3 11 n ty B 1 1137 1 1 0 1 1n'1
1p'? 110 )l2 Ji-mBl1ynD 012 y'mesBo n
ab5lsienymnR ci' t I'ms "Onye Ilm Tlyn


*0''31 11pt B y1 n 1i
1yn DeNl ,polo .1n y37 na wt' se tmnp Dy
-D3py 95y g y lt 13y3yyl371pK i'5'nn11"1
o yn'Bne3s1'0M 1"? 111t 11i m p00 'y1
1pN .1'E101 "1s '13 1n100 '37'1-13p D11Tzy
myB~t1yIor N 1pYn0 1yj)B0' '.Y-Dpy 'm
311pKewp 1.1 p 5Dr1i3 yBt1en y'1K t7 1- 01
-D5 1a 10py tin ,'IKI3i 1 B-VIy.1.D mIDs 0ly11
.s'7 iyt8'IlyneD a BOie ,0y1 yBn38

-t3 1rN 1^'Lyn lgB ,;"KBIs 8rTy Bran" B
-1pJiN yO13 pi8t S p11N pe-5e 1y ly1nyp
o1.1 ,1Tv1 3 en1 L4-. 1 M37 1K 313 11 Dy7t7y21
-3e 1 l 111 pe-onK 071 T1S 1D01 0ny3 pKen

,,z jnllyp zmetyl I'm Dell pnlo -iT JIM
mnwin n 1I $50 p'it< TIl M'u ,BMin mVy
B08s-12 BSm) t I y'By? yjv iyn ,pyrbi Y
'lyi .D( pN
-pyte ,08581 1IB npi oyn We tU ancmp
"N o1 ,plny 1 i.my n 3 N 1181 Dy .0101
plnu pBy1e1 1<11n I 11 K JimBa1M37yp315 cl 1n
a31py3 n pKN I yrl 7y1in 11is ty'rtyu.n
ly"vT 03 'oy 'It; .$50 nlyvy Men nyr'D


V91944 ,nt1DU4 I3 ty 4 : 2u


pali3 pin ayI nIB Jib p-nIpprlerj -Iu n
-:WiN =)Nm I: tsy "lyn ,BB'atrIwp-*i-pN'tl
-g:: B*n ,J3Zir yptior\wy $6,000 IND pJy:i?
iNt wryD ir ymp pl it .:NtB : is \ON5DV
D.- Bs' Ti .piNo jtrl"BnIIN ItVl< tyn yVi -IND
ryVtN $103 ItN topity; .iw1 )In Ion
N ~ ~ ~ ~ ~ 01 -N r1Tnrt:


ens VPiytye iII yB-13:l---N M ymI: N
BteniraBoD ,11?n-"D yi'nan ,ByB'1Kp-B!Bt
.BymN inl?3tern -iin fge o'sian payitr<

ispis~ l~YIUI-iiTS*s t

iyW 1T 11Y W 11WYVI"Tily)


1Nni ,';T Ito7 Q ,;'BtO7 pus7:yn a?
-y: }Inn nT .yr'N;'1N 11 Bt-inTiiyO; mTO
.1 Jin Tl"Q 1Vii31NI pNn N12 710A tvGn B
.Ip'm pI Iyo nwili ='In Ti(N iiN y'spy- y~inygn N ppy-i Bon fy
'n .Blzy?1!< Di pB B'"uptrn'B 'T 11'094 Il
cy .Dn'iy ayf Eiyaoo";Nt pisn in o' pL N
-10p'^! -1KB $125 8 1'IY;! tIa Nly.;! Pn
.y'spYN

ttytmgp-"g'' 3 $$1 DE pa'yMl
ztypvt 16Wr nyp I l-1it -=bID
.S lyoipymB TiN ,'I' ]B24 Dy? ,nimt
oyi pB0 a;ny"B 21to-QT 1y-njyns
'*1 i mnp't 1pplys-10-toes< ity-ii' -iy
Dy .8titBT -! u.'F1N' 10 IS t ]ny>B N Tl
1ns 12 ,trIys:N! ) 1N 1 nl Mi 11TBVsil- TIN
to'N -11 1Bi3')l'BY iY1 r1TIN D1i pE:"t<
'lY .yeru; nylwatma^ Y:11 tuyri Bxn ysiy in n lyn
ib lymo: I' .ItrI'I>-N-'1: I\yVi IyV-)
."njty .5 toonat? Bon tyoB'Bp-B^BBr
is tIN mny pwa n 5j N yi-tm0n myi
-ga ,lp'7! .0 ^^n iiy"Ba oy-r IIP:; I"Nt B .iipN N )B -YI0:TNe Tybase Y
--INBD n wyrytoos y E"?n yy7 w yri yi'i
-KN N JlNIlY8 ItYNm TIK oy pN yBUnMiN

