Rugwaro rwe citanhatu

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Rugwaro rwe citanhatu
Series Title:
Chishawasha readers
Uncontrolled:
Magwaro o kunemba : Cishona
Rugwaro rwecitanhatu
Physical Description:
75 p. : ; 22 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Jesuit Fathers
Place of Publication:
Chishawasha
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
"Approved for school use by the Department."
General Note:
On cover: Magwaro o kunemba : Cishona-citanhatu.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28086736
System ID:
AA00000229:00001

Full TextI
* .- .

- .PL
S8681.
.R841
91953GEORGE FORTUNE COLLECTION

A.M.D.G.
RUGWARO RWE CITANHATU


Published by the Jesuit Fathers, Chishawasha.Approved for School s.e by the Department.
Printed at the Mission Press, Chishawasha.
10,000 1953.


v F.., i. l RA...A IES
THIS VOLUME HAS BEEN
MICROFILMED BY THE
UNIVERSITY OF FLORIDA
LIBRARIES
CONTENTS
Page
1. Ruth Mururami 3

2. John Cecil Rhodes 6

3. Mambo Lear 13

4. Kamba 24

5. Gutu M1rana we Neere 32

6. Chishawasha Mucimureriga Cegore ra1896 43

7. Nhau dza UaBudya

a) Nehoreka 50

b) M'toko 66

UNIVERSITY OF FLORIDA

3 1262 05091 8480
3 1262 05091 8480

".L
X0. z

jcJ;3

RUGWARO RWE CITANHATU.


RUTH MURURAMI.

Kwakaijga kwaiua nenzara huru kwago kunyi-
ka kwa Uayuda. Zino Elimelech nomukadzi wake
Noemi naoanakomana vake namiri iakabua tasiya
musha waio Bethlehem ndokutamira kunyika ino-
zi Moab. Nyika iyo iri kumabvira-zuoa enyika ya-
Dayuda. Elimelech wakagikofirako. Danakomana
take oatiri takaroora oakadzi uenyika iyo yaMoab.
Dakairga takagarako kweqguoa, ndokuzofirano iko-
ko, ndokusara Noemi nauaroora take uatiri, Orfa
naRuth.
Zino Noemi wakafujga Zokudzokera kumusha,
ioaroora take Orfa naRuth takamuperekedza. Ua-
kagga vaciri kufamba rwendo rwaoo Noemi ndoku-
ti kunavaroora take, "Endai Zenyu kumisha kwenyu,
nana oarjgu. Yaoe akunatsei, akudzorerei Zamaka-
ndiitira Zakanaka, ini naoarume oenyu iakafa." Asi
Orfa naRuth uakaramba nokucema takati, "Kwete-
Ba, ticazoenda nemi kurudzi rwenyu." Noemi wa-
kacdaiira oti, "Musadaro, vana oajgu, endai cete.
Yaue igaaite kuti muwaniwe navamie oarume taka-
naka uokurudzi rwenyu." Zino Orfa wakaenda, asi
Ruth wakaramba kuenda, akati kunanamiene oake,
"Handicakusiyai narini. Kwamunozoenda, ndiko
ndicazoendao, kwamunozogara, ndiko ndicazoga-
rano, rudzi rwenyu rucana rudzi rwangu, naYaoe
wenyu ndiye Yaoe waggu." Ndokudzokera kuBeth-
lehem oose aari uauiri.
Yakajga yaina i3guoa yokukowa. Rimrje zuna
Ruth wakati kunaoamt3ene nake, "Kana musingara-
mbe, Noemi, amai oaggu, ndinoenda muminda no-
kuuqganidza Zio Zinosiyiwa naoaceki." Noemi wa-
kati, "Enda muroora waggu." Zino Zakaitika kuti
Ruth wakagikour]ganidza Zio mumunda maBooz ha-

-4 -
ma yaElimelech, wakarjga waina mupfumi. Akazo-
uya kundoona DaBatiri oake mumunda, akauakwa-
zisa akati, "Mambo agere nemi" Uakamudaoira
ooti, "Mambo akunatsei." Booz wakashamiswa no-
kuona kwaakaita Ruth mumunda make, ndokubvu-
nza mutariri waoasevenzi pake nokuti, "Ndiani
musikana uyu?" Wakamudauira aciti, "Mukadzi
uyu ndowenyika yaMoab, muroora waNoemi, waku-
mbira kuti abvumidzwe kutenera mushure manako-
wi, acinonga zatanosiya kana kudonedza. Wase-
oenza muno marjgwanani ose, haana kumboenda
kumusha."
Booz wakaenda kumusikana akati kwaari noru-
pfaoe, "Inzwa mganaggu, Zakanaka kuti useoenze
mumunda marjgu, kwete kwevamje. Unogona ku
tevera mushure maoakowi sokuda kwako. Usatye,
ndavaudza kusakutadzira muneZaunoita. Kana wa-
va nenyota, enda unonwano kuneciroqgo cine
mvura inotonora." Ruth wakashama, akapfugama
pasi, akazirereka nokutenda, "Cokwadi handizinzwe
kuti unondiitirirei Zakadai, ini ndiri muyenzi." Asi
Booz wakamudaaira akati, "Hausi muyenzi. Nda-
kaudzwa cairo kugara kwaunoita navamiene uako,
nokumuBatsira kwawakaita, nokusiya kwawakaita
nyika yako nehama dzako. Yaue irgaakunatse no-
kukomborera Basa rako, nokuti ndiye Mambo Yane
waUayuda, wawakaZipira mumaoko make." Ruth
ndokumutenda akati, "Ndinokutenda nomoyo wa-
irgu wose, nokuti waitira muranda wako tsitsi."
Booz akati kwaari, "Pakudya kwamasikati, enda
unodyauo kuna oamle." Ruth wakaenda, akadya
pamire navamire asevenzi, akaturira Noemi Zaaka-
siya mundiro.
Pamasikati wakaenda kuuiganidza Zio seza
akamboita maqgwanani, asi uasevenzi oakagga ua-
na kusiya zio zizhinji kupinda maigwanani. Ruth
wakafara, haana kuzioa kuti Booz ndiye waoaudza.
Kuzoti ana mauro waenda kwaipurirwa navamrje,
akapura zake, akawana saga rose reZio. Wakata-
kura Zose kumusha. Noemi wakafara, akati, "Mu-
munda maani mawaqga warotgaga?" Ruth waka-

-5-
mutaurira Zose nokumuudza kuti zita romunhu wa-
muitira tsitsi anonzi Booz. Noemi ndokuti, "Co-
kwadi Yaue anoshamisa nokuita kwake. Murume
uyo ihama yedu, wakafanodaro oarume uedu uaciri
oapenyu, nanhasi wese. Dgaakomborerwe naYaoe."
Ruth wakati, "Booz wandiudza kutetera vasenenzi
oake kusikira 0io Zose Zacekwa." Noemi wakabvu-
ma akati, "Zakanaka panakuenda kunetausingazi-
ve." Zino Ruth wakaseoenza mumunda waBooz
kugikira kukowa nokupura kwose kwapera.
Basa rose rakaiga rapera, Ruth wakadzokera
kuna Damirene oake. Noemi wakamuti, "Ona, mria-
naggu ndinemoyo yokugadzira kuti unyatsogarika
murupenyu rwako. Booz uyo ihama yomurume wa-
ko wakafa. Nhasi uno ari kupura gio Zake. Zino
Zakanaka kuti uirorjgedza Zakanaka nokushojUga
Zinoyeoiwa naDanhu, nokuenda kuBuriro. Booz aca-
kuudza Zokuita." Ruth wakaita Zokucdaidzwa kwa-
wakaitwa naoamqene oake. Yaina tsika yaUayuda
kana mumue munhu wakafa aka)ga asina Dana, ha-
ma yake ndokucata necirikadzi kundomuBerekera
Dana. Booz wakati kunaRuth, "Miana waigu, oa-
nhu rose uomuguta marjgu uanozixa kuti ndiwe mu-
kadzi unetsika dzakanaka." Wakazocata naye. Zi-
no uuakuru akuru .eguta takauya kunaBooz oakati
kwaari, "Uakadzi rose uomunyika mefu 1)gauaitire
cenza netsika dzakanaka dzomukadzi uyu. Dgaaue
ne zita guru muBethlehem." Yane wakakomborera
mucato waDo, nokuoapa mianakomana, vakazotu-
midza zita rake rinonzi Obedi. Noemi wakafara
kwago, akazotora mucece nokumutakura nokumu-
rera. Obedi wakazona Ba6a waYesse, naYesse wa-
kazooa BaBa waDavid, zitateguru wa Mambo wedu
Yesu Kriste.
Hatiitireiuo cenza naRuth wakaiga waBatsira
kwao hama dzake, wakarasa DayaDe uasiriPo ue-
Moab nokutendera YaDe caiye nokuteerera muna-
Zose nokushigga muBasa rake rose. Ticidaro tino-
zotuswauo naYate.


CECIL JOHN RHODES.

Nhasi uno nyika yecfu tinoiti Rhodesia, mugere
narujgu nauatema, muzere maguta nemigodi, mi-
gwagwa nenjanji, hova namadziwa, masango ne-
mhuka nemiti nohuswa. Zose iti ginova ndito Zi-
notipa kuvimba kukuru nenyika yecu.
Ziggarene here kuti nyika ino yakagara inema-
gariro atiri kuona nhasi uno? Bodo. Yakatowani-
kwa, ikagogadzirwa nouyo aioa neshuigu nesimba
nenidziyo yokugadzira nyika. cfai akaJga asina
zita, neCizezuru taimuti'Cipar)guranyika'. Asi zita
rokudzinza kwake rinonzi Cecil John Rhodes. Ndi-
ani asina kurinzwd. Kana Zicifanira kuti tizioe ma-
gariro enyika yecfu, tinofanira pakare kuzioa hupe-
nyu hwaRhodes, muwani wenyika ino.
HUCtUKA HWA HHODES.
Pazuna recishanu reCiuabvu (July 5) mugore
1853 uaigara mumana rinonzi Bishop Stortford mu-
England, nakanzwa kuti nhasi kwauanhir3gi kwaga-
rwa mgana mukomana. Kukana nokufara, makoro-
koto akaitwa samazuoa ose. Mjqaa uyu ndiRhodes.
Rhodes wakarerwa nokuceqgetwa naamai lake
sokugona kwaoo. lye akakura nokusamuka pakati
pauakomana nehanZadzi dzake, uaina Danoika gu-
mi naoa)iri. Kuzoti aDa munhu wakatumirwa ku-
cikoro, kwaakasiya mbiri yohuziii nokushiigira Ba-
sa rake. Zinonzi Rhodes wakapiwa cituso cokugo-
na kutaura mucikoro, Zinorakidza kuti wakagga
asiri fuza asi mucenjeri.
Kuzoti aoa namakore gumi namatanhatu,
Rhodes wakaBuda cikoro. akambonogara pamusha.
faBa wake wakacfa kuti Rhodes are muparidzi kana
gweta. Hugota kana hup ridzi haana kuhuwana
pamusana pokurukutika kwomuniri wake. Ciremba
wakaona kuti anecitenda camapupu, akaraira BaBa
wake kuti Zirjgaue nani kuti Rhodes atumirwe ku-
South Africa, kunemoeya unodziya. Nokucaro
Rhodes wakatumirwa kuNatal, kwaioa nomukoma
wake wainzi Herbert.

7-
Rhodes wakagika muSouth Africa pazuva reci-
poshi mumxiedzi weGurjana gore 1870, wakaiga wa-
iua namakore gumi namanomie cete. MuNatal wa-
kagikoBatsira mukoma wake kudyara nokuceigeta
donje, Basa rinoigonetsesa kwazo kwaZo kunomu-
nhu asinga'izine, nokuti donje rinodiwa zikuru no-
rukonye. Gure ruse rakapera Rhodes aciita Basa iri.
CECIL HIODES MUSOUTH AFRIKA.
Mugore ra 1871 South Afrika yakaita murumbi-
ra mukuru, nokuti madiamond akaqga awanikwa
munyika yeGriqua. Uanhu vazhinji uakak tonoka
pasi pose kuenda uko kundowana hufpumi hwedia-
mond. Rhodes nomukoma wake Dakasiyaoo pura si
yaoo uakaenda kwaaaienda uamrJe. Pano paKim-
berley Rhodes akawana panendudzi nendudzi dza-
vanhu, ranoti maEnglish, maAustralia, maJeremani,
maYuda, watema navacena, uakanaka navakaipa,
Danonwa naoan(tamba makasa ndokuwana heyo
nyoiga nyoiga.
Panaiuaua Rhodes wakasarudza avo uakafanira
kuita hushamrari nauo, oanoti Rudd, Beit, Maguire,
Jameson. Uarume oanoua ndito vaakaramba aci-
nzwana naoo rjguua yose kudzimara kufa kwake.
Rhodes wakagika paKimberley ana makore gumi
namasere, ari iye uno, murefu wakatetepa, zana zi-
diki Zaro, kutaura uku kuri kwe)guna, asi ndaka-
shiiga muBasa rarigu. Cimiro cake cose cairakidza
kuti munhu uyu twaanofujga twakakomba twukuru.
Kana Zaai6ata Basa paKimberley aia nomurwi
wake wemagwaro aainemba nokudziidza iguua yo-
se yaaigge akazorora, nokuti kudziidza caiua cinhu
cikurukuru kwaari. Shurjgu yake huru yaita yo-
kufunda kuEngland paOxford.
Rhodes wakapedza makore mauiri paKimber-
ley, mushure meZi ndokusiya Basa rake riciitwa na-
Rudd, shamiari yake, iye ndokumbandika twake
nokupurura akaenda kuOxford kundofunda. PaOx-
ford Rhodes wakapasa matriculation ndokudzokera
pakare kuKimberley kwemakore maniri. Mugore
1876 wakadzokera Zakare kuOxford kwaakapedza


makore maniri acidziidza, akadzokerage kuBasa ra-
ke. Zinonzi Rhodes wakaramba acidziidza kudzi-
mara akapasa M.A. mu 1881.
Kudzoka kwaakaita kuKimberley Rhodes wa-
kayedzi kusurjganidza migodi kuti ioe nomusoro
mumge cete. Huigwaro hwake hwakamugonesa
kuita iti. Mugore 1880 wakaBatanidza migodi mi-
zhinji, akaiti, 'De Beers Mining Company.' Mugo-
re 1888 iye naB rnAto, mumoeoo mupfumi mukuru,
takasarjganidza migoci yaro yose, ikanzi 'De Beers
Consolidated Company.' Nokucaro aoa kuwana
mari zhinjizhinji kwago. Nemari yakadai Rhodes
wakagona kushanda basa guru raaifuraga.
Ko waifurigeiko? Pfurjgwa yanazhinji haisiri
here yokuwana mari cete nokuidya mukufara?
Rhodes waizofurigaoo cii cakasiyana navazhinji?
Mari pacayo akairga asina hanya nayo, asi Basa ra-
aizoita nayo ndocinhu cikuru caakaitira mutaDatiko
wokuti aiwane. Basa rakarjga riri mupfuagwa yake
nderi, wakaca kuti nyika dzose dziri kumadokera
nokumawodzanyemba kweTransvaal dzioe mumao-
ko nokutoqgwa namaBritish, azotoq3ga nyika dzose
dzinoti kubvira kuKepi kugika kuKairo kumusoro
kwakaperera nyika yeAfrica. Wakagipikidzira kuti
anozoparadzira mari yose yaaiwana muBasa guru
iri, acizina kuti igi ZicazoBatsira nanhu oazhinji ku-
wana rugare namagariro akanaka okushambidzika.
Mugore ra 1881 Rhodes wakapinda mucare gu-
ru remirao (Parliament) kuti Basa rake risanofamba.
Mumakore anoteoera wakaita mukurumbira muku-
ra nokufurjga nokutaura kwake mucdare guru. Aka-
zoitwa mukuru wamakurakota (Prime Minister) mu-
gore 1890, akaramba akacaro kudzimara 1896, wo-
Buda pamusana pokuBatsira kwaakaita Jameson
kuita hondo naMa6unhu muTransvaal.
IARUI]GU UANOTIKA HARAPh.
Gore 1890 risati ragika nyika yeRhodesia yaka-
rga isiijgatorgwe natarurigu. Yainzi Zambesia, nyi-
ka yaUazezuru naMakararJga naMandeoere. Ku-
dzamara kusika kwaoaruijgu, isu Uazezuru naMaka-


raljga takaitwa imbga nauaranda vaMandeuere pa-
musana pokusanzwana kwedu. KuiamBudzwa kwa-
kaitwa rudzi rwefu hakukurukurwe ncmunhu ane-
nzara. Daruggu ndi)o vakazotinunura.
Rhodes wakazioa kuti i6asa rake rokutora no-
torjga nyika yakarjga icipfumiswa naMandeuere.
Akacfa kutora pakare nyika idzo dziri pakati peru-
kova Zambezi nenyanza Taiganyika. Haana kuda
kurasa rguua, nokuti mafiunhu, maPutugezi na ma-
Jerimani airgunoita makwikwi okutora nyika idzi
par]guua iyo. Hero Rhodes wakakwira kuBechi ana-
land, ndokunovevetedza mambo Mankaroane, kuti
nyika yake i6atanidzwe neKepi. Mankaroane wa-
kabvuma. Nlugore 1885 England yakazobvuma k:-
ceggeta Bechuanaland, ikanzi Bechuanaland Pro-
tectorate.
NeciBishi pakare, Moffati, murapi, wakatumrja
kuna Lobergula kuti anomuvevetedza kuti arege
kubvumidza rumje rudzi kuuya munyika make ku-
siya maEnglish cete.
Mushure maMoffati Rhodes wakatumira C. D.
Rudd, Rochfort Maguire na F. R. Thompson, kuti
uanotaura naLoberigula, ape maEnglish simba ro-
kuuya kuzocera migodi yemari munyika yake. Ma-
cinda aya akapedza miedzi acinyengetedza acitge-
tera Lobergula, akartga asitgamboda kupa nyika
yake kuuaruijgu. Pawa pasipo Lober)gula wakazo-
bvuma kuti tauye zgao uaruigu natore ndarama'yo
nohumr3e hupfami hwaxaida munyika iao. Lobe-
igula wakavimbiswa kupiwa maBairo wezana repo-
ndo pamredzi, namazana amazana epfuti namaBara
adzo, neigwa rokufambisa murukoua Zambezi.
Rhodes wakazivisa zose izi kunaHosi Victoria, aka-
bvumauo kuti Rhodes atore Zake nyika yaLobei3gula.
Mugore 1890 Rhodes wakatumira mazana ma-
nomrte anarurjgu vane pfuti, 1igoro, mombe, mabiza
naZose Zokurwisa. Uakarairwa kwaZo kufamba ci-
nyararire oakatanda kunyika yaUazezuru DandoDa-
ka musha nokuita mapurazi nemigodi, nokuisa
kwaZo kwaZo rugare nokutonga kwakanaka.
Munzira oakanaka Fort Tuli, iri muBechuana-

-10-
land, muMakararjga vacinaka Fort Victoria, kuvi-
Njanja Fort Charter, nakazopedzisira neFort Salis-
bury, Harare, pa-uakagika paGuriana 11, 1890.
Pagguoa iyo Rhodes waiva Prime Minister we-
muKepi, Nohushe uhwu wakagona kuita Zinhu Zizhi-
nji. Pa Guijana 13, 1890 wakategga Manyika, mu-
shure mezi akapiwa Gaza, nyika yaMazuggendava.
Nokukurumidza wakakumbira maPutukezi gwanza
rokufamba naro nenhumbi dzinobva kana kuenda
kuBeira. MaPutukezi haana kuramba. Nhasi uno
citima cinongosoro tirima cicifamba kubva Beira ci-
cienda kwaM'tare.

HONDO YAMANDEUiERE NAl)ARUIJGU.
Kwapera makore matatu Rhodes aciqgunoga-
dzira nyika yake itga. Asi mugore 1893 Mandetere
akamutsa murejga. Akataiga kuuraya varanda
avo Uazezuru nokupisa dzimba dzaoo mumeso ma-
varu)gu. Rhodes aciZinzwa aka-iruka nehasha,
akaraira Daruqgu oomuno kunarwisa nokuoadzika-
misa. Kurwiwa kwakarwiwa, asi pfumo ciyi pane
pfuti. Mande-iere akatereswa, nyika yano ikatorwa
natarujgu. Lobeggula anonzi wakafira mhiri yo-
rukova Shaggani acitiza. Itori waijgunorwara.
lye nhasi uno zita raAllen Wilson netaka6atwa
apo pamhiri yeShaggani hatina anokarganwa.
Aneige makumi matatu auaruigu nomukuru waoo
Allen Wilson oakaswera oacirwisa mitinda yaMa-
ndeoere, oarutjgu pakasawanikwa nomumrie cete
wakasara. Asi Dakarwa semvumba saoarume.

CIMUREI)GA CE 189i.
Rugare rwakazouya munyika kwegguna shoma
shoma, nokuti mugore 1896 oatema oakamutsa cimu-
regga. Cakakonzera cimureirga ndeci: Keciposhi,
kwaiva neci6aro cokuseaenza mumigodi; kecipiri,
mapurisa anatema ainetsa, oacigaura oanhu nesha-
mboko; kecitatu, kwakauya citenda cemombe caka-
uraya mataka adzo. Kuzoti oaruirgu oo6ata dzimije
vacitsautsa, dzimie taciuraya dzinorwara kuti cite-

-11-
nda cirege kuparadzira, Mandetere akashatirwa na-
Zo, akamutsa cimuregga cakazosikato kuMazezuru.
Cimurejga cakapedza jguoa huru. Uanhu -a-
zhinji Dakafa hagikurukurwe. Rhodes wakagibvu-
nza kuti &inofatsirei kuti oana nake oaurayane ku-
daro? Wakasimuka iye pacake, akaenda kunaMa-
ndetere aioa mumakomo eMatopo. Wakagika na-
Daruqgu atwri cete, pasina wauo aneZombo kusiya
mabiza auo. Wakajikita pabiza akadaidza Mande-
nere kuti nauye oasanotaurirana.
Rhodes aciteerera Mandeiere akabvurunyura
zose Zaianetsa. Zapera Rhodes wakaavimbisa kuti
kutambudzwa kwaoo hakucazoswera zuua. Kurwa
nokusemana ggaZicipera, pate norugare. Mande-
uere akatenda. Zino pamusana peti Rhodes waka-
daidzwa kuti: 'Lamula 'Nkunzi,' Zinoreua kuti Nya-
kurandutsira hono dzirikurwa.
Kubvira rjguna iyi kusika nhasi hakwati kwa-
rwiwa Zakare. Tinotarisira kuti oacena navatemato-
muRhodesia oacazogarisana mukunzwana n, rugare
iguia dzose seshuqgu ya6a6a waoo Cecil Rhodes.
Paqguta yaiqguno-itwa musaigano"naMandete-
re mumakomo eMatopo, kwakaitika cimqe cinhu.
Uaruggu uaRhodes oakakudu6ura guta raM'zilikazi
takatora Zose Zakakosha Zaioamo. Mandeiere aka-
enda kunaRhodes acicema. Rhodes wakanyaradza.
Akagadzirisa guoa iro patga. Uaye vanyakushina
oakaraqgwa. Gumi remombe rakapiwa kunaMa-
ndevere, ndokupera Zakadaro. Asi Rhodes haana
kukaiganwa cituna caM'zilikazi caakaona muguoa,
cigere padombo. Wakafuijgavo kufa kwake noku-
oigwa kwake. Pakarepo wakaraqgarira akati, "Ndi-
cazonigwa pano, pandifadza."
Garegare Rhodes wakazonyora woti, "Ndinofa-
dzwa Zikuru nohunaki hwemakomo eMatope, nezo
kana ndafa, ndiuigei paMatopo pandaicitara ndika-
pati 'Panharire pepasi'. Paguna raigu munozoisa
cfombo rakanyatsocekwa rinendiro yendarama pa-
gonyorwa kuti, 'Pano parere C. J. Rhodes.'" Ii Za-
kazoitika, kana ani anoendapo nhasi anotiona.

