Musha wedu

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Musha wedu Cishona primer
Physical Description:
37 p. : ill. ; 19 cm.
Language:
Shona
Creator:
Wright, H. H. Morley
Mundia, K
Publisher:
Methodist Missionary Society, Methodist District Bookroom
Place of Publication:
Epworth, Southern Rhodesia
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
by H.H. Morley Wright in collaboration with K. Mundia ; illustrated by W. Hubert Turnbull.
General Note:
In Africa alphabet.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28314491
System ID:
AA00000226:00001

Full Text
MUSHA WEdU
Cishona Primer


THIS VOLUME HAS BEEN MICROFILMED 8Y THE UNIVERSITY OF FLORIDA LIBRARIES


3E0RGE FORTUNE COLLECTION
MUSHA WEdU
Cishona Primer
BY
REV. H. H. MORLEY WRIGHT, B.Sc.
in Collaboration with K. Mundia.
ILLUSTRATED BY W. HUBERT TDRNBULL.
THE METHODIST MISSIONARY SOCIETY METHODIST DISTRICT BOOKROOM EPWORTH, SOUTHERN RHODESIA 1953
UNIVERSITY OF FLORIDA Umr'^


SUGGESTIONS FOR THE TEACHER.
The teaching of reading to the beginners needs the best that the teacher can give. So much depends on the ability to read that the teacher is well repaid by very careful attention to this. This little book has been produced as a guide for the teacher in this difficult.
There are several methods for the teaching of reading and all methods have something to commend them. The method here adopted is based on the Sentence Method. The picture gives the child the mtter of the lesson. The written word is the expression of a person's thinking, so the picture prepares the child fot the words to be read. Much repetition of words is given to-help the child recognise these words.
As Cishona is a phonetic language the letters must be learnt according to their sound. The picture dictionary at the beginning of the book should be used to teach the sounds of the letters and of the two digraphs ty and dy.'' The child will recognise the picture and so get the sound of the word, which should, be checked by the teacher. In most cases the beginning sound of the word gives the sound of the letter concerned. The order,, then, is : picture, word, sound of letter.
The teaching of writing goes along with the teaching of reading So the picture dictionary may also be used for the beginning of writing in the sand, on the blackboard, on the slate, or on paper.
Capital letters have also to be learned. On page 9, the printed capitals are arranged opposite to the printed small letters. Reference to the chart can be made as required in the reading lessons.
At the beginning of each lesson, words used for the first time, and which have not occured in the picture dictionary, have been, placed in black type above the sentences. These should be used for phonetic drill. The teacher may write chem on the blackboard, give drill in their pronunciation, and teach their meanings.
A wise teacher will always make the greatest use of the blackboard in the teaching of reading, and will make new sentences in which the selected words are used. The children may be asked to make their own sentences with these words for composition work.
The lessons are short with the purpose of giving the child a sense of having finished something. The short lesson will keep the interest alive, and the child should learn rapidly. Throughout the book the child must read in sentences in the same way as, the child would speak the sentences to another child.
TL 1^53


MAZ1TA 1
0 hove
a amai *
b bi.za
b 6a 5a
d dende
cf demo
P pondo
gumbo
5


NAZITA 2.
c cuma
e deqqa A.
f fasiTera
n nurjgu-
Qarjqa
m moto
h hari ^^^^^
i imba
6


L
* DqLUD>j
9J8XCJ X
DZI/A
onb A
izpnA A
DUDA
onsn n
r *
V2IZVW


M AZITA 4
T Tambo
r rize
s sadza
Sirjga
z ziso
Z ^iqaro
dy rudyi
Tyava /3
8


mattara MAUA.RA mavara MAUARA roacfuku MAKURU maduku MAKURU
a A r) D
6 B o O
b B p P
c C r R
d" d s S
d D s.
e E t T
f F u U
g G t> U
h H v V
i I w W
j J x X
k K y Y
m M z Z
9


1. IMBA
iyi
iyo
I m b a y erfu.
I m b a iyi-
[ m b a i n e-g oni.
[ mb a iyo.
[ mb a y e rfu iyo.
yedu goni
10


I
2. AMAI NOMDANA wona agere mrjana no mrjana
M rj a n a agere.
Amai nomrjana.
Wona iyi imba,
Imba yecfu.
Wona amai.
Wona amai nomnana.
11


3. AMAI UANE-BADZA
uya 6adza neBadza
uyu t>ane rakanaka
iri tinowona ra'mai
Uyu mrjana. Amai t>ane-6adza. Badza ra'mai. Uya ne6adza. -6 a d z a ra'mai. Mrjana anowona amai. Badza iri rakanaka. Tinowona mrjana. Tinowona amai nomrjana.
12


4. BADZA RA'MAI iro amire rakasimba uanorima
Imba yecTu.
Mrjana amire.
Amai uanorima.
Amai t>ane-6adza.
Badza iro. Uya nebadza.
1-6 adza ra'mai. Badza rakasimba.
13


5. cfEMO
riri mu'mba kwazo
ndera tinotema rakapfurwa nedemo na6a6a rinopinza cfemo iro.
dTemo riri mu'mba. cTemo ndera-6a6a. Tinotema nedemo. Rakapfurwa na6aBa. Uya nedemo. cfemo rinopinza kwa^o.
14


6. BABA ANE-cfEMO
ane tora watema
muti ndiri nderaniko tarisa kutarisa unotariseyi
Bab a ane-demo.
Amai t>ane-6adza.
Baba watema muti.
Tarisa demo.
Unotariseyi?
Ndiri kutarisa demo.
Badza iri nderaniko?
Badza nder a-a m a i.
Tora Badza. Tora demo.
15


7. MUTAMBA
ari
shizha
mashizha
una
matamba
akanaka
pasi
pamutamba
anonaka
Tinowona mashizha. Wona muti. Mashizha akanaka. Mrjana agere pasi. Mrjana ane-shizha. Mashizha ari pamutamba. Mutamba u n a-m a s h i z h a. Muti una-matamba. Matamba anonaka.
16


8. MDANA ANE-cfAMBA
cfamba rinonaka
rake romrjana
kutora kufamba
Wona imba ya'mai.
Mrjana ane-cfamba.
cfamba rinonaka.
cfamba romrjana.
Mrjana ari kutora cfamba rake.
Mrjana ari kufamba.
17


9. MDANA ANE-EAZI Bazi mapazi ayo ne6azi
M u t i u n a-m a s h i z h a.
Muti una-mapzi.
Mapazi an a-m a s h i z h a.
Tinowona mapazi.
Ayo mapazi an a-m ashizha.
Mrjana ane-Bazi rakanaka.
Mrjana ari kufamba neBazi.
18


10. MURUME NOMUTI
murume anotema romurume ndipewo nomuti pamuti
Murume ane-cfemo.
Murume anotema.
Uyu murume ari kutema.
cfemo romurume. Ndipewo cfemo.
Muti u n a-m a s h i z h a.
Muti una-mapazi.
Wona muti Anotema muti.
19


11. MUTI uri waita 6asa wawira
Muti wawira pasi.
I-cf e m o iri.
I-cfemo iro.
Uya necfemo.
Murume watema muti.
Muti uyu uri pasi.
Murume amire pamuti.
Murume waita 6 a s a.
20


12. BASA RA'MAI (1) uari kukuya munowoneyiko ttake rusero mnopepeta 7iyo norusero guyo
Munowoneyiko? Tinowona imba. Amai t>ari kukuya. Uari kukuya ziyo. Mrjana ari kutarisa amai nake. Amai vanopepeta. Uanopepeta neyi? Uanopepeta norusero. Amai van e-g u y o.
21


13. BASA RA'MAI (2) ^iri upfu noupfu
ndiro mundiro ku'mba kupi isa izere
Amai tari kupepeta. 7,iyo zi r i murusero. Amai uano-upfu. Upfu uri mundiro. Amai t> a n o-r u s e r o. Ndiro izere noupfu. Isa rusero ku'mba. Ndiro iri kupi? Ndiro iri mu'mba. Amai wane-ndiro.
22


14. KUBIKA SADZA wat>o kuBika -oaBika mugoti uanoBika raBikwa mapfiwa pamapfiwa wandipa
Amai t>ano6ika sadza. Mrjana agere pasi. Amai uano-mugoti wauo. Tinowona mapfiwa. Hari iri pamapfiwa. Sadza raBikwa. Amai is a 6 i k a sadza. Ndipewo sadza. Amai nandipa sadza
23


15. HUKU nato huku wapiwa inonaka nani mazai mucfendere tinodya yayo nyama iguru inokandira dzine jorjgwe tinodya rinocerjgeta
B a 6 a ane huku. Mrjana wapiwa huku. Wapiwa nani huku? Wapiwa naBaBa. Huku inokandira mazai. Mazai anonaka. Mazai ari mucfendere. Amai navo vane-huku. Tinodya nyama yehuku. Nyama yayo inonaka. Huku d z i n e-j o rj g w e. Jorjgwe iri iguru. Jorjgwe rinocerjgeta huku.
24


16. HUKU NAMAZAI
tna yat>e inoda zino
iciri here ndeyani mazhinji
papi nemazai kuita kukandira
aiwa pamazai hukwana kurindira
Huku iri pamazai.
Mazai ari kupi?
Ari mudendere.
Huku iri papi?
Huku iri pamazai.
Inoda kuita hukwana.
Ndeyani huku iyi?
I-h uku y a 6 a 6 a.
Huku ina-mazai mazhinji.
Huku iciri kukandira here
25


Aiwa! yave kurindira ^ino, Mazai ari pasi pehuku. Huku iri kurindira pamazai.
17. HUKWANA iwe tradzq ya6urfa ndinowona tayo t>ana kuceggeta unowoneyi ndiyo kudya kumanya unowoneyi^e dziri kwete kutevera dzinoteuera
26


Unowoneyi? Ndinowona huku. Iwe, unowoneyi^e? Ndinowona hukwana. Huku iri pamazai here? Kwete, yaBurfa. Iri kucerjgeta nana t> a y o. Hukwana dzinoteuera huku. Huku ndiyo amai t>adzo. Hukwana dziri kumanya. Hukwana dziri kudya.
18. MBUDZI
muna mbudzi tinowona
muneyi maziso munowoneyi
imge nyanga dzinoda
marjgani makumbo dzinodya
Munowoneyi? Tinowona im ba. Mu'mba muneyi? Muna amai- nomrjana.
27


5 a 6 a ari mu'mba. B a 6 a ane-mbudzi. Mbudzi d z i n a-m a z i s o. Mbudzi d z i n e-n y a rj g a. Mbudzi imrje in e-n y a rj g a m b i r i.
Mbudzi ina-makumbo marjgani? Ina-makumbo mana. Mbudzi dzinodya mashizha. Mbudzi dzinoda kumanya.
28


It
19. IMBGA NETSURO
hum imbga kutanda kuneta
nzet>e tsuro inomanya yapupa
yaua netsuro yaBata mapfupi
furu njere yaBatwa inonzenga
Tsuro iyo. Imbga iyi. Imbga iri kutanda tsuro. Imbga yetfu inomanya kwa^o-Tsuro iae-nzeve huru. Tsuro inon^erjga kwa^o. Tsuro yava kuneta. Imbga yapupa furu. Tsuro yaBatwa. Imbga yaBata tsuro. Tsuro i na-makumbo m apf u p i. Tsuro in e-n j ere.
29


20. CIKORO CEdTJ (1)
ici cikoro cakanaka mudzidzisi
kucikoro yakanaka nomudzidzisi
ciyiko simbi inorira inoridzwa
kuti muye anoridza anoridzireyi
Ciyiko ici? Ici cikoro. Cikoro cakanaka. Simbi yerfu yakanaka. Simbi yerfu inorira kwa70. Mudzidzisi anoridza simbi. Simbi inoridzwa nani? Simbi inoridzwa nomudzidzisi. Mudzidzisi anoridzireyi simbi r Mudzidzisi anoridza simbi kuti nana uauye.
30


21. CIKORO CEcTU (2)
^iredi vanoshamba okudzidza
kudzidza uakatakura kutamba
oanotfa vakapfeka cinotsairwa
oanouya hat>arwe marjgwanani
oanomuka haaror>e yakasurjgirirwa
Cikoro cetfu ndeco-uswa. Cikoro cinotairwa n a van a.
31


Uana oanomuka marjgwanani. Dana nanoshamba misoro. Uana vanouya kucikoro. Uana nanoda kudzidza. Simbi yakasurjgirirwa pamuti. Uana nakapfeka /akanaka. Uana nakatakura ziredi. U a n a t> a n a-m a g w a r o o k u dzidza. Uana nanoda kutamba. Uana nakanaka hauarwe. Mudzidzi wakanaka h a a r o t> e nana.
22. IMBGA YEcTU
ose Shoti ino6ata inocerjgeta musha pfupi yaronera inotiyamura mhuka mutete takafanera tinopfuyireyi muswe mazurca kuicerjgeta zakanaka
Tinopfuyireyi imbga? Imbga inocerjgeta musha. Imbga inoBata mhuka. Shoti ndiyo 'mbga yakanaka
32


Shoti inomanya kwaz,o. Imbga yarooera pamuti. Shoti ine-nzene pfupi. Shoti ino-muswe mutete. Imbga yecfu inotiyamura
mazut>a ose. Takafanera kuicerjgeta
yakanaka.
23. BIZA
ico marefu rinotaswa
biza kupfuya racfimura
rina rinonwa rinopfura
mvura matomhu rinomanya
33


Ciyiko ico? Iro i-b i z a.
Biz a r ina-makumbo marefu.
Biza rinomanya k w a z. o.
Biza rine-nzene pfupi.
Biza rakanaka kupfuya.
Biza rinotaswa.
Biza racfimura matomhu.
Biza rinonwa mvura.
Biza rinopfura.
34


24. MADGOYI NENYOKA
ndi marjgoyi rurimi anoyenedza
nzara makushe masahwa inotyisa
nyoka inoruma anoBaya unonyeredza
mate kuruma tupuka inoipira
haina inoda murima inoBuritsa
Ciyiko ico? Iyo ndi-ma rj g o y i. Marjgoyi ine-nzara hum. Marjgoyi inoda kutamba. Marjgoyi ina-makushe anoye-vedza.
Marjgoyi inotyisa murima.
35


Marjgoyi inoruma tupuka. Marjgoyi in o-m uswe unonye-r e d z a.
Marjgoyi inoda kuruma nyoka. Nyoka inoBuritsa rurimi. Nyoka inoruma. Nyoka ino^ipira mate. Nyoka h a i n a-m a k u m b o. Nyoka inomanya kwa^o. Nyoka ina-masahwa a no 15 ay a.
25. KAMBA KADGU
Kamba ako kakapfirirwa neyi? Kamba karjgu kakapfirirwa
n o u s w a. Kamba kakauakwa n a 6 a 6 a. Kamba karjgu kane-fasitera
rimrje cete. Kamba kakanamrja na'mai. Kamba kakanamrja ne'vu. Cirorjgo ico ndecani? Girorjgo ico ndeca-amai.
36


Girorjgo cakaumbga nani? Ciroqgo cakaumbga na'mai. C i r o rj g o c i n a-m a is a r a. Cirorjgo cinotekesa mvura. Ndinocfa Badza rokurimisa. Badza rinogukaguka. Badza rakaterjgwa naBaBa. cfemo nderani iro? cfemo harisi redu. cfemo iro takakumbira.
37


MISI YESONDO
Musi wegondo .. .. Sunday
Musi weCimotsi .. .. Monday
Musi weCipiri .. .. Tuesday
Musi weCitatu .. .. Wednesday
Musi weCina...... Thursday
Musi weCishanu .. .. Friday
Musi weCitanhatu .. .. Saturday
MDEDZI YEGORE
Ndira ........ January
Kukadzi ........ February
Kurume ........ March
Kubvumbi ...... April
Cinabvu ........ May
Cikumi ........ June
Cikunguru........ July
Nyamavuvu ...... August
Gunyana ........ September
Gumiguru ...... October
Mbudzi ........ November
7.ita .......... December
Printed by the Lovedale Press.


tHlS VOLUME 'HAS BEtN PICSOFII.W.0 M THE UNIVERSITY OF FLORIDA
L10 KM r\ i v.
p.s


A31262050920494A


Full Text
xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00030.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P30 PHYSICAL_IMG_NR 30 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P30_TM00001 HPOS 0 VPOS 344
LeftMargin P30_LM00001 120 1579
RightMargin P30_RM00001 1149 119
BottomMargin P30_BM00001 1923 122
PrintSpace P30_PS00001 1029
TextBlock P30_TB00001 427 1407
TextLine P30_TL00001 560 440 544 392
String P30_ST00001 624 208 72 CONTENT WC 0.22 CC 7
SP P30_SP00001 768 696 32
P30_ST00002 800 712 40 24 0.32 6
P30_SP00002 840 736
P30_ST00003 872 232 £J. 0.19 887
P30_TL00002 333 881 612 49
P30_ST00004 68 36 20. 0.69 360
P30_SP00003 401 917 56
P30_ST00005 457 220 37 CIKORO 0.89 203000
P30_SP00004 677 918 29
P30_ST00006 706 882 152 CErfU 0.67 00772
P30_SP00005 858 28
P30_ST00007 886 59 48 (1) 0.45 744
P30_TL00003 128 963 931
P30_ST00008 55 35 ici 0.71 404
P30_SP00006 183 998 123
P30_ST00009 306 154 cikoro 0.75 023414
P30_SP00007 460 1000 50
P30_ST00010 510 229 cakanaka 0.80 03042103
P30_SP00008 739 53
P30_ST00011 792 267 mudzidzisi 2430505107
P30_TL00004 1039 990 46
P30_ST00012 216 kucikoro 0.90 12000030
P30_SP00009 1075 167
P30_ST00013 511 231 yakanaka 0.98 10000000
P30_SP00010 742 1085
P30_ST00014 791 327 nomudzidzisi 0.95 100010000030
P30_TL00005 127 1113 906 47
P30_ST00015 1115 145 45 ciyiko 1.00 000000
P30_SP00011 272 1160 34
P30_ST00016 1114 139 simbi 02300
P30_SP00012 445 1150 65
P30_ST00017 170 inorira 0.73 0603710
P30_SP00013 680 111
P30_ST00018 242 inoridzwa 0.83 003244000
P30_TL00006 126 1187 960
P30_ST00019 1188 97 kuti 0.84 0500
P30_SP00014 223 1224 81
P30_ST00020 304 1198 143 nauye 0.74 80400
P30_SP00015 447 1233 61
P30_ST00021 508 214 38 anoridza 0.87 06020000
P30_SP00016 722 1225 67
P30_ST00022 789 297 anoridzireyi 0.78 041052500007
P30_TL00007 1269 829
P30_ST00023 213 Ciyiko 610255
P30_SP00017 340 1316 52
P30_ST00024 0.81 5020
P30_SP00018 1307
P30_ST00025 566 1270 90 Ici 000
P30_SP00019 656 60
P30_ST00026 716 240 cikoro. 0.82 0220502
P30_TL00008 1326 633 39
P30_ST00027 235 Cikoro 0.76 304060
P30_SP00020 362 1364
P30_ST00028 417 1328 343 cakanaka. 040641402
P30_TL00009 1383 819
P30_ST00029 204 Simbi 0.96 01000
P30_SP00021 332 1421 57
P30_ST00030 389 1384 157 yedu 0.57 1086
P30_SP00022 546 1430
P30_ST00031 599 1385 348 yakanaka. 0.64 034274333
P30_TL00010 129 1440 1001
P30_ST00032 202 00000
P30_SP00023 331 1478 58
P30_ST00033 1441 0.63 0086
P30_SP00024 1487
P30_ST00034 607 1442 256 0604033
P30_SP00025 863 1479
P30_ST00035 916 kwa 060
P30_SP00026 1045 16
P30_ST00036 1061 1451 69 ^o. 1042
P30_TL00011 1497 1015
P30_ST00037 396 Mudzidzisi 0000000201
P30_SP00027 524 1535
P30_ST00038 571 1498 313 37060051
P30_SP00028 884 1536
P30_ST00039 1499 212 simbi. 506300
P30_TL00012 1554 851
P30_ST00040 203
P30_SP00029 1591
P30_ST00041 384 358 0.68 061644600
P30_SP00030 1592
P30_ST00042 798 182 nani 0.51 33627
P30_TL00013 1610
P30_ST00043 193 0.92 02001
P30_SP00031 321 1648
P30_ST00044 349 1611 000500462
P30_SP00032 676 1649
P30_ST00045 704 1612 439 nomudzidzisi. 6002010010440
P30_TL00014 1667
P30_ST00046 359 0201003002
P30_SP00033 486 1704
P30_ST00047 1668 403 060300515005
P30_SP00034 913 1714 25
P30_ST00048 938 1669 02007
P30_SP00035 1108 1705 23
P30_ST00049 1131 1680 11 r 0.25
P30_TL00015 1725 1014
P30_ST00050 387 0.88 0001004005
P30_SP00036 513 1762
P30_ST00051 581 308 26050041
P30_SP00037 889 62
P30_ST00052 951 1726 189 06005
P30_TL00016 277 1782 628
P30_ST00053 140 0.97 0010
P30_SP00038 1819
P30_ST00054 470 1792 159 nana 0.38 8682
P30_SP00039 629 1820
P30_ST00055 688 217 nauye. 860200
P30_TB00002 230 578 112
P30_TL00017 366
P30_ST00056 i"! "5i 0.27 8687588
P30_TB00003 1880 43
P30_TL00018 613 1886 41 31
P30_ST00057 01


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00018.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P18 PHYSICAL_IMG_NR 18 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P18_TM00001 HPOS 0 VPOS 111
LeftMargin P18_LM00001 119 1803
RightMargin P18_RM00001 1149
BottomMargin P18_BM00001 1914 131
PrintSpace P18_PS00001 1030
Illustration P18_CB1_SUB 287 431 600 TYPE
TextBlock P18_TB00001 570 775 409 81
P18_TB00002 913 1001
TextLine P18_TL00001 326 919 614 38
String P18_ST00001 920 43 36 CONTENT 9. WC 0.85 CC 11
SP P18_SP00001 369 956 54
P18_ST00002 423 213 37 MDANA 0.72 08220
P18_SP00002 636 27
P18_ST00003 663 277 ANE-BAZI 0.73 06046003
P18_TL00002 328 1026 485 46
P18_ST00004 100 Bazi 0.70 8300
P18_SP00003 428 1064 206
P18_ST00005 634 179 mapazi 054231
P18_TL00003 325 1127 465 47
P18_ST00006 1139 85 35 ayo 0.95 001
P18_SP00004 410 1174 223
P18_ST00007 633 157 39 neBazi 0.68 128070
P18_TL00004 125 1253 705
P18_ST00008 158 Muti 6005
P18_SP00005 283 1290 53
P18_ST00009 336 1264 30 26 u 1.00
P18_SP00006 366 16
P18_ST00010 382 1263 31 n 0.33 6
P18_SP00007 413 1289 15
P18_ST00011 101 a-m 0.91 200
P18_SP00008 529
P18_ST00012 544 a 0.87 1
P18_SP00009 571 17
P18_ST00013 588 22 s
P18_SP00010 610
P18_ST00014 626 h 0.52 4
P18_SP00011 656
P18_ST00015 672 1254 i
P18_SP00012 687
P18_ST00016 702 25 z
P18_SP00013 727
P18_ST00017 742
P18_SP00014 772
P18_ST00018 788 42 a. 0.64 24
P18_TL00005 1329 578 45
P18_ST00019 0.83 0321
P18_SP00015 1366
P18_ST00020 367 una-mapzi. 5800505030
P18_TL00006 126 1405 793
P18_ST00021 249 Mapazi 414041
P18_SP00016 375 1451
P18_ST00022 1416 73 an 0.56
P18_SP00017 501 1442
P18_ST00023 517 99 0.84 400
P18_SP00018 616
P18_ST00024 0.51
P18_SP00019 659
P18_ST00025 676 21
P18_SP00020 697 1441
P18_ST00026 714 0.61 3
P18_SP00021 744
P18_ST00027 759 0.96
P18_SP00022
P18_ST00028 790 0.53
P18_SP00023 815
P18_ST00029 831 29 0.42 5
P18_SP00024 860
P18_ST00030 876
P18_TL00007 1481
P18_ST00031 344 Tinowona 0.78 00810160
P18_SP00025 470 1519
P18_ST00032 523 266 mapazi. 0000341
P18_TL00008 1557 975
P18_ST00033 1558 123 Ayo 260
P18_SP00026 248 1603
P18_ST00034 301 251 0.66 035450
P18_SP00027 552 59
P18_ST00035 611 1568 72 0.80 40
P18_SP00028 683 1594
P18_ST00036 699 450
P18_SP00029 799
P18_ST00037 0.62
P18_SP00030 841 1595
P18_ST00038 858
P18_SP00031 880
P18_ST00039 896 0.19 8
P18_SP00032 926
P18_ST00040 942 0.69
P18_SP00033 957
P18_ST00041 973 1569
P18_SP00034 997
P18_ST00042 1013
P18_SP00035 1042
P18_ST00043 1059 41 0.34 76
P18_TL00009 127 1633 960 48
P18_ST00044 224 Mgana 18265
P18_SP00036 351 1681
P18_ST00045 404 279 ane-Bazi 37028524
P18_SP00037 1671 58
P18_ST00046 741 1634 346 rakanaka. 0.63 524683200
P18_TL00010 128 1709 1015
P18_ST00047 Mqana 28040
P18_SP00038 1757
P18_ST00048 1710 98 ari 0.90 110
P18_SP00039 502 1747
P18_ST00049 555 300 kufamba 0.82 0251002
P18_SP00040 855
P18_ST00050 900 243 neBazi. 6083003
P18_TL00011 623 1878 33
P18_ST00051 0.88 20