.1yrly9 .' Tyiinyi tN 10 esNB 1y
Ya3')T awMnSTi ."mi cyton n ip'l T ^12 TO
o41i ,Ti<: \1i-i i= ,?aByn 1wn Qyeto
-Vwr -%V-; lis Jr' '-Ie lipt

1 vt PRK yWe }Tn mytoyps ~18 .ip~a
Up -ttNn T, i1s ,pU- n tk ttn
-its tm a oI'M Igil 1-tO B ?
flita *it 19T'T tor PK p-'I .Pao t u

IT >19'?1<1 25 I' TlK S^IU T'I t'O
Ptv 'I J thyx JOI n 5to-14W 0v1

1 8 opt)i4o p vas tia 'r 19V3T k -lMD \jV=Vn1$r1 win
,Bo'?I nyinQ.1t8w K 1)K
l'pollpsaylyn I&Tlg nXK1


-y;DVi, BNin 'pDOn .1 Ma'ic 1 N ,J'In I

t'; -i'i pen Itmilyp'n -^ybmast^>^ n
."oDtp,, l1K y'3nap 0 t;iOy73(N:ge
T'; t'n ,ppUIIn-iyoiT u miAiD'IN
ptn ."oim p,, IND $150 pIny! i)Bmr'y tvss
pKN pi ,$49.50 ,.' .j ,5'ny1ir n ,a"imliNii
aon ps y'Ba's'r 1yf cI' ,N1p'3 soyp
.$100 ,JNanowy; ylT, p, Spran ,ry'tm
.pYD I 1 E nD .n
Btdi sp-m .'n It3 tt xyl $500

-IND lpi yI 'ntVme trwya 100 is twyvN
ir lyToSwE' ,-eyv-7N rvy'oTsN ryr'ts
--Mye DI pnn ,a=-ID yliftynys pK nipN
ny, ptN ,'3T tB25 Oy.T ,=e1si 7Nami bot i
1;*'15p ,n3'itaD DCNtw .mn 1190 ,IYN-p-it<
--O3 Ta'in ai 11p T;IBatiy. aY? 1o1;
.-nneKp L"n t'iN p'Nn pIL-pi pN Jimyie
nyi pB J Tib y TiItom tN =1nj iy
.-N i 'n (TiEi ) '-yip1N J inytoeN
nnattm n PrK ito m n'l lpi t1iN-l Dw Ilin I
mIN 10 pB lOn:: y"B pi< IN.ny; Bh7isImN
.Itw110-pa-tc t:By; ya<:;NB'Ii ywoty>
pre piaKn-y;t t p'; irN t'pyW-a'Byi J'n UNO:;

-pinsB y1o10 iyy IN 2tr'
-: yimyhs n BtayeiyjniB Ben pn Bman
-tEetl ro iy0!< PKN INPNa.i .1 :1y0'11.
; INplm pNn-p11N ,luny .7 ; npmi yVt'op
,60 .' plit 5;e lr=1i1 ,Iityl -i Jmp T1 n .0
.1 iP'ri '9l09 yN pB7t rN ino i; ,.K ..
pa lyrnaty lT'IsNe: ,pp'1 .x7 .m
Tya!<3 pN WO,7rDll Dy?'BS'-i3stg Btn ,14p't
,fP' pa Pln'lB'ppypy fytiN:NIse }yi pm
fIN 10 pB -;iB'ni<3 FT plyp ]y n ly; mBn
-1IX a pen iBHa P'l paaN .Jt?BotT-i youneap IP'N lYf nr :ioB- pentops aB0tt
.$500 pa ymo n i't 18TT2-i -IKp I' 1rK -13yslyn ,pt D'Tiy^'Ssp B;'^B
-N< K Bop'y.;1is tr'EBy-yte BtKn ,"an fy
.B1732 Bypl3 ThaBB
 • y`I' Biy"''y B mBn IPIBPw nan pimyBon n
  ?TT i3Kn na^NiN-D;i7"inNB my? pN .1piy
  -yi Dy"syN I'n taPK3 p ye :Bt3"^y-;D'iN
  B-iay;3! toN, 1Y3jYII ,wy ril pDn pN :NT
  .~nry~-lose ten