-1^-
KUFA KWA HHOI>Es..
Ciggadiwe kuzioikanwa nauazhinji ndecokuti
Rhodes wakaitauo musha nemhuri here? KweteBa.
Rhodes wakafira mugota: Wakagara wapika kuti
haacazoroora kana kwadii Zako. Mukadzi afozo-
nditadzisa kuita Basa raqgu. Necokwadi wakagara
setsimborume, akatoita mbiri yokuti ndicisema ua-
kadzi. Pajguua yokupfuma kwake uakadzi uazhi-
nji uakamuaye)rga, asi iye aciramba. Necokwadi
akafa akadaro.
Mukutagga kwegore 1899 Rhodes wakaenda ku-
England kwaakanokudzwa Zikuru nokupiwa D.C.L.
paOxford. Wakadzokera Zakare. Pa Gumiguru
11, 1899 icitaiga hondo yaMaBunhu naMargezi.
Rhodes wakaZiisato mukurwa. Wakaenda kuno-
Batsira hama dzake dzakagga dzakakomboredzwa
muKiimberley naMabunhu. Zinonzi waka6atsira
Zikuru.
Kubva Kimberley Rhodes wakmanyira kuCape
Town, acizoenda kuBulawayo, kubvako acienda ku-
London. MuLondon takamuudza kuti citenda cake
cakanyanya, akaqga akafanira kug-ra pamie cete,
ndokuti apire. Asi iye wakaramba, akadzokerage
kuCape Town. Muigwa Rhodes wakatadza kufema
Zakanaka. Uakayedza kumurapa, asi wakaBata
mhepo Pakare kwakauya dutu remhepo, rakamu-
Deggura rikamupatitsira pasi, akakuoadzwa Zikuru.
Apa wakaziua kuti wana kufa. Wakazogika mu-
Cape Town, asi munhu rana guna. Dakanomupepe-
ra mukamba kari muMuizenburg kuti afurwe ne-
mhepo. Asi rufu rwakamuvigga. Rhodes wakata-
qga kutaura mazwi aya, "Zinoda kuitwa zizhinji, asi
zandakaita Zishoma." Mushure akaznti kunemu-
nyori wake, "Jack ndipindureno." Ndokubva afa.
Wakafa akakombga nanarume uasere pasina
mukadzi. Muoiri wake wakaputirwa nemureza, wa-
kanoiswa mumba yeParliament maakapedza zuoa
rose nohusiku humiJe.
Kuzobva muCape Town muoiri wL ke wakataku-
rwa necitimd ucienda kuRhodesia. Citima cakaxga

13-
cinetnatara matema nemapfumbu. Bokisi rineci-
tuna rakakomberedzwa namaruoa akabva kunavai-
muzioa, majoni maniri akamira padyo.
Kubva muBulawayo wakaiuuiwa necipani ce-
mombe gumi nembiri kuguoa rake rakaitwa muma-
komo eMatopo. Cituna cakagikoiswa muguoa raka-
vezwa muruware. Pakarepo paiia naMandeoere
mazhinji. Pakuuigwa kwaaiitwa MandeDere Dakati
nose, "Ba6a wedu wafa-Bayete." Bayete kukwa-
ziswa kwamambo mukurukuru.


MAMBO LEAR.

I
Mambo Lear waigara munyika inonzi Britannia,
waina nemhandara nhatu, daqgwe Goneril, muka-
dzi womucinda weAlbany, Regan, mukadzi womuci-
nda weCornwall, uye Kordelia, rugotwe, anona ndi-
ye asati awanikwa. Mambo weFrance nomucinda
weBurgundy noaiggunopuggairira kuroora Kordelia.
Uanokutsererana nokunengana hakucapera.
Mambo Lear Zaakaona kuti acembere, anzwa
nokuneta nokutoiga, pokuti anana makore makumi
masere, akati, "Zakanaka ndiregere uacfuku oacine-
simba oaciri kutinzwa, nacinehurjgwaro, natoige.
Ini ndiciroigedzera zaigu rufu." Nepfurgwa iyi
mumoyo, mambo Lear akacaidza Danasikana Dake
natatu, kuti aone kuti anomucfa kupinda namrie ndi-
ani, agomupano pfuma yakaenzana norudo rwake.
Zino akataiga kubvunza Goneril, fdagwe, aciti,
"Unondida here, mnana wa)gu?" Goneril aioa no-
mutambarara kwazo, ndokudaoira oti, "Kucfa kwa-
ndinokuitai, Ba6a, hakugone kutaurwa kwete. Ndi-
nokudai kupinda zose Zose, kupinda murume warjgu
nauana, handigone kutaura mumazwi kukucai kwa-
ndinoita, ndinokudai kupinda rupenyu norufaruka-
no rwangu. Zose marara kana ndicifunga imi, BaBa
warJgu." Akaita muZambarara unonzi uyai muone.
Mambo pakunzwa iti akanyanduka nokuoaira noru-

-14 -
faro, acifugga kuti mnana wake arena nomoyo wose
kuti anomucfa kupinda rupenyu rwake. asixgazioe
kuti huBatwa kumeso, ndokumupa cipato cohuma-
mbo hwake, aciti, "Cienda unoita Zaunt da naco no-
murume wako."
Akazocfaidzaoo Regan nokumubvunza kuti ano-
muda Zakacdii. Regan aiggota ziBenzi romusikana
somukoma wake, aioaZe nomueambarara somukoma
wake. Akadaoira aciti, "'akoma kaoakucei seni
nakashoma kose, Zose Zineige marara cete kana
ndicifuiga kukudai kwaigu. Moyo waxgu uno-
rjgocfa imi cete, Ba6a wargu." Lear acinzwa iZi aka
shaya mate nato nokufara, naitoZo wakapa Regan
nomurume wake cipanda cohumambo hwake cakai-
ta secakambopa Goneril.
Zino akazodaidzaoo Kordelia, waaiti uacirera
nherera, mateko ndirini, waaitarisira kuti acanya-
nya kumu6aya moyo namazwi ake kupinda auako-
ma oake, nokuti ndiye waaidisa kwago kwaZo. Kor-
delia akarga ashatirwa no-muZambarara wakaitwa
naDakoma oake, oaaizina kuti nanoda kuBata 6a6a
kumeso, kuti oamudyire Zake Zose, asi imo vacimu-
sema mumoyo rnaoo. Akapindura oti, "Ndinoku-
dai comudfiro wandinofanira kukudai nawo, kwete
Zizhinji kana Zishoma." Mambo akashayiswa mate
naZo, nokuti akajga acidisa kwago mrjana wake
Kordelia ndokumuudza kuti aite mamie masanduri-
ro, akati, "Ukasadaro pfuma hauqgazoiwane naka-
shoma kose." Kordelia akati. "Ndinoziua kuti mu-
ri 6a6a waggu, makanditara, munon 'ida, Zino iniuo
ndinoyedza sokugona kwaigu kukudai, kukuteere-
rai, asi handidi kuita muZambarara setaita Dakoma
uaggu, kana kupika kuti ndicada imi kupinda zose
Zapasi pano. Ko! oana auo Zan-akati, vanoda Ba6a
wauo kupinda rupenyu rwaoo nerose zano, oakadi-
reiko kuroorwa, oacinogara kure na6afa wano? Ha-
naifanira kucata kana oaida Bara wavo kupinda Zo-
se. Kucata Ziroreoaka kuti uakada narume kupinda
Ba6a waoo." Naizozo Kordelia waizioa kuti kana
acata anozocfa murume wake kwaZo sezinoita namje
nakadzi, naizozo haaigona kupika nhema kuti ndi-

-15 -
nocfa imi Ba6a waggu cete, hapana mumge wandi-
noda.
Lear haana kuona kuti Goneril naRegan uaka-
qga oaita muZambarara kwete, nokuti akaqga aua
harahwa yamakoko. Uanhu oacembera gguua dzo-
se hatatani kupfumbga nokuBatwa kumeso sauana
vadiki, naiZoZo Lear acifu)ga kuti Kordelia haamu-
de zakakwana. Akaviruka nehasha ndokupa cime-
du cepfuma yake caakajga asiyira Kordelia kuvana
uake oaye uomutambarara, acinapa ndaza yohuma-
mbo nokuoashorjgedza nohunzanzanza hwenhumbi
dzohushe, acipa simba rokutorjga noku-apa ose
kusiya zita cete rokuti mambo, aciti iye pacake na-
uacinda take anozonogara kuuana take ava uaniri.

II
Macinda ake akakanutswa nohufuza hwakadai
nokushaya pfuggwa nokugouera pfuma yake yose
kuuana vasirjgamude nakashoma kose. Asi hapana
munhu akada kumboti, 'Ko! mambo Zaita seiko
kuzoparadza pfuma kudai?' Mucinda wokuKent ce-
te akarenerera Kordelia, nokuti akagga azinirana
namambo kwaZo, aigaronuremekedza samambo,
kumuda samambo nokumuteerera satenzi wake,
akagga akatsuirgira kurwira mambo wake nomuto-
wo wose waigoneka, kunyaggona kufa. Asi munya-
ya iyi akaona kuti mambo ari kuita cinhu cisirga-
mupundutse, akaziua kuti zicamupinza munhamo
huru kwazo, kudaro haana kuda kuita niuambara-
ra kuti'Mambo muri kuita zakanaka.' Akabva aggo-
taura pacena kuti 'Mambo iyi handiyo nzira kwete.'
Asi Lear haana kumboona kuti nana oake oauiri
Goneril naRegan uaimuceijgedza cete, Dakaiga ua-
siqgamude nakashoma kose, kwana kureoa nhema
kuti vanomuda kupinda zose Zapasi pano. NaiZo-
zo Lear akati kumucinda uyu waireverera Kordelia,
"Tora twako, uende zako zicakanaka, uende kure
kure, mushure mamazuoa matanatu ndikaona huso
hwako muno muBritannia, gava radambura musu-
lrgo, ndinobva ndakuuraya." Zino mucinda uyu
wokuKent akati, "Zakanaka mambo, cisara zako."

-16-
Akasimuka, ndiyo toto kuneimrje nyika kunoita Ba-
sa rako ikoko.
Zino mambo weFrance nomucinda weBurgundy
uakadaidzwa namambo Lear, oacinzi, "Mucada ku-
ramba mucinyeiqga tguuramurumo yakafai here,
nhungatun~a yomrjana caiyo yandisati ndicapa ne-
pfuma yose?" Mucinda weBurgundy akati, "Aiwa
ini, handicamuda." Asi mambo weFrance aciona
kuti Kordelia hapana caatadza, akoniwa cete kuita
muZambarara nokureua nhema saoam13e, haadi ku-
reuera 6aBa wake nhema, akamutora noruoko aciti,
"Ucana mukadzi warjgu nokuDa hosi yeFrance ku-
nyarjgona wanyimtja Zako pfuma. Tsika dzako
ipfuma dzakakwana kwandiri ini." Akaudza Kor-
delia kuti aoneke Ba6a wake navakoma oake uaye.
Mambo weFrance akatyinyira mucinda weBurgundy
aciti, "Unecido ciner)ge mvura isirjgatani kuyerera."
Zino Kordelia akaoneka uakoma take acicema, aci-
uaudza kuda BaBa waoo sokupika kwakaitwa musi
wokupiwa pfuma, asi ino takati kunaye, "Uneyi na-
Zo mucece. Cite-era murume wako wawawana pa-
neimbo pepfuma." Kordelia akasimuka akaenda
aciqgogikura kucema, nokuti acizina kuti vakoma
take vanhu nenhema, naioZo Ba6a vanosara vari
munhamo kwago, ndokuenda acitgonyunyuta kuti
BaBa oanosara vari munhamo.
III
Kordeli aacaljgobva kwamazura mashomanana
Goneril na Regan oakataqjga kurakidza rusemo ku-
na BaBa wake. ZakambetJge Zanzi naGoneril, BaBa
ndicakudanai kwaigu mombozogarako, wane hapa-
cina shumo yaZo, oana 'aye pauo havacina. Lear
ndokutaijga kuti pegenu, iqga oana oaye haoana tsa-
rukano. Goneril kuona kuti ndawapura twose twa-
BaBa, newise yose, akaca kutora Zose Zaina naLear,
naoaranda uose oacinzi, 'Aiwa munotgageiko paha-
rahwa yakadaro kusiya kuuya kwandiri kurugare,
marema aoanhu, narume nhando, makatoshaya zi-
pfeko Zavakadzi cete.' Aiti akaona BaBa wake wo-
finyinyafinyinya kumeso, wooata aciti handifi ku-
taura ndinorwara ini, kocinotaurwa ciyikovo, ce-

17-
mbere dzinoirgotinetsa neienhema, ini ndini ndadii,
heya kutarwa rutadzo, ndini waakazara ndoga ini,
i)garundibvire, itiyi anorwara kani, hamunzwe, mu-
nocfa kuudzwa karJgani?
Goneril akabva arakidza pacena kuti haadi Ba-
Ba wake Lear tino. Zose Ziya aakambopika music
wepfuma zapera, cero pfuma akapfupfunyura Zake
akapedza. Goneril akatarjga kutginira ba6a wake
panaoanhu, asis na hanya nakashoma kose. Uara-
nda uaGoneril pakare takatagga kuteinyira mambo
Lear. Daciti iakamuona kana Zimrge takatumrja
naye, ooramba. Dakanzi, "Imi", oramba Dacifamba
seeinonzi Zihuru nzete, ZizirJganzwe. Lear aitiona
take iZi, asi aifutuga kuti Zicaita pamrJe. Asi uhwu
hwaioa hufuza, nokuti hapana munhu anoda nu-
mqie anoita kudaro nakashoma kose. Cido hacitri
nye, hacituke.
Pargu-a iyoyo Lear wakava natashamijari ua-
viri cete, oakaramba oacinaye ijguna dzose. Mu-
mtne waioa uya mucinda wokuKent akaijga atandwa
namambo. Aigara take muBritanniamo, akaZiva-
nza, kuti kana mambo apinda munhamo agomu-
Batsira. Aigarouya kunaLear aciita somumrje mu-
nhuuo Zake, aiuya acifadza Lear noku6atsira kwaeo
somunhu wokuneimre nyika yokure. Akagivanza
zita, akati, ndint nzi Kaius. Zino Dakagara uose,
Lear asirjgaziue kuti ndiye munhu warigu uya uyu.
Kaius akatariga kufadza mambo wake kwaZo. Ku-
zoti muranda waGoneril akati, 'Ndocitarjga Zarjgu
Zemisi yose Zokutsinyira Lear seZaiita rjgosikazi
yake Goneril', Kaius ndiye etu pahuro ndi, "Nya-
rarisa, uti nhoo, usapamidze zakare, hoo iwe!", ndo-
kubva anyarara. Lear ndokubva atarjga kuda Kai-
us kwago, asi akaijga asiijgazine irozo kuti ndiye
munhu uya wandakambotanda, kwete. Imie sha-
mrari yaLear raina rema, yakatarjga kugara naye
parjguoa yaakaparadza pfuma yake nokugona. Iri
rema raigaro-musekesa kwazo, riciti, "Mambo iwe
uri Benzi." Raigaro-tsinya Goneril pana nanhu no-
kumutuka nokumunyomba. Kuzoziti Goneril kwi,
zikanzi munhu uyu 1gaarowe caizo.

I.-
IV
Zose iZi raina romoromo cete reZakazoitika. Go-
neril akazoudza Ba6a wake pacena kuti, "BaBa pa-
no hapana neimbo yenyu neyaoanhu uenyu maza-
na akadai iZi. Kana mucicfa kugara pano pandiri,
tandai oaranda oenyu, oarikupedza kudya kwaigu,
,ari kunetsa Zakare. Tandai mose kusiya cete hara-
hwa dzinejge imi shomanana cete dzisiigadyise."
Lear akafugga kuti kurota uku haZirigare Zirokwazo,
akafuiga kuti Zicaita pamre, asi Goneril akaramba
oggodakarira aciti, "fbvai", kudzimara Lear oshati-
rwa nokumutuka aciti, "Runondishurira-su, Damasa-
re, runejgozi, urwu, kucacamara, kugara kunopotsa.
Runorera nhema ruciti Daranda oazhinji i'o 'ari ua-
shoma, oasiiganetse takare." Zino Lear akati kuua-
randa oake, "Torai mabiza, tiende kunaRegan, tire-
ge kugara kurumbga rwakadai, tauuramuromo cai-
yo." Ii Lear aitira, kuti Goneril aone kuti kusate-
nda cinhu cakaipisisa kwaZo. Murume waGoneril
akati Zino wonyara kutukwa kwaitwa Goneril na-
6a6a wake, ndokutagga kuzireuerera aciti, "TeZara,
musafuirge kuti ndini ndinofurira miana wenyu,
kwete, kuita kwake oga, ini handigizioe kwete." Asi
Lear akati, "Marara cete, munoudzana." Ndokutora
oanhu 'ake, ndokutaga mabiza 'akaenda kwaRe-
gan, mjana wake wecipiri.
Zino pameso paLear pakataiga kuti pergenu,
akati mumoyo, 'Ijga mnana waigu Kordelia haa-
na Zakaaita pane tuuramuromo iyi. Ndobva ndie-
nde, handigone kugara pamrjana wakadai iti.'
Lear akatuma muranda Kaius kunaRegan no-
murume wake netsamba kuti, 'Ndiri kuuyako nava-
randa 'oargu. Fanogadzirirai nokutuma Daranda
'enyu kuti oanditambire.' Asi Goneril akar)ga afa-
nonyorera necinande tsamba kunaRegan aciti, 'Usa-
tambire Ba6a. Musoro waoo haucatora Zakanaka,
nvaa kunetsa kwazo. Ukavatambira, hameno Zako,
unoona nhamo caiyo, unozofa ucikuggura. Uari ku-
uya nehondo yananhu. Kwaunowana sadza roku-
pa mazana mazana avanhu, hameno Zako. Yaoa
nyatwa caiyo kwauri, miana waamai."


Munhu uyu akatumrJa netsamba naGoneril aka-
*ikirana pamie cete naKaius. Munofurjga ndiani?
Ndiye uya akambodzipxa pahuro naKaius atuka
Lear. Kaius akatajga kumumutsa aciti, "Waoijgei
kuno? Uciri kuzioa Zandakamboita here?" Munhu
uya akati a-a kutya. Kaius akati, "Rega uone za-
ndinokuita." AgomuBata, ndiye pasi adee, agomu-
tsokodzera, ndiye akadaro kushu, tonho. Kuzo~iti
Regan nomurume wake kwi, zikanzi munhu uyu
agaaiswe mucitokisi, kuyarjgoua Zake ari muranda
wamambo.

V
Kuzoti mambo Lear napo vuu, wane, ah, mura-
nda uya Kaius ari mucitokisi. Akabva aona kuti,
iqga zinhu zicaipaZe, ndicakaronzi, 'lbva pano Zaka-
re'. Acibvunza, "Ko, nhai mriana waigu nomuru-
me wake ua:gamboBucda ndikauaona here." Zika-
nzi naiaranda vaRegan, "Aiwa, ati: Handidi kuo-
nekwa, ndakaneta nokufamba, ndayedzerwa ndici-
famba." Kuzoti Lear aramba acipopota kuti anoda
kuoaona, akaciona musuo 6ererjgende, va6udca oose
nomurume, Goneril zakare auyanoko. "Moroi BaBa,
munodeiko?" Goneril ndiye akaiga afanoita Basa
iri rose. Kuzoiiti Lear kwi, acionaze oakaBatana
maoko oana Goneril naRegan, ndokuwana moyo
wose wadyiwa, "Haunyare here, Goneril?" Zino
Regan akaciti, "Ndinofunga, BaBa. Zakanaka kuti
mudzokere 7enyu naGoneril. Munogara naye za-
kanaka. Cimukumbirirai rupface. Muti, 'Ndata-
dza, ndipfarire miana waggu.' Mucitanda uamrje
naranda oenyu seza akataura. Nokuti imi mace-
mbera, hamucafurga Zakanaka kwete." Asi Lear
akati, "HaZimboitika kuti ini BaBa ndipfugame ku-
mrana ndiciti ndipfaoire, ndakatadza, ini ndisina
candakatadza. Handici kuenda naye ini, ndondo-
gara pano pauri navaranda uaggu uose. Unozioaka
kuti ndakakupa pfuma zhirni kwazo. UyaZe uri na-
ni panomukoma wako Goneril, imbga zazo inofa-
mba. Panzimbo pokuenda naGoneril kumusha
kwake ndinosarudza kuenda kuFrance kunomnana

20-
waijgu wandakatanda, wandakanyima pfuma." Asi
Regan akangaipano saGoneril, 'ino akati. "Asika,
onai Baba, uaranda oenyu oawandisa. Makumi ma-
shanu! Zakanaka musare namakumi mairi ana-
oashanu cete, nokuti handina cokudya cizhinji ini."
Zino Lear akati, "Aiwa, miana warggu, Goneril ane-
terjge nani, nokuti wakanditi, 'Sarai musare nama-
kumi mashanu.' Zino unonditi, 'Sarai namakumi
maDiri ana vashanu cete, Ndouya aijgu newe,
mriana warjgu Goneril, unondida kupinda Regan,
ndationa. naiZoro ndinogara newe." Goneril akati,
"Makumi mashanu kana maoiri kana gumi kana va-
shanu ueoaranda munoaadiyiko? Munonoitirwa Zo-
se zamunoda nanaranda oaggu." Dana aia naka-
bva DaBaya moyo wa6aba wauo kwago, nokuti mu-
nhu wambenge acinzi mambo acigara nauarada na-
zhinji, kuzosara asisina cinhu, asisina muranda ka-
na mucinda Zino6aya moyo cose. Lear ndokubva
apika kusambofambidzana navana oakadaro, tuu-
ramuromo dzavana. Aciri kurjgunofurjga iti, mvu-
ra nemhepo ikati ndauya caiZo. 7ino afurjge. kuno-
Danda mumba maoana oaksdai wanomoyo wara-
mba cose. Ndokutora mabiza ake ndokuenda ku-
dondo mukati merima nemvura nemhepo. Iuo vana
noye kana kumboona kuti kwaitikei zake, misuo
yano dumaduma, oakadaro nhoo, tonho, cikuwe
copatika.

