Citation
DJAB ADAN KILTI KREYOL LA ( Figures du Diable dans la culture creole )

Material Information

Title:
DJAB ADAN KILTI KREYOL LA ( Figures du Diable dans la culture creole )
Alternate Title:
DJAB ADAN KILTI KREYOL LA ( Figures du Diable dans la culture créole )
Creator:
Confiant, Raphael
Publisher:
CARAIBEDITIONS - Universite
CARAIBEDITIONS - Université
Publication Date:

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.

UFDC Membership

Aggregations:
University of Florida
Vodou Archive

Downloads

This item has the following downloads:


Full Text

PAGE 1

1 RAPHAEL CONFIANT DJAB ADAN KILTI KREYOL LA (Figures du Diable dans la culture crole) *** CARAIBEDITIONSUniversit

PAGE 2

2 Sanblaj-dkatman1 1. BAYALE 1. 1. Limajin/Limajinasion 1. 2. Limajin kryol la 1. 3. Ki jan la kryolizasion ka woul 1. 4. Bondi pi Djab adan kilti kryol la 1. 5. Manni nou mennen wouchach-nou 2. MABOYA KA BAT NOU (DJAB-LA ADAN KWAYANS SE KARAYIB-LA) 2. 1. Ma boya, an bondi ki slra 2. 2. Fwans ka pw otj Karayib kont Maboya 2. 3. Karayib ka manj moun 3. DJAB-LA ADAN KWAYANS SE PRIMIE KOLON FWANSE A 3. 1. Tizan la Rinion. 3. 2. Liv la nmaji ( Le Grand Albert Le Petit Albert Â…) 4. ABOBO (DJAB-LA ADAN KWAYANS SE DJOUK AFRITJEN AN) 4. 1. Djab adan rilijion vodou a 4. 2. Djab adan tjenbwa Gwadloup/Guiyn/Matinik 4. 3. Rankont pi an tjenbwaz 5. KI MOUN KI DJAB-LA 5. 1. Senk fidji djab la 5. 2. Dj ab-la s an bel Btj 5. 3. Anga jman pi Btj-a/Djab-la 6. DIFERAN FIDJI DJAB-LA KA PWAN 6. 1. Ladjables/Manman-Dlo 1 Sommaire.

PAGE 3

3 6. 2. Dowlis-la 6. 3 Soukougnan/ Soukilan/Volan/Bizango 6. 4. Zonbi 6. 5. Mofwaz-la 6. 6. Chouval twa-pat 6. 7. Jan-gaj/Angaj 7. KOTE DJAB-LA ENMEN FREKANTE 7. 1. Djab adan pi-fonmaj 7. 2. Djab adan kat-chimen 8. DJAB-LA EPI LAJAN 9. KI JAN POTEJE KOÂ’W KONT DJAB-LA 9. 1. Poteksion k kont Djab-la 9. 2. Po teksion rad kont Djab-la 9. 3. Po teksion kay kont Djab-la 9. 4. Poteksi on kot ou ka travay kont Djab-la 10. DJAB-LA ADAN SE KONT KREYOL LA 11. DJAB-LA EPI MALADI-TET 11. 1. Lasians maladi-t et nan pyi kryol 11. 2. Foudokri ek tjenbwa 11. 3. Foudokri ek vodou 12. ABI ABI MI DJ AB-LA DEWO (DJAB-LA ADAN KANNAVAL) 13. DJAB-LA EPI MAYEMEN 14. DJAB-LA EPI NEG-MAWON AN 14. 1. Mawonnaj an Ay iti, an Gwadloup-Mati nik ek an Guiyn 14. 2. Jan moun t ka w neg-mawon an 15. DJAB-LA EPI LAPOLITIK

PAGE 4

416. DJAB-LA EPI FLANMASON 17. KI DJAB CHANJE CHIMIZ OU KA DI MWEN AN ? ( DJAB-LA ADAN TI-PAWOL, TITIM EK CHANTE KREYOL) 17. 1. Djab-l a adan pawol natif-natal 17. 2. Djab -la adan non fwitaj 18. DONNEZ-MOI LA FOI SAUVAGE DU SORCIER (DJAB-LA ADAN LITERATI ANTIYEZ EK GUIYANEZ FRANKOPAL LA) 18. 1 Aim Csaire, poet-ougan 18. 2 Diab-l a an woman ta Joseph Zobel 18. 3. Manman-Dlo et la fe Carabosse ta Patrick Chamoiseau 19. WI-WAN WI-WAN WI-WAN (DJAB-LA ADAN LITERATI KREYOLOPAL LA) 19. 1. Tjenbwa adan Atipa (1885) ta Alfred Parpou 19. 2. Dzafi (1975) ta Fr anktienne, zonbifikasion pep ayisien an 19. 3. Ravinodyab ta Flix Morisseau-Leroy 20. FINALDIKONT SANBLAJ-LIV2 PAWOL-NEF3 2 Bibliographie. 3 Nologisme.

PAGE 5

5 1. Bayal L nou ka katjil anl fidji Djab-la adan kilti kryol la fok pa nou janmen bliy ki kilti-tala pa anni tij an manni blip nan bouden sosit bitasion-an. Chous-li ka rimont a primi kontak ti s moun-natifnatal4 la Karayib la trap pi s kolonizat niopen5 an kivdi dpi finisman 15 siek-la. Kon nou sav, t ni d gran lawonn6 popilasion adan bannzil7-nou an : __t ni an primi pep, s Taino-a ki t sti adan Plato s Guiyn la apochan 5.000 lann avan Jzikri. Yo t ka viv adan sa nou ka kriy jdijou, s Gran Zantiy-la (Kiba, Ja nmayik, Ispaniola ek Pto-Riko). __t ni an dziem pep, s Kalina go-a oben Karayib, ki sti menm kot-a, men ki riv anni yon m iln avan Jzikri. S day lariv s Panyol-la ki kor balan s Karayib-la davw yo t koumans mont, ka koloniz, yon zil pa yon zil, jik pab sa nou ka kriy atjman l Zil Viej. Kivdi yo t ni tan mt tout s Ti Zantiy-la anba lopsion-yo ek yo t fann fwa s Ta ino-a (/Arawak). Kon s primi kwonik-a ka apwann nou tou, s Karayib-la t tjw tout s nonm arawak la men yo t gad s fanm-lan pou kon t-yo. S pou sa, an kwonik kon P Labat ka tonnen kÂ’w di w ki fanm pi nonm pa t ka pal menm langlan. Sa ki pas s ki s Karayib-la pa t chay anlo fanm dy yo ek yo pwofit pou var ta s Arawak-la. Listw ka apwann nou ki s koloni zat panyol la risi dpotjol jik bout pep Taino a m yo pa janm en riv mt lapat asou s Ti Zantiy-la abo tout f yo f. Mwens ki 30 lann apr Kol on dbatj, pa t rt Taino ank aloski s Karayib-la riv rzist jik an 1625 kivdi pres 1 30 lann apr i t riv. Poutji d moun ki pa t ni gwo zam (enki lak p i flech) risi ripous s Panyol-la abo yo t ni fizi pi ka nnon ? Ni d rzo n a bagay-tala : S Karayib-la t d dplas8, s d moun ki t ka chanj kot anpil. Kidonk l yo t pwan f adan an zil yo t ka kouri sr adan an lot pou f prpar an kont-atak. Yo envant sa nou ka kriy jdi-jou ladj griya S Panyol-la, ki pa t touv anlo l adan s gran zil-la ek ki rzistans s Karayib-la t ka terboliz9, koumans gad-w es yo pa t p ay pi douvan pa kot la soley ka kouch. S kon sa yo dkouv Preskil Yukatann la kivdi yo dkouv kontinan mritjen an li-menm. An fwa sa fet, yo anni 4 Autochtone. 5 Europen. 6 Zone. 7 Archipel. 8 Nomade. 9 Insupporter.

PAGE 6

6bliy s ti zil l Zantiy-la ek yo koumans koloniz Meksik, Guatemala, Pwou etcÂ… Sel tmwayaj nou asou primi kontak ki t ni ant s Karayib-la ek s kolon-an, pou lawonn-lan ki ka entrs nou an, kivdi s tritw fwans a, s sa s kronik-a ka rakont nou. Ko nmva s Karayibla pa t konnet lkriti, nou pa konsv ayen di kwayan s-yo an manni direk. Si nou ni an diksionn ek an gram lang karayib la, s an lab fwans ki matjÂ’y : P Breton (Â…). Kivdi fok nou dkatiy10 s tmwayaj-tala pi anchay pridans davw yo pa objektif pis s Niopen-an t ni an vi lid di s Karayib-la. Konmva s moun-tala pa t krtien, pis yo t ka viv pres tout touni pi pis yo t ka manj mso lach lnmi-yo, s Niopen-an d klar ki yo t an bann moudong11. Day, mo fwans-a ki l di moun ka manj lach moun cannibale ka vini di non s Kar ayib-la : Kaniba (gad-w dkatman n 2). Fidji Djab-la liann pi dot imajin t ou : ta s Blan-an, ta s Neg lÂ’Afrik la ek, pli ta, ta s Zendien lÂ’End la n. Kon nou k w, laplipa adan s kolon fwans a t sti nan fonfonn lakanpay (gad-w dkatman n 3). S moun ki pa t sa li ek kri ek ki t ni an lafwa katolik bibi12, sa yo ka kriy an fwans an lafwa moun ka f chabon Kivdi yo t ka kw adan mirak Bondi t p f adan lavi tou l jou yo (kontel djri an ma ladi oben f mso t-yo pt an bel rkot) ek adan salopt Djab t p f yo (kontel rann an moun fou nan mitan tet oben hant an kay). Fok pa bliy non pli ki, nan koumansman 17 siek-la, l s Fwan s-a dbatj at l Zantiy, Lgliz katolik t apenn sti adan plizi siek (k i yo ka kriy Mwayen Aj ) ti i t mennen an ladj red--dri kont Djab la, sa i t ka kriy fos l-mal Yo t ka kontini, tanzanta n, bril moun, soutou fanm, ki t akiz f ssi. Kantapou s Neg lÂ’Afrik la ki dba tj-a (gad-w dkatman n 4), laplipa adan yo t ka kw adan Vodou ki s an rilijion ki tini anpil bondi (non-yo s lwa ) adanÂ’y. Pou sa antr an komin ikasion v s lwa-a, lapriy pa t sifi : fok pret-la ( ougan an) t antr adan an kalt djigidji13. A l-tala, tjek lwa t ka antr nan tet-li ek t ka koumans pal ek rponn ksion kwayan-an t l konnet rpons-yo a. Si, kon nou k vw, tout lwa pa mov, ni adan yo ki slra bon slra ek s yo moun k-ap f wanga (/tjenbwa), kivdi bk (tjenbwaz) ap svi l yo ka f konmes-yo. An svis-lwa (lanmes vodou), s an espektak ki ka enprsionnenÂ’w ek s kon sa, s kolon fwans-a vini dklar Vodou pa t dot ki biten a Djab. S kon sa Lgliz katolik koumans konbat li. 10 Analyser. 11 Sauvage. 12 Naf. 13 Transe.

PAGE 7

7 Apr labolision ladjoukann, Btj f travay zendien ek chinwa vini pou sa ranplas Neg adan s pies-kann la n. S Zendien-an mennen rilijion-yo (gad-w dkatman n 11), Endouiz-la, ki, li tou, an tr adan imajin kryol la, ki mofwazÂ’y, anrichiÂ’y, abo L gliz katolik chach dchoukÂ’y tou, menm jan i t f pou V odou-a. Konmva s Zendien -a pa t p gloriy Bondi-yo an manni lib, yo apiy anl yonn-d pra tik ki ka enprsionnen kwayan-an kon zaf pousari-a (prt endouis la) ka mo nt-dans anl lanm fil anl an koutla oben sakrifikat-a ka dkalbor14 mouton ek kok adan an gran voltijay san. Tout s kwayans riliji tala__ka rayib, niopen, afritjen ek zendien__k migannen yonn pi lot panna n plizi siek pou sa m t doubout an limajin kryol ki ni pwop larelli, pwop psonalitÂ’y. S poutji fok nou pwan tetnou katjil asou fnomenn la kryolizasion-an pou nou riv szi ki jan limajin-tala riv fm kÂ’y ek soutou ki jan i ka woul. 1. 1. LIMAJINE/LIMAJINASION Nou ni labitid konfonn d mo ki pa ni ekzatiman menm vdi15a : limajin ek limajinasion. Dab-pou-yon n, nou ka rimatj ki s d mo-tala ni mwen chous-la pis yo ni mo imaj /zimaj -la adan yo kivdi yo ka ranvoy a bagay ti nou ka w nan d zi-nou oben bagay nou ka w andidan tet-nou, andidan lespri-nou. K on sikolog ka esplitj nou, s nou, adan konsians-nou, ki ka machok16 ryalit-a ti nou ka viv adanÂ’y la. Ryalit-tala pa ka ekzist andw di sa nou ka psivw (pi zi-nou, m pi zorey-nou, lapo-nou, langnou kisasaysaÂ…tou) ek soutou di lanmanni nou ka nonmen sa nou ka w a. Kont el, ptet nan fondok dabwa lÂ’Amazoni-a, ni tjek zannimo ti zoolojis poko je n dkouv, ben toulitan yo poko dkouvÂ’y__kivdi vwÂ’y ek nonmenÂ’y__zannimo-tala pa kaÂ…ekzist. Kivdi pa ni ryalit andw di sa nonm ka vw, ka santi, ka gout, ka tann kisasaysaÂ…L nou timanmay, nou ni d manni difran pou antr adan ryalit-a : nou ka w ek risantiu nou-menm d bagay ; gran-moun ka apwann nou ba gay ki nou poko jenmen w ni risanti. Adan, s d ka-lasa, lespri an nou ka fm on zimaj a s ryalit-lasa ek lamenm zimaj-tala liann v non-la ti nou tann granmoun baÂ’y la. Kivdi zimaj an ryalit (an bet, an plant, an obj) pa sifizan, i ka woul bwar v nonla i tini la a ndidan lang-lan. 14 Dcapiter. 15 Sens. 16 Forger.

PAGE 8

8 L nou ka vini pi gran, nou ka konsta t ki tini etstra ryalit ki nou pa ka w pi zi-nou, ki pa ni an fom matriel abo nou sten yo ka ekzist pis yo ka afekt nou : kontel la nmou, doul, lanmiti, latristes kisasaysaÂ…Anlo adan nou ka liann s ryalit abstr lasa v on lesprians yo viv yo menm : kontel, nou p liann lanm ou v fidji an moun nou enmen anlo, obe n nou p liann latris tes v lanm an moun fanmi an nou. Kivdi chak l nou ka tann mo lanmou a oben mo latristes la, s fidji mounlan nou enmen an oben ta moun-lan nou ped la ki ka tij17 nan lespri-nou. Apr ank, l nou f tan antr adan sosit-a, nou ka apwann ki ni dot ka lt ryalit ki pi abstr ank ki fonnk18, s sa yo ka kriy lid abst r oben nosion : kontel lavolont nouzanni19 lacharit kisasaysaÂ…Adan ka-tala tou, nou ni labitid liann s nosion -tala v on esprians nou viv adan pwop vi an nou : kontel nou p lia nn lid nouzanni a v an koudmen (konvwa/mayouri/koumbit) t i nou patisip adanÂ’y. Epi, an final di kont, l nou f tan ay lkol oben linivsit, nou ka apwann an lot kalt ryalit abstr ki yo ka kriy konsep : kontel la dialectique le complexe dÂ’ÂŒdipe le dterminisme historique oben le champ littraire Nou rimatj lamenm ki nou ma tj s mo-tala an fwans. Poutji ? S davw si lang kryol la tini mo pou ryalit matriel pou fonn-k ek pou nosion i pa ni mo pou konsep. L i l esprimen an konsep, i ka anni pwan mo fwans a (oben angl a), i ka kryolizÂ’y : kontel, an kryol morisien, an mo gran-grek20 ka svi anlo kon kestedi s kryolizasion an konsep angl ki s case-study ( tude de cas an fwans). Day, si nou ka pab liann ryalit matriel fonn-k ek nosion v an ba gay nou za viv, si nou kapab mt an zimaj anl yo chak l nou ka ta nn yo oben nou ka di yo, sa red toubannman riv mt an zimaj anl an konsep Sa red men anlo moun blij f sa pou konsep-la p rt an manni kl nan lespri-yo : kontel an moun p liann konsep le matrialisme historique v kek ptr a Karl Marx i w adan kek liv oben ansiklopdi. Tou sa pou di, ki nonm bizwen zimaj, ki zimaj s biten ki endispansab pou nou p viv adan sosit-a. Kidonk ka sa y limajin ? Da b-pou-yonn, fok nou sav ki ni d kalt model limajin : ni an limajin kolektif/sosial ek ni limajin chak moun/endividiel L nou n, l nou ka grandi, l nou ka apwann, l nou ka aji, anmizi-anm izi, chak moun ka risivw limajin kolektif la ek 17 Jaillir. 18 Sentiment. 19 Solidarit. 20 Intellectuel.

PAGE 9

9ka konstwi pwop limajin’y. Pa ni yonn ki prmi pi lot-la dziem : yo ka antr adan lespri-nou, yo ka fm lespri-nou an menm tan, adan jistiman sa yo ka kriy an dialektik. A moman-tala di dkatiyaj21-nou an, fok nou f an distenksion ki ni anchay ptalans22 ant d model pep : pep ki pa ka svi lkriti, ki ka viv adan pawol-pal ; pep ki ka viv adan lkriti. Kon C. Levi-Strauss espitj nou, nou pa andwa di ki dziem model pep-la sipri a primi a davw s pa davw ou pa ka svi p i lkriti ki ou kouyon oben ritad. S da y poutji i ba liv-li a ti t La Pense sauvage kivdi moun ki ka vi v nan danbwa, moun ki moudong23 ka rflchi tou, ka katjil, ka machok an jan-vw24 asou lmonn. Sel bagay, lojik-yo toutafetman difran di ta moun ki ka s vi lkriti, s tout. Pep ki ka svi enki pawol-pal ni mo/zimaj pou ryalit matriel la yo ni mo/zimaj pou fonn-k ek yo ni mo/zimaj pou nosion m yo pa ni mo/zimaj pou konsep Pou tji ? Davw, kon J. Goody (1979 : 191) ka montr’y, ou bizwen lkriti pou ou mt konsep doubout, pou lasians p dkat : La liste apparat comme une forme caractristique des premiers visages de l’criture…une activit comme la mise en liste, difficilement envisageable dans les cultures orales, est de celles qui ont favo ris le dveloppement de l’histoire et des sciences de l’observation, ainsi que, un niveau plus gnral, la recherche de schmas classificatoires. Kidonk nou k dfini limajin an pep ki pa ni lkriti kon lansanm zimaj, mo, kwayans ek janvw i ka svi adan lavi tou l jou’y. Ek nou k dfini limajin an pep ka svi lkriti kon la nsanm zimaj, mo, kwayans, jan-vw ek konsep i ka s vi. Ki kot nou k mt pep kryol la ? Es s an pep ki ka svi lkr iti oben ki pa ka s vi ‘y ? Dabou-dab, pep kryol la s an pep ki jenn, ki ni apenn 3 siek lekzistans ek ki fet adan balan konket-la ti s pep niopen an koumans f di mab-lat25 a akont 15 siek-la. I pa ni hak a vw v Amrendien, Polinzien, Afritjen nw, Eskimo kisasaysa…ki t ka viv anl tritw-yo dpi nanninannan ek ki Niopen dkouv S pep-tala, s d pep ki t ka viv san lkriti, abo si nou laji vdi lkriti a, nou p w ki yo t konnet kominik v sin kon S. Battestini (1997 : 96) ka espitj nou : 21 Analyse. 22 Importance. 23 Sauvage. 24 Conception. 25 Globe (terrestre).

PAGE 10

10 La catgorie art africain engl obe de nombreux systmes de signes qui peuvent tre intgrs au concept dÂ’criture. Kidonk s pep-tala pa t ka svi lkriti-lang ek nou p di ki limajin a yo s an sanblaj mo/zimaj, fonn-k kwayans ek nosion. S pep lÂ’Wes lÂ’Afrik la ki s Niopen an chay at lÂ’Anmrik la (moun ki t ka viv adan pki ki jdi-jou yo ka kr iy Bnen, Togo, SiraLn, Gana oben Nijria), Neg ki vini ppl bannzil26 antiy a t moun san lkriti-lang. Men met-yo, kivdi s Blan-an, t moun ki, okontr t koumans dka t lenprimri ek ki t ka ba lkriti anchay ptalans abo, nan lpok-tala (15-17 siek), laplipa s kolon-an pa t konnet li ek kri, kon nou k w pi douvan. Kidonk, l nou ka f tan gad sosi t antiyez la, nou ka w asou an b, moun ki pa t ka svi lkriti (Karay ib, Afritjen ek, pi ta, Zendien ek Chinwa) ek, asou an lot b moun ki t ka sviÂ’y (Niopen). Tout s mountala t ka viv menm kot-a__s zil antiy ez la ek la Guiyn__, yo t ka viv yonn pi lot, yonn kont lot, yo t ka migann lang-yo, jan-vw yo, latjuizin-yo, lanmizik-yo, kway ans-yo kisasaysaÂ…S sa yo kriy fnomenn lakryolizasion an. S pou sa nou andwa dfi ni sosit kryol la kon an sosit ki ant pep san lkriti ek pep a lkriti, an sosit ki an mitan. An sosit ki t ni lkriti men ki t ka sviÂ’y anni adan d sten lokazion m ki t anba lops ion pawol-pal kivdi loralit. Pou tout bon, s primi kolon-an (s tala ki t sa kri a), t ka svi lkriti pou ranpli rjis bitasion-yo, s tout : yo t ka matj konben djouk yo t genyen, konmen kantit sik yo t pw odui, konmen machandiz andw yo t koumand kisasaysaÂ…Model l kriti-tala, nou p kriyÂ’y eskripti27 pou sa difransiÂ’y di vr kalt lkriti-a da vw l ou adan eskripti, ou ka svi pi model ki ja tou fet, model ki sist enm-lan (Lta, laso sit) ja machok baÂ’w : rjis-la, s pa kolon-an ki enva ntÂ’y ek tout rjis bitasion t ka sanm. Okontr, lkriti s kchoy ki lib, ti ou lib adanÂ’y, ki ou p svi, manipil kon ou vl ek pi bel lekzanplan, s lkriti lit r a (abo, adan litrati tou, ni model__poem, tya t, woman kisasaysaÂ…__ki za fm tou). Kidonk sitirasion sosit kryol la konp leks pa rapot a lo ralit ek lkriti. L d a t ka woul adanÂ’y nan kou mansman kolonizasion-an ek l d a kontini woul kantkant pannan sosit-a t ka siktir28 kÂ’y. Men sa fok pa nou bliy non pli, s ki sosit-tala t chiktay an di ves krey-sosial ti yonn t ka goumen pi lot palakoz ladjoukann29. Primi bagay Kod 26 Archipel. 27 Scription. 28 Structurer. 29 Esclavage.

PAGE 11

11Nw -a f s entdi Blan apwann Neg li ek kri da vw yo t p Neg konpwann s-yo ek lv gawoul30 kont yo. Kif l ou l dfini limajin kryol la, ou blij tjenn kont di ki ka lt krey-sosial ti ou ka pal a. S’ou w, s krey s Neg-la ou ka tidi, ou ka konstat ki jik an 1848 (ek menm apr, davw fal t ba primi jnrasion Ne g lib la tan pou i t apwann li ek kri), i t ka viv fo ndal-natalman adan loralit, men fok ajout lamenm ki s pa t menm kalt loralit ki ta Polinzien, Amrendien oben Eskimo. Poutji ? Davw Neg kryol la pa konnet li ek kri men i konnet pouvw lkriti-a oben, pi ekzatiman, i sav lkriti s an pouvw. S day poutyji, adan sij-a nou ka tidi a, l kriti ni plas-li tou : tjenbwaz toujou svi v liv lanmaji oben v La bib, menm l yo pa t sa li. Parkont, s’ou w s kr ey s Milat-la oben s Btj a ou gad, ou ka konstat ki si anlo adan ri sivw an ldikasion (soutou akont finisman 18 siek-la), si yo ka, pou tout bon, s vi lkriti kon on zam, yo ka kw adan fos a pawol-pa l tou. Yo lv adan si stenm bitasion-an ti yo tann kont kryol adan la vy lanm, yo patisip adan kannaval ek yo chant chant kryol yo t jik ni dl da31 ki t ka otjip di yo plis ki manman biolojik yo ek ki t ka nouri yo pi kilti oral neg la. Kidonk limajin Milat ek Btj fet pi limajin popil a plis limajin niopen an ki yo apwann konnet atrav liv lkol. Annou mand nou atjman sa sa y ki limajinasion ? Ba nou, limajin s an lot bagay ki limajin asion. Primi-a s an ryalit ki ka pmet siktir, anmizi-anmizi, lespri an pep ek, adan menm balan-an, lespri chak moun adan pep-tala. Adan limajin, ni an mouvman risivw/konstwi kivdi nou ka ri sivw limajin kolektif la toupannan nou ka konstwi nou menmm__chak moun ka konstwi li-menm__limajin pwop li. Men limajin-a ti chak m oun-la ka konstwi a pa andwa dbd limajin kolektif la. I pa andwa dfwaz32’ y, mofwaz’y twop, ni kalpat ‘y non pli davw chak moun bizwen anchouk adan pwop sosit’y. Chak moun bizwen woul a ndidan’y an manni ki obidjoul. Sa vr ki adan mouvman risivw/konstwi -a, chak moun ka chwzi sa i l oben sa i bizwen ek i ka ra nj’y nan gou pi lid’y, men sa ka rt adan an kad ki ni lalinman33, an kad ki bien antras34. Sa ka espitj poutji, s’ou w tout moun ni an limajin tout moun pa blij ni limajinasion. Sa sa y limajinasion ? S kapasit an moun jistiman dbd di limajin kolektif la ek di limajin endividiel li pou al adan an lot rjion lespri ki toutafetman 30 Rvolte. 31 Nounou, gouvernante. 32 Dformer. 33 Frontire. 34 Dlimit.

PAGE 12

12nef. An rjion lespri pon moun poko pit adanÂ’y Moun ki, dabitid, ka mt dw plis limajinasion, s gran -grek lasians oben lafilozofi, matj, poet, chant, pent, tout kalt model ar tis. S moun-tala t oujou an danj di sti adan kad sosit-a t abli a ek, l sa fet, yo ka kriy yo foudok. Moun ka di konmkw yo ped tet-yo ek yo jis p fmen yo adan tjek lopital pou maladi-tet (oben, adan sten pyi, lajol). Lang fwans a ka matj bien difrans-lan ki ni ant limajin ek limajinasion pis i ka di une imagination dlirante (an limajinasion ki skl), men i pa ka janmi di un imaginaire dlirant (an limajin ki skl). Annou pwan an kontel pou sa montr difrans-tala pi bien : zaf dowlis la kivdi nonm ka vini envizib lannuit ek ka an tr adan chanm fanm pou anviol yo san yo sav. Zaf dowlis la s an zkobel35 limajin kryol la, ki ou ka kw adanÂ’y, ki ou pa kw ad anÂ’y. S sa nou ka kriy limajin risivw A nivo chak moun, nou ka konsivwÂ’y nan pw op manni-nou, nou ka wÂ’y ka aji na n pwop manni-nou : tala p konsivwÂ’y kon an beta-f ; an lot kon an ztwel filant ; an lot ank kon an zkl oben an boul dif. S sa nou ka kriy li majin konstwi Men kisiswa konsivrasion36 moun-la ka konstwi di dowlis-la, i b lij mt an zaf limi adanÂ’y davw limajin kolektif la ka diÂ’w kon sa ki an dowlis manifestÂ’y atrav an limi. Limajinasion, parkont, s toutafetman an lot bagay. Limajinasion s kontel an moun ka konsivw dowlis-la kon an vwl nw oben niaj wouj. An poet andwa imajin en an bagay kon sa davw i ka woul adan an sekt__litrati__ ti sosit-a ka baÂ’w dwa itiliz imajinasionÂ’w a tout. S kon sa P. Chamoiseau, adan Chronique des sept misres (1986), ka di nou ki an moun-pies li, Pipi, s yich an dowlis Sa s limajinasion matj a ka woul la davw adan limajin kryol la ki i kolektif ( risivw) ki i endividiel ( kons twi ), sa p pa fet an pies kalt manni. Poutji ? Davw dowlis-la s an kryati ti dchay37li touv i bwareng (/branhangn). 1. 2. LIMAJINE KREYOL LA Nou k pati di an fraz Maximilien Laroche ( 2002 : 46) : Notre imaginaire bricole sans cesse et rafistole les bribes dÂ’images passes que nous gardons pour les ajuster aux ncessits du prsent. 35 Facette. 36 Conception. 37 Sperme.

PAGE 13

13 Ni d mo ki ptalan t oubannman adan fraz-tala : bricole kivdi bradjak ek ajuster aux ncess its du prsent kivdi ranj silon larel tan jdi-jou C. Levi-Str auss t ja mt dw konsep bradjakaj38la l i t tidi s mit amrendien an nan pyi Brsil. I t l montr ki s mittala pa ka woul sil on lojik rakontaj rasionel lÂ’Ewop la men ki yo ka rapiest, migannen, koud, liann mso pawol, mso ljann, chak l chamn -la, kivdi prt amrendien an, ka pal. L nou ka f tan gad ki jan sosit kryol la fm kÂ’y, nou ka w ki, an fondas-li ek adan woulajli, ni an fnomenn bradjakaj. Poutji ? S davw s pr imi kolon fwans-a pa t vini pou mt doubout an sivili zasion ki nef. Yo t vini pou plen poch-yo ek dvir-vini nan pyi-yo vi tman-prs. S l yo rann k-yo kont ki bannzil l Zantiy la pa t ni l, lajan, tjuiv kisasay saÂ…, kon yo t ka kw a, yo koumans f agrikilti. Chak bagay yo t ka plant, s t pou anrichi k-yo ek l i pa t ka baÂ’y ank asi march lÂ’ Ewop-la, yo t ka bandonnenÂ’y ek yo t ka sy an lo t kilti : s kon sa yo plant endigo, kaf, koton, kann ek, nan lpok modn la, bannann ek zannanna. Chans ba yo, konmes sik kann lan rapt yo an patj lajan (Sen-Domeng t koloni ki t pi rich asi tout lat nan 18 siek -la) ek yo vini plant, men s pa t lentansion-yo. Day, chak l an Btj t vini pagna39, primi bagay i t ka f, s t nonmen an rjis oben an j r pou otjip di bitasionÂ’y baÂ’y ek chap-viv Pari kot i t ka dpa ns lajanÂ’y al-pou-vir. Kon Pierre Dessalles, an Btj ki t ni pi gr an bitasion Matinik (Bitasion Nouvel Sit nan komin Sent-Mari) ka kri, nan lann 1833, ba an konpÂ’y ki an Fwans (1998 : 96) : Vous nÂ’avez jamais t la tte dÂ’une habitation, je le vois bien ; prsent que je connais toutes les machinations des ngres, je prfre la plus belle habitation des colonies mille cus de rente dans le Prigor d, ceci est la vrit toute entireÂ…Vous pensez cependant revenir dans ce maudit pays, o je ne resterais pas vingt-quatre heures si les intrts de mes enfants ne m'Â’ retenaient." Ek l nou ka li mmw an B tj matiniken, Pierre Dessalles, nou ka konstat ki sel prokipa sion boug-tala, s t riv f sifizanman lajan pou pati-kit Matinik ek ay rijwenn fanmliy -li ki i t vry an Fwans. Kivdi, pannan anchay tan, s Blan kryol la pa konsidr l Zantiy kon vritab pyi natif-natal yo men kon an kot tr anzitw. L nou ka gad atjman ka s Neg lÂ’Afrik la, ti yo mennen-vini kon djouk la, nou ka w ki s mountala pa t p jaja Matinik oben Gwadloup pies toubannman. Okontr, s Neg bosal la t rayi s pyi-andw ta la ti yo t ral yo pa fos ek, kon nou 38 Bricolage. 39 Personne richissime.

PAGE 14

14k wÂ’y pi douvan, anlo adan yo t pisimi tjw k-yo pou nanm-yo t p dvir an Afrik (kon yo t ka kw). An plis di sa, Neg-la pa t p mennen mes ek labitid li lot b lÂ’Atlantik la, s enki chiktay kwayans, mso pratik, bagay kon sa, i riv so v adan dangpantang bita sion kann lan. Kivdi, pannan lpok fmasion sosit kryol la kivdi 17 siek-l a, nou k ni an bradjakaj lman kiltirel : larestan yonn-d pratik amre ndien, mso kilti popil lÂ’Ewop ek ti-zing di ves kilti lÂ’Wes lÂ’Afrik. Pi bel kontel bradjakajtala, s k lang kryol la. I t ka koresponn a an nssit bokantaj-pawol40 ant s twa pep-la. S poutji i fet sitelm an vit (apenn 50 lann ) l ou ka f an siparzon pi dot lang asou lat. Kont el, an lang kon fwans mt omwens 5 siek avan i riv doubout kÂ’ y ek sti anba lopsion laten. Kidonk kilti kryol la s rzilta an migannay vitman-prs Anfwa migannay-tala pri__ek la nou ka riv anl dzienm pwen M. Laroche la : ranj silon larel nss it tan jdi-jou __, i pa jen sispann mofwaz kÂ’y palakoz mofwaz rkolonmik, sosiolojik oben kiltirel ki t ka fet. Kontel toulitan poko t ni kann at l Zantiy, Blan pi Neg t ka viv kantkant abo s dni-a t anba lopsion s primi-a : ou jis t ka ni Blan ka may v Ngres davw pa t ni sizanman fanm blan ek, dl, s Blantala n ni mwens ldikasion ki s fa nm koul tala. E. Hayot (1971 : 53) ka ban nou yon ekzanp : En 1776, Jean Pissot, Saintongeais, pilote du port, pousait la fille dÂ’une ngresse libre, Magdeleine dite Confiseuse, (sans doute fabricante et vendeuse de sucreries). LÂ’pouse savait signer alors que le mari en tait incapable. L ou vw konmes sik ka nn lan f s Blan-an vini pagna, yo mt an lwa, Kod Nw a (1685), pou sa opoz s kalt may-lasa fet ank. An lot kontel : l s Milat-la koumans fm an krey-moun ki ni fos ek yo vini trap yonn-d dwa, yo vir do ba lang kr yol la davw i t ka f yo chonj twop manman ngres yo. Kon ti-pawol la di : D pi an Milat ni an vi chouval, i ka di Ngres s pa ma nmanÂ’y. S d kontel-tala, yonn rkolonmik, lot langistik41, ka montr an manni kl ki jan sosit kryol la, oben s difran krey-sos ial la ki t adanÂ’y la n, t sa adapt k-yo pa rapot a chak sitirasion nef ki t ka przant kÂ’y. Pa ni sosit ka bokant larel pi vitman-prs ki sosit kryol la konsidir i ka viv anba jouk an kalt irjans Konmva sosit-tala s an sosit ki pou yonn, bradjak, ek pou d, ka mofwaz toulongal, lima jinÂ’y p pa woul on dot jan. LimajinÂ’y blij suiv menm balan-tala. L nou ka ek zaminen s kont kryol la, nou p w 40 Communication. 41 Linguistique.

PAGE 15

15lanmanni kwayans karayib, kwayans niopen ek kwayan afritjen sanbl tjokanblok andidan yo. Kontel, l nou ka tidi s difran moun-pies42 la, nou ka w ki adan an menm kont, chak yonn adan yo ka riprzant an moun adan sosit a : Djab oben B ondi ka riprzant met bitasion-an, Btj-a, pi tout pouvwÂ’y ; konp Lape n ka riprzant Neg kryol la pi tout malentriÂ’y ; konp Zanmba ka ri przant Neg bosal la pi kouyontizli ; konp Kolibri ka riprzant Karayib la (ki nan kryol lontan yo t ka kriy pito Kwahib ) kisasays aÂ…Kantapou zaf tjenba a, nou ka w ki Labib, Le Petit Albert chapl ek krisifi ka woul ka ntkant pi kapolad yo mar djol-yo, poul nw oben pawol ki pa ni fwans ni kryol ek ki dwet s lrestan priydi a fritjen. Men pies s lman kiltirel-tala pa flij : limajin-a tou ka ranj kÂ’y silon lare l lpok la. Kivdi nou p distendj kont ki pi ansien, kontel Y ki ka pal di tan ti Neg t ka w bon miz ek pa t ka manj kont boude n-yo, pi kont ki pi rsa n ki ka palÂ’w di jenn fi ki ka f ltrsan pou i may ek ka vry-al chak masibol ki pit b lakay manmanÂ’y. Pies wouchach43 poko sy klas s kont kryol la an manni istorik kivdi w kiles ka kor esponn a ki lpok ekzaktiman ek poutji. Nou toujou ka f konsidir yo a nni paret blip, yon sel kou ek yo pa mofwaz fidji pies ank. Dap r nou, s an gwo lr ki la : chak lpok ti nou pas adan listw-nou dwet podui pwop kont-li. Menm jdi-jou, ti nou s p kw ki kont disparet net--pw op, ni sa yo ka kriy an fwans lgendes urbaines kivdi rakonta j lavil ki pwan plas-yo. Dni-a, adan an pyi kon Gwadloup, s istw an boug ki ay dans adan an bwet-dinuit nan vil Moul, ek ki jwenn an be l jenn fanm ti i dans piÂ’y tout lannuit-la. Boug-la f koul dyÂ’y ek sa mach pis yo jis al dw f lanmou. L bomaten, fi-a ka ba bougla ladres-li ek ka mandÂ’y pas wÂ’y d jou apr. Pou tout bon boug-la, ki touv i kontan fi-a bon kalt kontan an, ka vini ora kay fi-a ek la, manman fi-a ka ga dÂ’y on ti jan tonnen ek ka diÂ’y : M ni d zan fi an mwen m Day, konmva plizi istw kon sa pas adan bwet-di-nuit tala, moun di s davw patwon-an, an Zendien, t ba bwet-la non an bondi Zendien : Ch iva. Kivdi misi t drespekt rilijion zendien an, pwop rilijonÂ’y, ek s pou sa bwet-la t ni an modision. Kidonk, nou p di ki limajin kryol la, s an limajin ki mozayik I ka sanbl, i ka ranj, dives lman kiltir el yonn pi lot, sanki yo toutafetman disparet. Ni d mso adan limajin-ta la ki toutafetman kryol kivdi yo sitelman migannen ki ou p pa rikonnet chous-yo p i ni dot mso ti ou p di tala ni an chous karayib, tala ni an chous niopen, lot-la ni an chous afritjen oben zendien. 42 Personnage. 43 Chercheur.

PAGE 16

16 1. 3. KI JAN LAKREYOLIZASION KA WOULE Men pou nou riv konpwann zaf Djab ek Bondi adan kilti-nou an, fok nou sav, dabou-dab, ki jan sa ki sikirÂ’y la pannan 3 siek dimi, kivdi lakryolizasion ka woul. Za ni an patj ltid ki fet asou sa ek yo baÂ’y an patj dfinision ki, dl, as dkontwolan44 yonn pi lot. Nou ka ranvoy lekt-a a s difran liv-la ki ka pa l di sa a, men sa nou k di, pou ay vitman-prs, s ki pou konpwann s fnomenn kiltirel kryol la, pou sav kot yo sti, ki manni yo fm ek so utou ki manni yo ka woul, fok nou gad nan lespri-nou ki ni 3 lman ki fondal-natal45 : 1. Oben s an ritaj kiltirel (kisiswa ta s Ka rayib-la, ta lÂ’Ewop, ta lÂ’Afrik, ta lÂ’End kisasaysaÂ…) kivdi s an bagay ki sti direktiman adan yonn di s kilti-tala ek ki antr san pies mofwaz46 adan kilti kryol la. Ki vini an lman kiltirel kryol san ki boul pep la blij sav ola i sti. Kontel zaf tr kod-lonbrik an timanmay ki fini n anba an pibwa pou pibwa-a p pwotjÂ’y tout lrestan laviÂ’y : sa s an ritaj afritjen. Kontel ank f chalbari kivdi sanbl alantou an vev oben an vev ki fini rimay ek, tout lannuit nos-la, f lafet piÂ’y, rakont blag ek rigoladri, konyen asou pot, chaspann47 oben nenpot mso f : sa s rit aj niopen. A. Van Genep (rd. 1998 : 528) : On peut regarder le charivari aux veufs comme une coutume peu prs universelle en France, malgr la diversit des origin es ethniques, des langues et des dialectes, depuis le haut Moyen Age jusquÂ’ nos joursÂ…le principe tant partout dÂ’employer pour faire du bruit tout ce que lÂ’on peut trouver dans les campagnes : chaudrons, casseroles, sonnettes, cloches vaches, grelots de chevaux ou de muletsÂ… L nou ka ekzaminen, lapotitj kryol tou, nou ka konstat ki fondas-li sti adan medsin popil ni open 17 siek-la, abo i p svi pi plant ( rimedrazi ) ki natal l Zantiy oben ki sti lÂ’Afrik ek lÂ’ End. M. B. Strobel (1984 : 32), adan an tid i f asou lanmanni travay-laplas48 antiy ki migr Guiyn, ka swen k-yo, ka rimatj : Â…la similitude des traitements de la mdecine coloniale du XIXe sicle et celle de la mdecine crole imprgne de tout le c ourant hipprocratique europen, transmis dans le nouveau monde. Nous verrons que les frictio ns, les purges et les bouillons restent la 44 Contradictoire. 45 Fondamental. 46 Transformation. 47 Casserole. 48 Orpailleur.

PAGE 17

17base des attitudes thrapeutiques des Croles. De plus, la corrlation entre le climat, lÂ’alimentation et les dispositions de lÂ’esprit est issue de cette mme tradition de pense. 2. Oben s an mofwazaj49 kiltirel kivdi kilti kr yol la ka pwan an lman kiltirel annan roun di kilti-ya ki fmÂ’l la k li ka ranjÂ’l nan gouÂ’l, annan so pwop sans. Mofwazaj pa ka jen fet san rzon : yo toujou ka koresponn a an nssit istorik ek sosi al, davw si ou vw lman kiltireltala pa t f tan mofwaz, disparet t k pwanÂ’y. Kontel, adan s kont kryol la moun-pies50 konp Lapen an (Konp Malis an Ayiti). I ka vini di Leuk an mo wolof ki ka dsiyen an lapen-moudong51 ki s met-pies52la adan anlo kont afritjen. L Leuk vini, i janb lÂ’Atlantik, i adopt an konpowtasion toutafetman difran : an Afri k, i s an kryati ki ka anmiz kÂ’y f lafet pi moun men ki toujou, nan bout a kont-lan, ka ryini tout moun, ka f moun respekt moral sosit a, ka end sa ki feb, ka ba moun bon konsey kisasaysaÂ…Okontr, konp La pen (/Malis) antiy ek guiyan a, s an kryati ki pou kÂ’y, ki ipokr it, mant, kouyonn. An kryati ki pa ka kalanj53 pou badinen tout moun i jwenn : ki l-mal r, ki Btj, ki manmanÂ’y, ki konp Zanmba ki parenÂ’y, ki Bondi menm. Moral-la konp Lapen ka vry douvan an, s an mora l anti-sosial. Moral-tala ka diÂ’w kon sa : Dbouya pa pch Chak bet-a-f ka klr pou nanm-li oben Zaf tjou mel ki pwan plon Kot-a nou ka rimatj atitid-sala pi bien, l nou ka gad sosit kryol la, s ad an sekt lapech-la kon J. Levy (1976 : 91) ka di nou : lÂ’ethos individualiste des pcheurs ma rtiniquais dcrit par Benoist (1959) et Price (1964) semble sÂ’tre renforc. Le monde de la pche est en effet marqu par un esprit de rivalit et de comptition intense que les pcheurs expriment clairement. Le manque de confiance entre les marins, la jalousie devant le succs des autres, constituent le leitmotiv de leur perception : La devise des pcheurs, disent-ils, cÂ’est chacun pour soi. Le marin est personnel. Dans la pche, il nÂ’y a ni frres ni parents. Ki manni nou p konpwann ki met-pies s kont kryol la s an kryati ki mov kon sa ? Eben, fok no u rapt sa a sosit-a ti s djouk-la t ka viv adanÂ’y lan. Dab-pou-yonn, s Neg-la pa t ka fm an sosit : yo pa t ni dwa ni fanmi, yo pa t ni dwa pal lang afritjen yo, yo pa t ni dwa gloriy bondi afritjen yo, yo pa t ni dwa acht kay oben t. Jik tit54yo yo t ped. 49 Adaptation. 50 Personnage. 51 Livre. 52 Hros, personnage principal. 53 Hsiter. 54 Nom.

PAGE 18

18Kidonk adan an kalt bankoull kon sa, chak moun-lan t blij woul pou kÂ’y, chak moun-lan t pou dfann kÂ’y pi nenpot ki zam i t p jwenn anba lanmenÂ’y, san otjip di s lzot Neg-la. Dotan ki s Neg-la pa t p jen imajinen ki yo t k vini lib an jou. An final di kont, Leuk mofwaz an konp Lapen(/Malis) kivdi di an kryati ki ni sans nouzanni55, i anni tounen an kryati san pies kalt moral sosial. Nou p pwan an lot kontel56 ank : ta bef wouj la ki adan Madigra kannaval antiy a. Aim C saire ka rakont ki i t ka f an lantou Sngal, l i w an lapossion rilijiez ti moun t ka chay menm kalt mas-tala. S dila i ryaliz ki Djab kannav al nou an t riprzantasion an lwa57 afritjen ki t tounen an mas l i riv at l Zantiy. Adan dka tiyaj Csaire la, tini an jijman val ti nou pa dak piÂ’y pies davw si lwa afritje n an sr adan kannaval, s, asir pa pte t, sel kot i t p fÂ’y pou disparet pa t pwanÂ’y. Kidonk mofwazaj-tala ka montr okontr an rzistans pa rapot a drayaj kiltirel la s Niopen-an t ka f a ek nou andwa sipoz ki, pannan lann pi lann, s djouk-la dwet t ka kontini vnr lwa-yo, atrav mas Djab wouj la, toupannan yo t ka kouri vid kannaval. Metla pa t ka w ayen. Mofwazaj-tala t an mwayen vglÂ’ y. Men konmwa pon lman kiltirel pa janmen flij, konmva yo touj ou ka voli pi tan-an anmizi-anmizi, s vr, bef wouj kannaval antiy a ped vdi Â’y : yo vini d senp mas. 3. Oben s an novasion58 kiltirel, an bagay ki toutafetman nef ek ki tij di kÂ’y menm andidan kilti kryol la san pies kalt liennay pi kilti andw. Nou toujou ni tandans, l nou ka katjil asou an lman kiltirel kryol, sy chach chous-li adan swa kilti karayib la, swa kilti niopen an, swa kilti afritjen an swa kiltien zendien an, men nou ka bliy ki anfwa kilti kryol la pwan balanÂ’y, nan koumansm an a 18 siek-la, i dkat pwop dinamik aÂ’y, i vans asi pwop kadans aÂ’y. Kivdi, an plis di bagay i riti ek di bagay i mofwaz, kon nou ja w, kilti kryol la kry anlo bagay ki taÂ’y, ki ka ril v di pwop jniÂ’y. Kontel, adan domn-la ki ka entrs nou a, ta s kwayans majik ek riliji a : chouval-twa-pat, tet-san-k, antikri kisasaysaÂ…, zespri ti nou k katjil asi yo pi douvan. Men fok pa kw toujou ni an lalinma n kl, an sparasion ki net, ant s twa kalt lman-tala. Dl yonn p migannen pi lot. Kontel an lman ritaj p may pi an lman mof wazaj : s ka s dowmez-la kivdi fanm ka prdi divini panna n yo antr nan sonmey. Elm an ritaj la s tout bagay katolik la dowmez-la ka svi a : lakwa, chapl kisasaysaÂ…S atitid 55 Solidarit. 56 Exemple. 57 Divinit. 58 Innovation.

PAGE 19

19bondizez dowmez-la tou ki t oujou ka f rfrans a Bondi krtien an, a yich-li, Jzikri ek a La viej Mari. Kon H. Migerel (1987 : 55) ka espitj : En Guadeloupe, une place de choix est dvolue aux dormeuses. Elles sont souvent de ferventes catholiques et officient avec un chapelet autour du cou ou entre les doigts, un cierge bien allum. Dans la pi ce o elles se tiennent la prsence dÂ’autels miniatures orns dÂ’une vierge, une la mpe ternelle et des fleurs tmoignent de leur foi profonde. Annou pa bliy ki dpi 1685, artik 5 ek 6 Kod Nw a t ka blij s Btj-a difiz lanseyman krtien an anpami s djouk neg yo a. L, anmizianmizi, yonn-d Neg vin konnet pi bien msaj Labib la, anlo adan yo w an liannaj twet ant s-a yo t ka sibi a ek ta s Juif-la an tan s Faraon-an. Apr sa ank, l labolision riv, s Negla anni batj pi red adan rilijion katolik la pou montr ki yo t moun, ki yo t vini gal-go pi s Milat-la ek s Btj-a. Mi sa nou p li adan an liv ki ka gloriy 4 siek dkouvet Matinik (1502-1952) anba plim E. Saint-Cyr (1953 : 35) : Le peuple martiniquais est foncirement religieux. Hommes et femmes, dans la proportion de quatre-vingt-dix pour cent, prat iquent la religion catholique. Aussi les paroisses sont-elles nombreuses et bien desserv ies. Au cours des trois sicles couls, le clerg a jou un rle de premier plan dans la colonisation de lÂ’le. Dominicains, Capucins et Jsuites furent les premiers vangliser la Martinique. Ces religieux firent beaucoup pour le dveloppement de lÂ’instruction et la cration dÂ’tablissements hospitaliers Kif rilijiozit dowmez la jdi-jou, zaf i ka pt anl59 Jzikri ek Laviej Mari, s rzilta plizi siek asimilasi on riliji. Anmizi-anmizi, s Neg-la santi ki rilijion-tala vini ta yo tou ek yo kouman s bliy s lwa lÂ’AfrikDjinen an. Men s lwa-tala pa di sparet kon sa : yo mo fwaz k-yo. Yo mofwaz adan kannaval yo mofwaz adan lanm aji oben tjenbwa. Ek dowmez-la s an kalt manmbo riliji on afritjen an ki ka woul an lot manni. An manmbo ki pa ni pristil pou sa esprimen kÂ’y, ki pdi lang ek chant lÂ’Afrik men ki konsv adan la titid-li, jes-li, anlo konpowtasion ki liann v ta an manmbo. 1. 4. BONDIE EPI DJAB ADAN KILTI KREYOL LA 59 Vnrer.

PAGE 20

20 Adan rlijion katolik la, ni an diskoupay60 ki kl, ki net, ant sa ki ta Bondi ek sa ki ta Djab. Bondi s an kryati ka f l-bien tandiski Djab s an kryati ka f l-mal Day, adan Labib, dpi okoumansman, yo ka mand krtien-an rt vyatif61 pa rapot a mov lentansion Djab-la oben mov aksion i p pous moun-lan a f. Kivdi Bondi toujou bon abo i ka pini sa ki m chan oben ka dzobyiÂ’y ; Djabla toujou mov, anbn, visi ek s lra. L nou ka jt an zi asou anchoukaj62 rilijion katolik la adan s kol oni fwans l Zantiy ek la Guiyn la, nou ka konstat lamenm ki sparasion-tala pa osi kl ki an Ewop. Sa vr ki, okontr di lang fwan s a, kryol-la pa ka jenmen di Di sof adan d sten lesp rsion kon dmen-si-di-v oben siptadi men s esprsi on-tala ka rzilt di an migan-tjokanblok63 di plizi mo fwans. L ni migan-tjokanbl ok, primi mo-a ka vid kÂ’y di sans-li, i ka dsmantiz kon yo ka di an langistik : s kon sa adan an mo kon Bondi mo-a ki douvan-an, kivdi bon ka ped sans-la i ni adan lang tou l jou a. S pout ji ou p tann ste n moun ka diÂ’w kon sa : Bondi s Alvantis-la/s Mizi lman-an, s an mov Bondi Yo pa ka janmen diÂ’w : Â…s an mov Di Men sa vr tou ki konmva adan lang kryol la, nou toujou ka di Bondi sa p f nou kw ki na n tet s moun-lan, s an kryati ki toujou bon, ki toujou janti. Men s an vglay64 ki la kon A. Mtraux (1958 : 73) ka di nouÂ’y : On a trop souvent interprt comme une preuve de lÂ’inaltrable optimisme du paysan hatien, le bon Dieu bon par lequel il clt le rcit dÂ’un malheur. En ralit, ces mots nÂ’expriment que son fa talisme devant un destin qui lÂ’crase. Day, P. Chanson (1996 : 110) ka y pi lwen ank l ou vw i ka espitj nou ki kwayans popil ka tolik la lakay-nou to ujou privilji Bondi Ansien Testaman -an, tala ki ka lv gri a, ki ka pi ni a, ek pa Bondi Nouvo Testaman ki ki dous, pi padonan : La Bible, selon le Pre Mranville, est lue que littralement travers cette lorgnette dÂ’approche du Dieu terribe du Sina : le Dieu des commandements qui sont perus comme lÂ’expression de sa volo nt souveraine, non pas tan pour le bien de lÂ’homme que pour sa soumission inconditionnelle. CÂ’est, en effet, le Dieu de lÂ’Ancien Testament qui est privilgi aux Antilles-Guyane. (s nou ka souliyen) 60 Coupure ; rupture ; sparation. 61 Vigilant. 62 Implantation. 63 Agglutination. 64 Illusion.

PAGE 21

21 Pou konpwann poutji s Bondi-tala pep kryol la privilji, fok nou katjil asou lanmanni yo enpoz s djou k afritjen an riliji on katolik la. Kon nou sav, s pi laviolans s mi sionn-a blij Neg batiz, apwann katjis (ki dl t transbd65 an kryol), f lakominion, risivw lestremonksion kisasaysaÂ…P Labat ( ) ka espitj nou ki ja n i dkouv d ti estati an t adan kaz an djouk ek ki manni i dpotjol yo. Kif, Neg afritjen an t blij bandonnen bondi ek kwayans natif-natal li (oben sr yo kon i f pou Vodou at Sen-Domeng) ek asept (/f wol asept) nouvo rilijion-an. Pi mov ank : rilijion-tala t ka diÂ’y ki sÂ’ou w i t rifizÂ’y, i t ka konmet an doub krim. An krim kont Bondi ek an krim kont Btj-a. Day, rlijion-tala t ka menm jistifi ladjoukann (ek enfriorit s Neg-la) pi sa i t ka kriy Modision a Cham Kon Labib ka di, an jou, No__ki t ni twa gason : Sem, Jafet ek Cham__touv i t boul an sann ek i kouch tou touni anl kabann-li. Pou pon moun pa t w sa ek pou yo pa t pas papa-yo nan rizib, Sem ek Japhet kouri-chach yonn-d kouvti pou sr lta tou-touni66No. Okontr, twaziem gason-an, Cham, ki t dkouv an prmi adan ki lta papaÂ’y t y, pa jen oki p d sa. L No vini dboul, i kouri dy Cham, i diÂ’y i pa vl vwÂ’y akaz aÂ’y a nk ek i ajout ki i t ka modiÂ’y, ki li, ki tout jnrasion dsa ndanÂ’y ki t ka vini. L gliz katolik dsid ki Cham ek yich-li Kanaran t d Neg Mi sa teks Labib-la ka di ekzaktiman. Nou pwanÂ’y adan transbday67 ayisien an (1992 : 10) : No s prmi moun ki travay lat. Li plant you jaden rzen. You jou, apr li t fin bw diven, li sou. Li wt tout rad sou li, li kouch tou-touni anba tant-li. L Kam, papa Kanaran, w papaÂ’l tou-touni, lÂ’al di frÂ’l yo sa. Men Sem ak Jaf pwan you gwo rad, yo chak pwan you bout, yo pasÂ’l dy do-yo, yo kenbÂ’l anwo zpol-yo. Yo mach pa do, yo antr, yo kouvri papa-yo san yo pa janm vir tet-yo gad dy. Kon sa, yo pa w papa-yo tou-touni. L No sti anba toudisman divenÂ’l lan, yo diÂ’l sa dziem pitit gasonÂ’l lan t fÂ’l. Li di : __Madichon pou Kanaran S poulÂ’t tounen dni klas esklav frÂ’l yo. Li di ank : __Louanj pou Sni-a, Bondi Sem lan. S pou Kanaran tounen esklav Sem. S pou Bondi mt sou bien Jaf yo. S pou pitit pitit Jaf yo viv bien ak pitit Sem yo. S pou Kanaran tounen esklav-yo. (s nou ka souliyen) 65 Traduire. 66 Nudit. 67 Traduction.

PAGE 22

22 Abo adan Labib pa ni pi es lman sri ki ka pmet fondas68 akizasiontala, s misionn niopen-an dsid ki Kam ak Narara n s Neg yo t y. Kif afos four istwa-tala nan tet a Neg, yo vini kw sa vr pou tout bon ek yo fini pa admet ki s Bond i li-menm ki t vl ki Neg t ni chenn mar nan pi-yo ek travay pou ayen ba s Blan-a n. Day, ni an gwo lipokrizi adan entprtasion-sala davw l nou ka li teks-la bien, nou ka rimatj an ti fraz ka di kon sa : S pou pitit pitit Jaf yo viv bien ak pitit Sem yo Kivdi Labib ka di ki dsandan Juif ek Krtien k viv, pou viv bien, pou viv lanmen nan lanmen. Men ki sa listwa ka montr nou ? Ki at lÂ’Espay, l s wa katolik la riv f s Arab-la f pwan lanm svi gran savann, yo koumans bril, tjw, masakr ki Juif ki Arab Dni wayom arab-la tonb an menm tan ki Kristof Ko lon t pati pou travs Lanm Lafnwarsit69 -a, kivdi losyan Atlantik. O. Gannier (2003 : 18) ka vir f nou chonj ki : 1492, cÂ’est, le 2 janvier, la chute de Grenade : avec la capitulation de lÂ’mir Boabdil disparat le dernier Etat musulman enclav en Espagne. CÂ’est aussi le 31 mars, lÂ’dit dÂ’expulsion des Juifs dÂ’Espagne qui refusent de se convertir au catholicisme. Avec ces deux vnements, cÂ’est la fin de la coexistence des trois communauts religieuses en Espagne, qui avai t dj ralis son unification politique avec le mariage dÂ’Isabelle de Castille et de Ferdinand dÂ’Aragon. Ansanm, lÂ’Espay ek Ptigal mt lÂ’Anmrik anba lopsion-yo, yo opoz Juif dsann anba-la ek l Juif riv enstal k-yo kanmenm, yo pt mannev pou sa kouri dy yo. S kon sa an krey Juif, ki Ptidj k mt dw di pyi Brsil, vini dbatj Matinik ek Gwadloup, pa kot dziem lanmwati 17 siek-la, ek yo mennen-vini teknik mofw azaj sik kann lan. Sa ka montr nou ki s Krtien-an chwzi sa ki t ka pl yo adan pasaj Labibtala San kont ki, pannan tout Mw ayen Aj niopen an, yo malmennen Juif al-pou-vir adan pres tout pyi lÂ’Ewop. Kidonk Bondi krtien ta la ki, dpi okou mansman, ka kondan ras Neg la jik tannit70, Neg-la pa t p, an pies kalt manni, kw ki s t an Bondi ki janti ek donan71. Okontr, yo t ka wÂ’y ko n an Bondi ki kont Neg-la, ki ka vyÂ’y tout lasent-jounen pou sa piniÂ’y sÂ’ou w i t konmet pi piti lr-a. Kif Neg-la vini ka krenn Bondi pas i en menÂ’y. I vini a wÂ’y kon anÂ…Btj ki pi f, pi slra ank, ki Btj bitasion-an. S poutji adan anlo kont kryol, si ou tir non Bondi, ou mt non Btj an laplas-li, sa pa ka chanj hak adan vdi a kont-la. Anmizi -anmizi, Btj-a vini pres an kalt 68 Fonder. 69 La Mer des Tnbres. 70 Eternit. 71 Gnreux.

PAGE 23

23Bondi adan lespri a s Neg-la ek konmva, i t ka di ki koulÂ’y__koul blan an__t sipri pas koul nw a, b en koul nw a fini pa riprzant tou sa ki led, tou sa ki mov. Koul nw-a vini koul p ch-a ek s kon sa, adan lang kryol la li-men m, yo vini a di Ou nw kon an pch mowtel Avan lakolonizasion niopen an t anvahi lÂ’Afrik ek lÂ’Anmrik, koul nw a pa t djaboliz kon sa ek nou sav ki s Women-an ek s Arab-la, pa ekzanp, t ka mt ki Neg ki Blan nan ladj oukann. Cervantes, gr an matj panyol la, t on djouk blan adan pyi s Berb-a, sa yo ka kriy lÂ’Aljri jdi-jou. E. Galeano (2004 : 27) ka vir f nou chonj ki : Dans lÂ’Europe antique, le noir, couleur de la terre fconde, tait la couleur de la vie, et le blanc, souleur des os, tait la couleur de la mort. Men, kon nou k wÂ’y pi douvan, Neg-l a plis ki sav ki sitirasionÂ’y enjis. I plis ki sav Btj-a s an slra ek s poutji, an menm tan-an, i ka psivwÂ’y tou konÂ…an Djab. L ou ka dkatiy anlo kont kryol ek ou ka f wouchach72 andidan pep kryol la, ou ka kons tat ki baÂ’y, Djab-la s an bel Btj An nonm blan ki abiy an blan, ki ni an kas blan anl tet-li. Bagay-tala ka montr nou ki sparasion kl a, ki ni at lÂ’Ewop la, ant an Bondi ki bon ek an Djab ki mov, pa toutafetman vr l ou riv o Zantiy ek an Guiyn. S lontan-lontan, ap r labolision ladj oukann, l sistenm bitasion an koumans flgdi73 ki boul pep la kouman s ni an jan-vw ki pi pwoch di sa Labib (soutou Nouvo Testaman an) ka di. L nou ka jt an zi atjman as ou Djab-la, nou ka w ki i pa t, pannan lontan, an kryati ki toutafetman antipa tik oben slra. Kivdi la ank, t ni an mli-mlanj74 ant s zespri afritjen an ( kontel Ogoun-fray adan Vodou a) ki, an Afrik, t mov men ki riv o Zantiy, t p pwotj Neg-la, t p dfann li kont movezt s Blan -an, pi Djab krtien an ki li, t mov kit mov ka al. Kivdi, nan tet s djouk-la, ki Bondi ki Djab pa t pouÂ’y, pa t p baÂ’y an pal pou sti adan dangpantang75lan i t y a kivdi bitasion djoukanni76 a. Pou di sa an manni ki pi kl : otan Bondi ki Djab-la t p end Neg-la ek otan Bondi ki Djab-la t p fÂ’y dit. Tou l d a p janti kon yo p mov tou Jan-vw tala an dkontwolay77 total pi plodari78 riliji krtien an. S kon sa P. Chanson (1996 : 164) ka di nou : 72 Recherche. 73 (sÂ’) affaiblir. 74 Confusion. 75 Enfer. 76 Esclavagiste. 77 Contradiction. 78 Discours.

PAGE 24

24 Â…cet imaginaire crole, dans sa tentative mme de traduire lÂ’irrationnel, fconde en fait le rel et dit finalement le rel en se substituant au rel Â…Ainsi lÂ’imaginaire sait donner une tournure saisissante au malaise identitaire, il rvle aussi bien les idaux que les attentes et les refus. Il dit que le monde est instable, inscure, imprvisible, insaisissable, habit dÂ’esprits, que lÂ’on est en recherche dÂ’une explication du destin et en tat de survie. Et cÂ’est pourquoi lÂ’imaginai re, qui vhicule toutes les croyances dites magico-religieuses est pathologiquement, profondment li la peur (s nou ka souliyen) Fok pa nou bliy ki Neg-la pa t ka konpwann sa ki t ka rivÂ’y la. I pa t ka konpwann poutji yo t mar chenn nan piÂ’y ek yo t chayÂ’y al lot b dlo. I pa t ka kon pwann poutji fal i t djoubak79 pou lapti moun blan ki pa t ka menm respektÂ’y Ki t ka jirÂ’y, krach nan fidjiÂ’y, foutÂ’y kou, anviol madanm-li oben tjwÂ’y sanki pi es Bondi ni Djab t vini ptÂ’y soukou. Neg-la t ka viv, an tan-tala nan lap, lap chak sigonn, chak minit. A nenpot ki moman, pou nenpot ki bagay, s Blan-an t p fout kout lengwez80 nan kÂ’y, foutÂ’y adan an la jol oben vann li ba an lot bitasion. Annou pa bliy ki bitasion-an t an sistenm troris, kon yo ka di jdi-jou 1. 5. MANNIE NOU MENNEN WOUCHACH-NOU Adan travay-tala, lekt-a k j wenn anlo bokantaj-pawo l pi dives kalt moun atrav tout Matinik. Nou f yo ant finisman s lann 1980 ek mitan s lann 1990 la men s t wouchach etnografik nou t mennen pou sa nouri woman-nou, pou sa ba travay litr nou plis anchoukaj adan kilti pyi a. Sij-a ki t ka antrs nou a, an lpok-tala, s t konpwann ki jan moun bitasion t ka viv, ki manni travay-la t ka woul anl s bitasion an avan kann-lan kalpat dfinitivman. Pi ek zatiman, avan manni tradisionnel kiltiv kann t disparet, pis abo bannan n t vini pwan primi plas-la adan rkolonmi81-nou, kann t ka woul toujou soutou pou fabritj wonm. S kon sa nou matj twa liv anl liniv bitasion an : Commandeur du sucre ( ), Rgisseur du rhum ( ) ek La Dissidence ( ). Men, toupannan nou t ka ksionnen s ansien tr avay-a (jr, rkolonm, koumand, milti, arim, koup kann, marek, tibann kisasaysaÂ… ) anl lavi-yo an tan lontan, nou t vya tif asou d bagay : __lang-lan yo t ka s vi a kivdi model kryol la yo t ka svi a. S grmsi travay wouchach-t ala ki nou anrichi diksionn kryol la nou t ka f an menm tan-an. Abo diksionn-t ala s an diksionn litr__pis chak 79 Travailler dur, sÂ’escrimer. 80 Fouet. 81 Economie.

PAGE 25

25mo-a ilistr pi fraz an ma tj kryol__, sa riv nou an chay fwa bit anl an mo dab-pou-yonn adan bouch an moun-b itasion avan nou t jwenn li adan tjek liv. __kwayans s moun-tala a nivo Bondi Djab, tjenbwa, bagay kon sa. Nou pa t ka janmen d batj anl yo ek poz yo k sion asi sij-lasa, men adan balan kozman-an, sa t ka fet ki, pli souvan ki rarman, yonn adan s moun-lan t ka votj an pratik tjenbwa oben an vnman liann pi tjenbwa ki t oben rivÂ’y li-menm oben ki t riv an moun i t konnet. Kif s moun-la t ka pal di sa an manni pi lib ki sÂ’ ou w man t di yo man t vini f wouchach asou tjenbwa. Dl, s yo ki t ka en sist pou rakont nou an istw ti t ja rakont nou ptet si mwa avan (s t granmoun pas swasann-dis lann ek si mmw yo t nawflaw pou bagay an tan lontan, i pa t dj f pou bagay ki t fet pa ni lontan). Toutfwazkant, ni an fwa nou trav ay direktiman asou kwayans majik ek riliji, s l, pi Marcel Lebielle, ki t met-a-manyok asosiyasion Kont sanbl an tan-an, nou ksionnen an fonsy komin Baspwen,Bati ki t nonÂ’y, asou travay-li. Sa bon prsiz ki s misi li-menm ki t solisit nou davw, kon i t enmen di, man pa l m pi jenn manmay ka vini pa sav ki manni travay fonsy s an travay ki toutafetman difran di nenpot kalt travay I t ka prtann i t konnet 90 pou vw an moun-m ni ek nou entviouvÂ’y pannan plizi mwa. An final di kont, nou pibliy an liv ti tit-li s Mmw an fonsy ( ). An dziem wouchach nou f tou asou zaf tjenbwa, s l nou t ka f an mision litr pi Patrick Chamoise auu asi RFO__ Cratre ki t nonÂ’y __, nan finisman s lann 1980 an ek nou ay w an gran syansi Mn-d-Zes yo ka kriy Met Izid. Misi pa t sav ki nou t ka anrijistr pawol-li abo, bagay ki komik, i w an lo bagay adan pwop lavi-nou ti s nou sel ki konnet yo Li tou, nou ri transkri pawol-li san bokant ayen adanÂ’y. Tout s bokantaj-pawol la nou f a touv yo a touv yo anrijistr asou manitofn, dl an ti manitofn ki t sr andidan fon poch-nou padavw s gran-moun lan t p dl ki nou t vl pawolyo Adan liv-tala, nou ritranskri yo ekzaktiman ko n yo t y, san mofwaz ayen adan yo, san mt an kryol s mso fraz-la ti yo t ka di an fwans a non pli. S t an monyen respekt pawol s moun-tala plis ki an pozision siantifik.

PAGE 26

26 2. MABO YA KA BAT NOU (DJAB-LA ADAN KWAYANS SE KARAYIB-LA) Les tmoignages dÂ’auteurs ayant vcu parmi les Cara bes, avant la conqute coloniale, attestent dÂ’ indivi dus en plein dsarroi et recueillirent les tm oignages dÂ’insulaires se sentant de jour comme de nuit, agres ss et battus par ce quÂ’ils nomment Maboya ou mauvais esprit. Impensable dans une socit qulibre, cet tat de choses ou plutt, cet tat dÂ’esprit (aucun auteur ne dit avoir personnellement vu un quelconque Maboya battre un Ca rabe), est la manifestation ou la traduction s ensible de la crise que traverse alors la socit amrindien ne des Petites Antilles. T. LÂ’ETANG (1992 : 30) Primi tmwayaj sri nou ni as ou kontak ant Karayib ek Fwans, s adan on dotjiman yo ka kriy LÂ’Anonym e de Carpentras ti Jean-Pierre Moreau ritouv. Dotjiman-tala ka pal di an vryaj an sten kapiten Fleury f Brsil ek o Zantiy ant 1618 ek 16 23. Nan lpok-tala, ki la Fwans, ki lÂ’Anglit, ki la Flann (/la Olann), poko t p risi mt pon tritw mritjen anba pat-yo. S anni Panyol ek Ptidj ki t la davw Pap-la t spar Nouvo Monn -lan ant yo d. Kidonk sa ou t ka jwenn asou lakot lÂ’Anmrik di Sid ek atrav lanm l Zantiy, s pa t kolon fwans, angl oben flaman m kows, flibisti ek bou kanni kivdi d pirat ti prensipal travay-yo s t vy bato panyol ob en ptig ek var yo pou vl chajmanyo. S bato-tala t ka ramennen an Pnensil Ibrik la tout kalt model riches lÂ’Anmrik : l, lajan, tabak, kaf, bwa ki ni val, zpis kisasaysaÂ… Moun-la ki matj dotjiman-a n, J-P. Moreau pa riv dkouv dansit82Â’ y. S t yonn-di s maren-an ki kapitenn Fleury t rikrit a pou sa travs lÂ’Atlantik piÂ’y la. Rdakt teks-la ka rakont tout dta y a vryaj-la yo f la, kontak yo f pi Zendien Brsil ek Ptidj, pi soutou kontak ki fet pi Zendien Karayib at Matinik. Etjipaj-l a viv pres an lann lakay s Karayibla, ki t adopt yo ek t ka ba yo manj, davw laflibis pa t dj rapt yo an patat. Day, l s Kara yib-la rikyi yo, yo t ka m fen : sa t ka f pas yon mwa yo pa t manj ek d sten adan yo t jis tjuit tjui souli-yo pou anmwennzi83 grangou-yo. Rdakt-a ka jis ra kont nou an bagay ki komik : yo enki voltij k-yo anl nourit i-a (kasav, jwomon kisasaysaÂ…) s 82 Identit. 83 Diminuer.

PAGE 27

27Karayib-la t ba yo a ek yo t ka ka ka al-pou-vir davw lestonmak-yo t rt vid two lontan. Deskripsion-an ti rdakt dotjiman -tala ka f a entrsan toubannman davw misi pa t ni pies jan-vw id yolojik nan tet-li pa rapot a s Karayib-la, okontr di s misionn-a ki vini senkant lann aprÂ’y la kontel P Labat. I pa t vini pou vanj liz yo, ni pt pies kalt limi lasivilizasion ba yo. S t an boug ki t ka pwan f an Fwans ek ki k trap an chans anboch ab bato kapitenn Fleury pou pa ti lÂ’Anmrik, kot i t konpwann i t k p jwenn an lekzistans ki pli obidjoul84, s tout. Sa vr ki i ka kriy s karayib-la Moudong ( Sauvage an fw ans) m annou pa bliy ki mo-tala, sauvage ka vini di laten selva ki l di danbwa Kidonk an Sauvage s t dab-pou-yonn an moun ka viv nan danbwa pa opozision a moun ka viv laka npay, nan bouk oben nan lavil. Deskripsion-an i ka f di s Kar ayib-la pa rasis nan vdi-a nou ka konpwann mo-tala jdi-j ou pis mi sa i ka matj (1990 : 117) : Ils sont plutt petits que grands, mais fort adroits et robustes. Les hommes et les femmes sont beaux de visage et nullement su jets aux dfauts de nature, que sont ailleurs les boiteux, les bossus et les aveugles. Konmva s t primi fwa i t ka bit asou an pep ki difran, sa t toutafetman nowmal ki mes ek labitid a yo t tonnenÂ’y ek ki dl i ka dkrinen85 yo, men i ka pwan tanÂ’y ba an deskripsion lanmanni yo ka manj, yo ka benyen, yo ka dmi, yo ka travay. I ka pal nou di rilasion ant nonm ek fanm karayib. I ka chach espitj nou langaj-yo ek s li, an prmi, ki f moun sav ki s Karayib-la t ni d kalt model lang ki difran (1990 : 118) : Au reste, un enfant qui veut apprendre le ur langue, il faut quÂ’il en apprenne deux la fois. A savoir celle des hommes et cell e des femmes, de quoi leur demandant la raison, ils rpondaient que la diffrence de leur langage provenait de ce quÂ’ils avaient leurs natures diffrentes. Men an bagay ki konyen lespriÂ’y anlo s rilasion s Karayib-la t ni pi bondi ek djab-yo. Primi-prim kontak -la za entrsan pi s kapitenn Fleury ka envit s Karayib-la mont ab bato Â’y ek mi sa rdakt -a ka rakont nou (1990 : 105) : Mais la fin, aprs leur avoir bien cri quÂ’tions franais, ils entrrent quelquesuns avec le capitaine. Etant entrs, si on ne les et attirs et retenus par le moyen de 84 Convenable. 85 Critiquer.

PAGE 28

28quelques prsents quÂ’on leur fit, ils sÂ’en seraient incontinents retourns, car ils disaient que nous nÂ’tions faits comme des Franais, mais comme des diables, et sur cette croyance, ledit Salomon [chef s Karayib-la] sÂ’ en alla avertir tous les autres sauvages, quÂ’ils tinrent conseil sÂ’ils nous asso meraient durant trois joursÂ… (s nou ka souliyen) Sa ka montr, dabou-dab, ki s Karayib-tala t ja trap kontak v dot Niopen avan kapitenn Fleury t vini dbatj Matinik ek ki yo dwet t sa distendj ant Panyol, Fwans ek Angl. Sa ka montr tou ki, nan lespri-yo, Djab-la p pwan laparans an nonm, me n an nonm ki difran di yo, an nonm ki ni lapo blan. Nou k w pli douvan ki manni dni l man-tala kontini sirviv adan sosit koloni al la ki s Fwans-a k mt doubout, an 1625-35 at Sen-Kristof, Gwadloup ek Matin ik, abo yo t koumans masakr s Karayib-la. Pou tout bon, nan tet s djouk afritjen-an, s kolon niopen an t t Djab, ek pli ta, nan sosit bitasion an, s djouk kryol la t ka konsivw Djab-la kon an Bel Btj Kidonk, ansanm yo w ki s boug kapitenn Fleury pa t d Djab, s Karayib-la akyi yo, yo rkyi yo menm, ka f banar86 pi yo. Ek akont di moman-tala, teks-la ka rakont nou an bagay ki nou ka jwenn adan pres tout kw onik ki matj anl s primi tan kolonizasion niopen an at lÂ’Anmrik : 1. Ni an bann Djab yo ka kriy Maboya ki las ka terboliz s Karayib-la, ki ka vini tigonnen yo ek bat yo an mitan lannuit. S Maboya-a ka jis lennd s Boy (prt rilijion karayib la) kou 2. L ou w s Niopen-an b s Karay ib-la, s Maboya -a pa ka menyen yo pies ank. S sa ki ka espitkj __s kwonik-a ka di__poutji s Karayib-la toujou akyi s Niopen-an pi anchay tj-kontan87. Avan nou dkatiy s lman-tala, fok nou di ki s Niopen-an, soutou s misionn-a, anni platj jan-vw kr tien yo asou ryalit rilijiez s Karayibla. S kon sa yo tout ka af irmen ki lakay s Karayibla, ni Bondi ki bon, ki janti, ka pwotj moun asou an b ek ni Bondi ki mov, ki slra, ka bat yo al-pou-vir : s primi-a s Chmin ki non a yo ; s dziem-la, s Maboya yo ka kriy yo. T. LÂ’Etang (1992 : 29) ka d montr ki lid-tala toutafetman enkorek : Les chroniqueurs classiques, prtres catholiques pour la plupart, tout en ne reconnaissant aux Carabes ni culte, ni re ligion organise, tablissent une distinction entre bons et mauvais esprits : CHEMINS et MABOYAS. Cette distinction sparant le monde spirituel carabe en deux ples opposs et lui dfinissant une gographie manichenne en bien ou en mal, ne correspond nullement aux conceptions religieuses des insulaires. Prise au pied de la lettre, elle est souvent lÂ’origine de singulires erreurs dÂ’interprtation. A lÂ’origine, les Carabes, comme nombre de 86 Compre. 87 Satisfaction.

PAGE 29

29ressortissants de cultures des basses terr es de lÂ’Amazonie, ne reconnaissent aux Esprits, entits ou forces suprieures, aucune essence bonne ou mauvaise. Soumises par le rituel aux volonts du shaman, ce sont au dpart des forces neutres nÂ’ayant pour la plupart aucune influence directe sur le destin des hommes mais qui, aprs utilisation et orientation humaine peuvent devenir posi tives ou ngatives. Ainsi donc les esprits qui travaillent pour le bien ou le mal sont exactement les mmes. (s nou ka souliyen) 2. 1. MABOYA, AN BONDIE KI SELERA Annou dkatiy kouni-a s d lm an-an nou t riti enn la. Dab-pouyonn zaf Maboya ka blennd s Karayib-l a kou. Mi sa P Dutertre (1667, rd. 1968 : 87) ka matj asou sa : De l nous confrasmes longtemps avec les sauvages qui taient au nombre de quatorze ou quinze, leurs femmes tant asse z loignes quÂ’aucune sÂ’en osast approcher. On leur dit que nous chassions les Maboyards qui sont lutins et diables folets qui sÂ’apparaissent eux et les battent assez rudement Ils en furent fort aise et demandrent si nous estions bien expriments pour le faire. Leur ayant t rpondu quÂ’ouy ils nous tmoignrent beaucoup de joie et de contentement. Kon T. LÂ’Etang (1992 : 30) ka espitjÂ’y, nou p pa imajinen an pies kalt manni an sosit ki ni filaplon88Â’ y ti sel kalt model Bondi i ni, s Bondi ka pas tanÂ’y ka pwan sraj, ka dkalbich89 s kwayan-an. Pies kot asou lat ou pa ka jwenn pies pep ti bondiyo s enki mov bagay yo ka pt ba yo. Toujou ni kek mway en mand yonn adan s dives bondi-a end pep-la, f lapli tonb, djri an moun ki malad kisasaysaÂ…Kidonk ki manni nou p konpwann ki s Karayib-la s sel ekse psion ki t k ni ? Dapr nou, fok ramennen sa a kolonizasi on niopen an, dab-pou-yonn ta s Panyol-la ki koumans an 1492, l Kristof Kolon dbatj. Annou pa bliy ki l ou w s Fwans-a pwan kontak pi s Karayib-la, sa t ja ka f pres 120 lann yo t ka goumen red--dri kont s s Panyol-la. Nou ja rapl ki manni s Karayib-la s t an pep ki t sti at Plato Laguiyn la ek ki t koumans mt anba lopsionÂ’ y bannzil karayib la d pi Trinidad riv jik Pto-Riko. S davw s Panyol-la riv ki aldouvan90 s Karayib-la touvÂ’y kor blip. Yo t ni tan pongn tout zil ki t ant Trinidad ek Borinkenn (Ptoriko), kivdi Grinad Sen-Vensan, Hanowra (Sent-Lisi), Wanakara (Matinik), Watoukoubouli (Dominik), Karukra (Gwadloup), Antigua kisasaysaÂ…ek yo t ka koum ans mt lapat asou Borinkenn. Yo t fini pi ras pep-la ki t enstal la-a sis siek avan yo a, kivdi s 88 Equilibre. 89 Destabiliser. 90 Avance.

PAGE 30

30Arawak/Tano-a, ki yo menm t sti at Plato Laguiyn la tou. Kif, an 1492, s Karayib-la t an pep ki t konkran, s an pep ki t ni bon balan an kÂ’y, ek balan-tala to uvÂ’y kor net--pwop douvan s konkistad panyol la. Okontr di s pep Ansien Monn lan kontel Niopen, Arab, Zendien lÂ’End oben Chinwa, s pep lÂ’Anmrik-la pa t janmen trap pies kontak pi pies dot pep. Yo pa t menm sav es dot pep t ka ekzist Kivdi rankont-yo pi s primi Niopen-an, Niopen ki t ka dfal91 davw apr Panyol, s Angl, Fwans ek Flaman (Oland) ki ri v, t an bidim falfret. Bektans92 s Panyol-la, lanmanni yo t chach dray s Karayib-la tou (davw yo t ja fini pi ras s Tainoa ki t ka viv adan s gran zil-la), s kchoy ki dwet estbkw pep karayi b la. Sa vr ki yo pa moli, yo pa bs tet ek yo pa asept kolonizion pany ol la (s day poutji pa ni pies zil ant Zil Viej ek Trinidad ka pal panyol ). Yo lv goumen kont yo ek plizi kou, yo riv dpotjol San Juan, kapita l Ptoriko ek fout s Panyol-la bon f. Sa vr ki yo rzist pres yon siek ek s an bagay ki estbkwan93 davw s ayen ki lak ek flech yo t ni tandiski s konkistad-a t ni fizi ek kannon. Men tout lo bagay-tala f sosit karayib la baloch94 bon kalt baloch a, ek l ou w s primi drivadj95 angl, fwans ek fl aman an dbatj, yo kontr an sosit ki t ka ped kalibich anmizi-anmizi. An sosit ki t ped larel-li, ripÂ’y ek ti fondas-li menm t minas. An plis di sa, s Karayibla t rimatj ki pies adan s Bondi-yo a, ki Chmin ki Maboya ki pies dot, pa t kapab ba yo an pal pou fann fwa s Panyol-la Bagaytala dwet ba yo bon twoublay tou. Kidon k adan sitirasion bankoull sosial tala, sa pa tonan ki tout bondi karayib vini bondi ki mov, nan lespri pep karayib la. Sa pa t onan ki yo t ka kw ki Mabo ya t ka vini lannuit pou ba yo wonn-bwa. Nou p di, an final di kont, ki adan an sosit ki ped ripÂ’y, primi bagay ka ka lpat s kwayans rilijiez li. 2. 2. FWANSE KA PWOTEJE KARAYIB KONT MABOYA Dziem afirmasion s primi kwonik -a, s ki s Karayib-la t ka akyi yo bien ek yo t ka di ki l s Niope n-an t b yo, Maboya t ka rt an grandÂ’y, Maboya pa t ka vini bat yo ank. Ki manni nou p konpwann sa ? Dabou-dab, fok sav ki s Karayib-l a f lamenm an gran difrans ant Panyol asou an b ek Angl, Fwans ek Flaman asou an lot b. Annou 91 Dferler. 92 Agressivit. 93 Ahurissant. 94 Vaciller. 95 Aventurier.

PAGE 31

31pwan d chiktay-teks96 adan Anonyme de Carp entras a ki, nou ka raplÂ’y, ka pal di lann 1619 : __l kapitenn Fleury dbatj Matinik ek f konp pi s Karayib-la, matj-a ka not : Les Espagnols nÂ’y osent demeurer quÂ’un jour et une nuit, et lorsque les sauvages traitent avec eux, cÂ’est en tenant dÂ’une ma in lÂ’arc et la flche et de lÂ’autre la marchandise quÂ’ils veulent vendre. Pour les Franais, Flamands et Anglais ils y demeurent tant quÂ’ils veulent et vont librem ent terre. Routefois ils aiment les franais par-dessus toutes les autres nations. (s nou ka souliyen) Poutji s Karayib-la t ka f difrans -tala ant Panyol ki mov ek s lzot Niopen-an ki bon ? Rpons-lan senp : Panyol t dbatj pi gwo karavelyo, fizi-yo ek kannan-yo ek yo t chach bour s Karay ib-la tandiski s primi Angl, Fwans ek Flaman-an, s t an bann drivadj ki yo t ka kriyi boukanni oben flibisti Aloski s Panyol-la t ni an lta dy yo, an lta ka apiy yo, s lzo t niopen-an s t moun ki t ka chach trap an lavi anl do s Panyol-la. Pr imi prokipasion-yo s pa t koloniz s zil-la an non a pies kalt pouvw fwan s, angl oben flaman : s t var s galion panyol la, ki t ka ritounen an Ewop la, pou vl l-a, lajan-an ek s machandiz-la yo t ka chay-al a. Kivdi, oprimi-koumansman, t ni an aliansay ki objektif ant Fwans, Angl, Flaman ek Karayib kont menm lnmi-a : s Panyol-la. K on Pap-la t spar tout lÂ’Anmrik ant Panyol ek Ptidj selman, s lzot pyi niopen-an pa t p enstal k-yo an manni ki ofisiel adan pies tritw Nouvo Monn lan. Yo t ka apiy s flibisti-a pa dy, anba-fey, men, pi souvan ki ra rman, s flibisti-a t ka f gou pi lid-yo. __dbatj yo dbatj Matinik, mi sa Anonyme de Carpentras a ka matj pa rapot a lanmanni s Kar ayib-la risivw yo (1990 : 108) : De quoi les ntres, ne faisant semblant de se mfier dÂ’eux, leur montraient en sÂ’approchant dÂ’eux, des haches, serpes, couteaux et autres outils en criant toujours, France bon, France bon et ainsi abo rdrent terre o ils furent fort humainement reus desdits sauvages, qui le s menrent dans leurs cases, o ils les firent tant manger que la plupart ne purent revenir. (s nou ka souliyen) Pawol s Fwans-a ( France bon ) ka montr nou ki, nan lpok-tala, 1619, l ou t di s Karayib-la ki ou pa t Panyol, yo t ka risivwÂ’w pi anpil lajwa. Kivdi s Fwans-a ( kon s Angl-a ek s Flaman-an) t apwann jw pi ladj-a ki t ni dpi 130 lann a ant Karayib ek Panyol. 96 Citation.

PAGE 32

32Nou p konpwann atjman poutji s Kar ayib-la t ka prtann ki l s Niopen-an t b yo, Mabouya t ka rt tr antjil : an ryalit s pa t tout Niopen, s t Niopen ki pa t Panyol. Kivdi Ni open ki, okoumansman, t ka f janti, t ka f dous pi yo, ki pa t l dka l sosit-yo ek enpoz yo ayen. S poutji yo ba s boug kapitenn Fleury a si telman nouriti ki vantyo pres pt An final di kont Fwans t ka pwotj Karayib kontÂ…Maboya/Panyol. Mi sa T. LÂ’ Etang ka di nou asou sa : LÂ’arrive des premiers colons a donc pour cadre des socits indignes mines de lÂ’intrieur et en proie une profonde ango isse et un profond mal-tre existenciel. Reprant ds lÂ’abord le climat psychologi que qui y rgne ainsi que les failles du systme autochtone, ils proposent leur aide bienveillante et utilisent leur profit la situation existante. Le diable les bat visiblement et invisiblement le jour, la nuit, ensemble et spars, et cÂ’est ce qui nous donne ouverture leur prescher la divinitÂ… Halliday, 1657. Pou tout bon, l s Karayib-la ra nn k-yo kont ki przans s Fwans-a t ka pwotj yo kont sal opt s Maboya-a, yo asept tou sa s lab-a t ka pwopoz yo a : chapl, krisifi, batenm kisasaysaÂ…Men la, fok nou bien konpwann kchoy : sa pa l di an pies kalt manni ki s Karayib-la t adopt rilijion katolik la, sa pa l di ki yo t ka konpwann li (bagay ki bari lang-lan t ka opoz day). Nan lespri-yo, rilijion-tala t ni d Maboya ki t pi f, pi vayan, ki pwop Maboya-yo, s tout. Mi sa C. de Rochefort (1658 : 65) ka di nou : Il paratrait aprs cela que ces gens devraient dsirer avec passion embrasser le christianisme pour chapper une bonne fois aux griffes de ce lion rugissant. A la vrit, aux moments o ils sentent les fers cr uels dans leur chair, ils dsirent tre chrtiens et promettent de le devenir. Mais sitt passe la douleur, se moquent de la Religion chrtienne et de son baptme. (s nou ka souliyen) Day, anfwa lpok laflibis fini ek lta fwans koum ans anchouk an manni sri at l Za ntiy (pa kot 1620-25), atrav yonn-d konpanyi kontel Konpanyi s Zil lÂ’Anmrik -la, nofwapans97 a rilasion ant Karayib pi Fwans fini bat tou. L ou vw s Ka rayib-la konpwann ki s Fwans-a t l fann fwa-yo, menm ja n s Panyol-la t sy fÂ’y pannan etstra lann, ek vl pyi-yo, yo l v gwo ladj. Nou p di ki akont 1630-40, pa t ni pies kalt difrans a nk, nan lespri pep karayib la, ant ki Panyol, ki Fwans, ki A ngl, ki Flaman : yo tout la t an bann maboya blan fok t konbat jik bout. Ek yo ko nbat s Niopen-an jik bout pou tout bon. Jik tan yo ped ta yo a. 97 Equanimit.

PAGE 33

33 2. 3. KA RAYIB KA MANJE MOUN Mo fwans cannibale la, ki vdi manj-d-moun fm asi yonn adan s non-an pep karayib la t ka ba kÂ’y la : Kaniba. Anonyme de Carpentras -a (1626) ka koumans pa di nou lanmanni s Karayib-la t kontan manj Panyo l (1990 : 21) : Â…lÂ’Espagnol auxquels ils portent une tell e haine, quÂ’il leur semble ne manger jamais rien de bon si ce nÂ’est de leur chair. Pres yon dimi-siek pi ta (1666), an flibisti, Alexandre Oexmelin, ka vir afirmen menm ba gay-la (1990 : 57) : Les Carabes, Indiens naturels des Antilles ont coutume de couper en pices leurs prisonniers de guerre et de le s mettre sur des manires de claies, sous lesquelles ils font du feu. Tanselman98, fok nou vyatif asou afir masion-tala davw plizi tmwayaj ka di nou konmkw Karayib pa t enmen manj lnmi ki pa t menm ras ki yo. L yo koumans goum en kont s Panyol-la ek lans red anl s Gran Zantiy la, yo t ka ramennen djouk niopen ek djouk neg lakay-yo kivdi an Gwadloup, Dominik oben Matinik. T. LÂ’Etang (2000 : 84) ka espitj nou ki : Le sort de ces captifs non amrindiens diffrait de celui rserv aux esclaves indignes. Les Kalinago, en effet, rpugnaient la consommation de toute chair trangre ou exogne. Des dires rcurrents nous informent des tentatives malheureuses sÂ’tant soldes par la mort des consommateurs, comme de la malignit de la chair du chrtien ou du Blanc. Une partie de cette catgorie de prisonniers tait certes assome aprs avoir t torture au cours des ftes de boisson, mais ils nÂ’taient jamais consomms, la plupart chappant au sacrifice rituel. Kon nou sav, adan tout sosit asi lat, ni d bidim tabou kivdi d entdiksion ki red-mato : dab-p ou-yonn, pa f lanmou pi moun fanmiÂ’w (manmanÂ’w, ssÂ’w kisasay saÂ…) ; pou d, pa manj lach moun. S s d bagay-tala ki ka spar n onm di zannimo, s li ka tras an lalinman kl ant lanati ek lakilti Zannimo, ki pa ni kilti ek ki ka viv enki adan lanati, pa ka respekt sa pis tout zannimo ka f yich pi pwop ss-yo oben pwop fryo, ek, l yo pa touv hak pou mt anl falyo, yo pa p manj pwop ras-yo. S kwonik-a pa ka di nou ayen asou 98 Cependant.

PAGE 34

34primi tabou-a adan sosit kara yib la kidonk nou andwa konpwann ki pep-tala t ka respekt Â’y. Anonyme -la ka pal nou di may lakay-yo nan tout kalt sans, men janmen pa i pa ka di ki Karayib t ka f lanmou oben may pi moun fanmiyo. Lanmanni may s Ka rayib la t ka plis fondas asi mt timoun si lat pis avan yo t ofisializ an may, nonmlan t pou viv yon lann anti pi fa nm-lan. SÂ’ou w fa nm-lan t an sitiyasion, yo t ka may. Si ou w, boudenÂ’y t rt plat, mi sa ki t ka fet : Et si au bout de lÂ’anne que la femme est es saye, elle nÂ’est grosse, elle sÂ’en va un autre qui lÂ’essaye, de mme que si elle ne devient grosse, il la congdie, et un autre la ressaye encore un an, jusquÂ’ plusieurs fois, que si elle ne devient pas pourtant grosse et quÂ’elle soit juge strile, elle est bannie de tous les caouynages et mprise comme nous faisons dÂ’une putainÂ… Rzon kalt may syaj tala ka vi ni, asir pa ptet, di an ryalit : Karayib pa t ni an lesprans lavi ki t dj gran palakoz maladi ek soutou ladj. L yo t malad, s chamn-yo a t ka plis kriy Bondi Chemin la ki ba yo tjek dit pou sa djri yo da vw yo toujou t konpwann maladi s rzilta tjek mov lentansion Maboya. An plis, Karayib t adan an ladj pi s Arawak/Taino a ek yo t adan an balan-mont99 ki t kondui yo jik owa Borinkenn (Ptoriko) l ou vw Kristof Kolon dbatj. Kif yo t bizwen konbatan, djri, anpil djri S day poutji timanmay pa t konsidr kon Karayib S anni l i t pwan tjenz-sez lann, papaÂ’y t ka vtiÂ’y konmkwa fodr i t trap tje k malfini vivan ek nouriÂ’y jiktan i vini gwo. Apr, fodr timanmay-la t konstwi an ti joupa ki solid. L s d bagay-tala t fet, pa pa-a t ka ganiz an caouynage (gran banboch ti yo t ka bw al-pou-vir) ti i t ka envit tout pe p-la. Timanmay-la t ka przant kÂ’y pi zwzo-a mar an l ponyet-li ek a l-tala, papa-a t ka tjw zwzo-a anl doÂ’y oben anl te t-li. Epi fal ti manmay-la t manj malfini a san tjuit li : kon sa i t konsid r kon an moun ki brav, kivdi an Karayib Men dzienm tabou a__pa manj la ch moun__i ka sanm konsidir s Karayib-la pa t ka respektÂ’y pi es. Mi sa Anonyme -la ka di asou moun s Karayib-la t l manj (1990 : 226) : Â…ils les font engraisser cinq ou six mois pendant lesquels ils ne leur permettent de rien faire, que manger, boire et dormir, et se tiennent ordinairement dans un lit de coton o on leur apporte manjer de tout ce quÂ’ils dsirentÂ…Le jour auquel doit tre mang lÂ’ inibi tant venu, tous les habitant s de lÂ’le se rendent au village o il doit 99 Avance.

PAGE 35

35tre assomm, et sÂ’y fait un trs grand caouynage o chacun est orn comme sÂ’ensuitÂ…celui qui lÂ’a pris la guerre lui donne un si rude coup sur la nuque du col quÂ’il le couche tout raide mort terre. Inc ontinent le plus vieux capitaine le coupe par morceaux pour le faire boucanner, et le lendemain le mangent tous ensemble, et ne rservent rien que son membre quÂ’ils jettent la mer, et sa tte quÂ’ils font traner dans les cendres en attendant de la donner aux premiers de leurs amis qui les viendront voirÂ… (s nou ka souliyen) An bagay pou rimatj lamenm, s ki yo pa t ka manj manb fanmi-yo : s enki lnmi-yo, lnmi ki yo kaptir adan kek ladj, yo t ka manj. Pies kwonik pa janmen apiy asou pou chach konpwann poutji s Karayib-la pa t ka respekt dzienm tabou-a ti tout sosit asi lat ka respekt a. Dapr nou, dtayla tala ptalan ek s li ki p pmet nou konpwann konpowtasion ma nj-d-moun la : ba an Karayib, an lnmi, s pa an moun. Sel moun ki moun, s Karayib. Tout s lzot-la__ki Arawak/Taino, ki Panyol, ki Fwan s, ki Angl kisasaysaÂ…__ s pa vrman moun ki la nan jan-vw yo. Kidonk l ou ka manj k an lnmiÂ’w, s ekzaktiman konsidir ou ka manj viann an zannimo. Nou l di ki viann moun pa t an labitid s Karayib-la, i pa adan riset latjuizinyo, s pa an manj yo ka manj tou l jou. L pa t ni goumen, yo t p rt san manj psonn davw nouriti prensipal yo s t fwitaj lanm, pwson ek ti bet (mannikou, zwzo, gou ti, rakoun kisasaysaÂ…) ki ka f tilili adan danbwa twopikal la. Zaf s Niopen-an akiz s Karay ib-la konmkw yo s manj-d-moun rt anchouk adan fondok-lespri pep antiy a. Menm sÂ’ou w disparet pwan s Karayib-la (sof la Dominik t i s dni-a t kouri-sr) ek Neg vini pwan plas-yo, fok sav ki t ni an priod ti s twa pep-la (Karayib, Niopen ek Afritjen) ni tan fwot k-yo yonn pi lot : sa fet ant 1620 ek 1670-80. Nou ja di ki s Karayib-la t ka ni djouk blan oben djouk nw ki, pi souvan ki rarman, yo pa t ka tjw, kif l yonn adan s djouk-tala t risi foukan ek ritounen b s kolon-an, i t ka rapt anlo istw anl kont s Karayib-la, soutou asou labitid yo t ni manj lnmi-yo. S poutji nou andwa kw ki Djab kryol la ki adan kannaval la, ki toujou ka mand an timanmay la, ki Djab-la ti moun ka pas an lakday piÂ’y la pou trap lariches ek ki ka mandÂ’y an timanmay an pman liann pi souvinans s Karayib-la ki t ka manj moun la.

PAGE 36

36 3. DJAB-LA ADAN KWAYANS SE PRIMIE KOLON FWANSE A S primi kolon fwans a ki dba tj Sen-Kristof (1625) ek apr (1635) Matinik ek Gwadloup la, s t moun ki t sti, pou laplipa adan yo, nan lakanpay an Fwans. S t pyizan rjion kontel la Nowmandi, Pwatou, Vand oben Brtay. Kivdi moun ki pa t ka pal kalt model fwans a ti yo t ka pal a at Pari ek laliwondayli (LÂ’Il-d-Fwans). An tan-tala, chak rjim la Fwans t ni pwop dialek-li ek konmva poko t ni lkol gratui ek obligatw (bagay ki fet enki nan finisman 19 siek-la), pres tout s primi kolon-an t moun ki pa t ko nnet li ek kri, apa yonn-d kad lafanmi100 kivdi tibolonm ki t n an dziem ek ki, adan lwa Ansien Rjim la, pa t ni dwa r iti bien papa yo. Kidon k, s primi kolon-an t moun ki t ka viv adan an kilt i oral ki t f, ki t ni majolay101li, manni manjÂ’y ek abiyÂ’y ek soutou kwayan s majik li. Abo lgliz katolik t koumans, dpi finisman Mwayen Aj la, mennen an ladj kont s ssi a, magr anlo pwos fet pou kondan m oun ki t sipoz f tjenbwa (yo t ka bril s moun-tala), sa pa riv dchouk tout s kwayans payen an nan tet pep fwans a. Laplipa moun t ka viv adan an doub sistenm kwayans : yonn ki t liann v kwayans an tan lont an, l s t Selt (/Golwa) ki t ka ppl la Fwans ; lot-la ki t liann v rilijion katolik la. Day, s Brtonan, ki t ka kontini pal pwop lang-yo t yich tiyich s Selt-tala. Tou sa pou di ki tout lanmaji ek tjenbwa nou ni at l Zantiy ek la Guiyn pa ka provini enki di Neg lÂ’Afrik : an bon enp adanÂ’y sti adan kwayans ek pratik popil fwans 17 siek-la. Sa pi red tidi konsep sion a yo at l Zantiy ki at la Ryinion davw s kolon blan-an pa janmen t anlo (s of an Ayiti kot yo t 30.000 avan ranboulzay-la m l lendpandans ri v, an 1804, Dessalines dpotjol yo tout). Okontr, konmva la Rinion t an pyi ki t vid, ki pa t tini pon pep natif-natal, anchoukaj s Fwans-a fet an manni pi flouz, dotan ki zil-tala pa t anl gran lawout ladjoukann la n, tala ka janb lÂ’Atlantik la. Sa sitelman vr ki l konmes sik kann konmans dkat la Rinion, s plant-a jik f vini djouk ki t sti menm kot ki s djouk antiy a, kivdi lakot lÂ’Wes lÂ’Afrik. Kidonk anlo Blan dba tj nan zil-tala ek nonb s djouk la (ti anlo adan yo t ka pwovienn di Madagaska), pa jen dpas senk, fwa, dis fwa, senkant fwa, nonb s Blan-a n kon sa fet at l Zantiy. S poutji, jdi-jou, pres lanmwati Rinion s moun ki blan oben dsandan a Blan, 100 Cadet de famille. 101 Oraliture.

PAGE 37

37ek soutou, bagay ka entrs nou anpil, anlo adan yo rt pov. S pi pov-la ka rt adan s sirk m ontagn la kontel Salazi oben Mafat ek anlo adan yo pi malr ki Milat, Neg (ki yo ka kr iy Kaf ) oben Zendien. Kidonk pou sav ki konsepsion s primi kolon-an ki dbatj at l Zantiy-la t ni asou zaf Djab ek tjenbwa, nou andwa apiy asou sa nou sav di la Ryinion. 3. 1. TIZANE LA REINION S ti Blan la Rinion an (ki yo ka kriy Yab ) ka kontini svi tizann pou swen moun ki malad kon sa t ka fet at la Fwans nan 16-17 siek-la. S tizann-tala ka apiy asou an gran konsans s plant-lan pis adan lapotitj102 popil niopen an, chak yonn adan yo t p svi pou sa djri an maladi. Moun-la ki konnet itil iz yo a, yo ka kriyÂ’y an tizann ek s li ka prpar siwo, pij oben longan ba moun malad la. Tizann-a s pa an tjenbwaz men an djris ek, pouÂ’y, maladi-a s kchoy ki, dab-pou-yonn, natirel. Jan-vw-tala, ek mtod pou swen moun la ki kay vÂ’y la, fondas asou d prensip an tan lontan ki ka rimont jik a Ipokrat, an dokt grek lpok-nanni103, ek ki difiz k-yo adan meds in popil niopen an. J. Benoist ( 1993 : 57) ka di nou kon sa : Il existe ainsi une vaste nappe dÂ’lments de rfrence, commune aux pays croles de lÂ’ocan indien et des Amriques, o lÂ’on retrouve des concepts de dsquilibre, entre chaud et frais par exemple, ou entre force et fragilit, le rle du sang, du mauvais Âœil, et celui de certains lments mtorologiques S kon sa, at l Zantiy, moun ka di Â’w pa manj banna nn oben pa bw dlo koko l ou cho (kontel l ou fini mach oben ou fini travay) davw ou k trap an cho-fret Yo ka diÂ’w tou pa sti an siren (ant finisman labrin-di-sw104 ek koumansman lannuit) osnon ou k trap an vi lagrip oben pirzi105. E. Vilayleck (1999 : 17) ka espitj nou ki : LÂ’ide matresse de cette conception est quÂ’un corps en bonne sant est un corps qui maintient un quilibre thermique avec son en vironnement, la rupture de cet quilibre dclenchant la maladie. Les impressions de chaud et froid ne dpendent pas dÂ’une temprature objectivement mesure mais de lÂ’apprciation dÂ’une diffrence entre deux tats. Par ailleurs, les notions de chaud et froid ont souvent une valeur symbolique, le chaud tant assimil lÂ’nergie, au travail sous toutes ses formes, la jeunesse, la vivacit ; le froid la fa tigue, la lenteur, la vieillesseÂ… 102 Pharmacope. 103 LÂ’Antiquit. 104 Crpuscule. 105 Pleursie.

PAGE 38

38 Soutou, chak lann, manman ka prp ar pij ba timanmay ki ni ant 10 ek 15 lann pou f sti v nan bouden-yo Men, ki la Ryinion ki l Zantiy, tout s rimed-tala toujou akonpay pi bagay ki liann v rilijion katolik la : lapriy, chapl, la nmes, plrinay kisasys aÂ…Lespikasion atitid-tala s ki, pi souvan ki rarman, l ou trap an maladi, s kek moun ki fÂ’w mal ki voy l-mal anlÂ’w Kif ou bizwen poteksion l Sentespri, Sen-Ekspdi oben nanm Pigatw an p lis di tizann-lan ou ka bw a. J. Benoist (1993 : 60) ka montr nou sa bien : Cette mdecine des Blancs ruraux place donc lÂ’individu malade en face dÂ’un spcialiste qui dispose de deux voies essentielles par lesquelles peut venir le secours : la connaissance des secrets sur les plante s mdicinales et sur les manipulations bienfaisantes, sur la cause et lÂ’volut ion des maladies ; mais galement la communication avec le surnaturel qui lui donne la force ncessaire pour vaincre. (s nou ka souliyen) 3. 2. LIV LANMAJI ( LE GRAND ALBERT LE PETIT ALBERT ) Anpami s primi kolon fwans a ki dbatj ek anc houk at l Zantiy, t ni apochan 25 a 35% adan yo ki t konnet li ek kri. S moun-tala mennen-vini liv lanmaji ki t ka sirkil toupatou an Fwans, soutou adan s lakanpay-la. Kon A. Ebron (1977 : 17) ka di nou : Les Antilles ont t les premires subir lÂ’influence de pratiques magiques, cause de lÂ’introduction de livres interdits comme le Grand Albert le Petit Albert et le Dragon rouge qui voyagrent, ds 1635, dans les bagages des premiers colons en provenance de Bretagne et de la NormandieÂ… T ni d kalt model lanmaji : lanmaji blan ek lanmaji nw Primi-a pa t ni pon rilasion v bi ten malfik ek s asi divinasion, syans kon yo ka di an kryol ma tiniken, i t fondas. An divin oben an syansi t an moun ki t ni kek don ek ki t dkat pouvw-tala gmsi ltid yonn-d liv. I t p li adan kat ( kontel tawo ) oben adan rev kliyanÂ’y. Dkekfwa adan pwop rev-li t ou. Sansi-a t la pou baÂ’w bon konsey : kontel prvienn ou ki tjek mal t ka pz anl tet-ou oben pou vitÂ’y f an kouyonnad adan lavi to u l jouÂ’w (chanj madanm, vann kayou, f entel an pwos kisasaysaÂ…). SÂ’ou w Lgliz katolik t ka mfiÂ’y di lanmaji blan, i pa t ka kondanÂ’y osi f ki lo t kalt lanmaji-a kivdi lanmaji nw. Tala s pa t divin ki t ka fÂ’y men ssi, tjenbwaz, moun ki t ka woul bra-dan-bra pi Djab -la. Lanmaji-yo a s pa t pou sa prdi

PAGE 39

39divini a moun, m pito pou vry tje nbwa dy lnmi kliyan yo : f an moun tonb malad, fÂ’y vini dbantj, fÂ’y pe d fanm-li oben laviÂ’y menmÂ…Enki pou f movezt la nmaji nw t ka svi. S pou sa ki Lgliz ki Lta, dpi Mwayen Aj t ka pousuiv moun ki t ka f tje nbwa, t ka ral yo douvw tribinal ek t ka konda n yo a m pi souvan ki rarman. Nou f an ti antjet b moun Matinik ek nou konstat ni d liv yo ka svi plis pas s lzot-la : Le Petit Albe rt ek Enchiridion du Pape Lon L nou mand poutji, plizi adan s enf mat-nou an test ki s d liv-tala pi f pas tout model liv lanmaji ki ka ekzist asi lat. Nou k jt an ti kout zi anl ch ak yonn la : __dab-pou-yonn, Le Petit Albert t apr Labib, liv ki t ka sirkil plis at l Zantiy frankopal d pi, kon nou ja wÂ’y, koumansman kolonizasion an nan 17 siek la. S pr imi kolon-an menne nÂ’y pi yo ek yo t ka sviÂ’y al-pou-vir pannan to ut priod ladjouka nn lan. L ou vw ladjoukann vin aboli an 1848 ek, anmi zi-anmizi, Neg apwann li ek matj fwans, yo tou yo batj adan lekti liv-t ala. An vi madanm Lawvi-Sal di nou kon sa : An fanmi-mwen nou pa t dj gran-grek. Papa-mwen pa jenmen ay lkol, mwen menm s d lann lkol man ni tan f selman. Anbonn, man ni tan apwann li Enben, man ka chonj ki nou t ni twa liv lakay nou : Labib, Lalmannak Vermo pi Ti AlbÂ…Labib t adan chanm paran-mwen, gran wouv, asou an ti tab-di-nuit kot an lanp ternel t limen. Chak jou, manman-mwen t ka kars lapo Labib ek t ka tounen an paj. L ou w septanm t ka riv, t ni an paj espsial yo t montrÂ’y ki fal t ouv pou ayen pa t riv nouÂ…Lalmannak-la t itil, i t ka baÂ’w tout kalt konsey oben riset pou swen kÂ’w, bon l pou koup branch pibwa, bagay kon sa. M Ti Alb, li-menm, man pa janmen wÂ’y nan d zi-mwen. Papa-mwen t ni liv-tala, i t ka pal diÂ’y l kanmarad-li t vini bw an sek piÂ’y, m asi par i t sr anba an pil rad ki t adan an larmw, andidan chanm-li a. Man pa janmen noz t poz yo ksion asou liv-tala, men sel bagay man sav s ki i t ka svi pou f lanmaji. Pa bagay Djab, non Lanmaji pou potj kÂ’w kont tjenbwa okontrÂ… Pi vi dision Le Petit Albert nou jwenn, s aka on enstitit komin Marigo. Misi t ni anlo liv lakayli__tout gran litra ti fwans a kontel Zola, Flaubert, Stendhal ki sasaysaÂ…__men l nou vi ni f kanmarad piÂ’y (i t ni pres katrven la nn anl tet-li), i avw nou i t ni an tjes sa i kriy limenm vi liv : Man toujou antr mwen adan maytiz, lakabal, zotriz, tou sa yo ka kriy lanmaji blanch. Man sav lgliz katolik ka kondan s bagay-tala men sa pa ni ayen pou w pi bagay tjenbwa vi Neg. Day, s pito Btj ka antrs k-yo adan sa, s pito lakay-yo ou ka jwenn liv kon Le Petit Albert Mwen menm, man svi pi d sten msaj ki adan liv-tala, man p diÂ’w sa ka mach S pa kouyonnad ki la, non

PAGE 40

40 Edision-an vi enstitit-a t ni a t ka dat di 1782 (nou t an 1987 l man diskit piÂ’y) ek s an dit lavil Lion an Fwans, ki t enprimÂ’y ti nonÂ’y s Hritiers de Beringos fratres Aso u lapo liv-la ki t wouj, mi sa ki t matj : SECRETS MERVEILLEUX DE LA MAGIE NATURELLE ET CABALISTIQUE DU PETIT ALBERT Traduits exactement sur lÂ’original latin Intitul : ALBERTI PARVI LUCII Libellus de mirabilibus naturae arcanis. Enrichis de Figures mystrieuses ; & la manire de les faire Sanblaj-dkatman liv-la t ka anons mwayen pou : f d moun enmen yonn pi lot pou konnet es an fi jenn-fi toujou pou f fi oben vev w lannuit nonm yo k may pi yo pou vini rich grmsi lapech pou opoz zibi vin manj simayaj-grenn106 106 Semailles.

PAGE 41

414. ABOBO (DJAB-LA ADAN KWAYANS SE DJOUK AFRITJEN AN) Ds le dpart, le vodou a t la religion des opprims. Non seulement, il fut une forme dÂ’auto-protecti on des des esclaves, en rfrence avec leurs origines africaines, mais il sÂ’affirma aussi comme lÂ’exp ression culturelle la plus profonde des rsistances, v ritable respiration, comme lÂ’crivait Marx, de la crat ure opprime. F. HOUTART (2004 : 7) Kon nou sav, laplipa adan s djouk -la ti s Fwans-a chay-al l Zantiy-la ka vini di la kot lÂ’Wes lÂ’Afrik, sa yo ka kriy Golf Bnen kivdi pyi ti non-yo jdi-jou s : Bnen (ansien Dahom), Togo, SiraLn, Djinen-Konakri, D jien-Bisanw, Gana oben Ni jria. S poutji, adan lang kryol la, yo ka kriy lÂ’ Afrik swa lÂ’Afrik-Djinen swa Ladjinen/Ginen Sa vr ki ni dj ouk Kongo (kivdi pyi yo ka kriy jdi-jou Kamroun, Gabon oben Angola) ki riv tou, men nonb-yo pa janmen dpas ta s Neg-Djinen an. L ou ka koutviy, pa ekzanp, vokabil rilijion vodou a, ou ka rimatj lamenm ki pres tout s mo-a, s mo ki sti adan an lang yo ka pal nan Golf Bnen toujou kivdi Fon : ougan (prt vodou), manmbo (fimel-prt vodou), oumf (tanp vodou), ason (hoch sakr) kisasaysaÂ…Ou pa ka jwenn pa an mo kikongo, bamilk oben mounoukoutouba adan vokabil Vo dou a. Men, fok prsiz lamenm ki Vodou ayisien-an, s an rilijion kr yol kivdi i migannen pi plizi dot kwayans kontel : __kwayans Taino (amrendien). Kon F. Saint-Louis (2004 : 17) ka raplÂ’y : Des objets rpertoris non accidentelleme nt dans les houmf pierres sacres indiennes trac des v-v procds, techniques de reprsentations totmiquesÂ… qui le vodouisant les aurait-il emprunts si ce nÂ’est aux Indiens ? __kwayans Neg-Kongo. __kwayans Neg mizilman (Boukman, chef gawoul a, ki ganiz Sman Bwa Kayiman an ti Neg ji r libr Sen-Domeng di jouk s Blan-an, t an moun ki t konnet li __nonÂ’y ka vini di angl Book-Man kivdi Nonm-Liv __ek istowyen ka sipoz i t konnet matj yonn-d vers Koran an) kisasaysaÂ… Kidonk Vodou s, oprimi-koumansman, an rilijion afritjen, ki sti N-lÂ’Wes lÂ’Afrik, men ki, anmizi-anmizi, l i

PAGE 42

42vini anchouk at Sen-Domeng, toun en an rilijion kryol pi an gwo fondas afritjen. Labitid istowyen ek etnolog, s f an difrans ant Sen-Domeng/Ayiti ti s djouk-la riv mentienn rilijion-yo ek s ti zil l-Sid la (Gwadloup, Matinik, Sent-Lisi kisasaysaÂ…) ti yo ped li net--pwop. Lespikasion yo ka ba asou sa, s ki tritw Sen-Dome ng lan t sifizanman laj pou s Neg-la t p gloriy bondi lÂ’Afrik yo anbachal kivdi san s Met Blan an t sipwann yo, tansdiski s zil l-Sid la t two twet pou sa t p fet. Si lidtala vr, fok pa nou b liy kanmenm ki tout Neg yo chay-al kon djouk at l Zantiy t ni kwayans ek pratik riliji yo. Psonn p k f nou kw ki Neg Gwadloup oben Matinik anni ladj sa an manni blip anfwa yo koumans woul adan s bitasion kann lan. Sa l di ki nou andwa admet ki pannan 17 ek primi ka 18 siek-la, Neg s ti zil-la, yo tou, t ka kontini kw adan Legba, Ezili oben Ogoun, menm ma nni ki fr-yo ki t ka viv SenDomeng. Day, at Sent-Lisi, ni an gloriy-lwa107 yo t ka kriy Kl ki t vidj toujou jik nan s lann 1970-la ek ki ka sanm Vodou anlo. Kidonk, dapr nou, difrans-lan ka koumans fet ant Neg Sen-Domeng ek Neg s ti zil la akont di 1720-1830 k on sa, kivdi Neg s ti Zil la ni tan pratitj mes riliji yo pannan pres yon siek ( 1630-1730) avan disparet pwanÂ’y. Fondas kwayans riliji tout Neg ki t anba lopsion s kolon fwans a, kisiswa kot-a yo t ka rt a, t an fondas vodou. Sa ki fet, s ki akont di koumansman 18 siek-la, Vodou-tala d jnr adan tjenbwa nan s ti zil la tandiski i mentienn kÂ’y kon an vr rilijion at Sen-Domeng. Bagay ki chabonnen108 difrans-tala, s ki an lpok-la nou ka pal a, vini t ni an gran difrans popilasion ant Sen-Domeng ek s ti zil la : t ni sitelman t pou travay Sen-Domeng ki s Btj-a t blij mennen-vini etstra Afritjen nan pyi-a davw popilasion Neg kryol la t two piti. Sa f ki a lavey ranboulzay Sen-Domeng lan, pres 80% s Neg-la t n at lÂ’Afrik. Okontr, s Btj s ti zil la, toupannan yo t ka kontini enpowt Afritjen, t p apiy asou s Neg kryol la pou travay ba yo. Day, pa kot 1850-60, popilasion Neg kryol la vini dpas popi lasion Neg bosal la adan tout s ti zil la ek la Guiyn. Bagay-tala ni an gran ptalans a nivo riliji : pli ni Neg afritjen, pli Vodou-a p mentienn kÂ’y ; pli ni Neg kryol, mwens Vodou a p riv sirviv. 4. 1. DJAB ADAN RILIJION VODOU A 107 Culte religieux. 108 Acclerer.