  'N .f .n .i ayi f^e ypaNBonp-'iYT'?p n
  pK DyspY yBO;'EBen n pB y;"n ]penly
  -lreatyn ,ByBrONp-1ip'N pant plsNi Py
  .Itolutchyn you 1yr0 teety.! Byn pa Kp
  I'N yoJSEOHp -lyi pB 13n11 3 ytoly 'I UN
  iBB 7'Dmap Titf'T QIS pyny. ppympiny'
  pK ttyD8EN Dcen ,iyTip tent 5,640 ^ .11 .1
  ?a2 pyij"-i T pyn BtKn .$4,732.50 t.by;
  lt p Ippyj tBn ByBarnyp iyrtli .tBIBIl 4,000
  QIs Dean poji'ayBy n pa 5 -1NB ^^n7;"<
  pe pteny! itsonpysK t'N Dyn ,1IywayoDY
  PN ,'31' IB26 Dyl geNtB^O ,eD:1Kp ImTfls
  .7yB! 8 pIiy,; B7"mnyt TK Bh.'On pry5 Dpe
  .,i8^-1t<3 t IyNy9I!i;"K 3 p1B yBrc

  -yil pn J 'in p-Nmyt y 'IyBiI 'i '7 Tin
  np '-nl y Imp'l litB B pl'Bl 1 t.n p
  iipts toyly: ply I N th i tt ,a'iN tf
  l3ipi7 ip'flk syn yit~ty y'o 16 1 is i)yn
  -1V .pi'sy-lyn ylN X Vu17 N
  piBta cisl taop.rynva't n gt Koyanx anIw
  1 yi7 n-ttDS1 my 1 rT .*o B i y .n71nm :yI
  2 '?lDpGyU dhild oVy1 .po a uralKl an,
  -i1 n .Ql p.ln ';"N it yw ls pt am p'a'T II
  -syn eChair an of hic;nago ico ft 41
  0 61 jyrllA TIN yc<9 .1y ny-'p
  .Inainpy o ,01ol79 .'7
  a~i-i t*p1b-ts M"K lyt -Ip^s myt w 8

  Ae11 I N on h Pish1 TrK TIonn
  - n-In "ot'p,, nt priysop I.'al.'N nQ3
  yIVr yi) y TN I'im rD-TynwD pN ytyu@
  .cpei:D 100 iaON to' 1 lyonr lyi


  ' oir a p ??Tly:1rN 1 i y y
  o'iyBt'n Tyin .;ty ,nynato' it3"i tp'tt
  -Io jyi r 98y Iy'N t;:i' DU. Ni3-yiya
  '"p'?t pi'ny py's Iy Btn T.'D-zx yn'
  liT 1- 3 7n : It t.byl ym-IND yuBt 3y;  e-~ mi0tt 00c / c 11 m I' i

  Ti-p TiTns it sI YT' O y T5n '-  In the name ofp
  lyuns tyBNSlep Apin Kponllli 1y1
  Ynip itcild pa Pyrilae Dring KYpn B'
  .yC hirn 1Y' Ch yn mysgo rInr
  'I1-N 2 YnviNBYI -11-1 BI'm y i.N)an pln
  ,156 io'n pofa h pe, Ioh27 yi,eac:tion
  .C1icia ,go yny C ywaD
  1800p inlp : \yii ys 1y9" .1nI17 n
  Itsm b 51iinted: in0 ,0y-yo Iyorrny
  ,mayeonasyn mttctyoe pr Syy .x .1 ,yCrap

  p-n .5IINB iYm 11M .Vp'1M pBT iey p:-N .
  'N3 n pn iytoyp3it 191 :t B-i't"'Eg3 ?i'r
  -:Wiy; pN p)Ne ';y ,Kp'iyos UN DtIYpD
  .PED';'0jWII ,DI'm 0'I Pm :
  -fH. T'N $9,000 r11 ynl0D Iy' r N D -N.V
  '!< s p p is -lyto ny -ly^ .ei iny; BPa
  p:Nm isD 5041 pl timne .n Tyny.; .i7
  -:3 ps te'ipy^ 'I!^:-ey1 aNo ly .Tmyny
  J -i. sT-Nn BmpNityB i ,Pi TIN np' ln e p-L yN
  pM TiyopnDiN PSN 'it'yn ',ytB y ,i
  ^pplet-mr 3 pBa ysrcnKs ,Tr1! pa lysmsNB ftf ]yny^ t's ,ByB'Oep-BBem

