Kudzoka kwachamakanda /

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Kudzoka kwachamakanda /
Physical Description:
12 p. : ill. ; 15 x 21 cm.
Language:
Shona
Creator:
Musa, Hassam A ( Hassam Arthur )
Publisher:
Rhodesia Literature Bureau (P.O. Box 8137)
Place of Publication:
Causeway, Salisbury
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Texts   ( lcsh )
Genre:
fiction   ( marcgt )

Notes

Statement of Responsibility:
Hassam Musa, ndiyezve anofunga rungano ; mifananidzo na Hassam Arthur Musa.
General Note:
In Shona.
General Note:
Cover title.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 46344520
System ID:
AA00000223:00001

Full Text


illI# I llf !


{1'i'hI N I T~1 ~ VhI ~!~1 ~' Ill!


NJ
,)4


Arere, Mambara airota.


i:.^1.RTY OF FLOID A
RS I T R


3d
"Ndanga ndichirota

here ?"


Akafunga


kutsvaga


Chamakanda uye


akatsakatika.


_ __I I
I__


Ndokusvova usiku ihwohwoJ
I AL- -


Ave kure nomusha,

akavhundutswa


murima
guru.


Yakapenya, akaona dongo.


~_
S~----~--- '_-` --
~------- ------~--~-~--
--------------~
SC--~L~-
~--~-~-

Nyin'inya

ndokunzwa,

/ "Pwa- a!"
Rakatanga kutsvaga murimam.Mambara ndokusvikoti kata,9
ndiye hutu.

ndokutiwo vhu-u.

Nyin'inya Nyurusi ndokuriti, "Bha-a a"

11


Nyin'inya ndiro rakanga raroya

Chamakanda.


462 F8R"2 5O
03/27/01 34760


Makomiki aya anodhindiswa neRhodesia Literature Bureau,
P.O. Box 8137, Causeway, Salisbury.
Mifananidzo inoitwa naHassam Arthur Musa.
I -'Ndiyezve anofga rungano.
tIw .
/* (s *