PAGE 43

43 Jan-vw nou asou vodou dfwaz pala koz sa anlo matj oksidantal kri anlÂ’y. Ba laplipa adan yo, vodou s pa an rilijion, s an kwayans djabolik ek ougan-an s pa an lab men an vi lg tjenbwaz ka antr an djigidji ek ka sakrifi timanmay tou-vivan ba Djab -la. Kif, jdi-jou, moun ki pa Ayisien ni tandans ka konfonn vo dou pi zonbifikasion Yo konpwann prensipal travay an ouga n s mofwaz moun-m an zonbi Evidanman, s etnolog sri a, s tala ki pwan lapenn pwofond andidan liniv vodou a sav s an kouyonnad ki la Yo sav vodou s on vr rilijion, on rilijion kon nenpot ki lot, men ki, at, Ayiti, palakoz kolonizasion-an t blij adopt d sten ka nman espsial pou i t p sirviv. S kon sa A. Metraux (1958 : 72) ka di nou : A ceux qui prtendent que les loa ne sont que de vulgaires satans les vaudouistes rpondent que, le Grand Matre les ayant crs pour venir en aide aux hommes, ils ne sauraient tre mauvais par nature. NÂ’a-t-on pas constamment la preuve de leur bienveillance et de leur compassion ? Il est vrai quÂ’il existe des esprits qui consentent seconder les mchants et que lÂ’on redoute pour leur violence et leur cruaut, mais ceux-l seuls mritent le nom de diab 4. 2. DJAB ADAN TJENBWA MATINIK/GWADLOUP/GUIYAN Kon nou diÂ’w, zaf s zil-la t twet-la ek la Guiyn s enki on ti bann lakot twet s Fwans-a t risi kolon iz pa pmet s rilijion lÂ’Afrik-la dkat kon an Ayiti oben Kiba (kot yo ka kriyÂ’y Santria ). At la Guiyn, s enki s Neg-mawon an ki riv chap annan danbwa amazonien an ek ki sanbl v konp-yo ki t ka viv adan Guiyn oland a, anl bdaj a flev Maroni, ki riv rimt doubout an model lavi pres afritjen. S yo yo ka kriy jdi-jou Boni, Samaraka Djuka kisasaysaÂ…Men Kryol la Guiyn, davw anlo adan yo t dsa ndan a Matiniken, Gwadloupyen, ek pi ta, Sent-Lisien, ni menm kalt tje nbwa-a ki o Zantiy. Avan nou espitj woulaj-li, fok nou rt ti gout anl mo-a li-menm. Ko t i sti ? Ka i vl di ekzaktman ? Kon pou anlo mo kryol, ti ni dives entprtasion. S d-a ki pi frkan an, s ta P Labat ek ta yonn-d afri kanis lpok modn la. Adan liv-li, Nouveau Voyage aux Isles de lÂ’Amrique P Labat ka di nou ki mo tjenbwa a ka vini di fwans Tiens bois An lidÂ’y, s davw chak l an djouk t malad, tjek lab t ka baÂ’y bw an rimed ek t ka diÂ’y kon sa : Tiens bois ki lot si s djouk-la t konpwann bwson-an yo t ba yo a t an bagay majik. Annou pa b liy ki vanjlizasion s Neg-la t sipfisiel kit sipfisiel ka al ek kaloliziz-la t p lis mes a ssi ki an vr rilijion. Ki batenm, ki lanmes, ki sakr man (kontel lestrem-onksion) t ka paret, nan zi a s djouk-la kon d jes ki t kapab f mirak. S pou sa anlo

PAGE 44

44adan yo t ka f k-yo batiz yon-d-twa fwa : s fos-la, pwen -an, ki t ni adan batenm-lan yo t ka chach. Men es timoloji-lasa sri ? Nou pa dj kw davw l nou ka tounen pa kot s lang lÂ’Afrik la, nou ka w ki adan Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â….., nou ka jwenn mo Mi sa S. Josphau ka espitj nou : Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â….. L Vodou-a dgrennen an tjenbwa, l s zespri (s lwa ) lÂ’Afrik la, ny net--pwop adan bala n ladjoukann lan, sa ki rt s t enki monyen pou potj Neg-la kont sa i kriy l-mal Neg-la t ka konsivw i t ka dbat adan an liniv ti s ayen ki mo v bagay, vi fos slra, ki t ka viwonnenÂ’y, ki t ka chach fann ren aÂ’y ek, dl, fÂ’y ped vi aÂ’y. Poutji ? S davw pa t ni vritabm an an sosit neg : t ni an boul djouk, tout kalt pwovinans, ka pal tout ka lt lang, ki t sanbl pa aza anl s bitasion-an, ki pa t ni pon dwa. Ki pa t ni dw a fm fanmi, lv timoun a yo, konstwi oben acht kaz, travay asi pwop mso t a yo. Krey s Neg-la t plis an sanblaj moun kon l ou ka di on sanblaj bef obe n mouton, ki an sosit ti chak moun nouzanni yonn pa rapot a lot. An pl is, t ni gwo divizion-an ant sa ki t n at l Zant iy ki yo t ka kriy Neg kryol ek sa ki t n at lÂ’Afrik ki yo t ka kriy Neg bosal L an Bosal t riv anl an bitasion, yo t ka mtÂ’y lamenm anba lanmen an Kryol pou i t p apwann lang-la ek lanmanni viv ek tr avay adan nouvo pyi-a. Konmva s Kryol-la t ka tir bon m prisazion ba s Bosal-la, pa t ni pon posibilit aliansay ant yo. Day, anlo Kryol t ka maltrt s Bosalla, l yo pa t ka dnons yo ba Btj-a sÂ’ou w yo t f tet-red. Epi Neg kryol la, sel lid i t ni nan tet-li, s t f Btj-a aprsiÂ’y pou, tjek jou, i t trap an pi bon pozision ki tala i t ni a. An plis, i t p Bosal-la, i t ka krenn ryaksionÂ’y, konpwann i t konpwann ki tout Bosal t an ssi. Sitirasion-tala kry an mfians jnraliz andidan kr ey s Neg-la, ki Bosal ki Kryol. Psonn pa t p f dapiyan anl psonn. Pies Neg pa t p f an lot konfians. Tout moun t konpwann ki vwzenÂ’y t jalouÂ’ y oben k ka chach voy l-mal anlÂ’y. Annou pa bliy ki t ni ant Neg ek Btj, an twazienm katgori moun : s moun koul-a (ti laplipa adan yo t moun-migannen109). Mounkoul t ka rifiz alians ki pi Neg bosal, ki pi Neg kryol. Davw yo pa t ni chenn nan pi-yo, yo t ka konpt k-yo an manni wototo, abo s Btj-a t ka ba yo bon koraj (kontel Moun-koul pa t ni dwa pt lp oben otjip d sten chaj kon jij-d -p oben ofisi lamilis). Soutou, s Moun-koul a t adopt jan-vw s Met-la : ba yo tout Neg s t moun ki t p pwzonnenÂ’w ek ki t bon konp pi Djab-la. 109 Mtis.

PAGE 45

45 Labolision ladjoukan an 1848 pa mofwaz atitid-tala pis sÂ’ou vw on sosit koumans mt kÂ’y doubout adan krey s Neg-la, s divizion-an pa anni disparet adan an ba t-zi. S tala ki t risi chap anba travay anl s bitasion-an, ki t dsann na n bouk oben ki t dgrad tjek bich t anl an mn, t ka gad lzotla gwo-zi. S kon sa es prsion-an Sakr Neg bitasion ki ou y vini on kout-jour red toubol man. Neg-la ki t ka travay anl pwa kÂ’y la t persiad ki travay bitasion an t jalouÂ’y ek t l a tout fos pt fwaÂ’y. Kivdi, apr la bolision, zaf Neg ka mfi di Neg la kontini woul, menm si i pwan an lo t kanman. An finism an s lann 1980 an, l nou t ka f w ouchach lakanpay Rivi-Sa l (an komin nan sant Matinik) pou sa nouri liv-nou, Comm andeur du Sucre ek Rgisseur du rhum nou ksionnen yonn-d gran -moun asou sa. Mi sa an ansien koumand labitasion La Palun ki t ni 78 lann asi tet aÂ’y, di nou : Man ka diÂ’w kon sa ki neg-la s an ras ki pa bon, gason. Yo pa bon menm Gad s Btj-a : yonn ka tjb lot pa latj, yonn ka end lot. Ou pa ka janmen tann pal di ladj ki pt ant yo. Si yo ni ladj, yo pa ka kit moun andw sav sa, yo ka rglÂ’y ant yoÂ…Mwen menm, man lv malr kon lapi, an karti Ladjinen. Manman-mwen t ni wonz timanmay pou lv li yonn davw pies s papa-a pa t la pou otjip di nou. Day, man pa menm sav ki moun ki papa-mwen Chak bomaten, i t ka dsann f marez anl bitasion Jnipa ek s anni pa kot twa z-katr, i t ka vir. I t ka kit an fouyapen ba nou ek an ti grenn luil ki gran s-mwen t ka tj uit ba nou. Dl, l lapey t tonb, i t ka ba nou an mso lanmori oben djel-poliyis110 pou mt anlÂ’y. FidjirÂ’w ki man rt tout lanfans-mwen ka manj ayen ki fouyapen bomaten-an midi-osw. Papa yonn di s frmwen an, Jra, ki t an Milat nan bouk, t ka voy tanzantan an tjes ponm-t baÂ’y oben d tjilo pwa-wouj oben diri. T ni tou an gran-madanm, ki t marenn manman-mwen, ki t ni an dgra jik an tet Ladjinen an, i t ka ba nou ldjim tanzantan : patat, yanm, zaboka, bagay kon sa. Man pa kay di man jenmen mo fen, men man pwan bon f. Tout s fr ek s-mwen an, nou manj lanmiz, gason Nou manjÂ’y !Â…L man pwan nef-dizan, man ay f tibann asou bitasion Jnipa tou. Man t ja ni twa gran fr-mwen ka travay la. Msi, mi travay ki t red Atj man, moun ka diÂ’w, s pa t an travay ki t la, ki ti neg t ka anmiz k-yo an s pies-k ann lan pis s ranmas yo t ka ranmas s mso kann lan s marez-la t bliy a. Men man p diÂ’w sa pa vr pies toubannman Pa t ni zaf jw oben f lafet asou bitasion Jnipa a Sa man ka palÂ’w la, s pa kot lann 1925-30. An tan-tala, Btj t ni dwa fÂ’w sa yo t l ek an koumand bitasion, menm l ou w s t an Neg konÂ’w menm, pa t ka zit fÂ’w bon mchanst si i pa t enmen w tet-ou. 4. 3. RANKONT EPI AN TJENBWAZE Nan finisman s lann 1990-la, nou t ka f an mision kiltirel, anba direksion Patrick Chamoiseau, adan RF O-Matinik, ti nonÂ’y t Cratre 110 Groin de cochon sal.

PAGE 46

46Nou t filmen kont kry ol, srmoni zendien ki sasaysaÂ…ek an jou, nou dsid f an tid asou tjenbwa, nou pwan kontak pi pi gran tjenbwaz Matinik. S an moun ki t ka viv at M-d-Zes, nan komin Sent-Mari, an kot ki ni rpitasion s la tout mes ek labitid Neg konsv yo pi bien : s la ou ka jwenn bl pi danmi, kont kry ol ek lavy moun-mn, djris ki konnet tout kalt rimed-razi. Tje nbwaz-nou an__nou k kriyÂ’y Izid davw i ka ekzs toujou__trap bon siks davw an Fwans yo ka kriy Maurice Messgu, ki t es psializ adan plant ka djri moun, t matj adan an liv (ek t dklar laradio to u) ki tout sansi ek tjenbwaz i t jwenn Matinik t an bann manti-mant, an bann kouyonn ki pa t tini pies pouvw, sof yon sel adan, yo : misi Izi d. Avan nou t mand Izid es nou t p filmenÂ’y, nou dsid ay wÂ’y konsidir nou t d kliyan. Man k rakont pwop lesprians-mwen piÂ’ y. Dab-pou-yonn, ou pa ka anni dbatj lakay misi kon sa, fok ou pwan an randvou. LimowoÂ’y adan sanblaj-limowo tlfn111 Matinik ek l ou l w Izid o, ou ka tlfnen, an madanm ka rponn ou, konsidir ou t ka pwan tjek randvou aka on dokt oben an dantis, ek i ka baÂ’w on lim owo. I pa ka ma ndÂ’w ni nonÂ’w ni adres-ou, ni an patat. I ka anni diÂ’w kon sa : Vous viendrez a 17h Vous avez le numro 42. Ouvrez-la pa ka enditjÂ’w ladres Iz id a non pli, s wou ki pou touvÂ’y. Kidonk an jou, nou kriy ek i ba nou an randvou kat jou apr, kot yui-t di sw. Nou t ni limowo 67 la. An ba gay, nou rimatj lamenm__soutou l s lzot kanmarad mision Cratre la kriy pou pwan randvou tou__s ki ouvrez Izid a pa t ka jenmen baÂ’w an rand vou lamenm ek limowo-a i t ka baÂ’w la pa t jenmen anba 20 (men sa vr ki nou pa tlfnen bonn bomaten). Sa t vl di, asir pa ptet, ki tjenbwaz-a t ni etstra kliyan. Pou tout bon, kat jou apr, nou m ont Mn-d-Zes, nou mand moun ki kot i t ka rt ek nou przant nou an kabinen Â’y. Ansanm nou antr adan sal-datant lan, ouvrez-la di nou kon sa : Bonsoir CÂ’est quel numro, sÂ’il vous plat ? Epi i mand nou asiz pou at ann tou-nou. An bagay ki tonnen nou anlo, s ki t ni anlo kliyan ki t la ka espr ek yo pies pa t ka sanm moun ki malr. Anl manni abiy yo, anl konpowtasion-yo, s t ti-tjap Day, dw-a, nou t rimatj lamenm ki t ni anblo gwo loto ki t gar : Msdes, 4/4, BMW kisasaysaÂ…Anlo adan s kliyan-an s t fanm ek fidji-yo t 111 Annuaire tlphonique.

PAGE 47

47oben monstr oben ka sanm sa ki ka souf anpil. An l, kliyan-an ki t andidan-an pi Izid sti__s t an nonm ki t ni an ves anlÂ’y ek linet kar nw__, i pa jt zi anl nou, i di ouvrez-la ovw, i chap. Ouvrez-la kriy limowo 34 -la ek s a l-tala nou konpw ann ki, abo i t ba nou randvou pou yui-t di sw, pi limowo-a nou t ni a (42), nou pa t k p pas avan n-v, n-v dimi di sw. An jenn boug, pte t trann-senk lann, t asiz b nou, nou kouman s pal piÂ’y. I di nou i t mason ek i t ka soupsonnen ki madanm-li t ka knenÂ’y. I t ja vini w Izid d fwa, Izid t diÂ’y pwan tout tjilot madanm-li, bril yo ek simenn sann-lan tout alantou kay-li, men konsidir rimed-tala pa t mennen pies solisi on : madanm-li t ka kontini knenÂ’y pi an vwazenÂ’y. I pa t ni prev, i pa t jenmen kol yo, men atitid madanm-li, zaf i pa t dj l f lanmou piÂ’y ank ek zaf i toujou t ka diskit ek ri pi vwazen-tala, t mt an zenzen an tet-li. I rt i di nou : Dw ni tjek bagay misi Izid mand mwen f, man pa f I t ba mwen non yonnd plant fal man t mt adan dif-a pannan s tjilot-la t ka bril, men man pa sav es man mt yo tout. Ou sav, misi pa ka baÂ’w papi, i pa ka matj ayen baÂ’w. S a wou di ritienn tou sa i diÂ’w laÂ…Man sav t ni an bw anch imowtel, d fey vvenn-djab, kat fl kowosol tjuiyi l lalin kl, an ponm-metsiyen112 men man pa sav es i pa t ba mwen mt an lot bagay. Fok man mandÂ’y !Â… An bagay ki konyen lespri-mwen tou, s ki tout s kliyan t ka pal ant yo di poblenm-yo san pies kalt jnman, sa n sr ayen. Yo t ka f kmant anl fikasit s rimed-la Iz id t ba yo a, kivdi la plipa adan yo t za vini wÂ’y plizi kou. Mason-mwen an t ka paret mwen an boug ti lespriÂ’y t ofilaplon, pawol-li t kl, s mo-a i t ka chwzi a t prsi. Anni zi tris li ek ton anmÂ’y t p fÂ’w w i t ni tjek trablati ki t ka bat li. Nou pozÂ’y ksion anl Izid an manni endirek, mi sa i rponn nou : Pis s primi fwa ou ka vini, ou k sirpri Anlo moun ka prtann misi s an malfent, men, mwen, man ka diÂ’w, okontr, i s an bienft. Manman-mwen t ni an mal bouden pies dokt pa t ka riv swen, enben, s misi ki djriÂ’y baÂ’y. W Manman-mwen f d oprasion, i jik ay f plniray a Loud, i w tout kalt djris ki ni, ayen pouÂ’y Malrez-la t ka djl kon an bef yo ka mennen labatw l ou w mal bouden an t pwanÂ’y, enben i sifi misi Izid t baÂ’y an dit pou d simenn apr, malvant lan anni disparet. Jis atjelman, i pa janmen dvir ek manman-mwen ka dsann a pi o bouw Sent-Mari pou vann ti ldjim-li, i pa ka mand pies loto batjÂ’y. I dj pas ayen !Â…Sa ki t fÂ’y sa ? Hon !Â…si m an diÂ’wÂ…si man diÂ’w, ou p k l kw mwen. Moun lontan t ka diÂ’w si ou w an Neg an mitan soley, pa tirÂ’y. Enben, manmanmwen t ni an kouzin-li ki t ini ped mariÂ’y, konmva i t ni sis yich ek i pa t ka travay, manman-mwen akyiÂ’y b kay-li. Konsidir s t pwop fiy-li. Kon man mason, man 112 Fruit (vnneux) du mancenillier. CÂ’est avec son suc que les Carabes empoisonnaient leurs flches.

PAGE 48

48konstwi an ti pies an plis baÂ’y pou i t p sa rt alez kÂ’y. Tout lafanmi-a t ka sipt kouzin manman-mwen an, nou tout t ka ankouraj Â’y. S mwen, dl, ki t ka mennen s d dni tibolonm-li a lkol l mansiel113-li t ka fÂ’y mal. Fok man diÂ’w ki di jou ti mariÂ’y m, i koumans souf di mansiel-li. Sa t ka dir pres yon simenn an mwa-a Kouzin-la t di nou sa pa t ka janmen ri vÂ’y avan, an tan mariÂ’y t vivaN..Enben, kw mwen si ou l, an moun konvenk li s manman-mwen ki t fÂ’y mal pou t blij pati di lakay-li Kif manzel-la ay w an meltj, i mand boug-la rivoy mal boudenÂ’y lan anl manman-mwe,. Atjman ou ka konpwann poutji pies dokt, pies chirijien pa t ka ryisi djri manman-mwenÂ… Mal pou nou, tou masonan riv, i pa ni tan fini rakont nou istw manmanÂ’y la. L tou-nou riv, ouvrezla kriy limowo-nou ek i akonpay nou adan an ti pies ti tjenbwaz-a t ka tr avay. Izid, ki t asiz dy an ti tab, lv, i ban nou la nmen. S t an boug grif114 apipr senkant-senkannsenk lann, sek, pres meg, ti ziÂ’y t ka klr, ptet davw yo t gri. Sa t red a sav pis pies-la t adan an dimi-n ws. Enki on lanp ki t limen asi on ti ltaj. Asou ltaj-a, t ni anlo liv pi lapo nw, d sten adan yo pi tranch ki dor. Nou rimatj lamenm d Labib. Asou tab-la li-menm, t ni anlo bagay an bwet pi an patj kr yon nw adanÂ’y, plizi boul kristal, an lakwa gwos ta s todoksla, plizi boutey pi f yaj adanÂ’y, plizi mso twel nw ki t bien pliy ek soutou d gran fey papi woz. Gran fey papi ptet kat fwa pi gran ki sa moun ka sv i dabitid (sa yo ka kriy fowma A4). Izid gad nou, i f an ti gr iyen pi i di nou an fwans : Alors, monsieur, vous tes venu me voir pourquoi faire ? Je sens que vous nÂ’avez aucun problmeÂ…Vous tes venu par curiosit ? CÂ’est a, hein ? Pawol-li anni f nou ped kalibich115 : yo pa t ni pies bektans men ou t ka santi ki boug-la t sav sa i t ka di. Ou t ka sa nti lapenn pa t vo chach kouyonnenÂ’y. Nou riszi k-no u ek nou diÂ’y kon sa : S pa vrman an poblem man ni, m man bizwen an poteksion pou an bagay man l f ek man pk jenmen fÂ… Izid vir griyen pi i pwan an ton sr i kon an tet pen rasi, i di nou, an kryol kou-tala : Enben, pal, non Bon, man pa sav es ou konnet mwenÂ… Ou s di man ja wÂ’w an kot men man pa ka chonjÂ… 113 Rgles, menstrues. 114 A peau rougetre. 115 Destabiliser.

PAGE 49

49 Sa vr ki nou t za matj senk liv an kryol men lapres pa t pal di sa. Pies radio ni tlvizion pa t pwan wot-nou. S enki jounal kon Le Naf oben Antilla ki t f tan kri artik asou nou, men nan lpok-tala, pa t dj ni anlo moun Matinik ki t konnet nou. Nou pa kw Izid, magr i t ka pal an fwans kore k, t an boug ki t ka li s jounal-tala. I t ni l sens l ou vw i di nou i pa t konn et nou. Day, kon i ka f pou tout kliyanÂ’y, i pa jen mand nou non-nou ki ki kot nou t ka rt. Nou kontini : Enben, man kri plizi liv an lang kryol, men man la ka kri yonn an fwans ek man bizwen an poteksion pou sa p machÂ… Izid rt d miyet si gonn konm estbkw pi i ripwan kÂ’y lamenm, i di nou : Enben, annou gad laviÂ’w titakÂ… S la i pwan an kryon ad an bwet-la (kryon-an t nef ek pwent-li t bien fil), i antr adan an kalt second pi i koumans ka kri asou primi gran fey woz-la pi an balan estwdin. Man gad sa i t ka kri a : s pa t let lalfab. S t an kalt lkriti ka sanm arab oben, pi ekzaktiman, ka sanm estnografi. Chak l i t riv anba an fey, i t ka j tÂ’y adan an ti bwet-zdi i t ni b piÂ’y, i t ka pwan an lot, i t ka kontini matj pi menm balanan, san gad mwen. Toupannan i t ka ma tj s fey-la i t ka transbd s fraz-li a ba mwen : Ou may, ou ni d tibolonm, ou ka rt an kot lakanpay ki ni anlo pibwa alantouÂ’y, ni an ma-dlo kot ni bef ka bw, kay-la fet anni ki an bwa ek i ni an vranda ka kouri toupatou pi an bari an f, ou ni d zot madanm ank, ni yonn ki ka kozÂ’w poblem, i l ou vini viv piÂ’y, i ka f si k pou ou ladj madanm-mayÂ’y men ou pa l, s an fanm ka travay an biwo oben ka f lkol, kay-la pa taÂ’w, s an kay ou ka lw ek ou l achtÂ’y m pwopriyt-a pa dak pou vann, s an grannonm milat ki ni tet-red, i ni an sel yich, an fi m fi-a pa ka viv Matinik, i ka viv an lot kot, lwen-lwen-lwen, pa an Fwans, pi lwen ank, an Afrik, an pyi kon saÂ… Izid t ka pal s itelman-vit ki man pa t ka ri v ritienn tou sa i t ka di mwen an, men man t sr an ti ma nitofn andidan poch pontalon-mwen, ki man t mt an mach ansanm ouvrez-la t f m wen antr adan kabinÂ’y. I dwet matj pres yuit fey papi. Man rimatj ki chak l i t ka fini an fey, i t ka jt kryon nw a tou, i t ka pwan an kryon nef adan ti bwet-la ki t anl biwoÂ’y la. Tou sa i t ka di mwen an t vr Man vi r ped kalibich. Sa

PAGE 50

50pa t posib Man pa t p kw sa. Poutan, man t sten ki l man t tlfnen ouvrez-la, i pa je n mand mwen non-mwen : i anni di mwen vini tel jou a tel l ek limowo-mwen s t 42. S tout Ki manni Izid t p sav tou sa biten asi mwen, so utou biten ki t sigr ? L tjenbwaz fini ranpli tout s pajla i t ni asou biwoÂ’y la, i ripwan an larel pi nowmal ek i mand nou : Es ou ni ksion pou poz ? Kon an kanmarad-mwen t di mwen i t ay wÂ’y ni d la nn di sa ek ki Izid t dkri andidan chanm manm anÂ’y (manman-an t ka viv an Fwans !), man t l vw es i t k kapab vir f bagay-mapipi116-tala. Man mandÂ’y es kay-la man t ka viv adanÂ’y lan t b on ba mwen oben es fal man t pati-ladjÂ’y pou ay lw an lot kot. Lamenm, i vir pwan d fey woz, i koumans ka kri pi kalt l kriti dwol li a toupannan i t ka transbd s lin-la. An fwa ank, i k it mwen estbkw : deskripsion-an i t ka ba mwen an t ka koresponn ekzaktiman a kaymwen an. An l, i rt i di mwen : Ou ni foto an gran mizisien ki kol dwet an mitan salonÂ’w, man pa ka riv w ki moun, sel bagay man sten, s ki s an jan isiÂ… Man griyen : s t sel lr Izid t f. Kon man pa boug ki dj anmat mizik, man pa t p kol foto pies mizisien oben chant an salon-mwen. Foto an matj117, tan an pent, an eskilt oben an sinas, dak Men ta an mizisien, awa L Izid fini pal di foto-a, i f m wen konpwann ki tanmwen t bout : Pa entjet Liv-la ou l pibliy a, i k trap anpil siks. S mwen ka diÂ’w sa !Â… L man fouy an poch-mwen pou p wan lajan pou man t pyÂ’y, i di mwen fok w sa pi ouvrez-li a. Man ma nd konmen sa t ka f, i rponn mwen 100 fwan Man konpwann man t mal tann, ma n vir pozÂ’y ksion-an, i vir di mwen menm pri-a. Konmva i t rima tj tnman-mwen, i rt i di mwen : Ou sav, man pa bizwen sa pou viv Man ni 10 ekta bannann ki ta mwen Mn-dZesÂ…Man ka f sa pou end moun, man s an krtien Es ou ka li Labib ? Fok an nonm li Labib tou l jou. S sa ka baÂ’w lafos pi kouraj tjenb douvan mchanst moun ka fÂ’w. Es ou sav ni lab ka vini w mwen tou ? S pa blag man ka baÂ’w la, non. 116 Exploit. 117 Ecrivain.

PAGE 51

51Monsy118 li-menm ja vry plizi fwa an lab ka travay lvch pou gad zafÂ’y baÂ’y. Ha Ha Ha !Â…Man kay komini chak mwa lgliz Sent-Mari ek lab-a ka diskit dl pi mwen. I pa dak pi sa man ka f a, men i sav s pa pi lanmen goch-mwen man ka travay. I sav Djab pa konp-mwen Sa f, man mandÂ’y a ki laj i santi i t ni don-tala. I di mwen sa fet an manni senp : i t timanmay lkol ek pannan mtres-lkol la t ka f montray119-li, i santi i ka riv li tou sa ki t ka woul andidan lespri madanm-lan. I t sav ki sa madanm-lan t k f, ki ksion i t k pos, kiles zlev i t k ksionnen Dab-pou-yonn, don-tala ba Ti Izid bon kakarel, i t p bon kalt p a. Ki f i pa pal psonn di sa. Ni manmanÂ’y, ni papaÂ’y, ni pies s kanmarad-li a. Man t konpwann s jou-tala selman sa t ka riv mwen. Man di k-mwen kon sa ptet l-landimen, man pa t k w ayen an k. H-h L-landimen, man vir koumans ka li adan lespri mtres-lkol la. L man ritounen lakay-mwen, man t sav an ladj t k pt ant papa-mwen ek manman-mwen : manman-mwen t bliy ripas rad papa-mwen ki t pou ay adan an vey jou osw-a menm. An tan-tala, pk t ni f lektrik kon atjman, s kawo ki t ni. An kalt gwo f nw ou t ka chof anl chabon. Kivdi sa t ka pwan anlo tan ek papa-mwen pa t an boug ki ni pasians. Enben, sa pa tad Riv man riv an kay-la, man w papa-mwen ka pas manman-mwen an chas120. Pa konpwann man t kontan ni don-tala, non Okontr, chak jou-osw, l man t ka ajounou prdi b kabann-mwen, man t ka mand Bondi dlivr mwen diÂ’y. Men donan t ka rt la toujou Enben, fidjir ki man pa di psonn ayen jik tan man pwan tjenz an-sez an kon sa. AYEN Man t p moun t di man t vini fou an tet oben man t ka rakont kouyonnad. Kif man dvwal k-mwen, s an jou an kouzen-mwen t ni an maladi psonn pa t ka riv swen. I t ka anni dpri, ka sek anl kÂ’y. Dokt di s pa pies v solit ki t ka fÂ’y sa, al manman-y mennenÂ’y w tout kalt vi Neg, vi tjenbwaz. S boug-tala manj lajanÂ’y me n kouzen-mwen an pa t ka trap an patat djrizon. An l, i pa t ka lv di kabann-li ank, kif manman-mwen mand mwen ay wÂ’y avan lanmo t barÂ’y. S sa man f. Riv man riv douvan kouzen-mwen, man w an zanj ki paret an lespri-mwen ek ki montr mwen an plant. Man konpwann lamenm ki zanj-lan t ka montr mwen rimed-la kouzen-mwen an t bizwen an. Men t ni an poblenm Man pa t konnet plant-tala, man pa t konnet nonÂ’y. Man pa t menm janmen wÂ’y nan d zi-mwen !Â… Al zanj-lan vir paret, i mo ntr Izid kot plant-lan t y : i t adan an ti jaden matant-li t ni dy kay-la, an jaden-feyaj121. Izid al, i tjuiyi yonnd branch plant-lan, i al latjuizin ma tant-li a, i f yo bouyi pannan an dimi. Matant-lan mandÂ’y poutji i t ka f sa, i pa r ponn. L rimed-la t par, i ay ora kouzenÂ’y, i fÂ’y bw dit-a pi an ti tjuiy. Tout lafanmi t sanbl 118 LÂ’vque de la Martinique. 119 Cours. 120 Engueulade. 121 Jardin de plantes mdicinales.

PAGE 52

52alantou kabann ti boug-la ka gad Izid, estb kw pas ayen. An l, kouzen-an wouv ziÂ’y, i griyen, pi i tjenb lanmen Izid, i miyonnen122Â’ y. I t kot sen-tj di laprmidi. L n-v di sw pwan, kouzen-an t za doubout anl d piÂ’y, i t ka jw pi f Â’y pi Izid anba ti vranda kay la S akont di moman-tala Izid pa t p sr ank zaf i t ni an don an. Moun koumans dfil b kay paranÂ’y pou mandÂ’y konsey men tibolonmlan fmen kÂ’y anl kÂ’y ek i rifiz batj adan sa. Kon i di nou : Man t p, wiÂ…man t p don-an. Man t l grandi kon nenpot ki tibolonm. Man pa t l paret difran ki lzot. Al, chak l m an t ka w an bagay, kontel man t ka riv li adan lespri an moun, enben man t ka fs lespri-mwen fas sa lamenm. Sa t red okoumansman men, anmizi-anmizi, man riv kouri dy tout vizion ki t ka aparet. Jik a laj d 28 an, man pa pal di sa ank, pi moun fanmi-mwen vini bliy sa tou. Man konpwann man t trantjil l an jou osw, an lespri paret douvan mwen an rev, i lonj dwet-li anl mwen, i di mwen fal man t swen limanit. Lespri-a di i t Lespri-Sen ek ki an moun pa ni dwa rifiz an don ki Bondi baÂ’y. An moun pa ni dwa al kont lavolont Bondi. S dila, toupannan man t ka otjip di ti popriyt bannann mwen, man koumans risivw moun ek ba yo rimedÂ… Lamenm rpitasion Izi d rpann kÂ’y atrav Ma tinik, i dbd jik an Gwadloup ek an Guiyn, ek, l nou t al wÂ’y la, jik t ni moun an Fwans ki t ka vini konsiltÂ’y. Abo i pa t enmen atitid Maurice Messgu, pouÂ’y, misi t ni rzon dkrinen123 s lzot sansi-a. Yo tout t an bann fars an bann doubl, ki pa t konnet ayen ek ki t ka an ni vl lajan kliyan-yo. Day, Izid pa t ni pies kalt model rilasion v yo ek pou difransiÂ’y di yo, i t ka mand 100 fwan selman tandiski laplipa adan yo t ka mand, an lpok-la, 3.000/4.000 fwan. Men, plis ki syansi kryol, i t kont s voyan fwans a ek s marabou afritjen an ki t koumans anvahi Matinik. I montr nou an paj jounal France-Antill es ti t ni omwens dis piblisit ba s moun tala ek i di nou ki sÂ’ou w yo t ni val, yo pa t kay kit pyiyo pou vini travay Matinik. Sel sansi i t ka respekt, s t Aysien. BaÂ’y, yo t f malrezman Matinitj t ka koronp yo davw yo t ka py yo pou f l-mal. Nou ksionnen Izid asou kliyantelli. I konfirm nou ki laplipa moun ki t ka vini oraÂ’y, s t fonsionn, enfi mi, polisi, dl dantis, dokt oben architek, kivdi moun ki t ni an tr avay ek lajan nan poch-yo. S pa t madjendjen. Kantapou politisien, yo t ka f siwawa b kay-li ansanm szon leksion t riv L nou lv pou pati, i limen limi-a an kabin-a ek nou rimatj an lot pies pli gran, pa d y, kot t ni anlo branch pi-bwa. Nou mandÂ’y s ki sa ki t la, i di nou s t an pies pou ba moun ben 122 Caresser. 123 Critiquer.

PAGE 53

53Dl, s moun-lan pa tkonnet s plantlan i t ka konsy yo a oben yo pa t ka touv yo, kif a l -tala, sÂ’y ki t ka benye n yo. I pt ri, i di nou : Ni anlo enstititris ka vini mand mwen ben. Ha-ha-ha !Â… Epi Izid ba nou lanmen, i di nou dvi r l nou t l. L nou ripas an sal-datant lan, t ni pres tjenz moun ka atann ank, kivdi sansi-a t la pou jis minui-d z di maten Yo t ja v ti nou ki misi t an boug ki pa t ka dj dmi : i t ka koumans risivw kliyanÂ’y dpiÂ…twa z di maten. Adan ti parkin-la ki t b kay-li a, nou vir w anlo gwo loto ti anchay adan yo t loto nef. Nou ridsann Voklen an lannuit-la, ka chonj sa nou t fini viv la ek an bagay tij nan tetnou : Izid t kanmenm f an r__yon sel__m i t f an r kanmenm : nou pa t ni pies foto mizisien kol adan salon-nou. Sa rasir nou tibwen, men l nou riv lakay-nou, nou ouv lapot salon-an, primi bagay nou w, s fotoÂ…Â….. S t an gran pianis matinitj ki t f anpil siks ek ki t m ni yonn-d mwa di sa. Gran tibolonm nou an, ki t enmen mizik, d wet t dkoup foto-a adan tjek jounal, i t kolÂ’y an salon-an san nou t rimatj sa

PAGE 54

54 5. KI MOUN KI DJAB-LA ? Nos informateurs ne cessent dÂ’in sister sur le fait que le diable ne donne pas comme a et quÂ’ une richesse procure doit rpondre lÂ’offre dÂ’une personne que lÂ’e ngag va lui vendre Pour sÂ’acquitter de la sorte dÂ’une dette si lourde, ce dernier va devoir employer des ruses afin d e parvenir acheter son humain prsent, procdure inscri te de facto dans une marge temporelle fixe par le fixe par le matre de lÂ’change qui est, dans les deux sens du terme, dcidment trs malin. Et, en fin de compte, cÂ’est dans le cadre dÂ’un rapport de servitude que lÂ’en gag se verr a tre lÂ’esclave du diable, enchan quÂ’il sera par ses sollicit ations rptitives et inexorables desquelles il ne jamais se dfausser sans acclrer sa propre perte. F. DEGOUL (2000 : 95) S primi kolonizat niopen an ki t dsid travs Lanm Lafnwarsit a t ka chach an lawout ki pi kout pou riv at lÂ’End davw, nan lpok-tala (15 siek), s ko t-tala ki t ni plis zpis, an machandiz ki t ni anchay val ba yo. Men, adan menm balan-an, yo t l pt konsans Bondi Labib la tou ba pep ki yo t ka konsivw kon an bann payen kivdi m oun ka kw adan zespri ki malfik. Kon an bann pep san vritab Bondi. Men l ou gad kon S. Henry-Valmore (1988 : 30) ka di nou, l Zantiy s an kot ki ni etstra Bondi : Ainsi natre aux Antilles, ce nÂ’est pas natre sans identit et sans dieu. Ce serait plutt natre avec une surabondance dÂ’iden tits et de magico-religieux. Nou p di menm bagay-la pou Djab : l Zantiy s an kot ki ni etstra Djab ki difran. L nou ka f tan katji l anl fidji Djab-la lakay-nou ek nou ka mand kÂ’w sa yo y ek zaktiman, nou ka rimatj lamenm ki tini plizi zimaj ki sanbl yonn dy lot, ki akwd i yo siperpoz. Kivdi l an Kryol ka palÂ’w di Djab-la, ou pa jenmen sav vrman kile s fidji Djab la ki nan lespriÂ’y davw ni omwens 5 ki la, ka woul adan imajin kryol la. 5. 1. SENK FIDJI DJAB-LA __dab-pou-yonn, ni Djab amrendien an, Djab karayib la ki yo t ka kriy Maboya kon nou ja w a. Nou s p kw i disparet palakoz s Blan-an fini pi ras tout s Karayib -la, men d bagay ka pwouv nou ki lid-tala pa toutafet man ekzak : ni moun ka ped tet-yo ek l dokt-tet124 ka 124 Psychiatre.

PAGE 55

55ksionnen yo, yo ka rponn ki s Djab ki ka bat yo. Yo ka jik tod ek dtod at-a, yo ka rl anmw konsidir, pou tout bon, yo t ka risivw an j boutou. Ekzatiman kon s Karayib-la t ka f douvan s misionn niopen an Day, anlo moun p kalt lza -a yo ka kriy mabouya a, abo s enki lannuit i ka paret ek i toujou sr dy meb oben ptr lakay moun. Yo ka prtann ki ti bet-tala ka anni voltij anlÂ’w ek pat-li ka anni kol anl lapoÂ’w san ki ayen p pa fÂ’y ladj Â’w. Sof si ou mt an miw douvan mabouya-a. A l-tala, i ka w kÂ’y ek i ka sot an l glas miw a. Poblenmlan s ki pon moun poko pt pies prev ki mabouya-a ka aji kon sa. Es i pa t k, lza-tala, nan fondok-lespri125 anlo moun, sirvivans Maboya s Karayib-la ? __pou d, ni Djab niopen an ki ka pa ret adan Labib ek ki yo ka apwann moun konnet dpi katjis. Kisiswa tit-la yo ka baÂ’y la__Djab-la, Belzbit, Satan oben Lisif__i s an kryati ki nw ki ni d kn n w anl tet-li, an, gran latj nw tou ek ki ka tjenb an tridan wouj annan so lanmen. Riprzantasion-tala adan tout liv krtien ki ni zimaj adan yo dpi lpok Mwayen-Aj at lÂ’Ewop. S li ki ka hant kay ki ekzsis blij vini bni pou f yo pwan lavol. Adan ka-tala, Djab krtien an ka migannen pi zonbi kryol la pis moun ka diÂ’w kon sa Ni an zonbi an kay-la oben Zonbi-a ka opoz moun dmi an kay-la Silon wouchach126 nou mennen, Djab krtien an pa dj f adan lespri pe p kryol la, sof lakay moun ki bondiz. Anfwa, moun fini katjis-yo ek f la prmi-konminion yo, yo ka tr zimaj Djab nw pi tridan-an nan fondoklespri yo. Djab-la ka vini kon vv127 a tout mov bagay yo ka esprians128 an vi tou l jou a yo. S day pou sa F. Degoul (200 : 135) ka f nou rimatj ki : Le premier paradoxe, et peut-tre le plus saillant, rside dans le fait quÂ’une structure idologique religieuse__la religion catholique__, quiÂ…sÂ’est implante lÂ’origine en remplissant la fonction de ciment et de garant dÂ’un ordre socioconomique historiquement dtermin et situ__la socit esclavagiste dÂ’habitation__se retourne contre les reprsentants de cet ordre en adaptant une symbolique chrtienne dont le diable fait partie) une ralit sociale qui lui est associe. La figure du diable semble donc avoir t dtourne, contenant rempli dÂ’un contenu nouveau et original, pour rendre compte dÂ’une sit uation vcue en rfrans un pass esclavagiste. __pou twa, ni Djab lÂ’ Afrik la, oben pito s Djab lÂ’Afrik la, ki pa ni riprzantasion kl nan tet a moun, sof an Ayiti ti Vodou-a kontini woul kon an vr rilijion. Nan pyi-sala, s Bawon-Samdi, lwa senmiti, ki ka 125 Inconscient. 126 Recherche. 127 Symbole. 128 Faire lÂ’exprience.

PAGE 56

56riprzantÂ’y. Men Matinik, Gwadloup, Guiyn, tout bondi lÂ’Afrik tounen Djab palakoz s misionn krtien an. S d Djab san fidji. S primi djoukla, an 17 siek-la, t mennen pi yo amilet oben ti estati an arjil oben an bwa, kon P Labat ka ra kont nou, men dpi 18 si ek-la pwan, abo toujou t ni boul djouk lÂ’Afrik ka riv, nou pa ni pies tmwayaj ki yo pt-vini pies riprzantasion ni di Bondi ni di Djab. Kidonk Djab lÂ’Afrik la, ba moun Matinik, Gwadloup ek Guiyn, s an Djab ki envizib. I pa ni fidji, i pa ni k, i pa menm ni an koul ki espsial. __pou kat, ni s Dajab kr yol la ki ka pwovienn di migannay129 Djab karayib la, Djab niopen an ek Djab afritj en an. I ni etstra fidji ki difran : adan s kont kryol la, kon nou k w pi douvan, s Gran Djab-la. S pres toujou an hk130. Men i pa li yonn, i toujou akonpay v an tral dot Djab__yo ka kriy Ti Djab __, menm manni adan kannaval antiy a, Papa Djab-la ka ral dyÂ’y an latili ti djab wouj. Jistiman, an plis di Djab hk a, kilti kryol la kry Djab kannava l la ki ni an tet bef penn an wouj pi plizi gran kn nw ki kol anlÂ’y, an gran rad wouj ki kouv pi anlo ti miw. S dwet an lwa afritjen ki kon Csaire ka di a, vini an moun-pies131 kannaval-nou an. Men, okontr di Csaire, nou pa ka kw s an dgrennay132 ki la men an mofwazaj. Djab afritjen an sr andidan kannaval kryol la po u i pa t kit disparet pwan Â’y, ek i anrichi kÂ’y pi dot vdi ki t liann v nouvo sosit-a i t blij woul adanÂ’y lan. S pou sa i ni an gran lengwez an lanmenÂ’y ek toupannan i ka kouri vi d-a, i ka rl : Djab-la ka mand an timanmay Chak l i pwonons fraz-tala, i ka fs lengwez-la at ek i ka f : Bouou Aboubou-Dia Dzienm model Djab kryol tala ka ranvoy a d bagay : a Djab dvor tradision niopen an ( LÂ’Ogre fwans a) ; a zaf lakday-la d ste n moun ka pas pi Djab-la pou yo vini rich, lakday ki ka blij yo of Djab-la an timanmay pou sa rkonpansÂ’y. An plis ki i ka pwan lasp an hk oben an bef ki abiy an wouj, Dj ab kryol la p tounen an dives kalt kryati : Ladjables, dowlis, soukougnan, volan, bizango, antikri, tet-san-k, Ti Sapoti, zonbi kisasaysaÂ… __pou senk, ni Djab zendien an, Djab kouli a ki, kon ta lÂ’Afrik menm, s an kryati san fidji. S Zendien-an ka mt enki estati a Bondi a yo adan tanp a yo : Maymen, Maldvilen Madourayviren kisasaysaÂ…Yo ka vnr s estati-lasa, yo ka mt lanp tnel nan pi a yo, yo ka mt koli fl nan kou a yo, manj ba yo tou (ban nann, nannan koko sek). Ba s Negla ek s lab niopen an, tout s esta ti-lasa ka riprzant Djab kouli a men 129 Mlange. 130 Gant. 131 Personnage. 132 Dgradation.

PAGE 57

57kon yo pa konnet ni tit-yo ni wol yo ka jw adan Endouiz-la, s swdizan Djab-tala ka rt an ba gay ki flou ba yo. Apa Maymen, pa ni onlo Kryol (kivdi Neg, Milat ek Btj nan langaj s primi travay vini zendien an), ki p nonmen non Madourayviren oben Bomi. S senk riprzantasion Djab-la annan kilti kryol la ka f ki sosit-nou an ni an patj Djab ki difran, soutou ki, pi souvan ki rarman, ka migannen yonn pi lot silon moun-lan ou ka pal baÂ’y la. Kont el pou moun ki krtien ora-kou, Djab lÂ’Afrik ek Djab zendien s menm biten-menm bagay, s menm kalt vi zespri mov a. Yo pa ka f pies difrans ant yo. M pou an gad-d-zaf oben an tjenbwaz, Lisif pa menm bagay pies ki Gran Jyan oben soukougnan ki s d riprzantasion kryol. Pou an Zendien, pa ni anpil difrans ant Satan rilijion katolik la ek soukougnan kryol la. Kidonk l an Kryol ka palÂ’w di Djab fok ou toujou chach sav ki moun i y, ki ras-li, adan ki rilijion i i y oben i ka kw adanÂ’y. Men annou pa bliy non pli ki an sosit, s an sikti ki touj ou ka voli, ka mo fwaz. Kivdi tou sa nou fini espitj a t valab ant finisman 17 siek-la ek mitan 20-la. Apr 1950-60, palakoz asimilasion-an, zaf ti manmay kay lko l bonn ek ka apwann pal fwans, zaf tout moun ni radio ek t lvizion, zaf moun ka vryaj flouz ek anpil kisasaysaÂ…, tout s difran riprzantasion Djab-la nou fini w a pa dj kl nan tet jenn moun, moun ki n l s lann 1970-la koumans. Tout s rilijionan ped fos adan s pyi -nou an palakoz sosit fwans a ki ka lopsionnen nou an vini an sosit san Bondi. Lgliz katolik ped fos, tjenbwa neg la ped fos, Bondi -Kouli a ped fos (abo dpi s lann 80 an, ni moun ka chach vir baÂ’y ba lan). Sel rilijion ki ni an fos toujou, nan pyi an nou, s jistiman s tala ki paret apr s lann 1950-60 la : rilijion pwotestan (alvantis, vanjlis, batis, Tmwen Jhova kisasaysaÂ…). Konmva s rilijion-tala sti o Zta-Zini, konmva s past an tiy a fm adan pyi-tala, yo ka difiz ad an pep antiy ek guiyan a menm riprzantasion Djab-la ki s Mritjen-an ni an : tala nou p w adan d flim kon The Exorcist Kif, l nou ka pal di zimaj Djab la nan sosit kryol la, fok nou sav di ki lpok nou ka pal, ki krey sosio-etni k nou ka koutviy ek soutou ki larel riliji moun-la ki ka pal di Djab-la ni Jdi-jou, larel ri liji pa liann pi apartnans sosio-etnik ank kon an ta n lontan : an Kouli p an krtien fondamantalis menm manni an Neg p ka suiv May men. Ek an Btj p ka kw adan tjenbwa ek frkant tj enbwaz al-pou-vir. M. Desroches (1996 : 53) ka di nou kon sa : Il nÂ’est pas rare de voir des Croles reco urir aux services du prtre kouli que ce soit pour obtenir une faveur que le sorc ier martiniquais (le quimboiseur) nÂ’a pu leur accorder, ou encore pour les dpartir dÂ’un mauvais sort jet par ce dernier. On

PAGE 58

58attendra plus exactement du prtre kouli les recettes de lÂ’antidote ncessaire lÂ’vacuation du mauvais sort jet par le qui mboiseur. Dans ces moments, tout se passe comme si les Croles reconnaissaient au culte indien, un certain pouvoir, mais nanmoins tranger leurs pratiques. 5. 2. DJAB-LA SE AN BEL BETJE Kon nou za wÂ’y, rilijion katolik la avan menm ki Kristof Kolon t dbatj lÂ’Anmrik, t ka dkri Djab-la kon an kryati ki nw Sa pa t vr adan s primi lpok kristianiz-la, men l ou vw lÂ’Ewop adopt rilijiontala ek koumans goumen kont Mizilman (ki yo t ka kriy l Mow ), soutou l s tala vini o tjip lÂ’Espay, fidji Djab la pwan an koul lapo : i pwan koul lapo s Mow-la, ki fons, ki kako. Kontel, adan an pies tyat kon Otlo ta Shakespeare, met-pies la, ki s an Mow, toujou t riprzant kon an moun ki nw. Na n lpok-tala, lÂ’Ewop pa t ka f difrans, kon jdi-jou, ant moun nw menm (Afritjen ka viv anba dz Sahara a) ek moun ki bren, ki ka ko (Arab, Mritjen di Sid, Zendien kisasaysaÂ…). Dpi ou pa t Blan, dpi ou pa t Niopen, ou t nw. Ek ki ou t Mizilman (kivdi ka kw adan yon sel Bondi) ki ou t animis, ou t riprzantasion a Djab-la nan imajin kr tien an. L nou ka ekzaminen zimaj riliji dpi an tan Mawayen Aj, nou ka w ki Djab-la dsinen kon an kryati ki ni an lapo nw, d kn nw asi tet aÂ’y, an gran latj nw tou ek zi wouj, an tridan nan men aÂ’y. S zimaj-tala s misionn katolik la difiz at l Zantiy, s li yo chach pwofond nan tet s djouk afritjen an (ti yo t konvenk yo, kon nou za w, ki Bondi t modi ras-yo davw yo t dsandan a No). Men pies pep pa ka kit an lot mtÂ’y anba lopsionÂ’y san raji : i pa blij ryaji fizikman, i pa blij lv gawoul, bril kay Met-la oben tjwÂ’y. Li kapab ryaji an manni sikolojik t ou. Kivdi i p mt doubout (san menm i toujou konsian di sa) an rzistans sikolojik, i p dtounen pawol Met-la, i p tounen yo an manniÂ’y. D sten moun adan pep koloniz a p ped te t-yo, yo p vini foudok ek kon nou k vw adan dkatman-an ki ka pal di Djab pi maladi-tet foudokri133tala t an kalt rzistans tou, an manni rifiz asimilasion-an, an manni rifiz vini kon Met-la, rifiz adopt kiltiÂ’y. Sa pa tonan ki adan imajin kryol la, kisiswa adan imajin sosial la kisiswa adan imajin s kont-la, Djab-la pa ka paret pies kon an moun nw. I pa ka koresponn an pon jan a riprzantasion katolik la nou sti dkri la. Adan an wouchach nou t mennen pi an fonsy komin Baspwen t (rjion N-Atlantik Matinik), ti nonÂ’y s Bati, mi sa i ka di nou : 133 Folie.

PAGE 59

59 KESION : Men l an moun l obtienn lajan, ki manni i ka f ? Ki kot i ka vry moun-m a ? BATI : Non, l ou l ni lajan, ou ka pas pa Satan, pa lamaji nwÂ…s an bagay ki toutafetman difranÂ…al moun-lan l ni lajan, i ka f an serk, i ka f aplasion. L moun-lan f aplasion, ou k w tout manni ou w Satan, s k an bel Btj. An btj toujou d blan. KESION : Man toujou konpwann Satan t an Neg nw ? BATI : Non An bel Btj !Â… (s nou ka souliyen) An fonsy, kon nou sav, s an moun ki ka travay kol-kol pi lanm : sÂ’y ka fouy t pou f tonm ek kavo, sÂ’y ka dsann sertjez nan fon tou-a, sÂ’y ka bril zo ansien moun-m pou sa libr plas adan tou-a, sÂ’y ka pwopt, bali ek dl flri senmiti-a. Kivdi pa ni moun ki pi bien plas adan an sosit pou palÂ’w di konsep sion lanm ti moun ni adanÂ’y. L Jan-Ba ka di nou kon sa : Djab-la s an bel Btj i sav sa i ka di. S pa pawol initil ki la. Day, esprsi on-tala bel Btj pa toutafetman ngatif oben dvalorizan l nou bien ga d : mo bel la za ka montr nou ki Djab kryol la pa an kryati ki le d kon Djab krtien an, s pa an kryati ti wÂ’y ou wÂ’y ou ka pwan p ek ou ka kouri-sr. S an bel moun Dziem bagay, s an bel moun ki ni lapo blan Adan an sosit kon ta nou an ti, siek dy siek, yo apwann m oun ki koul-tala sÂ’y ki pi bel, sÂ’y ki sipri pas nenpot kiles koul, mo Btj a pa toutafetman ngatif non pli. Day, l nou ka pwann sten kont kryol, nou ka w ki Djab-la, l i l may pi an fanm, i ka paret douva n lapot kay manmanÂ’y abiy an blan v an chapo blan anl tet-li. Souvanman prtandan-tala s an Btj. Kivdi i s an kalt Bondi Men an menm ta n, toupannan i bel, toupannan i blan, toupannan i ni tout kalit moun p anvi adan an sosit kon sa, i s an slra, an kryati ki mov. I s Sa tan, Lisif oben Belzbit adan menm balan-an. Ki manni nou p konpwann dkontwolay -tala ? An dokt-tat ayisien, J-C. Dor sainvil (1975 : 36) ka ba nou lespikasion fnomenn-tala : Le colon, le matre, incarnait pour lÂ’esclave la plus haute ide de la puissance et de lÂ’action. Logiquement, il ne pouvait concev oir le Dieu unique des chrtiens, par analogie et par surlvation, quÂ’ travers le sentiment de crainte ml dÂ’admiration que le colon lui inspirait. Nou s p kw ki jan-vw d-b134 tala, s bagay ka dat di lpok ladjoukann oben lpok labolision, ek ki jdi-jou, i pa dj valab ank pis, dpi l Matinik, Gwadloup ek Guiyn vini Dpatman fwans lot b dlo (nan lann 1946), sitirasi on rkolonmik boul pep-la mofwaz anlo. Epi zaf 134 Ambivalent.

PAGE 60

60skirit sosial la, alokasion ba fanm ka liv yich-yo tou sel, alokasion pou chom, 40% lajan an plis ki an Fwans pou s fonksionn-a, pi rivalorizasion toutwon-lat zimaj Neg la (kontel Black is beautiful s Neg mritjen an) kisasaysaÂ…pouvw kr ey-sosial btj a anl krey s moun-koul a vini pi flgd ki an tan lontan. Day, konmva sistenm bitasion kann-lan kalpat an finism an s lann 1960 la, Neg pa anba lopsion Btj ank, menm si Btj rikonvti k-yo adan konmes loto, sipmarch kisasaysaÂ… ek yo ni anpl way neg. S anplway neg tala ni sendika ki f ek pies Btj p pa ba an Neg an biy-pa-lapenn135 an manni blip (kon an lpok bitasion) kivdi san i ngosi pi s sendika-a. Kidonk nou s p kw ki rilasion ant Neg ek Btj ek soutou jan Neg ka w Btj chanj. Sa pa vr pies kon an antjet M. Giraud ( 1979 : 112) f adan an lkol Lanmanten (Matin ik), nan s lann 1970-la, ka montr : LÂ’image du Blanc sÂ’carte galement de lÂ’archtype paternaliste du bon patron. Si pour le Mtropolitain les jugements sont nuancs, beaucoup dÂ’lves affirmant quÂ’ils peuvent tre gentils mais aussi prtentieux voire mme pour certains racistes ils sont entirement ngatifs en ce qui concerne les Bks pour la majorit des lves : les Blancs croles sont dcrits comme mchants hypocrites prtentieux et mpris ants qualificatifs qui visent manifestement leur attitude ddaigneuse lÂ’gard des gens de couleur. On les traite galement de dgnrs (allusion faite aux consquences que provoquerait lÂ’endogamie constate chez les Bks ). Nan fondok-lespri yo, s moun-koul a, soutou s tala ki tini mwens ldikasion an, ka asosi lariches s Btj-a pi konmes pi Djab. Ba yo, lariches-tala pa natirel an pies kalt manni. Mi san an moun Larivi-Sal (komin li-Sid Matinik), ki travay ko n arim anl bitasion Jnipa jik an 1957, rakont nou (i t ni 74 lann anl tet-li : Yo ka diÂ’w kon sa Btj pli malen ki Neg depuis que le monde est monde 136. S pou sa i anwo ek Neg-la anba. Gran-papa mwen t enmen rakont tiyich-li an kont ka espitjÂ’w ki, an jou, Bondi f kriy Btj, Milat pi Neg nan paradi pou sa rimet yo an kado. Btj-a kouri-al, Bondi baÂ’y an tou piti ti bwet. S lariches ki t adanÂ’y. L pi lajan Milat-la, ki toujou ni ganm an kÂ’y, pwan tanÂ’y abiy kÂ’y, losionnen fidjiÂ’y, mt an bel pannama anl tet-li. L i riv, Bondi baÂ’y an bwet ki mwayen. S lentlijans ki t adanÂ’y : an pot-plim pi an lankriy. S pou sa ni tou sa Milat ki dopkt, avoka oben pofs lkol. Kantapou Neg-la, misi s an moun ki sitelman sanfout, ki i toujou ka viv kon an oiseau sur la branche 137. Kif misi riv dnidy an paradi I t rt nan chimen ka tjuiyi mango, ka f koul dy lavandez, ka 135 Lettre de licenciement. 136 En franais au cours de lÂ’entretien. 137 Idem.

PAGE 61

61pwan lablag pi konpÂ’y. Bondi baÂ’y an gran-gran bwet. Neg-la koumans sot-mat, i koumans dans lakalinda. Haa Si bwet-la t gwo kon sa, s ki i dwet t foulbak pi lajan. H-h L i ouv bwet-la, an patj pel, tridan, madjoumb, bagay kon sa, anni dvid at-a S travay Bondi t mt adan bwet-la baÂ’yÂ…Mi s sa gran-papa mwen t ni labitid rakont nou. I toujou t ka pri dy nou l nou t ka tad vini f kchoy baÂ’y. I t ka djl an k-nou : Si Neg ka travay kon bef, s pa lkoz ni Bondi ni Djab Bondi t ba Neg-la chansli, misi gat chans-tala, enben zaf tjouÂ’y atjman Ptet Bondi t rimet Neg-la an gran tjes ki t ni zouti adanÂ’y, ptetÂ…men an bagay man sav, s ki Djab-la ka mach lanmen nan lanmen pi Btj. W, papa Man pa ni sosialis, ni kominis, ni flanmason, ni ayen ek man pa rayi an Btj pas psonn, men man travay trann-sis lann ba an gran Btj Larivi-Sal, man p diÂ’w man konnet yo asou le bout des doigts 138 !Â…man t ka f konba kok adan an pit ki at Fon Koulis, nan komin Sentespri, ek bet-mwen t ka bat f. Man p diÂ’w__s pa bat man ka bat lestonmak-mwen, non !__man p diÂ’w ki dl man t p genyen 100.000 fwan-120.000 fwan139 adan an sel lajounen. L patwon-mwen, Btj-a, i vini apwann man t an metkok, i f oti mwen__man ka chonj sa bien : s t an dimanch bomaten__, i di mwen kon sa : Kouzen-mwen Frdrik kit an p kok panyol ban mwen, man pa dj konnet ayen adan sa, ou pa s voudr otjip di yo ba mwen ? Ou s p f yo batÂ… Pou tout bon, kouzenÂ’y t vini m ni yonn-d mwa di sa ek misi t ni rpitasion enmen konba kok. I t jaja konba kok I t ka genyen bel kok ki sti nan pyi panyol kontel Tjiba, Bnzwel, pyi kon sa, ou ka wÂ…Ou ka konpwann bien ki man pa t p rifiz pwopozision Btj-a Oli man t pt ren-mwen tout lasent-jounen ka ranj patj kann nan kabour, man t simi otjip di kok Btj-a baÂ’y. Men w man w s kok-li a, man rimatj t ni an tjak : s kok-la pa t kok panyol, s kok kryol ki t la. Kok kryol pa ka bekt f kon kok kryol Sa ki t pas s ki avan i t trap lanmoÂ’y, kouzen patwon-mwen an, misi Frdrik la, i t vann tout s bel kok panyol la i t ni a. Sa i t kit ba patwon-mwen, s anni kok ti rasÂ… Kif, man sy f sa man t p pou apwann yo goumen men man t ka ped tout konba-mwen. An tan-tala, Btj t ka pay gwo-gwo lajan adan pit. Yo t p f d miz estwdin : 500.000, 600.000 fwan140 dl. Pres tout Btj t ni kok ka bat adan pit, soutj ou Btj li-SidÂ…Btj Lanmanten, Fanswa, Sentespri, Larivi-Sal, s kot-taaÂ…L patwon-mwen w s ped man t ka ped lajanÂ’y, i pa lv gri kont-mwen kon man t ka krenn. Piespa I di mwen s an Milat GranBou141 ki t ni af pi papaÂ’y, an af ki t mal pas, ki t voy an tjenbwa anl s koknou an. L man tann sa, man rt estbkw Man pa t janmen konpwann ki Btj t ka kw adan zaf tjenbwa. S yo primi ki t adan tout kalt lanmes katolik, lab Larivi-Sal a t ka jik manj kay-yo l-dimanch, madanm patwon-mwen t ka f lsision ba s ti Neg bitasion-an. L ou w patwon-mwen di mwen, s tjenbwa yo voy dyÂ’y, man pa ryaji. Man pa t k pt ri an mitan fidjiÂ’y, non !Â…L i w man pa ryaji, i vir di mwen kon sa, toujou sri kon an tet pen rasi : Man pa p tjenbwa Btj pa p tjenbwa !Â…Sa Milat-tala konpwann ? Man k fÂ’y rt an kot, i k sav 138 Idem. 139 Anciens francs (soit lÂ’quivalent de 10.000/12.000 nouveaux francs ou euros). 140 Anciens francs (lÂ’quivalent de 50.000/60.000 nouveaux francs ou euros). 141 Grand-Bourg, quartier principal de la commune de Rivire-Sale.

PAGE 62

62 Man pa fann tet-mwen anl pawol-li. Man konpwann s t bat lestonmak-li misi t ka bat lestonmak-li. Men an bagay ki t asir, s ki Btj-a t mt anlo lajan ta bitasionan adan zaf konba kok ek, rkolonm-lan, an Btj-griyav ki t rayi pit, vini oti mwen b kay-mwen pou di mwen konmkwa s mwen ki lot sÂ’ou w yo pa t ni sifizanman lajan pou genyen langr pou sa mt an t-a. S t an menm lpok-la ti Btj t ka ladj kaka bef pou mt langr chimik. L ou w s t kaka bef, man t ka anni anboch an dizenn ti-bann, man t ka mand yo ay ranmas sa an savann. Nou t ni an ti ranga ti nou t ka antrpoz fimi-tala. Men silon sa enjni agwonom t di, i pa t ni as fos pou pmet s nouvo model kann-lan lv. Yo t fini mt an nouvo model kann an pyia, Big Tana yo t ka kriyÂ’y, ek i t ka mand an langr espsial ki ni fosfat andidanÂ’y. Kif nou t blij genyen langr chimik la atjelman Â…Man pa rt rponn rkolonm-lan. Zaf Btj pa zaf Neg. S pa t mwen ki t mand patwon-mwen an otjip kok-djenm li baÂ’y ek s pa mwen ki t ka diÂ’y ki wot lanmonn i t pou pay. L ou w sanmdi aprmidi t pwan, i t ka f kriy mwen, i t ka di mwen : Bon, ga sa Ou k miz 70.000 fwan142 anl Bekann pi 120.000 anl Lalimi Man pa t ni ayen pou diskit. Man t ka pwan lajan-an, man t kay nan pit pi s kok-la pou f yo bat, s tout !Â…Men rkolonm-lan t fout ni rzon : bitasion-an t ka pati pa tet. Dl, l lapey t riv__an tan-tala, yo t ka py s ouvriy agrikol la chak simenn__, enben pa t ni as lajan pou sa rgl tout moun. Btj-a t ka rt dw d sten Neg An sitiyasion ou pa t jenmen w pies kot. Jik ni yonn-d koup kann ek milti ki t boufi pi sa, ki pwan zaf-yo, yo chap travay asou dot labitasion. Kif, man pwan kouraj-mwen deux mains 143, man dsid pal ba patwon-mwen. Man poko t fini pal, i pt ri. I rt i di mwen kon sa : Sanmdi-tala nou ka vini milion Jou sanmdi-a, i rimet mwen 30.000 fwan selman. I pa t p miz gwo lajan ank. Enben, man ka diÂ’w an ti bagay : man t mennen yon sel kok, kok-la f twa konba, i genyen yo tout ek man dvir w Btj-a pi 260.000 fwan144 an lanmen-mwen, gason. 260.000 fwan Lasimenn apr, pli bel ank : man doubl som lajan-tala. Psonn pa t ka konpwann ayen. Adan s pit-la, s vi Negla t ka f bwi kouri konmkwa man t ka travay pi Djab-la Yo koumans mfi di mwen. S arbit-la t ka gad es zpon s kokmwen an t ni pwzon. Yo t ka rannifl yo pou w es man pa t losionnen yo pi tjek ben-fyaj, bagay kon sa. Bitasion-an vir pwan balan ek psonn pa touv ayen pou di ank. Menm rkolonm-lan t ka griyen ba mwen dlÂ…enben, ou l sav sa ki pas, Btj-a, patwon-mwen an, i t ni vi liv ka li Wi, s an tjuizini ki t ka travay lakay-li ki di mwen sa. Man zel t ka pwopt chanm-l i ek an jou, i bit asou an liv yo ka kriy Le Grand Albert Liv-tala t sr anba kabann Btj-a I asir mwen di di jou i jwenn liv-la, i koumans ka vy Btj-a ek an jou-osw, i wÂ’y ka li liv-la haute voix __fanm-li ek timanmay-li t dsann lanm es Gran-Bou__ek i t ka f gran jes, an bouji limen asou an tab ki t kouv pi an dra nw. Men s pa tout, man apwann tou ki Btj-a t ay f syans kot an malfent ka rt La-Potri, an karti komin Twa-Zil. Yo t ka pal di boug-tala nan tout li-Sid ek moun t ka sti wÂ’y, asip ar, jik Trinit ek Wob. Ki manni man riv sav sa, s ki niv madanm-mwen t trap an bles ki pa t l djri pies. I t mont adan an pi zaboka pou tjuiyi zaboka ek i t chap-tonb at-a. Bles-la t ka fÂ’y si-telman mal ki i t blij rt kouch tout lasent-jounen. Chak l i t 142 7.000 nouveaux francs (soit euros) /12.000 nouveaux francs (soit euros). 143 En franais au cours de lÂ’entretien. 144 26.000 anciens francs (soit euros).

PAGE 63

63ka sy doubout, i t ka pliy an d afos boudenÂ’ y t ka fÂ’y souf. I w plizi dokt men yo pies-la pa f ayen baÂ’y. Al, manman ti boug-la pi madanm-mwen, yo dsid ay w malfent La-Potri a. Man pa t dj dak pi sa, man pa boug ka migannen pi s kalt sitwayen-tala, men s pa t yich-mwen non pli. Madanm-mwen t di mwen : Si ou ni an rimed ba Edmon, baÂ’y li, tonnan-di-di Ou pa l nou ay w syansi, men wou, s pa ayen ou p f baÂ’y I t ni rzon. An jou-osw, pa kot wonz- di sw, yo pati pi tibolonm-lan ab an kabour, yo mennenÂ’y ba malfent-a. Yo vir kot twa z di maten. Magr man t las bon las, man pa al dmi jou osw tala. Man rt la ka atann yo. L yo ritounen, tiboug-la t ni l sa ki t pli dj. I pk t ka riv doubout nowmalman, men i t ka di ki boudenÂ’y t ka fÂ’y mwens mal ki avan. L manman-an pi tibolonm-lan pati lakay-yo, madanm-mwen di mwen an ti manni lasr-sviet : Ou p k kw mwenÂ…ou toujou konpwann man ka di btiz, men sa man k diÂ’w la s lafwanch-vritÂ…divinen ki moun man bit anlÂ’y lakay syansi-a ?Â…divinen Man soukw tet-mwen. T ni sitelman moun ki t kay ora misi, ki manni man t p divinen ? I vir di mwen : Man wÂ…man w patwonÂ’y Wi, Btj-a li-menm !Â…S pa blag man ka rakontÂ’w la, non. L syansi-a fini pi nou, i mand nou sti pa an lapot dy kay-li a davw t ni dot kliyan ki t ka atann an lapot douvan an. Men man t kit an zaf sak anl vrandaÂ’y la, kif man f lantoun kay-la ek ki sa man ka w nan d grenn koko-zi mwen ? Ki sa man ka w ? Btj-a !Â…I t abiy tou d blan, i t ni an konpl blan anlÂ’y pi an kravat blan tou. Man sot FidjirÂ’w ki man pa ay pwan sak-la anba vranda-aÂ… Ou ka w, l yo ka diÂ’w s anni Neg ka f tjenbwa, sa pa vr pies. Patwon-mwen an, i t ka f lanmaji Blan-Fwans pi Le Grand Albert ek, an menm tan-an, i t kay w an malfent neg. Sa ou p konpwann adan sa, non ?Â… 5. 3. ANGAJMAN EPI BETJE-A/DJAB-LA An plis di manifest kÂ’y, di apar et anba difran fom, kon nou k w adan dkatman-an ka vini a, Djab-la ka tabli an liannaj ki espsial v sten moun : s sa yo ka kriy an angajman oben an lakday. Nou poko k pwofond nannan lakda y-la men nou k f an ti tid asou mo angajman -an li-menm, pi ekzakti man asou mo angaj -a ki ka dsiyen moun-la ki pas lakday-la pi Djab-la. Kon nou sav, adan listwnou, t ni twa model angajman ki fet : angajman kolon fwans okoumansman kolonizasion-an (164060) ; angajman fs Neg lÂ’Afrik (1660-1834) ; angajman Zendien ek Chinwa apr labolision ladjoukann (1853). Annou tidi yo yonn dy lot : __l s kolon w yo t ka ped tan-yo ka chach f s Karayib-la travay ba yo, yo dsid f vini Blan-Fwans ki yo t ka kriy anga j S moun-tala t ni an lot non : s 36 mwa yo t ka kriy yo tou. S t, laplipa adan yo, pyizan madjendjen, artizan pov oben moun ki t trap poblenm pi lajistis. Ba yo, lÂ’Anmrik t ka ripr zant an chans sti adan lanmiz-a yo

PAGE 64

64t ka lol adanÂ’y lan. Men yo t ka riv kot-tala pi an lanmen douvan-an lanmen dy : yo t ka vann fos travay -yo ba Btj ki t ja enstal dpi anchay tan ek ki t ni t ki ta yo, t ti yo t ni tit pw opriyt aprzavw yo t fini pi ras s natif-natal145 karayib la. Nou p kriy s angaj-a Blan pov. S yo primi yo mt ka travay nan chan kann, ka koup kann, ka travay nan soukri146 ek distilri. Kontra-yo t kl : yo t ka travay dri ba an plant ek sÂ’ou w yo t riv dpas tan kontra a (kivdi 36 mwa), yo t ka trap an mso t ki ta yo, yo t ka vini pwopriyt tou. Silon sa listw ka apwann nou, laplipa s angaj-a pa t ka riv tjenb lapozision. Yo t ka m avan davw klima twopikal la t tw o red ba yo, davw yo t ka trap tout kalt vi maladi (kon tel lafiev jn) oben, dl yo t ka lv gawoul kont s plant-a ek yo t ma mawonnen Pa dj ni anpil difrans ant an angaj blan ka riv at l Zantiy an 1660 ek an djouk afritjen ka riv an menm dat-la : yo to u l d-a t ka svi djouk ba s Zabitan -an (s primi Btj-a) kon A. Oexmelin, an angaj, ka rakont nou (1990 : 24) : Â…on nous exposa en vente aux habitants. Nous fmes vendus chacun trente cus, que lÂ’on payait la Compagnie : elle nous obligeait servir trois ans pour cette somme, et pendant ce temps-l, nos matres pouvaient disposer de nous leur gr, et nous employer ce quÂ’ils voulaient. Je ne dis rien de ce qui a donn lieu mon embarquement, suivi dÂ’un si fcheux esclavage. Day, mi kon sa yo t ka trt yo, kon Oexmelin (1990 : 73) ka f nou w : Un habitant de Saint-Christophe, nomme Belle-Tte, qui tait de Dieppe, se faisait gloire dÂ’assommer un engag qui ne travaillai t pas son gr. JÂ’ai entendu dire ses parents quÂ’il en avait assomm plus de trois cents, et il publiait quÂ’ils taient morts de paresse. Un saint religieux lui ayant fait quelque remontrance ce sujet, il rpondit brusquement quÂ’il avait t engag et quÂ’il nÂ’avait pas t pargn ; quÂ’il tait venu aux les pour gagner du bien et que, pourvu quÂ’il en gagnt et que ses enfants allassent en carrosse, il ne se mettait pas en peine dÂ’aller au diable. Pi red ank, Oexmulin ka rapt nou istw an Fwan s ki t pov kit pov ka al ek ki t apwann ki gasonÂ’y t genyen bon soumak at l Zantiy. I f an angalman lakay an marchan ti gaso n-an t ba lajan pou acht moun baÂ’y. Enben, ki sa gason-an f, i vry papaÂ’y travay kon nenpot kiles angaj ek rakontaj-l a ka bout kon sa : 145 Autochtone. 146 Sucrerie.

PAGE 65

65 Â…et comme il nÂ’en faisait pas autant que les autres, il nÂ’osa, la vrit, le battre, mais il le vendit un autre habitant, qui, sachant ce quÂ’il tait, lui donna de quoi vivre et la libert. Konmva Oexmelin t an angaj, kon i pwan f li-menm, nou s p kw i ka bousouflou147 men P Labat, ki, li, t an lab katolik__kidonk an moun ki t ni an pozision bel-neg148__ka rikonnet sa tou (1972 : 26) : On les appeloit engags. CÂ’toit, comme on voit, une espce dÂ’esclavage qui duroit trois ans. Au lieu que ceux qui avoient pay leur passage, et qui avoient amen avec eux des engags leurs frais, se nommoient habitants, et faisoient ce quÂ’on appelle des habitationsÂ… Kon nou ja w, primi Ma won ki t ni lakay-nou, s t Zendien karayib. Dziem konpanyi Mawon an, s tÂ…Blan-Mawon, avan menm Negmawon. Nou ni tmwayaj istorik asou Blan-Mawon ki rfiji k-yo anpami s Karayib-la ek ki pa jen ritounen vi v adan lasivilizasion Kidonk lavi an angaj an 36 mwa abo lapo-yo t blan, t an lavi ki t red, ki t mizrab. S t pres an la nf ek pa ni anpil adan yo ki riv an bout a kontrayo ek ki vini pwopriyt. Finaldikont149la nou p tir di sa-a, s ki dpi lpok-tala, koumansman 17 siek-la, mo angajman ek angaj t ka ranvoy a mov bagay, mov lavi. Sa t l di travay pres pou ayen ba an Met ki pa t menm rikonsan ek, dl, ped laviÂ’w avan dir a kontra aÂ’w t fini. Biten-lasa, fok nou mt an li annaj, adan imajin kryol la, v lakday-la ti an moun ka pas pi Djab-la kont pwop nanm-li oben pwop kÂ’y oben, an menm balan-an, pwop nanm-li ek pwop kÂ’y. L ou t angaj, menm l ou t Blan, s kondi r ou t vann kÂ’w ek nanm-ou ba an plant. __apr gataj150 angajman blan an, s plant -a ek Lta fwans batj adan zaf genyen Neg an Afrik pou travay ad an kann-lan. Sa vr ki s djouk-la pa t ka siyen pon kontra, sa vr ki yo t ka voy yo al lÂ’Anmrik san mand yo es yo t dak (pi konplosit yonn-d wayom afritjen day) ek sa vr ki, anfwa yo t riv asou bitasion-an, sel bagay ki t p tir yo la s t lanm (ek pi ta, mawonna y). Men nou p konsidr sitirasion-yo kon an angajman fs An angajman fs pou lavi. Adan tout angajman, ni d b : ni kontraktan-an ek ni kontraka. Nou p konsivw ki s kontrakt-a (s Btj-a) t kanmenm prvw plizi chimen-sti151 ba s djouk afritjen 147 Exagrer. 148 Privilgie. 149 Conclusion. 150 Gchis. 151 Issue.

PAGE 66

66an. Dab-pou-yonn, s djouk-la t p ra cht libt-yo nan lanmen s metla. S bagay ki toujou fet ek sa koumans dpi dzienm lanmwati 17 siek-la kivdi bonn-bonn. A nni chonj ki ja n P Labat, ki vini Matinik an lann 1694, t gri bon ka lt gri a, davw an Neg lib ki t ni pwop kannoÂ’y t mandÂ’y twop laja n pou f an vryaj ant Karb ek Sen-Pi. Mi sa i ka di ( ) : Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â….. Kivdi abo P Labat t an Blan, abo i t an plis an lab adan an lpok ti Lgliz katolik t f, abo nou t adan an lpok ti ladjoukann t ka pwan bel balan, i pa t p opoz an Neg ma ndÂ’y gwo lanmonn po u fÂ’y vryaj. Sel bagay i t p f s t gwonyen Kidonk an Neg t p sanbl, jou apr jou, sifizanman soumak pou racht libtÂ’y m s Met-la t p afwanchi yo tou. Sa pa t sitelman ra kon nou ka kw jdi-jou. SÂ’ou w Neg-la t swen Met-li ek djri tjek ma ladi i t ni, sÂ’ou w Neg-la t riv tenn an dif ki t ma minas bit asion Met-li oben sÂ’ou w i t trayi tjek Neg-mawon oben end Met-la trap Â’y, Neg-tala t p trap afwanchismanÂ’y. Kod Nw -a t ka ji k prvw, adan artik IV li ki Met ki t ni pas 20 lann asou tet-yo t p afwanchi djouk-yo par tous actes entre vifs ou cause de mort, sans quÂ’ ils soient tenus de rendre raison de lÂ’affranchissement Pi f ank, i t ka prvw tou afwanchisman ofwamenm tout Neg ti Met-li t fÂ’y lgat inivsel li, ekzkit testamantÂ’y oben tit timoun-li. San kont ki anlo Btj t ka f mannev pou ngres kontibin-yo ek yich milat yo t trap libt-yo. E. Hayot (1971 : 13) ka kri asou sa : Ces liberts illgales, mais confirmes par le temps et les actes dÂ’tat-civil, provoqurent une augmentation telle du nombre de s libres que Levassor de Latouche et Lemercier de la Rivire ordonnaient le 1er septembre 1761 que tous les Mamelouques, Mtis, Multres, Ngres et gnralement tous le s gens de couleur de lÂ’un et lÂ’autre sexe, prtendus libres seraient tenus dans les troi s mois de remettre les titres primordiaux de leur affranchissement Me Antoine-To ussaint Pedrisson, avocat en parlement, commissaire cet effet pour rapporter et examiner les dits titres et autorisaient ce dernier les confirmer ou les rejeter suivant lÂ’exigence des cas. Kon J-L. Bonniol ka f rimatj ( 1992 : 57) : Â…aucune socit esclavagiste nÂ’a tabli de barrire infranchissable entre servitude et libert ; toutes ont install des procdures par lesquelles la libert peut sÂ’acqurir. LÂ’affranchissement sÂ’inscrit donc en cont rarit avec la logique coloniale de sauvegarde, crant des individus qui tiennent aux deux univers, la couleur de lÂ’opprim et la libert du dominant.

PAGE 67

67 San kont ki l gouvelman fwans a vini aboli chay-al s Neg-la152, chak l yo t ka pongn on bato ki t ka transpt Afritjen, anfwa s Afritjen-tala t mt pi-yo anl t a l Zantiy, yo t ka vin d moun lib kon F. Thse (1986 : 10 7) ka rapl nouÂ’y : Le 1er juillet 1931, le Journal officiel de la Martinique publiait le texte de la loi du 4 mars de la mme anne, loi rpressive de la traite clandestine...LÂ’article 10 fixait dfinitivement le sort des Noirs saisis : Les Noirs reconnus Noirs de traite dans le s cas prvus par les articles 5 et 9 seront dclars libres par le mme jugement. Un acte authentique de leur libration sera dress et transcrit sur un registre spcial vdpos au greffe du Tribunal. Il leur en sera remis expdition en forme et sans frais. Sa vr ki pou laplipa s djouk-la, a ngajman fs a pa t ni finisman, men annou pa bliy ki pou sten adan yo, lib t s pa t enki an rev. Annou pa bliy non pli ki tout moun lib pa t Milat kon twop moun ka kw : an 18 siek-la, pres lanmwati krey s moun-koul a, s t Neg nw ; an 19 siek-la, yo t yon ti krey-tala. Ek, anmizi-anmizi, ni sitelman afwanchisman ki fet ki l 1816 pwan nonm s lib-la vini ka dpas nonm s Btj-a. S sa ki fet an Guiyn ek an Ayiti tou kon B. Chrubini (1988 : 42) ek L. Paquin (1988 : 3) ka espitjÂ’y : En 1807, la seule ville de Cayenne contenait 1.556 esclaves et 689 affranchis, soit prcisment le sixime du nombre total dÂ’hab itants en Guyane. En vingt-cinq ans, le nombre des esclaves urbains a donc doubl, tand is que celui des libres quadruplait trs certainementÂ… Ainsi la classe des affranchis de Saint-Domingue se composait de noirs et de multres. En 1789, il y avait 40 .000 affranchis en grande majorit multres. De plus, les affranchis multres taient nettement plus nombreux que les blancs et aussi riches quÂ’eux. Ils avaient acquis leurs richesses en hritage de leurs anciens propritaires et par leur travail acharn. Ils devinrent tellem ent prospres quÂ’ils finirent par possder un tiers des meilleures terres et un quart des esclaves. An plis, nou sav ki anlo Neg, ki pa t ni pon liannaj amikalit v Btj, t ka dbat k-yo pou w ki manni yo t p tr ap afwanchisman-yo, menm si s t an lespwa-malpapay. Kidon k, adan an sans, yo t ka psivw ladjoukann kon an angajman an angajman fs, men an angajman kanmenm. Ek s pou sa, konmva laplipa s Neg-la pa riv sti adanÂ’y, yo vini konsidr Btj-a kon an Djab. __apr labolision ladjoukann, s Btj-a dsid f vini travay Zendien ek Chinwa pou sa ranplas s Neg-la adan trav ay kann lan. S travay-tala t 152 Traite des Ngres.

PAGE 68

68 travay angaj kivdi yo t ka siyen an kontra at Pondichri, Madras, Karikal oben Yanaon (ki t kontw fwan s at lÂ’End) oben Kanton (at la Chin) pou ay travay o Zantiy. An kontr a 5 lann ki t ka prvw rapatriman a yo nan pyi a yo l dir-lasa t atenn. Men, la ank, a ngajman-tala t ka, odpa, pt vi mak lenjistis. Poutji ? Davw anlo adan s Zendien-tala, abo yo t ka m grangou na n pyi-yo (pis lÂ’Anglit, l i t kolonizÂ’y, t chouboul filaplon rkolonmik li), abo yo t vl viv an lavi ki pi my, yo pa toujou t dak pou chap lot b dl o. Pou-di-vr, rilijion endouis la ka opoz Zendien travs lanm ki nan lang tamoul la yo ka kriy kala pani kivdi dlo nw S pou sa, okont r di pres tout gran sivilizasion (niopen, arab, chinwa kisasaysaÂ…), si vilizasion zendien an pa janmen t ni gran navigat ni gran dkouvr Endouiz-la mt opozision-lasa davw an Endou pa ni dwa pati-kit lat sakr lÂ’End la ek l i ka m, fok s nan pyiÂ’y yo bril k aÂ’y. Kon sa i k p trap renkarnasion aÂ’y kivdi nanm-ay k antr adan an dot k pou kon tini viv : si moun-la t sri, si i t ka respekt pensip a r ilijion-la, i t ka renkarn adan an krey-fmen ki pi wo ki taÂ’y la ; sÂ’ou w, okontr, i t f kouyonna dri, i t p rinet an zannimo. Rilijion-lasa ka diÂ’w ki toulita n an moun pa risi mennen an lavi ki sen, nanm aÂ’y k renkarn san rt jik jou swa i k ay swa an paradi ( nirvana) swa an dangpantang. Renkarnasion s an bagay ki p dir plizi jnrasion, plizi siek dkekfwa. Kivdi l an Zendien ka pati-kit lat sakr lÂ’End la, i ka risk sibi an renkarnasion ki tnel, nanm aÂ’y k pas d k an k, kivdi moun-tala k vir viv chak l i m, ek kon lavi s an soufwans, nan jan-vw endoui s la, moun-la p k jen sispann souf. I p k jen ay nan nirvana Kidonk s pa t an bagay flouz pou an Zendien, nan lpok-tala, t pwan d sizion siyen an kontra pou ay travay adan an pyi i pa t menm konnet. S pou sa anlo adan yo t ka kalanj ek d sten trafitj angl (o ben fwans dl) t blij trap yo pa fos pou mt yo ab bato-a. Dl, s kapitenn bato a t ka envit yonn-d Zendien ab pou bw-manj, yo t ka boul yo ek l s Zendien-an t ka wouv zi-yo l landimen bomaten, yo t ka konstat ki yo t ab an bato ki t ka chay yo al anl gran lanm. Sa vr ni Zendien ki siyen kontra-yo di pwop volont a yo, men ni anlo tou ki yo tr ennen-al menm ja n yo t f pou Neg lÂ’Afrik nan 17e ek 18 siek la. Dziem bagay ki ba a ngajman-tala an vi fidji, s ki yo manti ba s Zendien-an. Annou pa bliy ki laplipa ad an yo s t moun ki t ka apartienn a krey-fmen ki ba, s t d Entouchab, kivdi mo un ki pa t konnet li ek kri. Moun ki pa t jen sti di lalinman vilaj a yo. S trafitj-a, ki yo ka kriy mestri nan lang tamoul la, t ka di yo ki l Zantiy pa t lwen, ki i t a 2 simenn vryaj selman di lakot Kowoma ndel. An lot mantzo yo t ka ba

PAGE 69

69s angaj-a, s f yo kw ki travay-la yo t k f a t k an travay dous kon siwo-miel : tann sik nan soley. Yo pa janmen di yo ki yo t kay koup kann, chay kann, bouw t kisasaysaÂ… anba an soley cho, dpi 5 di maten jik 2 z di laprmid i. An twaziem mantzon s ki yo t ka f yo kw ank ki yo t kay genyen bon lajan at l Zantiy aloski l yo t riv anl s bitasion-an, s angaj-a t ka konstat ki s lanmonn-kod yo t ka ba yo. An lanmonn ki t apenn sifizan pou genyen manj adan boutik bitasion an (ki, pi souvan ki rarman, t ta Btj-a tou). Yo pa t vti yo non pli ki kota yo t kay migr a, t za ni an lot pep__s Neg-la__ki t travay t pannan siek kon djouk. Kidonk, an tout sans ou ka tounen, zaf angajman zendien an, ou ka w s an ko uyonnay al-pou-vir ki t la. Epi, riv yo t riv at l Zantiy, yo t ka sibi an doub sraj : sra j s Neg-la ki pa t ka konpwann poutji d moun t sti sitelman lwen pou vini f an travay ki yo, Neg, pa t l w an zi ank ; sraj s Btj-a ki t ka fmen yo adan s bitasion-an akondi s t lajol ek ki t ka pij yo dri, ka f yo travay kon bef. S kon sa nou ja wt ni Karayib-mawon t ni Blan-mwon ( 36 mwa ) ek t ni Neg-mawon enbe n vini ni Kouli-mawon tou. Kon Singaravlou ( 1975 : 56) ka di nouÂ’y : Si le chiffre annuel des naissances et des dcs peut tre valu avec une certaine prcision, il est beaucoup plus difficile de dnombrer les Indiens vads. Des sources parses mentionnent cependant que de nombreu x Indiens fuyaient vers les colonies anglaises : la Dominique et Tridad. Quelques Indiens marrons sÂ’taient mme vads vers Cuba. LÂ’administration coloniale sÂ’en est mue au point de menacer de peines svres tous ceux qui facilitaient et organisaient lÂ’vasion des coolies. Chinwa, ki t vini (Matinik sout ou) an menm tan ki Zendien, konpwann lamenm ki angajman-tala t an chimen-kor153. S poutji anlo adan yo t ka f tet red, t ka rifiz travay, t ka jik bril bitasion dl. Kif s Btj-a di yo pa l w angaj chinwa ank ek s Chin wa-a ki t ja la -a dsann viv an vil kot yo ouv ti konm es. Jdi-jou, dsandan a yo, s moun ki pi rich Matinik, apr krey s Btj-a. Angajman-an t pou dir 5 lann tou sel, men konmen Zendien ki riv trapÂ’y ? Lavi-a t sitelman red anl s bitasion-an ki anlo adan yo t ka trap lanm-yo avan sa. Oben yo t ka dw dwet nan boutik bitasion-an ek yo t blij rinouvl angajman-yo (vir f an dziem kout 5 an). Oben Btja t ka flat d sten, t ka ba yo bel pawol, f yo bel ponmes (kontel, f fanm zendien vini ba yo) pou pous yo a vir siyen an dziem kontra. S kon sa asou pres 25.000 angaj zendien ki riv Matinik ant 1853 ek finisman 19 siek-la, anni lanmwati adan yo selman ki riv obtienn 153 Impasse.

PAGE 70

70rapatriman-yo. Lot lanmwati-a t bl iy rt viv nan p yi-a, kivdi ped lang-yo, ped mes ek labitid-y o (an partikili zaf bril kadav la) ek an final di kont, bokant kilti natif-natal yo pou kilti kryol la. Sitirasion-tala kit anlo bles sikolojik andida n kominot zendien an ki, fok raplÂ’y, touv kÂ’y dni-dy adan lchel koul sosit bitasion-an. Pli ba ki Neg Pannan Neg t ka koumans asimil yo, fwansiz yo, Zendien t ka komans kryoliz yo, kif Neg-la t ni twa l ondj douvan Zendien-an, ek s anni pa kot s lann 1960-70 la ki Zendien-a n riv ratrap ritaÂ’y vrman. An final di kont, l nou ka ekzaminen s twa model angajmantala__angajman volont s Blan-an (s 36 mwa a) ; angajman fs s Neg lÂ’Afrik la ; angajman dimi-vol ont/dimi-fs s Zendien-an__nou ka konstat ki pa yonn adan yo pa pt pies kalt rabonnisman154 adan lavi s moun-tala. Angajman-an, ki i volont ki i fs, t l di soufwans, lanmiz, dchpiyaj kiltirel ek riliji, ek Btj-a, la ank, t blij paret, adan imajinyo, kon an Djab. 154 Amlioration.

PAGE 71

716. DIFERAN FIDJ I DJAB-LA KA PWAN Celui qui donnna le premier la Martinique le surnom potique de Pays des Revenants songea sa belle patrie comme au pays o lÂ’on revient, o le charme indes criptible de la Nature ensorcel le les mes errantes c omme la ca resse dÂ’une brise, mais il nÂ’y songea jamais co mme au Pays des fantmes. Pourtant cette Martinique merv eilleuse est en vrit le pays des fantmes. Presque toutes les plantations possdent leurs esprits familiers Â… LAFCADIO HEARN ( Esquisses Martiniquaises 1887) Ki nou l ki nou pa l, adan imajin -nou, ki sibi anpil enfliyans krtien an, Djab-la s anÂ…nonm. Dj ab-la p pa dot ki an nonm. Day, kon nou fini wÂ’y, tradision kryol la ka riprzan tÂ’y kon an bel B tj. Kivdi nonm-lan ki pli mapipi155 a adan sistenm bitasion an. Men l nou ka f tan pwofond adan s kwayans kryol la, nou ka rima tj ki Djab-la p pwan dot kalt kanman : i p an fanm, i p an m oun ki tounen an soukougnan oben an volan, i p an antikri, i p an tetsan-k kisasaysaÂ…Nou p pa, adan kad ltid-tala, dkatiy chak s difran fid ji-a ti Djab-la ka pwan an, men fok nou katjil asou s tala ki pli ptalan156 an. Dab-pou-yonn, fok nou rapl an bagay ki fondal-natal adan sij-a nou la ka ekzaminen an : imajin majik ek rliji kryol la liann pi imajin sosial bitasion an. I s an mso, an zkobel157 imajin-tala ek s poutji sa pa pos ib konpwann ni espitj sa sa y Ladjables oben dowlis san gad-w lamenm kiles rilasion yo ka antwoutienn pi sosit won-dan-won158 a. S sosit-a, woulaj sosit a, ki biendl ka ba nou lakl-a ki k p met nou jwenn lespikasion fnomenn ki p paret dwol. Annou gad yonn-d fidji Djab-la ka pwan. 6.1. LADJAB LES/MANMAN-DLO Primi fidji Djab-la ka pwan l ou w i pa an nonm ank, s ta an fanm yo ka kriy Ladjables ek, dl, Manman-D lo. Ou ka jwenn fidji-tala ki adan kont kryol ki adan kwayans pep la. Ki manni yo ka dkri Ladjables ? Dabou-dab, i s an fanm ki bel, an fanm ki bel k it bel ka al. Ansanm ou gadÂ’y, beltÂ’y ka anni fÂ’w koki zi Â’w ek ka konm toudiÂ’w. Sa ka rapl 155 Puissant. 156 Important. 157 Facette. 158 Global.

PAGE 72

72nou ki Djab t bel tou kivdi, adan tr adision-nou, twop belt liann v modision, v tjenbwa. Twop belt pa natirel Dziem bagay, s ki s an fanm ki jenn aloski adan larel-konpowtasion159 niopen an, l an fanm bwar pi ssi, i s, pi souvan ki ra rman, an vi fanm. Twaziem bagay-la, lapoÂ’y blan kivdi i pa nw. Adan sten kont, yo ka diÂ’w konmkw Ladjables s an milatres oben an chab in ; dparfwa, s an fanm btj. Adan tradision-tala, kisiswa manni-a yo ka pr zantÂ’y la, i toujou ni zi v ek gran chiv plat160. Ni an lot tradision ka di Â’w Ladjables s an bel Ngres tou, kon L. Hearn (2004 : 168) ka rakont nou : Personne ne lÂ’a jamais vue la nuit. Elle apparat au moment o le soleil est le plus haut dans le ciel ; elle sÂ’avance dans le sile nce mort et dans le flamboiement blanc des midis immobiles, alors que les couleurs se mblent prendre une intensit surnaturelle, alors que mme le scintillement dÂ’un colibri la gorge de flamme vivante, dardant a et l parmi les fleurs de la grenadille, semb lent un vnement sperctral cause de la grande extase verte o est plong tout le pays. Elle hante surtout les routes de campagne qui serpentent de plantation en plantation, dominant parfois la mer azure et parfois ombrage par des mornes dont les hauts bois montent jusquÂ’au ciel. Mais elle se promne quelquefois tout prs des villes ; on lÂ’a parue en plein midi sur la grande route qui surplombe le cimetire du Mouillage derrire la cathdrale de Saint-PierreÂ…CÂ’est une femme noire, simplement vtue, de taille leve, et dÂ’une beaut trange, qui se tient silencieuse, ses regards fixs sur le Soleil Toutfwazkant, fok nou pa bliy ki ba an moun ki lv adan kilti anglosakson an kon Lafcadio Hearn, an moun ki viv at l Zta-Zini, soutou nan lpok-tala, kivdi an 1887, sa i ka kriy Fanm n w s tout kalt fanm ki pa blan : ngres nw, kapres, ch abin, milatres kisasaysaÂ…Okontr di kilti lÂ’Anmrik di Sid la ki ka di stendj ant Blan, Moun migann ek Neg, kilti-tala ka rikonnet anni ki d ras. Tou sa pou di ki, anba plim Hearn, Fanm nw pa vl di oblijman an fa nm ki ni lapo nw. Day, nou ka w sa adan menm chapit liv-li a i ka konsakr a Ladjab les la l i ka dkriÂ’y kon sa : Il y a quelque chose de superbe dans le port dÂ’une jeune griffonne des montagnes, qui est jolie et qui le sait. Mo grifn -tala pa ka ekzist adan kryol jdi-jou, men s fminen a grif ti moun Matinik ka kontini svi. An grif s an migan Neg ek Blan ki ni lapo kawouj161, kivdi an moun ki pres Chaben. Kidonk nou ka 159 Tradition. 160 isse. 161 Rougeatre.

PAGE 73

73bien w sa nou fini espitj a : Hearn ka kriy menm fanm-lan Fanm nw ek Grifn davw nan jan-vw anglo-sakson an pa ni pon difrans ant yo. Pou Gwadloup, C. Lesne (1990 : 64) ka konfirm nou konmkw : La guiablesse (diablesse) est une jeun e multresse dont la beaut envote les hommes ; gare ceux qui se laisseraient entraner par elle, elle les garerait et on ne les retrouverait jamais. Annou antrs k-nou a Ladjables-la ki ni lapo kl a. Ki jan i ka aji ? Ni d manni ki ka aparet plis ki lzot : __an jou bomaten, Ladjables ka m ach adan an chimen lakanpay, bel wob-li anlÂ’y (m an wob ki nw kondir i t sti kek lantman !), bouch aÂ’y fard, bijou nan kouÂ’y. An neg ki ka travay anl dgra162Â’y, ka psivwÂ’y ek i ka pres tonb lta afos fanm-lan bel. I ka sispann travay net ek i ka koki ziÂ’y anl fanm-lan. S a l-tala, fanm-lan ka fÂ’y an bel ti griyen-dan163 ek ka fÂ’y sin suiv li. Nonm-lan konm klour at, i estbkw, i pa sav sa pou i f. I ka gad madanm-li ek yich-li ki ka travay bÂ’y ek ki pa rimatj ayen. Ki pa w pies fanm nan chimen-an I enmen yo, i pa l ladj yo, men an bidim fos ka anni ral boug-la al ek ka blijÂ’y suiv Ladjables. Fanm-lan, ki ka kontini griyen dan baÂ’y toujou, ka koumans mach vitman-dpch ek an l, yo ka riv adan an danbwa. Epi yo ka jwenn an mn ki wo toubannman, ki red, ki ka mont jik wot siel. Ladjables ka pwan mont san vir gad dy es nonm-lan ka suiv li toujou. L yo f tan riv an ftay164 mn-la, Ladjables ka pt ri__an kalt vi zklari slra ki ka f nonm-lan flichonnen165__ek fanm-lan ka fourÂ’y an gojet, i ka voltijÂ’y anba mn-la. Nonm-lan ka m fwet, kouÂ’y ka pt. H. Migerel (1987 : 65) ka kri asou sa : Celui qui succombe au charme ne manque pas dÂ’tre prcipit du haut dÂ’une falaise. Quelques rescaps narrent son rire dmoniaqu e, le voum-tac caractristique de son pas, sa voix nasillarde, quand pris de doute, ils ont allum une cigarette dont la belle crature redoute la fume. Ki manni pou espitj istw-tala ? Sa i vl di ekzaktiman ? Dapr nou, vdiÂ’y kl : fok pa Neg menyen fanm blan Si ou w i f sa, i ka risk trap bon trablati ek i p jik ped laviÂ’y Entdiksion-tala ka rimont a Kod Nw -a (1685), l ou w s kolon fw ans a, ki konmes sik kann lan t koumans anrichi, vini Btj kiv di met a gran bitasion pi an patj 162 Jardin crole. 163 Sourire. 164 Sommet. 165 Frissonner.

PAGE 74

74djouk afritjen ka travay ba yo. Kon nou sav, avan l pok-tala, kivdi pannan s 50 primi lann kolonizasion-an (1625-1670/80), avan kann-lan t dbatj, Blan pi Neg t ka viv kantkan t. Yo t blij viv kantkant. Sa vr ki Neg t anba jouk Blan men yo poko t ni chenn nan pi-yo ek Blan pa t ka f sa yo t l pi yo. Day, kantit Blan ek kantit Neg t pres menm wot adan s zil fwans a ek konmva pa t dj ni anlo fanm blan ki t ka janb losyan atlantik la, bon enp nonm blan t blij viv nan kontjibinay oben may pi fanm karayi b, fanm ngres et, pli ta, fanm milatres ek chabin. P Labat (rd. 1972 : 19) ka pal nou di an fanm karayib ki t ka viv pi an Blan ek ki trayi ras-li : Â…un des Boyez des Indiens, cÂ’est ainsi quÂ’ils appellent leurs Mdecins, persuada ces peuples que les trangers qui sÂ’taient re tirs parmi eux, nÂ’y taient venus que pour sÂ’emparer de leur terre, aprs les avoi r massacrs comme ils avaient fait dans les autres isles et dans la Terre-fermeÂ…Une Indienne qui depuis a t baptise et nomme Barbe, qui tait en intrigue avec un Franais, vint lui rvler ce complot. On en avertit aussitt les Anglais et les chefs sÂ’tant assembls, ils rsolurent de prvenir les Indiens chacun dans son quartier. Les Indiens furent surpris et poignards dans leurs lits, pas un nÂ’chappa. On peut croire quÂ’on avait mis Barbe en sret. L Kod Nw -a vini pibliy, prim i bagay i touv i f s entdi may ant Blan pi fanm koul. I jik entdi liannaj-kok166 ant Blan ek fanm koul, sitelman ki l ou w an ti Milat t ka n asou an bitasion, lajistis t ka konvotj Btj-a ek yo t ka kondanÂ’y a py an gwo lanmann. Silon sa d sten teks ka menm di, l s t an Btj-griyav167 ki pa t p py lanmann-lan, yo t ka m t an f cho anl ponm-f idjiÂ’y pou dsinen an fl lis. Kidonk l s Blan-an to unen Btj, pa kot fini sman 17 siek-la, ek yo koumans f vini anlo fanm blan, f ok yo t touv an monyen potj yo di s Neg-la. Tou l jou, s fanm btj a t ni kontak pi Neg anl s bitasionan. Pa pi s tala ki t ka djoubak adan s pies-kann lan men pi s tala ki t ka travay adan kay Met-la : tju izini, kondikt tilbiri, gason lakou, mizisien kisasaysaÂ…S Neg-tala t ka riprzant an danj nan zi s Btj-a ek fal t opoz yo ni pies rilasion pi s fanm blan an. Sel rilasion yo t andwa ni, s t obyi s lod-la s fanm-tala t ka ba yo a, s tout. Zanmitay pa t pou dkat168 ant yo, diskision pa t pou fet, rigoladri pa t pou woul ant fanm blan ek Neg. Si ou vw an Neg t kit yo sirprann li ka sikr zowey an fanm blan, i t ka risk yo tjwÂ’y. Kidonk msaj ljann Ladjables la kl kon nou za diÂ’y : dfann menyen fanm blan an 166 Relation sexuelle. 167 Petit Blanc. 168 (se) dvelopper.

PAGE 75

75Toutfwazkant169, fok pa nou w ayen ki asp rasis reg-tala. Sa vr ki i fondas170 asou an larel-lid ki rasis (ki t ka jistifi ladjoukann) konmkw Neg s an ras ki enf ri ek Blan s an ras ki si pri. Men ni an jistifikasion sosiolojik tou : krey-sosial s B tj-a, anfwa konmes sik kann lan koumans rapt yo bon lanmonn, vini se nk fwa, dis fwa, san fwa pli piti ki ta s Neg-la. Anni chonj ki chak bato chay-d-neg171 t p dbatj ant 200 a 300 djouk nan pyi -a Kidonk si krey s Btj-a t l sirviv, fal i t mt an lalinman red-mato172 ant li pi krey s djouk neg la. Kivdi fal pa t jenmen pmet ki Neg ki Milat may oben f yich pi fanm blan. Lalinman-tala t sitelman red__s may-fmen173 ki nonÂ’y__ki menm l ou w an nonm t pres blan, t ni apochan 80% san blan nan venn-li, li non pli, pa t p janb larel. S kon sa krey s Btj-a risi przv kÂ’y abo pirt rasial la i ka dklar i ni a, s an baboul174. ___dziem manni Ladjables ka aparet s adan dlo larivi. A l-tala, yo ka plis kriyÂ’y Manman-D lo Yo ka jwenn li atra v tout bannzil karayib la ek yo ka kriyÂ’y Mamy -wata adan s zil anglopal175 la. An tan lontan, l dlo larivi t kl ek sout ou pwop toujou, moun ki t ka dplas, kisiswa a pi oben a chouval, t ka rt bw dlo adan s lari vi-a. Yo t ka djokoti176 ek yo t ka pwan dlo-a pi men a yo pou sa bwÂ’y. Ek s toupannan yo t ka f jes-lasa, yo t ka psivw an bel milatres, zi v ek gran chiv, lonj nan fondok dlo-a, ki t ka griyen ba yo, f yo ti zi-dou ek sin rijwenn li. I t sitelman bel ek i t ni sitelman chamantiz177 ki s vryaj-a pa t kapab rzist : yo t ka ltjt178 nan dlo-a. Men anfwa yo t riv b bel Milatres-la, i t ka anni trap yo pa kol ek i t ka ny yo net-pwop. C. Lesne (1990 : 64) ka przis nou ki an Gwadloup : Elle se contente souvent dÂ’un peigne pour sa longue et merveillause chevelure, mais elle demande parfois lÂ’impossible, et sa fureur est grande lorsquÂ’on ne peut la satisfaire, elle peut noyer ou changer en pier re ou en serpent, en les touchant du doigt, les malheureux qui elle est apparue. Kisiswa i s an bel fa nm ka mach a pi oben an bel fanm ki lonj an fondok dlo, Ladjables/Manman-Dlo s an kryati ki djabol ik : i ka pwan 169 Cependant. 170 Fonder. 171 Ngrier. 172 Infranchissable. 173 Endogamie. 174 Billevese. 175 Anglophone. 176 (sÂ’) accroupir. 177 Charme. 178 Plonger.

PAGE 76

76lespri nonm grmsi belt Â’y men s pou f yo ped la vi-yo. Men, abo yo ka kriyÂ’y Ladjables, i pa madanm Djab-l a, i pa ni liannaj v Djab-la. Day, adan kont kryol, l Djab-la ka wout oun akaz aÂ’y, yo ka diÂ’w kon sa ki madanm -li ka akyiÂ’y, yo pa ka janmen diÂ’w Ladjables I ka sanm konsidir, an plis di asp rasial ek sosiolojik la ljann Ladjables la ka chay, i ni an asp ki liann pi nati179 tou. Adan ljann-t ala, nou ka ritouv tout vi prjij kont fanm : fanm anb n, yo tret, yo mantez yo p fÂ’w ped tet-ou, soutou si yo bel. Nou sav bien ki sosit bitasion an t an sosit gwo-koko180 tou. Pou bout dkatiyaj Ladjab les la, nou p poz nou ksionan di sav poutji i pa enki an fanm blan, poutji dkekfwa i s an milatres oben an chabin. Lespikasion-an nou p ba asou sa a, s ki anlo fanm koul t madanm-dw Btj-a ek ki misi, toukon pou mada nm-mayÂ’y, pa t l ki nenpot Neg t vini ek menyen yo. Fok pa bliy ki sosi t bitasion-an s an sosit ki patriarkal tou kivdi Btj -a t papa pwop yich -li, papa anlo ti Milat ek Chaben, paren anlo ti Neg ek, an final di kont, papa vvli181 tout moun andidan bitasion-an. S pou sa, biendl, yo t ka kriyÂ’y Papa Btj 6. 2. DOWLIS-LA Djab-la s an kryati ki p antr andidan k an moun tou, adan kÂ’y oben adan lespriÂ’y. Oben ki p siyen an lakday182 pi an moun : i ka ba mountala tjek pouvw espsial ek moun-tala ka baÂ’y, an bokantay, swa nanm an timanmay, swa pwop kÂ’y l i vini m (dl, kÂ’y ek nanm-li). Adan dni ka-tala, yo ka diÂ’w ki moun-lan ka vann nanmli ba Djab-la Franck Degoul (2000 : 73) f an bel ltid asou lakday djabolik la at Matinik ek anlo adan sa i matj a valab ba dot pyi kryolopal183 kontel Gwadloup, Dominik oben Sent-Lisi. Mi sa i ka kri : LÂ’engagement avec le diable ne sÂ’opre donc pas selon une unique modalit, mais peut tre au contraire effectu de deux fa ons diffrentes : soit que lÂ’engag choisisse de ne vendre que son me, soit que celui-ci y adjoigne son corps en change des biens consquentsÂ… S kon sa d sten moun ni pouvw vi ni dowlis kivdi yo kapab rann k-yo envizib ak antr lannuit andida n chanm fanm pou f lanmou pi yo. 179 Sexe. 180 Machiste. 181 Symbolique. 182 Pacte. 183 Crolophone.

PAGE 77

77Nou pa dj konnen ki kot mo dowlis -tala sti. Silon sten dkatiy184 sa t k vini di angl doorless kiv di san lapot (pis pies kalt model lapot, ki an bwa ki an f pa kapab rzist dowlis-la ) men psonn pa asir ki sa timoloji-a korek. Annou gad sa dowlis-la y ek ki manni i ka aji. Dab-pou-yonn, yo sav kiles moun ka f dowlis, yo konnet yo kisiswa nan karti-a, nan komin-lan oben adan imeb-la (si ou vw s an vil sa ka pas). Kivdi ni d moun ki ge n rpitasion yo ka f dow lis. Sa ki s moun-tala ? Silon wouchah nou f, sa ra ki an dow lis s an jenn boug oben an nonm ki may. Laplipa moun yo ka akiz yo konm kw s dowlis yo y, s moun ki tini ant 40 ek 60 lann, menm si, dl, ou p jwe nn d moun pi jenn oben pi vi ki tranch laj tala. Primi rimak nou p tir di obsvasion-lasa, s ki, an jnral, an dowlis s an nonm ki adan fos laj-li kon yo ka di. I pa enpiok, i pa pov, i pa led. I s an nonm ki nowmal. Dziem rimak s ki dowlis-la s toujou an nonm ka viv li yonn lakay-li. I pa ni madanm ek i pa ka viv v fanmi aÂ’y non pli. S an moun ka mennen roun lavi ki solit. Ki manni dowlis-la ka a ji ? Pon moun pa la l i ka mofwaz185 kÂ’y an kryati ki envizib men silon d s ten moun nou ksionnen, dowlis-la ka pwonons yonn-d pawol ma jik ki Djab-la montrÂ’y ek, lamenm, lanvlop kÂ’y ka anni disparet. I la, i vivan, i ka w tout moun ek tout bagay men psonn pa kapab wÂ’y ank. Ansanm i vini envizib, dowlis-la ka chap, i ka vol kon an zibi, i ka al lakay tjek fanm i za ripr adan karti-a oben imeb-la, i ka antr adan chanm a fanm-la. Dzi em pouvw ti dowlis-la ni, s ki i kapab rantr nenpot kot kisisw a kot-a. Pies lapot fmen a kl, pies chenn, pies masonn pa sa opoz dowlis-l a f zafÂ’y kivdi lonj b fanmlan i chwzi a ek f lanmouk piÂ’y. Twaziem pouvw dowlis-la ni a s ki, pannan i ka kok fanm-lan, i ka riv f ki fanm-lan pa ka janmen lv adan sonmey-li. Nou pa ni pies tmwayaj di an fanm ki t k djl an mitan lannuit konmkw an dowlis ka anviolÂ’ y. Okontr, i ka sanm konsidir fanm-lan ka aprsi vizit dowlis-la, tj Â’y ka bat pi vit, lespirasionÂ’y ka pwan balan ek i jis p f kon an chat-pouchin, ka pous ti soupi satisfaksion. Ek s enki l fanm-lan f tan lv l la ndimen bomaten, i ka konstat rad-di-nuit li chou boul ek i ni grafiyaj an l braÂ’y oben katjÂ’y. S a moman-tala i ka mt djl at m i za two ta Siek-tan monkonp Dowlis ja foutlikan pis i pa ni dwa kit douvan-jou barÂ’y lakay fanm-lan. I blij chap kÂ’y avan pipiri-chant an osnon i ka risk ripwan fom-li, aparans fizik nonm li adan chanm fanm -lan. A l-tala, i ka f tout moun rikonnet li. Dowlis-la p pa pwan an ris kon sa dav w fok nou sav an bagay : an nonm yo ka ak iz i s an dowlis pa ka janmen rikonnet i s 184 Analyste. 185 (se) mtamorphoser.