  In the name of
  Stephan Alan Korn.
  child of Private Irving Korn,
  Grandchild of Morris Galler,
  Chairman of Chicago Icor
  and
  Abe Korn of the Polish Federation,
  Chicago
  Donated $25.00 for the
  Icor Campaign  NAI LEBN August, I 944


  have been saved from the Nazis through these efforts and
  aid of the non-Jews.
  II. That thousands of non-Jews have given up their
  freedom, property and even lives to save, or help the Jews.
  III. That if not for this silent, underground aid to the
  Jews there might not have been a single Jew left in Europe
  now.
  IV. That anti-Semitism in Europe has not only not in-
  creased during the war, but has actually reached its lowest
  ebb in this and in any other century.
  V. That the violent anti-Semitic drive by word and deed
  which the Nazis have launched in Europe has failed more
  than any other Nazi drive; the very ferocity and beastliness
  of the attack has called forth a reaction among non-Jews
  in Europe that is a marvel of the age.
  VI. That in this remarkable movement the Christian
  Churches and leading churchmen have taken a prominent
  and leading part. The Catholic Church, once the greatest
  enemy and persecutor of Jewry, has in this war become the


  leading defender of the Jews, both as individuals and as
  communities.
  The Greatest Hope of European Jewry
  The vistas which this new manifestation in Europe open
  for the Jews after the war are of such magnitude that they
  cannot even be envisaged at the present moment, particularly
  in the United States. This country is too far from Europe
  in space, as well as in spirit, to form a clear idea of what is
  going on there under the dark cover of the war.
  In addition, Jewish nationalists are concerned with the
  suppression of these hopeful facts of Jewish life which run
  counter to their theories that the Jew and the non-Jew
  can never live in friendly relationship and that anti-Semitism
  will never be eradicated. But facts speak louder than theories
  and soon this new phenomenon which has now been officially
  recognized and greeted by Italian Jewry will be recognized
  also by Jews in the United States as the greatest single
  compensation for the pain and suffering of this war.


  The Natural Resources of Biro-Bidjan


  Biro-Bidjan is a vast area of about
  36,000 square kilometers. Biro-Bidjan
  nas untold natural resources which may
  oe briefly listed as follows:
  (1) Two-and-a-half million hectares
  i'cen million acres) of forests.
  (2) A network of rivers, in which
  fish and caviar are exceptionally plenti-
  ful.
  (3) Two thousand species of flowers
  which makes it possible for Biro-Bidjan
  to produce a great quantity of honey of
  the rarest quality in the world.
  (4) In the depths of the earth are
  huge deposits of coal, iron, gold, graph-
  ite, magnesium, and a rare kind of
  marble which is now being used to em-
  bellish the new stations of the world
  famous subway in Moscow.
  The gigantic natural resources of
  Biro-Bidjan have not been completely
  surveyed, but the portions that have not
  been measured yield figures that are well
  nigh astronomical in magnitude. Thus,
  for example, it is reported that Biro-
  Bidjan possesses 600,000,000 tons of
  iron ore;- the lime deposits in Londoko
  and Birokan are reckoned at several bil-
  lion tons; the Sutar gold mines are re-
  garded as significant gold reserves. It is
  estimated that along the shores of the
  river Belaia alone, near the village of
  Soznaia, there are a million tons of
  graphite.


  Biro-Bidjan can support a population
  of many millions, because agriculture
  and varied industries can be developed
  there. The climate of Biro-Bidjan is
  approximately the same as in North
  Dakota, Manitoba, and Saskatchewan.
  The winters are cold, but dry. Not only
  is the cold quite bearable, but because of
  the dryness of the atmosphere there are
  a great many sunny days, and many
  kinds of occupations can be carried on
  even during the winter months. Work
  in the forests, and road building is never
  halted for even a single day.
  The summers are hot in Biro-Bidjan,
  with frequent rain. Especially rainy are
  the months of July and August. In gen-
  eral, the climate of the autonomous
  Jewish area is very healthful indeed
  .(there are no diseases peculiar to the
  locality), and a very favorable one for
  agricultural pursuits.
  The myth that Biro-Bidjan is "far
  removed from the center" is most mis-
  leading, because while Biro-Bidjan is at
  a distance from Moscow, it is neverthe-
  less near such large cities as Khabarovsk,
  Vladivostock, and Komsomolsk. The
  "mosquito scare" is also unfounded, be-
  cause the "rainy seasons" pass quickly in
  Biro-Bidjan. In this new land portions
  of forest are being cut down, and the
  soil, which due to the dense forests could
  not be dry, is being drained.
  Biro-Bidjan has no swampy stretches


