Tsamba yekutan̳ga

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Tsamba yekutan̳ga Primer for South Rhodesia
Uncontrolled:
Primer for South Rhodesia
Physical Description:
15 p. : ; 19 cm.
Language:
Shona
Publisher:
Sheldon Press
Place of Publication:
London
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Shona language -- Readers   ( lcsh )
Genre:
non-fiction   ( marcgt )

Notes

General Note:
In Africa alphabet.
General Note:
"Shona primer".

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 28320207
System ID:
AA00000222:00001

Full TextPL
8681.2
.T721
1933LeUKit_ FUR


TSAMBA


[UNECOLLECTIO'

YEKUTADGA


[PRIMER FOR SOUTH RHODESIA]


LONDON
THE SHELDON PRESS
NORTHUMBERLAND AVENUE, W.C. 2


UNIVERS-TY OF FLORIDA LIBRARIES
UNIVERSITY OF FLORIDA


3 1262 04790 0153


THIS VOLUME HS BEEN
ICROFILEO ON THE
UNIVERSITY OF FLORIDA
LIBRARIES


,T7,.2 /

1/3 3


First published - 1933SHONA PRIMER
MADE IN GREAT BRITAINTSAMBA YEKUTADGA.

1.

I. Ba6a ari kuita ma6asa.
2. Tiri kuita ma6asa.
3. Dana oanoita ma6asa.
4. Rasa rota iwe. Tarara tese.
5. Da6ari vanonera vana.
6. Usakane iwe; 6ata 6asa rako.
7. Nasi tinotema miti yese.
8. Dana naneta, vatakure.
9. Mai wake watora maruua.
o1. Dana vecfu oanoda fofo.
Si. Tinopa fofo kune vakuru.
12. Zuro takavima; nasi tinorima.
13. Viki rino tinogara pano.
14. Huku yake yatiza, iye aroitevera.
15. Garegare majaha anovima.
[ 32.
i. Tarega kuvima zuoa riri kucfoka.
2. Usavige mai wako pano; tuya kumakuva.
3. Hama yako yatora jira rake here ?
4. Ciripiko cuma camai wako ?
5. Ba6a wako wakabara cibaro here ?
6. Baci rajgu rapera. Ndiri kucema.
7. Suka iyi ndiro pekarepo iwe.
8. Hama dzaqgu dzese dzinodzidza..
9. Nyarara iwe. Rega kucema hako.
io. Hama yaqgu yakaceka njera yake.
1i. Yenda kundo6aya rjgurute irge6axjga.
12. Unofugga kuti rguruoe iri mudarjga here ?
13. Ndinoitenyi ? Ndarasa 6aIrga raggu.
14. Makafanira kuita rupinduko.
15.. Dguvo dzese dzapera. Ndine shuqgu.


3.
I. Mbava yapinda mumba yaigu; ya6a
nhumbi dzaqgu.
14]
2. Dombe dzefu dzayenda kufuro.
3. Mbeta dzapinda mumatura enyu.
4. Uanhu vakaitirana nharo, asi tafarirana
Zino.
5. Uyu munhu wapera ggehosha; ane shu-
rjgu.
6. Shumba yayenda pamberi; Jgatiitevere.
7. Ridza tsuri yako kuti ucfayidze vanhu.
8. Ndakanyora tsamba yaggu kunaiye.
9. Ndateqga matsiru mashanu, ndicaatora
garegare.
io. Dombe dzako dzine magupa panzeue.
11. lye wakatora demo, akatema nhawani ye-
muti.