VI
Mvura yakamupura mambo Lear, zinonzi uyai
muone. Mhepo haiti yamurova, wane zopisa huro-
mbo cokwadi. Asi akasarudza i.i zose panakugara
nanana oakaipa kudaro. Kufamba kwose kwaiita
Lear haana kumboona nakamuti kose kukogona ka-
wanda mvura iyi. Ndiye dz:kane pacikwenzi du-
kununu, mvura yomudzadz riga arpo. Lear ndo-
kuti pacake, "Mvura inyudze mhuka dzose dzapasi,
parege kusara mhuka isirgatende somunhu." Fu7a
iro raiyedza kwazo kumusetsa netunhu twenhema-
nhema, zicinzi, "Uya tishambire mumvura iyi iri
kuyerera", zicinzi, "Mvura yanhasi inoitisa kuti ua-


kadzi Darege kuZikudza." Zino ona, mambo akati-
zwa navose oaranda kusiya mucinda uya kweKent,
waakagga atanda pamusana pokureuerera Kordelia.
Mucinda uya wainzi Zino Kaius, akati kunamambo,
"Mambo husiku hwanhasi hwakaipa kwaZo kwago,
mhuka dzose dzatiza. Munhu haaigagone kutirira
Zakadai." Asi mambo akati, "Hapana cinozondi-
ipira kupinda imbga dzavana dzandinadzo, riokuti
mjana asilgatende akafanana nomuromo unotuka
ruoko kuti wandipirei sadza nhai?" Zino Kaius
akati, "Mambo, pindai muBako iro mandambopinda
ini ndikatiza." Bako iro rakagga ragarwa narombo
rikafamba rikaggonyepera uanhu kuti irombo, indo-
nda kuti rigoBatsirwa. Rikagitsukisa neropa noku-
famba rikavundutsa oanhu nokuuatyisa kuti oaripe
cokudya necokupfeka. Kuzoti mambo aona kuta-
mbudzika kwaiita munhu iyeyu nokushaya coku-
pfeka necokudya, akati necomumoyo, 'Ndinofurjga
kuti munhu uya akaiga akadyirwa pfuma dzake na-
oana take oakaipa savaggu." Aifujga kuti hapana
cingapise munhu hurombo hwakadaro kusiya kusa-
tenda, uanooa ndiuo uakamupa kutambudzika kwo-
se, kutambudzika uku kwakajga kwopeigesa ma-
mbo, musoro wake wakaiga wotenderera nepfu-
igwa yananasikana take.

VII
Zino Kent aciona kuti mambo wake haacaita
zakanaka, akabva anyana kumucejgeta kwago.
AkaBatsirana navamie uashamrari uake ndokumu-
isa kurusiigo rukuru runonzi Dover. lye Kent ndo-
kukwira igwa akaenda kuFrance kunoudza Kordelia
kuti Baba kuno vaDa kuita seimbga inokandirwa sa-
dza pasi, haoacaita samambo, asi serombe rokupe-
dza cairo.
Kordelia acinzwa iti, akakumbira murume wa-
ke kuti aende kuEngland necitsama cauanhu ku-
ndorwisa oakoma take ana uakaipisa kudaro ii,
nokuyedza kndzorera Ba6a wake pfuma yaoakatora
nomugambarara. Murume wake akabvuma, ndoku-


bva Kordelia akwira igwa ndokuendako nehondo
yake kuEngland ndokuBurukira paDover.
Asi mambo Lear havana kumuona paDover,
akarjga apunyuka ianhu jakairga uaiswa naKent
kuti Damucergete, Zaakajga aoa kupeiga. Zino ta-
mie oarwi uaKordelia vakasaIgana naLear acifa-
mba Zinonyadza kwaZo nokupisa hurombe, acirgo-
zhambatata oga, nendaza yeminzwa pamusoro ya
aka)ga aZirukira oga. Kordelia akanzi neciremba,
cimborega kutaura na6a6a wake iye &ino, nokuti ta-
mupa muti. Acamuka, kana aita Zakanaka wozo-
taura naye Zako. Rega amborara kashoma. Lear
akaBatsirwa kwaeo nemiti yaapiwa neciremba. Ya-
kamugonesa kumbogara nokuona mjana wake Kor-
delia. Dakambundana norucfo runoshamisa kwago,
Lear naKordelia. Lear acifuqga kutanda kwaaka-
mboita mjana wake uyu nokumunyima pfuma, aci-
ona Zino acimufarira kwa.o norudo, wakacema
kwago cokwadi nokunyara pakare. Zose iti Lear
akarjga asati acazina cokuita, nokuti akaiga ava ku-
ita se6enzi, acibvunza aciti, "Ko, musikana uyu wa-
ndiri kutaura naye anerjge wani Kordelia miana
wanjgu?" Asi necokwadi aioa Kordelia caiye mIja-
na wake. Akaona kuti cokwadi akatadza kwago
nokumutanda asina mhaka, ndokutiwisira pamabvi
aKordelia aciti, "Mnana wangu, ndiregere, ndakata-
dza kwago nokukutanda usina mhaka neni." Asi
iye Kordelia miana akanaka akapfugama aciti,
"Kwete kundipfugamira ini mrana wenyu. Regai
ndipfugame ini, nokuti imi muri Ba6a wangu." Aka-
pfugama akati, "BaBa, harifanire kuti BaBa akumbi-
re rupfaie kumnana waakaara. Zino ini ndiri
mjana wenyu wamakagara, Kordelia caiye, kwete
mumre aiwa." Zino akakwazisa Ba6a wake nomu-
romo norudo kwaZ:. Kordelia akaudza BaBa wake
kutambudzika kwake kose, acihva kuFrance kuzo-
6atsira Ba6a wake waaida sokuda kwaanofanira ku-
ita, kwete Zizhinji kana Zishoma, sokutaura kwake
musi uyo wokutandwa. Zino Lear akati, "Mnana,
ona ndacembera Ba6a wako, cindipfaDire kukutadzi-
ra kwandakakuita, nokuti Zino ndoziria kuti cokwa-

-23
di unondida zisina kumbofanana navakoma uako
nakashoma kose." Kordelia akati, "Kwete, handi-
Ze Baba, oanokuifai seni."
VIII
Asi nana Goneril naRegan takaipisisa kwago.
Zino oakatalga kutaridza huipi hwavo hwose kuva-
rume roauo. Daka)ga xaua kutalga ku6ata6ata two-
ee twose Zino. Meso aio akaiga aua norucia. Zino
oana ava uose vari oa3iri taijgunoda cikomba ciml)e
cete, cainzi Edmund, wakargg ari mrana womu-
cinda wokuGloucester. Akaiga akafanana kwaZo
nenhunZatunZa dziye dzaoana Goneril naRegan.
Akagga atotoreraoo mukoma wake wize yaBa6a wa-
io. Zino Zakaitika kuti murume waRegan waki-
rwadziwa mukurwa ndokuzofa. Regan akatairga
kufara aciti, "Hekani waro, ndosara ndowanikwa
naEdmund." Ndokubva oawanana Zecokwadi. Ku-
zoziti Goneril kwi, wanomoyo waputika neshungu
neshanje, zicinzi ajgacfai awana ini. NaiZoZo Gon-
eril akatan3ga kumirira rjguna yakanaka yokuisira
munijina wake cepfu musadza kuti afe, ndigosara
ndowanikwa ini naEdmund.
Zino Goneril naRegan pokuZinzwa kuti Korde-
lia wakagika nehondo yake muEngland, ndokubva
oatumira hondo yaro kundouarwisa noku6ata kana
kuuraya Kordelia pamrje cete namambo Lear. Co-
kwadi, oashemi, hondo yaKordelia ndokukurirwa,
Kordelia namambo Lear ndokuzo6atwa nokuiswa
mutoronko. Asi murume waGoneril, mucinda woku-
Albany, munhu wakanaka, wakada kudzorera ma-
mbo Lear humambo hwake. Edmund uye munhu
wakaipisa, cikomba caRegan naGoneril, ndokuti
ndaZinzwa, ndokutumira mumire murwi wake kuto-
ronko kuzouraya Kordelia namambo Lear. Parigu-
oa iyoyo Goneril akabva agona Zakare kuisira mu-
nir)ina wake cepfu musadza. Wakadya akafa Re-
gan uya. Murume waGoneril akaZinzwa ii cese,
ndoku6ata Goneril ndokumuisa mutoronko, Zicinzi
iggaperemo mhandu iyi. Zino Goneril aciona kuti
anyadzwa nokuiswa mutoronko, akagiurayamo. Mu-

-24-I
cinda uyo wokuAlbany akabva akurumidza kutumi-
ra uarwi jake kundoponesa Kordelia naBa6a wake
Lear. Asi Dakanonoka. Mutoronkomo uakagikoona
mambo Lear anecituna camrjana wake waakaigodi-
wa naye mumaoko ake. Moyo wake waka6aiwa
kwago nazo Zose, Zikamupedzisa ndokubva atenera
oana uake Dose untatu murufu.
Edmund uye haana kurarama iye pacake, wa-
kabva warwa nomukoma wake, ndokubva waBaiwa
nokuzofa pakare. Britannia ndokubva yator)gwa
Zino nomucinda uya wokuAlbany, uiurume waGon-
eril, munhu wakanaka.KAMBA.

Mambo wakajga aine nzou dzake, acigara dziri
mumba. Akagara makore mazhinji akadzipfigira
mumba. Akazoti imie irguta akaBika hwahwa hwe-
magingo. Zino oaranda Dakati, "Mambo, 1)gatipe
nzou hwahwa, tione kana dzika6atwa." Uakadzipa,
dzikanwa hwahwa. DzikaBatwa nehwahwa dzici-
bva dzatiza, dzakaenda musarjgo. Zino imje hu-
ru yakatora mukadzi womuranda wamambo, ikamu
isa pamusana, icifamba naye. Zino muranda waka-
tizira pamberi payo, acifamba aciti uanhu nose, "Mu-
nokwanisa here kubvisa mukadzi war)gu?" Uanhu
nose oakati, "HatikwaniseBa." Akagika panamu-
mrje munhu anonzi Kamba, akati, "Kamba, ona mu-
kadzi waggu waenda nezou." Kamba akati, "Rege-
ra, agike." Zino nzou yakagika padyo naKamba.
Kamba akati kunzou, "Sei unotamba nomukadzi,
usirgatambe nesu oarume?" Zino nzou yakaisa
mukadzi pasi Zakanaka, iciti, "Uya, titambe newe,
Kamba." Zino Kamba akaBata nzewe yenzou aci-
kanda nzou kuderjga, icibva yarambira iriko, icisa-
dzika pasiBa. Nanhasi iriko, haisati yadzika6a. Zi-
no tanhu nose takati, "Kamba ndiye munhu muku-
ru, akakanda nzou mudcerga, nanhasi irimo."
Zino Kamba akati, "Ndiende kundovakaca."

2.'1-
Akafamba uko, acisika mu6ani, aciona mumie mu-
nhu akarirjgisa muderga agere pasi. Akati, "Sei
wakaramba wakaringisa kuderga? Ndauya kare ka-
re pano hausandiona? Uri kuritigiseiko?" Munhu
wakati, "Ndatuma museve war)gu kundotgaga mhu-
ka musar3go." Kamba akati, "Unotuma sei muse-
De?" Akati, "Ndinotuma." Kamba akati, "Ndicao-
na." Zino akaona musete uciuya nenyama. Wakati,
"Ndakatya iwe, unotuma museue woga usina mu-
nhu." lye munhu akati, "Regera kutya ini, tinctya
Kamba cete akakanda nzou kudeqga, nanhasi iri-
mo." Kamba akati, "Ndini Kamba." lye mi nhu
akai. "Ndokuteverauo kwaunoenda." Kamba akati,
"Dgatiende."
Uakaenda vose uari uariri, vakagika murrnr)je
Bani guru. Uakaona muine mombe nembudzi no-
mufudzi wadzo. Dakati, "Tipewo mvura." Akati,
"Hapana mvura." Dakati, "Mbudzi nemombe uno-
dzipei." Akati, "Ndoca kupa mbudzi nemombe
mvura, ndinotakura tanki, ndicarasira pasi ndici-
nwa." Dakati, "Ita tione." Akatakura, acirasa pasi,
mbudzi nemombe dzicinwa. Kamba akati, "Iwe
ndakutyaro,. unotakura tanki guru rakacai." lye
akati. "Usatye ini, itya Kamba cete, akakanda nzou
kudenga, nanhasi irimo." Akati, "Ndini Kamba."
Akati. "Ndokuteuera iwe Kamba, tiende those kwau-
noenda."
Uakafamba nari uatatu. uakasika panamumje
munhu acirima munda ne6adza ricipfuwa neshu-
mba. Kamba akati, "Ndakutya iwe unorima ne6a-
dza reshumba." lye akati, "Usatye ini, tinototya
Kamba cete akakanda nzou kucer3ga, nanhasi iri-
mo." Akati, "Ndini Kamba." Akati, "Ndokutee-
rano, tiende those tiri nana."
Uakaenda uakati, "Dgatiende kundovakaca ku-
doroBa." Uakaenda nakasipirwa, uakarara pasar)go,
nakabvunzana moto, Dakati, "Hatina." Mumie ak-
ati, "Iwe Kamba munhu mukuru, tipe moto." Ka-
mba akati, "Handina." Dakati, "Mumrne igaakwire
mumuti, aringise kunomoto." Akakwira akariirgisa,
akaona kunomoto, akati. "Moto uyo uri musango-

?6 -
mo." Dakati, "Mumie jgaaende andotora, auye na-
wo pano." Akaenda, akaika akati, "Ndipei moto."
Zikanzi, "Tora." Acibva aBatwa nezimunhu'ro, aci-
tsitsirirwa negumbo, acigara peige pasina munhu.
Zino Kamba akatuma mumI)ete, akati, "EndaDo, Zi-
mie haati aona." Akaenda mumre, aciika aciti,
"Ndinodano moto." Akanzi, "Tora." Akati, "Ndito-
re," acibva a6atwa, acitsitsirirware negumbo, daka-
ra Dapera Dose, asara Kamba woga. Kamba akati,
"Ndiencdeo, Zimue uanhu Darggu oari kurasika ha-
uagone kutora moto." Akagika, akaona aripo mu-
mge munhu agere pamoto, akati, "Danhu Doaggu
ano ndiri kutuma, haoana kugika here?" lye akati,
"Kwete, handina kuoaonaBa." Kamba akati, "Ndi-
peno moto." Zino akatambanudza ruwoko rwake,
acitora moto, uyo munhu wakada ku6ata Kamba.
Wakamutadza, aka6atwa nzewe, akakandwa kure
kure. Damje DaKamba Dakamuka Dakati, "Ona, iwe
Kamba ndiwe mukuru cete, talga tafa nomunhu u-
yo." Zino munhu akadzoka aciti, "Ndakuzina, ndi-
we Kamba wakakanda nzou kudegga, nanhas iiri-
mo. Ndokuteverano, endai mundotora nhumbi dze-
nyu muuye tirere pano." Dakaenda oose, nakatora
nhumbi, oaciuya vacirara apo.
Majgwana ,akamuka, nakafamba Dacienda ku-
doro6a. Dakaikopiwa imba namambo wedoro6a.
Dakagara mazuva mashoma, Zikanzi, "Mambo aka-
rwadziwa." Dakadayidza Ziremba Zinotaura. Cimr)e
ciremba cakati, "Mambo ari kuda kufa nhasi zuoa
ronira. Mushoriga hapasisina unomurapa, asi kune-
dzina remvura, rinemvura inorapa mambo, asi riri
kure. Hapana cinhu cicaenda nhasi kundotora
mvura iyo kuti mambo anwe. Kana Dose Danhu,
kana zose Ziro, hapana cicasika cikadzoka ino nha-
si.' Damne uakati, "Zino tinoitei, mambo ari kuda
kufa nhasi uno?" Mumrje akati, "Endai mundoudza
Kamba." Dakaenda nakamuudza. Kamba wakati,
"Hameno, handizine kuti pana acagika uko, nokuti
kure." Dakadzoka kunamambo, Kamba akasara
akatora nanhu nake Dose, akati kunamumie, "Iwe
wairima neshumba, ndinofuiga kuti iwe unogona

-27 -
kutiza nokuyikako, undotora mvura iri mudzioa."
lye akajga acizioa, akati, "Ndipei mudende ndindo-
torera." Akapiwa, akatiza, akaika majgwanani pa-
dzina. Akaona paine nyoka zhinji, pasina pokutsi-
ka napo. Akatsika pamusoro penyoka, akacera umv-
ra. Nyoka huru yakapadzioa yamutenera. Akatiza,
akagika padyo nendoroBa zuna ari masikati, akati,
"Ndicamborara, ndaneta." Akarara, nyoka yakagi-
ka, icida kumuruma akarara, ikafuiga kuti, "Zaka-
naka ndimurume ana kumuka." Yakaramba yaka-
rindira. Kamba wakariggisa akati, "Dguna yapera."
Akati, "Mumne riggisa munhu wakaenda kundotora
mvura." Mumge akakwira mumuti akarirjgisa, aka-
ona akarara, akadzika aciti, "Uyo arere pano padyo
padyo." Kamba akati, "Tuma museue wake undeo-
baya nyoka, ucirona mugwenzi kuti munhu amu-
ke." Museoe wakaenda, uka6aya nyoka, ukarova
mugwenzi. Munhu akamuka akatora mudende, aka-
enda, akagika kunaKamba aciti, "Mvura iyi iyo wa-
ndituma." Kamba akatora mvura, akaenda nayo
kunaMambo. Mambo akanwa, akana mukukutu.
Danhu vose nakati; "Kamba ndiye munhu mukuru,
anogona kuita zose." Mambo akati, "Kamba, gara
mumba dzakanaka."
Zino mambo wakati kunaKamba, "Ndiri kuda
kundorwa nanamie uamambo, hende unondiBatsi-
raoo." Kamba akati, "Kwete, ngamurege kuenda
nanhu oose. Ndinoda mapurisa ako maniri, ndici-
bvisa ajgu maoiri." Dakapiwa mishonga naKamba,
nakaenda oari nana. Uakagika vakaona hondo iri
zhinji. Dakatipura miti mikuru, miouyu, mumaoko
axo. Uakasandidzira miti kunehondo. Hondo yese
yakapera kufa. Yasara icibva yatiza. Dakadzoka
kumusha, iakati kunaKamba, "Takurira hondo yo-
se." Kamba akaenda kunamambo aciti, "Ndakuri-
ra hondo yose." Mambo wakafara kwaZo.
Dakagara, takagara, Zino rimje zuoa mambo
akati kunaKamba, "Ndinoda kuroora mumie musi-
kana ari kure, unokwanisa here kundomutora? Asi
6aBa wake mukuru kwago, ndinofugga kuti haugo-
ne kundomutora." Kamba akati, "Ndinoyedza."

-2s -
Kamba akatora mumie munhu, i e wairima neshu-
mba, anogona kutiza, akati, "Dgatiende tese tiri ua-
oiri." Dakasiya oamrje oari mucdoroBa. Kamba wa-
katora mhete yomuruoko rwake akaipa kunamumije
wake ak sara mudoro6a, aciti, 'Mhtte y:,rgu iyi
ndakupai, mukaona yateuka munobva mazioa kuti
Kamba ari kurwadziwa, asi ini handife, munobva
mauya kwandiri."
Kamba wakaenda, wakagika kunomusikana
anocfiwa namambo. Akagika padyo nomusha, aka.
tuma munhu wake kuti, "Enda undomuona musika-
na ari mumba umo." Munhu akaenda, akagika, aka-
ona musikana akapfigirwa mumba, akati, "Zarura
ndipinde." Musikana akati, "Ndiwe ani?" Munhu
akati, "Ndini." Musikana akazarura, munhu akapi
nda, akati kunamusikana, "Ndatumwa nomunhu,
kwanzi 'Ndinokuda iwe kuroora'." Musikana akati,
"Hapana munhu anondiroora, nokuti BaBa wajgu
mukuru kwazo, anoti apo paanofamba miti yose ino-
tiza, kana makomo anopera kutiza, zose ziro Zinoti-
za pamberi pake." Munhu akaenda kunaKamba,
acitaura zakadcaro. Kamba akati, "EndaZe undo-
bvunza kuti. BaBa wako anofa nei?" Musikana wa-
kati, "Ba6a waigu haafe. Asi cinouraya Ba6a wa-
jgu ndiKamba, munhu ari kure, akakanda nzou ku-
cdeiga, nanhasi irimo." Munhu akatizira kunaKa-
mba scitauraze zakadaro. Kamba akati, "Ndiende
ndoga."
Kamba akaenda, akagika acibvunza musikana
kuti, "Ba6a wako wakaita sei?" Musikana wakati,
"Ba6a waggu haafe. asi Kamba, akakanda nzou ku-
cdeiga, nanhasi irimo, ndiye anour:ya Ba6a wargu,
nokuti ane6aiga rake rokutema muti uri mumba
inehuku iri mukati. Kana muti ukapunzika, akace-
ka huku pahuro ikafa, na6aBa wanjgu anobva afavo."
Kamba akati, "Ndini." Musikana wakati, "Ndino-
kutaridza muti unouraya 6aBa waigu. Asi ari kuta-
mbudzika cete, BaBa waigu haafe, vamie uose va-
kada kuuraya Ba6a wargu, uakamutadza cete." Mu-
sikana wakatiZe, "Wedza. akafa, handina mhosa na-
ye, nokuti haasiri 6a6a wangu caiye, imhuka cete,


yakandizarira muno." Kamba akatema muti, akare-
gera acituma mumne kuti, "Enda kudoroBa, undouye
necirijgiriro cikuru." Mumaie akaenda, akauya na-
co akamupa. Kamba akaciisa pamusoro pemba ca-
karajgisa kus- igo kunobva Ba6a womusikana. Mu-
mge waKamba akati, "Ndinoda kundorara Zino no-
kuti ndaneta, asi ndinorara mrjedzi mitatu, Kamba
usandimutse, unoregera ndakarara." Akaenda aka-
ndorara. Kamba akapinda mumba, akatema muti
neBajga rake. Ba6a womusikana wakarwadziwa,
wakauya nokutiza. Kamba acirirJgisa uko wanobva
noko, aciona makomo ari kutiza, Zose nemiti nama-
komo acifusira, akaramba acitema.
Ba6a womusikana akagika aciti, "Ndicirijgisa
mumba." Acibva arilgisa muciringiriro acitiona,
akatiza aciti, "Mumba maigu maita zimhuka guru
inotyisa." Kamba akaramba acitema muti. Muti
ukapunzika, ricibva radzoka zimuka iri. Ricisika,
Kamba aciBata huku iri mukati momuti aciceka pa-
huro, iro ricipinda mumba, huku icibva yafa, iro ri-
cibva rafavo. Musikana akasekerera akati, "Zimha-
ndu razoenda!" Uakasekerera oose naKamba. Mu-
sikana akati. "Ke! Ke! Ke! Ke! Psa! Tu! Nhasi rafa!
Raige ricindinetsa!" Uakatora nakaripisa. Kamba
akati kunamusikana, "Zino ndiende newe here ku-
cforoBa kunamambo anoda kucata newe? Inioo ndi-
nokudauo. Iwe unocfa ani? Kana ucida mambo uyo,
ndinokutora kunaye. Kana ucida ini ndinokuroo-
ra." Musikana wakati, "Ndinoda iwe." Uakacata,
nakagara nose, hacienda kurokuma kundogeza. Mu-
mge music wakaenda kundogeza, musikana akaiga
anecimhete cakanaka kwago, cikapinda mudzina, ci-
kadyiwa nehoue. Uakarigga, uakashaya.
Uamre uanhu nekuimie nyika Datsaga hone,
vakagika padziva panogeza Kamba nomukadzi wa-
ke, oaka6ata hove huru yakajga yadya cimhete.
Uakaenda nayo kumusha, oakati, "Dgatindopa ma-
mbo, adye, nokuti hove huru." Uakapa mambo. Ma-
mbo akatumbura, akaona mukati mayo muine ci-
mhete cakanaka. Mambo akati kunaoana nake na-
oaranda oake nose oenyika yake, kuti, "Paine mu-