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00036.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P36 PHYSICAL_IMG_NR 36 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P36_TM00001 HPOS 0 VPOS 16
LeftMargin P36_LM00001 108 1824
RightMargin P36_RM00001 1158 110
BottomMargin P36_BM00001 1840 205
PrintSpace P36_PS00001 1050
TextBlock P36_TB00001 114 1044 748
TextLine P36_TL00001 129 25 956 48
String P36_ST00001 298 CONTENT Maggoyi WC 0.72 CC 0486000
SP P36_SP00001 427 73 52
P36_ST00002 479 26 295 inoruma 0.75 2604003
P36_SP00002 774 62 53
P36_ST00003 827 258 45 tupuka. 0.89 0050200
P36_TL00002 131 101 991
P36_ST00004 0.69 0087005
P36_SP00003 429 149 44
P36_ST00005 473 102 37 in 0.39 75
P36_SP00004 535 139 17
P36_ST00006 552 112 99 27 o-m 0.82 050
P36_SP00005 651
P36_ST00007 667 111 166 uswe 0.95 1000
P36_SP00006 833 138
P36_ST00008 877 245 35 unonye 0.63 880600 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT unonyeredza.
P36_TL00003 333 172 207
P36_ST00009 redza. 0.77 600114 HypPart2
P36_TL00004 248 1013
P36_ST00010 285 0.70 0087202
P36_SP00007 416 296
P36_ST00011 461 184 38 inoda 05080
P36_SP00008 645 286
P36_ST00012 689 249 256 kuruma 0.66 834500
P36_SP00009 945 39
P36_ST00013 984 160 nyoka. 0.74 000806
P36_TL00005 325 957
P36_ST00014 213 Nyoka 0.85 01060
P36_SP00010 342 370
P36_ST00015 395 379 inoBuritsa 0.71 0658260000
P36_SP00011 362 59
P36_ST00016 326 253 rurimi. 0.73 5350300
P36_TL00006 401 577 46
P36_ST00017 60080
P36_SP00012 447
P36_ST00018 394 402 312 inoruma. 0.78 00034305
P36_TL00007 837
P36_ST00019 20080
P36_SP00013 525
P36_ST00020 481 332 ino^ipira 0.64 0231005550
P36_SP00014 727 527
P36_ST00021 786 485 180 32 mate. 0.80 06300
P36_TL00008 556 834
P36_ST00022 20180
P36_SP00015 601 55
P36_ST00023 397 557 29 h 1.00
P36_SP00016 426 593
P36_ST00024 443 567 a
P36_SP00017 469
P36_ST00025 15 i
P36_SP00018 500
P36_ST00026 516 145 na-m 3041
P36_SP00019 661 594
P36_ST00027 677 72 ak 0.58 08
P36_SP00020 749
P36_ST00028 765 568 28 u 1
P36_SP00021 793 18
P36_ST00029 811 m
P36_SP00022 859
P36_ST00030 875 558 b 0.97
P36_SP00023 903 595
P36_ST00031 921 42 o. 00
P36_TL00009 128 635 891 49
P36_ST00032 212 0.94 20000
P36_SP00024 340 681 54
P36_ST00033 636 inomanya 14400310
P36_SP00025 734 58
P36_ST00034 792 227 kwa^o. 3001000
P36_TL00010 711 1014
P36_ST00035 201 47 30180
P36_SP00026 329 758
P36_ST00036 383 713 0.48 5
P36_SP00027 398 14
P36_ST00037 412 723 181 na-ma 0.88 00400
P36_SP00028 750
P36_ST00038 607 22 s
P36_SP00029 629
P36_ST00039 646 712 162 ahwa 0.83 0600
P36_SP00030 808
P36_ST00040 856 anoBaya. 0.81 10081110
P36_TB00002 910 930
P36_TL00011 351 926
P36_ST00041 70 25. 0.61 605
P36_SP00031 421 963
P36_ST00042 476 KAMBA 0.96
P36_SP00032 683 964 30
P36_ST00043 927 KADGU 00851
P36_TL00012 127 1025 1015
P36_ST00044 222 Kamba 0.79 71002
P36_SP00033 349 1063 24
P36_ST00045 373 1027 109 ako 071
P36_SP00034 482 1064
P36_ST00046 508 453 kakapfirirwa 707050060500
P36_SP00035 961 1073 23
P36_ST00047 1028 158 neyi 0.86 60000
P36_TL00013 1102 50
P36_ST00048 232 53002
P36_SP00036 360 1140
P36_ST00049 410 1103 kaggu 0.38 53876
P36_SP00037 617 1152
P36_ST00050 665 1104 450355030371
P36_TL00014 279 1184 271
P36_ST00051 n 0.24 7
P36_SP00038 309 1210
P36_ST00052 ou 06
P36_SP00039 1211
P36_ST00053 2
P36_SP00040 434
P36_ST00054 451 wa. 000
P36_TL00015 126 1249 978
P36_ST00055 234 0.54 75306
P36_SP00041 1287 43
P36_ST00056 403 1250 393 kakanakwa 0.51 566182464
P36_SP00042 796
P36_ST00057 840 264 naBaBa. 0.43 6486804
P36_TL00016 1325 1016
P36_ST00058 64002
P36_SP00043 361 1363
P36_ST00059 415 1326 208 0.47 64870
P36_SP00044 623 1373
P36_ST00060 1327 466 kane-fasitera 8080050002030
P36_TL00017 1395 389
P36_ST00061 rimge 44080
P36_SP00045 534 1443 33
P36_ST00062 1401 151 cete. 00000
P36_TL00018 125 1471 1019
P36_ST00063 233 61000
P36_SP00046 358 1510 63
P36_ST00064 1473 kakanamga 0.50 476473083
P36_SP00047 822 1520 64
P36_ST00065 886 1472 na'mal. 7200087
P36_TL00019 1548 949
P36_ST00066 52006
P36_SP00048 359 1587
P36_ST00067 411 1551 0.45 756664084
P36_SP00049 812 1597
P36_ST00068 871 1549 204 ne'vu. 0.65 707410
P36_TL00020 1624 795
P36_ST00069 280 Ciroggo 0221880
P36_SP00050 407 1673
P36_ST00070 459 1627 98 ico 300
P36_SP00051 1664 60
P36_ST00071 1626 305 ndecani 74000704
P36_TL00021 1700 905
P36_ST00072 5460870
P36_SP00052 1749
P36_ST00073 460 1703 97 0.98
P36_SP00053 1740
P36_ST00074 616 1702 154 ndec 4000
P36_SP00054 770 1739
P36_ST00075 1713 a-
P36_SP00055
P36_ST00076 851 amai. 51045
P36_TL00022 1808
P36_ST00077 20


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00027.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P27 PHYSICAL_IMG_NR 27 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P27_TM00001 HPOS 0 VPOS 22
LeftMargin P27_LM00001 117 1821
RightMargin P27_RM00001 1150 118
BottomMargin P27_BM00001 1843 202
PrintSpace P27_PS00001 1033
TextBlock P27_TB00001 1029 690
TextLine P27_TL00001 127 28 1012 47
String P27_ST00001 29 396 46 CONTENT Unowoneyi WC 0.79 CC 0840320003
SP P27_SP00001 523 75
P27_ST00002 569 367 40 Ndinowona 0.83 120303040
P27_SP00002 936 68 31
P27_ST00003 967 30 172 huku. 0.48 65336
P27_TL00002 123 99 674 48
P27_ST00004 100 132 43 Iwe, 0.58 6603
P27_SP00003 255 143 53
P27_ST00005 308 489 unowoneyi^e 0.74 0210040061050
P27_TL00003 126 169 766 38
P27_ST00006 170 389 37 0.72 500610830
P27_SP00004 515 207 54
P27_ST00007 323 hukwana. 0.85 02040500
P27_TL00004 128 240 896 45
P27_ST00008 241 173 36 Huku 0230
P27_SP00005 301 277
P27_ST00009 355 85 iri 0.75 313
P27_SP00006 440 276 59
P27_ST00010 499 292 pamazai 0.69 5605021
P27_SP00007 791 285
P27_ST00011 844 180 39 here 10307
P27_TL00005 309 539
P27_ST00012 311 222 41 Kwete, 0.92 400000
P27_SP00008 348 352
P27_ST00013 401 264 yaBuda. 0.66 0082803
P27_TL00006 379 945
P27_ST00014 380 88 Iri 0.82 014
P27_SP00009 215 417
P27_ST00015 268 360 kuceggeta 0.68 070088040
P27_SP00010 628 426
P27_ST00016 687 390 159 nana 8030
P27_SP00011 846
P27_ST00017 900 391 nayo. 0.81 80000
P27_TL00007 448 1013 42
P27_ST00018 450 315 Hukwana 0.70 3550050
P27_SP00012 442 487
P27_ST00019 425 dzinotenera 43032608050
P27_SP00013 914 488
P27_ST00020 959 451 181 60206
P27_TL00008 519 911
P27_ST00021 520 175 4030
P27_SP00014 302 558 56
P27_ST00022 358 190 ndiyo 0.80 72000
P27_SP00015 548 564 58
P27_ST00023 606 164 amai 0007
P27_SP00016 770 557
P27_ST00024 823 522 nadzo. 0.73 830201
P27_TL00009 589 927 49
P27_ST00025 591 316 5400070
P27_SP00017 443
P27_ST00026 501 171 dziri 14330
P27_SP00018 672 627 52
P27_ST00027 724 590 330 kumanya. 11008005
P27_TL00010 659 820
P27_ST00028 661 4700000
P27_SP00019 444 698 55
P27_ST00029 660 0.93 01100
P27_SP00020 669 697
P27_ST00030 727 221 kudya. 0.88 022001
P27_TB00002 121 976 867
P27_TL00011 465 982 346
P27_ST00031 983 67 18. 500
P27_SP00021 532 1019
P27_ST00032 588 223 MBUDZI 0.91 000500
P27_TL00012 1095 834
P27_ST00033 1104 139 muna 0.65 4260
P27_SP00022 319 1131 142
P27_ST00034 461 184 mbudzi 240000
P27_SP00023 645 1132 147
P27_ST00035 792 1097 tinowona 0.77 00403073
P27_TL00013 1209 921
P27_ST00036 muneyi 0.89 051000
P27_SP00024 361 1254
P27_ST00037 maziso 003000
P27_SP00025 632 1245 160
P27_ST00038 1211 munowoneyi 3562008110
P27_TL00014 1320 800
P27_ST00039 1323 imge 0.62 6080
P27_SP00026 1369 161
P27_ST00040 463 1325 nyagga 0.41 705876
P27_SP00027 636 1368 157
P27_ST00041 793 188 dzinoda 0103083
P27_TL00015 1434 830
P27_ST00042 1437 217 maggani 0085322
P27_SP00028 397 1482
P27_ST00043 464 248 makumbo 0.78 1055100
P27_SP00029 712 1471 82
P27_ST00044 794 1435 216 dzinodya 0.86 03060100
P27_TL00016 140 1546 1004
P27_ST00045 1547 Munowoneyi 06500061301
P27_SP00030 582 1593
P27_ST00046 621 321 Tinowona 01400080
P27_SP00031 942 1583 33
P27_ST00047 975 1548 35 imba. 31034
P27_TL00017 129 1623 614
P27_ST00048 1624 Mu'mba 067100
P27_SP00032 405 1661
P27_ST00049 457 286 0460031
P27_TL00018 1704 784 133
P27_ST00050 1705 179 Muna 0.90 0003
P27_SP00033 306 1741
P27_ST00051 365 2340
P27_SP00034 529
P27_ST00052 584 1713 327 nomgana. 60087145
P27_SP00035 1750 -287
P27_ST00053 624 1807 0.63


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00032.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P32 PHYSICAL_IMG_NR 32 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P32_TM00001 HPOS 0 VPOS 16
LeftMargin P32_LM00001 106 1822
RightMargin P32_RM00001 1162
BottomMargin P32_BM00001 1838 207
PrintSpace P32_PS00001 1056
TextBlock P32_TB00001 110 1052 820
TextLine P32_TL00001 133 25 1013 48
String P32_ST00001 164 38 CONTENT Uana WC 0.56 CC 6262
SP P32_SP00001 297 63 37
P32_ST00002 334 26 338 nanomuka 0.72 83300005
P32_SP00002 672
P32_ST00003 704 442 47 maggwanani. 0.55 00886056805
P32_TL00002 132 95 978
P32_ST00004 165 0.48 7255
P32_SP00003 52
P32_ST00005 349 441 nanoshamba 0.75 8011500420
P32_SP00004 790 59
P32_ST00006 849 96 261 misoro. 0.83 0041402
P32_TL00003 131 899 46
P32_ST00007 0.57 7153
P32_SP00005 296 203
P32_ST00008 348 175 291 36 nanouya 0.65 8050620
P32_SP00006 639 211 58
P32_ST00009 697 333 kucikoro. 0.76 150070510
P32_TL00004 235 859
P32_ST00010 236 0.59 7332
P32_SP00007 273 53
P32_ST00011 247 nanoda 0.44 807186
P32_SP00008 596
P32_ST00012 655 336 kudzidza. 0.69 440430325
P32_TL00005 129 305 1015
P32_ST00013 184 Simbi 0.81 04040
P32_SP00009 313 342 28
P32_ST00014 341 306 533 yakasuggirirwa 0.82 00100388000200
P32_SP00010 874 352
P32_ST00015 902 307 242 44 pamuti. 0.87 0002014
P32_TL00006 375 986
P32_ST00016 376 0.80 8000
P32_SP00011 295 413
P32_ST00017 363 45 nakapfeka 800006070
P32_SP00012 711 420
P32_ST00018 770 347 yakanaka. 0.71 1001404103
P32_TL00007 445 897
P32_ST00019 163 0.63 7070
P32_SP00013 482 54
P32_ST00020 446 407 nakatakura 0.84 8000400200
P32_SP00014 756 60
P32_ST00021 816 213 ^iredi. 0.73 10000260
P32_TL00008 515 1008
P32_ST00022 819 Uananana-magwarooku 0.66 8060807304486030102
P32_SP00015 951 561 19
P32_ST00023 970 154 &l\&l2l 0.28 5784788
P32_SP00016 1124 552 10
P32_ST00024 1134 544 6 1.00
P32_TL00009 584 842
P32_ST00025 0.78
P32_SP00017 621
P32_ST00026 800080
P32_SP00018 595 622
P32_ST00027 654 585 320 kutamba. 0.77 81000026
P32_TL00010 924
P32_ST00028 7402
P32_SP00019 294 692
P32_ST00029 353 nakanaka 80802070
P32_SP00020 687 57
P32_ST00030 744 311 hanarwe. 42803000
P32_TL00011 126 724 1014
P32_ST00031 323 Mudzidzi 21032021
P32_SP00021 449 761 39
P32_ST00032 488 725 332 wakanaka 20705070
P32_SP00022 762 40
P32_ST00033 860 280 haarone 1000087
P32_TL00012 276 805 174 27
P32_ST00034 nana. 84010
P32_TB00002 1024 1044 814
P32_TL00013 379 1031 497
P32_ST00035 1032 69 22. 340
P32_SP00023 448 1068 55
P32_ST00036 503 192 IMBGA 0.91 10020
P32_SP00024 695 1069
P32_ST00037 723 153 YErfU 00772
P32_TL00014 124 1138 948 49
P32_ST00038 1151 75 ose 000
P32_SP00025 199 1177 122
P32_ST00039 321 1139 Shoti 00305
P32_SP00026 1176 88
P32_ST00040 180 inoBata 0.74 0008530
P32_SP00027 713 99
P32_ST00041 812 1140 260 inoceggeta 0600086032
P32_TL00015 125 1216 989
P32_ST00042 1217 162 musha 0.97 01000
P32_SP00028 287 1253 30
P32_ST00043 317 pfupi 0.49 45446
P32_SP00029 1261 91
P32_ST00044 532 1226 218 35 yaronera 20528000
P32_SP00030 750 62
P32_ST00045 302 inotiyamura 06441000200
P32_TL00016 1291 998
P32_ST00046 1292 169 mhuka 03063
P32_SP00031 293 1328
P32_ST00047 312 1295 170 mutete 0.93 120000
P32_SP00032 1327
P32_ST00048 530 takafanera 0.61 5355334060
P32_SP00033 1329 20
P32_ST00049 810 tinopfuyireyi 0.79 1000055205007
P32_TL00017 1367 912
P32_ST00050 1375 172 muswe 15000
P32_SP00034 1402 17
P32_ST00051 1376 191 mazuna 003580
P32_SP00035 504 1403
P32_ST00052 523 265 kuiceggeta 6002087053
P32_SP00036 788 1413
P32_ST00053 807 229 yakanaka 0.52 106640253
P32_TL00018 1475 804
P32_ST00054 Tinopfuyireyi 0000022003000
P32_SP00037 626 1521
P32_ST00055 680 246 imbga 003800
P32_TL00019 1551 955
P32_ST00056 216 Imbga 00372
P32_SP00038 1596
P32_ST00057 399 389 0.68 6500088200
P32_SP00039 1597
P32_ST00058 1552 237 musha. 132003
P32_TL00020 123 1624 839
P32_ST00059 30071
P32_SP00040 339 1670
P32_ST00060 393 267 0.64 0508153
P32_SP00041 660 1662
P32_ST00061 720 1625 mhuka. 040534
P32_TL00021 1697 1012
P32_ST00062 0.70 06305
P32_SP00042 1735
P32_ST00063 1698 187 ndiyo 40000
P32_SP00043 529 1744
P32_ST00064 573 1699 202 'mbga 60080
P32_SP00044 775 1745
P32_ST00065 1701 00407240
P32_TL00022 607 1803 41
P32_ST00066 31


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00009.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P9 PHYSICAL_IMG_NR 9 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P9_TM00001 HPOS 0 VPOS 16
LeftMargin P9_LM00001 74 1739
RightMargin P9_RM00001 1196 72
BottomMargin P9_BM00001 1755 290
PrintSpace P9_PS00001 1122
TextBlock P9_TB00001 128
TextLine P9_TL00001 89 24 1088 39
String P9_ST00001 35 186 28 CONTENT rna-oara WC 0.43 CC 88578610
SP P9_SP00001 275 63 66
P9_ST00002 341 248 38 MAUARA 0.82 307000
P9_SP00002 589 62 85
P9_ST00003 674 188 27 mavara 0.68 038060
P9_SP00003 862
P9_ST00004 928 25 249 0.78 007005
P9_TL00002 92 102 1087
P9_ST00005 103 196 37 maduku 0.41 718637
P9_SP00004 288 140 55
P9_ST00006 343 251 MAKURU 0.88 000203
P9_SP00005 594 82
P9_ST00007 676 198 0.62 008714
P9_SP00006 874
P9_ST00008 929 250 0.73 005406
P9_TB00002 208 204 905 1551
P9_TL00003 214 222 26
P9_ST00009 a 2
P9_TL00004 495 212
P9_ST00010 A 1.00
P9_TL00005 801
P9_ST00011 r) 0.18 87
P9_TL00006 1060 210 36
P9_ST00012 D 0.20 8
P9_TL00007 218 318
P9_ST00013 6 0.22 7
P9_TL00008 498
P9_ST00014 B
P9_TL00009 802 328
P9_ST00015 o
P9_TL00010 1059
P9_ST00016 O 0.63 3
P9_TL00011 216 434
P9_ST00017 b
P9_TL00012 500 433 30
P9_ST00018 0.24
P9_TL00013 445 34
P9_ST00019 P 0.91
P9_TL00014 1058 435
P9_ST00020
P9_TL00015 550 22
P9_ST00021 c
P9_TL00016 497 540 32
P9_ST00022 C 0.87 1
P9_TL00017 552
P9_ST00023 r 0.71
P9_TL00018 1057 542
P9_ST00024 R 0.49 5
P9_TL00019 215 653 31
P9_ST00025 d 0.13
P9_TL00020
P9_ST00026 rf 0.28 77
P9_TL00021 803 664
P9_ST00027 s
P9_TL00022 1061 654
P9_ST00028
P9_TL00023 759
P9_ST00029
P9_TL00024 496
P9_ST00030
P9_TL00025 769 21
P9_ST00031 § 0.14
P9_TL00026 760 29 47
P9_ST00032
P9_TL00027 877 23
P9_ST00033 e
P9_TL00028 866 33
P9_ST00034 E
P9_TL00029 873
P9_ST00035 t 0.53 4
P9_TL00030 867
P9_ST00036 T
P9_TL00031 974 19
P9_ST00037 f 0.50
P9_TL00032
P9_ST00038 F
P9_TL00033 986
P9_ST00039 u
P9_TL00034 976
P9_ST00040 U
P9_TL00035 217 1089 41
P9_ST00041 g 0.26
P9_TL00036 1084
P9_ST00042 G
P9_TL00037 1096
P9_ST00043 t) 0.17 88
P9_TL00038 1064
P9_ST00044
P9_TL00039 1190
P9_ST00045 h 0.31
P9_TL00040
P9_ST00046 H 0.48
P9_TL00041 1202
P9_ST00047 V 0.46
P9_TL00042 1056 1192
P9_ST00048 0.15
P9_TL00043 1297 14
P9_ST00049 i
P9_TL00044 501
P9_ST00050 I 0.98
P9_TL00045 1309 40
P9_ST00051 w
P9_TL00046 1299 49
P9_ST00052 W 0.67
P9_TL00047 1396 45
P9_ST00053 j
P9_TL00048 1398
P9_ST00054 J 0.57
P9_TL00049 800 1409
P9_ST00055 X 0.35
P9_TL00050 1401
P9_ST00056 0.75
P9_TL00051 1498
P9_ST00057 k 0.92
P9_TL00052 499
P9_ST00058 K 0.83
P9_TL00053 1510
P9_ST00059 y
P9_TL00054 1500
P9_ST00060 Y 0.21
P9_TL00055 219 1613
P9_ST00061 m
P9_TL00056 1602 43
P9_ST00062 M
P9_TL00057 1615
P9_ST00063 z
P9_TL00058 1606
P9_ST00064 Z
P9_TL00059 1708
P9_ST00065 n 0.80
P9_TL00060 1699
P9_ST00066 N 0.19
P9_TL00061 1712
P9_ST00067
P9_TL00062 1703 46
P9_ST00068