4.
i. Miana wabva mumunda wako; wagika
Zino.
2. IZo taka6ira rwizi takafamba igenyore.
.3. Ndinotya kufamba pagweiga usiku ini
ndega.
[5]
4. Kwazi: Cimbidza kupfutsa mioto, ndine
cando."
5. Marjgwanani, 6a6a; mrarara here ?
6. Njera yese yakacekwa, tinoda kuiponda.
7. Ndibvumire kuti ndibvise ndebvu dzako.
8. Cigunwe cake carasika. Anotya mutoggi.
9. Magwere enyu akakura kwago.
o1. Pazhizha kunodziya, tinocfa bvute.
Si. Tuvana twakacena turi kutwasuka.
12. Ndashaya mutwi; ndinoda kuti nditwe
magwere.
5.
r. Nzira yedu iri kukwira pamsoro.
2. cfaiga rapxanyika; ijombe dza6uda.
3. Yendai kundocera mvura, Dasikana.
4. Iwa nekupfata kune katquku kaggu.
5. Pfiga musuvo, hondohwe inoda kupinda.
6. Neeqgai mriina iri pagwanza.
7. Hokoyo Umba iri kupiswa ngeSenzi.
[6
8. Murumbgana waqgu anoyimba ndwiyo itsa.
9. Imbga dzecfu dzinovima mhembge.
10. Kune ngwena zhinji murwizi.
I1. Ndoigwe dzinodya mbesa dzedu.
12. Madiiti anoti: Dona minzwa uko."
6.
I. Mune tswanda dzine mhando zhinji dze-
mbeu.
2. Tsiye dzako dzatsa rgenyi ? Dgefofo.
3. Uanhu oaa kupera qgenzara; vari kudya
mazhanje.
4. Ndanzwa kuti vapxere vanoshushwa rge-
takomana.
5. Ndakadya irJgwa Zirojgomuna.
6. Ari kutgaka tqimbo yake yarasika.
7. Wabvepi, shamirari? Ndabva kumusha
kwarjgu.
8. Ndafamba kure; ndabvira kuneta; ndipe
kudya.
[7]
9. cfaidza mudzidzisi wako. Haari pano.
o1. Mufundisi wedu anetsitsi, pamrie anotipa
kudya.
S1. Handici nyama yakavora; bvisa iyi nyama;
ndinuraire huku.
12. Magwere efu akapera kudyiwa 1ggema-
tiro, njera yakapera ngeshiri. Ticadyenyi ?

7.
I. Oanhu vese varipi ? Uarume oari kuguta
fodya; vadzimai' uari ku6ika doro; vakomana
vayenda kundovima mhuka dzemusarjgo; oasi-
kana vari kutamba.
2. Uripi ishe ? Ndinoda kumunona. Ishe wa-
kayenda kwaMutasa zuro kundowombera mambo:
acanuya hwedza.
3. Unozioa mukoma wa1gu here? Hunde
ndinomuziva. Wakayenda kare kundotpaka Basa;
haasati avuyaZe.
[ 8
4. Unokwanisa kunyora tsamba here ?
Hunde,' ndinokwanisa. Munyorere umuwudze
kuti anditumire mari yecibaro ca6a6a wa3igu.
5. Zuoa rinopisa kwato; rjgatizorore, shamiari,
tiregere 6asa redu. Kwete, hatisakanaka kurega
6asa rjguua yekuzorora isati yagika.
6. Dgatinzwe masoko ako, hama; taura 7ako.
Munuiuna wako uri kurwara Zikuru.

8.
I. Ndinoda mushoiga wemakumbo. Maku-
mbo aJgu akapera kutsemuka qgemaqa.
2. Ndipe cekupfeka; handina Zisimiro.
Wanyepa, une baci, nehembe, nergoani, nejira
jena.
3. Munopedza kupupura rini ? Tiri uashoma,
hatirigakurumidzi.
4. Danhu -edzimie nyika tanotadza kutaura
mutauro wedu.
[9]
5. Ndicafuma kuyenda maxjgwana, vanhu
oasati vamuka.
6. Usakarjganwe kutaira umba mazuoa ese.
7. Uasikana oari kuruka uswa; garegare oako-
mana vacapfurira umba yavo.
8. Gadzira cigaro caggu, cadfimbuka.
9. Dzikisa mureza. Temai miti yakacfaro.
Uunzai micero mizhinji.
o0. Noigai Zese Zaputsika pasi, mugiise pata-
fura.
ii. Watsamrjei hama yajgu ? Hauzimi here
kuti takafanira kufara nhambge dzese ?
9.
I. Pacikoro cecfu tinodzidza kunyora tsamba.
Ndidzidzise kunyora; ini handizivi.
2. Nyora tsamba yakadare yekuti: 6a6a
waigu unodiwa, ndiri kumunyorera tsamba
yaigu. Asi ndinobvunza kuti muri wadi here ?
3. Ini ndiri pacikoro; ndiri kudzidza Zakanaka:
[ io ]
Zino ndinozita kuoereiga nekunyora tsamba,
ndijgamuudze iro tinoita pano.
4. Mairgwanani tinomuka paku6uda kwezuva
tinoyenda kundosamba. Asi isu tinoda kusamba
tnazuva ese kuti tigare nemiiiri micena.
5. Uaripo vamije vashoma oanotya mvura
pagguoa yecando, asi isu tinoti ava vanhu
vanetgina.
6. Kuti tapedza kusamba, tinoyenda kundo-
namata: margwanani tinodzidza pacikoro; kuti
tadya, tino6ata 6asa redu muminda.
7. Ndakapedza makore mairi pano, ndicaita
rimrUete. Asi kuti nda6uda pano, ndicayenda
kundorirjga 6asa padoropa; Zimue ndicafamba
kure ndiciyenda padzimije nyika.
8. Ndiri pano ndakadzidza kunaka umba rge-
Zidina, nekurima ijge6adza guru regombe. Mu-
irgavone kuti ndakadzidziswa Zakanaka.
Ndini miana wenyu unomuda."


