Batram Book 1

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Batram Book 1 East Florida
Physical Description:
Mixed Material
Language:
English

Record Information

Source Institution:
IUF
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00004988:00001

Full Text
~3LllLll~sllLlll1pll~aeLIIssllsllllssa


t~io~, r I


wlls~e o~rsa~ I


I
Ilse~Bsns~mr8~i8s~a~i~j~


~a~8~i~

NTUHE N TURAL O M U

DEPARTMENT BOTANY


SM00089492

BO


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

1111111111111M000894926
BM000894926


I~ r)8


8lslEllgll~


? &THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY


BM000894927JOSEPH EWAN, 195r f


"IWIIIOI~BsllllPsBB~C~$WIBIIII

bnr, Ij ts-rzTHE NAT RURAL iSTO M~ M. LON
DEPARTMENT OF BOTANY


BM000894928OS

~;~_ JOSEPH.


[ EWAN, 195


SMJL / JOSEPH EWAN, 195r"


- ---- ----L~lls~U ls~


M ^oE-NEM 15'^


BSC: 4~L-


&,*4~ i1d~


I~r~rr4lballlsrrrerra~prlla~

I -1


JOSEPH EWAN, 195 cr


5z'
-: !:.---;l i : :-" :, i;: -:' :" : i::) ...." ; :Pf : -i;- -; .;
..; ; .> .." .o _. .
*4:

ClAl


.... '
*i4:' .; I .- .
~: ,t~ i.;; .:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii r!!'. -, ,-1 -37 t ..1.16
...j..r. _
.. ,- : .. ,
-. .i1, t
. i; ...-.~. ..
t: ::: o e .. .--._. .. -
.. .. .. ,


- --""L" -~II I _~_C _1 ~__ILII~IBlbls~Ue~lP1~91$111slLllCls31


JOSEPH EWAN, 1954

BOOK I /


East Florida.


No. 21.


"- I-~
S'
.--
*.?' .%~1?
~~ :-
'~'' Brft~E~
.1*' '~ I~-b~t~
"~
;
'r
.r *rr
I
r-I C
.~
ri~9
c" II' .~
r,~-r. c-
:.


4'


N..


, <-'. -

,,.'' ., .._
K.4 -.
- .
-


BOOK/ i


East Florida


No.19.


4
,1


~44


I.


.. ..

.No. 20. A

B.OO .W.N 195
*.. ... l. ..A '
N o2.0 .. t .! -;- .
If .: 4 .

.. -- ,-:


JOSEPH EWAN, 1954-


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON .
DEPARTMENT OF BOTANY


SII 0 III 0 3 llI11 l IIII
BM000894931


9tII C/
S~\t444w /4-;(A1~ if ^^^^^^^^^^^ ^^^^^^


- ~ II -L ~_L- -CL C~_C~-- lil ~C-I~I~LL


"'y
.... *
., ,. *'A;' -..


r"THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

BM000894932
07
Al


t V -2,


NI

No.23. ...
B j i~~~~~iii!! i i ~~~~~~io .... "'i~I i_, "
st~~ :~

N o.2 : j ...... ... .. .... ....


al


::
z2
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
1111BM000894934
BM000894934


,I 27 zs-zs


I

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY


-iI I1111 111 ll111111 llllll
BM000894935


I <:3 .r. /:^1 U ,,.


DE -E T.. .. ) -:
. .. ".. .. .

.. ...* ... ...
4.ltiA 1-. : .".

l.... ^. *. ... ,' -
..4.
;` ''B


4',


% 44 '4j
44.,


- : ** ..-" ,* ,. o '* .* .* *" -* -. ...;- -'* :-,.
r.

-4~-

: -. "
.'
. $-. 4 *
k .. 0


s


x
. ~8r ; -;. .


\ ',


- A


(A


* 4-
~~ -: .r4-4ts' 1\
A4.