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00008.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P8 PHYSICAL_IMG_NR 8 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P8_TM00001 HPOS 0 VPOS 105
LeftMargin P8_LM00001 121 1756
RightMargin P8_RM00001 1146 122
BottomMargin P8_BM00001 1861 184
PrintSpace P8_PS00001 1025
TextBlock P8_TB00001 338 531 79
TextLine P8_TL00001 344 111 519 67
String P8_ST00001 114 52 61 CONTENT n WC 0.13 CC
SP P8_SP00001 396 175 28
P8_ST00002 424 108 AZ 0.56 17
P8_SP00002 532 178 35
P8_ST00003 567 117 7 57 I 0.70 3
P8_SP00003 574 174 29
P8_ST00004 603 116 123 58 TA 0.44 74
P8_SP00004 726 80
P8_ST00005 806 118 60 4 0.17
P8_TB00002 194 1564
P8_TL00002 354 210 370 132
P8_ST00006 tambo 0.32 88456
P8_TL00003 770 228 134
P8_ST00007 CKJ 0.23 688
P8_TL00004 214 448 36 78
P8_ST00008 r 0.69
P8_TL00005 400 444 276 86
P8_ST00009 26 30 '
P8_SP00005 426 474 84
P8_ST00010 510 166 82 ze 0.40 56
P8_TL00006 776 402 346
P8_ST00011 T^D 0.08 8108
P8_TL00007 760 356 106
P8_ST00012 ''-^^r^ 0.16 6751010810
P8_TL00008 198 634 66
P8_ST00013 s 0.41 5
P8_TL00009 352 598 124
P8_ST00014 sadza 0.52 47227
P8_TL00010 804 662 258 70
P8_ST00015 -^fl^ 6107710
P8_TL00011 202 818
P8_ST00016 ^ 0.00 10
P8_TL00012 360 790 314 158
P8_ST00017 ^rjgo 0.10 10108888
P8_TL00013 762 808 334 126
P8_ST00018 ^ 0.11 107
P8_TL00014 204 1006
P8_ST00019 0.21
P8_TL00015 384 308
P8_ST00020 z 0.71 2
P8_SP00006 458 1090
P8_ST00021 538 154 so 0.59 62
P8_TL00016 890 15
P8_ST00022 1100 32
P8_SP00007 922 1104
P8_ST00023 75 f..rjg> 0.26 4578888
P8_TL00017 192 1196
P8_ST00024 Z 0.12
P8_TL00018 1192 378 138
P8_ST00025 ^garo 108757
P8_TL00019 280 128
P8_ST00026 SM 0.14 88
P8_TL00020 146 1346 168 160
P8_ST00027 dy 0.94
P8_TL00021 362 1344 268
P8_ST00028 rudy 8730
P8_TL00022 888 1328 92 164
P8_ST00029 0.28
P8_TL00023 1552 150 182
P8_ST00030 Ty 0.51 81
P8_TL00024 358 348
P8_ST00031 tyava 0.35 80887
P8_TL00025 748 1536 332
P8_ST00032 x3
P8_TB00003 613 1819 42
P8_TL00026 619 1825 20
P8_ST00033 0.83 1


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00031.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P31 PHYSICAL_IMG_NR 31 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P31_TM00001 HPOS 0 VPOS 105
LeftMargin P31_LM00001 119 1786
RightMargin P31_RM00001 1149
BottomMargin P31_BM00001 1891 154
PrintSpace P31_PS00001 1030
TextBlock P31_TB00001 324 519 320
TextLine P31_TL00001 332 108 504 308
String P31_ST00001 CONTENT '^^h WC 0.09 CC 710108
Illustration P31_CB1_SUB 287 551 682 430 TYPE
P31_TB00002 328 1043 618 63
P31_TL00002 334 1049 606 51
P31_ST00002 1050 69 37 21. 0.80 230
SP P31_SP00001 403 1087 55
P31_ST00003 458 219 38 CIKORO 0.78 503004
P31_SP00002 677 19
P31_ST00004 696 1051 151 CErfU 0.49 60774
P31_SP00003 847 1088 35
P31_ST00005 882 1052 58 48 (2) 0.67 540
P31_TB00003 1151 740
P31_TL00003 131 1157 890
P31_ST00006 140 ^iredi 0.60 1007025
P31_SP00004 271 1205
P31_ST00007 422 1158 309 nanoshamba 8020022004
P31_SP00005 731 1195 45
P31_ST00008 776 245 okudzidza 0.95 001000002
P31_TL00004 132 1264 860 40
P31_ST00009 217 kudzidza 0.83 60022000
P31_SP00006 349 1302 71
P31_ST00010 420 1266 279 nakatakura 0.63 8020733442
P31_SP00007 699 1303 75
P31_ST00011 774 1267 218 kutamba 0.72 5034023
P31_TL00005 128 1368 927
P31_ST00012 177 oanoda 827084
P31_SP00008 305 1405
P31_ST00013 424 250 46 nakapfeka 800140005
P31_SP00009 674 1414 97
P31_ST00014 771 284 cinotsairwa 0.69 053001005630
P31_TL00006 1468 953 47
P31_ST00015 1478 203 36 oanouya 0.62 8570103
P31_SP00010 331 1514 85
P31_ST00016 416 1469 210 hanarwe 0.76 2080400
P31_SP00011 626 1506 138
P31_ST00017 764 317 maggwanani 0.66 1088007070
P31_TL00007 125 1568 1018
P31_ST00018 1571 256 nanomuka 80500022
P31_SP00012 381 1609
P31_ST00019 412 1570 195 haarone 0.74 4004080
P31_SP00013 607 1607
P31_ST00020 758 385 yakasuggirirwa 0.65 00403788045050
P31_TL00008 1675 910 39
P31_ST00021 1677 237 Cikoro 734010
P31_SP00014 362 1714 60
P31_ST00022 1676 155 cedu 0185
P31_SP00015 577 1713 56
P31_ST00023 633 402 ndeco-uswa. 70203351501
P31_TL00009 126 1751 1017
P31_ST00024 1752 236 306120
P31_SP00016 1790
P31_ST00025 408 425 01700805400
P31_SP00017 833 1799 49
P31_ST00026 1759 261 28 nanana. 4081805
P31_TL00010 616 1857 34
P31_ST00027 0.58 53


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00015.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P15 PHYSICAL_IMG_NR 15 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P15_TM00001 HPOS 0 VPOS 918
LeftMargin P15_LM00001 127 990
RightMargin P15_RM00001 1042 226
BottomMargin P15_BM00001 1908 137
PrintSpace P15_PS00001 915
TextBlock P15_TB00001 899
TextLine P15_TL00001 341 924 587 38
String P15_ST00001 41 37 CONTENT 6. WC 0.68 CC 60
SP P15_SP00001 382 961 55
P15_ST00002 437 155 36 BABA 0.58 7080
P15_SP00002 592 960 27
P15_ST00003 619 309 ANE-rfEMO 0.74 040377000
P15_TL00002 186 1031 753 33
P15_ST00004 1036 81 26 ane 0.75 070
P15_SP00003 267 1062 174
P15_ST00005 441 98 32 tora 0.79 2060
P15_SP00004 539 1063 206
P15_ST00006 745 194 watema 0.92 000004
P15_TL00003 1095 809
P15_ST00007 115 muti 0.90 1002
P15_SP00005 301 1131 140
P15_ST00008 119 ndiri 0.67 13225
P15_SP00006 560 1132 187
P15_ST00009 747 248 nderaniko 0.71 830317020
P15_TL00004 1165 835 47
P15_ST00010 141 tarisa 0.95 002000
P15_SP00007 327 1202 113
P15_ST00011 440 204 kutarisa 0.87 00403010
P15_SP00008 644 101
P15_ST00012 1166 276 46 unotariseyi 0.84 50330410000
P15_TL00005 136 1264 548 39
P15_ST00013 164 Baba 0.65 7600
P15_SP00009 300 1302 53
P15_ST00014 353 1276 72 an 08
P15_SP00010 425 1303 18
P15_ST00015 443 1265 116 e-de 0.66 0580
P15_SP00011 559
P15_ST00016 577 107 mo. 0.88
P15_TL00006 133 1328 628
P15_ST00017 1329 175 Amai 0.86 5000
P15_SP00012 308 1365 52
P15_ST00018 360 401 nane-Badza. 0.48 85707850374
P15_TL00007 1391 718
P15_ST00019 168 0.56 7314
P15_SP00013 304 1429
P15_ST00020 357 1396 262 204000
P15_SP00014 61
P15_ST00021 680 1394 muti. 46100
P15_TL00008 135 1454 477
P15_ST00022 233 Tarisa 004200
P15_SP00015 368 1492
P15_ST00023 420 192 demo. 0.62 80441
P15_TL00009 138 1517 457
P15_ST00024 Unotariseyi 072002440062
P15_TL00010 1581 797
P15_ST00025 185 Ndiri 0.43 64556
P15_SP00016 320 1618
P15_ST00026 373 303 0.78 20550201
P15_SP00017 676 1619 59
P15_ST00027 735 1582 197 0.57 80570
P15_TL00011 1644 798 40
P15_ST00028 Badza 72056
P15_SP00018 1682
P15_ST00029 393 87 iri 0.61
P15_SP00019 480 1681
P15_ST00030 540 395 5103085073
P15_TL00012 1707 658
P15_ST00031 72231
P15_SP00020 342 1745 54
P15_ST00032 396 400 ndera-amai. 0.70 70063030434
P15_TL00013 1770 900
P15_ST00033 158 Tora 0.60 3263
P15_SP00021 294 1807 62
P15_ST00034 356 211 Badza. 840503
P15_SP00022 567 1808
P15_ST00035 622 160 0.72 0442
P15_SP00023 782 1809
P15_ST00036 841 1772 195 83004
P15_TB00002 1867
P15_TL00014 634 1873 35 29
P15_ST00037 0.42 74


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00022.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P22 PHYSICAL_IMG_NR 22 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P22_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P22_LM00001 158 1792
RightMargin P22_RM00001 1112 156
BottomMargin P22_BM00001 1902 143
PrintSpace P22_PS00001 954
TextBlock P22_TB00001 298 356 194 210
TextLine P22_TL00001 312 396 160 168
String P22_ST00001 CONTENT JL WC 0.14 CC 88
Illustration P22_CB1_SUB 592 434 540 TYPE
P22_TB00002 790 1014
P22_TL00002 389 800 596 51
P22_ST00002 802 67 38 13. 0.95 100
SP P22_SP00001 456 840 56
P22_ST00003 512 149 37 BASA 0.81 7000
P22_SP00002 661 839 28
P22_ST00004 689 801 204 RA'MAI 0.79 304004
P22_SP00003 893 35
P22_ST00005 928 57 (2) 0.83 050
P22_TL00003 278 890 803
P22_ST00006 892 90 49 ^iri 0.43 10048
P22_SP00004 368 941 190
P22_ST00007 558 107 46 upfu 0.44 6465
P22_SP00005 665 938 249
P22_ST00008 914 167 noupfu 716657
P22_TL00004 276 974 820 41
P22_ST00009 977 132 ndiro 0.74 62030
P22_SP00006 408 1015 145
P22_ST00010 553 975 213 mundiro 0.76 0570030
P22_SP00007 766 1013
P22_ST00011 909 187 39 ku'mba 0.66 076050
P22_TL00005 1051 755 48
P22_ST00012 1054 109 45 kupi 0.82 0700
P22_SP00008 385 1099 172
P22_ST00013 557 1052 68 isa 0.85 040
P22_SP00009 625 1089 288
P22_ST00014 913 118 36 izere 0.64 55060
P22_TL00006 173 1136 775 44
P22_ST00015 1137 179 Amai 0.68 5520
P22_SP00010 352 1174 53
P22_ST00016 405 142 tjari 0.52 88070
P22_SP00011 547 63
P22_ST00017 610 338 kupepeta. 074050040
P22_TL00007 175 1206 740
P22_ST00018 147 ^iyo 0.71 10010
P22_SP00012 322 1254
P22_ST00019 378 127 0.56 10240
P22_SP00013 505 54
P22_ST00020 559 1215 27 murusero. 0.72 064610401
P22_TL00008 1275 588
P22_ST00021 1276 176 0040
P22_SP00014 351 1312 59
P22_ST00022 410 353 nano-upfu. 8072574163
P22_TL00009 178 1344 687 47
P22_ST00023 1345 159 Upfu 0246
P22_SP00015 337 1391
P22_ST00024 391 uri 652
P22_SP00016 491 1382
P22_ST00025 550 315 mundiro. 06700223
P22_TL00010 177 1415 659
P22_ST00026
P22_SP00017 1452 52
P22_ST00027 404 1426 30 26 t)
P22_SP00018 17
P22_ST00028 451 25 a 1.00
P22_SP00019 477 1451
P22_ST00029 494 1424 n 0.21 7
P22_SP00020 524 1450 16
P22_ST00030 1425 74 o-r 0.78 222
P22_SP00021 614 15
P22_ST00031 629 29 u 0.31 6
P22_SP00022 658 18
P22_ST00032 676 s
P22_SP00023 698
P22_ST00033 715 23 e
P22_SP00024 738
P22_ST00034 754 24 r 0.55 4
P22_SP00025 778 1449
P22_ST00035 795 o. 00
P22_TL00011 1483 739
P22_ST00036 1484 199 Ndiro 0.61 31562
P22_SP00026 375 1522
P22_ST00037 427 1485 174 0.87 31010
P22_SP00027 601 1521
P22_ST00038 660 255 noupfu. 0.70 4035340
P22_TL00012 1553 717
P22_ST00039 1554 102 Isa 0.69 530
P22_SP00028 279 1591
P22_ST00040 332 1564 230 rusero 431044
P22_SP00029 562
P22_ST00041 621 273 ku'mba. 0464003
P22_TL00013 1623 581
P22_ST00042 1624 32032
P22_SP00030 1661
P22_ST00043 428 86 iri 170
P22_SP00031 514 1660 58
P22_ST00044 572 185 04200
P22_TL00014 1692 691
P22_ST00045 1693 200 04360
P22_SP00032 1731
P22_ST00046 1694 87 440
P22_SP00033 1730
P22_ST00047 573 293 mu'mba. 0.80 3370000
P22_TL00015 1763 615
P22_ST00048 1764 0.77 7010
P22_SP00034 1800
P22_ST00049 406 nane-ndiro. 80400312307
P22_TB00003 1864 70
P22_TL00016 667 1869
P22_ST00050 20


5/26/2011 8:43:36 AM: ++++ ERROR CheckBSEFileGrpAndALTOFilesConsistency: ERROR (GetExistingMetsFileFullPath): METS file does not exist: 'Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\AA00000226_METS.xml'


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00039.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P39 PHYSICAL_IMG_NR 39 HEIGHT 2255 WIDTH 1489
TopMargin P39_TM00001 HPOS 0 VPOS 1628
LeftMargin P39_LM00001 702 276
RightMargin P39_RM00001 1274 215
BottomMargin P39_BM00001 1904 351
PrintSpace P39_PS00001 572
TextBlock P39_TB00001
TextLine P39_TL00001 785 1661 441 67
String P39_ST00001 1686 93 42 CONTENT THIS WC 0.15 CC 8888
SP P39_SP00001 878 1728 14
P39_ST00002 892 1674 137 47 'VOLUME 0.32 6707888
P39_SP00002 1029 1721 24
P39_ST00003 1053 1670 64 40 HAS 0.23 787
P39_SP00003 1117 1710 25
P39_ST00004 1142 84 BEEN 0.22 8885
P39_TL00002 794 1718 392 79
P39_ST00005 1730 240 52 mCROFILMEO 0.16 8888878878
P39_SP00004 1034 1782
P39_ST00006 1058 128 BLITHE 0.13 8108888
P39_TL00003 799 1765 459 70
P39_ST00007 1783 214 UNlVERSlTt 0.19 8788888788
P39_SP00005 1013 1835 27
P39_ST00008 1040 1777 49 OF-
P39_SP00006 1089 1816 17
P39_ST00009 1106 152 45 FLORIDA 0.17 8778888
P39_TL00004 752 1834 247 51
P39_ST00010 1852 5 4 ¦ 0.00 10
P39_SP00007 757 1856 48
P39_ST00011 805 194 LIBRARIES 0.21 678888688


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00021.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P21 PHYSICAL_IMG_NR 21 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P21_TM00001 HPOS 0 VPOS 1024
LeftMargin P21_LM00001 121 877
RightMargin P21_RM00001 1147
BottomMargin P21_BM00001 1901 144
PrintSpace P21_PS00001 1026
TextBlock P21_TB00001
TextLine P21_TL00001 335 1030 591 50
String P21_ST00001 1032 67 37 CONTENT 12. WC 0.66 CC 450
SP P21_SP00001 402 1069 55
P21_ST00002 457 149 38 BASA 0.67 7104
P21_SP00002 606 1068 27
P21_ST00003 633 207 RA'MAI 0.91 005000
P21_SP00003 840 1067
P21_ST00004 867 1031 59 49 (1) 0.76 330
P21_TL00002 181 1106 879 46
P21_ST00005 99 nari 0.69 8030
P21_SP00004 280 1143 104
P21_ST00006 384 179 kukuya 0.74 630400
P21_SP00005 563 1152 127
P21_ST00007 690 370 munowoneyiko 0.72 058200703302
P21_TL00003 178 1176 786 45
P21_ST00008 114 nake 0.77 8000
P21_SP00006 292 1213 89
P21_ST00009 381 1186 159 26 rusero 0.83 520010
P21_SP00007 540 1212 146
P21_ST00010 686 1180 278 41 nanopepeta 0.80 8050006000
P21_TL00004 1246 625
P21_ST00011 97 :^iyo 0.46 810530
P21_SP00008 275 1292 108
P21_ST00012 383 1255 216 norusero 0.82 40200052
P21_SP00009 599 1281
P21_ST00013 688 1249 115 guyo 0.62 8600
P21_TL00005 129 1320 1012
P21_ST00014 489 Munowoneyiko 0762006000201
P21_SP00010 618 1366
P21_ST00015 645 302 Tinowona 03120170
P21_SP00011 947 1357
P21_ST00016 973 1321 168 imba. 0.92 20010
P21_TL00006 128 1384 693 44
P21_ST00017 175 36 Amai 7000
P21_SP00012 303 1420 52
P21_ST00018 355 142 0.73 8010
P21_SP00013 497 58
P21_ST00019 555 266 kukuya. 2435200
P21_TL00007 133 1446 664
P21_ST00020 1447 Uari 0.75 7020
P21_SP00014 279 1483
P21_ST00021 331 249 0.81 640000
P21_SP00015 580 1492
P21_ST00022 638 ziyo. 62000
P21_TL00008 130 1509 1010 48
P21_ST00023 1510 200 47 Mqana 0.54 08175
P21_SP00016 1557
P21_ST00024 368 86 ari 250
P21_SP00017 454 1546
P21_ST00025 492 268 kutarisa 0.84 02133001
P21_SP00018 760
P21_ST00026 798 amai 5020
P21_SP00019
P21_ST00027 984 156 vake. 0.65 80026
P21_TL00009 1572 649
P21_ST00028 6204
P21_SP00020 304 1609
P21_ST00029 356 1576 422 42 nanopepeta. 80813020200
P21_TL00010 1635
P21_ST00030 1636 409 Uanopepeta 0.79 7060303000
P21_SP00021 542 1681 54
P21_ST00031 596 neyi 0.97 00000
P21_TL00011 1698 796
P21_ST00032 410 0.63 7070605062
P21_SP00022 543 1744
P21_ST00033 597 1708 332 norusero. 704600600
P21_TL00012 1761 584 134
P21_ST00034 174
P21_SP00023 301 1798 53
P21_ST00035 354 1765 357 nane-guyo. 8070484000
P21_SP00024 711 1807 -97
P21_ST00036 614 1866 39 29


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00024.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P24 PHYSICAL_IMG_NR 24 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P24_TM00001 HPOS 0 VPOS 111
LeftMargin P24_LM00001 139 1810
RightMargin P24_RM00001 1129
BottomMargin P24_BM00001 1921 124
PrintSpace P24_PS00001 990
Illustration P24_CB1_SUB 229 873 450 TYPE
TextBlock P24_TB00001 143 627 986 339
TextLine P24_TL00001 523 633 284 38
String P24_ST00001 66 37 CONTENT 15. WC 0.75 CC 042
SP P24_SP00001 589 670 54
P24_ST00002 643 164 HUKU 0.70 6022
P24_TL00002 153 703 879 46
P24_ST00003 715 115 28 nano 0.53 7280
P24_SP00002 268 743 62
P24_ST00004 330 704 121 huku 0.96 1000
P24_SP00003 451 741 83
P24_ST00005 534 186 45 wapiwa 0.87 002005
P24_SP00004 720 749 119
P24_ST00006 839 193 inonaka 0.94 0003000
P24_TL00003 152 773 869
P24_ST00007 775 105 nani 0.31 6784
P24_SP00005 257 812 73
P24_ST00008 147 mazai 0.76 10406
P24_SP00006 477 811 57
P24_ST00009 274 mudendere 0.79 018043001
P24_SP00007 808 810 31
P24_ST00010 182 tinodya 0.71 5500501
P24_TL00004 150 843 956 48
P24_ST00011 855 112 36 yayo 0.68 6600
P24_SP00008 262 891 68
P24_ST00012 854 nyama 0.92 30000
P24_SP00009 494 890 39
P24_ST00013 533 133 iguru 0.60 08460
P24_SP00010 666 889 172
P24_ST00014 838 inokandira 0.73 5200520071
P24_TL00005 149 912 974
P24_ST00015 915 129 dzine 0.59 75070
P24_SP00011 278 951
P24_ST00016 326 914 174 joggwe 0.48 708807
P24_SP00012 500 960 32
P24_ST00017 532 183 1070610
P24_SP00013 958 123
P24_ST00018 285 rinoceggeta 20000088500
P24_TB00002 1002 988 825
P24_TL00006 151 1008 536
P24_ST00019 1009 166 BaBa 0.47 7084
P24_SP00014 317 1047 53
P24_ST00020 370 anehuku. 66030035
P24_TL00007 1072
P24_ST00021 1073 224 47 Mgana 0.50 08176
P24_SP00015 374 1120
P24_ST00022 427 258 002010
P24_SP00016 685 1118 59
P24_ST00023 744 181 huku. 0.85 02400
P24_TL00008 1135 724
P24_ST00024 1136 266 Wapiwa 0.78 006420
P24_SP00017 416 1182
P24_ST00025 470 7085
P24_SP00018 617 1172
P24_ST00026 676 198 0.82 01070
P24_TL00009 1198 582
P24_ST00027 267 0.86 003040
P24_SP00019 417 1245
P24_ST00028 naBaBa. 0.44 7485840
P24_TL00010 148 1261 898
P24_ST00029 177 Huku 0.67 2423
P24_SP00020 325 1300 52
P24_ST00030 377 394 0600322242
P24_SP00021 771 1299 55
P24_ST00031 826 1263 220 mazai. 0.77 034500
P24_TL00011 1325 562
P24_ST00032 203 Mazai 13123
P24_SP00022 353 1362
P24_ST00033 406 1326 306 anonaka. 0.64 26071055
P24_TL00012 1388 817
P24_ST00034 204 0.81 00270
P24_SP00023 1425
P24_ST00035 405 98 ari 050
P24_SP00024 503
P24_ST00036 1389 404 mudendere. 0.66 3780620400
P24_TL00013 1458
P24_ST00037 176 Amai 0.93 3000
P24_SP00025 324 1495
P24_ST00038 378 1468 159 27 0.61 6080
P24_SP00026 537 58
P24_ST00039 595 364 nane-huku. 8060004045
P24_TL00014 1520 883
P24_ST00040 286 Tinodya 0070130
P24_SP00027 434 1567
P24_ST00041 488 1531 221 0.90 50000
P24_SP00028 709
P24_ST00042 767 1522 264 yehuku. 0.80 0044013
P24_TL00015 145 1584 822
P24_ST00043 234 Nyama 55100
P24_SP00029 379 1630 80
P24_ST00044 459 1594 154 4115
P24_SP00030 613 1631 60
P24_ST00045 673 294 inonaka. 07073730
P24_TL00016 1647 699
P24_ST00046 0.63 6331
P24_SP00031 1684
P24_ST00047 469 dzine-joggwe. 0356053088000
P24_TL00017 1711 662
P24_ST00048 259 Joggwe 518800
P24_SP00032 1758
P24_ST00049 458 86 iri 020
P24_SP00033 544 1747
P24_ST00050 603 1712 206 iguru. 0.56 088540
P24_TL00018 1774
P24_ST00051 058800
P24_SP00034 1821
P24_ST00052 464 428 10700088010
P24_SP00035 892
P24_ST00053 940 1775 0.51 35464
P24_TB00003 625 1880 51 41
P24_TL00019 631 1886 29
P24_ST00054 0.69 06