[ XI]
10.


I. Musi wemugo6era namusi; igatitambe
bora. Bora riripi? Ririyo. Ravutirwa here?
Hunde. Ndiani? Ndimufundisi. Marita, mufu-
ndisi.
2. Ndinzwei, takomana. Ndinoda kuti mu-
dzidze kutamba bora seco takomana weMa-
rgezi vanoita, kuzoti mukwanise kutamba neva-
komana 'oeimije 7ikoro.
3. Handidi kuti munyadzwe pamberi peoamje
rjgekusazina kutamba Zakanaka.
4. Idi; x3gatiyedze kugara munrimbo dzedu
kwadzo; tisa6ate bora rjgematoko edu; asi tita-
mbe xgenzira kwayo, tikorere kupfanhwa neku-
sakana, seoakomana weMangezi.


[ 12 ]
11.
i. Tinoziva kuti dzimqe iguva mvura ino-
naya, asi oamje vecfu havazivi kuti inonaya
senyi. Tiudze.
2. Kutajga zuva rinomrja mvura iri munyanza
nendwizi rjgemaranzi aro. Kuti iyo mvura
yakwira kudfejga inoita makore.
3. Garegare mhepo yecando inoita mvura ye-
mumakore idzike pasi, ndito tinoti, Mvura iri
kunaya."12.
I. Hosha zhinji dzinoouya kunesu r)getumbuu.
Tumrje tweutwu tumbuu haturonwi ndisu, jge-
kuti tuduku kwato.
2. Tunogara mumarara nemutqina nemucfima,
pamrie mumvura yemumateme nemakomba.
[ 3 ]
3. Tumne tunopinda munhumbu dzedu ne-
kutipa- muceka; tumre tunopinda mumazazu
edu nekutipa cipfuoa; tumie tunoita tirware
ngedzimire hosha pamije maronda.
4. ~imie Zitenda Zinovuya i)gembudu, nhata,
magupa, tsikidzi nemakonzo, pamqe igeku-
pfeka Irgu-o nyoro.
5. Ndito, kuti ticida kuua wadi neuakukutu
nekunteijga Zitenda, jgatiyedze kutaira paumba
dzedu mazuua ese, nekurasa marara ese kure
nemusha.
6. Tisasiye neka nemateme nemakomba emvura
petyo nemusha; tisagare muumba dzinedima;
tisapfeke nguoo nyoro; tisapfire nhando.
7. 7e tinozioa kuti kazhinji tuvana tuduku
tunofa ogehosha yemunhumbu. Kuti ticida kuti
kam1ana kapone nekuoa- nesimba, tisakape
o6ta asi mukaka Bedzi mredzi minomre pamie
misere;
8. Masure meku6arwa kwako kasadye ciro,
kana ne6ota, tgeiyo miedzi, ndiZo kanokura
kane simba.
[ 14]
Aya ndiwo mazuva eviki: Sunday, Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday.
Aya ndiwo mazita emnedzi: January, February,
March, April, May, June, July, August, Sep-
tember, October, November, December.


[ is ]

PRINTED IN GREAT BRITAIN BY
BOILING AND SONS LIMITED,
GUILDFORD AND BSHIR
P5452