-30 -
nhu anondiriigira mukadzi wecimhete ici, ndino-
mupa zinhu Zizhinji, nokuti muridzi waco wakana-
kaio." Dose uakati, "Hatizioe.' Kamrje kacembe-
re komunhukadzi kakati, "Mambo, ndondotgaga ha-
ijgu." Kakaenda kacitaridza padziua -pakabatwa
houe, kacigarapo. Kamba akagika nomukadzi wake,
uacida kundogeza. Kacembere kakacema kaciti,
"Haucandizine here? Ndiri mbuya wake ndaigara
musaggo kutiza fa6a wako cikerema." Musikana
wakati, "Zakanaka, jgatiende kumba." Uakaenda
kumba, nakagara. Mumrje music Kamba akati, "Ndo-
enda kundovima mhuka." Akaenda nepfuti ne6a-
xga rake'ro, akaona nyama. Marigwana akaendate,
kacembere kakati, "Nhasi siya pfuti, tione kanauka-
uya nenyama." MaiJgwana akanzi, "Siya Baiga, ue-
nde nepfuti, tione kana ukauyaze nenyama." Ka-
mba akaenda nepfuti, acisiya Bariga. Iro Bagga ndi-
ro rakanga rinemushojga. Kacembere kakasika
moto, kakatora Bairga, kakariisa mumoto kuti Ka-
mba afe. Kamba akarwadziwa acibva musaggo. Ka-
cembere kakatakura musikana, kacindopa mambo.
Mambo akati, "Zakanaka."
Kamba akagika mumba, aciwana mukadzi ha-
muna nakacembere. Akagika kurara, acishaya ano-
mupa kudya. Damle vaKamba uakasara kudoro6a,
takaona mhete yatguka, oakati, "Kamba ari kurwa-
dziwa, jgatiendei." Dakauya nemunzira yakafamba
naKamba, oakagika panamukomana akati, "Ndino-
da kurara mredzi mitatu." Uakaona akarara. Uaka-
i-a huswa mumunho, Dakatapidza moto Akamuka
akati, "Sei Kamba kundipisa?" Asijgazioe kuti oa-
mqe tabva kundoroBa, nka7orirJgisa acirwadziwa,
oamre 'oaciti, "Kamba aripi?" lye akati, "Uyu ari
kumba nomukadzi wake." Uamime Dakati, "Kamba
ari kurwadziwa. Ona mhete yatguka." Akati, "Dga-
tiende kunaKamba." Uakaenda kumba, uakaona
Kamba ari kurwara. Uakati qamie, Dgauaise moto,
tikuruiga 6ota, tipe Kamba." Damire takaenda ku-
mvura, mumqe acienda kuhuni, mumtae acibvisa do-
ta. aciona Barjga riri mudcta, akati kunasamrje, "Ha-
nde, tindosuka Baiga nemvura, ndiro riri kuita kuti

-3L-
Kamba arware, nokuti rakaiswa mudota." Uakatizi-
ra kundosuka kurukoua. Baijga rakacena, Kamba
akaua mukukutu. Mumrje waKamba akati, "Muka-
dzi akaendepi, Kamba?" Kamba akati, "Handizine."
Mumr3e akati kunaoamje, "Mukadzi wakagga
ari pano, akarga akanaka kupinda oam)e oose.
Ndinoda kundomutgaga." Uamie oakati, "Enda."
Akati kuna DamIrp ake, "Cekai maoko atJgu nama-
ku.mbo." Uamie oakamuceka. Rumi3e ruoko rwa-
kafamba rwoga, gumbo ricifamba roga. Gumbo ra-
kagika mumusha wamambo, rikaona musikana an-
mo. Mambo akati kunamusikana, "Basa rako nde-
rokucerigeta uaeni. Tora gumbo, kundoBikira sa-
dza." Musikana wakatora gumbo akaenda naro
kumba kwanaeni, aciripa sadza. Gumbo rikati,
"Ndiko uri here?" lye akati. "E! hoqgu," Akati,
"Ndiri kuk,'tgaga." Musikana akati, "Kuswera ma-
igwana ndinotumxa kucata namambo. Ndiri ku-
manikidzwa namambo, ini, handidi." Gumbo raka-
ti, "Marjgwana unoti kunamambo, ndinoda 7amje
tasikana nana, tirare ticitandara ticiseka, marjgwa-
na indicate Gumbo rakaenda kumuridzi waro.
Musikana akati kunamambo, "Udzai iasikana uana,
tirare ticifara. mucitipa imba yakanaka yokurara."
Mambo akadaidza uasikana oana, aciti, "Husiku
munouya kumba kwaigu, murare mucifara nomu-
kadzi watgu, maigwana indicate naye Zakanaka."
Dasikana nakauya vana, oakapiwa imba yaka-
naka. Muridzi wegumbo wakauya husiku, akataku-
ra imba pamusoro ineuanhu. Dose oasikana aka-
enda nato kunaKamba, akatakura pamusoro rasi-
kana nasirigazioe kuti tiri kutakurwa. Akasika hu-
siku kunaKamba, akaisa imba pasi. Marjgwana
kwakaedza, oasikana havasakazioa kumusha. Ka-
mba akaoapa kunaoamje Dake kuti Daite takadzi
oauo, mumie wake mumi3e wake, Kamba acitora
wake, miana wecikerema cakafa.
Ndopa rwakafira sarurjgano.

32-
GUTU MDANA WANZERE.

HUCCUKA HWAGUTU.
Neere, Cinamora wecishanu, wakaiga wakava-
ka musha wake wokutanga muMabvuku paRukonzi
(Muprazi rinonzi Sebastopol), pane mitunhu inegge
misere kubva pamuzinda Harare, mitunhu mitatu
kubva Cishawasha. Ndipo pawakagara Neere poku-
tagga nomukarajga wake miana wokwaCikwaka.
Mukara)ga waNeere wakaiga akapiwa zita rama-
cdunurirwa rokunzi Uanemhagjgura. Iro zita waka-
piwa pamusana pegomo rinonzi Biri rakapiwa kuna-
Uashawasha namambo Cikwaka.
O1gu ZaZo Uashawasha nakazioikanwa kwago
nananhu oose, kuti uanhu nehondo. Uaiita hondo
navanhu oose, vacinatorera mombe dzaoo negose
Zaoaida. Dashawasha oakarornga imie hondo yoku-
ndorwisa Cikwaka womutupo weMbano, cidao cake
Matemani kana Nzou. Dashawasha uaida kwago
kurwisa Cikwaka pamusana pokuti Dashawasha va-
idisa kwago kutora gomo raCikwaka rinonzi Biri.
Nero Cikwaka waiia mambo aizioikanwa kwago na-
oanhu oose oose pamusana pegomo iro Biri, raka-
Iga riri rake. Gomo iro rinehutare hunonzi mha-
igura. Maruwa ose avanhu, mitunhu yose yaDanhu
oaiuya kuzocera mhaggura paBiri. Uaireige Dabvu-
midzwa nomuridzi waro Cikwaka, oacisiya vapeta
mutero kwaari wohutare wavenegge navutira kana
mutero webudzi. IZoxi ndito Zakasaka kuti Dasha-
washa uaite hondo naCikwaka, nokuti Daida kunzi-
no nakuru, oaridzi neBiri, vanhu oagociuyano kwa-
nari oacinateresa mutero.
Asi Cikwaka akaramba kuita hondo, nokuti
Cikwaka munhu wakanaka, anemoyo munyoro, mo-
yo worugare. Cikwaka mirana wapasi haana kutya,
kwete, asi haafananidzwe naayo maZishawasha. Ci-
waka akati kunaDashawasha, "Onai, ini handigone
kurwa nemi, nokuti muri uana vaangu. Kana muci-
da kutora gomo iro Biri, torai Zenyu, Zehondo ha-
ndicdi. Onai pakare, iwe Guwa, amai uako imbano,

-33-
iwe Nyawa, amai uako imbano, onaika oakomana,
ko! citilgago6airana amai nomirana ciiko?"
Uashawasha oakapiwa Biri naCikwaka vasina
kurwa kana kumboyedzana ku6ayana kwete. Ndi-
Zo Zakasakisa kuti mukadzi waNeere uyo mukara-
riga wake. mrgana wokwaCikwaka, wakapiwa zita
rokunzi Danemharigura.
Rimrle zuoa Dashawasha ookwaMabvuku vaka-
nzwa kuti nhasi kwaUanemhaggura kwakagaiwa
mumba. Inzwai, 6a6a imi Nzere, munhu wenyu
mutpa anopurudzirwa mupururu mumqe cete Ah,
kukaua nokufara, makorokoto akaitwa samazuim
ose. Ngere akabvunzwa naambuya oomiana zita ro-
mr)ana, ati zita rake 'Gutu', asi uamrie oakamuturri-
dza 'Wuta'. Danyamukuta, oam6uya, amai, rose
takacergeta mucece uyu Gutu sokugcna nokuziva
kwauo mumazuoa aya akarekare, kuti akure aaka-
naka. Akaita mazuua matatu ari mufduma, zino wa-
kaBuritswa panze, wakaoanzarikwa pazuua kuti afu-
nuke. Uakamusuggira muputi nokumusuqgira ci-
pande. Uakabvura vudzi romirana nejenje romoto.
Kana mirana Gutu akamera mazino ndiko kuzomu-
gusa neciso oakadira musurjgwa wehwahwa pamu-
soro pake, vudzi rake vacicfira pacigutsa.
Gutu waiva mjana wakanakisa, wakarurama.
Kana akakura nokusimba wakataqga kufudza mbu-
dzi nemombe dzaBaBa wake Neere pemije cete na-
rakoma vake Guwa naMashorjgaika naMusakwa na-
Mutimumne nanamie uose. Asi kufudza kwavo
kwavakarga vaciita kwakarga kusingavafadze zuoa
rose ra-akaswera kumafuro. Uakaswera vacipesa-
ranisana kurwa, Dacisweroita ziwpra nevemimne mi-
sha. Mamire mazuua oakasweroteya mariwa embe-
ta, oakateya tugombe tweshiri, Asi kurwa ndiro
Basa rano guru. Uose cokwadi vakada kwaZo kuoa
varwi oanotyisa sauakuru vauo Dashawasha. Kana
Daina pamusha takafadzwa kwazo nezimrJe zitambo
zakare, nedembe, Zikuru nedembe ramagandajga,
raoaimba vaciti. "Ndikamuka gandarga, ndinodya
BaBa ndicisiya amai uanocemano." Gutu akaiga
aiua mudiki wakafadzwa kwaZo nerigano dzakatau-

-31-
rwa naoakuru nezirawe netsumo, dzakumufundisa
kucenjera kwaoanoita oakuru oake. Zikuru akagga
akaigodisa kuta pfukumbge. Uanhu oanogara ua-
kati aoa kwano aoo kwauo. Uamrie ootagga ooti,
' Teagal gombo, aya gombo." Donyararisa, mumire
worena, kana aishaya, iuavo uoramba oaciita 7ooti,
"Parurei, ticiparuraoo, tsioirei ticitsioiraoo, temei
miti aya miti. pisei manioi aya maioi, noqgei ma-
kowo aya makowo, dzoigerei ticidzoigeraoo, Zaua
Zipande gagaga Zipande, mazani maniri matiri, te-
ma nergo nemeno Zaoa Zikono madandi, kutumba
kutmba kutumbura mbudzi inezamu, tgukei zisoro
aya Zisoro, cekei Zio aya zio, purei Zio aya .io, zimr)e
mudfiti zimIje mudura, hwahwa hwaoBikwa hwope-
ra, zigarimbi pana oaziigodo." Dapedza iZi oota-
mburisa oanegge oaseka ndivo oanosara namako-
nyi. Ndiyo pfukumbge yakaitwa navana kumusha
kwaNzere.
Gutu aciri mukomana wakarakidza zikuru kuti
waizooa munhu anovererjgeka. Wakafunda kuni-
ma, kuruka kana kuturiga hukwe, magudza, noku-
suka nhewe. Kurima cinova ndico cinhu cikuru
caakarjga akafanira kufunda. Mukurima wakafu-
nda kutema maaoii nokuparura igarwa, aciita mi-
nda nokudzitsi'ira kuti uoe muhomba. Zose iZi
kwaia kugadzirira kuti acazooa munhu anemhuri
yakeoo, agozokwanisaoo kugiyamura nega akafunda.
Zinova ndoZakagrga Zaka6ata hupenyu mumaz una
iwayo. Munhu wakaqga asitgakwanise kurima
idzodzo jguoa, wainzi irombe, mupemi, muruniri,
nokuti waitodya woZokupema neZokuruoira.

GUTU NEIMBA YAKE.
Nhasi Gutu yaoa pfunda, yoda ku6uda mumba
malanemhaggura, amai rake, ave netwakeno mu-
mba make, aZionerevo. Ba6a wake NZere wakamu-
roodza mukadzi wake wetgimbo, weciposhi, oahosi
rake, musikana waaka)ga aveoa, anyeiga kwaZi-
mba, miana werimie rume rainzi Uanyere, romutu-
po weTsiwo, cicfao Gushoiga. Mukadzi uyu waka-
zopiwa zita ra6a8a wake, rake pasi tse, wogonzi Ua-

-35-
nyere kana nanhasi. Uazukuru rake haoazive zita
rake uyu mukadzi waGutu weciposhi. Yaiua tsika
yaGutu kudaidza oakadzi oake nemazita aaaBa6a
vamo. Dashoma vaidaidzwa namazita aoo. Uyu
mukadzi wakatadza kuBika, zinonzi waigogodzera,
waiyera mvura necara, ndokuti wainyima. Ndoku-
bva Gutu aBisa Zombo Zake mumba maDanyere
ndokuisa mumba mamukadzi wake wecipiri wainzi
Dazakaza, moana wokwaCiweshe. Huhosi hwaka-
torwa nairwo DaZakaza, rwaiBoDorera kuBika, rwai-
fashura sorunoBika guua.
Inzwai kuwana kwawakaita Gutu mukadzi uyu
Dazakaza. Guwa, rdaggwe reNeere, waiva mutugrga-
miri wehondo yaDashawasha, ya6a6a wake NZere.
Guwa wakafurjga imie hondo yokurwisa Wata ne-
Ciweshe. Danhu avo oaiiri mukoma nomunijinra,
oomutupo weShaua. cicfao cano Mupfakosi. Uasha-
washa -akawisa Ciweshe naWata pamusana pokuti
Uashawasha uaida kutora nyika yaWata inonzi Ci-
pani, Zino yava kunzi Harare, asi kare kare varidzi
uayo oaiiti Cipani. Pakare Uashawasha uaida ku-
tora image nyika inonzi Rware, iri kunaGwiBi, yaioa
yaWata pakare. NdiZo Zakarwira Dashawasha na-
Wata ?okuda kutora nyika idzo mbiri.
Hoggu, kurwa Dakarwa kwazo. Wata naCiwe-
she iakatandwa nokuparidzirwa kwose kwose, no-
kuti Dashawasha oaipisa somoto. Wata naCiweshe
-akaBisa mukunda vacimupa kunaDashawasha, ku-
ti oarege kuramba vacirwa, uafambidzane Zakanaka.
Dashawasha Dakatenda, nakatambira mukunda wa-
uo, havana kuzotora nyika idzo mbiti. Mukunda
uyo wakapiwa kuna BaBa wauo NZere, kuti aue mu-
kadzi wake. Asi iye Nzere akamutorerwa nomiana
wake Gutu, kutorwa kwakaitwa uyu naGutu. Mu-
kunda uyu ndiye Uazakaza.
Yave ndokubva amupembedza ndokuta3ga ku-
Bereka mrJana mukomana, akabva ava dfangwe ra-
Gutu, aka6va amupa zita regombga ramatateguru
ake rokunzi Mhembere, ndiye dalgwe raGutu.
Mushure Gutu wakava navakadzi oazhinji, aka-
wanza vakadzi, aioa navakadzi uaikwana makumi

-36-
masere. Dairoorwa notumombe tuoiri cete, nokuti
waiua ishe kusaka waro aibisa mombe mbiri, asi oa-
mie vaiua ookupamba. Murume'yo waigodadisa,
wainzwa aciti, "Gara indeinde nhai, Mukanya,
mqjana waaniko iyeyo?" oIo oanobvunzwaoo otototi,
"Ijga mirana womuranda wenyu nhiigi." "A, a,
anemhandara yadai, igga uatore amai iwe." Oaibva
nazioa kuti uyu wadiwa nashe. Maigwana nhume
punhu kundodana Baba wake kuti azonyatsobvu
nzwa. Dzimire rguua wairigobva atuma oakomana
kundoBata mirana'yo. Baba wake ototi munyemba
kwi kumirira kuti ati atumirwa matagira kuno, ko
waiZidii Zanashe, akati pxi oaponda miana'yo no-
6ikisa pacena caazoita Shaye.
Dana oaGutu oakawanda kwazo. Uanasikana
navanakomana raina fakafaka. Damrje oaakarjga
asirjgazine 6a6a oaaitobvunza kwaZo, wainzwa aciti,
"Gara indeinde, ndorokwaniko irori rinototanara-
ra?" Danobvunzwaoo uototi, "Iqga ndowenyu wo-
kwaDaciweshe." Gara kwana nomunhu wadai,
"Ijga ndinofa ndata deme cete, kuBereka here uku,
Nzere, yakaZara zaru, Mukanya."
Gutu miana waNZere wapasi cigare wakaBere-
ka darjgwe rake Mhembere, mi3ana waDaZakaza na-
nanigina take Daoiri uaiti Shaggwe naCeza, ndono-
kwaoahosi. Ndokuzouya Gumbodete, mqana wa-
Uanyere ookwaZimba naoan qina aniiri oaiti Musa-
kwa naMurugweni, ndoookumba yecipiri. Wozo-
uya Madamombe, miana waUaharukondi wokwa-
Kace kwaNzurigu nananirina wake oana. Kwouya
oamge uedzimie d7imba, Mureirge miana waUama-
kare miana waKace nuaanijina wake oatatu, Mu-
shauatu nomunijina wake Muzhona Kahari, Cika-
daya nauanijina wake uaviri, Zavare nomuniqina
wake, navamre, Mioirimi, Cikerema, Cideda. Shave.
Dose ama ndiuo oana vaGutu, nakambconeka pasi,
uamrje naoo oakasiyaoo mhonzi kunze kuno. Asi
huzhinji hwanana oaGutu hwapera kufa oaciri cadi-
ki, namrje takura hauo asi hapaia cauakasiya ku-
nze kuno.
Gutu waina naoana oazhinji, zakare oakuwasha


uake Daiwanda samare. Uazhinji naiva vagariri, va-
kagga vasiqgabise pfuma yokuroora, oaigaririra ce-
te. Ndovai6atiswa Basa guru kana pamuromo pe
hondo ndovaiiswa. Kunavamie nanonyatso-zioika-
nwa namazita vaiBondera semvumba muBasa. Ua-
aida kwaZo akadzamara akvaoairika nanampe Daka-
dzi. Uaiti Kamvura nomukoma wake Mutoggotowa
naMakarwa wokwaMuteta womutupo weShana. Ka-
mvura raiva rume refu ari mukwaigari werume, ku-
gipa rairige kutsi kwehari. Gutu wairida somjana
wake mukuvima waiwana rarindako.
Gutu waioa naoamrje akuwasha oazainji Dai6i-
siwa pfuma. Pfuma'yo yaina mucdurgiro wehomo,
unokwanisa kumira nomunhu murefurefu, nemo-
mbe mbiri ne6adza. NdigoZo cete watoroorwa. Avo
naiige naroora kaoaigarira, vaitora vakadzi oano
uondo6ikirwa kumisha kwavo.
GUTU MUROMBARUME MUKWASHI.
Dakadzi naGutu oakaiga vasina wairimira, ua-
todirimira, noga nokutirarira kuzicexigeta, Daitoti ua-
kagga nayarutso ndoDaiyamurwa nanana uauo. lye
Gutu waiswera kuruka hukwe dzavakadzi cete no-
kuvima. Waina rume cairo rakati kwaku. Saigo
raioa rake, waiziua panorura napasiqgarure, magwe-
nzi ose okuBikira imbga dzake waiazina. Zawaka-
jga aciri mukomana, iye navakoma oake nakateya
kwago madibu, nakateya mudanda namariwa neci-
dandari. Waizina kucera hunza. Hunza igomba ri-
nocerwa pasipasi. Kana rapera roiswa tuhuswa
twakaoma pauzuru. Mhuka kana yauya yowira yo-
tadza kuBuda. Asi munhu akawira muhunza, wa-
shura mare, pake paper, rushambga kwago, anosu-
irgirwa kufa, nokuti mukati mehunza munoiswa ma-
pfumo, tsunda, minzwa, Zose ZinoBaya, kuti ciyi ne-
ciyi cinerge cawiramo ci6ayiwe, cikurumudze kufa.
Asi Zaakaigodisa murume uyu ndeZokuBata mhuka
nedandira. cfandira ndiro rine6asa kwago rinopi-
nda dzimie hunza dzose. Rinocerwa mqedzi mita-
tu kana mina panguna dzecirimo, 'anhu oasisina
Basa zhinji, woigofujga iroro cete. cdandira iro ka-


na rapedzwa kucerwa rovakirwa runiyo. Zita roru-
oiyo urwo runonzi runyato. Mucfandira iri mhuka
hadziwiremo dzoga, kwete, dzinotinirwa kwaZo na-
Danhu ari masikati.
Dakomana ndioo Danogarira musargo 'akawa-
nda mumagwenzi, oamre oato vari panharirire.
Ano oari panharirire, kana Daona mhuka, Doridza
here. Aoo oari mumagwenzi Domuka, nose vo60-
wa, oozhamba, Do,-iararadza sokugona kwao. IJo-
Zo oaneqge oakaruka rundaza, ipapo Dodzotinira
dzose dzose kucdandira, mukatimo kana munemho-
ndoro, mbada nezimire Zinokara hagizotyisa. Igoro
tineirge Zotyauo, nokuti parjgu'ia iyo hapacamboitwa
Zokutamba, hapacamboshe'edzwa anonzwa nemhe-
remhere dziri kuitwa, kuti mhuka dzose dzose dziri
mukati medandiradzirege kupunyuka. Zino uasori,
oajombo, Datiniri kana vasika pa6emberero pokuzi-
na kuti taua padyo nehunza, uonyararisa, ha'aciita
mheremhere, uoti tonho, naggodzitina cinyararire.
Seiko vanyararireiko? Nokuti oakaramba oaciridza
here ioo saua padyo nedandira, d'andira rinobva
rafdairamo, roita mauggira, rodzorera mhuka shure
kwadzambobva.
Asi iro dandira rinogaririrwa naGutu naoami3e
oarume caito oakaZarwa, oakasimba, nasiigatye,
oasiigatirimuke. Dakanaka zimano Zokuwanda no-
kunteggera. uaciita manirikiti. Nokuti dandira ri-
kaqga razara mhuka, oagariri oari muzimano oo-
pota -aciuraya mhuka dzinocda kuBucda Zino kana
uapedza kuuraya mhuka dzose dzawira mudandira,
roouna mhuka dzato, dzimie ookandurira. Misoro
inopiwa kunauasori, oajombo. tatiniri, nokuti miso-
ro inotarga kuonekwa. Uasori, vajombo, uatiniri
iatarga kuona misoro yemhuka. saka uacipiwa mi-
soro. Dose Donyatsogooana nyama yose, yonyatso-
itwa mitezu-mitezu, uose oonyatsoipamba, yoitwa
mitambo.
Gutu naoamie uakuru DaDashawasha vaiwa-
nzoita carara cokuvima mhuka dzomusaitgo. Gutu
navamle panguoa dzecirimo uaienda uose oahomba-
rume Huzumba kunyika yaNyajina. Mubudya Uko

:t9-
oaciBaya mhuka huru, dzokukomba namambure,
dzoku6aya namapfumo, dzokutandira mumadandi-
ra, Zandambokuudzai, dzokuBata nehunza kana ma-
cf6iu, dzimre nemidanda. naciradzira hove netirau-
ro, oacikukudza hove nohuagi.
Munhu uyu Nyajina yakajga iri sawira caiyo
yapamoyo paGutu, shamrari yegitambo neggoma,
yomukombe necirojgo, yetsiga nomoto, yembanje
nehwawha, tsiga nembare, fodya nemoto, zhizha
necirimo, hope nokufa, hushamrari hwokusiira na-
kamusuna.
Uashawasha nai6aya mhuka dzano uacidzisasi-
ka pamoto, pauzuru potutara. Kana oapedza Zose
auDanocfa nondobvunza Nyajina, kuti anapevo va-
nhu ookuna6atidza kutakura nyama yaoo yose no-
kuenda nayo Ishawasha, icibva Huzumba. Ndito
Zaicirwn Nyajina naGutu nauamre Uashawasha, Zo-
kuposha Dashawasha nezokudya murute rwauo, no-
kuuaBatidza kutakura mumare wavo wenyama.