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00040.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P40 PHYSICAL_IMG_NR 40 HEIGHT 2260 WIDTH 1554
TopMargin P40_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P40_LM00001 294 2088
RightMargin P40_RM00001 1494 60
BottomMargin P40_BM00001 172
PrintSpace P40_PS00001 1200
TextBlock P40_TB00001 660 250 46
TextLine P40_TL00001 42
String P40_ST00001 CONTENT ¦¦¦¦ WC 0.06 CC 107101010
P40_TB00002 954 540 96
P40_TL00002
P40_ST00002 ^m^^i^m 0.07 10810108108
P40_TB00003 1066 118 156 28
P40_TL00003 121 140 20
P40_ST00003 126 8 15 0.54 4
SP P40_SP00001 1074 141 7
P40_ST00004 1081 124 27 17 OF 0.34 57
P40_SP00002 1108
P40_ST00005 1115 91 19 FLORIDA 0.51 7266045
P40_TB00004 856 1876 56 38
P40_TL00004 1877 33
P40_ST00006 ¦\ 108
P40_TB00005 2060 110
P40_TL00005 295 2063 93 24
P40_ST00007 2065 18 22 ..: 0.22 778
P40_SP00003 313 2087
P40_ST00008 340 48 23 .;'.A 78678
P40_TB00006 1086 1990 168
P40_TL00006 1991
P40_ST00009 1993 105 25 :*-i:-:'- 0.21 877887777
P40_SP00004 1191 2018 30
P40_ST00010 1221 -C 0.19 78
P40_TB00007 814 523 127


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00006.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P6 PHYSICAL_IMG_NR 6 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P6_TM00001 HPOS 0 VPOS 18
LeftMargin P6_LM00001 115 1764
RightMargin P6_RM00001 1158 110
BottomMargin P6_BM00001 1782 263
PrintSpace P6_PS00001 1043
TextBlock P6_TB00001 334 564 77
TextLine P6_TL00001 340 24 552 65
String P6_ST00001 386 63 CONTENT MAZITA WC 0.34 CC 865756
SP P6_SP00001 726 87 70
P6_ST00002 796 96 2. 0.22
P6_TB00002 101 1573
P6_TL00002 180 154 72 78
P6_ST00003 c 1.00
P6_TL00003 400 152 318 82
P6_ST00004 cuma 0.55 2545
P6_TL00004 804 148 274 132
P6_ST00005 c::^ 0.16 86810
P6_TL00005 178 342 74
P6_ST00006 e 0.38
P6_TL00006 360 302 358 138
P6_ST00007 denqa 0.39 76267
P6_TL00007 810 310 260 158
P6_ST00008 Jki. 0.23 8857
P6_TL00008 205 492 34 28
P6_ST00009 f\ 0.19
P6_TL00009 345 498 377 118
P6_ST00010 ¦as'Tera 0.25 10108578648
P6_TL00010 712 68 80
P6_ST00011 n 0.54 4
P6_TL00011 366 714 356 98
P6_ST00012 nunqu 0.72 60510
P6_TL00012 910
P6_ST00013 0.73 2
P6_TL00013 364 908 336 122
P6_ST00014 Qoriqa 0.17 887888
P6_TL00014 166 1094
P6_ST00015 vn 88
P6_TL00015 392 1056 120
P6_ST00016 moto 0.50 0684
P6_TL00016 811 1126 254
P6_ST00017 ^^^ 0.03 1081010
P6_TL00017 196 1282 52 76
P6_ST00018 q 0.12 8
P6_TL00018 412 1232 242 128
P6_ST00019 har" 0.61 2607
P6_TL00019 752 1258 390
P6_ST00020 250 710
P6_SP00002 1002 1336
P6_ST00021 140 -w 0.21
P6_TL00020 877 1382 127 32
P6_ST00022 "^^^F* 0.11 710101086
P6_TL00021 211 1465 13 9
P6_ST00023 0.31
P6_TL00022 410 1444 298
P6_ST00024 'mba 0.46 7535
P6_TL00023 754 1550 370
P6_ST00025 1578 ¦ 0.00 10
P6_SP00003 758 1584 112
P6_ST00026 870 182 wW
P6_SP00004 1052 1646 20
P6_ST00027 1072 64 A 0.14
P6_TB00003 622 1739 43
P6_TL00024 628 1745 31
P6_ST00028 0.60


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00034.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P34 PHYSICAL_IMG_NR 34 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P34_TM00001 HPOS 0 VPOS 104
LeftMargin P34_LM00001 120 1804
RightMargin P34_RM00001 1149 119
BottomMargin P34_BM00001 1908 137
PrintSpace P34_PS00001 1029
TextBlock P34_TB00001 1478
TextLine P34_TL00001 126 924 824 48
String P34_ST00001 925 227 47 CONTENT Ciyiko WC 0.78 CC 700060
SP P34_SP00001 353 972 52
P34_ST00002 405 131 37 ico 0.87 5000
P34_SP00002 536 961 55
P34_ST00003 591 102 Iro 0.84 310
P34_SP00003 693 962 58
P34_ST00004 751 68 i-b 1.00 000
P34_SP00004 819 17
P34_ST00005 836 15 i 0.85 1
P34_SP00005 851
P34_ST00006 866 936 25 26 z 0.64 3
P34_SP00006 891
P34_ST00007 906 935 44 27 a. 00
P34_TL00002 127 1001 1016 38
P34_ST00008 1002 149 Biza 0.63 1165
P34_SP00007 276 1039 56
P34_ST00009 332 1012 24 r 0.37 6
P34_SP00008 356 1038 16
P34_ST00010 372 462 ina-makumbo 0.86 10101270010
P34_SP00009 834 45
P34_ST00011 879 264 marefu. 0.69 0170066
P34_TL00003 128 1078 868
P34_ST00012 1079 36 0.91 0300
P34_SP00010 277 1115
P34_ST00013 329 381 rinomanya 0.88 204000110
P34_SP00011 710 1123
P34_ST00014 768 228 kwa^o. 0.77 2001001
P34_TL00004 129 1152 816 46
P34_ST00015 148 0.72 0560
P34_SP00012 1189
P34_ST00016 1153 359 rine-nzene 0.71 6000544080
P34_SP00013 688
P34_ST00017 746 199 pfupi. 055460
P34_TL00005 1227 888
P34_ST00018 0.65 0445
P34_SP00014 1265
P34_ST00019 1229 330 rakanaka 62035064
P34_SP00015 659 1266 59
P34_ST00020 718 299 kupfuya. 0.76 10440052
P34_TL00006 1303 576 49
P34_ST00021 0.68 4440
P34_SP00016 278 1341
P34_ST00022 1305 375 rinota^wa. 00040010510
P34_TL00007 1378 937 39
P34_ST00023 150 5320
P34_SP00017 279 1415
P34_ST00024 331 1379 336 radimura 0.66 40820460
P34_SP00018 667 1417
P34_ST00025 726 1380 340 matomhu. 0.73 00212374
P34_TL00008 130 1452 783 40
P34_ST00026 4000
P34_SP00019 1491 53
P34_ST00027 1455 287 rinonwa 2572600
P34_SP00020 618 1492 60
P34_ST00028 678 1466 235 mvura. 006000
P34_TL00009 1528 565
P34_ST00029 4460
P34_SP00021 1566
P34_ST00030 1531 364 rinopfura. 0.67 5374055100
P34_TB00002 614 1866 42
P34_TL00010 620 1872 30
P34_ST00031 11


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00038.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P38 PHYSICAL_IMG_NR 38 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P38_TM00001 HPOS 0 VPOS 18
LeftMargin P38_LM00001 136 1828
RightMargin P38_RM00001 1133 135
BottomMargin P38_BM00001 1846 199
PrintSpace P38_PS00001 997
TextBlock P38_TB00001 424 454 60
TextLine P38_TL00001 438 24 423 49
String P38_ST00001 125 37 CONTENT MISI WC 0.94 CC 0200
SP P38_SP00001 563 61 30
P38_ST00002 593 268 YEgONDO 0.63 0080366
P38_TB00002 122 506 510
P38_TL00002 143 132 391 48
P38_ST00003 120 Musi 0.96 0001
P38_SP00002 263 169 53
P38_ST00004 316 218 we§ondo 0.74 0080630
P38_TL00003 208 434
P38_ST00005 0.95
P38_SP00003 246
P38_ST00006 261 weCimotsi 0.78 007600400
P38_TL00004 142 284 385 47
P38_ST00007 0.97 0000
P38_SP00004 262 321 55
P38_ST00008 317 285 210 46 weCipiri 0.61 00547661
P38_TL00005 141 361 392
P38_ST00009 36 0.86 0500
P38_SP00005 397
P38_ST00010 217 weCitatu 0.77 60502021
P38_TL00006 437 450
P38_ST00011 0.70 0605
P38_SP00006 474 54
P38_ST00012 179 weCina 0.73 008080
P38_SP00007 496
P38_ST00013 557 466 9 1.00
P38_SP00008 566 475 16
P38_ST00014 582 467 8
P38_TL00007 145 513
P38_ST00015 119 0.68 0705
P38_SP00009 264 550
P38_ST00016 266 weCishanu 005137044
P38_TL00008 589 480
P38_ST00017 118 0.72 0630
P38_SP00010 626
P38_ST00018 318 307 weCitanhatu 20401083043
P38_TB00003 840 293 518
P38_TL00009 856 131 192 123
P38_ST00019 177 Sunday 0.59 058406
P38_SP00011 1033 178 -176
P38_ST00020 857 191 Monday 026306
P38_TL00010 855 205
P38_ST00021 Tuesday 0.83 0000803
P38_ST00022 360 272 Wednesday 002701254
P38_SP00012 1127 406 -271
P38_ST00023 235 45 Thursday 0.64 05833206
P38_ST00024 161 Friday 060505
P38_SP00013 1017 559 -159
P38_ST00025 858 220 Saturday 0.76 00283102
P38_TB00004 812 980 934
P38_TL00011 402 821 481
P38_ST00026 MDEDZI 080500
P38_SP00014 622 28
P38_ST00027 650 233 YEGORE 006102
P38_TL00012 924 889
P38_ST00028 Ndira 0.81 50030
P38_SP00015 286 961 147
P38_ST00029 433 953 339 0.22 7
P38_SP00016 772 962 59
P38_ST00030 831 925 201 January 0054456
P38_TL00013 994 914
P38_ST00031 203 Kukadzi 6400050
P38_SP00017 346 1032 89
P38_ST00032 435 1022 336 10
P38_SP00018 771
P38_ST00033 832 225 February 0.71 10061066
P38_TL00014 144 1064 848
P38_ST00034 Kurume 771500
P38_SP00019 347 1102
P38_ST00035 436 1092
P38_SP00020 62
P38_ST00036 834 158 March 10405
P38_TL00015 1136 817
P38_ST00037 260 39 Kubvumbi 67304003
P38_SP00021 404 1175
P38_ST00038 535 1166 237
P38_SP00022
P38_ST00039 1137 130 April 0.88 03200
P38_TL00016 1207 793
P38_ST00040 Cinabvu 6080606
P38_SP00023 1245 88
P38_ST00041 1236
P38_SP00024 773
P38_ST00042 833 105 May 0.87 004
P38_TL00017 1276 806
P38_ST00043 184 Cikumi 100450
P38_SP00025 328 1313 106
P38_ST00044 1306
P38_SP00026 1314
P38_ST00045 1277 June 0.52 4652
P38_TL00018 1345 791
P38_ST00046 Cikugguru 0.54 604087363
P38_SP00027 408 1394 26
P38_ST00047 1375 337
P38_SP00028 1384
P38_ST00048 1347 July 0.57 5613
P38_TL00019 1416 865
P38_ST00049 295 Nyamavuvu 0.65 500602656
P38_SP00029 440 1462 97
P38_ST00050 537 1445 236
P38_SP00030 1454
P38_ST00051 August 058300
P38_TL00020 1485 954
P38_ST00052 Gunyana 3770080
P38_SP00031 365 1532 69
P38_ST00053 1515
P38_SP00032 1524 63
P38_ST00054 836 1486 September 0.89 006000003
P38_TL00021 146 1555 884
P38_ST00055 258 Gumiguru 07038630
P38_SP00033 1602 133
P38_ST00056 1585
P38_SP00034 1593
P38_ST00057 194 October 0054402
P38_TL00022 1624 942 40
P38_ST00058 185 Mbudzi 007130
P38_SP00035 332 1662 103
P38_ST00059 1654 338
P38_SP00036 1663
P38_ST00060 1626 256 November 0.84 04200204
P38_TL00023 1694 936
P38_ST00061 98 ^ita 10300
P38_SP00037 243 1742 91
P38_ST00062 334 1724 439 0.21
P38_SP00038 1733
P38_ST00063 1696 247 December 0.90 40000004
P38_TB00005 1802 508 44
P38_TL00024 410 1808 32
P38_ST00064 110 Printed 0378400
P38_SP00039 520 1834 20
P38_ST00065 540 by 0.32 67
P38_SP00040 577 1840 19
P38_ST00066 596 1809 25 the 0.66 720
P38_SP00041 642
P38_ST00067 662 137 27 Lovedale 51252400
P38_SP00042 799 1835
P38_ST00068 819 87 Press. 068270


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00023.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P23 PHYSICAL_IMG_NR 23 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P23_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P23_LM00001 152 1798
RightMargin P23_RM00001 1110 158
BottomMargin P23_BM00001 1908 137
PrintSpace P23_PS00001 958
Illustration P23_CB1_SUB 241 869 565 TYPE
TextBlock P23_TB00001 399 771 50
TextLine P23_TL00001 405 777 553 38
String P23_ST00001 66 36 CONTENT 14. WC 0.83 CC 500
SP P23_SP00001 471 813 55
P23_ST00002 526 220 KUBIKA 0.82 006040
P23_SP00002 746 815 30
P23_ST00003 776 182 SADZA 0.95 00200
P23_TB00002 931 1039
P23_TL00002 249 875 750 40
P23_ST00004 886 128 26 wano 0.69 3080
P23_SP00003 377 912 127
P23_ST00005 504 167 kuBika 0.78 008021
P23_SP00004 671 913 163
P23_ST00006 834 877 165 naBika 0.45 868432
P23_TL00003 252 978 786 46
P23_ST00007 979 178 45 mugoti 0.86 007010
P23_SP00005 430 1024 74
P23_ST00008 224 nanoBika 0.66 84008021
P23_SP00006 728 1016 107
P23_ST00009 835 203 39 raBikwa 0.54 4385045
P23_TL00004 1079 783 47
P23_ST00010 213 mapfiwa 0.84 0055000
P23_SP00007 462 1126 42
P23_ST00011 1080 273 pamapfiwa 0.87 101062000
P23_SP00008 58
P23_ST00012 197 nandipa 0.70 8100550
P23_TL00005 172 1192 820
P23_ST00013 1193 176 37 Amai 0.71 5050
P23_SP00009 348 1230 52
P23_ST00014 400 324 0.58 85108044
P23_SP00010 724 59
P23_ST00015 209 sadza. 0.75 060440
P23_TL00006 174 1269 682
P23_ST00016 222 Mqana 0.63 08045
P23_SP00011 396 1316
P23_ST00017 448 1272 191 43 agere 08060
P23_SP00012 639 1315
P23_ST00018 697 159 pasi.
P23_TL00007 170 1344 907
P23_ST00019 0.89 4000
P23_SP00013 346 1382
P23_ST00020 398 1345 431 nano-mugoti 80704168030
P23_SP00014 829 1390
P23_ST00021 888 1354 189 28 wano. 10800
P23_TL00008 1420 711
P23_ST00022 342 Tinowona 01800260
P23_SP00015 514 1458 57
P23_ST00023 571 312 mapfiwa. 0.91 00500100
P23_TL00009 1488 751
P23_ST00024 1489 153 Hari 7040
P23_SP00016 325 1526
P23_ST00025 1490 86 iri 050
P23_SP00017 463
P23_ST00026 521 402 pamapfiwa. 0.81 6000452001
P23_TL00010 1558 558
P23_ST00027 200 Sadza 00045
P23_SP00018 372 1596 53
P23_ST00028 425 305 raBikwa. 0.68 60830024
P23_TL00011 171 1627 734
P23_ST00029 1628 177 0.76 5012
P23_SP00019 1665
P23_ST00030 401 235 858064
P23_SP00020 636
P23_ST00031 695 210 020440
P23_TL00012 1696 563
P23_ST00032 1697 301 Ndipewo 5554000
P23_SP00021 472 1743
P23_ST00033 525 0.64 032256
P23_TL00013 1766 761
P23_ST00034 175 0.67 5026
P23_SP00022 1804
P23_ST00035 281 0.56 8440552
P23_SP00023 680 1812 60
P23_ST00036 740 1767 192 sadza 0.80 07030
P23_TL00014 662 1872
P23_ST00037 24


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00007.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P7 PHYSICAL_IMG_NR 7 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P7_TM00001 HPOS 0 VPOS 105
LeftMargin P7_LM00001 115 1758
RightMargin P7_RM00001 1154 114
BottomMargin P7_BM00001 1863 182
PrintSpace P7_PS00001 1039
TextBlock P7_TB00001 306 556 77
TextLine P7_TL00001 312 110 544 64
String P7_ST00001 236 CONTENT NAZI WC 0.51 CC 8513
SP P7_SP00001 548 174 40
P7_ST00002 588 132 TA 0.21 87
P7_SP00002 720 76
P7_ST00003 796 60 62 3 0.15 8
P7_TB00002 195 1567
P7_TL00002 368 252 348 108
P7_ST00004 onqwe 0.41 67662
P7_TL00003 824 212 196 180
P7_ST00005 ¥ 0.14
P7_TL00004 178 448 78 82
P7_ST00006 u 0.80 2
P7_TL00005 444 310 86
P7_ST00007 uswa 0.28 4878
P7_TL00006 784 412 296 160
P7_ST00008 fr 0.18 878
P7_TL00007 628 84
P7_ST00009 V
P7_TL00008 364 630 316
P7_ST00010 vana 8886
P7_TL00009 616 148
P7_ST00011 kk 0.20
P7_TL00010 822 80
P7_ST00012 1.00
P7_TL00011 336 778 328 128
P7_ST00013 vudz" 0.61 16407
P7_TL00012 828 776 204
P7_ST00014 JL 88
P7_TL00013 190 1006 136
P7_ST00015 y 0.63
P7_TL00014 372 340 130
P7_ST00016 quyo 0.60 8700
P7_TL00015 168 1202
P7_ST00017 w 0.22
P7_TL00016 356 1198 344
P7_ST00018 116
P7_SP00003 472 1286
P7_ST00019 152 zo 28
P7_TL00017 748 1176 384 156
P7_ST00020 >#t 0.13 888
P7_TL00018 1384
P7_ST00021 X
P7_TL00019 358 322
P7_ST00022 pxere 0.34 28786
P7_TL00020 896 1352 164
P7_ST00023 0.31 6
P7_TL00021 1544 142
P7_ST00024 k
P7_TL00022 352 1542 362
P7_ST00025 kamba 88768
P7_TL00023 880 1592 92
P7_ST00026 0.56 4
P7_TB00003 1821 31 42
P7_TL00024 636 1827 19 30
P7_ST00027


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00028.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P28 PHYSICAL_IMG_NR 28 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P28_TM00001 HPOS 0 VPOS 104
LeftMargin P28_LM00001 118 1813
RightMargin P28_RM00001 1150
BottomMargin P28_BM00001 1917 128
PrintSpace P28_PS00001 1032
TextBlock P28_TB00001
TextLine P28_TL00001 133 1085 669 40
String P28_ST00001 1087 165 38 CONTENT BaBa WC 0.55 CC 8081
SP P28_SP00001 298 1125 54
P28_ST00002 352 1088 96 36 ari 0.66 045
P28_SP00002 448 1124 61
P28_ST00003 509 293 37 mu'mba. 0.76 4470000
P28_TL00002 132 1155 626
P28_ST00004 1157 166 0.51 7182
P28_SP00003 1195 53
P28_ST00005 351 407 ane-mbudzi. 0.82 26001403002
P28_TL00003 131 1226 780
P28_ST00006 1227 253 39 Mbudzi 0.84 030031
P28_SP00004 384 1266
P28_ST00007 438 d 1.00
P28_SP00005 466 1262 16
P28_ST00008 482 1236 24 25 z 0.92
P28_SP00006 506 1261
P28_ST00009 522 15 i 0.46 5
P28_SP00007 537 17
P28_ST00010 554 29 26 n 0.68 3
P28_SP00008 583
P28_ST00011 600 1235 100 27 a-m 0.67 450
P28_SP00009 700
P28_ST00012 716 65 az 0.69
P28_SP00010 781
P28_ST00013 797 14 35 1
P28_SP00011 811 19
P28_ST00014 830 21 s
P28_SP00012 851
P28_ST00015 870 1237 41 o. 0.81 03
P28_TL00004 129 1295 47
P28_ST00016 1296 254 0.87 010050
P28_SP00013 383 1335
P28_ST00017 437 67 dz 0.65 51
P28_SP00014 504 1332
P28_ST00018 521 197 45 ine-ny 0.61 080284
P28_SP00015 718 1341
P28_ST00019 734 1305 68 ag 0.57 08
P28_SP00016 802 1342 20
P28_ST00020 822 1300 g 0.16 8
P28_SP00017 850
P28_ST00021 867 1306 43 a. 00
P28_TL00005 1366 903
P28_ST00022 0.72 610440
P28_SP00018 382 1404 52
P28_ST00023 434 164 46 imge 0.73 0280
P28_SP00019 598 1412 62
P28_ST00024 660 in 0.59
P28_SP00020 721 1401
P28_ST00025 738 1375 76 e-n 0.56 058
P28_SP00021 814 1402
P28_ST00026 y 0.90
P28_SP00022 857 1411
P28_ST00027 873 1376 a
P28_SP00023 899
P28_ST00028 916 0.14
P28_SP00024 942 1413
P28_ST00029 962 1371 42 0.24 7
P28_SP00025 989
P28_ST00030 1006 1377
P28_TL00006 280 1436 211
P28_ST00031 1446 48 m 0.47
P28_SP00026 328 1472
P28_ST00032 345 b
P28_SP00027 372 1473
P28_ST00033 389 1437 0.79 2
P28_SP00028 405
P28_ST00034 421 r 0.52 4
P28_SP00029 445
P28_ST00035 461 30 i.
P28_TL00007 1505 1016
P28_ST00036 1506 225 0.97 100000
P28_SP00030 353 1543 32
P28_ST00037 385 424 ina-makumbo 07027045050
P28_SP00031 809 1542
P28_ST00038 844 300 maggani 0.43 23874747
P28_TL00008 127 1574
P28_ST00039 465 Ina-makumbo 0.75 57050007002
P28_SP00032 592 1612
P28_ST00040 646 1584 138 man 007
P28_SP00033 784 1610
P28_ST00041 800
P28_TL00009 126 1643 1018
P28_ST00042 1644 252 0.85 300050
P28_SP00034 378 1682
P28_ST00043 429 317 dzinodya 0.80 04050202
P28_SP00035 746 1689
P28_ST00044 792 mashizha. 0.70 600004824
P28_TL00010 124 1713 976
P28_ST00045 251 734030
P28_SP00036 375 1752
P28_ST00046 436 278 dzinoda 0038082
P28_SP00037 714 1750
P28_ST00047 768 332 kumanya. 00436035
P28_TL00011 625 1882
P28_ST00048 18


