Handitauri kuna ani kana ani zvake /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Handitauri kuna ani kana ani zvake /
Physical Description:
12 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
Language:
Shona
Creator:
Musa, Hassam A ( Hassam Arthur )
Publisher:
Rhodesia Literature Bureau (P.O. Box 8137)
Place of Publication:
Causeway, Salisbury
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Texts   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
mifanandzo yakaitwa naHassa m Musa ; rungano rwakafungwa naHassam Musa.
General Note:
In Shona.
General Note:
Cover title.
General Note:
Tsuro namakarwe Hassam Musa, ndiyezve akafunga rungano.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 46344402
System ID:
AA00000224:00001

Full Text


HANDIIAUII KUNA ANI
KANA ANI IVAKI
7 / 4,/


Chamakanda aigayisira
vanhu.
Aiva dambanevana.

Vamwe vaisiya
pamisuo.||


masaga
A^

Chamakanda akazorora.
Chamakanda akazorora Chikomana chainzi Mambara
chakada kubvisa nguwani.
Mumwe musi
kwakapisa. Vana vakauya kuzotamba.


Chamakanda "Varambirei kubviswa
akarambisisa. /// nguwani ?"


Akabva asimuka...


3

musingadi


SdiR'Ah Rega
't ndikuratidze. '


SHandimboudza munhu.. "
I H-d :_ __ -" zvake... "
I,


"Handimbokuudwai...
handidi !


N'

K


----~s
j~3j~f~


"Saka vasingabisi
nguwani vane
nzeve dzenyurusi '


Cc-'-\---

A ,
V, '


u


"Amai handimbokuudzai
nezvenzeve dzaChamakanda... "
, .. ..--- j


~t~y~

* Pwere dzakasuwa
_nekutsakatika kwa-
Chamakanda nenyurusi
rake. Nanhasi dzichiri
kutsvaga, zvikurut
nyurusi.


Ngatisanganeizve neshamwari yedu Mambara
mubhuku redu rechipiri.
Bhuku iri rakadhindiswa neRHODESIA LITERATURE BUREAU,
P. 0. Box 8137, Causeway, Salisbury, Rhodesia.
Mifananidzo yakaitwa naHassam Musa.'
Rungano rwakfungwa naHassam Musa. !':'
Runa 4