KITRWISA KWAGUTU.
Uyu munhu waizioikanwa nokuti rudzi rwaoo
rwoDashawasha oaina uarwi kunavanhu oazhinji
uenyika, natorwa, uasokeri navakumiri. Uaiti kana
mane anegge akundwa. waikwira kumuzinda kwa-
Gutu kundokanda rusambo. Ipapo Gutu waiti kana
anzarwo, ougganidza macinda ake navakuwasha,
ovataurira kuti, "Onaika, vanaggu, iye murume nhi-
1gi wati, ndakundwa. Zino wakanda rusambo rwa-
ke, ndirwo urwu, munotiiko. Dakuwasha, nazukuru
navana take oodavira, "DgaZiitwe Zinodiwa Zomu-
kuruoara, Mrewa, ndopa tinopera ipapo." Doenda
Zino marambakwedza, wokombga musha'yo. Cigo-
va cipuputu huku, mbudzi, igurune, imbga, mombe
mba naZo. Wogika iye muridzi wotogoverwa, zhinji
dzaua dzanashe. Kusaka aioa nemombe zhinji, dzi-
mne dzava dzokupamba dzaoamie. Kwakaiga ku-
siri kurwa, kwaina kupamba pfuma dzaoamne.
Rimie zuna Gutu nomukoma wake Guwa naka-
roiga hondo mbiri dzaUashawasha dzokundorwisa
Maigwende. Munhu uyu akajga anenyika huru

-40-
kwago kupinda vamne uanhu oose, mazishe ose na-
mazimambo. Aira nenyika acinayo nanhasi wose,
aciri kuitorga. Dashawasha Zaoakaenda kundorwi-
sa Majgwende, oakapinda nomudzimie, kuzoti na-
yambuka rukova Nyaguwe, ndokutagga kurwa no-
kuBaya oanhu oose vari munyika yaMajgwende.
lye Mangwende wakatiza nemhuri yake yose nemo-
mbe dzake dzose negose, acitya kupedzwa kwaZo
naDashawasha somutinirwo unoitwa mhuka kumha-
mbure kunokombga mhambure. Guwa nehondo
yake 'akaneta kurondera nokutandanisa Magrgwe-
nde, nezo takadzokera kumusha kwano Ishawasha
vasina mombe, asi Gutu Mushawasha nehondo ya-
ke hanana kuneta.
Gutu nehondo yake oakaramba vacinatevera,
nakazona6ata Dvaika paTsokoto. PaTsokoto ndipo
pakatiza Margwende osiya mombe dzake. Ipapo
Gutu ndokubva adzitora nokudzitina, aciuya nadzo
kumusha kwake Ishawasha. Ipapo nhai, Dashawa-
sha Zakarga vacitina mombe idzo ndokubva nati ze-
nze, tuku, mupimbiri, goma, vaciige camera miswe.
Gondo iciputika, rukuruna tororo nomukati moru-
wa rusi rwano. Rumbo rwaimbiwa naDashawasha
kana oakurira sawana mombe.
Daiti,
"Cikweshe cakafira mambo, he, ha, he.
Cokurwa majgwana."
Uashauri ndivo nanoimba naciti. "Cikweshe ca-
kafira mambo, he, ha, he." Datsiniri rofdaira vaci-
ti, "Cokurwa maggwana." Cokwadi vanhu avo pa-
oane:ge oomba rumbo urwu apadanwe anonzwa.
Rumbo urwu ruri kuimbiwa nanhasi wese. Ico ci-
nonzi cikweshe cipfumo cinopiwa aamambo kana
-ogara nhaka dzohumambo. Mambo mutsa anopi-
wa cikweshe neigundu. Damambo uose oaDasha-
washa nakapfeka qgundu yohumambo nokuBata ci-
kweshe cohumambo.
KUFA KWAGUTU.
Kufa kwakaita NZere, BaBa waGutu, iye waka.
bva atama paMabvuku, aenda mhiri kwaRuwa mugo-

-4L-
mo rinonzi Citanya, makanya madirwa nhilga dza-
inamo dzokuwanda pfumo, hondo. Gutu wakatama
nomuni)ina wake Mandaza nomiana womukoma
wake Mashoigaika. Masholgaika waka6aiwa mu-
hondo yauo Uashawasha toga pacauo pasina nomu-
torwa whose, yaoakarwa nokuti Uashawasha ookwa-
Carumbira naMadzioanyika vashaya maware oku-
yanikira hupfu, Zakare nokuti oakadzi uaye ua6a6a
waoo Ngere tokurwa muhondo takapiwa Gutu. Co-
kwadi Zinonzi uakarwisa caiZo, oakaurayana kwago.
Mashoiqgaika wakaBaiwa naMadzioanyika. Uyu
mi)ana waMashorjgaika wakaenda naGutu kuCita-
nya wainzi Cizema. Gutu wakagara paCitanya ma-
mqe makore, akati akambotamira mhiri kwaMusa-
na. Mamre makore akagaraee paMatsi, tukomo tu-
ri munyika maCikwaka. Kuzoti hufuro hwapera,
pokurima pasisina aua makura, wakadzokera kwa-
kare kuCitanya, akagarako iguva kana makore aka-
ti ndopaakadzobva oenda kugomo rinonzi Nyaqa-
mbe munyika maMusana kunova ndokwa akazofira,
osiya uana roga uatuigamirirwa naMhembere.
Kufa kwaGutu hakuna kuuya nenzira yokura-
kidza kuti uyu murume wakazunza wakaBereka, so-
kureta kwake iye kwaaiti, "Ndinofa ndara deme
cete. Mukanya, kuBereka here. Kuzunza wani ma-
tarira." Gutu wakagga aka)gosimba take, rimue
zuua wakafumomuka navazukuru oake navakuwa-
sha kundoBikira imbga kurukora kunaMutinzi.
Ndiko kwaakauya worwara, wotonanaidzwa kwago
navazukuru oake, ndokusikoiswa musaggo kumusa-
sa, ndokubva afa pakarepo. Wakaswera mazuua
matatu ari mumba. Dakapedza kumupeta maku-
mbo oomuisa parukukwe tomuritgidza seri, otarisa
kwake oga. Kuzoti aoa mauro oakamuturika pada-
ra rauaneigge oakamuitira mukati meimba. Dose
rakuwasha, oazukuru, uana rake uakauya vomuta-
mbira husiku hwose. Dgoma icidzikura, dembe ri-
cidandaura, mimanzi icitsemuka, pfuti icigwanzuka.
Kunze kwayedza cashambidza cituna cake nokuci-
zora, oakacipfekedza nokuciputira namagumbeze
nokucisurjga nokucipamba namajindadzi. Guoa ra-

-42-
ke rakacerwa pamusoro pegomo iro rinonzi Nyaria-
mbe, mujilga maro ndomaiua nomusha wake newo-
m:ana womukoma wainzi Cizema. Mugomo irori
makawanikwa Bako rakarga rakakodzera kuDigwa
ishe wakadaro. Basa rose rapera, hama dzose dza-
uigana, oakamuoneka Zakanaka, mumie nomumge
akaseBera kumusoro wecituna akataura naco aciti,
"Onai ini ndini wenyu nhiggi. Ndauya necangu
cokukupai. Muigazoti handing kukuonekai, regai
kuenda munenhuna neni, nyatsoendai Zenyu Zaka-
naka". Kuzoti pa-akamu6uritsa raua zuoa reCina
mar)gwanaigwana. Kusimutsa kwaoakaita cituna,
yakaua mheremhere, Dadzimai oanopururudza, va-
notaiga kuita irgondo oamire oacitamba oamije va-
ciimba. Runopembera namakano, runopembera na-
mapfumo namademo. Pfuti payakatsemuka, ika-
gwanzuka, makomo akadzioirira, akanzwa hurombo.
Uopota oacitenderedza cituna, oacicimononotsa, uo-
kwira pamusoro payo Nyaiambe uacipembera vari
pamberi pecfara. Dakapedza kunyatsomunanzarika
muBako'mo, toisa tunhumbi twake twose kumuso-
ro, zi6ako zefodya, Zikwepa Zefodya, mutgago wake
anousamiriswa muguoamo, twose tunhumbi twake
tudiki twakaiswa kumusoro wake muguoamo. Pfu-
ti yake yakaiswa kunze kweguoa.
Gutu wafa uana uasara mudorigo oatuirgamirwa
naMhembere. Mvura yakanonoka kuna, kuzoti yo.
na kunze kukati kwaenda, ndokubva kwauya mve-
mve, nzara huru yamasorocena yanakadya tsombo-
riBodo samapfeni, yaisiya mukadzi arasa mjana,
paoakadya jguDo dzoku6erekesa oana. Ikati yapi-
nda kumuzinda kwaGutu, ndokubva oaparara. Mu-
shure mecimuregga kuzoti oanhu oatera ndokudzo-
ka oose oana -aGutu ndokusiko'aka zino munyika
masekuru waoo Cikwaka, asi Mhembere navanijina
noMureijge mhiri kwaNyaguwe kuCisena panova
ndopanemhuri yauo nanhasi.

-43-
CHISHAWASHA MUCIMUREDGA
CEGORE RA 1896.

Mugore ra 1896 tanhu oatema nakatai)ga kuze-
lgezana nokurunyana nokukuzana nenhau yoku-
mutsa mureqga nafaruggu. Cimureirga ico kana
cindunduma cakataiga mugore ra 1896 mrjedzi we-
Cikumi 15. Hondo iyi yaioa yecinyararire yeciue-
reoere, yokufuta vamie uarume ubsirigazine, noku-
wandira munzira nomumigwagwa. Mururigu aka-
qgoti taura napacena wapondwa. Uami)e varu]gu
nomumaprazi naoateigesi naiponderwa mudzimba
dzauo husiku. Kana uauraya murungu weprazi, -a-
ibva Datora Zinhu Zake Zose, mari, Zokupfeka nego-
kufuga, pfuti dzake, mapadza ake nemombe dzake.
Asi kana ari muruqgu wecitoro, uakagona kumupo-
nda, oaibva vatora nhumbi dzose dzecitoro, masiya
cete cituna'co cavaneqge vaponda. Uamie varurigu
oaiyambirwa kunzi, "Cenjerai, mana kuca kupo-
ndwa nauanhu matema." Uamrje oarurigu haoana
kumboia nehanya kana knmbofuiga kuti vanhu Da-
tema oaggatitagga nokutirwisa, asi oakatozorere ka-
na oopondwa uokatakanjwa, ndokutozoita zokuto-
ceuka noti, "Harnga Zinhu ziye zairewa ziro kwazo."
Ndiko kuzotaggaoo kugadzirira Zombo zaoo zoku-
rwisa.
RimrJe zuoa kakomana kecikoro kakanzwa Ua-
priste naDabrada oano oacir)gunorarjganwa kuda
kupondwa nauo kwaCidyausiku naDgarande naCi-
cfau naMandaza nono kwaCihumbiri. Kakomana
ako kakauya kakazoudza Uafundisi kaciti,"Ba6a imi,
muri kuda kuurayiwa nauakuru noagu, ndananzwa
vacikuralganai. Cokwadi, 6a6a imi, mapera." Asi
Dafundisi haoana kuteerera zakarewa nakakomana
ako. Cidyausiku wakauya nohusiku kuzoudza Ua-
fundisi aciti, "Imiwe, tizai, kunze kwakaipa. Danhu
uedu oari kuda kukuurayai. IJoZi ndatonerera va-
sinigazine, kuti ndizokuudzai. Kurumidzai kupoya."
Asi Uafundisi hanana kupoya.
Brada Kurry wakabva kuHartman Hill, kuHa-
rare, aciuya kuChishawasha kuzoyambira Uafundi-

-44-
si kuti, 'Cenjerai kunze kwakaipa, nanhu natema oa-
ipirwa kwaZo.' Asi Dafundisi oakamudzorera kwa-
kare anoiugwaro rwokukumbira kuzo6atsirwa. Bra-
da Kurry haana kuzodzoka necidauiro, wakabva
agara kwakareko. Brada Puff wakatumiqa kuenda
Harare anomukomana. Brada Puff wakazondogika
ana oga, mukomana wake wakapfurwa panzira. Ku-
zoti peCikumi 20 fia6a Biehler oakati, Zaani oakapu-
3igaira neshujgu nacirgunonanaira neciuanze ce-
Mission oashaya Zokuita, oakati, "Ini ndotevera ku-
Hararc, ndinoona Zakatadzisa Uabrada kudzoka,
nticindouya nezo kuzoti6atsira." Baba Biehler ndo-
kubva oatora biza rano ndokubva ranzi tunduru, za-
nya pamusana, munzira mano gwirigwidi, ro6andi-
swa biza, muHarare wee Dagika.
Kuzoti apo pakudzoka uakagouya vagugucira
mafurjgatira rudzi rwepfuti, pfuti dzecifefe, dzecigi-
di, dzorugwagwa, dzendurendure, dzomutyotya Ua-
kauya uana naDabrada oaxiri, Brada Puff naBrada
Kurry. Pagrguoa idzi pakaqjga paipisa kwaZo. Ua-
nhu oatema nakaiqga vasisasiwirane naDafundisi,
Dakaqga orjgocfa Zokuuraya Uafundisi nose. Mu-
shure maBa6a Biehler makazouya, oakazoBatsira
paChishawasha varurjgu gumi navatanatu. Dana
Dakabva kurugodi weNyamapanda, oakariga auu-
yano kuzopotera mujoni akauya na6a6a Biehler wa-
inzi Lieutenant Guepratte, MaBurakwaca maniri no-
Mubecuana mukristiane, Dapriste vatatu, Dabrada
nashanu. Dose ana Dakauggana pamrie cete oami-
ririra hondo muuyiro wayo.
PaCikumi 21 oakayambirwa kunzi, Hondo yase-
dera. Asi hapana cakazoitika pazuna iroro, raiva
zuna reSondo. Kuzoti pazuna roMuouro oakai3ga
oda kutuma tsamba kuHarare. Tsamba iyo yaka
enda. Pazuna iroro Cikumi 22 amai oaM'toko nia-
kauya vacioereoedza vaciduduna Dacifemerekp.
Ndiuo oakazoudza Uafundisi kuti, "Hondo yaro-
r1gwa, mapera mafa, oanhu vagika." Ipapo Dafundi-
si naoaruigu vaye ndokubva oapitipidza muzimba
rano guru, raina nedzimba mbiri dzakaturikidzana,
rainzi citoro (Store house). Dakazadza matsaga ne-

-45-
jeca Dacipfigisa mavafitera, kuti mbumburu kana
maBara arege kupfurikidzira nokugika pauagere.
Cokwadi Zarewa naamai oaM'toko, zokuti ho-
ndo yaroqgwa ndeZe ZirokwaZo. Kunze kwaipa,
kwaviiika, kwaua namakore. Yaroqgwa hondo yo-
kwaCidyausiku naMandaza, yaDgarande naCihu-
mbiri naCidau yotsetuka. Uarume uarasa moyo,
toda cete zokuglkopedzisa Uafundisi uose. Uaka-
bva mugumo roRupara, oaciBuruka nakateuedza ne-
kakota kune 'dam' nhasi. Uakagoti farara negaga
raoa munda nhasi. Dakagoyambuka kakova kari
munyasi meMission. Dgoma ndokubva yarira, pfu-
ti ndokubva dzatsigirirwa dzoridzirwa Uafundisi.
Kuzociti ico Brada Biermann cfenu, cikati nemadzi-
ro emba kwashe ico zendamei, cikagotsigirira yaco
pfuti tote kwaoari, Dogogonzi naku, naku, naku, Da-
cipfurwa nomunhu wauasingargunoona. Kuzoti
im)e megamukono nyanzi yainzi Katemauswa, mu-
zukuru waDashawasha, paye ponzi ndinzi haatye,
ndocibva ndagika munyasi memba yakauanda Uafu-
ndisi. Ico Brada Biermann cakajgunomuona aci-
seBera padyo pemba, maziso acir)gouararadzwa kwe-
se. Ico Brada Biermann cikati, ndaitsigirira yaco
pfuti, tote. Uakatema uswa ndiye naku, caru, Bicfi,
nakasonanidzwa makumbo awo ari mauiri nembu-
mburu imne cete, uakanjeirgedzwa mabvi ato ose
ari maniri. Uamukurazhizha uoti, "Ndicir)goti na-
pacena tuatua." Ico Brada Biermann cikati, "Nda-
ona." Baba waggu, Uamukurazhizha ndokubva ua-
nzi naku nembumburu kwakadaro, jada, tonho, caoa
cando. Zandinotaura ndiciti, 'ico Brada Biermann'
hakusiri kumunyomba, kwete, nokuti waira mupfu-
pi mupami, ndieo saka ndicimuti'ico'. Uakagoswe-
rerana zuua rose iro iuo Uafundisi uakapfigirwamo
mucitoro. Kuzoti pakaigatsenuka zuua majoni aka-
ti asika akabva kuHarare kuzo6atsira oafundisi. Asi
zaZo Brada Biermann wakarjga avanzwisa anatumi-
sa, oakajga uorJgoti runotiza, runosara rwakawanda,
runotakura zituna, zimre zituna oacitoita ZokutoZu-
Da kwaZo pokutakura rugare. Uakartga uagidfenera
nhindi yamago. Uakarjga uoojgonzi ndurendure na-

-46-
mago aoasirgaone kwaanobva nako. Uacidirwa ze-
fefe mumeso. Mushure mezi uanhu aDo hanana ku-
zodzoka pakare kuzorwa, vakabva vanoti shoyoyo,
tonho. Miswe yawo yakambouya kuzorwisa oanhu
oagere Zauo yakadzoka kumusha yaua kuoapiigiri-
sha mukati memakumbo aro, pagga pacipfura paci-
ti tuwituwi, ndokubva pati shoyoyo. fBuka ndoku
bva rapera, vortgobgaira rushanu rushanu.
Kuzoti pamusi weCina Uafundisi adokuroiqge-
dza nhumbi dzauo dzose ndokudziisa dzose mumba
yaYaue, ndokubva vapoya notizira kuHarare, noku-
ti ikaraidzwa kupoya namajoni. Uaciperekedzwa
namajoni ayo, mukuru wainzi Captain Taylor. Pa-
kuitiza kwaoo oakaiga oakatuigamirwa nomumje
mururgu wainzi Mr. Campbell naTrooper 'Lion'
Stephens. Parwendo rwauo vakatenedza mugwa-
gwa unoenda nokuGopera kurudyi rwomusha uno-
nzi Loyola napadorigo pakatjga pagere Samutsa no-
mijana wake Mucenje, napaziware pakatarisana ne-
dorigo raMudyanavana, ndokuzooirira mugwagwa
unobva Nyamapanda. Kupfuura kwatakaita d&rigo
raMirisi, hondo yokwaMucesa wesoko yafanowandi-
ra uafundisi mumundwa, pfuti dzauo dzakateyewa
dzakakuijgwa. lye 'Lion' Stephens ndiyo yaioa
nhuqgamiri waimanya nebiza rake ari pamberi, aci-
ona kana kusina casemi. UokwaMucesa Dacigomu-
ti tsarara, pfuti ndokubva yanzi paari tote, yarege-
dzerwa panaStephens dagu. Stephens uye, oashe-
mi, wototi rozo pasi pu. KuzoZiti iyo mbumba ya-
j1ga iri shure tonzwa kudandaura kwaita pfuti pa-
mberi pauo nokuona kupfurwa kwaitwa Stephens
wabva wafira pakarepo paapfurirwa, vamiqe oose
vazhinji, Uafundisi, Dabrada nauaruigu namamrie
majoni vakabva Datiza vacidzokera neshure. Uaka-
siya cituna caLion Stephens ciri coga musarigo. Ua-
kati tirtgazopercra those pano pagwanza nokuurayi-
wa, cinhu-cakanaka kutiza. Ipapo mabiza akarwa-
ra musoro. akafandiswa zaasati amboita, n kuti
inoao uakatjga vokatasa mabiza pakarga pasina ce-
mbere kwete, uose oakanrga vari oarume cairo oaca-
nzwa. Pakutiza kwavakaita hanana kudzokera ku-