PAGE 78

78yonn. Dowlis-la s an moun ki wont kÂ’y. An moun p, dkekfwa, rikonnet i s an tjenbwaz men janmen i p k admet i ka f dowlis. Janmen pa Dowlis-la pa ka otjip di yon sel fanm. Pi souvan ki rarman, i ka antr adan chanm plizi fanm difran adan ka rti-a oben adan imeb-la. S fanmlasa s toujou jenn fanm ki slibat ek ki pa ni yich. Men sa p riv dl ki dowlis-la ka antr anl an fanm ki may oben ki ka viv an rtaj186. I pa p f lanmou pi fanm-lan a bo nonm-li ka dmi bÂ’y. Asi par, dowlis ka ladj an kalt vap (oben souf) ki ka ba ki fanm-lan ki mariÂ’y landmi. Nou fini di ki dowlis-la s an kryati ki envizi b men dl ni kchoy ou p w anlÂ’y, roun sel bet : ziÂ’y. Ek zitala ni an asp ki partik ili : yo bl. Dowlis-la ni zi bl ek sel bagay ou p w anl Â’y, s sa Ki manni konpwann sa ? Dapr nou, kon pou Djab-la ki s an bel Btj, lespikasion-an liann pi lavi asou s bitasion-an an tan ladjoukann. Kon nou sa v, an tan-tala, Neg pa t gen dwa fm fanmi ek, adan Lari Kay Neg -la (ki an angl mritjen yo t ka kriy NiggersÂ’Alley ) nonm ek fanm t ka dmi adan sanblajkay187 ki t spar. D ste n plant t ka jik s vi d Neg kon talon kivdi pis yo t wo, yo t kosto, bien doubout oben travayan s Met-la t konpwann ki si s boug-tala t ka akoupl pi ngres, sa t k ba d jenn djouk ki kosto ek travayan tou. Kif, adan kalt sitirasi on-tala, anlo djouk t ka pas tout vi a yo san ma danm, san janmen mangn pon madanm, bagay ki, an plis di redt188 travay kann-lan, t b lij ba yo bon fristrasion. Men s pa tout__ek s la nou ka rivir asou lja nn dowlis-la__pis s pa enki neg-talon ki t ka akapar s ngr es-la : s Btj-a tou t ka vini svi k-yo an gou-yo adan sanblaj-kay s fanm -lan. Soutou s Btj -a ki t jr oben rkolonm189 la ek ki pa toujou t ni fanm may. S lannuit, gwo lannuit, s Blan-tala t ka dbatj pou anviol s ngres-la. Kon R. P. Dutertre (1978 : 73) ka di nou : Il faut pourtant avouer que si lÂ’on pouvait excuser un crime que Dieu dteste, il nÂ’y a personne qui ne potast compassion ces pa uvres malheureuses, qui ne se laissent ordinairement aller aux dsirs sales de ces hommes perdus, que par des sentiments de crainte dÂ’un mauvais traitement, par la terreu r des menaces dont ils les pouvantent, ou par la force dont ces hommes passionns se servent pour les corrompreÂ… Atjman, nou ka konpwann d baga y : poutji dowlis-la envizib ek poutji s anni zi blÂ’y ou p w. An lannuitla, Blan-an ka riv san f dzod, anba-fey, san menm an chaltoun190 an men aÂ’y davw i pa l moun sav i 186 Concubinage. 187 Baraquement. 188 Duret. 189 Econome. 190 Flambeau.

PAGE 79

79ka frkant sanblaj-kay s Ngres djouk la. S pa an baga y ki t p rann li fi. Okontr, i t ni lenprsion i t ka rabs kÂ’y l i t ka f sa. Nou ka konpwann kouni-a poutji an dowlis pa ka janmen avw i s yonn. Kantapou zi bl a, ki s sel bagay ou ka w asou an dowlis, sa kl ki s zi Btj-a, zi Met-la. S sel bagay ou ka w davw, nan nws lannuitla, koul lapo pa kont ank. L pa ni limi, tout moun ni lapo nw men zi bl a, li, i ka kontini klr ek ba an Neg, zi bl s an ba gay ki toujou ka paret li dwol. S poutji moun toujou mfi k-yo di Neg a zi bl ek di Chaben davw zi bl vl di movezt, mchantiz. Sa ka rapl nou ti-pawol la ki ka di kon sa Zi Btj bril zi Neg kivdi l an Btj f tan gad an Neg an mitan zi, soutou l Btjtala, tini zi bl, enben Neg-la blij bs taÂ’y oben gad an lot kot. Zi Btj-a two f baÂ’y Nou ka konpwann tou poutji fok pa janmen an dowlis k it douvan-jou barÂ’y andidan chanm fanm-lan i ka kok a, osnon i ka vir pwan fom nonm li blip : Btj-a, an tan ladjoukann, pa t l Neg-la (oben dot Btj ka nmarad-li) wÂ’y ka sti lakay s Ngres-la. I t ka antr an mita n lannuit ek l i t satisf kÂ’y, s an bonmitan lannuit tou, i t ka vir pati. San pon mo un vwÂ’y. Sanm menm so viktim wÂ’l. Annou gad atjman ki sa an fa nm dwet f pou potj so k di roun dowlis. Ni plizi potejman i p svi. Mi twa adan yo : __i p mt an tjilot nw alanv avan i ay dmi. __i p mt an kwi plen sab, diri oben lanti douvan lapot chanm-li. __i p anchouk an p sizo gran ouv adan planch chanm-lan, kol b lapot-la. Ki sa s potejman-tala l di ? Ki sa yo ka apwann nou asou fnomenn dowlis la ? Annou katjil asou yo yon n dy lot men avan sa, fok nou admet an bagay : s potejman-lasa dwet paret apr labolision a ladjoukann. Poutji ? Davw, an tan Neg t ni chenn an pi-yo touj ou, fanm ngres pa t ka pt tjilot ek yo pa t k ni pos ibilit chwzi koul tj ilot-yo. S enki adan an sosit ti moun lib ki ou p f sa. Menm bagay pou p sizo a. Apa koutiriez ki t ka viv andidan kay Me t-la, nou pa ka dj w a ki sa zoutitala t p svi an fanm djouk ki t ka pas tout lajounenÂ’y ka mar kann. Day, an tan ladjoukann, s Met-la t ni bligasion ba djouk-yo rad pou yo t mt anl yo kidonk zaf rad pa t an l kont Neg. Yo t ka abiy pi sa Met-la t ka ba yo chak lann (oben d fwa pa lann). Kantapou zaf mt an kwi plen sab, diri oben lanti douvan lapot chanm fanm-la, sa ka sipoz ki fanm-lan ni pwop chanm-li ki taÂ’y bagay ki pa t ka ekzist an tan ladjoukann pis, anl bitasion, tout s fanm -lan t ka rt adan yon sel sanblaj-kay. Ki kot s rimak-tala ka me nnen nou ? Yo ka mennen nou d kot : dabpou-yonn, an lman kilt irel toujou ka voli

PAGE 80

80silon lpok-la, i pa janmen flij, kivdi dowlis an tan ladjoukann ek dowlis apr ladjoukann, s pa ekzaktiman menm fnomenn-lan ; p ou d, si pies adan s twa prensipal potejman-an kon at ak dowlis pa t ka sanm sa ki t posib an tan ladjoukann, s direktiman padavw an tan-tala, s Ngres-la pa t tini pon posibilit chap anba lanmen s Btj-a ki t ka vini anviol yo nan mitan lannuit-la. Yo t blij sv i s Btj-a pou plzi kok. S enki apr labolision fanm koul t p rzist t p rifiz vini fanm-dw s Btj-a, abo biendl lanmiz, timan may pou swen oben lanvi ni bel bijou oben bel wob, t ka pous yo asept an rilasion-kok pi s Btj-a. Men sa ki t ni lafos pi kouray rifiz t p fÂ’y tandiski an tan ladjoukann, sel dwa yo t ni, s t pla ek wouv d fant katj-yo. Kidonk poutji an tjilot nw ek pa an lot koul ? Ek poutji fanm-lan pou ptÂ’y alanv ? Isiya, ni kchoy fok nou pa bliy, s ki zaf dwolis-tala s an ritaj kiti niopen an (day i pa ka ekzist an Gwadloup). An tan lontan, nan lpok-la yo ka kriy Mwayen-Aj la, at lÂ’Ewop, yo t ka kriy sa an fwans incube T jis ni fimeldowlis ki yo t ka kriy succube kivdi fanm ki, lannuit to u, t ka rann k-yo envizi b ek t ka antr adan chanm nonm yo t chwzi pou sa f lanmou pi yo. Sosit bitasion an konsv enki mal-dowlis la davw, kon nou ja w, s an sosit gwo-koko ti fanm pa t ni pies d wa, ki yo t Btj ki yo t Ngres. S fanm btj a t ka viv fmen adan Gran Kaz -la san yo t p sti an manni lib ek yo pa t p opoz mari-yo antritienn et stra madanm-d w Ngres oben Milatres (fanm ki, kon nou ja wÂ’y, an plis di ni che nn nan pi-yo, t la pou satisf s nonm blan an). Avan me nm sosit bitasion an mt kÂ’y doubout, an tan s angaj 36 mwa a, mi kon sa yo t ka trt fanm blan at l Zantiy, kon an flibisti, Alex andre Oexmelin ka rakont nouÂ’y (1666, rd. 1990 : 43) : Un jour quÂ’il tait arriv un vaisseau avec un grand nombre de femmes, les flibustiers en ayant eu avis, se rendirent au port o chacun dÂ’eux choisit celle quÂ’il trouva le plus son gr. Il ne survient jamais entre eux la mo indre dispute pour le choix, parce que lÂ’ascendant quÂ’ils ont pris les uns sur les autres en vivant ensemble, prvient toutes les contestations qui pourraient natre cet gard, le plus faible cdant toujours au plus fort. Kif nou andwa sipoz ki zaf dowlis-tala ka vini di kilti niopen an, kon an ritaj-mofwazaj Pannan Mwayen -Aj -la, s dowlis-la t d moun ki andjabl, angaj pi Djab-la, ki t ka vini lannuit sali k fanm oben nonm ki t sri, ki t ka viv silon reg lgliz katolik. Pou tout bon, s dowlis-la, ki yo t nonm oben fanm, t ka atatj soutou jenn lab, mwn, mas kisasaysaÂ…Adan kad kilti niopen an, dowlis-la t yonn adan s

PAGE 81

81difran ddjizman-an ti Djab-la ( Le Malin an fwans) t ka pwan pou dtounen bon moun di prensip oben di vokasion rliji yo. Kidonk koul nw tjilot la liann pi ta Djab-la : la po Djab-la, adan riprzantasion niopen an, nw kon chabon. Lanf li-menm s an kot ki nw. Day, lang kryol la riti an esprsion fwans ki kl : noir comme le Diab le /nw kon Djabla. Koul nw tjilot la s an zatrap, s an manni pou dowlis-la santi kÂ’y an konfians pi l i pwoc h b k fanm-lan ek i kou mans tirÂ’y, i ka trap an falfret : tjilot-la alanv Zaf alanv a s an mann i ba lespri dowlis-la twoublay. Annou pa bliy ki dowlis-la pa an moun, i pa ka katjil : s an zespri ki vini pou f an travay ek ki ka fÂ’y. Oben ki pa ka fÂ’y si ou w ni tjek koraj191. Ek s adan vdi-tala zaf tjilo t la alanv a ka riprzant an koraj baÂ’y. I pa sav sa pou i f ank kif i blij bat dy, dvir la i sti a, san i menyen k fanm-lan. An final di kont nou p di tjilot nw alanv a ka aji kontel an danma192. Tout l fanm-lan ka mt Â’y, janmen dowlis-la p k risi kokÂ’y. Annou koutviy193 atjelman zaf kwi sab la oben diri a fanm-lan pou dpoz douvan lapot chanm-li a. Lja nn-lan ka diÂ’w kon sa ki dowlis-la blij kont chak grenn sab oben diri avan i p antr anl fanm-lan ka dmi a. Fok i vyatif davw si j ou barÂ’y pannan i la ka kont i ka pwan f : i ka vir touv fom nonm-li ek yo ka dkou v kiles moun i y. Jik jdi-jou, ni d istw kon sa ka fet. Adan jounal France-Antilles an bout a s lann 1980 an, an artik t ka espitj kouman gr an jou t bar an dowlis lakay an moun, nan karti La-Trnel (Fodfwan s), ek ki manni nonm-lan t tou touni adan kay fanm-lan, ka sy pw otj kÂ’y kont kout pi ek kout-tjok lafanmi-a t ka ba Â’y la, ek soutou kout-djl an boul moun lavwzinay ki t sanbl dw-a, alantou kay-la, par pou fann fwa dowlis-la. S lapolis ki sov dowlis-la Kidonk fok dowlis-l a kont chak gre nn sab oben chak grenn diri ki adan an kwi. Ki manni nou p ko npwann danmatala davw kwi-a ka jw wol an danma pwovizw ? Dabou-dab, an kwi s lanmwati an kalbas ek l ou plenÂ’y v sab oben diri, fok ou pas an bon enp tan, an bon enp l, si ou w ou l kont chak grenn-lan ki ni adanÂ’y lan. Sa pres enposib rponn kalt dzafi194-tala pannan dir yon sel lannuit. Lespikasion nou p ba asou sa, s ki dowlis-la (kivdi Djab-la) blij f an kous-kouri kon tan-an men s Bo ndi ki met tanan, s pa li. Kif danma-tala s an manni mt Djab-l a direktiman an kontjirans pi Bondi ek, kon Labib ka afirmenÂ’y, Djab-la b lij ped konbaÂ’y. Men sa pa l di i ka kit dkouraj var Â’y : i toujou ka dvir pou sy f l-mal (isiya pou kok 191 Obstacle. 192 Talisman. 193 Examiner. 194 Dfi.

PAGE 82

82fanm-lan) men chak l-a, i ka trap an dal195. An final di kont, kwi-a ka vvli196 an sabliy : chak grenn diri oben sab ti dowlis-la kont s kontel an sigonn ki pas men i p k ni ta n riv a bout kontaj-li avan douvan-jou f tan riv. Twaziem danma-a, p sizo a fa nm-lan ka anchouk adan planch-a, douvan lapot chanm aÂ’y la, ka mennen nou ank pi douvan adan dkatman197 tan-an. I ka mennen nou a lpokla ti fanm ngres, apr labolision, t ka chwzi dsann na n bouk oli rivir svi marez asou bitasion ki yo menm (oben manman-yo) t djoubak anl yo a. Nan bouk, s fanm-tala t ka antriprann tout kalt mti : machann ldjim, machann chabon, tjuizini, ripasez, lavandez oben koutiriez. Dni mti-tala t ni anchay wototo198 adan an sosit ti Neg-la t dvaloriz ek bel rad bien ganm-bien eskanp t an manni wos valÂ’y nan zi a moun. Day, dpi an tan ladjoukann, s teks-la ka ap wann nou ni sten Ngres ki t fanmdw s Btj-a, l s t jou dimanch oben jou lafet, t koket ek t ka abiy an manni prlez. Yo t ka gaspiy t out lajan-yo adan ge nyen bel rad, bel souli ek bel bijou. S, asir pa ptet, lanmou bel rad tala ki pmet kostim kryol la paret toukon s difran manni mar madras-la. Kostim kryol la pwan adan kostim niopen an, adan ta lÂ’Afrik ek adan ta lÂ’End pou f an kalt mozayik ki toutaf etman estwdin. Jdi-j ou ti nou ka genyen rad adan magazen san fs, sa red pou nou mi zir val rad ek val moun ki t ka fabritj rad an tan lontan. An koutiriez t an fanm ki t ni lajan, an fanm nenpot neg t l may obe n viv an kay piÂ’y, ek l ou w yonn t slibat, zi tout nonm t anlÂ’y. Kidonk l an fanm ka anchouk an p sizo adan planch chanm-li, i ka di dowlis-la kon sa ki janm-li fmen, ki i pa l f lanmou piÂ’y. Pou tout bon, an p sizo ki ouv ka sanm d janm an fanm ek l yo ka travay, anba dwet an koutirie z, yo ka sanm janm an fanm ka f lanmou. Tet anba, p sizo a l di : ppot poslenn. Kiles vdi ljann dowlis la ni, an p lis di vdi istorik li (Btj ka vini anviol Ngres an tan ladjoukann) ? Si ou w ljann-tala ka kontini viv jis atjman, s ki i dwet ka koresponn a tje k ryalit sikolojik aka s fanm-lan. Annou pa bliy ki s toujou yo ka pr tann ki an dowlis vini vizit yo lannuit Janmen an nonm p k vant kÂ’y ki i s an dowlis. Ek kon o Zantiy pa ni fimel-dowlis ( succ ube an fwans) kon an Ewop, nou andwa di ki s fanm ki ka kontini al imant ljann-tala. Dapr nou, ni d kalt model lespikasion : 195 Dfaite. 196 Symboliser. 197 Droulement. 198 Prestige.

PAGE 83

83 __yonn ki senp : jenn fanm ki t f lanmou dy do paranyo ek ki pa t l pwan kou, soutou l yo t tonb ansent gwo-boude n, t ka dklar ki s an dowlis ki t anviol yo. Kon sa reskonsabilit-yo pa t angaj ek okontr, moun t ka plenn yo. Yo t ka vini d vikt im (abo moun plis ki sav dowlis pa p baÂ’w yich). __yonn ki konpleks : d sten fanm ni twoublay sikolojik ki ka opoz yo tabli rilasion nowmal pi nonm, men, an menm tan-an, k-yo ka rklam nonm. Kif, pou sa rzoud dkontwolay199tala, lespri a yo ka imajinen ki an nonm ka vini kok yo lannuit, toupannan yo ka dmi. K s fanm-tala ka trap satisfaksion pis l-bomaten, l yo ka lv, bra-yo ek janm-yo ka pt mak grafiyajk ti dowlis-la f yo, men a an nivo mo ral, yo pa konmet pies fot pis yo t ka dmi l ou w kok-a fet. Ek, an plis, yo pa t mand dowlis-la ayen S pa t yo ki t atirÂ’y nan kabann-yo. Pou tout bon, nou sav ki apr labolision ladjoukann, sitiyasion fanm ngres pa dj rabonni200 pis laplipa Neg enki adopt menm konptasion s Btj -a kantapou zaf lanmou pi kok. Kivdi yo t ni an fanm lakay-yo__y o t ka rt kon yo ka di, kivdi yo t ka viv ansanm san may__pi yo t ka akoumonsl201 etstra fanm-dw ek yich-dw. S di la sosiolog vini dkri sosit apr ladjoukann-lan kon an sosit madafal202, an sosit ti fondas-li, fondas fanmi-a, s fanm. Fanm ka liv timoun a yo yo yonn ek ka rsvwa nonm tanzantan lakay-yo (souvanm an, plizi nonm difran). Dl, chak yich-la t ka ni an papa ki difran ek wol pa tnel -la, kon yo ka di an sikanaliz, s tonton-an (fr manman an), paren-an ek soutou manman-an ki t ka tjenbÂ’y. Manman-an t an menm tan manman pi papa. Sa pou nou sav s ki kalt mli-mlanj tala pa t ka pl tout fanm ek ki anlo adan yo t simi rt slibat oli yo t svi nonm ma danm-dw. Men, adan menm balanan, atitid red tala t p povotj fri strasion lakay-yo ek s sa ki favoriz dkatman ljann dowlis-la. Dowlis-la t ka vini sa tisf fanm ki t ka rifiz nonm Sa sitelman vr ki, silon tradision-an, dowlis-la bwareng kivdi jwiÂ’y p pa mt fanm-lan i ka vizit a ansent. S enki adan litrati (kontel woman Chronique des sept misres (198 6) ta Patrick Chamoiseau a) ou p jwenn moun ki s yich dowlis. Kidonk anviolaj-la dowlis-la ka f a s an anviolaj vvli pis i pa ka riv ni djennfit203 fanm-lan ni mtÂ’y ansent. Lakay d ziem katgori fanm tala, dowlis-la ka 199 Contradiction. 200 (sÂ’) amliorer. 201 Accumuler. 202 Matrifocal. 203 Dpuceler.

PAGE 84

84riprzant, an ryalit, dkrinay204 yo ka f di nonm ek di konptasion-yo adan lavi tou l jou. 6. 3. SOUKLIYA N/SOUKOUGNAN/VOLAN/BIZANGO Ni an lot kalt zespri ki entrsan pou tidi s souk lian-an (Matinik), soukougnan-la (Gwadloup, Dominik) ek bizango-a (Ayiti). Soukougnan-an s an moun ki pas an lakday pi Dj ab-la pou gen kapasit vol lannuit kontel an zibi. Avan moun-lan f sa fok i tir lapoÂ’y anlÂ’y ekzaktiman konsidir i t ka tir so chimiz oben so wob. D sten kont ka jik diÂ’w ki soukougnan-an ka pann po aÂ’y dy pot a kaz aÂ’y ek l i dvir, anfwa i fini f biten aÂ’y, i ka woumtÂ’y anl k aÂ’y. Soukougnan-an ap mofwaz adan an kalt boul dif k-ap vol adan lafnwarsit205 ek ki kay terboliz moun ki nan chimen oben moun ki lakay-yo. I ka sanm kondir soukougnan-an la pou fÂ’w p men i pa ka blsÂ’w, i pa ka tjwÂ’w. I p vol bagay-ou tou : lÂ’w, lajantriÂ’w kisasaysaÂ… Ki vdi an ljann tankou sala p ge n l n-ap f tan liannÂ’y v sosit bitasion an ? Asipar zaf i ka tir lapoÂ’y ni anlo bagay pou w pi mprizasion s Btj-a t ni ba lapo nw a ek rayisans ki s Neg-la yo menm andidanniz206 afos-afos, pou pwop k oul-yo. Frant Fanon f nou chonj, adan Peaux noires, masque bl anc (1958), ki manni jik nan s lann 1950 la, moun t ka pa l toujou di timanmay ki ni lapo sov (kivdi ki ni lapo kl) ek ki manni yo t ka chach may oben f yich v moun ki t ni lapo pi kl ki yo oben ki t blan. Kivdi adan kalt sosittala, l ou ni lapo nw, ou pa ni pouvw, ou pa ni lajan, ou s an zwo douvan an chif. Okontr, l ou tini lapo kl oben ou s an Blan, ou ka trap tou sa ou l ek menm l ou pa dj rich, moun ka ba Â’w larespektasion. L an moun ka f soukougnan, es sa pa t k l di ki i ka tir lapo nwÂ’y la anlÂ’y ? Es l i ka tounen an boul limi, sa pa s l di ki i t ka antr adan klt oben adan blanch ? My mofwazaj-ta la ka antr adan kad sa Grard Althabe ( ) ka dfini kon librasion grmsi limajin Kivdi l an moun mar, l i kor__ek Neg-la pala koz lapo nwÂ’y la kor bon kalt kor a adan an sosit ki rasis kon so sit kryol la__sel monyen i p ni pou chap di kondisionÂ’y, s imajine n ki i p mand Dj ab-la an pouvw ki estwdin : pouvw tir lapo Â’y akondi on vi chimiz. 204 Critique. 205 Obscurit. 206 Intrioriser.

PAGE 85

85 An Ayiti, bizango-a ka f kon s oukougnan-an, i ka wot po aÂ’y pou vol lannuit ek pou ay f moun dit. Mi sa M. Laroche (31 : 2002) ka di nou asou manifestasion Djab-lasa : DÂ’o vient le mot Bizango et que signifie-t-il ? Si lÂ’on se rfre la tradition orale, le Bizango est le personnage dÂ’un rcit que lÂ’on pourrait entendre raconter peu prs de la manire suivante : depuis longtemps, Ti Jean entendait dire que Dormus tait un loup-garouÂ…CÂ’est ainsi quÂ’un soir, il le vit sor tir de chez lui peu avant minuit. Il le suivit jusquÂ’ un carrefour. L, il le vit commencer excuter toutes sortes de gestes tranges. Quand il eut prononc trs distinctement : Bizango, wt po, mt po 207, tout son corps se dvtit de sa peau et, mtamorphos en une sorte dÂ’oiseau, dÂ’un bond, il sÂ’envola au loin. (s nou ka souliyen) 6. 4. ZONBI Mo-tala ni d vdi ki toutafetma n difran silon ou an Ayiti oben silon ou an Gwadloup, Matinik, Dominik, Sent-L isi ek Guiyn. An Ayiti, zonbi-a s an moun yo ba bw an dit k-ap f Â’l tonb adan an kalt lta ki tou ptr lanm : ziÂ’y fmen re d--dri, tjÂ’y pa ka ba t ank, i pa ka respir ank. Men moun-sala pa m L yo trÂ’y, an bonmitan lannuit-la, s moun-lan ki baÂ’y bw dit -a ka vini dtrÂ’y nan senmiti-a ek ka ramennenÂ’y a lta an moun ki vivan. Selman moun-vivan tala vini an zonbi kivdi i pa konnet tit208-li ank, i pa ka chonj ki kot i t ka rt ek moun fanmiy-li s kontel moun-andw209 baÂ’y. Day, zonbi ayisien an pa sa pal ank : ayen ki Wi-wan Wi-wan i ka jakot210. Bel woman Franktienne la, Dzafi (1975), ka montr nou sa bien. Ni d savan mritjen ki riv dk ouv kiles pwzon s bk211a ka itiliz pou ba an moun laparans i m. Pwzontala, s ttrodotoxine ki nonÂ’y an fwans ek s adan k boubouf212 ou ka jwenn li. S kon sa W. Davis (1985 : 102) : La ttrodotoxine provoque une paralysie entranant une immobilit totale durant laquelle la frontire entre la vie et la mort devient incertaine, mme pour des mdecins expriments. Je nÂ’ai pas besoin dÂ’insister sur lÂ’importance de cette constatation pour lÂ’tude du phnomne zombi. Il devenait clair que la ttrodotoxine est capable de provoquer un tat physique tel que le patient puisse tre enterr vivant. 207 Bizango, enlve ta peau, met ta peau 208 Nom. 209 Etranger. 210 Rpter. 211 Sorcier. 212 Poisson-coffre.

PAGE 86

86 Kidonk zonbi ayisien an pa ni an tjou-patat pou w pi lanmaji oben tjenbwa. Men pou sa enprsionnen moun, s bk-a ka f wol s wanga213 yo f. Yo ka f wol yo kapab rsisit moun-m. Kif menmsi, asou plan a lasians, zonbifikasion ayisien an pa liann pi wanga, adan tet pep-la, s bien sa ki la. S sa pep-la ka kw ek ba nou, s kwayans-tala ki ptalan. L nou ka koutviy zonbi Gwadl oup-Matinik-Dominik-Sent-Lisi-Guiyn la, nou ka konstat ki s an zespri ki toutafetman difran. Adan s pyilasa, zonbi-la s on moun-m kiÂ…vrma n m (san ki yo baÂ’y bw pies doz214) ek ki ka dvir lannu it pou f moun p anl chimen oben ki ka antr adan chanm moun, dl la kay pwop fanmi a yo, po u rdi zotey-yo oben hant kay-la. Kidonk an Ayiti, zonbi-a s an m-vivan tandiski adan s Ti Zantiy la, s an fantom S da y poutji l bk ayis ien an lv zonbia nan sonmey-li, i ka f moun-tal a travay baÂ’y abo moun-la pdi personnalit aÂ’y ek pa ka ch onj hak di lavi-a i t ka mennen avan an. Sten gwo plant, kontel papa Michle Be nett, fanm milatres Jean-Claude Duvalier a (Bb Dok), t ni rpitasion svi plizi santenn zonbi anl bitasion kafÂ’y adan rjion lÂ’Atibonit. Poblenm-lan s pa mand nou es zonbifikasion vr oben i pa vr. Poblenm-lan s chach touv an lespikas ion ba s kwayans-tala ki touv yo anchouk red-dri ki adan te t pep ayisiien an ki adan ta s Ti Zantiy la ek la Guiyn. Kon nou toujou ka f, nou k sy liann sa v so sit ayisien an ek lanmanni i ka woul. Silon sa plizi dkatij ka espitj fok mt zonbia an rilasion pi kondision ti s Neg-la t-ap viv an pyi-sala, ki avan ladjoukann ki apr lendpandans (1804) An tan s t B tj kryol ki t met, Neg-la t ka travay pou ayen baÂ’y ek magrsa, i pa t ka trap pies rkonpans. Tout laviÂ’y s t trav ay, risivw imiliasion, sibi kout lengwez215 ek l i t f tan maw onnen, si ou vw yo t pong nÂ’y, yo t ka jik koup jarÂ’y oben piÂ’y. Oben tjwÂ’w si ou w i t bril an pies-kann oben lv lanmen (oben tjw) tjek Blan. Ki i t ka obyi Met-la, ki i t ka f tet red, djouk-la t ka viv yon sel la vi : tan an sou-chien. I t ni menm val ki bef, chouval, meb oben kay ek nonÂ’y t ka vini dni -dy asou lak vant bitasion l yo t ka f lis s bien-an. Kidonk pa t dj ni anchay difrans ant lavi ek lanm ba an Neg ki t ni chenn nan piÂ’y. S pou sa anlo adan yo t simi tjw k-yo (oben yo t ka pann k-yo oben yo t ka val lang-yo alanv). Lanm t jis prfrab pas kalt lavi-tala pis, adan kwayans s bosal216la anfwa yo t mouri, nanm-yo t-ap dvir lan Ginen (ki s non lÂ’Afrik an tan ladjoukann). Kidonk lavi an Neg asou an bitasion Sen213 Sorcellerie. 214 Poison. 215 Fouet. 216 Esclave n en Afrique.

PAGE 87

87Domeng t lavi an m-vivan Af ritjen-an ki t fini dbatj a t ped tit-li, i t ped fanmiy-li ek i pa t ni posibilit itiliz zpon natirel li (lang natif-natal li) pis yo t ka spa r Neg ki t ka pa l menm lang-lan pou yo pa t lv gawoul217. S poutji zonbi-a ka yen ki f Wi-wan Wi-wan oli i pal kon tout moun. S lang lÂ’Afrik la m blip anfwa Afritjen-an dbatj lÂ’Anmrik, sof ad an d sten chant vodou ti moun pa ka konpwann vdi-yo ank. An final di kont, zonbi-a ka riprzant Neg bosal la, pa Neg kryol la ki, li, t ja abiti pi nouvo pyi-a davw i t n la. Neg kryol la ka jw wol gad218 zonbi, koumand zonbi pou kont bk-a ki, li-menm, ka riprzant Btj an tan lontan an. Annou pa bliy ki l ranboulzay-la pt at Sen-Domeng, as ou s 550.000 djo uk neg la ki t ka viv nan pyi-a, apochan219 500.000 anpami yo t n an Afrik S enki 50.000 Neg kryol ki t ni ek laplipa adan yo, s pa adan s pies-kann lan yo t ka djoubak. M-R. Tr ouillot (1998 : 24) ka sou liyen ki s s tala ki mennen vr goumen-an : The original rebellion involved primarily slaves located on the plantations that were burned, even though some historians infer maroon participation. Further, there are indications that slave drivers and privil eged slaves established the inter-plantation network of communication without which the widespread revolt that destroyed the northern plains and launched the revolu tion would have been impossible. Kon G. Barthlmy ( ) ka espitjÂ’y tou, diskoupay220tala ant Neg afritjen ek Neg bosal jw an wol andidan goumen -an li-menm pis s Afritjen-an t l vir konstwi lavi tribal yo tandiski s Neg kryol la t l konstwi an lta asou model niopen an. Kivdi lansanm s Neg Sen-Domeng lan t ni menm lnmi-a, s Btj-a, me n yo pa t ki menm jan-vw221 divini a yo. Konmva222 s Neg Kryol (Toussaint-Lou verture, Dessalines) oben Milat (Rigaud, Ption) ki t met-a-manyok ra nboulzay-la, s yo ki genyen ek yo pa f ni yonn ni d : yo ba ti an lta pi an nouvo no (Ayiti), an nouvo drapo (bl-wouj), an chant-gloriy223 nasional ( La Dessalinienne ) ek an konstitision. Ak anfwa Jean-Jacques Dess alines vini przidan Ayiti, primi bagay i f, s pongn s chef neg-mawon an, ki t d bosal ek ki t ka sanbl adan d sosit sigr kon ta s Bizango-a, pou koup tet-yo. Kivdi sleb pawol-vandouvan224li a, Koup tet, boul kay pa t valab 217 Rvolte. 218 Gardien. 219 Environ. 220 Rupture ; cassure. 221 Conception. 222 Etant donn que. 223 Hymne. 224 Mot dÂ’ordre.

PAGE 88

88enki pou s Btj Sen-Domeng lan Kidonk l moun ka di Ayiti s primi lta/rpiblik neg asou lat fok yo prsiz lamenm asou larel oksidantal la Yon ksion nou p poz k-nou s poutji ljann zonbi a kontini woul an Ayiti abo s Neg-la libr k-yo ek pyi-a vini an pyi ki endpandan ? Rpons-lan ka tij direk timan di sa nou sti vw la : ba boul pep neg la (kivdi dsandan s 500.000 bosal-la), ayen pa t vritabman chanj. S Neg kryol la ek s Milat-la anni var bitasion s Btj-a ek yo f bosal travay ba yo ekzaktiman kon an tan la djoukann. Sa vr ki, l mitan 19 siek-la pwan, pres 2/3 s gran bitasion-an touv yo chiktay ek chak Neg trap d-twa ti kawo t i t lib travay kon i t l. Men s t pou mennen an lavi madjendjen225 pis s ti chiktay t-tala pa t rantab : yo t apenn sifizan pou nouri an fanmi. Kif ni d Ayiti difran ki voli kantkant, san vrman migannen : Ayiti s vi l-la ek s dni gran bitasion-an (pwopriytyo t-ap viv nan vil-yo) ; Ayiti s ti k awo t a, sa yo ka kriy nan kryol ayisien an pyi-andh kivdi p yi tranj Konsidir dsandan s bosal-la, milion ek milion moun, t d tranj nan pyi-a L ou vw ou tranj adan pwop pyiÂ’w, ki sa ou y dot ki an zonbi ? L an lta gloubap226 ka pijÂ’w anba taks ek lenpo san ki i konstwi pies lawout, pies lkol, pies lopital baÂ’w, sa ou y dot ki an zonbi kivdi an moun ki k-ap kontini viv men ki mouri an menm ta n ? Ek l an diktat kon Franois Duvalier dtounen rilijion vodou a pou mofwazÂ’y an wanga, an tjenbwa, ki sa boul pep la y do t ki an pep zonbifi ? Kidonk zonbi ayisien an s pa an kr yati ki mchan, s pa an kryati ka fÂ’w p : okontr i s an bb, an tb, an moun san fos, san nef, san ryaksion. An kryati ou blij fout kout lengwez pou i travay baÂ’w. Kidonk an kryati ou ka plenn sÂ’y. Okon tr, zonbi s Ti Zantiy-la, s an kalt Djab tout moun ka kr enn. An kryati ki ou pa ka w men ki p bar chimenÂ’w oben vini terbolizÂ’w andida n lakay-ou. Kif zonbi-tala ka san anpil fantom tradision niopen an ek s poutji l ou ni an zonbi an kaz aÂ’w, ou ka f oti an lab katolik, an ekzsis, pou i bni kaz-la ek f zonbi-la pwan lavol. An lespikasion nou p ba asou sa s ki, okontr di SenDomeng, laplipa s djouk-la at Matinik-Gwadloup-Dominik-Sent-LisiGuiyn t n ek lv lÂ’Anmrik menm. Pa t ni kalt diskoupay-la ki ou t p konstat Sen-Domeng la ant djou k bosal asou an b ek djouk kryol asou an lot b. Kif enfliyans niopen an touv i t dis fwa pi f at s Ti Zantiy ek la Guiyn la ki at Sen-Domeng. 225 Misrable. 226 Prdateur.

PAGE 89

89 6. 5. MOFWAZE-LA Mofwaz-la (mo-tala ka vini di fwans-a mtamorphoser ) s an moun ki ka tounen an bet lannuit. Pi souvan ki rarman, s an chien moun-tala ka tounen men dl, i p pwan fom pl izi dot bet kontel zwzo, zanndoli ek anganman227. I p pwan fom plizi bet an me nm tan tou : dimi-chien dimikapolad oben dimi-chien dimi-zwzo Kon pou soukougnan-an, s Djab-la ki ka ba moun-lan pouvw-tala aprza vw yo pas an lakday. Avan nou koumans dkatiyaj lja nn-tala, nou l ba d kontel228 nou jwenn adan wouchach nou mennen. Enf mat-nou an t an nonm ki t ni 72 lann asou tet-li ek s nan komin Lowen (li-N Ma tinik), adan an lakanpay yo ka kriy Masdwn, nou disk it piÂ’y. Mi sa i rakont nou : An lann 1962 oben 63, man pa ka bien chonj ekzaktiman, mwen pi twa kanmarad-mwen, nou bit asou an moun ki t tounen an chien. An tan-tala, lawout-la ant Masdwn pi bouk-la poko t luiloud. S t an mov lawout, plen pi tou, ki loto t p itiliz. S pito kanmiyon ka chay kann ek kabouw ki t ka pas adanÂ’y. Yo t ka pt kann ba lizin Fon Jan Lib la. Eben, yonn adan s kanmarad-mwen an t trap an pos kontrimet lanmri Lowen ek i t genyen an bel loto nef. An Simca Aronde jnabriko. Nou t ka ponmnen adanÂ’y toulong, li, an manmarad-mwen pi mwen. Nou t ka frkant tout bal-payot ki Lowen ki Lajoupa ki Baspwent ki Marigo. An tan-tala, nou t d jenn banboch.Ha Ha Ha !Â…Eben, mi anvwala misi touv i anmour an chabin zi v ki t ka rt Masdwn ek, abo lawout-l a t anchien, i t ka mont w kapistrel-la omwens d fwa pa simenn. Man t las ka diÂ’y kon sa : Jojo, ou k fini pa dkal lotoÂ’w la, wi Ou p k f sa pou lapti ti manzel-la. DiÂ’y dsann wÂ’w nan bouk, b bondi M asipar chabin-la t ni tet-li__ou za konnet karakt fanm chabin, hon !__ek an jou-osw, i t envit Jojo adan an touf-yenyen229 ki t pou fet lakay an tontonÂ’y, Masdwn menm. Jojo mand m wen pi lot kanmarad-la akonpayÂ’y. Nou al, nou anmiz k-nou plen bouden-nou pi l ou w d z di maten pwan, Jojo di nou kon sa : Lzom, annou bay-dsann Dmen bomaten, man ka pwan travay-mwen a yui-t. Nou l twa-a, nou batj ab loto-a ek n ou koumans dsann. Gwo lapli t fs kÂ’y at an lannuit-la ek lawout-la t ank pli mov ki l ou w nou t mont a. Dlo larivi-a t jik anvayi lawout-la, i t chay an mso chimen an al. Anlo woch, ki t denngol di s mn-la, t ka barÂ’y tou. Anba loto-a t ka konyen bon konyen. H-h An l, mot loto a anni rt blip Man pa sav es s ny i t ny men i anni m anl nou. An tantala, pk t ni dmar, s mannivel ou t ka svi pou f loto dmar. Jojo dsann at, i four mannivel-la an djol loto-a, i kouman s tounenÂ’y. I tounenÂ’y, i tounenÂ’y. Ayen pouÂ’y Mot-a t ka rifiz vir patiÂ…An lpok-tala, pa t ni anlo kay an bdaj lawout Masdwn la kon atjman ek s pa pies ka lt soukou psonn t p pt ba nou. Kif nou di zaf k sa Nou di nou ka rt dmi andidan loto-a. L landmen maten, moun t blij pas ek yo t k ba nou an pal. Al, kon sa y a, nou enstal k-nou bien malman 227 Camlon. 228 Exemple. 229 Bal campagnard.

PAGE 90

90pou dmi. Ou sav, Simca Aronde s pa t loto ki t ni anchay plas adan yo, kif nou pa t alez ek nou pa t ka riv pwan sonmey. S adan an kalt dimi-sonmey nou twa-a t yÂ…H-h Apipr kot d z di maten kon sa, nou anni tann an tanbi230 dw-a. Nou lv fap Nou gad atrav s vit-la. Siel-la t klsi titak ek lapli-a t sispann tonbÂ…eben, ki sa nou w ? FidjirÂ’w ki sa nou w !Â…Nou w an kalt gwo mal papa chien gwos an bef. Ki sa man ka di a ? Gwos an bouva231. Chien-an t ka tounen-vir alantou loto-a san rt, i t ka konyen anl kawosri-a ek anl s vit-la blo blo blo Nou pwan p. Chien-an t ni d kalt gwo zi wouj gwos d fouyapen. Lang-li t long pas bra-mwen ek tjim t ka sti dw di djel-li. Kantapou danÂ’y, pa menm pal S t d koutla fil toubannman. An plis, i t ka woukl, i t ka woukl : Aww Aww Aww Abo s vit loto-a t fmen, nou t ka tann wo ukl-a ek sa ba nou lakarel. An l, bet-la koumans ka chach pt vit ari loto-a. Al, konp-mwen an, Jojo, i pwan kouraj-li deux mains 232, i rap mannivel-la, i ouv lapot loto-a, i dsann at, i fout bet-la wap wap an mitan zkal-tet. Bet-la woukl pli f ank I tjil pi i fons anl Jojo. Jojo vir foutÂ’y wap wap an tet. Al, bet-la chap-kouri, ka jenmi kon an timanmay ki bizwen bibonÂ’y, i disparet an bwa-a. Nou rt fmen andidan loto-a, ka vy es i t k dvir, entjet kon d tajetÂ…Nou pa t ka pal Nou pa t p di yon sel mo Nou pk t janmen w an kalt bet kon sa an lavi-nou. I t tou ptr an chien men i t dis fwa pli gwo pas an chien S a l-tala, nou konpwann a ki sa nou t ni af. S t an moun ki t tounen an chien Tjek malfent, tjek tjenbwaz Â…An tan-tala, t ni bon enp tjenbwaz lakanpay, s pa kon jdi-jouÂ…Katr di mate n pwan, sen tj pwan, si z rivÂ…Douvanjou paret. Nou pk t ka noz dsann ab loto-a. Nou t sav ki pa kot si-z dimi kon sa, kanmiyon kann t k koumans pasÂ…H -h An l, nou tann kalvakad an chouval an chimen-an. An kavali dwet t ka dsann nan bouk. Nou t jwa. Nou l twa-a, nou dsann at pou sa mand kavali-a an pal. M ki sa nou w ? Man sav ou p k kw mwen !Â…Nou w an gran Milat asou an bel chouval blan ka dsann. Nonm-lan t ni an pansman plen san alantoun tet-li ek i t ka sanm sa ki t gri bon kalt gri a. L ou w i riv ora nou, i doubout chouval-la pi i voy ba nou : Bann isenbot Y osw, zot fout mwen an kout bann f an tet, enben aprzan man k ranj tjou-zot ba zot, zot k sav Ansanm Milat-la di sa, i fout chouval-li d kout talon, i chap-dsann o galo. Nou rt estbkw Wi, pa ni dot mo : estbkw. Epi Jojo sy f mot-a vir pati pi mannivel-la men mot-a pa t l tann mach. S pati i pa t l pati pies An l, man rt man di s d kanmarad-mwen an kon sa : Bon, ga sa, man ka dsann Fon Jan Lib. Asir man k jwenn tjek mkanisien an lizin-lan. Atann mwen isiya Yo asept ek man bay-dsann a pi adan vi chimen-an ki s lavalas lannuit la t dpotjol plis ank. Pi-mwen t plen l abou, bel pontalon flannel mwen t kouv pi tach labou. Man mach pres an dimi- pi man riv Fon Jan Lib. I t bonn bonmaten toujou ek pies mkanisien pk t riv. Fal man t atann jis a s-t, s-t dimi kon sa gadien lizin la di mwenÂ…An final di kont, yonn man t konnet fini pa riv pou pwan travay-li an lizin-la. I asept mont rpar loto-a ba mwen. I batj mwen anl chouvalli ek nou pati-montÂ…H-h Nou pk t f an tjilomet, ki sa nou ka w ? An boul 230 Vacarme. 231 Taureau. 232 En franais dans lÂ’entretien.

PAGE 91

91moun an chimen-an, ka al-vini, ka pal f. Fanm ka rl anmw, bagay kon sa. Mkanisien-an rt i di mwen kon sa : Eb, sa ki pas bonn bomaten an, fout ? L nou riv ora s moun-lan, nou w loto Jojo a mat tet anba adan an ravin, kat woul-li anl Plizi moun t dsann an ra vin-la pou pt yo soukou men s d k dmantibil yo ramennen anl lawout-la. Jojo ek lot kanmarad-mwen an t ped lavi-yo Sa t red a w toubannman San toupatou, bra ek janm pt, zi krvÂ…Sa ki pas s ki apr man t pati-dsann Fon Jan Lib la, Jojo oben lot boug-la dwet t sy mannivel-la an lot kou ek kou-taa mot-a dwet vir pati. Kif yo dwet batj ab loto-a pi yo dwet bay-dsann pou yo t sa ratrap mwen. S sa man ka sipozÂ… Toujours est-il que 233 loto-a mat adan an ravin ek s d kanmarad-mwen an trap lanm-yo Man p pa diÂ’w plisÂ…Poutji mwen, man pa m, man pa pwan f adan sa ? Man kw s davw man pa t f chien-an ayen. Jojo t foutÂ’y ets tra kout mannivel an tet ek lot kanmarad-la t dsann voy woch dyÂ’y l bet-la t ka sanfui. Mwen, man t sitelman p ki man t rt sr adan loto-a Kidonk s kaponnri234-mwen ki sov mwen. Wi, kaponnrimwenÂ… Apr nonm-lan rakont nou istw-tala, nou chach vrifi es sa t vr. I t ba nou non s d kanmarad -li a ek fanmi a s d boug-la konfirm nou ki yo t m adan an aksida n loto anl lawout Masd wn la aprzavw yo t sti adan an touf-yenyen. Yo di nou ki yo t tann pal di an zaf gwo mal chien ki t tounen-vir alantoun loto -a l i t tonb an pann an mitan lannuit-la. Yo jik ba nou an endik235 ki enfmat-nou an pa t ba nou (ki i t bliy ba nou ? ki i pa t l ba nou ?). Milat a chouva l la ki t ni pansmanan alantoun tet-li a, s t Â…papa Chabin-la ti Jojo t ka zay a L nou ritounen w enfmat-nou an pou mandÂ’y lespikasion asou endik-tala, i rifiz pal ba nou. I jik entdi nou pit b lakay-li ank Men mofwaz-a s pa enki an moun, kon nou fini w a, ka tounen an chien. Ni sa ki ka tounen an sertjez tou. Mi sa an lot enfmat, ki t ni apochan swasant lann ek ki ka viv nan komin Voklen (li-Sid Matinik), rakont nou : Sa man k diÂ’w la fet d-twa lann apr sikln Edit236 pasÂ…Sikln-tala t dray pyi-a ek pres tout pibwa t at, soutou nan komin-mwen, Voklen. Mwen, s karti Pakma man ka rtÂ…Ou ka w ola sa y ? S an ti karti ki b lanm, tibwen avan MakabouÂ…Enben, an jou-osw, man t sti nan travay-mwen__man t ka travay ba an Btj, Met Aslen__ek man t ni d sach konmision an lanmen-mwen ki man t fini genyen adan boutik Man Fafa aÂ…Madanm-tala za m dpi bon enp tan, ou dwet pa konnet liÂ…Eben, l ou w man pwan ti lal-koko a ki ka mennen a kay-mwen an, man anni tann fioup Man tounen-vir-gad, man pa w ayen. T ja ka f gwo nw abo i t 233 En franais dans lÂ’entretien 234 Lchet. 235 Information. 236 En 1967.

PAGE 92

92apenn s-t di sw. Nou t an mwa novanm il--vrÂ…Man w an kalt gran lonbraj pas dy do-mwen ek pa anl tet-mwen ek bagay-la vir f fi-i-ou-ou-oup Man kontini vans an manni pli lant tj-mwen ka f vip-vap. L man t pres riv b kay-la, man ka psivw an bagay nw ek long ki lonj nan mitan chimen-an. S t an sertjez Wi, an bel gran sertjez ki t asti tj akwdi an meb, akwdi an komod. Abo t ka f gwo nw, i t ka klr-dif konsidir an moun t fini listrÂ’y. Man frennen net Man pa t sav ki sa pou man t f. Man rt doubout apipr an kard ka vy sertjez-la pi man di k-mwen kon sa : Bon, man k pas asou kot Man pa ni af pi sertjez-taa, man pa ni af pi pies moun-m, kidonk man pa ka w poutji i p k kit mwen bat chimen-mwen. S pa dwet dy mwen i yÂ… Kif man sy pas aladwet sertjez-la. H-h Man pk t fet kat pa ki sertjez-la dplas kÂ’y, i vini, i bar chimen-an la m an t l pas a Man tjil, man sy pas agoch kou-tala. Kisa Sertjez-la vir dpl as, i bouch chimen-mwen ank an fwa. S di la man konpwann ki sertjez-tala dwet t an sertjez voy. Oben, n moun-m a ki t adanÂ’y lan t ni tjek af pi mwen. Man t sitelman p ki lamen-mwen t ni latranblad ek koutla-mwen t ka bat kont janm-mwen. Man di k-mwen kon sa : Bon, zaf k sa Man p k antr lakay-mwen osw-a. Man dvir chimen ek man koumans rimont lal-koko a gran balan. L ou w man t pres riv an bout-li, ki sa man ka w ? Sertjezla Sertjez nw ek briyan an ka bar lawout-mwen toujou. Tj-mwen mantj dpann Man gad adwet, man gad agoch. Ayen ki razi ki t ni l d b lal-koko a. Enposib antr adan yo pi nws-a Man rt man di k-mwen kon sa : M ki sa man f an moun, han ? Man pa t ka chonj man t f psonn pies movezt. Alos, poutji sertjeztala t l opoz mwen rantr lakay-mwen ? S di la man chonj an bagay gran-papa mwen t ni labitid di mwen. Misi n nef lann avan yo aboli lestravay, kidonk i t konnet anlo riz vi Neg an tan lontan, bagay ki t sti nan Djinen, ou ka w !Â…I t di mwen kon sa : Tibolonm, si ou f tan bit anl an sertjez ka bar chimenÂ’w lannuit, pa p Pa kaka anlÂ’w S tjek mov Neg ki tounen se rtjez pou sa anmerdÂ’w. Mi sa pou f, bougmwen : ou ka anni vir do ba sertjez-la ek ou ka vans dwet anlÂ’y an mach ari, do tounen si ou simi. Pa al two vit, non Vans ti pa-ti pa, pianm-pianm, jiktan ou riv a an dimi-met sertjez-la. Tan ou ka vans, jt kout-zi ant d fant katjÂ’w pou w ola ou ja riv davw fok pa piÂ’w menyen sertjez-la pies toubannman. Si sa riv fet, ou ka trap an mapianm237 pou lrestan laviÂ’w, wi L ou k riv a on dimi-met sertjez-la, pliy jounouÂ’w dousman ek anni asiz anlÂ’y blo S sa man diÂ’w la : asiz anlÂ’y S bondaÂ’w selman ki andwa menyen sertjez-la. I k f gwo so, ou k tann an vwa ka gwonyen andidanÂ’y, pa otjipÂ’w Rt asiz anlÂ’y jiktan douvan-jou riv. L soley paret, sertjez-la k disparet. M, tansion an bagay Fok pa ou chap-tonb at-a l ou w sertjez-la k disparet. Fok pa bondaÂ’w me nyen at-a sinon ou ka risk trap an vi bles. Kif ansanm ou w siel-la klsi, koki zi Â’w anl lorizon ek l ou k psivw primi ryon soley la, anni lv kÂ’w flap Mi s sa gran-papa mwen t rakont mwen l man t tibolonm. S t avan ladj, avan lpok Lanmiral Wob238. Al, man pwan dsizion f sa i t konsy mwen f a. Man vans an mach ari asou sertjez-la, man asiz anlÂ’y. Tan man ka diÂ’w sa-a, kisa 237 Plaie purulente au pied ou la jambre, rpute incurable. 238 Amiral Robert, commandant en chef des forces franaises aux Antilles pendant la deuxime guerre mondiale et gouverneur de facto de la Martinique.

PAGE 93

93Sertjez-la ka koumans soukr, ka soukr, ka soukr, anba mwen. I t kon an bet ou mar o pitj ek ki bizwen chap. Epi andidan sertjez-la, an moun t ka gwonyen, ka pal f pi an lavwa ka sti pa tou-nen, sanki man riv szi yon sel pawol adan sa i t ka di a. An plis, bonda-mwen t ka bril mwen konsidir man t asiz anl an woch ki t rt anba soley tout an jounen Man rt kon sa dpi apochan s-t di sw jis a sen-tj di maten, ka goumen pi Djab-la pou i pa t voltij mwen at. Sa t red toubannman, gason An l, an fifin lapli tonb, i mouy mwen men man pa sti anl sertjez-la. Apr sa, sonmey vini bar mwen men man riv vir ouv zi-mwen. Twa fwa man pwan sonmey, twa fwa man ryisi vir ouv zi-mw en. Mal pou mwen, katriyem kou-a, man pwan f Jou bar mwen ek sertjez-la s anfui Man pa w a ki moman sa fet ek man anni chap-tonb at-a, anl bonda, blo Men, man t sitelman jwa ki Djab-la t foutlikan ki man pa otjip di vtisman-an gran-papa mwen t ba mwen an. Man kouri lakay-mwen davw fal man t benyen k-mwen, mt an mso manj anl lestonmakmwen avan man t pati an travay. Lakay Btj-a, Met Aslen, pa t ni zaf riv an rita, non !Â… H-h L man riv b kay-mwen, man ka rimatj ki sa ? Ki tout s lapot-la ek tout s lafinet-la t gran ouv. Wi, gran ouv L ou gad, l man ka pati l bomaten, man toujou t ka fmen kay-la bienkonmifo. Pa pou vol Pa t vi vol lakanpay nan lpok-tala kon atjman, men s t pou bet. Ch ien san met, poul, bet kon sa, fok pa yo t antr adanÂ’y. Al, man gad pa an finet ek man dkouv an lot bagay ki f mwen sot : man t ni d lanp a ptwol, yonn ba latjuizin-la, lot-la ba sjou-a, ben l d-a t limen Yo t limen gran-jou !Â…Al a l-tala, man pa ka sr pou avwÂ’w ki man pwan p. Man chap nan lal-koko a ek man di k-mwen kon sa man kay w s kanmaradmwen an, ki ka travay pi mwen lakay Met Aslen an, pou rakont yo sa ki t riv mwen. Man t nan mitan lal-koko a l man w an lonbwaj ka pas anl tet-mwen fioup I t sitelman laj ki i riv bar limi soley yui-t di maten-an Tan pou man diÂ’w sa, lonbwaj-la anni rap koutla-a nan lanmen-mwen pi i fout mwen wap anl katj Man trilbich afos kou-a t red. San koumans koul al-pou-vir. Man ridoubout pou sy vir mach men man tonb lta ek l ou w man ripwan konsians, man t kouch anl an kabann lopital Maren. Man f pres d mwa dimi lopital afos blsi-a t sri. Dokt di mwen kon sa ki koutla-a t mantj koup art flmoral239 mwen. Si i t menyenÂ’y, man t m S Met Aslen li-menm, ki t vini w es man pa t malad, ki touv mwen lonj adan lal-koko a, ka ped san-mwen. Man t anni tonb lta S li ki chay mwen lakay-li, anl do chouval-li. Ek apr, ab lotoÂ’y, i mennen mwen lopital Maren. Yo ka diÂ’w Btj mov, Btj sisi, Btj sila, men sÂ’ou w Met Aslen pa t vini ora mwen jou bomaten-tala, ben man pa t k la douvanÂ’w, ka pal piÂ’w jdi-a. Tan man t lopital, man pwan tan katjil asou sa ki t riv mwen a ek man konpwann ki sertjez-taa, s t an moun ki t anvoulwaw mwen. S an moun ki t tounen an sertjez pou terboliz mwen ek l i w man asiz anlÂ’y tout lannuit-la ek s pa an med i t p f mwen, i dwet lv mouch-wouj, i fout mwen an kout koutla anl katj pi pwop koutla-mwen. Man riv a lakonklizion ki s pa t dot ki Alb Gran-Zorey. Misi t an boug ki pa t ka travay ba psonn. Travay-li s t atann lapey-nou tonb, l-sanmdi an midi, pou pwopoz nou vini jw danm, domino oben kat piÂ’y. Misi t an mapipi adan tout s j-tala ek labitid-li s t dbantj s ouvriy agrikol Met Aslen an. I t makak pas ayen : dl, i t ka kit d sten moun genyen, kon sa psonn pa t p mfi diÂ’y. Eben, d jou avan man t bit asou sertjez-la, man t f an kout domino pi Alb. Lachans t anl mwen jou-tala pis 239 Fmorale.

PAGE 94

94man genyen tout lajan boug la. L man diÂ’w tout, s tout I pa t rt menm an dni sou pou i genyen an partant240 Kou-tala, s pa t Alb ki t kit mwen genyenÂ’y pa annespr. S ped i t ped ek sa t griÂ’y toubannman. An plis, tout moun t ka f lafet piÂ’y adan ti krey-moun lan ki t adan kay-wonm lan, pa dy boutik Man Fafa a. Alb t adjendjen Al, i dsid foutlikan men avan i pati, i djl : Ni Neg isiya ki ka f d bagay ki two f ba yo Yo pk sav ki moun man y, hon Man pa ka ba yo d jou pou yo rt an kot. Zaf d jou-tala t rt matj an lesp ri-mwen ek man sten kou-koup s Alb GranZorey ki t tounen an sertjez, an Djab, pi ki t tounen an lonbwaj apr, lonbwaj-la ki t anni rap koutla-mwen an lanmen-mwen pou rach katj-mwen anÂ… Si nou ka kontini dkatiyaj-nou, nou ka w ki Djab-la p manifest kÂ’y san i antr adan k moun-lan kon pou dowlis, soukougnan ob en mofwaz. I p pwan dot fom : s kontel sa yo ka kriy Antikri ( Ant-Christ an fwans) oben Ti Mons. S ki sa an Antik ri ? S an kalt ti bet tou piti ki ni gran dan fil kon razw, ka dbd di machwÂ’y, ki sitelman slra ki metli blij mar v on kod oben an chenn nan pi kabann-li. Si ou w met-li s bliy baÂ’y manj, i p rap lanmen oben janm met-li ek gloubap241 li. Pou sa obtienn an Antikri, fok ou rkip r z an poul n w ponn an vandrdi sen ek ou mtÂ’y kouv panna n 40 jou anba zsel-ou. 6. 6. CHOUVAL TWA-PAT An lot fidji Djab-la ka pwan, s ta chouval twa-pa t la. An bonmitan lannuit, ou ka tann an c houval ka galop atrav la kanpay-la oben adan s lari bouk-la ek s anni twa f ou ka tann ka konyen at-a. Pou moun jodijou ki pa dj abiti pi chouval ank, sa tibwen red pou konpwann, men fok nou sav ki, an tan lontan, jik pa kot 1930-40, kavali t an bagay ki t frkan adan s pyi-nou an. Day, l an moun t ka pas wÂ’w lakay-ou pa kot midi, kivdi a l ti moun ka manj yo t ka akyiÂ’y pi an ti fraz ironik : Ou sa mont chouval, konp Kivdi moun lontan t kapab rikonn et lanmanni an cho uval t ka galop, es i t ni tout fÂ’y anba saboÂ’y, es i t mantj an f oben es i t ka bwt. Pou tout bon, an chouval ki mantj yonn oben d f pa ka vans menm manni yonn ki ni kat fÂ’y. Tanbi242-a i ka f a, kisiswa anl t, anl chimen woch oben anl luiloud243 toutafetman difran. An tan-tala, machoket244 t 240 Partante dernier verre de rhum que lÂ’on boit avant de quitter un lieu. 241 Dvorer. 242 Bruit. 243 Asphalte. 244 Forgeron.

PAGE 95

95an mti ki t p rapt Â’w bon lajan si ou vw ou t ka travay an manni obidjoul. Kidonk moun ka prta nn ki, d sten lannuit t i lalin pa t kl, yo t ka tann tanbi an chouval twa-pat (swa i ni twa f selman swa i ni vrman twa pat kivdi i ni yonn ki koup) ka al-vini ad an karti-yo, ka f bon dzod, ka galop toupatou. Asou zaf es s twa f ch ouval-la ni obe n es i ni an pat ki koup, mi sa misi Rmon D. an gran-nonm Vokl en rakont nou : Ou ka poz mwen an ksion man pa janmen katjil asouÂ’yÂ…Pou mwen menm, an chouval twa-pat, s an chouval ki pdi an f. Ou sav, an tan lontan, moun t ka mont chouval anpil ek yo pa toujou t ni tan al lakay fojwon. Oben dl, ptet, yo pa t ni lajan pou sa. F ti nou t ka risivw di Fwans pa t dj bon, yo t ka rach vit. Man pa p diÂ’w poutji. Bon f-a t ka sti nan pyi panyol, Bnzwel oben Kolonbi, m yo pa t fasil pou avw. S piti gwo Btj ki t ka riv trap yoÂ…Sa ja riv mwen plizi fwa, an tan-an, di pri dy kanmarad-mwen pou zaf yo pa t ka otjip fr chouval-yo bienkonmifo. Man t ni yonn, Jesn, misi t an boug sanfout. S dy konba kok i t y, s kok-djenm selman i t ka w. I pa t ka otjip ni di madanm-li ni di yich-li, s kok i t kontan. I dwet t ni pas trant kok-kalabray pa kot Pakma. Enben, chouval Jesn t toujou mal fr ek chak l i t ka vini ora mwen, dpi chouval-li t pwent an chimenanb, man t ka rimatj lamenm ki chouval-la pa t ka mach bien. T mantjÂ’y an f oben an f t pres pati anba saboÂ’y. Kif man t ka chi dy Jesn : Ou p pa ka f an bet w miz kon sa, tonnan-di-di Bondi pa di sa Ou l man baÂ’w an lanmonn pou ay fr chouval-ou lakay Jisten ? Jisten t an fojwon ki t ka rt Ravin-Plat. Magr sa t lwen Pakma, tout moun Pakma, s li yo t kay w davw misi t ni bon rpitasion. Sa vr i t ka mandÂ’w ch, men l i t otjip di chouval-ou baÂ’w, ou t la pou twa-kat mwa kon sa. S lzot fojwonan, s t an bann tjok : apr twa simenn, fal ou t vir ay w yo. Mwenb menm, man t ni an chouval, men s pou gran lokazion, batenm, may, lafet patwonal, man t ka svi piÂ’y. La plupart du temps245, s an mil man t ka mont pou ay an travay. 6. 7. JAN-GAJE/ANGAJE N s pa zaf jan-gaj a nou t dwet koumans ltid-tala asou difran fidji Djab-la ka pwan annan kilti kryol la. Pou di vr, s li ki pi senp : an jan-gaj (oben an angaj), s an moun ki pas an lakday pi Djab-la pou d rzon ki fondal-natal246. Mi yo : __oben pou i trap riches kontel kay, bel loto, lajan oben l ek mennen an lavi gwo-tjap. __oben pou i vini an tjenbwaz, an ga d-d-zaf, an moun ki sa li divini a moun, ki ka pwotj moun kont l-m al oben ki ka voy, okontr, lmal kont moun. 245 En franais au cours de lÂ’entretien. 246 Fondamental.

PAGE 96

96 S d model jan-gaj tala pa toutafetman menm parey. Primi-a s nenpot ki moun ki dsid an jou sti adan lanmiz-a ti i ka viv la, bokant ti laviÂ’y kont an lavi gwo-tja p. Kalt jan-gaj tala ka pas an lakday direk v Djab-la atrav vi liv kontel Le Grand Albert Le Petit Albert kisasaysaÂ…Adan s liv-lasa, i p jw enn d formil majik ki ka pmet li antr an kontak pi Djab-la. Nou ka rimatj ki tout s liv-tala, s liv ki sti an Fwans ek ki ma tj an fwans, kivdi Djab-l a ti moun-la ka pas an lakday piÂ’y la, s pa an Djab karayib, s pa an Djab afritjen, s pa an Djab zendien : s an Dj ab niopen. Men fok pa no n pli nou bliy ki, pi pwossis kryolizasion an, toujou ni mofwazaj ek migannaj ka fet adan lman kilti kryol la ka prt. Ki f, nan tet moun-la__ek adan ta moun ki ka di oben ki ka kw i angaj__Djabtala pa ka sanm pies riprzantasion Djab-la ti lgliz katolik la ka difiz a kivdi an kryati nw pi kn ek an gran latj ki ni an tridan nan so la nmen. Riprzantasion Djab-la ka vini an kalt migannay s difran ptr a Dj ab-la nou za dkatiy a. Nou ksionnen yonn-d moun ki t ka prtann yo t konnet jan-gaj adan laliwonday247yo. Mi sa d adan yo rponn l nou mand yo ki manni y-ap riprzant Djabla nan tet-yo : __an madanm, pab 50 lann, ki ni an boutik adan lakanpay Mn-d-Zes (komin Sent-Mari, asou la kot N-Atlantik Matinik) : Ou ka poz mwen an ksion ki red, an ksion man pa janmen rflchi asouÂ’yÂ…Ki manni man ka w Djab-la ? Eben, pou mwen menm, Djab-la s an jyan, an moun ki twa fwa, kat fwa pli wo ki an moun nowmal. I toujou ni an rad ki blan anlÂ’y, an kas blan anl tet-li ek an baton blan an lanmenÂ’y. An batonÂ…ki manni man s p di sa ?..an baton andjabl ki ni anlo sin, anlo mak kabalistik anlÂ’y. 247 Entourage.

PAGE 97

97 7. KOTE DJAB-LA ENMEN FREKANTE Si Djab-la p aparet nenpot kot, nou ka konstat ki ni d sten kot ti i pisimi frkant. Kontel, Djab-la pa ka dj pit an mitan lavil, menmsi dkekfwa ou ka jwenn d kay ki hant kot-tala. I pa ka dj aparet non pli ni bod lanm ni anl lanm. Pwen -tala fasil pou konpwann : an tan ladjoukann, Neg t klour anl s bitasi on kann-lan ek sel fwa yo t ka w lanm s l yo t dba tj (sÂ’ou w yo t d bosal ) oben si yo t akonpay Met-yo adan d vil kon Kap Fwans (Ayiti), Bast (Gwadloup) oben SenPi (Matinik). Apardisa, sa Neg t kon net an lpok-tala s lakanpay ek dabwa, menmsi yo t ka frkant s bouk-la dl pou ay f konmision ba met-yo. Day ki tan pch paret o Zan tiy ? L lendpandans riv an Ayiti (1804) oben l ladjoukann aboli (1848) adan s lzot tritw fwans a. Anlo Neg ki pa t l dvir travay adan bitasion chwzi enstal k-yo b lanm men pa direktiman anl lakot-la da vw t ni an lespas yo t ka kriy les 50 pas du Roy ki t kay di lanm bata nt lanm a a 80 pa anl rivaj-la ki t ta Lta fwans. S pa t ta s Btj-a. Lta t pw an lespas tala pou kÂ’y dpi an lpok ti s gran bidim pou vw niopen an (LÂ’Espay, lÂ’Anglit, la Fwans, la Olann) t ka goumen yonn v lot pou rkipr s zil-la ek mt yo anba pat yo. S 50 pa-tala t an lman fondal-natal adan estratji dfans s tritw fwans a ek jik, jdi -jou yo ka ekzist toujou pis lajistis ka f kraz kay ki konstwi direk timan anlÂ’y. Kidonk sten Neg konstwi kay-yo an rtr di s 50 pa-tala ek yo koumans pratitj lapech. Anmizianmizi, ti vilaj pch konstiti k-yo ek anlo adan yo vini d komin. Sa ka espitj poutji Djab-la pa enmen paret b lanm menmsi ni d kot kon, Fon Slmo (komin Trinit, Matinik), ki rpit pou srmoni tje nbwaz ka f la. Menmsi adan d sten kont kryol kon Balenn bl a nou ka w ki d zespri p pwan an fom kryati lanm. Menm si ni d sten pch tou ka palÂ’w di Djab lanm Sa pa l di yo pa ka kw adan tjenbwa, okontr Kon J. Levy (1976 : 91) ka espitj nou : Pour se protger, les pcheurs sÂ’adonne nt des rituels magiques. Les canots et les engins de pche sont soumis des purifications multiples censes contrecarrer tout acte de malveillance et djouer les sorts qui risqueraient de menacer le succs de la pche. Les embarcations sont protges par des croix de bois dÂ’essences diverses cloues au fond du canot. A la proue et dans la boite a lignes, le pcheur place des pentacles, parchemins marqus de signes cabalistique s quÂ’un quimboiseur (ou magicien local) leur a fournis. Avant le dpart, les canots s ont aspergs dÂ’eau de mer, fouetts avec des branches dÂ’acacia ou lavs avec des dcoctions dÂ’herbes, tandis quÂ’on murmure des prires. Comme protection personnelle, le pcheur porte des mdailles religieuses et,

PAGE 98

98sÂ’il a eu une bonne journe de pche, il ne laissera pas ses vtements dehors la nuit tombe de peur que ses concurrents ne les ensorcellent et ne compromettent sa russite future. Kot ti Djab-la pisimi rt s la kanpay. Nou p jik di ki kay Djab-la, rzidans prfrÂ’y, s mn-la. Fok nou bien konpwann ki, pannan lontan, mn-la t an lespas mitanni248 ant s bouk-la ek s v il-la ti Milat ek Btj t met ek danbwa-a ti s Neg-mawon ou t ka jwenn. Mn-la t an lespas mitanni ant nati ek kilti Ek adan mn (oben danbwa) s pa nenpot kot Djab-la ka rt. Ni d kot i pisi mi pas dot, kontel pifonmaj. 7. 1. DJAB ADAN PIE-FONMAJE Adan kilti kryol la, kay Djab-la, s an pibwa ki ni anpil bodzay249 : pifonmaj a. S la Djab-la ka poz, s la i ka dmi, s la i ka viv. Gran lajounen, ou pa ka wÂ’w pis s pito lann uit i ka f zes-li, men ou pa ni dwa f an bas-tet250 anba lonbwaj-li davw ou ka pe d tet-ou, ou ka vini fou an tet. 7. 2. DJAB ADAN KAT-CHIMEN 248 Intermdiaire. 249 Prestance. 250 Sieste.

PAGE 99

99 8. DJAB-LA EPI LAJAN Lajan s Djab TI-PAWOL MATINIK Djab kryol la liann pi lajan da vw i s, adan lima jin sosit a, an bel Btj an gwo plant oben an lizini. Adan an sosit kon sa ti Neg t fs travay pou ayen, toupannan yo t ka risiv w mov tretman, travay pa jenmen trap val-a i ni adan s sosit lÂ’Ewop la. Kivdi psonn pa t ka w an liannaj direk ant zaf djoubak ek zaf vini rich : sa t nowmal, pli djouk-la t ka koup ka nn anl bitasion-an, pli poch-li t ni kourand. Mwens i t ka w douvanÂ’y. Ni an ti-pawol251 gwadloupyen ka diÂ’w kon sa : Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â… Ti-pawol tala ni an vdi ki kl : s pa travay ki ka pmet ou ay pon kot. Ou abo travay red, estentj kÂ’w, s pa pou sa ou k anrichiÂ’w. Kidonk ola lajan Btj ek gwo-tjap252 ka sti pis s pa adan travay i ka sti ? Pou limajin popil a, rpons-lan ka tij lamenm adan an lot ti-pawol ki ka diÂ’w kon sa : Lajan s Djab. Sa vl di ki l ou w an moun ni lajan, s oblijman253 davw i pas tjek lakday pi Djab-la. Kif lajan-tala, riches-tala pa sen ek, kon nou w adan dkatman n 5, an l ka vini ti Djab-la ka mandÂ’w pman. 8.1. Ja lajan/Ja l L gawoul koumans l v anl s bitasion-an ek Neg koumans bril pies-kann ek, dl, kay Btj a menm, d sten adan s Btj-a t pwan labitid tr l ek lajan-yo adan an ja anba tjek pib wa, kot yo yonn t konnet. Sa ki t ka pmet yo vir touv riches-yo l ou vw an kalmi-sir t fet. Konmva Btj s pa m oun ki ni labitid menyen pel ek tridan, yo t ka mand an servit-yo akonpay yo adan bwa-a ek sÂ’y ki t ka f tou-a. Sa t ka woul an mitan la nnuit pou psonn pa t rima tj s d moun-la. L ou 251 Proverbe. 252 Bourgeois. 253 Obligatoirement.

PAGE 100

100vw tou-a t fouy, Met-la t ka f ja-a dsann adanÂ’y ek servit-a t ka vir bouchÂ’y, ka mt vi fey ek vi bwanch anlÂ’y konsidir psonn pa t menyen t-a kot-tala. Men silon sa dives tmwayaj ka di, Met-la t ka tir an bal nan tet servit-a, anfw a tou-a bouch, ek i t ka trÂ’y kol b ja l a. A l-tala, Neg-la t ka vini gadien tr z a : si janmen an moun t dkouv lanplasman-an, sÂ’y ki t la pou opoz moun-la p wan ja-a. Kivdi nanm Neg-la t ka vini an kalt zespri malfik, ki t ka alians pi Djab, pou sa potj bagay Btj a baÂ’y. Mi sa an madanm Lowen, ki l i t jenn, t ka vann nan an boutik nan mi tan bouk-la, rakont nou : Sa man k rakontÂ’w la fet an 1958 Man ka chonj sa bien pis s lann yo t sy fout D Gol at an Fwans. An tan-tala poko t ni latlvizion ek pos radio t ra. Man ka chonj patwn-mwen t ni an gwo bidim pos i t genyen l i t ay f an chanjman-d an Fwans lann avan anÂ…enben, s kliyan boutik -la t ka sanbl chak jou an midi pou kout nouvel. Ni sa ki, an tan Wob254, t ay goumen pi D Gol ek ki t anraj toubannman. Man ka chonj an misi Rn ki t ka di toulong : SÂ’ou w fok janb kannal Dominik an dziem kou, man par pou fÂ’y, lzom Pa gad sentant-n-van an man ni anl tet-mwen an, non Laplipa moun t gri kont an madanm milatres ki t ni an lotel nan bouk-la. S t sel lotel komin-la. Poutji yo t rayiÂ’y, s davw, an tan Wob, s la ofisi ek solda Lanmiral t ka rt, s la yo t ka viv. Milatres -la t ka prpar bon manj ba yo davw lamarin ek larm pa t ka mantj ayen an tan-taa. S anni Neg ki t ka pij An plis, i t ni an bel jenn fi ki, asipar, t vini fanm-makokot an serjan, an Btj-Fwans ki t rasis pas ayen. L s ti neg-la t ka sti bon lod manj a ki t ka sti nan latjuizin Milatres la, yo tout t ka kouri-sanbl anba finet-li, men si ou w serjan-an t w yo, i t ka djl : Dgagez dÂ’ici, bandes de petits salopiots de ngrillons 255 Apr ladj, Milatres-la ped poteksion larm Man kw yo jis t f otiÂ’y Fodfwans pou ksionnenÂ’y nan lpok-la ti pwos Lanmiral Wob t ka woul an Fwans. D sten moun ka di yo foutÂ’y lajol pannan yonn-d tan, men man pa p asirÂ’w ki sa vr. Sel bagay man sav s ki, l ou w i dvir viv Lowen, li pi fi-li a, psonn pa t ka pwan wot-yo. Psonn pa t ka pal ba yo. PESONN An plis, konmva lotel-li a pa t ni kliyan ank, Milatres-la tonb an dlala. S gr as a an ti lanmonn papa ti fi-a, an Btj, t ka ba yo chak mwa yo t ka ryisi sirviv. Magr sa, fi-a t ganm, ou tann mwen diÂ’w Haa, s t an bel fanm, wi An aktris silma, an fanm pres osi bel ki Sophia Loren oben Gina Lollobrigida. Tout jenn Neg komin lan t dyÂ’y, men manzel t ka kal djel-li anl yo, menm sa ki t ni an bon travay ek ki s p may piÂ’y. Mamzelle ne voulait pas noircir la race256Â…Asipar, i t ni an korespondan an Fwans, an Brtay man kw, ek misi t pou vini chachÂ’y oben fÂ’y antr an Fwans, man pa ka bien chonjÂ….H-h Nou anni w sitiyasion Milatres-la anni chanj du jour au lendemain 257, magr korespondan fi a t ka tad a riv. Okoumansman nou kw s lajan misi t ka vry ba yo kon sa, men apr sis-set mwa, nou di k-nou kon sa ki an 254 Pendant la deuxime guerre mondiale. 255 En franais au cours de lÂ’entretien. 256 Idem. 257 Idem.

PAGE 101

101Btj-Fwans pa t k simen lajan kon sa pou an fanm i pa t menm ni…Sa pa t posib Lajan-tala dwet t ka sti tjek dot kot. L man di’w yo t ni lajan, s pa pawol initil man ka di’w la, non Dab, Milatres-la f ripenn tout lotel-la. S t an gran imeb twa taj, s pa t an ti kaz. Apr, i f antr meb nef di la Fwans ek fi-li a koumans ka abiy la mode de Paris 258. Fok t w’y pi wob ganm ‘y, bel chapo’y, bijou’y, hon !…An l, an Neg Valon259 rt i di : Tjip Lajan Djab ki la, man ka di zot Moun vir koumans gad Milatres-la ek fi-li a gwo-zi. An plis, plizi moun t rimatj yo pa t ka bd lgliz ank. S pa yo ou t k w lanmes l-dimanch Milatresla t enmen jw kat pi yonn-d gwo-tjap Sent-Mari ek Trinit. Yo t ka vini espsialman jw pi’y l sanmdi osw. Enben, asipar, anlo adan s misi-tala t flanmason !…Lapopilasion koumans nerv. An jou, kot di-z, wonz- di maten kon sa, an bann jenn jan ek tibolonm anni sanbl douvan lotel-la ek yo koumans ka vry woch anl’y. Bon woch Vit pt, finet kraz, miw f miyet nan chanm. S d fanm-lan pa t ka sti dw, yo pa t ka di an patat. Moun t ka sanbl plizanpli ek djl t ka mont, ka mont, ka mont. An l, an mso adan boul moun-la anni anvahi lotel-la, yo rach lapot lantr-a ek yo koumans dpotjol tou sa ki t adan’y : chez, fotey, tab, v, boutey wonm…An l, yo riv an mitan lotel-la ek ki sa yo w : an bidim tou, wi, an tou laj an ma-dlo. Sa ki t f tou-a t dkarl at-a ek s kawo-a t ka anpil tjokanblok tibwen toupatou. Moun rt bip Jis ni yonn-d ki kouri dw ka djl : Waay Pa mwen pi s moun-tala S Djab ki la S moun-la ki t antr adan lotel-la chach toupatou, adan tout s chanm-lan : yo pa jwenn ni manman-an, ni fi-a. An l, an neg-maj, Bogino, misi t ka rpar woul kanmiyon ek i t kon an Erkil, misi di kon sa : Lzom, zaf tjou’y Man ka dsann w sa ki ni an fon tou-a. Ptet, yo andidan’y. Ay chach sbi ban mwen, soupl Psonn pa t noz dkontwol pawol Bogino. Apr misi li-m ek kapiten,n jandamri Lowen an, s li ki t chef an komin-lan. Kif, i pwan d svi, pi i dsann nan tou-a. An l, moun ki t la di yo pa w’y ank, yo pa tann wach-li Yo kriy anmw : Bogino Ooo Bogino, sa ki riv’w ? Rimont, non Ayen menm. Tou-a dwet t fon bon kalt fon a pas yo t abo panch anl’y, gad andidan’y, klr’y pi plizi sbi, yo pa t ka psivw Bogino ank. S yenki an gwo boul nws yo t ka w. Man p di’w sa da vw kontjiben-mwen, Moris, misi t la joutala. S li ki ba mwen tout s dtay-la…Apr an bon dimi-, yo w neg-maj a ka vir mont konsidir an fos t ka pous’y anl. I pa t ka apiy anl rib tou-a, non I t ka mont dwet anl kontel an niyaj ek fidji’y t kon ta an moun ki fini w Djab-la. Zi’y t ka soti dw ek i t ni labav an kwen bouch-li. L i riv anl-a, i anni tonb at-a blip, pi i tonb lta260 toubannman. Yo chay’y al dw-a ek yo suiy fidji’y pi lt, dlo-dKoloy. Yo jis al an lgliz-la chach dlo-bnit ba’y. Enben, l i ripwan konsans twa jou apr, man p di’w ki i t chanj : Bogino t ped manni maj’y. I t vini janti-janti, kon an tibolonm ka f laprmi-kominion’y. Man p di’w sa Psonn pa t ka rikonnet li ank…Sa ki t pas, s ki nonm-lan t psivw an bwet, non, an kof, an kof an arjan ki t ni an kwa wouj penn anl’y ek anlo sin k abalistik. I konpwann s t an tz ki t la, an trz tjek Btj t sr la an tan lestrava y. I pwoch b kof-la, kof-la dsann fiap I 258 Idem. 259 Quartier de la commune du Lorrain. 260 S’vanouir.

PAGE 102

102dsann dy kof-la, kof-la vir dsann pli fon ank Chak l, i t pres riv kol b kof-la, kof-la t ka fouy tou-a pi fon, i t ka pwofond andidan lat An l, i anni tann an zklari ek, silon sa i di, i w an kryati ki t ni pres twa met wot, ki t abiy tout d blan, ki t ni an vwel blan mar alantoun te t-li. Kryati-a pt ri an fidjiÂ’y ek zowey-li mantj pt. S a l-tala i dsid rimont. I pk t f d met ki i anni santi an souf ka pousÂ’y mont. I santi lespriÂ’y ka chalvir ek apr, i pa sav sa ki rivÂ’yÂ…. Nou f an ti antjet asou is tw-tala pou t konnet ekza ktiman ki sa ki t pas. Plizi moun afirmen nou ki s pa t an 1958 sa t fet, men pli ta. An 1960 oben 61. An lpok-tala, Matinik pk t ni an jounal ka paret tou l jou ( France-Antilles sti anni an 1964) S jounal lgliz katolik ki t ni ek an ti jounal-kamo261 yo t ka kriy Rnovation T ni jounal Parti Kominis la ki t ka paret chak simenn tou ( Justice ) men i pa t ka pal di bagay kon sa. Kif pa ni pon tr as mak di vnman-tala, m mmw popil a konsvÂ’y, soutou lakay moun ki t ni plis ki 60 an l nou f antjet-la (an 1989). An enstitit ki t laritret di nou kon sa : Ou sav, moun lontan t mchan. Yo t jalou Tout moun-lan t l ki gason-yo may pi ti Milatres-la ek konmva manman-an t za prvw an korespondan an Fwans baÂ’y, sa t nowmal ki yo t gri kont li. Ilvr, madanm-lotel la t ni bon ganm an koÂ’y. I pa t ka di nenpot moun bonjou. An tan-tala, lapo kl ek bel chiv t ka kont anpil, s pa kon aprzan. Sel bagay man sav s ki an jou, pab midi, ni an tral jenn manmay ki sanbl alantou lotel-la ek ki koumans vry woch anlÂ’y. Lamenm, lapopilas sanbl alantou batiman-an ek d sten neg, ki dwet t boul, koumans jourt manman s d Milatres-la. An l, yonn-d adan yo antr an lotel-la, yo koumans ka kraz tout bagay, ka pt chez, ka rach finet, bagay kon sa. Yo t ka di ki s fanm-la t andjabl Poutji ? Pas du jour au lendemain 262, yo t w sitiyasion Milatres-la t chanj. Apr ladj, i t tonb an dlala, pi h-h, yo anni w zafÂ’y ka mach aladous. I t f ripenn lotel-li a, ti fi-li a t ka mt bel wob prl, bagay kon saÂ…Ou sav, an tan-an, dpi ou t ni lajan, yo t ka soupsonnenÂ’y f af pi Djab-la. Ek l ou w riches-ou t sibit, moun t sten ki ou t ay f tjek tjenbwa pou trap lajan. Sa man sav s ki lajandamri ki sov manman-an ek ti fi-a. Yo t kouri sr nan galta263 lotel-la ek s moun-lan ki t antr a pa ni tan trap yo. Hon SÂ’ou w yo t trap yo, man pa sav ki sa ki t k fet Ptet, yo t k dkal yo, man pa savÂ… 8. 2. Moun ka fouy tr z ki sr anba lat L ladjoukann vini aboli, anlo m oun koumans chach tr z anl ansien bitasion. Swa bitasion ki t tonb an dbantjaj, swa bitasion ti met-yo t m san dsandan. Btj-a pa t ka dj f anlo yich ek sifi s enki ti fi yonn t f, pi souvan ki rarman, i t ka may pi an btj an lot komin. Kif sÂ’ou 261 Journal scandales. 262 En franais au cours de lÂ’entretien. 263 Grenier.

PAGE 103

103w bitasion papaÂ’y pa t dj raptan264, sa t ka riv ki t-a t ka tonb an frich. An tan-an, moun t ka respekt sa yo t ka kriy bagay Btj a ek psonn pa t k noz enstal kÂ’y anl t-a. Neg t simi dgrad ti kal t anl tet mn pou yo pa t trap pies poblenm pi lalwa. S kon sa ni anlo bitasion ki rt vid, san kilti, san ak tivit, lann apr lann. Zeb ek pibwa pous anl yo, figi-modi anpar s batiman-an, ek moun bliy lekzistanyo. S s kalt kot-tala ti wouchach trz265 t ni labitid vizit. Yo t ka fouy t-a alantoun bitasion-an na n gwo mitan lannuit pou psonn pa t rimatj konmes-yo. Men s pa t tout di riv jwenn kot -a (pi souvan ki rarman, anba an pibwa) Btj-a t sr trzÂ’y la. Dab-pou-yonn, dkouv kot-a pa t flouz pies davw s adan ja tr z-a t sr. Ja-a t ka pwan koul t-a anmizi-anm izi ek an moun t p pas bÂ’y, toupannan i t ka fouy, san wÂ’y. Kif wouchach trz t an travay ki t p pwan mwa pi mwa. Dl, plizi lann. Epi s pa t nenpot ki moun ki t p batj adan an avanti kon a : fal ou t mont. Kiv di fal ou t ay w an tjenbwaz ki t ka baÂ’w an pwotejman kont gadien trz a, kivdi Neg-la ki t akonpay Btj-a jou-a ti i t tr trz-a. Mi sa Alb G., an ansien koup kann komin Makouba, rakont nou : Man t konnet an boug ki t mt an tet-li i t kay touv trz Labitasion Mn Ltwal266Â…enben, misi konpwann i t gran neg pas psonn, i pa pwan pies pokosion. I pa di psonn ayen, pa menm fanmiy-li. Ou t ka anni wÂ’y ka disparet d jou, twa jou, pi l i t vir, i t ka diÂ’w : Man t ay f an won an vil, man ni an ti madanm anba-aÂ… Men an jou, yo wÂ’y ka pwan an montan pa kot labitasion-an. S t an vi-vi labitasion met-li t bandonnen dpi pres trant an. Asipar, s riti-a pa t ka antann. S anni apr lpok Lanmiral Wob, nou w Btja vir la ek yo rimontÂ’y. Atjman, s an bel gran bitasion. Man ni d ti niv-mwen ka travay anlÂ’yÂ…enben, an tan-tala, kidonk avan ladj, ptet an 1930-32, man pa ka bien chonj, boug-la ti man ka palÂ’w la, Women, misi t konpwann t ni an ja lo ki t sr la. S pou sa, chak simenn, i t ka pati-mont Mn Ltwal san vti psonn. Men, kon man diÂ’w la, yo fini pa kolÂ’y, yo fini pa dkouv mannej-li. Bwi kouri konmkwa misi t pas an ak pi Djab pou sa touv ja-a...pou mwen menm, man pa ka kw sa dav w si sa t vr, i pa t k pas pres d lann ka mont Mn Ltwal. I t k jwenn trz-a lamenm !Â…Day, an jou, misi vini, i ped tet-li. I t ni an monmes fou chabon ka f, madanm-li t ka mt gwo sak chabon anl tet-li pou ay vann toupatou an la kanpay-la. S t an bel gwo kabres ki toujou t ka ri baÂ’wÂ…enben, ou anni wÂ’y chanj tou. FidjiÂ’y vini fmen,, i pa t ka pal ba psonn ank, p malrez. Kantapou nonm-li a, i t koumans ka bw, ka bw, ka bw. Yo t ka jwenn li boul anl chimen. I t ka jour moun, i t ka chach goumen piÂ’y sÂ’ou w ou t f tan gadÂ’y an mitan zi. An l, nou fini pa konpwann s fou misi 264 DÂ’un bon rapport. 265 Chercheur de trsor. 266 Nous avons modifi le nom, cette habitation tant encore en activit.

PAGE 104

104t tonb fou. Poutji ? Davw i t ay fouy an trz san mand Djab-la lapmision. S sa man ka kwÂ… Kidonk pou koumans fouy an trz, fok oblijman ou t potj kÂ’w ek sel manni f sa, s t ay mand an meltj267 an danma kivdi an pwotejman. Aprzavw ou t obtienn li fok ou t prvw tou py Djab-la kivdi baÂ’y an timanmay tou vivan an rkonpans. Davw s Djab-la ki t ka baÂ’w an pal touv kot-a trz-a t sr a ek s li ki t ka endÂ’w fouyÂ’y. An fwa, Djab-la t dak sip tÂ’w adan wouchach-ou, ou t p djoubak kon dis moun. Chak kout pel ou t f, ou t ka lv konsidir dis kout pel. Kif, adan an bat-zi ou t ka riv ora trz-a, men toulitan ou pa t voltij tibolonm-lan andidan tou-a, ou t abo w ja-a, ou t abo sy pwochÂ’y, i t ka dsann pi fon andidan t-a. Ek sÂ’ou w ou t psist dsann dyÂ’y, san ba Djab-la rkonpans-li, an l, Djab-la t ka anni ral dsann jik an bway268 lat, i t ka tjwÂ’w. Adan an antjet nou mennen b an fonsy Baspwent, mi sa i di nou asou pwen-tala (2002 :125-127) : KESION : Es ni moun ki za vini wÂ’w pou end yo touv an trz ? BATI : Wi M man pa asept davw s moun-tala, s pi Djab yo ka travay. S pa moun ki sen. KESION : Ou pa janmen asept ? BATI : BonÂ…man ka diÂ’w ni yonn-d tan di sa, an 63 man kw, oben ptet an 64, ni an madanm blan ka rt Wob ki f oti mwen ekÂ… KESION : An Btj-Fwans ? BATI : Non An Btj-pyi, m s pa an madanm ki t rich, s t an Btj-griyav si ou l. I t ka viv li yonn anl an bitasion, konsidir i t vev ek tout yich-li t pati viv an Amrik. Jo, an bon kanmarad-mwen, an jou lafet Baspwent, rt i di mwen : Wou ki enmen w kok bat, s Wob ki ni bon pit. Lafet komin la s mwa pwochen, annou pi mwen Tan f tan, man bliy sa pi lavey lafet la, misi vini b kay-mwen rapl mwen sa. BonÂ…s pa afos man t cho al kon sa. Man pa boug a lafetÂ…Kif man ay Wob pi Jo ek l nou riv, misi di mwen an ti manni jennen : Ou sav, pa ni pit jdia, m ni an moun ki bizwen kontrÂ’w toubannman. Man t konpwann s tjek moun ki t bizwen genyen an zo moun-m oben tjek klou sertjez. Sa gri mwen KESION : S t vi madanm Btj a BATI : Direktiman Man t ja Wob, man di k-mwen kon sa, s pa t lapenn ritounen Baspwent jou osw-tala menm. Day, sa t k red pou man t trap an vwa al man asept suiv Jo. Bati, ansien fonsy komin Baspwent, pa t an tjenbwaz, men dpi ou t ka f mti-tala, davw ou t an kontak toulong v l-m, moun t konpwann ou t ni tjek pouvw sirnatir el. Moun t p fonsy an tan lontan. Yo t p yo, men yo pa t ka kalanj ay vw yo pou mand yo 267 Grand sorcier. 268 Entrailles.

PAGE 105

105genyen an tet moun-m oben an zo’y, ob en ank an klou sertjez. Ek yo t par mt gwo lajan dw pou trap sa. Bati di nou i t konnet d sten fonsy ki t vini rich afos yo t vann bagay ko n sa. Kif przans Bati b Jo t p svi Jo potejman kont tjek atak Djab-la t p f. Bati ka kontini kon sa : KESION : Vi madanm Btj a t ka rt nan bouk Wob ? BATI : Non I t ka rt an fondok lakanpay-la, an kot yo ka kriy La-Dichn, an bagay kon sa…s primi fwa man t ka al la. Nou mach bon enp mach avan nou riv la…Pannan tout chimen-an, man ka di Jo kon sa : S’ou w s pou f tjenbwa madanm-lan bizwen w mwen, an-an Man pa adan sa, konp Pies-pies-pies I pa t ka rponn. Ayen ki griyen i t ka griyen akwdi an kodenn. Sa t ka gri mwen men man pa t p dvir an ari. Finaldikont, nou riv douvan an kay Btj, an gran mal papa kay an bwa m l nou riv b vranda’y, enben s la man rimatj ki kay-la t dkal. Lapenti’y t foutlikan, poulbwa t ka wonyen s pout-la ek andidan-an t sal bon kalt sal la. Primi fwa man t ka w an kay Btj an lta-taa. Man sot An vi madanm tou kout pi chiv blan ka sanm fil mango vini oti nou. I t ka pal an bouch-li ek man pres pa t ka szi sa i t ka di a… KESION : I f zot antr andidan kay-la ? BATI : Piespa Dpi ki tan Btj ka risivw Neg an salon-yo Ki manni, ou pa jan isiya, ou pa sav sa ? I f nou asiz anba vranda-a ek lamenm i mand Jo kon sa es man t dak. Jo touv i t bien jennen davw i pa t diskit an tjou-patat pi mwen. Al, man rt man gad vi madanm Btj a an mitan koko-zi ek man di’y kon sa : Man dak pou f ki sa, hen ? Si s bagay tjenbwa, pa kont anl mwen menm-menm-menm Madanm-la ri. S la man w i pres pa t rt dan ank. Bon…kon man w Jo t jennen, man ri tou. Epi vi madanm-lan di mwen : S pou an trz. Pa ni pies zaf tjenbwa adan sa § An jounali-mwen t ka dgrad an bout t lot jou-a l i bit anl an kof. Kotaa, s ari-granpapa mwen ki t sr’y la… I pa t bizwen di plis ki sa Man t konpwann. I t l man t fouy trz-a ba’y. Isiya, nou ni an ka ki ra davw s pito Neg ek Milat ka chach trz ti Btj sr nan tan ladjouka nn. Men madanm-tala pov, i vi ek i ka sanm sa ki pa ni fanmi ank. S sa yo t ka kriy Matinik Btj-griyav kivdi Blan-pyi ki t an dkadi269 davw, okontr di Gwadloup ti Ranboulzay fwans 1789 la t chouboul pouvw s gw o plant-a ek kot dpi tan-tala ni an patj Blan ki pov, krey Btj Matinik t konsv tout pouvw-yo ek tout riches-yo. T ni difrans nivo la jan ant yo men sa ki t ni mwens lajan pa t ka mand chien pen : yo t ka travay kon r kolonm oben jr ba s gwo-jap la. Kidonk l ou w an fanmi btj t ka ap ovri k’y, s davw i t konmet tjek fot pa rapot a reg sosial krey -yo a. A l-tala krey Btj-a t ka mt’y asou kot ek fanmi-tala t fini bat.An gwo fot krey Btj a pa t ka asept, s l manb-li t ka jw kat pi Milat pou gwo lajan. Dl, s manb269 D

PAGE 106

106tala t ka ped tou sa yo t ni ek pies Btj pa t ka lonj lanmen ba yo. An lot fot, s t si an nonm t may pi an fanm koul : a l-tala, i pa t Btj ank nan jan-vw krey-fmen a. An dni fot, s si ou w an Btj t f tjenbwa, si yo t apwann i t ka kouri -w tjenbwaz neg. S Btj-a toujou apiy asou Lgliz katolik dpi an 1635 ek yo toujou konsidr tjenbwa kon mes a vi neg, abo anlo adan yo, anba-f ey, t ka f sya nsi gad zaf-yo ba yo. An Btj komin Sen-Pi di nou kon sa : Moun aprzan ka konfonn tout bagay. Yo ka konfonn sansi pi tjenbwaz. S pa menm bagay-la pies An sansi s an moun ka li laviniÂ’w baÂ’w, i ka diÂ’w sa ki k rivÂ’w dmen bomaten, i ka mtÂ’w an gad kont tel ou tel danj. Sansi ni an don ek s Bondi ki baÂ’y don-tala. Pa ni ayen di mov adan sa si ou al f syans. Parkont, an tjenbwaz s an moun ka travay pi Djab, s l-mal i ka f. I ka voy stilej kont moun pou f yo ped tet-yo ouben pou tjw yo. Tjenbwaz-a ni an don tou men s Djab-la ki baÂ’y don-taaÂ… Men annou kontini kout Bati pou sav ki manni i fouy trz-a ba vi madanm Btj komin Wob a : BATI : Â…Al, pou tout bon, tjenz jou apr, man dvir la Dichn. Mwen t mwen yonn kou-tala. Jo pa t l vini pi mwen. Man riv kot twa z di laprmidi ek vi madanm Btj a f mwen atann jis a si-z osw avan i risivw mwen. S t an mwa novanm, nw t ka fet vit. An l, i di an fanm ki t ka tjuit manj baÂ’y mand mwen es man t fen. Man rponn li man t k bw an bel sek men pou manj, man t p atann. Ou sav, l ou pou fouy t, sa pa bon chaj lestonmak-ou twop. Fanm-lan pt an boutey wonm Kouvil ba mwen pi an tenbal. Kot yui-t kon sa, vi madanm Btj a sti dw. I t ni an bel wob bien ripas anlÂ’y pi an foula nw. I t ka ba an tibolonm lanmen ekÂ… KESION : An tibolonm ? BATI : W An bel ti Kouli. I t ni apochan douz-trez an kon sa, an bel ti gason, man diÂ’w, bel chiv long, bel lapoÂ…pa vi lapo nw briyan an ki s Kouli-a ni dabitid la, non An ti lapo mawon. ZiÂ’y t bel tou. Yo t ka klr. Madanm Btj a mand mwen suiv li ek nou mach an bon moman tan adan an pies-bannann. Man t entjet bon entjet Zaf ti Kouli-tala, hon T ni an bagay sr dy sa. Nou riv douvan an tou ki t za fouy a wot di an met-an met ven. Ou t ka w ki moun-lan ki t fouy a pa t an pofsionnel. T-a t bouw nenpot ki manni. KESION : tou-a t ni fom an tonm ? BATI : Non I t ni fom an serk. L man riv obÂ’y, frisonnad pwan mwen. Man santi konsidir an van anni lv di lat-a menm ek koumans vlop mwen. KESION : An van ? BATI : An kalt ti van fret Al o vi madanm Btj a di mwen pwan an madjoumb ki t la ek kontini fouy. Tio Kouli-a t doubout an djel tou a, ka gad dwet douvanÂ’y akwdi an somanbil270. Man t entjet men man koumans f travay-la, man dsann adan tou-a ek man mt k-mwen ka lv t. An l, madjoumb-a bit anl an bagay, i f 270 Somnanbule.

PAGE 107

107bok Man sot Vi madanm Btj a pwoch b djel tou-a, i djl : Ou niÂ’y anba lanmenÂ’w S li S kof-mwen an Annou, fouy, fouy Men pli man t ka sy dtr kof-la, pli i t ka dsann fon an t-a Man t ja f an tou pres d met senkant pwofond aprzan ek chak l madjoumb-a t ka konyen anl kof-la, kof-la t ka dsann glouk KESION : Dsann a ki pwofond ? BATI : Trant santimet Senkant santimet kon sa An tout manni, s konsidir fal man t vir f tout travay-la, tir tout t-a alantouÂ’y. Dkouraj koumans pwan mwen, man di vi madanm-lan man ka arest pi sa. I gad mwen an manni gri pi i djl : Edva, viniÂ’w Ti Kouli-a pwoch, vi madanm Btj a anni pousÂ’y bouf andidan tou-a, tibolonm-lan tonb anl mwen, madjoumb-a chap-tonb an lanmen-mwen, man tonb at-a. E- L ou gad, kat mal-neg t alantou tou-a, koutla senk pous an lanmen-yo, par pou dkatj nou. Yo t sti adan s pies-bannann lan. Konsidir yo t ka vy nou dpi an bon enp tanÂ… KESION : Yo t konplis pi vi madanm Btj a ? BATI : Wi Vi madanm-lan t ka djl anmw : Tjw yo Tjw yo S sel manni pou nou trap kof-la. A moman ti yo t par fout nou kout koutla, Bondi sov nou. Ha, man ka chonj sa konsidir s jdi-jou La chair de poule 271 ka lv anl mwen toujou, anni gad Menm manni nou fini w ki ka-tala ra pi s s pa t Btj ki t ka chach ja l dabitid, men moun -koul, ni an dziem karaktristik ki entrsan toubolman : zaf tibolonm-lan vi madanm Btj a t l of Djab-la t an ti Kouli. Nou ni s twa ras-la, s twa pepla, ki ka fm sosit kryol la : fonsy-a, Bati, ki s an Neg ; vi madanm-lan ki s an Btj ; tibolonmlan ki s an Kouli. Kif istwa-tala ek zanpl pa rapot a rilasion sosial ki ni ant s twa pep-la pis Neg-la ka ripr zant tjenbwa, kivdi aliansay pi Djab-la ; vi madanm Btj a ka riprzan t lajan, swef lajan, kivdi swef pouvw (adan ka-tala, swef konsv pouvwÂ’y, konsv ran sosial li) ; tibolonm-lan ka riprzant soufwans s travay-vini zendien an sibi l ou vw yo vin ranplas Neg adan s bita sion kann lan. An twazienm rimak entrsan nou p f tou, s zaf vi madanm Btj a t l sakrifi fonsy-a, Bati, an menm balan-an. Silon tradisi on-an, k an tibolonm sifi pou satisf Djab-la, i pa bizwen plis ki sa. Kidonk ki jan nou p konpwann ki vi madanm Btj-a t l fout Bati nan fon tou-a ? S pa enki padavw i pa t l Bati ay pt pawol konmkwa i t t ouv an trz, s, an manni vvli, f disparet pwan ki Zendien ki Ne g. S an manni pou Btj-a jwi li yonn di riches-la. Men annou kontini kout Bati : KESION : Sa ki fet ? 271 En franais au cours de lÂ’entretien.

PAGE 108

108 BATI : An mirak An niyaj anni bar lalin flap ek psonn pa anni w psonn ank. Nou t an nws total Man pwofit pou rap ti Kouli-a ek man mech272 piÂ’y adan pies-bannann-lan. KESION : S kat boug-la pa brennen ? BATI : LÂ’homme surpris est battu 273. Yo pa t ka atann k-yo a sa. Ptet tou, yo konpwann s tjek tjenbwa man t f, man pa sav, mwen. Antoulka, yo rt la estbkw ek nou ni nan chap k-nou, ti Kouli-a pi mwen. Nou kouri Nou kouri Dl, nou t ka bit anl d pi bannann ek pi bannann lan t ka pt. Dl, nou t ka glis at-a, nou t ka kchÂ… KESION : Sa ki t ryaksion vi madanm Btj a l niyaj-la bar lalin ? BATI : I pa di ayen. I rt flij anl kÂ’y. Menm lamenm apr, man tann vwaÂ’y ka djl ba s kat boug-la Tjw yo Tjw yo S boug-la pousuiv nou tout lannuit-la. L man ka diÂ’w s tout lannuit-la, pa konpwann yo kit nou poz an sel miyet tan. Non Yo t ka kouri atrav s pies bannann lan kon d boug fou ka djl Oti zot ? Bann isalop, nou k fann fwa-zot Plizi kou, yo mantj dkouv nou men nou riv sr chak l-a ek chanj kachet. KESION : Ti Kouli-a t p ? BATI : I t p men i pa t ka di ayen. S an ti boug ki ni anpil tj. Jdi, misi vini an bel gran misi, i ka mennen trakt anl Bitasion L..ek i ni an madanm pi twa yich. Nou rt bon kanmarad. KESION : L jou ouv, ki manni zot riv chap ? BATI : Enben, afos nou dplas adan pies-bannann lan, nou riv anl an lawout luiloud274. S lawout-la ki t ka mennen an bouk Wob a. An kanmiyon pas, i dwet t sen-tj dimi kon sa, nou mandÂ’y pasay, i batj nou. S kon sa nou riv sov k-nou, Dieu merci 275. Dkatiyaj nou p f di p asaj-tala, s ki abo Bati, Neg-la, ka riprzant tjenbwa adan lespri vi madanm Btj a, abo madanm-lan ka kw i alians pi Djab-la, s Bondi ki vini sov Â’y. S Bondi krtie n an ki f an mirak__ki f an niyaj bouch lalin__pou li ek ti Kouli-a t p chap-al. Sa ka konfirm an lid nou za espitj : pa ni lalinman kl ant s difran kwayans-lan ka woul andidan limajin kryol la. Kwayans neg, kwayans katolik ek kwayans zendien ka toujou migannen yonn pi lot, menmsi chak yonn ka konsv pwop dansitÂ’y. Day, l Bondi aji kon sa i montr i pa dak pi konpowtasion vi ma danm Btj a, i montr ki, okontr, s li, madanm blan an, ki dwet t ni an lak day pi Djab-la. Madanm-lan t l f Neg-la ek Kouli-a disparet anfwa trz -a t fouy ek sel kalt model moun i l w alantouÂ’y, s servit, s djou k : s twa boug-la i kriy a ek i mand yo tjw Bati ek ti Kouli-a. Istw-tala pas an 1963, men i ka chay, a nivo limajinÂ’y, tout jan-vw lpok ladjouka nn lan, bagay ka dmontr ki, abo 272 SÂ’enfuir. 273 En franais au cours de lÂ’entretien. 274 Asphalter. 275 En franais au cours de lÂ’entretien.

PAGE 109

109an sikti sosial mofwaz__ladjoukann aboli ek Neg pi Zendien vini sitwayen fwans menm manni s Btja__sikti sikolojik la ki t ka woul piÂ’y la p kontini woul anchay tan apr (pres yon siek apr, adan ka-a nou ka ekzaminen an).

PAGE 110

110 9. KI JAN POTEJE KOÂ’W KONT DJAB-LA Djab-la f, i malen pas malen fet, i jis dl p tje nn tet a Bondi, men nonm pa toutafetman bra-kas276 douvanÂ’y. Ni anchay monyen potj kÂ’w kont moveztÂ’y kisiswa anl pwop kÂ’w, anl rad-ou, lakay-ou ek kot-a ti ou ka travay-la. Ou pa blij ma nd an sansi (oben an tjenbwaz) soukou davw ni bagay ki senp ou p f, m si ou w sitirasion-an sri, si ou ka santi Djab-la ka lopsionnenÂ’w tw op, fok ou ay konsilt yonn. Ou p mand an lab endÂ’w tou kisiswa gr msi lapriy i ka fÂ’w, f kisiswa bndision i p vini f andidan kay-ou. 9. 1. POTEKSION KO KONT DJAB-LA Poteksion k ki pi pt alan, s sa yo ka kriy ben oben ben fyaj 9. 2. POTEKSION RAD KONT DJAB-LA 9. 3. POTEKSION KAY KONT DJAB-LA 9. 4. POTEKSION KOTE OU KA TRAVAY KONT DJAB-LA 276 Impuissant.

PAGE 111

111 10. DJAB-LA ADAN SE KONT KREYOL LA Djab-la ni plizi riprzantasion adan limajin kryol la ek fok pa nou konfonn tala ki adan s kont kryol-la ek tala ki adan plodari popil a. Ni rap ant s d fidji-tala men yo pa toutafetman menm-parey. Ni an patj kont kryol ti Djab-la ka aparet. Dl, sÂ’y ki met-pies adan yo, dot l, i s an senp moun-pies. Moun ki tidi ko nt atrav l-monn t pwan labitid klas yo silon sa yo t ka kriy tem a yo, sij a yo ek s kon sa, pou kont kryol, yo vini diviz yo an plizi kalt katgori kon : __kont lanmou. __kont zannimo. __kont rigoladri. __kont ssi. __Avanti Ti Jan Lorizon kisasaysaÂ… Men, nan koumansman 20 siek-la, an gran-grek ris, Wladimir Propp, vini chouboul jan-vw ta la. I dklar ki s pa te m s kont-lan ki ptalan pou riv klas yo an manni siantifik. Po uÂ’y, s sa i kriy s fonksion an kivdi wol-la ti chak moun-pies la ka jw andidan kont-lan. L ou gad, pou tout bon, dives model moun-pies p tini menm fonksion-an silon kont-lan ou ka tidi a. Kontel, an vi fanm p an gougou277 adan tel kont pi i p an bon moun adan an lot ko nt. Djab-la li-menm p slra adan yonn ek i p end met-pies la adan on dot. Konklizion a sa, s ki sa ki ptalan pou riv dkatiy ek konpwann an kont, s pa apiy anl non a s moun-pies la tou sel konsidir non a yo ka oblijman endikÂ’w ki manni yo k aji : Djab-la, pa toujou an mov kryati, davw non aÂ’y s Djab Kif l ou vw ou klas tout kont ki ni Djab adan yo adan katgori a kont ssi ou ka konmet an gwo lr Menm bagay pou swdizan kont lanmou oben kont rigoladri W. Propp dansifi278 31 fonksion adan s kont ma jik ris la ek l nou ka aplitj dkatiyaj-li a a anlo kont kryol, nou blij rikonnet ki i ka mach. Men, pa kot s lann 1970-la, on Fwans, Claude Brmont vini anfifinen279 dkatiyaj Propp la ek i pw opoz an mtod ki ni mwens fonsksion adanÂ’y toupannan i pi fikas ank. Nan menm lpok-la, an lot wouchach280 A. Greimas, mt doubout an sistenm i kriy smiotik ti ni adanÂ’y on zouti torik ki estwdin, kar smi otik la. Ki Propp, ki Brmont, ki Greimas (ek tout s l zot wouchach mritjen, alman, 277 Sorcire. 278 Identifier. 279 Affiner. 280 Chercheur.

PAGE 112

112kanadien ki travay anl kont-lan kisasaysa…) ka ouv ba nou d chimen ki itil pou nou p katjil asou pwop kont an nou. S sa nou k f adan an lot travay281 ki k mitann282 asi yo, davw, pou al, sa ki ka entrs nou, s difran fidji Djab-la ka pwan adan di ves sekt kilti kry ol la, ki adan kannaval, ki adan rlijion zendien, ki adan pratik majik kisasaysa… Nou p k p, adan kad dkatman283-tala, dkatiy tout fidji Djab la adan s kont kryol la davw ni sitelm an kont kryol, ki sa t k an djoubak284 ki pres enposib. Nou k sleksionnen yonn-d adan yo, s tala ki ka paret nou pi ptalan la, soutou d adan yo : __ Djab ka may : ni anlo kont kryol ti Djab-la ka chach may (oben chay lakay-li si ou w i za may) an bel jenn fi inosan. Jenn fi-tala ka rifiz tout masibol285 ki ka vini mand manman’y lanmen’y, ki yo janti, ki yo sri, ki yo kontan’y bon kontan’y. Epi an jou, an nonm ki abiy an diaman (adan sten kont), ka paret ek s li ti fi-a touv i jaja. S’y a tout fos i l may pi’y. Tout wazkant, manman-an mfian : i ka rimet ti fi-a an zdjui ek i ka mand’l pitj nonm-lan san i rimatj sa. Si s san ki tij, pa ni poblem Misi s an bo n bon moun, m si s mati286 ki sti, tansion, misi s an mov moun, n an Djab. Ti fi-a ki cho may, ka obyi manman’y ek s mati ki ka tij di lapo masibol-la Oli i di manman’y lavrit, i ka manti ba’y ek i ka pati may pi Djab -la. A moman-tala, kont-lan p pwan dives direksion : Djab-la p manj ti fi -a ; fr ti fi-a p vini sov’y avan Djab-la val’y ; papa ti fi-a p fla ndj bouden Djab-la pou tir ti fi-a ti k’y entak kisasaysa… __ Nanni-Wozet : s istw an jenn fi ki ka asiz asi Woch Djab -la, bagay psonn pa ni dwa f, ek ki ka rt kol anl’y. Manman malrez-la ka konstwi an ti joupa alantou fi-a pou Djab-la pa riv pwan’y, m Djab-la ka f an machoket287 fil lang-li pou i p chant pi menm vwa ki manmanan. Kif fi-a ka ouv lapot joupa-a ek la, kont-lan ni plizi finisman difran tou : Djab-la ka gloubap ti fi-a ; fr ti fi-a ka vir pwan ti fi-a pannan Djabla ka dmi ; ti fi-a ka risi kouyonnen Djab-la ek ka tjw’y kisasaysa… Primi kont-lan toutafetman ent rsan pa rapot a za f klasman s kontlan nou fini pal a. Pou tout bon, primi mouvman nou p ni, s klas kont Djab ka may a adan katgori a kont ssi pis met-pies la s an kryati djabolik ki ka aji an manni djabolik. Men l n ou f sa, nou pa ka riv konpwann vdi ekzak kont-tala dav w i ka paret two senp, two senplis 281 Gran Galion—Dkatiyaj an kont kryol matinitj ( paratre). 282 Centrer. 283 Chapitre. 284 Tche. 285 Prtendant. 286 Pus. 287 Forgeron.

PAGE 113

113menm (ek, poutji pa, kouyon). Pou riv rzoud mist kont-t ala, nou blij liannÂ’y pi d lman sosial : __dab-pou-yonn, Djab-la toujou masibol la ki pi rich la. Adan anlo version, i ka paret douvan pa lapot manman an abiy tou an arjan, ti fi-a ka rijtÂ’y. I ka vir paret abiy tou an l, ti fi-a pa l non pl i. Al, i ka abiy tou an diaman ek s anni a l-tala, fi-a ka baÂ’y dizon288Â’ y. Fok nou liann sa pi sitirasion fanm adan sosi t kolonial la, ki avan ki apr ladjoukann, ti fanm ngres t blij a dopt an konpowtasion ki p paret nou matrialis davw s yo yonn ki t ka liv timan may-yo : an tan ladjoukann, pou yo t chap anba mafwam289a kon yo t ka di Matinik an tan lontan, sel rchap290 yo t ni, s t f an yich pi Btj-a. L ou vw ti manmay milat la t n, so uvanman Btj-a t ka wot madanmdw ngres li a adan chan kann lan ek i t ka plas andidan kay-li kon tjuizini, ripasez, koutiriez kisasay saÂ…S travay-tala, non selman yo t dis fwa mwen red ki mar kann anba soley cho a, men yo t ka pmet fanm-lan lv yich-li pi bien, soutou yich milat la. J. Cauna, ki tidi woulaj an bitasion Sen-Domeng an 18 siek-la, ka espitj nou ki : Certaines constantes se dtachent dans cette distribution du travail : existence dÂ’un systme de promotion lÂ’anciennet et, paralllement, affectation automatique des bossales aux basses tches du jardin, o lÂ’on trouve lÂ’immense majorit des femmes ; le gardiennage est assur par des vieillards ou des enfants ; le service de la Grand-Case est affaire de famille et on y prfre de trs jeunes enfants croles ; enfin la rpartition des responsabilits est faite de manire ne pas favoriser une ethnie quelconque, mais la plupart des mtiers traditionnels, charpe ntiers, tonneliers, charronsÂ…vont des croles. (s nou ka souliyen) Kidonk, an tan ladjoukann, s pa mat rialis fanm ngres t matrialis, s ryalis yo t ryalis, pis, nan lpok-tala, psonn, pies neg, pa t p imajinen ki ladjoukann t k kalpat an j ou. Apr labolision ladjoukann, sa t nowmal ank ki fanm t l chwzi pa rtn may ki pa pov davw yo t ka konstat ki, abo nonm neg pa t ni che nn nan pi-yo ank, sa pa t rabonni sitiyasion rkolonmik yo. Lanmonn-kod291la yo t ka ge nyen atjman an, kon ouvriy agrikol asou bitasion s Btj-a, t ape nn sifizan pou nouri an fanmi. Fok nou chonj lanmiz-a, ti ant 1848 ek 1950, laplipa dsandan s djouk neg la t ka viv adanÂ’y lan. __pou d, mati-a ki ka sti di la po masibol-la ni an koul kl, an koul ki pres blan. Isiya ank, nou p kw ki fi -a sitelman matri alis ki i pa p 288 Accord. 289 Canne sucre. 290 Echappatoire. 291 Clopinettes.

