Kuregererwa kwakamba /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Kuregererwa kwakamba /
Physical Description:
12 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
Language:
Shona
Creator:
Musa, Hassam A ( Hassam Arthur )
Publisher:
Rhodesia Literature Bureau (P.O. Box 8137)
Place of Publication:
Causeway, Salisbury
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Texts   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
ndiyezve akafunga rungano ; mifanandzo inoitwa naHassam Arthur Musa.
General Note:
In Shona.
General Note:
Cover title.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 46339026
System ID:
AA00000225:00001

Full Text
m44


- , -
4,71 -iC


weXI'l


Ndokupiwa mubayiro wenyimo.

Vakapedza dikita roerera.\ 10 2Kamba akati, "'Ndine zanon..

~- --
-- \


5 5---------S


/1 v


(K / i(
Dafi akati, "Ehe, Chembere yakaisa imwe
nokuti munzira makachena." tswanda munzira.


5

Kamba ndokuti, "Wazvionaka, Dafi?"


6Kamba akasvikodzikanga kumba,


K,


Dafi achienda kutsime.


I a


I --


~Q N


0 0 0.


"Nyimo dzabiwa shamwari, Dafi.'
IDafi akarara nenzara.


Ava mangwana, Dafi akati,

"Chienda undogeza dzasara." lye ndokudimurirawo.9


Kamba akadonhedzera
Ndokusvikoti churi, mudziva. -


S nyimo mudziva, zvikamunakidza.


S10


10
Dzapera akachema.


I


"Dafi achatii ?"


I II


Makomiki aya anodhindiswa neRhodesia Literature Bureau,
P. 0. Box 8137, Causeway, Salisbury.
Mlfananldyo Inoitwa naHassam Arthur Musa. Ndiyezve
/I 2 f~c anouar runno.


462 F8P250 lJ
83/27/81 347 6 8 1 --


12