-47-
Chishawasha Bocdo, oakatiza oakanariga kuMabvira-
zuta, Harare kuMacokero. Kuzoti oatarisa cikomo
cinonzi Dganje ravaMutiwerombo, vakapindukira
kurudyi, uanarjgana nedombotsire, oakagoti farara
ne6ani rokuMarirgaBizi. DakanoBuda nokuRuwa,
ndokubva uaramba oakanarga kuHarare, ndokuzo-
ika kuHarare. Iwo mabiza dikita ndoku)ge mvu-
ra semabiza omujaho.
Mushure meZi majoni mazhinji akazouya ozo-
3iga cituna caLion Stephens. Uanhu oatema oano-
ti paguoa raMatedza. Guma rake riri padyo nomu-
gwagwa unoenda kuNyamapanda unoriisa kurudyi,
kana ucienda Harare unoriisa kurumoshe, doggo
rakasiya Mirisi riri kuMabvirazuoa.
Pokutiza kwakaita Dafundisi, ranhu oose oaka-
zioa kuti Uafundisi oatiza, musha wauo rara dorgo,
waggati ziro. Uakati Dose, ndio Zatarga ticida, to-
ndotora Zose Zaoasiya. Uakauya vegouero raTse-
mbegano wokwaCioero, womutupo weshaua, nego-
uero rokwaGarorehari aokwaGondo, neoegovero ro-
kwaGoremusandu nevegovero rokwaCikwaka. Ndi-
wo makooero akapatana mombe dzaUafundisi, ndiTo
uakadzitora, uaknenda nadzo kuMakanukei seri
kweGoromonzi kuneoffisi nhasi yenkosi. Asi mo-
mbe idzo, nhai, nhau yadzo inoshamisa cairo. Co-
kwadi idi rose pasina cokuti kupamidzira, Yate wa-
kararga nanhu auo, taka6a mombe dzaUafundisi.
Mombe idzo dzose dzose dzakafa dzose pamire cete,
nyama yadzo ikavora, ikagipa kuti ndo sokuige dza-
rowa nanyadzaya nanyamuBoBo. Asi nyama yadzo
yakatodyiwa naano uanokara nyama, Danoruta nya-
ma, pokuti nyama pakaiga pasisina, yagge maha-
nde ehowa hwakafuswa kusipa. Mombe idzo hadzi-
na kupedza sondo Bodo, dzakabva dzaggogikira mu-
kufa ndokubva dzati dzose rito, hapana neimre cete
Zayo yakasara iri menyu, kana yokuzorakidza oa-
mrJe kuti iyi ndiyo mombe yakasara pamombe dzi-
ye, hapana.
Uashawasha netamr)eoo oazhinji navasokeri va-
kapunza misuwo yedzimba dzose namavafitera ose,
kupxanya kwaZo Zose, Dacipinda mukati oacitgaga


nhumbi nepfuti. Dakashaya nhumbi. Manyati, mu-
zukuru waDashawasha ndiye waingapaza magoni
nedemo. Kuzoti Dashaya canawana, uakatajga ku.
punza magoni eimba yaYaae, uacibganyanisa mava-
fitera eimba yaYaue. Kuzoti oapitipidzamo, uapi-
nda t-akatarisa pasi oacitgaga zinhu cete Zokutora, ua-
jgoshenashena nemba yose. Daciti, "Nhasi mudzi-
mu wakomborera, tinobva takawana those those, ha-
kusiri kuwanda kwenhumbi." Kuzoti uaqgoti dje
paaltare, oakagoona cifananidzo cakaumbga caMo-
yo Musante waYesu. Uakagonyatsonarlganidza oa-
kaciti, "Heooka, tiakomana, tapera, muno masara
mumje munhu asiigataure." Dakagoti kutiza, uo-
jgoti runoBuda napamusuwo, runoBuda napamava-
fitera, runotsitsirana, runozirooera kumadziro, rwa-
kuuadzwa, rwaitwa mbonje, rwaitwa neimbidzirwa,
rwaminyuka nerwasodogorwa, meno zazo.
Uakafumouya Zakare, aua maigwana, rakato-
qgoresa vari kure, oakaona cifananidzo coMoyo
Musante waYesu cimirepo paaltare. Dakati, "Ji)ga
munhu uyu acirimo, amire pakare paye patakamu-
ona ari nezuro, akatambanudza maoko ake, asi1ga-
taure, sokujge iri kuti, Ko! Muri kuda kundiBayi-
reiko nokunditorera nhumbi dzangu?" Uanhu auo
ioakabva oatiza uodzokera kumusha kwa'o oondota-
urira oamiJe raciti, "Munhu uyu acirimo mumba
muye, matakamuona nezuro, akamira somumiriro
wamakamuona akaita. Tabva tatiza." Dakaita ku-
daro mazuua maoiri uacindotarisa. Ziciramba Za-
kadaro, ndokubva carega kuendako pakare. Nhau
iyi yoMoyo Musante waYesu ndiyezirokwaZo. Ua-
kuru noedu oakarwa cimureqga ndiuo uakanyatsoti-
udza napazo Zenhau yoMoyo Musante waYesu.
Cokwafi Yale wakakomborera Dafundisi, oanhu
oatema takadzimaidzwa njere dzaoo necifananidzo
ico, oakatadza kutora nhumbi dzaDafundisi.
Mushure mezi yakauya hondo yamajoni mazhi-
nji kwazo, ,orwisa nyika yose. Uashawasha vazhi-
nji oakatiza cimuregga ico, oakandogika kuShosho
dzaBushu kwaCipuriro kuMakorekore. Makorekore
kuzotiuo kwi, ,akati, "Tibvirei kunodzokerai kunyi-

-49-
ka kwenyu kwamakabva." Dashawasha iakabva
kwaCipuriro Dototonetswa kutandwa naMakoreko-
re, Dodzokera pakare kuno. Pakutiza cimurelga za-
ipa mhoi. Runorasa oana, runosiya uana munzira.
Daisara vacinojgwa namajoni. Dose uakanojgwa
pacimuregga nakapiwa kunaBa6a Richartz, wakazi-
nikanwa nokudiwa kwazo navanhu oatema Dose, va-
kamupa zita rokuti 'dambanavana'. Dana auo xa-
kanojgwa pacimuregga uakarergwa paChishawa-
sha, oaciri vapenyu nanhasi uno. Pana iiauo taka-
noggwa hauaziue uaBereki ja-oo, hauaziue rudzi
rwauo, ndidzo dzaina nherera dzeciposhi paChisha-
washa dzokunoqgwa muhondo.
Kuzoti 26 na27 Cioabvu Dafundisi uakadzokera
paChishawasha. Dakawana mombe dzaro dzose
dzatorwa navanhu natema. Dakaona magoni edzi-
mba dzose nemavafitera ose zopunzwa. Asi oaka-
wana nhumbi dzaoo dzose dzose dzirimo mumba ya-
Yave. Dakatenda Yaue kwaeo. Dafundisi uakata-
qga kuita maBasa patga, uonadzira dzimba dzakapu-
nzwa. Asi mumie munhu anonzi Cigiji ndiye cete
aka)ga asaririra, anepfundipfundi. Rimire zuua
akauya kuMission somunhu wakanakisa, acisekere-
ra. IZozi wakaiga akatiga zi6akatwa muhapxa ma-
ke, acida kuuraya 6a6a 'dam6anauana'. lye ikei
pamusuwo pafBa6a Richartz. 'Gogogo'. 'Pinda'. 'Ka-
ziwa fBaa'. 'Kaziwa'. 'Ba6a, ndatambudzika, ndipe-
ioo cokupfeka necokufuga nomoto macisi.' Ba6a
Richdrtz uakati, "Zakanaka." Paye ponzi ndociko-
tama naBaBa uyu, nditsagire munhu uyu Zaareta,
ipapo Cigiji akati, "Hauoneka, ndizo Zandagga ndi-
cidato iroZo zokufukatirwa." Rikagonzi Bakatwa
wee zinyoronyoro. Brada Biermann cikati, "Ndao-
na iwe." Ndokubva camunamakira tsimba zose, ta-
nda Cigiji, pasi apo panzwe, ndokubvutirwa Bakatwa
rake nemvuu yake. Dakamuregera akaenda Zake.
Ba6a Richartz zakatomushamisa, oona Brada Bier-
mann orwa naCigiji.
Mushure mezi Ba6a Richartz wakatarga kushe-
oedza oanhu, kuti oauye vazogara zauo paChisha-
washa. Cigodora, Mutimumie naMashoirgaika ua-


kaDakira misha yawo seri kweCiBumburwi. Mam)e
macinda ake akadzokera munZimbo dzaoo. Ndiko
kuzota)ga Zakare kufundisa cikoro. Chishawasha
ndiko kuzonyatsogarika kugika nhasi.

NHAU DZA DABUDYA.
NEHOREKA.
UDaudya oose oomutupo weShumba kana Haro,
cidao caoo Nyamuziwa, Bondai; madetembedzera
aoo oanoti Bogga, Darimatswavo; kupika kwavo oa
noti: Njapayu. Ukanzwa munhu anopika 7akadai
unobva wazioa kuti-uyu munhu ishumba yokwa-
M'toko, pakare unobva wazina kuti ndiye caiye ano-
nzi Mu6udya, nokuti oaripo Danhu uazhinji ranoga-
ra munyika yaM'toko oanemitupo yawowo netidao
ZaooDo, haoasiri Da6udya.
Ua6udya nakabva Mirjgare. Nyika iyi iri pa-
mberi kwago penyika inonzi Tete, kubva Tete uci-
enda ikoko unofamba mitunhu mizhinjizhinji kwa-
Zo. Nyika iyo iri kuCamhembe nokuMabvira-zuva
kashoma kwenyika yaM'toko igere Da6udya Zino.
Sokutaurwa kwaginoitwa Zinonzi, hapana anonya-
tso-ziuisisa kwaoakatal)ga kugara vasati oauya ku-
nyika iyo inonzi Mijgare.
Parjguoa iyoyo BaBa waUaBudya, mutuggamiri
wa'o, mutojgi wauo, aia nembiri kwaZo inonya-
tso-zioikanwa navatema vazhinji, wainzi Nehoreka.
Nehoreka Zinoreua kuti kuhoreka kana kukocekera
secirauro cisirgawanzoregedza cacinerge ca6ata. IJi
Zinorena kuti haaizotorerwa nyika kana pfuma ine-
iJge yana mumaoko make. Aisarudza kufa pane
kuregera ziri. Zake Zicitorwa namamie marudzi. Za-
kare waida kuti caaneige area, cibva caitwa paka-
repo. Cikarega kuitwa, hapaizoa necakanaka 60-
do, kunaoo oanegge Darega kuciita. Uaishushwa
zinosiririsa, zinoomesa mate mukanwa. Dzimqe
gguua Daibva oaurayiwa pakarepo.
Nehoreka akagara iguoa huru munyika yake
yeMirjgare, asi pashure akaona kuti nyika yake hai-
camufadza. Rimire zuoa Nehoreka akafujga Zoku-

51-
tama, acisiya nyika yake hacienda kundotamira kune-
iml)e nyika pamusana pokuti pamutunhu paakaiga
ari, pakagga pasisina mvura. Zipfuo Zakai)ga Zaoa
kupera kufa nenyota. Danhu pakare oakaUga no-
shaya mvura yokunwa kana yokushamba, naita-
mbudzika kwago kana yagika iguua yecirimo. Ho-
na dzose nematsime Zaipera kupxa. Daka)ga vasi-
igagone kuita matoro, majeke kana matimba pa-
rJguva yecirimo. Zakare cokudya cananhu necezi-
pfuo caka3e cishoma. NeZo Nehoreka uyo rimije
zuva akaurjganidza uanhu Dake nose, akati kwanari,
'"Oaai, oana oalgu, ini BaBa wenyu kugara munyika
ino isina mvura handicaeicd. Ini kugara somunyai,
muranda kana musokeri handicatida. Ndinoda iku-
teaga imrie nyika yandinonyatsogara ndakafaranu-
ka, ndakanyatsoti tasa, tambarare, tender, dziki-
dziki necduggwe raqgu, pasina cinondisembura ka-
na kundiguhunisa kana kunditambudza. Ko, imi
nana val)gu, kati)gakufadzei-o here kuwana nyika
yakadaro?" cfuggwe rake rose rakaguwa riciti,
"Hee! BaBa, dai ticir)goiona nhai nyika yakadaro,
tiirgafare kwago, tiqgati takomborerwa. Hapana
aqgazoca kugara munyika ino yegweirga yemarenje
yakacfai."
Zino Nehoreka akati, "Dana varigu, macinda
ai)gu, mhinduro yenyu yandifadza kwaZo. Asi pa-
mberi pokutama, ini naDamije uashoma oakacenje-
ra, oasirjgatye, oasirJgatirimuke, tinoda kumbotagga
tandotgaga iyo neimbo, kuti kana taiona, tizouya ti-
citama pamj)e cete ticibva tanyatsorurama, ticinya-
tsoti twasa.takaenda kunyika caiyo yatinocda. Asi,
vana oaigu, yeukai kuti tana kuziBerekera, tapa ku-
Zinambira Basa guru kwazo. Garai makaziua izi
zokuti, tinotosuxtgirwa kuita hondo nananhu avo na-
nelge naine nyika tsene. Zino muhondo imomo ti-
carasa hama dzedu zhinji kwaeo." Dana oake taka-
pindura oaciti, "BaBa, cimbidzai kusarudza varume
nakacenjera, nane hushirlgi, muende kundotgaga
nyika yakanaka cete, ndiyo yatiri kuda, -ehondo
yamuri kutaura kwatiri, tinoti isadza, hatitye kufa
kwete."

-52-
KUSOIA NYIKA ITSA.
Zino Nehoreka nauamne tarume oashoma ua-
kacenjera oakarorjga rwendo rwaro oacibva Migga-
re hacienda kundotsaga nyika yakanaka, Asi pa-
mberi pokusimuka oakatariga kubvunzana kwoku-
enda nako. Uazhinji avno vakati, "Hatiendei taka-
narga kuCamhembe." Asi Nehoreka naoamie va-
shoma oakati, "Hatiruramei kuMawodzanyemba."
Dose oakasarudza kuenda kwakagga kwadiwa na-
mambo wano.
Murwendo rwaNehoreka, akapfuura nemunyi-
ka zhinji, akatatga kugika munyika inonzi Nyama-
nzawa. Akaita mazuua mashoma acimema kwose
kwose, asi iyo nyika haina kumufadza. Akabva
munyika iyo akaenda munyika yaMarembe. Haana
kugaramo, akatopfuura nemo cete. Kubva kwaaka-
ita muMarembe akapfuura nemunyika idzo: Muku-
cameno, Mbeza, Nyaigowe, Micima neDgahwe. Ha-
ana kugara mazuva mazhinji munyika idzo. aiIgoti
cete munyika yaanerge agika opedza zuoa rimrje ce-
te kana maoiri, acinyatsotarisa kwese kwese, kuti
aone kana nyika'yo yakanaka. Zino munyika dzose
dzaakapfuura namo, haana kuona nyika yakagutsa
maziso ake, asi pashure wakazogika muneimre nyi-
ka, makagga muri munyika mamambo mukuru wa-
inzi Makate, wakaiga aine mombe zhinji nembudzi,
akagga akaoakisa nzarga dzemisha yake pamako-
mo, huri huzanzanza hwemisha, dzimba dzaionekwa
kuti ndandanda sematombo amakomo. Musha uyu
wakagga wakavakirwa patukomo turi padyo nego
mo guru rinonzi M'temia, riri padyo neHospitare
inorapxa oanemapere.
Nehoreka uyo akafamba kwese kwese, acime
ma acitarisa kwese kwese munyika iyo. Akaona
ndimo dzakanaka dzokurima minda nematoro. Aka-
ona Zakare mateoe makuru anetsaiga nyoro nohu-
swa hwakanaka hwetipfuo. Nyika iyoyo yakanlga
ine hova dzizere nemvura. Akazotarisa kwese
kwese akaona makomo, akakwira mumakomo, aka-
ona munxne huci hweynuci nehwewodza nehwemhu-
nuggira huri mumatombo. Aci1ggoti cete akati do-


mbo kwatanu otoona huci hwototi pacena ggwee,
mbuu, otodya. Mushure meZi akazuti kunauarume
Daye oaakarjga ainauo, "Tarisai, Dana 'arjgu, iyi ndi-
yo nyika yandaitgaga, onai munyika muno Zose Za-
ndinoda Ziri muno. Nyika ino izere huci nomukaka,
mupuiga nepxa, Zio nemicero, mvura nohuswa ne-
ndimo. Zakare mumakomo aya munenhi1ga, hwi-
riggwi namapako makuru kwaZo, matiggazogona
kutizira ticiwanda kana tana mukutiza hondo. Ci-
mi)e ciro canyanya kundifadza nenzira yamakomo
aya ndeci cokuti, ndinogona kunakira musha waggu
pamakomo setaakaita Makate uyu, kuti kana hondo
yauya ndogozogona kuiona iri kure. Zakare huci
hwemuno hahunetse kuomora, unoigokuduBura do-
mbo cete, haumbotgaga demo rokutemesa. Hatici-
dzokera kunyika kwedu, tindotora oamie oecfu, ti-
tame, nokuti nyika yandaisuwira kuona, yandinodi-
sisa, inoyeuedza kutarisa, inondifadza, inopedza
madanha ose, ndaiona."
Nehoreka uyu ndokudzokera kunyika yake.
Shuigu yokuda nyika iyo itga icimuBaya, icimuta-
mbudza, icimushayisa hope. Akafamba husiku na-
masikati asiggazorore, aitozorora cete kana ava ku-
dya. Akazogika munyika make atoti Zuu kuhonda,
maziso apinda mukati, muniri wake wakairga wose
wapera kuhonda kusiya musoro cete.
Kuigoti gikei cete kwakaita Nehoreka munyika
make, asati afema kana kutura mutoro pamafudzi,
asati apinda mumba kana kukwaziswa navanhu ta-
ke, akaugganidza duggwe rake pamie cete akati
kwariri, "Uana Dagjgu, nyika yandaitgaga kweigu-
na huru, ndaiona. Ndaiona nyika yemandiriri, nyi-
ka inobva yagutsa meso a)gu. Handigone kukuku-
rukurirai, kukutaurirai namazwi cete Zomunakiro
wenyika'yo mukanyatsoZinzwa, nokuti kubvira ku-
6erekwa kwenyu kwose, hamusati maona nyika ine-
hunaki hwakacaro. Kunyaggooa oandakaenda na-
Do oaciionano, uakati twiriri, ndee, kapu, mukanwa
mate kwawu, kukutu, oaciti nar)ana, oacitarisa mu-
nakiro wayo. Zino, vana vajgu, ndinokuzioisai ku-
kuti cinhu cinorema kwaro, cakaoma kuti papata,

-54-
kuti titore nyika iyo ioe yedu, nokuti muridzi wayo
aneoanhu oakawanda semasoge kupfuura isu. Ndi-
nofugga tikayedza kumurwisa takashomeka kudai,
tigiapere gasho kuBaiwa muhondo iyi. Tirgapere
those kuurayiwa senhunzi. Asi ndinofuiga kuti ci-
neige cirinani ndecokuti ini ndimboenda kuComa
kwandakaroora, ndindokumbira teZara waigu kuti
andipeoo namrne oarwi oagozondi6atsiraoo kurwisa
Makate."
Coma inyika iri padyo neMiigare, ndiko kwa-
kaiga kwakaroora Nehoreka. Akagga akaroora
mrana waDziuaguru, mambo weComa, aityiwa kwa-
7, navanhu oazhinji, nokuti raitendera kuti anesi-
mrba rokunisa kana kunyima mvura.
Nehoreka asati azorora, akapfuurira kuComa,
akagikoti kunategara wake, "BaBa, ndauya mjana
wenyu, ndauya kuzokutaurirai kuti pamutunhu pa-
3igu pana kunetsa kupagara, mvura hapacisisina
inokwana, tuzukuru twenyu twana kupera kufa ne-
nyota. Mafuro eeipfuo nendimo dzokurima hapaci-
sina. cfuggwe rajgu nedipfuo Zapera kuita gata-
kata kufa pamusana penzara nenyota. Zino ndaka-
yedza kutgaga nyika yakanaka yokutamira nemhuri
yaigu, asi ndakaiona. Nyika iyoyo ndeyemumje
mambo anonzi Makate. Nyika iyi inendimo, mafu-
ro, mvura, makomo okunakira dzimba namapako
okuwanda hondo, munegimre Zinhu Zizhinji Zakana-
ka Zandisingagone kutaura 7nse pagguna ino. Zino
ndaigariro yargu, BaBa, ndeyokuda kurwisa Maka-
te, ndimutande munyika yake, ine yangu. Mujga-
ndipeuo here aamne Danhu ookundibatidza kundo-
murwisa? Ndikandomurwisa neduggwe rairgu cete,
handigambomukunda nepaduku pose, nokuti ane-
nanhu Dakawanda semare, oazhinji kwago kupfuura
Datggu."
Dziaguru acinzwa iZi Zose akati, "Mi)3na wa-
Ijgu, hauiggaitambudzike kucfai. Ini, Baba wako,
ndiciri kuginura, ndiciri kunzwa, ndisati ndara mia
nyemba, ndisati ndafa, ndiciri mupenyu. cfama ra-
wauya naro, ndarida, randifadza kwago. Kana ini-
3o, Ba6a wako, munyika mangu muno mandiri, ha-

5.5-
mucisina rufaranuko, vanhu uanyanya kuwanda.
Zino pokurima nopokufudzira mombe pana kunetsa.
Ndiri kutotagavo cimie cinyika cokutapudzirano
cfurgwe raggu. Darwi ana ndinokupa, oaku6atsire
kurwisa Makate, asi kana wamukunda uzondiceke-
rano cimie cinzimbo cokutapudzira mhuri yarigu."
Nehoreka akagamucira oarwi uaye, akatenda,
akadzokera kunyika kwake nomoyo mucena.
Pokusika kwakaita Nehoreka kunyika kwake
akabva aikouqganidza oanhu oake zuoa rakarero,
akati kwaoari, "Onai, macinda a)gu, ndauya nava-
mje oanhu aoa kuti oatiBatidze kurwisa Makate.
Zino imioo gadzirai twose twenyu, hwedza margwa-
na tiri kuenda kundorwisa munhu uyo."
Zino oanhu rose uaNehoreka nakatarga kuita
cipatapata, uaciroqgedza twavo twose. PazuDa iro-
ro pakarga pasisadaidzwe anonzwa hwakarjga hwa-
ndoua hugwendere-gwendere mudzimba dzose.
RGWENDO RWA NEHOREKA.
Kubva kwakaita UaBudya munyika mayo, hava-
na kubva oose iatama musi mumire cete. Cembere
navamie Dairwara Dakanzi, aimbosarai, tinozouya
tokutorai kana takunda. Uakasiirwa Zokudya Zaka-
kwana naaamrle Danhu oashoma ookuvacerjgeta.
Rwendo rwaNehoreka nedurgwe rake rwakafa-
dza aninani akauaona Dacitama. Daifamba oaci-
imba tsotsa namaguu. Idzi ndidzo dzimbo dzepasi
cigare. Ipapo vaiti jakadzi uacishaura, varume va-
citsinira, uaciita mabvumira, mipururu icipururu-
dzwa, i3goma dzicirira, vana oaciita zhwe-zhwe-zhwe,
mombe dzicikuma, mbudzi dzicicema, hero 60orgo-
zhozho. Ipapo paiti runopembera, runotamba noru-
nosetuka magwenzi. Mamje mazirume akatizira
pamberi, akagipurira pasi, acimuka aciZizunza, 0o-
bva zapa gagrganiso, mate mukanwa kwawu. Tu-
mrie tukadzi twaiti tukapembera netsomo nohukano
kumanja kakuruua pxitititi, heyo mhute nhema, ya-
kati ndo.
Nehoreka nedur)gwe rake haana kufamba aci-
paradza kana kuita hondo navanhu uenyika dzaai-

-56-
pfuura namo. Haana kumbotaura navanhu Denyi-
ka idzodzo. DaBudya haoaimboca kutaura nama-
mje marudzi, nokuti oaiti, hatingataure nauaranda,
uanyai. Daioa oanhu oaitida, uaizifugga nokueiku-
dza kwato. Havaimboona munhu kana mambo Za-
ke weimie nyika. Daifugga kuti ndiuo Damambo
pasi pano pose.
KURWISA MAKATE.
Nehoreka nemhuri yake oakapedza misi mizhi-
nji kwaZo hacienda kunyika yaMakate. Pashure
Dakazogika munyikamo. Zino Nehoreka akati ku-
neduqgwe rake, "Maionaka nyika yandaireua! Ta-
risai pamberi nemushure nemumatioi, munyatsoona
kunaka kwayo kwose."
Dana uake 'akatarisa kwese kwese, oakaona,
maiwe, hooa dziri kufashama, dzizere napamusoro
kuti tuBu nemvura yaoaiigotambudzika. Huswa
huzhinji nendimo neZiml)e Zizhinji Zakabva avuagu-
tsa meso aod. Uakati kuna6a6a wavo, "Cokwadi
iyi nyika ndiyo inoda kagarwa nesu."
Zino Nehoreka akati, "Riggisai vana oarjgu, za-
mafadzwa nenyika iyi kudai, mazuna ano tana kuita
cagwendere-gwendere, hwedza maigwana ndinoda
kuti tirwise uyo munhu, timutande titore iyi nyika
ioe yedu. Tarisai macinda ar)gu, mazuna ano ava
epfumvu, enhamo, haticadya sadza rinonyatsopinda
kwede munhumbu. Haticadya ticinwira mvura kwe-
te, haticadya rinopisa Bodo, haticarara ticipedza ho-
pe, aiwa,- kuikira titakurira munhu uyo. Naigoro,
gadzirai hutati hwenyu nemisive namapfumo nama-
kano, nokuti 1guDa yaoa padyo yatinofanira kurwa
seshumba, inova ndiyo mutupo wecfu."
Pazuna rinoteoera Nehoreka akaroiga hondo
yake yokurwisa Makate. Dakafumomuka ruggwa-
na-jgwana, Dakagokwira pagomo pakagga pakaua-
kira Makate nemhuri yake. Uanhu vaMakate uaka-
iga vakakotsira, uarere Zaxo vasirjgazine kuti uase-
mi narojgedzera kundooauraya.
Kunyaggona Makate navanhu oake oakaitwa
Zokufutwa, hanana kukundwa, kwete. Makate aka-