PAGE 114

114may pi Djab-la, men si nou ka rapt sa a larel-koumandman292 koul lapo adan sosit kolonial-la, ti koul bl an an s’y ki sipri, nou ka w ki, an ryalit, Djab-la s…Btj-a. Kivdi fi-a ka may pi an Blan pou sy sti adan modision-an ki ka pz an l koul nw a ek, adan menm balanan, i ka espr f yich ki ni lapo sov pou yo menm yo pa sibi menm trablati ki, li, manman-yo, sibi a. Men nou p ay pi douvan ank ad an dkatiyaj kont-tal a si ou w nou ka liann’y pi sosit kolonial la : mati -a ki ka sti di lapo masibol la ka riprzant an maladi ti tout moun, ki Btj ki Milat ki Neg, t wont ni. Maladi-tala s lalep kon R. Relouzat (1998 : 48) ka espitj nou’y : Il est arriv plusieurs reprises, dans notre pass colonial et post-colonial, et ce au niveau cariben, de faon suffisamment exempl aire et symbolique pour avoir t pris en charge par la mmoire collective du peuple an tillais, qu’un homme riche et/ou de haute condition, mais lpreux ou souponn d’tre lpreux, ait russi, en utilisant les sductions de l’or et de la vanit sociale, sans oublier l’action toujours possible de la navet et de la misre, l’change diabolique lpre + richesse cont re sant + jeunesse. Mais l’horreur se dcouvre aprs le mariage, et tout ce qui a aveugl la fille et la mre, tout ce qui tait offert en compensation—diamants, blancheur quelque fois, prestige social—ne tient plus en face de cette affreuse maladie qui dvore le vivant. 292 Hirarchie.

PAGE 115

11511. DJAB-LA EPI MALADI-TET Indpendamment de quelques rats apparus en milieu clos, nous pouvons dire que toute nvrose, tout comportement anormal, tout rthism e affectif chez un Antillais, est la rsultante de la situation culturelle. FRANTZ FANON ( Peaux noires, masque blanc 1952) Kon adan tout sosit ki tini an fondas pyizan, sosit kryol la ni d atitid pa rapot a moun ki foudok : oben yo ka aseptÂ’y ek i ka viv an mitan moun san pies kalt poblenm ; oben yo ka rijtÂ’y ek moun-foudok la ka vini an lnmi, an moun psonn pa l w ank. Adan tout komin Matinik oben Gwadloup, avan dzienm ladj tout wonlat a (1939-45), t ni primi katgori-a : d moun (soutou d nonm) ki t ped te t-yo men ki moun t ka pt resp ba yo, ki yo t ka end dl (ka ba yo titak manj oben kek vi rad pou mt anl yo). S moun-foudok tala t tonb adan lta-tala palakoz tjek poblem yo t trap na n lavi-yo kontel an lenb293, an gran dey oben ank an dbantjaj294 si ou vw yo t komsan oben yo t ni tjek popriyt. Poblem-tala t mennen moun-la a bw wonm ek, anmizi-anmizi, wonm-lan t chiktay lespri-yo ek konprinzon295-yo. Kon nou sav, okontr di diven, ki ka soutou atatj fwaa, wonm-lan (kon vodka -a) ka dray nef ek nwn. Kon yo ka di an kryol matinitj, Wonm-lan ka ptÂ’w an tet. Sa ki ptalan pou rima tj s ki foudokri-tala ni an koz ki natirel. Tout moun nan narti-a oben nan komin-la sav p outji misi Entel oben manz Entel vini ped tet-li ek moun ka plenn s-yo. Dl tou, moun-la p n fou, kivdi dpi i toupi ti i ka btiz, i pa ka aj i kon tout timanmay ek l i ka grandi, i ka kontini ad an menm larel-la. A l-t ala, jan-vw popil-a ka di moun-la ababa oben i tb men kalanswa non an yo ka baÂ’y la, tout moun sav ki foudokri -tala natirel tou. Ptet manman-an, l i t an sitiyasion, trap tjek mov tjok anl bo uden ki pt anl tet timanmay-la oben akouchman-an pas mal davw tima nmay-la przant kÂ’y an manni dwol ek matwn-la t blij ralÂ’y nan madafa manman an. Kidonk kisiswa moun ki tonb fou palakoz kek poblenm personnel kisi swa moun ki n fou, kominot-a pa t ka rijt yo. Okontr, i t ka f tou sa i t p pou ba moun 293 Chagrin dÂ’amour. 294 faillite, ruine. 295 Capacit de rflexion.

PAGE 116

116foudok la an pal, abo, pi souvan ki rarman, sten moun t ka mt yo adjendjen. S pa t rigoladri ki t mchan. Jdi-jou, s d katgori moun foudok tala pa ka viv lib ank : primi-a, yo ka m tÂ’y adan lopital pou maladi-tet ; dziem-la, adan ens titision ki espsializ pou timanmay ek granmanmay296 ki ritad. Men ni an lot kalt moun foudok ki sosit-a ka rifiz as ept : s moun ki ped tet-yo palakoz tjek mal oben tjek tjenbwa yo voy asouÂ’y. Poutji ? S davw foudokri-tala pa na tirel, i liann pi bagay Djab. Ek poutji i liann pi Djab, s ki ou pa ka w pies kalt rzon ki mennen moun-la a ped lespriÂ’y. Pies masibol pa baÂ’y lenb, i pa ped travay-li oben i pa vini dbantj, i pa ped ni papaÂ’y, ni frÂ’y, ni yi ch-li. Okontr, moun-tala, pi souvan ki rarman, t ka viv alez kon Blez ek dl, i jik t p ni an gwo pos andidan sosit-a (enstitit enfimiez, dokt, avoka, popriyt kanmiyon, fonksionn lapos oben lanmri kisasaysaÂ…). Kivdi l kominot-a pa ka w pies koz a fo udokri an moun, i ka di s Djab ki antr nan tet-li. Ek Djab-tala, s tjek moun slra oben jalou ki voyÂ’y dy moun-la. Si ou w, m oun slra/jalou tala s an tjenbwaz, i ka voy mal -la li-menm ; sÂ’ou w s an moun kon tout m oun, i kay w an tjenbwaz ek i ka pyÂ’y pou voy mal-la dy tala i rayi a oben i jalou a. Men avan nou antr adan ltid rap foudokri pi tj enbwa, fok nou jt an kout zi asou sitirasion lasians maladi-tet297 an pyi an nou. 11. 1. LASIANS MA LADI-TET NAN PEYI KREYOL Pa dj ni anpil tan yo ka swen ma ladi-tet adan pyi-nou. An tan lontan, kivdi avan s lann 1950-lan, laplipa moun ki t ped tetyo t ka rt viv nan karti-yo, aka fanmi a yo oben b ka z a fanmi a yo. Sosit kryol la t ka asept, kon nou fini wÂ’y, d sten konpowtasion tounen-larel298 dpi moun-la ki t ka esprimen yo a pa t ka f twop btiz oben pa t two slra pi lavwzinay. L an moun t vrm an dbown, l p sonn pa t kapab kontwolÂ’y ank, a l-tala, sosit-a t ka mtÂ’y a lka kivdi mounfoudok tala t blij ay viv an kot ti i t k li yonn, kisiswa nan bdaj s bouk-la oben nan fonfonn bwa. Yo t ka vini d Neg-mawon nan zi popilasion-an. L mitan XXe siek-l a pwan, gouvelman fwans konstwi lopital maladi-tet299 at l Zantiy ek la Guiyn. N ou l di lopital ki sri, ki ni dokt-tet ka woul adanÂ’y, ki ka itiliz mtod swen ek rimed ki modn. Avan lpok-tala, toujou t ni an zel ad an s lopital-la ki t ka risivw 296 Adolescent. 297 Psychiatrie. 298 Tounen-larel : dviant. 299 Hpital psychiatrique.

PAGE 117

117moun-foudok men s moun-tala pa t ka dj risivw an tret man espsial, an tretman ki t liann v pwop maladi a yo. Natirelman, pr imi dokt-tet ki vini travay adan yo, s t Btj-Fwans ek s dokt-tala t ka riv v tout lasians oksidantal yo, tout jan-vw m dikal yo. Ba yo, fok t chach sav es moun-foudok la t ni tjek bouf dliran nvwoz oben eskizofrni silon nomanklati lasi ans maladi-tet t dkat an Ewop. Kidonk s dokt-tala t ka b it asou d papa tjak : __pou yonn yo pa t ka pwan wot lawonn kiltirel m oun-malad la davw yo pa t konnet li ek d sten adan yo t ka jik tir mprizasion ba kilti kryol la ki, an lespri-yo, t an kilt i ki ritad. Zaf anlo moun-foudok t ka di s tjenbwa yo t vry dy yo oben s Djab ki t antr andidan k a yo pa t anl kont s dokt niopen-an Ba yo, s t kouyonnad ki t la. __pou d laplipa s m oun-foudok la ka dpal an kryol, menm l ou vw s t d moun ki t ni an bon mti obe n ki t gwo-tjap l yo t nowmal. Fnomenn-tala ka montr nou ki jan lang kryol la anchouk an manni fon andidan fondok lespri tout Antiy ek Gu iyan, abo yo t l siprimenÂ’y pou asimil k-yo pi bien adan kilti fwans a. Sa f, s dokt -tet niopen an t blij pwan enfimi neg svi transbd300, bagay ki t ka rann diagnostik-yo difisil davw s enfimi-tala pa t ni konptans pou f travay-tala. Dabpou-yonn, yo pa t ni k onptans transbday ; dzi emman, yo pa t ni konptans pou transbd an pawol ki dpalan301 non pli. Finaldikont konpowtasion mdikal tala s ki laplipa s moun-foudok la pa t ka riv trap an djrizon oben an rabonnisman di maladi-yo. Yo t ka pas tout larestan a vi a yo adan s lopital maladi-tet lasa. L s primi dokt-tek antiy ek guiyan a riv, sa vr ki yo pa t bizwen transbd pis yo t konnet pal kryol men konmva yo t pas etstra lann asi fakilt medsin lÂ’Ewop, yo t ka adopt menm jan-vw ki konfr niopen-yo. Yo pa t ka pwan kilti kryol an kont adan diagnostik-yo ek yo t ka kontini swen s moun-malad la pi s menm mtod-la ki pa t ba pon rzilta sri la. S poutji an dokt-tet fwans, C. Lesne (1990 : 26) ka souliyen : Â…les difficults de diagnostic et dÂ’indication thrapeuthique que rencontrent dans de semblables occurrences les psychiatres exerant aux Antilles, dont la pense et le regard sont fonds (que ces mdecins soient originaires de la mtropole ou Antillais eux-mmes) par un systme de rfrence occidental. 11. 2. FOUDOKRI EPI TJENBWA 300 Traducteur ; interprte. 301 Dlirant.

PAGE 118

118 Moun ka vini fou palakoz tjek poblem natirel kontel an dey oben sitirasion rkolonmik yo ki anni mofwa z blip davwa yo mal jr zaf a yo, men moun ka soutou vini fou palakoz poblem ki pa natirel pies, palakoz biten ki sirnatirel. Adan dziem ka-l asa ki pi frkan ki primi la, ou ka jwenn d model foudokri : an foudokri bi s rzilta an pi nision Bondi voy ba an moun davw moun-tala pa respekt reg Lvanjil ek i konmet onlo pch. Kontel, moun ka jir l lapossion ka pas an lari oben ka rakont btiz an l lab ka risk ped tet-yo. Oben ank moun ka vol dl o bnit oben pwan losti pou ay f tjenbwa. A moman-lasa, moun-la ka anni vin tris, i ka ped gou viv, bw, manj, pal pi fanmiy-li ek kanmarad-li. I ka koum ans mennen an lavi ki solit. I ka fmen kÂ’y lakay-li oben ad an chanm-li. S mounn-foudok tala s syansi fok mennen yo konsilt kivdi divin ki kapab w ki movezt moun-la f ek ki sa pou f pou Bondi p padonen moun-lan. an foudokri ki s rzilta an bagay-v oy (pi souvan ki rarman lespri an moun-m) Sa liann pi jan-vw lanm moun ni adan sosit kryol la : an moun-mo pa ka anni disparet san ls pon tras. I vivan toujou m an lot manni ki l i t asou lat. S day pou sa lanm ni an lot non adan lang kryol la : Bazil. Kon S. Domi (2004 : 13) ka espitj nou : Dans le calendrier grgorien (que nous utilisons), Basile est le premier saint de lÂ’anne. Aprs le Jour de lÂ’An, le saint qui entame le cycle de la nouvelle anne se nomme Basile. En nommant ainsi la mort, la tradition confre cette dernire un statut singulier : la mort nÂ’est pas finitude, mais basculement cÂ’est--dire entre brutale dans un cycle nouveau. A moman-tala, moun-foud ok la pa reskonsab lta Â’y. S tjek dot moun ki jalouÂ’y oben ki rayiÂ’y ki kay w an tjenbwaz pou vr y an mov s anlÂ’y. Jalouzt s an koz ki frkan adan zaf moun ka ped tet-yo, soutou l yo ka w an moun anrichi kÂ’y, konstwi an be l kay oben may pi an fanm tout nonm an karti-a oben an komin-la t ka konvwat. Sel manni pou pwan sraj moun-tala, s fout an kout tjen bwa anl y oben foutÂ’y an kout sitwon si kon yo ka di Matinik. L tjenbwa-a ma ch, moun-la ka anni vini tb tbdj bibi : i pa sa pal ank, i pa sa pwopt kÂ’y, i ka pis ek kaka anlÂ’y, i enkapab kont ini travay. I ka ritounen adan lta an timanmay ki fini n Pou sa djri kalt moun -foudok tala, fok fanmiy-li mennenÂ’y ora an tjenbwaz ki pi f ki tala ki voy mo v s-a dyÂ’y. Travay dziem tjenbwaz-a s df tr avay-la ti primi tjenbwaz-a f a. S f lespri moun-m a ki antr an tet tb-a pwan kouri, s fÂ’y disparet. Men s pa an bagay ki fl ouz ek dl, dziem tje nbwaz-a p pwan mwa pi mwa avan i risi djri moun-foudok la.

PAGE 119

119 11. 3. F OUDOKRI EPI VODOU Anlo dkatiy ki tidi vodou pa ma ntj liann rilijion-tala pi maladi-tet davw i ka apiy anlo asou djigidji, asou zaf lwa ka an tr an tet moun oben ka mont yo akwdi s moun-tala t d chouval. Zaf tou ki moun ki mofwaz an zonbi pa konnet non-yo ank ek pa ka rikonnet fanmi-yo blij ni tjek rap pi twoublay sikolojik. S dkatiy-a mand k-yo es pou vini ougan oben manmbo, kivdi prt ek prtres vodou, fok pa moun-lan t ni an kalt fli an lespriÂ’y ki t ka pme t li antr an kontak pi fos ki envizib. Nou k tidi poblenm-tala adan an lot liv302, sa ki ka entrs nou pou al, s ki jan vodou ka swen (oben ka prt ann swen) maladi-tet Pou tout bon, ni anlo ougan ki ka aji kondir yo t d dokt-tet ek A. Mtraux ka di nou (1958 : 66) : La folie, lÂ’pilepsie 302 Sansi, tjenbwaze, gad-d-zaf, dowmez ek bk ( paratre).

PAGE 120

12012. ABI ABI MI DJAB-LA DEWO (DJAB-LA ADAN KANNAVAL) Un dieu dans la ville dansait tte de bÂœuf. AIME CESAIRE ( Ferrements 1959) Adan tout kannaval ki ni asou lat s adan kannaval kryol la nou ka w mas Djab ni plis ptalans. Ki ou gad ta Vniz la, ta Bahia oben Rio a, menm ta Trinidad oben Babad la, si ni Djab adan yo tou, s pa mas-tala ki ka janmen riprzant obe n vvli, s kannaval-t ala. Kannaval Matinik, Ayiti oben Guiyn ni bon enp m as adan yo__kontel mas malpwop, Mariyn-lapo-fig, neg-gwo-siwo, Ladj ables, Kawolin kisasaysaÂ…__men s ta Djab-la, Djab wouj la pi tet bef li a ek lo ti miw nwÂ’y la anl rad-li, ki ka ba s kannaval-tala orijinalit -yo. Avan nou dkatiy vdi fnomenntala, fok nou koutviy ra d Djab la li-menm davw s li ki k mennen nou asou chimen a lakonpwann303-li. Dab-pou-yonn, sa nou ka rimatj s ki abo Neg-la sibi siek pi siek asimilasion katolik, abo i ay katjis ti adan liv lapriy yo yo ka montrÂ’w ptr Djab ok sidantal la pi kostim nwÂ’y, gran latj long-li ki nw tou ek an tridan nan lanmenÂ’y, Djab kannaval kryol la toutafetman difran diÂ’y. Kidonk Djab kannaval nou an pa ni hak a vw v ta Labib oben ta lgliz katolik. To utfwazkant, i ka sanm kondir Djab ayisien an ni an lorijin ki difran di ta s Ti Zantiy ek la Guiyn la pis. Kon F. Saint-Louis (2004 : 18) ka f nou rimatj s an lorijin taino : Â…les rois du mardi gras avec leurs ttes ornes de plumes, leurs corps peinturlurs de bouillie de roucou leurs nez et orei lles pars dÂ’anneauxÂ…autant dÂ’lments qui rappellent la prsence des premiers hatiens Kidonk s Djab s Ti Zantiy ek la Gu iyn la ki k antrs nou plis adan dkat-man-tala. Primi baga y, rad-li wouj, i pa nw. Pou d, i ni an kalt tet bef, penn an wouj tou, ki pa ni d kn selman kon Djab oksidantal la, men plizi kn : dl jis 8 oben 10 kn. Day, tet-tala si telman lou ki i p pz dl 4 oben 5 tjilo. Fok ou s an moun ki vayan, ki ni bon lafos, pou ou p sipt kouri vid tout an laprmidi pi mas-tala ka f dapiyan304 anl tet-ou ek anl kouÂ’w. An plis, sa vr ki Djab kannaval kryol la ni an tridan tou, m s an tridan ki fet pi katon, ki pa lou ek ki pa ni l minasan. Bagay-la 303 Comprhension. 304 Prendre appui.

PAGE 121

121mas Djab la ni ki pi danjr a, s an lengwez pres d met londj i ni an men aÂ’y, an vr lengwez ki, toupannan i ka va ns adan s lari-a, i ka fs at-a : wacha wacha wacha Mi kon sa M-Th. Julien-Lung Fou (1979 : 67) ka dkriÂ’y : Ce dguisement magnifique et extraordina ire est difficile raliser et aussi porter. Seuls quelques spcialistes arrivent le faire. La tte lourde et encombrante est construite avec des peaux de bte (cabri ou mouton), dÂ’une profusion de cornes qui jaillissent de toutes parts, qui sont peinte s en couleurs diffrentes et par devant un masque hideux montrant les dents, pour lequ el on utilise parfois le squelette de la mchoire dÂ’un poisson ou dÂ’un animal quelconque des nattes ou des crinires pendent de tous ctsÂ…Cette tte surmonte un genre de salopette en toile rouge sur laquelle sont colls des centaines de petits miroirs qui scintillent la lumire. Il y a aussi quantit de grelots qui sont cousus sur le vtement et qui tintent ses moindres mouvements. Dans la partie postrieure, une longue queue garnie de grelots est fixe, que le diable dploie et fait tournoyer par moments ou quÂ’il sÂ’enroule la taille, dÂ’autres.

PAGE 122

122 13. DJAB-LA EPI MAYEMEN L Zendien dbatj Ma tinik (1853) ek Gwadloup ( 1854), sosit kryol la t ja fet : i t ja ni lang -li, mizik-li, latjuizin-li, konstriksinman305Â’ y kisasaysaÂ…Okoumansman, s Neg-la t ka gad s Zendien-an__ki yo t ka kriy pi anlo mprizasion K ouli oben Malaba __gwo-zi davw s travay-vini306-tala t asept f an travay (kou p kann) ki pies Neg pa t l f ank dpi jou ladjou kann t vini aboli (184 8), abo anlo adan s nouvo lib la t blij vir djoubak anl s bitasion-an kon ouvriy agrikol. An plis di kriy yo Kouli s Neg-la aki z yo di manj chien ek soutjou di f tjenbwa. S dni pwen-tala ki k ent rs nou adan kad a ltid-tala. L ou gad, s Zendien-an riv pi rilijion-yo__ ki espsialis kon J. Benoist ( ) ek G. LÂ’Etang ( ) ka nonmen Endouiz popil __men lgliz katolik t vyatif. Lgliz-tala t ja goumen red-dri kont s rilijion afritjen an kontel Vodou oben Kl (Sent-Lisi), ek yo t ka konsidr ki travay vanjlizasion-an pa t bout : fok yo t konvti s Zendien-an tou, mofwaz yo an krtien. Lgliz trap yonn-d bout-djol pi s B tj-a, okoumansman, davw sa ki t ka entrs s plant-a s t svi fos travay s travay-vini a rachmabab pannan s 5 lann kontra-yo a. L tan-ta la t bout, Lakoloni t blij rapatriy yo an End. Fok pa nou bliy ki rkolonmi307 s zil-la t ka minas kalpat davw Neg pa t l ko up kann ank ek s jistiman pou sa Btj f vini 20.000 Tamoul Matini k ek 40.000 Tamoul ek dot pep zendien Gwadloup. Jis ni 500 Chinwa ki dbatj Matinik tou men yo pa rt anl s bitasion-an, yo dsann an vil kot yo ouv ti konmes. Kidonk zaf kristianiz s travay-vini zendien an pa t anl kont s Btj-a : s t an ped tan ki t la. S kon sa yo t ka pmet s Zendien-l a viv rilijion a yo anl s bitasion-la dotanki Zendien t fmen la akondi s lajol yo t y. Yo pa t ka dj sti pou ay nan bouk kon s Neg-l a ek yo pa t direktiman anba lopsion308 s lab blan an. Men lgliz pa asept sitiyasion-tala lontan : an lpok-tala, i t ni sifizanman fos touj ou pou blij s plant-a riw pozisionyo. Ek s kon sa, anmizi-anmizi, lab koumans mont anl s bitasion-an pou difiz msaj Labib la b s travay zendien an. Lamenm, s lab-a dklar ki rilijion zendien an__ki Neg t ka kriy Bondi-Kouli oben Svis a Zendien __pa t an rlijion an pies kalt manni. Ki s t an bagay Djab, an kalt tjenbwa. Ba yo, f ok t dkal endouiz-la, entdiÂ’y ek, 305 Architecture. 306 Travailleurs immigrs. 307 Economie. 308 Domination.

PAGE 123

123nan pres menm lpok-la ti lgliz katolik mennen an kanpay kont sipestision an Ayiti kont Vodou-a (nan s lann 1920-1940 la), i f menm bagay-la at Matinik ek Gwadloup. An krey lab fanatik yo t ka kriy les Rdemptoristes belges dbatj ek yo pwan an lantripriz bril liv sakr s Zendien-an, kraz estati-yo, ch ir zimaj Bondi yo ek dl yo jis mt dif adan s tanp-lan. G. LÂ’ Etang (1989 : 86) ka di nou kon sa : LÂ’hindouisme fut activement combattu par le catholicisme, la religion institue, dont une des fonctions tait la lgitimation de lÂ’ordre colonial. LÂ’Eglise revendiquait le monopole de lÂ’ordre symbolique et le pouvoir politique visait lui assurer ce monopole. La prsence dÂ’une nouvelle religion dans lÂ’le tait en soi une contestation de lÂ’exclusivit symbolique de lÂ’Eglise. Ce tte dernire ragit par un discours visant diaboliser les pratiques hindouistes et par une action dÂ’vanglisation des nouveaux arrivants. (s nou ka souliyen) Rachmababt309tala blij endouiz-la, toukon Vodou menm, sr kÂ’y, rzist anba-fey, nan fondok lakanpay, anl ftay mn oben an bwa, la ti Blan pa t ka dj pit. Nou sav ki dpi an rilijion touv i pskit, sel manni i p sirviv, s si i apiy asi ritiel ki pli red, pli djok, adanÂ’y. Konmva ki Vodou ki E ndouiz pa t p esprime n y k roun manni ki nowmal, yo f dapiyan anl rit ki t marjinal pou yo t sa tjenb larel. S kon sa, at Matinik, Endo uiz-la mt douvan djigidji310a lakay s lab endouis-la (ki yo ka kriy pousari an lang tam oul la), anl mont asou koutla a ek anl dchalboraj311 kok ek kabrit. Sa t dotan pi fasil pou Endouiz-la batj adan chimen-lasa ki la plipa travay-vini zendien t moun dni katgori adan sosit zendien an, s t sou-chien, sa yo ka kriy s Entouchab -la. Kon nou sav, sosit zendien an siktir312 adan divs krey-fmen313 kontel Bramn (pi wo a) solda, komsan, entouchab kisasaysaÂ…L lÂ’Anglit mt lapa t asou lÂ’End nan 19 siek-la ek koumans pijÂ’y, bagas314Â’y, primi krey-fmen ki t blij foukan lot b dlo, ki t blij migr, s t ta s Entouchab-la S yo primi-douvan ki t ka souf di s bidim grangou-red315 la ki t ka pt an End la nan mitan 19 siek-la. L ou gad, Entouchab s moun ki t madjendjen kit madjendjen ka al, s moun ki pa t konnet li ek kri. Ki donk kalt model Endouiz-la yo t ka pratitj a t as difran di ta s lzot kr ey-fmen an, soutou di ta krey sipri a yo ka kriy s Bramn-la. S tala t ni ldikasion, yo t 309 Violence. 310 Transe. 311 Dcapitation. 312 Structurer. 313 Caste. 314 Pressurer. 315 Famine.

PAGE 124

124konnet li ek kri, kif manni yo t ka pratitj rilijion-an t fondas316 asou ltid liv sakr, asou an la sians rliji ki miln. Ki donk Endouiz-la s lab katolik la t ka chach dchouk a, s t an Endouiz popil ki pa t ni sifizanman vidjozit317 pou sa rzist. J. Benoist ek M. Desroches (1982 : 42) ka di asou mode l endouiz-tala ki : Â…malgr ses liens troits, sa continuit av ec lÂ’hindouisme, il sÂ’agit l dÂ’une religion dont les manifestations sont faites de violen ce, de tortures corporelles, de sacrifices sanglants, de possession du prtre qui nÂ’est ni brahmine ni vgtarien. L nou ka f an siparzon318 ant Zendien Trinidad asou an b ek Zendien Matinik/Gwadloup asou an lot b, ki sa nou ka konstat ? Nou ka w ki konmva laplipa Zendien ki migr Trin idad t moun li-N lÂ’End, kot ni plis Bramn, yo risi konsv Endouiz-la an manni pi ofilaplon319 ki fryo ki migr adan s piti zil-la. La kay-nou, s pito moun l-Sid lÂ’End ki vini ek adan rjion-tala, s Bramn -la t an tou piti krey moun. On dot biten s ki apr d siek kristianizasion fs, Neg pi Milat vini ka konsidr k-yo kon krtien. Apr labo lision ladjoukann, pal lang fwans a ek suiv prensip lgliz katolik la t d kondision fondalnatal pou t riv sti adan lta mal-zorey la yo t ka viv la. S t sel kondision pou yo t antr adan lta moun ki moun, sitwayen ki yo t ka respekt, sitwayen ki t vrman fwans. Sa f an lo Neg ek Milat apiy pwopagann lgliz katolik la kont Endouiz-la. Yo patisip adan dpo tjolaj liv, estati ek chapel endouis ek soutou, yo koumans kriy rilijio n-tala tjenbwa. Da y, pon moun, jik nan s lann 1970 la, pa t ka di Endouiz Yo t ka di, pi mprizasion, Bondi-Kouli oben Svis a Zendi en Men konmva Btj toujou chach diviz travay Neg ek Zendi en anl s bitasion-an pou sa lopsionnen320 yo an manni pi flouz, anlo adan yo t ka fmen zi anl s pratik endouis anba-fey la. D sten t ka jik ba Zendien vi ranga oben sitn ki pa t ka svi a nk pou yo t sa mt tanpyo. Fok rikonnet ki atitid palayi-palaya s Btj-a pmet Endouizla sirviv davw si yo t aplitj rikoumandasion s lab katolik la an manni red-mato, asir pa ptet rilijion zendien an pa t k risi mentienn kÂ’y at Gwadloup ek Matinik. Sa f, apr 1853-54, an sentjem model Djab vini paret adan s pyi-nou an. T za ni Djab karayib la ( Ma bouya ) ; Djab Labib la ( Satan Belzbit Lisif ) ; Djab Neg -la (Vodou-a oben s zespri tjenbwa 316 Fonder. 317 Vigueur. 318 Comparaison. 319 Orthodoxe. 320 Dominer.

PAGE 125

125Matinik/Gwadloup la) ; Djab kryol la ( Gran Djab s kont kryol la, Bel Btj-a ). Mi anvwala an lot t ka riv : Djab kouli a, Djab zendien an.

PAGE 126

126 14. DJAB-LA EPI NEG-MAWON AN Nou ja w ki manni, an tan ranboulzay Sen-Domeng lan, t ni d kalt gawoul neg ki t pt : yonn ki t ta s Neg bosal la (sa ki t n at lÂ’Afrik) ki nou p kriy an gaw oul neg-mawon pis s lavi tribal afritjen an s djouk-tala t k woukry ; an lot ki nou p kriy gawoul neg kryol la kiv di ta Neg ki t n ek lv at Sen-Domeng menm. Nou w tou ki anfwa lendpandans fet, s me t-a-manyok pyi a, ti yo tout t Neg kryol, pa f ni yonn ni d, yo kraz gawoul bosal la. Apr sa, dsandan s bosal-la vini moun pyi-andh ki vdi yo t pres kon tranj nan pwop pyi-yo. Tou sa pou di ki si ou w nou ka jwenn an patj estati met-pies, gran chef ranb oulzay an Ayiti__ta Toussaint, ta Dessalines, Ta Rigaud, ta Pti on kisasaysaÂ…__s yon sel estati negmawon ki ni nan pyi-a : tala ki b Pal Nasional la, adan an kwen gran plas Ptoprens lan yo ka kriy Chand-Mas la. Estati-tala s Franois Duvalier, przidan a vi pyi-a, ki t f konstwiÂ’y, pres yon siek apr lendpandans. Pou primi fwa, yo t ka gloriy an krey adan s Neg-la ki t mennen ladj-a kont s solda Jnral L eclerc la. An krey moun ki listw t bliy : s bosal-la ki vini neg-mawon l gawoul-a lv. Malrezman, s t an vglaj ki t la Duvalier svi pi mit neg-mawon an adan kouchpwani321 a ki t ka opozÂ’y a s Milat-la. I t l montr ki i t ka dfann ras neg la ek pa nenpot kiles Neg, pa s Neg kryol la, pa s Neg lavil la, m s Neg lakanpay-la, s tala ki ka viv adan pyi-andh a. Men, l ou gad, Duvalier t an Neg kryol, sitelman kryol ki tit-tala, Duvalier s pa an tit ou ka jwenn Ayiti, bagay ki alvsÂ’y itiliz pou di ki papaÂ’y t nÂ…Matinik. S t an manni pou opozÂ’y przant kÂ’y adan s leksion przidansiel 1958 la davw konstitision ayisien an ka prvw ki an moun p pa prtann a pos-tala si granpapaÂ’y ek papaÂ’y pa ayisien natif-natal. Kidonk Duvalier t an Neg kryol bon ka lt Neg kryol la ek s pa t pies lanmou i t ni ba s mas popi l ayisien an (abo, l i t jenn dokt, i mont lakanpay swen moun ki t ka souf di pian). Politik-li ek tout lo vakabonnajri-a s Tonton-Makout li a f a ka dmontr ki plodari mawonis li a, estati Neg-mawon enkoni a, s t an riz politik pou t sa anblouz pep-la asou an b ek mont r s Milat-la ki i t key doubout dwet douvan yo asou an lot b. Day pep-la pa kouyonnen kÂ’y : l Franois Duvalier trap lanmÂ’y, pr imi bagay i f, s pa bril Pal Nasional la, s pa kraz Kazn Dsalin (la ti Tonton-Makout t ka four 321 Bras-de-fer.

PAGE 127

127opozan politik lajol ek tortir yo). Pr imi aksion pep ayisien an f, s chach dkonstonmbr, m t an poud, estati Neg-mawon an. Konmva i fet adan an matrio ki red to ubannman, yo pa ryisi, me n jes-tala ka pwouv ki Franois Duvalier pa janmen riv v gl yo pi politik swdizan mawonis li a. S poutji, an final di kont, fidji Neg -mawon an pa dj f at Ayiti. Day es i t janmen f ? Annou pa bliy ki ranboulzay Sen-Domeng lan, s primi ranboulzay modn ki fet asou lat, avan ranboulzay 1917 la Risi a. J. Des Rosiers (1996 : 91) tout afetman andwa ma nd kÂ’y kon sa : Pourrait-on avancer avec prudence que la lutte des esclaves Saint-Domingue a pu influencer Hegel, admirateur de Napolon. En effet, le philosophe ne pouvait pas ignorer les conflits en cours Saint-Dom ingue et la tournure rvolutionnaire des vnements provoqus par lÂ’envoi dÂ’une ar mada esclavagiste ayant sa tte les meilleurs gnraux franais (Leclerc, Ro chambeau pacificateur de lÂ’Egypte). La publication de la Phnomnologie de lÂ’esprit en 1807 (seize ans aprs le dbut de la guerre dÂ’indpendance) serait donc dialectiq uement lie celle-ci, au moins en ce qui concerne les concepts de Matre et Esclave. Ranboulzay ayisien an t an ranboulzay ki modn ek s Neg-la ki riv f mapipi vnman-tala, s pa t Neg -mawon sr anba bw a oben anl tet mn oben montay. S t okontr Neg b itasion Neg ki t ka woul adan s latili-a. Day, latili antiy a s zanset a travay alachenn lan ki paret an mitan 19 siek-la at lÂ’Ewop, m odel travay la ki Taylor dfini a. Toutfwazkant, annou pa bliy non p li ki t ni ant mawonnaj pi chap322 sa an fwans yo ka kriy grand marronnage ek petit marronnage T ni plis chap ki t ka fet ki mawonnaj ki vdi t ni plis djouk ki t ka chap yo yonn davw yo t gri kont met-yo (ki t konmet kek enjistis kont yo). Yo t ka chap d jou, di jou, an mwa pi yo t ka rivir anl bitasion-an ti met-la t ka pini yo ek rimt yo ka travay adan s chan kann-lan.Kon B. Bush (1990 : 63) ka espitj pou s zil anglopal la : Running away was different from maronage (where large numbers of slaves, men and women, ran away from plantations, and established free autonomous maroon communities). Most slaves were individual runaways and did not aspire to join maroon communities and, after suicide, running away was the only other outlet for individual escape. 14. 1. MAWONNAJ AN AYI TI, AN GWADLOUP-MATINIK EK AN GUIYAN 322 Petit marronnage.

PAGE 128

128 L nou ka jt an zi atjman as ou Gwadloup, Matinik ek Guiyn, nou ka rimatj lamenm ki sitirasion-an t dif ran ek ki zimaj neg-mawon an t pi f ki an Ayiti. Kon nou sav, Matinik ek Gwadloup t two piti pou s pyitala t riv a an matirasion ranboul z kon at Sen-Domeng. Sa vr ki, an Gwadloup, anba direksion Delgrs ek Ignace, s Neg-la rifiz vir nan ladjoukann. Sa vr ki yo goumen red--dri kont la rm jnral Richepanse la, men yo trap an dal apr yonn-d mwa ladj al oski ranboulzay SenDomeng la dir set lann. Toutfwazk ant adan s d ti zil-tala, dpi finisman 17 siek-la, toujou t ni mawonnaj. An Gwadloup, pa asou anwo volkan la Soufriy, s Neg-mawon an t jik riv fm d kan (kon woman an, Dominique, ngre esclave ka montr nou), men toujou palakoz pitites pyi-a, yo pa jen riv kry an Rpiblik Neg-mawon kon sa fet adan s Montay Bl Janmayik la. An plis, nou pa dj ni anlo tmwayaj istorik asou lavi s mawon Gwadloup ek Matinik la. Sa nou ni, s pw os ti yo f s tala lajistis blan an t riv trap a. Men an bagay nou sav, s ki si ou w adan s gran zil-la kontel Ayiti oben Janmayik, s mawon-an t ka jwenn sifizanman lespas pou yo t p owganiz k-yo ek vir kr y an ti sosit, at Matinik ek Gwadloup, sa pa t posib pies toubannm an. Kif s ti bann mawon yonn-d moun dwet t ni adan s kot-tala ek, pi souvan ki rarman, s Neg-mawon an t yo yonn. Yo t ka viv tou sel, anl pwa k-yo, an manni ki solit. Day, s t ra ki, kontel an Ayiti oben Janmayik, an latili Neg anti t foukan mawon. S d oben twa Neg ki t ka pwan dsizion chap nan bwa (dl yon sel adan yo kon nou ka w adan woman P. Chamoiseau a, Le viel homme esclave et le molosse ). On dot lman ki ptalan ank, s ki adan s gran zil-la, ou ka jwenn d plat o kivdi d plenn ki an altitid ki ou p kiltiv, kot ki, nan lpok-tala t pres inakssib. S sa ki pmet s Mawon janmayiken an dka t k-yo ek fm rpib lik-la ki ka ekzist jik jdi-jou a (abo rpiblik-tala vini vv li). Men, l ou f tan gad, Matinik ek Gwadloup, pa ni plato s kot-la. S oben ti plenn ek koul ki t kouv pi bitasion kann, oben mn ki t kouv pi danbwa twopikal. Danbwa-tala s pa dj ayen ou p plan t la, sof si ou dbwaz red (bagay s Mawon-an pa t p f davw s chas-d-mawon an t k risi dkouv kachet a yo). S pa pies fwitaj oben zannimo non pli ou t p trap nan danbwa-a, sof tj palmis ek, at Matinik, mannikou, pi, at Gwadloup, rakoun ek gouti. Jografi s d zil-tala pa t bon pou an vr mawonnaj t p ekzist. Sa t vr pou la Rinion tou, nan losyan Endien an, kon T. Pavie (1996 : 23) ka espitj nou : Les ngres fugitifs occupaient les hauteurs que nous appelons ici les plaines : ce sont des plateaux plus ou moins levs, cachs entre des montagnes pic ; des espaces

PAGE 129

129unis, dfendus par des ravins, entours de prcipices abrupts qui re ssemblent aux fosses dÂ’une citadelleÂ…Quand la faim les pressa it, ils descendaient brusquement dans les valles par une nuit bien sombre, pillaient les jardins, incendiaient et dtruisaient en quelques heures les rcoltes dÂ’une anne : lÂ’alarme se rpandait vite, on sÂ’armait : mais o courir ? Les maraudeurs, frotts dÂ’huile de coco, chappaient la main qui voulait les saisirÂ…Quelque fois, ils se rpandaient isolment travers les habitations, emmenaient avec eux leurs femmes, leurs amis, et au matin le planteur trouvait la case vide. (s nou ka souliyen) 14. 2. JAN MOUN TE KA WE NEG-MAWON AN Zimaj Neg-mawon an mofwaz ad an lespri s Neg bitasion an. : okoumansman (17-18 siek), Neg-maw on an dwet t psivw kon an malboug, kon an met-pies, an ti-mal, an boug ki t ki sifi zanman grenn pou drfiz lod ek pouvw s Btj-a. S poutji l yo t ka dsann lannuit asou s bitasion-an, yo toujou t ka jwenn an Neg bitasion ki t ka ba yo ldjim oben fwitaj. Men Neg-mawon an s an gawoul, s pa an ranboulz323. Gawoul-a, sa i l, s fout Met-la bon f, s bril bien Met-la, vl bagayli pi dvir sr adan s danbwa-a. Okontr, ranboulz-a s an moun ki l chouboul pouvw Met-la pou i konstwi an lot kalt lod, an lot model sosit ki pi jis, ki ka respekt dw a tout moun. Ki ptalans sa ni f an difrans ant gawoul ek ranboulz ? Eb en, l s Neg-bitasion an fini pa rimatj ki pt pal ba Neg-Mawon (kivd i ba gawoul) t ka potjir yo plis trablati ek anmerdasion ki ayen, yo bokant atitid. Yo sispann lonj lanmen ba yo. Dl menm, d sten Neg-bitas ion t ka trayi s Neg-mawon an oben t ka patisip adan lachas s B tj-a t ka mennen kont yo a. Kif, anmizi-anmizi, ant finisman 18 siek -la ek mitan 19-l a ti ladjoukann touv i aboli, zimaj Neg-mawon an koumans mofwaz nan tet a s Negbitasion an. Yo koumans psivw s Ne g-mawon an kon an bann sanzav, an bann vakabon ek initil. S poutji, apr 1848, l yo tir chenn nan pi Neg, psonn pa pt Neg-mawon an anl Psonn pa gloriyÂ’y. Okontr, davw anlo Neg-mawon t kontini sr nan fondok danbwa (sten adan yo ptet pa t menm sav ladjoukann t vi ni aboli !), l ou w yo fini pa mt bout nen-yo dw, s nouvo lib la konsid r yo pou sa yo t y : an bann mouri-difen ki t ni ranyon anl yo, ki t ka souf di tout kalt vi maladi kontel lapotrin oben pi an. E. Flissant (1981 : 104) ka not ki : Il nÂ’en reste pas moins, nous ne le s oulignerons jamais assez, que le Ngre marron est le seul vrai hros populaire des Antilles, dont les effroyables supplices qui marquaient sa capture donnent la mesure du courage et de la dterminationÂ…Il est significatif que peu peu les colons et lÂ’autorit (aids de lÂ’Eglise) aient pu imposer 323 Rvolutionnaire.

PAGE 130

130lÂ’image du Ngre marron comme bandit vulgaire, assassin seulement soucieux de ne pas travailler, jusquÂ’ en faire dans la reprsentation populaire le croquemitaine sclrat dont on menace les enfants. Dkatiy matinitj a ni rzon asou zaf krey s Btj -a toujou chach djaboliz zimaj Neg-mawon an, men nou pa dj dak pi lid-a ki s yo tou sel ki risi anchouk kalt zimaj-tala nan lespri pe p la. Neg pa rijt Negmawon davw yo t vini a lin oben asimil. Yo rij tÂ’y davw, adan s ti zil-la, kon nou fini w a, s Neg-m awon an pa jen riprzant an chimenrchap324 ki sri pa rapot a sistenm lestra vay la kon sa fet adan s gran zilla kontel Janmayik oben Ayiti. E. Glis sant (1958 : ) ka rikonnet sa li-menm l i ka kri : La limite du marronnage en Martinique est la limite de la terre : lÂ’exigit du pays ne permettra pas le dveloppement sy stmatique de communauts. Les acquis culturelsne seront donc pas accumuls, en sorte que les futures populations de paysans parcellaires ne connatront pas leur souche commune Ki jan Neg-bitasion t k p gloriy m oun ki t ka pt enki trablati ba yo ? An lot bagay nou ka kons tat, s ki, an plis di tir mprizasion ba s Mawon-an, s nouvo lib la kriy yo Djab, zonbi oben tjenbwaz. Negmawon an vini, adan pawol gran-m oun t ka tjenn douvan yich-yo, kivalan a sa yo ka kriy LÂ’Ogre ad an s kont niopen an. Ogre -la s an kryati ka manj timanmay Kivdi yo pas di lta gawoul a lta djabolik. S enki adan litrati antiyez ek guiyanez frankopal la s matj325a ka gloriy zimaj Neg-mawon an. Nou p sit omwens dis woman ki kay adan larel-tala nan 20 siek-la. Kontel : Ren Clarac : Bagamba, ngre marron, 1947. Lonard Sainville, Dominique, Ngre esclave, 1951. Csar Pulvar, DÂ’Jhbo, le Lviathan noir, 1957. Bertne Juminer, Au seuil dÂ’un nouveau cri, 1963. Edouard Glissant, Le Quatrime sicle, 1964. Patrick Chamoiseau : LÂ’Esclave vieil homme et le molosse, 1997. etcÂ… Men litrati-tala pa ka koresponn pi es a lanmanni pep-la li-menm t ka psiw s Neg-mawon an dpi mitan 18 si ek-la. Adan kryol tou l jou a, okontr, neg-mawon vini sinonim di brital sovay moudong 324 Alternative. 325 Ecrivain.

PAGE 131

131oben slra Pa ni esp rsion ki pi red ki voy nan fidji an moun : Sakr Neg-mawon ki ou y Kidonk gran-moun (soutou manman) t ka pwofond326 annan tet y timoun ki sÂ’ ou w yo t two sir, two dzobyisan, Neg-mawon an t k vini pou chay yo al adan an gran sak ek i t k manj yo tou vivan Nou pal pi plizi gr an-moun asou jan-vw lasa ek mi sa Man Bna an madanm 77 lann, ki t ka vann bonbon b lapot lgliz Baspwent, rakont nou : Moun atjelman ka diÂ’w neg-mawon, neg-mawon m yo pa pli sav s ki saÂ…L man t piti, t ni Neg-mawon toujou, at Mn Bal, ti man lv. Lsw, fal pa t kit timanmay sti dw, non Si t ni dlo pou chay an lasous oben tjek bet yo t bliy dchanj, enben fal s t an gran-moun ki t al f sa. Man ka chonj an vwzin ta nou, Man JmanizÂ…Man p k baÂ’w non fanmiy-li, s moun-tala ka viv Baspwent toujouÂ…Enben, madanm-tala, i ped yonn adan s ti fi-li a kon sa. S bagay ki pas tjek lann apr Trisantn327Â…enben, an jou oswÂ…i pa t sitelman ta, non. I t kot si-z, siz dimi kon sa, madanm-lan mand ti fi-li a, Sizann yo t ka kriyÂ’y,..Man t konnet li bien, nou t ni pres menm laj ek nou t kay lkol ansanmÂ…enben, l ou gad manman Sizann voyÂ’y genyen an chopin luil adan an boutik ki t a d pa di kay-yo a. L man ka diÂ’w a d pa, s a d pa Senk-dis minit mach ptet, sa ka dpann di balanÂ’w. Madanm-lan t f konmisionÂ’y l maten-an menm m i t bliy genyen luil ek i t sav mariÂ’y t an boug ki pa t ka manj manjÂ’y san luil. Boug-la t ni mov karakt. An tan-tala, s pa kon jdi-jou ti fanm ka pal f : nonm t ka konyen fanm-yo pou an ayen. Yo t ka kriy sa tjuiyi mango anba kot fanm Ha Ha Ha !Â…Met Edva ki t nonÂ’y, an bel grand Neg chiv kasan328. Man ka chonj fidjiÂ’y bien. I t ni an kalt zi mawon ki t ka klr l i t ka gadÂ’w. Misi t ka f tout timanmay p, ki tifi ki tibolonm. I t koumand anl bitasion an Btj ek moun t ka di i t ka menyen gwo lajanÂ…Al, madanm-li, l i dkouv i t bliy genyen luil, lap pwanÂ’y. Fal i t tjuit manj nonm-lan avan misi vir ek an menm tan, i pa t p tjuit li san luil Kif i touvÂ’y blij mand gran tifi-li a, Sizann, rann li an svis ay an boutik-la pi ramennen an chopin luil baÂ’y. An tan-tala, tout timanmay t p zonbi, yo t p nws, yo t p beta-f tou. Men an bagay yo t p pas pies lot, s t Neg-mawon. Gran-moun t ka diÂ’w ki s t d neg nw ki t ka viv yo yonn anba bwa kon d sovay, ki pa t ka frkant jan siviliz ek ki t bon konp pi Djab-la. Day, travay s Neg-mawon-an, s vl timanmay pou pt ba Djab-la !Â…W An Neg-mawon pa t ka janmen dplas san sak-li anl doÂ’y, sak gwano yo dwet t ka vl an ranga bitasion davw s t labitid-yo woday lannuit la ti moun ka rt. Neg-mawon pa t ka sti gwo lajounen. Yo t ka krenn jan siviliz S anni lsw, l Djabla t ba yo an pouvw, yo t ka paret. S pou sa sa t red tjenb yo. Man pa janmen tann di lajandamri rt pies Neg-mawon ni four pa yonn lajol !Â…Eben, man t ka diÂ’w kon sa ki Sizann al genyen luil-la ba manmanÂ’y an boutik-la. Man ka sipoz i t p bon p, pov ti fi !, m an tan-tala, timanmay t pou obyi paran-yo alabadjet. Si ou t brennen, ou t ka pwan an suif Dy lapot chak kay, t ni an kravach ki t pann. An kravach an kod-maoÂ…Ou dwet pa ni tan konnet sa, ptet 326 Enfoncer. 327 Tricentenaire (fte clbrant les trois sicles de rattachement de la France aux Antilles, en 1935). 328 Demi-crpu.

PAGE 132

132yo ka vann sa o march toujou, man pa savÂ…Kidonk Sizann pati di lakay manmanÂ’y kot si-z, si-z dimi kon man diÂ’w. I pa t ni lajan konmision. An tan-tala, moun t ka ni karn krdi an boutik. Madanm boutik la t ka matj tout konmision ou t genyen anl karnÂ’w pi ou t pou rglÂ’y an fen simenn-lan, l lapey t tonb anl s bitasionan. Oben, dl, tou l tjenz jou. Kidonk moun-la ki atatj Sizann la, s pa pou lajan i f malrez-la sa !Â…S pa t pou anviolÂ’y non pli davw ki laj Sizann dwet t ni an lpoktala ? S-tan, yui-tan, pa plis I pa t ni douvan ni dy kon yo t ka di an tan-an. Kivdi i t plat : ttÂ’y pk t pwenti ek ti bondaÂ’y t kon an koupion poul. Ayen ki s p atir an nonm Jdi-jou, yo ka pal anlo an tl-a di moun ka menyen timanmay, ki ka anviol yo, m an tan-mwen, sa pa t ka ekzist. Man pa ka chonj ki pies moun chach zay mwen avan man pwan tjenz-sez an. Ek man p diÂ’w man t an bel jenn fi, pli bel ki Sizann antoulka pis moun t ka di manmanÂ’y : Makoum, man ka espr tifiÂ’w la entlijan pas kot labelt, Bondi t janti piÂ’y An tan-tala, yo t ka diÂ’w bagay kon sa an manni blip. Moun pa t siviliz kon jdijou. Yo pa t ipokritÂ…Kidonk yo pa atatj Sizann ni pou vl lajanÂ’y ni pou anviolÂ’y. Ki sa ki pas al ? Psonn pa sav m sel bagay, Sizann, Dieu ait son me329, i pa jenmen vir b kay manmanÂ’y jou osw-tala. Yui-t riv, n-v riv, di-z di sw riv : pies Sizann Madanm boutik-la li-menm di kon sa, i pa jenmen w Sizann vini mandÂ’y pies chopin luil Papa-a t dzol pas dzol fet. I tonb an labim-solo330. I t jaja gran tifi-li a abo moun t ka di i pa t bel. Sa vr ki Sizann t obyisan ek i t ka apwann bien lkol. Tout mtres-lkol t ka vry fl baÂ’y pou bel fwans i t ka pal. Hon An tan-tala, apr Trisantn, nenpot chen nenpot chat pa t sa pal fwans kon jdi-jou. Fal ou t ni lespri pou ou t pal fwans. Aprzanla, nenpot kalt vakabon ka woul lang baÂ’w, hon !Â…Landimen jou-osw a t i Sizann disparet la, fanmiy-li f oti lajandamri Baspwent. Jandam mont, yo chch, yo fouy toupatou, yo pa jwenn ayen. Chef s jandam-la di s ptet larivi-a ki t chayÂ’y davw yo pa t jwenn ni plastik331li, ni wob-li, ni chenn laprmi-kominionÂ’y. Ayen, menm kon man diÂ’w !Â…Men t ni an mist Ki sa Sizann t k al f b larivi-a ? La rivi-a pa t anl chimen boutik-la pies. Ant kay manmanÂ’y ek boutik-la, t ni an tras tou dwet ek ou pa t ka pwan plis ki dis minit pou riv an boutik-la. Pou t al b larivi-a, fal Sizann t f an lot chimen davw larivi-a t lwen. Poutji i t k f an bagay kon sa ? Soutou a an l ti nw t ja at. Pk t ni lektrisit lakanpay kon jdi-jou. L ou t pou sti dw, s an sbi332 ou t ka pwan oben si lalin t kl, ou t ka mach san ayen. Psonn pa kw sa chef jandam la di a men ou pa t p dkontwol pawol an Btj-Fwans an tan-tala. Soutou an jandam !Â…Tjek tan apr, pawol kouri konmk w s an Neg-mawon ki t bar Sizann, ki t fourÂ’y nan sak-li ek ki t ptÂ’y ba Djab-la. Pou tout bon, t ni omwens kat Negmawon ki t ka sr nan bwa Baspwent men mwen menm, man pa janmen ni af pi pies adan yoÂ… Kon madanm-lan t ba nou non fanm i Sizann, nou ay vrifi nan kominla b moun ki t konnet fanmi-tala. Nou pa l pi ansien agrikilt, ansien 329 En franais dans lÂ’interview. 330 Dsespoir profond. 331 Espadrilles en plastique. 332 Flambeau.

PAGE 133

133marez kann, pi fi madanm boutik la (ki t vini an Sipret ) men fr ek kouzen Sizann rifiz pal ba nou. ManmanÂ’y ek papaÂ’y t za m ni lontan l ou w nou mont f wouchach Ba spwent (an 1994). Men tout moun nou pal pi yo nan karti-a konfirm nou ki disparet t pwan an tifi yo t ka kriy Sizann an jou osw ki manmanÂ’y t voyÂ’y f konm ision nan boutik. An vik, pres 80 lann, ki t v wzen lafanmi Sizann di nou kon sa : Poutji ou l sav sa ki riv tifi-tala ?Â… Il ne faut pas rveiller les morts333Â… Man t tann yo pal an zaf Neg-mawon ki t pwan tifi-a pou pt ba Djab-la. Efektivman, man t tann saÂ…Bon, wi s vr, t ni vi Neg ki t ka rt yo yonn anba bwa an lpok-tala, san fanmi, san madanm, san yich, san ayen. CÂ’est des gens qui avaient mauvais caractre334Â…Mwen menm, man pa janmen kw adan zaf Djab, al pa mand mwen sa ki riv tifi-a Man pa sav, mwen, ptet i tonb adan tjek ravin pi psonn pa touv k-a. Sa ki diÂ’w tjek span pa pitjÂ’y an nw-a pi i mt kouri at, i chalvir-tonb adan an fon. Ptet i chalvir adan larivi-a ek dlo-a ch ayÂ’y al. Man ka chonj ki jandam t di s larivi-a i t tonbÂ… An madanm, ki t konnet Siza nn l i t piti, ek ki t ni apocha n menm laj ki primi enfmat-n ou an di nou kon sa : Moun aprzan pa l avw ki yo ka f tjenbwa, ki yo ka envotj le Diable335Â… Tout moun sen dapr yo, m, kit mwen diÂ’w an ti bagay : papa Sizann, li, i pa t sen. I t ni lanmen sal !Â…Poutji ? M misi t lv ti Neg san ayen, san lajan, i lv adan an fanmi ki t ka mach an lanmen douvan-an lanmen dy. Epi, sibitman, du jour au lendemain336, ou anni w misi vini rich konsidir i t vini zanmi Man Otchil337. I konstwi gran kay an siman, i genyen bel meb an akajou. Tout yich-li t ka mach pi rad openpan anl yo. Fal t w sa Al pa di mwen an moun ka anni vini rich kon sa san ki i f tjek konmes pi Djab-la Hon-hon !Â…M an jou, Djab-la ka mandÂ’w pman. I ka mandÂ’w nanm-ou oben an timanmay, dl pwop yich-ou. Ptet papa-a rifiz ba Djab-la sa Djab-la t ka mandÂ’y ek Djab-la vini, i anport tifi-a al. S kon sa man ka w saÂ… 333 En franais au cours de lÂ’entretien. 334 En franais au cours de lÂ’entretien. 335 En franais au cours de lÂ’entretien. 336 Idem. 337 Madame Rotschild.

PAGE 134

13415. DJAB-LA EPI LAPOLITIK L labolision lajoukann fet an 184 8, Lta fwans ek s Btj-a pa t prvw ayen ba s nouvo lib la. Ptet Gwadloup ek Matinik t two piti pou yo t anvizaj ba yo 22 lak t pi an mil kon sa t fet at l Zta-Zini (abo jes-donan338-tala pa toujou ryaliz kÂ’y). Kif, kon nou ja wÂ’y, sel chimen Neg t ni s t oben vir travay anl s bitasion-an kon ouvriy agrikol oben dsann nan bouk chach ke k travay atizan. Sa ki dsann nan bouk mt yich-yo lkol ek lamenm, lkol-la vini an chimen-mapipi339 pou an Neg t mont adan lchel sosial la. Pannan tan-an, Milat ki t ja douvan davw laplipa adan yo t ja lib dpi nanninannan, batj adan lapolitik. Yo f dapiyan asou s difran rjim r piblitjen fwans a pou sa goumen kont krey s Btj-a. Kif nan dziem lanm wati XIXe siek-la, ou t ni d b politik : ta s Btj-a, ki t ryasionn ki t ka woul bwar pi Lgliz katolik ek ki t ka rv di ridoubout340 lawayot ; ta s Milat-la, ki t pwogrsis, ki t layik ek ki t ka dfann kou-k oup rjim rpiblitjen an. Adan an vil kontel Sen-Pi (Matinik), ladj-a t red ant s d larel politik tala, bagay ou ka w ad an kout-jounal yonn t ka ba lot chak simenn adan d jounal kon Les Antilles (jounal btj) ek Les Colonies (jounal milat). Ladj-tala s krey s Milat-la ki genyenÂ’y ek l ou w finisman XIXe siek-la pwan, pres tout pos m, kon sy jnral, dpit oben snat t nan lanmen-yo. Sa ki p met yo pt fwa s Btj-a a nivo politik, s d bagay : s dab-pou-yonn davw yo t ka tr ap pal kot s rpib litjen ek sosialis fwans a. pou d, davw yo t risi konvenk bo ul pep neg la ki fok yo t vot ba yo pis yo t ka swd izan dfann lentr to ut moun koul L XXe siek-la pwan, yo riv limin s Btj-a di lavi politik la ek sel Btj ki t ka riv li, s t sa ki t liann v Mila t, ek pli ta, Neg. Pies Btj pa t kapab vini m oben dpit si i t ka apiy enki anl larel-lid rasis-wayalis krey-sosial li a, i t blij f wol i t antrs adan kondision lavi Milat pi neg. Apr dziem ladj toutwon-lat a, s Btj-a dsid ripliy k-yo anl sekt rkolonmik la ek manipil politisien milat oben neg grmsi gwo lajan yo t ka ba yo anba tab. Kif lavi politik la vini kontel an pit : kandida t ka goumern konsidir yo t kok-djenm. Kivdi yo t ka svi nenpot ki mtod pou f pe p-la vot ba yo, tala yo t ka svi plis la s t 338 Gnrosit. 339 Voie royale. 340 Rtablissement.

PAGE 135

135anblouzay lektoral341 : yo t ka f sipt-yo vot d fwa oben twa fwa, yo t ka siprimen non alvs-yo anl lis l ektoral la, yo t ka f moun-m vot kisasaysaÂ…Men dl sa pa t sifi, kif yo t ka tounen bÂ…tjenbwa. Sa ka montr ki, toupannan s kandida-a t layik, rasionalis, rpiblitjen, flanmason ek, dl, sosialis, yo t kon sv yonn-d kwayans kilti kryol la. Chak nonm politik vini ni pwop tjenb wazÂ’y oben pa t p ay konsilt tjek gran mannt pou i t endÂ’y trap pos-la i t ka rv trap a. Sa pa t ra jwenn, jou leksion-an, an poul nw tet koup, pat-li mar pi fil wouj, douvan lapot biwo votman an, oben santi tjek vi lod losion andidan biwoa menm. An ansien anploy lanmri Dianman (Sid Matinik) rakont nou, nan lann 1983 an istw asou sa : Man travay pres tout lavi-mwen lanmri Dianman. Man t chapanti, s mwen pi d zot kanmarad ki t kay rpar ban lkol l larantr oktob t riv. L ou w siklon t pas, m-a t ka mand nou al end moun rpar kay-yoÂ…an tan-mwen, t ni anlo kay ki t an bwa toujouÂ…L t ni chanti lanmri tjek kot, s nou ki t kay mt s chafodaj-la douboutÂ…M-a t an gran bel Milat ki t f tid dokt Bowdo, man kw. Misi t ni telman fwans anba lang-li, i t ni telman prestans adan manni machÂ’y, ki jis Btj t ka respektÂ’y. Pou an Btj t lv chapoÂ’y an lari ba an Milat oben an Neg nan lpok-tala, fal ou t an moun, ou tann Chak l leksion t riv, m-a t ka sanbl nou an biwoÂ’y, mwen, sigrtÂ’y, yonn-d konsy minisipal pi an madanm-dwÂ’y__an Ngres Mn Blan a gran chiv__pi i t ka di nou kon sa : Manmay, zaf-nou ml Lopozision ka simen lajan toupatou. Zot ja konnet Neg, dpi yo w lajan, yo ka dans kaliboka. Man kw fok nou f kchoyÂ… S t sel fwa i t ka pal kryol Ha-ha-ha !Â…An tan-tala, m t ka f kotjen al-pouviryo t ka f moun-m vot, bagay kon saÂ…Dokt-a pa t l tann pal di sa. I t ka rpt nou ki i t ka tienn a lonnÂ’y ek ki i pa t l sa ki t riv m Sent-Lis la t riv Dianman. Gouvn-a t mand yo rikont s votman-an adan komin-tala, adan dni leksion-an, ek yo t fini pa kol m-a. Yo t dkouv kotjinriÂ’y ek yo t vry-al kon an malpwopÂ…An konsy minisipal di konmkwa i t konnet an meltj ki t ka rt Mn lÂ’Afrik. Boug-tala t p end nouÂ…Ou pa konnet Mn lÂ’Afrik, s an kot ti anlo NegKongo vini viv...Man pa sav kot yo sti men lapo-yo telman nw, i bl Yo ni d non ki dwol tou, d non afritjen asipar. Moun ka di s dsandan esklav ki la342. Enben, bon tjenbwa t ka woul kot-tala. Bon tjenbwa !Â…Oprmi-koumansman, m-a f lafet pi konsy minisipal la, i di sd kouyonnad ki la, ki, li, i s an sosialis ki pa ka kw ni adan Djab ni adan Bondi. Men l kanpay lektoral la wouv, nou rimatj ki pa t ni anlo moun kon avan ki t ka vini adan ryinion-nou. D sten moun t ka ripwoch m-a konmkwa i t ka nglij karti-yo. Yo t ka mand lektrisit, lawout ki luiloud, lavwari, bagay kon sa, m lakomin pk t ni lajan pou sa satisf tout karti. An tan-an, bagayla t red S pa kon aprzan ti ou ka w nenpot vi ti lari an fon lakanpay luiloud. 341 Fraude lectorale. 342 En fait, les Ngres-Congo du Morne lÂ’Afrique, dans la commune du Diamant, sont les descendants dÂ’une partie des travailleurs sous contrat congolais emmens aux Antilles aprs lÂ’abolition de lÂ’esclavage, en mme temps (1853) que les Indiens et les Chinois. Ils ne sont donc pas descendants dÂ’esclavesÂ…contrairement notre informateur.

PAGE 136

136Kidonk m-a di i dak pou ay w meltj-a. I pa t l al li yonn. S pa p i t p, men i pa t ni labitid f bagay kon sa, bagay vi-neg kon yo t ka di an tan-an. Epi anlo moun ki t ka rt Mn lÂ’Afrik t kont li. S t karti ki t pli dzrit nan komin Dianman l ou gadÂ…Sa f, an jou osw, pa kot wonz kon sa, m-a, d konsy minisipal pi mwen, nou baÂ’y mont a chouval Mn lÂ’Afrik. M-a t ni an loto men i pa pwanÂ’y pou pa t f madanm-li oben vwazenÂ’y w i t ka sti di lakay-li a l-tala. Chimen-an t red pou tout bon. M-a konpwann fal i t rif lawout-la ba s moun-tala. I t ni anlo tou ek anlo woch ki t ka opoz s chouval-nou an vans konmifoÂ…Konsy-a ki t konnet ola meltj-a t ka rt t ka vans douvan nou, an sbi an lanmenÂ’y pou sa klr lawout-la. Nou pies-la pa t noz pal. Mwen menm, ki pa t an boug ki kapon, man t p. An l, konsy-a f nou pwan an ti chimen-dkoup, razi t ka griji janm-nou ek bra-nou. Nou dbouch adan an ti savann kot t ni an kamach343 fet an bwa ti-bonm. An lakou danm344 t ka f lantouÂ’y ek plizi chous gwo pibwa t sanbl douvan lapot-li. Lamenm, nou rimatj an limi ka klr andidan-an abo kamach-la t ka sanm sa ki t fmen red--dri. Konsy-a vans, i di kon sa : To-to-to Misi Moulounda, s mwen ki la, Ekt To-tot-to !Â… Psonn pa rponn. Nou l kat kavali-a, nou dsann at, nou mar chouval-nou adan bwanch an pi mango ki t tou pr a. An l, lapot kamach-la anni ouv fap, nou w an kalt gran neg bl345 ki paret. L man diÂ’w i t wo, s pa ti wo nonm-lan t wo, non An jyan menm I t ka pt an wob wouj ki t ka dsann jik an chiviÂ’y ek i t ni plizi koli-grenn an kouÂ’y. ZiÂ’y t kon bet-af toubannman. Tj-mwen koumans ka f vipvap, man santi gad-janm346 mwen ka vini flgd toubannman. Meltj-a di nou pi an lavwa red : Moun-lan ki bouzwen w mwen an, antrÂ’w Lzot-la, rt dw Nou, l kat-la, nou gad k-nou. Sa pa t prvw M-a t an Milat ki pa t ni labitid ay w tjenbwaz ek i t ka sanm sa ki t anmerd bon anmerd. I pwan lafos ek kourajli, i di nou : Bon, jÂ’y vais Ne restez pas trop loin, sÂ’il vous plat !Â… 347 Meltj-a fÂ’y antr pi i vir fmen l apot kamach-la. Nou asiz anl s chous pibwa, pa ka di ayen. Yo rt andidan-an an bon moman tan san f pies bwi, pies dzod, pi an l, nou anni tann blo-blo Nou w kamach-la ka tandj, wÂ…ka tandj kontel an bato ki anl gwo lanm. Nou sot An lavwa t ka djl andidan-an adan an lang nou pa t konnet, an lang ka sanm ta Afritjen. Epi nou tann bwi v oben zasiet ka kraz, nou w limi ka f liwon andidan kamach-la a tout balan. Ekt, konsy-a, ki t mennen nou an, rt i di nou : Pa pt tet-zot, lzom Travay boug-la ka travayÂ… Man pa sav konmen tan makakri meltj-a dir : ptet an dimi-, ptet twa-kard. Man pa ka pli chonj. 343 Hutte. 344 Cour en terre battue. 345 Homme la peau trs noire (litt. Ngre bleu ). 346 Jaret. 347 En franais au cours de lÂ’entretien.

PAGE 137

13716. 16. DJAB-LA EPI FLANMASON Laflanmasonnri s an krey-moun ki t ni lid ki pwogrsis an tan Ranboulzay frans 1789 la ek ki pt an chay jan-vw ki t nef kontel resp ba tout moun, libt pal ek kri, lespri nouzanni348 kisasaysaÂ…Adan s koloni fwans a, s Btj djoukanni349 ek rasis ki kry primi loj flanmason. Evidanman, ki Milat ki Neg pa t ni dwa vini manm s loj-tala, bagay ki t ka kontrivienn a idal fl anmasonnik la. S poutji, nan 19 siekla, s Milat-la mt doubout pwop lojyo (adan lavil Sen-Pi, pa ekzanp). Men yo tou, yo drespekt idal-tala pis Neg pa t p antr adan loj-yo. Kivdi kolonizasion-an malliv350 larel-lid flanmason an, i mofwaz s loj-la adan d krey-moun ki t ka dfann pwop ti lentr-yo kont dot krey sosial abo yo t ka kontini jakot an plodari351 nouzanni, jistis ek galit. Kif l 20 siek-la pwan, laflanmasonnri, ki ta Btj ki ta Milat ki ta Neg, s t menm ti sek fmen ek mov a na n zi boul pep kryol la. Mov pou omwens twa rzon : __dabou-dab, laflanmasonnri ka dfa nn lid ki Bondi pa ka ekzist ek l ou w an flanmason ka m, yo pa ka f lantman Â’y lgliz men adan an tanp flanmason. Ba an popilasion ki kr tien kon popilasion kryol la, zaf rijt lekzistans B ondi t psivw kon an aliansaj pi Djab-la. S poutji ni an ti-pawol ka diÂ’w kon sa Flanmas on s Djab oben Flanmason ka bo tjou Djab __pou d, ritiel sigr s flanmason-an vokabil zotrik la yo ka svi a, lanmanni tou yo ka konstwi tanp-yo ek konsivw andidan s tanp-lan, s d bagay ki ka p t tet moun ki pa konnet yo. Zaf l yo ka siyen an let oben an dotjiman pi twa ti pwen b si yati-yo, s kchoy tou laplipa moun ka w kon an sin ki djabolik, ko n an mak konplisit ki djabolik. __pou twa, loj flanmason pa ka rikr it moun pep la, ma lr, madjendjen. S pa mason jistiman, ni chapanti, ni ouvri agrikol, ni mkanisien, ni travay kabouw-zdi352, ni fanm ka f bn kisasaysa Â…yo ka admet adan tanp-yo m gwo-tet, gw o-tjap kon dokt, fanmas ien, avoka, dantis, konstriksionn353 oben pwofs. Kif, nan zi boul pep la, loj flanmason toujou aparet kon an sikti354 milat milat nan d ziem vdi mo-tala ni 348 Solidarit. 349 Esclavagiste. 350 Pervertir. 351 Discours. 352 Eboueur. 353 Architecte. 354 Structure.

PAGE 138

138adan lang kryol la kivdi moun ki ni lajan Pep-la ka psivw s loj-la kon an monyen s gwo-tjap la touv pou sa dfann pwop lentr-yo, pou bwar yonn a lot l yonn adan yo trap an poblenm (ek soutou, pou dfann li kou-koup kalanswa vakabonnajri-a i konmet la ). Kif, ba pep-la, flanmason s moun ki f an doub lakday : an lakday ant yo menm ek an lakday pi Djab-la. An final di kont, s an sanblaj moun ki andlabl, pa menm manni ki tjenbwaz oben mannt men ki ka pratitj an kalt tjenbwa milat Nou ksionnen dives moun pep-la asi jan yo t ka w flanmason. Mi sa d adan yo di nou : __an fanm apochan 45 lann ki tr avay kon gad timan may lakay an dokt flanmason nan lavil Chelch ( asou kot karayib Matinik) : S moun-tala pa ka voy yich-yo ni lgliz ni katjis, ni ayen, non. Kw mwen si ou l men s kon sa yo ka viv Batenm, laprmi-konminion, plrinay, lestrem-onksion, bagay kon sa, s pa zaf-yo pies toubannman Men magr sa, yo ka viv alez k-yo, lajan ka rantr an poch-yo, yich-yo ka travay bien lkol. Dokt-a ti man t ka travay lakay-li a t ni labitid f ti j pi mwen. I t ka voy ti pawol ba mwen l man t ka pwopt biwoÂ’y : Jmn, ou li Labib-ou jdi-a, mafi ? Ha-ha-ha !Â…Sa Bondi ka di pou jounen jdia ? Zaf-mwen ml, i pa s p ba mwen an ti pal ? Ha-ha-haÂ… Man pa t ka rponn misi-a, man pa t ka bwarn355. Man t ka kontant k-mwen griyen baÂ’y davw man t bizwen plas-la, ou ka w. Man t ni sis timanmay ka swen san pies papa pou end mwenÂ…An bagay ki t dwol kanmenm, s ki madanm-liÂ…madanmmayÂ’y man ka palÂ’wÂ…pa t ka sanm sa ki t adan zaf flanmason. D sten jou-osw, man t ka wÂ’y ka pwan an fidji mar, gri, ek i t ka mont an chanm-li ansanm i t fini soup, i t ka voy s d tibolonm-li a d mi abo yo t l gad latl. Epi i t ka di mwen kon sa : Germaine, si le tlphone sonne, v ous direz que monsieur est la loge. Bonsoir 356 Dokt-a t kay la-loj d fwa, dl twa fwa pa simenn ek i t ka rantr as ta. Pa kot di-z di sw kon saÂ…I t ni an gran biwo foulbak pi liv ki t rli. T ni triyang, ztwel, kwasan lalin, bagay kon sa anl lapo laplipa s liv-la. Man pa janmen riv ouv yo pou sav sa ki t ni adan yo pask dokt-a pa t ka kit mwen pwopt biwo-a si ou w i pa t la. L man t ka pas spiy-a, i toujou t ka tjenn kÂ’y an korid-a, ka vyÂ…Dl, ptet an fwa tou l d mwa, li ek yonn-d ko np flanmasonÂ’y, yo t ka ryini adan biwoa pou f sik flanmason yo. Lapriy flanmason yo, man pa savÂ…Man rt travay lakay-li sis lann men man ka diÂ’w an ti bagay : man pa janmen santi k-mwen alez pi s moun-tala magrsi yo t ka aji bien pi mwen. Lapey-mwen t ka tonb chak 30 di mwa, vakans-mwen t py l, an mwa out-la, yo t ka chap lot b-a357Â… 355 Remuer, bouger. 356 En franais dans lÂ’entretien. 357 En France.

PAGE 139

139 __an nonm ki t ni 54 la nn asou tet-li l nou diskit piÂ’y (nan komin Sen-Jozef, sant Matinik) : Flanmason s moun ki pa ka jw, fok ou sav sa Yonn ka dfann lot, yonn ka pwotj lot l ou w tala ni tjek bat-manman. S moun ki bien pi Djab-la ek s pou sa ou pa ka janmen w yo pit lgliz. Sa bien senp : pou rikonnet an flanmason, al b an lgliz l ni an lantman gwo-tjap. Laplipa s nonm-lan ki ka rt dw a, yo s flanmason Djab-la ka entdi yo antr adan lgliz Mwen menm, patwon-mwen t an gran-gran flanmason. Eben, i tjw koÂ’y Wi, i tir an bal an tet-li lakay-li. Misi t rich kit rich ka al. I t ni primi sip mach Fodfwans, pa kot Lakwa-Mision. S la tout machann t ka vini genyen konmision-yo avan yo t rimont an komin. Mwen menm, man t gason, man t ka travay nan dpo-a. Travay-mwen s t dbatj tjes, ranj tjes, ay jt vi tjes. Tout lasent-joune n s sa man t ka f. Nou t a twa gason ka woul la. Sipmach-a t ka rapt an patj la jan. Ansanm i t ouv, kot yui-t di maten, i pa t ka dranpli jik si-z di sw t pwan. Patwon-an t ka f djez adan an bel gwo loto mritjen, ou sav, s kalt gran loto-a ki laj la, ki ni gran zel la, ti siej-yo blan oben bej la. L ou w misi t ka ponmnen adan sa lari Fodfwans, moun t ka doubout gad Dl, i t ka mand nou, s gason-an, pwopt loto-a baÂ’yÂ…Eben, an jou, nou anni konstat machandiz pa ka rantr kon av an ank. Oli man t dbatj senkant tjes adan an lajounen, s apenn an dizenn man t ni anl kont-mwen. Kliyantel-la koumans dsann tou anmizi-anmizi. Silon sa pawol bouch-anba-bra t ka di, s ki dot sipmach t ka ouv Fodfwans. An l, patwon-mwen tonb nan dbantjaj358. D sten jou, pa t ni yon sel kanmiyon machandiz ki t ka antr an dpo-a. Man pa sav sa misi t f pi lo lajan-an i t genyen an pannan ven lann a man travay lakay-li a. Moun t ka di kon sa s ba flanmason i t ptÂ’y, ki i t an chef fl anmason, ki s Djab-la ki t pmet li trap lajan-tala ek aprzan, Djab-la t ka mandÂ’y konpansasionÂ…Toujou-til, i tir an bal an tet-li ek yo touvÂ’y m lakay-li Moun ki kon sa ki l ou w ou flanmason, ou pa ni dwa mal dirij lajanÂ’w, ou pa ni dwa vini dbantj. L sa f tan rivÂ’w, s flanmason-an ka sanbl ek yo ka baÂ’w lod tjw kÂ’w. Asipar s yo menm ka ofÂ’w bal-la ek pistol-a. An bal an arjan, man tann moun diÂ…m man pa sav es sa vr pou tout bonÂ… 358 Faillite.

PAGE 140

140 17. KI DJAB CHANJE CHIMIZ OU LA KA DI MWEN AN ? (DJAB-LA ADAN PAWOL NATIF-NATAL, TI-PAWOL, TITIM EK CHANTE KREYOL) 17. 1. Djab-la adan pawol natif-natal359 Adan lang kryol-la, ou p jwenn mo Djab la adan plizi sans : ou ka jwenn li, dab-pou-yonn, adan primi sa ns li kivdi kryati slra ki s met a kenbwa ; ou ka jwenn li tou adan dot lawonn360 ti i plizoumwen dsmantiz. Kontel, adan kryol Matini k la, l yo ka diÂ’w : Misi s an Djab sa l di ki moun-tala f to ubannman, swa a nivo lespri swa a nivo fizik. Sa l di ki i s an Michel Moren, si moun-la yo ka kriy Djab la ka f chapenti, mkanisien oben lektisien. Sa l di i s dokt-boul sÂ’ou w moun-la yo ka pal a s an foutbal obe n an hannbol. Sa p l di tou i s an gran chant, an gran matj, an gran politisien kisasaysaÂ…Adan vditala, Djab s an konpliman An moun jik p di pou vant kÂ’y : Man s an Djab adan zaf mennen loto a Ki manni nou p konpwann konotasion pozitif mo Djab -la ad an ka-tala ? Nou ka chonj ki, nan primi dkatman travay-tala, nou t di ki, okontr di jan-w lÂ’Ewop la ti Bondi s an kryati ki bon ek Djab an kryati ki mov, ad an sosit kryol la, pa janmen t ni an la linman ki kl ant yo. Nou t rapl ki ni plizi kont kryol ti Djab-la s an kryati ki se npatik, toukon, adan lespri ti pep-la, Bondi krtien an s plis an bondi ki la pou piniÂ’w, pou pwan sraj-ou, ki pou baÂ’w lanmouÂ’y. Vdi pozit if lasa ka di nou ki Dj ab-la ni pouvw, ki i kapab rivaliz pi Bondi, ki i p jik d fiÂ’y. Nou t ja w ki manni belt pa t konsivw kon an ba gay ki natirel, atjelm an nou ka konstat ki jesmichelmoren361 pa natirel non pli. Kivdi d pi s an bon kalit Neg-la ni (oben trap), sa pa posib ki s Bondi ki baÂ’y li oben pwop fos travay li ki pmet li niÂ’y. S blij Djab-la ki dy sa Jan-vw lasa liann direktiman pi zaf an tan ladjoukann, Neg-la pa t ayen, Neg-la pa t vo ayen (laviÂ’y pa t vo ayen pis Btj-a t p bat li ob en tjwÂ’y kon i t l) ek tou sa ki t bon t ta Met-la : s koul Â’y ek lapoÂ’y ki t pi bel ; sÂ’y ki t ni tout lariches-la nan lanmenÂ’y. 17. 2. DJAB -LA ADAN NON FWITAJ 359 Expression idiomatique. 360 Contexte. 361 Habilet.

PAGE 141

141 L s primi kolon fwans a riv at l Zantiy, yo dkouv etstra fwitaj ti yo pa t konnet. Pou sa nonmen yo, yo chwzi d finaldikont difran : oben yo t ka anni ripwan non kara yib la, l yo t p pwononsÂ’y an manni flouz, kontel kachiman monben oben zikak ; oben yo baÂ’y non an fwitaj niopen i t ka sanm ek yo ajout pyi dyÂ’y pou sa difransi fwitaj twopikal la di fwitaj niopen an, kontel zabriko-pyi siriz-pyi oben gwozey-pyi Toufwazkant, yo rimatj ki, adan an menm varit pi-fwitaj362, t ni sa ki t ka pt fwita j ki t bel ek ki t ni bon goutans363 pi t ni sa ki t ka pt fw itaj ki t led ek ki t ni vi goutans. Pou dziem katgori-tala, yo ajout mo djab -la dyÂ’y : s kon sa nou ni kowosol ek kowosol-djab prin ek prin-djab oben miriz ek miriz-djab Moun pa ka manj fwita j-djab davw non selman i pa ni bon goutans men dl i p jik pwzonnenÂ’w, bagay ki pa toutafetman vr davw sa nou ka kriy kowosol-djab s an fwitaj ti Tahisien ka itiliz dpi plizi mil n pou swen k-yo Yo ka kriyÂ’y noni ek litj-a yo ka tir adanÂ’y lan ka sanm sa ki ni an patj val potitj364. Jdi-jou, nou ka enpowt boutey noni gwo lajan aloski kowosoldjab ka f siwawa atrav tout lakanpay l Zantiy Kidonk l ou ka mt mo Djab la dy non an fwitaj oben an pibwa, ou ka tras an lalinman ant lakilti p i lanati Bon siriz-la oben bon zannanna-a, s anni tala ou mt an t-a wou menm, s tala ou pwan tan plant a (adan bon doukou -a kivdi an bon lalin-lan) tandiski mov siriz-la oben mov zannanna -a, s tala ki lv ek pwofit li yonn, anba bwa, san nonm menyenÂ’y. Ek ki manni siriz-Djab oben zannanna-Djab ka pous, s grmsi Djab-la li-menm pis Djab ka viv nan fonfonn bwa ek s enki lannuit i ka mt nenÂ’y dw pou sa f moun dit. 362 Arbre fruitier. 363 Got. 364 Thrapeutique.

PAGE 142

142 17. DONNEZ-MOI LA FOI SAUVAGE DU SORCIER (DJAB-LA ADAN LITERATI ANTIYEZ EK GUIYANEZ FRANKOPAL LA) Donnez-moi la foi sauvage du sorcier donnez mes mains puissance de mod eler donnez mon me la trempe de lÂ’p e je ne me drobe point. Faites de ma tte une tte de proue AIME CESAIRE ( Cahier dÂ’ un retour au paysnatal 1956) Fok dfini dab-pou-yonn ki sa nou l di pa litrati antiyez ek guiyanez franjopal davw ni d sten dkatiy ka prtann ki litrati-tala ka koumans an 1932 v piblikasion a on manifes yo ka kriy LEGITIME DEFENSE Manifes-tala ka fann fw a ansien litrati frankopal nou an, ki ta s Btj-a ki ta s Milat la, davw i t ni an lare l-lid doudouis kivdi enki kolibri, bel ti fl, lanm bl, doud ou, bagay kon sa i t ka pal, san janmen votj ryalit sosial s pyi -nou an ki t re d toubannman. San janmen votj ladjoukann ek, apr la bolision, lanmiz-a ti s nouvo lib la__ki t vini ouvriy agrikol la __t ka viv adanÂ’y lan. Kidonk avan 1932, litrati-nou t on litra ti ki non selman ekzotik m oto-ekzotik tou. Ekzotik vl di gad an ryalit pi zi an moun-andw : kontel an Fwans oben an Angl ka admir an pi -flanbwayan ek ki ka f an poem asou pibwa-tala. Oto-Ekzotik vl di l ou ka ga d pwop ko aÂ’w, pwop ryalit aÂ’w v zi an moun-andw, bagay ki pi grav ank ki atitid ekzotik la. Men es fok nou fout an r azi tout teks frankopal ki t matj an fwans avan koumansman 20 siek-la ? Es pa ni ayen nou p sov adan litrati-tala ? Es pa ni pies matj ki t ni menm an ti zizing val litr ? Nou menm, nou pa ka kw ki litrati an tiyez ek guiyane z frankopal la ka koumans akont di 1932. Nou ka kw ki ni an diskoupay ki fet a momantala, an diskoupay ki ptalan, ki red men ki pa ka pmet rij t adan an kalt lanf litr tou sa ki t matj nan 17, 18 ek 19 siek-la. Si ou vw nou f sa, s mmw-nou nou ka mi til toubannman. S konsidir s Ris-la t ka konsivw ki litrati-yo ka koumans pi ranboulzay 1917-la oben s Chinwa-a pi ta 1949-la davw tou sa ki t matj avan s d dat-lasa pa t kay adan sans pep-la, pa t ka pwan dfans s mas popil a. 17. 2. C ESAIRE, POET-OUGAN

PAGE 143

143 L nou ka katjil as ou pozi Aim Csaire, nou ka w lamenm ki i liann pi lenvizib pou twa rzon ki difran : __dab-pou yonn, Csaire matj pr imi teks-li adan larel Mouvman Siryalis la, ti Andr Breton t met-amanyok li a, ek s matj-tala t ka anchouk travay litr-yo adan fond ok-lespri, adan rev, adan lkriti otomatik kisasaysaÂ…S t d moun ki t kont filozo fi rasionalis la ek ki pa t dj dak pi manni Descarte s ek dsandan misi t ka konsivw laryalit. S poutji s Si ryalis-la entrs k-yo adan penti ek eskilti afritjen, polinzien ek amrendien. S poutji d sten adan yo t ka fimen lopiom avan yo t kri ek yo t ka f tab tounen. S pout ji tou, l ou vw Breton, ki t ka chap kÂ’y o Z ta-Zini okoumansman dziem ladj toutwon-lat365, f eskal Matinik ek dkouv po zi Aim Csaire la, i pal lamenm di hasard objectif ki s an nosion anti-rasionalis ki s Siryalisla t mt doubout. S d mo-lasa dkontwolan366 pis hasard ( aza an kryol) s an bagay ka fet san pies re g, san pies volont psonn (ni Bondi, ni Djab, ni nonm tandiski objectif ( objektif ) s okontr, an bagay ki ka fet anba lopsi on larzon, an bagay ou kapab ddui oben pwouv. Nosion dwol tala, aza objektif ka rzimen toutafetman jan-vw s Siryalis-la, mouvman ti C saire t ka apiy. L. Kesteloot, ki s primi dkatiy ki pwofond an manni sri ad an ev Csaire, ka di asou sa (1962 : 30, 57) : Â…celui-ci se propose comme mthode de connaissance de soi, comme la seule capable, grce lÂ’criture automatique, de mett re jour lÂ’inconscient quel que soit son degr de refoulement. Dans cette mesure mme, le Noir antillais, spar de lui-mme par une culture trangre, peut y voir une chance de rcuprer sa personnalit authentique. Le surralisme a t la foreuse qui creuse profond et ramne lÂ’original et inestimable combustible qui gisait dans lÂ’inconscient martiniquais. __pou d, Csaire ka rivanditj an liannaj pi larestan lman kiltirel afritjen ki riv sirviv non selman ad an sosit antiyez la m andidan chak Antiy tou, adan fondok-l espriÂ’y. S poutji, adan an bokantaj-pawol367 i f v J. Leiner, adan kad a rdision r vi Tropiques l yo ka mandÂ’y kon sa : Vous crivez dans Tropiques galement : La phrase du pote : la phrase primitive : univers jou et mim. Pouvez-vous dvelopper ce dernier point ? poet-la ka rponn : 365 Mondial. 366 Contradictoire. 367 Interview.

PAGE 144

144 C’est une conception qui m’a beaucoup frapp, que j’ai d prendre chez Frobenius…J’ai t trs intress par une de ses ides, savoir qu’une culture nat, non pas quand l’homme saisit mais quand l’homme est saisi Il est saisi par le monde, et, son tour, il joue le monde, il mime le monde... Il est saisi autrement dit, il est possd exactement comme dans le vaudou. Nou ka w s poet-la li-menm ki ka f liannay-la ant wol-li, manni i ka aji, ek ta ougan-an, kiv di prt vaudou a. Menm ja n ougan-an ka pal bi s ansien bondi l’Afrik-la v lapriy ek formil ki sigr, ki psonn pa ka konpwann (davw sten adan yo adan lang afritjen ki Ayisien bliy), menm jan poet la Ngritid la ka envotj l’Afrik pi pawol ki sti nan fonfonnlespri’y. Sa l di ki kolonizasion-an pa risi dchpiy tout bagay Neg antiy la ni kon lman kiltirel afritjen, i pa riv siprim fonfonnsanslay368’ y. Kivdi anba verni niopen an, anba koul blan ki ka penn pi pibwa-a, kon Csaire ka di li-menm, ou ka vir jwenn koul nw a. Ou ka vir jwenn fondokt369’ y. Men s pa toutafetma n Vodou ayisien an Csaire ka apiy asou’y, s anl ta l’Afri k la. Csaire pa jen admet fnomenn kryolizasion an370, i toujou enki vi kot’y ek za f Neg-la t blij ped kilti afritjen’y. Ba’y, Bondi l’Afrik pdi ek s poutji i ka matj adan an poem yo ka kriy Parcours (1989) : J’ai pour l’chouage des dieux rinvents les mots… Kivdi poet-la pi f ki ougan ayis ien an davw ouganan s mso jes, chiktay lapriy, i las ka jakot, tandiski poet-la s an lespri-lonviy371 : i ka kry mo ni nef, pawol ki nef, pou sa vir konstwi an p sonalit ki nef ba k’y menm ek ba pep-li nan menm bala n-an. Nou p pa di Csaire pa t konnet Vodou ayisien an s ki sa : an 1944, Jnral De Gaulle t voy’y pannan 6 mwa an Ayiti pou riprzant Komi t la Fwans lib la ek la, i t ni tout tan’y pou sa konpwann rilijion-tala S sa ki ka pmet li kri adan Et les chiens se tai saient 1956 : 151) : J’ai remont avec mon cœur l’antique silex, le vieil amadou dpos par l’Afrique au fond de moi-mme. Okontr di Jean-Price Mars oben Jac ques Roumain, ki t ka w adan rilijion vaudou a an zouti pou Ayisien-an rijt lespri asimilasionis la (sa 368 Sensibilit. 369 Authenticit. 370 Voir notre ouvrage Aim Csaire—Une trav erse paradoxale du sicle 1992, Stock. 371 Visionnaire.

PAGE 145

145Mars kriy le bovarysme collectif ), Csaire ka respektÂ’y, men i plis ki sav rilijion vaudou a pa afritjen. I sa v s an rilijion kryol davw i migannen v lman amr endien ek soutou niopen. Kidonk s adan pwop tjÂ’y poet-la ka chach sov kÂ’y ek sov pep-li, pa adan djigidji s manmbo-a oben pawol entransbdab372 ougan-an, anba pristil-la, nan bonmitan you svis-lwa. __pou twa, menm si Csaire pa ka rivanditjÂ’y an manni direk, adan poziÂ’y, pres toupatou, ou ka jwenn an liannay v ansien pep-la ki t ka viv Matinik la, kivdi s Karayib-la Mo cannibale -la (manj-d-moun) ka vir adan anlo poem-li ek poet-la ka baÂ’y an vdi ki pozitif. I ka rivanditj zkobel manj-d-moun psonalitÂ’y : moi qui Zambze ou frntique ou rhombe ou cannibale ( Corps perdu). parce que nous vous hassons, vous et votre raison, nous nous rclamons de la dmence prcoce, de la folie flamboyante, du cannibalisme tenace (le Cahier ). (s nou ka souliyen) Adan anlo teks-li, i ka liannen s pep neg la ek ta pep karayib la. Kontel : Pied ou clat quel quarteron de ngres ou de peaux-rouges massacrs la fin de la nuit rengaine ta dgaine jamais ne et tes pieds ports par les eaux ( Soleil, cou coup ) Andes crachant et Mayumb sacr seul naufrage que lÂ’Âœil bon voilier nous soudoie (idem) (s nou ka souliyen) Sa sitelman vr ki laplipa mo kr yol ou p jwenn adan pozi Csaire, s mo ki ni an chous karayib, s pa mo ki lang kryol la kry li-menm. Ek anlo moun pa konpwann poutji Csaire matj : Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing normeÂ… (s nou ka souliyen) Ki manni an pep neg, an p ki ni chiv grennen, p mach adan van-an ek van-tala p lv chivÂ’y ? Sa pa posib. An menm tan, nou p pa imajinen ki s fondok-lespri poet-la ki ka f j v tet aÂ’y, ki s larestan an dnit ti kras asimilasion ki ka rimont anl. Nou p pa kw sa pies toubannman. Nou p na non pli imajinen ki poet-la ka pal di Milat : nou konnet wol i ka f Ariel jw adan Une Tempte Sel ipotez ki rt, s ki Csaire ka votj, san p tet menm i sav, vi pep ka rayib la ki t ka viv 372 Intraduisible.

PAGE 146

146Matinik la, avan Neg dbatj, vi pep kara yib la ki kit tras-li adan lapech, adan f jaden, adan f ou chabon, adan lavannri, adan lapotri kisasaysaÂ… 17. 2. DIAB -LA AN WOMAN TA JOSEPH ZOBEL Woman Joseph Zobel la yo ka kriy DiabÂ’-la (1946), s ptet sel liv adan tout litrati antiy ez ek guiyanez frankopal la, ki ni mo djab adan tit-li. Men, okontr di sa lanvwel-teks373 la p mennen nou ka kw, liv-tala pa ni ayen pou w pi ni djab ni tje nbwa. Istw-a ki adanÂ’y lan ka sanm anlo tala ki adan an woman ayisien ta Jacques Roumain, Gouverneurs de la rose ki paret d lann aprÂ’y kivdi an 1948. An siparzon374 s d teks-tala key pmet nou konp wann sans mo Djab la adan liv Zobel la. Dab-pou-yonn, s d met-pies la, Diab-la (s sel non i k ni atrav tout liv-la) ek Maniel, k d batj kon d moun-andw, primi-a adan an ti bouk b lanm li-Sid Matinik yo ka kriy Dianman, dziem-la nan you vilaj fondok lakanpay Ayiti yo ka kr iy Fon Wouj. ou l d boug-la, okoumansman, ka f sigr an l kot-a yo sti a ek la vi-a yo t mennen avan an men nou ka apwann ki Maniel t pati-al koup kann Kiba tandiski Diab-la t travay nan bitasion at Mn Van, ki s an kot ki nan mitan lakanpay. Day, l an moun-pies ka ma nd Diab-la es i vini pou travay nan bitasion at Dianman, Diab -la ka woukl (1948 : 3 : __Vous allez travailler ici ? entama Ti-Do, un peu maladroitement. __Je pense, rpondit-il. __A lÂ’Habitation, sans doute ? LÂ’homme parut violemment vex : __Encore sÂ’cria-t-il. Mais jÂ’ai chou ici pour fuir a !Â…Messieurs, on dit y a pas de sot mtier ni de mtier de so ts ; eh b, je vous assure que a dans les conditions des Bks vous flanquent dedans, c plus raide que la mort, c plus raide que si on vous taillait le dos coups de cravache du lundi au samedi soir S d met-pies la ka touv an kominot ki ni poblem. Ta Fon Wouj la ni an bidim poblem : Fon Wouj pa ni dlo ank, tout lasous tari ek moun p pa plant jaden ank pou nouri k-yo. Ta Dianman an ni an piti poblem : yo s d vayan pch, yo ka viv bien grmsi375 bel pwason yo ka ramennen l yo al Miklon376 men yo blij genyen ldjim nan lanmen moun dot komin davw, silon sa yo ka prtann, t Dian man an two red ek two sek pou riv travay li. Ki Maniel ki Diab-la ka dsid rzoud poblem kominot-yo : 373 Paratexte. 374 Comparaison. 375 Grce 376 En haute mer.

PAGE 147

147primi-a kay chach sanbl moun pou f koumbit ; dziem-la k lw bich t pou i travay (1948 : 35 ) : __La femme mÂ’a dit, poursuivit DiabÂ’-l, quÂ’y a des gens ici quÂ’ont des terres, mais ils savent pas les fendre : c trop coriaceÂ…Eh b, coriace ou pas, je la travaille (s nou ka souliyen) L d a ka jwenn an fanm ki yo ka tonb damou pouÂ’y : adan ka Maniel, s an jenn bel fanm ki jenn-fi toujou, Anaiz ; adan ta DiabÂ’-la, s an fanm ki za viv laviÂ’y ek ki bien kontan touv an nonm ki enmenÂ’y pou-di-vr. Day, a nivo-tala__kivdi rilasion lanmou__nou ka rimatj an papa difrans ant s d liv-la pis atitid Maniel ka sanm an atitid niopen, an atitid a la Tristan et Yseult tandiski a titid DiabÂ’-la pi kryol, pi blip (gwosomodo menm, silon jijman nou s p pt jdi-jou). DiabÂ’-la, riv i riv Dianman, ka al bw an sek ad an an kaz-a-wonm, ta an sten Man Mano, ek i ka mand an boug kon sa (1948 : 26) : Je suis pas dÂ’ici, tu sais bienÂ…Eh b amne-moi chez une gonzesse o je pourrai passer la nuit Boug-la ka konduiÂ’y direkt iman lakay Fidlin, an fanm ki za pas plizi nonm ki dsivwÂ’y oben kouyonnenÂ’y. San f pies koul san sav ki moun fanm-lan y ekzaktiman, Diab-la kay dm i lakay-li ek prim i jou-osw a, yo ka f lanmou Teks-l a ka di (1948 : 29) : Alors, la jeune femme aspira lÂ’odeur chaude de lÂ’homme et sÂ’allongea et se pressa contre lui, afin que sa joue, son flanc, sa cuisse, fussent, travers sa mince chemise, accols ce grand corps endormi. Et elle re sta longtemps, coutant le dlire fivreux de sa chair. Pannan tout liv Zobel la, nou ka w an met-pies ki ka travay lat red-dri, ki ka lv yanm, jomon, kouskouc h, pwa-di-bwa kisasaysaÂ…, podui ki Fidlin ka vann ba moun Dianman ki estbkw davw yo pa t janmen pans ki ldjim kon sa t p pous adan an vi lat sek kon ta yo a. Ek, s a moman-tala, Zobel ka ba nou an ti apersi asi non-jwet377 met-pies li a : De lÂ’opinion de tous, DiabÂ’-l ne pouvait tre quÂ’un quimboiseur. Ce quÂ’il ralisait dans ces terres ingrates ne pouvait ressor tir que du sortilge. Mais un quimboiseur aim comme un bon diable de lgende, et que tout le monde admirait, flicitait et respectait car, convenait-on, il tait entirement ses affaires et bon avec tout le monde." 377 Surnom.

PAGE 148

148 Adan dkatman ki ja pas, nou za pal di manni moun ka w Djab-la adan kilti kryol la ek manni soutou pa ni an lalinman red-mato ant an Bondi ki bon ek an Djab ki mov. Adan imajin kryol la, Bondi p mchan ek Djab p janti, dl. Do t l, Bondi p mchan ek janti, toupannan Djab-la janti ek mchan tou. S poutji primi fwa Diab-la riv at Dianman, pon moun pa mfiÂ’y di non-jwet li a. Day, li-menm pa p di s kon sa yo ka kriyÂ’y ek, atrav tout woman an, nou pa ka jen apwann ni nonÂ’y ni prnonÂ’y Kivdi, adan wo man Zobel la, mo Djab -la ni an konotasion ki pozitif : djab-la s an m oun ka travay red (sa ka ranvoy nou a pawol-natifnatal la ou ka travay kon an Djab ) ; s an moun ki donan ek janti ; s an moun ka respekt fanm ek ka respekt lzot. Soutou, s pa an moun ka f tjenbwa abo i tini an non kon sa. Men, sa pa l di non pli ki met-pies la ka tir mpriz asion ba kwayans pep-li, ki i ka rijt tout bagay ki liann pi Kay Man Moun378. An jou ti Fidlin rimatj ki t ni an vol ki t ka chay-al podui jaden-yo, Diab -la diÂ’y pa chalr k aÂ’y davw moun-la t k vir mt sa i t pwan an menm kot-a adan tjek tan : pou-di-vr, Fidlin vir touv an bel jomon menm kot-a i t y a. Ek Zobel ka di nou kon sa (1948 : 131) : Fort de ses procds secrets de magie ancestrale, DiabÂ’-la ne considrait pas les voleurs comme un sujet dÂ’inquitude. Kivdi ni bon lanmaji ek ni mov lanmaji men lanmaji an li-menm s pa an mov bagay. Diab-la s pa an Neg krtien ki ka anni rifiz lanmaji an manni blip, s an moun ki riti sten pouvw di gangan379Â’y ek ki ka svi yo adan an bon larel. I pa ka svi yo pou f moun mal obe n pou f tjenbwa. Day, i pa ka mt konsans lanmajiÂ’y lablanni380 ek madanm-li, Fidlin plis ki sav sa (1948 : 135) : Elle nÂ’ose pas lui demander ce quÂ’il fait pour que chaque fois quÂ’on essaie de lui voler, ou bien le voleur reste paralys la mme place, ou bien lÂ’objet vol retourne mystrieusement sa place. Elle sait quÂ’il rpondra comme dÂ’habitude : __Ca regarde pas les femmes. An final di kont, ki moun met-pies Zobel la y ekzaktiman ? Dab-pouyonn, s an sov kon Maniel adan Gouverneurs de la rose : Maniel ka riv touv an lasous ki k wouz t s pyi zan Fon Wouj-la menm jan 378 LÂ’au-del. 379 Anctre. 380 Etaler.

PAGE 149

149Diab-la k riv f lat red ek sek Dianman an pwo dui etstra ldjim. L d-a s an lekzanp ba kominot-a, an lekzanp kouray, lonnett, sriozit, men difrans-lan ki ni a ant yo a, s ki si Maniel ka woul kon an kalt Jzikri (ek s pou sa i blij mouri nan finisman liv-la), Diab-la s an nonm kon tout nonm ki riv konpwann an ba gay. I riv konpwann ki travay ba Btj, djoubak adan bitasion kann, pa ka svi Neg-la an tjou-patat pis abo i f sa, i ka pas tout lekzistansli an lanmen douvan-an lanmen dy. Kidonk Maniel s an kalt ranboulzpwofet tandiski Diab-la s an ranboulz-ryalis Pa an ranboulz ka pwan fizi, ka lv gwo gawoul, ka f plodari dmon-bobech381, men an nonm ka pwopoz f Neg-li an lot chimen : travay ba k-yo, travay red, travay san rt me n pa ba an patwon blan. Travay anl pwop kawo tÂ’y po u pwop laptiÂ’y ek ta fanmiy-li. Travay kon an Djab. Isidan, mo Djab -la ni an kot ranblouz : Neg bitasion an s an zonbi, s an moun ki ped nanm-li ek kÂ’y pou lapti Btj-a, ek pou i sti adan llkou-tala, pou i pwan pouvw Djab blan an__ki s Btj-a__, fok i vini an Djab nw Al-tala, Neg-la p vini otan f ek otan rich ki Btj-a (194 8 : 170) : __Moi, par exempleÂ…quand jÂ’ai serp, boucan, mayoumb de toute la sueur, quÂ’est-ce que jÂ’ai ? Eh b, ju suis raide de fatigue. Bon. Mais cette fatigue-l, c de la joie qui entre l, c pas comme lÂ’autre qui est la misreÂ…Et puis quand, fleurs, fruits, gousses, tout a pt dehors, quand jÂ’ai cueilli, jÂ’ai fouill, h b, mme si c pas des tas, je mange, ma femme mange, je vends pour avoir deux sous mettre dans un trou de poteau pour les cas de maladie et de besoin ; je donneÂ…Je suis riche Vous comprenez, je sens alors, comme si tout le dedans de mon corps tait en or. Diab-la pa an Jzikri. I pa ka rijt ni l ni lajan ni ri ches. PouÂ’y, travay, travay red, anl pwop mso tÂ’w, s sa ki lajan. Zaf k sa ki fenyan Yo k rt pou laplr. Okontr, Maniel s an boug ki womantik, ki ka kw adan gran koumbit-la ki k kalpat lanm iz Fon Wouj la ek ki k mt tout moun gal-go. Ek pou rev-ta la riv ryaliz, i pa p sakrifi pwop laviÂ’y. Pou nou sa mizir an manni obidjoul gwo difrans-lan ki ni ant larel-al382 s d met-pies la, ptet fok nou gadw sa ki s matj-a ki kry yo a. Jacques Roumain t an Milat, fanmiy-li t ni lajan men, i rijt krey-sosial li ek i antr adan Parti Kominis Ayisie n. I t ni an larel-lid marksis, ranboulz an sans kominis la kivdi i t ka kw ki an jou tout madjendjen asou lat t k sanbl ek t k fout pouvw s gw o-tjap la at pou sa bati an monn ki nef. Joseph Zobel s an Neg ki lv malr pa s malr fet anl an bitasion ti i travay kon ti-bann ek nou andwa kw ki istw Jos Hassam 381 Discours enflamm. 382 Trajectoire.

PAGE 150

150i ka rakont adan La Rue-Cases-Ngres s pwop istwÂ’y. Jos ka chap di bitasion-an, kivdi di lopsion Btj-a, grmsi travay lkol ek apwann fwans. S chimen i pwan pou t sa libr kÂ’y. Men pou Zo bel, pa ni an sel chimen : an Neg p libr kÂ’y t ou, si ou w i dsid travay anl pwop kawo tÂ’y : s sa Diab-la ka f. 17. 3. MANMAN-DLO ET LA FEE CARABOSSE TA PATRICK CHAMOISEAU

PAGE 151

151 18. WI-WAN WI-WAN WI-WAN (DJAB-LA ADAN LITERATI KREYOLOPAL LA) 18. 1 TJENBWA ADAN ATIPA (1885) TA ALFRED PAREPOU Primi woman ki pibliy an lang kryol la paret an lann 1885 : s Atipa ki tit-li ek non matj a s Alfr ed Parpou. Liv-tala pa ni sikti s woman niopen lpok-la kiv di i pa ni an istw ki ka woul an manni dwetdouvan383 ek chak s 12 dkatmanÂ’y lan siktir menm manni-a : met-pies la, an travay-laplas yo ka kriy Atipa, ki vini f an ti vakans nan vil Kayenn, ka sti lakay-li l-bomaten, i ka ponmnen nan lari, i ka jwenn tjek kanmarad-li, yo ka antr adan an priv384 pou bw wonm pi yo ka koumans diskit asi roun sij : kryol, lapolitik, fanm, tjenbwa kisasaysaÂ…Atipa s an boug ki ni an lespri dkrin385 toubannman, an lespri ki ranboulz pa rapot a larel-lid asimilasionis la ki t ka woul, nan finisman 19 siek la, ki at la Guiyn ki at l Zantiy. Annou pa bliy ki ladjoukann t fini aboli dpi apenn 50 lann l ou vw liv Parpou a sti. Sel lid Neg t ni s t vini fwans, pal bel fwans, a dopt mes labitid a Btj-Fwans. Kidonk sa tonan w Atipa d klar ki kryol a nou lang sa tonan wÂ’y di ki la Fwans pa ka f ayen pou mt pyi -a doubout ek ki anlo moun-andw ka anni dbatj Kayenn pou sa pwofit anl tet Kryol guiyan. Met-pies woman Parpou a s an moun ki ni lid ki kay aladviran di sa pres tout Neg t-ap pa ns an tan-an. S primi liv ki ka rimt an ksion zaf as imilasion-an, pres yon dimi-siek avan Csaire ek La-Ngritid. S poutji opinionÂ’y asou za f tjenbwa-a ni anchay ptalans. 18. 2 DEZAFI (1975) TA FRANKETEIENNE ZONBIFIKASION PEP AYISIEN AN L Franktienne pibl iy primi woman ayisien an lang kryol, Dzafi nan lann 1975, i estbkw laplipa s le kt-a davw s moun-tala t abiti li woman klasik lÂ’Ewop (kon ta Zola, Fla ubert, Balzac kisasaysaÂ…) kivdi teks ki ni an met-pies ek moun-pies t i sikoloji-yo bien espitj, an istw ki kl, ki ka vans anmizi-anmizi ek ki ka bout pi viktw(/ryisit) oben 383 Linaire. 384 Bar. 385 Critique.

PAGE 152

152lanm moun-pies la. Sa vr ki, at lÂ’Ewop, plizi womansi t vini chouboul bel sikti-tala, dpi Joyce ek Virginia Woolf (primi lanmwati 20 siek-la) at s pyi anglopal la jik a mouvman Nouvo Woman an (s lann 1950-la) at s pyi frankopal la, pi d matj kontel Alain Robbe-Grillet oben Michel Butor. Men li trati frankopel ayisien an t ka viv tibwen alka di gran mouvman lit r niopen ek mritjen ek s matj-a t ka kontini kri woman adan menm larel klasik fwans a. S gran-grek ayisien an toujou konsidr yo kon chaltoun a k ilti fwans a at lÂ’Anmrik, bagay ki otjip asion mritjen an (1915-1939) t vini ranfs. Sistenm lkol ayisien an t an kalkomani ta lkol fwans 19 siek-la (pi apiyaj386 asou d mati kon filozofi grek ek rtorik), aloski, an Fwans menm, kalt model lkol-tala t fini ba t apr primi ladj toutwon-lat a. Kivdi s lekt-a__ek yo pa anlo an Ayiti pis anni 10% popilasion-an konnet li ek kri fwans __pa t prpar pies pou risivw an liv kon Dzafi D lman t ka estbkw yo adan liv-tala : sik tiÂ’y ek vokabilÂ’y. SiktiÂ’y dab-pou-yonn davw Franktienn, ki t soutou an poet, anni mt anl kot model woman kl asik lÂ’Ewop la nou fini pa l a ek i mt doubout an kanman387 ki toutafetman novat, an kanman ki taÂ’y. I t za plibliy etstra liv pozi avan Dzafi ek yo tout t ka pt mak an nouvo mouvman litr i t kry, li ek dot matj kontel Jean-Claiude Fignol : Espiraliz -la. Kon chous mo a, espiral ka enditj, mouvman-tala t ka fondas asou an lkriti ki pa t ka vans dwet douvanÂ’y, men ki, okontr, t ka f won, t ka f serk. Silon s espiralis -la, sikti-tala t pi adapt a manni-w ek kilti pep ayisien an ki pa an pep niopen men an pep kryol ki ni an gwo fondas afritjen adan Â’y. Si larel espiralis la pa t ka dj dranj lekt-a l s t adan pozi i t ka woul__pis adan kanman litr388 tala, matj-a ni dwa f sa i vl__, l ou w i antr adan woman, i ba s lekt-a an koch-pat. D zienm lman an ki t ka ba yo twoublay, s vokabil-a Franktienne t ka svi a. Dj-pou-yonn, tit liv-la, Dzafi t ja ka poz yo an poblen m pis s pa an mo ki ad an kryol Ptoprens la. Annou pa bliy ki ni twa gran dialek kr yol nan pyi-tala : ta li N (pa kot Kap Ayisien) ki, kon kryol gwadloupyen an, ni an a ka svi rlat ant bagay-la ki posd a ek bagay-la ka posd a ; ta li Sid (pa kot Jakmel, Okay) ; ta Ptoprens ek latouwonni389Â’y. Konmva Ptoprens s kapital Ayiti, s la pouvw-a y ek s la tout bagay ka antr-sti an pyi-a ka pas, dialek-li vini riprzant kry ol ayisien an. SÂ’y ki ka svi bon 386 Insistance. 387 Forme. 388 Genre littraire. 389 Environs ; environnement.

PAGE 153

153model pal kryol-tala ek l an moun li N oben li Sid ka migr Ptoprens, i ka bokant dialek-li kont ta kapital la. Mouvman langistik tala ka fet adan tout pyi, akoumans pa la Fwans ti s dialek Pari ek Lil-dFwans ki, anmizi-anmizi, vini ripr zant bon grenn fwans a. Men, l ou gad, Franktienne pa svi enki pi dialek Ptopren s lan : i svi pi tout kalt model kryol yo ka svi an Ayiti. Ek tit liv-li a, Dza fi s an mo yo ka svi adan li N pyi a, an mo ki sti adan panyol desafio pou di dfi Pi red ank : mo-tala pa an mo moun ka svi tou l jou, s an mo neg-gag (/kok)390 ap itiliz. Day, atrav tout te ks-la, ni anchay mo ki sti adan vokabil s moun-tala. Kidonk sa t tibwen nowmal ki gran-grek Ptoprens santi k-yo pdi davw pres a chak paragraf, yo t ka bit anl d mo yo pa t janmen tann nan tout lavi-yo. 18. 3. RAVINODYAB TA FELIX MORISSEAU-LEROY 390 Amateur/pratiquant de combats de coqs.

PAGE 154

15419. Finaldikont391 Nou ka riv nan bout tid a difran figi Djab-la p pwan adan kilti kryol nou an. An tout manni, sa pa t posib katjil anl yo tout ek, asir pa ptet, ni yonn-d nou nglij oben nou bliy. Kontel, nou s p koutviy atitid s Pwotestan-an (Alvantis, Evanjlis, T wen Jhova kisasaysaÂ…) pa rapot a fnomenn-tala davw yo s dni rili jion ki anchouk adan l Zantiy frankopal. Annou pa bliy ki primi fw a yo transbd Labib an kryol, s d past pwotestan mritjen, McConne ll ek Laubach, ki fÂ’y, nan lann 1945, ek, adan menm balan-an, s yo primi-douvan ki mt doubout an sistem grafik ki fondas asou fontik ba lang kryol la. Nou t k p w bagay entrsan a nivo-yo da vw s yo ki pi red kont tout kalt rilijion ki t la avan yo pis ki katolik, ki vodou, ki endouis pa bon nan zi-yo. Day, si lavy lanm kryol la pi kont, titim ek bw-manj oben sanblani -a (ritiel lanm endouis la) disparet adan anlo lakanpay s pyi-nou an, s davw s pwotestan-an mennen an la dj red--dri kont yo. Men toupannan yo t ka kondan s lzot rilijion-an, yo menm, yo t ka vry douvan yonn-d pratik ki ni djigidji adanÂ’y kon M. Blaise ka m ontr nou. Mi sa i ka di asou sa : G. LÂ’Etang (1990 : 91) ka f no u w ki manni s nouvo rilijion-tala danjr ba s tala ki t ja av anÂ’y lan, soutou ba Endouiz-la : Un joueur de tambour crmoniel nous signala, outr, la destruction rcente dÂ’un postengon 392 conserv par une famille depuis plusieurs gnrations. A la mort du chef de famille, une fille de ce dernier, gagne aux discours de diabolisation de lÂ’hindouisme martiniquais vhiculs par la religion laquelle elle sÂ’tait rcemment convertie (religion protestante dÂ’obdience nord-amricaine), brla un cahier de prires, esprant peut-tre par cet autodaf, exorciser un culte qui avait t le sien avant sa conversion. An lot bagay nou ptet pa apiy as ouÂ’y sifizanman, s ki l ou w Matinik, Gwadloup pi Guiyn vini mofwaz an Dpatman fwans lot b dlo an lann 1946, tout timanmay koumans ay lko l, moun koumans ka li jounal, ka kout radio ek, pli ta, ka gad latl. Fo s asimilasion an, ki koumans dpi apr labolision ladjouka nn, an 1848, anni pwan an balan dmon-bobech. Lang ek k ilti fwans a t ka pwof ond direktiman aprzan adan tet pep-la aloski avan lpok-tala i t ka pas atra v s Btj-a, s fonksionn fwans a ek soutou krey gr angrek neg ek mila t la. An dziem 391 Conclusion. 392 Livre sacr de lÂ’hindouisme.