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00016.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P16 PHYSICAL_IMG_NR 16 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P16_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P16_LM00001 132 1779
RightMargin P16_RM00001 1136
BottomMargin P16_BM00001 1889 156
PrintSpace P16_PS00001 1004
Illustration P16_CB1_SUB 339 621 778 TYPE
TextBlock P16_TB00001 927 864
TextLine P16_TL00001 450 933 393 37
String P16_ST00001 934 41 35 CONTENT 7. WC 0.69 CC 06
SP P16_SP00001 491 969 55
P16_ST00002 546 297 MUTAMBA 0.99 0000000
P16_TL00002 138 1033 872 40
P16_ST00003 1038 69 ari 0.57 443
P16_SP00002 207 1073
P16_ST00004 345 155 38 shizha 0.78 500330
P16_SP00003 500 1071 277
P16_ST00005 777 1035 233 mashizha 0.73 02004274
P16_TL00003 141 1116 839 39
P16_ST00006 1129 87 26 una 0.51 581
P16_SP00004 228 1155 117
P16_ST00007 235 matamba 0.72 0544104
P16_SP00005 580 1153 197
P16_ST00008 1117 203 akanaka 4037222
P16_TL00004 1199 840 49
P16_ST00009 1201 99 47 pasi 0.77 3060
P16_SP00006 240 1248 106
P16_ST00010 346 296 45 pamutamba 0.83 103500400
P16_SP00007 642 1244 136
P16_ST00011 anonaka 0.84 1005005
P16_TL00005 1303 747
P16_ST00012 1305 344 36 Tinowona 0.68 40721270
P16_SP00008 485 1341 54
P16_ST00013 539 349 mashizha. 0.91 300001002
P16_TL00006 143 1365 987
P16_ST00014 1368 162 Wona 0.74 0270
P16_SP00009 305 1404
P16_ST00015 340 1367 muti. 1.00 00000
P16_SP00010 496 1403
P16_ST00016 551 292 Mashizha 20042250
P16_SP00011 843 30
P16_ST00017 873 257 akanaka. 0.81 10070500
P16_TL00007 1431 684
P16_ST00018 1432 224 46 Mgana 0.63 38131
P16_SP00012 367 1478
P16_ST00019 421 1434 189 agere 08000
P16_SP00013 610 1475 59
P16_ST00020 669 158 43 pasi. 0.98
P16_TL00008 144 1492 655
P16_ST00021 1495 M
P16_SP00014 191 1530 19
P16_ST00022 210 1505 25 g 0.15 8
P16_SP00015 1541 20
P16_ST00023 255 a 4
P16_SP00016 281 1531
P16_ST00024 1504 29 n 0.50 5
P16_SP00017 326 17
P16_ST00025 343 0.52
P16_SP00018 369 53
P16_ST00026 422 377 ane-shizha. 04053406600
P16_TL00009 145 1556 968
P16_ST00027 1557 334 0.67 25040534
P16_SP00019 479 1594
P16_ST00028 532 96 0.90 020
P16_SP00020 628 1592
P16_ST00029 687 1559 426 pamutamba. 0.86 5200000050
P16_TL00010 146 1620 866
P16_ST00030 323 Mutamba 0.93 0400000
P16_SP00021 469 1658
P16_ST00031 522 1630 28 u 0.75 2
P16_SP00022 550 1655
P16_ST00032 567 1629 0.38 6
P16_SP00023 596 1654
P16_ST00033 612 142 a-ma 0300
P16_SP00024 754 1656
P16_ST00034 771 1631 22 s
P16_SP00025 793
P16_ST00035 810 h 0.55
P16_SP00026 838
P16_ST00036 854 1621 15 i 0.42
P16_SP00027 869 1657
P16_ST00037 885 1632 23 z 0.94
P16_SP00028 908
P16_ST00038 925
P16_SP00029 954
P16_ST00039 971 a. 04
P16_TL00011 147 1683 689
P16_ST00040 1685 Muti 0.82 0420
P16_SP00030 1721
P16_ST00041 359 477 una-matamba. 0.76 600500423006
P16_TL00012 1747 678
P16_ST00042 321 Matamba 0030003
P16_SP00031 468 1785 52
P16_ST00043 520 anonaka. 47003005
P16_TB00002 609 1846
P16_TL00013 615 1852 31
P16_ST00044


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00017.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P17 PHYSICAL_IMG_NR 17 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P17_TM00001 HPOS 0 VPOS 111
LeftMargin P17_LM00001 126 1783
RightMargin P17_RM00001 1143 125
BottomMargin P17_BM00001 1894 151
PrintSpace P17_PS00001 1017
Illustration P17_CB1_SUB 282 724 750 TYPE
TextBlock P17_TB00001 281 969 695 49
TextLine P17_TL00001 287 975 683 37
String P17_ST00001 976 43 36 CONTENT 8. WC 0.98 CC 00
SP P17_SP00001 330 1012 53
P17_ST00002 383 211 MDANA 0.78 08101
P17_SP00002 594 30
P17_ST00003 624 346 ANE-rfAMBA 0.81 0004770000
P17_TB00002 1068 826
P17_TL00002 335 1074 573 38
P17_ST00004 168 damba 0.83 80000
P17_SP00003 503 1111 187
P17_ST00005 690 1075 218 rinonaka 0.77 60615000
P17_TL00003 339 1176 572 47
P17_ST00006 105 rake 0.88 4000
P17_SP00004 444 1213 246
P17_ST00007 1187 221 romgana 3008030
P17_TL00004 334 1275 570
P17_ST00008 1276 162 kutora 060030
P17_SP00005 496 1312 193
P17_ST00009 689 215 kufamba 0.84 4510000
P17_TL00005 136 1376 706 46
P17_ST00010 1377 174 Wona 0.72 3070
P17_SP00006 310 1413
P17_ST00011 363 167 imba 0.95 0100
P17_SP00007 530 58
P17_ST00012 588 254 ya'mai. 3070001
P17_TL00006 134 1451 648 48
P17_ST00013 1453 44 35 M 1.00
P17_SP00008 178 1488 18
P17_ST00014 196 1463 26 I) 0.33 57
P17_SP00009 222 1499 19
P17_ST00015 241 a 0.64 3
P17_SP00010 267 1489
P17_ST00016 284 29 25 n 0.41 5
P17_SP00011 313 16
P17_ST00017 329 2
P17_SP00012 354 54
P17_ST00018 408 374 ane-damba. 0.80 0005810004
P17_TL00007 132 1527 616
P17_ST00019 1528 231 0.71 80004
P17_SP00013 1565
P17_ST00020 416 332 rinonaka. 0.75 500070206
P17_TL00008 1604 605
P17_ST00021 rfamba 770020
P17_SP00014 1642
P17_ST00022 1614 321 romqana. 0.69 50080801
P17_TL00009 133 1679 1004
P17_ST00023 1680 197 Mqana 0.38 68365
P17_SP00015 1727 45
P17_ST00024 375 84 ari 041
P17_SP00016 459 1716 39
P17_ST00025 498 204 0.87 006010
P17_SP00017 702
P17_ST00026 747 200 0.74 80120
P17_SP00018 947 1717
P17_ST00027 985 152 rake. 0.68 51027
P17_TL00010 1755 744
P17_ST00028 220 Mgana 0.49 88080
P17_SP00019 1803 52
P17_ST00029 406 1756 97 0.82 050
P17_SP00020 1792 59
P17_ST00030 562 316 kufamba. 05400000
P17_SP00021 878 -258
P17_ST00031 620 1859 0.90 20


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00019.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P19 PHYSICAL_IMG_NR 19 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P19_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P19_LM00001 120 1804
RightMargin P19_RM00001 1147 121
BottomMargin P19_BM00001 1914 131
PrintSpace P19_PS00001 1027
Illustration P19_CB1_SUB 308 568 655 TYPE
TextBlock P19_TB00001 929 985
TextLine P19_TL00001 311 935 649 38
String P19_ST00001 936 66 36 CONTENT 10. WC 0.57 CC 371
SP P19_SP00001 377 972 55
P19_ST00002 432 259 37 MURUME 0.95 000300
P19_SP00002 691 973 30
P19_ST00003 721 239 NOMUTI 0.85 000305
P19_TL00002 232 1046 591 33
P19_ST00004 1052 212 27 murume 0.76 164200
P19_SP00003 444 1079 169
P19_ST00005 613 210 32 anotema 0.88 0420000
P19_TL00003 231 1141 587 45
P19_ST00006 1151 266 26 romurume 0.89 00302300
P19_SP00004 497 1177 116
P19_ST00007 205 ndipewo 0.79 7003004
P19_TL00004 230 1240 557
P19_ST00008 1241 175 nomuti 0.68 721330
P19_SP00005 405 1277 206
P19_ST00009 611 176 pamuti 0.83 000207
P19_TL00005 1359 661
P19_ST00010 280 Murume 0.86 061000
P19_SP00006 411 1396 54
P19_ST00011 465 1370 71 an 0.84 02
P19_SP00007 536 17
P19_ST00012 553 1360 115 e-de 0.78 0080
P19_SP00008 668
P19_ST00013 685 107 mo. 0.91 020
P19_TL00006 130 1429 644
P19_ST00014 281 032300
P19_SP00009 1465 53
P19_ST00015 464 1434 310 anotema. 0.90 00050002
P19_TL00007 129 1498 943 46
P19_ST00016 124 Uyu 0.74 034
P19_SP00010 253 1544
P19_ST00017 1509 282 0.75 052700
P19_SP00011 590 1535 59
P19_ST00018 96 ari 0.92 011
P19_SP00012 745
P19_ST00019 799 273 kutema. 1200037
P19_TL00008 127 1568 1014
P19_ST00020 170 rfemo 0.70 77000
P19_SP00013 297 1604 16
P19_ST00021 313 1578 347 romurume. 0.72 500636300
P19_SP00014 660 21
P19_ST00022 681 460 Ndipewodemo. 0.77 324005280000
P19_TL00009 1637 704
P19_ST00023 157 Muti 0.64 0535
P19_SP00015 284 1673
P19_ST00024 338 1648 28 u 0.61 3
P19_SP00016 366 1674
P19_ST00025 383 1647 29 n
P19_SP00017 412
P19_ST00026 429 100 25 a-m 0.87 040
P19_SP00018 529
P19_ST00027 545 24 a 2
P19_SP00019 569
P19_ST00028 588 s 1.00
P19_SP00020 609
P19_ST00029 626 h 1
P19_SP00021
P19_ST00030 672 1638 12 35 i 0.26 7
P19_SP00022 684 18
P19_ST00031 702 23 z 0.38 6
P19_SP00023 725
P19_ST00032 743
P19_SP00024 771 1672
P19_ST00033 789 42 a. 05
P19_TL00010 126 1706 619
P19_ST00034 0500
P19_SP00025 283 1742
P19_ST00035 337 1707 408 44 una-mapazi. 0.80 05020001605
P19_TL00011 1775
P19_ST00036 Wona 0040
P19_SP00026 302 1812
P19_ST00037 357 1776 158 muti 0400
P19_SP00027 515
P19_ST00038 307 Anotema 0.93 0300010
P19_SP00028 875 58
P19_ST00039 933 1777 178 muti. 00504
P19_TL00012 617 1879
P19_ST00040 15


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00013.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P13 PHYSICAL_IMG_NR 13 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P13_TM00001 HPOS 0 VPOS 796
LeftMargin P13_LM00001 136 1106
RightMargin P13_RM00001 1064 204
BottomMargin P13_BM00001 1902 143
PrintSpace P13_PS00001 928
TextBlock P13_TB00001
TextLine P13_TL00001 389 802 519 37
String P13_ST00001 804 42 35 CONTENT 4. WC 0.73 CC 05
SP P13_SP00001 431 839 54
P13_ST00002 485 187 BADZA 0.77 73000
P13_SP00002 672 31
P13_ST00003 703 205 RA'MAI 0.91 005000
P13_TL00002 244 911 702 38
P13_ST00004 912 67 iro 0.65 072
P13_SP00003 311 947 490
P13_ST00005 801 145 amire 0.86 20004
P13_TL00003 1017 40
P13_ST00006 260 rakasimba 0.79 531100106
P13_SP00004 504 1055 298
P13_ST00007 1020 nanorima 0.57 83302618
P13_TL00004 1131 395 45
P13_ST00008 170 Imba 0.62 7403
P13_SP00005 315 1168 52
P13_ST00009 367 173 yedu. 0.68 00842
P13_TL00005 1242 489 49
P13_ST00010 1243 219 48 Mrjana 0.47 576552
P13_SP00006 364 1291
P13_ST00011 418 216 amire. 000400
P13_TL00006 142 1350 587
P13_ST00012 171 Amai 6010
P13_SP00007 313 1387 64
P13_ST00013 377 352 nanorima. 0.75 803130203
P13_TL00007 144 1455 622 39
P13_ST00014 1458 36 8340
P13_SP00008 1494
P13_ST00015 369 1467 29 26 t) 0.23 86
P13_SP00009 398 1493 19
P13_ST00016 417 71 an 0.39 47
P13_SP00010 488 18
P13_ST00017 506 75 e-B 0.71 008
P13_SP00011 581 17
P13_ST00018 598 1456 110 adz 0.76 312
P13_SP00012 708
P13_ST00019 725 41 a. 04
P13_TL00008 1554 915 46
P13_ST00020 1556 203 Badza 81041
P13_SP00013 346 1593
P13_ST00021 400 1555 112 iro. 0.72 4330
P13_SP00014 512 1591 58
P13_ST00022 570 121 Uya 231
P13_SP00015 691 1600
P13_ST00023 755 303 nebadza. 0.60 40852207
P13_TL00009 1665 545
P13_ST00024 1666 70 1-6 576
P13_SP00016 212 1703
P13_ST00025 229 151 adza 0.80 5002
P13_SP00017 380 1704 57
P13_ST00026 437 250 ra'mai. 4440303
P13_TL00010 1764 645 132
P13_ST00027 1766 201 80023
P13_SP00018 345 1803 55
P13_ST00028 rakasimba. 0.90 1320000020
P13_SP00019 789 1802 -166
P13_ST00029 623 1869 27


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00026.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P26 PHYSICAL_IMG_NR 26 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P26_TM00001 HPOS 0 VPOS 104
LeftMargin P26_LM00001 118 1817
RightMargin P26_RM00001 1150
BottomMargin P26_BM00001 1921 124
PrintSpace P26_PS00001 1032
TextBlock P26_TB00001 198
TextLine P26_TL00001 110 1020 48
String P26_ST00001 112 196 38 CONTENT Aiwal WC 0.56 CC 70607
SP P26_SP00001 320 150 53
P26_ST00002 373 122 154 36 yane 0.77 0080
P26_SP00002 527 158
P26_ST00003 580 350 39 kurindira 0.73 324080500
P26_SP00003 930 149
P26_ST00004 983 161 :cino. 0.31 881777
P26_TL00002 126 180 885
P26_ST00005 182 204 Mazai 0.59 52425
P26_SP00004 330 220 52
P26_ST00006 382 98 ari 0.75 051
P26_SP00005 480 58
P26_ST00007 538 143 46 pasi 0.79 4400
P26_SP00006 681 228 61
P26_ST00008 742 269 47 pehuku. 0.70 3071502
P26_TL00003 249 1019
P26_ST00009 252 174 Huku 0.85 2030
P26_SP00007 298 290
P26_ST00010 337 80 37 iri 0.52 535
P26_SP00008 417 289 42
P26_ST00011 459 251 347 0.74 403030166
P26_SP00009 806 44
P26_ST00012 850 293 pamazai. 0.64 23000587
Illustration P26_CB1_SUB 222 478 835 771 TYPE
P26_TB00002 1364 1017 557
P26_TL00004 430 1370 414
P26_ST00013 66 17. 0.94 010
P26_SP00010 496 1407 54
P26_ST00014 550 294 HUKWANA 0.82 5000060
P26_TL00005 128 1477 956
P26_ST00015 1481 83 iwe 0.49 770
P26_SP00011 211 1517 96
P26_ST00016 307 1478 142 41 nadzo 0.63 80116
P26_SP00012 449 1519 63
P26_ST00017 512 175 yaBuda 0.57 508380
P26_SP00013 687 1523 131
P26_ST00018 818 266 ndinowona 004108073
P26_TL00006 129 1578 950
P26_ST00019 1589 113 35 nayo 0.71 8002
P26_SP00014 242 1624
P26_ST00020 308 1588 115 27 nana 0.53 8513
P26_SP00015 423 1615 89
P26_ST00021 245 kuceggeta 040088000
P26_SP00016 757 1625 60
P26_ST00022 817 262 unowoneyi 623048007
P26_TL00007 1680 1002
P26_ST00023 1681 130 45 ndiyo 0.66 74400
P26_SP00017 261 1726
P26_ST00024 146 kudya 0.92 03000
P26_SP00018 454 1725
P26_ST00025 514 225 kumanya 0.76 0500712
P26_SP00019 739
P26_ST00026 819 314 unowoneyi^e 0.67 350015105103
P26_TL00008 132 1780 974
P26_ST00027 1782 dziri 0.69 20245
P26_SP00020 244 1818 68
P26_ST00028 312 1781 140 kwete 0.80 17010
P26_SP00021 452
P26_ST00029 515 213 kutenera 00408040
P26_SP00022 728 93
P26_ST00030 821 285 dzinotenera 00050508050
P26_TL00009 623 1885 30
P26_ST00031 0.41 65


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00003.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P3 PHYSICAL_IMG_NR 3 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P3_TM00001 HPOS 0 VPOS 12
LeftMargin P3_LM00001 250 2014
RightMargin P3_RM00001 1246 22
BottomMargin P3_BM00001 2026 19
PrintSpace P3_PS00001 996
TextBlock P3_TB00001 90
TextLine P3_TL00001 24 972 76
String P3_ST00001 38 206 62 CONTENT lEORGE WC 0.36 CC 866764
SP P3_SP00001 456 100 52
P3_ST00002 508 30 272 66 FORTUNE 0.44 4722587
P3_SP00002 780 96 50
P3_ST00003 830 392 COLLECTION 0.58 1730651357
P3_TB00002 300 208 912 118
P3_TL00002 316 230 880 92
P3_ST00004 240 450 82 MUSHA 0.78 03250
P3_SP00003 766 322 68
P3_ST00005 834 362 WEdU 0.63 0086
P3_TB00003 440 490 644 80
P3_TL00003 454 504 614 61
P3_ST00006 60 Cishona 0.66 4008036
P3_SP00004 754 564 43
P3_ST00007 797 506 271 59 Primer 0.85 600002
P3_TB00004 256 724 982 204
P3_TL00004 732 728 49 25
P3_ST00008 BY 0.91 01
P3_TL00005 810 964 48
P3_ST00009 116 40 REV. 0.83 6000
P3_SP00005 387 850 32
P3_ST00010 419 811 53 H. 0.67 51
P3_SP00006 472 849 28
P3_ST00011 500 54 1.00 00
P3_SP00007 554
P3_ST00012 582 231 MORLEY 0.99 000000
P3_SP00008 813
P3_ST00013 841 248 47 WRIGHT, 0.84 0000604
P3_SP00009 1089 858 35
P3_ST00014 1124 812 111 39 B.Sc. 0.79 60300
P3_TL00006 451 892 599 33
P3_ST00015 31 in
P3_SP00010 481 923 27
P3_ST00016 222 Collaboration 0.89 0000050601001
P3_SP00011 730 21
P3_ST00017 751 71 with
P3_SP00012 822
P3_ST00018 844 893 41 K, 0.86 02
P3_SP00013 885 924
P3_ST00019 909 141 Mundia, 0000006
P3_TB00005 1132 548 108
P3_TL00007 579 1138 344
P3_ST00020 1139 278 26 ILLUSTRATED 0.80 43510005020
P3_SP00014 857 1165
P3_ST00021 876 07
P3_TL00008 487 1204 527
P3_ST00022 W.
P3_SP00015 535 1235
P3_ST00023 557 179 HUBERT 0.77 462000
P3_SP00016 736 1234 20
P3_ST00024 756 258 TURNBULL. 0.65 060416552
P3_TB00006 962 1388
P3_TL00009 976 1392
P3_ST00025 n 0.07
P3_TB00007 340 1652 824 180
P3_TL00010 350 1658 798
P3_ST00026 1660 81 THE 0.53 760
P3_SP00017 431 1686
P3_ST00027 1662 METHODIST 000604010
P3_SP00018 691 1688
P3_ST00028 710 247 MISSIONARY 0.82 2000005333
P3_SP00019 957 23
P3_ST00029 980 168 SOCIETY 0001008
P3_TL00011 401 1706 699 29
P3_ST00030 1709 0.95 000200100
P3_SP00020 641 1735
P3_ST00031 662 1708 191 DISTRICT 06010603
P3_SP00021 853 1734
P3_ST00032 873 227 BOOKROOM 20054100
P3_TL00012 420 1752 658
P3_ST00033 1755 202 EPWORTH, 02000064
P3_SP00022 622 1787
P3_ST00034 642 1754 217 SOUTHERN 0.81 00232007
P3_SP00023 859 1781 18
P3_ST00035 877 201 RHODESIA 44000021
P3_TL00013 718 1802 69
P3_ST00036 1953 3202
P3_TB00008 542 1962 636 64
P3_TL00014 558 1973 605
P3_ST00037 UNIVERSITY 0.23 8777887866
P3_SP00024 759 2012
P3_ST00038 778 36 OF 0.52
P3_SP00025 819 2009
P3_ST00039 837 1975 138 FLORJBA 0.25 7884787
P3_SP00026 975 2016
P3_ST00040 995 1979 {.{^nr 0.27 5551088
P3_SP00027 1111 2022
P3_ST00041 1129 1990 34 -^ 0.11