  of land, and the mosquitos are not long-
  lived pests. Nor do they carry malaria,
  as is the case in most swampy lands.
  The flora of the Jewish autonomous
  territory are very luxuriant and varied.
  The colossal forests contain a profusion
  of cedar, redwood, and fir trees. Also,
  there are to be found over a wide area,
  pine, Mongolian oak, white and black
  birch, Manchurian lindens, Manchurian
  hickory, cork trees, maple, etc., etc. The
  widespread varieties of timber would
  furnish splendid material for building
  houses, furniture, veneer, for an aviation
  industry, and the manufacture of chemi-
  cals. Included among the wild fruit trees
  and berry plants are plum trees, apple
  trees, pear trees, Amur grapes, huckle-
  berries, currants, etc., etc. A scientific
  expedition of the famous Mitchurin In-
  stitute investigated a part of the fruit
  and berry resources of the region and
  realized that many of these could be
  cultivated. This was proved practicable
  by the Jewish community of Waldheim,
  which succeeded fully in cultivating wild
  berries. (A. Kirzhintz.)
  It may be confidently stated that Biro-
  Bidjan possesses all essentials for furnish-
  ing food to millions of people. Were
  Biro-Bidjan to become as densely popu-
  lated as Holland and Belgium (and
  Biro-Bidjan is actually as large as both
  these countries), it would then harbor
  a score of millions of people.


  NAILEB N


  August, 1944


  NAILEBN


  The Failure of Antisemitism in Europe

  By WILLIAM ZUKERMAN


  The first act of the liberated Jewish Community of Rome
  was to hold a Thanksgiving Service in the old Rome Syna-
  gogue last week to render thanks to God and to all men who
  had participated in the liberation of the city of Rome and
  particularly of the Jewish people from the Nazi-Fascist yoke.
  The significant part of this service, however, was not
  the Thanksgiving as a whole, but one specific feature of it
  which is both unique and important in Jewish history. This
  is the fact that the Chief Rabbi of Rome, Dr. Zolli, speaking
  in behalf of the Rome Kehila (the organized Jewish Com-
  munity) thanked the Catholic church, Pope Plus and the
  Catholic clergy, and the non-Jewish people of Italy who
  had given aid to the Jews during the Nazi-Fascist occupation
  of the city.
  The event is not only significant, but also symbolic and
  deserves more attention than has been given to it by Jews
  and non-Jews all over the world. For this Thanksgiving
  service in the old Rome Synagogue brings out dramatically
  one of the most important and hopeful manifestations of this
  war as far as the Jews are concerned, namely:-The
  changed attitude of the non-Jewish world, particularly of
  the Christian churches towards the Jews.
  The writer of these lines has throughout the last four
  years, continually drawn the attention of the Jewish public
  to this remarkable manifestation brought out by the war.
  But none of his and of other people's writing can compare
  in significance with this act in the old Rome Synagogue.
  For here was the first official recognition by the oldest Jewish
  Community in Europe of a fact which is likely to revolu-
  tionize the relationship of the Jews and non-Jews in the
  world after the war and to start a new chapter in the history
  of the Jews.
  The Remarkable Pro-Jewish Movement in Europe
  To understand the significance of the event one has to go
  back to the beginning of the war and to follow the develop-
  ment of a curious movement which has been going on in
  every Nazi-occupied countryin Europe and which is destined
  to stand out as a landmark of the war.
  This movement consisted of a deliberate, and at times
  even organized, attempt on the part of the non-Jewish popu-
  lations of Europe to counteract the Nazi campaign of the
  extermination of the Jews and to help them, in every way
  possible to escape from their enemies.
  The effort was unique, universal and most effective and
  will certainly go down into the annals of the war and of our
  entire period as one of the paradoxes of this global struggle.
  For, if the Nazi had built and depended upon any one
  social force in Europe, it was anti-Semitism. Hatred, perse-
  cution and extermination of the Jews was not only the
  most spectacular part of Nazism and the one flaunted more
  than any other before the world, it was the emotion that
  was to serve as the cement for all others and to keep the
  New Nazi Order together. Only those people who had