PAGE 155

155vnman ki vini ankonfowt asimilas ion-an, s zaf sist enm bitasion kann lan kalpat nan finisman s lann 1960 Kon nou sav, bitasion-an t nich lang ek kilti kryol la : s adanÂ’y i t pwofit, i t grandi, i t dkat. Ansanm nich-tala koumans dchpiy, lang ek kilti tala koumans pwan f tou. Kivdi s kwayans ek pratik an tan lontan an tjil, d sten adan yo anni disparet net--pwop ek dpi 1958, F. Fanon t p f rimatj ki (1958 :) Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â…Â… Fnomenn-tala, ki yo ka kriy ladkryolizasion ka pz tou asou zaf tjenbwa a, pa adan sans ti i ka fÂ’y disparet (pis menm adan gran pyi rich kontel la Fwans oben l Z ta-Zini moun ka kw adan sa toujou) men adan sans ti i ka mt tjenbwa kryol la asou kot pou mt tjenbwa fwans a ek tjenbwa afritjen an la plas-li anmizi-anmizi : l ou ka ouv nenpot jounal antiy oben guiyan, ou ka w lamenm an patj rklam ba voyants (sansi) fwans ek ba marabou af ritjen. Ou pa ka jwenn yon sel ba tjenbwaz kryol

PAGE 156

156 Sanblaj-liv BENOIST (Jean), Anthropologie mdicale en socit crole, PUF, 285 p. BONNIOL (Jean-Luc), La couleur comme malfice—Une illustration crole de la gnalogie des Blancs et des Noirs, 1992, Albin Michel, 304 p. BUSH (Barbara), Slave women n Caribbean Society (1650-1838), 1990, Heineman Publishers (Caribbean), 190 p. CAUNA (Jacques), Au temps des isles sucre—Histoire d’une plantation de SaintDomingue au XVIIIe sicle, 1987, Karthala-ACCT. CESAIRE (Aim), Cahier d’un retour au pays natal, 1956, Prsence africaine. Et les chiens se taisaient, 1956, Prsence africaine. CHANSON (P.), Kouraj di kr l nou Krol—L’Auda ce de croire en culture crole. Prdications annotes et commentes, 1996, Atelier Guyanais de Thologie, 263 p. CHERUBINI (Bernard), Cayenne—Ville crole et polyethnique, 1988, L’Harmattan, 261 p. CONFIANT (Raphal), Mmw an fonsy (ou les 90 pouvoirs d’un mort), Presses Universitaires Croles (GEREC-F)/Ibis Rouge. DAVIS (Wade), Vodou !—Un chercheur amricain dvoil e le secret des Faiseurs de Zombis 1985, Presses de la Cit. DEGOUL (Franck), Le commerce diabolique, 2000, Ibis Rouge. DE ROCHEFORT (Csar), Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de l’Amrique, 1665, Arnout Leers, Rotterdam. DESSALLES (PIERRE), Mmoires d’un colon la Martinique, DES ROSIERS (Jol), Thories carabes. Potique du dracinement, 1996, Triptyque, Qubec. DESROCHES (Monique), Tambour des dieux—Musique et sacrifice d’origine tamoule en Martinique, 1996, L’Harmattan. DESROCHES (Monique) et BENOIST (Jean), Tambours de l’Inde la Martinique. Structure sonore d’un espace sacr in Etudes Croles, vol. V N 1 et 2, 1982,Aupelf. DOMI (Serge), Vcu de la mort et soins palliatifs en Martinique, in revue Les dossiers de l’obsttrique n 329, 2004., pp. 10-13. DORSAINVIL (J-C.), Vodou et nvrose 1975, ditions Fardin, Port-au-Prince, 175 p. DUTERTRE (Jean-Baptiste, R.P.), Histoire gnrale des Antilles, 3 tomes, 1667, rd. 1978, Kolodziedj. EBROIN (Ary), Quimbois, magie noire et sorcellerie aux Antilles, 1977, Jacques Grancher diteur, 239 p. GALEANO (Eduardo), Sens dessus dessous, 2004, ditions Homisphres. GANNIER (Odile), Les derniers Indiens de la Carabe. Image, mythe et ralit, 2003, Ibis Rouge. GIRAUD (Michel), Races et classes la Martinique. Les relations sociales entre enfants de diffrentes couleurs l’cole, 1979, ditions Anthropos, 341 p. GLISSANT (Edouard), Le Discours antillais, 1981, Le Seuil, 503 p. GOODY (Jack), La raison graphique—La domestication de la pense sauvage, 1977, dit. De Minuit, 274 p. HAYOT (Emile), Les Gens de couleur libres du Fort-Royal. 1679-1823 1971, Socit Franaise d’Histoire d’Outre-Mer.

PAGE 157

157HEARN (Lafcadio), Aux vents carabes, 2004, ditions Hobeke, 430 p. LABAT (R. P.), Nouveau voyage aux Isles de l’Amrique contenant l’histoire naturelle de ces pays, l’origine, les mœurs, la religion et le gouvernement des Habitants anciens et modernes, 4 tomes, rd. 1972, ditions Horizons Carabes. LAROCHE (Maximilien), Mythologie hatienne, 2002, GRELCA, Universit Laval, Qubec. LESNE (Christian), Cinq essais d’ethnopsychiatrie antillaise, 1990, L’Harmattan, 305 p. L’ETANG (Gerry), Du tamoul de la Martinique : porte symbolique d’une langue crmonielle, in revue Carbet n 9, 1989, Imprimerie antillaise. L’ETANG (Thierry), La colre de Maboya ou le Canniballe ross : possession, vanglisation, colonisation et contacts de civilisations aux Petites Antilles, in revue Tyanaba n2, 1992, dit. Socit d’Anthropologie. Du marron archaque : fantme et cannibale, in Au Visiteur lumineux—Des les croles aux socits plurie lles—Mlanges offerts Jean Benoist, J. Bernab, J-L. Bonniol, R. Confiant, G. L’Etang d., Presses Universitaires Croles (GEREC-F)/Ibis Rouge, pp. 69-101. LEVY (Joseph Josy), Un village du bout du monde—Modernisation et structures villageoises aux Antilles franaises, 1976, Les Presses de l’Universit de Montral, 136 p. METRAUX (Alfred), Le Vaudou hatien, 1958, Gallimard, 357 p. MIGEREL (Hlne), La migration des zombis—Survivan ces de la magie antillaise en France, 1987, ditions Caribennes. MOREAU (Jean-Pierre), d., Un flibustier franais dans la mer des Carabes, 1990, Petite Bibliothque Payot. PAVIE (Thodore), Une chasse aux Ngres-marrons 1996, ditions UDIR, La Runion. PAQUIN (Lyonel), Les Hatiens—Politique de classe et de couleur, 1988, chez l’auteur, 317 p. OEXMELIN (Alexandre), Aventuriers et boucanniers d’Amrique—Chirurgien de la flibuste de 1666 1672, rd. 1990, Sylvie Messinger, 347 p. RELOUZAT (Raymond), Tradition orale et imaginaire crole, 1998, Ibis Rouge /Presses Universitaires Croles (GEREC-F). ROSE-ROSETTE (Flix), d., La Martinique—Madinida—1502*1952, ditions A. et P. Jarach. SAINT-LOUIS (Fridolin), Le Vodou hatien—Reflet d’une socit bloque, 2004, L’Harmattan, 181 p. SINGARAVELOU, Les Indiens de la Guadeloupe, 1975, chez l’auteur. STROBEL (Michle Baj), Conduites prventives et remdes des bois chez les Croles de la Guyane in revue Equinoxe n 19, CEGER, Cayenne, pp. 30-48. THESEE (Franoise), Les Ibos de l’Amlie—Destine d’une cargaison de traite clandestine la Martinique (1822-1838), Editions Caribennes, 134 p. TROUILLOT (MichelRolph), Culture on the Edges : Creolization in the Plantation Context in Plantation Society in the Americas vol. V, number 1, 1988, ed. A. James Arnold, pp. 8-28. VAN GENEP (Arnold), Le Folklore franais—Du berceau la tombe—Cycles de carnaval—Carme et Pques, rd. 1998, Robert Laffont.

PAGE 158

158VILAYLECK (Elisabeth), Les mots du corps dans la tradition martiniquaise, 1999, LÂ’Harmattan, 222 p.

PAGE 159

159 Pawol-nef393 (N. B. Les nologismes ne remplacent pas le s mots franais croliss. Ils fonctionnent comme des doublets : ainsi trouvera-t-on dans le prsent livre, la fois zanset et gangan pour dire anctre ou encore analiz et dkatiy pour dire analyser ) *** A Akoumonsl : accumuler. Aldouvan : avance. Anblouzay lektoral : fraude lectorale. Andidanniz : intrioriser. Anfifinen : affiner. Anglopal : anglophone. Anmwennzi : diminuer. Antras : dlimiter. Apiyaj : insistance. B Balan-mont : avance. Baloch : vaciller. Bannzil : archipel. Bateau chay-d-neg : bateau ngrier. Bektans : agressivit. Bel-neg : privilgi. Bodzay : prestance Bokantaj-pawol : communication. Bousouflou : exagrer. Bradjakaj : bricolage. CH Chabonnen : acclrer. Chant-gloriy : hymne. Chap : petit marronnage. Chay-al s Neg-la : la traite des Ngres. Chiktay-teks : citation. Chimen-kor : impasse. Chimen-mapipi : voie royale. Chimen-sti : issue. D 393 Nologisme.

PAGE 160

160 Dangpantang : enfer. D-b : ambivalent. Dfal : dferler. Dfwaz : dformer. Dgrennay : dgradation. Djennfit : dpuceler. Dkalbich : destabiliser. Dkat : (se) dvelopper. Dkatiyaj : analyse. Dkatiy : analyser. Dkatiy : analyste. Dkat : (se) dvelopper. Dkatman : chapitre ; dveloppement. Dkontwolan : contradictoire. Dkontwolay : contradiction. Dkrin : critique. Dkrinen : critiquer. Dpalan : dlirant. Dplas : nomade. Drivadj : aventurier. Diskoupay : rupture ; cassure. Djigidji : transe. Djouk : esclave. Djoukanni : esclavagiste. Dwet-douvan : linaire. E Edansifi : identifier. Entransbdab : intraduisible. Eskripti : scription. Estbkwan : ahurissant. F Flgdi : (sÂ’) affaiblir. Filaplon : quilibre. Finaldikont : conclusion. Fondas : fonder. Fondal-natal : fondamental. Fondok-lespri : inconscient. Fondokt : authenticit. Fonfonn-sanslay : sensibilit. Fonnk : sentiment. Foudokri : folie.

PAGE 161

161 G Gangan : anctre. Ganm-wototo : prestance. Gataj : gchis. Gloriy-lwa : culte religieux. Gloubap : prdateur. Goutans : got. Grangou-red : famine. Gwo-koko : machiste. H I J Jakot : rpter ; ressasser. Jan-vw : conception. Jes-donan : gnrosit. Jounal-kamo : journal scandales. K Kad-lafanmi : cadet de famille. Kanman : forme. Konprinzon : capacit de rflexion. Konsivrasion : conception (religieuse, philo sophique, politique etcÂ…). Konstriksinman : architecture. Koutviy : examiner ; scruter. Krey-fmen : caste. Kryolopal : crolophone. L Lablanni : taler. Ladjoukann : esclavage. Lakday : pacte. Lakonpwann : comprhension. Laliwonday : entourage ; environnement. Langistik : linguistique. Lanm-lafnwarsit : la Mer des Tnbres (lÂ’Atlantique). Lanvwel-teks : paratexte. Lapen-moudong : livre. Larel-al : trajectoire. Larel-koumandman : hirarchie.

PAGE 162

162Larel-konpowtasion : tradition. Lasians maladi-tet : psychiatrie. Lawonn : zone ; contexte. Lpok-nanni : lÂ’Antiquit. Lespri-lonviy : visionnaire. Lta tou-touni : nudit. Liannaj-kok : relation sexuelle. Lopital maladi-tet : hpital psychiatrique. Lopsionnen : dominer. M Mab-lat : globe-terrestre. Machok : forger. Madafal : matrifocal. Majolay : oraliture. Malliv : pervertir. Matj : crivain. May-fmen : endogamie. Mli-mlanj : confusion. Met-pies : hros ; personnage principal. Migan-tjokanblok : agglutination. Mitann : centrer. Mitanni : intermdiaire. Mofwaz : transformation. Mofwazaj : adaptation. Mofwaz : (se) transformer ; (se) mtamorphoser. Moun-migannen : mtis. Moun natif-natal : autochtone. Moun-pies : personnage. N Nofwapans : quanimit. Nouzanni : solidarit. Nouzanni : solidaire. Novasion : innovation. O Ofilaplon : orthodoxe. P Pawol natif-natal : expression idiomatique. Pawol-vandouvan : mot dÂ’ordre. Pi-fwitaj : arbre fruitier.

PAGE 163

163Plodari dmon-bobech : discours enflamm. Potitj : thrapeutique. R Rabonni : (sÂ’) amliorer. Rabonnisman : amlioration. Rachmababt : violence. Ranboulz : rvolutionnaire. Raptan : dÂ’un bon rapport. Rchap : chappatoire. Redt : duret. S Sanblaj-kay : baraquement. Sikti : structure. Siktir : structurer. Siparzon : comparaison. T Tounen-larel : dviant. Toutwon-lat : mondial. Transbday : traduction. Transbd : traduire. Transbd : traducteur ; interprte. Travay kabouw-zdi : boueur. Travay-laplas : orpailleur. Travay-vini : travailleur immigr. V Vdi : sens. Vglay : illusion. Vv : symbole. Vvli : symboliser. Vvli : symbolique. W Wototo : prestige Wouchach : recherche. Wouchach : chercheur. Wouchach trz : chercheur de trsor.

PAGE 164

164Y Z Zkobel : facette.


RAPHAEL CONFIANT

DJAB ADAN KILTI KREYOL LA
(Figures du Diable dans la culture crole)
***
CARAIBEDITIONS-Universit
Sanblaj-dkatman1
1.
BAYALE

1. 1. Limajin/Limajinasion
1. 2. Limajin kryol la
1. 3. Ki jan lakryolizasion ka woul
1. 4. Bondi pi Djab adan kilti kryol la
1. 5. Manni nou mennen wouchach-nou

2.
MABOYA KA BAT NOU


(DJAB-LA ADAN KWAYANS SE KARAYIB-LA)
2. 1. Maboya, an bondi ki slra
2. 2. Fwans ka pwotj Karayib kont Maboya
2. 3. Karayib ka manj moun
3.
DJAB-LA ADAN KWAYANS SE PRIMIE KOLON FWANSE A

3. 1. Tizan la Rinion.
3. 2. Liv lanmaji ( Le Grand Albert Le Petit Albert )

4.
ABOBO


(DJAB-LA ADAN KWAYANS SE DJOUK AFRITJEN AN)
4. 1. Djab adan rilijion vodou a
4. 2. Djab adan tjenbwa Gwadloup/Guiyn/Matinik
4. 3. Rankont pi an tjenbwaz
5.
KI MOUN KI DJAB-LA

5. 1. Senk fidji djab la
5. 2. Djab-la s an bel Btj
5. 3. Angajman pi Btj-a/Djab-la

6.
DIFERAN FIDJI DJAB-LA KA PWAN

6. 1. Ladjables/Manman-Dlo
6. 2. Dowlis-la
6. 3 Soukougnan/Soukilan/Volan/Bizango
6. 4. Zonbi
6. 5. Mofwaz-la
6. 6. Chouval twa-pat
6. 7. Jan-gaj/Angaj

7.
KOTE DJAB-LA ENMEN FREKANTE

7. 1. Djab adan pi-fonmaj
7. 2. Djab adan kat-chimen

8.
DJAB-LA EPI LAJAN

9.
KI JAN POTEJE KOW KONT DJAB-LA

9. 1. Poteksion k kont Djab-la
9. 2. Poteksion rad kont Djab-la
9. 3. Poteksion kay kont Djab-la
9. 4. Poteksion kot ou ka travay kont Djab-la

10.
DJAB-LA ADAN SE KONT KREYOL LA

11.
DJAB-LA EPI MALADI-TET

11. 1. Lasians maladi-tet nan pyi kryol
11. 2. Foudokri ek tjenbwa
11. 3. Foudokri ek vodou

12.
ABI ABI MI DJAB-LA DEWO


1 Sommaire.
(DJAB-LA ADAN KANNAVAL)
13.
DJAB-LA EPI MAYEMEN

14.
DJAB-LA EPI NEG-MAWON AN

14. 1. Mawonnaj an Ayiti, an Gwadloup-Matinik ek an Guiyn
14. 2. Jan moun t ka w neg-mawon an

15.
DJAB-LA EPI LAPOLITIK

16.
DJAB-LA EPI FLANMASON

17.
KI DJAB CHANJE CHIMIZ OU KA DI MWEN AN ?


( DJAB-LA ADAN TI-PAWOL, TITIM EK CHANTE KREYOL)
17. 1. Djab-la adan pawol natif-natal
17. 2. Djab -la adan non fwitaj
18. DONNEZ-MOI LA FOI SAUVAGE DU SORCIER
(DJAB-LA ADAN LITERATI ANTIYEZ EK GUIYANEZ FRANKOPAL LA)
18. 1 Aim Csaire, poet-ougan
18. 2 Diab-la an woman ta Joseph Zobel
18. 3. Manman-Dlo et la fe Carabosse ta Patrick Chamoiseau
19. WI-WAN WI-WAN WI-WAN
(DJAB-LA ADAN LITERATI KREYOLOPAL LA)
19. 1. Tjenbwa adan Atipa (1885) ta Alfred Parpou
19. 2. Dzafi (1975) ta Franktienne, zonbifikasion pep ayisien an
19. 3. Ravinodyab ta Flix Morisseau-Leroy
20. FINALDIKONT
SANBLAJ-LIV2 PAWOL-NEF3
2 Bibliographie. 3 Nologisme.
1. Bayal
L nou ka katjil anl fidji Djab-la adan kilti kryol la, fok pa nou janmen bliy ki kilti-tala pa anni tij an manni blip nan bouden sosit bitasion-an. Chous-li ka rimont a primi kontak ti s moun-natifnatal4 la Karayib la trap pi s kolonizat niopen5 an kivdi dpi finisman 15 siek-la. Kon nou sav, t ni d gran lawonn6 popilasion adan bannzil7-nou an :
__t ni an primi pep, s Taino-a ki t sti adan Plato s Guiyn la apochan 5.000 lann avan Jzikri. Yo t ka viv adan sa nou ka kriy jdijou, s Gran Zantiy-la (Kiba, Janmayik, Ispaniola ek Pto-Riko).
__t ni an dziem pep, s Kalinago-a oben Karayib, ki sti menm kot-a, men ki riv anni yon miln avan Jzikri.
S day lariv s Panyol-la ki kor balan s Karayib-la davw yo t koumans mont, ka koloniz, yon zil pa yon zil, jik pab sa nou ka kriy atjman l Zil Viej. Kivdi yo t ni tan mt tout s Ti Zantiy-la anba lopsion-yo ek yo t fann fwa s Taino-a (/Arawak). Kon s primi kwonik-a ka apwann nou tou, s Karayib-la t tjw tout s nonm arawak la men yo t gad s fanm-lan pou kont-yo. S pou sa, an kwonik kon P Labat ka tonnen kw di w ki fanm pi nonm pa t ka pal menm langlan. Sa ki pas s ki s Karayib-la pa t chay anlo fanm dy yo ek yo pwofit pou var ta s Arawak-la.
Listw ka apwann nou ki s kolonizat panyol la risi dpotjol jik bout pep Taino a m yo pa janmen riv mt lapat asou s Ti Zantiy-la abo tout f yo f. Mwens ki 30 lann apr Kolon dbatj, pa t rt Taino ank aloski s Karayib-la riv rzist jik an 1625 kivdi pres 130 lann apr i t riv. Poutji d moun ki pa t ni gwo zam (enki lak pi flech) risi ripous s Panyol-la abo yo t ni fizi pi kannon ? Ni d rzon a bagay-tala :
. S Karayib-la t d dplas8, s d moun ki t ka chanj kot anpil. Kidonk l yo t pwan f adan an zil yo t ka kouri sr adan an lot pou f prpar an kont-atak. Yo envant sa nou ka kriy jdi-jou ladj griya S Panyol-la, ki pa t touv anlo l adan s gran zil-la ek ki rzistans s Karayib-la t ka terboliz9, koumans gad-w es yo pa t p ay pi douvan pa kot la soley ka kouch. S kon sa yo dkouv Preskil Yukatann la kivdi yo dkouv kontinan mritjen an li-menm. An fwa sa fet, yo anni
4 Autochtone. 5 Europen. 6 Zone. 7 Archipel. 8 Nomade. 9 Insupporter.
bliy s ti zil l Zantiy-la ek yo koumans koloniz Meksik, Guatemala, Pwou etc
Sel tmwayaj nou asou primi kontak ki t ni ant s Karayib-la ek s kolon-an, pou lawonn-lan ki ka entrs nou an, kivdi s tritw fwans a, s sa s kronik-a ka rakont nou. Konmva s Karayib-la pa t konnet lkriti, nou pa konsv ayen di kwayans-yo an manni direk. Si nou ni an diksionn ek an gram lang karayib la, s an lab fwans ki matjy : P Breton (). Kivdi fok nou dkatiy10 s tmwayaj-tala pi anchay pridans davw yo pa objektif pis s Niopen-an t ni an vi lid di s Karayib-la. Konmva s moun-tala pa t krtien, pis yo t ka viv pres tout touni pi pis yo t ka manj mso lach lnmi-yo, s Niopen-an dklar ki yo t an bann moudong11. Day, mo fwans-a ki l di moun ka manj lach moun cannibale ka vini di non s Karayib-la : Kaniba (gad-w dkatman n 2).
Fidji Djab-la liann pi dot imajin tou : ta s Blan-an, ta s Neg lAfrik la ek, pli ta, ta s Zendien lEnd lan. Kon nou k w, laplipa adan s kolon fwans a t sti nan fonfonn lakanpay (gad-w dkatman n 3). S moun ki pa t sa li ek kri ek ki t ni an lafwa katolik bibi12, sa yo ka kriy an fwans an lafwa moun ka f chabon Kivdi yo t ka kw adan mirak Bondi t p f adan lavi tou l jou yo (kontel djri an maladi oben f mso t-yo pt an bel rkot) ek adan salopt Djab t p f yo (kontel rann an moun fou nan mitan tet oben hant an kay). Fok pa bliy non pli ki, nan koumansman 17 siek-la, l s Fwans-a dbatj at l Zantiy, Lgliz katolik t apenn sti adan plizi siek (ki yo ka kriy Mwayen Aj ) ti i t mennen an ladj red--dri kont Djab -la, sa i t ka kriy fos l-mal Yo t ka kontini, tanzantan, bril moun, soutou fanm, ki t akiz f ssi.
Kantapou s Neg lAfrik la ki dbatj-a (gad-w dkatman n 4), laplipa adan yo t ka kw adan Vodou ki s an rilijion ki tini anpil bondi (non-yo s lwa ) adany. Pou sa antr an kominikasion v s lwa-a, lapriy pa t sifi : fok pret-la ( ougan -an) t antr adan an kalt djigidji13. A l-tala, tjek lwa t ka antr nan tet-li ek t ka koumans pal ek rponn ksion kwayan-an t l konnet rpons-yo a. Si, kon nou k vw, tout lwa pa mov, ni adan yo ki slra bon slra ek s yo moun k-ap f wanga (/tjenbwa), kivdi bk (tjenbwaz) ap svi l yo ka f konmes-yo. An svis-lwa (lanmes vodou), s an espektak ki ka enprsionnenw ek s kon sa, s kolon fwans-a vini dklar Vodou pa t dot ki biten a Djab. S kon sa Lgliz katolik koumans konbat li.
10 Analyser. 11 Sauvage. 12 Naf. 13 Transe.
Apr labolision ladjoukann, Btj f travay zendien ek chinwa vini pou sa ranplas Neg adan s pies-kann lan. S Zendien-an mennen rilijion-yo (gad-w dkatman n 11), Endouiz-la, ki, li tou, antr adan imajin kryol la, ki mofwazy, anrichiy, abo Lgliz katolik chach dchouky tou, menm jan i t f pou Vodou-a. Konmva s Zendien-a pa t p gloriy Bondi-yo an manni lib, yo apiy anl yonn-d pratik ki ka enprsionnen kwayan-an kon zaf pousari-a (prt endouis la) ka mont-dans anl lanm fil anl an koutla oben sakrifikat-a ka dkalbor14 mouton ek kok adan an gran voltijay san.
Tout s kwayans riliji tala__karayib, niopen, afritjen ek zendien__k migannen yonn pi lot pannan plizi siek pou sa mt doubout an limajin kryol ki ni pwop larel-li, pwop psonality. S poutji fok nou pwan tetnou katjil asou fnomenn lakryolizasion-an pou nou riv szi ki jan limajin-tala riv fm ky ek soutou ki jan i ka woul.
1. 1. LIMAJINE/LIMAJINASION
Nou ni labitid konfonn d mo ki pa ni ekzatiman menm vdi15-a: limajin ek limajinasion. Dab-pou-yonn, nou ka rimatj ki s d mo-tala ni mwen chous-la pis yo ni mo imaj/zimaj -la adan yo kivdi yo ka ranvoy a bagay ti nou ka w nan d zi-nou oben bagay nou ka w andidan tet-nou, andidan lespri-nou. Kon sikolog ka esplitj nou, s nou, adan konsians-nou, ki ka machok16 ryalit-a ti nou ka viv adany la. Ryalit-tala pa ka ekzist andw di sa nou ka psivw (pi zi-nou, m pi zorey-nou, lapo-nou, lang-nou kisasaysatou) ek soutou di lanmanni nou ka nonmen sa nou ka w a. Kontel, ptet nan fondok dabwa lAmazoni-a, ni tjek zannimo ti zoolojis poko jen dkouv, ben toulitan yo poko dkouvy__kivdi vwy ek nonmeny__zannimo-tala pa kaekzist. Kivdi pa ni ryalit andw di sa nonm ka vw, ka santi, ka gout, ka tann kisasaysaL nou timanmay, nou ni d manni difran pou antr adan ryalit-a : nou ka w ek risantiu nou-menm d bagay ; gran-moun ka apwann nou bagay ki nou poko jenmen w ni risanti. Adan, s d ka-lasa, lespri an nou ka fm on zimaj a s ryalit-lasa ek lamenm zimaj-tala liann v non-la ti nou tann granmoun bay la. Kivdi zimaj an ryalit (an bet, an plant, an obj) pa sifizan, i ka woul bwar v non-la i tini la andidan lang-lan.
14 Dcapiter. 15 Sens. 16 Forger.
L nou ka vini pi gran, nou ka konstat ki tini etstra ryalit ki nou pa ka w pi zi-nou, ki pa ni an fom matriel abo nou sten yo ka ekzist pis yo ka afekt nou : kontel lanmou, doul, lanmiti, latristes kisasaysaAnlo adan nou ka liann s ryalit abstr lasa v on lesprians yo viv yo menm : kontel, nou p liann lanmou v fidji an moun nou enmen anlo, oben nou p liann latristes v lanm an moun fanmi an nou. Kivdi chak l nou ka tann mo lanmou a oben mo latristes la, s fidji moun-lan nou enmen an oben ta moun-lan nou ped la ki ka tij17 nan lespri-nou. Apr ank, l nou f tan antr adan sosit-a, nou ka apwann ki ni dot kalt ryalit ki pi abstr ank ki fonnk18, s sa yo ka kriy lid abstr oben nosion : kontel lavolont nouzanni19 lacharit kisasaysaAdan ka-tala tou, nou ni labitid liann s nosion -tala v on esprians nou viv adan pwop vi an nou : kontel nou p liann lid nouzanni a v an koudmen (konvwa/mayouri/koumbit) ti nou patisip adany. Epi, an final di kont, l nou f tan ay lkol oben linivsit, nou ka apwann an lot kalt ryalit abstr ki yo ka kriy konsep : kontel la dialectique le complexe ddipe le dterminisme historique oben le champ littraire Nou rimatj lamenm ki nou matj s mo-tala an fwans. Poutji ? S davw si lang kryol la tini mo pou ryalit matriel pou fonn-k ek pou nosion i pa ni mo pou konsep. L i l esprimen an konsep, i ka anni pwan mo fwans a (oben angl a), i ka kryolizy : kontel, an kryol morisien, an mo gran-grek20 ka svi anlo kon kestedi s kryolizasion an konsep angl ki s case-study ( tude de cas an fwans). Day, si nou kapab liann ryalit matriel fonn-k ek nosion v an bagay nou za viv, si nou kapab mt an zimaj anl yo chak l nou ka tann yo oben nou ka di yo, sa red toubannman riv mt an zimaj anl an konsep Sa red men anlo moun blij f sa pou konsep-la p rt an manni kl nan lespri-yo : kontel an moun p liann konsep le matrialisme historique v kek ptr a Karl Marx i w adan kek liv oben ansiklopdi. Tou sa pou di, ki nonm bizwen zimaj, ki zimaj s biten ki endispansab pou nou p viv adan sosit-a.
Kidonk ka sa y limajin ? Dab-pou-yonn, fok nou sav ki ni d kalt model limajin : ni an limajin kolektif/sosial ek ni limajin chak moun/endividiel L nou n, l nou ka grandi, l nou ka apwann, l nou ka aji, anmizi-anmizi, chak moun ka risivw limajin kolektif la ek
17 Jaillir. 18 Sentiment. 19 Solidarit. 20 Intellectuel.
ka konstwi pwop limajiny. Pa ni yonn ki prmi pi lot-la dziem : yo ka antr adan lespri-nou, yo ka fm lespri-nou an menm tan, adan jistiman sa yo ka kriy an dialektik. A moman-tala di dkatiyaj21-nou an, fok nou f an distenksion ki ni anchay ptalans22 ant d model pep : pep ki pa ka svi lkriti, ki ka viv adan pawol-pal ; pep ki ka viv adan lkriti. Kon C. Levi-Strauss espitj nou, nou pa andwa di ki dziem model pep-la sipri a primi a davw s pa davw ou pa ka svi pi lkriti ki ou kouyon oben ritad. S day poutji i ba liv-li a tit La Pense sauvage kivdi moun ki ka viv nan danbwa, moun ki moudong23 ka rflchi tou, ka katjil, ka machok an jan-vw24 asou lmonn. Sel bagay, lojik-yo toutafetman difran di ta moun ki ka svi lkriti, s tout. Pep ki ka svi enki pawol-pal ni mo/zimaj pou ryalit matriel la yo ni mo/zimaj pou fonn-k ek yo ni mo/zimaj pou nosion m yo pa ni mo/zimaj pou konsep Poutji ? Davw, kon J. Goody (1979 : 191) ka montry, ou bizwen lkriti pou ou mt konsep doubout, pou lasians p dkat :
La liste apparat comme une forme caractristique des premiers visages de lcritureune activit comme la mise en liste, difficilement envisageable dans les cultures orales, est de celles qui ont favoris le dveloppement de lhistoire et des sciences de lobservation, ainsi que, un niveau plus gnral, la recherche de schmas classificatoires.
Kidonk nou k dfini limajin an pep ki pa ni lkriti kon lansanm zimaj, mo, kwayans ek jan-vw i ka svi adan lavi tou l jouy. Ek nou k dfini limajin an pep ka svi lkriti kon lansanm zimaj, mo, kwayans, jan-vw ek konsep i ka svi. Ki kot nou k mt pep kryol la ? Es s an pep ki ka svi lkriti oben ki pa ka svi y ? Dabou-dab, pep kryol la s an pep ki jenn, ki ni apenn 3 siek lekzistans ek ki fet adan balan konket-la ti s pep niopen an koumans f di mab-lat25 a akont 15 siek-la. I pa ni hak a vw v Amrendien, Polinzien, Afritjen nw, Eskimo kisasaysaki t ka viv anl tritw-yo dpi nanninannan ek ki Niopen dkouv S pep-tala, s d pep ki t ka viv san lkriti, abo si nou laji vdi lkriti a, nou p w ki yo t konnet kominik v sin kon S. Battestini (1997 : 96) ka espitj nou :
21 Analyse. 22 Importance. 23 Sauvage. 24 Conception. 25 Globe (terrestre).
La catgorie art africain englobe de nombreux systmes de signes qui peuvent tre intgrs au concept dcriture.
Kidonk s pep-tala pa t ka svi lkriti-lang ek nou p di ki limajin a yo s an sanblaj mo/zimaj, fonn-k, kwayans ek nosion. S pep lWes lAfrik la ki s Niopen an chay at lAnmrik la (moun ki t ka viv adan pki ki jdi-jou yo ka kriy Bnen, Togo, Sira-Ln, Gana oben Nijria), Neg ki vini ppl bannzil26 antiy a t moun san lkriti-lang. Men met-yo, kivdi s Blan-an, t moun ki, okontr, t koumans dkat lenprimri ek ki t ka ba lkriti anchay ptalans abo, nan lpok-tala (15-17 siek), laplipa s kolon-an pa t konnet li ek kri, kon nou k w pi douvan. Kidonk, l nou ka f tan gad sosit antiyez la, nou ka w asou an b, moun ki pa t ka svi lkriti (Karayib, Afritjen ek, pi ta, Zendien ek Chinwa) ek, asou an lot b, moun ki t ka sviy (Niopen). Tout s mountala t ka viv menm kot-a__s zil antiyez la ek la Guiyn__, yo t ka viv yonn pi lot, yonn kont lot, yo t ka migann lang-yo, jan-vw yo, latjuizin-yo, lanmizik-yo, kwayans-yo kisasaysaS sa yo kriy fnomenn lakryolizasion an. S pou sa nou andwa dfini sosit kryol la kon an sosit ki ant pep san lkriti ek pep a lkriti, an sosit ki an mitan. An sosit ki t ni lkriti men ki t ka sviy anni adan d sten lokazion m ki t anba lopsion pawol-pal kivdi loralit. Pou tout bon, s primi kolon-an (s tala ki t sa kri a), t ka svi lkriti pou ranpli rjis bitasion-yo, s tout : yo t ka matj konben djouk yo t genyen, konmen kantit sik yo t pwodui, konmen machandiz andw yo t koumand kisasaysaModel lkriti-tala, nou p kriyy eskripti27 pou sa difransiy di vr kalt lkriti-a davw l ou adan eskripti, ou ka svi pi model ki ja tou fet, model ki sistenm-lan (Lta, lasosit) ja machok baw : rjis-la, s pa kolon-an ki envanty ek tout rjis bitasion t ka sanm. Okontr, lkriti s kchoy ki lib, ti ou lib adany, ki ou p svi, manipil kon ou vl ek pi bel lekzanp-lan, s lkriti litr a (abo, adan litrati tou, ni model__poem, tyat, woman kisasaysa__ki za fm tou).
Kidonk sitirasion sosit kryol la konpleks pa rapot a loralit ek lkriti. L d a t ka woul adany nan koumansman kolonizasion-an ek l d a kontini woul kantkant pannan sosit-a t ka siktir28 ky. Men sa fok pa nou bliy non pli, s ki sosit-tala t chiktay an dives krey-sosial ti yonn t ka goumen pi lot palakoz ladjoukann29. Primi bagay Kod
26 Archipel. 27 Scription. 28 Structurer. 29 Esclavage.
Nw -a f s entdi Blan apwann Neg li ek kri davw yo t p Neg konpwann s-yo ek lv gawoul30 kont yo. Kif l ou l dfini limajin kryol la, ou blij tjenn kont di ki kalt krey-sosial ti ou ka pal a. Sou w, s krey s Neg-la ou ka tidi, ou ka konstat ki jik an 1848 (ek menm apr, davw fal t ba primi jnrasion Neg lib la tan pou i t apwann li ek kri), i t ka viv fondal-natalman adan loralit, men fok ajout lamenm ki s pa t menm kalt loralit ki ta Polinzien, Amrendien oben Eskimo. Poutji ? Davw Neg kryol la pa konnet li ek kri men i konnet pouvw lkriti-a oben, pi ekzatiman, i sav lkriti s an pouvw. S day poutyji, adan sij-a nou ka tidi a, lkriti ni plas-li tou : tjenbwaz toujou svi v liv lanmaji oben v Labib, menm l yo pa t sa li. Parkont, sou w s krey s Milat-la oben s Btj a ou gad, ou ka konstat ki si anlo adan risivw an ldikasion (soutou akont finisman 18 siek-la), si yo ka, pou tout bon, svi lkriti kon on zam, yo ka kw adan fos a pawol-pal tou. Yo lv adan sistenm bitasion-an ti yo tann kont kryol adan lavy lanm, yo patisip adan kannaval ek yo chant chant kryol, yo t jik ni dl da31 ki t ka otjip di yo plis ki manman biolojik yo ek ki t ka nouri yo pi kilti oral neg la. Kidonk limajin Milat ek Btj fet pi limajin popil a plis limajin niopen an ki yo apwann konnet atrav liv lkol.
Annou mand nou atjman sa sa y ki limajinasion ? Ba nou, limajin s an lot bagay ki limajinasion. Primi-a s an ryalit ki ka pmet siktir, anmizi-anmizi, lespri an pep ek, adan menm balan-an, lespri chak moun adan pep-tala. Adan limajin, ni an mouvman risivw/konstwi kivdi nou ka risivw limajin kolektif la toupannan nou ka konstwi nou menmm__chak moun ka konstwi li-menm__limajin pwop li. Men limajin-a ti chak moun-la ka konstwi a pa andwa dbd limajin kolektif la. I pa andwa dfwaz32y, mofwazy twop, ni kalpat y non pli davw chak moun bizwen anchouk adan pwop sosity. Chak moun bizwen woul andidany an manni ki obidjoul. Sa vr ki adan mouvman risivw/konstwi -a, chak moun ka chwzi sa i l oben sa i bizwen ek i ka ranjy nan gou pi lidy, men sa ka rt adan an kad ki ni lalinman33, an kad ki bien antras34. Sa ka espitj poutji, sou w tout moun ni an limajin, tout moun pa blij ni limajinasion. Sa sa y limajinasion ? S kapasit an moun jistiman dbd di limajin kolektif la ek di limajin endividiel li pou al adan an lot rjion lespri ki toutafetman
30 Rvolte.
31 Nounou, gouvernante.
32 Dformer.
33 Frontire.
34 Dlimit.

nef. An rjion lespri pon moun poko pit adany. Moun ki, dabitid, ka mt dw plis limajinasion, s gran-grek lasians oben lafilozofi, matj, poet, chant, pent, tout kalt model artis. S moun-tala toujou an danj di sti adan kad sosit-a tabli a ek, l sa fet, yo ka kriy yo foudok. Moun ka di konmkw yo ped tet-yo ek yo jis p fmen yo adan tjek lopital pou maladi-tet (oben, adan sten pyi, lajol). Lang fwans a ka matj bien difrans-lan ki ni ant limajin ek limajinasion pis i ka di une imagination dlirante (an limajinasion ki skl), men i pa ka janmi di un imaginaire dlirant (an limajin ki skl).
Annou pwan an kontel pou sa montr difrans-tala pi bien : zaf dowlis la kivdi nonm ka vini envizib lannuit ek ka antr adan chanm fanm pou anviol yo san yo sav. Zaf dowlis la s an zkobel35 limajin kryol la, ki ou ka kw adany, ki ou pa kw adany. S sa nou ka kriy limajin risivw A nivo chak moun, nou ka konsivwy nan pwop manni-nou, nou ka wy ka aji nan pwop manni-nou : tala p konsivwy kon an bet-a-f ; an lot kon an ztwel filant ; an lot ank kon an zkl oben an boul dif. S sa nou ka kriy limajin konstwi Men kisiswa konsivrasion36 moun-la ka konstwi di dowlis-la, i blij mt an zaf limi adany davw limajin kolektif la ka diw kon sa ki an dowlis manifesty atrav an limi. Limajinasion, parkont, s toutafetman an lot bagay. Limajinasion s kontel an moun ka konsivw dowlis-la kon an vwl nw oben niaj wouj. An poet andwa imajinen an bagay kon sa davw i ka woul adan an sekt__litrati__ti sosit-a ka baw dwa itiliz imajinasionw a tout. S kon sa P. Chamoiseau, adan Chronique des sept misres (1986), ka di nou ki an moun-pies li, Pipi, s yich an dowlis Sa s limajinasion matj a ka woul la davw adan limajin kryol la ki i kolektif ( risivw) ki i endividiel ( konstwi ), sa p pa fet an pies kalt manni. Poutji ? Davw dowlis-la s an kryati ti dchay37li touv i bwareng (/branhangn).
1. 2. LIMAJINE KREYOL LA
Nou k pati di an fraz Maximilien Laroche ( 2002 : 46) :
Notre imaginaire bricole sans cesse et rafistole les bribes dimages passes que nous gardons pour les ajuster aux ncessits du prsent.
35 Facette. 36 Conception. 37 Sperme.
Ni d mo ki ptalan toubannman adan fraz-tala : bricole kivdi bradjak ek ajuster aux ncessits du prsent kivdi ranj silon larel tan jdi-jou C. Levi-Strauss t ja mt dw konsep bradjakaj38-la l i t tidi s mit amrendien an nan pyi Brsil. I t l montr ki s mittala pa ka woul silon lojik rakontaj rasionel lEwop la men ki yo ka rapiest, migannen, koud, liann mso pawol, mso ljann, chak l chamn -la, kivdi prt amrendien an, ka pal. L nou ka f tan gad ki jan sosit kryol la fm ky, nou ka w ki, an fondas-li ek adan woulajli, ni an fnomenn bradjakaj. Poutji ? S davw s primi kolon fwans-a pa t vini pou mt doubout an sivilizasion ki nef. Yo t vini pou plen poch-yo ek dvir-vini nan pyi-yo vitman-prs. S l yo rann k-yo kont ki bannzil l Zantiy la pa t ni l, lajan, tjuiv kisasaysa, kon yo t ka kw a, yo koumans f agrikilti. Chak bagay yo t ka plant, s t pou anrichi k-yo ek l i pa t ka bay ank asi march lEwop-la, yo t ka bandonneny ek yo t ka sy an lot kilti : s kon sa yo plant endigo, kaf, koton, kann ek, nan lpok modn la, bannann ek zannanna. Chans ba yo, konmes sik kann lan rapt yo an patj lajan (Sen-Domeng t koloni ki t pi rich asi tout lat nan 18 siek-la) ek yo vini plant, men s pa t lentansion-yo. Day, chak l an Btj t vini pagna39, primi bagay i t ka f, s t nonmen an rjis oben an jr pou otjip di bitasiony bay ek chap-viv Pari kot i t ka dpans lajany al-pou-vir. Kon Pierre Dessalles, an Btj ki t ni pi gran bitasion Matinik (Bitasion Nouvel Sit nan komin Sent-Mari) ka kri, nan lann 1833, ba an konpy ki an Fwans (1998 : 96) :
Vous navez jamais t la tte dune habitation, je le vois bien ; prsent que je connais toutes les machinations des ngres, je prfre la plus belle habitation des colonies mille cus de rente dans le Prigord, ceci est la vrit toute entireVous pensez cependant revenir dans ce maudit pays, o je ne resterais pas vingt-quatre heures si les intrts de mes enfants ne m' retenaient."
Ek l nou ka li mmw an Btj matiniken, Pierre Dessalles, nou ka konstat ki sel prokipasion boug-tala, s t riv f sifizanman lajan pou pati-kit Matinik ek ay rijwenn fanmliy-li ki i t vry an Fwans. Kivdi, pannan anchay tan, s Blan kryol la pa konsidr l Zantiy kon vritab pyi natif-natal yo men kon an kot tranzitw. L nou ka gad atjman ka s Neg lAfrik la, ti yo mennen-vini kon djouk la, nou ka w ki s mountala pa t p jaja Matinik oben Gwadloup pies toubannman. Okontr, s Neg bosal la t rayi s pyi-andw tala ti yo t ral yo pa fos ek, kon nou
38 Bricolage. 39 Personne richissime.
k wy pi douvan, anlo adan yo t pisimi tjw k-yo pou nanm-yo t p dvir an Afrik (kon yo t ka kw). An plis di sa, Neg-la pa t p mennen mes ek labitid li lot b lAtlantik la, s enki chiktay kwayans, mso pratik, bagay kon sa, i riv sov adan dangpantang bitasion kann lan. Kivdi, pannan lpok fmasion sosit kryol la, kivdi 17 siek-la, nou k ni an bradjakaj lman kiltirel : larestan yonn-d pratik amrendien, mso kilti popil lEwop ek ti-zing dives kilti lWes lAfrik. Pi bel kontel bradjakajtala, s k lang kryol la. I t ka koresponn a an nssit bokantaj-pawol40 ant s twa pep-la. S poutji i fet sitelman vit (apenn 50 lann) l ou ka f an siparzon pi dot lang asou lat. Kontel, an lang kon fwans mt omwens 5 siek avan i riv doubout ky ek sti anba lopsion laten. Kidonk kilti kryol la s rzilta an migannay vitman-prs.
Anfwa migannay-tala pri__ek la nou ka riv anl dzienm pwen M. Laroche la : ranj silon larel nssit tan jdi-jou __, i pa jen sispann mofwaz ky palakoz mofwaz rkolonmik, sosiolojik oben kiltirel ki t ka fet. Kontel toulitan poko t ni kann at l Zantiy, Blan pi Neg t ka viv kantkant abo s dni-a t anba lopsion s primi-a : ou jis t ka ni Blan ka may v Ngres davw pa t ni sizanman fanm blan ek, dl, s Blantala n ni mwens ldikasion ki s fanm koul tala. E. Hayot (1971 : 53) ka ban nou yon ekzanp :
En 1776, Jean Pissot, Saintongeais, pilote du port, pousait la fille dune ngresse libre, Magdeleine dite Confiseuse, (sans doute fabricante et vendeuse de sucreries). Lpouse savait signer alors que le mari en tait incapable.
L ou vw konmes sik kann lan f s Blan-an vini pagna, yo mt an lwa, Kod Nw a (1685), pou sa opoz s kalt may-lasa fet ank. An lot kontel : l s Milat-la koumans fm an krey-moun ki ni fos ek yo vini trap yonn-d dwa, yo vir do ba lang kryol la davw i t ka f yo chonj twop manman ngres yo. Kon ti-pawol la di : Dpi an Milat ni an vi chouval, i ka di Ngres s pa manmany. S d kontel-tala, yonn rkolonmik, lot langistik41, ka montr an manni kl ki jan sosit kryol la, oben s difran krey-sosial la ki t adany lan, t sa adapt k-yo pa rapot a chak sitirasion nef ki t ka przant ky. Pa ni sosit ka bokant larel pi vitman-prs ki sosit kryol la konsidir i ka viv anba jouk an kalt irjans.
Konmva sosit-tala s an sosit ki pou yonn, bradjak, ek pou d, ka mofwaz toulongal, limajiny p pa woul on dot jan. Limajiny blij suiv menm balan-tala. L nou ka ekzaminen s kont kryol la, nou p w
40 Communication. 41 Linguistique.
lanmanni kwayans karayib, kwayans niopen ek kwayan afritjen sanbl tjokanblok andidan yo. Kontel, l nou ka tidi s difran moun-pies42 la, nou ka w ki adan an menm kont, chak yonn adan yo ka riprzant an moun adan sosit a : Djab oben Bondi ka riprzant met bitasion-an, Btj-a, pi tout pouvwy ; konp Lapen ka riprzant Neg kryol la pi tout malentriy ; konp Zanmba ka riprzant Neg bosal la pi kouyontizli ; konp Kolibri ka riprzant Karayib la (ki nan kryol lontan yo t ka kriy pito Kwahib ) kisasaysaKantapou zaf tjenba a, nou ka w ki Labib, Le Petit Albert chapl ek krisifi ka woul kantkant pi kapolad yo mar djol-yo, poul nw oben pawol ki pa ni fwans ni kryol ek ki dwet s lrestan priydi afritjen. Men pies s lman kiltirel-tala pa flij : limajin-a tou ka ranj ky silon larel lpok la. Kivdi nou p distendj kont ki pi ansien, kontel Y ki ka pal di tan ti Neg t ka w bon miz ek pa t ka manj kont bouden-yo, pi kont ki pi rsan ki ka palw di jenn fi ki ka f ltrsan pou i may ek ka vry-al chak masibol ki pit b lakay manmany. Pies wouchach43 poko sy klas s kont kryol la an manni istorik kivdi w kiles ka koresponn a ki lpok ekzaktiman ek poutji. Nou toujou ka f konsidir yo anni paret blip, yon sel kou ek yo pa mofwaz fidji pies ank. Dapr nou, s an gwo lr ki la : chak lpok ti nou pas adan listw-nou dwet podui pwop kont-li. Menm jdi-jou, ti nou s p kw ki kont disparet net--pwop, ni sa yo ka kriy an fwans lgendes urbaines kivdi rakontaj lavil ki pwan plas-yo. Dni-a, adan an pyi kon Gwadloup, s istw an boug ki ay dans adan an bwet-dinuit nan vil Moul, ek ki jwenn an bel jenn fanm ti i dans piy tout lannuit-la. Boug-la f koul dyy ek sa mach pis yo jis al dw f lanmou. L bomaten, fi-a ka ba boug-la ladres-li ek ka mandy pas wy d jou apr. Pou tout bon, boug-la, ki touv i kontan fi-a bon kalt kontan an, ka vini ora kay fi-a ek la, manman fi-a ka gady on ti jan tonnen ek ka diy : M ni d zan fi an mwen m Day, konmva plizi istw kon sa pas adan bwet-di-nuit tala, moun di s davw patwon-an, an Zendien, t ba bwet-la non an bondi Zendien : Chiva. Kivdi misi t drespekt rilijion zendien an, pwop rilijony, ek s pou sa bwet-la t ni an modision.
Kidonk, nou p di ki limajin kryol la, s an limajin ki mozayik. I ka sanbl, i ka ranj, dives lman kiltirel yonn pi lot, sanki yo toutafetman disparet. Ni d mso adan limajin-tala ki toutafetman kryol kivdi yo sitelman migannen ki ou p pa rikonnet chous-yo pi ni dot mso ti ou p di tala ni an chous karayib, tala ni an chous niopen, lot-la ni an chous afritjen oben zendien.
42 Personnage. 43 Chercheur.
1. 3. KI JAN LAKREYOLIZASION KA WOULE
Men pou nou riv konpwann zaf Djab ek Bondi adan kilti-nou an, fok nou sav, dabou-dab, ki jan sa ki sikiry la pannan 3 siek dimi, kivdi lakryolizasion, ka woul. Za ni an patj ltid ki fet asou sa ek yo bay an patj dfinision ki, dl, as dkontwolan44 yonn pi lot. Nou ka ranvoy lekt-a a s difran liv-la ki ka pal di sa a, men sa nou k di, pou ay vitman-prs, s ki pou konpwann s fnomenn kiltirel kryol la, pou sav kot yo sti, ki manni yo fm ek soutou ki manni yo ka woul, fok nou gad nan lespri-nou ki ni 3 lman ki fondal-natal45 :
1. Oben s an ritaj kiltirel (kisiswa ta s Karayib-la, ta lEwop, ta lAfrik, ta lEnd kisasaysa) kivdi s an bagay ki sti direktiman adan yonn di s kilti-tala ek ki antr san pies mofwaz46 adan kilti kryol la. Ki vini an lman kiltirel kryol san ki boul pep la blij sav ola i sti. Kontel zaf tr kod-lonbrik an timanmay ki fini n anba an pibwa pou pibwa-a p pwotjy tout lrestan laviy : sa s an ritaj afritjen. Kontel ank f chalbari kivdi sanbl alantou an vev oben an vev ki fini rimay ek, tout lannuit nos-la, f lafet piy, rakont blag ek rigoladri, konyen asou pot, chaspann47 oben nenpot mso f : sa s ritaj niopen. A. Van Genep (rd. 1998 : 528) :
On peut regarder le charivari aux veufs comme une coutume peu prs universelle en France, malgr la diversit des origines ethniques, des langues et des dialectes, depuis le haut Moyen Age jusqu nos joursle principe tant partout demployer pour faire du bruit tout ce que lon peut trouver dans les campagnes : chaudrons, casseroles, sonnettes, cloches vaches, grelots de chevaux ou de mulets
L nou ka ekzaminen, lapotitj kryol tou, nou ka konstat ki fondas-li sti adan medsin popil niopen 17 siek-la, abo i p svi pi plant ( rimedrazi ) ki natal l Zantiy oben ki sti lAfrik ek lEnd. M. B. Strobel (1984 : 32), adan an tid i f asou lanmanni travay-laplas48 antiy ki migr Guiyn, ka swen k-yo, ka rimatj :
la similitude des traitements de la mdecine coloniale du XIXe sicle et celle de la mdecine crole imprgne de tout le courant hipprocratique europen, transmis dans le nouveau monde. Nous verrons que les frictions, les purges et les bouillons restent la
44 Contradictoire. 45 Fondamental. 46 Transformation. 47 Casserole. 48 Orpailleur.
base des attitudes thrapeutiques des Croles. De plus, la corrlation entre le climat, lalimentation et les dispositions de lesprit est issue de cette mme tradition de pense.
2. Oben s an mofwazaj49 kiltirel kivdi kilti kryol la ka pwan an lman kiltirel annan roun di kilti-ya ki fml la k li ka ranjl nan goul, annan so pwop sans. Mofwazaj pa ka jen fet san rzon : yo toujou ka koresponn a an nssit istorik ek sosial, davw si ou vw lman kiltireltala pa t f tan mofwaz, disparet t k pwany. Kontel, adan s kont kryol la moun-pies50 konp Lapen an (Konp Malis an Ayiti). I ka vini di Leuk an mo wolof ki ka dsiyen an lapen-moudong51 ki s met-pies52la adan anlo kont afritjen. L Leuk vini, i janb lAtlantik, i adopt an konpowtasion toutafetman difran : an Afrik, i s an kryati ki ka anmiz ky f lafet pi moun men ki toujou, nan bout a kont-lan, ka ryini tout moun, ka f moun respekt moral sosit a, ka end sa ki feb, ka ba moun bon konsey kisasaysaOkontr, konp Lapen (/Malis) antiy ek guiyan a, s an kryati ki pou ky, ki ipokrit, mant, kouyonn. An kryati ki pa ka kalanj53 pou badinen tout moun i jwenn : ki l-malr, ki Btj, ki manmany, ki konp Zanmba, ki pareny, ki Bondi menm. Moral-la konp Lapen ka vry douvan an, s an moral anti-sosial. Moral-tala ka diw kon sa : Dbouya pa pch Chak bet-a-f ka klr pou nanm-li oben Zaf tjou mel ki pwan plon Kot-a nou ka rimatj atitid-sala pi bien, l nou ka gad sosit kryol la, s adan sekt lapech-la kon J. Levy (1976 : 91) ka di nou :
lethos individualiste des pcheurs martiniquais dcrit par Benoist (1959) et Price (1964) semble stre renforc. Le monde de la pche est en effet marqu par un esprit de rivalit et de comptition intense que les pcheurs expriment clairement. Le manque de confiance entre les marins, la jalousie devant le succs des autres, constituent le leitmotiv de leur perception : La devise des pcheurs, disent-ils, cest chacun pour soi. Le marin est personnel. Dans la pche, il ny a ni frres ni parents.
Ki manni nou p konpwann ki met-pies s kont kryol la s an kryati ki mov kon sa ? Eben, fok nou rapt sa a sosit-a ti s djouk-la t ka viv adany lan. Dab-pou-yonn, s Neg-la pa t ka fm an sosit : yo pa t ni dwa ni fanmi, yo pa t ni dwa pal lang afritjen yo, yo pa t ni dwa gloriy bondi afritjen yo, yo pa t ni dwa acht kay oben t. Jik tit54-yo yo t ped.
49 Adaptation.
50 Personnage.
51 Livre.
52 Hros, personnage principal.
53 Hsiter.
54 Nom.

Kidonk adan an kalt bankoull kon sa, chak moun-lan t blij woul pou ky, chak moun-lan t pou dfann ky pi nenpot ki zam i t p jwenn anba lanmeny, san otjip di s lzot Neg-la. Dotan ki s Neg-la pa t p jen imajinen ki yo t k vini lib an jou. An final di kont, Leuk mofwaz an konp Lapen(/Malis) kivdi di an kryati ki ni sans nouzanni55, i anni tounen an kryati san pies kalt moral sosial.
Nou p pwan an lot kontel56 ank : ta bef wouj la ki adan Madigra kannaval antiy a. Aim Csaire ka rakont ki i t ka f an lantou Sngal, l i w an lapossion rilijiez ti moun t ka chay menm kalt mas-tala. S dila i ryaliz ki Djab kannaval nou an t riprzantasion an lwa57 afritjen ki t tounen an mas l i riv at l Zantiy. Adan dkatiyaj Csaire la, tini an jijman val ti nou pa dak piy pies davw si lwa afritjen an sr adan kannaval, s, asir pa ptet, sel kot i t p fy pou disparet pa t pwany. Kidonk mofwazaj-tala ka montr okontr an rzistans pa rapot a drayaj kiltirel la s Niopen-an t ka f a ek nou andwa sipoz ki, pannan lann pi lann, s djouk-la dwet t ka kontini vnr lwa-yo, atrav mas Djab wouj la, toupannan yo t ka kouri vid kannaval. Met-la pa t ka w ayen. Mofwazaj-tala t an mwayen vgly. Men konmwa pon lman kiltirel pa janmen flij, konmva yo toujou ka voli pi tan-an, anmizi-anmizi, s vr, bef wouj kannaval antiy a ped vdiy : yo vini d senp mas.
3. Oben s an novasion58 kiltirel, an bagay ki toutafetman nef ek ki tij di ky menm andidan kilti kryol la, san pies kalt liennay pi kilti andw. Nou toujou ni tandans, l nou ka katjil asou an lman kiltirel kryol, sy chach chous-li adan swa kilti karayib la, swa kilti niopen an, swa kilti afritjen an, swa kiltien zendien an, men nou ka bliy ki anfwa kilti kryol la pwan balany, nan koumansman a 18 siek-la, i dkat pwop dinamik ay, i vans asi pwop kadans ay. Kivdi, an plis di bagay i riti ek di bagay i mofwaz, kon nou ja w, kilti kryol la kry anlo bagay ki tay, ki ka rilv di pwop jniy. Kontel, adan domn-la ki ka entrs nou a, ta s kwayans majik ek riliji a : chouval-twa-pat, tet-san-k, antikri kisasaysa, zespri ti nou k katjil asi yo pi douvan.
Men fok pa kw toujou ni an lalinman kl, an sparasion ki net, ant s twa kalt lman-tala. Dl, yonn p migannen pi lot. Kontel an lman ritaj p may pi an lman mofwazaj : s ka s dowmez-la kivdi fanm ka prdi divini pannan yo antr nan sonmey. Elman ritaj la s tout bagay katolik la dowmez-la ka svi a : lakwa, chapl kisasaysaS atitid
55 Solidarit. 56 Exemple. 57 Divinit. 58 Innovation.
bondizez dowmez-la tou ki toujou ka f rfrans a Bondi krtien an, a yich-li, Jzikri ek a Laviej Mari. Kon H. Migerel (1987 : 55) ka espitj :
En Guadeloupe, une place de choix est dvolue aux dormeuses. Elles sont souvent de ferventes catholiques et officient avec un chapelet autour du cou ou entre les doigts, un cierge bien allum. Dans la pice o elles se tiennent la prsence dautels miniatures orns dune vierge, une lampe ternelle et des fleurs tmoignent de leur foi profonde.
Annou pa bliy ki dpi 1685, artik 5 ek 6 Kod Nw a t ka blij s Btj-a difiz lanseyman krtien an anpami s djouk neg yo a. L, anmizianmizi, yonn-d Neg vin konnet pi bien msaj Labib la, anlo adan yo w an liannaj twet ant s-a yo t ka sibi a ek ta s Juif-la an tan s Faraon-an. Apr sa ank, l labolision riv, s Neg-la anni batj pi red adan rilijion katolik la pou montr ki yo t moun, ki yo t vini gal-go pi s Milat-la ek s Btj-a. Mi sa nou p li adan an liv ki ka gloriy 4 siek dkouvet Matinik (1502-1952) anba plim E. Saint-Cyr (1953 : 35) :
Le peuple martiniquais est foncirement religieux. Hommes et femmes, dans la proportion de quatre-vingt-dix pour cent, pratiquent la religion catholique. Aussi les paroisses sont-elles nombreuses et bien desservies. Au cours des trois sicles couls, le clerg a jou un rle de premier plan dans la colonisation de lle. Dominicains, Capucins et Jsuites furent les premiers vangliser la Martinique. Ces religieux firent beaucoup pour le dveloppement de linstruction et la cration dtablissements hospitaliers
Kif rilijiozit dowmez la jdi-jou, zaf i ka pt anl59 Jzikri ek Laviej Mari, s rzilta plizi siek asimilasion riliji. Anmizi-anmizi, s Neg-la santi ki rilijion-tala vini ta yo tou ek yo koumans bliy s lwa lAfrik-Djinen an. Men s lwa-tala pa disparet kon sa : yo mofwaz k-yo. Yo mofwaz adan kannaval, yo mofwaz adan lanmaji oben tjenbwa. Ek dowmez-la s an kalt manmbo rilijion afritjen an ki ka woul an lot manni. An manmbo ki pa ni pristil pou sa esprimen ky, ki pdi lang ek chant lAfrik men ki konsv adan latitid-li, jes-li, anlo konpowtasion ki liann v ta an manmbo.
1. 4. BONDIE EPI DJAB ADAN KILTI KREYOL LA
59 Vnrer.
Adan rlijion katolik la, ni an diskoupay60 ki kl, ki net, ant sa ki ta Bondi ek sa ki ta Djab. Bondi s an kryati ka f l-bien tandiski Djab s an kryati ka f l-mal Day, adan Labib, dpi okoumansman, yo ka mand krtien-an rt vyatif61 pa rapot a mov lentansion Djab-la oben mov aksion i p pous moun-lan a f. Kivdi Bondi toujou bon abo i ka pini sa ki mchan oben ka dzobyiy ; Djabla toujou mov, anbn, visi ek slra. L nou ka jt an zi asou anchoukaj62 rilijion katolik la adan s koloni fwans l Zantiy ek la Guiyn la, nou ka konstat lamenm ki sparasion-tala pa osi kl ki an Ewop. Sa vr ki, okontr di lang fwans a, kryol-la pa ka jenmen di Di sof adan d sten lesprsion kon dmen-si-di-v oben siptadi men s esprsion-tala ka rzilt di an migan-tjokanblok63 di plizi mo fwans. L ni migan-tjokanblok, primi mo-a ka vid ky di sans-li, i ka dsmantiz kon yo ka di an langistik : s kon sa adan an mo kon Bondi mo-a ki douvan-an, kivdi bon ka ped sans-la i ni adan lang tou l jou a. S poutji ou p tann sten moun ka diw kon sa : Bondi s Alvantis-la/s Mizilman-an, s an mov Bondi Yo pa ka janmen diw : s an mov Di
Men sa vr tou ki konmva adan lang kryol la, nou toujou ka di Bondi sa p f nou kw ki nan tet s moun-lan, s an kryati ki toujou bon, ki toujou janti. Men s an vglay64 ki la kon A. Mtraux (1958 : 73) ka di nouy :
On a trop souvent interprt comme une preuve de linaltrable optimisme du
paysan hatien, le bon Dieu bon par lequel il clt le rcit dun malheur. En
ralit, ces mots nexpriment que son fatalisme devant un destin qui lcrase.
Day, P. Chanson (1996 : 110) kay pi lwen ank l ou vw i ka espitj nou ki kwayans popil katolik la lakay-nou toujou privilji Bondi Ansien Testaman -an, tala ki ka lv gri a, ki ka pini a, ek pa Bondi Nouvo Testaman ki ki dous, pi padonan :
La Bible, selon le Pre Mranville, est lue que littralement travers cette lorgnette dapproche du Dieu terribe du Sina : le Dieu des commandements qui sont perus comme lexpression de sa volont souveraine, non pas tan pour le bien de lhomme que pour sa soumission inconditionnelle. Cest, en effet, le Dieu de lAncien Testament qui est privilgi aux Antilles-Guyane. (s nou ka souliyen)
60 Coupure ; rupture ; sparation.
61 Vigilant.
62 Implantation.
63 Agglutination.
64 Illusion.

Pou konpwann poutji s Bondi-tala pep kryol la privilji, fok nou katjil asou lanmanni yo enpoz s djouk afritjen an rilijion katolik la. Kon nou sav, s pi laviolans s misionn-a blij Neg batiz, apwann katjis (ki dl t transbd65 an kryol), f lakominion, risivw lestremonksion kisasaysaP Labat ( ) ka espitj nou ki jan i dkouv d ti estati an t adan kaz an djouk ek ki manni i dpotjol yo.
Kif, Neg afritjen an t blij bandonnen bondi ek kwayans natif-natal li (oben sr yo kon i f pou Vodou at Sen-Domeng) ek asept (/f wol asept) nouvo rilijion-an. Pi mov ank : rilijion-tala t ka diy ki sou w i t rifizy, i t ka konmet an doub krim. An krim kont Bondi ek an krim kont Btj-a. Day, rlijion-tala t ka menm jistifi ladjoukann (ek enfriorit s Neg-la) pi sa i t ka kriy Modision a Cham Kon Labib ka di, an jou, No__ki t ni twa gason : Sem, Jafet ek Cham__touv i t boul an sann ek i kouch tou touni anl kabann-li. Pou pon moun pa t w sa ek pou yo pa t pas papa-yo nan rizib, Sem ek Japhet kouri-chach yonn-d kouvti pou sr lta tou-touni66No. Okontr, twaziem gason-an, Cham, ki t dkouv an prmi adan ki lta papay t y, pa jen okip d sa. L No vini dboul, i kouri dy Cham, i diy i pa vl vwy akaz ay ank ek i ajout ki i t ka modiy, ki li, ki tout jnrasion dsandany ki t ka vini. Lgliz katolik dsid ki Cham ek yich-li Kanaran t d Neg Mi sa teks Labib-la ka di ekzaktiman. Nou pwany adan transbday67 ayisien an (1992 : 10) :
No s prmi moun ki travay lat. Li plant you jaden rzen. You jou, apr li t fin bw diven, li sou. Li wt tout rad sou li, li kouch tou-touni anba tant-li. L Kam, papa Kanaran, w papal tou-touni, lal di frl yo sa. Men Sem ak Jaf pwan you gwo rad, yo chak pwan you bout, yo pasl dy do-yo, yo kenbl anwo zpol-yo. Yo mach pa do, yo antr, yo kouvri papa-yo san yo pa janm vir tet-yo gad dy. Kon sa, yo pa w papa-yo tou-touni. L No sti anba toudisman divenl lan, yo dil sa dziem pitit gasonl lan t fl. Li di :
__Madichon pou Kanaran
S poult tounen dni klas esklav frl yo.
Li di ank :
__Louanj pou Sni-a, Bondi Sem lan.
S pou Kanaran tounen esklav Sem.
S pou Bondi mt sou bien Jaf yo.
S pou pitit pitit Jaf yo viv bien ak pitit Sem yo.
S pou Kanaran tounen esklav-yo. (s nou ka souliyen)

65 Traduire. 66 Nudit. 67 Traduction.
Abo adan Labib pa ni pies lman sri ki ka pmet fondas68 akizasiontala, s misionn niopen-an dsid ki Kam ak Nararan s Neg yo t y. Kif afos four istwa-tala nan tet a Neg, yo vini kw sa vr pou tout bon ek yo fini pa admet ki s Bondi li-menm ki t vl ki Neg t ni chenn mar nan pi-yo ek travay pou ayen ba s Blan-an. Day, ni an gwo lipokrizi adan entprtasion-sala davw l nou ka li teks-la bien, nou ka rimatj an ti fraz ka di kon sa: S pou pitit pitit Jaf yo viv bien ak pitit Sem yo Kivdi Labib ka di ki dsandan Juif ek Krtien k viv, pou viv bien, pou viv lanmen nan lanmen. Men ki sa listwa ka montr nou ? Ki at lEspay, l s wa katolik la riv f s Arab-la f pwan lanm svi gran savann, yo koumans bril, tjw, masakr ki Juif ki Arab Dni wayom arab-la tonb an menm tan ki Kristof Kolon t pati pou travs Lanm Lafnwarsit69 -a, kivdi losyan Atlantik. O. Gannier (2003 : 18) ka vir f nou chonj ki :
1492, cest, le 2 janvier, la chute de Grenade : avec la capitulation de lmir Boabdil disparat le dernier Etat musulman enclav en Espagne. Cest aussi le 31 mars, ldit dexpulsion des Juifs dEspagne qui refusent de se convertir au catholicisme. Avec ces deux vnements, cest la fin de la coexistence des trois communauts religieuses en Espagne, qui avait dj ralis son unification politique avec le mariage dIsabelle de Castille et de Ferdinand dAragon.
Ansanm, lEspay ek Ptigal mt lAnmrik anba lopsion-yo, yo opoz Juif dsann anba-la ek l Juif riv enstal k-yo kanmenm, yo pt mannev pou sa kouri dy yo. S kon sa an krey Juif, ki Ptidj k mt dw di pyi Brsil, vini dbatj Matinik ek Gwadloup, pa kot dziem lanmwati 17 siek-la, ek yo mennen-vini teknik mofwazaj sik kann lan. Sa ka montr nou ki s Krtien-an chwzi sa ki t ka pl yo adan pasaj Labibtala San kont ki, pannan tout Mwayen Aj niopen an, yo malmennen Juif al-pou-vir adan pres tout pyi lEwop.
Kidonk Bondi krtien tala ki, dpi okoumansman, ka kondan ras Neg la jik tannit70, Neg-la pa t p, an pies kalt manni, kw ki s t an Bondi ki janti ek donan71. Okontr, yo t ka wy kon an Bondi ki kont Neg-la, ki ka vyy tout lasent-jounen pou sa piniy sou w i t konmet pi piti lr-a. Kif Neg-la vini ka krenn Bondi pas i enmeny. I vini a wy kon anBtj ki pi f, pi slra ank, ki Btj bitasion-an. S poutji adan anlo kont kryol, si ou tir non Bondi, ou mt non Btj an laplas-li, sa pa ka chanj hak adan vdi a kont-la. Anmizi-anmizi, Btj-a vini pres an kalt
68 Fonder.
69 La Mer des Tnbres.
70 Eternit.
71 Gnreux.

Bondi adan lespri a s Neg-la ek konmva, i t ka di ki kouly__koul blan an__t sipri pas koul nw a, ben koul nw a fini pa riprzant tou sa ki led, tou sa ki mov. Koul nw-a vini koul pch-a ek s kon sa, adan lang kryol la li-menm, yo vini a di Ou nw kon an pch mowtel Avan lakolonizasion niopen an t anvahi lAfrik ek lAnmrik, koul nw a pa t djaboliz kon sa ek nou sav ki s Women-an ek s Arab-la, pa ekzanp, t ka mt ki Neg ki Blan nan ladjoukann. Cervantes, gran matj panyol la, t on djouk blan adan pyi s Berb-a, sa yo ka kriy lAljri jdi-jou. E. Galeano (2004 : 27) ka vir f nou chonj ki :
Dans lEurope antique, le noir, couleur de la terre fconde, tait la couleur de la vie, et le blanc, souleur des os, tait la couleur de la mort.
Men, kon nou k wy pi douvan, Neg-la plis ki sav ki sitirasiony enjis. I plis ki sav Btj-a s an slra ek s poutji, an menm tan-an, i ka psivwy tou konan Djab. L ou ka dkatiy anlo kont kryol ek ou ka f wouchach72 andidan pep kryol la, ou ka konstat ki bay, Djab-la s an bel Btj An nonm blan ki abiy an blan, ki ni an kas blan anl tet-li. Bagay-tala ka montr nou ki sparasion kl a, ki ni at lEwop la, ant an Bondi ki bon ek an Djab ki mov, pa toutafetman vr l ou riv o Zantiy ek an Guiyn. S lontan-lontan, apr labolision ladjoukann, l sistenm bitasion an koumans flgdi73 ki boul pep la koumans ni an jan-vw ki pi pwoch di sa Labib (soutou Nouvo Testaman an) ka di.
L nou ka jt an zi atjman asou Djab-la, nou ka w ki i pa t, pannan lontan, an kryati ki toutafetman antipatik oben slra. Kivdi la ank, t ni an mli-mlanj74 ant s zespri afritjen an (kontel Ogoun-fray adan Vodou a) ki, an Afrik, t mov men ki riv o Zantiy, t p pwotj Neg-la, t p dfann li kont movezt s Blan-an, pi Djab krtien an ki li, t mov kit mov ka al. Kivdi, nan tet s djouk-la, ki Bondi ki Djab pa t pouy, pa t p bay an pal pou sti adan dangpantang75-lan i t y a kivdi bitasion djoukanni76 a. Pou di sa an manni ki pi kl : otan Bondi ki Djab-la t p end Neg-la ek otan Bondi ki Djab-la t p fy dit. Tou l d a p janti kon yo p mov tou Jan-vw tala an dkontwolay77 total pi plodari78 riliji krtien an. S kon sa P. Chanson (1996 : 164) ka di nou :
72 Recherche. 73 (s) affaiblir. 74 Confusion. 75 Enfer. 76 Esclavagiste. 77 Contradiction. 78 Discours.
cet imaginaire crole, dans sa tentative mme de traduire lirrationnel, fconde en fait le rel et dit finalement le rel en se substituant au relAinsi limaginaire sait donner une tournure saisissante au malaise identitaire, il rvle aussi bien les idaux que les attentes et les refus. Il dit que le monde est instable, inscure, imprvisible, insaisissable, habit desprits, que lon est en recherche dune explication du destin et en tat de survie. Et cest pourquoi limaginaire, qui vhicule toutes les croyances dites magico-religieuses est pathologiquement, profondment li la peur. (s nou ka souliyen)
Fok pa nou bliy ki Neg-la pa t ka konpwann sa ki t ka rivy la. I pa t ka konpwann poutji yo t mar chenn nan piy ek yo t chayy al lot b dlo. I pa t ka konpwann poutji fal i t djoubak79 pou lapti moun blan ki pa t ka menm respekty. Ki t ka jiry, krach nan fidjiy, fouty kou, anviol madanm-li oben tjwy sanki pies Bondi ni Djab t vini pty soukou. Neg-la t ka viv, an tan-tala, nan lap, lap chak sigonn, chak minit. A nenpot ki moman, pou nenpot ki bagay, s Blan-an t p fout kout lengwez80 nan ky, fouty adan an lajol oben vann li ba an lot bitasion. Annou pa bliy ki bitasion-an t an sistenm troris, kon yo ka di jdi-jou
1. 5. MANNIE NOU MENNEN WOUCHACH-NOU
Adan travay-tala, lekt-a k jwenn anlo bokantaj-pawol pi dives kalt moun atrav tout Matinik. Nou f yo ant finisman s lann 1980 ek mitan s lann 1990 la men s t wouchach etnografik nou t mennen pou sa nouri woman-nou, pou sa ba travay litr nou plis anchoukaj adan kilti pyi
a. Sij-a ki t ka antrs nou a, an lpok-tala, s t konpwann ki jan moun bitasion t ka viv, ki manni travay-la t ka woul anl s bitasion an avan kann-lan kalpat dfinitivman. Pi ekzatiman, avan manni tradisionnel kiltiv kann t disparet, pis abo bannann t vini pwan primi plas-la adan rkolonmi81-nou, kann t ka woul toujou, soutou pou fabritj wonm. S kon sa nou matj twa liv anl liniv bitasion an : Commandeur du sucre ( ), Rgisseur du rhum ( ) ek La Dissidence ( ). Men, toupannan nou t ka ksionnen s ansien travay-a (jr, rkolonm, koumand, milti, arim, koup kann, marek, tibann kisasaysa) anl lavi-yo an tan lontan, nou t vyatif asou d bagay :
__lang-lan yo t ka svi a kivdi model kryol la yo t ka svi a. S grmsi travay wouchach-tala ki nou anrichi diksionn kryol la nou t ka f an menm tan-an. Abo diksionn-tala s an diksionn litr__pis chak
79 Travailler dur, sescrimer.
80 Fouet.
81 Economie.

mo-a ilistr pi fraz an matj kryol__, sa riv nou anchay fwa bit anl an mo dab-pou-yonn adan bouch an moun-bitasion avan nou t jwenn li adan tjek liv.
__kwayans s moun-tala a nivo Bondi, Djab, tjenbwa, bagay kon sa. Nou pa t ka janmen dbatj anl yo ek poz yo ksion asi sij-lasa, men adan balan kozman-an, sa t ka fet ki, pli souvan ki rarman, yonn adan s moun-lan t ka votj an pratik tjenbwa oben an vnman liann pi tjenbwa ki t oben rivy li-menm oben ki t riv an moun i t konnet. Kif s moun-la t ka pal di sa an manni pi lib ki sou w man t di yo man t vini f wouchach asou tjenbwa. Dl, s yo ki t ka ensist pou rakont nou an istw ti t ja rakont nou ptet si mwa avan (s t granmoun pas swasann-dis lann ek si mmw yo t nawflaw pou bagay an tan lontan, i pa t dj f pou bagay ki t fet pa ni lontan).
Toutfwazkant, ni an fwa nou travay direktiman asou kwayans majik ek riliji, s l, pi Marcel Lebielle, ki t met-a-manyok asosiyasion Kont sanbl an tan-an, nou ksionnen an fonsy komin Baspwen,Bati ki t nony, asou travay-li. Sa bon prsiz ki s misi li-menm ki t solisit nou davw, kon i t enmen di, man pa l m pi jenn manmay ka vini pa sav ki manni travay fonsy s an travay ki toutafetman difran di nenpot kalt travay I t ka prtann i t konnet 90 pouvw an moun-m ni ek nou entviouvy pannan plizi mwa. An final di kont, nou pibliy an liv ti tit-li s Mmw an fonsy ( ).
An dziem wouchach nou f tou asou zaf tjenbwa, s l nou t ka f an mision litr pi Patrick Chamoiseauu asi RFO__ Cratre ki t nony __, nan finisman s lann 1980 an, ek nou ay w an gran syansi Mn-d-Zes yo ka kriy Met Izid. Misi pa t sav ki nou t ka anrijistr pawol-li abo, bagay ki komik, i w anlo bagay adan pwop lavi-nou ti s nou sel ki konnet yo Li tou, nou ritranskri pawol-li san bokant ayen adany.
Tout s bokantaj-pawol la nou f a touv yo a touv yo anrijistr asou manitofn, dl an ti manitofn ki t sr andidan fon poch-nou padavw s gran-moun lan t p dl ki nou t vl pawol-yo Adan liv-tala, nou ritranskri yo ekzaktiman kon yo t y, san mofwaz ayen adan yo, san mt an kryol s mso fraz-la ti yo t ka di an fwans a non pli. S t an monyen respekt pawol s moun-tala plis ki an pozision siantifik.
2. MABOYA KA BAT NOU
(DJAB-LA ADAN KWAYANS SE KARAYIB-LA)
Les tmoignages dauteurs ayant vcu parmi les Carabes, avant la conqute coloniale, attestent d individus en plein dsarroi et recueillirent les tmoignages dinsulaires se sentant de jour comme de nuit, agresss et battus par ce quils nomment Maboya ou mauvais esprit. Impensable dans une socit qulibre, cet tat de choses ou plutt, cet tat desprit (aucun auteur ne dit avoir personnellement vu un quelconque Maboya battre un Carabe), est la manifestation ou la traduction sensible de la crise que traverse alors la socit amrindienne des Petites Antilles.
T. LETANG (1992 : 30)
Primi tmwayaj sri nou ni asou kontak ant Karayib ek Fwans, s adan on dotjiman yo ka kriy LAnonyme de Carpentras ti Jean-Pierre Moreau ritouv. Dotjiman-tala ka pal di an vryaj an sten kapiten Fleury f Brsil ek o Zantiy ant 1618 ek 1623. Nan lpok-tala, ki la Fwans, ki lAnglit, ki la Flann (/la Olann), poko t p risi mt pon tritw mritjen anba pat-yo. S anni Panyol ek Ptidj ki t la davw Pap-la t spar Nouvo Monn -lan ant yo d. Kidonk sa ou t ka jwenn asou lakot lAnmrik di Sid ek atrav lanm l Zantiy, s pa t kolon fwans, angl oben flaman m kows, flibisti ek boukanni kivdi d pirat ti prensipal travay-yo s t vy bato panyol oben ptig ek var yo pou vl chajmanyo. S bato-tala t ka ramennen an Pnensil Ibrik la tout kalt model riches lAnmrik : l, lajan, tabak, kaf, bwa ki ni val, zpis kisasaysa Moun-la ki matj dotjiman-an, J-P. Moreau pa riv dkouv dansit82y. S t yonn-di s maren-an ki kapitenn Fleury t rikrit a pou sa travs lAtlantik piy la. Rdakt teks-la ka rakont tout dtay a vryaj-la yo f la, kontak yo f pi Zendien Brsil ek Ptidj, pi soutou kontak ki fet pi Zendien Karayib at Matinik. Etjipaj-la viv pres an lann lakay s Karayibla, ki t adopt yo ek t ka ba yo manj, davw laflibis pa t dj rapt yo an patat. Day, l s Karayib-la rikyi yo, yo t ka m fen : sa t ka f pas yon mwa yo pa t manj ek d sten adan yo t jis tjuit tjui souli-yo pou anmwennzi83 grangou-yo. Rdakt-a ka jis rakont nou an bagay ki komik : yo enki voltij k-yo anl nouriti-a (kasav, jwomon kisasaysa) s
82 Identit. 83 Diminuer.
Karayib-la t ba yo a ek yo t ka kaka al-pou-vir davw lestonmak-yo t rt vid two lontan.
Deskripsion-an ti rdakt dotjiman-tala ka f a entrsan toubannman davw misi pa t ni pies jan-vw idyolojik nan tet-li pa rapot a s Karayib-la, okontr di s misionn-a ki vini senkant lann apry la kontel P Labat. I pa t vini pou vanjliz yo, ni pt pies kalt limi lasivilizasion ba yo. S t an boug ki t ka pwan f an Fwans ek ki k trap an chans anboch ab bato kapitenn Fleury pou pati lAnmrik, kot i t konpwann i t k p jwenn an lekzistans ki pli obidjoul84, s tout. Sa vr ki i ka kriy s karayib-la Moudong ( Sauvage an fwans) m annou pa bliy ki mo-tala, sauvage ka vini di laten selva ki l di danbwa Kidonk an Sauvage s t dab-pou-yonn an moun ka viv nan danbwa pa opozision a moun ka viv lakanpay, nan bouk oben nan lavil. Deskripsion-an i ka f di s Karayib-la pa rasis nan vdi-a nou ka konpwann mo-tala jdi-jou pis mi sa i ka matj (1990 : 117) :
Ils sont plutt petits que grands, mais fort adroits et robustes. Les hommes et les femmes sont beaux de visage et nullement sujets aux dfauts de nature, que sont ailleurs les boiteux, les bossus et les aveugles.
Konmva s t primi fwa i t ka bit asou an pep ki difran, sa t toutafetman nowmal ki mes ek labitid a yo t tonneny ek ki dl i ka dkrinen85 yo, men i ka pwan tany ba an deskripsion lanmanni yo ka manj, yo ka benyen, yo ka dmi, yo ka travay. I ka pal nou di rilasion ant nonm ek fanm karayib. I ka chach espitj nou langaj-yo ek s li, an prmi, ki f moun sav ki s Karayib-la t ni d kalt model lang ki difran (1990 : 118) :
Au reste, un enfant qui veut apprendre leur langue, il faut quil en apprenne deux la fois. A savoir celle des hommes et celle des femmes, de quoi leur demandant la raison, ils rpondaient que la diffrence de leur langage provenait de ce quils avaient leurs natures diffrentes.
Men an bagay ki konyen lespriy anlo s rilasion s Karayib-la t ni pi bondi ek djab-yo. Primi-prim kontak-la za entrsan pis kapitenn Fleury ka envit s Karayib-la mont ab batoy ek mi sa rdakt-a ka rakont nou (1990 : 105) :
Mais la fin, aprs leur avoir bien cri qutions franais, ils entrrent quelquesuns avec le capitaine. Etant entrs, si on ne les et attirs et retenus par le moyen de
84 Convenable. 85 Critiquer.
quelques prsents quon leur fit, ils sen seraient incontinents retourns, car ils disaient que nous ntions faits comme des Franais, mais comme des diables, et sur cette croyance, ledit Salomon [chef s Karayib-la] sen alla avertir tous les autres sauvages, quils tinrent conseil sils nous assomeraient durant trois jours (s nou ka souliyen)
Sa ka montr, dabou-dab, ki s Karayib-tala t ja trap kontak v dot Niopen avan kapitenn Fleury t vini dbatj Matinik ek ki yo dwet t sa distendj ant Panyol, Fwans ek Angl. Sa ka montr tou ki, nan lespri-yo, Djab-la p pwan laparans an nonm, men an nonm ki difran di yo, an nonm ki ni lapo blan. Nou k w pli douvan ki manni dni lman-tala kontini sirviv adan sosit kolonial la ki s Fwans-a k mt doubout, an 1625-35 at Sen-Kristof, Gwadloup ek Matinik, abo yo t koumans masakr s Karayib-la. Pou tout bon, nan tet s djouk afritjen-an, s kolon niopen an t t Djab, ek pli ta, nan sosit bitasion an, s djouk kryol la t ka konsivw Djab-la kon an Bel Btj Kidonk, ansanm yo w ki s boug kapitenn Fleury pa t d Djab, s Karayib-la akyi yo, yo rkyi yo menm, ka f banar86 pi yo. Ek akont di moman-tala, teks-la ka rakont nou an bagay ki nou ka jwenn adan pres tout kwonik ki matj anl s primi tan kolonizasion niopen an at lAnmrik :
1.
Ni an bann Djab yo ka kriy Maboya ki las ka terboliz s Karayib-la, ki ka vini tigonnen yo ek bat yo an mitan lannuit. S Maboya-a ka jis lennd s Boy (prt rilijion karayib la) kou

2.
L ou w s Niopen-an b s Karayib-la, s Maboya-a pa ka menyen yo pies ank. S sa ki ka espitkj__s kwonik-a ka di__poutji s Karayib-la toujou akyi s Niopen-an pi anchay tj-kontan87


Avan nou dkatiy s lman-tala, fok nou di ki s Niopen-an, soutou s misionn-a, anni platj jan-vw krtien yo asou ryalit rilijiez s Karayibla. S kon sa yo tout ka afirmen ki lakay s Karayib-la, ni Bondi ki bon, ki janti, ka pwotj moun asou an b ek ni Bondi ki mov, ki slra, ka bat yo al-pou-vir : s primi-a s Chmin ki non a yo ; s dziem-la, s Maboya yo ka kriy yo. T. LEtang (1992 : 29) ka dmontr ki lid-tala toutafetman enkorek :
Les chroniqueurs classiques, prtres catholiques pour la plupart, tout en ne reconnaissant aux Carabes ni culte, ni religion organise, tablissent une distinction entre bons et mauvais esprits : CHEMINS et MABOYAS. Cette distinction sparant le monde spirituel carabe en deux ples opposs et lui dfinissant une gographie manichenne en bien ou en mal, ne correspond nullement aux conceptions religieuses des insulaires. Prise au pied de la lettre, elle est souvent lorigine de singulires erreurs dinterprtation. A lorigine, les Carabes, comme nombre de
86 Compre. 87 Satisfaction.
ressortissants de cultures des basses terres de lAmazonie, ne reconnaissent aux Esprits, entits ou forces suprieures, aucune essence bonne ou mauvaise. Soumises par le rituel aux volonts du shaman, ce sont au dpart des forces neutres nayant pour la plupart aucune influence directe sur le destin des hommes mais qui, aprs utilisation et orientation humaine peuvent devenir positives ou ngatives. Ainsi donc les esprits qui travaillent pour le bien ou le mal sont exactement les mmes. (s nou ka souliyen)
2. 1. MABOYA, AN BONDIE KI SELERA
Annou dkatiy kouni-a s d lman-an nou t ritienn la. Dab-pouyonn zaf Maboya ka blennd s Karayib-la kou. Mi sa P Dutertre (1667, rd. 1968 : 87) ka matj asou sa :
De l nous confrasmes longtemps avec les sauvages qui taient au nombre de quatorze ou quinze, leurs femmes tant assez loignes quaucune sen osast approcher. On leur dit que nous chassions les Maboyards qui sont lutins et diables folets qui sapparaissent eux et les battent assez rudement. Ils en furent fort aise et demandrent si nous estions bien expriments pour le faire. Leur ayant t rpondu quouy ils nous tmoignrent beaucoup de joie et de contentement.
Kon T. LEtang (1992 : 30) ka espitjy, nou p pa imajinen an pies kalt manni an sosit ki ni filaplon88y ti sel kalt model Bondi i ni, s Bondi ka pas tany ka pwan sraj, ka dkalbich89 s kwayan-an. Pies kot asou lat ou pa ka jwenn pies pep ti bondi-yo s enki mov bagay yo ka pt ba yo. Toujou ni kek mwayen mand yonn adan s dives bondi-a end pep-la, f lapli tonb, djri an moun ki malad kisasaysaKidonk ki manni nou p konpwann ki s Karayib-la s sel eksepsion ki t k ni ? Dapr nou, fok ramennen sa a kolonizasion niopen an, dab-pou-yonn ta s Panyol-la ki koumans an 1492, l Kristof Kolon dbatj. Annou pa bliy ki l ou w s Fwans-a pwan kontak pi s Karayib-la, sa t ja ka f pres 120 lann yo t ka goumen red--dri kont s s Panyol-la. Nou ja rapl ki manni s Karayib-la s t an pep ki t sti at Plato Laguiyn la ek ki t koumans mt anba lopsiony bannzil karayib la dpi Trinidad riv jik Pto-Riko. S davw s Panyol-la riv ki aldouvan90 s Karayib-la touvy kor blip. Yo t ni tan pongn tout zil ki t ant Trinidad ek Borinkenn (Ptoriko), kivdi Grinad, Sen-Vensan, Hanowra (Sent-Lisi), Wanakara (Matinik), Watoukoubouli (Dominik), Karukra (Gwadloup), Antigua kisasaysaek yo t ka koumans mt lapat asou Borinkenn. Yo t fini pi ras pep-la ki t enstal la-a sis siek avan yo a, kivdi s
88 Equilibre. 89 Destabiliser. 90 Avance.
Arawak/Tano-a, ki yo menm t sti at Plato Laguiyn la tou. Kif, an 1492, s Karayib-la t an pep ki t konkran, s an pep ki t ni bon balan an ky, ek balan-tala touvy kor net--pwop douvan s konkistad panyol la. Okontr di s pep Ansien Monn lan kontel Niopen, Arab, Zendien lEnd oben Chinwa, s pep lAnmrik-la pa t janmen trap pies kontak pi pies dot pep. Yo pa t menm sav es dot pep t ka ekzist Kivdi rankont-yo pi s primi Niopen-an, Niopen ki t ka dfal91 davw apr Panyol, s Angl, Fwans ek Flaman (Oland) ki riv, t an bidim falfret. Bektans92 s Panyol-la, lanmanni yo t chach dray s Karayib-la tou (davw yo t ja fini pi ras s Taino-a ki t ka viv adan s gran zil-la), s kchoy ki dwet estbkw pep karayib la. Sa vr ki yo pa moli, yo pa bs tet ek yo pa asept kolonizion panyol la (s day poutji pa ni pies zil ant Zil Viej ek Trinidad ka pal panyol). Yo lv goumen kont yo ek plizi kou, yo riv dpotjol San Juan, kapital Ptoriko ek fout s Panyol-la bon f. Sa vr ki yo rzist pres yon siek ek s an bagay ki estbkwan93 davw s ayen ki lak ek flech yo t ni tandiski s konkistad-a t ni fizi ek kannon. Men tout lo bagay-tala f sosit karayib la baloch94 bon kalt baloch a, ek l ou w s primi drivadj95 angl, fwans ek flaman an dbatj, yo kontr an sosit ki t ka ped kalibich anmizi-anmizi. An sosit ki t ped larel-li, ripy ek ti fondas-li menm t minas. An plis di sa, s Karayibla t rimatj ki pies adan s Bondi-yo a, ki Chmin ki Maboya ki pies dot, pa t kapab ba yo an pal pou fann fwa s Panyol-la. Bagaytala dwet ba yo bon twoublay tou. Kidonk adan sitirasion bankoull sosial tala, sa pa tonan ki tout bondi karayib vini bondi ki mov, nan lespri pep karayib la. Sa pa tonan ki yo t ka kw ki Maboya t ka vini lannuit pou ba yo wonn-bwa. Nou p di, an final di kont, ki adan an sosit ki ped ripy, primi bagay ka kalpat s kwayans rilijiez li.
2. 2. FWANSE KA PWOTEJE KARAYIB KONT MABOYA
Dziem afirmasion s primi kwonik-a, s ki s Karayib-la t ka akyi yo bien ek yo t ka di ki l s Niopen-an t b yo, Maboya t ka rt an grandy, Maboya pa t ka vini bat yo ank. Ki manni nou p konpwann sa ? Dabou-dab, fok sav ki s Karayib-la f lamenm an gran difrans ant Panyol asou an b ek Angl, Fwans ek Flaman asou an lot b. Annou
91 Dferler. 92 Agressivit. 93 Ahurissant. 94 Vaciller. 95 Aventurier.
pwan d chiktay-teks96 adan Anonyme de Carpentras a ki, nou ka raply, ka pal di lann 1619 :
__l kapitenn Fleury dbatj Matinik ek f konp pi s Karayib-la, matj-a ka not :
Les Espagnols ny osent demeurer quun jour et une nuit, et lorsque les sauvages traitent avec eux, cest en tenant dune main larc et la flche et de lautre la marchandise quils veulent vendre. Pour les Franais, Flamands et Anglais ils y demeurent tant quils veulent et vont librement terre. Routefois ils aiment les franais par-dessus toutes les autres nations. (s nou ka souliyen)
Poutji s Karayib-la t ka f difrans-tala ant Panyol ki mov ek s lzot Niopen-an ki bon ? Rpons-lan senp : Panyol t dbatj pi gwo karavelyo, fizi-yo ek kannan-yo ek yo t chach bour s Karayib-la tandiski s primi Angl, Fwans ek Flaman-an, s t an bann drivadj ki yo t ka kriyi boukanni oben flibisti Aloski s Panyol-la t ni an lta dy yo, an lta ka apiy yo, s lzot niopen-an s t moun ki t ka chach trap an lavi anl do s Panyol-la. Primi prokipasion-yo s pa t koloniz s zil-la an non a pies kalt pouvw fwans, angl oben flaman : s t var s galion panyol la, ki t ka ritounen an Ewop la, pou vl l-a, lajan-an ek s machandiz-la yo t ka chay-al a. Kivdi, oprimi-koumansman, t ni an aliansay ki objektif ant Fwans, Angl, Flaman ek Karayib kont menm lnmi-a : s Panyol-la. Kon Pap-la t spar tout lAnmrik ant Panyol ek Ptidj selman, s lzot pyi niopen-an pa t p enstal k-yo an manni ki ofisiel adan pies tritw Nouvo Monn lan. Yo t ka apiy s flibisti-a pa dy, anba-fey, men, pi souvan ki rarman, s flibisti-a t ka f gou pi lid-yo.
__dbatj yo dbatj Matinik, mi sa Anonyme de Carpentras a ka
matj pa rapot a lanmanni s Karayib-la risivw yo (1990 : 108) :
De quoi les ntres, ne faisant semblant de se mfier deux, leur montraient en sapprochant deux, des haches, serpes, couteaux et autres outils en criant toujours, France bon, France bon et ainsi abordrent terre o ils furent fort humainement reus desdits sauvages, qui les menrent dans leurs cases, o ils les firent tant manger que la plupart ne purent revenir. (s nou ka souliyen)
Pawol s Fwans-a ( France bon ) ka montr nou ki, nan lpok-tala, 1619, l ou t di s Karayib-la ki ou pa t Panyol, yo t ka risivww pi anpil lajwa. Kivdi s Fwans-a (kon s Angl-a ek s Flaman-an) t apwann jw pi ladj-a ki t ni dpi 130 lann a ant Karayib ek Panyol.
96 Citation.
Nou p konpwann atjman poutji s Karayib-la t ka prtann ki l s Niopen-an t b yo, Mabouya t ka rt trantjil : an ryalit, s pa t tout Niopen, s t Niopen ki pa t Panyol. Kivdi Niopen ki, okoumansman, t ka f janti, t ka f dous pi yo, ki pa t l dkal sosit-yo ek enpoz yo ayen. S poutji yo ba s boug kapitenn Fleury a sitelman nouriti ki vantyo pres pt An final di kont, Fwans t ka pwotj Karayib kontMaboya/Panyol. Mi sa T. LEtang ka di nou asou sa :
Larrive des premiers colons a donc pour cadre des socits indignes mines de lintrieur et en proie une profonde angoisse et un profond mal-tre existenciel. Reprant ds labord le climat psychologique qui y rgne ainsi que les failles du systme autochtone, ils proposent leur aide bienveillante et utilisent leur profit la situation existante. Le diable les bat visiblement et invisiblement le jour, la nuit, ensemble et spars, et cest ce qui nous donne ouverture leur prescher la divinitHalliday, 1657.
Pou tout bon, l s Karayib-la rann k-yo kont ki przans s Fwans-a t ka pwotj yo kont salopt s Maboya-a, yo asept tou sa s lab-a t ka pwopoz yo a : chapl, krisifi, batenm kisasaysaMen la, fok nou bien konpwann kchoy : sa pa l di an pies kalt manni ki s Karayib-la t adopt rilijion katolik la, sa pa l di ki yo t ka konpwann li (bagay ki bari lang-lan t ka opoz day). Nan lespri-yo, rilijion-tala t ni d Maboya ki t pi f, pi vayan, ki pwop Maboya-yo, s tout. Mi sa C. de Rochefort (1658 : 65) ka di nou :
Il paratrait aprs cela que ces gens devraient dsirer avec passion embrasser le christianisme pour chapper une bonne fois aux griffes de ce lion rugissant. A la vrit, aux moments o ils sentent les fers cruels dans leur chair, ils dsirent tre chrtiens et promettent de le devenir. Mais sitt passe la douleur, se moquent de la Religion chrtienne et de son baptme. (s nou ka souliyen)
Day, anfwa lpok laflibis fini ek lta fwans koumans anchouk an manni sri at l Zantiy (pa kot 1620-25), atrav yonn-d konpanyi kontel Konpanyi s Zil lAnmrik -la, nofwapans97 a rilasion ant Karayib pi Fwans fini bat tou. L ou vw s Karayib-la konpwann ki s Fwans-a t l fann fwa-yo, menm jan s Panyol-la t sy fy pannan etstra lann, ek vl pyi-yo, yo lv gwo ladj. Nou p di ki akont 1630-40, pa t ni pies kalt difrans ank, nan lespri pep karayib la, ant ki Panyol, ki Fwans, ki Angl, ki Flaman : yo tout la t an bann maboya blan fok t konbat jik bout. Ek yo konbat s Niopen-an jik bout pou tout bon. Jik tan yo ped ta yo a.
97 Equanimit.
2. 3. KARAYIB KA MANJE MOUN
Mo fwans cannibale la, kivdi manj-d-moun fm asi yonn adan s non-an pep karayib la t ka ba ky la : Kaniba. Anonyme de Carpentras -a (1626) ka koumans pa di nou lanmanni s Karayib-la t kontan manj Panyol (1990 : 21) :
lEspagnol auxquels ils portent une telle haine, quil leur semble ne manger jamais rien de bon si ce nest de leur chair.
Pres yon dimi-siek pi ta (1666), an flibisti, Alexandre Oexmelin, ka vir afirmen menm bagay-la (1990 : 57) :
Les Carabes, Indiens naturels des Antilles, ont coutume de couper en pices leurs
prisonniers de guerre et de les mettre sur des manires de claies, sous lesquelles ils
font du feu.
Tanselman98, fok nou vyatif asou afirmasion-tala davw plizi tmwayaj ka di nou konmkw Karayib pa t enmen manj lnmi ki pa t menm ras ki yo. L yo koumans goumen kont s Panyol-la ek lans red anl s Gran Zantiy la, yo t ka ramennen djouk niopen ek djouk neg lakay-yo kivdi an Gwadloup, Dominik oben Matinik. T. LEtang (2000 : 84) ka espitj nou ki :
Le sort de ces captifs non amrindiens diffrait de celui rserv aux esclaves indignes. Les Kalinago, en effet, rpugnaient la consommation de toute chair trangre ou exogne. Des dires rcurrents nous informent des tentatives malheureuses stant soldes par la mort des consommateurs, comme de la malignit de la chair du chrtien ou du Blanc. Une partie de cette catgorie de prisonniers tait certes assome aprs avoir t torture au cours des ftes de boisson, mais ils ntaient jamais consomms, la plupart chappant au sacrifice rituel.
Kon nou sav, adan tout sosit asi lat, ni d bidim tabou kivdi d entdiksion ki red-mato : dab-pou-yonn, pa f lanmou pi moun fanmiw (manmanw, ssw kisasaysa) ; pou d, pa manj lach moun. S s d bagay-tala ki ka spar nonm di zannimo, s li ka tras an lalinman kl ant lanati ek lakilti Zannimo, ki pa ni kilti ek ki ka viv enki adan lanati, pa ka respekt sa pis tout zannimo ka f yich pi pwop ss-yo oben pwop fr-yo, ek, l yo pa touv hak pou mt anl falyo, yo pa p manj pwop ras-yo. S kwonik-a pa ka di nou ayen asou
98 Cependant.
primi tabou-a adan sosit karayib la kidonk nou andwa konpwann ki pep-tala t ka respekty. Anonyme -la ka pal nou di may lakay-yo nan tout kalt sans, men janmen pa i pa ka di ki Karayib t ka f lanmou oben may pi moun fanmi-yo. Lanmanni may s Karayib la t ka plis fondas asi mt timoun si lat pis avan yo t ofisializ an may, nonmlan t pou viv yon lann anti pi fanm-lan. Sou w fanm-lan t an sitiyasion, yo t ka may. Si ou w, boudeny t rt plat, mi sa ki t ka fet :
Et si au bout de lanne que la femme est essaye, elle nest grosse, elle sen va un autre qui lessaye, de mme que si elle ne devient grosse, il la congdie, et un autre la ressaye encore un an, jusqu plusieurs fois, que si elle ne devient pas pourtant grosse et quelle soit juge strile, elle est bannie de tous les caouynages et mprise comme nous faisons dune putain
Rzon kalt may syaj tala ka vini, asir pa ptet, di an ryalit : Karayib pa t ni an lesprans lavi ki t dj gran palakoz maladi ek soutou ladj. L yo t malad, s chamn-yo a t ka plis kriy Bondi Chemin la ki ba yo tjek dit pou sa djri yo davw yo toujou t konpwann maladi s rzilta tjek mov lentansion Maboya. An plis, Karayib t adan an ladj pi s Arawak/Taino a ek yo t adan an balan-mont99 ki t kondui yo jik owa Borinkenn (Ptoriko) l ou vw Kristof Kolon dbatj. Kif yo t bizwen konbatan, djri, anpil djri. S day poutji timanmay pa t konsidr kon Karayib S anni l i t pwan tjenz-sez lann, papay t ka vtiy konmkwa fodr i t trap tjek malfini vivan ek nouriy jiktan i vini gwo. Apr, fodr timanmay-la t konstwi an ti joupa ki solid. L s d bagay-tala t fet, papa-a t ka ganiz an caouynage (gran banboch ti yo t ka bw al-pou-vir) ti i t ka envit tout pep-la. Timanmay-la t ka przant ky pi zwzo-a mar anl ponyet-li ek a l-tala, papa-a t ka tjw zwzo-a anl doy oben anl tet-li. Epi fal ti manmay-la t manj malfini a san tjuit li : kon sa i t konsidr kon an moun ki brav, kivdi an Karayib
Men dzienm tabou a__pa manj lach moun__i ka sanm konsidir s
Karayib-la pa t ka respekty pies. Mi sa Anonyme -la ka di asou
moun s Karayib-la t l manj (1990 : 226) :
ils les font engraisser cinq ou six mois pendant lesquels ils ne leur permettent de rien faire, que manger, boire et dormir, et se tiennent ordinairement dans un lit de coton o on leur apporte manjer de tout ce quils dsirentLe jour auquel doit tre mang l inibi tant venu, tous les habitants de lle se rendent au village o il doit
99 Avance.
tre assomm, et sy fait un trs grand caouynage o chacun est orn comme sensuitcelui qui la pris la guerre lui donne un si rude coup sur la nuque du col quil le couche tout raide mort terre. Incontinent le plus vieux capitaine le coupe par morceaux pour le faire boucanner, et le lendemain le mangent tous ensemble, et ne rservent rien que son membre quils jettent la mer, et sa tte quils font traner dans les cendres en attendant de la donner aux premiers de leurs amis qui les viendront voir (s nou ka souliyen)
An bagay pou rimatj lamenm, s ki yo pa t ka manj manb fanmi-yo : s enki lnmi-yo, lnmi ki yo kaptir adan kek ladj, yo t ka manj. Pies kwonik pa janmen apiy asou pou chach konpwann poutji s Karayib-la pa t ka respekt dzienm tabou-a ti tout sosit asi lat ka respekt a. Dapr nou, dtay-la tala ptalan ek s li ki p pmet nou konpwann konpowtasion manj-d-moun la : ba an Karayib, an lnmi, s pa an moun. Sel moun ki moun, s Karayib. Tout s lzot-la__ki Arawak/Taino, ki Panyol, ki Fwans, ki Angl kisasaysa__ s pa vrman moun ki la nan jan-vw yo. Kidonk l ou ka manj k an lnmiw, s ekzaktiman konsidir ou ka manj viann an zannimo. Nou l di ki viann moun pa t an labitid s Karayib-la, i pa adan riset latjuizinyo, s pa an manj yo ka manj tou l jou. L pa t ni goumen, yo t p rt san manj psonn davw nouriti prensipal yo s t fwitaj lanm, pwson ek ti bet (mannikou, zwzo, gouti, rakoun kisasaysa) ki ka f tilili adan danbwa twopikal la.
Zaf s Niopen-an akiz s Karayib-la konmkw yo s manj-d-moun rt anchouk adan fondok-lespri pep antiy a. Menm sou w disparet pwan s Karayib-la (sof la Dominik ti s dni-a t kouri-sr) ek Neg vini pwan plas-yo, fok sav ki t ni an priod ti s twa pep-la (Karayib, Niopen ek Afritjen) ni tan fwot k-yo yonn pi lot : sa fet ant 1620 ek 1670-80. Nou ja di ki s Karayib-la t ka ni djouk blan oben djouk nw ki, pi souvan ki rarman, yo pa t ka tjw, kif l yonn adan s djouk-tala t risi foukan ek ritounen b s kolon-an, i t ka rapt anlo istw anl kont s Karayib-la, soutou asou labitid yo t ni manj lnmi-yo. S poutji nou andwa kw ki Djab kryol la ki adan kannaval la, ki toujou ka mand an timanmay la, ki Djab-la ti moun ka pas an lakday piy la pou trap lariches ek ki ka mandy an timanmay an pman liann pi souvinans s Karayib-la ki t ka manj moun la.
3. DJAB-LA ADAN KWAYANS SE PRIMIE KOLON FWANSE A
S primi kolon fwans a ki dbatj Sen-Kristof (1625) ek apr (1635) Matinik ek Gwadloup la, s t moun ki t sti, pou laplipa adan yo, nan lakanpay an Fwans. S t pyizan rjion kontel la Nowmandi, Pwatou, Vand oben Brtay. Kivdi moun ki pa t ka pal kalt model fwans a ti yo t ka pal a at Pari ek laliwonday-li (LIl-d-Fwans). An tan-tala, chak rjim la Fwans t ni pwop dialek-li ek konmva poko t ni lkol gratui ek obligatw (bagay ki fet enki nan finisman 19 siek-la), pres tout s primi kolon-an t moun ki pa t konnet li ek kri, apa yonn-d kad lafanmi100 kivdi tibolonm ki t n an dziem ek ki, adan lwa Ansien Rjim la, pa t ni dwa riti bien papa yo. Kidonk, s primi kolon-an t moun ki t ka viv adan an kilti oral ki t f, ki t ni majolay101-li, manni manjy ek abiyy ek soutou kwayans majik li. Abo lgliz katolik t koumans, dpi finisman Mwayen Aj la, mennen an ladj kont s ssi a, magr anlo pwos fet pou kondan moun ki t sipoz f tjenbwa (yo t ka bril s moun-tala), sa pa riv dchouk tout s kwayans payen an nan tet pep fwans a. Laplipa moun t ka viv adan an doub sistenm kwayans : yonn ki t liann v kwayans an tan lontan, l s t Selt (/Golwa) ki t ka ppl la Fwans ; lot-la ki t liann v rilijion katolik la. Day, s Brtonan, ki t ka kontini pal pwop lang-yo, t yich tiyich s Selt-tala. Tou sa pou di ki tout lanmaji ek tjenbwa nou ni at l Zantiy ek la Guiyn pa ka provini enki di Neg lAfrik : an bon enp adany sti adan kwayans ek pratik popil fwans 17 siek-la.
Sa pi red tidi konsepsion a yo at l Zantiy ki at la Ryinion davw s kolon blan-an pa janmen t anlo (sof an Ayiti kot yo t 30.000 avan ranboulzay-la m l lendpandans riv, an 1804, Dessalines dpotjol yo tout). Okontr, konmva la Rinion t an pyi ki t vid, ki pa t tini pon pep natif-natal, anchoukaj s Fwans-a fet an manni pi flouz, dotan ki zil-tala pa t anl gran lawout ladjoukann lan, tala ka janb lAtlantik la. Sa sitelman vr ki l konmes sik kann konmans dkat la Rinion, s plant-a jik f vini djouk ki t sti menm kot ki s djouk antiy a, kivdi lakot lWes lAfrik. Kidonk anlo Blan dbatj nan zil-tala ek nonb s djouk la (ti anlo adan yo t ka pwovienn di Madagaska), pa jen dpas senk, fwa, dis fwa, senkant fwa, nonb s Blan-an kon sa fet at l Zantiy. S poutji, jdi-jou, pres lanmwati Rinion s moun ki blan oben dsandan a Blan,
100 Cadet de famille. 101 Oraliture.
ek soutou, bagay ka entrs nou anpil, anlo adan yo rt pov. S pi pov-la ka rt adan s sirk montagn la kontel Salazi oben Mafat ek anlo adan yo pi malr ki Milat, Neg (ki yo ka kriy Kaf ) oben Zendien. Kidonk pou sav ki konsepsion s primi kolon-an ki dbatj at l Zantiy-la t ni asou zaf Djab ek tjenbwa, nou andwa apiy asou sa nou sav di la Ryinion.
3. 1. TIZANE LA REINION
S ti Blan la Rinion an (ki yo ka kriy Yab ) ka kontini svi tizann pou swen moun ki malad kon sa t ka fet at la Fwans nan 16-17 siek-la. S tizann-tala ka apiy asou an gran konsans s plant-lan pis adan lapotitj102 popil niopen an, chak yonn adan yo t p svi pou sa djri an maladi. Moun-la ki konnet itiliz yo a, yo ka kriyy an tizann ek s li ka prpar siwo, pij oben longan ba moun malad la. Tizann-a s pa an tjenbwaz men an djris ek, pouy, maladi-a s kchoy ki, dab-pou-yonn, natirel. Jan-vw-tala, ek mtod pou swen moun la ki kay vy la, fondas asou d prensip an tan lontan ki ka rimont jik a Ipokrat, an dokt grek lpok-nanni103, ek ki difiz k-yo adan medsin popil niopen an. J. Benoist ( 1993 : 57) ka di nou kon sa :
Il existe ainsi une vaste nappe dlments de rfrence, commune aux pays croles de locan indien et des Amriques, o lon retrouve des concepts de dsquilibre, entre chaud et frais par exemple, ou entre force et fragilit, le rle du sang, du mauvais il, et celui de certains lments mtorologiques
S kon sa, at l Zantiy, moun ka diw pa manj bannann oben pa bw dlo koko l ou cho (kontel l ou fini mach oben ou fini travay) davw ou k trap an cho-fret Yo ka diw tou pa sti an siren (ant finisman labrin-di-sw104 ek koumansman lannuit) osnon ou k trap an vi lagrip oben pirzi105 E. Vilayleck (1999 : 17) ka espitj nou ki :
Lide matresse de cette conception est quun corps en bonne sant est un corps qui maintient un quilibre thermique avec son environnement, la rupture de cet quilibre dclenchant la maladie. Les impressions de chaud et froid ne dpendent pas dune temprature objectivement mesure mais de lapprciation dune diffrence entre deux tats. Par ailleurs, les notions de chaud et froid ont souvent une valeur symbolique, le chaud tant assimil lnergie, au travail sous toutes ses formes, la jeunesse, la vivacit ; le froid la fatigue, la lenteur, la vieillesse
102 Pharmacope. 103 LAntiquit. 104 Crpuscule. 105 Pleursie.
Soutou, chak lann, manman ka prpar pij ba timanmay ki ni ant 10 ek 15 lann pou f sti v nan bouden-yo. Men, ki la Ryinion ki l Zantiy, tout s rimed-tala toujou akonpay pi bagay ki liann v rilijion katolik la : lapriy, chapl, lanmes, plrinay kisasysaLespikasion atitid-tala s ki, pi souvan ki rarman, l ou trap an maladi, s kek moun ki fw mal ki voy l-mal anlw Kif ou bizwen poteksion l Sentespri, Sen-Ekspdi oben nanm Pigatw an plis di tizann-lan ou ka bw a. J. Benoist (1993 : 60) ka montr nou sa bien :
Cette mdecine des Blancs ruraux place donc lindividu malade en face dun spcialiste qui dispose de deux voies essentielles par lesquelles peut venir le secours : la connaissance des secrets sur les plantes mdicinales et sur les manipulations bienfaisantes, sur la cause et lvolution des maladies ; mais galement la communication avec le surnaturel qui lui donne la force ncessaire pour vaincre. (s nou ka souliyen)
3. 2. LIV LANMAJI ( LE GRAND ALBERT LE PETIT ALBERT )
Anpami s primi kolon fwans a ki dbatj ek anchouk at l Zantiy, t ni apochan 25 a 35% adan yo ki t konnet li ek kri. S moun-tala mennen-vini liv lanmaji ki t ka sirkil toupatou an Fwans, soutou adan s lakanpay-la. Kon A. Ebron (1977 : 17) ka di nou :
Les Antilles ont t les premires subir linfluence de pratiques magiques, cause de lintroduction de livres interdits comme le Grand Albert, le Petit Albert et le Dragon rouge qui voyagrent, ds 1635, dans les bagages des premiers colons en provenance de Bretagne et de la Normandie
T ni d kalt model lanmaji : lanmaji blan ek lanmaji nw Primi-a pa t ni pon rilasion v biten malfik ek s asi divinasion, syans kon yo ka di an kryol matiniken, i t fondas. An divin oben an syansi t an moun ki t ni kek don ek ki t dkat pouvw-tala gmsi ltid yonn-d liv. I t p li adan kat ( kontel tawo ) oben adan rev kliyany. Dkekfwa adan pwop rev-li tou. Sansi-a t la pou baw bon konsey : kontel prvienn ou ki tjek mal t ka pz anl tet-ou oben pou vity f an kouyonnad adan lavi tou l jouw (chanj madanm, vann kayou, f entel an pwos kisasaysa). Sou w Lgliz katolik t ka mfiy di lanmaji blan, i pa t ka kondany osi f ki lot kalt lanmaji-a kivdi lanmaji nw. Tala s pa t divin ki t ka fy men ssi, tjenbwaz, moun ki t ka woul bra-dan-bra pi Djab-la. Lanmaji-yo a s pa t pou sa prdi divini a moun, m pito pou vry tjenbwa dy lnmi kliyan yo : f an moun tonb malad, fy vini dbantj, fy ped fanm-li oben laviy menmEnki pou f movezt lanmaji nw t ka svi. S pou sa ki Lgliz ki Lta, dpi Mwayen Aj, t ka pousuiv moun ki t ka f tjenbwa, t ka ral yo douvw tribinal ek t ka kondan yo a m pi souvan ki rarman.
Nou f an ti antjet b moun Matinik ek nou konstat ni d liv yo ka svi plis pas s lzot-la : Le Petit Albert ek Enchiridion du Pape Lon L nou mand poutji, plizi adan s enfmat-nou an test ki s d liv-tala pi f pas tout model liv lanmaji ki ka ekzist asi lat. Nou k jt an ti kout zi anl chak yonn la :
__dab-pou-yonn, Le Petit Albert t, apr Labib, liv ki t ka sirkil plis at l Zantiy frankopal dpi, kon nou ja wy, koumansman kolonizasion an nan 17 siek la. S primi kolon-an menneny pi yo ek yo t ka sviy al-pou-vir pannan tout priod ladjoukann lan. L ou vw ladjoukann vin aboli an 1848 ek, anmizi-anmizi, Neg apwann li ek matj fwans, yo tou yo batj adan lekti liv-tala. An vi madanm Lawvi-Sal di nou kon sa :
An fanmi-mwen nou pa t dj gran-grek. Papa-mwen pa jenmen ay lkol, mwen menm s d lann lkol man ni tan f selman. Anbonn, man ni tan apwann li Enben, man ka chonj ki nou t ni twa liv lakay nou : Labib, Lalmannak Vermo pi Ti AlbLabib t adan chanm paran-mwen, gran wouv, asou an ti tab-di-nuit kot an lanp ternel t limen. Chak jou, manman-mwen t ka kars lapo Labib ek t ka tounen an paj. L ou w septanm t ka riv, t ni an paj espsial yo t montry ki fal t ouv pou ayen pa t riv nouLalmannak-la t itil, i t ka baw tout kalt konsey oben riset pou swen kw, bon l pou koup branch pibwa, bagay kon sa. M Ti Alb, li-menm, man pa janmen wy nan d zi-mwen. Papa-mwen t ni liv-tala, i t ka pal diy l kanmarad-li t vini bw an sek piy, m asipar i t sr anba an pil rad ki t adan an larmw, andidan chanm-li a. Man pa janmen noz t poz yo ksion asou liv-tala, men sel bagay man sav s ki i t ka svi pou f lanmaji. Pa bagay Djab, non Lanmaji pou potj kw kont tjenbwa okontr
Pi vi dision Le Petit Albert nou jwenn, s aka on enstitit komin Marigo. Misi t ni anlo liv lakay-li__tout gran litrati fwans a kontel Zola, Flaubert, Stendhal kisasaysa__men l nou vini f kanmarad piy (i t ni pres katrven lann anl tet-li), i avw nou i t ni an tjes sa i kriy limenm vi liv :
Man toujou antr mwen adan maytiz, lakabal, zotriz, tou sa yo ka kriy lanmaji blanch. Man sav lgliz katolik ka kondan s bagay-tala men sa pa ni ayen pou w pi bagay tjenbwa vi Neg. Day, s pito Btj ka antrs k-yo adan sa, s pito lakay-yo ou ka jwenn liv kon Le Petit Albert Mwen menm, man svi pi d sten msaj ki adan liv-tala, man p diw sa ka mach S pa kouyonnad ki la, non
Edision-an vi enstitit-a t ni a t ka dat di 1782 (nou t an 1987 l man diskit piy) ek s an dit lavil Lion, an Fwans, ki t enprimy ti nony s Hritiers de Beringos fratres Asou lapo liv-la ki t wouj, mi sa ki t matj :
SECRETS MERVEILLEUX
DE LA MAGIE NATURELLE ET CABALISTIQUE
DU
PETIT ALBERT
Traduits exactement sur loriginal latin
Intitul :
ALBERTI PARVI LUCII
Libellus de mirabilibus naturae arcanis.
Enrichis de Figures mystrieuses ; & la manire de les faire