-57-
iga aisiri fuza, asiri dutururu romunhu, asi waka-
cenjera take, akaijga aiziva kuti nyargwe tinogari-
ka Zino, hondo yavasemi icazogikauo kwatiri, noku-
ti pajguoa iyoyo yapasi cigare nyika yakatoggwa
nepfumo,
Zino Makate akafanozioisa fdujgwe rake aciti,
"Cenjerai vana oaggu, pane dambudzika guru riri
kuda kugika munyika muno. Garai makagadzira
Zombo Zenyu, musagare kana kurara semarema.
Garai makapatika, makainura, makacenjera, muci-
fatira mucimirira zuoa renjodzi riri kuuya. Inioo
Ba6a wenyu, handitoziva qguua kana zuoa rinogika
iro dambudziko, asi cokwadi ndinoziva, kuti nhamo
huru iri kusedera. Ndito kubvira nhasi uno garai
makapaigama, makacenjera, kudakara musi uti wa-
gika. Zino mazwi aggu omugumiso ndiwo aya: mu-
nhu oga oga igaagare neigoma kana necimie co-
kuridza mumba make, kuti kana aninani aona kana
kunzwa kuuya kwenhamo iyo, abva aridza caanenge
ainaco, kuti ramie vacenjere. Zino kubvira nhasi
uno igaparegwe kuonekwa anoridza cimie ciro pa-
sina caaona."
Kubvira music iwoyo oanhu oaMakate takagara
taka-goti nzene igwaa, maziso wudyu, oaciteera
nokutarisa zinouya. Uakanga vasisadye rinonaka,
takaiga vaoa kugara takacenjera cairo. Kana ku-
rara uakajga voita majamba, Doti murume nomuka-
dzi wake mumba, mukadzi otanga arara murume
akateerera Zinouya kunze, kana anetato, omutsavo
mukadzi kuti anzwe Zinouya husiku iye arere. Ua-
ciramba uO cidaro cfakara kunze kuti igwee kuye-
dza. Uanhu aoo takatambudzika zinonzi uyai mu-
one, maziso akasara atguka kuti kouo nehope, vaci-
jge oanhu oari kurwara necenda ramaziso.
Zino kugika kwakaita oanhu oaNehoreka mu-
musha waMakate, takabva oanzwikwa kusika kwa-
to nevamie oanhu uaMakate, oakajga taciteerera
Zinouya kunze. Kunzwa kwauakaita kunyawaira
kwaiitwa panze, uakarirgisa panze nemuma6uri
edzimba, takaona, maiwe, igga Zaipisa, musha wose
wakomberedzwa nauasemi. Ndokubva varPdza igo-

-58-
ma. Uanhu iose uaMakate ndokuti zhandanu ku-
muka, Zombo Zaoo dyoredyore, panze akugaku ku-
Buda. Citeerera unzwe huggwendere-gwendere hwo.
ita makano nemadema, citarisa uone Besanwa roita
mapfumo nemiseve. Hondo yataiga. Ipapo paka-
rwira nguua huru kwago. Daci6ayana nokutemana
nemiseoe, nemapfumo, nemapaiga nemakano. Ua-
mle oacikuqgurutsirana kumawere, uamqe tacipi-
sana nomoto, namire vacikoBorana namatombo. Zi-
no pashure nanhu DaNehoreka lakaona kuti hama
dzaoo dzapera kurizhwarizhwa, dzapera kuitwa ga-
takata kuurayiwa, vakagoti ware kutiza, oaciRuruka
mugomo. Zino kuzoti rana pasi pegomo Nehoreka
akati kwaoari, "Regai kutiza, kwirai mugomo, mu-
yedze kuuraya munhu uyo navanhu 'ake, nokuti
mukasamuuraya kana kumukurira hatiqgagone ku
mutora nyika yake."
Zino Ua6udya oakakwira pakare mumakomo
iacida kuyedza kurwisa Zakare. Ipapo oanhu va-
Makate oakabva navoakuigurutsira matombo, oaci-
oatswanya. Damie 3acibva oafira pakarepo, name
nacidimburwa tsoka, oamre vacibverenyurwa na-
matombo. Zino uanhu oaNehoreka takaona kuti
havacagona kukwira mumakomore, hama dzaro
dzapera kuitwa gatakata kuurayiwa, oakatarjga ku-
tiza. Ipapo hondo yaMakate icinarondera, icioate-
vera mushure nokuoa6aya nemiseve nokutabganya
nematombo. Kuzoti mhuri yaNehoreka yava kure,
fdurgwe raMakate ndokudzokera Zaro kumusha no-
rufaro rukuru rwokuti takunda.
Mambo wano akafara kwago norukundo urwu,
akati kwaoari, "Marionaka dambudziko randakafa-
nokuyambirai! Zino cinyatsogarai 7enyu makati
nyekete pasina cinokudzorjgodzai cinokutambudzai,
nokuti makurira Dasemi oagigu neoenyu."
Asi oamire oano vakatarga kucema nokusuwa,
nokuti hama dzaoo dzakaqga dzaurayiwa muhondo.
Zino Makate akati kunaoo, "Musaceme nokuta-
mbudzika mumoyo menyu, nokuti kufa kwehama
dezdu kwanunura nyika. NaiZoro ndinoti kunemi,

-59 -
6atsiranai kuiaka dzimba, aninani aneimba yapi-
swa muhondo ggaaBatsirwe kuivaka."
Kutiza kwakaita UaBudya oacitadza kukurira
hondo yaMakate, kuzoZiti Nehoreka kwi, ndokubva
ati neshuigu pasi di. Akauiganidza duggwe ra-
ke akati kwariri, "Onai vanartgu, nhasi ndiro zuta
ranyanya kunditsam)isa kubvira kuBerekwa kwa-
ngu kwose, nokuti hazisati Zaabonzwika kana kui-
tika narini wose kuti DaBudya nakakundwa muho-
ndo. IZi Zaitika nhasi Zanditambudza, zandirukuti-
sa muoiri, Zandishemadza, Zandishayisa mano. Ha-
ndicazioa kuti ndoita zano ripi. Onai Zakare, cim)e
cinhu canyanya kunyaqgara ndico ici cokuti nyika
yomunhu uyo haticagone kuitora, nokuti atikurira."
Uanhu jazhinji uaNehoreka uakafurjga negoku-
dzokera kuMirigare kunyika yaoo. Uazhinji oavo
uakati, "Zatatadza kukurira munhu uyu, Zirinani
kuti tidzokere Zedu kwatakabva, nokuti tikaramba
tiri munyika muno, hapana cakanaka. Makate
anozotirondera nehondo yake acipedza kutiuraya.
Haticimbidzei kuenda asati aue nepfuggwa yoku-
titevera."
Nehoreka haana kuda kudzokera kunyika kwa-
ke, akati kunemhuri yake, "Uana oa)gu, ini 6a6a
wenyu Zokutendeudzira ciso pakare kunyika yama-
tambudziko handicazida, asi handibvumidze anina-
ni wenyu kuzokera ikoko. Asi cinhu candiri kufu-
qga ndecokuti, hatitsagei zano rokukurira Makate
naro, timudzijge cete munyika yake. Ndinosaru-
dza kuti tipere those kufa muhondo pane kudzokera
zakare kunyika yenhamo."
Danhu oaNehoreka Dakatariga kunyunyuta no-
kupopota nokusinanisa kumeso nokupfundumnara,
oaciti. "ZinoBatsirei kuyedza kurwa zakare nava-
nhu oakatikurira. Zatakatqdza kuuakunda tiri va-
zhinji, tiigazonakurira sei tana vashoma kudai?"
Zino Nehoreka akati kunauo, "Tarisai, muone
cinhu candikahamadza, candishamidza ndecokuti:
kurwisana kwataita naMakate, isu tagga takawanda
kwazo kupfuura oanhu nake, ko, zaita seiko kuti ati-
kunda? Cokwadi haana kutikunda pamusana pe-

-60-
simba cete, asi hameno caainaco cete. Zino pambe-
ri pokumurwisa kecipiri, ndinocfa kumbotaijga nda-
zina ndyarirjgo dzake dzose, Zose Zaainazo zamusa-
kisa kuti atikurire. Ndinofuijga kuti tikamupa ci-
tuso cakanaka cinmufadza, a3jgatirakidze nenyore
eemapipi ake ose."
Uanhu oakare nyairgwe oakacenjera Zaoo, oaka-
3)ga uaixa neZitendero Zizh nji Zenhema. Cokwacfi
Zinhu 7izhinji zepasi pano Zinemasimba asirjgaziAi-
kanwe anopfuura masimba edfu oanhu, mheni, mhe-
po, mvura neZimre Zizhinji. Asi Zino uanhu uakate-
ndera kuti uanogona kuseuenzesa mamrje masimba
aasiq)gazine nokupamidzira msimba avo, Danofu-
nga kuti nokuseoenzesa makona nenyagga namapi-
pi oanogona kukurira oasemi vaoo. Asi uakarasa
Zinhu iZi oakatorerwa Zinhu ii., ianorasa moyo, oa-
noti cete, ir3ga nhasi paiqgu paper, tanofuqga Zoku-
tiza cete. Nehoreka naMakate oakacfarooo.
Nehoreka akatiZe, "Citusa cakanaka ndecoku-
mupa mukadzi kuti aroore, timuti wava mukuwasha
wedu, haticada kurwa newe Zakare."
Nehoreka aifuirga cete kuti ndikapa Makate
mukadzi, aijgabva afara kwaZo Zakare akafurjga
kuti mukadzi ndic ciro cinonyanya kudiwa, Zakare
ndiye aqgataurirwe twose turi kutsi kwemoyo, two-
se twakaoandika, ndiye arjgarakidzwe zose zemapi-
pi nemakona. Kana acit]ge aziona agozonditaurira,
kana agozoZitcra acindipa ndiciZiseoenztsa kudzi-
mara nditi ndakurira munhu uyo.
Rimije zuoa Nehoreka akatora hanZadzi yake
yakagga yakanaka cairo Zinonzi uyai muone. Aka-
enda naye kuna Makate, akagikoti kwaari, "Sawira,
tambira mukadzi uyu, uroore zako. Takanyarjga-
dza Zikuru ticikurwisa. Zino ndinokupa mukadzi
uyu kuti ave ciratidzo cokuti iwe neni tave vanhu
oakanzwana, rasirjgaitirane hasha, pfundipfundi ka-
na goco Zaro. Zakare ndinokumbira kuti undipeno
kantimbo kadiki kokugara nernhuri yarjgu."
Makate akagamucira mukadzi uyo nomoyo mu-
cena, asijgazine kuti kutsi kwesadza kune muriwo,
asirgaziue kuti ndiri kujgunoteyiwa kuti timuBate.

-6L-
Akazopa Nehoreka neimbo yokugara nemhuri yake.
Makate akagara nomukadzi uyo iguoa huru
kwago, akaona kuti tsika dzake dzakanaka. Zino
kuti amurakidze kuti anomuda kwaeo, akatarga ku-
muceggetesa Ziro Zakanga ziri pamoyo pake kwaZo,
akamurakidza Zose Zimne Zizhinji Zawakatendera
kuti Zinomugonesa kuti akurire oanhu Danomuwi-
sa, akazomufundisa kuserenzeswa kwago.

KUTIZA KWAMAKATE.
Kuzoti mukadzi uye aona kuti Zose Zinoseoe-
nzesa Makate, ndationa, rimre zuoa akaona kuti
Makate haapo pamusha aenda kundomaira hama
dzake, akagosara oti Zinhu i4i Zose dyoredyore, ndo-
kuenda naZo kunehaneadzi.
Nehoreka akaurlganidza durJgwe rake rose pa-
mre cete akati kwariri, "Zino cifarai, nokuti huma-
mbo nehupfumi nenyika yaMakate, Zose gaua mu-
maoko edu, Zose Zaoa Zedu Tarisai muone iti zo-
se, ndimo muzere simba raMakate. Zino cinai no-
rufaro, nokuti tana kugona kumukunda nokumuta-
nda munyika yake, icive yedu. Hapana caacatiku-
nda naco, haacamboti pxee kwatiri, nokuti simba
rake rose taua naro mumaoko edu."
Nehoreka akazoti kunavanhu oake, "Rorjgai mu-
dur)gwe, tiende kundoparadza hushe hwaMakate."
Zino oakaenda cinyararire uasirjgataure. Ma-
kate akavaona vaciri kure, akati kunavana uake va-
iua padyo naye, "Tarisai Zenyu canhu aoo uandi-
shamisa kwago. Ko! seyi Dari kuuya kuno cimuku-
tira, cinyararire Dacin)ge oanhu oari kubva kuma-
kuoa kundo-iga munhu wakafa?"
Zakamushamisa nokumutambudza mumoyo
akatite, "Cokwadi hameno cakanyar)gara caoari ku-
uya kuzoita. cfai aari kufambira matgene, nagga-
dai oari kuuya vacitaura. Ko, Zino zaoari kuita izi,
Zokuuya semakororo se m6Baa, Zinobva Zandishayi-
sa dendemaro, ndinobva ndatadza kugara, huma-
mbo hunobva hwashapa, Zinobva Zandishayisa ne-
zano rose. Ndinoyeuka kuti ilga musi waoakauya

-62-
kuzondipa mukadzi, uakauya vacitaura, haoana ku-
uya cinyararire semapfeni ari kucfa kupinda mumi-
nda. Asi kana oaciuya kuzondirwisa, Zakanaka
ndicambondogadzira makona a)gu. Nhasi vanoda
kubva uanyatsondizina kuti ndiri murume caiye
akakwana asirgatambge nwye. Ndinoda kubva nda-
tapedza zaoo oose kuuauraya."
Zino akapinda mumba maigara makona ake,
akagozurura musuwo akaona Zombo zose musisina,
akatoona, maiwe igga imba yeZombo yazara mapete
nenhunzi dzakarga dzapindamo. Akatarisa kwose
kwose akati, "Ciyiko caitika? Ndirikuperiga here
kana ndi ri kurota?" Zino akasheiedza mukadzi uye
weakapiwa naNehoreka, akamushaya. Akabva azi-
ua pakarepo, kuti Zinhu Zake Zatizwa nato nomuka-
dzi uyo Zino akagara pasi akacema nezwi guru aci-
ti. "Yowe, BaBawekani, iiga nhasi pargu paper.
Nhasi ndakakandwa kumhepo, kucando kusina mo-
to, kusina gudza rokufuga. Ciiko cakandisakisa ku
ti nditambire zigadzi rakadai? Onai zinhema riri
nhasi randipfudza, randiparadza."
AkazoBud'a mumba, akaona, maiwe, irga zaipi-
sa, hondo yaNehoreka yaika muji)ga megomo.
Makate ndokutaurira mhuri yake kuti, "Rol)gedzai
twenyu twose, tibve munyika ino, nokuti haticago-
na kukurira Uabudya janditorera makona nenyaxjga
dzaggu dzose."
Zino mhuri yaMakate ndokurongedza zayo,
ndokuti shapu kutiza heyo, toro, oasiggaonekwe na-
Da6udya.
Ipapo pakalga pacirojgedza mhuri yaMakate,
Nehoreka akajga aciyedza kusevenzesa Zombo Za-
Makate kuti zimu6atsire, asi hagina kumu6atsira.
Wakagipisa mucoto. Zino Ua6udya vakakwira pa-
makomo paina nomusha waMakate. Dakaona dzi-
mba ama matoggo, voggoona nhunzi cete dzo)goti
:oo kwose kwose, Danhu netipfuo oaenda kare. Zi-
no oakazotarisa muzasi megomo mugala, oakaona
Makate nemhuri yake saa kurekure. Dakacimbi-
dzoBuruka mugomo, oakamanya kwazo kuti p Bate

-63-
mhuri yaMakate, asi uakatadza nokuti oakalga oa-
oa cinambge.
Kutiza kwakaita Makate nemhuri yake akaenda
akanaiga kuMabvirazua;, hapana munhu wakaona
kwawakaenda. Da6udya ndokubva ooti -akapinda
muruware rukuru.

RUWARE RWA MAKATE
PokuLiza kwakaita Makate wakasika paruware
rukuru. Akatora muswe wake akaurorera pasi, ru-
ware ndokubva rwazaruka, cfuigwe rake ndokuti
zaro pitipiti, roierooe, muruwaremo zho. Makate
akasara ari panze, acimirira kugika kwaUaBudya
takaqga vaciri kuigunooarondera. Makate Zaaka-
ona kuti UaBudya uava padyo, akasheuedzera nezwi
guru aciti, "Sarai mugarike munyika maggu, nace-
1gedzi'mi. Kunyarggooa mucifurga kuti nyika iyi
yamuri yakanaka kwaZo, asi inopfuurwa neino itga
yandapinda nemhuri yargu. Asi ciro candinoku-
udzai ndecokuti, pantimbo pano pandapinda ndino-
siya ndaronerera Badza riiina mupinyi, kuti anina-
ni anopfuura nepano, agozoona kuti ndipo pandaka-
pinda. Asi cenjerai kwago, kuti aninani wenyu
asarakidze nzimbo iyi kunemumqe. Anerjge araki-
dza mumrie iyi nzimbo, ndinozomuita caasiqgazime.
Zino ndinocfa kuti aninani anoiona nzimbo iyi aiona
oga pacake pasina amurakidza. Mukacerijeta ma-
zwi aigu, munozofara munyika maigu misi mi-
zhinji."
Zino Makate akazogura 6adza, akarirovera pa-
ruware, akabva apinda ruware, ndokubva rati bo
kuzarira. UaBudya oakagika paruwarepo, nakatsaga
kuti Makate aendepi nemhuri yake, asi oakashaya.
Uakazoona Badza rakaroiererwa paruware, oakaye-
dza kurizipura, kuribvisa, asi vakatadza, ndokubva
uadzokera zaoo kumusha kwauo.
Zava kusika kumusha, Nehoreka akarauigani-
dza uose pamre cete, akati kwaoari, "ManyatsoZi-
nzwiraroka nenzeoe dzenyu pacenyu zataurwa no-
munhu uyu? MaZinzwaka, kuti ati jgaparege kuoa
nomunhu anorakidza nzimbo iyo yaapinda kunomu-

61-
mije? Kana paine aninani wenyu akatunirwa mu:
kanwa anonyanya kureaeteka sekashiri kemumapi-
rga, anolgoti caaona ocda kutaurira mumte, kana
caanzwa otaurira mumrje, hameno hake anoZotore-
ra, ini heZino pano, ndanyarara kuti nhoo."
Ruripo ZirokwaZo ruware rwakapinda Makate.
Ruri mitunhu inegge gumi kubva pa ALL SOULS
MISSION, ucienda wakanagga kuMabvira-zuua,
munyika yamambo anonzi Cimoyo. Hapana Mu-
Budya upi noupi aigakurakidze neimbo iyo, kunya-
ggo-a ukamupa mukadzi, hwahwa, mombe, nyama
kana maria, nokuti oaciri kutya Zakasiya, Zakataurwa
naMakate. Asi oavimi uazhinji oeigutua ino uakai-
ona iyo neimbo, asi haaadi kutaurira munhu upi no-
upi. Zinonzi naoakaiona neimbo iyo, Badza rakai-
swa naMakate riciripo nanhasi. Ukayedza kuripfu-
ua, kurikwe-a, unoriona ricida kuBuda, asi kuzoti
rasara padukuduku pokuda kudzipuka, harizobvu-
ma kutorwa naDanhu, kunyaggooa vakawanda sei.
Zakare tsoka dzemhuri yaMakate nedzeZipfuo dzi-
ciripo paruware. Kana tsvanda dzaiakagadzika pa-
ruware pakupinda kwanakaita, unoona mucerece-
dzo wadzo.
Zinoshamisa kwago kuti munhu uyu akagga
apfauisa ruware nei, kuti zose iti Zigone kuonekwa.
Zino aninanioo anofda kuona nZimbo yakapinda Ma-
kate, irgaende munyika yaM'toko, ogika pa All Souls
Mission, oenda kuMabvira-zuoa, ofamba mitunhu
ineqge gumi akanairga munyika yamambo anonzi
Cimoyo, ogitsagirano oga pakapinda Makate. Cira-
tidzo cinomuzinisa kuci neimbo iyo aiona, i6adza riri
paruware. Hapana Mu6udya upinoupi aggarakidze
mumie neimbo iyo. Kana BaBa aciizioa, haambo-
rakidza miana wake, kana murume haamborakidza
mukadzi wake, nokuti Daciri kuyeuka nokutya Zaka-
taurwa naMakate.
KUGOUERA NYIKA YA MAKATE.
Nehoreka akagga aina aanakomana uatatu cete,
ava: Nyazunzu, Nyacombo naNyamara. Zino Za-
akaiga akunda Makate akatarisa kwese kwese aka-

-65-
shetedza fdungwe rake rose akati kwariri, "Farai Zi-
no mose, nokuti cataitsaga, taciona, taiwana nyika
yataitgaga nameso matguku."
Mushure mokutaura iZi akazoti kwavari, "Zino
casara ndecokukugoverai nZimbo dzokugara, noku-
ti hatiggagone kugara those pantimbo imie cete ta-
kawanda kudai."
Nyika yaUa6udya yakakamurwa muZikamu zi-
zhinji, mim1e ZaZo ndiZo izi: dowasuro, Mutuwa, Go-
hori, Cisewe, Magoto, netimie Zikamu Zizhinji. Zi-
no, kugooera kwakaita Nehoreka oanhu take nei-
mbo dzokugara, akataqga apa nZimbo kuuana take.
Nyazunzu akapiwa neimbo ycdeowasuro, Nyadombo
akapiwa yeMutuwa, Nyamara akapiwa yeGohori,
oaibva oapiwa nauanhu 'okutoiga. Zino kuzoti
Nehoreka apedza kugotera oana take neimbo no-
kuuapa Danhu ookutoriga, akaona uamrJe uanhu ua-
cimira oasina kupiwa nZimbo dzokugara. Akazota-
risa kwese kwese munyika yake, akaona dzimqe
neimbo zhinji dzokugara dzismna oanhu. Akazoti
kunaaoo Daakarga asati apa nZimbo dzokugara,
"Cigarai muntimbo idzo dzasara, asi ndicataga pa-
muri mukuru anozokutoljgai kana mara moga."
Zino akatarisa munhu oga oga kuti aone aiga-
zogona kuua mukuru anoto)ga Damqe. Pashure
akazoti kwanari, "Ndinosarudza M'toko, mnana wa-
Bvure kuti aue mutoqgi wenyu, nokuti murume
akashiiga kwago, Zakare muhondo dzose dzataka-
rwa ndiye akauraya oanhu oazhinji kwago kupfuura
aninani wenyu."
Akazoti kuna M'toko, "Mgana waigu wadiwa,
nyatsocengeta humambo uhwu hwandakupa. Unya-
tsutol)ga oanhu uose tandakupa, asi usatoige oa-
nhu uandapa kuoana Daigu, Danotoigauo naoana
taggu."
M'toko akatenda akaenda take necdurgwe ra-
akagga apiwa.
Kupiwa kwakaitwa M'toko neimbo huru naaa-
nhu oazhinji uokutoiga naNehoreka, zita rake raka-
bva rafamba kwese kwese. Uanhu oazhinji oedzi-

-66-
mre nyika oogonzwa mukurumbira wokuti kuna
mambo anonzi M'toko. Ndipo pakasaka kuti Ua-
6udya oanzi Matoko pamusana pamambo wauo
anonzi M'toko.