  lived under the Nazi regime can realize the extent to
  which the Nazis had made use of anti-Semitism for their
  purposes. The persecution and even the physical mass ex-
  termination of the Jews was only a side-line to the propa-
  ganda use that the Nazis had made of anti-Semitism for
  other, non-Jewish purposes.
  And it was in this that the Nazis have failed probably
  more than in anything else. From the very beginning the
  people of Europe have scented the use that the Nazis were
  making of anti-Semitism in this war, and almost instinctively
  they put up a remarkable fight against it. It is a curious
  fact that in every Nazi occupied country without exception,
  the Germans met with their greatest opposition in their
  attempt to enforce their anti-Jewish measures.
  It began in Holland with the Protestant clergy leading
  an open revolt against the Nazi enforcement of the anti-
  Semitic laws; it spread to Catholic Belgium; it flared up
  in occupied France in the Summer of 1942 in one of the
  most spectacular popular revolts; it found expression in
  Greece, in Yugo-Slavia and Bulgaria. It assumed sharp
  forms in Czecho-Slovakia and Poland. It flared up heroic-
  ally in Norway and Denmark; it made a spectacular stand
  in Italy during the brief period of the Nazi occupation of
  the country; and it makes now its last fight in Hungary.
  Everywhere non-Jews of all classes and stations in society
  have opposed, fought and sabotaged above everything else
  the Nazi anti-Semitic measures. Everywhere Jews have been
  helped in most substantial ways, not merely with food,
  clothing and other forms of relief, but with the more im-
  portant and risky aids by hiding Jews in their houses for
  months and even for years, by adopting and bringing up
  Jewish children as their own and by organizing escapes of
  individual Jews and even of entire communities as was the
  case in Denmark.
  The outstanding fact about the present position of the
  Jews in Europe is that non-Jewish aid to the Jews has
  become as much a part of wartime Europe as the Under-
  ground movement, the Sabotage and Guerrilla movements
  which are contributing so much co the undermining of
  Nazism on the European continent. Nazi anti-Semitism has
  failed; probably more than a good many other Nazi theories
  and practices. The Nazis may have exterminated physically
  a great portion of European Jewry, but they have not in-
  creased anti-Semitism, as they have not killed Jewry. If
  anything they have themselves, cleared Europe of a good
  deal of the anti-Semitic poison by the very barrage which
  they let loose. It may sound paradoxical, but it is a fact.
  The oldest Jewish Community in Europe, the Kehila of
  Rome, has publicly proclaimed it now in its first free act
  after its liberation.
  The manifestation is remarkable in many respects and
  will be a source of interesting study for years to come. All
  that can be stated now without going into details is:
  I. That thousands upon thousands of Jews in Europe


  August, 1044  NAILEB N


  August, 1944


  surroundings and under competent guidance the creative
  spirit was both awakened and nurtured in the "waifs" and
  they gradually learned to value production as the paramount
  source of human welfare, both material and cultural.
  Space does not permit to dwell longer on this fascinating
  chapter of Soviet educational endeavor. Suffice it to say that
  these Delinquents' Colonies have done wonders in solving
  the problem under consideration; they have turned a menace
  into a blessing; they have brought up the homeless children
  to be the worthy sons and daughters of their devoted parent,
  their socialist society. Many of those in the Red Army, both
  privates and generals, have begun their road to life in this
  special Institution! Many a Soviet scientist, artist and worker
  have been started on their respective careers in these Delin-
  quents' Homes! And, alas, today many, very many of their
  children have been made homeless by the fiendish imperialist
  lust of a Hitlerized Germany!
  But today the problem of the "waif" although serious, is
  much simpler of solution. For one thing, the S.U. has come
  of age as a socialist society where conditions breeding de-
  linquency are no longer extant. For another, the brutish
  enemy was stopped and turned back in ignominious defeat at
  Stalingrad. By far the greater part of the country has
  remained intact, and under socialism mutual aid, is the
  inherent characteristic of the competent parts of society.
  Finally, today the land of socialism is thickly covered with
  a network of trade schools of all denominations, a fact that
  will greatly facilitate and thus simplify the care of the
  homeless.
  With the foregoing background before us, let us now
  view the Jewish problems of reconstruction, paying special
  attention to the part which Birobidjan is most likely to play
  in their solution.
  To begin with, it will be remembered that Birobidjan was
  conceived as a dual purpose project. It was at once designed
  to solve the Jewish economic problem and prepared to do
  so on a Jewish national scale. Thus has the idea of a Jewish
  statehood become associated with the Birobidjan territory.
  The history of the project however, has shown that neither
  purpose has proven sufficiently strong to cause a mass immi-
  gration to Birobidjan. This fact teaches two things. One;
  under socialism, the economic problem finds its solution
  wherever and whenever it arises. Two; under socialism,
  social equality is a reality and does not depend upon territorial
  statehood. And so it has come to pass that Birobidjan, which
  in virtue of both size and natural resources could accommo-
  date millions, has attracted but a fraction of the Jewish
  population.
  The global war has changed the Soviet scene. The three
  Republics, Ukraine, Byelorussia and Crimea, where the bulk
  of the Jews have their home, have been devastated by the
  fascist fiend. Birobidjan, a trans-Volga region, is now the only
  Jewish community that has escaped the Nazi fury; and in the
  present historical moment it looms large as fhe Jewish
  Autonomous Territory, the land already firmly established
  both economically and nationally, thus fulfilling the dual
  purpose for which it was designed.
  In the light of these facts it is reasonable to forsee an
  influx of Jews into Birobidjan where their problem of recon-
  struction in a wartorn world would be simplified as it becomes