Sanblaj-dkatman liv-la t ka anons mwayen pou :
f d moun enmen yonn pi lot
. pou konnet es an fi jenn-fi toujou
pou f fi oben vev w lannuit nonm yo k may pi yo
. pou vini rich grmsi lapech
. pou opoz zibi vin manj simayaj-grenn106
106 Semailles.
4. ABOBO
(DJAB-LA ADAN KWAYANS SE DJOUK AFRITJEN AN)
Ds le dpart, le vodou a t la religion des opprims.
Non seulement, il fut une forme dauto-protection des
des esclaves, en rfrence avec leurs origines
africaines, mais il saffirma aussi comme lexpression
culturelle la plus profonde des rsistances, vritable
respiration, comme lcrivait Marx, de la crature
opprime.
F. HOUTART (2004 : 7)
Kon nou sav, laplipa adan s djouk-la ti s Fwans-a chay-al l Zantiy-la ka vini di lakot lWes lAfrik, sa yo ka kriy Golf Bnen kivdi pyi ti non-yo jdi-jou s : Bnen (ansien Dahom), Togo, Sira-Ln, Djinen-Konakri, Djien-Bisanw, Gana oben Nijria. S poutji, adan lang kryol la, yo ka kriy lAfrik swa lAfrik-Djinen swa Ladjinen/Ginen Sa vr ki ni djouk Kongo (kivdi pyi yo ka kriy jdi-jou Kamroun, Gabon oben Angola) ki riv tou, men nonb-yo pa janmen dpas ta s Neg-Djinen an. L ou ka koutviy, pa ekzanp, vokabil rilijion vodou a, ou ka rimatj lamenm ki pres tout s mo-a, s mo ki sti adan an lang yo ka pal nan Golf Bnen toujou kivdi Fon : ougan (prt vodou), manmbo (fimel-prt vodou), oumf (tanp vodou), ason (hoch sakr) kisasaysaOu pa ka jwenn pa an mo kikongo, bamilk oben mounoukoutouba adan vokabil Vodou a. Men, fok prsiz lamenm ki Vodou ayisien-an, s an rilijion kryol kivdi i migannen pi plizi dot kwayans kontel :
__kwayans Taino (amrendien). Kon F. Saint-Louis (2004 : 17) ka raply :
Des objets rpertoris non accidentellement dans les houmf pierres sacres indiennes trac des v-v procds, techniques de reprsentations totmiques qui le vodouisant les aurait-il emprunts si ce nest aux Indiens ?
__kwayans Neg-Kongo.
__kwayans Neg mizilman (Boukman, chef gawoul a, ki ganiz Sman Bwa Kayiman an ti Neg jir libr Sen-Domeng di jouk s Blan-an, t an moun ki t konnet li__nony ka vini di angl Book-Man kivdi Nonm-Liv __ek istowyen ka sipoz i t konnet matj yonn-d vers Koran an) kisasaysaKidonk Vodou s, oprimi-koumansman, an rilijion afritjen, ki sti N-lWes lAfrik, men ki, anmizi-anmizi, l i
vini anchouk at Sen-Domeng, tounen an rilijion kryol pi an gwo fondas afritjen.
Labitid istowyen ek etnolog, s f an difrans ant Sen-Domeng/Ayiti ti s djouk-la riv mentienn rilijion-yo ek s ti zil l-Sid la (Gwadloup, Matinik, Sent-Lisi kisasaysa) ti yo ped li net--pwop. Lespikasion yo ka ba asou sa, s ki tritw Sen-Domeng lan t sifizanman laj pou s Neg-la t p gloriy bondi lAfrik yo anbachal, kivdi san s Met Blan an t sipwann yo, tansdiski s zil l-Sid la t two twet pou sa t p fet. Si lidtala vr, fok pa nou bliy kanmenm ki tout Neg yo chay-al kon djouk at l Zantiy t ni kwayans ek pratik riliji yo. Psonn p k f nou kw ki Neg Gwadloup oben Matinik anni ladj sa an manni blip anfwa yo koumans woul adan s bitasion kann lan. Sa l di ki nou andwa admet ki pannan 17 ek primi ka 18 siek-la, Neg s ti zil-la, yo tou, t ka kontini kw adan Legba, Ezili oben Ogoun, menm manni ki fr-yo ki t ka viv Sen-Domeng. Day, at Sent-Lisi, ni an gloriy-lwa107 yo t ka kriy Kl ki t vidj toujou jik nan s lann 1970-la ek ki ka sanm Vodou anlo. Kidonk, dapr nou, difrans-lan ka koumans fet ant Neg Sen-Domeng ek Neg s ti zil la akont di 1720-1830 kon sa, kivdi Neg s ti Zil la ni tan pratitj mes riliji yo pannan pres yon siek (1630-1730) avan disparet pwany. Fondas kwayans riliji tout Neg ki t anba lopsion s kolon fwans a, kisiswa kot-a yo t ka rt a, t an fondas vodou. Sa ki fet, s ki akont di koumansman 18 siek-la, Vodou-tala djnr adan tjenbwa nan s ti zil la tandiski i mentienn ky kon an vr rilijion at Sen-Domeng. Bagay ki chabonnen108 difrans-tala, s ki an lpok-la nou ka pal a, vini t ni an gran difrans popilasion ant Sen-Domeng ek s ti zil la : t ni sitelman t pou travay Sen-Domeng ki s Btj-a t blij mennen-vini etstra Afritjen nan pyi-a davw popilasion Neg kryol la t two piti. Sa f ki a lavey ranboulzay Sen-Domeng lan, pres 80% s Neg-la t n at lAfrik. Okontr, s Btj s ti zil la, toupannan yo t ka kontini enpowt Afritjen, t p apiy asou s Neg kryol la pou travay ba yo. Day, pa kot 1850-60, popilasion Neg kryol la vini dpas popilasion Neg bosal la adan tout s ti zil la ek la Guiyn. Bagay-tala ni an gran ptalans a nivo riliji : pli ni Neg afritjen, pli Vodou-a p mentienn ky ; pli ni Neg kryol, mwens Vodou a p riv sirviv.
4. 1. DJAB ADAN RILIJION VODOU A
107 Culte religieux. 108 Acclerer.
Jan-vw nou asou vodou dfwaz palakoz sa anlo matj oksidantal kri anly. Ba laplipa adan yo, vodou s pa an rilijion, s an kwayans djabolik ek ougan-an s pa an lab men an vilg tjenbwaz ka antr an djigidji ek ka sakrifi timanmay tou-vivan ba Djab-la. Kif, jdi-jou, moun ki pa Ayisien ni tandans ka konfonn vodou pi zonbifikasion Yo konpwann prensipal travay an ougan s mofwaz moun-m an zonbi Evidanman, s etnolog sri a, s tala ki pwan lapenn pwofond andidan liniv vodou a sav s an kouyonnad ki la. Yo sav vodou s on vr rilijion, on rilijion kon nenpot ki lot, men ki, at, Ayiti, palakoz kolonizasion-an t blij adopt d sten kanman espsial pou i t p sirviv. S kon sa A. Metraux (1958 : 72) ka di nou :
A ceux qui prtendent que les loa ne sont que de vulgaires satans les vaudouistes rpondent que, le Grand Matre les ayant crs pour venir en aide aux hommes, ils ne sauraient tre mauvais par nature. Na-t-on pas constamment la preuve de leur bienveillance et de leur compassion ? Il est vrai quil existe des esprits qui consentent seconder les mchants et que lon redoute pour leur violence et leur cruaut, mais ceux-l seuls mritent le nom de diab
4. 2. DJAB ADAN TJENBWA MATINIK/GWADLOUP/GUIYAN
Kon nou diw, zaf s zil-la t twet-la ek la Guiyn s enki on ti bann lakot twet s Fwans-a t risi koloniz pa pmet s rilijion lAfrik-la dkat kon an Ayiti oben Kiba (kot yo ka kriyy Santria ). At la Guiyn, s enki s Neg-mawon an ki riv chap annan danbwa amazonien an ek ki sanbl v konp-yo ki t ka viv adan Guiyn oland a, anl bdaj a flev Maroni, ki riv rimt doubout an model lavi pres afritjen. S yo yo ka kriy jdi-jou Boni, Samaraka, Djuka kisasaysaMen Kryol la Guiyn, davw anlo adan yo t dsandan a Matiniken, Gwadloupyen, ek pi ta, Sent-Lisien, ni menm kalt tjenbwa-a ki o Zantiy. Avan nou espitj woulaj-li, fok nou rt tigout anl mo-a li-menm. Kot i sti ? Ka i vl di ekzaktman ? Kon pou anlo mo kryol, tini dives entprtasion. S d-a ki pi frkan an, s ta P Labat ek ta yonn-d afrikanis lpok modn la. Adan liv-li, Nouveau Voyage aux Isles de lAmrique P Labat ka di nou ki mo tjenbwa a ka vini di fwans Tiens bois An lidy, s davw chak l an djouk t malad, tjek lab t ka bay bw an rimed ek t ka diy kon sa : Tiens bois ki lot si s djouk-la t konpwann bwson-an yo t ba yo a t an bagay majik. Annou pa bliy ki vanjlizasion s Neg-la t sipfisiel kit sipfisiel ka al ek kaloliziz-la t plis mes a ssi ki an vr rilijion. Ki batenm, ki lanmes, ki sakrman (kontel lestrem-onksion) t ka paret, nan zi a s djouk-la, kon d jes ki t kapab f mirak. S pou sa anlo adan yo t ka f k-yo batiz yon-d-twa fwa : s fos-la, pwen -an, ki t ni adan batenm-lan yo t ka chach. Men es timoloji-lasa sri ? Nou pa dj kw davw l nou ka tounen pa kot s lang lAfrik la, nou ka w ki adan .., nou ka jwenn mo Mi sa S. Josphau ka espitj nou :
..
L Vodou-a dgrennen an tjenbwa, l s zespri (s lwa ) lAfrik la, ny net--pwop adan balan ladjoukann lan, sa ki rt s t enki monyen pou potj Neg-la kont sa i kriy l-mal Neg-la t ka konsivw i t ka dbat adan an liniv ti s ayen ki mov bagay, vi fos slra, ki t ka viwonneny, ki t ka chach fann ren ay ek, dl, fy ped vi ay. Poutji ? S davw pa t ni vritabman an sosit neg : t ni an boul djouk, tout kalt pwovinans, ka pal tout kalt lang, ki t sanbl pa aza anl s bitasion-an, ki pa t ni pon dwa. Ki pa t ni dwa fm fanmi, lv timoun a yo, konstwi oben acht kaz, travay asi pwop mso t a yo. Krey s Neg-la t plis an sanblaj moun kon l ou ka di on sanblaj bef oben mouton, ki an sosit ti chak moun nouzanni yonn pa rapot a lot. An plis, t ni gwo divizion-an ant sa ki t n at l Zantiy ki yo t ka kriy Neg kryol ek sa ki t n at lAfrik ki yo t ka kriy Neg bosal L an Bosal t riv anl an bitasion, yo t ka mty lamenm anba lanmen an Kryol pou i t p apwann lang-la ek lanmanni viv ek travay adan nouvo pyi-a. Konmva s Kryol-la t ka tir bon mprisazion ba s Bosal-la, pa t ni pon posibilit aliansay ant yo. Day, anlo Kryol t ka maltrt s Bosal-la, l yo pa t ka dnons yo ba Btj-a sou w yo t f tet-red. Epi Neg kryol la, sel lid i t ni nan tet-li, s t f Btj-a aprsiy pou, tjek jou, i t trap an pi bon pozision ki tala i t ni a. An plis, i t p Bosal-la, i t ka krenn ryaksiony, konpwann i t konpwann ki tout Bosal t an ssi. Sitirasion-tala kry an mfians jnraliz andidan krey s Neg-la, ki Bosal ki Kryol. Psonn pa t p f dapiyan anl psonn. Pies Neg pa t p f an lot konfians. Tout moun t konpwann ki vwzeny t jalouy oben k ka chach voy l-mal anly. Annou pa bliy ki t ni ant Neg ek Btj, an twazienm katgori moun : s moun koul-a (ti laplipa adan yo t moun-migannen109). Mounkoul t ka rifiz alians ki pi Neg bosal, ki pi Neg kryol. Davw yo pa t ni chenn nan pi-yo, yo t ka konpt k-yo an manni wototo, abo s Btj-a t ka ba yo bon koraj (kontel Moun-koul pa t ni dwa pt lp oben otjip d sten chaj kon jij-d-p oben ofisi lamilis). Soutou, s Moun-koul a t adopt jan-vw s Met-la : ba yo tout Neg s t moun ki t p pwzonnenw ek ki t bon konp pi Djab-la.
109 Mtis.
Labolision ladjoukan an 1848 pa mofwaz atitid-tala pis sou vw on sosit koumans mt ky doubout adan krey s Neg-la, s divizion-an pa anni disparet adan an bat-zi. S tala ki t risi chap anba travay anl s bitasion-an, ki t dsann nan bouk oben ki t dgrad tjek bich t anl an mn, t ka gad lzot-la gwo-zi. S kon sa esprsion-an Sakr Neg bitasion ki ou y vini on kout-jour red toubolman. Neg-la ki t ka travay anl pwa ky la t persiad ki travay bitasion an t jalouy ek t l a tout fos pt fway. Kivdi, apr labolision, zaf Neg ka mfi di Neg la kontini woul, menm si i pwan an lot kanman. An finisman s lann 1980 an, l nou t ka f wouchach lakanpay Rivi-Sal (an komin nan sant Matinik) pou sa nouri liv-nou, Commandeur du Sucre ek Rgisseur du rhum nou ksionnen yonn-d gran-moun asou sa. Mi sa an ansien koumand labitasion La Palun ki t ni 78 lann asi tet ay, di nou :
Man ka diw kon sa ki neg-la s an ras ki pa bon, gason. Yo pa bon menm Gad s Btj-a : yonn ka tjb lot pa latj, yonn ka end lot. Ou pa ka janmen tann pal di ladj ki pt ant yo. Si yo ni ladj, yo pa ka kit moun andw sav sa, yo ka rgly ant yoMwen menm, man lv malr kon lapi, an karti Ladjinen. Manman-mwen t ni wonz timanmay pou lv li yonn davw pies s papa-a pa t la pou otjip di nou. Day, man pa menm sav ki moun ki papa-mwen Chak bomaten, i t ka dsann f marez anl bitasion Jnipa ek s anni pa kot twa z-katr, i t ka vir. I t ka kit an fouyapen ba nou ek an ti grenn luil ki gran s-mwen t ka tjuit ba nou. Dl, l lapey t tonb, i t ka ba nou an mso lanmori oben djel-poliyis110 pou mt anly. Fidjirw ki man rt tout lanfans-mwen ka manj ayen ki fouyapen bomaten-an midi-osw. Papa yonn di s frmwen an, Jra, ki t an Milat nan bouk, t ka voy tanzantan an tjes ponm-t bay oben d tjilo pwa-wouj oben diri. T ni tou an gran-madanm, ki t marenn manman-mwen, ki t ni an dgra jik an tet Ladjinen an, i t ka ba nou ldjim tanzantan : patat, yanm, zaboka, bagay kon sa. Man pa kay di man jenmen mo fen, men man pwan bon f. Tout s fr ek s-mwen an, nou manj lanmiz, gason Nou manjy !L man pwan nef-dizan, man ay f tibann asou bitasion Jnipa tou. Man t ja ni twa gran fr-mwen ka travay la. Msi, mi travay ki t red Atjman, moun ka diw, s pa t an travay ki t la, ki ti neg t ka anmiz k-yo an s pies-kann lan pis s ranmas yo t ka ranmas s mso kann lan s marez-la t bliy a. Men man p diw sa pa vr pies toubannman Pa t ni zaf jw oben f lafet asou bitasion Jnipa a Sa man ka palw la, s pa kot lann 1925-30. An tan-tala, Btj t ni dwa fw sa yo t l ek an koumand bitasion, menm l ou w s t an Neg konw menm, pa t ka zit fw bon mchanst si i pa t enmen w tet-ou.
4. 3. RANKONT EPI AN TJENBWAZE
Nan finisman s lann 1990-la, nou t ka f an mision kiltirel, anba direksion Patrick Chamoiseau, adan RFO-Matinik, ti nony t Cratre
110 Groin de cochon sal.
Nou t filmen kont kryol, srmoni zendien kisasaysaek an jou, nou dsid f an tid asou tjenbwa, nou pwan kontak pi pi gran tjenbwaz Matinik. S an moun ki t ka viv at M-d-Zes, nan komin Sent-Mari, an kot ki ni rpitasion s la tout mes ek labitid Neg konsv yo pi bien : s la ou ka jwenn bl pi danmi, kont kryol ek lavy moun-mn, djris ki konnet tout kalt rimed-razi. Tjenbwaz-nou an__nou k kriyy Izid davw i ka ekzs toujou__trap bon siks davw an Fwans yo ka kriy Maurice Messgu, ki t espsializ adan plant ka djri moun, t matj adan an liv (ek t dklar laradio tou) ki tout sansi ek tjenbwaz i t jwenn Matinik t an bann manti-mant, an bann kouyonn ki pa t tini pies pouvw, sof yon sel adan, yo : misi Izid. Avan nou t mand Izid es nou t p filmeny, nou dsid ay wy konsidir nou t d kliyan. Man k rakont pwop lesprians-mwen piy. Dab-pou-yonn, ou pa ka anni dbatj lakay misi kon sa, fok ou pwan an randvou. Limowoy adan sanblaj-limowo tlfn111 Matinik ek l ou l w Izido, ou ka tlfnen, an madanm ka rponn ou, konsidir ou t ka pwan tjek randvou aka on dokt oben an dantis, ek i ka baw on limowo. I pa ka mandw ni nonw ni adres-ou, ni an patat. I ka anni diw kon sa :
Vous viendrez a 17h Vous avez le numro 42.
Ouvrez-la pa ka enditjw ladres Izid a non pli, s wou ki pou touvy. Kidonk an jou, nou kriy ek i ba nou an randvou kat jou apr, kot yui-t di sw. Nou t ni limowo 67 la. An bagay, nou rimatj lamenm__soutou l s lzot kanmarad mision Cratre la kriy pou pwan randvou tou__s ki ouvrez Izid a pa t ka jenmen baw an randvou lamenm ek limowo-a i t ka baw la pa t jenmen anba 20 (men sa vr ki nou pa tlfnen bonn bomaten). Sa t vl di, asir pa ptet, ki tjenbwaz-a t ni etstra kliyan. Pou tout bon, kat jou apr, nou mont Mn-d-Zes, nou mand moun ki kot i t ka rt ek nou przant nou an kabinen y. Ansanm nou antr adan sal-datant lan, ouvrez-la di nou kon sa :
Bonsoir Cest quel numro, sil vous plat ?
Epi i mand nou asiz pou atann tou-nou. An bagay ki tonnen nou anlo, s ki t ni anlo kliyan ki t la ka espr ek yo pies pa t ka sanm moun ki malr. Anl manni abiy yo, anl konpowtasion-yo, s t ti-tjap. Day, dw-a, nou t rimatj lamenm ki t ni anblo gwo loto ki t gar : Msdes, 4/4, BMW kisasaysaAnlo adan s kliyan-an s t fanm ek fidji-yo t
111 Annuaire tlphonique.
oben monstr oben ka sanm sa ki ka souf anpil. An l, kliyan-an ki t andidan-an pi Izid sti__s t an nonm ki t ni an ves anly ek linet kar nw__, i pa jt zi anl nou, i di ouvrez-la ovw, i chap. Ouvrez-la kriy limowo 34 -la ek s a l-tala nou konpwann ki, abo i t ba nou randvou pou yui-t di sw, pi limowo-a nou t ni a (42), nou pa t k p pas avan n-v, n-v dimi di sw. An jenn boug, ptet trann-senk lann, t asiz b nou, nou koumans pal piy. I di nou i t mason ek i t ka soupsonnen ki madanm-li t ka kneny. I t ja vini w Izid d fwa, Izid t diy pwan tout tjilot madanm-li, bril yo ek simenn sann-lan tout alantou kay-li, men konsidir rimed-tala pa t mennen pies solision : madanm-li t ka kontini kneny pi an vwazeny. I pa t ni prev, i pa t jenmen kol yo, men atitid madanm-li, zaf i pa t dj l f lanmou piy ank ek zaf i toujou t ka diskit ek ri pi vwazen-tala, t mt an zenzen an tet-li. I rt i di nou :
Dw ni tjek bagay misi Izid mand mwen f, man pa f I t ba mwen non yonnd plant fal man t mt adan dif-a pannan s tjilot-la t ka bril, men man pa sav es man mt yo tout. Ou sav, misi pa ka baw papi, i pa ka matj ayen baw. S a wou di ritienn tou sa i diw laMan sav t ni an bwanch imowtel, d fey vvenn-djab, kat fl kowosol tjuiyi l lalin kl, an ponm-metsiyen112 men man pa sav es i pa t ba mwen mt an lot bagay. Fok man mandy
An bagay ki konyen lespri-mwen tou, s ki tout s kliyan t ka pal ant yo di poblenm-yo san pies kalt jnman, san sr ayen. Yo t ka f kmant anl fikasit s rimed-la Izid t ba yo a, kivdi laplipa adan yo t za vini wy plizi kou. Mason-mwen an t ka paret mwen an boug ti lespriy t ofilaplon, pawol-li t kl, s mo-a i t ka chwzi a t prsi. Anni zi tris li ek ton anmy t p fw w i t ni tjek trablati ki t ka bat li. Nou pozy ksion anl Izid an manni endirek, mi sa i rponn nou :
Pis s primi fwa ou ka vini, ou k sirpri Anlo moun ka prtann misi s an malfent, men, mwen, man ka diw, okontr, i s an bienft. Manman-mwen t ni an mal bouden pies dokt pa t ka riv swen, enben, s misi ki djriy bay. W Manman-mwen f d oprasion, i jik ay f plniray a Loud, i w tout kalt djris ki ni, ayen pouy Malrez-la t ka djl kon an bef yo ka mennen labatw l ou w mal bouden an t pwany, enben i sifi misi Izid t bay an dit pou d simenn apr, malvant lan anni disparet. Jis atjelman, i pa janmen dvir ek manman-mwen ka dsann a pi o bouw Sent-Mari pou vann ti ldjim-li, i pa ka mand pies loto batjy. I dj pas ayen !Sa ki t fy sa ? Hon !si man diwsi man diw, ou p k l kw mwen. Moun lontan t ka diw si ou w an Neg an mitan soley, pa tiry. Enben, manmanmwen t ni an kouzin-li ki t ini ped mariy, konmva i t ni sis yich ek i pa t ka travay, manman-mwen akyiy b kay-li. Konsidir s t pwop fiy-li. Kon man mason, man
112 Fruit (vnneux) du mancenillier. Cest avec son suc que les Carabes empoisonnaient leurs flches.
konstwi an ti pies an plis bay pou i t p sa rt alez ky. Tout lafanmi-a t ka sipt kouzin manman-mwen an, nou tout t ka ankourajy. S mwen, dl, ki t ka mennen s d dni tibolonm-li a lkol l mansiel113-li t ka fy mal. Fok man diw ki di jou ti mariy m, i koumans souf di mansiel-li. Sa t ka dir pres yon simenn an mwa-a Kouzin-la t di nou sa pa t ka janmen rivy avan, an tan mariy t vivaN..Enben, kw mwen si ou l, an moun konvenk li s manman-mwen ki t fy mal pou t blij pati di lakay-li Kif manzel-la ay w an meltj, i mand boug-la rivoy mal boudeny lan anl manman-mwe,. Atjman ou ka konpwann poutji pies dokt, pies chirijien pa t ka ryisi djri manman-mwen
Mal pou nou, tou mason-an riv, i pa ni tan fini rakont nou istw manmany la. L tou-nou riv, ouvrez-la kriy limowo-nou ek i akonpay nou adan an ti pies ti tjenbwaz-a t ka travay. Izid, ki t asiz dy an ti tab, lv, i ban nou lanmen. S t an boug grif114 apipr senkant-senkannsenk lann, sek, pres meg, ti ziy t ka klr, ptet davw yo t gri. Sa t red a sav pis pies-la t adan an dimi-nws. Enki on lanp ki t limen asi on ti ltaj. Asou ltaj-a, t ni anlo liv pi lapo nw, d sten adan yo pi tranch ki dor. Nou rimatj lamenm d Labib. Asou tab-la li-menm, t ni anlo bagay an bwet pi an patj kryon nw adany, plizi boul kristal, an lakwa gwos ta s todoks-la, plizi boutey pi fyaj adany, plizi mso twel nw ki t bien pliy ek soutou d gran fey papi woz. Gran fey papi ptet kat fwa pi gran ki sa moun ka svi dabitid (sa yo ka kriy fowma A4). Izid gad nou, i f an ti griyen pi i di nou an fwans :
Alors, monsieur, vous tes venu me voir pourquoi faire ? Je sens que vous navez aucun problmeVous tes venu par curiosit ? Cest a, hein ?
Pawol-li anni f nou ped kalibich115 : yo pa t ni pies bektans men ou t ka santi ki boug-la t sav sa i t ka di. Ou t ka santi lapenn pa t vo chach kouyonneny. Nou riszi k-nou ek nou diy kon sa :
S pa vrman an poblem man ni, m man bizwen an poteksion pou an bagay man l f ek man pk jenmen f
Izid vir griyen pi i pwan an ton sri kon an tet pen rasi, i di nou, an kryol kou-tala :
Enben, pal, non
Bon, man pa sav es ou konnet mwen
Ou s di man ja ww an kot men man pa ka chonj
113 Rgles, menstrues. 114 A peau rougetre. 115 Destabiliser.
Sa vr ki nou t za matj senk liv an kryol men lapres pa t pal di sa. Pies radio ni tlvizion pa t pwan wot-nou. S enki jounal kon Le Naf oben Antilla ki t f tan kri artik asou nou, men nan lpok-tala, pa t dj ni anlo moun Matinik ki t konnet nou. Nou pa kw Izid, magr i t ka pal an fwans korek, t an boug ki t ka li s jounal-tala. I t ni l sens l ou vw i di nou i pa t konnet nou. Day, kon i ka f pou tout kliyany, i pa jen mand nou non-nou ki ki kot nou t ka rt. Nou kontini :
Enben, man kri plizi liv an lang kryol, men man la ka kri yonn an fwans ek man bizwen an poteksion pou sa p mach
Izid rt d miyet sigonn konm estbkw pi i ripwan ky lamenm, i di nou :
Enben, annou gad laviw titak
S la i pwan an kryon adan bwet-la (kryon-an t nef ek pwent-li t bien fil), i antr adan an kalt second pi i koumans ka kri asou primi gran fey woz-la pi an balan estwdin. Man gad sa i t ka kri a : s pa t let lalfab. S t an kalt lkriti ka sanm arab oben, pi ekzaktiman, ka sanm estnografi. Chak l i t riv anba an fey, i t ka jty adan an ti bwet-zdi i t ni b piy, i t ka pwan an lot, i t ka kontini matj pi menm balanan, san gad mwen. Toupannan i t ka matj s fey-la i t ka transbd s fraz-li a ba mwen :
Ou may, ou ni d tibolonm, ou ka rt an kot lakanpay ki ni anlo pibwa alantouy, ni an ma-dlo kot ni bef ka bw, kay-la fet anni ki an bwa ek i ni an vranda ka kouri toupatou pi an bari an f, ou ni d zot madanm ank, ni yonn ki ka kozw poblem, i l ou vini viv piy, i ka f sik pou ou ladj madanm-mayy men ou pa l, s an fanm ka travay an biwo oben ka f lkol, kay-la pa taw, s an kay ou ka lw ek ou l achty m pwopriyt-a pa dak pou vann, s an grannonm milat ki ni tet-red, i ni an sel yich, an fi m fi-a pa ka viv Matinik, i ka viv an lot kot, lwen-lwen-lwen, pa an Fwans, pi lwen ank, an Afrik, an pyi kon sa
Izid t ka pal sitelman-vit ki man pa t ka riv ritienn tou sa i t ka di mwen an, men man t sr an ti manitofn andidan poch pontalon-mwen, ki man t mt an mach ansanm ouvrez-la t f mwen antr adan kabiny. I dwet matj pres yuit fey papi. Man rimatj ki chak l i t ka fini an fey, i t ka jt kryon nw a tou, i t ka pwan an kryon nef adan ti bwet-la ki t anl biwoy la. Tou sa i t ka di mwen an t vr Man vir ped kalibich. Sa pa t posib Man pa t p kw sa. Poutan, man t sten ki l man t tlfnen ouvrez-la, i pa jen mand mwen non-mwen : i anni di mwen vini tel jou a tel l ek limowo-mwen s t 42. S tout Ki manni Izid t p sav tou sa biten asi mwen, soutou biten ki t sigr ?
L tjenbwaz fini ranpli tout s paj-la i t ni asou biwoy la, i ripwan an larel pi nowmal ek i mand nou :
Es ou ni ksion pou poz ?
Kon an kanmarad-mwen t di mwen i t ay wy ni d lann di sa ek ki Izid t dkri andidan chanm manmany (manman-an t ka viv an Fwans !), man t l vw es i t k kapab vir f bagay-mapipi116-tala. Man mandy es kay-la man t ka viv adany lan t bon ba mwen oben es fal man t pati-ladjy pou ay lw an lot kot. Lamenm, i vir pwan d fey woz, i koumans ka kri pi kalt lkriti dwol li a toupannan i t ka transbd s lin-la. An fwa ank, i kit mwen estbkw : deskripsion-an i t ka ba mwen an t ka koresponn ekzaktiman a kay-mwen an. An l, i rt i di mwen :
Ou ni foto an gran mizisien ki kol dwet an mitan salonw, man pa ka riv w ki moun, sel bagay man sten, s ki s an jan isi
Man griyen : s t sel lr Izid t f. Kon man pa boug ki dj anmat mizik, man pa t p kol foto pies mizisien oben chant an salon-mwen. Foto an matj117, tan an pent, an eskilt oben an sinas, dak Men ta an mizisien, awa L Izid fini pal di foto-a, i f mwen konpwann ki tanmwen t bout :
Pa entjet Liv-la ou l pibliy a, i k trap anpil siks. S mwen ka diw sa
L man fouy an poch-mwen pou pwan lajan pou man t pyy, i di mwen fok w sa pi ouvrez-li a. Man mand konmen sa t ka f, i rponn mwen 100 fwan Man konpwann man t mal tann, man vir pozy ksion-an, i vir di mwen menm pri-a. Konmva i t rimatj tnman-mwen, i rt i di mwen :
Ou sav, man pa bizwen sa pou viv Man ni 10 ekta bannann ki ta mwen Mn-d-ZesMan ka f sa pou end moun, man s an krtien Es ou ka li Labib ? Fok an nonm li Labib tou l jou. S sa ka baw lafos pi kouraj tjenb douvan mchanst moun ka fw. Es ou sav ni lab ka vini w mwen tou ? S pa blag man ka baw la, non.
116 Exploit. 117 Ecrivain.
Monsy118 li-menm ja vry plizi fwa an lab ka travay lvch pou gad zafy bay. Ha Ha Ha !Man kay komini chak mwa lgliz Sent-Mari ek lab-a ka diskit dl pi mwen. I pa dak pi sa man ka f a, men i sav s pa pi lanmen goch-mwen man ka travay. I sav Djab pa konp-mwen
Sa f, man mandy a ki laj i santi i t ni don-tala. I di mwen sa fet an manni senp : i t timanmay lkol ek pannan mtres-lkol la t ka f montray119-li, i santi i ka riv li tou sa ki t ka woul andidan lespri madanm-lan. I t sav ki sa madanm-lan t k f, ki ksion i t k pos, kiles zlev i t k ksionnen Dab-pou-yonn, don-tala ba Ti Izid bon kakarel, i t p bon kalt p a. Kif i pa pal psonn di sa. Ni manmany, ni papay, ni pies s kanmarad-li a.
Man t konpwann s jou-tala selman sa t ka riv mwen. Man di k-mwen kon sa ptet l-landimen, man pa t k w ayen ank. H-h L-landimen, man vir koumans ka li adan lespri mtres-lkol la. L man ritounen lakay-mwen, man t sav an ladj t k pt ant papa-mwen ek manman-mwen : manman-mwen t bliy ripas rad papa-mwen ki t pou ay adan an vey jou osw-a menm. An tan-tala, pk t ni f lektrik kon atjman, s kawo ki t ni. An kalt gwo f nw ou t ka chof anl chabon. Kivdi sa t ka pwan anlo tan ek papa-mwen pa t an boug ki ni pasians. Enben, sa pa tad Riv man riv an kay-la, man w papa-mwen ka pas manman-mwen an chas120. Pa konpwann man t kontan ni don-tala, non Okontr, chak jou-osw, l man t ka ajounou prdi b kabann-mwen, man t ka mand Bondi dlivr mwen diy. Men don-an t ka rt la toujou Enben, fidjir ki man pa di psonn ayen jik tan man pwan tjenz an-sez an kon sa. AYEN Man t p moun t di man t vini fou an tet oben man t ka rakont kouyonnad. Kif man dvwal k-mwen, s an jou an kouzen-mwen t ni an maladi psonn pa t ka riv swen. I t ka anni dpri, ka sek anl ky. Dokt di s pa pies v solit ki t ka fy sa, al manman-y menneny w tout kalt vi Neg, vi tjenbwaz. S boug-tala manj lajany men kouzen-mwen an pa t ka trap an patat djrizon. An l, i pa t ka lv di kabann-li ank, kif manman-mwen mand mwen ay wy avan lanmo t bary. S sa man f. Riv man riv douvan kouzen-mwen, man w an zanj ki paret an lespri-mwen ek ki montr mwen an plant. Man konpwann lamenm ki zanj-lan t ka montr mwen rimed-la kouzen-mwen an t bizwen an. Men t ni an poblenm Man pa t konnet plant-tala, man pa t konnet nony. Man pa t menm janmen wy nan d zi-mwen
Al zanj-lan vir paret, i montr Izid kot plant-lan t y : i t adan an ti jaden matant-li t ni dy kay-la, an jaden-feyaj121. Izid al, i tjuiyi yonnd branch plant-lan, i al latjuizin matant-li a, i f yo bouyi pannan an dimi. Matant-lan mandy poutji i t ka f sa, i pa rponn. L rimed-la t par, i ay ora kouzeny, i fy bw dit-a pi an ti tjuiy. Tout lafanmi t sanbl
118 Lvque de la Martinique.
119 Cours.
120 Engueulade.
121 Jardin de plantes mdicinales.

alantou kabann ti boug-la, ka gad Izid, estbkw pas ayen. An l, kouzen-an wouv ziy, i griyen, pi i tjenb lanmen Izid, i miyonnen122y. I t kot sen-tj di laprmidi. L n-v di sw pwan, kouzen-an t za doubout anl d piy, i t ka jw pi fy pi Izid anba ti vranda kay la S akont di moman-tala Izid pa t p sr ank zaf i t ni an don an. Moun koumans dfil b kay parany pou mandy konsey men tibolonmlan fmen ky anl ky ek i rifiz batj adan sa. Kon i di nou :
Man t p, wiman t p don-an. Man t l grandi kon nenpot ki tibolonm. Man pa t l paret difran ki lzot. Al, chak l man t ka w an bagay, kontel man t ka riv li adan lespri an moun, enben man t ka fs lespri-mwen fas sa lamenm. Sa t red okoumansman men, anmizi-anmizi, man riv kouri dy tout vizion ki t ka aparet. Jik a laj d 28 an, man pa pal di sa ank, pi moun fanmi-mwen vini bliy sa tou. Man konpwann man t trantjil l an jou osw, an lespri paret douvan mwen an rev, i lonj dwet-li anl mwen, i di mwen fal man t swen limanit. Lespri-a di i t Lespri-Sen ek ki an moun pa ni dwa rifiz an don ki Bondi bay. An moun pa ni dwa al kont lavolont Bondi. S dila, toupannan man t ka otjip di ti popriyt bannann mwen, man koumans risivw moun ek ba yo rimed
Lamenm rpitasion Izid rpann ky atrav Matinik, i dbd jik an Gwadloup ek an Guiyn, ek, l nou t al wy la, jik t ni moun an Fwans ki t ka vini konsilty. Abo i pa t enmen atitid Maurice Messgu, pouy, misi t ni rzon dkrinen123 s lzot sansi-a. Yo tout t an bann fars an bann doubl, ki pa t konnet ayen ek ki t ka anni vl lajan kliyan-yo. Day, Izid pa t ni pies kalt model rilasion v yo ek pou difransiy di yo, i t ka mand 100 fwan selman tandiski laplipa adan yo t ka mand, an lpok-la, 3.000/4.000 fwan. Men, plis ki syansi kryol, i t kont s voyan fwans a ek s marabou afritjen an ki t koumans anvahi Matinik. I montr nou an paj jounal France-Antilles ti t ni omwens dis piblisit ba s moun tala ek i di nou ki sou w yo t ni val, yo pa t kay kit pyiyo pou vini travay Matinik. Sel sansi i t ka respekt, s t Aysien. Bay, yo t f malrezman Matinitj t ka koronp yo davw yo t ka py yo pou f l-mal.
Nou ksionnen Izid asou kliyantel-li. I konfirm nou ki laplipa moun ki t ka vini oray, s t fonsionn, enfimi, polisi, dl dantis, dokt oben architek, kivdi moun ki t ni an travay ek lajan nan poch-yo. S pa t madjendjen. Kantapou politisien, yo t ka f siwawa b kay-li ansanm szon leksion t riv L nou lv pou pati, i limen limi-a an kabin-a ek nou rimatj an lot pies pli gran, pa dy, kot t ni anlo branch pi-bwa. Nou mandy s ki sa ki t la, i di nou s t an pies pou ba moun ben
122 Caresser. 123 Critiquer.
Dl, s moun-lan pa tkonnet s plant-lan i t ka konsy yo a oben yo pa t ka touv yo, kif a l-tala, sy ki t ka benyen yo. I pt ri, i di nou :
Ni anlo enstititris ka vini mand mwen ben. Ha-ha-ha
Epi Izid ba nou lanmen, i di nou dvir l nou t l. L nou ripas an sal-datant lan, t ni pres tjenz moun ka atann ank, kivdi sansi-a t la pou jis minui-d z di maten Yo t ja vti nou ki misi t an boug ki pa t ka dj dmi : i t ka koumans risivw kliyany dpitwa z di maten. Adan ti parkin-la ki t b kay-li a, nou vir w anlo gwo loto ti anchay adan yo t loto nef. Nou ridsann Voklen an lannuit-la, ka chonj sa nou t fini viv la ek an bagay tij nan tet-nou : Izid t kanmenm f an r__yon sel__m i t f an r kanmenm : nou pa t ni pies foto mizisien kol adan salon-nou. Sa rasir nou tibwen, men l nou riv lakay-nou, nou ouv lapot salon-an, primi bagay nou w, s foto.. S t an gran pianis matinitj ki t f anpil siks ek ki t m ni yonn-d mwa di sa. Gran tibolonm nou an, ki t enmen mizik, dwet t dkoup foto-a adan tjek jounal, i t koly an salon-an san nou t rimatj sa
5. KI MOUN KI DJAB-LA ?
Nos informateurs ne cessent dinsister sur le fait que le diable ne donne pas comme a et qu une richesse procure doit rpondre loffre dune personne que lengag va lui vendre Pour sacquitter de la sorte dune dette si lourde, ce dernier va devoir employer des ruses afin de parvenir acheter son humain prsent, procdure inscrite de facto dans une marge temporelle fixe par le fixe par le matre de lchange qui est, dans les deux sens du terme, dcidment trs malin. Et, en fin de compte, cest dans le cadre dun rapport de servitude que lengag
se verra tre lesclave du diable, enchan quil sera par ses sollicitations rptitives et inexorables desquelles il ne jamais se dfausser sans acclrer sa propre perte.
F. DEGOUL (2000 : 95)
S primi kolonizat niopen an ki t dsid travs Lanm Lafnwarsit a t ka chach an lawout ki pi kout pou riv at lEnd davw, nan lpok-tala (15 siek), s kot-tala ki t ni plis zpis, an machandiz ki t ni anchay val ba yo. Men, adan menm balan-an, yo t l pt konsans Bondi Labib la tou ba pep ki yo t ka konsivw kon an bann payen kivdi moun ka kw adan zespri ki malfik. Kon an bann pep san vritab Bondi. Men l ou gad, kon S. Henry-Valmore (1988 : 30) ka di nou, l Zantiy s an kot ki ni etstra Bondi :
Ainsi natre aux Antilles, ce nest pas natre sans identit et sans dieu. Ce serait plutt natre avec une surabondance didentits et de magico-religieux.
Nou p di menm bagay-la pou Djab : l Zantiy s an kot ki ni etstra Djab ki difran. L nou ka f tan katjil anl fidji Djab-la lakay-nou ek nou ka mand kw sa yo y ekzaktiman, nou ka rimatj lamenm ki tini plizi zimaj ki sanbl yonn dy lot, ki akwdi yo siperpoz. Kivdi l an Kryol ka palw di Djab-la, ou pa jenmen sav vrman kiles fidji Djab la ki nan lespriy davw ni omwens 5 ki la, ka woul adan imajin kryol la.
5. 1. SENK FIDJI DJAB-LA
__dab-pou-yonn, ni Djab amrendien an, Djab karayib la ki yo t ka kriy Maboya kon nou ja w a. Nou s p kw i disparet palakoz s Blan-an fini pi ras tout s Karayib-la, men d bagay ka pwouv nou ki lid-tala pa toutafetman ekzak : ni moun ka ped tet-yo ek l dokt-tet124 ka
124 Psychiatre.
ksionnen yo, yo ka rponn ki s Djab ki ka bat yo. Yo ka jik tod ek dtod at-a, yo ka rl anmw konsidir, pou tout bon, yo t ka risivw an j boutou. Ekzatiman kon s Karayib-la t ka f douvan s misionn niopen an Day, anlo moun p kalt lza-a yo ka kriy mabouya a, abo s enki lannuit i ka paret ek i toujou sr dy meb oben ptr lakay moun. Yo ka prtann ki ti bet-tala ka anni voltij anlw ek pat-li ka anni kol anl lapow san ki ayen p pa fy ladjw. Sof si ou mt an miw douvan mabouya-a. A l-tala, i ka w ky ek i ka sot anl glas miw a. Poblenmlan s ki pon moun poko pt pies prev ki mabouya-a ka aji kon sa. Es i pa t k, lza-tala, nan fondok-lespri125 anlo moun, sirvivans Maboya s Karayib-la ?
__pou d, ni Djab niopen an ki ka paret adan Labib ek ki yo ka apwann moun konnet dpi katjis. Kisiswa tit-la yo ka bay la__Djab-la, Belzbit, Satan oben Lisif__i s an kryati ki nw, ki ni d kn nw anl tet-li, an, gran latj nw tou ek ki ka tjenb an tridan wouj annan so lanmen. Riprzantasion-tala adan tout liv krtien ki ni zimaj adan yo dpi lpok Mwayen-Aj at lEwop. S li ki ka hant kay ki ekzsis blij vini bni pou f yo pwan lavol. Adan ka-tala, Djab krtien an ka migannen pi zonbi kryol la pis moun ka diw kon sa Ni an zonbi an kay-la oben Zonbi-a ka opoz moun dmi an kay-la Silon wouchach126 nou mennen, Djab krtien an pa dj f adan lespri pep kryol la, sof lakay moun ki bondiz. Anfwa, moun fini katjis-yo ek f laprmi-konminion yo, yo ka tr zimaj Djab nw pi tridan-an nan fondok-lespri yo. Djab-la ka vini kon vv127 a tout mov bagay yo ka esprians128 an vi tou l jou a yo. S day pou sa F. Degoul (200 : 135) ka f nou rimatj ki :
Le premier paradoxe, et peut-tre le plus saillant, rside dans le fait quune structure idologique religieuse__la religion catholique__, quisest implante lorigine en remplissant la fonction de ciment et de garant dun ordre socioconomique historiquement dtermin et situ__la socit esclavagiste dhabitation__se retourne contre les reprsentants de cet ordre en adaptant une symbolique chrtienne dont le diable fait partie) une ralit sociale qui lui est associe. La figure du diable semble donc avoir t dtourne, contenant rempli dun contenu nouveau et original, pour rendre compte dune situation vcue en rfrans un pass esclavagiste.
__pou twa, ni Djab lAfrik la, oben pito s Djab lAfrik la, ki pa ni riprzantasion kl nan tet a moun, sof an Ayiti ti Vodou-a kontini woul kon an vr rilijion. Nan pyi-sala, s Bawon-Samdi, lwa senmiti, ki ka
125 Inconscient.
126 Recherche.
127 Symbole.
128 Faire lexprience.

riprzanty. Men Matinik, Gwadloup, Guiyn, tout bondi lAfrik tounen Djab palakoz s misionn krtien an. S d Djab san fidji. S primi djoukla, an 17 siek-la, t mennen pi yo amilet oben ti estati an arjil oben an bwa, kon P Labat ka rakont nou, men dpi 18 siek-la pwan, abo toujou t ni boul djouk lAfrik ka riv, nou pa ni pies tmwayaj ki yo pt-vini pies riprzantasion ni di Bondi ni di Djab. Kidonk Djab lAfrik la, ba moun Matinik, Gwadloup ek Guiyn, s an Djab ki envizib. I pa ni fidji, i pa ni k, i pa menm ni an koul ki espsial.
__pou kat, ni s Dajab kryol la ki ka pwovienn di migannay129 Djab karayib la, Djab niopen an ek Djab afritjen an. I ni etstra fidji ki difran : adan s kont kryol la, kon nou k w pi douvan, s Gran Djab-la. S pres toujou an hk130 Men i pa li yonn, i toujou akonpay v an tral dot Djab__yo ka kriy Ti Djab __, menm manni adan kannaval antiy a, Papa Djab-la ka ral dyy an latili ti djab wouj. Jistiman, an plis di Djab hk a, kilti kryol la kry Djab kannaval la ki ni an tet bef penn an wouj pi plizi gran kn nw ki kol anly, an gran rad wouj ki kouv pi anlo ti miw. S dwet an lwa afritjen ki, kon Csaire ka di a, vini an moun-pies131 kannaval-nou an. Men, okontr di Csaire, nou pa ka kw s an dgrennay132 ki la men an mofwazaj. Djab afritjen an sr andidan kannaval kryol la pou i pa t kit disparet pwany, ek i anrichi ky pi dot vdi ki t liann v nouvo sosit-a i t blij woul adany lan. S pou sa i ni an gran lengwez an lanmeny ek toupannan i ka kouri vid-a, i ka rl :
Djab-la ka mand an timanmay
Chak l i pwonons fraz-tala, i ka fs lengwez-la at ek i ka f : Bouou Aboubou-Dia Dzienm model Djab kryol tala ka ranvoy a d bagay : a Djab dvor tradision niopen an ( LOgre fwans a) ; a zaf lakday-la d sten moun ka pas pi Djab-la pou yo vini rich, lakday ki ka blij yo of Djab-la an timanmay pou sa rkonpansy. An plis ki i ka pwan lasp an hk oben an bef ki abiy an wouj, Djab kryol la p tounen an dives kalt kryati : Ladjables, dowlis, soukougnan, volan, bizango, antikri, tet-san-k, Ti Sapoti, zonbi kisasaysa
__pou senk, ni Djab zendien an, Djab kouli a ki, kon ta lAfrik menm, s an kryati san fidji. S Zendien-an ka mt enki estati a Bondi a yo adan tanp a yo : Maymen, Maldvilen, Madourayviren kisasaysaYo ka vnr s estati-lasa, yo ka mt lanp tnel nan pi a yo, yo ka mt koli fl nan kou a yo, manj ba yo tou (bannann, nannan koko sek). Ba s Negla ek s lab niopen an, tout s estati-lasa ka riprzant Djab kouli a men
129 Mlange. 130 Gant. 131 Personnage. 132 Dgradation.
kon yo pa konnet ni tit-yo ni wol yo ka jw adan Endouiz-la, s swdizan Djab-tala ka rt an bagay ki flou ba yo. Apa Maymen, pa ni onlo Kryol (kivdi Neg, Milat ek Btj nan langaj s primi travay vini zendien an), ki p nonmen non Madourayviren oben Bomi.
S senk riprzantasion Djab-la annan kilti kryol la ka f ki sosit-nou an ni an patj Djab ki difran, soutou ki, pi souvan ki rarman, ka migannen yonn pi lot silon moun-lan ou ka pal bay la. Kontel pou moun ki krtien ora-kou, Djab lAfrik ek Djab zendien s menm biten-menm bagay, s menm kalt vi zespri mov a. Yo pa ka f pies difrans ant yo. M pou an gad-d-zaf oben an tjenbwaz, Lisif pa menm bagay pies ki Gran Jyan oben soukougnan ki s d riprzantasion kryol. Pou an Zendien, pa ni anpil difrans ant Satan rilijion katolik la ek soukougnan kryol la. Kidonk l an Kryol ka palw di Djab fok ou toujou chach sav ki moun i y, ki ras-li, adan ki rilijion i i y oben i ka kw adany. Men annou pa bliy non pli ki an sosit, s an sikti ki toujou ka voli, ka mofwaz. Kivdi tou sa nou fini espitj a t valab ant finisman 17 siek-la ek mitan 20-la. Apr 1950-60, palakoz asimilasion-an, zaf timanmay kay lkol bonn ek ka apwann pal fwans, zaf tout moun ni radio ek tlvizion, zaf moun ka vryaj flouz ek anpil kisasaysa, tout s difran riprzantasion Djab-la nou fini w a pa dj kl nan tet jenn moun, moun ki n l s lann 1970-la koumans. Tout s rilijion-an ped fos adan s pyi-nou an palakoz sosit fwans a ki ka lopsionnen nou an vini an sosit san Bondi. Lgliz katolik ped fos, tjenbwa neg la ped fos, Bondi-Kouli a ped fos (abo dpi s lann 80 an, ni moun ka chach vir bay balan). Sel rilijion ki ni an fos toujou, nan pyi an nou, s jistiman s tala ki paret apr s lann 1950-60 la : rilijion pwotestan (alvantis, vanjlis, batis, Tmwen Jhova kisasaysa). Konmva s rilijion-tala sti o Zta-Zini, konmva s past antiy a fm adan pyi-tala, yo ka difiz adan pep antiy ek guiyan a menm riprzantasion Djab-la ki s Mritjen-an ni an : tala nou p w adan d flim kon The Exorcist
Kif, l nou ka pal di zimaj Djab la nan sosit kryol la, fok nou sav di ki lpok nou ka pal, ki krey sosio-etnik nou ka koutviy ek soutou ki larel riliji moun-la ki ka pal di Djab-la ni. Jdi-jou, larel riliji pa liann pi apartnans sosio-etnik ank kon an tan lontan : an Kouli p an krtien fondamantalis menm manni an Neg p ka suiv Maymen. Ek an Btj p ka kw adan tjenbwa ek frkant tjenbwaz al-pou-vir. M. Desroches (1996 : 53) ka di nou kon sa :
Il nest pas rare de voir des Croles recourir aux services du prtre kouli que ce soit pour obtenir une faveur que le sorcier martiniquais (le quimboiseur) na pu leur accorder, ou encore pour les dpartir dun mauvais sort jet par ce dernier. On attendra plus exactement du prtre kouli les recettes de lantidote ncessaire lvacuation du mauvais sort jet par le quimboiseur. Dans ces moments, tout se passe comme si les Croles reconnaissaient au culte indien, un certain pouvoir, mais nanmoins tranger leurs pratiques.
5. 2. DJAB-LA SE AN BEL BETJE
Kon nou za wy, rilijion katolik la, avan menm ki Kristof Kolon t dbatj lAnmrik, t ka dkri Djab-la kon an kryati ki nw. Sa pa t vr adan s primi lpok kristianiz-la, men l ou vw lEwop adopt rilijiontala ek koumans goumen kont Mizilman (ki yo t ka kriy l Mow ), soutou l s tala vini otjip lEspay, fidji Djab la pwan an koul lapo : i pwan koul lapo s Mow-la, ki fons, ki kako. Kontel, adan an pies tyat kon Otlo ta Shakespeare, met-pies la, ki s an Mow, toujou t riprzant kon an moun ki nw. Nan lpok-tala, lEwop pa t ka f difrans, kon jdi-jou, ant moun nw menm (Afritjen ka viv anba dz Sahara a) ek moun ki bren, ki kako (Arab, Mritjen di Sid, Zendien kisasaysa). Dpi ou pa t Blan, dpi ou pa t Niopen, ou t nw. Ek ki ou t Mizilman (kivdi ka kw adan yon sel Bondi) ki ou t animis, ou t riprzantasion a Djab-la nan imajin krtien an. L nou ka ekzaminen zimaj riliji dpi an tan Mawayen Aj, nou ka w ki Djab-la dsinen kon an kryati ki ni an lapo nw, d kn nw asi tet ay, an gran latj nw tou ek zi wouj, an tridan nan men ay. S zimaj-tala s misionn katolik la difiz at l Zantiy, s li yo chach pwofond nan tet s djouk afritjen an (ti yo t konvenk yo, kon nou za w, ki Bondi t modi ras-yo davw yo t dsandan a No). Men pies pep pa ka kit an lot mty anba lopsiony san raji : i pa blij ryaji fizikman, i pa blij lv gawoul, bril kay Met-la oben tjwy. Li kapab ryaji an manni sikolojik tou. Kivdi i p mt doubout (san menm i toujou konsian di sa) an rzistans sikolojik, i p dtounen pawol Met-la, i p tounen yo an manniy. D sten moun adan pep koloniz a p ped tet-yo, yo p vini foudok ek, kon nou k vw adan dkatman-an ki ka pal di Djab pi maladi-tet foudokri133-tala t an kalt rzistans tou, an manni rifiz asimilasion-an, an manni rifiz vini kon Met-la, rifiz adopt kiltiy. Sa pa tonan ki adan imajin kryol la, kisiswa adan imajin sosial la kisiswa adan imajin s kont-la, Djab-la pa ka paret pies kon an moun nw. I pa ka koresponn an pon jan a riprzantasion katolik la nou sti dkri la. Adan an wouchach nou t mennen pi an fonsy komin Baspwent (rjion N-Atlantik Matinik), ti nony s Bati, mi sa i ka di nou :
133 Folie.
KESION : Men l an moun l obtienn lajan, ki manni i ka f ? Ki kot i ka vry moun-m a ?
BATI : Non, l ou l ni lajan, ou ka pas pa Satan, pa lamaji nws an bagay ki toutafetman difranal moun-lan l ni lajan, i ka f an serk, i ka f aplasion. L moun-lan f aplasion, ou k w tout manni ou w Satan, s k an bel Btj. An btj toujou d blan.
KESION : Man toujou konpwann Satan t an Neg nw ?
BATI : Non An bel Btj (s nou ka souliyen)
An fonsy, kon nou sav, s an moun ki ka travay kol-kol pi lanm : sy ka fouy t pou f tonm ek kavo, sy ka dsann sertjez nan fon tou-a, sy ka bril zo ansien moun-m pou sa libr plas adan tou-a, sy ka pwopt, bali ek dl flri senmiti-a. Kivdi pa ni moun ki pi bien plas adan an sosit pou palw di konsepsion lanm ti moun ni adany. L Jan-Ba ka di nou kon sa : Djab-la s an bel Btj i sav sa i ka di. S pa pawol initil ki la. Day, esprsion-tala bel Btj pa toutafetman ngatif oben dvalorizan l nou bien gad : mo bel la za ka montr nou ki Djab kryol la pa an kryati ki led kon Djab krtien an, s pa an kryati ti wy ou wy ou ka pwan p ek ou ka kouri-sr. S an bel moun Dziem bagay, s an bel moun ki ni lapo blan Adan an sosit kon ta nou an ti, siek dy siek, yo apwann moun ki koul-tala sy ki pi bel, sy ki sipri pas nenpot kiles koul, mo Btj a pa toutafetman ngatif non pli. Day, l nou ka pwann sten kont kryol, nou ka w ki Djab-la, l i l may pi an fanm, i ka paret douvan lapot kay manmany abiy an blan v an chapo blan anl tet-li. Souvanman prtandan-tala s an Btj. Kivdi i s an kalt Bondi Men an menm tan, toupannan i bel, toupannan i blan, toupannan i ni tout kalit moun p anvi adan an sosit kon sa, i s an slra, an kryati ki mov. I s Satan, Lisif oben Belzbit adan menm balan-an. Ki manni nou p konpwann dkontwolay-tala ? An dokt-tat ayisien, J-C. Dorsainvil (1975 : 36) ka ba nou lespikasion fnomenn-tala :
Le colon, le matre, incarnait pour lesclave la plus haute ide de la puissance et de laction. Logiquement, il ne pouvait concevoir le Dieu unique des chrtiens, par analogie et par surlvation, qu travers le sentiment de crainte ml dadmiration que le colon lui inspirait.
Nou s p kw ki jan-vw d-b134 tala, s bagay ka dat di lpok ladjoukann oben lpok labolision, ek ki, jdi-jou, i pa dj valab ank pis, dpi l Matinik, Gwadloup ek Guiyn vini Dpatman fwans lot b dlo (nan lann 1946), sitirasion rkolonmik boul pep-la mofwaz anlo. Epi zaf
134 Ambivalent.
skirit sosial la, alokasion ba fanm ka liv yich-yo tou sel, alokasion pou chom, 40% lajan an plis ki an Fwans pou s fonksionn-a, pi rivalorizasion toutwon-lat zimaj Neg la (kontel Black is beautiful s Neg mritjen an) kisasaysapouvw krey-sosial btj a anl krey s moun-koul a vini pi flgd ki an tan lontan. Day, konmva sistenm bitasion kann-lan kalpat an finisman s lann 1960 la, Neg pa anba lopsion Btj ank, menm si Btj rikonvti k-yo adan konmes loto, sipmarch kisasaysa ek yo ni anplway neg. S anplway neg tala ni sendika ki f ek pies Btj p pa ba an Neg an biy-pa-lapenn135 an manni blip (kon an lpok bitasion) kivdi san i ngosi pi s sendika-a. Kidonk nou s p kw ki rilasion ant Neg ek Btj ek soutou jan Neg ka w Btj chanj. Sa pa vr pies kon an antjet M. Giraud ( 1979 : 112) f adan an lkol Lanmanten (Matinik), nan s lann 1970-la, ka montr :
Limage du Blanc scarte galement de larchtype paternaliste du bon patron. Si pour le Mtropolitain les jugements sont nuancs, beaucoup dlves affirmant quils peuvent tre gentils mais aussi prtentieux voire mme pour certains racistes ils sont entirement ngatifs en ce qui concerne les Bks pour la majorit des lves : les Blancs croles sont dcrits comme mchants hypocrites prtentieux et mprisants qualificatifs qui visent manifestement leur attitude ddaigneuse lgard des gens de couleur. On les traite galement de dgnrs (allusion faite aux consquences que provoquerait lendogamie constate chez les Bks ).
Nan fondok-lespri yo, s moun-koul a, soutou s tala ki tini mwens ldikasion an, ka asosi lariches s Btj-a pi konmes pi Djab. Ba yo, lariches-tala pa natirel an pies kalt manni. Mi san an moun Larivi-Sal (komin li-Sid Matinik), ki travay kon arim anl bitasion Jnipa jik an 1957, rakont nou (i t ni 74 lann anl tet-li :
Yo ka diw kon sa Btj pli malen ki Neg depuis que le monde est monde 136. S pou sa i anwo ek Neg-la anba. Gran-papa mwen t enmen rakont tiyich-li an kont ka espitjw ki, an jou, Bondi f kriy Btj, Milat pi Neg nan paradi pou sa rimet yo an kado. Btj-a kouri-al, Bondi bay an tou piti ti bwet. S lariches ki t adany. L pi lajan Milat-la, ki toujou ni ganm an ky, pwan tany abiy ky, losionnen fidjiy, mt an bel pannama anl tet-li. L i riv, Bondi bay an bwet ki mwayen. S lentlijans ki t adany : an pot-plim pi an lankriy. S pou sa ni tou sa Milat ki dopkt, avoka oben pofs lkol. Kantapou Neg-la, misi s an moun ki sitelman sanfout, ki i toujou ka viv kon an oiseau sur la branche 137. Kif misi riv dnidy an paradi I t rt nan chimen ka tjuiyi mango, ka f koul dy lavandez, ka
135 Lettre de licenciement. 136 En franais au cours de lentretien. 137 Idem.
pwan lablag pi konpy. Bondi bay an gran-gran bwet. Neg-la koumans sot-mat, i koumans dans lakalinda. Haa Si bwet-la t gwo kon sa, s ki i dwet t foulbak pi lajan. H-h L i ouv bwet-la, an patj pel, tridan, madjoumb, bagay kon sa, anni dvid at-a S travay Bondi t mt adan bwet-la bayMi s sa gran-papa mwen t ni labitid rakont nou. I toujou t ka pri dy nou l nou t ka tad vini f kchoy bay. I t ka djl an k-nou :
Si Neg ka travay kon bef, s pa lkoz ni Bondi ni Djab Bondi t ba Neg-la chansli, misi gat chans-tala, enben zaf tjouy atjman
Ptet Bondi t rimet Neg-la an gran tjes ki t ni zouti adany, ptetmen an bagay man sav, s ki Djab-la ka mach lanmen nan lanmen pi Btj. W, papa Man pa ni sosialis, ni kominis, ni flanmason, ni ayen ek man pa rayi an Btj pas psonn, men man travay trann-sis lann ba an gran Btj Larivi-Sal, man p diw man konnet yo asou le bout des doigts 138 !man t ka f konba kok adan an pit ki at Fon Koulis, nan komin Sentespri, ek bet-mwen t ka bat f. Man p diw__s pa bat man ka bat lestonmak-mwen, non !__man p diw ki dl man t p genyen 100.000 fwan-120.000 fwan139 adan an sel lajounen. L patwon-mwen, Btj-a, i vini apwann man t an metkok, i f oti mwen__man ka chonj sa bien : s t an dimanch bomaten__, i di mwen kon sa :
Kouzen-mwen Frdrik kit an p kok panyol ban mwen, man pa dj konnet ayen adan sa, ou pa s voudr otjip di yo ba mwen ? Ou s p f yo bat
Pou tout bon, kouzeny t vini m ni yonn-d mwa di sa ek misi t ni rpitasion enmen konba kok. I t jaja konba kok I t ka genyen bel kok ki sti nan pyi panyol kontel Tjiba, Bnzwel, pyi kon sa, ou ka wOu ka konpwann bien ki man pa t p rifiz pwopozision Btj-a Oli man t pt ren-mwen tout lasent-jounen ka ranj patj kann nan kabour, man t simi otjip di kok Btj-a bay. Men w man w s kok-li a, man rimatj t ni an tjak : s kok-la pa t kok panyol, s kok kryol ki t la. Kok kryol pa ka bekt f kon kok kryol Sa ki t pas s ki avan i t trap lanmoy, kouzen patwon-mwen an, misi Frdrik la, i t vann tout s bel kok panyol la i t ni a. Sa i t kit ba patwon-mwen, s anni kok ti rasKif, man sy f sa man t p pou apwann yo goumen men man t ka ped tout konba-mwen. An tan-tala, Btj t ka pay gwo-gwo lajan adan pit. Yo t p f d miz estwdin : 500.000, 600.000 fwan140 dl. Pres tout Btj t ni kok ka bat adan pit, soutjou Btj li-SidBtj Lanmanten, Fanswa, Sentespri, Larivi-Sal, s kot-taaL patwon-mwen w s ped man t ka ped lajany, i pa lv gri kont-mwen kon man t ka krenn. Piespa I di mwen s an Milat GranBou141 ki t ni af pi papay, an af ki t mal pas, ki t voy an tjenbwa anl s koknou an. L man tann sa, man rt estbkw Man pa t janmen konpwann ki Btj t ka kw adan zaf tjenbwa. S yo primi ki t adan tout kalt lanmes katolik, lab Larivi-Sal a t ka jik manj kay-yo l-dimanch, madanm patwon-mwen t ka f lsision ba s ti Neg bitasion-an. L ou w patwon-mwen di mwen, s tjenbwa yo voy dyy, man pa ryaji. Man pa t k pt ri an mitan fidjiy, non !L i w man pa ryaji, i vir di mwen kon sa, toujou sri kon an tet pen rasi :
Man pa p tjenbwa Btj pa p tjenbwa !Sa Milat-tala konpwann ? Man k fy rt an kot, i k sav
138 Idem.
139 Anciens francs (soit lquivalent de 10.000/12.000 nouveaux francs ou euros).
140 Anciens francs (lquivalent de 50.000/60.000 nouveaux francs ou euros).
141 Grand-Bourg, quartier principal de la commune de Rivire-Sale.

Man pa fann tet-mwen anl pawol-li. Man konpwann s t bat lestonmak-li misi t ka bat lestonmak-li. Men an bagay ki t asir, s ki Btj-a t mt anlo lajan ta bitasionan adan zaf konba kok ek, rkolonm-lan, an Btj-griyav ki t rayi pit, vini oti mwen b kay-mwen pou di mwen konmkwa s mwen ki lot sou w yo pa t ni sifizanman lajan pou genyen langr pou sa mt an t-a. S t an menm lpok-la ti Btj t ka ladj kaka bef pou mt langr chimik. L ou w s t kaka bef, man t ka anni anboch an dizenn ti-bann, man t ka mand yo ay ranmas sa an savann. Nou t ni an ti ranga ti nou t ka antrpoz fimi-tala. Men silon sa enjni agwonom t di, i pa t ni as fos pou pmet s nouvo model kann-lan lv. Yo t fini mt an nouvo model kann an pyia, Big Tana yo t ka kriyy, ek i t ka mand an langr espsial ki ni fosfat andidany. Kif nou t blij genyen langr chimik la atjelman Man pa rt rponn rkolonm-lan. Zaf Btj pa zaf Neg. S pa t mwen ki t mand patwon-mwen an otjip kok-djenm li bay ek s pa mwen ki t ka diy ki wot lanmonn i t pou pay. L ou w sanmdi aprmidi t pwan, i t ka f kriy mwen, i t ka di mwen :
Bon, ga sa Ou k miz 70.000 fwan142 anl Bekann pi 120.000 anl Lalimi
Man pa t ni ayen pou diskit. Man t ka pwan lajan-an, man t kay nan pit pi s kok-la pou f yo bat, s tout !Men rkolonm-lan t fout ni rzon : bitasion-an t ka pati pa tet. Dl, l lapey t riv__an tan-tala, yo t ka py s ouvriy agrikol la chak simenn__, enben pa t ni as lajan pou sa rgl tout moun. Btj-a t ka rt dw d sten Neg An sitiyasion ou pa t jenmen w pies kot. Jik ni yonn-d koup kann ek milti ki t boufi pi sa, ki pwan zaf-yo, yo chap travay asou dot labitasion. Kif, man pwan kouraj-mwen deux mains 143, man dsid pal ba patwon-mwen. Man poko t fini pal, i pt ri. I rt i di mwen kon sa :
Sanmdi-tala nou ka vini milion
Jou sanmdi-a, i rimet mwen 30.000 fwan selman. I pa t p miz gwo lajan ank. Enben, man ka diw an ti bagay : man t mennen yon sel kok, kok-la f twa konba, i genyen yo tout ek man dvir w Btj-a pi 260.000 fwan144 an lanmen-mwen, gason.
260.000 fwan Lasimenn apr, pli bel ank : man doubl som lajan-tala. Psonn pa t ka konpwann ayen. Adan s pit-la, s vi Neg-la t ka f bwi kouri konmkwa man t ka travay pi Djab-la Yo koumans mfi di mwen. S arbit-la t ka gad es zpon s kokmwen an t ni pwzon. Yo t ka rannifl yo pou w es man pa t losionnen yo pi tjek ben-fyaj, bagay kon sa. Bitasion-an vir pwan balan ek psonn pa touv ayen pou di ank. Menm rkolonm-lan t ka griyen ba mwen dlenben, ou l sav sa ki pas, Btj-a, patwon-mwen an, i t ni vi liv ka li Wi, s an tjuizini ki t ka travay lakay-li ki di mwen sa. Man zel t ka pwopt chanm-li ek an jou, i bit asou an liv yo ka kriy Le Grand Albert Liv-tala t sr anba kabann Btj-a I asir mwen di di jou i jwenn liv-la, i koumans ka vy Btj-a ek an jou-osw, i wy ka li liv-la haute voix __fanm-li ek timanmay-li t dsann lanmes Gran-Bou__ek i t ka f gran jes, an bouji limen asou an tab ki t kouv pi an dra nw. Men s pa tout, man apwann tou ki Btj-a t ay f syans kot an malfent ka rt La-Potri, an karti komin Twa-Zil. Yo t ka pal di boug-tala nan tout li-Sid ek moun t ka sti wy, asipar, jik Trinit ek Wob. Ki manni man riv sav sa, s ki niv madanm-mwen t trap an bles ki pa t l djri pies. I t mont adan an pi zaboka pou tjuiyi zaboka ek i t chap-tonb at-a. Bles-la t ka fy si-telman mal ki i t blij rt kouch tout lasent-jounen. Chak l i t
142 7.000 nouveaux francs (soit euros)/12.000 nouveaux francs (soit euros).
143 En franais au cours de lentretien.
144 26.000 anciens francs (soit euros).

ka sy doubout, i t ka pliy an d afos boudeny t ka fy souf. I w plizi dokt men yo pies-la pa f ayen bay. Al, manman ti boug-la pi madanm-mwen, yo dsid ay w malfent La-Potri a. Man pa t dj dak pi sa, man pa boug ka migannen pi s kalt sitwayen-tala, men s pa t yich-mwen non pli. Madanm-mwen t di mwen :
Si ou ni an rimed ba Edmon, bay li, tonnan-di-di Ou pa l nou ay w syansi, men wou, s pa ayen ou p f bay
I t ni rzon. An jou-osw, pa kot wonz- di sw, yo pati pi tibolonm-lan ab an kabour, yo menneny ba malfent-a. Yo vir kot twa z di maten. Magr man t las bon las, man pa al dmi jou osw tala. Man rt la ka atann yo. L yo ritounen, tiboug-la t ni l sa ki t pli dj. I pk t ka riv doubout nowmalman, men i t ka di ki boudeny t ka fy mwens mal ki avan. L manman-an pi tibolonm-lan pati lakay-yo, madanm-mwen di mwen an ti manni lasr-sviet :
Ou p k kw mwenou toujou konpwann man ka di btiz, men sa man k diw la s lafwanch-vritdivinen ki moun man bit anly lakay syansi-a ?divinen
Man soukw tet-mwen. T ni sitelman moun ki t kay ora misi, ki manni man t p divinen ? I vir di mwen :
Man wman w patwony Wi, Btj-a li-menm !S pa blag man ka rakontw la, non. L syansi-a fini pi nou, i mand nou sti pa an lapot dy kay-li a davw t ni dot kliyan ki t ka atann an lapot douvan an. Men man t kit an zaf sak anl vranday la, kif man f lantoun kay-la ek ki sa man ka w nan d grenn koko-zi mwen ? Ki sa man ka w ? Btj-a !I t abiy tou d blan, i t ni an konpl blan anly pi an kravat blan tou. Man sot Fidjirw ki man pa ay pwan sak-la anba vranda-a
Ou ka w, l yo ka diw s anni Neg ka f tjenbwa, sa pa vr pies. Patwon-mwen an, i t ka f lanmaji Blan-Fwans pi Le Grand Albert ek, an menm tan-an, i t kay w an malfent neg. Sa ou p konpwann adan sa, non ?
5. 3. ANGAJMAN EPI BETJE-A/DJAB-LA
An plis di manifest ky, di aparet anba difran fom, kon nou k w adan dkatman-an ka vini a, Djab-la ka tabli an liannaj ki espsial v sten moun : s sa yo ka kriy an angajman oben an lakday. Nou poko k pwofond nannan lakday-la men nou k f an ti tid asou mo angajman -an li-menm, pi ekzaktiman asou mo angaj -a ki ka dsiyen moun-la ki pas lakday-la pi Djab-la. Kon nou sav, adan listwnou, t ni twa model angajman ki fet : angajman kolon fwans okoumansman kolonizasion-an (1640-60) ; angajman fs Neg lAfrik (1660-1834) ; angajman Zendien ek Chinwa apr labolision ladjoukann (1853). Annou tidi yo yonn dy lot :
__l s kolon w yo t ka ped tan-yo ka chach f s Karayib-la travay ba yo, yo dsid f vini Blan-Fwans ki yo t ka kriy angaj S moun-tala t ni an lot non : s 36 mwa yo t ka kriy yo tou. S t, laplipa adan yo, pyizan madjendjen, artizan pov oben moun ki t trap poblenm pi lajistis. Ba yo, lAnmrik t ka riprzant an chans sti adan lanmiz-a yo t ka lol adany lan. Men yo t ka riv kot-tala pi an lanmen douvan-an lanmen dy : yo t ka vann fos travay -yo ba Btj ki t ja enstal dpi anchay tan ek ki t ni t ki ta yo, t ti yo t ni tit pwopriyt aprzavw yo t fini pi ras s natif-natal145 karayib la. Nou p kriy s angaj-a Blan pov. S yo primi yo mt ka travay nan chan kann, ka koup kann, ka travay nan soukri146 ek distilri. Kontra-yo t kl : yo t ka travay dri ba an plant ek sou w yo t riv dpas tan kontra a (kivdi 36 mwa), yo t ka trap an mso t ki ta yo, yo t ka vini pwopriyt tou. Silon sa listw ka apwann nou, laplipa s angaj-a pa t ka riv tjenb lapozision. Yo t ka m avan davw klima twopikal la t two red ba yo, davw yo t ka trap tout kalt vi maladi (kontel lafiev jn) oben, dl, yo t ka lv gawoul kont s plant-a ek yo t ma mawonnen. Pa dj ni anpil difrans ant an angaj blan ka riv at l Zantiy an 1660 ek an djouk afritjen ka riv an menm dat-la : yo tou l d-a t ka svi djouk ba s Zabitan -an (s primi Btj-a) kon A. Oexmelin, an angaj, ka rakont nou (1990 : 24) :
on nous exposa en vente aux habitants. Nous fmes vendus chacun trente cus, que lon payait la Compagnie : elle nous obligeait servir trois ans pour cette somme, et pendant ce temps-l, nos matres pouvaient disposer de nous leur gr, et nous employer ce quils voulaient. Je ne dis rien de ce qui a donn lieu mon embarquement, suivi dun si fcheux esclavage.
Day, mi kon sa yo t ka trt yo, kon Oexmelin (1990 : 73) ka f nou w :
Un habitant de Saint-Christophe, nomme Belle-Tte, qui tait de Dieppe, se faisait gloire dassommer un engag qui ne travaillait pas son gr. Jai entendu dire ses parents quil en avait assomm plus de trois cents, et il publiait quils taient morts de paresse. Un saint religieux lui ayant fait quelque remontrance ce sujet, il rpondit brusquement quil avait t engag et quil navait pas t pargn ; quil tait venu aux les pour gagner du bien et que, pourvu quil en gagnt et que ses enfants allassent en carrosse, il ne se mettait pas en peine daller au diable.
Pi red ank, Oexmulin ka rapt nou istw an Fwans ki t pov kit pov ka al ek ki t apwann ki gasony t genyen bon soumak at l Zantiy. I f an angalman lakay an marchan ti gason-an t ba lajan pou acht moun bay. Enben, ki sa gason-an f, i vry papay travay kon nenpot kiles angaj ek rakontaj-la ka bout kon sa :
145 Autochtone. 146 Sucrerie.
et comme il nen faisait pas autant que les autres, il nosa, la vrit, le battre, mais il le vendit un autre habitant, qui, sachant ce quil tait, lui donna de quoi vivre et la libert.
Konmva Oexmelin t an angaj, kon i pwan f li-menm, nou s p kw i ka bousouflou147 men P Labat, ki, li, t an lab katolik__kidonk an moun ki t ni an pozision bel-neg148__ka rikonnet sa tou (1972 : 26) :
On les appeloit engags. Ctoit, comme on voit, une espce desclavage qui duroit trois ans. Au lieu que ceux qui avoient pay leur passage, et qui avoient amen avec eux des engags leurs frais, se nommoient habitants, et faisoient ce quon appelle des habitations
Kon nou ja w, primi Mawon ki t ni lakay-nou, s t Zendien karayib. Dziem konpanyi Mawon an, s tBlan-Mawon, avan menm Negmawon. Nou ni tmwayaj istorik asou Blan-Mawon ki rfiji k-yo anpami s Karayib-la ek ki pa jen ritounen viv adan lasivilizasion Kidonk lavi an angaj an 36 mwa abo lapo-yo t blan, t an lavi ki t red, ki t mizrab. S t pres an lanf ek pa ni anpil adan yo ki riv an bout a kontrayo ek ki vini pwopriyt. Finaldikont149-la nou p tir di sa-a, s ki dpi lpok-tala, koumansman 17 siek-la, mo angajman ek angaj t ka ranvoy a mov bagay, mov lavi. Sa t l di travay pres pou ayen ba an Met ki pa t menm rikonsan ek, dl, ped laviw avan dir a kontra aw t fini. Biten-lasa, fok nou mt an liannaj, adan imajin kryol la, v lakday-la ti an moun ka pas pi Djab-la kont pwop nanm-li oben pwop ky oben, an menm balan-an, pwop nanm-li ek pwop ky. L ou t angaj, menm l ou t Blan, s kondir ou t vann kw ek nanm-ou ba an plant.
__apr gataj150 angajman blan an, s plant-a ek Lta fwans batj adan zaf genyen Neg an Afrik pou travay adan kann-lan. Sa vr ki s djouk-la pa t ka siyen pon kontra, sa vr ki yo t ka voy yo al lAnmrik san mand yo es yo t dak (pi konplosit yonn-d wayom afritjen day) ek sa vr ki, anfwa yo t riv asou bitasion-an, sel bagay ki t p tir yo la s t lanm (ek pi ta, mawonnay). Men nou p konsidr sitirasion-yo kon an angajman fs An angajman fs pou lavi. Adan tout angajman, ni d b : ni kontraktan-an ek ni kontrak-a. Nou p konsivw ki s kontrakt-a (s Btj-a) t kanmenm prvw plizi chimen-sti151 ba s djouk afritjen
147 Exagrer. 148 Privilgie. 149 Conclusion. 150 Gchis. 151 Issue.
an. Dab-pou-yonn, s djouk-la t p racht libt-yo nan lanmen s met-la. S bagay ki toujou fet ek sa koumans dpi dzienm lanmwati 17 siek-la kivdi bonn-bonn. Anni chonj ki jan P Labat, ki vini Matinik an lann 1694, t gri bon kalt gri a, davw an Neg lib ki t ni pwop kannoy t mandy twop lajan pou f an vryaj ant Karb ek Sen-Pi. Mi sa i ka di ( ) :
..
Kivdi abo P Labat t an Blan, abo i t an plis an lab adan an lpok ti Lgliz katolik t f, abo nou t adan an lpok ti ladjoukann t ka pwan bel balan, i pa t p opoz an Neg mandy gwo lanmonn pou fy vryaj. Sel bagay i t p f s t gwonyen Kidonk an Neg t p sanbl, jou apr jou, sifizanman soumak pou racht libty m s Met-la t p afwanchi yo tou. Sa pa t sitelman ra kon nou ka kw jdi-jou. Sou w Neg-la t swen Met-li ek djri tjek maladi i t ni, sou w Neg-la t riv tenn an dif ki t ma minas bitasion Met-li oben sou w i t trayi tjek Neg-mawon oben end Met-la trapy, Neg-tala t p trap afwanchismany. Kod Nw -a t ka jik prvw, adan artik IV li ki Met ki t ni pas 20 lann asou tet-yo t p afwanchi djouk-yo par tous actes entre vifs ou cause de mort, sans quils soient tenus de rendre raison de laffranchissement Pi f ank, i t ka prvw tou afwanchisman ofwamenm tout Neg ti Met-li t fy lgat inivsel li, ekzkit testamanty oben tit timoun-li. San kont ki anlo Btj t ka f mannev pou ngres kontibin-yo ek yich milat yo t trap libt-yo. E. Hayot (1971 : 13) ka kri asou sa :
Ces liberts illgales, mais confirmes par le temps et les actes dtat-civil, provoqurent une augmentation telle du nombre des libres que Levassor de Latouche et Lemercier de la Rivire ordonnaient le 1er septembre 1761 que tous les Mamelouques, Mtis, Multres, Ngres et gnralement tous les gens de couleur de lun et lautre sexe, prtendus libres seraient tenus dans les trois mois de remettre les titres primordiaux de leur affranchissement Me Antoine-Toussaint Pedrisson, avocat en parlement, commissaire cet effet pour rapporter et examiner les dits titres et autorisaient ce dernier les confirmer ou les rejeter suivant lexigence des cas.
Kon J-L. Bonniol ka f rimatj ( 1992 : 57) :
aucune socit esclavagiste na tabli de barrire infranchissable entre servitude et libert ; toutes ont install des procdures par lesquelles la libert peut sacqurir. Laffranchissement sinscrit donc en contrarit avec la logique coloniale de sauvegarde, crant des individus qui tiennent aux deux univers, la couleur de lopprim et la libert du dominant.
San kont ki l gouvelman fwans a vini aboli chay-al s Neg-la152 chak l yo t ka pongn on bato ki t ka transpt Afritjen, anfwa s Afritjen-tala t mt pi-yo anl t a l Zantiy, yo t ka vin d moun lib kon
F. Thse (1986 : 107) ka rapl nouy :
Le 1er juillet 1931, le Journal officiel de la Martinique publiait le texte de la loi du 4 mars de la mme anne, loi rpressive de la traite clandestine...Larticle 10 fixait dfinitivement le sort des Noirs saisis :
Les Noirs reconnus Noirs de traite dans les cas prvus par les articles 5 et 9 seront dclars libres par le mme jugement. Un acte authentique de leur libration sera dress et transcrit sur un registre spcial vdpos au greffe du Tribunal. Il leur en sera remis expdition en forme et sans frais.
Sa vr ki pou laplipa s djouk-la, angajman fs a pa t ni finisman, men annou pa bliy ki pou sten adan yo, libt s pa t enki an rev. Annou pa bliy non pli ki tout moun lib pa t Milat kon twop moun ka kw : an 18 siek-la, pres lanmwati krey s moun-koul a, s t Neg nw ; an 19 siek-la, yo t yon ti krey-tala. Ek, anmizi-anmizi, ni sitelman afwanchisman ki fet ki l 1816 pwan, nonm s lib-la vini ka dpas nonm s Btj-a. S sa ki fet an Guiyn ek an Ayiti tou kon B. Chrubini (1988 : 42) ek L. Paquin (1988 : 3) ka espitjy :
. En 1807, la seule ville de Cayenne contenait 1.556 esclaves et 689 affranchis, soit prcisment le sixime du nombre total dhabitants en Guyane. En vingt-cinq ans, le nombre des esclaves urbains a donc doubl, tandis que celui des libres quadruplait trs certainement
. Ainsi la classe des affranchis de Saint-Domingue se composait de noirs et de multres. En 1789, il y avait 40 .000 affranchis en grande majorit multres. De plus, les affranchis multres taient nettement plus nombreux que les blancs et aussi riches queux. Ils avaient acquis leurs richesses en hritage de leurs anciens propritaires et par leur travail acharn. Ils devinrent tellement prospres quils finirent par possder un tiers des meilleures terres et un quart des esclaves.
An plis, nou sav ki anlo Neg, ki pa t ni pon liannaj amikalit v Btj, t ka dbat k-yo pou w ki manni yo t p trap afwanchisman-yo, menm si s t an lespwa-malpapay. Kidonk, adan an sans, yo t ka psivw ladjoukann kon an angajman an angajman fs, men an angajman kanmenm. Ek s pou sa, konmva laplipa s Neg-la pa riv sti adany, yo vini konsidr Btj-a kon an Djab. __apr labolision ladjoukann, s Btj-a dsid f vini travay Zendien ek Chinwa pou sa ranplas s Neg-la adan travay kann lan. S travay-tala t
152 Traite des Ngres.
travay angaj kivdi yo t ka siyen an kontra at Pondichri, Madras, Karikal oben Yanaon (ki t kontw fwans at lEnd) oben Kanton (at la Chin) pou ay travay o Zantiy. An kontra 5 lann ki t ka prvw rapatriman a yo nan pyi a yo l dir-lasa t atenn. Men, la ank, angajman-tala t ka, odpa, pt vi mak lenjistis. Poutji ? Davw anlo adan s Zendien-tala, abo yo t ka m grangou nan pyi-yo (pis lAnglit, l i t kolonizy, t chouboul filaplon rkolonmik li), abo yo t vl viv an lavi ki pi my, yo pa toujou t dak pou chap lot b dlo. Pou-di-vr, rilijion endouis la ka opoz Zendien travs lanm ki nan lang tamoul la yo ka kriy kala pani kivdi dlo nw S pou sa, okontr di pres tout gran sivilizasion (niopen, arab, chinwa kisasaysa), sivilizasion zendien an pa janmen t ni gran navigat ni gran dkouvr. Endouiz-la mt opozision-lasa davw an Endou pa ni dwa pati-kit lat sakr lEnd la ek l i ka m, fok s nan pyiy yo bril k ay. Kon sa i k p trap renkarnasion ay kivdi nanm-ay k antr adan an dot k pou kontini viv : si moun-la t sri, si i t ka respekt pensip a rilijion-la, i t ka renkarn adan an krey-fmen ki pi wo ki tay la ; sou w, okontr, i t f kouyonnadri, i t p rinet an zannimo. Rilijion-lasa ka diw ki toulitan an moun pa risi mennen an lavi ki sen, nanm ay k renkarn san rt jik jou swa i k ay swa an paradi (nirvana) swa an dangpantang. Renkarnasion s an bagay ki p dir plizi jnrasion, plizi siek dkekfwa. Kivdi l an Zendien ka pati-kit lat sakr lEnd la, i ka risk sibi an renkarnasion ki tnel, nanm ay k pas d k an k, kivdi moun-tala k vir viv chak l i m, ek kon lavi s an soufwans, nan jan-vw endouis la, moun-la p k jen sispann souf. I p k jen ay nan nirvana Kidonk s pa t an bagay flouz pou an Zendien, nan lpok-tala, t pwan dsizion siyen an kontra pou ay travay adan an pyi i pa t menm konnet. S pou sa anlo adan yo t ka kalanj ek d sten trafitj angl (oben fwans dl) t blij trap yo pa fos pou mt yo ab bato-a. Dl, s kapitenn bato a t ka envit yonn-d Zendien ab pou bw-manj, yo t ka boul yo ek l s Zendien-an t ka wouv zi-yo l landimen bomaten, yo t ka konstat ki yo t ab an bato ki t ka chay yo al anl gran lanm. Sa vr ni Zendien ki siyen kontra-yo di pwop volont a yo, men ni anlo tou ki yo trennen-al menm jan yo t f pou Neg lAfrik nan 17e ek 18 siek la.
Dziem bagay ki ba angajman-tala an vi fidji, s ki yo manti ba s Zendien-an. Annou pa bliy ki laplipa adan yo s t moun ki t ka apartienn a krey-fmen ki ba, s t d Entouchab, kivdi moun ki pa t konnet li ek kri. Moun ki pa t jen sti di lalinman vilaj a yo. S trafitj-a, ki yo ka kriy mestri nan lang tamoul la, t ka di yo ki l Zantiy pa t lwen, ki i t a 2 simenn vryaj selman di lakot Kowomandel. An lot mantzo yo t ka ba s angaj-a, s f yo kw ki travay-la yo t k f a t k an travay dous kon siwo-miel : tann sik nan soley. Yo pa janmen di yo ki yo t kay koup kann, chay kann, bouw t kisasaysaanba an soley cho, dpi 5 di maten jik 2 z di laprmidi. An twaziem mantzon s ki yo t ka f yo kw ank ki yo t kay genyen bon lajan at l Zantiy aloski l yo t riv anl s bitasion-an, s angaj-a t ka konstat ki s lanmonn-kod yo t ka ba yo. An lanmonn ki t apenn sifizan pou genyen manj adan boutik bitasion an (ki, pi souvan ki rarman, t ta Btj-a tou). Yo pa t vti yo non pli ki kota yo t kay migr a, t za ni an lot pep__s Neg-la__ki t travay t pannan siek kon djouk. Kidonk, an tout sans ou ka tounen, zaf angajman zendien an, ou ka w s an kouyonnay al-pou-vir ki t la. Epi, riv yo t riv at l Zantiy, yo t ka sibi an doub sraj : sraj s Neg-la ki pa t ka konpwann poutji d moun t sti sitelman lwen pou vini f an travay ki yo, Neg, pa t l w an zi ank ; sraj s Btj-a ki t ka fmen yo adan s bitasion-an akondi s t lajol ek ki t ka pij yo dri, ka f yo travay kon bef. S kon sa nou ja w- t ni Karayib-mawon t ni Blan-mwon ( 36 mwa ) ek t ni Neg-mawon enben vini ni Kouli-mawon tou. Kon Singaravlou ( 1975 : 56) ka di nouy :
Si le chiffre annuel des naissances et des dcs peut tre valu avec une certaine prcision, il est beaucoup plus difficile de dnombrer les Indiens vads. Des sources parses mentionnent cependant que de nombreux Indiens fuyaient vers les colonies anglaises : la Dominique et Tridad. Quelques Indiens marrons staient mme vads vers Cuba. Ladministration coloniale sen est mue au point de menacer de peines svres tous ceux qui facilitaient et organisaient lvasion des coolies.
Chinwa, ki t vini (Matinik soutou) an menm tan ki Zendien, konpwann lamenm ki angajman-tala t an chimen-kor153. S poutji anlo adan yo t ka f tet red, t ka rifiz travay, t ka jik bril bitasion dl. Kif s Btj-a di yo pa l w angaj chinwa ank ek s Chinwa-a ki t ja la-a dsann viv an vil kot yo ouv ti konmes. Jdi-jou, dsandan a yo, s moun ki pi rich Matinik, apr krey s Btj-a.
Angajman-an t pou dir 5 lann tou sel, men konmen Zendien ki riv trapy ? Lavi-a t sitelman red anl s bitasion-an ki anlo adan yo t ka trap lanm-yo avan sa. Oben yo t ka dw dwet nan boutik bitasion-an ek yo t blij rinouvl angajman-yo (vir f an dziem kout 5 an). Oben Btja t ka flat d sten, t ka ba yo bel pawol, f yo bel ponmes (kontel, f fanm zendien vini ba yo) pou pous yo a vir siyen an dziem kontra. S kon sa asou pres 25.000 angaj zendien ki riv Matinik ant 1853 ek finisman 19 siek-la, anni lanmwati adan yo selman ki riv obtienn
153 Impasse.
rapatriman-yo. Lot lanmwati-a t bliy rt viv nan pyi-a, kivdi ped lang-yo, ped mes ek labitid-yo (an partikili zaf bril kadav la) ek an final di kont, bokant kilti natif-natal yo pou kilti kryol la. Sitirasion-tala kit anlo bles sikolojik andidan kominot zendien an ki, fok raply, touv ky dni-dy adan lchel koul sosit bitasion-an. Pli ba ki Neg Pannan Neg t ka koumans asimil yo, fwansiz yo, Zendien t ka komans kryoliz yo, kif Neg-la t ni twa londj douvan Zendien-an, ek s anni pa kot s lann 1960-70 la ki Zendien-an riv ratrap ritay vrman.
An final di kont, l nou ka ekzaminen s twa model angajmantala__angajman volont s Blan-an (s 36 mwa a) ; angajman fs s Neg lAfrik la ; angajman dimi-volont/dimi-fs s Zendien-an__nou ka konstat ki pa yonn adan yo pa pt pies kalt rabonnisman154 adan lavi s moun-tala. Angajman-an, ki i volont ki i fs, t l di soufwans, lanmiz, dchpiyaj kiltirel ek riliji, ek Btj-a, la ank, t blij paret, adan imajinyo, kon an Djab.
154 Amlioration.
6. DIFERAN FIDJI DJAB-LA KA PWAN
Celui qui donnna le premier la Martinique le surnom potique de Pays des Revenants songea sa belle patrie comme au pays o lon revient, o le charme indescrip tible de la Nature ensorcelle les mes errantes comme la caresse dune brise, mais il ny songea jamais comme au Pays des fantmes. Pourtant cette Martinique merveil- leuse est en vrit le pays des fantmes. Presque toutes les plantations possdent leurs esprits familiers
LAFCADIO HEARN ( Esquisses Martiniquaises 1887)
Ki nou l ki nou pa l, adan imajin-nou, ki sibi anpil enfliyans krtien an, Djab-la s annonm. Djab-la p pa dot ki an nonm. Day, kon nou fini wy, tradision kryol la ka riprzanty kon an bel Btj. Kivdi nonm-lan ki pli mapipi155 a adan sistenm bitasion an. Men l nou ka f tan pwofond adan s kwayans kryol la, nou ka rimatj ki Djab-la p pwan dot kalt kanman : i p an fanm, i p an moun ki tounen an soukougnan oben an volan, i p an antikri, i p an tet-san-k kisasaysaNou p pa, adan kad ltid-tala, dkatiy chak s difran fidji-a ti Djab-la ka pwan an, men fok nou katjil asou s tala ki pli ptalan156 an. Dab-pou-yonn, fok nou rapl an bagay ki fondal-natal adan sij-a nou la ka ekzaminen an : imajin majik ek rliji kryol la liann pi imajin sosial bitasion an. I s an mso, an zkobel157 imajin-tala ek s poutji sa pa posib konpwann ni espitj sa sa y Ladjables oben dowlis san gad-w lamenm kiles rilasion yo ka antwoutienn pi sosit won-dan-won158 a. S sosit-a, woulaj sosit a, ki biendl ka ba nou lakl-a ki k pmet nou jwenn lespikasion fnomenn ki p paret dwol. Annou gad yonn-d fidji Djab-la ka pwan.
6.1. LADJABLES/MANMAN-DLO
Primi fidji Djab-la ka pwan l ou w i pa an nonm ank, s ta an fanm yo ka kriy Ladjables ek, dl, Manman-Dlo. Ou ka jwenn fidji-tala ki adan kont kryol ki adan kwayans pep la. Ki manni yo ka dkri Ladjables ? Dabou-dab, i s an fanm ki bel, an fanm ki bel kit bel ka al. Ansanm ou gady, belty ka anni fw koki ziw ek ka konm toudiw. Sa ka rapl
155 Puissant. 156 Important. 157 Facette. 158 Global.
nou ki Djab t bel tou kivdi, adan tradision-nou, twop belt liann v modision, v tjenbwa. Twop belt pa natirel. Dziem bagay, s ki s an fanm ki jenn aloski adan larel-konpowtasion159 niopen an, l an fanm bwar pi ssi, i s, pi souvan ki rarman, an vi fanm. Twaziem bagay-la, lapoy blan kivdi i pa nw. Adan sten kont, yo ka diw konmkw Ladjables s an milatres oben an chabin ; dparfwa, s an fanm btj. Adan tradision-tala, kisiswa manni-a yo ka przanty la, i toujou ni zi v ek gran chiv plat160. Ni an lot tradision ka diw Ladjables s an bel Ngres tou, kon L. Hearn (2004 : 168) ka rakont nou :
Personne ne la jamais vue la nuit. Elle apparat au moment o le soleil est le plus haut dans le ciel ; elle savance dans le silence mort et dans le flamboiement blanc des midis immobiles, alors que les couleurs semblent prendre une intensit surnaturelle, alors que mme le scintillement dun colibri la gorge de flamme vivante, dardant a et l parmi les fleurs de la grenadille, semblent un vnement sperctral cause de la grande extase verte o est plong tout le pays.
Elle hante surtout les routes de campagne qui serpentent de plantation en plantation, dominant parfois la mer azure et parfois ombrage par des mornes dont les hauts bois montent jusquau ciel.
Mais elle se promne quelquefois tout prs des villes ; on la parue en plein midi sur la grande route qui surplombe le cimetire du Mouillage derrire la cathdrale de Saint-PierreCest une femme noire, simplement vtue, de taille leve, et dune beaut trange, qui se tient silencieuse, ses regards fixs sur le Soleil
Toutfwazkant, fok nou pa bliy ki ba an moun ki lv adan kilti anglosakson an kon Lafcadio Hearn, an moun ki viv at l Zta-Zini, soutou nan lpok-tala, kivdi an 1887, sa i ka kriy Fanm nw s tout kalt fanm ki pa blan : ngres nw, kapres, chabin, milatres kisasaysaOkontr di kilti lAnmrik di Sid la ki ka distendj ant Blan, Moun migann ek Neg, kilti-tala ka rikonnet anni ki d ras. Tou sa pou di ki, anba plim Hearn, Fanm nw pa vl di oblijman an fanm ki ni lapo nw. Day, nou ka w sa adan menm chapit liv-li a i ka konsakr a Ladjables la l i ka dkriy kon sa :
Il y a quelque chose de superbe dans le port dune jeune griffonne des montagnes, qui est jolie et qui le sait.
Mo grifn -tala pa ka ekzist adan kryol jdi-jou, men s fminen a grif ti moun Matinik ka kontini svi. An grif s an migan Neg ek Blan ki ni lapo kawouj161, kivdi an moun ki pres Chaben. Kidonk nou ka
159 Tradition. 160 isse. 161 Rougeatre.
bien w sa nou fini espitj a : Hearn ka kriy menm fanm-lan Fanm nw ek Grifn davw nan jan-vw anglo-sakson an pa ni pon difrans ant yo. Pou Gwadloup, C. Lesne (1990 : 64) ka konfirm nou konmkw :
La guiablesse (diablesse) est une jeune multresse dont la beaut envote les hommes ; gare ceux qui se laisseraient entraner par elle, elle les garerait et on ne les retrouverait jamais.
Annou antrs k-nou a Ladjables-la ki ni lapo kl a. Ki jan i ka aji ? Ni d manni ki ka aparet plis ki lzot :
__an jou bomaten, Ladjables ka mach adan an chimen lakanpay, bel wob-li anly (m an wob ki nw kondir i t sti kek lantman !), bouch ay fard, bijou nan kouy. An neg ki ka travay anl dgra162y, ka psivwy ek i ka pres tonb lta afos fanm-lan bel. I ka sispann travay net ek i ka koki ziy anl fanm-lan. S a l-tala, fanm-lan ka fy an bel ti griyen-dan163 ek ka fy sin suiv li. Nonm-lan konm klour at, i estbkw, i pa sav sa pou i f. I ka gad madanm-li ek yich-li ki ka travay by ek ki pa rimatj ayen. Ki pa w pies fanm nan chimen-an I enmen yo, i pa l ladj yo, men an bidim fos ka anni ral boug-la al ek ka blijy suiv Ladjables. Fanm-lan, ki ka kontini griyen dan bay toujou, ka koumans mach vitman-dpch ek an l, yo ka riv adan an danbwa. Epi yo ka jwenn an mn ki wo toubannman, ki red, ki ka mont jik wot siel. Ladjables ka pwan mont san vir gad dy es nonm-lan ka suiv li toujou. L yo f tan riv an ftay164 mn-la, Ladjables ka pt ri__an kalt vi zklari slra ki ka f nonm-lan flichonnen165__ek fanm-lan ka foury an gojet, i ka voltijy anba mn-la. Nonm-lan ka m fwet, kouy ka pt. H. Migerel (1987 : 65) ka kri asou sa :
Celui qui succombe au charme ne manque pas dtre prcipit du haut dune falaise. Quelques rescaps narrent son rire dmoniaque, le voum-tac caractristique de son pas, sa voix nasillarde, quand pris de doute, ils ont allum une cigarette dont la belle crature redoute la fume.
Ki manni pou espitj istw-tala ? Sa i vl di ekzaktiman ? Dapr nou, vdiy kl : fok pa Neg menyen fanm blan. Si ou w i f sa, i ka risk trap bon trablati ek i p jik ped laviy. Entdiksion-tala ka rimont a Kod Nw -a (1685), l ou w s kolon fwans a, ki konmes sik kann lan t koumans anrichi, vini Btj kivdi met a gran bitasion pi an patj
162 Jardin crole. 163 Sourire. 164 Sommet. 165 Frissonner.
djouk afritjen ka travay ba yo. Kon nou sav, avan lpok-tala, kivdi pannan s 50 primi lann kolonizasion-an (1625-1670/80), avan kann-lan t dbatj, Blan pi Neg t ka viv kantkant. Yo t blij viv kantkant. Sa vr ki Neg t anba jouk Blan men yo poko t ni chenn nan pi-yo ek Blan pa t ka f sa yo t l pi yo. Day, kantit Blan ek kantit Neg t pres menm wot adan s zil fwans a ek konmva pa t dj ni anlo fanm blan ki t ka janb losyan atlantik la, bon enp nonm blan t blij viv nan kontjibinay oben may pi fanm karayib, fanm ngres et, pli ta, fanm milatres ek chabin. P Labat (rd. 1972 : 19) ka pal nou di an fanm karayib ki t ka viv pi an Blan ek ki trayi ras-li :
un des Boyez des Indiens, cest ainsi quils appellent leurs Mdecins, persuada ces peuples que les trangers qui staient retirs parmi eux, ny taient venus que pour semparer de leur terre, aprs les avoir massacrs comme ils avaient fait dans les autres isles et dans la Terre-fermeUne Indienne qui depuis a t baptise et nomme Barbe, qui tait en intrigue avec un Franais, vint lui rvler ce complot. On en avertit aussitt les Anglais et les chefs stant assembls, ils rsolurent de prvenir les Indiens chacun dans son quartier. Les Indiens furent surpris et poignards dans leurs lits, pas un nchappa. On peut croire quon avait mis Barbe en sret.
L Kod Nw -a vini pibliy, primi bagay i touv i f, s entdi may ant Blan pi fanm koul. I jik entdi liannaj-kok166 ant Blan ek fanm koul, sitelman ki l ou w an ti Milat t ka n asou an bitasion, lajistis t ka konvotj Btj-a ek yo t ka kondany a py an gwo lanmann. Silon sa d sten teks ka menm di, l s t an Btj-griyav167 ki pa t p py lanmann-lan, yo t ka mt an f cho anl ponm-fidjiy pou dsinen an fl lis.
Kidonk l s Blan-an tounen Btj, pa kot finisman 17 siek-la, ek yo koumans f vini anlo fanm blan, fok yo t touv an monyen potj yo di s Neg-la. Tou l jou, s fanm btj a t ni kontak pi Neg anl s bitasionan. Pa pi s tala ki t ka djoubak adan s pies-kann lan men pi s tala ki t ka travay adan kay Met-la : tjuizini, kondikt tilbiri, gason lakou, mizisien kisasaysaS Neg-tala t ka riprzant an danj nan zi s Btj-a ek fal t opoz yo ni pies rilasion pi s fanm blan an. Sel rilasion yo t andwa ni, s t obyi s lod-la s fanm-tala t ka ba yo a, s tout. Zanmitay pa t pou dkat168 ant yo, diskision pa t pou fet, rigoladri pa t pou woul ant fanm blan ek Neg. Si ou vw an Neg t kit yo sirprann li ka sikr zowey an fanm blan, i t ka risk yo tjwy. Kidonk msaj ljann Ladjables la kl kon nou za diy : dfann menyen fanm blan an
166 Relation sexuelle. 167 Petit Blanc. 168 (se) dvelopper.
Toutfwazkant169, fok pa nou w ayen ki asp rasis reg-tala. Sa vr ki i fondas170 asou an larel-lid ki rasis (ki t ka jistifi ladjoukann) konmkw Neg s an ras ki enfri ek Blan s an ras ki sipri. Men ni an jistifikasion sosiolojik tou : krey-sosial s Btj-a, anfwa konmes sik kann lan koumans rapt yo bon lanmonn, vini senk fwa, dis fwa, san fwa pli piti ki ta s Neg-la. Anni chonj ki chak bato chay-d-neg171 t p dbatj ant 200 a 300 djouk nan pyi-a Kidonk si krey s Btj-a t l sirviv, fal i t mt an lalinman red-mato172 ant li pi krey s djouk neg la. Kivdi fal pa t jenmen pmet ki Neg ki Milat may oben f yich pi fanm blan. Lalinman-tala t sitelman red__s may-fmen173 ki nony__ki menm l ou w an nonm t pres blan, t ni apochan 80% san blan nan venn-li, li non pli, pa t p janb larel. S kon sa krey s Btj-a risi przv ky abo pirt rasial la i ka dklar i ni a, s an baboul174
___dziem manni Ladjables ka aparet, s adan dlo larivi. A l-tala, yo ka plis kriyy Manman-Dlo Yo ka jwenn li atrav tout bannzil karayib la ek yo ka kriyy Mamy-wata adan s zil anglopal175 la. An tan lontan, l dlo larivi t kl ek soutou pwop toujou, moun ki t ka dplas, kisiswa a pi oben a chouval, t ka rt bw dlo adan s larivi-a. Yo t ka djokoti176 ek yo t ka pwan dlo-a pi men a yo pou sa bwy. Ek s toupannan yo t ka f jes-lasa, yo t ka psivw an bel milatres, zi v ek gran chiv, lonj nan fondok dlo-a, ki t ka griyen ba yo, f yo ti zi-dou ek sin rijwenn li. I t sitelman bel ek i t ni sitelman chamantiz177 ki s vryaj-a pa t kapab rzist : yo t ka ltjt178 nan dlo-a. Men anfwa yo t riv b bel Milatres-la, i t ka anni trap yo pa kol ek i t ka ny yo net-pwop. C. Lesne (1990 : 64) ka przis nou ki an Gwadloup :
Elle se contente souvent dun peigne pour sa longue et merveillause chevelure, mais elle demande parfois limpossible, et sa fureur est grande lorsquon ne peut la satisfaire, elle peut noyer ou changer en pierre ou en serpent, en les touchant du doigt, les malheureux qui elle est apparue.
Kisiswa i s an bel fanm ka mach a pi oben an bel fanm ki lonj an fondok dlo, Ladjables/Manman-Dlo s an kryati ki djabolik : i ka pwan
169 Cependant. 170 Fonder. 171 Ngrier. 172 Infranchissable. 173 Endogamie. 174 Billevese. 175 Anglophone. 176 (s) accroupir. 177 Charme. 178 Plonger.
lespri nonm grmsi belty men s pou f yo ped lavi-yo. Men, abo yo ka kriyy Ladjables, i pa madanm Djab-la, i pa ni liannaj v Djab-la. Day, adan kont kryol, l Djab-la ka woutoun akaz ay, yo ka diw kon sa ki madanm -li ka akyiy, yo pa ka janmen diw Ladjables I ka sanm konsidir, an plis di asp rasial ek sosiolojik la, ljann Ladjables la ka chay, i ni an asp ki liann pi nati179 tou. Adan ljann-tala, nou ka ritouv tout vi prjij kont fanm : fanm anbn, yo tret, yo mantez, yo p fw ped tet-ou, soutou si yo bel. Nou sav bien ki sosit bitasion an t an sosit gwo-koko180 tou. Pou bout dkatiyaj Ladjables la, nou p poz nou ksionan di sav poutji i pa enki an fanm blan, poutji dkekfwa i s an milatres oben an chabin. Lespikasion-an nou p ba asou sa a, s ki anlo fanm koul t madanm-dw Btj-a ek ki misi, toukon pou madanm-mayy, pa t l ki nenpot Neg t vini ek menyen yo. Fok pa bliy ki sosit bitasion-an s an sosit ki patriarkal tou kivdi Btj-a t papa pwop yich-li, papa anlo ti Milat ek Chaben, paren anlo ti Neg, ek, an final di kont, papa vvli181 tout moun andidan bitasion-an. S pou sa, biendl, yo t ka kriyy Papa Btj
6. 2. DOWLIS-LA
Djab-la s an kryati ki p antr andidan k an moun tou, adan ky oben adan lespriy. Oben ki p siyen an lakday182 pi an moun : i ka ba mountala tjek pouvw espsial ek moun-tala ka bay, an bokantay, swa nanm an timanmay, swa pwop ky l i vini m (dl, ky ek nanm-li). Adan dni ka-tala, yo ka diw ki moun-lan ka vann nanm-li ba Djab-la Franck Degoul (2000 : 73) f an bel ltid asou lakday djabolik la at Matinik ek anlo adan sa i matj a valab ba dot pyi kryolopal183 kontel Gwadloup, Dominik oben Sent-Lisi. Mi sa i ka kri :
Lengagement avec le diable ne sopre donc pas selon une unique modalit, mais peut tre au contraire effectu de deux faons diffrentes : soit que lengag choisisse de ne vendre que son me, soit que celui-ci y adjoigne son corps en change des biens consquents
S kon sa d sten moun ni pouvw vini dowlis kivdi yo kapab rann k-yo envizib ak antr lannuit andidan chanm fanm pou f lanmou pi yo.
179 Sexe. 180 Machiste. 181 Symbolique. 182 Pacte. 183 Crolophone.
Nou pa dj konnen ki kot mo dowlis -tala sti. Silon sten dkatiy184 sa t k vini di angl doorless kivdi san lapot (pis pies kalt model lapot, ki an bwa ki an f, pa kapab rzist dowlis-la) men psonn pa asir ki sa timoloji-a korek. Annou gad sa dowlis-la y ek ki manni i ka aji. Dab-pou-yonn, yo sav kiles moun ka f dowlis, yo konnet yo kisiswa nan karti-a, nan komin-lan oben adan imeb-la (si ou vw s an vil sa ka pas). Kivdi ni d moun ki gen rpitasion yo ka f dowlis. Sa ki s moun-tala ? Silon wouchah nou f, sa ra ki an dowlis s an jenn boug oben an nonm ki may. Laplipa moun yo ka akiz yo konmkw s dowlis yo y, s moun ki tini ant 40 ek 60 lann, menm si, dl, ou p jwenn d moun pi jenn oben pi vi ki tranch laj tala. Primi rimak nou p tir di obsvasion-lasa, s ki, an jnral, an dowlis s an nonm ki adan fos laj-li kon yo ka di. I pa enpiok, i pa pov, i pa led. I s an nonm ki nowmal. Dziem rimak s ki dowlis-la s toujou an nonm ka viv li yonn lakay-li. I pa ni madanm ek i pa ka viv v fanmi ay non pli. S an moun ka mennen roun lavi ki solit.
Ki manni dowlis-la ka aji ? Pon moun pa la l i ka mofwaz185 ky an kryati ki envizib men silon d sten moun nou ksionnen, dowlis-la ka pwonons yonn-d pawol majik ki Djab-la montry ek, lamenm, lanvlop ky ka anni disparet. I la, i vivan, i ka w tout moun ek tout bagay men psonn pa kapab wy ank. Ansanm i vini envizib, dowlis-la ka chap, i ka vol kon an zibi, i ka al lakay tjek fanm i za ripr adan karti-a oben imeb-la, i ka antr adan chanm a fanm-la. Dziem pouvw ti dowlis-la ni, s ki i kapab rantr nenpot kot kisiswa kot-a. Pies lapot fmen a kl, pies chenn, pies masonn pa sa opoz dowlis-la f zafy kivdi lonj b fanmlan i chwzi a ek f lanmouk piy. Twaziem pouvw dowlis-la ni a s ki, pannan i ka kok fanm-lan, i ka riv f ki fanm-lan pa ka janmen lv adan sonmey-li. Nou pa ni pies tmwayaj di an fanm ki t k djl an mitan lannuit konmkw an dowlis ka anvioly. Okontr, i ka sanm konsidir fanm-lan ka aprsi vizit dowlis-la, tjy ka bat pi vit, lespirasiony ka pwan balan ek i jis p f kon an chat-pouchin, ka pous ti soupi satisfaksion. Ek s enki l fanm-lan f tan lv l landimen bomaten, i ka konstat rad-di-nuit li chouboul ek i ni grafiyaj anl bray oben katjy. S a moman-tala i ka mt djl at m i za two ta Siek-tan monkonp Dowlis ja foutlikan pis i pa ni dwa kit douvan-jou bary lakay fanm-lan. I blij chap ky avan pipiri-chantan osnon i ka risk ripwan fom-li, aparans fizik nonm li adan chanm fanm-lan. A l-tala, i ka f tout moun rikonnet li. Dowlis-la p pa pwan an ris kon sa davw fok nou sav an bagay : an nonm yo ka akiz i s an dowlis pa ka janmen rikonnet i s
184 Analyste.
185 (se) mtamorphoser.