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00012.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P12 PHYSICAL_IMG_NR 12 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P12_TM00001 HPOS 0 VPOS 112
LeftMargin P12_LM00001 114 1780
RightMargin P12_RM00001 1138 130
BottomMargin P12_BM00001 1892 153
PrintSpace P12_PS00001 1024
Illustration P12_CB1_SUB 154 958 700 TYPE
TextBlock P12_TB00001 922 970
TextLine P12_TL00001 315 929 646 38
String P12_ST00001 930 40 37 CONTENT 3. WC 0.67 CC 33
SP P12_SP00001 355 967 54
P12_ST00002 409 150 AMAI 0.88 4000
P12_SP00002 559 34
P12_ST00003 593 368 UANE-BADZA 0.76 8020470100
P12_TL00002 181 1018 809 46
P12_ST00004 1030 81 uya 0.69 413
P12_SP00003 262 1064 175
P12_ST00005 437 138 badza 0.55 81362
P12_SP00004 575 1056 218
P12_ST00006 793 1019 197 nebadza 0.79 4081000
P12_TL00003 180 1108 839 45
P12_ST00007 1119 85 uyu 030
P12_SP00005 265 1153 168
P12_ST00008 433 113 25 nane 0.52 8630
P12_SP00006 546 1144 244
P12_ST00009 790 229 rakanaka 0.77 21253300
P12_TL00004 1208 774
P12_ST00010 1210 iri 0.47 717
P12_SP00007 234 1244 202
P12_ST00011 436 221 tinowona 0.68 60810072
P12_SP00008 657 1245 134
P12_ST00012 791 163 36 ra'mai 206206
P12_TL00005 132 1310 419
P12_ST00013 120 44 Uyu 0.66 405
P12_SP00009 252 1354 56
P12_ST00014 308 1320 243 mgana. 083313
P12_TL00006 129 1371 624
P12_ST00015 1373 172 Amai 8550
P12_SP00010 301 1409 55
P12_ST00016 356 397 nane-badza. 0.73 80500800312
P12_TL00007 1436 506
P12_ST00017 201 Badza 62003
P12_SP00011 331 1472
P12_ST00018 387 249 ra'mai. 0.87 3041000
P12_TL00008 1498 1006
P12_ST00019 1499 106 Uya 0.59 362
P12_SP00012 238 1544 58
P12_ST00020 296 268 nebadza. 70850004
P12_SP00013 564 1535
P12_ST00021 620 228 I-6adza 2360252
P12_SP00014 848
P12_ST00022 903 235 0.72 2074022
P12_TL00009 131 1562 806 48
P12_ST00023 1563 217 47 Mgana 0.38 78373
P12_SP00015 348 1610 57
P12_ST00024 1573 300 26 anowona 0.48 4701886
P12_SP00016 705 1599
P12_ST00025 759 178 amai. 0.81 43100
P12_TL00010 133 1625 734
P12_ST00026 1626 199 70050
P12_SP00017 332 1662
P12_ST00027 83 0.82 050
P12_SP00018 470
P12_ST00028 525 342 rakanaka. 323441000
P12_TL00011 1690 632
P12_ST00029 339 Tinowona 0.57 26841370
P12_SP00019 468 1726
P12_ST00030 523 1699 mtjana. 0883044
P12_TL00012 1752 938
P12_ST00031 1753 0.58 66604071
P12_SP00020 1789
P12_ST00032 522 161 amai 0.89 3000
P12_SP00021 683 1788
P12_ST00033 740 1762 327 nomgana. 0.61 70380712
P12_TL00013 582 1857 30
P12_ST00034 0.86 20


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00020.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P20 PHYSICAL_IMG_NR 20 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P20_TM00001 HPOS 0 VPOS 111
LeftMargin P20_LM00001 144 1787
RightMargin P20_RM00001 1111 157
BottomMargin P20_BM00001 1898 147
PrintSpace P20_PS00001 967
Illustration P20_CB1_SUB 202 909 624 TYPE
TextBlock P20_TB00001 858 871 911
TextLine P20_TL00001 510 864 273 38
String P20_ST00001 866 67 36 CONTENT II. WC 0.59 CC 470
SP P20_SP00001 577 902 55
P20_ST00002 632 151 37 MUTI 0.96 0001
P20_TL00002 356 964 489
P20_ST00003 966 69 uri 0.48 347
P20_SP00002 425 1002 287
P20_ST00004 712 133 waita 0.95 00200
P20_TL00003 358 1064 534 39
P20_ST00005 1066 107 Basa 0.69 8300
P20_SP00003 465 1103 245
P20_ST00006 710 182 wawira 0.85 000350
P20_TL00004 150 1183 676 46
P20_ST00007 1187 159 Muti 0.53 3770
P20_SP00004 309 1223 53
P20_ST00008 362 253 0.98 000100
P20_SP00005 615 52
P20_ST00009 667 pasi. 0.75 30124
P20_TL00005 1263 376
P20_ST00010 221 I-demo 0.63 438050
P20_SP00006 372 1299
P20_ST00011 424 103 iri. 0.52 5282
P20_TL00006 1338 387
P20_ST00012 222 0.70 448000
P20_SP00007 1375
P20_ST00013 1339 113 iro. 0.77 5400
P20_TL00007 1415 455
P20_ST00014 124 Uya 400
P20_SP00008 275 1461 54
P20_ST00015 329 277 nedemo. 2080004
P20_TL00008 1493 835
P20_ST00016 285 Murume 151603
P20_SP00009 436 1530
P20_ST00017 488 1497 264 34 watema 0.91 000220
P20_SP00010 752 1531 60
P20_ST00018 812 174 32 muti. 0.67 04075
P20_TL00009 152 1569 699
P20_ST00019 160 0650
P20_SP00011 312 1606
P20_ST00020 364 1580 116 35 uyu 303
P20_SP00012 480 1615 59
P20_ST00021 539 100 0.57 750
P20_SP00013 639 1605
P20_ST00022 692 1570 44 46003
P20_TL00010 1644 857 47
P20_ST00023 284 0.76 143500
P20_SP00014 1682
P20_ST00024 1646 201 amire 00020
P20_SP00015 690 56
P20_ST00025 746 1645 263 pamuti. 1061032
P20_TL00011 153 1725 755
P20_ST00026 0.68 173502
P20_SP00016 437 1762
P20_ST00027 490 1726 190 0.97 00010
P20_SP00017 680 1763 62
P20_ST00028 742 166 Basa. 86050
P20_TB00002 638 1856 42
P20_TL00012 644 1862 40 30
P20_ST00029 1.00 00


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00002.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P2 PHYSICAL_IMG_NR 2 HEIGHT 2257 WIDTH 1523
TopMargin P2_TM00001 HPOS 0 VPOS
LeftMargin P2_LM00001 942 1476
RightMargin P2_RM00001 1434 89
BottomMargin P2_BM00001 781
PrintSpace P2_PS00001 492
TextBlock P2_TB00001 1070 62 40
TextLine P2_TL00001 36
String P2_ST00001 CONTENT H WC 0.13 CC 8
P2_TB00002 1262 214
P2_TL00002 958 1271 438 47
P2_ST00002 88 45 THIS 0.21 8877
SP P2_SP00001 1046 1316 24
P2_ST00003 1278 128 39 VOLUME 0.25 785786
P2_SP00002 1198 1317 26
P2_ST00004 1224 1279 63 HAS 0.40 746
P2_SP00003 1287 1318
P2_ST00005 1313 1280 83 38 BEEN 7778
P2_TL00003 959 1330 393
P2_ST00006 241 NICROFILMEO 87888267888
P2_SP00004 1200 1369
P2_ST00007 1332 37 EY 0.17
P2_SP00005 1263 25
P2_ST00008 1288 1333 64 THE 0.62 137
P2_TL00004 1383 458
P2_ST00009 216 UNIVERSITY 0.41 6486852807
P2_SP00006 1175 1421
P2_ST00010 1384 41 OF 0.37 75
P2_SP00007 1241 28
P2_ST00011 1269 1385 148 FLORIDA 0.59 2047463
P2_TL00005 961 1433 193
P2_ST00012 LIBRARIES 777508772


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00029.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P29 PHYSICAL_IMG_NR 29 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P29_TM00001 HPOS 0 VPOS 212
LeftMargin P29_LM00001 116 1700
RightMargin P29_RM00001 1151 117
BottomMargin P29_BM00001 1912 133
PrintSpace P29_PS00001 1035
Illustration P29_CB1_SUB 242 312 118 TYPE
TextBlock P29_TB00001 514 284 90 74
TextLine P29_TL00001 518 288 70 66
String P29_ST00001 CONTENT >llt WC 0.27 CC 8676
P29_TB00002 722 294 204 60
P29_TL00002 738 304 188 46
P29_ST00002 318 61 24 *¦.' 0.33 710708
SP P29_SP00001 799 342 30
P29_ST00003 829 97 mfl' 0.29 8775
P29_TB00003 520 1304
P29_TL00003 348 529 614 40
P29_ST00004 67 37 19. 0.78 060
P29_SP00002 415 566 55
P29_ST00005 470 191 38 IMBGA 0.96 00100
P29_SP00003 661 567 27
P29_ST00006 688 530 274 39 NETSURO 0.86 5000201
P29_TL00004 145 644 901
P29_ST00007 645 115 36 huru 0.81 6000
P29_SP00004 260 681 62
P29_ST00008 322 157 imbga 0.76 01073
P29_SP00005 479 690
P29_ST00009 576 198 kutanda 0.74 7041301
P29_SP00006 774 682 107
P29_ST00010 881 646 165 kuneta 0.60 444054
P29_TL00005 144 745 912 47
P29_ST00011 754 136 nzene 0.61 73080
P29_SP00007 280 781 44
P29_ST00012 324 749 128 32 tsuro 0.72 01632
P29_SP00008 452 123
P29_ST00013 575 240 inomanya 0.84 13003004
P29_SP00009 815 791 65
P29_ST00014 880 756 176 yapupa 400640
P29_TL00006 141 846 941 48
P29_ST00015 857 113 yana 0.64 5080
P29_SP00010 254 893
P29_ST00016 319 851 184 33 netsuro 7000050
P29_SP00011 503 884
P29_ST00017 573 161 yaBata 0.65 308602
P29_SP00012 734
P29_ST00018 879 849 203 45 mapfupi 0.79 0015511
P29_TL00007 139 947 985 50
P29_ST00019 948 101 furu 0.56 0465
P29_SP00013 78
P29_ST00020 122 njere 76050
P29_SP00014 440 994 131
P29_ST00021 571 yaBatwa 0.88 0080000
P29_SP00015 775 993 102
P29_ST00022 877 949 247 inon^egga 0606100870
P29_TL00008 137 1073 807
P29_ST00023 Tsuro 0.82 00440
P29_SP00016 341 1110 58
P29_ST00024 399 1074 iyo. 0.95 0020
P29_SP00017 515 1120
P29_ST00025 570 217 Imbga 0.83 00080
P29_SP00018 787 1119 52
P29_ST00026 839 105 iyi. 0.97 0000
P29_TL00009 1143 952
P29_ST00027 40071
P29_SP00019 354 1190 53
P29_ST00028 407 85 iri 030
P29_SP00020 492 1180 59
P29_ST00029 551 283 0.66 5055204
P29_SP00021 834 54
P29_ST00030 888 1148 201 34 tsuro. 0.75 400703
P29_TL00010 134 1214 1011
P29_ST00031 0.68 01076
P29_SP00022 338 1260 41
P29_ST00032 379 146 yedu 0081
P29_SP00023 525 43
P29_ST00033 568 1215 0.85 02020620
P29_SP00024 890 1259
P29_ST00034 933 kwa^o- 0031007
P29_TL00011 132 1283 809
P29_ST00035 205 0.91 00040
P29_SP00025 337 1321
P29_ST00036 395 1285 ine-nzene 260104081
P29_SP00026 713 1322
P29_ST00037 765 1284 huru. 0.42 62577
P29_TL00012 1353 903 49
P29_ST00038 01041
P29_SP00027 334 1391
P29_ST00039 387 1355 360 0.51 0717100880
P29_SP00028 747 1402
P29_ST00040 805 229 kwa^o. 5001000
P29_TL00013 130 1423 723
P29_ST00041 0.77 03501
P29_SP00029 1460
P29_ST00042 386 1434 156 35 0080
P29_SP00030 542 1469
P29_ST00043 601 252 kuneta. 0.70 2250504
P29_TL00014 129 1493 736
P29_ST00044 0.73 10074
P29_SP00031 346 1539
P29_ST00045 398 1503 302624
P29_SP00032
P29_ST00046 704 furu. 0.50 56453
P29_TL00015 127 1562 561
P29_ST00047 1563 04534
P29_SP00033 330 1601
P29_ST00048 383 305 yaBatwa. 0.80 50801000
P29_TL00016 1632 762
P29_ST00049 1633 215 0.69 70070
P29_SP00034 1679
P29_ST00050 236 208040
P29_SP00035 631
P29_ST00051 1637 199 100520
P29_TL00017 124 1701 1017
P29_ST00052 1704 05360
P29_SP00036 1741
P29_ST00053 362 14 i 0.90 1
P29_SP00037 376 1740 18
P29_ST00054 394 419 na-makumbo 6040005002
P29_SP00038 813 31
P29_ST00055 844 1711 26 m 0.54 4
P29_SP00039 891 1737 17
P29_ST00056 908 99 apf 0.92 002
P29_SP00040 1007 1747 11
P29_ST00057 1018 1712 25 u 1.00
P29_SP00041 1045
P29_ST00058 1063 28 p
P29_SP00042 1091 1746
P29_ST00059 1109 1702 i. 0.59
P29_TL00018 1773 577
P29_ST00060 1774 0.87 03210
P29_SP00043 326 1811
P29_ST00061 380
P29_SP00044 1810
P29_ST00062 412 1783 ne-n 5041
P29_SP00045 534 13
P29_ST00063 547 j 0.43 5
P29_SP00046 1819 20
P29_ST00064 581 1782 ere. 0005
P29_TB00004 605 1872
P29_TL00019 611 1878
P29_ST00065 04


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00010.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P10 PHYSICAL_IMG_NR 10 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P10_TM00001 HPOS 0 VPOS 621
LeftMargin P10_LM00001 279 1290
RightMargin P10_RM00001 1014 254
BottomMargin P10_BM00001 1911 134
PrintSpace P10_PS00001 735
TextBlock P10_TB00001 601 1130
TextLine P10_TL00001 571 984 236 38
String P10_ST00001 990 13 32 CONTENT 1 WC 0.30 CC 7
SP P10_SP00001 584 1022 15
P10_ST00002 599 0.73 2
P10_SP00002 606 1021 58
P10_ST00003 664 143 36 IMBA 0.74 5004
P10_TL00002 285 1156 175 261
P10_ST00004 44 Iyi 0.26 867
P10_SP00003 343 1200 -55
P10_ST00005 288 1258 69 iyo 0.66 604
P10_SP00004 357 1302 -64
P10_ST00006 293 1381 167 Imba 0.67 7401
P10_TL00003 292 1460 171 204
P10_ST00007 0.80 8000
P10_SP00005 463 1498 -169
P10_ST00008 294 1543 168 39 [mba 0.83 6000
P10_SP00006 462 1582 -167
P10_ST00009 295 1627 16 37 [ 0.32 6
P10_SP00007 311 1664 17
P10_ST00010 328 1625 92 mb 1.00 00
P10_SP00008 420 1663
P10_ST00011 437 1635 26 27 a 0.84
P10_TL00004 296 1707
P10_ST00012 1709 I 0.27
P10_SP00009 1745 18
P10_ST00013 329 91 0.81 30
P10_SP00010 1744
P10_ST00014 438 1716 0.54 4
P10_TB00002 508 1142 506 608
P10_TL00005 896 112 148
P10_ST00015 47 yedu 0.63 6080
P10_SP00011 1008 1189 -108
P10_ST00016 900 1244 103 46 goni 0.68 8310
P10_TL00006 514 1375 129
P10_ST00017 48 yedu. 0.47 60855
P10_SP00012 685 1423
P10_ST00018 516 1458 105 iyi. 0.42 7077
P10_TL00007 515 1536 303 214
P10_ST00019 ine-goni. 0.57 070581770
P10_SP00013 803 1584 -287
P10_ST00020 1624 116 iyo. 0.89 0130
P10_SP00014 632 1668 -115
P10_ST00021 517 1714 25 y
P10_SP00015 542 1750
P10_ST00022 558 23 e
P10_SP00016 581 1740
P10_ST00023 598 1702 74 du 0.17 87
P10_SP00017 672 1739 31
P10_ST00024 703 115 0140
P10_TB00003 676 1870 41
P10_TL00008 682 1876 35 29
P10_ST00025 0.37


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00035.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P35 PHYSICAL_IMG_NR 35 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P35_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P35_LM00001 118 1801
RightMargin P35_RM00001 1150
BottomMargin P35_BM00001 1911 134
PrintSpace P35_PS00001 1032
Illustration P35_CB1_SUB 341 612 848 TYPE
TextBlock P35_TB00001 1010 901
TextLine P35_TL00001 282 1016 703 38
String P35_ST00001 69 37 CONTENT 24. WC 0.79 CC 500
SP P35_SP00001 351 1053 55
P35_ST00002 406 1017 274 MADGOYI 0.85 0081000
P35_SP00002 680 1054 28
P35_ST00003 708 277 NENYOKA 0.76 5050041
P35_TL00002 131 1098 989 49
P35_ST00004 74 36 adi 0.80
P35_SP00003 205 1134 101
P35_ST00005 306 1100 212 47 maggoyi 0.66 0088510
P35_SP00004 518 1147 41
P35_ST00006 559 167 rurimi 0.84 322100
P35_SP00005 726 1136 114
P35_ST00007 840 1099 280 46 anoyenedza 0.73 4800080320
P35_TL00003 128 1163 906
P35_ST00008 1171 137 nzara 0.61 76050
P35_SP00006 265 1199 42
P35_ST00009 307 222 makushe 0.93 0013000
P35_SP00007 529 1200 33
P35_ST00010 562 232 masahwa 1.00 0000000
P35_SP00008 794
P35_ST00011 841 1164 193 45 inotyisa 07102000
P35_TL00004 1225
P35_ST00012 144 nyoka 0.64 84022
P35_SP00009 272 1270 32
P35_ST00013 304 1226 211 inoruma 0.72 4704003
P35_SP00010 515 1264 44
P35_ST00014 202 anoBaya 0.75 1708000
P35_SP00011 761 1272 75
P35_ST00015 836 308 unonyeredza 0.77 65060020030
P35_TL00005 130 1290 928
P35_ST00016 1294 120 mate 0.88 3200
P35_SP00012 250 1327
P35_ST00017 305 197 kuruma 564400
P35_SP00013 502 1328 59
P35_ST00018 561 170 tupuka 0.70 050560
P35_SP00014 731 1336 109
P35_ST00019 218 ino^ipira 0201054460
P35_TL00006 1352 964
P35_ST00020 haina 0.62 60570
P35_SP00015 262 1389
P35_ST00021 1353 inoda 0.55 07086
P35_SP00016 440 1390 121
P35_ST00022 1354 murima 0.63 666200
P35_SP00017 763 77
P35_ST00023 252 inoBuritsa 1408603000
P35_TL00007 127 1452 1014
P35_ST00024 Ciyiko 353000
P35_SP00018 339 1498
P35_ST00025 380 1453 122 ico 0000
P35_SP00019 1491 54
P35_ST00026 556 1454 105 Iyo 0.78 032
P35_SP00020 661 1499
P35_ST00027 705 436 48 ndi-maggoyi. 710200880000
P35_TL00008 1517 900
P35_ST00028 296 Maggoyi 0.67 0088032
P35_SP00021 423 1563 52
P35_ST00029 475 319 ine-nzara 162501050
P35_SP00022 1554 57
P35_ST00030 851 176 huru. 0.60 41670
P35_TL00009 126 1578 917
P35_ST00031 0088025
P35_SP00023 422 1626 53
P35_ST00032 1580 191 0.56 37081
P35_SP00024 666 1617 58
P35_ST00033 724 kutamba. 0.86 25102000
P35_TL00010 1642
P35_ST00034 284 3088070
P35_SP00025 410 1690
P35_ST00035 462 1644 414 ina-makushe 75010000000
P35_SP00026 876 1680
P35_ST00036 929 1653 186 anoye 56060 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT anoyenedza.
P35_TL00011 326 1705
P35_ST00037 nedza. 805403 HypPart2
P35_TL00012 124 1768 988
P35_ST00038 0.71 1087002
P35_SP00027 420 1816
P35_ST00039 473 1770 292 05040620
P35_SP00028 765 1815 60
P35_ST00040 825 1771 287 murima. 0500005
P35_TL00013 611 1877
P35_ST00041 0.44