  a problem of construction in a settled land. Not only will great
  numbers of refugees who have enjoyed the temporary hospi-
  tality of the Soviets, gravitate to the Jewish Autonomous
  Territory. Many of the uprooted communities from the
  above three Republics are sure to seek their rehabilitation in
  Birobidjan. Finally, the homeless, parentless children will
  find in the Jewish territory a Home without any traces of
  war to torture their- sorely wounded impressionable souls.
  Ever since the inauguration of Birobidjan, the Icor has had
  a happy share in its construction, and needless to say, it stands
  ready now to extend a helping hand, particularly to the
  cause of the orphaned children. What is the kind of help
  that this cause calls for?
  As noted earlier, under Soviet conditions the Child's
  Home is in effect an educational institution. Thus, besides
  the personal needs of the child, such as clothes and the like,
  the institution is in need of school facilities to equip work-
  shops, junior laboratories, etc. Such equipment can readily.
  be supplied from here and its need determines in the .main
  the kind of help the Icor can render.
  It will not be amiss to suggest, in conclusion, that the Icor
  ought to interest our youth in the work here indicated. In-
  deed the young boys and girls have the immediate feel of
  school life and its needs. Moreover, like their parents, they
  are today more receptive and more eager to do things for
  the people of our Great Ally. Thus, organized in clubs of
  assistance to and correspondence with the Child's Home of
  Birobidjan, our youth could greatly enhance the Icor con-
  tribution to the part which the Jewish Autonomous Territory
  is to play in the postwar reconstruction.


  II EAST 0T.H OTOET. NEW TOOK 1. N. Y.
  SUITE 1103 LEX1N6TON .7-T62
  July 14. 1944


  Mr. Abraha Janofsky
  National Secretary
  SJT. Ior A.oolatlou
  1 union Square
  New York. i. Y.
  Dear Mr. Jsaofsby,
  We are indeed happy to be able to Infor you that we haie
  raoaeived approval of your request whereby leor will be able
  to en ark its contribtlion for the Ycrpatoria region In the
  S Cria..
  S ie are sure that this project will ha~e a prtioularly strong
  ..u. ...ai appeal o your membership. It ,ar not mnny year, ago that the
  loor took an motlto part in helping to build Jewsh agrioultural
  -olonaio In thls portloular region. O fn of the colonlsa, we
  .und erstd. nas even m ad the floor Colony in appreoiation of
  your effort.. We an therefore. think of no better contribution
  that floor can make at the present time than to help in-ediately
  to rehabilltate agrloulture and the conditions of human exlstenoe
  in the territory that the Ra.ia devstated with their usual bru-
  tality uad to whloh the people are already returnlg.
  It 1i *urely Aoneoaary for 0s at this late date to rastate at
  m"any length the feeling of thoae of us eho are responIble for
  the ort ofi tho Jeli h Counol, towandl Ioor,. hlh ha been one
  ^ ,...r a ~ ofour greatest sources of strength from the beginning mand whiloh
  in all it. motivlties has ahon such appreciation of the high
  Soral and hietorieo lue of strengthening the bonds of friandohip
  betwen the Aa.rioan and Soviet people. Your noest project l.ll,
  knwe twa be as ooee.sful as ll your previous ones.


  Sincerely yours,

  ;2L^e___e ) z,-_
  Loul LIaia NIosel I. Pinkelatein
  National Chlrao Exeoutltv Seoretar


  NATIONAL OrnCERS
  Calon orr-c

  Lr. on

  Uur.IlulemCn,,,,,
  -I r I*


  Illrirl


  .. .
  _,7


  AvWA aI V" r- (1A'^
  "nflILCBI" (new Life)

  Vol. XVIII, No. 8 (165) New York, N. Y., August, 1944 209 Single Copy 10 cents
  NAILEBN, I Union Square, New York 3, N. Y., Telephone ALgonquin 4-2045, published monthly by the ICOR Association for information on the
  economic, cultural, and social life of the Jews the world over. Yearly subscription, $1.00.
  Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879.
  Business Manager-A. JENOFSKY