-1 3

-lipg w i:S
IV71 44


.4


*i


'1~F~,~;*y *'
-21
~;~- ;i-.; .~
s Y:; `~b~-F
e*
.~~ ~~ 4;'

~i. ~~ ~

,-_"
rz~X.;j,?
IBlrs --;;~:
.I.
;n
*'` i;~;~
Ub i,
~-r..
P
r'.' ~It 'I~""'
j,
;i
~ ;;.-~Ii~~ ~~-:!
i
'Fi
:.~ c~,
r I*I:c~
f' ~s'

~f
~'~ -c~? ~:.~.~A
i;.
jI.B~ I Ij.::~clC.
;~
i. ~4*Y*. -_-. ..- r ~1Srl'urx:

.. rJ: ~-- ir -~~ZA~
E cs
,L~ ~i- "-.' h. rrrni
:;
c,.~j
,: ~_' ~ ,.
'' F~ k
~. ,~ :r
~ .~'
.;~i; .,a7 '
"?i .*. c~~~-a:l~
-,r f
'L
~ILE:
i. F-.i.
ii. i.. L~j~* i~
c i ~ i' i.:.u"
... r,.'. B
_3!A
1*1 ;1 ~iiu


r


,,
r
,, *5
,ir

'+

: d
jr -
L, I;i


1
v; I
;.. .,
I:i~
IL
I
r

9 ~
i. ~


^.^i l^^

I *, ^ ---.. -
.f^; *; *' :W *:i .


i .- ; '":*' -- v ^


a4L


BOOK/ f


East Florida


No.28.


BOOK^


East Florida


No.29.


,,... ,, ... ,

37IJaM.KdA% 4&b^c


t.c-444 CI. -'St4..' .
(' ~ 4
:'. Sd'r iI


(%uc#.)/^Aau


41~

-4. 44~
.4. _
4 -
t .~4.44<.~


It .4 A'~
.'IW


...... ... ......& ..


^. ..
.... "^1"'- ..


,: .. ..-^-r _''y s -. ....;*
..,.*. :, ., ...'.?.^


deter m.


PA.oc.. Av. 4-c. 7 0 20f. i it).


JOSEPH EWAN, 195


BOOK 2 /


East Florida


No. 27.


I.


I


'~'
a ''"2~
'
4
I'
I)' -1


.$


#


rii


I -


. '


-,.t ,


/ ,


;


-ii
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
BM0008949361111111111111
BM000894936


^e4 3 30-3


ITHE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

IlIlli llIIl IIl Illl
BM000894937


Cr.
I..'
t


.... J ~ l. 7
At
/ / /
.. : ". .. 2 ,. .. .- .:, ....,...-......... ........ .. .. ...-. ... ..:....


Ne R


b~IL
7. y .....
XV 'i.'.F.a '- -'"' ":-


.i:'; .Vi '. -:' !% .1

.:""3"i ...'. '. ... ,i ''
0! ": I'~ -: ) -, :; ,. : .


BOOK /

East Florida

No.35.


S:iA


'1


It f i..


4


I
9,-9 : *. '


I-


7. 1&24L~PL2C*t^a $4/C~

........................................................................ ....... .... ................. ... ....

d e .... ... .... .. .... ..... ..

144.
deter m.................................................... ...


/ 2


BOOK 2' I

East Florida

No.32.


.. ./ F- :. : .. ,, 2 T :Al-;^--^^^-'-- '

S, J


Lb


)SEPH EWAN, 195 S


air r 9iM-r ---*-* nr*ptw*- *w


AN,


VI K

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

III IIIllill III 111III lliii
BM000894938JOSEPH EWAN, 195 "

AX 4' 4..T


Ie~l~~l s 4PaB~ I


44,
r / //4
it I


C


C1antc4 ;2 /.4


BOOK 2/

East Florida&

No. 34.


o


JOSEPH EWAN, 195 "


...ta._


- ) L34,

I .,I


AL


BOOK%2 /

East Florida ...

No.33.

^'4
'i i %t: ':


I
^ ...,^..^ -
it j
14N. g.* ".


I F-
., 't


Z ... 9.'- .^ *^ ;* *** *^* -. ." -. -. ,^.".
I ;
.a,.., : ."?.:

2, : .i. .