M'TOKO ANORWISANA NA GUVEYA.
SHANJE YE GUTE.
Kuzoti M'toko apiwa nyika yokutonga naNeho-
reka, namije Darwi DaNehoreka vakaita shanje. Ua-
kati, "Sei M'toko kupiwa nyika yokutoiga, iqga isu-
uo takarwauo hondo zhinji? Cokwadi nhasi Ba6a
atadza kutojga, aparadza hukama, atieijganisa pa-
cedu. Seiko kuzopa mjana mucece atakadyira
Bota, humambo, isu -akuru tiripo? Asi dai aggopa
nyika iyi kunaGute, munhu mukuru, taiti hee wana-
tsa. Ko, Zino Zaaita nhasi iti Zaipisa kwago."
Gute ndiye aima mumne murwi mukuru waoa-
rwi oakuru oaNehoreka. Zino paakanzwa tanhu
Daciti, 'dai humambo hwapiwa Gute, taiti Nehoreka
anatsa,' iZoZi Zakabva Zamuitisa hasha kwago akati
kunaDaiuapo, "Magionaka Nehoreka atadza kuto-
iga nhasi. Hagisakafanira here kuti ini ndiitwe
mambo?"
Dose oakaiga varipo rakati, "Zakafanira kwago."
Zino Gute akabva sita moyo mutema kwato.
Akapedza mazuua mazhinji akazara, akapfundu-
mriara, akati muromo mumhuno kwi, acitotadza ku-
fema nokushatirwa. Asi haana kuenda kunaNeho-
reka kundomutaurira nero kushatirwa kwake kwo-
se, nokuti aitya kuti Nehoreka akazioa cete, kuti ini
handiri kufadzwa nematolgero ake, aggandiuraye.
Rimie zuoa Gute uye akaenda kumaPutukezi,
kwaina nomumpe murumbi, murungu muPutukezi
wainzi Rei. MuPutukezi uyu aidisa kwago kurwisa
nyika zhinji, kuti adzitore dzine dzake. Akagga ai-
ne kapitau kana mukuru wehondo wainzi Guveya,
ndiye aituigamirira uanhu rake muhondo ipi neipi.
Kuika kwakaita Gute munyika yamaPutukezi,
akaenda kunaRei akati kwaari, "Cajgamire, mu-

-67-
jgacfe here kuti hondo yenyu isimuke, iende kundo-
rwisa M'toko, anogara munyika yeBudya? Munhu
uyu ndimambo, asi haari kutolga Zakanaka. Kana
mucida kundoparadza hushe hwake hucioa hwenyu,
ndinoenda nemi ndicikupai mazano amurgaite kuti
mumukurire. Asi kana wamukunda mugozondipa
cinZimbo cokugara nomukadzi watgu nanana."
Zino Rei paakanzwa iZi akati, "Ndicambocaidza
kapitau wangu, ndimubvunze kana acida hondo."
Zino akazotuma nhume yokundomusheuedza.
Zaakauya, Rei akati kwaari, "Ona, munhu uyu ari
kukumbira kuti tindorwisa mambo anonzi M'toko,
anogara munyika inonzi iBudya. Handizine kuti ma-
mbo uyo aneoarwi vakasimba sei. Ko, iwe unofu-
rga kuti une narwi nakakwana here, oakashinga oa-
siggatye kana kutiza?"
Zino Guveya akapindura nomoyo wokutikudza
asina kunyatsofunga, akati, "HoIJgu, ndinauo oaka-
simba caiZo, uanogona kukurira narwi oose vepasi
pano."
Nokuti iye pacake aifunga kuti ndikarwisa nyi-
ka iyo kana ndaikunda, ndini ndinozoitwa mutoigi
wayo. Zino Rei akati kwaari, "Ona, ini handina
caigu, kana uciona kuti unoligona zokuita hondo,
enda unoita zako, asi ukaona kuti hauzigone, gara
zako."
Guveya akati, "Ndinoda kuenda cete kundoto-
ra nyika iyo ime yako, mambo."

HONDO YA GUVEYA.
Zula rinotenera Guveya akauiganidza narwi
uake, nakarorga mudungwe hacienda kunyika ya-
M'toko, ipapo Gute acioakweta acinatuggamirira.
Kugika kwakaita Guveya munyika yaM'toko,
haana kugikoita hondo, haana kufuta UaBudya kwe-
te. Zuoa raakaika mu6udya, akaita misasa iye na-
oanhu take. Pashure peZi akazoenda kunaM'toko,
akati kwaari, "Kana uri murume ndinoca kuita ho-
ndo newe."
Guveya akagga acishora kwazo M'toko, nokuti

-68-
iye akarga ari muruggu, uanhu oake takanga maine
pfuti, vaM'toko oakanga oaine Zidemo, mapfumo
nemiseue. mino Guveya aibva aona pacena kuti
M'toko ndinomukunda. Zino M'toko Zaakaona ku-
ti Guveya ari kufa kuita hondo naye, akatya Ziku-
ru, akati necomumoyo, "Ndirgarwe sei nananhu
nanepfuti ini ndiine miseoe cete?"
Wakazoti kunaGuveya, "NdiZoZo, aawataura
ndatinzwa, asi ndicambondotagga ndabvunza ra-
nhu Darjgu khna vacida kuita hondo. Ndigozouya
ndokutaurira Zaoanerge arenaa"
M'toko wakataura navamie oakuru, Zino taku-
ju avo nakati, "Rega hako kutya kuita hondo no-
muruggu uyu. Simbisa moyo cete, uyeuke tsumo
yokuti, 'Kushora mbodza ndiyo inotimbira', ndiko
kuti, dzimje nguna anoshorwa ndiye anozoita cinhu
cikuru."
M'toko akadzokera kunaGuveya akati kwaari,
"Zauri kuda hondo, unouya majgwana tizorwisana."
Guveya akati, "Zakanaka, asi unofanira kuuya
wakasimba kwa.o, ukasacenjera, tingakupedzai ku-
kuurayai mose mose."
Uarwi oaGuveya Zaoakanzwa kuti mairgwana
vari kurwisa Ua6udya, oakafara kwago. Uakaenda
muminda yaDa6udya, vacitaiga kutorwa ci6awe ne-
nzuggu, nokuti yaioa jguoa yezhizha Zidyarwa Zi-
ciri mumunda. Kuzogiti Danhu naM'toko kwi, ndo-
kubva nati pasi neshuggu di. Dakati, "Sei nanhu
aoa vari kuparadza gokudya edcu kudai? Datikuri-
ra here? Tana nanyai oavo here? Sei nanoita Zose
iei tisati tarwa?"
Mumrje MuBudya akagotora pfumo, akarikanda,
rikagoikoti mumusoro memumrJe murwi waGuyeya
mbetete, ndokubva rapfurikidza napacirebvu, aka-
goti naro ware kutiza, akaenda kumisasa, ndiko
kubva agikoti naro munyasi memakumbo aGuveya
t$inyijini, nimbiri, tasa, gwigwigwi, ndiye tonho.
Guveya akaudza uamne varwi kuti nabvise pfumo,
asi Dakatadza kuridzipura. Akatonigwa naro. Gu-
veya akashamiswa kwago nepfumo iri, akati kuna-

-69-
oarwi vake, "Mal)gwana ibvai macenjera kwazo, sa-
damadzanai caiZo, mubva marega kuita zejee, Zoku-
tamba, mukarega kudaro tinokurirwa. Onai, ma6a-
iro epfumo ramatadza kuzuna, randishamisa, handi-
sati ndamboona zakafdai."
Kuzoti ava ma)gwana, Guveya akaenda neho-
ndo yake kundowisa M'toko. Dakarwa kwerguma
huru kwaZo, Dacirizhana vaciBayana zinope tsitsi.
Uakarwa pane dibi repaKowo nhasi. Mushure mo-
kurwa kwagguoa huru, Guveya akaona kuti oanhu
uake oapera oazhinji kuurayiwa, ndokubva akatiza
iye naDamie varwi Daioa padyo naye. Zino oamije
iarwi Dake uakasara Daciurayiwa naDaBudya, oaci-
bva oatorerwa pfuti dzaoo. NdiZo saka nhasi uno
DaBudya oazhinji naine pfuti, oakadzitora panaka-
kurira Guveya. Asi Zakare munyika maM'toko mu-
ne mhizha dzokuueza pfuti. Zino kwejguua ino
UaBudya vazhinji nana kuteriga pfuti kumhizhadzo,
oamrje nanoterjga kumaPutukezi. Asi hauabvumi-
dzwe naHurumente kuti xave nepfuti.
KURWA PA MASHWAWU.
Kukundwa kwakaitwa Guveya nehondo ya-
M'toko haana kubva adzokera kunyika kwake, asi
akapinda munyika idzi dzino: yaCikore, Nyandoro
neyaMrewa, nyjka yashe Marjgwende. Guveya za-
akagika munyika idzi haana kuti ndinoda hondo ne-
we, segaakaita kunaM'toko. Aiitoita Zokupota aciti
pano pamusha paaika osiya avapa pfuti. Uanhu
oose nakafadzwa kwazo namaitiro aGuveya, uakati,
"Tawana shamjari anotipa tsimbo dzokuzorwisa
nadzo kana tauirgwa navasemi."
Guveya Zaakagga acirjgunofamba acipa Uazezu-
ru pfuti, M'toko akagga acaggobva mukumukunda,
akarjga acirgunomurondera M'toko zaakagika no-
munyika maNyandoro, Cikore neMrewa, akabvunza
oanhu aciti, "Darume, makaona here Guveya nomu-
no?" Uakati kwaari, "Akapfuura napano, asi Gu-
veya munhu akanaka kwaZo. Ona, akatipa pfuti."
M'toko akagonapindura aciti, "Uarume, hamu-
na kucenjera, hamuri kuona ziri kuitwa Guveya uyu

-70-
wamunoona imhandu. Zaari kuita izi arikunyeige-
rera, kuti agozowana nyika dzenyu idzi. Kwarjgu
ndakamurwisa ndikamukunda, aida kutora nyika
yaggu. NeZo ndiri kutomurondera. Kana muri oa-
nhu oanenjere, manzwa zandataura. Hatimurwisei
asati akutaigai.'
Guveya zaakazopepuka, oona hondo yaM'toko
naodmie ookwaMarjgwende vacimutevera mushure,
akatiza acitsaga pane gomo guru rokuwanda. Aka-
manya acidzika naNyaguwe, akagoruyambuka, ana-
iga gomo rinonzi Mashwawu munyika yaCikwaka.
Uabudya naUazezuru uakaramba oacimuteeredza
cete, Dakasikokomba gomo'ro rinonzi Mashwawu
munova ndomakagga mawanda Guveya nehondo
yake. Pakarwira kwaZo pakarepo Zisiijgagonesa
kumedza mate. UacikuDadzana nokuurayana, ua-
mqe nacifiswa nzere membumburu, uamie oacityo-
Trwa makumbo namaoko, Damqe Dacibva va6aiwa
oacibva vafa pakarepo easina kumboona qguna yo-
kuti 6ufu nezwi rose. Guveya paakaona kuti has-
jgagone kukurira oanhu oatems, namuwandira,
akataurira hondo yake kuti 'Hatitizei husiku.' Ndo-
paakaDerera, akanarjga kwake kumaPutukezi. Ha-
oanakuzomuona kudzoka pakare.
Mushure mehondo iyi Maigwende naM'toko
nakabva uanyanya kuwadzana. Maggwende ndo-
kubva ati mombe du kuBaya, akaipa kuna M'toko
aciti, "Sawira, ndafara kwaeo neZa wandiitira, wa.
ndiSuritsa mukanwa meshumba, tambira kamhuru
aka, ugoce, udye naana oako "
M'toko akatambira nyama akatenda akaidya
nemhuri yake. Pashure uakatamba, vakafara kwa
Zo oakadzokera kunyika kwavo.

M'TOKO ANOBATSIRA HURUMENTE MUCIMUREI)GA.
Marjgwende naM'toko nakagara irguva huru
kwaZo oakawadzana. Yakazogika jguua yecimure-
4ga, jguna yokurwa kwanatema navarurigu. Oaka-
gikano varurgu munyika yokwaMrewa, nakataurira
Dazezuru oomunyika iyoyo kuti oateerere Hurume-

-71-
te. Asi Uazezuru uose takaramba takati, "Hatidi
kuteerera Hurumente waoaruggu, tinoca kuteerera
ishe wecu cete worudzi rwedu. Tinosarudza hondo
pane kuteerera." Nokuti izo0o Uazezuru uakaiga
vaciyemeswa, iacidadiswa nepfuti dzauakairga va-
tora kunaGuveya.
Pashure pokuramba kuteerera kwakaita Uazezu-
ru, Hurumente akati, 'Ndashaya munhu wokutuma
kunaM'toko kuti ateerere.' Nokuti Hurumente aka-
iga asisagone kutuma Muzezuru upi noupi, uose
oakajga vaggona vasemi rake. Zino Hurumente
akati kuna Ba6a Richartz, mutaruri cine mbiri, Ba-
ba wadiwa waoanhu Datema, Ba6a womoyo munyo-
ro, sekerere, wakapiwa zita naDatema anonzi 'cfa-
mbanaoana', aigara paChishawasha paqguoa iyoyo,
wakati kwaari, "Hapana here mukomana atijgago-
ne kutuma kwaM'toko?"
Ba6a Richartz akati, "Ari pano Yosefe Munyo-
1Jgani, Mu6udya, anogara munyika caiyo yashe
M'toko." Hurumente akati, "Uayi naye kuGoro-
monzi, ndimutume."
Yosefe Munyojgani akaendwa naye kuGoromo-
nzi, akazotumja kwaM'toko, akataurirwa Zose %oku-
gikotaura kunashe M'toko, akapiwa pfuti yokufa-
mba nayo.
Kusika kwakaita Yosefe kunyika yaBudya, aka-
ti kuna ishe M'toko, "Ndatumia naUrumente.
Anoda kuti mumuteerere."
Zino mambo akati, "Tinoteerera neiko?" lye
akati, "Hanzi, endai nehondo yenyu kwaMrewa,
mundoceka nokupisa Zio." Asi tanhu uose oakati
pepete kuseka, oakati, "Hatimboda, tinocfa kurwa
nauo narujgu."
Asi Yosefe akati kwavari, "Hapana camunogo-
na kuita nato. Munozopera mose kuurayiwa kana
mukayedza kurwa naio. Danogona kuita hondo
inopedza makore mazhinji oacirwa cete, Zokudya
Zaao ziciuya naoamie. Zino imi hamugone kurwa
kwamakore mazhinji, muigapere kufa nenzara, imi
naoakadzi navana oenyu, nokuti hapana anejge

-72-
acarima." Pashure M'toko akazoti kunaYosefe,
"Cidzoka hako, isuto tosara ticifugga Zokuita."
M'toko akazotaurira oanhu oake kuti uaende
kwaMrewa. Akashetedza mjana wake Gurupira,
akati kwaari, "Enda naianhu ama kwaMrewa, undo-
ita Zose zaanoda Hurumente. Asi onaka miana
wai)gu, Darujgu aoa haoatambge naio, oanesimba
guru kwago, hataenzane naGuveya."
Gurupira akaenda nehondo yake kwaMrewa.
Kuika kwaakaita, uaruggu ndokubva vati kwaari,
"Taurira oanhu oako, uapise zio %iri muminda."
Zino Gurupira akaita seza akaiga audzwa uanhu
oake. Kupiswa kwakaitwa Zio Zananhu uokwaMre-
wa nehondo yaGurupira ndokusakisa kuti MaIgwe-
nde naM'toko oavengane. Pashure Gurupira akata-
urirwa naoaruigu kuti, "Tirwei those navanhu ava."
Uakarwa kwaZo. Zino nokwaMrewa Zauakaona ku-
ti oanyanya kuBaiwa, oakatiza vacikwira mugomo
rinonzi Zhombge, imomo mune6ako guru kwaZo.
Uakabva oapinda vaciwanda imomo, ino nemombe
dzaoo.
DaBudya takaramba aacioateiera, asi naruqgu
uakati kwaoari, "Regai kuoatevera, poteredzai go-
mo, oashaye pokuzoBuruka napo kana vaoa kuda
kundotsaga cokudya kana cokunwa."
Gurupira wai-a munhu aicfa hondo kwaZo, zino
akati, "Hagimbo6atsira kuramba takapoteredza go-
mo, tinocfa kurwa nokucimbidzika, hondo ipere ti-
dzokere kumusha kunavakadzi jedu."
Zino akakwira mugomo ari oga kundorwisa Ua-
zezuru, ndokubva anzi nomumrie Muzezuru sharngu
kuBaiwa nepfuti parutioi, hura hwati foshono, ku-
bvu, pasi murwicu. Haana kubva afira pakarepo,
akozotofira munzira atakurwa aoakudzokera kunyi-
ka kwake.
Kuzoti Dazezuru ragara mazuva mashoma ma-
Bako muye, oakatagga kuziya nenzara, pahuro pa-
kaoma kuti kukutu nenyota. Uakaiga nodya nya-
ma mbishi isina kugocwa kana ku6ikwa yemombe
dzavakapinda nadzo muBako. Uaiidya iri mbishi

-73-
nokuti Dakagga vasina huni muBakomo. Zokunwa
hapasisina kwazo. Uazezuru zatakaona kuti va-
nyanya kutambidzika, oaka6ucfa maBako oakaenda
kunaoaru)gu oaciti, "Zino tinosarudza kuteerera
Hurumente, haticada kuita hondo." Darurjgu Da-
kati. "Zakanaka." Asi oami3e aoDazezuru uaifu-
jgidzirwa navarur)gu kuti oaqgozomutsa hondo, oa-
urayiwa.
Kuzoti hondo yapera UaBudya uakatendwa
kwaZo naoaruggu, Dakadzokera kunyika yaoo.

KUFA KWA M'TOKO.
Kuzoti Ua6udya oadzokera munyika yauo, ishe
M'toko akaridza igoma yake yokuugganidza vanhu
uake, kuti aoabvunze zemarwiro atoo. Pashure peti
kwakauya mapurisa akagga atumia navarujgu, ai-
nepesa dzemacira neZimtie zipo Zokupa M'toko seci-
tuso cokubvuma kuteerera kwaakaita. M'toko aka-
Zitambira izi zose norufaro rukuru. Kuzoti mapuri-
sa adzokera kwaiia navarujgu, varurjgu Dakavabvu-
nza vaciti, "Zipo zamaenda nazo kunaM'toko azita-
mbira here?"
Iuo Dakati, "Hongu, aZigamucira nomoyo uno-
tenda kwaZo." Zino Darnigu oakati, "Sei ishe uyu
acigamucira zipo zedu, asi haadi kuti isu tionane
naye?"
Uakaenda kumusha kwaM'toko uakagikoti, "Ti-
noda kuona ishe M'toko." Uanhu oaM'toko uaka-
pinda mumba maiva naM'toko, uacimutaurira Zaka-
fjga zicidiwa navaruxgu. Asi iye akati, "Handidi
kuona Daruggu, handimboda nakashoma kose kuo-
na uacena. Pfekedzai mumre wenyu, muenda na-
ye kunaoaru)gu, musikoti, uyu ndiye M'toko." Ua-
nhu aua oakaita seza oakagga uaudzwa, asi tarurjgu
harana kutendera kuti munhu anakagga varakidzwa
ndiye M'toko, nokuti oakajga uataurirwa namapu-
risa kuti M'toko zirume cairo rakagika guru kwazo,
rinevudzi rinogika mumaBendekete, rinogika muma-
fudzi, rinenzeoe huru dzineige tudeme twokunoko-
resa upfu. Zino varurJgu oaitaiga uatarisa nzeoe

-74-
nevudzi, oakaona iZoZi Zisiri Zikuru, raibva rati, mu-
nhu uyu haasiri M'toko. Uakarakidzwa oanhu Da-
zhinji kwaZo, iro oakaramba oaciti, "Tinoda kuona
M'toko caiye, regai kutirakidza oamrje oanhu zaoo
Dasiri M'toko."
Pashure M'toko pacake akashatirwa nokunzwa
oanhu rake oaciti, "Uaruqgu oari kutitambudza va-
ri kuti, 'Tirakidzei M'toko caiye, kwete mumqe mu-
nhu take asiri iye.'" Zino M'toko akazoti nomoyo
ciu asiqgadi kwanyanu, ndokuenda paina naua-
rulgu, akagikoti mbikiti kumira, akati, "Ndini M'to-
ko." Zino varuggu aakafara kwago. Uakataura na-
ye kwegguoa huru kwago, Dakazomupa Zituso gizhi-
nji kupfuura Zepokutarga.
M'toko Zaakaonekwa navarurlgu, haana kuzoga-
ra kwejguoa huru ari mupenyu, mushure memazu-
na mashomanana akarwara, akabva afa. Akavigwa
mugomo rinonzi Matswawn riri kuMadokero kwedi-
bi repaNyatsine.
Kufa kwakaita M'toko akacemga rjguta huru
kwazo nehama dzake nanana naoasokeri oose. Ha-
pana munhu akaiga acimusema, akarggosemr)a cete
naGute navamrie oashoma pagguua yaakapiwa hu-
she naNehoreka. Kubvira ijguoa iyoyo kucakara
kuika pazuaa raakafa, hapana nomunhu wose aka-
zomuveiga pakare. Ua6udya oose uainyanya ku-
muda, nokuti aitojga Zakanaka kupfuura oamrie ua-
she Dose oakatoriga pamberi pake.
Musha waM'toko waita mugomo rinonzi Ma-
mora, riri padyo nemusha weianhu DokwaNyaka-
Bau. Zinonzi mugomo imomo ndimo munelgoma
yairidzwa naM'toko. Zakare ptuti yaM'toko iri mu-
gomo iroro pamie cete neggoma, haina kuita igura
kana kudyiwa nomucenje zayo. Mugomo imomo
mune kakooa kusijgapxe kunyaggona kusina mvura
gore'ro. Zino zanzi naUaBudya kuti pfuti neggoma
iyo dzicazoridzwa zakare kundozioisa Ua6udya kuti
oacenjere kuti nyika yaro inocfa kugika munhamo.
UaBudya Dose Dana iaMapaswe. Mapaswe ndi-
ye zisikarudzi, ndiye zitateguru raUa6udya uose.
Nehoreka handiye zitateguru kwete, aitona munhu

-75-
wakacenjera caizo, ciremba caUaBudya, muyambiri
wauo, ndiye anogadza oaaambo oaao. Mazishe
anonyatsozioikanwa kwazo akatoiga UaBudya pa-
mberi peM'toko ndivo aya: Mapaswe, Karize, Rufu-
qga, Kajiwa, cfawa, Goto. M'toko wakatenerwa na-
Kowo, asi wakagara humambo qjgura shomanana
cete ndokuzotenerwa nadawa. Kana nanhasi uno
dawa uyo aciri mupenyu, asi acembera, anzwa cai-
Zo, haacisiri kutoiga, ari kutotoirgerwa nehama dza-
ke nokuti haana mriana mukomana. Ari kutomiri-
rwa kuti ati afa kana kwozosarudzwa mumqe, noku-
ti hazibvumidzwe kuisa mumre ishe iye ari mu-
penyu.
Kufa kwakaita M'toko oana vake navamrje Ua-
Budya oakabva uapararira kwose kwose. Havana
kuzonyatsogara pamre cete. Uakanga ioggoti ada
kuenda kundogara pake oga, aenda. Hapana aka-
iga acanarambidza nokuti takaiga vasisina ma-
mbo. Ua6udya haDawanzoshanyirana, uanoigosa-
rigana cete kana ishe wauo afa, aaciuya kuzomuce-
ma nokuzoona anosarudzwa kugara humambo.01


I


rl

s.
~1