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00004.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P4 PHYSICAL_IMG_NR 4 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P4_TM00001 HPOS 0 VPOS 19
LeftMargin P4_LM00001 34 1977
RightMargin P4_RM00001 1234
BottomMargin P4_BM00001 1996 49
PrintSpace P4_PS00001 1200
TextBlock P4_TB00001
TextLine P4_TL00001 40 25 1032 241
String P4_ST00001 71 60 CONTENT n WC 0.15 CC 8
SP P4_SP00001 111 85 -68
P4_ST00002 43 156 164 54 xri^fi 0.16 8881086
P4_SP00002 207 210 -158
P4_ST00003 224 6 42 1 0.26 7
P4_SP00003 55 266 10
P4_ST00004 65 28 0.13
P4_SP00004 93 264 15
P4_ST00005 108 230 24 31 0.27
P4_SP00005 132 261 17
P4_ST00006 149 228 21 ' 0.30 4106
P4_SP00006 170 252 180
P4_ST00007 350 232 291 26 SUGGESTIONS 0.96 04000000000
P4_SP00007 641 258 18
P4_ST00008 659 82 FOR 0.63 604
P4_SP00008 741 257
P4_ST00009 760 84 THE 0.86 040
P4_SP00009 844
P4_ST00010 870 202 TEACHER. 0.85 00400070
P4_TL00002 236 306 980 33
P4_ST00011 308 63 The 301
P4_SP00010 299 334 12
P4_ST00012 311 307 129 teaching 0.74 50000581
P4_SP00011 440 338
P4_ST00013 447 32 of
P4_SP00012 479 333 9
P4_ST00014 488 115 reading 6000783
P4_SP00013 603 339
P4_ST00015 610 29 to 0.79
P4_SP00014 639 332 13
P4_ST00016 652 48 the 0.81 050
P4_SP00015 700
P4_ST00017 708 147 beginners 0.49 008658574
P4_SP00016 855
P4_ST00018 863 86 needs 0.82 60001
P4_SP00017 949 14
P4_ST00019 963 47 400
P4_SP00018 1010
P4_ST00020 1022 62 27 best 0.66 7060
P4_SP00019 1084
P4_ST00021 1096 that 0.84 0005
P4_SP00020 1156
P4_ST00022 1170 46 0.47 672
P4_TL00003 199 348 1018
P4_ST00023 110 teacher 0.58 7041725
P4_SP00021 309 376 11
P4_ST00024 320 359 52 16 can 0.91 011
P4_SP00022 372 375
P4_ST00025 382 give. 24212
P4_SP00023 453 381
P4_ST00026 39 So 0.68
P4_SP00024 518
P4_ST00027 528 349 much 7000
P4_SP00025 614
P4_ST00028 625 125 depends 0.90 0001500
P4_SP00026 750
P4_ST00029 762 358 38 on 0.61 07
P4_SP00027 800
P4_ST00030 811 0.97 000
P4_SP00028 859
P4_ST00031 97 ability 0.69 0077600
P4_SP00029 967
P4_ST00032 978 355 20 1.00 00
P4_SP00030 1007
P4_ST00033 1020 read 0000
P4_SP00031 1085
P4_ST00034 1097 0103
P4_SP00032 1157
P4_ST00035 0.70 062
P4_TL00004 391 1016
P4_ST00036 393 4001300
P4_SP00033 419
P4_ST00037 330 22 is 0.78
P4_SP00034 352 418
P4_ST00038 373 392 well 7070
P4_SP00035 435 417
P4_ST00039 455 94 repaid 0.77 120170
P4_SP00036 549 423
P4_ST00040 571 37 by 04
P4_SP00037 608
P4_ST00041 629 66 23 very 3036
P4_SP00038 695
P4_ST00042 716 103 careful 0.88 0041200
P4_SP00039 819
P4_ST00043 838 137 attention 0.71 008060604
P4_SP00040 975
P4_ST00044 994 397
P4_SP00041 1023
P4_ST00045 1043 this. 0.75 04700
P4_SP00042 1106
P4_ST00046 1144 This 0.54 6047
P4_TL00005 433
P4_ST00047 436 69 little 730700
P4_SP00043 268 461
P4_ST00048 282 73 book 0.94 0002
P4_SP00044 460
P4_ST00049 371 has 0.92 200
P4_SP00045 420
P4_ST00050 442 72 been 0.72 3007
P4_SP00046 514
P4_ST00051 434 145 produced 01040504
P4_SP00047 673 466
P4_ST00052 687 as 30
P4_SP00048 715 459
P4_ST00053 739 a 3
P4_SP00049 752
P4_ST00054 766 guide 0.64 73700
P4_SP00050 850 465
P4_ST00055 45 for 204
P4_SP00051 908
P4_ST00056 922 0.87 300
P4_SP00052 968
P4_ST00057 984 109 0050006
P4_SP00053 1093
P4_ST00058 1112 in 0.24 77
P4_SP00054 1140
P4_ST00059 1161 this 0.39 5477
P4_TL00006 478
P4_ST00060 128 difficult. 0.93 2010000300
P4_SP00055 327 504 -87
P4_ST00061 240 520 There 0.89 50000
P4_SP00056 545
P4_ST00062 are
P4_SP00057 394 544
P4_ST00063 406 519 105 several 3100100
P4_SP00058 511
P4_ST00064 methods 4000004
P4_SP00059 657
P4_ST00065 676
P4_SP00060 721
P4_ST00066 733
P4_SP00061 781
P4_ST00067 792 00005536
P4_SP00062 921 550
P4_ST00068 937
P4_SP00063 969 543
P4_ST00069 114 0223750
P4_SP00064 1094 551
P4_ST00070 1113 and 0.76 051
P4_SP00065 1168
P4_ST00071 1182 all 0.50 248
P4_TL00007 201 561 1017
P4_ST00072 563 6080100
P4_SP00066 588
P4_ST00073 347 562 70 have
P4_SP00067 587
P4_ST00074 430 159 something 200010480
P4_SP00068 589 593
P4_ST00075 601 566
P4_SP00069 630 586
P4_ST00076 643 150 commend 0077060
P4_SP00070 793
P4_ST00077 813 them. 00332
P4_SP00071 899
P4_ST00078 64 510
P4_SP00072 1001
P4_ST00079 1019 116 method 706000
P4_SP00073 1135
P4_ST00080 1150 68 here 0.73 2007
P4_TL00008 602 1013
P4_ST00081 121 adopted 0000003
P4_SP00074 322 636
P4_ST00082 0.46
P4_SP00075 361
P4_ST00083 based 01000
P4_SP00076 462
P4_ST00084 482 611 05
P4_SP00077
P4_ST00085 536
P4_SP00078 584
P4_ST00086 605 138 Sentence 01800600
P4_SP00079 743
P4_ST00087 761 Method. 0104300
P4_SP00080 893
P4_ST00088 931
P4_SP00081
P4_ST00089 picture 1401066
P4_SP00082 1122 635
P4_ST00090 1139 75 gives 0.57 75108
P4_TL00009 645
P4_ST00091 647 530
P4_SP00083
P4_ST00092 271 646 child 00600
P4_SP00084 346
P4_ST00093 367
P4_SP00085 415 671
P4_ST00094 437 650 mtter 34406
P4_SP00086 521
P4_ST00095 546
P4_SP00087 577
P4_ST00096 594
P4_SP00088 642
P4_ST00097 668 101 lesson. 0046052
P4_SP00089 769
P4_ST00098 812
P4_SP00090 875
P4_ST00099 894 written 6451005
P4_SP00091 1005
P4_ST00100 1026 78 word 6020
P4_SP00092 1104
P4_ST00101 0.29 76
P4_SP00093 1145
P4_ST00102 1166 026
P4_TL00010
P4_ST00103 689 160 expression 0703010504
P4_SP00094 360
P4_ST00104 688
P4_SP00095 404 713 5
P4_ST00105 409 696
P4_SP00096
P4_ST00106 126 person's 0.83 00500410
P4_SP00097 560 720
P4_ST00107 thinking, 0.59 118826502
P4_SP00098 719
P4_ST00108 so
P4_SP00099 751
P4_ST00109 764 310
P4_SP00100
P4_ST00110 0400040
P4_SP00101 927
P4_ST00111 939 130 prepares 22301604
P4_SP00102 1069
P4_ST00112 1082
P4_SP00103 1130 714
P4_ST00113 1142 chJld 00808
P4_TL00011 730 1015
P4_ST00114 732 41 foi 0.52
P4_SP00104 757
P4_ST00115 256 731 010
P4_SP00105 303 756
P4_ST00116 316 91 words 00253
P4_SP00106 407
P4_ST00117 422 735 02
P4_SP00107 452
P4_ST00118 36 be
P4_SP00108 502
P4_ST00119 read. 50030
P4_SP00109
P4_ST00120 632 Much 0400
P4_SP00110 723 755
P4_ST00121 738 repetition 0000060503
P4_SP00111 887
P4_ST00122 903
P4_SP00112 935
P4_ST00123 945 92 50545
P4_SP00113 1037
P4_ST00124 1055
P4_SP00114 1078
P4_ST00125 1091 given 37007
P4_SP00115 1173
P4_ST00126 1188 80
P4_TL00012 772 583
P4_ST00127 775 help 0080
P4_SP00116 265 805
P4_ST00128 284 773
P4_SP00117 798
P4_ST00129 03821
P4_SP00118 421
P4_ST00130 144 recognise 603016400
P4_SP00119 579 804
P4_ST00131 these 30000
P4_SP00120
P4_ST00132 683 words. 502330
P4_TL00013 238 815
P4_ST00133 817 As 06
P4_SP00121 276 842
P4_ST00134 295 123 Cishona 0700070
P4_SP00122
P4_ST00135
P4_SP00123 840
P4_ST00136 475 824
P4_SP00124 489 841
P4_ST00137 506 133 phonetic 00020000
P4_SP00125 847
P4_ST00138 658 135 language 84600000
P4_SP00126
P4_ST00139 808 020
P4_SP00127
P4_ST00140 869 letters 4060051
P4_SP00128
P4_ST00141 822 must 1358
P4_SP00129 1056
P4_ST00142 1074 50
P4_SP00130 1108
P4_ST00143 1128 816 90 iearnt 0.51 600678
P4_TL00014 856 1000
P4_ST00144 858 according 000070560
P4_SP00131 351 890
P4_ST00145 364 862
P4_SP00132 883
P4_ST00146 411 857 their 05071
P4_SP00133 484
P4_ST00147 497 sound. 010600
P4_SP00134 598
P4_ST00148 0.80 410
P4_SP00135
P4_ST00149 0760060
P4_SP00136 889
P4_ST00150 839 dictionary 0700607000
P4_SP00137 995
P4_ST00151 at 0.65
P4_SP00138 1041
P4_ST00152 1057 002
P4_SP00139 1103
P4_ST00153 1118 begin 01088 SUBS_TYPE HypPart1 SUBS_CONTENT beginning
P4_TL00015 203
P4_ST00154 900 67 ning 0.48 6770 HypPart2
P4_SP00140 270 933
P4_ST00155 283 901 01
P4_SP00141 314 926
P4_ST00156 323
P4_SP00142 370
P4_ST00157 74 0100
P4_SP00143 456
P4_ST00158 467 should 100000
P4_SP00144 568
P4_ST00159 581 35
P4_SP00145 616 925
P4_ST00160 used 2003
P4_SP00146 698
P4_ST00161 710 904
P4_SP00147
P4_ST00162 teach 60000
P4_SP00148 832
P4_ST00163 843
P4_SP00149
P4_ST00164 106 sounds 100700
P4_SP00150 1009
P4_ST00165
P4_SP00151 1054
P4_ST00166 1064 0.95 100
P4_SP00152 1111
P4_ST00167 5000068
P4_TL00016 938
P4_ST00168 943 0.56 075
P4_SP00153
P4_ST00169 272
P4_SP00154
P4_ST00170
P4_SP00155
P4_ST00171 950 two 260
P4_SP00156 428
P4_ST00172 942 digraphs 04063160
P4_SP00157 572 974
P4_ST00173 941 "
P4_SP00158 952
P4_ST00174 947 ty 03
P4_SP00159 644
P4_ST00175 653
P4_SP00160 670 953
P4_ST00176
P4_SP00161
P4_ST00177 753
P4_SP00162
P4_ST00178 780 dy.'' 12213
P4_SP00163 848
P4_ST00179 885 600
P4_SP00164
P4_ST00180 964 05510
P4_SP00165 1039
P4_ST00181 1051 57 will 0.55 7531
P4_SP00166
P4_ST00182 1121 951 recog
P4_TL00017
P4_ST00183 986 59 nise 8820
P4_SP00167 262 1012
P4_ST00184 275 985
P4_SP00168 1011
P4_ST00185 335 0400030
P4_SP00169 443
P4_ST00186 457
P4_SP00170 512
P4_ST00187 527 993
P4_SP00171 558
P4_ST00188 989 get
P4_SP00172 617
P4_ST00189
P4_SP00173 677
P4_ST00190 692 sound 00050
P4_SP00174 783
P4_ST00191 799
P4_SP00175 831
P4_ST00192
P4_SP00176
P4_ST00193 906 87 word, 60251
P4_SP00177
P4_ST00194 which 62600
P4_SP00178 1102
P4_ST00195 1115 should. 5200066
P4_TL00018 1027
P4_ST00196 1028
P4_SP00179 237
P4_ST00197 251 checked 0.98 0000000
P4_SP00180 1053
P4_ST00198 385
P4_SP00181 1060
P4_ST00199 0.99
P4_SP00182 491
P4_ST00200 120 teacher.
P4_SP00183
P4_ST00201 675 In
P4_SP00184 709 1052
P4_ST00202 most 3310
P4_SP00185 797
P4_ST00203 810 1035 cases 00501
P4_SP00186
P4_ST00204 898 030
P4_SP00187 946
P4_ST00205 960 153 600768470
P4_SP00188 1059
P4_ST00206 1126 95 0.67 00078
P4_TL00019
P4_ST00207 1071
P4_SP00189 234
P4_ST00208 246
P4_SP00190 294 1095
P4_ST00209 305 1070 2230
P4_SP00191
P4_ST00210 395 06300
P4_SP00192 471
P4_ST00211
P4_SP00193
P4_ST00212 30574
P4_SP00194 634
P4_ST00213 648
P4_SP00195 679
P4_ST00214 691
P4_SP00196
P4_ST00215 81 letter 000604
P4_SP00197
P4_ST00216 165 concerned. 1040076000
P4_SP00198
P4_ST00217 1049 340
P4_SP00199
P4_ST00218 96 order,. 0.60 7200656
P4_TL00020 205
P4_ST00219 then, 30062
P4_SP00200 279 1143
P4_ST00220
P4_SP00201 317 1137
P4_ST00221 1120 :
P4_SP00202 1138
P4_ST00222 345 118 picture, 07000303
P4_SP00203 463
P4_ST00223 40714
P4_SP00204
P4_ST00224 576 40333
P4_SP00205 667
P4_ST00225 680
P4_SP00206 711
P4_ST00226 letter. 8003000
P4_TL00021 1154
P4_ST00227 1155 500
P4_SP00207 1180
P4_ST00228 20500450
P4_SP00208 444 1186
P4_ST00229 454
P4_SP00209 485 1179
P4_ST00230 493 112 writing 4661560
P4_SP00210
P4_ST00231 615 1163 goes 0004
P4_SP00211
P4_ST00232 along 06070
P4_SP00212
P4_ST00233 with 0410
P4_SP00213 852
P4_ST00234
P4_SP00214
P4_ST00235 915 00000580
P4_SP00215 1044
P4_ST00236 oi 0.14 88
P4_SP00216
P4_ST00237 4000683
P4_TL00022 1196
P4_ST00238 1198
P4_SP00217 242 1224
P4_ST00239 255
P4_SP00218 302 1223
P4_ST00240 318 1197
P4_SP00219 426 1229
P4_ST00241 154 2700607045
P4_SP00220 591 1228
P4_ST00242 1205 may
P4_SP00221 665
P4_ST00243 also 3020
P4_SP00222 734 1222
P4_ST00244 747
P4_SP00223
P4_ST00245
P4_SP00224 874
P4_ST00246 892
P4_SP00225
P4_ST00247 955
P4_SP00226 1002
P4_ST00248 1021 000666673
P4_SP00227 1174
P4_ST00249 1189
P4_TL00023 1238
P4_ST00250 1239 4573662
P4_SP00228 315 1271
P4_ST00251 1240 0.44
P4_SP00229 357 1264
P4_ST00252 369
P4_SP00230 1265
P4_ST00253 79 sand, 03507
P4_SP00231 509 1269
P4_ST00254 525 1248
P4_SP00232
P4_ST00255
P4_SP00233 623
P4_ST00256 178 blackboard, 01000304406
P4_SP00234 814
P4_ST00257 828
P4_SP00235 865
P4_ST00258 876
P4_SP00236 923
P4_ST00259 slate, 000506
P4_SP00237 1270
P4_ST00260 or
P4_SP00238 1058
P4_ST00261 0.62
P4_SP00239
P4_ST00262 1119 98 paper. 300032
P4_TL00024 1281
P4_ST00263 1282 Capital 0306111
P4_SP00240 1314
P4_ST00264 5000160
P4_SP00241 1308
P4_ST00265 0610
P4_SP00242 537 1307
P4_ST00266 548 3050
P4_SP00243
P4_ST00267 1287
P4_SP00244
P4_ST00268
P4_SP00245 693
P4_ST00269 707 122 learned. 00010040
P4_SP00246 829
P4_ST00270 867 On
P4_SP00247 914
P4_ST00271 1290 page 0200
P4_SP00248 996 1313
P4_ST00272 9,
P4_SP00249 1311
P4_ST00273 1048
P4_SP00250
P4_ST00274 printed 1758003
P4_TL00025 1323
P4_ST00275 1324 113 capitals 05160031
P4_SP00251 1356
P4_ST00276 329 1333
P4_SP00252 374 1349
P4_ST00277 387 134 arranged 55045005
P4_SP00253
P4_ST00278 534 opposite 24601770
P4_SP00254 662
P4_ST00279 1330
P4_SP00255 701
P4_ST00280 712
P4_SP00256 759
P4_ST00281 770 0465010
P4_SP00257 881 1355
P4_ST00282 small 30041
P4_SP00258
P4_ST00283 104 letters. 60600003
P4_SP00259 1089
P4_ST00284 Refer 00006 Reference
P4_TL00026 1366
P4_ST00285 1375 ence 6700
P4_SP00260 1392
P4_ST00286 1371
P4_SP00261
P4_ST00287 325
P4_SP00262 1391
P4_ST00288 386 chart 12070
P4_SP00263 464
P4_ST00289 477 51 017
P4_SP00264
P4_ST00290 541
P4_SP00265
P4_ST00291 made 0240
P4_SP00266
P4_ST00292
P4_SP00267 717
P4_ST00293 729 required 00045600
P4_SP00268 1397
P4_ST00294 872 0.41
P4_SP00269 902
P4_ST00295 916 060
P4_SP00270
P4_ST00296 2050640
P4_SP00271 1398
P4_ST00297 1367 lessons. 70000670
P4_TL00027 244 1408 973
P4_ST00298 1410 At
P4_SP00272 1434
P4_ST00299 1409
P4_SP00273
P4_ST00300 310578620
P4_SP00274 515 1440
P4_ST00301
P4_SP00275 559
P4_ST00302 each 1101
P4_SP00276 637
P4_ST00303 102 lesson, 0020075
P4_SP00277 1439
P4_ST00304 765 30002
P4_SP00278 1433
P4_ST00305 3005
P4_SP00279 940
P4_ST00306 206
P4_SP00280
P4_ST00307
P4_SP00281
P4_ST00308 1068 first 00700
P4_SP00282
P4_ST00309 time, 06700
P4_TL00028 1450 1014
P4_ST00310 1452 071
P4_SP00283 259 1476
P4_ST00311 1451 45600
P4_SP00284
P4_ST00312 3500
P4_SP00285 450
P4_ST00313 1456 not 703
P4_SP00286 513
P4_ST00314 occured 5000500
P4_SP00287
P4_ST00315
P4_SP00288
P4_ST00316 704
P4_SP00289
P4_ST00317 0300070
P4_SP00290 1483
P4_ST00318 dictionary, 07004570130
P4_SP00291
P4_ST00319 1065
P4_SP00292 1134 1477
P4_ST00320 1148 0008
P4_TL00029 1493
P4_ST00321 1494 placed 811000
P4_SP00293 1525
P4_ST00322 312
P4_SP00294 342 1518
P4_ST00323 black 60440
P4_SP00295
P4_ST00324 448 1498 type 3200
P4_SP00296
P4_ST00325 above 01420
P4_SP00297
P4_ST00326 627
P4_SP00298 674
P4_ST00327 686 sentences. 0043050001
P4_SP00299
P4_ST00328 882 These 13010
P4_SP00300 976 1519
P4_ST00329 632321
P4_SP00301 1087
P4_ST00330
P4_SP00302
P4_ST00331 0503
P4_TL00030 1535
P4_ST00332 607
P4_SP00303 247 1561
P4_ST00333 10650070
P4_SP00304 1567
P4_ST00334 drill. 056120
P4_SP00305 496
P4_ST00335
P4_SP00306 1560
P4_ST00336 0002003
P4_SP00307 727
P4_ST00337 746 1543
P4_SP00308 809
P4_ST00338 826 write 40500
P4_SP00309
P4_ST00339 chem 8400
P4_SP00310 999
P4_ST00340 1544
P4_SP00311
P4_ST00341
P4_SP00312
P4_ST00342 1125 76106
P4_TL00031 1577
P4_ST00343 1578 board,
P4_SP00313 1609
P4_ST00344 61 give 0732
P4_SP00314
P4_ST00345 drill 26605
P4_SP00315 1603
P4_ST00346 458 0.36
P4_SP00316
P4_ST00347 501 50056
P4_SP00317 573
P4_ST00348 585 pronunciation, 06050303437075
P4_SP00318
P4_ST00349 432
P4_SP00319 879
P4_ST00350 886
P4_SP00320 966
P4_ST00351 979 01054
P4_SP00321
P4_ST00352 meanings. 501677073
P4_TL00032 1619 961
P4_ST00353 1621 A 2
P4_SP00322 1645
P4_ST00354 288 1620 wise 6500
P4_SP00323
P4_ST00355 365 0020302
P4_SP00324 476
P4_ST00356 4745
P4_SP00325
P4_ST00357 always 035060
P4_SP00326 660 1651
P4_ST00358 make 5300
P4_SP00327
P4_ST00359
P4_SP00328
P4_ST00360 825 1625 119 greatest 05000000
P4_SP00329 944
P4_ST00361 962 1629 use 032
P4_SP00330 1646
P4_ST00362 1024
P4_SP00331
P4_ST00363
P4_SP00332
P4_ST00364 40010 blackboard
P4_TL00033 1661
P4_ST00365 1662 board 10140
P4_SP00333 293 1687
P4_ST00366 304
P4_SP00334
P4_ST00367
P4_SP00335 398
P4_ST00368 06141480
P4_SP00336 540 1694
P4_ST00369 553
P4_SP00337
P4_ST00370 595 124 reading, 60007604
P4_SP00338
P4_ST00371
P4_SP00339 788 1688
P4_ST00372 801 0700
P4_SP00340
P4_ST00373 868 0430
P4_SP00341 948
P4_ST00374 1671 new 007
P4_SP00342
P4_ST00375 1036 1667 sentences 005607000
P4_SP00343
P4_ST00376 1191 1663
P4_TL00034 1704
P4_ST00377 74700
P4_SP00344 297 1730
P4_ST00378 1705
P4_SP00345 356
P4_ST00379 368 selected 00602000
P4_SP00346
P4_ST00380 499
P4_SP00347
P4_ST00381 1713
P4_SP00348
P4_ST00382 used. 05030
P4_SP00349 737
P4_ST00383 763
P4_SP00350
P4_ST00384 837 127 children 01541405
P4_SP00351
P4_ST00385 977
P4_SP00352 1040 1737
P4_ST00386
P4_SP00353 1088 1731
P4_ST00387 83 asked 02400
P4_SP00354 1184
P4_ST00388 1193 1709
P4_TL00035 1746
P4_ST00389 1747
P4_SP00355 285 1772
P4_ST00390 00075
P4_SP00356
P4_ST00391 384 1755 own 065
P4_SP00357
P4_ST00392 1751 406407100
P4_SP00358
P4_ST00393 7705
P4_SP00359
P4_ST00394 229 thesewordsfor 0300080000400
P4_SP00360
P4_ST00395 188 composition 00420060506
P4_SP00361 1123 1779
P4_ST00396 work. 40300
P4_TL00036 1788
P4_ST00397 1789
P4_SP00362 1814
P4_ST00398 lessons 4001063
P4_SP00363
P4_ST00399 1797
P4_SP00364
P4_ST00400 short 00000
P4_SP00365
P4_ST00401 7600
P4_SP00366 1815
P4_ST00402
P4_SP00367
P4_ST00403 purpose 0005000
P4_SP00368 878 1821
P4_ST00404 897
P4_SP00369 929
P4_ST00405 giving 052520
P4_SP00370
P4_ST00406
P4_SP00371 1100
P4_ST00407 1117 01070
P4_SP00372
P4_ST00408 1207
P4_TL00037 1830
P4_ST00409 1839 sense 55740
P4_SP00373 1856
P4_ST00410 1831
P4_SP00374
P4_ST00411 having 302570
P4_SP00375 1863
P4_ST00412 finished 00566000
P4_SP00376 580 1857
P4_ST00413 167 something. 6000042843
P4_SP00377 767
P4_ST00414
P4_SP00378
P4_ST00415 1832 21063
P4_SP00379
P4_ST00416 lesson 801003
P4_SP00380
P4_ST00417 1080 5036
P4_SP00381 1858
P4_ST00418 1152 keep 5027
P4_TL00038 1872 1003
P4_ST00419 1874
P4_SP00382 253 1899
P4_ST00420 1873 interest 77400002
P4_SP00383
P4_ST00421 alive, 015203
P4_SP00384 1905
P4_ST00422 081
P4_SP00385
P4_ST00423 001
P4_SP00386 606
P4_ST00424 622 40760
P4_SP00387
P4_ST00425 310200
P4_SP00388
P4_ST00426 learn 00017
P4_SP00389
P4_ST00427 913 rapidly. 30160002
P4_SP00390 1031 1906
P4_ST00428 139 Through 4020000 Throughout
P4_TL00039 1915
P4_ST00429 1920 out
P4_SP00391 1941
P4_ST00430 1916
P4_SP00392
P4_ST00431 331 0102
P4_SP00393 405
P4_ST00432 140
P4_SP00394
P4_ST00433 00581
P4_SP00395 552
P4_ST00434 565 5007
P4_SP00396
P4_ST00435
P4_SP00397 718
P4_ST00436 0.28
P4_SP00398
P4_ST00437 508206030
P4_SP00399 917 1942
P4_ST00438 930
P4_SP00400
P4_ST00439
P4_SP00401
P4_ST00440 1034 1925 same 2050
P4_SP00402 1109
P4_ST00441 way
P4_SP00403 1948
P4_ST00442 1195 1924 aa
P4_TL00040 1957 861
P4_ST00443 1958
P4_SP00404 1983
P4_ST00444 274 03883
P4_SP00405
P4_ST00445 would 60135
P4_SP00406 1984
P4_ST00446 481 speak 85302
P4_SP00407 564 1990
P4_ST00447
P4_SP00408
P4_ST00448 1963 106007126
P4_SP00409 786
P4_ST00449
P4_SP00410
P4_ST00450 117 another 0507024
P4_SP00411 965
P4_ST00451 child. 008702