yonn. Dowlis-la s an moun ki wont ky. An moun p, dkekfwa, rikonnet i s an tjenbwaz men janmen i p k admet i ka f dowlis. Janmen pa
Dowlis-la pa ka otjip di yon sel fanm. Pi souvan ki rarman, i ka antr adan chanm plizi fanm difran adan karti-a oben adan imeb-la. S fanmlasa s toujou jenn fanm ki slibat ek ki pa ni yich. Men sa p riv dl ki dowlis-la ka antr anl an fanm ki may oben ki ka viv an rtaj186. I pa p f lanmou pi fanm-lan abo nonm-li ka dmi by. Asipar, dowlis ka ladj an kalt vap (oben souf) ki ka ba ki fanm-lan ki mariy landmi. Nou fini di ki dowlis-la s an kryati ki envizib men dl ni kchoy ou p w anly, roun sel bet : ziy. Ek zi-tala ni an asp ki partikili : yo bl. Dowlis-la ni zi bl ek sel bagay ou p w anly, s sa Ki manni konpwann sa ? Dapr nou, kon pou Djab-la ki s an bel Btj, lespikasion-an liann pi lavi asou s bitasion-an an tan ladjoukann. Kon nou sav, an tan-tala, Neg pa t gen dwa fm fanmi ek, adan Lari Kay Neg -la (ki an angl mritjen yo t ka kriy NiggersAlley ), nonm ek fanm t ka dmi adan sanblajkay187 ki t spar. D sten plant t ka jik svi d Neg kon talon kivdi pis yo t wo, yo t kosto, bien doubout oben travayan, s Met-la t konpwann ki si s boug-tala t ka akoupl pi ngres, sa t k ba d jenn djouk ki kosto ek travayan tou. Kif, adan kalt sitirasion-tala, anlo djouk t ka pas tout vi a yo san madanm, san janmen mangn pon madanm, bagay ki, an plis di redt188 travay kann-lan, t blij ba yo bon fristrasion. Men s pa tout__ek s la nou ka rivir asou ljann dowlis-la__pis s pa enki neg-talon ki t ka akapar s ngres-la : s Btj-a tou t ka vini svi k-yo an gou-yo adan sanblaj-kay s fanm-lan. Soutou s Btj-a ki t jr oben rkolonm189 la ek ki pa toujou t ni fanm may. S lannuit, gwo lannuit, s Blan-tala t ka dbatj pou anviol s ngres-la. Kon R. P. Dutertre (1978 : 73) ka di nou :
Il faut pourtant avouer que si lon pouvait excuser un crime que Dieu dteste, il ny a personne qui ne potast compassion ces pauvres malheureuses, qui ne se laissent ordinairement aller aux dsirs sales de ces hommes perdus, que par des sentiments de crainte dun mauvais traitement, par la terreur des menaces dont ils les pouvantent, ou par la force dont ces hommes passionns se servent pour les corrompre
Atjman, nou ka konpwann d bagay : poutji dowlis-la envizib ek poutji s anni zi bly ou p w. An lannuit-la, Blan-an ka riv san f dzod, anba-fey, san menm an chaltoun190 an men ay davw i pa l moun sav i
186 Concubinage. 187 Baraquement. 188 Duret. 189 Econome. 190 Flambeau.
ka frkant sanblaj-kay s Ngres djouk la. S pa an bagay ki t p rann li fi. Okontr, i t ni lenprsion i t ka rabs ky l i t ka f sa. Nou ka konpwann kouni-a poutji an dowlis pa ka janmen avw i s yonn.
Kantapou zi bl a, ki s sel bagay ou ka w asou an dowlis, sa kl ki s zi Btj-a, zi Met-la. S sel bagay ou ka w davw, nan nws lannuitla, koul lapo pa kont ank. L pa ni limi, tout moun ni lapo nw men zi bl a, li, i ka kontini klr ek ba an Neg, zi bl s an bagay ki toujou ka paret li dwol. S poutji moun toujou mfi k-yo di Neg a zi bl ek di Chaben davw zi bl vl di movezt, mchantiz. Sa ka rapl nou ti-pawol la ki ka di kon sa Zi Btj bril zi Neg kivdi l an Btj f tan gad an Neg an mitan zi, soutou l Btj-tala, tini zi bl, enben Neg-la blij bs tay oben gad an lot kot. Zi Btj-a two f bay. Nou ka konpwann tou poutji fok pa janmen an dowlis kit douvan-jou bary andidan chanm fanm-lan i ka kok a, osnon i ka vir pwan fom nonm li blip : Btj-a, an tan ladjoukann, pa t l Neg-la (oben dot Btj kanmarad-li) wy ka sti lakay s Ngres-la. I t ka antr an mitan lannuit ek l i t satisf ky, s an bonmitan lannuit tou, i t ka vir pati. San pon moun vwy. Sanm menm so viktim wl.
Annou gad atjman ki sa an fanm dwet f pou potj so k di roun dowlis. Ni plizi potejman i p svi. Mi twa adan yo :
__i p mt an tjilot nw alanv avan i ay dmi.
__i p mt an kwi plen sab, diri oben lanti douvan lapot chanm-li.
__i p anchouk an p sizo gran ouv adan planch chanm-lan, kol b lapot-la.
Ki sa s potejman-tala l di ? Ki sa yo ka apwann nou asou fnomenn dowlis la ? Annou katjil asou yo yonn dy lot men avan sa, fok nou admet an bagay : s potejman-lasa dwet paret apr labolision a ladjoukann. Poutji ? Davw, an tan Neg t ni chenn an pi-yo toujou, fanm ngres pa t ka pt tjilot ek yo pa t k ni posibilit chwzi koul tjilot-yo. S enki adan an sosit ti moun lib ki ou p f sa. Menm bagay pou p sizo a. Apa koutiriez ki t ka viv andidan kay Met-la, nou pa ka dj w a ki sa zoutitala t p svi an fanm djouk ki t ka pas tout lajouneny ka mar kann. Day, an tan ladjoukann, s Met-la t ni bligasion ba djouk-yo rad pou yo t mt anl yo kidonk zaf rad pa t anl kont Neg. Yo t ka abiy pi sa Met-la t ka ba yo chak lann (oben d fwa pa lann).
Kantapou zaf mt an kwi plen sab, diri oben lanti douvan lapot chanm fanm-la, sa ka sipoz ki fanm-lan ni pwop chanm-li ki tay, bagay ki pa t ka ekzist an tan ladjoukann pis, anl bitasion, tout s fanm-lan t ka rt adan yon sel sanblaj-kay. Ki kot s rimak-tala ka mennen nou ? Yo ka mennen nou d kot : dab-pou-yonn, an lman kiltirel toujou ka voli silon lpok-la, i pa janmen flij, kivdi dowlis an tan ladjoukann ek dowlis apr ladjoukann, s pa ekzaktiman menm fnomenn-lan ; pou d, si pies adan s twa prensipal potejman-an kon atak dowlis pa t ka sanm sa ki t posib an tan ladjoukann, s direktiman padavw an tan-tala, s Ngres-la pa t tini pon posibilit chap anba lanmen s Btj-a ki t ka vini anviol yo nan mitan lannuit-la. Yo t blij svi s Btj-a pou plzi kok. S enki apr labolision fanm koul t p rzist, t p rifiz vini fanm-dw s Btj-a, abo biendl lanmiz, timanmay pou swen oben lanvi ni bel bijou oben bel wob, t ka pous yo asept an rilasion-kok pi s Btj-a. Men sa ki t ni lafos pi kouray rifiz t p fy tandiski an tan ladjoukann, sel dwa yo t ni, s t pla ek wouv d fant katj-yo.
Kidonk poutji an tjilot nw ek pa an lot koul ? Ek poutji fanm-lan pou pty alanv ? Isiya, ni kchoy fok nou pa bliy, s ki zaf dwolis-tala s an ritaj kiti niopen an (day i pa ka ekzist an Gwadloup). An tan lontan, nan lpok-la yo ka kriy Mwayen-Aj -la, at lEwop, yo t ka kriy sa an fwans incube T jis ni fimel-dowlis ki yo t ka kriy succube kivdi fanm ki, lannuit tou, t ka rann k-yo envizib ek t ka antr adan chanm nonm yo t chwzi pou sa f lanmou pi yo. Sosit bitasion an konsv enki mal-dowlis la davw, kon nou ja w, s an sosit gwo-koko ti fanm pa t ni pies dwa, ki yo t Btj ki yo t Ngres. S fanm btj a t ka viv fmen adan Gran Kaz -la san yo t p sti an manni lib ek yo pa t p opoz mari-yo antritienn etstra madanm-dw Ngres oben Milatres (fanm ki, kon nou ja wy, an plis di ni chenn nan pi-yo, t la pou satisf s nonm blan an). Avan menm sosit bitasion an mt ky doubout, an tan s angaj 36 mwa a, mi kon sa yo t ka trt fanm blan at l Zantiy, kon an flibisti, Alexandre Oexmelin ka rakont nouy (1666, rd. 1990 : 43) :
Un jour quil tait arriv un vaisseau avec un grand nombre de femmes, les flibustiers en ayant eu avis, se rendirent au port o chacun deux choisit celle quil trouva le plus son gr. Il ne survient jamais entre eux la moindre dispute pour le choix, parce que lascendant quils ont pris les uns sur les autres en vivant ensemble, prvient toutes les contestations qui pourraient natre cet gard, le plus faible cdant toujours au plus fort.
Kif nou andwa sipoz ki zaf dowlis-tala ka vini di kilti niopen an, kon an ritaj-mofwazaj Pannan Mwayen-Aj -la, s dowlis-la t d moun ki andjabl, angaj pi Djab-la, ki t ka vini lannuit sali k fanm oben nonm ki t sri, ki t ka viv silon reg lgliz katolik. Pou tout bon, s dowlis-la, ki yo t nonm oben fanm, t ka atatj soutou jenn lab, mwn, mas kisasaysaAdan kad kilti niopen an, dowlis-la t yonn adan s difran ddjizman-an ti Djab-la ( Le Malin an fwans) t ka pwan pou dtounen bon moun di prensip oben di vokasion rliji yo. Kidonk koul nw tjilot la liann pi ta Djab-la : lapo Djab-la, adan riprzantasion niopen an, nw kon chabon. Lanf li-menm s an kot ki nw. Day, lang kryol la riti an esprsion fwans ki kl : noir comme le Diable /nw kon Djabla. Koul nw tjilot la s an zatrap, s an manni pou dowlis-la santi ky an konfians pi l i pwoch b k fanm-lan ek i koumans tiry, i ka trap an falfret : tjilot-la alanv. Zaf alanv a s an manni ba lespri dowlis-la twoublay. Annou pa bliy ki dowlis-la pa an moun, i pa ka katjil : s an zespri ki vini pou f an travay ek ki ka fy. Oben ki pa ka fy si ou w ni tjek koraj191. Ek s adan vdi-tala zaf tjilot la alanv a ka riprzant an koraj bay. I pa sav sa pou i f ank kif i blij bat dy, dvir la i sti a, san i menyen k fanm-lan. An final di kont, nou p di tjilot nw alanv a ka aji kontel an danma192 Tout l fanm-lan ka mty, janmen dowlis-la p k risi koky.
Annou koutviy193 atjelman zaf kwi sab la oben diri a fanm-lan pou dpoz douvan lapot chanm-li a. Ljann-lan ka diw kon sa ki dowlis-la blij kont chak grenn sab oben diri avan i p antr anl fanm-lan ka dmi
a. Fok i vyatif davw si jou bary pannan i la ka kont, i ka pwan f : i ka vir touv fom nonm-li ek yo ka dkouv kiles moun i y. Jik jdi-jou, ni d istw kon sa ka fet. Adan jounal France-Antilles an bout a s lann 1980 an, an artik t ka espitj kouman gran jou t bar an dowlis lakay an moun, nan karti La-Trnel (Fodfwans), ek ki manni nonm-lan t tou touni adan kay fanm-lan, ka sy pwotj ky kont kout pi ek kout-tjok lafanmi-a t ka bay la, ek soutou kout-djl an boul moun lavwzinay ki t sanbl dw-a, alantou kay-la, par pou fann fwa dowlis-la. S lapolis ki sov dowlis-la Kidonk fok dowlis-la kont chak grenn sab oben chak grenn diri ki adan an kwi. Ki manni nou p konpwann danma-tala davw kwi-a ka jw wol an danma pwovizw ? Dabou-dab, an kwi s lanmwati an kalbas ek l ou pleny v sab oben diri, fok ou pas an bon enp tan, an bon enp l, si ou w ou l kont chak grenn-lan ki ni adany lan. Sa pres enposib rponn kalt dzafi194-tala pannan dir yon sel lannuit.
Lespikasion nou p ba asou sa, s ki dowlis-la (kivdi Djab-la) blij f an kous-kouri kon tan-an men s Bondi ki met tan-an, s pa li. Kif danma-tala s an manni mt Djab-la direktiman an kontjirans pi Bondi ek, kon Labib ka afirmeny, Djab-la blij ped konbay. Men sa pa l di i ka kit dkouraj vary : i toujou ka dvir pou sy f l-mal (isiya pou kok
191 Obstacle. 192 Talisman. 193 Examiner. 194 Dfi.
fanm-lan) men chak l-a, i ka trap an dal195 An final di kont, kwi-a ka vvli196 an sabliy : chak grenn diri oben sab ti dowlis-la kont s kontel an sigonn ki pas men i p k ni tan riv a bout kontaj-li avan douvan-jou f tan riv.
Twaziem danma-a, p sizo a fanm-lan ka anchouk adan planch-a, douvan lapot chanm ay la, ka mennen nou ank pi douvan adan dkatman197 tan-an. I ka mennen nou a lpok-la ti fanm ngres, apr labolision, t ka chwzi dsann nan bouk oli rivir svi marez asou bitasion ki yo menm (oben manman-yo) t djoubak anl yo a. Nan bouk, s fanm-tala t ka antriprann tout kalt mti : machann ldjim, machann chabon, tjuizini, ripasez, lavandez oben koutiriez. Dni mti-tala t ni anchay wototo198 adan an sosit ti Neg-la t dvaloriz ek bel rad bien ganm-bien eskanp t an manni wos valy nan zi a moun. Day, dpi an tan ladjoukann, s teks-la ka apwann nou ni sten Ngres ki t fanmdw s Btj-a, l s t jou dimanch oben jou lafet, t koket ek t ka abiy an manni prlez. Yo t ka gaspiy tout lajan-yo adan genyen bel rad, bel souli ek bel bijou. S, asir pa ptet, lanmou bel rad tala ki pmet kostim kryol la paret toukon s difran manni mar madras-la. Kostim kryol la pwan adan kostim niopen an, adan ta lAfrik ek adan ta lEnd pou f an kalt mozayik ki toutafetman estwdin. Jdi-jou ti nou ka genyen rad adan magazen san fs, sa red pou nou mizir val rad ek val moun ki t ka fabritj rad an tan lontan. An koutiriez t an fanm ki t ni lajan, an fanm nenpot neg t l may oben viv an kay piy, ek l ou w yonn t slibat, zi tout nonm t anly. Kidonk l an fanm ka anchouk an p sizo adan planch chanm-li, i ka di dowlis-la kon sa ki janm-li fmen, ki i pa l f lanmou piy. Pou tout bon, an p sizo ki ouv ka sanm d janm an fanm ek l yo ka travay, anba dwet an koutiriez, yo ka sanm janm an fanm ka f lanmou. Tet anba, p sizo a l di : ppot poslenn.
Kiles vdi ljann dowlis la ni, an plis di vdi istorik li (Btj ka vini anviol Ngres an tan ladjoukann) ? Si ou w ljann-tala ka kontini viv jis atjman, s ki i dwet ka koresponn a tjek ryalit sikolojik aka s fanm-lan. Annou pa bliy ki s toujou yo ka prtann ki an dowlis vini vizit yo lannuit Janmen an nonm p k vant ky ki i s an dowlis. Ek kon o Zantiy pa ni fimel-dowlis ( succube an fwans) kon an Ewop, nou andwa di ki s fanm ki ka kontini alimant ljann-tala. Dapr nou, ni d kalt model lespikasion :
195 Dfaite. 196 Symboliser. 197 Droulement. 198 Prestige.
__yonn ki senp : jenn fanm ki t f lanmou dy do paran-yo ek ki pa t l pwan kou, soutou l yo t tonb ansent gwo-bouden, t ka dklar ki s an dowlis ki t anviol yo. Kon sa reskonsabilit-yo pa t angaj ek okontr, moun t ka plenn yo. Yo t ka vini d viktim (abo moun plis ki sav dowlis pa p baw yich).
__yonn ki konpleks : d sten fanm ni twoublay sikolojik ki ka opoz yo tabli rilasion nowmal pi nonm, men, an menm tan-an, k-yo ka rklam nonm. Kif, pou sa rzoud dkontwolay199-tala, lespri a yo ka imajinen ki an nonm ka vini kok yo lannuit, toupannan yo ka dmi. K s fanm-tala ka trap satisfaksion pis l-bomaten, l yo ka lv, bra-yo ek janm-yo ka pt mak grafiyajk ti dowlis-la f yo, men a an nivo moral, yo pa konmet pies fot pis yo t ka dmi l ou w kok-a fet. Ek, an plis, yo pa t mand dowlis-la ayen S pa t yo ki t atiry nan kabann-yo. Pou tout bon, nou sav ki apr labolision ladjoukann, sitiyasion fanm ngres pa dj rabonni200 pis laplipa Neg enki adopt menm konptasion s Btj-a kantapou zaf lanmou pi kok. Kivdi yo t ni an fanm lakay-yo__yo t ka rt kon yo ka di, kivdi yo t ka viv ansanm san may__pi yo t ka akoumonsl201 etstra fanm-dw ek yich-dw. S di la sosiolog vini dkri sosit apr ladjoukann-lan kon an sosit madafal202, an sosit ti fondas-li, fondas fanmi-a, s fanm. Fanm ka liv timoun a yo yo yonn ek ka rsvwa nonm tanzantan lakay-yo (souvanman, plizi nonm difran). Dl, chak yich-la t ka ni an papa ki difran ek wol patnel -la, kon yo ka di an sikanaliz, s tonton-an (fr manman an), paren-an ek soutou manman-an ki t ka tjenby. Manman-an t an menm tan manman pi papa. Sa pou nou sav s ki kalt mli-mlanj tala pa t ka pl tout fanm ek ki anlo adan yo t simi rt slibat oli yo t svi nonm madanm-dw. Men, adan menm balanan, atitid red tala t p povotj fristrasion lakay-yo ek s sa ki favoriz dkatman ljann dowlis-la. Dowlis-la t ka vini satisf fanm ki t ka rifiz nonm. Sa sitelman vr ki, silon tradision-an, dowlis-la bwareng kivdi jwiy p pa mt fanm-lan i ka vizit a ansent. S enki adan litrati (kontel woman Chronique des sept misres (1986) ta Patrick Chamoiseau a) ou p jwenn moun ki s yich dowlis. Kidonk anviolaj-la dowlis-la ka f a s an anviolaj vvli pis i pa ka riv ni djennfit203 fanm-lan ni mty ansent. Lakay dziem katgori fanm tala, dowlis-la ka
199 Contradiction. 200 (s) amliorer. 201 Accumuler. 202 Matrifocal. 203 Dpuceler.
riprzant, an ryalit, dkrinay204 yo ka f di nonm ek di konptasion-yo adan lavi tou l jou.
6. 3. SOUKLIYAN/SOUKOUGNAN/VOLAN/BIZANGO
Ni an lot kalt zespri ki entrsan pou tidi s souklian-an (Matinik), soukougnan-la (Gwadloup, Dominik) ek bizango-a (Ayiti). Soukougnan-an s an moun ki pas an lakday pi Djab-la pou gen kapasit vol lannuit kontel an zibi. Avan moun-lan f sa, fok i tir lapoy anly ekzaktiman konsidir i t ka tir so chimiz oben so wob. D sten kont ka jik diw ki soukougnan-an ka pann po ay dy pot a kaz ay ek l i dvir, anfwa i fini f biten ay, i ka woumty anl k ay. Soukougnan-an ap mofwaz adan an kalt boul dif k-ap vol adan lafnwarsit205 ek ki kay terboliz moun ki nan chimen oben moun ki lakay-yo. I ka sanm kondir soukougnan-an la pou fw p men i pa ka blsw, i pa ka tjww. I p vol bagay-ou tou : lw, lajantriw kisasaysa
Ki vdi an ljann tankou sala p gen l n-ap f tan lianny v sosit bitasion an ? Asipar zaf i ka tir lapoy ni anlo bagay pou w pi mprizasion s Btj-a t ni ba lapo nw a ek rayisans ki s Neg-la yo menm andidanniz206 afos-afos, pou pwop koul-yo. Frant Fanon f nou chonj, adan Peaux noires, masque blanc (1958), ki manni jik nan s lann 1950 la, moun t ka pal toujou di timanmay ki ni lapo sov (kivdi ki ni lapo kl) ek ki manni yo t ka chach may oben f yich v moun ki t ni lapo pi kl ki yo oben ki t blan. Kivdi adan kalt sosittala, l ou ni lapo nw, ou pa ni pouvw, ou pa ni lajan, ou s an zwo douvan an chif. Okontr, l ou tini lapo kl oben ou s an Blan, ou ka trap tou sa ou l ek menm l ou pa dj rich, moun ka baw larespektasion. L an moun ka f soukougnan, es sa pa t k l di ki i ka tir lapo nwy la anly ? Es l i ka tounen an boul limi, sa pa s l di ki i t ka antr adan klt oben adan blanch ? My mofwazaj-tala ka antr adan kad sa Grard Althabe ( ) ka dfini kon librasion grmsi limajin Kivdi l an moun mar, l i kor__ek Neg-la palakoz lapo nwy la kor bon kalt kor a adan an sosit ki rasis kon sosit kryol la__sel monyen i p ni pou chap di kondisiony, s imajinen ki i p mand Djab-la an pouvw ki estwdin : pouvw tir lapoy akondi on vi chimiz.
204 Critique. 205 Obscurit. 206 Intrioriser.
An Ayiti, bizango-a ka f kon soukougnan-an, i ka wot po ay pou vol lannuit ek pou ay f moun dit. Mi sa M. Laroche (31 : 2002) ka di nou asou manifestasion Djab-lasa :
Do vient le mot Bizango et que signifie-t-il ? Si lon se rfre la tradition orale, le Bizango est le personnage dun rcit que lon pourrait entendre raconter peu prs de la manire suivante : depuis longtemps, Ti Jean entendait dire que Dormus tait un loup-garouCest ainsi quun soir, il le vit sortir de chez lui peu avant minuit. Il le suivit jusqu un carrefour. L, il le vit commencer excuter toutes sortes de gestes tranges. Quand il eut prononc trs distinctement : Bizango, wt po, mt po 207, tout son corps se dvtit de sa peau et, mtamorphos en une sorte doiseau, dun bond, il senvola au loin. (s nou ka souliyen)
6. 4. ZONBI
Mo-tala ni d vdi ki toutafetman difran silon ou an Ayiti oben silon ou an Gwadloup, Matinik, Dominik, Sent-Lisi ek Guiyn. An Ayiti, zonbi-a s an moun yo ba bw an dit k-ap fl tonb adan an kalt lta ki tou ptr lanm : ziy fmen red--dri, tjy pa ka bat ank, i pa ka respir ank. Men moun-sala pa m L yo try, an bonmitan lannuit-la, s moun-lan ki bay bw dit-a ka vini dtry nan senmiti-a ek ka ramenneny a lta an moun ki vivan. Selman moun-vivan tala vini an zonbi kivdi i pa konnet tit208-li ank, i pa ka chonj ki kot i t ka rt ek moun fanmiy-li s kontel moun-andw209 bay. Day, zonbi ayisien an pa sa pal ank : ayen ki Wi-wan Wi-wan i ka jakot210. Bel woman Franktienne la, Dzafi (1975), ka montr nou sa bien. Ni d savan mritjen ki riv dkouv kiles pwzon s bk211-a ka itiliz pou ba an moun laparans i m. Pwzon-tala, s ttrodotoxine ki nony an fwans ek s adan k boubouf212 ou ka jwenn li. S kon sa W. Davis (1985 : 102) :
La ttrodotoxine provoque une paralysie entranant une immobilit totale durant laquelle la frontire entre la vie et la mort devient incertaine, mme pour des mdecins expriments. Je nai pas besoin dinsister sur limportance de cette constatation pour ltude du phnomne zombi. Il devenait clair que la ttrodotoxine est capable de provoquer un tat physique tel que le patient puisse tre enterr vivant.
207 Bizango, enlve ta peau, met ta peau
208 Nom.
209 Etranger.
210 Rpter.
211 Sorcier.
212 Poisson-coffre.

Kidonk zonbi ayisien an pa ni an tjou-patat pou w pi lanmaji oben tjenbwa. Men pou sa enprsionnen moun, s bk-a ka f wol s wanga213 yo f. Yo ka f wol yo kapab rsisit moun-m. Kif menmsi, asou plan a lasians, zonbifikasion ayisien an pa liann pi wanga, adan tet pep-la, s bien sa ki la. S sa pep-la ka kw ek ba nou, s kwayans-tala ki ptalan.
L nou ka koutviy zonbi Gwadloup-Matinik-Dominik-Sent-Lisi-Guiyn la, nou ka konstat ki s an zespri ki toutafetman difran. Adan s pyilasa, zonbi-la s on moun-m kivrman m (san ki yo bay bw pies doz214) ek ki ka dvir lannuit pou f moun p anl chimen oben ki ka antr adan chanm moun, dl lakay pwop fanmi a yo, pou rdi zotey-yo oben hant kay-la. Kidonk an Ayiti, zonbi-a s an m-vivan tandiski adan s Ti Zantiy la, s an fantom S day poutji l bk ayisien an lv zonbia nan sonmey-li, i ka f moun-tala travay bay abo moun-la pdi personnalit ay ek pa ka chonj hak di lavi-a i t ka mennen avan an. Sten gwo plant, kontel papa Michle Benett, fanm milatres Jean-Claude Duvalier a (Bb Dok), t ni rpitasion svi plizi santenn zonbi anl bitasion kafy adan rjion lAtibonit.
Poblenm-lan s pa mand nou es zonbifikasion vr oben i pa vr. Poblenm-lan s chach touv an lespikasion ba s kwayans-tala ki touv yo anchouk red-dri ki adan tet pep ayisiien an ki adan ta s Ti Zantiy la ek la Guiyn. Kon nou toujou ka f, nou k sy liann sa v sosit ayisien an ek lanmanni i ka woul. Silon sa plizi dkatij ka espitj, fok mt zonbia an rilasion pi kondision ti s Neg-la t-ap viv an pyi-sala, ki avan ladjoukann ki apr lendpandans (1804). An tan s t Btj kryol ki t met, Neg-la t ka travay pou ayen bay ek magrsa, i pa t ka trap pies rkonpans. Tout laviy s t travay, risivw imiliasion, sibi kout lengwez215 ek l i t f tan mawonnen, si ou vw yo t pongny, yo t ka jik koup jary oben piy. Oben tjww si ou w i t bril an pies-kann oben lv lanmen (oben tjw) tjek Blan. Ki i t ka obyi Met-la, ki i t ka f tet red, djouk-la t ka viv yon sel lavi : tan an sou-chien. I t ni menm val ki bef, chouval, meb oben kay ek nony t ka vini dni-dy asou lak vant bitasion l yo t ka f lis s bien-an. Kidonk pa t dj ni anchay difrans ant lavi ek lanm ba an Neg ki t ni chenn nan piy. S pou sa anlo adan yo t simi tjw k-yo (oben yo t ka pann k-yo oben yo t ka val lang-yo alanv). Lanm t jis prfrab pas kalt lavi-tala pis, adan kwayans s bosal216-la anfwa yo t mouri, nanm-yo t-ap dvir lan Ginen (ki s non lAfrik an tan ladjoukann). Kidonk lavi an Neg asou an bitasion Sen
213 Sorcellerie.
214 Poison.
215 Fouet.
216 Esclave n en Afrique.

Domeng t lavi an m-vivan Afritjen-an ki t fini dbatj a t ped tit-li, i t ped fanmiy-li ek i pa t ni posibilit itiliz zpon natirel li (lang natif-natal li) pis yo t ka spar Neg ki t ka pal menm lang-lan pou yo pa t lv gawoul217 S poutji zonbi-a ka yen ki f Wi-wan Wi-wan oli i pal kon tout moun. S lang lAfrik la m blip anfwa Afritjen-an dbatj lAnmrik, sof adan d sten chant vodou ti moun pa ka konpwann vdi-yo ank. An final di kont, zonbi-a ka riprzant Neg bosal la, pa Neg kryol la ki, li, t ja abiti pi nouvo pyi-a davw i t n la. Neg kryol la ka jw wol gad218 zonbi, koumand zonbi pou kont bk-a ki, li-menm, ka riprzant Btj an tan lontan an. Annou pa bliy ki l ranboulzay-la pt at Sen-Domeng, asou s 550.000 djouk neg la ki t ka viv nan pyi-a, apochan219 500.000 anpami yo t n an Afrik S enki
50.000 Neg kryol ki t ni ek laplipa adan yo, s pa adan s pies-kann lan yo t ka djoubak. M-R. Trouillot (1998 : 24) ka souliyen ki s s tala ki mennen vr goumen-an :
The original rebellion involved primarily slaves located on the plantations that were burned, even though some historians infer maroon participation. Further, there are indications that slave drivers and privileged slaves established the inter-plantation network of communication without which the widespread revolt that destroyed the northern plains and launched the revolution would have been impossible.
Kon G. Barthlmy ( ) ka espitjy tou, diskoupay220-tala ant Neg afritjen ek Neg bosal jw an wol andidan goumen-an li-menm pis s Afritjen-an t l vir konstwi lavi tribal yo tandiski s Neg kryol la t l konstwi an lta asou model niopen an. Kivdi lansanm s Neg Sen-Domeng lan t ni menm lnmi-a, s Btj-a, men yo pa t ki menm jan-vw221 divini a yo. Konmva222 s Neg Kryol (Toussaint-Louverture, Dessalines) oben Milat (Rigaud, Ption) ki t met-a-manyok ranboulzay-la, s yo ki genyen ek yo pa f ni yonn ni d : yo bati an lta pi an nouvo no (Ayiti), an nouvo drapo (bl-wouj), an chant-gloriy223 nasional ( La Dessalinienne ) ek an konstitision. Ak anfwa Jean-Jacques Dessalines vini przidan Ayiti, primi bagay i f, s pongn s chef neg-mawon an, ki t d bosal ek ki t ka sanbl adan d sosit sigr kon ta s Bizango-a, pou koup tet-yo. Kivdi sleb pawol-vandouvan224-li a, Koup tet, boul kay pa t valab
217 Rvolte. 218 Gardien. 219 Environ. 220 Rupture ; cassure. 221 Conception. 222 Etant donn que. 223 Hymne. 224 Mot dordre.
enki pou s Btj Sen-Domeng lan Kidonk l moun ka di Ayiti s primi lta/rpiblik neg asou lat fok yo prsiz lamenm asou larel oksidantal la
Yon ksion nou p poz k-nou s poutji ljann zonbi a kontini woul an Ayiti abo s Neg-la libr k-yo ek pyi-a vini an pyi ki endpandan ? Rpons-lan ka tij direktiman di sa nou sti vw la : ba boul pep neg la (kivdi dsandan s 500.000 bosal-la), ayen pa t vritabman chanj. S Neg kryol la ek s Milat-la anni var bitasion s Btj-a ek yo f bosal travay ba yo ekzaktiman kon an tan ladjoukann. Sa vr ki, l mitan 19 siek-la pwan, pres 2/3 s gran bitasion-an touv yo chiktay ek chak Neg trap d-twa ti kawo t i t lib travay kon i t l. Men s t pou mennen an lavi madjendjen225 pis s ti chiktay t-tala pa t rantab : yo t apenn sifizan pou nouri an fanmi. Kif ni d Ayiti difran ki voli kantkant, san vrman migannen : Ayiti s vil-la ek s dni gran bitasion-an (pwopriytyo t-ap viv nan vil-yo) ; Ayiti s ti kawo t a, sa yo ka kriy nan kryol ayisien an pyi-andh kivdi pyi tranj Konsidir dsandan s bosal-la, milion ek milion moun, t d tranj nan pyi-a L ou vw ou tranj adan pwop pyiw, ki sa ou y dot ki an zonbi ? L an lta gloubap226 ka pijw anba taks ek lenpo san ki i konstwi pies lawout, pies lkol, pies lopital baw, sa ou y dot ki an zonbi kivdi an moun ki k-ap kontini viv men ki mouri an menm tan ? Ek l an diktat kon Franois Duvalier dtounen rilijion vodou a pou mofwazy an wanga, an tjenbwa, ki sa boul pep la y dot ki an pep zonbifi ?
Kidonk zonbi ayisien an s pa an kryati ki mchan, s pa an kryati ka fw p : okontr i s an bb, an tb, an moun san fos, san nef, san ryaksion. An kryati ou blij fout kout lengwez pou i travay baw. Kidonk an kryati ou ka plenn sy. Okontr, zonbi s Ti Zantiy-la, s an kalt Djab tout moun ka krenn. An kryati ki ou pa ka w men ki p bar chimenw oben vini terbolizw andidan lakay-ou. Kif zonbi-tala ka san anpil fantom tradision niopen an ek s poutji l ou ni an zonbi an kaz aw, ou ka f oti an lab katolik, an ekzsis, pou i bni kaz-la ek f zonbi-la pwan lavol. An lespikasion nou p ba asou sa s ki, okontr di Sen-Domeng, laplipa s djouk-la at Matinik-Gwadloup-Dominik-Sent-Lisi-Guiyn t n ek lv lAnmrik menm. Pa t ni kalt diskoupay-la ki ou t p konstat Sen-Domeng la ant djouk bosal asou an b ek djouk kryol asou an lot b. Kif enfliyans niopen an touv i t dis fwa pi f at s Ti Zantiy ek la Guiyn la ki at Sen-Domeng.
225 Misrable. 226 Prdateur.
6. 5. MOFWAZE-LA
Mofwaz-la (mo-tala ka vini di fwans-a mtamorphoser ) s an moun ki ka tounen an bet lannuit. Pi souvan ki rarman, s an chien moun-tala ka tounen men dl, i p pwan fom plizi dot bet kontel zwzo, zanndoli ek anganman227 I p pwan fom plizi bet an menm tan tou : dimi-chien dimikapolad oben dimi-chien dimi-zwzo. Kon pou soukougnan-an, s Djab-la ki ka ba moun-lan pouvw-tala aprzavw yo pas an lakday. Avan nou koumans dkatiyaj ljann-tala, nou l ba d kontel228 nou jwenn adan wouchach nou mennen. Enfmat-nou an t an nonm ki t ni 72 lann asou tet-li ek s nan komin Lowen (li-N Matinik), adan an lakanpay yo ka kriy Masdwn, nou diskit piy. Mi sa i rakont nou :
An lann 1962 oben 63, man pa ka bien chonj ekzaktiman, mwen pi twa kanmarad-mwen, nou bit asou an moun ki t tounen an chien. An tan-tala, lawout-la ant Masdwn pi bouk-la poko t luiloud. S t an mov lawout, plen pi tou, ki loto t p itiliz. S pito kanmiyon ka chay kann ek kabouw ki t ka pas adany. Yo t ka pt kann ba lizin Fon Jan Lib la. Eben, yonn adan s kanmarad-mwen an t trap an pos kontrimet lanmri Lowen ek i t genyen an bel loto nef. An Simca Aronde jnabriko. Nou t ka ponmnen adany toulong, li, an manmarad-mwen pi mwen. Nou t ka frkant tout bal-payot ki Lowen ki Lajoupa ki Baspwent ki Marigo. An tan-tala, nou t d jenn banboch.Ha Ha Ha !Eben, mi anvwala misi touv i anmour an chabin zi v ki t ka rt Masdwn ek, abo lawout-la t anchien, i t ka mont w kapistrel-la omwens d fwa pa simenn. Man t las ka diy kon sa : Jojo, ou k fini pa dkal lotow la, wi Ou p k f sa pou lapti ti manzel-la. Diy dsann ww nan bouk, b bondi M asipar chabin-la t ni tet-li__ou za konnet karakt fanm chabin, hon !__ek an jou-osw, i t envit Jojo adan an touf-yenyen229 ki t pou fet lakay an tontony, Masdwn menm. Jojo mand mwen pi lot kanmarad-la akonpayy. Nou al, nou anmiz k-nou plen bouden-nou pi l ou w d z di maten pwan, Jojo di nou kon sa :
Lzom, annou bay-dsann Dmen bomaten, man ka pwan travay-mwen a yui-t. Nou l twa-a, nou batj ab loto-a ek nou koumans dsann. Gwo lapli t fs ky at an lannuit-la ek lawout-la t ank pli mov ki l ou w nou t mont a. Dlo larivi-a t jik anvayi lawout-la, i t chay an mso chimen an al. Anlo woch, ki t denngol di s mn-la, t ka bary tou. Anba loto-a t ka konyen bon konyen. H-h An l, mot loto a anni rt blip Man pa sav es s ny i t ny men i anni m anl nou. An tan-tala, pk t ni dmar, s mannivel ou t ka svi pou f loto dmar. Jojo dsann at, i four mannivel-la an djol loto-a, i koumans touneny. I touneny, i touneny. Ayen pouy Mot-a t ka rifiz vir patiAn lpok-tala, pa t ni anlo kay an bdaj lawout Masdwn la kon atjman ek s pa pies kalt soukou psonn t p pt ba nou. Kif nou di zaf k sa Nou di nou ka rt dmi andidan loto-a. L landmen maten, moun t blij pas ek yo t k ba nou an pal. Al, kon sa y a, nou enstal k-nou bien malman
227 Camlon. 228 Exemple.229 Bal campagnard.
pou dmi. Ou sav, Simca Aronde s pa t loto ki t ni anchay plas adan yo, kif nou pa t alez ek nou pa t ka riv pwan sonmey. S adan an kalt dimi-sonmey nou twa-a t yH-h Apipr kot d z di maten kon sa, nou anni tann an tanbi230 dw-a. Nou lv fap Nou gad atrav s vit-la. Siel-la t klsi titak ek lapli-a t sispann tonbeben, ki sa nou w ? Fidjirw ki sa nou w !Nou w an kalt gwo mal papa chien gwos an bef. Ki sa man ka di a ? Gwos an bouva231. Chien-an t ka tounen-vir alantou loto-a san rt, i t ka konyen anl kawosri-a ek anl s vit-la blo blo blo Nou pwan p. Chien-an t ni d kalt gwo zi wouj gwos d fouyapen. Lang-li t long pas bra-mwen ek tjim t ka sti dw di djel-li. Kantapou dany, pa menm pal S t d koutla fil toubannman. An plis, i t ka woukl, i t ka woukl : Aww Aww Aww Abo s vit loto-a t fmen, nou t ka tann woukl-a ek sa ba nou lakarel. An l, bet-la koumans ka chach pt vit ari loto-a. Al, konp-mwen an, Jojo, i pwan kouraj-li deux mains 232, i rap mannivel-la, i ouv lapot loto-a, i dsann at, i fout bet-la wap wap an mitan zkal-tet. Bet-la woukl pli f ank I tjil pi i fons anl Jojo. Jojo vir fouty wap wap an tet. Al, bet-la chap-kouri, ka jenmi kon an timanmay ki bizwen bibony, i disparet an bwa-a. Nou rt fmen andidan loto-a, ka vy es i t k dvir, entjet kon d tajetNou pa t ka pal. Nou pa t p di yon sel mo Nou pk t janmen w an kalt bet kon sa an lavi-nou. I t tou ptr an chien men i t dis fwa pli gwo pas an chien S a l-tala, nou konpwann a ki sa nou t ni af. S t an moun ki t tounen an chien Tjek malfent, tjek tjenbwazAn tan-tala, t ni bon enp tjenbwaz lakanpay, s pa kon jdi-jouKatr di maten pwan, sen tj pwan, si z rivDouvanjou paret. Nou pk t ka noz dsann ab loto-a. Nou t sav ki pa kot si-z dimi kon sa, kanmiyon kann t k koumans pasH-h An l, nou tann kalvakad an chouval an chimen-an. An kavali dwet t ka dsann nan bouk. Nou t jwa. Nou l twa-a, nou dsann at pou sa mand kavali-a an pal. M ki sa nou w ? Man sav ou p k kw mwen !Nou w an gran Milat asou an bel chouval blan ka dsann. Nonm-lan t ni an pansman plen san alantoun tet-li ek i t ka sanm sa ki t gri bon kalt gri a. L ou w i riv ora nou, i doubout chouval-la pi i voy ba nou :
Bann isenbot Y osw, zot fout mwen an kout bann f an tet, enben aprzan man k ranj tjou-zot ba zot, zot k sav
Ansanm Milat-la di sa, i fout chouval-li d kout talon, i chap-dsann o galo. Nou rt estbkw Wi, pa ni dot mo : estbkw. Epi Jojo sy f mot-a vir pati pi mannivel-la men mot-a pa t l tann mach. S pati i pa t l pati pies An l, man rt man di s d kanmarad-mwen an kon sa :
Bon, ga sa, man ka dsann Fon Jan Lib. Asir man k jwenn tjek mkanisien an lizin-lan. Atann mwen isiya
Yo asept ek man bay-dsann a pi adan vi chimen-an ki s lavalas lannuit la t dpotjol plis ank. Pi-mwen t plen labou, bel pontalon flannel mwen t kouv pi tach labou. Man mach pres an dimi- pi man riv Fon Jan Lib. I t bonn bonmaten toujou ek pies mkanisien pk t riv. Fal man t atann jis a s-t, s-t dimi kon sa gadien lizin la di mwenAn final di kont, yonn man t konnet fini pa riv pou pwan travay-li an lizin-la. I asept mont rpar loto-a ba mwen. I batj mwen anl chouvalli ek nou pati-montH-h Nou pk t f an tjilomet, ki sa nou ka w ? An boul
230 Vacarme.
231 Taureau.
232 En franais dans lentretien.

moun an chimen-an, ka al-vini, ka pal f. Fanm ka rl anmw, bagay kon sa.
Mkanisien-an rt i di mwen kon sa :
Eb, sa ki pas bonn bomaten an, fout ?
L nou riv ora s moun-lan, nou w loto Jojo a mat tet anba adan an ravin, kat woul-li anl Plizi moun t dsann an ravin-la pou pt yo soukou men s d k dmantibil yo ramennen anl lawout-la. Jojo ek lot kanmarad-mwen an t ped lavi-yo Sa t red a w toubannman San toupatou, bra ek janm pt, zi krvSa ki pas s ki apr man t pati-dsann Fon Jan Lib la, Jojo oben lot boug-la dwet t sy mannivel-la an lot kou ek kou-taa mot-a dwet vir pati. Kif yo dwet batj ab loto-a pi yo dwet bay-dsann pou yo t sa ratrap mwen. S sa man ka sipoz Toujours est-il que 233 loto-a mat adan an ravin ek s d kanmarad-mwen an trap lanm-yo Man p pa diw plisPoutji mwen, man pa m, man pa pwan f adan sa ? Man kw s davw man pa t f chien-an ayen. Jojo t fouty etstra kout mannivel an tet ek lot kanmarad-la t dsann voy woch dyy l bet-la t ka sanfui. Mwen, man t sitelman p ki man t rt sr adan loto-a Kidonk s kaponnri234-mwen ki sov mwen. Wi, kaponnrimwen
Apr nonm-lan rakont nou istw-tala, nou chach vrifi es sa t vr. I t ba nou non s d kanmarad-li a ek fanmi a s d boug-la konfirm nou ki yo t m adan an aksidan loto anl lawout Masdwn la aprzavw yo t sti adan an touf-yenyen. Yo di nou ki yo t tann pal di an zaf gwo mal chien ki t tounen-vir alantoun loto-a l i t tonb an pann an mitan lannuit-la. Yo jik ba nou an endik235 ki enfmat-nou an pa t ba nou (ki i t bliy ba nou ? ki i pa t l ba nou ?). Milat a chouval la ki t ni pansmanan alantoun tet-li a, s tpapa Chabin-la ti Jojo t ka zay a L nou ritounen w enfmat-nou an pou mandy lespikasion asou endik-tala, i rifiz pal ba nou. I jik entdi nou pit b lakay-li ank
Men mofwaz-a s pa enki an moun, kon nou fini w a, ka tounen an chien. Ni sa ki ka tounen an sertjez tou. Mi sa an lot enfmat, ki t ni apochan swasant lann ek ki ka viv nan komin Voklen (li-Sid Matinik), rakont nou :
Sa man k diw la fet d-twa lann apr sikln Edit236 pasSikln-tala t dray pyi-a ek pres tout pibwa t at, soutou nan komin-mwen, Voklen. Mwen, s karti Pakma man ka rtOu ka w ola sa y ? S an ti karti ki b lanm, tibwen avan MakabouEnben, an jou-osw, man t sti nan travay-mwen__man t ka travay ba an Btj, Met Aslen__ek man t ni d sach konmision an lanmen-mwen ki man t fini genyen adan boutik Man Fafa aMadanm-tala za m dpi bon enp tan, ou dwet pa konnet liEben, l ou w man pwan ti lal-koko a ki ka mennen a kay-mwen an, man anni tann fioup Man tounen-vir-gad, man pa w ayen. T ja ka f gwo nw abo i t
233 En franais dans lentretien
234 Lchet.
235 Information.
236 En 1967.

apenn s-t di sw. Nou t an mwa novanm il--vrMan w an kalt gran lonbraj pas dy do-mwen ek pa anl tet-mwen ek bagay-la vir f fi-i-ou-ou-oup Man kontini vans an manni pli lant, tj-mwen ka f vip-vap. L man t pres riv b kay-la, man ka psivw an bagay nw ek long ki lonj nan mitan chimen-an. S t an sertjez Wi, an bel gran sertjez ki t astitj akwdi an meb, akwdi an komod. Abo t ka f gwo nw, i t ka klr-dif konsidir an moun t fini listry. Man frennen net Man pa t sav ki sa pou man t f. Man rt doubout apipr an kard ka vy sertjez-la pi man di k-mwen kon sa :
Bon, man k pas asou kot Man pa ni af pi sertjez-taa, man pa ni af pi pies moun-m, kidonk man pa ka w poutji i p k kit mwen bat chimen-mwen. S pa dwet dy mwen i y
Kif man sy pas aladwet sertjez-la. H-h Man pk t fet kat pa ki sertjez-la dplas ky, i vini, i bar chimen-an la man t l pas a Man tjil, man sy pas agoch kou-tala. Kisa Sertjez-la vir dplas, i bouch chimen-mwen ank an fwa. S di la man konpwann ki sertjez-tala dwet t an sertjez voy. Oben, n moun-m a ki t adany lan t ni tjek af pi mwen. Man t sitelman p ki lamen-mwen t ni latranblad ek koutla-mwen t ka bat kont janm-mwen. Man di k-mwen kon sa : Bon, zaf k sa Man p k antr lakay-mwen osw-a. Man dvir chimen ek man koumans rimont lal-koko a gran balan. L ou w man t pres riv an bout-li, ki sa man ka w ? Sertjezla Sertjez nw ek briyan an ka bar lawout-mwen toujou. Tj-mwen mantj dpann Man gad adwet, man gad agoch. Ayen ki razi ki t ni l d b lal-koko a. Enposib antr adan yo pi nws-a Man rt man di k-mwen kon sa : M ki sa man f an moun, han ? Man pa t ka chonj man t f psonn pies movezt. Alos, poutji sertjeztala t l opoz mwen rantr lakay-mwen ? S di la man chonj an bagay gran-papa mwen t ni labitid di mwen. Misi n nef lann avan yo aboli lestravay, kidonk i t konnet anlo riz vi Neg an tan lontan, bagay ki t sti nan Djinen, ou ka w !I t di mwen kon sa :
Tibolonm, si ou f tan bit anl an sertjez ka bar chimenw lannuit, pa p Pa kaka anlw S tjek mov Neg ki tounen sertjez pou sa anmerdw. Mi sa pou f, bougmwen : ou ka anni vir do ba sertjez-la ek ou ka vans dwet anly an mach ari, do tounen si ou simi. Pa al two vit, non Vans ti pa-ti pa, pianm-pianm, jiktan ou riv a an dimi-met sertjez-la. Tan ou ka vans, jt kout-zi ant d fant katjw pou w ola ou ja riv davw fok pa piw menyen sertjez-la pies toubannman. Si sa riv fet, ou ka trap an mapianm237 pou lrestan laviw, wi L ou k riv a on dimi-met sertjez-la, pliy jounouw dousman ek anni asiz anly blo S sa man diw la : asiz anly S bondaw selman ki andwa menyen sertjez-la. I k f gwo so, ou k tann an vwa ka gwonyen andidany, pa otjipw Rt asiz anly jiktan douvan-jou riv. L soley paret, sertjez-la k disparet. M, tansion an bagay Fok pa ou chap-tonb at-a l ou w sertjez-la k disparet. Fok pa bondaw menyen at-a sinon ou ka risk trap an vi bles. Kif ansanm ou w siel-la klsi, koki ziw anl lorizon ek l ou k psivw primi ryon soley la, anni lv kw flap
Mi s sa gran-papa mwen t rakont mwen l man t tibolonm. S t avan ladj, avan lpok Lanmiral Wob238. Al, man pwan dsizion f sa i t konsy mwen f a. Man vans an mach ari asou sertjez-la, man asiz anly. Tan man ka diw sa-a, kisa
237 Plaie purulente au pied ou la jambre, rpute incurable.
238 Amiral Robert, commandant en chef des forces franaises aux Antilles pendant la deuxime guerre
mondiale et gouverneur de facto de la Martinique.

Sertjez-la ka koumans soukr, ka soukr, ka soukr, anba mwen. I t kon an bet ou mar o pitj ek ki bizwen chap. Epi andidan sertjez-la, an moun t ka gwonyen, ka pal f pi an lavwa ka sti pa tou-nen, sanki man riv szi yon sel pawol adan sa i t ka di
a. An plis, bonda-mwen t ka bril mwen konsidir man t asiz anl an woch ki t rt anba soley tout an jounen Man rt kon sa dpi apochan s-t di sw jis a sen-tj di maten, ka goumen pi Djab-la pou i pa t voltij mwen at. Sa t red toubannman, gason An l, an fifin lapli tonb, i mouy mwen men man pa sti anl sertjez-la. Apr sa, sonmey vini bar mwen men man riv vir ouv zi-mwen. Twa fwa man pwan sonmey, twa fwa man ryisi vir ouv zi-mwen. Mal pou mwen, katriyem kou-a, man pwan f Jou bar mwen ek sertjez-la sanfui Man pa w a ki moman sa fet ek man anni chap-tonb at-a, anl bonda, blo Men, man t sitelman jwa ki Djab-la t foutlikan ki man pa otjip di vtisman-an gran-papa mwen t ba mwen an. Man kouri lakay-mwen davw fal man t benyen k-mwen, mt an mso manj anl lestonmakmwen avan man t pati an travay. Lakay Btj-a, Met Aslen, pa t ni zaf riv an rita, non H-h L man riv b kay-mwen, man ka rimatj ki sa ? Ki tout s lapot-la ek tout s lafinet-la t gran ouv. Wi, gran ouv L ou gad, l man ka pati l bomaten, man toujou t ka fmen kay-la bienkonmifo. Pa pou vol Pa t vi vol lakanpay nan lpok-tala kon atjman, men s t pou bet. Chien san met, poul, bet kon sa, fok pa yo t antr adany. Al, man gad pa an finet ek man dkouv an lot bagay ki f mwen sot : man t ni d lanp a ptwol, yonn ba latjuizin-la, lot-la ba sjou-a, ben l d-a t limen Yo t limen gran-jou !Al a l-tala, man pa ka sr pou avww ki man pwan p. Man chap nan lal-koko a ek man di k-mwen kon sa man kay w s kanmaradmwen an, ki ka travay pi mwen lakay Met Aslen an, pou rakont yo sa ki t riv mwen. Man t nan mitan lal-koko a l man w an lonbwaj ka pas anl tet-mwen fioup I t sitelman laj ki i riv bar limi soley yui-t di maten-an Tan pou man diw sa, lonbwaj-la anni rap koutla-a nan lanmen-mwen pi i fout mwen wap anl katj Man trilbich afos kou-a t red. San koumans koul al-pou-vir. Man ridoubout pou sy vir mach men man tonb lta ek l ou w man ripwan konsians, man t kouch anl an kabann lopital Maren. Man f pres d mwa dimi lopital afos blsi-a t sri. Dokt di mwen kon sa ki koutla-a t mantj koup art flmoral239 mwen. Si i t menyeny, man t m S Met Aslen li-menm, ki t vini w es man pa t malad, ki touv mwen lonj adan lal-koko a, ka ped san-mwen. Man t anni tonb lta S li ki chay mwen lakay-li, anl do chouval-li. Ek apr, ab lotoy, i mennen mwen lopital Maren. Yo ka diw Btj mov, Btj sisi, Btj sila, men sou w Met Aslen pa t vini ora mwen jou bomaten-tala, ben man pa t k la douvanw, ka pal piw jdi-a. Tan man t lopital, man pwan tan katjil asou sa ki t riv mwen a ek man konpwann ki sertjez-taa, s t an moun ki t anvoulwaw mwen. S an moun ki t tounen an sertjez pou terboliz mwen ek l i w man asiz anly tout lannuit-la ek s pa an med i t p f mwen, i dwet lv mouch-wouj, i fout mwen an kout koutla anl katj pi pwop koutla-mwen. Man riv a lakonklizion ki s pa t dot ki Alb Gran-Zorey. Misi t an boug ki pa t ka travay ba psonn. Travay-li s t atann lapey-nou tonb, l-sanmdi an midi, pou pwopoz nou vini jw danm, domino oben kat piy. Misi t an mapipi adan tout s j-tala ek labitid-li s t dbantj s ouvriy agrikol Met Aslen an. I t makak pas ayen : dl, i t ka kit d sten moun genyen, kon sa psonn pa t p mfi diy. Eben, d jou avan man t bit asou sertjez-la, man t f an kout domino pi Alb. Lachans t anl mwen jou-tala pis
239 Fmorale.
man genyen tout lajan boug la. L man diw tout, s tout I pa t rt menm an dni sou pou i genyen an partant240 Kou-tala, s pa t Alb ki t kit mwen genyeny pa annespr. S ped i t ped ek sa t griy toubannman. An plis, tout moun t ka f lafet piy adan ti krey-moun lan ki t adan kay-wonm lan, pa dy boutik Man Fafa a. Alb t adjendjen Al, i dsid foutlikan men avan i pati, i djl :
Ni Neg isiya ki ka f d bagay ki two f ba yo Yo pk sav ki moun man y, hon Man pa ka ba yo d jou pou yo rt an kot.
Zaf d jou-tala t rt matj an lespri-mwen ek man sten kou-koup s Alb Gran-Zorey ki t tounen an sertjez, an Djab, pi ki t tounen an lonbwaj apr, lonbwaj-la ki t anni rap koutla-mwen an lanmen-mwen pou rach katj-mwen an
Si nou ka kontini dkatiyaj-nou, nou ka w ki Djab-la p manifest ky san i antr adan k moun-lan kon pou dowlis, soukougnan oben mofwaz. I p pwan dot fom : s kontel sa yo ka kriy Antikri ( Ant-Christ an fwans) oben Ti Mons. S ki sa an Antikri ? S an kalt ti bet tou piti ki ni gran dan fil kon razw, ka dbd di machwy, ki sitelman slra ki met-li blij mar v on kod oben an chenn nan pi kabann-li. Si ou w met-li s bliy bay manj, i p rap lanmen oben janm met-li ek gloubap241 li. Pou sa obtienn an Antikri, fok ou rkipr z an poul nw ponn an vandrdi sen ek ou mty kouv pannan 40 jou anba zsel-ou.
6. 6. CHOUVAL TWA-PAT
An lot fidji Djab-la ka pwan, s ta chouval twa-pat la. An bonmitan lannuit, ou ka tann an chouval ka galop atrav lakanpay-la oben adan s lari bouk-la ek s anni twa f ou ka tann ka konyen at-a. Pou moun jodijou ki pa dj abiti pi chouval ank, sa tibwen red pou konpwann, men fok nou sav ki, an tan lontan, jik pa kot 1930-40, kavali t an bagay ki t frkan adan s pyi-nou an. Day, l an moun t ka pas ww lakay-ou pa kot midi, kivdi a l ti moun ka manj, yo t ka akyiy pi an ti fraz ironik :
Ou sa mont chouval, konp
Kivdi moun lontan t kapab rikonnet lanmanni an chouval t ka galop, es i t ni tout fy anba saboy, es i t mantj an f oben es i t ka bwt. Pou tout bon, an chouval ki mantj yonn oben d f pa ka vans menm manni yonn ki ni kat fy. Tanbi242-a i ka f a, kisiswa anl t, anl chimen woch oben anl luiloud243 toutafetman difran. An tan-tala, machoket244 t
240 Partante dernier verre de rhum que lon boit avant de quitter un lieu.
241 Dvorer.
242 Bruit.
243 Asphalte.
244 Forgeron.

an mti ki t p raptw bon lajan si ou vw ou t ka travay an manni obidjoul. Kidonk moun ka prtann ki, d sten lannuit ti lalin pa t kl, yo t ka tann tanbi an chouval twa-pat (swa i ni twa f selman swa i ni vrman twa pat kivdi i ni yonn ki koup) ka al-vini adan karti-yo, ka f bon dzod, ka galop toupatou. Asou zaf es s twa f chouval-la ni oben es i ni an pat ki koup, mi sa misi Rmon D., an gran-nonm Voklen rakont nou :
Ou ka poz mwen an ksion man pa janmen katjil asouyPou mwen menm, an chouval twa-pat, s an chouval ki pdi an f. Ou sav, an tan lontan, moun t ka mont chouval anpil ek yo pa toujou t ni tan al lakay fojwon. Oben dl, ptet, yo pa t ni lajan pou sa. F ti nou t ka risivw di Fwans pa t dj bon, yo t ka rach vit. Man pa p diw poutji. Bon f-a t ka sti nan pyi panyol, Bnzwel oben Kolonbi, m yo pa t fasil pou avw. S piti gwo Btj ki t ka riv trap yoSa ja riv mwen plizi fwa, an tan-an, di pri dy kanmarad-mwen pou zaf yo pa t ka otjip fr chouval-yo bienkonmifo. Man t ni yonn, Jesn, misi t an boug sanfout. S dy konba kok i t y, s kok-djenm selman i t ka w. I pa t ka otjip ni di madanm-li ni di yich-li, s kok i t kontan. I dwet t ni pas trant kok-kalabray pa kot Pakma. Enben, chouval Jesn t toujou mal fr ek chak l i t ka vini ora mwen, dpi chouval-li t pwent an chimenanb, man t ka rimatj lamenm ki chouval-la pa t ka mach bien. T mantjy an f oben an f t pres pati anba saboy. Kif man t ka chi dy Jesn :
Ou p pa ka f an bet w miz kon sa, tonnan-di-di Bondi pa di sa Ou l man baw an lanmonn pou ay fr chouval-ou lakay Jisten ?
Jisten t an fojwon ki t ka rt Ravin-Plat. Magr sa t lwen Pakma, tout moun Pakma, s li yo t kay w davw misi t ni bon rpitasion. Sa vr i t ka mandw ch, men l i t otjip di chouval-ou baw, ou t la pou twa-kat mwa kon sa. S lzot fojwonan, s t an bann tjok : apr twa simenn, fal ou t vir ay w yo. Mwenb menm, man t ni an chouval, men s pou gran lokazion, batenm, may, lafet patwonal, man t ka svi piy. La plupart du temps245, s an mil man t ka mont pou ay an travay.
6. 7. JAN-GAJE/ANGAJE
N s pa zaf jan-gaj a nou t dwet koumans ltid-tala asou difran fidji Djab-la ka pwan annan kilti kryol la. Pou di vr, s li ki pi senp : an jan-gaj (oben an angaj), s an moun ki pas an lakday pi Djab-la pou d rzon ki fondal-natal246 Mi yo :
__oben pou i trap riches kontel kay, bel loto, lajan oben l ek mennen an lavi gwo-tjap.
__oben pou i vini an tjenbwaz, an gad-d-zaf, an moun ki sa li divini a moun, ki ka pwotj moun kont l-mal oben ki ka voy, okontr, lmal kont moun.
245 En franais au cours de lentretien. 246 Fondamental.
S d model jan-gaj tala pa toutafetman menm parey. Primi-a s nenpot ki moun ki dsid an jou sti adan lanmiz-a ti i ka viv la, bokant ti laviy kont an lavi gwo-tjap. Kalt jan-gaj tala ka pas an lakday direk v Djab-la atrav vi liv kontel Le Grand Albert Le Petit Albert kisasaysaAdan s liv-lasa, i p jwenn d formil majik ki ka pmet li antr an kontak pi Djab-la. Nou ka rimatj ki tout s liv-tala, s liv ki sti an Fwans ek ki matj an fwans, kivdi Djab-la ti moun-la ka pas an lakday piy la, s pa an Djab karayib, s pa an Djab afritjen, s pa an Djab zendien : s an Djab niopen. Men fok pa non pli nou bliy ki, pi pwossis kryolizasion an, toujou ni mofwazaj ek migannaj ka fet adan lman kilti kryol la ka prt. Kif, nan tet moun-la__ek adan ta moun ki ka di oben ki ka kw i angaj__Djab-tala pa ka sanm pies riprzantasion Djab-la ti lgliz katolik la ka difiz a kivdi an kryati nw pi kn ek an gran latj ki ni an tridan nan so lanmen. Riprzantasion Djab-la ka vini an kalt migannay s difran ptr a Djab-la nou za dkatiy a. Nou ksionnen yonn-d moun ki t ka prtann yo t konnet jan-gaj adan laliwonday247-yo. Mi sa d adan yo rponn l nou mand yo ki manni y-ap riprzant Djabla nan tet-yo :
__an madanm, pab 50 lann, ki ni an boutik adan lakanpay Mn-d-Zes (komin Sent-Mari, asou lakot N-Atlantik Matinik) :
Ou ka poz mwen an ksion ki red, an ksion man pa janmen rflchi asouyKi manni man ka w Djab-la ? Eben, pou mwen menm, Djab-la s an jyan, an moun ki twa fwa, kat fwa pli wo ki an moun nowmal. I toujou ni an rad ki blan anly, an kas blan anl tet-li ek an baton blan an lanmeny. An batonki manni man s p di sa ?..an baton andjabl ki ni anlo sin, anlo mak kabalistik anly.
247 Entourage.
7. KOTE DJAB-LA ENMEN FREKANTE
Si Djab-la p aparet nenpot kot, nou ka konstat ki ni d sten kot ti i pisimi frkant. Kontel, Djab-la pa ka dj pit an mitan lavil, menmsi dkekfwa ou ka jwenn d kay ki hant kot-tala. I pa ka dj aparet non pli ni bod lanm ni anl lanm. Pwen-tala fasil pou konpwann : an tan ladjoukann, Neg t klour anl s bitasion kann-lan ek sel fwa yo t ka w lanm s l yo t dbatj (sou w yo t d bosal) oben si yo t akonpay Met-yo adan d vil kon Kap Fwans (Ayiti), Bast (Gwadloup) oben Sen-Pi (Matinik). Apardisa, sa Neg t konnet an lpok-tala s lakanpay ek dabwa, menmsi yo t ka frkant s bouk-la dl pou ay f konmision ba met-yo. Day ki tan pch paret o Zantiy ? L lendpandans riv an Ayiti (1804) oben l ladjoukann aboli (1848) adan s lzot tritw fwans a. Anlo Neg ki pa t l dvir travay adan bitasion chwzi enstal k-yo b lanm men pa direktiman anl lakot-la davw t ni an lespas yo t ka kriy les 50 pas du Roy ki t kay di lanm batant lanm a a 80 pa anl rivaj-la ki t ta Lta fwans. S pa t ta s Btj-a. Lta t pwan lespas tala pou ky dpi an lpok ti s gran bidim pouvw niopen an (LEspay, lAnglit, la Fwans, la Olann) t ka goumen yonn v lot pou rkipr s zil-la ek mt yo anba pat yo. S 50 pa-tala t an lman fondal-natal adan estratji dfans s tritw fwans a ek jik, jdi-jou yo ka ekzist toujou pis lajistis ka f kraz kay ki konstwi direktiman anly. Kidonk sten Neg konstwi kay-yo an rtr di s 50 pa-tala ek yo koumans pratitj lapech. Anmizianmizi, ti vilaj pch konstiti k-yo ek anlo adan yo vini d komin. Sa ka espitj poutji Djab-la pa enmen paret b lanm menmsi ni d kot kon, Fon Slmo (komin Trinit, Matinik), ki rpit pou srmoni tjenbwaz ka f la. Menmsi adan d sten kont kryol kon Balenn bl a nou ka w ki d zespri p pwan an fom kryati lanm. Menm si ni d sten pch tou ka palw di Djab lanm Sa pa l di yo pa ka kw adan tjenbwa, okontr Kon J. Levy (1976 : 91) ka espitj nou :
Pour se protger, les pcheurs sadonnent des rituels magiques. Les canots et les engins de pche sont soumis des purifications multiples censes contrecarrer tout acte de malveillance et djouer les sorts qui risqueraient de menacer le succs de la pche. Les embarcations sont protges par des croix de bois dessences diverses cloues au fond du canot. A la proue et dans la boite a lignes, le pcheur place des pentacles, parchemins marqus de signes cabalistiques quun quimboiseur (ou magicien local) leur a fournis. Avant le dpart, les canots sont aspergs deau de mer, fouetts avec des branches dacacia ou lavs avec des dcoctions dherbes, tandis quon murmure des prires. Comme protection personnelle, le pcheur porte des mdailles religieuses et, sil a eu une bonne journe de pche, il ne laissera pas ses vtements dehors la nuit tombe de peur que ses concurrents ne les ensorcellent et ne compromettent sa russite future.
Kot ti Djab-la pisimi rt s lakanpay. Nou p jik di ki kay Djab-la, rzidans prfry, s mn-la. Fok nou bien konpwann ki, pannan lontan, mn-la t an lespas mitanni248 ant s bouk-la ek s vil-la ti Milat ek Btj t met ek danbwa-a ti s Neg-mawon ou t ka jwenn. Mn-la t an lespas mitanni ant nati ek kilti Ek adan mn (oben danbwa) s pa nenpot kot Djab-la ka rt. Ni d kot i pisimi pas dot, kontel pifonmaj.
7. 1. DJAB ADAN PIE-FONMAJE
Adan kilti kryol la, kay Djab-la, s an pibwa ki ni anpil bodzay249 : pifonmaj a. S la Djab-la ka poz, s la i ka dmi, s la i ka viv. Gran lajounen, ou pa ka ww pis s pito lannuit i ka f zes-li, men ou pa ni dwa f an bas-tet250 anba lonbwaj-li davw ou ka ped tet-ou, ou ka vini fou an tet.
7. 2. DJAB ADAN KAT-CHIMEN
248 Intermdiaire. 249 Prestance. 250 Sieste.
8. DJAB-LA EPI LAJAN
Lajan s Djab
TI-PAWOL MATINIK
Djab kryol la liann pi lajan davw i s, adan limajin sosit a, an bel Btj an gwo plant oben an lizini. Adan an sosit kon sa ti Neg t fs travay pou ayen, toupannan yo t ka risivw mov tretman, travay pa jenmen trap val-a i ni adan s sosit lEwop la. Kivdi psonn pa t ka w an liannaj direk ant zaf djoubak ek zaf vini rich : sa t nowmal, pli djouk-la t ka koup kann anl bitasion-an, pli poch-li t ni kourand. Mwens i t ka w douvany. Ni an ti-pawol251 gwadloupyen ka diw kon sa :

Ti-pawol tala ni an vdi ki kl : s pa travay ki ka pmet ou ay pon kot. Ou abo travay red, estentj kw, s pa pou sa ou k anrichiw. Kidonk ola lajan Btj ek gwo-tjap252 ka sti pis s pa adan travay i ka sti ? Pou limajin popil a, rpons-lan ka tij lamenm adan an lot ti-pawol ki ka diw kon sa :
Lajan s Djab.
Sa vl di ki l ou w an moun ni lajan, s oblijman253 davw i pas tjek lakday pi Djab-la. Kif lajan-tala, riches-tala pa sen ek, kon nou w adan dkatman n 5, an l ka vini ti Djab-la ka mandw pman.
8.1. Ja lajan/Ja l
L gawoul koumans lv anl s bitasion-an ek Neg koumans bril pies-kann ek, dl, kay Btj a menm, d sten adan s Btj-a t pwan labitid tr l ek lajan-yo adan an ja anba tjek pibwa, kot yo yonn t konnet. Sa ki t ka pmet yo vir touv riches-yo l ou vw an kalmi-sir t fet. Konmva Btj s pa moun ki ni labitid menyen pel ek tridan, yo t ka mand an servit-yo akonpay yo adan bwa-a ek sy ki t ka f tou-a. Sa t ka woul an mitan lannuit pou psonn pa t rimatj s d moun-la. L ou
251 Proverbe. 252 Bourgeois. 253 Obligatoirement.
vw tou-a t fouy, Met-la t ka f ja-a dsann adany ek servit-a t ka vir bouchy, ka mt vi fey ek vi bwanch anly konsidir psonn pa t menyen t-a kot-tala. Men silon sa dives tmwayaj ka di, Met-la t ka tir an bal nan tet servit-a, anfwa tou-a bouch, ek i t ka try kol b ja l a. A l-tala, Neg-la t ka vini gadien trz a : si janmen an moun t dkouv lanplasman-an, sy ki t la pou opoz moun-la pwan ja-a. Kivdi nanm Neg-la t ka vini an kalt zespri malfik, ki t ka alians pi Djab, pou sa potj bagay Btj a bay. Mi sa an madanm Lowen, ki, l i t jenn, t ka vann nan an boutik nan mitan bouk-la, rakont nou :
Sa man k rakontw la fet an 1958 Man ka chonj sa bien pis s lann yo t sy fout D Gol at an Fwans. An tan-tala poko t ni latlvizion ek pos radio t ra. Man ka chonj patwn-mwen t ni an gwo bidim pos i t genyen l i t ay f an chanjman-d an Fwans lann avan anenben, s kliyan boutik-la t ka sanbl chak jou an midi pou kout nouvel. Ni sa ki, an tan Wob254, t ay goumen pi D Gol ek ki t anraj toubannman. Man ka chonj an misi Rn ki t ka di toulong :
Sou w fok janb kannal Dominik an dziem kou, man par pou fy, lzom Pa gad sentant-n-van an man ni anl tet-mwen an, non
Laplipa moun t gri kont an madanm milatres ki t ni an lotel nan bouk-la. S t sel lotel komin-la. Poutji yo t rayiy, s davw, an tan Wob, s la ofisi ek solda Lanmiral t ka rt, s la yo t ka viv. Milatres-la t ka prpar bon manj ba yo davw lamarin ek larm pa t ka mantj ayen an tan-taa. S anni Neg ki t ka pij An plis, i t ni an bel jenn fi ki, asipar, t vini fanm-makokot an serjan, an Btj-Fwans ki t rasis pas ayen. L s ti neg-la t ka sti bon lod manj a ki t ka sti nan latjuizin Milatres la, yo tout t ka kouri-sanbl anba finet-li, men si ou w serjan-an t w yo, i t ka djl :
Dgagez dici, bandes de petits salopiots de ngrillons 255
Apr ladj, Milatres-la ped poteksion larm. Man kw yo jis t f otiy Fodfwans pou ksionneny nan lpok-la ti pwos Lanmiral Wob t ka woul an Fwans. D sten moun ka di yo fouty lajol pannan yonn-d tan, men man pa p asirw ki sa vr. Sel bagay man sav s ki, l ou w i dvir viv Lowen, li pi fi-li a, psonn pa t ka pwan wot-yo. Psonn pa t ka pal ba yo. PESONN An plis, konmva lotel-li a pa t ni kliyan ank, Milatres-la tonb an dlala. S gras a an ti lanmonn papa ti fi-a, an Btj, t ka ba yo chak mwa yo t ka ryisi sirviv. Magr sa, fi-a t ganm, ou tann mwen diw Haa, s t an bel fanm, wi An aktris silma, an fanm pres osi bel ki Sophia Loren oben Gina Lollobrigida. Tout jenn Neg komin lan t dyy, men manzel t ka kal djel-li anl yo, menm sa ki t ni an bon travay ek ki s p may piy. Mamzelle ne voulait pas noircir la race256Asipar, i t ni an korespondan an Fwans, an Brtay man kw, ek misi t pou vini chachy oben fy antr an Fwans, man pa ka bien chonj.H-h Nou anni w sitiyasion Milatres-la anni chanj du jour au lendemain 257, magr korespondan fi a t ka tad a riv. Okoumansman nou kw s lajan misi t ka vry ba yo kon sa, men apr sis-set mwa, nou di k-nou kon sa ki an
254 Pendant la deuxime guerre mondiale.
255 En franais au cours de lentretien.
256 Idem.
257 Idem.

Btj-Fwans pa t k simen lajan kon sa pou an fanm i pa t menm niSa pa t posib Lajan-tala dwet t ka sti tjek dot kot. L man diw yo t ni lajan, s pa pawol initil man ka diw la, non Dab, Milatres-la f ripenn tout lotel-la. S t an gran imeb twa taj, s pa t an ti kaz. Apr, i f antr meb nef di la Fwans ek fi-li a koumans ka abiy la mode de Paris 258. Fok t wy pi wob ganm y, bel chapoy, bijouy, hon !An l, an Neg Valon259 rt i di :
Tjip Lajan Djab ki la, man ka di zot
Moun vir koumans gad Milatres-la ek fi-li a gwo-zi. An plis, plizi moun t rimatj yo pa t ka bd lgliz ank. S pa yo ou t k w lanmes l-dimanch Milatresla t enmen jw kat pi yonn-d gwo-tjap Sent-Mari ek Trinit. Yo t ka vini espsialman jw piy l sanmdi osw. Enben, asipar, anlo adan s misi-tala t flanmason !Lapopilasion koumans nerv. An jou, kot di-z, wonz- di maten kon sa, an bann jenn jan ek tibolonm anni sanbl douvan lotel-la ek yo koumans ka vry woch anly. Bon woch Vit pt, finet kraz, miw f miyet nan chanm. S d fanm-lan pa t ka sti dw, yo pa t ka di an patat. Moun t ka sanbl plizanpli ek djl t ka mont, ka mont, ka mont. An l, an mso adan boul moun-la anni anvahi lotel-la, yo rach lapot lantr-a ek yo koumans dpotjol tou sa ki t adany : chez, fotey, tab, v, boutey wonmAn l, yo riv an mitan lotel-la ek ki sa yo w : an bidim tou, wi, an tou laj an ma-dlo. Sa ki t f tou-a t dkarl at-a ek s kawo-a t ka anpil tjokanblok tibwen toupatou. Moun rt bip Jis ni yonn-d ki kouri dw ka djl :
Waay Pa mwen pi s moun-tala S Djab ki la
S moun-la ki t antr adan lotel-la chach toupatou, adan tout s chanm-lan : yo pa jwenn ni manman-an, ni fi-a. An l, an neg-maj, Bogino, misi t ka rpar woul kanmiyon ek i t kon an Erkil, misi di kon sa :
Lzom, zaf tjouy Man ka dsann w sa ki ni an fon tou-a. Ptet, yo andidany. Ay chach sbi ban mwen, soupl
Psonn pa t noz dkontwol pawol Bogino. Apr misi li-m ek kapiten,n jandamri Lowen an, s li ki t chef an komin-lan. Kif, i pwan d svi, pi i dsann nan tou-a. An l, moun ki t la di yo pa wy ank, yo pa tann wach-li Yo kriy anmw :
Bogino Ooo Bogino, sa ki rivw ? Rimont, non
Ayen menm. Tou-a dwet t fon bon kalt fon a pas yo t abo panch anly, gad andidany, klry pi plizi sbi, yo pa t ka psivw Bogino ank. S yenki an gwo boul nws yo t ka w. Man p diw sa davw kontjiben-mwen, Moris, misi t la joutala. S li ki ba mwen tout s dtay-laApr an bon dimi-, yo w neg-maj a ka vir mont konsidir an fos t ka pousy anl. I pa t ka apiy anl rib tou-a, non I t ka mont dwet anl kontel an niyaj ek fidjiy t kon ta an moun ki fini w Djab-la. Ziy t ka soti dw ek i t ni labav an kwen bouch-li. L i riv anl-a, i anni tonb at-a blip, pi i tonb lta260 toubannman. Yo chayy al dw-a ek yo suiy fidjiy pi lt, dlo-d-Koloy. Yo jis al an lgliz-la chach dlo-bnit bay. Enben, l i ripwan konsans twa jou apr, man p diw ki i t chanj : Bogino t ped manni majy. I t vini janti-janti, kon an tibolonm ka f laprmi-kominiony. Man p diw sa Psonn pa t ka rikonnet li ankSa ki t pas, s ki nonm-lan t psivw an bwet, non, an kof, an kof an arjan ki t ni an kwa wouj penn anly ek anlo sin kabalistik. I konpwann s t an tz ki t la, an trz tjek Btj t sr la an tan lestravay. I pwoch b kof-la, kof-la dsann fiap I
258 Idem.
259 Quartier de la commune du Lorrain.
260 Svanouir.

dsann dy kof-la, kof-la vir dsann pli fon ank. Chak l, i t pres riv kol b kof-la, kof-la t ka fouy tou-a pi fon, i t ka pwofond andidan lat An l, i anni tann an zklari ek, silon sa i di, i w an kryati ki t ni pres twa met wot, ki t abiy tout d blan, ki t ni an vwel blan mar alantoun tet-li. Kryati-a pt ri an fidjiy ek zowey-li mantj pt. S a l-tala i dsid rimont. I pk t f d met ki i anni santi an souf ka pousy mont. I santi lespriy ka chalvir ek apr, i pa sav sa ki rivy.
Nou f an ti antjet asou istw-tala pou t konnet ekzaktiman ki sa ki t pas. Plizi moun afirmen nou ki s pa t an 1958 sa t fet, men pli ta. An 1960 oben 61. An lpok-tala, Matinik pk t ni an jounal ka paret tou l jou ( France-Antilles sti anni an 1964). S jounal lgliz katolik ki t ni ek an ti jounal-kamo261 yo t ka kriy Rnovation T ni jounal Parti Kominis la ki t ka paret chak simenn tou ( Justice ) men i pa t ka pal di bagay kon sa. Kif pa ni pon tras mak di vnman-tala, m mmw popil a konsvy, soutou lakay moun ki t ni plis ki 60 an l nou f antjet-la (an 1989). An enstitit ki t laritret di nou kon sa :
Ou sav, moun lontan t mchan. Yo t jalou Tout moun-lan t l ki gason-yo may pi ti Milatres-la ek konmva manman-an t za prvw an korespondan an Fwans bay, sa t nowmal ki yo t gri kont li. Ilvr, madanm-lotel la t ni bon ganm an koy. I pa t ka di nenpot moun bonjou. An tan-tala, lapo kl ek bel chiv t ka kont anpil, s pa kon aprzan. Sel bagay man sav s ki an jou, pab midi, ni an tral jenn manmay ki sanbl alantou lotel-la ek ki koumans vry woch anly. Lamenm, lapopilas sanbl alantou batiman-an ek d sten neg, ki dwet t boul, koumans jourt manman s d Milatres-la. An l, yonn-d adan yo antr an lotel-la, yo koumans ka kraz tout bagay, ka pt chez, ka rach finet, bagay kon sa. Yo t ka di ki s fanm-la t andjabl Poutji ? Pas du jour au lendemain 262, yo t w sitiyasion Milatres-la t chanj. Apr ladj, i t tonb an dlala, pi h-h, yo anni w zafy ka mach aladous. I t f ripenn lotel-li a, ti fi-li a t ka mt bel wob prl, bagay kon saOu sav, an tan-an, dpi ou t ni lajan, yo t ka soupsonneny f af pi Djab-la. Ek l ou w riches-ou t sibit, moun t sten ki ou t ay f tjek tjenbwa pou trap lajan. Sa man sav s ki lajandamri ki sov manman-an ek ti fi-a. Yo t kouri sr nan galta263 lotel-la ek s moun-lan ki t antr a pa ni tan trap yo. Hon Sou w yo t trap yo, man pa sav ki sa ki t k fet Ptet, yo t k dkal yo, man pa sav
8. 2. Moun ka fouy trz ki sr anba lat
L ladjoukann vini aboli, anlo moun koumans chach trz anl ansien bitasion. Swa bitasion ki t tonb an dbantjaj, swa bitasion ti met-yo t m san dsandan. Btj-a pa t ka dj f anlo yich ek sifi s enki ti fi yonn t f, pi souvan ki rarman, i t ka may pi an btj an lot komin. Kif sou
261 Journal scandales. 262 En franais au cours de lentretien. 263 Grenier.
w bitasion papay pa t dj raptan264, sa t ka riv ki t-a t ka tonb an frich. An tan-an, moun t ka respekt sa yo t ka kriy bagay Btj a ek psonn pa t k noz enstal ky anl t-a. Neg t simi dgrad ti kal t anl tet mn pou yo pa t trap pies poblenm pi lalwa. S kon sa ni anlo bitasion ki rt vid, san kilti, san aktivit, lann apr lann. Zeb ek pibwa pous anl yo, figi-modi anpar s batiman-an, ek moun bliy lekzistanyo. S s kalt kot-tala ti wouchach trz265 t ni labitid vizit. Yo t ka fouy t-a alantoun bitasion-an nan gwo mitan lannuit pou psonn pa t rimatj konmes-yo. Men s pa t tout di riv jwenn kot-a (pi souvan ki rarman, anba an pibwa) Btj-a t sr trzy la. Dab-pou-yonn, dkouv kot-a pa t flouz pies davw s adan ja trz-a t sr. Ja-a t ka pwan koul t-a anmizi-anmizi ek an moun t p pas by, toupannan i t ka fouy, san wy. Kif wouchach trz t an travay ki t p pwan mwa pi mwa. Dl, plizi lann. Epi s pa t nenpot ki moun ki t p batj adan an avanti kon a : fal ou t mont. Kivdi fal ou t ay w an tjenbwaz ki t ka baw an pwotejman kont gadien trz a, kivdi Neg-la ki t akonpay Btj-a jou-a ti i t tr trz-a. Mi sa Alb G., an ansien koup kann komin Makouba, rakont nou :
Man t konnet an boug ki t mt an tet-li i t kay touv trz Labitasion Mn Ltwal266enben, misi konpwann i t gran neg pas psonn, i pa pwan pies pokosion. I pa di psonn ayen, pa menm fanmiy-li. Ou t ka anni wy ka disparet d jou, twa jou, pi l i tvir, i t ka diw :
Man t ay f an won an vil, man ni an ti madanm anba-a
Men an jou, yo wy ka pwan an montan pa kot labitasion-an. S t an vi-vi labitasion met-li t bandonnen dpi pres trant an. Asipar, s riti-a pa t ka antann. S anni apr lpok Lanmiral Wob, nou w Btj-a vir la ek yo rimonty. Atjman, s an bel gran bitasion. Man ni d ti niv-mwen ka travay anlyenben, an tan-tala, kidonk avan ladj, ptet an 1930-32, man pa ka bien chonj, boug-la ti man ka palw la, Women, misi t konpwann t ni an ja lo ki t sr la. S pou sa, chak simenn, i t ka pati-mont Mn Ltwal san vti psonn. Men, kon man diw la, yo fini pa koly, yo fini pa dkouv mannej-li. Bwi kouri konmkwa misi t pas an ak pi Djab pou sa touv ja-a...pou mwen menm, man pa ka kw sa davw si sa t vr, i pa t k pas pres d lann ka mont Mn Ltwal. I t k jwenn trz-a lamenm !Day, an jou, misi vini, i ped tet-li. I t ni an monmes fou chabon ka f, madanm-li t ka mt gwo sak chabon anl tet-li pou ay vann toupatou an lakanpay-la. S t an bel gwo kabres ki toujou t ka ri bawenben, ou anni wy chanj tou. Fidjiy vini fmen,, i pa t ka pal ba psonn ank, p malrez. Kantapou nonm-li a, i t koumans ka bw, ka bw, ka bw. Yo t ka jwenn li boul anl chimen. I t ka jour moun, i t ka chach goumen piy sou w ou t f tan gady an mitan zi. An l, nou fini pa konpwann s fou misi
264 Dun bon rapport.
265 Chercheur de trsor.
266 Nous avons modifi le nom, cette habitation tant encore en activit.

t tonb fou. Poutji ? Davw i t ay fouy an trz san mand Djab-la lapmision. S sa man ka kw
Kidonk pou koumans fouy an trz, fok oblijman ou t potj kw ek sel manni f sa, s t ay mand an meltj267 an danma kivdi an pwotejman. Aprzavw ou t obtienn li, fok ou t prvw tou py Djab-la kivdi bay an timanmay tou vivan an rkonpans. Davw s Djab-la ki t ka baw an pal touv kot-a trz-a t sr a ek s li ki t ka endw fouyy. An fwa, Djab-la t dak siptw adan wouchach-ou, ou t p djoubak kon dis moun. Chak kout pel ou t f, ou t ka lv konsidir dis kout pel. Kif, adan an bat-zi ou t ka riv ora trz-a, men toulitan ou pa t voltij tibolonm-lan andidan tou-a, ou t abo w ja-a, ou t abo sy pwochy, i t ka dsann pi fon andidan t-a. Ek sou w ou t psist dsann dyy, san ba Djab-la rkonpans-li, an l, Djab-la t ka anni ral dsann jik an bway268 lat, i t ka tjww. Adan an antjet nou mennen b an fonsy Baspwent, mi sa i di nou asou pwen-tala (2002 :125-127) :
KESION : Es ni moun ki za vini ww pou end yo touv an trz ? BATI : Wi M man pa asept davw s moun-tala, s pi Djab yo ka travay. S pa moun ki sen. KESION : Ou pa janmen asept ? BATI : Bonman ka diw ni yonn-d tan di sa, an 63 man kw, oben ptet an 64,
ni an madanm blan ka rt Wob ki f oti mwen ek
KESION : An Btj-Fwans ?
BATI : Non An Btj-pyi, m s pa an madanm ki t rich, s t an Btj-griyav si ou l. I t ka viv li yonn anl an bitasion, konsidir i t vev ek tout yich-li t pati viv an Amrik. Jo, an bon kanmarad-mwen, an jou lafet Baspwent, rt i di mwen : Wou ki enmen w kok bat, s Wob ki ni bon pit. Lafet komin la s mwa pwochen, annou pi mwen Tan f tan, man bliy sa pi lavey lafet la, misi vini b kay-mwen rapl mwen sa. Bons pa afos man t cho al kon sa. Man pa boug a lafetKif man ay Wob pi Jo ek l nou riv, misi di mwen an ti manni jennen : Ou sav, pa ni pit jdia, m ni an moun ki bizwen kontrw toubannman. Man t konpwann s tjek moun ki t bizwen genyen an zo moun-m oben tjek klou sertjez. Sa gri mwen !
KESION : S t vi madanm Btj a
BATI : Direktiman Man t ja Wob, man di k-mwen kon sa, s pa t lapenn ritounen Baspwent jou osw-tala menm. Day, sa t k red pou man t trap an vwa al man asept suiv Jo.
Bati, ansien fonsy komin Baspwent, pa t an tjenbwaz, men dpi ou t ka f mti-tala, davw ou t an kontak toulong v l-m, moun t konpwann ou t ni tjek pouvw sirnatirel. Moun t p fonsy an tan lontan. Yo t p yo, men yo pa t ka kalanj ay vw yo pou mand yo
267 Grand sorcier. 268 Entrailles.
genyen an tet moun-m oben an zoy, oben ank an klou sertjez. Ek yo t par mt gwo lajan dw pou trap sa. Bati di nou i t konnet d sten fonsy ki t vini rich afos yo t vann bagay kon sa. Kif przans Bati b Jo t p svi Jo potejman kont tjek atak Djab-la t p f. Bati ka kontini kon sa :
KESION : Vi madanm Btj a t ka rt nan bouk Wob ?
BATI : Non I t ka rt an fondok lakanpay-la, an kot yo ka kriy La-Dichn, an bagay kon sas primi fwa man t ka al la. Nou mach bon enp mach avan nou riv laPannan tout chimen-an, man ka di Jo kon sa : Sou w s pou f tjenbwa madanm-lan bizwen w mwen, an-an Man pa adan sa, konp Pies-pies-pies I pa t ka rponn. Ayen ki griyen i t ka griyen akwdi an kodenn. Sa t ka gri mwen men man pa t p dvir an ari. Finaldikont, nou riv douvan an kay Btj, an gran mal papa kay an bwa m l nou riv b vranday, enben s la man rimatj ki kay-la t dkal. Lapentiy t foutlikan, poulbwa t ka wonyen s pout-la ek andidan-an t sal bon kalt sal la. Primi fwa man t ka w an kay Btj an lta-taa. Man sot An vi madanm tou kout pi chiv blan ka sanm fil mango vini oti nou. I t ka pal an bouch-li ek man pres pa t ka szi sa i t ka di a
KESION : I f zot antr andidan kay-la ?
BATI : Piespa Dpi ki tan Btj ka risivw Neg an salon-yo Ki manni, ou pa jan isiya, ou pa sav sa ? I f nou asiz anba vranda-a ek lamenm i mand Jo kon sa es man t dak. Jo touv i t bien jennen davw i pa t diskit an tjou-patat pi mwen. Al, man rt man gad vi madanm Btj a an mitan koko-zi ek man diy kon sa : Man dak pou f ki sa, hen ? Si s bagay tjenbwa, pa kont anl mwen menm-menm-menm Madanm-la ri. S la man w i pres pa t rt dan ank. Bonkon man w Jo t jennen, man ri tou. Epi vi madanm-lan di mwen : S pou an trz. Pa ni pies zaf tjenbwa adan sa An jounali-mwen t ka dgrad an bout t lot jou-a l i bit anl an kof. Kotaa, s ari-granpapa mwen ki t sry la I pa t bizwen di plis ki sa Man t konpwann. I t l man t fouy trz-a bay.
Isiya, nou ni an ka ki ra davw s pito Neg ek Milat ka chach trz ti Btj sr nan tan ladjoukann. Men madanm-tala pov, i vi ek i ka sanm sa ki pa ni fanmi ank. S sa yo t ka kriy Matinik Btj-griyav kivdi Blan-pyi ki t an dkadi269 davw, okontr di Gwadloup ti Ranboulzay fwans 1789 la t chouboul pouvw s gwo plant-a ek kot dpi tan-tala ni an patj Blan ki pov, krey Btj Matinik t konsv tout pouvw-yo ek tout riches-yo. T ni difrans nivo lajan ant yo men sa ki t ni mwens lajan pa t ka mand chien pen : yo t ka travay kon rkolonm oben jr ba s gwo-jap la. Kidonk l ou w an fanmi btj t ka apovri ky, s davw i t konmet tjek fot pa rapot a reg sosial krey-yo a. A l-tala krey Btj-a t ka mty asou kot ek fanmi-tala t fini bat.An gwo fot krey Btj a pa t ka asept, s l manb-li t ka jw kat pi Milat pou gwo lajan. Dl, s manb
269 D
tala t ka ped tou sa yo t ni ek pies Btj pa t ka lonj lanmen ba yo. An lot fot, s t si an nonm t may pi an fanm koul : a l-tala, i pa t Btj ank nan jan-vw krey-fmen a. An dni fot, s si ou w an Btj t f tjenbwa, si yo t apwann i t ka kouri-w tjenbwaz neg. S Btj-a toujou apiy asou Lgliz katolik dpi an 1635 ek yo toujou konsidr tjenbwa kon mes a vi neg, abo anlo adan yo, anba-fey, t ka f syansi gad zaf-yo ba yo. An Btj komin Sen-Pi di nou kon sa :
Moun aprzan ka konfonn tout bagay. Yo ka konfonn sansi pi tjenbwaz. S pa menm bagay-la pies An sansi s an moun ka li laviniw baw, i ka diw sa ki k rivw dmen bomaten, i ka mtw an gad kont tel ou tel danj. Sansi ni an don ek s Bondi ki bay don-tala. Pa ni ayen di mov adan sa si ou al f syans. Parkont, an tjenbwaz s an moun ka travay pi Djab, s l-mal i ka f. I ka voy stilej kont moun pou f yo ped tet-yo ouben pou tjw yo. Tjenbwaz-a ni an don tou men s Djab-la ki bay don-taa
Men annou kontini kout Bati pou sav ki manni i fouy trz-a ba vi madanm Btj komin Wob a :
BATI : Al, pou tout bon, tjenz jou apr, man dvir la Dichn. Mwen t mwen yonn kou-tala. Jo pa t l vini pi mwen. Man riv kot twa z di laprmidi ek vi madanm Btj a f mwen atann jis a si-z osw avan i risivw mwen. S t an mwa novanm, nw t ka fet vit. An l, i di an fanm ki t ka tjuit manj bay mand mwen es man t fen. Man rponn li man t k bw an bel sek men pou manj, man t p atann. Ou sav, l ou pou fouy t, sa pa bon chaj lestonmak-ou twop. Fanm-lan pt an boutey wonm Kouvil ba mwen pi an tenbal. Kot yui-t kon sa, vi madanm Btj a sti dw. I t ni an bel wob bien ripas anly pi an foula nw. I t ka ba an tibolonm lanmen ek
KESION : An tibolonm ?
BATI : W An bel ti Kouli. I t ni apochan douz-trez an kon sa, an bel ti gason, man diw, bel chiv long, bel lapopa vi lapo nw briyan an ki s Kouli-a ni dabitid la, non An ti lapo mawon. Ziy t bel tou. Yo t ka klr. Madanm Btj a mand mwen suiv li ek nou mach an bon moman tan adan an pies-bannann. Man t entjet bon entjet Zaf ti Kouli-tala, hon T ni an bagay sr dy sa. Nou riv douvan an tou ki t za fouy a wot di an met-an met ven. Ou t ka w ki moun-lan ki t fouy a pa t an pofsionnel. T-a t bouw nenpot ki manni.
KESION : tou-a t ni fom an tonm ?
BATI : Non I t ni fom an serk. L man riv oby, frisonnad pwan mwen. Man santi konsidir an van anni lv di lat-a menm ek koumans vlop mwen.
KESION : An van ?
BATI : An kalt ti van fret Alo vi madanm Btj a di mwen pwan an madjoumb ki t la ek kontini fouy. Tio Kouli-a t doubout an djel tou a, ka gad dwet douvany akwdi an somanbil270. Man t entjet men man koumans f travay-la, man dsann adan tou-a ek man mt k-mwen ka lv t. An l, madjoumb-a bit anl an bagay, i f
270 Somnanbule.
bok Man sot Vi madanm Btj a pwoch b djel tou-a, i djl : Ou niy anba lanmenw S li S kof-mwen an Annou, fouy, fouy Men pli man t ka sy dtr kof-la, pli i t ka dsann fon an t-a. Man t ja f an tou pres d met senkant pwofond aprzan ek chak l madjoumb-a t ka konyen anl kof-la, kof-la t ka dsann glouk !
KESION : Dsann a ki pwofond ?
BATI : Trant santimet Senkant santimet kon sa An tout manni, s konsidir fal man t vir f tout travay-la, tir tout t-a alantouy. Dkouraj koumans pwan mwen, man di vi madanm-lan man ka arest pi sa. I gad mwen an manni gri pi i djl : Edva, viniw Ti Kouli-a pwoch, vi madanm Btj a anni pousy bouf andidan tou-a, tibolonm-lan tonb anl mwen, madjoumb-a chap-tonb an lanmen-mwen, man tonb at-a. E- L ou gad, kat mal-neg t alantou tou-a, koutla senk pous an lanmen-yo, par pou dkatj nou. Yo t sti adan s pies-bannann lan. Konsidir yo t ka vy nou dpi an bon enp tan
KESION : Yo t konplis pi vi madanm Btj a ?
BATI : Wi Vi madanm-lan t ka djl anmw : Tjw yo Tjw yo S sel manni pou nou trap kof-la. A moman ti yo t par fout nou kout koutla, Bondi sov nou. Ha, man ka chonj sa konsidir s jdi-jou La chair de poule 271 ka lv anl mwen toujou, anni gad
Menm manni nou fini w ki ka-tala ra pis s pa t Btj ki t ka chach ja l dabitid, men moun-koul, ni an dziem karaktristik ki entrsan toubolman : zaf tibolonm-lan vi madanm Btj a t l of Djab-la t an ti Kouli. Nou ni s twa ras-la, s twa pep-la, ki ka fm sosit kryol la : fonsy-a, Bati, ki s an Neg ; vi madanm-lan ki s an Btj ; tibolonmlan ki s an Kouli. Kif istwa-tala ekzanpl pa rapot a rilasion sosial ki ni ant s twa pep-la pis Neg-la ka riprzant tjenbwa, kivdi aliansay pi Djab-la ; vi madanm Btj a ka riprzant lajan, swef lajan, kivdi swef pouvw (adan ka-tala, swef konsv pouvwy, konsv ran sosial li) ; tibolonm-lan ka riprzant soufwans s travay-vini zendien an sibi l ou vw yo vin ranplas Neg adan s bitasion kann lan. An twazienm rimak entrsan nou p f tou, s zaf vi madanm Btj a t l sakrifi fonsy-a, Bati, an menm balan-an. Silon tradision-an, k an tibolonm sifi pou satisf Djab-la, i pa bizwen plis ki sa. Kidonk ki jan nou p konpwann ki vi madanm Btj-a t l fout Bati nan fon tou-a ? S pa enki padavw i pa t l Bati ay pt pawol konmkwa i t touv an trz, s, an manni vvli, f disparet pwan ki Zendien ki Neg. S an manni pou Btj-a jwi li yonn di riches-la. Men annou kontini kout Bati :
KESION : Sa ki fet ?
271 En franais au cours de lentretien.
BATI : An mirak An niyaj anni bar lalin flap ek psonn pa anni w psonn ank. Nou t an nws total Man pwofit pou rap ti Kouli-a ek man mech272 piy adan pies-bannann-lan.
KESION : S kat boug-la pa brennen ?
BATI : Lhomme surpris est battu 273. Yo pa t ka atann k-yo a sa. Ptet tou, yo konpwann s tjek tjenbwa man t f, man pa sav, mwen. Antoulka, yo rt la estbkw ek nou ni nan chap k-nou, ti Kouli-a pi mwen. Nou kouri Nou kouri Dl, nou t ka bit anl d pi bannann ek pi bannann lan t ka pt. Dl, nou t ka glis at-a, nou t ka kch
KESION : Sa ki t ryaksion vi madanm Btj a l niyaj-la bar lalin ?
BATI : I pa di ayen. I rt flij anl ky. Menm lamenm apr, man tann vway ka djl ba s kat boug-la Tjw yo Tjw yo S boug-la pousuiv nou tout lannuit-la. L man ka diw s tout lannuit-la, pa konpwann yo kit nou poz an sel miyet tan. Non Yo t ka kouri atrav s pies bannann lan kon d boug fou ka djl Oti zot ? Bann isalop, nou k fann fwa-zot Plizi kou, yo mantj dkouv nou men nou riv sr chak l-a ek chanj kachet.
KESION : Ti Kouli-a t p ?
BATI : I t p men i pa t ka di ayen. S an ti boug ki ni anpil tj. Jdi, misi vini an bel gran misi, i ka mennen trakt anl Bitasion L..ek i ni an madanm pi twa yich. Nou rt bon kanmarad.
KESION : L jou ouv, ki manni zot riv chap ?
BATI : Enben, afos nou dplas adan pies-bannann lan, nou riv anl an lawout luiloud274. S lawout-la ki t ka mennen an bouk Wob a. An kanmiyon pas, i dwet t sen-tj dimi kon sa, nou mandy pasay, i batj nou. S kon sa nou riv sov k-nou, Dieu merci 275.
Dkatiyaj nou p f di pasaj-tala, s ki abo Bati, Neg-la, ka riprzant tjenbwa adan lespri vi madanm Btj a, abo madanm-lan ka kw i alians pi Djab-la, s Bondi ki vini sovy. S Bondi krtien an ki f an mirak__ki f an niyaj bouch lalin__pou li ek ti Kouli-a t p chap-al. Sa ka konfirm an lid nou za espitj : pa ni lalinman kl ant s difran kwayans-lan ka woul andidan limajin kryol la. Kwayans neg, kwayans katolik ek kwayans zendien ka toujou migannen yonn pi lot, menmsi chak yonn ka konsv pwop dansity. Day, l Bondi aji kon sa, i montr i pa dak pi konpowtasion vi madanm Btj a, i montr ki, okontr, s li, madanm blan an, ki dwet t ni an lakday pi Djab-la. Madanm-lan t l f Neg-la ek Kouli-a disparet anfwa trz-a t fouy ek sel kalt model moun i l w alantouy, s servit, s djouk : s twa boug-la i kriy a ek i mand yo tjw Bati ek ti Kouli-a. Istw-tala pas an 1963, men i ka chay, a nivo limajiny, tout jan-vw lpok ladjoukann lan, bagay ka dmontr ki, abo
272 Senfuir.
273 En franais au cours de lentretien.
274 Asphalter.
275 En franais au cours de lentretien.

an sikti sosial mofwaz__ladjoukann aboli ek Neg pi Zendien vini sitwayen fwans menm manni s Btj-a__sikti sikolojik la ki t ka woul piy la p kontini woul anchay tan apr (pres yon siek apr, adan ka-a nou ka ekzaminen an).
9. KI JAN POTEJE KOW KONT DJAB-LA
Djab-la f, i malen pas malen fet, i jis dl p tjenn tet a Bondi, men nonm pa toutafetman bra-kas276 douvany. Ni anchay monyen potj kw kont movezty kisiswa anl pwop kw, anl rad-ou, lakay-ou ek kot-a ti ou ka travay-la. Ou pa blij mand an sansi (oben an tjenbwaz) soukou davw ni bagay ki senp ou p f, m si ou w sitirasion-an sri, si ou ka santi Djab-la ka lopsionnenw twop, fok ou ay konsilt yonn. Ou p mand an lab endw tou kisiswa grmsi lapriy i ka fw, f kisiswa bndision i p vini f andidan kay-ou.
9. 1. POTEKSION KO KONT DJAB-LA
Poteksion k ki pi ptalan, s sa yo ka kriy ben oben ben fyaj

9. 2. POTEKSION RAD KONT DJAB-LA
9. 3. POTEKSION KAY KONT DJAB-LA
9. 4. POTEKSION KOTE OU KA TRAVAY KONT DJAB-LA
276 Impuissant.
10. DJAB-LA ADAN SE KONT KREYOL LA
Djab-la ni plizi riprzantasion adan limajin kryol la ek fok pa nou konfonn tala ki adan s kont kryol-la ek tala ki adan plodari popil a. Ni rap ant s d fidji-tala men yo pa toutafetman menm-parey. Ni an patj kont kryol ti Djab-la ka aparet. Dl, sy ki met-pies adan yo, dot l, i s an senp moun-pies. Moun ki tidi kont atrav l-monn t pwan labitid klas yo silon sa yo t ka kriy tem a yo, sij a yo ek s kon sa, pou kont kryol, yo vini diviz yo an plizi kalt katgori kon :
__kont lanmou.
__kont zannimo.
__kont rigoladri.
__kont ssi.
__Avanti Ti Jan Lorizon kisasaysa
Men, nan koumansman 20 siek-la, an gran-grek ris, Wladimir Propp, vini chouboul jan-vw tala. I dklar ki s pa tem s kont-lan ki ptalan pou riv klas yo an manni siantifik. Pouy, s sa i kriy s fonksion an kivdi wol-la ti chak moun-pies la ka jw andidan kont-lan. L ou gad, pou tout bon, dives model moun-pies p tini menm fonksion-an silon kont-lan ou ka tidi a. Kontel, an vi fanm p an gougou277 adan tel kont pi i p an bon moun adan an lot kont. Djab-la li-menm p slra adan yonn ek i p end met-pies la adan on dot. Konklizion a sa, s ki sa ki ptalan pou riv dkatiy ek konpwann an kont, s pa apiy anl non a s moun-pies la tou sel konsidir non a yo ka oblijman endikw ki manni yo k aji : Djab-la, pa toujou an mov kryati, davw non ay s Djab Kif l ou vw ou klas tout kont ki ni Djab adan yo adan katgori a kont ssi ou ka konmet an gwo lr. Menm bagay pou swdizan kont lanmou oben kont rigoladri
W. Propp dansifi278 31 fonksion adan s kont majik ris la ek l nou ka aplitj dkatiyaj-li a a anlo kont kryol, nou blij rikonnet ki i ka mach. Men, pa kot s lann 1970-la, on Fwans, Claude Brmont vini anfifinen279 dkatiyaj Propp la ek i pwopoz an mtod ki ni mwens fonsksion adany toupannan i pi fikas ank. Nan menm lpok-la, an lot wouchach280 A. Greimas, mt doubout an sistenm i kriy smiotik ti ni adany on zouti torik ki estwdin, kar smiotik la. Ki Propp, ki Brmont, ki Greimas (ek tout s lzot wouchach mritjen, alman,
277 Sorcire. 278 Identifier. 279 Affiner. 280 Chercheur.
kanadien ki travay anl kont-lan kisasaysa) ka ouv ba nou d chimen ki itil pou nou p katjil asou pwop kont an nou. S sa nou k f adan an lot travay281 ki k mitann282 asi yo, davw, pou al, sa ki ka entrs nou, s difran fidji Djab-la ka pwan adan dives sekt kilti kryol la, ki adan kannaval, ki adan rlijion zendien, ki adan pratik majik kisasaysa
Nou p k p, adan kad dkatman283-tala, dkatiy tout fidji Djab la adan s kont kryol la davw ni sitelman kont kryol, ki sa t k an djoubak284 ki pres enposib. Nou k sleksionnen yonn-d adan yo, s tala ki ka paret nou pi ptalan la, soutou d adan yo :
__Djab ka may : ni anlo kont kryol ti Djab-la ka chach may (oben chay lakay-li si ou w i za may) an bel jenn fi inosan. Jenn fi-tala ka rifiz tout masibol285 ki ka vini mand manmany lanmeny, ki yo janti, ki yo sri, ki yo kontany bon kontany. Epi an jou, an nonm ki abiy an diaman (adan sten kont), ka paret ek s li ti fi-a touv i jaja. Sy a tout fos i l may piy. Toutwazkant, manman-an mfian : i ka rimet ti fi-a an zdjui ek i ka mandl pitj nonm-lan san i rimatj sa. Si s san ki tij, pa ni poblem Misi s an bon bon moun, m si s mati286 ki sti, tansion, misi s an mov moun, n an Djab. Ti fi-a, ki cho may, ka obyi manmany ek s mati ki ka tij di lapo masibol-la Oli i di manmany lavrit, i ka manti bay ek i ka pati may pi Djab-la. A moman-tala, kont-lan p pwan dives direksion : Djab-la p manj ti fi-a ; fr ti fi-a p vini sovy avan Djab-la valy ; papa ti fi-a p flandj bouden Djab-la pou tir ti fi-a ti ky entak kisasaysa
__Nanni-Wozet : s istw an jenn fi ki ka asiz asi Woch Djab -la, bagay psonn pa ni dwa f, ek ki ka rt kol anly. Manman malrez-la ka konstwi an ti joupa alantou fi-a pou Djab-la pa riv pwany, m Djab-la ka f an machoket287 fil lang-li pou i p chant pi menm vwa ki manmanan. Kif fi-a ka ouv lapot joupa-a ek la, kont-lan ni plizi finisman difran tou : Djab-la ka gloubap ti fi-a ; fr ti fi-a ka vir pwan ti fi-a pannan Djabla ka dmi ; ti fi-a ka risi kouyonnen Djab-la ek ka tjwy kisasaysa
Primi kont-lan toutafetman entrsan pa rapot a zaf klasman s kontlan nou fini pal a. Pou tout bon, primi mouvman nou p ni, s klas kont Djab ka may a adan katgori a kont ssi pis met-pies la s an kryati djabolik ki ka aji an manni djabolik. Men l nou f sa, nou pa ka riv konpwann vdi ekzak kont-tala davw i ka paret two senp, two senplis
281 Gran GalionDkatiyaj an kont kryol matinitj ( paratre).
282 Centrer.
283 Chapitre.
284 Tche.
285 Prtendant.
286 Pus.
287 Forgeron.