.v4 .. ..r ..

ZZ'r ,


' '.


I

I ?~


JOSEPH EWAN, 195,f


/

111~-; ~_1,.


1
f~-s~ V 3

-t


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
B1111111111111
BM000894942


ast


No.


3. L


iltl~K r/

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
BM000894943


East Florida


DET. 3. o 6


I
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
iM0008949ii
BM000894944


___ ~ ~ ______ i


I
THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY

1111III II II111111 IIj 111111
BM000894945


_.lt *_.#


A 1S

'WS


k~i


99ok"-


., .-.- 1"^i,." ^ n .-,
kl=, ".'*"/:'.r,^ \ ^ .' ...* "
9 .'.. 11.. ... ..
p /,, : .


/`8


$99 'tW
IN.,
k...j

06" 4. 7

>., 9


mM


i: ;*

,* *' r-'. ?:ii


.%....

.*- :' .' -


it.

:*., .- .^ ., /


I
N

*4199 *89 94. 49
il-At
4j


,,r


9*


.9 94
/9997.9. 999 k


'N
- !.


1 *;.


...y,?- .-***** :" L"' .'-f .I .- ,-' -",'-' _'. .. ... .
.. ? ...,.: t a .. .. ^-, *, f -* .^i *,
:* /,,' .:: :S* : --_*, --,' .
W4 -. : -^ .*::

Al
i :. ,- : ; '*- .... y .- .


..". \1-6; q.'- "l -q:t*i-t.. '" -
i. : .- 1":.j ."* ,

..... ,,'- ., -.,-. *': f ...- \ .. ,, -- ,
.. *o,, *: ... .i. .: : ," ., .. .
.i :' i *^ :.. ;1 ''';., ; ;;1'.
9 ... ... 9~ -, :.. .4 .. .
-.: .:... -... ,. *9:'.. *... : o. ,
% :,i.i .:'., .. '" .. ," '999. 9" ,' ,


-'1,


hq^


3'.. ,,..
p,.... .-


4-Z
*4W4
or


4OF
t~C 31 9


It
V.it.
A1
Si


-v4'..


JOSEPH EWAN, 195 $


4999lsl ~ ~ s~ 4$ l lb rr I


) :4


BOOK 2


East Florida


No


IslllllllBI~BRIIBllss~l~l


-


.,-


.(...;.. *-


*ml


3


.
V. .


P~1~1111~Sa$ll~slrs~slr~asl~


47stsltB s~l


momI


I
DET.

THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDONI I ~


THE NATURAL HISTORY MUSEUM. LONDON
DEPARTMENT OF BOTANY
iiill lIII H1111 II lI iii
BM000894948


ito.


JOSEPH EWAN, 195 t


BOOK Z i


East Florida


No.50.


Aw
limm/

.S / ....


'*. *; :... w k

o :-' *,:: < .* -'


.. 4 .


;,;lrr


'C


.; '-


&i


a.
o.. ,*'.]


St/


*1 p


Ai


l i .,


1 1 .


L4 T.W


. .


14
'/
-
A'


- ." .-*-*


it


I-;',,


A


A
. ;'


".> *. ,. :' -
'*. > bi
, o* .:!,'
tiY
,A
.- ..,1 .,., .


A-1


BRITISH MUSEUM HERBARIUM


& -3


DET ..


193 ..


BOOK /


I


l4'.~


M.\
- .- -i ; ./ .....
..*s .^ .**-* :y /, a
Jj _


East Florida


11


V
&~ A


DET. -l. IV.A 196


Iaa~llC


fi. ', ..- i


41


~IS


14 (


.- ...
I '- *. ^ .' ?-


No.51.


~1111~ 1~ ~ J -- -- -~- -. =-~ -~-c~e ~ --~PY"-~ =~C119[1P Z -s~PPV --- a~----r~r~s~~ --qeul


I


: i


. -.


', ^


Aj


? I


*-*^?^


.!: ::,o.