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00005.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P5 PHYSICAL_IMG_NR 5 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P5_TM00001 HPOS 0 VPOS 106
LeftMargin P5_LM00001 117 1774
RightMargin P5_RM00001 1151
BottomMargin P5_BM00001 1880 165
PrintSpace P5_PS00001 1034
TextBlock P5_TB00001 329 481 77
TextLine P5_TL00001 334 112 470 66
String P5_ST00001 350 CONTENT MAZITA WC 0.52 CC 865305
SP P5_SP00001 684 178 100
P5_ST00002 784 114 20 60 1 0.50
P5_TB00002 193 1592
P5_TL00002 252 84 92
P5_ST00003 0.63 3
P5_TL00003 376 248 320 96
P5_ST00004 iove 8082
P5_TL00004 768 260 326 78
P5_ST00005 ^^e^^ 0.03 101081010
P5_TL00005 176 448 86 82
P5_ST00006 a 0.15 8
P5_TL00006 362 412 300 118
P5_ST00007 amai 0.47 8264
P5_TL00007 878 410 76 166
P5_ST00008 0.12
P5_TL00008 600 122
P5_ST00009 b 0.14
P5_TL00009 378 642 288
P5_ST00010 52 D 0.16
P5_SP00002 430 718 74
P5_ST00011 504 644 162 80 zc 0.36 57
P5_TL00010 796 588 264 188
P5_ST00012 ^ 0.00 10
P5_TL00011 180 824
P5_ST00013 0.23 7
P5_TL00012 374 792 318
P5_ST00014 baba 0.18 8887
P5_TL00013 848 800 120 148
P5_ST00015
P5_TL00014 184 980 126
P5_ST00016 d 1.00
P5_TL00015 340 974 386 130
P5_ST00017 dende 27635
P5_TL00016 764 1028 352
P5_ST00018 -^i^ 0.09 710810
P5_TL00017 1182
P5_ST00019
P5_TL00018 1164 348 128
P5_ST00020 demo 0.59 6620
P5_TL00019 776 1188 344 132
P5_ST00021 156 ^^ 1010
P5_SP00003 932 1320
P5_ST00022 1248 68
P5_TL00020 186 1400
P5_ST00023 P 0.46
P5_TL00021 1358 384 168
P5_ST00024 pondo 0.66 56004
P5_TL00022 1614
P5_ST00025 c 0.26
P5_TL00023 346 1554 392 208
P5_ST00026 qumbo 0.62 13067
P5_SP00004 738 1734 -365
P5_ST00027 373 1735 29 27 V, 0.19 87
P5_TL00024 860 1540 140 224
P5_ST00028 *!
P5_TB00003 631 1840 30 40
P5_TL00025 637 1846 18 28
P5_ST00029


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00011.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P11 PHYSICAL_IMG_NR 11 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P11_TM00001 HPOS 0 VPOS 574
LeftMargin P11_LM00001 220 1342
RightMargin P11_RM00001 1049 219
BottomMargin P11_BM00001 1916 129
PrintSpace P11_PS00001 829
TextBlock P11_TB00001 726 323 294
TextLine P11_TL00001 818 805 225 58
String P11_ST00001 CONTENT "¦ifc^ WC 0.14 CC 71087710
P11_TB00002 262 960 764 274
P11_TL00002 350 967 564 38
P11_ST00002 968 41 37 2. 0.62 43
SP P11_SP00001 391 1005 53
P11_ST00003 444 149 AMAI 0.85 0005
P11_SP00002 593 1004 27
P11_ST00004 620 NOMDANA 0.81 3008010
P11_TL00003 278 1080 639
P11_ST00005 1086 126 26 wona 0.79 1250
P11_SP00003 404 1112 381
P11_ST00006 785 132 agere 0.68 36060
P11_TL00004 1192 732
P11_ST00007 166 mgana 08204
P11_SP00004 1229 343
P11_ST00008 787 223 nomgana 0.56 7008184
P11_TB00003 1324 784 448
P11_TL00005 227 1334 482 46
P11_ST00009 Mgana 0.58 08614
P11_SP00005 450 1380 54
P11_ST00010 504 1338 205 40 agere. 0.77 380002
P11_TL00006 226 1416 556 47
P11_ST00011 176 36 Amai 0.97 0010
P11_SP00006 402 1452 55
P11_ST00012 457 1426 325 nomgana. 0.76 70080300
P11_TL00007 230 1497 552
P11_ST00013 1498 175 Wona 0.82 3300
P11_SP00007 405 1534
P11_ST00014 460 85 iyi 000
P11_SP00008 545 1543
P11_ST00015 600 182 imba. 0.64 45007
P11_TL00008 231 1572 394 45
P11_ST00016 169 Imba 7200
P11_SP00009 400 1609
P11_ST00017 453 172 yedu. 0.75 30800
P11_TL00009 232 1647 408
P11_ST00018 173 0.69 5070
P11_SP00010 1684
P11_ST00019 459 1648 181 amai. 50103
P11_TL00010 1723 774
P11_ST00020 0.67 3062
P11_SP00011 406 1760
P11_ST00021 1724 163 amai 4001
P11_SP00012 623 56
P11_ST00022 679 1734 34 nomriana. 0.70 000384064
P11_TB00004 611 1877 44 39
P11_TL00011 617 1883 32
P11_ST00023 n 8


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00014.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P14 PHYSICAL_IMG_NR 14 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P14_TM00001 HPOS 0 VPOS 107
LeftMargin P14_LM00001 130 1801
RightMargin P14_RM00001 1139 129
BottomMargin P14_BM00001 1908 137
PrintSpace P14_PS00001 1009
TextBlock P14_TB00001 1713
TextLine P14_TL00001 515 1059 261 37
String P14_ST00001 43 CONTENT 5. WC 0.97 CC 00
SP P14_SP00001 558 1096 53
P14_ST00002 611 165 rfEMO 0.71 77000
P14_TL00002 234 1153 768 48
P14_ST00003 84 riri 0.49 3286
P14_SP00002 318 1190 173
P14_ST00004 491 209 38 mu'mba 0.69 547000
P14_SP00003 700 1191 149
P14_ST00005 849 1154 153 47 kwa^o 010103
P14_TL00003 235 1229 898 46
P14_ST00006 140 ndera 0.65 64060
P14_SP00004 375 1267 117
P14_ST00007 492 1230 217 tinotema 0.79 60503001
P14_SP00005 709 139
P14_ST00008 848 285 rakapfurwa 0.70 0040502672
P14_TL00004 237 1305 843
P14_ST00009 191 nedemo 708010
P14_SP00006 428 1343 66
P14_ST00010 494 174 naBaBa 0.52 728081
P14_SP00007 668 181
P14_ST00011 231 rinopinza 0.73 037030341
P14_TL00005 136 1388 352
P14_ST00012 36 rf 0.24 77
P14_SP00008 172 1425 16
P14_ST00013 188 1398 24 27 e 0.63 3
P14_SP00009 212
P14_ST00014 228 49 26 m 1.00
P14_SP00010 277 1424
P14_ST00015 293 1399 o
P14_SP00011 319 54
P14_ST00016 373 1389 115 iro. 0.82 0024
P14_TL00006 1452 758
P14_ST00017 184 rfemo 0.67 77010
P14_SP00012 321 1489
P14_ST00018 374 169 0.62 4055
P14_SP00013 543 1488 61
P14_ST00019 604 291 mu'mba. 5273000
P14_TL00007 138 1514 635 39
P14_ST00020 1515 185
P14_SP00014 323 1552
P14_ST00021 376 397 ndera-BaBa. 70020383813
P14_TL00008 1578 669
P14_ST00022 337 Tinotema 03710020
P14_SP00015 475 1615 56
P14_ST00023 531 276 nedemo. 7080210
P14_TL00009 1641 743
P14_ST00024 426 Rakapfurwa 0331463550
P14_SP00016 566 1687
P14_ST00025 622 naBaBa. 0.59 1180806
P14_TL00010 142 1704 454
P14_ST00026 1705 122 45 Uya 0.92 200
P14_SP00017 264 1750
P14_ST00027 278 0.68 8380100
P14_TL00011 1768 869
P14_ST00028 1769 0.64 77002
P14_SP00018 1805
P14_ST00029 346 037031501
P14_SP00019 722 1813
P14_ST00030 783 224 kwaiijo. 0.75 00080802
P14_TB00002 629 1869
P14_TL00012 1875 33
P14_ST00031 0.60 34


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00033.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P33 PHYSICAL_IMG_NR 33 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P33_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P33_LM00001 164 1788
RightMargin P33_RM00001 1106 162
BottomMargin P33_BM00001 1898 147
PrintSpace P33_PS00001 942
Illustration P33_CB1_SUB 290 772 590 TYPE
TextBlock P33_TB00001 782 940 507
TextLine P33_TL00001 174 788 860 51
String P33_ST00001 182 38 CONTENT Shoti WC 0.66 CC 06405
SP P33_SP00001 356 826 53
P33_ST00002 409 790 339 47 inomanya 0.87 03000600
P33_SP00002 748 837 59
P33_ST00003 807 792 227 kwa^o. 0.69 00081020
P33_TL00002 852 907 48
P33_ST00004 216 Imbga 0.80 00072
P33_SP00003 390 899
P33_ST00005 443 865 317 35 yaronera 0.75 34008020
P33_SP00004 760 900 58
P33_ST00006 818 854 263 46 pamuti. 0.78 2006006
P33_TL00003 172 915 809 49
P33_ST00007 183 39 05114
P33_SP00005 355 954
P33_ST00008 408 918 37 ine-nzene 0.81 020401080
P33_SP00006 725 955
P33_ST00009 784 197 pfupi. 0.67 225513
P33_TL00004 979 908
P33_ST00010 0.79 04050
P33_SP00007 1017 52
P33_ST00011 407 981 61 in 0.94 10
P33_SP00008 468 1018 17
P33_ST00012 485 991 100 27 o-m 0.73 340
P33_SP00009 585 14
P33_ST00013 599 992 165 26 uswe 0.72 5240
P33_SP00010 764
P33_ST00014 823 985 257 mutete. 0.93 0400000
P33_TL00005 1043 926
P33_ST00015 217 50072
P33_SP00011 389 1090
P33_ST00016 441 1045 156 yedu 0080
P33_SP00012 597 1091
P33_ST00017 656 1046 442 45 inotiyamura 0.83 04012005130
P33_TL00006 322 1118 437
P33_ST00018 mazuna 001080
P33_SP00013 1145 54
P33_ST00019 639 1119 120 ose. 0600
P33_TL00007 170 1170 848
P33_ST00020 Takafanera 0210506040
P33_SP00014 578 1209
P33_ST00021 630 1172 388 kuiceggeta 0.65 7400088022
P33_TL00008 320 1235 345
P33_ST00022 yakanaka. 0.50 1050357534
P33_TB00002 259 1418 552 480
P33_TL00009 549 1424 256
P33_ST00023 70 23. 332
P33_SP00015 619 1461
P33_ST00024 673 132 36 BIZA 0200
P33_TL00010 267 1529 404
P33_ST00025 69 ico 0.57 084
P33_SP00016 336 1565 161
P33_ST00026 497 marefu 0.74 005073
P33_TL00011 1604 424
P33_ST00027 biza 0741
P33_SP00017 367 1641 128
P33_ST00028 495 196 kupfuya 1436100
P33_TL00012 265 1681 431
P33_ST00029 101 rina 1060
P33_SP00018 366 1716
P33_ST00030 494 202 rinonwa 0.76 6230400
P33_TL00013 266 1754 465 138
P33_ST00031 1763 160 mvura 00640
P33_SP00019 426 1790
P33_ST00032 236 matomhu 0.82 3030302
P33_SP00020 731 1791 -78
P33_ST00033 653 1861 31 1.00 00
P33_TB00003 810 1530 296 274
P33_TL00014 1533 242 43
P33_ST00034 rmota^wa 440001011
P33_TL00015 825 1603 235
P33_ST00035 radimura 30800230
P33_TL00016 824 1680 233
P33_ST00036 rinopfura 506005520
P33_ST00037 1755 rinomanya 0.86 305010100


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00025.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P25 PHYSICAL_IMG_NR 25 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P25_TM00001 HPOS 0 VPOS 110
LeftMargin P25_LM00001 117 1780
RightMargin P25_RM00001 1151
BottomMargin P25_BM00001 1890 155
PrintSpace P25_PS00001 1034
Illustration P25_CB1_SUB 262 752 581 TYPE
TextBlock P25_TB00001 336 738 592 50
TextLine P25_TL00001 342 744 580 38
String P25_ST00001 745 66 36 CONTENT 16. WC 0.69 CC 063
SP P25_SP00001 408 781 54
P25_ST00002 462 164 HUKU 0.75 6011
P25_SP00002 626 782 30
P25_ST00003 656 266 37 NAMAZAI 0.87 4000004
P25_TB00002 845 949
P25_TL00002 125 851 785 49
P25_ST00004 853 71 35 ina 0.48 770
P25_SP00003 196 888 106
P25_ST00005 302 861 111 yane 0.54 3086
P25_SP00004 413 896 143
P25_ST00006 556 133 inoda 0.76 02080
P25_SP00005 689 120
P25_ST00007 809 852 101 48 ^ino 10280
P25_TL00003 124 926 901
P25_ST00008 929 98 iciri 0.62 80441
P25_SP00006 222 964 79
P25_ST00009 301 927 here 0.94 0020
P25_SP00007 407 963 150
P25_ST00010 557 189 47 ndeyani 3402060
P25_SP00008 746 973 64
P25_ST00011 810 928 215 mazhinji 05240840
P25_TL00004 1003 939 46
P25_ST00012 1004 104 45 papi 0.82 2040
P25_SP00009 228 1049 74
P25_ST00013 204 nemazai 0.88 5000003
P25_SP00010 506 1040 51
P25_ST00014 kuita 0.72 00427
P25_SP00011 682 128
P25_ST00015 253 kukandira 0.70 250380070
P25_TL00005 123 1079 922
P25_ST00016 1081 113 aiwa 0.73 3060
P25_SP00012 236 1117
P25_ST00017 208 pamazai 5004020
P25_SP00013 510 1125
P25_ST00018 220 hukwana 0.56 4504564
P25_SP00014 777 1116 33
P25_ST00019 1080 235 kurindira 0.80 302450030
P25_TL00006 1180 681
P25_ST00020 1181 174 Huku 0.84 3020
P25_SP00015 299 1217
P25_ST00021 353 86 iri 0.67 431
P25_SP00016 439 1216 59
P25_ST00022 498 308 44 pamazai. 54053300
P25_TL00007 126 1243 596
P25_ST00023 1244 203 Mazai 0.77 01134
P25_SP00017 329 1281
P25_ST00024 383 97 ari 0.91 020
P25_SP00018 480 1280 58
P25_ST00025 538 184 kupi 07500
P25_TL00008 1307 567
P25_ST00026 1308 109 Ari 0.78 320
P25_SP00019 233 1344
P25_ST00027 287 404 mudendere. 0.86 0080100300
P25_TL00009 1369 553
P25_ST00028 Hukuiripapi 0.71 664406000201
P25_ST00029 1434 175 0.98 0000
P25_SP00020 1470 53
P25_ST00030 354 1433 87 0.68 062
P25_SP00021 441
P25_ST00031 500 1435 309 43 0.79 54041000
P25_TL00010 1496 811
P25_ST00032 1497 194 Inoda 07080
P25_SP00022 322 1533
P25_ST00033 375 182 0.83 00035
P25_SP00023
P25_ST00034 616 323 hukwana. 0.74 00051802
P25_TL00011 1560 686
P25_ST00035 286 Ndeyani 4110073
P25_SP00024 412 1605
P25_ST00036 465 huku 0.85 0104
P25_SP00025 629 1596 61
P25_ST00037 690 122 iyi 5040
P25_TL00012 127 1622 523
P25_ST00038 1623 73 I-h 0.65 504
P25_SP00026 200 1660 16
P25_ST00039 216 1624 119 uku 313
P25_SP00027 335 55
P25_ST00040 390 260 yaBaBa. 3080801
P25_TL00013 1686 952
P25_ST00041 6010
P25_SP00028 1723
P25_ST00042 355 1687 15 i 1.00
P25_SP00029 370 1722 17
P25_ST00043 387 1697 29 n
P25_SP00030 416
P25_ST00044 432 100 26 a-m 650
P25_SP00031 532
P25_ST00045 548 1696 27 a 0.60 4
P25_SP00032 574
P25_ST00046 590 24 z 0.43 5
P25_SP00033 614
P25_ST00047 630 2
P25_SP00034
P25_ST00048 672 0.89 1
P25_SP00035 688 60
P25_ST00049 748 331 mazhinji. 032201206
P25_TL00014 1749 1019 39
P25_ST00050
P25_SP00036 1786
P25_ST00051 350 157 0.90 00040
P25_SP00037 507
P25_ST00052 552 366 305482012
P25_SP00038 918 1787
P25_ST00053 1750 181 50008
P25_TB00003 617 1848 42
P25_TL00015 623 1854
P25_ST00054 0.52


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00037.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P37 PHYSICAL_IMG_NR 37 HEIGHT 2045 WIDTH 1268
TopMargin P37_TM00001 HPOS 0 VPOS 636
LeftMargin P37_LM00001 118 1261
RightMargin P37_RM00001 1144 124
BottomMargin P37_BM00001 1897 148
PrintSpace P37_PS00001 1026
TextBlock P37_TB00001 308 698 204
TextLine P37_TL00001 324 736 172 160
String P37_ST00001 CONTENT A WC 0.14 CC 8
Illustration P37_CB1_SUB 532 134 122 TYPE
P37_TB00002 690 752 184 228
P37_TL00002 764 166 212
P37_ST00002 V 0.12
P37_TB00003 1078 716
P37_TL00003 1087 970 49
P37_ST00003 281 Ciroggo 0.37 8576880
SP P37_SP00001 405 1136 54
P37_ST00004 459 1089 395 45 cakaumbga 0.83 003030080
P37_SP00002 854 1134 60
P37_ST00005 914 180 39 nani 0.48 54727
P37_TL00004 125 1156 1018 50
P37_ST00006 280 0.52 6314880
P37_SP00003 1206 42
P37_ST00007 447 1158 396 46 0.81 000060180
P37_SP00004 843 1204
P37_ST00008 885 1157 258 na'mai. 0.68 5060037
P37_TL00005 126 1226 778
P37_ST00009 0.54 3460880
P37_SP00005 407 1275
P37_ST00010 461 1229 443 36 cina-manara. 0.74 018051080600
P37_TL00006 1296
P37_ST00011 0.58 3440880
P37_SP00006 406 1345 57
P37_ST00012 463 1298 383 cinotekesa 0050208020
P37_SP00007 846 1334
P37_ST00013 906 1307 237 27 mvura. 0.56 607605
P37_TL00007 127 1368 1017
P37_ST00014 292 Ndinoda 0.64 5028080
P37_SP00008 419 1407 51
P37_ST00015 470 1369 195 38 Badza 80560
P37_SP00009 665
P37_ST00016 714 430 rokurimisa. 0.72 52753004000
P37_TL00008 129 1444 774 47
P37_ST00017 205 0.70 70025
P37_SP00010 334 1483 53
P37_ST00018 387 1445 516 rinogukaguka. 0.60 5070756170423
P37_TL00009 1520 974
P37_ST00019 0.69 70071
P37_SP00011 1559 44
P37_ST00020 378 1522 rakateggwa 0.55 6233308756
P37_SP00012 797 1569
P37_ST00021 839 1521 264 naBaBa. 1681850
P37_TL00010 1597 699
P37_ST00022 1598 rfemo 0.71 77000
P37_SP00013 313 1635
P37_ST00023 367 272 nderani 0.67 7306060
P37_SP00014 639 58
P37_ST00024 697 131 iro 0.77 0530
P37_TL00011 1673 679
P37_ST00025 183
P37_SP00015 314 1710
P37_ST00026 214 harisi 604000
P37_SP00016 581 1711
P37_ST00027 1674 171 redu. 0.59 40860
P37_TL00012 130 1750 873
P37_ST00028 0.65 77020
P37_SP00017 1787
P37_ST00029 1751 98 0.66 360
P37_SP00018 465 1788 59
P37_ST00030 524 479 takakumbira. 0.86 011220000501
P37_TB00004 613 1856 52 41
P37_TL00013 619 1862 40 29
P37_ST00031 0.95 10


xml version 1.0 encoding UTF-8
alto xmlns:xsi http:www.w3.org2001XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation http:schema.ccs-gmbh.commetaealto-1-2.xsd xmlns:xlink http:www.w3.orgTRxlink
Description
MeasurementUnit pixel
sourceImageInformation
fileName Z:\Main\OCR\ABBYY and KIRTAS_PROCESSING\Kirtas\AA00000226\00001\\00001.tif
OCRProcessing ID OCRPROCESSING_1
preProcessingStep
processingSoftware
softwareCreator Kirtas Technologies, Inc.
softwareName BookScan Editor
softwareVersion 3.6
ocrProcessingStep
Kirtas Technologies, Inc.
OCR Manager
3.0.0.0
Layout
Page P1 PHYSICAL_IMG_NR 1 HEIGHT 2266 WIDTH 1553
TopMargin P1_TM00001 HPOS 0 VPOS 194
LeftMargin P1_LM00001 30 1988
RightMargin P1_RM00001 1280 273
BottomMargin P1_BM00001 2182 84
PrintSpace P1_PS00001 1250
TextBlock P1_TB00001 204 52 40
TextLine P1_TL00001 216 198 15
String P1_ST00001 CONTENT Miari WC 0.22 CC 88877
P1_TB00002 370 350 26
P1_TL00002 195 20
P1_ST00002 59 m$i^ 0.16 88710
SP P1_SP00001 429 215 7
P1_ST00003 436 200 17 H 8
P1_SP00002 453
P1_ST00004 460 199 72 16 iifctli'Hi 0.18 88778886107
P1_SP00003 532 5
P1_ST00005 537 48 ifmi 0.20 6887
P1_SP00004 585 214
P1_ST00006 590 196 li 87
P1_SP00005 605 213
P1_ST00007 610 23 13 *¦¦ 0.31 677
P1_SP00006 633 9
P1_ST00008 642 45 14 ivm 0.25 678
P1_SP00007 687
P1_ST00009 692 Mi 0.56 80
P1_SP00008 708 4
P1_ST00010 712 10 ¦ 6
P1_TB00003 830 154 22
P1_TL00003 197
P1_ST00011 ti$vmm4^in*m 8888888610610568
P1_TB00004 1058 222
P1_TL00004
P1_ST00012 2 12 0.93
P1_SP00009 1060 212
P1_ST00013 1064 201 0.36
P1_SP00010 1068 211
P1_ST00014 1073 28 i> 0.26 588
P1_SP00011 1101
P1_ST00015 1105 35 w 0.10 810
P1_SP00012 1140
P1_ST00016 11 >
P1_SP00013 1151
P1_ST00017 1155 ¦ 0.14 710
P1_SP00014 1190
P1_ST00018 90 Miwaift' 88888587
P1_TB00005 178 1862 102
P1_TL00005 1920 34
P1_ST00019 J 0.27
P1_TB00006 296 424 918 120
P1_TL00006 310 446 888 94
P1_ST00020 458 452 82 MUSHA 0.77 03070
P1_SP00015 762 540 60
P1_ST00021 822 376 92 WEdU 0.54 6083
P1_TB00007 430 758 654
P1_TL00007 772 624 62
P1_ST00022 299 Cishona 0.47 6366265
P1_SP00016 745 834 51
P1_ST00023 796 774 274 Primer 0.55 760407
Illustration P1_CB1_SUB 248 1146 1006 TYPE
P1_TB00008 2002 258 180
P1_TL00008 39 2004 239 128
P1_ST00024 38 24 .m 0.19 78
P1_SP00017 77 2028
P1_ST00025 99 2009 58 32 PL 88
P1_SP00018 157 2041 -55
P1_ST00026 2051 176 36 8681.2 0.94 000030
P1_SP00019 278 2087 -172
P1_ST00027 106 2098 140 .W741 0.79 34200
P1_TL00009 100 2142 113
P1_ST00028 1953 0.91 0300
P1_TB00009 286 1980 264
P1_TL00010 302 1984
P1_ST00029 iwiinimmii.iWmwiii 0.42 0800107101008108108387