menm (ek, poutji pa, kouyon). Pou riv rzoud mist kont-tala, nou blij lianny pi d lman sosial :
__dab-pou-yonn, Djab-la toujou masibol la ki pi rich la. Adan anlo version, i ka paret douvan pa lapot manman an abiy tou an arjan, ti fi-a ka rijty. I ka vir paret abiy tou an l, ti fi-a pa l non pli. Al, i ka abiy tou an diaman ek s anni a l-tala, fi-a ka bay dizon288y. Fok nou liann sa pi sitirasion fanm adan sosit kolonial la, ki avan ki apr ladjoukann, ti fanm ngres t blij adopt an konpowtasion ki p paret nou matrialis davw s yo yonn ki t ka liv timanmay-yo : an tan ladjoukann, pou yo t chap anba mafwam289-a kon yo t ka di Matinik an tan lontan, sel rchap290 yo t ni, s t f an yich pi Btj-a. L ou vw ti manmay milat la t n, souvanman Btj-a t ka wot madanmdw ngres li a adan chan kann lan ek i t ka plas andidan kay-li kon tjuizini, ripasez, koutiriez kisasaysaS travay-tala, non selman yo t dis fwa mwen red ki mar kann anba soley cho a, men yo t ka pmet fanm-lan lv yich-li pi bien, soutou yich milat la. J. Cauna, ki tidi woulaj an bitasion Sen-Domeng an 18 siek-la, ka espitj nou ki :
Certaines constantes se dtachent dans cette distribution du travail : existence dun systme de promotion lanciennet et, paralllement, affectation automatique des bossales aux basses tches du jardin, o lon trouve limmense majorit des femmes ; le gardiennage est assur par des vieillards ou des enfants ; le service de la Grand-Case est affaire de famille et on y prfre de trs jeunes enfants croles ; enfin la rpartition des responsabilits est faite de manire ne pas favoriser une ethnie quelconque, mais la plupart des mtiers traditionnels, charpentiers, tonneliers, charronsvont des croles. (s nou ka souliyen)
Kidonk, an tan ladjoukann, s pa matrialis fanm ngres t matrialis, s ryalis yo t ryalis, pis, nan lpok-tala, psonn, pies neg, pa t p imajinen ki ladjoukann t k kalpat an jou. Apr labolision ladjoukann, sa t nowmal ank ki fanm t l chwzi partn may ki pa pov davw yo t ka konstat ki, abo nonm neg pa t ni chenn nan pi-yo ank, sa pa t rabonni sitiyasion rkolonmik yo. Lanmonn-kod291-la yo t ka genyen atjman an, kon ouvriy agrikol asou bitasion s Btj-a, t apenn sifizan pou nouri an fanmi. Fok nou chonj lanmiz-a, ti ant 1848 ek 1950, laplipa dsandan s djouk neg la t ka viv adany lan.
__pou d, mati-a ki ka sti di lapo masibol-la ni an koul kl, an koul ki pres blan. Isiya ank, nou p kw ki fi-a sitelman matrialis ki i pa p
288 Accord. 289 Canne sucre. 290 Echappatoire. 291 Clopinettes.
may pi Djab-la, men si nou ka rapt sa a larel-koumandman292 koul lapo adan sosit kolonial-la, ti koul blan an sy ki sipri, nou ka w ki, an ryalit, Djab-la sBtj-a. Kivdi fi-a ka may pi an Blan pou sy sti adan modision-an ki ka pz anl koul nw a ek, adan menm balanan, i ka espr f yich ki ni lapo sov pou yo menm yo pa sibi menm trablati ki, li, manman-yo, sibi a.
Men nou p ay pi douvan ank adan dkatiyaj kont-tala si ou w nou ka lianny pi sosit kolonial la : mati -a ki ka sti di lapo masibol la ka riprzant an maladi ti tout moun, ki Btj ki Milat ki Neg, t wont ni. Maladi-tala s lalep kon R. Relouzat (1998 : 48) ka espitj nouy :
Il est arriv plusieurs reprises, dans notre pass colonial et post-colonial, et ce au niveau cariben, de faon suffisamment exemplaire et symbolique pour avoir t pris en charge par la mmoire collective du peuple antillais, quun homme riche et/ou de haute condition, mais lpreux ou souponn dtre lpreux, ait russi, en utilisant les sductions de lor et de la vanit sociale, sans oublier laction toujours possible de la navet et de la misre, lchange diabolique lpre + richesse contre sant + jeunesse. Mais lhorreur se dcouvre aprs le mariage, et tout ce qui a aveugl la fille et la mre, tout ce qui tait offert en compensationdiamants, blancheur quelque fois, prestige socialne tient plus en face de cette affreuse maladie qui dvore le vivant.
292 Hirarchie.
11. DJAB-LA EPI MALADI-TET
Indpendamment de quelques rats apparus en milieu clos, nous pouvons dire que toute nvrose, tout comportement anormal, tout rthisme affectif chez un Antillais, est la rsultante de la situation culturelle.
FRANTZ FANON ( Peaux noires, masque blanc 1952)
Kon adan tout sosit ki tini an fondas pyizan, sosit kryol la ni d atitid pa rapot a moun ki foudok : oben yo ka asepty ek i ka viv an mitan moun san pies kalt poblenm ; oben yo ka rijty ek moun-foudok la ka vini an lnmi, an moun psonn pa l w ank. Adan tout komin Matinik oben Gwadloup, avan dzienm ladj toutwonlat a (1939-45), t ni primi katgori-a : d moun (soutou d nonm) ki t ped tet-yo men ki moun t ka pt resp ba yo, ki yo t ka end dl (ka ba yo titak manj oben kek vi rad pou mt anl yo). S moun-foudok tala t tonb adan lta-tala palakoz tjek poblem yo t trap nan lavi-yo kontel an lenb293, an gran dey oben ank an dbantjaj294 si ou vw yo t komsan oben yo t ni tjek popriyt. Poblem-tala t mennen moun-la a bw wonm ek, anmizi-anmizi, wonm-lan t chiktay lespri-yo ek konprinzon295-yo. Kon nou sav, okontr di diven, ki ka soutou atatj fwa-a, wonm-lan (kon vodka-a) ka dray nef ek nwn. Kon yo ka di an kryol matinitj, Wonm-lan ka ptw an tet. Sa ki ptalan pou rimatj s ki foudokri-tala ni an koz ki natirel. Tout moun nan narti-a oben nan komin-la sav poutji misi Entel oben manz Entel vini ped tet-li ek moun ka plenn s-yo. Dl tou, moun-la p n fou, kivdi dpi i toupiti i ka btiz, i pa ka aji kon tout timanmay ek l i ka grandi, i ka kontini adan menm larel-la. A l-tala, jan-vw popil-a ka di moun-la ababa oben i tb men kalanswa non an yo ka bay la, tout moun sav ki foudokri-tala natirel tou. Ptet manman-an, l i t an sitiyasion, trap tjek mov tjok anl bouden ki pt anl tet timanmay-la oben akouchman-an pas mal davw timanmay-la przant ky an manni dwol ek matwn-la t blij raly nan madafa manman an. Kidonk kisiswa moun ki tonb fou palakoz kek poblenm personnel kisiswa moun ki n fou, kominot-a pa t ka rijt yo. Okontr, i t ka f tou sa i t p pou ba moun
293 Chagrin damour. 294 faillite, ruine. 295 Capacit de rflexion.
foudok la an pal, abo, pi souvan ki rarman, sten moun t ka mt yo adjendjen. S pa t rigoladri ki t mchan. Jdi-jou, s d katgori moun foudok tala pa ka viv lib ank : primi-a, yo ka mty adan lopital pou maladi-tet ; dziem-la, adan enstitision ki espsializ pou timanmay ek granmanmay296 ki ritad.
Men ni an lot kalt moun foudok ki sosit-a ka rifiz asept : s moun ki ped tet-yo palakoz tjek mal oben tjek tjenbwa yo voy asouy. Poutji ? S davw foudokri-tala pa natirel, i liann pi bagay Djab. Ek poutji i liann pi Djab, s ki ou pa ka w pies kalt rzon ki mennen moun-la a ped lespriy. Pies masibol pa bay lenb, i pa ped travay-li oben i pa vini dbantj, i pa ped ni papay, ni fry, ni yich-li. Okontr, moun-tala, pi souvan ki rarman, t ka viv alez kon Blez ek dl, i jik t p ni an gwo pos andidan sosit-a (enstitit, enfimiez, dokt, avoka, popriyt kanmiyon, fonksionn lapos oben lanmri kisasaysa). Kivdi l kominot-a pa ka w pies koz a foudokri an moun, i ka di s Djab ki antr nan tet-li. Ek Djab-tala, s tjek moun slra oben jalou ki voyy dy moun-la. Si ou w, moun slra/jalou tala s an tjenbwaz, i ka voy mal -la li-menm ; sou w s an moun kon tout moun, i kay w an tjenbwaz ek i ka pyy pou voy mal-la dy tala i rayi a oben i jalou a. Men avan nou antr adan ltid rap foudokri pi tjenbwa, fok nou jt an kout zi asou sitirasion lasians maladi-tet297 an pyi an nou.
11. 1. LASIANS MALADI-TET NAN PEYI KREYOL
Pa dj ni anpil tan yo ka swen maladi-tet adan pyi-nou. An tan lontan, kivdi avan s lann 1950-lan, laplipa moun ki t ped tet-yo t ka rt viv nan karti-yo, aka fanmi a yo oben b kaz a fanmi a yo. Sosit kryol la t ka asept, kon nou fini wy, d sten konpowtasion tounen-larel298 dpi moun-la ki t ka esprimen yo a pa t ka f twop btiz oben pa t two slra pi lavwzinay. L an moun t vrman dbown, l psonn pa t kapab kontwoly ank, a l-tala, sosit-a t ka mty a lka kivdi mounfoudok tala t blij ay viv an kot ti i t k li yonn, kisiswa nan bdaj s bouk-la oben nan fonfonn bwa. Yo t ka vini d Neg-mawon nan zi popilasion-an. L mitan XXe siek-la pwan, gouvelman fwans konstwi lopital maladi-tet299 at l Zantiy ek la Guiyn. Nou l di lopital ki sri, ki ni dokt-tet ka woul adany, ki ka itiliz mtod swen ek rimed ki modn. Avan lpok-tala, toujou t ni an zel adan s lopital-la ki t ka risivw
296 Adolescent. 297 Psychiatrie. 298 Tounen-larel : dviant. 299 Hpital psychiatrique.
moun-foudok men s moun-tala pa t ka dj risivw an tretman espsial, an tretman ki t liann v pwop maladi a yo. Natirelman, primi dokt-tet ki vini travay adan yo, s t Btj-Fwans ek s dokt-tala t ka riv v tout lasians oksidantal yo, tout jan-vw mdikal yo. Ba yo, fok t chach sav es moun-foudok la t ni tjek bouf dliran nvwoz oben eskizofrni silon nomanklati lasians maladi-tet t dkat an Ewop. Kidonk s dokt-tala t ka bit asou d papa tjak :
__pou yonn yo pa t ka pwan wot lawonn kiltirel moun-malad la davw yo pa t konnet li ek d sten adan yo t ka jik tir mprizasion ba kilti kryol la ki, an lespri-yo, t an kilti ki ritad. Zaf anlo moun-foudok t ka di s tjenbwa yo t vry dy yo oben s Djab ki t antr andidan k a yo pa t anl kont s dokt niopen-an. Ba yo, s t kouyonnad ki t la.
__pou d laplipa s moun-foudok la ka dpal an kryol, menm l ou vw s t d moun ki t ni an bon mti oben ki t gwo-tjap l yo t nowmal. Fnomenn-tala ka montr nou ki jan lang kryol la anchouk an manni fon andidan fondok lespri tout Antiy ek Guiyan, abo yo t l siprimeny pou asimil k-yo pi bien adan kilti fwans a. Sa f, s dokt-tet niopen an t blij pwan enfimi neg svi transbd300, bagay ki t ka rann diagnostik-yo difisil davw s enfimi-tala pa t ni konptans pou f travay-tala. Dabpou-yonn, yo pa t ni konptans transbday ; dziemman, yo pa t ni konptans pou transbd an pawol ki dpalan301 non pli.
Finaldikont konpowtasion mdikal tala s ki laplipa s moun-foudok la pa t ka riv trap an djrizon oben an rabonnisman di maladi-yo. Yo t ka pas tout larestan a vi a yo adan s lopital maladi-tet lasa. L s primi dokt-tek antiy ek guiyan a riv, sa vr ki yo pa t bizwen transbd pis yo t konnet pal kryol men konmva yo t pas etstra lann asi fakilt medsin lEwop, yo t ka adopt menm jan-vw ki konfr niopen-yo. Yo pa t ka pwan kilti kryol an kont adan diagnostik-yo ek yo t ka kontini swen s moun-malad la pi s menm mtod-la ki pa t ba pon rzilta sri la. S poutji an dokt-tet fwans, C. Lesne (1990 : 26) ka souliyen :
les difficults de diagnostic et dindication thrapeuthique que rencontrent dans de semblables occurrences les psychiatres exerant aux Antilles, dont la pense et le regard sont fonds (que ces mdecins soient originaires de la mtropole ou Antillais eux-mmes) par un systme de rfrence occidental.
11. 2. FOUDOKRI EPI TJENBWA
300 Traducteur ; interprte. 301 Dlirant.
Moun ka vini fou palakoz tjek poblem natirel kontel an dey oben sitirasion rkolonmik yo ki anni mofwaz blip davwa yo mal jr zaf a yo, men moun ka soutou vini fou palakoz poblem ki pa natirel pies, palakoz biten ki sirnatirel. Adan dziem ka-lasa ki pi frkan ki primi la, ou ka jwenn d model foudokri :
. an foudokri bi s rzilta an pinision Bondi voy ba an moun davw moun-tala pa respekt reg Lvanjil ek i konmet onlo pch. Kontel, moun ka jir l lapossion ka pas an lari oben ka rakont btiz anl lab ka risk ped tet-yo. Oben ank moun ka vol dlo bnit oben pwan losti pou ay f tjenbwa. A moman-lasa, moun-la ka anni vin tris, i ka ped gou viv, bw, manj, pal pi fanmiy-li ek kanmarad-li. I ka koumans mennen an lavi ki solit. I ka fmen ky lakay-li oben adan chanm-li. S mounn-foudok tala s syansi fok mennen yo konsilt kivdi divin ki kapab w ki movezt moun-la f ek ki sa pou f pou Bondi p padonen moun-lan.
. an foudokri ki s rzilta an bagay-voy (pi souvan ki rarman lespri an moun-m). Sa liann pi jan-vw lanm moun ni adan sosit kryol la : an moun-mo pa ka anni disparet san ls pon tras. I vivan toujou m an lot manni ki l i t asou lat. S day pou sa lanm ni an lot non adan lang kryol la : Bazil. Kon S. Domi (2004 : 13) ka espitj nou :
Dans le calendrier grgorien (que nous utilisons), Basile est le premier saint de lanne. Aprs le Jour de lAn, le saint qui entame le cycle de la nouvelle anne se nomme Basile. En nommant ainsi la mort, la tradition confre cette dernire un statut singulier : la mort nest pas finitude, mais basculement cest--dire entre brutale dans un cycle nouveau.
A moman-tala, moun-foudok la pa reskonsab ltay. S tjek dot moun ki jalouy oben ki rayiy ki kay w an tjenbwaz pou vry an mov s anly. Jalouzt s an koz ki frkan adan zaf moun ka ped tet-yo, soutou l yo ka w an moun anrichi ky, konstwi an bel kay oben may pi an fanm tout nonm an karti-a oben an komin-la t ka konvwat. Sel manni pou pwan sraj moun-tala, s fout an kout tjenbwa anl y oben fouty an kout sitwon si kon yo ka di Matinik. L tjenbwa-a mach, moun-la ka anni vini tb tbdj bibi : i pa sa pal ank, i pa sa pwopt ky, i ka pis ek kaka anly, i enkapab kontini travay. I ka ritounen adan lta an timanmay ki fini n. Pou sa djri kalt moun-foudok tala, fok fanmiy-li menneny ora an tjenbwaz ki pi f ki tala ki voy mov s-a dyy. Travay dziem tjenbwaz-a s df travay-la ti primi tjenbwaz-a f
a. S f lespri moun-m a ki antr an tet tb-a pwan kouri, s fy disparet. Men s pa an bagay ki flouz ek dl, dziem tjenbwaz-a p pwan mwa pi mwa avan i risi djri moun-foudok la.
11. 3. FOUDOKRI EPI VODOU
Anlo dkatiy ki tidi vodou pa mantj liann rilijion-tala pi maladi-tet davw i ka apiy anlo asou djigidji, asou zaf lwa ka antr an tet moun oben ka mont yo akwdi s moun-tala t d chouval. Zaf tou ki moun ki mofwaz an zonbi pa konnet non-yo ank ek pa ka rikonnet fanmi-yo blij ni tjek rap pi twoublay sikolojik. S dkatiy-a mand k-yo es pou vini ougan oben manmbo, kivdi prt ek prtres vodou, fok pa moun-lan t ni an kalt fli an lespriy ki t ka pmet li antr an kontak pi fos ki envizib. Nou k tidi poblenm-tala adan an lot liv302, sa ki ka entrs nou pou al, s ki jan vodou ka swen (oben ka prtann swen) maladi-tet. Pou tout bon, ni anlo ougan ki ka aji kondir yo t d dokt-tet ek A. Mtraux ka di nou (1958 : 66) :
La folie, lpilepsie
302 Sansi, tjenbwaze, gad-d-zaf, dowmez ek bk ( paratre).
12. ABI ABI MI DJAB-LA DEWO
(DJAB-LA ADAN KANNAVAL)
Un dieu dans la ville dansait tte de buf.
AIME CESAIRE
( Ferrements 1959)
Adan tout kannaval ki ni asou lat, s adan kannaval kryol la nou ka w mas Djab ni plis ptalans. Ki ou gad ta Vniz la, ta Bahia oben Rio a, menm ta Trinidad oben Babad la, si ni Djab adan yo tou, s pa mas-tala ki ka janmen riprzant oben vvli, s kannaval-tala. Kannaval Matinik, Ayiti oben Guiyn ni bon enp mas adan yo__kontel mas malpwop, Mariyn-lapo-fig, neg-gwo-siwo, Ladjables, Kawolin kisasaysa__men s ta Djab-la, Djab wouj la pi tet bef li a ek lo ti miw nwy la anl rad-li, ki ka ba s kannaval-tala orijinalit-yo. Avan nou dkatiy vdi fnomenntala, fok nou koutviy rad Djab la li-menm davw s li ki k mennen nou asou chimen a lakonpwann303-li. Dab-pou-yonn, sa nou ka rimatj s ki abo Neg-la sibi siek pi siek asimilasion katolik, abo i ay katjis ti adan liv lapriy yo yo ka montrw ptr Djab oksidantal la pi kostim nwy, gran latj long-li ki nw tou ek an tridan nan lanmeny, Djab kannaval kryol la toutafetman difran diy. Kidonk Djab kannaval nou an pa ni hak a vw v ta Labib oben ta lgliz katolik. Toutfwazkant, i ka sanm kondir Djab ayisien an ni an lorijin ki difran di ta s Ti Zantiy ek la Guiyn la pis. Kon
F. Saint-Louis (2004 : 18) ka f nou rimatj s an lorijin taino :
les rois du mardi gras avec leurs ttes ornes de plumes, leurs corps peinturlurs de bouillie de roucou leurs nez et oreilles pars danneauxautant dlments qui rappellent la prsence des premiers hatiens
Kidonk s Djab s Ti Zantiy ek la Guiyn la ki k antrs nou plis adan dkat-man-tala. Primi bagay, rad-li wouj, i pa nw. Pou d, i ni an kalt tet bef, penn an wouj tou, ki pa ni d kn selman kon Djab oksidantal la, men plizi kn : dl jis 8 oben 10 kn. Day, tet-tala sitelman lou ki i p pz dl 4 oben 5 tjilo. Fok ou s an moun ki vayan, ki ni bon lafos, pou ou p sipt kouri vid tout an laprmidi pi mas-tala ka f dapiyan304 anl tet-ou ek anl kouw. An plis, sa vr ki Djab kannaval kryol la ni an tridan tou, m s an tridan ki fet pi katon, ki pa lou ek ki pa ni l minasan. Bagay-la
303 Comprhension. 304 Prendre appui.
mas Djab la ni ki pi danjr a, s an lengwez pres d met londj i ni an men ay, an vr lengwez ki, toupannan i ka vans adan s lari-a, i ka fs at-a : wacha wacha wacha Mi kon sa M-Th. Julien-Lung Fou (1979 : 67) ka dkriy :
Ce dguisement magnifique et extraordinaire est difficile raliser et aussi porter. Seuls quelques spcialistes arrivent le faire. La tte lourde et encombrante est construite avec des peaux de bte (cabri ou mouton), dune profusion de cornes qui jaillissent de toutes parts, qui sont peintes en couleurs diffrentes et par devant un masque hideux montrant les dents, pour lequel on utilise parfois le squelette de la mchoire dun poisson ou dun animal quelconque, des nattes ou des crinires pendent de tous ctsCette tte surmonte un genre de salopette en toile rouge sur laquelle sont colls des centaines de petits miroirs qui scintillent la lumire. Il y a aussi quantit de grelots qui sont cousus sur le vtement et qui tintent ses moindres mouvements. Dans la partie postrieure, une longue queue garnie de grelots est fixe, que le diable dploie et fait tournoyer par moments ou quil senroule la taille, dautres.
13. DJAB-LA EPI MAYEMEN
L Zendien dbatj Matinik (1853) ek Gwadloup (1854), sosit kryol la t ja fet : i t ja ni lang-li, mizik-li, latjuizin-li, konstriksinman305y kisasaysaOkoumansman, s Neg-la t ka gad s Zendien-an__ki yo t ka kriy pi anlo mprizasion Kouli oben Malaba __gwo-zi davw s travay-vini306-tala t asept f an travay (koup kann) ki pies Neg pa t l f ank dpi jou ladjoukann t vini aboli (1848), abo anlo adan s nouvo lib la t blij vir djoubak anl s bitasion-an kon ouvriy agrikol. An plis di kriy yo Kouli s Neg-la akiz yo di manj chien ek soutjou di f tjenbwa. S dni pwen-tala ki k entrs nou adan kad a ltid-tala. L ou gad, s Zendien-an riv pi rilijion-yo__ki espsialis kon J. Benoist ( ) ek
G. LEtang ( ) ka nonmen Endouiz popil __men lgliz katolik t vyatif. Lgliz-tala t ja goumen red--dri kont s rilijion afritjen an kontel Vodou oben Kl (Sent-Lisi), ek yo t ka konsidr ki travay vanjlizasion-an pa t bout : fok yo t konvti s Zendien-an tou, mofwaz yo an krtien. Lgliz trap yonn-d bout-djol pi s Btj-a, okoumansman, davw sa ki t ka entrs s plant-a, s t svi fos travay s travay-vini a rachmabab pannan s 5 lann kontra-yo a. L tan-tala t bout, Lakoloni t blij rapatriy yo an End. Fok pa nou bliy ki rkolonmi307 s zil-la t ka minas kalpat davw Neg pa t l koup kann ank ek s jistiman pou sa Btj f vini 20.000 Tamoul Matinik ek 40.000 Tamoul ek dot pep zendien Gwadloup. Jis ni 500 Chinwa ki dbatj Matinik tou men yo pa rt anl s bitasion-an, yo dsann an vil kot yo ouv ti konmes. Kidonk zaf kristianiz s travay-vini zendien an pa t anl kont s Btj-a : s t an ped tan ki t la. S kon sa yo t ka pmet s Zendien-la viv rilijion a yo anl s bitasion-la dotanki Zendien t fmen la akondi s lajol yo t y. Yo pa t ka dj sti pou ay nan bouk kon s Neg-la ek yo pa t direktiman anba lopsion308 s lab blan an. Men lgliz pa asept sitiyasion-tala lontan : an lpok-tala, i t ni sifizanman fos toujou pou blij s plant-a riw pozisionyo. Ek s kon sa, anmizi-anmizi, lab koumans mont anl s bitasion-an pou difiz msaj Labib la b s travay zendien an. Lamenm, s lab-a dklar ki rilijion zendien an__ki Neg t ka kriy Bondi-Kouli oben Svis a Zendien __pa t an rlijion an pies kalt manni. Ki s t an bagay Djab, an kalt tjenbwa. Ba yo, fok t dkal endouiz-la, entdiy ek,
305 Architecture. 306 Travailleurs immigrs. 307 Economie. 308 Domination.
nan pres menm lpok-la ti lgliz katolik mennen an kanpay kont sipestision an Ayiti kont Vodou-a (nan s lann 1920-1940 la), i f menm bagay-la at Matinik ek Gwadloup. An krey lab fanatik yo t ka kriy les Rdemptoristes belges dbatj ek yo pwan an lantripriz bril liv sakr s Zendien-an, kraz estati-yo, chir zimaj Bondi yo ek dl yo jis mt dif adan s tanp-lan. G. LEtang (1989 : 86) ka di nou kon sa :
Lhindouisme fut activement combattu par le catholicisme, la religion institue, dont une des fonctions tait la lgitimation de lordre colonial. LEglise revendiquait le monopole de lordre symbolique et le pouvoir politique visait lui assurer ce monopole. La prsence dune nouvelle religion dans lle tait en soi une contestation de lexclusivit symbolique de lEglise. Cette dernire ragit par un discours visant diaboliser les pratiques hindouistes et par une action dvanglisation des nouveaux arrivants. (s nou ka souliyen)
Rachmababt309-tala blij endouiz-la, toukon Vodou menm, sr ky, rzist anba-fey, nan fondok lakanpay, anl ftay mn oben an bwa, la ti Blan pa t ka dj pit. Nou sav ki dpi an rilijion touv i pskit, sel manni i p sirviv, s si i apiy asi ritiel ki pli red, pli djok, adany. Konmva ki Vodou ki Endouiz pa t p esprimen y k roun manni ki nowmal, yo f dapiyan anl rit ki t marjinal pou yo t sa tjenb larel. S kon sa, at Matinik, Endouiz-la mt douvan djigidji310-a lakay s lab endouis-la (ki yo ka kriy pousari an lang tamoul la), anl mont asou koutla a ek anl dchalboraj311 kok ek kabrit. Sa t dotan pi fasil pou Endouiz-la batj adan chimen-lasa ki laplipa travay-vini zendien t moun dni katgori adan sosit zendien an, s t sou-chien, sa yo ka kriy s Entouchab -la. Kon nou sav, sosit zendien an siktir312 adan divs krey-fmen313 kontel Bramn (pi wo a), solda, komsan, entouchab kisasaysaL lAnglit mt lapat asou lEnd nan 19 siek-la ek koumans pijy, bagas314y, primi krey-fmen ki t blij foukan lot b dlo, ki t blij migr, s t ta s Entouchab-la. S yo primi-douvan ki t ka souf di s bidim grangou-red315 la ki t ka pt an End la nan mitan 19 siek-la. L ou gad, Entouchab s moun ki t madjendjen kit madjendjen ka al, s moun ki pa t konnet li ek kri. Kidonk kalt model Endouiz-la yo t ka pratitj a t as difran di ta s lzot krey-fmen an, soutou di ta krey sipri a yo ka kriy s Bramn-la. S tala t ni ldikasion, yo t
309 Violence. 310 Transe. 311 Dcapitation. 312 Structurer. 313 Caste. 314 Pressurer. 315 Famine.
konnet li ek kri, kif manni yo t ka pratitj rilijion-an t fondas316 asou ltid liv sakr, asou an lasians rliji ki miln. Kidonk Endouiz-la s lab katolik la t ka chach dchouk a, s t an Endouiz popil ki pa t ni sifizanman vidjozit317 pou sa rzist. J. Benoist ek M. Desroches (1982 : 42) ka di asou model endouiz-tala ki :
malgr ses liens troits, sa continuit avec lhindouisme, il sagit l dune religion dont les manifestations sont faites de violence, de tortures corporelles, de sacrifices sanglants, de possession du prtre qui nest ni brahmine ni vgtarien.
L nou ka f an siparzon318 ant Zendien Trinidad asou an b ek Zendien Matinik/Gwadloup asou an lot b, ki sa nou ka konstat ? Nou ka w ki konmva laplipa Zendien ki migr Trinidad t moun li-N lEnd, kot ni plis Bramn, yo risi konsv Endouiz-la an manni pi ofilaplon319 ki fryo ki migr adan s piti zil-la. Lakay-nou, s pito moun l-Sid lEnd ki vini ek adan rjion-tala, s Bramn-la t an tou piti krey moun.
On dot biten s ki apr d siek kristianizasion fs, Neg pi Milat vini ka konsidr k-yo kon krtien. Apr labolision ladjoukann, pal lang fwans a ek suiv prensip lgliz katolik la t d kondision fondal-natal pou t riv sti adan lta mal-zorey la yo t ka viv la. S t sel kondision pou yo t antr adan lta moun ki moun, sitwayen ki yo t ka respekt, sitwayen ki t vrman fwans. Sa f anlo Neg ek Milat apiy pwopagann lgliz katolik la kont Endouiz-la. Yo patisip adan dpotjolaj liv, estati ek chapel endouis ek soutou, yo koumans kriy rilijion-tala tjenbwa. Day, pon moun, jik nan s lann 1970 la, pa t ka di Endouiz Yo t ka di, pi mprizasion, Bondi-Kouli oben Svis a Zendien Men konmva Btj toujou chach diviz travay Neg ek Zendien anl s bitasion-an pou sa lopsionnen320 yo an manni pi flouz, anlo adan yo t ka fmen zi anl s pratik endouis anba-fey la. D sten t ka jik ba Zendien vi ranga oben sitn ki pa t ka svi ank pou yo t sa mt tanp-yo. Fok rikonnet ki atitid palayi-palaya s Btj-a pmet Endouiz-la sirviv davw si yo t aplitj rikoumandasion s lab katolik la an manni red-mato, asir pa ptet rilijion zendien an pa t k risi mentienn ky at Gwadloup ek Matinik.
Sa f, apr 1853-54, an sentjem model Djab vini paret adan s pyi-nou an. T za ni Djab karayib la ( Mabouya ) ; Djab Labib la ( Satan Belzbit Lisif ) ; Djab Neg-la (Vodou-a oben s zespri tjenbwa
316 Fonder. 317 Vigueur. 318 Comparaison. 319 Orthodoxe. 320 Dominer.
Matinik/Gwadloup la) ; Djab kryol la ( Gran Djab s kont kryol la, Bel Btj-a ). Mi anvwala an lot t ka riv : Djab kouli a, Djab zendien an.
14. DJAB-LA EPI NEG-MAWON AN
Nou ja w ki manni, an tan ranboulzay Sen-Domeng lan, t ni d kalt gawoul neg ki t pt : yonn ki t ta s Neg bosal la (sa ki t n at lAfrik) ki nou p kriy an gawoul neg-mawon pis s lavi tribal afritjen an s djouk-tala t k woukry ; an lot ki nou p kriy gawoul neg kryol la kiv di ta Neg ki t n ek lv at Sen-Domeng menm. Nou w tou ki anfwa lendpandans fet, s met-a-manyok pyi a, ti yo tout t Neg kryol, pa f ni yonn ni d, yo kraz gawoul bosal la. Apr sa, dsandan s bosal-la vini moun pyi-andh kivdi yo t pres kon tranj nan pwop pyi-yo. Tou sa pou di ki si ou w nou ka jwenn an patj estati met-pies, gran chef ranboulzay an Ayiti__ta Toussaint, ta Dessalines, Ta Rigaud, ta Ption kisasaysa__s yon sel estati negmawon ki ni nan pyi-a : tala ki b Pal Nasional la, adan an kwen gran plas Ptoprens lan yo ka kriy Chand-Mas la. Estati-tala s Franois Duvalier, przidan a vi pyi-a, ki t f konstwiy, pres yon siek apr lendpandans. Pou primi fwa, yo t ka gloriy an krey adan s Neg-la ki t mennen ladj-a kont s solda Jnral Leclerc la. An krey moun ki listw t bliy : s bosal-la ki vini neg-mawon l gawoul-a lv. Malrezman, s t an vglaj ki t la. Duvalier svi pi mit neg-mawon an adan kouchpwani321 a ki t ka opozy a s Milat-la. I t l montr ki i t ka dfann ras neg la ek pa nenpot kiles Neg, pa s Neg kryol la, pa s Neg lavil la, m s Neg lakanpay-la, s tala ki ka viv adan pyi-andh a. Men, l ou gad, Duvalier t an Neg kryol, sitelman kryol ki tit-tala, Duvalier s pa an tit ou ka jwenn Ayiti, bagay ki alvsy itiliz pou di ki papay t nMatinik. S t an manni pou opozy przant ky adan s leksion przidansiel 1958 la davw konstitision ayisien an ka prvw ki an moun p pa prtann a pos-tala si granpapay ek papay pa ayisien natif-natal. Kidonk Duvalier t an Neg kryol bon kalt Neg kryol la ek s pa t pies lanmou i t ni ba s mas popil ayisien an (abo, l i t jenn dokt, i mont lakanpay swen moun ki t ka souf di pian). Politik-li ek tout lo vakabonnajri-a s Tonton-Makout li a f a ka dmontr ki plodari mawonis li a, estati Neg-mawon enkoni a, s t an riz politik pou t sa anblouz pep-la asou an b ek montr s Milat-la ki i t key doubout dwet douvan yo asou an lot b. Day, pep-la pa kouyonnen ky : l Franois Duvalier trap lanmy, primi bagay i f, s pa bril Pal Nasional la, s pa kraz Kazn Dsalin (la ti Tonton-Makout t ka four
321 Bras-de-fer.
opozan politik lajol ek tortir yo). Primi aksion pep ayisien an f, s chach dkonstonmbr, mt an poud, estati Neg-mawon an. Konmva i fet adan an matrio ki red toubannman, yo pa ryisi, men jes-tala ka pwouv ki Franois Duvalier pa janmen riv vgl yo pi politik swdizan mawonis li
a.
S poutji, an final di kont, fidji Neg-mawon an pa dj f at Ayiti. Day es i t janmen f ? Annou pa bliy ki ranboulzay Sen-Domeng lan, s primi ranboulzay modn ki fet asou lat, avan ranboulzay 1917 la Risi

a.
J. Des Rosiers (1996 : 91) toutafetman andwa mand ky kon sa :


Pourrait-on avancer avec prudence que la lutte des esclaves Saint-Domingue a pu influencer Hegel, admirateur de Napolon. En effet, le philosophe ne pouvait pas ignorer les conflits en cours Saint-Domingue et la tournure rvolutionnaire des vnements provoqus par lenvoi dune armada esclavagiste ayant sa tte les meilleurs gnraux franais (Leclerc, Rochambeau pacificateur de lEgypte). La publication de la Phnomnologie de lesprit en 1807 (seize ans aprs le dbut de la guerre dindpendance) serait donc dialectiquement lie celle-ci, au moins en ce qui concerne les concepts de Matre et Esclave.
Ranboulzay ayisien an t an ranboulzay ki modn ek s Neg-la ki riv f mapipi vnman-tala, s pa t Neg-mawon sr anba bwa oben anl tet mn oben montay. S t okontr Neg bitasion Neg ki t ka woul adan s latili-a. Day, latili antiy a s zanset a travay alachenn lan ki paret an mitan 19 siek-la at lEwop, model travay la ki Taylor dfini a. Toutfwazkant, annou pa bliy non pli ki t ni ant mawonnaj pi chap322 sa an fwans yo ka kriy grand marronnage ek petit marronnage T ni plis chap ki t ka fet ki mawonnaj kivdi t ni plis djouk ki t ka chap yo yonn davw yo t gri kont met-yo (ki t konmet kek enjistis kont yo). Yo t ka chap d jou, di jou, an mwa pi yo t ka rivir anl bitasion-an ti met-la t ka pini yo ek rimt yo ka travay adan s chan kann-lan.Kon B. Bush (1990 : 63) ka espitj pou s zil anglopal la :
Running away was different from maronage (where large numbers of slaves, men and women, ran away from plantations, and established free autonomous maroon communities). Most slaves were individual runaways and did not aspire to join maroon communities and, after suicide, running away was the only other outlet for individual escape.
14. 1. MAWONNAJ AN AYITI, AN GWADLOUP-MATINIK EK AN GUIYAN
322 Petit marronnage.
L nou ka jt an zi atjman asou Gwadloup, Matinik ek Guiyn, nou ka rimatj lamenm ki sitirasion-an t difran ek ki zimaj neg-mawon an t pi f ki an Ayiti. Kon nou sav, Matinik ek Gwadloup t two piti pou s pyitala t riv a an matirasion ranboulz kon at Sen-Domeng. Sa vr ki, an Gwadloup, anba direksion Delgrs ek Ignace, s Neg-la rifiz vir nan ladjoukann. Sa vr ki yo goumen red--dri kont larm jnral Richepanse la, men yo trap an dal apr yonn-d mwa ladj aloski ranboulzay Sen-Domeng la dir set lann. Toutfwazkant adan s d ti zil-tala, dpi finisman 17 siek-la, toujou t ni mawonnaj. An Gwadloup, pa asou anwo volkan la Soufriy, s Neg-mawon an t jik riv fm d kan (kon woman an, Dominique, ngre esclave ka montr nou), men toujou palakoz pitites pyi-a, yo pa jen riv kry an Rpiblik Neg-mawon kon sa fet adan s Montay Bl Janmayik la.
An plis, nou pa dj ni anlo tmwayaj istorik asou lavi s mawon Gwadloup ek Matinik la. Sa nou ni, s pwos ti yo f s tala lajistis blan an t riv trap a. Men an bagay nou sav, s ki si ou w adan s gran zil-la kontel Ayiti oben Janmayik, s mawon-an t ka jwenn sifizanman lespas pou yo t p owganiz k-yo ek vir kry an ti sosit, at Matinik ek Gwadloup, sa pa t posib pies toubannman. Kif s ti bann mawon yonn-d moun dwet t ni adan s kot-tala ek, pi souvan ki rarman, s Neg-mawon an t yo yonn. Yo t ka viv tou sel, anl pwa k-yo, an manni ki solit. Day, s t ra ki, kontel an Ayiti oben Janmayik, an latili Neg anti t foukan mawon. S d oben twa Neg ki t ka pwan dsizion chap nan bwa (dl yon sel adan yo kon nou ka w adan woman P. Chamoiseau a, Le viel homme esclave et le molosse ). On dot lman ki ptalan ank, s ki adan s gran zil-la, ou ka jwenn d plato kivdi d plenn ki an altitid ki ou p kiltiv, kot ki, nan lpok-tala t pres inakssib. S sa ki pmet s Mawon janmayiken an dkat k-yo ek fm rpiblik-la ki ka ekzist jik jdi-jou a (abo rpiblik-tala vini vvli). Men, l ou f tan gad, Matinik ek Gwadloup, pa ni plato s kot-la. S oben ti plenn ek koul ki t kouv pi bitasion kann, oben mn ki t kouv pi danbwa twopikal. Danbwa-tala s pa dj ayen ou p plant la, sof si ou dbwaz red (bagay s Mawon-an pa t p f davw s chas-d-mawon an t k risi dkouv kachet a yo). S pa pies fwitaj oben zannimo non pli ou t p trap nan danbwa-a, sof tj palmis ek, at Matinik, mannikou, pi, at Gwadloup, rakoun ek gouti. Jografi s d zil-tala pa t bon pou an vr mawonnaj t p ekzist. Sa t vr pou la Rinion tou, nan losyan Endien an, kon T. Pavie (1996 : 23) ka espitj nou :
Les ngres fugitifs occupaient les hauteurs que nous appelons ici les plaines : ce sont des plateaux plus ou moins levs, cachs entre des montagnes pic ; des espaces unis, dfendus par des ravins, entours de prcipices abrupts qui ressemblent aux fosses dune citadelleQuand la faim les pressait, ils descendaient brusquement dans les valles par une nuit bien sombre, pillaient les jardins, incendiaient et dtruisaient en quelques heures les rcoltes dune anne : lalarme se rpandait vite, on sarmait : mais o courir ? Les maraudeurs, frotts dhuile de coco, chappaient la main qui voulait les saisirQuelque fois, ils se rpandaient isolment travers les habitations, emmenaient avec eux leurs femmes, leurs amis, et au matin le planteur trouvait la case vide. (s nou ka souliyen)
14. 2. JAN MOUN TE KA WE NEG-MAWON AN
Zimaj Neg-mawon an mofwaz adan lespri s Neg bitasion an. : okoumansman (17-18 siek), Neg-mawon an dwet t psivw kon an malboug, kon an met-pies, an ti-mal, an boug ki t ki sifizanman grenn pou drfiz lod ek pouvw s Btj-a. S poutji l yo t ka dsann lannuit asou s bitasion-an, yo toujou t ka jwenn an Neg bitasion ki t ka ba yo ldjim oben fwitaj. Men Neg-mawon an s an gawoul, s pa an ranboulz323 Gawoul-a, sa i l, s fout Met-la bon f, s bril bien Met-la, vl bagayli pi dvir sr adan s danbwa-a. Okontr, ranboulz-a s an moun ki l chouboul pouvw Met-la pou i konstwi an lot kalt lod, an lot model sosit ki pi jis, ki ka respekt dwa tout moun. Ki ptalans sa ni f an difrans ant gawoul ek ranboulz ? Eben, l s Neg-bitasion an fini pa rimatj ki pt pal ba Neg-Mawon (kivdi ba gawoul) t ka potjir yo plis trablati ek anmerdasion ki ayen, yo bokant atitid. Yo sispann lonj lanmen ba yo. Dl menm, d sten Neg-bitasion t ka trayi s Neg-mawon an oben t ka patisip adan lachas s Btj-a t ka mennen kont yo a. Kif, anmizi-anmizi, ant finisman 18 siek-la ek mitan 19-la ti ladjoukann touv i aboli, zimaj Neg-mawon an koumans mofwaz nan tet a s Negbitasion an. Yo koumans psivw s Neg-mawon an kon an bann sanzav, an bann vakabon ek initil. S poutji, apr 1848, l yo tir chenn nan pi Neg, psonn pa pt Neg-mawon an anl. Psonn pa gloriyy. Okontr, davw anlo Neg-mawon t kontini sr nan fondok danbwa (sten adan yo ptet pa t menm sav ladjoukann t vini aboli !), l ou w yo fini pa mt bout nen-yo dw, s nouvo lib la konsidr yo pou sa yo t y : an bann mouri-difen ki t ni ranyon anl yo, ki t ka souf di tout kalt vi maladi kontel lapotrin oben pian. E. Flissant (1981 : 104) ka not ki :
Il nen reste pas moins, nous ne le soulignerons jamais assez, que le Ngre marron est le seul vrai hros populaire des Antilles, dont les effroyables supplices qui marquaient sa capture donnent la mesure du courage et de la dterminationIl est significatif que peu peu les colons et lautorit (aids de lEglise) aient pu imposer
323 Rvolutionnaire.
limage du Ngre marron comme bandit vulgaire, assassin seulement soucieux de ne pas travailler, jusqu en faire dans la reprsentation populaire le croquemitaine sclrat dont on menace les enfants.
Dkatiy matinitj a ni rzon asou zaf krey s Btj-a toujou chach djaboliz zimaj Neg-mawon an, men nou pa dj dak pi lid-a ki s yo tou sel ki risi anchouk kalt zimaj-tala nan lespri pep la. Neg pa rijt Negmawon davw yo t vini alin oben asimil. Yo rijty davw, adan s ti zil-la, kon nou fini w a, s Neg-mawon an pa jen riprzant an chimenrchap324 ki sri pa rapot a sistenm lestravay la kon sa fet adan s gran zilla kontel Janmayik oben Ayiti. E. Glissant (1958 : ) ka rikonnet sa li-menm l i ka kri :
La limite du marronnage en Martinique est la limite de la terre : lexigit du pays ne permettra pas le dveloppement systmatique de communauts. Les acquis culturelsne seront donc pas accumuls, en sorte que les futures populations de paysans parcellaires ne connatront pas leur souche commune
Ki jan Neg-bitasion t k p gloriy moun ki t ka pt enki trablati ba yo ? An lot bagay nou ka konstat, s ki, an plis di tir mprizasion ba s Mawon-an, s nouvo lib la kriy yo Djab, zonbi oben tjenbwaz. Negmawon an vini, adan pawol gran-moun t ka tjenn douvan yich-yo, kivalan a sa yo ka kriy LOgre adan s kont niopen an. Ogre -la s an kryati ka manj timanmay Kivdi yo pas di lta gawoul a lta djabolik. S enki adan litrati antiyez ek guiyanez frankopal la s matj325-a ka gloriy zimaj Neg-mawon an. Nou p sit omwens dis woman ki kay adan larel-tala nan 20 siek-la. Kontel :
. Ren Clarac : Bagamba, ngre marron, 1947.
Lonard Sainville, Dominique, Ngre esclave, 1951.
Csar Pulvar, DJhbo, le Lviathan noir, 1957.
Bertne Juminer, Au seuil dun nouveau cri, 1963.
Edouard Glissant, Le Quatrime sicle, 1964.
Patrick Chamoiseau : LEsclave vieil homme et le molosse, 1997.
etc
Men litrati-tala pa ka koresponn pies a lanmanni pep-la li-menm t ka psiw s Neg-mawon an dpi mitan 18 siek-la. Adan kryol tou l jou a, okontr, neg-mawon vini sinonim di brital sovay moudong
324 Alternative. 325 Ecrivain.
oben slra Pa ni esprsion ki pi red ki voy nan fidji an moun : Sakr Neg-mawon ki ou y Kidonk gran-moun (soutou manman) t ka pwofond326 annan tet y timoun ki sou w yo t two sir, two dzobyisan, Neg-mawon an t k vini pou chay yo al adan an gran sak ek i t k manj yo tou vivan Nou pal pi plizi gran-moun asou jan-vw lasa ek mi sa Man Bna, an madanm 77 lann, ki t ka vann bonbon b lapot lgliz Baspwent, rakont nou :
Moun atjelman ka diw neg-mawon, neg-mawon m yo pa pli sav s ki saL man t piti, t ni Neg-mawon toujou, at Mn Bal, ti man lv. Lsw, fal pa t kit timanmay sti dw, non Si t ni dlo pou chay an lasous oben tjek bet yo t bliy dchanj, enben fal s t an gran-moun ki t al f sa. Man ka chonj an vwzin ta nou, Man JmanizMan p k baw non fanmiy-li, s moun-tala ka viv Baspwent toujouEnben, madanm-tala, i ped yonn adan s ti fi-li a kon sa. S bagay ki pas tjek lann apr Trisantn327enben, an jou oswi pa t sitelman ta, non. I t kot si-z, siz dimi kon sa, madanm-lan mand ti fi-li a, Sizann yo t ka kriyy,..Man t konnet li bien, nou t ni pres menm laj ek nou t kay lkol ansanmenben, l ou gad manman Sizann voyy genyen an chopin luil adan an boutik ki t a d pa di kay-yo a. L man ka diw a d pa, s a d pa Senk-dis minit mach ptet, sa ka dpann di balanw. Madanm-lan t f konmisiony l maten-an menm m i t bliy genyen luil ek i t sav mariy t an boug ki pa t ka manj manjy san luil. Boug-la t ni mov karakt. An tan-tala, s pa kon jdi-jou ti fanm ka pal f : nonm t ka konyen fanm-yo pou an ayen. Yo t ka kriy sa tjuiyi mango anba kot fanm Ha Ha Ha !Met Edva ki t nony, an bel grand Neg chiv kasan328. Man ka chonj fidjiy bien. I t ni an kalt zi mawon ki t ka klr l i t ka gadw. Misi t ka f tout timanmay p, ki tifi ki tibolonm. I t koumand anl bitasion an Btj ek moun t ka di i t ka menyen gwo lajanAl, madanm-li, l i dkouv i t bliy genyen luil, lap pwany. Fal i t tjuit manj nonm-lan avan misi vir ek an menm tan, i pa t p tjuit li san luil Kif i touvy blij mand gran tifi-li a, Sizann, rann li an svis ay an boutik-la pi ramennen an chopin luil bay. An tan-tala, tout timanmay t p zonbi, yo t p nws, yo t p bet-a-f tou. Men an bagay yo t p pas pies lot, s t Neg-mawon. Gran-moun t ka diw ki s t d neg nw ki t ka viv yo yonn anba bwa kon d sovay, ki pa t ka frkant jan siviliz ek ki t bon konp pi Djab-la. Day, travay s Neg-mawon-an, s vl timanmay pou pt ba Djab-la !W An Neg-mawon pa t ka janmen dplas san sak-li anl doy, sak gwano yo dwet t ka vl an ranga bitasion davw s t labitid-yo woday lannuit la ti moun ka rt. Neg-mawon pa t ka sti gwo lajounen. Yo t ka krenn jan siviliz S anni lsw, l Djab-la t ba yo an pouvw, yo t ka paret. S pou sa sa t red tjenb yo. Man pa janmen tann di lajandamri rt pies Neg-mawon ni four pa yonn lajol !Eben, man t ka diw kon sa ki Sizann al genyen luil-la ba manmany an boutik-la. Man ka sipoz i t p bon p, pov ti fi !, m an tan-tala, timanmay t pou obyi paran-yo alabadjet. Si ou t brennen, ou t ka pwan an suif Dy lapot chak kay, t ni an kravach ki t pann. An kravach an kod-maoOu dwet pa ni tan konnet sa, ptet
326 Enfoncer.
327 Tricentenaire (fte clbrant les trois sicles de rattachement de la France aux Antilles, en 1935).
328 Demi-crpu.

yo ka vann sa o march toujou, man pa savKidonk Sizann pati di lakay manmany kot si-z, si-z dimi kon man diw. I pa t ni lajan konmision. An tan-tala, moun t ka ni karn krdi an boutik. Madanm boutik la t ka matj tout konmision ou t genyen anl karnw pi ou t pou rgly an fen simenn-lan, l lapey t tonb anl s bitasionan. Oben, dl, tou l tjenz jou. Kidonk moun-la ki atatj Sizann la, s pa pou lajan i f malrez-la sa !S pa t pou anvioly non pli davw ki laj Sizann dwet t ni an lpoktala ? S-tan, yui-tan, pa plis I pa t ni douvan ni dy kon yo t ka di an tan-an. Kivdi i t plat : tty pk t pwenti ek ti bonday t kon an koupion poul. Ayen ki s p atir an nonm Jdi-jou, yo ka pal anlo an tl-a di moun ka menyen timanmay, ki ka anviol yo, m an tan-mwen, sa pa t ka ekzist. Man pa ka chonj ki pies moun chach zay mwen avan man pwan tjenz-sez an. Ek man p diw man t an bel jenn fi, pli bel ki Sizann antoulka pis moun t ka di manmany :
Makoum, man ka espr tifiw la entlijan pas kot labelt, Bondi t janti piy
An tan-tala, yo t ka diw bagay kon sa an manni blip. Moun pa t siviliz kon jdijou. Yo pa t ipokritKidonk yo pa atatj Sizann ni pou vl lajany ni pou anvioly. Ki sa ki pas al ? Psonn pa sav m sel bagay, Sizann, Dieu ait son me329, i pa jenmen vir b kay manmany jou osw-tala. Yui-t riv, n-v riv, di-z di sw riv : pies Sizann Madanm boutik-la li-menm di kon sa, i pa jenmen w Sizann vini mandy pies chopin luil Papa-a t dzol pas dzol fet. I tonb an labim-solo330. I t jaja gran tifi-li a abo moun t ka di i pa t bel. Sa vr ki Sizann t obyisan ek i t ka apwann bien lkol. Tout mtres-lkol t ka vry fl bay pou bel fwans i t ka pal. Hon An tan-tala, apr Trisantn, nenpot chen nenpot chat pa t sa pal fwans kon jdi-jou. Fal ou t ni lespri pou ou t pal fwans. Aprzanla, nenpot kalt vakabon ka woul lang baw, hon !Landimen jou-osw a ti Sizann disparet la, fanmiy-li f oti lajandamri Baspwent. Jandam mont, yo chch, yo fouy toupatou, yo pa jwenn ayen. Chef s jandam-la di s ptet larivi-a ki t chayy davw yo pa t jwenn ni plastik331li, ni wob-li, ni chenn laprmi-kominiony. Ayen, menm kon man diw !Men t ni an mist Ki sa Sizann t k al f b larivi-a ? Larivi-a pa t anl chimen boutik-la pies. Ant kay manmany ek boutik-la, t ni an tras tou dwet ek ou pa t ka pwan plis ki dis minit pou riv an boutik-la. Pou t al b larivi-a, fal Sizann t f an lot chimen davw larivi-a t lwen. Poutji i t k f an bagay kon sa ? Soutou a an l ti nw t ja at. Pk t ni lektrisit lakanpay kon jdi-jou. L ou t pou sti dw, s an sbi332 ou t ka pwan oben si lalin t kl, ou t ka mach san ayen. Psonn pa kw sa chef jandam la di a men ou pa t p dkontwol pawol an Btj-Fwans an tan-tala. Soutou an jandam !Tjek tan apr, pawol kouri konmkw s an Neg-mawon ki t bar Sizann, ki t foury nan sak-li ek ki t pty ba Djab-la. Pou tout bon, t ni omwens kat Negmawon ki t ka sr nan bwa Baspwent men mwen menm, man pa janmen ni af pi pies adan yo
Kon madanm-lan t ba nou non fanmi Sizann, nou ay vrifi nan kominla b moun ki t konnet fanmi-tala. Nou pal pi ansien agrikilt, ansien
329 En franais dans linterview. 330 Dsespoir profond. 331 Espadrilles en plastique. 332 Flambeau.
marez kann, pi fi madanm boutik la (ki t vini an Sipret ) men fr ek kouzen Sizann rifiz pal ba nou. Manmany ek papay t za m ni lontan l ou w nou mont f wouchach Baspwent (an 1994). Men tout moun nou pal pi yo nan karti-a konfirm nou ki disparet t pwan an tifi yo t ka kriy Sizann an jou osw ki manmany t voyy f konmision nan boutik. An vik, pres 80 lann, ki t vwzen lafanmi Sizann di nou kon sa :
Poutji ou l sav sa ki riv tifi-tala ?Il ne faut pas rveiller les morts333Man t tann yo pal an zaf Neg-mawon ki t pwan tifi-a pou pt ba Djab-la. Efektivman, man t tann saBon, wi s vr, t ni vi Neg ki t ka rt yo yonn anba bwa an lpok-tala, san fanmi, san madanm, san yich, san ayen. Cest des gens qui avaient mauvais caractre334Mwen menm, man pa janmen kw adan zaf Djab, al pa mand mwen sa ki riv tifi-a Man pa sav, mwen, ptet i tonb adan tjek ravin pi psonn pa touv k-a. Sa ki diw tjek span pa pitjy an nw-a pi i mt kouri at, i chalvir-tonb adan an fon. Ptet i chalvir adan larivi-a ek dlo-a chayy al. Man ka chonj ki jandam t di s larivi-a i t tonb
An madanm, ki t konnet Sizann l i t piti, ek ki t ni apochan menm laj ki primi enfmat-nou an di nou kon sa :
Moun aprzan pa l avw ki yo ka f tjenbwa, ki yo ka envotj le Diable335Tout moun sen dapr yo, m, kit mwen diw an ti bagay : papa Sizann, li, i pa t sen. I t ni lanmen sal !Poutji ? M misi t lv ti Neg san ayen, san lajan, i lv adan an fanmi ki t ka mach an lanmen douvan-an lanmen dy. Epi, sibitman, du jour au lendemain336, ou anni w misi vini rich konsidir i t vini zanmi Man Otchil337. I konstwi gran kay an siman, i genyen bel meb an akajou. Tout yich-li t ka mach pi rad openpan anl yo. Fal t w sa Al pa di mwen an moun ka anni vini rich kon sa san ki i f tjek konmes pi Djab-la Hon-hon !M an jou, Djab-la ka mandw pman. I ka mandw nanm-ou oben an timanmay, dl pwop yich-ou. Ptet papa-a rifiz ba Djab-la sa Djab-la t ka mandy ek Djab-la vini, i anport tifi-a al. S kon sa man ka w sa
333 En franais au cours de lentretien.
334 En franais au cours de lentretien.
335 En franais au cours de lentretien.
336 Idem.
337 Madame Rotschild.

15. DJAB-LA EPI LAPOLITIK
L labolision lajoukann fet an 1848, Lta fwans ek s Btj-a pa t prvw ayen ba s nouvo lib la. Ptet Gwadloup ek Matinik t two piti pou yo t anvizaj ba yo 22 lak t pi an mil kon sa t fet at l Zta-Zini (abo jes-donan338-tala pa toujou ryaliz ky). Kif, kon nou ja wy, sel chimen Neg t ni s t oben vir travay anl s bitasion-an kon ouvriy agrikol oben dsann nan bouk chach kek travay atizan. Sa ki dsann nan bouk mt yich-yo lkol ek lamenm, lkol-la vini an chimen-mapipi339 pou an Neg t mont adan lchel sosial la. Pannan tan-an, Milat ki t ja douvan davw laplipa adan yo t ja lib dpi nanninannan, batj adan lapolitik. Yo f dapiyan asou s difran rjim rpiblitjen fwans a pou sa goumen kont krey s Btj-a. Kif nan dziem lanmwati XIXe siek-la, ou t ni d b politik : ta s Btj-a, ki t ryasionn, ki t ka woul bwar pi Lgliz katolik ek ki t ka rv di ridoubout340 lawayot ; ta s Milat-la, ki t pwogrsis, ki t layik ek ki t ka dfann kou-koup rjim rpiblitjen an. Adan an vil kontel Sen-Pi (Matinik), ladj-a t red ant s d larel politik tala, bagay ou ka w adan kout-jounal yonn t ka ba lot chak simenn adan d jounal kon Les Antilles (jounal btj) ek Les Colonies (jounal milat). Ladj-tala s krey s Milat-la ki genyeny ek l ou w finisman XIXe siek-la pwan, pres tout pos m, konsy jnral, dpit oben snat t nan lanmen-yo. Sa ki pmet yo pt fwa s Btj-a a nivo politik, s d bagay :
. s dab-pou-yonn davw yo t ka trap pal kot s rpiblitjen ek sosialis fwans a.
. pou d, davw yo t risi konvenk boul pep neg la ki fok yo t vot ba yo pis yo t ka swdizan dfann lentr tout moun koul
L XXe siek-la pwan, yo riv limin s Btj-a di lavi politik la ek sel Btj ki t ka riv li, s t sa ki t liann v Milat, ek pli ta, Neg. Pies Btj pa t kapab vini m oben dpit si i t ka apiy enki anl larel-lid rasis-wayalis krey-sosial li a, i t blij f wol i t antrs adan kondision lavi Milat pi neg. Apr dziem ladj toutwon-lat a, s Btj-a dsid ripliy k-yo anl sekt rkolonmik la ek manipil politisien milat oben neg grmsi gwo lajan yo t ka ba yo anba tab. Kif lavi politik la vini kontel an pit : kandida t ka goumern konsidir yo t kok-djenm. Kivdi yo t ka svi nenpot ki mtod pou f pep-la vot ba yo, tala yo t ka svi plis la s t
338 Gnrosit. 339 Voie royale. 340 Rtablissement.
anblouzay lektoral341 : yo t ka f sipt-yo vot d fwa oben twa fwa, yo t ka siprimen non alvs-yo anl lis lektoral la, yo t ka f moun-m vot kisasaysaMen dl sa pa t sifi, kif yo t ka tounen btjenbwa. Sa ka montr ki, toupannan s kandida-a t layik, rasionalis, rpiblitjen, flanmason ek, dl, sosialis, yo t konsv yonn-d kwayans kilti kryol la. Chak nonm politik vini ni pwop tjenbwazy oben pa t p ay konsilt tjek gran mannt pou i t endy trap pos-la i t ka rv trap a. Sa pa t ra jwenn, jou leksion-an, an poul nw tet koup, pat-li mar pi fil wouj, douvan lapot biwo votman an, oben santi tjek vi lod losion andidan biwoa menm. An ansien anploy lanmri Dianman (Sid Matinik) rakont nou, nan lann 1983 an istw asou sa :
Man travay pres tout lavi-mwen lanmri Dianman. Man t chapanti, s mwen pi d zot kanmarad ki t kay rpar ban lkol l larantr oktob t riv. L ou w siklon t pas, m-a t ka mand nou al end moun rpar kay-yoan tan-mwen, t ni anlo kay ki t an bwa toujouL t ni chanti lanmri tjek kot, s nou ki t kay mt s chafodaj-la douboutM-a t an gran bel Milat ki t f tid dokt Bowdo, man kw. Misi t ni telman fwans anba lang-li, i t ni telman prestans adan manni machy, ki jis Btj t ka respekty. Pou an Btj t lv chapoy an lari ba an Milat oben an Neg nan lpok-tala, fal ou t an moun, ou tann Chak l leksion t riv, m-a t ka sanbl nou an biwoy, mwen, sigrty, yonn-d konsy minisipal pi an madanm-dwy__an Ngres Mn Blan a gran chiv__pi i t ka di nou kon sa :
Manmay, zaf-nou ml Lopozision ka simen lajan toupatou. Zot ja konnet Neg, dpi yo w lajan, yo ka dans kaliboka. Man kw fok nou f kchoy
S t sel fwa i t ka pal kryol Ha-ha-ha !An tan-tala, m t ka f kotjen al-pouviryo t ka f moun-m vot, bagay kon saDokt-a pa t l tann pal di sa. I t ka rpt nou ki i t ka tienn a lonny ek ki i pa t l sa ki t riv m Sent-Lis la t riv Dianman. Gouvn-a t mand yo rikont s votman-an adan komin-tala, adan dni leksion-an, ek yo t fini pa kol m-a. Yo t dkouv kotjinriy ek yo t vry-al kon an malpwopAn konsy minisipal di konmkwa i t konnet an meltj ki t ka rt Mn lAfrik. Boug-tala t p end nouOu pa konnet Mn lAfrik, s an kot ti anlo Neg-Kongo vini viv...Man pa sav kot yo sti men lapo-yo telman nw, i bl Yo ni d non ki dwol tou, d non afritjen asipar. Moun ka di s dsandan esklav ki la342. Enben, bon tjenbwa t ka woul kot-tala. Bon tjenbwa !Oprmi-koumansman, m-a f lafet pi konsy minisipal la, i di sd kouyonnad ki la, ki, li, i s an sosialis ki pa ka kw ni adan Djab ni adan Bondi. Men l kanpay lektoral la wouv, nou rimatj ki pa t ni anlo moun kon avan ki t ka vini adan ryinion-nou. D sten moun t ka ripwoch m-a konmkwa i t ka nglij karti-yo. Yo t ka mand lektrisit, lawout ki luiloud, lavwari, bagay kon sa, m lakomin pk t ni lajan pou sa satisf tout karti. An tan-an, bagayla t red S pa kon aprzan ti ou ka w nenpot vi ti lari an fon lakanpay luiloud.
341 Fraude lectorale. 342 En fait, les Ngres-Congo du Morne lAfrique, dans la commune du Diamant, sont les descendants dune partie des travailleurs sous contrat congolais emmens aux Antilles aprs labolition de lesclavage, en mme temps (1853) que les Indiens et les Chinois. Ils ne sont donc pas descendants desclavescontrairement notre informateur.
Kidonk m-a di i dak pou ay w meltj-a. I pa t l al li yonn. S pa p i t p, men i pa t ni labitid f bagay kon sa, bagay vi-neg kon yo t ka di an tan-an. Epi anlo moun ki t ka rt Mn lAfrik t kont li. S t karti ki t pli dzrit nan komin Dianman l ou gadSa f, an jou osw, pa kot wonz kon sa, m-a, d konsy minisipal pi mwen, nou bay mont a chouval Mn lAfrik. M-a t ni an loto men i pa pwany pou pa t f madanm-li oben vwazeny w i t ka sti di lakay-li a l-tala. Chimen-an t red pou tout bon. M-a konpwann fal i t rif lawout-la ba s moun-tala. I t ni anlo tou ek anlo woch ki t ka opoz s chouval-nou an vans konmifoKonsy-a ki t konnet ola meltj-a t ka rt t ka vans douvan nou, an sbi an lanmeny pou sa klr lawout-la. Nou pies-la pa t noz pal. Mwen menm, ki pa t an boug ki kapon, man t p. An l, konsy-a f nou pwan an ti chimen-dkoup, razi t ka griji janm-nou ek bra-nou. Nou dbouch adan an ti savann kot t ni an kamach343 fet an bwa ti-bonm. An lakou danm344 t ka f lantouy ek plizi chous gwo pibwa t sanbl douvan lapot-li. Lamenm, nou rimatj an limi ka klr andidan-an abo kamach-la t ka sanm sa ki t fmen red--dri. Konsy-a vans, i di kon sa :
To-to-to Misi Moulounda, s mwen ki la, Ekt To-tot-to
Psonn pa rponn. Nou l kat kavali-a, nou dsann at, nou mar chouval-nou adan bwanch an pi mango ki t tou pr a. An l, lapot kamach-la anni ouv fap, nou w an kalt gran neg bl345 ki paret. L man diw i t wo, s pa ti wo nonm-lan t wo, non An jyan menm I t ka pt an wob wouj ki t ka dsann jik an chiviy ek i t ni plizi koli-grenn an kouy. Ziy t kon bet-a-f toubannman. Tj-mwen koumans ka f vipvap, man santi gad-janm346 mwen ka vini flgd toubannman. Meltj-a di nou pi an lavwa red :
Moun-lan ki bouzwen w mwen an, antrw Lzot-la, rt dw
Nou, l kat-la, nou gad k-nou. Sa pa t prvw M-a t an Milat ki pa t ni labitid ay w tjenbwaz ek i t ka sanm sa ki t anmerd bon anmerd. I pwan lafos ek kourajli, i di nou :
Bon, jy vais Ne restez pas trop loin, sil vous plat 347
Meltj-a fy antr pi i vir fmen lapot kamach-la. Nou asiz anl s chous pibwa, pa ka di ayen. Yo rt andidan-an an bon moman tan san f pies bwi, pies dzod, pi an l, nou anni tann blo-blo Nou w kamach-la ka tandj, wka tandj kontel an bato ki anl gwo lanm. Nou sot An lavwa t ka djl andidan-an adan an lang nou pa t konnet, an lang ka sanm ta Afritjen. Epi nou tann bwi v oben zasiet ka kraz, nou w limi ka f liwon andidan kamach-la a tout balan. Ekt, konsy-a, ki t mennen nou an, rt i di nou :
Pa pt tet-zot, lzom Travay boug-la ka travay Man pa sav konmen tan makakri meltj-a dir : ptet an dimi-, ptet twa-kard. Man pa ka pli chonj.
343 Hutte.
344 Cour en terre battue.
345 Homme la peau trs noire (litt. Ngre bleu ).
346 Jaret.
347 En franais au cours de lentretien.

16.16. DJAB-LA EPI FLANMASON
Laflanmasonnri s an krey-moun ki t ni lid ki pwogrsis an tan Ranboulzay frans 1789 la ek ki pt anchay jan-vw ki t nef kontel resp ba tout moun, libt pal ek kri, lespri nouzanni348 kisasaysaAdan s koloni fwans a, s Btj djoukanni349 ek rasis ki kry primi loj flanmason. Evidanman, ki Milat ki Neg pa t ni dwa vini manm s loj-tala, bagay ki t ka kontrivienn a idal flanmasonnik la. S poutji, nan 19 siekla, s Milat-la mt doubout pwop loj-yo (adan lavil Sen-Pi, pa ekzanp). Men yo tou, yo drespekt idal-tala pis Neg pa t p antr adan loj-yo. Kivdi kolonizasion-an malliv350 larel-lid flanmason an, i mofwaz s loj-la adan d krey-moun ki t ka dfann pwop ti lentr-yo kont dot krey sosial abo yo t ka kontini jakot an plodari351 nouzanni, jistis ek galit. Kif l 20 siek-la pwan, laflanmasonnri, ki ta Btj ki ta Milat ki ta Neg, s t menm ti sek fmen ek mov a nan zi boul pep kryol la. Mov pou omwens twa rzon :
__dabou-dab, laflanmasonnri ka dfann lid ki Bondi pa ka ekzist ek l ou w an flanmason ka m, yo pa ka f lantmany lgliz men adan an tanp flanmason. Ba an popilasion ki krtien kon popilasion kryol la, zaf rijt lekzistans Bondi t psivw kon an aliansaj pi Djab-la. S poutji ni an ti-pawol ka diw kon sa Flanmason s Djab oben Flanmason ka bo tjou Djab
__pou d, ritiel sigr s flanmason-an, vokabil zotrik la yo ka svi a, lanmanni tou yo ka konstwi tanp-yo ek konsivw andidan s tanp-lan, s d bagay ki ka pt tet moun ki pa konnet yo. Zaf l yo ka siyen an let oben an dotjiman pi twa ti pwen b siyati-yo, s kchoy tou laplipa moun ka w kon an sin ki djabolik, kon an mak konplisit ki djabolik.
__pou twa, loj flanmason pa ka rikrit moun pep la, malr, madjendjen. S pa mason jistiman, ni chapanti, ni ouvri agrikol, ni mkanisien, ni travay kabouw-zdi352, ni fanm ka f bn kisasaysa yo ka admet adan tanp-yo m gwo-tet, gwo-tjap kon dokt, fanmasien, avoka, dantis, konstriksionn353 oben pwofs. Kif, nan zi boul pep la, loj flanmason toujou aparet kon an sikti354 milat milat nan dziem vdi mo-tala ni
348 Solidarit. 349 Esclavagiste. 350 Pervertir. 351 Discours. 352 Eboueur. 353 Architecte. 354 Structure.
adan lang kryol la kivdi moun ki ni lajan Pep-la ka psivw s loj-la kon an monyen s gwo-tjap la touv pou sa dfann pwop lentr-yo, pou bwar yonn a lot l yonn adan yo trap an poblenm (ek soutou, pou dfann li kou-koup kalanswa vakabonnajri-a i konmet la). Kif, ba pep-la, flanmason s moun ki f an doub lakday : an lakday ant yo menm ek an lakday pi Djab-la. An final di kont, s an sanblaj moun ki andlabl, pa menm manni ki tjenbwaz oben mannt, men ki ka pratitj an kalt tjenbwa milat
Nou ksionnen dives moun pep-la asi jan yo t ka w flanmason. Mi sa d adan yo di nou :
__an fanm apochan 45 lann ki travay kon gad timanmay lakay an dokt flanmason nan lavil Chelch (asou kot karayib Matinik) :
S moun-tala pa ka voy yich-yo ni lgliz ni katjis, ni ayen, non. Kw mwen si ou l men s kon sa yo ka viv Batenm, laprmi-konminion, plrinay, lestrem-onksion, bagay kon sa, s pa zaf-yo pies toubannman Men magr sa, yo ka viv alez k-yo, lajan ka rantr an poch-yo, yich-yo ka travay bien lkol. Dokt-a ti man t ka travay lakay-li a t ni labitid f ti j pi mwen. I t ka voy ti pawol ba mwen l man t ka pwopt biwoy :
Jmn, ou li Labib-ou jdi-a, mafi ? Ha-ha-ha !Sa Bondi ka di pou jounen jdia ? Zaf-mwen ml, i pa s p ba mwen an ti pal ? Ha-ha-ha
Man pa t ka rponn misi-a, man pa t ka bwarn355. Man t ka kontant k-mwen griyen bay davw man t bizwen plas-la, ou ka w. Man t ni sis timanmay ka swen san pies papa pou end mwenAn bagay ki t dwol kanmenm, s ki madanm-limadanmmayy man ka palwpa t ka sanm sa ki t adan zaf flanmason. D sten jou-osw, man t ka wy ka pwan an fidji mar, gri, ek i t ka mont an chanm-li ansanm i t fini soup, i t ka voy s d tibolonm-li a dmi abo yo t l gad latl. Epi i t ka di mwen kon sa :
Germaine, si le tlphone sonne, vous direz que monsieur est la loge. Bonsoir 356
Dokt-a t kay la-loj d fwa, dl twa fwa pa simenn ek i t ka rantr as ta. Pa kot di-z di sw kon saI t ni an gran biwo foulbak pi liv ki t rli. T ni triyang, ztwel, kwasan lalin, bagay kon sa anl lapo laplipa s liv-la. Man pa janmen riv ouv yo pou sav sa ki t ni adan yo pask dokt-a pa t ka kit mwen pwopt biwo-a si ou w i pa t la. L man t ka pas spiy-a, i toujou t ka tjenn ky an korid-a, ka vyDl, ptet an fwa tou l d mwa, li ek yonn-d konp flanmasony, yo t ka ryini adan biwoa pou f sik flanmason yo. Lapriy flanmason yo, man pa savMan rt travay lakay-li sis lann men man ka diw an ti bagay : man pa janmen santi k-mwen alez pi s moun-tala magrsi yo t ka aji bien pi mwen. Lapey-mwen t ka tonb chak 30 di mwa, vakans-mwen t py l, an mwa out-la, yo t ka chap lot b-a357
355 Remuer, bouger. 356 En franais dans lentretien. 357 En France.
__an nonm ki t ni 54 lann asou tet-li l nou diskit piy (nan komin Sen-Jozef, sant Matinik) :
Flanmason s moun ki pa ka jw, fok ou sav sa Yonn ka dfann lot, yonn ka pwotj lot l ou w tala ni tjek bat-manman. S moun ki bien pi Djab-la ek s pou sa ou pa ka janmen w yo pit lgliz. Sa bien senp : pou rikonnet an flanmason, al b an lgliz l ni an lantman gwo-tjap. Laplipa s nonm-lan ki ka rt dw a, yo s flanmason Djab-la ka entdi yo antr adan lgliz Mwen menm, patwon-mwen t an gran-gran flanmason. Eben, i tjw koy Wi, i tir an bal an tet-li lakay-li. Misi t rich kit rich ka al. I t ni primi sipmach Fodfwans, pa kot Lakwa-Mision. S la tout machann t ka vini genyen konmision-yo avan yo t rimont an komin. Mwen menm, man t gason, man t ka travay nan dpo-a. Travay-mwen s t dbatj tjes, ranj tjes, ay jt vi tjes. Tout lasent-jounen s sa man t ka f. Nou t a twa gason ka woul la. Sipmach-a t ka rapt an patj lajan. Ansanm i t ouv, kot yui-t di maten, i pa t ka dranpli jik si-z di sw t pwan. Patwon-an t ka f djez adan an bel gwo loto mritjen, ou sav, s kalt gran loto-a ki laj la, ki ni gran zel la, ti siej-yo blan oben bej la. L ou w misi t ka ponmnen adan sa lari Fodfwans, moun t ka doubout gad Dl, i t ka mand nou, s gason-an, pwopt loto-a bayEben, an jou, nou anni konstat machandiz pa ka rantr kon avan ank. Oli man t dbatj senkant tjes adan an lajounen, s apenn an dizenn man t ni anl kont-mwen. Kliyantel-la koumans dsann tou anmizi-anmizi. Silon sa pawol bouch-anba-bra t ka di, s ki dot sipmach t ka ouv Fodfwans. An l, patwon-mwen tonb nan dbantjaj358. D sten jou, pa t ni yon sel kanmiyon machandiz ki t ka antr an dpo-a. Man pa sav sa misi t f pi lo lajan-an i t genyen an pannan ven lann a man travay lakay-li a. Moun t ka di kon sa s ba flanmason i t pty, ki i t an chef flanmason, ki s Djab-la ki t pmet li trap lajan-tala ek aprzan, Djab-la t ka mandy konpansasionToujou-til, i tir an bal an tet-li ek yo touvy m lakay-li Moun ki kon sa ki l ou w ou flanmason, ou pa ni dwa mal dirij lajanw, ou pa ni dwa vini dbantj. L sa f tan rivw, s flanmason-an ka sanbl ek yo ka baw lod tjw kw. Asipar s yo menm ka ofw bal-la ek pistol-a. An bal an arjan, man tann moun dim man pa sav es sa vr pou tout bon
358 Faillite.
17. KI DJAB CHANJE CHIMIZ OU LA KA DI MWEN AN ?
(DJAB-LA ADAN PAWOL NATIF-NATAL, TI-PAWOL, TITIM EK CHANTE KREYOL)
17. 1. Djab-la adan pawol natif-natal359
Adan lang kryol-la, ou p jwenn mo Djab la adan plizi sans : ou ka jwenn li, dab-pou-yonn, adan primi sans li kivdi kryati slra ki s met a kenbwa ; ou ka jwenn li tou adan dot lawonn360 ti i plizoumwen dsmantiz. Kontel, adan kryol Matinik la, l yo ka diw : Misi s an Djab sa l di ki moun-tala f toubannman, swa a nivo lespri swa a nivo fizik. Sa l di ki i s an Michel Moren, si moun-la yo ka kriy Djab la ka f chapenti, mkanisien oben lektisien. Sa l di i s dokt-boul sou w moun-la yo ka pal a s an foutbal oben an hannbol. Sa p l di tou i s an gran chant, an gran matj, an gran politisien kisasaysaAdan vditala, Djab s an konpliman An moun jik p di pou vant ky : Man s an Djab adan zaf mennen loto a Ki manni nou p konpwann konotasion pozitif mo Djab -la adan ka-tala ? Nou ka chonj ki, nan primi dkatman travay-tala, nou t di ki, okontr di jan-w lEwop la ti Bondi s an kryati ki bon ek Djab an kryati ki mov, adan sosit kryol la, pa janmen t ni an lalinman ki kl ant yo. Nou t rapl ki ni plizi kont kryol ti Djab-la s an kryati ki senpatik, toukon, adan lespri ti pep-la, Bondi krtien an s plis an bondi ki la pou piniw, pou pwan sraj-ou, ki pou baw lanmouy. Vdi pozitif lasa ka di nou ki Djab-la ni pouvw, ki i kapab rivaliz pi Bondi, ki i p jik dfiy. Nou t ja w ki manni belt pa t konsivw kon an bagay ki natirel, atjelman nou ka konstat ki jesmichelmoren361 pa natirel non pli. Kivdi dpi s an bon kalit Neg-la ni (oben trap), sa pa posib ki s Bondi ki bay li oben pwop fos travay li ki pmet li niy. S blij Djab-la ki dy sa Jan-vw lasa liann direktiman pi zaf an tan ladjoukann, Neg-la pa t ayen, Neg-la pa t vo ayen (laviy pa t vo ayen pis Btj-a t p bat li oben tjwy kon i t l) ek tou sa ki t bon t ta Met-la : s kouly ek lapoy ki t pi bel ; sy ki t ni tout lariches-la nan lanmeny.
17. 2. DJAB -LA ADAN NON FWITAJ
359 Expression idiomatique.
360 Contexte.
361 Habilet.

L s primi kolon fwans a riv at l Zantiy, yo dkouv etstra fwitaj ti yo pa t konnet. Pou sa nonmen yo, yo chwzi d finaldikont difran : oben yo t ka anni ripwan non karayib la, l yo t p pwononsy an manni flouz, kontel kachiman monben oben zikak ; oben yo bay non an fwitaj niopen i t ka sanm ek yo ajout pyi dyy pou sa difransi fwitaj twopikal la di fwitaj niopen an, kontel zabriko-pyi siriz-pyi oben gwozey-pyi Toufwazkant, yo rimatj ki, adan an menm varit pi-fwitaj362 t ni sa ki t ka pt fwitaj ki t bel ek ki t ni bon goutans363 pi t ni sa ki t ka pt fwitaj ki t led ek ki t ni vi goutans. Pou dziem katgori-tala, yo ajout mo djab -la dyy : s kon sa nou ni kowosol ek kowosol-djab prin ek prin-djab oben miriz ek miriz-djab Moun pa ka manj fwitaj-djab davw non selman i pa ni bon goutans men dl i p jik pwzonnenw, bagay ki pa toutafetman vr davw sa nou ka kriy kowosol-djab s an fwitaj ti Tahisien ka itiliz dpi plizi miln pou swen k-yo Yo ka kriyy noni ek litj-a yo ka tir adany lan ka sanm sa ki ni an patj val potitj364. Jdi-jou, nou ka enpowt boutey noni gwo lajan aloski kowosoldjab ka f siwawa atrav tout lakanpay l Zantiy
Kidonk l ou ka mt mo Djab la dy non an fwitaj oben an pibwa, ou ka tras an lalinman ant lakilti pi lanati Bon siriz-la oben bon zannanna-a, s anni tala ou mt an t-a wou menm, s tala ou pwan tan plant a (adan bon doukou -a kivdi an bon lalin-lan) tandiski mov siriz-la oben mov zannanna-a, s tala ki lv ek pwofit li yonn, anba bwa, san nonm menyeny. Ek ki manni siriz-Djab oben zannanna-Djab ka pous, s grmsi Djab-la li-menm pis Djab ka viv nan fonfonn bwa ek s enki lannuit i ka mt neny dw pou sa f moun dit.
362 Arbre fruitier. 363 Got. 364 Thrapeutique.
17. DONNEZ-MOI LA FOI SAUVAGE DU SORCIER
(DJAB-LA ADAN LITERATI ANTIYEZ EK GUIYANEZ FRANKOPAL LA)
Donnez-moi la foi sauvage du sorcier
donnez mes mains puissance de modeler
donnez mon me la trempe de lpe
je ne me drobe point. Faites de ma tte
une tte de proue
AIME CESAIRE
( Cahier d un retour au paysnatal 1956)

Fok dfini dab-pou-yonn ki sa nou l di pa litrati antiyez ek guiyanez franjopal davw ni d sten dkatiy ka prtann ki litrati-tala ka koumans an 1932 v piblikasion a on manifes yo ka kriy LEGITIME DEFENSE Manifes-tala ka fann fwa ansien litrati frankopal nou an, ki ta s Btj-a ki ta s Milat la, davw i t ni an larel-lid doudouis kivdi enki kolibri, bel ti fl, lanm bl, doudou, bagay kon sa i t ka pal, san janmen votj ryalit sosial s pyi-nou an ki t red toubannman. San janmen votj ladjoukann ek, apr labolision, lanmiz-a ti s nouvo lib la__ki t vini ouvriy agrikol la__t ka viv adany lan. Kidonk avan 1932, litrati-nou t on litrati ki non selman ekzotik m oto-ekzotik tou. Ekzotik vl di gad an ryalit pi zi an moun-andw : kontel an Fwans oben an Angl ka admir an pi-flanbwayan ek ki ka f an poem asou pibwa-tala. Oto-Ekzotik vl di l ou ka gad pwop ko aw, pwop ryalit aw v zi an moun-andw, bagay ki pi grav ank ki atitid ekzotik la. Men es fok nou fout an razi tout teks frankopal ki t matj an fwans avan koumansman 20 siek-la ? Es pa ni ayen nou p sov adan litrati-tala ? Es pa ni pies matj ki t ni menm an ti zizing val litr ? Nou menm, nou pa ka kw ki litrati antiyez ek guiyanez frankopal la ka koumans akont di 1932. Nou ka kw ki ni an diskoupay ki fet a momantala, an diskoupay ki ptalan, ki red men ki pa ka pmet rijt adan an kalt lanf litr tou sa ki t matj nan 17, 18 ek 19 siek-la. Si ou vw nou f sa, s mmw-nou nou ka mitil toubannman. S konsidir s Ris-la t ka konsivw ki litrati-yo ka koumans pi ranboulzay 1917-la oben s Chinwa-a pi ta 1949-la davw tou sa ki t matj avan s d dat-lasa pa t kay adan sans pep-la, pa t ka pwan dfans s mas popil a.
17. 2. CESAIRE, POET-OUGAN
L nou ka katjil asou pozi Aim Csaire, nou ka w lamenm ki i liann pi lenvizib pou twa rzon ki difran :
__dab-pou yonn, Csaire matj primi teks-li adan larel Mouvman Siryalis la, ti Andr Breton t met-a-manyok li a, ek s matj-tala t ka anchouk travay litr-yo adan fondok-lespri, adan rev, adan lkriti otomatik kisasaysaS t d moun ki t kont filozofi rasionalis la ek ki pa t dj dak pi manni Descartes ek dsandan misi t ka konsivw laryalit. S poutji s Siryalis-la entrs k-yo adan penti ek eskilti afritjen, polinzien ek amrendien. S poutji d sten adan yo t ka fimen lopiom avan yo t kri ek yo t ka f tab tounen. S poutji tou, l ou vw Breton, ki t ka chap ky o Zta-Zini okoumansman dziem ladj toutwon-lat365, f eskal Matinik ek dkouv pozi Aim Csaire la, i pal lamenm di hasard objectif ki s an nosion anti-rasionalis ki s Siryalisla t mt doubout. S d mo-lasa dkontwolan366 pis hasard ( aza an kryol) s an bagay ka fet san pies reg, san pies volont psonn (ni Bondi, ni Djab, ni nonm tandiski objectif ( objektif ) s okontr, an bagay ki ka fet anba lopsion larzon, an bagay ou kapab ddui oben pwouv. Nosion dwol tala, aza objektif ka rzimen toutafetman jan-vw s Siryalis-la, mouvman ti Csaire t ka apiy. L. Kesteloot, ki s primi dkatiy ki pwofond an manni sri adan ev Csaire, ka di asou sa (1962 : 30, 57) :
. celui-ci se propose comme mthode de connaissance de soi, comme la seule capable, grce lcriture automatique, de mettre jour linconscient quel que soit son degr de refoulement. Dans cette mesure mme, le Noir antillais, spar de lui-mme par une culture trangre, peut y voir une chance de rcuprer sa personnalit authentique.
. Le surralisme a t la foreuse qui creuse profond et ramne loriginal et inestimable combustible qui gisait dans linconscient martiniquais.
__pou d, Csaire ka rivanditj an liannaj pi larestan lman kiltirel afritjen ki riv sirviv non selman adan sosit antiyez la m andidan chak Antiy tou, adan fondok-lespriy. S poutji, adan an bokantaj-pawol367 i f v J. Leiner, adan kad a rdision rvi Tropiques l yo ka mandy kon sa :
Vous crivez dans Tropiques galement : La phrase du pote : la phrase primitive : univers jou et mim. Pouvez-vous dvelopper ce dernier point ? poet-la ka rponn :
365 Mondial. 366 Contradictoire. 367 Interview.
Cest une conception qui ma beaucoup frapp, que jai d prendre chez FrobeniusJai t trs intress par une de ses ides, savoir quune culture nat, non pas quand lhomme saisit, mais quand lhomme est saisi. Il est saisi par le monde, et, son tour, il joue le monde, il mime le monde...Il est saisi, autrement dit, il est possd, exactement comme dans le vaudou.
Nou ka w s poet-la li-menm ki ka f liannay-la ant wol-li, manni i ka aji, ek ta ougan-an, kivdi prt vaudou a. Menm jan ougan-an ka pal bi s ansien bondi lAfrik-la v lapriy ek formil ki sigr, ki psonn pa ka konpwann (davw sten adan yo adan lang afritjen ki Ayisien bliy), menm jan poet la Ngritid la ka envotj lAfrik pi pawol ki sti nan fonfonnlespriy. Sa l di ki kolonizasion-an pa risi dchpiy tout bagay Neg antiy la ni kon lman kiltirel afritjen, i pa riv siprim fonfonnsanslay368y. Kivdi anba verni niopen an, anba koul blan ki ka penn pi pibwa-a, kon Csaire ka di li-menm, ou ka vir jwenn koul nw a. Ou ka vir jwenn fondokt369y. Men s pa toutafetman Vodou ayisien an Csaire ka apiy asouy, s anl ta lAfrik la. Csaire pa jen admet fnomenn kryolizasion an370, i toujou enki vi koty ek zaf Neg-la t blij ped kilti afritjeny. Bay, Bondi lAfrik pdi ek s poutji i ka matj adan an poem yo ka kriy Parcours (1989) :
Jai pour lchouage des dieux rinvents les mots
Kivdi poet-la pi f ki ougan ayisien an davw ougan-an s mso jes, chiktay lapriy, i las ka jakot, tandiski poet-la s an lespri-lonviy371 : i ka kry mo ni nef, pawol ki nef, pou sa vir konstwi an psonalit ki nef ba ky menm ek ba pep-li nan menm balan-an. Nou p pa di Csaire pa t konnet Vodou ayisien an s ki sa : an 1944, Jnral De Gaulle t voyy pannan 6 mwa an Ayiti pou riprzant Komit la Fwans lib la ek la, i t ni tout tany pou sa konpwann rilijion-tala. S sa ki ka pmet li kri adan Et les chiens se taisaient 1956 : 151) :
Jai remont avec mon cur lantique silex,
le vieil amadou dpos par lAfrique au fond
de moi-mme.

Okontr di Jean-Price Mars oben Jacques Roumain, ki t ka w adan rilijion vaudou a an zouti pou Ayisien-an rijt lespri asimilasionis la (sa
368 Sensibilit.
369 Authenticit.
370 Voir notre ouvrage Aim CsaireUne traverse paradoxale du sicle 1992, Stock.
371 Visionnaire.

Mars kriy le bovarysme collectif ), Csaire ka respekty, men i plis ki sav rilijion vaudou a pa afritjen. I sav s an rilijion kryol davw i migannen v lman amrendien ek soutou niopen. Kidonk s adan pwop tjy poet-la ka chach sov ky ek sov pep-li, pa adan djigidji s manmbo-a oben pawol entransbdab372 ougan-an, anba pristil-la, nan bonmitan you svis-lwa.
__pou twa, menm si Csaire pa ka rivanditjy an manni direk, adan poziy, pres toupatou, ou ka jwenn an liannay v ansien pep-la ki t ka viv Matinik la, kivdi s Karayib-la. Mo cannibale -la (manj-d-moun) ka vir adan anlo poem-li ek poet-la ka bay an vdi ki pozitif. I ka rivanditj zkobel manj-d-moun psonality :
. moi qui Zambze ou frntique ou rhombe ou cannibale ( Corps perdu).
. parce que nous vous hassons, vous et votre raison, nous nous rclamons de la dmence prcoce, de la folie flamboyante, du cannibalisme tenace (le Cahier ).
(s nou ka souliyen)
Adan anlo teks-li, i ka liannen s pep neg la ek ta pep karayib la. Kontel :
. Pied ou clat quel quarteron de ngres ou de peaux-rouges
massacrs la fin de la nuit rengaine ta dgaine jamais ne
et tes pieds ports par les eaux ( Soleil, cou coup )
. Andes crachant et Mayumb sacr
seul naufrage que lil bon voilier nous soudoie (idem)
(s nou ka souliyen)
Sa sitelman vr ki laplipa mo kryol ou p jwenn adan pozi Csaire, s mo ki ni an chous karayib, s pa mo ki lang kryol la kry li-menm. Ek anlo moun pa konpwann poutji Csaire matj :
Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing norme (s nou ka souliyen)
Ki manni an pep neg, an p ki ni chiv grennen, p mach adan van-an ek van-tala p lv chivy ? Sa pa posib. An menm tan, nou p pa imajinen ki s fondok-lespri poet-la ki ka f j v tet ay, ki s larestan an dnit ti kras asimilasion ki ka rimont anl. Nou p pa kw sa pies toubannman. Nou p na non pli imajinen ki poet-la ka pal di Milat : nou konnet wol i ka f Ariel jw adan Une Tempte Sel ipotez ki rt, s ki Csaire ka votj, san ptet menm i sav, vi pep karayib la ki t ka viv
372 Intraduisible.
Matinik la, avan Neg dbatj, vi pep karayib la ki kit tras-li adan lapech, adan f jaden, adan fou chabon, adan lavannri, adan lapotri kisasaysa
17. 2. DIAB -LA, AN WOMAN TA JOSEPH ZOBEL
Woman Joseph Zobel la yo ka kriy Diab-la (1946), s ptet sel liv adan tout litrati antiyez ek guiyanez frankopal la, ki ni mo djab adan tit-li. Men, okontr di sa lanvwel-teks373 la p mennen nou ka kw, liv-tala pa ni ayen pou w pi ni djab ni tjenbwa. Istw-a ki adany lan ka sanm anlo tala ki adan an woman ayisien ta Jacques Roumain, Gouverneurs de la rose ki paret d lann apry kivdi an 1948. An siparzon374 s d teks-tala key pmet nou konpwann sans mo Djab -la adan liv Zobel la. Dab-pou-yonn, s d met-pies la, Diab-la (s sel non i k ni atrav tout liv-la) ek Maniel, k dbatj kon d moun-andw, primi-a adan an ti bouk b lanm li-Sid Matinik yo ka kriy Dianman, dziem-la nan you vilaj fondok lakanpay Ayiti yo ka kriy Fon Wouj. ou l d boug-la, okoumansman, ka f sigr anl kot-a yo sti a ek lavi-a yo t mennen avan an men nou ka apwann ki Maniel t pati-al koup kann Kiba tandiski Diab-la t travay nan bitasion at Mn Van, ki s an kot ki nan mitan lakanpay. Day, l an moun-pies ka mand Diab-la es i vini pou travay nan bitasion at Dianman, Diab-la ka woukl (1948 : 3 :
__Vous allez travailler ici ? entama Ti-Do, un peu maladroitement.
__Je pense, rpondit-il.
__A lHabitation, sans doute ?
Lhomme parut violemment vex :
__Encore scria-t-il. Mais jai chou ici pour fuir a !Messieurs, on dit y a pas de sot mtier ni de mtier de sots ; eh b, je vous assure que a, dans les conditions des Bks vous flanquent dedans, c plus raide que la mort, c plus raide que si on vous taillait le dos coups de cravache du lundi au samedi soir
S d met-pies la ka touv an kominot ki ni poblem. Ta Fon Wouj la ni an bidim poblem : Fon Wouj pa ni dlo ank, tout lasous tari ek moun p pa plant jaden ank pou nouri k-yo. Ta Dianman an ni an piti poblem : yo s d vayan pch, yo ka viv bien grmsi375 bel pwason yo ka ramennen l yo al Miklon376 men yo blij genyen ldjim nan lanmen moun dot komin davw, silon sa yo ka prtann, t Dianman an two red ek two sek pou riv travay li. Ki Maniel ki Diab-la ka dsid rzoud poblem kominot-yo :
373 Paratexte. 374 Comparaison. 375 Grce 376 En haute mer.
primi-a kay chach sanbl moun pou f koumbit ; dziem-la k lw bich t pou i travay (1948 : 35 ) :
__La femme ma dit, poursuivit Diab-l, quy a des gens ici quont des terres, mais ils savent pas les fendre : c trop coriaceEh b, coriace ou pas, je la travaille (s nou ka souliyen)
L d a ka jwenn an fanm ki yo ka tonb damou pouy : adan ka Maniel, s an jenn bel fanm ki jenn-fi toujou, Anaiz ; adan ta Diab-la, s an fanm ki za viv laviy ek ki bien kontan touv an nonm ki enmeny pou-di-vr. Day, a nivo-tala__kivdi rilasion lanmou__nou ka rimatj an papa difrans ant s d liv-la pis atitid Maniel ka sanm an atitid niopen, an atitid a la Tristan et Yseult tandiski atitid Diab-la pi kryol, pi blip (gwosomodo menm, silon jijman nou s p pt jdi-jou). Diab-la, riv i riv Dianman, ka al bw an sek adan an kaz-a-wonm, ta an sten Man Mano, ek i ka mand an boug kon sa (1948 : 26) :
Je suis pas dici, tu sais bienEh b, amne-moi chez une gonzesse o je pourrai passer la nuit
Boug-la ka konduiy direktiman lakay Fidlin, an fanm ki za pas plizi nonm ki dsivwy oben kouyonneny. San f pies koul, san sav ki moun fanm-lan y ekzaktiman, Diab-la kay dmi lakay-li ek primi jou-osw a, yo ka f lanmou Teks-la ka di (1948 : 29) :
Alors, la jeune femme aspira lodeur chaude de lhomme et sallongea et se pressa contre lui, afin que sa joue, son flanc, sa cuisse, fussent, travers sa mince chemise, accols ce grand corps endormi. Et elle resta longtemps, coutant le dlire fivreux de sa chair.
Pannan tout liv Zobel la, nou ka w an met-pies ki ka travay lat red-dri, ki ka lv yanm, jomon, kouskouch, pwa-di-bwa kisasaysa, podui ki Fidlin ka vann ba moun Dianman ki estbkw davw yo pa t janmen pans ki ldjim kon sa t p pous adan an vi lat sek kon ta yo a. Ek, s a moman-tala, Zobel ka ba nou an ti apersi asi non-jwet377 met-pies li a :
De lopinion de tous, Diab-l ne pouvait tre quun quimboiseur. Ce quil ralisait dans ces terres ingrates ne pouvait ressortir que du sortilge. Mais un quimboiseur aim comme un bon diable de lgende, et que tout le monde admirait, flicitait et respectait car, convenait-on, il tait entirement ses affaires et bon avec tout le monde."
377 Surnom.
Adan dkatman ki ja pas, nou za pal di manni moun ka w Djab-la adan kilti kryol la ek manni soutou pa ni an lalinman red-mato ant an Bondi ki bon ek an Djab ki mov. Adan imajin kryol la, Bondi p mchan ek Djab p janti, dl. Dot l, Bondi p mchan ek janti, toupannan Djab-la janti ek mchan tou. S poutji primi fwa Diab-la riv at Dianman, pon moun pa mfiy di non-jwet li a. Day, li-menm pa p di s kon sa yo ka kriyy ek, atrav tout woman an, nou pa ka jen apwann ni nony ni prnony Kivdi, adan woman Zobel la, mo Djab -la ni an konotasion ki pozitif : djab-la s an moun ka travay red (sa ka ranvoy nou a pawol-natifnatal la ou ka travay kon an Djab ) ; s an moun ki donan ek janti ; s an moun ka respekt fanm ek ka respekt lzot. Soutou, s pa an moun ka f tjenbwa abo i tini an non kon sa. Men, sa pa l di non pli ki met-pies la ka tir mprizasion ba kwayans pep-li, ki i ka rijt tout bagay ki liann pi Kay Man Moun378 An jou ti Fidlin rimatj ki t ni an vol ki t ka chay-al podui jaden-yo, Diab-la diy pa chalr k ay davw moun-la t k vir mt sa i t pwan an menm kot-a adan tjek tan : pou-di-vr, Fidlin vir touv an bel jomon menm kot-a i t y a. Ek Zobel ka di nou kon sa (1948 : 131) :
Fort de ses procds secrets de magie ancestrale, Diab-la ne considrait pas les voleurs comme un sujet dinquitude.
Kivdi ni bon lanmaji ek ni mov lanmaji men lanmaji an li-menm s pa an mov bagay. Diab-la s pa an Neg krtien ki ka anni rifiz lanmaji an manni blip, s an moun ki riti sten pouvw di gangan379y ek ki ka svi yo adan an bon larel. I pa ka svi yo pou f moun mal oben pou f tjenbwa. Day, i pa ka mt konsans lanmajiy lablanni380 ek madanm-li, Fidlin plis ki sav sa (1948 : 135) :
Elle nose pas lui demander ce quil fait pour que chaque fois quon essaie de lui voler, ou bien le voleur reste paralys la mme place, ou bien lobjet vol retourne mystrieusement sa place. Elle sait quil rpondra comme dhabitude :
__Ca regarde pas les femmes.
An final di kont, ki moun met-pies Zobel la y ekzaktiman ? Dab-pouyonn, s an sov kon Maniel adan Gouverneurs de la rose : Maniel ka riv touv an lasous ki k wouz t s pyizan Fon Wouj-la menm jan
378 Lau-del. 379 Anctre. 380 Etaler.
Diab-la k riv f lat red ek sek Dianman an pwodui etstra ldjim. L d-a s an lekzanp ba kominot-a, an lekzanp kouray, lonnett, sriozit, men difrans-lan ki ni a ant yo a, s ki si Maniel ka woul kon an kalt Jzikri (ek s pou sa i blij mouri nan finisman liv-la), Diab-la s an nonm kon tout nonm ki riv konpwann an bagay. I riv konpwann ki travay ba Btj, djoubak adan bitasion kann, pa ka svi Neg-la an tjou-patat pis abo i f sa, i ka pas tout lekzistans-li an lanmen douvan-an lanmen dy. Kidonk Maniel s an kalt ranboulz-pwofet tandiski Diab-la s an ranboulz-ryalis Pa an ranboulz ka pwan fizi, ka lv gwo gawoul, ka f plodari dmon-bobech381, men an nonm ka pwopoz f Neg-li an lot chimen : travay ba k-yo, travay red, travay san rt men pa ba an patwon blan. Travay anl pwop kawo ty pou pwop laptiy ek ta fanmiy-li. Travay kon an Djab. Isidan, mo Djab -la ni an kot ranblouz : Neg bitasion an s an zonbi, s an moun ki ped nanm-li ek ky pou lapti Btj-a, ek pou i sti adan llkou-tala, pou i pwan pouvw Djab blan an__ki s Btj-a__, fok i vini an Djab nw Al-tala, Neg-la p vini otan f ek otan rich ki Btj-a (1948 : 170) :
__Moi, par exemplequand jai serp, boucan, mayoumb de toute la sueur, quest-ce que jai ? Eh b, ju suis raide de fatigue. Bon. Mais cette fatigue-l, c de la joie qui entre l, c pas comme lautre qui est la misreEt puis quand, fleurs, fruits, gousses, tout a pt dehors, quand jai cueilli, jai fouill, h b, mme si c pas des tas, je mange, ma femme mange, je vends pour avoir deux sous mettre dans un trou de poteau pour les cas de maladie et de besoin ; je donneJe suis riche Vous comprenez, je sens alors, comme si tout le dedans de mon corps tait en or.
Diab-la pa an Jzikri. I pa ka rijt ni l ni lajan ni riches. Pouy, travay, travay red, anl pwop mso tw, s sa ki lajan. Zaf k sa ki fenyan Yo k rt pou laplr. Okontr, Maniel s an boug ki womantik, ki ka kw adan gran koumbit-la ki k kalpat lanmiz Fon Wouj la ek ki k mt tout moun gal-go. Ek pou rev-tala riv ryaliz, i pa p sakrifi pwop laviy. Pou nou sa mizir an manni obidjoul gwo difrans-lan ki ni ant larel-al382 s d met-pies la, ptet fok nou gad-w sa ki s matj-a ki kry yo a. Jacques Roumain t an Milat, fanmiy-li t ni lajan men, i rijt krey-sosial li ek i antr adan Parti Kominis Ayisien. I t ni an larel-lid marksis, ranboulz an sans kominis la kivdi i t ka kw ki an jou tout madjendjen asou lat t k sanbl ek t k fout pouvw s gwo-tjap la at pou sa bati an monn ki nef. Joseph Zobel s an Neg ki lv malr pas malr fet anl an bitasion ti i travay kon ti-bann ek nou andwa kw ki istw Jos Hassam
381 Discours enflamm. 382 Trajectoire.
i ka rakont adan La Rue-Cases-Ngres s pwop istwy. Jos ka chap di bitasion-an, kivdi di lopsion Btj-a, grmsi travay lkol ek apwann fwans. S chimen i pwan pou t sa libr ky. Men pou Zobel, pa ni an sel chimen : an Neg p libr ky tou, si ou w i dsid travay anl pwop kawo ty : s sa Diab-la ka f.
17. 3. MANMAN-DLO ET LA FEE CARABOSSE TA PATRICK CHAMOISEAU
18. WI-WAN WI-WAN WI-WAN
(DJAB-LA ADAN LITERATI KREYOLOPAL LA)
18. 1 TJENBWA ADAN ATIPA (1885) TA ALFRED PAREPOU
Primi woman ki pibliy an lang kryol la paret an lann 1885 : s Atipa ki tit-li ek non matj a s Alfred Parpou. Liv-tala pa ni sikti s woman niopen lpok-la kivdi i pa ni an istw ki ka woul an manni dwetdouvan383 ek chak s 12 dkatmany lan siktir menm manni-a : met-pies la, an travay-laplas yo ka kriy Atipa, ki vini f an ti vakans nan vil Kayenn, ka sti lakay-li l-bomaten, i ka ponmnen nan lari, i ka jwenn tjek kanmarad-li, yo ka antr adan an priv384 pou bw wonm pi yo ka koumans diskit asi roun sij : kryol, lapolitik, fanm, tjenbwa kisasaysaAtipa s an boug ki ni an lespri dkrin385 toubannman, an lespri ki ranboulz pa rapot a larel-lid asimilasionis la ki t ka woul, nan finisman 19 siek la, ki at la Guiyn ki at l Zantiy. Annou pa bliy ki ladjoukann t fini aboli dpi apenn 50 lann l ou vw liv Parpou a sti. Sel lid Neg t ni s t vini fwans, pal bel fwans, adopt mes labitid a Btj-Fwans. Kidonk sa tonan w Atipa dklar ki kryol a nou lang sa tonan wy di ki la Fwans pa ka f ayen pou mt pyi-a doubout ek ki anlo moun-andw ka anni dbatj Kayenn pou sa pwofit anl tet Kryol guiyan. Met-pies woman Parpou a s an moun ki ni lid ki kay aladviran di sa pres tout Neg t-ap pans an tan-an. S primi liv ki ka rimt an ksion zaf asimilasion-an, pres yon dimi-siek avan Csaire ek La-Ngritid. S poutji opiniony asou zaf tjenbwa-a ni anchay ptalans.
18. 2 DEZAFI (1975) TA FRANKETEIENNE, ZONBIFIKASION PEP AYISIEN AN
L Franktienne pibliy primi woman ayisien an lang kryol, Dzafi nan lann 1975, i estbkw laplipa s lekt-a davw s moun-tala t abiti li woman klasik lEwop (kon ta Zola, Flaubert, Balzac kisasaysa) kivdi teks ki ni an met-pies ek moun-pies ti sikoloji-yo bien espitj, an istw ki kl, ki ka vans anmizi-anmizi ek ki ka bout pi viktw(/ryisit) oben
383 Linaire. 384 Bar. 385 Critique.
lanm moun-pies la. Sa vr ki, at lEwop, plizi womansi t vini chouboul bel sikti-tala, dpi Joyce ek Virginia Woolf (primi lanmwati 20 siek-la) at s pyi anglopal la jik a mouvman Nouvo Woman an (s lann 1950-la) at s pyi frankopal la, pi d matj kontel Alain Robbe-Grillet oben Michel Butor. Men litrati frankopel ayisien an t ka viv tibwen alka di gran mouvman litr niopen ek mritjen ek s matj-a t ka kontini kri woman adan menm larel klasik fwans a. S gran-grek ayisien an toujou konsidr yo kon chaltoun a kilti fwans a at lAnmrik, bagay ki otjipasion mritjen an (1915-1939) t vini ranfs. Sistenm lkol ayisien an t an kalkomani ta lkol fwans 19 siek-la (pi apiyaj386 asou d mati kon filozofi grek ek rtorik), aloski, an Fwans menm, kalt model lkol-tala t fini bat apr primi ladj toutwon-lat a. Kivdi s lekt-a__ek yo pa anlo an Ayiti pis anni 10% popilasion-an konnet li ek kri fwans__pa t prpar pies pou risivw an liv kon Dzafi
D lman t ka estbkw yo adan liv-tala : siktiy ek vokabily. Siktiy dab-pou-yonn davw Franktienn, ki t soutou an poet, anni mt anl kot model woman klasik lEwop la nou fini pal a ek i mt doubout an kanman387 ki toutafetman novat, an kanman ki tay. I t za plibliy etstra liv pozi avan Dzafi ek yo tout t ka pt mak an nouvo mouvman litr i t kry, li ek dot matj kontel Jean-Claiude Fignol : Espiraliz -la. Kon chous mo a, espiral ka enditj, mouvman-tala t ka fondas asou an lkriti ki pa t ka vans dwet douvany, men ki, okontr, t ka f won, t ka f serk. Silon s espiralis-la, sikti-tala t pi adapt a manni-w ek kilti pep ayisien an ki pa an pep niopen men an pep kryol ki ni an gwo fondas afritjen adany. Si larel espiralis la pa t ka dj dranj lekt-a l s t adan pozi i t ka woul__pis adan kanman litr388 tala, matj-a ni dwa f sa i vl__, l ou w i antr adan woman, i ba s lekt-a an koch-pat. Dzienm lman an ki t ka ba yo twoublay, s vokabil-a Franktienne t ka svi a. Dj-pou-yonn, tit liv-la, Dzafi t ja ka poz yo an poblenm pis s pa an mo ki adan kryol Ptoprens la. Annou pa bliy ki ni twa gran dialek kryol nan pyi-tala : ta li N (pa kot Kap Ayisien) ki, kon kryol gwadloupyen an, ni an a ka svi rlat ant bagay-la ki posd a ek bagay-la ka posd a ; ta li Sid (pa kot Jakmel, Okay) ; ta Ptoprens ek latouwonni389y. Konmva Ptoprens s kapital Ayiti, s la pouvw-a y ek s la tout bagay ka antr-sti an pyi-a ka pas, dialek-li vini riprzant kryol ayisien an. Sy ki ka svi bon
386 Insistance.
387 Forme.
388 Genre littraire.
389 Environs ; environnement.

model pal kryol-tala ek l an moun li N oben li Sid ka migr Ptoprens, i ka bokant dialek-li kont ta kapital la. Mouvman langistik tala ka fet adan tout pyi, akoumans pa la Fwans ti s dialek Pari ek Lil-d-Fwans ki, anmizi-anmizi, vini riprzant bon grenn fwans a. Men, l ou gad, Franktienne pa svi enki pi dialek Ptoprens lan : i svi pi tout kalt model kryol yo ka svi an Ayiti. Ek tit liv-li a, Dzafi s an mo yo ka svi adan li N pyi a, an mo ki sti adan panyol desafio pou di dfi Pi red ank : mo-tala pa an mo moun ka svi tou l jou, s an mo neg-gag (/kok)390 ap itiliz. Day, atrav tout teks-la, ni anchay mo ki sti adan vokabil s moun-tala. Kidonk sa t tibwen nowmal ki gran-grek Ptoprens santi k-yo pdi davw pres a chak paragraf, yo t ka bit anl d mo yo pa t janmen tann nan tout lavi-yo.
18. 3. RAVINODYAB TA FELIX MORISSEAU-LEROY
390 Amateur/pratiquant de combats de coqs.
19. Finaldikont391
Nou ka riv nan bout tid a difran figi Djab-la p pwan adan kilti kryol nou an. An tout manni, sa pa t posib katjil anl yo tout ek, asir pa ptet, ni yonn-d nou nglij oben nou bliy. Kontel, nou s p koutviy atitid s Pwotestan-an (Alvantis, Evanjlis, Twen Jhova kisasaysa) pa rapot a fnomenn-tala davw yo s dni rilijion ki anchouk adan l Zantiy frankopal. Annou pa bliy ki primi fwa yo transbd Labib an kryol, s d past pwotestan mritjen, McConnell ek Laubach, ki fy, nan lann 1945, ek, adan menm balan-an, s yo primi-douvan ki mt doubout an sistem grafik ki fondas asou fontik ba lang kryol la. Nou t k p w bagay entrsan a nivo-yo davw s yo ki pi red kont tout kalt rilijion ki t la avan yo pis ki katolik, ki vodou, ki endouis pa bon nan zi-yo. Day, si lavy lanm kryol la pi kont, titim ek bw-manj oben sanblani -a (ritiel lanm endouis la) disparet adan anlo lakanpay s pyi-nou an, s davw s pwotestan-an mennen an ladj red--dri kont yo. Men toupannan yo t ka kondan s lzot rilijion-an, yo menm, yo t ka vry douvan yonn-d pratik ki ni djigidji adany kon M. Blaise ka montr nou. Mi sa i ka di asou sa :
G. LEtang (1990 : 91) ka f nou w ki manni s nouvo rilijion-tala danjr ba s tala ki t ja avany lan, soutou ba Endouiz-la :
Un joueur de tambour crmoniel nous signala, outr, la destruction rcente dun postengon 392 conserv par une famille depuis plusieurs gnrations. A la mort du chef de famille, une fille de ce dernier, gagne aux discours de diabolisation de lhindouisme martiniquais vhiculs par la religion laquelle elle stait rcemment convertie (religion protestante dobdience nord-amricaine), brla un cahier de prires, esprant peut-tre par cet autodaf, exorciser un culte qui avait t le sien avant sa conversion.
An lot bagay nou ptet pa apiy asouy sifizanman, s ki l ou w Matinik, Gwadloup pi Guiyn vini mofwaz an Dpatman fwans lot b dlo an lann 1946, tout timanmay koumans ay lkol, moun koumans ka li jounal, ka kout radio ek, pli ta, ka gad latl. Fos asimilasion an, ki koumans dpi apr labolision ladjoukann, an 1848, anni pwan an balan dmon-bobech. Lang ek kilti fwans a t ka pwofond direktiman aprzan adan tet pep-la aloski avan lpok-tala, i t ka pas atrav s Btj-a, s fonksionn fwans a ek soutou krey grangrek neg ek milat la. An dziem
391 Conclusion.
392 Livre sacr de lhindouisme.

vnman ki vini ankonfowt asimilasion-an, s zaf sistenm bitasion kann lan kalpat nan finisman s lann 1960. Kon nou sav, bitasion-an t nich lang ek kilti kryol la : s adany i t pwofit, i t grandi, i t dkat. Ansanm nich-tala koumans dchpiy, lang ek kilti tala koumans pwan f tou. Kivdi s kwayans ek pratik an tan lontan an tjil, d sten adan yo anni disparet net--pwop ek dpi 1958, F. Fanon t p f rimatj ki (1958 :)

Fnomenn-tala, ki yo ka kriy ladkryolizasion ka pz tou asou zaf tjenbwa a, pa adan sans ti i ka fy disparet (pis menm adan gran pyi rich kontel la Fwans oben l Zta-Zini moun ka kw adan sa toujou) men adan sans ti i ka mt tjenbwa kryol la asou kot pou mt tjenbwa fwans a ek tjenbwa afritjen an laplas-li anmizi-anmizi : l ou ka ouv nenpot jounal antiy oben guiyan, ou ka w lamenm an patj rklam ba voyants (sansi) fwans ek ba marabou afritjen. Ou pa ka jwenn yon sel ba tjenbwaz kryol
Sanblaj-liv
BENOIST (Jean), Anthropologie mdicale en socit crole, PUF, 285 p.
BONNIOL (Jean-Luc), La couleur comme malficeUne illustration crole de la
gnalogie des Blancs et des Noirs, 1992, Albin Michel, 304 p.
BUSH (Barbara), Slave women n Caribbean Society (1650-1838), 1990, Heineman
Publishers (Caribbean), 190 p.
CAUNA (Jacques), Au temps des isles sucreHistoire dune plantation de Saint-
Domingue au XVIIIe sicle, 1987, Karthala-ACCT.
CESAIRE (Aim), Cahier dun retour au pays natal, 1956, Prsence africaine.

Et les chiens se taisaient, 1956, Prsence africaine. CHANSON (P.), Kouraj di kr l nou KrolLAudace de croire en culture crole. Prdications annotes et commentes, 1996, Atelier Guyanais de Thologie, 263 p. CHERUBINI (Bernard), CayenneVille crole et polyethnique, 1988, LHarmattan, 261 p. CONFIANT (Raphal), Mmw an fonsy (ou les 90 pouvoirs dun mort), ,Presses Universitaires Croles (GEREC-F)/Ibis Rouge. DAVIS (Wade), Vodou !Un chercheur amricain dvoile le secret des Faiseurs de Zombis 1985, Presses de la Cit. DEGOUL (Franck), Le commerce diabolique, 2000, Ibis Rouge. DE ROCHEFORT (Csar), Histoire naturelle et morale des Iles Antilles de lAmrique, 1665, Arnout Leers, Rotterdam. DESSALLES (PIERRE), Mmoires dun colon la Martinique, DES ROSIERS (Jol), Thories carabes. Potique du dracinement, 1996, Triptyque, Qubec. DESROCHES (Monique), Tambour des dieuxMusique et sacrifice dorigine tamoule en Martinique, 1996, LHarmattan. DESROCHES (Monique) et BENOIST (Jean), Tambours de lInde la Martinique. Structure sonore dun espace sacr, in Etudes Croles, vol. V N 1 et 2, 1982,Aupelf. DOMI (Serge), Vcu de la mort et soins palliatifs en Martinique, in revue Les dossiers de lobsttrique n 329, 2004., pp. 10-13. DORSAINVIL (J-C.), Vodou et nvrose, 1975, ditions Fardin, Port-au-Prince, 175 p. DUTERTRE (Jean-Baptiste, R.P.), Histoire gnrale des Antilles, 3 tomes, 1667, rd. 1978, Kolodziedj. EBROIN (Ary), Quimbois, magie noire et sorcellerie aux Antilles, 1977, Jacques Grancher diteur, 239 p. GALEANO (Eduardo), Sens dessus dessous, 2004, ditions Homisphres. GANNIER (Odile), Les derniers Indiens de la Carabe. Image, mythe et ralit, 2003, Ibis Rouge. GIRAUD (Michel), Races et classes la Martinique. Les relations sociales entre enfants de diffrentes couleurs lcole, 1979, ditions Anthropos, 341 p. GLISSANT (Edouard), Le Discours antillais, 1981, Le Seuil, 503 p. GOODY (Jack), La raison graphiqueLa domestication de la pense sauvage, 1977, dit. De Minuit, 274 p. HAYOT (Emile), Les Gens de couleur libres du Fort-Royal. 1679-1823 1971, Socit Franaise dHistoire dOutre-Mer.
HEARN (Lafcadio), Aux vents carabes, 2004, ditions Hobeke, 430 p.
LABAT (R. P.), Nouveau voyage aux Isles de lAmrique contenant lhistoire naturelle
de ces pays, lorigine, les murs, la religion et le gouvernement des Habitants anciens
et modernes, 4 tomes, rd. 1972, ditions Horizons Carabes.
LAROCHE (Maximilien), Mythologie hatienne, 2002, GRELCA, Universit Laval,
Qubec.
LESNE (Christian), Cinq essais dethnopsychiatrie antillaise, 1990, LHarmattan, 305

p.
LETANG (Gerry), Du tamoul de la Martinique : porte symbolique dune langue
crmonielle, in revue Carbet n 9, 1989, Imprimerie antillaise.
LETANG (Thierry), La colre de Maboya ou le Canniballe ross : possession,
vanglisation, colonisation et contacts de civilisations aux Petites Antilles, in revue
Tyanaba n2, 1992, dit. Socit dAnthropologie.

Du marron archaque : fantme et cannibale, in Au Visiteur lumineuxDes les croles aux socits pluriellesMlanges offerts Jean Benoist, J. Bernab, J-L. Bonniol, R. Confiant, G. LEtang d., Presses Universitaires Croles (GEREC-F)/Ibis Rouge, pp. 69-101. LEVY (Joseph Josy), Un village du bout du mondeModernisation et structures villageoises aux Antilles franaises, 1976, Les Presses de lUniversit de Montral, 136
p.
METRAUX (Alfred), Le Vaudou hatien, 1958, Gallimard, 357 p.
MIGEREL (Hlne), La migration des zombisSurvivances de la magie antillaise en
France, 1987, ditions Caribennes.
MOREAU (Jean-Pierre), d., Un flibustier franais dans la mer des Carabes, 1990,
Petite Bibliothque Payot.
PAVIE (Thodore), Une chasse aux Ngres-marrons 1996, ditions UDIR, La
Runion.
PAQUIN (Lyonel), Les HatiensPolitique de classe et de couleur, 1988, chez lauteur,
317 p.
OEXMELIN (Alexandre), Aventuriers et boucanniers dAmriqueChirurgien de la
flibuste de 1666 1672, rd. 1990, Sylvie Messinger, 347 p.
RELOUZAT (Raymond), Tradition orale et imaginaire crole, 1998, Ibis Rouge
/Presses Universitaires Croles (GEREC-F).
ROSE-ROSETTE (Flix), d., La MartiniqueMadinida1502*1952, ditions A. et P.
Jarach.
SAINT-LOUIS (Fridolin), Le Vodou hatienReflet dune socit bloque, 2004,
LHarmattan, 181 p.
SINGARAVELOU, Les Indiens de la Guadeloupe, 1975, chez lauteur.
STROBEL (Michle Baj), Conduites prventives et remdes des bois chez les Croles
de la Guyane, in revue Equinoxe n 19, CEGER, Cayenne, pp. 30-48.
THESEE (Franoise), Les Ibos de lAmlieDestine dune cargaison de traite
clandestine la Martinique (1822-1838), Editions Caribennes, 134 p.
TROUILLOT (Michel- Rolph), Culture on the Edges : Creolization in the Plantation
Context, in Plantation Society in the Americas vol. V, number 1, 1988, ed. A.
James Arnold, pp. 8-28.
VAN GENEP (Arnold), Le Folklore franaisDu berceau la tombeCycles de
carnavalCarme et Pques, rd. 1998, Robert Laffont.

VILAYLECK (Elisabeth), Les mots du corps dans la tradition martiniquaise, 1999, LHarmattan, 222 p.
Pawol-nef393
(N. B. Les nologismes ne remplacent pas les mots franais croliss. Ils fonctionnent comme des doublets : ainsi trouvera-t-on dans le prsent livre, la fois zanset et gangan pour dire anctre ou encore analiz et dkatiy pour dire analyser )
***
A
Akoumonsl : accumuler.
Aldouvan : avance.
Anblouzay lektoral : fraude lectorale.
Andidanniz : intrioriser.
Anfifinen : affiner.
Anglopal : anglophone.
Anmwennzi : diminuer.
Antras : dlimiter.
Apiyaj : insistance.

B
Balan-mont : avance.
Baloch : vaciller.
Bannzil : archipel.
Bateau chay-d-neg : bateau ngrier.
Bektans : agressivit.
Bel-neg : privilgi.
Bodzay : prestance
Bokantaj-pawol : communication.
Bousouflou : exagrer.
Bradjakaj : bricolage.

CH
Chabonnen : acclrer.
Chant-gloriy : hymne.
Chap : petit marronnage.
Chay-al s Neg-la : la traite des Ngres.
Chiktay-teks : citation.
Chimen-kor : impasse.
Chimen-mapipi : voie royale.
Chimen-sti : issue.

D
393 Nologisme.
Dangpantang : enfer.
D-b : ambivalent.
Dfal : dferler.
Dfwaz : dformer.
Dgrennay : dgradation.
Djennfit : dpuceler.
Dkalbich : destabiliser.
Dkat : (se) dvelopper.
Dkatiyaj : analyse.
Dkatiy : analyser.
Dkatiy : analyste.
Dkat : (se) dvelopper.
Dkatman : chapitre ; dveloppement.
Dkontwolan : contradictoire.
Dkontwolay : contradiction.
Dkrin : critique.
Dkrinen : critiquer.
Dpalan : dlirant.
Dplas : nomade.
Drivadj : aventurier.
Diskoupay : rupture ; cassure.
Djigidji : transe.
Djouk : esclave.
Djoukanni : esclavagiste.
Dwet-douvan : linaire.

E
Edansifi : identifier. Entransbdab : intraduisible. Eskripti : scription. Estbkwan : ahurissant.
F
Flgdi : (s) affaiblir. Filaplon : quilibre. Finaldikont : conclusion. Fondas : fonder. Fondal-natal : fondamental. Fondok-lespri : inconscient. Fondokt : authenticit. Fonfonn-sanslay : sensibilit. Fonnk : sentiment. Foudokri : folie.
G
Gangan : anctre.
Ganm-wototo : prestance.
Gataj : gchis.
Gloriy-lwa : culte religieux.
Gloubap : prdateur.
Goutans : got.
Grangou-red : famine.
Gwo-koko : machiste.

H
I
J
Jakot : rpter ; ressasser.
Jan-vw : conception.
Jes-donan : gnrosit.
Jounal-kamo : journal scandales.

K
Kad-lafanmi : cadet de famille.
Kanman : forme.
Konprinzon : capacit de rflexion.
Konsivrasion : conception (religieuse, philosophique, politique etc).
Konstriksinman : architecture.
Koutviy : examiner ; scruter.
Krey-fmen : caste.
Kryolopal : crolophone.

L
Lablanni : taler.
Ladjoukann : esclavage.
Lakday : pacte.
Lakonpwann : comprhension.
Laliwonday : entourage ; environnement.
Langistik : linguistique.
Lanm-lafnwarsit : la Mer des Tnbres (lAtlantique).
Lanvwel-teks : paratexte.
Lapen-moudong : livre.
Larel-al : trajectoire.
Larel-koumandman : hirarchie.

Larel-konpowtasion : tradition.
Lasians maladi-tet : psychiatrie.
Lawonn : zone ; contexte.
Lpok-nanni : lAntiquit.
Lespri-lonviy : visionnaire.
Lta tou-touni : nudit.
Liannaj-kok : relation sexuelle.
Lopital maladi-tet : hpital psychiatrique.
Lopsionnen : dominer.

M
Mab-lat : globe-terrestre.
Machok : forger.
Madafal : matrifocal.
Majolay : oraliture.
Malliv : pervertir.
Matj : crivain.
May-fmen : endogamie.
Mli-mlanj : confusion.
Met-pies : hros ; personnage principal.
Migan-tjokanblok : agglutination.
Mitann : centrer.
Mitanni : intermdiaire.
Mofwaz : transformation.
Mofwazaj : adaptation.
Mofwaz : (se) transformer ; (se) mtamorphoser.
Moun-migannen : mtis.
Moun natif-natal : autochtone.
Moun-pies : personnage.

N
Nofwapans : quanimit. Nouzanni : solidarit. Nouzanni : solidaire. Novasion : innovation.
O
Ofilaplon : orthodoxe.
P
Pawol natif-natal : expression idiomatique.
Pawol-vandouvan : mot dordre.
Pi-fwitaj : arbre fruitier.

Plodari dmon-bobech : discours enflamm. Potitj : thrapeutique.
R
Rabonni : (s) amliorer. Rabonnisman : amlioration. Rachmababt : violence. Ranboulz : rvolutionnaire. Raptan : dun bon rapport. Rchap : chappatoire. Redt : duret.
S
Sanblaj-kay : baraquement.
Sikti : structure.
Siktir : structurer.
Siparzon : comparaison.

T
Tounen-larel : dviant.
Toutwon-lat : mondial.
Transbday : traduction.
Transbd : traduire.
Transbd : traducteur ; interprte.
Travay kabouw-zdi : boueur.
Travay-laplas : orpailleur.
Travay-vini : travailleur immigr.

Vdi : sens.
Vglay : illusion.
Vv : symbole.
Vvli : symboliser.
Vvli : symbolique.

W
Wototo : prestige
Wouchach : recherche.
Wouchach : chercheur.
Wouchach trz : chercheur de trsor.

Y Z
Zkobel : facette.