  Biro- Bidjan and Postwar Reconstruction

  By PROF. CHARLES KUNTZ
  President of Icor Association


  As the heroic Red Armies on the Eastern Front and the
  Allied Armies on the Second Front are bringing ever
  nearer the end of the war the problem of reconstruction is
  becoming the compelling order of the day. Now it is clear
  that this problem as it concerns the Jews in particular is
  an integral part of the more, comprehensive problem affecting
  the Soviet Union as a whole. It will be well, therefore, to
  first consider the situation under its general Soviet aspect.
  As history would have it, the Soviet Union is, in its short
  existence, confronted a second time with the grave problem
  of reconstruction. It is important to remember that hardly
  more than a generation ago the newly born S.U. found its
  heritage in ruins as the result of the First World War, the
  counterrevolution and the war of foreign intervention.
  Naturally enough the reconstruction problem was at that
  time overwhelming. It was, however, met bravely by the
  Soviet emancipated peoples who, with their unremitting cre-
  ative labors, have in a short time erected upon the ruins of
  the old, a new social structure, the grandeur of which has
  gained them the admiration of progressive humanity. Today
  the S.U. again finds a good portion of its flourishing socialist
  garden laid waste by the Hitlerite imperialism, which for
  three years has been reveling in the hellish work of destruc-
  tion. Now that the Red Army having decimated the wanton
  invader is chasing his last remnants out of the Soviet garden
  all attention is being focused once more upon the gigantic
  task of reconstruction.
  It is clear that a program of reconstruction is concerned
  with the rebuilding of houses, the reestablishment of factories,
  the reorganization of colhozes, the restoration of cultural
  values, and the like. But it should likewise be clear that the
  pivot of all this constructive effort is the human element and
  that, moreover, the nucleus of the human element is the
  child. Now the sad fact is that the savagery characteristic
  of modern war reveals itself particularly in the unspeakable
  cruelties visited by it upon the helpless young. If the war
  fiend does not directly slaughter the child he leaves it parent-
  less, diseased, helpless in the present and hopeless for the
  future. In view of this fact it is easy to see why the rehabili-
  tation of the child occupies the prominent place it does in
  the Soviet reconstruction program.
  The experience of the Soviets with this problem of the
  -waif, of the child made homeless by the aftermath of World
  : C Var 1, affords an instructive study both in social science
  nd in educational practice. For the present purposes it will
  flfce to sketch briefly this experience.
  j0 .
  ,/W~3


  It will be recalled that 'the counterrevolutionary war
  (1918-21) was raging all over the Soviet territory, from
  the Black Sea to the Pacific. In consequence, the number of
  the homeless children ran into the million figure. These
  waifs were, of course, of all ages. Now it is plain that tlle
  child of tender age merely calls for the ordinary care. Given
  the material means and the competent personnel, this task
  can be, and indeed was, readily met. On the other hand,
  the child of the teen-age presented a truly crucial problem;
  the more so because it was part and parcel of the Czarist
  heritage. Generally speaking, boys and girls upon reaching
  the teen-age are prone to insist that they are able to help
  themselves. Little wonder then that the war waifs brutalized
  as they were by the ravages of the war and by the ensuing
  chaos helped themselves, in the struggle for existence, in
  a way which is known as delinquency.
  We are reminded that the period in question coincided,
  in the S.U., with the beginning of the transition period from
  capitalism to socialism. It was the period of the incipient
  NEP (the New Economic Policy). Delinquency, it will be
  observed, thrives in the soil of disorganized capitalist economy
  when profiteering, black-marketing, and the like, are the
  luring ways to money-making. The teen-age youngsters
  merely imitate these ways of money-grabbing by using the
  method of pickpocketing, petty thievery, etc. Now imagine
  the country overrun with such delinquents who were going
  from bad to worse and you will at once realize the serious-
  ness of the problem and appreciate the following way in
  which it was effectively solved.
  To be brief, Soviet' society declared itself the legitimate
  parent of all the waifs. And throughout the vast land of the
  Soviets there sprang into being the special Institution, at first
  named the Home of the Waif, but later rechristened as the
  Child's Home. This home soon developed into an educational
  center destined to lead its youthful inmates upon "the road
  to life." We shall limit here our narrative to that department
  of this institution which was dedicated to the reformation of
  the "delinuqents."
  It should" be born in mind that the underlying principle
  of Soviet pedagogy is the intrinsic oneness of theory and
  practice. In accordance with this principle the Soviet school
  was from its very inception connected with some production
  unit. In the city, the factory was its "patron"; in the country-
  side, it was the Sovhoz and later the Colhoz. Thus the
  Delinquent's Home, as a school, formed a sort of colony
  within a community of producers (not profiteers). In these